P. 1
RECNIK JEZICKIH NEDOUMICA

RECNIK JEZICKIH NEDOUMICA

|Views: 63,386|Likes:
Published by pametniscribd

More info:

Published by: pametniscribd on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

Ivan Klajn

v v
RECNIK JEZICKIH
NEDOUMICA
Cetvrto, preradeno i d9Punjeno izdanje
o NAMENI I UPOTREBI RECNlKA
Cilj je ovog recnika da na sto sazetiji i pregledniji naCin pomogne u
teskoeama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izrahvanju. Sastav-
Ijen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj
literaturi. Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na
pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe
reci. OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim "teskim" glasovima
(c ie, h,j i slicno), medu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo
da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u
jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i
imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje
njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obi-
mao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje,
iIi kad se u istom slogujavljaju i drukCije oblicke neizvesnosti.
Tip upotrebljenih slava (obicna, polucma, kurzivna) nema veze s
pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi. Za svaki oblik treba smatrati daje
dobar ukoliko nije drukcije receno.
Izvestan broj pojmova obraden je pod opstim nazivom, koji je stampan
velikim slovima, npr. DATUMI, GENITIV MNOZINE, IMENA NARODA i
sl. VeCina odrednica data je u obliku zasebne reci, ali ima i takvih koje se
odnose na pojedini glas iIi slova, na pocetak iIi zavrsetak reci. Stoga, ako se u
recniku nc nude odredena rec, treba potraziti njen sufiks iIi zavrsni deo: der-
matitis pod -itis, kuprdki pod -ski, preneti pod -neti, itd.
IVANKLAJN
NAPOMENA UZ CETVRTO IZDANJE SKRACENICE
U ovom izdanju dodato je blizu 500 novih odrednica, a mnoge druge su
preradene i dopunjene. Izbacene su odrednice koje su se odnosile iskljucivo na
hrvatsku varij antu.
Pravopisna tumacenja uskladena su s novim Pravopisom Matice srpske
(1993), uz izvesna mala odstupanja koja su naznacena kao takva. Za pojedine
reci i dalje se upucuje na Pravopis iz 1960. godine (skracenica P 60), buduCi
da je on imao znatno obimnij i recnik, ada su nj egova osnovna nacela zadrzana
i u novom Pravopisu.
dot. - dativ
engl. - engleski
fro - francuski
gen. - genitiv
gr. - grcki
ijek. - ijekavski
izg. - izgovara se
ital. - italijanski
knjiz. - knjizevni
lat. - latinski
m. -muski
mn. - mnozina
nem. - nemacki
P - Pravopis srpskogajezika,
priredili M. Pesikan, 1. Jerkovic
i M. Pizurica, Matica srpska,
Novi Sad 1993.
P 60 - Pravopis srpskohrvatskoga
knjizevnoga jezika,
Novi Sad - Zagreb 1960.
port. - portugalski
PR - Pravopisni recnik (u Pravopisu
iz 1993)
PR 60 - Pravopisni recnik (u
Pravopisu iz 1960)
sh. - srpskohrvatski
sr. - srednji
sp. - spanski
um. -umesto
up. - uporedi
v. - vidi
z. - zenski
A
a, nepostojano: v. NEPOSTOJANO a.
-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva,
Bora, Misa itd. menjaju se kao i
imenice z. roda na-a: od Pere, Peri,
za Peru itd. U ijek. krajevima ova
imena glase Pero, Ivo itd. i imajll
dvojaku promenu (v. -0). Francus-
ka muska imena na -a bolje je me-
njati kao imenice m. roda: Mara
(Alarat) , Maraa (Marata) , Marau
(Maratu) itd. Ipak se za pojedina
imena 1I0bicajila promena kao u z.
rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali
pri izvomom pisanju Dumas, Du-
maoa, Dumasu, Dumasov). V. -e
(FRANCUSKO). V. i fMENICE
MU,S'KOG RODA NA -a: SKRA-
CENfCE NA -a.
aa. Dvostruko a javlja se u imcnima
kan Baas (v. to), Baal (fe'licki bog),
Varlaam (iz srednjovekovne knji-
zevnosti), "Haarec" (izraelski list),
Caadajev (ruski knjizevnik: ne-
opravdano P 60 sazima ovo ime u
Cadajev).
ABC: v. Ej-Bi-Si.
Abdulah: v. VOKATIV.
Aboridzini (ne Aboridzani: engl.
Aborigines). Potreban izraz, pod us-
lovom da se ne upotrebljava kao
zajednicka imenica umesto uro-
aenik iIi starosedelac, nego s ve-
likim slovom kao nacionalno ime
allstralij skih domorodaca.
ad (podzemni svet), adski: bolje had,
hadski.
adhezija, adhezivan, adhezioni, ad-
herentan (ne ath-).
adresant znaCiposiljalac (pisma i s1.);
primalac je adresat.
aero- uvek sastavljeno: aeroklub, ae-
romiting, aerozaga(1enje itd.
Afganistan, aji;anistanski su pravil-
niji oblici, ali se kod nas upotreb-
ljavaju samo Avganistan, avga-
nistanski. Tennin Afgani (Avgani)
iIi Afganci (Avganci), koji oznacava
najbrojniju naciju na podrucju Av-
aga
ganistana, treba razlikovati od ter-
mina Afganistanci (Avganistanci)-
stanovnici iii drZavljani Avgani-
stana.
aga i beg. Za prave age i begove (isto-
rijske licnosti) titula se posle imena
pise s crticom: Smail-aga, Afe-
hmed-aga, Ibrahim-beg, Gazi Hus-
rev-beg itd. Ako se dodaje sarno iz
postovanja iii u sali, pise se sastav-
Ijeno s imenom: Avdaga, Suljaga,
Omeraga, Mehmedbeg itd.
agro- spojeno: agrokombinat, agro-
tehnika itd.
Aguilar, Aguirre (sp.) izgovara se
Agilar, Agire.
Ahilej (bolje), ali i Ahil: sarno ovo
drugo u izrazu Ahi/ova peta. (Pra-
vopis ne daje osnova za pisanje
malim slovom ahi/ol'a peta.)
AiSa i Ajsa.
ajatolah, mn. ajarolasi.
ajde, ajd (bez apostrofa). V. hajde.
ajvar, obicnije nego hajvar.
Ajzenstajn, ne Ejzenstejn. V. RUSKA
IMENA.
a kamoli.
Akino (Aquino), ne Akvino; Benigno
(Benigno), ne Beninjo; Korason
(Coraz6n) Akino.
Akira (Kurosava, japanski reditelj):
ne Akiro.
akord: gen. mn. akord6 i akorada.
8
aksiom i aksioma.
akt: mnozinajeaktovi u znacenj 1I "sli-
ka nagog tela", akri u (retkom)
znacenju "ein, postupak", akti (m.)
iii akra (sr.) u znaeenju "spisi".
Poneki gramatieari su bez stvarnog
razloga zabranjivali oblik akra,
preuzet iz latinskog, zahtevajuci da
se kaze "staviti u altte" i sl.
aktuelan, aktuelnost, obienije nego
aktualan, aktualnost.
akvarijum i akvarij.
ala (azdaja, eudoviste) obienije i bo-
lje nego hala.
alapljiv ne nego halapljiv.
alatka, dat. alatki, gen. mn. alarki.
alfa: alfa zraci, alfa cestice (crtica
neobavezna); aifa, beta igama zra-
ci (bez crtice). V. CRTICA 5, 6.
alga, dat. algi, gen. mn. algi i alga.
alibi (mn. alibiji) znaCi prvenstveno
"dokaz da se u vreme izvrsenja
krivicnog dela okrivljeni nalazio na
drugom mestu". Prosireno znaeenje
"izgovor" iIi "opravdanj e" nastalo
je u americkom engleskom i danas
se prenelo i u druge jezike, ali ga
strogi stilisti ne odobravaju.
alijansa; Sveta alijansa.
Alitalija (Alitalia, vazduhoplovna
kompanija): ne Al Italija.
alka (dat. alci, gen. mn. alki), obicnije
nego halka; Sinjska alka, alkar
uvek bezh.
9
alko-test (s crticom prema P).
alo i halo (telefonski poziv).
Alpi, u Alpima i Alpe, u Alpama.
alternativa. Ovu rec u nacelu treba
upotrebljavati sarno kad su posredi
dye mogucnosti, npr.: "Druga al-
ternativa izgleda nam prihvatljivi-
ja". U recenicama kao "Postojijos
nekoliko alternativa", a pogotovu u
spoju "jedina alternativa", bolje je
upotrebiti drugu imenicu: moguc-
nosf, resenje, izlaz, put, iii odskora
popularni anglicizam opeija.
alva: v. h.
Aljehin (uobicajeno, mada je ruski
izgovor Aljohin).
am, amajlija, amal, amam: v. h.
Amazonka, dat. Amazonki (u grckoj
mitologiji), s malim a u zllacenju
"ratoborna zena".
ambar, bolje nego hambar.
americki: v. lndijanei.
aminowkiselina, amino-grupa.
amoralan znaCi "kome nedostaje ose-
calljc morala"; nije isto sto i nem()-
retian (porocan, pokvaren).
Amundsen, ne Amundzen.
analgezija, anolgetik; analgetj(ki (ne
analgezic'ki).
anaH. Ova imenica ima sarno rnno-
zinu; pogresnoje "anal" u uk:rstenirn
reCima.
antcdatirati
analizirati i analizovati podjednako
su dobri oblici.
Anciea, AnCicin: v. -Clea.
Andaluzija, andaluski (bolje nego
andaluzijski), Andaluzanin, -anka
(ne Andaluzijac, -ijka).
Andi, u Andima, rede Ande, u Anda-
rna; andski.
andelski i anaeoski.
aneksija: glagol je anektirati.
angazman: u prenosnom znacenju
(politicki, drustveni a., a. pisca i sl.)
bolje je reci angazovanostili anga-
zovanje.
Anglo-Amerikanci (=Englezi i Arne-
rikanci); anglo-ameriCki i anglo-
amerikanski. Sastavljeno pisanje
Angloamerikanci, angloameriCki, -
ikanski dopusta se kad je znacenje
"Amerikanci engleskog porekla".
anglofon (koji govori engleski), bolje
nego anglofonski. Up. frank%n.
Anglosaksonci, anglosaksonski. Po-
red osnovnog znacenja (nekadasnji
stanovnici Engleske), kod nas i u
drugim evropskim jezicima upo-
trebljava se i u znacenju "narodi
cngleskog jezika".
ansambl, gen. mn. ansambala.
Antarktik, antarktiCki.
antedatirati i antidatirati (staviti ra-
niji datum od pravog).
anti
anti- se pise sastavljeno: antialkoho-
/icar, antitalenat, antiistorijski itd.
S crticomsarno ispred imena (Anti-
-Diring) i ispred ponovljenog pre-
fiksa, npr. anti-antinuklearei.
Antihrist; s malim a u opstem zna-
cenju "bezboznik, nevemik".
antivladin v. meauvladin.
Antoan (fr. Antoine), ne Antuan. V.
-oa.
Antoanet(a) (fr. Antoinette), Anto-
nijeta (ita!. Antonietta) i Antonela
(ita!. Antonella). Ne postoji ime
Antoanela.
Antonio, Antoniorn, Antoniov (ne
-ijem, -ijev): v. -io.
Antverpen (flamanski) i Anvers (fran-
cuski) ravnopravne su varijante, ma-
da je kod nas prva obicnija.
ao i -0: v. SAZETI SAMOGLAS-
NICI.
-aoe pogresno, treba -alae (slusalae,
gledalae, citalae, poznavalae, pre-
galae itd.; genitiv mn. slusalaea,
gledalaea, Gitalaea itd.) Up. -ioe.
apendicitis, ne apendieit.
APOSTROF se stavlja umesto jednog
iii vise izostavljenih slova: aI', il',
je I', 'oeu, vi's, gos 'n, izvol'te, itd.
Ne stavlja se u reCima s, k, nek, u
kmjim oblicima infinitiva (radit,
Gitat, doc) i glagolskog priloga sa-
dasnjeg (trazee, znajue), niti u sta-
rinskim oblicima kao mea (od me-
10
au), nit (od niti), rad (od radi). Ne
upotrebljava se ni pri sazimanju sa-
moglasnika (v. to). Vidi i: de; Ie.
a priori (dve reci u latinskom; po PR
sastavljeno, apriori); aprioran, ap-
riornost, aprioristicki, apriorizam.
Suprotno: a posteriori.
apsees, ne apees.
apscisa, ne apcisa.
Apulija, pokrajina na jugoistoku Ita-
lije; ne treba kod nas upotrebljavati
ita!. oblik Pulje (Pug/ie).
arabeska: kao groteska (v. to).
Aragon, bolje nego Aragonija; ara-
go}}ski.
arbitar, arbitra (zloupotrebljava se u
sportskim izvestajima umesto obic-
nijeg "sudija"). Ne arbiter, osim
kao latinizam: Petronije Arbiter
(rimski pisac), arbiter elegantiarum
(izg. elegancijarum), naziv za ot-
menog coveka iii kicosa.
arciti: bolje harGiti.
Argonaut i argonaut: V. MITOLOS-
KA IMENA.
arhibiskup: pogresno urn. nadbiskup
(v. to); arhiepiskop (bez j jer je
slozena rec); arhijerej, arhijerejski.
arhiv i arhiva u znacenju "zbirka do-
kumenata" i odeljenje ustanove u
kome se cuvaju sluzbeni spisi";
sarno arhiv kao naziv naucne usta-
nove iii ime strucnog casopisa.
II
Arkanzas (Arkansas): u engleskom se
izgovara Arkenso, ali je kod nas
uobicajen izgovor Arkanzas (kakav
je nekada postojao i u SAD).
Arktik, arkticki.
Arlekin ili Arlekino (lik iz ita!. ko-
medije); arlekin iii harlekin (lakrdi-
jas).
Armen itd.: v. Jermen.
arterioskleroza.
arteski (bunar), bolje nego arteSki:
pogresno je arterski.
artikl i artikal; gen. mnozine artika-
lao
artiljerija (neartilerija), artiljerijski,
artiljerac.
asfalt, aslaltni, aslaltirati, aslalter, ne
asvalt itd.
asimilirati i asimilovati podjednako
su dobri oblici.
aspekt: iz aspekta (necega), bolje
nego sa aspekta.
Astek(ne Actek); mn. Asteci (ne Ac-
teki); astecki (ne asteski).
astma, astmatican, astmaticm:
asura, atar: V. h.
atelje (m. rada), mn. ateljei.
atentat. Nije dobra "pokusaj aten-
tuta", jer sarna rec atentat (od lat
attentare -- pokusati) ima prvobit-
no znacenje pokusaj ubistva.
autarhija
Atina (grad); (Palada) Atena (bo-
ginja).
Atlantik, atlantski; At/antski okean;
Atlantski pakt (v. NATO).
atmosfera, atmoslerski, ne atmo-
svera, atmosverski.
atrijum i atrij.
audio-: po analogiji sa radio, najbo-
Ije ga je pisati s crticom: audio-
-lIrcaaj, audio-kaseta, audio-vizu-
elan itd.
auditorij(um) znaci slllsaonica iii
s l l l s a l a ( ~ k a pllblika. Nije dobra pri-
menjivati ovaj izraz na gledaoce
televizije iii sportskih priredaba,
umesto publika iii gledaliste.
Augzburg, augzburski (po novom
Pravopisu: po P 60 bilo je Aug-
sburg).
Australija: Australijanac, -ijanka,
australijski, rede Australac, -alka,
australski.
Austrougarska iii Austro-Ugarska
(P, u tacki 49 f (1), dopusta aba ob-
Iika, uz napomenu da je "Iogicnije
spojeno pisanje"). Pridev jeaustro-
ugarski, bez crtice; Alistrougarska
monarhija, Austrougarska care-
vina (s velikim A).
autarhija. VeCina recnika razlikuje
autarhiju (samovladu, samovlasce)
od autarkije (privredne samodovolj-
nosti, nezavisnosti od uvoza tudih
praizvoda). Prva rec slozena je s
auto
grclm arhein, "vladati", druga s
grckim arkein, "biti dovoljan".
auto: m. roda; mnozinaje obicnoauta
(sr. rod), ali je bolje upotrebiti puni
oblik automobili.
auto-: pise se sastavljeno kad znaci
"sopstven", "sam sebi", npr. auto-
biograjija, autoportret, autogo!. S
crticom se pise u znacenju "automo-
bilski", npr. auto-trke, auto-de/ovi,
auto-servis. Ipak, za reci koje se
osecaju i izgovaraju kao jedinstve-
ne, npr. autoput, automehanicar,
autostop, autostoper(ka), P daje
prednost spojenom pisanju.
AUTOMOBILSKE MARKE: v.
MARK£.
12
auto-moto: sarno sjednom crticom, u
spojevima kao auto-moto klub,
auto-moto savez i sl. (veliko A kad
je naziv odredene organizacije).
Avar i Avarin; mil. Avari.
Avganistan, itd.: v. Afganistan.
avio-karte, avio-mehanical; avio-
-saobracaj itd. U nekim recima, npr.
avioflota, aviopark, P propisuje sas-
tavljeno pisanje, "zavisno od obje-
dinjenosti akcenta i znacenja".
AVNOJ, AVNOJ-a i Avnoj, Avnoja;
avnojski, bolje nego avnojevski.
azbestni.
Azija: Azijac, Azijka, azijski (danas
obicnije) i Azijat, Azijatkinja, azi-
jatski (obicno s prizvukom primi-
tivnosti, varvarstva i s1.).
B
b: vidi v.
Baas (arapska stranka): ne treba pi-
sati BAAS, jer nije skracenica.
baba: baba Mica, ali baba-Mice,
baba-Micin itd. (ili sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
Babaroga (licnost iz bajke) i babaro-
ga (kao zajednicka irnenica).
babun: pogresno se javlja u prevodi-
rna s engleskog (eng!. baboon)
urnesto nase reci pavijan.
bacH, ne bakcd
Backa Palanka, Backa Topola, Backo
P ~ t r o v o Selo, backopalanacki,
backotopolski.
Baevold ne nego Bakvold (v. to).
badminton i bedminton; ne badmin-
gton.
Badnji dan; Badnjak (=Badnji dan);
badnjak (hrastova grana).
Bahama iii Baharne (iii Bahamska
ostrva), bolje nego Baharni. Up.
Bermuda.
Bajram; Kurban-bajrarn; Rarnazan-
ski bajrarn.
baka, dat. baki.
bakcH ne nego bacd
Baku, iz Bakua, u Bakuu.
Bakvold, Art (Art Buchwald): ne
Bacvold, Buhvald.
Balaton (ne Balatonj): moze se upo-
trebiti i nas naziv Blatno jezero
(rnadarsko irne takode dolazi od
slovenske reCi blato).
Balkansko poluostrvo.
balsam, balsamovati (balsamirati) i
balzam itd.
Bangi (glavni grad Centralnoafricke
RepubJike); "Bangui" je francuska
grafija.
Bangkok, bangkocki (ne bangkoski,
bankoski).
banka, dat. banci, gen. nm. banaka.
banknota.
Banjaluka
Banjaluka (BanjaIuke, Banjaluci),
Banjalucanin, -anka, banjalucki;
danas retko Banja Luka (Banje
Luke, Banjoj Luci), Banjolucanin,
-anka, banjolllcki.
BANJE. PR razlikuje "Vrnjacka Ba-
nja" (naselje) i "Vrnjacka banja"
(banja); malim sIovom "banja
Kovilj aca" i s1.
barijum i barij; barijum-sulfat itd.
Barimor (Barrymore), ne Barimur.
barka, u barci, gen. mn. barki.
Barnard (Christian Barnard), ne Bar-
nar.
barokomora.
Barselona je najtacnija transkripcija
za sp. Barcelona.
Barton, uobicajena transkripcija za
eng1. Burton; tacnije bi bilo Berton.
Up. Tarner.
Bask, Baski, ne Baskijac, Baskijci.
Pridev baskijski je rdavo skovan (v.
-ijski) ali mu nema zamene. Baskij-
ski zaliv: pogresno urn. Biskajski
zaliv.
Basearsija iBas-carsija (u Sarajevu);
s malim b u znacenju "glavni trg";
bascadijski (spoj eno).
bas upravo pleonazam, treba sarno
bas iIi sarno upravo.
bata: bata Dole, ali bata-Doleta,
bata-Doletov itd. (iIi sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
14
Bazedovljeva bolest, ne Bazedova.
bazen je uobicajeno kod nas: pra-
vilnije bi bilo basen (od fr. bassin),
u svim znacenjima.
bazuka, dat. bazuki (retko bazuci).
BBC po mogucstvu treba pisati la-
tinicom, kao eng1. skracenicu (u
padezima: BBC-ja, BBC-ju itd.) ili
prema izgovoru Bi-Bi-Si, Bi-Bi-
-Sija itd. Isto vazi i za nazive ame-
rickih televizijskih rnreia NBC (En-
-Bi-Si), CNN (Si-En-En) itd.
BCG: v. be-se-ie.
bdeti, ijek. bdjeti; bdim, bdis, oni
bde; bdeo, bdela, ijek. bdio, bdje-
la; bdenje, ijek. bdjenje: bdeCi;
(pro)bdevsi, ijek. (pro)bdjevH
Dopusteni su i oblici bdijem, bdijd,
oni bdiju, bdijuCi, bdijenje.
Bee: instrumental Becom; Becanin,
Becanka ili BeClija, Beclijka (Bec-
lika).
beduin (malo b, jer nije narodnost).
beg: v. aga.
begati (ijek. bjegati) umesto beiati
(bjeiati) ne smatra se za knjiz. ob-
lik.
Bejsi, Kaunt (Count Basie), ne Bej-
zi; Bejsi, Sirli ne nego Besi (v. to).
Bejsinger (Kim Basinger), ne Bej-
sindzer.
bejzbol, bolje nego bezbol (po P).
bekhend (u tenisu), ne bekend.
15
bekstvo, ne begstvo.
Bela kuca (u Vasingtonu).
beleska, dat. beleSci, gen. mn. be-
leiaka, bolje nego beleski. Ijek.
biljeSka.
beleti se, beleo se, ijek. bijeljeti se,
bijelio se, bijeljela se; beliti (ciniti
belim), belio, ijek. bijeliti, bijelio,
bijelila. V. -iti.
ben: v. el.
beo: ijek. je bijel i (rede) bio; kom-
parativ bjelji (ne bjeliji).
Berane, z. rod mnozinc: u Beranama.
beriberi, beriberija (bolest).
Berksajr pogresno: Berkshire sc u
EngIcskoj izgovara Barksir, u SAD
Berksir.
Berlinski zid.
Bermingem (Birmingham), bolje
nego Birmingem.
Bermuda iIi Bel1llude; P dopusta i m.
oblik Bermudi, "kao Baleari i s1.".
Bernard, Bertrand: u francuskom
krajnje d je nemo (Bernal', Ber-
tran), u engieskom se izgovara (npr.
Bertrand R u s s e l l ~ Bertrand Rasel).
Berns (cngL Burns). Drugo je prczime
Bams (Barnes).
Bernstein kao ncmacko prezime izgo-
vara se Bernstajn, kao amcricko
Bernstajn ili Bemstin.
besan, bdnji, najbe.fnji.
bczda
be-se-ze, be-se-iea iii (po francuskom,
sarno Iatinicom) BCG, BCG-a. Up.
BBC; DDT.
Besi, Sirli (Shirley Bassey), ne Bejsi.
besprizoran znaci sarno "koji je bez
nadzora, napusten". Besmisleni su
spojevi kao "besprizorna izjava",
"besprizorno ponasanje" i s1.
bestraga (npL idi bestraga, bestra-
ga ti glava, bestraga daleko). Neki
put (npr. s giagolom otici) ima go-
tovo istu vrednost kao i bez traga.
bestseler.
Beti Dejvis (Bette Davis), ne Bet.
bez-. U prefiksu bez-, z se uvek
prilagodava sledecem suglasniku ili
se stapa s njim: beskamatni, bes-
teiinski, bescarinski, beshleban (ne
"bezkamatni" itd.); be§clIlan,
bdcasce (ne "bezculan"); besadr-
iajan, besubjekatski, bestrastan (ne
"bezsadrzajan" itd.); bezemljas,
be::akonje (ne "bezzemIjas");
beiucan, beiican, beiivotan (ne
"bezzucan" itd.); heSavan, besll-
man (ne "bezsavan") itd.
hezhednostan, -sna, -sno; bezbedno-
slla situacija (ne "bezbcdonosna").
bezbol i b{j::bol.
bcz da, nedopusteno u knjiz. jeziku.
"Usao sam u avion bez da mije iko
pregledao pltIjag" - treba: a da mi
niko nije pregledao prtijag. "Otpu-
tovali su bez da su utvrdili sta je
bcz daljcg
posredi" - treba: ne utvrdivsi sta je
posredi.
bez daljeg: bolje bez aklevanja, ad-
mah, svakaka i sl.
BEZLICNI GLAGOLI: v. se.
bezmalo (gotovo, umalo).
beznacajan: v. znaca)an.
bez obzira. Gramaticari zahtevaju da
se izmedu ovog izraza i recenice ko-
ja sledi uvek umecena ta, npr. "Bez
obzira na to sto je predlog zakas-
nia.. .", "Bez obzira na to da Ii se
ostali slazu iii ne... ". U praksi se ovo
na ta vrlo cesto izostavlja zbog glo-
maznosti. Up. s abziram /la.
bezsumnje.
biatlon (bez) jer je slozena rec).
Biblija (veliko B).
bicikl, gen. mn. bicikala (bolje) iii
bicikla.
BiH (Bosna i Hercegovina).
bih, bisma, biste u oblicima pogod-
benog nacina ne smeju se zamenji-
va sa bi: "Da znam, rekao bih vam";
,,Mi bisma hteli da udemo"; "Kad
biste cekali, pogresili biste n.
Bihac, bihaeki; Bihacanin, Bihacan-
ka, obicnije nego Biscanin, Biscan-
ka.
bij, bijma, bijte, a isto i ubij, nabij,
prebij, probij, pribij, zabij, adbij,
razbij, izbij, itd. V. ZAPOVEDN/
NAC/N.
16
bijel: V. bea.
BijcIjina, ne Bjeljina.
bijenale (izlozba koja se odriava
svake druge godine). M. roda, u
mnozini obicno sr. roda (bijenala).
S velikim pocetnim slovom ako
oznacava odredenu izlozbu (npr.
Bijcnale 11 VC/leciji).
Bik Koji Sedi (indijanski poglavica):
bolje Sedeci Bik, prema P.
Bilbao, Bilbaoa, u Bilbaou (bolje nego
Bilbaa, Bilbau).
Bileca, u Bileci (2. rod); bileeki; Bile-
canin, -anka.
bilion je hiljadu milijardi, iIi milion
miliona; pod americkim uticajem
cesto se pOi:,'Tesno upotrebljava ume-
sto milijarda (hiljadu miliona).
bilo odvojeno: bila ka, bila kakav, bila
gde, bila §ta; bila za §ta, bila skim,
itd.
bio- sastavljeno: biadeterdient, bia-
hemija, biastanica itd. Sarno zahia-
-bibliagraflja P dopusta i pisanje s
crticom, radi boljeg razdvajanja dva
prefiksa.
Biograd na Moru.
bioskobdzij a (familijamo).
Birmingem (Birmingham), uobica-
jeno: tacnije bi bilo Benningem.
bismo, biste: pogresno "Mi bi mog-
Ii", "Da Ii bi hteli da dodete" i sl. V.
bih.
17
bista: 'l. spomenik.
bitisati, rec turskog porekla, prvobit-
no j e znaCiI a "prapasti, prab" (oso-
bito u izrazu bilo i bitisalo); danas
je definiti'lno primljena u znacenju
"zi'leti, postojati, bi'lst'lo'lati".
bitka, biei i bitki (v. -tka), gen. mn.
bitaka; Kosovska bitka, bitka na
KosovlI (v. ISTORIJSKI DOGA-
DAJI).
Bitolj: 'l. Skoplje.
Bjelovar, Bjelo'larac, -arka.
bjcIji: 'l. beo.
blagodariti, blagodaran, blagodar-
nost, sll'lisni rusizmi pored naseg
zahvaliti. zahvalan, zahvalnost.
blcdcti, bledeo, ijek. blijedjeti, blije-
dio, blijedjela. Up. izbledeti.
blcdofut, bledozelen itd., ll'lek sas-
ta'lljeno.
Blckbcrn (Blackburn), ne Blekbum.
Bliski istok, bliskoistocni.
blizak;bliJi, najbliii (u s'lim znace-
njima); pogresno je u PR "bliskiji".
blizu nije pogresno u znacenju "sko-
ra, goto'lo" (npr. Cekaoje blizu dva
meseca).
hlomba, blomhirati neknjize'lno um.
plomba, plombirati.
bljesak (pored biijesak), hljdtav,
bljdtati (pored blije§tati), bljesnu-
ti ijekavski su oblici. Eka'lski je
BOJE
sarno blesak, blestav, blestati, bles-
nuti.
hodi-hilding, bodi-bilder (iIi sarno
bilder).
Bog, 'lelikim s10'lom ako se odnosi na
hriscanskog (000. je'lrejskog, mus-
limanskog) boga i ako ima osobine
posebnog imena, npr. U pocetku
stvori Bog nebo i zemlju. Malim
slo'lom u uopstenom znacenju (npr.
njegova filozofija zapravo je tra-
ienje boga), u ustaljenim izrazima
i uzrecicama (za ime boga, boie
pomozi, ne dao bog, krade bogu
dane itd.), a pogoto'lu ako se odno-
si na pagansko bozanst'lo (greki bog
rata i sl.). V. i BOZANSTVA; bo::'ji.
bogami (ali boga ti, boga mu, boga
vam itd.).
bogme i bome.
Bogojavljcnje (praznik).
Bogorodica: 'l. BOZANSTVA.
bogzna: bogzna kakav, bogzna gde,
bogzno sta itd.
bojati se da... pogresno, kao i nadati
se da (v. to).
hojazan, -zni, ne bojaznost (osim u
znacenju "bojazlji'lost").
BOJE. Siozeni pride'li pisu se sasta'l-
Ijeno ako oznaca'laju prelaznu ni-
jansu, npr. plavozelen (na sredini
izmeau pla'log i zelenog), beloiut,
sivomaslinast itd.; pisu se s crticom
kad su boje od'lojene, naporeOOe,
boj na Kosovu
npr. plavo-zelen (mestimieno plaY
a mestimieno zeleny, erno-belijilm,
erveno-zuti dres itd. Pridevi koji
oznaeavaju svetliju ili tarnniju nijan-
su pisu se sastavljeno (otvoreno-
plav, tamnozelen, svetlosiv, zagasi-
toerven) , ali se pri poredenju ras-
tavljaju: otvorenije plav, zagasitije
erven itd.
boj na Kosovu (malo b: v. ISTO-
RUSKI DOGADAJI).
Boka kotorska i Boka Kotorska (P
dopusta oba naeina pisanja), dat.
Boki, bokokotorski; Bokelj, Bokelj-
ka, bokeljski.
bolesljiv i boleiljiv: ovaj drugi oblik
vrlo je eest i u ijekavskom, mada bi
prema P 60 trebalo tu da glasi samo
boljeiljiv.
Boljsoj teatr (ili teatar), Boljsog te-
atra, Boljsom teatru.
bombon (m.) i bombona (z.); bom-
bonijera (bolje) i bombonjera. Ne
bonbon itd.
bonton se obieno pise sastavljeno;
pravopisni priruenici ga ne pominju.
Bordzija (ital. Borgia) kod nas je
odavno ukorenjen oblik; pravilna
transkripcija bila bi Borda.
borilac (borioea, gen. mn. borilaea)
znaci sto i borae: danas se najvise
upotrebljava pridev borilacki (bori-
laeki sportovi: boks, rvanje, maee-
vanje, dzudo, karate itd.).
18
bormasina, "bolje nego bor-masina"
(P).
Bornmut (Bournemouth): v. Port-
smut.
bosanskohercegovacki (koji se odno-
si na drzavu Bosnu i Hercegovinu),
bosansko-hereegovacki (koji se tiee
Bosne s jedne i Hercegovine s druge
strane). V. SLOtENI PRIDEVI.
BOZANSTVA. Imena bozanstava pi-
su se velikim slovom: Posejdon, He-
ra, Jupiter, Perun, Buda, Hristos itd.;
tako i Savaot, Jehova, Gospod, Sve-
visnji, Bogorodica, Gospa, Alah. Za
Bog v. tu odrednicu. U viseClanim
ustaljenim nazivima pise se veliko
slovo prve reCi (Sveta trojiea, Duh
sveti) osim ako naziv saddi ime,
npr. sveta djev(ie)a Marija, sveti
Kuzman i Damjan, prepodobni
mucenik Teodosije. V. i: MITOLOS-
KA IMENA; sveti.
Bozic.
Bozic-Bata, Bozic-Bate itd. (crtica
neobavezna).
bozji i boiiji; ne B-, osim u crkvenim
tekstovima (P, taeka 15 i 38).
Brazil, brazilski, Brazilac, Brazilka.
Nekadasnji oblici Brazilija, brazi-
lijanski, Brazilijanac, -anka danas
se upotrebljavaju samo za grad Bra-
ziliju (prestonicu Brazila od 1960).
Brcko, iz Brekog(a), u Brekom(e);
Breanin (iIi Break), Breanka.
19
brejkdens.
Bresa (Brescia, Italija), ne Bresija.
Bretanja, Bretonac, Bretonka, bre-
tonski.
bde-bolje i briebolje (po Pl.
brigadir i brigadist(a): obe reci znace
"Clan radne brigade". Pored toga,
brigadir u stranim armijama ozna-
cava iii je oznacavalo razne ruko-
vodece cinove, od podoficira do
brigadnog generala (tako i kod nas
u nekadasnjoj cmogorskoj vojsci).
Brigadist(a) se u novije vreme upo-
trebljava i za pripadnike teroristic-
kih organizacija kao sto su ita!. Cr-
vene brigade (Brigate rosse).
brijati (se), brijem (se), oni (se) bri-
ju; ne brijam itd.
briljantan, ne brilijantan; brilijant,
brilijantski (uobicajeno, mada je i
tu bolje briljant, briljantski).
Brisel (Bruxelles), Brisela, u Brise-
lu; ne Brisla, Brislu.
Brizit (Brigitte) iii Brizita; Brizite,
Briziti itd. V. -e (FRANCUSKO).
Brjus ne nego Brus (v. to); Brjuster
ne nego Bruster (Brewster).
brojan se moze upotrebiti i u smislu
mnogobrojan. Neki put je i pogod-
nije od ovog drugog prideva, naro-
Cito pri poredenjima (sve brojniji,
manje brojan, najbrojniji).
BROJEVI (pisanje). Prema Pra-
vopisu, viseClani broj evi (osnovni i
BROJEVI
redni) pisu se rastavljeno, npr. sto
cetvrdeset devet, hiljadu sest stoti-
na sedamdeset peti itd.; tako i dve
stotine, tri stotine, itd. do devet sto-
tina (ali sastavljeno slozenice dves-
ta, trista... devetsto i dvestoti, tri-
stoti... devetstoti). ad ovog pravila
postoje dva izuzetka koje Pravopis
ne pominje, ali se mogu izvesti iz
pojedinih primera u PR 60. To su:
(1) Sastavlj enD se pisu redni broj evi
u kojima je na drugom mestu broj
stotine, hiljade iii miliona: seststo-
ti, dvehiljaditi, tromilioniti, stohi-
ljaditi, dvestahiljaditi, stomilioniti
itd. (2) Sastavljeno se pise i imeni-
telj razlomka: dvadesetpetina (1 I
25; up. dvadeset petina = 20/5), dve
eetrdesettreCine (2/43), itd.
S crticom se pisu spojevi od dye
reCi koji oznacavaju pribliznu vred-
nost: pet-sest, troje-eetvoro, dese-
tak-dvadesetak, dan-dva, ree-dve
itd.
V. i: SLOZENICE S BROJEM,'
CIFRE; TACKA UZ CIFRE.
BROJEVI (promena). Osnovni bro-
jevi odpet navise nepromenljivi su
u srpskohrvatskom. Brojevi dva (z.
dve, ijek. dvije), tri, eetiri jos su
zaddali izvesne padezne oblike, i
to: za genitiv dvaju (m. i sr. rod),
dveju, ijek. dviju (z. rod), triju,
eetiriju,' za dativ, instrumental i
lokativ dvama (m. i sr. rod), dve-
ma, ijek. dvjema (z. rod), trima,
eetirima (zastarelo jeeetirma). Pos-
BROJEVl
Ie predloga se i ovi brojevi najcesce
upotrebljavaju kao nepromenljivi,
npr. izmeau dve vatre, sa cetiri prs-
ta; kad nema predloga, u knjiz. je-
ziku se preporucuje promena po
padeiima, npr. odnosi dveju ze-
ma!ja. dogovor dvaju predsednika,
uz ucesce trijufabrika (bolje nego:
odnosi dve zem!je itd.).
Zbimi brojevi dvoje, troje, cet-
voro, petoro itd. imali su u starijem
jeziku mnostvo razlicitih padeznih
oblika, ali se danas gotovo uvek
upotrebljavaj u kao nepromenljivi
(zenas troje dece i sl.). Donekle su
se sacuvali sarno oblici genitiva
dvoga, troga i dativa dvoma. tro-
ma (Od tog dvoga moramo ne.sto
izabrati, Njima troma nisu dali
nista i sl.); u mnozini se jos upotreb-
Ijava srednji roddvoja, troja, cetvo-
ra itd. (dvoja kola, cetvora vrata i
sl. ).
BROJEVI (slaganje s imenicom i
glagolom). Uz brojeve sajedan na
kraju, imenica i glagol se upotreb-
Ijavaju u jednini: ,,Javio se trideset
jedan kandidat", "Prosla je sto jed-
na godina". Uz brojeve dva. trio
cetiri i sve slozene brojeve sa 2,3,
iii 4 na kraju, imenica i glagol su u
obliku dvojine: ,,Javila su se trideset
tri kandidata", "Prosle su sto dye
godine", "Spasla su se 54 coveka".
Uz brojeve od pet pa navise glagol
je u srednjem rodu, a imenica u ge-
nitivu mnozine: "Javilo se trideset
20
sedam kandidata", "Spaslo se 55
ljudi". Nije pogresno ni ako se gla-
gol u rodu i broju slaze sa subjek-
tom: "Tih pet godina brzoje proslo"
iii "... brzo su prosle", "Primljeno
je svih 29 pripravnika" iii "Prim-
Ijeni su svih 29 pripravnika".
Uz brojne imenice na -ica upo-
trebljava se imenica u genitivu
mnozine (trojica !judi, pismo cet-
vorici studenata) odnosno genitiv
zbime imenice (sestorica brace);
glagol je u obliku dvojine iii mno-
zine m. roda: Iz nase cete ostala su
dvojica iii ... ostali su dvojica.
Uz zbime brojeve dvoje, troje,
cetvoro, itd. glagol je u srednjem
rodu: doslo je njih petoro. Za oblik
imenice v. sledecu odrednicu.
BROJEVI (zbimi). Brojne imenice na
-ica (dvojica, trojica itd.) upotre-
bljavaju se sarno za muskarce:
dvojica !judi, cetvorica brace, vas
petorica, bilo ih je desetorica.
Oblici dvoje, troje, cetvoro, pe-
toro itd. upotrebljavaju se danas
uglavnom u tri slucaja: (I) za skup
muskaraca i zena, npr. dvoje su-
pruinika, cetvoro brace i sestara,
desetoro mladica i devojaka, u po-
rodici nasje bilo dvadeset troje; (2)
uz zbime imenice, npr. troje dece,
petorojagnjadi, sedmoro gospode,
cetvoro brace (pored sedmorica
gospode, cetvorica brace, v. gore);
(3) uz imenice koje imaju sarno
mnozinu, u kom slucaju se broj obic-
21
no slaze s imenicom po zavrsetku:
dvoja vrata, troje makaze, sedmo-
rei kola. V. i prethodne odrednice.
brojilac (ne brojioc), mn. brojioci,
brojilaca.
brojka (dat. brojd, gen. rnn. brojki)
znaei cifra; ne treba je upotreblja-
vati umesto broj (pogresno je npr.
"Inflacija se meri trocifrenim broj-
kama", treba: trocifrenim brojevi-
rna).
bronhitis, ne bronhit.
broving, brovning (vrsta pistolja)
pogresl1o urn. brauning.
bruka, dat. bruci.
Bruklin (Brooklyn), bruklinski: ne
bruklin.s-ki.
Brus (Bruce), Bruster (Brewster), ne
BljuS, Brjuster.
bruto: bruto tezina, bruto dohodak i
s1. (bez crtice prema P, pogotovu u
viseelanim izrazima kao bruto
registarska tona). V. CRTICA 4.
bde-bolje.
bubamara.
bubasvaba.
Bubka (Sergej): po P, taeka 76 f (2),
pravilnije je Bupka.
Bucer (eng!. Butcher), Bue (Butch):
ne Baecr, BaC.
BUDUCE VREME (futur) pise se
sastavljcno od glagola na -ti (npr.
burlcska
radieu, paseu), a odvojeno od gla-
gola na -d (nad eu, red eu, pomod
eu). Hrvatsko odvojeno pisanje (ra-
dit CU, past eu) Cisto je graficka va-
rijanta,jer je izgovor i u tom slueaju
radieu, pascu.
budi bog s nama (odvojeno, po Pbolje
nego budi-bog-s-nama); ne budi-
boksnama.
budzasto.
Buenos Ajres (sp. Buenos Aires), sa
j, bolje nego sa i; pridev buenos-
ajreski.
bugivugi (sastavljeno), bugivugija,
mn. bugivugiji.
Bugojno, bugojanski, Bugojanac, -an-
ka.
buka, dat. bud.
Bukurest, bukure.ski i bukureStanski,
Bukurestanac, -anka.
bulevar: stanujemna bulevaru, dola-
zim sa bulevara, ne u bulevaru, iz
bulevara.
bulka, dat. bulci.
bunga]ov, bungalova. Oblici bunga-
10 i bangalo, koji se nalaze po ree-
nicima, nikada se nisu upotreblja-
vali u praksi.
Bunjevac, Bunjevka, dat. -vki; bunje-
vacki.
buregdfija, buregdzijski, buregdzi-
nica.
burleska: kao groteska (v. to).
burluJski
burzujski i burioaski.
Busman (ne Busmanin).
butan-gas.
22
butcr, pliler (pll!era) i danas retko
pular (pulra) jednako su dobri obli-
ci (pored domaceg maslac i mas-
10).
c
c latinsko: v. LATINSKA lMENA.
-ca. Pri izvornom pisanju imena iz la-
tinice kao Tosca, Petrarca, prema
taeki 101 b Pravopisa, u promeni
treba c zameniti sak: Toske, Petrar-
kin, Salamanku itd.
-ca i -cija: v. -nca i -ncija.
Carsko selo (u Rusiji), bolje nego
Carskoje Selo (el. 157 b Pravopisa).
Cavtat, cavtatski, Cavtacanin, Cavta-
canka (rede Cavtajka).
CBS: v. Si-Bi-Es.
c e c e - ~ u v a (cece-muha, cece-mu-
.\:ica).
cediljka, dat. cediljki, gen. mn. cedilj-
ki i cediljaka.
celo- sastuvljeno u slozenicama: ce-
lobrojan, celovecernji itd.
celo vreme: bolje sve vreme.
cenkati se i cenjkati se: oba oblika
su u upotrebi u knjiz. jeziku, mada
priroenici obieno daju prednost ob-
liku sa 11.
centar je ree koja se zloupotrebljava
u nazivima ustanova: "obrazovni
centar" umesto skola, "klinieko-
-bolnieki centar" umesto bolnica,
"tdni centar" kao naziv za vecu
prodavnicu, "centar za zbrinjavanje
dece" umesto deeji dom itd. Uvek
je bolje upotrebiti specifiean naziv
pojedine ustanove. Umesto "nase-
Ijeni centar" dovoljno je reci nase-
lje.
centimetar, bolje nego santimetar:
pogresno je cantimetar. Skracenica
em (bez taeke: v. SKRACENICE
MERA) .
Centralnoafricka RepubIika.
Cesarec, Cesarca, Cesareev.
Cetinje: uobicajeno je na Cetinju, sa
Cetinja, ali se dopusta i u Cetinju,
iz Cetinja.
Cezar. Kadaje francusko ime (CesOl)
treba ga transkribovati prema izgo-
voro Sezar, Sezara.
CIA: v. SKRACENICE NA -a.
cicamaca
cicamaca.
cifra je samo pojedinacni znak za
pisanje brojeva (0, 1 itd. do 9).
Pogresni su stoga izrazi kao "astro-
nomske cifre", "Zabe1ezenaje cifra
od dvadeset hiljada poseti1aca" i s1.,
gde treba reCi braj, odnosno iznos,
sTota, kaliCina i s1.
CIFRE (pisanje). U sastavu recenice,
manje brojeve (pogotovu one do
deset) nije poze1jno pisati cifrom: ne
"Dolazio je 8 puta" nego "Do1azio
je osam puta". Nije uobicajeno po-
cinjati recenicu cifrom: umesto ,,46
1judi je podne10 prijave", ,,1972.
godine se upisao na fakultet" bo1je
je "Cetrdeset sest Ij udi... ", "Godine
1972. se upisao... ". Ne trebamesati
cifre i slova u istom broju: ne ,,115
hiljada" nego iii ,,115.000" iIi "sto
petnaest hi1jada". Priblizni brojevi
kao "dvanaestak", "sto pedesetak"
moraju se pisati slovima, ne ,,12-
-ak", ,,150-tak" i slicno. Vidi i:
TACKA UZ CIFRE; NULA; DA-
TUM/.
Ciganin: v.IMENA NARODA.
cigla: gen. mn. cigala.
cijankalijum i cijankalij.
cikcak (sastavljeno); cikcak linija,
cikcak kretanje i s1. (crtica neoba-
vezna: v. CRTlCA 7).
cilindar, cilindra, ne cilinder.
cirada i eerada (oblik sa e b1izi je
originalu).
24
civilizacijski (i civilizacioni) znaci
"koji se odnosi na civi1izaciju"
uopste; ne valja ga upotrebljavati
namesto civilizovan iii kulturan
("civi1izacijsko ponasanje" i s1.).
CNN: v. Si-En-En.
Cres, creski, Cresanin, Cresanka.
crknut (pogresno): v. TRPNI PRl-
DEV
crkva, gen. mn. crkava (ne crkvi).
CRKVE. Zvanicni nazivi crkava i
verskih organizacija pisu se velikim
pocetnim slovom prve reci (Slpska
pravoslavna crkva, Katolicka crk-
va, lslamska vjerska zajednica),
nezvanicni malim (protestantska
crha). Nazivi hramova i manasti-
ra pisu se ma1im slovom (erkva
svetag Marka, katedrala u Mila-
nu), ali samo ime velikim (Sveti
Naum, Duraevi stupovi). V. sveti;
USTANOVE.
crmpurast (sa m, prema P 60 i
recniku Matice srpske). Vidi: n.
crnac, crnkinja, c r m ~ e (uvek ma1im
slovom, kao i belae, crvenokoiac).
V. IMENA NARODA.
Cma Gora; Crna gora (ime nekoli-
ko p1anina i visoravni).
Crni kontinent (Afrika): ve1ikim slo-
yom prve reci. Up. No vi Sl'et.
crno-bco, crno-crven itd. (s crticom
za kombinacije dveju boja; spojeno
crnosiv - nijansa). P dopusta i spo-
25
jeno pisanje u ustaljenim izrazima
kao ernobeli film, ernobeli televi-
V. BOJ£.
crno-zlIta (crnozlIta) monarhi.ia
(=Austrougarska).
crpsti, erpell1, oni erpu; ClpuCi,o er-
pao, crpla; erpen. Dopusta se i
elpiti, Clpim, oni erpe; erpec-i; er-
pio, crpi/a; erpljen.
CRTA (povlaka) ima dvojaku upotre-
bu: kao znak interpunkcije i kao pra-
vopisni znak. U prvom slucaju
oznacava pauzu (npr.: "Sveje dobra
pocelo, a sad - vidis i sam"), izdva-
ja umetnute delove recenice ("Pod
crkvol11 je - bar se tako prica - za-
kopano blago"), lIvodi nesto neoce-
kivano ("Otrca na blagajnu, a kad
tamo - mrak"), zamenjuje predikat
1I naslovil11a ("Zvezda i Partizan -
domacini tumira"), uvodi objas-
njenje znacenja ("lat. mobilis -
pokretan") ili blize odredenje teme
("Fudbal- pravila igre") i oznacava
pocetak i kraj direktnog govora u
dija"]ozil11a (- Mene cekate? - upita
Vera). - Moze posluziti (kao u ovom
primeru) i za odvajanje poslednje
recenice iIi grupe recenica II okviru
pasusa.
Ko pravopisni znak, crta ima
znacenje "uo", npr. 10-12 metara,
45-50 stepeni, Frederik Sopen
(1810-1849); takode oznacava
vezu izmedu uva iIi vise imena, npr.
put Beograd-·Sarajevo--Mostm;
CRTICA
If;f-Petrov, razgovori na relaeiji
SAD-Egipat-Izrael. U nacelu, Crta
kao znak interpunkcije odvaja se
belinama, a kao pravopisni znak
pise se bez razmaka, osim u slucaju
kad su jedan ili oba izraza koje crta
povezuje viseclani: utakmiea Par-
tizan - Kvins park rendiers, [va
AndriC- (l0. IX1892 - 13.1111975).
U nekim oznakama naporednih
veza, kao rubrika izgubljeno-
naaeno, akeija selo-grad, pakt
Nemacka-Italija--Japan i s1., P
dopusta pisanje i s belinal11a i bez
njih.
C1111 treba razlikovati od crtice:
u nasoj stampi redovno se srecu
pogresni oblici kao Bas - cadija,
kad - tad i sl. umesto
kad-tad. U izrazima tipa hoc-d-
neees pise se crtica, ali ako su im
sastavni delovi viseclani, PP zah-
teva upotrebu cite s razmakom: idi
lI1i - doai mi, dri - ne daj (ili bez
ikakvog znaka: hteo ne hteo itd.),
dvadeset-trideset ali dvadeset pet
- trideset itd.
V. sledecu odrednicu; v. i od;
izmeau; NADIMCI.
crtanka, dat. ertanki i ertanci, gen.
mn. ertan/d.
CRTICA (u stamparstvu nazvana i
diviz iIi tire), za razliku od cite, nije
znak interpunkcije nego sarno pra-
vopisni znak; upotrebljava se u
poluslozenicama iii za razgrani-
CRTICA
cavanje delova reCi. Pise se uvek bez
razmaka. Pje donekle smanjio upo-
trebu crtice u odnosu na Pravopis iz
1960.
(l) Ostaje i dalje upotreba crtice
u slozenimpridevima (v. to), u dvos-
trukim prezimenima (v. to), posle
cifre u slozenicama (v. SLOZENICE
S BROJEM), ispred nastavka u
promeni slovnih skraeenica, npr.
C1anice MMF-a, 11 ZTP-u, i pri ras-
tavljanju reci na kraju reda (v. to).
Za upotrebu crtice uz imena v.
sledeeu odrednicu.
(2) Crtica se pise u simetricnim
spoj evima (od dye reci iste vrste
koje se uzajamno odreduju) kao
marksizam-Ienjinizam, kako-tako,
tamo-amo, brie-bolje, navrat-
-nanos, pov1lci-potegni, rekla-ka-
zala, hoceS-neCes itd. (ali: idi mi --
doai mi, v. CRTA) i u pribliznim
oznakama kao deset-petnaest, go-
dinu-dve. Ne pise se u izrazima kao
covek iaba, slikar amater, jer tu
druga rec odreduje prvu.
(3) U spojevima dveju imenica od
kojih prva, nepromenljiva, odredujc
drugu, crtica se zadrzava u tradicio-
nalnim izrazima
rak-rana, klin-corba, iar-ptica,
lIzor-majka. ceten-alva, pa i u
novij im ukoliko predstavljaju poj-
movnu jedinicu, kaofiks-ideja,fri-
-sop, dalaj-Iama, general-pukov-
nik, mas-medij, kvarc-Iampa. Tu
spadaju i nazivi hemijskihjedinjenja
26
(v. to). Tamo gde nije u pitanju us-
taljeni izraz, nego povremeni susret
dveju imenica koje se mogu nati i u
drugim kombinacijama, crtica nije
obavezna: diez koncert, rok pevac,
pop zvezda, taksi stanica, indigo
kopija, slInd 1'0111 an, iiro raclIn,
kolorfotografIja, dizellokomotiva,
bantam kategorija, "Sam" centar,
Orijent ekspres itd.
(4) Pisanje bez crtice preporucuje
se kadje ispred imenice nepromen-
Ijiva rec stranog porekla, pridevskog
iii priloskog znacenja, npr. solo
tacka, bruto tdina, neto zarada,
ekspres kafa, instant corba, gala
veeera itd.
(5) Ako je na prvom mestu slo-
vo, crtica se pise, npr. !I-bomba, g-
-Zica, ali nije obavezna uz imena
slova (alfa cestica, gama zraci) niti
uz skraeenice (PEN Ilil/b, LP plo-
car
(6) Ne treba pisati crticu kada dye
iii vise nepromenljivih reci odreduju
imenicu (pop i rok muzika) niti kad
ista rec odreduje dye iii vise imeni-
ca (folk pevaCi i pevacice).
(7) Ako prvi element slozenice
vee sadrzi cliicu, ne treba pisati i
drugu: ce-mol akord, sop.
Iz slicnih razloga P preporucuje da
se pisu sastavljeno cikcak, ping-
pong, dumdum, longplej itd. (zbog
slozenih izraza kao cikcak(-)linija,
pingpong(-)turnir i s1.).
27
Za spojeve s elementima aUfo,
mofo.jofo, kino, radio, video, mini,
maksi v. te reci.
CRTICA UZ IMENA. Kad licnom
imenu prethodi titula, nadimak,
oznaka srodstva iii zanimanja, i
kadaje taj prethodni deo nepromen-
ljiv, P 60 je zahtevao da se crtica
pise u svim paddima osim nomi-
nativa: kuma Mica ali od kuma-
-Mice, Cica Ilija ali sa Cica-Jlijom,
i tako isto Hajduk- Veljka, Zmaj-
-Jovi, baba-Ruio itd.; jednako i u
prisvojnom pridevu (majstor-De-
janov, kuma-Micin). Prema novom
Pravopisu cliica je neobavezna, a ne
trebaje nikada pisati akoje prv.a rec
sama po sebi nepromenlj iva (tj. ako
uopste nema oblika za druge padde,
sto biva kod titula stranog porekla):
kir Janju, hadii Jovana, efendi
Mifin, s don Perom, 0 fra Brni, ser
Dzozefe itd. V. don, fra, ser.
cvilcti
Kadaje nepromenljivo ime na pr-
yom mestu a titula l1a drugom, clii-
ca se pise u svim paddima: Smai/-
-aga, odSmail-age, Feruz-pa§a itd.
(v. aga).
V. i: DVOSTRUKA IMENA;
DVOSTRUKA PREZIMENA.
Crvena armija, crvenoarmejac, -ej-
ski.
crveneti se, crveneo se, ijek. crvenjefi
se, crvenio se, crvenje/a se. Oblik
crveniti, "ciniti crvenim", danas je
gotovo potpuno izasao iz upotrebe.
V. -iti.
crvenokoZac, crvenokosca (malo c).
V. IMENA NARODA.
crvenosmed, crvenoiut (nijanse); cr-
veno-iut (kombinacija dveju boja);
crveno-p/avo-be/a zastava.
curiti, curio, curice, ne cureti itd.
cvileti, cvi/eo, ijek. cviljeti, cvilio,
cvilje/a: ne cviliti.
v
C
ci c: V. -ie, kao i pojedine reCi. U ita-
lijanskim i spanskim i : n e n i m ~ tre-
ba uvek pisati cane c: Celini, Ceza-
re, Celentano, CineCita, de Amicis,
Pucini, Felice, Beatrice, Vicenea,
Vespuci, la Fenice, Pacino itd.;
Macado, Manca, Sanco, Koncita,
Kamaco, ECeverija itd. V. i:JAPAN-
SKA IMENA.
Caadajev: v. aa.
cacanka (rakija), dat. cacanki i
cacanci.
cajanka, dat. cajanki i cajanci, gen.
mn. cajanki.
Cajavec, Cajavea, Cajavcev.
Cakovcc, u Cakoveu; cakovacki.
cak stavise, pleonazam: treba sarno
cak iii samo stavise.
car (draz, privlacnost); car (dobit).
carka, dat. carci, gen. mn. carki.
carsav, ne carSa!
carter: carter aranzman, carter let
itd. (ertiea nije obavezna: v. CRTl-
CA 3).
CASOPISI: v.IMENA LlSTOVA.
caura, iscauriti se, ucauriti se, zaca-
uriti se, obicnije nego cahura itd.
V.h.
cavka, dat. cavki (obicnije nego cavci,
kako je u PR), gen. mn. cavki;
cavciji i cavcji.
celo: v. na celu.
Cclsi (Chelsea), ne Celzi.
cemer (otrov), cemer (pojas za no-
vae).
Cernobilj (ne Cemobil), cernobiljski.
cestitka, dat. cestitki, obicnije nego
cestici; gen. mn. cestitaka i cestit-
ki. V. -tka.
ccsto puta pogresno, treba mnogo
puta, dosta puta, viseputa, iIi cesto.
CcSir (Cheshire), ne CeSajr.
Ceska; Ccska Republika (ovo drugo
sarno u zvanicnom ophodenju).
cetiri, cetiriju itd.: v. BROJEVI (pro-
mena).
29
cctiristo, cetiri stotine, cetiristoti; ce-
tiri hiljade, cetirihiljaditi.
cetvorka, dat. cetvorei i cetvorki, gen.
mn. cetvorki i cetvoraka.
cctvoro, cetvoriea itd.: v. BROJEVI
(zbirni).
cetvorodupli pogresno urn. cetvoros-
truki. V trodupli.
cetvoroiposobni, cetvoroiposatni,
cetvoroipogodi.\:nji itd.
cetvoro-petoro.
cetvrtfinale: sr. roda, cesce nego
muskog. Vjinale.
Cczare (ita1. Cesare), ne Cezare; nag-
lasakje na prvom slogu.
-cica. Prisvojni pridev od imenica na
-iea zavrsava se na -iCin (MiliCin i
s1.), ali od tog pravila, radi blago-
zvucnosti, P (tacka 85 c) izuzeo je
imenice na -Ciea. Otuda ce biti
devojcicin, AnCiein, pevaCiein,
krojaCiein, CiCiein itd.
cica: kao Cika (v. to); Cica Ilija
(Sianojevic: s velikim Cjerje stalni
deo nadimka).
cicica, CiCicin: v. -Ciea.
ciji god (bilo ciji), cijigod (neciji).
cika: cika Milan, Cika-Milane, ( . ~ i l ( O ­
-A1i/al7Ov itd. (iIi sve bcz cltice: v.
CRTICA UZ IMENA).
Cilcanac (stanovnik Cilea); Ci/eanae
(ucesni k svetskog fudbalskog pr-
venstva II Cileu).
cuccckc
cilcti: kao L\:Cileti (v. to).
Cilipi, ne Cilipi.
CineCita (ita1. Cineeitta), ne CineCita.
cinilac, ne Cinioe; mn. cinioei, Cini-
laea.
cipka, dat. Cipki (obicnije nego Cipei,
kako je u PR 60, gen. mn. Cipaka i
Cipki.
cistiji, najCistiji, ne CisCi, najCiH:i.
cistoca u materijalnom smislu (kuce,
odela i s1.), Cistota u duhovnom
(osecanja, jezika, obicaja itd.).
citaca proba (u pozoristu), ne Cita-
juca.
citalac (ne Citaoe); mn. Citaoci, Cita-
laea.
citanka, dat. Citanci, gen. mn. Citanki.
citulj aje cela rubrika posmrtnih ogla-
sa, iIi spisak umrlih: um. "Dali smo
Citulju u novinama" bolje je "Dali
smo posmrtni oglas".
Civava (Chihuahua), savezna drZava
u Meksiku; Civava (vrsta psa).
Civitavekija (Civitaveeehia) , bolje
nego -kja prema P; ne Civitavekija.
CLAt"J u stranim imenima: v. NASLO-
VI
coha (dat. cohi) i coja; cohan i cojan.
covecji (bolje) i coveciji.
covek zaba (bez crtice: v. CRTICA
2).
cucccke i cllcecki.
clldi me
cudi me (nesto), to gaie cudilo, zar
vas to cudi? i s1. Starijijezikoslov-
ci osudivali su prelaznu upotrebu
glagola cuditi kao gerrnanizarn,
zahtevajuCi da se kaze sarno cudim
se, cudio se tome, zar se tome
cudite? itd. Ova zabrana uglavnorn
je ostala bez dejstva,jer se izgubil0
iz vida da gotovo svi glagoli slicnog
znacenja irnaju i povratni i prelazni
oblik: zacudio sam se i zacudilo me
30
ie, iZl1enadio sam se i iZl1enadilo me
ie, zaprepastio sam se i zaprepas-
tilo meje, itd. V. raduie me.
cudovistan (bolje; P dopusta i cudo-
v L ~ a n ) , cudovisna, -sno.
cuka, dat. cuki.
cukunbaba, cukundeda, cukul1unuk
(bolje nego sukunbaba itd.).
cvoruga, dat. cvoruzi.
r
C
c: za reci sa cvidi i pod c.
caba, iCi (kao) na cabll (veliko C
sarno kad oznacava hram u Meki).
Cano (Ciano): uobicajeno kod nas,
mada bi pravilna transkripcija bila
Cano.
cao (ita!. ciao): uobicajeno kod nas,
mada bi pravilno bilo cao.
ce j e enklitika (kao i je, v. to) i stoga
ne sme doCi na pocetak akcenatske
celine: "Novi eksperimenti, receno
je ovde, ce sarno potvrditi ono 5tO
se vee znalo" - treba: Novi ekspe-
rimenti, receno je ovde, samo ce
potvrditi ...
Cete-kula.
Celentano ne nego Celentano (Celen-
tano): v. c.
cer ne nego kCi. cerka iIi kcerka.
cerka je davnasnji narodni oblik,
zabelezen i kod Yuka, bezrazlozno
izostavljen iz PR 60, koji beldi
samo kcerka. Dativ glasi cerki i
cerci, gen. mn. cerki, prisvoJIll
pridev cerkin; diminutiv cerkica i
cerCica.
ceten-alva (i ceten-halva); ne cetena
alva.
cevap, cevabdiija, cevabdiijski.
cevabdzinica.
-ci: v. GLAGOLSKI PRILOG SA-
DASNJI.
Cilipi ne nego Cilipi.
cirilometodski i Cirilometodijevski.
civot i kivot.
-cki, nikad -cski: mladicki, plemicki,
nikSicki, gospicki, pecki itd.
corsokak.
cu: v. BUDUCE VREME.
culbastija i aulbastija.
curka, dat. cllrki (prema PR i curci);
gen. mn. curaka i curki.
cuska, dat. cllsci, gen. rnn. cusaka i
cuski.
D
d ispred bezvucnih suglasnika prelazi
u t: otkad, otpadak, potceniti,
natcovek, othraniti, prethodni itd.
Ostaje neizmenjeno sarno ispreds i
s: sredstvo, odsek, predsednik,
podsisati, odsetati. U promeni
imenica, ispred c i c, d se gubi: su-
dac - suca, suce, predak - preci;
odstupanja od ovog praviia mo-
gucna su kod nekih redih imena (u
P je navedeno rusko prezime Gud-
COY, a u P 60 Kadcic, Zabrdac -
Zabrdca i Brgudac - Brgudca). V.
Gradac.
d' ida u romanskim prezimenima: v.
de.
da i s t ~ . Najopstije uzeto, razlika
izmedu ovih dvaju veznikaje u tome
sto da uvodi radnju 0 kojoj se tek
govori, za kojom se tezi iIi koja bi
se mogia dogoditi, a sto - onu koja
se uzima kao gotova cinjenica. Otu-
da ce se upotrebiti sto (a ne da) u
recenicama kao "Radujemo se sto
je sve u redu", "Razumijivo je sto
se na odgovor mora cekati", "Kako
objasnjavate sto vas nisu pozvali?",
"Stetaje sto predlog nisu poddali i
Iekari", "Roba ne sarno sto Iezi nego
se i kvari". Naprotiv, u slucajevima
kad recenica ispred veznika moze
imati znacenje govorenja iIi mis-
Ijenja, mogucan je i jedan i drugi
veznik, prema tome da li se recenica
posle veznika shvata kao iskaz iIi
kao uzrok: "Opomenite ga da kas-
ni" (=upozorite ga da kasni), "Opo-
menite ga sto kasni" (=on kasni, i
zbog toga treba da ga opomenete);
"Zameraju Francuskoj da je izdaia
saveznike" (tvrde da je izdaIa),
"Zameraju Francuskoj sto je izdaia
saveznike" (zbog toga sto je izda-
Ia). Ipak, u danasnjemjeziku sve je
jaca teZnja ka upotrebi da i uz poje-
dine oblike koji izrazavaju stvamo
stanje, pa se odnos ovih veznika
mora posmatrati elasticnije. Rece-
nice" Cinjenica da je roman zabra-
njivan sarno potvrduje njegovu
vrednost", "Cudno je da to nismo
33
ranije primetili", "Dobro je da si
ostao ziv" (mada bi i u njima bilo
prikladnije sto) vise se ne osecaju
kao pogresne.
dabome i dabogme.
daca (vila, letnjikovac u Rusiji); daca
(gozba u cast pokojnika).
dahtati: sasvimje ltobicajena prome-
na dahcem, dahceS, oni dahcu
(mada PR 60 belezi samo dascem).
-dak: v. -tak.
Dakar (prestonica Senegala), Daka-
ra, u Dakaru; ne Dakra, Dakru.
dalaj-Iama (rnalim sJovom, v. TJ-
TULE); pancen-Iarna.
Daleki istok,
daleko. Upotrebu ovog priloga uz
komparativ i superlativ (daleko
lakSe, daleko hoJji, daleko naJpo-
godniji) bezrazlozno su osudivali
poneki puristi, trazeci da se zameni
sa mnogo, znatno iii kudikamo
(sarno ovaj poslednji prilog moguc
je uZ'superJativ).
Dales (Dillies, prezime: pogresno je
u PR 60 Dais).
da Ii; skraceno da I'.
Dalmatinac, Dalmatinka (dal. Dal-
matinki); dalmatinac (pas).
daljni i daljnji; do daJjeg, bolje nego
do daJjnjeg.
damping, ne dcmping,' dampinski.
dati
dan. Kada se gen. mn. dana dodaje
imenicamanedeJja, mesec, godina,
pridev iii zamenica trebalo bi da se
slazu s prVOl11 imenicom: svaki
mesec dana, poslednji mesec dana,
celli nedeJju dana, poslednju go-
dinu dana itd. praviJnije je nego
svakih, poslednjih itd.
Za nazive Dan Republike i sl., kao i
za promenu oblikaDuraevdan i st.,
vidi PRAZNICI.
danas-sutra.
danas ujutru, danas uvece pogresno,
treba: jutros, veceras.
dan-danas; dan-danji.
dan i noc iii dan-i-noc (biljka).
D'Anuncio (D'Annllnzio), s D'Anun-
ciom, D'Anunciov (ne D'Anun-
cijem, D'Anuncijev); pridev danun-
cijanski iii danunciovski; Danun-
cijada (roman V. Cara Emina).
darivalac i darovalac (ne -aoc), mn.
darivaoci (darovaoci), darivalaca
(darovalaca),' takode darodavac.
darmar.
Dartmut (Dartmouth): v. P/imut.
daska, dat. dasci.
dasto-mi-ti-dasto (prema P 60), iii
odvojeno, bez crtica (tako u recniku
Matice srpske).
dati: pored dam, das, onidaju dopus-
taju se i narodski oblici dadem,
dadd, oni dadu i dadnem. dadnd,
DATUMl
oni dadnu. Aorist: dah, oni daJe iIi
dadoh, oni dadose.
DATUMI. Pri pisanju ciframa mogu
se sva tri broja oznaeiti arapskim
ciframa s taekom, iIi se mesec
oznaeava rimskim brojembez taeke:
4. 10. 1957. iii 4. X 1957. Nije
neophodno iza poslednjeg broja do-
davati ree "godine" ili "god.".
Pisanje nule ispred jednocifrenog
broja, npr. 07. 03. 1982. nije
preporueljivo izvan tehniekih tek-
stova i poslovne korespondencije.
lzmedu imena mesta i datuma
uvek se pise zarez, npr.: Vrsac, 25.
Vll1971.
Jugoslovenskim i medunarodnim
standardom propisanje redosled go-
dina - mesec - dan, npr. 1997 06
25. Takav naein pisanja primenjuje
se u tehniekoj dokumentaciji, kom-
pjuterskim izvodima i s1., ali nije po-
godan za upotrebu u obicnom tek-
stu.
davalac (ne davaoc), mn. davaoci,
davalaca.
davni: paziti da se ne upotrebljava za
relativno blisku proslost, eemu je
sklon novinarski jezik ("Jos davne
1984. godine receno je... " i s1.)
davnoprosli (gramaticki termin: dav-
nopros/o vreme).
DDT: boljediditi. diditija; skracenicu
DDT (u paddima: DDT-ja, DDT-
-jem itd.) treba pisati samo latini-
34
com, buduCi da se izgovara po en-
gleskom. Up. BBe.
de, da, d'. fon, van i slieni predlozi u
stranim prezimenima pisu se malim
slovom kad prethodi jos neko ime:
Sarl de Gol (Charles de Gaulle),
Kalderon de la Barka (Calderon de
la Barca), Ziskar d'Esten (Giscard
d'Estaing), Leonardo da Vinei (Le-
onardo da Vinci), Verner fon Braun
(Wernher von Braun), Ludvig van
Betoven (Ludwig van Beethoven).
Ako se upotrebljava samo prezime,
onda prema P treba pisati veliko slo-
vo: De Gol, Van Gog itd.
Francusko de transkribujemo kao
de (ne d); Tur de Frans (Tour de
France), Ferdinan de Sosir (Ferdi-
nand de Saussure). D sa apostrofom
dolazi samo ispred vokala (D'Alam-
ber - D'Alembert), kao i u ita-
lijanskom (D'Anuncio - D'Annun-
zio).
U spanskom i portugalskom ovi
predlozi ne Cine deo prezimena: otu-
da je bolje Faljine kompozicije,
Gamino putovanje, nego De Falji-
ne, Da Gamino.
U geografskim imenima ovi pred-
lozi takode imaju malo slovo, a
menja se sarno poslednja ree: Rio
de Zaneiro (Rio de Janeiro), Rio de
Zaneira, itd.; Mar del Plata, u Mar
del Plati, itd. V. el.
DECENIJE: v. GODIN£.
35
decidan, decidno pogresno umesto
decidiran, decidirano (ali i jedno i
drugo moze se uvek zameniti nasim
izrazima odlucan, odseean iIi ne-
dvosmislen).
decji (bolje) i deeiji.
Deda Mraz, Deda-Mraza, Deda-
-Mrazov (ili sve bez crtice: v. CR-
TICA UZ lMENA).
dejstvo, (iz)dejstvovati upotrebljavaju
se i u ijekavskom pored djejstvo,
(iz)djejstvovati.
dekada znaCi "deset dana"; pogresno
se ponekad, pod uticajem engleskog,
upotrebljava urn. decenija (deset
godina).
dekolte (m. roda), mnozina dekoltei.
Delfi (u Grckoj), iz Delfa, u Delfima;
pridev: del/ski (neopravdano je
delfijski u PR 60).
Delhi iii Nju Delhi (New Delhi); del-
hijski. Nije opravdan izgovor Deli,
prema engleskom.
deli: deh Radivoje, deli Radivoja (bez
crtice). V. CRTICA UZ lMENA:
NADlMCI.
delilac (ne delioc), mn. delioci, deli-
laca.
delinkvencija (od la1. de-
linquae): pogresni su (mada uneti
u PR 60 i druge prirucnike) oblici
delikvent, delikvencija.
Up. depandans; Iwnjunktura.
dcrati (sc)
deliti: bez razloga su osudivani spo-
jevi kao deliti (necije) misljenje,
deliti (neeiju) zabrinutost, deliti
slavu (s nekim) i s1.
deljenje (ijek. dijeljenje), ne delenje.
DELJENJE NA SLOGOVE: v.
RASTAVLJANJEREel NA KRAJU
REDA.
demanti, demantija (nedemant), mn.
demantiji (ne demanti).
deminutiv i diminutiv. Oblik na di-
uobicajen je u svim evropskim
jezicima; bezrazlozno je zabralljen
u PR 60.
Demir kapija (odvojeno, bolje nego
s crticom, prema P); malo k za kli-
sum, a veliko (Demir Kapija) za na-
selje.
Dempsi (Dempsey), bolje nego
Dempsej.
Denev (Deneuve), ne Danev; Katrin
(Catherine), ne Ketrin.
Deng Sjaoping.
depandans, ne depadans.
deprecijacija (novca), deprecirati;
pogre'sno je depresijacija, depresi-
rati; rec dolazi od la1.pretium, cena
i nema veze s recju depresija.
derati (se) i drati (se); derao, derala
i drao, drala; deracu i dracu. Medu
slozenim glagolima, oblik bez e
llajvisc se upotrebljava u glagolu
odrati, odran (pored oderati, ode-
Dcsanka
ran), rede u glagolima izderati,
proderati se, razderati, dok pode-
rati, poderan ima sarno oblike sa e.
Desanka, Desanki, Desankin.
desert, ne dezert.
Desan (fr. Deschamps).
deterdzent je kod nas usvojeno sa
eng1. izgovorom; pravilnije bi bilo
detergent, ali se taj oblik upotreb-
ljava sarno kao strucni hemijski ter-
mm.
devetsto, devet stotina, devetstoti;
devet hiljada, devethiljaditi.
dcvojcica: v. -Gica.
Devonsir (Devonshire), ne Devon-
sajr.
dczen, dezeniran: bolje desen, dese-
niran (fr. dessin).
dczcrt ne nego desert.
dezintoksikacija; dezintoksicirati
dezintoksikovati.
dielektrik, dielektrican (bez j jer su
slozene reCi).
dijabetcs, bolje nego dijabet; ne di-
jabetis.
dijalektalan (koji pripada dijalektu:
bolje dijalekatski iii dijalektni);
dijalekticki (koji se tice dijalektike).
dijapozitiv, dijaprojektor itd.
Dijaz iii Dijas (Diaz): v. -ez.
dilatacija (sirenje); dilatacione spoj-
nice (ne "diletacione").
36
Dilindzer (Dillinger): ne Dilinger,
osim kadaje nemacko prezime.
Dima: v. -a (IMENA).
dinosaur, bolje nego dinosaurus.
diplomirani (student i s1.) nije po-
gresno: v. TRPNI PRIDEV
Diras, Margerit (Marguerite Duras),
ne Dira.
dirinciti i dirindiiti.
dirka, dat. dirki i dirci.
Diseldorf (Diisseldorj), ne Dizeldorf
disko: disko-klub, disko-ritam itd.
(crtica nije obavezna: v. CRTlCA 3
i 4).
diskusija pogrdno kad se primenjuje
najednog coveka (u mojoj diskusiji,
povodom diskusije gospodina N.N.
i s1.). Treba reCi uce§ce u diskusiji,
izlaganje, istupanje, izjava, reGi i
sl.
Disan (fr. Duchamp).
divalj, divlji, najdivljiji.
Divlji zapad.
divot-izdanj e (posebno, raskosno
opremljeno izdanje).
dizel: dizel motor, dizel gorivo itd.
(neobavezna crtica: v. CRTICA 3).
djuti-fri sop iii skraceno fri-Sop (v.
CRTICA 3 i 7).
do: v. od, CRTA, kao i pojedine reci
sa do-.
37
doba se u danaSnjemjeziku menjakao
imenice srednjeg roda: tom dobu,
tim dobom itd. U mnozini, umesto
dobima boje je upotrebiti drugu rec:
vremenima, razdob/jima, periodi-
mao
dobar dan.
dobar vece: V. dobro vece.
dobijati, dobijao i dobivati, dobivao.
dobitak, mn. dobiei.
dobiti: dobijen i dobiven.
doboga i do boga (PR daje primere
"To je doboga lose", ali "Do boga
se cuje"); do boga miloga.
dobrodosao (kao pridev, npr. "Svaka
promena bice dobrodosla"; rastav-
ljeno kao uzvik: Dobra dosli!).
dobro jutro.
dobro vece; u narodnom jeziku i
dobar veee(r), s akcentom na a.
do danas.
dodatak, mn. dodaei.
doduse.
do davola.
dogodine.
dogovoriti se 0 necenzu, ne dogovo-
ritl ne.ijto.
dohakati (nekome), bolje nego do-
akati.
dohodak, dohotka, mn. dohoci.
dolcpotpisani
dohodovnije stvoreno poslednjih go-
dina prema imenici dohodak. Bolji
je oblik dohodni, koji su i ranije
upotrebljavali ekonomisti.
doimati se, doimam se i doim/jem se.
doista.
dojahati, dojasem, oni dojasu.
dojence: V. odojak.
do jesenas.
dojilja, ne doi/ja.
dojka, dat. dojei, gen. mn. dojki i
dojaka.
do juce(r).
do jutros.
do kada i dokad(a).
dok god; dokle god.
dokon, dokona i (rede) dokolan,
dokolna.
do kraja (P daje prednost odvojenom
pisanju).
do kuda i dokud(a).
dokumen(a)t: mnozinu u sr. rodu,
dokumenta, neki jezikoslovci su
zabranjivali iz istih razloga kao i
akta (v. to) ifakta.
Dolac (kod Travnika), Doca, u Docu.
dolepotpisani i dole potpisani (ovo
drugo "kada se prilog zeli naglasi-
ti", prema PR). Ukoliko nema takve
potrebe za naglasavanjem, dovoljno
je i sarno potpisani.
doliti
doliti: dolij, dolijm0, dolijte.
do malopre i domalopre.
domorodac, domoroca, mn. domoro-
ci, domorodaca.
don ilra, nepromenljive titule, pisu se
bez cltice, malimslovom (don Niko,
Ira Erne itd.), osimkad su stalni deo
imena: Don Kihot (v. to), Don Zuan
(v. to), Fra Andeliko (Fra Angeli-
co), Fra Dijavolo (Fra Diavolo) itd.
Don (Dawn, eng!. z. ime), ne Daun,
Doun.
donedavna i donedavno.
doneti: v. -neti.
Don Kihot, donkihotski, donkihot-
stvo, donkihoterija. Strucnjaci za
spanski kazu i Don Kihote, prema
originalnom izgovoru (sp. Don
Quijote).
Don Zuan je kod nas tradicionalni
oblik za sp. Don Juan, ali je bolje
Don Huan, prema stvarnomizgovo-
ru. Upotrebljen kao zajednicka
imenica sa znacenjem "Ijubavnik,
zenskaros" pise se malim slovom i
sastavljeno, doniuan. Izvedenice:
doniuanski, doniuanstvo.
Donja Stubica, Donji Lapac itd. (oba
pocetna slova velika u imenima na-
selja); Donji grad (gradska cetvrt
iii opstina); donji Dunav itd. (donji
tok reke).
donjo-: donjogradski, donjolapacki
itd.
38
do podne, ali dopodne kao imenica:
up. pre podne.
dopola.
do proletos.
do sada i dosad(a).
dosetka, dat. dosetki, gen. mn. doset-
ki i dosetaka.
dosije, dosijea: bolje dosje; mn.
dosijei (dosjei).
do sinoc.
doskora (ali: do skora videnja);
takode doskoro.
dosluh (biti u dosluhu s nekim): dosluk
sarno ako se upotrebljava u prvobit-
nom znacenjuprijateljstvo (od tur-
skog dost, prijatelj).
Dostojevski: romani Dostojevskog,
ne "Dostojevskijevi".
do sutra.
doskolovati, doskolovanje: ne do-
skolovavati, doskolovavanje.
Dos Santos: v. PORTUGALSKA
IMENA.
do tada i dotad(a).
do tamo (bolje nego dotamo, prema
P).
dotie moze imati i vremenska zna-
cenja, "do tada" (npr. Ja se sve dotle
nisam bunio) iIi "za to vreme" (Dok
bude publike, dotle ce se i prikazi-
vati).
dovece(r).
39
dovek(a).
dovesti: dovezen (ne doveien).
do videnja (odvojeno; "u emisijama i
do slusanja, do gledanja", prema
PR).
do volje (odvojeno, prema P).
dovoljno: praceno namemo-posle-
dicnom recenieom, cesto se po-
gresno javlja umesto suvise, npr.:
"Organizamje dovoljno slab da bis-
mo ga smeli izlagati novim napori-
ma", treba: Organizam je . ~ u v i s e
slab... itd.
do vraga.
dovratak, mn. dovraci.
dovrh (predlog, npr. dovrh bureta),
ali: do vrha.
dozlaboga.
dozrcti: kao zreti (v. to).
dozvoliti, dozvola reci su ruskog
porekla, ali danas jednako obicne
kao i nase dopustiti, dopustenje;
dozvola ima i specificna znacenja
koj;{ dopustenje nema (vozacka
dozvola i s1.).
dr. (s tackom) skracenieaje ad drugi.
Kao skracenica od doktor, pise se
bcz tacke, malim slovom (ali ve-
likim D aka je na pocetku potpisa
iii receniee). Nije prihvacena u
praksi odredba PR 60 po kcjoj se u
paddima pise dra, dru, drom itd.
Doctor ,\'cientiae (u lekarskim titu-
lama) skracuje se dr sc., ne dr sci,
dubiti
dragstor. (U americkom engleskom,
odakle je uzeto, drugstore ima
prvenstveno znacenje "apoteka"; u
Evropi oznacava prodavnieu hrane
i drugih proizvoda koja je otvorena
do kasno u noc).
dreka, dat. dreci.
drhtati: PR dopustadrscem, ddcuCi,
drhcem, drhcuCi i drhtim, drhteCi.
Neknjizevno je drktati, drhtjeti.
drska, dat. ddci, gen. mn. ddki (ret-
ko drZaka).
drugaciji i drukCiji (i drugojaciji).
Drugi svetski rat: v. ISTORIJSKI
DOGADAJI.
drustvenopoliticki iii drustveno-
-politicki, zavisno od toga koliko
"naglasavamo posebnost kompone-
nata" (P, tacka 58f (3)). Isto bi mo-
glo vaziti i za pridev drustveno-
ekonomski.
drvnoindustrijski.
drvopreradivac, drvopreradivacki.
DRZAVE IZ PROSLOSTI: v.IS-
TORIJSKA IMENA.
dd- ne daj (erta s razmakom) iii dri
ne daj: v. CRTA.
dubiti, dubim, oni dube; dubio, du-
bila, dubljen. Mnogo su redi danas
obliei dupsti, dubem, oni dubu;
dubao, dubla; duben. Isto i za
slozene glagole izdubiti (retka
izdupsti), udubiti, produbiti.
Dubrovnik
Dubrovnik: Dubrovcanin, Dubrov-
canka ili Dubrovkinja; Dubrovacka
republika.
duce (Duce, Musolinijeva titula):
malim slovom, prema P.
dug i dugackak. Oba prideva upotre-
bljavaju se kako u prostomom tako
i u vremenskom znacenju: duga ili
dugacka daska, dug iii dugacak
govor itd. Stepeni poredenja su du-
ii, najduii iii dulji, najdulji.
Dugi otok (ali u nazivima naselja oba
pocetna slova velika: Dugo Selo,
Duga Resa itd.).
dugodnevica, bolje nego dugodnev-
nica.
dugo vremcna: nije pleonazam, mada
sc ponekad rec vremena moze
izostaviti. Dugo godina: bolje
mnogo godina iii godinama.
dugoZivcci (radioaktivni clementi), ne
dugoiivuCi.
Duhovi (praznik); duhovski.
DuICineja dopusteno uP kao "tradi-
cionalni izuzetak", pored pravilnijeg
Dulsineja (sp. Dulcinea).
dumdum metak (crtica neobavezna,
v. CRTICA 7).
dur: D-dur, F-dur itd. (veliko slovo
po mogucstvu latinicom), obicnije
nego De-dur, Efdur, kako propisuje
PR. Up. mol.
Dusan: Dusan Silni (v. NADIMCI);
Dusanov zakonik.
40
dusebriinik, du§egupka, rasprostra-
njeni oblici, mada je pravilnije
du§obriinik. du§ogupka.
Dusica, DusiCin.
dusman i mn. du§mani.
Dus Santus: bolje Dos Santos (v.
PORTUGALSKA IMENA).
Duval se prenosi kao Dival kad je
francusko prezime, Duval kad je
americko.
duZiti i duljiti.
dva (promena): v. BROJEVI (prome-
na).
DVA PREDLOGA: v. PREDLOZI,
UZASTOPNI.
dvaput; dva puta.
dva-tri (npr. dva-tri puta).
dve hiljade, dvehiljaditi.
dvesta i dve stotine; dvestoti i dve-
stotiniti.
dve zemlje, dveju zemalja: v. BRO-
JEVI (promena).
dvogodac, dvogoca, mn. dvogoci.
dvoiposobni, dvoiposatni, dvoipogo-
di§nji itd.
dvoje, dvojica itd.: v. BROJEVI
(zbirni).
dvoje-trojc, dvojica-trojica.
dvojka, dat. dvojki i dvojci, gen. mn.
dvojaka, bolje nego dvojki.
dvostavacni: v. jednostavacni.
41
DVOSTRUKA IMENA u francus-
kom pisu sc s crticom, npr. Jean-
-Paul, Jean-Jacques, Marie-The-
rese, pa crticu treba zadrzati i pri
fonetskom pisanju: Zan-Pol, Zan-
-Zak, Mari-Terez. Menja se same
drugi dec (Zan-Pola, Zan-Polu itd.).
DVOSTRUKA PREZIMENA i pre-
zimena s nadimkom po pravilu se
pisu bez crtice: Andrija KaCic Mio-
sic, Nikolaj Rimski Korsakov, Petar
Petrovic Njegos. Crtica se pise same
DVOSTRUKA PREZIMENA
u zenskim prezimenima (Ljiljana
Molnar-Talajic) i muskim kada je
prvi dec nepromenljiv (Mihailo Po-
lit-Desancic). Strana prezimena
uglavnom se upravljaju prema iz-
vomom obicaju: francuska su uvek
sa crticom, npr. Tuluz-Lotrek (Tou-
louse-Lautrec), Sen-Simon (Saint-
-Simon), a prema P i ruska, i kada
su im oba dela promenljiva (Rim-
ski-Korsakov, Saltikov-Scedrin).
v
DZ
dzabe i diaba.
dzak (vreca), dak (ucenik).
dfamahirija, nova arapska imenica
koja znaci otprilike "svenarodna
republika". Ne treba urnesto Libija
upotrebljavati izraz (Libijska) Dza-
mahirij a, osim u tekstovima gde se
i druge drzave oznacavaju punim
zvanicnim nazivom.
dzangrizati, diangrizav, diangrizalo
i cangrizati itd.
dzbun: obicnijeibun.
dzem (pekmez), dem (deo konjske
opreme).
Dzems iIi Dzejms (engl. James): P da-
je prednost prvom obliku kao tradi-
cionalnom.
dzem sesn (eng1. jam session): ne
"sejsn".
Dzersi (Jersey): engl. izgovor je
Dzerzi.
dfez: diez orkestar, diez muzika i s1.
(neobavezna crtica, v. CRTICA 3).
Dzibson: pogresno urn. Gibson (Gib-
son).
dzida (koplje); dida, dido (junak).
dfijudzicu, diijudiicua (sastavljeno
prema P; danas uglavnom zame-
njeno izrazomdiudo).
Dzilbert: pogresno umesto Gilbert
(Gilbert).
Dzingis-kan.
Dfo (Joe), ne Dzoe.
Dzoana se kod nas upotrebljava za
dva eng1. zenska imena, Joanna (ili
Joanne: skraceno od Josephine
Anne) i Joan. U ovom drugom
slucaju ispravnija je transkripcija
Dzoun.
Dzoi (Joey), oblik odmila od Dzo; ra-
zlikovati od z. imena Dzoj (Joy).
Dzong, Erika (ne Jong).
Dzou Enlaj (ili eu Enlaj, prema sta-
rijoj transkripciji). V. KINESKA
IMENA.
43
dzuboks je kod nas primljeno preko
italijanskog: prema izvomomobliku
(engl.juke-box) taenije bi bilo diuk-
-boks.
dzudo: pravilno je diuda, diudu,
diudom itd., a u praksi eesce diu-
doa, diudou. diudoom. Ova druga
promena mogla bi se braniti time sto
dZus
je ree slozena, s elementom do koji
se javlja i u drugim japanizmima
(aikido, busido itd.). Izvedenice:
diudista, -istkinja, -isticki, diudas.
dzul (jedinica mere); aul (ruza, turci-
zam).
dzus: v. aus.
f)
d Pisanje ovog glasa, u latinici, pomo-
cu dva slova (dj) cesto je neizbe7.ll0
11a pisacoj masini, ali u rukopisu i u
stampi treba obavezno upotreblja-
vati znak U a.
Dakomo (Giacomo): naglasak je na
Da, ne na ko.
dakovickije pridev prema imenu Ua-
kovica, a aakovacki prema Uakovo
(ali i Uakovica). Imenice Uakovac,
Uakoveanin, -anka odnose se na
stanovnike oba ova mesta.
deneral zastarelo (danas general);
Ueneral Jankovic (mesto).
Derdapska klisura.
derdef, danas retko aeraev.
Devdelija: v. Skoplje.
Dorde, Uorda, Uordu, Uordev; ne
Uordeta, Uordetu, Uordetov.
Durad, Uurda, Uurdu, Uurdev (ne
Uurada itd.).
Durdevdan: v. PRAZNICI.
dus (od engl.juice) trebalo bi da glasi
dius, ali je ree nepotrebna pored
naseg izraza (vocni) .'10k. Drugo je
aus kao teniski termin, od engl.
deuce (tacnije bi bilo: djus).
Duzepe (Giuseppe), Uuzepa.
E
-e (ZAVRSETAK IMENA). Za
skracene oblike kao Mile Kole
Rade, Dane, Bole, Dule itd.
tike priznaju sarno promenu Mila,
Milu, Milov itd., ali se danas mora
dopustiti i promena Mileta Miletu , ,
Miletov. Ona vazi i za slovenacka i
makedonska imena (Stane, Staneta
itd.). Naprotiv, imena Borde i Pav-
Ie u padezima glase sarno Borda,
Bordu, Pavia, Pavlu itd. (v. pod tim
odrednicama).
Uzapadnij im govorima, a poseb-
no u Hrvatskoj, imena odmila kao
Mate, Jure, Vice, Joze menjaju se
kao imenice na -a: ad Mate, Mati,
za Matu itd. Ista promena vazi i za
prczimena Hraste, Cale, Smoje itd.
[mena iz zivih neslovenskihjezi-
ka zadrZavaju -e u svim padezima:
Cile, Cilca, u Cileu (Chile, Chilea,
u Chileu),Hajne, Hajnea (Heine,
Heinea), Bize, Bizea (Bizet, Bize-
ta) itd. 1 muklo (neizgovoreno) e,
prema Pravopisu, zadrz.ava se uko-
liko se izvomo: Voltaire, Vol-
tairea, Voltaireov itd. V. sledecu
odrednicu.
-e (FRANCLTSKO). Muklo e na
zavrsetku [1'. zenskih imena kao
Franr;oise, Brigitte, Simone moze
se u transkripciji izostaviti (Fran-
soaz, Brizit, Simon) iii zameniti
nasim-a (Fransoaza, Brizita, Simo-
na). U padezimaje bolje upotrebiti
nastavke kao za imenice na -a:
Fransoaze, Fransoazi itd.
-ec i -ek (IMENA). Za promenu slo-
venskih imena s nepostojanim e do
danas nije nadeno sigumo i jedin-
stveno resenje. Prema P 60, srpsko-
hrvatska, tj. kajkavska imena u
zavisnim padezima gube e, npr.
Tkalec - Tkalca, dok ga imena iz
dmgih)ezika zadrzavaju, npr. Ca-
pek -- eapeka, Muromec - Murome-
ca. Ovom propisu je zamereno sto
ne pravi razliku u promeni kaj-
kavskih i stokavskih oblika (npr.
Sremec i Sremac), sto slovenacka
imena nasilno odvaja od kajkavskih,
ECka
a pogotovu sto namece neobicne
oblike kao Zebec - Zepca, Macek-
Macka, Zmazek - Zmaska i s1. Na
osnovu novijih istrazivanja, kao
najpogodnije moglo bi se prihvatiti
sledece resenje: (l) Sh. i slovenacka
imena sa tri iIi vise slogova uvek
gube e, npr. Vrhovec - Vrhovca, Ce-
sarec - Cesarca, Cakovec - Cakov-
ca, Kumrovec - Kumrovca, Vodo-
pivec - Vodopivca. (2) Dvoslozna
sh. i slovenacka imena na -ec
uglavnom gube e, npr. Sremec -
Sremca, Gubec - Gupca, Kranjec-
Kranjca, ali ga zadrZavaju tamo gde
bi se ispadanjem e dobio neuobi-
cajen oblik, npr. Zebec - Zebeca,
Jazbec - Jazbeca, Prelcec - Prelce-
ca. (3) Sva imena na -ek i sva ime-
na iz drugih jezika zadrZavaju e,
dakle Macek - Maceka, Frantisek
- Frantiseka, Jirecek - Jireceka,
Muromec - Muromeca itd.
Ecka, u Ecki.
Edhem: v. Midhat.
ed-memoar.
efekt i efekat.
efendija: efendi MUjo, efendi Muje
(bez crtice: v. CRTICA UZ IME-
NA).
egejski, Egej, Egejsko more, danas
obicnije negojegejski itd.
egzibicija, egzibicionist(a}, -istkinja,
-ionizam danas je opste prihvaceno,
46
mada je PR 60 dopustao sarno ek-
shibicija itd.
egzodus, ne eksodus.
ej u ruskim imenima: v. RUSKA
IMENA.
Ej-Bi-Si, Ej-Bi-Sija iIi (sarno latini-
com) ABC, ABC-ja, ABC-ju. Vidi
BBe.
ejds: bolje sida (v. to).
-ek: v. -ec.
eki, ekija (danas uobicajeni oblik, pre-
rna fro ecu, mada je po postanku
skracenica od eng1. European Cur-
rency Unit).
ekloga, dat. ek/ogi.
eko- s crticom prema P: eko-miting,
eko-stranka i s1.
ekolog, pored strucnjaka za ekologi-
ju, moze oznacavati i pripadnika
ekoloskog pokreta (pokreta za ocu-
vanje covekove sredine). Suvisan je
anglicizam "ekologist".
ekonomista, ekonomija: skracenicaje
ek., ne ec. ili ecc.
eks (bivsi): PR propisuje spojeno
pisanje, npr. ekskralj, ekssampion,
a s crticom sarno ispred vlastitog
imena: eks-Cehos!ovacka, eks-
S!avija. Ispred viseclanog izraza
najbolje je pisati odvojeno, npr. eks
Sovjetski Savez.
Eks an Provans (Aix-en-Provence).
eksces; ekscesni.
47
ekselencija: pravilnije bi bilo eksce-
lencija, ali je prvi oblik (s delimic-
nimprihvatanjem francuskog izgo-
vora) mnogo obicniji.
eksperiment (rede eksperimenat).
eksponat je lose skovan oblik (od lat.
exponere. izloziti, particip je ex-
positum a ne exponatum): bolje je
upotrebiti domacu rec izlozak.
ekspres: ekspres kafa, ekspres resto-
ran, ekspres posiljka itd. (neoba-
vezna crtica: v. CRTICA 4).
ekstra po PR se pise sastavljeno (ek-
stradobit, ekstrazarada) , ali se
moze shvatiti i kao nepromenljivi
pridev i pisati odvojeno (npr. roba
ekstra kvaliteta; ti mislis da sf neSto
ekstra).
ekstradicija (izrucenje zloCinca), ne
ekstradikcija. Glagol je ekstradi-
ratio
ekstrakt, ne ekstrat.
ekstrovertan, bolje nego ekstraver-
tan.
ekll: v. eki.
ckvivalcnt (redc ekvivalenat).
cl, es, III, ibn, hen j dmgi predrneci u
arapsklll1 irnenima (licnim i geograf·
skim) piSLi se maiim slovom: Anvar
ei Sadat, Memmer el Gadafi, Sat el
Arab, Dar es Salam, Zija ul lIak,
Ahmed ben Bela, Mohtaruld Dadah
itd. Ukoliko dodu na pocetak, piSLl
se velikim slovom (El Alamejn, Ben
Erlangcn
Bela, Ibn Saud), ali se jos cesce
izostavljaju: Sadat, Gadafi itd.
Eldorado, po P velikim slovom, ali
malim u figurativnom znacenju
"zemlja bogatstva".
elektro- uvek sastavljeno: elektrodis-
tribucija, elektroprivreda, elektro-
akusticki itd.
element i elemenat, gen. mn. eleme-
nata.
Elza iii Elze (nem. Else); Elsa (eng!.
Elsa), Elsi (eng!. Elsie: pogresno je
u P "Elzi").
-em, -om: v. INSTRUMENTAL.
emajl, emajlirati (obicnije) i emalj,
emaljirati.
En-Bi-Si, En-Bi-Sija iii (sarno latini-
com) NBC, NBC-ja. Vidi BBe.
Endru (Andrews), ne Endrju.
Endruz (Andrews), bolje nego En-
drus; ne Endrjus. V. S i Z (izgovor).
Enejida.
ENKLITlKE: v.je, SU, ee, se.
Enrike i Enrikes (Enrique, Henriqu-
ez); pogresno je Enrikve. V. -ez.
enti: v. n-1i.
cnzim, bolje nego encim.
cpoha, dat. epuhi i eposi.
Erlallgcn, erlangenski (Erlangenski
rukopis): ne erlangenski.
crkondisn
erkondisn (sastavljeno). Cesto su po-
godniji izrazi klimatizacija iii kli-
ma-ureiJaj.
esej, esejist(a), esejistkinja, esejisti-
ka, esejisticki.
eskalacija znaci postepeno pojaca-
vanje (ratnih napora, iii i neceg
drugog u figurativnoj upotrebi); ne
moze biti sinonim za "invaziju",
"ofanzivu" i sl.
eskudo (portugalska novcana jedini-
ca: bolje nego eskudos, sto je oblik
mnozine).
eSelon, eselonirati, bolje i danas obic-
nije nego esalon, esalonirati.
ETA: v. SKRACENICE NA -a.
etar, etra i eter, etera (u svim zna-
cenjima).
-eti, -iti: v. -iti, -eti.
etiketa, pored znacenja nalepnica,
znaci i skup pravda 0 lepom pona-
sanju iii ceremonija!. Nije dobar
oblik etikecija.
etil-alkohol iii etano!.
Etiopija, Etiopljanin, etiopski (ne
Etiopijac, etiopijski).
ETNICI: v.IMENA NARODA.
etno- sastavljeno: etnopark, etnoge-
neza, etnomuzikolog itd.
Etoal (pariski trg, punim nazivom
Etoile-Charles de Gaulle); ne
Etual.
48
Etrurija, Etrurac, -rka, etrurski; dan-
as retko Etruscanin, -nka, etrus-
canski.
euforijaje osecanje prijatnosti, odat-
Ie i razdraganost, zanos, uzbudenje;
pogresno se upotrebljava u smislu
"mahnitanje, pomama, rusilacki
bes".
Euridika, dat. Euridiki.
-ev: v. -ov.
evandelj e, itd.: v. jevaniJelje.
-evi: v. -ovi.
Evripid i Euripid.
evro- (neevropo-): evrocentrican, ev-
rocentrizam, evrokomunizam, Ev-
roazija, Evrovizija, evrovizijski itd.
Evropa: Evropljanin, -anka, evropski,
rede Evropejac (obicno u smislu
"covek evropske kulture"), Evro-
pejka, evropejski.
-evski: v. -ovski.
-ez kao zavrsetak spanskih prezimena
kod nas se obicno prenosilo prema
pismu (Lopez, Rodrigez, Velaskez
itd.) i P predvida da se zadrii takva
transkripcija. Prema sp. izgovoru
bilo bi ispravnije Lopes, Rodriges,
Velaskes itd.; neka prezimena, kao
Markes (Marquez), Gonzales ilijos
tacnije Gonsales (Gonzalez), prim-
ljena su iskljucivo u tom obliku. Isto
vazi i za prezimena na -az (Dij az iIi
Dijas), -iz (Ruiz iii Ruis) i -oz (Mu-
njoz iIi Munjos).
F
Fabijus je bolja transkripcija za fr.
Fabius (prema uobicajenomnacinu
prenosenja imena na-ius) nego Fa-
bij is.
FABRICKI NAZIVI: v. MARK£.
fajda: v. vajda.
fak(a)t: moze se uvek zameniti sa Ci-
njenica. Mn. faW iIi po latinskom
fakta (mada su ovaj drugi oblik kri-
tikovali pojedini gramaticari iz is-
tih razloga kao i akta: v. to).
falanga, dat.falangi, gen. mn.falan-
gi ifalanga.
FAP, FApo-a, FAP-u (fabrika);jap (ka-
mion).
farisej, farisejski, obicnije nego
farizej, farizejski.
fascikla ifascikl.
fasistoidan (blizak fasizmu): ne
fasizoidan, fasisoidan.
FBI, FBI-ja (bolje latinicom), iIi Ef-
-Bi-Aj, Ef-Bi-Aja.
fer:fer odnosJer igrac itd.;fer-plej.
ferije: mnozina z. roda, ne sr. rod.
fica (automobil).
FIDE (nepromenljivo prema P) ili Fi-
da, Fide, Fidin.
FIFA: v. SKRACENICE NA -a.
fijasko (m.), mn.fljaska(sr.), obicnije
negofljasci.
fijat (automobil); Fijat, Fijata iIi FIAT,
FIAT-a (fabrika). V. i MARK£.
fiks-ideja (s crticom); predlagano je,
ali bez stvamog razloga, da se za-
meni sa "fiksna ideja".
fJJozof, filozofski, filozoflja, filozofi-
rati, prema nasem tradicionalnom
izgovoru grckih reci: v. S i Z. Nisu
opravdani oblici filosoj. filosofija
itd., primljeni iz ruskog.
filtar, filtra, gen. mn. filtara, bolje
negofilter, filtera.
finale se upotrebljava u muskom i u
srednjem rodu: u sportskom zna-
cenju cesci je sr. rod.
fioka
fioka, ufioei.
Firenca; Firentinac, -inka,firentinski.
Javljaju se i oblici Florentinac,jlo-
rentinski (prema lat.) i Fjorentinac,
fJorentinski (prema ital.fiorentino).
firer (nem. Fuhrer): malim slovom,
prema P. V. TITULE.
firnajz i fimajs (ifirnis, prema P).
fizickohemijski (koji se odnosi na
fizieku hemiju); fizicko-hemijski
(fizieki i hemijski). V. SLOZENl
PRIDEVI.
Fjumicino (Fiumicino, rimski aero-
drom): ne Fjumicino, FijumiCino.
flamenko (spanska igra), ne fla-
mengo.
flamingo (ptica): po PR 60 mnozina
je jlaminzi. V. -0 (lMENlCE).
Flasing Medouz (Flushing Mea-
dows).
foaje je m. roda, mnozinafoajei.
Foca, focanski, Foeak (rede Foea-
nin), Foeanka. Poslednjih godina
preimenovana u Srbinje, ali bez
stvamog razloga (Foea je staro slo-
vensko ime grekog porekla).
foka, dat. foki.
foksterijer.
Foli Ber.zer (Folies Bergere), ne Foli
Berie.
folk: folk pevac, folk repertoar i sl.
(neobavezna crtica: v. CRTICA
3. 6).
50
folklor i pridev fo/k/orni oznaeavaju
celokupnu kulturu i obieaje jednog
naroda; pogresno je svoditi ih na
znaeenje narodnih igara (plesova).
Izraz naeiona/ni folk/or je pleona-
stiean: treba reci sarno folk/or iIi
naeiona/ni obicaji, narodna umet-
nost i sl.
fon: v. de.
FONETSKO I IZVORNO PISA-
NJE: v. lZVORNO PlSANJE.
Forin ofis (Foreign Office). Pogresno
je "Forenj". V. USTANOVE.
Formen (engl. Foreman), ne Fore-
man.
foto-: po P uvek spojeno, bez obzira
na znaeenje (fotoaparat,fotorepor-
ter, fotomontaza, fotokopija, fo-
tokopirati; fotoce/ija, fotoe/ement,
fotosinteza). Prednost crtici se daje
sarno u "slobodnim i slueajnim
vezama" kao foto-ate/je, foto-
-iz/ozba, foto-materijal.
fotos nije dobro urnesto fotografzja,
snimak iii slika.
fra: v. don.
FRANCUSKA lMENA: v. DVOS-
TRUKA lMENA.
Francesko (Francesco), Franeeska
(Francesca), ne Franc-. Franeeski
(Franceschi), Franeeskija, ne Fran-
eeskog.
Frankenstajn (Frankenstein), ne
Frankestajn.
51
frankofon (koji govori francuski:
frankofone zemlje Afrike). Ne
frankofonski.
Fransoa (Franyois): zbog dva vokala
na kraju, najpogodnije je da ispred
prezimena ostane nepromenjeno
(npr.: Fransoa Miterana, Fransoa
Miteranu itd.). Sarno ako nema
druge mogucnosti, moze se menjati
"Fransoe", "Fransoi" itd.
Fransoaz (Franr;oise) iii Fransoaza;
u promeni Fransoaze, Fransoazin
itd. V. -e (FRANCUSKO).
Franjo, Franje, Franji: v. -0 (IME-
NA); sv. Franjo Asiski; franjevac,
franjevacki, bolje nego francis-
kanac, -anski.
Franjo Josif (austrijski car), bolje
nego Franc Jozef (po nem. Franz
Joseph). U prevodima s drugih je-
zika sre6e se i "Franc Dzozef',
"Fransoa Zozef' i sl., sto je sasvim
pogresno. V. IMENA VLADARA.
frekvenc(ij)a: v. -nca.
FUTUR
freska: dat. freski i fresci, gen. ron.
fresaka.
fri-sop (i djuti-fri sop, v. to).
front: v. ISTORIJSKI DOGADAJI;
VOJNE JEDINICE.
Fruska gora; fruskogorski.
fudbal, fudbaler, fudbalski: ne futbal
itd.
Fudiijama iIi (planina) FudZi; suvisno
je "planina Fudzijama" jer reejama
znaei planina. V. JAPANSKA IME-
NA.
Fuhimori (Alberto Fujimori, predsed-
nikPerua), prerna sp. izgovoru, bo-
lje nego Fudzimori, prema izvor-
nomjapanskom.
funkcioner ifunkcionar.
Furlanija, furlanski; stanovnik je
Furlan, z. Furlanka. Suvisnoj e upo-
trebljavati ita!' naziv Frijuli (Friuli).
FUTUR: v. BUDUCE VREME.
G
g.: v. gospodin.
Gacko, Gacka, u Gacku; Gacanin,
-anka; gatacki.
gajka, dat. gajci, gen. mn. gajki.
gala: gala rucak, gala predstava i s1.
(crtica nije potrebna: v. CRTICA 4).
Galbrejt (Galbraith), ne Galbrajt.
galijot.
Galilej, galilejevski, ali imenomi pre-
zimenom Galileo Galilei.
galimatijas oznacava sarno nejasan,
zapleten govor iIi pisanj e: pogresno
ga je upotrebljavati u znacenju
"zbrke" uopste ("galimatijas oko
deviza" i s1.).
gama: gama zraci (v. CRTICA 5).
Gana, ganski; Ganac, Gankinja iIi
Ganjanin, -anka.
garantija i garancija.
garsonjera (obicnije) i garsonijera.
Gaskojn (Gascoigne), ne Gaskoin.
gastritis, ne gastrit.
gauco: v. -0 (IMENICE).
gazda:gen.mn.gazda, negazdi;gaz-
da Milutin, gazda-Milutina, gazda-
-Milutinov itd. (iii sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
Gazela (velikim slovom kao naziv
mosta u Beogradu).
Gazimestan, ne Gazi Mestan.
gde god (bilo gde),gdegod(ponegde):
v. god.
gde, kuda, kamo. Ne smatra se pravil-
nom upotreba recigde, negde, igde,
nigde za oznaku cilja kretanja, npr.
"Gde tesT', "Gde ste krenuli?",
"Poslji ga negde", "Ne idem nigde".
U ovakvim recenicama treba upo-
trebiti kuda, nekuda, ikuda, niku-
da, odnosnokamo, nekamo, ikamo,
nikamo (danas uglavnom zastarelo,
osim u hrvatskoj varijanti). Oblici
kud(a), nekud(a), ikud(a), nikud(a)
u starijemjeziku nisu oznacavali cilj
kretanja nego put kojim se prolazi
(up. ovuda, tuda, onuda), pa se ra-
53
zlikovaloKamo ideS? (odgovor: Na
more, U podrum itd.) od Kuda ides?
(odgovor: Kroz brda, Preko dvorista
itd.).
gda (gospoda), gdica (gospodiea).
gejzir i gejzer.
Generala Zdanova: u Ulici (ulici)
generala Zdanova, ne "u General
Zdanovoj". V. i ULICE.
general-major (pridev: generalma-
jorski),general-pukovnik, general-
-potpukovnik; general armije
generalstab, generalstabni iii gene-
ralstapski.
genije i genij.
GENITIV MNOZINE (imeniee z.
roda). Ako se osnova imeniea na-a
zavrsava s dva iii tri suglasnika, u
gen. mn. one mogu izmedu njih da
umetnu nepostojano a iii da dobiju
genitivni zavrsetak-i. Prvom naCinu
se daje prednost, pa je bolje npr.
primedaba, maraka, pripovedaka,
svetiljaka, krosanja, sabalja, basa-
na nego primedbi, marki itd. Stirn
ipak ne treba preterivati: malo ko
bi upotrebio oblike majaka, pomo-
ranadia, sluiaba, opazaka, doga-
ma,jimata itd., kakvi se mogu naci
u pojedinim gramatikama. Za ove
poslednje imeniee najcesCi nastavak
je -i, a takode i za mnoge druge koje
nikad ne ubaeuju nepostojano a:
lampi, molbi, borbi, nepravdi, hor-
di, cavki, vojski, algi, kavgi, kalji,
GENITIVNI ZNAK
sansi, bransi, kopCi, kandii, tajni,
cisterni, smetnji, radnji, normi, ta-
bli, pertli itd. Poneke od ovih ime-
niea mogu imati i nastavak -a
(horda, alga, cisterna). Iskljucivo
iii pretdno nastavak-ajavlja se kod
osnova sa zavrsetkom na st, zd, st,
sc, sc, ks, ps: mnogo vrsta, lasta,
zvezda, basta, gosca, bosca, taksa,
elipsa itd.
GENITIV MNOZINE (imeniee m.
roda). Imeniee sa zavrsetkomkt, nt,
pt, rt u gen. mn. umecu nepostojano
a, bilo da to a mogu dobiti i u nomi-
nativu jednine iii ne: elemen(a)t-
elemenata, projek(a)t - projekata,
koncept - koncepata, patent - pa-
tenata itd. Preporucljivijije gen. mn.
kontakata, delikata, inserata nego
kontakta i sl. Glas a se umece i kod
jednog dela imeniea sa zavrsetkom
suglasnik + I: bicikala, ansambala
(bolje nego ansambla), ali sarno
spektakla. Sa drugim suglasnickim
zavrseeima umetanje a nije uobi-
cajeno: obliei kaoakorada, obelisa-
ka, diftonaga, patrijaraha danas su
uglavnom izisli iz upotrebe. V. NE-
POSTOJANO a.
GENITIVNI ZNAK stavlja se na
poslednje slovo da bi se razlikovao
gen. mnozine od oblikajednine, npr.
imamprijatelja, podaci iz instituta,
znacenje reef. Sa istom vrednoscu
upotrebljava se i vodoravna erta,
znak duzine: prijatelja, institutii,
GENITIV, PRISVOJNI
reCi. Ne treba stavljati ove znake
kadaj ejasno daje posredi mnozina,
bilo po obliku imenice (projekata,
rno/hi) iIi po susednim recima
("Imamdosta prijatelja", "podaci iz
svih instituta" i sl.).
GENITIV, PRISVOJNI: v. PRIS-
VOJNI PRIDEVI.
GENITIV, SLOVENSKI: tako se
naziva genitiv upotrebljen urnesto
akuzativa u odrecnim recenicama,
npr. "Ne znam muirnena", "Nismo
culi vaseg odgovora", "Pridi, Mar-
ko, ne zameci kavge". Ovakav ge-
nitiv svojstven je starijem i narod-
skom jeziku; danas se uglavnom
cuva u hrvatskoj varijanti, dok se u
srpskoj zamenjuje akuzativom (Ne
znam mu irne, itd.).
GEOGRAFSKA IMENA (pisanje
pocetnog slova). Prema Pravopisu,
u imenima naselja, drZava, zemalja
i kontinenata sve reci osim veznika
i predloga pisu se velikimpocetnim
slovima: Vrnjacka Banja, Novi Sad,
Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Petrovac na Mlavi, Sjedinjene Ame-
ricke DrZave. U ostalim geograf-
skim nazivirna sarno prva ree ima
veliko slovo (Jadransko more, Tihi
okean, Balkansko poluostrvo, Crno-
gorsko primorje, Goli otok, Bliski
istok, Suecki kanal, Rt dobre nade),
osim u slucaju da je i neka druga
ree vlastito ime (Velika Morava).
Na isti naein pisu se i nazivi admi-
54
nistrativnihjedinica: Jufuomoravski
region, Moskovska oblast. Sarno u
nekim slucajevima gde je "neka-
dasnja opsta imenica uglavnom...
postala sarna po sebi vlastito ime",
kao Gorski Kotar, Srpska Krajina,
Hrvatsko Zagorje, P propisuje oba
velika slova, stirn sto ni malo slovo
u drugoj reCi ne bi bilo pogresno.
Transkribovana strana imena kao
Sijera Nevada, Rio Grande, 1st Ri-
ver, Long Ajlend pisu se velikimslo-
yom obeju reCi, buduci da su "za nas
jezicki sistem nemotivisana i ne-
prozirna". To ne vazi za prevedena
strana imena kao Ognjena zemlja,
Zuta reka, Aralsko jezero, niti za
imena koja nisu geografska (v.
USTANOVE, NASLOVl).
Za nazive drzava iz proslosti v.
ISTORIJSKA IMENA.
Za spojeve prideva s geografskim
imenom nema sigurnih propisa: PR
60 daje s jedne strane juina Evro-
pa,jugoistocna Evropa, istocna Sr-
hija, zapadna Bosna, s druge strane
Srednja Evropa, Srednja Arnerika,
au nekimslueajevima pravi razliku:
zapadna Evropa kao geografski
pojam, a Zapadna Evropa kad
oznacava "zemlje i narode". U sva-
kom slueaju, nazivi kontinenata i
drzava pisace se s oba velika slova:
Severna Amerika, Juzna Amerika,
Severna Koreja, Novi Zeland itd.
geopoliticki.
55
Getingcn (Gottingen), getingenski:
ne getingenski.
geto, m. roda, u mnozini sr. roda
(geta).
Gi (fr. Guy), ne Gij.
Gibson (Gibson), ne Dzibson.
Gilbert: u engleskom se izgovara Gil-
bert (ne Dzilbert), u franeuskom
Zilber.
gladak, glaai, najglaai i glatkiji,
najglatkiji.
GLAGOLSKI PRILOG PROSLI,
kao i sadasnji (v. sledecu odred-
nieu), mora imati zajednicki subjekt
s glavnom recenieom. Stoga je
pogresno npr. "Presavsi j edva sto-
tinak metara, ukazala nam se jos
jedna rusevina"; treba iIi "Pre-
savsi ... ugledali sma jos jednu
rusevinu" iIi "Posta sma presli...
ukazala nam se jos j edna rusevina".
GLAGOLSKI PRILOG SADAS-
NJI gradi se dodavanjem nastavka
-Ci na 3.liee mnozine sadasnjegvre-
mena: cekaju-Ci, rade-Ci. poznaju-
Ci. Ovaj oblik uvek se odnosi na
subjekt glavne receniee, pa su po-
gresne npr. receniee "Pregledajuci
evideneiju, pao nam je u oci veliki
broj izostanaka" (treba: Dok sma
pregledali... iIi: PregledajuCi evi-
deneiju, zapazili sma... ), "Kakva su
iskustva stecena gradeci ovo nase-
lje?" (treba: dok se gradilo ovo na-
god
selje, u toku gradnje ovog naselja i '
sl.).
U funkeiji prideva, ovaj oblik se
upotrebljava da oznaCi stalnu oso-
binu: vladajuca klasa. olaksava-
juce okolnosti, svetleea reklama.
leteCi tanjir itd. Nije pravilno upo-
trebljavati ga kao glagol, vezan za
odredeno vreme i pracen priloskim
odredbama, npr. "trenutno nedo-
stajuca sredstva", "nedostajuca
sredstva za gradnju", "savremenije
misleci Citaoei" i sl.
gledalac (ne gledaoc), mn. gledaoci,
gledalaca.
glikoza i glukoza.
Gloster (Gloucester). ne Glocester,
Glosester; Glostersir (Gloucester-
shire), ne Glostersajr.
gnev, gnevan. gneviti, razgneviti
(ekavski); obliei gnjev itd. su
ijekavski.
gnezdo (ne gnjezdo), gnezditi se,
ugnezditi se; ijek. gnijezdo, (u)gni-
jezditi se.
Gnjilane, u Gnjilanu (ne u Gnjilani-
rna, Gnjilanama).
god se pise odvojeno kad ima znacenje
svaki, bilo koji, npr. sto god rekao,
koga god naae§, kakvi god bili, gde
god se nalazio, kud god da adem,
kadgodzelis itd. Sastavljeno se pise
u oblieima koji znace neodredenost,
npr. stogod(ponesto), kogod(pone-
ko), kakavgod (nekakav), gdegod
GODlNE I DECENIJE
(ponegde), kakogod (nekako), kad-
god(pokatkad) itd. Kao godse pise
odvojeno.
GODINE I DECENIJE. Sedam-
desete godine XX vekajesu godine
od 1970. do 1979, osamdesete go-
dine od 1980. do 1989, dvadesete
godine od 1920. do 1929. itd.
Naprotiv, decenije pocinju jedini-
com i zavrSavaju se nu1om: osma
decenija obuhvata godine od 1971.
do 1980, deveta decenija od 1981.
do 1990, treea decenija od 1921.
do 1930. itd.
Pos1ednja godina XX veka je
2000; prva godina XXI veka je
2001. V. i DATUM!.
godinu-dve.
godisnji, godisnjica (u spoju s bro-
jem): v. SLOZENICE S BROJEM
gol-aut, gol-razlika. gol-linija (s cr-
ticom); golgeter (sastav1jeno).
Golijat (biblijska 1icnost);golijat (div,
snazan covek).
Goli otok; Go1ootocanin (nekadasnji
logoras na Go1om otoku), golo-
otocki.
GoIsvordi (Galsworthy), ne Gols-
vorti.
Gomez iIi Gomes (Gomez): v. -ez.
gonilac (ne gonioc), mn. gonioci.
gonilaca.
Gonzales iIi Gonsales (GonzQ/ez):
v. -ez.
56
gore-dole.
goreimenovani, gorenavedeni, gore-
pomenuti (sastav1jeno po P), ali: vec
gore imenovani.
Gornji Milanovac, Gornja Stubica
itd. (oba pocetna slova velika u ime-
nima nase1ja); Gornji grad (ime
gradske cetvrti iIi opstine); gornja
Bosna.
gornjo-: gornjovaroski, gornjograd-
ski itd.
Gorski kotar.
Gorski vijenac.
goruci (goruce pitanje i s1.) nije
pogresno, jer je to pridev nasIeden
iz staros1ovenskog, a ne glago1ski
pri10g (koji glasi gored);
gospa: gospa Mara, ali gospa-Mare,
gospa-Marin itd. (iIi sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
Gospic, gospicki, Gospicanin, -anka.
Gospod (i Gospodin, kada je u tom
znacenju); malogu uzvicima i psov-
kama (gospoda mu njegovog, 0,
gospode! i s1.). V. BOZANSTVA.
gospodar: vokativ gospodaru, rede
gospodare; gospodarom i-em; gos-
podarov i -ev; Gospodar Jovanova
iIi Gospodar-Jovanova (u1ica).
gospodin: skracenog. (neg-n, g-na i
s1.); u mnozini gg. (ali je bo1je titu-
1isati pojedinacno, npr. g. Matic i g.
Simic, iIi pisati uce10, npr. gospoda
poslanici).
57
gospodnji (u crkvenirn tekstovirna i
Gospodnji ).
gospoda: skraceno gda; gospodica:
skraceno gdica.
gospostina (ne gospodstina).
gosca: gen. rnn. go§{;a (ne gosCi).
gotovo: v. skoro.
Gradac: predlozeno je da se rnenja
Gradca, Gradcu, po analogiji s
prirnerirna zadrZavanja d koje daje
P 60 (Zabrdca, Brgudca), a i radi
razlikovanja od irnena Grac (u Aus-
triji). Drugi strucnjaci srnatraju da
je pravilno sarno Gradac - Graca,
Gracu (kao sudac - suca i s1.).
Gradiscanski Hrvati, s velikirn G
"kao etnografska skupina" ali i s
rnalirn, "opisno" (PR).
GradiSka, u Gradiski i Gradisci;
Bosanska Gradiska, Nova Gradis-
ka, Gradiscanin, -nka.
GRADOVI: v. GEOGRAFSKA lME-
NA.
GRAD"SKE CETVRTI: v. vue£.
Graham: tradicionalna transkripcija
leod nas (narocito u izrazu Graha-
mov hleb), ali stvami eng1. izgovor
je Grej em iii Grel1l.
granata je sarno artiljerijski rnetak;
pogresno je "rucna granata" (buk-
valan prevod engl. iIi fl'. grenade)
umesto rucna bomba.
griz
gran pri (fl'. grand prix): velikirn
pocetnirn slovorn ako je nazi v odre-
dene rnanifestacije.
gravira i gravura (od fl'. gravure).
Francuski nastavak -ure kod nas se
neki put prenosi sa i (lektira, uverti-
raj, a neki put sa u (brosura, avan-
tura).
GRCKA IMENA: v. -os; S i Z.
grCko-rimski.
grebati i grepsti; grebao, grebala i
grebla; grebacu i grepscu.
Gregorcic (slovenacki), Gregorcic
(srpskohrvatski).
grejpfrut: u Hrvatskoj i BiH upotre-
bljava se i skraceni oblik grejp iIi
grep. Predlozne zamene limunika,
gorcak, iutunja i s1. nisu prihvacene
u praksi.
grend slem (oznaka teniskih tumira),
ne gren slem.
Grinic (Greenwich), ne Grinvic;
grinicki (rneridijan itd.). Londonska
cetvrt s poznatorn opservatorijorn
izgovara se Grinic (iJi Grinidz);
nekoliko naselja istog imena u SAD
izgovaraju se Grenic: tako i Grenic
Vilidz (Greenwich Village), umet-
nicka cetvrt u Njujorku.
gristi, grizen (ne griien: tako i izgri-
zen, nagrizen, ugrizen, odgrizen,
zagrizen itd., ali zagriien kao
pridev, v. to).
griz, ne gris.
Grocka
Grocka, u Grockoj; Grocanin, -anka;
grocanski.
gro-plan (bolje: prvi iIi krupni plan).
groteska, u groteski (bolje nego
grotesci); gen. mn. groteski (retko
grotesaka).
Gruco Marks pogresno, treba Grauco
(eng!. Groucho Marx).
grudi, gen. grudf (ne grudiju).
grundig (marka), Grundig (fabrika);
ne Grunding.
Gruzija: gruzinski igruzijski; Gruzin,
-inka i Gruzijanac, -anka (ne Gru-
zijac, -ijka).
Gubec, Gupca, Gupcev.
gubitak, mn. gubici.
gubitas: lose skovana rec, ali joj dosad
nije nadena zamena.
58
gubitnik je skovano po ugledu na
dobitnik, ne sasvim ispravnom
analogijom (ne postoji imenica koja
bi odgovarala imenici dobit), ali je
danas u sirokoj upotrebi. Suvisanje
anglicizam luzer.
gugutati, gugucem i gugukati, gu-
gucem (pored gukati, gucem).
gugutka, dat. gugutki. gen. rnn. gu-
gutaka iii gugutki.
guska, dat. guski (obicnije nego gus-
ci, kako je u PR), gen. mn. gusaka;
gusCica (mala guska) i guskica
(odmila).
guscji i gusciji (drugi oblikje laksi za
izgovor).
Gutenberg, ne Gutemberg.
H
h. lzvestan broj reci, kao a/va, am,
amaj/ija, ama/ (amalin), amam,
asura, atar, caura (sa izvedenica-
rna), jova, unjkati, unjkav, bile su
proglasene pogresnima u PR 60,
koji je dopu.stao sarno ha/va, ham,
hamajlija, hama/(in), hamam, ha-
sura, hatar, cahura,joha, hunjkati,
hunjkav. Ovakvo ogranicenje ne
odgovara stvamom stanju u knjiz.
jeziku istocnih krajeva, gde se obli-
ci sa h gotovo uopste ne upotreb-
ljavaju. U novom PR uglavnom se
jedni i drugi oblici prihvataju kao
ravpopravni. V. i pojedine reci sah.
Habzburg (bolje nego Habsburg, pre-
rna P), hab::budki; Habzburgovci
iIi Habzburzi (dinastija).
Hadzi-. Prema Pravopisu, prezimena
s dodacima hadii, llZlIl1 i s1. pisu sc
sastavljeno, bez crtice: Hadzi-
pavlovic, Hadziomerovic, Uzun-
mirkovic, Belimarkovic i s1. Ova
svakako vazi i za prezimena naPop-
(Popdimitrov i s1.). Pravopisna
odredba ipak ne iskljucuje pravo
nosioca prezimena da sam odredi
nacin pisanja u skladu s porodicnom
tradicijom (npr.
Haiti, sa Haitija, na Haitiju (ne na
Haitima, jer nije mnozina). Up. Ta-
hiti.
hajde, hajdemo, hajdete; krnji oblici
hajd, hajdmo, hajte prema PR 60
pisu se bez apostrofa. Oblici sa h,
prema PR, bolji su nego ajde, aj-
demo itd.
Hajde de (nije potreban zarez
posle prve reCi).
Hajd park (Hyde Park).
Hajduk Veljko, Hajduk- Veljka,
Hajduk-Veljkov itd. (iii sve bez cr-
tice): v. CRTICA UZ IMENA,'
NADIMC1.
haj fideliti (eng1. highfldelity- viso-
ka vemost), ceSce u skracenom ob-
liku hi fl, izg. haj faj (pogresno je
haj fl).
hajka, dat. hajei, gen. mn. hajki.
Hal
Hal (Hal, eng!. heno ime): razhkovati
od prezimena HoI (Hall).
halapljiv, halapljivost, ne alapUiv.
halo i alo (telefonski poziv).
Hamfri (Humphrey), ne Hemfri.
haps, hapsana, (u)hapsiti. (u)hap-
senik, ne aps itd.
harakiri, mn. harakiriji. Ne harikiri.
hareiti, bolje nego arCiti.
haringa, dat. haringi, gen. mn. ha-
ringi i haringa.
harlekin: v. arlekin.
harmonijum i harmonij.
Hart (eng!. Hart, Harte): razhkovati
od Hert (v. to).
Havana (grad), havana (cigara).
Heder (Heathef; eng!. zensko ime): ne
Heter, Hiter.
Helen, Helada: v. Jelin.
helijum i helij.
Helsinki, Helsinkija, helsinski; Hel-
sincanin, -anka.
Hemfri ne nego Hamfri (v. to).
HEMIJSKA JEDINJENJA. Sloze-
ni nazivi eijije prvi deo nepromen-
ljiv pisu se s crticom: natrijum-hlo-
rid, magnezijum-sulfat, ugUen-di-
oksid, srebro-nitrat itd. Oni sa
spojnim vokalom 0, kao hloro-
vodonik, sumporovodonik, pisu se
sastavIj eno.
60
hemisfera, ne hemisvera.
hemoroidi (suljevi), ne hemeroidi.
Hempsir (Hampshire), ne Hempsajr.
Henrih iIi Henrik se eesto upotreb-
Ijava za imena pojedinih evropskih
vladara iz proslosti. Posto to nije ni
izvomi ni odomaceni oblik, bolje je
ime navoditi u originalu: Henri
(Henry) za engleske vladare, Hajn-
rih (Heinrich) za nemacke, Anri
(Henri) za francuske itd. Up. Vi-
Uem.
hepiend.
herbarijum i herbarij.
Herceg Novi (bolje odvojeno prema
P), Hercegnovljanin, -anka, herceg-
novski.
Herod ne nego Irod (v. to).
heroin.
heroj, heroizma, heroina, heroika.
Hert (John Hurt, William Hurt, glum-
ci): drugoje prezime Hart (v. to).
Hesiod, bolje nego Heziod. V. s i Z
(iZgOVOf).
hidratantni krem (koji vlazi kozu),
ne hidrantni.
hidro- uvek sastavljeno: hidrocentra-
la, hidroelektrana, hidroavion itd.
Hilandar, hilandarski, bolje nego
Hilendar, hilendarski.
hiljadarka, dat. -arci i arki, gen. mn.
-arki.
61
Himalaji, na Himalajima: nije uobi-
cajeno Himalaja, na Himalaji.
hiper- uvek sastavljeno: hipermode-
ran, hiperprodukeija itd.
hiperrealizam, hiperrealist(a), -isti-
cki.
hitac, hiea, mn. hici.
Hju (engl. Hugh), ne Hjug, Hjudz;
Hjuz (Hughes, prezime).
hlapiti: kao ishlapiti (v. to).
hobi, hobija, mn. hobiji.
hocd-necd; hoeu-neeu.
Hok, Hokins (Hawk(e), Hawkins): ne
Houk, I-Ioukins.
hokus-pokus.
Holandija: naglasak je na drugom
slogu, ne l1a prvom.
HOLANDSKA IMENA. Holandski
jezik ima slozen vokalski sistem i
nedoslednu ortografiju, pa je tesko
dati sigurna pravila za transkripci-
ju. Spoj ae se prenosi kao a (Claes
- K l a ~ ) , ee kao e (Vermeer - Ver-
mer), 00 kao 0 (.loop - .lop), oe kao
11 (De Boer - De Bur), ou kao au
(Hmilen -- Hauten), ij kao ej ili aj
(Dijkstra - Dejkstra ili Dajkstra),
III i u.v kao oj (Zuider Zce - Zojder
Ze, CruYfl- Kroj f). Spoj seh se cita
sh (ne §), npr. Selieveningen - She-
veningen; slovo g se gotovo uvek
izgovarah, ali se kod nas po tradiciji
prenosi kao g (Van Gogh - Van
Gog, l-luygens -- Hajgens iii bolje
Hristos
Hojgens). Za iscrpnije podatke v.
Pravopis, tacke 165-169.
holokaust (grcka rec, danas u zna-
cenju "pokolj Jevreja pod nacisti-
rna"): nema potrebe da se prenosi
engleski izgovor holokost.
Hon, Goldi (Goldie Hawn), ne Houn.
Honduras, Hondurasanin, -anka:
honduraski, bolje nego hondura.fki.
Hongkong (bolje nego Hong Kong);
hongkon.fki.
honorisati ili honorirati (nagradivati
honorarom), ne honorarisati.
Horhe (sp. Jorge); portugalsko (i bra-
zilsko) Jorge izgovara se Zode (ne
Zarge).
ho-ruk (uzvik).
Hose (sp. Jose), ne Hoze. Portugal-
sko (i brazilsko) Jose izgovara se
Zoze.
Ho Si Min iIi Hosimin (bivsi Sajgon),
ho.fiminski.
hranilac (ne hranioc), mn. hranioei,
hranilaca.
hrapav, hrapavost, ne rapav, rapa-
vost.
hrbat, hrpta ili hrbata.
hrcak, mn. hreci ili hrNwvi.
hrid j e obicno z. roda, ali se dopusta i
m.: te visoke hridi j li ti visoki hridi.
Hristos i Hrist, u padezima sarno:
Hrista, Hristu, Hristov.
hromozom
hromozom, obicnije nego hromosom.
hropac i ropac.
hrskati, hrskav, hrskavica, ne rskati,
rskav, rskavica.
hrvastina, ne hrvatStina.
hrvati se, hrvacpogresno, treba: rvati
se, rvac.
Hsinhua (agencija) ne nego Sinhua.
62
hteo ne hteo (bez crte prema P). Isto
vazi i za druge spojeve ovog tipa:
znala ne znala, radio ne radio itd.
huka, dat. huci.
humka, dat. humci, gen. mn. humki.
humoreska: kao groteska (v. to).
hura iura (uzvik).
hvale vredan (ne hvalevredan).
I
i. Pogresne su konstrukeije kao "ne-
razvijene i zemlje u razvoj:.l", "na
postanskim i saiterima banaka",
"izmene penzijskog i zakona 0
doprinosima", gde je atribut ostav-
ljen bez imeniee. U takvim sluca-
jevima imeniea se mora ponoviti
(nerazvijene zemlje i zemlje u raz-
voju) iIi upotrebiti drukCiji skiop
receniee (nerazvijene zemlje i one
l/ razvoju; na salterimaposta i ba-
naka).
Vidi i: ni.
i-: v. ni-.
iako sastavijeno u znacenju mada,
premda ("PomoCi eu yam iako sam
umoran"), inace rastavljeno ("Ako
mozes i ako znas, pomozi": "I ako
padne, nece se razbiti").
Iberija; Iberae (bolje nego Iberijae);
iberski (boIje nego iberijski), lber-
sko poluostrvo.
ibn: v. el.
Ibzen (uobicajeno kod nas; prema
norveskom izgovoru tacnije je Ib-
sen).
-ica. Od imeniea s ovim zavrsetkom
prisvojni pridev zavrsava se na
-iCin: kraljiCin, drugaritin, Dani-
cin, MimiCin, Sujicin itd., ne kralji-
Gin itd. Izuzetak su imeniee na-Cica
(v. to).
-ie, ne -ie, u svim siovenskim prezime-
nima osim srpskohrvatskih (slove-
nackim, poIjskim, ukrajinskim itd.),
kao i u ruskim imenima po oeu:
Sergejevic, Nikolajevic itd. Obliei
kao "Oton ZupanCic", "Petar Ilic
Cajkovski", mada ih P (tacka 105
e) dopusta "kao dubletnu moguc-
nost", danas su zastareli.
Od sh. licnih imena neka imaju
-it a neka -ie: Radic, Dobric ali
MiIie, Batrie itd.
Imeniee koje oznacavaju vrsioea
radnje imaju nastavak -it: vodic,
gonic, branic, teklic, ribic. V. i:
-jevic; ljutie; moskvic.
iciji
iciji, i od cega, i za cijeg itd.
ici. Izraz "Kako ide?" puristi nazi va-
ju germanizmom i traze da se za-
meni sa "Kako jeT; ipak, drllgi
slicni spojevi, npr. "Ide Ii?", "Kako
ide posao?", "Ovako ne ide" defi-
nitivno sllllsvojeni II knjiz. jeziku.
fa na (neSto) II znacenju teiiti
(neeemu) pripada birokratskom sti-
lu. Receniee kao "Mi idemo na sto
veci izvoz", "Ne treba ici na po-
skllpljenja" mogu se bolje iskazati:
"Cilj namje da sto vise izvezemo",
"Ne treba traziti izlaz u poskllplje-
njll" i sl.
identican, identitet, identifikovati
(-icirati), ne indentican itd.
idi mi - dodi mi (erta s razmakom):
v. CRTA.
Iglesijas (Iglesias, sp. prezime): ne
Inglesijas,Iglezijas.
iglu (eskimska kllciea od Ieda), ne
igloo
ignorantski znaCi "neznalacki"; ne
moze znaCiti "koji nesto iii nekoga
ignorise". U tom znacenjll treba
llpotrebiti iIi neki oblik glagola ig-
norisati iIi prideve nemaran, nipo-
dastavajuCi, potcenjivacki i sl. Ig-
norancija znaci "neznanje", nije
isto sto i ignorisanje.
'Igo (fr. Hugo), Igoa, Igoov.
-ij: v. -ijum.
64
-ijac se javilo u novije vreme pod llti-
cajem mskog jezika. Za neka ime-
na je takav zavrsetak neizbezan
(npr. Sirijae, Libijae), ali gde god
je mogllce treba mll pretpostaviti
sllfikse -ac iii -ijanac: Somalae,
Tanzanae, Bolivijanae, ne Somali-
jae itd. Tako i Gruzin (iii Gruzija-
nae) i Bask, ne Gruzijae i Baskijae.
-ije i -ij. Latinski nastavak -ius kod
nas se II imenima zamcnjllje obavcz-
no sa -ije, npr. Iulius ~ Jlllije, Ovi-
dius - Ovidije i sl. U zajednickim
imenieama se llpotrebljava i nasta-
yak -ij: genije, patricije, nuncije i
genij itd. V. -ijum.
ijedan (ikoji), i od jednog, i 0 jed-
nom itd.
ijekavski, ijekavac, ijekav§tina,
obicnije negojekavski itd.
-iji: v. F
-ijka: v. -ijac.
-ijski: ovaj nastavak javlja se u pri-
devima izvedenim od imeniea na
-ija (istorijski, televizijski, kom§ij-
ski, austrijski) i od svih imeniea ciji
se genitiv zavrsava na -ija (Mali,
Malija - malijski, Tokio, Tokija -
tokijski, aluminij, aluminija - alu-
minijski). Upotrebljava se i u nekim
drugim slllcajevima gde ne postoji
pogodniji sllfiks: gegijski, toskijski
(nazi vi dvaJu osnovnih dijalekata
albanskogjezika, od imeniea Gega
i Toska), baskijski (od Bask, v. to).
65
-iju, kao nastavak za genitiv mnozine,
javlja se u gost - gostiju, kokos -
k a k a . ~ i j u , va.\' - vasiju i u nazivima
delova tela: ociju, usiju, prstiju
(pored prsta), noktiju (i nokata),
kostiju (i kostf), prsiju (pored prsa
i prsi). Pogresno je zubiju, ustiju,
grudiju, vratiju. Vidi i sviju.
-ijum i -ij od lat. -ium (npr. kaleijum
- kalcij, kriterijum - kriterij, audi-
torijum - auditorij itd.) podjedna-
ko su dobri nastavci; prvi se danas
u Srbiji vise upotrebljava. Pogresno
je pisanje bezj (kaleium i s1.).
ikad(a) (bilo kad).
ikakav, i ad kakvog, i za kakvll itd.
V. ni-.
ikamo (bilo kamo; bilo kuda).
iko, ikaga; i a kame, i za koga itd.
V. ni-.
ikoji, i od koUe)g(a) itd. V. ni-.
ikoliko (makar koliko).
iks-noge; iks-zraei (ili bez crtice: v.
CRTIG4 5).
ikud(a) (bilo kuda). V. gde, kuda,
kamo.
ilirski pokret, ilirizam (v. POKRE-
Tl); ilirac.
imalac (ne imaoe); nm. imaoei, ima-
laea.
i malo (= makar malo, iole); P ne
predvida pisanje imalo.
imao-nemao, imala-nemala.
IMENA
IME I PREZIME. Licno ime uvek
dolazi ispred prezimena, npr. Petar
Vasic; obmuti poredak (Vasic Petar)
treba primenjivati sarno u spiskovi-
rna, gde je neophodan zbog az-
bucnog reda.
Muska prezimena se moraju me-
njati po padezima kao i imena (za
Petra Vasica, s Petrom Vasicem, ne
za Vasic Petrai s1.). Ako istom pre-
zimenu prethode muska i zenska
imena, prezime ce biti nepromenlji-
vo jedino ako je zensko ime na pos-
lednjem mestu: ad GO/'dane, Petra
i Branka Vasica; ad Petra, Branka
i GO/'dane Vasic. V. i ZENSKA
PREZIMENA.
Strana muska imena ispred pre-
zimena ne treba ostavljati nepro-
menjena: umesto sa Rej Carlsom,
Zil Vernovi romani, prica a Carli
Caplinu, treba s Rejom Carlsom,
romani Zila Verna, prica a Carliju
Caplinu. Ipak promenlj ivost prvog
dela izostaje kod nmogih vanevrop-
skih imena gde ne znamo tacno da
Ii j e posredi ime i prezime iii
viseclano ime, npr, Seku Ture, Idi
Amin Dada, Bani Sadr, Pol Pot itd.;
isto i kod svih kineskih imena (v. to).
V. i: JAPANSKA IMENA; DVO-
STRUKA IMENA.
IMENA. Pored prethodne i sledeCih
odrednica v, i: IME I PREZIME;
DVOSTRUKA IMENA; ZENSKA
IMENA; ZENSKA PREZIMENA;
GEOGRAFSKA IMENA; MITO-
IMENi\ LISTOVi\
LOSKA IMENA; ZIVOTINJSKA
IMENA; HOLANDSKA IMENA,
ITALIJANSKA IMENA; JAPAN-
SKA IMENA; KINESKA IMENA;
POLJSKA IMENA; PORTUGAL-
SKA IMENA; RUSKA IMENA;
KLUBOVI (IMENA); NADIMCI;
MARKE; takode pojedina imena i
karakteristicne zavrsetke.
IMENA LISTOVA i casopisa ne tre-
ba prevoditi: "Muvman uvrije", ne
"Radnicki pokret"; "Nejcer", ne
"Priroda" itd.
IMENA NARODA, drzavljana, sta-
novnika mesta i pokrajina pisu se
velikim pocetnim slovom: Arapin,
Grk, Francuz, Evropljanin, Sloven
(Slaven), Svaba, Vojvodanin, Lica-
nin, Zagorac, Bavarac, Dubrov-
canin, Londonac itd. Kod imena
koja se mogu shvatiti i kao oznake
rasa postupak nije ujednacen: ve-
likim slovom se pisu lndijanac,
Jevrejin, Rom, Ciganin (PR pred-
vida i ciganin "figurativno"), uvek
malim belae, emac i ervenokoiac.
Upotrebljeno kao zajednicka
imenica za oznaku predmeta, zivo-
tinje, biljke i sl., ime naroda se pise
malim slovom: sarplaninac (pas),
hereegovae (duvan), arapin (konj)
itd.
Prisvojni pridevi od ovih imena
pisu se velikim slovom (Nemcev,
Splicankin itd.); pridevi na -ski,
-Ski, -cki imaju malo slovo (azijski,
66
engleski, njujodki), osim ako su u
sastavu geografskog imena (Srem-
ski Karlovci, Becka suma).
V. Cileanae; kozak; Musliman:
Primorae: preeanin: Sik: solunac.
IMENA PAPA treba uvek davati u
prilagodenom obliku, a ne u itali-
janskom: Jovan (ne Dovani), Pavle
(ne Paolo), Pije (ne Pio), Grgur (ne
Gregorio), i tako isto Benedikt, Kle-
ment. Sikst, Urban, Bonifacije itd.
Ital. lnnoeenzo kod nas glasi 1no-
kentije iii 1nocencije, a ital. Leone
- Lav iii Leon.
IMENA VLADARAdanas se uglav-
nom ne prevode: Elizabeta (Eliza-
beth), Luj (Louis), Huan Karlos
(Juan Carlos), ne Jelisaveta, Ludo-
vik iii Ljudevit, Jovan Karlo i sl.
1pak se prevedeni oblik mora upo-
trebiti u slucajevima gde je odavno
prihvacen: Petar Veliki, Karlo V itd.
Ako se redni broj pise slovima, ima
veliko pocetno slovo: Karlo Peti,
Petar Prvi Karadordevic. Vidi i:
NADIMCI; Franjo JosiI Henrik:
Viljem.
IMENICE MUSKOG RODA NA
-3 U jednini dobijaju atribut u m.
rodu: nas sluga, dobar sudija, ve-
liki vojvoda, bogati gazda i sl. One
koje po smislu nisu izriCito vezanc
za muskarca mogu imati i atribut u
z. rodu: On je velika pijanica. Bio
je nasa dobra musterija. U mnozini
sve ove imenice prelaze u z. rod: te
67
sluge, .I've sudije, stare§ine su nare-
dile, dosle su kolege i s1. Po mis-
Ijenju M. Stevanovica, nije pogresna
ni upotreba muskih oblika prideva i
glagola u mnoiini (slaganje po
znaeenju), kao u primeru iz lve
Andrica "ljednog i drugog supod-
sticali mocni pase".
imenilac (ne imenioc), mn. imenioci,
imenilaca.
Imotski, iz lmotskog, imotski (pridev),
1mocanin, -canka.
imperfekt i imperfekat.
impu[sivan, bolje nego impulzivan.
imun, imunitet na nesto (iii prema
neeemu), ne od neeega.
-in: v. -ov.
inace: ponekad se upotrebljava kao
suvisan umetak ("Petrovic je inace
rodeni Beogradanin" i s1.): mada
takva upotreba u naeclu nije pogres-
na, ne treba s njom preterivati.
inadzija, inadiika, dat. inadiiki.
incest: pridev incestni iii incestualan.
indicija je znak na osnovu koga se iz-
vodi neki zakljueak (obieno 0
krivienom delu); indikacijaje uput-
stvo, ukazivanje, a u medicini
oznaeava oboljenje ili simptom kod
koga treba primeniti odredeni lek.
indigo: indigo papil; indigo kopija
(crtica neobavezna, v. CRTICA 3).
Indijanapolis (Indianapolis), ne 1n-
dijanopolis.
mo-
Indij anci: suvisno je" americki 1ndi-
janci" (obieno u prevodima sa za-
padnih jezika, u kojima ista ree
znaei i lndijanac i 1ndijac). Kod nas
pridev ima smisla samo ako se go-
vori 0 severnoamerickim, srednjo-
americkim odn. juinoamerickim
lndijancima.
indijanska imena: v. NADIMCI.
Indijski okean.
indoevropski; lndoevropljani.
Indonezija: 1ndoneianin, ne Indone-
zijac; indoneianski, bolje nego in-
donezijski.
infarkt, ne infrakt.
informatika je nauka 0 koriscenju i
prenosenju informacija (prven-
stveno pomocu raeunara); pogresno
je upotrebljavati tu ree da oznaei
"skup informacija" iii "naCin oba-
vestavanja j avnosti".
infra- sastavljeno: infracrven, infra-
struktura itd.
inicijativa za nesto, ne 0 neeemu.
injekcija (CirilicomI1HjeKUl1ja). Izgo-
vor sa nj (11I-beKUl1ja) vise odgovara
glasovnim zakonima naseg jezika
nego in-jekClja, kako propisuju
prirucnici. Pogresno je "inekcija".
Up. konjunktura.
ino- se javilo najpre u inokorespon-
dent i inokorespondencija, a u no-
vije vreme i u inopartner, inozas-
tupnik, inokredit i s1. Ovakve slo-
insckt
zenice nisu pogresne, ali izvan usko
strucnih tekstova bolje je reCi inos-
trani partner i s1. P dopusta i pisanje
s crticom kad su u pitanju "slo-
bodne, katkad ironicne sprege", npr.
ino-jildba/er, ino-direktive.
insekt i insekat.
insert znaci umetak (od lat. inserere
- umetnuti), posebno filmski snimak
koji se ubacuje u televizijsku emisi-
ju. Pogresno se upotrebljava u zna-
cenju od/omak ili iseeak.
