Ivan Klajn

v v
RECNIK JEZICKIH
NEDOUMICA
Cetvrto, preradeno i d9Punjeno izdanje
o NAMENI I UPOTREBI RECNlKA
Cilj je ovog recnika da na sto sazetiji i pregledniji naCin pomogne u
teskoeama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izrahvanju. Sastav-
Ijen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj
literaturi. Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na
pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe
reci. OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim "teskim" glasovima
(c ie, h,j i slicno), medu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo
da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u
jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i
imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje
njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obi-
mao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje,
iIi kad se u istom slogujavljaju i drukCije oblicke neizvesnosti.
Tip upotrebljenih slava (obicna, polucma, kurzivna) nema veze s
pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi. Za svaki oblik treba smatrati daje
dobar ukoliko nije drukcije receno.
Izvestan broj pojmova obraden je pod opstim nazivom, koji je stampan
velikim slovima, npr. DATUMI, GENITIV MNOZINE, IMENA NARODA i
sl. VeCina odrednica data je u obliku zasebne reci, ali ima i takvih koje se
odnose na pojedini glas iIi slova, na pocetak iIi zavrsetak reci. Stoga, ako se u
recniku nc nude odredena rec, treba potraziti njen sufiks iIi zavrsni deo: der-
matitis pod -itis, kuprdki pod -ski, preneti pod -neti, itd.
IVANKLAJN
NAPOMENA UZ CETVRTO IZDANJE SKRACENICE
U ovom izdanju dodato je blizu 500 novih odrednica, a mnoge druge su
preradene i dopunjene. Izbacene su odrednice koje su se odnosile iskljucivo na
hrvatsku varij antu.
Pravopisna tumacenja uskladena su s novim Pravopisom Matice srpske
(1993), uz izvesna mala odstupanja koja su naznacena kao takva. Za pojedine
reci i dalje se upucuje na Pravopis iz 1960. godine (skracenica P 60), buduCi
da je on imao znatno obimnij i recnik, ada su nj egova osnovna nacela zadrzana
i u novom Pravopisu.
dot. - dativ
engl. - engleski
fro - francuski
gen. - genitiv
gr. - grcki
ijek. - ijekavski
izg. - izgovara se
ital. - italijanski
knjiz. - knjizevni
lat. - latinski
m. -muski
mn. - mnozina
nem. - nemacki
P - Pravopis srpskogajezika,
priredili M. Pesikan, 1. Jerkovic
i M. Pizurica, Matica srpska,
Novi Sad 1993.
P 60 - Pravopis srpskohrvatskoga
knjizevnoga jezika,
Novi Sad - Zagreb 1960.
port. - portugalski
PR - Pravopisni recnik (u Pravopisu
iz 1993)
PR 60 - Pravopisni recnik (u
Pravopisu iz 1960)
sh. - srpskohrvatski
sr. - srednji
sp. - spanski
um. -umesto
up. - uporedi
v. - vidi
z. - zenski
A
a, nepostojano: v. NEPOSTOJANO a.
-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva,
Bora, Misa itd. menjaju se kao i
imenice z. roda na-a: od Pere, Peri,
za Peru itd. U ijek. krajevima ova
imena glase Pero, Ivo itd. i imajll
dvojaku promenu (v. -0). Francus-
ka muska imena na -a bolje je me-
njati kao imenice m. roda: Mara
(Alarat) , Maraa (Marata) , Marau
(Maratu) itd. Ipak se za pojedina
imena 1I0bicajila promena kao u z.
rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali
pri izvomom pisanju Dumas, Du-
maoa, Dumasu, Dumasov). V. -e
(FRANCUSKO). V. i fMENICE
MU,S'KOG RODA NA -a: SKRA-
CENfCE NA -a.
aa. Dvostruko a javlja se u imcnima
kan Baas (v. to), Baal (fe'licki bog),
Varlaam (iz srednjovekovne knji-
zevnosti), "Haarec" (izraelski list),
Caadajev (ruski knjizevnik: ne-
opravdano P 60 sazima ovo ime u
Cadajev).
ABC: v. Ej-Bi-Si.
Abdulah: v. VOKATIV.
Aboridzini (ne Aboridzani: engl.
Aborigines). Potreban izraz, pod us-
lovom da se ne upotrebljava kao
zajednicka imenica umesto uro-
aenik iIi starosedelac, nego s ve-
likim slovom kao nacionalno ime
allstralij skih domorodaca.
ad (podzemni svet), adski: bolje had,
hadski.
adhezija, adhezivan, adhezioni, ad-
herentan (ne ath-).
adresant znaCiposiljalac (pisma i s1.);
primalac je adresat.
aero- uvek sastavljeno: aeroklub, ae-
romiting, aerozaga(1enje itd.
Afganistan, aji;anistanski su pravil-
niji oblici, ali se kod nas upotreb-
ljavaju samo Avganistan, avga-
nistanski. Tennin Afgani (Avgani)
iIi Afganci (Avganci), koji oznacava
najbrojniju naciju na podrucju Av-
aga
ganistana, treba razlikovati od ter-
mina Afganistanci (Avganistanci)-
stanovnici iii drZavljani Avgani-
stana.
aga i beg. Za prave age i begove (isto-
rijske licnosti) titula se posle imena
pise s crticom: Smail-aga, Afe-
hmed-aga, Ibrahim-beg, Gazi Hus-
rev-beg itd. Ako se dodaje sarno iz
postovanja iii u sali, pise se sastav-
Ijeno s imenom: Avdaga, Suljaga,
Omeraga, Mehmedbeg itd.
agro- spojeno: agrokombinat, agro-
tehnika itd.
Aguilar, Aguirre (sp.) izgovara se
Agilar, Agire.
Ahilej (bolje), ali i Ahil: sarno ovo
drugo u izrazu Ahi/ova peta. (Pra-
vopis ne daje osnova za pisanje
malim slovom ahi/ol'a peta.)
AiSa i Ajsa.
ajatolah, mn. ajarolasi.
ajde, ajd (bez apostrofa). V. hajde.
ajvar, obicnije nego hajvar.
Ajzenstajn, ne Ejzenstejn. V. RUSKA
IMENA.
a kamoli.
Akino (Aquino), ne Akvino; Benigno
(Benigno), ne Beninjo; Korason
(Coraz6n) Akino.
Akira (Kurosava, japanski reditelj):
ne Akiro.
akord: gen. mn. akord6 i akorada.
8
aksiom i aksioma.
akt: mnozinajeaktovi u znacenj 1I "sli-
ka nagog tela", akri u (retkom)
znacenju "ein, postupak", akti (m.)
iii akra (sr.) u znaeenju "spisi".
Poneki gramatieari su bez stvarnog
razloga zabranjivali oblik akra,
preuzet iz latinskog, zahtevajuci da
se kaze "staviti u altte" i sl.
aktuelan, aktuelnost, obienije nego
aktualan, aktualnost.
akvarijum i akvarij.
ala (azdaja, eudoviste) obienije i bo-
lje nego hala.
alapljiv ne nego halapljiv.
alatka, dat. alatki, gen. mn. alarki.
alfa: alfa zraci, alfa cestice (crtica
neobavezna); aifa, beta igama zra-
ci (bez crtice). V. CRTICA 5, 6.
alga, dat. algi, gen. mn. algi i alga.
alibi (mn. alibiji) znaCi prvenstveno
"dokaz da se u vreme izvrsenja
krivicnog dela okrivljeni nalazio na
drugom mestu". Prosireno znaeenje
"izgovor" iIi "opravdanj e" nastalo
je u americkom engleskom i danas
se prenelo i u druge jezike, ali ga
strogi stilisti ne odobravaju.
alijansa; Sveta alijansa.
Alitalija (Alitalia, vazduhoplovna
kompanija): ne Al Italija.
alka (dat. alci, gen. mn. alki), obicnije
nego halka; Sinjska alka, alkar
uvek bezh.
9
alko-test (s crticom prema P).
alo i halo (telefonski poziv).
Alpi, u Alpima i Alpe, u Alpama.
alternativa. Ovu rec u nacelu treba
upotrebljavati sarno kad su posredi
dye mogucnosti, npr.: "Druga al-
ternativa izgleda nam prihvatljivi-
ja". U recenicama kao "Postojijos
nekoliko alternativa", a pogotovu u
spoju "jedina alternativa", bolje je
upotrebiti drugu imenicu: moguc-
nosf, resenje, izlaz, put, iii odskora
popularni anglicizam opeija.
alva: v. h.
Aljehin (uobicajeno, mada je ruski
izgovor Aljohin).
am, amajlija, amal, amam: v. h.
Amazonka, dat. Amazonki (u grckoj
mitologiji), s malim a u zllacenju
"ratoborna zena".
ambar, bolje nego hambar.
americki: v. lndijanei.
aminowkiselina, amino-grupa.
amoralan znaCi "kome nedostaje ose-
calljc morala"; nije isto sto i nem()-
retian (porocan, pokvaren).
Amundsen, ne Amundzen.
analgezija, anolgetik; analgetj(ki (ne
analgezic'ki).
anaH. Ova imenica ima sarno rnno-
zinu; pogresnoje "anal" u uk:rstenirn
reCima.
antcdatirati
analizirati i analizovati podjednako
su dobri oblici.
Anciea, AnCicin: v. -Clea.
Andaluzija, andaluski (bolje nego
andaluzijski), Andaluzanin, -anka
(ne Andaluzijac, -ijka).
Andi, u Andima, rede Ande, u Anda-
rna; andski.
andelski i anaeoski.
aneksija: glagol je anektirati.
angazman: u prenosnom znacenju
(politicki, drustveni a., a. pisca i sl.)
bolje je reci angazovanostili anga-
zovanje.
Anglo-Amerikanci (=Englezi i Arne-
rikanci); anglo-ameriCki i anglo-
amerikanski. Sastavljeno pisanje
Angloamerikanci, angloameriCki, -
ikanski dopusta se kad je znacenje
"Amerikanci engleskog porekla".
anglofon (koji govori engleski), bolje
nego anglofonski. Up. frank%n.
Anglosaksonci, anglosaksonski. Po-
red osnovnog znacenja (nekadasnji
stanovnici Engleske), kod nas i u
drugim evropskim jezicima upo-
trebljava se i u znacenju "narodi
cngleskog jezika".
ansambl, gen. mn. ansambala.
Antarktik, antarktiCki.
antedatirati i antidatirati (staviti ra-
niji datum od pravog).
anti
anti- se pise sastavljeno: antialkoho-
/icar, antitalenat, antiistorijski itd.
S crticomsarno ispred imena (Anti-
-Diring) i ispred ponovljenog pre-
fiksa, npr. anti-antinuklearei.
Antihrist; s malim a u opstem zna-
cenju "bezboznik, nevemik".
antivladin v. meauvladin.
Antoan (fr. Antoine), ne Antuan. V.
-oa.
Antoanet(a) (fr. Antoinette), Anto-
nijeta (ita!. Antonietta) i Antonela
(ita!. Antonella). Ne postoji ime
Antoanela.
Antonio, Antoniorn, Antoniov (ne
-ijem, -ijev): v. -io.
Antverpen (flamanski) i Anvers (fran-
cuski) ravnopravne su varijante, ma-
da je kod nas prva obicnija.
ao i -0: v. SAZETI SAMOGLAS-
NICI.
-aoe pogresno, treba -alae (slusalae,
gledalae, citalae, poznavalae, pre-
galae itd.; genitiv mn. slusalaea,
gledalaea, Gitalaea itd.) Up. -ioe.
apendicitis, ne apendieit.
APOSTROF se stavlja umesto jednog
iii vise izostavljenih slova: aI', il',
je I', 'oeu, vi's, gos 'n, izvol'te, itd.
Ne stavlja se u reCima s, k, nek, u
kmjim oblicima infinitiva (radit,
Gitat, doc) i glagolskog priloga sa-
dasnjeg (trazee, znajue), niti u sta-
rinskim oblicima kao mea (od me-
10
au), nit (od niti), rad (od radi). Ne
upotrebljava se ni pri sazimanju sa-
moglasnika (v. to). Vidi i: de; Ie.
a priori (dve reci u latinskom; po PR
sastavljeno, apriori); aprioran, ap-
riornost, aprioristicki, apriorizam.
Suprotno: a posteriori.
apsees, ne apees.
apscisa, ne apcisa.
Apulija, pokrajina na jugoistoku Ita-
lije; ne treba kod nas upotrebljavati
ita!. oblik Pulje (Pug/ie).
arabeska: kao groteska (v. to).
Aragon, bolje nego Aragonija; ara-
go}}ski.
arbitar, arbitra (zloupotrebljava se u
sportskim izvestajima umesto obic-
nijeg "sudija"). Ne arbiter, osim
kao latinizam: Petronije Arbiter
(rimski pisac), arbiter elegantiarum
(izg. elegancijarum), naziv za ot-
menog coveka iii kicosa.
arciti: bolje harGiti.
Argonaut i argonaut: V. MITOLOS-
KA IMENA.
arhibiskup: pogresno urn. nadbiskup
(v. to); arhiepiskop (bez j jer je
slozena rec); arhijerej, arhijerejski.
arhiv i arhiva u znacenju "zbirka do-
kumenata" i odeljenje ustanove u
kome se cuvaju sluzbeni spisi";
sarno arhiv kao naziv naucne usta-
nove iii ime strucnog casopisa.
II
Arkanzas (Arkansas): u engleskom se
izgovara Arkenso, ali je kod nas
uobicajen izgovor Arkanzas (kakav
je nekada postojao i u SAD).
Arktik, arkticki.
Arlekin ili Arlekino (lik iz ita!. ko-
medije); arlekin iii harlekin (lakrdi-
jas).
Armen itd.: v. Jermen.
arterioskleroza.
arteski (bunar), bolje nego arteSki:
pogresno je arterski.
artikl i artikal; gen. mnozine artika-
lao
artiljerija (neartilerija), artiljerijski,
artiljerac.
asfalt, aslaltni, aslaltirati, aslalter, ne
asvalt itd.
asimilirati i asimilovati podjednako
su dobri oblici.
aspekt: iz aspekta (necega), bolje
nego sa aspekta.
Astek(ne Actek); mn. Asteci (ne Ac-
teki); astecki (ne asteski).
astma, astmatican, astmaticm:
asura, atar: V. h.
atelje (m. rada), mn. ateljei.
atentat. Nije dobra "pokusaj aten-
tuta", jer sarna rec atentat (od lat
attentare -- pokusati) ima prvobit-
no znacenje pokusaj ubistva.
autarhija
Atina (grad); (Palada) Atena (bo-
ginja).
Atlantik, atlantski; At/antski okean;
Atlantski pakt (v. NATO).
atmosfera, atmoslerski, ne atmo-
svera, atmosverski.
atrijum i atrij.
audio-: po analogiji sa radio, najbo-
Ije ga je pisati s crticom: audio-
-lIrcaaj, audio-kaseta, audio-vizu-
elan itd.
auditorij(um) znaci slllsaonica iii
s l l l s a l a ( ~ k a pllblika. Nije dobra pri-
menjivati ovaj izraz na gledaoce
televizije iii sportskih priredaba,
umesto publika iii gledaliste.
Augzburg, augzburski (po novom
Pravopisu: po P 60 bilo je Aug-
sburg).
Australija: Australijanac, -ijanka,
australijski, rede Australac, -alka,
australski.
Austrougarska iii Austro-Ugarska
(P, u tacki 49 f (1), dopusta aba ob-
Iika, uz napomenu da je "Iogicnije
spojeno pisanje"). Pridev jeaustro-
ugarski, bez crtice; Alistrougarska
monarhija, Austrougarska care-
vina (s velikim A).
autarhija. VeCina recnika razlikuje
autarhiju (samovladu, samovlasce)
od autarkije (privredne samodovolj-
nosti, nezavisnosti od uvoza tudih
praizvoda). Prva rec slozena je s
auto
grclm arhein, "vladati", druga s
grckim arkein, "biti dovoljan".
auto: m. roda; mnozinaje obicnoauta
(sr. rod), ali je bolje upotrebiti puni
oblik automobili.
auto-: pise se sastavljeno kad znaci
"sopstven", "sam sebi", npr. auto-
biograjija, autoportret, autogo!. S
crticom se pise u znacenju "automo-
bilski", npr. auto-trke, auto-de/ovi,
auto-servis. Ipak, za reci koje se
osecaju i izgovaraju kao jedinstve-
ne, npr. autoput, automehanicar,
autostop, autostoper(ka), P daje
prednost spojenom pisanju.
AUTOMOBILSKE MARKE: v.
MARK£.
12
auto-moto: sarno sjednom crticom, u
spojevima kao auto-moto klub,
auto-moto savez i sl. (veliko A kad
je naziv odredene organizacije).
Avar i Avarin; mil. Avari.
Avganistan, itd.: v. Afganistan.
avio-karte, avio-mehanical; avio-
-saobracaj itd. U nekim recima, npr.
avioflota, aviopark, P propisuje sas-
tavljeno pisanje, "zavisno od obje-
dinjenosti akcenta i znacenja".
AVNOJ, AVNOJ-a i Avnoj, Avnoja;
avnojski, bolje nego avnojevski.
azbestni.
Azija: Azijac, Azijka, azijski (danas
obicnije) i Azijat, Azijatkinja, azi-
jatski (obicno s prizvukom primi-
tivnosti, varvarstva i s1.).
B
b: vidi v.
Baas (arapska stranka): ne treba pi-
sati BAAS, jer nije skracenica.
baba: baba Mica, ali baba-Mice,
baba-Micin itd. (ili sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
Babaroga (licnost iz bajke) i babaro-
ga (kao zajednicka irnenica).
babun: pogresno se javlja u prevodi-
rna s engleskog (eng!. baboon)
urnesto nase reci pavijan.
bacH, ne bakcd
Backa Palanka, Backa Topola, Backo
P ~ t r o v o Selo, backopalanacki,
backotopolski.
Baevold ne nego Bakvold (v. to).
badminton i bedminton; ne badmin-
gton.
Badnji dan; Badnjak (=Badnji dan);
badnjak (hrastova grana).
Bahama iii Baharne (iii Bahamska
ostrva), bolje nego Baharni. Up.
Bermuda.
Bajram; Kurban-bajrarn; Rarnazan-
ski bajrarn.
baka, dat. baki.
bakcH ne nego bacd
Baku, iz Bakua, u Bakuu.
Bakvold, Art (Art Buchwald): ne
Bacvold, Buhvald.
Balaton (ne Balatonj): moze se upo-
trebiti i nas naziv Blatno jezero
(rnadarsko irne takode dolazi od
slovenske reCi blato).
Balkansko poluostrvo.
balsam, balsamovati (balsamirati) i
balzam itd.
Bangi (glavni grad Centralnoafricke
RepubJike); "Bangui" je francuska
grafija.
Bangkok, bangkocki (ne bangkoski,
bankoski).
banka, dat. banci, gen. nm. banaka.
banknota.
Banjaluka
Banjaluka (BanjaIuke, Banjaluci),
Banjalucanin, -anka, banjalucki;
danas retko Banja Luka (Banje
Luke, Banjoj Luci), Banjolucanin,
-anka, banjolllcki.
BANJE. PR razlikuje "Vrnjacka Ba-
nja" (naselje) i "Vrnjacka banja"
(banja); malim sIovom "banja
Kovilj aca" i s1.
barijum i barij; barijum-sulfat itd.
Barimor (Barrymore), ne Barimur.
barka, u barci, gen. mn. barki.
Barnard (Christian Barnard), ne Bar-
nar.
barokomora.
Barselona je najtacnija transkripcija
za sp. Barcelona.
Barton, uobicajena transkripcija za
eng1. Burton; tacnije bi bilo Berton.
Up. Tarner.
Bask, Baski, ne Baskijac, Baskijci.
Pridev baskijski je rdavo skovan (v.
-ijski) ali mu nema zamene. Baskij-
ski zaliv: pogresno urn. Biskajski
zaliv.
Basearsija iBas-carsija (u Sarajevu);
s malim b u znacenju "glavni trg";
bascadijski (spoj eno).
bas upravo pleonazam, treba sarno
bas iIi sarno upravo.
bata: bata Dole, ali bata-Doleta,
bata-Doletov itd. (iIi sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
14
Bazedovljeva bolest, ne Bazedova.
bazen je uobicajeno kod nas: pra-
vilnije bi bilo basen (od fr. bassin),
u svim znacenjima.
bazuka, dat. bazuki (retko bazuci).
BBC po mogucstvu treba pisati la-
tinicom, kao eng1. skracenicu (u
padezima: BBC-ja, BBC-ju itd.) ili
prema izgovoru Bi-Bi-Si, Bi-Bi-
-Sija itd. Isto vazi i za nazive ame-
rickih televizijskih rnreia NBC (En-
-Bi-Si), CNN (Si-En-En) itd.
BCG: v. be-se-ie.
bdeti, ijek. bdjeti; bdim, bdis, oni
bde; bdeo, bdela, ijek. bdio, bdje-
la; bdenje, ijek. bdjenje: bdeCi;
(pro)bdevsi, ijek. (pro)bdjevH
Dopusteni su i oblici bdijem, bdijd,
oni bdiju, bdijuCi, bdijenje.
Bee: instrumental Becom; Becanin,
Becanka ili BeClija, Beclijka (Bec-
lika).
beduin (malo b, jer nije narodnost).
beg: v. aga.
begati (ijek. bjegati) umesto beiati
(bjeiati) ne smatra se za knjiz. ob-
lik.
Bejsi, Kaunt (Count Basie), ne Bej-
zi; Bejsi, Sirli ne nego Besi (v. to).
Bejsinger (Kim Basinger), ne Bej-
sindzer.
bejzbol, bolje nego bezbol (po P).
bekhend (u tenisu), ne bekend.
15
bekstvo, ne begstvo.
Bela kuca (u Vasingtonu).
beleska, dat. beleSci, gen. mn. be-
leiaka, bolje nego beleski. Ijek.
biljeSka.
beleti se, beleo se, ijek. bijeljeti se,
bijelio se, bijeljela se; beliti (ciniti
belim), belio, ijek. bijeliti, bijelio,
bijelila. V. -iti.
ben: v. el.
beo: ijek. je bijel i (rede) bio; kom-
parativ bjelji (ne bjeliji).
Berane, z. rod mnozinc: u Beranama.
beriberi, beriberija (bolest).
Berksajr pogresno: Berkshire sc u
EngIcskoj izgovara Barksir, u SAD
Berksir.
Berlinski zid.
Bermingem (Birmingham), bolje
nego Birmingem.
Bermuda iIi Bel1llude; P dopusta i m.
oblik Bermudi, "kao Baleari i s1.".
Bernard, Bertrand: u francuskom
krajnje d je nemo (Bernal', Ber-
tran), u engieskom se izgovara (npr.
Bertrand R u s s e l l ~ Bertrand Rasel).
Berns (cngL Burns). Drugo je prczime
Bams (Barnes).
Bernstein kao ncmacko prezime izgo-
vara se Bernstajn, kao amcricko
Bernstajn ili Bemstin.
besan, bdnji, najbe.fnji.
bczda
be-se-ze, be-se-iea iii (po francuskom,
sarno Iatinicom) BCG, BCG-a. Up.
BBC; DDT.
Besi, Sirli (Shirley Bassey), ne Bejsi.
besprizoran znaci sarno "koji je bez
nadzora, napusten". Besmisleni su
spojevi kao "besprizorna izjava",
"besprizorno ponasanje" i s1.
bestraga (npL idi bestraga, bestra-
ga ti glava, bestraga daleko). Neki
put (npr. s giagolom otici) ima go-
tovo istu vrednost kao i bez traga.
bestseler.
Beti Dejvis (Bette Davis), ne Bet.
bez-. U prefiksu bez-, z se uvek
prilagodava sledecem suglasniku ili
se stapa s njim: beskamatni, bes-
teiinski, bescarinski, beshleban (ne
"bezkamatni" itd.); be§clIlan,
bdcasce (ne "bezculan"); besadr-
iajan, besubjekatski, bestrastan (ne
"bezsadrzajan" itd.); bezemljas,
be::akonje (ne "bezzemIjas");
beiucan, beiican, beiivotan (ne
"bezzucan" itd.); heSavan, besll-
man (ne "bezsavan") itd.
hezhednostan, -sna, -sno; bezbedno-
slla situacija (ne "bezbcdonosna").
bezbol i b{j::bol.
bcz da, nedopusteno u knjiz. jeziku.
"Usao sam u avion bez da mije iko
pregledao pltIjag" - treba: a da mi
niko nije pregledao prtijag. "Otpu-
tovali su bez da su utvrdili sta je
bcz daljcg
posredi" - treba: ne utvrdivsi sta je
posredi.
bez daljeg: bolje bez aklevanja, ad-
mah, svakaka i sl.
BEZLICNI GLAGOLI: v. se.
bezmalo (gotovo, umalo).
beznacajan: v. znaca)an.
bez obzira. Gramaticari zahtevaju da
se izmedu ovog izraza i recenice ko-
ja sledi uvek umecena ta, npr. "Bez
obzira na to sto je predlog zakas-
nia.. .", "Bez obzira na to da Ii se
ostali slazu iii ne... ". U praksi se ovo
na ta vrlo cesto izostavlja zbog glo-
maznosti. Up. s abziram /la.
bezsumnje.
biatlon (bez) jer je slozena rec).
Biblija (veliko B).
bicikl, gen. mn. bicikala (bolje) iii
bicikla.
BiH (Bosna i Hercegovina).
bih, bisma, biste u oblicima pogod-
benog nacina ne smeju se zamenji-
va sa bi: "Da znam, rekao bih vam";
,,Mi bisma hteli da udemo"; "Kad
biste cekali, pogresili biste n.
Bihac, bihaeki; Bihacanin, Bihacan-
ka, obicnije nego Biscanin, Biscan-
ka.
bij, bijma, bijte, a isto i ubij, nabij,
prebij, probij, pribij, zabij, adbij,
razbij, izbij, itd. V. ZAPOVEDN/
NAC/N.
16
bijel: V. bea.
BijcIjina, ne Bjeljina.
bijenale (izlozba koja se odriava
svake druge godine). M. roda, u
mnozini obicno sr. roda (bijenala).
S velikim pocetnim slovom ako
oznacava odredenu izlozbu (npr.
Bijcnale 11 VC/leciji).
Bik Koji Sedi (indijanski poglavica):
bolje Sedeci Bik, prema P.
Bilbao, Bilbaoa, u Bilbaou (bolje nego
Bilbaa, Bilbau).
Bileca, u Bileci (2. rod); bileeki; Bile-
canin, -anka.
bilion je hiljadu milijardi, iIi milion
miliona; pod americkim uticajem
cesto se pOi:,'Tesno upotrebljava ume-
sto milijarda (hiljadu miliona).
bilo odvojeno: bila ka, bila kakav, bila
gde, bila §ta; bila za §ta, bila skim,
itd.
bio- sastavljeno: biadeterdient, bia-
hemija, biastanica itd. Sarno zahia-
-bibliagraflja P dopusta i pisanje s
crticom, radi boljeg razdvajanja dva
prefiksa.
Biograd na Moru.
bioskobdzij a (familijamo).
Birmingem (Birmingham), uobica-
jeno: tacnije bi bilo Benningem.
bismo, biste: pogresno "Mi bi mog-
Ii", "Da Ii bi hteli da dodete" i sl. V.
bih.
17
bista: 'l. spomenik.
bitisati, rec turskog porekla, prvobit-
no j e znaCiI a "prapasti, prab" (oso-
bito u izrazu bilo i bitisalo); danas
je definiti'lno primljena u znacenju
"zi'leti, postojati, bi'lst'lo'lati".
bitka, biei i bitki (v. -tka), gen. mn.
bitaka; Kosovska bitka, bitka na
KosovlI (v. ISTORIJSKI DOGA-
DAJI).
Bitolj: 'l. Skoplje.
Bjelovar, Bjelo'larac, -arka.
bjcIji: 'l. beo.
blagodariti, blagodaran, blagodar-
nost, sll'lisni rusizmi pored naseg
zahvaliti. zahvalan, zahvalnost.
blcdcti, bledeo, ijek. blijedjeti, blije-
dio, blijedjela. Up. izbledeti.
blcdofut, bledozelen itd., ll'lek sas-
ta'lljeno.
Blckbcrn (Blackburn), ne Blekbum.
Bliski istok, bliskoistocni.
blizak;bliJi, najbliii (u s'lim znace-
njima); pogresno je u PR "bliskiji".
blizu nije pogresno u znacenju "sko-
ra, goto'lo" (npr. Cekaoje blizu dva
meseca).
hlomba, blomhirati neknjize'lno um.
plomba, plombirati.
bljesak (pored biijesak), hljdtav,
bljdtati (pored blije§tati), bljesnu-
ti ijekavski su oblici. Eka'lski je
BOJE
sarno blesak, blestav, blestati, bles-
nuti.
hodi-hilding, bodi-bilder (iIi sarno
bilder).
Bog, 'lelikim s10'lom ako se odnosi na
hriscanskog (000. je'lrejskog, mus-
limanskog) boga i ako ima osobine
posebnog imena, npr. U pocetku
stvori Bog nebo i zemlju. Malim
slo'lom u uopstenom znacenju (npr.
njegova filozofija zapravo je tra-
ienje boga), u ustaljenim izrazima
i uzrecicama (za ime boga, boie
pomozi, ne dao bog, krade bogu
dane itd.), a pogoto'lu ako se odno-
si na pagansko bozanst'lo (greki bog
rata i sl.). V. i BOZANSTVA; bo::'ji.
bogami (ali boga ti, boga mu, boga
vam itd.).
bogme i bome.
Bogojavljcnje (praznik).
Bogorodica: 'l. BOZANSTVA.
bogzna: bogzna kakav, bogzna gde,
bogzno sta itd.
bojati se da... pogresno, kao i nadati
se da (v. to).
hojazan, -zni, ne bojaznost (osim u
znacenju "bojazlji'lost").
BOJE. Siozeni pride'li pisu se sasta'l-
Ijeno ako oznaca'laju prelaznu ni-
jansu, npr. plavozelen (na sredini
izmeau pla'log i zelenog), beloiut,
sivomaslinast itd.; pisu se s crticom
kad su boje od'lojene, naporeOOe,
boj na Kosovu
npr. plavo-zelen (mestimieno plaY
a mestimieno zeleny, erno-belijilm,
erveno-zuti dres itd. Pridevi koji
oznaeavaju svetliju ili tarnniju nijan-
su pisu se sastavljeno (otvoreno-
plav, tamnozelen, svetlosiv, zagasi-
toerven) , ali se pri poredenju ras-
tavljaju: otvorenije plav, zagasitije
erven itd.
boj na Kosovu (malo b: v. ISTO-
RUSKI DOGADAJI).
Boka kotorska i Boka Kotorska (P
dopusta oba naeina pisanja), dat.
Boki, bokokotorski; Bokelj, Bokelj-
ka, bokeljski.
bolesljiv i boleiljiv: ovaj drugi oblik
vrlo je eest i u ijekavskom, mada bi
prema P 60 trebalo tu da glasi samo
boljeiljiv.
Boljsoj teatr (ili teatar), Boljsog te-
atra, Boljsom teatru.
bombon (m.) i bombona (z.); bom-
bonijera (bolje) i bombonjera. Ne
bonbon itd.
bonton se obieno pise sastavljeno;
pravopisni priruenici ga ne pominju.
Bordzija (ital. Borgia) kod nas je
odavno ukorenjen oblik; pravilna
transkripcija bila bi Borda.
borilac (borioea, gen. mn. borilaea)
znaci sto i borae: danas se najvise
upotrebljava pridev borilacki (bori-
laeki sportovi: boks, rvanje, maee-
vanje, dzudo, karate itd.).
18
bormasina, "bolje nego bor-masina"
(P).
Bornmut (Bournemouth): v. Port-
smut.
bosanskohercegovacki (koji se odno-
si na drzavu Bosnu i Hercegovinu),
bosansko-hereegovacki (koji se tiee
Bosne s jedne i Hercegovine s druge
strane). V. SLOtENI PRIDEVI.
BOZANSTVA. Imena bozanstava pi-
su se velikim slovom: Posejdon, He-
ra, Jupiter, Perun, Buda, Hristos itd.;
tako i Savaot, Jehova, Gospod, Sve-
visnji, Bogorodica, Gospa, Alah. Za
Bog v. tu odrednicu. U viseClanim
ustaljenim nazivima pise se veliko
slovo prve reCi (Sveta trojiea, Duh
sveti) osim ako naziv saddi ime,
npr. sveta djev(ie)a Marija, sveti
Kuzman i Damjan, prepodobni
mucenik Teodosije. V. i: MITOLOS-
KA IMENA; sveti.
Bozic.
Bozic-Bata, Bozic-Bate itd. (crtica
neobavezna).
bozji i boiiji; ne B-, osim u crkvenim
tekstovima (P, taeka 15 i 38).
Brazil, brazilski, Brazilac, Brazilka.
Nekadasnji oblici Brazilija, brazi-
lijanski, Brazilijanac, -anka danas
se upotrebljavaju samo za grad Bra-
ziliju (prestonicu Brazila od 1960).
Brcko, iz Brekog(a), u Brekom(e);
Breanin (iIi Break), Breanka.
19
brejkdens.
Bresa (Brescia, Italija), ne Bresija.
Bretanja, Bretonac, Bretonka, bre-
tonski.
bde-bolje i briebolje (po Pl.
brigadir i brigadist(a): obe reci znace
"Clan radne brigade". Pored toga,
brigadir u stranim armijama ozna-
cava iii je oznacavalo razne ruko-
vodece cinove, od podoficira do
brigadnog generala (tako i kod nas
u nekadasnjoj cmogorskoj vojsci).
Brigadist(a) se u novije vreme upo-
trebljava i za pripadnike teroristic-
kih organizacija kao sto su ita!. Cr-
vene brigade (Brigate rosse).
brijati (se), brijem (se), oni (se) bri-
ju; ne brijam itd.
briljantan, ne brilijantan; brilijant,
brilijantski (uobicajeno, mada je i
tu bolje briljant, briljantski).
Brisel (Bruxelles), Brisela, u Brise-
lu; ne Brisla, Brislu.
Brizit (Brigitte) iii Brizita; Brizite,
Briziti itd. V. -e (FRANCUSKO).
Brjus ne nego Brus (v. to); Brjuster
ne nego Bruster (Brewster).
brojan se moze upotrebiti i u smislu
mnogobrojan. Neki put je i pogod-
nije od ovog drugog prideva, naro-
Cito pri poredenjima (sve brojniji,
manje brojan, najbrojniji).
BROJEVI (pisanje). Prema Pra-
vopisu, viseClani broj evi (osnovni i
BROJEVI
redni) pisu se rastavljeno, npr. sto
cetvrdeset devet, hiljadu sest stoti-
na sedamdeset peti itd.; tako i dve
stotine, tri stotine, itd. do devet sto-
tina (ali sastavljeno slozenice dves-
ta, trista... devetsto i dvestoti, tri-
stoti... devetstoti). ad ovog pravila
postoje dva izuzetka koje Pravopis
ne pominje, ali se mogu izvesti iz
pojedinih primera u PR 60. To su:
(1) Sastavlj enD se pisu redni broj evi
u kojima je na drugom mestu broj
stotine, hiljade iii miliona: seststo-
ti, dvehiljaditi, tromilioniti, stohi-
ljaditi, dvestahiljaditi, stomilioniti
itd. (2) Sastavljeno se pise i imeni-
telj razlomka: dvadesetpetina (1 I
25; up. dvadeset petina = 20/5), dve
eetrdesettreCine (2/43), itd.
S crticom se pisu spojevi od dye
reCi koji oznacavaju pribliznu vred-
nost: pet-sest, troje-eetvoro, dese-
tak-dvadesetak, dan-dva, ree-dve
itd.
V. i: SLOZENICE S BROJEM,'
CIFRE; TACKA UZ CIFRE.
BROJEVI (promena). Osnovni bro-
jevi odpet navise nepromenljivi su
u srpskohrvatskom. Brojevi dva (z.
dve, ijek. dvije), tri, eetiri jos su
zaddali izvesne padezne oblike, i
to: za genitiv dvaju (m. i sr. rod),
dveju, ijek. dviju (z. rod), triju,
eetiriju,' za dativ, instrumental i
lokativ dvama (m. i sr. rod), dve-
ma, ijek. dvjema (z. rod), trima,
eetirima (zastarelo jeeetirma). Pos-
BROJEVl
Ie predloga se i ovi brojevi najcesce
upotrebljavaju kao nepromenljivi,
npr. izmeau dve vatre, sa cetiri prs-
ta; kad nema predloga, u knjiz. je-
ziku se preporucuje promena po
padeiima, npr. odnosi dveju ze-
ma!ja. dogovor dvaju predsednika,
uz ucesce trijufabrika (bolje nego:
odnosi dve zem!je itd.).
Zbimi brojevi dvoje, troje, cet-
voro, petoro itd. imali su u starijem
jeziku mnostvo razlicitih padeznih
oblika, ali se danas gotovo uvek
upotrebljavaj u kao nepromenljivi
(zenas troje dece i sl.). Donekle su
se sacuvali sarno oblici genitiva
dvoga, troga i dativa dvoma. tro-
ma (Od tog dvoga moramo ne.sto
izabrati, Njima troma nisu dali
nista i sl.); u mnozini se jos upotreb-
Ijava srednji roddvoja, troja, cetvo-
ra itd. (dvoja kola, cetvora vrata i
sl. ).
BROJEVI (slaganje s imenicom i
glagolom). Uz brojeve sajedan na
kraju, imenica i glagol se upotreb-
Ijavaju u jednini: ,,Javio se trideset
jedan kandidat", "Prosla je sto jed-
na godina". Uz brojeve dva. trio
cetiri i sve slozene brojeve sa 2,3,
iii 4 na kraju, imenica i glagol su u
obliku dvojine: ,,Javila su se trideset
tri kandidata", "Prosle su sto dye
godine", "Spasla su se 54 coveka".
Uz brojeve od pet pa navise glagol
je u srednjem rodu, a imenica u ge-
nitivu mnozine: "Javilo se trideset
20
sedam kandidata", "Spaslo se 55
ljudi". Nije pogresno ni ako se gla-
gol u rodu i broju slaze sa subjek-
tom: "Tih pet godina brzoje proslo"
iii "... brzo su prosle", "Primljeno
je svih 29 pripravnika" iii "Prim-
Ijeni su svih 29 pripravnika".
Uz brojne imenice na -ica upo-
trebljava se imenica u genitivu
mnozine (trojica !judi, pismo cet-
vorici studenata) odnosno genitiv
zbime imenice (sestorica brace);
glagol je u obliku dvojine iii mno-
zine m. roda: Iz nase cete ostala su
dvojica iii ... ostali su dvojica.
Uz zbime brojeve dvoje, troje,
cetvoro, itd. glagol je u srednjem
rodu: doslo je njih petoro. Za oblik
imenice v. sledecu odrednicu.
BROJEVI (zbimi). Brojne imenice na
-ica (dvojica, trojica itd.) upotre-
bljavaju se sarno za muskarce:
dvojica !judi, cetvorica brace, vas
petorica, bilo ih je desetorica.
Oblici dvoje, troje, cetvoro, pe-
toro itd. upotrebljavaju se danas
uglavnom u tri slucaja: (I) za skup
muskaraca i zena, npr. dvoje su-
pruinika, cetvoro brace i sestara,
desetoro mladica i devojaka, u po-
rodici nasje bilo dvadeset troje; (2)
uz zbime imenice, npr. troje dece,
petorojagnjadi, sedmoro gospode,
cetvoro brace (pored sedmorica
gospode, cetvorica brace, v. gore);
(3) uz imenice koje imaju sarno
mnozinu, u kom slucaju se broj obic-
21
no slaze s imenicom po zavrsetku:
dvoja vrata, troje makaze, sedmo-
rei kola. V. i prethodne odrednice.
brojilac (ne brojioc), mn. brojioci,
brojilaca.
brojka (dat. brojd, gen. rnn. brojki)
znaei cifra; ne treba je upotreblja-
vati umesto broj (pogresno je npr.
"Inflacija se meri trocifrenim broj-
kama", treba: trocifrenim brojevi-
rna).
bronhitis, ne bronhit.
broving, brovning (vrsta pistolja)
pogresl1o urn. brauning.
bruka, dat. bruci.
Bruklin (Brooklyn), bruklinski: ne
bruklin.s-ki.
Brus (Bruce), Bruster (Brewster), ne
BljuS, Brjuster.
bruto: bruto tezina, bruto dohodak i
s1. (bez crtice prema P, pogotovu u
viseelanim izrazima kao bruto
registarska tona). V. CRTICA 4.
bde-bolje.
bubamara.
bubasvaba.
Bubka (Sergej): po P, taeka 76 f (2),
pravilnije je Bupka.
Bucer (eng!. Butcher), Bue (Butch):
ne Baecr, BaC.
BUDUCE VREME (futur) pise se
sastavljcno od glagola na -ti (npr.
burlcska
radieu, paseu), a odvojeno od gla-
gola na -d (nad eu, red eu, pomod
eu). Hrvatsko odvojeno pisanje (ra-
dit CU, past eu) Cisto je graficka va-
rijanta,jer je izgovor i u tom slueaju
radieu, pascu.
budi bog s nama (odvojeno, po Pbolje
nego budi-bog-s-nama); ne budi-
boksnama.
budzasto.
Buenos Ajres (sp. Buenos Aires), sa
j, bolje nego sa i; pridev buenos-
ajreski.
bugivugi (sastavljeno), bugivugija,
mn. bugivugiji.
Bugojno, bugojanski, Bugojanac, -an-
ka.
buka, dat. bud.
Bukurest, bukure.ski i bukureStanski,
Bukurestanac, -anka.
bulevar: stanujemna bulevaru, dola-
zim sa bulevara, ne u bulevaru, iz
bulevara.
bulka, dat. bulci.
bunga]ov, bungalova. Oblici bunga-
10 i bangalo, koji se nalaze po ree-
nicima, nikada se nisu upotreblja-
vali u praksi.
Bunjevac, Bunjevka, dat. -vki; bunje-
vacki.
buregdfija, buregdzijski, buregdzi-
nica.
burleska: kao groteska (v. to).
burluJski
burzujski i burioaski.
Busman (ne Busmanin).
butan-gas.
22
butcr, pliler (pll!era) i danas retko
pular (pulra) jednako su dobri obli-
ci (pored domaceg maslac i mas-
10).
c
c latinsko: v. LATINSKA lMENA.
-ca. Pri izvornom pisanju imena iz la-
tinice kao Tosca, Petrarca, prema
taeki 101 b Pravopisa, u promeni
treba c zameniti sak: Toske, Petrar-
kin, Salamanku itd.
-ca i -cija: v. -nca i -ncija.
Carsko selo (u Rusiji), bolje nego
Carskoje Selo (el. 157 b Pravopisa).
Cavtat, cavtatski, Cavtacanin, Cavta-
canka (rede Cavtajka).
CBS: v. Si-Bi-Es.
c e c e - ~ u v a (cece-muha, cece-mu-
.\:ica).
cediljka, dat. cediljki, gen. mn. cedilj-
ki i cediljaka.
celo- sastuvljeno u slozenicama: ce-
lobrojan, celovecernji itd.
celo vreme: bolje sve vreme.
cenkati se i cenjkati se: oba oblika
su u upotrebi u knjiz. jeziku, mada
priroenici obieno daju prednost ob-
liku sa 11.
centar je ree koja se zloupotrebljava
u nazivima ustanova: "obrazovni
centar" umesto skola, "klinieko-
-bolnieki centar" umesto bolnica,
"tdni centar" kao naziv za vecu
prodavnicu, "centar za zbrinjavanje
dece" umesto deeji dom itd. Uvek
je bolje upotrebiti specifiean naziv
pojedine ustanove. Umesto "nase-
Ijeni centar" dovoljno je reci nase-
lje.
centimetar, bolje nego santimetar:
pogresno je cantimetar. Skracenica
em (bez taeke: v. SKRACENICE
MERA) .
Centralnoafricka RepubIika.
Cesarec, Cesarca, Cesareev.
Cetinje: uobicajeno je na Cetinju, sa
Cetinja, ali se dopusta i u Cetinju,
iz Cetinja.
Cezar. Kadaje francusko ime (CesOl)
treba ga transkribovati prema izgo-
voro Sezar, Sezara.
CIA: v. SKRACENICE NA -a.
cicamaca
cicamaca.
cifra je samo pojedinacni znak za
pisanje brojeva (0, 1 itd. do 9).
Pogresni su stoga izrazi kao "astro-
nomske cifre", "Zabe1ezenaje cifra
od dvadeset hiljada poseti1aca" i s1.,
gde treba reCi braj, odnosno iznos,
sTota, kaliCina i s1.
CIFRE (pisanje). U sastavu recenice,
manje brojeve (pogotovu one do
deset) nije poze1jno pisati cifrom: ne
"Dolazio je 8 puta" nego "Do1azio
je osam puta". Nije uobicajeno po-
cinjati recenicu cifrom: umesto ,,46
1judi je podne10 prijave", ,,1972.
godine se upisao na fakultet" bo1je
je "Cetrdeset sest Ij udi... ", "Godine
1972. se upisao... ". Ne trebamesati
cifre i slova u istom broju: ne ,,115
hiljada" nego iii ,,115.000" iIi "sto
petnaest hi1jada". Priblizni brojevi
kao "dvanaestak", "sto pedesetak"
moraju se pisati slovima, ne ,,12-
-ak", ,,150-tak" i slicno. Vidi i:
TACKA UZ CIFRE; NULA; DA-
TUM/.
Ciganin: v.IMENA NARODA.
cigla: gen. mn. cigala.
cijankalijum i cijankalij.
cikcak (sastavljeno); cikcak linija,
cikcak kretanje i s1. (crtica neoba-
vezna: v. CRTlCA 7).
cilindar, cilindra, ne cilinder.
cirada i eerada (oblik sa e b1izi je
originalu).
24
civilizacijski (i civilizacioni) znaci
"koji se odnosi na civi1izaciju"
uopste; ne valja ga upotrebljavati
namesto civilizovan iii kulturan
("civi1izacijsko ponasanje" i s1.).
CNN: v. Si-En-En.
Cres, creski, Cresanin, Cresanka.
crknut (pogresno): v. TRPNI PRl-
DEV
crkva, gen. mn. crkava (ne crkvi).
CRKVE. Zvanicni nazivi crkava i
verskih organizacija pisu se velikim
pocetnim slovom prve reci (Slpska
pravoslavna crkva, Katolicka crk-
va, lslamska vjerska zajednica),
nezvanicni malim (protestantska
crha). Nazivi hramova i manasti-
ra pisu se ma1im slovom (erkva
svetag Marka, katedrala u Mila-
nu), ali samo ime velikim (Sveti
Naum, Duraevi stupovi). V. sveti;
USTANOVE.
crmpurast (sa m, prema P 60 i
recniku Matice srpske). Vidi: n.
crnac, crnkinja, c r m ~ e (uvek ma1im
slovom, kao i belae, crvenokoiac).
V. IMENA NARODA.
Cma Gora; Crna gora (ime nekoli-
ko p1anina i visoravni).
Crni kontinent (Afrika): ve1ikim slo-
yom prve reci. Up. No vi Sl'et.
crno-bco, crno-crven itd. (s crticom
za kombinacije dveju boja; spojeno
crnosiv - nijansa). P dopusta i spo-
25
jeno pisanje u ustaljenim izrazima
kao ernobeli film, ernobeli televi-
V. BOJ£.
crno-zlIta (crnozlIta) monarhi.ia
(=Austrougarska).
crpsti, erpell1, oni erpu; ClpuCi,o er-
pao, crpla; erpen. Dopusta se i
elpiti, Clpim, oni erpe; erpec-i; er-
pio, crpi/a; erpljen.
CRTA (povlaka) ima dvojaku upotre-
bu: kao znak interpunkcije i kao pra-
vopisni znak. U prvom slucaju
oznacava pauzu (npr.: "Sveje dobra
pocelo, a sad - vidis i sam"), izdva-
ja umetnute delove recenice ("Pod
crkvol11 je - bar se tako prica - za-
kopano blago"), lIvodi nesto neoce-
kivano ("Otrca na blagajnu, a kad
tamo - mrak"), zamenjuje predikat
1I naslovil11a ("Zvezda i Partizan -
domacini tumira"), uvodi objas-
njenje znacenja ("lat. mobilis -
pokretan") ili blize odredenje teme
("Fudbal- pravila igre") i oznacava
pocetak i kraj direktnog govora u
dija"]ozil11a (- Mene cekate? - upita
Vera). - Moze posluziti (kao u ovom
primeru) i za odvajanje poslednje
recenice iIi grupe recenica II okviru
pasusa.
Ko pravopisni znak, crta ima
znacenje "uo", npr. 10-12 metara,
45-50 stepeni, Frederik Sopen
(1810-1849); takode oznacava
vezu izmedu uva iIi vise imena, npr.
put Beograd-·Sarajevo--Mostm;
CRTICA
If;f-Petrov, razgovori na relaeiji
SAD-Egipat-Izrael. U nacelu, Crta
kao znak interpunkcije odvaja se
belinama, a kao pravopisni znak
pise se bez razmaka, osim u slucaju
kad su jedan ili oba izraza koje crta
povezuje viseclani: utakmiea Par-
tizan - Kvins park rendiers, [va
AndriC- (l0. IX1892 - 13.1111975).
U nekim oznakama naporednih
veza, kao rubrika izgubljeno-
naaeno, akeija selo-grad, pakt
Nemacka-Italija--Japan i s1., P
dopusta pisanje i s belinal11a i bez
njih.
C1111 treba razlikovati od crtice:
u nasoj stampi redovno se srecu
pogresni oblici kao Bas - cadija,
kad - tad i sl. umesto
kad-tad. U izrazima tipa hoc-d-
neees pise se crtica, ali ako su im
sastavni delovi viseclani, PP zah-
teva upotrebu cite s razmakom: idi
lI1i - doai mi, dri - ne daj (ili bez
ikakvog znaka: hteo ne hteo itd.),
dvadeset-trideset ali dvadeset pet
- trideset itd.
V. sledecu odrednicu; v. i od;
izmeau; NADIMCI.
crtanka, dat. ertanki i ertanci, gen.
mn. ertan/d.
CRTICA (u stamparstvu nazvana i
diviz iIi tire), za razliku od cite, nije
znak interpunkcije nego sarno pra-
vopisni znak; upotrebljava se u
poluslozenicama iii za razgrani-
CRTICA
cavanje delova reCi. Pise se uvek bez
razmaka. Pje donekle smanjio upo-
trebu crtice u odnosu na Pravopis iz
1960.
(l) Ostaje i dalje upotreba crtice
u slozenimpridevima (v. to), u dvos-
trukim prezimenima (v. to), posle
cifre u slozenicama (v. SLOZENICE
S BROJEM), ispred nastavka u
promeni slovnih skraeenica, npr.
C1anice MMF-a, 11 ZTP-u, i pri ras-
tavljanju reci na kraju reda (v. to).
Za upotrebu crtice uz imena v.
sledeeu odrednicu.
(2) Crtica se pise u simetricnim
spoj evima (od dye reci iste vrste
koje se uzajamno odreduju) kao
marksizam-Ienjinizam, kako-tako,
tamo-amo, brie-bolje, navrat-
-nanos, pov1lci-potegni, rekla-ka-
zala, hoceS-neCes itd. (ali: idi mi --
doai mi, v. CRTA) i u pribliznim
oznakama kao deset-petnaest, go-
dinu-dve. Ne pise se u izrazima kao
covek iaba, slikar amater, jer tu
druga rec odreduje prvu.
(3) U spojevima dveju imenica od
kojih prva, nepromenljiva, odredujc
drugu, crtica se zadrzava u tradicio-
nalnim izrazima
rak-rana, klin-corba, iar-ptica,
lIzor-majka. ceten-alva, pa i u
novij im ukoliko predstavljaju poj-
movnu jedinicu, kaofiks-ideja,fri-
-sop, dalaj-Iama, general-pukov-
nik, mas-medij, kvarc-Iampa. Tu
spadaju i nazivi hemijskihjedinjenja
26
(v. to). Tamo gde nije u pitanju us-
taljeni izraz, nego povremeni susret
dveju imenica koje se mogu nati i u
drugim kombinacijama, crtica nije
obavezna: diez koncert, rok pevac,
pop zvezda, taksi stanica, indigo
kopija, slInd 1'0111 an, iiro raclIn,
kolorfotografIja, dizellokomotiva,
bantam kategorija, "Sam" centar,
Orijent ekspres itd.
(4) Pisanje bez crtice preporucuje
se kadje ispred imenice nepromen-
Ijiva rec stranog porekla, pridevskog
iii priloskog znacenja, npr. solo
tacka, bruto tdina, neto zarada,
ekspres kafa, instant corba, gala
veeera itd.
(5) Ako je na prvom mestu slo-
vo, crtica se pise, npr. !I-bomba, g-
-Zica, ali nije obavezna uz imena
slova (alfa cestica, gama zraci) niti
uz skraeenice (PEN Ilil/b, LP plo-
car
(6) Ne treba pisati crticu kada dye
iii vise nepromenljivih reci odreduju
imenicu (pop i rok muzika) niti kad
ista rec odreduje dye iii vise imeni-
ca (folk pevaCi i pevacice).
(7) Ako prvi element slozenice
vee sadrzi cliicu, ne treba pisati i
drugu: ce-mol akord, sop.
Iz slicnih razloga P preporucuje da
se pisu sastavljeno cikcak, ping-
pong, dumdum, longplej itd. (zbog
slozenih izraza kao cikcak(-)linija,
pingpong(-)turnir i s1.).
27
Za spojeve s elementima aUfo,
mofo.jofo, kino, radio, video, mini,
maksi v. te reci.
CRTICA UZ IMENA. Kad licnom
imenu prethodi titula, nadimak,
oznaka srodstva iii zanimanja, i
kadaje taj prethodni deo nepromen-
ljiv, P 60 je zahtevao da se crtica
pise u svim paddima osim nomi-
nativa: kuma Mica ali od kuma-
-Mice, Cica Ilija ali sa Cica-Jlijom,
i tako isto Hajduk- Veljka, Zmaj-
-Jovi, baba-Ruio itd.; jednako i u
prisvojnom pridevu (majstor-De-
janov, kuma-Micin). Prema novom
Pravopisu cliica je neobavezna, a ne
trebaje nikada pisati akoje prv.a rec
sama po sebi nepromenlj iva (tj. ako
uopste nema oblika za druge padde,
sto biva kod titula stranog porekla):
kir Janju, hadii Jovana, efendi
Mifin, s don Perom, 0 fra Brni, ser
Dzozefe itd. V. don, fra, ser.
cvilcti
Kadaje nepromenljivo ime na pr-
yom mestu a titula l1a drugom, clii-
ca se pise u svim paddima: Smai/-
-aga, odSmail-age, Feruz-pa§a itd.
(v. aga).
V. i: DVOSTRUKA IMENA;
DVOSTRUKA PREZIMENA.
Crvena armija, crvenoarmejac, -ej-
ski.
crveneti se, crveneo se, ijek. crvenjefi
se, crvenio se, crvenje/a se. Oblik
crveniti, "ciniti crvenim", danas je
gotovo potpuno izasao iz upotrebe.
V. -iti.
crvenokoZac, crvenokosca (malo c).
V. IMENA NARODA.
crvenosmed, crvenoiut (nijanse); cr-
veno-iut (kombinacija dveju boja);
crveno-p/avo-be/a zastava.
curiti, curio, curice, ne cureti itd.
cvileti, cvi/eo, ijek. cviljeti, cvilio,
cvilje/a: ne cviliti.
v
C
ci c: V. -ie, kao i pojedine reCi. U ita-
lijanskim i spanskim i : n e n i m ~ tre-
ba uvek pisati cane c: Celini, Ceza-
re, Celentano, CineCita, de Amicis,
Pucini, Felice, Beatrice, Vicenea,
Vespuci, la Fenice, Pacino itd.;
Macado, Manca, Sanco, Koncita,
Kamaco, ECeverija itd. V. i:JAPAN-
SKA IMENA.
Caadajev: v. aa.
cacanka (rakija), dat. cacanki i
cacanci.
cajanka, dat. cajanki i cajanci, gen.
mn. cajanki.
Cajavec, Cajavea, Cajavcev.
Cakovcc, u Cakoveu; cakovacki.
cak stavise, pleonazam: treba sarno
cak iii samo stavise.
car (draz, privlacnost); car (dobit).
carka, dat. carci, gen. mn. carki.
carsav, ne carSa!
carter: carter aranzman, carter let
itd. (ertiea nije obavezna: v. CRTl-
CA 3).
CASOPISI: v.IMENA LlSTOVA.
caura, iscauriti se, ucauriti se, zaca-
uriti se, obicnije nego cahura itd.
V.h.
cavka, dat. cavki (obicnije nego cavci,
kako je u PR), gen. mn. cavki;
cavciji i cavcji.
celo: v. na celu.
Cclsi (Chelsea), ne Celzi.
cemer (otrov), cemer (pojas za no-
vae).
Cernobilj (ne Cemobil), cernobiljski.
cestitka, dat. cestitki, obicnije nego
cestici; gen. mn. cestitaka i cestit-
ki. V. -tka.
ccsto puta pogresno, treba mnogo
puta, dosta puta, viseputa, iIi cesto.
CcSir (Cheshire), ne CeSajr.
Ceska; Ccska Republika (ovo drugo
sarno u zvanicnom ophodenju).
cetiri, cetiriju itd.: v. BROJEVI (pro-
mena).
29
cctiristo, cetiri stotine, cetiristoti; ce-
tiri hiljade, cetirihiljaditi.
cetvorka, dat. cetvorei i cetvorki, gen.
mn. cetvorki i cetvoraka.
cctvoro, cetvoriea itd.: v. BROJEVI
(zbirni).
cetvorodupli pogresno urn. cetvoros-
truki. V trodupli.
cetvoroiposobni, cetvoroiposatni,
cetvoroipogodi.\:nji itd.
cetvoro-petoro.
cetvrtfinale: sr. roda, cesce nego
muskog. Vjinale.
Cczare (ita1. Cesare), ne Cezare; nag-
lasakje na prvom slogu.
-cica. Prisvojni pridev od imenica na
-iea zavrsava se na -iCin (MiliCin i
s1.), ali od tog pravila, radi blago-
zvucnosti, P (tacka 85 c) izuzeo je
imenice na -Ciea. Otuda ce biti
devojcicin, AnCiein, pevaCiein,
krojaCiein, CiCiein itd.
cica: kao Cika (v. to); Cica Ilija
(Sianojevic: s velikim Cjerje stalni
deo nadimka).
cicica, CiCicin: v. -Ciea.
ciji god (bilo ciji), cijigod (neciji).
cika: cika Milan, Cika-Milane, ( . ~ i l ( O ­
-A1i/al7Ov itd. (iIi sve bcz cltice: v.
CRTICA UZ IMENA).
Cilcanac (stanovnik Cilea); Ci/eanae
(ucesni k svetskog fudbalskog pr-
venstva II Cileu).
cuccckc
cilcti: kao L\:Cileti (v. to).
Cilipi, ne Cilipi.
CineCita (ita1. Cineeitta), ne CineCita.
cinilac, ne Cinioe; mn. cinioei, Cini-
laea.
cipka, dat. Cipki (obicnije nego Cipei,
kako je u PR 60, gen. mn. Cipaka i
Cipki.
cistiji, najCistiji, ne CisCi, najCiH:i.
cistoca u materijalnom smislu (kuce,
odela i s1.), Cistota u duhovnom
(osecanja, jezika, obicaja itd.).
citaca proba (u pozoristu), ne Cita-
juca.
citalac (ne Citaoe); mn. Citaoci, Cita-
laea.
citanka, dat. Citanci, gen. mn. Citanki.
citulj aje cela rubrika posmrtnih ogla-
sa, iIi spisak umrlih: um. "Dali smo
Citulju u novinama" bolje je "Dali
smo posmrtni oglas".
Civava (Chihuahua), savezna drZava
u Meksiku; Civava (vrsta psa).
Civitavekija (Civitaveeehia) , bolje
nego -kja prema P; ne Civitavekija.
CLAt"J u stranim imenima: v. NASLO-
VI
coha (dat. cohi) i coja; cohan i cojan.
covecji (bolje) i coveciji.
covek zaba (bez crtice: v. CRTICA
2).
cucccke i cllcecki.
clldi me
cudi me (nesto), to gaie cudilo, zar
vas to cudi? i s1. Starijijezikoslov-
ci osudivali su prelaznu upotrebu
glagola cuditi kao gerrnanizarn,
zahtevajuCi da se kaze sarno cudim
se, cudio se tome, zar se tome
cudite? itd. Ova zabrana uglavnorn
je ostala bez dejstva,jer se izgubil0
iz vida da gotovo svi glagoli slicnog
znacenja irnaju i povratni i prelazni
oblik: zacudio sam se i zacudilo me
30
ie, iZl1enadio sam se i iZl1enadilo me
ie, zaprepastio sam se i zaprepas-
tilo meje, itd. V. raduie me.
cudovistan (bolje; P dopusta i cudo-
v L ~ a n ) , cudovisna, -sno.
cuka, dat. cuki.
cukunbaba, cukundeda, cukul1unuk
(bolje nego sukunbaba itd.).
cvoruga, dat. cvoruzi.
r
C
c: za reci sa cvidi i pod c.
caba, iCi (kao) na cabll (veliko C
sarno kad oznacava hram u Meki).
Cano (Ciano): uobicajeno kod nas,
mada bi pravilna transkripcija bila
Cano.
cao (ita!. ciao): uobicajeno kod nas,
mada bi pravilno bilo cao.
ce j e enklitika (kao i je, v. to) i stoga
ne sme doCi na pocetak akcenatske
celine: "Novi eksperimenti, receno
je ovde, ce sarno potvrditi ono 5tO
se vee znalo" - treba: Novi ekspe-
rimenti, receno je ovde, samo ce
potvrditi ...
Cete-kula.
Celentano ne nego Celentano (Celen-
tano): v. c.
cer ne nego kCi. cerka iIi kcerka.
cerka je davnasnji narodni oblik,
zabelezen i kod Yuka, bezrazlozno
izostavljen iz PR 60, koji beldi
samo kcerka. Dativ glasi cerki i
cerci, gen. mn. cerki, prisvoJIll
pridev cerkin; diminutiv cerkica i
cerCica.
ceten-alva (i ceten-halva); ne cetena
alva.
cevap, cevabdiija, cevabdiijski.
cevabdzinica.
-ci: v. GLAGOLSKI PRILOG SA-
DASNJI.
Cilipi ne nego Cilipi.
cirilometodski i Cirilometodijevski.
civot i kivot.
-cki, nikad -cski: mladicki, plemicki,
nikSicki, gospicki, pecki itd.
corsokak.
cu: v. BUDUCE VREME.
culbastija i aulbastija.
curka, dat. cllrki (prema PR i curci);
gen. mn. curaka i curki.
cuska, dat. cllsci, gen. rnn. cusaka i
cuski.
D
d ispred bezvucnih suglasnika prelazi
u t: otkad, otpadak, potceniti,
natcovek, othraniti, prethodni itd.
Ostaje neizmenjeno sarno ispreds i
s: sredstvo, odsek, predsednik,
podsisati, odsetati. U promeni
imenica, ispred c i c, d se gubi: su-
dac - suca, suce, predak - preci;
odstupanja od ovog praviia mo-
gucna su kod nekih redih imena (u
P je navedeno rusko prezime Gud-
COY, a u P 60 Kadcic, Zabrdac -
Zabrdca i Brgudac - Brgudca). V.
Gradac.
d' ida u romanskim prezimenima: v.
de.
da i s t ~ . Najopstije uzeto, razlika
izmedu ovih dvaju veznikaje u tome
sto da uvodi radnju 0 kojoj se tek
govori, za kojom se tezi iIi koja bi
se mogia dogoditi, a sto - onu koja
se uzima kao gotova cinjenica. Otu-
da ce se upotrebiti sto (a ne da) u
recenicama kao "Radujemo se sto
je sve u redu", "Razumijivo je sto
se na odgovor mora cekati", "Kako
objasnjavate sto vas nisu pozvali?",
"Stetaje sto predlog nisu poddali i
Iekari", "Roba ne sarno sto Iezi nego
se i kvari". Naprotiv, u slucajevima
kad recenica ispred veznika moze
imati znacenje govorenja iIi mis-
Ijenja, mogucan je i jedan i drugi
veznik, prema tome da li se recenica
posle veznika shvata kao iskaz iIi
kao uzrok: "Opomenite ga da kas-
ni" (=upozorite ga da kasni), "Opo-
menite ga sto kasni" (=on kasni, i
zbog toga treba da ga opomenete);
"Zameraju Francuskoj da je izdaia
saveznike" (tvrde da je izdaIa),
"Zameraju Francuskoj sto je izdaia
saveznike" (zbog toga sto je izda-
Ia). Ipak, u danasnjemjeziku sve je
jaca teZnja ka upotrebi da i uz poje-
dine oblike koji izrazavaju stvamo
stanje, pa se odnos ovih veznika
mora posmatrati elasticnije. Rece-
nice" Cinjenica da je roman zabra-
njivan sarno potvrduje njegovu
vrednost", "Cudno je da to nismo
33
ranije primetili", "Dobro je da si
ostao ziv" (mada bi i u njima bilo
prikladnije sto) vise se ne osecaju
kao pogresne.
dabome i dabogme.
daca (vila, letnjikovac u Rusiji); daca
(gozba u cast pokojnika).
dahtati: sasvimje ltobicajena prome-
na dahcem, dahceS, oni dahcu
(mada PR 60 belezi samo dascem).
-dak: v. -tak.
Dakar (prestonica Senegala), Daka-
ra, u Dakaru; ne Dakra, Dakru.
dalaj-Iama (rnalim sJovom, v. TJ-
TULE); pancen-Iarna.
Daleki istok,
daleko. Upotrebu ovog priloga uz
komparativ i superlativ (daleko
lakSe, daleko hoJji, daleko naJpo-
godniji) bezrazlozno su osudivali
poneki puristi, trazeci da se zameni
sa mnogo, znatno iii kudikamo
(sarno ovaj poslednji prilog moguc
je uZ'superJativ).
Dales (Dillies, prezime: pogresno je
u PR 60 Dais).
da Ii; skraceno da I'.
Dalmatinac, Dalmatinka (dal. Dal-
matinki); dalmatinac (pas).
daljni i daljnji; do daJjeg, bolje nego
do daJjnjeg.
damping, ne dcmping,' dampinski.
dati
dan. Kada se gen. mn. dana dodaje
imenicamanedeJja, mesec, godina,
pridev iii zamenica trebalo bi da se
slazu s prVOl11 imenicom: svaki
mesec dana, poslednji mesec dana,
celli nedeJju dana, poslednju go-
dinu dana itd. praviJnije je nego
svakih, poslednjih itd.
Za nazive Dan Republike i sl., kao i
za promenu oblikaDuraevdan i st.,
vidi PRAZNICI.
danas-sutra.
danas ujutru, danas uvece pogresno,
treba: jutros, veceras.
dan-danas; dan-danji.
dan i noc iii dan-i-noc (biljka).
D'Anuncio (D'Annllnzio), s D'Anun-
ciom, D'Anunciov (ne D'Anun-
cijem, D'Anuncijev); pridev danun-
cijanski iii danunciovski; Danun-
cijada (roman V. Cara Emina).
darivalac i darovalac (ne -aoc), mn.
darivaoci (darovaoci), darivalaca
(darovalaca),' takode darodavac.
darmar.
Dartmut (Dartmouth): v. P/imut.
daska, dat. dasci.
dasto-mi-ti-dasto (prema P 60), iii
odvojeno, bez crtica (tako u recniku
Matice srpske).
dati: pored dam, das, onidaju dopus-
taju se i narodski oblici dadem,
dadd, oni dadu i dadnem. dadnd,
DATUMl
oni dadnu. Aorist: dah, oni daJe iIi
dadoh, oni dadose.
DATUMI. Pri pisanju ciframa mogu
se sva tri broja oznaeiti arapskim
ciframa s taekom, iIi se mesec
oznaeava rimskim brojembez taeke:
4. 10. 1957. iii 4. X 1957. Nije
neophodno iza poslednjeg broja do-
davati ree "godine" ili "god.".
Pisanje nule ispred jednocifrenog
broja, npr. 07. 03. 1982. nije
preporueljivo izvan tehniekih tek-
stova i poslovne korespondencije.
lzmedu imena mesta i datuma
uvek se pise zarez, npr.: Vrsac, 25.
Vll1971.
Jugoslovenskim i medunarodnim
standardom propisanje redosled go-
dina - mesec - dan, npr. 1997 06
25. Takav naein pisanja primenjuje
se u tehniekoj dokumentaciji, kom-
pjuterskim izvodima i s1., ali nije po-
godan za upotrebu u obicnom tek-
stu.
davalac (ne davaoc), mn. davaoci,
davalaca.
davni: paziti da se ne upotrebljava za
relativno blisku proslost, eemu je
sklon novinarski jezik ("Jos davne
1984. godine receno je... " i s1.)
davnoprosli (gramaticki termin: dav-
nopros/o vreme).
DDT: boljediditi. diditija; skracenicu
DDT (u paddima: DDT-ja, DDT-
-jem itd.) treba pisati samo latini-
34
com, buduCi da se izgovara po en-
gleskom. Up. BBe.
de, da, d'. fon, van i slieni predlozi u
stranim prezimenima pisu se malim
slovom kad prethodi jos neko ime:
Sarl de Gol (Charles de Gaulle),
Kalderon de la Barka (Calderon de
la Barca), Ziskar d'Esten (Giscard
d'Estaing), Leonardo da Vinei (Le-
onardo da Vinci), Verner fon Braun
(Wernher von Braun), Ludvig van
Betoven (Ludwig van Beethoven).
Ako se upotrebljava samo prezime,
onda prema P treba pisati veliko slo-
vo: De Gol, Van Gog itd.
Francusko de transkribujemo kao
de (ne d); Tur de Frans (Tour de
France), Ferdinan de Sosir (Ferdi-
nand de Saussure). D sa apostrofom
dolazi samo ispred vokala (D'Alam-
ber - D'Alembert), kao i u ita-
lijanskom (D'Anuncio - D'Annun-
zio).
U spanskom i portugalskom ovi
predlozi ne Cine deo prezimena: otu-
da je bolje Faljine kompozicije,
Gamino putovanje, nego De Falji-
ne, Da Gamino.
U geografskim imenima ovi pred-
lozi takode imaju malo slovo, a
menja se sarno poslednja ree: Rio
de Zaneiro (Rio de Janeiro), Rio de
Zaneira, itd.; Mar del Plata, u Mar
del Plati, itd. V. el.
DECENIJE: v. GODIN£.
35
decidan, decidno pogresno umesto
decidiran, decidirano (ali i jedno i
drugo moze se uvek zameniti nasim
izrazima odlucan, odseean iIi ne-
dvosmislen).
decji (bolje) i deeiji.
Deda Mraz, Deda-Mraza, Deda-
-Mrazov (ili sve bez crtice: v. CR-
TICA UZ lMENA).
dejstvo, (iz)dejstvovati upotrebljavaju
se i u ijekavskom pored djejstvo,
(iz)djejstvovati.
dekada znaCi "deset dana"; pogresno
se ponekad, pod uticajem engleskog,
upotrebljava urn. decenija (deset
godina).
dekolte (m. roda), mnozina dekoltei.
Delfi (u Grckoj), iz Delfa, u Delfima;
pridev: del/ski (neopravdano je
delfijski u PR 60).
Delhi iii Nju Delhi (New Delhi); del-
hijski. Nije opravdan izgovor Deli,
prema engleskom.
deli: deh Radivoje, deli Radivoja (bez
crtice). V. CRTICA UZ lMENA:
NADlMCI.
delilac (ne delioc), mn. delioci, deli-
laca.
delinkvencija (od la1. de-
linquae): pogresni su (mada uneti
u PR 60 i druge prirucnike) oblici
delikvent, delikvencija.
Up. depandans; Iwnjunktura.
dcrati (sc)
deliti: bez razloga su osudivani spo-
jevi kao deliti (necije) misljenje,
deliti (neeiju) zabrinutost, deliti
slavu (s nekim) i s1.
deljenje (ijek. dijeljenje), ne delenje.
DELJENJE NA SLOGOVE: v.
RASTAVLJANJEREel NA KRAJU
REDA.
demanti, demantija (nedemant), mn.
demantiji (ne demanti).
deminutiv i diminutiv. Oblik na di-
uobicajen je u svim evropskim
jezicima; bezrazlozno je zabralljen
u PR 60.
Demir kapija (odvojeno, bolje nego
s crticom, prema P); malo k za kli-
sum, a veliko (Demir Kapija) za na-
selje.
Dempsi (Dempsey), bolje nego
Dempsej.
Denev (Deneuve), ne Danev; Katrin
(Catherine), ne Ketrin.
Deng Sjaoping.
depandans, ne depadans.
deprecijacija (novca), deprecirati;
pogre'sno je depresijacija, depresi-
rati; rec dolazi od la1.pretium, cena
i nema veze s recju depresija.
derati (se) i drati (se); derao, derala
i drao, drala; deracu i dracu. Medu
slozenim glagolima, oblik bez e
llajvisc se upotrebljava u glagolu
odrati, odran (pored oderati, ode-
Dcsanka
ran), rede u glagolima izderati,
proderati se, razderati, dok pode-
rati, poderan ima sarno oblike sa e.
Desanka, Desanki, Desankin.
desert, ne dezert.
Desan (fr. Deschamps).
deterdzent je kod nas usvojeno sa
eng1. izgovorom; pravilnije bi bilo
detergent, ali se taj oblik upotreb-
ljava sarno kao strucni hemijski ter-
mm.
devetsto, devet stotina, devetstoti;
devet hiljada, devethiljaditi.
dcvojcica: v. -Gica.
Devonsir (Devonshire), ne Devon-
sajr.
dczen, dezeniran: bolje desen, dese-
niran (fr. dessin).
dczcrt ne nego desert.
dezintoksikacija; dezintoksicirati
dezintoksikovati.
dielektrik, dielektrican (bez j jer su
slozene reCi).
dijabetcs, bolje nego dijabet; ne di-
jabetis.
dijalektalan (koji pripada dijalektu:
bolje dijalekatski iii dijalektni);
dijalekticki (koji se tice dijalektike).
dijapozitiv, dijaprojektor itd.
Dijaz iii Dijas (Diaz): v. -ez.
dilatacija (sirenje); dilatacione spoj-
nice (ne "diletacione").
36
Dilindzer (Dillinger): ne Dilinger,
osim kadaje nemacko prezime.
Dima: v. -a (IMENA).
dinosaur, bolje nego dinosaurus.
diplomirani (student i s1.) nije po-
gresno: v. TRPNI PRIDEV
Diras, Margerit (Marguerite Duras),
ne Dira.
dirinciti i dirindiiti.
dirka, dat. dirki i dirci.
Diseldorf (Diisseldorj), ne Dizeldorf
disko: disko-klub, disko-ritam itd.
(crtica nije obavezna: v. CRTlCA 3
i 4).
diskusija pogrdno kad se primenjuje
najednog coveka (u mojoj diskusiji,
povodom diskusije gospodina N.N.
i s1.). Treba reCi uce§ce u diskusiji,
izlaganje, istupanje, izjava, reGi i
sl.
Disan (fr. Duchamp).
divalj, divlji, najdivljiji.
Divlji zapad.
divot-izdanj e (posebno, raskosno
opremljeno izdanje).
dizel: dizel motor, dizel gorivo itd.
(neobavezna crtica: v. CRTICA 3).
djuti-fri sop iii skraceno fri-Sop (v.
CRTICA 3 i 7).
do: v. od, CRTA, kao i pojedine reci
sa do-.
37
doba se u danaSnjemjeziku menjakao
imenice srednjeg roda: tom dobu,
tim dobom itd. U mnozini, umesto
dobima boje je upotrebiti drugu rec:
vremenima, razdob/jima, periodi-
mao
dobar dan.
dobar vece: V. dobro vece.
dobijati, dobijao i dobivati, dobivao.
dobitak, mn. dobiei.
dobiti: dobijen i dobiven.
doboga i do boga (PR daje primere
"To je doboga lose", ali "Do boga
se cuje"); do boga miloga.
dobrodosao (kao pridev, npr. "Svaka
promena bice dobrodosla"; rastav-
ljeno kao uzvik: Dobra dosli!).
dobro jutro.
dobro vece; u narodnom jeziku i
dobar veee(r), s akcentom na a.
do danas.
dodatak, mn. dodaei.
doduse.
do davola.
dogodine.
dogovoriti se 0 necenzu, ne dogovo-
ritl ne.ijto.
dohakati (nekome), bolje nego do-
akati.
dohodak, dohotka, mn. dohoci.
dolcpotpisani
dohodovnije stvoreno poslednjih go-
dina prema imenici dohodak. Bolji
je oblik dohodni, koji su i ranije
upotrebljavali ekonomisti.
doimati se, doimam se i doim/jem se.
doista.
dojahati, dojasem, oni dojasu.
dojence: V. odojak.
do jesenas.
dojilja, ne doi/ja.
dojka, dat. dojei, gen. mn. dojki i
dojaka.
do juce(r).
do jutros.
do kada i dokad(a).
dok god; dokle god.
dokon, dokona i (rede) dokolan,
dokolna.
do kraja (P daje prednost odvojenom
pisanju).
do kuda i dokud(a).
dokumen(a)t: mnozinu u sr. rodu,
dokumenta, neki jezikoslovci su
zabranjivali iz istih razloga kao i
akta (v. to) ifakta.
Dolac (kod Travnika), Doca, u Docu.
dolepotpisani i dole potpisani (ovo
drugo "kada se prilog zeli naglasi-
ti", prema PR). Ukoliko nema takve
potrebe za naglasavanjem, dovoljno
je i sarno potpisani.
doliti
doliti: dolij, dolijm0, dolijte.
do malopre i domalopre.
domorodac, domoroca, mn. domoro-
ci, domorodaca.
don ilra, nepromenljive titule, pisu se
bez cltice, malimslovom (don Niko,
Ira Erne itd.), osimkad su stalni deo
imena: Don Kihot (v. to), Don Zuan
(v. to), Fra Andeliko (Fra Angeli-
co), Fra Dijavolo (Fra Diavolo) itd.
Don (Dawn, eng!. z. ime), ne Daun,
Doun.
donedavna i donedavno.
doneti: v. -neti.
Don Kihot, donkihotski, donkihot-
stvo, donkihoterija. Strucnjaci za
spanski kazu i Don Kihote, prema
originalnom izgovoru (sp. Don
Quijote).
Don Zuan je kod nas tradicionalni
oblik za sp. Don Juan, ali je bolje
Don Huan, prema stvarnomizgovo-
ru. Upotrebljen kao zajednicka
imenica sa znacenjem "Ijubavnik,
zenskaros" pise se malim slovom i
sastavljeno, doniuan. Izvedenice:
doniuanski, doniuanstvo.
Donja Stubica, Donji Lapac itd. (oba
pocetna slova velika u imenima na-
selja); Donji grad (gradska cetvrt
iii opstina); donji Dunav itd. (donji
tok reke).
donjo-: donjogradski, donjolapacki
itd.
38
do podne, ali dopodne kao imenica:
up. pre podne.
dopola.
do proletos.
do sada i dosad(a).
dosetka, dat. dosetki, gen. mn. doset-
ki i dosetaka.
dosije, dosijea: bolje dosje; mn.
dosijei (dosjei).
do sinoc.
doskora (ali: do skora videnja);
takode doskoro.
dosluh (biti u dosluhu s nekim): dosluk
sarno ako se upotrebljava u prvobit-
nom znacenjuprijateljstvo (od tur-
skog dost, prijatelj).
Dostojevski: romani Dostojevskog,
ne "Dostojevskijevi".
do sutra.
doskolovati, doskolovanje: ne do-
skolovavati, doskolovavanje.
Dos Santos: v. PORTUGALSKA
IMENA.
do tada i dotad(a).
do tamo (bolje nego dotamo, prema
P).
dotie moze imati i vremenska zna-
cenja, "do tada" (npr. Ja se sve dotle
nisam bunio) iIi "za to vreme" (Dok
bude publike, dotle ce se i prikazi-
vati).
dovece(r).
39
dovek(a).
dovesti: dovezen (ne doveien).
do videnja (odvojeno; "u emisijama i
do slusanja, do gledanja", prema
PR).
do volje (odvojeno, prema P).
dovoljno: praceno namemo-posle-
dicnom recenieom, cesto se po-
gresno javlja umesto suvise, npr.:
"Organizamje dovoljno slab da bis-
mo ga smeli izlagati novim napori-
ma", treba: Organizam je . ~ u v i s e
slab... itd.
do vraga.
dovratak, mn. dovraci.
dovrh (predlog, npr. dovrh bureta),
ali: do vrha.
dozlaboga.
dozrcti: kao zreti (v. to).
dozvoliti, dozvola reci su ruskog
porekla, ali danas jednako obicne
kao i nase dopustiti, dopustenje;
dozvola ima i specificna znacenja
koj;{ dopustenje nema (vozacka
dozvola i s1.).
dr. (s tackom) skracenieaje ad drugi.
Kao skracenica od doktor, pise se
bcz tacke, malim slovom (ali ve-
likim D aka je na pocetku potpisa
iii receniee). Nije prihvacena u
praksi odredba PR 60 po kcjoj se u
paddima pise dra, dru, drom itd.
Doctor ,\'cientiae (u lekarskim titu-
lama) skracuje se dr sc., ne dr sci,
dubiti
dragstor. (U americkom engleskom,
odakle je uzeto, drugstore ima
prvenstveno znacenje "apoteka"; u
Evropi oznacava prodavnieu hrane
i drugih proizvoda koja je otvorena
do kasno u noc).
dreka, dat. dreci.
drhtati: PR dopustadrscem, ddcuCi,
drhcem, drhcuCi i drhtim, drhteCi.
Neknjizevno je drktati, drhtjeti.
drska, dat. ddci, gen. mn. ddki (ret-
ko drZaka).
drugaciji i drukCiji (i drugojaciji).
Drugi svetski rat: v. ISTORIJSKI
DOGADAJI.
drustvenopoliticki iii drustveno-
-politicki, zavisno od toga koliko
"naglasavamo posebnost kompone-
nata" (P, tacka 58f (3)). Isto bi mo-
glo vaziti i za pridev drustveno-
ekonomski.
drvnoindustrijski.
drvopreradivac, drvopreradivacki.
DRZAVE IZ PROSLOSTI: v.IS-
TORIJSKA IMENA.
dd- ne daj (erta s razmakom) iii dri
ne daj: v. CRTA.
dubiti, dubim, oni dube; dubio, du-
bila, dubljen. Mnogo su redi danas
obliei dupsti, dubem, oni dubu;
dubao, dubla; duben. Isto i za
slozene glagole izdubiti (retka
izdupsti), udubiti, produbiti.
Dubrovnik
Dubrovnik: Dubrovcanin, Dubrov-
canka ili Dubrovkinja; Dubrovacka
republika.
duce (Duce, Musolinijeva titula):
malim slovom, prema P.
dug i dugackak. Oba prideva upotre-
bljavaju se kako u prostomom tako
i u vremenskom znacenju: duga ili
dugacka daska, dug iii dugacak
govor itd. Stepeni poredenja su du-
ii, najduii iii dulji, najdulji.
Dugi otok (ali u nazivima naselja oba
pocetna slova velika: Dugo Selo,
Duga Resa itd.).
dugodnevica, bolje nego dugodnev-
nica.
dugo vremcna: nije pleonazam, mada
sc ponekad rec vremena moze
izostaviti. Dugo godina: bolje
mnogo godina iii godinama.
dugoZivcci (radioaktivni clementi), ne
dugoiivuCi.
Duhovi (praznik); duhovski.
DuICineja dopusteno uP kao "tradi-
cionalni izuzetak", pored pravilnijeg
Dulsineja (sp. Dulcinea).
dumdum metak (crtica neobavezna,
v. CRTICA 7).
dur: D-dur, F-dur itd. (veliko slovo
po mogucstvu latinicom), obicnije
nego De-dur, Efdur, kako propisuje
PR. Up. mol.
Dusan: Dusan Silni (v. NADIMCI);
Dusanov zakonik.
40
dusebriinik, du§egupka, rasprostra-
njeni oblici, mada je pravilnije
du§obriinik. du§ogupka.
Dusica, DusiCin.
dusman i mn. du§mani.
Dus Santus: bolje Dos Santos (v.
PORTUGALSKA IMENA).
Duval se prenosi kao Dival kad je
francusko prezime, Duval kad je
americko.
duZiti i duljiti.
dva (promena): v. BROJEVI (prome-
na).
DVA PREDLOGA: v. PREDLOZI,
UZASTOPNI.
dvaput; dva puta.
dva-tri (npr. dva-tri puta).
dve hiljade, dvehiljaditi.
dvesta i dve stotine; dvestoti i dve-
stotiniti.
dve zemlje, dveju zemalja: v. BRO-
JEVI (promena).
dvogodac, dvogoca, mn. dvogoci.
dvoiposobni, dvoiposatni, dvoipogo-
di§nji itd.
dvoje, dvojica itd.: v. BROJEVI
(zbirni).
dvoje-trojc, dvojica-trojica.
dvojka, dat. dvojki i dvojci, gen. mn.
dvojaka, bolje nego dvojki.
dvostavacni: v. jednostavacni.
41
DVOSTRUKA IMENA u francus-
kom pisu sc s crticom, npr. Jean-
-Paul, Jean-Jacques, Marie-The-
rese, pa crticu treba zadrzati i pri
fonetskom pisanju: Zan-Pol, Zan-
-Zak, Mari-Terez. Menja se same
drugi dec (Zan-Pola, Zan-Polu itd.).
DVOSTRUKA PREZIMENA i pre-
zimena s nadimkom po pravilu se
pisu bez crtice: Andrija KaCic Mio-
sic, Nikolaj Rimski Korsakov, Petar
Petrovic Njegos. Crtica se pise same
DVOSTRUKA PREZIMENA
u zenskim prezimenima (Ljiljana
Molnar-Talajic) i muskim kada je
prvi dec nepromenljiv (Mihailo Po-
lit-Desancic). Strana prezimena
uglavnom se upravljaju prema iz-
vomom obicaju: francuska su uvek
sa crticom, npr. Tuluz-Lotrek (Tou-
louse-Lautrec), Sen-Simon (Saint-
-Simon), a prema P i ruska, i kada
su im oba dela promenljiva (Rim-
ski-Korsakov, Saltikov-Scedrin).
v
DZ
dzabe i diaba.
dzak (vreca), dak (ucenik).
dfamahirija, nova arapska imenica
koja znaci otprilike "svenarodna
republika". Ne treba urnesto Libija
upotrebljavati izraz (Libijska) Dza-
mahirij a, osim u tekstovima gde se
i druge drzave oznacavaju punim
zvanicnim nazivom.
dzangrizati, diangrizav, diangrizalo
i cangrizati itd.
dzbun: obicnijeibun.
dzem (pekmez), dem (deo konjske
opreme).
Dzems iIi Dzejms (engl. James): P da-
je prednost prvom obliku kao tradi-
cionalnom.
dzem sesn (eng1. jam session): ne
"sejsn".
Dzersi (Jersey): engl. izgovor je
Dzerzi.
dfez: diez orkestar, diez muzika i s1.
(neobavezna crtica, v. CRTICA 3).
Dzibson: pogresno urn. Gibson (Gib-
son).
dzida (koplje); dida, dido (junak).
dfijudzicu, diijudiicua (sastavljeno
prema P; danas uglavnom zame-
njeno izrazomdiudo).
Dzilbert: pogresno umesto Gilbert
(Gilbert).
Dzingis-kan.
Dfo (Joe), ne Dzoe.
Dzoana se kod nas upotrebljava za
dva eng1. zenska imena, Joanna (ili
Joanne: skraceno od Josephine
Anne) i Joan. U ovom drugom
slucaju ispravnija je transkripcija
Dzoun.
Dzoi (Joey), oblik odmila od Dzo; ra-
zlikovati od z. imena Dzoj (Joy).
Dzong, Erika (ne Jong).
Dzou Enlaj (ili eu Enlaj, prema sta-
rijoj transkripciji). V. KINESKA
IMENA.
43
dzuboks je kod nas primljeno preko
italijanskog: prema izvomomobliku
(engl.juke-box) taenije bi bilo diuk-
-boks.
dzudo: pravilno je diuda, diudu,
diudom itd., a u praksi eesce diu-
doa, diudou. diudoom. Ova druga
promena mogla bi se braniti time sto
dZus
je ree slozena, s elementom do koji
se javlja i u drugim japanizmima
(aikido, busido itd.). Izvedenice:
diudista, -istkinja, -isticki, diudas.
dzul (jedinica mere); aul (ruza, turci-
zam).
dzus: v. aus.
f)
d Pisanje ovog glasa, u latinici, pomo-
cu dva slova (dj) cesto je neizbe7.ll0
11a pisacoj masini, ali u rukopisu i u
stampi treba obavezno upotreblja-
vati znak U a.
Dakomo (Giacomo): naglasak je na
Da, ne na ko.
dakovickije pridev prema imenu Ua-
kovica, a aakovacki prema Uakovo
(ali i Uakovica). Imenice Uakovac,
Uakoveanin, -anka odnose se na
stanovnike oba ova mesta.
deneral zastarelo (danas general);
Ueneral Jankovic (mesto).
Derdapska klisura.
derdef, danas retko aeraev.
Devdelija: v. Skoplje.
Dorde, Uorda, Uordu, Uordev; ne
Uordeta, Uordetu, Uordetov.
Durad, Uurda, Uurdu, Uurdev (ne
Uurada itd.).
Durdevdan: v. PRAZNICI.
dus (od engl.juice) trebalo bi da glasi
dius, ali je ree nepotrebna pored
naseg izraza (vocni) .'10k. Drugo je
aus kao teniski termin, od engl.
deuce (tacnije bi bilo: djus).
Duzepe (Giuseppe), Uuzepa.
E
-e (ZAVRSETAK IMENA). Za
skracene oblike kao Mile Kole
Rade, Dane, Bole, Dule itd.
tike priznaju sarno promenu Mila,
Milu, Milov itd., ali se danas mora
dopustiti i promena Mileta Miletu , ,
Miletov. Ona vazi i za slovenacka i
makedonska imena (Stane, Staneta
itd.). Naprotiv, imena Borde i Pav-
Ie u padezima glase sarno Borda,
Bordu, Pavia, Pavlu itd. (v. pod tim
odrednicama).
Uzapadnij im govorima, a poseb-
no u Hrvatskoj, imena odmila kao
Mate, Jure, Vice, Joze menjaju se
kao imenice na -a: ad Mate, Mati,
za Matu itd. Ista promena vazi i za
prczimena Hraste, Cale, Smoje itd.
[mena iz zivih neslovenskihjezi-
ka zadrZavaju -e u svim padezima:
Cile, Cilca, u Cileu (Chile, Chilea,
u Chileu),Hajne, Hajnea (Heine,
Heinea), Bize, Bizea (Bizet, Bize-
ta) itd. 1 muklo (neizgovoreno) e,
prema Pravopisu, zadrz.ava se uko-
liko se izvomo: Voltaire, Vol-
tairea, Voltaireov itd. V. sledecu
odrednicu.
-e (FRANCLTSKO). Muklo e na
zavrsetku [1'. zenskih imena kao
Franr;oise, Brigitte, Simone moze
se u transkripciji izostaviti (Fran-
soaz, Brizit, Simon) iii zameniti
nasim-a (Fransoaza, Brizita, Simo-
na). U padezimaje bolje upotrebiti
nastavke kao za imenice na -a:
Fransoaze, Fransoazi itd.
-ec i -ek (IMENA). Za promenu slo-
venskih imena s nepostojanim e do
danas nije nadeno sigumo i jedin-
stveno resenje. Prema P 60, srpsko-
hrvatska, tj. kajkavska imena u
zavisnim padezima gube e, npr.
Tkalec - Tkalca, dok ga imena iz
dmgih)ezika zadrzavaju, npr. Ca-
pek -- eapeka, Muromec - Murome-
ca. Ovom propisu je zamereno sto
ne pravi razliku u promeni kaj-
kavskih i stokavskih oblika (npr.
Sremec i Sremac), sto slovenacka
imena nasilno odvaja od kajkavskih,
ECka
a pogotovu sto namece neobicne
oblike kao Zebec - Zepca, Macek-
Macka, Zmazek - Zmaska i s1. Na
osnovu novijih istrazivanja, kao
najpogodnije moglo bi se prihvatiti
sledece resenje: (l) Sh. i slovenacka
imena sa tri iIi vise slogova uvek
gube e, npr. Vrhovec - Vrhovca, Ce-
sarec - Cesarca, Cakovec - Cakov-
ca, Kumrovec - Kumrovca, Vodo-
pivec - Vodopivca. (2) Dvoslozna
sh. i slovenacka imena na -ec
uglavnom gube e, npr. Sremec -
Sremca, Gubec - Gupca, Kranjec-
Kranjca, ali ga zadrZavaju tamo gde
bi se ispadanjem e dobio neuobi-
cajen oblik, npr. Zebec - Zebeca,
Jazbec - Jazbeca, Prelcec - Prelce-
ca. (3) Sva imena na -ek i sva ime-
na iz drugih jezika zadrZavaju e,
dakle Macek - Maceka, Frantisek
- Frantiseka, Jirecek - Jireceka,
Muromec - Muromeca itd.
Ecka, u Ecki.
Edhem: v. Midhat.
ed-memoar.
efekt i efekat.
efendija: efendi MUjo, efendi Muje
(bez crtice: v. CRTICA UZ IME-
NA).
egejski, Egej, Egejsko more, danas
obicnije negojegejski itd.
egzibicija, egzibicionist(a}, -istkinja,
-ionizam danas je opste prihvaceno,
46
mada je PR 60 dopustao sarno ek-
shibicija itd.
egzodus, ne eksodus.
ej u ruskim imenima: v. RUSKA
IMENA.
Ej-Bi-Si, Ej-Bi-Sija iIi (sarno latini-
com) ABC, ABC-ja, ABC-ju. Vidi
BBe.
ejds: bolje sida (v. to).
-ek: v. -ec.
eki, ekija (danas uobicajeni oblik, pre-
rna fro ecu, mada je po postanku
skracenica od eng1. European Cur-
rency Unit).
ekloga, dat. ek/ogi.
eko- s crticom prema P: eko-miting,
eko-stranka i s1.
ekolog, pored strucnjaka za ekologi-
ju, moze oznacavati i pripadnika
ekoloskog pokreta (pokreta za ocu-
vanje covekove sredine). Suvisan je
anglicizam "ekologist".
ekonomista, ekonomija: skracenicaje
ek., ne ec. ili ecc.
eks (bivsi): PR propisuje spojeno
pisanje, npr. ekskralj, ekssampion,
a s crticom sarno ispred vlastitog
imena: eks-Cehos!ovacka, eks-
S!avija. Ispred viseclanog izraza
najbolje je pisati odvojeno, npr. eks
Sovjetski Savez.
Eks an Provans (Aix-en-Provence).
eksces; ekscesni.
47
ekselencija: pravilnije bi bilo eksce-
lencija, ali je prvi oblik (s delimic-
nimprihvatanjem francuskog izgo-
vora) mnogo obicniji.
eksperiment (rede eksperimenat).
eksponat je lose skovan oblik (od lat.
exponere. izloziti, particip je ex-
positum a ne exponatum): bolje je
upotrebiti domacu rec izlozak.
ekspres: ekspres kafa, ekspres resto-
ran, ekspres posiljka itd. (neoba-
vezna crtica: v. CRTICA 4).
ekstra po PR se pise sastavljeno (ek-
stradobit, ekstrazarada) , ali se
moze shvatiti i kao nepromenljivi
pridev i pisati odvojeno (npr. roba
ekstra kvaliteta; ti mislis da sf neSto
ekstra).
ekstradicija (izrucenje zloCinca), ne
ekstradikcija. Glagol je ekstradi-
ratio
ekstrakt, ne ekstrat.
ekstrovertan, bolje nego ekstraver-
tan.
ekll: v. eki.
ckvivalcnt (redc ekvivalenat).
cl, es, III, ibn, hen j dmgi predrneci u
arapsklll1 irnenima (licnim i geograf·
skim) piSLi se maiim slovom: Anvar
ei Sadat, Memmer el Gadafi, Sat el
Arab, Dar es Salam, Zija ul lIak,
Ahmed ben Bela, Mohtaruld Dadah
itd. Ukoliko dodu na pocetak, piSLl
se velikim slovom (El Alamejn, Ben
Erlangcn
Bela, Ibn Saud), ali se jos cesce
izostavljaju: Sadat, Gadafi itd.
Eldorado, po P velikim slovom, ali
malim u figurativnom znacenju
"zemlja bogatstva".
elektro- uvek sastavljeno: elektrodis-
tribucija, elektroprivreda, elektro-
akusticki itd.
element i elemenat, gen. mn. eleme-
nata.
Elza iii Elze (nem. Else); Elsa (eng!.
Elsa), Elsi (eng!. Elsie: pogresno je
u P "Elzi").
-em, -om: v. INSTRUMENTAL.
emajl, emajlirati (obicnije) i emalj,
emaljirati.
En-Bi-Si, En-Bi-Sija iii (sarno latini-
com) NBC, NBC-ja. Vidi BBe.
Endru (Andrews), ne Endrju.
Endruz (Andrews), bolje nego En-
drus; ne Endrjus. V. S i Z (izgovor).
Enejida.
ENKLITlKE: v.je, SU, ee, se.
Enrike i Enrikes (Enrique, Henriqu-
ez); pogresno je Enrikve. V. -ez.
enti: v. n-1i.
cnzim, bolje nego encim.
cpoha, dat. epuhi i eposi.
Erlallgcn, erlangenski (Erlangenski
rukopis): ne erlangenski.
crkondisn
erkondisn (sastavljeno). Cesto su po-
godniji izrazi klimatizacija iii kli-
ma-ureiJaj.
esej, esejist(a), esejistkinja, esejisti-
ka, esejisticki.
eskalacija znaci postepeno pojaca-
vanje (ratnih napora, iii i neceg
drugog u figurativnoj upotrebi); ne
moze biti sinonim za "invaziju",
"ofanzivu" i sl.
eskudo (portugalska novcana jedini-
ca: bolje nego eskudos, sto je oblik
mnozine).
eSelon, eselonirati, bolje i danas obic-
nije nego esalon, esalonirati.
ETA: v. SKRACENICE NA -a.
etar, etra i eter, etera (u svim zna-
cenjima).
-eti, -iti: v. -iti, -eti.
etiketa, pored znacenja nalepnica,
znaci i skup pravda 0 lepom pona-
sanju iii ceremonija!. Nije dobar
oblik etikecija.
etil-alkohol iii etano!.
Etiopija, Etiopljanin, etiopski (ne
Etiopijac, etiopijski).
ETNICI: v.IMENA NARODA.
etno- sastavljeno: etnopark, etnoge-
neza, etnomuzikolog itd.
Etoal (pariski trg, punim nazivom
Etoile-Charles de Gaulle); ne
Etual.
48
Etrurija, Etrurac, -rka, etrurski; dan-
as retko Etruscanin, -nka, etrus-
canski.
euforijaje osecanje prijatnosti, odat-
Ie i razdraganost, zanos, uzbudenje;
pogresno se upotrebljava u smislu
"mahnitanje, pomama, rusilacki
bes".
Euridika, dat. Euridiki.
-ev: v. -ov.
evandelj e, itd.: v. jevaniJelje.
-evi: v. -ovi.
Evripid i Euripid.
evro- (neevropo-): evrocentrican, ev-
rocentrizam, evrokomunizam, Ev-
roazija, Evrovizija, evrovizijski itd.
Evropa: Evropljanin, -anka, evropski,
rede Evropejac (obicno u smislu
"covek evropske kulture"), Evro-
pejka, evropejski.
-evski: v. -ovski.
-ez kao zavrsetak spanskih prezimena
kod nas se obicno prenosilo prema
pismu (Lopez, Rodrigez, Velaskez
itd.) i P predvida da se zadrii takva
transkripcija. Prema sp. izgovoru
bilo bi ispravnije Lopes, Rodriges,
Velaskes itd.; neka prezimena, kao
Markes (Marquez), Gonzales ilijos
tacnije Gonsales (Gonzalez), prim-
ljena su iskljucivo u tom obliku. Isto
vazi i za prezimena na -az (Dij az iIi
Dijas), -iz (Ruiz iii Ruis) i -oz (Mu-
njoz iIi Munjos).
F
Fabijus je bolja transkripcija za fr.
Fabius (prema uobicajenomnacinu
prenosenja imena na-ius) nego Fa-
bij is.
FABRICKI NAZIVI: v. MARK£.
fajda: v. vajda.
fak(a)t: moze se uvek zameniti sa Ci-
njenica. Mn. faW iIi po latinskom
fakta (mada su ovaj drugi oblik kri-
tikovali pojedini gramaticari iz is-
tih razloga kao i akta: v. to).
falanga, dat.falangi, gen. mn.falan-
gi ifalanga.
FAP, FApo-a, FAP-u (fabrika);jap (ka-
mion).
farisej, farisejski, obicnije nego
farizej, farizejski.
fascikla ifascikl.
fasistoidan (blizak fasizmu): ne
fasizoidan, fasisoidan.
FBI, FBI-ja (bolje latinicom), iIi Ef-
-Bi-Aj, Ef-Bi-Aja.
fer:fer odnosJer igrac itd.;fer-plej.
ferije: mnozina z. roda, ne sr. rod.
fica (automobil).
FIDE (nepromenljivo prema P) ili Fi-
da, Fide, Fidin.
FIFA: v. SKRACENICE NA -a.
fijasko (m.), mn.fljaska(sr.), obicnije
negofljasci.
fijat (automobil); Fijat, Fijata iIi FIAT,
FIAT-a (fabrika). V. i MARK£.
fiks-ideja (s crticom); predlagano je,
ali bez stvamog razloga, da se za-
meni sa "fiksna ideja".
fJJozof, filozofski, filozoflja, filozofi-
rati, prema nasem tradicionalnom
izgovoru grckih reci: v. S i Z. Nisu
opravdani oblici filosoj. filosofija
itd., primljeni iz ruskog.
filtar, filtra, gen. mn. filtara, bolje
negofilter, filtera.
finale se upotrebljava u muskom i u
srednjem rodu: u sportskom zna-
cenju cesci je sr. rod.
fioka
fioka, ufioei.
Firenca; Firentinac, -inka,firentinski.
Javljaju se i oblici Florentinac,jlo-
rentinski (prema lat.) i Fjorentinac,
fJorentinski (prema ital.fiorentino).
firer (nem. Fuhrer): malim slovom,
prema P. V. TITULE.
firnajz i fimajs (ifirnis, prema P).
fizickohemijski (koji se odnosi na
fizieku hemiju); fizicko-hemijski
(fizieki i hemijski). V. SLOZENl
PRIDEVI.
Fjumicino (Fiumicino, rimski aero-
drom): ne Fjumicino, FijumiCino.
flamenko (spanska igra), ne fla-
mengo.
flamingo (ptica): po PR 60 mnozina
je jlaminzi. V. -0 (lMENlCE).
Flasing Medouz (Flushing Mea-
dows).
foaje je m. roda, mnozinafoajei.
Foca, focanski, Foeak (rede Foea-
nin), Foeanka. Poslednjih godina
preimenovana u Srbinje, ali bez
stvamog razloga (Foea je staro slo-
vensko ime grekog porekla).
foka, dat. foki.
foksterijer.
Foli Ber.zer (Folies Bergere), ne Foli
Berie.
folk: folk pevac, folk repertoar i sl.
(neobavezna crtica: v. CRTICA
3. 6).
50
folklor i pridev fo/k/orni oznaeavaju
celokupnu kulturu i obieaje jednog
naroda; pogresno je svoditi ih na
znaeenje narodnih igara (plesova).
Izraz naeiona/ni folk/or je pleona-
stiean: treba reci sarno folk/or iIi
naeiona/ni obicaji, narodna umet-
nost i sl.
fon: v. de.
FONETSKO I IZVORNO PISA-
NJE: v. lZVORNO PlSANJE.
Forin ofis (Foreign Office). Pogresno
je "Forenj". V. USTANOVE.
Formen (engl. Foreman), ne Fore-
man.
foto-: po P uvek spojeno, bez obzira
na znaeenje (fotoaparat,fotorepor-
ter, fotomontaza, fotokopija, fo-
tokopirati; fotoce/ija, fotoe/ement,
fotosinteza). Prednost crtici se daje
sarno u "slobodnim i slueajnim
vezama" kao foto-ate/je, foto-
-iz/ozba, foto-materijal.
fotos nije dobro urnesto fotografzja,
snimak iii slika.
fra: v. don.
FRANCUSKA lMENA: v. DVOS-
TRUKA lMENA.
Francesko (Francesco), Franeeska
(Francesca), ne Franc-. Franeeski
(Franceschi), Franeeskija, ne Fran-
eeskog.
Frankenstajn (Frankenstein), ne
Frankestajn.
51
frankofon (koji govori francuski:
frankofone zemlje Afrike). Ne
frankofonski.
Fransoa (Franyois): zbog dva vokala
na kraju, najpogodnije je da ispred
prezimena ostane nepromenjeno
(npr.: Fransoa Miterana, Fransoa
Miteranu itd.). Sarno ako nema
druge mogucnosti, moze se menjati
"Fransoe", "Fransoi" itd.
Fransoaz (Franr;oise) iii Fransoaza;
u promeni Fransoaze, Fransoazin
itd. V. -e (FRANCUSKO).
Franjo, Franje, Franji: v. -0 (IME-
NA); sv. Franjo Asiski; franjevac,
franjevacki, bolje nego francis-
kanac, -anski.
Franjo Josif (austrijski car), bolje
nego Franc Jozef (po nem. Franz
Joseph). U prevodima s drugih je-
zika sre6e se i "Franc Dzozef',
"Fransoa Zozef' i sl., sto je sasvim
pogresno. V. IMENA VLADARA.
frekvenc(ij)a: v. -nca.
FUTUR
freska: dat. freski i fresci, gen. ron.
fresaka.
fri-sop (i djuti-fri sop, v. to).
front: v. ISTORIJSKI DOGADAJI;
VOJNE JEDINICE.
Fruska gora; fruskogorski.
fudbal, fudbaler, fudbalski: ne futbal
itd.
Fudiijama iIi (planina) FudZi; suvisno
je "planina Fudzijama" jer reejama
znaei planina. V. JAPANSKA IME-
NA.
Fuhimori (Alberto Fujimori, predsed-
nikPerua), prerna sp. izgovoru, bo-
lje nego Fudzimori, prema izvor-
nomjapanskom.
funkcioner ifunkcionar.
Furlanija, furlanski; stanovnik je
Furlan, z. Furlanka. Suvisnoj e upo-
trebljavati ita!' naziv Frijuli (Friuli).
FUTUR: v. BUDUCE VREME.
G
g.: v. gospodin.
Gacko, Gacka, u Gacku; Gacanin,
-anka; gatacki.
gajka, dat. gajci, gen. mn. gajki.
gala: gala rucak, gala predstava i s1.
(crtica nije potrebna: v. CRTICA 4).
Galbrejt (Galbraith), ne Galbrajt.
galijot.
Galilej, galilejevski, ali imenomi pre-
zimenom Galileo Galilei.
galimatijas oznacava sarno nejasan,
zapleten govor iIi pisanj e: pogresno
ga je upotrebljavati u znacenju
"zbrke" uopste ("galimatijas oko
deviza" i s1.).
gama: gama zraci (v. CRTICA 5).
Gana, ganski; Ganac, Gankinja iIi
Ganjanin, -anka.
garantija i garancija.
garsonjera (obicnije) i garsonijera.
Gaskojn (Gascoigne), ne Gaskoin.
gastritis, ne gastrit.
gauco: v. -0 (IMENICE).
gazda:gen.mn.gazda, negazdi;gaz-
da Milutin, gazda-Milutina, gazda-
-Milutinov itd. (iii sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
Gazela (velikim slovom kao naziv
mosta u Beogradu).
Gazimestan, ne Gazi Mestan.
gde god (bilo gde),gdegod(ponegde):
v. god.
gde, kuda, kamo. Ne smatra se pravil-
nom upotreba recigde, negde, igde,
nigde za oznaku cilja kretanja, npr.
"Gde tesT', "Gde ste krenuli?",
"Poslji ga negde", "Ne idem nigde".
U ovakvim recenicama treba upo-
trebiti kuda, nekuda, ikuda, niku-
da, odnosnokamo, nekamo, ikamo,
nikamo (danas uglavnom zastarelo,
osim u hrvatskoj varijanti). Oblici
kud(a), nekud(a), ikud(a), nikud(a)
u starijemjeziku nisu oznacavali cilj
kretanja nego put kojim se prolazi
(up. ovuda, tuda, onuda), pa se ra-
53
zlikovaloKamo ideS? (odgovor: Na
more, U podrum itd.) od Kuda ides?
(odgovor: Kroz brda, Preko dvorista
itd.).
gda (gospoda), gdica (gospodiea).
gejzir i gejzer.
Generala Zdanova: u Ulici (ulici)
generala Zdanova, ne "u General
Zdanovoj". V. i ULICE.
general-major (pridev: generalma-
jorski),general-pukovnik, general-
-potpukovnik; general armije
generalstab, generalstabni iii gene-
ralstapski.
genije i genij.
GENITIV MNOZINE (imeniee z.
roda). Ako se osnova imeniea na-a
zavrsava s dva iii tri suglasnika, u
gen. mn. one mogu izmedu njih da
umetnu nepostojano a iii da dobiju
genitivni zavrsetak-i. Prvom naCinu
se daje prednost, pa je bolje npr.
primedaba, maraka, pripovedaka,
svetiljaka, krosanja, sabalja, basa-
na nego primedbi, marki itd. Stirn
ipak ne treba preterivati: malo ko
bi upotrebio oblike majaka, pomo-
ranadia, sluiaba, opazaka, doga-
ma,jimata itd., kakvi se mogu naci
u pojedinim gramatikama. Za ove
poslednje imeniee najcesCi nastavak
je -i, a takode i za mnoge druge koje
nikad ne ubaeuju nepostojano a:
lampi, molbi, borbi, nepravdi, hor-
di, cavki, vojski, algi, kavgi, kalji,
GENITIVNI ZNAK
sansi, bransi, kopCi, kandii, tajni,
cisterni, smetnji, radnji, normi, ta-
bli, pertli itd. Poneke od ovih ime-
niea mogu imati i nastavak -a
(horda, alga, cisterna). Iskljucivo
iii pretdno nastavak-ajavlja se kod
osnova sa zavrsetkom na st, zd, st,
sc, sc, ks, ps: mnogo vrsta, lasta,
zvezda, basta, gosca, bosca, taksa,
elipsa itd.
GENITIV MNOZINE (imeniee m.
roda). Imeniee sa zavrsetkomkt, nt,
pt, rt u gen. mn. umecu nepostojano
a, bilo da to a mogu dobiti i u nomi-
nativu jednine iii ne: elemen(a)t-
elemenata, projek(a)t - projekata,
koncept - koncepata, patent - pa-
tenata itd. Preporucljivijije gen. mn.
kontakata, delikata, inserata nego
kontakta i sl. Glas a se umece i kod
jednog dela imeniea sa zavrsetkom
suglasnik + I: bicikala, ansambala
(bolje nego ansambla), ali sarno
spektakla. Sa drugim suglasnickim
zavrseeima umetanje a nije uobi-
cajeno: obliei kaoakorada, obelisa-
ka, diftonaga, patrijaraha danas su
uglavnom izisli iz upotrebe. V. NE-
POSTOJANO a.
GENITIVNI ZNAK stavlja se na
poslednje slovo da bi se razlikovao
gen. mnozine od oblikajednine, npr.
imamprijatelja, podaci iz instituta,
znacenje reef. Sa istom vrednoscu
upotrebljava se i vodoravna erta,
znak duzine: prijatelja, institutii,
GENITIV, PRISVOJNI
reCi. Ne treba stavljati ove znake
kadaj ejasno daje posredi mnozina,
bilo po obliku imenice (projekata,
rno/hi) iIi po susednim recima
("Imamdosta prijatelja", "podaci iz
svih instituta" i sl.).
GENITIV, PRISVOJNI: v. PRIS-
VOJNI PRIDEVI.
GENITIV, SLOVENSKI: tako se
naziva genitiv upotrebljen urnesto
akuzativa u odrecnim recenicama,
npr. "Ne znam muirnena", "Nismo
culi vaseg odgovora", "Pridi, Mar-
ko, ne zameci kavge". Ovakav ge-
nitiv svojstven je starijem i narod-
skom jeziku; danas se uglavnom
cuva u hrvatskoj varijanti, dok se u
srpskoj zamenjuje akuzativom (Ne
znam mu irne, itd.).
GEOGRAFSKA IMENA (pisanje
pocetnog slova). Prema Pravopisu,
u imenima naselja, drZava, zemalja
i kontinenata sve reci osim veznika
i predloga pisu se velikimpocetnim
slovima: Vrnjacka Banja, Novi Sad,
Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Petrovac na Mlavi, Sjedinjene Ame-
ricke DrZave. U ostalim geograf-
skim nazivirna sarno prva ree ima
veliko slovo (Jadransko more, Tihi
okean, Balkansko poluostrvo, Crno-
gorsko primorje, Goli otok, Bliski
istok, Suecki kanal, Rt dobre nade),
osim u slucaju da je i neka druga
ree vlastito ime (Velika Morava).
Na isti naein pisu se i nazivi admi-
54
nistrativnihjedinica: Jufuomoravski
region, Moskovska oblast. Sarno u
nekim slucajevima gde je "neka-
dasnja opsta imenica uglavnom...
postala sarna po sebi vlastito ime",
kao Gorski Kotar, Srpska Krajina,
Hrvatsko Zagorje, P propisuje oba
velika slova, stirn sto ni malo slovo
u drugoj reCi ne bi bilo pogresno.
Transkribovana strana imena kao
Sijera Nevada, Rio Grande, 1st Ri-
ver, Long Ajlend pisu se velikimslo-
yom obeju reCi, buduci da su "za nas
jezicki sistem nemotivisana i ne-
prozirna". To ne vazi za prevedena
strana imena kao Ognjena zemlja,
Zuta reka, Aralsko jezero, niti za
imena koja nisu geografska (v.
USTANOVE, NASLOVl).
Za nazive drzava iz proslosti v.
ISTORIJSKA IMENA.
Za spojeve prideva s geografskim
imenom nema sigurnih propisa: PR
60 daje s jedne strane juina Evro-
pa,jugoistocna Evropa, istocna Sr-
hija, zapadna Bosna, s druge strane
Srednja Evropa, Srednja Arnerika,
au nekimslueajevima pravi razliku:
zapadna Evropa kao geografski
pojam, a Zapadna Evropa kad
oznacava "zemlje i narode". U sva-
kom slueaju, nazivi kontinenata i
drzava pisace se s oba velika slova:
Severna Amerika, Juzna Amerika,
Severna Koreja, Novi Zeland itd.
geopoliticki.
55
Getingcn (Gottingen), getingenski:
ne getingenski.
geto, m. roda, u mnozini sr. roda
(geta).
Gi (fr. Guy), ne Gij.
Gibson (Gibson), ne Dzibson.
Gilbert: u engleskom se izgovara Gil-
bert (ne Dzilbert), u franeuskom
Zilber.
gladak, glaai, najglaai i glatkiji,
najglatkiji.
GLAGOLSKI PRILOG PROSLI,
kao i sadasnji (v. sledecu odred-
nieu), mora imati zajednicki subjekt
s glavnom recenieom. Stoga je
pogresno npr. "Presavsi j edva sto-
tinak metara, ukazala nam se jos
jedna rusevina"; treba iIi "Pre-
savsi ... ugledali sma jos jednu
rusevinu" iIi "Posta sma presli...
ukazala nam se jos j edna rusevina".
GLAGOLSKI PRILOG SADAS-
NJI gradi se dodavanjem nastavka
-Ci na 3.liee mnozine sadasnjegvre-
mena: cekaju-Ci, rade-Ci. poznaju-
Ci. Ovaj oblik uvek se odnosi na
subjekt glavne receniee, pa su po-
gresne npr. receniee "Pregledajuci
evideneiju, pao nam je u oci veliki
broj izostanaka" (treba: Dok sma
pregledali... iIi: PregledajuCi evi-
deneiju, zapazili sma... ), "Kakva su
iskustva stecena gradeci ovo nase-
lje?" (treba: dok se gradilo ovo na-
god
selje, u toku gradnje ovog naselja i '
sl.).
U funkeiji prideva, ovaj oblik se
upotrebljava da oznaCi stalnu oso-
binu: vladajuca klasa. olaksava-
juce okolnosti, svetleea reklama.
leteCi tanjir itd. Nije pravilno upo-
trebljavati ga kao glagol, vezan za
odredeno vreme i pracen priloskim
odredbama, npr. "trenutno nedo-
stajuca sredstva", "nedostajuca
sredstva za gradnju", "savremenije
misleci Citaoei" i sl.
gledalac (ne gledaoc), mn. gledaoci,
gledalaca.
glikoza i glukoza.
Gloster (Gloucester). ne Glocester,
Glosester; Glostersir (Gloucester-
shire), ne Glostersajr.
gnev, gnevan. gneviti, razgneviti
(ekavski); obliei gnjev itd. su
ijekavski.
gnezdo (ne gnjezdo), gnezditi se,
ugnezditi se; ijek. gnijezdo, (u)gni-
jezditi se.
Gnjilane, u Gnjilanu (ne u Gnjilani-
rna, Gnjilanama).
god se pise odvojeno kad ima znacenje
svaki, bilo koji, npr. sto god rekao,
koga god naae§, kakvi god bili, gde
god se nalazio, kud god da adem,
kadgodzelis itd. Sastavljeno se pise
u oblieima koji znace neodredenost,
npr. stogod(ponesto), kogod(pone-
ko), kakavgod (nekakav), gdegod
GODlNE I DECENIJE
(ponegde), kakogod (nekako), kad-
god(pokatkad) itd. Kao godse pise
odvojeno.
GODINE I DECENIJE. Sedam-
desete godine XX vekajesu godine
od 1970. do 1979, osamdesete go-
dine od 1980. do 1989, dvadesete
godine od 1920. do 1929. itd.
Naprotiv, decenije pocinju jedini-
com i zavrSavaju se nu1om: osma
decenija obuhvata godine od 1971.
do 1980, deveta decenija od 1981.
do 1990, treea decenija od 1921.
do 1930. itd.
Pos1ednja godina XX veka je
2000; prva godina XXI veka je
2001. V. i DATUM!.
godinu-dve.
godisnji, godisnjica (u spoju s bro-
jem): v. SLOZENICE S BROJEM
gol-aut, gol-razlika. gol-linija (s cr-
ticom); golgeter (sastav1jeno).
Golijat (biblijska 1icnost);golijat (div,
snazan covek).
Goli otok; Go1ootocanin (nekadasnji
logoras na Go1om otoku), golo-
otocki.
GoIsvordi (Galsworthy), ne Gols-
vorti.
Gomez iIi Gomes (Gomez): v. -ez.
gonilac (ne gonioc), mn. gonioci.
gonilaca.
Gonzales iIi Gonsales (GonzQ/ez):
v. -ez.
56
gore-dole.
goreimenovani, gorenavedeni, gore-
pomenuti (sastav1jeno po P), ali: vec
gore imenovani.
Gornji Milanovac, Gornja Stubica
itd. (oba pocetna slova velika u ime-
nima nase1ja); Gornji grad (ime
gradske cetvrti iIi opstine); gornja
Bosna.
gornjo-: gornjovaroski, gornjograd-
ski itd.
Gorski kotar.
Gorski vijenac.
goruci (goruce pitanje i s1.) nije
pogresno, jer je to pridev nasIeden
iz staros1ovenskog, a ne glago1ski
pri10g (koji glasi gored);
gospa: gospa Mara, ali gospa-Mare,
gospa-Marin itd. (iIi sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
Gospic, gospicki, Gospicanin, -anka.
Gospod (i Gospodin, kada je u tom
znacenju); malogu uzvicima i psov-
kama (gospoda mu njegovog, 0,
gospode! i s1.). V. BOZANSTVA.
gospodar: vokativ gospodaru, rede
gospodare; gospodarom i-em; gos-
podarov i -ev; Gospodar Jovanova
iIi Gospodar-Jovanova (u1ica).
gospodin: skracenog. (neg-n, g-na i
s1.); u mnozini gg. (ali je bo1je titu-
1isati pojedinacno, npr. g. Matic i g.
Simic, iIi pisati uce10, npr. gospoda
poslanici).
57
gospodnji (u crkvenirn tekstovirna i
Gospodnji ).
gospoda: skraceno gda; gospodica:
skraceno gdica.
gospostina (ne gospodstina).
gosca: gen. rnn. go§{;a (ne gosCi).
gotovo: v. skoro.
Gradac: predlozeno je da se rnenja
Gradca, Gradcu, po analogiji s
prirnerirna zadrZavanja d koje daje
P 60 (Zabrdca, Brgudca), a i radi
razlikovanja od irnena Grac (u Aus-
triji). Drugi strucnjaci srnatraju da
je pravilno sarno Gradac - Graca,
Gracu (kao sudac - suca i s1.).
Gradiscanski Hrvati, s velikirn G
"kao etnografska skupina" ali i s
rnalirn, "opisno" (PR).
GradiSka, u Gradiski i Gradisci;
Bosanska Gradiska, Nova Gradis-
ka, Gradiscanin, -nka.
GRADOVI: v. GEOGRAFSKA lME-
NA.
GRAD"SKE CETVRTI: v. vue£.
Graham: tradicionalna transkripcija
leod nas (narocito u izrazu Graha-
mov hleb), ali stvami eng1. izgovor
je Grej em iii Grel1l.
granata je sarno artiljerijski rnetak;
pogresno je "rucna granata" (buk-
valan prevod engl. iIi fl'. grenade)
umesto rucna bomba.
griz
gran pri (fl'. grand prix): velikirn
pocetnirn slovorn ako je nazi v odre-
dene rnanifestacije.
gravira i gravura (od fl'. gravure).
Francuski nastavak -ure kod nas se
neki put prenosi sa i (lektira, uverti-
raj, a neki put sa u (brosura, avan-
tura).
GRCKA IMENA: v. -os; S i Z.
grCko-rimski.
grebati i grepsti; grebao, grebala i
grebla; grebacu i grepscu.
Gregorcic (slovenacki), Gregorcic
(srpskohrvatski).
grejpfrut: u Hrvatskoj i BiH upotre-
bljava se i skraceni oblik grejp iIi
grep. Predlozne zamene limunika,
gorcak, iutunja i s1. nisu prihvacene
u praksi.
grend slem (oznaka teniskih tumira),
ne gren slem.
Grinic (Greenwich), ne Grinvic;
grinicki (rneridijan itd.). Londonska
cetvrt s poznatorn opservatorijorn
izgovara se Grinic (iJi Grinidz);
nekoliko naselja istog imena u SAD
izgovaraju se Grenic: tako i Grenic
Vilidz (Greenwich Village), umet-
nicka cetvrt u Njujorku.
gristi, grizen (ne griien: tako i izgri-
zen, nagrizen, ugrizen, odgrizen,
zagrizen itd., ali zagriien kao
pridev, v. to).
griz, ne gris.
Grocka
Grocka, u Grockoj; Grocanin, -anka;
grocanski.
gro-plan (bolje: prvi iIi krupni plan).
groteska, u groteski (bolje nego
grotesci); gen. mn. groteski (retko
grotesaka).
Gruco Marks pogresno, treba Grauco
(eng!. Groucho Marx).
grudi, gen. grudf (ne grudiju).
grundig (marka), Grundig (fabrika);
ne Grunding.
Gruzija: gruzinski igruzijski; Gruzin,
-inka i Gruzijanac, -anka (ne Gru-
zijac, -ijka).
Gubec, Gupca, Gupcev.
gubitak, mn. gubici.
gubitas: lose skovana rec, ali joj dosad
nije nadena zamena.
58
gubitnik je skovano po ugledu na
dobitnik, ne sasvim ispravnom
analogijom (ne postoji imenica koja
bi odgovarala imenici dobit), ali je
danas u sirokoj upotrebi. Suvisanje
anglicizam luzer.
gugutati, gugucem i gugukati, gu-
gucem (pored gukati, gucem).
gugutka, dat. gugutki. gen. rnn. gu-
gutaka iii gugutki.
guska, dat. guski (obicnije nego gus-
ci, kako je u PR), gen. mn. gusaka;
gusCica (mala guska) i guskica
(odmila).
guscji i gusciji (drugi oblikje laksi za
izgovor).
Gutenberg, ne Gutemberg.
H
h. lzvestan broj reci, kao a/va, am,
amaj/ija, ama/ (amalin), amam,
asura, atar, caura (sa izvedenica-
rna), jova, unjkati, unjkav, bile su
proglasene pogresnima u PR 60,
koji je dopu.stao sarno ha/va, ham,
hamajlija, hama/(in), hamam, ha-
sura, hatar, cahura,joha, hunjkati,
hunjkav. Ovakvo ogranicenje ne
odgovara stvamom stanju u knjiz.
jeziku istocnih krajeva, gde se obli-
ci sa h gotovo uopste ne upotreb-
ljavaju. U novom PR uglavnom se
jedni i drugi oblici prihvataju kao
ravpopravni. V. i pojedine reci sah.
Habzburg (bolje nego Habsburg, pre-
rna P), hab::budki; Habzburgovci
iIi Habzburzi (dinastija).
Hadzi-. Prema Pravopisu, prezimena
s dodacima hadii, llZlIl1 i s1. pisu sc
sastavljeno, bez crtice: Hadzi-
pavlovic, Hadziomerovic, Uzun-
mirkovic, Belimarkovic i s1. Ova
svakako vazi i za prezimena naPop-
(Popdimitrov i s1.). Pravopisna
odredba ipak ne iskljucuje pravo
nosioca prezimena da sam odredi
nacin pisanja u skladu s porodicnom
tradicijom (npr.
Haiti, sa Haitija, na Haitiju (ne na
Haitima, jer nije mnozina). Up. Ta-
hiti.
hajde, hajdemo, hajdete; krnji oblici
hajd, hajdmo, hajte prema PR 60
pisu se bez apostrofa. Oblici sa h,
prema PR, bolji su nego ajde, aj-
demo itd.
Hajde de (nije potreban zarez
posle prve reCi).
Hajd park (Hyde Park).
Hajduk Veljko, Hajduk- Veljka,
Hajduk-Veljkov itd. (iii sve bez cr-
tice): v. CRTICA UZ IMENA,'
NADIMC1.
haj fideliti (eng1. highfldelity- viso-
ka vemost), ceSce u skracenom ob-
liku hi fl, izg. haj faj (pogresno je
haj fl).
hajka, dat. hajei, gen. mn. hajki.
Hal
Hal (Hal, eng!. heno ime): razhkovati
od prezimena HoI (Hall).
halapljiv, halapljivost, ne alapUiv.
halo i alo (telefonski poziv).
Hamfri (Humphrey), ne Hemfri.
haps, hapsana, (u)hapsiti. (u)hap-
senik, ne aps itd.
harakiri, mn. harakiriji. Ne harikiri.
hareiti, bolje nego arCiti.
haringa, dat. haringi, gen. mn. ha-
ringi i haringa.
harlekin: v. arlekin.
harmonijum i harmonij.
Hart (eng!. Hart, Harte): razhkovati
od Hert (v. to).
Havana (grad), havana (cigara).
Heder (Heathef; eng!. zensko ime): ne
Heter, Hiter.
Helen, Helada: v. Jelin.
helijum i helij.
Helsinki, Helsinkija, helsinski; Hel-
sincanin, -anka.
Hemfri ne nego Hamfri (v. to).
HEMIJSKA JEDINJENJA. Sloze-
ni nazivi eijije prvi deo nepromen-
ljiv pisu se s crticom: natrijum-hlo-
rid, magnezijum-sulfat, ugUen-di-
oksid, srebro-nitrat itd. Oni sa
spojnim vokalom 0, kao hloro-
vodonik, sumporovodonik, pisu se
sastavIj eno.
60
hemisfera, ne hemisvera.
hemoroidi (suljevi), ne hemeroidi.
Hempsir (Hampshire), ne Hempsajr.
Henrih iIi Henrik se eesto upotreb-
Ijava za imena pojedinih evropskih
vladara iz proslosti. Posto to nije ni
izvomi ni odomaceni oblik, bolje je
ime navoditi u originalu: Henri
(Henry) za engleske vladare, Hajn-
rih (Heinrich) za nemacke, Anri
(Henri) za francuske itd. Up. Vi-
Uem.
hepiend.
herbarijum i herbarij.
Herceg Novi (bolje odvojeno prema
P), Hercegnovljanin, -anka, herceg-
novski.
Herod ne nego Irod (v. to).
heroin.
heroj, heroizma, heroina, heroika.
Hert (John Hurt, William Hurt, glum-
ci): drugoje prezime Hart (v. to).
Hesiod, bolje nego Heziod. V. s i Z
(iZgOVOf).
hidratantni krem (koji vlazi kozu),
ne hidrantni.
hidro- uvek sastavljeno: hidrocentra-
la, hidroelektrana, hidroavion itd.
Hilandar, hilandarski, bolje nego
Hilendar, hilendarski.
hiljadarka, dat. -arci i arki, gen. mn.
-arki.
61
Himalaji, na Himalajima: nije uobi-
cajeno Himalaja, na Himalaji.
hiper- uvek sastavljeno: hipermode-
ran, hiperprodukeija itd.
hiperrealizam, hiperrealist(a), -isti-
cki.
hitac, hiea, mn. hici.
Hju (engl. Hugh), ne Hjug, Hjudz;
Hjuz (Hughes, prezime).
hlapiti: kao ishlapiti (v. to).
hobi, hobija, mn. hobiji.
hocd-necd; hoeu-neeu.
Hok, Hokins (Hawk(e), Hawkins): ne
Houk, I-Ioukins.
hokus-pokus.
Holandija: naglasak je na drugom
slogu, ne l1a prvom.
HOLANDSKA IMENA. Holandski
jezik ima slozen vokalski sistem i
nedoslednu ortografiju, pa je tesko
dati sigurna pravila za transkripci-
ju. Spoj ae se prenosi kao a (Claes
- K l a ~ ) , ee kao e (Vermeer - Ver-
mer), 00 kao 0 (.loop - .lop), oe kao
11 (De Boer - De Bur), ou kao au
(Hmilen -- Hauten), ij kao ej ili aj
(Dijkstra - Dejkstra ili Dajkstra),
III i u.v kao oj (Zuider Zce - Zojder
Ze, CruYfl- Kroj f). Spoj seh se cita
sh (ne §), npr. Selieveningen - She-
veningen; slovo g se gotovo uvek
izgovarah, ali se kod nas po tradiciji
prenosi kao g (Van Gogh - Van
Gog, l-luygens -- Hajgens iii bolje
Hristos
Hojgens). Za iscrpnije podatke v.
Pravopis, tacke 165-169.
holokaust (grcka rec, danas u zna-
cenju "pokolj Jevreja pod nacisti-
rna"): nema potrebe da se prenosi
engleski izgovor holokost.
Hon, Goldi (Goldie Hawn), ne Houn.
Honduras, Hondurasanin, -anka:
honduraski, bolje nego hondura.fki.
Hongkong (bolje nego Hong Kong);
hongkon.fki.
honorisati ili honorirati (nagradivati
honorarom), ne honorarisati.
Horhe (sp. Jorge); portugalsko (i bra-
zilsko) Jorge izgovara se Zode (ne
Zarge).
ho-ruk (uzvik).
Hose (sp. Jose), ne Hoze. Portugal-
sko (i brazilsko) Jose izgovara se
Zoze.
Ho Si Min iIi Hosimin (bivsi Sajgon),
ho.fiminski.
hranilac (ne hranioc), mn. hranioei,
hranilaca.
hrapav, hrapavost, ne rapav, rapa-
vost.
hrbat, hrpta ili hrbata.
hrcak, mn. hreci ili hrNwvi.
hrid j e obicno z. roda, ali se dopusta i
m.: te visoke hridi j li ti visoki hridi.
Hristos i Hrist, u padezima sarno:
Hrista, Hristu, Hristov.
hromozom
hromozom, obicnije nego hromosom.
hropac i ropac.
hrskati, hrskav, hrskavica, ne rskati,
rskav, rskavica.
hrvastina, ne hrvatStina.
hrvati se, hrvacpogresno, treba: rvati
se, rvac.
Hsinhua (agencija) ne nego Sinhua.
62
hteo ne hteo (bez crte prema P). Isto
vazi i za druge spojeve ovog tipa:
znala ne znala, radio ne radio itd.
huka, dat. huci.
humka, dat. humci, gen. mn. humki.
humoreska: kao groteska (v. to).
hura iura (uzvik).
hvale vredan (ne hvalevredan).
I
i. Pogresne su konstrukeije kao "ne-
razvijene i zemlje u razvoj:.l", "na
postanskim i saiterima banaka",
"izmene penzijskog i zakona 0
doprinosima", gde je atribut ostav-
ljen bez imeniee. U takvim sluca-
jevima imeniea se mora ponoviti
(nerazvijene zemlje i zemlje u raz-
voju) iIi upotrebiti drukCiji skiop
receniee (nerazvijene zemlje i one
l/ razvoju; na salterimaposta i ba-
naka).
Vidi i: ni.
i-: v. ni-.
iako sastavijeno u znacenju mada,
premda ("PomoCi eu yam iako sam
umoran"), inace rastavljeno ("Ako
mozes i ako znas, pomozi": "I ako
padne, nece se razbiti").
Iberija; Iberae (bolje nego Iberijae);
iberski (boIje nego iberijski), lber-
sko poluostrvo.
ibn: v. el.
Ibzen (uobicajeno kod nas; prema
norveskom izgovoru tacnije je Ib-
sen).
-ica. Od imeniea s ovim zavrsetkom
prisvojni pridev zavrsava se na
-iCin: kraljiCin, drugaritin, Dani-
cin, MimiCin, Sujicin itd., ne kralji-
Gin itd. Izuzetak su imeniee na-Cica
(v. to).
-ie, ne -ie, u svim siovenskim prezime-
nima osim srpskohrvatskih (slove-
nackim, poIjskim, ukrajinskim itd.),
kao i u ruskim imenima po oeu:
Sergejevic, Nikolajevic itd. Obliei
kao "Oton ZupanCic", "Petar Ilic
Cajkovski", mada ih P (tacka 105
e) dopusta "kao dubletnu moguc-
nost", danas su zastareli.
Od sh. licnih imena neka imaju
-it a neka -ie: Radic, Dobric ali
MiIie, Batrie itd.
Imeniee koje oznacavaju vrsioea
radnje imaju nastavak -it: vodic,
gonic, branic, teklic, ribic. V. i:
-jevic; ljutie; moskvic.
iciji
iciji, i od cega, i za cijeg itd.
ici. Izraz "Kako ide?" puristi nazi va-
ju germanizmom i traze da se za-
meni sa "Kako jeT; ipak, drllgi
slicni spojevi, npr. "Ide Ii?", "Kako
ide posao?", "Ovako ne ide" defi-
nitivno sllllsvojeni II knjiz. jeziku.
fa na (neSto) II znacenju teiiti
(neeemu) pripada birokratskom sti-
lu. Receniee kao "Mi idemo na sto
veci izvoz", "Ne treba ici na po-
skllpljenja" mogu se bolje iskazati:
"Cilj namje da sto vise izvezemo",
"Ne treba traziti izlaz u poskllplje-
njll" i sl.
identican, identitet, identifikovati
(-icirati), ne indentican itd.
idi mi - dodi mi (erta s razmakom):
v. CRTA.
Iglesijas (Iglesias, sp. prezime): ne
Inglesijas,Iglezijas.
iglu (eskimska kllciea od Ieda), ne
igloo
ignorantski znaCi "neznalacki"; ne
moze znaCiti "koji nesto iii nekoga
ignorise". U tom znacenjll treba
llpotrebiti iIi neki oblik glagola ig-
norisati iIi prideve nemaran, nipo-
dastavajuCi, potcenjivacki i sl. Ig-
norancija znaci "neznanje", nije
isto sto i ignorisanje.
'Igo (fr. Hugo), Igoa, Igoov.
-ij: v. -ijum.
64
-ijac se javilo u novije vreme pod llti-
cajem mskog jezika. Za neka ime-
na je takav zavrsetak neizbezan
(npr. Sirijae, Libijae), ali gde god
je mogllce treba mll pretpostaviti
sllfikse -ac iii -ijanac: Somalae,
Tanzanae, Bolivijanae, ne Somali-
jae itd. Tako i Gruzin (iii Gruzija-
nae) i Bask, ne Gruzijae i Baskijae.
-ije i -ij. Latinski nastavak -ius kod
nas se II imenima zamcnjllje obavcz-
no sa -ije, npr. Iulius ~ Jlllije, Ovi-
dius - Ovidije i sl. U zajednickim
imenieama se llpotrebljava i nasta-
yak -ij: genije, patricije, nuncije i
genij itd. V. -ijum.
ijedan (ikoji), i od jednog, i 0 jed-
nom itd.
ijekavski, ijekavac, ijekav§tina,
obicnije negojekavski itd.
-iji: v. F
-ijka: v. -ijac.
-ijski: ovaj nastavak javlja se u pri-
devima izvedenim od imeniea na
-ija (istorijski, televizijski, kom§ij-
ski, austrijski) i od svih imeniea ciji
se genitiv zavrsava na -ija (Mali,
Malija - malijski, Tokio, Tokija -
tokijski, aluminij, aluminija - alu-
minijski). Upotrebljava se i u nekim
drugim slllcajevima gde ne postoji
pogodniji sllfiks: gegijski, toskijski
(nazi vi dvaJu osnovnih dijalekata
albanskogjezika, od imeniea Gega
i Toska), baskijski (od Bask, v. to).
65
-iju, kao nastavak za genitiv mnozine,
javlja se u gost - gostiju, kokos -
k a k a . ~ i j u , va.\' - vasiju i u nazivima
delova tela: ociju, usiju, prstiju
(pored prsta), noktiju (i nokata),
kostiju (i kostf), prsiju (pored prsa
i prsi). Pogresno je zubiju, ustiju,
grudiju, vratiju. Vidi i sviju.
-ijum i -ij od lat. -ium (npr. kaleijum
- kalcij, kriterijum - kriterij, audi-
torijum - auditorij itd.) podjedna-
ko su dobri nastavci; prvi se danas
u Srbiji vise upotrebljava. Pogresno
je pisanje bezj (kaleium i s1.).
ikad(a) (bilo kad).
ikakav, i ad kakvog, i za kakvll itd.
V. ni-.
ikamo (bilo kamo; bilo kuda).
iko, ikaga; i a kame, i za koga itd.
V. ni-.
ikoji, i od koUe)g(a) itd. V. ni-.
ikoliko (makar koliko).
iks-noge; iks-zraei (ili bez crtice: v.
CRTIG4 5).
ikud(a) (bilo kuda). V. gde, kuda,
kamo.
ilirski pokret, ilirizam (v. POKRE-
Tl); ilirac.
imalac (ne imaoe); nm. imaoei, ima-
laea.
i malo (= makar malo, iole); P ne
predvida pisanje imalo.
imao-nemao, imala-nemala.
IMENA
IME I PREZIME. Licno ime uvek
dolazi ispred prezimena, npr. Petar
Vasic; obmuti poredak (Vasic Petar)
treba primenjivati sarno u spiskovi-
rna, gde je neophodan zbog az-
bucnog reda.
Muska prezimena se moraju me-
njati po padezima kao i imena (za
Petra Vasica, s Petrom Vasicem, ne
za Vasic Petrai s1.). Ako istom pre-
zimenu prethode muska i zenska
imena, prezime ce biti nepromenlji-
vo jedino ako je zensko ime na pos-
lednjem mestu: ad GO/'dane, Petra
i Branka Vasica; ad Petra, Branka
i GO/'dane Vasic. V. i ZENSKA
PREZIMENA.
Strana muska imena ispred pre-
zimena ne treba ostavljati nepro-
menjena: umesto sa Rej Carlsom,
Zil Vernovi romani, prica a Carli
Caplinu, treba s Rejom Carlsom,
romani Zila Verna, prica a Carliju
Caplinu. Ipak promenlj ivost prvog
dela izostaje kod nmogih vanevrop-
skih imena gde ne znamo tacno da
Ii j e posredi ime i prezime iii
viseclano ime, npr, Seku Ture, Idi
Amin Dada, Bani Sadr, Pol Pot itd.;
isto i kod svih kineskih imena (v. to).
V. i: JAPANSKA IMENA; DVO-
STRUKA IMENA.
IMENA. Pored prethodne i sledeCih
odrednica v, i: IME I PREZIME;
DVOSTRUKA IMENA; ZENSKA
IMENA; ZENSKA PREZIMENA;
GEOGRAFSKA IMENA; MITO-
IMENi\ LISTOVi\
LOSKA IMENA; ZIVOTINJSKA
IMENA; HOLANDSKA IMENA,
ITALIJANSKA IMENA; JAPAN-
SKA IMENA; KINESKA IMENA;
POLJSKA IMENA; PORTUGAL-
SKA IMENA; RUSKA IMENA;
KLUBOVI (IMENA); NADIMCI;
MARKE; takode pojedina imena i
karakteristicne zavrsetke.
IMENA LISTOVA i casopisa ne tre-
ba prevoditi: "Muvman uvrije", ne
"Radnicki pokret"; "Nejcer", ne
"Priroda" itd.
IMENA NARODA, drzavljana, sta-
novnika mesta i pokrajina pisu se
velikim pocetnim slovom: Arapin,
Grk, Francuz, Evropljanin, Sloven
(Slaven), Svaba, Vojvodanin, Lica-
nin, Zagorac, Bavarac, Dubrov-
canin, Londonac itd. Kod imena
koja se mogu shvatiti i kao oznake
rasa postupak nije ujednacen: ve-
likim slovom se pisu lndijanac,
Jevrejin, Rom, Ciganin (PR pred-
vida i ciganin "figurativno"), uvek
malim belae, emac i ervenokoiac.
Upotrebljeno kao zajednicka
imenica za oznaku predmeta, zivo-
tinje, biljke i sl., ime naroda se pise
malim slovom: sarplaninac (pas),
hereegovae (duvan), arapin (konj)
itd.
Prisvojni pridevi od ovih imena
pisu se velikim slovom (Nemcev,
Splicankin itd.); pridevi na -ski,
-Ski, -cki imaju malo slovo (azijski,
66
engleski, njujodki), osim ako su u
sastavu geografskog imena (Srem-
ski Karlovci, Becka suma).
V. Cileanae; kozak; Musliman:
Primorae: preeanin: Sik: solunac.
IMENA PAPA treba uvek davati u
prilagodenom obliku, a ne u itali-
janskom: Jovan (ne Dovani), Pavle
(ne Paolo), Pije (ne Pio), Grgur (ne
Gregorio), i tako isto Benedikt, Kle-
ment. Sikst, Urban, Bonifacije itd.
Ital. lnnoeenzo kod nas glasi 1no-
kentije iii 1nocencije, a ital. Leone
- Lav iii Leon.
IMENA VLADARAdanas se uglav-
nom ne prevode: Elizabeta (Eliza-
beth), Luj (Louis), Huan Karlos
(Juan Carlos), ne Jelisaveta, Ludo-
vik iii Ljudevit, Jovan Karlo i sl.
1pak se prevedeni oblik mora upo-
trebiti u slucajevima gde je odavno
prihvacen: Petar Veliki, Karlo V itd.
Ako se redni broj pise slovima, ima
veliko pocetno slovo: Karlo Peti,
Petar Prvi Karadordevic. Vidi i:
NADIMCI; Franjo JosiI Henrik:
Viljem.
IMENICE MUSKOG RODA NA
-3 U jednini dobijaju atribut u m.
rodu: nas sluga, dobar sudija, ve-
liki vojvoda, bogati gazda i sl. One
koje po smislu nisu izriCito vezanc
za muskarca mogu imati i atribut u
z. rodu: On je velika pijanica. Bio
je nasa dobra musterija. U mnozini
sve ove imenice prelaze u z. rod: te
67
sluge, .I've sudije, stare§ine su nare-
dile, dosle su kolege i s1. Po mis-
Ijenju M. Stevanovica, nije pogresna
ni upotreba muskih oblika prideva i
glagola u mnoiini (slaganje po
znaeenju), kao u primeru iz lve
Andrica "ljednog i drugog supod-
sticali mocni pase".
imenilac (ne imenioc), mn. imenioci,
imenilaca.
Imotski, iz lmotskog, imotski (pridev),
1mocanin, -canka.
imperfekt i imperfekat.
impu[sivan, bolje nego impulzivan.
imun, imunitet na nesto (iii prema
neeemu), ne od neeega.
-in: v. -ov.
inace: ponekad se upotrebljava kao
suvisan umetak ("Petrovic je inace
rodeni Beogradanin" i s1.): mada
takva upotreba u naeclu nije pogres-
na, ne treba s njom preterivati.
inadzija, inadiika, dat. inadiiki.
incest: pridev incestni iii incestualan.
indicija je znak na osnovu koga se iz-
vodi neki zakljueak (obieno 0
krivienom delu); indikacijaje uput-
stvo, ukazivanje, a u medicini
oznaeava oboljenje ili simptom kod
koga treba primeniti odredeni lek.
indigo: indigo papil; indigo kopija
(crtica neobavezna, v. CRTICA 3).
Indijanapolis (Indianapolis), ne 1n-
dijanopolis.
mo-
Indij anci: suvisno je" americki 1ndi-
janci" (obieno u prevodima sa za-
padnih jezika, u kojima ista ree
znaei i lndijanac i 1ndijac). Kod nas
pridev ima smisla samo ako se go-
vori 0 severnoamerickim, srednjo-
americkim odn. juinoamerickim
lndijancima.
indijanska imena: v. NADIMCI.
Indijski okean.
indoevropski; lndoevropljani.
Indonezija: 1ndoneianin, ne Indone-
zijac; indoneianski, bolje nego in-
donezijski.
infarkt, ne infrakt.
informatika je nauka 0 koriscenju i
prenosenju informacija (prven-
stveno pomocu raeunara); pogresno
je upotrebljavati tu ree da oznaei
"skup informacija" iii "naCin oba-
vestavanja j avnosti".
infra- sastavljeno: infracrven, infra-
struktura itd.
inicijativa za nesto, ne 0 neeemu.
injekcija (CirilicomI1HjeKUl1ja). Izgo-
vor sa nj (11I-beKUl1ja) vise odgovara
glasovnim zakonima naseg jezika
nego in-jekClja, kako propisuju
prirucnici. Pogresno je "inekcija".
Up. konjunktura.
ino- se javilo najpre u inokorespon-
dent i inokorespondencija, a u no-
vije vreme i u inopartner, inozas-
tupnik, inokredit i s1. Ovakve slo-
insckt
zenice nisu pogresne, ali izvan usko
strucnih tekstova bolje je reCi inos-
trani partner i s1. P dopusta i pisanje
s crticom kad su u pitanju "slo-
bodne, katkad ironicne sprege", npr.
ino-jildba/er, ino-direktive.
insekt i insekat.
insert znaci umetak (od lat. inserere
- umetnuti), posebno filmski snimak
koji se ubacuje u televizijsku emisi-
ju. Pogresno se upotrebljava u zna-
cenju od/omak ili iseeak.
instanc(ij)a: v. -nca.
instant: instant supa, instant kafa i
s1. (crtica nije neophodna: v. CRTJ-
CA 4).