instanc(ij)a: v. -nca.
instant: instant supa, instant kafa i
s1. (crtica nije neophodna: v. CRTJ-
CA 4).
instinkt, instinktivan.
INSTRUMENTAL imenica muskog
roda ima nastavak -em ukoliko se
imenica zavrsava na meki suglas-
nik, tj. naj, Ij, nj, d, C, i, S, ciii c:
zmajem, konjem, noiem, krojacem,
/ovcem itd. Ali ako suglasniku ne-
posredno prethodi glas e, nastavak
ce glasiti -om: sprejom, hmeljom,
/upeiom, Becom, zecom, mesecom
itd. Od prvog pravila mogu odstu-
piti imenice na -s (jurisom, pli§om,
gu/asom, pored j u r L ~ e m itd.), od
drugog pojedine imenice na -c i na
-Ij (I-tre/cem, svecem; prijateljem,
lIc'iteljem, upraviteljem, pored re-
deg prijateljom itd.). Medu imeni-
cama na -ar, car ima sarno carem,
dok za ostale nema sigumog pravi-
68
la: /ekarom i /ekarem, vodenicarom
i vodenicarem, itd. V. iput. Za upo-
trebu instrumentala uz glagole vidi
SeA} + INSTRUMENTAL; oceniti;
okarakterisati; okvalifikovati; oz-
naCiti.
insulin, bolje nego inzulin.
intendant, intendantllra, intendant-
ski.
interegnum.
interes nije pogresno u znacenju in-
teresovanje, zanimanje (npr. "Nc-
rna interesa za ovaj predlog"; "Sa
interesom su pratili dogadaje").
intermeco je m. roda, u mnozini
obicno srednjeg (intermeca), mada
PR 60 daje "intermeci".
lnternacionala (veliko I kao naslov
himne i naziv odredene organiza-
cije), ali: Prva (Druga, Treea) in-
ternaciona/a; isto i s rimskim
brojem: I (II, III) internaciona/a.
intoksikacija (trovanje), intoksicira-
ti ili intoksikovati. Ne intoksinaci-
ja, intoksinirati.
intriga, dat. intrigi.
Inzbruk (bolje nego Insbruk, prema
P). Up. Augzburg, Habzburg.
inzenjer: bolje nego iniinjer; skrace-
nica ini. (ne ing.) Inienjering (eng1.
engineering prilagodeno nasem ob-
liku inienjer).
69
inzinjcrija, iniinjerijski, iniinjerae
uobicajeno je u vojnoj tenninologiji,
mada bi tacnije bilo inienjerija itd.
-io. Imeniee na -io dobijaju j ispred
padeznih nastavaka -a, -u, -i: sa
radija, na radiju, u studijima (ali:
radiom, seenariom). Instrumental
ima zavrsetak -iom (ne -ijem), pris-
vojni pridev (kod imena) zavrsava
se na -iov (ne -ijev): Mario, Mari-
om, Mariov; Antonio, Antoniom,
Antoniov (za razliku od: Antonije,
Antonijem, Antonijev); Tokjo, To-
kiom itd.
-ioe pogresno, treba -ilae: nosi/ae,
tuii/ae, cini/ae, prevodi/ae, pove-
ri/ae, prati/ae itd. U gen. mn. nosi-
loea (ne nosioea), tuiilaea (ne
tuiioea), itd. Up. -aoe.
ionako (npr. "Ne zurite, voz ionako
kasni"; ali "Moze i ovako i onako").
-iol1ar i -irmer podjednako su dobri
nastavei; e je danas obicnije (mi-
lioner, milieioner, ko/ekeioner,
jimkeioner itd.) osim u reci misio-
nar i donekle reakeionar. Samo sa
e javlja se rec penzioner.
iotkud(a).
i po: v. po (=pola).
IRA: v. SKRACENICE NA -a.
-irati, -isati, -ovati. Sva tri nastavka
javljaju se u glagolima stranog
porekla; cesto hrvatskim oblieima
na -irati (operirati, regulirati, or-
ishlapiti
ganizirati, komponirati itd.) odgo-
varaju srpski na -isati (operisati,
regulisati) odnosno na-ovati (orga-
nizovati, komponovati). Mnogi gla-
goli, ipak, imaju i u Srbiji samo nas-
tavak -irati: eitirati, studirati, tre-
nirati, telefonirati, provoeirati, fi-
nansirati itd. V. i pojedine glagole.
iridijum i iridij.
Irig, Irizanin, Irizanka, iriski; Iriski
venae.
Irod (ne treba iz zapadnoevropskih
jezika prenositi oblik Herod); Irodi-
jada (zena Iroda Antipe).
iserpsti i iserpiti; iserpljen (obicnije)
i iserpen. Menja se kao erpsti odn.
erpiti (v. to).
iseuriti, iseurio, iseurice, ne iseureti
itd.
ishitrcl1. Glagol ishitriti, koji je da-
nas izisao iz uporebe, znacio je
izmisliti, pronaCi. Pored toga, za
trpni pridev ishitren recniei daju i
znacenja izvestacen, namesten i
vest, dovitljiv, /ukav. Danas se
uglavnom upotrebljava u znacenju
uraaen na brzinu, nedovoljno pri-
premljen, kao u spojevima "is-
hitrena odluka", "ishitren potez" i
sl. Bolje je u tom smislu upotrebiti
neki drugi izraz: prenaglj'en, brzo-
p/et, nepromisljen, iznuaen i s1.
ishlapiti, ish/apio, -i/a i ish/apeti
(ijek. ishlapje ti), ish/apeo, -e/a
(ijek. ish/apio, -pje/a).
iskipCli
iskipeti, iskipeo, iskipd:e (ijek. iski-
pjeti, iskipio, iskipjela), ne iskipiti
itd.
iskoristiti: iskoriscen, iskoriH;avati i
(reck) iskoristen, iskorWavati.
iskosa.
iskrvariti, iskrvaviti: kao krvariti,
krvaviti (v. to).
ispiti: ispij, ispijmo, ispijte.
ispocctka: po P spojeno u znacenju
'isprva' (npr. "ispocetkaje tako mis-
lio"), ali: "krenimo iz pocetka".
ispostovatije neologizam, skovan kao
svrseni glagol prema nesvrsenom
nema razloga da se sma-
tra nepravilnim.
ispotiha i istilza (v. to).
ispravka, dat. ispravci, gen. mn.
ispravki (rede ispravaka).
ispred. Nije dobra u znacenju 11 ime,
npr. "govoriti ispred kolektiva",
"Pozdravio ih je ispred svog pre-
duzeca".
ispreka (ijek. isprijeka): po PR uvek
sastavljeno, pa i kad znaci "s one
strane Save, iz Vojvodine". Rede
ispreko.
isprva i isprve.
iss- ne nego is-: iskolovati, isunjati se
itd.
-ist(a): realista, egoista, socijalista
itd. (obicnij e) i realist, egoist, soci-
70
jabst. Mnozina je danas u svakom
slucaj u na -i (rea/isfi itd.).
Istanbul (tako je u PR 60, pod odred-
nieom Stambol; obicnije nego Is-
tambul). Samo u istorijskom kontek-
stu upotrebljavaj u se nazivi Stal11-
bol (Stambul), Carigrad, Konstan-
tinopolj (Konstantinopol), Vizant (v.
Vizantija).
isti kao zameniea, umesto on, ovaj i
s1. (npr. "zanatska delatnost i tras-
kovi koji su za istu vezani") nedo-
pustivo je izvan kaneelarijskogjezi-
ka.
istiha (=potibo, neprimetno) i ispoti-
ha.
istocna (lstocna) Evropa, istocno-
evropski; isto6w Srbija itd.; Istoc-
no rimsko earstvo (P dopusta i
Istocnorimsko earstvo). V. GEO-
GRAFSKA IMENA; v. i sledecu
odrednieu.
ISTORIJSKA IMENA. Nazivi
drZilva iz pros]osti, prema P, pisu se
velikim slovom samo prve reCi: Tur-
sko earstvo, Mletacka repllblika,
Austraugarska earevina itd. To se
odnosi i na nezvanicne nazive
proslih i sadasnjih zemalja kao Re-
publika svetog Vlaha, Zemlja izla-
zeceg sunea (Japan), Zemlja hiljadu
jezera (Finska), Treci rajh, Istocna
Nemacka, Zapadna Nemacka itd.,
kao i na nazive administrativnih je-
diniea (Beogradski pasaluk, Drav-
71
ska banovina). Malo slovo P pre-
porucuje za "neustaljene, slobodne
opisne nazive", navodeci primere
"odnosi nove srpske kraljevine i
crnogorske knezevine", "gordi Al-
bion", "crnozuta monarhija" i sl.
ISTORIJSKI DOGADAJI,premaP,
pisu se velikim slovom prve reci kad
god imaju oblike vlastitog imena.
Prakticno to znaci da ce se velikim
slovom pisati nazivi s pridevom iIi
rednim brojem na prvom mestu, kao
Drugi svetski rat, Stogodisnji rat,
Krimski rat, Saraj evski atentat,
Kosovska bitka, Seljacka buna, Prvi
srpski ustanak, Vartolomejska noe,
Dugi mars itd. Ovo obuhvata i na-
zive frontova, ratnih operacija i sl.
(Solunski front, Sremski front,
Treea ofanziva, Beogradska ope-
racija) i mirovnih i drugih spora-
zullla (Pozarevacki mir, Minhenski
sporazum, Becki dogovor).
Malim slovom pisu se nazivi u
mnozini (oba srpska lIstanka,
krsta}ki ratovi), kao i nazivi ratova
u kojima se imenuju obe strane
(fi'ancusko-pruski rat, iracko-iran-
ski rot), se shvataju kao opisni.
Za revo/uciju v. tu rec. Nazivi s
nne11Jcol11 na prvol11 mestu pisu se
111a] im slovom, npr. hoj (bitka) na
Kosovu, buna protiv dahija, usta-
nak u Hercegovini, osim onih sim-
bolicnih i figurativnih, koji imaju
ITALIJANSKA IMENA
karakter imena: Rat dveju mza, Seo-
ba naroda, Noe dugih nozeva.
V. i: POKRET/; RAZDOBLJA.
isto takode pleonazam: treba sarno
isto (i) iii sarno takoae.
istovarivati, istovarujem, ne istova-
rati, istovarom.
istovjetan se danas priznaje kao pra-
vilan ijekavski oblik, madaje ranije
propisivano dase i u ijek. kaie sarno
istovetan.
1st River (oba velika slova prema P).
istruleti i istruliti: v. truleti.
istup normalno u znacenju javno is-
tupanje, pojava pred svetom i sl.
Up. nastup.
isukati: kao zasllkati (v. to).
i suvise.
iscauriti se: v. cauro.
isCileti, isCi!eo, isCilela (ne Ll'Ciliti
itd.); ijek. isCiljeti, isCilio,
ista, i od cega, i 0 cemu itd. V. ni-.
ITALIJANSKA IMENA (NAGLA-
SAK). Mnoga ital. imena kod nas
se pogresno naglasavaju na pretpos-
lednjem slogu, dok im je stvarni
naglask na treeem slogu od kraja.
To su pre svegaMOdena (rimuje se
s "v6dena"), DAkomo (rimuje se s
"llikomo"), zatim RImini, PEzaro,
BRfNdizi, BERgamo, TAranto, KA-
ljari, CEzare, ANdelo, MEdici,
itd.
DiROIamo, DoMEniko, MANgano
i dr.
Za izgovor ita!' imena vidi c, s, z,
kao i pojedinacna imena.
itd. (ne i I. d.).
i tc kakav, i Ie kako, i Ie koliko.
-iti, -eti. Za mnoge glagole izvedene
od prideva gramaticari propisllju
zavrsetak -iIi kada su preIazni, tj.
kada pokazllj 1I da sc na nekoga iIi
nesto prenosi osobina iskazana
pridevom, a zavrsetak -eli (ijek. -
jeli) kad su nepreIazni, tj. kad znace
da neko iii nesto stice doticnu oso-
binu. Ta razlika se jos cuva kod ma-
njeg broja glagoia kao sto su olupi-
ti (uCiniti tupim) --olupO)eti (postati
tup),oslepiti, oslijepili (oduzeti vid)
- oslepeti, oslijepjeti (izgubiti vid),
pocrnili (obojiti 1I erno) - pOC'r-
nO)eti (postati ern). Kod vecinc
drugih giagoia ova razlika se de-
limicno iIi potpuno izgubila. Glagoli
ozdravili, slabiIi, oslabili upotrcb-
Ijavaju se danas samo u obliku na
-iIi: tako i ocelaviti, omlitavili, ola-
bavili, ocoraviti (mada ovijos imaju
i radni pridev na-eo: ocelaveo itd.).
Parovi osijediti - osijedjeti, oslari-
ti - OSlaljeli, omrSaviti - omrsavjeli
jos donekle cuvaju tu razliku u
ijekavskom, dok se u ekavskom
upotrebljavaju samo obliei osedeli,
oslariti i omrsaviti. Giagoli kao ze-
lenO)eti se, ogrubO)eli, zanemeti
(zanijemjeti) i drugi ostali su bez
72
parnjaka na -iIi, jer se odgovaraj lIci
preIazni glagoli gotovo uopste ne
upotrebljavaju. Otuda razlikovanjc
zavrsetaka -iIi i-eli nema u da-
nasnjem jeziku ni pribIizno onaj
znacaj koji su mu po tradieiji prida-
vali gramaticari. V. oiiveli.
-itis (ne -it) u nazivima oboljenja:
bronhilis, apendicilis, gaslritis,
dermatilis, kolilis itd.
ito.Ovaj izraz sme se upotrebiti samo
posle rcceniee koja je po smisiu
zavrscna, tj. tamo gde bi mogia da
dode i tacka. Ispravnoje, npr.: "Na-
knada sc placa po kvadraturi stana,
ito: za stan do 30 m"100 dinara... "
itd. Pogrcsno jc: "Naknada prema
kvadratllri stana iznosi, ito... " iii:
"Naknada se placa na sledeci naCin,
ito... " gde je i 10 sasvim suvisno
posle izraza na sledeCi naCin.
it. sl. (= i tome slicno).
-ium ne nego -ijum (v. to).
-ivac je cest sufiks u novijim rccima,
za Ijude i za sprave, ne samo od
giagoia na -ivali (islerivac, raz-
reaivac, polpaljivac itd.) nego i od
onih na -avali (pojacivac, zamrzi-
vac, oglasivac, omekSivac itd.).
Ivanic Grad,
Ivo: Ive Andrica, Ivi Andricu, Ivin,
obicnije nego Iva, Ivu, Ivov. V. -0
(IMENA).
73
izasta iIi i za sta, i za sto (P
dopusta oba nacina pisanja). Up.
Ilizasta.
izbiti: izbij, izbijmo, izbijte.
izbledcti, izbledeo, ijek. izblijedjeti,
izblijedio, izblijedjela. Upotreblja-
va se i u prclaznom znacenju "uci-
niti bledim", mada bi po pravilu tu
morao do6i glagol izblediti, izble-
dio (ijek. izblijediti, izblijedio). V.
-iti.
izbliza; izbliie.
izc- ne nego isc-: iscrtati, iscepkati
itd.
izc- ne nego ISC: isca(h)uriti se,
iscesljati itd.
izdalcka; izdalje.
izdatak, mn. izdaci.
izdubiti: v. dubiti.
izgladncti, izgladneo, ijek. izglad-
njeti, izgladnio, izgladnjela.lzglad-
niti, izgladnio znacilo bi "uciniti
gladnim". V. -iti.
izgrcbati i izgrepsti: v. grebati.
izgrizcn, ne izgriien: v. gristi.
izh- ne nego ish-: ishodiste, ishraniti
itd.
izjedna.
izjutra.
izlozba, gen. mn. izloibi i (rede)
izloiaba.
izljubiti (ne iiljubiti).
izuzcy
izmalena.
izmedu. U upotrebi s brojevima, ne
treba veznik i zamenjivati crtom: ne
"izmedu 18-20 casova" nego "iz-
medu 18 i 20 casova". Up. od.
izmestiti: obicnije je premestiti, pre-
seliti. U znacenju iscasiti, uganuti
ne spada u knjiz. jezik.
izmusti: izmuzen (ne izmuien).
iznebuha.
izneti: v. -netic
izokola.
IZOSTAVLJENI GLASOVI: V.
APOSTROF; SAZETI SAMO-
GLASNICI.
iz pocetka: V. ispocetka.
izrana (= rano, zarana), izranije
(= odranije).
izraz: dob do izraza i doCi do izra-
iaja jednako su dobri oblici.
izrcda (= redom).
izs- ne nego is-: islikati, isijavati itd.
izs- ne nego is-: isetati se, istrikati,
isunjati se itd.
izuzctak, mn. izuzeci, gen. mn.
izuzetiikii (naglasaknazu, ne naze).
izuzctan ima naglasak na prvom
slogu: pogresno je izuze'tan, izu-
ze'tno.
izuzev. Smatra se da je pravilnije sa
akuzativom (npr. "Pregledali su sve
prostorije izuzev balkon i kuhinju"),
IZV,l!1
mada je danas obicnija upotreba s
genitivom (po ugledu na predlog
osim: " ... sve prostorije izuzev
balkona i kuhinje").
izvan; izvana. V. van.
izvannastavni; izvannaucni; izvan-
nacionalan (i vannastavni itd.).
izvcceri (= predvece).
izvcstan, izvesna, izvesno.
Izvcstijaje mnozina sr. roda, ne z. rod:
lzvestija su javila, u moskovskim
Izvestijama (ne "u lzvestiji").
izvezen, ne izveien (u oba znacenja).
izviniti (sc), izvinim (se), neka (se) oni
izvine, izvinio, -i/a: ne izvinem, iz-
vinu, izvinuo (sto su oblici od glago-
la izvinuti = saviti). Glagol izviniti
(se) osudivan je kao rusizam, ali je
potreban u knjiz. jeziku i ne moze
se zameniti saoprostiti ili ispricati.
izvolcvati (ijek. izvolijevati, bolje
ncgo izvoljevati).
IZVORNO PISANJE: U naucnim i
strucnim tekstovima, strana imena
izjczika s latinickim pismom treba
navesti u izvomom obliku, jer bez
tog oblika nije mogucno konsulto-
vanje strucne literature, prevodenje
na strane jezike, dopisivanje sa
strancima itd. Nasi nastavci pri tom
74
se ne odvajaju crticom, npr. Johna
Updikea, Updikeov itd. Ukoliko je
tekst cirilicki, iii latinicki s fo-
netskim (transkribovanim) preno-
senjem imena, izvorni oblik treba
dati prilikom prvog navodenja ime-
na, u zagradi, u fusnoti iii u indek-
suo
lzvan toga, upotreba izvorne
latinicke grafije u cirilickom tekstu
nije opravdana. P je dopusta (tacka
101 a) samo u slucaju da autoI' tek-
sta nije uspeo da sazna kako se izgo-
vara doticno ime: navodi se primer
"MeIJY I1MeHI1Ma yrmcaHI1 cy 11
HeKI1 Wuyts 11 Bayzew, a Wuyts -
-OBO I1Me nOHaBJba ce I1 KacHl1je".
U ovom slucaju, kao sto se vidi iz
primera, sh. nastavak pise se cirili-
com i odvaja crticom.
Viseclane strane izraze (za raz-
liku od imena) treba uvek pisati u
originalu, npr. "C' est la vie" (ne "Se
la vi"), "Time is money" i sl.
izvrsilac (ne izvrsioc), mn. izvrsioci,
izvrSi/aca.
izvrsiti: v. vrsiti.
izi- ne nego ii-: iiariti, iieniti, iiiveti
itd.
iidiikljati i iiclikati.
J
j. (I) lzmedu i i drugog samoglasnika
izuzev 0, j se pise: ija, ije, iju, iji.
lzuzetak su slozene reCi, npr. iako,
arhiepiskop, dielektrik, radiestezi-
ja, antiamericki, priucen, kao i
glagol prianjati. (2) U spoju io ne
pise sej (bio, kupio, milion,fioka),
osim kad se osnova reCi zavrsava
naj: sudijo, sudijom (prema: sudi-
ja), zmijo, zmijom, zmijolik (prema:
zmija), starija - starijom, arterija
- arterijom (ipak: arterioskleroza),
galija ~ galijot, Mijo, Cvijo (kao
Mija, Cvija) itd. Pisanje ijo imamo
jos i u recima vijoriti se, vijoglav,
vijorog, u imenu Ravijojla, kao i u
recima iz francuskog: Gijom(Guil-
lclUme), Vijon (Villon), semijon. (3)
Ako i dolazi p 0 s I e drugog samo-
glasnika, izmedu njih se ne pise j:
naime, kais, daire, laik, naivan,
neimar, seiz, oiviCiti, stoik, ruini-
rati itd. J se ipak pise u slucajevima
kad pripada osnovi reci: izdajica
(prema: izdaja), dojilja (dojiti),
kujica (kuja), Grujica (Gruja), Ka-
jin (od Kaja; ali Kain, biblijsko m.
ime), Vojin, Vojislav, Milojica, Ra-
dojica, kalajisati, esejisticki itd.
Otuda je pravilnije i Grujic, Pejic,
Ostojic, ali posto pravopis ne nor-
mira prezimena, ne moze se za-
braniti pojedincima da svoje pre-
zime pi su Gruit, Peic itd. (4) Poseb-
ni slucajevi: saj se pise glagolpro-
jicirati (up.projekcija); bezj se pisu
heroin, heroina, heroizam, heroika
(iako su izvedeni od heroj).
Vidi: -ije; ijski; -ijum; -io; -ji; lj;
ZAPOVEDNJ NACJN.
jadikovka, dat. jadikovci.
jahati,jasem, oni jasu; pogresno je
jasiti, jasim.
Jajce, Jajcanin, Jajcanka, jajacki.
jaje, jajeta, jajetu, jajetom; dva, tri,
cetirijajeta, petjaja. Dopustenaje
i promena jaje, jaja, jaju, jajem,
dva, tri, cetirijaja.
jak,jaCi, najjaCi.
Jalta
.lalta: sastanak, konferencija u Jalti,
ne na Jalti.
jamac,jamciti,jamstvo ijemac,jem-
Citi, jemstvo (ali samo: jamacno).
Jamajka, na Jamajci iii na Jamajki;
jamajkanski, Jamajkanac, -anka.
jamb,jampski.
janicar i (danas retko)janjir}m:
.lAPANSKA IMENA dolaze nam
gotovo uvek u eng!. transkripciji.
Slovnom grupom ts oznaeenje su-
glasnik c: otuda kod nas treba pi-
sati Micubisi, Cusima, Ugecu, Da-
cun, Sigemicu, a ne Mitsubisi i s!.
Glas oznaeen engleskimch ujapan-
skom zvuei otprilike kao nase C, ali
P predlaie da se zadrii vec uobi-
transkripcija sa c: Mieiko,
Hitaei, lCikava, Mainiei itd. SIieno
tome, englesko j (u japanskom r1)
treba prema P prenositi sa di:
Fudiijama iii Fudii (v. tu ree), Ivo
Diima, Meidii, Seidii, Gendii itd.
(kao i u zajedniekim imenicama
dzudo i dzijudiicu). Za razliku od
vecine azijskihjezika,japanski jas-
no razlikuje ime i prezime, pa kod
nas treba oba menjati po padeiima:
Jasunari Kavabata, Jasunarija Ka-
vabate itd.
jarkocrven, jarkoiut itd., sastavlje-
no. V. BOlE.
.larmut (Yarmouth): v. Portsmut.
jaruga, ujaruzi.
76
jasan,jasniji, najjasniji.
jasika, dat. jasici.
.lasna poljana (u Rusiji), bolje ncgo
Jasnaja poljana (Pravopis, u taeki
21 d, propisuje malop uz napomenu
"kao Iokalitet"; po pravilll 0 imeni-
rna naselja bilo bi opravdanije veli-
koP).
jasnocrven,jasno.::-elen itd.
.lAT, JAT-a, JAT-ov.
jazavicar
je: ovaj glagolski obIik je enkIitika,
sto znaei da eini akcenatsku ceIinu
s prethodnom reejll i mora biti s
njom u smisaonoj vezi. Otuda je ne
sme dob posle pauze, posle bilo
kakvog znaka interpunkcije iii pos-
Ie umetnute reeenice: u takvom
poloiaju treba ga zameniti nagIa-
senim obIikom jest(e) iii izmeniti
red reei. Primeri gresaka: ,,Jedan od
problema koji onemogucavaju da se
vise postigne je odsustvovanje s
posla" - treba jeste odsustvovanje
s posla; "Neodgovaraj uca ishrana,
rna sta tvrdili lekari, je po mom
misljenju glavni uzrok oboljenja" -
treba: po mom je misljenju... ; "Kri-
vac za neuspeh predstave, ako
moiemo verovati izvestajima iz
dnevne stampe, je sam autor" - tre-
ba: Za nellspeh ... krivacje sam au-
tor. Vidi: su; ce; se.
jedak, jetka, jetko; jetkiji, naJjetkiji.
77
jedan i drugi. Upotrebljeni da oznace
uzajamnost, ovi brojevi bice u sred-
njem rodu ako se odnose na mus-
karca i zenu: "Maja i Goran zaziru
jedno od drugog", "Pitam se sta su
supruznici reklijedno drugom".
jedanput.
jedinka: po PR 60 ima dat. jedinci
"za nezivo" a jedinki "za zivo";
gen. mn.jedinki.
JEDINJENJA: v. HEMIJSKA JE-
DINJENJA.
jednakostranicni, jednakokrak: ro-
gobatnc kovanice, bezrazlozno us-
vojenc u pojedinim udzbenicima
matematike namcsto uobicajenog
ravnostran, ravnokrak. (Ravno-
moze imati i znacenje "jednako",
kao u ravnomeran, ravnoteia,
ravnodnevica itd.).
jednoiposobni,jednoipogodisnji,jed-
noiposatni itd.
jcdnostavacni, dvostavacni, trosta-
vacni itd. upotrebljava se u muzic-
koj tcn1Jinologiji za kompoziciju od
jcdnog, dva, tri itd. stava (stavka).
Ovi oblici su potrebni posto bijed-
nostavni imalo drugi smisao.
jcftin,jejiiniji, najjeftiniji, jeflinoca,
danas obicnije nego jevtin, jev-
tinoe·a.
jege.iski: v. egejski.
jekavsld itd.: v. ijekavski.
je Ii; skracenoje I';je I' da;je I' te?
Jcvrcjin
Jelin, jelinski, Jelada: danas cesce
Helen, helenski, Helada, a sarno
helenizam, helenista, -isti(Yli.
jelka, dat.jelki ijelci, gen. mn.jelki,·
Jelka (ime), dat. Jelki.
Jenki (Yankee), Jenkija, mn. Jenkiji.
jeres (2. roda: ta jeres, te jeresi); je-
retik; jeretic'an, jereticki.
Jermen i Jerrnenin (mu. Jerrneni), Jer-
menka, Jerrnenija,jermenski tradi-
cionalni su oblici u Srbij i; nema ra-
zloga da se zamenjuju oblicima
Arrnen(ac), Armenija itd.
jeroglif: bolje hijeroglif
Jerusalim (ne Jerusalem, Jeruzalcm).
jescnas: v. -so
jeste je danas mnogo cesci oblik nego
jest, i po reCima M. Stevanovica "ne
moze mu se sporiti knjizevni ka-
rakter". Jest se jos cuva u spoju to
jest i u izreci sto jest, jest.
jevandelje i evandelje,' O)evandelj-
ski, O)evandelski i O)evandeoski;
O)evandelista (pisac jevandelja);
evangelisticka i (rede) evanae-
listicka crkva; evangelik, rede
evangelista iii evandelista (pripad-
nik evangelisticke crkve).
-jevic (ne -ijevic. -ijevic) u poljskim
prezimenima: Sjenkjevic (Sien-
kiewicz), Mickjevic (Mickiewicz),
Ivaskjevic (lwaszkiewicz) itd.
Jevrejin i (rcde) Jevrej; mn. Jevreji.
jczicki
jezicki (koj i se tice jezika, govonl);
jezicni (kao anatomski termin).
-ji: ovaj pridevski sufiks moze imati i
oblik -iji. tako da je pored pra-
vilnijeg dec'ji, coveCji, macji, kozji,
vucji, vraiji itd. dopusteno i deciji,
coveciji itd. (ali sarno pG.\ji). Ob-
liku -iji P daje prednost posle
suglasnickih grupa (npr. ovciji,
gusciji, vrapciji), radi lakseg izgo-
vora.
jon, jonizirati (jonizovati), jOllizaci-
ja, jonizujuCi: nije uobicajeno ion
itd.
Jong (Erika) ne nego Dzong.
Jorge: v. J-Jorhe.
Jorksir (Yorkshire), ne lorksajr;
jorldirski; jorkSir(ac) (prase).
Jose: v. Hose.
Josanicka Banja: v. BANJ£.
jos uvek (npr. "Jos uvek ga nema")
nalazi se i kod dobrih pisaea, ali ga
puristi zabranjuju kao germanizam,
trazeCi da se kaze i dalje, jos jed-
lIako, iIi sarno jos.
jova i joha: v. h.
Jovanka, da!. lovanki, lovankin (ne
lovancin).
Jovan Krstitelj, lovan Ziatousti (sve-
ei); lovan bez Zemlje (eng!. vladar).
J o v ~ m Pavle (papsko ime). U Hr-
vatskoj se upotrebljava oblik Ivan
78
Pavao, a u Bosni i Herecgovini i
Ivan Pavle.
ju. Oblik jll umesto je (zamenica 3.
liea) moze se upotrebiti samo uz
glagolske oblike je, nije (Na.\'laju
je; Nijeju video), au ijekavskom i
posle drugih reci sa zavrsctkom)e
(npr. Prije jll pogledaj pa onda
reci).
juce (retkojllcer) , juc'era.\'lIji (obicni-
je nego juceranji); juc'e-prekjuce.
Juce uveee pogresno, treba: sinoe,.
jug: v. STRANE SVETA.
jugo,juga,jugu. Kao ime automobila
muskog roda, a najces6c i kao na-
ziv vetra, mada u tom slucaju neki
gramaticari dopustaju sarno sr. rod.
jugo- sastavljeno: jugoistok. jugoza-
pad; Jugopetrol itd.; takode u sa-
Ijivim slozenieama kaojugojildbal,
jugoinflacija, Jugosvaba itd. S er-
tieomjugo-jugoistok. j I I g o ~ j I1goza-
pad.
Jugoslavija: akeenat je na go, krat-
kouzlazni. Dugosilazni akeent na
sla, mada rasprostranjen, ne smatra
se pravilnim, jer u standardnom
stokavskom govoru silazni akeenti
ne mogll do6i na llnutrasnje slogove
reci. Jugoslavijaje neknjizevno kao
sto je neknjizevno zabordvio,
!ivada, dev6jka i sl.
Junajted pres (United Press).
79
jun, jul ijuni, julio Oblici bez "i" su
pravilniji s obzirom na promenu
(juna, jula itd.), ali se danas
dopustaju i duzi oblici.
Juraj, JUlja, Jurju itd. (ne Juraja, Ju-
raj 1I).
jurisdikcija.
Juropijen (The European, il11e lista).
JUS, po JUS-ll.
Juta, iz Jute (Utah, americka savez-
na driava): ne Jutah.
juznoamcricki
Juzna Amerika, Juzna Koreja, Juzni
Vijetnam (ali: juina Dalmaeija,
juzna Evropa); juina Afrika
(=juzni deo kontinenta; ali s velikim
J kad znaci Juznoafricka Republi-
ka); Juzni pol, Juzno ledeno more;
Juzni Sloveni.
Juzna Morava, ju::nomoravski;
Juznomoravski region.
juzni, juiniji, naiJuiniji.
juznoamericki, juinoafricki, juino-
slovenski itd.
K
ka: osnovni oblik je k (bez apostrofa:
up. sa), pa je bolje k meni, k nehu
nego ka meni, ka nebu. Ka je
uobicajeno ispred suglasnickih gru-
pa (ka prozoru) a neizbdno ispred
k iii g: ka kub, ka gradu i s1.
kabaljero, mn. kabaljerosi: v. -0
(IMENICE).
kabare (m. roda, mn. kaharei) i ka-
haret; pridev kabaretski.
kabel, kabela i kabl, kab/a: pridev
kabe/ski i kablovski. Drugo je ka-
baa, kabla (= vedra, cabar).
kaciga, dat. kacigi.
kadar, kadrovi kod nas oznacava ce-
lokupno osoblje neke sluzbe ili pro-
fesije: nije dobra upotrebljavati ga
za pojedinca ("Onje na tu duznost
poslat kao proveren kadar" is!.).
kad god (svaki put kada), kadgod
(pokatkad): v. god.
kadikad = katkad.
kadli (= a ono, a kad tamo); ali: Kad
Ii ce doci?
kadsto = katkad.
kad-tad.
Kain (licnost iz Biblije).
kais; kaisar, kaisariti.
KAJKAVSKA IMENA: v. -ee.
kakao, kakaoa, kakaoll (prema P bo-
lje nego kakaa, kakau).
kakav god (ma kakav), kakavgod
(nekakav): v. god.
kakav-takav.
kako god (bilo kako), kakogod(neka-
ko): v. god.
kako-tako.
kalajisati.
kalambur (od fro ealembour) znaci
igra reCima. Pogrdno se upotreb-
!java u znacenju "zbrka, guzva,
splet" i slicno.
kaJcijum i kaleij; kaleijum-karbonat
itd.
Kalemegdan, bolje nego Kalimegdan.
8]
kalif: uobicajeno kod nas; izvomom
obliku vise bi odgovaralo halif iIi
halifa.
kalijum i kali}; kali}um-jodid itd.
kalodont (pogresno kaladont) poseb-
na je fabricka marka, koju ne treba
upotrebljavati u opstem znacenju
"pasta za zube".
Kaijari (Cagliari): naglasak je na
prvom slogu.
kaljuga, dat. kaljuzi.
Kamoens. Prezime najveceg pOl tugal-
skog knj izevnika, Camoes, prema P
transkribuje se kao Kamois, a blize
izvorom izgovoru bilo bi Kamojs iIi
Kamojns. Moze se ipak zadrZati i
odomaceni oblik Kamoens, kakav se
upotrebljava i u drugim evropskim
jezicima (engl., fr., ital. Camoens,
rusko KaMo3Hc itd.).
KampuCija iIi Kampucija (prvi oblik,
kako se tvrdi, blizi je originalnom
izgovoru); danas ponovo Kambo-
dza.
kanda (kao da).
kandiija i kamdiija (u izvomom tur-
skom oblikuje m).
Kanton, kanfonski (ne kantonRi).
kao god.
kapaljka, dat. kapaljei.
kaprico (m.), ne kaprico; mn. kapri-
ca (sr.).
kasika
karabinijer, karabini}erski; ne kara-
binjer.
karakterisati: v. okarakterisati.
karate klub, karate udarae itd. (crti-
ca neobavezna, v. CRTICA 3).
Karibi, karipski (ne karibski); Ka-
ripsko more.
karika, dat. kariei.
Kario Veliki.
Kariove Vari, prihvaceno u P kao
oblik uobicajen kod nas; u originalu
je Karlovi Vari (Karlovy Vary).
Karnegi (Carnegie), ne Kamedzi:
pogresanje naziv beogradske ulice
"Kamedzij eva".
karta, gen. mn. karata (ne karti). Up.
GENlTIV MNOZINE (imeniee i.
rada).
Kartagina, kartaginski, Kartaginja-
nin; danas neuobicajeno Kartaga,
kartaski, Kartazanin.
kasina (vrsta gradanskog kluba u
proslosti) ali kazino (otmena koc-
kamica). Neopravdano je u PR 60
"kazino ne nego kasino ", buduci da
se ree u originalu (ita!. i fro casino)
izgovara saz. Novi PRdopusta oba
oblika.
Kastilja (Castilla) bolje i obienije
nego Kastilija (prema nemaekom).
Izvedenice: kasfiljanski, Kastilja-
nac, -anka.
kasika, dat. kasici.
katalonski
katalonski, Katalonac, -onka (od
Katalonija), bolje nego katalanski,
Katalanac (prema obliku koji pos-
toji u romanskimjezicima).
katarka, dat. katarci, gen. mn. ka-
tarkio
katarza: pridev katartican (ne katar-
zican).
kategorija: muva kategorija, bantam
kategorija itd. (crtica neobavezna,
v. CRTICA 3).
katolikinja, ne katolkinja.
kaudiljo (malo k: v. TITULE).
kavga, dat. kavzi i kavgi; gen. mn.
kavgi.
Kazablanka (Casablanca), u Kaza-
blanki.
Kazahstan, Kazah, mil. Kazasi;
kazaski (ne kazahski).
kazaljka (bolje nego skazaljka), dat.
kazaljci, gen. mn. kazaljki.
kazino: v. kasina.
kcerka i eerka (v. to); (k)eerkica i
(k)eerciea.
kci, keeri: keel' je akuzativ
moju keer); u novije vreme ponekl
gramaticari ga dopustaju i kao no-
minativ (Ova je moja keel' - pored
boljeg i pravilnijeg Ova je moja
kCi). KCi je iskljuCivo
je pogresno npr. "Pozovlte mOJu
kci" grab Vukove kCi Mine" i s!.
, "
keciga, dat. keCigi.
82
Kejsi (eng!. Casey), ne Kejzi.
Kejptaun (eng!. Capetown), danas
obicnije nego Keptaun.
Kejt je eng!. zensko ime (Kate); ne
treba ga mesati s muskim imenom
Kit (Keith).
Kembel, ne Kempbel (u eng!. Camp-
bell p se ne izgovara).
Kembridz (Cambridge), kemhriai.
Kenterberi (Canterbllly), kenterbe-
rijski.
Keops i Heops.
Kerber (mitsko cudoviste), kerber
(strog cuvar na ulazu).
Kevedo (Quevedo), ne Kvevedo.
kg (bez tacke), ne kgr. V. SKRA-
CENICE MERA.
kicanka, dat. kieanei, gen. mn.
kicanki.
kijati, kijavica, kijavac (neuobicaje-
no kihati itd.).
kilovat-cas, kilovat-sat.
kimono je m. roda, u mnozini
srednjeg (kimona), mada PR daJe
"kimoni".
KINESKA IMENA. Drugi i treci
slog u kineskim imenima ljudi Ci.ne
celinu, pa su ranije gotovo u SVlm
evrapskimjezicima spajani
npr. Mao Ce-tung; pogresan Je blO
nas nacin pisanja Mao Ce Tung.
Prema novoj latinickoj transkripciji
83
"pin'jin", koja je na predlog samih
Kineza prihvacena kod nas i u veCini
drugih jezika, ta dva sloga pisu se
sastavljeno. Istovremeno je doslo i
do fonetskih promena u odnosu na
raniju transkripciju: Mao Cedung,
Dzou Enlaj (um. eu En Laj). Deng
Sjaoping (um. Teng Hsijao Ping),
Hua Guofeng (um. Hua Kuo Feng)
itd. Odavno ustaljene oblike ne tre-
ba menjati. pa ce ostati npr. Peking
(ne "Bejdillg"), Sangaj (ne "Sang-
haj"), KonfuCije iIi Konfucije (ne
"Kung Fuce"), Lao Ce itd. Iscrpna
pravila za prenosenje kineskih ime-
na data su u novom Pravopisu (tacke
124-135).
Kincski zid (n Kini), kineski zid (u
prenesenom smislu).
kino s cliicom: kino-program, kino-
kino-projektor itd.; sas-
tavljeno u kinoteka, kinoteeki.
kinofikacija je rdavo skovana rec;
bolje je upotrebiti opisni izraz
bioskopa i sl.).
kino-operatcr, ne kino-aparater.
Kintcro (Quintero), ne Kvintero.
kinuti, obicnije nego kihnuti.
-kinja jc nastavak za ziva bib zen-
skog roda: pogresno je "dvanaest-
kinja", "petnaestkinja" i sl. umesto
dvanaesfica, petnaesfica. U iz-
vedenicama od imenica stranog
porekla cuva se zavrsno t: student-
klizaljka
kinja, gimnazistkinja, socijalistki-
nja itd.; izuzetak je modiskinja.
kipcti, kipeo, kipece (ijek. kipjeti, ki-
pio, kipjela), ne kipiti.
Kirgiz, Kirgizija, kirgiski (ne kirgij-
ski).
kir Janja, kir Janje (bez crtice: v.
CRTICA UZ IMENA).
Kirkegor je najtacnija transkripcija
za dansko Kierkegaard; moze se
prihvatiti i Kjerkegor iii Kerkegor
(izgovor ovog prezimena varira i u
danskom).
Kit (engl. Keith), ne Kejt.
Kjoto (jap.), ne Kioto.
Kjusu (jap. ostrvo).
Klark (engl. Clark, Clarke). Pogresno
se kod nas uobicajilo "Klerk"
(Gebl).
k1eka, dat. kleki.
klcsta (ekavski) i klijesfa (ijek.); ne
kljesta.
klevetati, klevecem, oni klevecu,
klevecuCi, ali i klevetam, kleveta-
ju, klevetajuCi.
k1ika, dat. kliki.
klima-uredaj.
klin-corba.
k1ise (m. roda), mn. kliJiei.
k1izaljka, dat. klizaljci, gen. mn. kli-
zaljki.
klizati
klizati (se), klizam, oni klizaju,
klizajue-i i kliiem, oni kliiu, kliiui'i.
klopka, u klopei; gen. mn. klopki.
kJovn, klovnovski: blize originalu bilo
bi klaun, klaun(ov)ski, ali ni oblici
sa "ov" ne mogu se smatrati po-
gresnim. Kod starijih anglicizama
cesto se nas oblik upravlja prema
pisanju a ne prema izgovoru (up.
tunel, tramvaj, vat, tomahavk itd.).
kJub, klupski (ne klubski).
KLUBOVI (lMENA). Ova imena
mogu se pisati s navodnicima ili bez
njih. Veliko pocetno slovo ima samo
prva rec (npr. Crvena zvezda.
Mancester junajted).
Imena muskog rada koja znace
nesto zivo mogu imati akuzativjed-
nak genitivu, npr. pobedie-emo
"Obilie-a ", nadigrali su "Hajdu-
ka ", ilijednak nominativu (naracito
ako prethodi predlog): navija za
"Hajduk ", prdaoje u"Partizan ".
kneginja (ne knjeginja).
Knez Mihailova uliea (bez crtice pre-
ma P): v. Mihailo.
Kninska Krajina.
KNJIZEVNI LIKOVI: v. NADIM-
Cf.
knjiievno-istorijski (knjizevni i isto-
rijski); knjiievnoistorijski (koji se
tice istorije knjizevnosti); knji-
ievnoteorijski; knjiievno-jezicki
(koji se tice knjizevnosti i jezika);
84
(koji se tice knji-
zevnog jezika). V. SLOZENI PRI-
DEVI.
ko umesto kao: v. SAZETI SAMO-
GLASNICI.
ko baj agi (odvojeno prema PR) i kao
bajagi. Pogresno je bojagi, kobo-
jagi.
kocni (npr. uredaj), bolje nego koCi-
oni.
kod sa glagolima kretanja, npr. "Kod
koga ides?", "Hajdemo kod mojih",
"Svraticu kod prijatelja" i sl., oblik
je u najsiraj upotrebi u savremenom
govomom i pisanomjeziku; besmi-
sleno je traziti da se uvek zamenj uj e
predlozima k, do iii dativom. Nije
dobra kod koje oznacava istovre-
menost, npr. "kod otvaranja pake-
ta", "kod prijema bolesnika", "kod
vecere", "kod toga", gde se mogu
upotrebiti drugi predlozi: pri ot-
varanju paketa, prilikom prijema
bolesnika, za veeerom itd. V. i: II
(so genitivom).
koeficijcnt i koejieijenat.
kofcr, obicnije nego kz{(a
ko god (bilo ko), kogod (poneko). V.
-god.
kohabitaeija (termin iz fl'. politike),
ne koabitaeija.
koji: kojeg(a), kojem(u) znaCi isto i
jednako je pravilno kao i koga,
kome.
85
Oblik akuzativa kojeg(a)/koga
sme se upotrebljavati sarno za ziva
bica: covek koga smo sreli i s1.
Kada se zamenica odnosi na nesto
neZivo iIi na imenice zbimog zna-
cenja (kao narod), mora zadrzati
oblik koji: predlog koji ste podne-
Ii, poslednjifilm kojije snimio. skup
koji imam cast da pozdravim i sl.
Odnosna zamenica treba da stoji
neposredno posle imenice na koju
se odnosi. Umesto "Stiglaje vest da
su teroristi podmetnuli bombu u
kraljevskom dvorcu koja je ek-
splodirala u toku noci" treba: ... da
su u kraljevskom dvorcu teroristi
podmetnuli bombu, koja... ; umesto
"Sednica ce se oddati 14. maja u
Valjevu, na kojoj ce 0 Iiku preminu-
log naucnika govoriti N. N." treba:
U Valjevu ce se 14. maja odriati
sednica na kojo). .. iIi posle reci
"Valjevu" staviti tacku i poceti noyu
recenicu: Na njoj ce 0 liku itd.
koji god (rna koji), kojigod (poneki).
V. -god.
koji put.
koka-kola (pice); Koka-Kola, izYor-
no Coca-Cola (kompanija ili fabri-
ka).
kokosji (bolje) i kokosiji.
kolac, kolca i koca; mn. kocevi,
kolcevi, koci i kolci, gen. koceva,
k o l ( ~ e v a i kolaca.
kompjutcr
kolaps: glagoljekolabirati (ne kolap-
sirati).
kolekcioner i kolekcionar.
kolevka (ijek. kolijevka), u kolevci,
gen. mn. kolevki (PR daje i koleva-
ka).
koliki-toliki; koliko-toliko.
kolokvijum i kolokvi}.
kolor fotografija, kolor dijapozitiv
itd. (crtica nije obavezna: v. CRTI-
CA 3).
Kolumbo, Kristifor ili Kristof(P): ne
Kristofer, sto je eng!. oblik;Kolum-
bovo jaje.
koma: u Citanju decimalnih razloma-
ka, izraz koma treba zameniti nasim
recima: 5,3 - "pet zarez tri" iIi "pet
celih tri".
komfor, komforan.
kominike, -ea i komunike, -ea (ali i
jedno i drugo je suvisno pred nase
reCi saopstenje).
komitent (naruCilac posla), ne ko-
mintent.
komocija nije dobro kao imenica od
prideva komotan. Treba reci ko-
moditet, komotnost iIi jos bolje
udobnost, bezbriZnost. nehaj,
lezemost itd.
kompakt-disk (iii bez crtice: v. CR-
TICA 3).
kompjuter (eng1. compute!). Po-
gresno je kompjutor. Domaci izraz
kompOSl
je racunar, alije potrebna i engles-
ka rec, prvenstveno zbog izvedeni-
ca kompjuterski, kompjuterizovati,
-izacija.
kompost: pridev kompostni.
komsika (tako u recnicima SANU i
Matice srpske; PR dopusta sarno
komsijka). Up. miraidiika.
Konavli, iz Konavala, u Konavlima;
konavoski i konavljanski; Konav-
ljanin, Konavljanka i Konavoka.
KONDICIONAL: v. bih, bismo.
konformizam, -ista, -isticki (nekom-
formizam itd.).
Konfucije, konfucijanac, konfuci-
janski i Konfucije itd.
Kongo, Kongoanac, kongoanski;
predlozeni oblici "Konzanin" i
"konski", rnada bi bili pravilniji,
nisu prihvaceni.
KONGRESI: v. USTANOVE.
konjunktura (ne konjuktura), kon-
junktiv (ne konjuktiv), konjunktivi-
tis (ne konjuktivitis). Sve tri ove
reci, kao i konjugacija, konjugirati
(-ovati), pisu se u cirilici sa KOHj-
(buduci da sadde kon- i osnovu na
j-), ali se obicno izgovaraju s gla-
som J-b. Up. injekcija.
konkistador (spanski osvajac): po-
gresno je konkvistador.
kons- je bolje nego konz- u latinskim
recima: konsekvenc(ij)a, kon-
86
sekventan, konsistencija, konsis-
tentan, konsultovati (-ant, -acija),
konsumirati (-acija). Ipak, izgovor
saz (primljen iz nemackog) preov-
ladao je u reCimakonzerva (-at ivan,
-irati, itd.), konzilij(um), konzul,
konzulat, konzularni i drugima.
Nije jasno zbog cega PR propisujc
"konzola (ne konsola)": u rec-
nicirna se javljaju oba oblika.
konsekvenc(ij)a v. -nea.
konsenzus, ne koncenzus.
kontaktirati s nekim, ne kontaktirati
nekoga.
kontakt program, kontakt emisija
(crtica neobavezna: v. CRTICA 3).
kontejner (ne kontener niti kontaj-
ner).
kontingent, ne kontigent.
kontra- sastavljeno: kontrarevoluci-
ja, kontraspijunaia, kontraoba-
vestajni, kontraadmiral itd. Crtica
(prema P) sarno pri udvajanju, npr.
kontra-kontrarevolucija.
kontrastni.
kontroverzan, kontroverza ili kontro-
verzija (ne kontra-).
konveksan znaci "ispupcen", konka-
van "udubljen".
konver (engl. Convair), nekadasnja
marka putnickog aviona; ne brkati
sa konvejer - prenosna traka.
konz-: v. kons-.
87
kooperacija (kooperant); kooptira-
ti; koordinacija (koordinata, koor-
dinirati).
kopacka, dat. kopacki, gen. mn.
kopacki, rede kopacaka.
Kopar: v. Skoplje.
kopejka, dat. kopejki, gen. mn. kope-
jaka iii kopejki.
Kopenhagen, kopenhaski; Kopen-
haianin, -anka.
koprodukcija (ne "kooprodukcija"),
koproducent.
korak-dva.
Koran i Kuran.
Kordova, Kordobes: vidi v.
Koreja: Severna Koreja, Juzna Ko-
reja; Korejac, -jka, korejski, Sever-
nokorej ac, severnokorejski, itd. bo-
lje nego Koreanac, koreanski itd.
korelirati je naknadno izvedeno iz
imenice korelacija (u lat. nema
takve glagolske osnove), ali se mora
jer mu nema zamene.
korespondencija, -ent, ne korespo-
dencija itd.
koristiti nesto: veCina strucnjaka da-
nas dopllsta i prelaznu upotrebu
ovog glagola, mada je doskora
smatrano za pravilno jedino "koris-
titi se necim". Prelazna upotreba
nuino proizlazi iz postojanja trpnog
prideva (koriH:en i koristen, prema
PR), iz upotrebe glagolske imenice
kostati
s genitivom, npr. koris(;enje
tenje) sreds tava, i bezlicne kon-
strukcije, npr. sredstva se redovno
koriste; svi ovi oblici mogucni su
samo od prelaznih glagola. U poje-
dinim izrazima, kao koristiti bolo-
vanje, koristiti godisnji odmor, je-
dino se prelazna konstrukcija i upo-
trebljava.
korozija: glagolje korodirati.
Koruska, u Koruskoj; koruski Slo-
venci.
korzo, korzoa, korzou, obicnije nego
korza, korzu.
koska, dat. koski i kosci, gen. mn.
koski.
kosmos, kosmicki, kosmonaut, bolje
nego kozmos itd.
Kosovo: Kosovac, Kosovka (ne Ko-
sovar, sto je albanski oblik); Ko-
soyka devojka.
Kosovo polje (bitka na Kosovu po-
lju); Kosovo Polje (naselje).
Kosovska bitka, Kosovski boj (v. IS-
TORlJSKI DOGADAJI).
Kostarika (Costarica), II Kostariki.
kostni (dopusteno u PRkao pridev od
kost) pored kosni i kostani.
Kostolac, Kostolca, u Kostolcu.
Koscusko (Kosciuszko), gen. Kos-
cuska (ne KOSCllSkog).
kostati je iz nemackog; preporucuje
se domaci glagol stajati, ali zame-
kolcdz
na nije uvek mogucna (npr.: lepoje,
afi i kosta; nek koDa sta kosta; ko-
fiko kosta stajanje? itd.). Umesto
cena kostanjapredlaze seproizvod-
na cena.
kotedz, ne kotei (ree je engleska, ne
francuska).
Kotor Yaros (bez crtice P). Po tra-
dicijije m. roda (iz Kotar Varasa, u
Kotor Varosu), ali se u novije vre-
me javlja i kao z. rod (iz Kotor Va-
rasi). Kotorvarosanin, -anka, kotor-
varoski.
Kouto ne nego Koto (port. Couto).
koverat (i koverta, kuverat, kuverta:
pogresno je ko/erta is!.).
Koviljaca: banja Koviljaea (v. BA-
NJE).
kozak: prema PR, malim slovom "u
znaeenju staleza, vrste vojske is!.",
velikim "kao etnieki ogranak".
Kozara: kozaracki iii kozarski (medu
jezikoslovcima postoje razlieita
misljenja 0 tome koji je oblik
pravilniji); Kozareanin, -nka.
kozji (bolje) i koziji.
kracati i kracati (sa istim znaeenjem).
kraj: v. nakraj.
Krajina: Negotinska Krajina, Knin-
skaKrajina itd.; maloku istorijskim
nazivima Vojna krajina, KoCina kra-
Jma.
88
Krajisnik (stanovnik Krajine), kra-
jisnik (graniear); krajiski, bolje
nego krajinski.
Kraljevic Marko.
Kraljevo: Kraljeveanin, -anka, kra-
Ijevacki.
krasta, gen. mn. krasta (ne krasti).
krasti: kraden (ne kraaen).
kratki metar: rdavo skovan izraz urn.
kratkometraini (iii kratki) jilm.
kratkodnevica, bolje nego kratko-
dnevnica.
kratkoziveCi (radioaktini elementi),
ne kratkoiivuCi.
Kreka, u Kreki; kreka (vrsta uglja).
krematorijum i krematorij.
krempita; kremsnita.
krepak, krepCi i krepkiji.
krep-papir, krep-saten (s crticom po
PR).
kresendo, ne kreScendo. Ree je obie-
no m. rada, u mnozini srednjeg
(kresenda).
krevetac, kreveca, mn. kreveci.
Kricton pogresno: eng!. Crichton se
izgovara Krajton.
kriska, dat. k r L ~ c i , gen. mn. krisaka i
kriski.
kriterijum i kriterij.
krivo. fmati krivo pogresno, treba:
gresiti, varati se, ne hiti u pravu.
89
krivulja i kriva: ova druga menja se
kao prava (v. to).
Krk, krcki, Krcanin, -anka.
krletka, u krletki i u krleci.
kroasan, ne kroason.
krojacica, krojaCicin (v. -cica).
kroki, krokija, mn. krokiji.
kromanjonae, kromanjonski.
kros, krosovi i krosevi.
krosto (u spoju.:asto i krosto, ni zasto
ni krosto).
krotak, krotkiji, najkrotkiji.
krozje sasvimispravno u vremenskom
znacenju, bilo da oznacava trajanje
(kroz vekove, kroz ceo dan) ili tre-
nutak u buducnosti (doCi ce kroz dve
nedelje). Nije dobra upotrebljavati
ga za oznaku sredstva ili posredstva,
npr. "Kroz svoje stihove izrazio je
teznje naroda" (treba: Svojim sti-
hovima... ), "Delovali su kroz svoje
predstavnike" (treba: preko svojih
prtdstavnika), itd.
krstiti moze imati i sire znacenje
"imenovati, dati ime" (neeemu),
nezavisno od crkvenih obreda. Tako
isto, prekrstiti moze znaeiti "pro-
meniti ime" (necemu).
krticji (bolje) i krtiCiji.
krunski prine: pogresno u prevodi-
ma sa engleskog ili nemaekog urn.
naseg izraza prestolonaslednik.
kula Ncbojsa
Krupska i Krupskaja (Lenjinova su-
pruga); u padezima samo Krupske,
Krupskoj, Krupsku, Krupskom, ne
Krupskaje itd.
Krusevae: Krusevljanin, -ljanka,
krusevacki.
kruska, dat. krusci, gen. mn. krusaka.
kruzeiro (bivsa brazilska novcana je-
dinica, sada kruzado).
krvariti znaGi prvenstvenopustati krv
(npr. rana krvari), a krvaviti znaGi
ciniti krvavim, ali se srece i obmu-
ta upotreba. Okrvariti znaci isto sto
i okrvaviti.
Ksenofont, bolje nego Ksenofon.
kuCi umesto kod kuce, s glagolima
mirovanja ("Nema ga kuci", "Bo-
lje je da sedis kuci"), ne spada u
knj izevni jezik.
kud(a) god (bilo kuda), kudgod
(nekuda): v. -god.
kuda, kamo: v. gde.
kudikamo.
kufer: bolje kofer.
kuga, dat. kugi.
kujna, kujnski: bolje kuhinja, kuhinj-
ski.
kuka, dat. kuki.
kukavicji (bolje) i kukaviciji.
kukumavka, dat. kukumavki i kuku-
mavci.
kula Nebojsa, ne Nebojsina kula.
kllltllrnoisiorij ski
kulturnoistorijski (koji se tice kul-
tume istorije); kulturno-istorijski
(kultllrni i istorij ski).
kulturno-urnetnicki; kultlirno-za-
bavni; kulturno-prosvetni.
kurn, kuma: kum Pera, kuma Bran-
ka; u padezima s crticom (neoba-
veznom, v. CRTICA UZ IMENA):
kum-Pere, s kuma-Brankom, ku-
ma-Brankin itd.
Kurnrovec, Kumrovca; kumrovacki.
kunstdruk hartija (cvrsta bela harti-
ja za kvalitetnu stampll; nema od-
govarajllceg domaceg izraza).
kupe (m. roda), mn. kupei.
Kupres, Kupresanin, Kllprdanka,
kupreski i kupreski.
Kuran i Koran.
Kurosava, Akira (ne Akiro).
kurs: mn. kursevi (retko) i kursovi.
kutak, mnozina (neuobicajena) kuci.
KV (= kvalifikovani) i VKV (= vi-
sokokvalifikovani): posto se velkim
slovima II skracenicama beleZe
samo pocetna slova reci, ispravnije
bi bilo kv. i vkv.
90
kvaka, dat. kvaki.
kvalifikovati: v. okvalifikovati.
kvalitativan (koji se tice kvaliteta,
npr. kvalitativne promene), kvalite-
tan (koji je dobrog kvaliteta, npr.
kvalitetna roba). Ova druga upo-
treba bez razloga je zabranjivana
(up. ukusan - kojije dobrog llkusa,
zvucan - koji jasno zvuCi, obiman
-velikog obima itd.). Ne treba upo-
trebljavati kvalitetan uz imenice
koje ne oznacavaju materijalni pro-
izvod: nije dobro kvalitetna utak-
mica, kvalitetna muzika i sl.
kvarc-larnpa (s crticom prema P).
kvazi- sastavljeno: kvaziumetnost.
kvazinaucan, kvazirodoljublje itd.
Kvibek, kvibecki, bolje nego Kvebek,
kvebeeki (eng!. Quebec: fro izgovor
je Kebek); ne kvebeski, kvibeski.
Stanovnici su Kvibecani iii Kve-
becani (ne Kvebesani).
kvocka, dat. kvocki, gen. mn. kvo-
( ~ a k a .
kvrga, dat. kvrgi.
L
laboratorija i laboratorij; laborato-
rijski.
-lac: v. -ioe, -aoe i pojedine reCi.
Lacijum i Lacij (pokrajina oko Rima);
ne Lacio (Lazio), osim kao ime fud-
balskog kluba.
lagati nekome, ti joj lazeS i s1. bila je
nOlmalna konstrukcija u starijem
jeziku, cesta i danas u Hrvatskoj,
dok se u Srbiji ovaj glagol upotreb-
Ijava s akuzativom (lagati nekoga,
tije laze/-).
Labor (Pakistan), u Lahoru; ne:
Lahore, u Lahoreu (slm,oo e pripada
ellgleskoj transkripciji i ne izgovara
se).
laik, laicki, laieizam.
lajtmotiv.
lama: v. dalaj-Iama.
Lamans (kod nas obicno sastavljeno
u fonetskoj transkripciji, up. Njujork
- New York). lzvorno: La Manehe.
lamborgini (Lamborghini, marka
sportskih automobila): ne lambor-
diini.
lane i lani; preldane i preklani; lanj-
ski, preklanjski.
La RoSfuko (La Roehefoueauld).
laso (m.), lasa (bolje nego lasoa), mn.
lasa (sr.), bolje nego lasoi.
lastavicji (bolje) i lastaviciji.
latinoamericki (i latinskoamericki),
Latinoamerikanac. Po znacenju je
sire od juinoamericki, jer obuhva-
ta i zemlje Srednje Amerike i Mek-
siko.
Latinska Ameril{a.
LATINSKA IMENA. Prema klasic-
nom (rimskom) izgovoru e se uvek
izgovaralo kao k, ae kao aj, oe kao
oj, a sit uvek su izgovarani kako
se pisu. Strucnjaci za latinski otuda
transkribuju npr. Caesar kao Kaj-
sar, Cieero kao Kikeron, Horatius
kao Horatije itd. Izvan usko strucnih
Latvija
tekstova ne treba odstupati od davno
utvrdenih oblika Cezar, Ciceron,
Horacije itd. Podrobnije 0 prilago-
davanju lat. imena i lat. reCi uopste
govori P u tackama 95-98. Vidi i:
-ije; -os.
Latvija je Letonija (ne treba je brkati
s Litvanijom, v. to); Latvijac, -ijka
= Letonac, -onka.
Lauton ne nego Loton (Laughton).
LD (licni dohodak): pravilnije bi bilo
l.d.; najboljeje pisati ceo izraz bez
skraCivanja.
Ie: francuski odredeni clan u naslovi-
rna treba izostaviti (v. NASLOVI);
ako se mora preneti, pisemo ga kao
Ie (ne I ni I'): Le Korbizje (Le Cor-
busier), Bar-Ie-Dik (Bar-Ie-Due)
itd.
ledije ustaljen oblik kod nas, ne treba
ga zamenjivati sa lejdi.
len i lenj; leniji, najleniji i lenji, naj-
lenji; ijek. lijen, ljeniji, najljeniji i
ljenji, najljenji. Imenica je lenost
(ijek. lijenost) ili lenjost.
-Icnje: v. -ljenje.
Le Pen, Zan-Mari (Jean-Marie Le
Pen): ne Lepen.
lepojka, dat. lepojki i lepojci; le-
pojkin.
leska, dat. leski i lesci.
Lester (engl. Leicester), ne Lejcester
i sl.
92
letak, mn. leci.
letelica (ijek. letjelica) i letilica: po
tumacenju P (tacka 68 d) ovaj dru-
gi oblik nije pogresan.
Letonija je oblik zasnovan na sred-
njovekovnom lat. nazivu te zemlje,
kod nas obicniji nego Latvija (v. to).
letos: v. -so
levo-desno.
lezbijski, lezbijka, bolje nego lez-
bejski, lezbejka.
lefaljka, na/eialjci, gen. mn.leialjki.
leiecke i leZeCki.
Ii: odvojeno (je Ii, da Ii, bi Ii, sta Ii,
gde Ii, ako Ii itd.) ali sastavljeno u
veznicima doli, kadli. negoli, (a)
kamoli, (a) nekmoli.
Libertivil (Libertyville), ne Libertvil.
libreto: m. roda, u mnozini obicno sr.
roda (libreta).
LICNOSTI U KNJIZEVNIM DE-
LIMA: v. NADIMCI.
Iiftboj.
Iiga, u ligi. V. SPORTSKA TAK-
MICENJA.
Iij, lijmo, lijte. V. ZAPO VEDNI
NACIN.
Lijam (Liam, irsko ime); ne Lajam.
Lijaoning ne nego Ljaoning (kineska
provincija).
Lika, u Lid (retko Liki).
93
limenka, dat. limenci i limenki, gen.
mn. limenki.
lisicji (bolje) i lisiciji.
litar (m.), bolje nego litra (z.).
Literaturna gazeta, bolje nego Li-
teratumaja (Pravopis, cl. 157 b).
liti: v. lij.
litijum i litij.
Litvanija, litvanski, Litvanac, -anka
tradicionalni su oblici kod nas,
obicniji nego Litva (cem
1
1 bi odgo-
varalo litavski, Litavac, -avka).
lobanja i lubanja.
lokalpatriot(a), -tizam, -tski.
Long Ajlend (Long Island).
longplej: longplej ploca (crtica nije
obavezna, v. CRTICA 7).
Lopez iii Lopes (Lopez); v. -ez.
Lorel, Stan iii Sten (eng!. Stan Lau-
rel), ne Laurel.
Lorena (oblast u Francuskoj), ne
"Loren.
Lorka: bolje Garsija Lorka (Garcia
Lorca, Federico; u spanskom se
nikad ne izostavlja prvo prezime).
Luzicki Srbi
Los Andeles (Los Angeles), losan-
deleski; ne Los Andelos.
loto: lotoa, na lotou (uobicajeno,
mada bi pravilnije bilo Iota, na
lotu). Ne treba pisati Lata niti
LaTa.
Loton (Laughton), ne Lauton.
lozinka, dat. lozinci, gen. mn. lozin-
ki.
loi-ulje: bolje ulje za loienje.
lubanja i lobanja.
Lucern (Luzern), lucernski: ne lu-
cernski.
Lucano (ital. Luciano), ne Lucano ni
LuCijano.
LuCija (ita!. Lucia), ne LuCija. Nag-
lasakje na drugom slogu.
Lucindan: v. PRAZNICI.
Luka, dat. Luki (Vukov oblik "Je-
vandelje po Luci" danas je zasta-
reo).
Luskov, ne Luzkov.
lutka-film: bolje lutkarski film iii
film s lutkama.
Luiicki Srbi; luiickosrpski.
LJ
Ij i j. Francusko if iii ill kod nas se u
zajednickim imenicama prenosi kao
lj: jeljton, paviljon, fotelja, giljoti-
na, detalj, portfelf, pa otuda i emalj
(offr. email), pored emajl. U vlas-
titim imenima, starija transkripcija
bila je takode lj, kao u reci Bastilja
(Bastille), ali je danas uobicajeno
j, prema savremenom fro izgovoru:
Vijon (Villon), Mirej (Mireille),
Kamij (Camille), Rambuje (Ram-
bouillet), Neji (Neuilly) itd. V.
Marselj; Versaj.
Ij i I: V. -ljenje.
Ijaga, dat. ljagi i ljazi.
Ljaoning (kineska provincija), ne Li-
jaoning.
-ljenje. Pravilno je samo odeljenje,
oboljenje, osvetljenje, deljenje, pa-
ljenje, zapaljenje, truljenje, evilje-
nje itd., a ne odelerije, obolenje itd.
Jedinopokolenje ima I u ekavskom
(ijek.pokoljenje), buduCi da dolazi
od reCi koleno (ijek. koljeno).
Ljermontovljeva ulica iii Ulica Ljer-
montova: pogresno "Ljerrnontova
ulica", "bio sam u Ljerrnontovoj".
-Ijev: v. -ov.
Ijubav: za ljubav neeemu, nekome,
ne necega, nekoga.
Ljubica, Ljubicin.
Ijubicica, ljubiCiein (v. -Ciea).
Ijubiteljka, dat. ljubiteljki, gen. fill.
ljubiteljki.
Ijudi fabe: v. eovek iaba.
Ijuljaska, dat. ljuljasei. gen. mn.
ljuljaski.
Ijuska, dat.ljusei, gen. mn. Ijusaka.
Ijustiti: ljusten, ljustenje: PR dopusta
i ljuscen, ljuscenje.
Ijutic i ljutie (cvet).
M
m (malo, bez tacke kao skracenica za
metar).
rna odvojeno: ma koji, ma koliko, ma
kakav, ma sta, ma kud itd. (ali sas-
tavljeno mada = iako).
macevaJac (ne macevaoc), mn. mace-
vaoci, macevalaca.
macji (bolje) i maciji.
macka, dat. macki, gen. mn. macaka.
maceha, dat. macehi i macesi.
Madrid, madridski, Madridanin,
-anka (ne Madrizanin).
Madar, ;ica, maaarski, Madarska i
Madiaritd.
madaron (malo m).
magacin i magazin u znacenju skla-
diste; samo magazin u znacenj u lis-
ta (ah je nepotrebno pored izraza
casopis, revija, zurnal).
magacioner uobicajeno ali nepravil-
no: trebamagaciner (magazinel) iii
skladistar.
Magbet (po tradicionalnoj transkrip-
ciji engleskog Macbeth): ne Mak-
bet, Mekbet.
magisterijum i magisterij.
Maglaj: Maglajac iIi Maglajlija, Ma-
glajka, maglajski.
magnezijum i magnezij; magnezi-
jum-oksid itd.
Magreb (severozapadna Afrika), ma-
grepski.
mahagoni i mahagonij.
mahati, masem, masuCi (nije dobro
maham, mahajuCi, mada ga PR
dopusta).
mahnit, mahnitost (ne manit).
majcica, majacin: v. -Cica.
majka, majci, majCin, gen. mn. maj-
ki (dopusteno i majko i majaka).
Majka (= baka, s dugouzlaznim a)
ima dativ majki, prisvojni pridev
majkin.
Majler
Majler (Norman), rasprostranjena ali
pogresna transkripcija: eng\. Mai-
ler izgovara se Mejler.
Majorka, na Majorki.
majstor: majstor Steva, majstor-Ste-
ve, majstor-Stevin itd. (iIi sve bez
cliice: v. CRTICA UZ IMENA).
Makijaveli (Machiavelli), makijave-
lizam. makijavelista, -stkinja, maki-
javelisticki.
makro- sastavljeno: makroplan, mak-
rofotogrc{{ija, makrobiotika itd.
maksi: kao mini (v. to).
Malaga (Malaga), u Malagi. Nagla-
sakje na prvom slogu.
Mala gospojina (praznik).
MALA SLOVA. Pisanje naslova i
natpisa iskljuCivo malim slovima (u
knjigama, casopisima, na plakatima,
spicama itd.), izazvano potrebama
likovne obrade teksta, sve je ceSce
poslednjih godina kod nas i u svetu.
Nema razloga da se smatra po-
gresnim, kao sto nije pogresno (u
istim takvim tekstovima) ni pisanje
iskljucivo velikim slovima.
V. VELIKO POCETNO SLOVO.
Mali (drZava), Malija, malijski.
malo- sastavljeno u slozenicama: ma-
lokalibarski, maloprodaja itd.
malo-pomalo.
malopre i malo pre.
Malta, MalteZanin, -anka; maltdki.
96
maltene (i maIne).
mandator je sarno onaj ko izdaje man-
dat (za sastav vlade is!.); onoga ko
prima mandat, tj. buduceg predsed-
nika vlade, treba zvati mandatar.
Mandela (Nelson), ne Mendela.
manekenka (pored maneken), dat.
manekenki, gen. run. manekenki.
manuti, manem, u znacenju ostaviti
(nesto), okaniti .'Ie (necega), kao i
povratno manuti .'Ie, obicnijeje nego
mahnuti (.'Ie). Up. i omanuti.
manzetna: bolje manseta (fr. man-
chette). Nijedan od predlozenih
domaCih izraza, kao zavratak, su-
vratak, orukvica. zarukavlje itd.,
nije prihvacen u praksi.
manj (osim) bez apostrofa: manj
ako... manj da...
manje-vise.
Mao, Maoa, Maou, Maom. U punom
obliku: Mao Cedung, Mao Cedun-
ga (ranije: Mao Ce Tung). lzvede-
nice: maoista, maoizam, maoistic-
ki.
Marbelja (Marbella), ne Marbela.
Marfi, rasirena ali pogresna tran-
skripcija za eng!. Murphy: treba
Merfi.
Marija, vokativ Marija iii Marijo.
Mario, Marija, Mariju, s Mariom.
marka: dat. marki, gen. mn. maraka.
Up. GENITIVMNOZINE (imenice
i. roda).
97
MARKE i fabricki nazivi plSU se
malim slovom (obicno pod navod-
nicima) kad oznacavaju predmet,
npr. "zastava 10 I ", "mercedes",
"drina", "marlboro", "pentreksil",
"kolt", "kalasnjikov", "boing",
"ronson" itd. Velikim pocetnim slo-
yom pisu se kad oznacavaju fabriku:
. ~ t r a j k u"Sittvenu ", direktor "Folks-
vagena" i s1.
Za automobilske marke m. roda
akuzativ jejednak nominativu: Vo-
zim "opel", Imam "ford", Prodao
sam" lIloskvic", ne: Vozim "opela"
i s1.
Marselj (Marseille), po P bolje nego
Marsej. Sarno sa lj upotrebljavaju
se izvedenice Marseljac, Marseljka,
Marselj eza. V. lj.
marsovae (u tekstu P 60), Marsovac
(u recniku): svakako je bolje veliko
slovo, kao i za nazive stanovnika
drzava itd. na Zemlji.
marsruta (obicnije) i bolje negomars-
-ruta.
maska, maski i masci,' gen. mn. mas-
ki.
maslina (drvo i plod); maslinka
(plod), dat. maslinci, gen. mn.
maslinki.
mas-medij, mn. mas-mediji.
mastan, masna. masno.
masinka, dat. masinki i masinci, gen.
mn. masinki.
mcd
Mataruska banja: v. BANJ£.
mati, akuzativ mater, vokativ mati: u
ostalim paddima menja se kao
imenice na -a (matere, materi,
materom, nase matere, nasim ma-
terama itd.).
Matiea srpska.
Mauthauzen (Mauthausen), ne Mat-
hauzen.
Mavar, Mavra (ne Mavara), mn. Ma-
vri (ne Mavari); mavarski.
Mazina (ita!. glumica, Giulietta Ma-
sino): ne Masina.
mazurka, dat. mazurki i mazurci, gen.
mn. mazurki.
medecina, medecinski, ne nego me-
dicina, medicinski.
Medici (Medici): naglasak je na pr-
vomslogu.
medievalan (srednjovekovni), medi-
ev(al)ista, mediev(al)istika, bez j,
jer je rec slozena (Jat. medium ae-
vum - srednji vek).
medijum i medij (u svim znacenjima:
ipak, u znacenju sredstava masovne
komunikacije, pod uticajem eng!.
mass media, preovladuje oblik
medij: tako i pridev medijski).
Medvescak (ne Medvescak).
mea (stari iIi pesnicki oblik od meau)
bez apostrofa (P, tacka 220 b).
mcdu-
medu- sastavljeno u slozenicama:
meduprostor, meduljudski itd.
Medumurje, Medumurac, -urka (bo-
lje) i MedimUtje, Medimurac, -urka.
medutim.
meduvladin (npr. meduvladin ko-
mitet), provladin (provladin list),
antivladin, nevladin (nevladina or-
ganizacija) lose su skovani oblici.
U nedostatku boljih treba, kad god
je mogucno, upotrebiti opisne
izraze: "komitet za vezu izmedu vla-
da" i s!'
Mefistofel, bolje nego Mefistofeles.
Mej (eng!. Mae i May), ne Me.
Meka, u Meki.
Mekdonald (McDonald); Mekdo-
nalds (McDonald's, naziv restora-
na).
Mekgro (McGraw), Mek Gro (Mac
Graw): pogresno Mek Grou.
Meklin (Maclean, McLean), ali Mek-
lejn kadje skotsko prezime: Ficroj
Meklejn.
Meksiko, Meksikanac, -anka; mek-
siCki iIi meksikanski. Glavni grad
nasi isto ime kaa i drzava, a zvanicni
naziv na spanskom je Ciudad de
Mexico (izg. Sjudad de Mehiko).
Nije opravdano upotrebljavati eng!.
oblik Meksiko Siti (Mexico City).
melburnski, ne melburnski: v. -ski.
Mendela (Nelson) ne nego Mandela.
98
Mendeljejev: Mendeljejevljev sistem
(= periodni sistem elemenata).
Menhetn (najpribliznija transkripci-
ja za eng\. Manhattan). UMenhet-
nu (kao gradska cetvrt), ali i na
Menhetnu (jer je ostrvo).
meni (jelovnik), menija, mn. meniji.
menjati (nekog coveka) ne maze
znaciti "smenjivati" iIi "zamenji-
vati": pogresno "Marie menja
Perica na polozaju direktora" i s!'
mera: preduzeti, doneti mereza nesfo
(ili u cilju necega), ne 0 necemu.
Merdok (eng!. Murdoch, Murdock),
ne Mardok.
merilae (ne merioc), mn. merioci,
merilaca.
Merilin (Marilyn), ne Merlin.
merino: merino ovca, merino vuna
(crtica nije potrebna).
mesee: dva, tri, cetiri meseca, pet
meseci, proslo je mnoga meseci (ali:
Nekoliko malih meseca kruzi oko
planete). Kao naziv Zemljinog pra-
tioca pise se s velikim M (putova-
nje na Mesec is!.). Ipak, prema P, i
tada je preporucljivije malo slovo
kada se ne misli na sarno nebesko
telo, nego na njegov izgled sa Zem-
lje: izlazak i zalazak meseca, mese-
cev sjaj, mlad mesec, pun mesec
itd.
Up. sunce; v. i dan.
mesee-dva.
99
MESECI (kalendarski). Nije dobra
"u petom mesecu", u "devetom
mesecu" i sl., nego treba svaki
mesec oznaciti imenom: 11 maj1l, U
septembru itd. V. i DATUM!.
mcta- sastavljeno: metajezik, metalo-
gican itd.
mctak, mn. meci.
mctalo- sastavljeno: metalostrugar,
metalopreradivac itd.
mctar-dva.
metcorolog, meteorolo.fki, meteo-
rologija, ne metereolog i sl.
mctil-alkohol iii metanal.
Mctuzalem (malo m u figurativnom
znacenju "covek u dubokoj staros-
ti").
Mickjcvic (Mickiewicz), bolje nego
Mickij evic.
Midha!: prcma P, tacka 76 f (3), u
muslimanskim imenirna Midhat,
Edhem, Subhija ne vrsi se jed-
nacenje po zvucnosti. Sa t ce se pi-
s;ti sarno odgovarajuca albanska
imena, Mithat odnosno Ethem
(tacka J08).
migavac i:migovac.
Migcl (sp i pOlio Miguen; pogresna
je transkripcija Miguel.
Mihailo ] Mihajlo, i Mi-
hajlovic (ali sarno knez Mihailo,
Ulica knew Mihoila iii Knez Mi-
hailova ulica, prema PR).
mislilac
Miklosic, Franc (P dopusta i Miklo-
sic).
mikro- uvek sastavljeno: mikroorga-
nizam, mikroklima, mikroprocesor
itd.
Mile, Mileta (Mila): V. -e (ZAVR-
SETAK IMENA).
milenijum i milenij.
Milcseva (manastir).
Milica, Milicin.
milicionar i milicioner (i milicajac,
familijamo).
milion: v. BROJEVI (pisanje).
milionar i milionet:
Milojica.
Milos: vokativ Milose ili Milosu.
mini: prema P odvojeno kad se odno-
si na odecu, npr. mini suknja, mini
kostim, mini moda, a s crticom u
drugirn spojcvima (mini-golf mini-
-serija, mini-rat itd.).
minut i minuta.
mirazdiika (obicnije nego mirai-
diijka); dat. miraidiiki.
Mirca (rurnunsko i rnoldavsko Mir-
cea), ne Mircea.
misao vodilja (bez crtice prema P,
tacka 59 a).
misionar (obicnije) i misianer.
mislilac (ne mislioc); rnn. mislioci,
mislilaca.
misji
misji (bolje) i misiji.
MiSlen (Michelin), ne Miiilin, Mi-
selin.
MITOLOSKA IMENA se pisu ve-
likim pocetnim slovom kao i sva
druga: Afrodita, Jupiter, Tezej itd.
U grckoj mitologiji, medutim, pos-
tQje i pluralna imena bozanstava,
kao Erinije (Eumenide), Gorgone,
Hesperide, Mojre (kod Rimljana
Parke) itd. Posto ona oznacavaju
sarno odreden broj licnosti (obicno
sestre), imaju sve osobine licnog
imena, pa i nj ih treba pisati velikim
slovom. Otuda i Muze (devet Muza;
ali malo m u prenesenomznacenju:
muza gaje izneverila, pesnikjuje
nazivao svojom muzom i s1.); Ar-
gonauti (ali: argonauti kao zajed-
nicka imenica u znacenju "smeli
moreplovci").
Mitrovdan: v. PRAZNICl.
Mitrovica (Sremska, Kosovska),
Mitrovcanin, -nka, 111 itrovacki.
mladicki (ne mladicski).
mladoturcin, mladoturci.
mlak, mlaCi, najmlaCi.
mlaz: mn. mlazevi i mlazovi.
mlafnjakje fonetski pravilniji oblik
(up. paziti - painja, voziti - nad-
voinjak, kukuruz - kukuruznjak),
ali je u praksi znatno cesce mlaz-
njak.
100
Mleci, Mletaka; Mletacka republika
(v. ISTORIJSKA IMENA).
mlecan: s kratkim e (mleean, ijek.
mljeean) u izrazima kao mleeni
proizvod, mlecna cokolada i s1.; s
dugim e (mlecan, ijek. mlijeean) u
znaeenju "koj i ima mleka" (mleena
krava).
Mlecni put (v. NEBESKA TELA).
mnogopostovani, mnogocenjeni, mno-
gouvaieni (novi P ne predvida ras-
tavljeno pisanje).
mnogo sta,mnogo cega; mnogo ko,
mnogo koji, mnogo kad itd.
MNOZINA JEDNOSLOZNIH
IMENICA: v. -ovi.
mnjenjeje i ekavski i ijekavski oblik,
bolji (prema PR) nego mnenje
(ekavski) i mnijenje (ijek.).
mocuga, c1at. mocuzi.
modiskinjaje tradicionalni oblik, bez
t jer za razliku od drugih imenica
tog tipa (v. -kinja) ne postoji muski
oblik. P ipak smatra da ni modist-
kinja nije pogresno.
modus vivendi, modus operandi:
menja se sarno prva ree (modusa
vivendi itd.).
moguc i mogucan (pridev), moguce i
mogucno (prilog) imaju isto zna-
cenje.
mogucstvo: po mogucsTvu i po
l11ogucnosfi.
101
Mohikanac: nema razloga za pisanje
malim slovom, posto se figurativno
upotrebljava sarno u izrazuposled-
nji Mohikanac.
mol: c-mol, itd. (prvo slovo bi
po trebalo pisati latinicom),
obicnije nego ce-mol, itd.
Prema ustaljenom obicaju u muzi-
ci nazivi durskih tonaliteta se pisu
a molskih malim slovom.
Up. dlll:
molilac (ne molioc), mn. molioci,
moli/aca. Moliteljka, dat. mo/itelj-
ki.
momcad: ne moze llvck da zameni
izraze tim i ekipa, zbog teskoea u
padcznoj promeni, u gradenju slo-
zcnica (up. prvotimac) i zbog ne-
prikladnosti izrazaienska momcad.
momcntan i momentGiIO pravilno je
izvedeno od kasnolatinskog mo-
mentaneus (up. spontan od spon-
taneus). Neopravdano je u PR" mo-
menta/no, ne momelltano ".
Monpelije (Montpellier), ne Monpc-
Ije.
montazer jc samo onaj ko obavlja
filsmku iJi televizijsku montazu;
radnik koj i montira masine i uredajc
zove se monter.
Monte Karlo.
moratorijum i moratorij
morfijum i morfU.
mormon, rnormonka, dat morrnonki.
mrzak
moskvic (automobil), ne moskvie.
motika, dat. motici.
motka, dat. motki, gen. mn. motki i
motaka.
moto-: prema P sastavljeno kad znaci
"motomi", npr. motopumpa, mo-
tokultivator, motonautika; s crticom
kad znaci "motociklisticki", npr.
moto-trke, moto-kros, moto-jedi-
nica itd. V. i auto-moto.
motocikl (ne motorcikl), gen. mn.
1I10tocikala iii motocikl6.
mozda. Nije knjiievna upotreba sa-
dasnjeg vremena u znacenju bu-
dueeg: "Mozda ga nadem", "Maida
prestane kisa" (treba: Moida ell ga
naCi, Moida ee prestati kisa).
mozcbiti (prilog, npr. "On je, moie-
biti, u pravu"), ali: "Moze biti da je
on u pravu".
mr (od magistar) pise se kao dr (v.
to). U englesk0111 Mr. je skracenica
od mister (gospodin), s velikim M i
tackom po americkom obicaju, bez
tacke po britanskom.
mraz: mn. mrazevi i mraZOVI.
mrk, mrkiji, najmrkiji; mrkocrven,
mrkoiut.
Mrkonjic Grad (bez crtice prema P),
mrkonjiegradski.
mrSaviti, rede mrsaveti (ijek. mrSa-
vjeti).
mrzak: mrskiji, najmrskiji i mrii,
najmrii.
mrLcli
mrzeti, mrzim; mrzeo, mrzela; ijek.
mrziti i mrzjeti, mrzio, mrzila i
mrzjela.
mucilac (ne muCioe), mn. muL'ioei,
muCilaea.
mungos, mungosa (zivotinja). PR 60
daje "mungo, munga, mn. (po
span.) mungosi", ali pogresno, jer
rec nije spanska niti u spanskom ima
taj oblik.
musaka, dat. musaki.
102
Musliman, Muslimanka, s velikim M
kao etnicki nazi v (danas cesce
Bosnjak, -kinja); s malim m u
znacenju pripadnik islamske vere.
Pridev muslimanski, kadaje upotre-
bljen u ovom drugom znacenju,
moze se zameniti sa islamski.
musti: muzen (ne muzen).
muvolovka i muholovka, dat. -vei.
Muza (u grckoj mitologiji), muza
(preneseno): v. MITOLOSKA
IMENA.
N
n i m. Promena n u m ispred b ili p
vrsi se u i z v e den i m reCima, tj.
ispred sufiksa: stan -stambeni, pre-
hrana - prehrambeni, zelen -
zelembac; tako i ermpllrast (prema
PR 60), mada za zavrsetak -pllrast,
nepoznatog porekla, nije sigumo da
se moze smatrati sufiksom. U
s I 0 zen i m recima n ostaje ne-
promenjeno: jedanpllt, vanbracni,
vanpartijski, stranplltiea, erven-
perka itd.
na: pogresno "l1a upravnom odboruje
odluceno... ", "na redakciji smo
govorih... ", "na mesnoj zajednici ... "
i s1. Treba: na sastankll upravnog
odbora, 1I redakciji itd.
Vi: Cetinje; Novi Beograd; Rije-
ka: Vb: Umka; telelon.
nabavka: dat. nabavei, gen. mn. na-
bavki i nabavaka.
nabiti: nabij, nabijmo, nabijte.
nabolje.
na brzinu.
nacifasizam, -ista, -isticki; naeional-
soeijalizam, -ista, -isticki.
nacas (=caskom, trenutno).
na cast.
na celu. Kao oznaka za predvodnika,
ovaj izraz mora do6i posle spojasa
+ imenica: "delegacija s Pavlom
Pavlovi6em na celu" a ne "na celli S
Pavlom Pavlovi6em".
nacetvoro (i nacetvero).
na cistac, prema PR bolje nego na-
Cistae.
nacisto: biti naCisto s necim.
naculjiti i nacliliti (usi).
nad- ostaje nepromenjeno ispred s
(nadskociti, nadstre§niea), inace
ispred bezvucnog suglasnika prelazi
u nat-: natkriliti. natcovek itd. U
reCi naddruJtven pisu se dva d.
nad(a): nada mnom, nada me (= nad
mene), nada se (= nad sebe) itd.
nadaleko; nadalje.
nadasvc
nadasvc.
nadati sc Uc) da... pogresno kao i "za
nadati se je". Mora se upotrebiti
druga konstrukcija: nadajmo se, tre-
ba se nadati, mozemo se nadati i
s1.
nadbiskup (u katolickoj i anglikan-
skoj crkvi): nadbiskup od Kenter-
berija, od Jorka, nearhibiskup, kako
se ponekad pogresno javlja u pre-
vodima sa engleskog. U pravo-
slavnoj crkvi: arhiepiskop.
naddrustvcn.
nadcsno.
NADIMCI i atributi, kada su stalni
deo imena, pisu se velikim slovom:
Dusan Silni, Plinije Mladi, Prokle-
ta Jerina, Hajduk Veljko, Ricard
Lavovo Srce.
Nadimak upotrebljen "iza licnog
imena, kao njegova zamena", po
tacki 56 a Pravopisa, vezuje se cr-
tom (ne crticom), npr. Milosav -
Mija Aleksic.
Licnosti iz knjizevnih i scenskih
dela, bajki, stripova itd. pisu se ve-
likim slovom prve reci: Sluskinja,
Prvi vojnik, Covek s tasnom; ve-
likim slovompisu se i ostale reci ako
su upotrebljene kao vlastito ime,
npr. Majka Hrabrost, Deda Mraz,
Snesko Belie, Paja Patak. Ovako se
pisu i indijanska imena: Crveni
Orao, SedeCi Bik (bolje nego "Bik
Koji Sedi", prema P).
104
Naprotiv, imena upotrebljena kao
oznake predmeta dobijaju malo
pocetno slovo: bela rada, lepa kata
(cvetovi), marica (policijski auto-
mobil),fiea, stojadin itd.
nadlctati, nadleeuCi (ne nadletajuCi).
nadno (kao predlog, npr. nadno ulice;
ali: Pao je na dno reke).
nadohvat; na dohvatu.
nadolc.
nadomak; na domaku.
nadri- i nazovi- pisu se sastavljeno:
nadrilekar, nadripesnik, nazoviu-
metnost itd.
nads-, ne nats-.
nadstrcsnica.
nadtrcati.
nadugacko; nadugo.
na dusak (odvojeno prema P).
nadvojc; nadvoje-natroje.
nadzak-baba (PR 60 dopusta i na-
dzagbaba).
naftni (naftna polj'a) i nafteni; ne nai
tin.
naglas (= glasno).
nagnuti (sc): promena kaosagnuti se
(v. to).
nagorc (u oba znacenja: "okrenut je
nagore" i "cas nabolje, cas na-
gore"); ipak: sa zla na gore; doCi
eemo na gore (= na vece zlo).
105
na gotovs.
NAGRADE: v. ODLIKOVANJA.
nagrizen, ne nagriien. V. gristi.
nahero (= nakrivo).
nahuditi ne nego nauditi.
naime (prilog), ali: Poslao sam mu
poziv na ime.
naiskap.
na izgled i naizgled (P dopusta oba
naCina pisanja).
na izmaku (odvojeno prema P; ali
naizmak, sastavljeno).
naizmence (bolje) i naizmenice (po-
red: naizmenicno).
naizust.
~ a j - : u superlativima prideva koji
poCinju saj pisu se dvaj: najjaCi.
naJjeftiniji, najjasniji itd.
najaviti i najava su izrazi novijeg
porekla, sasvim dobro skovani, a
upotrebljavaju se posebno u radio-
televizijskom recniku. Ne mogu se
pOtpUllO zameniti ni saobjaviti, ob-
java (jer te reCi ne pokazuju da se
objavljuje nesto sto tek predstoji) ni
sa nagovestiti, -staj (sto uvek ima
smisao neodredenosti).
najedanput; najedared.
najednom.
na jesen.
najlonka, dat. najlonki, gen. mn. naj-
lonki.
namrtVQ
najprvi, najposlednji. najzadnji mogu
se upotrebiti kao pojacani oblici od
prvi, poslednji, zadnji.
najradije, ne najraae. V. rado.
najstrozi, ne najstroiiji. V. stroh
najvoleti: ispravno u znacenju "naj-
vise voleti".
nakon sto: v. posto.
nakoso.
na kraj: odvojeno kada se kraj moze
tumaciti kao imenica u akuzativu
(Stigose na kraj puta; Tesko je s
njim izaci na kraj; s kraja na kraj),
inace sastavljeno (Stanuje nakraj
sela; To mi nije ni nakraj pameti).
nakratko.
nakrivo.
nakrkace i nakrkacke (sastavljeno po
P).
nakrupno.
naksutra i nakoslltra.
na leto.
nalevo.
nalivpero.
namah.
na malo.
na me (= na mene).
namesto (predlog, npr. "Ja radim na-
mesto tebe") ali: "Stavi ga na me-
sto n.
namrtvo.
na ncsrccli
na nesrecu.
naneti: v. -neti.
naniie.
na noge.
nanovo.
na nj (= na njega).
naocare (mn. Z. roda) i naocari (mn.
z. iIi m. roda); dativ sarno nao-
carima.
na oci (npr. "Ne izlazi mi na oei");
PR 60 daje i naoCi u znaeenju na
izgled.
naocigled.
naodmct.
naoko u znacenju "na izgled", "pri-
vidno"; na oko u doslovnom zna-
cenju.
naovamo.
na pakost.
napamct u znacenju naizust (nauCiti
napamet); ali: pasti, padati na
pamet (nekome).
na parce.
napismeno.
napitak, mn. napici.
na pocek.
napokJon.
napola (ali: na pola puta).
napolje (= van, npr. "Napolje iz
sobe!"); na polje u doslovnom
znacenju.
106
napose (= zasebno).
naposletku.
na pravac.
naprazno (uzalud; besciljno).
na precac.
napred-nazad.
na prekid.
na preskok.
na pretek.
na priliku.
na primer; skraceno npl:
na prolece.
naprosto.
naprotiv.
naprstak, naprska, mn. naprsci.
na prste (uvek odvojeno prema P).
Napulj: Napuljac, -ljka i Napolitanac,
-itanka; napuljski i napolitanski.
narandza i naranca (ipomorandia),
narandiast i narancast.
narcisizam, narcisista, narcisoidan
(od gr. imena Narcis): pogresno je
narcizam, narcista.
narodnooslobodilacki; Narodno-
oslobodilacka borba, Narodno-
oslobodilacki rat (s velikim N pre-
rna P, kao nazi vi odredenog isto-
rijskog dogadaja). V. NOB.
narucilac (ne narucioc), mn. naru-
Cioci, naruCilaca.
107
naruciti: v. poruCiti.
naruku (ii'i nekome naruku), ali:
rnetni ga na ruku.
naruSilac (ne narusioe), mn. naru-
.\:ioei, narusilaea.
NASA: v. SKRACENICE NA -a.
nasamo.
na se (= na sebe).
nasigurno.
na sHu.
nasitno.
naskoro.
naskroz; skroz-naskroz.
naslaga, dat. naslazi.
naslepo.
NASLOVI listova i casopisa, knjiga,
knjizevnih dela, clanaka, dokurne-
nata, ugovora itd. pisu se ve1ikirn
pocetnirn slovorn prve reci (a u os-
talirn recirna sarno ako su vlastita
imena): Vecemje novosti, Slobod-
na DSJ,lrnacija, Gorski vijenac, Bib-
lija, Talmud, San letnje noCi, Ver-
sajski ugovor, Dusanov zakonik itd.
Tako se pisu i strani naslovi (Nju-
jork tajms, Velt am zontag), osim
ako se prenose izvomo (New York
Times, Welt am Sonntag). Nije po-
trebno prenositi odredeni clan na
pocetku ovih naslova: saradnik
" Monda ", (:Janak u "Spiglu ", kako
pise " Unita ", a ne saradnik "Le
natc-
Monda ", Clanak u "Der Spiglu",
kako pise "I'Unita ".
Da bi se razlikovali od ostalog
teksta, naslovi se stavljaju medu
navodnike iIi se pisu kurzivom. Pra-
vopis dopusta i upotrebu sarno ve-
likog slova kadaje ono dovoljno da
otkloni dvosmislenost, npr. "posve-
ta Gorskog vijenca". V. i ZAKONI.
na smrt (P dopusta i sastavljeno na-
smrt).
na srecu.
nasred.
nasto (= posto, odsto).
na stranu.
nastup. Pored starijeg znacenja na-
pad bolesti iii izliv besa moze imati
i znacenje koje odgovara glagolu
nastupiti (pojaviti se), npr. nastup
na seeni, prvi nastuppredpublikom
i sl.
nasukati se: promena kaozasukati (v.
to).
nasumce i nasumiee.
nasuprot necemu (ne: necega).
nasuvo (i nasuho); ali: poloiio ga je
na suvo.
nasiroko.
naste srce; nataste.
natanko (= potanko).
natc-, ne nadc-: natcovek, natco-
veeanski, natculan itd.
na (e
na te (= na tebe).
na ternu: v. lema.
natenane.
natk-, ne nadk-: nalkolenica, nal-
kompenzacija itd.
NATO (NATO-a, NATO-u) iliAtlan-
ski (Severnoatlantski) pakt. Su-
visno je "NATO-pakt", posto je u
skraeenici NATO (North Atlantic
Treaty Organization) vee sadrzana
rec treaty pakt.
na to.
NATPISI MALIM SLOVIMA: v.
MALA SLOVA.
natrijurn i natrij; natrijum-hlorid itd.
natrojc.
naucnofantasticni;
vacki; naucnostrucni; naucnoteh-
nicki (svc spojeno prema P).
na ustrb (P dopusta i nouslrb).
nauznak (pasti nauznak, lezali na-
uznak) znaci na leda, na ledima;
suprotno je nicic'e (= licem prema
dole).
navece.
navek; l1a vjeki vjekov.
naveliko (npr. prica se naveliko), ali:
prodaja 110 veliko.
navisc.
naviti: navij, navijmo, navijte.
NAVODNICI. Prema P 60, tacka,
uzvicnik i upitnik pisu se unutar
108
navodnika "ako je recenica pod
navodnicima potpuno zavrsena",
npr. A on ga upita: "Kada mislite
ponovo u Dubrovnik?" - Nasme-
jao sam se i odgovorio: "Dobro ste
uCinili. "Naprotiv, navodnik ee dob
pre drugog znaka ako se citira sarno
deo recenice, npr. Cuvajte se nji-
hove" bratske pomob" I Branko
tu prekida stihom "da on llmre pri-
lika je ". U praksi ove pravopisne
odredbe nisu dovoljne, jer ee i pri
navodenju potpuno zavrsene recc-
nice drugi znak ipak doei i z van
navodnika ako po smislu ne pripa-
da toj recenici, npr. Svi ste culi za
izreku "Mislim, dakle postojim ". --
Zorje bilo tesko da Iwze.f: "lzvi-
nite, pogresio sam "?
U dijalozima, umeci kao "rece
on" odvajaju se s obe strane zarc-
zima il i crtama, a oba dela navoda
(ukljucujuei tacku, uzvicnik iii upi-
tnik na kraju) dolaze medu navod-
nike:" Znas sta ", sapnu mi ona, "ja
eu da se vratim. "- "Da Ii bi prih-
valili poskupljenje" - pita jedan
Citalac - "kad bi sami morali au-
tobusom do dolaze na posao?"
Navodnicima se obeleiavaju i
saljivi, ironicni, iargonski iIi fami-
lijarni izrazi, ali s takvom upotre-
bom ne valja preterivati. Pogresno
je stavljati medu navodnike svaki
figurativno iIi metaforicki upotrebl-
jen izraz: u recenicama kao Ruko-
vodioci treba cesee da se "spuste"
109
u bazu, Putnike "ocekuje" kiosk s
osveiavajueim piCima, Matemati-
kaje njegova" slaba tacka" navod-
nici su sasvim suvisni.
Pri navodenju teksta od vise pa-
susa treba svaki od njih poeeti
navodnikom, dok se samo na kraju
poslednjeg pasusa stavlja zavrsni
navodnik.
V. i POLUNAVODNICI.
navrat-nanos.
na vrcme.
navreti (= navaliti), ijek. navrijeti;
navrem, oni navru; navrevsi (ijek.
navrijevsi); navro, navrla.
navrh (sastavljeno kadje predlog, npr.
navrh kuee, navrh jezika), ali: po-
peo se na vrh.
nazad: nije dobra "nazad dye godine"
i sl. V. unazad.
na zdravlje.
nazdravo (= bez bolesti, iznenada,
npr. nazdravo me zabolela ruka).
,
naZlmIl.
na zio.
nazovi-: v. nadri-.
nazrcti: kao prozreti (v. to).
nazvati (nekoga telefonom) nije do-
bra, treba: pozvati tele/o!1om, tele-
/o!1irati, javiti se.
nazalost (sastavljeno, prema P; ali: no
zalost svih nas).
ncandcrtalac
nazao.
nazderati se: v. iderati.
nazivo (sastavljeno, prema reeniku
Matice srpske, mada ga PR ne
beldi). Up. uiivo.
NBA (po pravilu samo latinicom) ili
En-Bi-Ej.
NBC: v. En-Bi-Si.
-nea i -ncija. Umesto konsekvenca,
rezonanca, frekvenea, asonanea,
supstanea, instanca itd. smatra se
da su bolji oblici na -cija: kon-
sekvencija itd. Ipak, pojedine reei
(lice!1ca, kadenca, sekvenca) danas
se javljaju sarno sa zavrsetkom-ca.
ne se I1vek pise odvojeno od glagola u
lienom obliku (ne znam, ne dam, ne
bih, ne mogu, ne treba, ne vidim
itd.) osim II spojevima neeu (need
itd.), nemam (nemas itd.) i nemoj
(nemojmo. nemojte). Odvojenoje i
od priloga na -Ci: ne znajuCi, ne
videa itd.
S trpnim pridevompise se sastav-
ljeno (nepreveden, netaknut itd.),
ali odvojeno II poredenjima: ne
ovlaien nego potpuno raskvasen;
ne pokvareni ali ipak osteceni;
zalepljena, a ne prosivena, kako je
trebalo. V. nikad nepreialjen.
ncalbanae, nesloven, nearapin, ne-
evropljanin itd. Pise C ; ~ malim po-
cetnim slovom, sastavljeno.
ncandcrtalae, neandertalski.
NEBESKATELA
NEBESKA TELA. Irnena nebeskih
tela i sazveZda pisu se velikirn slo-
yom: Mars, Saturn, Danica, VlasiCi,
Skorpija itd. U viseclanirn nazivi-
rna, velikirn slovom pise se sarno
prva rcc: Vcliki medved, Juzni krst,
Mlecni put. Za Sunce, Mesec, Zem-
lj u v. te reci.
nebeskoplav (iii nebesnoplav).
Nebojsa: v. kula.
necaka, dat. necaki i necaci; necakin.
ne daj boze (Pravopis ne predvida
pisanje nedajboie).
nedaleko trazi predlog od: nedaleko
od lvfostara, nedaleko od kuce, ne
nedaleko Mostara, nedaleko kuce.
nedelja-dve.
nedostatak, mn. nedostaci.
nedug, nedugacak; nedugo zatim.
neeksplodiran (neeksplodirana bom-
ba is!.) moze se prihvatiti u ne-
dostatku boljeg izraza. V. TRPNI
PRJDEV
nefrit (mineral), nefritis (zapaljenje
bubrega).
NEGACIJE. Ako posle glagola iii
izraza negativnog znacenja, kao
spreeiti, onemoguCiti, zalJraniti,
sumnjati itd., iii bez straha, bez
opasnosti itd., dolazi zavisna
recenica, suvisnoje stavljati negaci-
ju i uz glagol te recenice. "SpreCili
smo ih da ne pocine jos vecu stetu"
110
- treba: da poCine... ; "Zabranili su
mu da se ubuduce nikako ne pojav-
ljuje u krugu preduzeca" - treba: da
se uhuduce ikako pojavljuje... iii:
Naredili su mu... ; "Izlazim slobod-
no, bez straha da me neko ne pre-
pozna" - bolje: da ce me neko pre-
poznati. V. i sumnjati.
U prisustvu priloga samo iii za-
menicesvi negacija moze dovesti do
dvosmislenosti, npr. "Za gubitke
nij e odgovoran sarno direktor"
(zavisno od smisla moglo se reci
"Nije sarno direktor odgovoran za
gubitke" iIi ,,Jedino direktor nUe
odgovoran za gubitke"), "Svi koji
su pratili razvoj dogadaja ne slaiu
se s njegovim zakljuccirna" (treba:
Niko od onih koji su pratili ... ne
slaze se... odnosno: Od onih koji su
pratili... ne slazu se svi s njegovim
zakljuccima).
V. i: ne; ni; ni-; nikad nepre-
ialjen; GENITIV, SLOVENSKI.
negde i nekud: v. gde.
negoli.
neizvestan, neizvesna, neizvesno.
nejednakostranicni, raznostranicni:
glomazne i lose kovanice umesto
uobicajenog raznostran (raznostra-
ni trougao).
neka ili nek (pise se bez apostrofa).
neki dan; neki put.
III
nekolicina se upotrebljava sarno za
muskarce (ne za zene niti za pred-
mete).
nekoIiko. Oblici nekolika coveka,
nekolika sela, nekolike iene i s1.
prema Vukovom tumacenju znace
"manje od pet", dok bi oblik neko-
liko (!judi, sela, iena) znaCio "vise
od cetiri". U danasnjem standard-
nom jeziku ta razlika se izgubila.
Najcesce se uotrebljava oblikneko-
liIw, bez obzira na broj, a pridevski
obI ik javlja se i u mnozini m. lOda
(npr. nekoliki zadaci), sto je ranije
s111atrano nepravilnim.
Nemac itd.: ijekavski je Nijemac, ali
Njemica, Njemacka, njemacki.
nemajka, dat. nemajei, gen. mn. ne-
majki.
nemali, nemala, nemalo; nemalo za-
tim; nemalo vremena (ali: ne malo
nego dosta).
nemastan, nemasna, nemasno.
nemogu..c, nemoguce i nemogucan,
nemogucno jednako su dobri obli-
Cl.
nemusliman, -anka, -anski.
nenasit i nenasitan (i nezasit, nezasi-
tan).
neostvariv i neostvar!jiv.
neovlascen i neovla.iften.
nepokolebiv i nepokolebljiv.
ncscncl
NEPOSTOJANO a umece se ujedan
deo reci stranog porekla da bi se
razbila suglasnicka grupa na kraju,
npr. artikal, kredenae (bolje i
obicnije nego artikl, kredene). A je
neobavezno u recima na -kt, -rt, -
nt: oblici subjekat, projekat, kove-
rat, elemenat, proeenat dobri su kao
i subjekt, kovert itd. Jpak, neposto-
jano a danas se sve manje upotreb-
Ijava u ovakvim recima: insekt, kon-
ecrt, testament obicnije je nego in-
sekat itd., akat iIi studenat osecaju
se kao neknjizevni, a kontakt, de-
likt, insert, jogurt, komandant i
mnoge druge imaju sarno taj oblik.
V. GENITIV MNOZJNE.
NEPOSTOJANO e: v. -ee.
neprimenljiv i neprimenjiv.
nepristrastan (bolje nego nepris-
trasan), -sna, -sno i -a,
-0.
neprofitni (koji nema za cilj zaradu,
npr. neprofitna organizaeija): raz-
likovati od neprofitabilan - koji se
ne isplati.
nepromenljiv i nepromenjiv.
neretko.
nesalomljiv i nesalomiv.
nesloven: v. nealbanae.
nesrecan, nesrecnik, -niea i nesretan,
nesretnik, -iea.
nesenel (National, u razliCitim eng!.
nazivima): ne nej.ifenel.
-ncli
-neti: u glagolimadoneti, odneti, une-
ti, izneti, poneti, zaneti, naneti,
razneti, prineti, preneti, proneti,
ijek. oblikje donijeti, odnijeti, uni-
jeti itd.; pogresno jedonesti, odnesti
itd. Trpni pridev donet, odnet itd.
(ijek. donijet, odnijet itd.) ili done-
sen, odnesen itd.; ne donesen,
odne§en itd.
neto: kao bruto (v. to).
neumestan, -sna, -sno.
nevelik (= omanji); ne velik ali ipak
dovoljan.
nevladin: v. meauvladin.
nezadugo (sastavljeno po PR).
nezamenljiv i nezamenjiv.
nezamisliv i nezamisljiv.
nezaposlen, nezaposlenost i (retko)
nezaposljen, nezaposljenost.
nezavisan, nezavisna (ne nezavistan).
nezasit i nezasitan (i nenasit, nena-
sitan).
ni. Ispred ne, necu, nemoj, nemam
oblik ni ili niti zamenjuje se sa i:
"On to ni ne zna", "Toliko para ni
nemam" pogresno, treba: On to i ne
zna, Toliko para i nemam. Ne sme
se, medutim, upotrebiti i u znacenj u
"takode" kad je recenica odrecna.
Umesto: "Dosadasnji pokusaji, pa i
onaj americki u koji je ulozeno
najvise sredstava, nisu dali rezulta-
ta" treba: Dosadasnji pokusaji, pa
ni onaj americki ...
112
ni-. U zamenicamaniko, nikoji, niciji,
nista, nikakav, nijedan i iko, ikoji,
iciji, ista, ikakav, ijedan predlog se
stavlja izmeduni (i) i promenljivog
dela i pise se rastavljeno: ni skim,
ni na sta, ni po koju cenu, ni za ciju
ljubav, ako i od koga nesto cujes,
mislis li ti i 0 cemu? itd. Vidi i:
izasta; nizasta.
-ni i-ski: v. -ski i -ni.
Nibelunzi; nibelunski.
nicice: v. nauznak.
niciji, ni od cijeg, ni sa cijim itd. V.
ni-.
nigde i nikud: v. gde.
nijedan, -dna, -dno (ali: ni jedan ni
drugi; nijedanjedini). S predlozi-
rna se pise rastavljeno: ni sajednim,
ni zajednog itd.
nijedanput; nijedan jedini put.
nijesam, nijesi itd. dopustenoje u ijek.
knjiz. jeziku kao i nisam, nisi itd.
nikad nepreialjen i slicni spojevi
sadde odrecni izraz ispred glagol-
skog prideva koji je i sam negiran:
tako isto i nikad neslucena srec'a,
nikad neostvarene zamisli, ni6m
neizazvane sankcije, ni od koga
nezaboravljen dogaaaj, nigde
nezabeleieni podaci itd. Nije dobro
nikadpreialjen, nigde zabeleieni i
s1., sto se kosi s pravilom 0 dvos-
trukoj negaciji. Jedino uz prilog ni-
malo upotrebljava se i glagol u
113
potvrdnom obliku: "Nimalo zbu-
njen, Milan odvrati ... " obicnije je
nego "Nimalo nezbunjen... "
nikakav, ni od kakvog, ni s kakvim
itd. V. ni-.
nikl i nikal.
niko, ni od koga, ni 0 kome itd. V. ni-.
Nikolaje (rumunsko Nicolae), gen.
Nikolaja; ne Nikolae.
Nikoljdan, Nikoljdana i Nikolja dne:
v. PRAZNICI.
Niksic, Niksicanin, -anka, niksicki.
nimalo: v. nikad neprezaljen.
Nimcovic (Aron), Nimcoviceva od-
brana: ne Nimcovic.
niodakle, niotkud(a).
niska, dat. nisei.
nisko- sastavljeno: niskoakumulati-
van, niskokalorican, niskopraduk-
tivan, niskoradioaktivan itd. Up.
visoko-.
Nis, Nislija, Nislijka; knjiski oblici
Nisevlj"anin, -evljanka retko se upo-
trebljavaju.
Niska banja (veliko B kad je rec 0
naselju: v. BANJ£).
nit (= ni, niti; nije potreban apostrof).
nitrogen, nitrogenski javlja se u losim
prevodima urn. azot, azotni.
niukoliko (= niposto), ali: "Ni ukoli-
ko dobiju sredstva, nece nastaviti
rad".
nokaut
niz, u znacenju mnostvo, veliki bra},
menja se po padezima kao i svaka
druga imenica: u nizu slucajeva,
clanak s nizom primera (ne: u niz
slucajeva, sa niz primem). Glagol
se slaze s imenicomniz: "Prosao je
(ne: praslo je) niz godina."
niza, bolje nego niz (predlog) ispred
reci koje pocinju sa s ili z: niza
stranu, niza zid itd.
nizasta (nizasto) i ni za sta (ni za sto):
P dopusta oba nacina pisanja. Sas-
tavljeno pisanje svakako je bolje u
priloskom znacenju, npr. "Nizasta
se naljutio" (= za sitnicu, bezraz-
lozno), a rastavljeno kad se cuva
znacenje reci nista, npr. "Mi vas ni
za sta ne optuzujemo". Up. izasta.
nizbrdo (nanize); niz brdo u doslov-
nom znacenju.
niz vodu; niz vetar.
n+j: ova kombinacija glasova ne jav-
Ija se u srpskohrvatskim recima
(izuzev u skracenici Tanjug), nego
se zamenjuje glasomnj: trn+-je ~
trnje. V. injekcija; konjunktura.
NOB (izg. en 0 be) moze biti ne-
promenljivo iIi se menjati NOB-a,
NOB-u itd.
nobelovac (malo pocetno slovo).
nocas: v. -so
Nojsatel pogresno, treba Nesatel (Neu-
chatel).
nokaut.
nokdaun
nokdaun.
nokturno je m. roda, u mnozini sred-
njeg (nokturna).
Nolti, Nik (Nick Nolte), ne Nolt.
non-stop; non-stop prodavnica, non-
-stop radno vreme itd.
nordijac, nordijka, nordijski.
Norfok: u engl. Norfolk slovo I se ne
lzgovara.
nos, nosom (bolje) i nosem; nosovi i
nosevi.
nosilac (ne lIosioc), mn. nosioci, nosi-
laca.
nosiljka, dat. lIosiljci, gen. mn. nosilj-
ki iIi nosiljaka.
nov. Kad se odnosi na pojam koji nije
odranije poznat, ne treba upotreb-
ljavati odredeni vid ovog prideva
(novi): ne "Predlozeno je da se sa-
gradi novi most", "Javlja se novi
problem", nego nov most, nov prob-
lem.
Novi Beograd: stanujem u Novom
Beogradu, idem u Novi Beograd
(kao: u Beogradu, u Beograd) ali i
na Novom Beogradu, na Novi Beo-
grad (kao: na Dorcolu, na Karabur-
mi i s1.).
Novigrad, Novigrada (u Istri, Dal-
maciji, Podravini);Novi grad(grad-
ska cetvrt iii opstina).
114
novine (dnevni list) uvek u mnozini:
danasnje novine, iz novina, donesi
jedne novine (ne jednu novinu).
V. i: IMENA LISTOVA.
Novi svet.
novi vek.
Novi Vinodolski (ne Novi Vinodol).
Novi zavet.
Novi Zeland, Novozelandanin, -anka,
novozelandski.
novo- s glagolskim pridevima pise se
sastavljeno: novoizabran, novoos-
novan, novosagraden, novodosavsi
itd.
Novobeogradanin, -nka: novobeo-
gradski.
npr. (na primer); ne na pi: niti napr.
n-ti i enti (PR 60 daje oba obIika pod
recju potencija).
NULA. Oznake doba dana kao 9.05,
13.01 ne treba Citati doslovno, "de-
vet nula pet", "trinaest nula jedan",
nego "devet i pet", "trinaest (caso-
va) i jedan minut". U oznacavanju
datuma, pisanje nule ispred jedno-
cifrenogbroja, npr. ,,04. 03.1987",
uobicajeno je sarno u poslovnoj ko-
respondenciji. V. DATUM!.
nuncij i nuncije.
nusprostorije, nuspojava, nusprihod,
nusproizvod, nusprodukt.
nuzspecijalnost.
lIS
nuzzarada, nllzzgrada, nuzzanima-
nje.
nuzan (neuobicajeno nuidan); nuina,
nllino.
nufun
NJ
nj: v. n +j; injekcija; konjunktura.
njegovje u starijernjeziku irnalo sarno
neodredenu pridevsku prornenu:
njegov brat, njegova brata, njego-
Vll bratll itd. Danas se kao pravilni
priznaju i mnogo cesci oblici nje-
govog, njegovom itd. Isto vazi i za
prornenu zarnenica njen (njezin) i
njihov.
Njegovo velicanstvo, Njeno velican-
stvo, Njegova svetost, Njegova ek-
selencija, Njihova visocanstva is!.
kurtoazne formule bolje su (prema
P) s velikim pocetnirn slovorn prve
reci, mada ni rnalonj nije pogresno.
Skracenice kao nj. V., nj.k. v., nj.sv.
obicno se pisu malim slovom. Up.
vas.
Njcmica itd. (ijekavski): v. Nemac.
njen i njezin jednako su pravilni obli-
ci. Za prornenu v. njegov. Njeno
velicanstvo is!.: v. Njegovo veli-
canstvo.
njihaljka, dat. njihaljci.
njin (urnesto njihov) nije uobicajeno
u danasnjem knjiz.jeziku.
njiska, dat. njisci.
Nju Delhi: v. Delhi.
Nju dil (New Deal, Ruzveltova eko-
nomska reforrna)
Nju Dzcrsi (New Jersey): tacnije je
Nju Dzerzi. Up. Diersi.
Njufaundlend (Newjoundland).
Nju Hempsir (New Hampshire), ne
Hernpsajr. V. - s i / ~
Njujork tajms (izvomo: New York
Times). V. NASLOVI.
Njukasl (Newcastle), ne Njukastl.
Njukom (Newcomb, Newcombe), ne
Njukomb.
njuska, dat. njusci, gen. mn. njuski.
o
0: ovaj predlog se u novije vreme cesto
upotrebljava gde mu nije mesto, npr.
"Upoznali su gosta 0 stanju u op-
stini" (treba: sa stanjem), "Kakav
je vas staY 0 stednji energije?" (tre-
ba: prema stednji energije), "Do-
nece se opsiran program 0 zastiti
istorijskih spomenika" (treba: pro-
gram zastite iIi za zastitu), "zahtev
o ukidanju doprinosa" (treba: za
ukidan}e doprinosa iIi da se ukinu
doprinosi), itd.
-0 (IMENA). DvosIozna muska ime-
na na -0 s dugouzIaznim akcentom,
npr. Pe.ro, Ivo, Simo, Vojo, Vlado,
Zuko, Kiro itd. mogu imati dvojaku
promenu: kao imenice m. roda (ad
Pera, da) to Peru, Perov) i kao
imenice na -a (adPere, da) to Peri,
Perin).
Strana imena sa zavrsetkom -0
zadrZavaju to a ako je u originalu
naglaseno (pre svega u francuskim
imenima): Ruso, Rusoa, Rusoom,'
Rusoov (Rousseau, Rousseaua
itd.), Igo, Igoa (Hugo, Hugoa) itd.
Nenaglaseno a se gubi: Aldo Moro,
AIda Mora, Aldu Moru, Morov, od
Urha Kekonena, u gradu Portu, do
Bomea itd. Ipak, za imena na -ao
danas se smatra da treba da zadrZe
0: Mao, Maoa, prema Zenmin
zibaou, iz Bilbaoa.
U engleskim imenima, aw se
izgovarao, nikadaou: Fenso (Fan-
shaw), Mek Gro (Mac Graw), Vaj-
tlo (Whitelaw), ne Fensou itd.
-0 (IMENICE). Imenice stranog
porekla na -0 kod nas su gotovo
uvek m. roda. Neke imaju dugo 0 i
zadrZavaju ga u svim padezima:
biro, biroa, biroom, biroi; sako,
sakoa, sakoom, sakoi itd. Kratko 0
se gubi i zamenjuje padeznim nas-
tavcima, npr. torpedo. torpeda, tor-
pedu itd.; tu spadaju i libreto, ki-
mono, intermeco, dinamo, nok-
turno i druge. U mnozini, imenice
iz ove druge grupe najcesce prelaze
u srednji rod: torpeda, libreta itd.;
aa
znatno je manje uobieajen muski
oblik, libreti, kimoni, intermeci itd.
V. pojedine reCi, a posebno: auto;
scenario; studija; simpanzo.
Imeniee sp. ili port. porekla,gau-
co,flamingo, kabaljero, gringo itd.
grade mnozinu kombinujuCi spanski
i nas nastavak: gaucosi, kabaljero-
si i dr. Mada je u naeelu bolje uzi-
mati sarno domaci nastavak (PR60
daje flamingo, flaminzi), spansko s
ne moze se uvek izbeci: u pojedin-
im reeima ono se kod nas najeesce
prenosi i u jedninu, npr. pezo(s),
lndio(s), desperado(s). Vidi: peze-
ta; mungos; eskudo; kruzeiro.
oa. Franeusko oi kod nas se tran-
skribuje kao oa (ne ua): Antoan
(Antoine), Fransoa (Franr;ois),
Boalo (Boileau), Leroa (Leroi) itd.
Kombinaeija oin, ako joj ne sledi
samoglasnik, prenosi se kao oen:
Poenkare (Poincare), Zoenvil (Jo-
inville), Koentro (Cointreau).
oba, obaju, obama ili obema (m. i sr.
rod): obe, obeju, obema (z. rod);
oboje, oboga iii obojega, oboma iIi
obojem (ali najeesce ostaje nepro-
menjeno). U ijekavskom ce umesto
obe biti obje, um. obeju - obiju i
urn. obema - objema. Oboje se
prvenstveno upotrebljava za mus-
karea i zenu, za dvoje deee iii mla-
duneadi, kao i u opstem znaeenju i
jedno i drugo (npr. obojeje tacno).
Obojica se upotrebljava sarno za
dva muskarea.
118
Obala Sionovace (drhva u Afriei).
obiiviti: obavij, obavijmo, obavijte.
obelodaniti znaei izneti na javnost
nesto sto se krilo iIi zataskavaIo; ne
treba tu ree upotrebljavati kada je
po smislu dovoljno i objaviti,
saopstiti, izneti i sl.
Oberstdorf, ne Obersdorf.
obestan, obesna, obesno; obesniji,
najobesniji.
obilovati neCim (ne s neCim, 1I ne-
cemu).
objekt i objekat; gen. mn. objekata.
oblutak, mn. obluci.
oboje: V. oba.
obolevati (ne oboljevati); ijek. obo-
lijevati.
oboljeoje, ne obolenje. V. -Ijenje.
obresti (se),obretem (se), oni seobre-
tu, obreScu; obreo, obrela.
obrvati i ophrvati (v. to).
obuhvatati, bolje nego obuhvacati.
obuimati (nesvrseno prema obujmi-
ti), obuimam i obuimljem; obuima-
juCi i obuimljuCi.
Obzerver (The Observe,: britanski
list), ne Observer, Opserver.
obzirom oa... , obzirom da... pogresl1o,
treba s obzirom (v. to). V. i bez
obzira.
-oc (pogreSno urn. -lac): V. -ioc: -aoe.
119
OCENE odIican, vrlo dobar, dovo-
ljan itd. treba (prema M. Sipki) pi-
sati velikim pocetnim slovom prve
reci kad su izvan teksta, tj. kad se
pisu ispod zadatka i pismenih sas-
tava.
oeclliti, ocenjivati nije dobra sa in-
strumentalom ("Ocenili su to kle-
vetom", "Predlog je ocenjen prih-
vatljivim") treba: ocenili su to kao
klevetll, ocenjen je kao prihvatljiv.
Up. ozna6ti.
Oecvi iIi Ocevi (praznik): v. otac.
ocekivati je da... pogresno, kao i na-
dati se da (v. to).
Ocenas (molitva).
ocevidae, ocevica, mn. ocevici.
ocvrsnuti: ocvrsnllo, -snufa i ocvr-
sao, ocvrsla.
occlaviti, ocelavio sam, ali ocelaveIi
starac (pridevski). Tako i ocoraviti,
ocopaviti. V. -iti.
ocutati (ne otcutati).
od- ostaje nepromenjeno ispred sis
(odskakati, odsteta itd.), inace
ispred bezvucnog suglasnika prelazi
u ot-: otkako, otkloniti, otpadak,
othraniti, otcepiti itd.
odaliska, dal. odaIiski, gen. mn. oda-
Iiski i odalisaka.
odasvud(a) i odsvud(a}.
odavno i odavna.
odbitak, mn. odbici.
od kada
odbiti: odbij, odbijmo, odbijte.
odbramben, ne odbranben.
od danas.
od - do. Ukoliko se ispred dva broja
koji oznacavaju gornju i donju vred-
nost upotrebljava predlog od, pred-
log do mora se pisati slovima a ne
zamenjivati crtom: "Ziveo je od
1642. do 1727" (ne "od 1642-
1727"), "od 18 do 20 casova" itd.
Up. izmeau.
odeljenje, ne odelenje. U ijekavskom:
odjeljenje, odio iIi odje/ (gen. u oba
slucaja odjela).
odeljenjski (odeljenjska zajednica),
ne odeljenski.
oderati: kao derati (v. to).
odgonetka: kao zagonetka (v. to).
odgristi: odgrizen (ne odgriien).
odh- ne nego oth-: othraniti. othuk-
nllti itd.
Odiseja (Homerov ep); odiseja (za-
jednicka imenica u znacenju "dugo
i mucno lutanje, potucanje").
odiskona.
odjahati, odjasem, oni odjasu.
odjedanput, odjednom, odjedared.
od jesenas.
od jure.
od jutros.
od kada i otkad(a}.
odlallc
od lane i od lani.
od letos.
ODLIKOVANJA I NAGRADE,
prema P, obicno se pisu malim slo-
Yom, npr. odlikovan je ordenom
zasluga za narod J reda; ima me-
dalju za hrabrost. Velikim slovom
prve reCi pisace se nazi vi koji ima-
ju karakter imena, npr. Legija casti,
Takovski krst, a i drugi kada je po-
trebno istaci "doslovnu sluzbenu
fonnulacij u naziva".
odliti: odlij, odlijmo, odlijte.
odmalena.
odmaloprc.
odmarati, odmoriti, umesto odmarati
se, odmoriti se (" - Sta radite? -
Odmaramo", "Idem malo da od-
morim") potpuno je neprihvatijivo
u knjiz. jeziku.
odmila; od miloste.
odncdavna i odnedavno.
odnckud(a).
odncti: v. -neti.
odnos: izraz u odnosu na ponekad se
zloupotrebljava u poredenjima.
Umesto "Cene su 2,5 puta vece u
odnosu na proslu godinu" dovoljno
je reci "... nego prosle godine".
odnosno znaci izbor izmedu dveju iii
vise mogucnosti ("Crvenom i pla-
yom bojom oznacena je topla od-
nosno hladna voda"); pogrdno se
120
upotrebljava za objasnjenje iste
stvari dmgim recima ("Krece se kao
kraljica u sahu, odnosno pravo i po
dijagonali"), gde urnesto odnosno
treba reci to jest.
odojak je mladunce koje jos sis a
(najcesce prase), dojence je beba;
odojce i sisance imaju oba zna-
cenja.
odoka (priblizno, otprilike).
odolevati (ne odolj'evati); ijek. odo-
lijevati.
od onda i odonda.
odonud(a).
odozdo i odozdol(a).
odozgo i odozgor(a).
od pocetka.
odranije (ne od ranije).
odrecan i odrican znaCi ista.
odreda (svi odreda); rastavljeno u
doslovnom znacenju, npr. iCi od
reda do reda, covek od reda i za-
kona.
ods-, ne ots-: odskakati, odseCi, od-
sek, odsesti, odstraniti, odsustvo
itd.
od sada i odsad(a).
od sinoc.
odskora.
odspred(a).
odsto (= posta, nasto).
121
odstrag(a) = odstrag.
odsukati: kao zasukati (v. to).
odsutan. odsutnost, odsustvo.
odsvud(a) i odasvud(a); takode od-
svalwd(a), odsvuklld(a), odsvagde.
ods-, ne ots-: odsetati, odskrinuti,
odsrajiti, odsunjati se
itd.
odsteta.
od tada i otad(a).
oduska, oduske i odllsak, oduska.
oduvek.
odvajkada.
odvesti, odvezen (ne odveien).
odvijati sc. Ovaj glagol se sasvim pra-
vilno upotrebljava za radnje i zbi-
vanja, npr. "Let se odvija po planu",
"Evo kako su se odvijali dogadaji"
i 51. Neosnovani su pokusaj i da se
ograniCi na doslovno znacenje (od-
motavati se), jer je posredi sasvim
ista figurativna upotreba kao u gla-
gol.ima razvijati se, teci, odigravati
se i drugima.
odviti: odvlj, odvijmo, odvijte.
odvrtka, dat. odvrtki, gen. mn. odvrtki
i odvrtaka.
od zimus.
oformiti, neprikladan rusizam: bolje
je UOb!iL'iti, oblikovati, obrazovati,
formirati.
oko
ofsajd: ofsajdpozicija, ofsajd zamka
(crtica nije neophodna).
ogladneti, ogladneo, ijek. ogladnje-
ti, ogladnio, ogladnjela (ne upotre-
bljava se vise ogladniti "uciniti
gladnim"). V. -iti.
oglupeti, oglupeo (ijek. oglupjeti,
ogilipio, oglupjela) i oglupaveti,
-veo (ijek. oglupavjeti, -vio, -vje-
laY, danas sa istim znacenjem kao i
oglupiti, -io i oglupaviti, -io. V. -iti.
ogoleti, ogoleo (ijek. ogoljeti, ogolio,
ogoljela) "postati go"; ogoliti,
ogolio "uciniti golim". V. -iti.
ogrebati i ogrepsti: kao grebati (v. to)
i grepsti.
ogrubeti, ogrubeo (ijek. ogrubjeti,
ogrubio, ogrubjela) i ogrubiti,
ogrubio (po recnicima ovo drugo bi
znacilo "uCiniti grubim"). V. -iti.
oi (francusko): v. oa.
okaniti sC,okanim se, nek se onokani
toga, nek se oni okane; okanio se,
okanila se; ne: okanuti, okanem,
okanllo.
okarakterisati kao, npr. "Okarakte-
risali su ga kao neiskrenog", ne
"neiskrenim". Up. oceniti, okvali-
fikovati, oznaciti.
O'Kejsi (O'Casey), ne O'Kejzi.
oko (predlog) moze se upotrebiti i fi-
gurativno, npr. nesporazum oko
necega, ali se s tom upotrebom cesto
preteruje: umesto "problemi oko
okracati
snabdevanja", "nagadanja oko nje-
govog prelaska u Partizan", "oko
toga se dosta raspravljalo" bolje je:
problemi sa snabdevanjem, naga-
danja 0 njegovom prelasku, 0 tome
se dosta raspravljalo.
okracati i okracati (sa istim znace-
njem).
oktobar (ne oktombar); Oktobar (ve-
likim slovom kad se odnosi na re-
voluciju 1917); Oktobarska revolu-
cija.
oktopod (ne oktapod).
oktroisati.
okuka, na okuei.
okvalifikovati kao npr. "Izmene za-
kona okvalifikovane su kao nuzno
zlo", ne "nuznim zlom". Up. oee-
niti, okarakterisati, oznaCiti.
olabaviti, olabavio, -vila (retko ola-
baveti, olahaveo, -vela, ijek. ola-
havjeti, -vio, -vjela), ali: olahaveli
konopei (pridevski). V. -iti.
oleandar, oleandra i oleander, oleal1-
dera.
olovka, dat. olovei, gen. fill. olova-
ka.
-om, -em: V. INSTRUMENTAL.
omanuti, omanem, u znacenju "izne-
veriti, ne uspeti, podbaciti", obicnije
je nego omahnuti. V. manuti.
omaska, dat. ol11asei, gen. mn. oma-
ski.
122
omega, dat. omegi.
omlitaveti, omrsaveti: kao olabaviti
(v. to).
omorika, dat. omoriei.
Onasis (grcko prezime), ne Onazis.
onesvestiti (se), onesveScen i one-
sveSten.
opaska, dat. opasei, gen. mn. opaski
(PR 60 daje i opazaka).
OPEK, OPEK-a, OPEK-u.
ophrvati je cesce nego obrvati, mada
je ovaj drugi oblik pravilniji (pre-
rna rvati).
oportun znaci umestan, prikladan,
potreban: razlikovati od oportuni-
s t i c ~ k i (= koji menja staY prema pri-
1ikama, prevrtljiv, neprincipijelan).
opravka: dat. opravei, gen. mn. op-
ravki i opravaka.
opredeljenje (ne opredelenje). Po-
modna rec u politickom recniku: gde
god je moguce treba je zameniti sa
odluka, re§enost, izjasnjavanje itd.,
prema smislu.
opruga, dat. opruzi.
Opserver ne nego Obzerver (v. to).
opste- s pridevima pise se sastavljeno:
opstepoznat, opsteobrazovni, op-
stenarodni, opstevaieCi itd.
opstina: malo 0, npr. opstina Vracar,
opstinu Savski venae.
OPSTINE: v. ULICE; GEOGRAF-
SKA IMENA.
123
optimalan znaCi najpogodniji, koji
najbo/je odgovara; otuda ovaj pri-
dey ne treba upotrebljavati u kom-
parativu i superlativu (optimalniji,
najoptimalniji).
oratorijum i oratorij.
orden: v. ODLIKOVANJA.
Orel, ore/ski (tradicionalno kod nas i
u drugim jezicima, mada je ruski
izgovor Arjol). Up. Potemkin.
ORGANIZACIJE: v. USTANOVE.
Orijent (u znacenju 'istocne zemlje i
narodi'); Orijen! ekspres (bez crtice
prema P).
orman i ormar.
Ormuski iii Hormuski tesnac (mo-
reuz); ne -ski.
-os, -es u starogrckim i -us, -is u lat.
imenima kod nas se izostavljaju:
Homeros - Homer, Aristote/es ~
Aristotel, Sextus - Sekst, Traianus
- Trajan, Martialis - Marcijal. Ipak
se -os zadrhva u dvosloznim ime-
nima grckih ostrva: Rodos, Samos,
Hios itd. mnogo je obicnije nego
Rod, Sam, Hij. Grcka imena na
-Ides dobijaju nastavak -kle (Pe-
rikle, Sofokle, Temistokle itd.), kod
starijih pisaca i -klo (Perik10, itd.).
huena na -as kod nas dobijaju -a:
Leonidas - Leonida, Augias -
Augija, Aeneas - Eneja (mada se
kao uobicajeni dopustaju i Augije,
Enej). Za imena na -ius v. -ije.
Oskar
osamsto, osam stotina, osamstoti;
osam hiljada, osamhiljaditi.
osecaj se upotrebljava uglavnom u
fizioloskom smislu (osecaj gladi,
toplote, dodira itd.), a osecanje u
smislu dusevnog dozivljaja, emocije
(osecanje tuge, neina osecanja).
lpak, ove dye reCi ne mogu se uvek
strogo razgraniciti, utoliko pre sto
je u hrvatskoj varijanti stanje sas-
vim drukCije: osjeeaj ima psihicko
znacenje (osjecaj tuge, njeini
osjecaji), dok se u fizioloskom
znacenju upotrebljava osjet.
osedeti, osedeo (ijek. osijedjeti, osi-
jedio, osijedje/a): danas se gotovo
ne upotrebljava osediti, osedio
(ijek. osijediti, osijedio), "uciniti
sedim". V. -iti.
Osijek, osjeCki, Osjecanin, -anka.
osim i sem podjednako su dobri obli-
ci: ovaj drugi se upotrebljava samo
u ekavskim krajevima.
Osimski sporazum: tacnije bi bilo
Ozimski, jer je nazvan po mestu
Ozimo (Osimo) u srednjoj Italiji. V.
S i Z.
osjeka (nastalo pogreSnom analo-
gijom prema sjeCi) ne smatra se za
pravilan ijek. oblik, nego samo
oseka.
Oskar, dobitnik "Oskara" (veliko
pocetno slovo; navodnici nisu
neophodni). V. ODLIKOVANJA.
oskudcvati
oskudevati u neeemu ili neeim; ne na
necemu.
oslabiti, oslabio, oslabila, ali oslabeli
misiCi i s1.: up. olabaviti.
oslepeti, oslepeo (ijek. oslijepjeti,
oslijepio, oslijepjela) "izgubiti
vid"; oslepiti, oslepio (ijek. oslijepi-
ti, -io, -ila) "liiiiti (nekoga) vida".
V. -iti.
oslobodilac (ne oslobodioc), mn.
oslobodioci, oslobodilaca.
osmoletka (ekavski), osmoljetka
(ijek.): umesto jednog i drugog bo-
lje je osmogodisnja skola.
osnov i osnova; na osnovu i na os-
novi (necega).
Osovina: velikim pocetnim slovom
(prema M. Sipki) kad se misli na
osovinu Rim-Berlin-Tokio u II
svetskom ratu; sile Osovine.
ostarcti, ostareo (ijek. ostarjeti, os-
tario, ostarjela) "postati star", os-
tariti, ostario "uCiniti starim"; da-
nas se razlika u znacenju uglavnom
izgubila. V. -iti.
ostatak, mn. ostaci.
ostrici: v. striCi.
ostriga, dat. ostrigi i ostrizi.
ostruga, dat. ostruzi.
ostvarljiv i ostvariv.
osvestiti (se), osvescen, osvescenje i
(rede) osveSten, -stenje. Drugo je
124
osvdtenje kao stanJl oblik od
osvecenje (crkve i s1.).
osvetljenje (ijek. osvjetljenje), ne os-
vetlenje.
Osvjencim (Oswificim): ne Osvjen-
cim. Kad se govori 0 zloglasnom
nacistickom logoru, bolje je upotre-
biti nem. ime Auiivic (Auschwitz).
ostrokonda, obicnije nego ostro-
kondia.
otad(a) i od tada.
otcepiti, otcepljenje (ne odc-); oce-
piti (cepnuti, udariti).
otcepiti (izvaditi cep); ocepiti (stati
nekom na nogu).
otcutati ne nego oCutati.
otcusnuti.
otecen ne nego otekao: V. TRPNI
PRIDEV.
otiCi: odem i otidem; odoh i otidoh;
otidi! PR 60 dopusta i oblike
otit/em, otit/oh, otit/i, koje neki
strucnjaci ne smatraju knjizevnima.
otkad(a) i od kada.
otkako.
otkud(a).
otpadak, mn. otpaci.
otpiti: otpij, otpijmo, otpijte.
otpocetka ne nego odpocetka.
otpola (tako u recniku Matice srpske,
mada ga pravopisni prirucnici ne
beleie: up. dopola, napola itd.).
125
otprc, ijek. ofpnje, pise se sastavljeno
kao prilog, npr. "Ja ga otpre pozna-
jem". Kad je spoj dva predloga (u
Pravopisu se 0 takvoj upotrebi nista
ne kaze) bolje je pisati odvojeno,
npr. od pre nedelju dana (up.: do
pre nedelju dana).
otprilike.
otprvc.
otud(a).
otupcti, ofIlpeo, (ijek. otl/p)eti, ofu-
pio, ofl/pjela) "postati tup", otl/lJi-
fi, otl/pio "uciniti tupim". V. -iti.
otvoreno: v. BOJE.
-ov, -ev, -Ijev su sufiksi za gradenje
prisvojnih prideva (v. to). Imeniee
sa zavrsctkom r mogu dobiti -ov ili
-ev (lekarov i lekarev), ali imeniee
stranog porekla i one na -er imaju
sarno -ov (direktorov, majstorov,
del'erov), a kod car pridev je sarno
carev. Kod zajednickih imeniea na
- . ~ nastavak je -ev (kosarkasev,
kicosev), a kod imena uglavnom
-ov (Kisov, Busov, Krasov), osim
kadje u prethodnom slogu 0 (Kosev,
Milosev).
Nastavak -ljev dobijaju imena sa
zavrsetkom-v (Kirovljev, Jakovljev,
Miroslavljev); za licna imena
dopusta se i nastavak -ov (Tomisla-
vov). lmeniee brat, sin i mui imaju
prideve bratovljev (pored bratov i
bratovlji), sinovljev (sinovlji) i
muievljev (muzevlji).
ovaj
Od naziva biljaka grade se pri-
devi na -ov odnosno -ev bez obzira
na rod imeniee: hrasfov, orahov, ali
i lipov, trdn)ev, brezov itd. Za bilj-
ke sa zavrsetkomr nastavakje uvek
-ov: borov, javorov.
-ov i-in. Prezimena s ovim zavr-
seeima, mada po poreklu prisvojni
pridevi, danas su imeniee i stoga u
instrumentalu jednine imaju ime-
nicki zavrsetak -om: Cehovom,
Vasiljevom, Dimitrovom, Lenjinom,
Subotinomitd. Dopusta se ipak i pri-
devski nastavak -im, prvenstveno
kod sh. prezimena: Vasiljevim, Mi-
ljanovim, Tokinim itd. Vokativ se
moze zavrsavati na -e (Hruscove,
Staljine) iIi bitijednaknominativu,
naroCito ako prethodi titula (druze
Breznjev, profesore Spalatin).
ovaj i taj. Zameniea ova), ova, ovo
oznacava bliskost govornom lieu
(bilo doslovno, bilo bliskost u vre-
menu ili u mislima); zameniea tal,
ta, to oznacava bliskost sagovorni-
ku, odnosno izvesnu udaljenost od
gOVOITKlg liea (manju nego zameni-
ea ona)). Poslednjih godina sve je
cesca pogresna upotreba zameniee
ova) namesto tal, npr. "lz Spanije
nam javljaju da je u ovo) zemlji iz-
bio nov talas teroristickih napada"
(treba: u to) zemlji). 1 kada se za-
meniea odnosi na sadrZaj prethod-
nih receniea, najcesce treba upotre-
biti tal: umesto "Drustveni proiz-
ovamo-onamo
vod je porastao za 3, a nacionalni
dohodak za 4,6 odsto. Izovih poda-
taka zakJjucujemo... " bolje je: ... Iz
tih podataka...
ovamo-onamo.
-ovati: v. -irati.
ovcji i ovciji (drugi oblik je laksi za
izgovor).
ovde i ovamo moraju se razlikovati
kao i gde i kuda (v. to): Ovele
stal1ujem, ali Do§ao sam ovamo,
Preaite ovamo, Pos/ali su ih ova-
1110 i td.
ovde-ol1de.
overac (ovjerac) dobro je kao i
ovU)eri/ae, ovO)eritelj i ovU)ero-
vite/j.
-ovi, -evi kao nastavak za mnozinu
dodaje se prvenstveno jednosloznim
imenicama (brodovi, krajevi) i
dvosloznim iii trosloznim imenica-
ma koje gubitkom nepostojanog a
svode osnovu na jedan slog (vetar
- vetrovi, ce§alj - ce§/jevi, oraD -
or/ovi). lzvestan broj jednosloznih
imenica dobija sarno nastavak -i,
npr. zubi, konji, prsti, aaci itd.; tu
spadaju i imena naroda (Rusi, Grci,
Cesi, itd.) i merne i novcane jedi-
nice (grami, vati, omi, ina, z/oti,
jeni itd.). Od imenica na -k (znak,
zrak, zvuk, vuk, krik itd.) jednako
je uobicajena kraea i duza mnozina:
znakovi i znaci itd. (ali uglavnom
sarno duza u genitivu:znakova itd.).
126
Kod veeine ostalih kraei oblik, uko-
liko postoji, oseea se kao zastareo
iIi pesnicki, npr. kljuCi, puti, idra/i,
divi i sl. Oei (umesto ocevi) upo-
trebljava se danas samo u izrazima
kao oei, erkveni oei.
Nastavak-ovi odn. -evi dodaje se
i dvosloznim imenicama kaogo/lIb,
jelen, prsten, pojas, soko itd.,
gde je gotovo isto tako uobicajena i
kraea mnozina: go/ubovi iIi go/ubi
itd.
Za imenice sa zavrsetkom s iii z
nastavak glasi -ovi (g/asovi, nizovi),
ali neke dobijajll i -evi. Mada Sll
konzervativniji gramaticari odbija-
Ii da priznajll taj izuzetak, danas su
sasvim pravilni i uobicajeni oblici
110sevi, kursevi, pojasevi, mrazevi,
m/azevi (porednosovi itd.). V. iPlit.
ovlastiti: ov/aH;en i ov/a§ten; ov/a-
H:enje i ov/a§tenje.
-ovna, -evna je nastavak ruskih zen-
skih patronimika (imena po ocu, kao
urn. rodu -ovic, -evic): ne treba ga
mesati s prezimcnima na -0va, -eva.
Menja se po pridevskoj promeni:
Pavlovnoj, Nikolajevnoj itd.
ovrci (ovr§iti): v. vditi.
-ovski, -evski. Prezimena s ovim
zavrsetkom uvek imaju naglasak na
njemu kad su poljskog iii ruskog
porekla (Malinovski, Tomasevski,
Dostojevski i sl.). Takav naglasak
se uobicajio kod nas, pa veeina
strucnjaka smatra da ga treba pri-
]27
meniti i na makedonska prezimena,
iako je u njima izvorni naglasak na
trecemslogu od kraja: Tupurkovski,
Kolisevski bolje je nego Tupurkov-
ski, KoliSevski.
Ozava, Seidzi (ne Seidi: v. JAPAN-
SKA IMENA).
ozelencti, ozeleneo, ijek. ozelenjeti,
ozelenio, ozelenjela.
oznaciti, oznacavati nije dobro sa in-
strumentalom ("Stampa ovu de-
klaraciju oznacava uspehomEvrop-
ske zajednice", "U Londonu je in-
tervencija oznacena preranom");
treba: oznacava kao uspeh, ozna-
cena kao prerana. Up. oceniti.
ozeniti se (nekom), oienio sam se
njome, ne: oieniti (neku), oienio
samje. Prelazno se moze upotrebiti
sarno s muskarcem kao objektom,
npr. oieniti sina (=naci mu zenu).
ozivcti
ofiveti, oiiviti. Prema opstoj razlici
koja vazi za glagole na -iti i one na
-OJeti (v. pod -iti), recnici i pri-
rucnici propisuju oiiviti u znacenju
uCiniti iivim, a oiiveti, ijek. oiivjeti,
dopustaju sarno u znacenju postati
iiv. Mnogobrojni primeri iz knji-
zevnosti i stampe pokazuju, medu-
tim, da se danas u oba znacenja upo-
trebljava sarno ovaj drugi oblik; po
recima M. Stevanovica, "tu razliku
u znacenju gramaticari ijezicki pu-
risti bezuspesno nastoje da ocuvaju
u jeziku". Stoga se danas mora
smatrati ispravnom kako neprelaz-
na upotreba tako i prelazna: ne sarno
"Priroda je ozivela", "Ozivece za-
boravljeni obicaji", nego i "Oziveli
(oiivjeli) smo trgovinu", "Uspehje
oziveo (ijek. oiivio) nekadasnje
nade", "Treba oziveti (oiivjeti) us-
nulu palanku" i sl.
p
Pacino (AI Pacino), ne PaCino.
pacji (bolje) i paciji.
PADEZI: v. GENITIV; INSTRU-
MENTAL; VOKATIV
Pag, pa.§ki, Pazanin, Pazanka.
pakpapir.
palacinka, dat. palaCinki i palaCinci,
gen. mn. palaCinki i palaCinaka.
paljenje, ne palenje.
Panama: Panamac, Panamka,panam-
ski, panama §e§ir; Panamski kana!'
Pandfab, bolje nego Pendzab; pan-
diapski (ne -bski).
paoci (na tocku): jednina je palac,
paoca, gen. mn.palaca (nepaoka).
Moze se upotrebiti sinonimibica.
papa (malo p, v. TITUL£). V. i IME-
NAPAPA.
par. Upotreba u znacenju nekoliko
(par dana, video sam ga par puta,
u par reCi is!.) nije preporucljiva,
ali se srece i kod dobrih pisaca i ne
moze se smatrati za tesku gresku.
Umesto dva para pantalona, pet
pari panta/ona i sl. bolje je i jas-
nije dvoje pantalone, pet pantalo-
na (iii petore pantalone) itd.
paramilitarni (u prevodima sa eng. i
fr.) suvisno pored naseg izrazapara-
vojni.
paramparce, paramparcad.
paranoja, paranoik, paranoicall;
paranoidan (sklon paranoji).
Pariska komuna.
Pariz: pariski; Parizanin, -anka (Pari-
zlija samo u podsmesljivom tonu).
PARTICIP PREZENTA: v. GLA-
GOLSKI PRILOG SADASNJI.
partnerka, dat. partnerki, gen. mn.
partnerki.
pastorka, dat. pastorki, gen. mn. pas-
torki i pastoraka.
pastrmka, pastrmki i pastrmci, gen.
mn. pastrmki.
129
pasa: s crticom posle imena (lbrahim-
-pasa, Omer-pasa Latas itd.).
pat pozicija (crtica nije neophodna,
v. CRTICA 3).
patricij i patricije.
patrijarh (malo p, v. TIrULE); mn.
patrijarsi, gen. mn. patrijaraha i
patrijarhii.
Pavao i Pavle se jednako menjaju po
paddima: PavIa, Pavlu, Pavlom,
Pavlov. Pogresno je "Pavleta", "s
Pavletom" itd.
pav)aka, dat. pavlaci.
Pav)ova, Ana (balerina), ne Pavlov-
na.
PC (skrac. od personal computer)
dvosmisleno je u cirilickom tekstu,
pa je bolje pisati po izgovoru pi-si,
pi-sija.
Pecuj (danas retko Pecuh) nas je na-
ziv za madarski grad Pee (Pees).
pecurka, dat. pecurci, gen. mn.

Pee, pecki, Pecanin i Pecanac, Pe-
canka.
Pecka patrijarsija (velikim slovom
prve reci, i kadje naziv administra-
tivne jedinice, prema P).
pega, dat. pegi.
pejorativan (rec je lat. porekla, nema
potrebe da se uzima u fro obliku
pezorativan).
Pctar
pejzaz, pejzazista, -isticki. ne pejsai
itd.
penaltik, iskvareno od eng!. penalty
kick (kazneni udarac): treba reCi iii
penal iii jedanaesterac.
Pendhb: V. Pandiab.
penjati (se), penjao (se), penjala
i peti (se), pea (se), pela (se).
Perast, Perastanin, Perastanka, pe-
raski.
perestrojka, dat. perestrojci.
perfekt i perfekat.
pergament i pergamenat.
perika, dat. perici.
Perl Harbor (Pearl Harbor); nema
opravdanja za pisanje "Harbur",
mada je zaddano i u PRo
perpetuum mobile, ne perpetum.
Persijski zaliv je tradicionalno ime;
nikakvog razloga nema da se nazi-
va "Arapski" iii "Arapsko-persijski
zaliv".
persona grata (rado viden gost),per-
sana non grata (nezeljena osoba).
Menja se sarno prva rec: "Proglasen
je za personu non grata".
perunika, dat. perunici.
peruska, dat. perusci. gen. rnn.
perI/ski i perusaka.
Petar, Peter. Ruski oblik ovog imena,
iz razloga koji su objasnjeni u Cl.
105 f treba uzimati u
Pelar Veliki
obJiku Petar, ne Pjotr. Poljski je
Pjotr (Piotr); slovenacki Peter, Pe-
tra, Petru (s nepostojanim e); ne-
macki Peter, Petera, Peteru; engle-
ski Piter (Peter).
Pctar Vcliki (ruski car).
pctcljka, dat. peteljci, gen. mn. pe-
teljki i peteljaka.
pctolctka (ijek. petoljetka), dat. pe-
toletki: boljepetogodi§nji plan odn.
petogodisnji period.
pctorka: kao cetvorka (v. to).
petoro-sestoro; pet-sest.
pctrolejka, dat. petrolejci, gen. mn.
petrolejki.
Pctrovac na Morn. Up. Biograd.
Pctrovdan: v. PRAZNICI.
petsto, pet stotina, petstoti; pet hi-
ljada, pethiljaditi.
pczcta (spanska novcana jedinica) i
pezos (novcanajedinica vise latin-
skoamerickih zemalja) kod nas su
vee odomaeeni oblici. Prema izvor-
110m izgovoru bilo bi ispravnijepe-
seta i peso. V. -0 (IMENICE).
peiorativan: v. pejorativan.
pfenig (stoti deo nemacke marke), ne
plening, fenig.
Pigmej (pripadnik africkog plemena);
pigmej (patuljak).
pihtija iii pihtije, bolje nego piktija i
piktije (u turskom ova rec ima h).
130
pij, pijmo, pijte, popij, popijmo, po-
pijte, nepi, popi itd. V. ZAPOVED-
NI NACIN.
pijanino: m. roda, u mnozini obicl1o
srednjeg (pijanina).
pij anka, dat. pijanci, gen. mn. pijanki.
pijedestal.
pij etct.
Pikaso (Picasso), Pikasa ili Pikasoa
(prema sp. iIi prema fr. izgovoru).
pingpong (sastavljeno prema P);
pingpong takmicenje i sl. (v. CR-
IlCA 7).
pire (m.), pirea, mn. pirei; krompir-
-pire, kesten-pil-e (s cliicom) iii bo-
lje pire odkrompira, pire od keste-
na.
Pirineji (bolje nego Pireneji, prema
fr.); Pirinejsko poillostrvo.
pisati vclikim, malim slovom i pisati
s velikim, s malim slovom jednako
su pravilni oblici. V. i s(a) + IN-
STRUMENTAL.
piska, dat. pisci i piski.
pismcn (pored znacenja koje ima u
spojevima kaopismen covek) znaCi
u prvom redu "iskazan slovima,
napisan". Potpuno bezrazlozno su u
nekim skolama tradicionalni izrazi
pismeni zadatak, pismena veibo
itd. zamenjeni s "pisani zadatak",
"pisana vezba".
131
pisi kuci propalo, bolje odvojeno pre-
ma P, ali i s crticama (pisi-kuci-pro-
palo).
pistaljka, dat. pisfaljci, gen. mn.
pi.\:faljki.
piti: v. pij.
pihma i pidiama.
Pjaccnca (Piacenza), ne Pijacenca,
Pjacenca.
Pjctro (ita!. Pietro), ne Pijetro.
planctarijum i planetarij.
planinarka, dat.planinarki, gen. mn.
planinarki.
Plasido (P16cido. sp. ime): naglasak
je na prvom slogu.
plastenik (zimska basta od plastike,
nacinjcno po analogiji sastaklenik)
losa jc kovanica: osnova plastik-
proizvoljno je skracena i spojena s
nastavkom druge reci.
plast,pla.\:tom iplastem; mn.plastovi
i pla.\:tevi.
plavo-1Jeo-crvcn; plavomodar, pla-
vosiv; plavozelen iii plavo-zelen,
zavisno od znacenja (v. BOJE).
plavojka, dat. plavojki, gen. mn.
plavojki.
plebs, plebejac, plebejka (dat. ple-
be/ki), plebejski.
plccka, dat. pleCki, gen. mn. plecki i
plecaka.
Pljcvlja
plejada oznacava manji skup ljudi iii
predmeta (prvobitno sedam); ne va-
Jja je upotrebljavati umesto n1lw.\:-
tvo. masa. Kao tennin iz francuske
knjizevnosti pise se s velikim P; kao
naziv sazveZda takode veliko i u
mnozini (Plejade= Vla§iCi).
plejbek.
plej-of (s crticom prema P).
plcmenka (vrsta grozda), dat.plemen-
ci i plemenki.
plemic, plemicki; plemkinja (bolje
nego plemickinja).
PLEMICKA IMENA: v. de.
plicina (sa cj, ali plicak (sa c), oba u
znacenju plitko mesto.
Plimut (Plymouth): v. Portsmut.
Plisecka, bolje nego Pliseckaja;
Plisecke, Pliseckoj, ne Pliseckaje.
Up. Krupska.
Plitvicka jczcra.
plovka, dat. plovki; plovciji (lakse za
izgovor nego plovc/i).
plus: mn. plusovi i plusevi.
plutonijum iplutonij.
pljacka, dat.pljacki, gen. mn.pljacki.
pljeskati, pljeskam. pljeskajuci i
pljescem, plje§cuCi.
Pljevlja (mnozina sr. roda), iz Pljeva-
lja, u Pljevljima; Pljevljak, Pljev-
ljanka; pljevaljski.
pljuska
pljuska, dat. pljusei, gen. mn. pljuski
i pljusaka.
pljuvacka, dat. pljuvacki.
po. Prema Pravopisu, receapo ispred
zameniea pise se odvojeno kad
oznacava jediniee u nekom skupu
(distributivno znacenje), npr. "Sva-
kom svome prijatelju doneo je po
kakav poldon", "Svi su duzni obra-
diti po neko pitanje", "Po koji put
vee dolazis?". U znacenju neodre-
etenosti pise se sastavljeno, npr.
"Tek se poneki slusalae javi",
"Ponesto je jos ostalo",pokoji put,
poneki put (u znacenju katkada).
Prilozi ponegde, pogdekad, pokat-
Iwd, pomalo, povise, podosta itd.
pisu se sastavljeno; tako i u izrazu
malo-pomalo.
Umesto po tom pitanju, po pita-
nju (necega) boljeje upotrebiti pred-
log 0, povodom iIi reCi u tom po-
gledu, II pogledu (necega). Umesto
diskusija po prvoj tacki dnevnog
reda, bolje je 0 prvoj tacki iii po-
vodom prve tacke.
Oblik po prvi put obicno se
smatra pogresnim i zahteva se iz-
baeivanje reci po. Za tu zabranu
dosad nije dato ubedljivo obrazlo-
zenje, utoliko pre !ito se dopusta ne
samo po drugi put, po tree; put itd.
nego i po jedanput, poneki put,
pokoji put itd.
Ispravnaje upotrebapo u spojevi-
ma kao opasan po (nekoga, nesto),
132
opasnost po... , stetan po... , koristan
po , poslediee po... , utoliko bolje
po itd., gde se moze upotrebiti i
predlog za.
po (=pola): dva i po; junak i po; ni
po jada; bez po muke.
pobiti: pobij, pobijmo, pobijte.
pobledeti, pobledeo (ijek. poblije-
djeti, poblijedio, poblijedjela): ne
upotrebljava se vise poblediti
"uciniti bledim". V. -iti.
pobogu.
pobolevati (ne poboljevati); ijek.
pobolijevati.
pocrneti, poemeo, ijek. poernjeti,
poemio, poemjela (postati ern);
poemiti, poemio (obojiti u erno).
Isto i za poerveneti (ijek. poerve-
n.jeti) odn. poerveniti. V. -iti.
pocrpsti ipocrpiti: menja se kaocrp-
sti i erpiti (v. to).
pocuriti, pocurio je, poeurice, ne
poeureti itd.
pocesto, pocdce.
pocetak, mn. poceci.
pocerka, retko pokcerka. V. cerka.
poci za rukom je figurativan izraz,
koji ne mora uopste da se odnosi na
ruku; pogresno je "poei za nogom"
u jeziku fudbalskih izvestaca.
pod- ostaje nepromenjeno ispreds d,
inace ispred bezvucnog suglasnika
prelazi u pot-: potkradati, pOtpll-
133
kovnik, potceniti, potCiniti, pothvat
itd. Cuva se celo u recima poddi-
ja/ekat, podaakon i u recima na
podt- (v. to).
poda mnom; poda nj (= pod njega);
poda se (= pod sebe).
podatak, mn. podaci.
pod bogom (odvojeno prema P).
podbradak, podbratka, mn. podbra-
ci, podbradaka.
podbuo, podbu/a ipodbuhao, podbu-
h/a: podhuhnuti, bolje nego pud-
bunuti.
podc- ne nego potc-: potceniti, pot-
centar itd.
podc- ne nego potc-: potCiniti, pot-
covek itd.
PODELA REel NA KRAJU RE-
DA: v. RASTAVLJANJE REC] NA
KRAJU REDA.
podelak (ne podeok), gen. podeoka,
mn. podeoci, pode/aka. Takode:
pode/jak, podeljaka. Ijek. podjelak,
jJodiokb, podioci, podjelaka, iii
podjeUak itd.
podh- ne nego poth-: pothodnik, pot-
hvat itd.
podij urn i podij.
podjednak danas znaci isto sto
jednak.
pod jesen.
podk- ne nego potk-: potkontinent,
potkralj itd.
podvlIci
podlistak, podliska, mn. podlisci.
podloga, dat. podlozi.
podmladak, podmlatka, mn. pod-
mlaci.
pod nebom (odvojeno prema P).
podnoc (= kasno uvece).
podnosilac (nepodnosioc), mn.pod-
nosioci, podnosi/aca.
podp- ne negopotp-: potpalubni, pot-
pukovnik itd.
podrafavalac (nepodrazavaoc), mn.
podrazavaoci, podrazavalaca.
podruku: u PRje izostavljeno, ali po
analogiji s drugim prilozima (npr.
naruku) svakako ga treba pisati kao
jednu rec u izrazima iCi, driati se
podruku. (Ali: dos/o mi je pod
ruku.)
pods-, ne pots-: podsvest, podsetiti,
podsmevati se, podstanar, podsti-
caj, podstrek itd.
pods-, ne pots-: podsiti, podmati itd.
podt-: podtacka, podtekst, podtema,
podtip.
poduhvat i pothvat; poduhvatati i
poduhvacati.
Podunavije,Podunavac,Podunavka
(dat. Podunavki); "Podunavka"
(easopis: dat. -ki i -ci).
podviti: podvij, podvijmo, podvijte.
podvuci,podv/aCiti. Ovi glagoli mogu
imati i preneseno znacenje, analog-
pocnta
no glagolima istaCi, istieati, nagla-
siti, naglasavati: pravilne su rece-
nice kao "Podvukaoje znacaj ovog
dela", "PodvlaCim da nije bilo ni-
kakvih sukoba" i sl. Isto vazi i za
glagol potertati (npr. "Pisac zeli da
poterta negativnost svojihjunaka").
poenta, ne poanta.
pogdegde; pogdekoji.
poglavnik (malop, V. TITULE).
pogodak, pogotka, mn. pogoei.
POGODBENI NACIN: v. bih, bi-
smo.
pogotovo i pogotovu.
pogreska, dat. pogreSei, gen. mn.
pogrdaka.
poimence (bolje) i poimeniee.
poizdatje.
pojas: mn. pojasevi (retko pojasovi,
pojasi).
pojasniti: glagol novijeg datuma, mo-
ze se upotrebiti u smislu "delimicno
objasniti, uCiniti jasnijim".
po jedanput, po jednom.
pojeftiniti (obicnije) i pojevtiniti.
pokadsto (kod starijih pisaca obicno
p o k a , ~ t o , sto Pravopis nije uvazio).
pokatlmd.
pokoji (=poneki); ali: po koji put vee
dolaziF Svako ce dati po koji di-
nar.
134
pokotenje (ijek. pokoljenje). V. -Ije-
nje.
Pokrajina: velikoP (neobavezno) ako
je skra6eni naziv za odredenu pokra-
jinu (npr. za "Autonomna pokraji-
na Vojvodina"). Up. Republika.
POKRETI (kultumi, politicki, drus-
tveni, verski), umetnicki pravci,
stilovi itd. pisu se malim pocetnim
slovom (hriscanstvo, humanizam,
reformaeija, ilirski pokret, raeiona-
lizam, barak, moderna itd.) a tako
isto i njihovi pripadnici: ilirae,
marksista, obrenovicevae, mojsije-
vae, nadrealista itd.
pokriti: pokrij, pokrijmo, pokrijte.
pota: eelih pola sata, ovih pola go-
dine, dobrih pola minuta uobi-
cajeno, mada bi pravilniji bio sr. rod:
eelo, ovo, dobra.
pota jedan, pola dva itd. (umesto dva-
naest i pO,jedan i po itd.) svojevre-
menDje osudivano kao gennanizam,
danas je definitivno uslo u knjiz. je-
zik.
potaziti za rukom: v. poCi za rukom.
poliandrija;poliedar; polietilen (bez
j jer su slozene reci).
polijetej (veliki sve6njak).
Polinezija, polineianski (bolje nego
polinezijski), PolineZanin, -anka.
politi: poli;", polijmo, polijte.
politikant, politikantski, politikant-
stvo.
135
politikolog, -gija, -oh\:ki i politolog,
politologija, politolo.\:ki.
polivinil (ne poluvinil).
polonijum i polonij.
polovinom meseca, polovinom XIX
veka i s1.: bolj e sredinom.
polu- sastavljeno: polubrat, poluzva-
nican, polufahrikat itd. S crticom
(prema P) sarno ako druga ree
poeinje velikim slovom, npr. polu-
-M a r 1 a 1 ~ polu-Franeuz.
polufinalc: Sf. roda, eesc::: nego
muskog. Vjinale. .
POLUNAVODNICI, u vidu obienih
(jednostrukih) apostrofa, obavezno
se upotrebljavaju kad se unutar
navoda nesto navodi, npr. Zapanjio
me je va.\: cYanak "Zasto u 'Zorki'
ne vole 'gastarhajtere'''. - "Moja
o/JIiljena lektira i danas je 'Don
Kihot''', kaie ovaj umetnik. P
predvida i njihovu upotrebu "kao
blazi vid izdvajanja neke formu-
lacije (umesto navodnika iIi pod-
vlaeenja)", naroeito za objasnjenje
znaeenj a neke reCi, npr. bordo 'tam-
nocrven', dilovati' preprodavati'.
polutka, dat. polutki, gen. mn. polut-
ki (PR daje i polutaka).
Poljkinja i Poljakinja.
POLJSKA IMENA, u izvomom je-
ziku, uvek su naglasena na pretpos-
lednjem slogu. V: -jevic; Koseusko,'
Osvjentim; Petar; ri,' -ski,' Seetin;
Sleska..
poncti
pomajka, dat. pomajei, gen. mn.
pomajki.
pomalo; malo-pomalo,' pOl1wnje.
pomfrit, pomfrita (od fl'. pommes
Fites); ne pomfri, pomfrija.
pomoc: v. u pomoe.
pomocu neccga iIi s pomoeu neeega
(oba oblika su pravilna). Spoj uz
pomoe bolje je primeniti l1a ljude
nego na stvari, dakle "Mcrili smo
(s) pomoL'u instrumenata", ali
"Merili smo uz pomoe laboranta".
pomodarka, dat.pomodarki, gen. rnn.
pomodarki.
pomozi bog, pomoz' bog (pozdrav)
ali: ni rod ni pomozbog.
Pompcji, u Pompejima (u lat. je
mnozina m. roda) iIi Pompeja, u
Pompeji.
pomusti: pomuzen (ne pomuzen).
ponaosob.
ponasanje: neopravdano se upotreb-
ljava u mnozini. Umesto "Takva
ponasanja ne mogu se vise toleri-
sati" treba reci takvo ponasanje
(takva praksa) iIi takvi postupei i
s1.
ponekad.
poneki, poneko (npr. Poneki se ne
slaiu s time; ali: Svako je dobio po
neku [=pojednu] nagradu).
poneti: v. -neti.
ponistavac
ponistavac i v. -ivac.
ponovo, ponova I ponovno.
pontifeks (1at. pontifex - prvosve-
stenik, sinonim za papu): pogresno
je pontif(prema engl. obliku).
poodavno i poodavna.
pop: pop pevac, pop muzika i sl. (cr-
tica neobavezna) ali: pop-art; pop-
-rok; pop-rok muzika. V CRTICA
3,6.
Pop-: v. Hadii-.
popcti (sc), popnem (se), popeo sam
(se), ne popenjem, popenjao.
popevka, dat. popevci, gen. mn. pope-
vki i popevaka.
popiti: popij, popijmo, popijte.
poplaveti, poplaveo (ijek. poplavje-
ti, poplavio, poplavjela) "postati
plav". Ne upotrebljava se pop16vi-
ti, "uCiniti plavim". V. -iti.
po podne se pise rastavljeno kao
odrcdba (nedeljom popodne; u sest
sati po podne) a sastavljeno kad je
imenica (nedeljno popodne; celo
popodne; svakog popodneva).
popola (npr. deliti popola).
po pravilu, bolje nego u pravilu.
popravka, dat. popravci, gen. mn.
popravki i popravaka.
po prilici.
po prvi put: v. po.
136
porcelanje bezrazlozno zabranjeno u
PR 60: svi evropski jezici imaju
oblik sa e (od ital. porcellana), pa
je on svakako bolji nego poreulan,
mada se i ovaj drugi mora prihvatiti
zbog duge upotrebe koju je imao
narocito u zapadnim krajevima.
poredak, poretka, mn. poreci.
Porgi i Res (Porgy andBess): ne Por-
dzi.
porno- s crticom: 1m, porno-
-casopis itd.
portparol.
portret iportre: preporucljivijije prvi
oblik, jer se lakse menja po pade-
zima i bolje odgovara izvedenica-
rna portretski, portretista, portre-
tisticki, portretirati.
Portsmut (uobicajcna transkripcija za
eng\. Portsmouth, kao i Plimut -
Plymouth, Dartmut - Dartmouth,
Bommut-Bournemouth itd.). Nije
dobro pisati Portsmaut i sl., posto
se diftong iz reci mouth (usee) u
ovim imenima sveo na neodredeni
poluglas (Portsm't).
Portugaljc bolji oblik,jer se tako ova
zemlja zove i u originalu, dok je
Portugalija uzeto iz nemackog (Por-
tugalien). Up. Brazil.
PORTUGALSKA IMENA. Slova s
i z na kraju reci i ispred bezvucnog
suglalsnika u portugalskom (ali ne
i u brazilskoj varijanti) izgovaraju
]37
se kao .\:. Otuda bi najpribliznija
transkripcija bila Soares, Janes.
Antunes, Dos Santos, Kosta, Ago-
stinjo is!.; P ipak predlaze da se
zadrzi s prema pisanom ob]iku
(Soares. Dos Santos itd.).
Nenaglasenoo u portugalskom se
izgovara 1I, ali takav izgovor kod nas
ne treba prenositi (u protivnom bi
se umcsto Antonio, gen. Antonija,
Mario, gen. Marija i sl. moralo pi-
sati Antoniju, Antonijua, Antonijuu
itd.). Stoga i Dos Santos, a ne Dus
Santus.
lzmeuu dva samoglasnika s se
izgovara kao z: Jose - Zoze, Car-
doso - Kardozo.
Nazalni diftong ao nemoguce je
tacno preneti u nas jezik, pa se mora
zadrzati u oblikuao: 20ao, Falkao,
Sao Salvador itd.
Slovna kombinacija Ih izgovara
se /j, a nh - nj: Carvalho - Karva-
ljo, Agostinho - Agostinjo, Cunhal
- Kunjal.
Imena sa zavrsetkom -eira, kao
H:reira, Pereira, Oliveira, naglasena
su na e, a ne na i.
V. i pojedinacna imena.
poscdeti, posedeo (ijek. posijedjeti,
posijedio, posijedjela). Gotovo se
ne upotrebljava posediti (posijedi-
ti), -io, "uCiniti sedim". Isto i po-
siveti, posiveo (ijek. posivjeti, po-
sivio, -vjela) u odnosu na posiviti,
-io. V. -iti.
post,kriplum
posctilac (ne posetioc), mn. posetio-
ci, posetilaca.
poskupeti,poskupeo (ijck. poskllpje-
ti, -pio, -piela) "postati skup"; da-
nas se uglavnom upotrebljava i sa
znaccnjem "uciniti skupim", umes-
to poskupiti, poskllpio. V. -iti.
poslati, pos/jem i poslan i
poslat.
posle, pre: nije dobro "deset godina
posle", "Kuvajt, sest meseci posle",
"dan pre" is!., sto se javlja pod uti-
cajem bukvalnih prevoda s en-
gleskog i francuskog. Treba reci
"deset godina posle toga", "sest
meseci kasnije", "dan ranije" itd.
poslc podue i poslepodne: kao po
podne (v. to).
posrcbriti,posrebren (ne posreb/jen).
posred; posred srede.
posredi (posredi .Ie nesto = u pitanju
je nesto); odvojeno,po sredi, samo
u doslovnom znacenju "po sredini".
postavka, postavci, gen. mn.
postavki.
po.stdiplomski, postdiplomac; takode
poslediplomski.
posto (= odsto, nasto); postotak, mn.
postoci.
po straui.
postskriptum: skracenica P.S., po
pravilu latinicom. (pravopis dopusta
iPS, bez tacaka, sto nije uobica-
posiljalac
jeno.) Post-postskriptum (dodatak
postskriptumu), skracenica P.P.S.
posiljalac (ne posiljaoe), mn. posi-
Ijaoei, posiljalaea.
posto moze biti vremenski veznik
("Posto je to rekao, nastavi malo
tisim glasom") i uzrocni ("Posto
nema primedaba, predlog se usva-
ja"): ova druga upotreba pokatkad
je neosnovano zabranjivana. U iz-
vesnimslucajevima moze biti nejas-
no da Ii je znacenje vremensko iii
uzrocno: tada se za uzrocno zna-
cenje moze upotrebiti buduCi da, a
za vremensko nakon sto (obIik koji
su pojedini strucnjaci smatrali ne-
pravilnim, aIi kojije cesto nezamen-
ljiv, npr.: "Javio se nakon sto su tri
bcogradska lista pisala 0 njegovom
slucaju").
posto-poto.
poStovalac (ne postovaoe), mn.
postovaoei, postovalaea.
potamncti, potamneo (ijek. potam-
njeti, potamnio, potamnjela) "po-
stati taman";potamniti, -io "uCiniti
tamnim". V. -iti.
potasiJum pogresno (obicno u pre-
vodima s eng!. i fr.) umesto: ka-
lij(W11).
potccniti, ne podeeniti.
potcrtati (ne podertati). Za znacenje
v. podvuCi.
potciniti, potCinjen, ne podc-.
138
Potcmkin (tradicionalno kod nas: ta-
ko i u Pravopisu, Cl. 156 b), mada
je ruski izgovor "Patjomkin". Po-
temkinova sela.
pothimalaJski, ne podh-.
pothranjcn, pothranjenost (u zna-
cenju nedovoljne ishrane): bolje
neishranjen, -ost iii neuhranjen,
-ost.
potka, dat. potki, gen. mn. potki.
potkraJ (npr. potkraj leta).
potkultura, ne podk-.
potom (= zatim).
potprcdscdnik.
potpukovnik; skraceno ppuk. (ne
p.puk.).
potrazilac (ne potrazioe), mn. po-
trazioei, potrazilaea.
potrcpstina.
potrcsti: potresen, ne potrden.
potrti: kao satrti (v. to).
Potsdam; Potsdamski sporazum.
povazdan.
povcrilac (ne poverioe), mn. poveri-
oei, poverilaca.
povcsti: povezen (ne poveien).
poviti: povij, povijmo, povijte.
povlaka, dat. povlaei. U pravopisnoj
tenninologiji obicniji je izraz erta.
povodac, na povoeu, mn. povoei.
139
povodom (llecega) i u povodu (ne-
ccga) jednako su dobri oblici.
povrh (prcdlog).
povuci-potegni.
pozelcncti, pozeleneo (ijek. pozele-
njeti, pozelenio, -njela). Ne upotre-
bljava se pozeleniti "uciniti zele-
nim". Isto i poiuteti, -eo (ijek.
poiutjeti, -tio, -tjela) odn. poiutiti,
-io. V. -iti.
pozicija se pogresno upotrebljava kao
suprotnost od opozieija, urriesto
"stranka na vlasti", "rezim" i sl.
poznavalac, ne poznavaoe; mn. po-
znavaoei, poznavalaea.
poznavati: poznajem, poznajd itd.
(nc poznam, poznas, sto su oblici
od svrsenog glagola poznati);
poznajuti (ne poznavajuti).
Pozcga, u Pozegi (obicnije nego Po-
zezi); Pozdanin, -anka; poidki;
Slavonska Pozega, Uzicka Pozega.
poznjcti i poieti; poianjem, oni
poianju i poinjern, oni poinju; im-
perativ poianji i poinji; poinjeo i
poieo; poinjevsi i poievsi; po-
injeven.
pozutcti: v. pozeleneti.
pra- sastavljeno: prajezik, prapo-
stojhina itd.
pracka, dat. pracki, gen. mn. pracki i
pracaka.
pravobranilastvo
praistorija, -ij"ski pogresllo je skovano
po analogiji sapracovek, pradavni
i sl. Moze se upotrebiti za najranija
razdoblja istorije, ali kad jc rec 0
vremenu pre istorije (pre prvih
pisanih spomenika), pravilno je
samo preistorij"a, -ij"ski. Drugo jc
predistorij"a (dogadaji koji su ne-
cemu prethodili, npr. predistorij"a
zlocina).
prakcr (od nem. dijalekatskog Prae-
ker), bolje nego praher. Moglo bi
se zameniti doma6im mlatilo, tre-
sac iii isprasivac.
pratilac, ne pratioe; mn. pratioei,
pratilaea.
prava (geometrijski termin) menja se
kao pridev, dakle na pravoj (ne na
pravi); otuda je i u mnozini bolje
presek dveju pravih, na pravima
(mada se tu cesce srecu oblici
imenicke promene: presek dveju
prawl, na pravama).
pravilo: v. po pravilu.
pravo: hiti u pravu, ne hiti u pravu,
bolje nego imati prpvo, nemati pra-
vo (oblici nastali po ugledu na nem.
i fr.). Drugo je imati pravo na
(nesto), imati pravo da (se nesto
uCini).
pravobranilac (ne pravohranioe),
mn. pravohranioei, pravohra-
nilaea.
pravobranilastvo (ne -iostvo).
PRAZNICI
PRAZNICI imaju veliko pocetno slo-
vo sarno u prvoj reCi (i u reCima koje
su same vlastita imena): Dvadeset
deveti novembar, Nova godina,
Bozic, Veliki petak, Dan iena itd.
Za Dan Republike v. pod Republi-
ka.
Nazivi Duraevdan, Mitrovdan,
Vidovdan i sl. pisu se sastavljeno; u
padezima pored oblika Duraev-
dana, Duraevdanu itd., Pravopis
dopusta i Duraeva dana, Duraevu
danu iIi Duraeva dne, Duraevu dne
itd.
V SVECI.
Prcanj, Prcanja, Prcanju (ne Prcnja
itd.).
pre: v. pos/e.
prebiti: prebij, prebijmo, prebijte.
precaga, dat. preeazi.
precanin, precanka (u znacenju
'voj vodanski Srbin' moze se pisati i
s velikim P, prema PR).
precka, dat. precki, gen. mn. preeki
(retko precaka).
pred-: ostaje neizmenjeno ispred s i
S, kao i u recima predtakmicenje,
predturski, preddrzavni. Inace is-
pred bezvucnih suglasnika prelazi u
pret-: pretkomora, pretpos/ednji,
pretkongresni, pretpro.Sli. pretpro-
daja, prethodni itd.
predajuci (od predavati), ne pre-
davajuCi.
140
predak, pretka, mn. preci, predaka.
preda me, preda mnom, preda nj,
preda se.
predcas ne nego pretcas.
predh- ne nego preth-: prethodan,
prethriscanski itd.
pred jutro.
predk- ne nego pretk-: pretkongres-
ni, pretkomora, pretkumanovski itd.
pred kraj.
PREDLOZI S NEGACIJAMA: v.
ni-.
PREDLOZI SA DVA RAZLICITA
PADEZA. Nisu dobri spojevi kao
prevoz sa i na stanicu, letovi iz i za
Sarajevo, problemi u i oko "Studi-
ja B", jer upotrebljeni padez odgo-
vara sarno drugom a ne i prvom od
dva predloga. U ovakvim slucaje-
virna imeniea se mora ponoviti: sa
stanice i na stanicll, i:: Sarajeva i
za Sarajevo. V: sa i bez; za i pro-
tiv.
PREDLOZI, UZASTOPNI. Spoj
dva uzastopna predloga nije u
nacelu pogresan: primeri kao "ka-
men za pod glavu", "dovodi ga do
predkueu", "gonili su ih do na gra-
nieu" nalaze se u narodnom govoru
i kod dobrih pisaea. Ipak treba izbe-
gavati rogobatne spojeve kao "u 0
tome vee objavljenoj publikaeiji",
"hleb je nacinjen odpo uveravanju
pekara sveieg brasna" (treba: u
141
pub1ikaciji koja je 0 tome vee ob-
javljena; h1eb je, po uveravanju pe-
kara, nacinjen od sVeZeg brasna).
PREDMETI (SKOLSKI), prema P,
pisu se malim slovom (npr. polagao
je istorijujezika s dijalektologijom,
ima slabe ocene iz poznavanja
prirode), osim ako se ze1i nag1asiti
da je to zvanican naziv predmeta
(prijavljujem ispit iz predmeta
metodologija nauka).
prcdnjo-: prednjoazijski, prednjo-
nepcani itd.
prcdp- ne negopretp-: pretpremijera,
pretprodaja, pretponocni itd.
prcds-, ne prets-: predsednik, pred-
skazati, predsoblje, predstava,
predstavka, itd.
prcdsedavati sastanku, sednici itd.,
ne sastankom, sednicom.
v. ZENSKJ
OELlel ZA NAZIVE ZANlMANJA.
prcdskolski.
prcdtakmiccnjc.
prcdtckst pogrcsno, trebapretekst (=
izgovor, iz1ika, prividni povod: od
1at. praetextus).
predturnir.
predturski.
prcduslov je dobra i potrebna rec
(mada svojevremeno osudivana kao
germanizam); nema sasvim isto
znacenje kao uslov.
prckrsilac
PREDUZECA: v. USTANOVE.
prcdvccc (sastav1jeno po P).
prcd zoru.
prcgalac (ne pregaoc), mn. pregao-
ci, pregalaca.
prcgradak, pregratka, mn. pregraci.
prcgristi, pregrizen (ne pregriien).
prchrambeni, ne prehranbeni.
prcistorija, ne praistorija (v. to).
prckipcti, prekipeo, prekipece (ijek.
prekipjeti, -kipio, -kipjela) , ne
prekipiti.
prckjucc, obicnije nego prekjucer;
prekjucerasnji, obicnije nego prek-
juceranji.
prcklanc i preklani.
prcko. Neki 1ektori zamenjuju preko
u ko1iCinskom znacenju (preko pet
kilograma i sl.) sa "vise od": za tak-
vu zabranu nema nikakvog osnova.
V. ispreka.
prckonoc (ali: preko noCi).
prckontrolisati: bo1je prokontroli-
sati.
prcko puta.
prckosutra i preksutra.
prcko voljc.
prckrstiti: v. krstiti.
prckrsilac (ne prekrsioc), mn. pre-
krsioci, prekrsilaca.
prclctati
preletati, pre/eeern; pre/eeuCi (ne
pre/etajuei).
preliti: pre/ij, pre/ijrno, pre/Ute.
prema: u novinskom jeziku neki put
se upotrebljava suvisno ("placanja
prema inostranstvu", "podrskapre-
rna Jugoslaviji") iii pogresno umes-
to drugog predloga ("napadiprema
nasim polozajima" - treba: napadi
na nase polozaje).
prenagljen: v. TRPNI PRIDEV
pre nego: uobicajeno je danas, ali ne
i obavezno, dodavanjesto:pre nego
se vrati.
prenosno znacenje (ijek. prenosno i
prijenosno) isto je sto i preneseno
odnosnojigurativnoznacenje.
preodolevati: kao odo/evati (v. to).
preostatak, mn. preostaci.
prepiska, dat. prepisci.
preplitati, prep/ieem i prep/etati,
prep/eeem.
pre podne (dve reCi), ali prepodne,
prepodneva kadje imenica. Up. po
podne.
preporucivati, preporucujem: ne
preporucati, preporucam.
presahnuti: presahnuo, -hnu/a ipre-
sahao, -h/a.
presbiro, presbiroa, rnn. presbiroi.
preseljenje, ne prese/enje.
142
presesti (nekome;prese/o mi je itd.) i
prisesti (uglavnom u ijek. krajevi-
rna: prisjesti, prisje/o mi je).
presrecan i presretan.
prestonica znaci isto sto ig/avni grad
(neke drZave); ne mora se uopste
vezivati za pojam prestola i monar-
hije.
prestruktuirati pogresno urnestopre-
strukturirati (iIi bolje prepraviti,
preob/iCiti, preustrajiti, reorganizo-
vati).
Preseren (ne Presern), France (ne
Franc). U padezima: Preserna,
Presernu itd. E je nepostojano, kao
u slovenackomPeter (v. to) i u ime-
nima na -ec, -ek (v. to).
pretcas.
pretekst, ne predtekst.
prethodan, prethoditi, prethodnik.
pretkongresni.
pretp-, nepredp-: pretp/ata, pretpos-
/ednji. pretpremijera, pretpradaja,
pretpraznicni, pretpras/i, pretpo-
noeni itd.
preuranjen: v. TRPNI PRIDEV
prevaga, dat. prevazi.
prevashodan,prevasnodno u starijem
jeziku znacilo je izvrstan,
Suvisno je kao zamena za prven-
stven (-no) iIi preteian (-no).
prevesti, prevezen (ne preveien).
143
previti: previj, previjmo, previjte.
prcvlaka, dat. prev/aei; Prevlaka
(ime), dat. Prevlaei.
prcvodilac (ne prevodioe), rnn. pre-
vodioci, prevodi/aea.
prcvoditcljka, dat. prevoditeljki,
gen. mn. prevodite/jki. V. ZENSK1
OBLlC1 ZA NAZ1VE ZAN1MANJA.
prczati (plasiti se, trzati se); prezam,
prezas, oni prezaju; prezajui'i;
prezaj, jte; pre::.ao, preza/a.
Drugo je prezati (konja i sl.): pre-
zem, prezeS, oni preiu; preiuCi;
preii, -imo, -ite.
PREZIIVlENA: v. DVOSTRUKA
PREZ1MENA; 1ME 1 PREZ1ME;
ic'; -ski; i pojedinacna pre-
Zll11ena.
prianjati: po Pravopisu bezj. radi sla-
ganja sa svrsenim glagolom prio-
nuti.
pribiti: prihij, pribijmo,
pribrezni je rusizam koji je bolje za-
meniti rjomaCimfpri)oba/ni, (pri)o-
ha/ski, kao i pribreije sa priobalje.
pridavati: pridajuCi, ne pridavajuci.
PRlDEVI S BROJEM: v. SLO-
ZEN1CE S BROJEM
prihvatati i prihvai:ati.
prikldtiti (ne prikljdtiti); ijek.
priklijestiti.
Prilcp,prilepski, Prilepcanin, -canka.
prisutan
prilog: u prilog necemu (npr. njego-
voj tvrdnji), ne neeega.
priljezan je ijek. oblik, ali se upotre-
bljava i u ekavskom (mada bi tacnije
bilo pri/ezan).
primalac (ne primaoe); mn. primao-
ei, prima/aca.
primarijus.
primcdba: gen. mn. primedaba, bo-
Ije nego primedbi. V. GEN1TlV
MNOZ1NE (imeniee z. roda).
primenlj iv i primenjiv.
Primorac, Primorka (veliko slovo ako
se misli na stanovnike Hrvatskog,
Slovenackog, Cmogorskog primor-
ja; malo slovo kad znaci stanovni-
ka primorskih oblasti uopste). Pri-
mOlje (s velikim P kad se odnosi na
odredenu regiju).
prineti: v. -neti.
pripiti se: pripij se, pripijmo se, pri-
pijte se.
pripovetka, dat. pripoveei (dopusta
se i pripovetki), gen. mn. pripo-
vedaka.
prirodno-matematicki.
Prisli (Elvis), rasprostranjena ali po-
gresna transkripeija: eng!. Presley
izgovara se Presli.
pristrastan, -sna, -sno (bolje negopri-
strasan) ipristran, -a, -0.
prisutan. Stilskije neopravdana pre-
terana upotreba izraza prisutan je
PRISVOJNI PRIDEVI
u znacenju ima, postoji i sl.: umes-
to "Prisutne su teznje ka zatvaranju
triista" mnogo je bolje "Javljaju se
teznje... " iii "Tezi se... ". Nije dobra
porediti ovaj pridev (npr. "Sve su
prisutniji zahtevi ... ", "Jedan od naj-
prisutnijih problema...") niti ga upo-
trebljavati u spoju s reCima suprot-
nog znacenja ("prisutna je nesta-
sica", "prisutanje nedostatak" i sl.,
umesto cega se jednostavno moze
reci nema).
PRISVOJNI PRIDEVI na -ov, -ev,
-in grade se prvenstveno od imeni-
ca koje oznacavaju Ijudska bica
(putnikov, piscev, ienin), zivotinje
(or/ov, jeiev, kornjaCin), biljke (v.
pod -ov) i nebeska tela (Suncev,
Zemljin, Marsov). Rede i ne uvek
dopusteno jeste gradenje ovih obli-
ka od naziva organizacija, ustano-
va, Iistova: "Geneksov", "Borbin",
vladin, Akademijin i sl.
Umesto prisvojnog prideva nije
dobro upotrebljavati imenicu u geni-
tivu: spojevi kao bulevar Lenjina,
nov rekord Stekica, slican je i stav
Krleie ispravnije glase Lenjinov
bulevar, nov Stekicev rekord, slican
je i stav Krleiin. lpak, genitiv se
mora upotrebiti ako od njega zavisi
odnosna recenica: "Slican je i stay
Krleze, koji je jednom napisao... "
itd.
V. -Cica; -ica; -ov; -ski.
prisiti: prisij, prisijmo, prisijte.
144
Pristina: tradicionalni naziv za sta-
novnikaje Pristevac (z. Pristevka),
pridev pristevski. Danas se moraju
smatrati pravilnim i oblici Pristinac,
-inka (iii Pristinjanin, -njanka),pris-
tinski.
pritiskati, pritiskam, oni pritiskaju,
pritiskaj, pritiskajuCi; takode pri-
tiscem, oni pritiscu, pritisCi, pri-
tiscuCi.
pritka, dat. pritki, gen. mn. pritaka i
pritki.
pritoka, dat. pritoci.
pri tom(e).
privezak, priveska, ono sto je prive-
zano; privesak, priveska (ijek.
privjesak, privjeska), ono sto visi
iIi na cemu nesto visi: privesak za
kljuceve. Obe reci mogu imati fi-
gurativno znacenje sporedni deo,
nevaian dodatak, prirepak.
priviti: privij, privijmo, privijte.
priznajuci, ne priznavajuCi.
prljavobeo (v. BOJE).
pro- sastavljeno: proarapski, pro-
izraelski, profasisticki itd.; malim
slovom proamerikanac i sl.
probdeti: kao bdeti (v. to).
probiti: probij, probijmo, probijte.
procent i procenat.
procuriti, procurio je, procurice, ne
procureti itd.
145
prodajuci, ne prodavajuci. V.
ZAPOVEDNI NACIN.
produzetak, mn. produieci.
progristi: progrizen (ne progriien).
proizlaziti je bolje nego proizilaziti,
ali ni ovaj drugi oblik nije pogresan:
isto umetnuto i nalazi se i u glago-
Iimasilaziti, obilaziti, nailaziti, po-
dilaziti, prevazilaziti itd. (dopusteno
je i izilaziti, pored obicnijeg izlazi-
ti).
projekt i projekat.
projicirati (sliku na platno i sl.);pro-
jektovati (praviti nacrt, projekat, ali
moze biti i sinonim zaprojicirati).
prokazan i prokaien.
prokontrolisati, bolje nego prekon-
trolisati.
Prokuplje,prokupacki, Prokupcanin,
-canka.
prolecni je bolje nego proletnji, pro-
letni; ipak, u ijek. najcesCi oblik je
proljet[2i (pored proljecni i proljet-
nji).
proletos: v. -.I'.
proliti: prolij, prolijmo, prolijte.
prolongirati znaci "produziti", rede
"odugovlaCiti"; pogresno je u zna-
cenju "odloziti, odgoditi".
promocija: osnovno lat. znacenje ove
reCi je unapreaenje, ali se danas
upotrebljava i u smislu reklame iIi
reklamne kampanje (po engleskom),
provrcti
a posebno za prvo javno prikaziva-
nje necega (promocija knjige,
stranke i sl.).
proneti: v. -neti.
prosilac (ne prosioc), mn. prosioci,
prosilaca.
prosta prosirena recenica, ne prosto
prosirena.
prostirka, dat. prostirci, gen. mn.
prostirki i prostiraka.
prositi: prosij, prosijmo, prosijte.
protestant moze znaciti i "onaj koji
protestuje".
protestni.
protestovati, protestujem, ne pro-
testvovati, -stvujem.
protiv se zloupotrebljava u jeziku
sportskih novinara: "pobedi6emo
protiv Zvezde", "izgubili su protiv
Francuza", "utakmica protiv Bugar-
ske" umesto: pobedi6emo Zvezdu,
izgubili su od Francuza, utakmica s
Bugarskom.
protiv- sastavljeno: protivkandidat,
protivpravan, protivzakonit itd.
protivvazdusni.
protivvrednost.
provladin: v. meauvladin.
provodadzika, provodadiiki.
provreti: menja se kao vreti (v. to).
prozrcti
prozreti: prozrem, oni prozru i
prozrim, oni prozre; prozri, -ite;
prozreo (ijek. i prozrio), prozrela;
prozret.
prozdreti (ijek. proidrijeti), proi-
drem, oniproidru; proidrecu (ijek.
proidrijecu); proidro, proidrla;
proidrt. Takode: proiderati, proi-
derem, oni proideru, proideratu,
proiderao, -ala, proideran. Nije
dobro proidrati, proidracu. V. i
iderati.
prsi (mn. z. roda) iprsa (ron. sr. roda);
gen. prsiju, PI'S! i prs6; u prsima.
prstni (prema prst, dok je prsni =
grudni).
Pruska (bolje) i Prusija; Prus, Prus-
kinja; pruski.
prvi put, ne prvi puta. Vidi i: po.
Prvi svetski rat, Prvi ustanak: v. IS-
TORlJSKI DOGADAJI.
P.S.: vidi postskriptum.
psalam (ne psalm); gen. psalma.
pseudo- sastavljeno: pseudokritika,
pseudomislilac, pseudoumetnicki
itd. S crticom liZ imena: pseudo-
-Rafael, pseudo-Dionisije itd.
psiho- sastavljeno: psihodrama, psi-
hoterapija itd.
146
pticji (bolje) i pticiji.
PTT (izg. pe te te) moze biti ne-
promenlj ivo iIi se menjati PTT-a,
PTT-u itd.
pucaljka, dat. pucaljki i pucaljci.
Pul (naziv agencije): ne treba pisati
PUL, j er nij e skracenica (engl. pool
- zajednica, udruzenje).
Pula, Puljanin, Puljanka;pulski.
punomastan, -sna, -sno.
pustahija, imenica m. roda, znaci
"razbojnik" iIi "siledzija"; ne sme
se brkati s pustinjom i pustarom.
puska, dat. pusci, gen. mn. pusaka.
put: putevi i putovi; putem i putom
(ali sarno putem II znacenju "po-
sredstvom"). Put liZ osnovne bro-
jeve pise se sastavljeno: jedanput,
dvaput, triput, stoput (ali dva puta,
tri puta, sto puta itd.). Od rednih
brojeva i zamenica se odvaja: prvi
put, drugi put, treCi put itd.; neki
put, koji put, svaki put (ali: nijedan-
put kao jedanput). Uz put: v. us-
put.
puter, putera, danas retko pUlar, pu-
tra (i buter, v. to).
puzecke i puzecki.
R
r: slogotvomo r (kao u drvo, prst)
karakteristika je naseg i jos nekih
slovenskih jezika. Ne sme se upo-
trebljavati umesto "er" u tran-
skripciji engleskih imena, npr. "Tm-
bul" (treba: Tembul), "Frst" (treba:
Ferst).
Rab, rapski, Rabljanin, Rabljanka.
racionalizovati (-liz irati, -lisati)
zllaci uciniti racionalnim; nije isto
!ito i racionirati (-nisati) = ogra-
niciti (ishranu, snabdevanje).
racji (bolje) i racUi.
racunica. KOllzervativniji j ezikoslov-
ci dopustaju ovu rec sarno u zna-
cenju knjige, udzbenika iIi skolskog
predmeta, dok u izrazima kao nab
svoju rO("lInicll, pogreSnaje ta v a , ~ o
rm'zm;ca i sl. traze da se zameni sa
raclin.
rad (stariji iIi pesnicki oblik predloga
radi, npr. rad njega) pise se bez
apostrofa.
Rade, Radeta i Rada: v. -e (ZAVR-
SETAK lMENA).
radi oznacava svrhu, namenu, cilj rad-
nje: "Dosli su radi potpisivanja ugo-
vora", "Sve sam to ucinio tebe radi".
Pogresno se upotrebljava u znacenju
uzroka, umesto zbog iii lIsled:
"Izostali su radi bolesti", "Kaznjen
je radi prebrze voznje" i sl. Po-
gresno je i "radi toga sto" urn. zbog
toga sto iii zato s t ~ .
radiestezija, -Uski, radiestezist(a)
(bezj jer su slozene reci).
radijski: pridev koji u poslednje vre-
me sve cesce zamenjuje slozenice sa
atributnim "radio-". Ima tu prednost
sto se moze udaljiti od imenice (npr.
radijski i televizijski programi).
radijum i radU.
radijus.
radio (promena): v. -io.
radio- se po P najcesce pise s crticom,
npr. radio-stanica, radio-emisUa,
Radio Beograd
radio-predajnik, radio-aparat, ra-
dio-teleskop; u spojevima kao ra-
dio program, radio drama, radio
oglasi (kriterijumi razlikovanja nisu
jasni) prednost se daje odvojenom
pisanju, ali ni tu crtica nije pogresna.
Spojcno je kada se odnosi na
zracenjc, npr. radioaktivan, radio-
izotop, radioterapija. V. i sledece
dye odrednice.
Radio Beograd, Radio Novi Sad i
slicni nazivi stanica pisu se s velikim
R, bez crtice. Po padezima se me-
nja sarno ime grada: Radio Beogra-
da, na Radio Novom Sadu. G1agol
se slaze s prvom iIi drugom reci:
Radio Ljubljana je javio iii javila.
radio-televizija (s velikim R kad se
odnosi na odredenu organizaciju);
radio-televizijski.
radi se 0 (nccemu): ovaj izraz, mada
zabranjivan kao "varvarizam", re-
dovno se srece i kod najbolj ih pisa-
ca. Ko zeli moze ga zameniti saree
je 0 (nccemu),posredije (nesto) ili
u pitanjll je (nesto).
rado, radije, najradije: ne rat/e,
najrac1e.
Radojica.
raduje me (nesto), to gaje obrado-
valo, veseli nas si dosao is!.:
nema stvamog razloga da se zame-
njuje povratnim oblicima radujem
se (necemu), obradovao se tome,
148
veselimo se sto si dosao itd. V.
me.
raga, dat. ragi.
raglan (ne ranglan); raglan-rukavi
(crtica neobavezna).
Rahmanjinov: Rahmanjinovljev kon-
eert (ne "Rahmanjinov koncert"),
Rahmanjinovljeve kompozieije.
rajsferslus (patent-zatvarac); ne raj-
ferslus.
raketa: raketa zemlja-vazduh, zel71-
Ija-zemlja itd., s cliom (ne crticom)
bez razmaka.
rak-rana.
rang-Hsta.
ranoranilac (ne ranoranioe), mn.
ranoranioei, ranoranilaea.
rapav, rapavost: bolje hrapav, hra-
pavost.
rasc- ne nego rascdljati,
rascavrljati se itd.
raskos, raskosi (z.) i rasko/i. raskoJia
(m.).
raso i rasol, gen. ro.l"Ola.
raspolaganje, ne raspoloienje, U
izrazima staviti, dati na raspola-
ganje, biti nekome na raspolaga-
nju, imati na rasp0 lagonj1I.
rass- ne nego ras-: rasepllriti se,
rasrajiti itd.
RASTAVLJANJE RECINA KRA-
JU REDA. Pri prekidanju reCi cr-
149
ticom nije pozeljno da u prethodnom
redu ostane sarno jedno slovo (npr.
u- potreba), ajos manje da se sarno
jedno slovo prenosi u sledeCi red
(npr. studi- 0). Crtica treba da se
nade na granici sloga, sto znaCi da
preneseni deo treba uvek poCinjati
suglasnikom (osigu- ranje, nikako
osig- uranje iii osigur- anje), osim
ako se i ispred crtice nalazi samo-
glasnik (petna- estak, radi- onica).
Suglasnicki skupovi mogu se ras-
tavljati na vise nacina, npr. dru-
. tven, drust- ven; pri
tom ipak treba paziti da preneseni
deo ne pocinje skupom teskim za
izgovor, dakle, pam- cenje (ne pa-
mcenje), zdrav- stveni (ne zdra-
vstveni), rekor- deri (ne reko-
rderi), itd.
U slozenicama, ako im se jasno
osecaju sastavni delovi, granica
izmedu njih vaznija je od granice
sloga, pa ce se deliti nr. pred- lIS-
10v, super- aktivan (a ne pre- dus-
10v, supe- raktivan).
U 1atinici, lj, nj i di se ne rastav-
Ijaju, osim u reCima kao Tan- jug,
nad- ziveti, gde oznacavaju po dva
glasa. Pri izvomom pisanju stranih
imena udvojeni suglasnici se ras-
tavljaju: Maz- zini, Wil- Iiams.
Ako se ree i inaee pise s crticom,
ovu treba ponoviti na poeetku sle-
deceg reda: spomen- -ploea, fran-
cusko- -pruski itd.
RAZDOBLJA
Novi P razlikuje "pravila" pri-
blizno jednaka onima u P 60, od
neobaveznih "preporuka", Cijije cilj
"da prelom reei bude jezieki 10-
giean". Ove druge su fonetski veo-
rna slozene i zahtevaju konsultova-
nje opsimih tabela, pa ihje u praksi
vrlo tesko primeniti.
rastenje (od rasti), ne rascenje.
Rastko.
rastresen, ne rastresen.
rasceretati se.
Raska: dat. Raskoj, danas retko Ras-
ki, Rasci.
rasomon, rasomonijada (prema filmu
A. Kurosave) oznaeava zabunu nas-
talu usled razliCitih iskaza 0 istom
dogadaju. Ne valja ovu ree upotre-
bljavati u uopstenom znaeenju
"zbrka, metez".
raSta (= zasto; radi eega), retko
radsta.
RATOVI: v. ISTORIJSKI DOGA-
DAJI.
Ravijojla.
ravnodnevica, bolje nego ravno-
dnevnica.
razbiti: razbij, razbijmo, razbijte.
razbolevati se (ne razboljevati se):
ijek. razbolijevati se.
RAZDOBLJA, vekovi, epohe prema
Pravopisu se pisu malim poeetnim
slovom: stari vek, srednji vek, novi
razdvojiti
vek; trinaesti vek, dvadeseto sto-
Ieee; ledeno doba, neolit, anticko
doba, renesansa, itd. V. ISTORIJ-
SKI DOGADAJI.
razdvojiti: razdvoj, razdvojmo, razd-
vojte. V. ZAPOVEDNI NACIN.
razgneviti, ne razgnjeviti: v. gnev.
razlike. U spoljnopolitickimtekstovi-
rna, pod uticajemengleskog, upotre-
bljava se pogresno umestonesugla-
sice, neslaganje, razilaienje, raz-
like u misljenju ("Razlike izmedu
Egipta i Libije mogu biti uklonjene"
i sl.).
razmotriti, razmatrati, ne rasmotri-
ti, rasmatrati.
razneti: v. -neti.
razocaranje, bolje nego razocarenje.
razoruzanje: tacnije bi bilo razo-
rztiavanje, jer oznacava praces a ne
stallj e.
razumcti, razumem, oni razumeju:
razumeo, -ela; razumej, -ejmo,
-ejte, ijek. razumjeti, razumijem,
oni razumiju; razumio, razumjela;
razul11ij, -ijmo, -ijte.
razviti: ra::vij, razvijmo. razvUte.
razvlastiti: razvla,\'cen i razvlasten.
razdz- ne nego raidz-: razdzakati se.
raidiilitati se.
razz- ne nego ra::-: raieniti, ra::ariti
se, raiestiti se.
razan i raien (od razi).
150
rda, raati, raav, ne hraa itd.
realka, dat. realci, gen. mn. realki.
recca (od recj: ijek. ljeeca i rijeeca.
Reeica (mala reka): ijek. rjeCica.
recnik, ijek. rjeenik (ne rijeenik).
reeksport.
Regenzburg (ne Regensburg, prema
P).
region: Niski region, Juznomoravski
region i sl. (veliko slovo prve reCi,
prema tacki 26 b Pravopisa).
reis-ul-ulema (malo r: v. TITULE).
reizbor, reizbornost, reizborni i re-
osiguranje nisu dobra skovane reci
budu6i da je strani prefiks spojen s
doma6om osnovom, ali im dosad
nije nadena prava zamena.
Rejli ne nego Raj Ii ( R e i l ~ v , irsko pre-
zime).
Rcjmon: pogresno urn. Remon (fr.
Raymond). Engl. Raymond izgo-
vara se Rejmond.
Rejnolds, uobicajeno kod nas za eng!.
Reynolds, mada je izvomi izgovor
Renolds.
rejon, rejonski, ne reon. reonski.
rckIH-kazala.
rekonkista (sp. Reconquista ), ne U'-
konkvista.
rekvizit i rekvizita.
151
reli, relija, mn. reliji; reli vozac, reli
takmicenje itd. (crtica neobavezna,
v. CRTlCA 3).
Rcmbrant van Rajn (Rembrandt van
Rijn), prema prilagodenom obliku,
iii/an Rejn prema izvomom holand-
skom izgovoru (oba uP); pogresno
je "Rijn".
rcmek-dclo.
ren: bolje hren. Renovka ne nego
hrenovka.
rendgen (aparat), rendgenski; j pre-
zime Rendgen (Rontgen), prema P,
pise se na isti nacin.
rcntakar, prema P bolje nego rent-a-
-kG!:
repctitorijum i repetitorij.
reprczentje pogresno: prema glagolu
reprezentovati (-irati) imenica
moze jedino da glasi reprezentant
(ali je bolje uzeti neki od doma6ih
izraza: predstavnik, primer, lIZOr,
lIzorak itd.).
repromaterij al.
Rcpublika: velikim slovom kad je
skra6eni naziv za SRJ iIi neku drugu
drZavu, npr. organi vlasti u Repub-
lici. Tako i Dan Republike, Trg Re-
publike. Up. Pokrajina; ISTORIJ-
SKA IMENA.
rcsital, bolje nego recital.
reskirati: bolje riskirati (up. riskan-
tan) iii rizikovati.
Rijcka
respektivni znaCi "doticni", "odgo-
varaju6i": pogresno ga je upotreb-
Ijavati umesto respektabilan, posto-
vanja vredan (npr. "Sirija raspolaze
respektivnom vojnom silom").
reSetka, na rdetki (i rdeci. mada
prirucnici ne predvidaju taj oblik);
gen. mn. rdetaka, bolje nego
re§etki. V. -tka.
revans, reVaf}s susret, revans utakmi-
ca itd. (crtica nije obavezna: v. CR-
TICA 3).
revnostan, revnosna, -sno.
revolucija: velikim slovom prve reci
Francuska revolucija i Oktobarska
revolucija, kao nazivi tacno odre-
denih dogadaja, ali malim srpska
revo/llcija, aliirska revolucija i sl.,
posto su izrazi opisnog karaktera.
V. ISTORIJSKI DOGADAJ1.
revolucionar i revolucioner.
rezime (m. roda), rezimea, mn. re-
zimei. Doma6i izrazjesaietak(mn.
saieci).
rezus-faktor (iii Rh-faktor, prva dva
slova same latinicom), rezus-pozi-
tivan, rezus-negativan.
ribic (misi6), ribic (ribolovac).
rid: poredenje rim. najrim.
Rijeka; Rijecanin, -anka; rijeeki.
"Idem u Rijeku", "Dolazim iz
Rijeke" danas obicnije nego na
Rijeku, sa Rijeke.
Rillasila
Rinasita: v. Unita.
Rio de Zaneiro (naglasak je na e).
Menja se sarno poslednja ree: iz Rio
de Zaneira, u Rio de Zaneiru itd.
Skraceno: Rio, iz Rija, u Riju itd.
Stanovnici se zovu Karioke (port.
cariocas).
Risan: Risnjanin, Risnjanka, risanski;
Risanski zaliv.
Riskov, ne Rizkov.
roba je zbirna imenica i kao takva
nema mnozinu. PogreSno je "izvoz
nasih roba" (treba: izvoz nase robe
iii nasih proizvoda), "Zakonom su
obuhvaeene sve robe" (treba: svi
proizvodi iIi sve vrste robe).
robnonovcani (sastavljeno po P).
robustan, robustni, ne robusni.
rodoskvrn, rodoskvrnilacki (ne ro-
doskrvan); rodoskvrnjenje (incest).
Rodrigcz iIi Rodriges (Rodriguez): v.
-cz.
rodaka, dat. roaaki i roaaci; roaakin.
rok: rok muzicar, rok sastav itd.
(neobavezna crtica: v. CRTICA 3).
Rokenrol (prema P bolje nego rok-
-en-roJ).
Rolan Garos (Roland-Garras), ne
Garo.
rols-roj s (automobil), Rols-Roj s
(Rolls Royce) (fabrika).
ronilac (ne ronioc), mn. ronioci,
ronilaca.
152
ropac (samrtni) uobieajeno, mada PR
dopusta sarno hropac.
roto-papir, roto-roman itd.
Rotsild (Rothschild), ne RoCild.
Roiaj je stariji oblik, zabelezen i u
VukovomRjecniku; danas u samom
tom mestu preovladuje oblik Rozaje
(lokativ: u Rozajama, ali se euje i:
u Rozaju).
rskav, rskavica, rskati, ne nego hr-
skav, hrskavica, hrskati.
Rt dobre nade.
rucka, dat. rucki, gen. mn. rucki (PR
daje i rucaka).
Ruiz (Rui:::.) i Ruis: v. -ez.
rukovodilac (ne rukovodioc), mn.
rukovodioci, rukovodilaca.
rupcaga, dat. rupcazi.
Rurke ne nego Rork (engl. Rourke).
RUSKA IMENA. Nenaglaseno () i
kod nas se pise 0, a ne a: Borodino,
Solovjov, Koroljov, Korcnoj, itd., ne
Bm'adino itd. Ispred e, i suglasnici
se prenose kako se pisu, bez U1uek-
savanja: Lebedev, Smolensk, Neva,
Nikitin, Fadejev, DerZavin, Nekra-
SOY, Tihonov, Hie (a ne Ljebedev,
Njikiein itd.). Od ovoga su izuzctak
imena sa slogovima njin, njev i /jev
(Lenjin, Dobrinjin, Bakunjin, Ka-
renjina, Konjev, Turgenjev, Jakov-
Ijev, Vasiljevski) i poneki vee odo-
maeeni oblici kao Ljermontov,
153
Onjegin, Dnjepar, Staljin, Mende-
Ijejev, Raspu6in.
Nastavci -oj, -aja, -oje po pravi-
lu se zamenjuju nasim pridevskim
nastavcima: Trubecki, "Literatuma
gazeta", Carsko Selo itd. Pravopis
ipak dopusta i oblike kao Boginska-
ja, Novaja ziznj, Raboceje delo i sl.,
ali sarno u nominativu, dok ce pro-
mena biti po nasem, Boginske, Ra-
boceg dela i sl.; tako i Boljsoj tea-
tar (v. to).
Ruska prezimena nemackog po-
rekla kod nas su uobicajena sa iz-
vomim izgovorom, npr. Ajzenstajn,
Bronstajn, Majerholjd, pa je to us-
vojio i novi P (ne vise Ejzenstajn i
sl., kako je bilo po P 60).
V. -it; -ov; -ovna. V. i pojedina
imena.
rusilac (ne rusioc), mn. rusioci,
rusilaca.
Ruzdi (Salman), ne Rusdi.
rvati se, rvat, bez h.
rzati, ne hrzati.
d. Cesko slovo f kod nas se pre-
nosi sa rz: Jirzi (Jifi) , DvorZak
(Dvofc'rk); iza zvucnih suglasnika
prenosi se na z(Bedzih - Bedfich,
Jindzih -Jindfich) a iza bezvucnih
sa s (Psibram- Pfibram, TSeblicki
- Treblicky). Poljsko rz izgovara se
z(ne rzf): Jezi (Jerzy), KazimjeZ
(Kazimierz), Gzegoz (Grzegorz),
AndZej (Andrzej). Iza bezvucnog
suglasnika izgovara se s: Ksistof
(Krzysztoj).
Pri pisanju cirilicom treba paziti
da d i zostaju odvojeni u AH)l,)Kej,
oe)l,)KHX, JHH)l,)KHX - ne AHl,Iej itd.
s
s i z (izgovor). Grcko obicno (neu-
dvojeno)s izmedu vokala ina kraju
reci kod nas se po tradiciji prenosi
sa z: kriza, muzej, muzika, filozoj
parazit, Ezop, Tezej, Sizif, Pelopo-
nez itd. Kod pojedinih redih imena
javlja se is, prema klasicnom izgo-
voru: Hesiod, Mesopotamija, Efes,
Dionis, Dionisije (bolje nego Hezi-
od itd.).
U spanskim reCima cita se uvek
s, ne z: Hose (Jose), Rosario (Ro-
sario). Kasa Rosada (Casa Rosa-
da) itd.; izuzetakje Andaluzija,jer
je to nas odomaceni oblik. V. -ez; z;
pezeta.
Za ita!. reci kod nas je usvojen
sevemoitalijanski izgovor z: izolo-
vati (od ita!. isolare), kazamat(ital.
casamatta), Piza (Pisa), Brindizi
(Brindisi), Karuzo (Caruso), Ceza-
re (Cesare) itd. V. kasina; Mazina;
osimski.
U eng!. imenima, nezavisno od
originalnog izgovora, krajnjes posle
suglasnika kod nas se prenosi sa s:
Carls (Charles), DzeG)ms (James),
Dzo(u)ns (Jones), Vels (Wales,
Wells i Welles) itd. Kad prethodi
vokal, transkribujemo prema izgo-
voru, koji je nekada z a nekad s:
Rouz (Rose), Metjuz (Matthews),
Endruz (Andrews: ne Endrus); Ris
(Reese), Cejs (Chase), Luis (Lewis.
Louis), Glinis (Glynis) itd.
S. z is u portugalskom: v. POR-
TUGALSKA IMENA.
-8 (sufiks).Nocas moze znacitiprosle
nod, ove nod koja dolazi iii ove
nod koja je u toku. Zimus. prole-
tos. letos,jesenas obicno se upotre-
bljavaju za proteklo godisnje doba,
ali mogu oznacavati i ono koje pred-
stoji.
sa. Osnovni oblik ovog predloga je s
(pise se bez apostrofa!). Obliksa u
starijem jeziku je upotrebljavan
sarno ispred suglasnika koji oteia-
vaju izgovor s, npr. sa pticom, sa
kcerima, sa mnom, sa sirom, sa
skolom, sa zecom, sa zaljenjem.
155
Danas se znatno prosirila upotreba
oblika sa, ali se ipak preporucuje s
gde god je to moguce, dakle s pri-
jateljem, s decom, s gostima, s in-
teresom, s omladinom itd. (bolje
nego sa prijateljem itd.). Poneki
autori, zbog blagozvucnosti, radije
upotrebljavaju obliksa ispred voka-
la, narocito ako ovome sledijos jed-
no "s" (sa ispitom, sa osam nogu
zvuci lepse nego s ispitom, s osam
nogu).
sa- i su- (prefiksi): v. pod su-.
Safok (eng!. Suffolk), ne Safolk.
sa i bez, sa iii bez. Buduci da ova dva
predloga zahtevaju razliCite padeze,
ne smatraju se pravilnim spojevi kao
sa i bez doplate, sa ili bez pratio-
ea: treba s doplatom i bez nje, s
pratiocem ili bez njega. Up. za i
protiv.
s(a)+INSTRUMENTAL. U nacelu,
predlog s(a) ne upotrebljava se uz
instrumental kad ovaj oznacava
sredstvo, orude iIi predmet radnje:
"Ume da rukuje masinom" (ne: s
masinom), "Trgujete tudom imovi-
nom" (ne: s tudom), "Roditelji su
se ponosili mnome" (ne: sa rnnom),
"Nicim vas necu opteretiti" (ne: Ni
sa Cim) itd. Medu najcescim glagoli-
rna koji traze instrumental bez pred-
loga jesu opremiti, snabdeti (se),
naoruiavati, ovladati, zagospo-
dariti, sluiiti se, posluiiti, raspo-
lagati. baviti se, ponositi se, zame-
s(a)+INSTRUMENTAL
niti, nahraniti, napojiti, natopiti,
ispuniti. pokriti, propratiti i dr.;
takode glagoli kretanja kao voziti
(se), putovati, doh, otih i dr. kad
imenica u instrumentalu oznacava
prevozno sredstvo (Putujem vozom
itd.). Instrumental bez predloga
traze i pridevi zadovoljan i neza-
dovoljan.
Predlog s(a) ipak se moze upo-
trebiti u ovom znacenju u dva
slucaja: (1) ako ispred imenice stoji
osnovni broj iii prilog za koliCinu,
npr. zakucati s tri ekspera, ukrasiti
s malo cveta, potkrepiti s dosta
primera; (2) ako posle predloga
dolazi neka nepromenljiva rec, kao
sto je broj, slovo, skracenica iIi citi-
rani izraz, npr. pomnoiiti sa deset,
oznaciti sa X Docekase ih sa
"Ziveli oslobodioci!"
Nisu retki slucajevi kad se isti
spoj glagola sa imenicommoze upo-
trebiti i s predlogom s(a) i bez nje-
ga, liZ male razlike u znacenju. Upo-
redi: "On se puskomborio protiv ne-
prijatelja" - "On ses puskom u ruci
borio protiv neprijatelja"; "Posao si
vozom a vratio se automobilom" -
"Posao si kao puki siromah a vratio
se s automobilom"; "Rat je za nas
poceo bombardovanjem Beograda"
(odgovor na pitanje kako?) - "Rat
je za nas poceos bombardovanjem
Beograda" (odgovor na pitanje
kada?). Neki put razlike u znacenju
i nema, npr. ,,(Sa) svojim zvucnim
sabili
glasom i dostojanstvenim drianjem
podsetio nas je na Saljapina". 0
izrazu pisati velikim (malim) slo-
vom odnosno pisati s velikim...
svojevremeno se medu lingvistima
vodila polemika koja je ostala bez
konacnog resenj a, pa se mora smat-
rati da su oba oblika podjednako
dobra.
sabiti: sabij, sabijmo, sabijte.
sablja, gen. mn.sabalja: v. GENITIV
MNOZINE (imenice i. roda).
sadrzaj i sadriina. Obe reci upotre-
bljavaju se kako za materijalne tako
i za duhovne pojmove (sadriaj iii
sadriina kutij e, paketa i sl., sadriaj
iii sadriina romana, ugovora itd.).
Safo: v. Sapfo.
sagnuti se: sagnuo, sagnula i sagao,
sagla; sagnuvsi se i sagavsi se;
sagnuh se, sagnu se i sagoh se, saie
se.
SAJMOVI: v. USTANOVE.
saksofon, ne saksafon.
SALT, SALT-a, SALT-u.
Salvador, bolje nego EI Salvador
(odredeni clan el ne cini deo imena
u uzemsmislu). Glavni grad se zove
San Salvador.
sam, -a, -0. Da bi se razlikovalo od
oblika glagola jesam i od priloga
selmo (=jedino), oznacava se akcen-
tima: sam i samo (ne samo!). Pri-
156
meri: I sam sam toga svestan; Dete
se samo vratilo.
samnom.
samo- sastavljeno u slozenicama:
samofinansiranje, samodovoljan
itd.
samoposluga isamousluga podjedna-
ko su dobre reCi.
sanatorijum i sanatorij.
Sancez iii Sances (Sanchez). v. -ez.
San Francisko, prihvaceno u PRkao
ustaljen oblik, mada bi po izvomom
izgovoru bilo tacnije San Fransis-
ko.
San Hose (u Kostariki, SAD, itd.),
bolje nego San Hoze. Izvomo: San
Jose.
sankcija je kazna, kaznena mera, ali
sankcionisati znaci odobriti, pot-
vrditi,ozakoniti.
sanke,sankati se isanjke, sanjkati se.
Sankt Peterburg (nekadasnje i novo
ime Lenjingrada); ne Sankt Peters-
burg, sto je oblik u zapadnimjezici-
rna. Pridev: sanktpeterburski.
Sanremo, ne San Remo.
sanskrit: kao blizi originalu pre-
porucuje se obliksanskrt.
Santa Kruz (prema uobicajenom ob-
liku koji preporucuje PR) iii Santa
Krus (po sp. izgovoru).
Santijago (po P: vemije sp. izgovoru
bilo bi Santjago).
157
santimetar: bolje centimetar (v. to).
Sao Paulo (Sao Paulo), ne Sao Pao-
lo.
Sapfo (bolje nego Safo). Menja se kao
imena na -a: od Sapfe, Sapfi, Sap-
fin.
saplitati, saplicem i sapletati, sa-
pldem.
sastojati se od necega, bolje nego iz
necega.
sa strane.
sasiti: sasij, sasijmo, sasijte.
Saterlendje pogresna transkripcijaza
engl. Sutherland: treba Saderlend.
satrti i satreti (ijek. satrijeti); satrvsi
i satrevsi (ijek. satrijevsi); ostali
oblici kao kod glagola trti (v. to).
say, sveg(a) (ne svog), svem(u) (ne
svom). Srednji rodsve (nesvo): sve
vreme, sve ono znanje, sve troje itd.
Sava centar (bez crtice prema P) sko-
vano je po ugledu na engleski; pre-
rna na$em redu reci bolje je Centar
"Sava".
Savamala, savamalski.
savetovati nekoga (nesto) i saveto-
vati nekome (nesto). Isto i posave-
tovati.
savijutak, mn. savijuci.
saviti: savij, savijmo, savijte.
sazreti: kao zreti (v. to).
SAZVEZDA: v. NEBESKA TELA.
sc
sazetak, rnn. sazeci.
SAZETI SAMOGLASNICI. Obli-
ci iz familijamog govorako (=kao),
doso (=dosao), kazo (=kazao) i sl.,
kao i dijalekatski dosa, stiga, reka
itd., prema Pravopisu pisu se bez
apostrofa, a sa znakom duzine (cir-
kumfleksom): k6, dos6, kaz6, dosa,
reM itd.
s boka.
scenario iscenarij; mn.scenariji (m.)
i scenarija (sr.).
sci. (skracenica) ne negosc.: vidi pod
dr.
se. Ova zamenica se upotrebljava za
gradenje povratnih glagola, u svim
licima (perem se, peres se itd.), a
takode i za bezlicnu konstrukciju,
koja se javlja samo u 3.1icujednine,
npr. radilo se, prica se, to se zna.
Ista zamenica ne moze obavljati obe
funkcije istovremeno, pa nisu dobre
recenice ukojima se povratni glagoli
upotrebljavaju kao bezlicni, npr.
"Ovom se alatkom bez teskoca slu-
zi", "Na peronu se ne sme zadrza-
vati", "Kada se bori za zivot, svi
obziri otpadaju". Tu se mora upo-
trebiti drugi sklop recenice, npr.
"Ovom se alatkom bez teskoca
rukuje", ,,Nije dozvoljeno zadda-
vati se na peronu", "Kada se covek
bori za zivot, svi obziri otpadaju".
S bezlicnim glagolom ne sme se
upotrebiti imenica u akuzativu:
Scan
"Ovu se knjigu lako (;ita", "Moglo
se navesti i druge slucajeve", nego
"Ova se knjiga lako cita", "Mogli
su se navesti i drugi slucajevi".
Se je enklitika (up.je; su) i stoga
ne sme doCi na pocetak akcenatske
celihe: umesto "Ovaj projekat, a
najverovatnije i svi ostali, se odlaiu
za bolja vremena" treba: "... odlaiu
se za bolja vremena".
V. sobom; v. i se je.
Sean v. Son.
secirati (les i s1.), ne sekcirati.
sedamsto, sedam stotina, sedamsto-
ti; sedam hiljada, sedamhiljaditi.
sedecke i sedeeki.
sedeljka, dat. sedeljci, gen. mo. se-
deljki.
se je u govoru se sliva use: On se
vratio. Neki gramaticari dopustaju
i puni oblik (On seje vratio), drugi
smatraju daje to nepravilno.
Sejmur pogresno: engl. Seymour
izgovara se Simor.
seks bomba, seks-sop (crtica neoba-
vezna): ne seksi-sop.
seksepil, seksepilan, ne seksipil, sek-
sipilan.
sekund i sekunda; gen. mo. sekuna-
da iIi cesce sekundi.
sem: v. osim.
semenka, dat. semenci, gen. mn. se-
menki.
158
semijon (vino): v.j.
Sen-Simon (fr. Saint-Simon).
Senta, sencanski, Sencanin, -anka.
Sen Trope (Saint Tropez): z se ne
izgovara.
seoba po pravilu oznacava masovno
seljenje, migraciju (seoba naroda,
seoba ptica) ali nije pogresno ni u
smislu selidba.
seoce i selce.
ser (eng1. sir) ostaje nepromenjeno
ispred imena: ser Dion, ser Diona,
sa ser Dionom. Upotrebljava se uz
licno ime (ser Vinston) iIi uz ime i
prezime (ser Vinston CerCi!), nika-
da uz sarno prezime. Ne sme se os-
tavljati neprevedeno kada nije zva-
nicna titula ("Da, ser" i s1., pogresno
u prevodima filmova umesto "Da,
gospodine").
serf, serfer, serfovati, bolje nego surf
itd.
servis (PRdopusta iserviz u znacenju
"gamitura istovrsnih predmeta").
sever: v. STRANE SVETA.
Severni pol; Severna Amerika, Se-
verna Koreja, Severna Irska (ali
malo s kad je posredi sarno deo
ddave iIi kontinenta: severna Ita-
lija, severna Afrika, severni Ba-
nat); Severno more.
severno- uvek sastavljeno: severno-
americki, severnoafricki, severno-
korejski itd.; Severnoatlantski pakt.
159
Severnjaca (=Polarna zvezda). V.
NEBESKA TELA.
severoistok, -oeni, severozapad, -dni;
severo-severoistok, severo-severo-
zapad.
sfcra, sferni, ne svera i sl.
sfinga, dat. sfingi, bolje nego sfinks.
Veliko S kad oznacava spomenik u
Egiptu.
sh. jc skracenica za srpskohrvatski.
Pogresnoje pisatis/h, S-H i slicno.
shema, shizofrenija: v. sema, sizo-
frenija.
sholastika i skolastika, sholastieki i
skolastieki, sholastiear (-ik) i sko-
lastiear (-ik).
shvatati i shvacati.
Si-Bi-Es, Si-bi-Esa iIi (sarno latini-
com) CBS, CBS-a.
Sicilijanka, dat. Sicilijanki; (u sahu)
sicilijanka, dat. sicilijanki i sicili-
janci.
sida, side (bolje nego ejds); nema ra-
zloga i.a pisanje velikim slovima.
Sidnej, kod nas uobicajena tran-
skripcija za ime grada, mada se u
engl. izgovara Sidni. Kada je licno
ime iIi prezime, treba svakako tran-
skribovati Sidni.
Si-En-En, Si-En-Ena iIi (sarno latini-
com) CNN, CNN-a.
sifiliticar, -iean, -ieki (ne sifilistiear).
Sigorni (Sigourney), ne Sigumi.
sinlagma
sigurnostan, -sna, -sno.
Sijetl (Seattle), ne Sietl, Sitl.
Sik, Siki (veliko pocetno slovo, jer
imaju osobine etnicke zajednice).
Kao pridev u starnpi je upotreblja-
vano sikski i sikovski; pravilno bi
bilo jedino sieki.
SILAZNI AKCENTI: v. izuzetan;
Jugoslavija; televizija; -tor.
silicijum isilicij; silicijum-dioksiditd.
Pod uticajem engleskog (gde je si-
licon - silicijum, silicone - silikon)
cesto se brka element silicijum sa
silikonima (organska jedinjenja).
Silicijumski Cip (u racunarima), ne
silikonski; Silicijumska dolina
(centar elektronske industrije u Ka-
lifomiji), ne Silikonska.
Silvio, sa Silviom, Silviov (razlikovati
od: Silvije, Silvijem, Silvijev). V.
-io.
Simona (Simone, fro Z. ime), bolje
nego Simon: u promeni Simone, Si-
moni, Simonin. V. -e (FRANCUS-
KG).
simpozijum i simpozij.
simultanka, dat. simultanci, bolje
nego simultanki.
sinagoga, dat. sinagogi.
sinocni (up. nocni); PR dopusta i
sinocnji.
sintagma je grupa od dye iIi vise reci
u medusobnoj gramatickoj vezi;
sinlaksicki
pogresno se upotrebljava umesto
"izreka", "geslo", "uzreCica" i sl.
sintaksicki (od sintaksa): bolje je
sintakticki (kaopraksa - praktican,
profilaksa - profilakticki, elipsa -
eliptican i sl.). Upotrebljava se i
oblik s domacim nastavkom sin-
taksni.
Sinjska alka; sinjski alkar.
Sirijus.
Sisak, sisacki, Siscanin, -anka.
sisati: sisam, oni sisaju i sisem, oni
sisu; sisaj, sisajte i sisi, sisite; sisa-
juCi i sisuCi.
SIV, SlV-a, SlV-u.
sivomaslinast: v. BOJE.
Sizifov posao (veliko S), rede SlZl-
fovski iii sizifski posao (malo s).
s jeseni.
sjutra je oblik iz juznih narecja,
dopusten pored obicnijegsutra.
skafandar, skafandra, bolje nego
skafander, skafandera.
skajhok (Skyhawk, tip aviona): ne
skajhouk.
Skalfaro (ital. Scalfaro) naglaseno je
na prvom slogu.
skalpel, ne skalper.
skaska, dat. skasci, gen. mn. skaski.
Skenderbeg, obicnije nego Skender-
-beg.
160
-ski, -cki, -cki (u imenima). Od prezi-
mena kao Stravinski, Pilsudski,
Dalski, Musicki, Racki itd. ne moze
se praviti prisvojni pridev: ne Stra-
vinskijeva muzika, nego sarno mu-
zika Stravinskog.
Neslovenska prezimena kao eng!.
Mekloski (McCloskey), ita!. Fran-
ceski (Franceschi) menjaju se kao
imena na -i: Mekloskija, Meklosk-
iju, itd., ne Mekloskog, Mekloskom.
U poljskim prezimenima ispred
-ski, -ska dolazi nj (ne n): Bzezinj-
ski (Brzezinski), Polanjski (Polan-
ski), Grodenjska (Grodzienska) itd.
V. -ski.
-ski i -ni. I -ski, (-Cki, -ski) i -ni (-an)
upotrebljavaju se kao sufiksi opsteg
znacenja za izvodenje prideva od
imenica. Nema opsteg pravila 0
tome kad ce se upotrebiti jedan a kad
drugi. Cesto se u srpskoj varijanti
upotrebljava oblik na -ski a u hr-
vatskoj na -ni, npr. autobuski - au-
tobusni, operski - operni, poreski
- porezni itd. U drugim slucajevima
se i u Srbiji upotrebljavaju oba
sufiksa, bez razlike u znacenju, npr.
padeski i padezni, obalski i obalni,
iii s izvesnomrazlikom(npr.: logicki
- koji se tice logike, logican - koji
je u skladu s logikom, pravilan u
rasudivanju). V.jezicki.
ski-lift.
sklopka, dat. sklopci.
161
skonccntrisati. 0 pravilnosti ovog
oblika misljenja strucnjaka se ra-
zilaze, ali se obicno smatra da je
bolje sarno koncentrisati, odn.
usredsrediti, sabrati itd.
Skopljc, Bitolj, Dewlelija, Kopar-
odomaceni su sh. oblici imena ovih
gradova i treba ih upotrebljavati
uvek u srpskohrvatskom kontekstu.
Izvorne oblike Skopje, Bitola, Gev-
gelija, Koper treba pisati sarno tamo
gde se sva strana imena navode u
izvornom obliku (u redovima '/OZ-
nje, imenicima, na geografskim kar-
tama i s1.).
skoro igotovo podjednako su pravilni
oblici: skoro ceo sat, skoro sasvim
nov dobro je kao i gotovo ceo svet,
gotovo sasvim nov.
skorojevicki, ne skorojevicski.
Skotland jard (Scotland Yard).
SKRACENICE nacinjene od po-
cetnih slova pisu se veliko: OUN,
EZ, SAD, SPS, HDZ, JAT, AVNOJ,
UNICEF. Padezni nastavci, ukoli-
ko je skracenica promenljiva, pisu
se malim slovima i odvajaju crti-
com: iz SPS-a, u ZTP-u itd. Skra-
cenice koje se izgovaraju kao po-
sebne reci mogu se pisati i sarno
pocetnim velikim slovom: Unicef,
Unicefa, Jat, Jata itd. Sarno na ovaj
drugi nacin pisu se skracenice koje
sadrze vise odjednog slova pojedine
reci, npr. Tanjug (Telegrafska agen-
skripta
cijanoveJugoslavije), Bemus (Beo-
gradske muzicke svecanosti) itd. V.
i sledece dye odrednice, TA CKA U
SKRACENICAMA, kao i pojedine
skracenice.
SKRACENICE MERA (metrickih
jedinica). Pravopis predvida da se
skracenice m, em, dm, mm, km, g,
kg, dkg, mg, I (litar), hi (hektolitar),
t(tona) i druge njima slicne pisu bez
tacke, obicno latinicom, ali i 6irili-
com (osim za skracenice V - volt i
W - vat, gde je latinica neophodna
radi razlikovanja).
SKRACENICE NA -a. Nema opsteg
resenja za padesku promenu skra-
cenica kao sto su CIA, ETA, IRA,
FIFA, NASA, ANSA itd. Gdeje to
mogucno, treba ih pisati sarno s
pocetnim veIikim slovom, npr. pri-
padnik Ete, dogovor s Fifom, iii
upotrebiti isred njih neku zajednicku
imenicu, npr. za organizaciju ETA,
s tajnim udruienjem IRA. U pro-
tivnom, skracenica mora ostati
nepromenljiva, npr. agent CIA, radi
za CIA. Nije pozeljno pisati agent
CIE, za ETU, NASIN i sl., jer
padezni nastavak nije deo skra-
cenice i ne moze se pisati veIikim
slovom.
skraja (sastavljeno po P), ali: s kraja
na kraj.
skripta ima sarno mnozinu sr. roda:
Citam skripta (ne skriptu), uCim i::.
skroz-naskroz
skripata, nalazim u skriptima (uo-
bicajeno ali pogresno skriptama).
skroz-naskroz.
SKUPOVI: v. USTANOVE.
sladoledfij a (cml,!J,OJIel,mja).
sladostrastan, -sna, -sno.
slamka, dat. slamci.
slastan, -sna, -sno.
slati, .faljem (ne siljem).
sledeCi: ijek. slijedeei i sljedeCi.
s leda.
sleva, ne s leva.
slomiti se menja kao lomiti: slomim,
slomiS:... oni slome, slomljen; po-
gresno je slomijem, slomijes, oni
slomiju, slomijen.
slovenski je od Sloven, a slovenaeki
od Slovenac iii Slovenija. U Hr-
vatskoj se za prvi pojam kaze
Slaven, slavenski, dok slovenski
znaci slovenacki.
SLOVENSKI GENITIV: v. GENI-
TIV, SLOVENSKI.
SLOZENICE S BROJEM. Kada
priJevi godi.fnj i, meseCni, dnevlli,
nedeljni itd. iii imenice godisnjica,
godisnjak grade slozenicu s brojem
na prvom mestu, broj se moze pi-
sati cifrom i posle njega staviti crti-
ca (ne tacka)!: 25-
-godisnjica, 40-godisnjak, I8-me-
seeni, 20-satni itd. Ne treba pisati
25-togodi.fnjica, I8-tomeseeni i sl.
162
Za pisanje slovima, u P (tacka 60
c) prihvacen je davnasnji predlog
strucnjaka da se pise sastavljeno,
npr. dvadesetpetogodisnji, eetrde-
settrogodisnjak, tridesetsestoea-
sovni itd. Ranije pisanje (po P 60)
dvadeset petogodisnji i sl. unosilo
je razmak na neodgovarajucem mes-
tu, a moglo je dovesti i do nespora-
zuma (npr. "Video sam cetrdeset
petogodisnjaka", "Slavi se dvadeset
petogodisnjica").
SLOZENI PRIDEVI. Spoj dvaju
prideva pise se s crticom ako svaki
od njih zadrzava prvobitnu vrednost
i ako slozenica oznacava ravnopra-
van odnos iii vezu medu njima: rus-
ko-engleski (recnik), iransko-iracki
(rat), industrijsko-stoearski (kraj),
kulturno-umetnieko (drustvo) itd.
Ako izrazavaju jedinstven pojam--
prvenstveno u onim slozenicama
koje se mogu izvesti od imenice s
pridevom - pisu se sastavljeno bez
crtice: knjiievnoteorijski (od knji-
ievna teorija), zapadnonemacki
(od Zapadno Nemacko) , socijal-
demokratski (od socijalna demo-
kratija), narodnooslobodilacki itd.
U nekim slucajevima tesko je odrc-
diti koliko su dva pojma medusob-
no povezana, pa bi se moglo braniti
npr. i pisanje drustveno-po!iticki
(drustveni i politicki) i drustveno..
politicki (premadrustvena politika,
politika u drustvu). V: BOJE;
163
SLOZENICE S BROJEM; srpsko-
hrvatski; vojno-.
slucaj. Jezikoslovci nerado gJedaju na
upotrebu ove imenice s glagolom
hiti, kao u primerima "Je Ii i s to-
bom bio taj slucaj?", "Kod nas to
nije slucaj", "Mogu se sukobiti dye
struje, kao sto je to slucaj u Irskoj".
Smatra se da je bolje: "Je Ii i s to-
bom bilo tako?", "Kod nas to nije
tako", "... kao sto (to) biva u Irskoj"
i sl.
sluga, sluzi i slll::i; gen. mn. slugu. V.
IMENICE MUSKOG RODA
NA -(/.
slusalac (ne slusaoe), mn. slu.\:aoei,
slll.\:alaea.
sluzavka, dat. sluzavki, gen. mn.
slllzavki.
Smail-aga Cengic; Smrt Smail-age
Cengic(/ (naslov). V. aga.
smesa i smesa (ijck. smjesa, smjesa).
smijuljiti se je ijek. oblik: ckavski je
smejuljiti se.
smreka, dat. smreki.
snabdeti (ijek. snabdjeti): stanJI
recnici davali su sadasnje vreme
snahdim, snabdi{ oni snabde. U
stvarnosti se gotovo uvek upotreb-
ljavaju obJici snahdem, snabdeS,
oni snahdeju (ijck. snahdijem,
snahdije.\:, snabdiju).
snabdevenost (stanje) treba razliko-
vati od snabdevanja (procesa): ne
S obzirom na
"u proteklom periodu snabdevcnost
je bila redovna" nego " ... snabde-
vanje je bilo rcdovno".
snaha, snasi (rcdc snahi), snahin.
Oblici snaja, snajka, snasa dopus-
teni su u familijamom govoru, kao
reCi odmila.
snajper je naziv za strelca; njegovo
oruzje je snajperska puska. Po-
gresno jesnajperom nazivati oruZje;
suvisan je oblik snajperista.
snek-bar.
s neruke (=nezgodno, nepovoljno):
pise se odvojeno prema P.
sneti: v. -neti.
snishodljiv znaCi u prvom rcdu "koji
gleda s visine, koji udostojava
(nekoga svojom paznjom), pokro-
viteljski". U novije vreme steklo je
i znacenje "usluzan, smeran, poni-
zan".
s nogu.
so: pridev soni, retko solni.
sobom (zamenica) moze imati i zna-
cenj e sa sobom, kao u izrazima no-
siti .wbom, vodi,ti sobom i sl.
s obzirom na (neSto), ne obzirom na
(nesto). Normativni prirucnici obic-
no zabranjuju spoj .I' ob::irom da ("S
obzirom da nisu svi dosli, mora-
cerna..." itd.), zahtevajuCi da se kaze
.I' obzirom na to sto. Umesto jednog
i drugog maze se upotrebiti buduCi
da. Up. bez obzira.
socio-
socio- sastavljeno: sociokulturni i sl.
soda-voda.
sodijum pogresno (obicno u prevodi-
rna sa eng!. i fr.) umesto: natrij(um).
Sofija: Sofijae, Sofijka, SOfljski.
Sokobanja, sokobanjski; Soko-grad.
Sokolac (kod Sarajeva), Sokoea, u
Sokoeu.
Sokrat: sokratski i sokratovski.
soldateska: kao groteska (v. to).
solo: solo pevanje, solo instrument i
sl. (eliiea nije potrebna: v. CRTICA
4).
Solovjov (rusko prezime), ne So-
lovjev.
Solunac iii Solunjanin (gradanin So-
luna), solunac (borae sa Solunskog
franta).
Solunski front: veliko S (v. front).
Somalac (stanovnik Somalije), Somal-
ka, somalski; ne Somalijae, -ijka,
sOllJu!zjski.
Soni (Sony, fabrika), soni (marka).
Soros, Dzordz (George Soms, po
americkom izgovoru), bolje nego
Soras, Soros.
SOS iIi S.O.S.
Sousa (pOli.) izgovara se Soza.
spasti. Oblik spasti, spasem, on spa-
se, onispasu, spasao, spasla, spa-
sen tradieionalan je u Srbiji i treba
164
mu svakako dati prednost nad ob-
likomspasiti, spasim, onspasi, oni
spase, spasio, spasila, spasen. Uko-
liko bi se prihvatio oblik spasiti,
moral a bi se priznati i glagolska
imenieaspasenje (umestospasenje)
i nesvrseni glagol spasavati (urn.
spasavati), mada za njih nema pot-
vrde u recnieima.
spavacica (spavaca kosulja), spava-
Cica (zena koja spava).
spektrograf, spektmgrafija, spek-
troskop itd.: ne spektogralitd.
spekulacija, itd.: v. spekulacija.
spletka, dat. spletki, gen. mn. spleta-
ka.
spocetka (prema P sastavljeno) u
znacenju "isprva", ali krenuo je s
pocetka; .I' pocetka na kraj.
spojka, dat. spojki i spojci, gen. mn.
spojki.
spoljni i spoljnji.
spoljnopoliticki; spoljnotrgovinski.
SPOMENICI: v. ULICE.
spomenik ide s dativom: spomenik
Neznanomjunaku. spomenik Dosi-
tejll Ohradovicu bolje je nego .\jJo-
menil( Neznanogjunaka, spomenik
Dositeja Ohradoviixi. Naprotiv, bi-
sta ide s genitivom (bista Dositeja
Obradovica), kao i domaci sinonim
poprsje.
spomen-ploca, spomen-muzej, spo-
men-dan itd.
165
s pomocu ipomotu (v. to).
sporazumeti se: kao razumeti (v. to).
SPORTSKA DRUSTVA (IMENA):
v. KLUBOVI.
SPORTSKATAKMICENJA, tumi-
ri, manifestacije itd., kao i lige i
druga udruzenja k1ubova pisu se
vetikim pocetnim slovom prve reci:
Prvenstvo sveta u kosarci, Petna-
este Ljubicevske konjicke igre,
Mlindijal, Olimpijske igre, Turnir
lwndidata, Kup sampiona, Prva
liga, Druga srpska liga, Cetvrta
kvalifikaciona grupa Evropskog
jitdbalskog prvenstva itd.
s proleca.
sprovesti, sprovoditi imaju i znacenje
izvri:.'iti, ostvariti, npr. sprovesti
mere, odluku, izmene, rejormu is!.,
a posebno u izrazu sprovesti (spro-
voditi) /I delo. U istom znacenju
upotrebljava se, pretezno u hrvat-
skoj varijanti, i provesti (provodi-
ti).
s rask;da (nije s raskida = voljanje),
odvojeno po P, mada se dopusta i
sraskida.
srccka, dat. srecki, gen. mn. sretaka.
srcdisnji i sredisni.
Srednja Evropa, Srednja Amerika
(ali malo s kad nije rec 0 posebnoj
geografsko-istorijskoj ce1ini: sred-
nja A::ija, srednja Dalmacija itd.);
Srednji istok.
srpskohrvatski
srednjo-: srednjovekovni, srednjo-
skolski, srednjotehnicki, srednjo-
prugas itd.;srednjoistocni, srednjo-
bosanski, srednjoamericki itd.
Srednje- samo kad oznacava stepen
iii kolicinu (tj. tamo gde se moze
javiti i "nisko-" iIi "visoko-"): sred-
njeproduktivan, srednjeradioakti-
van, srednjerazvijen (iIi srednje
razvijen) itd.
Sredozemno more; Sredozem1je.
Srem. U ijekavskim tekstovima pisace
se Srijem, Srijemac, srijemski, ali:
Sremica (zbog kratkog vokala pos-
Ie sr), Sremski Karlovci, Sremska
Mitrovica (jer se u imenima naselja
zadrzava lokalni izgovor: up. Osi-
jek, Rijeka i u ekavskim tekstovi-
ma).
Sremski front (veliko S: v.front).
Srpska akademija nauka i umetnos-
ti: v. USTANOVE.
Srpska pravoslavna crkva: v. CR-
KVE.
srpskohrvatski (sastavljeno kao na-
ziv jezika, ali: srpsko-hrvatski
odnosi, srpsko-hrvatski sukob is!.).
U naucnoj upotrebi i da1je se dvo-
cIani naziv jezika smatra najtac-
nijim, s tim sto se koristi i naziv
srpski kao njegov krab oblik (tak-
va praksa je bila i pre Novosadskog
dogovora iz 1954). Prema Zakonu
o sluzbenoj upotrebi jezika i pisa-
ma (1991) "u Republici Srbiji u
srpstvo
sluzbenoj je upotrebi srpskohrvat-
ski jezik, koji se, kada predstavlja
srpski jezicki izraz, ekavski ili
ijekavski, naziva i srpskim jez-
ikom". U Ustavu Republike Srbije
pominje se sarno termin srpskohr-
vatski jezik.
srpstvo (pripadnost, osobina); Srp-
stvo (srpski narod).
stadijum i stadij.
Stajnbek, Dzon (John Steinbeck),
bolje nego Stajnbek.
stakalce i stakaoce.
staklenka, dat. staklenci.
stambeni, ne stanbeni.
stani-pani.
star. Izrazi kao dete staro sest meseci
nisu pogresni, buduci da se normal-
no kaze doba starosti, godine sta-
rosti, starost odsest meseci i sl. Ne
valja, medutim, pitati "Koliko si
star'?" (umesto "Koliko ti je godi-
na", "Koliko imas godina?") niti
odgovarati "Star sam 30 godina"
(um. "Imam 30 godina", "Tridesct
mi je godina").
staralac (ne staraoc), rnn. saraoci,
staralaca.
Stara Pazova.
Stara planina.
Stari grad (gradska cetvrt, opstina);
Stari Grad (na Hvaru), iz Starog
Grada, Starogradanin, -anka; Stari-
166
grad (ispod Velebita), iz Starigra-
da, Starigradanin, -anka.
Stari Sloveni (veliko S u obe reCi,
premaP 60).
Stari svet (nasuprot Novom svetu, v.
to).
stariti i stareti (ijek. starjeti).
stari vek.
Stari zavet.
staro- sastavljeno u slozenicama:
staroengleski, starokatolik itd.
starosedelac (ne starosedeoc); mn.
starosedeoci, starosedelaca.
staYpremanecemu, neo necemu. Ne
treba ovu imenicu upotrebljavati
umesto imenice misljenje; u los,
konferencijaski jezik spadaju kon-
strukcije "zauzet je stav... " (umes-
to: smatra se da, reseno je da itd.),
"stav je glavnog odbora da se ne
odugovlaCi" (umesto: glavni odbor
smatra da ne treba odugovlaCiti) i
sl.
stega, dat. stezi.
Stejt department (State Depart-
ment).
stereo- s crticom (stereo-snimak, ste-
reo-uredaj itd.) iIi odvojeno.
s tim(e).
stiskati: menja se kaopritiskati (v. to).
stjuardesa: m. oblik je stjuard (ne
stjuart).
167
-stkinja: v. -kinja.
-stni: glas t se cuva u pridevima od
stranih osnova, npr. robustni, pro-
testni, azbestni, kontrastni, dok u
domaCim pridevima ispada ispred
n: mastan, masni (masna, masno),
holestan, bolesni itd.
stoik, stoicki, stoicizam (sve bezj).
stojccke i stojeeki.
Stokholm (Stockholm), bolje nego
Stokholm (po nem. izgovoru).
stolac, stolca i stoca; Stolac (u Her-
cegovini), iz Stoca, u Stocu.
stoni, obicnije nego stolni.
stonoga, dat. stonozi.
stopedesetogodisnji is\.: v. SLO-
ZENICE S BROJEM
stoput i sto puta.
stotinak, retko stotinjak (priblifno
sto); stotinka (stoti deo), dat. -ci i
-ki, gen. mn. -ki.
stotinarka, dat. -arci i -arki, gen. mn.
-arki.
strana: oblici s onu stranu, s ovu
strallu (pored obicnijeg s one
strane, s ove strane) nisu pogresni:
nalaze se kod Vuka, Danicica i
drugih dobrih pisaca proslog i naseg
veka.
STRANE SVETA. Imenice sever,
jug, istok, zapad pisu se velikim
pocetnim slovom ako su uzete "u
znacenju naroda koji onde five" (P
striCi
60), npr. "Istok i Zapad su postigli
sporazum", "Rat Severa i Juga u
Americi trajao je cetiri godine",
"odnosi Sever-Jug". Bliski istok,
Srednji istok, Daleki istok, Divlji
zapad imaju veliko slovo samo u
prvoj reCi.
V. i odrednice severni, severois-
tok, juini itd.
stranka: dat. stranki i stranci kad se
odnosi na coveka (posetioca u
ustanovi); samo stranci u smislu
politicke partije. Gen. mn. strana-
ka, ne stranki.
stranputica.
strastan, strasna, strasno.
strategijski i strateski znace isto.
streha, dat. stresi; ne streja.
Strejsend ne nego Strajsend; Barbra,
ne Barbara (Barbra Streisand).
strepeti (ne strepiti), strepim, stre-
peeu, strepeo, -eta. Ijek.: strepjeti,
strepjeeu (strepjet eu), strepio,
strepjela.
stres (eng\. stress) znaCi napetost,
opterecenje, napor; pogresno se
ponekad, pod uticajem nasih reci,
upotrebljava u znacenju "potres" ili
"udar".
strina: strina Zora, ali strina-Zore,
strina-Zorin itd. (ili sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
strici i ostriCi povode se za glagolima
slicnog znacenjastrugati, ostrugati,
stripliz
pa se cesto cuju obJici (o)strigati,
oni ostriiu, striiuCi, imperativ
(o)striii, (o)stri::ite: umesto toga
gramatike dopustaju sarno (o)striCi,
oni ostrigu, striguCi, (o)strizi,
(o)strizite. Radni pridev je (o)stri-
gao, (o)strigla, trpni (o)striien,
(o)striiena.
striptiz; striptizeta i striptizerka.
stroncijum i stroneij.
strozi, najstroii, ne stro::iji, najstro-
iiji; ne najstrozije zabranjeno nego
najstroie zabranjeno.
strukiran i teliran (0 kosuJjama), lose
kovanice iz trgovaekog recnika,
nedopustive u knjiz. jeziku.
struktuirati pogresno urn. strukturi-
rati (iii strukturisati). V. prestruk-
tuirati.
struktura se moze eesto zameniti
nasim reeima sastav, sklop, ustroj-
stvo iii grada. Ne valja upotrebJja-
vati ovu ree u znaeenju sastavnog
deJa iii jedinice, npr. "U dogovoru
su ueestvovale sve drustvene struk-
ture", gde se misli na eJemente
drustva, drustvene snage, na poje-
dince i organizacije itd.
studentski; Studentski park; Stu-
dentski trg.
studija (naueni rad i sl.), instrumen-
tal studijonz, rnn. studije (takode u
znaeenju "studiranje"). Studij (pro-
ueavanje), instrumentaJstudijem, u
J68
mn. se ne upotrebljava. Studio
(umetnicka radna prostorija), instru-
mentalstudiom, mn. studiji (m.) iIi
studija (sr.).
stvaralac (ne stvaraoe), mn. stvarao-
ei, stvaralaea.
su je enklitika, kao ije (v. to), sto znaei
da se ne sme upotrebljavati bez
naslanjanja na prethodnu naglasenu
ree. Pogresno je npr.: "Navedeni
podaci, rekao je u diskusiji Marie,
su najbolji dokaz... " - treba: najbo-
lji su dokaz... - "Svi lekovi koji se
nalaze na ovom i na prethodnim
spiskovima su povueeni iz prodaje"
- treba: povllceni su iz prodaje;
"Medu zemljama koje su uspele da
izmaknu ovoj krizi su Austrija i
Danska" - treba: jesu Austrija i
Danska.
su- i sa- su ravnopravni prefiksi (sa-
borae = suborae, saigrac = sllig-
rac, savremen = suvremen, saose-
cati = suoseeati itd.); sa- je obienije
u Srbiji a su- u Hrvatskoj, ali neke
reei imaju samo sa- u obe varijante
(saialjevati) a neke sarno su- (su-
gradanin).
sub- ispred bezvuenog suglasnika
postaje sup-: suptropski, SlipStan-
dardni, supkutani, sllpkultura.
Cuva se u reCi subpolaran (koji se
graniCi s polamom oblascu).
Subhija: v. Midhat.
subjekt i subjekat.
169
sudac, suea, vokativ suce, mn. .wei,
sudaea.
Suce, .weeki; Sueeki kanal.
suhomesnat (suvomesnat): tacnije bi
bilo suhomesni (suvomesni).
suknja, gen. mn. sukanja.
sumnjati. Ovaj glagol moze biti uzrok
dvosmislenosti, u recenical11a kao
"Nije bilo razloga da se sumnja u
krivicu noenog cuvara", "Mnogi
naucnici sumnjaju da se u peCini
kriju znacajna arheoloska blaga" i
sl. Vee prel11a tome da Ii je stvarni
smisao pozitivan ili negativan,
recenice treba drukCije fonnulisati:
"Nije bilo razloga da se sumnjici
nocni cuvar", odnosno "Krivica
nocnog cuvara bila je van sumnje"
i sl.
sumporovodonik, bolje negosumpor-
-vodonik (up. hlorovodonik); sum-
fJor-dioksid. v. HEMIJSKA JEDI-
NJENJA.
suncc: s velikim S pise se kao naziv
odredenog nebeskog tela: "Zemlja
se okrccc oko Sunca", ali neka dale-
ka sunca (=zvezde) i sedim na sun-
eu (na Suncevoj svetlosti). U
ncodrcdcnim slucajevima, kao "Na
planini sija sunce", "Ne podnosim
sunce - cil11 izade,ja bezim u hlad"
i u figurativnoj upotrebi ("sunce
mojc") bolje je malo pocetno slovo,
prema P. Up. mesee.
svcccra
super- sastavljeno: sllpersila, super-
moderan, sllperrevi::ija, superreali-
sticki itd.; s crticom uz imena (w-
per-Nemae); odvojeno kao nepro-
menljivi pridev nam je
super veceru; super i obican ben-
zin); takode i imenicki je
litar sllpera?).
supkultura (ne subk-).
suprotstaviti.
supstanc(ij)a: v. -nea.
supstandardni (ne subs-).
suptropski (ne subt-).
surf itd.: bolje serf(v. to).
surutka, dat. surutki.
susetka, dat. susetki, gen. mn. suset-
ki.
svaki treba da se slaze s brojem koji
mu sledi: svako pola sata, svaki sat
i po, svaka tri meseea, svake dve
nedelje. Oblik "svakih" se upotre-
bljava tek od broja pet navise: sva-
kih pet sati itd.
svako malo (um.svaki cas, cesto i sl.)
nije preporuClj ivo u knjiz. jeziku.
svakodnevica (ili svakidasnjiea),
bolje nego svakodnevniea.
svastika, dat. svastiei; svastikin, bo-
lje nego svastiCin.
sve (ne svo). V. sav.
SVECI: v. sveti.
svecera ili sveeeri (predvece).
svcicdnako
svejednako (=stalno).
sveska: gen. mn. sl'ezaka: danas ret-
ko sl'ezak, gen. sveska, mn. svesci,
svezaka (sarno u znacenju toma iIi
broja casopisa).
Sveta gora.
svcti (skraceno sv.) pise se malim slo-
yom kad se odnosi na coveka (sveti
Marko, iivot svetog Save) a velikim
kad oznacava praznik, erkvu ili
geografsko ime (na Svetog Nikolu;
Sveti Petar na Limu; letovanje u
Svetom Stefanu). Za izraze kaoSve-
ta trojica v. BOZANSTVA.
svctiljka, dat. sveti(jci.
svetitelj ka, dat. svetite(jki.
svctJo kao imeniea, pre svega u go-
vornom jeziku (Upali svetlo is!.)
nije pogresno, ali za preeiznost
izrazavanja cesto je pogodnijesvet-
lost odn. osvet(jenje, rasveta. Ijek.
oblik je svjetlo, ali svijetlo kao
pridev (npr. jedno svijetlo mjesto).
Sl'ctlo- u nazi virna boja: v. BOJE.
Sveto pismo.
svetost je papska titula: Vasa svetos-
ti, Njegova svetost. V. vas; njegov.
Sveto trojstvo, Sveta trojica: v.
BOZANSTVA.
svc u svemu: izraz definitivno usta-
ljen u knjiz. jeziku, neopravdano
osudivan kao germanizam.
Svevisnji.
170
sveza iii svczica, kao vrsta reci, da-
nas se zove veznik (vezniei su npr.
i, a, da, iii, ali, ako, nego,jer i dr.).
U starijem jeziku sveza moze zna-
citi i veza. spoj, au gramatickoj ter-
minologiji moze oznacavati izraz od
dvej u iIi vise reCi.
svezak v. sveska.
sviju (gen. mn. od sav) danas uglav-
nom zastarelo iIi pokrajinski, pored
obicnijeg svih.
svitac, mn. svici, svitaca; svitak, mn.
svici, svitaka.
svo: v. sav.
svoj se odnosi na subjekat receniee:
"Milan parkira blizu svoje kuce"
("blizu njegove kuee" odnosilo bi
se na kueu nekog drugog coveka).
Ovo pravilo se samo delimicno pri-
menjuje u J. i 2. lieu mnozine, gde
se i n a . ~ , vas mogu odnositi na sub-
jekat: "Svi mi znamo snagu i
velicinu nase zemlje", "Radi v a . ~ e
bezbednosti sedite sto dalj e od pro-
zora". I u treeem lieu neki put se
mora upotrebiti njegov, njen, odn.
njihov primenjeno na subjekat da bi
se izbegla dvosmislenost: "Knj izev-
niei su sa zanimanjem saslusali sud
uglednog gosta 0 njihovom stvara-
lastvu" (svom bi se mogao shvatiti
kao daje gost govorio 0 sopstvenim
delima). S druge strane, u odre-
denim konstrukeijama dopusteno je
svoj i kad se ne odnosi na subjekat:
171
"staviti svaku svar nasvoje mesto",
"nazvati svakogasvojim imenom",
"dati svakom svoje", "raditi nesto
u svoje vreme".
svracji (bolje) i svraciji.
svraka, dat. svraki.
svrsctak
s vremenom (bolje) i vremenom (v.
to).
svrha, dat. svrsi.
svrsetak, rnn. svrseci.
v
S
sajka, dat. sajci.
sampita; samralna.
sapka, dat. sapci i sapki.
brae (saren konj; vrsta rnitraljeza);
Sarac (irne konja).
sarka, dat. sarki (obicnije negosarci,
kako je u PR).
sarolik, ne
bronja (saren vo), Saronja (irne
vola).
sarov (saren pas), Sarov (irne psa).
Sar-planina, sarplaninski; sarplani-
nac (pas).
sarulja (sarena krava), Sarulja (irne
krave).
Sat el Arab.
Seetin (Szczecin), ne Scecin.
sevrsnuti se.
sega, dat.
Sejla, ne nego Sila (v. to).
sema,sematski, sematizovati, obicnije
nego shema itd. Sarno oblik sema
upotrebljava se u srnislu tehnickih
naclia.
Serbur (Cherbourg), serburski (ne
serburSki).
seri-brendi (s crticorn prerna PR); jos
tacnije bi bilo ceri-brendi, posto je
rec engleska (cherry brandy - li-
ker od tresanja). Drugo je seri, vrs-
ta vina (engl. sheny od spanskog
Jerez).
sest hUjada, sesthiljaditi.
seststo (=sest stotina),
(= 600-godisnji), seststoti pisu se
sastst (rnada se tako ne izgovaraju)
da bi se razlikovali od oblika broja
6: sesto, sestogodisnji (=6-godis-
nji).
Sibenik, Sibencanin, -canka,sibenski
(retko sibenicki).
SUa (engl. Sheila), ne Sejla.
173
simpanzo iii .\:impanza (ovaj drugi
oblik narocito u mnozini: afrieke
sil1lpanze).
sio mi ga Dura (po P bolje nego s cr-
ticama, .I:io-mi-ga-Dura).
sipka, dat. sipci, gen. mn. sipaka i
.\:ipki.
-sir. Zavrsetak-shire u nazivima eng!.
pokraj ina izgovara se sir, ne .\:ajr:
Jorksir (Yorkshire), Devonsir (De-
vonshire), Dorsetsir (Dorsetshire)
itd. Tako i Nju Hempsir (New
Hampshire), driava u okviru SAD.
sisarka, dat. sisarei, gen. mn. sisarki.
siska, dat. siski, gen. mn. siski i sisaka.
siti: .I:ij, §ijmo, sijte. V. ZAPOVEDNI
NACIN.
sizofrcnija, -ican, -iear, obicnije nego
shizoji-enija itd.
-ski: ovaj nastavak se javlja umesto
nastavka -ski ako se osnova zavr-
sava na S, i, h, g iIi na k kome pret-
hodi jos jedan suglasnik: kieos-
kieo,l:ki, .Iupei ~ lupeski, Vlah-
vlaski, Prog - praski, Njujork ~
njujodki. Ako zavrsnomk prethodi
vokal, nastavak ce biti -eki: Astek
- osteCki (ne asteski).
Za osnove sa zavrsetkom s ili z
nema odredenih pravila: cesci je
nastavak -ski, kao u eirkuski, tuni-
ski, odeski, kavkaski, vrbaski (bo-
lje nego vrbaski), teksaski (bolje
nego teksaski), ali se javlja i-ski:
sljaka
viski, veldki (u PR 60 kao pridevi
od Vis odnosno Veles), kupre§ki
(pored kupreski, od Kupres u PR),
vitdki itd.
Sasvim je pogresno upotreblja-
vati nastavak -ski za imena sa
zavrsetkomrilin, npr. Serbur, Mel-
burn, Tonkin, Kanton, Getingen itd.:
njihovi pridevi glase iskljucivo.l:er-
burski, melburnski, tonkinski, kan-
tonski, getingenski.
SKOLSKI PREDMETI: v. PRED-
MET! (SKOLSKI).
skoljka, dat. skoljei, gen. mn. skolja-
ka i skoljki.
skorpija, obicnije nego skorpija (PR
bez razloga zabranjuje prvi oblik);
,I:korpion (oruzje).
Skotska: Skot, Skotkinja. Nisu pre-
porucljivi oblici Skotlandanin, Skot-
landanka, skovani po ugledu na ne-
macki.
skrga, dat. skrgi.
Sieska iii Slezija je nas tradicionalni
naziv za pokrajinu na jugozapadu
Poljske i severu Cehoslovacke:
pridev sleski. U stampi se posled-
njih godina uobicajio oblik Sljonsk
(prema poljskom, pogresno transkri-
bovano umesto Slonsk), koji se ne
moze upotrebiti za ceski deo pokra-
jine niti za ranija istorijska razdob-
Ija. Up. Furlanija.
slj aka, dat. .1:ljad
sljuka
sljuka, dat. sljuki.
sminka, dat. srnin!d.
So (Shcfw) , ne Sou; Dzordz Bernard
So (George Bernard Shaw), bolje
nego Bernard So.
sofersajbna neknjizevno, treba reci
vetrobran, vetrobransko stak!o iii
prednje stak!o.
Son (Sean, irsko ime cesto u zemlja-
ma eng!. jezika): ne Sin.
sorts, bolje nego sorc: mn. sortsevi i
(retko) sortsovi.
sou, anglicizal11 s Cijom se upotrebom
preteruje: ako priredba sadrzi samo
muzicke tacke jednog izvodaca (bez
gostiju, baleta, skeceva itd.) treba
jc nazvati koncert a ne SOli. Slo-
zenice: soumen.
spanac: po P l11alim slovom u zna-
cenju "ucesnik gradanskog rata u
Spaniji".
sparkasa (bolje: stedna kasica odnos-
no stedionica).
spekulacija, spekulisati (-irati) i spe-
ku!acija, spekulisati (-irati) mogu
il11ati isto znacenje, ali je oblik
obicniji II znacenju "trgovina u ci-
Iju sticanja vel ike dobiti" (up. spe-
!w!ant), a oblik sa s u znacenju
"nagadanje, razl11atranje, teoreti-
sanje" (up. pridev speku!ativan -
koji se tice razmisljanja).
sperploca.
174
Sri Lanka: tacnije je Sri Lanka
je indijski izgovor); Srilancanin
(Sri-), sri!ancanski U geo-
grafskom sl11islu (za razliku od
politickog) moze se i dalje upotre-
bljavati ime Cejlon, Cejlonjanin,
cej!onski.
stab, Jitabni iii stapski.
stajerac (malo s kad oznacava vrstll
konja).
Stajnbek (Steinbeck): bolje Stajnbek,
po al11erickom izgovoru ovog pre-
Zlmena.
staka, dat. staci.
stavise (=cak, pored svega). (Ali: "Sta
vise da kazem?"). V. cak.
Stipaljka, dat. stipaljci. gen. mn.
stipaljki.
stipati, stipam, oni stipaju, stipaju!:i;
danas retko stip/jem, stiplju, ,Wp-
ljuCi.
sto ida: v. da.
sto god i stogod: v. god.
Stokholm: bolje Stokholm (v. to).
sto Ii.
stono: rei'; stano rece,
rekose, stono kaiu itd.
strajkbreher, strajkbrelzerski.
Strbac, Strpca, Strpcev.
stuka, dat. stuki.
sukun-: bolje cukun- (v. to).
175
sumadijski, danas obicnije nego
,I"umadinski,
sund Iiteratura, §und roman i sl.
(neobavezna crtica: v. CRTICA 3).
sut
sunka, dat. §unki.
supalj, §upljiji, naj§upljiji.
sut: §utom, §utovi (bo1je) i §utem,
§utevi.
T
-t i -tao Imeniee m. rada grckog porekla
kao arhitekt, diplomat, demokrat,
patriot itd. mogu imati i oblike ar-
hitekta, diplomata itd. Ovi duzi
obliei danas su obicniji, pogotovu
za imeniee s dvosloznom osnovom:
at/eta, poeta, esteta i s1. Mnozina
je LI danasnjemjeziku gotovo uvek
na -i: arhitekti, itd. V. -ist(a).
tacka, tacki (ne tacci).
tacka gledista: bolje samog/ediste iii
stanoviste.
TACKA U SKRACENICAMA.
Skracenje reci belezi se tackom u
oblieima kao v. (vidi),g. (gospodin),
hI'. (broj), din. (dinara), god. (godi-
na), n.e. (nove ere iii nase ere), i dr.
(i drugo), i sl. (i slicno). U nekim
slucajevima dvoclani iii troclani
izraz pise se samo s j ednom tackom
na kraju: tj. (to jest), itd. (i tako da-
Ije), np': (na primer), tzv. (tako-
zvani). Tacka se ne pise u sledecim
slucajevima: (1) u skracenieama m,
km, kg itd. (v. SKRACENICE
MERA); (2) u titulama dr (doktor),
mr (magistar), gaa (gospoda),
gaica (gospodiea); (3) u skrace-
nieama od velikih pocetnih slova (uz
poneki izuzetak kao M.P. l=mesto
pecata] i N.N.).
TACKA UZ CIFRE. Kad se u pisa-
nju viseeifrenih brojeva odvajaju
grupe od po tri eifre, u matelllatiei
se to cini praznim prostorom (beli-
nom), npr. 5 721, 32 850 000 itd.
Izvan strucnih tekstova obicnije je i
prakticnije odvajanje tackom:
5.72], 32.850.000. Ni tacko111 ni
belinom ne razdvajaju se cetvoro-
eiheni brojevi koji znace godine.
Tackom posle arapske ei fre oz-
nacava se redni broj: 40. pred.s-ed-
nik SAD, mesto u 17. redu, 6. juna
1944. godine itcl. U slozenieama
kao 30-godisnji, 12-mesecni pise se
ertiea a ne tacka. Tacka se izostav-
Ija ako neposredno posle rednog
broja dolazi jos neki znak inter-
punkeije (zarez, erta, zagrada), npr.
177
rat za f,pansko nasleae (1701-
1714), primedbe na 3, 9, 15, 22. i
31. strani; to ne vazi za pocetnu
zagradu, npr. ,,1983. (godina naft-
ne krizer', jer je ona od broja
odvojena belinom. Posle rimskih
brojki ne stavlja se tacka (pa ni kad
oznacavaju mesece: v. DATUM!),
osim u naslovima poglavlja, ode-
ljaka i 51. kada se broj i naslov
nalaze u istom redu, npr.: 1. UVOD,
II. EVROPA, III. VANEVROPSKE
ZEMLlE.
Tacka se pise izmedu broja sati i
minuta, npr. 9.30,11.15 itd. Ne sme
sc u tim oznakama upotrebljavati
zarez.
Tagor (Rabindranat), ne Tagore: e se
javlja sumo u eng!. transkripciji i ne
izgovara se. Up. Lahar.
Tahiti, sa Tahitija, na Tahitiju (ne na
Tahitima). Up. Haiti.
tain (vojnicka hrana; vojnicki hleb).
taj: v. ova).
tajga,.u tajgi.
Tajland, u Tajlandu (ne "na Taj-
landu", jer nije ostrvo).
tajmaut iIi tajm-aut.
-tak. U rnnozini imenica na -tak i -
dak (s nepostojanima) glastse gubi
ispred c: trenuci, poceci. zadaci,
izdaci, gubici, otpaci, pregraci itd.;
ne trenutci, otpadci itd.
takoreci (sastavljeno po P).
Taunzcnd
takozvani: skracenica tzv.
taksi, taksija, mn. taksiji; taksi safer.
taksi stanica itd. (crtica nije obavez-
na, v. CRTICA 3).
talac, ne taoc; mn. taoci, talaca.
talent i talenat.
talibani (pokret u Avganistanu).
Talijan, Talijanka, talijanski upotre-
bljavano je i u Srbiji do II svetskog
rata. Danas se ti oblici osecaju kao
zastareli iIi hrvatski, pa se zame-
njuju sa Italijan, -anka, italijanski.
Talmud.
tamneti: kao potamneti (v. to).
tamno-: V. BOlE.
tamo-amo.
tamtam.
Tanganjika, u Tanganjiki i Tanganji-
Cl.
tango (m.), mn. tanga (sr.).
Tantalove muke.
Tanzanija, Tanzanac, tanzanski; ne
Tanzanijac, tanzanijski.
taoc ne nego talac (v. to).
tapecirati, tapeciran (kao tapet); nije
dobro tapacirati, -an.
Tamer, uobicajena transkripcija za
eng!. Turner; tacnije bi bilo Temer.
Up. Barton.
Taunzend (Townsend): ne Taunsend,
Tausend.
tchno-
tchno- sastavljeno: tehnomenadiel;
tehnobirokratski itd.
Tcksas (Texas), Teksasanin, -anka,
teksaski (bolje nego teksaski: v.
-ski).
tele- sastavljeno: telekomunikaeije,
teledirigovan itd.
telcfon: na telefonu (Ko je na tele-
fonu? Ostanite na telefonu i sl.) sas-
vimjc ispravan sklop, nema potrebe
da se zamenjuje sa "pored telefo-
na" i sl.
telcvizija: akcentje kratkouzlazni na
Ie iii dugouzlazni na vi. Akcent
televizija (dugosilazni na vi) smatra
se nepravilnim iz istih razloga kao i
Jugosltzvija (v. to).
tema. Spoj na temu niposto nije "ne-
pravilan", kako se ponekad tvrdi, i
besmislcno je zamenjivati ga ob-
likom 0 temi. Gde je mogucno, naj-
bolje je potpuno izbeCi rec tema:
"Pisao je 0 savremenom iivotu"
(bolje nego: 0 temama iz savre-
menog iivota), "Ija bihnesto dodao
povodom toga" (umesto: dodao na
tu temu) i sl.
tempera: tempera boje (crtica nije
potrebna).
temperament i temperamenat.
Tcncrifc i Tenerifa; na Teneriji, bolje
nego na Tel1erifama; pogresno na
Tenerijima.
178
teorijski i teoretski; teoreticar; teo-
rizirati (-izovati).
Tcrazijc, na Terazijama: ne "izgled
nekadasnjeg Terazija" nego neka-
dasnjih Terazija.
tercijaran, ne tereijalan.
termo- sastavljeno: termoelektrana,
termonuklearni, termodinamika
itd.
tetka, dat. tetki, gen. mn. tetaka;
tet(k)a Zora, ali s tet(k)a-Zorom,
tet(k)a-Zorin itd. (iii sve bez cliice:
v. CRTICA UZ IMENA).
Tetovo, tetovski, Tetovac, -ovka; teto-
vae (pasulj).
tetrapak.
Tevton (Tevtonac), tevtonski i Teuton
itd.
ti: prema P, mogucno je pisanje ve-
likim slovom Ti (Tebe, Tebi, Tobom)
i Tvoj kao izraz postovanja, ali to
spada u "licna, autorska odstupa-
nja" i ne regulise se opstim pravili-
rna.
Tibingen (Tubingen), tibingenski; ne
tibingenski.
Tihi okean iii Pacifik; tihookeanski
iii paeificki.
tik-tak, tika-taka; tiktakati, tikta(:em
(bolje nego tiktakcem).
tip-top.
TITULE i oznake zanimanja pisu se
malim slovom: inienjer Matic, prof
179
Ka.\:anin, majstor Zika, knez Milo§,
vladika Rade, Smail-aga. Velikim
slovom se pisu same kad imaju
smisao stalnog nadimka ili atribu-
ta: Hajduk Ve ljko, Kraljevic Mar-
ko. V. NADIMCI; aga; pa§a.
Odredba P 60 po kojoj bi velikim
slovol11 trebalo pisati "nazive zivih
poglavara drzava" (Predsednik,
Kralj, Papa itd.) odbacena je u no-
yom Pravopisu. Takva upotreba ve-
likog slova nije prihvacena ni za
verske titule (patrijarh. dalaj-lama
itd.) pa ni za one koje se obicno ve-
zuju same za jednu licnost, kao ji-
r e l ~ duee, kaudiljo, poglavnik.
Pisanje Vi, Va.\:, n, Tvoj ostav-
IjCI10 je kao "stilisticka mogucnost",
al i ne i kao "pravopisna obaveza".
Titule kao Njeno velieanstvo, Nje-
gova svetost patrijarh po pravilu se
pisu velikim slovom prve reci.
Skracenice dr, prof, ini. i slicne
pisu se malim slovom, ali u potpisu
obicno velikim (mada P 0 tome ne
govori), po opstem pravilu za prvo
s l o v ~ u recenici.
tj. (to jest).
Tjcllanrnen (sastavljeno prema P).
-tka. Od dvosloznih imenica, dativ i
lokativ zavrsavaju se po pravilu
sarno na -tki: tetki, patki, motki,
spletki, Vlatki itd. Izuzetak je bit-
ka, gde je obicnije bid nego bitki.
Kod visesloznih irnenica radije se
upotrebljava nastavak -ci: zagone-
tolcranlan
ci, pripoveci, II krleci (ali i zago-
netki itd., a posebno "hvala na ees-
titki ", sto je jasnije nego eestid).
tkati, tkam, oni tkajll: tkaj; tkajuCi;
tkao, tkala, tkan. Oblici tkem, tkd
i cern, ce§, mada se navode u rec-
nicima, vise se ne upotrebljavaju.
tlo (bolje), ali i tIe.
tobolac, tobolea i toboca.
tocilac (ne toeioe), mn. tocioei,
toci/aca.
tocka i tocan (toenost, netoean itd.)
uzeto je iz ruskog, dok fonetskom
razvoju sh. jezika vise odgovaraju
oblici taeka, taean itd: Pravopisom
iz 1960. bilo je predvideno da se
zadrZe same oblici sa a, ali se u
Hrvatskoj kasnije odstupilo od toga.
V. zapeta.
Togo, iz Toga, u Togu; Togoanac,
-anka, togoanski. Up. Kongo.
to jest: skraceno tj.
Tokio, iz Tokija, u Tokiju, Tokiorn (ne:
Tokijom, Tokijem); tokijski. Za
stanovnike moze se reCi Tokijac,
Tokijka.
toki-voki pogresno, treba voki-toki (v.
to).
tolerantan znaCi same "koji tolerise,
trpelj iv". Pogresna je upotreba u
smislu "koji se moze tolerisati"
(Povecanje radijacijeje tolerantno
i sl.): treba reci prihvatljiv, pod-
toljaga
no§ljiv, u granicama dozvoljenog
itd.
toljaga (bolje) i tojaga; daL -zi.
Tonkinski zaliv, ne Tonkinski. V. -§ki.
topao i topal.
topiti (se): v. rastopiti.
toplifikacija, losa, hibridna kovanica
od domace osnove i stranog nastav-
ka. Bolje je reCi daljinsko grejanje,
uvoilenje daljinskog grejanja,
odnosno izgradnja toplovoda.
top-Iista.
tor, - d o l ~ Imenice kao okupator, korn-
pozitor, ventilator, ambosodor, to-
reador itd. u gradskom govoru
najcesce imaju dugosilazni akcent
na trccem slogu, ali se za knjizevni
priznaje samo kratkouzlazni akcent
na drugom slogu, s duzinom na
trecem: okupator, kompozTtor itd.
Up. Jugoslavija.
Torkemada (Torquemada), ne Tor-
kvemada.
torpedoje m. roda, u mnozini obicno
srednjeg (torpedo).
trafo-stanica.
trans- (prefiks) pise se sastavljeno i
ne menja oblik: transgresija, trans-
saharski, transsibirski.
transcendentan i transcendentalan
(u filozofiji ova dva prideva imaju
razl iCi to znacenj e).
180
transfer, ali transverzala, transverza-
Ian (ne transferzala).
transirati (P dopusta i traniirati; ne
tranCirati).
Trasi, ne nego Trejsi (Tracy, Tracey,
prezime i zensko ime).
travka, dat. travci i travki.
trebati. Upotrebljava se bezlicno ako
je u spoju s glagolom, npr. "Svi tre-
ba da dodu" (ne: trebaju), "Treba-
10 je da znas" (ne: trebao si), "Tre-
balo bi da razmislimo" (ne: trehali
bisrno). Ako nema drugog glagola,
trebati se menja normal no kroz sva
lica: "Ne trebas mi", "Trebao mi je
njegov savet", "Sta su yam trebali
kljucevi?" Dopusteno je i kao prela-
zan glagol, npr. "Trebacemo vas"
"Trebao sam novaca", "Trebate Ii
nesto?", mada je u tom slucaju bo-
lje: "Trebacete nam", "Trebalo mi
je novaca", "Treba Ii yam nesto?".
U odnosnim recenicama kao
"Evo imena ljudi koji su trebali da
govore" pogresan je licni oblik Sll
trebali, ali ne bi valjalo ni "koji je
trebalo do govore", jer se ne slaze
sa subjektom u mnozini. U takvom
slucaju jedini izlaz je da se trebati
zameni nekim drugim glagoJom
(imati, morati itd.).
Trebinje, trebinjski, Trebinjanin (i
Trebinjac), Trebinjka.
trebovati i trebovanje su rusizmi iz
vojnog recnika, stilski neprikladni
181
u knjiz. jeziku, ali im nema prave
zal11cne.
trece- sastavljena (trecerazredni, tre-
cestepeni, trei:epozivae); retka tre-
eo- (trecoskolae, treeoskolski).
Treci rajh.
trend, anglicizam s cijom se upatre-
bom preteruje poslednjih godina.
Kadje moguce, treba ga zameniti s
pravae razvoja, sklonost, teinja,
stremljef!je, tendeneija, pojava i sl.
trencrka, daL trenerei, gen. mn. tre-
nerki,
trenutak, mn. trenuci.
treptati (rede trepteti, ijek. treptjeti),
trepcem, oni trepcu, trepcuCi i trep-
tim, ani trepte, trepted
trg: v. UUC£.
tri, trijl! itd,: v, BROJEVI (promena).
triangl; triangulaeija; triatlon (bez
j, jcr su slazene reci).
Trido. Trudeau je francusko prezime
(i u *anadi); nema razlaga da se
transkribuje Trudo, pa engl.izga-
varu.
trijumf, trijumfalan, trijumfovati,
trijumvir, trijumvirat.
trik-snimak (crtica nije abavezna, v.
CRTICA 3).
trim-staza.
trio (m.), trija, triju, triom; mn, trija
(sr.).
TRPNI PRIDEV
triput i tri puta.
trista i tri stotine, tristoti; tri hiljade,
trihiljaditi.
trodupIi, troduplo nisu knjizevni iz-
razi: treba reci trostruk, trostruko.
trogodac, trogoea, mn. trogoei,
troiposobni, troiposatni, troipogo-
disnji itd.
troje, trojiea, itd.: v. BROJEVI (zbir-
ni).
trojka: kaa dvojka (v. ta).
trostavacni: v. jednostavacni.
TRPNI PRIDEV (pasivni particip)
gradi se, u nacelu, sarna ad prelaz-
nih glagala: atuda su pagresni abli-
ci kaazaraana puska, neodgovore-
na pitanja, sudarena vozila; urn.
otecene noge, crJ...:nuta krava, balje
je otekle noge, uginl!la krava. Ipak
i ad pajedinih neprelaznih glagala
pastaje trpni pridevi kaji su defini-
tivna usli u upatrebu: diplomiran,
neeksplodiran, preuranjen, prena-
gljen, naCitan i dr. V. i l/seliti.
Ukalika je pracen nekam adred-
bam, trpni pridev mora daci i z a
imenice na kaju se adnasi. Pogresna
je "On se leCi ad zadobijenih pov-
reda na utakmici", "Magu se javiti
svi zainteresovani graaani za ku-
povinu", ,,Kupljenu robu u drugim
prodavnicama astavite na ulazu":
treba " .. ad pavreda dabijenih na
utakmici", "svi gradani (kaj i su)
trscak
zainteresovani za kupovinu", "Robu
kupljenu u drugim prodavnicama... "
V. nikad neprezaljen.
trscak, tdcan sa C, ali tdee (zbillla
imenica) sa e, sve od istog korena
kao trska.
Tdic, trsi{;ki, Trsicanin.
trti, trem, treS, oni tru i tarem, tareS,
oni tam; imperativ tri i tori; tanlc'i;
tro, tria; trven, trvena i trt, trta.
Trubeckoj: bolje Trubecki, au pade-
zima sarno Trubeckog (ne Trubec-
koja), Trubeckom, Trubeckim. Tru-
beckaja: bolje Trubecka, au pade-
zima sarno Trubecke (ne Trubecka-
je), Trubeckoj, Trubeckom. V. RU-
SKA IMENA.
truleti, truleo, trulela (ijek. truljeti,
trzt/io, tmljela) i tru/iti, tru/io, tru-
lila. Isto i za slozeni glagolistruleti
(istru/iti). Truljenje (ne trulenje).
trunka, dat. trunci.
tugovanka, dat. tugovanci.
Tuluza je nas odomaceni oblik za fro
Toulouse; ne treba pisati u m. rodu
Tuluz.
182
Tunis, tuniski, Tunisanin, -anka (ne
Tunizanin).
tupeti, ijek. tl/pjeti (postajati tup), tl/-
piti (ciniti tupim): V. otl/peti.
Tur de Frans (Tour de France).
Tuson (Tucson, u Arizoni): ne Takson.
Tuzla, tuzlanski, Tuzlak, Tuzlanka.
tuzilac (ne tuzioc), gen. tuzioca, mn.
tuzioci, tuzilaca; sa istim znacenjem
tuzitelj, tuziteljka: tuzila.m'O (ne
tuziostvo).
TV. Ova skracenica uvek se pise ve-
likim slovima. bcz tacke, a ako sle-
di neka imenica, P daje prednost
odvojenom pisanju: TVdnevnik, TV
program, TV gledaoci. Dopusteno
je i pisanje s crticom. (v. CRTlCA
5).
tvoj: V. ti.
tvorba reci, danas opsteprihvaceno
kao gramaticki tennin. Pogodnijeje
od ranijeg graaenja reCi, jer ima i
odgovarajuci pridev: tvorbeni.
tzv. (= takozvani).
u
u sa genitivom, npr. II nas, u iena, u
Cmogorar.:a dobra je kao i kod u
istom znacenju.
Vb: na Ubll, idem na Ub, bolje nego
1I Ubll itd.
uhcditi, IIbedljiv, lIbeaenje bezra-
zlozno su osudivani kao rusizmi i
trazcno jc da se zamene sa IIveriti,
lIverljiv, lIverenje (sto nije mogu6e
u recenicama kao "Ubedili su ga da
dode").
u hcsccnjc.
u bcskraj.
u bcstrag.
uhiti: ubij, lIbijmo, ubijte; lIbij boie
(Pravopis ne predvida pisanje libi-
boze).
ublcdeti, lIhiedeo (ijck. ublijedjeti,
lIblijedio, ub/ijedjela).
ubog, uhogiji, najubogiji.
u hrk.
ubuduce.
ucelo.
ucas (odmah, ubrzo).
ucauriti, obicnije nego ucahuriti (v.
caura).
ucestali, -la, -10 (ucestale pretnje i
sl.), ucestalost; nije dobra ucestan,
lIcestanost.
ucetvoro, upetoro, u§cstoro itd.
uCitcljica, lICite/jiCin.
Vcka, na UCki.
udalj; skok lIdo/j.
udaraljka, dat. udoraljr.:i.
udes: pored ranijeg znacenja slidbi-
no, dcll1as je potpuno prihvaceno i
znacenje nesrecan slucaj iIi soo-
braixljna nesreca.
udesno.
Vdine (Italija), kod nas se menja kao
mnozina: u Udinama, Siovenacko
ime je Videm.
udno (npr. udno sobe), ali: Ii dnu sobe.
udvoje.
uglas
uglas (npr. povikati uglas).
u glavu.
ugljen-dioksid, ugljen-monoksid.
ugnezditi se, ne ugnjezditi se: v.
gnezdo.
Ugri (Madari), ne Ugari; gen. mn.
Ugara; jednina (danas neuobi-
cajena) glasi Ugrin. Ugro-flnski
(ugro-finskajezicka porodica).
ugristi: ugrizen (ne ugriien).
uhleblje (ijek. uhljeblje) iii uhljebije
(po crkvenoslov. obliku).
uime.
u inat (i uz inat).
uistinu.
ujedanput; IIjedared (sastavljeno
po P 60).
ujedno.
u jesen.
uj utro i ujlltru.
uklestiti (ne ukljdtiti); ijek. IIklije-
. ~ t i t i.
ukoliko i utoliko pisu se zajedno, osim
kad koliko i toliko cuvaju svoje
posebno znacenje (P 60 daje primer:
"U koliko ga puta bude davao, u
toliko puta ce mu se i vracati").
u korak (odvojeno prema P).
ukoso.
u kostac (odvojeno prema P).
u kovitlac.
184
ukrasti, ukradell (ne ukraaell).
ukratko.
ukrivo.
ukrug (= unaokolo), ali u krug u
doslovnom znacenju (npr. Uaite u
krug).
ukrupno (= u krupnom novcu; u
glavnim crtama).
u leto.
ulevo.
ULICE i dr. U nazi virna ulica, trgo-
va, gradskih cetvrti, parkova, grade-
vina, spomenika itd. sarno se prva
rec pise velikim slovom: Bosanska
1Iliea, Trg aleksillackih rlldara,
Savski venae, Stari grad, KoslIt-
njak, SllIdenlski park, Dom sindi-
kala, Novo groblje, Pobednik, Bela
kuca itd.
Prema P 60 trebalo je i rec ulica
pisati velikim pocetnim slovom ako
dolazi na prvo mesto (Bosanska 1I1i-
ea ali Uliea bosanska). U P se istice
daje u mnogim slucajevima oprav-
danije malo slovo: "selo Lipovo,
ulica Yuka Karadzica, broj 12";
"Ostace bez struje ulice Savska,
Jaksiccva i Ratnih vojnih invalida";
takode kad je skraceno, npr. "ul.
Cirila i Metodija". Trcba izbegavati
birokratski obicaj da se rec uliea
uvek stavlja na pocetak ("u Ulici
Nemanjinoj" urn. normalnog "u
Nemanjinoj ulici"); kad to kontekst
dopusta, moze se uvek upotrebiti i
IRS
kraei naziv ("u Nemanjinoj"); pogo-
tovll jc besmisleno dodavati ulica i
ispred naziva koj i vee sadrze reci
kao hu!evw; venae, pri!az, trg itd.
("Ulica bulevar Vojvode Stepe",
"Ulica Andrieev venae" i sL).
Ulis (ne Uliks): bolje Odisej, osim
kada jc naslov romana Dz. Dzojsa
(.T. .loyce, Ulysses).
uJiti: ulij, u!ijmo, ulijte.
UJrih (Ulrich), DC Urlih; Ulrika iii
Ulrike (Ulrike), nc Urlika.
ultra- uvek sastavljeno: ultrazvuk,
ultraljubicast, ultrakratki, ultra-
levicar itd.
uludo.
umah (= u isti mah, odmah).
umalo (prilog, npr. unw!o ne za!Jo-
ravih).
u me (= u mene).
umestan, U/1/esna, umesno.
umesto (necega).
umctak; mn. umeci.
umeti: menja se kao razumeti (v. to).
umiti: urnij, umijma, umijte.
Umka: na Umki, idem na Umku, bo-
Ije ncgo u Umki itd.
umnogom(e).
ullajkrace (prilog, npr. IInajkrace
receno); ne u najkracem.
unakrst.
Unita
unakrstan, -.'Ina, -.'Ina,
unaokoio.
unapred.
unapredenje (prelazak u visi polozaj)
ne treba mesati sa unapreaivanjem,
koje podrazumeva duzu radnjll:
"Nas institut radi na unapredivanju
rne: unapredenju] poljoprivrede".
unatrag; IInatraske.
unazad nije dobro u spojevima kao
"Video sam ga unazad tri godine"
(um. pre tri gadine), "Unazad dva
mescca sve su cesci kvarovi" (um.
ad pre dva meseea).
u nedogied (odvojeno prema P).
unekoliko (= pomalo, doncklc).
u nepovrat; u nevrat (odvojeno prc-
ma P).
Unesko se pise s prvim velikim slo-
vom i menja kao nase imenice na
-0: Uneska, Unesku itd. Dopusteno
je, mada redc, i pisanje u izvornom
obliku UNESCO, UNESCO-a, da
bi se sacuvalo 0 kao sastavni deo
skracenice (pocetno slovo cngL reCi
organization).
uneti: v. -neti.
Unicef, Unicefa iii UNICEF, UNI-
CEF-a.
Unita (I'Unita, naziv itaL lista) ima u
originalu naglasak na poslednjem
slogu, pa nije preporucljivo menjati
ga po padeZima (sa" Unitol11 Of, Uni-
1I11ivcrzilct
tin dapisniki s1.). Kadje mogucno,
treba izbeci promenu, pisuci sa /i-
starn ., Unita ", dapisnik lista " Uni-
ta" i sl. Naprotiv, ime casopisa
"Rinasita" (Rinascita) naglaseno je
na slogu na, pa se moze normalno
menjati: "Rinasite", "Rinasiti" itd.
univerzitet: Univerzitet u Beogradu;
Beogradski univerzitet; Univerzitet
(veliko U ako se shvata kao skrace-
nje punog naziva). V. USTANOVE.
univerzum je matematicki iii stati-
sticki tennin; nepotrebno je u smi-
slu svemir (kasmas, vasiana).
unuka, dat. unllci; IInukin, bolje nego
l1/11,eil1.
unutar (predlog s genitivom) dobraje
i potrebna rec.
unutrasnji i unutarnji jednako su
pravilni oblici. Obicno se prvi upo-
trebljava u materijalnom znacenju,
a drugi u duhovnom (unutarnji iivot
i sl.).
unutrasnjopoliticki (ne unutarpo-
liticki); u17l1trasnjotrgovinski.
u nj (= u njega).
unjkati, IInjkav: v. h.
uoci (predlog, npr. uaCi praznika, uo-
e; hitke), ali: gledati u 06, reCi u
aei.
uokolo; 1I0krug.
u pamet; uzmi se upamet (= opameti
se).
186
upetoro.
UPITNIK (znak pitanja) mora se pi-
sati na kraju svake nezavisne upit-
ne recenice. Pogresni su primeri
kao: "Da Ii je do toga moralo doCi.
S malo vise brige za Ijude... " iIi:
"Cime se moze objasniti ovako mali
broj ucesnika. Organizatori kazu... "
U oba primera trebalo je umesto
tacke da stoji upitnik.
Upitnik se ne stavlja uz zavisno-
-upitne recenice, npr. "Pitamo se da
lije do toga moralo doci." - "Osta-
10 je neizvesno cime se moze objas-
niti ovako mali broj ucesnika." U
naslovima se upitnik moze ali ne
mora staviti, zavisno od intonacije,
npr. "Sta nam donosi novi zakon?"
i "Sta nam donosi novi zakon".
U nizu recenica koje su smislom
tesno vezane jedna za drugu, iza
upitnika moze doci i malo slovo:
Ka? zarja? - Gde je ubi/en? ka ga
je ubio? zbog cega? Sveje to asta-
10 nerazjasnjeno. 1 pri navodenju
direktnog govora, s crtom iJi bez nje,
tekst se nastavlja malim slovom:
Zasta mi je to trehala? pamisli
Petar. - Gde ste? - vikalaje stori-
ca.
uplitati, IIplicem i upletati, IIplecem.
u pocetku.
upodne.
upola.
u pomoc, ne upamac.
lX7
nposlen i IIpo§ljen: uposlenje i u p o " ~ ­
!jenjc.
n povodn (necega) dobra je kao i
povoc!OI11 (necega).
upoznati, IIjJoznavati: llpoznajuCi (nc
/ljJoznavajuCi). "Upoznali su ga 0
rczultatima u sprovodenju plana"
pogrcsno, treba: upoznali su gas re-
zultatima. Takode pogresno "Upo-
znati smo daje bilo sukoba", treba:
ohaveiiteni smo da je bilo sukoba.
uprazno (tako u recniku Matice srp-
ske, mada ga pravopisni prirucnici
ne bclezc; up. naprazno).
upraznjavati (nesto), rusizam: goto-
vo uvek moze se zameniti glagolom
haviti se (necim).
uprkos ncc'emu, ne uprkos neeega.
u prolecc.
upropastiti: kao zaprepastiti (v. to).
u protivnom.
uprstc (prilog, npr. znati uprste).
ura, recte hura (uzvik).
uranijum iii uranij (hemijski ele-
ment): Uran samo kao naziv planete
iii bozanstva.
u raskorak (odvojeno prema P).
uravnilovka je ruska rec, ali potreb-
na u nasem jeziku, jer nema od-
govarajuce zamene.
urazumiti (sc): urazumil11, oni ura-
zume; urazlIIni, -imo. -ite; urazu-
mio, -i/a"' urazumljen.
lIspcli
Urlih ne nego Ulrih (v. to).
-us (latinsko): v. -os.
usahnuti: usahnllo, -hnllia i usahao,
-hla.
use (= u sebe).
useliti. "Useljen stan" i "neuseljen
stan" nisu gramaticki pravilni obli-
ci (useljava se covek a ne stan), ali
se u nedostatku boljeg izraza mora-
ju prihvatiti. V. TRPNI PRJDEV
useljenje, ne uselenje.
usisivac, usisavac i usisacjednako su
dobri oblici (prvi je najuobicajenij i).
usitno.
uskipeti, uskipeo, llskipecc (ijek.
uskipjeti, uskipio, uskipjela) , ne
uskipiti itd.
usklicnik: u Pravopisuje usvojen ter-
min uzvicnik(v. to).
Uskrs (malou samo kadje zajednicka
imenica, uznacenjuuskrsnuce). Up.
Vaskrs.
usled: ijek. je usljed i uslijcd.
uspavanka, dat. uspavanci.
uspeti. Umesto bezlicnih oblika kao
"Ne uspeva mi da otvorim", "Us-
pelo imje da pobegnu", gramaticari
preporucuju licne ("Ne uspevam da
otvorim", "Uspeli su cia pobegnu")
iii traze cia se glagol uspeti zameni
izrazom poCi za rukom.
tiSI'll I
usput: sastavljeno, npr. "Rekao je to
nckako usput", "Svratio bih ja, ali
mi nije usput". Uz put sarno u
doslovnom znacenju (= pored puta).
usred; lIsred srede.
usta: gen. mn. ustiju ne smatra se
knjizevnim.
USTANOVE. Nazivi ustanova, pre-
duzeca, organizacija, udruzenja i
politickih tela imaju veliko pocetno
slovo sarno u prvoj reCi (i U onim
reCima koje su i same imena): Gmd-
ski sekretarijat za saobracaj, Pre-
dllzece za proizvodnju campa i pre-
diva .,Kosmaj", Energoinvest, No-
lit. Srpska demokratska stranka,
Donji dom, Palestinska oslobodi-
locka organizacija itd. Isto vazi i
za nazive skupova, kongresa, sajmo-
va, izlozbi, sportskih takmicenja i
drugih povremenih manifestacija:
TreCi meallnarodni kongres slavis-
ta, Festival malih i eksperimen-
talnih scena Jugoslavije, Olimpij-
ske igre, Sajam mode itd. Velikim
slovom, prema P, mogu se (neoba-
vezno) pisati i nezvanicni nazivi od
prideva imena mesta i vrste usta-
nove, npr. Beogradski univerzitet
(zvanicno: Univerzitet 1I Beo-
gradll), Berlinska opera i sl. V.
KLUBOVI; SPORTSKA TAKMI-
tENJA; VOJNE JEDINICE.
Ako je naziv slozen, tj. kad ozna-
cava posebno telo u okviru neke sire
organizacije, oba dela zadriavaju
188
veliko slovo plve reci: Savet gll-
vernera Narodne banke Jugo-
slavije, Izvr.\:ni odbor Udrllzenja
novinara Srbije itd. Kada speci-
ficnom imenu prethodi oznaka vrste
ustanove, njena plva rec moze se
pisati malim iii velikim slovom:
izdavacko (Izdavacko) predllzece
"Narodna knjiga "Judbalski (Fud-
balski) klub "Zeljeznicar ".
Ako se umesto punog naziva uzi-
rna sarno jedna imenica iz njega, i
ona se pise velikim slovom: szdra
je sastanak Udrllzenja, toje odlll-
ka Saveta, dopisuje se s Akademi-
jom. Ipak, pisace se malo slovo ako
je imenica odredena nekomzameni-
com iii pridevom, npr. na.\:e udru-
zenje, ovaj savet, pomenllta aka-
demija.
I za transkribovane strane nazive,
prema P, velikim slovom pise se
sarno prya rec: Stejf department,
Forin ofis, Mancester jllnajted,
Komedifransez itd. Ali ukoliko nis-
mo sigumi da druga rec nije ime,
bolje je i nju pisati yelikim sloyom.
u stopu.
u stranu.
u stvari.
usukati: kao zasukati (Y. to).
u susret.
usetati se (i kad znaci "ushodati se":
ne uzsetati).
usiroko (ali: u sirinll).
189
usiti: u§ij, u§ijmo, u§ijte.
Utah: v. Juta.
u te (= u tebe).
uteha, dat. utehi.
uto i utom (= u taj mah, u tom trenut-
kl1).
utoliko v. ukoliko.
utovarivati, utovarujem, ne utova-
rati, lItovaram.
utroje.
utrti: kao satrti (v. to).
uveee.
uvesti: uvezen (ne uvezen).
u vezi s neCim, ne u vezi necega: u
vezi s V a . ~ i m pitanjem, u vezi s tim
itd.
uvis, skok uvis (ali: 1I visinll).
uviti: lIvij, uvijmo, uvijte.
uvo, uva, pored: uho, uha. Promenu
lIveta, lIvetu, uvetom neki grama-
ticari ne priznaju za knjizevnu.
uvozan znaci "koji se tice uvoza"
(uvozne tarife i sl.); umesto lIvozna
mha, uvozne cipe/e i sl. bolje je
lIvezena mba, uvezene cipe/e.
uvrh (predlog).
uvrstiti, uvr§ten i uvr§cen; uvrstenje
i uvr§cenje; uvr§tavati i uvrsCivati.
uzbrdo (navise); uz brdo u doslovnom
znacenju.
uzlcbiti
uza: uza me, uza nj, uza se, llza te;
uza zid, uza §ta, uza straml (bolje
nego uz stranll) itd.
uzavreti: menja se kao vreti (v. to).
u zdravlje (odvojeno prema P).
u zimu.
uz inat (i u inat).
uzjahati,lIzja§em, oni llzja§u.
uznos.
uzor-majka, uzor-dete itd.
uz put: v. usput.
uz to.
Uzun-: v. Hadzi-.
uz vetar.
UZVICNIK (znak uzvika). Pravila 0
pisanju velikog slova posle uzvic-
nika ista su kao i za upitnik (v. to).
V. i: NAVODNICI
uzvodu.
Uficka republika (v. GEOGRAFSKA
IMENA).
ufitak, mn. u ~ i c i .
ufivo: sastavljeno, kao i drugi prilozi
slicnog sastava (uce/o, ukratko,
ll/udo itd.), mada ga PR ne beldi.
uflebiti (ne uzljebiti), uz/ebljen;
ijek. ui/ijebiti, ui/ijebljen.
v
v. Englesko w na pocetku reCi ispred
samoglasnika kod nas se prenosi sa
v (ne sa u): Vajld (Wilde), Voren
(Warren), Vest (West), Vilkins
(Wilkins) itd.
U spanskom, b izmedu vokala
ima zvuk slican nasem v, ali se kod
nas prenosi sab: Kuba, lbanjes, San
Sebastijan itd. lzuzetak su samo Ha-
vana (sp. la Habana) i Kordova
(Cordoba), imena koja u svim
evropskimjezicima po tradiciji ima-
ju v. lme iii nadimak Cordobes tre-
ba prenositi kao Kordobes (ne Kor-
doves).
Vaclavske namjesti se kod nas upo-
trebljava kao mnozina, dok je u
ceskomjednina sr. roda. Najbolje je
prevesti taj naziv kao Vaclavski (ili
Vaclavljev) Irg.
vaga, na vagi.
vagon-restoran; vagon-li.
vajda, uvajdili se siroko se upotreb-
Ijava u knjiz. jeziku i pravilno je kao
ijajda.
vakuum, vakuumiran, ne vakum, va-
kumiran.
Valas (Wallace: P predlaze da se
zadrzi kao tradicionalno, mada bi
blize eng!. izgovoru bilo Volas).
van (u stranim imenima): v. de.
vandalisticki (cesto u prevodima sa
engleskog) ne nego vandalski.
vannastavni; vannaucni: vannacio-
nalan (i izvannastavni, itd.).
vapiti: vapijem, vapijes, oni vapiju i
vapim, vapis, oni vape.
varijanta, gen. mn. varijanala. bolje
nego varijanti. V. GENITIV MNO-
tINE (imenice i. rada).
variti nije preporuCljivo u znacenju
zavarivali. Umesto vurilac, varilac-
ki bolje je zavarivac, zavarivacki.
varka, dat. varci, gen. mn. varki.
Vaskrs je crkvenoslovenski oblik: u
obicnom govoru nema razloga da
mu se daje prednost nad narodnim
oblikom Uskrs.
191
vaskularni (koji se tice krvnih sudo-
va): ne vaskulni.
vas dobija veliko V u kurtoaznim izra-
zima Va§a visosti, Va.§e velicanstvo,
Vi:I.i'e preosve.i'tenstvo i s1. Vidi i:
velicanstvo; Vi.
vaska, dat. va§ki i va§ci, gen. mn.
va.i'aka i va.i'ki (pored: va.\', gen. mn.
va§iju).
vat: gen. ml1. vati; vat-cas, vat-sat.
Vavilon, Vavilonjanin, vavilonski.
vaza, bolje nego vazna.
v.d. (vrsilac duznosti).
ve-ce (nuznik), ve-cea iii WC, WC-a
(BLI" BLI,-a); nc vc.
vecina s imenicom u genitivu trazi
glagol u jednini (Vee ina /judi
podriava ovu odlllku). ali nije
pogresan ni glagol u mnozini (sla-
ganje po smislu: Veeina /judi
jJodriavaju OVll odlllkll).
vegetarijanac, vegetarijanka, -ans-
ki, - ~ n s t v o , ne vegeterijanac itd.
VEKOVI: v. RAZDOBUA.
Velaskez iii Velaskes (Velazquez):
v. -ez.
vcle- sastavljeno: veleizdaja, vele-
po§tovan itd.
veJicanstvo je titula kralja i kraljice,
odnosno cara i carice, dok se
visocanstvo (iii visost) upotreblja-
va za pnnceve i princeze.
vcrcsija
U obracanju pise se malim slo-
yom ("Nadamo se, velicanstvo, da
cete... ", P) ali velikim Va.i'e veli-
canstvo, a neobavezno veliko Nj u
zamenicama treceg lica (Njegovo,
Njeno velicanstvo). V. njegov; va§.
Velika Gospojina (praznik); Velika
Morava.
veliki: Petar Veliki i s1. (v. IMENA
VLADARA); Velika Morava; Veli-
ka Britanija; Veliki petak (v. PRAZ-
NICI). Vidi i:pisati velikim slovom.
Veliki medved, Velika kola (saz-
veZde).
VELIKO POCETNO SLOVO: v.
Bog; BOZANSTVA; CRKVE; de;
GEOGRAFSKA IMENA; IMENA
NARODA; ISTORIJSKA IMENA;
ISTORIJSKI DOGADAJI; KLU-
BOVI (IMENA); MALA SLOVA;
MARKE; Mesec; NADIMCI; NAS-
LOVI; NEBESKA TELA; OCENE;
ODLIKOVANJA; POKRETI; PRA-
ZNICI; PREDMETI; RAZDOB-
LJA; revolllcija; SPORTSKA TAK-
MICENJA; STRANE SVETA; Sun-
ce; sveti; TITULE; ULICE; UPIT-
NIK; USTANOVE; Vi; VOJNE JE-
DINICE; ZAKONI; Zemlja; ZNA-
CI ZODIJAKA; ZIVOTINJSKA
IMENA; i pojedine reci.
veresija: smatra se da treba tako da
glasi i u ijek. (ne vjeresija), posta
nije izvedeno od reci vera (vjera),
nego je turskog porekla.
Versace
Versace (Versace), Versacea, Ver-
saceav; ne Versace, Versaci.
Versaj (Versailles), versajski, balje i
danas abicnije nega Versalj, ver-
saljslei.
veseli me: v. raduje me.
Vestinghaus (Westinghouse), ne Ves-
tinghauz. V. s i z (izgavar).
ves-masina (s crticam; balje: masina
za pranje).
vesticji, balje nega vesticiji.
veza: v. u vezi.
veibanka, dat. veibanci.
Vi, Vas, Vam(a), Va.L u paslavnaj
prepisci (ali ne i u drugim vrstama
tekstava) uabicajena je da se pisu
velikim slavall1 kad se adnase na
jcdnu asobu. Up. ti.
via (kao lat. rec, npr. Bee via Budim-
pdta); Cirilicam sarno Bl1ja.
viceadmiral, vicekralj, viceSampion
itd.
Vicenca (Vicenza), ne Vicenca.
video: video-uredaj, video-leaseta, vi-
deo-le/ub, video-spot itd. P dapusta
i advajena pisanje, a uvek advajeno
u viseclanim spajevima kaa video i
audio uredaji, video og/asi i rek-
lame.
video-rikorder i video rikorder. U
istam znaeenju maze se upatrebiti i
magnetoskop. s pridevam magne-
loskopski.
192
Vidovdan: v. PRAZNICI.
vijoglav, vijoriti se (sa j).
Vilja. Prezime Villa u italijanskam se
izgavara Vila, u spanskam Vilja:
taka i Panea Vilja (Pancho Villa).
Viljem (BI1JbeM) nije pagadna tran-
skripcija za eng!. William i srodna
imena iz drugih jezika. Balje je en-
gleska ime prenasiti kao Vilijem, a
iz drugih jezika prema izvarnom
abliku: nemaeki Vilhelm(Wi/he/m),
halandski Vilem (Willem) itd.
viljuska, dat. gen. mn.