instinkt, instinktivan.
INSTRUMENTAL imenica muskog
roda ima nastavak -em ukoliko se
imenica zavrsava na meki suglas-
nik, tj. naj, Ij, nj, d, C, i, S, ciii c:
zmajem, konjem, noiem, krojacem,
/ovcem itd. Ali ako suglasniku ne-
posredno prethodi glas e, nastavak
ce glasiti -om: sprejom, hmeljom,
/upeiom, Becom, zecom, mesecom
itd. Od prvog pravila mogu odstu-
piti imenice na -s (jurisom, pli§om,
gu/asom, pored j u r L ~ e m itd.), od
drugog pojedine imenice na -c i na
-Ij (I-tre/cem, svecem; prijateljem,
lIc'iteljem, upraviteljem, pored re-
deg prijateljom itd.). Medu imeni-
cama na -ar, car ima sarno carem,
dok za ostale nema sigumog pravi-
68
la: /ekarom i /ekarem, vodenicarom
i vodenicarem, itd. V. iput. Za upo-
trebu instrumentala uz glagole vidi
SeA} + INSTRUMENTAL; oceniti;
okarakterisati; okvalifikovati; oz-
naCiti.
insulin, bolje nego inzulin.
intendant, intendantllra, intendant-
ski.
interegnum.
interes nije pogresno u znacenju in-
teresovanje, zanimanje (npr. "Nc-
rna interesa za ovaj predlog"; "Sa
interesom su pratili dogadaje").
intermeco je m. roda, u mnozini
obicno srednjeg (intermeca), mada
PR 60 daje "intermeci".
lnternacionala (veliko I kao naslov
himne i naziv odredene organiza-
cije), ali: Prva (Druga, Treea) in-
ternaciona/a; isto i s rimskim
brojem: I (II, III) internaciona/a.
intoksikacija (trovanje), intoksicira-
ti ili intoksikovati. Ne intoksinaci-
ja, intoksinirati.
intriga, dat. intrigi.
Inzbruk (bolje nego Insbruk, prema
P). Up. Augzburg, Habzburg.
inzenjer: bolje nego iniinjer; skrace-
nica ini. (ne ing.) Inienjering (eng1.
engineering prilagodeno nasem ob-
liku inienjer).
69
inzinjcrija, iniinjerijski, iniinjerae
uobicajeno je u vojnoj tenninologiji,
mada bi tacnije bilo inienjerija itd.
-io. Imeniee na -io dobijaju j ispred
padeznih nastavaka -a, -u, -i: sa
radija, na radiju, u studijima (ali:
radiom, seenariom). Instrumental
ima zavrsetak -iom (ne -ijem), pris-
vojni pridev (kod imena) zavrsava
se na -iov (ne -ijev): Mario, Mari-
om, Mariov; Antonio, Antoniom,
Antoniov (za razliku od: Antonije,
Antonijem, Antonijev); Tokjo, To-
kiom itd.
-ioe pogresno, treba -ilae: nosi/ae,
tuii/ae, cini/ae, prevodi/ae, pove-
ri/ae, prati/ae itd. U gen. mn. nosi-
loea (ne nosioea), tuiilaea (ne
tuiioea), itd. Up. -aoe.
ionako (npr. "Ne zurite, voz ionako
kasni"; ali "Moze i ovako i onako").
-iol1ar i -irmer podjednako su dobri
nastavei; e je danas obicnije (mi-
lioner, milieioner, ko/ekeioner,
jimkeioner itd.) osim u reci misio-
nar i donekle reakeionar. Samo sa
e javlja se rec penzioner.
iotkud(a).
i po: v. po (=pola).
IRA: v. SKRACENICE NA -a.
-irati, -isati, -ovati. Sva tri nastavka
javljaju se u glagolima stranog
porekla; cesto hrvatskim oblieima
na -irati (operirati, regulirati, or-
ishlapiti
ganizirati, komponirati itd.) odgo-
varaju srpski na -isati (operisati,
regulisati) odnosno na-ovati (orga-
nizovati, komponovati). Mnogi gla-
goli, ipak, imaju i u Srbiji samo nas-
tavak -irati: eitirati, studirati, tre-
nirati, telefonirati, provoeirati, fi-
nansirati itd. V. i pojedine glagole.
iridijum i iridij.
Irig, Irizanin, Irizanka, iriski; Iriski
venae.
Irod (ne treba iz zapadnoevropskih
jezika prenositi oblik Herod); Irodi-
jada (zena Iroda Antipe).
iserpsti i iserpiti; iserpljen (obicnije)
i iserpen. Menja se kao erpsti odn.
erpiti (v. to).
iseuriti, iseurio, iseurice, ne iseureti
itd.
ishitrcl1. Glagol ishitriti, koji je da-
nas izisao iz uporebe, znacio je
izmisliti, pronaCi. Pored toga, za
trpni pridev ishitren recniei daju i
znacenja izvestacen, namesten i
vest, dovitljiv, /ukav. Danas se
uglavnom upotrebljava u znacenju
uraaen na brzinu, nedovoljno pri-
premljen, kao u spojevima "is-
hitrena odluka", "ishitren potez" i
sl. Bolje je u tom smislu upotrebiti
neki drugi izraz: prenaglj'en, brzo-
p/et, nepromisljen, iznuaen i s1.
ishlapiti, ish/apio, -i/a i ish/apeti
(ijek. ishlapje ti), ish/apeo, -e/a
(ijek. ish/apio, -pje/a).
iskipCli
iskipeti, iskipeo, iskipd:e (ijek. iski-
pjeti, iskipio, iskipjela), ne iskipiti
itd.
iskoristiti: iskoriscen, iskoriH;avati i
(reck) iskoristen, iskorWavati.
iskosa.
iskrvariti, iskrvaviti: kao krvariti,
krvaviti (v. to).
ispiti: ispij, ispijmo, ispijte.
ispocctka: po P spojeno u znacenju
'isprva' (npr. "ispocetkaje tako mis-
lio"), ali: "krenimo iz pocetka".
ispostovatije neologizam, skovan kao
svrseni glagol prema nesvrsenom
nema razloga da se sma-
tra nepravilnim.
ispotiha i istilza (v. to).
ispravka, dat. ispravci, gen. mn.
ispravki (rede ispravaka).
ispred. Nije dobra u znacenju 11 ime,
npr. "govoriti ispred kolektiva",
"Pozdravio ih je ispred svog pre-
duzeca".
ispreka (ijek. isprijeka): po PR uvek
sastavljeno, pa i kad znaci "s one
strane Save, iz Vojvodine". Rede
ispreko.
isprva i isprve.
iss- ne nego is-: iskolovati, isunjati se
itd.
-ist(a): realista, egoista, socijalista
itd. (obicnij e) i realist, egoist, soci-
70
jabst. Mnozina je danas u svakom
slucaj u na -i (rea/isfi itd.).
Istanbul (tako je u PR 60, pod odred-
nieom Stambol; obicnije nego Is-
tambul). Samo u istorijskom kontek-
stu upotrebljavaj u se nazivi Stal11-
bol (Stambul), Carigrad, Konstan-
tinopolj (Konstantinopol), Vizant (v.
Vizantija).
isti kao zameniea, umesto on, ovaj i
s1. (npr. "zanatska delatnost i tras-
kovi koji su za istu vezani") nedo-
pustivo je izvan kaneelarijskogjezi-
ka.
istiha (=potibo, neprimetno) i ispoti-
ha.
istocna (lstocna) Evropa, istocno-
evropski; isto6w Srbija itd.; Istoc-
no rimsko earstvo (P dopusta i
Istocnorimsko earstvo). V. GEO-
GRAFSKA IMENA; v. i sledecu
odrednieu.
ISTORIJSKA IMENA. Nazivi
drZilva iz pros]osti, prema P, pisu se
velikim slovom samo prve reCi: Tur-
sko earstvo, Mletacka repllblika,
Austraugarska earevina itd. To se
odnosi i na nezvanicne nazive
proslih i sadasnjih zemalja kao Re-
publika svetog Vlaha, Zemlja izla-
zeceg sunea (Japan), Zemlja hiljadu
jezera (Finska), Treci rajh, Istocna
Nemacka, Zapadna Nemacka itd.,
kao i na nazive administrativnih je-
diniea (Beogradski pasaluk, Drav-
71
ska banovina). Malo slovo P pre-
porucuje za "neustaljene, slobodne
opisne nazive", navodeci primere
"odnosi nove srpske kraljevine i
crnogorske knezevine", "gordi Al-
bion", "crnozuta monarhija" i sl.
ISTORIJSKI DOGADAJI,premaP,
pisu se velikim slovom prve reci kad
god imaju oblike vlastitog imena.
Prakticno to znaci da ce se velikim
slovom pisati nazivi s pridevom iIi
rednim brojem na prvom mestu, kao
Drugi svetski rat, Stogodisnji rat,
Krimski rat, Saraj evski atentat,
Kosovska bitka, Seljacka buna, Prvi
srpski ustanak, Vartolomejska noe,
Dugi mars itd. Ovo obuhvata i na-
zive frontova, ratnih operacija i sl.
(Solunski front, Sremski front,
Treea ofanziva, Beogradska ope-
racija) i mirovnih i drugih spora-
zullla (Pozarevacki mir, Minhenski
sporazum, Becki dogovor).
Malim slovom pisu se nazivi u
mnozini (oba srpska lIstanka,
krsta}ki ratovi), kao i nazivi ratova
u kojima se imenuju obe strane
(fi'ancusko-pruski rat, iracko-iran-
ski rot), se shvataju kao opisni.
Za revo/uciju v. tu rec. Nazivi s
nne11Jcol11 na prvol11 mestu pisu se
111a] im slovom, npr. hoj (bitka) na
Kosovu, buna protiv dahija, usta-
nak u Hercegovini, osim onih sim-
bolicnih i figurativnih, koji imaju
ITALIJANSKA IMENA
karakter imena: Rat dveju mza, Seo-
ba naroda, Noe dugih nozeva.
V. i: POKRET/; RAZDOBLJA.
isto takode pleonazam: treba sarno
isto (i) iii sarno takoae.
istovarivati, istovarujem, ne istova-
rati, istovarom.
istovjetan se danas priznaje kao pra-
vilan ijekavski oblik, madaje ranije
propisivano dase i u ijek. kaie sarno
istovetan.
1st River (oba velika slova prema P).
istruleti i istruliti: v. truleti.
istup normalno u znacenju javno is-
tupanje, pojava pred svetom i sl.
Up. nastup.
isukati: kao zasllkati (v. to).
i suvise.
iscauriti se: v. cauro.
isCileti, isCi!eo, isCilela (ne Ll'Ciliti
itd.); ijek. isCiljeti, isCilio,
ista, i od cega, i 0 cemu itd. V. ni-.
ITALIJANSKA IMENA (NAGLA-
SAK). Mnoga ital. imena kod nas
se pogresno naglasavaju na pretpos-
lednjem slogu, dok im je stvarni
naglask na treeem slogu od kraja.
To su pre svegaMOdena (rimuje se
s "v6dena"), DAkomo (rimuje se s
"llikomo"), zatim RImini, PEzaro,
BRfNdizi, BERgamo, TAranto, KA-
ljari, CEzare, ANdelo, MEdici,
itd.
DiROIamo, DoMEniko, MANgano
i dr.
Za izgovor ita!' imena vidi c, s, z,
kao i pojedinacna imena.
itd. (ne i I. d.).
i tc kakav, i Ie kako, i Ie koliko.
-iti, -eti. Za mnoge glagole izvedene
od prideva gramaticari propisllju
zavrsetak -iIi kada su preIazni, tj.
kada pokazllj 1I da sc na nekoga iIi
nesto prenosi osobina iskazana
pridevom, a zavrsetak -eli (ijek. -
jeli) kad su nepreIazni, tj. kad znace
da neko iii nesto stice doticnu oso-
binu. Ta razlika se jos cuva kod ma-
njeg broja glagoia kao sto su olupi-
ti (uCiniti tupim) --olupO)eti (postati
tup),oslepiti, oslijepili (oduzeti vid)
- oslepeti, oslijepjeti (izgubiti vid),
pocrnili (obojiti 1I erno) - pOC'r-
nO)eti (postati ern). Kod vecinc
drugih giagoia ova razlika se de-
limicno iIi potpuno izgubila. Glagoli
ozdravili, slabiIi, oslabili upotrcb-
Ijavaju se danas samo u obliku na
-iIi: tako i ocelaviti, omlitavili, ola-
bavili, ocoraviti (mada ovijos imaju
i radni pridev na-eo: ocelaveo itd.).
Parovi osijediti - osijedjeti, oslari-
ti - OSlaljeli, omrSaviti - omrsavjeli
jos donekle cuvaju tu razliku u
ijekavskom, dok se u ekavskom
upotrebljavaju samo obliei osedeli,
oslariti i omrsaviti. Giagoli kao ze-
lenO)eti se, ogrubO)eli, zanemeti
(zanijemjeti) i drugi ostali su bez
72
parnjaka na -iIi, jer se odgovaraj lIci
preIazni glagoli gotovo uopste ne
upotrebljavaju. Otuda razlikovanjc
zavrsetaka -iIi i-eli nema u da-
nasnjem jeziku ni pribIizno onaj
znacaj koji su mu po tradieiji prida-
vali gramaticari. V. oiiveli.
-itis (ne -it) u nazivima oboljenja:
bronhilis, apendicilis, gaslritis,
dermatilis, kolilis itd.
ito.Ovaj izraz sme se upotrebiti samo
posle rcceniee koja je po smisiu
zavrscna, tj. tamo gde bi mogia da
dode i tacka. Ispravnoje, npr.: "Na-
knada sc placa po kvadraturi stana,
ito: za stan do 30 m"100 dinara... "
itd. Pogrcsno jc: "Naknada prema
kvadratllri stana iznosi, ito... " iii:
"Naknada se placa na sledeci naCin,
ito... " gde je i 10 sasvim suvisno
posle izraza na sledeCi naCin.
it. sl. (= i tome slicno).
-ium ne nego -ijum (v. to).
-ivac je cest sufiks u novijim rccima,
za Ijude i za sprave, ne samo od
giagoia na -ivali (islerivac, raz-
reaivac, polpaljivac itd.) nego i od
onih na -avali (pojacivac, zamrzi-
vac, oglasivac, omekSivac itd.).
Ivanic Grad,
Ivo: Ive Andrica, Ivi Andricu, Ivin,
obicnije nego Iva, Ivu, Ivov. V. -0
(IMENA).
73
izasta iIi i za sta, i za sto (P
dopusta oba nacina pisanja). Up.
Ilizasta.
izbiti: izbij, izbijmo, izbijte.
izbledcti, izbledeo, ijek. izblijedjeti,
izblijedio, izblijedjela. Upotreblja-
va se i u prclaznom znacenju "uci-
niti bledim", mada bi po pravilu tu
morao do6i glagol izblediti, izble-
dio (ijek. izblijediti, izblijedio). V.
-iti.
izbliza; izbliie.
izc- ne nego isc-: iscrtati, iscepkati
itd.
izc- ne nego ISC: isca(h)uriti se,
iscesljati itd.
izdalcka; izdalje.
izdatak, mn. izdaci.
izdubiti: v. dubiti.
izgladncti, izgladneo, ijek. izglad-
njeti, izgladnio, izgladnjela.lzglad-
niti, izgladnio znacilo bi "uciniti
gladnim". V. -iti.
izgrcbati i izgrepsti: v. grebati.
izgrizcn, ne izgriien: v. gristi.
izh- ne nego ish-: ishodiste, ishraniti
itd.
izjedna.
izjutra.
izlozba, gen. mn. izloibi i (rede)
izloiaba.
izljubiti (ne iiljubiti).
izuzcy
izmalena.
izmedu. U upotrebi s brojevima, ne
treba veznik i zamenjivati crtom: ne
"izmedu 18-20 casova" nego "iz-
medu 18 i 20 casova". Up. od.
izmestiti: obicnije je premestiti, pre-
seliti. U znacenju iscasiti, uganuti
ne spada u knjiz. jezik.
izmusti: izmuzen (ne izmuien).
iznebuha.
izneti: v. -netic
izokola.
IZOSTAVLJENI GLASOVI: V.
APOSTROF; SAZETI SAMO-
GLASNICI.
iz pocetka: V. ispocetka.
izrana (= rano, zarana), izranije
(= odranije).
izraz: dob do izraza i doCi do izra-
iaja jednako su dobri oblici.
izrcda (= redom).
izs- ne nego is-: islikati, isijavati itd.
izs- ne nego is-: isetati se, istrikati,
isunjati se itd.
izuzctak, mn. izuzeci, gen. mn.
izuzetiikii (naglasaknazu, ne naze).
izuzctan ima naglasak na prvom
slogu: pogresno je izuze'tan, izu-
ze'tno.
izuzev. Smatra se da je pravilnije sa
akuzativom (npr. "Pregledali su sve
prostorije izuzev balkon i kuhinju"),
IZV,l!1
mada je danas obicnija upotreba s
genitivom (po ugledu na predlog
osim: " ... sve prostorije izuzev
balkona i kuhinje").
izvan; izvana. V. van.
izvannastavni; izvannaucni; izvan-
nacionalan (i vannastavni itd.).
izvcceri (= predvece).
izvcstan, izvesna, izvesno.
Izvcstijaje mnozina sr. roda, ne z. rod:
lzvestija su javila, u moskovskim
Izvestijama (ne "u lzvestiji").
izvezen, ne izveien (u oba znacenja).
izviniti (sc), izvinim (se), neka (se) oni
izvine, izvinio, -i/a: ne izvinem, iz-
vinu, izvinuo (sto su oblici od glago-
la izvinuti = saviti). Glagol izviniti
(se) osudivan je kao rusizam, ali je
potreban u knjiz. jeziku i ne moze
se zameniti saoprostiti ili ispricati.
izvolcvati (ijek. izvolijevati, bolje
ncgo izvoljevati).
IZVORNO PISANJE: U naucnim i
strucnim tekstovima, strana imena
izjczika s latinickim pismom treba
navesti u izvomom obliku, jer bez
tog oblika nije mogucno konsulto-
vanje strucne literature, prevodenje
na strane jezike, dopisivanje sa
strancima itd. Nasi nastavci pri tom
74
se ne odvajaju crticom, npr. Johna
Updikea, Updikeov itd. Ukoliko je
tekst cirilicki, iii latinicki s fo-
netskim (transkribovanim) preno-
senjem imena, izvorni oblik treba
dati prilikom prvog navodenja ime-
na, u zagradi, u fusnoti iii u indek-
suo
lzvan toga, upotreba izvorne
latinicke grafije u cirilickom tekstu
nije opravdana. P je dopusta (tacka
101 a) samo u slucaju da autoI' tek-
sta nije uspeo da sazna kako se izgo-
vara doticno ime: navodi se primer
"MeIJY I1MeHI1Ma yrmcaHI1 cy 11
HeKI1 Wuyts 11 Bayzew, a Wuyts -
-OBO I1Me nOHaBJba ce I1 KacHl1je".
U ovom slucaju, kao sto se vidi iz
primera, sh. nastavak pise se cirili-
com i odvaja crticom.
Viseclane strane izraze (za raz-
liku od imena) treba uvek pisati u
originalu, npr. "C' est la vie" (ne "Se
la vi"), "Time is money" i sl.
izvrsilac (ne izvrsioc), mn. izvrsioci,
izvrSi/aca.
izvrsiti: v. vrsiti.
izi- ne nego ii-: iiariti, iieniti, iiiveti
itd.
iidiikljati i iiclikati.
J
j. (I) lzmedu i i drugog samoglasnika
izuzev 0, j se pise: ija, ije, iju, iji.
lzuzetak su slozene reCi, npr. iako,
arhiepiskop, dielektrik, radiestezi-
ja, antiamericki, priucen, kao i
glagol prianjati. (2) U spoju io ne
pise sej (bio, kupio, milion,fioka),
osim kad se osnova reCi zavrsava
naj: sudijo, sudijom (prema: sudi-
ja), zmijo, zmijom, zmijolik (prema:
zmija), starija - starijom, arterija
- arterijom (ipak: arterioskleroza),
galija ~ galijot, Mijo, Cvijo (kao
Mija, Cvija) itd. Pisanje ijo imamo
jos i u recima vijoriti se, vijoglav,
vijorog, u imenu Ravijojla, kao i u
recima iz francuskog: Gijom(Guil-
lclUme), Vijon (Villon), semijon. (3)
Ako i dolazi p 0 s I e drugog samo-
glasnika, izmedu njih se ne pise j:
naime, kais, daire, laik, naivan,
neimar, seiz, oiviCiti, stoik, ruini-
rati itd. J se ipak pise u slucajevima
kad pripada osnovi reci: izdajica
(prema: izdaja), dojilja (dojiti),
kujica (kuja), Grujica (Gruja), Ka-
jin (od Kaja; ali Kain, biblijsko m.
ime), Vojin, Vojislav, Milojica, Ra-
dojica, kalajisati, esejisticki itd.
Otuda je pravilnije i Grujic, Pejic,
Ostojic, ali posto pravopis ne nor-
mira prezimena, ne moze se za-
braniti pojedincima da svoje pre-
zime pi su Gruit, Peic itd. (4) Poseb-
ni slucajevi: saj se pise glagolpro-
jicirati (up.projekcija); bezj se pisu
heroin, heroina, heroizam, heroika
(iako su izvedeni od heroj).
Vidi: -ije; ijski; -ijum; -io; -ji; lj;
ZAPOVEDNJ NACJN.
jadikovka, dat. jadikovci.
jahati,jasem, oni jasu; pogresno je
jasiti, jasim.
Jajce, Jajcanin, Jajcanka, jajacki.
jaje, jajeta, jajetu, jajetom; dva, tri,
cetirijajeta, petjaja. Dopustenaje
i promena jaje, jaja, jaju, jajem,
dva, tri, cetirijaja.
jak,jaCi, najjaCi.
Jalta
.lalta: sastanak, konferencija u Jalti,
ne na Jalti.
jamac,jamciti,jamstvo ijemac,jem-
Citi, jemstvo (ali samo: jamacno).
Jamajka, na Jamajci iii na Jamajki;
jamajkanski, Jamajkanac, -anka.
jamb,jampski.
janicar i (danas retko)janjir}m:
.lAPANSKA IMENA dolaze nam
gotovo uvek u eng!. transkripciji.
Slovnom grupom ts oznaeenje su-
glasnik c: otuda kod nas treba pi-
sati Micubisi, Cusima, Ugecu, Da-
cun, Sigemicu, a ne Mitsubisi i s!.
Glas oznaeen engleskimch ujapan-
skom zvuei otprilike kao nase C, ali
P predlaie da se zadrii vec uobi-
transkripcija sa c: Mieiko,
Hitaei, lCikava, Mainiei itd. SIieno
tome, englesko j (u japanskom r1)
treba prema P prenositi sa di:
Fudiijama iii Fudii (v. tu ree), Ivo
Diima, Meidii, Seidii, Gendii itd.
(kao i u zajedniekim imenicama
dzudo i dzijudiicu). Za razliku od
vecine azijskihjezika,japanski jas-
no razlikuje ime i prezime, pa kod
nas treba oba menjati po padeiima:
Jasunari Kavabata, Jasunarija Ka-
vabate itd.
jarkocrven, jarkoiut itd., sastavlje-
no. V. BOlE.
.larmut (Yarmouth): v. Portsmut.
jaruga, ujaruzi.
76
jasan,jasniji, najjasniji.
jasika, dat. jasici.
.lasna poljana (u Rusiji), bolje ncgo
Jasnaja poljana (Pravopis, u taeki
21 d, propisuje malop uz napomenu
"kao Iokalitet"; po pravilll 0 imeni-
rna naselja bilo bi opravdanije veli-
koP).
jasnocrven,jasno.::-elen itd.
.lAT, JAT-a, JAT-ov.
jazavicar
je: ovaj glagolski obIik je enkIitika,
sto znaei da eini akcenatsku ceIinu
s prethodnom reejll i mora biti s
njom u smisaonoj vezi. Otuda je ne
sme dob posle pauze, posle bilo
kakvog znaka interpunkcije iii pos-
Ie umetnute reeenice: u takvom
poloiaju treba ga zameniti nagIa-
senim obIikom jest(e) iii izmeniti
red reei. Primeri gresaka: ,,Jedan od
problema koji onemogucavaju da se
vise postigne je odsustvovanje s
posla" - treba jeste odsustvovanje
s posla; "Neodgovaraj uca ishrana,
rna sta tvrdili lekari, je po mom
misljenju glavni uzrok oboljenja" -
treba: po mom je misljenju... ; "Kri-
vac za neuspeh predstave, ako
moiemo verovati izvestajima iz
dnevne stampe, je sam autor" - tre-
ba: Za nellspeh ... krivacje sam au-
tor. Vidi: su; ce; se.
jedak, jetka, jetko; jetkiji, naJjetkiji.
77
jedan i drugi. Upotrebljeni da oznace
uzajamnost, ovi brojevi bice u sred-
njem rodu ako se odnose na mus-
karca i zenu: "Maja i Goran zaziru
jedno od drugog", "Pitam se sta su
supruznici reklijedno drugom".
jedanput.
jedinka: po PR 60 ima dat. jedinci
"za nezivo" a jedinki "za zivo";
gen. mn.jedinki.
JEDINJENJA: v. HEMIJSKA JE-
DINJENJA.
jednakostranicni, jednakokrak: ro-
gobatnc kovanice, bezrazlozno us-
vojenc u pojedinim udzbenicima
matematike namcsto uobicajenog
ravnostran, ravnokrak. (Ravno-
moze imati i znacenje "jednako",
kao u ravnomeran, ravnoteia,
ravnodnevica itd.).
jednoiposobni,jednoipogodisnji,jed-
noiposatni itd.
jcdnostavacni, dvostavacni, trosta-
vacni itd. upotrebljava se u muzic-
koj tcn1Jinologiji za kompoziciju od
jcdnog, dva, tri itd. stava (stavka).
Ovi oblici su potrebni posto bijed-
nostavni imalo drugi smisao.
jcftin,jejiiniji, najjeftiniji, jeflinoca,
danas obicnije nego jevtin, jev-
tinoe·a.
jege.iski: v. egejski.
jekavsld itd.: v. ijekavski.
je Ii; skracenoje I';je I' da;je I' te?
Jcvrcjin
Jelin, jelinski, Jelada: danas cesce
Helen, helenski, Helada, a sarno
helenizam, helenista, -isti(Yli.
jelka, dat.jelki ijelci, gen. mn.jelki,·
Jelka (ime), dat. Jelki.
Jenki (Yankee), Jenkija, mn. Jenkiji.
jeres (2. roda: ta jeres, te jeresi); je-
retik; jeretic'an, jereticki.
Jermen i Jerrnenin (mu. Jerrneni), Jer-
menka, Jerrnenija,jermenski tradi-
cionalni su oblici u Srbij i; nema ra-
zloga da se zamenjuju oblicima
Arrnen(ac), Armenija itd.
jeroglif: bolje hijeroglif
Jerusalim (ne Jerusalem, Jeruzalcm).
jescnas: v. -so
jeste je danas mnogo cesci oblik nego
jest, i po reCima M. Stevanovica "ne
moze mu se sporiti knjizevni ka-
rakter". Jest se jos cuva u spoju to
jest i u izreci sto jest, jest.
jevandelje i evandelje,' O)evandelj-
ski, O)evandelski i O)evandeoski;
O)evandelista (pisac jevandelja);
evangelisticka i (rede) evanae-
listicka crkva; evangelik, rede
evangelista iii evandelista (pripad-
nik evangelisticke crkve).
-jevic (ne -ijevic. -ijevic) u poljskim
prezimenima: Sjenkjevic (Sien-
kiewicz), Mickjevic (Mickiewicz),
Ivaskjevic (lwaszkiewicz) itd.
Jevrejin i (rcde) Jevrej; mn. Jevreji.
jczicki
jezicki (koj i se tice jezika, govonl);
jezicni (kao anatomski termin).
-ji: ovaj pridevski sufiks moze imati i
oblik -iji. tako da je pored pra-
vilnijeg dec'ji, coveCji, macji, kozji,
vucji, vraiji itd. dopusteno i deciji,
coveciji itd. (ali sarno pG.\ji). Ob-
liku -iji P daje prednost posle
suglasnickih grupa (npr. ovciji,
gusciji, vrapciji), radi lakseg izgo-
vora.
jon, jonizirati (jonizovati), jOllizaci-
ja, jonizujuCi: nije uobicajeno ion
itd.
Jong (Erika) ne nego Dzong.
Jorge: v. J-Jorhe.
Jorksir (Yorkshire), ne lorksajr;
jorldirski; jorkSir(ac) (prase).
Jose: v. Hose.
Josanicka Banja: v. BANJ£.
jos uvek (npr. "Jos uvek ga nema")
nalazi se i kod dobrih pisaea, ali ga
puristi zabranjuju kao germanizam,
trazeCi da se kaze i dalje, jos jed-
lIako, iIi sarno jos.
jova i joha: v. h.
Jovanka, da!. lovanki, lovankin (ne
lovancin).
Jovan Krstitelj, lovan Ziatousti (sve-
ei); lovan bez Zemlje (eng!. vladar).
J o v ~ m Pavle (papsko ime). U Hr-
vatskoj se upotrebljava oblik Ivan
78
Pavao, a u Bosni i Herecgovini i
Ivan Pavle.
ju. Oblik jll umesto je (zamenica 3.
liea) moze se upotrebiti samo uz
glagolske oblike je, nije (Na.\'laju
je; Nijeju video), au ijekavskom i
posle drugih reci sa zavrsctkom)e
(npr. Prije jll pogledaj pa onda
reci).
juce (retkojllcer) , juc'era.\'lIji (obicni-
je nego juceranji); juc'e-prekjuce.
Juce uveee pogresno, treba: sinoe,.
jug: v. STRANE SVETA.
jugo,juga,jugu. Kao ime automobila
muskog roda, a najces6c i kao na-
ziv vetra, mada u tom slucaju neki
gramaticari dopustaju sarno sr. rod.
jugo- sastavljeno: jugoistok. jugoza-
pad; Jugopetrol itd.; takode u sa-
Ijivim slozenieama kaojugojildbal,
jugoinflacija, Jugosvaba itd. S er-
tieomjugo-jugoistok. j I I g o ~ j I1goza-
pad.
Jugoslavija: akeenat je na go, krat-
kouzlazni. Dugosilazni akeent na
sla, mada rasprostranjen, ne smatra
se pravilnim, jer u standardnom
stokavskom govoru silazni akeenti
ne mogll do6i na llnutrasnje slogove
reci. Jugoslavijaje neknjizevno kao
sto je neknjizevno zabordvio,
!ivada, dev6jka i sl.
Junajted pres (United Press).
79
jun, jul ijuni, julio Oblici bez "i" su
pravilniji s obzirom na promenu
(juna, jula itd.), ali se danas
dopustaju i duzi oblici.
Juraj, JUlja, Jurju itd. (ne Juraja, Ju-
raj 1I).
jurisdikcija.
Juropijen (The European, il11e lista).
JUS, po JUS-ll.
Juta, iz Jute (Utah, americka savez-
na driava): ne Jutah.
juznoamcricki
Juzna Amerika, Juzna Koreja, Juzni
Vijetnam (ali: juina Dalmaeija,
juzna Evropa); juina Afrika
(=juzni deo kontinenta; ali s velikim
J kad znaci Juznoafricka Republi-
ka); Juzni pol, Juzno ledeno more;
Juzni Sloveni.
Juzna Morava, ju::nomoravski;
Juznomoravski region.
juzni, juiniji, naiJuiniji.
juznoamericki, juinoafricki, juino-
slovenski itd.
K
ka: osnovni oblik je k (bez apostrofa:
up. sa), pa je bolje k meni, k nehu
nego ka meni, ka nebu. Ka je
uobicajeno ispred suglasnickih gru-
pa (ka prozoru) a neizbdno ispred
k iii g: ka kub, ka gradu i s1.
kabaljero, mn. kabaljerosi: v. -0
(IMENICE).
kabare (m. roda, mn. kaharei) i ka-
haret; pridev kabaretski.
kabel, kabela i kabl, kab/a: pridev
kabe/ski i kablovski. Drugo je ka-
baa, kabla (= vedra, cabar).
kaciga, dat. kacigi.
kadar, kadrovi kod nas oznacava ce-
lokupno osoblje neke sluzbe ili pro-
fesije: nije dobra upotrebljavati ga
za pojedinca ("Onje na tu duznost
poslat kao proveren kadar" is!.).
kad god (svaki put kada), kadgod
(pokatkad): v. god.
kadikad = katkad.
kadli (= a ono, a kad tamo); ali: Kad
Ii ce doci?
kadsto = katkad.
kad-tad.
Kain (licnost iz Biblije).
kais; kaisar, kaisariti.
KAJKAVSKA IMENA: v. -ee.
kakao, kakaoa, kakaoll (prema P bo-
lje nego kakaa, kakau).
kakav god (ma kakav), kakavgod
(nekakav): v. god.
kakav-takav.
kako god (bilo kako), kakogod(neka-
ko): v. god.
kako-tako.
kalajisati.
kalambur (od fro ealembour) znaci
igra reCima. Pogrdno se upotreb-
!java u znacenju "zbrka, guzva,
splet" i slicno.
kaJcijum i kaleij; kaleijum-karbonat
itd.
Kalemegdan, bolje nego Kalimegdan.
8]
kalif: uobicajeno kod nas; izvomom
obliku vise bi odgovaralo halif iIi
halifa.
kalijum i kali}; kali}um-jodid itd.
kalodont (pogresno kaladont) poseb-
na je fabricka marka, koju ne treba
upotrebljavati u opstem znacenju
"pasta za zube".
Kaijari (Cagliari): naglasak je na
prvom slogu.
kaljuga, dat. kaljuzi.
Kamoens. Prezime najveceg pOl tugal-
skog knj izevnika, Camoes, prema P
transkribuje se kao Kamois, a blize
izvorom izgovoru bilo bi Kamojs iIi
Kamojns. Moze se ipak zadrZati i
odomaceni oblik Kamoens, kakav se
upotrebljava i u drugim evropskim
jezicima (engl., fr., ital. Camoens,
rusko KaMo3Hc itd.).
KampuCija iIi Kampucija (prvi oblik,
kako se tvrdi, blizi je originalnom
izgovoru); danas ponovo Kambo-
dza.
kanda (kao da).
kandiija i kamdiija (u izvomom tur-
skom oblikuje m).
Kanton, kanfonski (ne kantonRi).
kao god.
kapaljka, dat. kapaljei.
kaprico (m.), ne kaprico; mn. kapri-
ca (sr.).
kasika
karabinijer, karabini}erski; ne kara-
binjer.
karakterisati: v. okarakterisati.
karate klub, karate udarae itd. (crti-
ca neobavezna, v. CRTICA 3).
Karibi, karipski (ne karibski); Ka-
ripsko more.
karika, dat. kariei.
Kario Veliki.
Kariove Vari, prihvaceno u P kao
oblik uobicajen kod nas; u originalu
je Karlovi Vari (Karlovy Vary).
Karnegi (Carnegie), ne Kamedzi:
pogresanje naziv beogradske ulice
"Kamedzij eva".
karta, gen. mn. karata (ne karti). Up.
GENlTIV MNOZINE (imeniee i.
rada).
Kartagina, kartaginski, Kartaginja-
nin; danas neuobicajeno Kartaga,
kartaski, Kartazanin.
kasina (vrsta gradanskog kluba u
proslosti) ali kazino (otmena koc-
kamica). Neopravdano je u PR 60
"kazino ne nego kasino ", buduci da
se ree u originalu (ita!. i fro casino)
izgovara saz. Novi PRdopusta oba
oblika.
Kastilja (Castilla) bolje i obienije
nego Kastilija (prema nemaekom).
Izvedenice: kasfiljanski, Kastilja-
nac, -anka.
kasika, dat. kasici.
katalonski
katalonski, Katalonac, -onka (od
Katalonija), bolje nego katalanski,
Katalanac (prema obliku koji pos-
toji u romanskimjezicima).
katarka, dat. katarci, gen. mn. ka-
tarkio
katarza: pridev katartican (ne katar-
zican).
kategorija: muva kategorija, bantam
kategorija itd. (crtica neobavezna,
v. CRTICA 3).
katolikinja, ne katolkinja.
kaudiljo (malo k: v. TITULE).
kavga, dat. kavzi i kavgi; gen. mn.
kavgi.
Kazablanka (Casablanca), u Kaza-
blanki.
Kazahstan, Kazah, mil. Kazasi;
kazaski (ne kazahski).
kazaljka (bolje nego skazaljka), dat.
kazaljci, gen. mn. kazaljki.
kazino: v. kasina.
kcerka i eerka (v. to); (k)eerkica i
(k)eerciea.
kci, keeri: keel' je akuzativ
moju keer); u novije vreme ponekl
gramaticari ga dopustaju i kao no-
minativ (Ova je moja keel' - pored
boljeg i pravilnijeg Ova je moja
kCi). KCi je iskljuCivo
je pogresno npr. "Pozovlte mOJu
kci" grab Vukove kCi Mine" i s!.
, "
keciga, dat. keCigi.
82
Kejsi (eng!. Casey), ne Kejzi.
Kejptaun (eng!. Capetown), danas
obicnije nego Keptaun.
Kejt je eng!. zensko ime (Kate); ne
treba ga mesati s muskim imenom
Kit (Keith).
Kembel, ne Kempbel (u eng!. Camp-
bell p se ne izgovara).
Kembridz (Cambridge), kemhriai.
Kenterberi (Canterbllly), kenterbe-
rijski.
Keops i Heops.
Kerber (mitsko cudoviste), kerber
(strog cuvar na ulazu).
Kevedo (Quevedo), ne Kvevedo.
kg (bez tacke), ne kgr. V. SKRA-
CENICE MERA.
kicanka, dat. kieanei, gen. mn.
kicanki.
kijati, kijavica, kijavac (neuobicaje-
no kihati itd.).
kilovat-cas, kilovat-sat.
kimono je m. roda, u mnozini
srednjeg (kimona), mada PR daJe
"kimoni".
KINESKA IMENA. Drugi i treci
slog u kineskim imenima ljudi Ci.ne
celinu, pa su ranije gotovo u SVlm
evrapskimjezicima spajani
npr. Mao Ce-tung; pogresan Je blO
nas nacin pisanja Mao Ce Tung.
Prema novoj latinickoj transkripciji
83
"pin'jin", koja je na predlog samih
Kineza prihvacena kod nas i u veCini
drugih jezika, ta dva sloga pisu se
sastavljeno. Istovremeno je doslo i
do fonetskih promena u odnosu na
raniju transkripciju: Mao Cedung,
Dzou Enlaj (um. eu En Laj). Deng
Sjaoping (um. Teng Hsijao Ping),
Hua Guofeng (um. Hua Kuo Feng)
itd. Odavno ustaljene oblike ne tre-
ba menjati. pa ce ostati npr. Peking
(ne "Bejdillg"), Sangaj (ne "Sang-
haj"), KonfuCije iIi Konfucije (ne
"Kung Fuce"), Lao Ce itd. Iscrpna
pravila za prenosenje kineskih ime-
na data su u novom Pravopisu (tacke
124-135).
Kincski zid (n Kini), kineski zid (u
prenesenom smislu).
kino s cliicom: kino-program, kino-
kino-projektor itd.; sas-
tavljeno u kinoteka, kinoteeki.
kinofikacija je rdavo skovana rec;
bolje je upotrebiti opisni izraz
bioskopa i sl.).
kino-operatcr, ne kino-aparater.
Kintcro (Quintero), ne Kvintero.
kinuti, obicnije nego kihnuti.
-kinja jc nastavak za ziva bib zen-
skog roda: pogresno je "dvanaest-
kinja", "petnaestkinja" i sl. umesto
dvanaesfica, petnaesfica. U iz-
vedenicama od imenica stranog
porekla cuva se zavrsno t: student-
klizaljka
kinja, gimnazistkinja, socijalistki-
nja itd.; izuzetak je modiskinja.
kipcti, kipeo, kipece (ijek. kipjeti, ki-
pio, kipjela), ne kipiti.
Kirgiz, Kirgizija, kirgiski (ne kirgij-
ski).
kir Janja, kir Janje (bez crtice: v.
CRTICA UZ IMENA).
Kirkegor je najtacnija transkripcija
za dansko Kierkegaard; moze se
prihvatiti i Kjerkegor iii Kerkegor
(izgovor ovog prezimena varira i u
danskom).
Kit (engl. Keith), ne Kejt.
Kjoto (jap.), ne Kioto.
Kjusu (jap. ostrvo).
Klark (engl. Clark, Clarke). Pogresno
se kod nas uobicajilo "Klerk"
(Gebl).
k1eka, dat. kleki.
klcsta (ekavski) i klijesfa (ijek.); ne
kljesta.
klevetati, klevecem, oni klevecu,
klevecuCi, ali i klevetam, kleveta-
ju, klevetajuCi.
k1ika, dat. kliki.
klima-uredaj.
klin-corba.
k1ise (m. roda), mn. kliJiei.
k1izaljka, dat. klizaljci, gen. mn. kli-
zaljki.
klizati
klizati (se), klizam, oni klizaju,
klizajue-i i kliiem, oni kliiu, kliiui'i.
klopka, u klopei; gen. mn. klopki.
kJovn, klovnovski: blize originalu bilo
bi klaun, klaun(ov)ski, ali ni oblici
sa "ov" ne mogu se smatrati po-
gresnim. Kod starijih anglicizama
cesto se nas oblik upravlja prema
pisanju a ne prema izgovoru (up.
tunel, tramvaj, vat, tomahavk itd.).
kJub, klupski (ne klubski).
KLUBOVI (lMENA). Ova imena
mogu se pisati s navodnicima ili bez
njih. Veliko pocetno slovo ima samo
prva rec (npr. Crvena zvezda.
Mancester junajted).
Imena muskog rada koja znace
nesto zivo mogu imati akuzativjed-
nak genitivu, npr. pobedie-emo
"Obilie-a ", nadigrali su "Hajdu-
ka ", ilijednak nominativu (naracito
ako prethodi predlog): navija za
"Hajduk ", prdaoje u"Partizan ".
kneginja (ne knjeginja).
Knez Mihailova uliea (bez crtice pre-
ma P): v. Mihailo.
Kninska Krajina.
KNJIZEVNI LIKOVI: v. NADIM-
Cf.
knjiievno-istorijski (knjizevni i isto-
rijski); knjiievnoistorijski (koji se
tice istorije knjizevnosti); knji-
ievnoteorijski; knjiievno-jezicki
(koji se tice knjizevnosti i jezika);
84
(koji se tice knji-
zevnog jezika). V. SLOZENI PRI-
DEVI.
ko umesto kao: v. SAZETI SAMO-
GLASNICI.
ko baj agi (odvojeno prema PR) i kao
bajagi. Pogresno je bojagi, kobo-
jagi.
kocni (npr. uredaj), bolje nego koCi-
oni.
kod sa glagolima kretanja, npr. "Kod
koga ides?", "Hajdemo kod mojih",
"Svraticu kod prijatelja" i sl., oblik
je u najsiraj upotrebi u savremenom
govomom i pisanomjeziku; besmi-
sleno je traziti da se uvek zamenj uj e
predlozima k, do iii dativom. Nije
dobra kod koje oznacava istovre-
menost, npr. "kod otvaranja pake-
ta", "kod prijema bolesnika", "kod
vecere", "kod toga", gde se mogu
upotrebiti drugi predlozi: pri ot-
varanju paketa, prilikom prijema
bolesnika, za veeerom itd. V. i: II
(so genitivom).
koeficijcnt i koejieijenat.
kofcr, obicnije nego kz{(a
ko god (bilo ko), kogod (poneko). V.
-god.
kohabitaeija (termin iz fl'. politike),
ne koabitaeija.
koji: kojeg(a), kojem(u) znaCi isto i
jednako je pravilno kao i koga,
kome.
85
Oblik akuzativa kojeg(a)/koga
sme se upotrebljavati sarno za ziva
bica: covek koga smo sreli i s1.
Kada se zamenica odnosi na nesto
neZivo iIi na imenice zbimog zna-
cenja (kao narod), mora zadrzati
oblik koji: predlog koji ste podne-
Ii, poslednjifilm kojije snimio. skup
koji imam cast da pozdravim i sl.
Odnosna zamenica treba da stoji
neposredno posle imenice na koju
se odnosi. Umesto "Stiglaje vest da
su teroristi podmetnuli bombu u
kraljevskom dvorcu koja je ek-
splodirala u toku noci" treba: ... da
su u kraljevskom dvorcu teroristi
podmetnuli bombu, koja... ; umesto
"Sednica ce se oddati 14. maja u
Valjevu, na kojoj ce 0 Iiku preminu-
log naucnika govoriti N. N." treba:
U Valjevu ce se 14. maja odriati
sednica na kojo). .. iIi posle reci
"Valjevu" staviti tacku i poceti noyu
recenicu: Na njoj ce 0 liku itd.
koji god (rna koji), kojigod (poneki).
V. -god.
koji put.
koka-kola (pice); Koka-Kola, izYor-
no Coca-Cola (kompanija ili fabri-
ka).
kokosji (bolje) i kokosiji.
kolac, kolca i koca; mn. kocevi,
kolcevi, koci i kolci, gen. koceva,
k o l ( ~ e v a i kolaca.
kompjutcr
kolaps: glagoljekolabirati (ne kolap-
sirati).
kolekcioner i kolekcionar.
kolevka (ijek. kolijevka), u kolevci,
gen. mn. kolevki (PR daje i koleva-
ka).
koliki-toliki; koliko-toliko.
kolokvijum i kolokvi}.
kolor fotografija, kolor dijapozitiv
itd. (crtica nije obavezna: v. CRTI-
CA 3).
Kolumbo, Kristifor ili Kristof(P): ne
Kristofer, sto je eng!. oblik;Kolum-
bovo jaje.
koma: u Citanju decimalnih razloma-
ka, izraz koma treba zameniti nasim
recima: 5,3 - "pet zarez tri" iIi "pet
celih tri".
komfor, komforan.
kominike, -ea i komunike, -ea (ali i
jedno i drugo je suvisno pred nase
reCi saopstenje).
komitent (naruCilac posla), ne ko-
mintent.
komocija nije dobro kao imenica od
prideva komotan. Treba reci ko-
moditet, komotnost iIi jos bolje
udobnost, bezbriZnost. nehaj,
lezemost itd.
kompakt-disk (iii bez crtice: v. CR-
TICA 3).
kompjuter (eng1. compute!). Po-
gresno je kompjutor. Domaci izraz
kompOSl
je racunar, alije potrebna i engles-
ka rec, prvenstveno zbog izvedeni-
ca kompjuterski, kompjuterizovati,
-izacija.
kompost: pridev kompostni.
komsika (tako u recnicima SANU i
Matice srpske; PR dopusta sarno
komsijka). Up. miraidiika.
Konavli, iz Konavala, u Konavlima;
konavoski i konavljanski; Konav-
ljanin, Konavljanka i Konavoka.
KONDICIONAL: v. bih, bismo.
konformizam, -ista, -isticki (nekom-
formizam itd.).
Konfucije, konfucijanac, konfuci-
janski i Konfucije itd.
Kongo, Kongoanac, kongoanski;
predlozeni oblici "Konzanin" i
"konski", rnada bi bili pravilniji,
nisu prihvaceni.
KONGRESI: v. USTANOVE.
konjunktura (ne konjuktura), kon-
junktiv (ne konjuktiv), konjunktivi-
tis (ne konjuktivitis). Sve tri ove
reci, kao i konjugacija, konjugirati
(-ovati), pisu se u cirilici sa KOHj-
(buduci da sadde kon- i osnovu na
j-), ali se obicno izgovaraju s gla-
som J-b. Up. injekcija.
konkistador (spanski osvajac): po-
gresno je konkvistador.
kons- je bolje nego konz- u latinskim
recima: konsekvenc(ij)a, kon-
86
sekventan, konsistencija, konsis-
tentan, konsultovati (-ant, -acija),
konsumirati (-acija). Ipak, izgovor
saz (primljen iz nemackog) preov-
ladao je u reCimakonzerva (-at ivan,
-irati, itd.), konzilij(um), konzul,
konzulat, konzularni i drugima.
Nije jasno zbog cega PR propisujc
"konzola (ne konsola)": u rec-
nicirna se javljaju oba oblika.
konsekvenc(ij)a v. -nea.
konsenzus, ne koncenzus.
kontaktirati s nekim, ne kontaktirati
nekoga.
kontakt program, kontakt emisija
(crtica neobavezna: v. CRTICA 3).
kontejner (ne kontener niti kontaj-
ner).
kontingent, ne kontigent.
kontra- sastavljeno: kontrarevoluci-
ja, kontraspijunaia, kontraoba-
vestajni, kontraadmiral itd. Crtica
(prema P) sarno pri udvajanju, npr.
kontra-kontrarevolucija.
kontrastni.
kontroverzan, kontroverza ili kontro-
verzija (ne kontra-).
konveksan znaci "ispupcen", konka-
van "udubljen".
konver (engl. Convair), nekadasnja
marka putnickog aviona; ne brkati
sa konvejer - prenosna traka.
konz-: v. kons-.
87
kooperacija (kooperant); kooptira-
ti; koordinacija (koordinata, koor-
dinirati).
kopacka, dat. kopacki, gen. mn.
kopacki, rede kopacaka.
Kopar: v. Skoplje.
kopejka, dat. kopejki, gen. mn. kope-
jaka iii kopejki.
Kopenhagen, kopenhaski; Kopen-
haianin, -anka.
koprodukcija (ne "kooprodukcija"),
koproducent.
korak-dva.
Koran i Kuran.
Kordova, Kordobes: vidi v.
Koreja: Severna Koreja, Juzna Ko-
reja; Korejac, -jka, korejski, Sever-
nokorej ac, severnokorejski, itd. bo-
lje nego Koreanac, koreanski itd.
korelirati je naknadno izvedeno iz
imenice korelacija (u lat. nema
takve glagolske osnove), ali se mora
jer mu nema zamene.
korespondencija, -ent, ne korespo-
dencija itd.
koristiti nesto: veCina strucnjaka da-
nas dopllsta i prelaznu upotrebu
ovog glagola, mada je doskora
smatrano za pravilno jedino "koris-
titi se necim". Prelazna upotreba
nuino proizlazi iz postojanja trpnog
prideva (koriH:en i koristen, prema
PR), iz upotrebe glagolske imenice
kostati
s genitivom, npr. koris(;enje
tenje) sreds tava, i bezlicne kon-
strukcije, npr. sredstva se redovno
koriste; svi ovi oblici mogucni su
samo od prelaznih glagola. U poje-
dinim izrazima, kao koristiti bolo-
vanje, koristiti godisnji odmor, je-
dino se prelazna konstrukcija i upo-
trebljava.
korozija: glagolje korodirati.
Koruska, u Koruskoj; koruski Slo-
venci.
korzo, korzoa, korzou, obicnije nego
korza, korzu.
koska, dat. koski i kosci, gen. mn.
koski.
kosmos, kosmicki, kosmonaut, bolje
nego kozmos itd.
Kosovo: Kosovac, Kosovka (ne Ko-
sovar, sto je albanski oblik); Ko-
soyka devojka.
Kosovo polje (bitka na Kosovu po-
lju); Kosovo Polje (naselje).
Kosovska bitka, Kosovski boj (v. IS-
TORlJSKI DOGADAJI).
Kostarika (Costarica), II Kostariki.
kostni (dopusteno u PRkao pridev od
kost) pored kosni i kostani.
Kostolac, Kostolca, u Kostolcu.
Koscusko (Kosciuszko), gen. Kos-
cuska (ne KOSCllSkog).
kostati je iz nemackog; preporucuje
se domaci glagol stajati, ali zame-
kolcdz
na nije uvek mogucna (npr.: lepoje,
afi i kosta; nek koDa sta kosta; ko-
fiko kosta stajanje? itd.). Umesto
cena kostanjapredlaze seproizvod-
na cena.
kotedz, ne kotei (ree je engleska, ne
francuska).
Kotor Yaros (bez crtice P). Po tra-
dicijije m. roda (iz Kotar Varasa, u
Kotor Varosu), ali se u novije vre-
me javlja i kao z. rod (iz Kotor Va-
rasi). Kotorvarosanin, -anka, kotor-
varoski.
Kouto ne nego Koto (port. Couto).
koverat (i koverta, kuverat, kuverta:
pogresno je ko/erta is!.).
Koviljaca: banja Koviljaea (v. BA-
NJE).
kozak: prema PR, malim slovom "u
znaeenju staleza, vrste vojske is!.",
velikim "kao etnieki ogranak".
Kozara: kozaracki iii kozarski (medu
jezikoslovcima postoje razlieita
misljenja 0 tome koji je oblik
pravilniji); Kozareanin, -nka.
kozji (bolje) i koziji.
kracati i kracati (sa istim znaeenjem).
kraj: v. nakraj.
Krajina: Negotinska Krajina, Knin-
skaKrajina itd.; maloku istorijskim
nazivima Vojna krajina, KoCina kra-
Jma.
88
Krajisnik (stanovnik Krajine), kra-
jisnik (graniear); krajiski, bolje
nego krajinski.
Kraljevic Marko.
Kraljevo: Kraljeveanin, -anka, kra-
Ijevacki.
krasta, gen. mn. krasta (ne krasti).
krasti: kraden (ne kraaen).
kratki metar: rdavo skovan izraz urn.
kratkometraini (iii kratki) jilm.
kratkodnevica, bolje nego kratko-
dnevnica.
kratkoziveCi (radioaktini elementi),
ne kratkoiivuCi.
Kreka, u Kreki; kreka (vrsta uglja).
krematorijum i krematorij.
krempita; kremsnita.
krepak, krepCi i krepkiji.
krep-papir, krep-saten (s crticom po
PR).
kresendo, ne kreScendo. Ree je obie-
no m. rada, u mnozini srednjeg
(kresenda).
krevetac, kreveca, mn. kreveci.
Kricton pogresno: eng!. Crichton se
izgovara Krajton.
kriska, dat. k r L ~ c i , gen. mn. krisaka i
kriski.
kriterijum i kriterij.
krivo. fmati krivo pogresno, treba:
gresiti, varati se, ne hiti u pravu.
89
krivulja i kriva: ova druga menja se
kao prava (v. to).
Krk, krcki, Krcanin, -anka.
krletka, u krletki i u krleci.
kroasan, ne kroason.
krojacica, krojaCicin (v. -cica).
kroki, krokija, mn. krokiji.
kromanjonae, kromanjonski.
kros, krosovi i krosevi.
krosto (u spoju.:asto i krosto, ni zasto
ni krosto).
krotak, krotkiji, najkrotkiji.
krozje sasvimispravno u vremenskom
znacenju, bilo da oznacava trajanje
(kroz vekove, kroz ceo dan) ili tre-
nutak u buducnosti (doCi ce kroz dve
nedelje). Nije dobra upotrebljavati
ga za oznaku sredstva ili posredstva,
npr. "Kroz svoje stihove izrazio je
teznje naroda" (treba: Svojim sti-
hovima... ), "Delovali su kroz svoje
predstavnike" (treba: preko svojih
prtdstavnika), itd.
krstiti moze imati i sire znacenje
"imenovati, dati ime" (neeemu),
nezavisno od crkvenih obreda. Tako
isto, prekrstiti moze znaeiti "pro-
meniti ime" (necemu).
krticji (bolje) i krtiCiji.
krunski prine: pogresno u prevodi-
ma sa engleskog ili nemaekog urn.
naseg izraza prestolonaslednik.
kula Ncbojsa
Krupska i Krupskaja (Lenjinova su-
pruga); u padezima samo Krupske,
Krupskoj, Krupsku, Krupskom, ne
Krupskaje itd.
Krusevae: Krusevljanin, -ljanka,
krusevacki.
kruska, dat. krusci, gen. mn. krusaka.
kruzeiro (bivsa brazilska novcana je-
dinica, sada kruzado).
krvariti znaGi prvenstvenopustati krv
(npr. rana krvari), a krvaviti znaGi
ciniti krvavim, ali se srece i obmu-
ta upotreba. Okrvariti znaci isto sto
i okrvaviti.
Ksenofont, bolje nego Ksenofon.
kuCi umesto kod kuce, s glagolima
mirovanja ("Nema ga kuci", "Bo-
lje je da sedis kuci"), ne spada u
knj izevni jezik.
kud(a) god (bilo kuda), kudgod
(nekuda): v. -god.
kuda, kamo: v. gde.
kudikamo.
kufer: bolje kofer.
kuga, dat. kugi.
kujna, kujnski: bolje kuhinja, kuhinj-
ski.
kuka, dat. kuki.
kukavicji (bolje) i kukaviciji.
kukumavka, dat. kukumavki i kuku-
mavci.
kula Nebojsa, ne Nebojsina kula.
kllltllrnoisiorij ski
kulturnoistorijski (koji se tice kul-
tume istorije); kulturno-istorijski
(kultllrni i istorij ski).
kulturno-urnetnicki; kultlirno-za-
bavni; kulturno-prosvetni.
kurn, kuma: kum Pera, kuma Bran-
ka; u padezima s crticom (neoba-
veznom, v. CRTICA UZ IMENA):
kum-Pere, s kuma-Brankom, ku-
ma-Brankin itd.
Kurnrovec, Kumrovca; kumrovacki.
kunstdruk hartija (cvrsta bela harti-
ja za kvalitetnu stampll; nema od-
govarajllceg domaceg izraza).
kupe (m. roda), mn. kupei.
Kupres, Kupresanin, Kllprdanka,
kupreski i kupreski.
Kuran i Koran.
Kurosava, Akira (ne Akiro).
kurs: mn. kursevi (retko) i kursovi.
kutak, mnozina (neuobicajena) kuci.
KV (= kvalifikovani) i VKV (= vi-
sokokvalifikovani): posto se velkim
slovima II skracenicama beleZe
samo pocetna slova reci, ispravnije
bi bilo kv. i vkv.
90
kvaka, dat. kvaki.
kvalifikovati: v. okvalifikovati.
kvalitativan (koji se tice kvaliteta,
npr. kvalitativne promene), kvalite-
tan (koji je dobrog kvaliteta, npr.
kvalitetna roba). Ova druga upo-
treba bez razloga je zabranjivana
(up. ukusan - kojije dobrog llkusa,
zvucan - koji jasno zvuCi, obiman
-velikog obima itd.). Ne treba upo-
trebljavati kvalitetan uz imenice
koje ne oznacavaju materijalni pro-
izvod: nije dobro kvalitetna utak-
mica, kvalitetna muzika i sl.
kvarc-larnpa (s crticom prema P).
kvazi- sastavljeno: kvaziumetnost.
kvazinaucan, kvazirodoljublje itd.
Kvibek, kvibecki, bolje nego Kvebek,
kvebeeki (eng!. Quebec: fro izgovor
je Kebek); ne kvebeski, kvibeski.
Stanovnici su Kvibecani iii Kve-
becani (ne Kvebesani).
kvocka, dat. kvocki, gen. mn. kvo-
( ~ a k a .
kvrga, dat. kvrgi.
L
laboratorija i laboratorij; laborato-
rijski.
-lac: v. -ioe, -aoe i pojedine reCi.
Lacijum i Lacij (pokrajina oko Rima);
ne Lacio (Lazio), osim kao ime fud-
balskog kluba.
lagati nekome, ti joj lazeS i s1. bila je
nOlmalna konstrukcija u starijem
jeziku, cesta i danas u Hrvatskoj,
dok se u Srbiji ovaj glagol upotreb-
Ijava s akuzativom (lagati nekoga,
tije laze/-).
Labor (Pakistan), u Lahoru; ne:
Lahore, u Lahoreu (slm,oo e pripada
ellgleskoj transkripciji i ne izgovara
se).
laik, laicki, laieizam.
lajtmotiv.
lama: v. dalaj-Iama.
Lamans (kod nas obicno sastavljeno
u fonetskoj transkripciji, up. Njujork
- New York). lzvorno: La Manehe.
lamborgini (Lamborghini, marka
sportskih automobila): ne lambor-
diini.
lane i lani; preldane i preklani; lanj-
ski, preklanjski.
La RoSfuko (La Roehefoueauld).
laso (m.), lasa (bolje nego lasoa), mn.
lasa (sr.), bolje nego lasoi.
lastavicji (bolje) i lastaviciji.
latinoamericki (i latinskoamericki),
Latinoamerikanac. Po znacenju je
sire od juinoamericki, jer obuhva-
ta i zemlje Srednje Amerike i Mek-
siko.
Latinska Ameril{a.
LATINSKA IMENA. Prema klasic-
nom (rimskom) izgovoru e se uvek
izgovaralo kao k, ae kao aj, oe kao
oj, a sit uvek su izgovarani kako
se pisu. Strucnjaci za latinski otuda
transkribuju npr. Caesar kao Kaj-
sar, Cieero kao Kikeron, Horatius
kao Horatije itd. Izvan usko strucnih
Latvija
tekstova ne treba odstupati od davno
utvrdenih oblika Cezar, Ciceron,
Horacije itd. Podrobnije 0 prilago-
davanju lat. imena i lat. reCi uopste
govori P u tackama 95-98. Vidi i:
-ije; -os.
Latvija je Letonija (ne treba je brkati
s Litvanijom, v. to); Latvijac, -ijka
= Letonac, -onka.
Lauton ne nego Loton (Laughton).
LD (licni dohodak): pravilnije bi bilo
l.d.; najboljeje pisati ceo izraz bez
skraCivanja.
Ie: francuski odredeni clan u naslovi-
rna treba izostaviti (v. NASLOVI);
ako se mora preneti, pisemo ga kao
Ie (ne I ni I'): Le Korbizje (Le Cor-
busier), Bar-Ie-Dik (Bar-Ie-Due)
itd.
ledije ustaljen oblik kod nas, ne treba
ga zamenjivati sa lejdi.
len i lenj; leniji, najleniji i lenji, naj-
lenji; ijek. lijen, ljeniji, najljeniji i
ljenji, najljenji. Imenica je lenost
(ijek. lijenost) ili lenjost.
-Icnje: v. -ljenje.
Le Pen, Zan-Mari (Jean-Marie Le
Pen): ne Lepen.
lepojka, dat. lepojki i lepojci; le-
pojkin.
leska, dat. leski i lesci.
Lester (engl. Leicester), ne Lejcester
i sl.
92
letak, mn. leci.
letelica (ijek. letjelica) i letilica: po
tumacenju P (tacka 68 d) ovaj dru-
gi oblik nije pogresan.
Letonija je oblik zasnovan na sred-
njovekovnom lat. nazivu te zemlje,
kod nas obicniji nego Latvija (v. to).
letos: v. -so
levo-desno.
lezbijski, lezbijka, bolje nego lez-
bejski, lezbejka.
lefaljka, na/eialjci, gen. mn.leialjki.
leiecke i leZeCki.
Ii: odvojeno (je Ii, da Ii, bi Ii, sta Ii,
gde Ii, ako Ii itd.) ali sastavljeno u
veznicima doli, kadli. negoli, (a)
kamoli, (a) nekmoli.
Libertivil (Libertyville), ne Libertvil.
libreto: m. roda, u mnozini obicno sr.
roda (libreta).
LICNOSTI U KNJIZEVNIM DE-
LIMA: v. NADIMCI.
Iiftboj.
Iiga, u ligi. V. SPORTSKA TAK-
MICENJA.
Iij, lijmo, lijte. V. ZAPO VEDNI
NACIN.
Lijam (Liam, irsko ime); ne Lajam.
Lijaoning ne nego Ljaoning (kineska
provincija).
Lika, u Lid (retko Liki).
93
limenka, dat. limenci i limenki, gen.
mn. limenki.
lisicji (bolje) i lisiciji.
litar (m.), bolje nego litra (z.).
Literaturna gazeta, bolje nego Li-
teratumaja (Pravopis, cl. 157 b).
liti: v. lij.
litijum i litij.
Litvanija, litvanski, Litvanac, -anka
tradicionalni su oblici kod nas,
obicniji nego Litva (cem
1
1 bi odgo-
varalo litavski, Litavac, -avka).
lobanja i lubanja.
lokalpatriot(a), -tizam, -tski.
Long Ajlend (Long Island).
longplej: longplej ploca (crtica nije
obavezna, v. CRTICA 7).
Lopez iii Lopes (Lopez); v. -ez.
Lorel, Stan iii Sten (eng!. Stan Lau-
rel), ne Laurel.
Lorena (oblast u Francuskoj), ne
"Loren.
Lorka: bolje Garsija Lorka (Garcia
Lorca, Federico; u spanskom se
nikad ne izostavlja prvo prezime).
Luzicki Srbi
Los Andeles (Los Angeles), losan-
deleski; ne Los Andelos.
loto: lotoa, na lotou (uobicajeno,
mada bi pravilnije bilo Iota, na
lotu). Ne treba pisati Lata niti
LaTa.
Loton (Laughton), ne Lauton.
lozinka, dat. lozinci, gen. mn. lozin-
ki.
loi-ulje: bolje ulje za loienje.
lubanja i lobanja.
Lucern (Luzern), lucernski: ne lu-
cernski.
Lucano (ital. Luciano), ne Lucano ni
LuCijano.
LuCija (ita!. Lucia), ne LuCija. Nag-
lasakje na drugom slogu.
Lucindan: v. PRAZNICI.
Luka, dat. Luki (Vukov oblik "Je-
vandelje po Luci" danas je zasta-
reo).
Luskov, ne Luzkov.
lutka-film: bolje lutkarski film iii
film s lutkama.
Luiicki Srbi; luiickosrpski.
LJ
Ij i j. Francusko if iii ill kod nas se u
zajednickim imenicama prenosi kao
lj: jeljton, paviljon, fotelja, giljoti-
na, detalj, portfelf, pa otuda i emalj
(offr. email), pored emajl. U vlas-
titim imenima, starija transkripcija
bila je takode lj, kao u reci Bastilja
(Bastille), ali je danas uobicajeno
j, prema savremenom fro izgovoru:
Vijon (Villon), Mirej (Mireille),
Kamij (Camille), Rambuje (Ram-
bouillet), Neji (Neuilly) itd. V.
Marselj; Versaj.
Ij i I: V. -ljenje.
Ijaga, dat. ljagi i ljazi.
Ljaoning (kineska provincija), ne Li-
jaoning.
-ljenje. Pravilno je samo odeljenje,
oboljenje, osvetljenje, deljenje, pa-
ljenje, zapaljenje, truljenje, evilje-
nje itd., a ne odelerije, obolenje itd.
Jedinopokolenje ima I u ekavskom
(ijek.pokoljenje), buduCi da dolazi
od reCi koleno (ijek. koljeno).
Ljermontovljeva ulica iii Ulica Ljer-
montova: pogresno "Ljerrnontova
ulica", "bio sam u Ljerrnontovoj".
-Ijev: v. -ov.
Ijubav: za ljubav neeemu, nekome,
ne necega, nekoga.
Ljubica, Ljubicin.
Ijubicica, ljubiCiein (v. -Ciea).
Ijubiteljka, dat. ljubiteljki, gen. fill.
ljubiteljki.
Ijudi fabe: v. eovek iaba.
Ijuljaska, dat. ljuljasei. gen. mn.
ljuljaski.
Ijuska, dat.ljusei, gen. mn. Ijusaka.
Ijustiti: ljusten, ljustenje: PR dopusta
i ljuscen, ljuscenje.
Ijutic i ljutie (cvet).
M
m (malo, bez tacke kao skracenica za
metar).
rna odvojeno: ma koji, ma koliko, ma
kakav, ma sta, ma kud itd. (ali sas-
tavljeno mada = iako).
macevaJac (ne macevaoc), mn. mace-
vaoci, macevalaca.
macji (bolje) i maciji.
macka, dat. macki, gen. mn. macaka.
maceha, dat. macehi i macesi.
Madrid, madridski, Madridanin,
-anka (ne Madrizanin).
Madar, ;ica, maaarski, Madarska i
Madiaritd.
madaron (malo m).
magacin i magazin u znacenju skla-
diste; samo magazin u znacenj u lis-
ta (ah je nepotrebno pored izraza
casopis, revija, zurnal).
magacioner uobicajeno ali nepravil-
no: trebamagaciner (magazinel) iii
skladistar.
Magbet (po tradicionalnoj transkrip-
ciji engleskog Macbeth): ne Mak-
bet, Mekbet.
magisterijum i magisterij.
Maglaj: Maglajac iIi Maglajlija, Ma-
glajka, maglajski.
magnezijum i magnezij; magnezi-
jum-oksid itd.
Magreb (severozapadna Afrika), ma-
grepski.
mahagoni i mahagonij.
mahati, masem, masuCi (nije dobro
maham, mahajuCi, mada ga PR
dopusta).
mahnit, mahnitost (ne manit).
majcica, majacin: v. -Cica.
majka, majci, majCin, gen. mn. maj-
ki (dopusteno i majko i majaka).
Majka (= baka, s dugouzlaznim a)
ima dativ majki, prisvojni pridev
majkin.
Majler
Majler (Norman), rasprostranjena ali
pogresna transkripcija: eng\. Mai-
ler izgovara se Mejler.
Majorka, na Majorki.
majstor: majstor Steva, majstor-Ste-
ve, majstor-Stevin itd. (iIi sve bez
cliice: v. CRTICA UZ IMENA).
Makijaveli (Machiavelli), makijave-
lizam. makijavelista, -stkinja, maki-
javelisticki.
makro- sastavljeno: makroplan, mak-
rofotogrc{{ija, makrobiotika itd.
maksi: kao mini (v. to).
Malaga (Malaga), u Malagi. Nagla-
sakje na prvom slogu.
Mala gospojina (praznik).
MALA SLOVA. Pisanje naslova i
natpisa iskljuCivo malim slovima (u
knjigama, casopisima, na plakatima,
spicama itd.), izazvano potrebama
likovne obrade teksta, sve je ceSce
poslednjih godina kod nas i u svetu.
Nema razloga da se smatra po-
gresnim, kao sto nije pogresno (u
istim takvim tekstovima) ni pisanje
iskljucivo velikim slovima.
V. VELIKO POCETNO SLOVO.
Mali (drZava), Malija, malijski.
malo- sastavljeno u slozenicama: ma-
lokalibarski, maloprodaja itd.
malo-pomalo.
malopre i malo pre.
Malta, MalteZanin, -anka; maltdki.
96
maltene (i maIne).
mandator je sarno onaj ko izdaje man-
dat (za sastav vlade is!.); onoga ko
prima mandat, tj. buduceg predsed-
nika vlade, treba zvati mandatar.
Mandela (Nelson), ne Mendela.
manekenka (pored maneken), dat.
manekenki, gen. run. manekenki.
manuti, manem, u znacenju ostaviti
(nesto), okaniti .'Ie (necega), kao i
povratno manuti .'Ie, obicnijeje nego
mahnuti (.'Ie). Up. i omanuti.
manzetna: bolje manseta (fr. man-
chette). Nijedan od predlozenih
domaCih izraza, kao zavratak, su-
vratak, orukvica. zarukavlje itd.,
nije prihvacen u praksi.
manj (osim) bez apostrofa: manj
ako... manj da...
manje-vise.
Mao, Maoa, Maou, Maom. U punom
obliku: Mao Cedung, Mao Cedun-
ga (ranije: Mao Ce Tung). lzvede-
nice: maoista, maoizam, maoistic-
ki.
Marbelja (Marbella), ne Marbela.
Marfi, rasirena ali pogresna tran-
skripcija za eng!. Murphy: treba
Merfi.
Marija, vokativ Marija iii Marijo.
Mario, Marija, Mariju, s Mariom.
marka: dat. marki, gen. mn. maraka.
Up. GENITIVMNOZINE (imenice
i. roda).
97
MARKE i fabricki nazivi plSU se
malim slovom (obicno pod navod-
nicima) kad oznacavaju predmet,
npr. "zastava 10 I ", "mercedes",
"drina", "marlboro", "pentreksil",
"kolt", "kalasnjikov", "boing",
"ronson" itd. Velikim pocetnim slo-
yom pisu se kad oznacavaju fabriku:
. ~ t r a j k u"Sittvenu ", direktor "Folks-
vagena" i s1.
Za automobilske marke m. roda
akuzativ jejednak nominativu: Vo-
zim "opel", Imam "ford", Prodao
sam" lIloskvic", ne: Vozim "opela"
i s1.
Marselj (Marseille), po P bolje nego
Marsej. Sarno sa lj upotrebljavaju
se izvedenice Marseljac, Marseljka,
Marselj eza. V. lj.
marsovae (u tekstu P 60), Marsovac
(u recniku): svakako je bolje veliko
slovo, kao i za nazive stanovnika
drzava itd. na Zemlji.
marsruta (obicnije) i bolje negomars-
-ruta.
maska, maski i masci,' gen. mn. mas-
ki.
maslina (drvo i plod); maslinka
(plod), dat. maslinci, gen. mn.
maslinki.
mas-medij, mn. mas-mediji.
mastan, masna. masno.
masinka, dat. masinki i masinci, gen.
mn. masinki.
mcd
Mataruska banja: v. BANJ£.
mati, akuzativ mater, vokativ mati: u
ostalim paddima menja se kao
imenice na -a (matere, materi,
materom, nase matere, nasim ma-
terama itd.).
Matiea srpska.
Mauthauzen (Mauthausen), ne Mat-
hauzen.
Mavar, Mavra (ne Mavara), mn. Ma-
vri (ne Mavari); mavarski.
Mazina (ita!. glumica, Giulietta Ma-
sino): ne Masina.
mazurka, dat. mazurki i mazurci, gen.
mn. mazurki.
medecina, medecinski, ne nego me-
dicina, medicinski.
Medici (Medici): naglasak je na pr-
vomslogu.
medievalan (srednjovekovni), medi-
ev(al)ista, mediev(al)istika, bez j,
jer je rec slozena (Jat. medium ae-
vum - srednji vek).
medijum i medij (u svim znacenjima:
ipak, u znacenju sredstava masovne
komunikacije, pod uticajem eng!.
mass media, preovladuje oblik
medij: tako i pridev medijski).
Medvescak (ne Medvescak).
mea (stari iIi pesnicki oblik od meau)
bez apostrofa (P, tacka 220 b).
mcdu-
medu- sastavljeno u slozenicama:
meduprostor, meduljudski itd.
Medumurje, Medumurac, -urka (bo-
lje) i MedimUtje, Medimurac, -urka.
medutim.
meduvladin (npr. meduvladin ko-
mitet), provladin (provladin list),
antivladin, nevladin (nevladina or-
ganizacija) lose su skovani oblici.
U nedostatku boljih treba, kad god
je mogucno, upotrebiti opisne
izraze: "komitet za vezu izmedu vla-
da" i s!'
Mefistofel, bolje nego Mefistofeles.
Mej (eng!. Mae i May), ne Me.
Meka, u Meki.
Mekdonald (McDonald); Mekdo-
nalds (McDonald's, naziv restora-
na).
Mekgro (McGraw), Mek Gro (Mac
Graw): pogresno Mek Grou.
Meklin (Maclean, McLean), ali Mek-
lejn kadje skotsko prezime: Ficroj
Meklejn.
Meksiko, Meksikanac, -anka; mek-
siCki iIi meksikanski. Glavni grad
nasi isto ime kaa i drzava, a zvanicni
naziv na spanskom je Ciudad de
Mexico (izg. Sjudad de Mehiko).
Nije opravdano upotrebljavati eng!.
oblik Meksiko Siti (Mexico City).
melburnski, ne melburnski: v. -ski.
Mendela (Nelson) ne nego Mandela.
98
Mendeljejev: Mendeljejevljev sistem
(= periodni sistem elemenata).
Menhetn (najpribliznija transkripci-
ja za eng\. Manhattan). UMenhet-
nu (kao gradska cetvrt), ali i na
Menhetnu (jer je ostrvo).
meni (jelovnik), menija, mn. meniji.
menjati (nekog coveka) ne maze
znaciti "smenjivati" iIi "zamenji-
vati": pogresno "Marie menja
Perica na polozaju direktora" i s!'
mera: preduzeti, doneti mereza nesfo
(ili u cilju necega), ne 0 necemu.
Merdok (eng!. Murdoch, Murdock),
ne Mardok.
merilae (ne merioc), mn. merioci,
merilaca.
Merilin (Marilyn), ne Merlin.
merino: merino ovca, merino vuna
(crtica nije potrebna).
mesee: dva, tri, cetiri meseca, pet
meseci, proslo je mnoga meseci (ali:
Nekoliko malih meseca kruzi oko
planete). Kao naziv Zemljinog pra-
tioca pise se s velikim M (putova-
nje na Mesec is!.). Ipak, prema P, i
tada je preporucljivije malo slovo
kada se ne misli na sarno nebesko
telo, nego na njegov izgled sa Zem-
lje: izlazak i zalazak meseca, mese-
cev sjaj, mlad mesec, pun mesec
itd.
Up. sunce; v. i dan.
mesee-dva.
99
MESECI (kalendarski). Nije dobra
"u petom mesecu", u "devetom
mesecu" i sl., nego treba svaki
mesec oznaciti imenom: 11 maj1l, U
septembru itd. V. i DATUM!.
mcta- sastavljeno: metajezik, metalo-
gican itd.
mctak, mn. meci.
mctalo- sastavljeno: metalostrugar,
metalopreradivac itd.
mctar-dva.
metcorolog, meteorolo.fki, meteo-
rologija, ne metereolog i sl.
mctil-alkohol iii metanal.
Mctuzalem (malo m u figurativnom
znacenju "covek u dubokoj staros-
ti").
Mickjcvic (Mickiewicz), bolje nego
Mickij evic.
Midha!: prcma P, tacka 76 f (3), u
muslimanskim imenirna Midhat,
Edhem, Subhija ne vrsi se jed-
nacenje po zvucnosti. Sa t ce se pi-
s;ti sarno odgovarajuca albanska
imena, Mithat odnosno Ethem
(tacka J08).
migavac i:migovac.
Migcl (sp i pOlio Miguen; pogresna
je transkripcija Miguel.
Mihailo ] Mihajlo, i Mi-
hajlovic (ali sarno knez Mihailo,
Ulica knew Mihoila iii Knez Mi-
hailova ulica, prema PR).
mislilac
Miklosic, Franc (P dopusta i Miklo-
sic).
mikro- uvek sastavljeno: mikroorga-
nizam, mikroklima, mikroprocesor
itd.
Mile, Mileta (Mila): V. -e (ZAVR-
SETAK IMENA).
milenijum i milenij.
Milcseva (manastir).
Milica, Milicin.
milicionar i milicioner (i milicajac,
familijamo).
milion: v. BROJEVI (pisanje).
milionar i milionet:
Milojica.
Milos: vokativ Milose ili Milosu.
mini: prema P odvojeno kad se odno-
si na odecu, npr. mini suknja, mini
kostim, mini moda, a s crticom u
drugirn spojcvima (mini-golf mini-
-serija, mini-rat itd.).
minut i minuta.
mirazdiika (obicnije nego mirai-
diijka); dat. miraidiiki.
Mirca (rurnunsko i rnoldavsko Mir-
cea), ne Mircea.
misao vodilja (bez crtice prema P,
tacka 59 a).
misionar (obicnije) i misianer.
mislilac (ne mislioc); rnn. mislioci,
mislilaca.
misji
misji (bolje) i misiji.
MiSlen (Michelin), ne Miiilin, Mi-
selin.
MITOLOSKA IMENA se pisu ve-
likim pocetnim slovom kao i sva
druga: Afrodita, Jupiter, Tezej itd.
U grckoj mitologiji, medutim, pos-
tQje i pluralna imena bozanstava,
kao Erinije (Eumenide), Gorgone,
Hesperide, Mojre (kod Rimljana
Parke) itd. Posto ona oznacavaju
sarno odreden broj licnosti (obicno
sestre), imaju sve osobine licnog
imena, pa i nj ih treba pisati velikim
slovom. Otuda i Muze (devet Muza;
ali malo m u prenesenomznacenju:
muza gaje izneverila, pesnikjuje
nazivao svojom muzom i s1.); Ar-
gonauti (ali: argonauti kao zajed-
nicka imenica u znacenju "smeli
moreplovci").
Mitrovdan: v. PRAZNICl.
Mitrovica (Sremska, Kosovska),
Mitrovcanin, -nka, 111 itrovacki.
mladicki (ne mladicski).
mladoturcin, mladoturci.
mlak, mlaCi, najmlaCi.
mlaz: mn. mlazevi i mlazovi.
mlafnjakje fonetski pravilniji oblik
(up. paziti - painja, voziti - nad-
voinjak, kukuruz - kukuruznjak),
ali je u praksi znatno cesce mlaz-
njak.
100
Mleci, Mletaka; Mletacka republika
(v. ISTORIJSKA IMENA).
mlecan: s kratkim e (mleean, ijek.
mljeean) u izrazima kao mleeni
proizvod, mlecna cokolada i s1.; s
dugim e (mlecan, ijek. mlijeean) u
znaeenju "koj i ima mleka" (mleena
krava).
Mlecni put (v. NEBESKA TELA).
mnogopostovani, mnogocenjeni, mno-
gouvaieni (novi P ne predvida ras-
tavljeno pisanje).
mnogo sta,mnogo cega; mnogo ko,
mnogo koji, mnogo kad itd.
MNOZINA JEDNOSLOZNIH
IMENICA: v. -ovi.
mnjenjeje i ekavski i ijekavski oblik,
bolji (prema PR) nego mnenje
(ekavski) i mnijenje (ijek.).
mocuga, c1at. mocuzi.
modiskinjaje tradicionalni oblik, bez
t jer za razliku od drugih imenica
tog tipa (v. -kinja) ne postoji muski
oblik. P ipak smatra da ni modist-
kinja nije pogresno.
modus vivendi, modus operandi:
menja se sarno prva ree (modusa
vivendi itd.).
moguc i mogucan (pridev), moguce i
mogucno (prilog) imaju isto zna-
cenje.
mogucstvo: po mogucsTvu i po
l11ogucnosfi.
101
Mohikanac: nema razloga za pisanje
malim slovom, posto se figurativno
upotrebljava sarno u izrazuposled-
nji Mohikanac.
mol: c-mol, itd. (prvo slovo bi
po trebalo pisati latinicom),
obicnije nego ce-mol, itd.
Prema ustaljenom obicaju u muzi-
ci nazivi durskih tonaliteta se pisu
a molskih malim slovom.
Up. dlll:
molilac (ne molioc), mn. molioci,
moli/aca. Moliteljka, dat. mo/itelj-
ki.
momcad: ne moze llvck da zameni
izraze tim i ekipa, zbog teskoea u
padcznoj promeni, u gradenju slo-
zcnica (up. prvotimac) i zbog ne-
prikladnosti izrazaienska momcad.
momcntan i momentGiIO pravilno je
izvedeno od kasnolatinskog mo-
mentaneus (up. spontan od spon-
taneus). Neopravdano je u PR" mo-
menta/no, ne momelltano ".
Monpelije (Montpellier), ne Monpc-
Ije.
montazer jc samo onaj ko obavlja
filsmku iJi televizijsku montazu;
radnik koj i montira masine i uredajc
zove se monter.
Monte Karlo.
moratorijum i moratorij
morfijum i morfU.
mormon, rnormonka, dat morrnonki.
mrzak
moskvic (automobil), ne moskvie.
motika, dat. motici.
motka, dat. motki, gen. mn. motki i
motaka.
moto-: prema P sastavljeno kad znaci
"motomi", npr. motopumpa, mo-
tokultivator, motonautika; s crticom
kad znaci "motociklisticki", npr.
moto-trke, moto-kros, moto-jedi-
nica itd. V. i auto-moto.
motocikl (ne motorcikl), gen. mn.
1I10tocikala iii motocikl6.
mozda. Nije knjiievna upotreba sa-
dasnjeg vremena u znacenju bu-
dueeg: "Mozda ga nadem", "Maida
prestane kisa" (treba: Moida ell ga
naCi, Moida ee prestati kisa).
mozcbiti (prilog, npr. "On je, moie-
biti, u pravu"), ali: "Moze biti da je
on u pravu".
mr (od magistar) pise se kao dr (v.
to). U englesk0111 Mr. je skracenica
od mister (gospodin), s velikim M i
tackom po americkom obicaju, bez
tacke po britanskom.
mraz: mn. mrazevi i mraZOVI.
mrk, mrkiji, najmrkiji; mrkocrven,
mrkoiut.
Mrkonjic Grad (bez crtice prema P),
mrkonjiegradski.
mrSaviti, rede mrsaveti (ijek. mrSa-
vjeti).
mrzak: mrskiji, najmrskiji i mrii,
najmrii.
mrLcli
mrzeti, mrzim; mrzeo, mrzela; ijek.
mrziti i mrzjeti, mrzio, mrzila i
mrzjela.
mucilac (ne muCioe), mn. muL'ioei,
muCilaea.
mungos, mungosa (zivotinja). PR 60
daje "mungo, munga, mn. (po
span.) mungosi", ali pogresno, jer
rec nije spanska niti u spanskom ima
taj oblik.
musaka, dat. musaki.
102
Musliman, Muslimanka, s velikim M
kao etnicki nazi v (danas cesce
Bosnjak, -kinja); s malim m u
znacenju pripadnik islamske vere.
Pridev muslimanski, kadaje upotre-
bljen u ovom drugom znacenju,
moze se zameniti sa islamski.
musti: muzen (ne muzen).
muvolovka i muholovka, dat. -vei.
Muza (u grckoj mitologiji), muza
(preneseno): v. MITOLOSKA
IMENA.
N
n i m. Promena n u m ispred b ili p
vrsi se u i z v e den i m reCima, tj.
ispred sufiksa: stan -stambeni, pre-
hrana - prehrambeni, zelen -
zelembac; tako i ermpllrast (prema
PR 60), mada za zavrsetak -pllrast,
nepoznatog porekla, nije sigumo da
se moze smatrati sufiksom. U
s I 0 zen i m recima n ostaje ne-
promenjeno: jedanpllt, vanbracni,
vanpartijski, stranplltiea, erven-
perka itd.
na: pogresno "l1a upravnom odboruje
odluceno... ", "na redakciji smo
govorih... ", "na mesnoj zajednici ... "
i s1. Treba: na sastankll upravnog
odbora, 1I redakciji itd.
Vi: Cetinje; Novi Beograd; Rije-
ka: Vb: Umka; telelon.
nabavka: dat. nabavei, gen. mn. na-
bavki i nabavaka.
nabiti: nabij, nabijmo, nabijte.
nabolje.
na brzinu.
nacifasizam, -ista, -isticki; naeional-
soeijalizam, -ista, -isticki.
nacas (=caskom, trenutno).
na cast.
na celu. Kao oznaka za predvodnika,
ovaj izraz mora do6i posle spojasa
+ imenica: "delegacija s Pavlom
Pavlovi6em na celu" a ne "na celli S
Pavlom Pavlovi6em".
nacetvoro (i nacetvero).
na cistac, prema PR bolje nego na-
Cistae.
nacisto: biti naCisto s necim.
naculjiti i nacliliti (usi).
nad- ostaje nepromenjeno ispred s
(nadskociti, nadstre§niea), inace
ispred bezvucnog suglasnika prelazi
u nat-: natkriliti. natcovek itd. U
reCi naddruJtven pisu se dva d.
nad(a): nada mnom, nada me (= nad
mene), nada se (= nad sebe) itd.
nadaleko; nadalje.
nadasvc
nadasvc.
nadati sc Uc) da... pogresno kao i "za
nadati se je". Mora se upotrebiti
druga konstrukcija: nadajmo se, tre-
ba se nadati, mozemo se nadati i
s1.
nadbiskup (u katolickoj i anglikan-
skoj crkvi): nadbiskup od Kenter-
berija, od Jorka, nearhibiskup, kako
se ponekad pogresno javlja u pre-
vodima sa engleskog. U pravo-
slavnoj crkvi: arhiepiskop.
naddrustvcn.
nadcsno.
NADIMCI i atributi, kada su stalni
deo imena, pisu se velikim slovom:
Dusan Silni, Plinije Mladi, Prokle-
ta Jerina, Hajduk Veljko, Ricard
Lavovo Srce.
Nadimak upotrebljen "iza licnog
imena, kao njegova zamena", po
tacki 56 a Pravopisa, vezuje se cr-
tom (ne crticom), npr. Milosav -
Mija Aleksic.
Licnosti iz knjizevnih i scenskih
dela, bajki, stripova itd. pisu se ve-
likim slovom prve reci: Sluskinja,
Prvi vojnik, Covek s tasnom; ve-
likim slovompisu se i ostale reci ako
su upotrebljene kao vlastito ime,
npr. Majka Hrabrost, Deda Mraz,
Snesko Belie, Paja Patak. Ovako se
pisu i indijanska imena: Crveni
Orao, SedeCi Bik (bolje nego "Bik
Koji Sedi", prema P).
104
Naprotiv, imena upotrebljena kao
oznake predmeta dobijaju malo
pocetno slovo: bela rada, lepa kata
(cvetovi), marica (policijski auto-
mobil),fiea, stojadin itd.
nadlctati, nadleeuCi (ne nadletajuCi).
nadno (kao predlog, npr. nadno ulice;
ali: Pao je na dno reke).
nadohvat; na dohvatu.
nadolc.
nadomak; na domaku.
nadri- i nazovi- pisu se sastavljeno:
nadrilekar, nadripesnik, nazoviu-
metnost itd.
nads-, ne nats-.
nadstrcsnica.
nadtrcati.
nadugacko; nadugo.
na dusak (odvojeno prema P).
nadvojc; nadvoje-natroje.
nadzak-baba (PR 60 dopusta i na-
dzagbaba).
naftni (naftna polj'a) i nafteni; ne nai
tin.
naglas (= glasno).
nagnuti (sc): promena kaosagnuti se
(v. to).
nagorc (u oba znacenja: "okrenut je
nagore" i "cas nabolje, cas na-
gore"); ipak: sa zla na gore; doCi
eemo na gore (= na vece zlo).
105
na gotovs.
NAGRADE: v. ODLIKOVANJA.
nagrizen, ne nagriien. V. gristi.
nahero (= nakrivo).
nahuditi ne nego nauditi.
naime (prilog), ali: Poslao sam mu
poziv na ime.
naiskap.
na izgled i naizgled (P dopusta oba
naCina pisanja).
na izmaku (odvojeno prema P; ali
naizmak, sastavljeno).
naizmence (bolje) i naizmenice (po-
red: naizmenicno).
naizust.
~ a j - : u superlativima prideva koji
poCinju saj pisu se dvaj: najjaCi.
naJjeftiniji, najjasniji itd.
najaviti i najava su izrazi novijeg
porekla, sasvim dobro skovani, a
upotrebljavaju se posebno u radio-
televizijskom recniku. Ne mogu se
pOtpUllO zameniti ni saobjaviti, ob-
java (jer te reCi ne pokazuju da se
objavljuje nesto sto tek predstoji) ni
sa nagovestiti, -staj (sto uvek ima
smisao neodredenosti).
najedanput; najedared.
najednom.
na jesen.
najlonka, dat. najlonki, gen. mn. naj-
lonki.
namrtVQ
najprvi, najposlednji. najzadnji mogu
se upotrebiti kao pojacani oblici od
prvi, poslednji, zadnji.
najradije, ne najraae. V. rado.
najstrozi, ne najstroiiji. V. stroh
najvoleti: ispravno u znacenju "naj-
vise voleti".
nakon sto: v. posto.
nakoso.
na kraj: odvojeno kada se kraj moze
tumaciti kao imenica u akuzativu
(Stigose na kraj puta; Tesko je s
njim izaci na kraj; s kraja na kraj),
inace sastavljeno (Stanuje nakraj
sela; To mi nije ni nakraj pameti).
nakratko.
nakrivo.
nakrkace i nakrkacke (sastavljeno po
P).
nakrupno.
naksutra i nakoslltra.
na leto.
nalevo.
nalivpero.
namah.
na malo.
na me (= na mene).
namesto (predlog, npr. "Ja radim na-
mesto tebe") ali: "Stavi ga na me-
sto n.
namrtvo.
na ncsrccli
na nesrecu.
naneti: v. -neti.
naniie.
na noge.
nanovo.
na nj (= na njega).
naocare (mn. Z. roda) i naocari (mn.
z. iIi m. roda); dativ sarno nao-
carima.
na oci (npr. "Ne izlazi mi na oei");
PR 60 daje i naoCi u znaeenju na
izgled.
naocigled.
naodmct.
naoko u znacenju "na izgled", "pri-
vidno"; na oko u doslovnom zna-
cenju.
naovamo.
na pakost.
napamct u znacenju naizust (nauCiti
napamet); ali: pasti, padati na
pamet (nekome).
na parce.
napismeno.
napitak, mn. napici.
na pocek.
napokJon.
napola (ali: na pola puta).
napolje (= van, npr. "Napolje iz
sobe!"); na polje u doslovnom
znacenju.
106
napose (= zasebno).
naposletku.
na pravac.
naprazno (uzalud; besciljno).
na precac.
napred-nazad.
na prekid.
na preskok.
na pretek.
na priliku.
na primer; skraceno npl:
na prolece.
naprosto.
naprotiv.
naprstak, naprska, mn. naprsci.
na prste (uvek odvojeno prema P).
Napulj: Napuljac, -ljka i Napolitanac,
-itanka; napuljski i napolitanski.
narandza i naranca (ipomorandia),
narandiast i narancast.
narcisizam, narcisista, narcisoidan
(od gr. imena Narcis): pogresno je
narcizam, narcista.
narodnooslobodilacki; Narodno-
oslobodilacka borba, Narodno-
oslobodilacki rat (s velikim N pre-
rna P, kao nazi vi odredenog isto-
rijskog dogadaja). V. NOB.
narucilac (ne narucioc), mn. naru-
Cioci, naruCilaca.
107
naruciti: v. poruCiti.
naruku (ii'i nekome naruku), ali:
rnetni ga na ruku.
naruSilac (ne narusioe), mn. naru-
.\:ioei, narusilaea.
NASA: v. SKRACENICE NA -a.
nasamo.
na se (= na sebe).
nasigurno.
na sHu.
nasitno.
naskoro.
naskroz; skroz-naskroz.
naslaga, dat. naslazi.
naslepo.
NASLOVI listova i casopisa, knjiga,
knjizevnih dela, clanaka, dokurne-
nata, ugovora itd. pisu se ve1ikirn
pocetnirn slovorn prve reci (a u os-
talirn recirna sarno ako su vlastita
imena): Vecemje novosti, Slobod-
na DSJ,lrnacija, Gorski vijenac, Bib-
lija, Talmud, San letnje noCi, Ver-
sajski ugovor, Dusanov zakonik itd.
Tako se pisu i strani naslovi (Nju-
jork tajms, Velt am zontag), osim
ako se prenose izvomo (New York
Times, Welt am Sonntag). Nije po-
trebno prenositi odredeni clan na
pocetku ovih naslova: saradnik
" Monda ", (:Janak u "Spiglu ", kako
pise " Unita ", a ne saradnik "Le
natc-
Monda ", Clanak u "Der Spiglu",
kako pise "I'Unita ".
Da bi se razlikovali od ostalog
teksta, naslovi se stavljaju medu
navodnike iIi se pisu kurzivom. Pra-
vopis dopusta i upotrebu sarno ve-
likog slova kadaje ono dovoljno da
otkloni dvosmislenost, npr. "posve-
ta Gorskog vijenca". V. i ZAKONI.
na smrt (P dopusta i sastavljeno na-
smrt).
na srecu.
nasred.
nasto (= posto, odsto).
na stranu.
nastup. Pored starijeg znacenja na-
pad bolesti iii izliv besa moze imati
i znacenje koje odgovara glagolu
nastupiti (pojaviti se), npr. nastup
na seeni, prvi nastuppredpublikom
i sl.
nasukati se: promena kaozasukati (v.
to).
nasumce i nasumiee.
nasuprot necemu (ne: necega).
nasuvo (i nasuho); ali: poloiio ga je
na suvo.
nasiroko.
naste srce; nataste.
natanko (= potanko).
natc-, ne nadc-: natcovek, natco-
veeanski, natculan itd.
na (e
na te (= na tebe).
na ternu: v. lema.
natenane.
natk-, ne nadk-: nalkolenica, nal-
kompenzacija itd.
NATO (NATO-a, NATO-u) iliAtlan-
ski (Severnoatlantski) pakt. Su-
visno je "NATO-pakt", posto je u
skraeenici NATO (North Atlantic
Treaty Organization) vee sadrzana
rec treaty pakt.
na to.
NATPISI MALIM SLOVIMA: v.
MALA SLOVA.
natrijurn i natrij; natrijum-hlorid itd.
natrojc.
naucnofantasticni;
vacki; naucnostrucni; naucnoteh-
nicki (svc spojeno prema P).
na ustrb (P dopusta i nouslrb).
nauznak (pasti nauznak, lezali na-
uznak) znaci na leda, na ledima;
suprotno je nicic'e (= licem prema
dole).
navece.
navek; l1a vjeki vjekov.
naveliko (npr. prica se naveliko), ali:
prodaja 110 veliko.
navisc.
naviti: navij, navijmo, navijte.
NAVODNICI. Prema P 60, tacka,
uzvicnik i upitnik pisu se unutar
108
navodnika "ako je recenica pod
navodnicima potpuno zavrsena",
npr. A on ga upita: "Kada mislite
ponovo u Dubrovnik?" - Nasme-
jao sam se i odgovorio: "Dobro ste
uCinili. "Naprotiv, navodnik ee dob
pre drugog znaka ako se citira sarno
deo recenice, npr. Cuvajte se nji-
hove" bratske pomob" I Branko
tu prekida stihom "da on llmre pri-
lika je ". U praksi ove pravopisne
odredbe nisu dovoljne, jer ee i pri
navodenju potpuno zavrsene recc-
nice drugi znak ipak doei i z van
navodnika ako po smislu ne pripa-
da toj recenici, npr. Svi ste culi za
izreku "Mislim, dakle postojim ". --
Zorje bilo tesko da Iwze.f: "lzvi-
nite, pogresio sam "?
U dijalozima, umeci kao "rece
on" odvajaju se s obe strane zarc-
zima il i crtama, a oba dela navoda
(ukljucujuei tacku, uzvicnik iii upi-
tnik na kraju) dolaze medu navod-
nike:" Znas sta ", sapnu mi ona, "ja
eu da se vratim. "- "Da Ii bi prih-
valili poskupljenje" - pita jedan
Citalac - "kad bi sami morali au-
tobusom do dolaze na posao?"
Navodnicima se obeleiavaju i
saljivi, ironicni, iargonski iIi fami-
lijarni izrazi, ali s takvom upotre-
bom ne valja preterivati. Pogresno
je stavljati medu navodnike svaki
figurativno iIi metaforicki upotrebl-
jen izraz: u recenicama kao Ruko-
vodioci treba cesee da se "spuste"
109
u bazu, Putnike "ocekuje" kiosk s
osveiavajueim piCima, Matemati-
kaje njegova" slaba tacka" navod-
nici su sasvim suvisni.
Pri navodenju teksta od vise pa-
susa treba svaki od njih poeeti
navodnikom, dok se samo na kraju
poslednjeg pasusa stavlja zavrsni
navodnik.
V. i POLUNAVODNICI.
navrat-nanos.
na vrcme.
navreti (= navaliti), ijek. navrijeti;
navrem, oni navru; navrevsi (ijek.
navrijevsi); navro, navrla.
navrh (sastavljeno kadje predlog, npr.
navrh kuee, navrh jezika), ali: po-
peo se na vrh.
nazad: nije dobra "nazad dye godine"
i sl. V. unazad.
na zdravlje.
nazdravo (= bez bolesti, iznenada,
npr. nazdravo me zabolela ruka).
,
naZlmIl.
na zio.
nazovi-: v. nadri-.
nazrcti: kao prozreti (v. to).
nazvati (nekoga telefonom) nije do-
bra, treba: pozvati tele/o!1om, tele-
/o!1irati, javiti se.
nazalost (sastavljeno, prema P; ali: no
zalost svih nas).
ncandcrtalac
nazao.
nazderati se: v. iderati.
nazivo (sastavljeno, prema reeniku
Matice srpske, mada ga PR ne
beldi). Up. uiivo.
NBA (po pravilu samo latinicom) ili
En-Bi-Ej.
NBC: v. En-Bi-Si.
-nea i -ncija. Umesto konsekvenca,
rezonanca, frekvenea, asonanea,
supstanea, instanca itd. smatra se
da su bolji oblici na -cija: kon-
sekvencija itd. Ipak, pojedine reei
(lice!1ca, kadenca, sekvenca) danas
se javljaju sarno sa zavrsetkom-ca.
ne se I1vek pise odvojeno od glagola u
lienom obliku (ne znam, ne dam, ne
bih, ne mogu, ne treba, ne vidim
itd.) osim II spojevima neeu (need
itd.), nemam (nemas itd.) i nemoj
(nemojmo. nemojte). Odvojenoje i
od priloga na -Ci: ne znajuCi, ne
videa itd.
S trpnim pridevompise se sastav-
ljeno (nepreveden, netaknut itd.),
ali odvojeno II poredenjima: ne
ovlaien nego potpuno raskvasen;
ne pokvareni ali ipak osteceni;
zalepljena, a ne prosivena, kako je
trebalo. V. nikad nepreialjen.
ncalbanae, nesloven, nearapin, ne-
evropljanin itd. Pise C ; ~ malim po-
cetnim slovom, sastavljeno.
ncandcrtalae, neandertalski.
NEBESKATELA
NEBESKA TELA. Irnena nebeskih
tela i sazveZda pisu se velikirn slo-
yom: Mars, Saturn, Danica, VlasiCi,
Skorpija itd. U viseclanirn nazivi-
rna, velikirn slovom pise se sarno
prva rcc: Vcliki medved, Juzni krst,
Mlecni put. Za Sunce, Mesec, Zem-
lj u v. te reci.
nebeskoplav (iii nebesnoplav).
Nebojsa: v. kula.
necaka, dat. necaki i necaci; necakin.
ne daj boze (Pravopis ne predvida
pisanje nedajboie).
nedaleko trazi predlog od: nedaleko
od lvfostara, nedaleko od kuce, ne
nedaleko Mostara, nedaleko kuce.
nedelja-dve.
nedostatak, mn. nedostaci.
nedug, nedugacak; nedugo zatim.
neeksplodiran (neeksplodirana bom-
ba is!.) moze se prihvatiti u ne-
dostatku boljeg izraza. V. TRPNI
PRJDEV
nefrit (mineral), nefritis (zapaljenje
bubrega).
NEGACIJE. Ako posle glagola iii
izraza negativnog znacenja, kao
spreeiti, onemoguCiti, zalJraniti,
sumnjati itd., iii bez straha, bez
opasnosti itd., dolazi zavisna
recenica, suvisnoje stavljati negaci-
ju i uz glagol te recenice. "SpreCili
smo ih da ne pocine jos vecu stetu"
110
- treba: da poCine... ; "Zabranili su
mu da se ubuduce nikako ne pojav-
ljuje u krugu preduzeca" - treba: da
se uhuduce ikako pojavljuje... iii:
Naredili su mu... ; "Izlazim slobod-
no, bez straha da me neko ne pre-
pozna" - bolje: da ce me neko pre-
poznati. V. i sumnjati.
U prisustvu priloga samo iii za-
menicesvi negacija moze dovesti do
dvosmislenosti, npr. "Za gubitke
nij e odgovoran sarno direktor"
(zavisno od smisla moglo se reci
"Nije sarno direktor odgovoran za
gubitke" iIi ,,Jedino direktor nUe
odgovoran za gubitke"), "Svi koji
su pratili razvoj dogadaja ne slaiu
se s njegovim zakljuccirna" (treba:
Niko od onih koji su pratili ... ne
slaze se... odnosno: Od onih koji su
pratili... ne slazu se svi s njegovim
zakljuccima).
V. i: ne; ni; ni-; nikad nepre-
ialjen; GENITIV, SLOVENSKI.
negde i nekud: v. gde.
negoli.
neizvestan, neizvesna, neizvesno.
nejednakostranicni, raznostranicni:
glomazne i lose kovanice umesto
uobicajenog raznostran (raznostra-
ni trougao).
neka ili nek (pise se bez apostrofa).
neki dan; neki put.
III
nekolicina se upotrebljava sarno za
muskarce (ne za zene niti za pred-
mete).
nekoIiko. Oblici nekolika coveka,
nekolika sela, nekolike iene i s1.
prema Vukovom tumacenju znace
"manje od pet", dok bi oblik neko-
liko (!judi, sela, iena) znaCio "vise
od cetiri". U danasnjem standard-
nom jeziku ta razlika se izgubila.
Najcesce se uotrebljava oblikneko-
liIw, bez obzira na broj, a pridevski
obI ik javlja se i u mnozini m. lOda
(npr. nekoliki zadaci), sto je ranije
s111atrano nepravilnim.
Nemac itd.: ijekavski je Nijemac, ali
Njemica, Njemacka, njemacki.
nemajka, dat. nemajei, gen. mn. ne-
majki.
nemali, nemala, nemalo; nemalo za-
tim; nemalo vremena (ali: ne malo
nego dosta).
nemastan, nemasna, nemasno.
nemogu..c, nemoguce i nemogucan,
nemogucno jednako su dobri obli-
Cl.
nemusliman, -anka, -anski.
nenasit i nenasitan (i nezasit, nezasi-
tan).
neostvariv i neostvar!jiv.
neovlascen i neovla.iften.
nepokolebiv i nepokolebljiv.
ncscncl
NEPOSTOJANO a umece se ujedan
deo reci stranog porekla da bi se
razbila suglasnicka grupa na kraju,
npr. artikal, kredenae (bolje i
obicnije nego artikl, kredene). A je
neobavezno u recima na -kt, -rt, -
nt: oblici subjekat, projekat, kove-
rat, elemenat, proeenat dobri su kao
i subjekt, kovert itd. Jpak, neposto-
jano a danas se sve manje upotreb-
Ijava u ovakvim recima: insekt, kon-
ecrt, testament obicnije je nego in-
sekat itd., akat iIi studenat osecaju
se kao neknjizevni, a kontakt, de-
likt, insert, jogurt, komandant i
mnoge druge imaju sarno taj oblik.
V. GENITIV MNOZJNE.
NEPOSTOJANO e: v. -ee.
neprimenljiv i neprimenjiv.
nepristrastan (bolje nego nepris-
trasan), -sna, -sno i -a,
-0.
neprofitni (koji nema za cilj zaradu,
npr. neprofitna organizaeija): raz-
likovati od neprofitabilan - koji se
ne isplati.
nepromenljiv i nepromenjiv.
neretko.
nesalomljiv i nesalomiv.
nesloven: v. nealbanae.
nesrecan, nesrecnik, -niea i nesretan,
nesretnik, -iea.
nesenel (National, u razliCitim eng!.
nazivima): ne nej.ifenel.
-ncli
-neti: u glagolimadoneti, odneti, une-
ti, izneti, poneti, zaneti, naneti,
razneti, prineti, preneti, proneti,
ijek. oblikje donijeti, odnijeti, uni-
jeti itd.; pogresno jedonesti, odnesti
itd. Trpni pridev donet, odnet itd.
(ijek. donijet, odnijet itd.) ili done-
sen, odnesen itd.; ne donesen,
odne§en itd.
neto: kao bruto (v. to).
neumestan, -sna, -sno.
nevelik (= omanji); ne velik ali ipak
dovoljan.
nevladin: v. meauvladin.
nezadugo (sastavljeno po PR).
nezamenljiv i nezamenjiv.
nezamisliv i nezamisljiv.
nezaposlen, nezaposlenost i (retko)
nezaposljen, nezaposljenost.
nezavisan, nezavisna (ne nezavistan).
nezasit i nezasitan (i nenasit, nena-
sitan).
ni. Ispred ne, necu, nemoj, nemam
oblik ni ili niti zamenjuje se sa i:
"On to ni ne zna", "Toliko para ni
nemam" pogresno, treba: On to i ne
zna, Toliko para i nemam. Ne sme
se, medutim, upotrebiti i u znacenj u
"takode" kad je recenica odrecna.
Umesto: "Dosadasnji pokusaji, pa i
onaj americki u koji je ulozeno
najvise sredstava, nisu dali rezulta-
ta" treba: Dosadasnji pokusaji, pa
ni onaj americki ...
112
ni-. U zamenicamaniko, nikoji, niciji,
nista, nikakav, nijedan i iko, ikoji,
iciji, ista, ikakav, ijedan predlog se
stavlja izmeduni (i) i promenljivog
dela i pise se rastavljeno: ni skim,
ni na sta, ni po koju cenu, ni za ciju
ljubav, ako i od koga nesto cujes,
mislis li ti i 0 cemu? itd. Vidi i:
izasta; nizasta.
-ni i-ski: v. -ski i -ni.
Nibelunzi; nibelunski.
nicice: v. nauznak.
niciji, ni od cijeg, ni sa cijim itd. V.
ni-.
nigde i nikud: v. gde.
nijedan, -dna, -dno (ali: ni jedan ni
drugi; nijedanjedini). S predlozi-
rna se pise rastavljeno: ni sajednim,
ni zajednog itd.
nijedanput; nijedan jedini put.
nijesam, nijesi itd. dopustenoje u ijek.
knjiz. jeziku kao i nisam, nisi itd.
nikad nepreialjen i slicni spojevi
sadde odrecni izraz ispred glagol-
skog prideva koji je i sam negiran:
tako isto i nikad neslucena srec'a,
nikad neostvarene zamisli, ni6m
neizazvane sankcije, ni od koga
nezaboravljen dogaaaj, nigde
nezabeleieni podaci itd. Nije dobro
nikadpreialjen, nigde zabeleieni i
s1., sto se kosi s pravilom 0 dvos-
trukoj negaciji. Jedino uz prilog ni-
malo upotrebljava se i glagol u
113
potvrdnom obliku: "Nimalo zbu-
njen, Milan odvrati ... " obicnije je
nego "Nimalo nezbunjen... "
nikakav, ni od kakvog, ni s kakvim
itd. V. ni-.
nikl i nikal.
niko, ni od koga, ni 0 kome itd. V. ni-.
Nikolaje (rumunsko Nicolae), gen.
Nikolaja; ne Nikolae.
Nikoljdan, Nikoljdana i Nikolja dne:
v. PRAZNICI.
Niksic, Niksicanin, -anka, niksicki.
nimalo: v. nikad neprezaljen.
Nimcovic (Aron), Nimcoviceva od-
brana: ne Nimcovic.
niodakle, niotkud(a).
niska, dat. nisei.
nisko- sastavljeno: niskoakumulati-
van, niskokalorican, niskopraduk-
tivan, niskoradioaktivan itd. Up.
visoko-.
Nis, Nislija, Nislijka; knjiski oblici
Nisevlj"anin, -evljanka retko se upo-
trebljavaju.
Niska banja (veliko B kad je rec 0
naselju: v. BANJ£).
nit (= ni, niti; nije potreban apostrof).
nitrogen, nitrogenski javlja se u losim
prevodima urn. azot, azotni.
niukoliko (= niposto), ali: "Ni ukoli-
ko dobiju sredstva, nece nastaviti
rad".
nokaut
niz, u znacenju mnostvo, veliki bra},
menja se po padezima kao i svaka
druga imenica: u nizu slucajeva,
clanak s nizom primera (ne: u niz
slucajeva, sa niz primem). Glagol
se slaze s imenicomniz: "Prosao je
(ne: praslo je) niz godina."
niza, bolje nego niz (predlog) ispred
reci koje pocinju sa s ili z: niza
stranu, niza zid itd.
nizasta (nizasto) i ni za sta (ni za sto):
P dopusta oba nacina pisanja. Sas-
tavljeno pisanje svakako je bolje u
priloskom znacenju, npr. "Nizasta
se naljutio" (= za sitnicu, bezraz-
lozno), a rastavljeno kad se cuva
znacenje reci nista, npr. "Mi vas ni
za sta ne optuzujemo". Up. izasta.
nizbrdo (nanize); niz brdo u doslov-
nom znacenju.
niz vodu; niz vetar.
n+j: ova kombinacija glasova ne jav-
Ija se u srpskohrvatskim recima
(izuzev u skracenici Tanjug), nego
se zamenjuje glasomnj: trn+-je ~
trnje. V. injekcija; konjunktura.
NOB (izg. en 0 be) moze biti ne-
promenljivo iIi se menjati NOB-a,
NOB-u itd.
nobelovac (malo pocetno slovo).
nocas: v. -so
Nojsatel pogresno, treba Nesatel (Neu-
chatel).
nokaut.
nokdaun
nokdaun.
nokturno je m. roda, u mnozini sred-
njeg (nokturna).
Nolti, Nik (Nick Nolte), ne Nolt.
non-stop; non-stop prodavnica, non-
-stop radno vreme itd.
nordijac, nordijka, nordijski.
Norfok: u engl. Norfolk slovo I se ne
lzgovara.
nos, nosom (bolje) i nosem; nosovi i
nosevi.
nosilac (ne lIosioc), mn. nosioci, nosi-
laca.
nosiljka, dat. lIosiljci, gen. mn. nosilj-
ki iIi nosiljaka.
nov. Kad se odnosi na pojam koji nije
odranije poznat, ne treba upotreb-
ljavati odredeni vid ovog prideva
(novi): ne "Predlozeno je da se sa-
gradi novi most", "Javlja se novi
problem", nego nov most, nov prob-
lem.
Novi Beograd: stanujem u Novom
Beogradu, idem u Novi Beograd
(kao: u Beogradu, u Beograd) ali i
na Novom Beogradu, na Novi Beo-
grad (kao: na Dorcolu, na Karabur-
mi i s1.).
Novigrad, Novigrada (u Istri, Dal-
maciji, Podravini);Novi grad(grad-
ska cetvrt iii opstina).
114
novine (dnevni list) uvek u mnozini:
danasnje novine, iz novina, donesi
jedne novine (ne jednu novinu).
V. i: IMENA LISTOVA.
Novi svet.
novi vek.
Novi Vinodolski (ne Novi Vinodol).
Novi zavet.
Novi Zeland, Novozelandanin, -anka,
novozelandski.
novo- s glagolskim pridevima pise se
sastavljeno: novoizabran, novoos-
novan, novosagraden, novodosavsi
itd.
Novobeogradanin, -nka: novobeo-
gradski.
npr. (na primer); ne na pi: niti napr.
n-ti i enti (PR 60 daje oba obIika pod
recju potencija).
NULA. Oznake doba dana kao 9.05,
13.01 ne treba Citati doslovno, "de-
vet nula pet", "trinaest nula jedan",
nego "devet i pet", "trinaest (caso-
va) i jedan minut". U oznacavanju
datuma, pisanje nule ispred jedno-
cifrenogbroja, npr. ,,04. 03.1987",
uobicajeno je sarno u poslovnoj ko-
respondenciji. V. DATUM!.
nuncij i nuncije.
nusprostorije, nuspojava, nusprihod,
nusproizvod, nusprodukt.
nuzspecijalnost.
lIS
nuzzarada, nllzzgrada, nuzzanima-
nje.
nuzan (neuobicajeno nuidan); nuina,
nllino.
nufun
NJ
nj: v. n +j; injekcija; konjunktura.
njegovje u starijernjeziku irnalo sarno
neodredenu pridevsku prornenu:
njegov brat, njegova brata, njego-
Vll bratll itd. Danas se kao pravilni
priznaju i mnogo cesci oblici nje-
govog, njegovom itd. Isto vazi i za
prornenu zarnenica njen (njezin) i
njihov.
Njegovo velicanstvo, Njeno velican-
stvo, Njegova svetost, Njegova ek-
selencija, Njihova visocanstva is!.
kurtoazne formule bolje su (prema
P) s velikim pocetnirn slovorn prve
reci, mada ni rnalonj nije pogresno.
Skracenice kao nj. V., nj.k. v., nj.sv.
obicno se pisu malim slovom. Up.
vas.
Njcmica itd. (ijekavski): v. Nemac.
njen i njezin jednako su pravilni obli-
ci. Za prornenu v. njegov. Njeno
velicanstvo is!.: v. Njegovo veli-
canstvo.
njihaljka, dat. njihaljci.
njin (urnesto njihov) nije uobicajeno
u danasnjem knjiz.jeziku.
njiska, dat. njisci.
Nju Delhi: v. Delhi.
Nju dil (New Deal, Ruzveltova eko-
nomska reforrna)
Nju Dzcrsi (New Jersey): tacnije je
Nju Dzerzi. Up. Diersi.
Njufaundlend (Newjoundland).
Nju Hempsir (New Hampshire), ne
Hernpsajr. V. - s i / ~
Njujork tajms (izvomo: New York
Times). V. NASLOVI.
Njukasl (Newcastle), ne Njukastl.
Njukom (Newcomb, Newcombe), ne
Njukomb.
njuska, dat. njusci, gen. mn. njuski.
o
0: ovaj predlog se u novije vreme cesto
upotrebljava gde mu nije mesto, npr.
"Upoznali su gosta 0 stanju u op-
stini" (treba: sa stanjem), "Kakav
je vas staY 0 stednji energije?" (tre-
ba: prema stednji energije), "Do-
nece se opsiran program 0 zastiti
istorijskih spomenika" (treba: pro-
gram zastite iIi za zastitu), "zahtev
o ukidanju doprinosa" (treba: za
ukidan}e doprinosa iIi da se ukinu
doprinosi), itd.
-0 (IMENA). DvosIozna muska ime-
na na -0 s dugouzIaznim akcentom,
npr. Pe.ro, Ivo, Simo, Vojo, Vlado,
Zuko, Kiro itd. mogu imati dvojaku
promenu: kao imenice m. roda (ad
Pera, da) to Peru, Perov) i kao
imenice na -a (adPere, da) to Peri,
Perin).
Strana imena sa zavrsetkom -0
zadrZavaju to a ako je u originalu
naglaseno (pre svega u francuskim
imenima): Ruso, Rusoa, Rusoom,'
Rusoov (Rousseau, Rousseaua
itd.), Igo, Igoa (Hugo, Hugoa) itd.
Nenaglaseno a se gubi: Aldo Moro,
AIda Mora, Aldu Moru, Morov, od
Urha Kekonena, u gradu Portu, do
Bomea itd. Ipak, za imena na -ao
danas se smatra da treba da zadrZe
0: Mao, Maoa, prema Zenmin
zibaou, iz Bilbaoa.
U engleskim imenima, aw se
izgovarao, nikadaou: Fenso (Fan-
shaw), Mek Gro (Mac Graw), Vaj-
tlo (Whitelaw), ne Fensou itd.
-0 (IMENICE). Imenice stranog
porekla na -0 kod nas su gotovo
uvek m. roda. Neke imaju dugo 0 i
zadrZavaju ga u svim padezima:
biro, biroa, biroom, biroi; sako,
sakoa, sakoom, sakoi itd. Kratko 0
se gubi i zamenjuje padeznim nas-
tavcima, npr. torpedo. torpeda, tor-
pedu itd.; tu spadaju i libreto, ki-
mono, intermeco, dinamo, nok-
turno i druge. U mnozini, imenice
iz ove druge grupe najcesce prelaze
u srednji rod: torpeda, libreta itd.;
aa
znatno je manje uobieajen muski
oblik, libreti, kimoni, intermeci itd.
V. pojedine reCi, a posebno: auto;
scenario; studija; simpanzo.
Imeniee sp. ili port. porekla,gau-
co,flamingo, kabaljero, gringo itd.
grade mnozinu kombinujuCi spanski
i nas nastavak: gaucosi, kabaljero-
si i dr. Mada je u naeelu bolje uzi-
mati sarno domaci nastavak (PR60
daje flamingo, flaminzi), spansko s
ne moze se uvek izbeci: u pojedin-
im reeima ono se kod nas najeesce
prenosi i u jedninu, npr. pezo(s),
lndio(s), desperado(s). Vidi: peze-
ta; mungos; eskudo; kruzeiro.
oa. Franeusko oi kod nas se tran-
skribuje kao oa (ne ua): Antoan
(Antoine), Fransoa (Franr;ois),
Boalo (Boileau), Leroa (Leroi) itd.
Kombinaeija oin, ako joj ne sledi
samoglasnik, prenosi se kao oen:
Poenkare (Poincare), Zoenvil (Jo-
inville), Koentro (Cointreau).
oba, obaju, obama ili obema (m. i sr.
rod): obe, obeju, obema (z. rod);
oboje, oboga iii obojega, oboma iIi
obojem (ali najeesce ostaje nepro-
menjeno). U ijekavskom ce umesto
obe biti obje, um. obeju - obiju i
urn. obema - objema. Oboje se
prvenstveno upotrebljava za mus-
karea i zenu, za dvoje deee iii mla-
duneadi, kao i u opstem znaeenju i
jedno i drugo (npr. obojeje tacno).
Obojica se upotrebljava sarno za
dva muskarea.
118
Obala Sionovace (drhva u Afriei).
obiiviti: obavij, obavijmo, obavijte.
obelodaniti znaei izneti na javnost
nesto sto se krilo iIi zataskavaIo; ne
treba tu ree upotrebljavati kada je
po smislu dovoljno i objaviti,
saopstiti, izneti i sl.
Oberstdorf, ne Obersdorf.
obestan, obesna, obesno; obesniji,
najobesniji.
obilovati neCim (ne s neCim, 1I ne-
cemu).
objekt i objekat; gen. mn. objekata.
oblutak, mn. obluci.
oboje: V. oba.
obolevati (ne oboljevati); ijek. obo-
lijevati.
oboljeoje, ne obolenje. V. -Ijenje.
obresti (se),obretem (se), oni seobre-
tu, obreScu; obreo, obrela.
obrvati i ophrvati (v. to).
obuhvatati, bolje nego obuhvacati.
obuimati (nesvrseno prema obujmi-
ti), obuimam i obuimljem; obuima-
juCi i obuimljuCi.
Obzerver (The Observe,: britanski
list), ne Observer, Opserver.
obzirom oa... , obzirom da... pogresl1o,
treba s obzirom (v. to). V. i bez
obzira.
-oc (pogreSno urn. -lac): V. -ioc: -aoe.
119
OCENE odIican, vrlo dobar, dovo-
ljan itd. treba (prema M. Sipki) pi-
sati velikim pocetnim slovom prve
reci kad su izvan teksta, tj. kad se
pisu ispod zadatka i pismenih sas-
tava.
oeclliti, ocenjivati nije dobra sa in-
strumentalom ("Ocenili su to kle-
vetom", "Predlog je ocenjen prih-
vatljivim") treba: ocenili su to kao
klevetll, ocenjen je kao prihvatljiv.
Up. ozna6ti.
Oecvi iIi Ocevi (praznik): v. otac.
ocekivati je da... pogresno, kao i na-
dati se da (v. to).
Ocenas (molitva).
ocevidae, ocevica, mn. ocevici.
ocvrsnuti: ocvrsnllo, -snufa i ocvr-
sao, ocvrsla.
occlaviti, ocelavio sam, ali ocelaveIi
starac (pridevski). Tako i ocoraviti,
ocopaviti. V. -iti.
ocutati (ne otcutati).
od- ostaje nepromenjeno ispred sis
(odskakati, odsteta itd.), inace
ispred bezvucnog suglasnika prelazi
u ot-: otkako, otkloniti, otpadak,
othraniti, otcepiti itd.
odaliska, dal. odaIiski, gen. mn. oda-
Iiski i odalisaka.
odasvud(a) i odsvud(a}.
odavno i odavna.
odbitak, mn. odbici.
od kada
odbiti: odbij, odbijmo, odbijte.
odbramben, ne odbranben.
od danas.
od - do. Ukoliko se ispred dva broja
koji oznacavaju gornju i donju vred-
nost upotrebljava predlog od, pred-
log do mora se pisati slovima a ne
zamenjivati crtom: "Ziveo je od
1642. do 1727" (ne "od 1642-
1727"), "od 18 do 20 casova" itd.
Up. izmeau.
odeljenje, ne odelenje. U ijekavskom:
odjeljenje, odio iIi odje/ (gen. u oba
slucaja odjela).
odeljenjski (odeljenjska zajednica),
ne odeljenski.
oderati: kao derati (v. to).
odgonetka: kao zagonetka (v. to).
odgristi: odgrizen (ne odgriien).
odh- ne nego oth-: othraniti. othuk-
nllti itd.
Odiseja (Homerov ep); odiseja (za-
jednicka imenica u znacenju "dugo
i mucno lutanje, potucanje").
odiskona.
odjahati, odjasem, oni odjasu.
odjedanput, odjednom, odjedared.
od jesenas.
od jure.
od jutros.
od kada i otkad(a}.
odlallc
od lane i od lani.
od letos.
ODLIKOVANJA I NAGRADE,
prema P, obicno se pisu malim slo-
Yom, npr. odlikovan je ordenom
zasluga za narod J reda; ima me-
dalju za hrabrost. Velikim slovom
prve reCi pisace se nazi vi koji ima-
ju karakter imena, npr. Legija casti,
Takovski krst, a i drugi kada je po-
trebno istaci "doslovnu sluzbenu
fonnulacij u naziva".
odliti: odlij, odlijmo, odlijte.
odmalena.
odmaloprc.
odmarati, odmoriti, umesto odmarati
se, odmoriti se (" - Sta radite? -
Odmaramo", "Idem malo da od-
morim") potpuno je neprihvatijivo
u knjiz. jeziku.
odmila; od miloste.
odncdavna i odnedavno.
odnckud(a).
odncti: v. -neti.
odnos: izraz u odnosu na ponekad se
zloupotrebljava u poredenjima.
Umesto "Cene su 2,5 puta vece u
odnosu na proslu godinu" dovoljno
je reci "... nego prosle godine".
odnosno znaci izbor izmedu dveju iii
vise mogucnosti ("Crvenom i pla-
yom bojom oznacena je topla od-
nosno hladna voda"); pogrdno se
120
upotrebljava za objasnjenje iste
stvari dmgim recima ("Krece se kao
kraljica u sahu, odnosno pravo i po
dijagonali"), gde urnesto odnosno
treba reci to jest.
odojak je mladunce koje jos sis a
(najcesce prase), dojence je beba;
odojce i sisance imaju oba zna-
cenja.
odoka (priblizno, otprilike).
odolevati (ne odolj'evati); ijek. odo-
lijevati.
od onda i odonda.
odonud(a).
odozdo i odozdol(a).
odozgo i odozgor(a).
od pocetka.
odranije (ne od ranije).
odrecan i odrican znaCi ista.
odreda (svi odreda); rastavljeno u
doslovnom znacenju, npr. iCi od
reda do reda, covek od reda i za-
kona.
ods-, ne ots-: odskakati, odseCi, od-
sek, odsesti, odstraniti, odsustvo
itd.
od sada i odsad(a).
od sinoc.
odskora.
odspred(a).
odsto (= posta, nasto).
121
odstrag(a) = odstrag.
odsukati: kao zasukati (v. to).
odsutan. odsutnost, odsustvo.
odsvud(a) i odasvud(a); takode od-
svalwd(a), odsvuklld(a), odsvagde.
ods-, ne ots-: odsetati, odskrinuti,
odsrajiti, odsunjati se
itd.
odsteta.
od tada i otad(a).
oduska, oduske i odllsak, oduska.
oduvek.
odvajkada.
odvesti, odvezen (ne odveien).
odvijati sc. Ovaj glagol se sasvim pra-
vilno upotrebljava za radnje i zbi-
vanja, npr. "Let se odvija po planu",
"Evo kako su se odvijali dogadaji"
i 51. Neosnovani su pokusaj i da se
ograniCi na doslovno znacenje (od-
motavati se), jer je posredi sasvim
ista figurativna upotreba kao u gla-
gol.ima razvijati se, teci, odigravati
se i drugima.
odviti: odvlj, odvijmo, odvijte.
odvrtka, dat. odvrtki, gen. mn. odvrtki
i odvrtaka.
od zimus.
oformiti, neprikladan rusizam: bolje
je UOb!iL'iti, oblikovati, obrazovati,
formirati.
oko
ofsajd: ofsajdpozicija, ofsajd zamka
(crtica nije neophodna).
ogladneti, ogladneo, ijek. ogladnje-
ti, ogladnio, ogladnjela (ne upotre-
bljava se vise ogladniti "uciniti
gladnim"). V. -iti.
oglupeti, oglupeo (ijek. oglupjeti,
ogilipio, oglupjela) i oglupaveti,
-veo (ijek. oglupavjeti, -vio, -vje-
laY, danas sa istim znacenjem kao i
oglupiti, -io i oglupaviti, -io. V. -iti.
ogoleti, ogoleo (ijek. ogoljeti, ogolio,
ogoljela) "postati go"; ogoliti,
ogolio "uciniti golim". V. -iti.
ogrebati i ogrepsti: kao grebati (v. to)
i grepsti.
ogrubeti, ogrubeo (ijek. ogrubjeti,
ogrubio, ogrubjela) i ogrubiti,
ogrubio (po recnicima ovo drugo bi
znacilo "uCiniti grubim"). V. -iti.
oi (francusko): v. oa.
okaniti sC,okanim se, nek se onokani
toga, nek se oni okane; okanio se,
okanila se; ne: okanuti, okanem,
okanllo.
okarakterisati kao, npr. "Okarakte-
risali su ga kao neiskrenog", ne
"neiskrenim". Up. oceniti, okvali-
fikovati, oznaciti.
O'Kejsi (O'Casey), ne O'Kejzi.
oko (predlog) moze se upotrebiti i fi-
gurativno, npr. nesporazum oko
necega, ali se s tom upotrebom cesto
preteruje: umesto "problemi oko
okracati
snabdevanja", "nagadanja oko nje-
govog prelaska u Partizan", "oko
toga se dosta raspravljalo" bolje je:
problemi sa snabdevanjem, naga-
danja 0 njegovom prelasku, 0 tome
se dosta raspravljalo.
okracati i okracati (sa istim znace-
njem).
oktobar (ne oktombar); Oktobar (ve-
likim slovom kad se odnosi na re-
voluciju 1917); Oktobarska revolu-
cija.
oktopod (ne oktapod).
oktroisati.
okuka, na okuei.
okvalifikovati kao npr. "Izmene za-
kona okvalifikovane su kao nuzno
zlo", ne "nuznim zlom". Up. oee-
niti, okarakterisati, oznaCiti.
olabaviti, olabavio, -vila (retko ola-
baveti, olahaveo, -vela, ijek. ola-
havjeti, -vio, -vjela), ali: olahaveli
konopei (pridevski). V. -iti.
oleandar, oleandra i oleander, oleal1-
dera.
olovka, dat. olovei, gen. fill. olova-
ka.
-om, -em: V. INSTRUMENTAL.
omanuti, omanem, u znacenju "izne-
veriti, ne uspeti, podbaciti", obicnije
je nego omahnuti. V. manuti.
omaska, dat. ol11asei, gen. mn. oma-
ski.
122
omega, dat. omegi.
omlitaveti, omrsaveti: kao olabaviti
(v. to).
omorika, dat. omoriei.
Onasis (grcko prezime), ne Onazis.
onesvestiti (se), onesveScen i one-
sveSten.
opaska, dat. opasei, gen. mn. opaski
(PR 60 daje i opazaka).
OPEK, OPEK-a, OPEK-u.
ophrvati je cesce nego obrvati, mada
je ovaj drugi oblik pravilniji (pre-
rna rvati).
oportun znaci umestan, prikladan,
potreban: razlikovati od oportuni-
s t i c ~ k i (= koji menja staY prema pri-
1ikama, prevrtljiv, neprincipijelan).
opravka: dat. opravei, gen. mn. op-
ravki i opravaka.
opredeljenje (ne opredelenje). Po-
modna rec u politickom recniku: gde
god je moguce treba je zameniti sa
odluka, re§enost, izjasnjavanje itd.,
prema smislu.
opruga, dat. opruzi.
Opserver ne nego Obzerver (v. to).
opste- s pridevima pise se sastavljeno:
opstepoznat, opsteobrazovni, op-
stenarodni, opstevaieCi itd.
opstina: malo 0, npr. opstina Vracar,
opstinu Savski venae.
OPSTINE: v. ULICE; GEOGRAF-
SKA IMENA.
123
optimalan znaCi najpogodniji, koji
najbo/je odgovara; otuda ovaj pri-
dey ne treba upotrebljavati u kom-
parativu i superlativu (optimalniji,
najoptimalniji).
oratorijum i oratorij.
orden: v. ODLIKOVANJA.
Orel, ore/ski (tradicionalno kod nas i
u drugim jezicima, mada je ruski
izgovor Arjol). Up. Potemkin.
ORGANIZACIJE: v. USTANOVE.
Orijent (u znacenju 'istocne zemlje i
narodi'); Orijen! ekspres (bez crtice
prema P).
orman i ormar.
Ormuski iii Hormuski tesnac (mo-
reuz); ne -ski.
-os, -es u starogrckim i -us, -is u lat.
imenima kod nas se izostavljaju:
Homeros - Homer, Aristote/es ~
Aristotel, Sextus - Sekst, Traianus
- Trajan, Martialis - Marcijal. Ipak
se -os zadrhva u dvosloznim ime-
nima grckih ostrva: Rodos, Samos,
Hios itd. mnogo je obicnije nego
Rod, Sam, Hij. Grcka imena na
-Ides dobijaju nastavak -kle (Pe-
rikle, Sofokle, Temistokle itd.), kod
starijih pisaca i -klo (Perik10, itd.).
huena na -as kod nas dobijaju -a:
Leonidas - Leonida, Augias -
Augija, Aeneas - Eneja (mada se
kao uobicajeni dopustaju i Augije,
Enej). Za imena na -ius v. -ije.
Oskar
osamsto, osam stotina, osamstoti;
osam hiljada, osamhiljaditi.
osecaj se upotrebljava uglavnom u
fizioloskom smislu (osecaj gladi,
toplote, dodira itd.), a osecanje u
smislu dusevnog dozivljaja, emocije
(osecanje tuge, neina osecanja).
lpak, ove dye reCi ne mogu se uvek
strogo razgraniciti, utoliko pre sto
je u hrvatskoj varijanti stanje sas-
vim drukCije: osjeeaj ima psihicko
znacenje (osjecaj tuge, njeini
osjecaji), dok se u fizioloskom
znacenju upotrebljava osjet.
osedeti, osedeo (ijek. osijedjeti, osi-
jedio, osijedje/a): danas se gotovo
ne upotrebljava osediti, osedio
(ijek. osijediti, osijedio), "uciniti
sedim". V. -iti.
Osijek, osjeCki, Osjecanin, -anka.
osim i sem podjednako su dobri obli-
ci: ovaj drugi se upotrebljava samo
u ekavskim krajevima.
Osimski sporazum: tacnije bi bilo
Ozimski, jer je nazvan po mestu
Ozimo (Osimo) u srednjoj Italiji. V.
S i Z.
osjeka (nastalo pogreSnom analo-
gijom prema sjeCi) ne smatra se za
pravilan ijek. oblik, nego samo
oseka.
Oskar, dobitnik "Oskara" (veliko
pocetno slovo; navodnici nisu
neophodni). V. ODLIKOVANJA.
oskudcvati
oskudevati u neeemu ili neeim; ne na
necemu.
oslabiti, oslabio, oslabila, ali oslabeli
misiCi i s1.: up. olabaviti.
oslepeti, oslepeo (ijek. oslijepjeti,
oslijepio, oslijepjela) "izgubiti
vid"; oslepiti, oslepio (ijek. oslijepi-
ti, -io, -ila) "liiiiti (nekoga) vida".
V. -iti.
oslobodilac (ne oslobodioc), mn.
oslobodioci, oslobodilaca.
osmoletka (ekavski), osmoljetka
(ijek.): umesto jednog i drugog bo-
lje je osmogodisnja skola.
osnov i osnova; na osnovu i na os-
novi (necega).
Osovina: velikim pocetnim slovom
(prema M. Sipki) kad se misli na
osovinu Rim-Berlin-Tokio u II
svetskom ratu; sile Osovine.
ostarcti, ostareo (ijek. ostarjeti, os-
tario, ostarjela) "postati star", os-
tariti, ostario "uCiniti starim"; da-
nas se razlika u znacenju uglavnom
izgubila. V. -iti.
ostatak, mn. ostaci.
ostrici: v. striCi.
ostriga, dat. ostrigi i ostrizi.
ostruga, dat. ostruzi.
ostvarljiv i ostvariv.
osvestiti (se), osvescen, osvescenje i
(rede) osveSten, -stenje. Drugo je
124
osvdtenje kao stanJl oblik od
osvecenje (crkve i s1.).
osvetljenje (ijek. osvjetljenje), ne os-
vetlenje.
Osvjencim (Oswificim): ne Osvjen-
cim. Kad se govori 0 zloglasnom
nacistickom logoru, bolje je upotre-
biti nem. ime Auiivic (Auschwitz).
ostrokonda, obicnije nego ostro-
kondia.
otad(a) i od tada.
otcepiti, otcepljenje (ne odc-); oce-
piti (cepnuti, udariti).
otcepiti (izvaditi cep); ocepiti (stati
nekom na nogu).
otcutati ne nego oCutati.
otcusnuti.
otecen ne nego otekao: V. TRPNI
PRIDEV.
otiCi: odem i otidem; odoh i otidoh;
otidi! PR 60 dopusta i oblike
otit/em, otit/oh, otit/i, koje neki
strucnjaci ne smatraju knjizevnima.
otkad(a) i od kada.
otkako.
otkud(a).
otpadak, mn. otpaci.
otpiti: otpij, otpijmo, otpijte.
otpocetka ne nego odpocetka.
otpola (tako u recniku Matice srpske,
mada ga pravopisni prirucnici ne
beleie: up. dopola, napola itd.).
125
otprc, ijek. ofpnje, pise se sastavljeno
kao prilog, npr. "Ja ga otpre pozna-
jem". Kad je spoj dva predloga (u
Pravopisu se 0 takvoj upotrebi nista
ne kaze) bolje je pisati odvojeno,
npr. od pre nedelju dana (up.: do
pre nedelju dana).
otprilike.
otprvc.
otud(a).
otupcti, ofIlpeo, (ijek. otl/p)eti, ofu-
pio, ofl/pjela) "postati tup", otl/lJi-
fi, otl/pio "uciniti tupim". V. -iti.
otvoreno: v. BOJE.
-ov, -ev, -Ijev su sufiksi za gradenje
prisvojnih prideva (v. to). Imeniee
sa zavrsctkom r mogu dobiti -ov ili
-ev (lekarov i lekarev), ali imeniee
stranog porekla i one na -er imaju
sarno -ov (direktorov, majstorov,
del'erov), a kod car pridev je sarno
carev. Kod zajednickih imeniea na
- . ~ nastavak je -ev (kosarkasev,
kicosev), a kod imena uglavnom
-ov (Kisov, Busov, Krasov), osim
kadje u prethodnom slogu 0 (Kosev,
Milosev).
Nastavak -ljev dobijaju imena sa
zavrsetkom-v (Kirovljev, Jakovljev,
Miroslavljev); za licna imena
dopusta se i nastavak -ov (Tomisla-
vov). lmeniee brat, sin i mui imaju
prideve bratovljev (pored bratov i
bratovlji), sinovljev (sinovlji) i
muievljev (muzevlji).
ovaj
Od naziva biljaka grade se pri-
devi na -ov odnosno -ev bez obzira
na rod imeniee: hrasfov, orahov, ali
i lipov, trdn)ev, brezov itd. Za bilj-
ke sa zavrsetkomr nastavakje uvek
-ov: borov, javorov.
-ov i-in. Prezimena s ovim zavr-
seeima, mada po poreklu prisvojni
pridevi, danas su imeniee i stoga u
instrumentalu jednine imaju ime-
nicki zavrsetak -om: Cehovom,
Vasiljevom, Dimitrovom, Lenjinom,
Subotinomitd. Dopusta se ipak i pri-
devski nastavak -im, prvenstveno
kod sh. prezimena: Vasiljevim, Mi-
ljanovim, Tokinim itd. Vokativ se
moze zavrsavati na -e (Hruscove,
Staljine) iIi bitijednaknominativu,
naroCito ako prethodi titula (druze
Breznjev, profesore Spalatin).
ovaj i taj. Zameniea ova), ova, ovo
oznacava bliskost govornom lieu
(bilo doslovno, bilo bliskost u vre-
menu ili u mislima); zameniea tal,
ta, to oznacava bliskost sagovorni-
ku, odnosno izvesnu udaljenost od
gOVOITKlg liea (manju nego zameni-
ea ona)). Poslednjih godina sve je
cesca pogresna upotreba zameniee
ova) namesto tal, npr. "lz Spanije
nam javljaju da je u ovo) zemlji iz-
bio nov talas teroristickih napada"
(treba: u to) zemlji). 1 kada se za-
meniea odnosi na sadrZaj prethod-
nih receniea, najcesce treba upotre-
biti tal: umesto "Drustveni proiz-
ovamo-onamo
vod je porastao za 3, a nacionalni
dohodak za 4,6 odsto. Izovih poda-
taka zakJjucujemo... " bolje je: ... Iz
tih podataka...
ovamo-onamo.
-ovati: v. -irati.
ovcji i ovciji (drugi oblik je laksi za
izgovor).
ovde i ovamo moraju se razlikovati
kao i gde i kuda (v. to): Ovele
stal1ujem, ali Do§ao sam ovamo,
Preaite ovamo, Pos/ali su ih ova-
1110 i td.
ovde-ol1de.
overac (ovjerac) dobro je kao i
ovU)eri/ae, ovO)eritelj i ovU)ero-
vite/j.
-ovi, -evi kao nastavak za mnozinu
dodaje se prvenstveno jednosloznim
imenicama (brodovi, krajevi) i
dvosloznim iii trosloznim imenica-
ma koje gubitkom nepostojanog a
svode osnovu na jedan slog (vetar
- vetrovi, ce§alj - ce§/jevi, oraD -
or/ovi). lzvestan broj jednosloznih
imenica dobija sarno nastavak -i,
npr. zubi, konji, prsti, aaci itd.; tu
spadaju i imena naroda (Rusi, Grci,
Cesi, itd.) i merne i novcane jedi-
nice (grami, vati, omi, ina, z/oti,
jeni itd.). Od imenica na -k (znak,
zrak, zvuk, vuk, krik itd.) jednako
je uobicajena kraea i duza mnozina:
znakovi i znaci itd. (ali uglavnom
sarno duza u genitivu:znakova itd.).
126
Kod veeine ostalih kraei oblik, uko-
liko postoji, oseea se kao zastareo
iIi pesnicki, npr. kljuCi, puti, idra/i,
divi i sl. Oei (umesto ocevi) upo-
trebljava se danas samo u izrazima
kao oei, erkveni oei.
Nastavak-ovi odn. -evi dodaje se
i dvosloznim imenicama kaogo/lIb,
jelen, prsten, pojas, soko itd.,
gde je gotovo isto tako uobicajena i
kraea mnozina: go/ubovi iIi go/ubi
itd.
Za imenice sa zavrsetkom s iii z
nastavak glasi -ovi (g/asovi, nizovi),
ali neke dobijajll i -evi. Mada Sll
konzervativniji gramaticari odbija-
Ii da priznajll taj izuzetak, danas su
sasvim pravilni i uobicajeni oblici
110sevi, kursevi, pojasevi, mrazevi,
m/azevi (porednosovi itd.). V. iPlit.
ovlastiti: ov/aH;en i ov/a§ten; ov/a-
H:enje i ov/a§tenje.
-ovna, -evna je nastavak ruskih zen-
skih patronimika (imena po ocu, kao
urn. rodu -ovic, -evic): ne treba ga
mesati s prezimcnima na -0va, -eva.
Menja se po pridevskoj promeni:
Pavlovnoj, Nikolajevnoj itd.
ovrci (ovr§iti): v. vditi.
-ovski, -evski. Prezimena s ovim
zavrsetkom uvek imaju naglasak na
njemu kad su poljskog iii ruskog
porekla (Malinovski, Tomasevski,
Dostojevski i sl.). Takav naglasak
se uobicajio kod nas, pa veeina
strucnjaka smatra da ga treba pri-
]27
meniti i na makedonska prezimena,
iako je u njima izvorni naglasak na
trecemslogu od kraja: Tupurkovski,
Kolisevski bolje je nego Tupurkov-
ski, KoliSevski.
Ozava, Seidzi (ne Seidi: v. JAPAN-
SKA IMENA).
ozelencti, ozeleneo, ijek. ozelenjeti,
ozelenio, ozelenjela.
oznaciti, oznacavati nije dobro sa in-
strumentalom ("Stampa ovu de-
klaraciju oznacava uspehomEvrop-
ske zajednice", "U Londonu je in-
tervencija oznacena preranom");
treba: oznacava kao uspeh, ozna-
cena kao prerana. Up. oceniti.
ozeniti se (nekom), oienio sam se
njome, ne: oieniti (neku), oienio
samje. Prelazno se moze upotrebiti
sarno s muskarcem kao objektom,
npr. oieniti sina (=naci mu zenu).
ozivcti
ofiveti, oiiviti. Prema opstoj razlici
koja vazi za glagole na -iti i one na
-OJeti (v. pod -iti), recnici i pri-
rucnici propisuju oiiviti u znacenju
uCiniti iivim, a oiiveti, ijek. oiivjeti,
dopustaju sarno u znacenju postati
iiv. Mnogobrojni primeri iz knji-
zevnosti i stampe pokazuju, medu-
tim, da se danas u oba znacenja upo-
trebljava sarno ovaj drugi oblik; po
recima M. Stevanovica, "tu razliku
u znacenju gramaticari ijezicki pu-
risti bezuspesno nastoje da ocuvaju
u jeziku". Stoga se danas mora
smatrati ispravnom kako neprelaz-
na upotreba tako i prelazna: ne sarno
"Priroda je ozivela", "Ozivece za-
boravljeni obicaji", nego i "Oziveli
(oiivjeli) smo trgovinu", "Uspehje
oziveo (ijek. oiivio) nekadasnje
nade", "Treba oziveti (oiivjeti) us-
nulu palanku" i sl.
p
Pacino (AI Pacino), ne PaCino.
pacji (bolje) i paciji.
PADEZI: v. GENITIV; INSTRU-
MENTAL; VOKATIV
Pag, pa.§ki, Pazanin, Pazanka.
pakpapir.
palacinka, dat. palaCinki i palaCinci,
gen. mn. palaCinki i palaCinaka.
paljenje, ne palenje.
Panama: Panamac, Panamka,panam-
ski, panama §e§ir; Panamski kana!'
Pandfab, bolje nego Pendzab; pan-
diapski (ne -bski).
paoci (na tocku): jednina je palac,
paoca, gen. mn.palaca (nepaoka).
Moze se upotrebiti sinonimibica.
papa (malo p, v. TITUL£). V. i IME-
NAPAPA.
par. Upotreba u znacenju nekoliko
(par dana, video sam ga par puta,
u par reCi is!.) nije preporucljiva,
ali se srece i kod dobrih pisaca i ne
moze se smatrati za tesku gresku.
Umesto dva para pantalona, pet
pari panta/ona i sl. bolje je i jas-
nije dvoje pantalone, pet pantalo-
na (iii petore pantalone) itd.
paramilitarni (u prevodima sa eng. i
fr.) suvisno pored naseg izrazapara-
vojni.
paramparce, paramparcad.
paranoja, paranoik, paranoicall;
paranoidan (sklon paranoji).
Pariska komuna.
Pariz: pariski; Parizanin, -anka (Pari-
zlija samo u podsmesljivom tonu).
PARTICIP PREZENTA: v. GLA-
GOLSKI PRILOG SADASNJI.
partnerka, dat. partnerki, gen. mn.
partnerki.
pastorka, dat. pastorki, gen. mn. pas-
torki i pastoraka.
pastrmka, pastrmki i pastrmci, gen.
mn. pastrmki.
129
pasa: s crticom posle imena (lbrahim-
-pasa, Omer-pasa Latas itd.).
pat pozicija (crtica nije neophodna,
v. CRTICA 3).
patricij i patricije.
patrijarh (malo p, v. TIrULE); mn.
patrijarsi, gen. mn. patrijaraha i
patrijarhii.
Pavao i Pavle se jednako menjaju po
paddima: PavIa, Pavlu, Pavlom,
Pavlov. Pogresno je "Pavleta", "s
Pavletom" itd.
pav)aka, dat. pavlaci.
Pav)ova, Ana (balerina), ne Pavlov-
na.
PC (skrac. od personal computer)
dvosmisleno je u cirilickom tekstu,
pa je bolje pisati po izgovoru pi-si,
pi-sija.
Pecuj (danas retko Pecuh) nas je na-
ziv za madarski grad Pee (Pees).
pecurka, dat. pecurci, gen. mn.