vinovnik je rusizam, ali ga ne treba
adbacivati, jer ima nesta drugaeije
znaeenje nega nasa rec krivac.
virtuoz, virtuozan, virllloski, vir-
tuozitet ili virtuozl1ost: ne virtouz,
virtouzan.
Vis, viski (abicnije nega vfski).
visocanstvo nije isto sto i velicanstvo
(v. to). Upatreba velikog paeetnag
slava kaa za velicanstvo. V. i nje-
gov, vaS.
visok, visi, najvW (ne vis/ji ni
visociji).
visokoucen, visokokvalifikovan (v. i:
KV), visokokvalitetan, visoko-
frekvenlan, visokoka/orican, vi-
sokoradioaktivan; visokocenjen,
(uvek sastavljeno
po P).
193
visost: kao visocanstvo (v. to).
viSe-manjc.
vitamin: vitamin B, vitamin C itd. iIi
B-vitumin. C-vitamin itd. (P pise
Be-vitamin, Ce-vitamin).
Vizantija (driava), vizantijski i vi-
2untinski. Vizantinac (bolje nego
Vizantijac); Vizant (staro ime Cari-
grada, au prenesenom smislu i Vi-
zantije), vizantski.
vizitkarta.
vizuelan (obicnije) i vizualan.
vkv. (malim slovima): v. KV
VLADARI: v. IMENA VLADARA.
vladika, dat. vladici.
vlaga, dat. vla::i.
vlastela ide s glago10m u mnoiini (kao
gospoda, braca): vlastela su bila
liZ kralja. ne vlastela je bila.
vlastcoski, vlasteostvo i vlastelski,
vla.l'felsfvo.
vlat maze biti i. i m. rada: .I've vlati,
svi vlatovi.
VMA: v. Vojnomedicinska akademi-
.I
a
.
vocka, dat. vocki, gen. mn. vocaka.
vodcnicaje mlin na obali reke iii pa-
toka; pogresno se upotrebljava za
rucne sprave (vodenica za kafu -
treba: mlin za kafu).
vodic, ne vodic.
VOKATlV
vodovodzija (BO,llOBOI,lI1ja), famili-
jamo.
vodstvo, ne vocstvo.
Vojin, Vojislav, ne Vain itd.
VOJNE JEDINICE. Nazivi vojski,
paravojnih formacija,jedinica, gar-
nizona i vojnih oblasti pisu se ve-
likim slovom prve reCi: Jugoslo-
venska narodna armija, Sesta flo-
ta, Zbor narodne garde, Banjalucki
korpus, Skopska armij.l'ka oblast;
taka i: Sremski Font, lstocnifront,
TreCi ukrajinski Font itd.
vojno: PRbeleii samo sloiene prideve
koji se pisu sastavljeno, kao vojno-
geografski, vojnoistorijski, vojno-
tehnicki, vojnomedicinski, vojno-
sanitetski, vojnoobavestajni itd.
Ipak, ani kao vojno-pomorski.
vojno-civilni morali bi se pisati s
crticom, jer su u njima oba dela
ravnopravna. Poneki se mogu pisati
na oba nacina, zavisno ad tuma-
cenja, npr. vojnopoliticki (koji se
odnosi na vojnu politiku) i vojno-
-politicki (vojni i politicki). V.
SLOtENI PRIDEVI.
Vojnomedicinska akademija, skra-
ceno VMA (izgovor "ve-em-a", ne
"ve-me-a").
Vojtjeh (Vojtech, ceski); Vojceh
(Wojciech, poljski).
VOKATIV (peti padei). Imeniee sa
zavrsetkom na prednjonepcani su-
glasnik(c, r1, C, di, S, i, ij, nj,j) dobi-
voki-[oki
jaju u vokativu nastavak-u: Maticu,
kovacu, kicosu, lupeiu, konju, zma-
/11 itd. Otuda i Milosu, Radosu itd.,
bolje nego Milose, Radose. Za
il1leniee na-r javlja se i nastavak-e
i nastavak -Ii: care, profesore, gos-
podaru, frizeru, pastire i pastiru,
pisare i pisaru itd.
Vokativ jednak nOl1linativu do-
pustenje (ne i obavezan) u sledecil1l
slucajevima: (1) za imeniee kao
macak, patak, tetak od kojih je
nemoguce napraviti vokativ na -e;
(2) za prezil1lena na -ek, -ak, -ec,
-ac, npr. Macek, Cicak, Paljetak,
Krivee, Sremee, Bunusevae, Ko-
larae, Ibravae (ali i: Kolarce, Ibrav-
ce); (3) za strana imena i prezime-
na na -k, -g, -h, -c, npr. Diek, Zak,
Dag, King, Hajnrih, Erih, Bah,
Franc, Kae itd.; (4) za prezimena na
-ov i -in (v. pod -ov); (5) za musli-
manska imena kao Salih, Refik,
Abdulah (gde se javlja i nastavak
-U.· Refilm, Abdulahu).
Licna imena na -a (i. i m.)
uglavnom imaju vokativ jednak
nominativu: Marija!, Nikola!, Lu-
ka
l
, Marta!, Olga!, itd. Nastavak
-0 dobijaju dvoslozna imena s du-
gouzlaznim akeentom, kao Mara,
Lj ilja, Goea, Boia, Zika itd. (Mara!,
Ljiljol itd.). Imena na -ica dobijaju
u vokativu zavrsetak -e: Miliee,
Daniee itd. Za muska imena kao
Periea, loviea, Radojiea gramaticari
propisuju vokativjednak nominati-
194
vu, alije i tu mnogo obicniji nasta-
yak -e: Periee, loviee itd.
voki-toki (od eng!. walkie-talkie): ne
toki-voki.
Volga, na Volgi.
volt, gen. mn. volta i volti.
volja za nesto (npr. volja za rad), ali i
za neCim.
Vorcester pogresno um. Vuster (v. to).
Vomer braders (Warner Brother!))
iIi skraceno Vomer. Ne treba pisati
"Vorner bros" jer je Bros. samo
skraceniea od Brothers.
votka, dat. votki.
VOZILA: v. MARKE.
void: malim slovom prema P.
Vranjska Banja. V. BANJE.
vrapcji i vrapciji (drugi oblikje laksi
za izgovor).
vraiji (bolje) i vraiiji.
vrci: v. vditi.
vremenom. Bolje s vremenom, npr.
"Gradovi se s vremenom menjaju",
"S vremenom je postajao sve raz-
drailjivij i" i s1.
vremenski period: prva rec je su-
visna.
vreti (ne vriti); vrim, vris, oni vru;
radni pridev vreo, vrela (ekavski i
ijekavski) iii vrio, vrela (samo
ijek.). lednako se menjaju i slo-
zenice provreti, uzavreti itd.
195
Vrhnika, u Vrlmiki.
Vrhovcc, Vrhovca (ne Vrhoveca): v.
-ec.
vrhovnik: malo v. Up. poglavnik.
vrlo i veoma podjednako su dobri
lZraZI.
Vrnjacka Banja. V. BANi£.
vrstan, vrsna, vrsno.
vrSilac (ne vrSioc), mn. vrSioci,
vdilaca.
vrsiti, vrCi (zito). U novije vreme upo-
trebljava se s istim oblicima kao i
glagol vrSiti (= obavljati); po stari-
joj promeni infinitiv glasi vrCi iIi
vreCi (ijek. vrijeCi), sadasnje vreme
vr,l;em, vr§es, oni vrhu, zapovedni
Vus\cr
nacm vrsi, vrsimo, vrsite, radni
pridev vrhao, vrhla, trpni pridev
vr,l;en. Isto i slozeni glagol ovrCi,
ovreCi (ijek. ovrijeCi) odnosno
ovrsiti.
vrsiti (= obavljati). Treba izbegavati
upotrebu glagola vr,i'.;iti, izvditi,
izvr,l;avati sa imenicom tamo gde se
isti pojam moze oznaCiti posebnim
glagolom: umesto vrSiti pregled
bolje je pregledati, um. vrsiti za-
menu - zamenjivati itd.
vruc, vrilcl, najvrilC'i.
vucji (bolje) i vUl'iji.
Vuster (Worcester), ne Vorcester;
vustersir(ski) sos (Worcestershire
sauce).
z
z u spanskomjeziku uvek se izgovara
kao s, ali se kod nas u mnogim ime-
. . ..
l1lma prenosl prema plsanJU, npr.
Zapata, Zamora, Alkazar, Lazariljo,
Somoza, Gonzaga. Novi P je tran-
skripciju saz propisao kao normal-
nu. osim ispred bezvllcnog suglas-
nika. npr. Velaskez (Velazquez),
Kusko (ClIZCO), i u onim imenima
gde je "uslo u obicaj s", npr. Sara-
gosa (Zaragoza), Pansa (Panza).
Vidi i -ez.
U italijanskom z se nekad izgo-
vara kao C a neki put kao odgo-
varajucu zvucni suglasnik (sliveno
d ~ ) ; posto ovog drugog glasa nema
u sh., 1110ra se uvek prenositi kao c:
Enco (£I1Z0). Macini (Mazzini),
Manconi (Manzoni), Cavatini
(Zavattini), Katancaro (Catanzaro)
itd. Zbog slicnosti s odgovarajucom
nasom recju neki put bi se mogla
prihvatiti i transkripcija z: Gazeta
(Gazzetta), Zefireli (Zeffirelli).
za. U sh. se predlozi ne mogu upotre-
bljavati uz glagol u infinitivu: sto-
ga su pogresni svi spojevi kao "To
je za poludeti" (treba: Toje da covek
poludi), "To je za ne verovati" (tre-
ba: To je neverovatno), "Je Ii burek
za ovde iii za poneti" (treba: iii ga
nosite i sl.) V. nadati.
Pogresan je predlog, padez ili
oboje u spojevima kao sklonost za
rasipanjem (treba: ka rasipanju),
pritisci za povecanjem cena (tre-
ba: za povcC'anje cena iii da sc
povecaju cene), re§enost za pro-
menama (treba: da se ostvare pro-
mene i s1.). Vidi: volja; zahtev.
Bezrazlozno su pojedini grama-
ticari osudivali upotrebu predloga
za uz glagole kretanja, npr. "Sutra
polazim za Skoplje", "Ova roba ide
za Italiju".
zai protiv, za iii protiv nije dobro
ispred imenice: zo i protiv moder-
nizac[je, za iii protiv strucnog obra-
zovanja (treba: za modernizacijll i
protiv nje. za strucno obrazovanje
iii protiv njega). Ispravno je u
197
priloskoj upotrebi (bez imenice),
npr. "Ima glasova za i protiv",
"Jestc Ji za iii protiv". Up. sa i bez.
zabadava.
zabavnomuzicki (koji se tice zabavne
muzike); zahavno-muzicki (zabav-
ni i mllzicki). V. SLOtENl PRI-
DEVI
zahelcska: kao beleska (v. to).
zabiti: zabij, zabijmo, zabijfe.
zablesnuti (ekavski), zahljesnufi
(samo ijck.). V. blesak.
zaboga; za hoga miloga.
zacclo.
zaccniti sc (od smeha, placa, kaslja) i
zacenuti se; zacenim se, oni se
. .
zacenc 1 zacenem se, Oill se zacenu.
zacrtati u metaforickoj upotrebi nije
pogrdno, ali ga treba umereno
upotrebljavati, jer su izrazi kao
zacrtana linija, zacrtane smernice,
zacrfani putevi razvoja i s1. postali
sablon 11 odredenim vrstama po-
litickogjezika.
zacviieti, zacvileo, zacvilece, ijek.
zacviljeti, zacvilio, zacviljela: ne
zacvilit i.
zacas; za casak.
zacauriti se, obicnije nego zaea-
huriti se.
zacetak, mn. zaeeci.
zacuditi: v. eudi me.
Zi\GRADA
zacudo; za eudo veliko.
zadatak, mn. zadaci.
zadavati: zadajuci, l1e zadavajui.:i. V.
i: ZAPOVEDNl NACIN.
zadnji u znacenju poslcdnji nije
pogrcSno: nastalo je normalnim
prosirenjem prostornog znacenja
(ono sto je zadnje u nekom redu is-
tovremeno je i poslednje pri broja-
nju). Kako je pokazao M. Ste-
vanovic, takva upotreba prideva
zadnji srece se kod mnostva dobrih
pisaca, od Vuka i Danicica pa do
nasih savremenika.
zadnjonepcani.
zadugo; za dugo vremena.
zadevica. Pravilno bi bilo zadevica
(ekavski) odnosnozacijevica (ijek.),
ali je oblik sa if mnogo obicniji i u
ekavskim i 11 ijek. krajevima (nalazi
se i kod Vuka i u recniku JAZU).
zagasito-: V. BOJE.
zagonetka, dat. zagonefki i zagone-
ci, gen. mn. zagonetaka (bolje nego
zagonetki).
zagovarati (nesto): upotreba u zna-
cenju zastupati, braniti, zauzimati
se za (nesto) nije uobicajena kod
dobrih stilista. CeSca je imenica
zagovornik (necega) - ko se zauzi-
rna za nesto, branilac, pristalica.
ZAGRADA. Znak interpunkcije koj i
se odnosi na tekst u zagradi stavlja
se i sam u zagradu, npr.: "Pedagozi
zagrcbati
se zale da televizija (zar sarno ona?)
odvraca mlade od citanja." - "Za-
htevali su (u aprilu!) da se pojaca
grejanje." Tacka se stavlja u za-
gradll samo ako je i eela receniea u
njoj, npr.: "Od pristanista do eentra
stigli smo za 35 minuta! (Autobus
na istoj rclaeiji putuje preko dva
sata.)" U protivnom tacka dolazi
van zagrade, npr.: "On kaze da Sll
vozila bila u kvaru (to je istina)."
Uglaste zagrade [ 1upotreblja-
vaju se u naucnim i kritickim tek-
stovima kad zelimo u eitirani tekst
da ubaeimo sopstvene napomene,
dopune iii ispravke. Isti znak se
predvieta za slucaj zagrade u zagra-
di, ali takva upotreba nijc mnogo
rasprostranjena, i P savetuje da je
umesto dva para zagrada bolje isko-
ristiti zareze, ertc, iii izmeniti sklop
receniee.
Receniea "mora ostati gramaticki
pravilna i kad se izostavi zagradeni
tekst" (P tacka 205 a): stoga su
pogrcsne receniee kao "On trosi
mnogo (ali svoje novec) i niko nema
prava da nad njima bdi ida ga zato
prekoreva", gde je umesto zagrada
trebalo staviti zareze iii erte.
zagrebati i zagrepsti (v. grebati).
zagrizcn, u znaccnju zadrt, okoreo,
/anatican, normalno se upotreblja-
va u knjiz. jeziku. Drugo je zagri-
zen, trpni pridev od zagristi (npr.
zagrizena jabuka).
198
zahtcv za neCim (npr. zahtevi za
pravednijom raspodelom) danas je
svc cesca konstrukeija (po ugledu
na imenieu zelja), ali je pravilnije
zahtev za ne§to, zahtevi za pravilni-
ju raspodelu.
zahvaliti, zahvaljivati, ne: zahvaliti
se, zahvaljivati se (osim kad znaci
odreCi se, npr. "Zahvalio se na casti,
predlazuci da mesto nj ega UZll1U
nekog mladeg").
zahvaljujuci. Stilski je neprikladno
upotrebljavati ovu rec za negativne
pojave (zahvaljujuCi nesta§ici, zah-
valjujuci slabom zdravlju, zah-
valjujl/Ci kritikama i s1.): treba reci
zbog, usled, pod dejstvom itd.
zahvatati, bolje nego zahvacati.
zainat.
zaintrigirati (prema franeuskom)
maGi pobuditi radoznalost, zago-
licati, kopkati.
zajahati, zajasem (ne zaja§im) , oni
zajasu.
za kad(a) (sarno odvojeno, prerna P).
zakasniti, zakasnio sam, ali kao
pridevzakasneli, zakasnela, zakas-
nelo (npr. zakasnele rcforme i s1.).
zakazati: u spojevima kao urc(laji su
zakazali, zakazala je organizacija
pasla i s1. bolje je upotrebiti izne-
vcriti, izdati, pokvariti se, otkazati
poslusnost.
199
zakljucak i zakljuciti upotrebljavaju
se Ll politickom recniku pogresno
kao da znace odluku, uz izostavlja-
njc pojma treba. Npr.: "Donet je
zakljucak da se ogranici radno
vremc" umesto: "Doneta je odluka
da se ogranici ... " iii: "Donet je
zakljucak da treba ograniciti ...".
"Zakljuceno je da se krivci pozovu
na odgovomost" umesto: "Odluceno
je da se krivci pozovu..." iii: "Za-
kljuceno je da krivce treba pozvati
na odgovomost".
ZAKONI. Prema ostem pravilu za
naslove (v. NASLOVI), nazi vi za-
kona i drugih pravnih akata pisu se
s vclikim pocetnimslovomprve reci,
npr. Zakon 0 upravnom postupku.
Nije reseno kako treba pisati nazive
zakonskih predloga, koji pocinju
rccju naert, prednacrt, predlog i s1.
Upraksi se i tu najcesce pise veliko
samo prva rec (npr. Predlog zako-
no 0 osnovnom obrazovanju), mada
ima argumenata i u korist pisanja
prerjlog Zakona... odnosnoPredlog
Zakona...
zakonomcran, zakonomernost: ru-
sizmi koji se najcesce mogu zame-
niti nasim recima zakonit (zakoni-
tost), redovan, pravilan itd.
zakratko.
zakutak, mn. zakuci.
zalagati se, zalazuci se (ne zala-
gajuCi).
zapadna
zaliha, dat. zalihi (P dopusta i zalisi).
zalistak, zaliska, mn. zalisci, zalista-
ka (na biljci; u srcu); zalizak, zolis-
ka, mn. zalisci, zalizaka (deo kose).
zaliti: zalij, zalijmo, zalijte.
zalog i zaloga.
zamalo (u znacenju: umalo, samo §to
ne, uskoro iii za kratko vreme), ali:
za malo vremena, za malo novca
itd.
za me (= za mene).
zamerka, dat. zamerei.
zametak, mn. zamed.
zamnom.
zanavek.
zanemarujuci kao pridev (,,Ima raz-
lika, ali su zanemarujuce", "u
zanemarujucim kolicinama") po-
gresno je, treba zanemarljiv.
zanemeti, zanemeo, ijek. zanijemje-
ti, zanijemio, zanijemjela. Oblik
zanemiti "uCiniti nemim" ne upotre-
bljava se. V. -iti.
zaneti: v. -neti.
za nj (= za njega).
zapad: v. STRANE SVETA.
zapadna (Zapadna) Evropa, zapad-
noevropski; Zapadna Morava; Za-
padno rimsko carstvo (P dopusta i
Zapadnorimsko carstvo). V. GEO-
GRAFSKA IMENA.
zapaljcnjc
zapaljenje, ne zapalenje; zapaljenj-
ski (ne zapaljenski).
zapeta je rusizam, kao i tocka (v. to).
Pravopisom iz 1960. usvojenje ter-
minzarez, koji je danas definitivno
prihvacen u skolama, pa nema ra-
zloga za vracanje na zapetu.
zaplitati, zaplicem i zapletati, za-
pldem.
zapodenuti, rede zapodeti i zapodes-
ti: zapodenem, zapodenes itd.;
zapodeo, -la, zapodeven, zapode-
nut i zapodet.
zaposlen, zaposlenost, zaposlenje i
(retko) zaposljen, zaposljenost,
zaposljellje.
ZAPOVEDNI NACIN (imperativ).
Glagoli koji u 1. lieu sadasnjeg vre-
mena imaju zavrsetak -ijem (npr.
pi/em, ubijem) imacej u sva tri ob-
Iika zapovednog nacina: pij, pijmo,
pijte, ubij, ubijmo, ubijte. Tako isto
i popij, (napij, otpij itd.), bij (sabij,
izhi), prcbij, prabij, nabi), zabij
itd.), kri} (otkri), pokri), sakrij itd.),
.iii) zasij, prisi) itd.), Ii) (ulij,
doli), odlij, dij itd.), savij (pre vi).
zavij, navij, uvij, odvij itd.), brij
(obrij, izbrijJ i drugi. Pogresni su
obliei kao ubi, popi, obri se, sasite,
dolite itd.
Kod ostalih glagola sa glasomj u
osnovi oblik imperativa zavisi od
duzine vokala koji se nalazi ispred
togaj u sadasnjem vremenu. Akoje
200
kratak, zapovedni nacin zavrsavace
se na -j, -jmo, -ite: braj, brajmo,
brojte (tako i: izbraj, prebraj itd.),
kroj (prekroj, itd.), laj, podoj,
pradaj (od pradati), zadaj (od za-
dati), itd. Ako je vokal u sadasnjem
vremenu dug, nastavei zapovednog
nacina bice -ii, -jim0, -jite: gaji,
gajimo, gajite; taji, zataji, bleji,
prodaji (od pradavati), zadaji (od
zadavati), itd.
V. i pojedinacne glagole.
zaprega, dat. zaprezi.
zapreka, dat. zapreci.
zaprepastiti: zaprepascen, -scenost
i -stenost; zapre-
pascenje i -stenje; zaprepasCivati i
zaprepastavati.
zaprSka, dat.
zarana (prilog).
zardati (ne zahraati).
zaredom kao prilog (npr. triput zare-
dom) najbolje je pisati sastavljeno,
mada ga PR ne beldi.
ZAREZ. Od svih znakova inter-
punkeije zarez ima najraznovrsniju
i najslozeniju upotrebu, koja se
sarno manjim delom moze podvrg-
nuti strogim pravilima. Osnovl1o
nacelo je da se zarezom odvajaju
receniee iii delovi receniea ako se
njima iznosi nesto posebno, naknad-
no dodato, a da se zarez ne stavlja
ako su smislom tesno vezani za os-
201
tali deo teksta. Tako npr. "Bio je
dan, kad su Ijudi na poslu" (= a da-
niu su Ijudi na poslu); "Bio je dan
kad su Jjudi na poslu" (= bio je radni
dan). - "Mi cemo, prema tome,
odrediti troskove" (= Mi cemo, dak-
Ie...); "Mi cemo prema tome odre-
diti troskove" (= na osnovu toga
cemo ih odrediti). U mnogil11 slu-
cajevima zarez se moze ali ne mora
upotrebiti, zavisno od toga koliko
isticel110 vezu s ostalim delom tek-
sta: "U Americi(,) bez sumnje(,)
rade drukcije." - "Vreme prolazi(,)
a ti si i dalj e bez stana."
Redovno se zarezom odvaja vo-
kativ: "Dejane, pobogu, sta to ra-
dis?"' -- "Sedi, prijatclju!" - "Vi to,
deco, ne mozete ni zamisliti." Ta-
kode je zarez obavezan posle rece-
nica u inverziji, tj. kad zavisna
rccenica dolazi pre glavne: "Kad
nam jc to rekao, zaprepastili smo
sc" - "Sta si trazio, to si i nasao."
- "Ne znajuci sta da radi, obratio
sc policij i."
ZAREZ ISPRED "KOJI" pise se u
onim slucajevima kad odnosna
rccenica pruza dopunski podatak 0
prethodnoj imenici, nicim ne suza-
vajuCi njeno znacenje, npr.: "Polja-
ci, koji su vekovima bili pod tudom
vladavinom, znaju sta to znaci."-
"Kriza se pogotovu oseca u operi,
koja zahteva vece izdatke." U tak-
vim sluc'lievima uvek se moze iska-
zati isti sl11isao pretvarajuci recenicu
ZAREZ ISPRED ..NEGO"
sa koji u nezavisnu recenicu ("Po-
ljaci znaju sta to znaci: oni su ve-
kovima bili ... " itd.).
Zarez se ne sme pisati kada
recenica sakoji ogranicava znacenje
prethodne imenice, npr.: "U roma-
nima koje je objavio posle 1860.
pustolovni duh ustupa mesto mcdit-
acijama" (= same u tim, ne i u ra-
nijim romanima). - "Posmrtno ce
biti odlikovan policajac koji se go-
lim rukama bacio na atentatora"
(samo taj policajac), itd.
Isto vazi i za odnosne recenice
koje pocinju saciji, kakav, §to, gde:
sa zarezom "Oni ne mogu racunati
na naftu, cija ce nalazista uskoro biti
iscrpljena" (= ani ne mogu racunati
na nattu. Njena ce nalazista... itd.);
bez zareza "Roditelj i Cija se deca
vracaju sa zimovanja treba da dodu
pred skolu" (samo ti roditelji), "Me-
sto na Jadranu gde ce se odrhti
tumir zasada nije poznato" (samo
to mesto), itd.
ZAREZ ISPRED "NEGO" i dr. Pre-
ma clanovima l87e(2) i 191 c(5)
Pravopisa, ispred nego i vee ne pise
se zarez ako prethodi neki kompa-
rativ iii izraz ne sarno: "On se bo-
lje spremio nego ostali", "Izgubio
je ne samo te beleske vee i sve licne
isprave", "Gomile otpadaka ne
same sto ruzno izgledaju nego su i
stetne po zdravlje". U drugim
slucajevima ispred veznika suprot-
nog znacenja (nego, vee, a, ali, a
zarzali
kamoli) moze se pisati zarez, npr.
"To nije bio onC) nego njegov brat",
"Nije bio na CetinjuC) vee u Beeu",
"Ti si krivC) a ne on", "Zadatak je
tehkC) ali ne i neostvarljiv". Neee
se pisati zarez u spojevima kao
jedna ali vredna, mlad a iskusan,
gde se ceo izraz oseea kao jedna
celina.
zarzati (ne zahrzati).
zasad(a) (sastavljeno, prema P, u
znaeenju privremenosti, npr. "za-
sad(a) se dobro drzi"; odvojeno, za
sad(a) , kad znaei namenu, npr.
"nesto za sad(a) a nesto za kas-
nije").
za se (= za sebe).
zasclak, zaseoka i zaselka; mn.
zaseoci i zaselci: zaselaka.
zasigurno (= svakako, bez sumnje:
tako u rceniku Matice srpske, mada
ga pravopisni priruenici ne beleze).
zaspati: sadasnje vreme je zaspim,
zaspiL. oni zaspe, ne zaspem,
zaspd.. (sto su obJici od glagola
zasuti=zatrpati). Pojedini grama-
tieari ipak smatraju da u 3. lieu nmo-
zine treba dopustiti i oblik zaspu,
zbog veJike rasprostranjenosti.
zastalno (prema PR; obienije je za
stalno).
zasukati, zasucem, oni zasucu; zasu-
Ci, -Cimo, -Cite (promena kao vikati,
vicem). Gramatieari ne dopustaju
202
oblike zasuci, zasucimo, 0111 za-
suku.
zasvagda.
zasiti: zasij, zasijmo, zasijte.
zatamneti i zatamniti: kao potamne-
ti (v. to) i potamniti.
zatim (= potom), ali: "Ja za tim ne bih
zalio".
zato (= stoga, otuda); za to (npr.:
"Nisam kriv za to"; "Svi smo za to
da se rad nastavi"). Nije dobar spoj
zatojer: treba zato sto iIi sarnojer.
Ne preporueuje se ni zato da: um.
"Kazem to zato da se ne brinete
uzalud" bolje je "Kazem to da se
ne biste uzalud brinuli".
zatrti: kao satrti (v. to).
zatrudncti, zatrudnela. zatrudnece,
ijek. zatrudnjeti, zatrlldnjela. Ne
zatrudniti.
zatvoreno-: v. BOJE.
zauvek.
za uzvrat CPR dopusta i spojeno pisa-
nje, zallzvrat).
zavidan, pored toga sto znaei "koji
izaziva zavist iIi divljenje", "pri-
liean", "nesvakidasnji" (npr. zavid-
na veliCina, zavidan lIspeh), moze
biti i sinonim za zavidljiv (zavidan
covek). Pogresno se primenjuje na
negativne pojave, npr. "Ispoljili su
zavidnu kolieinu neznanj a".
zavijutak, mn. zavijllci.
203
zavisan (koji zavisi od nekoga, ne-
cega); ne zavistan, osim kad znaci
ZClvidljiv.
zavrsetak, mn. zavrSeci.
zaziveti: prvobitno znacenje je po-
ziveti, ostati dugo uzivotu. U nasem
vcku prvi put je zabelezeno znacenje
poceti ziveti, a odatle i razviti se,
uhvatiti korena i sl. U politickom
recniku poslednjih godina takva
upotreba se rasirila do te mere da je
postala moda koju dobri stilisti izbe-
gavaJu.
zbirka, dat. zbirci.
zbiti: zbij, zhijmo, zbijte.
zbrda-zdola.
zdesna, ne s desna.
zecji (boljc) i zeciji.
zejtin, ne zeitin. U knjiz.jeziku treba
dati prednost reCi ulje.
zelembac, ne zelenhac.
zeleneti se, zeleneo se, ijek. zelenjeti
se, zelenio se, zelenjela se. Glagol
zeieniti "ciniti zelenim" gotovo se
nikad ne upotrebljava. V. -iti.
Zeleni kontinent (Juzna Amerika).
Up. Crni kontinent.
Zcmaljac iii Zemljanin (stanovnik
planete Zemlje). Up. Marsovac.
zemlja: s velikim Z kao naziv plane-
te, as malim u znacenju tlo i u svim
ostalim znacenjima. Primeri: dva-
deset kilometara iznad zemlje, ali
ZNACI ZODIJAKA
sto hiljada kilometara daleko od
Zemlje; avion salje signale stanici
na ali kosmicki brad salje
signale stanici na Zemlji; "U av-
gustu rnnogi meteori padaju na Zem-
lju", ali "Meteor je pao na zemlju u
Kanadi".
Raketa zemlja-
vazduh, s crtom (ne crticom) bez
razmaka, prema P.
Zemlja izlazeceg sunca (Japan),
Zemlja hiljadu jezera (Finska). V.
GEOGRAFSKA IMENA.
zen budizam (v. CRTICA 4).
Zenica, zenicki, Zenicanin (i Ze-
nicak), Zenicanka (i Zenickinja).
zgoditak, mn. zgodici.
Zimbabve: u nedostatku boljihmogu
se upotrebiti oblici zimbabveanski,
Zimbabveanac, -anka.
Zimerman (Zimmerman), Zineman
(Zinnemann), sa Z ako su americka
prezimena.
zimus: v. -so
zlosrecan i zlosretan.
Zmaj Jova, Zmaj-Jove, Zmaj-Jovin
itd. (crtica neobavezna); Jovan Jo-
vanovic Zmaj (uvek bez crtice).
zmijolik.
ZNACI ZODIJAKA nisu normirani
uP, ali posta imaju svojstva imena,
treba ih pisati velikim slovom, npr.
Lav, Devica, Strelac, Vaga itd.
znacaj an se cesto pogresno upotreb-
[java mesto znatan, npr. "Utrosena
su zanacajna sredstva". Recenica
"Javile su se znacajne razlike" bice
ispravna ako se htelo reci da su raz-
like vazne iii da nesto posebno zna-
ce, ali ne i ako se mislilo na znatne
(prilicne, osetne) razlike. Na isti
naCin, beznacajan (nevazan) treba
razlikovati od neznatan (sitan).
znacka, dat. znacki; gen. rnn. zna-
caka i znacki.
ZNAK PITANJA: v. UPITNIK.
Zodijak (veliko Z). V. ZNACI ZODI-
JAKA.
204
zoolog, zoologija, zooloski; zooloski
vrt (s velikim Z kad je naziv od-
redene ustanove); zoo-vrt, zoo (ne
ZOO).
zreti (= sazrevati): zrem, zres, oni zru,
a takode zrim, zris, oni zre; zreo,
zrela (ekavski i ijekavski) i zrio,
zrela (sarno ijek.). Jednako se me-
njaju i slozeni glagolisazreti, dozre-
ti, itd.
zubatac, zubaca, rnn. zubaci, zuba-
taca.
zverka, dat. zverki, gen. mn. zverki.
zvizdukati, zviiducem (pored zviz-
ducem, sto je fonetski pravilnije ali
neuobicajeno).
v
Z
ialibozc (prilog).
zalilae (ne ialioe), rnn. ialioci, iali-
loca.
ialopojka, dat. ialopojei, gen. mn.
::olopojki.
Zana (Jeanne, fro Z. ime) bolje nego
Zan, da bi se razlikovalo od muskog
Zan (Jean). V. -e (FRANCUSKO).
iandar i iondarm.
iaoka, dat. iaoei, gen. mn. iaok6
(rctko iolaka).
Zarkoervcn (sastavljeno).
iar-ptiea.
zbun (danas retkodibun).
zdcrati, iderem; naiderati se, naide-
rem se; preiderati se, preiderem se.
Ne smatra se pravilnim idrati,
naidrati se. Oblikidreti (ij ek. idri-
.feti) uglavnom se cuva jos sarno u
slozenici proidreti (v. to).
zcga, iegi i iezi.
zeludae, ieluea, mn. ielud. iell/da-
ca.
zeljezara, ieljezo, ieljeznica, ieljez-
nicki itd. ijekavski su oblici: ekav-
ski je ielezara, ielezo, ieleznica,
ieleznicki itd.
zena borae, iena astronaut itd. (bez
crtice).
zeniti (se): v. oieniti.
zenka, dat. ienki, gen. mn. ienki.
Zenmin zibao, Zenmin zibaoa, Zen-
min zibaou (bolje nego iibaa,
iibau).
ZENSKA IMENA sa zavrsetkom na
suglasnik, prema clanu 103 e Pra-
vopisa, mogu ostati nepromenjena
iii se menjati kao da se zavrsavaju
na -a: Kannen, Karmene, Kanne-
ni, Karmenin itd. Kod rnnogih ime-
na kao Nives, Ines, Ingrid, Liv, Pi-
lar itd., a posebno kod engleskih kao
Dzin (Jean), Seron (Sharon), Meri-
lin (Marilyn) itd., najbolje je izbeCi
promenu po padeZima. Up.: -e,
FRANCUSKo.
ZENSKA PREZIMENA
ZENSKA PREZIMENA. Oblici kao
"Simiceva" od pocetka naseg veka
upotrebljavali su se za neudate, a
"Simicka" za udate zene. Danas se
nastavak -ka sacuvao samo u fami-
lijarnoj upotrebi, pa se mora reCi
"Simiceva", "Tacerava", itd. uko-
liko se ne navodi licno ime. Nije
dobra "Seles je pobedila" i sl. V. i:
IME I PREZIME.
ZENSKI OBLICI za nazive zani-
manja i polozaja cesto nedostaju, iii
su nepogodni zbog familijarnog
prizvuka (ministarka,
ambasadorka itd.). Tamo gde pos-
toje, npr. predsednica, urednica,
saradnica, Citateljka, prevoditeljka,
lekarka, nema razloga da se za zenu
upotrebljava m. oblik (predsednik
itd.). Posebno treba paziti da ne
dode do gramatickog nesklada
izmedu imenice i glagola: umesto
"Ministarje izjavila... " treba naves-
ti ime i prezime doticne zene-mini-
stra. Umesto premijer iii ncpri-
kladnog premijerka, moze se reci
predsednica vlade.
zetelac, ne ieteoc; mn. ieteoci, iete-
laea. V. -ioe; -(lOC.
zeti (ne injeti). Ostali obliei kao kod
glagolapoinjeti (v. to).
zidak, iitka, iitko; iitkiji, najiitkiji i
iidi, najiidi.
zigolo, iigoloa.
zilavka, dat. iilavci i iilavki.
206
ziri, iirija, mn. iiriji.
ziro-racun (neobavezna crtica: v.
CRTICA 3).
Ziskar je osnovni deo u dvostrukom
prezimenu Ziskar d'Esten (Giscard
d'Estaing); ako se ne uzima puni
oblik, upotrebljava se samo Ziskar,
a nikada samo D'Esten.
ZIVOTINJSKA IMENA pisu se s
velikim pocetnim slovom ako pred-
stavljaju vlastito ime odredene zivo-
tinje (Sarulja, Zelenko, Brundo,
eule, Fifi, Belka itd.); ako su upo-
trebljena samo kao oznaka za boju,
pasminu i sl. pisu se malim slovom
Uarulja, zelenko, rundov, i1lea
itd.).
zleb (ne iljeb); ijek. ilijeb.
zlezda (ne iljezda); ijek. ilijezda.
Pridev ilezdani (ijek. iljezdani) iii
ilezdni (ijek. ilijezdni).
zmigavac i migavac.
Zode (pOli. Jorge), ne Zorge.
zuljiti, iulje ga ruke, iuljile su ga ruke
i iuljati, iuljaju ga, iuljale su gao
Zupancic (Oton): nije opravdano
Zupancic, mada ga PR tolerise kao
"tradieionalno".
zurka, dat. iurki.
zuteti se, iuteo se, ijek. iutjeti se, iu-
tio se, iutjela se. Retko se upotreb-
Ijava glagoliutiti, "Ciniti zutim". V.
-iti.
207
zvakati bi prema fonetskirn zakonirna
trebalo da irnaivacem, ivaces, dok
bi ivacem, ivacd bilo od oblika
ivatati. U praksi su danas ostali
sarno oblici ivakati, ivacem, iva-
cd. Up. zviidukati.
Zvakati
За оне који још увек нису сигурни
како се шта пише:
x Велика и мала слова
x Састављено и растављено писање речи
x Интерпункција
x Правописни знаци
x Скраћенице
x Писање туђих речи

ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА

Великим почетним словима се пишу властита имена, и то:
а) лична имена и презимена: Милорад, Здравко, Ана, Јована, Петровић, Сувајџић, Јовановић;
б) надимци и атрибути ако се сами употребљавају или су срасли с именом и постали његов
саставни део: Миша, Гоца, Јован Јовановић Змај, Душан Силни, Ричард Лављег Срца, Петар
Велики;
в) имена божанстава: Јупитер, Афродита, Зевс, Аполон;
г) имена животиња и грађевина: Шарац, Јаблан, Вучко, Сава центар, Криви торањ у Пизи;
д) имена припадника народа: Србин, Црногорац, Мађар, Грк;
ђ) имена становника градова, крајева, земаља, држава, континената: Новосађанин, Пироћанац,
Нишлија, Бачванин, Југословен, Европљанин, Аустралијанац;
е) имена небеских тела: Сунце, Земља, Месец, Кумова слама, Марс, Венера;
ж) имена континената, држава, насељених крајева и места ( све речи у њима осим везника и
прилога) : Европа, Србија, Црна Гора, Хорвешка, Мачва, Далмација, Лика, Београд, Тршић, Нови
Сад, Босна и Херцеговина, Брод на Купи, Јужна Америка, Двор на Уни;
з) имена мора, река, језера, планина и друга географска имена: Дунав, Палић, Копаоник,
Морава, Јадранско море, Фрушка гора, Плитвичка језера, Балканско полуострво; ако се састоје
из више речи, пишу се великим почетним словом само прве речи, а друге само ако су властите
именице: Јужна Морава, Бели Дрим.
и) имена улица и тргова: Студентски Трг, Железничка улица, Београдска улица; ако се састоје из
више речи само се прва реч пише великим словом а остале малим словом изузев властитих
имена: Булевар Николе Тесле, Улица Петра Петровића Његоша;
ј) имена празника: Божић, Ускрс, Бајрам, Ђурђевдан, Нова година, Први мај;
к) називи установа, предузећа, друштава: Матица српска, Основна школа "Младост", Војвођанска
банка, Београдско драмско позориште, Српско певачко друштво, Спортско друштво " Партизан",
Медицински факултет у Београду, Организација уједињених нација;
л) називи књига, часописа, новина, књижевних дела: Општа енциклопедија, Наш језик, Борба,
На Дрини ћуприја, Свет компјутера;
љ) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима - ов, - ев, - ин: Марков,
Милошев, Марин, Босанчева, Београђанкина, Југословенов.
Великим почетним словом се пише:
а) прва реч у реченици:
Спушта се ноћ. Ледена киша добује у прозоре. Где су људи? Нема живе душе! Улице су пусте. ;
б) прва реч после две тачке када је управни говор међу наводницима:
Ал' говори Муса Арбанаса:
"Приђи, Марко, не замећи кавге,
ил' одјаши да пијемо вино. . . ";
в) наставак писма иза наслова ако се писмо наставља у новом реду, и то без обзира да ли се иза
наслова ставља зарез или узвичник:
Драга мама,
Твоје писмо сам примила тек јуче иако. . .
Или
Драга Љиљо!
Молим те, немој се љутити што се ретко јављам. . .
Великим почетним словом пишу се заменице Ви и Ваш из поштовања према особи којој се пише:
Драги наставниче, Јављамо Вам се одмах по доласку у летовалиште. На путу смо се држали
Ваших препорука. . .
Малим словом се пише:
а) наставак управног говора ако је био прекинут уметнутом реченицом ради неког објашњења;
а пример:
"Хоће ли сви", питао је директор на збору ученика, "помоћи у уређењу околине школе?";
б) наставак реченице после управног говора, на пример:
"Хоћемо! " - одговорили су сви присутни ученици.
"Кренимо на посао, онда, одмах после састанка" - повикаше неки ученици. ;
в) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима - ски, - шки, - чки, нпр. :
новосадски, београдски, европски, чешки, нишки, суботички, амерички, крагујевачки;
г) заменице ви и ваш кад се у писму не обраћа само једној особи већ групи или кад се пише
допис некој установи, фирми, друштву; нпр. :
Основној школи "Ј. Ј. Змај",
Обавештавамо вас да је. . .

САСТАВЉЕНО И РАСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ

Састављено се пишу:
а) сложенице које имају само један акценат и у којима се први део не мења, на пример: Београд
( Београда, Београду) , голорук, пароброд, писмоноша, бездушан, југозападни, преполовити,
извући;
б) називи становника насеља иако се имена тих насеља састоје од две акцентоване речи и пишу
се одвојено; на пример: Новосађанин ( према Нови Сад) , Белоцркванка ( према Бела Црква) ,
Бјелопољац ( према Бјело Поље) ;
в) присвојни продеви изведени од назива места ако се састоје од две акцентоване речи, нпр.
горњомилановачки ( према Горњи Милановац) , јужноамерички ( према Јужна Америка) ,
кривопаланачки ( према Крива Паланка) ;
г) речца не уз именице и придеве с којима сраста у сложенице, на пример:
- незнање, нечовек, незахвалност, незналица, небрига, непријатељ;
- непознат, неприродан, незрео, неписмен, невелик, невидљив;
д) именице преподне и поподне кад означавају у целини време дана пре 12 сати или после 12
сати, на пример: Цело поподне/ преподне смо те чекали. Али, кад се овим изразом означава неки
тренутак пре или после 12 часова, пише се растављено, нпр. : Доћи ћу сутра пре подне, одмах
после доручка. ;
ђ) сложени прилози као: малопре, покадшто, гдекад, гдегде, наједном, напамет, отприлике,
снеруке и предлози: поврх, наместо, украј, уочи, подно;
е) речца нај- у суперлативу описних придева, на пример: најлепши, најлакши, најбољи, најјачи,
најједноставнији.
С цртицом између првог и другог дела пишу се полусложенице, ако сваки од саставних делова
чува свој акценат и ако се први део не мења по падежима. Тако се пишу:
а) вишечлани називи места, на пример: Херцег- Нови ( из Херцег- Новог, у Херцег- Новом) , Иванић-
Град;
б) две именице од којих једна одређује другу, а заједно означавају један појам, на пример: баш-
чаршија, радио- аматер, рак- рана, ауто- пут, генерал- мајор, генерал- потпуковник;
Растављено се пишу:
а) речца не у одричним облицима глагола, на пример: не знам, не верују, не долазимо, не питај,
не може; изузетак су одрични глаголи нећу, немам, немој, нисам;
б) одричне заменице нико, ништа, никоји, ничији, никакав кад се употребљавају с предлогом, на
пример: ни за кога, ни са ким, ни у чијем, ни пред каквим, ни за којим;
в) речца ли уз глаголе у упитним реченицама, нпр. Хоћеш ли доћи? Верујеш ли ми? Знаш ли то?
и у упитним реченицама са да, на пример: Да ли би ми помогла? Да ли имаш новца?

ИНТЕРПУНКЦИЈА

У писању се ради јаснијег приказивања онога што хоће да се каже, употребљавају поједини
знаци који се заједно називају интерпункција или реченични знаци.
Знаци интерпункције су: тачка, зарез, тачка и зарез, две тачке, наводници, упитник, узвичник,
заграде и црта.
Тачка се ставља на крају обавештајне - потврдне и одричне реченице, на пример: Сваки дан
учим за испит. За испит не учим редовно.
Зарез се као знак интерпункције употребљава често и у различитим реченичним ситуацијама.
Пошто је једно од основних начела српског правописа слободна ( логична) интерпункција, за
употребу зареза је најважније правило да се оно што је у мислима тесно повезано, што
представља једну целину, не одваја зарезом, а делови који чине целину за себе, одвајају се
зарезом од осталих делова реченице.
Зарезом се одвајају:
а) речи и скупови речи ( истоврсни делови реченице) у набрајању: Миша, Дренко, Ненад и Срђан
су отишли на излет. Понели су и добре хране, и безалкохолних пића, и друштвених игара. ;
б) независне реченице кад нису повезане везницима: Дошао је, поздравио се, добро вечерао и
нестао. ;
в) паралелни делови реченице кад су у супротности: Задатак је тежак, али занимљив. Поклонићу
теби а не Игору. Нисмо летовали на мору, већ у планини.
г) реченице које су у супротности: Касније смо кренули, али смо стигли на време. Ви сте пошли
раније а ипак сте закаснили. ;
д) реченице у инверзији ( кад се зависна реченица налази испред главне) , на пример: Кад се
спремим, позваћу те телефоном. Ако можеш, помози ми. Иако сам знала, нисам одговорила на
сва питања. ;
ђ) реч или скуп речи који су накнадно додати или уметнути у реченицу: То је, дакле, твој
воћњак. Све ћу ти, наравно, испричати. Ти си у праву, неоспорно. ;
е) вокатив и апозиција су, такође, накнадно додати у реченицу, па се одвајају зарезом, на
пример: Ви ћете, децо, добити слаткиша. Теби ћемо, бако, донети воћа. Дела Иве Андрића,
јединог југословенског Нобеловца, преведена су на многе језике. ;
ж) узвици исто нису саставни делови реченице, па се одвајају зарезом: Ух, што је хладно! Ох,
што ме боли зуб! О, стигла си?! ;
з) уметнуте реченице на пример: У мом селу, које је једно од најуспешнијих у воћарсту, готово
сви гаје малине. ;
и) између места и датума, на пример: Сомбор, 15. август 1991. У Новом Саду, 2. априла 1957.
Тачка и зарез се употребљавају:
а) између реченица које су у сложеној реченици мање повезане са другим реченицама, на
пример: Кад смо се срели, поздравили смо се, разговарали о школи; нисмо помињали недавну
свађу. ;
б) између група речи које се разликују по сродности, на пример: На пут ћу понети: одећу, обућу,
кишобран, хигијенски прибор; књиге, свеске, прибор за писање; друштвене игре, фудбал и
рекет за стони тенис.
Две тачке се се стављају:
а) иза речи којима се најављује набрајање, а испред онога што се набраја, на пример: На пијаци
купи: сира, јаја, кајмака, меса, салате и лука. ;
б) испред навођења туђих речи ( управног говора) ; нпр. Рекао нам је дословно: "Новац за
екскурзију је обезбеђен".
Наводницима се обележавају:
а) туђе речи кад се дословно наводе. На пример: Улазећи сви заграјаше "Срећан ти рођендан! ";
б) речи које се употребљавају с иронијом и којима нечему не жели да се да супротно значење.
Знам, ти си "вредница". Донео је твој "велики пројатељ".
На крају упитних реченица ставља се упитник, а иза узвичних реченица, као и иза мањих
говорних јединица које се изговарају у узбуђењу, повишеним гласом, ставља се узвичник, на
пример: Како си? Шта радиш? Ух, што сам гладна! Не вичи! Пожар! Када се питање изговара
повишеним гласом иза њега се стављају и упитник и узвичник; нпр. Он положио?! Не даш?!
Заградом се у реченици одваја оно што се додаје ради објашњења претходне речи или дела
реченице, на пример: Интерпункција ( реченични знаци) доприноси јаснијем изражавању.
Именске речи ( именице, придеви, заменице и бројеви) мењају се по падежима. За време Првог
светског рата ( 1914 - 1918) владале су несташице хране, одеће и лекова.
Црта се пише:
а) Уместо првог дела наводника у дијалогу и то у штамшаним текстовима, а други део се
изоставља; и на крају управног говора се пише црта ако се реченица наставља и објашњава
нешто о управном говору; на пример:
- Ко је то био? - Упита мајка.
- Мој друг.
- Зашто га ниси позвао унутра?
- Журио је - промрмља Милош. ;
б) кад се жели нешто истаћи, или нагласити супротност, неочекиваност; на пример: Пођем ја,
кад - нигде никог. Све сам научила, све знам - не вреди, збунила сам се.

ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ

Правописни знаци се употребљавају уз поједине речи за разлику од интерпункције која се
употребљава у реченици.
У правописне знаке се убрајају: тачка, две тачке, неколико тачака, црта, цртица, заграда,
апостроф, знак једнакости, знаци порекла, акцентски знаци и генитивни знак.
а) Тачка се као правописни знак употребљава:
- иза скраћеница: нпр. , итд. , сл. , тј. ;
- иза редних бројева када се пишу арапским бројкама: 15. март 1991. године.
Тачка се не пише иза редних бројева написаних арапским бројкама када се иза њих нађе други
правописни знак ( зарез, заграда, црта или који други) ; нпр. :
О томе ћете наћи информације на 119, 120, 121 и 122. страни.
На неким спратовима ( 2, 4. и 5) су покварене електричне инсталације.
На 10- 15. километру ћеш угледати планинарски знак.
б) Две тачке се као правописни знак пишу:
- између бројева или слова којима се исказује неки однос и читају се "према". На пример:
Резултат утакмице је 2: 1 у корист "Црвене Звезде".
Коренски самогласник се смењује о: и: а у речима пловити - пливати - поплавити.
в) неколико тачака ( најчешће три) стављају се:
- уместо изостављеног текста и у испрекиданом тексту; на пример:
Предлози су: код, поред, у, са.. .
Кад се воз зауставио, он се појави. .. и рече: "Дивно је вратити се кући".
г) црта се као правописни знак употребљава:
- између бројева уместо предлога до, нпр. :
Купи 10 - 15 килограма кромпира.
Иво Андрић ( 1892 - 1975) је добио Нобелову награду за књижевност.
Ако се испред првог броја налази предлог од, црту не треба писати већ исписати и предлог до;
на пример: Први светски рат је трајао од 1914. до 1918. године.
- између назива градова и других места да би се означио правац кретања, на пример:
Пут Београд - Ниш има велики привредни значај.
- између два или више имена којима се означавају тако тесно везани појмови да они чине један
појам. : Утакмица "Црвена Звезда" - "Партизан" је увек најзначајнија утакмица која се игра.
д) цртица се као правописни знак пише:
- између делова полусложеница: радио- апарат, ауто- механичар, фото- апарат, аеро- митинг;
- при растављању речи на слогове на крају ретка;
- у сложеним или изведеним речима у којима се први део пише бројем а други део словима:
150- годишњица, 40- тих година прошлога века, 15- годишњак;
- између скраћеница и наставка за облик, на пример:
Према Танјуг- овој вести, до рата међу сукобљеним странама неће доћи. Културна сарадња са
УНИЦЕФ- ом је добра.
ђ) заграда као правописни знак:
- служи да означи оба облика речи о којима се говори, нпр. :
Предлог с( а) ус инструментал средства се не употребљава.
- ставља се иза редног броја или слова којима се означава нови одељак: 1) , 2) , 3) итд. - а) , б) ,
в) итд.
е) апостроф се ставља уместо изостављеног слова: Је л' то тачно?
ж) знак једнакости се употребљава између речи да би се означила њихова једнака вредност, а
чита се: једнако, равно, исто што, јесте. На пример:
химба = сумња, тата = субјекат ( у реченици)
з) знаци порекла су > и < . Употребљавају се у стручним текстовима.
- знак > се чита "дало је" или "развило се у", нпр. :
твојега > твоега > твоога > твога;
- знак < се чита "постало је од", нпр. :
црњи < црн - ји; јуначе - јунак –е
и) акцентски знаци се бележе у стручној литератури ( обично из граматике) и у обичним
текстовима кад је потребно да се означи реч која се од исте речи у суседству разликује само
акцентом; нпр. :
Сâм сам то увидео.
Дошао је да дâ оглас.
ј) генитивни знак се ставља на крајњи вокал генитива множине кад је потребно означити
разлику овога облика од других облика, најчешће генитива једнине исте заменице. На пример:
Из примерã можете закључити о тој појави. Значи, генитивним знаком је назначено да је то
генитив множине, односно да се из више примера може закључити, а не само из једног.

СКРАЋЕНИЦЕ

У српском језику постоје две врсте скраћеница:
I Скраћенице које настају скраћивањем речи у читању се изговарају потпуно, као да нису
скраћене. И оне се међусобно разликују, а најчешће се употребљавају следеће:
а) скраћенице код којих се скраћивање означава тачком:
бр. ( број) тзв. ( тако звани) ж. р. ( женски род)
уч. ( ученик) и сл. ( и слично) в. д. ( вршилац дужности)
стр. ( страна) тј. ( то јест) о. г. ( ове године)
б) скраћенице за мере, величине, новчане јединице које се пишу без тачке:
m ( метар) g ( грам) USD ( амерички долар)
cm ( центиметар) t ( тона) EUR ( евро)
km ( километар) l ( литар) JPY ( јапански јен)
kg ( килограм) dcl ( децилитар) GBP ( британска фунта)
mg ( милиграм) hl ( хектолитар) SI T ( словеначки толар)
Пошто су то међународне скраћенице пишу се латиницом.
в) Без тачке се пишу и следече скраћенице: др ( доктор) , гђа ( госпођа) , гђица ( госпођица) .
I I Скраћенице које су настале од првог слова или слога сваке речи у вишесложним изразима
( сложене скраћенице) читају се различито:
а) неке се читају потпуно као да су сви деливи речи написани, а пишу се без тачке, нпр. :
ВПШ - Виша пословна школа
УН - Уједињене нације
ПТТ - Пошта, телефон, телеграф
б) неке постају речи па се читају као скраћенице и мењају по падежима, нпр. :
Била сам у САД- у. Из САД- а сам донела компакт дискове са оперском музиком.
в) скраћенице преузете из страних језика пишу се како се изговарају и мењају се по падежима,
нпр. :
Унескова помоћ земљама у развоју је драгоцена.
Помоћ у храни и лековима је стигла од Уницефа.

ПИСАЊЕ ТУЂИХ РЕЧИ

У српском језику, као и у другим језицима, има много речи које су преузете из језика других
народа и прилагођене нашем језику. Такве речи данас и не осећамо као позајмљенице, на
пример: пушка, чарапа, кошуља, сат, сапун, краљ и др.
У другу врсту позајмљеница или туђица спадају речи које осећамо као речи страног порекла.
Такве речи треба употребљавати с мером: кад за њих нема замене, у научним текстовима, у
областима технике и сл.
За писање позајмљеница постоје утврђена правила:
I Речи из класичних језика ( грчког и латинског) су се одомаћиле у нашем језику и у научној
терминологији и прилагодиле духу нашег језика, па се пишу онако како се изговарају:
астрономија, инструмент, субјекат, хемија, гимназија, хирургија; Цицерон, Олимп, Хомер,
Аристотел, Вавилон, Цезар итд.
I I У писању речи из живих језика има мало разлика.
а) Заједничке именице и придеви пишу се онако како се изговарају у језику из којег су преузете,
али прилагођено нашем писму и гласовном систему. На пример: спикер и твист се у нашем језику
не могу изговорити као у енглеском. У овакве позајмљенице спадају речи: гулаш, амбалажа,
интервју, корнер, офсајд, дует, бас, бифе, шофер, компјутер и многе друге.
б) Туђа властита имена пишу се различито:
* изворно, онако како се пишу у језику из којег потичу, ако се на српском пишу латиницом, на
пример: Ernest Hemingway ( Ернест Хемингвеј) , Boccaccio ( Бокачо) , Shakespear e ( Шекспир) ,
Chicago ( Чикаго) , New York ( Њујорк) , München ( Минхен) , Zürich ( Цирих) ; у том случају се у
загради пише како се име изговара, и то само кад се помиње први пут;
* онако како се изговарају ( фонетски) кад се на српском пишу ћирилицом; у том случају се, кад
се први пут помене име, у загради пише изворно;
* фонетски, без обзира на наше писмо, кад су речи из словенских језика који се служе
ћирилицом ( руског, бугарског, македонског итд. ) ; на пример: Јесењин, Николај Гогољ, Лав
Толстој, Јаневски, Глигоров итд.
в) Имена многих страних градовa, земаља и друга географска имена пишу се фонетски и
ћирилицом и латиницом ако су већ дуго прилагођена духу нашег језика, на пример: Њујорк, Беч,
Венеција, Мађарска, Рим, Солун итд.

o NAMENI I UPOTREBI RECNlKA

Cilj je ovog recnika da na sto sazetiji i pregledniji naCin pomogne u teskoeama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izrahvanju. SastavIjen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe reci. OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim "teskim" glasovima (c ie, h,j i slicno), medu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obimao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje, iIi kad se u istom slogujavljaju i drukCije oblicke neizvesnosti. Tip upotrebljenih slava (obicna, polucma, kurzivna) nema veze s pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi. Za svaki oblik treba smatrati daje dobar ukoliko nije drukcije receno. Izvestan broj pojmova obraden je pod opstim nazivom, koji je stampan velikim slovima, npr. DATUMI, GENITIV MNOZINE, IMENA NARODA i sl. VeCina odrednica data je u obliku zasebne reci, ali ima i takvih koje se odnose na pojedini glas iIi slova, na pocetak iIi zavrsetak reci. Stoga, ako se u recniku nc nude odredena rec, treba potraziti njen sufiks iIi zavrsni deo: dermatitis pod -itis, kuprdki pod -ski, preneti pod -neti, itd. IVANKLAJN

NAPOMENA UZ CETVRTO IZDANJE

SKRACENICE

U ovom izdanju dodato je blizu 500 novih odrednica, a mnoge druge su preradene i dopunjene. Izbacene su odrednice koje su se odnosile iskljucivo na hrvatsku varij antu. Pravopisna tumacenja uskladena su s novim Pravopisom Matice srpske (1993), uz izvesna mala odstupanja koja su naznacena kao takva. Za pojedine reci i dalje se upucuje na Pravopis iz 1960. godine (skracenica P 60), buduCi da je on imao znatno obimnij i recnik, ada su nj egova osnovna nacela zadrzana i u novom Pravopisu.

dot. - dativ engl. - engleski fro - francuski gen. - genitiv gr. - grcki ijek. - ijekavski izg. - izgovara se ital. - italijanski knjiz. - knjizevni lat. - latinski m. -muski mn. - mnozina nem. - nemacki P - Pravopis srpskogajezika, priredili M. Pesikan, 1. Jerkovic i M. Pizurica, Matica srpska, Novi Sad 1993.

P 60 - Pravopis srpskohrvatskoga knjizevnoga jezika, Novi Sad - Zagreb 1960. port. - portugalski PR - Pravopisni recnik (u Pravopisu iz 1993) PR 60 - Pravopisni recnik (u Pravopisu iz 1960) sh. - srpskohrvatski sr. - srednji sp. - spanski um. -umesto up. - uporedi v. - vidi z. - zenski

A

a, nepostojano: v. NEPOSTOJANO a.

ABC: v. Ej-Bi-Si. Abdulah: v. VOKATIV. Aboridzini (ne Aboridzani: engl.
Aborigines). Potreban izraz, pod uslovom da se ne upotrebljava kao zajednicka imenica umesto uroaenik iIi starosedelac, nego s velikim slovom kao nacionalno ime allstralij skih domorodaca.

-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva, Bora, Misa itd. menjaju se kao i imenice z. roda na-a: od Pere, Peri, za Peru itd. U ijek. krajevima ova imena glase Pero, Ivo itd. i imajll dvojaku promenu (v. -0). Francuska muska imena na -a bolje je menjati kao imenice m. roda: Mara (Alarat) , Maraa (Marata) , Marau (Maratu) itd. Ipak se za pojedina imena 1I0bicajila promena kao u z. rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali pri izvomom pisanju Dumas, Dumaoa, Dumasu, Dumasov). V. -e (FRANCUSKO). V. i fMENICE MU,S'KOG RODA NA -a: SKRACENfCE NA -a.
aa. Dvostruko a javlja se u imcnima kan Baas (v. to), Baal (fe'licki bog), Varlaam (iz srednjovekovne knjizevnosti), "Haarec" (izraelski list), Caadajev (ruski knjizevnik: neopravdano P 60 sazima ovo ime u Cadajev).

ad (podzemni svet), adski: bolje had,
hadski.

adhezija, adhezivan, adhezioni, adherentan (ne ath-). adresant znaCiposiljalac (pisma i s1.); primalac je adresat.

aero- uvek sastavljeno: aeroklub, aeromiting, aerozaga(1enje itd.

Afganistan, aji;anistanski su pravilniji oblici, ali se kod nas upotrebljavaju samo Avganistan, avganistanski. Tennin Afgani (Avgani) iIi Afganci (Avganci), koji oznacava najbrojniju naciju na podrucju Av-

Za prave age i begove (istorijske licnosti) titula se posle imena pise s crticom: Smail-aga. pise se sastavIjeno s imenom: Avdaga. aifa. dat. dat. 6. alkar uvek bezh. ne Ejzenstejn. Sinjska alka. ali ga strogi stilisti ne odobravaju. ala (azdaja. alarki. Alitalija (Alitalia. Omeraga. alci. ganistana. aga i beg. RUSKA IMENA. (Pravopis ne daje osnova za pisanje malim slovom ahi/ol'a peta. eudoviste) obienije i bolje nego hala. Korason (Coraz6n) Akino. alka (dat. a kamoli. Mehmedbeg itd. Ibrahim-beg. ajarolasi. ajvar. Akino (Aquino). akt: mnozinajeaktovi u znacenj 1I "slika nagog tela". mn. alijansa. alfa cestice (crtica neobavezna). ne Akvino. alibiji) znaCi prvenstveno "dokaz da se u vreme izvrsenja krivicnog dela okrivljeni nalazio na drugom mestu". . zahtevajuci da se kaze "staviti u altte" i sl. mn. alatka.) AiSa i Ajsa. Afehmed-aga. alapljiv ne nego halapljiv. agro. ne Beninjo. V. alfa: alfa zraci. aktualnost. alga. postupak". hajde. Ajzenstajn. preuzet iz latinskog. vazduhoplovna kompanija): ne Al Italija. obicnije nego hajvar. gen. agrotehnika itd. beta igama zraci (bez crtice). Gazi Husrev-beg itd. mn. ajatolah. Suljaga. CRTICA 5. Aguilar. mn.) izgovara se Agilar. V. alatki. Akira (Kurosava. Benigno (Benigno).aga 8 aksiom i aksioma. Prosireno znaeenje "izgovor" iIi "opravdanj e" nastalo je u americkom engleskom i danas se prenelo i u druge jezike. ajd (bez apostrofa). Aguirre (sp. ajde. obienije nego aktualan. aktuelnost. algi i alga. algi. mn. akri u (retkom) znacenju "ein. akord6 i akorada.spojeno: agrokombinat.) iii akra (sr. Poneki gramatieari su bez stvarnog razloga zabranjivali oblik akra. Agire. aktuelan. obicnije nego halka. akord: gen. gen. Sveta alijansa. gen. Ako se dodaje sarno iz postovanja iii u sali. alibi (mn. treba razlikovati od termina Afganistanci (Avganistanci)stanovnici iii drZavljani Avganistana. Ahilej (bolje). ali i Ahil: sarno ovo drugo u izrazu Ahi/ova peta. alki).) u znaeenju "spisi". akti (m. V. akvarijum i akvarij. japanski reditelj): ne Akiro.

a pogotovu u spoju "jedina alternativa". anglosaksonski. andelski i anaeoski. aminowkiselina. s malim a u zllacenju "ratoborna zena". -anka (ne Andaluzijac. Ova imenica ima sarno rnnozinu. frank%n. a.. h. angloameriCki. put. amal. u Andima. Amazonki (u grckoj mitologiji). antarktiCki. anolgetik. alva: v. am. alo i halo (telefonski poziv). antcdatirati analizirati i analizovati podjednako su dobri oblici. andski. amino-grupa. angazman: u prenosnom znacenju (politicki. analgetj(ki (ne analgezic'ki). mn. Andaluzija. Antarktik. U recenicama kao "Postojijos nekoliko alternativa". Anciea. amoralan znaCi "kome nedostaje osecalljc morala".9 alko-test (s crticom prema P). amam: v. . ikanski dopusta se kad je znacenje "Amerikanci engleskog porekla". Aljehin (uobicajeno. ansambl. bolje nego hambar. Andi. lndijanei. Alpi. pokvaren). pisca i sl. Pored osnovnog znacenja (nekadasnji stanovnici Engleske). Sastavljeno pisanje Angloamerikanci. alternativa. resenje. drustveni a. izlaz. AnCicin: v. mada je ruski izgovor Aljohin). u Alpima i Alpe. rede Ande. nije isto sto i nem()retian (porocan. npr. amajlija. pogresno je "anal" u uk:rstenirn reCima. andaluski (bolje nego andaluzijski). anglofon (koji govori engleski). anaH. anglo-ameriCki i angloamerikanski. Andaluzanin. kod nas i u drugim evropskim jezicima upotrebljava se i u znacenju "narodi cngleskog jezika". dat. ne Amundzen. ambar. Anglosaksonci. Anglo-Amerikanci (=Englezi i Arnerikanci). iii odskora popularni anglicizam opeija. -ijka). aneksija: glagol je anektirati. americki: v. bolje je upotrebiti drugu imenicu: mogucnosf. analgezija. Up. bolje nego anglofonski. Ovu rec u nacelu treba upotrebljavati sarno kad su posredi dye mogucnosti. gen. h. u Alpama. Amazonka.) bolje je reci angazovanostili angazovanje. antedatirati i antidatirati (staviti raniji datum od pravog). Amundsen. -Clea. u Andarna.: "Druga alternativa izgleda nam prihvatljivija". ansambala.

s malim a u opstem znacenju "bezboznik. Ne arbiter. Ie. rad (od radi). il'. Antoniorn. antiistorijski itd. anti-antinuklearei. Ne stavlja se u reCima s. ne apees. doc) i glagolskog priloga sadasnjeg (trazee. antitalenat. arbitar. arhiepiskop (bez j jer je slozena rec). Ne upotrebljava se ni pri sazimanju samoglasnika (v. npr. treba -alae (slusalae. V. arabeska: kao groteska (v. Argonaut i argonaut: KA IMENA. MITOLOS- arhibiskup: pogresno urn. k. meauvladin. arbiter elegantiarum (izg. apriorizam. Antoinette). pregalae itd. arhijerej. APOSTROF se stavlja umesto jednog iii vise izostavljenih slova: aI'. -ioe. Antverpen (flamanski) i Anvers (francuski) ravnopravne su varijante. Antonietta) i Antonela (ita!. slusalaea. vi's.anti 10 au). Antoniov (ne -ijem. Antoanet(a) (fr. arciti: bolje harGiti. S crticom sarno ispred imena (Anti-Diring) i ispred ponovljenog prefiksa. 'oeu. poznavalae. nevemik". naziv za otmenog coveka iii kicosa. anti. osim kao latinizam: Petronije Arbiter (rimski pisac). bolje nego Aragonija. apscisa. Antonijeta (ita!. nit (od niti). Gitat. apendicitis. genitiv mn. to). nadbiskup (v. izvol'te. ne treba kod nas upotrebljavati ita!. ne apendieit. -io. Aragon. po PR sastavljeno. Antonella). pokrajina na jugoistoku Italije. -oa. arhijerejski. Antoan (fr. u kmjim oblicima infinitiva (radit. citalae. gledalae. antivladin v. gos 'n. apsees. niti u starinskim oblicima kao mea (od me- a priori (dve reci u latinskom. Suprotno: a posteriori. gledalaea. Antihrist. ao i -0: v. itd. oblik Pulje (Pug/ie).se pise sastavljeno: antialkoho/icar. V. ne apcisa. apriornost. nek. to). Ne postoji ime Antoanela. apriori). arbitra (zloupotrebljava se u sportskim izvestajima umesto obicnijeg "sudija"). . znajue).. Gitalaea itd. mada je kod nas prva obicnija. Apulija. to). aprioristicki. ne Antuan. -ijev): v.) Up. -aoe pogresno. je I'. arago}}ski. elegancijarum). Vidi i: de. arhiv i arhiva u znacenju "zbirka dokumenata" i odeljenje ustanove u kome se cuvaju sluzbeni spisi". Antoine). sarno arhiv kao naziv naucne ustanove iii ime strucnog casopisa. aprioran. Antonio. SAZETI SAMOGLASNICI.

atentat. Atlantski pakt (v. komedije). Prva rec slozena je s h. atmoslerski. rada). At/antski okean. artikl i artikal. astmaticm: asura.pokusati) ima prvobitno znacenje pokusaj ubistva. astma. astmatican. jer sarna rec atentat (od lat attentare -. australijski. arkticki. VeCina recnika razlikuje autarhiju (samovladu. ne atmosvera. mnozine artikalao artiljerija (neartilerija). ne asvalt itd. Austrougarska carevina (s velikim A). bolje nego sa aspekta. audio-kaseta. . aspekt: iz aspekta (necega). aslalter. Nije dobra "pokusaj atentuta". astecki (ne asteski).: v. aslaltni. atar: V. nezavisnosti od uvoza tudih praizvoda). najboIje ga je pisati s crticom: audio-lIrcaaj. Australija: Australijanac. u tacki 49 f (1). audio-vizuelan itd. rede Australac. autarhija Atina (grad). arlekin iii harlekin (lakrdijas). gen. (Palada) Atena (boginja). artiljerijski. Armen itd. ateljei. -ijanka. arterioskleroza. Pridev jeaustrougarski. auditorij(um) znaci slllsaonica iii slllsala(~ka pllblika. atlantski. mn. NATO). aslaltirati. uz napomenu da je "Iogicnije spojeno pisanje"). australski. augzburski (po novom Pravopisu: po P 60 bilo je Augsburg). bez crtice. autarhija. ali je kod nas uobicajen izgovor Arkanzas (kakav je nekada postojao i u SAD). asimilirati i asimilovati podjednako su dobri oblici. Austrougarska iii Austro-Ugarska (P. Asteci (ne Acteki). umesto publika iii gledaliste. Arktik. Atlantik. Nije dobra primenjivati ovaj izraz na gledaoce televizije iii sportskih priredaba. arteski (bunar). samovlasce) od autarkije (privredne samodovoljnosti. Jermen. bolje nego arteSki: pogresno je arterski. -alka. mn. Alistrougarska monarhija. audio-: po analogiji sa radio. dopusta aba obIika. atelje (m. atrijum i atrij. Augzburg. Arlekin ili Arlekino (lik iz ita!.II Arkanzas (Arkansas): u engleskom se izgovara Arkenso. atmosverski. Astek(ne Actek). asfalt. atmosfera. artiljerac.

azbestni. mnozinaje obicnoauta (sr. bolje nego avnojevski. S crticom se pise u znacenju "automobilski".auto 12 auto-moto: sarno sjednom crticom. Avnoja. P propisuje sastavljeno pisanje. auto-de/ovi. autostoper(ka). Azija: Azijac. auto: m. druga s grckim arkein. avio-mehanical. azijski (danas obicnije) i Azijat. autoportret. "zavisno od objedinjenosti akcenta i znacenja".: v. autobiograjija. ali je bolje upotrebiti puni oblik automobili. "sam sebi". (veliko A kad je naziv odredene organizacije). azijatski (obicno s prizvukom primitivnosti. mil. auto-servis. AUTOMOBILSKE MARKE: v. auto-: pise se sastavljeno kad znaci "sopstven". npr. P daje prednost spojenom pisanju. automehanicar.). avioflota. auto-moto savez i sl. Ipak. rod). aviopark. npr. "biti dovoljan". Avar i Avarin. auto-trke. Avganistan. za reci koje se osecaju i izgovaraju kao jedinstvene. autoput. autostop. roda. itd. U nekim recima. autogo!. AVNOJ-a i Avnoj. grclm arhein. Azijatkinja. npr. npr. u spojevima kao auto-moto klub. avio-karte. varvarstva i s1. avio-saobracaj itd. Afganistan. "vladati". MARK£. Azijka. . Avari. AVNOJ. avnojski.

badminton i bedminton. banka. banaka. Balkansko poluostrvo. Baevold ne nego Bakvold (v. dat. nm. Rarnazanski bajrarn. Up. Babaroga (licnost iz bajke) i babaroga (kao zajednicka irnenica). bangkocki (ne bangkoski. Badnjak (=Badnji dan). Bangkok. baba: baba Mica. bolje nego Baharni. Balaton (ne Balatonj): moze se upotrebiti i nas naziv Blatno jezero (rnadarsko irne takode dolazi od slovenske reCi blato). ne badmington. Bermuda. banknota. babun: pogresno se javlja u prevodirna s engleskog (eng!. iz Bakua. ali baba-Mice. Baas (arapska stranka): ne treba pisati BAAS. bankoski). gen. balsamovati (balsam irati) i balzam itd. Buhvald. Bahama iii Baharne (iii Bahamska ostrva). ne bakcd Backa Palanka. banci. Bajram. u Bakuu. . dat. Bakvold. baboon) urnesto nase reci pavijan. baki. baba-Micin itd. bacH. CRTICA UZ IMENA. (ili sve bez crtice): v. Backa Topola. backotopolski. Bangi (glavni grad Centralnoafricke RepubJike). Kurban-bajrarn. badnjak (hrastova grana). bakcH ne nego bacd Baku.B b: vidi v. Badnji dan. to). "Bangui" je francuska grafija. jer nije skracenica. Art (Art Buchwald): ne Bacvold. backopalanacki. Backo P~trovo Selo. baka. balsam.

Banjaluka

14

Banjaluka (BanjaIuke, Banjaluci), Banjalucanin, -anka, banjalucki; danas retko Banja Luka (Banje Luke, Banjoj Luci), Banjolucanin, -anka, banjolllcki. BANJE. PR razlikuje "Vrnjacka Banja" (naselje) i "Vrnjacka banja" (banja); malim sIovom "banja Kovilj aca" i s1. barijum i barij; barijum-sulfat itd. Barimor (Barrymore), ne Barimur. barka, u barci, gen. mn. barki. Barnard (Christian Barnard), ne Barnar. barokomora. Barselona je najtacnija transkripcija za sp. Barcelona. Barton, uobicajena transkripcija za eng1. Burton; tacnije bi bilo Berton. Up. Tarner. Bask, Baski, ne Baskijac, Baskijci. Pridev baskijski je rdavo skovan (v. -ijski) ali mu nema zamene. Baskijski zaliv: pogresno urn. Biskajski zaliv. Basearsija iBas-carsija (u Sarajevu); s malim b u znacenju "glavni trg"; bascadijski (spoj eno). bas upravo pleonazam, treba sarno bas iIi sarno upravo. bata: bata Dole, ali bata-Doleta, bata-Doletov itd. (iIi sve bez crtice): v. CRTICA UZ IMENA.

Bazedovljeva bolest, ne Bazedova. bazen je uobicajeno kod nas: pravilnije bi bilo basen (od fr. bassin), u svim znacenjima. bazuka, dat. bazuki (retko bazuci). BBC po mogucstvu treba pisati latinicom, kao eng1. skracenicu (u padezima: BBC-ja, BBC-ju itd.) ili prema izgovoru Bi-Bi-Si, Bi-Bi-Sija itd. Isto vazi i za nazive americkih televizijskih rnreia NBC (En-Bi-Si), CNN (Si-En-En) itd. BCG: v. be-se-ie. bdeti, ijek. bdjeti; bdim, bdis, oni bde; bdeo, bdela, ijek. bdio, bdjela; bdenje, ijek. bdjenje: bdeCi; (pro)bdevsi, ijek. (pro)bdjevH Dopusteni su i oblici bdijem, bdijd, oni bdiju, bdijuCi, bdijenje. Bee: instrumental Becom; Becanin, Becanka ili BeClija, Beclijka (Beclika). beduin (malo b, jer nije narodnost). beg: v. aga. begati (ijek. bjegati) umesto beiati (bjeiati) ne smatra se za knjiz. oblik. Bejsi, Kaunt (Count Basie), ne Bejzi; Bejsi, Sirli ne nego Besi (v. to). Bejsinger (Kim Basinger), ne Bejsindzer. bejzbol, bolje nego bezbol (po P). bekhend (u tenisu), ne bekend.

15 bekstvo, ne begstvo. Bela kuca (u Vasingtonu). beleska, dat. beleSci, gen. mn. beleiaka, bolje nego beleski. Ijek. biljeSka. beleti se, beleo se, ijek. bijeljeti se, bijelio se, bijeljela se; beliti (ciniti belim), belio, ijek. bijeliti, bijelio, bijelila. V. -iti. ben: v. el. beo: ijek. je bijel i (rede) bio; komparativ bjelji (ne bjeliji). Berane, z. rod mnozinc: u Beranama. beriberi, beriberija (bolest). Berksajr pogresno: Berkshire sc u EngIcskoj izgovara Barksir, u SAD Berksir. Berlinski zid. Bermingem (Birmingham), bolje nego Birmingem. Bermuda iIi Bel1llude; P dopusta i m. oblik Bermudi, "kao Baleari i s1.". Bernard, Bertrand: u francuskom krajnje d je nemo (Bernal', Bertran), u engieskom se izgovara (npr. Bertrand Russell~ Bertrand Rasel). Berns (cngL Burns). Drugo je prczime Bams (Barnes). Bernstein kao ncmacko prezime izgovara se Bernstajn, kao amcricko Bernstajn ili Bemstin. besan, bdnji, najbe.fnji.

bczda

be-se-ze, be-se-iea iii (po francuskom, sarno Iatinicom) BCG, BCG-a. Up. BBC; DDT. Besi, Sirli (Shirley Bassey), ne Bejsi. besprizoran znaci sarno "koji je bez nadzora, napusten". Besmisleni su spojevi kao "besprizorna izjava", "besprizorno ponasanje" i s1. bestraga (npL idi bestraga, bestraga ti glava, bestraga daleko). Neki put (npr. s giagolom otici) ima gotovo istu vrednost kao i bez traga. bestseler. Beti Dejvis (Bette Davis), ne Bet. bez-. U prefiksu bez-, z se uvek prilagodava sledecem suglasniku ili se stapa s njim: beskamatni, besteiinski, bescarinski, beshleban (ne "bezkamatni" itd.); be§clIlan, bdcasce (ne "bezculan"); besadriajan, besubjekatski, bestrastan (ne "bezsadrzajan" itd.); bezemljas, be::akonje (ne "bezzemIjas"); beiucan, beiican, beiivotan (ne "bezzucan" itd.); heSavan, besllman (ne "bezsavan") itd. hezhednostan, -sna, -sno; bezbednoslla situacija (ne "bezbcdonosna"). bezbol i b{j::bol. bcz da, nedopusteno u knjiz. jeziku. "Usao sam u avion bez da mije iko pregledao pltIjag" - treba: a da mi niko nije pregledao prtijag. "Otputovali su bez da su utvrdili sta je

bcz daljcg

16

posredi" - treba: ne utvrdivsi sta je posredi. bez daljeg: bolje bez aklevanja, admah, svakaka i sl.

bijel:

V.

bea.

BijcIjina, ne Bjeljina. bijenale (izlozba koja se odriava svake druge godine). M. roda, u mnozini obicno sr. roda (bijenala). S velikim pocetnim slovom ako oznacava odredenu izlozbu (npr. Bijcnale 11 VC/leciji). Bik Koji Sedi (indijanski poglavica): bolje Sedeci Bik, prema P. Bilbao, Bilbaoa, u Bilbaou (bolje nego Bilbaa, Bilbau). Bileca, u Bileci (2. rod); bileeki; Bilecanin, -anka. bilion je hiljadu milijardi, iIi milion miliona; pod americkim uticajem cesto se pOi:,'Tesno upotrebljava umesto milijarda (hiljadu miliona). bilo odvojeno: bila ka, bila kakav, bila gde, bila §ta; bila za §ta, bila skim, itd. bio- sastavljeno: biadeterdient, biahemija, biastanica itd. Sarno zahia-bibliagraflja P dopusta i pisanje s crticom, radi boljeg razdvajanja dva prefiksa. Biograd na Moru. bioskobdzij a (familijamo). Birmingem (Birmingham), uobicajeno: tacnije bi bilo Benningem. bismo, biste: pogresno "Mi bi mogIi", "Da Ii bi hteli da dodete" i sl. V. bih.

BEZLICNI GLAGOLI: v. se.
bezmalo (gotovo, umalo). beznacajan: v. znaca)an. bez obzira. Gramaticari zahtevaju da se izmedu ovog izraza i recenice koja sledi uvek umecena ta, npr. "Bez obzira na to sto je predlog zakasnia .. .", "Bez obzira na to da Ii se ostali slazu iii ne...". U praksi se ovo na ta vrlo cesto izostavlja zbog glomaznosti. Up. s abziram /la. bezsumnje. biatlon (bez) jer je slozena rec). Biblija (veliko B). bicikl, gen. mn. bicikala (bolje) iii bicikla. BiH (Bosna i Hercegovina). bih, bisma, biste u oblicima pogodbenog nacina ne smeju se zamenjiva sa bi: "Da znam, rekao bih vam"; ,,Mi bisma hteli da udemo"; "Kad biste cekali, pogresili biste n. Bihac, bihaeki; Bihacanin, Bihacanka, obicnije nego Biscanin, Biscanka. bij, bijma, bijte, a isto i ubij, nabij, prebij, probij, pribij, zabij, adbij, razbij, izbij, itd. V. ZAPOVEDN/ NAC/N.

17
bista: 'l. spomenik. bitisati, rec turskog porekla, prvobitno je znaCiI a "prapasti, prab" (osobito u izrazu bilo i bitisalo); danas je definiti'lno primljena u znacenju "zi'leti, postojati, bi'lst'lo'lati". bitka, biei i bitki (v. -tka), gen. mn. bitaka; Kosovska bitka, bitka na KosovlI (v. ISTORIJSKI DOGADAJI). Bitolj: 'l. Skoplje. Bjelovar, Bjelo'larac, -arka. bjcIji: 'l. beo. blagodariti, blagodaran, blagodarnost, sll'lisni rusizmi pored naseg zahvaliti. zahvalan, zahvalnost. blcdcti, bledeo, ijek. blijedjeti, blijedio, blijedjela. Up. izbledeti. blcdofut, bledozelen itd., ll'lek sasta'lljeno. Blckbcrn (Blackburn), ne Blekbum. Bliski istok, bliskoistocni. blizak;bliJi, najbliii (u s'lim znacenjima); pogresno je u PR "bliskiji". blizu nije pogresno u znacenju "skora, goto'lo" (npr. Cekao je blizu dva meseca). hlomba, blomhirati neknjize'lno um. plomba, plombirati. bljesak (pored biijesak), hljdtav, bljdtati (pored blije§tati), bljesnuti ijekavski su oblici. Eka'lski je

BOJE

sarno blesak, blestav, blestati, bles-

nuti.
hodi-hilding, bodi-bilder (iIi sarno bilder). Bog, 'lelikim s10'lom ako se odnosi na hriscanskog (000. je'lrejskog, muslimanskog) boga i ako ima osobine posebnog imena, npr. U pocetku stvori Bog nebo i zemlju. Malim slo'lom u uopstenom znacenju (npr. njegova filozofija zapravo je traienje boga), u ustaljenim izrazima i uzrecicama (za ime boga, boie pomozi, ne dao bog, krade bogu dane itd.), a pogoto'lu ako se odnosi na pagansko bozanst'lo (greki bog rata i sl.). V. i BOZANSTVA; bo::'ji. bogami (ali boga ti, boga mu, boga vam itd.). bogme i bome. Bogojavljcnje (praznik). Bogorodica: 'l. BOZANSTVA. bogzna: bogzna kakav, bogzna gde, bogzno sta itd. bojati se da... pogresno, kao i nadati se da (v. to). hojazan, -zni, ne bojaznost (osim u znacenju "bojazlji'lost"). BOJE. Siozeni pride'li pisu se sasta'lIjeno ako oznaca'laju prelaznu nijansu, npr. plavozelen (na sredini izmeau pla'log i zelenog), beloiut, sivomaslinast itd.; pisu se s crticom kad su boje od'lojene, naporeOOe,

(crtica neobavezna). brazilijanski. Duh sveti) osim ako naziv saddi ime. V. BOZANSTVA. iz Brekog(a). npr. bombonijera (bolje) i bombonjera. plavo-zelen (mestimieno plaY a mestimieno zeleny. bosanskohercegovacki (koji se odnosi na drzavu Bosnu i Hercegovinu).). erno-belijilm. sveta djev(ie)a Marija. pravopisni priruenici ga ne pominju. bonton se obieno pise sastavljeno. bombon (m. mada bi prema P 60 trebalo tu da glasi samo boljeiljiv. Gospod. Brazil. Hristos itd. Ne bonbon itd. i: MITOLOSKA IMENA.. Boljsom teatru. . Brcko. zagasitoerven) . ali se pri poredenju rastavljaju: otvorenije plav. U viseClanim ustaljenim nazivima pise se veliko slovo prve reCi (Sveta trojiea. Boka kotorska i Boka Kotorska (P dopusta oba naeina pisanja). taeka 15 i 38). Boki. osim u crkvenim tekstovima (P. karate itd. Pridevi koji oznaeavaju svetliju ili tarnniju nijansu pisu se sastavljeno (otvorenoplav. bozji i boiiji. tako i Savaot. Breanka. Za Bog v. gen. Bordzija (ital. Imena bozanstava pisu se velikim slovom: Posejdon. ISTORUSKI DOGADAJI). Bozic-Bate itd. Bokelj. Buda. "bolje nego bor-masina" (P). bokokotorski. tu odrednicu.) i bombona (z. borilaea) znaci sto i borae: danas se najvise upotrebljava pridev borilacki (borilaeki sportovi: boks. Bozic. Breanin (iIi Break). dat. svetlosiv. npr. pravilna transkripcija bila bi Borda. dzudo. Brazilijanac. bokeljski. Brazilac. V. Boljsog teatra. Bozic-Bata. Alah. maeevanje. u Brekom(e). -anka danas se upotrebljavaju samo za grad Braziliju (prestonicu Brazila od 1960). Svevisnji. rvanje. Boljsoj teatr (ili teatar). prepodobni mucenik Teodosije.boj na Kosovu 18 bormasina. zagasitije erven itd. brazilski. Jupiter. ne B-. boj na Kosovu (malo b: v. Bornmut (Bournemouth): v. Perun. Hera. mn. bosansko-hereegovacki (koji se tiee Bosne s jedne i Hercegovine s druge strane). Jehova. Bokeljka. sveti.). erveno-zuti dres itd. Brazilka. Gospa. SLOtENI PRIDE VI. Bogorodica. Portsmut. Nekadasnji oblici Brazilija. Borgia) kod nas je odavno ukorenjen oblik. tamnozelen. borilac (borioea. sveti Kuzman i Damjan. bolesljiv i boleiljiv: ovaj drugi oblik vrlo je eest i u ijekavskom.

rod). stohiljaditi. devetsto i dvestoti. -e (FRANCUSKO). Prema Pravopisu. Italija). Brjuster ne nego Bruster (Brewster). ne Bresija. i sr. brigadir u stranim armijama oznacava iii je oznacavalo razne rukovodece cinove. (2) Sastavljeno se pise i imenitelj razlomka: dvadesetpetina (1 I 25. Bretonka. dvjema (z... devetstoti).. ne brijam itd. desetak-dvadesetak. itd. Crvene brigade (Brigate rosse). briljantan.. eetiri jos su zaddali izvesne padezne oblike. bde-bolje i briebolje (po Pl. ali se mogu izvesti iz pojedinih primera u PR 60. od podoficira do brigadnog generala (tako i kod nas u nekadasnjoj cmogorskoj vojsci). brilijantski (uobicajeno. sto cetvrdeset devet. to). dve eetrdesettreCine (2/43). brilijant. ijek. TACKA UZ CIFRE. dvije). ijek. Brjus ne nego Brus (v. brijati (se). rod).' za dativ. do devet stotina (ali sastavljeno slozenice dvesta. Pos- .19 BROJEVI brejkdens. tromilioniti. brigadir i brigadist(a): obe reci znace "Clan radne brigade". najbrojniji). tako i dve stotine. BROJEVI (promena). hiljadu sest stotina sedamdeset peti itd. dvema. Osnovni brojevi odpet navise nepromenljivi su u srpskohrvatskom. bretonski. mada je i tu bolje briljant. BROJEVI (pisanje). Briziti itd. eetiriju. stomilioniti itd. ne Brisla. eetirima (zastarelo jeeetirma). To su: (1) Sastavlj enD se pisu redni broj evi u kojima je na drugom mestu broj stotine. manje brojan. Brizite. ree-dve itd. Brisela. Brojevi dva (z. tri stotine. up. i sr. Brizit (Brigitte) iii Brizita. Bresa (Brescia. itd. dve. instrumental i lokativ dvama (m. Bretanja. trista. tristoti. dviju (z. briljantski). hiljade iii miliona: seststoti. rod). i to: za genitiv dvaju (m. ijek. dan-dva. ne brilijantan. npr. troje-eetvoro. S crticom se pisu spojevi od dye reCi koji oznacavaju pribliznu vrednost: pet-sest. trima. brijem (se). Pored toga. tri. ad ovog pravila postoje dva izuzetka koje Pravopis ne pominje. brojan se moze upotrebiti i u smislu mnogobrojan. V. V. oni (se) briju. Brislu. Brigadist(a) se u novije vreme upotrebljava i za pripadnike teroristickih organizacija kao sto su ita!.. naroCito pri poredenjima (sve brojniji. dvadeset petina = 20/5). Neki put je i pogodnije od ovog drugog prideva. Bretonac. dveju. viseClani broj evi (osnovni i redni) pisu se rastavljeno. rod).' CIFRE. triju. u Briselu. i: SLOZENICE S BROJEM. dvestahiljaditi. dvehiljaditi. Brisel (Bruxelles).

. npr.sto izabrati. troga i dativa dvoma. vas petorica. upotrebljavaju se danas uglavnom u tri slucaja: (I) za skup muskaraca i zena. a imenica u genitivu mnozine: "Javilo se trideset BROJEVI (zbimi). troje.3. "Prosle su sto dye godine". Oblici dvoje. ). "Spasla su se 54 coveka". dogovor dvaju predsednika.) upotrebljavaju se sarno za muskarce: dvojica !judi. iii 4 na kraju. "Primljeno je svih 29 pripravnika" iii "PrimIjeni su svih 29 pripravnika". trio cetiri i sve slozene brojeve sa 2. u kom slucaju se broj obic- . "Prosla je sto jedna godina". "Spaslo se 55 ljudi". npr. (dvoja kola. u knjiz. Uz brojeve sajedan na kraju. cetvorica brace. imenica i glagol se upotrebIjavaju u jednini: . npr. trojica itd.). gore). npr. petoro itd. jeziku se preporucuje promena po padeiima. roda: Iz nase cete os tala su dvojica iii . bilo ih je desetorica.. desetoro mladica i devojaka. (2) uz zbime imenice. Uz brojeve dva. odnosi dveju zema!ja.Javio se trideset jedan kandidat". sedmoro gospode. Uz zbime brojeve dvoje. imenica i glagol su u obliku dvojine: . sa cetiri prsta. cetvora vrata i sl. troje. ostali su dvojica. pismo cetvorici studenata) odnosno genitiv zbime imenice (sestorica brace). imali su u starijem jeziku mnostvo razlicitih padeznih oblika. Zbimi brojevi dvoje.). petoro itd.. troja. sledecu odrednicu. Za oblik imenice v. Brojne imenice na -ica (dvojica. dvoje supruinika.. kad nema predloga.Javila su se trideset tri kandidata". cetvoro brace (pored sedmorica gospode. izmeau dve vatre. v. itd. petoro jagnjadi. troje. (3) uz imenice koje imaju sarno mnozinu. Njima troma nisu dali nista i sl. cetvorica brace. glagol je u obliku dvojine iii mnozine m. troma (Od tog dvoga moramo ne.. u porodici nasje bilo dvadeset troje. troje dece. Uz brojne imenice na -ica upotrebljava se imenica u genitivu mnozine (trojica !judi. glagol je u srednjem rodu: doslo je njih petoro.. ali se danas gotovo uvek upotrebljavaj u kao nepromenljivi (zenas troje dece i sl. uz ucesce trijufabrika (bolje nego: odnosi dve zem!je itd. cetvoro.). Nije pogresno ni ako se glagol u rodu i broju slaze sa subjektom: "Tih pet godina brzo je proslo" iii " . cetvora itd. Ie predloga se i ovi brojevi najcesce upotrebljavaju kao nepromenljivi. cetvoro brace i sestara. brzo su prosle".BROJEVl 20 sedam kandidata". Donekle su se sacuvali sarno oblici genitiva dvoga. Uz brojeve od pet pa navise glagol je u srednjem rodu. u mnozini se jos upotrebIjava srednji roddvoja. BROJEVI (slaganje s imenicom i glagolom). cetvoro. cetvoro.

brojka (dat. ne treba je upotrebljavati umesto broj (pogresno je npr. Brus (Bruce). dat. treba: trocifrenim brojevirna). BUDUCE VREME (futur) pise se sastavljcno od glagola na -ti (npr. red eu. bunjevacki. bud. Bucer (eng!. Brjuster. bde-bolje. bugivugiji.21 burlcska no slaze s imenicom po zavrsetku: dvoja vrata. past eu) Cisto je graficka varijanta. i prethodne odrednice. -vki. sa j. mn. pomod eu). Bukurestanac. . bulevar: stanujemna bulevaru. bulka. Bukurest. bugivugi (sastavljeno). Oblici bunga10 i bangalo. -anka. Bruster (Brewster). po P bolje nego budi-bog-s-nama). Buenos Aires). pascu. ne bronhit. buregdfija. bubasvaba. buka. koji se nalaze po reenicima. ne u bulevaru. Bue (Butch): ne Baecr. bubamara. taeka 76 f (2). dat. paseu). brojilaca. Bugojno. V. -anka. to). brovning (vrsta pistolja) pogresl1o urn. (bez crtice prema P. dat. bugivugija. bugojanski. bronhitis. broving. gen. brojki) znaei cifra. rnn. Bugojanac. buregdzijski. iz bulevara. buregdzinica. bruklinski: ne bruklin. mn. bruto dohodak i s1.ski i bukureStanski. Bunjevac. bruka.s-ki. Bruklin (Brooklyn). Bunjevka. sedmorei kola. pogotovu u viseelanim izrazima kao bruto registarska tona). "Inflacija se meri trocifrenim brojkama". budi bog s nama (odvojeno. bungalova. bruci. bruto: bruto tezina. pridev buenosajreski. bolje nego sa i. brojd. Hrvatsko odvojeno pisanje (radit CU. brojilac (ne brojioc). nikada se nisu upotrebljavali u praksi. a odvojeno od glagola na -d (nad eu. CRTICA 4. budzasto. BaC. bulci. brojioci. Buenos Ajres (sp.jer je izgovor i u tom slueaju radieu. bukure. dolazim sa bulevara. brauning. ne BljuS. troje makaze. Bubka (Sergej): po P. burleska: kao groteska (v. bunga]ov. ne budiboksnama. dat. Butcher). pravilnije je Bupka. V. radieu.

pliler (pll!era) i dan as retko pular (pulra) jednako su dobri oblici (pored domaceg maslac i mas10). . burzujski i burioaski.burluJski 22 butcr. Busman (ne Busmanin). butan-gas.

Si-Bi-Es. Cavtacanin. gen. mn. Sezara. Cavtat. cece-~uva centar je ree koja se zloupotrebljava u nazivima ustanova: "obrazovni centar" umesto skola. Petrarkin. cediljki. cediljka. (cece-muha. Cezar. Umesto "naseIjeni centar" dovoljno je reci naselje. dat. "tdni centar" kao naziv za vecu prodavnicu. centimetar. bolje nego Carskoje Selo (el. SKRACENICE MERA) . "klinieko-bolnieki centar" umesto bolnica. sa Cetinja. mada priroenici obieno daju prednost obliku sa 11. CBS: v. Cetinje: uobicajeno je na Cetinju. Petrarca. celovecernji itd. prema taeki 101 b Pravopisa. cenkati se i cenjkati se: oba oblika su u upotrebi u knjiz. cavtatski. Cesarca. Carsko selo (u Rusiji). jeziku. bolje nego santimetar: pogresno je cantimetar.sastuvljeno u slozenicama: celobrojan. Centralnoafricka RepubIika. celo. Cesareev. 157 b Pravopisa). celo vreme: bolje sve vreme. ali se dopusta i u Cetinju. Uvek je bolje upotrebiti specifiean naziv pojedine ustanove. -nca i -ncija. . Pri izvornom pisanju imena iz latinice kao Tosca.c c latinsko: v. iz Cetinja. Kadaje francusko ime (CesOl) treba ga transkribovati prema izgovoro Sezar. Cavtacanka (rede Cavtajka). Cesarec. Skracenica em (bez taeke: v. -ca. "centar za zbrinjavanje dece" umesto deeji dom itd. u promeni treba c zameniti sak: Toske. cece-mu- . -ca i -cija: v. Salamanku itd. SKRACENICE NA -a. CIA: v.\:ica). LATINSKA lMENA. cediljki i cediljaka.

. do 9). crnac. sveti.cicamaca 24 cicamaca. creski. "Zabe1ezenaje cifra od dvadeset hiljada poseti1aca" i s1. ne valja ga upotrebljavati namesto civilizovan iii kulturan ("civi1izacijsko ponasanje" i s1. gen. cirada i eerada (oblik sa e b1izi je originalu). manje brojeve (pogotovu one do deset) nije poze1jno pisati cifrom: ne "Dolazio je 8 puta" nego "Do1azio je osam puta". se upisao. cikcak (sastavljeno). Priblizni brojevi kao "dvanaestak". crmpurast (sa m.000" iIi "sto petnaest hi1jada". Zvanicni nazivi crkava i verskih organizacija pisu se velikim pocetnim slovom prve reci (Slpska pravoslavna crkva. cigla: gen. crkava (ne crkvi).. mn. Up. Pogresni su stoga izrazi kao "astronomske cifre". cijankalijum i cijankalij. CNN: v. Cresanka. sTota.. cilindra. Duraevi stupovi). CRKVE. nezvanicni malim (protestantska crha).. cilindar. mn. V.. katedrala u Milanu). ". Crna gora (ime nekoliko p1anina i visoravni). Nazivi hramova i manastira pisu se ma1im slovom (erkva svetag Marka. TRPNI PRlDEV crkva. Cma Gora.). IMENA NARODA. godine se upisao na fakultet" bo1je je "Cetrdeset sest Ij udi. gde treba reCi braj.. crvenokoiac). lslamska vjerska zajednica). (crtica neobavezna: v. Si-En-En. civilizacijski (i civilizacioni) znaci "koji se odnosi na civi1izaciju" uopste. crno-crven itd. Cresanin. (s crticom za kombinacije dveju boja.12-ak". crknut (pogresno): v.nijansa). Katolicka crkva. cikcak kretanje i s1. U sastavu recenice. prema P 60 i recniku Matice srpske).115 hiljada" nego iii . DATUM/.. USTANOVE. V. Vidi i: TACKA UZ CIFRE. Cres. CIFRE (pisanje).. "sto pedesetak" moraju se pisati slovima. CRTlCA 7). cikcak linija. kaliCina i s1.. kao i belae. cigala. NULA.150-tak" i slicno..IMENA NARODA. P dopusta i spo- . Vidi: n. Ne trebamesati cifre i slova u istom broju: ne . Nije uobicajeno pocinjati recenicu cifrom: umesto . crno-bco. Ciganin: v.. ali samo ime velikim (Sveti Naum.1972. crnkinja. . spojeno crnosiv . crm~e (uvek ma1im slovom. No vi Sl'et.46 1judi je podne10 prijave". cifra je samo pojedinacni znak za pisanje brojeva (0.115. ". ne . 1 itd. ne cilinder. "Godine 1972. odnosno iznos. Crni kontinent (Afrika): ve1ikim sloyom prve reci..

Crta kao znak interpunkcije odvaja se belinama. .: "Sve je dobra pocelo. crpla. Dopusta se i elpiti. oni erpe.pravila igre") i oznacava pocetak i kraj direktnog govora u dija"]ozil11a (.13. gen. izmeau. U izrazima tipa hoc-dneees pise se crtica.trideset itd.bar se tako prica . npr. kad-tad. U nacelu. crno-zlIta (crnozlIta) monarhi. npr.. crpi/a. lIvodi nesto neocekivano ("Otrca na blagajnu.doai mi. 10-12 metara.Moze posluziti (kao u ovom primeru) i za odvajanje poslednje recenice iIi grupe recenica II okviru pasusa. zamenjuje predikat 1I naslovil11a ("Zvezda i Partizan domacini tumira"). i od.~-carsija. U prvom slucaju oznacava pauzu (npr. 45-50 stepeni. Ko pravopisni znak. BOJ£.tad i sl.ne daj (ili bez ikakvog znaka: hteo ne hteo itd.f-Petrov.o erpao. nije znak interpunkcije nego sarno pravopisni znak. za razliku od cite.ia (=Austrougarska). erpen. ClpuCi. kao rubrika izgubljenonaaeno.zakopano blago"). dri . P dopusta pisanje i s belinal11a i bez njih. a kad tamo .vidis i sam"). ertan/d.upita Vera).mrak"). pakt Nemacka-Italija--Japan i s1. umesto Ba. osim u slucaju kad su jedan ili oba izraza koje crta povezuje viseclani: utakmiea Partizan . sledecu odrednicu. erpec-i. oni erpu. dat. IX 1892 .). Clpim. mn. NADIMCI.1111975). a sad .(l0. Frederik Sopen (1810-1849). PP zahteva upotrebu cite s razmakom: idi lI1i .cadija.Kvins park rendiers. ernobeli televiZO/~ V. ali ako su im sastavni delovi viseclani. upotrebljava se u poluslozenicama iii za razgrani- . akeija selo-grad.Mene cekate? . erpell1. U nekim oznakama naporednih veza. crpsti. uvodi objasnjenje znacenja ("lat. erpljen. mobilis pokretan") ili blize odredenje teme ("Fudbal. v. dvadeset-trideset ali dvadeset pet . crta ima znacenje "uo". [va AndriC. ertanki i ertanci. razgovori na relaeiji SAD-Egipat-Izrael.25 jeno pisanje u ustaljenim izrazima kao ernobeli film. V. CRTA (povlaka) ima dvojaku upotrebu: kao znak interpunkcije i kao pravopisni znak. a kao pravopisni znak pise se bez razmaka. crtanka. C1111 treba razlikovati od crtice: u nasoj stampi redovno se srecu pogresni oblici kao Bas . izdvaja umetnute delove recenice ("Pod crkvol11 je . CRTICA If. takode oznacava vezu izmedu uva iIi vise imena. erpio. kad . CRTICA (u stamparstvu nazvana i diviz iIi tire). put Beograd-·Sarajevo--Mostm.

!I-bomba. to). navrat-nanos. (2) Crtica se pise u simetricnim spoj evima (od dye reci iste vrste koje se uzajamno odreduju) kao marksizam-Ienjinizam. rak-rana. crtica se pise. kolorfotografIja. brie-bolje. to). ceten-alva. (3) U spojevima dveju imenica od kojih prva. nepromenljiva. instant corba. djllti~fi'i sop. godinu-dve. Pise se uvek bez razmaka. bantam kategorija. g-Zica. iar-ptica. pov1lci-potegni. gala veeera itd. C1anice MMF-a. dizellokomotiva. (7) Ako prvi element slozenice vee sadrzi cliicu. rok pevac. npr. neto zarada. taksi stanica. pingpong. ekspres kafa. odredujc drugu. to). posle cifre u slozenicama (v. Tu spadaju i nazivi hemijskihjedinjenja car (6) Ne treba pisati crticu kada dye iii vise nepromenljivih reci odreduju imenicu (pop i rok muzika) niti kad ista rec odreduje dye iii vise imenica (folk pevaCi i pevacice). dumdum. kako-tako. ali nije obavezna uz imena slova (alfa cestica. jer tu druga rec odreduje prvu.).fri-sop. gama zraci) niti uz skraeenice (PEN Ilil/b. SLOZENICE S BROJEM). bruto tdina. kaofiks-ideja. Tamo gde nije u pitanju ustaljeni izraz. npr. hoceS-neCes itd. Iz slicnih razloga P preporucuje da se pisu sastavljeno cikcak. (4) Pisanje bez crtice preporucuje se kadje ispred imenice nepromenIjiva rec stranog porekla. "Sam" centar. klin-corba. v. (l) Ostaje i dalje upotreba crtice u slozenim pridevima (v. Orijent ekspres itd. ispred nastavka u promeni slovnih skraeenica. pop zvezda. pridevskog iii priloskog znacenja. i pri rastavljanju reci na kraju reda (v. ne treba pisati i drugu: ce-mol akord. kvarc-Iampa. sledeeu odrednicu. pa i u novij im ukoliko predstavljaju pojmovnu jedinicu. nego povremeni susret dveju imenica koje se mogu nati i u drugim kombinacijama. general-pukovnik. Ne pise se u izrazima kao covek iaba. iiro raclIn. mas-medij. dalaj-Iama. crtica se zadrzava u tradicionalnim izrazima kaospomen-plo(~a. Za upotrebu crtice uz imena v. (zbog slozenih izraza kao cikcak(-)linija. CRTA) i u pribliznim oznakama kao deset-petnaest. tamo-amo. LP plo- cavanje delova reCi. (ali: idi mi -doai mi. rekla-kazala. (5) Ako je na prvom mestu slovo. pingpong(-)turnir i s1.CRTICA 26 (v. slikar amater. longplej itd. crtica nije obavezna: diez koncert. indigo kopija. solo tacka. u dvostrukim prezimenima (v. npr. 11 ZTP-u. . to). slInd 1'0111 an. P je donekle smanjio upotrebu crtice u odnosu na Pravopis iz 1960. lIzor-majka.

(v. crvenje/a se. crvenio se. efendi Mifin. ne cureti itd. Kad licnom imenu prethodi titula. mofo. ijek. 0 fra Brni. curio. crvenokosca (malo c). cviljeti. video. kuma-Micin). s don Perom. CRTICA UZ IMENA. danas je gotovo potpuno izasao iz upotrebe. crvenosmed. od Smail-age. cvilcti Kadaje nepromenljivo ime na pryom mestu a titula l1a drugom. hadii Jovana. i kadaje taj prethodni deo nepromenljiv. aga). te reci. curice. "ciniti crvenim". i tako isto Hajduk.. kino. crveno-p/avo-be/a zastava.27 Za spojeve s elementima aUfo. maksi v. DVOSTRUKA PREZIMENA. don. radio. sto biva kod titula stranog porekla): kir Janju. crvenjefi se. cvilje/a: ne cviliti. i: DVOSTRUKA IMENA. P 60 je zahtevao da se crtica pise u svim paddima osim nominativa: kuma Mica ali od kuma-Mice. jednako i u prisvojnom pridevu (majstor-Dejanov. IMENA NARODA. cvilio. ser. -ejski. Prema novom Pravopisu cliica je neobavezna. Cica Ilija ali sa Cica-Jlijom. mini. cvileti.Veljka. Feruz-pa§a itd. nadimak. cvi/eo. ijek. fra. ako uopste nema oblika za druge padde.a rec sama po sebi nepromenlj iva (tj. Zmaj-Jovi. baba-Ruio itd.jofo. curiti. V. V. -iti. V. crveneti se. oznaka srodstva iii zanimanja. crvenokoZac. ser Dzozefe itd. crveno-iut (kombinacija dveju boja). Oblik crveniti. crvenoarmejac. V. a ne trebaje nikada pisati ako je prv. crveneo se. . Crvena armija. crvenoiut (nijanse). cliica se pise u svim paddima: Smai/-aga.

Cajavea. cavki. cacanka (rakija). dat. cestitaka i cestitki. Cajavcev. carki. -ie. CineCita. cemer (pojas za novae). cajanki i cajanci. V. privlacnost). dosta puta. treba mnogo puta. Felice. Macado. kako je u PR). Manca. ccsto puta pogresno. CASOPISI: v. car (draz. cakovacki. Caadajev: v. caura. (ertiea nije obavezna: v.. -tka. Pacino itd. dat. Vicenea. cak stavise. iIi cesto. cetiri.v C c i c: V. Cernobilj (ne Cemobil). gen. U italijanskim i spanskim i:nenim~ treba uvek pisati cane c: Celini. ECeverija itd. aa. gen. Sanco. i:JAPANSKA IMENA. . cavciji i cavcji. Koncita. celo: v. u Cakoveu. cetiriju itd. dat. kao i pojedine reCi. la Fenice. carter let itd. dat. cestitka.: v. carci. Ceska. mn. obicnije nego cestici. gen. Cezare. ne Celzi. Beatrice. Cclsi (Chelsea). Kamaco. mn. gen. Ccska Republika (ovo drugo sarno u zvanicnom ophodenju). mn. na celu. cavki (obicnije nego cavci. ucauriti se. zacauriti se. cestitki. cacanki i cacanci. de Amicis. Pucini. Celentano. V.IMENA LlSTOVA. ne carSa! carter: carter aranzman. CRTlCA 3). cavka. V. obicnije nego cahura itd. cemer (otrov). carka. cajanki. Cajavec. mn. vise puta. iscauriti se. pleonazam: treba sarno cak iii samo stavise. CcSir (Cheshire). car (dobit). ne CeSajr. dat. Vespuci. carsav. Cakovcc. cernobiljski. cajanka. BROJEVI (promena).h.

citanka.\:nji itd. jezika. ne CisCi. Cistota u duhovnom (osecanja. cijigod (neciji). covecji (bolje) i coveciji. cetvorka. ne Citajuca. krojaCiein. cicica. "Dali smo Citulju u novinama" bolje je "Dali smo posmrtni oglas". Cipaka i Cipki. gen. iIi spisak umrlih: um.). CiCiein itd. NASLOVI coha (dat. cetiri stotine. bolje nego -kja prema P. citalac (ne Citaoe). cika: cika Milan. cetvoroiposobni.~il(O­ -A1i/al7Ov itd. cetvorostruki. ali od tog pravila. Civava (Chihuahua). savezna drZava u Meksiku. Cinilaea. cinioei. roda. cuccckc CineCita (ita1. cetvoriea itd. naglasakje na prvom slogu. CiCicin: v. Prisvojni pridev od imenica na -iea zavrsava se na -iCin (MiliCin i s1. Citalaea. cistoca u materijalnom smislu (kuce. ne Cinioe. covek zaba (bez crtice: v. ne CineCita. cetvoroipogodi. mn. ne Cilipi. cetvrtfinale: sr. Cika-Milane. BROJEVI (zbirni). Vjinale. cipka. cctvoro. (iIi sve bcz cltice: v. dat. CRTICA 2). Cilcanac (stanovnik Cilea). najCiH:i. ciji god (bilo ciji). dat. Civava (vrsta psa). (. Civitavekija (Civitaveeehia) . cetvorodupli pogresno urn. cetvorei i cetvorki. mn. -Ciea. ne Civitavekija. mn. to).). Citanki. CRTICA UZ IMENA). citulj a je cela rubrika posmrtnih oglasa.29 cctiristo. cinilac. obicaja itd. to). Cineeitta). gen. dat. gen. cetiri hiljade.). pevaCiein. cetvoro-petoro.: v. cica: kao Cika (v. AnCiein. cetvorki i cetvoraka. Citanci. najCistiji. citaca proba (u pozoristu). Otuda ce biti devojcicin. ne Cezare. cetvoroiposatni. mn. radi blagozvucnosti. mn. cucccke i cllcecki. cohan i cojan. P (tacka 85 c) izuzeo je imenice na -Ciea. Cilipi. cohi) i coja. cetiristoti. odela i s1. CLAt"J u stranim imenima: v. Cesare). Cczare (ita1. . Cipki (obicnije nego Cipei. cesce nego muskog. Ci/eanae (ucesni k svetskog fudbalskog prvenstva II Cileu). -cica. cilcti: kao L\:Cileti (v. Citaoci. cetirihiljaditi. kako je u PR 60. Cica Ilija (Sianojevic: s velikim C jerje stalni deo nadimka). cistiji. V trodupli.

Starijijezikoslovci osudivali su prelaznu upotrebu glagola cuditi kao gerrnanizarn. P dopusta i cudovL~an). V. itd. to ga ie cudilo. raduie me. cvoruzi. zar vas to cudi? i s1. Ova zabrana uglavnorn je ostala bez dejstva. cukul1unuk (bolje nego sukunbaba itd. dat. cudovisna. cukundeda.). cudio se tome. cuka.clldi me 30 ie.jer se izgubil0 iz vida da gotovo svi glagoli slicnog znacenja irnaju i povratni i prelazni oblik: zacudio sam se i zacudilo me . dat. zaprepastio sam se i zaprepastilo meje. cudovistan (bolje. zar se tome cudite? itd. cudi me (nesto). cvoruga. cukunbaba. cuki. zahtevajuCi da se kaze sarno cudim se. iZl1enadio sam se i iZl1enadilo me ie. -sno.

Celentano ne nego Celentano (Celentano): v. Cete-kula. nikSicki. cab a. mada bi pravilno bilo cao. gospicki. Cilipi ne nego Cilipi. BUDUCE VREME. ne cetena alva. corsokak. nikad -cski: mladicki. ceten-alva (i ceten-halva). zabelezen i kod Yuka. cevabdiija. v. cusaka i cuski. c. -ci: v. mn. cllsci. cerka iIi kcerka. Cano (Ciano): uobicajeno kod nas. cevabdzinica. mada bi pravilna transkripcija bila Cano. cer ne nego kCi.treba: Novi eksperimenti. ciao): uobicajeno kod nas. koji beldi samo kcerka. cao (ita!. cirilometodski i Cirilometodijevski. iCi (kao) na cabll (veliko C sarno kad oznacava hram u Meki). cllrki (prema PR i curci). diminutiv cerkica i cerCica. civot i kivot. curka. GLAGOLSKI PRILOG SADASNJI. curaka i curki. gen.. to) i stoga ne sme doCi na pocetak akcenatske celine: "Novi eksperimenti. culbastija i aulbastija. prisvoJIll pridev cerkin. receno je ovde. ce sarno potvrditi ono 5tO se vee znalo" . dat. rnn. mn. cerka je davnasnji narodni oblik. gen. . bezrazlozno izostavljen iz PR 60.r C c: za reci sa c vidi i pod c. receno je ovde. cerki. samo ce potvrditi. pecki itd. plemicki. cu: v. Dativ glasi cerki i cerci. cevap. ce j e enklitika (kao i je. dat. -cki.. cevabdiijski. cuska. gen.

ispred c i c. suce. otpadak. odsek. othraniti. a u P 60 Kadcic.suca. potceniti. i zbog toga treba da ga opomenete).D d ispred bezvucnih suglasnika prelazi u t: otkad. podsisati. Najopstije uzeto. Naprotiv. odstupanja od ovog praviia mogucna su kod nekih redih imena (u P je navedeno rusko prezime GudCOY. Gradac. razlika izmedu ovih dvaju veznika je u tome sto da uvodi radnju 0 kojoj se tek govori. "Cudno je da to nismo . pa se odnos ovih veznika mora posmatrati elasticnije. u danasnjem jeziku sve je jaca teZnja ka upotrebi da i uz pojedine oblike koji izrazavaju stvamo stanje. prethodni itd. "Roba ne sarno sto Iezi nego se i kvari". a sto . za kojom se tezi iIi koja bi se mogia dogoditi. predsednik. Otuda ce se upotrebiti sto (a ne da) u recenicama kao "Radujemo se sto je sve u redu". "Zameraju Francuskoj sto je izdaia saveznike" (zbog toga sto je izdaIa). Zabrdac Zabrdca i Brgudac . u slucajevima kad recenica ispred veznika moze imati znacenje govorenja iIi misIjenja. "Stetaje sto predlog nisu poddali i Iekari". d' ida u romanskim prezimenima: v. predak . Ostaje neizmenjeno sarno ispreds i s: sredstvo. d se gubi: sudac . Recenice" Cinjenica da je roman zabranjivan sarno potvrduje njegovu vrednost". da i st~. de. Ipak. natcovek.Brgudca). "Razumijivo je sto se na odgovor mora cekati".preci. mogucan je i jedan i drugi veznik. odsetati.onu koja se uzima kao gotova cinjenica. "Zameraju Francuskoj da je izdaia saveznike" (tvrde da je izdaIa). V. "Kako objasnjavate sto vas nisu pozvali?". "Opomenite ga sto kasni" (=on kasni. U promeni imenica. prema tome da li se recenica posle veznika shvata kao iskaz iIi kao uzrok: "Opomenite ga da kasni" (=upozorite ga da kasni).

darivalac i darovalac (ne -aoc). do daJjeg. daleko naJpogodniji) bezrazlozno su osudivali poneki puristi. celli nedeJju dana. D'Anuncijev). dadnd. godina. mn. daljni i daljnji. dan-danji. dan i noc iii dan-i-noc (biljka). Dales (Dillies. poslednju godinu dana itd. daska. Dalmatinki). ne dcmping.. vidi PRAZNICI. Dalmatinka (dal. -tak. daleko. Daleki istok. Dakru. onidaju dopustaju se i narodski oblici dadem. dati: pored dam. dadd. Cara Emina). dat. . dalekoistoL~ni. znatno iii kudikamo (sarno ovaj poslednji prilog moguc je uZ'superJativ). skraceno da I'. poslednjih itd. Za nazive Dan Republike i sl. danas ujutru. darmar. daca (gozba u cast pokojnika). Dakar (prestonica Senegala). treba: jutros. das. daleko hoJji. dana dodaje imenicamanedeJja. dan-danas. praviJnije je nego svakih. dasto-mi-ti-dasto (prema P 60). oni dadu i dadnem. mn.. iii odvojeno. dabome i dabogme. veceras. Dalmatinac. damping. P/imut. Kada se gen. dalaj-Iama (rnalim sJovom. darivaoci (darovaoci). bolje nego do daJjnjeg. oni dahcu (mada PR 60 belezi samo dascem). kao i za promenu oblikaDuraevdan i st. u Dakaru. TJTULE). letnjikovac u Rusiji). darivalaca (darovalaca). Dartmut (Dartmouth): v.33 ranije primetili". da Ii. dalmatinac (pas). "Dobro je da si ostao ziv" (mada bi i u njima bilo prikladnije sto) vise se ne osecaju kao pogresne. pridev iii zamenica trebalo bi da se slazu s prVOl11 imenicom: svaki mesec dana. D'Anunciov (ne D'Anuncijem. dahtati: sasvimje ltobicajena promena dahcem. bez crtica (tako u recniku Matice srpske). prezime: pogresno je u PR 60 Dais). daca (vila. danas-sutra. Upotrebu ovog priloga uz komparativ i superlativ (daleko lakSe. D'Anuncio (D'Annllnzio). ne Dakra. poslednji mesec dana.' dampinski. Danuncijada (roman V. danas uvece pogresno. mesec.' takode darodavac. s D'Anunciom. -dak: v. dahceS. trazeci da se zameni sa mnogo. v. Dakara. dati dan. pridev danuncijanski iii danunciovski. dasci. pancen-Iarna.

Ludvig van Betoven (Ludwig van Beethoven). Van Gog itd.: Vrsac. D sa apostrofom dolazi samo ispred vokala (D'Alamber . eemu je sklon novinarski jezik ("Jos davne 1984. 25. davalaca. Ziskar d'Esten (Giscard d'Estaing). Leonardo da Vinei (Leonardo da Vinci). itd. Ako se upotrebljava samo prezime. ali nije pogodan za upotrebu u obicnom tekstu. iii 4. kompjuterskim izvodima i s1. Nije neophodno iza poslednjeg broja dodavati ree "godine" ili "god. DDT: boljediditi. davalac (ne davaoc). Gamino putovanje. 07. Kalderon de la Barka (Calderon de la Barca).". Pri pisanju ciframa mogu se sva tri broja oznaeiti arapskim ciframa s taekom. lzmedu imena mesta i datuma uvek se pise zarez. U spanskom i portugalskom ovi predlozi ne Cine deo prezimena: otuda je bolje Faljine kompozicije. Rio de Zaneira. a menja se sarno poslednja ree: Rio de Zaneiro (Rio de Janeiro). 1982. V. BBe. oni dadnu. GODIN£. buduCi da se izgovara po engleskom. onda prema P treba pisati veliko slovo: De Gol. godine receno je.) davnoprosli (gramaticki termin: davnopros/o vreme). Aorist: dah. de. npr..DATUMl 34 com. Takav naein pisanja primenjuje se u tehniekoj dokumentaciji. davni: paziti da se ne upotrebljava za relativno blisku proslost. 1997 06 25.. npr.mesec . Pisanje nule ispred jednocifrenog broja. davaoci. Francusko de transkribujemo kao de (ne d). nego De Faljine. X 1957. 03. el. npr. Ferdinan de Sosir (Ferdinand de Saussure). oni daJe iIi dadoh. Up. itd. iIi se mesec oznaeava rimskim brojem bez taeke: 4. Jugoslovenskim i medunarodnim standardom propisan je redosled godina . u Mar del Plati. fon. DECENIJE: v.. Mar del Plata. 10. Verner fon Braun (Wernher von Braun). da." i s1.D'Annunzio). 1957. Vll1971.dan. U geografskim imenima ovi predlozi takode imaju malo slovo.. DDT-jem itd. Tur de Frans (Tour de France). mn. DATUMI. oni dadose. kao i u italijanskom (D'Anuncio . Da Gamino. diditija. nije preporueljivo izvan tehniekih tekstova i poslovne korespondencije. van i slieni predlozi u stranim prezimenima pisu se malim slovom kad prethodi jos neko ime: Sarl de Gol (Charles de Gaulle).) treba pisati samo latini- .D'Alembert). d'. skracenicu DDT (u paddima: DDT-ja.

deli Radivoja (bez crtice). dijeljenje). odran (pored oderati. Deda-Mraza. Demir kapija (odvojeno. (iz)dejstvovati upotrebljavaju se i u ijekavskom pored djejstvo. Deng Sjaoping. Iwnjunktura. rec dolazi od la1. depandans.pretium. decenija (deset godina). mn. delinkvencija dcrati (sc) deliti: bez razloga su osudivani spojevi kao deliti (necije) misljenje. malo k za klisum. deli: deh Radivoje. pogresno se ponekad. bolje nego Dempsej. deracu i dracu. u Delfima. DELJENJE NA SLOGOVE: v. depandans. dejstvo. Dempsi (Dempsey). deliti slavu (s nekim) i s1.35 decidan. Deda-Mrazov (ili sve bez crtice: v. ne delenje. cena i nema veze s recju depresija. odseean iIi nedvosmislen). mnozina dekoltei. CRTICA UZ lMENA). ode- (od la1. Katrin (Catherine). deprecirati. demantiji (ne demanti). demanti. delinkvt~nt. pogre'sno je depresijacija. CRTICA UZ lMENA: NADlMCI. depresirati. Delhi iii Nju Delhi (New Delhi). decidno pogresno umesto decidiran. dekada znaCi "deset dana". Up. a veliko (Demir Kapija) za naselje. bolje nego s crticom. Medu slozenim glagolima. drala. delinquae): pogresni su (mada uneti u PR 60 i druge prirucnike) oblici delikvent. delioci. derala i drao. ne Danev. prema P). mn. derao. decji (bolje) i deeiji. bezrazlozno je zabralljen u PR 60. RASTAVLJANJE REel NA KRAJU REDA. . Denev (Deneuve). deprecijacija (novca). ne Ketrin. derati (se) i drati (se). oblik bez e llajvisc se upotrebljava u glagolu odrati. Delfi (u Grckoj). pridev: del/ski (neopravdano je delfijski u PR 60). (iz)djejstvovati. delilac (ne delioc). Deda Mraz. deljenje (ijek. iz Delfa. pod uticajem engleskog. Nije opravdan izgovor Deli. Oblik na diuobicajen je u svim evropskim jezicima. dekolte (m. roda). ne depadans. upotrebljava urn. prema engleskom. decidirano (ali i jedno i drugo moze se uvek zameniti nasim izrazima odlucan. delilaca. deliti (neeiju) zabrinutost. V. delhijski. deminutiv i diminutiv. demantija (nedemant). delikvencija.

Diseldorf (Diisseldorj). bolje nego dijabet. CRTlCA 3 i 4).). djuti-fri sop iii skraceno fri-Sop (v. diskusija pogrdno kad se primenjuje najednog coveka (u mojoj diskusiji. kao i pojedine reci sa do-. divalj. divot-izdanj e (posebno. razderati. ne Dira. (crtica nije obavezna: v. reGi i sl. dijalektalan (koji pripada dijalektu: bolje dijalekatski iii dijalektni). dezintoksicirati dezintoksikovati. dcvojcica: v. Desankin. dijalekticki (koji se tice dijalektike). raskosno opremljeno izdanje). deterdzent je kod nas usvojeno sa eng1. Desan (fr. diplomirani (student i s1. najdivljiji. ali se taj oblik upotrebljava sarno kao strucni hemijski termm. dinosaur. CRTICA 3 i 7). -a (IMENA). devethiljaditi. dczen. dirka. rede u glagolima izderati.) nije pogresno: v. dijaprojektor itd. izjava. dat. povodom diskusije gospodina N. Desanka. ne Devonsajr. istupanje. -ez. dizel gorivo itd. devet hiljada. divlji. CRTA. i s1. izgovorom. ran). Desanki.N. ne dijabetis. dilatacione spojnice (ne "diletacione"). dirki i dirci. devetsto. dezeniran: bolje desen. dilatacija (sirenje). Disan (fr. . devet stotina. -Gica. deseniran (fr. Dima: v. Deschamps). osim kadaje nemacko prezime. disko-ritam itd.Dcsanka 36 Dilindzer (Dillinger): ne Dilinger. Dijaz iii Dijas (Diaz): v. Treba reCi uce§ce u diskusiji. (neobavezna crtica: v. ne dezert. dijabetcs. do: v. dielektrican (bez j jer su slozene reCi). dijapozitiv. dizel: dizel motor. poderan ima sarno oblike sa e. Duchamp). CRTICA 3). od. TRPNI PRIDE V Diras. dczcrt ne nego desert. dok poderati. desert. Divlji zapad. Margerit (Marguerite Duras). ne Dizeldorf disko: disko-klub. dezintoksikacija. Devonsir (Devonshire). dessin). bolje nego dinosaurus. dirinciti i dirindiiti. dielektrik. pravilnije bi bilo detergent. izlaganje. proderati se. devetstoti.

"Svaka promena bice dobrodosla". do kada i dokad(a). dojilja. doimati se. dokumen(a)t: mnozinu u sr. do davola. Bolji je oblik dohodni. Ukoliko nema takve potrebe za naglasavanjem. do boga miloga. dovoljno je i sarno potpisani. rastavljeno kao uzvik: Dobra dosli!). dohoci. periodimao dobar dan. doboga i do boga (PR daje primere "To je doboga lose". dobiti: dobijen i dobiven. oni dojasu. Doca. dobar vece: V. dojei. dobivao. bolje nego doakati. umesto dobima boje je upotrebiti drugu rec: vremenima. 0 odojak. dojasem. mn. dodatak. dokolna. dogovoriti se ritl ne. dojahati. dodaei. s akcentom na a. ali "Do boga se cuje"). .37 doba se u danaSnjemjeziku menjakao imenice srednjeg roda: tom dobu. dobro vece. dokon. dojki i dojaka. do jesenas. ne dogovo- Dolac (kod Travnika). dohodak. prema PR). dobrodosao (kao pridev. do kraja (P daje prednost odvojenom pisanju). do juce(r). to) ifakta. koji su i ranije upotrebljavali ekonomisti. rodu. mn. gen. tim dobom itd. dobro jutro. dobro vece. dohotka. u narodnom jeziku i dobar veee(r). dolcpotpisani dohodovnije stvoreno poslednjih godina prema imenici dohodak. necenzu. dobiei. neki jezikoslovci su zabranjivali iz istih razloga kao i akta (v. do jutros. doimam se i doim/jem se. U mnozini. doduse. u Docu. dobitak. dat. npr. dojence: V. ne doi/ja. do danas. dojka. doista. mn. razdob/jima. dobijati. dobijao i dobivati. dok god. dogodine. dokle god.ijto. mn. dokona i (rede) dokolan. do kuda i dokud(a). dohakati (nekome). dolepotpisani i dole potpisani (ovo drugo "kada se prilog zeli naglasiti". dokumenta.

do sada i dosad(a). domorodaca. dosijea: bolje dosje. domoroca. prijatelj). donji Dunav itd. domorodac. dat. doskolovanje: ne doskolovavati. Dos Santos: v. donedavna i donedavno. to). malim slovom (don Niko. Upotrebljen kao zajednicka imenica sa znacenjem "Ijubavnik. zenskaros" pise se malim slovom i sastavljeno. dosetki i dosetaka. PORTUGALSKA IMENA. Dostojevski: romani Dostojevskog. do tamo (bolje nego dotamo. ali je bolje Don Huan. to). Ira Erne itd. Doun. Don Kihot. donkihoterija. mn. donkihotski. dovece(r). Ja se sve dotle nisam bunio) iIi "za to vreme" (Dok bude pub like. do sutra. Donja Stubica. . do sinoc. (donji tok reke). Don (Dawn. doniuanstvo. dosetki. pre podne. prema originalnom izgovoru (sp. Don Juan. mn. Don Zuan je kod nas tradicionalni oblik za sp. -neti. dopola. prema P). donjo-: donjogradski. Strucnjaci za spanski kazu i Don Kihote. Donji Lapac itd.). pisu se bez cltice. do lijm 0. doneti: v. dosije. ne "Dostojevskijevi". ali dopodne kao imenica: up. donjolapacki itd. doniuan. Izvedenice: doniuanski. dotle ce se i prikazivati). donkihotstvo.doliti 38 do podne. takode doskoro. ime). Fra Dijavolo (Fra Diavolo) itd. nepromenljive titule. gen. mn. doskolovavanje. Fra Andeliko (Fra Angelico). doskora (ali: do skora videnja). Don Quijote). dolijte. prema stvarnom izgovoru. dotie moze imati i vremenska znacenja. do proletos. doskolovati. don ilra. do malopre i domalopre. osim kad su stalni deo imena: Don Kihot (v. eng!. "do tada" (npr. Donji grad (gradska cetvrt iii opstina). dosijei (dosjei). domoroci. dosetka. ne Daun. z. do tada i dotad(a). Don Zuan (v. (oba pocetna slova velika u imenima naselja). dosluh (biti u dosluhu s nekim): dosluk sarno ako se upotrebljava u prvobitnom znacenjuprijateljstvo (od turskog dost. doliti: dolij.

dubla. cesto se pogresno javlja umesto suvise. dovoljno: praceno namemo-posledicnom recenieom. dru. malim slovom (ali velikim D aka je na pocetku potpisa iii receniee).ISTORIJSKA IMENA. dd . do videnja (odvojeno. drhtati: PR dopustadrscem. pise se bcz tacke. drustvenopoliticki iii drustveno-politicki. odakle je uzeto. dovratak. dovraci. dubio.). dubem. duben.. dubiti drags tor. ali: do vrha. prema PR). gen. dubim. dubiti. do vraga. drhtjeti.: "Organizamje dovoljno slab da bismo ga smeli izlagati novim naporima". Kao skracenica od doktor. ali danas jednako obicne kao i nase dopustiti. produbiti. Isto bi moglo vaziti i za pridev drustvenoekonomski. "u emisijama i do slusanja. drhcem. udubiti. Mnogo su redi danas obliei dupsti. drom itd. treba: Organizam je .. .~uvise slab. (s tackom) skracenieaje ad drugi. dovrh (predlog.{ dopustenje nema (vozacka dozvola i s1.39 dovek(a). Neknjizevno je drktati. Nije prihvacena u praksi odredba PR 60 po kcjoj se u paddima pise dra. Drugi svetski rat: v. dubljen. drvnoindustrijski. dovesti: dovezen (ne doveien). dubila. dovrh bureta). dozvola reci su ruskog porekla. do volje (odvojeno. npr. itd. mn. oni dubu.ne daj (erta s razmakom) iii dri ne daj: v. (U americkom engleskom. drhteCi. zavisno od toga koliko "naglasavamo posebnost komponenata" (P. CRTA. dat. tacka 58f (3)). drhcuCi i drhtim.\'cientiae (u lekarskim titulama) skracuje se dr sc. ISTORIJSKI DOGADAJI. mn. dubao. drvopreradivac. drugstore ima prvenstveno znacenje "apoteka". ddci. dat. u Evropi oznacava prodavnieu hrane i drugih proizvoda koja je otvorena do kasno u noc). dreka. dreci. Doctor . do gledanja". ddcuCi. drugaciji i drukCiji (i drugojaciji). ddki (retko drZaka). prema P). oni dube. ne dr sci. dozlaboga. DRZAVE IZ PROSLOSTI: v. Isto i za slozene glagole izdubiti (retka izdupsti). dopustenje. drvopreradivacki. dozvoliti. drska. npr. dozrcti: kao zreti (v. to). dozvola ima i specificna znacenja koj.. dr.

dve zemlje. dvoje. du§ogupka. dvoiposobni. mn. dva-tri puta). jednostavacni.~manin. Musolinijeva titula): malim slovom. Dugi otok (ali u nazivima naselja oba pocetna slova velika: Dugo Selo. dvesta i dve stotine. bolje nego dugodnevnica. PORTUGALSKA IMENA). Stepeni poredenja su duii. mada je pravilnije du§obriinik. Duval se prenosi kao Dival kad je francusko prezime. Dulcinea). duce (Duce. Dusan: Dusan Silni (v. mn. DuICineja dopusteno uP kao "tradicionalni izuzetak".Dubrovnik 40 dusebriinik. dugoZivcci (radioaktivni clementi). DVA PREDLOGA: v. prema P. F-dur itd. Dusanov zakonik. dvojica itd. PREDLOZI. dva-tri (npr. dvoiposatni. duZiti i duljiti. (veliko slovo po mogucstvu latinicom). du§egupka. dvestoti i dvestotiniti. dve hiljade. Dusica. Dus Santus: bolje Dos Santos (v. Up. dveju zemalja: v. dvehiljaditi. dumdum metak (crtica neobavezna. bolje nego dvojki. pored pravilnijeg Dulsineja (sp. dvoipogodi§nji itd. duhovski. dva puta. dvostavacni: v. dvojica-trojica. Dubrovnik: Dubrovcanin. Efdur. dvoje-trojc.: v. dvojka. dug i dugackak. obicnije nego De-dur. BROJEVI (zbirni). dusman i du. DusiCin. dvogoci. dug iii dugacak govor itd. Duval kad je americko. BROJEVI (promena). ne dugoiivuCi. Dubrovacka republika. dva (promena): v. dugodnevica. du§mani. Dubrovcanka ili Dubrovkinja. mada sc ponekad rec vremena moze izostaviti. dvojki i dvojci. dvogoca.). CRTICA 7). UZASTOPNI. dat. Duga Resa itd. mol. gen. dvojaka. dvaput. . v. dvogodac. mn. najduii iii dulji. Dugo godina: bolje mnogo godina iii godinama. dugo vremcna: nije pleonazam. NADIMCI). najdulji. BROJEVI (promena). Oba prideva upotrebljavaju se kako u prostomom tako i u vremenskom znacenju: duga ili dugacka daska. kako propisuje PR. Duhovi (praznik). dur: D-dur. rasprostranjeni oblici.

). npr. Tuluz-Lotrek (Toulouse-Lautrec). npr. . Jean-Jacques.41 DVOSTRUKA IMENA u francuskom pisu sc s crticom. Sen-Simon (Saint-Simon). Marie-Therese. Crtica se pise same DVOSTRUKA PREZIMENA u zenskim prezimenima (Ljiljana Molnar-Talajic) i muskim kada je prvi dec nepromenljiv (Mihailo Polit-Desancic). i kada su im oba dela promenljiva (Rimski-Korsakov. Nikolaj Rimski Korsakov. pa crticu treba zadrzati i pri fonetskom pisanju: Zan-Pol. Mari-Terez. Saltikov-Scedrin). a prema P i ruska. Menja se same drugi dec (Zan-Pola. Zan-Polu itd. Petar Petrovic Njegos. Zan-Zak. DVOSTRUKA PREZIMENA i prezimena s nadimkom po pravilu se pisu bez crtice: Andrija KaCic Miosic. Strana prezimena uglavnom se upravljaju prema izvomom obicaju: francuska su uvek sa crticom. Jean-Paul.

jam session): ne "sejsn". dzem (pekmez). Dzou Enlaj (ili eu Enlaj. prema starijoj transkripciji). KINESKA IMENA. dzida (koplje). razlikovati od z. v. diangrizalo i cangrizati itd. dzbun: obicnijeibun. dzem sesn (eng1. Dzersi (Jersey): engl. Ne treba urnesto Libija upotrebljavati izraz (Libijska) Dzamahirij a. dido (junak). Dzibson: pogresno urn. V. U ovom drugom slucaju ispravnija je transkripcija Dzoun.DZ v dzabe i diaba. Dzoi (Joey). Dzilbert: pogresno umesto Gilbert (Gilbert). izgovor je Dzerzi. imena Dzoj (Joy). CRTICA 3). (neobavezna crtica. diijudiicua (sastavljeno prema P. . Dzems iIi Dzejms (engl. dfez: diez orkestar. ne Dzoe. dida. Dfo (Joe). osim u tekstovima gde se i druge drzave oznacavaju punim zvanicnim nazivom. dak (ucenik). dzangrizati. dfamahirija. oblik odmila od Dzo. dem (deo konjske opreme). James): P daje prednost prvom obliku kao tradicionalnom. Dzingis-kan. Dzoana se kod nas upotrebljava za dva eng1. Erika (ne Jong). Gibson (Gibson). Dzong. nova arapska imenica koja znaci otprilike "svenarodna republika". diez muzika i s1. diangrizav. dzak (vreca). danas uglavnom zamenjeno izrazomdiudo). Joanna (ili Joanne: skraceno od Josephine Anne) i Joan. dfijudzicu. zenska imena.

dzul (jedinica mere). aus. busido itd.. a u praksi eesce diudoa. aul (ruza. diudoom. s elementom do koji se javlja i u drugim japanizmima (aikido. . turcizam).43 dzuboks je kod nas primljeno preko italijanskog: prema izvomomobliku (engl. dzudo: pravilno je diuda. Ova druga promena mogla bi se braniti time sto dZus je ree slozena. -istkinja.juke-box) taenije bi bilo diuk-boks. diudas. diudu. dzus: v. diudom itd. -isticki.). Izvedenice: diudista. diudou.

Uuzepa. Uorda. Skoplje.juice) trebalo bi da glasi dius. u latinici. Ueneral Jankovic (mesto). Uakoveanin. Uordetov. deneral zastarelo (danas general). Derdapska klisura. pomocu dva slova (dj) cesto je neizbe7. deuce (tacnije bi bilo: djus). PRAZNICI. -anka odnose se na stanovnike oba ova mesta. a aakovacki prema Uakovo (ali i Uakovica). Uurda.f) d Pisanje ovog glasa. Uordev.ll0 11a pisacoj masini. ne Uordeta. . Dakomo (Giacomo): naglasak je na Da. Durad. derdef. ali je ree nepotrebna pored naseg izraza (vocni) . Uurdev (ne Uurada itd. Drugo je aus kao teniski termin. Uordu. Durdevdan: v.'10k. Duzepe (Giuseppe).). Devdelija: v. ali u rukopisu i u stampi treba obavezno upotrebljavati znak U a. ne na ko. Uurdu. dakovickije pridev prema imenu Uakovica. danas retko aeraev. Uordetu. od engl. dus (od engl. Dorde. Imenice Uakovac.

tj. 1 muklo (neizgovoreno) e. U padezimaje bolje upotrebiti nastavke kao za imenice na -a: Fransoaze. sto slovenacka imena nasilno odvaja od kajkavskih. Za skracene oblike kao Mile Kole Rade. sledecu odrednicu. Smoje itd. za Matu itd.). Simone moze se u transkripciji izostaviti (Fransoaz. Mati. [mena iz zivih neslovenskihjezika zadrZavaju -e u svim padezima: Cile. u Cileu (Chile. Pavlu itd. Brizit.ava se ukoliko se pi~e izvomo: Voltaire. Cale. Milov itd. Voltaireov itd. Heinea). Jure. npr. Za promenu slovenskih imena s nepostojanim e do danas nije nadeno sigumo i jedinstveno resenje. npr. Pavia. srpskohrvatska. 'grama~ tike priznaju sarno promenu Mila.Tkalca. Tkalec . Dule itd. Bize. Bordu. dok ga imena iz dmgih)ezika zadrzavaju. Bizeta) itd. prema Pravopisu. Muklo e na zavrsetku [1'. Sremec i Sremac).Hajne. Simona). u Chileu). (v. Bizea (Bizet. Staneta itd.E -e (ZAVRSETAK IMENA). Naprotiv.Muromeca. ali se danas mora dopustiti i promena Mileta . a posebno u Hrvatskoj.. Joze menjaju se kao imenice na -a: ad Mate. Miletu . Miletov. Fransoazi itd. Prema P 60. imena Borde i PavIe u padezima glase sarno Borda. zadrz. -e (FRANCLTSKO). Ona vazi i za slovenacka i makedonska imena (Stane. V. Brizita. Milu. Ovom propisu je zamereno sto ne pravi razliku u promeni kajkavskih i stokavskih oblika (npr. imena odmila kao Mate. . Cilca.oise. Dane.eapeka. Vol- tairea. Capek -. Simon) iii zameniti nasim -a (Fransoaza. Muromec . U zapadnij im govorima. Vice. Brigitte. kajkavska imena u zavisnim padezima gube e. zenskih imena kao Franr. pod tim odrednicama). -ec i -ek (IMENA). Bole. Ista promena vazi i za prczimena Hraste. Hajnea (Heine. Chilea.

Zmazek . egzibicija. Vrhovec . kao najpogodnije moglo bi se prihvatiti sledece resenje: (l) Sh. ekija (danas uobicajeni oblik. Vidi BBe.. ili ecc. dakle Macek . efekt i efekat.ECka 46 mada je PR 60 dopustao sarno ekshibicija itd.Maceka. danas obicnije negojegejski itd.Prelceca. npr. Eks an Provans (Aix-en-Provence). ekolog. R USKA IMENA. ekssampion.Gupca. Edhem: v. ne eksodus. dat. ek/ogi.Cakovca. to). ABC-ja. ejds: bolje sida (v. npr. a pogotovu sto namece neobicne oblike kao Zebec . pored strucnjaka za ekologiju. efendija: efendi MUjo. mada je po postanku skracenica od eng1.Jireceka. Cesarec . . prerna fro ecu.Kumrovca. Ispred viseclanog izraza najbolje je pisati odvojeno. eks Sovjetski Savez. Zebec . -ek: v. (2) Dvoslozna sh. a s crticom sarno ispred vlastitog imena: eks-Cehos!ovacka. Kumrovec .Frantiseka. npr. ekonomista. efendi Muje (bez crtice: v. ali ga zadrZavaju tamo gde bi se ispadanjem e dobio neuobicajen oblik. ej u ruskim imenima: v. ne ec.Zmaska i s1. Jirecek . European Currency Unit). ekloga. Prelcec . Ej-Bi-Si. Jazbec . npr. ABC-ju. -istkinja. i slovenacka imena na -ec uglavnom gube e. eki. Ej-Bi-Sija iIi (sarno latinicom) ABC. -ionizam danas je opste prihvaceno. ekskralj. -ec. Muromec . egzibicionist(a}. ekscesni. Gubec . u Ecki. eko-stranka i s1. egejski. ekonomija: skracenicaje ek. Midhat. Egejsko more. eko. (3) Sva imena na -ek i sva imena iz drugih jezika zadrZavaju e. Sremec Sremca. eksS!avija. npr.Zepca.Vodopivca. eksces. Egej.Muromeca itd. Na osnovu novijih istrazivanja. Vodopivec . i slovenacka imena sa tri iIi vise slogova uvek gube e. CRTICA UZ IMENA). MacekMacka.Vrhovca. moze oznacavati i pripadnika ekoloskog pokreta (pokreta za ocuvanje covekove sredine). Ecka. ed-memoar. Frantisek . egzodus.Zebeca.Cesarca. eks (bivsi): PR propisuje spojeno pisanje. Cakovec . KranjecKranjca. Suvisan je anglicizam "ekologist".s crticom prema P: eko-miting.Jazbeca.

particip je expositum a ne exponatum): bolje je upotrebiti domacu rec izlozak. (neobavezna crtica: v. ne ekstrat. es. ekstradicija (izrucenje zloCinca).je. bolje nego Endrus. -om: v. po P velikim slovom. Elsa). En-Bi-Sija iii (sarno latinicom) NBC. elektroprivreda. ekstrazarada) . ali se moze shvatiti i kao nepromenljivi pridev i pisati odvojeno (npr. Enejida. roba ekstra kvaliteta. dat. erlangenski (Erlangenski rukopis): ne erlangenski. V. element i elemenat. Elza iii Elze (nem. cnzim. n-1i. Gadafi itd. Endruz (Andrews). ckvivalcnt (redc ekvivalenat). gen. ekspres: ekspres kafa. enti: v. ekspres restoran. ali malim u figurativnom znacenju "zemlja bogatstva". emajl. elektroakusticki itd. ekspres posiljka itd. ti mislis da sf neSto ekstra). piSLl se velikim slovom (El Alamejn. INSTRUMENTAL. Eldorado. Memmer el Gadafi. Endru (Andrews). bolje nego ekstravertan. izloziti. pogresno je Enrikve. Ukoliko dodu na pocetak. Vidi BBe. En-Bi-Si. V. Else). . ne Endrjus. CRTICA 4).uvek sastav ljeno: elektrodistribucija. Mohtaruld Dadah itd. Ahmed ben Bela. ekll: v. Enrike i Enrikes (Enrique. ali je prvi oblik (s delimicnim prihvatanjem francuskog izgovora) mnogo obicniji. -ez. cl. eksponat je lose skovan oblik (od lat. -em. Zija ul lIak. ekstrovertan. Sat el Arab. Ibn Saud). Elsi (eng!.47 ekselencija: pravilnije bi bilo ekscelencija. emajlirati (obicnije) i emalj. eksperiment (rede eksperimenat). ali se jos cesce izostavljaju: Sadat. SU. Elsie: pogresno je u P "Elzi"). bolje nego encim. Dar es Salam. emaljirati. se. S i Z (izgovor). ne Endrju. hen j dmgi predrneci u arapsklll1 irnenima (licnim i geograf· skim) piSLi se maiim slovom: Anvar ei Sadat. NBC-ja. Glagol je ekstradiratio ekstrakt. eki. III. Henriquez). ibn. elemenata. Ben Erlangcn Bela. epuhi i eposi. Elsa (eng!. exponere. Erlallgcn. ne ekstradikcija. cpoha. ENKLITlKE: v. ekstra po PR se pise sastavljeno (ekstradobit. mn. elektro. ee.