Pee, pecki, Pecanin i Pecanac, Pe-
canka.
Pecka patrijarsija (velikim slovom
prve reci, i kadje naziv administra-
tivne jedinice, prema P).
pega, dat. pegi.
pejorativan (rec je lat. porekla, nema
potrebe da se uzima u fro obliku
pezorativan).
Pctar
pejzaz, pejzazista, -isticki. ne pejsai
itd.
penaltik, iskvareno od eng!. penalty
kick (kazneni udarac): treba reCi iii
penal iii jedanaesterac.
Pendhb: V. Pandiab.
penjati (se), penjao (se), penjala
i peti (se), pea (se), pela (se).
Perast, Perastanin, Perastanka, pe-
raski.
perestrojka, dat. perestrojci.
perfekt i perfekat.
pergament i pergamenat.
perika, dat. perici.
Perl Harbor (Pearl Harbor); nema
opravdanja za pisanje "Harbur",
mada je zaddano i u PRo
perpetuum mobile, ne perpetum.
Persijski zaliv je tradicionalno ime;
nikakvog razloga nema da se nazi-
va "Arapski" iii "Arapsko-persijski
zaliv".
persona grata (rado viden gost),per-
sana non grata (nezeljena osoba).
Menja se sarno prva rec: "Proglasen
je za personu non grata".
perunika, dat. perunici.
peruska, dat. perusci. gen. rnn.
perI/ski i perusaka.
Petar, Peter. Ruski oblik ovog imena,
iz razloga koji su objasnjeni u Cl.
105 f treba uzimati u
Pelar Veliki
obJiku Petar, ne Pjotr. Poljski je
Pjotr (Piotr); slovenacki Peter, Pe-
tra, Petru (s nepostojanim e); ne-
macki Peter, Petera, Peteru; engle-
ski Piter (Peter).
Pctar Vcliki (ruski car).
pctcljka, dat. peteljci, gen. mn. pe-
teljki i peteljaka.
pctolctka (ijek. petoljetka), dat. pe-
toletki: boljepetogodi§nji plan odn.
petogodisnji period.
pctorka: kao cetvorka (v. to).
petoro-sestoro; pet-sest.
pctrolejka, dat. petrolejci, gen. mn.
petrolejki.
Pctrovac na Morn. Up. Biograd.
Pctrovdan: v. PRAZNICI.
petsto, pet stotina, petstoti; pet hi-
ljada, pethiljaditi.
pczcta (spanska novcana jedinica) i
pezos (novcanajedinica vise latin-
skoamerickih zemalja) kod nas su
vee odomaeeni oblici. Prema izvor-
110m izgovoru bilo bi ispravnijepe-
seta i peso. V. -0 (IMENICE).
peiorativan: v. pejorativan.
pfenig (stoti deo nemacke marke), ne
plening, fenig.
Pigmej (pripadnik africkog plemena);
pigmej (patuljak).
pihtija iii pihtije, bolje nego piktija i
piktije (u turskom ova rec ima h).
130
pij, pijmo, pijte, popij, popijmo, po-
pijte, nepi, popi itd. V. ZAPOVED-
NI NACIN.
pijanino: m. roda, u mnozini obicl1o
srednjeg (pijanina).
pij anka, dat. pijanci, gen. mn. pijanki.
pijedestal.
pij etct.
Pikaso (Picasso), Pikasa ili Pikasoa
(prema sp. iIi prema fr. izgovoru).
pingpong (sastavljeno prema P);
pingpong takmicenje i sl. (v. CR-
IlCA 7).
pire (m.), pirea, mn. pirei; krompir-
-pire, kesten-pil-e (s cliicom) iii bo-
lje pire odkrompira, pire od keste-
na.
Pirineji (bolje nego Pireneji, prema
fr.); Pirinejsko poillostrvo.
pisati vclikim, malim slovom i pisati
s velikim, s malim slovom jednako
su pravilni oblici. V. i s(a) + IN-
STRUMENTAL.
piska, dat. pisci i piski.
pismcn (pored znacenja koje ima u
spojevima kaopismen covek) znaCi
u prvom redu "iskazan slovima,
napisan". Potpuno bezrazlozno su u
nekim skolama tradicionalni izrazi
pismeni zadatak, pismena veibo
itd. zamenjeni s "pisani zadatak",
"pisana vezba".
131
pisi kuci propalo, bolje odvojeno pre-
ma P, ali i s crticama (pisi-kuci-pro-
palo).
pistaljka, dat. pisfaljci, gen. mn.
pi.\:faljki.
piti: v. pij.
pihma i pidiama.
Pjaccnca (Piacenza), ne Pijacenca,
Pjacenca.
Pjctro (ita!. Pietro), ne Pijetro.
planctarijum i planetarij.
planinarka, dat.planinarki, gen. mn.
planinarki.
Plasido (P16cido. sp. ime): naglasak
je na prvom slogu.
plastenik (zimska basta od plastike,
nacinjcno po analogiji sastaklenik)
losa jc kovanica: osnova plastik-
proizvoljno je skracena i spojena s
nastavkom druge reci.
plast,pla.\:tom iplastem; mn.plastovi
i pla.\:tevi.
plavo-1Jeo-crvcn; plavomodar, pla-
vosiv; plavozelen iii plavo-zelen,
zavisno od znacenja (v. BOJE).
plavojka, dat. plavojki, gen. mn.
plavojki.
plebs, plebejac, plebejka (dat. ple-
be/ki), plebejski.
plccka, dat. pleCki, gen. mn. plecki i
plecaka.
Pljcvlja
plejada oznacava manji skup ljudi iii
predmeta (prvobitno sedam); ne va-
Jja je upotrebljavati umesto n1lw.\:-
tvo. masa. Kao tennin iz francuske
knjizevnosti pise se s velikim P; kao
naziv sazveZda takode veliko i u
mnozini (Plejade= Vla§iCi).
plejbek.
plej-of (s crticom prema P).
plcmenka (vrsta grozda), dat.plemen-
ci i plemenki.
plemic, plemicki; plemkinja (bolje
nego plemickinja).
PLEMICKA IMENA: v. de.
plicina (sa cj, ali plicak (sa c), oba u
znacenju plitko mesto.
Plimut (Plymouth): v. Portsmut.
Plisecka, bolje nego Pliseckaja;
Plisecke, Pliseckoj, ne Pliseckaje.
Up. Krupska.
Plitvicka jczcra.
plovka, dat. plovki; plovciji (lakse za
izgovor nego plovc/i).
plus: mn. plusovi i plusevi.
plutonijum iplutonij.
pljacka, dat.pljacki, gen. mn.pljacki.
pljeskati, pljeskam. pljeskajuci i
pljescem, plje§cuCi.
Pljevlja (mnozina sr. roda), iz Pljeva-
lja, u Pljevljima; Pljevljak, Pljev-
ljanka; pljevaljski.
pljuska
pljuska, dat. pljusei, gen. mn. pljuski
i pljusaka.
pljuvacka, dat. pljuvacki.
po. Prema Pravopisu, receapo ispred
zameniea pise se odvojeno kad
oznacava jediniee u nekom skupu
(distributivno znacenje), npr. "Sva-
kom svome prijatelju doneo je po
kakav poldon", "Svi su duzni obra-
diti po neko pitanje", "Po koji put
vee dolazis?". U znacenju neodre-
etenosti pise se sastavljeno, npr.
"Tek se poneki slusalae javi",
"Ponesto je jos ostalo",pokoji put,
poneki put (u znacenju katkada).
Prilozi ponegde, pogdekad, pokat-
Iwd, pomalo, povise, podosta itd.
pisu se sastavljeno; tako i u izrazu
malo-pomalo.
Umesto po tom pitanju, po pita-
nju (necega) boljeje upotrebiti pred-
log 0, povodom iIi reCi u tom po-
gledu, II pogledu (necega). Umesto
diskusija po prvoj tacki dnevnog
reda, bolje je 0 prvoj tacki iii po-
vodom prve tacke.
Oblik po prvi put obicno se
smatra pogresnim i zahteva se iz-
baeivanje reci po. Za tu zabranu
dosad nije dato ubedljivo obrazlo-
zenje, utoliko pre !ito se dopusta ne
samo po drugi put, po tree; put itd.
nego i po jedanput, poneki put,
pokoji put itd.
Ispravnaje upotrebapo u spojevi-
ma kao opasan po (nekoga, nesto),
132
opasnost po... , stetan po... , koristan
po , poslediee po... , utoliko bolje
po itd., gde se moze upotrebiti i
predlog za.
po (=pola): dva i po; junak i po; ni
po jada; bez po muke.
pobiti: pobij, pobijmo, pobijte.
pobledeti, pobledeo (ijek. poblije-
djeti, poblijedio, poblijedjela): ne
upotrebljava se vise poblediti
"uciniti bledim". V. -iti.
pobogu.
pobolevati (ne poboljevati); ijek.
pobolijevati.
pocrneti, poemeo, ijek. poernjeti,
poemio, poemjela (postati ern);
poemiti, poemio (obojiti u erno).
Isto i za poerveneti (ijek. poerve-
n.jeti) odn. poerveniti. V. -iti.
pocrpsti ipocrpiti: menja se kaocrp-
sti i erpiti (v. to).
pocuriti, pocurio je, poeurice, ne
poeureti itd.
pocesto, pocdce.
pocetak, mn. poceci.
pocerka, retko pokcerka. V. cerka.
poci za rukom je figurativan izraz,
koji ne mora uopste da se odnosi na
ruku; pogresno je "poei za nogom"
u jeziku fudbalskih izvestaca.
pod- ostaje nepromenjeno ispreds d,
inace ispred bezvucnog suglasnika
prelazi u pot-: potkradati, pOtpll-
133
kovnik, potceniti, potCiniti, pothvat
itd. Cuva se celo u recima poddi-
ja/ekat, podaakon i u recima na
podt- (v. to).
poda mnom; poda nj (= pod njega);
poda se (= pod sebe).
podatak, mn. podaci.
pod bogom (odvojeno prema P).
podbradak, podbratka, mn. podbra-
ci, podbradaka.
podbuo, podbu/a ipodbuhao, podbu-
h/a: podhuhnuti, bolje nego pud-
bunuti.
podc- ne nego potc-: potceniti, pot-
centar itd.
podc- ne nego potc-: potCiniti, pot-
covek itd.
PODELA REel NA KRAJU RE-
DA: v. RASTAVLJANJE REC] NA
KRAJU REDA.
podelak (ne podeok), gen. podeoka,
mn. podeoci, pode/aka. Takode:
pode/jak, podeljaka. Ijek. podjelak,
jJodiokb, podioci, podjelaka, iii
podjeUak itd.
podh- ne nego poth-: pothodnik, pot-
hvat itd.
podij urn i podij.
podjednak danas znaci isto sto
jednak.
pod jesen.
podk- ne nego potk-: potkontinent,
potkralj itd.
podvlIci
podlistak, podliska, mn. podlisci.
podloga, dat. podlozi.
podmladak, podmlatka, mn. pod-
mlaci.
pod nebom (odvojeno prema P).
podnoc (= kasno uvece).
podnosilac (nepodnosioc), mn.pod-
nosioci, podnosi/aca.
podp- ne negopotp-: potpalubni, pot-
pukovnik itd.
podrafavalac (nepodrazavaoc), mn.
podrazavaoci, podrazavalaca.
podruku: u PRje izostavljeno, ali po
analogiji s drugim prilozima (npr.
naruku) svakako ga treba pisati kao
jednu rec u izrazima iCi, driati se
podruku. (Ali: dos/o mi je pod
ruku.)
pods-, ne pots-: podsvest, podsetiti,
podsmevati se, podstanar, podsti-
caj, podstrek itd.
pods-, ne pots-: podsiti, podmati itd.
podt-: podtacka, podtekst, podtema,
podtip.
poduhvat i pothvat; poduhvatati i
poduhvacati.
Podunavije,Podunavac,Podunavka
(dat. Podunavki); "Podunavka"
(easopis: dat. -ki i -ci).
podviti: podvij, podvijmo, podvijte.
podvuci,podv/aCiti. Ovi glagoli mogu
imati i preneseno znacenje, analog-
pocnta
no glagolima istaCi, istieati, nagla-
siti, naglasavati: pravilne su rece-
nice kao "Podvukaoje znacaj ovog
dela", "PodvlaCim da nije bilo ni-
kakvih sukoba" i sl. Isto vazi i za
glagol potertati (npr. "Pisac zeli da
poterta negativnost svojihjunaka").
poenta, ne poanta.
pogdegde; pogdekoji.
poglavnik (malop, V. TITULE).
pogodak, pogotka, mn. pogoei.
POGODBENI NACIN: v. bih, bi-
smo.
pogotovo i pogotovu.
pogreska, dat. pogreSei, gen. mn.
pogrdaka.
poimence (bolje) i poimeniee.
poizdatje.
pojas: mn. pojasevi (retko pojasovi,
pojasi).
pojasniti: glagol novijeg datuma, mo-
ze se upotrebiti u smislu "delimicno
objasniti, uCiniti jasnijim".
po jedanput, po jednom.
pojeftiniti (obicnije) i pojevtiniti.
pokadsto (kod starijih pisaca obicno
p o k a , ~ t o , sto Pravopis nije uvazio).
pokatlmd.
pokoji (=poneki); ali: po koji put vee
dolaziF Svako ce dati po koji di-
nar.
134
pokotenje (ijek. pokoljenje). V. -Ije-
nje.
Pokrajina: velikoP (neobavezno) ako
je skra6eni naziv za odredenu pokra-
jinu (npr. za "Autonomna pokraji-
na Vojvodina"). Up. Republika.
POKRETI (kultumi, politicki, drus-
tveni, verski), umetnicki pravci,
stilovi itd. pisu se malim pocetnim
slovom (hriscanstvo, humanizam,
reformaeija, ilirski pokret, raeiona-
lizam, barak, moderna itd.) a tako
isto i njihovi pripadnici: ilirae,
marksista, obrenovicevae, mojsije-
vae, nadrealista itd.
pokriti: pokrij, pokrijmo, pokrijte.
pota: eelih pola sata, ovih pola go-
dine, dobrih pola minuta uobi-
cajeno, mada bi pravilniji bio sr. rod:
eelo, ovo, dobra.
pota jedan, pola dva itd. (umesto dva-
naest i pO,jedan i po itd.) svojevre-
menDje osudivano kao gennanizam,
danas je definitivno uslo u knjiz. je-
zik.
potaziti za rukom: v. poCi za rukom.
poliandrija;poliedar; polietilen (bez
j jer su slozene reci).
polijetej (veliki sve6njak).
Polinezija, polineianski (bolje nego
polinezijski), PolineZanin, -anka.
politi: poli;", polijmo, polijte.
politikant, politikantski, politikant-
stvo.
135
politikolog, -gija, -oh\:ki i politolog,
politologija, politolo.\:ki.
polivinil (ne poluvinil).
polonijum i polonij.
polovinom meseca, polovinom XIX
veka i s1.: bolj e sredinom.
polu- sastavljeno: polubrat, poluzva-
nican, polufahrikat itd. S crticom
(prema P) sarno ako druga ree
poeinje velikim slovom, npr. polu-
-M a r 1 a 1 ~ polu-Franeuz.
polufinalc: Sf. roda, eesc::: nego
muskog. Vjinale. .
POLUNAVODNICI, u vidu obienih
(jednostrukih) apostrofa, obavezno
se upotrebljavaju kad se unutar
navoda nesto navodi, npr. Zapanjio
me je va.\: cYanak "Zasto u 'Zorki'
ne vole 'gastarhajtere'''. - "Moja
o/JIiljena lektira i danas je 'Don
Kihot''', kaie ovaj umetnik. P
predvida i njihovu upotrebu "kao
blazi vid izdvajanja neke formu-
lacije (umesto navodnika iIi pod-
vlaeenja)", naroeito za objasnjenje
znaeenj a neke reCi, npr. bordo 'tam-
nocrven', dilovati' preprodavati'.
polutka, dat. polutki, gen. mn. polut-
ki (PR daje i polutaka).
Poljkinja i Poljakinja.
POLJSKA IMENA, u izvomom je-
ziku, uvek su naglasena na pretpos-
lednjem slogu. V: -jevic; Koseusko,'
Osvjentim; Petar; ri,' -ski,' Seetin;
Sleska..
poncti
pomajka, dat. pomajei, gen. mn.
pomajki.
pomalo; malo-pomalo,' pOl1wnje.
pomfrit, pomfrita (od fl'. pommes
Fites); ne pomfri, pomfrija.
pomoc: v. u pomoe.
pomocu neccga iIi s pomoeu neeega
(oba oblika su pravilna). Spoj uz
pomoe bolje je primeniti l1a ljude
nego na stvari, dakle "Mcrili smo
(s) pomoL'u instrumenata", ali
"Merili smo uz pomoe laboranta".
pomodarka, dat.pomodarki, gen. rnn.
pomodarki.
pomozi bog, pomoz' bog (pozdrav)
ali: ni rod ni pomozbog.
Pompcji, u Pompejima (u lat. je
mnozina m. roda) iIi Pompeja, u
Pompeji.
pomusti: pomuzen (ne pomuzen).
ponaosob.
ponasanje: neopravdano se upotreb-
ljava u mnozini. Umesto "Takva
ponasanja ne mogu se vise toleri-
sati" treba reci takvo ponasanje
(takva praksa) iIi takvi postupei i
s1.
ponekad.
poneki, poneko (npr. Poneki se ne
slaiu s time; ali: Svako je dobio po
neku [=pojednu] nagradu).
poneti: v. -neti.
ponistavac
ponistavac i v. -ivac.
ponovo, ponova I ponovno.
pontifeks (1at. pontifex - prvosve-
stenik, sinonim za papu): pogresno
je pontif(prema engl. obliku).
poodavno i poodavna.
pop: pop pevac, pop muzika i sl. (cr-
tica neobavezna) ali: pop-art; pop-
-rok; pop-rok muzika. V CRTICA
3,6.
Pop-: v. Hadii-.
popcti (sc), popnem (se), popeo sam
(se), ne popenjem, popenjao.
popevka, dat. popevci, gen. mn. pope-
vki i popevaka.
popiti: popij, popijmo, popijte.
poplaveti, poplaveo (ijek. poplavje-
ti, poplavio, poplavjela) "postati
plav". Ne upotrebljava se pop16vi-
ti, "uCiniti plavim". V. -iti.
po podne se pise rastavljeno kao
odrcdba (nedeljom popodne; u sest
sati po podne) a sastavljeno kad je
imenica (nedeljno popodne; celo
popodne; svakog popodneva).
popola (npr. deliti popola).
po pravilu, bolje nego u pravilu.
popravka, dat. popravci, gen. mn.
popravki i popravaka.
po prilici.
po prvi put: v. po.
136
porcelanje bezrazlozno zabranjeno u
PR 60: svi evropski jezici imaju
oblik sa e (od ital. porcellana), pa
je on svakako bolji nego poreulan,
mada se i ovaj drugi mora prihvatiti
zbog duge upotrebe koju je imao
narocito u zapadnim krajevima.
poredak, poretka, mn. poreci.
Porgi i Res (Porgy andBess): ne Por-
dzi.
porno- s crticom: 1m, porno-
-casopis itd.
portparol.
portret iportre: preporucljivijije prvi
oblik, jer se lakse menja po pade-
zima i bolje odgovara izvedenica-
rna portretski, portretista, portre-
tisticki, portretirati.
Portsmut (uobicajcna transkripcija za
eng\. Portsmouth, kao i Plimut -
Plymouth, Dartmut - Dartmouth,
Bommut-Bournemouth itd.). Nije
dobro pisati Portsmaut i sl., posto
se diftong iz reci mouth (usee) u
ovim imenima sveo na neodredeni
poluglas (Portsm't).
Portugaljc bolji oblik,jer se tako ova
zemlja zove i u originalu, dok je
Portugalija uzeto iz nemackog (Por-
tugalien). Up. Brazil.
PORTUGALSKA IMENA. Slova s
i z na kraju reci i ispred bezvucnog
suglalsnika u portugalskom (ali ne
i u brazilskoj varijanti) izgovaraju
]37
se kao .\:. Otuda bi najpribliznija
transkripcija bila Soares, Janes.
Antunes, Dos Santos, Kosta, Ago-
stinjo is!.; P ipak predlaze da se
zadrzi s prema pisanom ob]iku
(Soares. Dos Santos itd.).
Nenaglasenoo u portugalskom se
izgovara 1I, ali takav izgovor kod nas
ne treba prenositi (u protivnom bi
se umcsto Antonio, gen. Antonija,
Mario, gen. Marija i sl. moralo pi-
sati Antoniju, Antonijua, Antonijuu
itd.). Stoga i Dos Santos, a ne Dus
Santus.
lzmeuu dva samoglasnika s se
izgovara kao z: Jose - Zoze, Car-
doso - Kardozo.
Nazalni diftong ao nemoguce je
tacno preneti u nas jezik, pa se mora
zadrzati u oblikuao: 20ao, Falkao,
Sao Salvador itd.
Slovna kombinacija Ih izgovara
se /j, a nh - nj: Carvalho - Karva-
ljo, Agostinho - Agostinjo, Cunhal
- Kunjal.
Imena sa zavrsetkom -eira, kao
H:reira, Pereira, Oliveira, naglasena
su na e, a ne na i.
V. i pojedinacna imena.
poscdeti, posedeo (ijek. posijedjeti,
posijedio, posijedjela). Gotovo se
ne upotrebljava posediti (posijedi-
ti), -io, "uCiniti sedim". Isto i po-
siveti, posiveo (ijek. posivjeti, po-
sivio, -vjela) u odnosu na posiviti,
-io. V. -iti.
post,kriplum
posctilac (ne posetioc), mn. posetio-
ci, posetilaca.
poskupeti,poskupeo (ijck. poskllpje-
ti, -pio, -piela) "postati skup"; da-
nas se uglavnom upotrebljava i sa
znaccnjem "uciniti skupim", umes-
to poskupiti, poskllpio. V. -iti.
poslati, pos/jem i poslan i
poslat.
posle, pre: nije dobro "deset godina
posle", "Kuvajt, sest meseci posle",
"dan pre" is!., sto se javlja pod uti-
cajem bukvalnih prevoda s en-
gleskog i francuskog. Treba reci
"deset godina posle toga", "sest
meseci kasnije", "dan ranije" itd.
poslc podue i poslepodne: kao po
podne (v. to).
posrcbriti,posrebren (ne posreb/jen).
posred; posred srede.
posredi (posredi .Ie nesto = u pitanju
je nesto); odvojeno,po sredi, samo
u doslovnom znacenju "po sredini".
postavka, postavci, gen. mn.
postavki.
po.stdiplomski, postdiplomac; takode
poslediplomski.
posto (= odsto, nasto); postotak, mn.
postoci.
po straui.
postskriptum: skracenica P.S., po
pravilu latinicom. (pravopis dopusta
iPS, bez tacaka, sto nije uobica-
posiljalac
jeno.) Post-postskriptum (dodatak
postskriptumu), skracenica P.P.S.
posiljalac (ne posiljaoe), mn. posi-
Ijaoei, posiljalaea.
posto moze biti vremenski veznik
("Posto je to rekao, nastavi malo
tisim glasom") i uzrocni ("Posto
nema primedaba, predlog se usva-
ja"): ova druga upotreba pokatkad
je neosnovano zabranjivana. U iz-
vesnimslucajevima moze biti nejas-
no da Ii je znacenje vremensko iii
uzrocno: tada se za uzrocno zna-
cenje moze upotrebiti buduCi da, a
za vremensko nakon sto (obIik koji
su pojedini strucnjaci smatrali ne-
pravilnim, aIi kojije cesto nezamen-
ljiv, npr.: "Javio se nakon sto su tri
bcogradska lista pisala 0 njegovom
slucaju").
posto-poto.
poStovalac (ne postovaoe), mn.
postovaoei, postovalaea.
potamncti, potamneo (ijek. potam-
njeti, potamnio, potamnjela) "po-
stati taman";potamniti, -io "uCiniti
tamnim". V. -iti.
potasiJum pogresno (obicno u pre-
vodima s eng!. i fr.) umesto: ka-
lij(W11).
potccniti, ne podeeniti.
potcrtati (ne podertati). Za znacenje
v. podvuCi.
potciniti, potCinjen, ne podc-.
138
Potcmkin (tradicionalno kod nas: ta-
ko i u Pravopisu, Cl. 156 b), mada
je ruski izgovor "Patjomkin". Po-
temkinova sela.
pothimalaJski, ne podh-.
pothranjcn, pothranjenost (u zna-
cenju nedovoljne ishrane): bolje
neishranjen, -ost iii neuhranjen,
-ost.
potka, dat. potki, gen. mn. potki.
potkraJ (npr. potkraj leta).
potkultura, ne podk-.
potom (= zatim).
potprcdscdnik.
potpukovnik; skraceno ppuk. (ne
p.puk.).
potrazilac (ne potrazioe), mn. po-
trazioei, potrazilaea.
potrcpstina.
potrcsti: potresen, ne potrden.
potrti: kao satrti (v. to).
Potsdam; Potsdamski sporazum.
povazdan.
povcrilac (ne poverioe), mn. poveri-
oei, poverilaca.
povcsti: povezen (ne poveien).
poviti: povij, povijmo, povijte.
povlaka, dat. povlaei. U pravopisnoj
tenninologiji obicniji je izraz erta.
povodac, na povoeu, mn. povoei.
139
povodom (llecega) i u povodu (ne-
ccga) jednako su dobri oblici.
povrh (prcdlog).
povuci-potegni.
pozelcncti, pozeleneo (ijek. pozele-
njeti, pozelenio, -njela). Ne upotre-
bljava se pozeleniti "uciniti zele-
nim". Isto i poiuteti, -eo (ijek.
poiutjeti, -tio, -tjela) odn. poiutiti,
-io. V. -iti.
pozicija se pogresno upotrebljava kao
suprotnost od opozieija, urriesto
"stranka na vlasti", "rezim" i sl.
poznavalac, ne poznavaoe; mn. po-
znavaoei, poznavalaea.
poznavati: poznajem, poznajd itd.
(nc poznam, poznas, sto su oblici
od svrsenog glagola poznati);
poznajuti (ne poznavajuti).
Pozcga, u Pozegi (obicnije nego Po-
zezi); Pozdanin, -anka; poidki;
Slavonska Pozega, Uzicka Pozega.
poznjcti i poieti; poianjem, oni
poianju i poinjern, oni poinju; im-
perativ poianji i poinji; poinjeo i
poieo; poinjevsi i poievsi; po-
injeven.
pozutcti: v. pozeleneti.
pra- sastavljeno: prajezik, prapo-
stojhina itd.
pracka, dat. pracki, gen. mn. pracki i
pracaka.
pravobranilastvo
praistorija, -ij"ski pogresllo je skovano
po analogiji sapracovek, pradavni
i sl. Moze se upotrebiti za najranija
razdoblja istorije, ali kad jc rec 0
vremenu pre istorije (pre prvih
pisanih spomenika), pravilno je
samo preistorij"a, -ij"ski. Drugo jc
predistorij"a (dogadaji koji su ne-
cemu prethodili, npr. predistorij"a
zlocina).
prakcr (od nem. dijalekatskog Prae-
ker), bolje nego praher. Moglo bi
se zameniti doma6im mlatilo, tre-
sac iii isprasivac.
pratilac, ne pratioe; mn. pratioei,
pratilaea.
prava (geometrijski termin) menja se
kao pridev, dakle na pravoj (ne na
pravi); otuda je i u mnozini bolje
presek dveju pravih, na pravima
(mada se tu cesce srecu oblici
imenicke promene: presek dveju
prawl, na pravama).
pravilo: v. po pravilu.
pravo: hiti u pravu, ne hiti u pravu,
bolje nego imati prpvo, nemati pra-
vo (oblici nastali po ugledu na nem.
i fr.). Drugo je imati pravo na
(nesto), imati pravo da (se nesto
uCini).
pravobranilac (ne pravohranioe),
mn. pravohranioei, pravohra-
nilaea.
pravobranilastvo (ne -iostvo).
PRAZNICI
PRAZNICI imaju veliko pocetno slo-
vo sarno u prvoj reCi (i u reCima koje
su same vlastita imena): Dvadeset
deveti novembar, Nova godina,
Bozic, Veliki petak, Dan iena itd.
Za Dan Republike v. pod Republi-
ka.
Nazivi Duraevdan, Mitrovdan,
Vidovdan i sl. pisu se sastavljeno; u
padezima pored oblika Duraev-
dana, Duraevdanu itd., Pravopis
dopusta i Duraeva dana, Duraevu
danu iIi Duraeva dne, Duraevu dne
itd.
V SVECI.
Prcanj, Prcanja, Prcanju (ne Prcnja
itd.).
pre: v. pos/e.
prebiti: prebij, prebijmo, prebijte.
precaga, dat. preeazi.
precanin, precanka (u znacenju
'voj vodanski Srbin' moze se pisati i
s velikim P, prema PR).
precka, dat. precki, gen. mn. preeki
(retko precaka).
pred-: ostaje neizmenjeno ispred s i
S, kao i u recima predtakmicenje,
predturski, preddrzavni. Inace is-
pred bezvucnih suglasnika prelazi u
pret-: pretkomora, pretpos/ednji,
pretkongresni, pretpro.Sli. pretpro-
daja, prethodni itd.
predajuci (od predavati), ne pre-
davajuCi.
140
predak, pretka, mn. preci, predaka.
preda me, preda mnom, preda nj,
preda se.
predcas ne nego pretcas.
predh- ne nego preth-: prethodan,
prethriscanski itd.
pred jutro.
predk- ne nego pretk-: pretkongres-
ni, pretkomora, pretkumanovski itd.
pred kraj.
PREDLOZI S NEGACIJAMA: v.
ni-.
PREDLOZI SA DVA RAZLICITA
PADEZA. Nisu dobri spojevi kao
prevoz sa i na stanicu, letovi iz i za
Sarajevo, problemi u i oko "Studi-
ja B", jer upotrebljeni padez odgo-
vara sarno drugom a ne i prvom od
dva predloga. U ovakvim slucaje-
virna imeniea se mora ponoviti: sa
stanice i na stanicll, i:: Sarajeva i
za Sarajevo. V: sa i bez; za i pro-
tiv.
PREDLOZI, UZASTOPNI. Spoj
dva uzastopna predloga nije u
nacelu pogresan: primeri kao "ka-
men za pod glavu", "dovodi ga do
predkueu", "gonili su ih do na gra-
nieu" nalaze se u narodnom govoru
i kod dobrih pisaea. Ipak treba izbe-
gavati rogobatne spojeve kao "u 0
tome vee objavljenoj publikaeiji",
"hleb je nacinjen odpo uveravanju
pekara sveieg brasna" (treba: u
141
pub1ikaciji koja je 0 tome vee ob-
javljena; h1eb je, po uveravanju pe-
kara, nacinjen od sVeZeg brasna).
PREDMETI (SKOLSKI), prema P,
pisu se malim slovom (npr. polagao
je istorijujezika s dijalektologijom,
ima slabe ocene iz poznavanja
prirode), osim ako se ze1i nag1asiti
da je to zvanican naziv predmeta
(prijavljujem ispit iz predmeta
metodologija nauka).
prcdnjo-: prednjoazijski, prednjo-
nepcani itd.
prcdp- ne negopretp-: pretpremijera,
pretprodaja, pretponocni itd.
prcds-, ne prets-: predsednik, pred-
skazati, predsoblje, predstava,
predstavka, itd.
prcdsedavati sastanku, sednici itd.,
ne sastankom, sednicom.
v. ZENSKJ
OELlel ZA NAZIVE ZANlMANJA.
prcdskolski.
prcdtakmiccnjc.
prcdtckst pogrcsno, trebapretekst (=
izgovor, iz1ika, prividni povod: od
1at. praetextus).
predturnir.
predturski.
prcduslov je dobra i potrebna rec
(mada svojevremeno osudivana kao
germanizam); nema sasvim isto
znacenje kao uslov.
prckrsilac
PREDUZECA: v. USTANOVE.
prcdvccc (sastav1jeno po P).
prcd zoru.
prcgalac (ne pregaoc), mn. pregao-
ci, pregalaca.
prcgradak, pregratka, mn. pregraci.
prcgristi, pregrizen (ne pregriien).
prchrambeni, ne prehranbeni.
prcistorija, ne praistorija (v. to).
prckipcti, prekipeo, prekipece (ijek.
prekipjeti, -kipio, -kipjela) , ne
prekipiti.
prckjucc, obicnije nego prekjucer;
prekjucerasnji, obicnije nego prek-
juceranji.
prcklanc i preklani.
prcko. Neki 1ektori zamenjuju preko
u ko1iCinskom znacenju (preko pet
kilograma i sl.) sa "vise od": za tak-
vu zabranu nema nikakvog osnova.
V. ispreka.
prckonoc (ali: preko noCi).
prckontrolisati: bo1je prokontroli-
sati.
prcko puta.
prckosutra i preksutra.
prcko voljc.
prckrstiti: v. krstiti.
prckrsilac (ne prekrsioc), mn. pre-
krsioci, prekrsilaca.
prclctati
preletati, pre/eeern; pre/eeuCi (ne
pre/etajuei).
preliti: pre/ij, pre/ijrno, pre/Ute.
prema: u novinskom jeziku neki put
se upotrebljava suvisno ("placanja
prema inostranstvu", "podrskapre-
rna Jugoslaviji") iii pogresno umes-
to drugog predloga ("napadiprema
nasim polozajima" - treba: napadi
na nase polozaje).
prenagljen: v. TRPNI PRIDEV
pre nego: uobicajeno je danas, ali ne
i obavezno, dodavanjesto:pre nego
se vrati.
prenosno znacenje (ijek. prenosno i
prijenosno) isto je sto i preneseno
odnosnojigurativnoznacenje.
preodolevati: kao odo/evati (v. to).
preostatak, mn. preostaci.
prepiska, dat. prepisci.
preplitati, prep/ieem i prep/etati,
prep/eeem.
pre podne (dve reCi), ali prepodne,
prepodneva kadje imenica. Up. po
podne.
preporucivati, preporucujem: ne
preporucati, preporucam.
presahnuti: presahnuo, -hnu/a ipre-
sahao, -h/a.
presbiro, presbiroa, rnn. presbiroi.
preseljenje, ne prese/enje.
142
presesti (nekome;prese/o mi je itd.) i
prisesti (uglavnom u ijek. krajevi-
rna: prisjesti, prisje/o mi je).
presrecan i presretan.
prestonica znaci isto sto ig/avni grad
(neke drZave); ne mora se uopste
vezivati za pojam prestola i monar-
hije.
prestruktuirati pogresno urnestopre-
strukturirati (iIi bolje prepraviti,
preob/iCiti, preustrajiti, reorganizo-
vati).
Preseren (ne Presern), France (ne
Franc). U padezima: Preserna,
Presernu itd. E je nepostojano, kao
u slovenackomPeter (v. to) i u ime-
nima na -ec, -ek (v. to).
pretcas.
pretekst, ne predtekst.
prethodan, prethoditi, prethodnik.
pretkongresni.
pretp-, nepredp-: pretp/ata, pretpos-
/ednji. pretpremijera, pretpradaja,
pretpraznicni, pretpras/i, pretpo-
noeni itd.
preuranjen: v. TRPNI PRIDEV
prevaga, dat. prevazi.
prevashodan,prevasnodno u starijem
jeziku znacilo je izvrstan,
Suvisno je kao zamena za prven-
stven (-no) iIi preteian (-no).
prevesti, prevezen (ne preveien).
143
previti: previj, previjmo, previjte.
prcvlaka, dat. prev/aei; Prevlaka
(ime), dat. Prevlaei.
prcvodilac (ne prevodioe), rnn. pre-
vodioci, prevodi/aea.
prcvoditcljka, dat. prevoditeljki,
gen. mn. prevodite/jki. V. ZENSK1
OBLlC1 ZA NAZ1VE ZAN1MANJA.
prczati (plasiti se, trzati se); prezam,
prezas, oni prezaju; prezajui'i;
prezaj, jte; pre::.ao, preza/a.
Drugo je prezati (konja i sl.): pre-
zem, prezeS, oni preiu; preiuCi;
preii, -imo, -ite.
PREZIIVlENA: v. DVOSTRUKA
PREZ1MENA; 1ME 1 PREZ1ME;
ic'; -ski; i pojedinacna pre-
Zll11ena.
prianjati: po Pravopisu bezj. radi sla-
ganja sa svrsenim glagolom prio-
nuti.
pribiti: prihij, pribijmo,
pribrezni je rusizam koji je bolje za-
meniti rjomaCimfpri)oba/ni, (pri)o-
ha/ski, kao i pribreije sa priobalje.
pridavati: pridajuCi, ne pridavajuci.
PRlDEVI S BROJEM: v. SLO-
ZEN1CE S BROJEM
prihvatati i prihvai:ati.
prikldtiti (ne prikljdtiti); ijek.
priklijestiti.
Prilcp,prilepski, Prilepcanin, -canka.
prisutan
prilog: u prilog necemu (npr. njego-
voj tvrdnji), ne neeega.
priljezan je ijek. oblik, ali se upotre-
bljava i u ekavskom (mada bi tacnije
bilo pri/ezan).
primalac (ne primaoe); mn. primao-
ei, prima/aca.
primarijus.
primcdba: gen. mn. primedaba, bo-
Ije nego primedbi. V. GEN1TlV
MNOZ1NE (imeniee z. roda).
primenlj iv i primenjiv.
Primorac, Primorka (veliko slovo ako
se misli na stanovnike Hrvatskog,
Slovenackog, Cmogorskog primor-
ja; malo slovo kad znaci stanovni-
ka primorskih oblasti uopste). Pri-
mOlje (s velikim P kad se odnosi na
odredenu regiju).
prineti: v. -neti.
pripiti se: pripij se, pripijmo se, pri-
pijte se.
pripovetka, dat. pripoveei (dopusta
se i pripovetki), gen. mn. pripo-
vedaka.
prirodno-matematicki.
Prisli (Elvis), rasprostranjena ali po-
gresna transkripeija: eng!. Presley
izgovara se Presli.
pristrastan, -sna, -sno (bolje negopri-
strasan) ipristran, -a, -0.
prisutan. Stilskije neopravdana pre-
terana upotreba izraza prisutan je
PRISVOJNI PRIDEVI
u znacenju ima, postoji i sl.: umes-
to "Prisutne su teznje ka zatvaranju
triista" mnogo je bolje "Javljaju se
teznje... " iii "Tezi se... ". Nije dobra
porediti ovaj pridev (npr. "Sve su
prisutniji zahtevi ... ", "Jedan od naj-
prisutnijih problema...") niti ga upo-
trebljavati u spoju s reCima suprot-
nog znacenja ("prisutna je nesta-
sica", "prisutanje nedostatak" i sl.,
umesto cega se jednostavno moze
reci nema).
PRISVOJNI PRIDEVI na -ov, -ev,
-in grade se prvenstveno od imeni-
ca koje oznacavaju Ijudska bica
(putnikov, piscev, ienin), zivotinje
(or/ov, jeiev, kornjaCin), biljke (v.
pod -ov) i nebeska tela (Suncev,
Zemljin, Marsov). Rede i ne uvek
dopusteno jeste gradenje ovih obli-
ka od naziva organizacija, ustano-
va, Iistova: "Geneksov", "Borbin",
vladin, Akademijin i sl.
Umesto prisvojnog prideva nije
dobro upotrebljavati imenicu u geni-
tivu: spojevi kao bulevar Lenjina,
nov rekord Stekica, slican je i stav
Krleie ispravnije glase Lenjinov
bulevar, nov Stekicev rekord, slican
je i stav Krleiin. lpak, genitiv se
mora upotrebiti ako od njega zavisi
odnosna recenica: "Slican je i stay
Krleze, koji je jednom napisao... "
itd.
V. -Cica; -ica; -ov; -ski.
prisiti: prisij, prisijmo, prisijte.
144
Pristina: tradicionalni naziv za sta-
novnikaje Pristevac (z. Pristevka),
pridev pristevski. Danas se moraju
smatrati pravilnim i oblici Pristinac,
-inka (iii Pristinjanin, -njanka),pris-
tinski.
pritiskati, pritiskam, oni pritiskaju,
pritiskaj, pritiskajuCi; takode pri-
tiscem, oni pritiscu, pritisCi, pri-
tiscuCi.
pritka, dat. pritki, gen. mn. pritaka i
pritki.
pritoka, dat. pritoci.
pri tom(e).
privezak, priveska, ono sto je prive-
zano; privesak, priveska (ijek.
privjesak, privjeska), ono sto visi
iIi na cemu nesto visi: privesak za
kljuceve. Obe reci mogu imati fi-
gurativno znacenje sporedni deo,
nevaian dodatak, prirepak.
priviti: privij, privijmo, privijte.
priznajuci, ne priznavajuCi.
prljavobeo (v. BOJE).
pro- sastavljeno: proarapski, pro-
izraelski, profasisticki itd.; malim
slovom proamerikanac i sl.
probdeti: kao bdeti (v. to).
probiti: probij, probijmo, probijte.
procent i procenat.
procuriti, procurio je, procurice, ne
procureti itd.
145
prodajuci, ne prodavajuci. V.
ZAPOVEDNI NACIN.
produzetak, mn. produieci.
progristi: progrizen (ne progriien).
proizlaziti je bolje nego proizilaziti,
ali ni ovaj drugi oblik nije pogresan:
isto umetnuto i nalazi se i u glago-
Iimasilaziti, obilaziti, nailaziti, po-
dilaziti, prevazilaziti itd. (dopusteno
je i izilaziti, pored obicnijeg izlazi-
ti).
projekt i projekat.
projicirati (sliku na platno i sl.);pro-
jektovati (praviti nacrt, projekat, ali
moze biti i sinonim zaprojicirati).
prokazan i prokaien.
prokontrolisati, bolje nego prekon-
trolisati.
Prokuplje,prokupacki, Prokupcanin,
-canka.
prolecni je bolje nego proletnji, pro-
letni; ipak, u ijek. najcesCi oblik je
proljet[2i (pored proljecni i proljet-
nji).
proletos: v. -.I'.
proliti: prolij, prolijmo, prolijte.
prolongirati znaci "produziti", rede
"odugovlaCiti"; pogresno je u zna-
cenju "odloziti, odgoditi".
promocija: osnovno lat. znacenje ove
reCi je unapreaenje, ali se danas
upotrebljava i u smislu reklame iIi
reklamne kampanje (po engleskom),
provrcti
a posebno za prvo javno prikaziva-
nje necega (promocija knjige,
stranke i sl.).
proneti: v. -neti.
prosilac (ne prosioc), mn. prosioci,
prosilaca.
prosta prosirena recenica, ne prosto
prosirena.
prostirka, dat. prostirci, gen. mn.
prostirki i prostiraka.
prositi: prosij, prosijmo, prosijte.
protestant moze znaciti i "onaj koji
protestuje".
protestni.
protestovati, protestujem, ne pro-
testvovati, -stvujem.
protiv se zloupotrebljava u jeziku
sportskih novinara: "pobedi6emo
protiv Zvezde", "izgubili su protiv
Francuza", "utakmica protiv Bugar-
ske" umesto: pobedi6emo Zvezdu,
izgubili su od Francuza, utakmica s
Bugarskom.
protiv- sastavljeno: protivkandidat,
protivpravan, protivzakonit itd.
protivvazdusni.
protivvrednost.
provladin: v. meauvladin.
provodadzika, provodadiiki.
provreti: menja se kao vreti (v. to).
prozrcti
prozreti: prozrem, oni prozru i
prozrim, oni prozre; prozri, -ite;
prozreo (ijek. i prozrio), prozrela;
prozret.
prozdreti (ijek. proidrijeti), proi-
drem, oniproidru; proidrecu (ijek.
proidrijecu); proidro, proidrla;
proidrt. Takode: proiderati, proi-
derem, oni proideru, proideratu,
proiderao, -ala, proideran. Nije
dobro proidrati, proidracu. V. i
iderati.
prsi (mn. z. roda) iprsa (ron. sr. roda);
gen. prsiju, PI'S! i prs6; u prsima.
prstni (prema prst, dok je prsni =
grudni).
Pruska (bolje) i Prusija; Prus, Prus-
kinja; pruski.
prvi put, ne prvi puta. Vidi i: po.
Prvi svetski rat, Prvi ustanak: v. IS-
TORlJSKI DOGADAJI.
P.S.: vidi postskriptum.
psalam (ne psalm); gen. psalma.
pseudo- sastavljeno: pseudokritika,
pseudomislilac, pseudoumetnicki
itd. S crticom liZ imena: pseudo-
-Rafael, pseudo-Dionisije itd.
psiho- sastavljeno: psihodrama, psi-
hoterapija itd.
146
pticji (bolje) i pticiji.
PTT (izg. pe te te) moze biti ne-
promenlj ivo iIi se menjati PTT-a,
PTT-u itd.
pucaljka, dat. pucaljki i pucaljci.
Pul (naziv agencije): ne treba pisati
PUL, j er nij e skracenica (engl. pool
- zajednica, udruzenje).
Pula, Puljanin, Puljanka;pulski.
punomastan, -sna, -sno.
pustahija, imenica m. roda, znaci
"razbojnik" iIi "siledzija"; ne sme
se brkati s pustinjom i pustarom.
puska, dat. pusci, gen. mn. pusaka.
put: putevi i putovi; putem i putom
(ali sarno putem II znacenju "po-
sredstvom"). Put liZ osnovne bro-
jeve pise se sastavljeno: jedanput,
dvaput, triput, stoput (ali dva puta,
tri puta, sto puta itd.). Od rednih
brojeva i zamenica se odvaja: prvi
put, drugi put, treCi put itd.; neki
put, koji put, svaki put (ali: nijedan-
put kao jedanput). Uz put: v. us-
put.
puter, putera, danas retko pUlar, pu-
tra (i buter, v. to).
puzecke i puzecki.
R
r: slogotvomo r (kao u drvo, prst)
karakteristika je naseg i jos nekih
slovenskih jezika. Ne sme se upo-
trebljavati umesto "er" u tran-
skripciji engleskih imena, npr. "Tm-
bul" (treba: Tembul), "Frst" (treba:
Ferst).
Rab, rapski, Rabljanin, Rabljanka.
racionalizovati (-liz irati, -lisati)
zllaci uciniti racionalnim; nije isto
!ito i racionirati (-nisati) = ogra-
niciti (ishranu, snabdevanje).
racji (bolje) i racUi.
racunica. KOllzervativniji j ezikoslov-
ci dopustaju ovu rec sarno u zna-
cenju knjige, udzbenika iIi skolskog
predmeta, dok u izrazima kao nab
svoju rO("lInicll, pogreSnaje ta v a , ~ o
rm'zm;ca i sl. traze da se zameni sa
raclin.
rad (stariji iIi pesnicki oblik predloga
radi, npr. rad njega) pise se bez
apostrofa.
Rade, Radeta i Rada: v. -e (ZAVR-
SETAK lMENA).
radi oznacava svrhu, namenu, cilj rad-
nje: "Dosli su radi potpisivanja ugo-
vora", "Sve sam to ucinio tebe radi".
Pogresno se upotrebljava u znacenju
uzroka, umesto zbog iii lIsled:
"Izostali su radi bolesti", "Kaznjen
je radi prebrze voznje" i sl. Po-
gresno je i "radi toga sto" urn. zbog
toga sto iii zato s t ~ .
radiestezija, -Uski, radiestezist(a)
(bezj jer su slozene reci).
radijski: pridev koji u poslednje vre-
me sve cesce zamenjuje slozenice sa
atributnim "radio-". Ima tu prednost
sto se moze udaljiti od imenice (npr.
radijski i televizijski programi).
radijum i radU.
radijus.
radio (promena): v. -io.
radio- se po P najcesce pise s crticom,
npr. radio-stanica, radio-emisUa,
Radio Beograd
radio-predajnik, radio-aparat, ra-
dio-teleskop; u spojevima kao ra-
dio program, radio drama, radio
oglasi (kriterijumi razlikovanja nisu
jasni) prednost se daje odvojenom
pisanju, ali ni tu crtica nije pogresna.
Spojcno je kada se odnosi na
zracenjc, npr. radioaktivan, radio-
izotop, radioterapija. V. i sledece
dye odrednice.
Radio Beograd, Radio Novi Sad i
slicni nazivi stanica pisu se s velikim
R, bez crtice. Po padezima se me-
nja sarno ime grada: Radio Beogra-
da, na Radio Novom Sadu. G1agol
se slaze s prvom iIi drugom reci:
Radio Ljubljana je javio iii javila.
radio-televizija (s velikim R kad se
odnosi na odredenu organizaciju);
radio-televizijski.
radi se 0 (nccemu): ovaj izraz, mada
zabranjivan kao "varvarizam", re-
dovno se srece i kod najbolj ih pisa-
ca. Ko zeli moze ga zameniti saree
je 0 (nccemu),posredije (nesto) ili
u pitanjll je (nesto).
rado, radije, najradije: ne rat/e,
najrac1e.
Radojica.
raduje me (nesto), to gaje obrado-
valo, veseli nas si dosao is!.:
nema stvamog razloga da se zame-
njuje povratnim oblicima radujem
se (necemu), obradovao se tome,
148
veselimo se sto si dosao itd. V.
me.
raga, dat. ragi.
raglan (ne ranglan); raglan-rukavi
(crtica neobavezna).
Rahmanjinov: Rahmanjinovljev kon-
eert (ne "Rahmanjinov koncert"),
Rahmanjinovljeve kompozieije.
rajsferslus (patent-zatvarac); ne raj-
ferslus.
raketa: raketa zemlja-vazduh, zel71-
Ija-zemlja itd., s cliom (ne crticom)
bez razmaka.
rak-rana.
rang-Hsta.
ranoranilac (ne ranoranioe), mn.
ranoranioei, ranoranilaea.
rapav, rapavost: bolje hrapav, hra-
pavost.
rasc- ne nego rascdljati,
rascavrljati se itd.
raskos, raskosi (z.) i rasko/i. raskoJia
(m.).
raso i rasol, gen. ro.l"Ola.
raspolaganje, ne raspoloienje, U
izrazima staviti, dati na raspola-
ganje, biti nekome na raspolaga-
nju, imati na rasp0 lagonj1I.
rass- ne nego ras-: rasepllriti se,
rasrajiti itd.
RASTAVLJANJE RECINA KRA-
JU REDA. Pri prekidanju reCi cr-
149
ticom nije pozeljno da u prethodnom
redu ostane sarno jedno slovo (npr.
u- potreba), ajos manje da se sarno
jedno slovo prenosi u sledeCi red
(npr. studi- 0). Crtica treba da se
nade na granici sloga, sto znaCi da
preneseni deo treba uvek poCinjati
suglasnikom (osigu- ranje, nikako
osig- uranje iii osigur- anje), osim
ako se i ispred crtice nalazi samo-
glasnik (petna- estak, radi- onica).
Suglasnicki skupovi mogu se ras-
tavljati na vise nacina, npr. dru-
. tven, drust- ven; pri
tom ipak treba paziti da preneseni
deo ne pocinje skupom teskim za
izgovor, dakle, pam- cenje (ne pa-
mcenje), zdrav- stveni (ne zdra-
vstveni), rekor- deri (ne reko-
rderi), itd.
U slozenicama, ako im se jasno
osecaju sastavni delovi, granica
izmedu njih vaznija je od granice
sloga, pa ce se deliti nr. pred- lIS-
10v, super- aktivan (a ne pre- dus-
10v, supe- raktivan).
U 1atinici, lj, nj i di se ne rastav-
Ijaju, osim u reCima kao Tan- jug,
nad- ziveti, gde oznacavaju po dva
glasa. Pri izvomom pisanju stranih
imena udvojeni suglasnici se ras-
tavljaju: Maz- zini, Wil- Iiams.
Ako se ree i inaee pise s crticom,
ovu treba ponoviti na poeetku sle-
deceg reda: spomen- -ploea, fran-
cusko- -pruski itd.
RAZDOBLJA
Novi P razlikuje "pravila" pri-
blizno jednaka onima u P 60, od
neobaveznih "preporuka", Cijije cilj
"da prelom reei bude jezieki 10-
giean". Ove druge su fonetski veo-
rna slozene i zahtevaju konsultova-
nje opsimih tabela, pa ihje u praksi
vrlo tesko primeniti.
rastenje (od rasti), ne rascenje.
Rastko.
rastresen, ne rastresen.
rasceretati se.
Raska: dat. Raskoj, danas retko Ras-
ki, Rasci.
rasomon, rasomonijada (prema filmu
A. Kurosave) oznaeava zabunu nas-
talu usled razliCitih iskaza 0 istom
dogadaju. Ne valja ovu ree upotre-
bljavati u uopstenom znaeenju
"zbrka, metez".
raSta (= zasto; radi eega), retko
radsta.
RATOVI: v. ISTORIJSKI DOGA-
DAJI.
Ravijojla.
ravnodnevica, bolje nego ravno-
dnevnica.
razbiti: razbij, razbijmo, razbijte.
razbolevati se (ne razboljevati se):
ijek. razbolijevati se.
RAZDOBLJA, vekovi, epohe prema
Pravopisu se pisu malim poeetnim
slovom: stari vek, srednji vek, novi
razdvojiti
vek; trinaesti vek, dvadeseto sto-
Ieee; ledeno doba, neolit, anticko
doba, renesansa, itd. V. ISTORIJ-
SKI DOGADAJI.
razdvojiti: razdvoj, razdvojmo, razd-
vojte. V. ZAPOVEDNI NACIN.
razgneviti, ne razgnjeviti: v. gnev.
razlike. U spoljnopolitickimtekstovi-
rna, pod uticajemengleskog, upotre-
bljava se pogresno umestonesugla-
sice, neslaganje, razilaienje, raz-
like u misljenju ("Razlike izmedu
Egipta i Libije mogu biti uklonjene"
i sl.).
razmotriti, razmatrati, ne rasmotri-
ti, rasmatrati.
razneti: v. -neti.
razocaranje, bolje nego razocarenje.
razoruzanje: tacnije bi bilo razo-
rztiavanje, jer oznacava praces a ne
stallj e.
razumcti, razumem, oni razumeju:
razumeo, -ela; razumej, -ejmo,
-ejte, ijek. razumjeti, razumijem,
oni razumiju; razumio, razumjela;
razul11ij, -ijmo, -ijte.
razviti: ra::vij, razvijmo. razvUte.
razvlastiti: razvla,\'cen i razvlasten.
razdz- ne nego raidz-: razdzakati se.
raidiilitati se.
razz- ne nego ra::-: raieniti, ra::ariti
se, raiestiti se.
razan i raien (od razi).
150
rda, raati, raav, ne hraa itd.
realka, dat. realci, gen. mn. realki.
recca (od recj: ijek. ljeeca i rijeeca.
Reeica (mala reka): ijek. rjeCica.
recnik, ijek. rjeenik (ne rijeenik).
reeksport.
Regenzburg (ne Regensburg, prema
P).
region: Niski region, Juznomoravski
region i sl. (veliko slovo prve reCi,
prema tacki 26 b Pravopisa).
reis-ul-ulema (malo r: v. TITULE).
reizbor, reizbornost, reizborni i re-
osiguranje nisu dobra skovane reci
budu6i da je strani prefiks spojen s
doma6om osnovom, ali im dosad
nije nadena prava zamena.
Rejli ne nego Raj Ii ( R e i l ~ v , irsko pre-
zime).
Rcjmon: pogresno urn. Remon (fr.
Raymond). Engl. Raymond izgo-
vara se Rejmond.
Rejnolds, uobicajeno kod nas za eng!.
Reynolds, mada je izvomi izgovor
Renolds.
rejon, rejonski, ne reon. reonski.
rckIH-kazala.
rekonkista (sp. Reconquista ), ne U'-
konkvista.
rekvizit i rekvizita.
151
reli, relija, mn. reliji; reli vozac, reli
takmicenje itd. (crtica neobavezna,
v. CRTlCA 3).
Rcmbrant van Rajn (Rembrandt van
Rijn), prema prilagodenom obliku,
iii/an Rejn prema izvomom holand-
skom izgovoru (oba uP); pogresno
je "Rijn".
rcmek-dclo.
ren: bolje hren. Renovka ne nego
hrenovka.
rendgen (aparat), rendgenski; j pre-
zime Rendgen (Rontgen), prema P,
pise se na isti nacin.
rcntakar, prema P bolje nego rent-a-
-kG!:
repctitorijum i repetitorij.
reprczentje pogresno: prema glagolu
reprezentovati (-irati) imenica
moze jedino da glasi reprezentant
(ali je bolje uzeti neki od doma6ih
izraza: predstavnik, primer, lIZOr,
lIzorak itd.).
repromaterij al.
Rcpublika: velikim slovom kad je
skra6eni naziv za SRJ iIi neku drugu
drZavu, npr. organi vlasti u Repub-
lici. Tako i Dan Republike, Trg Re-
publike. Up. Pokrajina; ISTORIJ-
SKA IMENA.
rcsital, bolje nego recital.
reskirati: bolje riskirati (up. riskan-
tan) iii rizikovati.
Rijcka
respektivni znaCi "doticni", "odgo-
varaju6i": pogresno ga je upotreb-
Ijavati umesto respektabilan, posto-
vanja vredan (npr. "Sirija raspolaze
respektivnom vojnom silom").
reSetka, na rdetki (i rdeci. mada
prirucnici ne predvidaju taj oblik);
gen. mn. rdetaka, bolje nego
re§etki. V. -tka.
revans, reVaf}s susret, revans utakmi-
ca itd. (crtica nije obavezna: v. CR-
TICA 3).
revnostan, revnosna, -sno.
revolucija: velikim slovom prve reci
Francuska revolucija i Oktobarska
revolucija, kao nazivi tacno odre-
denih dogadaja, ali malim srpska
revo/llcija, aliirska revolucija i sl.,
posto su izrazi opisnog karaktera.
V. ISTORIJSKI DOGADAJ1.
revolucionar i revolucioner.
rezime (m. roda), rezimea, mn. re-
zimei. Doma6i izrazjesaietak(mn.
saieci).
rezus-faktor (iii Rh-faktor, prva dva
slova same latinicom), rezus-pozi-
tivan, rezus-negativan.
ribic (misi6), ribic (ribolovac).
rid: poredenje rim. najrim.
Rijeka; Rijecanin, -anka; rijeeki.
"Idem u Rijeku", "Dolazim iz
Rijeke" danas obicnije nego na
Rijeku, sa Rijeke.
Rillasila
Rinasita: v. Unita.
Rio de Zaneiro (naglasak je na e).
Menja se sarno poslednja ree: iz Rio
de Zaneira, u Rio de Zaneiru itd.
Skraceno: Rio, iz Rija, u Riju itd.
Stanovnici se zovu Karioke (port.
cariocas).
Risan: Risnjanin, Risnjanka, risanski;
Risanski zaliv.
Riskov, ne Rizkov.
roba je zbirna imenica i kao takva
nema mnozinu. PogreSno je "izvoz
nasih roba" (treba: izvoz nase robe
iii nasih proizvoda), "Zakonom su
obuhvaeene sve robe" (treba: svi
proizvodi iIi sve vrste robe).
robnonovcani (sastavljeno po P).
robustan, robustni, ne robusni.
rodoskvrn, rodoskvrnilacki (ne ro-
doskrvan); rodoskvrnjenje (incest).
Rodrigcz iIi Rodriges (Rodriguez): v.
-cz.
rodaka, dat. roaaki i roaaci; roaakin.
rok: rok muzicar, rok sastav itd.
(neobavezna crtica: v. CRTICA 3).
Rokenrol (prema P bolje nego rok-
-en-roJ).
Rolan Garos (Roland-Garras), ne
Garo.
rols-roj s (automobil), Rols-Roj s
(Rolls Royce) (fabrika).
ronilac (ne ronioc), mn. ronioci,
ronilaca.
152
ropac (samrtni) uobieajeno, mada PR
dopusta sarno hropac.
roto-papir, roto-roman itd.
Rotsild (Rothschild), ne RoCild.
Roiaj je stariji oblik, zabelezen i u
VukovomRjecniku; danas u samom
tom mestu preovladuje oblik Rozaje
(lokativ: u Rozajama, ali se euje i:
u Rozaju).
rskav, rskavica, rskati, ne nego hr-
skav, hrskavica, hrskati.
Rt dobre nade.
rucka, dat. rucki, gen. mn. rucki (PR
daje i rucaka).
Ruiz (Rui:::.) i Ruis: v. -ez.
rukovodilac (ne rukovodioc), mn.
rukovodioci, rukovodilaca.
rupcaga, dat. rupcazi.
Rurke ne nego Rork (engl. Rourke).
RUSKA IMENA. Nenaglaseno () i
kod nas se pise 0, a ne a: Borodino,
Solovjov, Koroljov, Korcnoj, itd., ne
Bm'adino itd. Ispred e, i suglasnici
se prenose kako se pisu, bez U1uek-
savanja: Lebedev, Smolensk, Neva,
Nikitin, Fadejev, DerZavin, Nekra-
SOY, Tihonov, Hie (a ne Ljebedev,
Njikiein itd.). Od ovoga su izuzctak
imena sa slogovima njin, njev i /jev
(Lenjin, Dobrinjin, Bakunjin, Ka-
renjina, Konjev, Turgenjev, Jakov-
Ijev, Vasiljevski) i poneki vee odo-
maeeni oblici kao Ljermontov,
153
Onjegin, Dnjepar, Staljin, Mende-
Ijejev, Raspu6in.
Nastavci -oj, -aja, -oje po pravi-
lu se zamenjuju nasim pridevskim
nastavcima: Trubecki, "Literatuma
gazeta", Carsko Selo itd. Pravopis
ipak dopusta i oblike kao Boginska-
ja, Novaja ziznj, Raboceje delo i sl.,
ali sarno u nominativu, dok ce pro-
mena biti po nasem, Boginske, Ra-
boceg dela i sl.; tako i Boljsoj tea-
tar (v. to).
Ruska prezimena nemackog po-
rekla kod nas su uobicajena sa iz-
vomim izgovorom, npr. Ajzenstajn,
Bronstajn, Majerholjd, pa je to us-
vojio i novi P (ne vise Ejzenstajn i
sl., kako je bilo po P 60).
V. -it; -ov; -ovna. V. i pojedina
imena.
rusilac (ne rusioc), mn. rusioci,
rusilaca.
Ruzdi (Salman), ne Rusdi.
rvati se, rvat, bez h.
rzati, ne hrzati.
d. Cesko slovo f kod nas se pre-
nosi sa rz: Jirzi (Jifi) , DvorZak
(Dvofc'rk); iza zvucnih suglasnika
prenosi se na z(Bedzih - Bedfich,
Jindzih -Jindfich) a iza bezvucnih
sa s (Psibram- Pfibram, TSeblicki
- Treblicky). Poljsko rz izgovara se
z(ne rzf): Jezi (Jerzy), KazimjeZ
(Kazimierz), Gzegoz (Grzegorz),
AndZej (Andrzej). Iza bezvucnog
suglasnika izgovara se s: Ksistof
(Krzysztoj).
Pri pisanju cirilicom treba paziti
da d i zostaju odvojeni u AH)l,)Kej,
oe)l,)KHX, JHH)l,)KHX - ne AHl,Iej itd.
s
s i z (izgovor). Grcko obicno (neu-
dvojeno)s izmedu vokala ina kraju
reci kod nas se po tradiciji prenosi
sa z: kriza, muzej, muzika, filozoj
parazit, Ezop, Tezej, Sizif, Pelopo-
nez itd. Kod pojedinih redih imena
javlja se is, prema klasicnom izgo-
voru: Hesiod, Mesopotamija, Efes,
Dionis, Dionisije (bolje nego Hezi-
od itd.).
U spanskim reCima cita se uvek
s, ne z: Hose (Jose), Rosario (Ro-
sario). Kasa Rosada (Casa Rosa-
da) itd.; izuzetakje Andaluzija,jer
je to nas odomaceni oblik. V. -ez; z;
pezeta.
Za ita!. reci kod nas je usvojen
sevemoitalijanski izgovor z: izolo-
vati (od ita!. isolare), kazamat(ital.
casamatta), Piza (Pisa), Brindizi
(Brindisi), Karuzo (Caruso), Ceza-
re (Cesare) itd. V. kasina; Mazina;
osimski.
U eng!. imenima, nezavisno od
originalnog izgovora, krajnjes posle
suglasnika kod nas se prenosi sa s:
Carls (Charles), DzeG)ms (James),
Dzo(u)ns (Jones), Vels (Wales,
Wells i Welles) itd. Kad prethodi
vokal, transkribujemo prema izgo-
voru, koji je nekada z a nekad s:
Rouz (Rose), Metjuz (Matthews),
Endruz (Andrews: ne Endrus); Ris
(Reese), Cejs (Chase), Luis (Lewis.
Louis), Glinis (Glynis) itd.
S. z is u portugalskom: v. POR-
TUGALSKA IMENA.
-8 (sufiks).Nocas moze znacitiprosle
nod, ove nod koja dolazi iii ove
nod koja je u toku. Zimus. prole-
tos. letos,jesenas obicno se upotre-
bljavaju za proteklo godisnje doba,
ali mogu oznacavati i ono koje pred-
stoji.
sa. Osnovni oblik ovog predloga je s
(pise se bez apostrofa!). Obliksa u
starijem jeziku je upotrebljavan
sarno ispred suglasnika koji oteia-
vaju izgovor s, npr. sa pticom, sa
kcerima, sa mnom, sa sirom, sa
skolom, sa zecom, sa zaljenjem.
155
Danas se znatno prosirila upotreba
oblika sa, ali se ipak preporucuje s
gde god je to moguce, dakle s pri-
jateljem, s decom, s gostima, s in-
teresom, s omladinom itd. (bolje
nego sa prijateljem itd.). Poneki
autori, zbog blagozvucnosti, radije
upotrebljavaju obliksa ispred voka-
la, narocito ako ovome sledijos jed-
no "s" (sa ispitom, sa osam nogu
zvuci lepse nego s ispitom, s osam
nogu).
sa- i su- (prefiksi): v. pod su-.
Safok (eng!. Suffolk), ne Safolk.
sa i bez, sa iii bez. Buduci da ova dva
predloga zahtevaju razliCite padeze,
ne smatraju se pravilnim spojevi kao
sa i bez doplate, sa ili bez pratio-
ea: treba s doplatom i bez nje, s
pratiocem ili bez njega. Up. za i
protiv.
s(a)+INSTRUMENTAL. U nacelu,
predlog s(a) ne upotrebljava se uz
instrumental kad ovaj oznacava
sredstvo, orude iIi predmet radnje:
"Ume da rukuje masinom" (ne: s
masinom), "Trgujete tudom imovi-
nom" (ne: s tudom), "Roditelji su
se ponosili mnome" (ne: sa rnnom),
"Nicim vas necu opteretiti" (ne: Ni
sa Cim) itd. Medu najcescim glagoli-
rna koji traze instrumental bez pred-
loga jesu opremiti, snabdeti (se),
naoruiavati, ovladati, zagospo-
dariti, sluiiti se, posluiiti, raspo-
lagati. baviti se, ponositi se, zame-
s(a)+INSTRUMENTAL
niti, nahraniti, napojiti, natopiti,
ispuniti. pokriti, propratiti i dr.;
takode glagoli kretanja kao voziti
(se), putovati, doh, otih i dr. kad
imenica u instrumentalu oznacava
prevozno sredstvo (Putujem vozom
itd.). Instrumental bez predloga
traze i pridevi zadovoljan i neza-
dovoljan.
Predlog s(a) ipak se moze upo-
trebiti u ovom znacenju u dva
slucaja: (1) ako ispred imenice stoji
osnovni broj iii prilog za koliCinu,
npr. zakucati s tri ekspera, ukrasiti
s malo cveta, potkrepiti s dosta
primera; (2) ako posle predloga
dolazi neka nepromenljiva rec, kao
sto je broj, slovo, skracenica iIi citi-
rani izraz, npr. pomnoiiti sa deset,
oznaciti sa X Docekase ih sa
"Ziveli oslobodioci!"
Nisu retki slucajevi kad se isti
spoj glagola sa imenicommoze upo-
trebiti i s predlogom s(a) i bez nje-
ga, liZ male razlike u znacenju. Upo-
redi: "On se puskomborio protiv ne-
prijatelja" - "On ses puskom u ruci
borio protiv neprijatelja"; "Posao si
vozom a vratio se automobilom" -
"Posao si kao puki siromah a vratio
se s automobilom"; "Rat je za nas
poceo bombardovanjem Beograda"
(odgovor na pitanje kako?) - "Rat
je za nas poceos bombardovanjem
Beograda" (odgovor na pitanje
kada?). Neki put razlike u znacenju
i nema, npr. ,,(Sa) svojim zvucnim
sabili
glasom i dostojanstvenim drianjem
podsetio nas je na Saljapina". 0
izrazu pisati velikim (malim) slo-
vom odnosno pisati s velikim...
svojevremeno se medu lingvistima
vodila polemika koja je ostala bez
konacnog resenj a, pa se mora smat-
rati da su oba oblika podjednako
dobra.
sabiti: sabij, sabijmo, sabijte.
sablja, gen. mn.sabalja: v. GENITIV
MNOZINE (imenice i. roda).
sadrzaj i sadriina. Obe reci upotre-
bljavaju se kako za materijalne tako
i za duhovne pojmove (sadriaj iii
sadriina kutij e, paketa i sl., sadriaj
iii sadriina romana, ugovora itd.).
Safo: v. Sapfo.
sagnuti se: sagnuo, sagnula i sagao,
sagla; sagnuvsi se i sagavsi se;
sagnuh se, sagnu se i sagoh se, saie
se.
SAJMOVI: v. USTANOVE.
saksofon, ne saksafon.
SALT, SALT-a, SALT-u.
Salvador, bolje nego EI Salvador
(odredeni clan el ne cini deo imena
u uzemsmislu). Glavni grad se zove
San Salvador.
sam, -a, -0. Da bi se razlikovalo od
oblika glagola jesam i od priloga
selmo (=jedino), oznacava se akcen-
tima: sam i samo (ne samo!). Pri-
156
meri: I sam sam toga svestan; Dete
se samo vratilo.
samnom.
samo- sastavljeno u slozenicama:
samofinansiranje, samodovoljan
itd.
samoposluga isamousluga podjedna-
ko su dobre reCi.
sanatorijum i sanatorij.
Sancez iii Sances (Sanchez). v. -ez.
San Francisko, prihvaceno u PRkao
ustaljen oblik, mada bi po izvomom
izgovoru bilo tacnije San Fransis-
ko.
San Hose (u Kostariki, SAD, itd.),
bolje nego San Hoze. Izvomo: San
Jose.
sankcija je kazna, kaznena mera, ali
sankcionisati znaci odobriti, pot-
vrditi,ozakoniti.
sanke,sankati se isanjke, sanjkati se.
Sankt Peterburg (nekadasnje i novo
ime Lenjingrada); ne Sankt Peters-
burg, sto je oblik u zapadnimjezici-
rna. Pridev: sanktpeterburski.
Sanremo, ne San Remo.
sanskrit: kao blizi originalu pre-
porucuje se obliksanskrt.
Santa Kruz (prema uobicajenom ob-
liku koji preporucuje PR) iii Santa
Krus (po sp. izgovoru).
Santijago (po P: vemije sp. izgovoru
bilo bi Santjago).
157
santimetar: bolje centimetar (v. to).
Sao Paulo (Sao Paulo), ne Sao Pao-
lo.
Sapfo (bolje nego Safo). Menja se kao
imena na -a: od Sapfe, Sapfi, Sap-
fin.
saplitati, saplicem i sapletati, sa-
pldem.
sastojati se od necega, bolje nego iz
necega.
sa strane.
sasiti: sasij, sasijmo, sasijte.
Saterlendje pogresna transkripcijaza
engl. Sutherland: treba Saderlend.
satrti i satreti (ijek. satrijeti); satrvsi
i satrevsi (ijek. satrijevsi); ostali
oblici kao kod glagola trti (v. to).
say, sveg(a) (ne svog), svem(u) (ne
svom). Srednji rodsve (nesvo): sve
vreme, sve ono znanje, sve troje itd.
Sava centar (bez crtice prema P) sko-
vano je po ugledu na engleski; pre-
rna na$em redu reci bolje je Centar
"Sava".
Savamala, savamalski.
savetovati nekoga (nesto) i saveto-
vati nekome (nesto). Isto i posave-
tovati.
savijutak, mn. savijuci.
saviti: savij, savijmo, savijte.
sazreti: kao zreti (v. to).
SAZVEZDA: v. NEBESKA TELA.
sc
sazetak, rnn. sazeci.
SAZETI SAMOGLASNICI. Obli-
ci iz familijamog govorako (=kao),
doso (=dosao), kazo (=kazao) i sl.,
kao i dijalekatski dosa, stiga, reka
itd., prema Pravopisu pisu se bez
apostrofa, a sa znakom duzine (cir-
kumfleksom): k6, dos6, kaz6, dosa,
reM itd.
s boka.
scenario iscenarij; mn.scenariji (m.)
i scenarija (sr.).
sci. (skracenica) ne negosc.: vidi pod
dr.
se. Ova zamenica se upotrebljava za
gradenje povratnih glagola, u svim
licima (perem se, peres se itd.), a
takode i za bezlicnu konstrukciju,
koja se javlja samo u 3.1icujednine,
npr. radilo se, prica se, to se zna.
Ista zamenica ne moze obavljati obe
funkcije istovremeno, pa nisu dobre
recenice ukojima se povratni glagoli
upotrebljavaju kao bezlicni, npr.
"Ovom se alatkom bez teskoca slu-
zi", "Na peronu se ne sme zadrza-
vati", "Kada se bori za zivot, svi
obziri otpadaju". Tu se mora upo-
trebiti drugi sklop recenice, npr.
"Ovom se alatkom bez teskoca
rukuje", ,,Nije dozvoljeno zadda-
vati se na peronu", "Kada se covek
bori za zivot, svi obziri otpadaju".
S bezlicnim glagolom ne sme se
upotrebiti imenica u akuzativu:
Scan
"Ovu se knjigu lako (;ita", "Moglo
se navesti i druge slucajeve", nego
"Ova se knjiga lako cita", "Mogli
su se navesti i drugi slucajevi".
Se je enklitika (up.je; su) i stoga
ne sme doCi na pocetak akcenatske
celihe: umesto "Ovaj projekat, a
najverovatnije i svi ostali, se odlaiu
za bolja vremena" treba: "... odlaiu
se za bolja vremena".
V. sobom; v. i se je.
Sean v. Son.
secirati (les i s1.), ne sekcirati.
sedamsto, sedam stotina, sedamsto-
ti; sedam hiljada, sedamhiljaditi.
sedecke i sedeeki.
sedeljka, dat. sedeljci, gen. mo. se-
deljki.
se je u govoru se sliva use: On se
vratio. Neki gramaticari dopustaju
i puni oblik (On seje vratio), drugi
smatraju daje to nepravilno.
Sejmur pogresno: engl. Seymour
izgovara se Simor.
seks bomba, seks-sop (crtica neoba-
vezna): ne seksi-sop.
seksepil, seksepilan, ne seksipil, sek-
sipilan.
sekund i sekunda; gen. mo. sekuna-
da iIi cesce sekundi.
sem: v. osim.
semenka, dat. semenci, gen. mn. se-
menki.
158
semijon (vino): v.j.
Sen-Simon (fr. Saint-Simon).
Senta, sencanski, Sencanin, -anka.
Sen Trope (Saint Tropez): z se ne
izgovara.
seoba po pravilu oznacava masovno
seljenje, migraciju (seoba naroda,
seoba ptica) ali nije pogresno ni u
smislu selidba.
seoce i selce.
ser (eng1. sir) ostaje nepromenjeno
ispred imena: ser Dion, ser Diona,
sa ser Dionom. Upotrebljava se uz
licno ime (ser Vinston) iIi uz ime i
prezime (ser Vinston CerCi!), nika-
da uz sarno prezime. Ne sme se os-
tavljati neprevedeno kada nije zva-
nicna titula ("Da, ser" i s1., pogresno
u prevodima filmova umesto "Da,
gospodine").
serf, serfer, serfovati, bolje nego surf
itd.
servis (PRdopusta iserviz u znacenju
"gamitura istovrsnih predmeta").
sever: v. STRANE SVETA.
Severni pol; Severna Amerika, Se-
verna Koreja, Severna Irska (ali
malo s kad je posredi sarno deo
ddave iIi kontinenta: severna Ita-
lija, severna Afrika, severni Ba-
nat); Severno more.
severno- uvek sastavljeno: severno-
americki, severnoafricki, severno-
korejski itd.; Severnoatlantski pakt.
159
Severnjaca (=Polarna zvezda). V.
NEBESKA TELA.
severoistok, -oeni, severozapad, -dni;
severo-severoistok, severo-severo-
zapad.
sfcra, sferni, ne svera i sl.
sfinga, dat. sfingi, bolje nego sfinks.
Veliko S kad oznacava spomenik u
Egiptu.
sh. jc skracenica za srpskohrvatski.
Pogresnoje pisatis/h, S-H i slicno.
shema, shizofrenija: v. sema, sizo-
frenija.
sholastika i skolastika, sholastieki i
skolastieki, sholastiear (-ik) i sko-
lastiear (-ik).
shvatati i shvacati.
Si-Bi-Es, Si-bi-Esa iIi (sarno latini-
com) CBS, CBS-a.
Sicilijanka, dat. Sicilijanki; (u sahu)
sicilijanka, dat. sicilijanki i sicili-
janci.
sida, side (bolje nego ejds); nema ra-
zloga i.a pisanje velikim slovima.
Sidnej, kod nas uobicajena tran-
skripcija za ime grada, mada se u
engl. izgovara Sidni. Kada je licno
ime iIi prezime, treba svakako tran-
skribovati Sidni.
Si-En-En, Si-En-Ena iIi (sarno latini-
com) CNN, CNN-a.
sifiliticar, -iean, -ieki (ne sifilistiear).
Sigorni (Sigourney), ne Sigumi.
sinlagma
sigurnostan, -sna, -sno.
Sijetl (Seattle), ne Sietl, Sitl.
Sik, Siki (veliko pocetno slovo, jer
imaju osobine etnicke zajednice).
Kao pridev u starnpi je upotreblja-
vano sikski i sikovski; pravilno bi
bilo jedino sieki.
SILAZNI AKCENTI: v. izuzetan;
Jugoslavija; televizija; -tor.
silicijum isilicij; silicijum-dioksiditd.
Pod uticajem engleskog (gde je si-
licon - silicijum, silicone - silikon)
cesto se brka element silicijum sa
silikonima (organska jedinjenja).
Silicijumski Cip (u racunarima), ne
silikonski; Silicijumska dolina
(centar elektronske industrije u Ka-
lifomiji), ne Silikonska.
Silvio, sa Silviom, Silviov (razlikovati
od: Silvije, Silvijem, Silvijev). V.
-io.
Simona (Simone, fro Z. ime), bolje
nego Simon: u promeni Simone, Si-
moni, Simonin. V. -e (FRANCUS-
KG).
simpozijum i simpozij.
simultanka, dat. simultanci, bolje
nego simultanki.
sinagoga, dat. sinagogi.
sinocni (up. nocni); PR dopusta i
sinocnji.
sintagma je grupa od dye iIi vise reci
u medusobnoj gramatickoj vezi;
sinlaksicki
pogresno se upotrebljava umesto
"izreka", "geslo", "uzreCica" i sl.
sintaksicki (od sintaksa): bolje je
sintakticki (kaopraksa - praktican,
profilaksa - profilakticki, elipsa -
eliptican i sl.). Upotrebljava se i
oblik s domacim nastavkom sin-
taksni.
Sinjska alka; sinjski alkar.
Sirijus.
Sisak, sisacki, Siscanin, -anka.
sisati: sisam, oni sisaju i sisem, oni
sisu; sisaj, sisajte i sisi, sisite; sisa-
juCi i sisuCi.
SIV, SlV-a, SlV-u.
sivomaslinast: v. BOJE.
Sizifov posao (veliko S), rede SlZl-
fovski iii sizifski posao (malo s).
s jeseni.
sjutra je oblik iz juznih narecja,
dopusten pored obicnijegsutra.
skafandar, skafandra, bolje nego
skafander, skafandera.
skajhok (Skyhawk, tip aviona): ne
skajhouk.
Skalfaro (ital. Scalfaro) naglaseno je
na prvom slogu.
skalpel, ne skalper.
skaska, dat. skasci, gen. mn. skaski.
Skenderbeg, obicnije nego Skender-
-beg.
160
-ski, -cki, -cki (u imenima). Od prezi-
mena kao Stravinski, Pilsudski,
Dalski, Musicki, Racki itd. ne moze
se praviti prisvojni pridev: ne Stra-
vinskijeva muzika, nego sarno mu-
zika Stravinskog.
Neslovenska prezimena kao eng!.
Mekloski (McCloskey), ita!. Fran-
ceski (Franceschi) menjaju se kao
imena na -i: Mekloskija, Meklosk-
iju, itd., ne Mekloskog, Mekloskom.
U poljskim prezimenima ispred
-ski, -ska dolazi nj (ne n): Bzezinj-
ski (Brzezinski), Polanjski (Polan-
ski), Grodenjska (Grodzienska) itd.
V. -ski.
-ski i -ni. I -ski, (-Cki, -ski) i -ni (-an)
upotrebljavaju se kao sufiksi opsteg
znacenja za izvodenje prideva od
imenica. Nema opsteg pravila 0
tome kad ce se upotrebiti jedan a kad
drugi. Cesto se u srpskoj varijanti
upotrebljava oblik na -ski a u hr-
vatskoj na -ni, npr. autobuski - au-
tobusni, operski - operni, poreski
- porezni itd. U drugim slucajevima
se i u Srbiji upotrebljavaju oba
sufiksa, bez razlike u znacenju, npr.
padeski i padezni, obalski i obalni,
iii s izvesnomrazlikom(npr.: logicki
- koji se tice logike, logican - koji
je u skladu s logikom, pravilan u
rasudivanju). V.jezicki.
ski-lift.
sklopka, dat. sklopci.
161
skonccntrisati. 0 pravilnosti ovog
oblika misljenja strucnjaka se ra-
zilaze, ali se obicno smatra da je
bolje sarno koncentrisati, odn.
usredsrediti, sabrati itd.
Skopljc, Bitolj, Dewlelija, Kopar-
odomaceni su sh. oblici imena ovih
gradova i treba ih upotrebljavati
uvek u srpskohrvatskom kontekstu.
Izvorne oblike Skopje, Bitola, Gev-
gelija, Koper treba pisati sarno tamo
gde se sva strana imena navode u
izvornom obliku (u redovima '/OZ-
nje, imenicima, na geografskim kar-
tama i s1.).
skoro igotovo podjednako su pravilni
oblici: skoro ceo sat, skoro sasvim
nov dobro je kao i gotovo ceo svet,
gotovo sasvim nov.
skorojevicki, ne skorojevicski.
Skotland jard (Scotland Yard).
SKRACENICE nacinjene od po-
cetnih slova pisu se veliko: OUN,
EZ, SAD, SPS, HDZ, JAT, AVNOJ,
UNICEF. Padezni nastavci, ukoli-
ko je skracenica promenljiva, pisu
se malim slovima i odvajaju crti-
com: iz SPS-a, u ZTP-u itd. Skra-
cenice koje se izgovaraju kao po-
sebne reci mogu se pisati i sarno
pocetnim velikim slovom: Unicef,
Unicefa, Jat, Jata itd. Sarno na ovaj
drugi nacin pisu se skracenice koje
sadrze vise odjednog slova pojedine
reci, npr. Tanjug (Telegrafska agen-
skripta
cijanoveJugoslavije), Bemus (Beo-
gradske muzicke svecanosti) itd. V.
i sledece dye odrednice, TA CKA U
SKRACENICAMA, kao i pojedine
skracenice.
SKRACENICE MERA (metrickih
jedinica). Pravopis predvida da se
skracenice m, em, dm, mm, km, g,
kg, dkg, mg, I (litar), hi (hektolitar),
t(tona) i druge njima slicne pisu bez
tacke, obicno latinicom, ali i 6irili-
com (osim za skracenice V - volt i
W - vat, gde je latinica neophodna
radi razlikovanja).
SKRACENICE NA -a. Nema opsteg
resenja za padesku promenu skra-
cenica kao sto su CIA, ETA, IRA,
FIFA, NASA, ANSA itd. Gdeje to
mogucno, treba ih pisati sarno s
pocetnim veIikim slovom, npr. pri-
padnik Ete, dogovor s Fifom, iii
upotrebiti isred njih neku zajednicku
imenicu, npr. za organizaciju ETA,
s tajnim udruienjem IRA. U pro-
tivnom, skracenica mora ostati
nepromenljiva, npr. agent CIA, radi
za CIA. Nije pozeljno pisati agent
CIE, za ETU, NASIN i sl., jer
padezni nastavak nije deo skra-
cenice i ne moze se pisati veIikim
slovom.
skraja (sastavljeno po P), ali: s kraja
na kraj.
skripta ima sarno mnozinu sr. roda:
Citam skripta (ne skriptu), uCim i::.
skroz-naskroz
skripata, nalazim u skriptima (uo-
bicajeno ali pogresno skriptama).
skroz-naskroz.
SKUPOVI: v. USTANOVE.
sladoledfij a (cml,!J,OJIel,mja).
sladostrastan, -sna, -sno.
slamka, dat. slamci.
slastan, -sna, -sno.
slati, .faljem (ne siljem).
sledeCi: ijek. slijedeei i sljedeCi.
s leda.
sleva, ne s leva.
slomiti se menja kao lomiti: slomim,
slomiS:... oni slome, slomljen; po-
gresno je slomijem, slomijes, oni
slomiju, slomijen.
slovenski je od Sloven, a slovenaeki
od Slovenac iii Slovenija. U Hr-
vatskoj se za prvi pojam kaze
Slaven, slavenski, dok slovenski
znaci slovenacki.
SLOVENSKI GENITIV: v. GENI-
TIV, SLOVENSKI.
SLOZENICE S BROJEM. Kada
priJevi godi.fnj i, meseCni, dnevlli,
nedeljni itd. iii imenice godisnjica,
godisnjak grade slozenicu s brojem
na prvom mestu, broj se moze pi-
sati cifrom i posle njega staviti crti-
ca (ne tacka)!: 25-
-godisnjica, 40-godisnjak, I8-me-
seeni, 20-satni itd. Ne treba pisati
25-togodi.fnjica, I8-tomeseeni i sl.
162
Za pisanje slovima, u P (tacka 60
c) prihvacen je davnasnji predlog
strucnjaka da se pise sastavljeno,
npr. dvadesetpetogodisnji, eetrde-
settrogodisnjak, tridesetsestoea-
sovni itd. Ranije pisanje (po P 60)
dvadeset petogodisnji i sl. unosilo
je razmak na neodgovarajucem mes-
tu, a moglo je dovesti i do nespora-
zuma (npr. "Video sam cetrdeset
petogodisnjaka", "Slavi se dvadeset
petogodisnjica").
SLOZENI PRIDEVI. Spoj dvaju
prideva pise se s crticom ako svaki
od njih zadrzava prvobitnu vrednost
i ako slozenica oznacava ravnopra-
van odnos iii vezu medu njima: rus-
ko-engleski (recnik), iransko-iracki
(rat), industrijsko-stoearski (kraj),
kulturno-umetnieko (drustvo) itd.
Ako izrazavaju jedinstven pojam--
prvenstveno u onim slozenicama
koje se mogu izvesti od imenice s
pridevom - pisu se sastavljeno bez
crtice: knjiievnoteorijski (od knji-
ievna teorija), zapadnonemacki
(od Zapadno Nemacko) , socijal-
demokratski (od socijalna demo-
kratija), narodnooslobodilacki itd.
U nekim slucajevima tesko je odrc-
diti koliko su dva pojma medusob-
no povezana, pa bi se moglo braniti
npr. i pisanje drustveno-po!iticki
(drustveni i politicki) i drustveno..
politicki (premadrustvena politika,
politika u drustvu). V: BOJE;
163
SLOZENICE S BROJEM; srpsko-
hrvatski; vojno-.
slucaj. Jezikoslovci nerado gJedaju na
upotrebu ove imenice s glagolom
hiti, kao u primerima "Je Ii i s to-
bom bio taj slucaj?", "Kod nas to
nije slucaj", "Mogu se sukobiti dye
struje, kao sto je to slucaj u Irskoj".
Smatra se da je bolje: "Je Ii i s to-
bom bilo tako?", "Kod nas to nije
tako", "... kao sto (to) biva u Irskoj"
i sl.
sluga, sluzi i slll::i; gen. mn. slugu. V.
IMENICE MUSKOG RODA
NA -(/.
slusalac (ne slusaoe), mn. slu.\:aoei,
slll.\:alaea.
sluzavka, dat. sluzavki, gen. mn.
slllzavki.
Smail-aga Cengic; Smrt Smail-age
Cengic(/ (naslov). V. aga.
smesa i smesa (ijck. smjesa, smjesa).
smijuljiti se je ijek. oblik: ckavski je
smejuljiti se.
smreka, dat. smreki.
snabdeti (ijek. snabdjeti): stanJI
recnici davali su sadasnje vreme
snahdim, snabdi{ oni snabde. U
stvarnosti se gotovo uvek upotreb-
ljavaju obJici snahdem, snabdeS,
oni snahdeju (ijck. snahdijem,
snahdije.\:, snabdiju).
snabdevenost (stanje) treba razliko-
vati od snabdevanja (procesa): ne
S obzirom na
"u proteklom periodu snabdevcnost
je bila redovna" nego " ... snabde-
vanje je bilo rcdovno".
snaha, snasi (rcdc snahi), snahin.
Oblici snaja, snajka, snasa dopus-
teni su u familijamom govoru, kao
reCi odmila.
snajper je naziv za strelca; njegovo
oruzje je snajperska puska. Po-
gresno jesnajperom nazivati oruZje;
suvisan je oblik snajperista.
snek-bar.
s neruke (=nezgodno, nepovoljno):
pise se odvojeno prema P.
sneti: v. -neti.
snishodljiv znaCi u prvom rcdu "koji
gleda s visine, koji udostojava
(nekoga svojom paznjom), pokro-
viteljski". U novije vreme steklo je
i znacenje "usluzan, smeran, poni-
zan".
s nogu.
so: pridev soni, retko solni.
sobom (zamenica) moze imati i zna-
cenj e sa sobom, kao u izrazima no-
siti .wbom, vodi,ti sobom i sl.
s obzirom na (neSto), ne obzirom na
(nesto). Normativni prirucnici obic-
no zabranjuju spoj .I' ob::irom da ("S
obzirom da nisu svi dosli, mora-
cerna..." itd.), zahtevajuCi da se kaze
.I' obzirom na to sto. Umesto jednog
i drugog maze se upotrebiti buduCi
da. Up. bez obzira.
socio-
socio- sastavljeno: sociokulturni i sl.
soda-voda.
sodijum pogresno (obicno u prevodi-
rna sa eng!. i fr.) umesto: natrij(um).
Sofija: Sofijae, Sofijka, SOfljski.
Sokobanja, sokobanjski; Soko-grad.
Sokolac (kod Sarajeva), Sokoea, u
Sokoeu.
Sokrat: sokratski i sokratovski.
soldateska: kao groteska (v. to).
solo: solo pevanje, solo instrument i
sl. (eliiea nije potrebna: v. CRTICA
4).
Solovjov (rusko prezime), ne So-
lovjev.
Solunac iii Solunjanin (gradanin So-
luna), solunac (borae sa Solunskog
franta).
Solunski front: veliko S (v. front).
Somalac (stanovnik Somalije), Somal-
ka, somalski; ne Somalijae, -ijka,
sOllJu!zjski.
Soni (Sony, fabrika), soni (marka).
Soros, Dzordz (George Soms, po
americkom izgovoru), bolje nego
Soras, Soros.
SOS iIi S.O.S.
Sousa (pOli.) izgovara se Soza.
spasti. Oblik spasti, spasem, on spa-
se, onispasu, spasao, spasla, spa-
sen tradieionalan je u Srbiji i treba
164
mu svakako dati prednost nad ob-
likomspasiti, spasim, onspasi, oni
spase, spasio, spasila, spasen. Uko-
liko bi se prihvatio oblik spasiti,
moral a bi se priznati i glagolska
imenieaspasenje (umestospasenje)
i nesvrseni glagol spasavati (urn.
spasavati), mada za njih nema pot-
vrde u recnieima.
spavacica (spavaca kosulja), spava-
Cica (zena koja spava).
spektrograf, spektmgrafija, spek-
troskop itd.: ne spektogralitd.
spekulacija, itd.: v. spekulacija.
spletka, dat. spletki, gen. mn. spleta-
ka.
spocetka (prema P sastavljeno) u
znacenju "isprva", ali krenuo je s
pocetka; .I' pocetka na kraj.
spojka, dat. spojki i spojci, gen. mn.
spojki.
spoljni i spoljnji.
spoljnopoliticki; spoljnotrgovinski.
SPOMENICI: v. ULICE.
spomenik ide s dativom: spomenik
Neznanomjunaku. spomenik Dosi-
tejll Ohradovicu bolje je nego .\jJo-
menil( Neznanogjunaka, spomenik
Dositeja Ohradoviixi. Naprotiv, bi-
sta ide s genitivom (bista Dositeja
Obradovica), kao i domaci sinonim
poprsje.
spomen-ploca, spomen-muzej, spo-
men-dan itd.
165
s pomocu ipomotu (v. to).
sporazumeti se: kao razumeti (v. to).
SPORTSKA DRUSTVA (IMENA):
v. KLUBOVI.
SPORTSKATAKMICENJA, tumi-
ri, manifestacije itd., kao i lige i
druga udruzenja k1ubova pisu se
vetikim pocetnim slovom prve reci:
Prvenstvo sveta u kosarci, Petna-
este Ljubicevske konjicke igre,
Mlindijal, Olimpijske igre, Turnir
lwndidata, Kup sampiona, Prva
liga, Druga srpska liga, Cetvrta
kvalifikaciona grupa Evropskog
jitdbalskog prvenstva itd.
s proleca.
sprovesti, sprovoditi imaju i znacenje
izvri:.'iti, ostvariti, npr. sprovesti
mere, odluku, izmene, rejormu is!.,
a posebno u izrazu sprovesti (spro-
voditi) /I delo. U istom znacenju
upotrebljava se, pretezno u hrvat-
skoj varijanti, i provesti (provodi-
ti).
s rask;da (nije s raskida = voljanje),
odvojeno po P, mada se dopusta i
sraskida.
srccka, dat. srecki, gen. mn. sretaka.
srcdisnji i sredisni.
Srednja Evropa, Srednja Amerika
(ali malo s kad nije rec 0 posebnoj
geografsko-istorijskoj ce1ini: sred-
nja A::ija, srednja Dalmacija itd.);
Srednji istok.
srpskohrvatski
srednjo-: srednjovekovni, srednjo-
skolski, srednjotehnicki, srednjo-
prugas itd.;srednjoistocni, srednjo-
bosanski, srednjoamericki itd.
Srednje- samo kad oznacava stepen
iii kolicinu (tj. tamo gde se moze
javiti i "nisko-" iIi "visoko-"): sred-
njeproduktivan, srednjeradioakti-
van, srednjerazvijen (iIi srednje
razvijen) itd.
Sredozemno more; Sredozem1je.
Srem. U ijekavskim tekstovima pisace
se Srijem, Srijemac, srijemski, ali:
Sremica (zbog kratkog vokala pos-
Ie sr), Sremski Karlovci, Sremska
Mitrovica (jer se u imenima naselja
zadrzava lokalni izgovor: up. Osi-
jek, Rijeka i u ekavskim tekstovi-
ma).
Sremski front (veliko S: v.front).
Srpska akademija nauka i umetnos-
ti: v. USTANOVE.
Srpska pravoslavna crkva: v. CR-
KVE.
srpskohrvatski (sastavljeno kao na-
ziv jezika, ali: srpsko-hrvatski
odnosi, srpsko-hrvatski sukob is!.).
U naucnoj upotrebi i da1je se dvo-
cIani naziv jezika smatra najtac-
nijim, s tim sto se koristi i naziv
srpski kao njegov krab oblik (tak-
va praksa je bila i pre Novosadskog
dogovora iz 1954). Prema Zakonu
o sluzbenoj upotrebi jezika i pisa-
ma (1991) "u Republici Srbiji u
srpstvo
sluzbenoj je upotrebi srpskohrvat-
ski jezik, koji se, kada predstavlja
srpski jezicki izraz, ekavski ili
ijekavski, naziva i srpskim jez-
ikom". U Ustavu Republike Srbije
pominje se sarno termin srpskohr-
vatski jezik.
srpstvo (pripadnost, osobina); Srp-
stvo (srpski narod).
stadijum i stadij.
Stajnbek, Dzon (John Steinbeck),
bolje nego Stajnbek.
stakalce i stakaoce.
staklenka, dat. staklenci.
stambeni, ne stanbeni.
stani-pani.
star. Izrazi kao dete staro sest meseci
nisu pogresni, buduci da se normal-
no kaze doba starosti, godine sta-
rosti, starost odsest meseci i sl. Ne
valja, medutim, pitati "Koliko si
star'?" (umesto "Koliko ti je godi-
na", "Koliko imas godina?") niti
odgovarati "Star sam 30 godina"
(um. "Imam 30 godina", "Tridesct
mi je godina").
staralac (ne staraoc), rnn. saraoci,
staralaca.
Stara Pazova.
Stara planina.
Stari grad (gradska cetvrt, opstina);
Stari Grad (na Hvaru), iz Starog
Grada, Starogradanin, -anka; Stari-
166
grad (ispod Velebita), iz Starigra-
da, Starigradanin, -anka.
Stari Sloveni (veliko S u obe reCi,
premaP 60).
Stari svet (nasuprot Novom svetu, v.
to).
stariti i stareti (ijek. starjeti).
stari vek.
Stari zavet.
staro- sastavljeno u slozenicama:
staroengleski, starokatolik itd.
starosedelac (ne starosedeoc); mn.
starosedeoci, starosedelaca.
staYpremanecemu, neo necemu. Ne
treba ovu imenicu upotrebljavati
umesto imenice misljenje; u los,
konferencijaski jezik spadaju kon-
strukcije "zauzet je stav... " (umes-
to: smatra se da, reseno je da itd.),
"stav je glavnog odbora da se ne
odugovlaCi" (umesto: glavni odbor
smatra da ne treba odugovlaCiti) i
sl.
stega, dat. stezi.
Stejt department (State Depart-
ment).
stereo- s crticom (stereo-snimak, ste-
reo-uredaj itd.) iIi odvojeno.
s tim(e).
stiskati: menja se kaopritiskati (v. to).
stjuardesa: m. oblik je stjuard (ne
stjuart).
167
-stkinja: v. -kinja.
-stni: glas t se cuva u pridevima od
stranih osnova, npr. robustni, pro-
testni, azbestni, kontrastni, dok u
domaCim pridevima ispada ispred
n: mastan, masni (masna, masno),
holestan, bolesni itd.
stoik, stoicki, stoicizam (sve bezj).
stojccke i stojeeki.
Stokholm (Stockholm), bolje nego
Stokholm (po nem. izgovoru).
stolac, stolca i stoca; Stolac (u Her-
cegovini), iz Stoca, u Stocu.
stoni, obicnije nego stolni.
stonoga, dat. stonozi.
stopedesetogodisnji is\.: v. SLO-
ZENICE S BROJEM
stoput i sto puta.
stotinak, retko stotinjak (priblifno
sto); stotinka (stoti deo), dat. -ci i
-ki, gen. mn. -ki.
stotinarka, dat. -arci i -arki, gen. mn.
-arki.
strana: oblici s onu stranu, s ovu
strallu (pored obicnijeg s one
strane, s ove strane) nisu pogresni:
nalaze se kod Vuka, Danicica i
drugih dobrih pisaca proslog i naseg
veka.
STRANE SVETA. Imenice sever,
jug, istok, zapad pisu se velikim
pocetnim slovom ako su uzete "u
znacenju naroda koji onde five" (P
striCi
60), npr. "Istok i Zapad su postigli
sporazum", "Rat Severa i Juga u
Americi trajao je cetiri godine",
"odnosi Sever-Jug". Bliski istok,
Srednji istok, Daleki istok, Divlji
zapad imaju veliko slovo samo u
prvoj reCi.
V. i odrednice severni, severois-
tok, juini itd.
stranka: dat. stranki i stranci kad se
odnosi na coveka (posetioca u
ustanovi); samo stranci u smislu
politicke partije. Gen. mn. strana-
ka, ne stranki.
stranputica.
strastan, strasna, strasno.
strategijski i strateski znace isto.
streha, dat. stresi; ne streja.
Strejsend ne nego Strajsend; Barbra,
ne Barbara (Barbra Streisand).
strepeti (ne strepiti), strepim, stre-
peeu, strepeo, -eta. Ijek.: strepjeti,
strepjeeu (strepjet eu), strepio,
strepjela.
stres (eng\. stress) znaCi napetost,
opterecenje, napor; pogresno se
ponekad, pod uticajem nasih reci,
upotrebljava u znacenju "potres" ili
"udar".
strina: strina Zora, ali strina-Zore,
strina-Zorin itd. (ili sve bez crtice):
v. CRTICA UZ IMENA.
strici i ostriCi povode se za glagolima
slicnog znacenjastrugati, ostrugati,
stripliz
pa se cesto cuju obJici (o)strigati,
oni ostriiu, striiuCi, imperativ
(o)striii, (o)stri::ite: umesto toga
gramatike dopustaju sarno (o)striCi,
oni ostrigu, striguCi, (o)strizi,
(o)strizite. Radni pridev je (o)stri-
gao, (o)strigla, trpni (o)striien,
(o)striiena.
striptiz; striptizeta i striptizerka.
stroncijum i stroneij.
strozi, najstroii, ne stro::iji, najstro-
iiji; ne najstrozije zabranjeno nego
najstroie zabranjeno.
strukiran i teliran (0 kosuJjama), lose
kovanice iz trgovaekog recnika,
nedopustive u knjiz. jeziku.
struktuirati pogresno urn. strukturi-
rati (iii strukturisati). V. prestruk-
tuirati.
struktura se moze eesto zameniti
nasim reeima sastav, sklop, ustroj-
stvo iii grada. Ne valja upotrebJja-
vati ovu ree u znaeenju sastavnog
deJa iii jedinice, npr. "U dogovoru
su ueestvovale sve drustvene struk-
ture", gde se misli na eJemente
drustva, drustvene snage, na poje-
dince i organizacije itd.
studentski; Studentski park; Stu-
dentski trg.
studija (naueni rad i sl.), instrumen-
tal studijonz, rnn. studije (takode u
znaeenju "studiranje"). Studij (pro-
ueavanje), instrumentaJstudijem, u
J68
mn. se ne upotrebljava. Studio
(umetnicka radna prostorija), instru-
mentalstudiom, mn. studiji (m.) iIi
studija (sr.).
stvaralac (ne stvaraoe), mn. stvarao-
ei, stvaralaea.
su je enklitika, kao ije (v. to), sto znaei
da se ne sme upotrebljavati bez
naslanjanja na prethodnu naglasenu
ree. Pogresno je npr.: "Navedeni
podaci, rekao je u diskusiji Marie,
su najbolji dokaz... " - treba: najbo-
lji su dokaz... - "Svi lekovi koji se
nalaze na ovom i na prethodnim
spiskovima su povueeni iz prodaje"
- treba: povllceni su iz prodaje;
"Medu zemljama koje su uspele da
izmaknu ovoj krizi su Austrija i
Danska" - treba: jesu Austrija i
Danska.
su- i sa- su ravnopravni prefiksi (sa-
borae = suborae, saigrac = sllig-
rac, savremen = suvremen, saose-
cati = suoseeati itd.); sa- je obienije
u Srbiji a su- u Hrvatskoj, ali neke
reei imaju samo sa- u obe varijante
(saialjevati) a neke sarno su- (su-
gradanin).
sub- ispred bezvuenog suglasnika
postaje sup-: suptropski, SlipStan-
dardni, supkutani, sllpkultura.
Cuva se u reCi subpolaran (koji se
graniCi s polamom oblascu).
Subhija: v. Midhat.
subjekt i subjekat.
169
sudac, suea, vokativ suce, mn. .wei,
sudaea.
Suce, .weeki; Sueeki kanal.
suhomesnat (suvomesnat): tacnije bi
bilo suhomesni (suvomesni).
suknja, gen. mn. sukanja.
sumnjati. Ovaj glagol moze biti uzrok
dvosmislenosti, u recenical11a kao
"Nije bilo razloga da se sumnja u
krivicu noenog cuvara", "Mnogi
naucnici sumnjaju da se u peCini
kriju znacajna arheoloska blaga" i
sl. Vee prel11a tome da Ii je stvarni
smisao pozitivan ili negativan,
recenice treba drukCije fonnulisati:
"Nije bilo razloga da se sumnjici
nocni cuvar", odnosno "Krivica
nocnog cuvara bila je van sumnje"
i sl.
sumporovodonik, bolje negosumpor-
-vodonik (up. hlorovodonik); sum-
fJor-dioksid. v. HEMIJSKA JEDI-
NJENJA.
suncc: s velikim S pise se kao naziv
odredenog nebeskog tela: "Zemlja
se okrccc oko Sunca", ali neka dale-
ka sunca (=zvezde) i sedim na sun-
eu (na Suncevoj svetlosti). U
ncodrcdcnim slucajevima, kao "Na
planini sija sunce", "Ne podnosim
sunce - cil11 izade,ja bezim u hlad"
i u figurativnoj upotrebi ("sunce
mojc") bolje je malo pocetno slovo,
prema P. Up. mesee.
svcccra
super- sastavljeno: sllpersila, super-
moderan, sllperrevi::ija, superreali-
sticki itd.; s crticom uz imena (w-
per-Nemae); odvojeno kao nepro-
menljivi pridev nam je
super veceru; super i obican ben-
zin); takode i imenicki je
litar sllpera?).
supkultura (ne subk-).
suprotstaviti.
supstanc(ij)a: v. -nea.
supstandardni (ne subs-).
suptropski (ne subt-).
surf itd.: bolje serf(v. to).
surutka, dat. surutki.
susetka, dat. susetki, gen. mn. suset-
ki.
svaki treba da se slaze s brojem koji
mu sledi: svako pola sata, svaki sat
i po, svaka tri meseea, svake dve
nedelje. Oblik "svakih" se upotre-
bljava tek od broja pet navise: sva-
kih pet sati itd.
svako malo (um.svaki cas, cesto i sl.)
nije preporuClj ivo u knjiz. jeziku.
svakodnevica (ili svakidasnjiea),
bolje nego svakodnevniea.
svastika, dat. svastiei; svastikin, bo-
lje nego svastiCin.
sve (ne svo). V. sav.
SVECI: v. sveti.
svecera ili sveeeri (predvece).
svcicdnako
svejednako (=stalno).
sveska: gen. mn. sl'ezaka: danas ret-
ko sl'ezak, gen. sveska, mn. svesci,
svezaka (sarno u znacenju toma iIi
broja casopisa).
Sveta gora.
svcti (skraceno sv.) pise se malim slo-
yom kad se odnosi na coveka (sveti
Marko, iivot svetog Save) a velikim
kad oznacava praznik, erkvu ili
geografsko ime (na Svetog Nikolu;
Sveti Petar na Limu; letovanje u
Svetom Stefanu). Za izraze kaoSve-
ta trojica v. BOZANSTVA.
svctiljka, dat. sveti(jci.
svetitelj ka, dat. svetite(jki.
svctJo kao imeniea, pre svega u go-
vornom jeziku (Upali svetlo is!.)
nije pogresno, ali za preeiznost
izrazavanja cesto je pogodnijesvet-
lost odn. osvet(jenje, rasveta. Ijek.
oblik je svjetlo, ali svijetlo kao
pridev (npr. jedno svijetlo mjesto).
Sl'ctlo- u nazi virna boja: v. BOJE.
Sveto pismo.
svetost je papska titula: Vasa svetos-
ti, Njegova svetost. V. vas; njegov.
Sveto trojstvo, Sveta trojica: v.
BOZANSTVA.
svc u svemu: izraz definitivno usta-
ljen u knjiz. jeziku, neopravdano
osudivan kao germanizam.
Svevisnji.
170
sveza iii svczica, kao vrsta reci, da-
nas se zove veznik (vezniei su npr.
i, a, da, iii, ali, ako, nego,jer i dr.).
U starijem jeziku sveza moze zna-
citi i veza. spoj, au gramatickoj ter-
minologiji moze oznacavati izraz od
dvej u iIi vise reCi.
svezak v. sveska.
sviju (gen. mn. od sav) danas uglav-
nom zastarelo iIi pokrajinski, pored
obicnijeg svih.
svitac, mn. svici, svitaca; svitak, mn.
svici, svitaka.
svo: v. sav.
svoj se odnosi na subjekat receniee:
"Milan parkira blizu svoje kuce"
("blizu njegove kuee" odnosilo bi
se na kueu nekog drugog coveka).
Ovo pravilo se samo delimicno pri-
menjuje u J. i 2. lieu mnozine, gde
se i n a . ~ , vas mogu odnositi na sub-
jekat: "Svi mi znamo snagu i
velicinu nase zemlje", "Radi v a . ~ e
bezbednosti sedite sto dalj e od pro-
zora". I u treeem lieu neki put se
mora upotrebiti njegov, njen, odn.
njihov primenjeno na subjekat da bi
se izbegla dvosmislenost: "Knj izev-
niei su sa zanimanjem saslusali sud
uglednog gosta 0 njihovom stvara-
lastvu" (svom bi se mogao shvatiti
kao daje gost govorio 0 sopstvenim
delima). S druge strane, u odre-
denim konstrukeijama dopusteno je
svoj i kad se ne odnosi na subjekat:
171
"staviti svaku svar nasvoje mesto",
"nazvati svakogasvojim imenom",
"dati svakom svoje", "raditi nesto
u svoje vreme".
svracji (bolje) i svraciji.
svraka, dat. svraki.
svrsctak
s vremenom (bolje) i vremenom (v.
to).
svrha, dat. svrsi.
svrsetak, rnn. svrseci.
v
S
sajka, dat. sajci.
sampita; samralna.
sapka, dat. sapci i sapki.
brae (saren konj; vrsta rnitraljeza);
Sarac (irne konja).
sarka, dat. sarki (obicnije negosarci,
kako je u PR).
sarolik, ne
bronja (saren vo), Saronja (irne
vola).
sarov (saren pas), Sarov (irne psa).
Sar-planina, sarplaninski; sarplani-
nac (pas).
sarulja (sarena krava), Sarulja (irne
krave).
Sat el Arab.
Seetin (Szczecin), ne Scecin.
sevrsnuti se.
sega, dat.
Sejla, ne nego Sila (v. to).
sema,sematski, sematizovati, obicnije
nego shema itd. Sarno oblik sema
upotrebljava se u srnislu tehnickih
naclia.
Serbur (Cherbourg), serburski (ne
serburSki).
seri-brendi (s crticorn prerna PR); jos
tacnije bi bilo ceri-brendi, posto je
rec engleska (cherry brandy - li-
ker od tresanja). Drugo je seri, vrs-
ta vina (engl. sheny od spanskog
Jerez).
sest hUjada, sesthiljaditi.
seststo (=sest stotina),
(= 600-godisnji), seststoti pisu se
sastst (rnada se tako ne izgovaraju)
da bi se razlikovali od oblika broja
6: sesto, sestogodisnji (=6-godis-
nji).
Sibenik, Sibencanin, -canka,sibenski
(retko sibenicki).
SUa (engl. Sheila), ne Sejla.
173
simpanzo iii .\:impanza (ovaj drugi
oblik narocito u mnozini: afrieke
sil1lpanze).
sio mi ga Dura (po P bolje nego s cr-
ticama, .I:io-mi-ga-Dura).
sipka, dat. sipci, gen. mn. sipaka i
.\:ipki.
-sir. Zavrsetak-shire u nazivima eng!.
pokraj ina izgovara se sir, ne .\:ajr:
Jorksir (Yorkshire), Devonsir (De-
vonshire), Dorsetsir (Dorsetshire)
itd. Tako i Nju Hempsir (New
Hampshire), driava u okviru SAD.
sisarka, dat. sisarei, gen. mn. sisarki.
siska, dat. siski, gen. mn. siski i sisaka.
siti: .I:ij, §ijmo, sijte. V. ZAPOVEDNI
NACIN.
sizofrcnija, -ican, -iear, obicnije nego
shizoji-enija itd.
-ski: ovaj nastavak se javlja umesto
nastavka -ski ako se osnova zavr-
sava na S, i, h, g iIi na k kome pret-
hodi jos jedan suglasnik: kieos-
kieo,l:ki, .Iupei ~ lupeski, Vlah-
vlaski, Prog - praski, Njujork ~
njujodki. Ako zavrsnomk prethodi
vokal, nastavak ce biti -eki: Astek
- osteCki (ne asteski).
Za osnove sa zavrsetkom s ili z
nema odredenih pravila: cesci je
nastavak -ski, kao u eirkuski, tuni-
ski, odeski, kavkaski, vrbaski (bo-
lje nego vrbaski), teksaski (bolje
nego teksaski), ali se javlja i-ski:
sljaka
viski, veldki (u PR 60 kao pridevi
od Vis odnosno Veles), kupre§ki
(pored kupreski, od Kupres u PR),
vitdki itd.
Sasvim je pogresno upotreblja-
vati nastavak -ski za imena sa
zavrsetkomrilin, npr. Serbur, Mel-
burn, Tonkin, Kanton, Getingen itd.:
njihovi pridevi glase iskljucivo.l:er-
burski, melburnski, tonkinski, kan-
tonski, getingenski.
SKOLSKI PREDMETI: v. PRED-
MET! (SKOLSKI).
skoljka, dat. skoljei, gen. mn. skolja-
ka i skoljki.
skorpija, obicnije nego skorpija (PR
bez razloga zabranjuje prvi oblik);
,I:korpion (oruzje).
Skotska: Skot, Skotkinja. Nisu pre-
porucljivi oblici Skotlandanin, Skot-
landanka, skovani po ugledu na ne-
macki.
skrga, dat. skrgi.
Sieska iii Slezija je nas tradicionalni
naziv za pokrajinu na jugozapadu
Poljske i severu Cehoslovacke:
pridev sleski. U stampi se posled-
njih godina uobicajio oblik Sljonsk
(prema poljskom, pogresno transkri-
bovano umesto Slonsk), koji se ne
moze upotrebiti za ceski deo pokra-
jine niti za ranija istorijska razdob-
Ija. Up. Furlanija.
slj aka, dat. .1:ljad
sljuka
sljuka, dat. sljuki.
sminka, dat. srnin!d.
So (Shcfw) , ne Sou; Dzordz Bernard
So (George Bernard Shaw), bolje
nego Bernard So.
sofersajbna neknjizevno, treba reci
vetrobran, vetrobransko stak!o iii
prednje stak!o.
Son (Sean, irsko ime cesto u zemlja-
ma eng!. jezika): ne Sin.
sorts, bolje nego sorc: mn. sortsevi i
(retko) sortsovi.
sou, anglicizal11 s Cijom se upotrebom
preteruje: ako priredba sadrzi samo
muzicke tacke jednog izvodaca (bez
gostiju, baleta, skeceva itd.) treba
jc nazvati koncert a ne SOli. Slo-
zenice: soumen.
spanac: po P l11alim slovom u zna-
cenju "ucesnik gradanskog rata u
Spaniji".
sparkasa (bolje: stedna kasica odnos-
no stedionica).
spekulacija, spekulisati (-irati) i spe-
ku!acija, spekulisati (-irati) mogu
il11ati isto znacenje, ali je oblik
obicniji II znacenju "trgovina u ci-
Iju sticanja vel ike dobiti" (up. spe-
!w!ant), a oblik sa s u znacenju
"nagadanje, razl11atranje, teoreti-
sanje" (up. pridev speku!ativan -
koji se tice razmisljanja).
sperploca.
174
Sri Lanka: tacnije je Sri Lanka
je indijski izgovor); Srilancanin
(Sri-), sri!ancanski U geo-
grafskom sl11islu (za razliku od
politickog) moze se i dalje upotre-
bljavati ime Cejlon, Cejlonjanin,
cej!onski.
stab, Jitabni iii stapski.
stajerac (malo s kad oznacava vrstll
konja).
Stajnbek (Steinbeck): bolje Stajnbek,
po al11erickom izgovoru ovog pre-
Zlmena.
staka, dat. staci.
stavise (=cak, pored svega). (Ali: "Sta
vise da kazem?"). V. cak.
Stipaljka, dat. stipaljci. gen. mn.
stipaljki.
stipati, stipam, oni stipaju, stipaju!:i;
danas retko stip/jem, stiplju, ,Wp-
ljuCi.
sto ida: v. da.
sto god i stogod: v. god.
Stokholm: bolje Stokholm (v. to).
sto Ii.
stono: rei'; stano rece,
rekose, stono kaiu itd.
strajkbreher, strajkbrelzerski.
Strbac, Strpca, Strpcev.
stuka, dat. stuki.
sukun-: bolje cukun- (v. to).
175
sumadijski, danas obicnije nego
,I"umadinski,
sund Iiteratura, §und roman i sl.
(neobavezna crtica: v. CRTICA 3).
sut
sunka, dat. §unki.
supalj, §upljiji, naj§upljiji.
sut: §utom, §utovi (bo1je) i §utem,
§utevi.
T
-t i -tao Imeniee m. rada grckog porekla
kao arhitekt, diplomat, demokrat,
patriot itd. mogu imati i oblike ar-
hitekta, diplomata itd. Ovi duzi
obliei danas su obicniji, pogotovu
za imeniee s dvosloznom osnovom:
at/eta, poeta, esteta i s1. Mnozina
je LI danasnjemjeziku gotovo uvek
na -i: arhitekti, itd. V. -ist(a).
tacka, tacki (ne tacci).
tacka gledista: bolje samog/ediste iii
stanoviste.
TACKA U SKRACENICAMA.
Skracenje reci belezi se tackom u
oblieima kao v. (vidi),g. (gospodin),
hI'. (broj), din. (dinara), god. (godi-
na), n.e. (nove ere iii nase ere), i dr.
(i drugo), i sl. (i slicno). U nekim
slucajevima dvoclani iii troclani
izraz pise se samo s j ednom tackom
na kraju: tj. (to jest), itd. (i tako da-
Ije), np': (na primer), tzv. (tako-
zvani). Tacka se ne pise u sledecim
slucajevima: (1) u skracenieama m,
km, kg itd. (v. SKRACENICE
MERA); (2) u titulama dr (doktor),
mr (magistar), gaa (gospoda),
gaica (gospodiea); (3) u skrace-
nieama od velikih pocetnih slova (uz
poneki izuzetak kao M.P. l=mesto
pecata] i N.N.).
TACKA UZ CIFRE. Kad se u pisa-
nju viseeifrenih brojeva odvajaju
grupe od po tri eifre, u matelllatiei
se to cini praznim prostorom (beli-
nom), npr. 5 721, 32 850 000 itd.
Izvan strucnih tekstova obicnije je i
prakticnije odvajanje tackom:
5.72], 32.850.000. Ni tacko111 ni
belinom ne razdvajaju se cetvoro-
eiheni brojevi koji znace godine.
Tackom posle arapske ei fre oz-
nacava se redni broj: 40. pred.s-ed-
nik SAD, mesto u 17. redu, 6. juna
1944. godine itcl. U slozenieama
kao 30-godisnji, 12-mesecni pise se
ertiea a ne tacka. Tacka se izostav-
Ija ako neposredno posle rednog
broja dolazi jos neki znak inter-
punkeije (zarez, erta, zagrada), npr.
177
rat za f,pansko nasleae (1701-
1714), primedbe na 3, 9, 15, 22. i
31. strani; to ne vazi za pocetnu
zagradu, npr. ,,1983. (godina naft-
ne krizer', jer je ona od broja
odvojena belinom. Posle rimskih
brojki ne stavlja se tacka (pa ni kad
oznacavaju mesece: v. DATUM!),
osim u naslovima poglavlja, ode-
ljaka i 51. kada se broj i naslov
nalaze u istom redu, npr.: 1. UVOD,
II. EVROPA, III. VANEVROPSKE
ZEMLlE.
Tacka se pise izmedu broja sati i
minuta, npr. 9.30,11.15 itd. Ne sme
sc u tim oznakama upotrebljavati
zarez.
Tagor (Rabindranat), ne Tagore: e se
javlja sumo u eng!. transkripciji i ne
izgovara se. Up. Lahar.
Tahiti, sa Tahitija, na Tahitiju (ne na
Tahitima). Up. Haiti.
tain (vojnicka hrana; vojnicki hleb).
taj: v. ova).
tajga,.u tajgi.
Tajland, u Tajlandu (ne "na Taj-
landu", jer nije ostrvo).
tajmaut iIi tajm-aut.
-tak. U rnnozini imenica na -tak i -
dak (s nepostojanima) glastse gubi
ispred c: trenuci, poceci. zadaci,
izdaci, gubici, otpaci, pregraci itd.;
ne trenutci, otpadci itd.
takoreci (sastavljeno po P).
Taunzcnd
takozvani: skracenica tzv.
taksi, taksija, mn. taksiji; taksi safer.
taksi stanica itd. (crtica nije obavez-
na, v. CRTICA 3).
talac, ne taoc; mn. taoci, talaca.
talent i talenat.
talibani (pokret u Avganistanu).
Talijan, Talijanka, talijanski upotre-
bljavano je i u Srbiji do II svetskog
rata. Danas se ti oblici osecaju kao
zastareli iIi hrvatski, pa se zame-
njuju sa Italijan, -anka, italijanski.
Talmud.
tamneti: kao potamneti (v. to).
tamno-: V. BOlE.
tamo-amo.
tamtam.
Tanganjika, u Tanganjiki i Tanganji-
Cl.
tango (m.), mn. tanga (sr.).
Tantalove muke.
Tanzanija, Tanzanac, tanzanski; ne
Tanzanijac, tanzanijski.
taoc ne nego talac (v. to).
tapecirati, tapeciran (kao tapet); nije
dobro tapacirati, -an.
Tamer, uobicajena transkripcija za
eng!. Turner; tacnije bi bilo Temer.
Up. Barton.
Taunzend (Townsend): ne Taunsend,
Tausend.
tchno-
tchno- sastavljeno: tehnomenadiel;
tehnobirokratski itd.
Tcksas (Texas), Teksasanin, -anka,
teksaski (bolje nego teksaski: v.
-ski).
tele- sastavljeno: telekomunikaeije,
teledirigovan itd.
telcfon: na telefonu (Ko je na tele-
fonu? Ostanite na telefonu i sl.) sas-
vimjc ispravan sklop, nema potrebe
da se zamenjuje sa "pored telefo-
na" i sl.
telcvizija: akcentje kratkouzlazni na
Ie iii dugouzlazni na vi. Akcent
televizija (dugosilazni na vi) smatra
se nepravilnim iz istih razloga kao i
Jugosltzvija (v. to).
tema. Spoj na temu niposto nije "ne-
pravilan", kako se ponekad tvrdi, i
besmislcno je zamenjivati ga ob-
likom 0 temi. Gde je mogucno, naj-
bolje je potpuno izbeCi rec tema:
"Pisao je 0 savremenom iivotu"
(bolje nego: 0 temama iz savre-
menog iivota), "Ija bihnesto dodao
povodom toga" (umesto: dodao na
tu temu) i sl.
tempera: tempera boje (crtica nije
potrebna).
temperament i temperamenat.
Tcncrifc i Tenerifa; na Teneriji, bolje
nego na Tel1erifama; pogresno na
Tenerijima.
178
teorijski i teoretski; teoreticar; teo-
rizirati (-izovati).
Tcrazijc, na Terazijama: ne "izgled
nekadasnjeg Terazija" nego neka-
dasnjih Terazija.
tercijaran, ne tereijalan.
termo- sastavljeno: termoelektrana,
termonuklearni, termodinamika
itd.
tetka, dat. tetki, gen. mn. tetaka;
tet(k)a Zora, ali s tet(k)a-Zorom,
tet(k)a-Zorin itd. (iii sve bez cliice:
v. CRTICA UZ IMENA).
Tetovo, tetovski, Tetovac, -ovka; teto-
vae (pasulj).
tetrapak.
Tevton (Tevtonac), tevtonski i Teuton
itd.
ti: prema P, mogucno je pisanje ve-
likim slovom Ti (Tebe, Tebi, Tobom)
i Tvoj kao izraz postovanja, ali to
spada u "licna, autorska odstupa-
nja" i ne regulise se opstim pravili-
rna.
Tibingen (Tubingen), tibingenski; ne
tibingenski.
Tihi okean iii Pacifik; tihookeanski
iii paeificki.
tik-tak, tika-taka; tiktakati, tikta(:em
(bolje nego tiktakcem).
tip-top.
TITULE i oznake zanimanja pisu se
malim slovom: inienjer Matic, prof
179
Ka.\:anin, majstor Zika, knez Milo§,
vladika Rade, Smail-aga. Velikim
slovom se pisu same kad imaju
smisao stalnog nadimka ili atribu-
ta: Hajduk Ve ljko, Kraljevic Mar-
ko. V. NADIMCI; aga; pa§a.
Odredba P 60 po kojoj bi velikim
slovol11 trebalo pisati "nazive zivih
poglavara drzava" (Predsednik,
Kralj, Papa itd.) odbacena je u no-
yom Pravopisu. Takva upotreba ve-
likog slova nije prihvacena ni za
verske titule (patrijarh. dalaj-lama
itd.) pa ni za one koje se obicno ve-
zuju same za jednu licnost, kao ji-
r e l ~ duee, kaudiljo, poglavnik.
Pisanje Vi, Va.\:, n, Tvoj ostav-
IjCI10 je kao "stilisticka mogucnost",
al i ne i kao "pravopisna obaveza".
Titule kao Njeno velieanstvo, Nje-
gova svetost patrijarh po pravilu se
pisu velikim slovom prve reci.
Skracenice dr, prof, ini. i slicne
pisu se malim slovom, ali u potpisu
obicno velikim (mada P 0 tome ne
govori), po opstem pravilu za prvo
s l o v ~ u recenici.
tj. (to jest).
Tjcllanrnen (sastavljeno prema P).
-tka. Od dvosloznih imenica, dativ i
lokativ zavrsavaju se po pravilu
sarno na -tki: tetki, patki, motki,
spletki, Vlatki itd. Izuzetak je bit-
ka, gde je obicnije bid nego bitki.
Kod visesloznih irnenica radije se
upotrebljava nastavak -ci: zagone-
tolcranlan
ci, pripoveci, II krleci (ali i zago-
netki itd., a posebno "hvala na ees-
titki ", sto je jasnije nego eestid).
tkati, tkam, oni tkajll: tkaj; tkajuCi;
tkao, tkala, tkan. Oblici tkem, tkd
i cern, ce§, mada se navode u rec-
nicima, vise se ne upotrebljavaju.
tlo (bolje), ali i tIe.
tobolac, tobolea i toboca.
tocilac (ne toeioe), mn. tocioei,
toci/aca.
tocka i tocan (toenost, netoean itd.)
uzeto je iz ruskog, dok fonetskom
razvoju sh. jezika vise odgovaraju
oblici taeka, taean itd: Pravopisom
iz 1960. bilo je predvideno da se
zadrZe same oblici sa a, ali se u
Hrvatskoj kasnije odstupilo od toga.
V. zapeta.
Togo, iz Toga, u Togu; Togoanac,
-anka, togoanski. Up. Kongo.
to jest: skraceno tj.
Tokio, iz Tokija, u Tokiju, Tokiorn (ne:
Tokijom, Tokijem); tokijski. Za
stanovnike moze se reCi Tokijac,
Tokijka.
toki-voki pogresno, treba voki-toki (v.
to).
tolerantan znaCi same "koji tolerise,
trpelj iv". Pogresna je upotreba u
smislu "koji se moze tolerisati"
(Povecanje radijacijeje tolerantno
i sl.): treba reci prihvatljiv, pod-
toljaga
no§ljiv, u granicama dozvoljenog
itd.
toljaga (bolje) i tojaga; daL -zi.
Tonkinski zaliv, ne Tonkinski. V. -§ki.
topao i topal.
topiti (se): v. rastopiti.
toplifikacija, losa, hibridna kovanica
od domace osnove i stranog nastav-
ka. Bolje je reCi daljinsko grejanje,
uvoilenje daljinskog grejanja,
odnosno izgradnja toplovoda.
top-Iista.
tor, - d o l ~ Imenice kao okupator, korn-
pozitor, ventilator, ambosodor, to-
reador itd. u gradskom govoru
najcesce imaju dugosilazni akcent
na trccem slogu, ali se za knjizevni
priznaje samo kratkouzlazni akcent
na drugom slogu, s duzinom na
trecem: okupator, kompozTtor itd.
Up. Jugoslavija.
Torkemada (Torquemada), ne Tor-
kvemada.
torpedoje m. roda, u mnozini obicno
srednjeg (torpedo).
trafo-stanica.
trans- (prefiks) pise se sastavljeno i
ne menja oblik: transgresija, trans-
saharski, transsibirski.
transcendentan i transcendentalan
(u filozofiji ova dva prideva imaju
razl iCi to znacenj e).
180
transfer, ali transverzala, transverza-
Ian (ne transferzala).
transirati (P dopusta i traniirati; ne
tranCirati).
Trasi, ne nego Trejsi (Tracy, Tracey,
prezime i zensko ime).
travka, dat. travci i travki.
trebati. Upotrebljava se bezlicno ako
je u spoju s glagolom, npr. "Svi tre-
ba da dodu" (ne: trebaju), "Treba-
10 je da znas" (ne: trebao si), "Tre-
balo bi da razmislimo" (ne: trehali
bisrno). Ako nema drugog glagola,
trebati se menja normal no kroz sva
lica: "Ne trebas mi", "Trebao mi je
njegov savet", "Sta su yam trebali
kljucevi?" Dopusteno je i kao prela-
zan glagol, npr. "Trebacemo vas"
"Trebao sam novaca", "Trebate Ii
nesto?", mada je u tom slucaju bo-
lje: "Trebacete nam", "Trebalo mi
je novaca", "Treba Ii yam nesto?".
U odnosnim recenicama kao
"Evo imena ljudi koji su trebali da
govore" pogresan je licni oblik Sll
trebali, ali ne bi valjalo ni "koji je
trebalo do govore", jer se ne slaze
sa subjektom u mnozini. U takvom
slucaju jedini izlaz je da se trebati
zameni nekim drugim glagoJom
(imati, morati itd.).
Trebinje, trebinjski, Trebinjanin (i
Trebinjac), Trebinjka.
trebovati i trebovanje su rusizmi iz
vojnog recnika, stilski neprikladni
181
u knjiz. jeziku, ali im nema prave
zal11cne.
trece- sastavljena (trecerazredni, tre-
cestepeni, trei:epozivae); retka tre-
eo- (trecoskolae, treeoskolski).
Treci rajh.
trend, anglicizam s cijom se upatre-
bom preteruje poslednjih godina.
Kadje moguce, treba ga zameniti s
pravae razvoja, sklonost, teinja,
stremljef!je, tendeneija, pojava i sl.
trencrka, daL trenerei, gen. mn. tre-
nerki,
trenutak, mn. trenuci.
treptati (rede trepteti, ijek. treptjeti),
trepcem, oni trepcu, trepcuCi i trep-
tim, ani trepte, trepted
trg: v. UUC£.
tri, trijl! itd,: v, BROJEVI (promena).
triangl; triangulaeija; triatlon (bez
j, jcr su slazene reci).
Trido. Trudeau je francusko prezime
(i u *anadi); nema razlaga da se
transkribuje Trudo, pa engl.izga-
varu.
trijumf, trijumfalan, trijumfovati,
trijumvir, trijumvirat.
trik-snimak (crtica nije abavezna, v.
CRTICA 3).
trim-staza.
trio (m.), trija, triju, triom; mn, trija
(sr.).
TRPNI PRIDEV
triput i tri puta.
trista i tri stotine, tristoti; tri hiljade,
trihiljaditi.
trodupIi, troduplo nisu knjizevni iz-
razi: treba reci trostruk, trostruko.
trogodac, trogoea, mn. trogoei,
troiposobni, troiposatni, troipogo-
disnji itd.
troje, trojiea, itd.: v. BROJEVI (zbir-
ni).
trojka: kaa dvojka (v. ta).
trostavacni: v. jednostavacni.
TRPNI PRIDEV (pasivni particip)
gradi se, u nacelu, sarna ad prelaz-
nih glagala: atuda su pagresni abli-
ci kaazaraana puska, neodgovore-
na pitanja, sudarena vozila; urn.
otecene noge, crJ...:nuta krava, balje
je otekle noge, uginl!la krava. Ipak
i ad pajedinih neprelaznih glagala
pastaje trpni pridevi kaji su defini-
tivna usli u upatrebu: diplomiran,
neeksplodiran, preuranjen, prena-
gljen, naCitan i dr. V. i l/seliti.
Ukalika je pracen nekam adred-
bam, trpni pridev mora daci i z a
imenice na kaju se adnasi. Pogresna
je "On se leCi ad zadobijenih pov-
reda na utakmici", "Magu se javiti
svi zainteresovani graaani za ku-
povinu", ,,Kupljenu robu u drugim
prodavnicama astavite na ulazu":
treba " .. ad pavreda dabijenih na
utakmici", "svi gradani (kaj i su)
trscak
zainteresovani za kupovinu", "Robu
kupljenu u drugim prodavnicama... "
V. nikad neprezaljen.
trscak, tdcan sa C, ali tdee (zbillla
imenica) sa e, sve od istog korena
kao trska.
Tdic, trsi{;ki, Trsicanin.
trti, trem, treS, oni tru i tarem, tareS,
oni tam; imperativ tri i tori; tanlc'i;
tro, tria; trven, trvena i trt, trta.
Trubeckoj: bolje Trubecki, au pade-
zima sarno Trubeckog (ne Trubec-
koja), Trubeckom, Trubeckim. Tru-
beckaja: bolje Trubecka, au pade-
zima sarno Trubecke (ne Trubecka-
je), Trubeckoj, Trubeckom. V. RU-
SKA IMENA.
truleti, truleo, trulela (ijek. truljeti,
trzt/io, tmljela) i tru/iti, tru/io, tru-
lila. Isto i za slozeni glagolistruleti
(istru/iti). Truljenje (ne trulenje).
trunka, dat. trunci.
tugovanka, dat. tugovanci.
Tuluza je nas odomaceni oblik za fro
Toulouse; ne treba pisati u m. rodu
Tuluz.
182
Tunis, tuniski, Tunisanin, -anka (ne
Tunizanin).
tupeti, ijek. tl/pjeti (postajati tup), tl/-
piti (ciniti tupim): V. otl/peti.
Tur de Frans (Tour de France).
Tuson (Tucson, u Arizoni): ne Takson.
Tuzla, tuzlanski, Tuzlak, Tuzlanka.
tuzilac (ne tuzioc), gen. tuzioca, mn.
tuzioci, tuzilaca; sa istim znacenjem
tuzitelj, tuziteljka: tuzila.m'O (ne
tuziostvo).
TV. Ova skracenica uvek se pise ve-
likim slovima. bcz tacke, a ako sle-
di neka imenica, P daje prednost
odvojenom pisanju: TVdnevnik, TV
program, TV gledaoci. Dopusteno
je i pisanje s crticom. (v. CRTlCA
5).
tvoj: V. ti.
tvorba reci, danas opsteprihvaceno
kao gramaticki tennin. Pogodnijeje
od ranijeg graaenja reCi, jer ima i
odgovarajuci pridev: tvorbeni.
tzv. (= takozvani).
u
u sa genitivom, npr. II nas, u iena, u
Cmogorar.:a dobra je kao i kod u
istom znacenju.
Vb: na Ubll, idem na Ub, bolje nego
1I Ubll itd.
uhcditi, IIbedljiv, lIbeaenje bezra-
zlozno su osudivani kao rusizmi i
trazcno jc da se zamene sa IIveriti,
lIverljiv, lIverenje (sto nije mogu6e
u recenicama kao "Ubedili su ga da
dode").
u hcsccnjc.
u bcskraj.
u bcstrag.
uhiti: ubij, lIbijmo, ubijte; lIbij boie
(Pravopis ne predvida pisanje libi-
boze).
ublcdeti, lIhiedeo (ijck. ublijedjeti,
lIblijedio, ub/ijedjela).
ubog, uhogiji, najubogiji.
u hrk.
ubuduce.
ucelo.
ucas (odmah, ubrzo).
ucauriti, obicnije nego ucahuriti (v.
caura).
ucestali, -la, -10 (ucestale pretnje i
sl.), ucestalost; nije dobra ucestan,
lIcestanost.
ucetvoro, upetoro, u§cstoro itd.
uCitcljica, lICite/jiCin.
Vcka, na UCki.
udalj; skok lIdo/j.
udaraljka, dat. udoraljr.:i.
udes: pored ranijeg znacenja slidbi-
no, dcll1as je potpuno prihvaceno i
znacenje nesrecan slucaj iIi soo-
braixljna nesreca.
udesno.
Vdine (Italija), kod nas se menja kao
mnozina: u Udinama, Siovenacko
ime je Videm.
udno (npr. udno sobe), ali: Ii dnu sobe.
udvoje.
uglas
uglas (npr. povikati uglas).
u glavu.
ugljen-dioksid, ugljen-monoksid.
ugnezditi se, ne ugnjezditi se: v.
gnezdo.
Ugri (Madari), ne Ugari; gen. mn.
Ugara; jednina (danas neuobi-
cajena) glasi Ugrin. Ugro-flnski
(ugro-finskajezicka porodica).
ugristi: ugrizen (ne ugriien).
uhleblje (ijek. uhljeblje) iii uhljebije
(po crkvenoslov. obliku).
uime.
u inat (i uz inat).
uistinu.
ujedanput; IIjedared (sastavljeno
po P 60).
ujedno.
u jesen.
uj utro i ujlltru.
uklestiti (ne ukljdtiti); ijek. IIklije-
. ~ t i t i.
ukoliko i utoliko pisu se zajedno, osim
kad koliko i toliko cuvaju svoje
posebno znacenje (P 60 daje primer:
"U koliko ga puta bude davao, u
toliko puta ce mu se i vracati").
u korak (odvojeno prema P).
ukoso.
u kostac (odvojeno prema P).
u kovitlac.
184
ukrasti, ukradell (ne ukraaell).
ukratko.
ukrivo.
ukrug (= unaokolo), ali u krug u
doslovnom znacenju (npr. Uaite u
krug).
ukrupno (= u krupnom novcu; u
glavnim crtama).
u leto.
ulevo.
ULICE i dr. U nazi virna ulica, trgo-
va, gradskih cetvrti, parkova, grade-
vina, spomenika itd. sarno se prva
rec pise velikim slovom: Bosanska
1Iliea, Trg aleksillackih rlldara,
Savski venae, Stari grad, KoslIt-
njak, SllIdenlski park, Dom sindi-
kala, Novo groblje, Pobednik, Bela
kuca itd.
Prema P 60 trebalo je i rec ulica
pisati velikim pocetnim slovom ako
dolazi na prvo mesto (Bosanska 1I1i-
ea ali Uliea bosanska). U P se istice
daje u mnogim slucajevima oprav-
danije malo slovo: "selo Lipovo,
ulica Yuka Karadzica, broj 12";
"Ostace bez struje ulice Savska,
Jaksiccva i Ratnih vojnih invalida";
takode kad je skraceno, npr. "ul.
Cirila i Metodija". Trcba izbegavati
birokratski obicaj da se rec uliea
uvek stavlja na pocetak ("u Ulici
Nemanjinoj" urn. normalnog "u
Nemanjinoj ulici"); kad to kontekst
dopusta, moze se uvek upotrebiti i
IRS
kraei naziv ("u Nemanjinoj"); pogo-
tovll jc besmisleno dodavati ulica i
ispred naziva koj i vee sadrze reci
kao hu!evw; venae, pri!az, trg itd.
("Ulica bulevar Vojvode Stepe",
"Ulica Andrieev venae" i sL).
Ulis (ne Uliks): bolje Odisej, osim
kada jc naslov romana Dz. Dzojsa
(.T. .loyce, Ulysses).
uJiti: ulij, u!ijmo, ulijte.
UJrih (Ulrich), DC Urlih; Ulrika iii
Ulrike (Ulrike), nc Urlika.
ultra- uvek sastavljeno: ultrazvuk,
ultraljubicast, ultrakratki, ultra-
levicar itd.
uludo.
umah (= u isti mah, odmah).
umalo (prilog, npr. unw!o ne za!Jo-
ravih).
u me (= u mene).
umestan, U/1/esna, umesno.
umesto (necega).
umctak; mn. umeci.
umeti: menja se kao razumeti (v. to).
umiti: urnij, umijma, umijte.
Umka: na Umki, idem na Umku, bo-
Ije ncgo u Umki itd.
umnogom(e).
ullajkrace (prilog, npr. IInajkrace
receno); ne u najkracem.
unakrst.
Unita
unakrstan, -.'Ina, -.'Ina,
unaokoio.
unapred.
unapredenje (prelazak u visi polozaj)
ne treba mesati sa unapreaivanjem,
koje podrazumeva duzu radnjll:
"Nas institut radi na unapredivanju
rne: unapredenju] poljoprivrede".
unatrag; IInatraske.
unazad nije dobro u spojevima kao
"Video sam ga unazad tri godine"
(um. pre tri gadine), "Unazad dva
mescca sve su cesci kvarovi" (um.
ad pre dva meseea).
u nedogied (odvojeno prema P).
unekoliko (= pomalo, doncklc).
u nepovrat; u nevrat (odvojeno prc-
ma P).
Unesko se pise s prvim velikim slo-
vom i menja kao nase imenice na
-0: Uneska, Unesku itd. Dopusteno
je, mada redc, i pisanje u izvornom
obliku UNESCO, UNESCO-a, da
bi se sacuvalo 0 kao sastavni deo
skracenice (pocetno slovo cngL reCi
organization).
uneti: v. -neti.
Unicef, Unicefa iii UNICEF, UNI-
CEF-a.
Unita (I'Unita, naziv itaL lista) ima u
originalu naglasak na poslednjem
slogu, pa nije preporucljivo menjati
ga po padeZima (sa" Unitol11 Of, Uni-
1I11ivcrzilct
tin dapisniki s1.). Kadje mogucno,
treba izbeci promenu, pisuci sa /i-
starn ., Unita ", dapisnik lista " Uni-
ta" i sl. Naprotiv, ime casopisa
"Rinasita" (Rinascita) naglaseno je
na slogu na, pa se moze normalno
menjati: "Rinasite", "Rinasiti" itd.
univerzitet: Univerzitet u Beogradu;
Beogradski univerzitet; Univerzitet
(veliko U ako se shvata kao skrace-
nje punog naziva). V. USTANOVE.
univerzum je matematicki iii stati-
sticki tennin; nepotrebno je u smi-
slu svemir (kasmas, vasiana).
unuka, dat. unllci; IInukin, bolje nego
l1/11,eil1.
unutar (predlog s genitivom) dobraje
i potrebna rec.
unutrasnji i unutarnji jednako su
pravilni oblici. Obicno se prvi upo-
trebljava u materijalnom znacenju,
a drugi u duhovnom (unutarnji iivot
i sl.).
unutrasnjopoliticki (ne unutarpo-
liticki); u17l1trasnjotrgovinski.
u nj (= u njega).
unjkati, IInjkav: v. h.
uoci (predlog, npr. uaCi praznika, uo-
e; hitke), ali: gledati u 06, reCi u
aei.
uokolo; 1I0krug.
u pamet; uzmi se upamet (= opameti
se).
186
upetoro.
UPITNIK (znak pitanja) mora se pi-
sati na kraju svake nezavisne upit-
ne recenice. Pogresni su primeri
kao: "Da Ii je do toga moralo doCi.
S malo vise brige za Ijude... " iIi:
"Cime se moze objasniti ovako mali
broj ucesnika. Organizatori kazu... "
U oba primera trebalo je umesto
tacke da stoji upitnik.
Upitnik se ne stavlja uz zavisno-
-upitne recenice, npr. "Pitamo se da
lije do toga moralo doci." - "Osta-
10 je neizvesno cime se moze objas-
niti ovako mali broj ucesnika." U
naslovima se upitnik moze ali ne
mora staviti, zavisno od intonacije,
npr. "Sta nam donosi novi zakon?"
i "Sta nam donosi novi zakon".
U nizu recenica koje su smislom
tesno vezane jedna za drugu, iza
upitnika moze doci i malo slovo:
Ka? zarja? - Gde je ubi/en? ka ga
je ubio? zbog cega? Sveje to asta-
10 nerazjasnjeno. 1 pri navodenju
direktnog govora, s crtom iJi bez nje,
tekst se nastavlja malim slovom:
Zasta mi je to trehala? pamisli
Petar. - Gde ste? - vikalaje stori-
ca.
uplitati, IIplicem i upletati, IIplecem.
u pocetku.
upodne.
upola.
u pomoc, ne upamac.
lX7
nposlen i IIpo§ljen: uposlenje i u p o " ~ ­
!jenjc.
n povodn (necega) dobra je kao i
povoc!OI11 (necega).
upoznati, IIjJoznavati: llpoznajuCi (nc
/ljJoznavajuCi). "Upoznali su ga 0
rczultatima u sprovodenju plana"
pogrcsno, treba: upoznali su gas re-
zultatima. Takode pogresno "Upo-
znati smo daje bilo sukoba", treba:
ohaveiiteni smo da je bilo sukoba.
uprazno (tako u recniku Matice srp-
ske, mada ga pravopisni prirucnici
ne bclezc; up. naprazno).
upraznjavati (nesto), rusizam: goto-
vo uvek moze se zameniti glagolom
haviti se (necim).
uprkos ncc'emu, ne uprkos neeega.
u prolecc.
upropastiti: kao zaprepastiti (v. to).
u protivnom.
uprstc (prilog, npr. znati uprste).
ura, recte hura (uzvik).
uranijum iii uranij (hemijski ele-
ment): Uran samo kao naziv planete
iii bozanstva.
u raskorak (odvojeno prema P).
uravnilovka je ruska rec, ali potreb-
na u nasem jeziku, jer nema od-
govarajuce zamene.
urazumiti (sc): urazumil11, oni ura-
zume; urazlIIni, -imo. -ite; urazu-
mio, -i/a"' urazumljen.
lIspcli
Urlih ne nego Ulrih (v. to).
-us (latinsko): v. -os.
usahnuti: usahnllo, -hnllia i usahao,
-hla.
use (= u sebe).
useliti. "Useljen stan" i "neuseljen
stan" nisu gramaticki pravilni obli-
ci (useljava se covek a ne stan), ali
se u nedostatku boljeg izraza mora-
ju prihvatiti. V. TRPNI PRJDEV
useljenje, ne uselenje.
usisivac, usisavac i usisacjednako su
dobri oblici (prvi je najuobicajenij i).
usitno.
uskipeti, uskipeo, llskipecc (ijek.
uskipjeti, uskipio, uskipjela) , ne
uskipiti itd.
usklicnik: u Pravopisuje usvojen ter-
min uzvicnik(v. to).
Uskrs (malou samo kadje zajednicka
imenica, uznacenjuuskrsnuce). Up.
Vaskrs.
usled: ijek. je usljed i uslijcd.
uspavanka, dat. uspavanci.
uspeti. Umesto bezlicnih oblika kao
"Ne uspeva mi da otvorim", "Us-
pelo imje da pobegnu", gramaticari
preporucuju licne ("Ne uspevam da
otvorim", "Uspeli su cia pobegnu")
iii traze cia se glagol uspeti zameni
izrazom poCi za rukom.
tiSI'll I
usput: sastavljeno, npr. "Rekao je to
nckako usput", "Svratio bih ja, ali
mi nije usput". Uz put sarno u
doslovnom znacenju (= pored puta).
usred; lIsred srede.
usta: gen. mn. ustiju ne smatra se
knjizevnim.
USTANOVE. Nazivi ustanova, pre-
duzeca, organizacija, udruzenja i
politickih tela imaju veliko pocetno
slovo sarno u prvoj reCi (i U onim
reCima koje su i same imena): Gmd-
ski sekretarijat za saobracaj, Pre-
dllzece za proizvodnju campa i pre-
diva .,Kosmaj", Energoinvest, No-
lit. Srpska demokratska stranka,
Donji dom, Palestinska oslobodi-
locka organizacija itd. Isto vazi i
za nazive skupova, kongresa, sajmo-
va, izlozbi, sportskih takmicenja i
drugih povremenih manifestacija:
TreCi meallnarodni kongres slavis-
ta, Festival malih i eksperimen-
talnih scena Jugoslavije, Olimpij-
ske igre, Sajam mode itd. Velikim
slovom, prema P, mogu se (neoba-
vezno) pisati i nezvanicni nazivi od
prideva imena mesta i vrste usta-
nove, npr. Beogradski univerzitet
(zvanicno: Univerzitet 1I Beo-
gradll), Berlinska opera i sl. V.
KLUBOVI; SPORTSKA TAKMI-
tENJA; VOJNE JEDINICE.
Ako je naziv slozen, tj. kad ozna-
cava posebno telo u okviru neke sire
organizacije, oba dela zadriavaju
188
veliko slovo plve reci: Savet gll-
vernera Narodne banke Jugo-
slavije, Izvr.\:ni odbor Udrllzenja
novinara Srbije itd. Kada speci-
ficnom imenu prethodi oznaka vrste
ustanove, njena plva rec moze se
pisati malim iii velikim slovom:
izdavacko (Izdavacko) predllzece
"Narodna knjiga "Judbalski (Fud-
balski) klub "Zeljeznicar ".
Ako se umesto punog naziva uzi-
rna sarno jedna imenica iz njega, i
ona se pise velikim slovom: szdra
je sastanak Udrllzenja, toje odlll-
ka Saveta, dopisuje se s Akademi-
jom. Ipak, pisace se malo slovo ako
je imenica odredena nekomzameni-
com iii pridevom, npr. na.\:e udru-
zenje, ovaj savet, pomenllta aka-
demija.
I za transkribovane strane nazive,
prema P, velikim slovom pise se
sarno prya rec: Stejf department,
Forin ofis, Mancester jllnajted,
Komedifransez itd. Ali ukoliko nis-
mo sigumi da druga rec nije ime,
bolje je i nju pisati yelikim sloyom.
u stopu.
u stranu.
u stvari.
usukati: kao zasukati (Y. to).
u susret.
usetati se (i kad znaci "ushodati se":
ne uzsetati).
usiroko (ali: u sirinll).
189
usiti: u§ij, u§ijmo, u§ijte.
Utah: v. Juta.
u te (= u tebe).
uteha, dat. utehi.
uto i utom (= u taj mah, u tom trenut-
kl1).
utoliko v. ukoliko.
utovarivati, utovarujem, ne utova-
rati, lItovaram.
utroje.
utrti: kao satrti (v. to).
uveee.
uvesti: uvezen (ne uvezen).
u vezi s neCim, ne u vezi necega: u
vezi s V a . ~ i m pitanjem, u vezi s tim
itd.
uvis, skok uvis (ali: 1I visinll).
uviti: lIvij, uvijmo, uvijte.
uvo, uva, pored: uho, uha. Promenu
lIveta, lIvetu, uvetom neki grama-
ticari ne priznaju za knjizevnu.
uvozan znaci "koji se tice uvoza"
(uvozne tarife i sl.); umesto lIvozna
mha, uvozne cipe/e i sl. bolje je
lIvezena mba, uvezene cipe/e.
uvrh (predlog).
uvrstiti, uvr§ten i uvr§cen; uvrstenje
i uvr§cenje; uvr§tavati i uvrsCivati.
uzbrdo (navise); uz brdo u doslovnom
znacenju.
uzlcbiti
uza: uza me, uza nj, uza se, llza te;
uza zid, uza §ta, uza straml (bolje
nego uz stranll) itd.
uzavreti: menja se kao vreti (v. to).
u zdravlje (odvojeno prema P).
u zimu.
uz inat (i u inat).
uzjahati,lIzja§em, oni llzja§u.
uznos.
uzor-majka, uzor-dete itd.
uz put: v. usput.
uz to.
Uzun-: v. Hadzi-.
uz vetar.
UZVICNIK (znak uzvika). Pravila 0
pisanju velikog slova posle uzvic-
nika ista su kao i za upitnik (v. to).
V. i: NAVODNICI
uzvodu.
Uficka republika (v. GEOGRAFSKA
IMENA).
ufitak, mn. u ~ i c i .
ufivo: sastavljeno, kao i drugi prilozi
slicnog sastava (uce/o, ukratko,
ll/udo itd.), mada ga PR ne beldi.
uflebiti (ne uzljebiti), uz/ebljen;
ijek. ui/ijebiti, ui/ijebljen.
v
v. Englesko w na pocetku reCi ispred
samoglasnika kod nas se prenosi sa
v (ne sa u): Vajld (Wilde), Voren
(Warren), Vest (West), Vilkins
(Wilkins) itd.
U spanskom, b izmedu vokala
ima zvuk slican nasem v, ali se kod
nas prenosi sab: Kuba, lbanjes, San
Sebastijan itd. lzuzetak su samo Ha-
vana (sp. la Habana) i Kordova
(Cordoba), imena koja u svim
evropskimjezicima po tradiciji ima-
ju v. lme iii nadimak Cordobes tre-
ba prenositi kao Kordobes (ne Kor-
doves).
Vaclavske namjesti se kod nas upo-
trebljava kao mnozina, dok je u
ceskomjednina sr. roda. Najbolje je
prevesti taj naziv kao Vaclavski (ili
Vaclavljev) Irg.
vaga, na vagi.
vagon-restoran; vagon-li.
vajda, uvajdili se siroko se upotreb-
Ijava u knjiz. jeziku i pravilno je kao
ijajda.
vakuum, vakuumiran, ne vakum, va-
kumiran.
Valas (Wallace: P predlaze da se
zadrzi kao tradicionalno, mada bi
blize eng!. izgovoru bilo Volas).
van (u stranim imenima): v. de.
vandalisticki (cesto u prevodima sa
engleskog) ne nego vandalski.
vannastavni; vannaucni: vannacio-
nalan (i izvannastavni, itd.).
vapiti: vapijem, vapijes, oni vapiju i
vapim, vapis, oni vape.
varijanta, gen. mn. varijanala. bolje
nego varijanti. V. GENITIV MNO-
tINE (imenice i. rada).
variti nije preporuCljivo u znacenju
zavarivali. Umesto vurilac, varilac-
ki bolje je zavarivac, zavarivacki.
varka, dat. varci, gen. mn. varki.
Vaskrs je crkvenoslovenski oblik: u
obicnom govoru nema razloga da
mu se daje prednost nad narodnim
oblikom Uskrs.
191
vaskularni (koji se tice krvnih sudo-
va): ne vaskulni.
vas dobija veliko V u kurtoaznim izra-
zima Va§a visosti, Va.§e velicanstvo,
Vi:I.i'e preosve.i'tenstvo i s1. Vidi i:
velicanstvo; Vi.
vaska, dat. va§ki i va§ci, gen. mn.
va.i'aka i va.i'ki (pored: va.\', gen. mn.
va§iju).
vat: gen. ml1. vati; vat-cas, vat-sat.
Vavilon, Vavilonjanin, vavilonski.
vaza, bolje nego vazna.
v.d. (vrsilac duznosti).
ve-ce (nuznik), ve-cea iii WC, WC-a
(BLI" BLI,-a); nc vc.
vecina s imenicom u genitivu trazi
glagol u jednini (Vee ina /judi
podriava ovu odlllku). ali nije
pogresan ni glagol u mnozini (sla-
ganje po smislu: Veeina /judi
jJodriavaju OVll odlllkll).
vegetarijanac, vegetarijanka, -ans-
ki, - ~ n s t v o , ne vegeterijanac itd.
VEKOVI: v. RAZDOBUA.
Velaskez iii Velaskes (Velazquez):
v. -ez.
vcle- sastavljeno: veleizdaja, vele-
po§tovan itd.
veJicanstvo je titula kralja i kraljice,
odnosno cara i carice, dok se
visocanstvo (iii visost) upotreblja-
va za pnnceve i princeze.
vcrcsija
U obracanju pise se malim slo-
yom ("Nadamo se, velicanstvo, da
cete... ", P) ali velikim Va.i'e veli-
canstvo, a neobavezno veliko Nj u
zamenicama treceg lica (Njegovo,
Njeno velicanstvo). V. njegov; va§.
Velika Gospojina (praznik); Velika
Morava.
veliki: Petar Veliki i s1. (v. IMENA
VLADARA); Velika Morava; Veli-
ka Britanija; Veliki petak (v. PRAZ-
NICI). Vidi i:pisati velikim slovom.
Veliki medved, Velika kola (saz-
veZde).
VELIKO POCETNO SLOVO: v.
Bog; BOZANSTVA; CRKVE; de;
GEOGRAFSKA IMENA; IMENA
NARODA; ISTORIJSKA IMENA;
ISTORIJSKI DOGADAJI; KLU-
BOVI (IMENA); MALA SLOVA;
MARKE; Mesec; NADIMCI; NAS-
LOVI; NEBESKA TELA; OCENE;
ODLIKOVANJA; POKRETI; PRA-
ZNICI; PREDMETI; RAZDOB-
LJA; revolllcija; SPORTSKA TAK-
MICENJA; STRANE SVETA; Sun-
ce; sveti; TITULE; ULICE; UPIT-
NIK; USTANOVE; Vi; VOJNE JE-
DINICE; ZAKONI; Zemlja; ZNA-
CI ZODIJAKA; ZIVOTINJSKA
IMENA; i pojedine reci.
veresija: smatra se da treba tako da
glasi i u ijek. (ne vjeresija), posta
nije izvedeno od reci vera (vjera),
nego je turskog porekla.
Versace
Versace (Versace), Versacea, Ver-
saceav; ne Versace, Versaci.
Versaj (Versailles), versajski, balje i
danas abicnije nega Versalj, ver-
saljslei.
veseli me: v. raduje me.
Vestinghaus (Westinghouse), ne Ves-
tinghauz. V. s i z (izgavar).
ves-masina (s crticam; balje: masina
za pranje).
vesticji, balje nega vesticiji.
veza: v. u vezi.
veibanka, dat. veibanci.
Vi, Vas, Vam(a), Va.L u paslavnaj
prepisci (ali ne i u drugim vrstama
tekstava) uabicajena je da se pisu
velikim slavall1 kad se adnase na
jcdnu asobu. Up. ti.
via (kao lat. rec, npr. Bee via Budim-
pdta); Cirilicam sarno Bl1ja.
viceadmiral, vicekralj, viceSampion
itd.
Vicenca (Vicenza), ne Vicenca.
video: video-uredaj, video-leaseta, vi-
deo-le/ub, video-spot itd. P dapusta
i advajena pisanje, a uvek advajeno
u viseclanim spajevima kaa video i
audio uredaji, video og/asi i rek-
lame.
video-rikorder i video rikorder. U
istam znaeenju maze se upatrebiti i
magnetoskop. s pridevam magne-
loskopski.
192
Vidovdan: v. PRAZNICI.
vijoglav, vijoriti se (sa j).
Vilja. Prezime Villa u italijanskam se
izgavara Vila, u spanskam Vilja:
taka i Panea Vilja (Pancho Villa).
Viljem (BI1JbeM) nije pagadna tran-
skripcija za eng!. William i srodna
imena iz drugih jezika. Balje je en-
gleska ime prenasiti kao Vilijem, a
iz drugih jezika prema izvarnom
abliku: nemaeki Vilhelm(Wi/he/m),
halandski Vilem (Willem) itd.
viljuska, dat. gen. mn.