ETNICI: v. uzbudenje. Isto vazi i za prezimena na -az (Dij az iIi Dijas). eselonirati. zanos. dat. .) i P predvida da se zadrii takva transkripcija. rede Evropejac (obicno u smislu "covek evropske kulture"). Cesto su pogodniji izrazi klimatizacija iii klima-ureiJaj. Rodrigez. etno. evrovizijski itd. etnomuzikolog itd. -nka. ne moze biti sinonim za "invaziju". -iz (Ruiz iii Ruis) i -oz (Munjoz iIi Munjos). Evroazija. Evropa: Evropljanin. punim nazivom Etoile-Charles de Gaulle). -eti. rusilacki bes". evandelj e. ETA: v. erkondisn (sastavljeno). -eti. pomama. znaci i skup pravda 0 lepom ponasanju iii ceremonija!.crkondisn 48 Etrurija. esejisticki. -ov. etar. evropski. neka prezimena. eskudo (portugalska novcana jedinica: bolje nego eskudos. Etiopljanin. eSelon. etil-alkohol iii etano!. -evi: v. etnogeneza. Gonzales ilijos tacnije Gonsales (Gonzalez). etruscanski. SKRACENICE NA -a. euforijaje osecanje prijatnosti.. -evski: v. bolje i danas obicnije nego esalon. jevaniJelje. pored znacenja nalepnica. -ev: v. esejistika. kao Markes (Marquez). esejist(a). odatIe i razdraganost. -ovi. evrocentrizam. Etrurac. evropejski. pogresno se upotrebljava u smislu "mahnitanje. -ovski. iii i neceg drugog u figurativnoj upotrebi).sastavljeno: etnopark. eskalacija znaci postepeno pojacavanje (ratnih napora. -anka. Evripid i Euripid. Etoal (pariski trg. etiopski (ne Etiopijac. Evrovizija. "ofanzivu" i sl.IMENA NARODA. Euridiki. etiketa. Velaskez itd. Euridika. Velaskes itd. etiopijski). izgovoru bilo bi ispravnije Lopes. esej. etrurski. evro. itd. etra i eter. Rodriges. danas retko Etruscanin. primljena su iskljucivo u tom obliku. -rka. -iti.(neevropo-): evrocentrican. esejistkinja. etera (u svim znacenjima). Etiopija. Evropejka. sto je oblik mnozine).: v. evrokomunizam. -iti: v. esalonirati. Prema sp. ne Etual. -ez kao zavrsetak spanskih prezimena kod nas se obicno prenosilo prema pismu (Lopez. Nije dobar oblik etikecija.

to). V. SKRACENICE NA -a. fica (automobil). filozofirati. Fidin. farisejski. Ef-Bi-Aja. FAP. bolje nego filter. mn. fijasko (m. falanga. fak(a)t: moze se uvek zameniti sa Cinjenica. gen. mn. fasisoidan. fascikla ifascikl. faW iIi po latinskom fakta (mada su ovaj drugi oblik kritikovali pojedini gramaticari iz istih razloga kao i akta: v. S i Z. farizejski. FIFA: v. fasistoidan (blizak fasizmu): ne fasizoidan. obicnije negofljasci. gi ifalanga.fer-plej. iIi Ef-Bi-Aj. FIAT-a (fabrika). filtara.). Fide. Mn. filtar. roda. fijat (automobil). filtera. fajda: v. rod. primljeni iz ruskog. FAP-u (fabrika). FBI-ja (bolje latinicom). filozoflja. ferije: mnozina z.jap (kamion). ne sr. FIDE (nepromenljivo prema P) ili Fida. obicnije nego farizej. predlagano je. FBI. da se zameni sa "fiksna ideja". mn.). ali bez stvamog razloga. filtra. vajda. gen. MARK£. Fabius (prema uobicajenomnacinu prenosenja imena na-ius) nego Fabij is..fljaska(sr. Fijata iIi FIAT. filozofski. .F Fabijus je bolja transkripcija za fr.falangi. Nisu opravdani oblici filosoj. fiks-ideja (s crticom)..falan- fer:fer odnosJer igrac itd. FApo-a. rod. FABRICKI NAZIVI: v. Fijat. filosofija itd. prema nasem tradicionalnom izgovoru grckih reci: v. farisej. i MARK£. dat. finale se upotrebljava u muskom i u srednjem rodu: u sportskom znacenju cesci je sr. fJJozof.

jlorentinski (prema lat. CRTICA 3. ne flamengo. foksterijer. folk: folk pevac. u fioei. ne Frankestajn. Francesko (Francesco). foto-materijal. Franeeskija. de. Flasing Medouz (Flushing Meadows). V.) i Fjorentinac. Firenca. dat. Formen (engl. ne Franc-. Izraz naeiona/ni folk/or je pleonastiean: treba reci sarno folk/or iIi naeiona/ni obicaji. 6). Foreman). fotos nije dobro urnesto fotografzja. folk repertoar i sl. Foli Ber. Franeeski (Franceschi).zer (Folies Bergere). FijumiCino. (neobavezna crtica: v. Forin ofis (Foreign Office). FRANCUSKA lMENA: v. ne Foli Berie. TITULE. rimski aerodrom): ne Fjumicino. firnajz i fimajs (ifirnis. fizickohemijski (koji se odnosi na fizieku hemiju). fioka. foka. . -inka. foto-: po P uvek spojeno. fotokopija. flamingo (ptica): po PR 60 mnozina je jlaminzi. V. snimak iii slika.fiorentino). flamenko (spanska igra). foki. V.fioka 50 folklor i pridev fo/k/orni oznaeavaju celokupnu kulturu i obieaje jednog naroda. Foca. D VOSTRUKA lMENA. mnozinafoajei. Fuhrer): malim slovom. fotomontaza. firer (nem. fra: v. Fjumicino (Fiumicino. Pogresno je "Forenj". V.fotoreporter. lZVORNO PlSANJE. foto-iz/ozba. fon: v. fJorentinski (prema ital. fotoe/ement. foaje je m. -0 (lMENlCE). ali bez stvamog razloga (Foea je staro slovensko ime grekog porekla). USTANOVE. focanski. roda. Firentinac. SLOZENl PRIDE VI. Franeeska (Francesca). pogresno je svoditi ih na znaeenje narodnih igara (plesova). Frankenstajn (Frankenstein). narodna umetnost i sl. bez obzira na znaeenje (fotoaparat. fizicko-hemijski (fizieki i hemijski). Foeak (rede Foeanin). Javljaju se i oblici Florentinac. fotoce/ija. prema P. fotokopirati. prema P). ne Franeeskog. Foeanka. FONETSKO I IZVORNO PISANJE: v. fotosinteza). ne Foreman. Prednost crtici se daje sarno u "slobodnim i slueajnim vezama" kao foto-ate/je. Poslednjih godina preimenovana u Srbinje. don.firentinski.

u promeni Fransoaze. franjevacki. V. furlanski. -e (FRANCUSKO). z. Fransoa Miteranu itd. IMENA VLADARA. sto je sasvim pogresno. Fruska gora. fudbaler. VOJNE JEDINICE. prerna sp. Fransoaz (Franr. fri-sop (i djuti-fri sop. v. Fuhimori (Alberto Fujimori. fudbal. Fransoa (Franyois): zbog dva vokala na kraju. front: v. Franji: v. stanovnik je Furlan. franjevac.: Fransoa Miterana. fruskogorski. V. fudbalski: ne futbal itd. to). "Fransoi" itd. Franje. prema izvornomjapanskom. V. Suvisno j e upotrebljavati ita!' naziv Frijuli (Friuli). JAPANSKA IMENA. izgovoru.oise) iii Fransoaza. bolje nego franciskanac. fresaka. ron. funkcioner ifunkcionar. najpogodnije je da ispred prezimena ostane nepromenjeno (npr. Fudiijama iIi (planina) FudZi. Franjo. sv. bolje nego Fudzimori.). predsednikPerua). -0 (IMENA). -anski. moze se menjati "Fransoe". Franjo Asiski. suvisno je "planina Fudzijama" jer ree jama znaei planina. FUTUR freska: dat. -nca. Franjo Josif (austrijski car). Fransoazin itd. Furlanija. Sarno ako nema druge mogucnosti. frekvenc(ij)a: v.. bolje nego Franc Jozef (po nem. . Furlanka. freski i fresci. Franz Joseph). gen.51 frankofon (koji govori francuski: frankofone zemlje Afrike). BUDUCE VREME. "Fransoa Zozef' i sl. Ne frankofonski. FUTUR: v. U prevodima s drugih jezika sre6e se i "Franc Dzozef'. ISTORIJSKI DOGADAJI.

gastritis. CRTICA UZ IMENA. Oblici kud(a). garantija i garancija. kuda.). Gaskojn (Gascoigne). negde. gajci. garsonjera (obicnije) i garsonijera. Gankinja iIi Ganjanin. tuda. ali imenom i prezimenom Galileo Galilei. Gazela (velikim slovom kao naziv mosta u Beogradu). u Gacku. CRTICA 4). mn.gdegod(ponegde): v. gatacki. gauco: v. Gacko. igde. odnosnokamo. ikamo. galijot. gazda-Milutina. Gana. Galbrejt (Galbraith). gama: gama zraci (v. gde god (bilo gde). nigde za oznaku cilja kretanja. nekud(a). CRTICA 5). ganski. "Gde tesT'. gospodin. "Poslji ga negde". -anka. "Ne idem nigde". ikuda. nikud(a) u starijemjeziku nisu oznacavali cilj kretanja nego put kojim se prolazi (up. ne Galbrajt.G g. -0 (IMENICE). ikud(a).gazda Milutin.: v. gde. gazda:gen. dat. U ovakvim recenicama treba upotrebiti kuda. ne Gaskoin. gen. gala predstava i s1. gajki. gajka. Gazimestan. gazda-Milutinov itd. negazdi. Ganac. ovuda. Gacanin. zapleten govor iIi pisanje: pogresno ga je upotrebljavati u znacenju "zbrke" uopste ("galimatijas oko deviza" i s1. Gacka. galilejevski. pa se ra- . ne Gazi Mestan. Ne smatra se pravilnom upotreba recigde. galimatijas oznacava sarno nejasan.mn. (iii sve bez crtice): v. nikuda. npr. "Gde ste krenuli?". -anka. ne gastrit. (crtica nije potrebna: v. Galilej. osim u hrvatskoj varijanti). kamo. god. nekamo. onuda). nekuda. nikamo (danas uglavnom zastarelo. gala: gala rucak.gazda.

tabli. diftonaga. gosca. radnji. pertli itd. hordi. cavki. sc.53 zlikovaloKamo ideS? (odgovor: Na more. Prvom naCinu se daje prednost. Sa drugim suglasnickim zavrseeima umetanje a nije uobicajeno: obliei kaoakorada. u gen. kandii. mn. V. general-potpukovnik. dogama. genije i genij. cisterna). obelisaka. marki itd.patenata itd. maraka. i ULICE. tajni. svetiljaka. patent . GENITIVNI ZNAK stavlja se na poslednje slovo da bi se razlikovao gen.projekata. kontakata. delikata. Generala Zdanova: u Ulici (ulici) generala Zdanova. molbi. roda). cisterni. Ako se osnova imeniea na-a zavrsava s dva iii tri suglasnika. kalji. kavgi. generalstabni iii generalstapski. Glas a se umece i kod jednog dela imeniea sa zavrsetkom suglasnik + I: bicikala. znak duzine: prijatelja. rt u gen. nepravdi. a takode i za mnoge druge koje nikad ne ubaeuju nepostojano a: lampi. general armije generalstab.general-pukovnik. kopCi. pripovedaka. zvezda. taksa. Preko dvorista itd. algi. krosanja. znacenje reef.). gdica (gospodiea). Imeniee sa zavrsetkomkt. normi. umecu nepostojano a. Za ove poslednje imeniee najcesCi nastavak je -i. pa je bolje npr. npr. U podrum itd. st.koncepata. pt. lasta. basta. alga.jimata itd. smetnji. ne "u General Zdanovoj". mnozine od oblika jednine.) od Kuda ides? (odgovor: Kroz brda. kakvi se mogu naci u pojedinim gramatikama. projek(a)t . imam prijatelja. one mogu izmedu njih da umetnu nepostojano a iii da dobiju genitivni zavrsetak -i. bransi. koncept .. Stirn ipak ne treba preterivati: malo ko bi upotrebio oblike majaka. borbi. sc. ps: mnogo vrsta. gejzir i gejzer. institutii. general-major (pridev: generalmajorski). Iskljucivo iii pretdno nastavak -a javlja se kod osnova sa zavrsetkom na st. Sa istom vrednoscu upotrebljava se i vodoravna erta. GENITIV MNOZINE (imeniee z. roda). nt. basana nego primedbi. vojski. patrijaraha danas su uglavnom izisli iz upotrebe. V. ansambala (bolje nego ansambla). sluiaba. NEPOSTOJANO a. . pomoranadia. primedaba. mn. zd. GENITIV MNOZINE (imeniee m. ali sarno spektakla. sabalja. mn. ks. elipsa itd. podaci iz instituta. opazaka. inserata nego kontakta i sl. Preporucljivijije gen. bosca. bilo da to a mogu dobiti i u nominativu jednine iii ne: elemen(a)telemenata. Poneke od ovih imeniea mogu imati i nastavak -a (horda. sansi. GENITIVNI ZNAK gda (gospoda).

osim u slucaju da je i neka druga ree vlastito ime (Velika Morava). danas se uglavnom cuva u hrvatskoj varijanti. SLOVENSKI: tako se naziva genitiv upotrebljen urnesto akuzativa u odrecnim recenicama. ISTORIJSKA IMENA. Crna Gora. Srpska Krajina. GENITIV. GENITIV. Crnogorsko primorje. niti za imena koja nisu geografska (v. Tihi okean. Ovakav genitiv svojstven je starijem i narodskom jeziku. Novi Sad. npr. ne zameci kavge". au nekim slueajevima pravi razliku: zapadna Evropa kao geografski pojam. PRISVOJNI PRIDEVI. Aralsko jezero. PRISVOJNI: v. NASLOVl). "Nismo culi vaseg odgovora".). USTANOVE. Za nazive drzava iz proslosti v. Na isti naein pisu se i nazivi admi- geopoliticki. buduci da su "za nas jezicki sistem nemotivisana i neprozirna". To ne vazi za prevedena strana imena kao Ognjena zemlja. Novi Zeland itd. GEOGRAFSKA IMENA (pisanje pocetnog slova). Za spojeve prideva s geografskim imenom nema sigurnih propisa: PR 60 daje s jedne strane juina Evropa. Srednja Arnerika. u imenima naselja. Petrovac na Mlavi. Rio Grande. zemalja i kontinenata sve reci osim veznika i predloga pisu se velikim pocetnim slovima: Vrnjacka Banja. Zuta reka. itd.. Prema Pravopisu. istocna Srhija. Ne treba stavljati ove znake kadaj e jasno da je posredi mnozina. Transkribovana strana imena kao Sijera Nevada. s druge strane Srednja Evropa. Severna Koreja. Sjedinjene Americke DrZave. Balkansko poluostrvo. Bliski istok. bilo po obliku imenice (projekata. PRISVOJNI 54 nistrativnihjedinica: Jufuomoravski region.jugoistocna Evropa. 1st River. drZava. Suecki kanal. Moskovska oblast. . postala sarna po sebi vlastito ime". "Ne znam muirnena". Goli otok.. P propisuje oba velika slova. Juzna Amerika. nazivi kontinenata i drzava pisace se s oba velika slova: Severna Amerika. kao Gorski Kotar. Bosna i Hercegovina. Marko. "Pridi.). a Zapadna Evropa kad oznacava "zemlje i narode". stirn sto ni malo slovo u drugoj reCi ne bi bilo pogresno. U ostalim geografskim nazivirna sarno prva ree ima veliko slovo (Jadransko more. dok se u srpskoj zamenjuje akuzativom (Ne znam mu irne. rno/hi) iIi po susednim recima ("Imamdosta prijatelja". Rt dobre nade). U svakom slueaju. "podaci iz svih instituta" i sl. zapadna Bosna. Sarno u nekim slucajevima gde je "nekadasnja opsta imenica uglavnom.GENITIV. Long Ajlend pisu se velikim sloyom obeju reCi. Hrvatsko Zagorje. reCi.

gladak.. ijek.liee mnozine sadasnjegvremena: cekaju-Ci. "Presavsi j edva stotinak metara. Gnjilane. ne Glostersajr. getingenski: ne getingenski. Gnjilanama). su ijekavski.55 Getingcn (Gottingen). receniee "Pregledajuci evideneiju. sto god rekao. Gibson (Gibson). kadgod zelis itd. ne Dzibson.. gdegod . Gilbert: u engleskom se izgovara Gilbert (ne Dzilbert). stogod (ponesto).. u toku gradnje ovog naselja i ' sl. olaksavajuce okolnosti. kakvi god bili. u franeuskom Zilber. kogod (poneko). gnezdo (ne gnjezdo). svetleea reklama. Guy). kakavgod (nekakav). "nedostajuca sredstva za gradnju". roda (geta). gnijezdo. ukazala nam se jos jedna rusevina". npr. koga god naae§.. najglatkiji.. ugledali sma jos jednu rusevinu" iIi "Posta sma presli. gledalaca. obliei gnjev itd. gnev. u mnozini sr. najglaai i glatkiji. Glosester. gde god se nalazio. kao i sadasnji (v. glaai. gledalac (ne gledaoc). Gloster (Gloucester). treba iIi "Presavsi . Gi (fr. leteCi tanjir itd. GLAGOLSKI PRILOG PROSLI. Glostersir (Gloucestershire).). gnezditi se. GLAGOLSKI PRILOG SADASNJI gradi se dodavanjem nastavka -Ci na 3. "trenutno nedostajuca sredstva". mn.. ukazala nam se jos jedna rusevina". vezan za odredeno vreme i pracen priloskim odredbama. glikoza i glukoza.. poznajuCi. god se pise odvojeno kad ima znacenje svaki. ne Gij. u Gnjilanu (ne u Gnjilanirna. razgneviti (ekavski). "Kakva su iskustva stecena gradeci ovo naselje?" (treba: dok se gradilo ovo na- god selje. mora imati zajednicki subjekt s glavnom recenieom. geto. sledecu odrednieu). pao nam je u oci veliki broj izostanaka" (treba: Dok sma pregledali. Sastavljeno se pise u oblieima koji znace neodredenost. Stoga je pogresno npr. zapazili sma. (u)gnijezditi se. gnevan. ).. iIi: PregledajuCi evideneiju. ugnezditi se. "savremenije misleci Citaoei" i sl. ovaj oblik se upotrebljava da oznaCi stalnu osobinu: vladajuca klasa. Ovaj oblik uvek se odnosi na subjekt glavne receniee. pa su pogresne npr. ne Glocester. npr. gneviti. bilo koji. kud god da adem. Nije pravilno upotrebljavati ga kao glagol. roda. m. gledaoci. U funkeiji prideva. rade-Ci. npr.

godinu-dve. Sedamdesete godine XX vekajesu godine od 1970. gospa: gospa Mara. (iIi sve bez crtice): v. gornjogradski itd. -ez. Pos1ednja godina XX veka je 2000. Golijat (biblijska 1icnost). gospode! i s1. a ne glago1ski pri10g (koji glasi gored). V. gonioci. godisnjica (u spoju s brojem): v. . Go1ootocanin (nekadasnji logoras na Go1om otoku). Gospod (i Gospodin. gospa-Marin itd. (ponegde). BOZANSTVA. -anka. Goli otok. npr. 0. deveta decenija od 1981. Gorski kotar. gornja Bosna. V. prva godina XXI veka je 2001. golgeter (sastav1jeno). goreimenovani.golijat (div. osamdesete godine od 1980. GODINE I DECENIJE. treea decenija od 1921.) nije pogresno. Gornji grad (ime gradske cetvrti iIi opstine).GODlNE I DECENIJE 56 gore-dole. gornjo-: gornjovaroski. Gonzales iIi Gonsales (GonzQ/ez): v. do 1989.). ali gospa-Mare. (oba pocetna slova velika u imenima nase1ja). gospicki. iIi pisati uce10. mn. gorepomenuti (sastav1jeno po P). SLOZENICE S BROJEM gol-aut. u mnozini gg. (ali je bo1je titu1isati pojedinacno. do 1979. gospoda poslanici). gol-linija (s crticom). gonilaca. (neg-n. goruci (goruce pitanje i s1. GoIsvordi (Galsworthy). i DATUM!. Naprotiv. gospodar: vokativ gospodaru. Gornji Milanovac. kakogod (nekako). decenije pocinju jedinicom i zavrSavaju se nu1om: osma decenija obuhvata godine od 1971. npr. -ez. malogu uzvicima i psovkama (gospoda mu njegovog. rede gospodare. do 1930. gonilac (ne gonioc). gorenavedeni. kada je u tom znacenju). jer je to pridev nasIeden iz staros1ovenskog. do 1990. do 1929. itd. gospodarom i-em. do 1980. ne Golsvorti. Gospodar Jovanova iIi Gospodar-Jovanova (u1ica). Gospic. Gomez iIi Gomes (Gomez): v. godisnji. gospodarov i -ev. Simic. Gornja Stubica itd. Gospicanin. g.). gospodin: skracenog. itd. golootocki. kadgod (pokatkad) itd. g-na i s1. dvadesete godine od 1920. Kao god se pise odvojeno. ali: vec gore imenovani. CRTICA UZ IMENA. snazan covek). Gorski vijenac. gol-razlika. Matic i g.

nagrizen. pogresno je "rucna granata" (bukvalan prevod engl. Gregorcic (srpskohrvatski). gospoda: skraceno gda. Gradcu. nekoliko naselja istog imena u SAD izgovaraju se Grenic: tako i Grenic Vilidz (Greenwich Village). gorcak. GRADOVI: v. iIi fl'. grend slem (oznaka teniskih tumira). vue£. grebati i grepsti. GradiSka. Predlozne zamene limunika.a (ne gosCi). Gradac: predlozeno je da se rnenja Gradca. grebao. uvertiraj. avantura). grCko-rimski. gosca: gen. a neki put sa u (brosura. grejpfrut: u Hrvatskoj i BiH upotrebljava se i skraceni oblik grejp iIi grep. izgovor je Grej em iii Grel1l. nisu prihvacene u praksi. ugrizen. . "opisno" (PR). granata je sarno artiljerijski rnetak. griz. odgrizen. ali zagriien kao pridev. gospodica: skraceno gdica. Brgudca).. -os. a i radi razlikovanja od irnena Grac (u Austriji). GRAD"SKE CETVRTI: v. -nka. Graham: tradicionalna transkripcija leod nas (narocito u izrazu Grahamov hleb). gospostina (ne gospodstina). s velikirn G "kao etnografska skupina" ali i s rnalirn. Grinic (Greenwich). S i Z. Gradiscanski Hrvati. gristi. Nova Gradiska. ne gren slem. Francuski nastavak -ure kod nas se neki put prenosi sa i (lektira. gotovo: v. Bosanska Gradiska. Gradiscanin. u Gradiski i Gradisci. skoro. v. gravure). po analogiji s prirnerirna zadrZavanja d koje daje P 60 (Zabrdca. to). grizen (ne griien: tako i izgrizen. umetnicka cetvrt u Njujorku. ne Grinvic. grebala i grebla.57 gospodnji (u crkvenirn tekstovirna i Gospodnji ). ali stvami eng1. iutunja i s1. gravira i gravura (od fl'. Drugi strucnjaci srnatraju da je pravilno sarno Gradac . ne gris. GRCKA IMENA: v. rnn.). Gracu (kao sudac .suca i s1. Londonska cetvrt s poznatorn opservatorijorn izgovara se Grinic (iJi Grinidz). grenade) umesto rucna bomba. GEOGRAFSKA lMENA. Gregorcic (slovenacki). griz gran pri (fl'. zagrizen itd. go§{. grebacu i grepscu. grinicki (rneridijan itd.). grand prix): velikirn pocetnirn slovorn ako je naziv odredene rnanifestacije.Graca.

gusCica (mala guska) i guskica (odmila). -inka i Gruzijanac. Suvisanje anglicizam luzer. Grocka. mn. grudi. Grocanin. Gupca. gucem). Gruzija: gruzinski igruzijski. groteska. mn. dat. Gruco Marks pogresno. gubitak. grundig (marka). gugucem i gugukati. gro-plan (bolje: prvi iIi krupni plan). guski (obicnije nego gusci. Gruzin. -anka. gubici. ne sasvim ispravnom analogijom (ne postoji imenica koja bi odgovarala imenici dobit). treba Grauco (eng!. gen.Grocka 58 gubitnik je skovano po ugledu na dobitnik. rnn. grudf (ne grudiju). -anka (ne Gruzijac. gen. gugutki. ne Gutemberg. ne Grunding. u groteski (bolje nego grotesci). Groucho Marx). u Grockoj. Gutenberg. ali joj dosad nije nadena zamena. -ijka). Gupcev. guska. gugutka. kako je u PR). gen. gugucem (pored gukati. guscji i gusciji (drugi oblikje laksi za izgovor). . Grundig (fabrika). gugutaka iii gugutki. groteski (retko grotesaka). grocanski. ali je danas u sirokoj upotrebi. Gubec. gugutati. mn. gen. gusaka. dat. gu bitas: lose skovana rec.

stao sarno ha/va. U novom PR uglavnom se jedni i drugi oblici prihvataju kao ravpopravni. jer nije mnozina). pisu sc sastavljeno. haj fideliti (eng1. am. unjkati. hunjkati. hajei. Oblici sa h.). Uzunmirkovic. Habzburgovci iIi Habzburzi (dinastija). kao a/va.' NADIMC1. (iii sve bez crtice): v. Hajduk Veljko. amam.H h. bolji su nego ajde. ama/ (amalin). koji je dopu. ajdemo itd. CRTICA UZ IMENA. hajdmo. gde se oblici sa h gotovo uopste ne upotrebljavaju. hamajlija. prezimena s dodacima hadii. Cincar-M~kovic). Haiti. hama/(in). llZlIl1 i s1. bez crtice: Hadzipavlovic. Ova svakako vazi i za prezimena naPop(Popdimitrov i s1.Veljka. izg. krnji oblici hajd. Up. Habzburg (bolje nego Habsburg. Hadzi-. hab::budki. V. Tahiti. sa Haitija. Prema Pravopisu. Hajde de (nije potreban zarez posle prve reCi). gen. prerna P). atar. ceSce u skracenom obliku hi fl. hatar. . hunjkav. Hajduk. caura (sa izvedenicarna). jeziku istocnih krajeva. Ovakvo ogranicenje ne odgovara stvamom stanju u knjiz. ham. bile su proglasene pogresnima u PR 60. Belimarkovic i s1. hajka. Hajduk-Veljkov itd. amaj/ija. hajki. Pravopisna odredba ipak ne iskljucuje pravo nosioca prezimena da sam odredi nacin pisanja u skladu s porodicnom tradicijom (npr. hasura. asura. mn. hamam. na Haitiju (ne na Haitima. lzvestan broj reci.joha. highfldelity. hajdemo. Hajd park (Hyde Park). hajde. hajdete. i pojedine reci sah. Hadziomerovic. haj faj (pogresno je haj fl). dat. unjkav. jova. hajte prema PR 60 pisu se bez apostrofa. cahura.visoka vemost). prema PR.

ne hemeroidi. HEMIJSKA JEDINJENJA. Henrih iIi Henrik se eesto upotrebIjava za imena pojedinih evropskih vladara iz proslosti. arlekin. dat. Harte): razhkovati od Hert (v. ne Hempsajr. Hilandar. harakiriji. ne Hemfri. halo i alo (telefonski poziv). mn. heroin. Hart. hercegnovski. -arki. to). Herod ne nego Irod (v. mn. (u)hapsiti. Hesiod. magnezijum-sulfat. to). Helsinki. Ne harikiri. herbarijum i herbarij. srebro-nitrat itd. Hemfri ne nego Hamfri (v. glumci): drugoje prezime Hart (v. Z Hal (Hal. to). ne aps itd. Havana (grad). Jelin. ne hidrantni. harlekin: v. eng!. Hert (John Hurt. to). kao hlorovodonik. hemoroidi (suljevi). hidroelektrana. Hart (eng!. gen. hepiend. heroj. Hempsir (Hampshire). gen. hilandarski. . s i (iZgOVOf). -anka. Helsinkija. Posto to nije ni izvomi ni odomaceni oblik. sumporovodonik. hapsana. bolje nego arCiti. ne alapUiv. ViUem. hidratantni krem (koji vlazi kozu). haringa. heroina. Hamfri (Humphrey). zensko ime): ne Heter. Helada: v. heroizma. ne hemisvera. helijum i helij. halapljivost. bolje nego Heziod. William Hurt. Helen. -anka. heno ime): razhkovati od prezimena HoI (Hall). Slozeni nazivi eijije prvi deo nepromenljiv pisu se s crticom: natrijum-hlorid. heroika. helsinski. V. Hajnrih (Heinrich) za nemacke. hiljadarka. Up. Hercegnovljanin. ugUen-dioksid. halapljiv.uvek sastavljeno: hidrocentrala. harakiri. eng!. hidroavion itd. haps. pisu se sastavIj eno. haringi. Heder (Heathef. mn. haringi i haringa. Hiter.Hal 60 hemisfera. Oni sa spojnim vokalom 0. bolje nego Hilendar. Anri (Henri) za francuske itd. harmonijum i harmonij. havana (cigara). Herceg Novi (bolje odvojeno prema P). (u)hapsenik. bolje je ime navoditi u originalu: Henri (Henry) za engleske vladare. dat. -arci i arki. Helsincanin. hilendarski. hidro. hareiti.

holokaust (grcka rec. HOLANDSKA IMENA.De Bur).Kroj f).Dejkstra ili Dajkstra). hiperrealist(a). ee kao e (Vermeer .Vermer). ou kao au (Hmilen -. hranilaca. hrid j e obicno z. Portugalsko (i brazilsko) Jose izgovara se Zoze. mn. ne rapav. hreci ili hrNwvi.61 Hristos Himalaji. III i u. hiea. Horhe (sp. ali se kod nas po tradiciji prenosi kao g (Van Gogh .loop . honorisati ili honorirati (nagradivati honorarom). ho-ruk (uzvik). prezime). Hokins (Hawk(e).fki. bolje nego hondura. Hjudz.Zojder Ze.Kla~).lop). hobija. Hose (sp. npr. I-Ioukins. Hongkong (bolje nego Hong Kong).Hajgens iii bolje Hojgens). Honduras. hrapav. hobiji. Holandski jezik ima slozen vokalski sistem i nedoslednu ortografiju.fiminski. ne honorarisati. Hju (engl. Hjuz (Hughes. Jorge). -isticki. Hon. Holandija: naglasak je na drugom slogu. u padezima sarno: Hrista. na Himalaji. ne Houn. hocd-necd. oe kao 11 (De Boer . hrapavost. Spoj ae se prenosi kao a (Claes . .: te visoke hridi j li ti visoki hridi. hobi. CruYfl. hranilac (ne hranioc). -anka: honduraski. Selieveningen . Goldi (Goldie Hawn). rapavost. hranioei. na Himalajima: nije uobicajeno Himalaja. l-luygens -. ali se dopusta i m. Hawkins): ne Houk. hiperrealizam.Van Gog. Hristos i Hrist. pa je tesko dati sigurna pravila za transkripciju. roda. hrpta ili hrbata.Sheveningen. hoeu-neeu. Hok.v kao oj (Zuider Zce . ho.. Ho Si Min iIi Hosimin (bivsi Sajgon). to). Hondurasanin. ij kao ej ili aj (Dijkstra . slovo g se gotovo uvek izgovarah. hici. danas u znacenju "pokolj Jevreja pod nacistirna"): nema potrebe da se prenosi engleski izgovor holokost. hokus-pokus. portugalsko (i brazilsko) Jorge izgovara se Zode (ne Zarge). mn. 00 kao 0 (. ne Hjug. Hugh).Hauten). Hristov. Jose). hiper. ne Hoze. mn. hitac. ne l1a prvom. Spoj seh se cita sh (ne §). hrbat. hrcak. hlapiti: kao ishlapiti (v. tacke 165-169. Za iscrpnije podatke v. Hristu.uvek sastavljeno: hipermoderan.fki. Pravopis. hiperprodukeija itd. hongkon. mn.

hromozom. hvale vredan (ne hvalevredan). humoreska: kao groteska (v. ne hrvatStina. dat. radio ne radio itd. hrvac pogresno. hrskavica. humci. hropac i ropac. rvac. Isto vazi i za druge spojeve ovog tipa: znala ne znala. to). hrvati se. . hrskati. hrskav. treba: rvati se. hura iura (uzvik). ne rskati. rskavica. huka. rskav. humka. dat. mn. gen. obicnije nego hromosom. huci. humki.hromozom 62 hteo ne hteo (bez crte prema P). Hsinhua (agencija) ne nego Sinhua. hrvastina.

Vidi i: ni. Pogresne su konstrukeije kao "nerazvijene i zemlje u razvoj:. Nikolajevic itd. gonic. iberski (boIje nego iberijski). . Iberija. "Petar Ilic Cajkovski". moskvic.I i.. danas su zastareli. "na postanskim i saiterima banaka". V. to). MimiCin.). nece se razbiti"). drugaritin. ribic. el. Batrie itd. Danicin. "izmene penzijskog i zakona 0 doprinosima". i-: v. premda ("PomoCi eu yam iako sam umoran"). ne -ie. Od sh. -ie. u svim siovenskim prezimenima osim srpskohrvatskih (slovenackim. Sujicin itd. kao i u ruskim imenima po oeu: Sergejevic. Obliei kao "Oton ZupanCic". poIjskim. Od imeniea s ovim zavrsetkom prisvojni pridev zavrsava se na -iCin: kraljiCin. ni-. inace rastavljeno ("Ako mozes i ako znas. Dobric ali MiIie. teklic. ljutie. mada ih P (tacka 105 e) dopusta "kao dubletnu mogucnost". ne kraljiGin itd. Iberae (bolje nego Iberijae). ibn: v. -ica. licnih imena neka imaju -it a neka -ie: Radic. ukrajinskim itd. branic. i: (nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju) iIi upotrebiti drukCiji skiop receniee (nerazvijene zemlje i one l/ razvoju. iako sastavijeno u znacenju mada. Izuzetak su imeniee na-Cica (v. pomozi": "I ako padne. prema norveskom izgovoru tacnije je Ibsen). Imeniee koje oznacavaju vrsioea radnje imaju nastavak -it: vodic. na salterima posta i banaka). -jevic. lbersko poluostrvo. U takvim slucajevima imeniea se mora ponoviti Ibzen (uobicajeno kod nas.l". gde je atribut ostavljen bez imeniee.

identifikovati (-icirati). .malijski. ne Somalijae itd. sp. Receniee kao "Mi idemo na sto veci izvoz". Malija . F -ijka: v. i za cijeg itd. toskijski (nazi vi dvaJu osnovnih dijalekata albanskogjezika. -ijski: ovaj nastavak javlja se u pridevima izvedenim od imeniea na -ija (istorijski. CRTA.iciji 64 -ijac se javilo u novije vreme pod llticajem mskog jezika. ne igloo ignorantski znaCi "neznalacki". i od jednog. npr. to). "Kako ide posao?". i od cega. ici. Bolivijanae. 'Igo (fr. -ij: v. U zajednickim imenieama se llpotrebljava i nastayak -ij: genije.Iglezijas. -ijum. fa na (neSto) II znacenju teiiti (neeemu) pripada birokratskom stilu. Tanzanae. iglu (eskimska kllciea od Ieda).aluminijski). patricije. -ije i -ij. potcenjivacki i sl. kom§ijski. jeziku. Sirijae. -iji: v. jed- ijekavski. ipak. U tom znacenjll treba llpotrebiti iIi neki oblik glagola ignorisati iIi prideve nemaran. Upotrebljava se i u nekim drugim slllcajevima gde ne postoji pogodniji sllfiks: gegijski. identitet. ne moze znaCiti "koji nesto iii nekoga ignorise". V. Izraz "Kako ide?" puristi nazivaju germanizmom i traze da se zameni sa "Kako jeT. Igoa. Za neka imena je takav zavrsetak neizbezan (npr. Latinski nastavak -ius kod nas se II imenima zamcnjllje obavczno sa -ije. ali gde god je mogllce treba mll pretpostaviti sllfikse -ac iii -ijanac: Somalae. "Ovako ne ide" definitivno sllllsvojeni II knjiz. Tokio. npr. v. prezime): ne Inglesijas. drllgi slicni spojevi. nuncije i genij itd. Iulius ~ Jlllije.dodi mi (erta s razmakom): v. Libijae). 0 iciji. Tokija tokijski. i nom itd. nije isto sto i ignorisanje. austrijski) i od svih imeniea ciji se genitiv zavrsava na -ija (Mali.Ovidije i sl. idi mi . "Ne treba traziti izlaz u poskllpljenjll" i sl. ijekavac. od imeniea Gega i Toska). ijedan (ikoji). Tako i Gruzin (iii Gruzijanae) i Bask. identican. Ignorancija znaci "neznanje". -ijum. ne Gruzijae i Baskijae. Iglesijas (Iglesias. nipodastavajuCi. -ijac. "Ne treba ici na poskllpljenja" mogu se bolje iskazati: "Cilj namje da sto vise izvezemo". Igoov. Ovidius . Hugo). ijekav§tina. "Ide Ii?". baskijski (od Bask. aluminija . televizijski. ne indentican itd. aluminij. obicnije negojekavski itd.

IMENA IME I PREZIME. V. i za kakvll itd.vasiju i u nazivima delova tela: ociju. imala-nemala. isto i kod svih kineskih imena (v. DVOSTRUKA IMENA. Pored prethodne i sledeCih odrednica v. to). ilirski pokret. i ZENSKA PREZIMENA. nm.. prstiju (pored prsta). ZENSKA IMENA.kriterij. usiju. i ad kakvog. ilirac. ni-. ikakav. Pogresno je zubiju. ustiju. ad Petra. IMENA. kostiju (i kostf). i malo (= makar malo. noktiju (i nokata). kuda. V.kalcij. Petra i Branka Vasica. grudiju. ikad(a) (bilo kad). gde je neophodan zbog azbucnog reda. kokos kaka. V. Branka i GO/'dane Vasic. -ijum i -ij od lat. GEOGRAFSKA IMENA. i od koUe)g(a) itd. vratiju. ikaga. P ne predvida pisanje imalo. MITO- . Muska prezimena se moraju menjati po padezima kao i imena (za Petra Vasica. npr. iole). Bani Sadr. kriterijum .~iju. i za koga itd. imao-nemao. ikoji. ni-. DVOSTRUKA IMENA.). ikamo (bilo kamo. auditorijum . V.65 -iju. Pogresno je pisanje bezj (kaleium i s1. iko. POKRETl). va. ikud(a) (bilo kuda). kaleijum . i a kame. Zil Vernovi romani. ilirizam (v. iks-noge. -ium (npr. imaoei. prica a Carli Caplinu.). javlja se u gost . treba s Rejom Carlsom. i: JAPANSKA IMENA. V. Petar Vasic. prsiju (pored prsa i prsi). iks-zraei (ili bez crtice: v.\' . Seku Ture. Vidi i sviju. ne za Vasic Petrai s1. Licno ime uvek dolazi ispred prezimena. Strana muska imena ispred prezimena ne treba ostavljati nepromenjena: umesto sa Rej Carlsom. gde. prezime ce biti nepromenljivo jedino ako je zensko ime na poslednjem mestu: ad GO/'dane. i: IME I PREZIME. ni-. ZENSKA PREZIMENA. Ipak promenlj ivost prvog dela izostaje kod nmogih vanevropskih imena gde ne znamo tacno da Ii j e posredi ime i prezime iii viseclano ime. s Petrom Vasicem. bilo kuda). prica a Carliju Caplinu. prvi se danas u Srbiji vise upotrebljava. npr. Pol Pot itd.gostiju. imalac (ne imaoe). CRTIG4 5). Idi Amin Dada. romani Zila Verna. kao nastavak za genitiv mnozine. kamo. obmuti poredak (Vasic Petar) treba primenjivati sarno u spiskovirna. Ako istom prezimenu prethode muska i zenska imena. ikoliko (makar koliko).auditorij itd. V.) podjednako su dobri nastavci. imalaea.

kozak. ITALIJANSKA IMENA. MARKE. ima veliko pocetno slovo: Karlo Peti. Zagorac. ne "Priroda" itd. Urban. stanovnika mesta i pokrajina pisu se velikim pocetnim slovom: Arapin. Francuz. Londonac itd. emac i ervenokoiac. Upotrebljeno kao zajednicka imenica za oznaku predmeta. JAPANSKA IMENA.Lav iii Leon. Huan Karlos (Juan Carlos). Bio je nasa dobra musterija.. Ludovik iii Ljudevit. IMENA VLADARA danas se uglavnom ne prevode: Elizabeta (Elizabeth). U mnozini sve ove imenice prelaze u z. NADIMCI. a ital. rod: te LOSKA IMENA. Licanin. IMENA PAPA treba uvek davati u prilagodenom obliku. bogati gazda i sl.IMENi\ LISTOVi\ 66 engleski. POLJSKA IMENA. Petar Prvi Karadordevic. "Nejcer". veliki vojvoda. IMENA LISTOVA i casopisa ne treba prevoditi: "Muvman uvrije". lnnoeenzo kod nas glasi 1nokentije iii 1nocencije. -cki imaju malo slovo (azijski. biljke i sl. Franjo JosiI Henrik: Viljem. Pije (ne Pio). IMENICE MUSKOG RODA NA -3 U jednini dobijaju atribut u m. KLUBOVI (IMENA). Ciganin (PR predvida i ciganin "figurativno"). Bavarac. Dubrovcan in. Vojvodanin. Rom. Grk. ne Jelisaveta. Prisvojni pridevi od ovih imena pisu se velikim slovom (Nemcev. zivotinje. Svaba. Ako se redni broj pise slovima. PORTUGALSKA IMENA. Sloven (Slaven). Musliman: Primorae: preeanin: Sik: solunac. HOLANDSKA IMENA. Splicankin itd. pridevi na -ski. Cileanae. -Ski. ZIVOTINJSKA IMENA. Pavle (ne Paolo). KINESKA IMENA. drzavljana. V. ne "Radnicki pokret". Bonifacije itd. Ital. Leone . njujodki). IMENA NARODA. ime naroda se pise malim slovom: sarplaninac (pas). Vidi i: NADIMCI. One koje po smislu nisu izriCito vezanc za muskarca mogu imati i atribut u z.). Jovan Karlo i sl. osim ako su u sastavu geografskog imena (Sremski Karlovci. arapin (konj) itd. Klement. takode pojedina imena i karakteristicne zavrsetke. Luj (Louis). Becka suma). Karlo V itd. Sikst. Evropljanin. Grgur (ne Gregorio). 1pak se prevedeni oblik mora upotrebiti u slucajevima gde je odavno prihvacen: Petar Veliki. i tako isto Benedikt. Jevrejin. . rodu: nas sluga. RUSKA IMENA. Kod imena koja se mogu shvatiti i kao oznake rasa postupak nije ujednacen: velikim slovom se pisu lndijanac. dobar sudija. rodu: On je velika pijanica. a ne u italijanskom: Jovan (ne Dovani). uvek malim belae. hereegovae (duvan).

Indijanapolis (Indianapolis). kako propisuju prirucnici. -canka. imenioci. CRTICA 3). injekcija (CirilicomI1HjeKUl1ja). Izgovor sa nj (11I-beKUl1ja) vise odgovara glasovnim zakonima naseg jezika nego in-jekClja. srednjoamerickim odn. NADIMCI. imenilaca. -in: v. lndoevropljani. ne infrakt. Stevanovica. kao u primeru iz lve Andrica "ljednog i drugog supodsticali mocni pase". juinoamerickim lndijancima. bolje nego impulzivan. inokredit i s1. inicijativa za nesto. Pogresno je "inekcija". ne Indonezijac. bolje nego indonezijski. infrastruktura itd. inadiiki. inadzija. indigo: indigo papil.67 sluge.I've sudije. v. imunitet na nesto (iii prema neeemu). imperfekt i imperfekat. inozastupnik. ne treba s njom preterivati. ne od neeega. iz lmotskog. Po misIjenju M. indijanska imena: v. indicija je znak na osnovu koga se izvodi neki zakljueak (obieno 0 krivienom delu). indikacijaje uputstvo. inace: ponekad se upotrebljava kao suvisan umetak ("Petrovic je inace rodeni Beogradanin" i s1. incest: pridev incestni iii incestualan. infra. . infarkt. ne 0 neeemu. indigo kopija (crtica neobavezna.sastavljeno: infracrven. Imotski. dat.se javilo najpre u inokorespondent i inokorespondencija. Ovakve slo- imenilac (ne imenioc). . ne 1ndijanopolis. -ov. impu[sivan. mn. Kod nas pridev ima smisla samo ako se govori 0 severnoamerickim. 1mocanin. stare§ine su naredile. ino. nije pogresna ni upotreba muskih oblika prideva i glagola u mnoiini (slaganje po znaeenju). mo- Indij anci: suvisno je" americki 1ndijanci" (obieno u prevodima sa zapadnih jezika. pogresno je upotrebljavati tu ree da oznaei "skup informacija" iii "naCin obavestavanja j avnosti". informatika je nauka 0 koriscenju i prenosenju informacija (prvenstveno pomocu raeunara). Indijski okean. Up. ukazivanje. imotski (pridev). imun. Indonezija: 1ndoneianin. indoneianski. a u medicini oznaeava oboljenje ili simptom kod koga treba primeniti odredeni lek. a u novije vreme i u inopartner. dosle su kolege i s1. u kojima ista ree znaei i lndijanac i 1ndijac).): mada takva upotreba u naeclu nije pogresna. indoevropski. inadiika. konjunktura.

Ij. mesecom itd. oceniti. pored jurL~em itd. instant: instant supa. engineering prilagodeno nasem obliku inienjer). roda. prema P). lnternacionala (veliko I kao naslov himne i naziv odredene organizacije). Augzburg. intermeco je m. bolje nego inzulin. (ne ing. intrigi. iput. u mnozini obicno srednjeg (intermeca). III) internaciona/a. pored redeg prijateljom itd. od drugog pojedine imenice na -c i na -Ij (I-tre/cem. inzenjer: bolje nego iniinjer. ino-direktive. intoksicirati ili intoksikovati. INSTRUMENTAL imenica muskog roda ima nastavak -em ukoliko se imenica zavrsava na meki suglasnik. /upeiom. dok za ostale nema sigumog pravi- . instant kafa i s1. instinkt. zanimanje (npr. gu/asom. zenice nisu pogresne. intendantllra. "Ncrna interesa za ovaj predlog". nj. intriga. car ima sarno carem. okarakterisati. C. intendant. Habzburg. intoksinirati. svecem. interegnum. S. intoksikacija (trovanje). insert znaci umetak (od lat. katkad ironicne sprege". -nca. tj. "Sa interesom su pratili dogadaje"). ali izvan usko strucnih tekstova bolje je reCi inostrani partner i s1.) Inienjering (eng1. okvalifikovati. V. noiem.). dat.umetnuti). inserere . Od prvog pravila mogu odstupiti imenice na -s (jurisom. Za upotrebu instrumentala uz glagole vidi SeA} + INSTRUMENTAL. konjem. posebno filmski snimak koji se ubacuje u televizijsku emisiju. P dopusta i pisanje s crticom kad su u pitanju "slobodne. Treea) internaciona/a. mada PR 60 daje "intermeci". itd. naj. d. Up. skracenica ini. interes nije pogresno u znacenju interesovanje. hmeljom. zecom. Ali ako suglasniku neposredno prethodi glas e. /ovcem itd. (crtica nije neophodna: v. instinktivan. i. Becom. nastavak ce glasiti -om: sprejom. Ne intoksinacija. Medu imenicama na -ar.insckt 68 la: /ekarom i /ekarem. krojacem. intendantski. isto i s rimskim brojem: I (II. c iii c: zmajem. prijateljem. lIc'iteljem. Pogresno se upotrebljava u znacenju od/omak ili iseeak. instanc(ij)a: v. CRTJCA 4). vodenicarom i vodenicarem. ino-jildba/er. upraviteljem. pli§om. oznaCiti. Inzbruk (bolje nego Insbruk. insekt i insekat. ali: Prva (Druga. insulin.). npr.

Mariom. i pojedine glagole. iznuaen i s1. nosiloea (ne nosioea). ali "Moze i ovako i onako"). provoeirati. prati/ae itd. -io. -pje/a). ish/apio. Antonio. or- . -irati. iserpljen (obicnije) i iserpen. prevodi/ae. -i: sa radija. pronaCi. cini/ae. Mariov. po (=pola). iridijum i iridij. tuiilaea (ne tuiioea). -isati. ko/ekeioner. finansirati itd. SKRACENICE NA -a. V.) osim u reci misionar i donekle reakeionar. "Ne zurite. voz ionako kasni". Sva tri nastavka javljaju se u glagolima stranog porekla. komponirati itd. Danas se uglavnom upotrebljava u znacenju uraaen na brzinu. Irodijada (zena Iroda Antipe). iseurio. studirati. cesto hrvatskim oblieima na -irati (operirati. regulirati. iserpsti i iserpiti. -ovati. iniinjerijski. nedovoljno pripremljen. Tokjo. ishlapiti. -e/a (ijek. Mnogi glagoli. iriski. tuii/ae. poveri/ae. -i/a i ish/apeti (ijek. Irod (ne treba iz zapadnoevropskih jezika prenositi oblik Herod). Up. na radiju. Antonijev). jimkeioner itd. imaju i u Srbiji samo nastavak -irati: eitirati. i po: v. znacio je izmisliti. Irig. mn.) odgovaraju srpski na -isati (operisati. Menja se kao erpsti odn. Glagol ishitriti. namesten i vest. Tokiom itd. ishlapiti ganizirati. erpiti (v. IRA: v. prisvojni pridev (kod imena) zavrsava se na -iov (ne -ijev): Mario. Iriski venae. treba -ilae: nosi/ae. u studijima (ali: radiom. brzop/et. Instrumental ima zavrsetak -iom (ne -ijem). itd. -aoe. koji je danas izisao iz uporebe. milieioner. to). -u. ish/apeo. "ishitren potez" i sl. iseurice. iniinjerae uobicajeno je u vojnoj tenninologiji. nepromisljen. dovitljiv.69 inzinjcrija. iotkud(a). ipak. Antoniov (za razliku od: Antonije. Imeniee na -io dobijaju j ispred padeznih nastavaka -a. ish lapje ti). trenirati. Bolje je u tom smislu upotrebiti neki drugi izraz: prenaglj'en. mada bi tacnije bilo inienjerija itd. Pored toga. ne iseureti itd. U gen. Samo sa e javlja se rec penzioner. -ioe pogresno. ish/apio. iseuriti. seenariom). Irizanin. ishitrcl1. -iol1ar i -irmer podjednako su dobri nastavei. Antoniom. /ukav. regulisati) odnosno na-ovati (organizovati. kao u spojevima "ishitrena odluka". komponovati). Irizanka. telefonirati. Antonijem. za trpni pridev ishitren recniei daju i znacenja izvestacen. e je danas obicnije (milioner. ionako (npr.

egoist. i sledecu odrednieu.). isprijeka): po PR uvek sastavljeno. ispravka. "govoriti ispred kolektiva". soci- . pod odrednieom Stambol. Carigrad. Nije dobra u znacenju 11 ime. iskrvariti. istocna (lstocna) Evropa. skovan kao po. ispravci. Drav- ispreka (ijek. iss.~tovati: nema svrseni glagol prema nesvrsenom razloga da se smatra nepravilnim.. pa i kad znaci "s one strane Save. iskipjela). iskipd:e (ijek. ispravki (rede ispravaka). iskipio. ispred. ispiti: ispij. GEOGRAFSKA IMENA. Mnozina je danas u svakom slucaj u na -i (rea/isfi itd. iskipjeti. ISTORIJSKA IMENA. iskoristiti: iskoriscen. isti kao zameniea. obicnije nego Istambul). Zapadna Nemacka itd. iskoriH. Zemlja izlazeceg sunea (Japan). isto6w Srbija itd. ovaj i s1. iskipeti. iskrvaviti: kao krvariti. socijalista itd. iskipeo. Mletacka repllblika.avati i (reck) iskoristen. "Pozdravio ih je ispred svog preduzeca". Samo u istorijskom kontekstu upotrebljavaj u se nazivi Stal11bol (Stambul). (npr. Konstantinopolj (Konstantinopol). egoista. Istanbul (tako je u PR 60. Austraugarska earevina itd. ispostovatije neologizam.. Zemlja hiljadu jezera (Finska). istocnoevropski. mn. ispocctka: po P spojeno u znacenju 'isprva' (npr. ispijmo. pisu se velikim slovom samo prve reCi: Tursko earstvo. neprimetno) i ispotiha. istiha (=potibo. -ist(a): realista. isunjati se itd. ispijte. Treci rajh. npr. dat. V. ali: "krenimo iz pocetka". "ispocetkaje tako mislio"). umesto on. Istocna Nemacka. Rede ispreko. to). krvaviti (v. kao i na nazive administrativnih jediniea (Beogradski pasaluk. ne iskipiti itd.iskipCli 70 jabst. to). prema P. Vizant (v. "zanatska delatnost i traskovi koji su za istu vezani") nedopustivo je izvan kaneelarijskogjezika. iskosa. iskorWavati. gen. (obicnij e) i realist. To se odnosi i na nezvanicne nazive proslih i sadasnjih zemalja kao Republika svetog Vlaha. v. iz Vojvodine". Vizantija).ne nego is-: iskolovati. Istocno rimsko earstvo (P dopusta i Istocnorimsko earstvo). Nazivi drZilva iz pros]osti. isprva i isprve. ispotiha i istilza (v.

isukati: kao zasllkati (v. ISTORIJSKI DOGADAJI. RAZDOBLJA. . isCilio. iscauriti se: v. Krimski rat. pojava pred svetom i sl. To su pre svegaMOdena (rimuje se s "v6dena"). ratnih operacija i sl. kao Drugi svetski rat. iracko-iranski rot).premaP. Mnoga ital. Noe dugih nozeva. truleti.71 ska banovina). zatim RImini. V. istovjetan se danas priznaje kao pravilan ijekavski oblik. cauro. ijek. Malim slovom pisu se nazivi u mnozini (oba srpska lIstanka. Seljacka buna. istup normalno u znacenju javno istupanje. ustanak u Hercegovini. i: POKRET/. CEzare. Prvi srpski ustanak. Beogradska operacija) i mirovnih i drugih sporazullla (Pozarevacki mir. navodeci primere "odnosi nove srpske kraljevine i crnogorske knezevine". dok im je stvarni naglask na treeem slogu od kraja. PEzaro. istovarujem. Sremski front. i suvise. Dugi mars itd. kao i nazivi ratova u kojima se imenuju obe strane (fi'ancusko-pruski rat. pisu se velikim slovom prve reci kad god imaju oblike vlastitog imena. ista. KAljari. ANdelo. isCileti. Kosovska bitka. nastup. Malo slovo P preporucuje za "neustaljene. tu rec. istruleti i istruliti: v. isCilela (ne Ll'Ciliti itd. krsta}ki ratovi). ni-. 1st River (oba velika slova prema P). j~r se shvataju kao opisni. "gordi Albion". slobodne opisne nazive". i od cega. madaje ranije propisivano dase i u ijek. MEdici. Up. isto takode pleonazam: treba sarno isto (i) iii sarno takoae. V. Prakticno to znaci da ce se velikim slovom pisati nazivi s pridevom iIi rednim brojem na prvom mestu. imena kod nas se pogresno naglasavaju na pretposlednjem slogu. isCi!eo. i 0 cemu itd. DAkomo (rimuje se s "llikomo"). isCiljeti. Minhenski sporazum.~cilj·e/a. ITALIJANSKA IMENA (NAGLASAK). istovarom. to). buna protiv dahija. Stogodisnji rat. Za revo/uciju v. kaie sarno istovetan. koji imaju ITALIJANSKA IMENA karakter imena: Rat dveju mza. Seoba naroda. osim onih simbolicnih i figurativnih. hoj (bitka) na Kosovu. "crnozuta monarhija" i sl. Nazivi s nne11Jcol11 na prvol11 mestu pisu se 111a] im slovom. TAranto. (Solunski front. ne istovarati. i.). BERgamo. Treea ofanziva. Saraj evski atentat. istovarivati. Ovo obuhvata i nazive frontova. npr. BRfNdizi. Becki dogovor). Vartolomejska noe.

. oiiveli.osijedjeti. V. a zavrsetak -eli (ijek.oslepiti. oslijepili (oduzeti vid) . oslariti i omrsaviti. ne samo od giagoia na -ivali (islerivac. tj. ivanicgrad~ki. kada pokazllj 1I da sc na nekoga iIi nesto prenosi osobina iskazana pridevom. oglasivac. itd. oslabili upotrcbIjavaju se danas samo u obliku na -iIi: tako i ocelaviti.). obicnije nego Iva. jeli) kad su nepreIazni. tamo gde bi mogia da dode i tacka.) nego i od onih na -avali (pojacivac. npr.. -ium ne nego -ijum (v. ocoraviti (mada ovijos imaju i radni pridev na-eo: ocelaveo itd. omekSivac itd.oslepeti. -ivac je cest sufiks u novijim rccima. Ivov. omlitavili.. Kod vecinc drugih giagoia ova razlika se delimicno iIi potpuno izgubila. Ta razlika se jos cuva kod manjeg broja glagoia kao sto su olupiti (uCiniti tupim) --olupO)eti (postati tup). Ispravnoje. Otuda razlikovanjc zavrsetaka -iIi i-eli nema u danasnjem jeziku ni pribIizno onaj znacaj koji su mu po tradieiji pridavali gramaticari. (= i tome slicno). DoMEniko. -iti. pocrnili (obojiti 1I erno) ..pOC'rnO)eti (postati ern). omrSaviti . " itd. kolilis itd. Giagoli kao zelenO)eti se.. (ne i I. d. jer se odgovaraj lIci preIazni glagoli gotovo uopste ne upotrebljavaju.Ovaj izraz sme se upotrebiti samo posle rcceniee koja je po smisiu zavrscna. Parovi osijediti . sl. i Ie kako. Ivin.OSlaljel i. oslariti . dok se u ekavskom upotrebljavaju samo obliei osedeli. " iii: "Naknada se placa na sledeci naCin. polpaljivac itd. s. parnjaka na -iIi. i tc kakav. kao i pojedinacna imena. zamrzivac. kad znace da neko iii nesto stice doticnu osobinu.. slabiIi.. za Ijude i za sprave. ito. Ivanic Grad. ito. dermatilis." gde je i 10 sasvim suvisno posle izraza na sledeCi naCin. Glagoli ozdravili. -itis (ne -it) u nazivima oboljenja: bronhilis.: "Naknada sc placa po kvadraturi stana. to).). tj. z. ito: za stan do 30 m"100 dinara . Ivi Andricu. Ivu. V. Za mnoge glagole izvedene od prideva gramaticari propisllju zavrsetak -iIi kada su preIazni. i Ie koliko. ogrubO)eli. razreaivac. it. olabavili. Za izgovor ita!' imena vidi c. -0 (IMENA). zanemeti (zanijemjeti) i drugi ostali su bez Ivo: Ive Andrica. tj. gaslritis. Pogrcsno jc: "Naknada prema kvadratllri stana iznosi.itd. ito . oslijepjeti (izgubiti vid).omrsavjeli jos donekle cuvaju tu razliku u ijekavskom.). MANgano i dr. apendicilis. 72 DiROIamo. -eti.

mn. mada bi po pravilu tu morao do6i glagol izblediti. . istrikati. iznebuha. mn. mn.ne nego is-: isetati se. izdaci. isijavati itd. V.ne nego ISC: isca(h)uriti se. zarana). -iti. izdalcka. Ilizasta. izs. ijek. izgrcbati i izgrepsti: v. iscesljati itd. izblijedjela. ishraniti itd. izbledeo. Up. izc. izuzctak. izdubiti: v. gen. ne izgriien: v. izmestiti: obicnije je premestiti. izdalje. APOSTROF. izbijmo. izuzeci. izblijedio). gen. izrcda (= redom). U upotrebi s brojevima. izs. izblijedio. izmalena. izjedna. ne naze). ijek. ne treba veznik i zamenjivati crtom: ne "izmedu 18-20 casova" nego "izmedu 18 i 20 casova". izloibi i (rede) izloiaba. izlozba. izbliie. od. izneti: v. -netic izokola. grebati. izgladncti. izgladnio.ne nego isc-: iscrtati. Upotrebljava se i u prclaznom znacenju "uciniti bledim". izljubiti (ne iiljubiti). izbledio (ijek. izuzev. uganuti ne spada u knjiz. "Pregledali su sve prostorije izuzev balkon i kuhinju"). isunjati se itd. izh. izuzcy izmedu. preseliti. izmusti: izmuzen (ne izmuien). U znacenju iscasiti. izbijte. -iti. izc. iscepkati itd. izbiti: izbij. V. izuzetiikii (naglasaknazu. izdatak. jezik.lzgladniti. izuzctan ima naglasak na prvom slogu: pogresno je izuze'tan.ne nego ish-: ishodiste. izuze'tno. izblijedjeti. izbledcti. izbliza. ispocetka. izjutra. i za sto (P dopusta oba nacina pisanja). izgladneo. izgladnjeti. izblijediti. IZOSTAVLJENI GLASOVI: V. Up. mn. izranije (= odranije). izgladnio znacilo bi "uciniti gladnim". gristi. iz pocetka: V. Smatra se da je pravilnije sa akuzativom (npr.ne nego is-: islikati. SAZETI SAMOGLASNICI. dubiti. izgrizcn. izrana (= rano. izgladnjela. izraz: dob do izraza i doCi do izraiaja jednako su dobri oblici.73 izasta (izac~to) iIi i za sta.

ne nego ii-: iiariti. ali je potreban u knjiz. u moskovskim Izvestijama (ne "u lzvestiji"). izvrsilac (ne izvrsioc). u fusnoti iii u indek- mada je danas obicnija upotreba s genitivom (po ugledu na predlog osim: " . nastavak pise se cirilicom i odvaja crticom. "Time is money" i sl. izvolcvati (ijek. V. iiiveti itd. iieniti. Johna Updikea. mn. izvrSi/aca. a Wuyts -OBO I1Me nOHaBJba ce I1 KacHl1je". izvezen. Nasi nastavci pri tom suo lzvan toga. Viseclane strane izraze (za razliku od imena) treba uvek pisati u originalu. izvrsiti: v. IZVORNO PISANJE: U naucnim i strucnim tekstovima. U ovom slucaju. izvolijevati. izi. bolje ncgo izvoljevati). izvesno. izvrsioci. izvannaucni. jer bez tog oblika nije mogucno konsultovanje strucne literature. u zagradi. -i/a: ne izvinem.. izvan. izvannacionalan (i vannastavni itd. iidiikljati i iiclikati. Ukoliko je tekst cirilicki. vrsiti. izvcceri (= predvece). izvorni oblik treba dati prilikom prvog navodenja imena. izvannastavni. neka (se) oni izvine. "C' est la vie" (ne "Se la vi"). izviniti (sc). jeziku i ne moze se zameniti saoprostiti ili ispricati. .IZV. izvinuo (sto su oblici od glagola izvinuti = saviti). ne z. roda. izvinu. dopisivanje sa strancima itd.). van. izvinim (se). npr. npr. ne izveien (u oba znacenja). izvinio. Izvcstija je mnozina sr. kao sto se vidi iz primera. upotreba izvorne latinicke grafije u cirilickom tekstu nije opravdana. P je dopusta (tacka 101 a) samo u slucaju da auto I' teksta nije uspeo da sazna kako se izgovara doticno ime: navodi se primer "MeIJY I1MeHI1Ma yrmcaHI1 cy 11 HeKI1 Wuyts 11 Bayzew. strana imena izjczika s latinickim pismom treba navesti u izvomom obliku. rod: lzvestija su javila. Glagol izviniti (se) osudivan je kao rusizam. Updikeov itd. izvcstan.l!1 74 se ne odvajaju crticom. sve prostorije izuzev balkona i kuhinje"). sh. izvesna. izvana.. prevodenje na strane jezike. iii latinicki s fonetskim (transkribovanim) prenosenjem imena.

Pisanje ijo imamo jos i u recima vijoriti se. jadikovka. iju. ne moze se zabraniti pojedincima da svoje prezime pi su Gruit. zmijolik (prema: zmija). tri. Jajcanin. radiestezija. Jajcanka. Cvijo (kao Mija. najjaCi.starijom. zmijo. milion. ijski. Dopustenaje i promena jaje. kais. Peic itd. ali Kain. oni jasu. priucen. laik.projekcija).jasem.arterijom (ipak: arterioskleroza). dva. vijoglav. Otuda je pravilnije i Grujic. dat. Grujica (Gruja). arterija . Vijon (Villon). izmedu njih se ne pise j: naime. kupio. Vojin. lj. J se ipak pise u slucajevima kad pripada osnovi reci: izdajica (prema: izdaja). semijon. oiviCiti. Ostojic. osim kad se osnova reCi zavrsava naj: sudijo. -ji. kao i u recima iz francuskog: Gijom (GuillclUme). neimar. jaju. Vojislav. Radojica. vijorog. tri. Milojica. jajem. (I) lzmedu i i drugog samoglasnika izuzev 0. ruinirati itd. -io. npr. kujica (kuja). arhiepiskop. petjaja. starija . (4) Posebni slucajevi: saj se pise glagolprojicirati (up. dielektrik. -ijum. sudijom (prema: sudija). jasim. jajetu. Vidi: -ije. biblijsko m.jaCi. Cvija) itd.fioka). ime). esejisticki itd. u imenu Ravijojla. galija ~ galijot. iji. naivan. cetirijajeta. jahati. cetirijaja. jajeta. jajacki. seiz. bezj se pisu heroin. Mijo. iako. antiamericki.J j. kalajisati. Ka- jin (od Kaja. jajetom. j se pise: ija. heroizam. Jajce. Pejic. dojilja (dojiti). lzuzetak su slozene reCi. heroika (iako su izvedeni od heroj). jaje. daire. pogresno je jasiti. ije. ali posto pravopis ne normira prezimena. kao i glagol prianjati. (3) Ako i dolazi p 0 s I e drugog samoglasnika. zmijom. stoik. ZAPOVEDNJ NACJN. . jak. dva. jadikovci. (2) U spoju io ne pise sej (bio. heroina. jaja.

Portsmut. jamb. u taeki 21 d. jarkoiut itd. posle bilo kakvog znaka interpunkcije iii posIe umetnute reeenice: u takvom poloiaju treba ga zameniti nagIasenim obIikom jest(e) iii izmeniti red reei. jamajkanski. Jamajka. Za razliku od vecine azijskihjezika.jasno.lasna poljana (u Rusiji). Ivo Diima. .Jalta 76 jasan. Gendii itd. "Neodgovaraj uca ishrana.jemCiti.treba jeste odsustvovanje s posla. je sam autor" .treba: Za nellspeh . ne na Jalti. sto znaei da eini akcenatsku ceIinu s prethodnom reejll i mora biti s njom u smisaonoj vezi. jemstvo (ali samo: jamacno). propisuje malo p uz napomenu "kao Iokalitet". se.larmut (Yarmouth): v. -anka. Otuda je ne sme dob posle pauze. na Jamajci iii na Jamajki.. jetko. Cusima. tu ree). jasici. SIieno tome. Meidii.Jedan od problema koji onemogucavaju da se vise postigne je odsustvovanje s posla" .lAPANSKA IMENA dolaze nam gotovo uvek u eng!. Vidi: su.japanski jasno razlikuje ime i prezime. Primeri gresaka: . JAT-a. po pravilll 0 imenirna naselja bilo bi opravdanije velikoP).jamciti. jedak. jasika. Sigemicu. je po mom misljenju glavni uzrok oboljenja" treba: po mom je misljenju.jampski.. Jasunarija Kavabate itd. JAT-ov. .. ... Mainiei itd. a ne Mitsubisi i s!. dat. jazavicar ijazavca/~ je: ovaj glagolski obIik je enkIitika. krivacje sam autor.. ujaruzi. transkripciji. jarkocrven. lCikava. Glas oznaeen engleskimch ujapanskom zvuei otprilike kao nase C. ce. sastavljeno. .lalta: sastanak. pa kod nas treba oba menjati po padeiima: Jasunari Kavabata. najjasniji. jamac. Ugecu. rna sta tvrdili lekari.lAT. V. . Hitaei. jetkiji. janicar i (danas retko)janjir}m: . bolje ncgo Jasnaja poljana (Pravopis. jaruga. "Krivac za neuspeh predstave. naJjetkiji. englesko j (u japanskom r1) treba prema P prenositi sa di: Fudiijama iii Fudii (v.jamstvo ijemac. jetka.jasniji. ako moiemo verovati izvestajima iz dnevne stampe. ali P predlaie da se zadrii vec uobie(~ena transkripcija sa c: Mieiko. jasnocrven. Jamajkanac. Dacun. (kao i u zajedniekim imenicama dzudo i dzijudiicu). konferencija u Jalti. Slovnom grupom ts oznaeenje suglasnik c: otuda kod nas treba pisati Micubisi. Seidii. BOlE.::-elen itd. .

-so jeste je danas mnogo cesci oblik nego jest. gen. (Ravnomoze imati i znacenje "jednako". evangelik. Jenki (Yankee). helenski. ravnodnevica itd. ovi brojevi bice u srednjem rodu ako se odnose na muskarca i zenu: "Maja i Goran zaziru jedno od drugog". jedanput.' O)evandeljski. kao u ravnomeran.jelki i jelci. danas obicnije nego jevtin. mn. jelinski. jedinka: po PR 60 ima dat. O)evandelista (pisac jevandelja). dat.je I' te? . Helada. Jerrnenija. jeroglif: bolje hijeroglif Jerusalim (ne Jerusalem. Jest se jos cuva u spoju to jest i u izreci sto jest. JEDINJENJA: v. mn. jege. roda: ta jeres. Mickjevic (Mickiewicz).jednoiposatni itd.iski: v. jeretic'an. ravnokrak. gen. Jermen i Jerrnenin (mu. bezrazlozno usvojenc u pojedinim udzbenicima matematike namcsto uobicajenog ravnostran.: v. ijekavski. "Pitam se sta su supruznici reklijedno drugom".jermenski tradicionalni su oblici u Srbij i. Upotrebljeni da oznace uzajamnost. jcftin. dat. jescnas: v. Jenkija. helenista.jejiiniji. O)evandelski i O)evandeoski. Jermenka. trostavacni itd. mn.· Jelka (ime). rede evangelista iii evandelista (pripadnik evangelisticke crkve). skracenoje I'. Jcvrcjin Jelin. te jeres i). Jevreji. Stevanovica "ne moze mu se sporiti knjizevni karakter". jednakokrak: rogobatnc kovanice. Armenija itd. jevandelje i evandelje. HEMIJSKA JEDINJENJA. -ijevic) u poljskim prezimenima: Sjenkjevic (Sienkiewicz). jedinci "za nezivo" a jedinki "za zivo". egejski. -jevic (ne -ijevic. Jelada: danas cesce Helen. jcdnostavacni. Ivaskjevic (lwaszkiewicz) itd. Ovi oblici su potrebni posto bijednostavni imalo drugi smisao. jereticki. -isti(Yli. evangelisticka i (rede) evanaelisticka crkva. a sarno helenizam. je Ii. jekavsld itd.jelki. nema razloga da se zamenjuju oblicima Arrnen(ac). Jelki.77 jedan i drugi. dva.jedinki. Jeruzalcm).jednoipogodisnji. Jerrneni). jest. stava (stavka).). jelka. najjeftiniji.je I' da. jednakostranicni. upotrebljava se u muzickoj tcn1Jinologiji za kompoziciju od jcdnog. Jenkiji. dvostavacni. ravnoteia. jeflinoca. jednoiposobni. jeres (2. Jevrejin i (rcde) Jevrej. i po reCima M. tri itd. mn. jeretik. jevtinoe·a.

jczicki

78
Pavao, a u Bosni i Herecgovini i Ivan Pavle.

jezicki (koj i se tice jezika, govonl); jezicni (kao anatomski termin). -ji: ovaj pridevski sufiks moze imati i oblik -iji. tako da je pored pravilnijeg dec'ji, coveCji, macji, kozji, vucji, vraiji itd. dopusteno i deciji, coveciji itd. (ali sarno pG.\ji). Obliku -iji P daje prednost posle suglasnickih grupa (npr. ovciji, gusciji, vrapciji), radi lakseg izgovora. jon, jonizirati (jonizovati), jOllizacija, jonizujuCi: nije uobicajeno ion itd. Jong (Erika) ne nego Dzong. Jorge: v. J-Jorhe. Jorksir (Yorkshire), ne lorksajr; jorldirski; jorkSir(ac) (prase). Jose: v. Hose. Josanicka Banja: v. BANJ£. jos uvek (npr. "Jos uvek ga nema") nalazi se i kod dobrih pisaea, ali ga puristi zabranjuju kao germanizam, trazeCi da se kaze i dalje, jos jedlIako, iIi sarno jos. jova i joha: v. h. Jovanka, da!. lovanki, lovankin (ne lovancin). Jovan Krstitelj, lovan Ziatousti (sveei); lovan bez Zemlje (eng!. vladar).
Jov~m

ju. Oblik jll umesto je (zamenica 3. liea) moze se upotrebiti samo uz glagolske oblike je, nije (Na.\'laju je; Nijeju video), au ijekavskom i posle drugih reci sa zavrsctkom)e (npr. Prije jll pogledaj pa onda reci). juce (retkojllcer) , juc'era.\'lIji (obicnije nego juceranji); juc'e-prekjuce. Juce uveee pogresno, treba: sinoe,. jug: v. STRANE SVETA.
jugo,juga,jugu. Kao ime automobila muskog roda, a najces6c i kao naziv vetra, mada u tom slucaju neki gramaticari dopustaju sarno sr. rod.

jugo- sastavljeno: jugoistok. jugozapad; Jugopetrol itd.; takode u saIjivim slozenieama kaojugojildbal, jugoinflacija, Jugosvaba itd. S ertieomjugo-jugoistok. j IIgo~j I1gozapad. Jugoslavija: akeenat je na go, kratkouzlazni. Dugosilazni akeent na sla, mada rasprostranjen, ne smatra se pravilnim, jer u standardnom stokavskom govoru silazni akeenti ne mogll do6i na llnutrasnje slogove reci. Jugoslavija je neknjizevno kao sto je neknjizevno zabordvio, !ivada, dev6jka i sl. Junajted pres (United Press).

Pavle (papsko ime). U Hrvatskoj se upotrebljava oblik Ivan

79

juznoamcricki

jun, jul ijuni, julio Oblici bez "i" su pravilniji s obzirom na promenu (juna, jula itd.), ali se danas dopustaju i duzi oblici. Juraj, JUlja, Jurju itd. (ne Juraja, Juraj 1I). jurisdikcija. Juropijen (The European, il11e lista). JUS, po JUS-ll. Juta, iz Jute (Utah, americka savezna driava): ne Jutah.

Juzna Amerika, Juzna Koreja, Juzni Vijetnam (ali: juina Dalmaeija, juzna Evropa); juina Afrika (= juzni deo kontinenta; ali s velikim J kad znaci Juznoafricka Republika); Juzni pol, Juzno ledeno more; Juzni Sloveni. Juzna Morava, ju::nomoravski; Juznomoravski region. juzni, juiniji, naiJuiniji. juznoamericki, juinoafricki, juinoslovenski itd.

K

ka: osnovni oblik je k (bez apostrofa: up. sa), pa je bolje k meni, k nehu nego ka meni, ka nebu. Ka je uobicajeno ispred suglasnickih grupa (ka prozoru) a neizbdno ispred k iii g: ka kub, ka gradu i s1. kabaljero, mn. kabaljerosi: v. (IMENICE).
-0

kadsto

=

katkad.

kad-tad. Kain (licnost iz Biblije). kais; kaisar, kaisariti. KAJKAVSKA IMENA: v. -ee. kakao, kakaoa, kakaoll (prema P bolje nego kakaa, kakau). kakav god (ma kakav), kakavgod (nekakav): v. god. kakav-takav. kako god (bilo kako), kakogod (nekako): v. god. kako-tako. kalajisati. kalambur (od fro ealembour) znaci igra reCima. Pogrdno se upotreb!java u znacenju "zbrka, guzva, splet" i slicno. kaJcijum i kaleij; kaleijum-karbonat itd. Kalemegdan, bolje nego Kalimegdan.

kabare (m. roda, mn. kaharei) i kaharet; pridev kabaretski. kabel, kabela i kabl, kab/a: pridev kabe/ski i kablovski. Drugo je kabaa, kabla (= vedra, cabar). kaciga, dat. kacigi. kadar, kadrovi kod nas oznacava celokupno osoblje neke sluzbe ili profesije: nije dobra upotrebljavati ga za pojedinca ("Onje na tu duznost poslat kao proveren kadar" is!.). kad god (svaki put kada), kadgod (pokatkad): v. god. kadikad
=

katkad.

kadli (= a ono, a kad tamo); ali: Kad Ii ce doci?

8]
kalif: uobicajeno kod nas; izvomom obliku vise bi odgovaralo halif iIi halifa. kalijum i kali}; kali}um-jodid itd. kalodont (pogresno kaladont) posebna je fabricka marka, koju ne treba upotrebljavati u opstem znacenju "pasta za zube". Kaijari (Cagliari): naglasak je na prvom slogu. kaljuga, dat. kaljuzi. Kamoens. Prezime najveceg pOl tugalskog knj izevnika, Camoes, prema P transkribuje se kao Kamois, a blize izvorom izgovoru bilo bi Kamojs iIi Kamojns. Moze se ipak zadrZati i odomaceni oblik Kamoens, kakav se upotrebljava i u drugim evropskim jezicima (engl., fr., ital. Camoens, rusko KaMo3Hc itd.). KampuCija iIi Kampucija (prvi oblik, kako se tvrdi, blizi je originalnom izgovoru); danas ponovo Kambodza. kanda (kao da). kandiija i kamdiija (u izvomom turskom oblikuje m). Kanton, kanfonski (ne kantonRi). kao god. kapaljka, dat. kapaljei. kaprico (m.), ne kaprico; mn. kaprica (sr.).

kasika

karabinijer, karabini}erski; ne karabinjer. karakterisati: v. okarakterisati. karate klub, karate udarae itd. (crtica neobavezna, v. CRTICA 3). Karibi, karipski (ne karibski); Karipsko more. karika, dat. kariei. Kario Veliki. Kariove Vari, prihvaceno u P kao oblik uobicajen kod nas; u originalu je Karlovi Vari (Karlovy Vary). Karnegi (Carnegie), ne Kamedzi: pogresanje naziv beogradske ulice "Kamedzij eva". karta, gen. mn. karata (ne kart i). Up. GENlTIV MNOZINE (imeniee i. rada). Kartagina, kartaginski, Kartaginjanin; danas neuobicajeno Kartaga, kartaski, Kartazanin. kasina (vrsta gradanskog kluba u proslosti) ali kazino (otmena kockamica). Neopravdano je u PR 60 "kazino ne nego kasino ", buduci da se ree u originalu (ita!. i fro casino) izgovara saz. Novi PR dopusta oba oblika. Kastilja (Castilla) bolje i obienije nego Kastilija (prema nemaekom). Izvedenice: kasfiljanski, Kastiljanac, -anka. kasika, dat. kasici.

Kazablanka (Casablanca). mn. kazaljka (bolje nego skazaljka). Kerber (mitsko cudoviste).katalonski 82 Kejsi (eng!. kijati. u Kazablanki. KCi je iskljuCivo nom~nativ. "Pozovlte mOJu kci" . ne Kejzi. kazaljci. keeri: keel' je akuzativ (Pozovit~ moju keer). kimono je m. keciga. kategorija: muva kategorija. keCigi. Kejptaun (eng!. kicanki. dat. kazaljki. TITULE). katarkio katarza: pridev katartican (ne katarzican). dat. Kejt je eng!. kerber (strog cuvar na ulazu). kci. u mnozini obic~o srednjeg (kimona). katarka. kicanka. to). kcerka i eerka (v. Kazahstan. Katalanac (prema obliku koji postoji u romanskimjezicima). kieanei. Keops i Heops. gen. ~a je pogresno npr. ne treba ga mesati s muskim imenom Kit (Keith). kazino: v. katarci. mn. (k)eerkica i (k)eerciea. " grab Vukove kCi Mine" i s!. ne kgr. kazaski (ne kazahski). katolikinja. Capetown). (crtica neobavezna. u novije vreme ponekl gramaticari ga dopustaju i kao nominativ (Ova je moja keel' . Casey). Kevedo (Quevedo). npr.). pa su ranije gotovo u SVlm evrapskimjezicima spajani crt~co~. kijavica. Mao Ce-tung. kavgi.pored boljeg i pravilnijeg Ova je moja kCi). bantam kategorija itd. Kenterberi (Canterbllly). . KINESKA IMENA. ne Kvevedo. Drugi i treci slog u kineskim imenima ljudi Ci. Kazah. kenterberijski.ne celinu. dat. kavzi i kavgi. kaudiljo (malo k: v. kemhriai. Kembridz (Cambridge). V. gen. ne Kempbel (u eng!. mil. zensko ime (Kate). CRTICA 3). gen. dat. kijavac (neuobicajeno kihati itd. SKRACENICE MERA. kg (bez tacke). danas obicnije nego Keptaun. dat. kilo vat-sat. v. kasina. Campbell p se ne izgovara). mn. Kazasi. gen. kilovat-cas. mn. roda. ne katolkinja. Kembel. mada PR daJe "kimoni". pogresan Je blO nas nacin pisanja Mao Ce Tung. Katalonac. -onka (od Katalonija). bolje nego katalanski. kavga. Prema novoj latinickoj transkripciji katalonski.

obicnije nego kihnuti. kino s cliicom: kino-program.83 "pin'jin". ne Kejt. Kintcro (Quintero). k1ise (m. klevecem. dat. oni klevecu. Dzou Enlaj (um. kineski zid (u prenesenom smislu). kino-operatcr. roda).). Istovremeno je doslo i do fonetskih promena u odnosu na raniju transkripciju: Mao Cedung. kinoteeki. Odavno ustaljene oblike ne treba menjati. kino-projektor itd. ne kljesta. ali i klevetam. mn. klizaljci. k1ika. klcsta (ekavski) i klijesfa (ijek. klevecuCi. KonfuCije iIi Konfucije (ne "Kung Fuce"). kliki. klevetaju.). Hua Kuo Feng) itd.. kirgiski (ne kirgijski). klin-corba.). Clarke). Kincski zid (n Kini). sastavljeno u kinoteka. ne Kvintero. ne Kioto. bolje je upotrebiti opisni izraz (izg~adnja bioskopa i sl. gimnazistkinja. -kinja jc nastavak za ziva bib zenskog roda: pogresno je "dvanaestkinja". kipcti. k1eka. Iscrpna pravila za prenosenje kineskih imena data su u novom Pravopisu (tacke 124-135). Kirkegor je najtacnija transkripcija za dansko Kierkegaard. moze se prihvatiti i Kjerkegor iii Kerkegor (izgovor ovog prezimena varira i u danskom). Lao Ce itd. kipjeti. kipece (ijek. Keith). mn. kipio. Deng Sjaoping (um. klevetati. kinofikacija je rdavo skovana rec. kino-pred~tava. petnaesfica. CRTICA UZ IMENA). ne kino-aparater. ne kipiti. klizaljki. Kirgiz. eu En Laj). klima-uredaj. izuzetak je modiskinja. k1izaljka. Teng Hsijao Ping). gen. dat. kinuti. Kjoto (jap.. socijalistkinja itd. klevetajuCi. Sangaj (ne "Sanghaj"). kipjela). Hua Guofeng (um. Kit (engl. klizaljka kinja. Kjusu (jap. ta dva sloga pisu se sastavljeno. umesto dvanaesfica. Peking (ne "Bejdillg"). koja je na predlog samih Kineza prihvacena kod nas i u veCini drugih jezika. Clark. kir Janja. Kirgizija. Pogresno se kod nas uobicajilo "Klerk" (Gebl). pa ce ostati npr. Klark (engl. U izvedenicama od imenica stranog porekla cuva se zavrsno t: student- . kipeo. "petnaestkinja" i sl. ostrvo). kliJiei. kleki. kir Janje (bez crtice: v. dat.

(koji se tice knjizevnog jezika). npr. KNJIZEVNI LIKOVI: v. Nije dobra kod koje oznacava istovremenost. klupski (ne klubski). kobojagi. kJovn. Mancester junajted). oni klizaju. vat. Knez Mihailova uliea (bez crtice prema P): v. kJub. Imena muskog rada koja znace nesto zivo mogu imati akuzativ jednak genitivu. Crvena zvezda. besmisleno je traziti da se uvek zamenj uj e predlozima k. "Svraticu kod prijatelja" i sl. klaun(ov)ski. kod sa glagolima kretanja. kome. kofcr. knjiievnoteorijski. koeficijcnt i koejieijenat. NADIMCf. Pogresno je bojagi. oni kliiu. nadigrali su "Hajduka ". "kod otvaranja paketa". KLUBOVI (lMENA). SLOZENI PRIDE VI. tomahavk itd. ko umesto kao: v. politike). za veeerom itd. gde se mogu upotrebiti drugi predlozi: pri otvaranju paketa. tramvaj. gen. Mihailo. ilijednak nominativu (naracito ako prethodi predlog): navija za "Hajduk ". tunel. Kod starijih anglicizama cesto se nas oblik upravlja prema pisanju a ne prema izgovoru (up. klizajue-i i kliiem. uredaj). prilikom prijema bolesnika. npr. klopka. obicnije nego kz{(a ko god (bilo ko). klopki. V. kocni (npr.klizati 84 knjiievnojezi(~ki klizati (se). oblik je u najsiraj upotrebi u savremenom govomom i pisanomjeziku. koji: kojeg(a). i: II (so genitivom). Ova imena mogu se pisati s navodnicima ili bez njih. ne koabitaeija. knjiievnoistorijski (koji se tice istorije knjizevnosti). ali ni oblici sa "ov" ne mogu se smatrati pogresnim. "kod vecere". "kod prijema bolesnika". V. npr. mn. kogod (poneko). ko baj agi (odvojeno prema PR) i kao bajagi. V. klizam. pobedie-emo "Obilie-a ". Kninska Krajina. klovnovski: blize originalu bilo bi klaun. knjiievno-jezicki (koji se tice knjizevnosti i jezika). kneginja (ne knjeginja). . kojem(u) znaCi isto i jednako je pravilno kao i koga. "Kod koga ides?". knjiievno-istorijski (knjizevni i istorijski).). do iii dativom. prdao je u "Partizan ".. bolje nego koCioni. Veliko pocetno slovo ima samo prva rec (npr. -god. "kod toga". "Hajdemo kod mojih". kohabitaeija (termin iz fl'. SAZETI SAMOGLASNICI. u klopei. kliiui'i.

maja odriati sednica na kojo).. Odnosna zamenica treba da stoji neposredno posle imenice na koju se odnosi. koliko-toliko. (crtica nije obavezna: v. maja u Valjevu. izYorno Coca-Cola (kompanija ili fabrika).. kocevi. poslednjifilm kojije snimio. N. Pogresno je kompjutor. compute!). gen. kolijevka). na kojoj ce 0 Iiku preminulog naucnika govoriti N. Kolumbo. Treba reci komoditet. komfor. Koka-Kola. kolekcioner i kolekcionar.85 Oblik akuzativa kojeg(a)/koga sme se upotrebljavati sarno za ziva bica: covek koga smo sreli i s1. kolevki (PR daje i kolevaka). lezemost itd. komotnost iIi jos bolje udobnost."pet zarez tri" iIi "pet celih tri". . u kolevci. mora zadrzati oblik koji: predlog koji ste podneIi. mn. ne komintent. kolokvijum i kolokvi}. bezbriZnost. kolor dijapozitiv itd. kolca i koca. sto je eng!. . CRTICA 3). kompjutcr kolaps: glagoljekolabirati (ne kolapsirati). komocija nije dobro kao imenica od prideva komotan. kompakt-disk (iii bez crtice: v. kolac. CRTICA 3). kolor fotografija." treba: U Valjevu ce se 14. komitent (naruCilac posla).. iIi posle reci "Valjevu" staviti tacku i poceti noyu recenicu: Na njoj ce 0 liku itd. skup koji imam cast da pozdravim i sl. Domaci izraz koji god (rna koji). koliki-toliki. gen. kokosji (bolje) i kokosiji. Umesto "Stiglaje vest da su teroristi podmetnuli bombu u kraljevskom dvorcu koja je eksplodirala u toku noci" treba: . izraz koma treba zameniti nasim recima: 5. kominike. kolevka (ijek. nehaj. -god.. komforan. Kada se zamenica odnosi na nesto neZivo iIi na imenice zbimog znacenja (kao narod). Kristifor ili Kristof(P): ne Kristofer. kompjuter (eng1.3 . V.. -ea i komunike. oblik. umesto "Sednica ce se oddati 14. koji put. kojigod (poneki). mn. kol(~eva i kolaca. . koceva. -ea (ali i jedno i drugo je suvisno pred nase reCi saopstenje). koma: u Citanju decimalnih razlomaka. koja. koci i kolci.Kolumbovo jaje. da su u kraljevskom dvorcu teroristi podmetnuli bombu. koka-kola (pice). kolcevi.

). Kongoanac. kontra. npr.sastavljeno: kontrarevolucija. prvenstveno zbog izvedenica kompjuterski. KONDICIONAL: v. ne kontigent. kontakt program. ne brkati sa konvejer . kon- konsekvenc(ij)a v. . kompost: pridev kompostni. predlozeni oblici "Konzanin" i "konski". konver (engl. Up. Convair). Konavljanka i Konavoka. Konavli. rnada bi bili pravilniji. miraidiika. kontra-kontrarevolucija. -isticki (nekomformizam itd. kongoanski. -ista. konzulat. konfucijanac. kons-. kontrastni. je racunar. nisu prihvaceni. kons. konfucijanski i Konfucije itd. konzilij(um). KONGRESI: v. Crtica (prema P) sarno pri udvajanju.). -irati.u latinskim recima: konsekvenc(ij)a. CRTICA 3). Konfucije. -izacija. konveksan znaci "ispupcen". konavoski i konavljanski. konkavan "udubljen". itd. kontaktirati s nekim. pisu se u cirilici sa KOHj(buduci da sadde kon. konzularni i drugima. konjunktiv (ne konjuktiv). konsistencija. -nea.kompOSl 86 sekventan. kontroverza ili kontroverzija (ne kontra-). USTANOVE.je bolje nego konz. Up. ne koncenzus. Konavljanin.i osnovu na j-). Nije jasno zbog cega PR propisujc "konzola (ne konsola )": u recnicirna se javljaju oba oblika. kontraspijunaia. konkistador (spanski osvajac): pogresno je konkvistador. konsenzus. ne kontaktirati nekoga. kompjuterizovati. bih. Kongo. alije potrebna i engleska rec. injekcija. nekadasnja marka putnickog aviona. konjunktivitis (ne konjuktivitis). PR dopusta sarno komsijka). kontingent. konz-: v. Sve tri ove reci. kontraadmiral itd. kontakt emisija (crtica neobavezna: v. u Konavlima. Ipak. konformizam. bismo. konzul. iz Konavala. konsumirati (-acija). ali se obicno izgovaraju s glasom J-b. konjugirati (-ovati). kontroverzan. konsultovati (-ant. kontraobavestajni. komsika (tako u recnicima SANU i Matice srpske. kontejner (ne kontener niti kontajner). konsistentan. izgovor saz (primljen iz nemackog) preovladao je u reCimakonzerva (-ativan. -acija). konjunktura (ne konjuktura). kao i konjugacija.prenosna traka.

kopejka. korespondencija. mn. kosmicki. Kostolac. koreanski itd. ne korespodencija itd. gen. II Kostariki. Korejac. Kosovka (ne Kosovar. korak-dva. korzou. Kordova. sto je albanski oblik). koproducent. jer mu nema zamene. Juzna Koreja. korzo. -anka. korzu. mn. koruski Slovenci. korejski. koristiti godisnji odmor. koordinacija (koordinata. Kosovo Polje (naselje). koristiti nesto: veCina strucnjaka danas dopllsta i prelaznu upotrebu ovog glagola. Koruska. Koran i Kuran. koprodukcija (ne "kooprodukcija"). Kosovo polje (bitka na Kosovu polju). rede kopacaka. korozija: glagolje korodirati. u Koruskoj. Kopar: v. kopacki. kostni (dopusteno u PR kao pridev od kost) pored kosni i kostani. Kostolca.87 kooperacija (kooperant). Kosoyka devojka. gen. dat. Kosovska bitka. prema PR). bolje nego kozmos itd. -ent. kopejaka iii kopejki. npr. ISTORlJSKI DOGADAJI). kopacki. kopenhaski. Severnokorej ac. koordinirati). -jka. svi ovi oblici mogucni su samo od prelaznih glagola. mn. u Kostolcu. mada je doskora smatrano za pravilno jedino "koristiti se necim". iz upotrebe glagolske imenice kostati s genitivom. gen. bolje nego Koreanac. nema takve glagolske osnove). kooptirati. kopacka. ali se mora prih~atiti. gen. koski. korelirati je naknadno izvedeno iz imenice korelacija (u lat. sredstva se redovno koriste. Kopenhagen. jedino se prelazna konstrukcija i upotrebljava. kopejki. Kosovski boj (v. kao koristiti bolovanje. itd. Kopenhaianin. Kostarika (Costarica). U pojedinim izrazima. Skoplje. koska. kosmonaut. Koscusko (Kosciuszko). Kordobes: vidi v. kosmos. korzoa. koski i kosci. severnokorejski.enje (korL~­ tenje) sreds tava. kostati je iz nemackog. ali zame- . koris(. i bezlicne konstrukcije. Kosovo: Kosovac. npr. Prelazna upotreba nuino proizlazi iz postojanja trpnog prideva (koriH:en i koristen. preporucuje se domaci glagol stajati. dat. dat. obicnije nego korza. Koreja: Severna Koreja. Koscuska (ne KOSCllSkog).

. Couto). kuverta: pogresno je ko/erta is!. krep-saten (s crticom po PR). kreveca. KninskaKrajina itd. ne hiti u pravu. krasti: kraden (ne kraaen). krL~ci. kozak: prema PR. krematorijum i krematorij. Kotor Yaros (bez crtice P). -nka. na nije uvek mogucna (npr. vrste vojske is!.). mn. krajiski. kremsnita. krep-papir. varati se. krisaka i kriterijum i kriterij. mn. kracati i kracati (sa istim znaeenjem). u mnozini srednjeg (kresenda). nek koDa sta kosta. kreka (vrsta uglja). Kraljevo: Kraljeveanin. mn. ne kratkoiivuCi. Kouto ne nego Koto (port. krempita. kotorvaroski. krasta. BANJE). -anka. kresendo. fmati krivo pogresno. ne francuska). kreveci. Krajina: Negotinska Krajina. kofiko kosta stajanje? itd. Kozareanin. ali se u novije vreme javlja i kao z. Kotorvarosanin. roda (iz Kotar Varasa. nakraj. kriska. treba: gresiti. kraIjevacki. krasta (ne krasti). Ree je obieno m. afi i kosta. Koviljaca: banja Koviljaea (v.). gen. rod (iz Kotor Varasi). kratkodnevica. Umesto cena kostanjapredlaze seproizvodna cena. . kratkometraini (iii kratki) jilm. kriski. ne kotei (ree je engleska. Kraljevic Marko. krivo. ne kreScendo. krajisnik (graniear). malim slovom "u znaeenju staleza. u Kotor Varosu).kolcdz 88 Krajisnik (stanovnik Krajine). kotedz. Kreka. u Kreki. bolje nego kratkodnevnica. dat. kratkoziveCi (radioaktini elementi). KoCina kraJma. maloku istorijskim nazivima Vojna krajina. kuverat. koverat (i koverta.: lepoje. gen. Po tradicijije m. Kricton pogresno: eng!. rada. krevetac. krepak. bolje nego krajinski. kozji (bolje) i koziji.". velikim "kao etnieki ogranak". kratki metar: rdavo skovan izraz urn. kraj: v. krepCi i krepkiji. -anka. Kozara: kozaracki iii kozarski (medu jezikoslovcima postoje razlieita misljenja 0 tome koji je oblik pravilniji). Crichton se izgovara Krajton.

u padezima samo Krupske. krunski prine: pogresno u prevodima sa engleskog ili nemaekog urn. kudgod (nekuda): v. Krcanin. kamo: v. kuhinjski. kroz ceo dan) ili trenutak u buducnosti (doCi ce kroz dve nedelje). to). Krupsku. "Kroz svoje stihove izrazio je teznje naroda" (treba: Svojim stihovima. ne Nebojsina kula. mn. Nije dobra upotrebljavati ga za oznaku sredstva ili posredstva. kuCi umesto kod kuce. kuda. dat. Tako isto. prekrstiti moze znaeiti "promeniti ime" (necemu). krotkiji. krstiti moze imati i sire znacenje "imenovati. s glagolima mirovanja ("Nema ga kuci". kroki. ni zasto ni krosto).89 krivulja i kriva: ova druga menja se kao prava (v. gde. Okrvariti znaci isto sto i okrvaviti. itd. krletka. kujnski: bolje kuhinja. dat. kukumavka. najkrotkiji. kudikamo. krosovi i krosevi. . kros. Krusevae: Krusevljanin. krokiji. npr. -cica). kroasan. kula Nebojsa. krusaka. dat. -anka. ne Krupskaje itd. kuga. a krvaviti znaGi ciniti krvavim. ne spada u knj izevni jezik. kukavicji (bolje) i kukaviciji. Krupskoj. Krupskom. kugi. kuki. krotak. -ljanka. "Delovali su kroz svoje predstavnike" (treba: preko svojih prtdstavnika). ne kroason. gen.. rana krvari). bilo da oznacava trajanje (kroz vekove. krvariti znaGi prvenstvenopustati krv (npr. naseg izraza prestolonaslednik. ali se srece i obmuta upotreba. kukumavki i kukumavci. dati ime" (nee emu).:asto i krosto. kruzeiro (bivsa brazilska novcana jedinica. krokija. -god. sada kruzado). "Bolje je da sedis kuci").. krojacica. krusci. mn. Krk. Ksenofont. dat. krticji (bolje) i krtiCiji. bolje nego Ksenofon. krosto (u spoju. kromanjonae. u krletki i u krleci. krojaCicin (v. nezavisno od crkvenih obreda. kufer: bolje kofer. kuka. krusevacki. kromanjonski. krozje sasvim ispravno u vremenskom znacenju. krcki.). kula Ncbojsa Krupska i Krupskaja (Lenjinova supruga). kujna. kruska. kud(a) god (bilo kuda).

bolje nego Kvebek. KV (= kvalifikovani) i VKV (= visokokvalifikovani): posto se velkim slovima II skracenicama beleZe samo pocetna slova reci. mn. kulturnoistorijski (koji se tice kultume istorije). s kuma-Brankom. zvucan . Kumrovca. okvalifikovati. kvazi. gen. u padezima s crticom (neobaveznom. kvrgi. nema odgovarajllceg domaceg izraza). Kurnrovec. kvazinaucan. kvalitetna roba). kvalitativne promene). kvalitetan (koji je dobrog kvaliteta. kvo(~aka.kllltllrnoisiorij ski 90 kvaka. . v. kvebeeki (eng!. Stanovnici su Kvibecani iii Kvebecani (ne Kvebesani). kvarc-larnpa (s crticom prema P). kuma-Brankin itd. kupe (m. Kllprdanka. kvocka. ukusan . kvibecki. kulturno-prosvetni. dat. Kupresanin. kunstdruk hartija (cvrsta bela hartija za kvalitetnu stampll. npr. Akira (ne Akiro).kojije dobrog llkusa. roda). Kvibek. npr. kuma: kum Pera. Ova druga upotreba bez razloga je zabranjivana (up. kulturno-istorijski (kultllrni i istorij ski). dat. Kurosava. kulturno-urnetnicki. dat. kutak. kvibeski. Quebec: fro izgovor je Kebek). kuma Branka.sastavljeno: kvaziumetnost. kvalitativan (koji se tice kvaliteta. kvalitetna muzika i sl. kumrovacki. kvrga. Kuran i Koran.koji jasno zvuCi.). Kupres. ispravnije bi bilo kv. kursevi (retko) i kursovi. mn. kvaki. kultlirno-zabavni. kupreski i kupreski. Ne treba upotrebljavati kvalitetan uz imenice koje ne oznacavaju materijalni proizvod: nije dobro kvalitetna utakmica. i vkv. kvalifikovati: v. CRTICA UZ IMENA): kum-Pere. obiman -velikog obima itd. kupei. mnozina (neuobicajena) kuci. kvazirodoljublje itd. kvocki. ne kvebeski. kurs: mn. kurn.

-lac: v. laik. ne Lacio (Lazio). Prema klasicnom (rimskom) izgovoru e se uvek izgovaralo kao k. ti joj lazeS i s1.L laboratorija i laboratorij. u Lahoreu (slm. a sit uvek su izgovarani kako se pisu. lasa (sr. Latinoamerikanac. cesta i danas u Hrvatskoj. lastavicji (bolje) i lastaviciji.). laieizam.New York). mn. marka sportskih automobila): ne lambordiini. preklanjski. Strucnjaci za latinski otuda transkribuju npr.oo e pripada ellgleskoj transkripciji i ne izgovara se). lasa (bolje nego lasoa). Labor (Pakistan). up. LATINSKA IMENA. Izvan usko strucnih . lagati nekome. ae kao aj. oe kao oj. laso (m. dalaj-Iama. latinoamericki (i latinskoamericki). Cieero kao Kikeron. lane i lani. dok se u Srbiji ovaj glagol upotrebIjava s akuzativom (lagati nekoga.). jer obuhvata i zemlje Srednje Amerike i Meksiko. lamborgini (Lamborghini. laboratorijski. osim kao ime fudbalskog kluba. lajtmotiv. -aoe i pojedine reCi. ne: Lahore. Lamans (kod nas obicno sastavljeno u fonetskoj transkripciji. -ioe. Horatius kao Horatije itd. preldane i preklani. La RoSfuko (La Roehefoueauld). lanjski. bolje nego lasoi. u Lahoru. bila je nOlmalna konstrukcija u starijem jeziku. lama: v. Njujork . lzvorno: La Manehe. tije laze/-). Lacijum i Lacij (pokrajina oko Rima). Caesar kao Kajsar. Po znacenju je sire od juinoamericki. Latinska Ameril{a. laicki.

lijte. Lika. u ligi. bi Ii. NACIN. Imenica je lenost (ijek. v. leiecke i leZeCki. letjelica) i letilica: po tumacenju P (tacka 68 d) ovaj drugi oblik nije pogresan. V. Lester (engl. ako Ii itd. -os. libreto: m. Ii: odvojeno (je Ii. da Ii. na/eialjci. Lijaoning ne nego Ljaoning (kineska provincija). . -so levo-desno. najljeniji i ljenji. roda (libreta). najljenji. ne Libertvil. Horacije itd. mn. Podrobnije 0 prilagodavanju lat. lijen. Ciceron. to). Vidi i: -ije. lepojkin. ZAPO VEDNI Lijam (Liam. najleniji i lenji. negoli. Iij. Ie: francuski odredeni clan u naslovirna treba izostaviti (v. letelica (ijek. leniji. Latvija je Letonija (ne treba je brkati s Litvanijom. dat. reCi uopste govori P u tackama 95-98. NASLOVI). lezbijka. lepojki i lepojci. leski i lesci. ne treba ga zamenjivati sa lejdi. Iiftboj. najlenji. (a) kamoli. Lauton ne nego Loton (Laughton). lezbejka.Latvija 92 letak. kod nas obicniji nego Latvija (v. roda. Bar-Ie-Dik (Bar-Ie-Due) itd. to). lijenost) ili lenjost..d. mn. gde Ii. Iiga. kadli. bolje nego lezbejski. -onka. len i lenj. lezbijski. LICNOSTI U KNJIZEVNIM DELIMA: v. LD (licni dohodak): pravilnije bi bilo l.leialjki. tekstova ne treba odstupati od davno utvrdenih oblika Cezar.) ali sastavljeno u veznicima doli. u Lid (retko Liki). -Icnje: v. ne Lejcester i sl. leci. Leicester). Zan-Mari (Jean-Marie Le Pen): ne Lepen. u mnozini obicno sr. irsko ime). NADIMCI. pisemo ga kao Ie (ne I ni I'): Le Korbizje (Le Corbusier). SPORTSKA TAKMICENJA. -ljenje. (a) nekmoli. letos: v. dat. sta Ii. lefaljka. gen. Libertivil (Libertyville). ijek. Letonija je oblik zasnovan na srednjovekovnom lat. Latvijac. ne Lajam. Le Pen. V. nazivu te zemlje. ledije ustaljen oblik kod nas. lepojka. ako se mora preneti. najboljeje pisati ceo izraz bez skraCivanja. -ijka = Letonac. leska. lijmo. imena i lat. ljeniji.

Luzicki Srbi Los Andeles (Los Angeles). mn. Luciano). Litvanija. -tski. v. Lorel.). -ez. lij. Luki (Vukov oblik "Jevandelje po Luci" danas je zastareo). gen. Stan Laurel). Litvanac. LuCija (ita!. lozinci. Stan iii Sten (eng!.). dat. liti: v. Lucia). litar (m. ne "Loren. loi-ulje: bolje ulje za loienje. Lorka: bolje Garsija Lorka (Garcia Lorca. -tizam. ne Lauton. bolje nego litra (z. lutka-film: bolje lutkarski film iii film s lutkama. Ne treba pisati Lata niti LaTa. ne LuCija. dat. -avka). luiickosrpski. Luka. limenci i limenki. Luskov. dat. u spanskom se nikad ne izostavlja prvo prezime). ne Los Andelos. Lorena (oblast u Francuskoj). bolje nego Literatumaja (Pravopis. . litijum i litij. cl. Lucern (Luzern). v. ne Lucano ni LuCijano. Lopez iii Lopes (Lopez). Lucindan: v.93 limenka. loto: lotoa. CRTICA 7). Naglasakje na drugom slogu. -anka tradicionalni su oblici kod nas. lisicji (bolje) i lisiciji. na lotou (uobicajeno. mn. Literaturna gazeta. lozinka. Luiicki Srbi. losandeleski. mada bi pravilnije bilo Iota. 157 b). lokalpatriot(a). lubanja i lobanja. lozinki. limenki. ne Laurel. litvanski. ne Luzkov. PRAZNICI. longplej: longplej ploca (crtica nije obavezna. Long Ajlend (Long Island). Loton (Laughton). obicniji nego Litva (cem11 bi odgovaralo litavski. lucernski: ne lucernski. Federico. na lotu). gen. Litavac. lobanja i lubanja. Lucano (ital.

gen. Versaj. mn. Ijubicica. dat. Ijusaka.ljusei. dat. starija transkripcija bila je takode lj. portfelf. Ljaoning (kineska provincija). pored emajl. Ljermontovljeva ulica iii Ulica Ljermontova: pogresno "Ljerrnontova ulica". Pravilno je samo odeljenje. a ne odelerije. (ijek. Ij i I: V. osvetljenje. Ijutic i ljutie (cvet). dat. giljotina. "bio sam u Ljerrnontovoj". paviljon. kao u reci Bastilja (Bastille). -ljenje. ljustenje: PR dopusta i ljuscen. deljenje..pokoljenje). ljuljaski. ali je danas uobicajeno j. Ljubica. fill. Francusko if iii ill kod nas se u zajednickim imenicama prenosi kao lj: jeljton. Ijubav: za ljubav neeemu. ljuljasei. Rambuje (Rambouillet). koljeno). dat. ne Lijaoning. nekoga. ljuscenje. Kamij (Camille). eovek iaba. ljubiCiein (v. -ljenje. Neji (Neuilly) itd. mn. ne necega. Marselj. -Ijev: v. -Ciea). Ijubiteljka. nekome. oboljenje. pa otuda i emalj (offr.LJ Ij i j. eviljenje itd. fotelja. detalj. Jedino pokolenje ima I u ekavskom Ijudi fabe: v. gen. V. buduCi da dolazi od reCi koleno (ijek. gen. Ijaga. ljagi i ljazi. truljenje. Ijustiti: ljusten. email). ljubiteljki. Ijuska. obolenje itd. ljubiteljki. Mirej (Mireille). paljenje. Ljubicin. zapaljenje. -ov. Ijuljaska. prema savremenom fro izgovoru: Vijon (Villon). . U vlastitim imenima.

magacin i magazin u znacenju skladiste. . magrepski. Mekbet. majacin: v. magnezijum i magnezij. ma sta. majki (dopusteno i majko i majaka). ma kud itd. macevaoci. Majka (= baka. maglajski. mahnitost (ne manit). Madridanin. mn. mahnit. Magreb (severozapadna Afrika). dat. samo magazin u znacenj u lista (ah je nepotrebno pored izraza casopis. masuCi (nije dobro maham. mada ga PR dopusta). . majci. mahati. macehi i macesi. majcica. ma koliko. maaarski. -Cica. kakav. masem. majCin. madaron (malo m). Madrid. maceha. zurnal). magisterijum i magisterij. gen. magnezijum-oksid itd. majka. (ali sastavljeno mada = iako). Madarska i Madiaritd.ica. Madar. -anka (ne Madrizanin). magacioner uobicajeno ali nepravilno: trebamagaciner (magazinel) iii skladistar. Maglaj: Maglajac iIi Maglajlija. mn. macaka. mahajuCi. macka. dat. mahagoni i mahagonij. revija. macevalaca. s dugouzlaznim a) ima dativ majki. ma Magbet (po tradicionalnoj transkripciji engleskog Macbeth): ne Makbet. prisvojni pridev majkin. bez tacke kao skracenica za metar). macevaJac (ne macevaoc). gen. macji (bolje) i maciji. macki.M m (malo. Maglajka. mn. madridski. rna odvojeno: ma koji.

-anka. Mailer izgovara se Mejler. kao i povratno manuti . maoisticki. makijavelisticki. . (iIi sve bez cliice: v. Mariju. lzvedenice: maoista. Up. Nema razloga da se smatra pogresnim. malo. Marija. Up. spicama itd. Naglasakje na prvom slogu. zarukavlje itd. rasirena ali pogresna transkripcija za eng!. obicnije je nego mahnuti (. buduceg predsednika vlade.. manuti. Pisanje naslova i natpisa iskljuCivo malim slovima (u knjigama. Nijedan od predlozenih domaCih izraza. mandator je sarno onaj ko izdaje mandat (za sastav vlade is!. Mario. manj da. i omanuti. u Malagi.'Ie. manzetna: bolje manseta (fr. treba zvati mandatar. s Mariom. Majler (Norman). makro. V. vokativ Marija iii Marijo. manekenka (pored maneken). Mala gospojina (praznik). maksi: kao mini (v. manekenki. orukvica.'Ie). dat. casopisima. suvratak. maoizam. malijski. manchette). marka: dat.Majler 96 maltene (i maIne). Malta. Mali (drZava). ne Marbela. tj. Maom. MALA SLOVA.). malopre i malo pre.. Mandela (Nelson). kao zavratak. na Majorki. Murphy: treba Merfi. na plakatima. Marfi. manekenki.sastavljeno: makroplan. marki. makrobiotika itd. Mao Cedunga (ranije: Mao Ce Tung). maloprodaja itd. VELIKO POCETNO SLOVO. GENITIV MNOZINE (imenice i. izazvano potrebama likovne obrade teksta.). majstor-Steve. makrofotogrc{{ija. run. Marija..'Ie (necega).. gen. Malija. makijavelizam. malo-pomalo. U punom obliku: Mao Cedung. manj (osim) bez apostrofa: manj ako. to).sastavljeno u slozenicama: malokalibarski. Majorka. maltdki. makijavelista. Mao. majstor: majstor Steva. manje-vise. Makijaveli (Machiavelli). Marbelja (Marbella). Malaga (Malaga). kao sto nije pogresno (u istim takvim tekstovima) ni pisanje iskljucivo velikim slovima. onoga ko prima mandat. gen. u znacenju ostaviti (nesto). nije prihvacen u praksi. Maoa. Maou. rasprostranjena ali pogresna transkripcija: eng\.. mn. -stkinja. maraka. roda). okaniti . majstor-Stevin itd. CRTICA UZ IMENA). MalteZanin. manem. sve je ceSce poslednjih godina kod nas i u svetu. ne Mendela.

97 mcd MARKE i fabricki nazivi plSU se malim slovom (obicno pod navodnicima) kad oznacavaju predmet. marsovae (u tekstu P 60). masinki. ne Mathauzen. Marsovac (u recniku): svakako je bolje veliko slovo. maski i masci. nase matere. bez j. "mercedes". Medvescak (ne Medvescak). masinki i masinci. mediev(al)ista. Mazina (ita!. materi. dat. "pentreksil". dat. Marselj (Marseille). "kolt". mati. roda akuzativ je jednak nominativu: Vozim "opel". maslinci. Mavar. mazurki. Imam "ford". mastan. gen. gen. medecina. dat. medijum i medij (u svim znacenjima: ipak. akuzativ mater. Medici (Medici): naglasak je na prvomslogu. jer je rec slozena (Jat. mn. ne nego medicina. "zastava 10 I ". maslina (drvo i plod). Mataruska banja: v. vokativ mati: u ostalim paddima menja se kao imenice na -a (matere. Sarno sa lj upotrebljavaju se izvedenice Marseljac. ne: Vozim "opela" i s1. mas-mediji. pod uticajem eng!. masno. mn. BANJ£. Giulietta Masino): ne Masina. nasim materama itd. marsruta (obicnije) i bolje negomars-ruta. Marseljka. mazurka.~trajk u "Sittvenu ". medecinski. maska. medium aevum . mn. "marlboro". direktor "Folksvagena" i s1. gen. Za automobilske marke m. maslinka (plod). masna. medievalan (srednjovekovni). maslinki. kao i za nazive stanovnika drzava itd. tacka 220 b). mas-medij. "boing". Mauthauzen (Mauthausen).). na Zemlji. mavarski. "ronson" itd. Marselj eza.srednji vek). mn.' gen. u znacenju sredstava masovne komunikacije. maski. masinka. Velikim pocetnim sloyom pisu se kad oznacavaju fabriku: . mediev(al)istika. "drina". V. Mavri (ne Mavari). . materom. preovladuje oblik medij: tako i pridev medijski). Prodao sam" lIloskvic". npr. medicinski. mea (stari iIi pesnicki oblik od meau) bez apostrofa (P. mass media. po P bolje nego Marsej. glumica. Mavra (ne Mavara). mn. Matiea srpska. lj. "kalasnjikov". mn. mazurki i mazurci.

Kao naziv Zemljinog pratioca pise se s velikim M (putovanje na Mesec is!. ne Me. menjati (nekog coveka) ne maze znaciti "smenjivati" iIi "zamenjivati": pogresno "Marie menja Perica na polozaju direktora" i s!' mera: preduzeti. meni (jelovnik). meniji. mn. ne Mardok. naziv restorana). -urka.). merilaca. Up. mesee: dva. merino: merino ovca. Manhattan). Sjudad de Mehiko). Menhetn (najpribliznija transkripcija za eng\. oblik Meksiko Siti (Mexico City). Merilin (Marilyn). ali i na Menhetnu (jer je ostrvo). -urka (bolje) i MedimUtje. medu. cetiri meseca. ne Merlin. nego na njegov izgled sa Zemlje: izlazak i zalazak meseca. Murdock). meduljudski itd. Nije opravdano upotrebljavati eng!. Glavni grad nasi isto ime kaa i drzava. Medumurje. ali Meklejn kadje skotsko prezime: Ficroj Meklejn. tri. Meklin (Maclean. ne melburnski: v. Mek Gro (Mac Graw): pogresno Mek Grou. -ski. merioci. proslo je mnoga meseci (ali: Nekoliko malih meseca kruzi oko planete). Mekdonalds (McDonald's. Mae i May). pet meseci. v. mesee-dva. Merdok (eng!.mcdu- 98 Mendeljejev: Mendeljejevljev sistem (= periodni sistem elemenata). i dan. Mendela (Nelson) ne nego Mandela. U nedostatku boljih treba. kad god je mogucno. bolje nego Mefistofeles. Ipak. Meksiko. Meka. mesecev sjaj. provladin (provladin list). meksiCki iIi meksikanski. doneti mereza nesfo (ili u cilju necega). merilae (ne merioc). prema P. menija. antivladin. sunce. ne 0 necemu. medutim. -anka. a zvanicni naziv na spanskom je Ciudad de Mexico (izg. mn.sastavljeno u slozenicama: meduprostor. u Meki. Mej (eng!. Mekdonald (McDonald). UMenhetnu (kao gradska cetvrt). mlad mesec. melburnski. Mekgro (McGraw). Murdoch. . Medumurac. meduvladin komitet). i tada je preporucljivije malo slovo kada se ne misli na sarno nebesko telo. Meksikanac. nevladin (nevladina organizacija) lose su skovani oblici. upotrebiti opisne izraze: "komitet za vezu izmedu vlada" i s!' Mefistofel. pun mesec itd. McLean). merino vuna (crtica nije potrebna). meduvladin (npr. Medimurac.

metalopreradivac itd. mini moda. mirazdiika (obicnije nego miraidiijka). pogresna je transkripcija Miguel. mini kostim. a s crticom u drugirn spojcvima (mini-golf mini-serija. Mirca (rurnunsko i rnoldavsko Mircea). meteorologija. bolje nego Mickij evic. mikro. Ulica knew Mihoila iii Knez Mihailova ulica.).99 mislilac MESECI (kalendarski). tacka 59 a). misao vodilja (bez crtice prema P. milicionar i milicioner (i milicajac. miraidiiki. u "devetom mesecu" i sl. Milicin. Mctuzalem (malo m u figurativnom znacenju "covek u dubokoj starosti"). Milos: vokativ Milose ili Milosu. ne metereolog i sl. familijamo). mcta. u muslimanskim imenirna Midhat. Mile. V.. meci. Miklosic. minut i minuta.sastavljeno: metalostrugar. rnn. mislilac (ne mislioc). ne Mircea.ti sarno odgovarajuca albanska imena. -e (ZAVR- . misionar (obicnije) i misianer. Milica. Subhija ne vrsi se jednacenje po zvucnosti. mikroprocesor itd. BROJEVI (pisanje). i DATUM!. mini-rat itd. Midha!: prcma P. dat.uvek sastavljeno: mikroorganizam. migavac i:migovac. mini suknja. Milcseva (manastir). mislioci. milionar i milionet: Milojica. Mihailovi(~ i Mihajlovic (ali sarno knez Mihailo. milion: v. nego treba svaki mesec oznaciti imenom: 11 maj1l. Mickjcvic (Mickiewicz). Edhem. mini: prema P odvojeno kad se odnosi na odecu. metcorolog. mctar-dva. V. tacka 76 f (3). Mihailo ] Mihajlo. mctak. Migcl (sp i pOlio Miguen. Nije dobra "u petom mesecu". U septembru itd. mn. mislilaca. mctalo. npr. Franc (P dopusta i Miklosic). meteorolo. mikroklima. metalogican itd. Mileta (Mila): SETAK IMENA).sastavljeno: metajezik. mctil-alkohol iii metanal. Mithat odnosno Ethem (tacka J08).fki. prema PR). milenijum i milenij. Sa t ce se pis.

painja. moguce i mogucno (prilog) imaju isto znacenje. Posto ona oznacavaju sarno odreden broj licnosti (obicno sestre). mocuga. ali malo m u prenesenom znacenju: muza gaje izneverila. Mitrovcanin.kukuruznjak). MNOZINA JEDNOSLOZNIH IMENICA: v. imaju sve osobine licnog imena. Argonauti (ali: argonauti kao zajednicka imenica u znacenju "smeli moreplovci"). mnjenjeje i ekavski i ijekavski oblik. mlecna cokolada i s1. ijek. Miselin. moguc i mogucan (pridev). MITOLOSKA IMENA se pisu velikim pocetnim slovom kao i sva druga: Afrodita. modiskinjaje tradicionalni oblik. mlazevi i mlazovi. mocuzi. mogucstvo: po mogucsTvu i po l11ogucnosfi. Jupiter. mnogopostovani.). Mletacka republika (v. U grckoj mitologiji. modus operandi: menja se sarno prva ree (modusa vivendi itd.nadvoinjak. mladicki (ne mladicski). bolji (prema PR) nego mnenje (ekavski) i mnijenje (ijek. mladoturci. PRAZNICl. pa i nj ih treba pisati velikim slovom. Hesperide. c1at.. mlaz: mn. mnogo kad itd. mlaCi.). Kosovska). Mitrovica (Sremska. Gorgone. kukuruz . mnogouvaieni (novi P ne predvida rastavljeno pisanje). bez t jer za razliku od drugih imenica tog tipa (v. P ipak smatra da ni modistkinja nije pogresno. medutim.mnogo cega. ne Miiilin. . Mojre (kod Rimljana Parke) itd. -ovi. s dugim e (mlecan. Mitrovdan: v. pesnikjuje nazivao svojom muzom i s1. ISTORIJSKA IMENA). -kinja) ne postoji muski oblik. mlecan: s kratkim e (mleean. Tezej itd. ali je u praksi znatno cesce mlaznjak. mnogocenjeni. mnogo ko. Otuda i Muze (devet Muza. MiSlen (Michelin). mlijeean) u znaeenju "koj i ima mleka" (mleena krava). postQje i pluralna imena bozanstava. mladoturcin. modus vivendi. Mleci. mlafnjakje fonetski pravilniji oblik (up. NEBESKA TELA). mnogo koji. -nka.). Mlecni put (v. najmlaCi. paziti .misji 100 misji (bolje) i misiji. kao Erinije (Eumenide). mlak. 111 itrovacki. voziti . mljeean) u izrazima kao mleeni proizvod. Mletaka. ijek. mnogo sta.

npr. molioci. radnik koj i montira masine i uredajc zove se monter. mrSaviti. "Maida prestane kisa" (treba: Moida ell ga naCi. motopumpa. moiebiti. montazer jc samo onaj ko obavlja filsmku iJi televizijsku montazu. V. moratorijum i moratorij morfijum i morfU. ne momelltano ". mraz: mn. prvotimac) i zbog neprikladnosti izrazaienska momcad. dlll: molilac (ne molioc). ne Monpc- mrzak moskvic (automobil). motika. Ije. rnormonka. motici. mo/iteljki. motka.101 Mohikanac: nema razloga za pisanje malim slovom. Nije knjiievna upotreba sadasnjeg vremena u znacenju budueeg: "Mozda ga nadem". mozcbiti (prilog. posto se figurativno upotrebljava sarno u izrazuposlednji Mohikanac. mrkocrven. mrk. moto-kros. u gradenju slozcnica (up. rede mrsaveti (ijek. momcntan i momentGiIO pravilno je izvedeno od kasnolatinskog momentaneus (up. mrkonjiegradski. motocikl (ne motorcikl). ne moskvie. najmrkiji. dat. Moida ee prestati kisa). mrzak: mrskiji. Monpelije (Montpellier). motokultivator. i auto-moto. momcad: ne moze llvck da zameni izraze tim i ekipa. dat morrnonki. ali: "Moze biti da je on u pravu". moto-jedinica itd. f~mol itd. mrkiji. mr (od magistar) pise se kao dr (v. moto-: prema P sastavljeno kad znaci "motomi". motki i motaka. Prema ustaljenom obicaju u muzici nazivi durskih tonaliteta se pisu v~likim. mormon. Moliteljka. 1I10tocikala iii motocikl6. zbog teskoea u padcznoj promeni. . npr. mn. Monte Karlo. moli/aca. (prvo slovo bi po pravil~ trebalo pisati latinicom). bez tacke po britanskom. to). motki. mn. Mrkonjic Grad (bez crtice prema P). s velikim M i tackom po americkom obicaju. moto-trke. "On je. mn. gen. motonautika. a molskih malim slovom. mrSavjeti). U englesk0111 Mr. Neopravdano je u PR" momenta/no. gen. mol: c-mol. najmrii. u pravu"). mrkoiut. mrazevi i mraZOVI. Up. s crticom kad znaci "motociklisticki". najmrskiji i mrii. npr. dat. je skracenica od mister (gospodin). ef~mol itd. dat. mozda. obicnije nego ce-mol. spontan od spontaneus).

mrLcli

102

mrzeti, mrzim; mrzeo, mrzela; ijek. mrziti i mrzjeti, mrzio, mrzila i mrzjela. mucilac (ne muCioe), mn. muL'ioei, muCilaea. mungos, mungosa (zivotinja). PR 60 daje "mungo, munga, mn. (po span.) mungosi", ali pogresno, jer rec nije spanska niti u spanskom ima taj oblik. musaka, dat. musaki.

Musliman, Muslimanka, s velikim M kao etnicki nazi v (danas cesce Bosnjak, -kinja); s malim m u znacenju pripadnik islamske vere. Pridev muslimanski, kadaje upotrebljen u ovom drugom znacenju, moze se zameniti sa islamski.
musti: muzen (ne muzen). muvolovka i muholovka, dat. -vei. Muza (u grckoj mitologiji), muza (preneseno): v. MITOLOSKA IMENA.

N

n i m. Promena n u m ispred b ili p vrsi se u i z v e den i m reCima, tj. ispred sufiksa: stan -stambeni, prehrana - prehrambeni, zelen zelembac; tako i ermpllrast (prema PR 60), mada za zavrsetak -pllrast, nepoznatog porekla, nije sigumo da se moze smatrati sufiksom. U s I 0 zen i m recima n ostaje nepromenjeno: jedanpllt, vanbracni, vanpartijski, stranplltiea, ervenperka itd.

nacifasizam, -ista, -isticki; naeionalsoeijalizam, -ista, -isticki. nacas (=caskom, trenutno). na cast. na celu. Kao oznaka za predvodnika, ovaj izraz mora do6i posle spojasa + imenica: "delegacija s Pavlom Pavlovi6em na celu" a ne "na celli S Pavlom Pavlovi6em". nacetvoro (i nacetvero). na cistac, prema PR bolje nego naCistae. nacisto: biti naCisto s necim. naculjiti i nacliliti (usi). nad- ostaje nepromenjeno ispred s (nadskociti, nadstre§niea), inace ispred bezvucnog suglasnika prelazi u nat-: natkriliti. natcovek itd. U reCi naddruJtven pisu se dva d. nad(a): nada mnom, nada me (= nad mene), nada se (= nad sebe) itd. nadaleko; nadalje.

na: pogresno "l1a upravnom odboru je odluceno ... ", "na redakciji smo govorih...", "na mesnoj zajednici..." i s1. Treba: na sastankll upravnog odbora, 1I redakciji itd. Vi: Cetinje; Novi Beograd; Rijeka: Vb: Umka; telelon. nabavka: dat. nabavei, gen. mn. nabavki i nabavaka. nabiti: nabij, nabijmo, nabijte. nabolje. na brzinu.

nadasvc

104
Naprotiv, imena upotrebljena kao oznake predmeta dobijaju malo pocetno slovo: bela rada, lepa kata (cvetovi), marica (policijski automobil),fiea, stojadin itd.

nadasvc. nadati sc Uc) da... pogresno kao i "za nadati se je". Mora se upotrebiti druga konstrukcija: nadajmo se, treba se nadati, mozemo se nadati i
s1.

nadlctati, nadleeuCi (ne nadletajuCi). nadno (kao predlog, npr. nadno ulice; ali: Pao je na dno reke). nadohvat; na dohvatu. nadolc. nadomak; na domaku. nadri- i nazovi- pisu se sastavljeno: nadrilekar, nadripesnik, nazoviumetnost itd. nads-, ne nats-. nadstrcsnica. nadtrcati. nadugacko; nadugo. na dusak (odvojeno prema P). nadvojc; nadvoje-natroje. nadzak-baba (PR 60 dopusta i nadzagbaba). naftni (naftna polj'a) i nafteni; ne nai tin. naglas (= glasno). nagnuti (sc): promena kaosagnuti se (v. to). nagorc (u oba znacenja: "okrenut je nagore" i "cas nabolje, cas nagore"); ipak: sa zla na gore; doCi eemo na gore (= na vece zlo).

nadbiskup (u katolickoj i anglikanskoj crkvi): nadbiskup od Kenterberija, od Jorka, nearhibiskup, kako se ponekad pogresno javlja u prevodima sa engleskog. U pravoslavnoj crkvi: arhiepiskop. naddrustvcn. nadcsno. NADIMCI i atributi, kada su stalni deo imena, pisu se velikim slovom: Dusan Silni, Plinije Mladi, Prokleta Jerina, Hajduk Veljko, Ricard Lavovo Srce. Nadimak upotrebljen "iza licnog imena, kao njegova zamena", po tacki 56 a Pravopisa, vezuje se crtom (ne crticom), npr. Milosav Mija Aleksic. Licnosti iz knjizevnih i scenskih dela, bajki, stripova itd. pisu se velikim slovom prve reci: Sluskinja, Prvi vojnik, Covek s tasnom; velikim slovom pisu se i ostale reci ako su upotrebljene kao vlastito ime, npr. Majka Hrabrost, Deda Mraz, Snesko Belie, Paja Patak. Ovako se pisu i indijanska imena: Crveni Orao, SedeCi Bik (bolje nego "Bik Koji Sedi", prema P).

105
na gotovs. NAGRADE: v. ODLIKOVANJA. nagrizen, ne nagriien. V. gristi. nahero (= nakrivo). nahuditi ne nego nauditi. naime (prilog), ali: Poslao sam mu poziv na ime. naiskap. na izgled i naizgled (P dopusta oba naCina pisanja). na izmaku (odvojeno prema P; ali naizmak, sastavljeno). naizmence (bolje) i naizmenice (pored: naizmenicno). naizust.
~aj-:

namrtVQ

najprvi, najposlednji. najzadnji mogu se upotrebiti kao pojacani oblici od prvi, poslednji, zadnji. najradije, ne najraae. V. rado. najstrozi, ne najstroiiji. V. stroh najvoleti: ispravno u znacenju "najvise voleti". nakon sto: v. posto. nakoso. na kraj: odvojeno kada se kraj moze tumaciti kao imenica u akuzativu (Stigose na kraj puta; Tesko je s njim izaci na kraj; s kraja na kraj), inace sastavljeno (Stanuje nakraj sela; To mi nije ni nakraj pameti). nakratko. nakrivo. nakrkace i nakrkacke (sastavljeno po
P).

u superlativima prideva koji poCinju saj pisu se dvaj: najjaCi. naJjeftiniji, najjasniji itd.

najaviti i najava su izrazi novijeg porekla, sasvim dobro skovani, a upotrebljavaju se posebno u radiotelevizijskom recniku. Ne mogu se pOtpUllO zameniti ni saobjaviti, objava (jer te reCi ne pokazuju da se objavljuje nesto sto tek predstoji) ni sa nagovestiti, -staj (sto uvek ima smisao neodredenosti). najedanput; najedared. najednom. na jesen. najlonka, dat. najlonki, gen. mn. najlonki.

nakrupno. naksutra i nakoslltra. na leto. nalevo. nalivpero. namah. na malo. na me (= na mene). namesto (predlog, npr. "Ja radim namesto tebe") ali: "Stavi ga na mesto n. namrtvo.

naprsci.na ncsrccli 106 na nesrecu. naneti: v. padati na pamet (nekome). -itanka. narandza i naranca (ipomorandia). napici. naposletku. napose (= zasebno). na pretek. napamct u znacenju naizust (nauCiti napamet). "prividno". na oko u doslovnom znacenju. na prekid. narcisizam. Z. na noge. . napitak. na precac. naovamo. roda). ali: pasti. PR 60 daje i naoCi u znaeenju na izgled. naocigled. mn. roda) i naocari (mn. kao nazivi odredenog istorijskog dogadaja). napokJon. imena Narcis): pogresno je narcizam. narandiast i narancast. na pocek. na primer. na preskok. nanovo. narcista. npr. naoko u znacenju "na izgled". iIi m. naruCioci. na parce. na priliku. narodnooslobodilacki. dativ sarno naocarima. napolje (= van. narcisoidan (od gr. na nj (= na njega). mn. na oci (npr. N arodnooslobodilacka borba. napred-nazad. Napulj: Napuljac. skraceno npl: na prolece. naodmct. -ljka i Napolitanac. N arodnooslobodilacki rat (s velikim N prerna P. naruCilaca. V. naniie. naprosto. napismeno. -neti. na prste (uvek odvojeno prema P). napuljski i napolitanski. naprotiv. "Ne izlazi mi na oei"). na pravac. naprazno (uzalud. naprstak. NOB. naprska. besciljno). narucilac (ne narucioc). na pakost. "Napolje iz sobe!"). napola (ali: na pola puta). naocare (mn. z. na polje u doslovnom znacenju. narcisista. mn.

naslepo. poruCiti. NASA: v.107 naruciti: v. San letnje noCi.\:ioei. clanaka. pisu se ve1ikirn pocetnirn slovorn prve reci (a u ostalirn recirna sarno ako su vlastita imena): Vecemje novosti. naslazi. naruSilac (ne narusioe). nastup. Pravopis dopusta i upotrebu sarno velikog slova kadaje ono dovoljno da otkloni dvosmislenost. na stranu. nasukati se: promena kaozasukati (v. knjiga. i ZAKONI. to). nasred. nasuprot necemu (ne: necega). naslovi se stavljaju medu navodnike iIi se pisu kurzivom. narusilaea. dat. Welt am Sonntag). a ne saradnik "Le . prvi nastup predpublikom i sl. odsto). naskroz. " Monda ". ne nadc-: natcovek. ali: rnetni ga na ruku. nasamo. osim ako se prenose izvomo (New York Times. V. Nije potrebno prenositi odredeni clan na pocetku ovih naslova: saradnik smrt). dokurnenata.lrnacija. kako pise "I'Unita ". naru- natc- Monda ". naskoro. NASLOVI listova i casopisa. nasuvo (i nasuho). kako pise " Un ita ". nasumce i nasumiee. Pored starijeg znacenja napad bolesti iii izliv besa moze imati i znacenje koje odgovara glagolu nastupiti (pojaviti se). SKRACENICE NA -a. (:Janak u "Spiglu ". Dusanov zakonik itd. ugovora itd. natculan itd. Versajski ugovor. npr. naruku (ii'i nekome naruku). na srecu. nataste. Talmud. na sHu. natcoveeanski. nasiroko. nastup na seeni. skroz-naskroz. Da bi se razlikovali od ostalog teksta. Biblija. naslaga. "posveta Gorskog vijenca". mn. Slobodna DSJ. ali: poloiio ga je na suvo. npr. Velt am zontag). na smrt (P dopusta i sastavljeno na- . nasto (= posto. Gorski vijenac. nasitno. naste srce. Clanak u "Der Spiglu". na se (= na sebe). nasigurno. natanko (= potanko). Tako se pisu i strani naslovi (Njujork tajms. natc-. knjizevnih dela.

na to. naucnostrucni. jer ee i pri navodenju potpuno zavrsene reccnice drugi znak ipak doei i z van navodnika ako po smislu ne pripada toj recenici. Pogresno je stavljati medu navodnike svaki figurativno iIi metaforicki upotrebljen izraz: u recenicama kao Rukovodioci treba cesee da se "spuste" . -Zorje bilo tesko da Iwze. natrojc. NATPISI MALIM SLOVIMA: v. natenane. nauznak (pasti nauznak. MALA SLOVA. "Naprotiv. nalkompenzacija itd. natrijum-hlorid itd. iargonski iIi familijarni izrazi. sapnu mi ona. Cuvajte se njihove" bratske pomob" I ~ Branko tu prekida stihom "da on llmre prilika je ". ali s takvom upotrebom ne valja preterivati. navek. pogresio sam "? U dijalozima. nau(~noistrazi­ vacki. navisc. lezali nauznak) znaci na leda. NAVODNICI. umeci kao "rece on" odvajaju se s obe strane zarczima il i crtama. Prema P 60. uzvicnik i upitnik pisu se unutar navodnika "ako je recenica pod navodnicima potpuno zavrsena". navijmo. navodnik ee dob pre drugog znaka ako se citira sarno deo recenice. "ja eu da se vratim. NATO (NATO-a.na (e 108 na te (= na tebe).Nasmejao sam se i odgovorio: "Dobro ste uCinili. tacka. l1a vjeki vjekov. navijte. naveliko (npr.pita jedan Citalac . naviti: navij. natrijurn i natrij. na ledima. prica se naveliko). na ternu: v. A on ga upita: "Kada mislite ponovo u Dubrovnik?" . U praksi ove pravopisne odredbe nisu dovoljne."Da Ii bi prihvalili poskupljenje" . uzvicnik iii upitnik na kraju) dolaze medu navodnike:" Znas sta ". Svi ste culi za izreku "Mislim. suprotno je nicic'e (= licem prema dole). a oba dela navoda (ukljucujuei tacku. npr. natk-. posto je u skraeenici NATO (North Atlantic Treaty Organization) vee sadrzana rec treaty ~ pakt.f: "lzvinite. na ustrb (P dopusta i nouslrb). Suvisno je "NATO-pakt". ali: prodaja 110 veliko. ". ironicni. npr. lema. npr. NATO-u) iliAtlanski (Severnoatlantski) pakt. ne nadk-: nalkolenica. navece. naucnofantasticni."kad bi sami morali autobusom do do laze na posao?" Navodnicima se obeleiavaju i saljivi. naucnotehnicki (svc spojeno prema P). dakle postojim ".

ne bih. javiti se.~ malim pocetnim slovom. supstanea.) i nemoj (nemojmo. instanca itd. iznenada. to). V. na zdravlje. nazvati (nekoga telefonom) nije dobra. navreti (= navaliti). na zio.). Matematika je njegova" slaba tacka" navodnici su sasvim suvisni. nazalost (sastavljeno. Putnike "ocekuje" kiosk s osveiavajueim piCima. nesloven. nadri-. nazrcti: kao prozreti (v. kadenca. navrla. nearapin. NBC: v. treba: pozvati tele/o!1om. NBA (po pravilu samo latinicom) ili En-Bi-Ej. navro. ijek. npr. Ipak. ne dam. neandertalski. nazad: nije dobra "nazad dye godine" i sl. navrijeti. Odvojenoje i od priloga na -Ci: ne znajuCi. rezonanca. mada ga PR ne beldi). ncandcrtalae. navrh kuee. ne pokvareni ali ipak osteceni. unazad. nazivo (sastavljeno. npr. Umesto konsekvenca. ne videa itd. -nea i -ncija. Pri navodenju teksta od vise pasusa treba svaki od njih poeeti navodnikom. kako je trebalo. na vrcme. navrem. i POLUNAVODNICI. V. ne treba. smatra se da su bolji oblici na -cija: konsekvencija itd. navrijevsi).109 ncandcrtalac u bazu. zalepljena. prema reeniku Matice srpske. ncalbanae. nikad nepreialjen. V. ne mogu. oni navru. En-Bi-Si. sastavljeno. ne se I1vek pise odvojeno od glagola u lienom obliku (ne znam. nazderati se: v. nazdravo me zabolela ruka). nazao. . nemam (nemas itd. ali: popeo se na vrh. iderati. ali odvojeno II poredenjima: ne ovlaien nego potpuno raskvasen. pojedine reei (lice!1ca. nemojte). Up. naZlmIl. neevropljanin itd. S trpnim pridevom pise se sastavljeno (nepreveden. uiivo. netaknut itd. prema P. . ne vidim itd. tele/o!1irati. navrh (sastavljeno kadje predlog. nazovi-: v. ali: no zalost svih nas). Pise C.) osim II spojevima neeu (need itd. asonanea. navrat-nanos. navrevsi (ijek. nazdravo (= bez bolesti. a ne prosivena. sekvenca) danas se javljaju sarno sa zavrsetkom -ca.). navrh jezika). dok se samo na kraju poslednjeg pasusa stavlja zavrsni navodnik. frekvenea.

NEBESKA TELA

110

NEBESKA TELA. Irnena nebeskih tela i sazveZda pisu se velikirn sloyom: Mars, Saturn, Danica, VlasiCi, Skorpija itd. U viseclanirn nazivirna, velikirn slovom pise se sarno prva rcc: Vcliki medved, Juzni krst, Mlecni put. Za Sunce, Mesec, Zemlj u v. te reci. nebeskoplav (iii nebesnoplav). Nebojsa: v. kula. necaka, dat. necaki i necaci; necakin. ne daj boze (Pravopis ne predvida pisanje nedajboie). nedaleko trazi predlog od: nedaleko od lvfostara, nedaleko od kuce, ne nedaleko Mostara, nedaleko kuce. nedelja-dve. nedostatak, mn. nedostaci. nedug, nedugacak; nedugo zatim. neeksplodiran (neeksplodirana bomba is!.) moze se prihvatiti u nedostatku boljeg izraza. V. TRPNI PRJDEV nefrit (mineral), nefritis (zapaljenje bubrega). NEGACIJE. Ako posle glagola iii izraza negativnog znacenja, kao spreeiti, onemoguCiti, zalJraniti, sumnjati itd., iii bez straha, bez opasnosti itd., dolazi zavisna recenica, suvisno je stavljati negaciju i uz glagol te recenice. "SpreCili smo ih da ne pocine jos vecu stetu"

- treba: da poCine... ; "Zabranili su mu da se ubuduce nikako ne pojavljuje u krugu preduzeca" - treba: da se uhuduce ikako pojavljuje... iii: Naredili su mu... ; "Izlazim slobodno, bez straha da me neko ne prepozna" - bolje: da ce me neko prepoznati. V. i sumnjati. U prisustvu priloga samo iii zamenicesvi negacija moze dovesti do dvosmislenosti, npr. "Za gubitke nij e odgovoran sarno direktor" (zavisno od smisla moglo se reci "Nije sarno direktor odgovoran za gubitke" iIi ,,Jedino direktor nUe odgovoran za gubitke"), "Svi koji su pratili razvoj dogadaja ne slaiu se s njegovim zakljuccirna" (treba: Niko od onih koji su pratili... ne slaze se... odnosno: Od onih koji su pratili... ne slazu se svi s njegovim zakljuccima). V. i: ne; ni; ni-; nikad nepreialjen; GENITIV, SLOVENSKI. negde i nekud: v. gde. negoli. neizvestan, neizvesna, neizvesno. nejednakostranicni, raznostranicni: glomazne i lose kovanice umesto uobicajenog raznostran (raznostrani trougao). neka ili nek (pise se bez apostrofa). neki dan; neki put.

III
nekolicina se upotrebljava sarno za muskarce (ne za zene niti za predmete). nekoIiko. Oblici nekolika coveka, nekolika sela, nekolike iene i s1. prema Vukovom tumacenju znace "manje od pet", dok bi oblik nekoliko (!judi, sela, iena) znaCio "vise od cetiri". U danasnjem standardnom jeziku ta razlika se izgubila. Najcesce se uotrebljava obliknekoliIw, bez obzira na broj, a pridevski obI ik javlja se i u mnozini m. lOda (npr. nekoliki zadaci), sto je ranije s111atrano nepravilnim. Nemac itd.: ijekavski je Nijemac, ali Njemica, Njemacka, njemacki. nemajka, dat. nemajei, gen. mn. nemajki. nemali, nemala, nemalo; nemalo zatim; nemalo vremena (ali: ne malo nego dosta). nemastan, nemasna, nemasno. nemogu..c, nemoguce i nemogucan, nemogucno jednako su dobri obliCl.

ncscncl

NEPOSTOJANO a umece se ujedan deo reci stranog porekla da bi se razbila suglasnicka grupa na kraju, npr. artikal, kredenae (bolje i obicnije nego artikl, kredene). A je neobavezno u recima na -kt, -rt, nt: oblici subjekat, projekat, koverat, elemenat, proeenat dobri su kao i subjekt, kovert itd. Jpak, nepostojano a danas se sve manje upotrebIjava u ovakvim recima: insekt, konecrt, testament obicnije je nego insekat itd., akat iIi studenat osecaju se kao neknjizevni, a kontakt, delikt, insert, jogurt, komandant i mnoge druge imaju sarno taj oblik. V. GENITIV MNOZJNE. NEPOSTOJANO e: v. -ee. neprimenljiv i neprimenjiv. nepristrastan (bolje nego nepristrasan), -sna, -sno i neprL~tran, -a,
-0.

neprofitni (koji nema za cilj zaradu, npr. neprofitna organizaeija): razlikovati od neprofitabilan - koji se ne isplati. nepromenljiv i nepromenjiv. neretko. nesalomljiv i nesalomiv. nesloven: v. nealbanae. nesrecan, nesrecnik, -niea i nesretan, nesretnik, -iea. nesenel (National, u razliCitim eng!. nazivima): ne nej.ifenel.

nemusliman, -anka, -anski. nenasit i nenasitan (i nezasit, nezasitan). neostvariv i neostvar!jiv. neovlascen i neovla.iften. nepokolebiv i nepokolebljiv.

-ncli

112

-neti: u glagolimadoneti, odneti, uneti, izneti, poneti, zaneti, naneti, razneti, prineti, preneti, proneti, ijek. oblikje donijeti, odnijeti, unijeti itd.; pogresno jedonesti, odnesti itd. Trpni pridev donet, odnet itd. (ijek. donijet, odnijet itd.) ili donesen, odnesen itd.; ne donesen, odne§en itd. neto: kao bruto (v. to). neumestan, -sna, -sno. nevelik (= omanji); ne velik ali ipak dovoljan. nevladin: v. meauvladin. nezadugo (sastavljeno po PR). nezamenljiv i nezamenjiv. nezamisliv i nezamisljiv. nezaposlen, nezaposlenost i (retko) nezaposljen, nezaposljenost. nezavisan, nezavisna (ne nezavistan). nezasit i nezasitan (i nenasit, nenasitan). ni. Ispred ne, necu, nemoj, nemam oblik ni ili niti zamenjuje se sa i: "On to ni ne zna", "Toliko para ni nemam" pogresno, treba: On to i ne zna, Toliko para i nemam. Ne sme se, medutim, upotrebiti i u znacenj u "takode" kad je recenica odrecna. Umesto: "Dosadasnji pokusaji, pa i onaj americki u koji je ulozeno najvise sredstava, nisu dali rezultata" treba: Dosadasnji pokusaji, pa ni onaj americki...

ni-. U zamenicamaniko, nikoji, niciji, nista, nikakav, nijedan i iko, ikoji, iciji, ista, ikakav, ijedan predlog se stavlja izmeduni (i) i promenljivog dela i pise se rastavljeno: ni skim, ni na sta, ni po koju cenu, ni za ciju ljubav, ako i od koga nesto cujes, mislis li ti i 0 cemu? itd. Vidi i: izasta; nizasta. -ni i-ski: v. -ski i -ni. Nibelunzi; nibelunski. nicice: v. nauznak. niciji, ni od cijeg, ni sa cijim itd. V. ni-. nigde i nikud: v. gde. nijedan, -dna, -dno (ali: ni jedan ni drugi; nijedanjedini). S predlozirna se pise rastavljeno: ni sajednim, ni zajednog itd. nijedanput; nijedan jedini put. nijesam, nijesi itd. dopusteno je u ijek. knjiz. jeziku kao i nisam, nisi itd. nikad nepreialjen i slicni spojevi sadde odrecni izraz ispred glagolskog prideva koji je i sam negiran: tako isto i nikad neslucena srec'a, nikad neostvarene zamisli, ni6m neizazvane sankcije, ni od koga nezaboravljen dogaaaj, nigde nezabeleieni podaci itd. Nije dobro nikadpreialjen, nigde zabeleieni i s1., sto se kosi s pravilom 0 dvostrukoj negaciji. Jedino uz prilog nimalo upotrebljava se i glagol u

113 potvrdnom obliku: "Nimalo zbunjen, Milan odvrati..." obicnije je nego "Nimalo nezbunjen..."
nikakav, ni od kakvog, ni s kakvim itd. V. ni-. nikl i nikal. niko, ni od koga, ni 0 kome itd. V. ni-. Nikolaje (rumunsko Nicolae), gen. Nikolaja; ne Nikolae. Nikoljdan, Nikoljdana i Nikolja dne: v. PRAZNICI. Niksic, Niksicanin, -anka, niksicki. nimalo: v. nikad neprezaljen. Nimcovic (Aron), Nimcoviceva odbrana: ne Nimcovic. niodakle, niotkud(a). niska, dat. nisei. nisko- sastavljeno: niskoakumulativan, niskokalorican, niskopraduktivan, niskoradioaktivan itd. Up. visoko-. Nis, Nislija, Nislijka; knjiski oblici Nisevlj"anin, -evljanka retko se upotrebljavaju. Niska banja (veliko B kad je rec naselju: v. BANJ£).
0

nokaut

niz, u znacenju mnostvo, veliki bra}, menja se po padezima kao i svaka druga imenica: u nizu slucajeva, clanak s nizom primera (ne: u niz slucajeva, sa niz primem). Glagol se slaze s imenicom niz: "Prosao je (ne: praslo je) niz godina." niza, bolje nego niz (predlog) ispred reci koje pocinju sa s ili z: niza stranu, niza zid itd. nizasta (nizasto) i ni za sta (ni za sto): P dopusta oba nacina pisanja. Sastavljeno pisanje svakako je bolje u priloskom znacenju, npr. "Nizasta se naljutio" (= za sitnicu, bezrazlozno), a rastavljeno kad se cuva znacenje reci nista, npr. "Mi vas ni za sta ne optuzujemo". Up. izasta. nizbrdo (nanize); niz brdo u doslovnom znacenju. niz vodu; niz vetar. n+j: ova kombinacija glasova ne javIja se u srpskohrvatskim recima (izuzev u skracenici Tanjug), nego se zamenjuje glasomnj: trn+-je ~ trnje. V. injekcija; konjunktura.
NOB (izg. en 0 be) moze biti nepromenljivo iIi se menjati NOB-a, NOB-u itd.

nit (= ni, niti; nije potreban apostrof). nitrogen, nitrogenski javlja se u losim prevodima urn. azot, azotni. niukoliko (= niposto), ali: "Ni ukoliko dobiju sredstva, nece nastaviti rad".

nobelovac (malo pocetno slovo). nocas: v. -so Nojsatel pogresno, treba Nesatel (Neuchatel). nokaut.

Dalmaciji. idem u Novi Beograd (kao: u Beogradu. V.).. nordijski. 03. n-ti i enti (PR 60 daje oba obIika pod recju potencija). "Javlja se novi problem". nosiljka. Podravini). NULA. -anka. Novi Beograd: stanujem u Novom Beogradu. 13. Novigrad. dat. U oznacavanju datuma. nuncij i nuncije.05. novoosnovan. nosom (bolje) i nosem. nuzspecijalnost. nordijka. novozelandski. novosagraden. nuspojava. nokturno je m.nokdaun 114 nokdaun. -nka: novobeogradski. u Beograd) ali i na Novom Beogradu. Novi svet. V. ne treba upotrebljavati odredeni vid ovog prideva (novi): ne "Predlozeno je da se sagradi novi most". . novi vek. nusproizvod. mn. non-stop radno vreme itd.s glagolskim pridevima pise se sastavljeno: novoizabran. Novobeogradanin. nusprostorije. u mnozini srednjeg (nokturna). i: IMENA LISTOVA. Oznake doba dana kao 9. donesi jedne novine (ne jednu novinu). Novozelandanin. nos. na Karaburmi i s1. pisanje nule ispred jednocifrenogbroja. lIosiljci.Novi grad (gradska cetvrt iii opstina). gen. Nolti. non-stop. Novi zavet. npr. nusprihod.01 ne treba Citati doslovno. novodosavsi itd. "trinaest (casova) i jedan minut". novo. non-stop prodavnica. nego "devet i pet". . nego nov most.04. npr. Novi Vinodolski (ne Novi Vinodol). Nik (Nick Nolte). Novigrada (u Istri. Kad se odnosi na pojam koji nije odranije poznat. roda. DATUM!.1987". na Novi Beograd (kao: na Dorcolu. Norfolk slovo I se ne lzgovara. iz novina. nosilaca. ne na pi: niti napr. nov problem. ne Nolt. mn. uobicajeno je sarno u poslovnoj korespondenciji. nordijac. (na primer). "devet nula pet". Norfok: u engl. Novi Zeland. "trinaest nula jedan". nov. nusprodukt. nosilac (ne lIosioc). nosovi i nosevi. nosioci. novine (dnevni list) uvek u mnozini: danasnje novine. nosiljki iIi nosiljaka.

lIS nuzzarada. nufun . nuina. nllzzgrada. nuzan (neuobicajeno nuidan). nllino. nuzzanimanje.

Njegova ekselencija. v. mada ni rnalonj nije pogresno. ne Njukomb. vas. njen i njezin jednako su pravilni oblici. njuska.sv. Up. Delhi. njegov.. ne Njukastl. Nju Delhi: v. konjunktura. . Njukasl (Newcastle). Njegova svetost. Isto vazi i za prornenu zarnenica njen (njezin) i njihov. injekcija. V. Nju Hempsir (New Hampshire). Njufaundlend (Newjoundland). dat. njusci. Danas se kao pravilni priznaju i mnogo cesci oblici njegovog.jeziku. njuski. njegova brata. obicno se pisu malim slovom. Skracenice kao nj.k. njihaljci. Ruzveltova ekonomska reforrna) Nju Dzcrsi (New Jersey): tacnije je Nju Dzerzi. Diersi. n + j. Njeno velicanstvo is!. njin (urnesto njihov) nije uobicajeno u danasnjem knjiz.NJ nj: v.: v. njegoVll bratll itd. nj. Njegovo velicanstvo. NASLOVI. Njukom (Newcomb. njisci. dat. ne Hernpsajr. Nemac. gen. (ijekavski): v. Njcmica itd. -si/~ Njujork tajms (izvomo: New York Times). mn. dat.. njiska. V. Up. Njeno velicanstvo. njegovom itd. Nju dil (New Deal. Njihova visocanstva is!. Njegovo velicanstvo. nj. Za prornenu v. Newcombe). njegov je u starijernjeziku irnalo sarno neodredenu pridevsku prornenu: njegov brat. V. kurtoazne formule bolje su (prema P) s velikim pocetnirn slovorn prve reci. njihaljka.

kimono. do Bomea itd. Ivo.o 0: ovaj predlog se u novije vreme cesto upotrebljava gde mu nije mesto. nokturno i druge. AIda Mora. itd. Kratko 0 se gubi i zamenjuje padeznim nastavcima. imenice iz ove druge grupe najcesce prelaze u srednji rod: torpeda. Vlado. Ipak. iz Bilbaoa. npr. roda (ad Pera. ne Fensou itd. da) to Peru. Aldu Moru. da) to Peri. Neke imaju dugo 0 i zadrZavaju ga u svim padezima: biro. sakoom. "Donece se opsiran program 0 zastiti istorijskih spomenika" (treba: program zastite iIi za zastitu). roda. Rousseaua -0 itd. (IMENICE). Perov) i kao imenice na -a (ad Pere. Kiro itd. dinamo. Pe. (IMENA). Rusoa. libreta itd. "Kakav je vas staY 0 stednji energije?" (treba: prema stednji energije). U mnozini. Mek Gro (Mac Graw). Simo. Imenice stranog porekla na -0 kod nas su gotovo uvek m. sakoa. Zuko. za imena na -ao danas se smatra da treba da zadrZe 0: Mao. Igo. torpedo.ro. Rusoom. biroi. "zahtev o ukidanju doprinosa" (treba: za ukidan}e doprinosa iIi da se ukinu doprinosi). sako. biroom.). -0 . aw se izgovarao. "Upoznali su gosta 0 stanju u opstini" (treba: sa stanjem). Perin). Vojo. DvosIozna muska imena na -0 s dugouzIaznim akcentom. tu spadaju i libreto. prema Zenmin zibaou. torpedu itd. biroa. intermeco. Morov. Vajtlo (Whitelaw). od Urha Kekonena. u gradu Portu.. npr.' Rusoov (Rousseau. npr. Strana imena sa zavrsetkom -0 zadrZavaju to a ako je u originalu naglaseno (pre svega u francuskim imenima): Ruso. torpeda.. U engleskim imenima. Maoa. mogu imati dvojaku promenu: kao imenice m. nikadaou: Fenso (Fanshaw). Nenaglaseno a se gubi: Aldo Moro. sakoi itd. Igoa (Hugo. Hugoa) itd.

porekla. obilovati neCim (ne s neCim. obiiviti: obavij. kabaljero. mn. ili port. Imeniee sp. oboma iIi obojem (ali najeesce ostaje nepromenjeno). obama ili obema (m. obluci. mn. npr. -lac): V. Obala Sionovace (drhva u Afriei). obuhvatati. Koentro (Cointreau). obeju. obuimati (nesvrseno prema obujmiti). a posebno: auto. desperado (s). i sr. -Ijenje. obolijevati. najobesniji. lndio(s). kruzeiro. oboljeoje. obreo. ne Observer. grade mnozinu kombinujuCi spanski i nas nastavak: gaucosi. ne treba tu ree upotrebljavati kada je po smislu dovoljno i objaviti. Boalo (Boileau). obema . kabaljerosi i dr. Zoenvil (Joinville). objekata.: britanski list). Franeusko oi kod nas se transkribuje kao oa (ne ua): Antoan (Antoine). kao i u opstem znaeenju i jedno i drugo (npr. studija. oni seobretu. obesna. obrela. obuimam i obuimljem. oba. mungos. libreti. flaminzi).gauco. V. Kombinaeija oin.obretem (se).obiju i urn. Vidi: pezeta. cemu). obolevati (ne oboljevati). eskudo. oboje.. ijek. simpanzo.. Obzerver (The Observe. ako joj ne sledi samoglasnik. -oc (pogreSno urn. Mada je u naeelu bolje uzimati sarno domaci nastavak (PR 60 daje flamingo. V. ne Obersdorf. bolje nego obuhvacati. Oberstdorf.. rod). Leroa (Leroi) itd. izneti i sl. intermeci itd. oboga iii obojega. ne obolenje. oba. obaju. saopstiti. oboje: V. obavijmo. gringo itd. Opserver. U ijekavskom ce umesto obe biti obje. obzirom da. . um. obelodaniti znaei izneti na javnost nesto sto se krilo iIi zataskavaIo. oboje je tacno). rod): obe. pezo(s). V. scenario. obesniji. spansko s ne moze se uvek izbeci: u pojedinim reeima ono se kod nas najeesce prenosi i u jedninu. obzirom oa. Fransoa (Franr. i bez obzira. gen.flamingo. prenosi se kao oen: Poenkare (Poincare). treba s obzirom (v. obesno. to). obuimajuCi i obuimljuCi. kimoni.aa 118 znatno je manje uobieajen muski oblik.. obrvati i ophrvati (v. obestan. to).. obema (z. pojedine reCi. oblutak. Oboje se prvenstveno upotrebljava za muskarea i zenu. -ioc: -aoe. 1I ne- objekt i objekat. obeju . obresti (se). oa. obavijte. obreScu. pogresl1o. Obojica se upotrebljava sarno za dva muskarea.ois).objema. za dvoje deee iii mladuneadi.

odiskona. u oba slucaja odjela). od jutros. izmeau. Ukoliko se ispred dva broja koji oznacavaju gornju i donju vrednost upotrebljava predlog od. "Predlog je ocenjen prihvatljivim") treba: ocenili su to kao klevetll. od .. to). ocutati (ne otcutati). ocelavio sam. odjedared. odbijmo. predlog do mora se pisati slovima a ne zamenjivati crtom: "Ziveo je od 1642. ocvrsnuti: ocvrsnllo. od jure.119 OCENE odIican. odsteta itd. odbramben.ostaje nepromenjeno ispred sis (odskakati. to). Odiseja (Homerov ep). pogresno. ocenjivati nije dobra sa instrumentalom ("Ocenili su to klevetom". . od kada i otkad(a}. ali ocelaveIi starac (pridevski). U ijekavskom: odjeljenje. Tako i ocoraviti. odbici. odjahati. inace ispred bezvucnog suglasnika prelazi u ot-: otkako. ocevica. otac. kad se pisu ispod zadatka i pismenih sastava.do.. kao i nadati se da (v. odiseja (zajednicka imenica u znacenju "dugo i mucno lutanje. odasvud(a) i odsvud(a}. ozna6ti. odavno i odavna. odjasem. od kada odbiti: odbij. oderati: kao derati (v. "od 18 do 20 casova" itd. Oecvi iIi Ocevi (praznik): v. oni odjasu. odgonetka: kao zagonetka (v. Sipki) pisati velikim pocetnim slovom prve reci kad su izvan teksta. od.). occlaviti. od jesenas. potucanje"). odaliska. ne odbranben. odbitak. mn. ocopaviti. ne odeljenski. ocevidae. treba (prema M. odaIiski. odeljenjski (odeljenjska zajednica). Up. ne odelenje. odgristi: odgrizen (ne odgriien). -iti. odjednom. vrlo dobar. odaIiski i odalisaka. mn. odjedanput. otcepiti itd. othraniti. do 1727" (ne "od 16421727"). odbijte. to). Ocenas (molitva). od danas. otkloniti. oeclliti. odeljenje. ocevici. othuknllti itd. tj. dal. dovoljan itd. mn. ocvrsla. Up. gen. otpadak. ocekivati je da. ocenjen je kao prihvatljiv.ne nego oth-: othraniti. -snufa i ocvrsao. odio iIi odje/ (gen. odh. V.

odmaloprc. odseCi. Umesto "Cene su 2. ods-. odsek. odonud(a). npr.5 puta vece u odnosu na proslu godinu" dovoljno je reci " . odliti: odlij. odnosno pravo i po dijagonali"). Legija casti. Takovski krst. odoka (priblizno. ima medalju za hrabrost. gde urnesto odnosno treba reci to jest. covek od reda i zakona. odreda (svi odreda). odmoriti se (" . od pocetka. od sada i odsad(a). odstraniti. odncdavna i odnedavno. od lane i od lani. odolevati (ne odolj'evati). odmoriti. odlijmo. odnosno znaci izbor izmedu dveju iii vise mogucnosti ("Crvenom i playom bojom oznacena je topla odnosno hladna voda"). odrecan i odrican znaCi ista. odnckud(a).. nasto). odmarati. otprilike). iCi od reda do reda. jeziku. odncti: v. od letos. odsto (= posta. prema P. odranije (ne od ranije).Sta radite? Odmaramo". odmalena. npr. ijek. npr. od onda i odonda. odolijevati. ODLIKOVANJA I NAGRADE.. ne ots-: odskakati. dojence je beba. odsesti. odnos: izraz u odnosu na ponekad se zloupotrebljava u poredenjima. odozgo i odozgor(a). umesto odmarati se. od miloste. odsustvo itd. odspred(a). a i drugi kada je potrebno istaci "doslovnu sluzbenu fonnulacij u naziva". . odlikovan je ordenom zasluga za narod J reda. "Idem malo da odmorim") potpuno je neprihvatijivo u knjiz. od sinoc. odozdo i odozdol(a). obicno se pisu malim sloYom. pogrdno se odojak je mladunce koje jos sis a (najcesce prase). odojce i sisance imaju oba znacenja. odlijte. nego prosle godine".odlallc 120 upotrebljava za objasnjenje iste stvari dmgim recima ("Krece se kao kraljica u sahu. rastavljeno u doslovnom znacenju. Velikim slovom prve reCi pisace se nazivi koji imaju karakter imena. -neti. odskora. odmila.

ali se s tom upotrebom cesto preteruje: umesto "problemi oko . ogrubeo (ijek. odsustvo. ogladnjeti. ogoliti. ogoljela) "postati go". dat. formirati. V. "Okarakterisali su ga kao neiskrenog". nesporazum oko necega. oduska. -vjelaY. oduska. nek se onokani toga. -io. Up. odvijte. oformiti. oglupavjeti. V. ne ots-: odsetati. ogladneo. oko (predlog) moze se upotrebiti i figurativno. odigravati se i drugima. odsutan. oduvek. npr. neprikladan rusizam: bolje je UOb!iL'iti. odvrtka. nek se oni okane.ima razvijati se. V. danas sa istim znacenjem kao i oglupiti. oblikovati. -iti. Ovaj glagol se sasvim pravilno upotrebljava za radnje i zbivanja. obrazovati. okaniti sC. odvrtki. -veo (ijek. ijek. odvezen (ne odveien). ogladnjela (ne upotrebljava se vise ogladniti "uciniti gladnim"). -io i oglupaviti. oduske i odllsak. oglupjela) i oglupaveti. ods-. od zimus. oglupeo (ijek. ogolio "uciniti golim". ogrubio. odvajkada. mn. okarakterisati kao. ogoleti. odvijmo. oglupeti.121 oko = odstrag(a) odstrag. odsvuklld(a). takode odsvalwd(a). odvesti. ne: okanuti. npr. odsukati: kao zasukati (v. -iti. ogolio. oznaciti. npr. ogrubeti. ofsajd: ofsajd pozicija. oglupjeti. odskrinuti. -iti. ogilipio. ogoljeti. odsvagde. odvijati sc. to). ogrebati i ogrepsti: kao grebati (v. oa. od~tampati. "Let se odvija po planu". odsunjati se itd. odsvud(a) i odasvud(a). teci. odviti: odvlj. ofsajd zamka (crtica nije neophodna). -iti. odvrtki i odvrtaka. ne "neiskrenim". ogladnio. okanem. jer je posredi sasvim ista figurativna upotreba kao u glagol. od tada i otad(a). ogrubjeti. odsrajiti. -vio. okanllo. "Evo kako su se odvijali dogadaji" i 51. O'Kejsi (O'Casey). gen. to) i grepsti. ogladneti. oi (francusko): v. oceniti. okvalifikovati.okanim se. Neosnovani su pokusaj i da se ograniCi na doslovno znacenje (odmotavati se). odsteta. V. okanio se. odsutnost. ogoleo (ijek. ne O'Kejzi. ogrubio (po recnicima ovo drugo bi znacilo "uCiniti grubim"). okanila se. ogrubjela) i ogrubiti.

. Onasis (grcko prezime). Up. olabavio. oktopod (ne oktapod). opsteobrazovni. V. OPSTINE: v. opstina Vracar. OPEK-u. ne Onazis. mn. opravei. prevrtljiv. opstinu Savski venae. to). . olahaveo. olahavjeti. izjasnjavanje itd. ijek. Pomodna rec u politickom recniku: gde god je moguce treba je zameniti sa odluka. olova- INSTRUMENTAL. dat. olabaviti. omaski. prema smislu. nagadanja 0 njegovom prelasku. ne "nuznim zlom". gen. opste. dat. -vjela). podbaciti". "nagadanja oko njegovog prelaska u Partizan". omegi. prikladan. opstenarodni. onesvestiti (se). gen. ol11asei. dat. Opserver ne nego Obzerver (v. mada je ovaj drugi oblik pravilniji (prerna rvati). Oktobar (velikim slovom kad se odnosi na revoluciju 1917). Oktobarska revolucija. -iti. u znacenju "izneveriti. olovka. dat. V. "oko toga se dosta raspravljalo" bolje je: problemi sa snabdevanjem. snabdevanja". opravka: dat. omlitaveti. omorika. GEOGRAFSKA IMENA. opruga. dat. opravki i opravaka. omrsaveti: kao olabaviti (v. okarakterisati. opasei. mn. opaska. OPEK-a. to). OPEK. -vio. omanuti. onesveScen i onesveSten. 0 tome se dosta raspravljalo. npr. ophrvati je cesce nego obrvati. opstina: malo 0. opredeljenje (ne opredelenje).s pridevima pise se sastavljeno: opstepoznat. opstevaieCi itd. olovei. "Izmene zakona okvalifikovane su kao nuzno zlo". na okuei. neprincipijelan). -vila (retko olabaveti. omoriei. -vela. -em: V. opruzi. ali: olahaveli konopei (pridevski). oznaCiti. ka.okracati 122 omega. oportun znaci umestan. oktobar (ne oktombar). opaski (PR 60 daje i opazaka). -om. oeeniti. re§enost. oktroisati. oleal1dera. obicnije je nego omahnuti. okvalifikovati kao npr. ULICE. okracati i okracati (sa istim znacenjem). manuti. gen. dat. gen. omaska. fill. potreban: razlikovati od oportunistic~ki (= koji menja staY prema pri1ikama. okuka. oleandar. oleandra i oleander. mn. omanem. ne uspeti.

oblik. Orijent (u znacenju 'istocne zemlje i narodi'). "uciniti sedim". Augias Augija. Aeneas .). V. ODLIKOVANJA. osjeCki. V. utoliko pre sto je u hrvatskoj varijanti stanje sasvim drukCije: osjeeaj ima psihicko znacenje (osjecaj tuge. osijedio). Ipak se -os zadrhva u dvosloznim imenima grckih ostrva: Rodos. Potemkin. dobitnik "Oskara" (veliko pocetno slovo. Orijen! ekspres (bez crtice prema P). itd. Ormuski iii Hormuski tesnac (moreuz). Temistokle itd.). ore/ski (tradicionalno kod nas i u drugim jezicima. Up. Oskar. ne -ski. a osecanje u smislu dusevnog dozivljaja. lpak. -os. Oskar osamsto. toplote. Hij. oratorijum i oratorij. Sofokle. Martialis .Leonida. dodira itd. Osijek. -anka. ODLIKOVANJA. nego samo oseka. imenima kod nas se izostavljaju: Homeros . osam stotina.). osijediti. Za imena na -ius v. Hios itd. -iti. Traianus . -es u starogrckim i -us. USTANOVE.Eneja (mada se kao uobicajeni dopustaju i Augije. mada je ruski izgovor Arjol). emocije (osecanje tuge. Enej). koji najbo/je odgovara. -ije. kod starijih pisaca i -klo (Perik10. osamhiljaditi. neina osecanja). osijedjeti. huena na -as kod nas dobijaju -a: Leonidas . ove dye reCi ne mogu se uvek strogo razgraniciti. osijedje/a): danas se gotovo ne upotrebljava osediti. Orel. otuda ovaj pridey ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (optimalniji. osim i sem podjednako su dobri oblici: ovaj drugi se upotrebljava samo u ekavskim krajevima. Samos. njeini osjecaji). osedeo (ijek. ORGANIZACIJE: v. najoptimalniji). orman i ormar.Sekst. mnogo je obicnije nego Rod.Homer. Grcka imena na -Ides dobijaju nastavak -kle (Perikle. . Sam. osjeka (nastalo pogreSnom analogijom prema sjeCi) ne smatra se za pravilan ijek.Trajan. navodnici nisu neophodni). -is u lat. Sextus . jer je nazvan po mestu Ozimo (Osimo) u srednjoj Italiji.123 optimalan znaCi najpogodniji. orden: v. S i Z. osam hiljada. Osjecanin. V. osijedio. osedio (ijek. dok se u fizioloskom znacenju upotrebljava osjet. Aristote/es ~ Aristotel. osamstoti. Osimski sporazum: tacnije bi bilo Ozimski. osecaj se upotrebljava uglavnom u fizioloskom smislu (osecaj gladi. osedeti.Marcijal.

danas se razlika u znacenju uglavnom izgubila. sile Osovine. otpaci. ali oslabeli misiCi i s1. ostruzi. . ostrici: v. striCi. otad(a) i od tada. napola itd. ostarjeti. otpocetka ne nego od pocetka. oslepiti. oslepio (ijek. udariti). odoh i otidoh. otidi! PR 60 dopusta i oblike otit/em. oslepeo (ijek. mn. ostriga.): umesto jednog i drugog bolje je osmogodisnja skola. osmoljetka (ijek. ostariti. oslobodilaca. otpola (tako u recniku Matice srpske. oslepeti. otkako. mn. Sipki) kad se misli na osovinu Rim-Berlin-Tokio u II svetskom ratu. TRPNI otiCi: odem i otidem. V. ostario. bolje je upotrebiti nem. otpadak. otcepiti. ocepiti (stati nekom na nogu).). ostario "uCiniti starim".: up. osnov i osnova. oslabio. osvescen. oslabiti. oslobodilac (ne oslobodioc).oskudcvati 124 oskudevati u neeemu ili neeim. obicnije nego ostrokondia. ostarjela) "postati star". ostareo (ijek. olabaviti. -io. Kad se govori 0 zloglasnom nacistickom logoru. Drugo je osvdtenje kao stanJl oblik od osvecenje (crkve i s1. otcepiti (izvaditi cep). -ila) "liiiiti (nekoga) vida". dopola. Osvjencim (Oswificim): ne Osvjencim. ostruga. ne osvetlenje. V. otcutati ne nego oCutati. otcusnuti. otpijte. oslijepjela) "izgubiti vid".). -iti. Osovina: velikim pocetnim slovom (prema M. ostaci. oslijepjeti. dat. otkud(a). ocepiti (cepnuti. V. na osnovu i na osnovi (necega). oslobodioci. mada ga pravopisni prirucnici ne beleie: up. otkad(a) i od kada. mn. osvjetljenje). otit/oh. oslabila. oslijepio. osvestiti (se). ne na necemu. ostrigi i ostrizi. oslijepiti. ime Auiivic (Auschwitz). otpijmo. osvescenje i (rede) osveSten. ostatak. otit/i. otcepljenje (ne odc-). ostarcti. -stenje. osvetljenje (ijek. -iti. dat. otecen ne nego otekao: PRIDE V. ostvarljiv i ostvariv. otpiti: otpij. koje neki strucnjaci ne smatraju knjizevnima. ostrokonda. osmoletka (ekavski).

Kod zajednickih imeniea na -.: do pre nedelju dana). orahov. Nastavak -ljev dobijaju imena sa zavrsetkom -v (Kirovljev. kicosev). sinovljev (sinovlji) i muievljev (muzevlji). Poslednjih godina sve je cesca pogresna upotreba zameniee ova) namesto tal. V. zameniea tal. Vokativ se moze zavrsavati na -e (Hruscove. Jakovljev. lmeniee brat. ofl/pjela) "postati tup". ali i lipov. otud(a). bilo bliskost u vremenu ili u mislima). Imeniee sa zavrsctkom r mogu dobiti -ov ili -ev (lekarov i lekarev). BOJE. pise se sastavljeno kao prilog. "lz Spanije nam javljaju da je u ovo) zemlji izbio nov talas teroristickih napada" (treba: u to) zemlji). ta. odnosno izvesnu udaljenost od gOVOITKlg liea (manju nego zameniea ona)). Miroslavljev). profesore Spalatin). -ev. to). npr. Za biljke sa zavrsetkomr nastavakje uvek -ov: borov. ovaj Od naziva biljaka grade se pridevi na -ov odnosno -ev bez obzira na rod imeniee: hrasfov. Vasiljevom. ovaj i taj. 1 kada se zameniea odnosi na sadrZaj prethodnih receniea. otprilike. brezov itd. Milosev). npr. Tokinim itd. (ijek. -ov i-in. otl/pio "uciniti tupim".125 otprc. otl/lJifi. otprvc. otl/p)eti. npr. ofpnje. Kad je spoj dva predloga (u Pravopisu se 0 takvoj upotrebi nista ne kaze) bolje je pisati odvojeno. Lenjinom. Dopusta se ipak i pridevski nastavak -im. a kod car pridev je sarno carev. majstorov. sin i mui imaju prideve bratovljev (pored bratov i bratovlji). ijek. Staljine) iIi bitijednaknominativu. Dimitrovom. Miljanovim. danas su imeniee i stoga u instrumentalu jednine imaju imenicki zavrsetak -om: Cehovom. -iti. za licna imena dopusta se i nastavak -ov (Tomislavov). ofupio.~ nastavak je -ev (kosarkasev. od pre nedelju dana (up. prvenstveno kod sh. Zameniea ova). ali imeniee stranog porekla i one na -er imaju sarno -ov (direktorov. Subotinom itd. ovo oznacava bliskost govornom lieu (bilo doslovno. a kod imena uglavnom -ov (Kisov. del'erov). to oznacava bliskost sagovorniku. prezimena: Vasiljevim. "Ja ga otpre poznajem". Prezimena s ovim zavrseeima. otvoreno: v. Krasov). -ov. ofIlpeo. naroCito ako prethodi titula (druze Breznjev. osim kad je u prethodnom slogu 0 (Kosev. mada po poreklu prisvojni pridevi. najcesce treba upotrebiti tal: umesto "Drustveni proiz- . otupcti. trdn)ev. Busov. ova. -Ijev su sufiksi za gradenje prisvojnih prideva (v. javorov.

pojas.). z/oti. ali Do§ao sam ovamo. ovcji i ovciji (drugi oblik je laksi za izgovor). jeni itd. Iz tih podataka.. itd. -evna je nastavak ruskih zenskih patronimika (imena po ocu. divi i sl. ukoliko postoji.). (ali uglavnom sarno duza u genitivu:znakova itd. aaci itd. tu spadaju i imena naroda (Rusi.). to): Ovele stal1ujem. Tomasevski.. -evski. npr.6 odsto. iPlit. overac (ovjerac) dobro je kao i ovU)eri/ae. omi. soko itd. ali neke dobijajll i -evi. V. Nastavak-ovi odn. -ovski. oraD or/ovi). kursevi. prsti.ovamo-onamo 126 Kod veeine ostalih kraei oblik.. vuk.. vati. ovamo-onamo. ovde-ol1de. zubi. idra/i. prsten. Oei (umesto ocevi) upotrebljava se danas samo u izrazima kao grad~ki oei. oseea se kao zastareo iIi pesnicki. Pos/ali su ih ova1110 i td. Cesi. vod je porastao za 3. Dostojevski i sl. puti. Grci. erkveni oei. -ovi. Preaite ovamo. pojasevi. Za imenice sa zavrsetkom s iii z nastavak glasi -ovi (g/asovi. ovde i ovamo moraju se razlikovati kao i gde i kuda (v.ce§/jevi." bolje je: . Menja se po pridevskoj promeni: Pavlovnoj. -irati. ovrci (ovr§iti): v. npr.vetrovi. ov/aH:enje i ov/a§tenje. Nikolajevnoj itd. -evi dodaje se i dvosloznim imenicama kaogo/lIb. mrazevi.. m/azevi (porednosovi itd. -ovati: v. kao urn. -evic): ne treba ga mesati s prezimcnima na -0 va. pa veeina strucnjaka smatra da ga treba pri- . ovlastiti: ov/aH. Od imenica na -k (znak. -evi kao nastavak za mnozinu dodaje se prvenstveno jednosloznim imenicama (brodovi. kljuCi. ina. zvuk. konji. gde je gotovo isto tako uobicajena i kraea mnozina: go/ubovi iIi go/ubi itd. zrak. Prezimena s ovim zavrsetkom uvek imaju naglasak na njemu kad su poljskog iii ruskog porekla (Malinovski. Izovih podataka zakJjucujemo.) i merne i novcane jedinice (grami. Mada Sll konzervativniji gramaticari odbijaIi da priznajll taj izuzetak. rodu -ovic.) jednako je uobicajena kraea i duza mnozina: znakovi i znaci itd. ce§alj . a nacionalni dohodak za 4.. nizovi). -eva. Takav naglasak se uobicajio kod nas. -ovna. dan as su sasvim pravilni i uobicajeni oblici 110sevi. h~aj.).en i ov/a§ten. lzvestan broj jednosloznih imenica dobija sarno nastavak -i.. krik itd. vditi. krajevi) i dvosloznim iii trosloznim imenicama koje gubitkom nepostojanog a svode osnovu na jedan slog (vetar . jelen.. ovO)eritelj i ovU)erovite/j.

"tu razliku u znacenju gramaticari ijezicki puristi bezuspesno nastoje da ocuvaju u jeziku". iako je u njima izvorni naglasak na trecem slogu od kraja: Tupurkovski. oiivio) nekadasnje nade". Prema opstoj razlici koja vazi za glagole na -iti i one na -OJeti (v. ne: oieniti (neku). oznacavati nije dobro sa instrumentalom ("Stampa ovu deklaraciju oznacava uspehom Evropske zajednice". ijek. oieniti sina (=naci mu zenu). "Uspehje oziveo (ijek. oiivjeti. treba: oznacava kao uspeh. Prelazno se moze upotrebiti sarno s muskarcem kao objektom. po recima M. oceniti.]27 ozivcti meniti i na makedonska prezimena. JAPANSKA IMENA). ozelenjela. ozeniti se (nekom). ozeleneo. Mnogobrojni primeri iz knjizevnosti i stampe pokazuju. nego i "Oziveli (oiivjeli) smo trgovinu". recnici i prirucnici propisuju oiiviti u znacenju uCiniti iivim. Up. ijek. oienio sam se njome. ofiveti. "Ozivece zaboravljeni obicaji". oznacena kao prerana. Stevanovica. ozelencti. a oiiveti. Stoga se dan as mora smatrati ispravnom kako neprelazna upotreba tako i prelazna: ne sarno "Priroda je ozivela". "Treba oziveti (oiivjeti) usnulu palanku" i sl. ozelenio. oienio samje. . pod -iti). Kolisevski bolje je nego Tupurkovski. "U Londonu je intervencija oznacena preranom"). oznaciti. dopustaju sarno u znacenju postati iiv. KoliSevski. oiiviti. medutim. Ozava. npr. ozelenjeti. da se danas u oba znacenja upotrebljava sarno ovaj drugi oblik. Seidzi (ne Seidi: v.

paranoicall. palacinka. partnerki. mn. pastrmki i pastrmci. dat. video sam ga par puta. gen. Moze se upotrebiti sinonimibica. . paoci (na tocku): jednina je palac. i fr. INSTRUMENTAL. pastorki i pastoraka.) suvisno pored naseg izrazaparavojni. Pazanin. Pariz: pariski. pastorka. paoca. partnerki. TITUL£). dat. paramilitarni (u prevodima sa eng.p Pacino (AI Pacino). pakpapir.§ki. paranoja. mn. gen. bolje nego Pendzab. mn. V. Upotreba u znacenju nekoliko (par dana.) nije preporucljiva. pet pari panta/ona i sl. gen. PADEZI: v. u par reCi is!. v. Pazanka. i IMENAPAPA. dat. ne palenje. palaCinki i palaCinaka. ne PaCino. Pariska komuna. GENITIV. PARTICIP PREZENTA: v. paramparce. panama §e§ir. mn. par. pet pantalona (iii petore pantalone) itd. pandiapski (ne -bski). paranoik. paranoidan (sklon paranoji). paramparcad. pastorki. palaCinki i palaCinci. papa (malo p. gen.palaca (nepaoka). paljenje. gen. bolje je i jasnije dvoje pantalone. pastrmki. GLAGOLSKI PRILOG SADASNJI. Panama: Panamac. pastrmka. mn. pacji (bolje) i paciji. ali se srece i kod dobrih pisaca i ne moze se smatrati za tesku gresku. Parizanin. pa. Panamka. VOKATIV Pag.panamski. partnerka. Panamski kana!' Pandfab. Umesto dva para pantalona. -anka (Parizlija samo u podsmesljivom tonu).

iz razloga koji su objasnjeni u Cl. CRTICA 3). persona grata (rado viden gost). v. perfekt i perfekat. Ruski oblik ovog imena. pecki. dat. dat. gen. mn. pela (se). perestrojci. gen. Perastanka. dat. Pecuj (danas retko Pecuh) nas je naziv za madarski grad Pee (Pees). ne pejsai itd.129 Pctar pasa: s crticom posle imena (lbrahim-pasa. mn. nema opravdanja za pisanje "Harbur". Pecka patrijarsija (velikim slovom prve reci. pegi. Pavlu. Pendhb: V. -isticki.persana non grata (nezeljena osoba). pejorativan (rec je lat. nikakvog razloga nema da se naziva "Arapski" iii "Arapsko-persijski zaliv". prema P). rnn. patrijarsi. Omer-pasa Latas itd. Ana (balerina). patrijarh (malo p. Pavlov. pi-sija. perestrojka. pa je bolje pisati po izgovoru pi-si. pecurci. i kadje naziv administrativne jedinice. PC (skrac. iskvareno od eng!. penalty kick (kazneni udarac): treba reCi iii penal iii jedanaesterac. v. perunici. ne Pavlovna. pejzazista. perika. Petar. Pavlom. dat. Peter. patrijaraha i patrijarhii. pavlaci. Persijski zaliv je tradicionalno ime. Pav)ova. Menja se sarno prva rec: "Proglasen je za personu non grata". Perastanin. dat. pea (se). Perl Harbor (Pearl Harbor). nema potrebe da se uzima u fro obliku pezorativan). "s Pavletom" itd. . pejzaz. pav)aka. porekla. peraski. perusci. pergament i pergamenat. peruska. dat. perici. Pogresno je "Pavleta". mn. 105 f Pravopis~. mada je zaddano i u PRo perpetuum mobile. peG~uraka. Pecanka. od personal computer) dvosmisleno je u cirilickom tekstu. pega. Pecan in i Pecanac. treba uzimati u Pee. Pandiab. dat. Perast. ne perpetum. penaltik. (~e) penjati (se). pat pozicija (crtica nije neophodna. pecurka. perunika. penjala i peti (se). perI/ski i perusaka. Pavao i Pavle se jednako menjaju po paddima: PavIa. TIrULE). penjao (se). patricij i patricije.). gen.

Pctar Vcliki (ruski car).). pihtija iii pihtije. Prema izvor110m izgovoru bilo bi ispravnijepeseta i peso. fenig. ne Pjotr. ne plening. pethiljaditi. pet-sest. pire od kestena. petrolejki. Up. pejorativan. pctcljka. Pigmej (pripadnik africkog plemena). petrolejci. popijte. pisci i piski. pijedestal. mn. V. pijanino: m. gen. mn. malim slovom i pisati s velikim. prema fr. dat. dat. pingpong takmicenje i sl. popij. napisan". pet stotina. pijanki. pctolctka (ijek. pijanci. petstoti. zamenjeni s "pisani zadatak". V. pire (m. petogodisnji period. popi itd. peteljki i peteljaka. pctrolejka. i s(a) + INSTRUMENTAL.). nepi. Pirineji (bolje nego Pireneji. pisati vclikim. krompir-pire. dat. mn. u mnozini obicl1o srednjeg (pijanina). Pikaso (Picasso). to). pigmej (patuljak). piska. Poljski je Pjotr (Piotr). nemacki Peter. PRAZNICI. Petra. peteljci. "pisana vezba". -0 (IMENICE). pijmo. popijmo. Biograd. Pikasa ili Pikasoa (prema sp. dat. petoletki: bolje petogodi§nji plan odn. slovenacki Peter. Pirinejsko poillostrvo. pctorka: kao cetvorka (v. s malim slovom jednako su pravilni oblici. Potpuno bezrazlozno su u nekim skolama tradicionalni izrazi pismeni zadatak. petoro-sestoro. petoljetka). petsto. Pctrovdan: v. mn. pczcta (spanska novcana jedinica) i pezos (novcanajedinica vise latinskoamerickih zemalja) kod nas su vee odomaeeni oblici. obJiku Petar. (v. pijte. kesten-pil-e (s cliicom) iii bolje pire od krompira. gen. pfenig (stoti deo nemacke marke). peiorativan: v. pirea. . Peteru. V. izgovoru). pij etct. pet hiljada. iIi prema fr. pingpong (sastavljeno prema P). pismena veibo itd.Pelar Veliki 130 pij. engleski Piter (Peter). dat. pij anka. pismcn (pored znacenja koje ima u spojevima kaopismen covek) znaCi u prvom redu "iskazan slovima. ZAPOVEDNI NACIN. Petru (s nepostojanim e). CRIlCA 7). gen. bolje nego piktija i piktije (u turskom ova rec ima h). roda. pirei. Pctrovac na Morn. Petera.

Plimut (Plymouth): v. mn. plus: mn. plebe/ki). plemicki. planinarki. roda).\:faljki. ime): naglasak je na prvom slogu. dat. sp. plebs. ne Pliseckaje. plavomodar. plej-of (s crticom prema P). ali i s crticama (pisi-kuci-propalo). Pliseckoj. u Pljevljima. plemkinja (bolje nego plemickinja). Pjaccnca (Piacenza). masa. iz Pljevalja. plusovi i plusevi.pla. Pljcvlja plejada oznacava manji skup ljudi iii predmeta (prvobitno sedam). plovki. Plitvicka jczcra. gen. Portsmut. pij. bolje odvojeno prema P.plemenci i plemenki. gen.planinarki. Pjacenca. dat.pljacki. zavisno od znacenja (v. Plisecka. nacinjcno po analogiji sastaklenik) losa jc kovanica: osnova plastikproizvoljno je skracena i spojena s nastavkom druge reci. Pljevlja (mnozina sr. Up. mn.\:tom iplastem. Pljevljak. plavozelen iii plavo-zelen. plejbek. dat. ne Pijacenca. pljevaljski. pljacka. plavojka. plecki i plecaka. dat. ali plicak (sa c). plicina (sa cj.\:tevi. pljeskam. plebejac. gen. dat. gen. piti: v. ne Pijetro. BOJE). de. plovka. kao naziv sazveZda takode veliko i u mnozini (Plejade= Vla§iCi).plastovi i pla. dat. plebejski. plemic. pleCki. plastenik (zimska basta od plastike. Pjctro (ita!. pistaljka. pisfaljci. bolje nego Pliseckaja.pljacki. Krupska. plavojki. mn. mn. Kao tennin iz francuske knjizevnosti pise se s velikim P. pi.\:tvo. Pljevljanka. Pietro). oba u znacenju plitko mesto. plavosiv. pihma i pidiama. planinarka. plovciji (lakse za izgovor nego plovc/i). . Plisecke. gen. plavojki.131 pisi kuci propalo. pljeskajuci i pljescem. plebejka (dat. planctarijum i planetarij. dat. Plasido (P16cido. pljeskati. plutonijum iplutonij. mn. mn. plccka. plast. PLEMICKA IMENA: v. plcmenka (vrsta grozda). plavo-1Jeo-crvcn. plje§cuCi. ne vaJja je upotrebljavati umesto n1lw.

pokoji put itd. -iti. II pogledu (necega). "Po koji put vee dolazis?". pljuvacki. V. mn. pocuriti. poerveniti.. cerka.pljuska 132 opasnost po. gen. pljuski i pljusaka.. pobiti: pobij. retko pokcerka. pljuvacka.. pisu se sastavljeno. nesto). npr. pljuska. pomalo. poblijedio. Prema Pravopisu. "Ponesto je jos ostalo". tako i u izrazu malo-pomalo. pogresno je "poei za nogom" u jeziku fudbalskih izvestaca. to). npr. poneki put. ni po jada. dat.jeti) odn. "Svi su duzni obraditi po neko pitanje". poemjela (postati ern).. junak i po. pobolevati (ne poboljevati). . po.ostaje nepromenjeno ispreds d. pobijte. poceci. koji ne mora uopste da se odnosi na ruku. utoliko pre !ito se dopusta ne samo po drugi put. povodom iIi reCi u tom pogledu. "Tek se poneki slusalae javi". U znacenju neodreetenosti pise se sastavljeno. "Svakom svome prijatelju doneo je po kakav poldon". poerven. mn. po (=pola): dva i po. .. pocesto. Umesto po tom pitanju.. pokatIwd. Za tu zabranu dosad nije dato ubedljivo obrazlozenje. pobolijevati. pobledeo (ijek. poemeo.pokoji put. koristan po . Isto i za poerveneti (ijek. stetan po. poslediee po . pocetak. po curio je. ijek. nego i po jedanput. -iti. poernjeti. Umesto diskusija po prvoj tacki dnevnog reda. poneki put (u znacenju katkada). inace ispred bezvucnog suglasnika prelazi u pot-: potkradati. pOtpll- . V. receapo ispred zameniea pise se odvojeno kad oznacava jediniee u nekom skupu (distributivno znacenje). ne poeureti itd. poemiti. bolje je 0 prvoj tacki iii povodom prve tacke. pobogu. poci za rukom je figurativan izraz. gde se moze upotrebiti i predlog za. poemio (obojiti u erno). povise. po tree.. podosta itd. pod. poblijedjela): ne upotrebljava se vise poblediti "uciniti bledim". utoliko bolje po itd. dat. pocerka. Prilozi ponegde. bez po muke. pljusei. poblijedjeti. pocrneti. pocrpsti ipocrpiti: menja se kaocrpsti i erpiti (v. put itd. Oblik po prvi put obicno se smatra pogresnim i zahteva se izbaeivanje reci po. po pitanju (necega) bolje je upotrebiti predlog 0. pogdekad. ijek. Ispravnaje upotrebapo u spojevima kao opasan po (nekoga. pocdce.. poemio. V. poeurice. pobledeti. pobijmo.

Podunavki). podlistak. potkralj itd. podmati itd. podrazavalaca. podvijmo. podvuci. RASTA VLJANJE REC] NA KRAJU REDA. podjelaka. pod nebom (odvojeno prema P). naruku) svakako ga treba pisati kao jednu rec u izrazima iCi. podtema. podbradak.podnosioci. pode/aka. (Ali: dos/o mi je pod ruku. pothvat itd. podatak. potCiniti. jJodiokb. podtip. Ijek. mn. podruku: u PRje izostavljeno. podt-: podtacka. podc. mn. podnosilac (nepodnosioc). podmlaci. podeoka. podnoc (= kasno uvece). podbu/a ipodbuhao. ali po analogiji s drugim prilozima (npr. potcovek itd. mn. PODELA REel NA KRAJU REDA: v. podh.Podunavka (dat. mn. potcentar itd. podlozi.Podunavac. pod jesen. podlisci.ne negopotp-: potpalubni. podnosi/aca. podmlatka. mn. podsticaj. poda mnom.ne nego potc-: potceniti. poda se (= pod sebe). podmladak. mn. "Podunavka" (easopis: dat. mn. podbuo. podviti: podvij. podjednak danas znaci isto sto jednak. iii podjeUak itd. pothvat itd. Cuva se celo u recima poddija/ekat. to). potceniti. podbuh/a: podhuhnuti. podp.ne nego poth-: pothodnik. ne pots-: podsiti.ne nego potc-: potCiniti. bolje nego pudbunuti. Ovi glagoli mogu imati i preneseno znacenje. podstanar. podk. -ki i -ci). podaakon i u recima na podt. driati se podruku. dat. Takode: pode/jak. podloga. podrazavaoci. . podjelak.133 podvlIci kovnik. poda nj (= pod njega). pod bogom (odvojeno prema P). podioci. podeoci. podrafavalac (nepodrazavaoc). podsmevati se. ne pots-: podsvest. podsetiti. podc. podbratka. podbradaka. podbraci. analog- podelak (ne podeok).podv/aCiti. podaci. gen. podliska. podvijte.(v. potpukovnik itd. Podunavije. poduhvatati i poduhvacati. pods-. podeljaka. poduhvat i pothvat. podij urn i podij. podtekst.ne nego potk-: potkontinent.) pods-. podstrek itd.

dobrih pola minuta uobicajeno. bismo. uCiniti jasnijim". humanizam. pogreska. poCi za rukom.pocnta 134 pokotenje (ijek. pojas: mn. ali: po koji put vee dolaziF Svako ce dati po koji dinar. politicki. polijetej (veliki sve6njak). pisu se malim pocetnim slovom (hriscanstvo. pokatlmd. bih. barak. -Ijenje. mn. pokriti: pokrij. PolineZanin.jedan i po itd. dobra. poglavnik (malo p. pogrdaka. stilovi itd. pokoji (=poneki). politikant.) svojevremenD je osudivano kao gennanizam. pogreSei. pokadsto (kod starijih pisaca obicno poka. (umesto dvanaest i pO. moze se upotrebiti u smislu "delimicno objasniti. pojasevi (retko pojasovi. po jedanput. marksista. pojasniti: glagol novijeg datuma. pokrijte. gen. mn.". . rod: eelo. politikantstvo. polietilen (bez j jer su slozene reci). -anka. ne poanta. pota: eelih pola sata. obrenovicevae. potaziti za rukom: v. jezik. pogdekoji. moderna itd. V. polijte. poimence (bolje) i poimeniee. po jednom. V. TITULE). drustveni. naglasiti.) a tako isto i njihovi pripadnici: ilirae. za "Autonomna pokrajina Vojvodina"). POKRETI (kultumi. POGODBENI NACIN: v. pokoljenje). reformaeija. mojsijevae. pogotka. pogoei. pola dva itd. nadrealista itd. polijmo. mada bi pravilniji bio sr. umetnicki pravci.~to. sto Pravopis nije uvazio). pota jedan. no glagolima istaCi. Polinezija. poizdatje. danas je definitivno uslo u knjiz. ilirski pokret. ovih pola godine. raeionalizam. pogdegde. verski). polineianski (bolje nego polinezijski). "PodvlaCim da nije bilo nikakvih sukoba" i sl. pogotovo i pogotovu. dat. poliandrija. pogodak. naglasavati: pravilne su recenice kao "Podvukao je znacaj ovog dela". pokrijmo. poenta. Pokrajina: velikoP (neobavezno) ako je skra6eni naziv za odredenu pokrajinu (npr. Up. politikantski. pojeftiniti (obicnije) i pojevtiniti.poliedar. Isto vazi i za glagol potertati (npr. politi: poli. ovo. istieati. Republika. "Pisac zeli da poterta negativnost svojihjunaka"). pojasi).

pomajki. . POLUNAVODNICI. roda) iIi Pompeja. mn. dat. pomfrit."Moja o/JIiljena lektira i danas je 'Don Kihot'''. gen. npr. polovinom XIX veka i s1. -gija. ponaosob.sastavljeno: polubrat. Poneki se ne slaiu s time. Petar.pomodarki. Sleska. polovinom meseca. pomodarki. pomoc: v. eesc::: nego muskog. polutki. dakle "Mcrili smo (s) pomoL'u instrumenata".' Seetin. Spoj uz pomoe bolje je primeniti l1a ljude nego na stvari.' -ski. polonijum i polonij. ali: Svako je dobio po neku [=pojednu] nagradu). pomajei. poluzvanican. ponekad. ri. polu. gen.135 poncti politikolog. polufahrikat itd. Vjinale. S crticom (prema P) sarno ako druga ree poeinje velikim slovom. Koseusko. pommes Fites). pomodarka. ali "Merili smo uz pomoe laboranta". -neti. pomusti: pomuzen (ne pomuzen). polufinalc: Sf. u vidu obienih (jednostrukih) apostrofa.Mar1a1~ polu-Franeuz. pomoz' bog (pozdrav) ali: ni rod ni pomozbog.: bolj e sredinom. gen. dilovati' preprodavati'. malo-pomalo.' pOl1wnje. mn. dat. ne pomfri. . politologija. dat.. polutka. pomalo. pomfrita (od fl'. Zapanjio me je va. pomfrija.\: cYanak "Zasto u 'Zorki' ne vole 'gastarhajtere'''.' Osvjentim. pomocu neccga iIi s pomoeu neeega (oba oblika su pravilna). politolo. u Pompejima (u lat. u izvomom jeziku. POLJSKA IMENA. bordo 'tamnocrven'. kaie ovaj umetnik. polivinil (ne poluvinil). polu. poneko (npr. poneti: v. polutki (PR daje i polutaka). P predvida i njihovu upotrebu "kao blazi vid izdvajanja neke formulacije (umesto navodnika iIi podvlaeenja)". . npr. poneki. Pompcji. u Pompeji. npr. -oh\:ki i politolog. ponasanje: neopravdano se upotrebljava u mnozini. pomozi bog. obavezno se upotrebljavaju kad se unutar navoda nesto navodi. roda. V: -jevic. pomajka. u pomoe.\:ki. rnn. je mnozina m. Umesto "Takva ponasanja ne mogu se vise tolerisati" treba reci takvo ponasanje (takva praksa) iIi takvi postupei i s1. uvek su naglasena na pretposlednjem slogu. Poljkinja i Poljakinja. naroeito za objasnjenje znaeenj a neke reCi.

porcellana).prvosvestenik. Portugaljc bolji oblik. pa je on svakako bolji nego poreulan. deliti popola). poodavno i poodavna. Slova s i z na kraju reci i ispred bezvucnog suglalsnika u portugalskom (ali ne i u brazilskoj varijanti) izgovaraju ponistavac i ponic~tivac: v. portretisticki. gen. Up. pontifeks (1at.. po pravilu. svakog popodneva). poplavjela) "postati plav". jer se lakse menja po padezima i bolje odgovara izvedenicarna portretski. poplavio. Nije dobro pisati Portsmaut i sl. popevka. celo popodne. popevki i popevaka. Dartmut . mn. po prilici. pop muzika i sl. mn. poredak. portret iportre: preporucljivijije prvi oblik. Pop-: v. ponovo. porno.ponistavac 136 porcelanje bezrazlozno zabranjeno u PR 60: svi evropski jezici imaju oblik sa e (od ital.s crticom: porno~fi1m. "uCiniti plavim". portparol. popravka. mn. -ivac. dat. pop: pop pevac. Portsmouth. kao i Plimut Plymouth. mada se i ovaj drugi mora prihvatiti zbog duge upotrebe koju je imao narocito u zapadnim krajevima. Brazil.Dartmouth. Portsmut (uobicajcna transkripcija za eng\.). portretirati. popnem (se). pontifex .6. poretka. bolje nego u pravilu. Hadii-. obliku). PORTUGALSKA IMENA. Bommut-Bournemouth itd. -iti. popevci. pop-rok. u sest sati po podne) a sastavljeno kad je imenica (nedeljno popodne. pop-rok muzika. popola (npr. V CRTICA 3. popeo sam (se). po podne se pise rastavljeno kao odrcdba (nedeljom po podne. po.jer se tako ova zemlja zove i u originalu. porno-casopis itd. V. popijmo. portretista. . dat. sinonim za papu): pogresno je pontif(prema engl. ponova I ponovno. popenjao. popcti (sc). po prvi put: v. dok je Portugalija uzeto iz nemackog (Portugalien). gen. (crtica neobavezna) ali: pop-art. poplavjeti. popravci. popijte. poreci. posto se diftong iz reci mouth (usee) u ovim imenima sveo na neodredeni poluglas (Portsm't). Porgi i Res (Porgy and Bess): ne Pordzi. ne popenjem. poplaveti. popiti: popij. poplaveo (ijek. Ne upotrebljava se pop16viti. popravki i popravaka.

Sao Salvador itd.S. postdiplomac. posetilaca. Pereira.Kunjal. posivjeti. -pio.. kao H:reira. bez tacaka. sto nije uobica- poscdeti. gen. a ne Dus Santus. -vjela) u odnosu na posiviti.Karvaljo. Stoga i Dos Santos. sto se javlja pod uticajem bukvalnih prevoda s engleskog i francuskog. Cunhal . Kosta. Antonija.. Dos Santos. V. posetioci. poskllpio. poslati. Slovna kombinacija Ih izgovara se /j. mn. P ipak predlaze da se zadrzi s prema pisanom ob]iku (Soares. "Kuvajt.nj: Carvalho .]37 se kao . posredi (posredi . posto (= odsto. -iti. posred. gen. posivio. Agostinho . poskupeti. Antunes. Antonijuu itd. Marija i sl. posrcbriti. po straui. . mn. i pojedinacna imena. ali takav izgovor kod nas ne treba prenositi (u protivnom bi se umcsto Antonio. posred srede. postavci. Isto i posiveti. naglasena su na e. Imena sa zavrsetkom -eira. Janes. postotak. V. "uCiniti sedim". posijedjeti. Otuda bi najpribliznija transkripcija bila Soares. Nazalni diftong ao nemoguce je tacno preneti u nas jezik. Oliveira. posijedjela). takode poslediplomski. posedeo (ijek.\:.. (pravopis dopusta iPS.Zoze. po pravilu latinicom. Dos Santos itd.Kardozo. gen.stdiplomski. sest meseci posle". po. nasto). -io. Falkao. mn. "dan pre" is!. d~t. danas se uglavnom upotrebljava i sa znaccnjem "uciniti skupim". Treba reci "deset godina posle toga". posle. poskllpjeti. pa se mora zadrzati u oblikuao: 20ao.kriplum posctilac (ne posetioc).po sredi. odvojeno. postoci. "sest meseci kasnije". posijedio. Nenaglasenoo u portugalskom se izgovara 1I. Gotovo se ne upotrebljava posediti (posijediti). poslc podue i poslepodne: kao po podne (v. a ne na i. pos/jem i po. samo u doslovnom znacenju "po sredini". -iti. postavki.poskupeo (ijck. pre: nije dobro "deset godina posle". moralo pisati Antoniju.Agostinjo.). a nh .posrebren (ne posreb/jen).Ie nesto = u pitanju je nesto). postavka. lzmeuu dva samoglasnika s se izgovara kao z: Jose .). to). Agostinjo is!. Cardoso . post. -io.~a/jem: poslan i poslat. "dan ranije" itd. postskriptum: skracenica P. Antonijua. -piela) "postati skup". umesto poskupiti. V. Mario. posiveo (ijek.

posiljalac (ne posiljaoe). povijmo. V. potamncti. posto-poto. mn. povlaei. potciniti. povcsti: povezen (ne poveien). potrazioei. mada je ruski izgovor "Patjomkin". potprcdscdnik. -io "uCiniti tamnim". podvuCi. pothranjenost (u znacenju nedovoljne ishrane): bolje neishranjen. Cl. ne podh-. poStovalac (ne postovaoe). potka. potrazilac (ne potrazioe). ne podeeniti. povazdan. pothimalaJski. -ost iii neuhranjen. i fr. skracenica P. povijte. mn. postovaoei. potrazilaea.).posiljalac 138 Potcmkin (tradicionalno kod nas: tako i u Pravopisu. mn. po verioei. potasiJum pogresno (obicno u prevodima s eng!. potamnio. povodac. Potemkinova sela. Potsdamski sporazum. mn. jeno. mn. posiljalaea. potrcpstina.P.) umesto: kalij(W11). povlaka. pothranjcn.: "Javio se nakon sto su tri bcogradska lista pisala 0 njegovom slucaju"). potkraj leta). potamnjeti. poviti: povij. a za vremensko nakon sto (obIik koji su pojedini strucnjaci smatrali nepravilnim. dat. (ne p. potCinjen. Potsdam. povcrilac (ne poverioe). skraceno ppuk. nastavi malo tisim glasom") i uzrocni ("Posto nema primedaba. 156 b).S.potamniti.puk. gen. posiIjaoei. poverilaca. potcrtati (ne podertati). potpukovnik. U izvesnim slucajevima moze biti nejasno da Ii je znacenje vremensko iii uzrocno: tada se za uzrocno znacenje moze upotrebiti buduCi da. dat. potkraJ (npr. potamnjela) "postati taman". potki. -iti. to). mn. na povoeu. potrti: kao satrti (v. potom (= zatim). predlog se usvaja"): ova druga upotreba pokatkad je neosnovano zabranjivana. potrcsti: potresen.) Post-postskriptum (dodatak postskriptumu). povoei. U pravopisnoj tenninologiji obicniji je izraz erta. -ost. potccniti. ne podk-. potki. potkultura. aIi kojije cesto nezamenljiv. . posto moze biti vremenski veznik ("Posto je to rekao. ne potrden. potamneo (ijek. Za znacenje v. npr. ne podc-. postovalaea.

poiutiti. . gen. dakle na pravoj (ne na pravi). pratilac. mn. -iti. -ij"ski pogresllo je skovano po analogiji sapracovek. pravohranioei. poidki. mn. poiutjeti. tresac iii isprasivac.139 povodom (llecega) i u povodu (neccga) jednako su dobri oblici. "rezim" i sl. u Pozegi (obicnije nego Pozezi). poznjcti i poieti. poianjem. urriesto "stranka na vlasti". -eo (ijek. pracki. Pozcga. ne poznavaoe. pravobranilastvo praistorija. pra. -io. pradavni i sl. poznavalaea. prava (geometrijski termin) menja se kao pridev. povuci-potegni. pozelenjeti. pravobranilac (ne pravohranioe). poznajuti (ne poznavajuti). pozelcncti. pozelenio. prakcr (od nem. pracki i pracaka. po pravilu. bolje nego praher. dat. otuda je i u mnozini bolje presek dveju pravih. oni poianju i poinjern. ali kad jc rec 0 vremenu pre istorije (pre prvih pisanih spomenika). poznas. Moglo bi se zameniti doma6im mlatilo. poznavati: poznajem. povrh (prcdlog). -njela). pratioei. pratilaea. pozeleneo (ijek. -tio. predistorij"a zlocina). npr. Drugo je imati pravo na (nesto). poznajd itd. ne hiti u pravu. pozutcti: v. Moze se upotrebiti za najranija razdoblja istorije. imati pravo da (se nesto uCini). -tjela) odn. pravilo: v. Slavonska Pozega. Pozdanin. poinjeven. i fr. -anka. pozicija se pogresno upotrebljava kao suprotnost od opozieija. poznavaoei. Drugo jc predistorij"a (dogadaji koji su necemu prethodili. mn. Isto i poiuteti. imperativ poianji i poinji. pravobranilastvo (ne -iostvo). na pravima (mada se tu cesce srecu oblici imenicke promene: presek dveju prawl. Ne upotrebljava se pozeleniti "uciniti zelenim". -ij"ski. poznavalac. pozeleneti. poinjevsi i poievsi. dijalekatskog Praeker). poinjeo i poieo. pravo: hiti u pravu. prapostojhina itd. mn. (nc poznam. V. oni poinju.). sto su oblici od svrsenog glagola poznati). pracka. ne pratioe. pravohranilaea. pravilno je samo preistorij"a. bolje nego imati prpvo. Uzicka Pozega. na pravama). nemati pravo (oblici nastali po ugledu na nem.sastavljeno: prajezik.

prebiti: prebij. pretkongresni. "gonili su ih do na granieu" nalaze se u narodnom govoru i kod dobrih pisaea. PREDLOZI. za i protiv. dat. Nisu dobri spojevi kao prevoz sa i na stanicu. preddrzavni. pretka. Prcanja.ne nego preth-: prethodan. predajuci (od predavati). preda me. Vidovdan i sl. pre: v. Dan iena itd. predturski. "dovodi ga do predkueu". V SVECI. prethodni itd. Duraevu danu iIi Duraeva dne. Inace ispred bezvucnih suglasnika prelazi u pret-: pretkomora. jer upotrebljeni padez odgovara sarno drugom a ne i prvom od dva predloga. Ipak treba izbegavati rogobatne spojeve kao "u 0 tome vee objavljenoj publikaeiji". preda nj. precka.PRAZNICI 140 PRAZNICI imaju veliko pocetno slovo sarno u prvoj reCi (i u reCima koje su same vlastita imena): Dvadeset deveti novembar. precki. mn. Spoj dva uzastopna predloga nije u nacelu pogresan: primeri kao "kamen za pod glavu". prebijte. Prcanj.Sli. preda mnom. pretprodaja. Duraevu dne itd. precaga. U ovakvim slucajevirna imeniea se mora ponoviti: sa stanice i na stanicll.). predk.. preeazi. pos/e. Prcanju (ne Prcnja itd. ni-. predak.ne nego pretk-: pretkongresni. ne predavajuCi. pred kraj. prethriscanski itd. Bozic. kao i u recima predtakmicenje. Mitrovdan. predaka. precanka (u znacenju 'voj vodanski Srbin' moze se pisati i s velikim P. i:: Sarajeva i za Sarajevo. gen. prebijmo. pretpos/ednji. problemi u i oko "Studija B ". PREDLOZI S NEGACIJAMA: v. Veliki petak. pred jutro. Nova godina. letovi iz i za Sarajevo. Za Dan Republike v. pretpro. predh. pisu se sastavljeno. preeki (retko precaka). preda se. pred-: ostaje neizmenjeno ispred s i S. V: sa i bez. pretkumanovski itd. Nazivi Duraevdan. predcas ne nego pretcas. dat. UZASTOPNI. u padezima pored oblika Duraevdana. PREDLOZI SA DVA RAZLICITA PADEZA. preci. prema PR). Pravopis dopusta i Duraeva dana. pod Republika. Duraevdanu itd. mn. pretkomora. precanin. "hleb je nacinjen od po uveravanju pekara sveieg brasna" (treba: u .

) sa "vise od": za takvu zabranu nema nikakvog osnova. prcgristi. prcds-. obicnije nego prekjuceranji. nema sasvim isto znacenje kao uslov. ne praistorija (v. ima slabe ocene iz poznavanja prirode). predstavka. pred~tojati itd. prcgradak. sednicom. prcduslov je dobra i potrebna rec (mada svojevremeno osudivana kao germanizam). iz1ika. praetextus). prcdnjo-: prednjoazijski. prcklanc i preklani. nacinjen od sVeZeg brasna). prckrsilac (ne prekrsioc). prckosutra i preksutra. prcdtckst pogrcsno. prchrambeni. prcistorija. po uveravanju pekara. mn.~ta metodologija nauka). predturski. prividni povod: od 1at.pred~ednica: v. prckrsilac PREDUZECA: v. prekrsilaca. prckrstiti: v. prema P. pregraci. prcko voljc. prcdp. predturnir. Neki 1ektori zamenjuju preko u ko1iCinskom znacenju (preko pet kilograma i sl. prcdsedavati sastanku.ne nego pretp-: pretpremijera. pregaoci.141 pub1ikaciji koja je 0 tome vee objavljena. -kipio. obicnije nego prekjucer. pisu se malim slovom (npr. h1eb je. pretponocni itd. ne prekipiti. to). prcko puta. prcdvccc (sastav1jeno po P). V. predstava. predskazati. sednici itd. predsoblje. PREDMETI (SKOLSKI). pregalaca. prckontrolisati: bo1je prokontrolisati. -kipjela) . . ne sastankom. trebapretekst (= izgovor. ne prehranbeni. ZENSKJ OELlel ZA NAZIVE ZANlMANJA. prckipcti. prekjucerasnji. prcdtakmiccnjc. prekipeo. polagao je istorijujezika s dijalektologijom. prcdskolski. prcdscdnik. prckjucc. pregratka. ne prets-: predsednik. prekipece (ijek. USTANOVE. prckonoc (ali: preko noCi). prcd zoru. prednjonepcani itd. prcko. krstiti. prekipjeti. pregrizen (ne pregriien). prekrsioci. ispreka. prcgalac (ne pregaoc).. pretprodaja. mn. osim ako se ze1i nag1asiti da je to zvanican naziv predmeta (prijavljujem ispit iz predmeta Op. mn.

preostaci. -h/a. "podrskaprerna Jugoslaviji") iii pogresno umesto drugog predloga ("napadiprema nasim polozajima" .treba: napadi na nase polozaje). TRPNI PRIDEV prevaga. prethodan. prevezen (ne preveien). reorganizovati). presbiroa. ali prepodne. Suvisno je kao zamena za prvenstven (-no) iIi preteian (-no). preuranjen: v. preporucivati. ne prese/enje. E je nepostojano. kao u slovenackomPeter (v. prisje/o mi je). prep/eeem. prepodneva kadje imenica. to). preporucam. prepiska. pretcas. preodolevati: kao odo/evati (v. ne predtekst. preporucujem: ne preporucati. prenagljen: v. prepisci. -hnu/a ipresahao. to) i u imenima na -ec. prevashodan. rnn. po podne. preliti: pre/ij. prema: u novinskom jeziku neki put se upotrebljava suvisno ("placanja prema inostranstvu". presahnuti: presahnuo. pre podne (dve reCi). preob/iCiti. U padezima: Preserna. dodavanjesto:pre nego (c~to) se vrati. ne mora se uopste vezivati za pojam prestola i monarhije. pretpremijera. presesti (nekome. TRPNI PRIDEV pre nego: uobicajeno je danas. Presernu itd. pre/ijrno. ali ne i obavezno. dat. preustrajiti. France (ne Franc). Up. -ek (v. preostatak. preseljenje.prevasnodno u starijem jeziku znacilo je izvrstan. od/ic~an.prclctati 142 preletati. prep/ieem i prep/etati. pretpraznicni.) i prisesti (uglavnom u ijek. pretpras/i. krajevirna: prisjesti. pretpradaja. Preseren (ne Presern). mn. prestruktuirati pogresno urnestoprestrukturirati (iIi bolje prepraviti. prethoditi. presrecan i presretan.prese/o mi je itd. pretponoeni itd. prenosno i prijenosno) isto je sto i preneseno odnosnojigurativnoznacenje. . pretkongresni. pretekst. prevesti. preplitati. prenosno znacenje (ijek. presbiro. prestonica znaci isto sto ig/avni grad (neke drZave). pre/eeuCi (ne pre/etajuei). pretp-. to). presbiroi. pretpos/ednji. prevazi. prethodnik. ne predp-: pretp/ata. pre/Ute. pre/eeern. dat.

pribijt~. Cmogorskog primorja. prczati (plasiti se. prcvoditcljka. prev/aei. ~jmo. pribiti: prihij. malo slovo kad znaci stanovnika primorskih oblasti uopste). trzati se). Prilepcanin. prcvlaka. mn. prevodite/jki. prirodno-matematicki. mn. 1ME 1 PREZ1ME. pristrastan. ne pridavajuci. -ski. pribijmo. -ite. Stilskije neopravdana preterana upotreba izraza prisutan je pribrezni je rusizam koji je bolje zameniti rjomaCimfpri)oba/ni. mn. primaoei. prezam. pripoveei (dopusta se i pripovetki). prezaj.143 previti: previj. pripovedaka. prineti: v. (pri)oha/ski. prikldtiti (ne prikljdtiti). V. dat. ZENSK1 OBLlC1 ZA NAZ1VE ZAN1MANJA. pripijte se. Prilcp. prezas. prisutan prilog: u prilog necemu (npr. -neti. primarijus. rasprostranjena ali pogresna transkripeija: eng!. priklijestiti. PrimOlje (s velikim P kad se odnosi na odredenu regiju). dat. SLOZEN1CE S BROJEM prihvatati i prihvai:ati. Presley izgovara se Presli. prezeS. Slovenackog. Primorac. gen. prianjati: po Pravopisu bezj. prevodi/aea. preza/a. previjmo. ic'. oni preiu. prezajui'i. pripovetka. -sno (bolje negopristrasan) ipristran. pridavati: pridajuCi. PRlDEVI S BROJEM: v. prevoditeljki. roda).ao. ~jevic. oni prezaju. jte. pre::. primenlj iv i primenjiv.): prezem. preiuCi. primcdba: gen. njegovoj tvrdnji). preii. kao i pribreije sa priobalje. dat. rnn. priljezan je ijek. dat. . pripiti se: pripij se. primalac (ne primaoe). i pojedinacna preZll11ena. oblik. -canka. Prevlaei. Prevlaka (ime). DVOSTRUKA PREZ1MENA. Prisli (Elvis). GEN1TlV MNOZ1NE (imeniee z. gen. boIje nego primedbi. -sna. V. PREZIIVlENA: v. ali se upotrebljava i u ekavskom (mada bi tacnije bilo pri/ezan). -0. pripijmo se. -a. Drugo je prezati (konja i sl. radi slaganja sa svrsenim glagolom prionuti. ne neeega. prevodioci.prilepski. primedaba. prcvodilac (ne prevodioe). -imo. prima/aca. mn. prisutan. Primorka (veliko slovo ako se misli na stanovnike Hrvatskog. previjte. ijek.

" itd. prisijmo. privjeska). ne priznavajuCi. Nije dobra porediti ovaj pridev (npr. prisiti: prisij. probijmo.. procuriti. privijmo. "prisutanje nedostatak" i sl. pridev pristevski. V. priveska. kornjaCin). -ica. pritiskaj.") niti ga upotrebljavati u spoju s reCima suprotnog znacenja ("prisutna je nestasica". profasisticki itd. . koji je jednom napisao . postoji i sl. prirepak. priviti: privij. nov Stekicev rekord. nevaian dodatak. ono sto visi iIi na cemu nesto visi: privesak za kljuceve. oni pritiscu. probdeti: kao bdeti (v.. Pristina: tradicionalni naziv za stanovnikaje Pristevac (z. dat.. -ev. privesak. pritiskajuCi. takode pritiscem. Marsov). proizraelski. Obe reci mogu imati figurativno znacenje sporedni deo. procurio je... prljavobeo (v.. jeiev. slican je i stav Krleiin.: umesto "Prisutne su teznje ka zatvaranju triista" mnogo je bolje "Javljaju se teznje . to). probijte. "Borbin". pritiscuCi. -in grade se prvenstveno od imenica koje oznacavaju Ijudska bica (putnikov. gen..PRISVOJNI PRIDEVI 144 u znacenju ima. Zemljin. " iii "Tezi se. pri tom(e). Pristevka). lpak. Iistova: "Geneksov". "Jedan od najprisutnijih problema. pod -ov) i nebeska tela (Suncev. privjesak.pristinski. pritaka i pritki. pritki. Akademijin i sl. pritiskam. priznajuci. vladin. "Sve su prisutniji zahtevi.. PRISVOJNI PRIDEVI na -ov. malim slovom proamerikanac i sl. genitiv se mora upotrebiti ako od njega zavisi odnosna recenica: "Slican je i stay Krleze. privijte. biljke (v. nov rekord Stekica. -Cica.. pritka. pritiskati. -ski. pro. ne procureti itd. Rede i ne uvek dopusteno jeste gradenje ovih oblika od naziva organizacija. umesto cega se jednostavno moze reci nema). Danas se moraju smatrati pravilnim i oblici Pristinac. dat.. mn. Umesto prisvojnog prideva nije dobro upotrebljavati imenicu u genitivu: spojevi kao bulevar Lenjina..". slican je i stav Krleie ispravnije glase Lenjinov bulevar. -inka (iii Pristinjanin. priveska (ijek. BOJE). pritoci. piscev.sastavljeno: proarapski. zivotinje (or/ov. privezak. procurice. ustanova.".. procent i procenat. -ov. oni pritiskaju. probiti: probij. ono sto je privezano. pritoka. prisijte. -njanka). pritisCi. ienin).

"izgubili su protiv Francuza". prolecni je bolje nego proletnji. ne prosto prosirena. mn. proliti: prolij. mn.projektovati (praviti nacrt. prosijte. rede "odugovlaCiti". prosilaca. odgoditi". prostirci. utakmica s Bugarskom. bolje nego prekontrolisati. ali ni ovaj drugi oblik nije pogresan: isto umetnuto i nalazi se i u glagoIimasilaziti. protestni. ZAPOVEDNI NACIN. provreti: menja se kao vreti (v. prosta prosirena recenica. proizlaziti je bolje nego proizilaziti. produieci. -neti. provladin: v. Prokupcanin. prevazilaziti itd. (dopusteno je i izilaziti. provrcti a posebno za prvo javno prikazivanje necega (promocija knjige. najcesCi oblik je proljet[2i (pored proljecni i proljetnji). -canka. -. protestovati.I'. meauvladin. provodadzika. ne protestvovati. provodadiiki. protestant moze znaciti i "onaj koji protestuje". gen. nailaziti. prolijte. ne prodavajuci. prositi: prosij. prostirka.prokupacki. -stvujem.145 prodajuci. stranke i sl. Prokuplje.sastavljeno: protivkandidat. pored obicnijeg izlaziti). projicirati (sliku na platno i sl. protiv. podilaziti. . ali moze biti i sinonim za projicirati). promocija: osnovno lat. prosijmo. produzetak. protivvazdusni. protestujem. prostirki i prostiraka.). mn. projekt i projekat. protivvrednost. prosilac (ne prosioc). proletos: v. to). prokontrolisati. ipak. ali se danas upotrebljava i u smislu reklame iIi reklamne kampanje (po engleskom). pogresno je u znacenju "odloziti. protiv se zloupotrebljava u jeziku sportskih novinara: "pobedi6emo protiv Zvezde". protivpravan. prolongirati znaci "produziti". progristi: progrizen (ne progriien). u ijek.). znacenje ove reCi je unapreaenje. prokazan i prokaien. proletni. obilaziti. "utakmica protiv Bugarske" umesto: pobedi6emo Zvezdu. protivzakonit itd. prolijmo. projekat. izgubili su od Francuza. proneti: v. dat. prosioci. V.

treCi put itd. prozret. Vidi i: po. dat. neki put. danas retko pUlar. puter. oni prozre. prsi (mn. putem i putom (ali sarno putem II znacenju "posredstvom"). z. -ala. PTT-u itd. proiderem. ne sme se brkati s pustinjom i pustarom. znaci "razbojnik" iIi "siledzija". pseudomislilac. sto puta itd. -sna. dat. PTT (izg. P. mn. v. usput. oniproidru. proidrt. oni proideru. proidrijeti). i iderati. proidro. putera. dok je prsni grudni). proidrla. prozrela. Takode: proiderati. Pula.S. triput. -ite. pseudo. Puljanin. pusaka. punomastan. i prozrio). to). gen. PI'S! i prs6. S crticom liZ imena: pseudo-Rafael. V. Uz put: v. svaki put (ali: nijedanput kao jedanput). proidrem. pucaljka. . proideran. prozri. -sno. gen. sr. imenica m. pusci. prozreo (ijek. u prsima. pool . drugi put. roda). Pruskinja. prozreti: prozrem.sastavljeno: psihodrama. proiderao. pruski. prstni (prema prst.zajednica. puska. Prvi svetski rat. udruzenje). Put liZ osnovne brojeve pise se sastavljeno: jedanput. pustahija.prozrcti 146 pticji (bolje) i pticiji. roda. tri puta. proidracu. Prvi ustanak: v. gen. ne prvi puta. putra (i buter. = Pruska (bolje) i Prusija. pseudoumetnicki itd. pucaljki i pucaljci. Nije dobro proidrati. Pul (naziv agencije): ne treba pisati PUL. psalam (ne psalm). psalma. dvaput. prvi put. stoput (ali dva puta. Puljanka.pulski. proidrijecu). roda) iprsa (ron.sastavljeno: pseudokritika. j er nij e skracenica (engl. pe te te) moze biti nepromenlj ivo iIi se menjati PTT-a. proidrecu (ijek.. Od rednih brojeva i zamenica se odvaja: prvi put. puzecke i puzecki. psihoterapija itd. proideratu. Prus. koji put. pseudo-Dionisije itd. prozdreti (ijek.).: vidi postskriptum. ISTORlJSKI DOGADAJI. psiho. oni prozru i prozrim. put: putevi i putovi. prsiju.

"Frst" (treba: Ferst). Rabljanka. "Tmbul" (treba: Tembul). -io. . -e (ZAVRSETAK lMENA). racunica. "Kaznjen je radi prebrze voznje" i sl. cilj radnje: "Dosli su radi potpisivanja ugovora". Pogresno je i "radi toga sto" urn. radijum i radU. nije isto !ito i racionirati (-nisati) = ograniciti (ishranu. radijus. radio-emisUa. Ne sme se upotrebljavati umesto "er" u transkripciji engleskih imena. rad (stariji iIi pesnicki oblik predloga radi. Pogresno se upotrebljava u znacenju uzroka.R r: slogotvomo r (kao u drvo. "Sve sam to ucinio tebe radi". rapski. -Uski. racji (bolje) i racUi. npr. prst) karakteristika je naseg i jos nekih slovenskih jezika. rad njega) pise se bez apostrofa. zbog toga sto iii zato st~. radio-stanica. Rade. radio. namenu. radi oznacava svrhu. Rab. Radeta i Rada: v. npr. radijski i televizijski program i).ca i sl. traze da se zameni sa raclin. pogreSnaje ta va. KOllzervativniji j ezikoslovci dopustaju ovu rec sarno u znacenju knjige. Ima tu prednost sto se moze udaljiti od imenice (npr. umesto zbog iii lIsled: "Izostali su radi bolesti".se po P najcesce pise s crticom. radiestezist(a) (bezj jer su slozene reci).~o rm'zm. npr. snabdevanje). radijski: pridev koji u poslednje vreme sve cesce zamenjuje slozenice sa atributnim "radio-". udzbenika iIi skolskog predmeta. radiestezija. radio (promena): v. dok u izrazima kao nab svoju rO("lInicll. racionalizovati (-liz irati. -lisati) zllaci uciniti racionalnim. Rabljanin.

raskosi (z.). raso i rasol.) i rasko/i. rapav. imati na rasp 0 lagonj 1I. raspolaganje. Rahmanjinovljeve kompozieije. . mada zabranjivan kao "varvarizam".l"Ola. rado. Radio Beograd. V. radio-aparat. ne rajferslus. rasrajiti itd. ranoranilaea. ranoranilac (ne ranoranioe). bez crtice. gen. radio-teleskop.ne nego ras(~-: rascdljati. hrapavost. to gaje obradovalo.Radio Beograd 148 veselimo se sto si dosao itd. Spojcno je kada se odnosi na zracenjc. redovno se srece i kod najbolj ih pisaca. radio-televizija (s velikim R kad se odnosi na odredenu organizaciju). Radio Novi Sad i slicni nazivi stanica pisu se s velikim R. V. npr. raga. rapavost: bolje hrapav. rass. mn. Ko zeli moze ga zameniti saree je 0 (nccemu). rasc. radio oglasi (kriterijumi razlikovanja nisu jasni) prednost se daje odvojenom pisanju. radi se 0 (nccemu): ovaj izraz.~to si dosao is!. biti nekome na raspolaganju.ne nego ras-: rasepllriti se. dati na raspolaganje. raduje me (nesto). RASTAVLJANJE RECINA KRAJU REDA. radije. u spojevima kao radio program.posredije (nesto) ili u pitanjll je (nesto). ali ni tu crtica nije pogresna. raskos. radio-televizijski.. rak-rana. obradovao se tome. rang-Hsta. U izrazima staviti. Rahmanjinov: Rahmanjinovljev koneert (ne "Rahmanjinov koncert"). raskoJia (m. radioaktivan. Radojica. Po padezima se menja sarno ime grada: Radio Beograda. radioizotop. radio drama. na Radio Novom Sadu. s cliom (ne crticom) bez razmaka. raketa: raketa zemlja-vazduh. dat. rajsferslus (patent-zatvarac). veseli nas . rascavrljati se itd. radioterapija. zel71Ija-zemlja itd. najradije: ne rat/e. i sledece dye odrednice. raglan (ne ranglan). ro. ragi. me. raglan-rukavi (crtica neobavezna).: nema stvamog razloga da se zamenjuje povratnim oblicima radujem se (necemu). najrac1e. ranoranioei. Pri prekidanju reCi cr(~udi radio-predajnik. ne raspoloienje. G1agol se slaze s prvom iIi drugom reci: Radio Ljubljana je javio iii javila.

razbolijevati se. supe. zdrav. dru.estak. Raskoj. itd.ranje.cenje (ne pamcenje).onica). retko radsta. Pri izvomom pisanju stranih imena udvojeni suglasnici se rastavljaju: Maz. od neobaveznih "preporuka". Raska: dat. rastresen. pred. osim ako se i ispred crtice nalazi samoglasnik (petna. ISTORIJSKI DOGADAJI. Rasci.uranje iii osigur. lj. danas retko Raski. nikako osig. Ako se ree i inaee pise s crticom. granica izmedu njih vaznija je od granice sloga. Cijije cilj "da prelom reei bude jezieki 10giean". rasomonijada (prema filmu A.tven. metez". razbijmo. nj i di se ne rastavIjaju.-pruski itd. pa ihje u praksi vrlo tesko primeniti. u. Crtica treba da se nade na granici sloga. radi. dru.ven.0). srednji vek. pa ce se deliti nr. ne rascenje.Iiams.jug. studi. francusko. nad. rasceretati se. Rastko.potreba).zini. U 1atinici. novi . Ne valja ovu ree upotrebljavati u uopstenom znaeenju "zbrka. pri tom ipak treba paziti da preneseni deo ne pocinje skupom teskim za izgovor.-ploea.~. ajos manje da se sarno jedno slovo prenosi u sledeCi red (npr. Ravijojla. Kurosave) oznaeava zabunu nastalu us led razliCitih iskaza 0 istom dogadaju.lIS10 v. pam. razbiti: razbij. npr. super. razbijte. bolje nego ravnodnevnica.deri (ne rekorderi). RATOVI: v.149 ticom nije pozeljno da u prethodnom redu ostane sarno jedno slovo (npr. rasomon.stveni (ne zdravstveni). radi eega). ne rastresen.~tven. RAZDOBLJA. Suglasnicki skupovi mogu se rastavljati na vise nacina. ovu treba ponoviti na poeetku sledeceg reda: spomen.aktivan (a ne pre. rekor. Ove druge su fonetski veorna slozene i zahtevaju konsultovanje opsimih tabela. raSta (= zasto. U slozenicama. vekovi. sto znaCi da preneseni deo treba uvek poCinjati suglasnikom (osigu.ziveti. rastenje (od rasti). ravnodnevica. Wil.dus10 v. drust. osim u reCima kao Tan. dakle. epohe prema Pravopisu se pisu malim poeetnim slovom: stari vek. RAZDOBLJA Novi P razlikuje "pravila" priblizno jednaka onima u P 60. razbolevati se (ne razboljevati se): ijek.anje).raktivan). ako im se jasno osecaju sastavni delovi. gde oznacavaju po dva glasa.

ZAPOVEDNI NACIN. upotrebljava se pogresno umestonesuglasice. irsko pre- Rcjmon: pogresno urn. razdz. rckIH-kazala. anticko doba. Reconquista ). razumio. V. prema tacki 26 b Pravopisa). (Reil~v. razmotriti. rekvizit i rekvizita. razumcti. reonski. razz. ali im dosad nije nadena prava zamena. Reynolds. neolit. -ela. razoruzanje: tacnije bi bilo razorztiavanje. razdvojiti: razdvoj. razul11ij. Regenzburg (ne Regensburg. -neti. ra::ariti se.ne nego raidz-: razdzakati se. razneti: v. reizbor. Rejnolds. bolje nego razocarenje. rasmatrati. razdvojte. Juznomoravski region i sl.ne nego ra::-: raieniti. rekonkista (sp. razlike u misljenju ("Razlike izmedu Egipta i Libije mogu biti uklonjene" i sl. Engl. (veliko slovo prve reCi. realka. uobicajeno kod nas za eng!. recnik. razumijem. vek. dat. reizborni i reosiguranje nisu dobra skovane reci budu6i da je strani prefiks spojen s doma6om osnovom. rejon.). razan i raien (od razi). ledeno doba. gnev. -ijmo. rjeCica. pod uticajem engleskog. trinaesti vek. razumej. razviti: ra::vij. razlike. rjeenik (ne rijeenik). renesansa. raidiilitati se. razumjeti. reeksport. razocaranje. raiestiti se. ljeeca i rijeeca.\'cen i razvlasten. realki. ne razgnjeviti: v. jer oznacava praces a ne stallj e. Remon (fr. raati. reizbornost. Reeica (mala reka): ijek. mn. recca (od recj: ijek. mada je izvomi izgovor Renolds. prema P). ISTORIJSKI DOGADAJI. U spoljnopolitickim tekstovirna. region: Niski region. razvijmo. itd. razmatrati. oni razumiju. rejonski. reis-ul-ulema (malo r: v. TITULE). gen. razdvojmo. realci. razilaienje. ne reon. V. -ijte. dvadeseto stoIeee. ne U'konkvista. oni razumeju: razumeo. ne hraa itd. . razumjela. -ejte. Rejli ne nego Raj Ii zime). ne rasmotriti. neslaganje. ijek. Raymond). raav. razumem. ijek. razvUte. Raymond izgovara se Rejmond. -ejmo. razvlastiti: razvla.razdvojiti 150 rda. razgneviti.

rezus-negativan. rendgen (aparat).151 Rijcka reli. revolucionar i revolucioner. prva dva slova same latinicom). mn. rcntakar. reliji. revans. ribic (misi6). Tako i Dan Republike. pogresno je "Rijn". Doma6i izrazjesaietak(mn. rcmek-dclo. reSetka. ISTORIJSKI DOGADAJ1. rezus-pozitivan. riskantan) iii rizikovati. reli takmicenje itd. lIzorak itd. revnosna. pise se na isti nacin. revolucija: velikim slovom prve reci Francuska revolucija i Oktobarska revolucija.). organi vlasti u Republici. CRTICA 3). na rdetki (i rdeci. gen. ribic (ribolovac). reVaf}s susret. "Idem u Rijeku". rezime (m. prema P bolje nego rent-a-kG!: repctitorijum i repetitorij. V. rcsital. (crtica nije obavezna: v. ISTORIJSKA IMENA. "Dolazim iz Rijeke" danas obicnije nego na Rijeku. bolje nego re§etki. V. Rcpublika: velikim slovom kad je skra6eni naziv za SRJ iIi neku drugu drZavu. ren: bolje hren. "Sirija raspolaze respektivnom vojnom silom"). Rijecanin. (crtica neobavezna. reli vozac. Trg Republike. rezimei. -anka. postovanja vredan (npr. prema P. najrim. bolje nego recital. prema prilagodenom obliku. "odgovaraju6i": pogresno ga je upotrebIjavati umesto respektabilan. Rijeka. Up. Renovka ne nego hrenovka. rid: poredenje rim. revnostan. -tka. rijeeki. j prezime Rendgen (Rontgen). kao nazivi tacno odredenih dogadaja. Rcmbrant van Rajn (Rembrandt van Rijn). Pokrajina. aliirska revolucija i sl. rezimea. revans utakmica itd. npr. CRTlCA 3). sa Rijeke. relija. mn. roda). rendgenski. posto su izrazi opisnog karaktera. mn. reskirati: bolje riskirati (up. v. mada prirucnici ne predvidaju taj oblik). -sno. . iii/an Rejn prema izvomom holandskom izgovoru (oba uP). lIZOr.. rezus-faktor (iii Rh-faktor. ali malim srpska revo/llcija. rdetaka. repromaterij al. primer. respektivni znaCi "doticni". reprczentje pogresno: prema glagolu reprezentovati (-irati) imenica moze jedino da glasi reprezentant (ali je bolje uzeti neki od doma6ih izraza: predstavnik. saieci).

. mada PR dopusta sarno hropac. robnonovcani (sastavljeno po P). Dobrinjin.) i Ruis: v. Ispred e. NekraSOY. rodoskvrnjenje (incest). njev i /jev (Lenjin. danas u samom tom mestu preovladuje oblik Rozaje (lokativ: u Rozajama. rodaka. Stanovnici se zovu Karioke (port. Menja se sarno poslednja ree: iz Rio de Zaneira. ronioci. iz Rija. zabelezen i u Vukovom Rjecniku. rodoskvrnilacki (ne rodoskrvan). robustni. ne nego hrskav. rskavica. Koroljov. Rio de Zaneiro (naglasak je na e). ne Garo. Bakunjin. Rt dobre nade. rukovodilac (ne rukovodioc). -cz. Rurke ne nego Rork (engl. roaakin. Roiaj je stariji oblik. Un ita. Risnjanka. i suglasnici se prenose kako se pisu. (neobavezna crtica: v. JakovIjev. roto-roman itd. roba je zbirna imenica i kao takva nema mnozinu. rupcazi. roaaki i roaaci. ne RoCild. ronilaca. u Riju itd. Neva. rok sastav itd. Ruiz (Rui:::. u Rio de Zaneiru itd. cariocas). Turgenjev. Rodrigcz iIi Rodriges (Rodriguez): v.Rillasila 152 ropac (samrtni) uobieajeno. rols-roj s (automobil). Rotsild (Rothschild). Fadejev. Karenjina. Skraceno: Rio. rok: rok muzicar. DerZavin. RUSKA IMENA. PogreSno je "izvoz nasih roba" (treba: izvoz nase robe iii nasih proizvoda). Rourke). rskav. CRTICA 3). rucka. roto-papir. -ez. Rinasita: v. ne Bm'adino itd. Riskov. Od ovoga su izuzctak imena sa slogovima njin. Rokenrol (prema P bolje nego rok-en-roJ). Risanski zaliv. . Konjev. rukovodioci. a ne a: Borodino. mn. rukovodilaca. rodoskvrn. Nikitin. Njikiein itd. mn. Risan: Risnjanin. rupcaga. Hie (a ne Ljebedev. Rols-Roj s (Rolls Royce) (fabrika).). Vasiljevski) i poneki vee odomaeeni oblici kao Ljermontov. hrskati. dat. dat. ali se euje i: u Rozaju). Korcnoj. rucki. mn. Nenaglaseno () i kod nas se pise 0. rskati. Rolan Garos (Roland-Garras). gen. ronilac (ne ronioc). ne robusni. Tihonov. risanski. ne Rizkov. rucki (PR daje i rucaka). hrskavica. Smolensk. Solovjov. bez U1ueksavanja: Lebedev. itd. robustan. "Zakonom su obuhvaeene sve robe" (treba: svi proizvodi iIi sve vrste robe). dat.

Gzegoz (Grzegorz). to). Iza bezvucnog suglasnika izgovara se s: Ksistof (Krzysztoj). rvat. Raspu6in. JHH)l.. Dnjepar.)KHX .)KHX.Treblicky). "Literatuma gazeta". . Nastavci -oj. ne Rusdi.)Kej. Raboceje delo i sl. Cesko slovo f kod nas se prenosi sa rz: Jirzi (Jifi) . -ovna.153 Onjegin. rvati se. KazimjeZ (Kazimierz). rzati. mn. oe)l. Jindzih -Jindfich) a iza bezvucnih sa s (Psibram . rusilac (ne rusioc). DvorZak (Dvofc'rk).. kako je bilo po P 60). TSeblicki . ne hrzati.Iej itd. Novaja ziznj. tako i Boljsoj teatar (v. dok ce promena biti po nasem. V. Carsko Selo itd. Ruska prezimena nemackog porekla kod nas su uobicajena sa izvomim izgovorom. -oje po pravilu se zamenjuju nasim pridevskim nastavcima: Trubecki. V. Pravopis ipak dopusta i oblike kao Boginskaja.Pfibram. -it. -aja. AndZej (Andrzej). Majerholjd.Bedfich.ne AHl. Boginske. Raboceg dela i sl. Poljsko rz izgovara se z (ne rzf): Jezi (Jerzy). -ov. pa je to usvojio i novi P (ne vise Ejzenstajn i sl. Staljin. Pri pisanju cirilicom treba paziti da d i z ostaju odvojeni u AH)l. MendeIjejev.. bez h. Ajzenstajn. ali sarno u nominativu. iza zvucnih suglasnika prenosi se na z (Bedzih . Bronstajn. rusilaca. d. rusioci. npr. i pojedina imena. Ruzdi (Salman).

Ris (Reese). Tezej. sa kcerima. Kasa Rosada (Casa Rosada) itd. sa mnom. ove nod koja dolazi iii ove nod koja je u toku. Peloponez itd. Cezare (Cesare) itd. S. Brindizi (Brindisi). kazamat(ital. osimski. Dzo(u)ns (Jones). Vels (Wales. Karuzo (Caruso). Zimus. Wells i Welles) itd. Dionis. sa zecom. prema klasicnom izgovoru: Hesiod. casamatta). z. sa. sa skolom. Ezop. npr. sa zaljenjem. ne z: Hose (Jose). proletos. z is u portugalskom: v. V. Luis (Lewis. DzeG)ms (James). Sizif. Glinis (Glynis) itd. Grcko obicno (neudvojeno)s izmedu vokala ina kraju reci kod nas se po tradiciji prenosi sa z: kriza.s s i z (izgovor). Osnovni oblik ovog predloga je s (pise se bez apostrofa!). krajnjes posle suglasnika kod nas se prenosi sa s: Carls (Charles). isolare). sa pticom. letos.jer je to nas odomaceni oblik. imenima. -8 (sufiks). Rosario (Rosario).). V. Obliksa u starijem jeziku je upotrebljavan sarno ispred suglasnika koji oteiavaju izgovor s. pezeta.jesenas obicno se upotrebljavaju za proteklo godisnje doba. Za ita!. Louis). . Mazina. nezavisno od originalnog izgovora. muzej. reci kod nas je usvojen sevemoitalijanski izgovor z: izolovati (od ita!. ali mogu oznacavati i ono koje predstoji. -ez. Metjuz (Matthews). sa sirom. Dionisije (bolje nego Heziod itd. Endruz (Andrews: ne Endrus). Kod pojedinih redih imena javlja se is. Kad prethodi vokal. Cejs (Chase). U spanskim reCima cita se uvek s. filozoj parazit. transkribujemo prema izgovoru. U eng!.. Efes. muzika. Mesopotamija. PORTUGALSKA IMENA. izuzetakje Andaluzija. kasina. Piza (Pisa). koji je nekada z a nekad s: Rouz (Rose).Nocas moze znacitiprosle nod.

"Rat je za nas poceos bombardovanjem Beograda" (odgovor na pitanje kada?). sa osam nogu zvuci lepse nego s ispitom. zbog blagozvucnosti. sa i bez. s pratiocem ili bez njega. sluiiti se. s omladinom itd. za i protiv. s decom.. putovati. posluiiti. kad imenica u instrumentalu oznacava prevozno sredstvo (Putujem vozom itd. "Nicim vas necu opteretiti" (ne: Ni sa Cim) itd. ali se ipak preporucuje s gde god je to moguce. radije upotrebljavaju obliksa ispred vokala. snabdeti (se). orude iIi predmet radnje: "Ume da rukuje masinom" (ne: s masinom). (bolje nego sa prijateljem itd. Medu najcescim glagolirna koji traze instrumental bez predloga jesu opremiti. zame- niti. s(a)+INSTRUMENTAL. s interesom. "Rat je za nas poceo bombardovanjem Beograda" (odgovor na pitanje kako?) . ne Safolk. narocito ako ovome sledijos jedno "s" (sa ispitom. pokriti. takode glagoli kretanja kao voziti (se).(Sa) svojim zvucnim . ispuniti. "Roditelji su se ponosili mnome" (ne: sa rnnom). npr. natopiti."On ses puskom u ruci borio protiv neprijatelja". U nacelu. pomnoiiti sa deset. Instrumental bez predloga traze i pridevi zadovoljan i nezadovoljan. napojiti. (2) ako posle predloga dolazi neka nepromenljiva rec.). otih i dr. naoruiavati. s gostima.). doh. npr. Uporedi: "On se puskom borio protiv neprijatelja" . Predlog s(a) ipak se moze upotrebiti u ovom znacenju u dva slucaja: (1) ako ispred imenice stoji osnovni broj iii prilog za koliCinu. dakle s pri- s(a)+INSTRUMENTAL jateljem.i su. oznaciti sa X Docekase ih sa "Ziveli oslobodioci!" Nisu retki slucajevi kad se isti spoj glagola sa imenicom moze upotrebiti i s predlogom s(a) i bez njega.155 Danas se znatno prosirila upotreba oblika sa. baviti se. Suffolk). potkrepiti s dosta primera. Neki put razlike u znacenju i nema. Buduci da ova dva predloga zahtevaju razliCite padeze. skracenica iIi citirani izraz. predlog s(a) ne upotrebljava se uz instrumental kad ovaj oznacava sredstvo. "Posao si vozom a vratio se automobilom" "Posao si kao puki siromah a vratio se s automobilom". zagospodariti. propratiti i dr.(prefiksi): v. Safok (eng!. s osam nogu). sa. zakucati s tri ekspera. sa ili bez pratioea: treba s doplatom i bez nje. nahraniti. kao sto je broj. Up. ukrasiti s malo cveta. ne smatraju se pravilnim spojevi kao sa i bez doplate. sa iii bez. npr. ponositi se. liZ male razlike u znacenju. pod su-.. Poneki autori. . slovo. ovladati. raspolagati. "Trgujete tudom imovinom" (ne: s tudom).

Santijago (po P: vemije sp. Izvomo: San Jose. San Francisko. samoposluga isamousluga podjednako su dobre reCi. samodovoljan itd. Da bi se razlikovalo od oblika glagola jesam i od priloga selmo (=jedino). bolje nego EI Salvador (odredeni clan el ne cini deo imena u uzem smislu). SAD. sabiti: sabij. svojevremeno se medu lingvistima vodila polemika koja je ostala bez konacnog resenj a. sabijmo. sanke. paketa i sl. ne Sankt Petersburg. GENITIV MNOZINE (imenice i. SALT-u. sagla. sabijte. sam. ne saksafon. San Hose (u Kostariki. sadrzaj i sadriina.). sagnu se i sagoh se. Sapfo.. Santa Kruz (prema uobicajenom obliku koji preporucuje PR) iii Santa Krus (po sp. Salvador. izgovoru bilo bi Santjago). Pri- v. -ez. potvrditi. sanskrit: kao blizi originalu preporucuje se obliksanskrt. saksofon. roda). sto je oblik u zapadnimjezicirna. -0.ozakoniti. sadriaj iii sadriina romana. sagnuti se: sagnuo. sanjkati se. glasom i dostojanstvenim drianjem podsetio nas je na Saljapina". Sanremo. SALT-a. Sancez iii Sances (Sanchez). sablja.sabalja: v. sagnuvsi se i sagavsi se. izgovoru).. prihvaceno u PR kao ustaljen oblik.sabili 156 meri: I sam sam toga svestan. saie se. itd. -a. ne San Remo. gen. bolje nego San Hoze. SALT. SAJMOVI: v. sankcija je kazna.). samnom. Safo: v. . ugovora itd. pa se mora smatrati da su oba oblika podjednako dobra. sagnula i sagao. Sankt Peterburg (nekadasnje i novo ime Lenjingrada). sanatorijum i sanatorij.sastavljeno u slozenicama: samofinansiranje.sankati se isanjke. sagnuh se. Obe reci upotrebljavaju se kako za materijalne tako i za duhovne pojmove (sadriaj iii sadriina kutij e. mada bi po izvomom izgovoru bilo tacnije San Fransisko. ali sankcionisati znaci odobriti. oznacava se akcentima: sam i samo (ne samo!). Pridev: sanktpeterburski. mn. Dete se samo vratilo. Glavni grad se zove San Salvador. 0 izrazu pisati velikim (malim) slovom odnosno pisati s velikim. kaznena mera. USTANOVE. samo..

S bezlicnim glagolom ne sme se upotrebiti imenica u akuzativu: .: vidi pod dr. NEBESKA TELA. Sapfo (bolje nego Safo). Menja se kao imena na -a: od Sapfe.Nije dozvoljeno zaddavati se na peronu". Sutherland: treba Saderlend. doso (=dosao). Sao Paulo (Sao Paulo). savijuci. satrijeti). satrijevsi). Sava centar (bez crtice prema P) skovano je po ugledu na engleski. npr. sasiti: sasij. saviti: savij. bolje nego iz necega. Srednji rodsve (nesvo): sve vreme. "Ovom se alatkom bez teskoca rukuje". scenario iscenarij. Savamala.157 santimetar: bolje centimetar (v. . svem(u) (ne svom). sve troje itd. to). SAZVEZDA: v. reM itd. svi obziri otpadaju". mn. to). sapldem. sa strane. dos6. "Ovom se alatkom bez teskoca sluzi". saplitati.). savetovati nekoga (nesto) i savetovati nekome (nesto). svi obziri otpadaju".). dosa. prerna na$em redu reci bolje je Centar "Sava". sazreti: kao zreti (v. sci. radilo se. u svim licima (perem se. Ova zamenica se upotrebljava za gradenje povratnih glagola. s boka.. kao i dijalekatski dosa. ne Sao Paolo. savijmo. "Na peronu se ne sme zadrzavati".1icujednine. rnn. sc SAZETI SAMOGLASNICI. Isto i posavetovati. "Kada se covek bori za zivot. Oblici iz familijamog govorako (=kao). sastojati se od necega. kaz6. pa nisu dobre recenice u kojima se povratni glagoli upotrebljavaju kao bezlicni. a sa znakom duzine (cirkumfleksom): k6. satrti i satreti (ijek. mn. prica se. npr. to se zna. sveg(a) (ne svog). reka itd. npr. savijte. Tu se mora upotrebiti drugi sklop recenice.. (skracenica) ne negosc.scenariji (m.. stiga. ostali oblici kao kod glagola trti (v. Ista zamenica ne moze obavljati obe funkcije istovremeno. peres se itd. sve ono znanje. Sapfin. satrvsi i satrevsi (ijek. sasijmo. prema Pravopisu pisu se bez apostrofa. se. sazeci. "Kada se bori za zivot. savijutak. a takode i za bezlicnu konstrukciju. kazo (=kazao) i sl. saplicem i sapletati.) i scenarija (sr. koja se javlja samo u 3. Sapfi. sasijte. say. savamalski. Saterlendje pogresna transkripcijaza engl. to). sazetak.

sobom. gen. "Mogli su se navesti i drugi slucajevi". gospodine"). gen. sedamstoti. sedeljci. "Moglo se navesti i druge slucajeve". sedeljki. verna Koreja. ne sekcirati. pogresno u prevodima filmova umesto "Da. -anka. Severni pol.uvek sastavljeno: severnoamericki.j. gen. serfovati. seoba po pravilu oznacava masovno seljenje. semenci. sa ser Dionom. ser (eng1..je. Se(ali deo ItaBa- severno. V. Saint-Simon). Sean v. drugi smatraju daje to nepravilno. Seymour izgovara se Simor. sir) ostaje nepromenjeno ispred imena: ser Dion. seoba ptica) ali nije pogresno ni u smislu selidba.). a najverovatnije i svi ostali. sekunada iIi cesce sekundi. sedam hiljada. dat. mo. STRANE SVETA. semenka. odlaiu se za bolja vremena". seksipilan. migraciju (seoba naroda. ser" i s1. seksepil. sedamsto. se odlaiu za bolja vremena" treba: ". sedecke i sedeeki. mo. Son. Severno more. dat.Scan 158 semijon (vino): v. Sen Trope (Saint Tropez): z se ne izgovara. serf. sedeljka. Severna Amerika. seks bomba. Ne sme se ostavljati neprevedeno kada nije zvanicna titula ("Da. ser Diona. severnoafricki. v. mn. sedamhiljaditi.. sencanski. sem: v. Neki gramaticari dopustaju i puni oblik (On se je vratio). Sejmur pogresno: engl. semenki. se je u govoru se sliva use: On se vratio. Severnoatlantski pakt. severna Afrika. . Sencanin. seks-sop (crtica neobavezna): ne seksi-sop. nego "Ova se knjiga lako cita". Upotrebljava se uz licno ime (ser Vinston) iIi uz ime i prezime (ser Vinston CerCi!). Senta. Se je enklitika (up. serfer..ita". severnokorejski itd. ne seksipil.. bolje nego surf itd. Sen-Simon (fr. Severna Irska malo s kad je posredi sarno ddave iIi kontinenta: severna lija. sedam stotina. sekund i sekunda. secirati (les i s1. su) i stoga ne sme doCi na pocetak akcenatske celihe: umesto "Ovaj projekat. severni nat). osim. servis (PR dopusta iserviz u znacenju "gamitura istovrsnih predmeta"). sever: v. seksepilan. "Ovu se knjigu lako (. seoce i selce. i se je. nikada uz sarno prezime.

sizofrenija. -tor. CBS-a. . simpozijum i simpozij. dat. sh. shvatati i shvacati. dat. pravilno bi bilo jedino sieki. (u sahu) sicilijanka.159 Severnjaca (=Polarna zvezda). dat. sinocni (up. kod nas uobicajena transkripcija za ime grada. ne Sigumi. dat. Si-En-En. jc skracenica za srpskohrvatski. side (bolje nego ejds). sholastieki i skolastieki. Si-En-Ena iIi (sarno latinicom) CNN. shizofrenija: v. silicone . Sigorni (Sigourney). Silviov (razlikovati od: Silvije. ime). PR dopusta i sinocnji. sinagoga. nocni). Veliko S kad oznacava spomenik u Egiptu. V. Pod uticajem engleskog (gde je silicon . izuzetan. simultanci. NEBESKA TELA. Si-bi-Esa iIi (sarno latinicom) CBS. -sna. V.a pisanje velikim slovima. ne Silikonska. sintagma je grupa od dye iIi vise reci u medusobnoj gramatickoj vezi. Simoni. ne Sietl. sa Silviom. Sicilijanki. -iean. -ieki (ne sifilistiear). severo-severoistok. S-H i slicno. Kada je licno ime iIi prezime. sferni. sholastika i skolastika. ne svera i sl. Silicijumska dolina (centar elektronske industrije u Kalifomiji). Simonin. nema razloga i. severozapad. Si-Bi-Es. CNN-a. V. sfcra. jer imaju osobine etnicke zajednice). sinlagma Sik. Sicilijanka. Siki (veliko pocetno slovo. sifiliticar. sicilijanki i sicilijanci. silicijum-dioksiditd. ne silikonski. -io. izgovara Sidni. -sno. bolje nego simultanki. Pogresnoje pisatis/h. silicijum isilicij. Jugoslavija. sema. sfingi. -e (FRANCUSKG). bolje nego sfinks. Silicijumski Cip (u racunarima). bolje nego Simon: u promeni Simone. mada se u engl. sida. simultanka. Silvijev). Silvijem. Silvio. SILAZNI AKCENTI: v. sigurnostan. sinagogi. Sidnej. -oeni. treba svakako transkribovati Sidni. -dni. Sitl. Kao pridev u starnpi je upotrebljavano sikski i sikovski. sfinga. sholastiear (-ik) i skolastiear (-ik). severo-severozapad. fro Z. severoistok. shema. Sijetl (Seattle). dat.silikon) cesto se brka element silicijum sa silikonima (organska jedinjenja). televizija. Simona (Simone.silicijum.

Dalski. pravilan u rasudivanju). SIV. bolje nego skafander. Pilsudski. sivomaslinast: v. ne moze se praviti prisvojni pridev: ne Stravinskijeva muzika. autobuski . sisite. sisajte i sisi. Mekloski (McCloskey). Racki itd. Sinjska alka. SlV -a.profilakticki. itd. Siscanin. skaska. tip aviona): ne skajhouk. skafandra.operni. sisajuCi i sisuCi. skajhok (Skyhawk. Sizifov posao (veliko S). rede SlZlfovski iii sizifski posao (malo s). Od prezimena kao Stravinski. "uzreCica" i sl. U drugim slucajevima se i u Srbiji upotrebljavaju oba sufiksa.koji se tice logike. logican . skaski. -ski) i -ni (-an) upotrebljavaju se kao sufiksi opsteg znacenja za izvodenje prideva od imenica. Mekloskom. I -ski. -ski i -ni. Polanjski (Polanski). padeski i padezni. U poljskim prezimenima ispred -ski. mn. gen. -ski.praktican. sisati: sisam. bez razlike u znacenju. V. oni sisaju i sisem. sjutra je oblik iz juznih narecja. skalpel. Nema opsteg pravila 0 tome kad ce se upotrebiti jedan a kad drugi. dat. Musicki. sintaksicki (od sintaksa): bolje je sintakticki (kao praksa . "geslo". BOJE. ski-lift. Skenderbeg. dopusten pored obicnijegsutra. (-Cki. skafandar.autobusni. -anka.: logicki . sisacki. obalski i obalni. Mekloskiju. Skalfaro (ital. ita!. Franceski (Franceschi) menjaju se kao imena na -i: Mekloskija. dat. ne Mekloskog. oni sisu. Grodenjska (Grodzienska) itd. V.porezni itd. elipsa eliptican i sl. sklopci. -ski. -cki. Sisak.sinlaksicki 160 pogresno se upotrebljava umesto "izreka". Scalfaro) naglaseno je na prvom slogu.koji je u skladu s logikom. operski . nego sarno muzika Stravinskog. profilaksa . npr.jezicki. ne skalper.). Upotrebljava se i oblik s domacim nastavkom sintaksni. -ska dolazi nj (ne n): Bzezinjski (Brzezinski). -cki (u imenima). npr. SlV -u. skasci. Cesto se u srpskoj varijanti upotrebljava oblik na -ski a u hrvatskoj na -ni. poreski . Neslovenska prezimena kao eng!. obicnije nego Skender-beg. iii s izvesnom razlikom (npr. s jeseni. sisaj. .. Sirijus. sinjski alkar. sklopka. skafandera.

hi (hektolitar). HDZ. u ZTP-u itd. Nije pozeljno pisati agent CIE. Padezni nastavci. Jat. pripadnik Ete. skripta ima sarno mnozinu sr. Gevgelija. UNICEF. Pravopis predvida da se skracenice m. SKRACENICE nacinjene od pocetnih slova pisu se veliko: OUN. radi za CIA. gotovo sasvim nov. km. SKRACENICE MERA (metrickih jedinica). I (litar). obicno latinicom. uCim i::. Bitolj. ali: s kraja na kraj. SKRACENICE NA -a. Skotland jard (Scotland Yard). em. SAD. NASIN i sl. na geografskim kartama i s1. Gdeje to mogucno.). roda: Citam skripta (ne skriptu). gde je latinica neophodna radi razlikovanja). ne skorojevicski. ali se obicno smatra da je bolje sarno koncentrisati. ETA. usredsrediti. V. jer padezni nastavak nije deo skracenice i ne moze se pisati veIikim slovom. Tanjug (Telegrafska agen- skripta cijanoveJugoslavije). AVNOJ. U protivnom. . Koper treba pisati sarno tamo gde se sva strana imena navode u izvornom obliku (u redovima '/OZnje.161 skonccntrisati. iii upotrebiti isred njih neku zajednicku imenicu. mg. skoro sasvim nov dobro je kao i gotovo ceo svet. Sarno na ovaj drugi nacin pisu se skracenice koje sadrze vise od jednog slova pojedine reci. kao i pojedine skracenice. npr. s tajnim udruienjem IRA. mm. skoro igotovo podjednako su pravilni oblici: skoro ceo sat. ukoliko je skracenica promenljiva. skracenica mora ostati nepromenljiva. npr. npr. Bemus (Beogradske muzicke svecanosti) itd.vat. TA CKA U SKRACENICAMA. i sledece dye odrednice. Koparodomaceni su sh. Bitola. EZ.. dm. odn. pisu se malim slovima i odvajaju crticom: iz SPS-a. Jata itd. Nema opsteg resenja za padesku promenu skracenica kao sto su CIA. SPS. Skopljc. skorojevicki. JAT. npr. ANSA itd. skraja (sastavljeno po P). t(tona) i druge njima slicne pisu bez tacke. dogovor s Fifom. za ETU. agent CIA. NASA. IRA. FIFA. za organizaciju ETA. Izvorne oblike Skopje. sabrati itd.volt i W . Skracenice koje se izgovaraju kao posebne reci mogu se pisati i sarno pocetnim velikim slovom: Unicef. imenicima. ali i 6irilicom (osim za skracenice V . oblici imena ovih gradova i treba ih upotrebljavati uvek u srpskohrvatskom kontekstu. Unicefa. dkg. g. 0 pravilnosti ovog oblika misljenja strucnjaka se razilaze. kg. treba ih pisati sarno s pocetnim veIikim slovom. Dewlelija.