vinovnik je rusizam, ali ga ne treba
adbacivati, jer ima nesta drugaeije
znaeenje nega nasa rec krivac.
virtuoz, virtuozan, virllloski, vir-
tuozitet ili virtuozl1ost: ne virtouz,
virtouzan.
Vis, viski (abicnije nega vfski).
visocanstvo nije isto sto i velicanstvo
(v. to). Upatreba velikog paeetnag
slava kaa za velicanstvo. V. i nje-
gov, vaS.
visok, visi, najvW (ne vis/ji ni
visociji).
visokoucen, visokokvalifikovan (v. i:
KV), visokokvalitetan, visoko-
frekvenlan, visokoka/orican, vi-
sokoradioaktivan; visokocenjen,
(uvek sastavljeno
po P).
193
visost: kao visocanstvo (v. to).
viSe-manjc.
vitamin: vitamin B, vitamin C itd. iIi
B-vitumin. C-vitamin itd. (P pise
Be-vitamin, Ce-vitamin).
Vizantija (driava), vizantijski i vi-
2untinski. Vizantinac (bolje nego
Vizantijac); Vizant (staro ime Cari-
grada, au prenesenom smislu i Vi-
zantije), vizantski.
vizitkarta.
vizuelan (obicnije) i vizualan.
vkv. (malim slovima): v. KV
VLADARI: v. IMENA VLADARA.
vladika, dat. vladici.
vlaga, dat. vla::i.
vlastela ide s glago10m u mnoiini (kao
gospoda, braca): vlastela su bila
liZ kralja. ne vlastela je bila.
vlastcoski, vlasteostvo i vlastelski,
vla.l'felsfvo.
vlat maze biti i. i m. rada: .I've vlati,
svi vlatovi.
VMA: v. Vojnomedicinska akademi-
.I
a
.
vocka, dat. vocki, gen. mn. vocaka.
vodcnicaje mlin na obali reke iii pa-
toka; pogresno se upotrebljava za
rucne sprave (vodenica za kafu -
treba: mlin za kafu).
vodic, ne vodic.
VOKATlV
vodovodzija (BO,llOBOI,lI1ja), famili-
jamo.
vodstvo, ne vocstvo.
Vojin, Vojislav, ne Vain itd.
VOJNE JEDINICE. Nazivi vojski,
paravojnih formacija,jedinica, gar-
nizona i vojnih oblasti pisu se ve-
likim slovom prve reCi: Jugoslo-
venska narodna armija, Sesta flo-
ta, Zbor narodne garde, Banjalucki
korpus, Skopska armij.l'ka oblast;
taka i: Sremski Font, lstocnifront,
TreCi ukrajinski Font itd.
vojno: PRbeleii samo sloiene prideve
koji se pisu sastavljeno, kao vojno-
geografski, vojnoistorijski, vojno-
tehnicki, vojnomedicinski, vojno-
sanitetski, vojnoobavestajni itd.
Ipak, ani kao vojno-pomorski.
vojno-civilni morali bi se pisati s
crticom, jer su u njima oba dela
ravnopravna. Poneki se mogu pisati
na oba nacina, zavisno ad tuma-
cenja, npr. vojnopoliticki (koji se
odnosi na vojnu politiku) i vojno-
-politicki (vojni i politicki). V.
SLOtENI PRIDEVI.
Vojnomedicinska akademija, skra-
ceno VMA (izgovor "ve-em-a", ne
"ve-me-a").
Vojtjeh (Vojtech, ceski); Vojceh
(Wojciech, poljski).
VOKATIV (peti padei). Imeniee sa
zavrsetkom na prednjonepcani su-
glasnik(c, r1, C, di, S, i, ij, nj,j) dobi-
voki-[oki
jaju u vokativu nastavak-u: Maticu,
kovacu, kicosu, lupeiu, konju, zma-
/11 itd. Otuda i Milosu, Radosu itd.,
bolje nego Milose, Radose. Za
il1leniee na-r javlja se i nastavak-e
i nastavak -Ii: care, profesore, gos-
podaru, frizeru, pastire i pastiru,
pisare i pisaru itd.
Vokativ jednak nOl1linativu do-
pustenje (ne i obavezan) u sledecil1l
slucajevima: (1) za imeniee kao
macak, patak, tetak od kojih je
nemoguce napraviti vokativ na -e;
(2) za prezil1lena na -ek, -ak, -ec,
-ac, npr. Macek, Cicak, Paljetak,
Krivee, Sremee, Bunusevae, Ko-
larae, Ibravae (ali i: Kolarce, Ibrav-
ce); (3) za strana imena i prezime-
na na -k, -g, -h, -c, npr. Diek, Zak,
Dag, King, Hajnrih, Erih, Bah,
Franc, Kae itd.; (4) za prezimena na
-ov i -in (v. pod -ov); (5) za musli-
manska imena kao Salih, Refik,
Abdulah (gde se javlja i nastavak
-U.· Refilm, Abdulahu).
Licna imena na -a (i. i m.)
uglavnom imaju vokativ jednak
nominativu: Marija!, Nikola!, Lu-
ka
l
, Marta!, Olga!, itd. Nastavak
-0 dobijaju dvoslozna imena s du-
gouzlaznim akeentom, kao Mara,
Lj ilja, Goea, Boia, Zika itd. (Mara!,
Ljiljol itd.). Imena na -ica dobijaju
u vokativu zavrsetak -e: Miliee,
Daniee itd. Za muska imena kao
Periea, loviea, Radojiea gramaticari
propisuju vokativjednak nominati-
194
vu, alije i tu mnogo obicniji nasta-
yak -e: Periee, loviee itd.
voki-toki (od eng!. walkie-talkie): ne
toki-voki.
Volga, na Volgi.
volt, gen. mn. volta i volti.
volja za nesto (npr. volja za rad), ali i
za neCim.
Vorcester pogresno um. Vuster (v. to).
Vomer braders (Warner Brother!))
iIi skraceno Vomer. Ne treba pisati
"Vorner bros" jer je Bros. samo
skraceniea od Brothers.
votka, dat. votki.
VOZILA: v. MARKE.
void: malim slovom prema P.
Vranjska Banja. V. BANJE.
vrapcji i vrapciji (drugi oblikje laksi
za izgovor).
vraiji (bolje) i vraiiji.
vrci: v. vditi.
vremenom. Bolje s vremenom, npr.
"Gradovi se s vremenom menjaju",
"S vremenom je postajao sve raz-
drailjivij i" i s1.
vremenski period: prva rec je su-
visna.
vreti (ne vriti); vrim, vris, oni vru;
radni pridev vreo, vrela (ekavski i
ijekavski) iii vrio, vrela (samo
ijek.). lednako se menjaju i slo-
zenice provreti, uzavreti itd.
195
Vrhnika, u Vrlmiki.
Vrhovcc, Vrhovca (ne Vrhoveca): v.
-ec.
vrhovnik: malo v. Up. poglavnik.
vrlo i veoma podjednako su dobri
lZraZI.
Vrnjacka Banja. V. BANi£.
vrstan, vrsna, vrsno.
vrSilac (ne vrSioc), mn. vrSioci,
vdilaca.
vrsiti, vrCi (zito). U novije vreme upo-
trebljava se s istim oblicima kao i
glagol vrSiti (= obavljati); po stari-
joj promeni infinitiv glasi vrCi iIi
vreCi (ijek. vrijeCi), sadasnje vreme
vr,l;em, vr§es, oni vrhu, zapovedni
Vus\cr
nacm vrsi, vrsimo, vrsite, radni
pridev vrhao, vrhla, trpni pridev
vr,l;en. Isto i slozeni glagol ovrCi,
ovreCi (ijek. ovrijeCi) odnosno
ovrsiti.
vrsiti (= obavljati). Treba izbegavati
upotrebu glagola vr,i'.;iti, izvditi,
izvr,l;avati sa imenicom tamo gde se
isti pojam moze oznaCiti posebnim
glagolom: umesto vrSiti pregled
bolje je pregledati, um. vrsiti za-
menu - zamenjivati itd.
vruc, vrilcl, najvrilC'i.
vucji (bolje) i vUl'iji.
Vuster (Worcester), ne Vorcester;
vustersir(ski) sos (Worcestershire
sauce).
z
z u spanskomjeziku uvek se izgovara
kao s, ali se kod nas u mnogim ime-
. . ..
l1lma prenosl prema plsanJU, npr.
Zapata, Zamora, Alkazar, Lazariljo,
Somoza, Gonzaga. Novi P je tran-
skripciju saz propisao kao normal-
nu. osim ispred bezvllcnog suglas-
nika. npr. Velaskez (Velazquez),
Kusko (ClIZCO), i u onim imenima
gde je "uslo u obicaj s", npr. Sara-
gosa (Zaragoza), Pansa (Panza).
Vidi i -ez.
U italijanskom z se nekad izgo-
vara kao C a neki put kao odgo-
varajucu zvucni suglasnik (sliveno
d ~ ) ; posto ovog drugog glasa nema
u sh., 1110ra se uvek prenositi kao c:
Enco (£I1Z0). Macini (Mazzini),
Manconi (Manzoni), Cavatini
(Zavattini), Katancaro (Catanzaro)
itd. Zbog slicnosti s odgovarajucom
nasom recju neki put bi se mogla
prihvatiti i transkripcija z: Gazeta
(Gazzetta), Zefireli (Zeffirelli).
za. U sh. se predlozi ne mogu upotre-
bljavati uz glagol u infinitivu: sto-
ga su pogresni svi spojevi kao "To
je za poludeti" (treba: Toje da covek
poludi), "To je za ne verovati" (tre-
ba: To je neverovatno), "Je Ii burek
za ovde iii za poneti" (treba: iii ga
nosite i sl.) V. nadati.
Pogresan je predlog, padez ili
oboje u spojevima kao sklonost za
rasipanjem (treba: ka rasipanju),
pritisci za povecanjem cena (tre-
ba: za povcC'anje cena iii da sc
povecaju cene), re§enost za pro-
menama (treba: da se ostvare pro-
mene i s1.). Vidi: volja; zahtev.
Bezrazlozno su pojedini grama-
ticari osudivali upotrebu predloga
za uz glagole kretanja, npr. "Sutra
polazim za Skoplje", "Ova roba ide
za Italiju".
zai protiv, za iii protiv nije dobro
ispred imenice: zo i protiv moder-
nizac[je, za iii protiv strucnog obra-
zovanja (treba: za modernizacijll i
protiv nje. za strucno obrazovanje
iii protiv njega). Ispravno je u
197
priloskoj upotrebi (bez imenice),
npr. "Ima glasova za i protiv",
"Jestc Ji za iii protiv". Up. sa i bez.
zabadava.
zabavnomuzicki (koji se tice zabavne
muzike); zahavno-muzicki (zabav-
ni i mllzicki). V. SLOtENl PRI-
DEVI
zahelcska: kao beleska (v. to).
zabiti: zabij, zabijmo, zabijfe.
zablesnuti (ekavski), zahljesnufi
(samo ijck.). V. blesak.
zaboga; za hoga miloga.
zacclo.
zaccniti sc (od smeha, placa, kaslja) i
zacenuti se; zacenim se, oni se
. .
zacenc 1 zacenem se, Oill se zacenu.
zacrtati u metaforickoj upotrebi nije
pogrdno, ali ga treba umereno
upotrebljavati, jer su izrazi kao
zacrtana linija, zacrtane smernice,
zacrfani putevi razvoja i s1. postali
sablon 11 odredenim vrstama po-
litickogjezika.
zacviieti, zacvileo, zacvilece, ijek.
zacviljeti, zacvilio, zacviljela: ne
zacvilit i.
zacas; za casak.
zacauriti se, obicnije nego zaea-
huriti se.
zacetak, mn. zaeeci.
zacuditi: v. eudi me.
Zi\GRADA
zacudo; za eudo veliko.
zadatak, mn. zadaci.
zadavati: zadajuci, l1e zadavajui.:i. V.
i: ZAPOVEDNl NACIN.
zadnji u znacenju poslcdnji nije
pogrcSno: nastalo je normalnim
prosirenjem prostornog znacenja
(ono sto je zadnje u nekom redu is-
tovremeno je i poslednje pri broja-
nju). Kako je pokazao M. Ste-
vanovic, takva upotreba prideva
zadnji srece se kod mnostva dobrih
pisaca, od Vuka i Danicica pa do
nasih savremenika.
zadnjonepcani.
zadugo; za dugo vremena.
zadevica. Pravilno bi bilo zadevica
(ekavski) odnosnozacijevica (ijek.),
ali je oblik sa if mnogo obicniji i u
ekavskim i 11 ijek. krajevima (nalazi
se i kod Vuka i u recniku JAZU).
zagasito-: V. BOJE.
zagonetka, dat. zagonefki i zagone-
ci, gen. mn. zagonetaka (bolje nego
zagonetki).
zagovarati (nesto): upotreba u zna-
cenju zastupati, braniti, zauzimati
se za (nesto) nije uobicajena kod
dobrih stilista. CeSca je imenica
zagovornik (necega) - ko se zauzi-
rna za nesto, branilac, pristalica.
ZAGRADA. Znak interpunkcije koj i
se odnosi na tekst u zagradi stavlja
se i sam u zagradu, npr.: "Pedagozi
zagrcbati
se zale da televizija (zar sarno ona?)
odvraca mlade od citanja." - "Za-
htevali su (u aprilu!) da se pojaca
grejanje." Tacka se stavlja u za-
gradll samo ako je i eela receniea u
njoj, npr.: "Od pristanista do eentra
stigli smo za 35 minuta! (Autobus
na istoj rclaeiji putuje preko dva
sata.)" U protivnom tacka dolazi
van zagrade, npr.: "On kaze da Sll
vozila bila u kvaru (to je istina)."
Uglaste zagrade [ 1upotreblja-
vaju se u naucnim i kritickim tek-
stovima kad zelimo u eitirani tekst
da ubaeimo sopstvene napomene,
dopune iii ispravke. Isti znak se
predvieta za slucaj zagrade u zagra-
di, ali takva upotreba nijc mnogo
rasprostranjena, i P savetuje da je
umesto dva para zagrada bolje isko-
ristiti zareze, ertc, iii izmeniti sklop
receniee.
Receniea "mora ostati gramaticki
pravilna i kad se izostavi zagradeni
tekst" (P tacka 205 a): stoga su
pogrcsne receniee kao "On trosi
mnogo (ali svoje novec) i niko nema
prava da nad njima bdi ida ga zato
prekoreva", gde je umesto zagrada
trebalo staviti zareze iii erte.
zagrebati i zagrepsti (v. grebati).
zagrizcn, u znaccnju zadrt, okoreo,
/anatican, normalno se upotreblja-
va u knjiz. jeziku. Drugo je zagri-
zen, trpni pridev od zagristi (npr.
zagrizena jabuka).
198
zahtcv za neCim (npr. zahtevi za
pravednijom raspodelom) danas je
svc cesca konstrukeija (po ugledu
na imenieu zelja), ali je pravilnije
zahtev za ne§to, zahtevi za pravilni-
ju raspodelu.
zahvaliti, zahvaljivati, ne: zahvaliti
se, zahvaljivati se (osim kad znaci
odreCi se, npr. "Zahvalio se na casti,
predlazuci da mesto nj ega UZll1U
nekog mladeg").
zahvaljujuci. Stilski je neprikladno
upotrebljavati ovu rec za negativne
pojave (zahvaljujuCi nesta§ici, zah-
valjujuci slabom zdravlju, zah-
valjujl/Ci kritikama i s1.): treba reci
zbog, usled, pod dejstvom itd.
zahvatati, bolje nego zahvacati.
zainat.
zaintrigirati (prema franeuskom)
maGi pobuditi radoznalost, zago-
licati, kopkati.
zajahati, zajasem (ne zaja§im) , oni
zajasu.
za kad(a) (sarno odvojeno, prerna P).
zakasniti, zakasnio sam, ali kao
pridevzakasneli, zakasnela, zakas-
nelo (npr. zakasnele rcforme i s1.).
zakazati: u spojevima kao urc(laji su
zakazali, zakazala je organizacija
pasla i s1. bolje je upotrebiti izne-
vcriti, izdati, pokvariti se, otkazati
poslusnost.
199
zakljucak i zakljuciti upotrebljavaju
se Ll politickom recniku pogresno
kao da znace odluku, uz izostavlja-
njc pojma treba. Npr.: "Donet je
zakljucak da se ogranici radno
vremc" umesto: "Doneta je odluka
da se ogranici ... " iii: "Donet je
zakljucak da treba ograniciti ...".
"Zakljuceno je da se krivci pozovu
na odgovomost" umesto: "Odluceno
je da se krivci pozovu..." iii: "Za-
kljuceno je da krivce treba pozvati
na odgovomost".
ZAKONI. Prema ostem pravilu za
naslove (v. NASLOVI), nazi vi za-
kona i drugih pravnih akata pisu se
s vclikim pocetnimslovomprve reci,
npr. Zakon 0 upravnom postupku.
Nije reseno kako treba pisati nazive
zakonskih predloga, koji pocinju
rccju naert, prednacrt, predlog i s1.
Upraksi se i tu najcesce pise veliko
samo prva rec (npr. Predlog zako-
no 0 osnovnom obrazovanju), mada
ima argumenata i u korist pisanja
prerjlog Zakona... odnosnoPredlog
Zakona...
zakonomcran, zakonomernost: ru-
sizmi koji se najcesce mogu zame-
niti nasim recima zakonit (zakoni-
tost), redovan, pravilan itd.
zakratko.
zakutak, mn. zakuci.
zalagati se, zalazuci se (ne zala-
gajuCi).
zapadna
zaliha, dat. zalihi (P dopusta i zalisi).
zalistak, zaliska, mn. zalisci, zalista-
ka (na biljci; u srcu); zalizak, zolis-
ka, mn. zalisci, zalizaka (deo kose).
zaliti: zalij, zalijmo, zalijte.
zalog i zaloga.
zamalo (u znacenju: umalo, samo §to
ne, uskoro iii za kratko vreme), ali:
za malo vremena, za malo novca
itd.
za me (= za mene).
zamerka, dat. zamerei.
zametak, mn. zamed.
zamnom.
zanavek.
zanemarujuci kao pridev (,,Ima raz-
lika, ali su zanemarujuce", "u
zanemarujucim kolicinama") po-
gresno je, treba zanemarljiv.
zanemeti, zanemeo, ijek. zanijemje-
ti, zanijemio, zanijemjela. Oblik
zanemiti "uCiniti nemim" ne upotre-
bljava se. V. -iti.
zaneti: v. -neti.
za nj (= za njega).
zapad: v. STRANE SVETA.
zapadna (Zapadna) Evropa, zapad-
noevropski; Zapadna Morava; Za-
padno rimsko carstvo (P dopusta i
Zapadnorimsko carstvo). V. GEO-
GRAFSKA IMENA.
zapaljcnjc
zapaljenje, ne zapalenje; zapaljenj-
ski (ne zapaljenski).
zapeta je rusizam, kao i tocka (v. to).
Pravopisom iz 1960. usvojenje ter-
minzarez, koji je danas definitivno
prihvacen u skolama, pa nema ra-
zloga za vracanje na zapetu.
zaplitati, zaplicem i zapletati, za-
pldem.
zapodenuti, rede zapodeti i zapodes-
ti: zapodenem, zapodenes itd.;
zapodeo, -la, zapodeven, zapode-
nut i zapodet.
zaposlen, zaposlenost, zaposlenje i
(retko) zaposljen, zaposljenost,
zaposljellje.
ZAPOVEDNI NACIN (imperativ).
Glagoli koji u 1. lieu sadasnjeg vre-
mena imaju zavrsetak -ijem (npr.
pi/em, ubijem) imacej u sva tri ob-
Iika zapovednog nacina: pij, pijmo,
pijte, ubij, ubijmo, ubijte. Tako isto
i popij, (napij, otpij itd.), bij (sabij,
izhi), prcbij, prabij, nabi), zabij
itd.), kri} (otkri), pokri), sakrij itd.),
.iii) zasij, prisi) itd.), Ii) (ulij,
doli), odlij, dij itd.), savij (pre vi).
zavij, navij, uvij, odvij itd.), brij
(obrij, izbrijJ i drugi. Pogresni su
obliei kao ubi, popi, obri se, sasite,
dolite itd.
Kod ostalih glagola sa glasomj u
osnovi oblik imperativa zavisi od
duzine vokala koji se nalazi ispred
togaj u sadasnjem vremenu. Akoje
200
kratak, zapovedni nacin zavrsavace
se na -j, -jmo, -ite: braj, brajmo,
brojte (tako i: izbraj, prebraj itd.),
kroj (prekroj, itd.), laj, podoj,
pradaj (od pradati), zadaj (od za-
dati), itd. Ako je vokal u sadasnjem
vremenu dug, nastavei zapovednog
nacina bice -ii, -jim0, -jite: gaji,
gajimo, gajite; taji, zataji, bleji,
prodaji (od pradavati), zadaji (od
zadavati), itd.
V. i pojedinacne glagole.
zaprega, dat. zaprezi.
zapreka, dat. zapreci.
zaprepastiti: zaprepascen, -scenost
i -stenost; zapre-
pascenje i -stenje; zaprepasCivati i
zaprepastavati.
zaprSka, dat.
zarana (prilog).
zardati (ne zahraati).
zaredom kao prilog (npr. triput zare-
dom) najbolje je pisati sastavljeno,
mada ga PR ne beldi.
ZAREZ. Od svih znakova inter-
punkeije zarez ima najraznovrsniju
i najslozeniju upotrebu, koja se
sarno manjim delom moze podvrg-
nuti strogim pravilima. Osnovl1o
nacelo je da se zarezom odvajaju
receniee iii delovi receniea ako se
njima iznosi nesto posebno, naknad-
no dodato, a da se zarez ne stavlja
ako su smislom tesno vezani za os-
201
tali deo teksta. Tako npr. "Bio je
dan, kad su Ijudi na poslu" (= a da-
niu su Ijudi na poslu); "Bio je dan
kad su Jjudi na poslu" (= bio je radni
dan). - "Mi cemo, prema tome,
odrediti troskove" (= Mi cemo, dak-
Ie...); "Mi cemo prema tome odre-
diti troskove" (= na osnovu toga
cemo ih odrediti). U mnogil11 slu-
cajevima zarez se moze ali ne mora
upotrebiti, zavisno od toga koliko
isticel110 vezu s ostalim delom tek-
sta: "U Americi(,) bez sumnje(,)
rade drukcije." - "Vreme prolazi(,)
a ti si i dalj e bez stana."
Redovno se zarezom odvaja vo-
kativ: "Dejane, pobogu, sta to ra-
dis?"' -- "Sedi, prijatclju!" - "Vi to,
deco, ne mozete ni zamisliti." Ta-
kode je zarez obavezan posle rece-
nica u inverziji, tj. kad zavisna
rccenica dolazi pre glavne: "Kad
nam jc to rekao, zaprepastili smo
sc" - "Sta si trazio, to si i nasao."
- "Ne znajuci sta da radi, obratio
sc policij i."
ZAREZ ISPRED "KOJI" pise se u
onim slucajevima kad odnosna
rccenica pruza dopunski podatak 0
prethodnoj imenici, nicim ne suza-
vajuCi njeno znacenje, npr.: "Polja-
ci, koji su vekovima bili pod tudom
vladavinom, znaju sta to znaci."-
"Kriza se pogotovu oseca u operi,
koja zahteva vece izdatke." U tak-
vim sluc'lievima uvek se moze iska-
zati isti sl11isao pretvarajuci recenicu
ZAREZ ISPRED ..NEGO"
sa koji u nezavisnu recenicu ("Po-
ljaci znaju sta to znaci: oni su ve-
kovima bili ... " itd.).
Zarez se ne sme pisati kada
recenica sakoji ogranicava znacenje
prethodne imenice, npr.: "U roma-
nima koje je objavio posle 1860.
pustolovni duh ustupa mesto mcdit-
acijama" (= same u tim, ne i u ra-
nijim romanima). - "Posmrtno ce
biti odlikovan policajac koji se go-
lim rukama bacio na atentatora"
(samo taj policajac), itd.
Isto vazi i za odnosne recenice
koje pocinju saciji, kakav, §to, gde:
sa zarezom "Oni ne mogu racunati
na naftu, cija ce nalazista uskoro biti
iscrpljena" (= ani ne mogu racunati
na nattu. Njena ce nalazista... itd.);
bez zareza "Roditelj i Cija se deca
vracaju sa zimovanja treba da dodu
pred skolu" (samo ti roditelji), "Me-
sto na Jadranu gde ce se odrhti
tumir zasada nije poznato" (samo
to mesto), itd.
ZAREZ ISPRED "NEGO" i dr. Pre-
ma clanovima l87e(2) i 191 c(5)
Pravopisa, ispred nego i vee ne pise
se zarez ako prethodi neki kompa-
rativ iii izraz ne sarno: "On se bo-
lje spremio nego ostali", "Izgubio
je ne samo te beleske vee i sve licne
isprave", "Gomile otpadaka ne
same sto ruzno izgledaju nego su i
stetne po zdravlje". U drugim
slucajevima ispred veznika suprot-
nog znacenja (nego, vee, a, ali, a
zarzali
kamoli) moze se pisati zarez, npr.
"To nije bio onC) nego njegov brat",
"Nije bio na CetinjuC) vee u Beeu",
"Ti si krivC) a ne on", "Zadatak je
tehkC) ali ne i neostvarljiv". Neee
se pisati zarez u spojevima kao
jedna ali vredna, mlad a iskusan,
gde se ceo izraz oseea kao jedna
celina.
zarzati (ne zahrzati).
zasad(a) (sastavljeno, prema P, u
znaeenju privremenosti, npr. "za-
sad(a) se dobro drzi"; odvojeno, za
sad(a) , kad znaei namenu, npr.
"nesto za sad(a) a nesto za kas-
nije").
za se (= za sebe).
zasclak, zaseoka i zaselka; mn.
zaseoci i zaselci: zaselaka.
zasigurno (= svakako, bez sumnje:
tako u rceniku Matice srpske, mada
ga pravopisni priruenici ne beleze).
zaspati: sadasnje vreme je zaspim,
zaspiL. oni zaspe, ne zaspem,
zaspd.. (sto su obJici od glagola
zasuti=zatrpati). Pojedini grama-
tieari ipak smatraju da u 3. lieu nmo-
zine treba dopustiti i oblik zaspu,
zbog veJike rasprostranjenosti.
zastalno (prema PR; obienije je za
stalno).
zasukati, zasucem, oni zasucu; zasu-
Ci, -Cimo, -Cite (promena kao vikati,
vicem). Gramatieari ne dopustaju
202
oblike zasuci, zasucimo, 0111 za-
suku.
zasvagda.
zasiti: zasij, zasijmo, zasijte.
zatamneti i zatamniti: kao potamne-
ti (v. to) i potamniti.
zatim (= potom), ali: "Ja za tim ne bih
zalio".
zato (= stoga, otuda); za to (npr.:
"Nisam kriv za to"; "Svi smo za to
da se rad nastavi"). Nije dobar spoj
zatojer: treba zato sto iIi sarnojer.
Ne preporueuje se ni zato da: um.
"Kazem to zato da se ne brinete
uzalud" bolje je "Kazem to da se
ne biste uzalud brinuli".
zatrti: kao satrti (v. to).
zatrudncti, zatrudnela. zatrudnece,
ijek. zatrudnjeti, zatrlldnjela. Ne
zatrudniti.
zatvoreno-: v. BOJE.
zauvek.
za uzvrat CPR dopusta i spojeno pisa-
nje, zallzvrat).
zavidan, pored toga sto znaei "koji
izaziva zavist iIi divljenje", "pri-
liean", "nesvakidasnji" (npr. zavid-
na veliCina, zavidan lIspeh), moze
biti i sinonim za zavidljiv (zavidan
covek). Pogresno se primenjuje na
negativne pojave, npr. "Ispoljili su
zavidnu kolieinu neznanj a".
zavijutak, mn. zavijllci.
203
zavisan (koji zavisi od nekoga, ne-
cega); ne zavistan, osim kad znaci
ZClvidljiv.
zavrsetak, mn. zavrSeci.
zaziveti: prvobitno znacenje je po-
ziveti, ostati dugo uzivotu. U nasem
vcku prvi put je zabelezeno znacenje
poceti ziveti, a odatle i razviti se,
uhvatiti korena i sl. U politickom
recniku poslednjih godina takva
upotreba se rasirila do te mere da je
postala moda koju dobri stilisti izbe-
gavaJu.
zbirka, dat. zbirci.
zbiti: zbij, zhijmo, zbijte.
zbrda-zdola.
zdesna, ne s desna.
zecji (boljc) i zeciji.
zejtin, ne zeitin. U knjiz.jeziku treba
dati prednost reCi ulje.
zelembac, ne zelenhac.
zeleneti se, zeleneo se, ijek. zelenjeti
se, zelenio se, zelenjela se. Glagol
zeieniti "ciniti zelenim" gotovo se
nikad ne upotrebljava. V. -iti.
Zeleni kontinent (Juzna Amerika).
Up. Crni kontinent.
Zcmaljac iii Zemljanin (stanovnik
planete Zemlje). Up. Marsovac.
zemlja: s velikim Z kao naziv plane-
te, as malim u znacenju tlo i u svim
ostalim znacenjima. Primeri: dva-
deset kilometara iznad zemlje, ali
ZNACI ZODIJAKA
sto hiljada kilometara daleko od
Zemlje; avion salje signale stanici
na ali kosmicki brad salje
signale stanici na Zemlji; "U av-
gustu rnnogi meteori padaju na Zem-
lju", ali "Meteor je pao na zemlju u
Kanadi".
Raketa zemlja-
vazduh, s crtom (ne crticom) bez
razmaka, prema P.
Zemlja izlazeceg sunca (Japan),
Zemlja hiljadu jezera (Finska). V.
GEOGRAFSKA IMENA.
zen budizam (v. CRTICA 4).
Zenica, zenicki, Zenicanin (i Ze-
nicak), Zenicanka (i Zenickinja).
zgoditak, mn. zgodici.
Zimbabve: u nedostatku boljihmogu
se upotrebiti oblici zimbabveanski,
Zimbabveanac, -anka.
Zimerman (Zimmerman), Zineman
(Zinnemann), sa Z ako su americka
prezimena.
zimus: v. -so
zlosrecan i zlosretan.
Zmaj Jova, Zmaj-Jove, Zmaj-Jovin
itd. (crtica neobavezna); Jovan Jo-
vanovic Zmaj (uvek bez crtice).
zmijolik.
ZNACI ZODIJAKA nisu normirani
uP, ali posta imaju svojstva imena,
treba ih pisati velikim slovom, npr.
Lav, Devica, Strelac, Vaga itd.
znacaj an se cesto pogresno upotreb-
[java mesto znatan, npr. "Utrosena
su zanacajna sredstva". Recenica
"Javile su se znacajne razlike" bice
ispravna ako se htelo reci da su raz-
like vazne iii da nesto posebno zna-
ce, ali ne i ako se mislilo na znatne
(prilicne, osetne) razlike. Na isti
naCin, beznacajan (nevazan) treba
razlikovati od neznatan (sitan).
znacka, dat. znacki; gen. rnn. zna-
caka i znacki.
ZNAK PITANJA: v. UPITNIK.
Zodijak (veliko Z). V. ZNACI ZODI-
JAKA.
204
zoolog, zoologija, zooloski; zooloski
vrt (s velikim Z kad je naziv od-
redene ustanove); zoo-vrt, zoo (ne
ZOO).
zreti (= sazrevati): zrem, zres, oni zru,
a takode zrim, zris, oni zre; zreo,
zrela (ekavski i ijekavski) i zrio,
zrela (sarno ijek.). Jednako se me-
njaju i slozeni glagolisazreti, dozre-
ti, itd.
zubatac, zubaca, rnn. zubaci, zuba-
taca.
zverka, dat. zverki, gen. mn. zverki.
zvizdukati, zviiducem (pored zviz-
ducem, sto je fonetski pravilnije ali
neuobicajeno).
v
Z
ialibozc (prilog).
zalilae (ne ialioe), rnn. ialioci, iali-
loca.
ialopojka, dat. ialopojei, gen. mn.
::olopojki.
Zana (Jeanne, fro Z. ime) bolje nego
Zan, da bi se razlikovalo od muskog
Zan (Jean). V. -e (FRANCUSKO).
iandar i iondarm.
iaoka, dat. iaoei, gen. mn. iaok6
(rctko iolaka).
Zarkoervcn (sastavljeno).
iar-ptiea.
zbun (danas retkodibun).
zdcrati, iderem; naiderati se, naide-
rem se; preiderati se, preiderem se.
Ne smatra se pravilnim idrati,
naidrati se. Oblikidreti (ij ek. idri-
.feti) uglavnom se cuva jos sarno u
slozenici proidreti (v. to).
zcga, iegi i iezi.
zeludae, ieluea, mn. ielud. iell/da-
ca.
zeljezara, ieljezo, ieljeznica, ieljez-
nicki itd. ijekavski su oblici: ekav-
ski je ielezara, ielezo, ieleznica,
ieleznicki itd.
zena borae, iena astronaut itd. (bez
crtice).
zeniti (se): v. oieniti.
zenka, dat. ienki, gen. mn. ienki.
Zenmin zibao, Zenmin zibaoa, Zen-
min zibaou (bolje nego iibaa,
iibau).
ZENSKA IMENA sa zavrsetkom na
suglasnik, prema clanu 103 e Pra-
vopisa, mogu ostati nepromenjena
iii se menjati kao da se zavrsavaju
na -a: Kannen, Karmene, Kanne-
ni, Karmenin itd. Kod rnnogih ime-
na kao Nives, Ines, Ingrid, Liv, Pi-
lar itd., a posebno kod engleskih kao
Dzin (Jean), Seron (Sharon), Meri-
lin (Marilyn) itd., najbolje je izbeCi
promenu po padeZima. Up.: -e,
FRANCUSKo.
ZENSKA PREZIMENA
ZENSKA PREZIMENA. Oblici kao
"Simiceva" od pocetka naseg veka
upotrebljavali su se za neudate, a
"Simicka" za udate zene. Danas se
nastavak -ka sacuvao samo u fami-
lijarnoj upotrebi, pa se mora reCi
"Simiceva", "Tacerava", itd. uko-
liko se ne navodi licno ime. Nije
dobra "Seles je pobedila" i sl. V. i:
IME I PREZIME.
ZENSKI OBLICI za nazive zani-
manja i polozaja cesto nedostaju, iii
su nepogodni zbog familijarnog
prizvuka (ministarka,
ambasadorka itd.). Tamo gde pos-
toje, npr. predsednica, urednica,
saradnica, Citateljka, prevoditeljka,
lekarka, nema razloga da se za zenu
upotrebljava m. oblik (predsednik
itd.). Posebno treba paziti da ne
dode do gramatickog nesklada
izmedu imenice i glagola: umesto
"Ministarje izjavila... " treba naves-
ti ime i prezime doticne zene-mini-
stra. Umesto premijer iii ncpri-
kladnog premijerka, moze se reci
predsednica vlade.
zetelac, ne ieteoc; mn. ieteoci, iete-
laea. V. -ioe; -(lOC.
zeti (ne injeti). Ostali obliei kao kod
glagolapoinjeti (v. to).
zidak, iitka, iitko; iitkiji, najiitkiji i
iidi, najiidi.
zigolo, iigoloa.
zilavka, dat. iilavci i iilavki.
206
ziri, iirija, mn. iiriji.
ziro-racun (neobavezna crtica: v.
CRTICA 3).
Ziskar je osnovni deo u dvostrukom
prezimenu Ziskar d'Esten (Giscard
d'Estaing); ako se ne uzima puni
oblik, upotrebljava se samo Ziskar,
a nikada samo D'Esten.
ZIVOTINJSKA IMENA pisu se s
velikim pocetnim slovom ako pred-
stavljaju vlastito ime odredene zivo-
tinje (Sarulja, Zelenko, Brundo,
eule, Fifi, Belka itd.); ako su upo-
trebljena samo kao oznaka za boju,
pasminu i sl. pisu se malim slovom
Uarulja, zelenko, rundov, i1lea
itd.).
zleb (ne iljeb); ijek. ilijeb.
zlezda (ne iljezda); ijek. ilijezda.
Pridev ilezdani (ijek. iljezdani) iii
ilezdni (ijek. ilijezdni).
zmigavac i migavac.
Zode (pOli. Jorge), ne Zorge.
zuljiti, iulje ga ruke, iuljile su ga ruke
i iuljati, iuljaju ga, iuljale su gao
Zupancic (Oton): nije opravdano
Zupancic, mada ga PR tolerise kao
"tradieionalno".
zurka, dat. iurki.
zuteti se, iuteo se, ijek. iutjeti se, iu-
tio se, iutjela se. Retko se upotreb-
Ijava glagoliutiti, "Ciniti zutim". V.
-iti.
207
zvakati bi prema fonetskirn zakonirna
trebalo da irnaivacem, ivaces, dok
bi ivacem, ivacd bilo od oblika
ivatati. U praksi su danas ostali
sarno oblici ivakati, ivacem, iva-
cd. Up. zviidukati.
Zvakati
За оне који још увек нису сигурни
како се шта пише:
x Велика и мала слова
x Састављено и растављено писање речи
x Интерпункција
x Правописни знаци
x Скраћенице
x Писање туђих речи

ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА

Великим почетним словима се пишу властита имена, и то:
а) лична имена и презимена: Милорад, Здравко, Ана, Јована, Петровић, Сувајџић, Јовановић;
б) надимци и атрибути ако се сами употребљавају или су срасли с именом и постали његов
саставни део: Миша, Гоца, Јован Јовановић Змај, Душан Силни, Ричард Лављег Срца, Петар
Велики;
в) имена божанстава: Јупитер, Афродита, Зевс, Аполон;
г) имена животиња и грађевина: Шарац, Јаблан, Вучко, Сава центар, Криви торањ у Пизи;
д) имена припадника народа: Србин, Црногорац, Мађар, Грк;
ђ) имена становника градова, крајева, земаља, држава, континената: Новосађанин, Пироћанац,
Нишлија, Бачванин, Југословен, Европљанин, Аустралијанац;
е) имена небеских тела: Сунце, Земља, Месец, Кумова слама, Марс, Венера;
ж) имена континената, држава, насељених крајева и места ( све речи у њима осим везника и
прилога) : Европа, Србија, Црна Гора, Хорвешка, Мачва, Далмација, Лика, Београд, Тршић, Нови
Сад, Босна и Херцеговина, Брод на Купи, Јужна Америка, Двор на Уни;
з) имена мора, река, језера, планина и друга географска имена: Дунав, Палић, Копаоник,
Морава, Јадранско море, Фрушка гора, Плитвичка језера, Балканско полуострво; ако се састоје
из више речи, пишу се великим почетним словом само прве речи, а друге само ако су властите
именице: Јужна Морава, Бели Дрим.
и) имена улица и тргова: Студентски Трг, Железничка улица, Београдска улица; ако се састоје из
више речи само се прва реч пише великим словом а остале малим словом изузев властитих
имена: Булевар Николе Тесле, Улица Петра Петровића Његоша;
ј) имена празника: Божић, Ускрс, Бајрам, Ђурђевдан, Нова година, Први мај;
к) називи установа, предузећа, друштава: Матица српска, Основна школа "Младост", Војвођанска
банка, Београдско драмско позориште, Српско певачко друштво, Спортско друштво " Партизан",
Медицински факултет у Београду, Организација уједињених нација;
л) називи књига, часописа, новина, књижевних дела: Општа енциклопедија, Наш језик, Борба,
На Дрини ћуприја, Свет компјутера;
љ) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима - ов, - ев, - ин: Марков,
Милошев, Марин, Босанчева, Београђанкина, Југословенов.
Великим почетним словом се пише:
а) прва реч у реченици:
Спушта се ноћ. Ледена киша добује у прозоре. Где су људи? Нема живе душе! Улице су пусте. ;
б) прва реч после две тачке када је управни говор међу наводницима:
Ал' говори Муса Арбанаса:
"Приђи, Марко, не замећи кавге,
ил' одјаши да пијемо вино. . . ";
в) наставак писма иза наслова ако се писмо наставља у новом реду, и то без обзира да ли се иза
наслова ставља зарез или узвичник:
Драга мама,
Твоје писмо сам примила тек јуче иако. . .
Или
Драга Љиљо!
Молим те, немој се љутити што се ретко јављам. . .
Великим почетним словом пишу се заменице Ви и Ваш из поштовања према особи којој се пише:
Драги наставниче, Јављамо Вам се одмах по доласку у летовалиште. На путу смо се држали
Ваших препорука. . .
Малим словом се пише:
а) наставак управног говора ако је био прекинут уметнутом реченицом ради неког објашњења;
а пример:
"Хоће ли сви", питао је директор на збору ученика, "помоћи у уређењу околине школе?";
б) наставак реченице после управног говора, на пример:
"Хоћемо! " - одговорили су сви присутни ученици.
"Кренимо на посао, онда, одмах после састанка" - повикаше неки ученици. ;
в) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима - ски, - шки, - чки, нпр. :
новосадски, београдски, европски, чешки, нишки, суботички, амерички, крагујевачки;
г) заменице ви и ваш кад се у писму не обраћа само једној особи већ групи или кад се пише
допис некој установи, фирми, друштву; нпр. :
Основној школи "Ј. Ј. Змај",
Обавештавамо вас да је. . .

САСТАВЉЕНО И РАСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ

Састављено се пишу:
а) сложенице које имају само један акценат и у којима се први део не мења, на пример: Београд
( Београда, Београду) , голорук, пароброд, писмоноша, бездушан, југозападни, преполовити,
извући;
б) називи становника насеља иако се имена тих насеља састоје од две акцентоване речи и пишу
се одвојено; на пример: Новосађанин ( према Нови Сад) , Белоцркванка ( према Бела Црква) ,
Бјелопољац ( према Бјело Поље) ;
в) присвојни продеви изведени од назива места ако се састоје од две акцентоване речи, нпр.
горњомилановачки ( према Горњи Милановац) , јужноамерички ( према Јужна Америка) ,
кривопаланачки ( према Крива Паланка) ;
г) речца не уз именице и придеве с којима сраста у сложенице, на пример:
- незнање, нечовек, незахвалност, незналица, небрига, непријатељ;
- непознат, неприродан, незрео, неписмен, невелик, невидљив;
д) именице преподне и поподне кад означавају у целини време дана пре 12 сати или после 12
сати, на пример: Цело поподне/ преподне смо те чекали. Али, кад се овим изразом означава неки
тренутак пре или после 12 часова, пише се растављено, нпр. : Доћи ћу сутра пре подне, одмах
после доручка. ;
ђ) сложени прилози као: малопре, покадшто, гдекад, гдегде, наједном, напамет, отприлике,
снеруке и предлози: поврх, наместо, украј, уочи, подно;
е) речца нај- у суперлативу описних придева, на пример: најлепши, најлакши, најбољи, најјачи,
најједноставнији.
С цртицом између првог и другог дела пишу се полусложенице, ако сваки од саставних делова
чува свој акценат и ако се први део не мења по падежима. Тако се пишу:
а) вишечлани називи места, на пример: Херцег- Нови ( из Херцег- Новог, у Херцег- Новом) , Иванић-
Град;
б) две именице од којих једна одређује другу, а заједно означавају један појам, на пример: баш-
чаршија, радио- аматер, рак- рана, ауто- пут, генерал- мајор, генерал- потпуковник;
Растављено се пишу:
а) речца не у одричним облицима глагола, на пример: не знам, не верују, не долазимо, не питај,
не може; изузетак су одрични глаголи нећу, немам, немој, нисам;
б) одричне заменице нико, ништа, никоји, ничији, никакав кад се употребљавају с предлогом, на
пример: ни за кога, ни са ким, ни у чијем, ни пред каквим, ни за којим;
в) речца ли уз глаголе у упитним реченицама, нпр. Хоћеш ли доћи? Верујеш ли ми? Знаш ли то?
и у упитним реченицама са да, на пример: Да ли би ми помогла? Да ли имаш новца?

ИНТЕРПУНКЦИЈА

У писању се ради јаснијег приказивања онога што хоће да се каже, употребљавају поједини
знаци који се заједно називају интерпункција или реченични знаци.
Знаци интерпункције су: тачка, зарез, тачка и зарез, две тачке, наводници, упитник, узвичник,
заграде и црта.
Тачка се ставља на крају обавештајне - потврдне и одричне реченице, на пример: Сваки дан
учим за испит. За испит не учим редовно.
Зарез се као знак интерпункције употребљава често и у различитим реченичним ситуацијама.
Пошто је једно од основних начела српског правописа слободна ( логична) интерпункција, за
употребу зареза је најважније правило да се оно што је у мислима тесно повезано, што
представља једну целину, не одваја зарезом, а делови који чине целину за себе, одвајају се
зарезом од осталих делова реченице.
Зарезом се одвајају:
а) речи и скупови речи ( истоврсни делови реченице) у набрајању: Миша, Дренко, Ненад и Срђан
су отишли на излет. Понели су и добре хране, и безалкохолних пића, и друштвених игара. ;
б) независне реченице кад нису повезане везницима: Дошао је, поздравио се, добро вечерао и
нестао. ;
в) паралелни делови реченице кад су у супротности: Задатак је тежак, али занимљив. Поклонићу
теби а не Игору. Нисмо летовали на мору, већ у планини.
г) реченице које су у супротности: Касније смо кренули, али смо стигли на време. Ви сте пошли
раније а ипак сте закаснили. ;
д) реченице у инверзији ( кад се зависна реченица налази испред главне) , на пример: Кад се
спремим, позваћу те телефоном. Ако можеш, помози ми. Иако сам знала, нисам одговорила на
сва питања. ;
ђ) реч или скуп речи који су накнадно додати или уметнути у реченицу: То је, дакле, твој
воћњак. Све ћу ти, наравно, испричати. Ти си у праву, неоспорно. ;
е) вокатив и апозиција су, такође, накнадно додати у реченицу, па се одвајају зарезом, на
пример: Ви ћете, децо, добити слаткиша. Теби ћемо, бако, донети воћа. Дела Иве Андрића,
јединог југословенског Нобеловца, преведена су на многе језике. ;
ж) узвици исто нису саставни делови реченице, па се одвајају зарезом: Ух, што је хладно! Ох,
што ме боли зуб! О, стигла си?! ;
з) уметнуте реченице на пример: У мом селу, које је једно од најуспешнијих у воћарсту, готово
сви гаје малине. ;
и) између места и датума, на пример: Сомбор, 15. август 1991. У Новом Саду, 2. априла 1957.
Тачка и зарез се употребљавају:
а) између реченица које су у сложеној реченици мање повезане са другим реченицама, на
пример: Кад смо се срели, поздравили смо се, разговарали о школи; нисмо помињали недавну
свађу. ;
б) између група речи које се разликују по сродности, на пример: На пут ћу понети: одећу, обућу,
кишобран, хигијенски прибор; књиге, свеске, прибор за писање; друштвене игре, фудбал и
рекет за стони тенис.
Две тачке се се стављају:
а) иза речи којима се најављује набрајање, а испред онога што се набраја, на пример: На пијаци
купи: сира, јаја, кајмака, меса, салате и лука. ;
б) испред навођења туђих речи ( управног говора) ; нпр. Рекао нам је дословно: "Новац за
екскурзију је обезбеђен".
Наводницима се обележавају:
а) туђе речи кад се дословно наводе. На пример: Улазећи сви заграјаше "Срећан ти рођендан! ";
б) речи које се употребљавају с иронијом и којима нечему не жели да се да супротно значење.
Знам, ти си "вредница". Донео је твој "велики пројатељ".
На крају упитних реченица ставља се упитник, а иза узвичних реченица, као и иза мањих
говорних јединица које се изговарају у узбуђењу, повишеним гласом, ставља се узвичник, на
пример: Како си? Шта радиш? Ух, што сам гладна! Не вичи! Пожар! Када се питање изговара
повишеним гласом иза њега се стављају и упитник и узвичник; нпр. Он положио?! Не даш?!
Заградом се у реченици одваја оно што се додаје ради објашњења претходне речи или дела
реченице, на пример: Интерпункција ( реченични знаци) доприноси јаснијем изражавању.
Именске речи ( именице, придеви, заменице и бројеви) мењају се по падежима. За време Првог
светског рата ( 1914 - 1918) владале су несташице хране, одеће и лекова.
Црта се пише:
а) Уместо првог дела наводника у дијалогу и то у штамшаним текстовима, а други део се
изоставља; и на крају управног говора се пише црта ако се реченица наставља и објашњава
нешто о управном говору; на пример:
- Ко је то био? - Упита мајка.
- Мој друг.
- Зашто га ниси позвао унутра?
- Журио је - промрмља Милош. ;
б) кад се жели нешто истаћи, или нагласити супротност, неочекиваност; на пример: Пођем ја,
кад - нигде никог. Све сам научила, све знам - не вреди, збунила сам се.

ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ

Правописни знаци се употребљавају уз поједине речи за разлику од интерпункције која се
употребљава у реченици.
У правописне знаке се убрајају: тачка, две тачке, неколико тачака, црта, цртица, заграда,
апостроф, знак једнакости, знаци порекла, акцентски знаци и генитивни знак.
а) Тачка се као правописни знак употребљава:
- иза скраћеница: нпр. , итд. , сл. , тј. ;
- иза редних бројева када се пишу арапским бројкама: 15. март 1991. године.
Тачка се не пише иза редних бројева написаних арапским бројкама када се иза њих нађе други
правописни знак ( зарез, заграда, црта или који други) ; нпр. :
О томе ћете наћи информације на 119, 120, 121 и 122. страни.
На неким спратовима ( 2, 4. и 5) су покварене електричне инсталације.
На 10- 15. километру ћеш угледати планинарски знак.
б) Две тачке се као правописни знак пишу:
- између бројева или слова којима се исказује неки однос и читају се "према". На пример:
Резултат утакмице је 2: 1 у корист "Црвене Звезде".
Коренски самогласник се смењује о: и: а у речима пловити - пливати - поплавити.
в) неколико тачака ( најчешће три) стављају се:
- уместо изостављеног текста и у испрекиданом тексту; на пример:
Предлози су: код, поред, у, са.. .
Кад се воз зауставио, он се појави. .. и рече: "Дивно је вратити се кући".
г) црта се као правописни знак употребљава:
- између бројева уместо предлога до, нпр. :
Купи 10 - 15 килограма кромпира.
Иво Андрић ( 1892 - 1975) је добио Нобелову награду за књижевност.
Ако се испред првог броја налази предлог од, црту не треба писати већ исписати и предлог до;
на пример: Први светски рат је трајао од 1914. до 1918. године.
- између назива градова и других места да би се означио правац кретања, на пример:
Пут Београд - Ниш има велики привредни значај.
- између два или више имена којима се означавају тако тесно везани појмови да они чине један
појам. : Утакмица "Црвена Звезда" - "Партизан" је увек најзначајнија утакмица која се игра.
д) цртица се као правописни знак пише:
- између делова полусложеница: радио- апарат, ауто- механичар, фото- апарат, аеро- митинг;
- при растављању речи на слогове на крају ретка;
- у сложеним или изведеним речима у којима се први део пише бројем а други део словима:
150- годишњица, 40- тих година прошлога века, 15- годишњак;
- између скраћеница и наставка за облик, на пример:
Према Танјуг- овој вести, до рата међу сукобљеним странама неће доћи. Културна сарадња са
УНИЦЕФ- ом је добра.
ђ) заграда као правописни знак:
- служи да означи оба облика речи о којима се говори, нпр. :
Предлог с( а) ус инструментал средства се не употребљава.
- ставља се иза редног броја или слова којима се означава нови одељак: 1) , 2) , 3) итд. - а) , б) ,
в) итд.
е) апостроф се ставља уместо изостављеног слова: Је л' то тачно?
ж) знак једнакости се употребљава између речи да би се означила њихова једнака вредност, а
чита се: једнако, равно, исто што, јесте. На пример:
химба = сумња, тата = субјекат ( у реченици)
з) знаци порекла су > и < . Употребљавају се у стручним текстовима.
- знак > се чита "дало је" или "развило се у", нпр. :
твојега > твоега > твоога > твога;
- знак < се чита "постало је од", нпр. :
црњи < црн - ји; јуначе - јунак –е
и) акцентски знаци се бележе у стручној литератури ( обично из граматике) и у обичним
текстовима кад је потребно да се означи реч која се од исте речи у суседству разликује само
акцентом; нпр. :
Сâм сам то увидео.
Дошао је да дâ оглас.
ј) генитивни знак се ставља на крајњи вокал генитива множине кад је потребно означити
разлику овога облика од других облика, најчешће генитива једнине исте заменице. На пример:
Из примерã можете закључити о тој појави. Значи, генитивним знаком је назначено да је то
генитив множине, односно да се из више примера може закључити, а не само из једног.

СКРАЋЕНИЦЕ

У српском језику постоје две врсте скраћеница:
I Скраћенице које настају скраћивањем речи у читању се изговарају потпуно, као да нису
скраћене. И оне се међусобно разликују, а најчешће се употребљавају следеће:
а) скраћенице код којих се скраћивање означава тачком:
бр. ( број) тзв. ( тако звани) ж. р. ( женски род)
уч. ( ученик) и сл. ( и слично) в. д. ( вршилац дужности)
стр. ( страна) тј. ( то јест) о. г. ( ове године)
б) скраћенице за мере, величине, новчане јединице које се пишу без тачке:
m ( метар) g ( грам) USD ( амерички долар)
cm ( центиметар) t ( тона) EUR ( евро)
km ( километар) l ( литар) JPY ( јапански јен)
kg ( килограм) dcl ( децилитар) GBP ( британска фунта)
mg ( милиграм) hl ( хектолитар) SI T ( словеначки толар)
Пошто су то међународне скраћенице пишу се латиницом.
в) Без тачке се пишу и следече скраћенице: др ( доктор) , гђа ( госпођа) , гђица ( госпођица) .
I I Скраћенице које су настале од првог слова или слога сваке речи у вишесложним изразима
( сложене скраћенице) читају се различито:
а) неке се читају потпуно као да су сви деливи речи написани, а пишу се без тачке, нпр. :
ВПШ - Виша пословна школа
УН - Уједињене нације
ПТТ - Пошта, телефон, телеграф
б) неке постају речи па се читају као скраћенице и мењају по падежима, нпр. :
Била сам у САД- у. Из САД- а сам донела компакт дискове са оперском музиком.
в) скраћенице преузете из страних језика пишу се како се изговарају и мењају се по падежима,
нпр. :
Унескова помоћ земљама у развоју је драгоцена.
Помоћ у храни и лековима је стигла од Уницефа.

ПИСАЊЕ ТУЂИХ РЕЧИ

У српском језику, као и у другим језицима, има много речи које су преузете из језика других
народа и прилагођене нашем језику. Такве речи данас и не осећамо као позајмљенице, на
пример: пушка, чарапа, кошуља, сат, сапун, краљ и др.
У другу врсту позајмљеница или туђица спадају речи које осећамо као речи страног порекла.
Такве речи треба употребљавати с мером: кад за њих нема замене, у научним текстовима, у
областима технике и сл.
За писање позајмљеница постоје утврђена правила:
I Речи из класичних језика ( грчког и латинског) су се одомаћиле у нашем језику и у научној
терминологији и прилагодиле духу нашег језика, па се пишу онако како се изговарају:
астрономија, инструмент, субјекат, хемија, гимназија, хирургија; Цицерон, Олимп, Хомер,
Аристотел, Вавилон, Цезар итд.
I I У писању речи из живих језика има мало разлика.
а) Заједничке именице и придеви пишу се онако како се изговарају у језику из којег су преузете,
али прилагођено нашем писму и гласовном систему. На пример: спикер и твист се у нашем језику
не могу изговорити као у енглеском. У овакве позајмљенице спадају речи: гулаш, амбалажа,
интервју, корнер, офсајд, дует, бас, бифе, шофер, компјутер и многе друге.
б) Туђа властита имена пишу се различито:
* изворно, онако како се пишу у језику из којег потичу, ако се на српском пишу латиницом, на
пример: Ernest Hemingway ( Ернест Хемингвеј) , Boccaccio ( Бокачо) , Shakespear e ( Шекспир) ,
Chicago ( Чикаго) , New York ( Њујорк) , München ( Минхен) , Zürich ( Цирих) ; у том случају се у
загради пише како се име изговара, и то само кад се помиње први пут;
* онако како се изговарају ( фонетски) кад се на српском пишу ћирилицом; у том случају се, кад
се први пут помене име, у загради пише изворно;
* фонетски, без обзира на наше писмо, кад су речи из словенских језика који се служе
ћирилицом ( руског, бугарског, македонског итд. ) ; на пример: Јесењин, Николај Гогољ, Лав
Толстој, Јаневски, Глигоров итд.
в) Имена многих страних градовa, земаља и друга географска имена пишу се фонетски и
ћирилицом и латиницом ако су већ дуго прилагођена духу нашег језика, на пример: Њујорк, Беч,
Венеција, Мађарска, Рим, Солун итд.

o NAMENI I UPOTREBI RECNlKA

Cilj je ovog recnika da na sto sazetiji i pregledniji naCin pomogne u teskoeama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izrahvanju. SastavIjen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe reci. OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim "teskim" glasovima (c ie, h,j i slicno), medu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obimao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje, iIi kad se u istom slogujavljaju i drukCije oblicke neizvesnosti. Tip upotrebljenih slava (obicna, polucma, kurzivna) nema veze s pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi. Za svaki oblik treba smatrati daje dobar ukoliko nije drukcije receno. Izvestan broj pojmova obraden je pod opstim nazivom, koji je stampan velikim slovima, npr. DATUMI, GENITIV MNOZINE, IMENA NARODA i sl. VeCina odrednica data je u obliku zasebne reci, ali ima i takvih koje se odnose na pojedini glas iIi slova, na pocetak iIi zavrsetak reci. Stoga, ako se u recniku nc nude odredena rec, treba potraziti njen sufiks iIi zavrsni deo: dermatitis pod -itis, kuprdki pod -ski, preneti pod -neti, itd. IVANKLAJN

NAPOMENA UZ CETVRTO IZDANJE

SKRACENICE

U ovom izdanju dodato je blizu 500 novih odrednica, a mnoge druge su preradene i dopunjene. Izbacene su odrednice koje su se odnosile iskljucivo na hrvatsku varij antu. Pravopisna tumacenja uskladena su s novim Pravopisom Matice srpske (1993), uz izvesna mala odstupanja koja su naznacena kao takva. Za pojedine reci i dalje se upucuje na Pravopis iz 1960. godine (skracenica P 60), buduCi da je on imao znatno obimnij i recnik, ada su nj egova osnovna nacela zadrzana i u novom Pravopisu.

dot. - dativ engl. - engleski fro - francuski gen. - genitiv gr. - grcki ijek. - ijekavski izg. - izgovara se ital. - italijanski knjiz. - knjizevni lat. - latinski m. -muski mn. - mnozina nem. - nemacki P - Pravopis srpskogajezika, priredili M. Pesikan, 1. Jerkovic i M. Pizurica, Matica srpska, Novi Sad 1993.

P 60 - Pravopis srpskohrvatskoga knjizevnoga jezika, Novi Sad - Zagreb 1960. port. - portugalski PR - Pravopisni recnik (u Pravopisu iz 1993) PR 60 - Pravopisni recnik (u Pravopisu iz 1960) sh. - srpskohrvatski sr. - srednji sp. - spanski um. -umesto up. - uporedi v. - vidi z. - zenski

A

a, nepostojano: v. NEPOSTOJANO a.

ABC: v. Ej-Bi-Si. Abdulah: v. VOKATIV. Aboridzini (ne Aboridzani: engl.
Aborigines). Potreban izraz, pod uslovom da se ne upotrebljava kao zajednicka imenica umesto uroaenik iIi starosedelac, nego s velikim slovom kao nacionalno ime allstralij skih domorodaca.

-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva, Bora, Misa itd. menjaju se kao i imenice z. roda na-a: od Pere, Peri, za Peru itd. U ijek. krajevima ova imena glase Pero, Ivo itd. i imajll dvojaku promenu (v. -0). Francuska muska imena na -a bolje je menjati kao imenice m. roda: Mara (Alarat) , Maraa (Marata) , Marau (Maratu) itd. Ipak se za pojedina imena 1I0bicajila promena kao u z. rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali pri izvomom pisanju Dumas, Dumaoa, Dumasu, Dumasov). V. -e (FRANCUSKO). V. i fMENICE MU,S'KOG RODA NA -a: SKRACENfCE NA -a.
aa. Dvostruko a javlja se u imcnima kan Baas (v. to), Baal (fe'licki bog), Varlaam (iz srednjovekovne knjizevnosti), "Haarec" (izraelski list), Caadajev (ruski knjizevnik: neopravdano P 60 sazima ovo ime u Cadajev).

ad (podzemni svet), adski: bolje had,
hadski.

adhezija, adhezivan, adhezioni, adherentan (ne ath-). adresant znaCiposiljalac (pisma i s1.); primalac je adresat.

aero- uvek sastavljeno: aeroklub, aeromiting, aerozaga(1enje itd.

Afganistan, aji;anistanski su pravilniji oblici, ali se kod nas upotrebljavaju samo Avganistan, avganistanski. Tennin Afgani (Avgani) iIi Afganci (Avganci), koji oznacava najbrojniju naciju na podrucju Av-

V. aga i beg. akti (m. Alitalija (Alitalia. algi. gen. Suljaga. mn. Poneki gramatieari su bez stvarnog razloga zabranjivali oblik akra. Ibrahim-beg. akri u (retkom) znacenju "ein. Aguilar. mn. agrotehnika itd. akord6 i akorada. (Pravopis ne daje osnova za pisanje malim slovom ahi/ol'a peta. . Ahilej (bolje). algi i alga. V. RUSKA IMENA. a kamoli. alfa cestice (crtica neobavezna). aktuelnost.) u znaeenju "spisi". alci. Sinjska alka. Gazi Husrev-beg itd. 6. Prosireno znaeenje "izgovor" iIi "opravdanj e" nastalo je u americkom engleskom i danas se prenelo i u druge jezike. postupak". mn. alijansa. beta igama zraci (bez crtice). agro. ajarolasi. ajatolah. aifa. akvarijum i akvarij. akord: gen. CRTICA 5. V. obienije nego aktualan. hajde. alfa: alfa zraci. Akino (Aquino).) izgovara se Agilar. Akira (Kurosava. ne Ejzenstejn. Benigno (Benigno). ne Beninjo. ajvar. gen. Afehmed-aga. aktuelan. Ajzenstajn. pise se sastavIjeno s imenom: Avdaga. Aguirre (sp. Agire. ajd (bez apostrofa). alapljiv ne nego halapljiv. aktualnost. obicnije nego halka. alatka. akt: mnozinajeaktovi u znacenj 1I "slika nagog tela". obicnije nego hajvar. ali ga strogi stilisti ne odobravaju. eudoviste) obienije i bolje nego hala. alki). zahtevajuci da se kaze "staviti u altte" i sl.spojeno: agrokombinat. gen. dat. japanski reditelj): ne Akiro.) AiSa i Ajsa. Za prave age i begove (istorijske licnosti) titula se posle imena pise s crticom: Smail-aga. alatki. Sveta alijansa. alkar uvek bezh.aga 8 aksiom i aksioma. alibiji) znaCi prvenstveno "dokaz da se u vreme izvrsenja krivicnog dela okrivljeni nalazio na drugom mestu". Korason (Coraz6n) Akino. ajde. Ako se dodaje sarno iz postovanja iii u sali. alka (dat. alarki. mn. alga. mn. vazduhoplovna kompanija): ne Al Italija. Omeraga. preuzet iz latinskog. dat. ala (azdaja. treba razlikovati od termina Afganistanci (Avganistanci)stanovnici iii drZavljani Avganistana. ne Akvino. ganistana. ali i Ahil: sarno ovo drugo u izrazu Ahi/ova peta. alibi (mn. Mehmedbeg itd.) iii akra (sr.

lndijanei. .: "Druga alternativa izgleda nam prihvatljivija". h. izlaz. andaluski (bolje nego andaluzijski). anglofon (koji govori engleski). antedatirati i antidatirati (staviti raniji datum od pravog). bolje nego hambar. -anka (ne Andaluzijac. anglosaksonski. mada je ruski izgovor Aljohin).) bolje je reci angazovanostili angazovanje. Andaluzija. s malim a u zllacenju "ratoborna zena". Ova imenica ima sarno rnnozinu. put. iii odskora popularni anglicizam opeija. ikanski dopusta se kad je znacenje "Amerikanci engleskog porekla". ambar. Pored osnovnog znacenja (nekadasnji stanovnici Engleske). alo i halo (telefonski poziv). anaH. a. anglo-ameriCki i angloamerikanski. antarktiCki. Amazonka. frank%n. angazman: u prenosnom znacenju (politicki. rede Ande. -ijka). npr. ansambala. americki: v. angloameriCki. amajlija. amal. antcdatirati analizirati i analizovati podjednako su dobri oblici. bolje nego anglofonski. U recenicama kao "Postojijos nekoliko alternativa". u Andima. Up. pisca i sl. analgezija. mn. am.9 alko-test (s crticom prema P). nije isto sto i nem()retian (porocan. -Clea. gen. andski. kod nas i u drugim evropskim jezicima upotrebljava se i u znacenju "narodi cngleskog jezika". Andaluzanin. Andi. Aljehin (uobicajeno. andelski i anaeoski.. Ovu rec u nacelu treba upotrebljavati sarno kad su posredi dye mogucnosti. Anglo-Amerikanci (=Englezi i Arnerikanci). u Andarna. Antarktik. ne Amundzen. drustveni a. Anciea. pokvaren). h. aminowkiselina. amoralan znaCi "kome nedostaje osecalljc morala". Anglosaksonci. a pogotovu u spoju "jedina alternativa". Amundsen. analgetj(ki (ne analgezic'ki). AnCicin: v. amam: v. Sastavljeno pisanje Angloamerikanci. alva: v. u Alpima i Alpe. Alpi. amino-grupa. bolje je upotrebiti drugu imenicu: mogucnosf. pogresno je "anal" u uk:rstenirn reCima. anolgetik. aneksija: glagol je anektirati. ansambl. Amazonki (u grckoj mitologiji). u Alpama. dat. resenje. alternativa.

antiistorijski itd. sarno arhiv kao naziv naucne ustanove iii ime strucnog casopisa. -oa. pregalae itd. u kmjim oblicima infinitiva (radit. doc) i glagolskog priloga sadasnjeg (trazee. s malim a u opstem znacenju "bezboznik. Ie. Vidi i: de. apendicitis. Apulija. nek. treba -alae (slusalae. ne Antuan. citalae. osim kao latinizam: Petronije Arbiter (rimski pisac). rad (od radi). apscisa. MITOLOS- arhibiskup: pogresno urn. -ijev): v. elegancijarum). Antoinette). nevemik". Antoine). arhiepiskop (bez j jer je slozena rec). arbitra (zloupotrebljava se u sportskim izvestajima umesto obicnijeg "sudija"). il'. Antoanet(a) (fr. ne apendieit. arbitar. to). Antonijeta (ita!. ne apees. mada je kod nas prva obicnija. npr. k. apriori). antitalenat. Ne postoji ime Antoanela. Antonella). izvol'te. nit (od niti). -ioe. Gitat. Antoniorn. je I'. Ne stavlja se u reCima s. Antonio. arhijerejski. to). Antoan (fr. ao i -0: v. S crticom sarno ispred imena (Anti-Diring) i ispred ponovljenog prefiksa. -aoe pogresno. apsees. Antoniov (ne -ijem. itd. Gitalaea itd.anti 10 au). Antonietta) i Antonela (ita!. ne treba kod nas upotrebljavati ita!. .) Up. antivladin v. Ne upotrebljava se ni pri sazimanju samoglasnika (v. vi's. Suprotno: a posteriori. niti u starinskim oblicima kao mea (od me- a priori (dve reci u latinskom. arhijerej. aprioristicki. V. bolje nego Aragonija. arbiter elegantiarum (izg. meauvladin. naziv za otmenog coveka iii kicosa. gos 'n. znajue). APOSTROF se stavlja umesto jednog iii vise izostavljenih slova: aI'. 'oeu. arhiv i arhiva u znacenju "zbirka dokumenata" i odeljenje ustanove u kome se cuvaju sluzbeni spisi". anti-antinuklearei. slusalaea. poznavalae. Argonaut i argonaut: KA IMENA. Aragon. arago}}ski. to). pokrajina na jugoistoku Italije. genitiv mn.se pise sastavljeno: antialkoho/icar. gledalaea. Antverpen (flamanski) i Anvers (francuski) ravnopravne su varijante. -io. ne apcisa. V. arabeska: kao groteska (v. po PR sastavljeno. nadbiskup (v. Ne arbiter.. apriorizam. aprioran. oblik Pulje (Pug/ie). gledalae. SAZETI SAMOGLASNICI. arciti: bolje harGiti. anti. apriornost. Antihrist.

atmoslerski. gen. arlekin iii harlekin (lakrdijas). jer sarna rec atentat (od lat attentare -. rada). Austrougarska iii Austro-Ugarska (P. auditorij(um) znaci slllsaonica iii slllsala(~ka pllblika. Armen itd. nezavisnosti od uvoza tudih praizvoda). mnozine artikalao artiljerija (neartilerija). arkticki. australijski. astmatican. mn. uz napomenu da je "Iogicnije spojeno pisanje"). aslaltirati. najboIje ga je pisati s crticom: audio-lIrcaaj. Arktik. bez crtice. rede Australac. astecki (ne asteski). asimilirati i asimilovati podjednako su dobri oblici. NATO). astmaticm: asura. bolje nego sa aspekta. arteski (bunar). aspekt: iz aspekta (necega). atrijum i atrij. samovlasce) od autarkije (privredne samodovoljnosti. Augzburg. asfalt. dopusta aba obIika. artiljerac. ali je kod nas uobicajen izgovor Arkanzas (kakav je nekada postojao i u SAD). aslalter. arterioskleroza. . u tacki 49 f (1). ateljei. atar: V. komedije). VeCina recnika razlikuje autarhiju (samovladu. Astek(ne Actek).II Arkanzas (Arkansas): u engleskom se izgovara Arkenso. aslaltni. -ijanka. ne atmosvera. astma. audio-kaseta. Asteci (ne Acteki). Atlantik. Alistrougarska monarhija. atlantski. mn. (Palada) Atena (boginja). autarhija Atina (grad). Prva rec slozena je s h. -alka. artikl i artikal. At/antski okean. audio-: po analogiji sa radio. artiljerijski. atmosfera. Atlantski pakt (v. Jermen. bolje nego arteSki: pogresno je arterski. Pridev jeaustrougarski. ne asvalt itd. atelje (m. Australija: Australijanac. atentat. Nije dobra "pokusaj atentuta". Arlekin ili Arlekino (lik iz ita!.: v. augzburski (po novom Pravopisu: po P 60 bilo je Augsburg). australski. atmosverski. umesto publika iii gledaliste. Austrougarska carevina (s velikim A). autarhija. Nije dobra primenjivati ovaj izraz na gledaoce televizije iii sportskih priredaba. audio-vizuelan itd.pokusati) ima prvobitno znacenje pokusaj ubistva.

auto-servis. AVNOJ-a i Avnoj. "biti dovoljan". avioflota. Ipak. AVNOJ. azijatski (obicno s prizvukom primitivnosti. avio-mehanical. "sam sebi". auto-moto savez i sl. avnojski. npr. (veliko A kad je naziv odredene organizacije).auto 12 auto-moto: sarno sjednom crticom. Avnoja. npr. Azijka. auto-: pise se sastavljeno kad znaci "sopstven". autoput. P propisuje sastavljeno pisanje. Avar i Avarin. bolje nego avnojevski. autoportret. autostop. "zavisno od objedinjenosti akcenta i znacenja". rod). Afganistan. aviopark. Avganistan. roda. U nekim recima. . "vladati". auto: m.). u spojevima kao auto-moto klub. autobiograjija. npr. ali je bolje upotrebiti puni oblik automobili. mnozinaje obicnoauta (sr. P daje prednost spojenom pisanju. azbestni. mil. avio-saobracaj itd. npr. itd. azijski (danas obicnije) i Azijat.: v. za reci koje se osecaju i izgovaraju kao jedinstvene. S crticom se pise u znacenju "automobilski". auto-trke. autostoper(ka). auto-de/ovi. druga s grckim arkein. avio-karte. automehanicar. grclm arhein. MARK£. varvarstva i s1. Azija: Azijac. Avari. Azijatkinja. AUTOMOBILSKE MARKE: v. autogo!.

baba-Micin itd. bangkocki (ne bangkoski. Art (Art Buchwald): ne Bacvold. baba: baba Mica. banknota. babun: pogresno se javlja u prevodirna s engleskog (eng!. bakcH ne nego bacd Baku. Badnjak (=Badnji dan). Bakvold. to). bacH. ne badmington. CRTICA UZ IMENA. banci. Backa Topola. Bangkok. backopalanacki. Balaton (ne Balatonj): moze se upotrebiti i nas naziv Blatno jezero (rnadarsko irne takode dolazi od slovenske reCi blato). . jer nije skracenica. u Bakuu. dat. iz Bakua. Bermuda. baki. baka. bolje nego Baharni. gen. Kurban-bajrarn. baboon) urnesto nase reci pavijan. Baas (arapska stranka): ne treba pisati BAAS. badminton i bedminton. backotopolski. ne bakcd Backa Palanka. banka. banaka.B b: vidi v. Backo P~trovo Selo. balsam. (ili sve bez crtice): v. nm. "Bangui" je francuska grafija. Bangi (glavni grad Centralnoafricke RepubJike). Babaroga (licnost iz bajke) i babaroga (kao zajednicka irnenica). bankoski). badnjak (hrastova grana). Baevold ne nego Bakvold (v. Up. Rarnazanski bajrarn. balsamovati (balsam irati) i balzam itd. Bahama iii Baharne (iii Bahamska ostrva). Buhvald. ali baba-Mice. Bajram. Balkansko poluostrvo. dat. Badnji dan.

Banjaluka

14

Banjaluka (BanjaIuke, Banjaluci), Banjalucanin, -anka, banjalucki; danas retko Banja Luka (Banje Luke, Banjoj Luci), Banjolucanin, -anka, banjolllcki. BANJE. PR razlikuje "Vrnjacka Banja" (naselje) i "Vrnjacka banja" (banja); malim sIovom "banja Kovilj aca" i s1. barijum i barij; barijum-sulfat itd. Barimor (Barrymore), ne Barimur. barka, u barci, gen. mn. barki. Barnard (Christian Barnard), ne Barnar. barokomora. Barselona je najtacnija transkripcija za sp. Barcelona. Barton, uobicajena transkripcija za eng1. Burton; tacnije bi bilo Berton. Up. Tarner. Bask, Baski, ne Baskijac, Baskijci. Pridev baskijski je rdavo skovan (v. -ijski) ali mu nema zamene. Baskijski zaliv: pogresno urn. Biskajski zaliv. Basearsija iBas-carsija (u Sarajevu); s malim b u znacenju "glavni trg"; bascadijski (spoj eno). bas upravo pleonazam, treba sarno bas iIi sarno upravo. bata: bata Dole, ali bata-Doleta, bata-Doletov itd. (iIi sve bez crtice): v. CRTICA UZ IMENA.

Bazedovljeva bolest, ne Bazedova. bazen je uobicajeno kod nas: pravilnije bi bilo basen (od fr. bassin), u svim znacenjima. bazuka, dat. bazuki (retko bazuci). BBC po mogucstvu treba pisati latinicom, kao eng1. skracenicu (u padezima: BBC-ja, BBC-ju itd.) ili prema izgovoru Bi-Bi-Si, Bi-Bi-Sija itd. Isto vazi i za nazive americkih televizijskih rnreia NBC (En-Bi-Si), CNN (Si-En-En) itd. BCG: v. be-se-ie. bdeti, ijek. bdjeti; bdim, bdis, oni bde; bdeo, bdela, ijek. bdio, bdjela; bdenje, ijek. bdjenje: bdeCi; (pro)bdevsi, ijek. (pro)bdjevH Dopusteni su i oblici bdijem, bdijd, oni bdiju, bdijuCi, bdijenje. Bee: instrumental Becom; Becanin, Becanka ili BeClija, Beclijka (Beclika). beduin (malo b, jer nije narodnost). beg: v. aga. begati (ijek. bjegati) umesto beiati (bjeiati) ne smatra se za knjiz. oblik. Bejsi, Kaunt (Count Basie), ne Bejzi; Bejsi, Sirli ne nego Besi (v. to). Bejsinger (Kim Basinger), ne Bejsindzer. bejzbol, bolje nego bezbol (po P). bekhend (u tenisu), ne bekend.

15 bekstvo, ne begstvo. Bela kuca (u Vasingtonu). beleska, dat. beleSci, gen. mn. beleiaka, bolje nego beleski. Ijek. biljeSka. beleti se, beleo se, ijek. bijeljeti se, bijelio se, bijeljela se; beliti (ciniti belim), belio, ijek. bijeliti, bijelio, bijelila. V. -iti. ben: v. el. beo: ijek. je bijel i (rede) bio; komparativ bjelji (ne bjeliji). Berane, z. rod mnozinc: u Beranama. beriberi, beriberija (bolest). Berksajr pogresno: Berkshire sc u EngIcskoj izgovara Barksir, u SAD Berksir. Berlinski zid. Bermingem (Birmingham), bolje nego Birmingem. Bermuda iIi Bel1llude; P dopusta i m. oblik Bermudi, "kao Baleari i s1.". Bernard, Bertrand: u francuskom krajnje d je nemo (Bernal', Bertran), u engieskom se izgovara (npr. Bertrand Russell~ Bertrand Rasel). Berns (cngL Burns). Drugo je prczime Bams (Barnes). Bernstein kao ncmacko prezime izgovara se Bernstajn, kao amcricko Bernstajn ili Bemstin. besan, bdnji, najbe.fnji.

bczda

be-se-ze, be-se-iea iii (po francuskom, sarno Iatinicom) BCG, BCG-a. Up. BBC; DDT. Besi, Sirli (Shirley Bassey), ne Bejsi. besprizoran znaci sarno "koji je bez nadzora, napusten". Besmisleni su spojevi kao "besprizorna izjava", "besprizorno ponasanje" i s1. bestraga (npL idi bestraga, bestraga ti glava, bestraga daleko). Neki put (npr. s giagolom otici) ima gotovo istu vrednost kao i bez traga. bestseler. Beti Dejvis (Bette Davis), ne Bet. bez-. U prefiksu bez-, z se uvek prilagodava sledecem suglasniku ili se stapa s njim: beskamatni, besteiinski, bescarinski, beshleban (ne "bezkamatni" itd.); be§clIlan, bdcasce (ne "bezculan"); besadriajan, besubjekatski, bestrastan (ne "bezsadrzajan" itd.); bezemljas, be::akonje (ne "bezzemIjas"); beiucan, beiican, beiivotan (ne "bezzucan" itd.); heSavan, besllman (ne "bezsavan") itd. hezhednostan, -sna, -sno; bezbednoslla situacija (ne "bezbcdonosna"). bezbol i b{j::bol. bcz da, nedopusteno u knjiz. jeziku. "Usao sam u avion bez da mije iko pregledao pltIjag" - treba: a da mi niko nije pregledao prtijag. "Otputovali su bez da su utvrdili sta je

bcz daljcg

16

posredi" - treba: ne utvrdivsi sta je posredi. bez daljeg: bolje bez aklevanja, admah, svakaka i sl.

bijel:

V.

bea.

BijcIjina, ne Bjeljina. bijenale (izlozba koja se odriava svake druge godine). M. roda, u mnozini obicno sr. roda (bijenala). S velikim pocetnim slovom ako oznacava odredenu izlozbu (npr. Bijcnale 11 VC/leciji). Bik Koji Sedi (indijanski poglavica): bolje Sedeci Bik, prema P. Bilbao, Bilbaoa, u Bilbaou (bolje nego Bilbaa, Bilbau). Bileca, u Bileci (2. rod); bileeki; Bilecanin, -anka. bilion je hiljadu milijardi, iIi milion miliona; pod americkim uticajem cesto se pOi:,'Tesno upotrebljava umesto milijarda (hiljadu miliona). bilo odvojeno: bila ka, bila kakav, bila gde, bila §ta; bila za §ta, bila skim, itd. bio- sastavljeno: biadeterdient, biahemija, biastanica itd. Sarno zahia-bibliagraflja P dopusta i pisanje s crticom, radi boljeg razdvajanja dva prefiksa. Biograd na Moru. bioskobdzij a (familijamo). Birmingem (Birmingham), uobicajeno: tacnije bi bilo Benningem. bismo, biste: pogresno "Mi bi mogIi", "Da Ii bi hteli da dodete" i sl. V. bih.

BEZLICNI GLAGOLI: v. se.
bezmalo (gotovo, umalo). beznacajan: v. znaca)an. bez obzira. Gramaticari zahtevaju da se izmedu ovog izraza i recenice koja sledi uvek umecena ta, npr. "Bez obzira na to sto je predlog zakasnia .. .", "Bez obzira na to da Ii se ostali slazu iii ne...". U praksi se ovo na ta vrlo cesto izostavlja zbog glomaznosti. Up. s abziram /la. bezsumnje. biatlon (bez) jer je slozena rec). Biblija (veliko B). bicikl, gen. mn. bicikala (bolje) iii bicikla. BiH (Bosna i Hercegovina). bih, bisma, biste u oblicima pogodbenog nacina ne smeju se zamenjiva sa bi: "Da znam, rekao bih vam"; ,,Mi bisma hteli da udemo"; "Kad biste cekali, pogresili biste n. Bihac, bihaeki; Bihacanin, Bihacanka, obicnije nego Biscanin, Biscanka. bij, bijma, bijte, a isto i ubij, nabij, prebij, probij, pribij, zabij, adbij, razbij, izbij, itd. V. ZAPOVEDN/ NAC/N.

17
bista: 'l. spomenik. bitisati, rec turskog porekla, prvobitno je znaCiI a "prapasti, prab" (osobito u izrazu bilo i bitisalo); danas je definiti'lno primljena u znacenju "zi'leti, postojati, bi'lst'lo'lati". bitka, biei i bitki (v. -tka), gen. mn. bitaka; Kosovska bitka, bitka na KosovlI (v. ISTORIJSKI DOGADAJI). Bitolj: 'l. Skoplje. Bjelovar, Bjelo'larac, -arka. bjcIji: 'l. beo. blagodariti, blagodaran, blagodarnost, sll'lisni rusizmi pored naseg zahvaliti. zahvalan, zahvalnost. blcdcti, bledeo, ijek. blijedjeti, blijedio, blijedjela. Up. izbledeti. blcdofut, bledozelen itd., ll'lek sasta'lljeno. Blckbcrn (Blackburn), ne Blekbum. Bliski istok, bliskoistocni. blizak;bliJi, najbliii (u s'lim znacenjima); pogresno je u PR "bliskiji". blizu nije pogresno u znacenju "skora, goto'lo" (npr. Cekao je blizu dva meseca). hlomba, blomhirati neknjize'lno um. plomba, plombirati. bljesak (pored biijesak), hljdtav, bljdtati (pored blije§tati), bljesnuti ijekavski su oblici. Eka'lski je

BOJE

sarno blesak, blestav, blestati, bles-

nuti.
hodi-hilding, bodi-bilder (iIi sarno bilder). Bog, 'lelikim s10'lom ako se odnosi na hriscanskog (000. je'lrejskog, muslimanskog) boga i ako ima osobine posebnog imena, npr. U pocetku stvori Bog nebo i zemlju. Malim slo'lom u uopstenom znacenju (npr. njegova filozofija zapravo je traienje boga), u ustaljenim izrazima i uzrecicama (za ime boga, boie pomozi, ne dao bog, krade bogu dane itd.), a pogoto'lu ako se odnosi na pagansko bozanst'lo (greki bog rata i sl.). V. i BOZANSTVA; bo::'ji. bogami (ali boga ti, boga mu, boga vam itd.). bogme i bome. Bogojavljcnje (praznik). Bogorodica: 'l. BOZANSTVA. bogzna: bogzna kakav, bogzna gde, bogzno sta itd. bojati se da... pogresno, kao i nadati se da (v. to). hojazan, -zni, ne bojaznost (osim u znacenju "bojazlji'lost"). BOJE. Siozeni pride'li pisu se sasta'lIjeno ako oznaca'laju prelaznu nijansu, npr. plavozelen (na sredini izmeau pla'log i zelenog), beloiut, sivomaslinast itd.; pisu se s crticom kad su boje od'lojene, naporeOOe,

Boljsog teatra. ali se pri poredenju rastavljaju: otvorenije plav.). maeevanje. osim u crkvenim tekstovima (P. bosanskohercegovacki (koji se odnosi na drzavu Bosnu i Hercegovinu). rvanje. SLOtENI PRIDE VI.) i bombona (z. npr. Imena bozanstava pisu se velikim slovom: Posejdon. bozji i boiiji. ne B-. Hristos itd. V. Bordzija (ital. Hera. bolesljiv i boleiljiv: ovaj drugi oblik vrlo je eest i u ijekavskom. Duh sveti) osim ako naziv saddi ime. mn.. . prepodobni mucenik Teodosije. ISTORUSKI DOGADAJI). (crtica neobavezna). brazilijanski. Portsmut. karate itd. bonton se obieno pise sastavljeno. Buda. Brazilac. Boljsoj teatr (ili teatar). Za Bog v. U viseClanim ustaljenim nazivima pise se veliko slovo prve reCi (Sveta trojiea. gen. erveno-zuti dres itd. npr. Boki. sveti Kuzman i Damjan. Borgia) kod nas je odavno ukorenjen oblik. tako i Savaot. tamnozelen. Brazilka. V. pravopisni priruenici ga ne pominju. bokeljski. BOZANSTVA. -anka danas se upotrebljavaju samo za grad Braziliju (prestonicu Brazila od 1960). Jupiter. Bokeljka. Bogorodica. dzudo. sveta djev(ie)a Marija. Breanka. bokokotorski. Bokelj.). Bornmut (Bournemouth): v. Alah. Brazilijanac. taeka 15 i 38). borilaea) znaci sto i borae: danas se najvise upotrebljava pridev borilacki (borilaeki sportovi: boks. Bozic-Bata. Brazil. boj na Kosovu (malo b: v. erno-belijilm. pravilna transkripcija bila bi Borda. plavo-zelen (mestimieno plaY a mestimieno zeleny. "bolje nego bor-masina" (P). tu odrednicu. Gospa. dat. iz Brekog(a). bosansko-hereegovacki (koji se tiee Bosne s jedne i Hercegovine s druge strane). svetlosiv. Nekadasnji oblici Brazilija. u Brekom(e). zagasitije erven itd. borilac (borioea. Boka kotorska i Boka Kotorska (P dopusta oba naeina pisanja). zagasitoerven) . Jehova. Ne bonbon itd. Bozic-Bate itd. Breanin (iIi Break). Perun. i: MITOLOSKA IMENA.boj na Kosovu 18 bormasina. bombon (m. Brcko. Gospod. bombonijera (bolje) i bombonjera. mada bi prema P 60 trebalo tu da glasi samo boljeiljiv. Boljsom teatru. Pridevi koji oznaeavaju svetliju ili tarnniju nijansu pisu se sastavljeno (otvorenoplav. Svevisnji. sveti. brazilski. Bozic.

najbrojniji). dve. i: SLOZENICE S BROJEM. viseClani broj evi (osnovni i redni) pisu se rastavljeno.. ijek. bretonski. stohiljaditi. dvije). brijem (se). Italija). bde-bolje i briebolje (po Pl. trima. ijek. itd. Brizite. brojan se moze upotrebiti i u smislu mnogobrojan. dvema. tri stotine. manje brojan. Bretanja. brilijantski (uobicajeno. Brizit (Brigitte) iii Brizita. sto cetvrdeset devet. ree-dve itd. Briziti itd. dan-dva. hiljade iii miliona: seststoti. od podoficira do brigadnog generala (tako i kod nas u nekadasnjoj cmogorskoj vojsci). i to: za genitiv dvaju (m. troje-eetvoro.19 BROJEVI brejkdens. Brojevi dva (z. dvadeset petina = 20/5). itd. stomilioniti itd. Pos- . ne Bresija. instrumental i lokativ dvama (m. To su: (1) Sastavlj enD se pisu redni broj evi u kojima je na drugom mestu broj stotine. Brjus ne nego Brus (v. mada je i tu bolje briljant. triju. Crvene brigade (Brigate rosse). brigadir u stranim armijama oznacava iii je oznacavalo razne rukovodece cinove. devetsto i dvestoti. V. tri.' za dativ. BROJEVI (pisanje). u Briselu. devetstoti). tristoti. Brigadist(a) se u novije vreme upotrebljava i za pripadnike teroristickih organizacija kao sto su ita!. desetak-dvadesetak. Osnovni brojevi odpet navise nepromenljivi su u srpskohrvatskom. i sr. eetiri jos su zaddali izvesne padezne oblike. oni (se) briju.. ne brilijantan. i sr. trista. briljantan. tromilioniti. Bretonka. -e (FRANCUSKO). Pored toga. (2) Sastavljeno se pise i imenitelj razlomka: dvadesetpetina (1 I 25.' CIFRE. tako i dve stotine. ijek. dviju (z. dve eetrdesettreCine (2/43). Bresa (Brescia. Brisel (Bruxelles). do devet stotina (ali sastavljeno slozenice dvesta. dvehiljaditi. rod). Prema Pravopisu. brilijant.. npr. up. Brjuster ne nego Bruster (Brewster). eetirima (zastarelo jeeetirma). ne Brisla. Brislu. TACKA UZ CIFRE.. to). brigadir i brigadist(a): obe reci znace "Clan radne brigade".. S crticom se pisu spojevi od dye reCi koji oznacavaju pribliznu vrednost: pet-sest. Bretonac. dvjema (z. naroCito pri poredenjima (sve brojniji. eetiriju. ali se mogu izvesti iz pojedinih primera u PR 60. brijati (se). rod). Neki put je i pogodnije od ovog drugog prideva. briljantski). rod). dveju. Brisela. ad ovog pravila postoje dva izuzetka koje Pravopis ne pominje. BROJEVI (promena). rod). dvestahiljaditi. V. hiljadu sest stotina sedamdeset peti itd. ne brijam itd.