"Video sam cetrdeset petogodisnjaka". slomijen.. V: BOJE. oni slomiju. nalazim u skriptima (uobicajeno ali pogresno skriptama). slastan. 20-satni itd. iii imenice godisnjica. kulturno-umetn ieko (drustvo) itd. oni slome.pisu se sastavljeno bez crtice: knjiievnoteorijski (od knjiievna teorija). broj se moze pisati cifrom i posle njega staviti crtica (ne tacka)!: I7-godi. SLOVENSKI GENITIV: v. narodnooslobodilacki itd. nedeljni itd.faljem (ne siljem). politika u drustvu). slati. -sna. SLOVENSKI. zapadnonemacki (od Zapadno Nemacko) . sladostrastan. Za pisanje slovima. slavenski. . tridesetsestoeasovni itd. slomiS:.fnjica. unosilo je razmak na neodgovarajucem mestu. Ranije pisanje (po P 60) dvadeset petogodisnji i sl. Ne treba pisati 25-togodi. Spoj dvaju prideva pise se s crticom ako svaki od njih zadrzava prvobitnu vrednost i ako slozenica oznacava ravnopravan odnos iii vezu medu njima: rusko-engleski (recnik).. -sna. industrijsko-stoearski (kraj).!J. dnevlli. s leda. skroz-naskroz. U nekim slucajevima tesko je odrcditi koliko su dva pojma medusobno povezana. -sno. ne s leva. slomiti se menja kao lomiti: slomim. Ako izrazavaju jedinstven pojam-prvenstveno u onim slozenicama koje se mogu izvesti od imenice s pridevom . dvadesetpetogodisnji. I8-tomeseeni i sl. iransko-iracki (rat). socijaldemokratski (od socijalna demokratija). pa bi se moglo braniti npr. U Hrvatskoj se za prvi pojam kaze Slaven. a slovenaeki od Slovenac iii Slovenija. pogresno je slomijem. 25-godisnjica. politicki (premadrustvena politika. slamka. npr. SLOZENI PRIDEVI. slomljen. Kada priJevi go di. slovenski je od Sloven. sledeCi: ijek. USTANOVE. slijedeei i sljedeCi.OJIel. SLOZENICE S BROJEM. GENITIV. a moglo je dovesti i do nesporazuma (npr. dok slovenski znaci slovenacki. "Slavi se dvadeset petogodisnjica").skroz-naskroz 162 skripata. dat. -sno. u P (tacka 60 c) prihvacen je davnasnji predlog strucnjaka da se pise sastavljeno. godisnjak grade slozenicu s brojem na prvom mestu. sleva.mja). sladoledfij a (cml. SKUPOVI: v. slamci. eetrdesettrogodisnjak.. slomijes.~nji. i pisanje drustveno-po!iticki (drustveni i politicki) i drustveno . meseCni. I8-meseeni. . 40-godisnjak.fnj i.

mn. ponizan". sluzi i slll::i. snajper je naziv za strelca.163 S obzirom na SLOZENICE S BROJEM. zahtevajuCi da se kaze . aga. vojno-. moracerna. smreki. kao sto (to) biva u Irskoj" i sl. Smrt Smail-age Cengic(/ (naslov). bez obzira. IMENICE MUSKOG RODA NA -(/. koji udostojava (nekoga svojom paznjom). -neti. mn. snajka. mn. snaha. Oblici snaja. kao sto je to slucaj u Irskoj". sobom (zamenica) moze imati i znacenj e sa sobom. snahdijem. snasa dopusteni su u familijamom govoru. smeran. Normativni prirucnici obicno zabranjuju spoj . Umesto jednog i drugog maze se upotrebiti buduCi da. snabdevenost (stanje) treba razlikovati od snabdevanja (procesa): ne "u proteklom periodu snabdevcnost je bila redovna" nego " . smesa i smesa (ijck. nepovoljno): pise se odvojeno prema P. snabdjeti): stanJI recnici davali su sadasnje vreme snahdim.I' obzirom na to sto.\:. snahin. snek-bar. s nogu. pokroviteljski". snabdi{ oni snabde. "Kod nas to nije slucaj". s obzirom na (neSto). "Mogu se sukobiti dye struje.ti sobom i sl. Smail-aga Cengic. snabdiju). kao reCi odmila. retko solni. Jezikoslovci nerado gJedaju na upotrebu ove imenice s glagolom hiti. slusalac (ne slusaoe).snabdevanje je bilo rcdovno". sluzavka. U stvarnosti se gotovo uvek upotrebljavaju obJici snahdem. vodi. "Kod nas to nije tako". Smatra se da je bolje: "Je Ii i s tobom bilo tako?".). slucaj. V...\:alaea.wbom. U novije vreme steklo je i znacenje "usluzan. gen. V. smreka. sluga.. dat. so: pridev soni. snishodljiv znaCi u prvom rcdu "koji gleda s visine. s neruke (=nezgodno. . kao u primerima "Je Ii i s tobom bio taj slucaj?". Pogresno jesnajperom nazivati oruZje. ne obzirom na (nesto). slu. Up. oblik: ckavski je smejuljiti se.\:aoei. smijuljiti se je ijek. snabdeti (ijek.. kao u izrazima nositi ." itd. oni snahdeju (ijck. smjesa). slllzavki. snabdeS. sluzavki. srpskohrvatski. slugu. sneti: v. smjesa. njegovo oruzje je snajperska puska. gen. " . snasi (rcdc snahi). suvisan je oblik snajperista. snahdije... slll.I' ob::irom da ("S obzirom da nisu svi dosli. dat.

CRTICA 4). ULICE.) umesto: natrij(um). Sokolac (kod Sarajeva). spomen-ploca. spoljnotrgovinski. spasim. sOllJu!zjski. onspasi. oni spase. spektrograf. spavaCica (zena koja spava). i fr. Sofija: Sofijae.) izgovara se Soza.: ne spektogralitd. Soko-grad. spasao. Somalac (stanovnik Somalije). solo instrument i sl. spektroskop itd. spomen-muzej. spavacica (spavaca kosulja). Somalka. spletki. soni (marka). spasila. spojki i spojci. Ukoliko bi se prihvatio oblik spasiti. soldateska: kao groteska (v. bista ide s genitivom (bista Dositeja Obradovica). kao i domaci sinonim poprsje. spomenik ide s dativom: spomenik Neznanomjunaku. Sokobanja. spasio. to). bolje nego Soras. po americkom izgovoru). Soros. SOfljski. SOS iIi S. onispasu. spomen-dan itd. itd. . mn.S. -ijka. spletaka. Solunac iii Solunjanin (gradanin Soluna).socio- 164 mu svakako dati prednost nad oblikomspasiti. solunac (borae sa Solunskog franta). Solovjov (rusko prezime). spojki.I' pocetka na kraj. spektmgrafija. spomenik Dositejll Ohradovicu bolje je nego . spomenik Dositeja Ohradoviixi. gen. on spase. somalski. spasti. spasen tradieionalan je u Srbiji i treba . sokobanjski. moral a bi se priznati i glagolska imenieaspasenje (umestospasenje) i nesvrseni glagol spasavati (urn. socio. mn. Oblik spasti. solo: solo pevanje.\jJomenil( Neznanogjunaka. spasem. Soni (Sony. sodijum pogresno (obicno u prevodirna sa eng!. spocetka (prema P sastavljeno) u znacenju "isprva".sastavljeno: sociokulturni i sl. spojka. spasen. (eliiea nije potrebna: v. Sokrat: sokratski i sokratovski. Naprotiv. fabrika). Sousa (pOli.: v. ne Somalijae. mada za njih nema potvrde u recnieima. dat. spekulacija.O. Sokoea. u Sokoeu. dat. Soros. spletka. Solunski front: veliko S (v. spekulacija. spoljnopoliticki. Sofijka. spasavati). soda-voda. front). SPOMENICI: v. spoljni i spoljnji. spasla. gen. ne Solovjev. ali krenuo je s pocetka. Dzordz (George Soms.

sprovesti. USTANOVE. U istom znacenju upotrebljava se. mada se dopusta i sraskida.. Petnaeste Ljubicevske konjicke igre. srpskohrvatski srednjo-: srednjovekovni. KLUBOVI. s rask. sretaka. U naucnoj upotrebi i da1je se dvocIani naziv jezika smatra najtacnijim. rejormu is!. i provesti (provoditi). dat.). Prema Zakonu o sluzbenoj upotrebi jezika i pisama (1991) "u Republici Srbiji u . srcdisnji i sredisni. Olimpijske igre. Srednji istok. SPORTSKA DRUSTVA (IMENA): v. srijemski. srednjotehnicki.165 s pomocu ipomotu (v. Srednja Amerika (ali malo s kad nije rec 0 posebnoj geografsko-istorijskoj ce1ini: srednja A::ija. sporazumeti se: kao razumeti (v. to). Srpska pravoslavna crkva: v. SPORTSKA TAKMICENJA. Rijeka i u ekavskim tekstovima). srccka. odvojeno po P. izmene. Osijek. Sredozem1je. s proleca. gen. Druga srpska liga. srednjoskolski. Srijemac.'iti. CRKVE. odluku.srednjoistocni. srednja Dalmacija itd. Sremski Karlovci. npr. s tim sto se koristi i naziv srpski kao njegov krab oblik (takva praksa je bila i pre Novosadskog dogovora iz 1954). sprovoditi imaju i znacenje izvri:. Srednje. Srednja Evropa. ali: Sremica (zbog kratkog vokala posIe sr).). Sredozemno more.front). manifestacije itd. srednjoprugas itd. Mlindijal. pretezno u hrvatskoj varijanti. to). mn. Kup sampiona. srecki. Sremski front (veliko S: v. a posebno u izrazu sprovesti (sprovoditi) /I delo. srednjerazvijen (iIi srednje razvijen) itd. srednjobosanski.samo kad oznacava stepen iii kolicinu (tj. srpskohrvatski (sastavljeno kao naziv jezika. sprovesti mere. ali: srpsko-hrvatski odnosi. kao i lige i druga udruzenja k1ubova pisu se vetikim pocetnim slovom prve reci: Prvenstvo sveta u kosarci. Prva liga. ostvariti. Srpska akademija nauka i umetnosti: v. srpsko-hrvatski sukob is!.. tumiri. srednjoamericki itd. Turnir lwndidata.. Srem. Cetvrta kvalifikaciona grupa Evropskog jitdbalskog prvenstva itd. Sremska Mitrovica (jer se u imenima naselja zadrzava lokalni izgovor: up.da (nije s raskida = voljanje). tamo gde se moze javiti i "nisko-" iIi "visoko-"): srednjeproduktivan. srednjeradioaktivan. U ijekavskim tekstovima pisace se Srijem.

mn. ekavski ili ijekavski. naziva i srpskim jezikom". -anka.sastavljeno u slozenicama: staroengleski. srpstvo (pripadnost.. starosedelaca. Stara planina. Ne valja. dat. stega. stereo." (umesto: smatra se da. Stejt department (State Department). koji se. sluzbenoj je upotrebi srpskohrvatski jezik. Dzon (John Steinbeck). Stari grad (gradska cetvrt.). stezi. pitati "Koliko si star'?" (umesto "Koliko ti je godina".. starjeti). "stav je glavnog odbora da se ne odugovlaCi" (umesto: glavni odbor smatra da ne treba odugovlaCiti) i sl. Starigradanin. stjuardesa: m. to). starokatolik itd. Ne treba ovu imenicu upotrebljavati umesto imenice misljenje. rnn. stariti i stareti (ijek. staralac (ne staraoc). Stajnbek. U Ustavu Republike Srbije pominje se sarno termin srpskohrvatski jezik. starost od sest meseci i sl. stiskati: menja se kao pritiskati (v. kada predstavlja srpski jezicki izraz. "Tridesct mi je godina"). reseno je da itd. Stari zavet. saraoci. neo necemu. stambeni. v. starosedeoci. staklenci.srpstvo 166 grad (ispod Velebita). iz Starigrada. dat. staklenka. godine starosti. Stari Sloveni (veliko S u obe reCi. -anka. osobina). Stara Pazova. Srpstvo (srpski narod). buduci da se normalno kaze doba starosti. Stari- . oblik je stjuard (ne stjuart). medutim. Starogradanin. iz Starog Grada. star. stani-pani. ne stanbeni. staralaca. stadijum i stadij. stari vek. starosedelac (ne starosedeoc). Izrazi kao dete staro sest meseci nisu pogresni. premaP 60). staY premanecemu. Stari svet (nasuprot Novom svetu. konferencijaski jezik spadaju konstrukcije "zauzet je stav. s tim(e). opstina).) iIi odvojeno. to). "Koliko imas godina?") niti odgovarati "Star sam 30 godina" (um. "Imam 30 godina". staro. Stari Grad (na Hvaru).s crticom (stereo-snimak. bolje nego Stajnbek. stereo-uredaj itd. u los. stakalce i stakaoce.

strepio. stolca i stoca. ne streja. strasno. i odrednice severni. ostrugati. istok. ne stranki. strepeeu. s ovu strallu (pored obicnijeg s one strane. stress) znaCi napetost. Imenice sever. -stni: glas t se cuva u pridevima od stranih osnova. streha. stotinka (stoti deo). CRTICA UZ IMENA. Strejsend ne nego Strajsend. strina-Zorin itd.: v. jug. Danicica i drugih dobrih pisaca proslog i naseg veka. mn. stoicizam (sve bezj). stoicki. masni (masna. npr. izgovoru). opterecenje. kontrastni. Bliski istok. stoni. stranki i stranci kad se odnosi na coveka (posetioca u ustanovi). "Istok i Zapad su postigli sporazum". stotinarka. stres (eng\. masno). gen. -eta. strici i ostriCi povode se za glagolima slicnog znacenjastrugati. stolac. iz Stoca. -arki. juini itd. strategijski i strateski znace isto. stranaka. dat. Ijek. zapad pisu se velikim pocetnim slovom ako su uzete "u znacenju naroda koji onde five" (P striCi 60). stonoga. Daleki istok. severoistok. u Stocu. dat.: strepjeti. Gen. s ove strane) nisu pogresni: nalaze se kod Vuka. SLOZENICE S BROJEM stoput i sto puta. gen. strana: oblici s onu stranu. strepeo. pod uticajem nasih reci. strina: strina Zora. V. stresi. strepim. npr. stojccke i stojeeki. strepjeeu (strepjet eu). dat. Srednji istok. robustni. bolje nego Stokholm (po nem. obicnije nego stolni. stranputica. Barbra. STRANE SVETA. stotinak. strastan. upotrebljava u znacenju "potres" ili "udar". Stokholm (Stockholm). dok u domaCim pridevima ispada ispred n: mastan. pogresno se ponekad. retko stotinjak (priblifno sto). strepeti (ne strepiti). holestan. . bolesni itd. strasna. napor. azbestni. -ci i -ki. "Rat Severa i Juga u Americi trajao je cetiri godine". -arci i -arki. mn. ne Barbara (Barbra Streisand). mn. Stolac (u Hercegovini).167 -stkinja: v. (ili sve bez crtice): v. Divlji zapad imaju veliko slovo samo u prvoj reCi. protestni. "odnosi Sever-Jug". stonozi. strepjela. ali strina-Zore. stranka: dat. samo stranci u smislu politicke partije. stopedesetogodisnji is\. -ki. stoik. dat. -kinja.

rnn. studija (naueni rad i sl. u . Midhat. instrumentalstudiom. "Medu zemljama koje su uspele da izmaknu ovoj krizi su Austrija i Danska" . striptiz. gde se misli na eJemente drustva.su ravnopravni prefiksi (saborae = suborae. instrumental studijonz. strukiran i teliran (0 kosuJjama). su.. drustvene snage.u Hrvatskoj. pa se cesto cuju obJici (o)strigati. sto znaei da se ne sme upotrebljavati bez naslanjanja na prethodnu naglasenu ree. stvaralaea. striptizeta i striptizerka.ispred bezvuenog suglasnika postaje sup-: suptropski. (o)stri::ite: umesto toga gramatike dopustaju sarno (o)striCi. se ne upotrebljava. imperativ (o)striii.)..).treba: povllceni su iz prodaje. jeziku." .i sa. trpni (o)striien.stripliz J68 mn. na pojedince i organizacije itd. (o)strizi. mn. sllpkultura. ali neke reei imaju samo sa. najstroii. struktura se moze eesto zameniti nasim reeima sastav. Studio (umetnicka radna prostorija). npr. mn. ne najstrozije zabranjeno nego najstroie zabranjeno. . saigrac = slligrac. najstroiiji. studentski. strozi. studije (takode u znaeenju "studiranje"). Studij (proueavanje).: "Navedeni podaci. stvaralac (ne stvaraoe). stvaraoei. striguCi.. supkutani.. Ne valja upotrebJjavati ovu ree u znaeenju sastavnog deJa iii jedinice.u obe varijante (saialjevati) a neke sarno su. to). Studentski trg. saosecati = suoseeati itd. V. (o)strigla. striiuCi. Radni pridev je (o)strigao. subjekt i subjekat. SlipStandardni.je obienije u Srbiji a su.). prestruktuirati.(sugradanin). studiji (m.) iIi studija (sr. Subhija: v.treba: jesu Austrija i Danska. struktuirati pogresno urn.treba: najbolji su dokaz. "U dogovoru su ueestvovale sve drustvene strukture". (o)strizite. kao ije (v. strukturirati (iii strukturisati). instrumentaJstudijem. su je enklitika. su najbolji dokaz. Pogresno je npr. ustrojstvo iii grada. Studentski park. (o)striiena. ne stro::iji. oni ostriiu. rekao je u diskusiji Marie. savremen = suvremen. sklop. Cuva se u reCi subpolaran (koji se graniCi s polamom oblascu). lose kovanice iz trgovaekog recnika. sub. stroncijum i stroneij. nedopustive u knjiz. oni ostrigu."Svi lekovi koji se nalaze na ovom i na prethodnim spiskovima su povueeni iz prodaje" . sa.

sumfJor-dioksid.ja bezim u hlad" i u figurativnoj upotrebi ("sunce mojc") bolje je malo pocetno slovo. bolje nego svastiCin. svaka tri meseea. svecera ili sveeeri (predvece). to). "Mnogi naucnici sumnjaju da se u peCini kriju znacajna arheoloska blaga" i sl. sveti. supstanc(ij)a: v. . sve (ne svo). odvojeno kao nepromenljivi pridev (. svastiei. supkultura (ne subk-).~premila nam je super veceru. suncc: s velikim S pise se kao naziv odredenog nebeskog tela: "Zemlja se okrccc oko Sunca". super. recenice treba drukCije fonnulisati: "Nije bilo razloga da se sumnjici nocni cuvar". svako malo (um. sumnjati. suhomesnat (suvomesnat): tacnije bi bilo suhomesni (suvomesni). bolje negosumpor-vodonik (up. . gen. hlorovodonik). surutki. surutka. bolje nego svakodnevniea. suea. superrealisticki itd.svaki cas.sastavljeno: sllpersila. suptropski (ne subt-). Sueeki kanal. svaki sat i po. SVECI: v. svake dve nedelje. v. u recenical11a kao "Nije bilo razloga da se sumnja u krivicu noenog cuvara". -nea. . super i obican benzin). dat. sukanja. suprotstaviti. cesto i sl. Vee prel11a tome da Ii je stvarni smisao pozitivan ili negativan. dat. supstandardni (ne subs-)..) nije preporuClj ivo u knjiz. sudaea. Oblik "svakih" se upotrebljava tek od broja pet navise: svakih pet sati itd. jeziku. Suce. svastika.cil11 izade. susetka. gen. V. svakodnevica (ili svakidasnjiea). mn. susetki. U ncodrcdcnim slucajevima.169 svcccra sudac. sllperrevi::ija. prema P. svastikin. kao "Na planini sija sunce". odnosno "Krivica nocnog cuvara bila je van sumnje" i sl. svaki treba da se slaze s brojem koji mu sledi: svako pola sata. susetki. mesee. vokativ suce. s crticom uz imena (wper-Nemae). surf itd. sav. Up. takode i imenicki (po. HEMIJSKA JEDINJENJA. mn.weeki.~to je litar sllpera?).: bolje serf(v. Ovaj glagol moze biti uzrok dvosmislenosti.wei. mn. suknja. dat. ali neka daleka sunca (=zvezde) i sedim na suneu (na Suncevoj svetlosti). sumporovodonik. supermoderan. "Ne podnosim sunce .

jeziku. svici.u nazivirna boja: v. mn. svezaka (sarno u znacenju toma iIi broja casopisa). oblik je svjetlo. svici. dat. pre svega u govornom jeziku (Upali svetlo is!. Sveti Petar na Limu. Ovo pravilo se samo delimicno primenjuje u J. gde se i na. "Radi va.). mn. spoj. kao vrsta reci. svitac. sl'ezaka: danas retko sl'ezak. svetost je papska titula: Vasa svetosti. mn. i.jer i dr. svctJo kao imeniea. svc u svemu: izraz definitivno ustaljen u knjiz. Za izraze kaoSveta trojica v. svetite(jki. svetitelj ka. Sl'ctlo. svitaca. a. iii.) pise se malim sloyom kad se odnosi na coveka (sveti Marko. sveti(jci. ako. letovanje u Svetom Stefanu). lieu mnozine. BOJE. ali svijetlo kao pridev (npr. svitaka. svcti (skraceno sv. . danas se zove veznik (vezniei su npr. iivot svetog Save) a velikim kad oznacava praznik. svctiljka.svcicdnako 170 sveza iii svczica. u odredenim konstrukeijama dopusteno je svoj i kad se ne odnosi na subjekat: svejednako (=stalno). rasveta. vas mogu odnositi na subjekat: "Svi mi znamo snagu i velicinu nase zemlje". njegov. neopravdano osudivan kao germanizam. sveska: gen. sviju (gen. mn. i 2. svesci.~e bezbednosti sedite sto dalj e od prozora". da. Svevisnji. svoj se odnosi na subjekat receniee: "Milan parkira blizu svoje kuce" ("blizu njegove kuee" odnosilo bi se na kueu nekog drugog coveka).) nije pogresno. Sveto pismo. Sveta gora. BOZANSTVA. U starijem jeziku sveza moze znaciti i veza. njen. sav. nego. V. S druge strane. sveska. sveska. od sav) danas uglavnom zastarelo iIi pokrajinski.~. svitak. osvet(jenje. ali. vas. svo: v. BOZANSTVA. ali za preeiznost izrazavanja cesto je pogodnijesvetlost odn. erkvu ili geografsko ime (na Svetog Nikolu. pored obicnijeg svih. Sveto trojstvo. svezak v. njihov primenjeno na subjekat da bi se izbegla dvosmislenost: "Knj izevniei su sa zanimanjem saslusali sud uglednog gosta 0 njihovom stvaralastvu" (svom bi se mogao shvatiti kao da je gost govorio 0 sopstvenim delima). odn. jedno svijetlo mjesto). dat. Njegova svetost. I u treeem lieu neki put se mora upotrebiti njegov. Sveta trojica: v. Ijek. au gramatickoj terminologiji moze oznacavati izraz od dvej u iIi vise reCi. mn. gen.

"raditi nesto u svoje vreme". svrsctak s vremenom (bolje) i vremenom (v. to). . svrsetak. svracji (bolje) i svraciji. svrsi. svraka. rnn.171 "staviti svaku svar nasvoje mesto". dat. "dati svakom svoje". dat. svrha. "nazvati svakogasvojim imenom". svrseci. svraki.

sampita. posto je rec engleska (cherry brandy . sarki (obicnije negosarci. sestogodisnji (=6-godisnji). sarolik. Sarno oblik sema upotrebljava se u srnislu tehnickih naclia. sarplaninac (pas). SUa (engl. seri-brendi (s crticorn prerna PR). sarka. Sarac (irne konja). dat. vrsta rnitraljeza). kako je u PR). Serbur (Cherbourg). ne .v S sajka. jos tacnije bi bilo ceri-brendi. sapka. Sarulja (irne krave). sarplaninski. sega. . dat. sema. dat. sevrsnuti se.liker od tresanja).sematski.~nji (= 600-godisnji). Drugo je seri. Sar-planina. sesthiljaditi. to). Sarov (irne psa).sibenski (retko sibenicki). sapci i sapki. sheny od spanskog Jerez). dat. . seststo (=sest stotina). sematizovati. Sheila). sarov (saren pas). Saronja (irne vola). Sat el Arab. -canka. Sibencanin. ne Sejla. Sibenik. vrsta vina (engl. serburski (ne serburSki). ne nego Sila (v. ne Scecin. sajci. brae (saren konj. Sejla. bronja (saren vo). Seetin (Szczecin). seststogodi. obicnije nego shema itd. sarulja (sarena krava).~arenolik. seststoti pisu se sastst (rnada se tako ne izgovaraju) da bi se razlikovali od oblika broja 6: sesto.~egi. sest hUjada. samralna.

siti: . pogresno transkribovano umesto Slonsk). mn. h. npr. §ijmo. siski. dat. V. dat.praski. Melburn. skovani po ugledu na nemacki. sipaka i .I:io-mi-ga-Dura). Up. ne . skrga. -iear. obicnije nego shizoji-enija itd. Furlanija. teksaski (bolje nego teksaski). Zavrsetak -shire u nazivima eng!. dat.osteCki (ne asteski). Sieska iii Slezija je nas tradicionalni naziv za pokrajinu na jugozapadu Poljske i severu Cehoslovacke: pridev sleski. . gen. kupre§ki (pored kupreski. -ican. Skotlandanka. PRED- skoljka. Vlahvlaski. veldki (u PR 60 kao pridevi od Vis odnosno Veles). skorpija. od Kupres u PR). Ako zavrsnomk prethodi vokal. koji se ne moze upotrebiti za ceski deo pokrajine niti za ranija istorijska razdobIja. mn. Skotska: Skot.I:ij. sisarka. gen. obicnije nego skorpija (PR bez razloga zabranjuje prvi oblik). gen. . Kanton. g iIi na k kome prethodi jos jedan suglasnik: kieoskieo. -ski: ovaj nastavak se javlja umesto nastavka -ski ako se osnova zavrsava na S. siski i sisaka. vrbaski (bolje nego vrbaski). sisarki. .\:ipki. mn. getingenski.l:ki. kantonski. skrgi. v.\:impanza (ovaj drugi oblik narocito u mnozini: afrieke sil1lpanze). ZAPOVEDNI NACIN. gen. skoljei.Iupei ~ lupeski. SKOLSKI PREDMETI: MET! (SKOLSKI). ali se javlja i-ski: sljaka viski. dat. sisarei. Sasvim je pogresno upotrebljavati nastavak -ski za imena sa zavrsetkomrilin. Prog . melburnski. siska. sipka.I:korpion (oruzje). kao u eirkuski. driava u okviru SAD. sijte. pokraj ina izgovara se sir. sizofrcnija. dat. tonkinski.173 simpanzo iii . Skotkinja. skoljaka i skoljki. odeski.\:ajr: Jorksir (Yorkshire). Tonkin. Devonsir (Devonshire). Za osnove sa zavrsetkom s ili z nema odredenih pravila: cesci je nastavak -ski. . slj aka. nastavak ce biti -eki: Astek . i. Nisu preporucljivi oblici Skotlandanin. vitdki itd. U stampi se poslednjih godina uobicajio oblik Sljonsk (prema poljskom.1:ljad . Getingen itd. sio mi ga Dura (po P bolje nego s crticama. kavkaski. Njujork ~ njujodki. sipci. Dorsetsir (Dorsetshire) itd. dat.l:erburski. mn.: njihovi pridevi glase iskljucivo. tuniski. -sir. Serbur. Tako i Nju Hempsir (New Hampshire).

sperploca. razl11atranje. Strbac. stipam. stono kaiu itd. stajerac (malo konja). Cejlonjanin. bolje nego sorc: mn. sto ida: v. sofersajbna neknjizevno. dat. dat. spanac: po P l11alim slovom u znacenju "ucesnik gradanskog rata u Spaniji". stuka. dat. ali je oblik sa. stuki. sto god i stogod: v. pored svega). po al11erickom izgovoru ovog preZlmena. sou.~t()no . V.sljuka 174 Sri Lanka: tacnije je Sri Lanka (. Dzordz Bernard So (George Bernard Shaw). bolje nego Bernard So. stipati.~ obicniji II znacenju "trgovina u ciIju sticanja vel ike dobiti" (up. dat. sto Ii. So (Shcfw) .~tono rei'.~oll-biznis. danas retko stip/jem. stiplju. .WpljuCi. da. srnin!d. oni stipaju.(v. stab. a oblik sa s u znacenju "nagadanje. sri!ancanski (. Strpcev. sljuka. s kad oznacava vrstll Stajnbek (Steinbeck): bolje Stajnbek. stono: . sortsevi i (retko) sortsovi. cak. (Ali: "Sta vise da kazem?"). sparkasa (bolje: stedna kasica odnosno stedionica). dat. strajkbreher. Son (Sean. cej!onski. teoretisanje" (up. Stipaljka. soumen. spe!w!ant). to). stano rece. staci. spekulisati (-irati) mogu il11ati isto znacenje. stipaljci. skeceva itd. stipaljki. baleta. stipaju!:i. sorts. stavise (=cak.~ri je indijski izgovor).) treba jc nazvati koncert a ne SOli.~ri-). sukun-: bolje cukun. rekose. jezika): ne Sin. spekulacija. to). strajkbrelzerski. sminka. Stokholm: bolje Stokholm (v. . Srilancanin (Sri-). Slozenice: . Jitabni iii stapski. anglicizal11 s Cijom se upotrebom preteruje: ako priredba sadrzi samo muzicke tacke jednog izvodaca (bez gostiju. sljuki. staka. U geografskom sl11islu (za razliku od politickog) moze se i dalje upotrebljavati ime Cejlon. ne Sou. spekulisati (-irati) i speku!acija. pridev speku!ativan koji se tice razmisljanja). irsko ime cesto u zemljama eng!. gen. vetrobransko stak!o iii prednje stak!o. Strpca. treba reci vetrobran. mn. god.

.I"umadinski. danas obicnije nego . §utevi. CRTICA 3). §upljiji. supalj. sut: §utom.175 sut sumadijski. §und roman i sl. naj§upljiji. (neobavezna crtica: v. sund Iiteratura. §utovi (bo1je) i §utem. §unki. sunka. dat.

(v. (i slicno). U nekim slucajevima dvoclani iii troclani izraz pise se samo s j ednom tackom na kraju: tj. (2) u titulama dr (doktor). km. kg itd. (3) u skracenieama od velikih pocetnih slova (uz poneki izuzetak kao M. Tacka se izostavIja ako neposredno posle rednog broja dolazi jos neki znak interpunkeije (zarez. pogotovu za imeniee s dvosloznom osnovom: at/eta. i dr. TACKA UZ CIFRE. tacki (ne tacci). tzv.850. demokrat. redu. (i tako daIje). diplomat. Mnozina je LI danasnjemjeziku gotovo uvek na -i: arhitekti. u matelllatiei se to cini praznim prostorom (belinom). Tacka se ne pise u sledecim slucajevima: (1) u skracenieama m. poeta. (dinara). (nove ere iii nase ere). . rada grckog porekla kao arhitekt. mesto u 17. TACKA U SKRACENICAMA. (vidi). tacka gledista: bolje samog/ediste iii stanoviste.g.). -ist(a). tacka. juna 1944. esteta i s1. npr. Skracenje reci belezi se tackom u oblieima kao v. pred. npr. V.72]. mogu imati i oblike arhitekta. god. hI'. diplomata itd. godine itcl. i sl.N.000. (i drugo). zagrada).e. 5 721. itd. Kad se u pisanju viseeifrenih brojeva odvajaju grupe od po tri eifre. (gospodin).s-ednik SAD. gaa (gospoda).P. np': (na primer). 32. Izvan strucnih tekstova obicnije je i prakticnije odvajanje tackom: 5. n. Tackom posle arapske ei fre oznacava se redni broj: 40. 32 850 000 itd. Ni tacko111 ni belinom ne razdvajaju se cetvoroeiheni brojevi koji znace godine. (broj). (to jest). itd. (takozvani). Ovi duzi obliei danas su obicniji. mr (magistar). SKRACENICE MERA). U slozenieama kao 30-godisnji. din.T -t i -tao Imeniee m. erta. patriot itd. gaica (gospodiea). l =mesto pecata] i N. 12-mesecni pise se ertiea a ne tacka. (godina). 6.

EVROPA. taksija. DATUM!). otpaci. to). otpadci itd. Tanganjika. taksi.u tajgi. talac. talijanski upotrebljavano je i u Srbiji do II svetskog rata. vojnicki hleb). talent i talenat. tajga. Tanzanija. talaca. izdaci. Tantalove muke. Tausend. VANEVROPSKE ZEMLlE. Barton.15 itd. uobicajena transkripcija za eng!.). (crtica nije obavezna. mn. na Tahitiju (ne na Tahitima). u Tajlandu (ne "na Tajlandu". -an. tamo-amo. Posle rimskih brojki ne stavlja se tacka (pa ni kad oznacavaju mesece: v. nije dobro tapacirati. Tajland. taksiji. BOlE. tamno-: V. Tamer.. Talijan. Lahar. tanga (sr. to). ne Tagore: e se javlja sumo u eng!. taksi stanica itd. Up. Tacka se pise izmedu broja sati i minuta.30. odeljaka i 51. Turner. ne trenutci. i 31. pa se zamenjuju sa Italijan.). sa Tahitija.. ne taoc. UVOD. kada se broj i naslov nalaze u istom redu. taksi safer. poceci. takozvani: skracenica tzv. taoc ne nego talac (v. gubici. 9. tamtam. osim u naslovima poglavlja. . mn. jer je ona od broja odvojena belinom.. (godina naftne krizer'. Talijanka. Up. pregraci itd.11.: 1. zadaci. italijanski. tapecirati. Tagor (Rabindranat). 22. mn. Talmud. -anka. II. tain (vojnicka hrana. Danas se ti oblici osecaju kao zastareli iIi hrvatski. U rnnozini imenica na -tak i dak (s nepostojanima) glastse gubi ispred c: trenuci. 9. to ne vazi za pocetnu zagradu. CRTICA 3). npr.pansko nasleae (17011714). Tahiti. Haiti. strani. tanzanijski. 15. talibani (pokret u Avganistanu). Tanzanac. tamneti: kao potamneti (v. tapeciran (kao tapet). npr.1983. u Tanganjiki i TanganjiCl.177 Taunzcnd rat za f. Taunzend (Townsend): ne Taunsend. taj: v. tanzanski. ne Tanzanijac. tango (m. npr. ova). takoreci (sastavljeno po P). v. primedbe na 3. transkripciji i ne izgovara se. taoci. III. Up. -tak. jer nije ostrvo). Ne sme sc u tim oznakama upotrebljavati zarez. . tacnije bi bilo Temer. tajmaut iIi tajm-aut.

temperament i temperamenat.) sasvimjc ispravan sklop. ne tereijalan. nema potrebe da se zamenjuje sa "pored telefona" i sl. ti: prema P. tikta(:em (bolje nego tiktakcem). tehnobirokratski itd. ali s tet(k)a-Zorom. tevtonski i Teuton itd.sastavljeno: telekomunikaeije. Akcent televizija (dugosilazni na vi) smatra se nepravilnim iz istih razloga kao i Jugosltzvija (v. Tebi.sastavljeno: termoelektrana. Tetovac. i besmislcno je zamenjivati ga oblikom 0 temi. tempera: tempera boje (crtica nije potrebna). tetrapak. tema. Tcksas (Texas). Tcncrifc i Tenerifa. mn. tibingenski. autorska odstupanja" i ne regulise se opstim pravilirna. tihookeanski iii paeificki. Spoj na temu niposto nije "nepravilan". na Terazijama: ne "izgled nekadasnjeg Terazija" nego nekadasnjih Terazija. tetki. telcvizija: akcentje kratkouzlazni na Ie iii dugouzlazni na vi. tetovski. Tevton (Tevtonac). tet(k)a-Zorin itd. tercijaran. Gde je mogucno. tetka. ali to spada u "licna. teksaski (bolje nego teksaski: v. TITULE i oznake zanimanja pisu se malim slovom: inienjer Matic. "Ija bihnesto dodao povodom toga" (umesto: dodao na tu temu) i sl. tika-taka. bolje nego na Tel1erifama. termodinamika itd. najbolje je potpuno izbeCi rec tema: "Pisao je 0 savremenom iivotu" (bolje nego: 0 temama iz savremenog iivota). -ovka. prof . -ski). Tobom) i Tvoj kao izraz postovanja. kako se ponekad tvrdi. (iii sve bez cliice: v. telcfon: na telefonu (Ko je na telefonu? Ostanite na telefonu i sl. CRTICA UZ IMENA). teorijski i teoretski. gen. -anka. tetovae (pasulj). teorizirati (-izovati). ne tibingenski. tiktakati. mogucno je pisanje velikim slovom Ti (Tebe. termo. Teksasanin. tik-tak. tele. teledirigovan itd. tet(k)a Zora. tetaka. Tetovo. teoreticar. dat.sastavljeno: tehnomenadiel.tchno- 178 tchno. Tcrazijc. tip-top. Tihi okean iii Pacifik. Tibingen (Tubingen). pogresno na Tenerijima. to). na Teneriji. termonuklearni.

pripoveci.\:anin. a posebno "hvala na eestitki ". to jest: skraceno tj. Izuzetak je bitka. dativ i lokativ zavrsavaju se po pravilu sarno na -tki: tetki. i slicne pisu se malim slovom.) pa ni za one koje se obicno vezuju same za jednu licnost.179 tolcranlan Ka.) odbacena je u noyom Pravopisu. II krleci (ali i zagonetki itd. Skracenice dr. Njegova svetost patrijarh po pravilu se pisu velikim slovom prve reci. tkd i cern. -anka. dok fonetskom razvoju sh. Pisanje Vi. Tokio. Pogresna je upotreba u smislu "koji se moze tolerisati" (Povecanje radijacijeje tolerantno i sl. Tokijka. Vlatki itd. ali se u Hrvatskoj kasnije odstupilo od toga. (to jest). bilo je predvideno da se zadrZe same oblici sa a. Odredba P 60 po kojoj bi velikim slovol11 trebalo pisati "nazive zivih poglavara drzava" (Predsednik. tocilac (ne toeioe). Titule kao Njeno velieanstvo. ini. Kraljevic Marko. prof. u Tokiju. ce§. poglavnik. Tokiorn (ne: Tokijom. Va. Tjcllanrnen (sastavljeno prema P). tkala. V. trpelj iv". netoean itd. Tvoj ostavIjCI10 je kao "stilisticka mogucnost". Oblici tkem. taean itd: Pravopisom iz 1960. togoanski. aga. patki. Togoanac. mada se navode u recnicima. Up. knez Milo§. ali u potpisu obicno velikim (mada P 0 tome ne govori). kao jirel~ duee. tkati. to). Papa itd. Za stanovnike moze se reCi Tokijac. u Togu. iz Toga. Kralj.): treba reci prihvatljiv. sto je jasnije nego eestid). tlo (bolje). Kod visesloznih irnenica radije se upotrebljava nastavak -ci: zagone- ci. V. Od dvosloznih imenica. tocka i tocan (toenost. iz Tokija.) uzeto je iz ruskog. pod- . Velikim slovom se pisu same kad imaju smisao stalnog nadimka ili atributa: Hajduk Ve ljko. toki-voki pogresno. -tka. Kongo. pa§a. ali i tIe. vise se ne upotrebljavaju. kaudiljo. Takva upotreba velikog slova nije prihvacena ni za verske titule (patrijarh. Smail-aga. al i ne i kao "pravopisna obaveza". tolerantan znaCi same "koji tolerise. Tokijem). mn. tj. n.\:. tkao.. tkajuCi. jezika vise odgovaraju oblici taeka. dalaj-lama itd. NADIMCI. zapeta. tocioei. Togo. vladika Rade. tobolac. tokijski. oni tkajll: tkaj. tkan. treba voki-toki (v. tobolea i to boca. motki. gde je obicnije bid nego bitki. tkam. spletki. toci/aca. po opstem pravilu za prvo slov~ u recenici. majstor Zika.

u granicama dozvoljenog itd. "Treba Ii yam nesto?". ne Tonkinski. morati itd. travka. tor. U takvom slucaju jedini izlaz je da se trebati zameni nekim drugim glagoJom (imati. trafo-stanica. -dol~ Imenice kao okupator. mada je u tom slucaju bolje: "Trebacete nam". ali ne bi valjalo ni "koji je trebalo do govore". ambosodor. transsibirski. Tonkinski zaliv. npr. trebovati i trebovanje su rusizmi iz vojnog recnika. transsaharski. u gradskom govoru najcesce imaju dugosilazni akcent na trccem slogu. Trebinje. kornpozitor. "Trebalo mi je novaca". Trebinjka. ali se za knjizevni priznaje samo kratkouzlazni akcent na drugom slogu. trebati. U odnosnim recenicama kao "Evo imena ljudi koji su trebali da govore" pogresan je licni oblik Sll trebali. top-Iista. trebinjski. travci i travki. Up. toreador itd.(prefiks) pise se sastavljeno i ne menja oblik: transgresija. Torkemada (Torquemada). "Sta su yam trebali kljucevi?" Dopusteno je i kao prelazan glagol. dat. Jugoslavija. Upotrebljava se bezlicno ako je u spoju s glagolom. ali transverzala.toljaga 180 transfer. torpedo je m. Ako nema drugog glagola. Bolje je reCi daljinsko grejanje. Trebinjanin (i Trebinjac). "Trebate Ii nesto?". "Svi treba da dodu" (ne: trebaju). Tracey. rastopiti. Trasi. transcendentan i transcendentalan (u filozofiji ova dva prideva imaju razl i Ci to znacenj e). ne Torkvemada. topiti (se): v. V. odnosno izgradnja toplovoda.). prezime i zensko ime). losa. transverzaIan (ne transferzala). ventilator. -§ki. "Treba10 je da znas" (ne: trebao si). "Trebao mi je njegov savet". . stilski neprikladni no§ljiv. "Trebacemo vas" "Trebao sam novaca". ne tranCirati). u mnozini obicno srednjeg (torpedo). toljaga (bolje) i tojaga. uvoilenje daljinskog grejanja. roda. ne nego Trejsi (Tracy. kompozTtor itd. jer se ne slaze sa subjektom u mnozini. toplifikacija. npr. s duzinom na trecem: okupator. trans. trebati se menja normalno kroz sva lica: "Ne trebas mi". "Trebalo bi da razmislimo" (ne: trehali bisrno). transirati (P dopusta i traniirati. daL -zi. hibridna kovanica od domace osnove i stranog nastavka. topao i topal.

trojka: kaa dvojka (v. pa engl. jednostavacni. jcr su slazene reci).. mn. neeksplodiran. ijek. pojava i sl.Kupljenu robu u drugim prodavnicama astavite na ulazu": treba " . trogoea. trio (m. trijumfovati.(trecoskolae. v. trei:epozivae). sarna ad prelaznih glagala: atuda su pagresni ablici kaazaraana puska. Kadje moguce. trija. TRPNI PRIDEV (pasivni particip) gradi se. u nacelu. trece.. trijumvir. oni trepcu. trend.. trencrka. trijumvirat. treptati (rede trepteti. tri hiljade. ali im nema prave zal11cne. otecene noge.). triangl. triom. Treci rajh. Trido. Trudeau je francusko prezime (i u *anadi). ani trepte. trostavacni: v. urn. troiposobni. troje. trojiea. mn. trepcuCi i treptim. treptjeti). mn. trim-staza. retka treeo.. ta). V. trogodac.: v. "Magu se javiti svi zainteresovani graaani za kupovinu". . trepted trg: v. troiposatni. tendeneija. TRPNI PRIDEV triput i tri puta. trogoei. trijumfalan. anglicizam s cijom se upatrebom preteruje poslednjih godina. CRTICA 3). trepcem. UUC£.sastavljena (trecerazredni. triatlon (bez j. balje je otekle noge. trostruko. trijumf. trihiljaditi. jeziku. mn. trpni pridev mora daci i z a imenice na kaju se adnasi. trista i tri stotine. treeoskolski).izgavaru. trenuci. BROJEVI (promena). sudarena vozila. trijl! itd. neodgovorena pitanja. trecestepeni. trenerki. trodupIi. preuranjen. "svi gradani (kaj i su) . treba ga zameniti s pravae razvoja. Ukalika je pracen nekam adredbam.181 u knjiz.). troduplo nisu knjizevni izrazi: treba reci trostruk. trik-snimak (crtica nije abavezna. sklonost. Ipak i ad pajedinih neprelaznih glagala pastaje trpni pridevi kaji su definitivna usli u upatrebu: diplomiran. gen. teinja. tristoti. triangulaeija. stremljef!je. triju.:nuta krava. ad pavreda dabijenih na utakmici". trija (sr. BROJEVI (zbirni). nema razlaga da se transkribuje Trudo. itd. daL trenerei.: v. uginl!la krava. crJ. Pogresna je "On se leCi ad zadobijenih povreda na utakmici". tri. troipogodisnji itd. trenutak. i l/seliti. prenagljen. naCitan i dr.

tria. trulila. trta. trven. Truljenje (ne trulenje). TV. dat. tupeti. Trubeckoj: bolje Trubecki. oni tru i tarem. au padezima sarno Trubecke (ne Trubeckaje).. otl/peti. Pogodnijeje od ranijeg graaenja reCi. rodu Tuluz. 5).trscak 182 zainteresovani za kupovinu". imperativ tri i tori. (= takozvani). treS. bcz tacke. tl/piti (ciniti tupim): V. Trubeckoj.m'O (ne tuziostvo). tugovan ci. tareS. TV gledaoci. Ova skracenica uvek se pise velikim slovima. tuniski. -anka (ne Tunizanin). Trubeckim. tru/io. . sve od istog korena kao trska. trunka. tuzlanski. au padezima sarno Trubeckog (ne Trubeckoja). tanlc'i. tuzilaca. tvorba reci. trem. Tuzlak. "Robu kupljenu u drugim prodavnicama. trsi{. ne treba pisati u m. P daje prednost odvojenom pisanju: TV dnevnik. Tuzla. Trubeckom. u Arizoni): ne Takson. Tunis." V. trvena i trt. ijek. tuzioca. trulela (ijek. danas opsteprihvaceno kao gramaticki tennin. gen. tro. Trubeckom. tuzilac (ne tuzioc). tl/pjeti (postajati tup). trunci. Tuluza je nas odomaceni oblik za fro Toulouse. Isto i za slozeni glagolistruleti (istru/iti). Trubeckaja: bolje Trubecka. ti. truleo. trzt/io. Tuson (Tucson. Tur de Frans (Tour de France). tuzioci. V. CRTlCA trscak. Trsicanin.ki. ali tdee (zbillla imenica) sa e. TV program. (v. tugovanka. truljeti. mn. tuziteljka: tuzila. sa istim znacenjem tuzitelj. nikad neprezaljen. tdcan sa C. jer ima i odgovarajuci pridev: tvorbeni. trti. Tunisanin. RUSKA IMENA.. truleti. a ako sledi neka imenica. Tuzlanka. oni tam. tmljela) i tru/iti. tvoj: V. Tdic. dat. tzv. Dopusteno je i pisanje s crticom.

ubog. lIverljiv. uhiti: ubij. na UCki. kod nas se menja kao mnozina: u Udinama. uhogiji. u§cstoro itd. ubuduce. dcll1as je potpuno prihvaceno i znacenje nesrecan slucaj iIi soobraixljna nesreca. uCitcljica. u bcstrag. ub/ijedjela). ublcdeti. u Cmogorar. najubogiji. Vcka. Vdine (Italija). dat. lIcestanost.:a dobra je kao i kod u istom znacenju. ublijedjeti. lIbij boie (Pravopis ne predvida pisanje lib iboze). upetoro. ucestalost. ucestali. -10 (ucestale pretnje i sl. ucas (odmah. udoraljr. ucelo. lICite/jiCin. lIverenje (sto nije mogu6e u recenicama kao "Ubedili su ga da dode"). ubrzo). Siovenacko ime je Videm. udalj. udno sobe). u hrk. Vb: na Ubll. udaraljka. bolje nego 1I Ubll itd. -la. lIbeaenje bezrazlozno su osudivani kao rusizmi i trazcno jc da se zamene sa IIveriti. u hcsccnjc. obicnije nego ucahuriti (v. npr. idem na Ub. u bcskraj.). udes: pored ranijeg znacenja slidbino. IIbedljiv. ubijte. ucetvoro. lIbijmo. ucauriti.u u sa genitivom. caura). lIblijedio. udesno. udno (npr. lIhiedeo (ijck. . u iena. skok lIdo/j. nije dobra ucestan. uhcditi. ali: Ii dnu sobe. udvoje. II nas.:i.

u inat (i uz inat). npr. trgova. normalnog "u Nemanjinoj ulici"). "ul. mn. ne Ugari. U nazi virna ulica. gen. ali u krug u doslovnom znacenju (npr. Dom sindikala. "Ostace bez struje ulice Savska. spomenika itd. Stari grad. ulica Yuka Karadzica. u toliko puta ce mu se i vracati"). Bela kuca itd. u glavnim crtama). uj utro i ujlltru. ugljen-dioksid. u kovitlac.uglas 184 ukrasti. gradskih cetvrti. ne ugnjezditi se: v. ijek. Ugri (Madari). Trg aleksillackih rlldara. Ugara. ukrivo. ugnezditi se. uhleblje (ijek. ugljen-monoksid. sarno se prva rec pise velikim slovom: Bosanska 1Iliea. takode kad je skraceno. Savski venae. parkova. uklestiti (ne ukljdtiti). gradevina. uime. IIjedared (sastavljeno po P 60). Ugro-flnski (ugro-finskajezicka porodica). ujedno. u jesen. ukratko. ukrupno (= u krupnom novcu. . broj 12". SllIdenlski park. Cirila i Metodija". uistinu.~t i t i. kad to kontekst dopusta. ulevo. Uaite u krug). ukoso. KoslItnjak. U P se istice daje u mnogim slucajevima opravdanije malo slovo: "selo Lipovo. ULICE i dr. ugristi: ugrizen (ne ugriien). u glavu. ukrug (= unaokolo). u kostac (odvojeno prema P). ukradell (ne ukraaell). Prema P 60 trebalo je i rec ulica pisati velikim pocetnim slovom ako dolazi na prvo mesto (Bosanska 1I1iea ali Uliea bosanska). Pobednik. gnezdo. obliku). ujedanput. Novo groblje. IIklije. Jaksiccva i Ratnih vojnih invalida". ukoliko i utoliko pisu se zajedno. Trcba izbegavati birokratski obicaj da se rec uliea uvek stavlja na pocetak ("u Ulici Nemanjinoj" urn. moze se uvek upotrebiti i uglas (npr. u leto. povikati uglas). u korak (odvojeno prema P). jednina (danas neuobicajena) glasi Ugrin. osim kad koliko i toliko cuvaju svoje posebno znacenje (P 60 daje primer: "U koliko ga puta bude davao. uhljeblje) iii uhljebije (po crkvenoslov.

naziv itaL lista) ima u originalu naglasak na poslednjem slogu. unaokoio. IInajkrace receno). UJrih (Ulrich). Dopusteno je. umctak. unazad nije dobro u spojevima kao "Video sam ga unazad tri godine" (um. Ulysses). ("Ulica bulevar Vojvode Stepe". unakrstan. i pisanje u izvornom obliku UNESCO. pre tri gadine). umiti: urnij. to). ultra.'Ina. uJiti: ulij. u nevrat (odvojeno prcma P). unatrag. "Ulica Andrieev venae" i sL). unapredenje (prelazak u visi polozaj) ne treba mesati sa unapreaivanjem. Ulrika iii Ulrike (Ulrike). UNESCO-a. doncklc). .loyce. uneti: v. u nedogied (odvojeno prema P). umalo (prilog. boIje ncgo u Umki itd.uvek sastavljeno: ultrazvuk. umeti: menja se kao razumeti (v. koje podrazumeva duzu radnjll: "Nas institut radi na unapredivanju rne: unapredenju] poljoprivrede". venae. unakrst. u!ijmo. Uni- . Unesko se pise s prvim velikim slovom i menja kao nase imenice na -0: Uneska. pogotovll jc besmisleno dodavati ulica i ispred naziva koj i vee sadrze reci kao hu!evw. Umka: na Umki. unekoliko (= pomalo. u me (= u mene). DC Urlih. Ulis (ne Uliks): bolje Odisej. trg itd. ullajkrace (prilog. umnogom(e). "Unazad dva mescca sve su cesci kvarovi" (um. odmah). uludo. UNICEF-a. ultraljubicast. mada redc.IRS Unita kraei naziv ("u Nemanjinoj"). umestan. umijma. ultrakratki. Unicef. umesto (necega). pri!az. unapred. Unesku itd. npr.T. da bi se sacuvalo 0 kao sastavni deo skracenice (pocetno slovo cngL reCi organization). U/1/esna. umijte. unw!o ne za!Joravih ). Unicefa iii UNICEF. ultralevicar itd. ulijte. Dzojsa (. IInatraske. ad pre dva meseea).'Ina. pa nije preporucljivo menjati ga po padeZima (sa" Unitol11 Of. -neti. -. umah (= u isti mah. umesno. nc Urlika. idem na Umku. ne u najkracem. osim kada jc naslov romana Dz. mn. -. Unita (I'Unita. npr. u nepovrat. umeci.

ime casopisa "Rinasita" (Rinascita) naglaseno je na slogu na. h. tekst se nastavlja malim slovom: Zasta mi je to trehala? pamisli Petar. uoci (predlog. u nj (= u njega). USTANOVE. IIplecem. dat. Obicno se prvi upotrebljava u materijalnom znacenju. Organizatori kazu. . uaCi praznika. IInukin.1I11ivcrzilct 186 upetoro. Kadje mogucno. upodne. 1 pri navodenju direktnog govora. Naprotiv. univerzitet: Univerzitet u Beogradu. bolje nego l1/11. npr. S malo vise brige za Ijude."Osta10 je neizvesno cime se moze objasniti ovako mali broj ucesnika. u17l1trasnjotrgovinski. uoe. uzmi se u pamet (= opameti se). V. Un ita ". . iza upitnika moze doci i malo slovo: Ka? zarja? . UPITNIK (znak pitanja) mora se pisati na kraju svake nezavisne upitne recenice. vasiana). dapisnik lista " Unita" i sl. IIplicem i upletati. unjkati. a drugi u duhovnom (unutarnji iivot i sl. zavisno od intonacije.).eil1." U oba primera trebalo je umesto tacke da stoji upitnik.. ne upamac. uplitati. "Sta nam donosi novi zakon?" i "Sta nam donosi novi zakon". univerzum je matematicki iii statisticki tennin. unutar (predlog s genitivom) dobraje i potrebna rec. IInjkav: v. "Pitamo se da lije do toga moralo doci." iIi: "Cime se moze objasniti ovako mali broj ucesnika. tin dapisniki s1. U nizu recenica koje su smislom tesno vezane jedna za drugu.. upola. hitke). u pomoc.." U naslovima se upitnik moze ali ne mora staviti. Upitnik se ne stavlja uz zavisno-upitne recenice. reCi u aei. npr. 1I0krug... Pogresni su primeri kao: "Da Ii je do toga moralo doCi. pa se moze normalno menjati: "Rinasite". unllci. nepotrebno je u smislu svemir (kasmas. Univerzitet (veliko U ako se shvata kao skracenje punog naziva). unuka. treba izbeci promenu. s crtom iJi bez nje. ali: gledati u 06. pisuci sa /istarn . u pamet. unutrasnji i unutarnji jednako su pravilni oblici. "Rinasiti" itd.).vikalaje storica. npr.Gde ste? . unutrasnjopoliticki (ne unutarpoliticki). uokolo." . Beogradski univerzitet.Gde je ubi/en? ka ga je ubio? zbog cega? Sveje to asta10 nerazjasnjeno. u pocetku.

treba: ohaveiiteni smo da je bilo sukoba. use (= u sebe). rusizam: gotovo uvek moze se zameniti glagolom haviti se (necim). usisivac. uskipeo. -i/a"' urazumljen. uspeti. urazlIIni. to). "Uspelo imje da pobegnu". usklicnik: u Pravopisuje usvojen termin uzvicnik(v. jer nema odgovarajuce zamene. naprazno). u raskorak (odvojeno prema P). upoznati. -ite.lX7 lIspcli upo"~­ nposlen i IIpo§ljen: uposlenje i !jenjc. TRPNI PRJDEV useljenje. znati uprste). uprstc (prilog. uskipio. usled: ijek. Up. upropastiti: kao zaprepastiti (v. uranijum iii uranij (hemijski element): Uran samo kao naziv planete iii bozanstva. ali potrebna u nasem jeziku. -os. "Uspeli su cia pobegnu") iii traze cia se glagol uspeti zameni izrazom poCi za rukom. oni urazume. urazumio. je usljed i uslijcd. treba: upoznali su gas rezultatima. usisavac i usisac jednako su dobri oblici (prvi je najuobicajenij i). Takode pogresno "Upoznati smo daje bilo sukoba". uravnilovka je ruska rec. uznacenjuuskrsnuce). urazumiti (sc): urazumil11. u protivnom. -hla. -us (latinsko): v. n povodn (necega) dobra je kao i povoc!OI11 (necega). Uskrs (malou samo kadje zajednicka imenica. up. useliti. upraznjavati (nesto). usitno. recte hura (uzvik). llskipecc (ijek. ne uskipiti itd. dat. uskipjeti. -imo. uspavanci. u prolecc. Umesto bezlicnih oblika kao "Ne uspeva mi da otvorim". npr. Vaskrs. Urlih ne nego Ulrih (v. "Useljen stan" i "neuseljen stan" nisu gramaticki pravilni oblici (useljava se covek a ne stan). to). . uspavanka. ura. to). -hnllia i usahao. usahnuti: usahnllo. gramaticari preporucuju licne ("Ne uspevam da otvorim". IIjJoznavati: llpoznajuCi (nc /ljJoznavajuCi). mada ga pravopisni prirucnici ne bclezc. ali se u nedostatku boljeg izraza moraju prihvatiti. V. ne uselenje. uskipeti. uprazno (tako u recniku Matice srpske. uprkos ncc'emu. "Upoznali su ga 0 rczultatima u sprovodenju plana" pogrcsno. uskipjela) . ne uprkos neeega.

Nolit. V. prema P. pisace se malo slovo ako je imenica odredena nekom zamenicom iii pridevom. "Rekao je to nckako usput". Mancester jllnajted. Olimpijske igre. kad oznacava posebno telo u okviru neke sire organizacije. Ipak. oba dela zadriavaju . Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije. dopisuje se s Akademijom. sajmova. usetati se (i kad znaci "ushodati se": ne uzsetati).tiSI'll I 188 veliko slovo plve reci: Savet gllvernera Narodne banke Jugoslavije. Donji dom. bolje je i nju pisati yelikim sloyom. Isto vazi i za nazive skupova. Forin ofis. Predllzece za proizvodnju campa i prediva . Energoinvest. Ako se umesto punog naziva uzirna sarno jedna imenica iz njega. SPORTSKA TAKMItENJA. u stopu. Sajam mode itd. izlozbi. tj. prema P. Uz put sarno u doslovnom znacenju (= pored puta). usput: sastavljeno. VOJNE JEDINICE. u susret. i ona se pise velikim slovom: szdra je sastanak Udrllzenja. Ali ukoliko nismo sigumi da druga rec nije ime. Nazivi ustanova. Velikim slovom. velikim slovom pise se sarno prya rec: Stejf department. ali mi nije usput". ustiju ne smatra se knjizevnim. lIsred srede. to). na. Srpska demokratska stranka. Beogradski univerzitet (zvanicno: Univerzitet 1I Beogradll). Kada spec ificnom imenu prethodi oznaka vrste ustanove. KLUBOVI.\:ni odbor Udrllzenja novinara Srbije itd. Palestinska oslobodilocka organizacija itd. npr. Izvr. ovaj savet. usred. "Svratio bih ja. u stvari. njena plva rec moze se pisati malim iii velikim slovom: izdavacko (Izdavacko) predllzece "Narodna knjiga "Judbalski (Fudbalski) klub "Zeljeznicar ". preduzeca. u stranu. mogu se (neobavezno) pisati i nezvanicni nazivi od prideva imena mesta i vrste ustanove. toje odlllka Saveta. organizacija. usukati: kao zasukati (Y. sportskih takmicenja i drugih povremenih manifestacija: TreCi meallnarodni kongres slavista. udruzenja i politickih tela imaju veliko pocetno slovo sarno u prvoj reCi (i U onim reCima koje su i same imena): Gmdski sekretarijat za saobracaj.\:e udruzenje. pomenllta akademija. mn. kongresa. usta: gen. Ako je naziv slozen. npr. USTANOVE. usiroko (ali: u sirinll). I za transkribovane strane nazive. npr.. Komedifransez itd.Kosmaj". Berlinska opera i sl.

pored: uho. uvetom neki gramaticari ne priznaju za knjizevnu. utrti: kao satrti (v. uviti: lIvij. u§ijmo. uzjahati. uz put: v. uznos. uza straml (bolje nego uz stranll) itd. uzbrdo (navise). u vezi s neCim. uteha. Hadzi-. utehi. uvis. umesto lIvozna mha. . V. visinll). kao i drugi prilozi slicnog sastava (uce/o. uvijmo.~im pitanjem. ukra tko. u tom trenutkl1). lIvetu. mada ga PR ne beldi. u zimu. uz brdo u doslovnom znacenju. Uficka republika (v. uvozne cipe/e i sl. to). uvesti: uvezen (ne uvezen).189 usiti: u§ij. u§ijte. uto i utom (= u taj mah. ijek. skok uvis (ali: 1I uzlcbiti uza: uza me. llza te. to). ui/ijebiti. uvrstenje i uvr§cenje. UZVICNIK (znak uzvika). bolje je lIvezena mba. mn. ne utovarati. dat. to). ufitak. uz/ebljen. utroje.). uzor-majka. Uzun-: v. oni llzja§u. uza nj. GEOGRAFSKA IMENA). uz to. u~ici.). utovarivati. uvr§ten i uvr§cen. ll/udo itd. uvr§tavati i uvrsCivati. Juta. i: NAVODNICI uzvodu. Utah: v. uzor-dete itd. uza zid. uz inat (i u inat). ui/ijebljen. Promenu lIveta. uza §ta. uvrh (predlog). uvozan znaci "koji se tice uvoza" (uvozne tarife i sl. uvo. usput. u te (= u tebe). ukoliko. u vezi s tim itd. uz vetar. utovarujem. uveee. utoliko v. uflebiti (ne uzljebiti). uvezene cipe/e. Pravila 0 pisanju velikog slova posle uzvicnika ista su kao i za upitnik (v. uza se. u zdravlje (odvojeno prema P). ufivo: sastavljeno. ne u vezi necega: u vezi s Va. uva. uvrstiti. uha. lItovaram.lIzja§em. uzavreti: menja se kao vreti (v. uvijte.

roda. mn. dat. vakuumiran. mada bi blize eng!. GENITIV MNOtINE (imenice i. uvajdili se siroko se upotrebIjava u knjiz. imena koja u svim evropskimjezicima po tradiciji imaju v. vapijes. vannastavni. Vaclavske namjesti se kod nas upotrebljava kao mnozina. vakuum.v v. varilacki bolje je zavarivac. gen. U mesto vurilac. izgovoru bilo Volas). varijanala. itd. Najbolje je prevesti taj naziv kao Vaclavski (ili Vaclavljev) Irg. U spanskom. varki. na vagi. vaga. la Habana) i Kordova (Cordoba). V. Voren (Warren). varci. dok je u ceskomjednina sr. lbanjes. vakumiran. vagon-li. vandalisticki (cesto u prevodima sa engleskog) ne nego vandalski. zavarivacki. b izmedu vokala ima zvuk slican nasem v. oni vapiju i vapim. Vilkins (Wilkins) itd.). variti nije preporuCljivo u znacenju zavarivali. varka. Valas (Wallace: P predlaze da se zadrzi kao tradicionalno. gen. van (u stranim imenima): v. rada). Vaskrs je crkvenoslovenski oblik: u obicnom govoru nema razloga da mu se daje prednost nad narodnim oblikom Uskrs. varijanta. lzuzetak su samo Havana (sp. vajda. vagon-restoran. . vapiti: vapijem. ne vakum. vannaucni: vannacionalan (i izvannastavni. jeziku i pravilno je kao ijajda. oni vape. Englesko w na pocetku reCi ispred samoglasnika kod nas se prenosi sa v (ne sa u): Vajld (Wilde). mn. vapis. de. bolje nego varijanti. Vest (West). lme iii nadimak Cordobes treba prenositi kao Kordobes (ne Kordoves). ali se kod nas prenosi sab: Kuba. San Sebastijan itd.

NASLOVI.-a). V.i'ki (pored: va. i pojedine reci. da cete. Velika kola (sazveZde). vaska. Veliki petak (v. vaza. gen. PRAZNICI. ali nije pogresan ni glagol u mnozini (slaganje po smislu: Veeina /judi jJodriavaju OVll odlllkll). STRANE SVETA. ULICE. KLUBOVI (IMENA). U obracanju pise se malim sloyom ("Nadamo se. MALA SLOVA. posta nije izvedeno od reci vera (vjera). -anski.sastavljeno: veleizdaja. -~nstvo. Vavilonjanin.i'e velicanstvo. VOJNE JEDINICE. NEBESKA TELA. va§ki i va§ci. Va. P) ali velikim Va. OCENE. PRAZNICI). POKRETI. WC-a (BLI" BLI. Vavilon. velepo§tovan itd. veliki: Petar Veliki i s1. Vidi i:pisati velikim slovom. vat-cas. vecina s imenicom u genitivu trazi glagol u jednini (Vee ina /judi podriava ovu odlllku). -ez.i'aka i va. RAZDOBUA. va. SPORTSKA TAKMICENJA.i'e preosve. vat: gen..\'. dat. ODLIKOVANJA. bolje nego vazna. (ne vjeresija). ISTORIJSKI DOGADAJI. veJicanstvo je titula kralja i kraljice. vat-sat. (v. . mn. CRKVE. Vi:I. ZNACI ZODIJAKA.i'tenstvo i s1. vas dobija veliko V u kurtoaznim izrazima Va§a visosti. nego je turskog porekla. odnosno cara i carice.191 vcrcsija vaskularni (koji se tice krvnih sudova): ne vaskulni. VEKOVI: v. USTANOVE. ZIVOTINJSKA IMENA. va§. ml1. IMENA NARODA. va§iju). MARKE. vegetarijanac. Zemlja. vcle. mn. njegov. Velika Britanija. PREDMETI. sveti. velicanstvo. Sunce. ISTORIJSKA IMENA. vegetarijanka. IMENA VLADARA). gen. RAZDOBLJA. BOZANSTVA.. UPITNIK. dok se visocanstvo (iii visost) upotrebljava za pnnceve i princeze. Veliki medved. VELIKO POCETNO SLOVO: v. revolllcija. nc vc. Bog. Velika Morava. Velika Morava. NADIMCI. Velaskez iii Velaskes (Velazquez): v. Velika Gospojina (praznik). Njeno velicanstvo). ve-cea iii WC. TITULE. GEOGRAFSKA IMENA. Vi. Mesec.d. vati. a neobavezno veliko Nj u zamenicama treceg lica (Njegovo. ZAKONI. de. vavilonski. Vidi i: velicanstvo. v. Vi. (vrsilac duznosti). ve-ce (nuznik). veresija: smatra se da treba tako da glasi i u ijek. ne vegeterijanac itd.§e velicanstvo. ".

viceSampion itd. vinovnik je rusizam. najvW (ne vis/ji ni visociji). versajski. a iz drugih jezika prema izvarnom abliku: nemaeki Vilhelm (Wi/he/m). s pridevam magneloskopski. V. veibanka. Versaceav. veza: v. Vestinghaus (Westinghouse). u vezi. vijoglav. William i srodna imena iz drugih jezika. viski (abicnije nega vfski). veseli me: v. Versaj (Versailles). V. Bee via Budimpdta). virtouzan. Vas. virllloski. Vam(a). Balje je engleska ime prenasiti kao Vilijem. video-leaseta. i njego v. Versaci. Vicenca (Vicenza). Vi. ves-masina (s crticam. Viljem (BI1JbeM) nije pagadna transkripcija za eng!.Versace 192 Versace (Versace). versaljslei. PRAZNICI. video og/asi i reklame. video: video-uredaj. rec. halandski Vilem (Willem) itd.L u paslavnaj prepisci (ali ne i u drugim vrstama tekstava) uabicajena je da se pisu velikim slavall1 kad se adnase na jcdnu asobu. via (kao lat. visokoradioaktivan. mn.~ci. u spanskam Vilja: taka i Panea Vilja (Pancho Villa). to). video-rikorder i video rikorder. gen. virtuozitet ili virtuozl1ost: ne virtouz. visokopo. ti. visokokvalitetan. visocanstvo nije isto sto i velicanstvo (v. Vidovdan: v. a uvek advajeno u viseclanim spajevima kaa video i audio uredaji. npr. Up. viceadmiral. virtuoz. video-spot itd. vesticji. U istam znaeenju maze se upatrebiti i magnetoskop. virtuozan.~tovan (uvek sastavljeno po P). P dapusta i advajena pisanje. visokoucen. ne Versace. visi. vi/ju. Prezime Villa u italijanskam se izgavara Vila. visokofrekvenlan. balje nega vesticiji. Versacea. . video-le/ub. visokoka/orican. ali ga ne treba adbacivati. Cirilicam sarno Bl1ja.~aka. ne Vicenca. raduje me. vaS. visok. Va. s i z (izgavar). veibanci. viljuska. vicekralj. dat. Vis. visokokvalifikovan (v. i: KV). Upatreba velikog paeetnag slava kaa za velicanstvo. jer ima nesta drugaeije znaeenje nega nasa rec krivac. vi/jll. visokocenjen. ne Vestinghauz. balje i danas abicnije nega Versalj. balje: masina za pranje). dat. Vilja. vijoriti se (sa j).

mn. vlaga. vizuelan (obicnije) i vizualan. nj. TreCi ukrajinski Font itd. Vizantija (driava). ne vodic. vojnosanitetski. r1. skraceno VMA (izgovor "ve-em-a". i. C-vitamin itd. familijamo.l'ka oblast. Nazivi vojski. Vojnomedicinska akademi.jedinica. dat. vlastcoski. vlat maze biti i. Banjalucki ko rpus. vla. VOKATIV (peti padei). (P pise Be-vitamin. npr. vodic. vizitkarta. vladika. vocki. IMENA VLADARA. di. ne Vain itd. pogresno se upotrebljava za rucne sprave (vodenica za kafu treba: mlin za kafu). ani kao vojno-pomorski. VMA: v. poljski). Sesta flota. Vojceh (Wojciech. VOKATlV vodovodzija (BO.j) dobi- . ij. vojno: PR beleii samo sloiene prideve koji se pisu sastavljeno. lstocnifront. V. vojnomedicinski.lI1ja). zavisno ad tumacenja. vocaka. vitamin: vitamin B. vojnoistorijski. vlastela ide s glago 10m u mnoiini (kao gospoda. Vizant (staro ime Carigrada.l'felsfvo. vocka. VOJNE JEDINICE. vkv. KV VLADARI: v. vladici. svi vlatovi. to). ne "ve-me-a"). vojnopoliticki (koji se odnosi na vojnu politiku) i vojno-politicki (vojni i politicki). Vojislav. vitamin C itd. Poneki se mogu pisati na oba nacina. taka i: Sremski Font. ceski).I a . Vojin. ne vocstvo.llOBOI. gen. jer su u njima oba dela ravnopravna. ne vlastela je bila.193 visost: kao visocanstvo (v. SLOtENI PRIDEVI. Imeniee sa zavrsetkom na prednjonepcani suglasnik(c. garnizona i vojnih oblasti pisu se velikim slovom prve reCi: Jugoslovenska narodna armija. Zbor narodne garde. vla::i. vodstvo. vojno-civilni morali bi se pisati s crticom. i m. Skopska armij. viSe-manjc. C. au prenesenom smislu i Vizantije). vojnoobavestajni itd. paravojnih formacija. vojnotehnicki. Vojnomedicinska akademija. vizantijski i vi2untinski. kao vojnogeografski.I've vlati. vlasteostvo i vlastelski. Vojtjeh (Vojtech. dat. iIi B-vitumin. Ce-vitamin). braca): vlastela su bila liZ kralja. dat. vodcnicaje mlin na obali reke iii patoka. rada: . Vizantinac (bolje nego Vizantijac). Ipak. vizantski. S. (malim slovima): v.

. votka.· Refilm. Imena na -ica dobijaju u vokativu zavrsetak -e: Miliee. lupeiu. Vuster (v. Bunusevae. dat. Marta!. Luka l . vremenom. Otuda i Milosu. uzavreti itd. "Gradovi se s vremenom menjaju". pod -ov). Vokativ jednak nOl1linativu dopustenje (ne i obavezan) u sledecil1l slucajevima: (1) za imeniee kao macak. Goea. Ibravae (ali i: Kolarce. volja za nesto (npr. npr. lednako se menjaju i slozenice provreti. -ec. (4) za prezimena na -ov i -in (v. Lj ilja. Daniee itd. loviee itd. loviea. Krivee. bolje nego Milose. Licna imena na -a (i. Cicak. vrela (ekavski i ijekavski) iii vrio. vrela (samo ijek. -ac.. zma/11 itd. Abdulah (gde se javlja i nastavak -U. -ak. vreti (ne vriti). (3) za strana imena i prezimena na -k. Dag. vditi. King. vraiji (bolje) i vraiiji. Ibravce). patak. Bolje s vremenom. votki. Vorcester pogresno um. Olga!. Volga.voki-[oki 194 jaju u vokativu nastavak-u: Maticu. Radosu itd. V. Ne treba pisati "Vorner bros" jer je Bros. volt. npr. samo skraceniea od Brothers. npr. Ljiljol itd. Za il1leniee na-r javlja se i nastavak-e i nastavak -Ii: care. BANJE. (5) za muslimanska imena kao Salih. oni vru. (Mara!. VOZILA: v. Diek. vrapcji i vrapciji (drugi oblikje laksi za izgovor). to). -h. Macek. gospodaru. alije i tu mnogo obicniji nastayak -e: Periee. kicosu. void: malim slovom prema P. pisare i pisaru itd. i m. Paljetak. Zika itd.. Za muska imena kao Periea. frizeru. ali i za neCim. Boia. vrci: v. profesore.) uglavnom imaju vokativ jednak nominativu: Marija!. Refik. mn. radni pridev vreo. Nikola!. voki-toki (od eng!. pastire i pastiru. (2) za prezil1lena na -ek. Abdulahu). walkie-talkie): ne toki-voki. MARKE.). Vranjska Banja. Bah. itd. kao Mara. tetak od kojih je nemoguce napraviti vokativ na -e. volja za rad). Franc. Sremee. Zak. konju. vremenski period: prva rec je suvisna. vris. gen. Radojiea gramaticari propisuju vokativ jednak nominati- vu. volta i volti. na Volgi. Vomer braders (Warner Brother!)) iIi skraceno Vomer. Kae itd. Nastavak -0 dobijaju dvoslozna imena s dugouzlaznim akeentom. Erih. Hajnrih. Kolarae. Radose. -c.). -g. kovacu. "S vremenom je postajao sve razdrailjivij i" i s1. vrim.

Vrnjacka Banja. mn.em. Treba izbegavati upotrebu glagola vr. vucji (bolje) i vUl'iji.iti. vrhla. vrhovnik: malo v. um. sadasnje vreme vr. -ec.195 Vrhnika.i'.l. vrlo i veoma podjednako su dobri lZraZI. vrsiti zamenu . oni vrhu. vrsiti. vrCi (zito). ovrijeCi) odnosno ovrsiti. vrSilac (ne vrSioc). U novije vreme upotrebljava se s istim oblicima kao i glagol vrSiti (= obavljati).l. Up. ne Vorcester. po starijoj promeni infinitiv glasi vrCi iIi vreCi (ijek. vrSioci. trpni pridev vr. V. Vrhovca (ne Vrhoveca): v. izvr. vrilcl. vrsite. BANi£. vrstan. poglavnik.l.en. zapovedni . vustersir(ski) sos (Worcestershire sauce). radni pridev vrhao. ovreCi (ijek. vr§es. vrsna.. vrsno. vdilaca. najvrilC'i. vrijeCi). Vus\cr nacm vrsi. vrsimo. u Vrlmiki. Vrhovcc.zamenjivati itd. izvditi. vruc. vrsiti (= obavljati). Isto i slozeni glagol ovrCi. Vuster (Worcester).avati sa imenicom tamo gde se isti pojam moze oznaCiti posebnim glagolom: umesto vrSiti pregled bolje je pregledati.

Velaskez (Velazquez). Manconi (Manzoni). Novi P je transkripciju saz propisao kao normalnu. Macini (Mazzini). Pogresan je predlog. Alkazar. npr. Cavatini (Zavattini). za. pritisci za povecanjem cena (treba: za povcC'anje cena iii da sc povecaju cene). Kusko (ClIZCO). zahtev. zai protiv. npr. i u onim imenima gde je "uslo u obicaj s". "To je za ne verovati" (treba: To je neverovatno). ali se kod nas u mnogim ime. Vidi: volja. za iii protiv nije dobro ispred imenice: zo i protiv modernizac[je. Bezrazlozno su pojedini gramaticari osudivali upotrebu predloga za uz glagole kretanja. Zbog slicnosti s odgovarajucom nasom recju neki put bi se mogla prihvatiti i transkripcija z: Gazeta (Gazzetta). re§enost za promenama (treba: da se ostvare promene i s1. padez ili oboje u spojevima kao sklonost za rasipanjem (treba: ka rasipanju). Saragosa (Zaragoza). . Pansa (Panza).. . "Ova roba ide za Italiju". za strucno obrazovanje iii protiv njega).z z u spanskomjeziku uvek se izgovara kao s. posto ovog drugog glasa nema u sh.. za iii protiv strucnog obrazovanja (treba: za modernizacijll i protiv nje. Gonzaga. U italijanskom z se nekad izgovara kao C a neki put kao odgovarajucu zvucni suglasnik (sliveno d~). npr. U sh. Vidi i -ez. "Je Ii burek za ovde iii za poneti" (treba: iii ga nosite i sl. Katancaro (Catanzaro) itd. Zefireli (Zeffirelli). l1lma prenosl prema plsanJU. 1110ra se uvek prenositi kao c: Enco (£I1Z0).). Somoza. "Sutra polazim za Skoplje". npr. Zapata. Zamora.) V. Lazariljo. nadati. osim ispred bezvllcnog suglasnika. se predlozi ne mogu upotrebljavati uz glagol u infinitivu: sto- ga su pogresni svi spojevi kao "To je za poludeti" (treba: To je da covek poludi). Ispravno je u .

zacvilio. Znak interpunkcije koj i se odnosi na tekst u zagradi stavlja se i sam u zagradu. mn. zabadava. zacvileo. zacuditi: v. dat. zacviieti. gen. ZAGRADA.ko se zauzirna za nesto. zadnji u znacenju poslcdnji nije pogrcSno: nastalo je normalnim prosirenjem prostornog znacenja (ono sto je zadnje u nekom redu istovremeno je i poslednje pri brojanju). zabavnomuzicki (koji se tice zabavne muzike). V. zaeeci. zacrfani putevi razvoja i s1. ali ga treba umereno upotrebljavati. kaslja) i zacenuti se. za casak. npr. zadevica. "Ima glasova za i protiv". od Vuka i Danicica pa do nasih savremenika.: "Pedagozi . Stevanovic. "Jestc Ji za iii protiv". pristalica. zagasito-: V.:i. zabijfe. zacvilece. zadnjonepcani. zadavati: zadajuci. sa i bez. Oill se zacenu. blesak. za dugo vremena. mn. zadugo. takva upotreba prideva zadnji srece se kod mnostva dobrih pisaca. jer su izrazi kao zacrtana linija. zaboga. mn. zacas.197 Zi\GRADA priloskoj upotrebi (bez imenice). zacenc 1 zacenem se. zagonetaka (bolje nego zagonetki). Pravilno bi bilo zadevica (ekavski) odnosnozacijevica (ijek. zacudo.). krajevima (nalazi se i kod Vuka i u recniku JAZU). braniti. npr. zablesnuti (ekavski). zadatak. zacclo. zagonefki i zagoneci. BOJE. za eudo veliko. zagonetka. zahljesnufi (samo ijck. branilac. zacauriti se. placa. zagovarati (nesto): upotreba u znacenju zastupati. zacenim se. zacviljela: ne zacviliti. eudi me. i: ZAPOVEDNl NACIN. za hoga miloga. Up. V. V. postali sablon 11 odredenim vrstama politickogjezika. ijek. CeSca je imenica zagovornik (necega) . oni se . to). SLOtENl PRIDE VI zahelcska: kao beleska (v. zacrtati u metaforickoj upotrebi nije pogrdno. zahavno-muzicki (zabavni i mllzicki). zabiti: zabij.). zabijmo. zaccniti sc (od smeha. . zadaci. zacviljeti. zacetak. ali je oblik sa if mnogo obicniji i u ekavskim i 11 ijek. Kako je pokazao M. l1e zadavajui. zauzimati se za (nesto) nije uobicajena kod dobrih stilista. zacrtane smernice. obicnije nego zaeahuriti se.

zahvaljujl/Ci kritikama i s1. Receniea "mora ostati gramaticki pravilna i kad se izostavi zagradeni tekst" (P tacka 205 a): stoga su pogrcsne receniee kao "On trosi mnogo (ali svoje novec) i niko nema prava da nad njima bdi ida ga zato prekoreva". okoreo. zahvaljujuci. u znaccnju zadrt. normalno se upotrebljava u knjiz. ali kao pridev zakasneli. zaintrigirati (prema franeuskom) maGi pobuditi radoznalost. izdati. npr.). zahvaliti. i P savetuje da je umesto dva para zagrada bolje iskoristiti zareze. prerna P). Isti znak se predvieta za slucaj zagrade u zagradi. zainat. . zahvaljivati. ertc. kopkati. "Zahvalio se na casti. /anatican. ali je pravilnije zahtev za ne§to. npr. zakasniti. zahvatati.): treba reci zbog. bolje nego zahvacati. zakasnio sam. Stilski je neprikladno upotrebljavati ovu rec za negativne pojave (zahvaljujuCi nesta§ici. zahvaljivati se (osim kad znaci odreCi se. zakasnelo (npr. ne: zahvaliti se. zahtevi za pravednijom raspodelom) danas je svc cesca konstrukeija (po ugledu na imenieu zelja). zakasnele rcforme i s1. jeziku. zajahati.zagrcbati 198 zahtcv za neCim (npr. bolje je upotrebiti iznevcriti. zajasem (ne zaja§im) . otkazati poslusnost. zakazala je organizacija pasla i s1. se zale da televizija (zar sarno ona?) odvraca mlade od citanja. ali takva upotreba nijc mnogo rasprostranjena. gde je umesto zagrada trebalo staviti zareze iii erte.: "Od pristanista do eentra stigli smo za 35 minuta! (Autobus na istoj rclaeiji putuje preko dva sata. trpni pridev od zagristi (npr. dopune iii ispravke. zagrizcn. Drugo je zagrizen. za kad(a) (sarno odvojeno. zakasnela. grebati).: "On kaze da Sll vozila bila u kvaru (to je istina). iii izmeniti sklop receniee." ." Tacka se stavlja u zagradll samo ako je i eela receniea u njoj. zagolicati. zahtevi za pravilniju raspodelu." Uglaste zagrade [ 1 upotrebljavaju se u naucnim i kritickim tekstovima kad zelimo u eitirani tekst da ubaeimo sopstvene napomene. predlazuci da mesto nj ega UZll1U nekog mladeg"). usled. npr. zagrizena jabuka). zahvaljujuci slabom zdravlju. pod dejstvom itd. oni zajasu."Zahtevali su (u aprilu!) da se pojaca grejanje. zakazati: u spojevima kao urc(laji su zakazali.)" U protivnom tacka dolazi van zagrade. pokvariti se. zagrebati i zagrepsti (v.

". zanijemjela. zaliti: zalij.. Predlog zakono 0 osnovnom obrazovanju). samo §to ne. redovan. zalisci. zalog i zaloga. zalijte. uz izostavljanjc pojma treba. za malo novca itd. zamerka. zanemeo. npr. uskoro iii za kratko vreme). ali su zanemarujuce". Zakon 0 upravnom postupku. zalihi (P dopusta i zalisi). zanavek. "Zakljuceno je da se krivci pozovu na odgovomost" umesto: "Odluceno je da se krivci pozovu.. mn. mada ima argumenata i u korist pisanja prerjlog Zakona. zalijmo. " iii: "Donet je zakljucak da treba ograniciti . zalistaka (na biljci.Ima razlika.. za me (= za mene). STRANE SVETA. Zapadno rimsko carstvo (P dopusta i Zapadnorimsko carstvo). koji pocinju rccju naert. zalagati se. NASLOVI). zanemarujuci kao pridev (. zakratko. Nije reseno kako treba pisati nazive zakonskih predloga. -iti. Prema ostem pravilu za naslove (v. Zapadna Morava. zaneti: v. zalazuci se (ne zalagajuCi). ijek. mn.. zakutak. "u zanemarujucim kolicinama") pogresno je. zoliska.: "Donet je zakljucak da se ogranici radno vremc" umesto: "Doneta je odluka da se ogranici . mn. zakonomcran. u srcu). zapadnoevropski. zapadna zaliha.. zanemeti. dat.." iii: "Zakljuceno je da krivce treba pozvati na odgovomost". . zametak. prednacrt. treba zanemarljiv. zakuci. dat.. U praksi se i tu najcesce pise veliko samo prva rec (npr. zamerei. zanijemjeti. zakonomernost: rusizmi koji se najcesce mogu zameniti nasim recima zakonit (zakonitost). zamalo (u znacenju: umalo. GEOGRAFSKA IMENA. zamnom.. zalisci. ali: za malo vremena.199 zakljucak i zakljuciti upotrebljavaju se Ll politickom recniku pogresno kao da znace odluku. zapad: v. Oblik zanemiti "uCiniti nemim" ne upotrebljava se.. odnosnoPredlog Zakona ... zanijemio. mn. nazivi zakona i drugih pravnih akata pisu se s vclikim pocetnim slovom prve reci. zamed. Npr. zapadna (Zapadna) Evropa. zalizak. zaliska. predlog i s1. ZAKONI. -neti. zalizaka (deo kose). V. V. zalistak. za nj (= za njega). pravilan itd.

). podoj. otpij itd. doli). zaprSka. itd. Osnovl1o nacelo je da se zarezom odvajaju receniee iii delovi receniea ako se njima iznosi nesto posebno. brij (obrij.). Kod ostalih glagola sa glasomj u osnovi oblik imperativa zavisi od duzine vokala koji se nalazi ispred togaj u sadasnjem vremenu. zabij itd. usvojenje terminzarez. zaposlenost.). naknadno dodato. zaprepascenje i -stenje.). sasite. pokri). zapodenes itd. triput zaredom) najbolje je pisati sastavljeno. izbrijJ i drugi. zapovedni nacin zavrsavace se na -j. to).zapaljcnjc 200 kratak. dat. ZAREZ. zapr. ubijmo. V. (napij. kao i tocka (v. savij (pre vi). zaprepasCivati i zaprepastavati. Pogresni su obliei kao ubi. zaposlen. odvij itd. ZAPOVEDNI NACIN (imperativ). obri se. prisi) itd. zapaljenjski (ne zapaljenski). ne zapalenje. brojte (tako i: izbraj. gajite. zataji.. rede zapodeti i zapodesti: zapodenem. nabi). itd. taji. zaprepastiti: zaprepascen. popi. zapeta je rusizam.iii) (sa. zapodenuti. -jite: gaji. -ite: braj. Glagoli koji u 1. -jim 0. Pravopisom iz 1960. zaposlenje i (retko) zaposljen. Od svih znakova interpunkeije zarez ima najraznovrsniju i najslozeniju upotrebu.). zaposljenost. gajimo. bleji. mada ga PR ne beldi. uvij. lieu sadasnjeg vremena imaju zavrsetak -ijem (npr. Ii) (ulij.). brajmo. ubijem) imacej u sva tri obIika zapovednog nacina: pij. zadaj (od zadati). zaposljellje. izhi). laj. zapodenut i zapodet. zapldem. Ako je vokal u sadasnjem vremenu dug. nastavei zapovednog nacina bice -ii.~ij. zapodeven. -jmo. bij (sabij. kri} (otkri). i pojedinacne glagole. zaplicem i zapletati. pijmo. a da se zarez ne stavlja ako su smislom tesno vezani za os- .). dij itd. Tako isto i popij. prabij. zaredom kao prilog (npr.~ten. ubij. ubijte.). navij. prcbij. zadaji (od zadavati). do lite itd. pi/em. itd. odlij. zavij. -la. zaplitati. zaprezi. prebraj itd. zapaljenje. kroj (prekroj. -stenost.~ci. zapodeo. zaprega. koja se sarno manjim delom moze podvrgnuti strogim pravilima. pa nema razloga za vracanje na zapetu. dat. pradaj (od pradati). pijte. zapreci. prodaji (od pradavati). . sakrij itd. koji je danas definitivno prihvacen u skolama. zapreka. -scenost i zaprepa. zardati (ne zahraati). Ako je zarana (prilog). zasij. dat.

zavisno od toga koliko isticel110 vezu s ostalim delom teksta: "U Americi(. nicim ne suzavajuCi njeno znacenje. npr.. itd. U drugim slucajevima ispred veznika suprotnog znacenja (nego. "Gomile otpadaka ne same sto ruzno izgledaju nego su i stetne po zdravlje". kad zavisna rccenica dolazi pre glavne: "Kad nam jc to rekao. . itd. Njena ce nalazista. a . odrediti troskove" (= Mi cemo. deco. to si i nasao. §to."Sedi." U takvim sluc'lievima uvek se moze iskazati isti sl11isao pretvarajuci recenicu ZAREZ ISPRED "NEGO" i dr."Ne znajuci sta da radi." . ali.) bez sumnje(. vee.. ne i u ranijim romanima). pustolovni duh ustupa mesto mcditacijama" (= same u tim. tj. zaprepastili smo sc" ."Vi to."Sta si trazio." Redovno se zarezom odvaja vokativ: "Dejane.: "U romanima koje je objavio posle 1860. ZAREZ ISPRED "KOJI" pise se u onim slucajevima kad odnosna rccenica pruza dopunski podatak 0 prethodnoj imenici... bez zareza "Roditelj i Cija se deca vracaju sa zimovanja treba da dodu pred skolu" (samo ti roditelji)."Mi cemo. koji su vekovima bili pod tudom vladavinom. Tako npr. a. obratio sc policij i. gde: sa zarezom "Oni ne mogu racunati na naftu. "Izgubio je ne samo te beleske vee i sve licne isprave"."Vreme prolazi(. "Mesto na Jadranu gde ce se odrhti tumir zasada nije poznato" (samo to mesto). Prema clanovima l87e(2) i 191 c(5) Pravopisa." ZAREZ ISPRED ." itd. Isto vazi i za odnosne recenice koje pocinju saciji. "Bio je dan.""Kriza se pogotovu oseca u operi. Zarez se ne sme pisati kada recenica sakoji ogranicava znacenje prethodne imenice.. U mnogil11 slucajevima zarez se moze ali ne mora upotrebiti.."Posmrtno ce biti odlikovan policajac koji se golim rukama bacio na atentatora" (samo taj policajac). kad su Ijudi na poslu" (= a daniu su Ijudi na poslu). pobogu.).NEGO" sa koji u nezavisnu recenicu ("Poljaci znaju sta to znaci: oni su vekovima bili. prema tome. znaju sta to znaci.: "Poljaci. dakIe. prijatclju!" .) rade drukcije." .201 tali deo teksta. "Mi cemo prema tome odrediti troskove" (= na osnovu toga cemo ih odrediti). npr." Takode je zarez obavezan posle recenica u inverziji. ne mozete ni zamisliti. "Bio je dan kad su Jjudi na poslu" (= bio je radni dan). koja zahteva vece izdatke.). .).) a ti si i dalj e bez stana. itd. ispred nego i vee ne pise se zarez ako prethodi neki komparativ iii izraz ne sarno: "On se bolje spremio nego ostali". sta to radis?"' -. cija ce nalazista uskoro biti iscrpljena" (= ani ne mogu racunati na nattu. kakav..

-Cimo. zavidan. za se (= za sebe). npr. zallzvrat). zavijllci. Pogresno se primenjuje na negativne pojave. zasuCi. zasucem. 0111 kamoli) moze se pisati zarez. kad znaei namenu. "zasad(a) se dobro drzi". Pojedini gram atieari ipak smatraju da u 3. -Cite (promena kao vikati. mada ga pravopisni priruenici ne beleze). zbog veJike rasprostranjenosti. odvojeno. zatrudncti. zasclak. zaspd. zatrudnjeti. "Zadatak je tehkC) ali ne i neostvarljiv". za to (npr. otuda). zasijte. "To nije bio onC) nego njegov brat". mlad a iskusan. Ne zatrudniti. zatamneti i zatamniti: kao potamneti (v. zavidna veliCina. ijek.: "Nisam kriv za to". Gramatieari ne dopustaju za- . oni zaspe. zatrudnela. "nesto za sad(a) a nesto za kasnije"). (sto su obJici od glagola zasuti=zatrpati). zaseoka i zaselka. ali: "Ja za tim ne bih zalio". zarzati (ne zahrzati). "Ti si krivC) a ne on". zaspati: sadasnje vreme je zaspim. za sad(a) . zasad(a) (sastavljeno. mn. prema P. lieu nmozine treba dopustiti i oblik zaspu. npr. "nesvakidasnji" (npr. "Nije bio na CetinjuC) vee u Beeu". BOJE. u znaeenju privremenosti. zavijutak. gde se ceo izraz oseea kao jedna celina. Ne preporueuje se ni zato da: um. zauvek. mn. "priliean". obienije je za stalno). Neee se pisati zarez u spojevima kao jedna ali vredna. "Svi smo za to da se rad nastavi"). npr. zavidan lIspeh). "Ispoljili su zavidnu kolieinu neznanj a". to) i potamniti. zasigurno (= svakako. zastalno (prema PR. zasucimo. to).. zatrlldnjela. zasvagda. za uzvrat CPR dopusta i spojeno pisanje. vicem). zatim (= potom). moze biti i sinonim za zavidljiv (zavidan covek). zasukati. suku. zatrti: kao satrti (v. "Kazem to zato da se ne brinete uzalud" bolje je "Kazem to da se ne biste uzalud brinuli". zatrudnece. zaspiL. zasiti: zasij. Nije dobar spoj zato jer: treba zato sto iIi sarno jer. ne zaspem. pored toga sto znaei "koji izaziva zavist iIi divljenje". oni zasucu.zarzali 202 oblike zasuci. zaseoci i zaselci: zaselaka. zasijmo. npr. zatvoreno-: v. zato (= stoga. bez sumnje: tako u rceniku Matice srpske.

-anka. (crtica neobavezna). Lav. zelenjeti se. Vaga itd. zmijolik. uhvatiti korena i sl. Up. zen budizam (v. ostati dugo u zivotu. mn. V. zavrSeci. zbiti: zbij. zejtin. Zineman (Zinnemann).jeziku treba dati prednost reCi ulje. V. zimus: v. Zemlja izlazeceg sunca (Japan). -so zlosrecan i zlosretan. -iti. Zeleni kontinent (Juzna Amerika). Primeri: dvadeset kilometara iznad zemlje. ne zeitin. zdesna. Zimerman (Zimmerman). zeleneti se. zelembac. zelenjela se. npr. zbirka. U politickom recniku poslednjih godina takva upotreba se rasirila do te mere da je postala moda koju dobri stilisti izbegavaJu. Zcmaljac iii Zemljanin (stanovnik planete Zemlje). a odatle i razviti se. Zemlja hiljadu jezera (Finska). "U avgustu rnnogi meteori padaju na Zemlju". osim kad znaci ZClvidljiv.203 zavisan (koji zavisi od nekoga. Marsovac. zemljavazduh. necega). ZNACI ZODIJAKA nisu normirani uP. Up. avion salje signale stanici na z~mlji. Zmaj-Jovin itd. s crtom (ne crticom) bez razmaka. zavrsetak. . Devica. Crni kontinent. Zenicanka (i Zenickinja). zaziveti: prvobitno znacenje je poziveti. Jovan Jovanovic Zmaj (uvek bez crtice). zbijte. Raketa zemlja~zemlja. GEOGRAFSKA IMENA. zgoditak. ne zavistan. as malim u znacenju tlo i u svim ostalim znacenjima. treba ih pisati velikim slovom. ali posta imaju svojstva imena. Glagol zeieniti "ciniti zelenim" gotovo se nikad ne upotrebljava. ne s desna. zelenio se. sa Z ako su americka prezimena. zbirci. zeleneo se. ali kosmicki brad salje signale stanici na Zemlji. Zenica. ali ZNACI ZODIJAKA sto hiljada kilometara daleko od Zemlje. dat. U knjiz. prema P. zenicki. Zimbabveanac. zgodici. ijek. mn. U nasem vcku prvi put je zabelezeno znacenje poceti ziveti. Zmaj Jova. zemlja: s velikim Z kao naziv planete. ali "Meteor je pao na zemlju u Kanadi". Zimbabve: u nedostatku boljihmogu se upotrebiti oblici zimbabveanski. zhijmo. CRTICA 4). Strelac. Zenicanin (i Zenicak). zecji (boljc) i zeciji. Zmaj-Jove. zbrda-zdola. ne zelenhac.

ZNAK PITANJA: v. Zodijak (veliko Z). V. rnn. znacka. gen. dat. mn. zris.). znacki. oni zru. zooloski vrt (s velikim Z kad je naziv odredene ustanove). dozreti. gen. zverki. zrela (sarno ijek. itd. znacaka i znacki. zubaci. ZNACI ZODIJAKA. zvizdukati. osetne) razlike.204 znacaj an se cesto pogresno upotreb[java mesto znatan. zviiducem (pored zvizducem. zubatac. zreti (= sazrevati): zrem. zverka. zres. sto je fonetski pravilnije ali neuobicajeno). zoo (ne ZOO). zreo. Jednako se menjaju i slozeni glagolisazreti. zubataca. zoologija. zooloski. "Utrosena su zanacajna sredstva". npr. oni zre. a takode zrim. Na isti naCin. ali ne i ako se mislilo na znatne (prilicne. zubaca. rnn. Recenica "Javile su se znacajne razlike" bice ispravna ako se htelo reci da su razlike vazne iii da nesto posebno znace. zrela (ekavski i ijekavski) i zrio. . dat. beznacajan (nevazan) treba razlikovati od neznatan (sitan). zverki. UPITNIK. zoo-vrt. zoolog.

dat. iandar i iondarm. dat. mogu ostati nepromenjena iii se menjati kao da se zavrsavaju na -a: Kannen. iar-ptiea. idri. iena astronaut itd. Ingrid. ielud. iderem. preiderem se. iibau). fro Z. zeludae. Merilin (Marilyn) itd. ieljeznicki itd. zenka. to). . mn. zeljezara. naidrati se. ijekavski su oblici: ekavski je ielezara. mn. Oblik idreti (ij ek. naiderati se. Kanneni. Kod rnnogih imena kao Nives. a posebno kod engleskih kao Dzin (Jean). Pilar itd. zena borae. mn. ieljezo.v Z ialibozc (prilog). ieluea. Zenmin zibao. Zenmin zibaou (bolje nego iibaa. ieljeznica. gen. iaoka. zalilae (ne ialioe). rnn. gen. zcga. ime) bolje nego Zan. V. iell/daca. ZENSKA IMENA sa zavrsetkom na suglasnik. prema clanu 103 e Pravopisa. Karmene. ieleznica. Zenmin zibaoa. FRANCUSKo. gen. ieleznicki itd. mn. Ne smatra se pravilnim idrati. ialopojka. naiderem se. dat. preiderati se. Zarkoervcn (sastavljeno). ialiloca. ialopojei. zbun (danas retkodibun). (bez crtice). Ines. ::olopojki. Seron (Sharon). zdcrati. -e (FRANCUSKO).. oieniti. zeniti (se): v. ialioci.feti) uglavnom se cuva jos sarno u slozenici proidreti (v. ienki. najbolje je izbeCi promenu po padeZima. Up. ienki. iaoei. Karmenin itd. da bi se razlikovalo od muskog Zan (Jean). Liv. iaok6 (rctko iolaka).: -e.. iegi i iezi. ielezo. Zana (Jeanne.

oblik (predsednik itd. Ostali obliei kao kod glagolapoinjeti (v. moze se reci predsednica vlade. Jorge).. iutio se. ilijezda. zeti (ne injeti). a "Simicka" za udate zene. ukoliko se ne navodi licno ime. ilijeb. nema razloga da se za zenu upotrebljava m. iuljale su gao Zupancic (Oton): nije opravdano Zupancic. zuteti se. zlezda (ne iljezda). zidak. ambasadorka itd. zuljiti. zmigavac i migavac. ako su upotrebljena samo kao oznaka za boju. Umesto premijer iii ncprikladnog premijerka. mn. Posebno treba paziti da ne dode do gramatickog nesklada izmedu imenice i glagola: umesto "Ministarje izjavila. Nije dobra "Seles je pobedila" i sl. lekarka. iii su nepogodni zbog familijarnog prizvuka (ministarka. iulje ga ruke. V. ijek. iutjela se. ZENSKI OBLICI za nazive zanimanja i polozaja cesto nedostaju. to). iuljile su ga ruke i iuljati. eule. ako se ne uzima puni oblik. ZIVOTINJSKA IMENA pisu se s velikim pocetnim slovom ako predstavljaju vlastito ime odredene zivotinje (Sarulja. Tamo gde postoje. Oblici kao "Simiceva" od pocetka naseg veka upotrebljavali su se za neudate. iirija. zelenko. itd. pasminu i sl. V. iuljaju ga. Danas se nastavak -ka sacuvao samo u familijarnoj upotrebi. mn. Ziskar je osnovni deo u dvostrukom prezimenu Ziskar d'Esten (Giscard d'Estaing). "Tacerava". zurka. dat. iurki.). iitko.~ef(ov)ica. zilavka. CRTICA 3).). ne ieteoc. iljezdani) iii ilezdni (ijek. dat. iilavci i iilavki. Zode (pOli. iuteo se. -(lOC. Fifi. ilijezdni). iitkiji. upotrebljava se samo Ziskar. Pridev ilezdani (ijek. Belka itd. ijek. ieteoci. ietelaea. Brundo. iitka. iiriji. iigoloa. zleb (ne iljeb). i1lea itd.). Zelenko. urednica.)." treba navesti ime i prezime doticne zene-ministra. npr. zigolo. ziro-racun (neobavezna crtica: v. pa se mora reCi "Simiceva".ZENSKA PREZIMENA 206 ziri. najiitkiji i iidi. i: IME I PREZIME.. prevoditeljka. pisu se malim slovom Uarulja. Retko se upotrebIjava glagoliutiti. saradnica. -iti. mada ga PR tolerise kao "tradieionalno". -ioe. . "Ciniti zutim". V. najiidi. ijek. rundov. iutjeti se. . Citateljka. zetelac. ZENSKA PREZIMENA. ne Zorge. predsednica. a nikada samo D'Esten.

ivacem. U praksi su danas ostali sarno oblici ivakati. dok bi ivacem. ivaces. Up. zviidukati. Zvakati . ivacd bilo od oblika ivatati.207 zvakati bi prema fonetskirn zakonirna trebalo da irnaivacem. ivacd.

предузећа. Венера. Месец. Београђанкина. континената: Новосађанин. Београд. Јована. е) имена небеских тела: Сунце. Сувајџић. Медицински факултет у Београду.За оне који још увек нису сигурни како се шта пише: x Велика и мала слова x Састављено и растављено писање речи x Интерпункција x Правописни знаци x Скраћенице x Писање туђих речи ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА Великим почетним словима се пишу властита имена. к) називи установа. Српско певачко друштво.. Пироћанац. Први мај. планина и друга географска имена: Дунав. Ричард Лављег Срца. земаља. Петар Велики. Ледена киша добује у прозоре. крајева. Југословен. л) називи књига. Милошев. држава. Београдска улица. Спортско друштво "Партизан". ђ) имена становника градова. Бачванин. Наш језик. ж) имена континената. Земља. Босна и Херцеговина. Брод на Купи. Сава центар. Великим почетним словом се пише: а) прва реч у реченици: Спушта се ноћ. Ана. Балканско полуострво. Ђурђевдан. Вучко. Свет компјутера. Црна Гора. и) имена улица и тргова: Студентски Трг. -ин: Марков. Бајрам. држава. Европљанин. Тршић. љ) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ов. Где су људи? Нема живе душе! Улице су пусте. Гоца. Марс. Петровић. Јадранско море. Бели Дрим. Криви торањ у Пизи. г) имена животиња и грађевина: Шарац. Плитвичка језера. Марин. Нова година. пишу се великим почетним словом само прве речи. Југословенов. Нишлија. На Дрини ћуприја. Морава. Црногорац. ј) имена празника: Божић. часописа. насељених крајева и места (све речи у њима осим везника и прилога): Европа. Аустралијанац. Палић. Двор на Уни. Босанчева. Душан Силни. и то: а) лична имена и презимена: Милорад. Борба. књижевних дела: Општа енциклопедија. Основна школа "Младост". Хорвешка. Јовановић. Јужна Америка. ако се састоје из више речи. Кумова слама. језера. в) имена божанстава: Јупитер. река. Железничка улица. Зевс. -ев. Грк. Афродита. Мађар. б) надимци и атрибути ако се сами употребљавају или су срасли с именом и постали његов саставни део: Миша. Копаоник. а друге само ако су властите именице: Јужна Морава. Организација уједињених нација. Јаблан. ако се састоје из више речи само се прва реч пише великим словом а остале малим словом изузев властитих имена: Булевар Николе Тесле. Јован Јовановић Змај. Лика. б) прва реч после две тачке када је управни говор међу наводницима: Ал' говори Муса Арбанаса: . Србија. д) имена припадника народа: Србин. Београдско драмско позориште. Аполон. друштава: Матица српска. Далмација. Фрушка гора. новина. Нови Сад. Мачва. Ускрс. з) имена мора. Здравко. Улица Петра Петровића Његоша. Војвођанска банка.

б) наставак реченице после управног говора. Београду). на пример: Београд (Београда. Јављамо Вам се одмах по доласку у летовалиште. г) речца не уз именице и придеве с којима сраста у сложенице. Белоцркванка (према Бела Црква).: Основној школи "Ј. одмах после доручка.. наједном. нпр. не замећи кавге.одговорили су сви присутни ученици. незналица.. гдегде. европски. Обавештавамо вас да је. онда. "Кренимо на посао. гдекад. нишки. Великим почетним словом пишу се заменице Ви и Ваш из поштовања према особи којој се пише: Драги наставниче. кривопаланачки (према Крива Паланка).повикаше неки ученици. снеруке и предлози: поврх. отприлике.". уочи. друштву. Али.. Твоје писмо сам примила тек јуче иако.: Доћи ћу сутра пре подне. незрео. писмоноша. Малим словом се пише: а) наставак управног говора ако је био прекинут уметнутом реченицом ради неког објашњења. пише се растављено. незахвалност.. питао је директор на збору ученика. напамет. -шки. г) заменице ви и ваш кад се у писму не обраћа само једној особи већ групи или кад се пише допис некој установи.. Или Драга Љиљо! Молим те. на пример: Цело поподне/преподне смо те чекали. На путу смо се држали Ваших препорука. а пример: "Хоће ли сви". д) именице преподне и поподне кад означавају у целини време дана пре 12 сати или после 12 сати. наместо. југозападни. б) називи становника насеља иако се имена тих насеља састоје од две акцентоване речи и пишу се одвојено. покадшто. немој се љутити што се ретко јављам. горњомилановачки (према Горњи Милановац). преполовити..незнање. -чки..."Приђи. нечовек. и то без обзира да ли се иза наслова ставља зарез или узвичник: Драга мама.. подно. . на пример: "Хоћемо!" . нпр. амерички.. Змај". неписмен.непознат. в) присвојни продеви изведени од назива места ако се састоје од две акцентоване речи. нпр. београдски. пароброд. в) наставак писма иза наслова ако се писмо наставља у новом реду.Ј. невидљив. нпр. . фирми. голорук.: новосадски. САСТАВЉЕНО И РАСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ Састављено се пишу: а) сложенице које имају само један акценат и у којима се први део не мења. чешки. Марко. украј. невелик. неприродан. бездушан. на пример: . Бјелопољац (према Бјело Поље).. крагујевачки. на пример: Новосађанин (према Нови Сад). извући. в) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ски. суботички. кад се овим изразом означава неки тренутак пре или после 12 часова. небрига. ђ) сложени прилози као: малопре. непријатељ. ил' одјаши да пијемо вино. одмах после састанка" . јужноамерички (према Јужна Америка).. "помоћи у уређењу околине школе?".

што ме боли зуб! О. Понели су и добре хране.. нпр. бако. нисам. Све ћу ти... најлакши. Иако сам знала.. 15. нисам одговорила на сва питања. немој. што представља једну целину. Тачка се ставља на крају обавештајне . ни са ким. август 1991. најједноставнији. стигла си?!.потврдне и одричне реченице. не верују. две тачке. Ненад и Срђан су отишли на излет. на пример: Да ли би ми помогла? Да ли имаш новца? ИНТЕРПУНКЦИЈА У писању се ради јаснијег приказивања онога што хоће да се каже. Пошто је једно од основних начела српског правописа слободна (логична) интерпункција. не долазимо. неоспорно. изузетак су одрични глаголи нећу. па се одвајају зарезом: Ух. Хоћеш ли доћи? Верујеш ли ми? Знаш ли то? и у упитним реченицама са да. ауто-пут. наводници. г) реченице које су у супротности: Касније смо кренули. Тако се пишу: а) вишечлани називи места. за употребу зареза је најважније правило да се оно што је у мислима тесно повезано. заграде и црта. па се одвајају зарезом. на пример: не знам. в) речца ли уз глаголе у упитним реченицама. немам. али смо стигли на време. Зарезом се одвајају: а) речи и скупови речи (истоврсни делови реченице) у набрајању: Миша. добро вечерао и нестао. донети воћа. С цртицом између првог и другог дела пишу се полусложенице. одвајају се зарезом од осталих делова реченице. е) вокатив и апозиција су. Ти си у праву. априла 1957. на пример: Херцег-Нови (из Херцег-Новог. Теби ћемо. најбољи. на пример: најлепши. упитник. а делови који чине целину за себе. никакав кад се употребљавају с предлогом. ни за којим. Растављено се пишу: а) речца не у одричним облицима глагола. наравно. б) одричне заменице нико. не питај. з) уметнуте реченице на пример: У мом селу. ако сваки од саставних делова чува свој акценат и ако се први део не мења по падежима. б) две именице од којих једна одређује другу.. в) паралелни делови реченице кад су у супротности: Задатак је тежак. Дела Иве Андрића. твој воћњак. на пример: ни за кога. Ви сте пошли раније а ипак сте закаснили. генерал-мајор. употребљавају поједини знаци који се заједно називају интерпункција или реченични знаци. поздравио се. рак-рана. и безалкохолних пића.е) речца нај. у Херцег-Новом).. готово сви гаје малине. тачка и зарез. ни у чијем. помози ми. на пример: Кад се спремим. које је једно од најуспешнијих у воћарсту. . узвичник.. дакле. ИванићГрад. Дренко. али занимљив. ничији. никоји. јединог југословенског Нобеловца. ни пред каквим. на пример: Сомбор. и друштвених игара. ж) узвици исто нису саставни делови реченице. на пример: Ви ћете. Нисмо летовали на мору. генерал-потпуковник. д) реченице у инверзији (кад се зависна реченица налази испред главне). За испит не учим редовно. на пример: Сваки дан учим за испит. а заједно означавају један појам. ништа. на пример: башчаршија. децо. Поклонићу теби а не Игору. У Новом Саду. Знаци интерпункције су: тачка. већ у планини. испричати. радио-аматер. Ако можеш. 2. што је хладно! Ох. б) независне реченице кад нису повезане везницима: Дошао је. преведена су на многе језике. Зарез се као знак интерпункције употребљава често и у различитим реченичним ситуацијама. ђ) реч или скуп речи који су накнадно додати или уметнути у реченицу: То је. такође. позваћу те телефоном. добити слаткиша. зарез. најјачи. не може.у суперлативу описних придева. не одваја зарезом. накнадно додати у реченицу. и) између места и датума.

иза редних бројева када се пишу арапским бројкама: 15. обућу. две тачке..Зашто га ниси позвао унутра? . на пример: . тј. ставља се узвичник.. страни. . на пример: Интерпункција (реченични знаци) доприноси јаснијем изражавању. За време Првог светског рата (1914 . збунила сам се. цртица. . 120. Две тачке се се стављају: а) иза речи којима се најављује набрајање. меса. на пример: На пијаци купи: сира. нпр. кајмака. март 1991. заграда. километру ћеш угледати планинарски знак.Упита мајка. Донео је твој "велики пројатељ". заменице и бројеви) мењају се по падежима. заграда. 4. акцентски знаци и генитивни знак. или нагласити супротност. нпр. Рекао нам је дословно: "Новац за екскурзију је обезбеђен". црта. прибор за писање. повишеним гласом. На неким спратовима (2. апостроф. . што сам гладна! Не вичи! Пожар! Када се питање изговара повишеним гласом иза њега се стављају и упитник и узвичник.нигде никог. а иза узвичних реченица.Тачка и зарез се употребљавају: а) између реченица које су у сложеној реченици мање повезане са другим реченицама. а други део се изоставља. све знам .промрмља Милош. Он положио?! Не даш?! Заградом се у реченици одваја оно што се додаје ради објашњења претходне речи или дела реченице. итд. као и иза мањих говорних јединица које се изговарају у узбуђењу. и на крају управног говора се пише црта ако се реченица наставља и објашњава нешто о управном говору.1918) владале су несташице хране. неочекиваност. а испред онога што се набраја. на пример: Кад смо се срели. Наводницима се обележавају: а) туђе речи кад се дословно наводе. на пример: Пођем ја. нисмо помињали недавну свађу. салате и лука.. поздравили смо се.. а) Тачка се као правописни знак употребљава: . Све сам научила. на пример: Како си? Шта радиш? Ух. неколико тачака. кад . сл.Журио је . знаци порекла. Именске речи (именице. Знам. 121 и 122. Тачка се не пише иза редних бројева написаних арапским бројкама када се иза њих нађе други правописни знак (зарез. придеви. године. б) испред навођења туђих речи (управног говора). Црта се пише: а) Уместо првог дела наводника у дијалогу и то у штамшаним текстовима. На 10-15. У правописне знаке се убрајају: тачка.иза скраћеница: нпр. нпр. б) кад се жели нешто истаћи. јаја.не вреди. б) речи које се употребљавају с иронијом и којима нечему не жели да се да супротно значење. На крају упитних реченица ставља се упитник. одеће и лекова.Ко је то био? . хигијенски прибор. фудбал и рекет за стони тенис. свеске. разговарали о школи. ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ Правописни знаци се употребљавају уз поједине речи за разлику од интерпункције која се употребљава у реченици.. б) између група речи које се разликују по сродности. и 5) су покварене електричне инсталације. На пример: Улазећи сви заграјаше "Срећан ти рођендан!". знак једнакости. црта или који други). на пример: На пут ћу понети: одећу.Мој друг. кишобран..: О томе ћете наћи информације на 119. друштвене игре.. књиге. . ти си "вредница".

.б) Две тачке се као правописни знак пишу: . ђ) заграда као правописни знак: . на пример: Први светски рат је трајао од 1914. нпр. .јунак –е и) акцентски знаци се бележе у стручној литератури (обично из граматике) и у обичним текстовима кад је потребно да се означи реч која се од исте речи у суседству разликује само акцентом. на пример: Према Танјуг-овој вести. Коренски самогласник се смењује о:и:а у речима пловити . и рече: "Дивно је вратити се кући".знак > се чита "дало је" или "развило се у". у. На пример: химба = сумња. са. . године. на пример: Пут Београд .: Сâм сам то увидео. 15-годишњак.између делова полусложеница: радио-апарат. до рата међу сукобљеним странама неће доћи. . аеро-митинг.. Културна сарадња са УНИЦЕФ-ом је добра. нпр. 3) итд. нпр. тата = субјекат (у реченици) з) знаци порекла су > и <. 40-тих година прошлога века. е) апостроф се ставља уместо изостављеног слова: Је л' то тачно? ж) знак једнакости се употребљава између речи да би се означила њихова једнака вредност.знак < се чита "постало је од".између бројева или слова којима се исказује неки однос и читају се "према". исто што. а чита се: једнако..Ниш има велики привредни значај.: Купи 10 .између два или више имена којима се означавају тако тесно везани појмови да они чине један појам."Партизан" је увек најзначајнија утакмица која се игра. нпр..између скраћеница и наставка за облик.служи да означи оба облика речи о којима се говори. . в) неколико тачака (најчешће три) стављају се: . д) цртица се као правописни знак пише: . он се појави. фото-апарат.: црњи < црн -ји. г) црта се као правописни знак употребљава: . .ставља се иза редног броја или слова којима се означава нови одељак: 1). . Дошао је да дâ оглас. Ако се испред првог броја налази предлог од.између назива градова и других места да би се означио правац кретања.у сложеним или изведеним речима у којима се први део пише бројем а други део словима: 150-годишњица. Употребљавају се у стручним текстовима.: Предлог с(а) ус инструментал средства се не употребљава.: Утакмица "Црвена Звезда" .између бројева уместо предлога до.. црту не треба писати већ исписати и предлог до. .поплавити. . јесте. равно.пливати . јуначе . в) итд. до 1918. Кад се воз зауставио.уместо изостављеног текста и у испрекиданом тексту. 2).15 килограма кромпира.при растављању речи на слогове на крају ретка. .: твојега > твоега > твоога > твога. на пример: Предлози су: код. б). ауто-механичар. На пример: Резултат утакмице је 2:1 у корист "Црвене Звезде".1975) је добио Нобелову награду за књижевност. поред. нпр. Иво Андрић (1892 .а).

(женски род) уч. (и слично) в. а најчешће се употребљавају следеће: а) скраћенице код којих се скраћивање означава тачком: бр. телефон. на пример: пушка. (вршилац дужности) стр. гђа (госпођа). (тако звани) ж. (ученик) и сл. најчешће генитива једнине исте заменице. в) Без тачке се пишу и следече скраћенице: др (доктор). краљ и др.р. величине. И оне се међусобно разликују. а не само из једног.: Била сам у САД-у. (број) тзв. Такве речи данас и не осећамо као позајмљенице. (ове године) б) скраћенице за мере. II Скраћенице које су настале од првог слова или слога сваке речи у вишесложним изразима (сложене скраћенице) читају се различито: а) неке се читају потпуно као да су сви деливи речи написани. в) скраћенице преузете из страних језика пишу се како се изговарају и мењају се по падежима. На пример: Из примерã можете закључити о тој појави.ј) генитивни знак се ставља на крајњи вокал генитива множине кад је потребно означити разлику овога облика од других облика. а пишу се без тачке. ПИСАЊЕ ТУЂИХ РЕЧИ У српском језику. новчане јединице које се пишу без тачке: m (метар) g (грам) USD (амерички долар) cm (центиметар) t (тона) EUR (евро) km (километар) l (литар) JPY (јапански јен) kg (килограм) dcl (децилитар) GBP (британска фунта) mg (милиграм) hl (хектолитар) SIT (словеначки толар) Пошто су то међународне скраћенице пишу се латиницом. у научним текстовима. односно да се из више примера може закључити. У другу врсту позајмљеница или туђица спадају речи које осећамо као речи страног порекла. нпр. (страна) тј. телеграф б) неке постају речи па се читају као скраћенице и мењају по падежима. сапун. нпр.г. Помоћ у храни и лековима је стигла од Уницефа.Виша пословна школа УН . као и у другим језицима.д. Такве речи треба употребљавати с мером: кад за њих нема замене. Значи. па се пишу онако како се изговарају: . Из САД-а сам донела компакт дискове са оперском музиком. сат.: ВПШ .: Унескова помоћ земљама у развоју је драгоцена. чарапа. гђица (госпођица). СКРАЋЕНИЦЕ У српском језику постоје две врсте скраћеница: I Скраћенице које настају скраћивањем речи у читању се изговарају потпуно. генитивним знаком је назначено да је то генитив множине. као да нису скраћене. За писање позајмљеница постоје утврђена правила: I Речи из класичних језика (грчког и латинског) су се одомаћиле у нашем језику и у научној терминологији и прилагодиле духу нашег језика. у областима технике и сл. кошуља. има много речи које су преузете из језика других народа и прилагођене нашем језику.Пошта. (то јест) о.Уједињене нације ПТТ . нпр.

амбалажа. бас. На пример: спикер и твист се у нашем језику не могу изговорити као у енглеском.астрономија. Мађарска. München (Минхен). Венеција. кад су речи из словенских језика који се служе ћирилицом (руског. Zürich (Цирих). Цицерон. на пример: Јесењин. Boccaccio (Бокачо). Shakespeare (Шекспир). али прилагођено нашем писму и гласовном систему. гимназија. Николај Гогољ. инструмент. кад се први пут помене име. у том случају се у загради пише како се име изговара. New York (Њујорк). II У писању речи из живих језика има мало разлика. у загради пише изворно. * онако како се изговарају (фонетски) кад се на српском пишу ћирилицом. бифе. хемија. офсајд. на пример: Ernest Hemingway (Ернест Хемингвеј). У овакве позајмљенице спадају речи: гулаш. интервју. бугарског. Јаневски. македонског итд. ако се на српском пишу латиницом. в) Имена многих страних градовa. земаља и друга географска имена пишу се фонетски и ћирилицом и латиницом ако су већ дуго прилагођена духу нашег језика. Глигоров итд. на пример: Њујорк.). * фонетски. Хомер. субјекат. и то само кад се помиње први пут. онако како се пишу у језику из којег потичу. Вавилон. Олимп. б) Туђа властита имена пишу се различито: * изворно. шофер. Аристотел. у том случају се. Беч. компјутер и многе друге. . Рим. Цезар итд. хирургија. корнер. Лав Толстој. Chicago (Чикаго). без обзира на наше писмо. а) Заједничке именице и придеви пишу се онако како се изговарају у језику из којег су преузете. Солун итд. дует.

You're Reading a Free Preview

Download