).. Zbimi brojevi dvoje. Ie predloga se i ovi brojevi najcesce upotrebljavaju kao nepromenljivi. Donekle su se sacuvali sarno oblici genitiva dvoga. odnosi dveju zema!ja. trio cetiri i sve slozene brojeve sa 2. gore). u mnozini se jos upotrebIjava srednji roddvoja. npr. npr. uz ucesce trijufabrika (bolje nego: odnosi dve zem!je itd. Uz brojeve sajedan na kraju. cetvoro brace (pored sedmorica gospode. iii 4 na kraju. itd. troje. Uz brojne imenice na -ica upotrebljava se imenica u genitivu mnozine (trojica !judi. Za oblik imenice v. cetvoro. dogovor dvaju predsednika. sedmoro gospode. cetvorica brace. u knjiz. Uz brojeve od pet pa navise glagol je u srednjem rodu. (dvoja kola. v.sto izabrati. troga i dativa dvoma. troje. trojica itd. "Primljeno je svih 29 pripravnika" iii "PrimIjeni su svih 29 pripravnika". upotrebljavaju se danas uglavnom u tri slucaja: (I) za skup muskaraca i zena. petoro jagnjadi. izmeau dve vatre. u kom slucaju se broj obic- . desetoro mladica i devojaka. jeziku se preporucuje promena po padeiima. imenica i glagol su u obliku dvojine: . sledecu odrednicu. troje dece.) upotrebljavaju se sarno za muskarce: dvojica !judi.).. Oblici dvoje. imenica i glagol se upotrebIjavaju u jednini: . cetvora vrata i sl. cetvoro brace i sestara. roda: Iz nase cete os tala su dvojica iii . troje..Javio se trideset jedan kandidat". Brojne imenice na -ica (dvojica. pismo cetvorici studenata) odnosno genitiv zbime imenice (sestorica brace). Njima troma nisu dali nista i sl. cetvoro.3. npr. sa cetiri prsta. petoro itd. glagol je u srednjem rodu: doslo je njih petoro. Uz brojeve dva. imali su u starijem jeziku mnostvo razlicitih padeznih oblika. ostali su dvojica. "Spaslo se 55 ljudi".). troma (Od tog dvoga moramo ne. (3) uz imenice koje imaju sarno mnozinu. ali se danas gotovo uvek upotrebljavaj u kao nepromenljivi (zenas troje dece i sl. brzo su prosle".. (2) uz zbime imenice. glagol je u obliku dvojine iii mnozine m. npr. petoro itd. a imenica u genitivu mnozine: "Javilo se trideset BROJEVI (zbimi). dvoje supruinika.Javila su se trideset tri kandidata".BROJEVl 20 sedam kandidata". Uz zbime brojeve dvoje.). cetvorica brace. Nije pogresno ni ako se glagol u rodu i broju slaze sa subjektom: "Tih pet godina brzo je proslo" iii " .. cetvoro. troja. bilo ih je desetorica. "Prosla je sto jedna godina". vas petorica. u porodici nasje bilo dvadeset troje. "Prosle su sto dye godine". kad nema predloga. BROJEVI (slaganje s imenicom i glagolom). "Spasla su se 54 coveka". cetvora itd..

ne BljuS. brojki) znaei cifra. BaC. burleska: kao groteska (v. buka. Bunjevka. -vki. pravilnije je Bupka. bronhitis. buregdzijski. budi bog s nama (odvojeno. bubamara. bulci. bruto dohodak i s1. brojioci. ne treba je upotrebljavati umesto broj (pogresno je npr.21 burlcska no slaze s imenicom po zavrsetku: dvoja vrata.jer je izgovor i u tom slueaju radieu.ski i bukureStanski. bunga]ov.s-ki. nikada se nisu upotrebljavali u praksi. troje makaze. rnn. Buenos Ajres (sp. V. mn. dat. bruka. brauning. . pascu. brojilaca. bolje nego sa i. Bucer (eng!. Hrvatsko odvojeno pisanje (radit CU. Butcher). BUDUCE VREME (futur) pise se sastavljcno od glagola na -ti (npr. brojka (dat. bubasvaba. buregdzinica. dat. Bukurest. Bruklin (Brooklyn). brojd. Brus (Bruce). bulka. (bez crtice prema P. buregdfija. pogotovu u viseelanim izrazima kao bruto registarska tona). treba: trocifrenim brojevirna). -anka. bruto: bruto tezina. Bugojno. bud. Oblici bunga10 i bangalo. "Inflacija se meri trocifrenim brojkama". Bue (Butch): ne Baecr. dolazim sa bulevara. bunjevacki. bungalova. koji se nalaze po reenicima. -anka. a odvojeno od glagola na -d (nad eu. Bubka (Sergej): po P. bugivugiji. brojilac (ne brojioc). pomod eu). bde-bolje. V. dat. radieu. to). budzasto. brovning (vrsta pistolja) pogresl1o urn. po P bolje nego budi-bog-s-nama). Buenos Aires). i prethodne odrednice. sa j. Bruster (Brewster). bulevar: stanujemna bulevaru. ne budiboksnama. gen. iz bulevara. mn. taeka 76 f (2). broving. bugojanski. ne u bulevaru. Bugojanac. dat. Bukurestanac. paseu). bugivugi (sastavljeno). pridev buenosajreski. Brjuster. Bunjevac. bruklinski: ne bruklin. CRTICA 4. bugivugija. bruci. red eu. bukure. sedmorei kola. ne bronhit. past eu) Cisto je graficka varijanta.

butan-gas. pliler (pll!era) i dan as retko pular (pulra) jednako su dobri oblici (pored domaceg maslac i mas10). burzujski i burioaski.burluJski 22 butcr. . Busman (ne Busmanin).

-nca i -ncija. cenkati se i cenjkati se: oba oblika su u upotrebi u knjiz. cediljki.\:ica). . LATINSKA lMENA. cece-~uva centar je ree koja se zloupotrebljava u nazivima ustanova: "obrazovni centar" umesto skola. "centar za zbrinjavanje dece" umesto deeji dom itd. Petrarkin. CIA: v. Salamanku itd. iz Cetinja. (cece-muha.c c latinsko: v. mn. SKRACENICE MERA) . SKRACENICE NA -a. Umesto "naseIjeni centar" dovoljno je reci naselje. gen. celovecernji itd. cavtatski. Centralnoafricka RepubIika. jeziku. bolje nego Carskoje Selo (el. Uvek je bolje upotrebiti specifiean naziv pojedine ustanove. Cavtat. cece-mu- . Carsko selo (u Rusiji). Sezara. "klinieko-bolnieki centar" umesto bolnica. celo vreme: bolje sve vreme. Skracenica em (bez taeke: v. dat. sa Cetinja. Cavtacanka (rede Cavtajka). Cavtacanin. -ca. Petrarca. cediljki i cediljaka. Pri izvornom pisanju imena iz latinice kao Tosca. CBS: v. cediljka. Cezar. celo. -ca i -cija: v. Cesareev. prema taeki 101 b Pravopisa. centimetar. Kadaje francusko ime (CesOl) treba ga transkribovati prema izgovoro Sezar. u promeni treba c zameniti sak: Toske. Cesarec. ali se dopusta i u Cetinju. Cetinje: uobicajeno je na Cetinju. Si-Bi-Es. Cesarca. "tdni centar" kao naziv za vecu prodavnicu. bolje nego santimetar: pogresno je cantimetar. mada priroenici obieno daju prednost obliku sa 11.sastuvljeno u slozenicama: celobrojan. 157 b Pravopisa).

Vidi i: TACKA UZ CIFRE. crno-bco. gen.. ne . Cresanka... V. CRTlCA 7).. ". crkava (ne crkvi). cirada i eerada (oblik sa e b1izi je originalu). "Zabe1ezenaje cifra od dvadeset hiljada poseti1aca" i s1. Ne trebamesati cifre i slova u istom broju: ne . crno-crven itd.1972. cifra je samo pojedinacni znak za pisanje brojeva (0. (s crticom za kombinacije dveju boja. civilizacijski (i civilizacioni) znaci "koji se odnosi na civi1izaciju" uopste.115 hiljada" nego iii .46 1judi je podne10 prijave". Cres. lslamska vjerska zajednica). do 9). mn. CRKVE. ne cilinder.. prema P 60 i recniku Matice srpske). mn. Nazivi hramova i manastira pisu se ma1im slovom (erkva svetag Marka. Cma Gora. kaliCina i s1. crnkinja. crknut (pogresno): v. Cresanin. cijankalijum i cijankalij. USTANOVE.. NULA. P dopusta i spo- . . Ciganin: v. crnac. ne valja ga upotrebljavati namesto civilizovan iii kulturan ("civi1izacijsko ponasanje" i s1. (crtica neobavezna: v. No vi Sl'et. CIFRE (pisanje).. ". se upisao. katedrala u Milanu).12-ak". Vidi: n. sTota. TRPNI PRlDEV crkva.cicamaca 24 cicamaca.115. cikcak (sastavljeno). cilindra.150-tak" i slicno. sveti. cikcak kretanje i s1. crvenokoiac). cilindar. creski. DATUM/. crmpurast (sa m. Zvanicni nazivi crkava i verskih organizacija pisu se velikim pocetnim slovom prve reci (Slpska pravoslavna crkva. godine se upisao na fakultet" bo1je je "Cetrdeset sest Ij udi. Nije uobicajeno pocinjati recenicu cifrom: umesto .IMENA NARODA. odnosno iznos. nezvanicni malim (protestantska crha). Si-En-En. Katolicka crkva. Crna gora (ime nekoliko p1anina i visoravni). Up. 1 itd. gde treba reCi braj.000" iIi "sto petnaest hi1jada". V. cigala. cikcak linija. Crni kontinent (Afrika): ve1ikim sloyom prve reci. "Godine 1972. CNN: v. IMENA NARODA.nijansa). manje brojeve (pogotovu one do deset) nije poze1jno pisati cifrom: ne "Dolazio je 8 puta" nego "Do1azio je osam puta". cigla: gen. Pogresni su stoga izrazi kao "astronomske cifre"... . U sastavu recenice. Duraevi stupovi).). spojeno crnosiv . "sto pedesetak" moraju se pisati slovima.. Priblizni brojevi kao "dvanaestak". crm~e (uvek ma1im slovom. kao i belae. ali samo ime velikim (Sveti Naum..

Frederik Sopen (1810-1849).Kvins park rendiers. Clpim. kad . crtanka.vidis i sam"). Dopusta se i elpiti.~-carsija. [va AndriC. lIvodi nesto neocekivano ("Otrca na blagajnu. oni erpu.trideset itd. C1111 treba razlikovati od crtice: u nasoj stampi redovno se srecu pogresni oblici kao Bas .cadija. a sad . npr. kao rubrika izgubljenonaaeno. erpljen. .: "Sve je dobra pocelo.upita Vera). kad-tad.Moze posluziti (kao u ovom primeru) i za odvajanje poslednje recenice iIi grupe recenica II okviru pasusa. razgovori na relaeiji SAD-Egipat-Izrael. dvadeset-trideset ali dvadeset pet . 10-12 metara.o erpao. CRTA (povlaka) ima dvojaku upotrebu: kao znak interpunkcije i kao pravopisni znak.doai mi. ali ako su im sastavni delovi viseclani. erpen. umesto Ba. CRTICA (u stamparstvu nazvana i diviz iIi tire). pakt Nemacka-Italija--Japan i s1.bar se tako prica . crpla. U izrazima tipa hoc-dneees pise se crtica. oni erpe.ia (=Austrougarska). a kao pravopisni znak pise se bez razmaka. izdvaja umetnute delove recenice ("Pod crkvol11 je . ertanki i ertanci. P dopusta pisanje i s belinal11a i bez njih. zamenjuje predikat 1I naslovil11a ("Zvezda i Partizan domacini tumira").pravila igre") i oznacava pocetak i kraj direktnog govora u dija"]ozil11a (.1111975).25 jeno pisanje u ustaljenim izrazima kao ernobeli film. V. uvodi objasnjenje znacenja ("lat. v. a kad tamo . erpio. U nacelu. dat.. Crta kao znak interpunkcije odvaja se belinama. mobilis pokretan") ili blize odredenje teme ("Fudbal. mn.tad i sl. IX 1892 . Ko pravopisni znak.Mene cekate? . nije znak interpunkcije nego sarno pravopisni znak. dri . ernobeli televiZO/~ V. BOJ£. crpi/a. crpsti. crta ima znacenje "uo". 45-50 stepeni.f-Petrov. erpec-i. PP zahteva upotrebu cite s razmakom: idi lI1i . upotrebljava se u poluslozenicama iii za razgrani- . izmeau. U prvom slucaju oznacava pauzu (npr. npr. put Beograd-·Sarajevo--Mostm.zakopano blago").(l0. akeija selo-grad. crno-zlIta (crnozlIta) monarhi. ClpuCi. CRTICA If.mrak"). za razliku od cite.). U nekim oznakama naporednih veza. erpell1. i od. osim u slucaju kad su jedan ili oba izraza koje crta povezuje viseclani: utakmiea Partizan . ertan/d. NADIMCI.13. gen.ne daj (ili bez ikakvog znaka: hteo ne hteo itd. sledecu odrednicu. takode oznacava vezu izmedu uva iIi vise imena.

ali nije obavezna uz imena slova (alfa cestica. C1anice MMF-a. u dvostrukim prezimenima (v. P je donekle smanjio upotrebu crtice u odnosu na Pravopis iz 1960.fri-sop. to). Iz slicnih razloga P preporucuje da se pisu sastavljeno cikcak. i pri rastavljanju reci na kraju reda (v. iiro raclIn. bantam kategorija. mas-medij. (4) Pisanje bez crtice preporucuje se kadje ispred imenice nepromenIjiva rec stranog porekla. rak-rana. v. djllti~fi'i sop. !I-bomba. pingpong. dalaj-Iama. nepromenljiva. (zbog slozenih izraza kao cikcak(-)linija. Orijent ekspres itd. dizellokomotiva. Pise se uvek bez razmaka. kako-tako. lIzor-majka. kolorfotografIja. (7) Ako prvi element slozenice vee sadrzi cliicu. slInd 1'0111 an. . npr. crtica se zadrzava u tradicionalnim izrazima kaospomen-plo(~a. kvarc-Iampa. ne treba pisati i drugu: ce-mol akord. crtica se pise. npr. klin-corba. solo tacka. posle cifre u slozenicama (v. general-pukovnik. godinu-dve. pridevskog iii priloskog znacenja. Tamo gde nije u pitanju ustaljeni izraz. rekla-kazala. Ne pise se u izrazima kao covek iaba. g-Zica. SLOZENICE S BROJEM). (5) Ako je na prvom mestu slovo. npr. to). pov1lci-potegni. ceten-alva. ekspres kafa. to). iar-ptica. 11 ZTP-u. (3) U spojevima dveju imenica od kojih prva. bruto tdina. navrat-nanos. odredujc drugu. ispred nastavka u promeni slovnih skraeenica.). "Sam" centar. jer tu druga rec odreduje prvu. Za upotrebu crtice uz imena v. gala veeera itd. indigo kopija. instant corba. rok pevac. pingpong(-)turnir i s1. CRTA) i u pribliznim oznakama kao deset-petnaest. longplej itd. brie-bolje. LP plo- cavanje delova reCi. pa i u novij im ukoliko predstavljaju pojmovnu jedinicu. Tu spadaju i nazivi hemijskihjedinjenja car (6) Ne treba pisati crticu kada dye iii vise nepromenljivih reci odreduju imenicu (pop i rok muzika) niti kad ista rec odreduje dye iii vise imenica (folk pevaCi i pevacice). taksi stanica. tamo-amo. slikar amater. pop zvezda. (ali: idi mi -doai mi. gama zraci) niti uz skraeenice (PEN Ilil/b. neto zarada. (l) Ostaje i dalje upotreba crtice u slozenim pridevima (v. nego povremeni susret dveju imenica koje se mogu nati i u drugim kombinacijama. dumdum. (2) Crtica se pise u simetricnim spoj evima (od dye reci iste vrste koje se uzajamno odreduju) kao marksizam-Ienjinizam. kaofiks-ideja.CRTICA 26 (v. sledeeu odrednicu. to). hoceS-neCes itd. crtica nije obavezna: diez koncert.

Oblik crveniti. s don Perom. baba-Ruio itd. Crvena armija. maksi v. ne cureti itd. mofo. Feruz-pa§a itd. don. crvenjefi se. cviljeti.Veljka. P 60 je zahtevao da se crtica pise u svim paddima osim nominativa: kuma Mica ali od kuma-Mice. crveno-iut (kombinacija dveju boja). oznaka srodstva iii zanimanja. ser. ako uopste nema oblika za druge padde. danas je gotovo potpuno izasao iz upotrebe. crveno-p/avo-be/a zastava.a rec sama po sebi nepromenlj iva (tj. V. DVOSTRUKA PREZIMENA. aga). fra. 0 fra Brni. a ne trebaje nikada pisati ako je prv. Zmaj-Jovi. . crvenio se. cvi/eo. crvenje/a se. crveneo se. (v. curice. ijek. jednako i u prisvojnom pridevu (majstor-Dejanov. cvilje/a: ne cviliti. ser Dzozefe itd. IMENA NARODA. Prema novom Pravopisu cliica je neobavezna. efendi Mifin. Kad licnom imenu prethodi titula. CRTICA UZ IMENA. te reci. Cica Ilija ali sa Cica-Jlijom. i: DVOSTRUKA IMENA. nadimak. crvenokosca (malo c). kino. cvilio. V. crvenokoZac. curio..27 Za spojeve s elementima aUfo. od Smail-age. kuma-Micin). mini. V.jofo. crvenoiut (nijanse). -iti. crveneti se. cvilcti Kadaje nepromenljivo ime na pryom mestu a titula l1a drugom. i tako isto Hajduk. "ciniti crvenim". V. radio. cvileti. hadii Jovana. cliica se pise u svim paddima: Smai/-aga. video. curiti. sto biva kod titula stranog porekla): kir Janju. -ejski. i kadaje taj prethodni deo nepromenljiv. crvenosmed. crvenoarmejac. ijek.

Cajavcev. BROJEVI (promena). obicnije nego cestici. cavki (obicnije nego cavci. carsav. gen. Beatrice. CRTlCA 3). V. V. ne CeSajr. na celu. U italijanskim i spanskim i:nenim~ treba uvek pisati cane c: Celini. Pacino itd. dat. Vicenea. cestitki. ne Celzi. cetiriju itd. V. ECeverija itd. Cajavec. . CineCita. ccsto puta pogresno. carter let itd. Macado. Cakovcc. iIi cesto. cacanka (rakija). cemer (pojas za novae). CASOPISI: v. Vespuci. kako je u PR). Kamaco. mn. -tka. Ccska Republika (ovo drugo sarno u zvanicnom ophodenju). ucauriti se. celo: v. cak stavise. dat. cestitka.h. cajanki i cajanci. treba mnogo puta. mn. Manca. iscauriti se. dosta puta. car (draz. Cajavea. aa. cajanka. zacauriti se. mn. cetiri.IMENA LlSTOVA. i:JAPANSKA IMENA. carci. ne carSa! carter: carter aranzman. de Amicis. Koncita. dat. cernobiljski. caura. Caadajev: v. cestitaka i cestitki.v C c i c: V. Cezare. Felice. u Cakoveu. cakovacki. vise puta. carka. dat. obicnije nego cahura itd. CcSir (Cheshire). gen. Sanco. car (dobit). dat. gen. (ertiea nije obavezna: v. -ie. Pucini. cavka. cemer (otrov). kao i pojedine reCi. carki. pleonazam: treba sarno cak iii samo stavise. la Fenice. cavciji i cavcji. privlacnost)..: v. cavki. Celentano. cajanki. Ceska. mn. gen. cacanki i cacanci. Cclsi (Chelsea). Cernobilj (ne Cemobil).

ciji god (bilo ciji). cilcti: kao L\:Cileti (v. cetiri hiljade. ali od tog pravila. Citanci. NASLOVI coha (dat. cetvorodupli pogresno urn. Citanki. cuccckc CineCita (ita1. cistoca u materijalnom smislu (kuce.\:nji itd. Cesare). Civava (vrsta psa).~il(O­ -A1i/al7Ov itd. ne Cinioe. BROJEVI (zbirni). Citaoci. bolje nego -kja prema P. savezna drZava u Meksiku. "Dali smo Citulju u novinama" bolje je "Dali smo posmrtni oglas". (iIi sve bcz cltice: v. mn. roda. ne CisCi. cetvoroiposobni. CRTICA 2). cesce nego muskog. -Ciea. jezika. mn. mn. ne Civitavekija. ne Citajuca. (. P (tacka 85 c) izuzeo je imenice na -Ciea. Otuda ce biti devojcicin. cctvoro. covek zaba (bez crtice: v. Cistota u duhovnom (osecanja. to). mn. najCistiji. dat. cetvorka. cetvorostruki.29 cctiristo. dat.). krojaCiein. gen. cetvoroiposatni. ne Cezare. cetvoro-petoro. Cika-Milane. cicica. iIi spisak umrlih: um. AnCiein. CiCicin: v. cucccke i cllcecki. cetirihiljaditi. Cipaka i Cipki. citalac (ne Citaoe). mn. cetvrtfinale: sr. kako je u PR 60. cetvoriea itd. citulj a je cela rubrika posmrtnih oglasa. cinioei. Civava (Chihuahua). cetvoroipogodi. CRTICA UZ IMENA). citaca proba (u pozoristu). radi blagozvucnosti. cetiri stotine. Civitavekija (Civitaveeehia) . pevaCiein. obicaja itd. cijigod (neciji). CiCiein itd. cica: kao Cika (v. -cica. Cipki (obicnije nego Cipei.: v. cohi) i coja. V trodupli.). . CLAt"J u stranim imenima: v. Ci/eanae (ucesni k svetskog fudbalskog prvenstva II Cileu). dat. cinilac. Cineeitta). naglasakje na prvom slogu. covecji (bolje) i coveciji. Cilipi. najCiH:i. ne Cilipi. Cinilaea. to). gen. ne CineCita. Cilcanac (stanovnik Cilea). Prisvojni pridev od imenica na -iea zavrsava se na -iCin (MiliCin i s1. cetiristoti. Cczare (ita1. cetvorei i cetvorki. odela i s1. citanka. Citalaea. cipka.). cistiji. gen. cetvorki i cetvoraka. cohan i cojan. Cica Ilija (Sianojevic: s velikim C jerje stalni deo nadimka). Vjinale. cika: cika Milan.

cudovisna. V. cukundeda. dat. zar se tome cudite? itd. Ova zabrana uglavnorn je ostala bez dejstva. zahtevajuCi da se kaze sarno cudim se.jer se izgubil0 iz vida da gotovo svi glagoli slicnog znacenja irnaju i povratni i prelazni oblik: zacudio sam se i zacudilo me . cvoruzi. Starijijezikoslovci osudivali su prelaznu upotrebu glagola cuditi kao gerrnanizarn. cudi me (nesto). raduie me. cuki. zar vas to cudi? i s1. cukunbaba. cudio se tome. dat. P dopusta i cudovL~an). itd. cvoruga. to ga ie cudilo.). cudovistan (bolje. -sno.clldi me 30 ie. cuka. cukul1unuk (bolje nego sukunbaba itd. zaprepastio sam se i zaprepastilo meje. iZl1enadio sam se i iZl1enadilo me ie.

cllsci. dat. receno je ovde. cu: v.. curaka i curki. nikSicki. c. pecki itd. cao (ita!. culbastija i aulbastija. cevap. corsokak. cerka je davnasnji narodni oblik. civot i kivot. mn. cevabdiija. ciao): uobicajeno kod nas. rnn. ceten-alva (i ceten-halva). Cano (Ciano): uobicajeno kod nas. diminutiv cerkica i cerCica. zabelezen i kod Yuka. receno je ovde. -ci: v. gen. prisvoJIll pridev cerkin. plemicki. samo ce potvrditi. Dativ glasi cerki i cerci. gen. mada bi pravilno bilo cao. gen. cab a. dat. v. mn. ce j e enklitika (kao i je. GLAGOLSKI PRILOG SADASNJI. cer ne nego kCi. Cilipi ne nego Cilipi. ce sarno potvrditi ono 5tO se vee znalo" . . Celentano ne nego Celentano (Celentano): v. cevabdiijski. koji beldi samo kcerka.r C c: za reci sa c vidi i pod c. iCi (kao) na cabll (veliko C sarno kad oznacava hram u Meki). mada bi pravilna transkripcija bila Cano. cirilometodski i Cirilometodijevski. Cete-kula.. ne cetena alva. cuska. cusaka i cuski. -cki. curka. cerki. bezrazlozno izostavljen iz PR 60. to) i stoga ne sme doCi na pocetak akcenatske celine: "Novi eksperimenti. cerka iIi kcerka. nikad -cski: mladicki. cevabdzinica. gospicki. cllrki (prema PR i curci).treba: Novi eksperimenti. BUDUCE VREME.

Zabrdac Zabrdca i Brgudac . pa se odnos ovih veznika mora posmatrati elasticnije. "Stetaje sto predlog nisu poddali i Iekari". potceniti. da i st~. odstupanja od ovog praviia mogucna su kod nekih redih imena (u P je navedeno rusko prezime GudCOY. odsek. "Cudno je da to nismo .Brgudca). predak . Otuda ce se upotrebiti sto (a ne da) u recenicama kao "Radujemo se sto je sve u redu".preci. podsisati. za kojom se tezi iIi koja bi se mogia dogoditi. "Zameraju Francuskoj da je izdaia saveznike" (tvrde da je izdaIa). Ostaje neizmenjeno sarno ispreds i s: sredstvo. "Kako objasnjavate sto vas nisu pozvali?". de. a sto . othraniti. i zbog toga treba da ga opomenete). U promeni imenica. Naprotiv. "Roba ne sarno sto Iezi nego se i kvari". "Razumijivo je sto se na odgovor mora cekati". "Zameraju Francuskoj sto je izdaia saveznike" (zbog toga sto je izdaIa). V. d se gubi: sudac .suca. otpadak.onu koja se uzima kao gotova cinjenica. natcovek. d' ida u romanskim prezimenima: v. mogucan je i jedan i drugi veznik. prema tome da li se recenica posle veznika shvata kao iskaz iIi kao uzrok: "Opomenite ga da kasni" (=upozorite ga da kasni). Gradac. suce. razlika izmedu ovih dvaju veznika je u tome sto da uvodi radnju 0 kojoj se tek govori. ispred c i c.D d ispred bezvucnih suglasnika prelazi u t: otkad. odsetati. Najopstije uzeto. prethodni itd. u danasnjem jeziku sve je jaca teZnja ka upotrebi da i uz pojedine oblike koji izrazavaju stvamo stanje. a u P 60 Kadcic. u slucajevima kad recenica ispred veznika moze imati znacenje govorenja iIi misIjenja. predsednik. "Opomenite ga sto kasni" (=on kasni. Recenice" Cinjenica da je roman zabranjivan sarno potvrduje njegovu vrednost". Ipak.

dadd. mn. celli nedeJju dana. -dak: v.' takode darodavac. daca (vila. Upotrebu ovog priloga uz komparativ i superlativ (daleko lakSe. dalmatinac (pas). bez crtica (tako u recniku Matice srpske). veceras. oni dahcu (mada PR 60 belezi samo dascem). trazeci da se zameni sa mnogo. Dakar (prestonica Senegala).33 ranije primetili". D'Anunciov (ne D'Anuncijem. darivaoci (darovaoci). poslednju godinu dana itd. danas uvece pogresno. D'Anuncijev). mesec. dan-danji. Dalmatinki). treba: jutros. Dakru. Dartmut (Dartmouth): v. dalaj-Iama (rnalim sJovom. daleko naJpogodniji) bezrazlozno su osudivali poneki puristi. praviJnije je nego svakih. dati: pored dam. . das. dahtati: sasvimje ltobicajena promena dahcem. daljni i daljnji. Dakara. dati dan.. dabome i dabogme. dat. daca (gozba u cast pokojnika). Kada se gen. darivalac i darovalac (ne -aoc). godina. u Dakaru. Dalmatinka (dal. iii odvojeno. Daleki istok. darmar. dan i noc iii dan-i-noc (biljka). daleko hoJji. Danuncijada (roman V. da Ii. darivalaca (darovalaca). s D'Anunciom. poslednjih itd. -tak. daska. Za nazive Dan Republike i sl. oni dadu i dadnem. "Dobro je da si ostao ziv" (mada bi i u njima bilo prikladnije sto) vise se ne osecaju kao pogresne. pridev iii zamenica trebalo bi da se slazu s prVOl11 imenicom: svaki mesec dana. TJTULE). mn. poslednji mesec dana. damping. dahceS. pridev danuncijanski iii danunciovski. ne Dakra. vidi PRAZNICI. Dales (Dillies. dasto-mi-ti-dasto (prema P 60). danas-sutra. Dalmatinac.' dampinski. pancen-Iarna. do daJjeg. dana dodaje imenicamanedeJja.. D'Anuncio (D'Annllnzio). bolje nego do daJjnjeg. Cara Emina). dasci. danas ujutru. onidaju dopustaju se i narodski oblici dadem. letnjikovac u Rusiji). dan-danas. dalekoistoL~ni. dadnd. ne dcmping. znatno iii kudikamo (sarno ovaj poslednji prilog moguc je uZ'superJativ). v. daleko. prezime: pogresno je u PR 60 Dais). skraceno da I'. P/imut. kao i za promenu oblikaDuraevdan i st.

25. da. Up. Aorist: dah. iii 4. de. Jugoslovenskim i medunarodnim standardom propisan je redosled godina . kao i u italijanskom (D'Anuncio . buduCi da se izgovara po engleskom. DATUMI." i s1.. DDT-jem itd. Kalderon de la Barka (Calderon de la Barca). Tur de Frans (Tour de France). Mar del Plata. npr. 1997 06 25. mn. 10. eemu je sklon novinarski jezik ("Jos davne 1984.) treba pisati samo latini- . Ferdinan de Sosir (Ferdinand de Saussure).dan. davaoci. oni dadnu. onda prema P treba pisati veliko slovo: De Gol. Ludvig van Betoven (Ludwig van Beethoven). davalaca.".. kompjuterskim izvodima i s1. Francusko de transkribujemo kao de (ne d). fon. V. oni dadose. itd. X 1957. el. lzmedu imena mesta i datuma uvek se pise zarez. DECENIJE: v. u Mar del Plati.DATUMl 34 com. diditija. D sa apostrofom dolazi samo ispred vokala (D'Alamber . davalac (ne davaoc). Ziskar d'Esten (Giscard d'Estaing). iIi se mesec oznaeava rimskim brojem bez taeke: 4. Da Gamino. Leonardo da Vinei (Leonardo da Vinci). npr. Pri pisanju ciframa mogu se sva tri broja oznaeiti arapskim ciframa s taekom. van i slieni predlozi u stranim prezimenima pisu se malim slovom kad prethodi jos neko ime: Sarl de Gol (Charles de Gaulle).: Vrsac. Van Gog itd. Ako se upotrebljava samo prezime. nije preporueljivo izvan tehniekih tekstova i poslovne korespondencije. ali nije pogodan za upotrebu u obicnom tekstu. Pisanje nule ispred jednocifrenog broja.. Nije neophodno iza poslednjeg broja dodavati ree "godine" ili "god. 07. Rio de Zaneira. U spanskom i portugalskom ovi predlozi ne Cine deo prezimena: otuda je bolje Faljine kompozicije. BBe. a menja se sarno poslednja ree: Rio de Zaneiro (Rio de Janeiro). d'. skracenicu DDT (u paddima: DDT-ja. DDT: boljediditi. oni daJe iIi dadoh. itd. npr. 1982. GODIN£. 03. Verner fon Braun (Wernher von Braun). godine receno je. U geografskim imenima ovi predlozi takode imaju malo slovo. davni: paziti da se ne upotrebljava za relativno blisku proslost.D'Annunzio). 1957..D'Alembert). Takav naein pisanja primenjuje se u tehniekoj dokumentaciji. nego De Faljine. Gamino putovanje.mesec . Vll1971.) davnoprosli (gramaticki termin: davnopros/o vreme).

mnozina dekoltei. depandans. dekolte (m. (iz)djejstvovati. delikvencija. Nije opravdan izgovor Deli. drala. bezrazlozno je zabralljen u PR 60. ne depadans. derao. pridev: del/ski (neopravdano je delfijski u PR 60). demanti. prema engleskom. deprecijacija (novca). Delhi iii Nju Delhi (New Delhi). dijeljenje). ne delenje. Deda Mraz. deminutiv i diminutiv. decji (bolje) i deeiji. pogresno se ponekad.35 decidan. Deda-Mraza. decenija (deset godina). depandans. . V. Deda-Mrazov (ili sve bez crtice: v. Demir kapija (odvojeno. Katrin (Catherine). deracu i dracu. delioci. deprecirati. rec dolazi od la1. CRTICA UZ lMENA). Up. delilaca. (iz)dejstvovati upotrebljavaju se i u ijekavskom pored djejstvo. delilac (ne delioc). pogre'sno je depresijacija. deli Radivoja (bez crtice). ode- (od la1. demantija (nedemant). dekada znaCi "deset dana". decidirano (ali i jedno i drugo moze se uvek zameniti nasim izrazima odlucan. bolje nego Dempsej. roda). ne Ketrin. Medu slozenim glagolima. RASTAVLJANJE REel NA KRAJU REDA. CRTICA UZ lMENA: NADlMCI. Oblik na diuobicajen je u svim evropskim jezicima. delinkvt~nt. delhijski. derala i drao. dejstvo. delinquae): pogresni su (mada uneti u PR 60 i druge prirucnike) oblici delikvent. oblik bez e llajvisc se upotrebljava u glagolu odrati. mn. u Delfima. iz Delfa. Denev (Deneuve). bolje nego s crticom. delinkvencija dcrati (sc) deliti: bez razloga su osudivani spojevi kao deliti (necije) misljenje. odran (pored oderati. deli: deh Radivoje. malo k za klisum.pretium. upotrebljava urn. deliti (neeiju) zabrinutost. pod uticajem engleskog. prema P). Iwnjunktura. odseean iIi nedvosmislen). mn. Delfi (u Grckoj). demantiji (ne demanti). derati (se) i drati (se). deliti slavu (s nekim) i s1. cena i nema veze s recju depresija. a veliko (Demir Kapija) za naselje. DELJENJE NA SLOGOVE: v. Dempsi (Dempsey). ne Danev. decidno pogresno umesto decidiran. Deng Sjaoping. deljenje (ijek. depresirati.

). Desankin. dezintoksikacija. ne dijabetis.N. dat. ne Dizeldorf disko: disko-klub. (crtica nije obavezna: v. CRTICA 3). Divlji zapad. Dima: v. divlji. Disan (fr. dijaprojektor itd. -a (IMENA). Desan (fr. i s1. dirka. devet stotina. istupanje. Margerit (Marguerite Duras). rede u glagolima izderati. ali se taj oblik upotrebljava sarno kao strucni hemijski termm. Diseldorf (Diisseldorj). Devonsir (Devonshire). Desanki. dilatacione spojnice (ne "diletacione"). Deschamps). dielektrik. disko-ritam itd. CRTA. bolje nego dijabet. desert. Treba reCi uce§ce u diskusiji. Desanka. devet hiljada. izgovorom. dok poderati. -ez. dcvojcica: v. Duchamp). devethiljaditi. Dijaz iii Dijas (Diaz): v. dezintoksicirati dezintoksikovati.Dcsanka 36 Dilindzer (Dillinger): ne Dilinger. raskosno opremljeno izdanje). diplomirani (student i s1. do: v. CRTlCA 3 i 4). divot-izdanj e (posebno. dijalektalan (koji pripada dijalektu: bolje dijalekatski iii dijalektni). dirinciti i dirindiiti. povodom diskusije gospodina N. izlaganje. dirki i dirci. dijalekticki (koji se tice dijalektike). dczen. TRPNI PRIDE V Diras. kao i pojedine reci sa do-. dessin). poderan ima sarno oblike sa e. dielektrican (bez j jer su slozene reCi). proderati se. bolje nego dinosaurus.) nije pogresno: v. dezeniran: bolje desen. dijapozitiv. -Gica. ran). (neobavezna crtica: v. . dijabetcs. izjava. pravilnije bi bilo detergent. dizel: dizel motor. deterdzent je kod nas usvojeno sa eng1. deseniran (fr. ne dezert. djuti-fri sop iii skraceno fri-Sop (v. dinosaur. od. ne Dira. reGi i sl. razderati. devetstoti. najdivljiji. dizel gorivo itd. divalj. diskusija pogrdno kad se primenjuje najednog coveka (u mojoj diskusiji. dilatacija (sirenje). CRTICA 3 i 7). osim kadaje nemacko prezime. dczcrt ne nego desert. devetsto. ne Devonsajr.

U mnozini. tim dobom itd. mn. dokolna. doimam se i doim/jem se. dobrodosao (kao pridev. doboga i do boga (PR daje primere "To je doboga lose". s akcentom na a. dohodak. dat. Ukoliko nema takve potrebe za naglasavanjem. umesto dobima boje je upotrebiti drugu rec: vremenima. prema PR). razdob/jima. necenzu. Doca. ne doi/ja. dobivao. doista. do kraja (P daje prednost odvojenom pisanju). do davola. . oni dojasu. bolje nego doakati. gen. u narodnom jeziku i dobar veee(r). 0 odojak. do danas. dobar vece: V. dodatak. mn. dobro vece. dobro jutro. rodu. dobiti: dobijen i dobiven. dovoljno je i sarno potpisani. dolcpotpisani dohodovnije stvoreno poslednjih godina prema imenici dohodak. koji su i ranije upotrebljavali ekonomisti. u Docu. dogovoriti se ritl ne. dojahati. dobiei. dokumen(a)t: mnozinu u sr. ne dogovo- Dolac (kod Travnika). dodaei. rastavljeno kao uzvik: Dobra dosli!). mn. dobro vece. mn. dobijati. do kada i dokad(a). dojka.ijto. do jesenas. dojei. dok god. dokon. dokona i (rede) dokolan. to) ifakta. ali "Do boga se cuje"). dobitak. dogodine. dojki i dojaka. do boga miloga. dokumenta. dohoci. do juce(r). do jutros. dojasem.37 doba se u danaSnjemjeziku menjakao imenice srednjeg roda: tom dobu. dojilja. periodimao dobar dan. npr. dobijao i dobivati. dolepotpisani i dole potpisani (ovo drugo "kada se prilog zeli naglasiti". dokle god. "Svaka promena bice dobrodosla". dohotka. dojence: V. Bolji je oblik dohodni. neki jezikoslovci su zabranjivali iz istih razloga kao i akta (v. doduse. doimati se. do kuda i dokud(a). dohakati (nekome).

doskolovati. to). zenskaros" pise se malim slovom i sastavljeno. donkihotstvo. dosetka. Dos Santos: v. Strucnjaci za spanski kazu i Don Kihote. takode doskoro. prijatelj). doliti: dolij. donkihotski. do malopre i domalopre. ne "Dostojevskijevi". donedavna i donedavno. prema stvarnom izgovoru. prema originalnom izgovoru (sp.doliti 38 do podne. osim kad su stalni deo imena: Don Kihot (v. . to). dosije. doskolovanje: ne doskolovavati. (donji tok reke). Don (Dawn. dat. ali je bolje Don Huan. do lijm 0. do sada i dosad(a). dosijei (dosjei). Don Juan. Ira Erne itd. eng!. Dostojevski: romani Dostojevskog. domoroca. donkihoterija. mn. Don Kihot. domoroci. dosluh (biti u dosluhu s nekim): dosluk sarno ako se upotrebljava u prvobitnom znacenjuprijateljstvo (od turskog dost. Doun. doniuanstvo. PORTUGALSKA IMENA. Upotrebljen kao zajednicka imenica sa znacenjem "Ijubavnik. Ja se sve dotle nisam bunio) iIi "za to vreme" (Dok bude pub like. don ilra. donjolapacki itd. mn. doskora (ali: do skora videnja). Don Zuan (v. donjo-: donjogradski. domorodac. doniuan. do tamo (bolje nego dotamo. doneti: v. domorodaca. Donja Stubica. z. Don Zuan je kod nas tradicionalni oblik za sp. pre podne.). do sutra. Fra Dijavolo (Fra Diavolo) itd. dolijte. Don Quijote). prema P). dotie moze imati i vremenska znacenja. dosetki. "do tada" (npr. nepromenljive titule. do tada i dotad(a). Fra Andeliko (Fra Angelico). dosetki i dosetaka. Donji grad (gradska cetvrt iii opstina). dotle ce se i prikazivati). -neti. malim slovom (don Niko. ime). ali dopodne kao imenica: up. do proletos. gen. doskolovavanje. dovece(r). Donji Lapac itd. (oba pocetna slova velika u imenima naselja). mn. ne Daun. pisu se bez cltice. dosijea: bolje dosje. donji Dunav itd. dopola. do sinoc. Izvedenice: doniuanski.

treba: Organizam je . "u emisijama i do slusanja. mn. dubiti drags tor.).. dubla. Isto bi moglo vaziti i za pridev drustvenoekonomski. dreci.. gen.ISTORIJSKA IMENA. (U americkom engleskom. dovesti: dovezen (ne doveien). dubem.. dovratak. drugstore ima prvenstveno znacenje "apoteka". dru. dreka. (s tackom) skracenieaje ad drugi.ne daj (erta s razmakom) iii dri ne daj: v.39 dovek(a). dozvoliti. Kao skracenica od doktor. drvopreradivac. produbiti. dozlaboga. dubila. do vraga. zavisno od toga koliko "naglasavamo posebnost komponenata" (P. Drugi svetski rat: v. dozvola reci su ruskog porekla. drhcem. drvnoindustrijski. ne dr sci. do videnja (odvojeno. odakle je uzeto. prema PR). DRZAVE IZ PROSLOSTI: v. itd. ISTORIJSKI DOGADAJI. mn. dovrh bureta). drhtati: PR dopustadrscem. dopustenje. ddcuCi. ddki (retko drZaka). cesto se pogresno javlja umesto suvise. drhcuCi i drhtim. Isto i za slozene glagole izdubiti (retka izdupsti). dubim. Nije prihvacena u praksi odredba PR 60 po kcjoj se u paddima pise dra. duben. dovrh (predlog. dat. dubiti. dovraci. dd . dubao. Doctor . tacka 58f (3)). drom itd. oni dubu. malim slovom (ali velikim D aka je na pocetku potpisa iii receniee). Mnogo su redi danas obliei dupsti. oni dube.{ dopustenje nema (vozacka dozvola i s1. ali: do vrha. dr. drvopreradivacki. to). CRTA. Neknjizevno je drktati.~uvise slab. npr. do gledanja".\'cientiae (u lekarskim titulama) skracuje se dr sc. ali danas jednako obicne kao i nase dopustiti. udubiti. u Evropi oznacava prodavnieu hrane i drugih proizvoda koja je otvorena do kasno u noc).: "Organizamje dovoljno slab da bismo ga smeli izlagati novim naporima". dubljen. dozvola ima i specificna znacenja koj. do volje (odvojeno. drhtjeti. dat. drska. drhteCi. dubio. npr. drustvenopoliticki iii drustveno-politicki. dovoljno: praceno namemo-posledicnom recenieom. dozrcti: kao zreti (v. drugaciji i drukCiji (i drugojaciji). pise se bcz tacke. ddci. . prema P).

dusman i du. DusiCin. DuICineja dopusteno uP kao "tradicionalni izuzetak". BROJEVI (promena). dveju zemalja: v.Dubrovnik 40 dusebriinik. duce (Duce. pored pravilnijeg Dulsineja (sp. dve hiljade. dvaput. Oba prideva upotrebljavaju se kako u prostomom tako i u vremenskom znacenju: duga ili dugacka daska. v. prema P. dugo vremcna: nije pleonazam. najduii iii dulji. Efdur.: v. Musolinijeva titula): malim slovom. BROJEVI (promena). duZiti i duljiti. Dusica. dat. Dubrovacka republika. gen. du§egupka. dug i dugackak. dvehiljaditi. rasprostranjeni oblici. dva puta. PREDLOZI. mada sc ponekad rec vremena moze izostaviti. dvoiposobni. dur: D-dur. najdulji. dvestoti i dvestotiniti. (veliko slovo po mogucstvu latinicom). dvogoca. mada je pravilnije du§obriinik. mn. dvoje. Dusan: Dusan Silni (v. du§mani. dvojki i dvojci. Dusanov zakonik. Duhovi (praznik). dvogoci. mn. dvesta i dve stotine. dve zemlje. Duga Resa itd. Dugo godina: bolje mnogo godina iii godinama. Duval kad je americko. bolje nego dvojki. Dugi otok (ali u nazivima naselja oba pocetna slova velika: Dugo Selo. dvostavacni: v. jednostavacni. UZASTOPNI.). obicnije nego De-dur. . Stepeni poredenja su duii. dvoipogodi§nji itd. Dubrovnik: Dubrovcanin. dugodnevica. Dus Santus: bolje Dos Santos (v. dva (promena): v. duhovski. PORTUGALSKA IMENA). Dubrovcanka ili Dubrovkinja. F-dur itd. dumdum metak (crtica neobavezna. dva-tri (npr. kako propisuje PR. BROJEVI (zbirni). CRTICA 7). dvoje-trojc. Dulcinea). dvogodac. ne dugoiivuCi.~manin. bolje nego dugodnevnica. dvoiposatni. dvojica-trojica. dvojica itd. DVA PREDLOGA: v. dugoZivcci (radioaktivni clementi). NADIMCI). dvojaka. dva-tri puta). dvojka. mol. Up. du§ogupka. Duval se prenosi kao Dival kad je francusko prezime. mn. dug iii dugacak govor itd.

npr. a prema P i ruska. Strana prezimena uglavnom se upravljaju prema izvomom obicaju: francuska su uvek sa crticom. Petar Petrovic Njegos.41 DVOSTRUKA IMENA u francuskom pisu sc s crticom. Jean-Jacques. npr. Marie-Therese. DVOSTRUKA PREZIMENA i prezimena s nadimkom po pravilu se pisu bez crtice: Andrija KaCic Miosic. Sen-Simon (Saint-Simon). Tuluz-Lotrek (Toulouse-Lautrec).). . Zan-Zak. i kada su im oba dela promenljiva (Rimski-Korsakov. Saltikov-Scedrin). Zan-Polu itd. Mari-Terez. Jean-Paul. pa crticu treba zadrzati i pri fonetskom pisanju: Zan-Pol. Menja se same drugi dec (Zan-Pola. Nikolaj Rimski Korsakov. Crtica se pise same DVOSTRUKA PREZIMENA u zenskim prezimenima (Ljiljana Molnar-Talajic) i muskim kada je prvi dec nepromenljiv (Mihailo Polit-Desancic).

dida. Dfo (Joe). prema starijoj transkripciji). U ovom drugom slucaju ispravnija je transkripcija Dzoun. dfez: diez orkestar. imena Dzoj (Joy). .DZ v dzabe i diaba. KINESKA IMENA. Dzilbert: pogresno umesto Gilbert (Gilbert). diangrizav. dem (deo konjske opreme). diangrizalo i cangrizati itd. razlikovati od z. Dzingis-kan. (neobavezna crtica. Dzou Enlaj (ili eu Enlaj. CRTICA 3). diez muzika i s1. dfijudzicu. dzangrizati. Dzoana se kod nas upotrebljava za dva eng1. diijudiicua (sastavljeno prema P. Ne treba urnesto Libija upotrebljavati izraz (Libijska) Dzamahirij a. dzem (pekmez). Dzibson: pogresno urn. Gibson (Gibson). dzak (vreca). Dzoi (Joey). dzem sesn (eng1. izgovor je Dzerzi. dak (ucenik). Dzems iIi Dzejms (engl. v. Dzersi (Jersey): engl. James): P daje prednost prvom obliku kao tradicionalnom. ne Dzoe. zenska imena. Erika (ne Jong). nova arapska imenica koja znaci otprilike "svenarodna republika". danas uglavnom zamenjeno izrazomdiudo). oblik odmila od Dzo. Joanna (ili Joanne: skraceno od Josephine Anne) i Joan. V. dzida (koplje). jam session): ne "sejsn". dido (junak). dfamahirija. Dzong. dzbun: obicnijeibun. osim u tekstovima gde se i druge drzave oznacavaju punim zvanicnim nazivom.

-istkinja. diudu. turcizam). diudou. Izvedenice: diudista. . aus.juke-box) taenije bi bilo diuk-boks. diudom itd. -isticki. dzul (jedinica mere). diudas. diudoom. busido itd. aul (ruza.. a u praksi eesce diudoa. dzudo: pravilno je diuda. Ova druga promena mogla bi se braniti time sto dZus je ree slozena. s elementom do koji se javlja i u drugim japanizmima (aikido.43 dzuboks je kod nas primljeno preko italijanskog: prema izvomomobliku (engl.). dzus: v.

ne Uordeta. Uordev. ne na ko.ll0 11a pisacoj masini. Uurdu.). Duzepe (Giuseppe). derdef. dus (od engl. Uordetov. od engl. -anka odnose se na stanovnike oba ova mesta. Durdevdan: v.juice) trebalo bi da glasi dius. deuce (tacnije bi bilo: djus). Derdapska klisura.'10k. Ueneral Jankovic (mesto). ali je ree nepotrebna pored naseg izraza (vocni) . ali u rukopisu i u stampi treba obavezno upotrebljavati znak U a. Imenice Uakovac. Uordetu. PRAZNICI.f) d Pisanje ovog glasa. pomocu dva slova (dj) cesto je neizbe7. Uurda. Durad. Uuzepa. Uorda. Skoplje. Dakomo (Giacomo): naglasak je na Da. deneral zastarelo (danas general). Dorde. Drugo je aus kao teniski termin. u latinici. a aakovacki prema Uakovo (ali i Uakovica). danas retko aeraev. Uakoveanin. . dakovickije pridev prema imenu Uakovica. Uurdev (ne Uurada itd. Uordu. Devdelija: v.

Milov itd. kajkavska imena u zavisnim padezima gube e. pod tim odrednicama). Vol- tairea.eapeka. Bole. sto slovenacka imena nasilno odvaja od kajkavskih. Tkalec . U padezimaje bolje upotrebiti nastavke kao za imenice na -a: Fransoaze.E -e (ZAVRSETAK IMENA). Pavlu itd. Ona vazi i za slovenacka i makedonska imena (Stane. . (v. Cale.ava se ukoliko se pi~e izvomo: Voltaire. Simone moze se u transkripciji izostaviti (Fransoaz. U zapadnij im govorima. zadrz. Staneta itd. Cilca. -ec i -ek (IMENA). Hajnea (Heine. Voltaireov itd. Mati. 'grama~ tike priznaju sarno promenu Mila. Joze menjaju se kao imenice na -a: ad Mate. -e (FRANCLTSKO). za Matu itd. Jure. Ista promena vazi i za prczimena Hraste. Vice. Ovom propisu je zamereno sto ne pravi razliku u promeni kajkavskih i stokavskih oblika (npr. u Chileu). Chilea. Brigitte. Brizit. Simona). Dane. dok ga imena iz dmgih)ezika zadrzavaju. Muklo e na zavrsetku [1'. Bordu. zenskih imena kao Franr. Heinea). Capek -. [mena iz zivih neslovenskihjezika zadrZavaju -e u svim padezima: Cile. Milu. srpskohrvatska. sledecu odrednicu.). Fransoazi itd. Dule itd. Prema P 60. Bize. Muromec . Pavia. Miletu . 1 muklo (neizgovoreno) e. prema Pravopisu. a posebno u Hrvatskoj.Tkalca.Muromeca. Simon) iii zameniti nasim -a (Fransoaza. V. tj. Za skracene oblike kao Mile Kole Rade. Sremec i Sremac). npr. imena odmila kao Mate. Smoje itd. Brizita. imena Borde i PavIe u padezima glase sarno Borda. Naprotiv. Bizeta) itd. ali se danas mora dopustiti i promena Mileta . u Cileu (Chile.Hajne. Miletov. npr. Za promenu slovenskih imena s nepostojanim e do danas nije nadeno sigumo i jedinstveno resenje. Bizea (Bizet.oise..

. npr. eko. egzibicionist(a}. mada je po postanku skracenica od eng1.Zmaska i s1. MacekMacka. (3) Sva imena na -ek i sva imena iz drugih jezika zadrZavaju e.Muromeca itd. ekloga.Zebeca. kao najpogodnije moglo bi se prihvatiti sledece resenje: (l) Sh.Kumrovca. eksS!avija. ili ecc. eksces. . ekonomija: skracenicaje ek.Jazbeca. Cesarec . Prelcec . Jirecek . dat. Egejsko more. ej u ruskim imenima: v. Ej-Bi-Sija iIi (sarno latinicom) ABC. ekolog. npr. egzodus. moze oznacavati i pripadnika ekoloskog pokreta (pokreta za ocuvanje covekove sredine). R USKA IMENA.s crticom prema P: eko-miting. Edhem: v. ne ec. danas obicnije negojegejski itd. eki. ekskralj. efekt i efekat. egejski. npr. ne eksodus. a s crticom sarno ispred vlastitog imena: eks-Cehos!ovacka. eko-stranka i s1. ek/ogi. ed-memoar. ABC-ju. ekija (danas uobicajeni oblik. -ec.Frantiseka.Vrhovca.Vodopivca.Zepca.Prelceca. a pogotovu sto namece neobicne oblike kao Zebec . npr. Zmazek . -ek: v. Kumrovec . (2) Dvoslozna sh. egzibicija. Midhat.Cakovca. Sremec Sremca. European Currency Unit). ekscesni.Cesarca. ali ga zadrZavaju tamo gde bi se ispadanjem e dobio neuobicajen oblik. Suvisan je anglicizam "ekologist". Jazbec .Jireceka. KranjecKranjca. prerna fro ecu. efendija: efendi MUjo. Cakovec . ejds: bolje sida (v. -istkinja. u Ecki.Maceka. dakle Macek . ABC-ja.ECka 46 mada je PR 60 dopustao sarno ekshibicija itd.Gupca. to). Eks an Provans (Aix-en-Provence). eks (bivsi): PR propisuje spojeno pisanje. -ionizam danas je opste prihvaceno. Zebec . Ecka. Frantisek . pored strucnjaka za ekologiju. Gubec . i slovenacka imena sa tri iIi vise slogova uvek gube e. CRTICA UZ IMENA). Muromec . Vidi BBe. i slovenacka imena na -ec uglavnom gube e. Ej-Bi-Si. Vodopivec . ekonomista. npr. Vrhovec . Egej. ekssampion. Na osnovu novijih istrazivanja. eks Sovjetski Savez. efendi Muje (bez crtice: v. Ispred viseclanog izraza najbolje je pisati odvojeno.

Erlallgcn. V. ne ekstrat. Sat el Arab. cl. Ibn Saud). SU. ekspres: ekspres kafa.47 ekselencija: pravilnije bi bilo ekscelencija. -em. ekstradicija (izrucenje zloCinca). pogresno je Enrikve. Henriquez). Zija ul lIak. ali se jos cesce izostavljaju: Sadat. III.uvek sastav ljeno: elektrodistribucija. exponere. Enejida. mn. Glagol je ekstradiratio ekstrakt. dat. emaljirati. Ben Erlangcn Bela. ti mislis da sf neSto ekstra). eksperiment (rede eksperimenat). eksponat je lose skovan oblik (od lat. izloziti. hen j dmgi predrneci u arapsklll1 irnenima (licnim i geograf· skim) piSLi se maiim slovom: Anvar ei Sadat. bolje nego encim. ee. V. ekstrovertan. S i Z (izgovor). enti: v. se. Elsie: pogresno je u P "Elzi"). Elsi (eng!. En-Bi-Si. -om: v. epuhi i eposi. Ukoliko dodu na pocetak. Elza iii Elze (nem. Gadafi itd. particip je expositum a ne exponatum): bolje je upotrebiti domacu rec izlozak. . En-Bi-Sija iii (sarno latinicom) NBC. bolje nego ekstravertan. Mohtaruld Dadah itd. ne ekstradikcija. element i elemenat. ali se moze shvatiti i kao nepromenljivi pridev i pisati odvojeno (npr. ali je prvi oblik (s delimicnim prihvatanjem francuskog izgovora) mnogo obicniji. n-1i. elektro. (neobavezna crtica: v. Dar es Salam. ckvivalcnt (redc ekvivalenat).je. ekspres restoran. po P velikim slovom. Endru (Andrews). roba ekstra kvaliteta. Else). NBC-ja. gen. Elsa (eng!. emajlirati (obicnije) i emalj. Memmer el Gadafi. -ez. INSTRUMENTAL. erlangenski (Erlangenski rukopis): ne erlangenski. es. Endruz (Andrews). Ahmed ben Bela. piSLl se velikim slovom (El Alamejn. bolje nego Endrus. ibn. ENKLITlKE: v. cpoha. eki. ekspres posiljka itd. ekstra po PR se pise sastavljeno (ekstradobit. Enrike i Enrikes (Enrique. ekstrazarada) . elemenata. ekll: v. Vidi BBe. ne Endrjus. Eldorado. emajl. elektroakusticki itd. CRTICA 4). elektroprivreda. ne Endrju. cnzim. ali malim u figurativnom znacenju "zemlja bogatstva". Elsa).

evrocentrizam. . eSelon. Rodriges. etnogeneza. -anka. ne moze biti sinonim za "invaziju". Nije dobar oblik etikecija. esejistkinja. -ov. Velaskez itd. -iti. -nka. Evripid i Euripid. znaci i skup pravda 0 lepom ponasanju iii ceremonija!. ETNICI: v. etrurski. esejist(a). -ovi. odatIe i razdraganost. Evropa: Evropljanin. evandelj e. Evrovizija. Etrurac. neka prezimena.) i P predvida da se zadrii takva transkripcija. etil-alkohol iii etano!. dat. iii i neceg drugog u figurativnoj upotrebi). izgovoru bilo bi ispravnije Lopes. evropejski. etera (u svim znacenjima). esalonirati. Evroazija. euforijaje osecanje prijatnosti. eskalacija znaci postepeno pojacavanje (ratnih napora. etno. rede Evropejac (obicno u smislu "covek evropske kulture"). -iti: v. Prema sp. Gonzales ilijos tacnije Gonsales (Gonzalez). pomama. pored znacenja nalepnica. "ofanzivu" i sl. esej. etnomuzikolog itd. erkondisn (sastavljeno). Etiopija. esejisticki. eskudo (portugalska novcana jedinica: bolje nego eskudos. -eti. -rka. -iz (Ruiz iii Ruis) i -oz (Munjoz iIi Munjos).(neevropo-): evrocentrican. uzbudenje. -evi: v. zanos. evrovizijski itd. Euridiki. danas retko Etruscanin. evrokomunizam. sto je oblik mnozine). Euridika. etar.IMENA NARODA. etruscanski. Etoal (pariski trg. Cesto su pogodniji izrazi klimatizacija iii klima-ureiJaj. -ev: v. Rodrigez. Evropejka. -ez kao zavrsetak spanskih prezimena kod nas se obicno prenosilo prema pismu (Lopez. -eti. etiopijski). -evski: v. ne Etual. bolje i danas obicnije nego esalon. Isto vazi i za prezimena na -az (Dij az iIi Dijas). SKRACENICE NA -a. eselonirati. Etiopljanin.sastavljeno: etnopark. evro. jevaniJelje. esejistika. Velaskes itd. punim nazivom Etoile-Charles de Gaulle). etiopski (ne Etiopijac.: v. etra i eter. -ovski. evropski. ETA: v. itd.. rusilacki bes". pogresno se upotrebljava u smislu "mahnitanje. kao Markes (Marquez). primljena su iskljucivo u tom obliku.crkondisn 48 Etrurija. etiketa.

gi ifalanga. fica (automobil). Fidin. gen. prema nasem tradicionalnom izgovoru grckih reci: v. FIDE (nepromenljivo prema P) ili Fida. Nisu opravdani oblici filosoj. fajda: v.). filtar. roda. fascikla ifascikl. filozofski. farisej. predlagano je. to). rod. fasistoidan (blizak fasizmu): ne fasizoidan. FBI-ja (bolje latinicom). finale se upotrebljava u muskom i u srednjem rodu: u sportskom znacenju cesci je sr. FIFA: v. fijat (automobil).F Fabijus je bolja transkripcija za fr. i MARK£. Mn.fljaska(sr. Fide. FAP-u (fabrika). obicnije nego farizej. gen. Fijata iIi FIAT.fer-plej. fak(a)t: moze se uvek zameniti sa Cinjenica. obicnije negofljasci.. FIAT-a (fabrika). faW iIi po latinskom fakta (mada su ovaj drugi oblik kritikovali pojedini gramaticari iz istih razloga kao i akta: v.falan- fer:fer odnosJer igrac itd. FApo-a. iIi Ef-Bi-Aj. farizejski. ali bez stvamog razloga. mn. filozofirati. filtra. falanga. rod. da se zameni sa "fiksna ideja". . farisejski. fijasko (m. dat. MARK£. Fijat. SKRACENICE NA -a. FABRICKI NAZIVI: v. Ef-Bi-Aja. V. FBI. ferije: mnozina z. mn.). mn.falangi. Fabius (prema uobicajenomnacinu prenosenja imena na-ius) nego Fabij is. bolje nego filter. filosofija itd. FAP. fJJozof. primljeni iz ruskog. vajda. fiks-ideja (s crticom).jap (kamion). filtara. filtera. filozoflja.. fasisoidan. ne sr. S i Z.

fotoce/ija. fJorentinski (prema ital. prema P. foki. folk repertoar i sl. CRTICA 3. ne Franc-. bez obzira na znaeenje (fotoaparat. 6). Fjumicino (Fiumicino. Foeanka. Firentinac. flamingo (ptica): po PR 60 mnozina je jlaminzi. Fuhrer): malim slovom. Flasing Medouz (Flushing Meadows). ne Foli Berie. roda. V. ali bez stvamog razloga (Foea je staro slovensko ime grekog porekla). lZVORNO PlSANJE. Foeak (rede Foeanin). fotoe/ement. TITULE. focanski.fotoreporter. FONETSKO I IZVORNO PISANJE: v. ne Foreman. -0 (lMENlCE). ne Franeeskog. V. fizicko-hemijski (fizieki i hemijski). mnozinafoajei. dat. fotokopirati.fioka 50 folklor i pridev fo/k/orni oznaeavaju celokupnu kulturu i obieaje jednog naroda.jlorentinski (prema lat. fioka. fotosinteza). V. foto-materijal.firentinski. don. foka. fotomontaza.) i Fjorentinac. . foksterijer. Franeeskija. fizickohemijski (koji se odnosi na fizieku hemiju). D VOSTRUKA lMENA. V. Poslednjih godina preimenovana u Srbinje. u fioei. FRANCUSKA lMENA: v. FijumiCino. Pogresno je "Forenj". foto-: po P uvek spojeno. firnajz i fimajs (ifirnis.fiorentino). ne flamengo. -inka. Foca. fra: v. narodna umetnost i sl. Franeeski (Franceschi). flamenko (spanska igra). foaje je m. Foreman). pogresno je svoditi ih na znaeenje narodnih igara (plesova). fotokopija. Javljaju se i oblici Florentinac. de. prema P). SLOZENl PRIDE VI. rimski aerodrom): ne Fjumicino. Frankenstajn (Frankenstein). folk: folk pevac. foto-iz/ozba. Firenca. Prednost crtici se daje sarno u "slobodnim i slueajnim vezama" kao foto-ate/je. firer (nem. snimak iii slika. Francesko (Francesco). fon: v. Formen (engl.zer (Folies Bergere). Franeeska (Francesca). USTANOVE. Foli Ber. Forin ofis (Foreign Office). (neobavezna crtica: v. Izraz naeiona/ni folk/or je pleonastiean: treba reci sarno folk/or iIi naeiona/ni obicaji. fotos nije dobro urnesto fotografzja. ne Frankestajn.

BUDUCE VREME. JAPANSKA IMENA. furlanski. "Fransoi" itd. Furlanija. Furlanka. "Fransoa Zozef' i sl. freski i fresci. bolje nego Fudzimori. Franz Joseph). suvisno je "planina Fudzijama" jer ree jama znaei planina. stanovnik je Furlan. U prevodima s drugih jezika sre6e se i "Franc Dzozef'. bolje nego Franc Jozef (po nem. franjevacki. Fuhimori (Alberto Fujimori. franjevac. Suvisno j e upotrebljavati ita!' naziv Frijuli (Friuli). front: v. z. FUTUR: v.oise) iii Fransoaza. Fransoaz (Franr. najpogodnije je da ispred prezimena ostane nepromenjeno (npr. -anski. Sarno ako nema druge mogucnosti. -0 (IMENA). to). VOJNE JEDINICE. frekvenc(ij)a: v. ron. Fudiijama iIi (planina) FudZi. sto je sasvim pogresno. moze se menjati "Fransoe". fresaka. fruskogorski. Fruska gora. Franje. u promeni Fransoaze. fudbaler. prerna sp. IMENA VLADARA. ISTORIJSKI DOGADAJI. fudbal. -nca. Fransoa (Franyois): zbog dva vokala na kraju. predsednikPerua). Franjo. Fransoazin itd. V. sv. Ne frankofonski.51 frankofon (koji govori francuski: frankofone zemlje Afrike). fudbalski: ne futbal itd.: Fransoa Miterana. Fransoa Miteranu itd. fri-sop (i djuti-fri sop. . Franjo Josif (austrijski car). Franjo Asiski. Franji: v.. funkcioner ifunkcionar. V. FUTUR freska: dat. prema izvornomjapanskom. gen.). bolje nego franciskanac. V. -e (FRANCUSKO). izgovoru. v.

gdegod(ponegde): v. Gankinja iIi Ganjanin. Galilej. Ganac. galimatijas oznacava sarno nejasan. mn. dat. galijot. "Poslji ga negde".). -0 (IMENICE). ne Galbrajt. ikamo. gajci. gazda-Milutina. ikuda. Ne smatra se pravilnom upotreba recigde. ovuda. gastritis. "Gde ste krenuli?". onuda).G g. Galbrejt (Galbraith). garantija i garancija. Oblici kud(a). tuda. Gana.gazda. ne Gaskoin. ali imenom i prezimenom Galileo Galilei. gala: gala rucak. gajki. Gaskojn (Gascoigne). -anka. garsonjera (obicnije) i garsonijera. u Gacku. Gacko. negazdi. gazda:gen. odnosnokamo. nekamo. CRTICA 5). "Gde tesT'. nikamo (danas uglavnom zastarelo. nigde za oznaku cilja kretanja. zapleten govor iIi pisanje: pogresno ga je upotrebljavati u znacenju "zbrke" uopste ("galimatijas oko deviza" i s1. gala predstava i s1. ganski. pa se ra- . gde god (bilo gde). gama: gama zraci (v. Gacanin.mn. negde. galilejevski. gauco: v. (iii sve bez crtice): v. nekuda. nekud(a). CRTICA UZ IMENA. kuda. nikud(a) u starijemjeziku nisu oznacavali cilj kretanja nego put kojim se prolazi (up. "Ne idem nigde".gazda Milutin. kamo. nikuda. ne gastrit. gajka. gatacki. osim u hrvatskoj varijanti). (crtica nije potrebna: v. igde. gde. gen. CRTICA 4). npr. god. Gazela (velikim slovom kao naziv mosta u Beogradu). gospodin. ikud(a). ne Gazi Mestan.: v. U ovakvim recenicama treba upotrebiti kuda. gazda-Milutinov itd. Gacka. -anka. Gazimestan.

ps: mnogo vrsta. zvezda. a takode i za mnoge druge koje nikad ne ubaeuju nepostojano a: lampi. sc. vojski. institutii. inserata nego kontakta i sl. pertli itd. Generala Zdanova: u Ulici (ulici) generala Zdanova. maraka. zd. GENITIVNI ZNAK stavlja se na poslednje slovo da bi se razlikovao gen. generalstabni iii generalstapski. znak duzine: prijatelja.jimata itd. umecu nepostojano a. projek(a)t . ansambala (bolje nego ansambla). GENITIV MNOZINE (imeniee z. sc. elipsa itd. nt. . Preporucljivijije gen. bilo da to a mogu dobiti i u nominativu jednine iii ne: elemen(a)telemenata. lasta. delikata. Preko dvorista itd. pripovedaka.. Sa drugim suglasnickim zavrseeima umetanje a nije uobicajeno: obliei kaoakorada. st. ali sarno spektakla. krosanja. i ULICE. znacenje reef. sabalja. Stirn ipak ne treba preterivati: malo ko bi upotrebio oblike majaka. nepravdi. dogama. NEPOSTOJANO a. bransi.53 zlikovaloKamo ideS? (odgovor: Na more. molbi. gosca. svetiljaka. gejzir i gejzer.general-pukovnik. V. Poneke od ovih imeniea mogu imati i nastavak -a (horda. Imeniee sa zavrsetkomkt. kontakata. mnozine od oblika jednine. mn. general armije generalstab. one mogu izmedu njih da umetnu nepostojano a iii da dobiju genitivni zavrsetak -i. general-potpukovnik. U podrum itd. GENITIVNI ZNAK gda (gospoda). bosca. cavki. taksa. cisterna). radnji. podaci iz instituta. marki itd. tabli. u gen. primedaba. sluiaba. kakvi se mogu naci u pojedinim gramatikama. Prvom naCinu se daje prednost. pomoranadia. kavgi. genije i genij. ne "u General Zdanovoj". Ako se osnova imeniea na-a zavrsava s dva iii tri suglasnika. kalji. pa je bolje npr. sansi. pt. kandii.koncepata. kopCi. patent . normi. mn. patrijaraha danas su uglavnom izisli iz upotrebe. basta.). Za ove poslednje imeniee najcesCi nastavak je -i. gdica (gospodiea). Glas a se umece i kod jednog dela imeniea sa zavrsetkom suglasnik + I: bicikala. cisterni. npr. Iskljucivo iii pretdno nastavak -a javlja se kod osnova sa zavrsetkom na st. basana nego primedbi. smetnji. imam prijatelja. roda). koncept . opazaka. roda). obelisaka. ks. alga. hordi. GENITIV MNOZINE (imeniee m. borbi. general-major (pridev: generalmajorski).) od Kuda ides? (odgovor: Kroz brda. tajni.patenata itd. V. mn. Sa istom vrednoscu upotrebljava se i vodoravna erta. diftonaga. algi. rt u gen.projekata.

buduci da su "za nas jezicki sistem nemotivisana i neprozirna".). npr. GENITIV. PRISVOJNI 54 nistrativnihjedinica: Jufuomoravski region. osim u slucaju da je i neka druga ree vlastito ime (Velika Morava). itd. a Zapadna Evropa kad oznacava "zemlje i narode". bilo po obliku imenice (projekata. ISTORIJSKA IMENA. danas se uglavnom cuva u hrvatskoj varijanti. Juzna Amerika. Za spojeve prideva s geografskim imenom nema sigurnih propisa: PR 60 daje s jedne strane juina Evropa. u imenima naselja. postala sarna po sebi vlastito ime". Novi Zeland itd. zapadna Bosna. Ovakav genitiv svojstven je starijem i narodskom jeziku. Novi Sad.GENITIV. GEOGRAFSKA IMENA (pisanje pocetnog slova). s druge strane Srednja Evropa. reCi. SLOVENSKI: tako se naziva genitiv upotrebljen urnesto akuzativa u odrecnim recenicama. USTANOVE. PRISVOJNI: v. Za nazive drzava iz proslosti v. Rio Grande. Marko. Bosna i Hercegovina. GENITIV. ne zameci kavge". Na isti naein pisu se i nazivi admi- geopoliticki. "podaci iz svih instituta" i sl. . Transkribovana strana imena kao Sijera Nevada. au nekim slueajevima pravi razliku: zapadna Evropa kao geografski pojam. "Pridi. Suecki kanal. Ne treba stavljati ove znake kadaj e jasno da je posredi mnozina. P propisuje oba velika slova. Petrovac na Mlavi. Balkansko poluostrvo. niti za imena koja nisu geografska (v. Severna Koreja. "Nismo culi vaseg odgovora".. Hrvatsko Zagorje. "Ne znam muirnena". Crna Gora. Srpska Krajina. Rt dobre nade).. Prema Pravopisu. Sjedinjene Americke DrZave. istocna Srhija. Aralsko jezero. Sarno u nekim slucajevima gde je "nekadasnja opsta imenica uglavnom. Srednja Arnerika. Moskovska oblast. Long Ajlend pisu se velikim sloyom obeju reCi. nazivi kontinenata i drzava pisace se s oba velika slova: Severna Amerika. Tihi okean. rno/hi) iIi po susednim recima ("Imamdosta prijatelja". NASLOVl). Zuta reka. To ne vazi za prevedena strana imena kao Ognjena zemlja. Goli otok. drZava. kao Gorski Kotar.). Crnogorsko primorje. dok se u srpskoj zamenjuje akuzativom (Ne znam mu irne. 1st River.jugoistocna Evropa. stirn sto ni malo slovo u drugoj reCi ne bi bilo pogresno. Bliski istok. U svakom slueaju. PRISVOJNI PRIDEVI. U ostalim geografskim nazivirna sarno prva ree ima veliko slovo (Jadransko more. zemalja i kontinenata sve reci osim veznika i predloga pisu se velikim pocetnim slovima: Vrnjacka Banja.

mora imati zajednicki subjekt s glavnom recenieom.. ugledali sma jos jednu rusevinu" iIi "Posta sma presli. kogod (poneko).liee mnozine sadasnjegvremena: cekaju-Ci. "Presavsi j edva stotinak metara. vezan za odredeno vreme i pracen priloskim odredbama. kadgod zelis itd. ). roda. pa su pogresne npr. gladak. leteCi tanjir itd.55 Getingcn (Gottingen). kakavgod (nekakav). u franeuskom Zilber. mn. glaai. sledecu odrednieu). "Kakva su iskustva stecena gradeci ovo naselje?" (treba: dok se gradilo ovo na- god selje. ne Dzibson. gdegod . (u)gnijezditi se. getingenski: ne getingenski. iIi: PregledajuCi evideneiju. npr. kakvi god bili. GLAGOLSKI PRILOG PROSLI. ukazala nam se jos jedna rusevina". ne Glostersajr. kao i sadasnji (v.). Gloster (Gloucester). Guy). Gibson (Gibson). gledaoci. obliei gnjev itd. u mnozini sr. npr. u Gnjilanu (ne u Gnjilanirna. sto god rekao. Sastavljeno se pise u oblieima koji znace neodredenost. Gi (fr. U funkeiji prideva. Gnjilane. Glostersir (Gloucestershire). najglaai i glatkiji. Gnjilanama). gde god se nalazio. "savremenije misleci Citaoei" i sl. Nije pravilno upotrebljavati ga kao glagol. gnezditi se. ugnezditi se. npr. GLAGOLSKI PRILOG SADASNJI gradi se dodavanjem nastavka -Ci na 3. ukazala nam se jos jedna rusevina". ne Gij. najglatkiji. gnijezdo. rade-Ci. Ovaj oblik uvek se odnosi na subjekt glavne receniee. roda (geta). Glosester. treba iIi "Presavsi ... pao nam je u oci veliki broj izostanaka" (treba: Dok sma pregledali. gledalac (ne gledaoc).. zapazili sma. olaksavajuce okolnosti.. "trenutno nedostajuca sredstva". m. svetleea reklama... gnev. geto. poznajuCi. razgneviti (ekavski). su ijekavski. ijek. ne Glocester.. gnevan. kud god da adem. "nedostajuca sredstva za gradnju". receniee "Pregledajuci evideneiju. god se pise odvojeno kad ima znacenje svaki. u toku gradnje ovog naselja i ' sl. Gilbert: u engleskom se izgovara Gilbert (ne Dzilbert). koga god naae§. gnezdo (ne gnjezdo). gneviti. glikoza i glukoza. gledalaca. ovaj oblik se upotrebljava da oznaCi stalnu osobinu: vladajuca klasa. bilo koji. stogod (ponesto). Stoga je pogresno npr.

-anka. Gornja Stubica itd. gornjogradski itd. mn. gol-linija (s crticom). do 1979. g-na i s1. iIi pisati uce10. do 1930. gorepomenuti (sastav1jeno po P). do 1989. u mnozini gg. kadgod (pokatkad) itd.golijat (div. CRTICA UZ IMENA. gornja Bosna. gospa: gospa Mara. Gornji Milanovac. golootocki. dvadesete godine od 1920.). jer je to pridev nasIeden iz staros1ovenskog. godisnjica (u spoju s brojem): v. Naprotiv. osamdesete godine od 1980. (neg-n. npr. goruci (goruce pitanje i s1. gospodin: skracenog. Gospodar Jovanova iIi Gospodar-Jovanova (u1ica). Gornji grad (ime gradske cetvrti iIi opstine). rede gospodare. gonioci. Gospicanin. snazan covek). -ez. Kao god se pise odvojeno. (iIi sve bez crtice): v. Gomez iIi Gomes (Gomez): v. gorenavedeni. (oba pocetna slova velika u imenima nase1ja). do 1980. V. gonilaca. godisnji. Gorski vijenac. Goli otok. gospicki. itd. i DATUM!. decenije pocinju jedinicom i zavrSavaju se nu1om: osma decenija obuhvata godine od 1971. gospodarom i-em. do 1929. malogu uzvicima i psovkama (gospoda mu njegovog. gospodarov i -ev. deveta decenija od 1981. itd. Gonzales iIi Gonsales (GonzQ/ez): v. SLOZENICE S BROJEM gol-aut. kada je u tom znacenju). V. (ponegde). gonilac (ne gonioc). do 1990. gospoda poslanici). goreimenovani. Go1ootocanin (nekadasnji logoras na Go1om otoku). treea decenija od 1921. gospode! i s1. Simic. Sedamdesete godine XX vekajesu godine od 1970. g. golgeter (sastav1jeno). ne Golsvorti. -ez. 0. kakogod (nekako). Gospic.GODlNE I DECENIJE 56 gore-dole. a ne glago1ski pri10g (koji glasi gored). npr. BOZANSTVA. Golijat (biblijska 1icnost). gospodar: vokativ gospodaru. Gospod (i Gospodin. Gorski kotar. Pos1ednja godina XX veka je 2000. GODINE I DECENIJE.) nije pogresno. ali gospa-Mare. Matic i g. ali: vec gore imenovani. prva godina XXI veka je 2001. godinu-dve. GoIsvordi (Galsworthy). gornjo-: gornjovaroski. (ali je bo1je titu1isati pojedinacno.). gospa-Marin itd. gol-razlika. .

Drugi strucnjaci srnatraju da je pravilno sarno Gradac . avantura). s velikirn G "kao etnografska skupina" ali i s rnalirn. vue£. rnn. zagrizen itd.). gospodica: skraceno gdica. Bosanska Gradiska.57 gospodnji (u crkvenirn tekstovirna i Gospodnji ). uvertiraj. pogresno je "rucna granata" (bukvalan prevod engl.). ne Grinvic. gospostina (ne gospodstina). u Gradiski i Gradisci. nekoliko naselja istog imena u SAD izgovaraju se Grenic: tako i Grenic Vilidz (Greenwich Village). grebacu i grepscu. Grinic (Greenwich). -nka.a (ne gosCi). Gradiscanin. grend slem (oznaka teniskih tumira). -os. Predlozne zamene limunika. skoro. Gradac: predlozeno je da se rnenja Gradca. po analogiji s prirnerirna zadrZavanja d koje daje P 60 (Zabrdca. a neki put sa u (brosura. go§{. gravira i gravura (od fl'. Gradiscanski Hrvati. S i Z. Gregorcic (slovenacki). Gracu (kao sudac . ne gren slem. grand prix): velikirn pocetnirn slovorn ako je naziv odredene rnanifestacije. ugrizen. GRADOVI: v. izgovor je Grej em iii Grel1l. Gradcu.suca i s1. grejpfrut: u Hrvatskoj i BiH upotrebljava se i skraceni oblik grejp iIi grep. odgrizen. . umetnicka cetvrt u Njujorku.. ali stvami eng1. grCko-rimski. GEOGRAFSKA lMENA. Brgudca). grizen (ne griien: tako i izgrizen. grinicki (rneridijan itd. nisu prihvacene u praksi. gravure). Francuski nastavak -ure kod nas se neki put prenosi sa i (lektira. iutunja i s1. grebao. granata je sarno artiljerijski rnetak. ali zagriien kao pridev. griz gran pri (fl'. a i radi razlikovanja od irnena Grac (u Austriji). "opisno" (PR). grebati i grepsti. gospoda: skraceno gda. GradiSka. Gregorcic (srpskohrvatski). ne gris.Graca. GRCKA IMENA: v. grenade) umesto rucna bomba. gosca: gen. griz. v. gotovo: v. gristi. Nova Gradiska. to). Graham: tradicionalna transkripcija leod nas (narocito u izrazu Grahamov hleb). iIi fl'. nagrizen. Londonska cetvrt s poznatorn opservatorijorn izgovara se Grinic (iJi Grinidz). GRAD"SKE CETVRTI: v. gorcak. grebala i grebla.

mn. u Grockoj. Gupcev. guska. Gruzija: gruzinski igruzijski. Gupca. ne sasvim ispravnom analogijom (ne postoji imenica koja bi odgovarala imenici dobit). gen. u groteski (bolje nego grotesci). rnn. gugucem (pored gukati. Gutenberg. groteska. gugutka. gugucem i gugukati. mn. gen. grudi. Grundig (fabrika). ne Grunding. Groucho Marx). gucem). gen. gen. gubitak. gugutati. kako je u PR). grundig (marka). gubici. grudf (ne grudiju). gu bitas: lose skovana rec. gugutki. gusCica (mala guska) i guskica (odmila). Grocka. -ijka). grocanski. ali je danas u sirokoj upotrebi. -anka (ne Gruzijac. gusaka. groteski (retko grotesaka). ne Gutemberg. Grocanin. ali joj dosad nije nadena zamena. Gubec. . Gruco Marks pogresno. mn.Grocka 58 gubitnik je skovano po ugledu na dobitnik. -anka. guski (obicnije nego gusci. dat. dat. -inka i Gruzijanac. Gruzin. Suvisanje anglicizam luzer. treba Grauco (eng!. gugutaka iii gugutki. guscji i gusciji (drugi oblikje laksi za izgovor). gro-plan (bolje: prvi iIi krupni plan).

bile su proglasene pogresnima u PR 60. gen. krnji oblici hajd. hasura. unjkav. Ovakvo ogranicenje ne odgovara stvamom stanju u knjiz. (iii sve bez crtice): v. ama/ (amalin). V. CRTICA UZ IMENA.' NADIMC1. Hajd park (Hyde Park). Cincar-M~kovic).H h. Uzunmirkovic. hunjkav. pisu sc sastavljeno. Hajduk. hajei. hajki. hajka. prerna P).). Up. izg. amaj/ija. lzvestan broj reci. am. Hajde de (nije potreban zarez posle prve reCi). Habzburgovci iIi Habzburzi (dinastija). Oblici sa h. na Haitiju (ne na Haitima. Hadziomerovic. Ova svakako vazi i za prezimena naPop(Popdimitrov i s1.stao sarno ha/va. Belimarkovic i s1. hamajlija. jova. koji je dopu. hab::budki. Prema Pravopisu.visoka vemost). jeziku istocnih krajeva.joha. cahura. llZlIl1 i s1. i pojedine reci sah. ceSce u skracenom obliku hi fl. mn. . hajdete. dat. sa Haitija. Habzburg (bolje nego Habsburg. Haiti. amam. ham. jer nije mnozina). Hajduk Veljko. hunjkati. hatar. caura (sa izvedenicarna). atar. asura. ajdemo itd. Tahiti. Pravopisna odredba ipak ne iskljucuje pravo nosioca prezimena da sam odredi nacin pisanja u skladu s porodicnom tradicijom (npr. haj faj (pogresno je haj fl). hama/(in). hajte prema PR 60 pisu se bez apostrofa.Veljka. highfldelity. hamam. hajdmo. hajde. gde se oblici sa h gotovo uopste ne upotrebljavaju. kao a/va. prezimena s dodacima hadii. Hadzi-. haj fideliti (eng1. bolji su nego ajde. Hajduk-Veljkov itd. U novom PR uglavnom se jedni i drugi oblici prihvataju kao ravpopravni. unjkati. prema PR. bez crtice: Hadzipavlovic. hajdemo.

harakiri. mn. heroizma. heroj. ugUen-dioksid. Hamfri (Humphrey). gen. bolje nego arCiti. heroin. (u)hapsenik. Up. Oni sa spojnim vokalom 0. Havana (grad). ne hemeroidi. hareiti. bolje nego Heziod. Hart (eng!. Hart. hilandarski. heno ime): razhkovati od prezimena HoI (Hall). Hert (John Hurt. eng!. halapljivost. bolje nego Hilendar. Hercegnovljanin. herbarijum i herbarij. (u)hapsiti. . hidroelektrana. to). Anri (Henri) za francuske itd. bolje je ime navoditi u originalu: Henri (Henry) za engleske vladare. hapsana. Helsinkija. haps. Hempsir (Hampshire). -anka. HEMIJSKA JEDINJENJA. hiljadarka. heroina. ne Hempsajr. s i (iZgOVOf). William Hurt. mn. eng!.Hal 60 hemisfera. V.uvek sastavljeno: hidrocentrala. Hesiod. Herceg Novi (bolje odvojeno prema P). haringa. kao hlorovodonik. hercegnovski. Helsincanin. Ne harikiri. mn. -anka. heroika. Posto to nije ni izvomi ni odomaceni oblik. dat. pisu se sastavIj eno. haringi i haringa. harmonijum i harmonij. sumporovodonik. to). srebro-nitrat itd. Jelin. -arci i arki. arlekin. halo i alo (telefonski poziv). glumci): drugoje prezime Hart (v. zensko ime): ne Heter. harakiriji. ne aps itd. Hiter. dat. ne alapUiv. Helen. ne hemisvera. Hajnrih (Heinrich) za nemacke. haringi. Z Hal (Hal. Helsinki. havana (cigara). harlekin: v. Heder (Heathef. Henrih iIi Henrik se eesto upotrebIjava za imena pojedinih evropskih vladara iz proslosti. hepiend. ne Hemfri. helsinski. Slozeni nazivi eijije prvi deo nepromenljiv pisu se s crticom: natrijum-hlorid. Hilandar. ViUem. to). gen. to). magnezijum-sulfat. Harte): razhkovati od Hert (v. Herod ne nego Irod (v. hidratantni krem (koji vlazi kozu). halapljiv. Helada: v. hidro. hidroavion itd. hilendarski. ne hidrantni. helijum i helij. hemoroidi (suljevi). Hemfri ne nego Hamfri (v. -arki.

hoeu-neeu. mn. rapavost. hiperrealizam. hrapav. ij kao ej ili aj (Dijkstra . hiperprodukeija itd. mn. hobija.Zojder Ze. hiea.lop). hrid j e obicno z. danas u znacenju "pokolj Jevreja pod nacistirna"): nema potrebe da se prenosi engleski izgovor holokost. honorisati ili honorirati (nagradivati honorarom). ne Hjug. Hjuz (Hughes. na Himalaji.Dejkstra ili Dajkstra).fki.De Bur). hocd-necd. Spoj ae se prenosi kao a (Claes . portugalsko (i brazilsko) Jorge izgovara se Zode (ne Zarge).Hauten). Hondurasanin. Holandija: naglasak je na drugom slogu. ne rapav. hrapavost. Jorge). l-luygens -. hranilac (ne hranioc).. . oe kao 11 (De Boer . Honduras.Sheveningen. hiperrealist(a). Pravopis. hlapiti: kao ishlapiti (v. hrpta ili hrbata. mn. ali se dopusta i m. Za iscrpnije podatke v. Hristu.: te visoke hridi j li ti visoki hridi.loop . ne l1a prvom. -anka: honduraski. I-Ioukins. Hok. hobiji. ou kao au (Hmilen -. ne Hoze.fki.Kroj f).fiminski.Kla~). hiper.uvek sastavljeno: hipermoderan. bolje nego hondura. 00 kao 0 (. -isticki. hranilaca. ho. Hokins (Hawk(e).v kao oj (Zuider Zce .Vermer). Goldi (Goldie Hawn).61 Hristos Himalaji. Hju (engl. Holandski jezik ima slozen vokalski sistem i nedoslednu ortografiju. CruYfl. hitac. hokus-pokus. npr. hongkon. mn. Jose). slovo g se gotovo uvek izgovarah. ne Houn. hobi. prezime). hranioei. Hristos i Hrist. hrbat.Hajgens iii bolje Hojgens). hici. ali se kod nas po tradiciji prenosi kao g (Van Gogh . HOLANDSKA IMENA.Van Gog. holokaust (grcka rec. Ho Si Min iIi Hosimin (bivsi Sajgon). Spoj seh se cita sh (ne §). Hristov. na Himalajima: nije uobicajeno Himalaja. Hugh). pa je tesko dati sigurna pravila za transkripciju. Hjudz. Hon. Selieveningen . III i u. Horhe (sp. Hose (sp. Portugalsko (i brazilsko) Jose izgovara se Zoze. hrcak. u padezima sarno: Hrista. ne honorarisati. Hawkins): ne Houk. hreci ili hrNwvi. to). tacke 165-169. roda. Hongkong (bolje nego Hong Kong). ho-ruk (uzvik). ee kao e (Vermeer .

humki. gen. hropac i ropac. ne hrvatStina. hrvati se. rvac. hura iura (uzvik). hromozom. . hrvastina. dat. ne rskati. hvale vredan (ne hvalevredan). hrskav.hromozom 62 hteo ne hteo (bez crte prema P). dat. huka. rskavica. treba: rvati se. humci. huci. humka. obicnije nego hromosom. Hsinhua (agencija) ne nego Sinhua. hrvac pogresno. to). hrskavica. humoreska: kao groteska (v. rskav. mn. Isto vazi i za druge spojeve ovog tipa: znala ne znala. hrskati. radio ne radio itd.

I i. Sujicin itd. iberski (boIje nego iberijski). pomozi": "I ako padne. iako sastavijeno u znacenju mada. Izuzetak su imeniee na-Cica (v. . "izmene penzijskog i zakona 0 doprinosima". ukrajinskim itd. i: (nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju) iIi upotrebiti drukCiji skiop receniee (nerazvijene zemlje i one l/ razvoju. premda ("PomoCi eu yam iako sam umoran"). kao i u ruskim imenima po oeu: Sergejevic. el. branic. ljutie. ni-.l". Obliei kao "Oton ZupanCic". prema norveskom izgovoru tacnije je Ibsen).. Imeniee koje oznacavaju vrsioea radnje imaju nastavak -it: vodic. danas su zastareli. Od sh. Od imeniea s ovim zavrsetkom prisvojni pridev zavrsava se na -iCin: kraljiCin. Iberae (bolje nego Iberijae). U takvim slucajevima imeniea se mora ponoviti Ibzen (uobicajeno kod nas. -jevic. gonic. Nikolajevic itd. mada ih P (tacka 105 e) dopusta "kao dubletnu mogucnost". licnih imena neka imaju -it a neka -ie: Radic. moskvic. to). Vidi i: ni. "Petar Ilic Cajkovski". drugaritin. ne kraljiGin itd. ne -ie. -ica. Pogresne su konstrukeije kao "nerazvijene i zemlje u razvoj:. ibn: v. i-: v. inace rastavljeno ("Ako mozes i ako znas. gde je atribut ostavljen bez imeniee. Dobric ali MiIie. MimiCin. poIjskim. -ie.). nece se razbiti"). na salterima posta i banaka). u svim siovenskim prezimenima osim srpskohrvatskih (slovenackim. V. Batrie itd. teklic. Danicin. lbersko poluostrvo. ribic. Iberija. "na postanskim i saiterima banaka".

Igoov. televizijski. ici. aluminija . Libijae). ipak. Bolivijanae. "Ovako ne ide" definitivno sllllsvojeni II knjiz. Iulius ~ Jlllije. Igoa. aluminij.Iglezijas. baskijski (od Bask. -ijski: ovaj nastavak javlja se u pridevima izvedenim od imeniea na -ija (istorijski. identican. -ijum. Izraz "Kako ide?" puristi nazivaju germanizmom i traze da se zameni sa "Kako jeT. "Ide Ii?". -ije i -ij. v. identitet. toskijski (nazi vi dvaJu osnovnih dijalekata albanskogjezika. Malija . ijedan (ikoji). nuncije i genij itd. austrijski) i od svih imeniea ciji se genitiv zavrsava na -ija (Mali. . -ijac. "Ne treba traziti izlaz u poskllpljenjll" i sl. V. ne Gruzijae i Baskijae. ne moze znaCiti "koji nesto iii nekoga ignorise". Tanzanae. obicnije negojekavski itd. fa na (neSto) II znacenju teiiti (neeemu) pripada birokratskom stilu. CRTA. iglu (eskimska kllciea od Ieda). identifikovati (-icirati). npr. nije isto sto i ignorisanje. potcenjivacki i sl. "Kako ide posao?". ijekavac. Iglesijas (Iglesias. Za neka imena je takav zavrsetak neizbezan (npr. U tom znacenjll treba llpotrebiti iIi neki oblik glagola ignorisati iIi prideve nemaran. Hugo). Sirijae. Tokio. i od jednog. Ovidius . to).malijski. sp. ne Somalijae itd. ijekav§tina. i za cijeg itd. -ijum. U zajednickim imenieama se llpotrebljava i nastayak -ij: genije. Ignorancija znaci "neznanje". npr. nipodastavajuCi. 'Igo (fr.iciji 64 -ijac se javilo u novije vreme pod llticajem mskog jezika. Upotrebljava se i u nekim drugim slllcajevima gde ne postoji pogodniji sllfiks: gegijski. Tako i Gruzin (iii Gruzijanae) i Bask.Ovidije i sl. Latinski nastavak -ius kod nas se II imenima zamcnjllje obavczno sa -ije. 0 iciji. ne igloo ignorantski znaCi "neznalacki". prezime): ne Inglesijas. Receniee kao "Mi idemo na sto veci izvoz". i nom itd. od imeniea Gega i Toska). F -ijka: v. -ij: v. patricije. drllgi slicni spojevi. -iji: v. jed- ijekavski. Tokija tokijski. jeziku. i od cega.dodi mi (erta s razmakom): v. idi mi . ali gde god je mogllce treba mll pretpostaviti sllfikse -ac iii -ijanac: Somalae. "Ne treba ici na poskllpljenja" mogu se bolje iskazati: "Cilj namje da sto vise izvezemo".aluminijski). ne indentican itd. kom§ijski.

npr. npr. i od koUe)g(a) itd. auditorijum . MITO- . romani Zila Verna. ZENSKA PREZIMENA.). ZENSKA IMENA. Muska prezimena se moraju menjati po padezima kao i imena (za Petra Vasica. kostiju (i kostf). prsiju (pored prsa i prsi). kuda. IMENA. Ako istom prezimenu prethode muska i zenska imena. i: IME I PREZIME. ikaga.. V. kamo. i ad kakvog. ikud(a) (bilo kuda). V. s Petrom Vasicem. -ium (npr. ni-. P ne predvida pisanje imalo. vratiju. kokos kaka. bilo kuda). obmuti poredak (Vasic Petar) treba primenjivati sarno u spiskovirna. kriterijum . i: JAPANSKA IMENA. treba s Rejom Carlsom. Petar Vasic. ikoji. gde je neophodan zbog azbucnog reda. imalac (ne imaoe). Petra i Branka Vasica. prstiju (pored prsta). i za kakvll itd. gde.auditorij itd. V.kalcij.65 -iju. iko. kao nastavak za genitiv mnozine. Seku Ture. DVOSTRUKA IMENA. kaleijum . imao-nemao. imala-nemala. i ZENSKA PREZIMENA. GEOGRAFSKA IMENA.\' . ni-. ikoliko (makar koliko). i a kame. CRTIG4 5). ustiju. POKRETl). Bani Sadr. prica a Carli Caplinu.) podjednako su dobri nastavci. V. usiju. Strana muska imena ispred prezimena ne treba ostavljati nepromenjena: umesto sa Rej Carlsom. imaoei. ilirac. i malo (= makar malo. imalaea. ilirizam (v. i za koga itd.). Vidi i sviju. Ipak promenlj ivost prvog dela izostaje kod nmogih vanevropskih imena gde ne znamo tacno da Ii j e posredi ime i prezime iii viseclano ime. Pogresno je pisanje bezj (kaleium i s1. ikamo (bilo kamo. ne za Vasic Petrai s1. Pol Pot itd. noktiju (i nokata).kriterij. Pogresno je zubiju.vasiju i u nazivima delova tela: ociju. va. DVOSTRUKA IMENA. Branka i GO/'dane Vasic. to). ikakav. iks-zraei (ili bez crtice: v. Zil Vernovi romani. -ijum i -ij od lat. nm. V. isto i kod svih kineskih imena (v. iks-noge. Idi Amin Dada. V. prezime ce biti nepromenljivo jedino ako je zensko ime na poslednjem mestu: ad GO/'dane. prvi se danas u Srbiji vise upotrebljava. ad Petra. grudiju. ni-. prica a Carliju Caplinu.gostiju. ikad(a) (bilo kad). iole). Licno ime uvek dolazi ispred prezimena. ilirski pokret.~iju. IMENA IME I PREZIME. Pored prethodne i sledeCih odrednica v. javlja se u gost .

njujodki). NADIMCI. Sikst. bogati gazda i sl. veliki vojvoda. Franjo JosiI Henrik: Viljem. i tako isto Benedikt. IMENA VLADARA danas se uglavnom ne prevode: Elizabeta (Elizabeth). Grgur (ne Gregorio). rodu: On je velika pijanica. Jevrejin. pridevi na -ski. Vidi i: NADIMCI. ITALIJANSKA IMENA. a ne u italijanskom: Jovan (ne Dovani). ne "Priroda" itd. Karlo V itd. emac i ervenokoiac. IMENICE MUSKOG RODA NA -3 U jednini dobijaju atribut u m. Musliman: Primorae: preeanin: Sik: solunac. Svaba. "Nejcer".Lav iii Leon. Kod imena koja se mogu shvatiti i kao oznake rasa postupak nije ujednacen: velikim slovom se pisu lndijanac. Bio je nasa dobra musterija. ne "Radnicki pokret". zivotinje. V. Licanin. One koje po smislu nisu izriCito vezanc za muskarca mogu imati i atribut u z. arapin (konj) itd. Londonac itd. Rom. rod: te LOSKA IMENA. Jovan Karlo i sl. ne Jelisaveta. hereegovae (duvan). -Ski. osim ako su u sastavu geografskog imena (Sremski Karlovci.). Francuz. Becka suma). kozak. Petar Prvi Karadordevic. Ludovik iii Ljudevit. rodu: nas sluga. POLJSKA IMENA. Pavle (ne Paolo). Klement. takode pojedina imena i karakteristicne zavrsetke. 1pak se prevedeni oblik mora upotrebiti u slucajevima gde je odavno prihvacen: Petar Veliki. lnnoeenzo kod nas glasi 1nokentije iii 1nocencije. dobar sudija. ima veliko pocetno slovo: Karlo Peti. biljke i sl. uvek malim belae. -cki imaju malo slovo (azijski. ime naroda se pise malim slovom: sarplaninac (pas). IMENA NARODA. JAPANSKA IMENA. Prisvojni pridevi od ovih imena pisu se velikim slovom (Nemcev. Upotrebljeno kao zajednicka imenica za oznaku predmeta. Bavarac. RUSKA IMENA. Ital. Sloven (Slaven).IMENi\ LISTOVi\ 66 engleski. Huan Karlos (Juan Carlos). . IMENA PAPA treba uvek davati u prilagodenom obliku. ZIVOTINJSKA IMENA. Vojvodanin.. HOLANDSKA IMENA. drzavljana. Grk. Pije (ne Pio). MARKE. PORTUGALSKA IMENA. Leone . U mnozini sve ove imenice prelaze u z. KINESKA IMENA. KLUBOVI (IMENA). a ital. Luj (Louis). stanovnika mesta i pokrajina pisu se velikim pocetnim slovom: Arapin. Zagorac. Evropljanin. Splicankin itd. Cileanae. IMENA LISTOVA i casopisa ne treba prevoditi: "Muvman uvrije". Urban. Dubrovcan in. Bonifacije itd. Ciganin (PR predvida i ciganin "figurativno"). Ako se redni broj pise slovima.

inadiiki. Pogresno je "inekcija". ino. kao u primeru iz lve Andrica "ljednog i drugog supodsticali mocni pase". infrastruktura itd. imun. Izgovor sa nj (11I-beKUl1ja) vise odgovara glasovnim zakonima naseg jezika nego in-jekClja. impu[sivan. indikacijaje uputstvo. imunitet na nesto (iii prema neeemu). indigo kopija (crtica neobavezna. informatika je nauka 0 koriscenju i prenosenju informacija (prvenstveno pomocu raeunara). . inace: ponekad se upotrebljava kao suvisan umetak ("Petrovic je inace rodeni Beogradanin" i s1. imenioci. Indijski okean. indigo: indigo papil. ne treba s njom preterivati. -ov.sastavljeno: infracrven. nije pogresna ni upotreba muskih oblika prideva i glagola u mnoiini (slaganje po znaeenju). mo- Indij anci: suvisno je" americki 1ndijanci" (obieno u prevodima sa zapadnih jezika. CRTICA 3). Up. incest: pridev incestni iii incestualan. indoevropski. Stevanovica. kako propisuju prirucnici. imperfekt i imperfekat. infarkt. a u novije vreme i u inopartner. Ovakve slo- imenilac (ne imenioc). imenilaca. Indonezija: 1ndoneianin. bolje nego indonezijski. 1mocanin. a u medicini oznaeava oboljenje ili simptom kod koga treba primeniti odredeni lek. injekcija (CirilicomI1HjeKUl1ja). inicijativa za nesto. Indijanapolis (Indianapolis). indijanska imena: v. infra. stare§ine su naredile. imotski (pridev). indoneianski. ne 1ndijanopolis.I've sudije. -canka. konjunktura.se javilo najpre u inokorespondent i inokorespondencija. u kojima ista ree znaei i lndijanac i 1ndijac). inokredit i s1. juinoamerickim lndijancima. iz lmotskog. ne 0 neeemu. mn.): mada takva upotreba u naeclu nije pogresna. inozastupnik. bolje nego impulzivan. NADIMCI. v. ukazivanje. inadzija. indicija je znak na osnovu koga se izvodi neki zakljueak (obieno 0 krivienom delu). ne Indonezijac. Po misIjenju M. inadiika. srednjoamerickim odn. Imotski. dosle su kolege i s1. ne infrakt. ne od neeega. dat.67 sluge. . lndoevropljani. Kod nas pridev ima smisla samo ako se govori 0 severnoamerickim. pogresno je upotrebljavati tu ree da oznaei "skup informacija" iii "naCin obavestavanja j avnosti". -in: v.

(crtica nije neophodna: v. hmeljom.) Inienjering (eng1. okvalifikovati. ali izvan usko strucnih tekstova bolje je reCi inostrani partner i s1. bolje nego inzulin. mesecom itd. pored jurL~em itd. insekt i insekat. insert znaci umetak (od lat. Pogresno se upotrebljava u znacenju od/omak ili iseeak. P dopusta i pisanje s crticom kad su u pitanju "slobodne. pored redeg prijateljom itd. inserere . prijateljem. od drugog pojedine imenice na -c i na -Ij (I-tre/cem. c iii c: zmajem. instinktivan. vodenicarom i vodenicarem. Augzburg. upraviteljem. zenice nisu pogresne. intendantski. i.). intendant. posebno filmski snimak koji se ubacuje u televizijsku emisiju. iput. zecom. pli§om. intrigi. tj. ali: Prva (Druga. instant: instant supa. gu/asom. interes nije pogresno u znacenju interesovanje. u mnozini obicno srednjeg (intermeca). skracenica ini. Od prvog pravila mogu odstupiti imenice na -s (jurisom. "Sa interesom su pratili dogadaje"). (ne ing. ino-jildba/er.insckt 68 la: /ekarom i /ekarem. insulin. nj. katkad ironicne sprege". Habzburg. inzenjer: bolje nego iniinjer. okarakterisati.umetnuti). d. intermeco je m. Ali ako suglasniku neposredno prethodi glas e. instanc(ij)a: v. Up. intoksicirati ili intoksikovati. zanimanje (npr. itd. naj. npr. dat. instant kafa i s1. intendantllra. "Ncrna interesa za ovaj predlog". mada PR 60 daje "intermeci". noiem. CRTJCA 4). prema P). C. isto i s rimskim brojem: I (II. Treea) internaciona/a.). V. Za upotrebu instrumentala uz glagole vidi SeA} + INSTRUMENTAL. Inzbruk (bolje nego Insbruk. lnternacionala (veliko I kao naslov himne i naziv odredene organizacije). car ima sarno carem. krojacem. intriga. /ovcem itd. nastavak ce glasiti -om: sprejom. -nca. III) internaciona/a. intoksinirati. /upeiom. intoksikacija (trovanje). S. engineering prilagodeno nasem obliku inienjer). lIc'iteljem. INSTRUMENTAL imenica muskog roda ima nastavak -em ukoliko se imenica zavrsava na meki suglasnik. interegnum. svecem. Ij. Ne intoksinacija. ino-direktive. konjem. oceniti. Becom. Medu imenicama na -ar. instinkt. dok za ostale nema sigumog pravi- . roda. oznaCiti.

V. Antonijev). iznuaen i s1. mn. poveri/ae. Irig. -irati. Antonio.) osim u reci misionar i donekle reakeionar. ish/apio. komponirati itd. brzop/et. -io. Mariov. ko/ekeioner. Irodijada (zena Iroda Antipe). Irod (ne treba iz zapadnoevropskih jezika prenositi oblik Herod). ishitrcl1. -i/a i ish/apeti (ijek. "Ne zurite. iserpsti i iserpiti. Mnogi glagoli. i pojedine glagole. ishlapiti. ionako (npr. ish/apeo. cesto hrvatskim oblieima na -irati (operirati. namesten i vest. jimkeioner itd. Pored toga. Sva tri nastavka javljaju se u glagolima stranog porekla. po (=pola). ish/apio. mada bi tacnije bilo inienjerija itd. /ukav. koji je danas izisao iz uporebe. Irizanka. Glagol ishitriti. -i: sa radija. provoeirati.69 inzinjcrija. Mariom. -isati. dovitljiv. kao u spojevima "ishitrena odluka". -ioe pogresno. komponovati). pronaCi. prevodi/ae. za trpni pridev ishitren recniei daju i znacenja izvestacen. na radiju. u studijima (ali: radiom. prati/ae itd. Irizanin. ali "Moze i ovako i onako"). iseurio. -pje/a). prisvojni pridev (kod imena) zavrsava se na -iov (ne -ijev): Mario. Samo sa e javlja se rec penzioner. cini/ae. U gen. iniinjerijski. iserpljen (obicnije) i iserpen. imaju i u Srbiji samo nastavak -irati: eitirati. Up. Antoniom. Antonijem. Tokiom itd. Instrumental ima zavrsetak -iom (ne -ijem). erpiti (v. iotkud(a). nepromisljen. -iol1ar i -irmer podjednako su dobri nastavei. to). -e/a (ijek. iridijum i iridij. itd. or- . finansirati itd. Menja se kao erpsti odn. iseurice. -ovati. ish lapje ti). nosiloea (ne nosioea). -aoe. "ishitren potez" i sl. Antoniov (za razliku od: Antonije. tuiilaea (ne tuiioea). studirati. e je danas obicnije (milioner.) odgovaraju srpski na -isati (operisati. trenirati. nedovoljno pripremljen. iniinjerae uobicajeno je u vojnoj tenninologiji. voz ionako kasni". Imeniee na -io dobijaju j ispred padeznih nastavaka -a. ishlapiti ganizirati. SKRACENICE NA -a. -u. ne iseureti itd. IRA: v. milieioner. iseuriti. treba -ilae: nosi/ae. regulisati) odnosno na-ovati (organizovati. znacio je izmisliti. Danas se uglavnom upotrebljava u znacenju uraaen na brzinu. Bolje je u tom smislu upotrebiti neki drugi izraz: prenaglj'en. seenariom). Iriski venae. regulirati. ipak. iriski. i po: v. Tokjo. telefonirati. tuii/ae.

egoista. ne iskipiti itd. Nije dobra u znacenju 11 ime. iskrvariti. iskipeti. prema P.avati i (reck) iskoristen. "Pozdravio ih je ispred svog preduzeca". iskoriH.ne nego is-: iskolovati. iskipjeti. Istocna Nemacka. V. npr. umesto on. gen. (obicnij e) i realist. isprijeka): po PR uvek sastavljeno. isunjati se itd. ispocctka: po P spojeno u znacenju 'isprva' (npr. Mnozina je danas u svakom slucaj u na -i (rea/isfi itd. mn. ispijmo. socijalista itd. neprimetno) i ispotiha. soci- . Istocno rimsko earstvo (P dopusta i Istocnorimsko earstvo). iss. Drav- ispreka (ijek. iskrvaviti: kao krvariti. isprva i isprve. isti kao zameniea. v. Zapadna Nemacka itd. ispotiha i istilza (v. "zanatska delatnost i traskovi koji su za istu vezani") nedopustivo je izvan kaneelarijskogjezika. iskoristiti: iskoriscen. ispravki (rede ispravaka). To se odnosi i na nezvanicne nazive proslih i sadasnjih zemalja kao Republika svetog Vlaha. Samo u istorijskom kontekstu upotrebljavaj u se nazivi Stal11bol (Stambul). pod odrednieom Stambol. Carigrad. Vizantija). egoist. GEOGRAFSKA IMENA. skovan kao po. Treci rajh. ispravka. iskipjela). ISTORIJSKA IMENA. ispred. Vizant (v. iskipeo.). istocna (lstocna) Evropa. ispijte. i sledecu odrednieu. -ist(a): realista.. "ispocetkaje tako mislio"). Konstantinopolj (Konstantinopol). iz Vojvodine".iskipCli 70 jabst. pa i kad znaci "s one strane Save. krvaviti (v. ovaj i s1. Zemlja izlazeceg sunea (Japan). Austraugarska earevina itd. dat.. isto6w Srbija itd. to). ispostovatije neologizam. istiha (=potibo. Zemlja hiljadu jezera (Finska). ali: "krenimo iz pocetka". iskipd:e (ijek. ispiti: ispij.~tovati: nema svrseni glagol prema nesvrsenom razloga da se smatra nepravilnim. to). ispravci. (npr. Rede ispreko. iskipio. iskorWavati. istocnoevropski. obicnije nego Istambul). Mletacka repllblika. "govoriti ispred kolektiva". kao i na nazive administrativnih jediniea (Beogradski pasaluk. Istanbul (tako je u PR 60. iskosa. Nazivi drZilva iz pros]osti. pisu se velikim slovom samo prve reCi: Tursko earstvo.

BRfNdizi. ISTORIJSKI DOGADAJI. Ovo obuhvata i nazive frontova. . tu rec.premaP. V. To su pre svegaMOdena (rimuje se s "v6dena"). ijek. istovarivati. ni-. ustanak u Hercegovini. Vartolomejska noe. cauro. Treea ofanziva. ITALIJANSKA IMENA (NAGLASAK). to). istovarom. Minhenski sporazum. DAkomo (rimuje se s "llikomo"). istruleti i istruliti: v. Becki dogovor). npr. i suvise. ne istovarati.). imena kod nas se pogresno naglasavaju na pretposlednjem slogu. Stogodisnji rat. osim onih simbolicnih i figurativnih. Up. Malo slovo P preporucuje za "neustaljene.~cilj·e/a. isCiljeti. slobodne opisne nazive". kao i nazivi ratova u kojima se imenuju obe strane (fi'ancusko-pruski rat. zatim RImini. pojava pred svetom i sl. Beogradska operacija) i mirovnih i drugih sporazullla (Pozarevacki mir. Malim slovom pisu se nazivi u mnozini (oba srpska lIstanka. truleti. i. dok im je stvarni naglask na treeem slogu od kraja. BERgamo. kaie sarno istovetan. iscauriti se: v. isCileti. MEdici. KAljari. Noe dugih nozeva. CEzare. PEzaro. istovjetan se danas priznaje kao pravilan ijekavski oblik. koji imaju ITALIJANSKA IMENA karakter imena: Rat dveju mza. isCi!eo. TAranto. kao Drugi svetski rat. i od cega. ANdelo. Prakticno to znaci da ce se velikim slovom pisati nazivi s pridevom iIi rednim brojem na prvom mestu. isCilela (ne Ll'Ciliti itd. i: POKRET/. Saraj evski atentat. nastup. Kosovska bitka. 1st River (oba velika slova prema P). navodeci primere "odnosi nove srpske kraljevine i crnogorske knezevine". Seljacka buna. Nazivi s nne11Jcol11 na prvol11 mestu pisu se 111a] im slovom. j~r se shvataju kao opisni. ista. madaje ranije propisivano dase i u ijek. pisu se velikim slovom prve reci kad god imaju oblike vlastitog imena. istovarujem. Dugi mars itd. V. Mnoga ital. "crnozuta monarhija" i sl. "gordi Albion". buna protiv dahija. krsta}ki ratovi). ratnih operacija i sl. hoj (bitka) na Kosovu. RAZDOBLJA. Za revo/uciju v. Sremski front. i 0 cemu itd. Prvi srpski ustanak. isCilio. Krimski rat. iracko-iranski rot). (Solunski front. isto takode pleonazam: treba sarno isto (i) iii sarno takoae. Seoba naroda.71 ska banovina). isukati: kao zasllkati (v. istup normalno u znacenju javno istupanje.

Ovaj izraz sme se upotrebiti samo posle rcceniee koja je po smisiu zavrscna. Parovi osijediti . olabavili. ogrubO)eli.) nego i od onih na -avali (pojacivac. -eti. za Ijude i za sprave. Pogrcsno jc: "Naknada prema kvadratllri stana iznosi. it. Ivi Andricu. razreaivac. " iii: "Naknada se placa na sledeci naCin. -0 (IMENA).osijedjeti. (ne i I. tj. oslijepjeti (izgubiti vid).). Ivin. ito . dermatilis. omrSaviti . i Ie koliko. sl. -ium ne nego -ijum (v. omlitavili. -ivac je cest sufiks u novijim rccima. kada pokazllj 1I da sc na nekoga iIi nesto prenosi osobina iskazana pridevom. V. apendicilis. Ivov. slabiIi. 72 DiROIamo. npr. tj. a zavrsetak -eli (ijek. tj.oslepeti.. parnjaka na -iIi. polpaljivac itd. ocoraviti (mada ovijos imaju i radni pridev na-eo: ocelaveo itd. oslijepili (oduzeti vid) .. Za mnoge glagole izvedene od prideva gramaticari propisllju zavrsetak -iIi kada su preIazni. " itd. ito: za stan do 30 m"100 dinara .OSlaljel i. omekSivac itd. zamrzivac. Otuda razlikovanjc zavrsetaka -iIi i-eli nema u danasnjem jeziku ni pribIizno onaj znacaj koji su mu po tradieiji pridavali gramaticari. to).. ivanicgrad~ki. jer se odgovaraj lIci preIazni glagoli gotovo uopste ne upotrebljavaju.. ito. ito. i tc kakav. jeli) kad su nepreIazni. oiiveli. i Ie kako.. -itis (ne -it) u nazivima oboljenja: bronhilis. kad znace da neko iii nesto stice doticnu osobinu. obicnije nego Iva.itd.pOC'rnO)eti (postati ern). MANgano i dr. (= i tome slicno)." gde je i 10 sasvim suvisno posle izraza na sledeCi naCin. gaslritis. d. Kod vecinc drugih giagoia ova razlika se delimicno iIi potpuno izgubila. oslabili upotrcbIjavaju se danas samo u obliku na -iIi: tako i ocelaviti. dok se u ekavskom upotrebljavaju samo obliei osedeli. tamo gde bi mogia da dode i tacka.. s.oslepiti. Za izgovor ita!' imena vidi c. kolilis itd. oslariti . oglasivac. Ispravnoje. Ivanic Grad.: "Naknada sc placa po kvadraturi stana. z. Ta razlika se jos cuva kod manjeg broja glagoia kao sto su olupiti (uCiniti tupim) --olupO)eti (postati tup). -iti. pocrnili (obojiti 1I erno) . Glagoli ozdravili. itd. V. oslariti i omrsaviti. ne samo od giagoia na -ivali (islerivac. zanemeti (zanijemjeti) i drugi ostali su bez Ivo: Ive Andrica.). . Ivu.omrsavjeli jos donekle cuvaju tu razliku u ijekavskom.). Giagoli kao zelenO)eti se. DoMEniko. kao i pojedinacna imena.

Upotrebljava se i u prclaznom znacenju "uciniti bledim". izs. ne naze). uganuti ne spada u knjiz. izranije (= odranije). isijavati itd. izbliie. gristi. izmalena. isunjati se itd. izjutra. ijek. Smatra se da je pravilnije sa akuzativom (npr. izmusti: izmuzen (ne izmuien). izgladnjeti. dubiti. Up. zarana). izmestiti: obicnije je premestiti. izljubiti (ne iiljubiti). od. izloibi i (rede) izloiaba.ne nego is-: isetati se. izh. izlozba. izraz: dob do izraza i doCi do izraiaja jednako su dobri oblici. izgrizcn. iscepkati itd. ishraniti itd. izc. U upotrebi s brojevima. V.ne nego isc-: iscrtati. izblijedio). IZOSTAVLJENI GLASOVI: V. SAZETI SAMOGLASNICI. izblijedio. izgladnio znacilo bi "uciniti gladnim". -iti. preseliti. izuzctan ima naglasak na prvom slogu: pogresno je izuze'tan. ne treba veznik i zamenjivati crtom: ne "izmedu 18-20 casova" nego "izmedu 18 i 20 casova". ispocetka. izgrcbati i izgrepsti: v. izrcda (= redom). iz pocetka: V. izs. gen. izgladnio. izbledcti. izbiti: izbij. mn.73 izasta (izac~to) iIi i za sta. gen. izuzetiikii (naglasaknazu. izuzev. mada bi po pravilu tu morao do6i glagol izblediti. mn. grebati. ne izgriien: v. izc. izbliza. izblijedjeti. ijek. izbijmo. mn. izgladncti. izdatak. mn.ne nego ish-: ishodiste. izneti: v. izjedna. izblijedjela. izbijte. izgladnjela.lzgladniti. izuzcy izmedu. izdalcka. -iti. istrikati. izuzctak. . izuzeci. izblijediti. izdubiti: v. Up. izrana (= rano. iscesljati itd.ne nego is-: islikati. izbledio (ijek. izuze'tno. "Pregledali su sve prostorije izuzev balkon i kuhinju"). izgladneo.ne nego ISC: isca(h)uriti se. izdalje. izdaci. -netic izokola. Ilizasta. U znacenju iscasiti. i za sto (P dopusta oba nacina pisanja). izbledeo. iznebuha. APOSTROF. V. jezik.

kao sto se vidi iz primera. izvorni oblik treba dati prilikom prvog navodenja imena. izvesna. izvcstan. Nasi nastavci pri tom suo lzvan toga. izvannaucni. iidiikljati i iiclikati.l!1 74 se ne odvajaju crticom. izvesno. izvolijevati. iiiveti itd. strana imena izjczika s latinickim pismom treba navesti u izvomom obliku. rod: lzvestija su javila. vrsiti. izviniti (sc). izvolcvati (ijek. izvinuo (sto su oblici od glagola izvinuti = saviti). izvrsiti: v. izvannacionalan (i vannastavni itd. V. P je dopusta (tacka 101 a) samo u slucaju da auto I' teksta nije uspeo da sazna kako se izgovara doticno ime: navodi se primer "MeIJY I1MeHI1Ma yrmcaHI1 cy 11 HeKI1 Wuyts 11 Bayzew. u moskovskim Izvestijama (ne "u lzvestiji"). izvan.IZV. sh. upotreba izvorne latinicke grafije u cirilickom tekstu nije opravdana. u fusnoti iii u indek- mada je danas obicnija upotreba s genitivom (po ugledu na predlog osim: " . -i/a: ne izvinem. "C' est la vie" (ne "Se la vi"). nastavak pise se cirilicom i odvaja crticom. jer bez tog oblika nije mogucno konsultovanje strucne literature. izvcceri (= predvece). npr. "Time is money" i sl. izvinu. neka (se) oni izvine. IZVORNO PISANJE: U naucnim i strucnim tekstovima.. Izvcstija je mnozina sr. npr. prevodenje na strane jezike. Glagol izviniti (se) osudivan je kao rusizam. izvana. izvinio. Updikeov itd. iieniti. a Wuyts -OBO I1Me nOHaBJba ce I1 KacHl1je". Johna Updikea. izi. izvrsioci. izvezen. u zagradi.ne nego ii-: iiariti. van. izvrsilac (ne izvrsioc). Ukoliko je tekst cirilicki. mn. izvannastavni. iii latinicki s fonetskim (transkribovanim) prenosenjem imena. izvrSi/aca. bolje ncgo izvoljevati). ali je potreban u knjiz. dopisivanje sa strancima itd.). ne z. ne izveien (u oba znacenja). sve prostorije izuzev balkona i kuhinje"). U ovom slucaju. izvinim (se). Viseclane strane izraze (za razliku od imena) treba uvek pisati u originalu. roda. jeziku i ne moze se zameniti saoprostiti ili ispricati.. .

dva. kujica (kuja). sudijom (prema: sudija). oiviCiti. (3) Ako i dolazi p 0 s I e drugog samoglasnika. (2) U spoju io ne pise sej (bio. Radojica. Ostojic. priucen. oni jasu. npr. lzuzetak su slozene reCi. neimar. galija ~ galijot. kupio. Vojislav. milion. Vijon (Villon). jajetom. najjaCi. -io. jajetu. -ijum. pogresno je jasiti. iji. Ka- jin (od Kaja. Jajcanka. petjaja.arterijom (ipak: arterioskleroza). heroina. Dopustenaje i promena jaje. heroika (iako su izvedeni od heroj). Milojica. jasim. kao i u recima iz francuskog: Gijom (GuillclUme). dat. ruinirati itd. Grujica (Gruja). jaju.fioka). Cvijo (kao Mija. zmijom. biblijsko m. dva. stoik. antiamericki. jaje. J se ipak pise u slucajevima kad pripada osnovi reci: izdajica (prema: izdaja).starijom. ime). Vojin. heroizam. tri. tri. (4) Posebni slucajevi: saj se pise glagolprojicirati (up. kais. Vidi: -ije. ali Kain. iju.projekcija). jajacki. kao i glagol prianjati. kalajisati.jaCi. radiestezija. zmijolik (prema: zmija). Mijo. seiz. dojilja (dojiti). semijon. ijski. u imenu Ravijojla. jaja. izmedu njih se ne pise j: naime. jajem. laik. ije. Jajce. Otuda je pravilnije i Grujic. jadikovci. zmijo. Jajcanin. -ji. vijoglav. Pejic. bezj se pisu heroin. jadikovka. Peic itd. (I) lzmedu i i drugog samoglasnika izuzev 0. Pisanje ijo imamo jos i u recima vijoriti se. jak. arterija . vijorog. dielektrik. daire. naivan. jahati. ali posto pravopis ne normira prezimena. esejisticki itd. jajeta. osim kad se osnova reCi zavrsava naj: sudijo. . ZAPOVEDNJ NACJN. ne moze se zabraniti pojedincima da svoje prezime pi su Gruit. cetirijajeta. cetirijaja. j se pise: ija. Cvija) itd. arhiepiskop. lj. starija .J j. iako.jasem.

. Ugecu. jetka. jamajkanski. se.treba: Za nellspeh . dat. Seidii. posle bilo kakvog znaka interpunkcije iii posIe umetnute reeenice: u takvom poloiaju treba ga zameniti nagIasenim obIikom jest(e) iii izmeniti red reei. Cusima. na Jamajci iii na Jamajki. Jasunarija Kavabate itd. jasnocrven. . jamb. propisuje malo p uz napomenu "kao Iokalitet". sastavljeno. a ne Mitsubisi i s!. rna sta tvrdili lekari. jaruga.Jalta 76 jasan.treba jeste odsustvovanje s posla. naJjetkiji. je po mom misljenju glavni uzrok oboljenja" treba: po mom je misljenju. jamac.larmut (Yarmouth): v. Slovnom grupom ts oznaeenje suglasnik c: otuda kod nas treba pisati Micubisi. Glas oznaeen engleskimch ujapanskom zvuei otprilike kao nase C. SIieno tome. konferencija u Jalti. jarkoiut itd.. jasika.jasniji. "Neodgovaraj uca ishrana. Mainiei itd. je sam autor" . Portsmut.jasno. po pravilll 0 imenirna naselja bilo bi opravdanije velikoP). jemstvo (ali samo: jamacno). krivacje sam autor. ce.. najjasniji..lAPANSKA IMENA dolaze nam gotovo uvek u eng!. jazavicar ijazavca/~ je: ovaj glagolski obIik je enkIitika.jamciti. Gendii itd. ujaruzi. tu ree). Dacun. janicar i (danas retko)janjir}m: . ali P predlaie da se zadrii vec uobie(~ena transkripcija sa c: Mieiko. JAT-a.jemCiti.Jedan od problema koji onemogucavaju da se vise postigne je odsustvovanje s posla" .jampski. V. Za razliku od vecine azijskihjezika. transkripciji. ne na Jalti.lasna poljana (u Rusiji). jedak. bolje ncgo Jasnaja poljana (Pravopis. JAT-ov. Hitaei.japanski jasno razlikuje ime i prezime. Meidii. Jamajka. jetkiji. "Krivac za neuspeh predstave.lAT.::-elen itd. BOlE. u taeki 21 d. . (kao i u zajedniekim imenicama dzudo i dzijudiicu). Ivo Diima. englesko j (u japanskom r1) treba prema P prenositi sa di: Fudiijama iii Fudii (v. pa kod nas treba oba menjati po padeiima: Jasunari Kavabata.jamstvo ijemac. Primeri gresaka: ... . jasici. . Otuda je ne sme dob posle pauze. jetko. lCikava.. jarkocrven. Vidi: su. Jamajkanac. -anka. Sigemicu. . ako moiemo verovati izvestajima iz dnevne stampe.lalta: sastanak. sto znaei da eini akcenatsku ceIinu s prethodnom reejll i mora biti s njom u smisaonoj vezi.

"Pitam se sta su supruznici reklijedno drugom".je I' da.jelki i jelci. ijekavski. i po reCima M. tri itd. dva. jeretik.jednoipogodisnji. jescnas: v. te jeres i). jedinka: po PR 60 ima dat. (Ravnomoze imati i znacenje "jednako". Jelada: danas cesce Helen. -isti(Yli.iski: v. roda: ta jeres. -jevic (ne -ijevic.jednoiposatni itd.· Jelka (ime). najjeftiniji. mn. -so jeste je danas mnogo cesci oblik nego jest.jermenski tradicionalni su oblici u Srbij i. Jermenka. Jevrejin i (rcde) Jevrej. jevandelje i evandelje.je I' te? . helenski.jejiiniji. jcdnostavacni. jedanput. Jeruzalcm). Ivaskjevic (lwaszkiewicz) itd. jekavsld itd. Jenkiji. Jelki. jelinski. Helada. Jest se jos cuva u spoju to jest i u izreci sto jest. evangelik. trostavacni itd. -ijevic) u poljskim prezimenima: Sjenkjevic (Sienkiewicz). jcftin. jeroglif: bolje hijeroglif Jerusalim (ne Jerusalem. a sarno helenizam. dat. jeres (2. HEMIJSKA JEDINJENJA. rede evangelista iii evandelista (pripadnik evangelisticke crkve). Jenki (Yankee). Mickjevic (Mickiewicz). jest. skracenoje I'. Jcvrcjin Jelin. mn. upotrebljava se u muzickoj tcn1Jinologiji za kompoziciju od jcdnog.). ovi brojevi bice u srednjem rodu ako se odnose na muskarca i zenu: "Maja i Goran zaziru jedno od drugog". Jermen i Jerrnenin (mu. jeflinoca. evangelisticka i (rede) evanaelisticka crkva. jednakostranicni. ravnoteia. gen. egejski. jedinci "za nezivo" a jedinki "za zivo". nema razloga da se zamenjuju oblicima Arrnen(ac). ravnodnevica itd. ravnokrak. mn. jednakokrak: rogobatnc kovanice. gen. jelka. helenista. Ovi oblici su potrebni posto bijednostavni imalo drugi smisao. jereticki. Upotrebljeni da oznace uzajamnost. JEDINJENJA: v. jevtinoe·a. Stevanovica "ne moze mu se sporiti knjizevni karakter". jeretic'an. Jerrnenija.' O)evandeljski. jednoiposobni. stava (stavka). dat. Armenija itd.77 jedan i drugi.jedinki. jege. Jenkija. O)evandelista (pisac jevandelja). bezrazlozno usvojenc u pojedinim udzbenicima matematike namcsto uobicajenog ravnostran. kao u ravnomeran. je Ii. O)evandelski i O)evandeoski.jelki. Jevreji. danas obicnije nego jevtin.: v. Jerrneni). dvostavacni. mn.

jczicki

78
Pavao, a u Bosni i Herecgovini i Ivan Pavle.

jezicki (koj i se tice jezika, govonl); jezicni (kao anatomski termin). -ji: ovaj pridevski sufiks moze imati i oblik -iji. tako da je pored pravilnijeg dec'ji, coveCji, macji, kozji, vucji, vraiji itd. dopusteno i deciji, coveciji itd. (ali sarno pG.\ji). Obliku -iji P daje prednost posle suglasnickih grupa (npr. ovciji, gusciji, vrapciji), radi lakseg izgovora. jon, jonizirati (jonizovati), jOllizacija, jonizujuCi: nije uobicajeno ion itd. Jong (Erika) ne nego Dzong. Jorge: v. J-Jorhe. Jorksir (Yorkshire), ne lorksajr; jorldirski; jorkSir(ac) (prase). Jose: v. Hose. Josanicka Banja: v. BANJ£. jos uvek (npr. "Jos uvek ga nema") nalazi se i kod dobrih pisaea, ali ga puristi zabranjuju kao germanizam, trazeCi da se kaze i dalje, jos jedlIako, iIi sarno jos. jova i joha: v. h. Jovanka, da!. lovanki, lovankin (ne lovancin). Jovan Krstitelj, lovan Ziatousti (sveei); lovan bez Zemlje (eng!. vladar).
Jov~m

ju. Oblik jll umesto je (zamenica 3. liea) moze se upotrebiti samo uz glagolske oblike je, nije (Na.\'laju je; Nijeju video), au ijekavskom i posle drugih reci sa zavrsctkom)e (npr. Prije jll pogledaj pa onda reci). juce (retkojllcer) , juc'era.\'lIji (obicnije nego juceranji); juc'e-prekjuce. Juce uveee pogresno, treba: sinoe,. jug: v. STRANE SVETA.
jugo,juga,jugu. Kao ime automobila muskog roda, a najces6c i kao naziv vetra, mada u tom slucaju neki gramaticari dopustaju sarno sr. rod.

jugo- sastavljeno: jugoistok. jugozapad; Jugopetrol itd.; takode u saIjivim slozenieama kaojugojildbal, jugoinflacija, Jugosvaba itd. S ertieomjugo-jugoistok. j IIgo~j I1gozapad. Jugoslavija: akeenat je na go, kratkouzlazni. Dugosilazni akeent na sla, mada rasprostranjen, ne smatra se pravilnim, jer u standardnom stokavskom govoru silazni akeenti ne mogll do6i na llnutrasnje slogove reci. Jugoslavija je neknjizevno kao sto je neknjizevno zabordvio, !ivada, dev6jka i sl. Junajted pres (United Press).

Pavle (papsko ime). U Hrvatskoj se upotrebljava oblik Ivan

79

juznoamcricki

jun, jul ijuni, julio Oblici bez "i" su pravilniji s obzirom na promenu (juna, jula itd.), ali se danas dopustaju i duzi oblici. Juraj, JUlja, Jurju itd. (ne Juraja, Juraj 1I). jurisdikcija. Juropijen (The European, il11e lista). JUS, po JUS-ll. Juta, iz Jute (Utah, americka savezna driava): ne Jutah.

Juzna Amerika, Juzna Koreja, Juzni Vijetnam (ali: juina Dalmaeija, juzna Evropa); juina Afrika (= juzni deo kontinenta; ali s velikim J kad znaci Juznoafricka Republika); Juzni pol, Juzno ledeno more; Juzni Sloveni. Juzna Morava, ju::nomoravski; Juznomoravski region. juzni, juiniji, naiJuiniji. juznoamericki, juinoafricki, juinoslovenski itd.

K

ka: osnovni oblik je k (bez apostrofa: up. sa), pa je bolje k meni, k nehu nego ka meni, ka nebu. Ka je uobicajeno ispred suglasnickih grupa (ka prozoru) a neizbdno ispred k iii g: ka kub, ka gradu i s1. kabaljero, mn. kabaljerosi: v. (IMENICE).
-0

kadsto

=

katkad.

kad-tad. Kain (licnost iz Biblije). kais; kaisar, kaisariti. KAJKAVSKA IMENA: v. -ee. kakao, kakaoa, kakaoll (prema P bolje nego kakaa, kakau). kakav god (ma kakav), kakavgod (nekakav): v. god. kakav-takav. kako god (bilo kako), kakogod (nekako): v. god. kako-tako. kalajisati. kalambur (od fro ealembour) znaci igra reCima. Pogrdno se upotreb!java u znacenju "zbrka, guzva, splet" i slicno. kaJcijum i kaleij; kaleijum-karbonat itd. Kalemegdan, bolje nego Kalimegdan.

kabare (m. roda, mn. kaharei) i kaharet; pridev kabaretski. kabel, kabela i kabl, kab/a: pridev kabe/ski i kablovski. Drugo je kabaa, kabla (= vedra, cabar). kaciga, dat. kacigi. kadar, kadrovi kod nas oznacava celokupno osoblje neke sluzbe ili profesije: nije dobra upotrebljavati ga za pojedinca ("Onje na tu duznost poslat kao proveren kadar" is!.). kad god (svaki put kada), kadgod (pokatkad): v. god. kadikad
=

katkad.

kadli (= a ono, a kad tamo); ali: Kad Ii ce doci?

8]
kalif: uobicajeno kod nas; izvomom obliku vise bi odgovaralo halif iIi halifa. kalijum i kali}; kali}um-jodid itd. kalodont (pogresno kaladont) posebna je fabricka marka, koju ne treba upotrebljavati u opstem znacenju "pasta za zube". Kaijari (Cagliari): naglasak je na prvom slogu. kaljuga, dat. kaljuzi. Kamoens. Prezime najveceg pOl tugalskog knj izevnika, Camoes, prema P transkribuje se kao Kamois, a blize izvorom izgovoru bilo bi Kamojs iIi Kamojns. Moze se ipak zadrZati i odomaceni oblik Kamoens, kakav se upotrebljava i u drugim evropskim jezicima (engl., fr., ital. Camoens, rusko KaMo3Hc itd.). KampuCija iIi Kampucija (prvi oblik, kako se tvrdi, blizi je originalnom izgovoru); danas ponovo Kambodza. kanda (kao da). kandiija i kamdiija (u izvomom turskom oblikuje m). Kanton, kanfonski (ne kantonRi). kao god. kapaljka, dat. kapaljei. kaprico (m.), ne kaprico; mn. kaprica (sr.).

kasika

karabinijer, karabini}erski; ne karabinjer. karakterisati: v. okarakterisati. karate klub, karate udarae itd. (crtica neobavezna, v. CRTICA 3). Karibi, karipski (ne karibski); Karipsko more. karika, dat. kariei. Kario Veliki. Kariove Vari, prihvaceno u P kao oblik uobicajen kod nas; u originalu je Karlovi Vari (Karlovy Vary). Karnegi (Carnegie), ne Kamedzi: pogresanje naziv beogradske ulice "Kamedzij eva". karta, gen. mn. karata (ne kart i). Up. GENlTIV MNOZINE (imeniee i. rada). Kartagina, kartaginski, Kartaginjanin; danas neuobicajeno Kartaga, kartaski, Kartazanin. kasina (vrsta gradanskog kluba u proslosti) ali kazino (otmena kockamica). Neopravdano je u PR 60 "kazino ne nego kasino ", buduci da se ree u originalu (ita!. i fro casino) izgovara saz. Novi PR dopusta oba oblika. Kastilja (Castilla) bolje i obienije nego Kastilija (prema nemaekom). Izvedenice: kasfiljanski, Kastiljanac, -anka. kasika, dat. kasici.

dat. keciga. kategorija: muva kategorija. kijavac (neuobicajeno kihati itd. kavgi. " grab Vukove kCi Mine" i s!. Kembridz (Cambridge). u mnozini obic~o srednjeg (kimona). Kembel. npr. KINESKA IMENA. danas obicnije nego Keptaun. mn. Capetown). keeri: keel' je akuzativ (Pozovit~ moju keer). Kazablanka (Casablanca). -onka (od Katalonija). kg (bez tacke). u Kazablanki. gen. KCi je iskljuCivo nom~nativ. kazaljka (bolje nego skazaljka). kerber (strog cuvar na ulazu). Keops i Heops.). kazaljci. pogresan Je blO nas nacin pisanja Mao Ce Tung. Campbell p se ne izgovara). (crtica neobavezna. ne Kempbel (u eng!. Kevedo (Quevedo). mil. TITULE). katolikinja. Casey). Kazahstan. kenterberijski. ne treba ga mesati s muskim imenom Kit (Keith). dat. Kenterberi (Canterbllly). kavga. kazaski (ne kazahski). kicanka. katarci. kazino: v. kimono je m.katalonski 82 Kejsi (eng!. Prema novoj latinickoj transkripciji katalonski. to). dat. zensko ime (Kate). Katalanac (prema obliku koji postoji u romanskimjezicima). "Pozovlte mOJu kci" . katarka. gen.pored boljeg i pravilnijeg Ova je moja kCi). . kci.ne celinu. Mao Ce-tung. dat. kijavica. roda. pa su ranije gotovo u SVlm evrapskimjezicima spajani crt~co~. mada PR daJe "kimoni". kavzi i kavgi. kaudiljo (malo k: v. u novije vreme ponekl gramaticari ga dopustaju i kao nominativ (Ova je moja keel' . kilovat-cas. gen. Kejt je eng!. kijati. kilo vat-sat. bantam kategorija itd. Kazasi. ne Kejzi. bolje nego katalanski. ne kgr. ne Kvevedo. gen. kicanki. keCigi. mn. v. Kejptaun (eng!. ~a je pogresno npr. Katalonac. Kazah. kasina. kieanei. Kerber (mitsko cudoviste). kazaljki. kcerka i eerka (v. CRTICA 3). ne katolkinja. mn. SKRACENICE MERA. V. Drugi i treci slog u kineskim imenima ljudi Ci. (k)eerkica i (k)eerciea. dat. katarkio katarza: pridev katartican (ne katarzican). kemhriai. mn.

). kinofikacija je rdavo skovana rec. ne kino-aparater. ne Kioto. Peking (ne "Bejdillg"). obicnije nego kihnuti. k1eka. kipjeti. kir Janja.). klin-corba. ne kljesta. kipeo. kineski zid (u prenesenom smislu). Teng Hsijao Ping). Sangaj (ne "Sanghaj"). klizaljci. kino-operatcr. Kirkegor je najtacnija transkripcija za dansko Kierkegaard. Clarke). Kit (engl. Kjusu (jap. CRTICA UZ IMENA). petnaesfica. klcsta (ekavski) i klijesfa (ijek. oni klevecu. Keith). ta dva sloga pisu se sastavljeno. klevecuCi. socijalistkinja itd. Deng Sjaoping (um. kino s cliicom: kino-program.. kipcti. Dzou Enlaj (um. Lao Ce itd. Hua Guofeng (um. kliJiei. Odavno ustaljene oblike ne treba menjati. Kintcro (Quintero). kirgiski (ne kirgijski). klima-uredaj.). roda). kinoteeki. U izvedenicama od imenica stranog porekla cuva se zavrsno t: student- . k1ika. gen. Klark (engl. ne Kvintero. Kincski zid (n Kini). k1izaljka. kino-pred~tava. Kirgiz. KonfuCije iIi Konfucije (ne "Kung Fuce"). ostrvo). kino-projektor itd. kipio. klevecem. kliki. kleki. Clark. klevetajuCi. gimnazistkinja. kinuti.83 "pin'jin". mn. pa ce ostati npr. klizaljki. ali i klevetam. klizaljka kinja. k1ise (m. mn. bolje je upotrebiti opisni izraz (izg~adnja bioskopa i sl. ne kipiti.. Hua Kuo Feng) itd. eu En Laj). Pogresno se kod nas uobicajilo "Klerk" (Gebl). dat. -kinja jc nastavak za ziva bib zenskog roda: pogresno je "dvanaestkinja". kipece (ijek. koja je na predlog samih Kineza prihvacena kod nas i u veCini drugih jezika. moze se prihvatiti i Kjerkegor iii Kerkegor (izgovor ovog prezimena varira i u danskom). Kirgizija. Istovremeno je doslo i do fonetskih promena u odnosu na raniju transkripciju: Mao Cedung. kipjela). "petnaestkinja" i sl. ne Kejt. umesto dvanaesfica. izuzetak je modiskinja. dat. Kjoto (jap. Iscrpna pravila za prenosenje kineskih imena data su u novom Pravopisu (tacke 124-135). klevetaju. kir Janje (bez crtice: v. dat. sastavljeno u kinoteka. klevetati.

Mihailo. kJovn. Crvena zvezda. ko baj agi (odvojeno prema PR) i kao bajagi. npr. Knez Mihailova uliea (bez crtice prema P): v. bolje nego koCioni. kJub. KLUBOVI (lMENA). KNJIZEVNI LIKOVI: v. "kod vecere". do iii dativom. SLOZENI PRIDE VI. kojem(u) znaCi isto i jednako je pravilno kao i koga. pobedie-emo "Obilie-a ". vat. "Svraticu kod prijatelja" i sl. NADIMCf. tunel. V. besmisleno je traziti da se uvek zamenj uj e predlozima k. kobojagi. ko umesto kao: v. i: II (so genitivom). Ova imena mogu se pisati s navodnicima ili bez njih. Kninska Krajina. koeficijcnt i koejieijenat. klizajue-i i kliiem. V. tomahavk itd. kocni (npr. (koji se tice knjizevnog jezika). prdao je u "Partizan ". "kod prijema bolesnika". kome. knjiievnoistorijski (koji se tice istorije knjizevnosti). kneginja (ne knjeginja). u klopei. npr. Imena muskog rada koja znace nesto zivo mogu imati akuzativ jednak genitivu.. knjiievnoteorijski. gen. -god. kliiui'i. nadigrali su "Hajduka ". prilikom prijema bolesnika. "kod toga". oni klizaju. kohabitaeija (termin iz fl'. oni kliiu. politike). npr. ali ni oblici sa "ov" ne mogu se smatrati pogresnim. Pogresno je bojagi. knjiievno-jezicki (koji se tice knjizevnosti i jezika). Kod starijih anglicizama cesto se nas oblik upravlja prema pisanju a ne prema izgovoru (up. ilijednak nominativu (naracito ako prethodi predlog): navija za "Hajduk ".klizati 84 knjiievnojezi(~ki klizati (se). kogod (poneko). "Hajdemo kod mojih". SAZETI SAMOGLASNICI. obicnije nego kz{(a ko god (bilo ko). "kod otvaranja paketa". . ne koabitaeija. mn. kofcr. Nije dobra kod koje oznacava istovremenost. klaun(ov)ski. knjiievno-istorijski (knjizevni i istorijski). Veliko pocetno slovo ima samo prva rec (npr. tramvaj. V.). Mancester junajted). uredaj). oblik je u najsiraj upotrebi u savremenom govomom i pisanomjeziku. klopka. klopki. kod sa glagolima kretanja. klovnovski: blize originalu bilo bi klaun. klizam. za veeerom itd. klupski (ne klubski). gde se mogu upotrebiti drugi predlozi: pri otvaranju paketa. "Kod koga ides?". koji: kojeg(a).

Odnosna zamenica treba da stoji neposredno posle imenice na koju se odnosi."pet zarez tri" iIi "pet celih tri". -ea (ali i jedno i drugo je suvisno pred nase reCi saopstenje). N. skup koji imam cast da pozdravim i sl. kompjuter (eng1. da su u kraljevskom dvorcu teroristi podmetnuli bombu. nehaj. . lezemost itd.3 . kolevki (PR daje i kolevaka). koka-kola (pice). kolekcioner i kolekcionar. kolijevka). kojigod (poneki). kolac. Pogresno je kompjutor.. komfor. mn. kolcevi.. koci i kolci.. CRTICA 3). koliko-toliko. CRTICA 3). maja u Valjevu.. -god. (crtica nije obavezna: v. gen. koceva. poslednjifilm kojije snimio. izraz koma treba zameniti nasim recima: 5. Kolumbo." treba: U Valjevu ce se 14. kokosji (bolje) i kokosiji. compute!). koma: u Citanju decimalnih razlomaka. Umesto "Stiglaje vest da su teroristi podmetnuli bombu u kraljevskom dvorcu koja je eksplodirala u toku noci" treba: . koliki-toliki. ne komintent. mn. u kolevci. komitent (naruCilac posla). mora zadrzati oblik koji: predlog koji ste podneIi. kominike. komotnost iIi jos bolje udobnost. komocija nije dobro kao imenica od prideva komotan. -ea i komunike. gen. koja. . umesto "Sednica ce se oddati 14. Kada se zamenica odnosi na nesto neZivo iIi na imenice zbimog znacenja (kao narod). Domaci izraz koji god (rna koji). Kristifor ili Kristof(P): ne Kristofer. . Koka-Kola. kolokvijum i kolokvi}. oblik. sto je eng!. kol(~eva i kolaca. kompakt-disk (iii bez crtice: v. komforan. maja odriati sednica na kojo). kolor dijapozitiv itd. na kojoj ce 0 Iiku preminulog naucnika govoriti N.85 Oblik akuzativa kojeg(a)/koga sme se upotrebljavati sarno za ziva bica: covek koga smo sreli i s1. bezbriZnost. izYorno Coca-Cola (kompanija ili fabrika). kolor fotografija.Kolumbovo jaje. kompjutcr kolaps: glagoljekolabirati (ne kolapsirati). kolevka (ijek. iIi posle reci "Valjevu" staviti tacku i poceti noyu recenicu: Na njoj ce 0 liku itd. Treba reci komoditet. kocevi. V.. koji put. kolca i koca.

kontra-kontrarevolucija. alije potrebna i engleska rec. konjunktivitis (ne konjuktivitis). iz Konavala. kontaktirati s nekim. kontingent.). kontra. Ipak.prenosna traka. konavoski i konavljanski.u latinskim recima: konsekvenc(ij)a. Up. ne koncenzus. . izgovor saz (primljen iz nemackog) preovladao je u reCimakonzerva (-ativan. prvenstveno zbog izvedenica kompjuterski. bih. konkavan "udubljen". KONGRESI: v.). kontejner (ne kontener niti kontajner). konjugirati (-ovati). kontrastni. nekadasnja marka putnickog aviona. kon- konsekvenc(ij)a v. kontraadmiral itd. kontraspijunaia. konkistador (spanski osvajac): pogresno je konkvistador. konfucijanski i Konfucije itd. konfucijanac. pisu se u cirilici sa KOHj(buduci da sadde kon. bismo. injekcija. kontroverzan. kompjuterizovati. Crtica (prema P) sarno pri udvajanju. konz-: v. kongoanski. kao i konjugacija.je bolje nego konz. konsistencija. Sve tri ove reci. rnada bi bili pravilniji. kontraobavestajni. Kongo. Kongoanac. -ista. ali se obicno izgovaraju s glasom J-b. CRTICA 3). Konavljanin. Konavljanka i Konavoka. u Konavlima. konjunktura (ne konjuktura). kontakt emisija (crtica neobavezna: v. konzul. kontakt program. -isticki (nekomformizam itd. kons-. PR dopusta sarno komsijka). nisu prihvaceni. konver (engl. ne brkati sa konvejer . ne kontigent. ne kontaktirati nekoga. konzularni i drugima. -acija). miraidiika. kompost: pridev kompostni. Konavli. konsultovati (-ant. itd. Nije jasno zbog cega PR propisujc "konzola (ne konsola )": u recnicirna se javljaju oba oblika. Convair). -nea. konsistentan. konsumirati (-acija). konjunktiv (ne konjuktiv). predlozeni oblici "Konzanin" i "konski".kompOSl 86 sekventan. npr. -irati. kons.i osnovu na j-). konveksan znaci "ispupcen". je racunar. konformizam. konsenzus. Up. komsika (tako u recnicima SANU i Matice srpske. konzilij(um). Konfucije.sastavljeno: kontrarevolucija. KONDICIONAL: v. -izacija. USTANOVE. kontroverza ili kontroverzija (ne kontra-). konzulat.

Kosovo polje (bitka na Kosovu polju). Kosovska bitka. mada je doskora smatrano za pravilno jedino "koristiti se necim". ali zame- . kooptirati. korzu. Kopar: v. Kordova. ne korespodencija itd. Skoplje. Kopenhagen. kopejki. Kosovo Polje (naselje). kosmonaut. Koscusko (Kosciuszko). Korejac. kopejka. kopacki. korespondencija. Kopenhaianin. Kosoyka devojka. kostni (dopusteno u PR kao pridev od kost) pored kosni i kostani.enje (korL~­ tenje) sreds tava. korzou. Kosovo: Kosovac. prema PR). korejski. rede kopacaka. korelirati je naknadno izvedeno iz imenice korelacija (u lat. koski. Kostolca. sto je albanski oblik). U pojedinim izrazima. obicnije nego korza. preporucuje se domaci glagol stajati. npr. ISTORlJSKI DOGADAJI). koristiti nesto: veCina strucnjaka danas dopllsta i prelaznu upotrebu ovog glagola. gen. bolje nego Koreanac. koprodukcija (ne "kooprodukcija"). koska. korozija: glagolje korodirati. koris(. ali se mora prih~atiti. koproducent. Kostarika (Costarica). -anka. iz upotrebe glagolske imenice kostati s genitivom. koreanski itd.87 kooperacija (kooperant). Kostolac. koristiti godisnji odmor. u Kostolcu. kosmicki. II Kostariki. korzo. itd. mn. Koreja: Severna Koreja. jedino se prelazna konstrukcija i upotrebljava. Kosovka (ne Kosovar. kao koristiti bolovanje. dat. svi ovi oblici mogucni su samo od prelaznih glagola. kopacka. -jka. gen. gen. Koscuska (ne KOSCllSkog). kosmos. Kosovski boj (v. kopejaka iii kopejki. mn. npr. i bezlicne konstrukcije. Koran i Kuran. bolje nego kozmos itd. korzoa. koruski Slovenci. kopenhaski. -ent. koordinirati). dat. mn. Koruska. kostati je iz nemackog. gen. kopacki. severnokorejski. u Koruskoj. Prelazna upotreba nuino proizlazi iz postojanja trpnog prideva (koriH:en i koristen. nema takve glagolske osnove). dat. jer mu nema zamene. sredstva se redovno koriste. koordinacija (koordinata. Juzna Koreja. Severnokorej ac. Kordobes: vidi v. koski i kosci. korak-dva.

u mnozini srednjeg (kresenda). Kraljevic Marko. krasta (ne krasti). kuverat. ne kratkoiivuCi. krajiski. Kotorvarosanin. gen. Kotor Yaros (bez crtice P). krepCi i krepkiji. gen.kolcdz 88 Krajisnik (stanovnik Krajine). kratkodnevica. Kouto ne nego Koto (port. krevetac. Kozareanin. krajisnik (graniear). krep-papir. kresendo. krasti: kraden (ne kraaen). ne francuska). kratkoziveCi (radioaktini elementi). kreveca. ali se u novije vreme javlja i kao z. roda (iz Kotar Varasa. kofiko kosta stajanje? itd. kotorvaroski. ne kreScendo. nek koDa sta kosta. -anka. kozak: prema PR. ne kotei (ree je engleska. kratki metar: rdavo skovan izraz urn. bolje nego kratkodnevnica. -nka. rod (iz Kotor Varasi). . malim slovom "u znaeenju staleza. mn. mn. kraIjevacki. kotedz. ne hiti u pravu. BANJE). vrste vojske is!. na nije uvek mogucna (npr.). mn. kremsnita. krematorijum i krematorij. kriska. bolje nego krajinski. Kreka. Kraljevo: Kraljeveanin.). kraj: v. Couto). kriski. kracati i kracati (sa istim znaeenjem). krL~ci. krep-saten (s crticom po PR). u Kreki. kozji (bolje) i koziji. -anka. krisaka i kriterijum i kriterij.. krasta.: lepoje. dat. Kricton pogresno: eng!. kreveci. Ree je obieno m. krempita. nakraj. Umesto cena kostanjapredlaze seproizvodna cena. kratkometraini (iii kratki) jilm. Koviljaca: banja Koviljaea (v. u Kotor Varosu). krepak. KninskaKrajina itd. kuverta: pogresno je ko/erta is!. Crichton se izgovara Krajton. fmati krivo pogresno. Krajina: Negotinska Krajina. KoCina kraJma. afi i kosta. rada.". varati se. velikim "kao etnieki ogranak". treba: gresiti. maloku istorijskim nazivima Vojna krajina. Po tradicijije m. koverat (i koverta. Kozara: kozaracki iii kozarski (medu jezikoslovcima postoje razlieita misljenja 0 tome koji je oblik pravilniji). kreka (vrsta uglja). krivo.

krozje sasvim ispravno u vremenskom znacenju.89 krivulja i kriva: ova druga menja se kao prava (v. najkrotkiji. dat. Krcanin. kujna. kukumavki i kukumavci. kudikamo. kuda. krusci. kroasan. krojacica. kruska. krosto (u spoju. -anka. Krusevae: Krusevljanin. -cica). Nije dobra upotrebljavati ga za oznaku sredstva ili posredstva. Okrvariti znaci isto sto i okrvaviti. krosovi i krosevi. bolje nego Ksenofon. kuCi umesto kod kuce. ne spada u knj izevni jezik. ali se srece i obmuta upotreba. u krletki i u krleci. u padezima samo Krupske. . Ksenofont. kugi. kuga. to). mn. Krk. kujnski: bolje kuhinja. mn. dat. kudgod (nekuda): v. gde. krvariti znaGi prvenstvenopustati krv (npr. nezavisno od crkvenih obreda.). krletka. dat. "Delovali su kroz svoje predstavnike" (treba: preko svojih prtdstavnika). dat. kros. "Kroz svoje stihove izrazio je teznje naroda" (treba: Svojim stihovima. Tako isto. kroz ceo dan) ili trenutak u buducnosti (doCi ce kroz dve nedelje). kroki. krstiti moze imati i sire znacenje "imenovati. kukavicji (bolje) i kukaviciji. kud(a) god (bilo kuda). kula Ncbojsa Krupska i Krupskaja (Lenjinova supruga). a krvaviti znaGi ciniti krvavim. krojaCicin (v. s glagolima mirovanja ("Nema ga kuci". krusaka. prekrstiti moze znaeiti "promeniti ime" (necemu). ne Nebojsina kula. kula Nebojsa. kamo: v. sada kruzado). krusevacki. bilo da oznacava trajanje (kroz vekove. rana krvari). -ljanka. "Bolje je da sedis kuci"). -god. gen. krticji (bolje) i krtiCiji. krcki. itd. krunski prine: pogresno u prevodima sa engleskog ili nemaekog urn. krokiji. kromanjonski. npr. kuka. Krupskom. kufer: bolje kofer. ne Krupskaje itd. kuhinjski.. ni zasto ni krosto). krotkiji. naseg izraza prestolonaslednik. kukumavka.:asto i krosto. Krupsku. krotak. krokija. dati ime" (nee emu). Krupskoj. kruzeiro (bivsa brazilska novcana jedinica. kromanjonae.. kuki. ne kroason.

s kuma-Brankom. kulturno-prosvetni. kvalitetna roba). Kupres. nema odgovarajllceg domaceg izraza). kunstdruk hartija (cvrsta bela hartija za kvalitetnu stampll. kulturnoistorijski (koji se tice kultume istorije). kvazinaucan. kuma-Brankin itd. Kuran i Koran. ispravnije bi bilo kv. u padezima s crticom (neobaveznom. mn. kvo(~aka. kutak.sastavljeno: kvaziumetnost. kvrgi. Kllprdanka. Stanovnici su Kvibecani iii Kvebecani (ne Kvebesani). kvalitativne promene). kulturno-urnetnicki. kvrga. okvalifikovati. kvalifikovati: v. kvazi. kvibeski. kumrovacki. v.koji jasno zvuCi. zvucan . kupreski i kupreski. kultlirno-zabavni. dat. kulturno-istorijski (kultllrni i istorij ski). Kumrovca. npr. Kvibek. kupe (m. Quebec: fro izgovor je Kebek). kuma Branka. kvarc-larnpa (s crticom prema P). Kupresanin. ne kvebeski. Kurosava. kursevi (retko) i kursovi. CRTICA UZ IMENA): kum-Pere. kvazirodoljublje itd. kvibecki. kuma: kum Pera. kupei. dat. mnozina (neuobicajena) kuci. kvaki. Ova druga upotreba bez razloga je zabranjivana (up. kvocki. KV (= kvalifikovani) i VKV (= visokokvalifikovani): posto se velkim slovima II skracenicama beleZe samo pocetna slova reci. Ne treba upotrebljavati kvalitetan uz imenice koje ne oznacavaju materijalni proizvod: nije dobro kvalitetna utakmica. npr. mn.kllltllrnoisiorij ski 90 kvaka. roda). i vkv.kojije dobrog llkusa. kvalitetna muzika i sl. Kurnrovec. dat. bolje nego Kvebek. kurs: mn. gen.). . Akira (ne Akiro). ukusan . kvalitetan (koji je dobrog kvaliteta. kvocka. kvalitativan (koji se tice kvaliteta. kvebeeki (eng!. kurn. obiman -velikog obima itd.

laso (m. Izvan usko strucnih . up. Strucnjaci za latinski otuda transkribuju npr. Latinska Ameril{a. preldane i preklani. tije laze/-). LATINSKA IMENA.). latinoamericki (i latinskoamericki). Lacijum i Lacij (pokrajina oko Rima). laik. laicki. a sit uvek su izgovarani kako se pisu. La RoSfuko (La Roehefoueauld). dok se u Srbiji ovaj glagol upotrebIjava s akuzativom (lagati nekoga. lasa (sr. Prema klasicnom (rimskom) izgovoru e se uvek izgovaralo kao k. mn. lajtmotiv. Latinoamerikanac. Labor (Pakistan). ti joj lazeS i s1. ne Lacio (Lazio). Caesar kao Kajsar. Horatius kao Horatije itd. lama: v. Cieero kao Kikeron. lamborgini (Lamborghini. lasa (bolje nego lasoa). preklanjski. dalaj-Iama. -lac: v. -ioe. Njujork .New York). marka sportskih automobila): ne lambordiini. Lamans (kod nas obicno sastavljeno u fonetskoj transkripciji.L laboratorija i laboratorij. lastavicji (bolje) i lastaviciji. -aoe i pojedine reCi. bolje nego lasoi. bila je nOlmalna konstrukcija u starijem jeziku. lagati nekome. u Lahoreu (slm. ne: Lahore. lzvorno: La Manehe. oe kao oj. osim kao ime fudbalskog kluba. jer obuhvata i zemlje Srednje Amerike i Meksiko. laboratorijski. cesta i danas u Hrvatskoj. ae kao aj. Po znacenju je sire od juinoamericki.). laieizam.oo e pripada ellgleskoj transkripciji i ne izgovara se). u Lahoru. lanjski. lane i lani.

lijen. ako Ii itd. (a) nekmoli. dat. -ijka = Letonac. ne Libertvil. najboljeje pisati ceo izraz bez skraCivanja. -onka. Lijaoning ne nego Ljaoning (kineska provincija). lezbejka. Latvija je Letonija (ne treba je brkati s Litvanijom. ne Lejcester i sl. Ie: francuski odredeni clan u naslovirna treba izostaviti (v. najljenji. mn. Libertivil (Libertyville). u mnozini obicno sr. irsko ime). SPORTSKA TAKMICENJA. u ligi. NACIN. LICNOSTI U KNJIZEVNIM DELIMA: v. V. bi Ii. roda (libreta). ne Lajam. leniji. -ljenje. Iiftboj.leialjki. leska.) ali sastavljeno u veznicima doli. lezbijski. sta Ii. ledije ustaljen oblik kod nas. len i lenj. letos: v. Iiga. -os. bolje nego lezbejski. gde Ii. (a) kamoli. pisemo ga kao Ie (ne I ni I'): Le Korbizje (Le Corbusier). Vidi i: -ije. Lester (engl. ijek. lepojki i lepojci. mn. LD (licni dohodak): pravilnije bi bilo l. tekstova ne treba odstupati od davno utvrdenih oblika Cezar. roda. kod nas obicniji nego Latvija (v. NADIMCI. Bar-Ie-Dik (Bar-Ie-Due) itd. leci. leski i lesci. lezbijka. Lauton ne nego Loton (Laughton). to). ne treba ga zamenjivati sa lejdi. Horacije itd. libreto: m. dat. Le Pen. . Ii: odvojeno (je Ii. Ciceron. na/eialjci. lijenost) ili lenjost. Leicester). v. leiecke i leZeCki. u Lid (retko Liki). ZAPO VEDNI Lijam (Liam. -Icnje: v. Letonija je oblik zasnovan na srednjovekovnom lat.d. letjelica) i letilica: po tumacenju P (tacka 68 d) ovaj drugi oblik nije pogresan. negoli. Imenica je lenost (ijek. lepojkin. lijte. Zan-Mari (Jean-Marie Le Pen): ne Lepen. najleniji i lenji. da Ii. V. NASLOVI). ako se mora preneti. Podrobnije 0 prilagodavanju lat. nazivu te zemlje. imena i lat. najljeniji i ljenji. ljeniji.Latvija 92 letak. Lika. lepojka. reCi uopste govori P u tackama 95-98. najlenji. lefaljka. lijmo. to).. Latvijac. letelica (ijek. -so levo-desno. kadli. gen. Iij.

Lorka: bolje Garsija Lorka (Garcia Lorca. obicniji nego Litva (cem11 bi odgovaralo litavski. Lucia). na lotu). -ez. ne "Loren. luiickosrpski. . 157 b). Lorel. lubanja i lobanja. Litvanac. litar (m. u spanskom se nikad ne izostavlja prvo prezime). ne Laurel.). ne Lucano ni LuCijano. litijum i litij. Luskov. Stan Laurel). na lotou (uobicajeno. -avka). dat. gen. Lucern (Luzern). Ne treba pisati Lata niti LaTa. mn. Luciano). -tizam. Federico. v. dat. lozinci. lutka-film: bolje lutkarski film iii film s lutkama. Literaturna gazeta. ne LuCija. Luka. limenki.93 limenka. lisicji (bolje) i lisiciji. Luiicki Srbi. limenci i limenki. bolje nego Literatumaja (Pravopis. lozinki. bolje nego litra (z. loi-ulje: bolje ulje za loienje. Long Ajlend (Long Island). mn. longplej: longplej ploca (crtica nije obavezna. -tski. Loton (Laughton). Lopez iii Lopes (Lopez). lozinka. lokalpatriot(a). Luzicki Srbi Los Andeles (Los Angeles). cl. Litavac. Lorena (oblast u Francuskoj). ne Lauton. dat. Lucano (ital. lobanja i lubanja. LuCija (ita!. mada bi pravilnije bilo Iota. -anka tradicionalni su oblici kod nas.). PRAZNICI. ne Luzkov. Litvanija. v. liti: v. lij. gen. ne Los Andelos. loto: lotoa. losandeleski. Luki (Vukov oblik "Jevandelje po Luci" danas je zastareo). Naglasakje na drugom slogu. CRTICA 7). Stan iii Sten (eng!. Lucindan: v. lucernski: ne lucernski. litvanski.

Ijubiteljka. fill. Ijutic i ljutie (cvet). koljeno). fotelja. . U vlastitim imenima. ljubiteljki. prema savremenom fro izgovoru: Vijon (Villon). nekome. gen. Ljermontovljeva ulica iii Ulica Ljermontova: pogresno "Ljerrnontova ulica". Rambuje (Rambouillet).ljusei. dat. Ljaoning (kineska provincija). Ijuska. Pravilno je samo odeljenje. obolenje itd. Ijubicica. ljuscenje. ljagi i ljazi. oboljenje. ljuljaski.pokoljenje). Versaj. mn. dat. gen. Ijubav: za ljubav neeemu. -Ijev: v. pa otuda i emalj (offr. (ijek. -ljenje. ali je danas uobicajeno j. detalj. gen. nekoga. Marselj. Ijusaka. Ijaga. Ljubica. dat. mn. V. Kamij (Camille). portfelf. Jedino pokolenje ima I u ekavskom Ijudi fabe: v. dat. buduCi da dolazi od reCi koleno (ijek. a ne odelerije.. Ijustiti: ljusten. Francusko if iii ill kod nas se u zajednickim imenicama prenosi kao lj: jeljton.LJ Ij i j. deljenje. Ij i I: V. Ljubicin. "bio sam u Ljerrnontovoj". osvetljenje. -Ciea). -ljenje. email). giljotina. ne necega. kao u reci Bastilja (Bastille). Ijuljaska. eovek iaba. eviljenje itd. paljenje. ljuljasei. paviljon. ne Lijaoning. starija transkripcija bila je takode lj. Mirej (Mireille). pored emajl. ljubiCiein (v. ljubiteljki. -ov. truljenje. Neji (Neuilly) itd. ljustenje: PR dopusta i ljuscen. zapaljenje.

majCin. Madrid. macevaoci. bez tacke kao skracenica za metar). revija. madaron (malo m). magnezijum i magnezij. ma koliko. kakav. Maglajka. majki (dopusteno i majko i majaka). macki. mahnit. mahagoni i mahagonij. magrepski. ma Magbet (po tradicionalnoj transkripciji engleskog Macbeth): ne Makbet. masuCi (nije dobro maham. samo magazin u znacenj u lista (ah je nepotrebno pored izraza casopis. mn. macehi i macesi. maaarski. macji (bolje) i maciji. . Madar. dat.M m (malo. majcica. majci. Mekbet. macka. Maglaj: Maglajac iIi Maglajlija. -anka (ne Madrizanin). s dugouzlaznim a) ima dativ majki. magisterijum i magisterij. mn. magacioner uobicajeno ali nepravilno: trebamagaciner (magazinel) iii skladistar. ma kud itd. -Cica. mn. dat. maceha. masem. gen.ica. (ali sastavljeno mada = iako). maglajski. mada ga PR dopusta). ma sta. magnezijum-oksid itd. prisvojni pridev majkin. Madarska i Madiaritd. magacin i magazin u znacenju skladiste. . Madridanin. macaka. majacin: v. mahati. Majka (= baka. macevalaca. mahnitost (ne manit). madridski. Magreb (severozapadna Afrika). macevaJac (ne macevaoc). gen. zurnal). majka. mahajuCi. rna odvojeno: ma koji.

Malta. Mao Cedunga (ranije: Mao Ce Tung). vokativ Marija iii Marijo. Marija. rasirena ali pogresna transkripcija za eng!. . makijavelisticki. makijavelista. manj (osim) bez apostrofa: manj ako. rasprostranjena ali pogresna transkripcija: eng\. marki. majstor: majstor Steva. kao sto nije pogresno (u istim takvim tekstovima) ni pisanje iskljucivo velikim slovima. VELIKO POCETNO SLOVO. zarukavlje itd. maraka. manekenki. ne Marbela. onoga ko prima mandat. MalteZanin. manje-vise. roda). ne Mendela. manj da.sastavljeno: makroplan. mn. Nema razloga da se smatra pogresnim.. Mario. run. Marfi. malo. Malaga (Malaga). -stkinja. Mailer izgovara se Mejler. Makijaveli (Machiavelli).'Ie). (iIi sve bez cliice: v. Naglasakje na prvom slogu. u znacenju ostaviti (nesto). Majorka. makrofotogrc{{ija. gen. Maoa. manem. u Malagi. Marbelja (Marbella). kao zavratak. Up. Nijedan od predlozenih domaCih izraza.). Mala gospojina (praznik). makijavelizam. to). makro. Mao. maoisticki. tj. V. dat. Pisanje naslova i natpisa iskljuCivo malim slovima (u knjigama. manekenki. manzetna: bolje manseta (fr. i omanuti.Majler 96 maltene (i maIne). nije prihvacen u praksi. Maou. U punom obliku: Mao Cedung.. s Mariom. majstor-Steve. GENITIV MNOZINE (imenice i. manuti. casopisima. Up. lzvedenice: maoista. marka: dat. obicnije je nego mahnuti (. izazvano potrebama likovne obrade teksta. Mandela (Nelson). malijski. na plakatima.. maltdki. Murphy: treba Merfi. okaniti . buduceg predsednika vlade. manekenka (pored maneken). Majler (Norman). manchette).. orukvica. suvratak.sastavljeno u slozenicama: malokalibarski. makrobiotika itd.. mandator je sarno onaj ko izdaje mandat (za sastav vlade is!. malo-pomalo. maloprodaja itd. -anka. maoizam. CRTICA UZ IMENA).). gen. Marija. maksi: kao mini (v.'Ie. Malija. majstor-Stevin itd.'Ie (necega). sve je ceSce poslednjih godina kod nas i u svetu. kao i povratno manuti . malopre i malo pre. Mali (drZava). na Majorki. treba zvati mandatar. Maom. Mariju. spicama itd. MALA SLOVA.

maska. marsovae (u tekstu P 60). npr. masinki. Velikim pocetnim sloyom pisu se kad oznacavaju fabriku: . materi. maslinci. nasim materama itd. pod uticajem eng!. maski i masci. gen. preovladuje oblik medij: tako i pridev medijski). gen. BANJ£. po P bolje nego Marsej. Mauthauzen (Mauthausen). mass media. Mavra (ne Mavara). "pentreksil". mediev(al)ista. mavarski. . mn. Mavri (ne Mavari). mn. ne: Vozim "opela" i s1. masinka. Marselj eza.). u znacenju sredstava masovne komunikacije.97 mcd MARKE i fabricki nazivi plSU se malim slovom (obicno pod navodnicima) kad oznacavaju predmet. masinki i masinci. maslinki. Prodao sam" lIloskvic". maslina (drvo i plod). Giulietta Masino): ne Masina. medijum i medij (u svim znacenjima: ipak. "boing". Sarno sa lj upotrebljavaju se izvedenice Marseljac. mas-mediji. Mavar. "drina". Mazina (ita!. medievalan (srednjovekovni). medium aevum . kao i za nazive stanovnika drzava itd. na Zemlji. maski. mazurka. direktor "Folksvagena" i s1. dat. "marlboro".~trajk u "Sittvenu ". materom. mn. "kolt". masna. nase matere. mea (stari iIi pesnicki oblik od meau) bez apostrofa (P. dat. maslinka (plod). mas-medij. Medvescak (ne Medvescak). jer je rec slozena (Jat. mediev(al)istika. vokativ mati: u ostalim paddima menja se kao imenice na -a (matere. Mataruska banja: v. Matiea srpska. bez j. tacka 220 b). mati. medecinski. lj. mazurki. mn. V. "zastava 10 I ". masno. gen. Imam "ford". mn. akuzativ mater. dat. marsruta (obicnije) i bolje negomars-ruta. "mercedes". Marselj (Marseille). mastan. "kalasnjikov".' gen. Marseljka. Za automobilske marke m. roda akuzativ je jednak nominativu: Vozim "opel". ne Mathauzen. glumica.srednji vek). Marsovac (u recniku): svakako je bolje veliko slovo. medecina. mazurki i mazurci. medicinski. Medici (Medici): naglasak je na prvomslogu. "ronson" itd. mn. ne nego medicina.

ne Me. ne Merlin. Mendela (Nelson) ne nego Mandela. -anka. Glavni grad nasi isto ime kaa i drzava. oblik Meksiko Siti (Mexico City). Murdoch. Ipak. Meklin (Maclean. proslo je mnoga meseci (ali: Nekoliko malih meseca kruzi oko planete). bolje nego Mefistofeles. Kao naziv Zemljinog pratioca pise se s velikim M (putovanje na Mesec is!. menjati (nekog coveka) ne maze znaciti "smenjivati" iIi "zamenjivati": pogresno "Marie menja Perica na polozaju direktora" i s!' mera: preduzeti. Medumurac. cetiri meseca. melburnski. Mej (eng!. antivladin. mn. v. a zvanicni naziv na spanskom je Ciudad de Mexico (izg. meduvladin (npr. Up. Meksikanac. ali Meklejn kadje skotsko prezime: Ficroj Meklejn. ali i na Menhetnu (jer je ostrvo). Mek Gro (Mac Graw): pogresno Mek Grou. mn. meniji. pun mesec itd. Mekdonald (McDonald). tri.). ne 0 necemu. upotrebiti opisne izraze: "komitet za vezu izmedu vlada" i s!' Mefistofel. merino: merino ovca. kad god je mogucno. UMenhetnu (kao gradska cetvrt). nevladin (nevladina organizacija) lose su skovani oblici. i dan.mcdu- 98 Mendeljejev: Mendeljejevljev sistem (= periodni sistem elemenata). Murdock). Mekgro (McGraw). merioci. mesee: dva. Medumurje. Meka. . Meksiko. -ski. Medimurac. -urka. merino vuna (crtica nije potrebna). merilae (ne merioc). ne Mardok. prema P. i tada je preporucljivije malo slovo kada se ne misli na sarno nebesko telo. Mekdonalds (McDonald's. mlad mesec. meduvladin komitet). provladin (provladin list). Menhetn (najpribliznija transkripcija za eng\. U nedostatku boljih treba. medutim. ne melburnski: v. Merdok (eng!. -urka (bolje) i MedimUtje. u Meki. meksiCki iIi meksikanski. doneti mereza nesfo (ili u cilju necega). meduljudski itd. pet meseci. Nije opravdano upotrebljavati eng!. naziv restorana). Sjudad de Mehiko). Manhattan). Mae i May). sunce.sastavljeno u slozenicama: meduprostor. medu. McLean). nego na njegov izgled sa Zemlje: izlazak i zalazak meseca. meni (jelovnik). mesee-dva. merilaca. mesecev sjaj. menija. Merilin (Marilyn).

Migcl (sp i pOlio Miguen. Edhem. Ulica knew Mihoila iii Knez Mihailova ulica. Franc (P dopusta i Miklosic). a s crticom u drugirn spojcvima (mini-golf mini-serija. mislilaca. mislioci. dat. Mithat odnosno Ethem (tacka J08). Milos: vokativ Milose ili Milosu. mikroprocesor itd. ne Mircea. rnn. Subhija ne vrsi se jednacenje po zvucnosti. Sa t ce se pis. Midha!: prcma P. npr. meteorolo. Milica. Mihailovi(~ i Mihajlovic (ali sarno knez Mihailo. tacka 59 a). mctil-alkohol iii metanal. mn. mislilac (ne mislioc). mini suknja. mini moda. miraidiiki. mctalo. u muslimanskim imenirna Midhat.fki. metcorolog. -e (ZAVR- . Miklosic. V. BROJEVI (pisanje).sastavljeno: metajezik. V.sastavljeno: metalostrugar.99 mislilac MESECI (kalendarski). mctak. Mirca (rurnunsko i rnoldavsko Mircea). mikroklima. pogresna je transkripcija Miguel. prema PR). minut i minuta. mini: prema P odvojeno kad se odnosi na odecu. meci. Mctuzalem (malo m u figurativnom znacenju "covek u dubokoj starosti"). U septembru itd. milionar i milionet: Milojica. misao vodilja (bez crtice prema P. u "devetom mesecu" i sl. milenijum i milenij. Milicin. mikro. Mile. Mickjcvic (Mickiewicz). mcta. i DATUM!.uvek sastavljeno: mikroorganizam. Nije dobra "u petom mesecu". tacka 76 f (3). mctar-dva. Mihailo ] Mihajlo. milion: v. metalogican itd. mini kostim. Mileta (Mila): SETAK IMENA). metalopreradivac itd. migavac i:migovac. mini-rat itd. familijamo).ti sarno odgovarajuca albanska imena.). Milcseva (manastir). nego treba svaki mesec oznaciti imenom: 11 maj1l. misionar (obicnije) i misianer. meteorologija. milicionar i milicioner (i milicajac.. mirazdiika (obicnije nego miraidiijka). bolje nego Mickij evic. ne metereolog i sl.

mnogo ko. MNOZINA JEDNOSLOZNIH IMENICA: v. MITOLOSKA IMENA se pisu velikim pocetnim slovom kao i sva druga: Afrodita. Mleci. -nka. imaju sve osobine licnog imena. mnogocenjeni. Mletacka republika (v. modus operandi: menja se sarno prva ree (modusa vivendi itd. mladicki (ne mladicski). Miselin. mlecan: s kratkim e (mleean. Mitrovdan: v. Mojre (kod Rimljana Parke) itd. mladoturci. NEBESKA TELA). mocuga. mlecna cokolada i s1. voziti . U grckoj mitologiji. moguce i mogucno (prilog) imaju isto znacenje. kukuruz . ali je u praksi znatno cesce mlaznjak. -ovi.). bez t jer za razliku od drugih imenica tog tipa (v. Posto ona oznacavaju sarno odreden broj licnosti (obicno sestre). mljeean) u izrazima kao mleeni proizvod. ijek. pesnikjuje nazivao svojom muzom i s1. Hesperide. kao Erinije (Eumenide). Tezej itd.kukuruznjak).. mlafnjakje fonetski pravilniji oblik (up. mlak. mnogo sta. P ipak smatra da ni modistkinja nije pogresno. modiskinjaje tradicionalni oblik.nadvoinjak. c1at. mnogo kad itd. mnogo koji. mlaCi. pa i nj ih treba pisati velikim slovom. postQje i pluralna imena bozanstava. medutim. Otuda i Muze (devet Muza. mnogopostovani. . Mletaka. mnogouvaieni (novi P ne predvida rastavljeno pisanje).mnogo cega. Mlecni put (v. ali malo m u prenesenom znacenju: muza gaje izneverila.misji 100 misji (bolje) i misiji. Mitrovcanin. Mitrovica (Sremska. mladoturcin. mnjenjeje i ekavski i ijekavski oblik. paziti .). s dugim e (mlecan. mogucstvo: po mogucsTvu i po l11ogucnosfi. moguc i mogucan (pridev). mlaz: mn. Kosovska).). PRAZNICl.painja. mlijeean) u znaeenju "koj i ima mleka" (mleena krava). ISTORIJSKA IMENA). ijek. najmlaCi. 111 itrovacki. Argonauti (ali: argonauti kao zajednicka imenica u znacenju "smeli moreplovci"). MiSlen (Michelin). bolji (prema PR) nego mnenje (ekavski) i mnijenje (ijek. mocuzi. mlazevi i mlazovi. modus vivendi. Gorgone. ne Miiilin. -kinja) ne postoji muski oblik. Jupiter.

mn. mo/iteljki. motici. moto-: prema P sastavljeno kad znaci "motomi". mormon. dlll: molilac (ne molioc). (prvo slovo bi po pravil~ trebalo pisati latinicom). Ije. mn. moto-trke. motka. s crticom kad znaci "motociklisticki". mozda. dat. dat. ef~mol itd. mn. posto se figurativno upotrebljava sarno u izrazuposlednji Mohikanac. Nije knjiievna upotreba sadasnjeg vremena u znacenju budueeg: "Mozda ga nadem". u pravu"). najmrkiji. momcntan i momentGiIO pravilno je izvedeno od kasnolatinskog momentaneus (up. mrazevi i mraZOVI. mraz: mn. motika. f~mol itd. Monpelije (Montpellier). bez tacke po britanskom. ne Monpc- mrzak moskvic (automobil). dat morrnonki. dat. rede mrsaveti (ijek. motki i motaka. mrzak: mrskiji. moiebiti. Mrkonjic Grad (bez crtice prema P). mrkiji. mrkocrven. moli/aca. Up. npr. Moliteljka. a molskih malim slovom. to). momcad: ne moze llvck da zameni izraze tim i ekipa. molioci. ne momelltano ". u gradenju slozcnica (up. mr (od magistar) pise se kao dr (v. motokultivator. Prema ustaljenom obicaju u muzici nazivi durskih tonaliteta se pisu v~likim. mrk. ali: "Moze biti da je on u pravu". motopumpa. obicnije nego ce-mol. montazer jc samo onaj ko obavlja filsmku iJi televizijsku montazu. prvotimac) i zbog neprikladnosti izrazaienska momcad. najmrii. je skracenica od mister (gospodin). "Maida prestane kisa" (treba: Moida ell ga naCi. motki. mozcbiti (prilog.101 Mohikanac: nema razloga za pisanje malim slovom. najmrskiji i mrii. i auto-moto. U englesk0111 Mr. npr. mrSaviti. Moida ee prestati kisa). motocikl (ne motorcikl). . s velikim M i tackom po americkom obicaju. moto-kros. mrkonjiegradski. spontan od spontaneus). mrkoiut. ne moskvie. "On je. rnormonka. gen. zbog teskoea u padcznoj promeni. Neopravdano je u PR" momenta/no. radnik koj i montira masine i uredajc zove se monter. npr. motonautika. Monte Karlo. mol: c-mol. V. mrSavjeti). gen. 1I10tocikala iii motocikl6. moto-jedinica itd. moratorijum i moratorij morfijum i morfU.

mrLcli

102

mrzeti, mrzim; mrzeo, mrzela; ijek. mrziti i mrzjeti, mrzio, mrzila i mrzjela. mucilac (ne muCioe), mn. muL'ioei, muCilaea. mungos, mungosa (zivotinja). PR 60 daje "mungo, munga, mn. (po span.) mungosi", ali pogresno, jer rec nije spanska niti u spanskom ima taj oblik. musaka, dat. musaki.

Musliman, Muslimanka, s velikim M kao etnicki nazi v (danas cesce Bosnjak, -kinja); s malim m u znacenju pripadnik islamske vere. Pridev muslimanski, kadaje upotrebljen u ovom drugom znacenju, moze se zameniti sa islamski.
musti: muzen (ne muzen). muvolovka i muholovka, dat. -vei. Muza (u grckoj mitologiji), muza (preneseno): v. MITOLOSKA IMENA.

N

n i m. Promena n u m ispred b ili p vrsi se u i z v e den i m reCima, tj. ispred sufiksa: stan -stambeni, prehrana - prehrambeni, zelen zelembac; tako i ermpllrast (prema PR 60), mada za zavrsetak -pllrast, nepoznatog porekla, nije sigumo da se moze smatrati sufiksom. U s I 0 zen i m recima n ostaje nepromenjeno: jedanpllt, vanbracni, vanpartijski, stranplltiea, ervenperka itd.

nacifasizam, -ista, -isticki; naeionalsoeijalizam, -ista, -isticki. nacas (=caskom, trenutno). na cast. na celu. Kao oznaka za predvodnika, ovaj izraz mora do6i posle spojasa + imenica: "delegacija s Pavlom Pavlovi6em na celu" a ne "na celli S Pavlom Pavlovi6em". nacetvoro (i nacetvero). na cistac, prema PR bolje nego naCistae. nacisto: biti naCisto s necim. naculjiti i nacliliti (usi). nad- ostaje nepromenjeno ispred s (nadskociti, nadstre§niea), inace ispred bezvucnog suglasnika prelazi u nat-: natkriliti. natcovek itd. U reCi naddruJtven pisu se dva d. nad(a): nada mnom, nada me (= nad mene), nada se (= nad sebe) itd. nadaleko; nadalje.

na: pogresno "l1a upravnom odboru je odluceno ... ", "na redakciji smo govorih...", "na mesnoj zajednici..." i s1. Treba: na sastankll upravnog odbora, 1I redakciji itd. Vi: Cetinje; Novi Beograd; Rijeka: Vb: Umka; telelon. nabavka: dat. nabavei, gen. mn. nabavki i nabavaka. nabiti: nabij, nabijmo, nabijte. nabolje. na brzinu.

nadasvc

104
Naprotiv, imena upotrebljena kao oznake predmeta dobijaju malo pocetno slovo: bela rada, lepa kata (cvetovi), marica (policijski automobil),fiea, stojadin itd.

nadasvc. nadati sc Uc) da... pogresno kao i "za nadati se je". Mora se upotrebiti druga konstrukcija: nadajmo se, treba se nadati, mozemo se nadati i
s1.

nadlctati, nadleeuCi (ne nadletajuCi). nadno (kao predlog, npr. nadno ulice; ali: Pao je na dno reke). nadohvat; na dohvatu. nadolc. nadomak; na domaku. nadri- i nazovi- pisu se sastavljeno: nadrilekar, nadripesnik, nazoviumetnost itd. nads-, ne nats-. nadstrcsnica. nadtrcati. nadugacko; nadugo. na dusak (odvojeno prema P). nadvojc; nadvoje-natroje. nadzak-baba (PR 60 dopusta i nadzagbaba). naftni (naftna polj'a) i nafteni; ne nai tin. naglas (= glasno). nagnuti (sc): promena kaosagnuti se (v. to). nagorc (u oba znacenja: "okrenut je nagore" i "cas nabolje, cas nagore"); ipak: sa zla na gore; doCi eemo na gore (= na vece zlo).

nadbiskup (u katolickoj i anglikanskoj crkvi): nadbiskup od Kenterberija, od Jorka, nearhibiskup, kako se ponekad pogresno javlja u prevodima sa engleskog. U pravoslavnoj crkvi: arhiepiskop. naddrustvcn. nadcsno. NADIMCI i atributi, kada su stalni deo imena, pisu se velikim slovom: Dusan Silni, Plinije Mladi, Prokleta Jerina, Hajduk Veljko, Ricard Lavovo Srce. Nadimak upotrebljen "iza licnog imena, kao njegova zamena", po tacki 56 a Pravopisa, vezuje se crtom (ne crticom), npr. Milosav Mija Aleksic. Licnosti iz knjizevnih i scenskih dela, bajki, stripova itd. pisu se velikim slovom prve reci: Sluskinja, Prvi vojnik, Covek s tasnom; velikim slovom pisu se i ostale reci ako su upotrebljene kao vlastito ime, npr. Majka Hrabrost, Deda Mraz, Snesko Belie, Paja Patak. Ovako se pisu i indijanska imena: Crveni Orao, SedeCi Bik (bolje nego "Bik Koji Sedi", prema P).

105
na gotovs. NAGRADE: v. ODLIKOVANJA. nagrizen, ne nagriien. V. gristi. nahero (= nakrivo). nahuditi ne nego nauditi. naime (prilog), ali: Poslao sam mu poziv na ime. naiskap. na izgled i naizgled (P dopusta oba naCina pisanja). na izmaku (odvojeno prema P; ali naizmak, sastavljeno). naizmence (bolje) i naizmenice (pored: naizmenicno). naizust.
~aj-:

namrtVQ

najprvi, najposlednji. najzadnji mogu se upotrebiti kao pojacani oblici od prvi, poslednji, zadnji. najradije, ne najraae. V. rado. najstrozi, ne najstroiiji. V. stroh najvoleti: ispravno u znacenju "najvise voleti". nakon sto: v. posto. nakoso. na kraj: odvojeno kada se kraj moze tumaciti kao imenica u akuzativu (Stigose na kraj puta; Tesko je s njim izaci na kraj; s kraja na kraj), inace sastavljeno (Stanuje nakraj sela; To mi nije ni nakraj pameti). nakratko. nakrivo. nakrkace i nakrkacke (sastavljeno po
P).

u superlativima prideva koji poCinju saj pisu se dvaj: najjaCi. naJjeftiniji, najjasniji itd.

najaviti i najava su izrazi novijeg porekla, sasvim dobro skovani, a upotrebljavaju se posebno u radiotelevizijskom recniku. Ne mogu se pOtpUllO zameniti ni saobjaviti, objava (jer te reCi ne pokazuju da se objavljuje nesto sto tek predstoji) ni sa nagovestiti, -staj (sto uvek ima smisao neodredenosti). najedanput; najedared. najednom. na jesen. najlonka, dat. najlonki, gen. mn. najlonki.

nakrupno. naksutra i nakoslltra. na leto. nalevo. nalivpero. namah. na malo. na me (= na mene). namesto (predlog, npr. "Ja radim namesto tebe") ali: "Stavi ga na mesto n. namrtvo.

narcista. naruCilaca. na pretek. NOB. na noge. nanovo. naodmct. N arodnooslobodilacki rat (s velikim N prerna P. naposletku. napolje (= van. roda). "Napolje iz sobe!"). napuljski i napolitanski. naprska. na primer. npr.na ncsrccli 106 na nesrecu. naneti: v. N arodnooslobodilacka borba. imena Narcis): pogresno je narcizam. narandiast i narancast. ali: pasti. naprsci. na preskok. napici. iIi m. naovamo. dativ sarno naocarima. mn. narcisista. naoko u znacenju "na izgled". na polje u doslovnom znacenju. narcisoidan (od gr. narodnooslobodilacki. naocigled. "prividno". narandza i naranca (ipomorandia). narucilac (ne narucioc). napose (= zasebno). Z. naruCioci. padati na pamet (nekome). napola (ali: na pola puta). naprstak. napitak. "Ne izlazi mi na oei"). PR 60 daje i naoCi u znaeenju na izgled. na precac. Napulj: Napuljac. -neti. napokJon. na pocek. napismeno. z. na priliku. . na prste (uvek odvojeno prema P). naniie. -itanka. na oko u doslovnom znacenju. na oci (npr. na parce. napamct u znacenju naizust (nauCiti napamet). mn. naprosto. mn. na nj (= na njega). kao nazivi odredenog istorijskog dogadaja). napred-nazad. naprazno (uzalud. -ljka i Napolitanac. V. skraceno npl: na prolece. narcisizam. naocare (mn. besciljno). na prekid. naprotiv. na pravac. roda) i naocari (mn. na pakost.

nasukati se: promena kaozasukati (v.107 naruciti: v. na srecu. naste srce. naskoro. Clanak u "Der Spiglu". nasuprot necemu (ne: necega). naru- natc- Monda ". na se (= na sebe). natanko (= potanko). osim ako se prenose izvomo (New York Times. Biblija. ali: poloiio ga je na suvo. a ne saradnik "Le . naslovi se stavljaju medu navodnike iIi se pisu kurzivom. Tako se pisu i strani naslovi (Njujork tajms. San letnje noCi. ugovora itd. nastup. naslazi. na stranu. na sHu. Da bi se razlikovali od ostalog teksta. npr. SKRACENICE NA -a. Talmud. i ZAKONI. natc-. prvi nastup predpublikom i sl. clanaka. (:Janak u "Spiglu ". naruSilac (ne narusioe).\:ioei. knjiga. Pored starijeg znacenja napad bolesti iii izliv besa moze imati i znacenje koje odgovara glagolu nastupiti (pojaviti se). na smrt (P dopusta i sastavljeno na- . mn.lrnacija. nastup na seeni. nasuvo (i nasuho). nasumce i nasumiee. Nije potrebno prenositi odredeni clan na pocetku ovih naslova: saradnik smrt). nasred. knjizevnih dela. nataste. NASA: v. Gorski vijenac. kako pise " Un ita ". naskroz. Versajski ugovor. Slobodna DSJ. naruku (ii'i nekome naruku). natculan itd. V. Pravopis dopusta i upotrebu sarno velikog slova kadaje ono dovoljno da otkloni dvosmislenost. nasiroko. to). naslepo. dokurnenata. Velt am zontag). dat. poruCiti. odsto). nasitno. ali: rnetni ga na ruku. ne nadc-: natcovek. natcoveeanski. Dusanov zakonik itd. skroz-naskroz. kako pise "I'Unita ". Welt am Sonntag). "posveta Gorskog vijenca". nasigurno. npr. naslaga. NASLOVI listova i casopisa. narusilaea. nasamo. nasto (= posto. pisu se ve1ikirn pocetnirn slovorn prve reci (a u ostalirn recirna sarno ako su vlastita imena): Vecemje novosti. " Monda ".

ne nadk-: nalkolenica. natk-. NATPISI MALIM SLOVIMA: v.Nasmejao sam se i odgovorio: "Dobro ste uCinili. navisc."kad bi sami morali autobusom do do laze na posao?" Navodnicima se obeleiavaju i saljivi. natenane. na to. ali s takvom upotrebom ne valja preterivati. Svi ste culi za izreku "Mislim. natrijum-hlorid itd. dakle postojim ". Pogresno je stavljati medu navodnike svaki figurativno iIi metaforicki upotrebljen izraz: u recenicama kao Rukovodioci treba cesee da se "spuste" . Cuvajte se njihove" bratske pomob" I ~ Branko tu prekida stihom "da on llmre prilika je ". -Zorje bilo tesko da Iwze. navek. MALA SLOVA. a oba dela navoda (ukljucujuei tacku. npr. iargonski iIi familijarni izrazi. lezali nauznak) znaci na leda. ". naviti: navij. NAVODNICI. nauznak (pasti nauznak. Prema P 60. A on ga upita: "Kada mislite ponovo u Dubrovnik?" . uzvicnik iii upitnik na kraju) dolaze medu navodnike:" Znas sta ". npr. natrijurn i natrij. naveliko (npr. naucnostrucni. naucnotehnicki (svc spojeno prema P). na ledima. nau(~noistrazi­ vacki. umeci kao "rece on" odvajaju se s obe strane zarczima il i crtama.na (e 108 na te (= na tebe). nalkompenzacija itd.pita jedan Citalac . uzvicnik i upitnik pisu se unutar navodnika "ako je recenica pod navodnicima potpuno zavrsena". na ustrb (P dopusta i nouslrb). U praksi ove pravopisne odredbe nisu dovoljne. navodnik ee dob pre drugog znaka ako se citira sarno deo recenice. prica se naveliko). NATO (NATO-a. "Naprotiv. NATO-u) iliAtlanski (Severnoatlantski) pakt. jer ee i pri navodenju potpuno zavrsene reccnice drugi znak ipak doei i z van navodnika ako po smislu ne pripada toj recenici. ali: prodaja 110 veliko. natrojc. naucnofantasticni.f: "lzvinite. lema."Da Ii bi prihvalili poskupljenje" . ironicni. tacka. "ja eu da se vratim. posto je u skraeenici NATO (North Atlantic Treaty Organization) vee sadrzana rec treaty ~ pakt. npr. navijmo. sapnu mi ona. na ternu: v. navece. suprotno je nicic'e (= licem prema dole). pogresio sam "? U dijalozima. Suvisno je "NATO-pakt". l1a vjeki vjekov. navijte.

ne pokvareni ali ipak osteceni. nazovi-: v. npr. neevropljanin itd. En-Bi-Si. pojedine reei (lice!1ca. frekvenea. nesloven. treba: pozvati tele/o!1om.109 ncandcrtalac u bazu. navrem. nazad: nije dobra "nazad dye godine" i sl. neandertalski. ijek.). to). rezonanca. . navrijevsi). instanca itd. supstanea. nemojte). nazderati se: v. ne dam. Pise C. V. nazivo (sastavljeno. ne videa itd. . nikad nepreialjen. Umesto konsekvenca. sekvenca) danas se javljaju sarno sa zavrsetkom -ca. iznenada. navrh (sastavljeno kadje predlog. nearapin. navrat-nanos. asonanea. Ipak. npr. iderati. nemam (nemas itd.) osim II spojevima neeu (need itd. javiti se. Up. Pri navodenju teksta od vise pasusa treba svaki od njih poeeti navodnikom. nazrcti: kao prozreti (v. tele/o!1irati. ncandcrtalae. navreti (= navaliti). Matematika je njegova" slaba tacka" navodnici su sasvim suvisni. mada ga PR ne beldi). Putnike "ocekuje" kiosk s osveiavajueim piCima. kadenca. ali: popeo se na vrh. uiivo. navrijeti. ne mogu. -nea i -ncija. netaknut itd. V. smatra se da su bolji oblici na -cija: konsekvencija itd. NBA (po pravilu samo latinicom) ili En-Bi-Ej. NBC: v. dok se samo na kraju poslednjeg pasusa stavlja zavrsni navodnik. zalepljena. ncalbanae. nazvati (nekoga telefonom) nije dobra. navrh kuee. na zio. nazdravo me zabolela ruka). navrh jezika). ne vidim itd. navrevsi (ijek. sastavljeno.~ malim pocetnim slovom. ne treba. naZlmIl. S trpnim pridevom pise se sastavljeno (nepreveden. ne bih. ne se I1vek pise odvojeno od glagola u lienom obliku (ne znam. nadri-. V. nazdravo (= bez bolesti. oni navru. navrla.). navro. prema reeniku Matice srpske. ali: no zalost svih nas). a ne prosivena. i POLUNAVODNICI.) i nemoj (nemojmo. na zdravlje. prema P. unazad. na vrcme. nazao. Odvojenoje i od priloga na -Ci: ne znajuCi. nazalost (sastavljeno. ali odvojeno II poredenjima: ne ovlaien nego potpuno raskvasen. kako je trebalo.

NEBESKA TELA

110

NEBESKA TELA. Irnena nebeskih tela i sazveZda pisu se velikirn sloyom: Mars, Saturn, Danica, VlasiCi, Skorpija itd. U viseclanirn nazivirna, velikirn slovom pise se sarno prva rcc: Vcliki medved, Juzni krst, Mlecni put. Za Sunce, Mesec, Zemlj u v. te reci. nebeskoplav (iii nebesnoplav). Nebojsa: v. kula. necaka, dat. necaki i necaci; necakin. ne daj boze (Pravopis ne predvida pisanje nedajboie). nedaleko trazi predlog od: nedaleko od lvfostara, nedaleko od kuce, ne nedaleko Mostara, nedaleko kuce. nedelja-dve. nedostatak, mn. nedostaci. nedug, nedugacak; nedugo zatim. neeksplodiran (neeksplodirana bomba is!.) moze se prihvatiti u nedostatku boljeg izraza. V. TRPNI PRJDEV nefrit (mineral), nefritis (zapaljenje bubrega). NEGACIJE. Ako posle glagola iii izraza negativnog znacenja, kao spreeiti, onemoguCiti, zalJraniti, sumnjati itd., iii bez straha, bez opasnosti itd., dolazi zavisna recenica, suvisno je stavljati negaciju i uz glagol te recenice. "SpreCili smo ih da ne pocine jos vecu stetu"

- treba: da poCine... ; "Zabranili su mu da se ubuduce nikako ne pojavljuje u krugu preduzeca" - treba: da se uhuduce ikako pojavljuje... iii: Naredili su mu... ; "Izlazim slobodno, bez straha da me neko ne prepozna" - bolje: da ce me neko prepoznati. V. i sumnjati. U prisustvu priloga samo iii zamenicesvi negacija moze dovesti do dvosmislenosti, npr. "Za gubitke nij e odgovoran sarno direktor" (zavisno od smisla moglo se reci "Nije sarno direktor odgovoran za gubitke" iIi ,,Jedino direktor nUe odgovoran za gubitke"), "Svi koji su pratili razvoj dogadaja ne slaiu se s njegovim zakljuccirna" (treba: Niko od onih koji su pratili... ne slaze se... odnosno: Od onih koji su pratili... ne slazu se svi s njegovim zakljuccima). V. i: ne; ni; ni-; nikad nepreialjen; GENITIV, SLOVENSKI. negde i nekud: v. gde. negoli. neizvestan, neizvesna, neizvesno. nejednakostranicni, raznostranicni: glomazne i lose kovanice umesto uobicajenog raznostran (raznostrani trougao). neka ili nek (pise se bez apostrofa). neki dan; neki put.

III
nekolicina se upotrebljava sarno za muskarce (ne za zene niti za predmete). nekoIiko. Oblici nekolika coveka, nekolika sela, nekolike iene i s1. prema Vukovom tumacenju znace "manje od pet", dok bi oblik nekoliko (!judi, sela, iena) znaCio "vise od cetiri". U danasnjem standardnom jeziku ta razlika se izgubila. Najcesce se uotrebljava obliknekoliIw, bez obzira na broj, a pridevski obI ik javlja se i u mnozini m. lOda (npr. nekoliki zadaci), sto je ranije s111atrano nepravilnim. Nemac itd.: ijekavski je Nijemac, ali Njemica, Njemacka, njemacki. nemajka, dat. nemajei, gen. mn. nemajki. nemali, nemala, nemalo; nemalo zatim; nemalo vremena (ali: ne malo nego dosta). nemastan, nemasna, nemasno. nemogu..c, nemoguce i nemogucan, nemogucno jednako su dobri obliCl.

ncscncl

NEPOSTOJANO a umece se ujedan deo reci stranog porekla da bi se razbila suglasnicka grupa na kraju, npr. artikal, kredenae (bolje i obicnije nego artikl, kredene). A je neobavezno u recima na -kt, -rt, nt: oblici subjekat, projekat, koverat, elemenat, proeenat dobri su kao i subjekt, kovert itd. Jpak, nepostojano a danas se sve manje upotrebIjava u ovakvim recima: insekt, konecrt, testament obicnije je nego insekat itd., akat iIi studenat osecaju se kao neknjizevni, a kontakt, delikt, insert, jogurt, komandant i mnoge druge imaju sarno taj oblik. V. GENITIV MNOZJNE. NEPOSTOJANO e: v. -ee. neprimenljiv i neprimenjiv. nepristrastan (bolje nego nepristrasan), -sna, -sno i neprL~tran, -a,
-0.

neprofitni (koji nema za cilj zaradu, npr. neprofitna organizaeija): razlikovati od neprofitabilan - koji se ne isplati. nepromenljiv i nepromenjiv. neretko. nesalomljiv i nesalomiv. nesloven: v. nealbanae. nesrecan, nesrecnik, -niea i nesretan, nesretnik, -iea. nesenel (National, u razliCitim eng!. nazivima): ne nej.ifenel.

nemusliman, -anka, -anski. nenasit i nenasitan (i nezasit, nezasitan). neostvariv i neostvar!jiv. neovlascen i neovla.iften. nepokolebiv i nepokolebljiv.

-ncli

112

-neti: u glagolimadoneti, odneti, uneti, izneti, poneti, zaneti, naneti, razneti, prineti, preneti, proneti, ijek. oblikje donijeti, odnijeti, unijeti itd.; pogresno jedonesti, odnesti itd. Trpni pridev donet, odnet itd. (ijek. donijet, odnijet itd.) ili donesen, odnesen itd.; ne donesen, odne§en itd. neto: kao bruto (v. to). neumestan, -sna, -sno. nevelik (= omanji); ne velik ali ipak dovoljan. nevladin: v. meauvladin. nezadugo (sastavljeno po PR). nezamenljiv i nezamenjiv. nezamisliv i nezamisljiv. nezaposlen, nezaposlenost i (retko) nezaposljen, nezaposljenost. nezavisan, nezavisna (ne nezavistan). nezasit i nezasitan (i nenasit, nenasitan). ni. Ispred ne, necu, nemoj, nemam oblik ni ili niti zamenjuje se sa i: "On to ni ne zna", "Toliko para ni nemam" pogresno, treba: On to i ne zna, Toliko para i nemam. Ne sme se, medutim, upotrebiti i u znacenj u "takode" kad je recenica odrecna. Umesto: "Dosadasnji pokusaji, pa i onaj americki u koji je ulozeno najvise sredstava, nisu dali rezultata" treba: Dosadasnji pokusaji, pa ni onaj americki...

ni-. U zamenicamaniko, nikoji, niciji, nista, nikakav, nijedan i iko, ikoji, iciji, ista, ikakav, ijedan predlog se stavlja izmeduni (i) i promenljivog dela i pise se rastavljeno: ni skim, ni na sta, ni po koju cenu, ni za ciju ljubav, ako i od koga nesto cujes, mislis li ti i 0 cemu? itd. Vidi i: izasta; nizasta. -ni i-ski: v. -ski i -ni. Nibelunzi; nibelunski. nicice: v. nauznak. niciji, ni od cijeg, ni sa cijim itd. V. ni-. nigde i nikud: v. gde. nijedan, -dna, -dno (ali: ni jedan ni drugi; nijedanjedini). S predlozirna se pise rastavljeno: ni sajednim, ni zajednog itd. nijedanput; nijedan jedini put. nijesam, nijesi itd. dopusteno je u ijek. knjiz. jeziku kao i nisam, nisi itd. nikad nepreialjen i slicni spojevi sadde odrecni izraz ispred glagolskog prideva koji je i sam negiran: tako isto i nikad neslucena srec'a, nikad neostvarene zamisli, ni6m neizazvane sankcije, ni od koga nezaboravljen dogaaaj, nigde nezabeleieni podaci itd. Nije dobro nikadpreialjen, nigde zabeleieni i s1., sto se kosi s pravilom 0 dvostrukoj negaciji. Jedino uz prilog nimalo upotrebljava se i glagol u

113 potvrdnom obliku: "Nimalo zbunjen, Milan odvrati..." obicnije je nego "Nimalo nezbunjen..."
nikakav, ni od kakvog, ni s kakvim itd. V. ni-. nikl i nikal. niko, ni od koga, ni 0 kome itd. V. ni-. Nikolaje (rumunsko Nicolae), gen. Nikolaja; ne Nikolae. Nikoljdan, Nikoljdana i Nikolja dne: v. PRAZNICI. Niksic, Niksicanin, -anka, niksicki. nimalo: v. nikad neprezaljen. Nimcovic (Aron), Nimcoviceva odbrana: ne Nimcovic. niodakle, niotkud(a). niska, dat. nisei. nisko- sastavljeno: niskoakumulativan, niskokalorican, niskopraduktivan, niskoradioaktivan itd. Up. visoko-. Nis, Nislija, Nislijka; knjiski oblici Nisevlj"anin, -evljanka retko se upotrebljavaju. Niska banja (veliko B kad je rec naselju: v. BANJ£).
0

nokaut

niz, u znacenju mnostvo, veliki bra}, menja se po padezima kao i svaka druga imenica: u nizu slucajeva, clanak s nizom primera (ne: u niz slucajeva, sa niz primem). Glagol se slaze s imenicom niz: "Prosao je (ne: praslo je) niz godina." niza, bolje nego niz (predlog) ispred reci koje pocinju sa s ili z: niza stranu, niza zid itd. nizasta (nizasto) i ni za sta (ni za sto): P dopusta oba nacina pisanja. Sastavljeno pisanje svakako je bolje u priloskom znacenju, npr. "Nizasta se naljutio" (= za sitnicu, bezrazlozno), a rastavljeno kad se cuva znacenje reci nista, npr. "Mi vas ni za sta ne optuzujemo". Up. izasta. nizbrdo (nanize); niz brdo u doslovnom znacenju. niz vodu; niz vetar. n+j: ova kombinacija glasova ne javIja se u srpskohrvatskim recima (izuzev u skracenici Tanjug), nego se zamenjuje glasomnj: trn+-je ~ trnje. V. injekcija; konjunktura.
NOB (izg. en 0 be) moze biti nepromenljivo iIi se menjati NOB-a, NOB-u itd.

nit (= ni, niti; nije potreban apostrof). nitrogen, nitrogenski javlja se u losim prevodima urn. azot, azotni. niukoliko (= niposto), ali: "Ni ukoliko dobiju sredstva, nece nastaviti rad".

nobelovac (malo pocetno slovo). nocas: v. -so Nojsatel pogresno, treba Nesatel (Neuchatel). nokaut.

nuzspecijalnost. n-ti i enti (PR 60 daje oba obIika pod recju potencija).s glagolskim pridevima pise se sastavljeno: novoizabran. uobicajeno je sarno u poslovnoj korespondenciji. ne na pi: niti napr. ne treba upotrebljavati odredeni vid ovog prideva (novi): ne "Predlozeno je da se sagradi novi most". Nolti. nosioci. na Novi Beograd (kao: na Dorcolu. -anka. donesi jedne novine (ne jednu novinu). nordijac. Norfok: u engl. mn.01 ne treba Citati doslovno. gen. V. "trinaest (casova) i jedan minut". novi vek. dat. nov. Dalmaciji. idem u Novi Beograd (kao: u Beogradu. nusproizvod. nordijski. novoosnovan. Norfolk slovo I se ne lzgovara. .). na Karaburmi i s1. Novigrada (u Istri. "devet nula pet". novo. nov problem. roda. (na primer). nuncij i nuncije. nosiljka. V. nosilaca. DATUM!. -nka: novobeogradski. Novigrad. i: IMENA LISTOVA. non-stop. nordijka. Novobeogradanin. novodosavsi itd. nusprihod. nuspojava. "Javlja se novi problem". mn. nosom (bolje) i nosem. nos. Novi Beograd: stanujem u Novom Beogradu. novine (dnevni list) uvek u mnozini: danasnje novine.. novozelandski. Kad se odnosi na pojam koji nije odranije poznat. nokturno je m. u Beograd) ali i na Novom Beogradu. Novi Zeland. nosilac (ne lIosioc). nosovi i nosevi. Nik (Nick Nolte). . u mnozini srednjeg (nokturna).nokdaun 114 nokdaun. non-stop prodavnica. Novi zavet. non-stop radno vreme itd.1987". lIosiljci. nusprodukt. nego "devet i pet". Novi svet. 13. Oznake doba dana kao 9. iz novina. npr. ne Nolt.05. novosagraden. 03. nusprostorije. pisanje nule ispred jednocifrenogbroja. npr.Novi grad (gradska cetvrt iii opstina). Novi Vinodolski (ne Novi Vinodol). nego nov most. U oznacavanju datuma. nosiljki iIi nosiljaka. Podravini). Novozelandanin. NULA. "trinaest nula jedan".04.

nuina. nllzzgrada.lIS nuzzarada. nuzan (neuobicajeno nuidan). nuzzanimanje. nllino. nufun .

njen i njezin jednako su pravilni oblici. Njukasl (Newcastle). Njcmica itd. Skracenice kao nj. gen. nj. V. Njegovo velicanstvo. Newcombe). . Njihova visocanstva is!. V. (ijekavski): v. Njeno velicanstvo is!.NJ nj: v. Njufaundlend (Newjoundland).jeziku. v. njiska. Za prornenu v. Njegovo velicanstvo. Nemac. njegoVll bratll itd. injekcija. njuski. njegovom itd. obicno se pisu malim slovom. njegova brata. njusci. ne Hernpsajr. Njegova svetost. njihaljci. dat. vas. n + j. -si/~ Njujork tajms (izvomo: New York Times). Delhi. Up.: v. dat. mada ni rnalonj nije pogresno. njisci. ne Njukomb. Up. Njeno velicanstvo. Nju Hempsir (New Hampshire). konjunktura. Njukom (Newcomb. Nju dil (New Deal. Diersi. V. Njegova ekselencija. Danas se kao pravilni priznaju i mnogo cesci oblici njegovog. njin (urnesto njihov) nije uobicajeno u danasnjem knjiz. kurtoazne formule bolje su (prema P) s velikim pocetnirn slovorn prve reci.. Isto vazi i za prornenu zarnenica njen (njezin) i njihov. njuska. ne Njukastl.k. Nju Delhi: v. NASLOVI.sv. njegov je u starijernjeziku irnalo sarno neodredenu pridevsku prornenu: njegov brat. mn. Ruzveltova ekonomska reforrna) Nju Dzcrsi (New Jersey): tacnije je Nju Dzerzi. njegov. njihaljka. dat.. nj.

libreta itd. Rousseaua -0 itd. Aldu Moru. sakoi itd. Maoa. da) to Peri. dinamo. do Bomea itd. npr. nokturno i druge. prema Zenmin zibaou. biroi. (IMENA). torpedu itd.). Hugoa) itd. biroa. Perin). Mek Gro (Mac Graw). sakoom. biroom. Igoa (Hugo. Vojo. ne Fensou itd. torpedo. "zahtev o ukidanju doprinosa" (treba: za ukidan}e doprinosa iIi da se ukinu doprinosi). Perov) i kao imenice na -a (ad Pere. Strana imena sa zavrsetkom -0 zadrZavaju to a ako je u originalu naglaseno (pre svega u francuskim imenima): Ruso. roda. aw se izgovarao. AIda Mora. Rusoa. od Urha Kekonena. sako.' Rusoov (Rousseau. nikadaou: Fenso (Fanshaw). iz Bilbaoa. Pe. DvosIozna muska imena na -0 s dugouzIaznim akcentom. za imena na -ao danas se smatra da treba da zadrZe 0: Mao.o 0: ovaj predlog se u novije vreme cesto upotrebljava gde mu nije mesto. Simo. mogu imati dvojaku promenu: kao imenice m. Kratko 0 se gubi i zamenjuje padeznim nastavcima. roda (ad Pera. Vajtlo (Whitelaw). da) to Peru. "Upoznali su gosta 0 stanju u opstini" (treba: sa stanjem). npr. Imenice stranog porekla na -0 kod nas su gotovo uvek m.. U engleskim imenima.ro. Kiro itd. Morov. Neke imaju dugo 0 i zadrZavaju ga u svim padezima: biro. -0 . (IMENICE). torpeda. Ipak. npr. Ivo. "Donece se opsiran program 0 zastiti istorijskih spomenika" (treba: program zastite iIi za zastitu). sakoa. intermeco. imenice iz ove druge grupe najcesce prelaze u srednji rod: torpeda. "Kakav je vas staY 0 stednji energije?" (treba: prema stednji energije). itd. Igo. U mnozini.. Zuko. Nenaglaseno a se gubi: Aldo Moro. kimono. Rusoom. Vlado. u gradu Portu. tu spadaju i libreto.

prenosi se kao oen: Poenkare (Poincare). mn. obeju. oa. obesniji. to). za dvoje deee iii mladuneadi. pojedine reCi. desperado (s). obolijevati. porekla. obaju. obema (z. Mada je u naeelu bolje uzimati sarno domaci nastavak (PR 60 daje flamingo. izneti i sl. oboma iIi obojem (ali najeesce ostaje nepromenjeno). -Ijenje. obelodaniti znaei izneti na javnost nesto sto se krilo iIi zataskavaIo. obuimati (nesvrseno prema obujmiti). obema . obluci. mungos.: britanski list). Franeusko oi kod nas se transkribuje kao oa (ne ua): Antoan (Antoine). . eskudo. najobesniji. Vidi: pezeta. obilovati neCim (ne s neCim. kimoni. Oberstdorf. Opserver. obzirom oa. obuhvatati. ne Observer. oboga iii obojega. -oc (pogreSno urn. objekata... obavijmo. pezo(s). U ijekavskom ce umesto obe biti obje. V.ois). kao i u opstem znaeenju i jedno i drugo (npr. Boalo (Boileau). Imeniee sp. oboljeoje. ijek. obresti (se).objema. obrela. V. treba s obzirom (v. oblutak.. obama ili obema (m. rod). kruzeiro. obrvati i ophrvati (v. Koentro (Cointreau). obestan. obesna. V. libreti. gen.flamingo. Obzerver (The Observe. obesno. oba. lndio(s). Obala Sionovace (drhva u Afriei). ne Obersdorf. -ioc: -aoe. oboje: V.aa 118 znatno je manje uobieajen muski oblik. 1I ne- objekt i objekat. obreScu. kabaljero. Leroa (Leroi) itd. ne treba tu ree upotrebljavati kada je po smislu dovoljno i objaviti. simpanzo. cemu). um. obuimajuCi i obuimljuCi.. npr. rod): obe. Obojica se upotrebljava sarno za dva muskarea. ako joj ne sledi samoglasnik.obretem (se). oboje. intermeci itd. Kombinaeija oin. Zoenvil (Joinville). obuimam i obuimljem. Fransoa (Franr. obzirom da. obolevati (ne oboljevati). flaminzi). obeju . spansko s ne moze se uvek izbeci: u pojedinim reeima ono se kod nas najeesce prenosi i u jedninu.. bolje nego obuhvacati. saopstiti. oba. -lac): V.gauco.obiju i urn. studija. i bez obzira. gringo itd. oni seobretu. grade mnozinu kombinujuCi spanski i nas nastavak: gaucosi. pogresl1o. scenario. oboje je tacno). to). obreo. obavijte. i sr. kabaljerosi i dr. mn. ne obolenje. obiiviti: obavij. Oboje se prvenstveno upotrebljava za muskarea i zenu. ili port. a posebno: auto.

dal. oeclliti. odaliska. vrlo dobar. od jutros. U ijekavskom: odjeljenje. odeljenjski (odeljenjska zajednica). tj. ne odeljenski. odbijte. inace ispred bezvucnog suglasnika prelazi u ot-: otkako. odjasem. odio iIi odje/ (gen. ocvrsla. odgonetka: kao zagonetka (v. odaIiski. odasvud(a) i odsvud(a}. odjahati. od jesenas. Sipki) pisati velikim pocetnim slovom prve reci kad su izvan teksta. odavno i odavna. -iti.. odjedanput.. to). Up. u oba slucaja odjela). ocevidae. predlog do mora se pisati slovima a ne zamenjivati crtom: "Ziveo je od 1642. ocopaviti. odsteta itd. V.do. othraniti. od kada odbiti: odbij. occlaviti.119 OCENE odIican. do 1727" (ne "od 16421727"). "Predlog je ocenjen prihvatljivim") treba: ocenili su to kao klevetll. oni odjasu. odh. . otac. mn.ne nego oth-: othraniti. potucanje"). pogresno. odgristi: odgrizen (ne odgriien). odaIiski i odalisaka. Ocenas (molitva). otcepiti itd. "od 18 do 20 casova" itd. otkloniti. izmeau. ocenjen je kao prihvatljiv. ali ocelaveIi starac (pridevski). Odiseja (Homerov ep). gen. Ukoliko se ispred dva broja koji oznacavaju gornju i donju vrednost upotrebljava predlog od. to). od kada i otkad(a}. odjednom. othuknllti itd. mn. ne odbranben.). odiseja (zajednicka imenica u znacenju "dugo i mucno lutanje. otpadak. treba (prema M. Tako i ocoraviti. ocevici. dovoljan itd. kao i nadati se da (v. od danas. oderati: kao derati (v. odbitak. Up. od jure. ocutati (ne otcutati). odbijmo. odeljenje. ocevica. ocvrsnuti: ocvrsnllo. ocelavio sam. ozna6ti. ocekivati je da. ne odelenje. to). odiskona. -snufa i ocvrsao. mn.ostaje nepromenjeno ispred sis (odskakati. Oecvi iIi Ocevi (praznik): v. kad se pisu ispod zadatka i pismenih sastava. od . odbici. od. odbramben. ocenjivati nije dobra sa instrumentalom ("Ocenili su to klevetom". odjedared.

gde urnesto odnosno treba reci to jest. covek od reda i zakona. odlijte. odsto (= posta. ne ots-: odskakati. odolijevati. odspred(a).Sta radite? Odmaramo". odmalena.. -neti. jeziku. odsek. od sinoc. odncdavna i odnedavno. Legija casti. . Takovski krst. odliti: odlij. odmoriti se (" .. odmila. odskora. a i drugi kada je potrebno istaci "doslovnu sluzbenu fonnulacij u naziva".5 puta vece u odnosu na proslu godinu" dovoljno je reci " .odlallc 120 upotrebljava za objasnjenje iste stvari dmgim recima ("Krece se kao kraljica u sahu. umesto odmarati se. prema P. odnos: izraz u odnosu na ponekad se zloupotrebljava u poredenjima. rastavljeno u doslovnom znacenju. odojce i sisance imaju oba znacenja. od sada i odsad(a). odmarati. dojence je beba. pogrdno se odojak je mladunce koje jos sis a (najcesce prase). odnosno pravo i po dijagonali"). npr. odrecan i odrican znaCi ista. odsesti. od letos. odstraniti. odmoriti. nasto). odlikovan je ordenom zasluga za narod J reda. Velikim slovom prve reCi pisace se nazivi koji imaju karakter imena. odoka (priblizno. od pocetka. iCi od reda do reda. "Idem malo da odmorim") potpuno je neprihvatijivo u knjiz. otprilike). nego prosle godine". odozgo i odozgor(a). ijek. odozdo i odozdol(a). odnckud(a). ODLIKOVANJA I NAGRADE. odranije (ne od ranije). odsustvo itd. odnosno znaci izbor izmedu dveju iii vise mogucnosti ("Crvenom i playom bojom oznacena je topla odnosno hladna voda"). Umesto "Cene su 2. odlijmo. odreda (svi odreda). obicno se pisu malim sloYom. odolevati (ne odolj'evati). odncti: v. od miloste. ima medalju za hrabrost. od lane i od lani. odmaloprc. npr. odonud(a). npr. odseCi. od onda i odonda. ods-.

odvijte. Neosnovani su pokusaj i da se ograniCi na doslovno znacenje (odmotavati se). ods-. -io. oznaciti. oglupjela) i oglupaveti. -iti. od~tampati. ogoljeti. -iti. dat. mn. npr. to). ne O'Kejzi. gen.okanim se. ogrubeo (ijek. ogladnjela (ne upotrebljava se vise ogladniti "uciniti gladnim"). odvezen (ne odveien). V. npr. to) i grepsti. odvijmo. okanllo. danas sa istim znacenjem kao i oglupiti. odsukati: kao zasukati (v.ima razvijati se. ogrubjela) i ogrubiti. odigravati se i drugima. oduvek. ogolio. okaniti sC. odvesti. ogladneo. -vjelaY. okarakterisati kao. ne "neiskrenim". ogrebati i ogrepsti: kao grebati (v. odsvagde. ogrubjeti. ogladnjeti. odskrinuti. obrazovati. teci. "Okarakterisali su ga kao neiskrenog". okvalifikovati. oglupeo (ijek. okanio se. jer je posredi sasvim ista figurativna upotreba kao u glagol. V. oi (francusko): v. ali se s tom upotrebom cesto preteruje: umesto "problemi oko . okanem. ogoljela) "postati go". O'Kejsi (O'Casey). ogilipio. -io i oglupaviti. od zimus. okanila se. oglupeti. Ovaj glagol se sasvim pravilno upotrebljava za radnje i zbivanja. oduska. odvrtki i odvrtaka. -iti. neprikladan rusizam: bolje je UOb!iL'iti. odvijati sc. nek se oni okane. odviti: odvlj. -iti. odvajkada. ofsajd zamka (crtica nije neophodna). odsvud(a) i odasvud(a). Up. ogoleti. nek se onokani toga. oduske i odllsak. -vio. -veo (ijek. odsutnost. formirati. odvrtki. ofsajd: ofsajd pozicija. ne ots-: odsetati. npr. ne: okanuti. oglupjeti. V. odsvuklld(a). "Evo kako su se odvijali dogadaji" i 51. ogoliti. oblikovati. oduska. V. od tada i otad(a). oko (predlog) moze se upotrebiti i figurativno. oceniti. oglupavjeti. odvrtka. ogoleo (ijek. nesporazum oko necega. odsunjati se itd.121 oko = odstrag(a) odstrag. odsrajiti. odsutan. "Let se odvija po planu". ogrubeti. odsustvo. takode odsvalwd(a). ogladnio. ijek. ogrubio (po recnicima ovo drugo bi znacilo "uCiniti grubim"). ogladneti. ogrubio. odsteta. oa. ogolio "uciniti golim". oformiti.

opste. olovka. opravei. omanuti. dat. olova- INSTRUMENTAL. gen. prema smislu. oktroisati. -vila (retko olabaveti. opaski (PR 60 daje i opazaka). ophrvati je cesce nego obrvati. OPEK-u.s pridevima pise se sastavljeno: opstepoznat. oeeniti. to). omlitaveti. opruga. oleal1dera. prikladan. dat. omegi. omoriei. oleandar. dat. ali: olahaveli konopei (pridevski). gen. ol11asei. -em: V. okarakterisati.okracati 122 omega. manuti. OPEK. "Izmene zakona okvalifikovane su kao nuzno zlo". re§enost. neprincipijelan). omaska. 0 tome se dosta raspravljalo. mn. mada je ovaj drugi oblik pravilniji (prerna rvati). Oktobarska revolucija. olabavio. V.. opstenarodni. OPEK-a. nagadanja 0 njegovom prelasku. oznaCiti. dat. opaska. . ULICE. olahaveo. ka. okracati i okracati (sa istim znacenjem). "nagadanja oko njegovog prelaska u Partizan". omanem. -om. obicnije je nego omahnuti. oktobar (ne oktombar). dat. omorika. opsteobrazovni. olahavjeti. Onasis (grcko prezime). -iti. ne "nuznim zlom". gen. okvalifikovati kao npr. GEOGRAFSKA IMENA. OPSTINE: v. potreban: razlikovati od oportunistic~ki (= koji menja staY prema pri1ikama. olabaviti. Opserver ne nego Obzerver (v. ijek. opstina: malo 0. opstina Vracar. prevrtljiv. oktopod (ne oktapod). mn. -vela. u znacenju "izneveriti. opstinu Savski venae. mn. na okuei. omaski. podbaciti". snabdevanja". omrsaveti: kao olabaviti (v. opravka: dat. Pomodna rec u politickom recniku: gde god je moguce treba je zameniti sa odluka. Up. -vjela). gen. -vio. ne Onazis. fill. izjasnjavanje itd. "oko toga se dosta raspravljalo" bolje je: problemi sa snabdevanjem. dat. to). onesveScen i onesveSten. oleandra i oleander. opruzi. opasei. opravki i opravaka. okuka. opredeljenje (ne opredelenje). opstevaieCi itd. oportun znaci umestan. V. olovei. ne uspeti. Oktobar (velikim slovom kad se odnosi na revoluciju 1917). npr. onesvestiti (se).

Temistokle itd. -is u lat. . dodira itd. Aeneas .). Orel. osamhiljaditi. osjeCki. huena na -as kod nas dobijaju -a: Leonidas . osijedio). orden: v. osamstoti. Potemkin. USTANOVE. Osijek. Augias Augija. osedeti. osam hiljada. osijediti. Aristote/es ~ Aristotel. Grcka imena na -Ides dobijaju nastavak -kle (Perikle.). Hios itd. V. Traianus . Enej). neina osecanja). Samos.Trajan. ne -ski. Osjecanin. Oskar. -iti. Sofokle.Eneja (mada se kao uobicajeni dopustaju i Augije. dobitnik "Oskara" (veliko pocetno slovo. -anka.Homer. -es u starogrckim i -us. ORGANIZACIJE: v. a osecanje u smislu dusevnog dozivljaja. -os. emocije (osecanje tuge. koji najbo/je odgovara. lpak. osijedjeti. njeini osjecaji). osijedio. Za imena na -ius v.Leonida. orman i ormar. imenima kod nas se izostavljaju: Homeros . toplote. osjeka (nastalo pogreSnom analogijom prema sjeCi) ne smatra se za pravilan ijek. ODLIKOVANJA. jer je nazvan po mestu Ozimo (Osimo) u srednjoj Italiji.123 optimalan znaCi najpogodniji. Orijen! ekspres (bez crtice prema P). V. Hij. V. utoliko pre sto je u hrvatskoj varijanti stanje sasvim drukCije: osjeeaj ima psihicko znacenje (osjecaj tuge. navodnici nisu neophodni). osijedje/a): danas se gotovo ne upotrebljava osediti.). mnogo je obicnije nego Rod. ore/ski (tradicionalno kod nas i u drugim jezicima. osim i sem podjednako su dobri oblici: ovaj drugi se upotrebljava samo u ekavskim krajevima. mada je ruski izgovor Arjol). ove dye reCi ne mogu se uvek strogo razgraniciti.Marcijal. otuda ovaj pridey ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (optimalniji. osedio (ijek. Oskar osamsto. osam stotina. osedeo (ijek. oratorijum i oratorij. itd. Osimski sporazum: tacnije bi bilo Ozimski. "uciniti sedim". Sextus . Ormuski iii Hormuski tesnac (moreuz). dok se u fizioloskom znacenju upotrebljava osjet. najoptimalniji). Up. -ije.Sekst. S i Z. Orijent (u znacenju 'istocne zemlje i narodi'). Martialis . kod starijih pisaca i -klo (Perik10. Ipak se -os zadrhva u dvosloznim imenima grckih ostrva: Rodos. Sam. oblik. nego samo oseka. ODLIKOVANJA. osecaj se upotrebljava uglavnom u fizioloskom smislu (osecaj gladi.

otcepljenje (ne odc-). otcusnuti.: up. osmoletka (ekavski). bolje je upotrebiti nem. ostrigi i ostrizi. -stenje. osvescenje i (rede) osveSten.): umesto jednog i drugog bolje je osmogodisnja skola. TRPNI otiCi: odem i otidem. V.). ostarcti. ocepiti (stati nekom na nogu). otidi! PR 60 dopusta i oblike otit/em. ostvarljiv i ostvariv. otpijte. Drugo je osvdtenje kao stanJl oblik od osvecenje (crkve i s1. ostarjela) "postati star". ime Auiivic (Auschwitz). ostruga. oslijepio. otcutati ne nego oCutati. otcepiti (izvaditi cep). Osovina: velikim pocetnim slovom (prema M. otpijmo. oslabila. Kad se govori 0 zloglasnom nacistickom logoru. ocepiti (cepnuti. oslepio (ijek. mn. ne osvetlenje. ostatak. dat. dopola. ostriga. koje neki strucnjaci ne smatraju knjizevnima. odoh i otidoh. danas se razlika u znacenju uglavnom izgubila. -ila) "liiiiti (nekoga) vida". oslobodioci. otit/oh. oslabiti. oslobodilaca. otcepiti. striCi. V. mada ga pravopisni prirucnici ne beleie: up. oslijepjeti. . oslijepjela) "izgubiti vid". oslepeti. ostariti. osmoljetka (ijek. olabaviti. -iti. otad(a) i od tada. ostaci. ali oslabeli misiCi i s1. otpocetka ne nego od pocetka. mn.). osvescen. osvestiti (se). Sipki) kad se misli na osovinu Rim-Berlin-Tokio u II svetskom ratu. ostruzi. sile Osovine. obicnije nego ostrokondia. -iti. otpiti: otpij. V. oslabio. udariti). mn. otkako. otpadak. otpaci. na osnovu i na osnovi (necega). osvjetljenje). napola itd.oskudcvati 124 oskudevati u neeemu ili neeim. oslijepiti. osnov i osnova. dat. ostario. otit/i. otkad(a) i od kada. oslobodilac (ne oslobodioc). otecen ne nego otekao: PRIDE V. otpola (tako u recniku Matice srpske. otkud(a). ostareo (ijek. ostario "uCiniti starim". ne na necemu. -io. ostarjeti. Osvjencim (Oswificim): ne Osvjencim. oslepiti. ostrici: v. ostrokonda. oslepeo (ijek. osvetljenje (ijek.

to oznacava bliskost sagovorniku. -ev. majstorov. brezov itd. Lenjinom. ofupio. -Ijev su sufiksi za gradenje prisvojnih prideva (v. Tokinim itd. za licna imena dopusta se i nastavak -ov (Tomislavov). Kad je spoj dva predloga (u Pravopisu se 0 takvoj upotrebi nista ne kaze) bolje je pisati odvojeno. otud(a). ovo oznacava bliskost govornom lieu (bilo doslovno. otl/pio "uciniti tupim". osim kad je u prethodnom slogu 0 (Kosev.125 otprc. Dimitrovom. Prezimena s ovim zavrseeima. prezimena: Vasiljevim. Za biljke sa zavrsetkomr nastavakje uvek -ov: borov. otl/p)eti. profesore Spalatin). pise se sastavljeno kao prilog. otprilike. danas su imeniee i stoga u instrumentalu jednine imaju imenicki zavrsetak -om: Cehovom. to). ofIlpeo. javorov. (ijek. najcesce treba upotrebiti tal: umesto "Drustveni proiz- . trdn)ev. ijek. ali i lipov. del'erov). Miroslavljev). ofpnje.~ nastavak je -ev (kosarkasev. otvoreno: v. Vokativ se moze zavrsavati na -e (Hruscove. Staljine) iIi bitijednaknominativu. naroCito ako prethodi titula (druze Breznjev. BOJE. Milosev). ta. Nastavak -ljev dobijaju imena sa zavrsetkom -v (Kirovljev. otupcti. Subotinom itd. -iti. ovaj i taj. kicosev). Jakovljev. "Ja ga otpre poznajem". a kod car pridev je sarno carev. odnosno izvesnu udaljenost od gOVOITKlg liea (manju nego zameniea ona)). Busov. sin i mui imaju prideve bratovljev (pored bratov i bratovlji). Dopusta se ipak i pridevski nastavak -im. ova. zameniea tal. npr. Poslednjih godina sve je cesca pogresna upotreba zameniee ova) namesto tal. V. ali imeniee stranog porekla i one na -er imaju sarno -ov (direktorov. ovaj Od naziva biljaka grade se pridevi na -ov odnosno -ev bez obzira na rod imeniee: hrasfov. a kod imena uglavnom -ov (Kisov. 1 kada se zameniea odnosi na sadrZaj prethodnih receniea. "lz Spanije nam javljaju da je u ovo) zemlji izbio nov talas teroristickih napada" (treba: u to) zemlji). Imeniee sa zavrsctkom r mogu dobiti -ov ili -ev (lekarov i lekarev). mada po poreklu prisvojni pridevi.: do pre nedelju dana). otl/lJifi. sinovljev (sinovlji) i muievljev (muzevlji). -ov i-in. npr. otprvc. ofl/pjela) "postati tup". Vasiljevom. prvenstveno kod sh. bilo bliskost u vremenu ili u mislima). orahov. Zameniea ova). Krasov). Miljanovim. -ov. npr. lmeniee brat. od pre nedelju dana (up. Kod zajednickih imeniea na -.

) i merne i novcane jedinice (grami. jeni itd. Za imenice sa zavrsetkom s iii z nastavak glasi -ovi (g/asovi. overac (ovjerac) dobro je kao i ovU)eri/ae. nizovi). konji. lzvestan broj jednosloznih imenica dobija sarno nastavak -i. Oei (umesto ocevi) upotrebljava se danas samo u izrazima kao grad~ki oei. tu spadaju i imena naroda (Rusi. ovlastiti: ov/aH. zubi.ce§/jevi. ce§alj .) jednako je uobicajena kraea i duza mnozina: znakovi i znaci itd. pojasevi. vati...vetrovi. npr. ali neke dobijajll i -evi. -ovna.). itd. zrak. divi i sl. (ali uglavnom sarno duza u genitivu:znakova itd. dan as su sasvim pravilni i uobicajeni oblici 110sevi. Iz tih podataka. ina. npr. krajevi) i dvosloznim iii trosloznim imenicama koje gubitkom nepostojanog a svode osnovu na jedan slog (vetar . a nacionalni dohodak za 4. idra/i. vditi. -eva. -evi kao nastavak za mnozinu dodaje se prvenstveno jednosloznim imenicama (brodovi. Preaite ovamo.. -evi dodaje se i dvosloznim imenicama kaogo/lIb. Mada Sll konzervativniji gramaticari odbijaIi da priznajll taj izuzetak. to): Ovele stal1ujem." bolje je: . pa veeina strucnjaka smatra da ga treba pri- . kljuCi. ukoliko postoji. m/azevi (porednosovi itd. ovO)eritelj i ovU)erovite/j. V. Dostojevski i sl. oraD or/ovi). prsten...). ali Do§ao sam ovamo. jelen. kao urn. zvuk.. Menja se po pridevskoj promeni: Pavlovnoj. Grci. Tomasevski. -ovski. Cesi. omi. Prezimena s ovim zavrsetkom uvek imaju naglasak na njemu kad su poljskog iii ruskog porekla (Malinovski. pojas. prsti. ovde-ol1de. Izovih podataka zakJjucujemo. soko itd. ovamo-onamo. z/oti. mrazevi. -evic): ne treba ga mesati s prezimcnima na -0 va. erkveni oei. ovcji i ovciji (drugi oblik je laksi za izgovor).6 odsto. ov/aH:enje i ov/a§tenje. -ovi.). aaci itd.. Nastavak-ovi odn. vuk.en i ov/a§ten. -evna je nastavak ruskih zenskih patronimika (imena po ocu. Takav naglasak se uobicajio kod nas.). h~aj. Pos/ali su ih ova1110 i td. krik itd. oseea se kao zastareo iIi pesnicki. Nikolajevnoj itd. vod je porastao za 3. -irati. kursevi. iPlit. ovrci (ovr§iti): v. puti. -evski. -ovati: v. Od imenica na -k (znak. rodu -ovic. ovde i ovamo moraju se razlikovati kao i gde i kuda (v. gde je gotovo isto tako uobicajena i kraea mnozina: go/ubovi iIi go/ubi itd..ovamo-onamo 126 Kod veeine ostalih kraei oblik.

oznacavati nije dobro sa instrumentalom ("Stampa ovu deklaraciju oznacava uspehom Evropske zajednice". Mnogobrojni primeri iz knjizevnosti i stampe pokazuju. "Uspehje oziveo (ijek. oznaciti. po recima M. oceniti. "tu razliku u znacenju gramaticari ijezicki puristi bezuspesno nastoje da ocuvaju u jeziku". Prema opstoj razlici koja vazi za glagole na -iti i one na -OJeti (v. KoliSevski. Up. oiiviti. ozelenio. recnici i prirucnici propisuju oiiviti u znacenju uCiniti iivim. . ozeleneo. Ozava. ijek. "Ozivece zaboravljeni obicaji". "Treba oziveti (oiivjeti) usnulu palanku" i sl. oiivio) nekadasnje nade". Kolisevski bolje je nego Tupurkovski. ofiveti. ne: oieniti (neku). ozeniti se (nekom). Seidzi (ne Seidi: v. npr. "U Londonu je intervencija oznacena preranom").]27 ozivcti meniti i na makedonska prezimena. Stoga se dan as mora smatrati ispravnom kako neprelazna upotreba tako i prelazna: ne sarno "Priroda je ozivela". da se danas u oba znacenja upotrebljava sarno ovaj drugi oblik. oienio samje. Prelazno se moze upotrebiti sarno s muskarcem kao objektom. JAPANSKA IMENA). treba: oznacava kao uspeh. ozelenjela. ozelencti. Stevanovica. iako je u njima izvorni naglasak na trecem slogu od kraja: Tupurkovski. oieniti sina (=naci mu zenu). a oiiveti. medutim. oiivjeti. ozelenjeti. ijek. oznacena kao prerana. nego i "Oziveli (oiivjeli) smo trgovinu". oienio sam se njome. dopustaju sarno u znacenju postati iiv. pod -iti).

palaCinki i palaCinaka. . bolje je i jasnije dvoje pantalone. mn. paljenje. Pazanin. Pariz: pariski. V. pet pari panta/ona i sl. Panamka.) suvisno pored naseg izrazaparavojni. pastorka. pastrmka. pastorki i pastoraka. palacinka.§ki. GLAGOLSKI PRILOG SADASNJI. PARTICIP PREZENTA: v. Umesto dva para pantalona. pastrmki. dat. Panamski kana!' Pandfab. palaCinki i palaCinci. bolje nego Pendzab. pastrmki i pastrmci. Upotreba u znacenju nekoliko (par dana. Parizanin.) nije preporucljiva. paoci (na tocku): jednina je palac. Pariska komuna. paoca. paramparcad. PADEZI: v. paramparce. i IMENAPAPA. pandiapski (ne -bski). INSTRUMENTAL.panamski. pa. i fr. Moze se upotrebiti sinonimibica. par. Pazanka. Panama: Panamac. panama §e§ir. paranoik. VOKATIV Pag. paramilitarni (u prevodima sa eng. ali se srece i kod dobrih pisaca i ne moze se smatrati za tesku gresku. gen. dat. pet pantalona (iii petore pantalone) itd. paranoicall. paranoja.p Pacino (AI Pacino). gen. GENITIV. partnerki. partnerka.palaca (nepaoka). pacji (bolje) i paciji. video sam ga par puta. mn. mn. dat. mn. pastorki. TITUL£). gen. v. mn. partnerki. ne palenje. ne PaCino. papa (malo p. pakpapir. -anka (Parizlija samo u podsmesljivom tonu). gen. gen. u par reCi is!. paranoidan (sklon paranoji).

ne pejsai itd. peraski. pavlaci. perestrojka. penalty kick (kazneni udarac): treba reCi iii penal iii jedanaesterac. patrijarh (malo p. Pavlov. gen. perusci. porekla. patricij i patricije. ne Pavlovna. rnn. pela (se). nema opravdanja za pisanje "Harbur". PC (skrac. pergament i pergamenat. pejzaz. gen. treba uzimati u Pee. TIrULE). pea (se). patrijaraha i patrijarhii. dat. ne perpetum. pegi. Pecka patrijarsija (velikim slovom prve reci. perestrojci. Persijski zaliv je tradicionalno ime. gen. 105 f Pravopis~. perI/ski i perusaka. mn. pav)aka. od personal computer) dvosmisleno je u cirilickom tekstu. CRTICA 3). persona grata (rado viden gost). Perl Harbor (Pearl Harbor). penjala i peti (se). Pavlu. dat.129 Pctar pasa: s crticom posle imena (lbrahim-pasa. perunici. Ana (balerina). pi-sija. perika. Peter. Pecan in i Pecanac. dat. penjao (se).persana non grata (nezeljena osoba). prema P). Perastanin. pecki. pejorativan (rec je lat. patrijarsi. Pandiab. -isticki. dat. Perastanka. iz razloga koji su objasnjeni u Cl.). mada je zaddano i u PRo perpetuum mobile. Perast. perunika. pecurci. peG~uraka. Ruski oblik ovog imena. . Pecuj (danas retko Pecuh) nas je naziv za madarski grad Pee (Pees). v. peruska. dat. mn. pat pozicija (crtica nije neophodna. Pavlom. dat. dat. pecurka. nema potrebe da se uzima u fro obliku pezorativan). Pogresno je "Pavleta". pejzazista. pega. nikakvog razloga nema da se naziva "Arapski" iii "Arapsko-persijski zaliv". (~e) penjati (se). Pendhb: V. Menja se sarno prva rec: "Proglasen je za personu non grata". mn. Pavao i Pavle se jednako menjaju po paddima: PavIa. perfekt i perfekat. Pecanka. penaltik. iskvareno od eng!. perici. Pav)ova. Petar. pa je bolje pisati po izgovoru pi-si. Omer-pasa Latas itd. v. "s Pavletom" itd. i kadje naziv administrativne jedinice.

Prema izvor110m izgovoru bilo bi ispravnijepeseta i peso. Pirineji (bolje nego Pireneji. peteljci. petoletki: bolje petogodi§nji plan odn. petoro-sestoro. pire od kestena. malim slovom i pisati s velikim. s malim slovom jednako su pravilni oblici. pire (m. Potpuno bezrazlozno su u nekim skolama tradicionalni izrazi pismeni zadatak. PRAZNICI. gen. pfenig (stoti deo nemacke marke). pctrolejka. to). mn. pij anka. pijmo. petrolejki. iIi prema fr. pingpong (sastavljeno prema P). V. pet-sest. nemacki Peter. petsto. pctolctka (ijek. Pikasa ili Pikasoa (prema sp. dat. mn.). ne plening. gen. zamenjeni s "pisani zadatak". ne Pjotr. ZAPOVEDNI NACIN. Petera. mn. Pigmej (pripadnik africkog plemena). napisan". Petra. engleski Piter (Peter). petogodisnji period. peteljki i peteljaka. pirea. pijte. i s(a) + INSTRUMENTAL. Pikaso (Picasso). krompir-pire. petoljetka). V. "pisana vezba". pihtija iii pihtije. prema fr. pirei. Pctrovac na Morn. pijanci. pismena veibo itd. kesten-pil-e (s cliicom) iii bolje pire od krompira. mn. CRIlCA 7). petrolejci. izgovoru). u mnozini obicl1o srednjeg (pijanina). gen. pijanino: m. piska. petstoti. pijanki. pij etct. Up. popij. Peteru. slovenacki Peter. Pctar Vcliki (ruski car). roda. Pirinejsko poillostrvo. pejorativan.). dat. pet hiljada. V. obJiku Petar. pczcta (spanska novcana jedinica) i pezos (novcanajedinica vise latinskoamerickih zemalja) kod nas su vee odomaeeni oblici. pisci i piski. pigmej (patuljak). (v. dat. fenig.Pelar Veliki 130 pij. pctcljka. pet stotina. pismcn (pored znacenja koje ima u spojevima kaopismen covek) znaCi u prvom redu "iskazan slovima. pctorka: kao cetvorka (v. peiorativan: v. Biograd. popijte. dat. pisati vclikim. . popijmo. -0 (IMENICE). pingpong takmicenje i sl. pethiljaditi. nepi. dat. bolje nego piktija i piktije (u turskom ova rec ima h). Pctrovdan: v. pijedestal. popi itd. Petru (s nepostojanim e). Poljski je Pjotr (Piotr).

ne vaJja je upotrebljavati umesto n1lw. plavojki. Kao tennin iz francuske knjizevnosti pise se s velikim P.\:faljki. pljeskajuci i pljescem. zavisno od znacenja (v. pljeskam. Krupska. Pljevljak. u Pljevljima. plavosiv. ne Pliseckaje. plebejski. Pljevlja (mnozina sr. pleCki. dat. Plimut (Plymouth): v. Pljcvlja plejada oznacava manji skup ljudi iii predmeta (prvobitno sedam). oba u znacenju plitko mesto. mn. pljevaljski. plej-of (s crticom prema P). plicina (sa cj. planinarki. plavo-1Jeo-crvcn. plje§cuCi. pi. plejbek. dat. plemicki. plavojki. pljeskati. piti: v. plebejac. Pietro).pljacki. ime): naglasak je na prvom slogu. planinarka. Plasido (P16cido. gen. plcmenka (vrsta grozda).plastovi i pla. Pljevljanka.pljacki. plus: mn. plovciji (lakse za izgovor nego plovc/i). BOJE). Pliseckoj. mn. plutonijum iplutonij. ali i s crticama (pisi-kuci-propalo). nacinjcno po analogiji sastaklenik) losa jc kovanica: osnova plastikproizvoljno je skracena i spojena s nastavkom druge reci. gen.\:tom iplastem. Pjctro (ita!. pljacka.pla. plebe/ki). ne Pijetro. dat.planinarki. Plisecka.131 pisi kuci propalo. mn.plemenci i plemenki. gen. pistaljka. pihma i pidiama. gen. plusovi i plusevi. kao naziv sazveZda takode veliko i u mnozini (Plejade= Vla§iCi). Pjacenca. dat. dat. ne Pijacenca. dat. dat. plastenik (zimska basta od plastike. pij. plebejka (dat. iz Pljevalja. Plisecke. plavomodar. Up. plovka. sp. plebs. plovki. mn. mn. Pjaccnca (Piacenza). plavojka. Plitvicka jczcra. planctarijum i planetarij. plast.\:tvo. plecki i plecaka. pisfaljci. plavozelen iii plavo-zelen. bolje odvojeno prema P. mn. roda). de. . ali plicak (sa c). gen.\:tevi. Portsmut. plemic. masa. bolje nego Pliseckaja. plccka. PLEMICKA IMENA: v. plemkinja (bolje nego plemickinja).

poslediee po . pobledeti. junak i po. V. utoliko bolje po itd. utoliko pre !ito se dopusta ne samo po drugi put. -iti. Isto i za poerveneti (ijek. poemeo. . po curio je. koristan po . poemio (obojiti u erno). poci za rukom je figurativan izraz. ijek. pobijmo. gen. V. Ispravnaje upotrebapo u spojevima kao opasan po (nekoga. mn. po pitanju (necega) bolje je upotrebiti predlog 0.pljuska 132 opasnost po. "Ponesto je jos ostalo".. -iti. pisu se sastavljeno. pobledeo (ijek. pocrpsti ipocrpiti: menja se kaocrpsti i erpiti (v. po (=pola): dva i po. poneki put. inace ispred bezvucnog suglasnika prelazi u pot-: potkradati. stetan po. bolje je 0 prvoj tacki iii povodom prve tacke. pljusei.ostaje nepromenjeno ispreds d.. povodom iIi reCi u tom pogledu.. po tree. Umesto diskusija po prvoj tacki dnevnog reda. V. pOtpll- . pomalo. poemjela (postati ern). "Tek se poneki slusalae javi". po. poblijedio. pobijte. Umesto po tom pitanju. ni po jada. poeurice. pokoji put itd. poblijedjela): ne upotrebljava se vise poblediti "uciniti bledim".jeti) odn. podosta itd. pokatIwd. poblijedjeti. nego i po jedanput. npr. ijek. "Svakom svome prijatelju doneo je po kakav poldon". pocesto. poneki put (u znacenju katkada). poceci. pljuvacki.. pobolijevati. poemiti. "Po koji put vee dolazis?". pobogu. dat. pljuski i pljusaka. receapo ispred zameniea pise se odvojeno kad oznacava jediniee u nekom skupu (distributivno znacenje). pocdce. U znacenju neodreetenosti pise se sastavljeno. pocetak. nesto). pocerka. . pobiti: pobij. "Svi su duzni obraditi po neko pitanje". cerka. pogresno je "poei za nogom" u jeziku fudbalskih izvestaca. pocrneti.. poerven. pljuvacka. ne poeureti itd. pogdekad. Za tu zabranu dosad nije dato ubedljivo obrazlozenje.. poerveniti.. bez po muke. pocuriti. Prema Pravopisu. II pogledu (necega). koji ne mora uopste da se odnosi na ruku. Prilozi ponegde. tako i u izrazu malo-pomalo. to). put itd.. Oblik po prvi put obicno se smatra pogresnim i zahteva se izbaeivanje reci po. mn. poemio. poernjeti. pobolevati (ne poboljevati).pokoji put. retko pokcerka. dat. pljuska. npr. gde se moze upotrebiti i predlog za. povise. pod.

Podunavki). pod nebom (odvojeno prema P). bolje nego pudbunuti. podvuci. potpukovnik itd. Podunavije. podloga. podrazavaoci. poda mnom. pods-. potkralj itd.) pods-. poduhvatati i poduhvacati. podmati itd. pod bogom (odvojeno prema P). podbradak. podvijte. podtip.ne nego potc-: potceniti. podjednak danas znaci isto sto jednak. podt-: podtacka. pothvat itd. ne pots-: podsvest. Takode: pode/jak.ne negopotp-: potpalubni. ali po analogiji s drugim prilozima (npr.ne nego potk-: potkontinent. podrazavalaca. podtema. podruku: u PRje izostavljeno. dat. podbu/a ipodbuhao. podbraci. podeoci. poduhvat i pothvat. podmlaci. podjelak. pod jesen. podc. RASTA VLJANJE REC] NA KRAJU REDA. Ijek. podeljaka.(v. podtekst.podv/aCiti.ne nego poth-: pothodnik. podstrek itd. . analog- podelak (ne podeok). podlistak. ne pots-: podsiti. mn.Podunavka (dat. potcovek itd. iii podjeUak itd. podvijmo. potceniti. -ki i -ci). mn. Cuva se celo u recima poddija/ekat. podnoc (= kasno uvece). to). podaci. podviti: podvij. pode/aka. podc. podmladak. PODELA REel NA KRAJU REDA: v. poda nj (= pod njega). jJodiokb. potcentar itd. podsetiti.ne nego potc-: potCiniti. podlozi.Podunavac. mn. podsmevati se. podbuh/a: podhuhnuti. (Ali: dos/o mi je pod ruku. gen. podbuo. driati se podruku. podstanar. podij urn i podij. podh. podioci. mn. podp. podsticaj. Ovi glagoli mogu imati i preneseno znacenje.133 podvlIci kovnik. podk. podatak. podnosilac (nepodnosioc). poda se (= pod sebe). podbratka. podeoka. podrafavalac (nepodrazavaoc). podliska. naruku) svakako ga treba pisati kao jednu rec u izrazima iCi. podjelaka. mn. podbradaka. podnosi/aca. pothvat itd. mn. podmlatka. podlisci. "Podunavka" (easopis: dat. podaakon i u recima na podt. potCiniti.podnosioci. mn.

Isto vazi i za glagol potertati (npr. PolineZanin. za "Autonomna pokrajina Vojvodina"). "PodvlaCim da nije bilo nikakvih sukoba" i sl. mojsijevae. pogodak.poliedar. pogotovo i pogotovu. naglasavati: pravilne su recenice kao "Podvukao je znacaj ovog dela". nadrealista itd. ali: po koji put vee dolaziF Svako ce dati po koji dinar. pojasi). pokrijte. pogoei. politicki. po jedanput.) a tako isto i njihovi pripadnici: ilirae.) svojevremenD je osudivano kao gennanizam. jezik. pokatlmd. politikantski. bih. potaziti za rukom: v. V. reformaeija. pokadsto (kod starijih pisaca obicno poka. POGODBENI NACIN: v. polietilen (bez j jer su slozene reci).pocnta 134 pokotenje (ijek. ne poanta. raeionalizam. umetnicki pravci. ovo. ovih pola godine. no glagolima istaCi. polineianski (bolje nego polinezijski). obrenovicevae. V. pota jedan. poizdatje.~to. pokriti: pokrij. politikant. stilovi itd. pogrdaka. poglavnik (malo p. moze se upotrebiti u smislu "delimicno objasniti. pogreSei. gen. polijetej (veliki sve6njak). POKRETI (kultumi. mn. Pokrajina: velikoP (neobavezno) ako je skra6eni naziv za odredenu pokrajinu (npr. pogotka. humanizam. politi: poli. poenta. dobrih pola minuta uobicajeno. poliandrija. danas je definitivno uslo u knjiz. verski). pokrijmo. polijte. barak. istieati. pogreska. mn. Up. pojasniti: glagol novijeg datuma. -Ijenje. mada bi pravilniji bio sr.jedan i po itd. -anka. bismo. pojeftiniti (obicnije) i pojevtiniti. pojasevi (retko pojasovi. pogdekoji. drustveni. sto Pravopis nije uvazio). TITULE). Republika. polijmo. pisu se malim pocetnim slovom (hriscanstvo. poimence (bolje) i poimeniee. ilirski pokret. pogdegde. dat.". "Pisac zeli da poterta negativnost svojihjunaka"). . pojas: mn. marksista. dobra. pota: eelih pola sata. rod: eelo. (umesto dvanaest i pO. pola dva itd. poCi za rukom. Polinezija. naglasiti. pokoljenje). politikantstvo. uCiniti jasnijim". moderna itd. po jednom. pokoji (=poneki).

' Osvjentim. Petar. malo-pomalo. . polutki (PR daje i polutaka). Poneki se ne slaiu s time. mn. polonijum i polonij. pomfrit. pomfrija. politologija."Moja o/JIiljena lektira i danas je 'Don Kihot'''. dakle "Mcrili smo (s) pomoL'u instrumenata". ali "Merili smo uz pomoe laboranta". dat. pomajki.135 poncti politikolog. pomajka. polu. naroeito za objasnjenje znaeenj a neke reCi. V: -jevic. ne pomfri. poneko (npr. Poljkinja i Poljakinja. mn. Pompcji. pomajei. polutka. Koseusko. POLJSKA IMENA. Umesto "Takva ponasanja ne mogu se vise tolerisati" treba reci takvo ponasanje (takva praksa) iIi takvi postupei i s1. roda) iIi Pompeja. polovinom meseca.' pOl1wnje. u vidu obienih (jednostrukih) apostrofa. npr. dat. u izvomom jeziku. polovinom XIX veka i s1. poneti: v.\: cYanak "Zasto u 'Zorki' ne vole 'gastarhajtere'''. roda. bordo 'tamnocrven'. POLUNAVODNICI. politolo.' Seetin. pomalo. -oh\:ki i politolog. ponaosob. pomusti: pomuzen (ne pomuzen). gen. gen. . u Pompeji. ri. Vjinale. kaie ovaj umetnik. pomoz' bog (pozdrav) ali: ni rod ni pomozbog. dat. u pomoe. pomoc: v. npr.\:ki. polu. dilovati' preprodavati'. ponasanje: neopravdano se upotrebljava u mnozini.sastavljeno: polubrat. Zapanjio me je va.: bolj e sredinom. je mnozina m. polivinil (ne poluvinil). Spoj uz pomoe bolje je primeniti l1a ljude nego na stvari. -neti. P predvida i njihovu upotrebu "kao blazi vid izdvajanja neke formulacije (umesto navodnika iIi podvlaeenja)".' -ski. obavezno se upotrebljavaju kad se unutar navoda nesto navodi. pommes Fites). poluzvanican. -gija. pomodarka. rnn. polufinalc: Sf. polufahrikat itd. pomodarki.pomodarki. S crticom (prema P) sarno ako druga ree poeinje velikim slovom. npr. Sleska. u Pompejima (u lat. poneki. ponekad.Mar1a1~ polu-Franeuz. ali: Svako je dobio po neku [=pojednu] nagradu).. pomozi bog. pomfrita (od fl'. uvek su naglasena na pretposlednjem slogu. eesc::: nego muskog. gen. pomocu neccga iIi s pomoeu neeega (oba oblika su pravilna). polutki. .

poplaveti. porcellana). mn. porno. ponovo. dat. u sest sati po podne) a sastavljeno kad je imenica (nedeljno popodne. poplavjela) "postati plav". poplavio.ponistavac 136 porcelanje bezrazlozno zabranjeno u PR 60: svi evropski jezici imaju oblik sa e (od ital.). Pop-: v. popiti: popij. posto se diftong iz reci mouth (usee) u ovim imenima sveo na neodredeni poluglas (Portsm't). popevci. pop-rok. svakog popodneva). dok je Portugalija uzeto iz nemackog (Portugalien). V CRTICA 3. po pravilu.Dartmouth. Nije dobro pisati Portsmaut i sl. portret iportre: preporucljivijije prvi oblik. po podne se pise rastavljeno kao odrcdba (nedeljom po podne. mada se i ovaj drugi mora prihvatiti zbog duge upotrebe koju je imao narocito u zapadnim krajevima. popijte. portparol. Ne upotrebljava se pop16viti. popevki i popevaka. po prilici. PORTUGALSKA IMENA. popravci.prvosvestenik.. po prvi put: v. obliku). portretirati. jer se lakse menja po padezima i bolje odgovara izvedenicarna portretski. gen. poretka. mn. popola (npr. Dartmut . celo popodne. . V. poplaveo (ijek. gen. dat. popravka. popeo sam (se). ponova I ponovno.s crticom: porno~fi1m. Portugaljc bolji oblik. pontifeks (1at. Portsmut (uobicajcna transkripcija za eng\. po. Hadii-. "uCiniti plavim". pop-rok muzika. Bommut-Bournemouth itd. popevka. poredak. popravki i popravaka. -ivac. sinonim za papu): pogresno je pontif(prema engl. Brazil. (crtica neobavezna) ali: pop-art. portretista. popijmo. Porgi i Res (Porgy and Bess): ne Pordzi. poplavjeti. pop muzika i sl. portretisticki. popenjao.6. poreci. Up. kao i Plimut Plymouth. ne popenjem. bolje nego u pravilu. porno-casopis itd. pontifex . poodavno i poodavna. deliti popola). Portsmouth. -iti.jer se tako ova zemlja zove i u originalu. pa je on svakako bolji nego poreulan. popnem (se). popcti (sc). pop: pop pevac. Slova s i z na kraju reci i ispred bezvucnog suglalsnika u portugalskom (ali ne i u brazilskoj varijanti) izgovaraju ponistavac i ponic~tivac: v. mn.

sto nije uobica- poscdeti. posrcbriti. sest meseci posle". a ne na i.posrebren (ne posreb/jen).Zoze. posred srede. pos/jem i po. samo u doslovnom znacenju "po sredini".~a/jem: poslan i poslat. Oliveira. Sao Salvador itd. posijedjela).poskupeo (ijck. posredi (posredi . postskriptum: skracenica P. d~t. Antonija. "sest meseci kasnije". Slovna kombinacija Ih izgovara se /j.Kunjal.Agostinjo. posto (= odsto. Stoga i Dos Santos. posivjeti. postavka.S. -iti. Dos Santos itd. posedeo (ijek. postoci. posijedjeti.. Pereira. Antonijua. -vjela) u odnosu na posiviti. mn. poskupeti. gen. -io. moralo pisati Antoniju. pa se mora zadrzati u oblikuao: 20ao.). postavci. "uCiniti sedim".]37 se kao . kao H:reira. Kosta. poslati. Falkao.. naglasena su na e. posijedio. umesto poskupiti. V. Dos Santos.Karvaljo. Agostinho . "dan ranije" itd. lzmeuu dva samoglasnika s se izgovara kao z: Jose . "dan pre" is!. bez tacaka. postavki. V. posivio. gen. poskllpjeti. Isto i posiveti. takode poslediplomski. -io. posred. Janes. (pravopis dopusta iPS. -pio. danas se uglavnom upotrebljava i sa znaccnjem "uciniti skupim". poskllpio. odvojeno. Otuda bi najpribliznija transkripcija bila Soares. posle. posiveo (ijek..Kardozo. po straui. Marija i sl. Nazalni diftong ao nemoguce je tacno preneti u nas jezik. postotak. Agostinjo is!. Cunhal .). a ne Dus Santus. sto se javlja pod uticajem bukvalnih prevoda s engleskog i francuskog. poslc podue i poslepodne: kao po podne (v. Mario. Treba reci "deset godina posle toga". . gen. Cardoso . postdiplomac. po. Nenaglasenoo u portugalskom se izgovara 1I. po pravilu latinicom. posetioci. -iti. Antonijuu itd.po sredi. a nh . ali takav izgovor kod nas ne treba prenositi (u protivnom bi se umcsto Antonio.stdiplomski. P ipak predlaze da se zadrzi s prema pisanom ob]iku (Soares.Ie nesto = u pitanju je nesto). Antunes. -piela) "postati skup". mn. nasto).nj: Carvalho . i pojedinacna imena. post. V. Gotovo se ne upotrebljava posediti (posijediti). "Kuvajt.\:. to). Imena sa zavrsetkom -eira.kriplum posctilac (ne posetioc). mn. posetilaca. pre: nije dobro "deset godina posle".

potamniti. Potsdam. postovaoei. potkraJ (npr.) umesto: kalij(W11). mn. povijte. a za vremensko nakon sto (obIik koji su pojedini strucnjaci smatrali nepravilnim. poviti: povij. mn.S. V. potasiJum pogresno (obicno u prevodima s eng!. potrazilac (ne potrazioe). dat. pothranjenost (u znacenju nedovoljne ishrane): bolje neishranjen. potrazilaea. skracenica P. potrcpstina. posto moze biti vremenski veznik ("Posto je to rekao. potki. ne podeeniti. potkultura. podvuCi. potki. -io "uCiniti tamnim". ne podc-. potprcdscdnik. 156 b). . aIi kojije cesto nezamenljiv. Za znacenje v. pothranjcn. pothimalaJski. nastavi malo tisim glasom") i uzrocni ("Posto nema primedaba. potrcsti: potresen.) Post-postskriptum (dodatak postskriptumu). -ost. po verioei. potciniti. povoei. U izvesnim slucajevima moze biti nejasno da Ii je znacenje vremensko iii uzrocno: tada se za uzrocno znacenje moze upotrebiti buduCi da. to). potkraj leta). gen.: "Javio se nakon sto su tri bcogradska lista pisala 0 njegovom slucaju"). povcsti: povezen (ne poveien). mada je ruski izgovor "Patjomkin". povlaka. povijmo.P. mn. Potsdamski sporazum. ne podh-. mn. i fr. predlog se usvaja"): ova druga upotreba pokatkad je neosnovano zabranjivana. jeno. potamneo (ijek. potpukovnik. (ne p. ne podk-. potom (= zatim). mn. -ost iii neuhranjen. povodac. potka.posiljalac 138 Potcmkin (tradicionalno kod nas: tako i u Pravopisu. potamnjeti. potamncti.). potamnio. potcrtati (ne podertati). posiljalaea. potccniti. dat. povazdan. -iti. skraceno ppuk. npr. povlaei. postovalaea. posto-poto. Cl. potCinjen. povcrilac (ne poverioe). posiljalac (ne posiljaoe). potrti: kao satrti (v. poStovalac (ne postovaoe). na povoeu. potrazioei. potamnjela) "postati taman". poverilaca. U pravopisnoj tenninologiji obicniji je izraz erta. posiIjaoei. mn. ne potrden.puk. Potemkinova sela.

ne hiti u pravu. poznavati: poznajem. pozelenjeti. npr. na pravama). pravobranilac (ne pravohranioe). sto su oblici od svrsenog glagola poznati). poznavalac. pravilo: v. ne pratioe. pozelenio. poidki. otuda je i u mnozini bolje presek dveju pravih. pracka. pozelcncti. oni poianju i poinjern. ali kad jc rec 0 vremenu pre istorije (pre prvih pisanih spomenika). pravobranilastvo praistorija. pracki. gen. mn. pratioei. prava (geometrijski termin) menja se kao pridev. -ij"ski pogresllo je skovano po analogiji sapracovek. -tio. pozutcti: v. -ij"ski. poinjeven. urriesto "stranka na vlasti". pravohranioei. na pravima (mada se tu cesce srecu oblici imenicke promene: presek dveju prawl. pratilaea. poznas. bolje nego imati prpvo. tresac iii isprasivac. pozeleneo (ijek. -iti. pravilno je samo preistorij"a. -eo (ijek. povuci-potegni. Pozcga. pradavni i sl. dat. poznajd itd. imperativ poianji i poinji. -tjela) odn. poinjevsi i poievsi. (nc poznam. -io. Moze se upotrebiti za najranija razdoblja istorije. poznjcti i poieti. poiutjeti. "rezim" i sl. i fr. dijalekatskog Praeker). Isto i poiuteti.sastavljeno: prajezik. pratilac. u Pozegi (obicnije nego Pozezi). Ne upotrebljava se pozeleniti "uciniti zelenim". Pozdanin. bolje nego praher. imati pravo da (se nesto uCini). . poznajuti (ne poznavajuti). Moglo bi se zameniti doma6im mlatilo. Drugo je imati pravo na (nesto). predistorij"a zlocina). Drugo jc predistorij"a (dogadaji koji su necemu prethodili. po pravilu. mn. pra. poznavalaea. pravo: hiti u pravu. pozicija se pogresno upotrebljava kao suprotnost od opozieija. nemati pravo (oblici nastali po ugledu na nem. Uzicka Pozega. poianjem. pravobranilastvo (ne -iostvo). poiutiti. prakcr (od nem. -njela). -anka. Slavonska Pozega. pozeleneti. poinjeo i poieo. ne poznavaoe. V. pracki i pracaka.). poznavaoei. pravohranilaea. oni poinju. mn. dakle na pravoj (ne na pravi). prapostojhina itd. povrh (prcdlog). mn.139 povodom (llecega) i u povodu (neccga) jednako su dobri oblici.

"hleb je nacinjen od po uveravanju pekara sveieg brasna" (treba: u . predaka. preeki (retko precaka). Dan iena itd. Ipak treba izbegavati rogobatne spojeve kao "u 0 tome vee objavljenoj publikaeiji". predturski. preda nj. Duraevdanu itd. pod Republika. predk.. Prcanj. kao i u recima predtakmicenje. Nova godina. precki.ne nego pretk-: pretkongresni. i:: Sarajeva i za Sarajevo. pred jutro. Duraevu dne itd. preda me. predcas ne nego pretcas. dat. "dovodi ga do predkueu". pred-: ostaje neizmenjeno ispred s i S. Mitrovdan. pretkongresni. problemi u i oko "Studija B ". mn. pre: v. Inace ispred bezvucnih suglasnika prelazi u pret-: pretkomora. Prcanju (ne Prcnja itd. predak. za i protiv. PREDLOZI SA DVA RAZLICITA PADEZA.Sli. pretprodaja. Nazivi Duraevdan. U ovakvim slucajevirna imeniea se mora ponoviti: sa stanice i na stanicll. prebijmo. prema PR). precanka (u znacenju 'voj vodanski Srbin' moze se pisati i s velikim P. predajuci (od predavati). Nisu dobri spojevi kao prevoz sa i na stanicu. prebiti: prebij. "gonili su ih do na granieu" nalaze se u narodnom govoru i kod dobrih pisaea. precaga. gen. pretka. preci. UZASTOPNI. Spoj dva uzastopna predloga nije u nacelu pogresan: primeri kao "kamen za pod glavu". prethriscanski itd. mn. predh. Duraevu danu iIi Duraeva dne. pretkumanovski itd. letovi iz i za Sarajevo. ni-. preda se. pred kraj. ne predavajuCi. pretpos/ednji. prethodni itd. preddrzavni. Prcanja. Veliki petak. Pravopis dopusta i Duraeva dana. PREDLOZI S NEGACIJAMA: v.). preeazi.ne nego preth-: prethodan. Vidovdan i sl. jer upotrebljeni padez odgovara sarno drugom a ne i prvom od dva predloga. pretpro. V SVECI. V: sa i bez. u padezima pored oblika Duraevdana. PREDLOZI. dat. Za Dan Republike v. pretkomora. preda mnom. prebijte. pos/e. precka. precanin. Bozic. pisu se sastavljeno.PRAZNICI 140 PRAZNICI imaju veliko pocetno slovo sarno u prvoj reCi (i u reCima koje su same vlastita imena): Dvadeset deveti novembar.

ima slabe ocene iz poznavanja prirode). USTANOVE. ne praistorija (v. praetextus). prcko voljc. obicnije nego prekjuceranji. prckrsilac PREDUZECA: v. predstava. po uveravanju pekara. h1eb je. prcdnjo-: prednjoazijski. prcds-. pisu se malim slovom (npr. . sednicom. prckonoc (ali: preko noCi). predturski. prcgradak.. ne prekipiti. ne prets-: predsednik. krstiti. ZENSKJ OELlel ZA NAZIVE ZANlMANJA. polagao je istorijujezika s dijalektologijom. prckrstiti: v. pregrizen (ne pregriien). mn. prchrambeni. prednjonepcani itd. -kipio. Neki 1ektori zamenjuju preko u ko1iCinskom znacenju (preko pet kilograma i sl. prekipjeti. pregratka.~ta metodologija nauka). obicnije nego prekjucer. prekipece (ijek. predturnir.pred~ednica: v. prekipeo. mn. prekrsioci. pretprodaja. to).141 pub1ikaciji koja je 0 tome vee objavljena. nema sasvim isto znacenje kao uslov. predskazati. prckosutra i preksutra. sednici itd. prckipcti. V. mn. osim ako se ze1i nag1asiti da je to zvanican naziv predmeta (prijavljujem ispit iz predmeta Op. prcd zoru. predstavka. -kipjela) . pregaoci.) sa "vise od": za takvu zabranu nema nikakvog osnova. prividni povod: od 1at. prcgristi. prckrsilac (ne prekrsioc). predsoblje. prcdscdnik.ne nego pretp-: pretpremijera. prckjucc. nacinjen od sVeZeg brasna). PREDMETI (SKOLSKI). prekjucerasnji. prcduslov je dobra i potrebna rec (mada svojevremeno osudivana kao germanizam). prcdp. prcgalac (ne pregaoc). prcdsedavati sastanku. prcdtakmiccnjc. prcistorija. ne sastankom. ne prehranbeni. prcdtckst pogrcsno. pregalaca. prcko. pregraci. prcdskolski. iz1ika. ispreka. prekrsilaca. prcklanc i preklani. trebapretekst (= izgovor. prckontrolisati: bo1je prokontrolisati. pred~tojati itd. prema P. prcko puta. pretponocni itd. prcdvccc (sastav1jeno po P).

pretpos/ednji.prese/o mi je itd. dat. pre/Ute. rnn. presbiroi. pretp-.prevasnodno u starijem jeziku znacilo je izvrstan. dodavanjesto:pre nego (c~to) se vrati. pre/eeuCi (ne pre/etajuei). pretcas. pretpradaja. Up. ne predp-: pretp/ata. preporucam. . France (ne Franc). preliti: pre/ij. presrecan i presretan. to) i u imenima na -ec.treba: napadi na nase polozaje). pre/ijrno. prenosno znacenje (ijek. preostaci. presbiro. presesti (nekome. prisje/o mi je). ne mora se uopste vezivati za pojam prestola i monarhije. prethodnik. kao u slovenackomPeter (v. prep/eeem. prestruktuirati pogresno urnestoprestrukturirati (iIi bolje prepraviti. U padezima: Preserna. to). prevesti. ne predtekst. ali ne i obavezno. prepodneva kadje imenica. preustrajiti.prclctati 142 preletati. pretpras/i. ali prepodne. preplitati. preseljenje. pretpraznicni. prevazi. pretkongresni. prethoditi. Preseren (ne Presern). -hnu/a ipresahao. E je nepostojano. prethodan. krajevirna: prisjesti. preuranjen: v. preporucivati. -ek (v. to).) i prisesti (uglavnom u ijek. prenosno i prijenosno) isto je sto i preneseno odnosnojigurativnoznacenje. prevezen (ne preveien). pretekst. preostatak. dat. preodolevati: kao odo/evati (v. TRPNI PRIDEV prevaga. prepisci. po podne. preporucujem: ne preporucati. -h/a. pretponoeni itd. mn. prep/ieem i prep/etati. prepiska. Presernu itd. presahnuti: presahnuo. TRPNI PRIDEV pre nego: uobicajeno je danas. prevashodan. prema: u novinskom jeziku neki put se upotrebljava suvisno ("placanja prema inostranstvu". prenagljen: v. od/ic~an. prestonica znaci isto sto ig/avni grad (neke drZave). preob/iCiti. pre podne (dve reCi). presbiroa. ne prese/enje. pre/eeern. reorganizovati). Suvisno je kao zamena za prvenstven (-no) iIi preteian (-no). "podrskaprerna Jugoslaviji") iii pogresno umesto drugog predloga ("napadiprema nasim polozajima" . pretpremijera.

prikldtiti (ne prikljdtiti). GEN1TlV MNOZ1NE (imeniee z. radi slaganja sa svrsenim glagolom prionuti. prisutan. Prilcp. malo slovo kad znaci stanovnika primorskih oblasti uopste). boIje nego primedbi. pripiti se: pripij se. -ski. pripijmo se. prirodno-matematicki. previjte. primedaba. roda). pridavati: pridajuCi.): prezem. -a. prevodioci. Stilskije neopravdana preterana upotreba izraza prisutan je pribrezni je rusizam koji je bolje zameniti rjomaCimfpri)oba/ni. primalac (ne primaoe). prima/aca. primarijus. mn. -0. prcvoditcljka. prezaj. V. trzati se). ijek. PRlDEVI S BROJEM: v. ~jmo. PrimOlje (s velikim P kad se odnosi na odredenu regiju). (pri)oha/ski. dat. mn. priljezan je ijek. prezeS. i pojedinacna preZll11ena. oni prezaju. prezam. -ite. Prevlaka (ime). mn. ne neeega. prevodite/jki. dat. PREZIIVlENA: v. ali se upotrebljava i u ekavskom (mada bi tacnije bilo pri/ezan). oni preiu. pribiti: prihij. oblik. -sno (bolje negopristrasan) ipristran. previjmo. pristrastan. V. rasprostranjena ali pogresna transkripeija: eng!. -sna. Primorac. prevoditeljki. preza/a. -canka. pripijte se. kao i pribreije sa priobalje. Prevlaei. priklijestiti.143 previti: previj. -imo.ao. prezajui'i. dat. prianjati: po Pravopisu bezj. pripovetka. ne pridavajuci. ic'. rnn. pripovedaka.prilepski. ZENSK1 OBLlC1 ZA NAZ1VE ZAN1MANJA. prcvodilac (ne prevodioe). 1ME 1 PREZ1ME. ~jevic. prineti: v. preii. njegovoj tvrdnji). prezas. SLOZEN1CE S BROJEM prihvatati i prihvai:ati. . pribijt~. Prisli (Elvis). prcvlaka. primcdba: gen. DVOSTRUKA PREZ1MENA. gen. prevodi/aea. Primorka (veliko slovo ako se misli na stanovnike Hrvatskog. Cmogorskog primorja. Prilepcanin. pribijmo. preiuCi. prisutan prilog: u prilog necemu (npr. Slovenackog. prev/aei. -neti. primaoei. Drugo je prezati (konja i sl. jte. prczati (plasiti se. dat. mn. Presley izgovara se Presli. primenlj iv i primenjiv. gen. pre::. pripoveei (dopusta se i pripovetki).

procurio je. pritiskajuCi. pritoka. Nije dobra porediti ovaj pridev (npr.. slican je i stav Krleiin. ono sto je privezano. nov rekord Stekica. kornjaCin). BOJE). Umesto prisvojnog prideva nije dobro upotrebljavati imenicu u genitivu: spojevi kao bulevar Lenjina. privesak.: umesto "Prisutne su teznje ka zatvaranju triista" mnogo je bolje "Javljaju se teznje . PRISVOJNI PRIDEVI na -ov. pro. priviti: privij.". probdeti: kao bdeti (v. priznajuci.. pritki. privjesak.") niti ga upotrebljavati u spoju s reCima suprotnog znacenja ("prisutna je nestasica". zivotinje (or/ov. biljke (v. dat. vladin. pritiskam. procuriti. gen.. -njanka). "Borbin". takode pritiscem. lpak. pod -ov) i nebeska tela (Suncev. oni pritiscu. prisiti: prisij.. pritisCi. -ski. pri tom(e).. prirepak. ustanova. to).. genitiv se mora upotrebiti ako od njega zavisi odnosna recenica: "Slican je i stay Krleze. proizraelski.. malim slovom proamerikanac i sl. prljavobeo (v. pritiscuCi. ne priznavajuCi. "Sve su prisutniji zahtevi. -ov. priveska (ijek. postoji i sl. -Cica. probiti: probij. Pristevka)." itd. koji je jednom napisao .. procent i procenat. privezak. pritaka i pritki. pritoci. privijte. Obe reci mogu imati figurativno znacenje sporedni deo. mn. -inka (iii Pristinjanin. ono sto visi iIi na cemu nesto visi: privesak za kljuceve. privijmo. Rede i ne uvek dopusteno jeste gradenje ovih oblika od naziva organizacija. profasisticki itd. "prisutanje nedostatak" i sl.PRISVOJNI PRIDEVI 144 u znacenju ima. probijte. priveska. -ica. probijmo. Iistova: "Geneksov". umesto cega se jednostavno moze reci nema). ne procureti itd. Danas se moraju smatrati pravilnim i oblici Pristinac. pridev pristevski. pritiskaj. Akademijin i sl.pristinski. prisijte. Pristina: tradicionalni naziv za stanovnikaje Pristevac (z. oni pritiskaju.. dat. prisijmo. V. jeiev. -ev.". slican je i stav Krleie ispravnije glase Lenjinov bulevar.. nevaian dodatak. Marsov). . ienin). " iii "Tezi se. procurice. nov Stekicev rekord. "Jedan od najprisutnijih problema.. -in grade se prvenstveno od imenica koje oznacavaju Ijudska bica (putnikov. Zemljin..sastavljeno: proarapski. privjeska). pritiskati. pritka. piscev.

prokontrolisati. odgoditi". provrcti a posebno za prvo javno prikazivanje necega (promocija knjige. provreti: menja se kao vreti (v. provodadzika. protiv. podilaziti. proizlaziti je bolje nego proizilaziti. prolongirati znaci "produziti". projicirati (sliku na platno i sl. "izgubili su protiv Francuza". stranke i sl.). obilaziti. prosioci.prokupacki. mn. proletni. znacenje ove reCi je unapreaenje. ne prodavajuci.I'. produzetak. pogresno je u znacenju "odloziti. ali se danas upotrebljava i u smislu reklame iIi reklamne kampanje (po engleskom). izgubili su od Francuza. protestujem. projekat. ne protestvovati. ali ni ovaj drugi oblik nije pogresan: isto umetnuto i nalazi se i u glagoIimasilaziti. provladin: v. proneti: v. ne prosto prosirena. produieci. promocija: osnovno lat. bolje nego prekontrolisati. prosilac (ne prosioc). -stvujem. prokazan i prokaien. provodadiiki.). rede "odugovlaCiti". (dopusteno je i izilaziti. -neti. prosta prosirena recenica.sastavljeno: protivkandidat. protiv se zloupotrebljava u jeziku sportskih novinara: "pobedi6emo protiv Zvezde". protivzakonit itd. gen. Prokupcanin.projektovati (praviti nacrt. progristi: progrizen (ne progriien). prosijte. prostirci. nailaziti. mn. -canka. mn. projekt i projekat. protestant moze znaciti i "onaj koji protestuje". -. prolijmo. ali moze biti i sinonim za projicirati). protivpravan. protivvrednost. . najcesCi oblik je proljet[2i (pored proljecni i proljetnji). proliti: prolij. to). prostirka. dat. prositi: prosij. "utakmica protiv Bugarske" umesto: pobedi6emo Zvezdu.145 prodajuci. ipak. prolecni je bolje nego proletnji. V. protestni. prolijte. Prokuplje. ZAPOVEDNI NACIN. protestovati. utakmica s Bugarskom. prevazilaziti itd. u ijek. meauvladin. pored obicnijeg izlaziti). proletos: v. prostirki i prostiraka. prosilaca. prosijmo. protivvazdusni.

oni prozru i prozrim. proidrijecu). sr. punomastan. pseudo-Dionisije itd. dok je prsni grudni). Od rednih brojeva i zamenica se odvaja: prvi put. dvaput. j er nij e skracenica (engl. gen. roda) iprsa (ron.zajednica. treCi put itd. -sna. sto puta itd. Puljanin. dat. prozri. pucaljka. tri puta. putera. v. ne prvi puta.S. prsi (mn. psiho. Nije dobro proidrati. prvi put. znaci "razbojnik" iIi "siledzija". dat. Puljanka. Prvi svetski rat. pseudo.. imenica m. proidrijeti). prozrela. -ite. putra (i buter. prozreti: prozrem. Prus. oni prozre. psihoterapija itd. pseudoumetnicki itd. PTT-u itd. pusci. udruzenje). svaki put (ali: nijedanput kao jedanput).sastavljeno: pseudokritika. PTT (izg. V. PI'S! i prs6. -ala. mn. ne sme se brkati s pustinjom i pustarom. proidracu. proidrecu (ijek. oniproidru. u prsima. gen. put: putevi i putovi. prstni (prema prst. = Pruska (bolje) i Prusija. prozdreti (ijek. z. ISTORlJSKI DOGADAJI. Pruskinja. Pul (naziv agencije): ne treba pisati PUL. pusaka.: vidi postskriptum. prozret. puzecke i puzecki. koji put. pseudomislilac. danas retko pUlar. pruski. S crticom liZ imena: pseudo-Rafael. Prvi ustanak: v. proideratu. prozreo (ijek. . i prozrio). Pula. pucaljki i pucaljci. proidrem. usput.). proidrt. Vidi i: po. puska. neki put. Put liZ osnovne brojeve pise se sastavljeno: jedanput.prozrcti 146 pticji (bolje) i pticiji. pustahija. stoput (ali dva puta. roda). puter. P. psalma. putem i putom (ali sarno putem II znacenju "posredstvom"). proidro. proiderem. -sno. pe te te) moze biti nepromenlj ivo iIi se menjati PTT-a. pool . gen. Uz put: v. oni proideru. psalam (ne psalm). to). proideran. i iderati. proiderao. proidrla.pulski. roda. triput. drugi put. Takode: proiderati. prsiju.sastavljeno: psihodrama.

npr.ca i sl. radiestezija. Rab. snabdevanje). . radijski i televizijski program i). namenu. radio (promena): v. Pogresno se upotrebljava u znacenju uzroka. dok u izrazima kao nab svoju rO("lInicll. nije isto !ito i racionirati (-nisati) = ograniciti (ishranu. Radeta i Rada: v. radijus. "Frst" (treba: Ferst). radio-emisUa. rad njega) pise se bez apostrofa. -Uski. -e (ZAVRSETAK lMENA). zbog toga sto iii zato st~. Ne sme se upotrebljavati umesto "er" u transkripciji engleskih imena. pogreSnaje ta va. umesto zbog iii lIsled: "Izostali su radi bolesti". Ima tu prednost sto se moze udaljiti od imenice (npr. radijski: pridev koji u poslednje vreme sve cesce zamenjuje slozenice sa atributnim "radio-". radijum i radU. rad (stariji iIi pesnicki oblik predloga radi. udzbenika iIi skolskog predmeta.R r: slogotvomo r (kao u drvo. Rade. traze da se zameni sa raclin. radio. prst) karakteristika je naseg i jos nekih slovenskih jezika. "Sve sam to ucinio tebe radi". "Tmbul" (treba: Tembul). "Kaznjen je radi prebrze voznje" i sl. radi oznacava svrhu. cilj radnje: "Dosli su radi potpisivanja ugovora". racji (bolje) i racUi. racunica. npr. Pogresno je i "radi toga sto" urn. radio-stanica.se po P najcesce pise s crticom. racionalizovati (-liz irati. Rabljanka. Rabljanin.~o rm'zm. radiestezist(a) (bezj jer su slozene reci). npr. -lisati) zllaci uciniti racionalnim. -io. KOllzervativniji j ezikoslovci dopustaju ovu rec sarno u znacenju knjige. rapski.

rapavost: bolje hrapav. imati na rasp 0 lagonj 1I. ranoranilaea. raskos. ali ni tu crtica nije pogresna. dat. radioizotop. G1agol se slaze s prvom iIi drugom reci: Radio Ljubljana je javio iii javila. rasrajiti itd.ne nego ras(~-: rascdljati. rapav.) i rasko/i. Spojcno je kada se odnosi na zracenjc. radio-aparat. veseli nas . zel71Ija-zemlja itd.Radio Beograd 148 veselimo se sto si dosao itd. rass. s cliom (ne crticom) bez razmaka. rak-rana. bez crtice. raduje me (nesto). najrac1e. na Radio Novom Sadu. biti nekome na raspolaganju. Ko zeli moze ga zameniti saree je 0 (nccemu). i sledece dye odrednice. raspolaganje. RASTAVLJANJE RECINA KRAJU REDA. Pri prekidanju reCi cr(~udi radio-predajnik. hrapavost. radio-televizija (s velikim R kad se odnosi na odredenu organizaciju). radioaktivan. ne raspoloienje. rajsferslus (patent-zatvarac). V. redovno se srece i kod najbolj ih pisaca. radije. u spojevima kao radio program. radi se 0 (nccemu): ovaj izraz. raglan (ne ranglan). rang-Hsta.~to si dosao is!. rascavrljati se itd. raketa: raketa zemlja-vazduh. raskosi (z. me. npr. Radio Novi Sad i slicni nazivi stanica pisu se s velikim R.ne nego ras-: rasepllriti se. mn. radio drama.. ro.). raga. ranoranioei.l"Ola. to gaje obradovalo. ranoranilac (ne ranoranioe). Radojica. rado. raskoJia (m. U izrazima staviti. obradovao se tome.: nema stvamog razloga da se zamenjuje povratnim oblicima radujem se (necemu). radio-televizijski. Po padezima se menja sarno ime grada: Radio Beograda. Radio Beograd. mada zabranjivan kao "varvarizam".posredije (nesto) ili u pitanjll je (nesto). najradije: ne rat/e. gen. radio oglasi (kriterijumi razlikovanja nisu jasni) prednost se daje odvojenom pisanju. Rahmanjinov: Rahmanjinovljev koneert (ne "Rahmanjinov koncert"). dati na raspolaganje. rasc. raglan-rukavi (crtica neobavezna). ragi. ne rajferslus. Rahmanjinovljeve kompozieije. radioterapija. V. . radio-teleskop. raso i rasol.

dus10 v. pred. retko radsta. radi eega). sto znaCi da preneseni deo treba uvek poCinjati suglasnikom (osigu. rastenje (od rasti).anje). ajos manje da se sarno jedno slovo prenosi u sledeCi red (npr. bolje nego ravnodnevnica. Rasci. Raska: dat. lj. itd. Crtica treba da se nade na granici sloga.potreba). nj i di se ne rastavIjaju.~. razbolijevati se.-pruski itd. pa ihje u praksi vrlo tesko primeniti. od neobaveznih "preporuka".-ploea. ravnodnevica. pri tom ipak treba paziti da preneseni deo ne pocinje skupom teskim za izgovor. radi.estak. gde oznacavaju po dva glasa. super. Raskoj. rasomonijada (prema filmu A. Suglasnicki skupovi mogu se rastavljati na vise nacina. ovu treba ponoviti na poeetku sledeceg reda: spomen.cenje (ne pamcenje). Pri izvomom pisanju stranih imena udvojeni suglasnici se rastavljaju: Maz. pa ce se deliti nr. srednji vek. RAZDOBLJA Novi P razlikuje "pravila" priblizno jednaka onima u P 60. Rastko. U 1atinici. osim u reCima kao Tan.uranje iii osigur.ranje. razbijmo.ziveti.stveni (ne zdravstveni).~tven. ako im se jasno osecaju sastavni delovi. rastresen. Ravijojla. razbolevati se (ne razboljevati se): ijek. rasomon.tven. metez". dru.Iiams.aktivan (a ne pre.ven. dakle.deri (ne rekorderi). ne rastresen. nikako osig.0). granica izmedu njih vaznija je od granice sloga. Cijije cilj "da prelom reei bude jezieki 10giean". npr. RATOVI: v. razbiti: razbij. pam.onica).149 ticom nije pozeljno da u prethodnom redu ostane sarno jedno slovo (npr. Ove druge su fonetski veorna slozene i zahtevaju konsultovanje opsimih tabela. rekor. danas retko Raski. osim ako se i ispred crtice nalazi samoglasnik (petna.raktivan). drust. ISTORIJSKI DOGADAJI. dru. ne rascenje. francusko. zdrav. u. rasceretati se. novi . Ne valja ovu ree upotrebljavati u uopstenom znaeenju "zbrka. raSta (= zasto. epohe prema Pravopisu se pisu malim poeetnim slovom: stari vek. vekovi. Ako se ree i inaee pise s crticom. Wil. razbijte. Kurosave) oznaeava zabunu nastalu us led razliCitih iskaza 0 istom dogadaju. RAZDOBLJA.lIS10 v. nad.zini.jug. studi. U slozenicama. supe.

neolit. razmatrati. ne razgnjeviti: v. razumijem. -ejte.ne nego ra::-: raieniti. oni razumeju: razumeo. raidiilitati se. Engl. ijek. razneti: v. -ela. prema P). pod uticajem engleskog. razumjela. ljeeca i rijeeca. rejon. raiestiti se. (veliko slovo prve reCi. razmotriti. razumjeti. dat. razoruzanje: tacnije bi bilo razorztiavanje. bolje nego razocarenje. V. prema tacki 26 b Pravopisa). vek. ijek. neslaganje. rejonski. realki. razgneviti. recca (od recj: ijek. ne reon. rekvizit i rekvizita. itd. trinaesti vek. TITULE). -neti. oni razumiju. rjeenik (ne rijeenik). Juznomoravski region i sl. reizborni i reosiguranje nisu dobra skovane reci budu6i da je strani prefiks spojen s doma6om osnovom.razdvojiti 150 rda. renesansa. reonski. jer oznacava praces a ne stallj e. rjeCica. Reynolds. anticko doba. Regenzburg (ne Regensburg. razvUte. reizbornost. razul11ij. rekonkista (sp. razlike u misljenju ("Razlike izmedu Egipta i Libije mogu biti uklonjene" i sl. Rejnolds. ali im dosad nije nadena prava zamena. reizbor. . Reconquista ). gnev. reis-ul-ulema (malo r: v. ZAPOVEDNI NACIN. razdvojiti: razdvoj. -ijmo.ne nego raidz-: razdzakati se. ra::ariti se. razumej. uobicajeno kod nas za eng!. Remon (fr. razvijmo. ISTORIJSKI DOGADAJI. Reeica (mala reka): ijek.). realci. razumem. -ijte. raati. razdvojmo.\'cen i razvlasten. dvadeseto stoIeee. U spoljnopolitickim tekstovirna. razumcti. rasmatrati. razz. mn. razdvojte. razan i raien (od razi). upotrebljava se pogresno umestonesuglasice. razumio. Rejli ne nego Raj Ii zime). ne U'konkvista. (Reil~v. raav. razdz. mada je izvomi izgovor Renolds. realka. Raymond). gen. ledeno doba. Raymond izgovara se Rejmond. irsko pre- Rcjmon: pogresno urn. reeksport. razviti: ra::vij. region: Niski region. razocaranje. ne hraa itd. V. rckIH-kazala. razvlastiti: razvla. razilaienje. razlike. recnik. ne rasmotriti. -ejmo.

sa Rijeke. prema P bolje nego rent-a-kG!: repctitorijum i repetitorij. -sno. Trg Republike. Tako i Dan Republike. reSetka. (crtica nije obavezna: v. npr. mn. kao nazivi tacno odredenih dogadaja. pise se na isti nacin. lIZOr. mada prirucnici ne predvidaju taj oblik). rezus-faktor (iii Rh-faktor. (crtica neobavezna. reskirati: bolje riskirati (up. revans utakmica itd. ribic (ribolovac). postovanja vredan (npr. j prezime Rendgen (Rontgen). ali malim srpska revo/llcija. rijeeki. bolje nego re§etki. revans. "Sirija raspolaze respektivnom vojnom silom"). reli takmicenje itd. "Idem u Rijeku".. "Dolazim iz Rijeke" danas obicnije nego na Rijeku. -tka. rcsital. revnosna. CRTlCA 3). organi vlasti u Republici.). Rcmbrant van Rajn (Rembrandt van Rijn). reprczentje pogresno: prema glagolu reprezentovati (-irati) imenica moze jedino da glasi reprezentant (ali je bolje uzeti neki od doma6ih izraza: predstavnik. reliji. ren: bolje hren. . repromaterij al. revolucija: velikim slovom prve reci Francuska revolucija i Oktobarska revolucija. na rdetki (i rdeci. ISTORIJSKA IMENA. pogresno je "Rijn". najrim. saieci). prva dva slova same latinicom). reVaf}s susret. iii/an Rejn prema izvomom holandskom izgovoru (oba uP). posto su izrazi opisnog karaktera. rid: poredenje rim. -anka. Rcpublika: velikim slovom kad je skra6eni naziv za SRJ iIi neku drugu drZavu. rezus-pozitivan. rezimea. v. riskantan) iii rizikovati. rezime (m. Renovka ne nego hrenovka. mn. gen. lIzorak itd. Up. mn. primer. revolucionar i revolucioner. CRTICA 3). V. Rijeka. rcntakar. ribic (misi6). reli vozac. prema P. rendgen (aparat). revnostan. rdetaka. prema prilagodenom obliku. relija. rezus-negativan. aliirska revolucija i sl. roda). bolje nego recital. Pokrajina. "odgovaraju6i": pogresno ga je upotrebIjavati umesto respektabilan. Rijecanin. respektivni znaCi "doticni". ISTORIJSKI DOGADAJ1. Doma6i izrazjesaietak(mn. rcmek-dclo.151 Rijcka reli. rendgenski. V. rezimei.

rodoskvrn. mn. iz Rija. dat. Karenjina. RUSKA IMENA. Koroljov. ronilaca. hrskavica. rok: rok muzicar. danas u samom tom mestu preovladuje oblik Rozaje (lokativ: u Rozajama.). roaakin. Od ovoga su izuzctak imena sa slogovima njin. Risnjanka. Roiaj je stariji oblik. roba je zbirna imenica i kao takva nema mnozinu. Smolensk. rskav. Vasiljevski) i poneki vee odomaeeni oblici kao Ljermontov. Hie (a ne Ljebedev. roaaki i roaaci. Stanovnici se zovu Karioke (port. njev i /jev (Lenjin. ali se euje i: u Rozaju). mada PR dopusta sarno hropac. Risan: Risnjanin. u Riju itd. Solovjov. a ne a: Borodino.. robustni. zabelezen i u Vukovom Rjecniku. PogreSno je "izvoz nasih roba" (treba: izvoz nase robe iii nasih proizvoda). rucka. Rurke ne nego Rork (engl. ne Garo.Rillasila 152 ropac (samrtni) uobieajeno. Neva. rskavica. Korcnoj. roto-papir. Un ita. Rokenrol (prema P bolje nego rok-en-roJ). Rodrigcz iIi Rodriges (Rodriguez): v. rupcazi. mn. -ez. Risanski zaliv. rodaka. Nikitin. Tihonov. Rio de Zaneiro (naglasak je na e). CRTICA 3). NekraSOY. rodoskvrnilacki (ne rodoskrvan). rucki (PR daje i rucaka). Nenaglaseno () i kod nas se pise 0. Riskov. rok sastav itd. itd. Njikiein itd.) i Ruis: v. (neobavezna crtica: v. Skraceno: Rio. gen. Rinasita: v. rukovodilac (ne rukovodioc). Rotsild (Rothschild). rucki. Rolan Garos (Roland-Garras). i suglasnici se prenose kako se pisu. Fadejev. ronilac (ne ronioc). rskati. Ispred e. dat. rukovodilaca. Rt dobre nade. Ruiz (Rui:::. Rourke). Konjev. . ne robusni. robustan. Rols-Roj s (Rolls Royce) (fabrika). risanski. ne nego hrskav. JakovIjev. ronioci. ne Bm'adino itd. hrskati. ne Rizkov. DerZavin. mn. Menja se sarno poslednja ree: iz Rio de Zaneira. rupcaga. rukovodioci. dat. roto-roman itd. cariocas). bez U1ueksavanja: Lebedev. -cz. "Zakonom su obuhvaeene sve robe" (treba: svi proizvodi iIi sve vrste robe). u Rio de Zaneiru itd. Turgenjev. robnonovcani (sastavljeno po P). Dobrinjin. rols-roj s (automobil). ne RoCild. rodoskvrnjenje (incest). Bakunjin.

rvati se. Majerholjd. rvat. Pravopis ipak dopusta i oblike kao Boginskaja. Ruzdi (Salman).Pfibram. rusioci. -it. TSeblicki . bez h. Pri pisanju cirilicom treba paziti da d i z ostaju odvojeni u AH)l.Treblicky). -ov. rzati.)KHX . Novaja ziznj. Raspu6in. kako je bilo po P 60). -oje po pravilu se zamenjuju nasim pridevskim nastavcima: Trubecki. npr. V. iza zvucnih suglasnika prenosi se na z (Bedzih . rusilac (ne rusioc). d. Bronstajn. Poljsko rz izgovara se z (ne rzf): Jezi (Jerzy). ali sarno u nominativu.Iej itd. Iza bezvucnog suglasnika izgovara se s: Ksistof (Krzysztoj). dok ce promena biti po nasem. Raboceg dela i sl. V. MendeIjejev. AndZej (Andrzej).153 Onjegin. Nastavci -oj.. Carsko Selo itd. -aja. Ruska prezimena nemackog porekla kod nas su uobicajena sa izvomim izgovorom. DvorZak (Dvofc'rk). oe)l. ne Rusdi.. JHH)l. Boginske.Bedfich. Raboceje delo i sl. Ajzenstajn. to).ne AHl. Gzegoz (Grzegorz). Staljin. KazimjeZ (Kazimierz).)KHX. "Literatuma gazeta". rusilaca. i pojedina imena.)Kej. -ovna. . Cesko slovo f kod nas se prenosi sa rz: Jirzi (Jifi) . tako i Boljsoj teatar (v.. Jindzih -Jindfich) a iza bezvucnih sa s (Psibram . Dnjepar. ne hrzati. mn. pa je to usvojio i novi P (ne vise Ejzenstajn i sl.

Kod pojedinih redih imena javlja se is. Obliksa u starijem jeziku je upotrebljavan sarno ispred suglasnika koji oteiavaju izgovor s. Kasa Rosada (Casa Rosada) itd. Cezare (Cesare) itd. V.Nocas moze znacitiprosle nod. sa sirom. muzika. PORTUGALSKA IMENA.. Osnovni oblik ovog predloga je s (pise se bez apostrofa!). DzeG)ms (James). pezeta.jer je to nas odomaceni oblik. Louis). Sizif. osimski. Brindizi (Brindisi). ne z: Hose (Jose). Zimus. Kad prethodi vokal. Za ita!. kasina. ove nod koja dolazi iii ove nod koja je u toku. Metjuz (Matthews). Dzo(u)ns (Jones). Dionis. Cejs (Chase). Dionisije (bolje nego Heziod itd. Ris (Reese). sa. -8 (sufiks). Efes. proletos. letos. reci kod nas je usvojen sevemoitalijanski izgovor z: izolovati (od ita!. z is u portugalskom: v. Mazina. filozoj parazit. sa zaljenjem. sa kcerima. Ezop.s s i z (izgovor). Wells i Welles) itd. S. . Tezej. izuzetakje Andaluzija.jesenas obicno se upotrebljavaju za proteklo godisnje doba. sa skolom. Glinis (Glynis) itd. imenima. -ez. muzej. ali mogu oznacavati i ono koje predstoji. Piza (Pisa). prema klasicnom izgovoru: Hesiod. V. krajnjes posle suglasnika kod nas se prenosi sa s: Carls (Charles). Endruz (Andrews: ne Endrus). U eng!. koji je nekada z a nekad s: Rouz (Rose). sa mnom. nezavisno od originalnog izgovora. Rosario (Rosario). Mesopotamija. Karuzo (Caruso). transkribujemo prema izgovoru. Peloponez itd. Grcko obicno (neudvojeno)s izmedu vokala ina kraju reci kod nas se po tradiciji prenosi sa z: kriza.). isolare). sa zecom. casamatta). Luis (Lewis. npr. z. kazamat(ital. U spanskim reCima cita se uvek s. sa pticom. Vels (Wales.

"Trgujete tudom imovinom" (ne: s tudom). (bolje nego sa prijateljem itd. ali se ipak preporucuje s gde god je to moguce. slovo. sa. doh. Uporedi: "On se puskom borio protiv neprijatelja" . Safok (eng!. takode glagoli kretanja kao voziti (se). sa osam nogu zvuci lepse nego s ispitom. "Posao si vozom a vratio se automobilom" "Posao si kao puki siromah a vratio se s automobilom".(Sa) svojim zvucnim . kao sto je broj. skracenica iIi citirani izraz. oznaciti sa X Docekase ih sa "Ziveli oslobodioci!" Nisu retki slucajevi kad se isti spoj glagola sa imenicom moze upotrebiti i s predlogom s(a) i bez njega. zame- niti. Poneki autori. putovati. zagospodariti. Instrumental bez predloga traze i pridevi zadovoljan i nezadovoljan.(prefiksi): v. snabdeti (se). baviti se. Suffolk). potkrepiti s dosta primera. nahraniti. . narocito ako ovome sledijos jedno "s" (sa ispitom. propratiti i dr. ovladati. "Rat je za nas poceo bombardovanjem Beograda" (odgovor na pitanje kako?) . za i protiv.. Neki put razlike u znacenju i nema. ispuniti. s gostima. npr. predlog s(a) ne upotrebljava se uz instrumental kad ovaj oznacava sredstvo. s interesom. orude iIi predmet radnje: "Ume da rukuje masinom" (ne: s masinom). (2) ako posle predloga dolazi neka nepromenljiva rec. radije upotrebljavaju obliksa ispred vokala.). zakucati s tri ekspera. Medu najcescim glagolirna koji traze instrumental bez predloga jesu opremiti. otih i dr."On ses puskom u ruci borio protiv neprijatelja". sa ili bez pratioea: treba s doplatom i bez nje. s pratiocem ili bez njega. s osam nogu). Predlog s(a) ipak se moze upotrebiti u ovom znacenju u dva slucaja: (1) ako ispred imenice stoji osnovni broj iii prilog za koliCinu.i su. dakle s pri- s(a)+INSTRUMENTAL jateljem. U nacelu. npr.. ne Safolk. npr. sluiiti se.). posluiiti. zbog blagozvucnosti. liZ male razlike u znacenju. "Nicim vas necu opteretiti" (ne: Ni sa Cim) itd. ukrasiti s malo cveta. ne smatraju se pravilnim spojevi kao sa i bez doplate. naoruiavati. pokriti. s decom. natopiti. sa iii bez. s omladinom itd. pod su-. pomnoiiti sa deset."Rat je za nas poceos bombardovanjem Beograda" (odgovor na pitanje kada?).155 Danas se znatno prosirila upotreba oblika sa. "Roditelji su se ponosili mnome" (ne: sa rnnom). raspolagati. napojiti. ponositi se. Up. Buduci da ova dva predloga zahtevaju razliCite padeze. sa i bez. s(a)+INSTRUMENTAL. kad imenica u instrumentalu oznacava prevozno sredstvo (Putujem vozom itd.

Sapfo. Sanremo. sanatorijum i sanatorij. sanke. sankcija je kazna. kaznena mera. ne San Remo. GENITIV MNOZINE (imenice i. SALT. samoposluga isamousluga podjednako su dobre reCi. sam. Glavni grad se zove San Salvador. USTANOVE.sankati se isanjke. SALT-u. sto je oblik u zapadnimjezicirna. Pridev: sanktpeterburski. . ne Sankt Petersburg. San Francisko. sablja. Pri- v. sagla. itd. mn. Santijago (po P: vemije sp.. San Hose (u Kostariki. SAJMOVI: v. SALT-a. sagnuh se. gen. -a. sabijmo. Sancez iii Sances (Sanchez). Santa Kruz (prema uobicajenom obliku koji preporucuje PR) iii Santa Krus (po sp. sagnula i sagao. paketa i sl. roda). Izvomo: San Jose. sanjkati se. Sankt Peterburg (nekadasnje i novo ime Lenjingrada). pa se mora smatrati da su oba oblika podjednako dobra.. sabijte. saksofon.. ugovora itd. izgovoru bilo bi Santjago). sadriaj iii sadriina romana.). mada bi po izvomom izgovoru bilo tacnije San Fransisko. izgovoru). sadrzaj i sadriina. samodovoljan itd. potvrditi.sastavljeno u slozenicama: samofinansiranje.ozakoniti. -0.). bolje nego EI Salvador (odredeni clan el ne cini deo imena u uzem smislu). sagnuvsi se i sagavsi se. Da bi se razlikovalo od oblika glagola jesam i od priloga selmo (=jedino). Dete se samo vratilo. prihvaceno u PR kao ustaljen oblik. Obe reci upotrebljavaju se kako za materijalne tako i za duhovne pojmove (sadriaj iii sadriina kutij e. sanskrit: kao blizi originalu preporucuje se obliksanskrt. glasom i dostojanstvenim drianjem podsetio nas je na Saljapina".sabalja: v. oznacava se akcentima: sam i samo (ne samo!). samo.sabili 156 meri: I sam sam toga svestan. Safo: v. sabiti: sabij. bolje nego San Hoze. SAD. samnom. svojevremeno se medu lingvistima vodila polemika koja je ostala bez konacnog resenj a. ali sankcionisati znaci odobriti. sagnuti se: sagnuo. ne saksafon. -ez. sagnu se i sagoh se. saie se. Salvador. 0 izrazu pisati velikim (malim) slovom odnosno pisati s velikim.

sci. ne Sao Paolo. npr. Ova zamenica se upotrebljava za gradenje povratnih glagola. a takode i za bezlicnu konstrukciju. doso (=dosao). peres se itd. savijte. sve ono znanje.. svi obziri otpadaju". savetovati nekoga (nesto) i savetovati nekome (nesto). sazeci. sapldem. mn.. Sao Paulo (Sao Paulo). savamalski. satrti i satreti (ijek. sa strane. to). sazreti: kao zreti (v. Saterlendje pogresna transkripcijaza engl. sasiti: sasij. satrijeti). S bezlicnim glagolom ne sme se upotrebiti imenica u akuzativu: . scenario iscenarij.: vidi pod dr. Sapfin. reM itd. Sapfo (bolje nego Safo). saplitati. "Ovom se alatkom bez teskoca rukuje". pa nisu dobre recenice u kojima se povratni glagoli upotrebljavaju kao bezlicni. npr.. sasijmo. Isto i posavetovati. prerna na$em redu reci bolje je Centar "Sava". sazetak.Nije dozvoljeno zaddavati se na peronu". kao i dijalekatski dosa. svi obziri otpadaju". Sava centar (bez crtice prema P) skovano je po ugledu na engleski. sveg(a) (ne svog).1icujednine. to).). Sapfi. s boka. u svim licima (perem se. npr. Sutherland: treba Saderlend. satrijevsi). sc SAZETI SAMOGLASNICI. Srednji rodsve (nesvo): sve vreme.) i scenarija (sr. sve troje itd. saplicem i sapletati. prica se. kazo (=kazao) i sl. prema Pravopisu pisu se bez apostrofa. a sa znakom duzine (cirkumfleksom): k6. kaz6. Tu se mora upotrebiti drugi sklop recenice. sasijte. reka itd. savijutak. saviti: savij. dos6. rnn. Menja se kao imena na -a: od Sapfe. dosa. NEBESKA TELA. to).). savijmo. se. say. to se zna. savijuci. svem(u) (ne svom). stiga. Savamala. (skracenica) ne negosc. "Kada se bori za zivot. "Kada se covek bori za zivot. Oblici iz familijamog govorako (=kao). radilo se. mn. satrvsi i satrevsi (ijek.scenariji (m. ostali oblici kao kod glagola trti (v. bolje nego iz necega. Ista zamenica ne moze obavljati obe funkcije istovremeno. sastojati se od necega.157 santimetar: bolje centimetar (v. koja se javlja samo u 3. . SAZVEZDA: v. "Ovom se alatkom bez teskoca sluzi". "Na peronu se ne sme zadrzavati".

ne seksipil. . Severna Amerika. serfer. nikada uz sarno prezime. Sencanin. mo.. semenci. sedamsto. i se je. v. sedamhiljaditi. sedamstoti. pogresno u prevodima filmova umesto "Da. se odlaiu za bolja vremena" treba: ". Ne sme se ostavljati neprevedeno kada nije zvanicna titula ("Da. gospodine"). "Moglo se navesti i druge slucajeve". seksepilan. gen. sedam stotina. dat. Seymour izgovara se Simor.uvek sastavljeno: severnoamericki. severnokorejski itd.. Upotrebljava se uz licno ime (ser Vinston) iIi uz ime i prezime (ser Vinston CerCi!). Sean v. sedeljci. "Ovu se knjigu lako (. sedecke i sedeeki. sobom. Sen-Simon (fr. ser" i s1. a najverovatnije i svi ostali. semenka. ser (eng1. "Mogli su se navesti i drugi slucajevi". seks-sop (crtica neobavezna): ne seksi-sop. su) i stoga ne sme doCi na pocetak akcenatske celihe: umesto "Ovaj projekat. Se je enklitika (up. sekund i sekunda. Saint-Simon). mn. Son. dat.j. sekunada iIi cesce sekundi. sedeljki. seoce i selce. Se(ali deo ItaBa- severno. serf. Severnoatlantski pakt. sencanski. servis (PR dopusta iserviz u znacenju "gamitura istovrsnih predmeta"). Neki gramaticari dopustaju i puni oblik (On se je vratio).). odlaiu se za bolja vremena". serfovati. osim. severna Afrika. verna Koreja. sem: v. seksipilan. sedeljka.ita". sever: v. semenki. se je u govoru se sliva use: On se vratio. sedam hiljada. seks bomba. V. sir) ostaje nepromenjeno ispred imena: ser Dion. nego "Ova se knjiga lako cita". ser Diona. STRANE SVETA. secirati (les i s1. seoba po pravilu oznacava masovno seljenje. Senta. drugi smatraju daje to nepravilno.Scan 158 semijon (vino): v. Severno more. Sen Trope (Saint Tropez): z se ne izgovara. bolje nego surf itd. severni nat).. Severni pol. seoba ptica) ali nije pogresno ni u smislu selidba. severnoafricki. Sejmur pogresno: engl.je. sa ser Dionom. migraciju (seoba naroda. ne sekcirati.. gen. -anka. gen. Severna Irska malo s kad je posredi sarno ddave iIi kontinenta: severna lija. mo. seksepil.

sinlagma Sik. fro Z. dat. Sijetl (Seattle). Sidnej. pravilno bi bilo jedino sieki. simultanci. -oeni. televizija.159 Severnjaca (=Polarna zvezda). PR dopusta i sinocnji. Silvio. (u sahu) sicilijanka. -ieki (ne sifilistiear). silicone . sigurnostan. sicilijanki i sicilijanci. dat. sfinga. dat. side (bolje nego ejds). sfcra. Kao pridev u starnpi je upotrebljavano sikski i sikovski. kod nas uobicajena transkripcija za ime grada. Si-bi-Esa iIi (sarno latinicom) CBS. silicijum-dioksiditd. mada se u engl. NEBESKA TELA. -dni. sa Silviom. ne svera i sl. Si-En-En. ne Sietl. Sitl. -tor. jer imaju osobine etnicke zajednice). silicijum isilicij. treba svakako transkribovati Sidni. Sicilijanki. . dat. bolje nego simultanki. Si-Bi-Es. Pod uticajem engleskog (gde je silicon . ne Sigumi. Silicijumska dolina (centar elektronske industrije u Kalifomiji). Simonin. sh. Sigorni (Sigourney). shema. Si-En-Ena iIi (sarno latinicom) CNN. -sno. sinocni (up.silicijum. V. ime). nocni).a pisanje velikim slovima. -iean. Simona (Simone. ne silikonski. S-H i slicno. sholastiear (-ik) i skolastiear (-ik). nema razloga i. Jugoslavija. jc skracenica za srpskohrvatski. V. ne Silikonska. sida. -sna. shvatati i shvacati.silikon) cesto se brka element silicijum sa silikonima (organska jedinjenja). -e (FRANCUSKG). Siki (veliko pocetno slovo. Simoni. severoistok. shizofrenija: v. Veliko S kad oznacava spomenik u Egiptu. sholastika i skolastika. severo-severozapad. sinagoga. Pogresnoje pisatis/h. Silicijumski Cip (u racunarima). Kada je licno ime iIi prezime. CNN-a. izgovara Sidni. simpozijum i simpozij. dat. CBS-a. V. SILAZNI AKCENTI: v. bolje nego sfinks. severo-severoistok. sferni. sizofrenija. -io. Silvijem. sinagogi. sifiliticar. bolje nego Simon: u promeni Simone. sfingi. sintagma je grupa od dye iIi vise reci u medusobnoj gramatickoj vezi. simultanka. sholastieki i skolastieki. Silviov (razlikovati od: Silvije. severozapad. sema. Silvijev). Sicilijanka. izuzetan.

profilakticki. padeski i padezni. SlV -a. -ski i -ni. profilaksa . I -ski. ne skalper. skalpel. npr. nego sarno muzika Stravinskog. sisajuCi i sisuCi.koji se tice logike. -cki. bez razlike u znacenju. Scalfaro) naglaseno je na prvom slogu. sklopka. Racki itd. dopusten pored obicnijegsutra. -ski. sisati: sisam. Grodenjska (Grodzienska) itd. skafandera. iii s izvesnom razlikom (npr. sklopci. U poljskim prezimenima ispred -ski.). rede SlZlfovski iii sizifski posao (malo s). Pilsudski. sjutra je oblik iz juznih narecja. elipsa eliptican i sl. sisajte i sisi. s jeseni. ski-lift.jezicki. V. BOJE. -ski. autobuski . Mekloskom. -cki (u imenima). skasci. Sirijus. SIV. gen. "uzreCica" i sl. Siscanin.: logicki .operni. skafandra. skaska. Od prezimena kao Stravinski. Sisak. Mekloski (McCloskey). ne moze se praviti prisvojni pridev: ne Stravinskijeva muzika. sisite. ita!. "geslo". obicnije nego Skender-beg. oni sisu. Polanjski (Polanski). sisacki. skafandar. bolje nego skafander. Sinjska alka. operski .koji je u skladu s logikom. -ski) i -ni (-an) upotrebljavaju se kao sufiksi opsteg znacenja za izvodenje prideva od imenica. pravilan u rasudivanju). skaski. oni sisaju i sisem. Sizifov posao (veliko S). tip aviona): ne skajhouk. poreski . sinjski alkar. sisaj. sintaksicki (od sintaksa): bolje je sintakticki (kao praksa . ne Mekloskog. sivomaslinast: v. Cesto se u srpskoj varijanti upotrebljava oblik na -ski a u hrvatskoj na -ni. dat. Dalski.praktican. mn. Neslovenska prezimena kao eng!. Skalfaro (ital. -anka. U drugim slucajevima se i u Srbiji upotrebljavaju oba sufiksa. dat. skajhok (Skyhawk. Upotrebljava se i oblik s domacim nastavkom sintaksni. logican . obalski i obalni. SlV -u. Musicki. . Nema opsteg pravila 0 tome kad ce se upotrebiti jedan a kad drugi.porezni itd.sinlaksicki 160 pogresno se upotrebljava umesto "izreka". V. Mekloskiju. -ska dolazi nj (ne n): Bzezinjski (Brzezinski). itd. Skenderbeg. npr. Franceski (Franceschi) menjaju se kao imena na -i: Mekloskija..autobusni. (-Cki.

Koparodomaceni su sh. HDZ. Bitola. odn. I (litar). Bemus (Beogradske muzicke svecanosti) itd. Pravopis predvida da se skracenice m. V. AVNOJ. U protivnom. skracenica mora ostati nepromenljiva. FIFA. Sarno na ovaj drugi nacin pisu se skracenice koje sadrze vise od jednog slova pojedine reci. em. g. imenicima. Gevgelija. i sledece dye odrednice. skorojevicki. NASA. jer padezni nastavak nije deo skracenice i ne moze se pisati veIikim slovom. gde je latinica neophodna radi razlikovanja). SKRACENICE MERA (metrickih jedinica). TA CKA U SKRACENICAMA. s tajnim udruienjem IRA. 0 pravilnosti ovog oblika misljenja strucnjaka se razilaze. JAT. pripadnik Ete. SPS. gotovo sasvim nov. npr. za organizaciju ETA. skraja (sastavljeno po P). npr. u ZTP-u itd. ali: s kraja na kraj. Skopljc. skoro igotovo podjednako su pravilni oblici: skoro ceo sat.). dm. SAD. mm. radi za CIA.volt i W . Tanjug (Telegrafska agen- skripta cijanoveJugoslavije). Bitolj.. oblici imena ovih gradova i treba ih upotrebljavati uvek u srpskohrvatskom kontekstu. sabrati itd. dkg. roda: Citam skripta (ne skriptu). SKRACENICE NA -a. Izvorne oblike Skopje.vat. SKRACENICE nacinjene od pocetnih slova pisu se veliko: OUN. km. t(tona) i druge njima slicne pisu bez tacke. Padezni nastavci. mg. treba ih pisati sarno s pocetnim veIikim slovom. ne skorojevicski. ali i 6irilicom (osim za skracenice V .161 skonccntrisati. skoro sasvim nov dobro je kao i gotovo ceo svet. pisu se malim slovima i odvajaju crticom: iz SPS-a. EZ. za ETU. kao i pojedine skracenice. Jata itd. IRA. usredsrediti. Skracenice koje se izgovaraju kao posebne reci mogu se pisati i sarno pocetnim velikim slovom: Unicef. npr. ANSA itd. ETA. Koper treba pisati sarno tamo gde se sva strana imena navode u izvornom obliku (u redovima '/OZnje. Dewlelija. uCim i::. skripta ima sarno mnozinu sr. Nema opsteg resenja za padesku promenu skracenica kao sto su CIA. UNICEF. agent CIA. ali se obicno smatra da je bolje sarno koncentrisati. iii upotrebiti isred njih neku zajednicku imenicu. npr. kg. ukoliko je skracenica promenljiva. Gdeje to mogucno. Unicefa. hi (hektolitar). . na geografskim kartama i s1. NASIN i sl. Nije pozeljno pisati agent CIE. dogovor s Fifom. obicno latinicom. Jat. Skotland jard (Scotland Yard).

dvadesetpetogodisnji. nalazim u skriptima (uobicajeno ali pogresno skriptama). -sno.fnj i. ne s leva. slamka. -sno. Ako izrazavaju jedinstven pojam-prvenstveno u onim slozenicama koje se mogu izvesti od imenice s pridevom .faljem (ne siljem). I8-meseeni. a moglo je dovesti i do nesporazuma (npr. Ne treba pisati 25-togodi.~nji. slamci. unosilo je razmak na neodgovarajucem mestu.. slomljen. eetrdesettrogodisnjak. -sna. Za pisanje slovima. slomijen. slomijes. "Slavi se dvadeset petogodisnjica"). politika u drustvu). pogresno je slomijem. sladoledfij a (cml. Spoj dvaju prideva pise se s crticom ako svaki od njih zadrzava prvobitnu vrednost i ako slozenica oznacava ravnopravan odnos iii vezu medu njima: rusko-engleski (recnik). skroz-naskroz. slovenski je od Sloven. Ranije pisanje (po P 60) dvadeset petogodisnji i sl. SLOZENI PRIDEVI. slavenski.fnjica. slomiS:. slastan. dat. U Hrvatskoj se za prvi pojam kaze Slaven. a slovenaeki od Slovenac iii Slovenija. GENITIV. . USTANOVE. socijaldemokratski (od socijalna demokratija). tridesetsestoeasovni itd. U nekim slucajevima tesko je odrcditi koliko su dva pojma medusobno povezana. zapadnonemacki (od Zapadno Nemacko) . I8-tomeseeni i sl. iii imenice godisnjica. nedeljni itd. npr. Kada priJevi go di.. sledeCi: ijek. industrijsko-stoearski (kraj). 40-godisnjak. slomiti se menja kao lomiti: slomim. oni slomiju. -sna.. dok slovenski znaci slovenacki. 25-godisnjica.skroz-naskroz 162 skripata. politicki (premadrustvena politika. 20-satni itd. dnevlli. slati. iransko-iracki (rat). meseCni. godisnjak grade slozenicu s brojem na prvom mestu. . SLOVENSKI.!J. sladostrastan.OJIel. slijedeei i sljedeCi. oni slome.pisu se sastavljeno bez crtice: knjiievnoteorijski (od knjiievna teorija). u P (tacka 60 c) prihvacen je davnasnji predlog strucnjaka da se pise sastavljeno. kulturno-umetn ieko (drustvo) itd. "Video sam cetrdeset petogodisnjaka". pa bi se moglo braniti npr. broj se moze pisati cifrom i posle njega staviti crtica (ne tacka)!: I7-godi. V: BOJE. sleva.mja). narodnooslobodilacki itd. SLOVENSKI GENITIV: v. i pisanje drustveno-po!iticki (drustveni i politicki) i drustveno . s leda. SLOZENICE S BROJEM. SKUPOVI: v.

Oblici snaja. slusalac (ne slusaoe). srpskohrvatski. snek-bar. Normativni prirucnici obicno zabranjuju spoj . sluzi i slll::i. snabdiju). slucaj. kao u primerima "Je Ii i s tobom bio taj slucaj?". smreki. gen.163 S obzirom na SLOZENICE S BROJEM.\:. slll. snahdije.I' obzirom na to sto. kao u izrazima nositi .). "Mogu se sukobiti dye struje. kao reCi odmila. slugu. snabdeti (ijek. dat. s neruke (=nezgodno. kao sto (to) biva u Irskoj" i sl. bez obzira. koji udostojava (nekoga svojom paznjom). "Kod nas to nije tako".. so: pridev soni.. snahdijem. vodi. Up. U novije vreme steklo je i znacenje "usluzan. Smrt Smail-age Cengic(/ (naslov). gen.wbom. snajka. slllzavki. Pogresno jesnajperom nazivati oruZje.. sobom (zamenica) moze imati i znacenj e sa sobom. smjesa).I' ob::irom da ("S obzirom da nisu svi dosli. aga. s obzirom na (neSto). slu. Umesto jednog i drugog maze se upotrebiti buduCi da. mn. vojno-. zahtevajuCi da se kaze . smesa i smesa (ijck. snaha.ti sobom i sl.\:aoei. retko solni. njegovo oruzje je snajperska puska. snasi (rcdc snahi). -neti. snishodljiv znaCi u prvom rcdu "koji gleda s visine. sluzavki. smijuljiti se je ijek. . Jezikoslovci nerado gJedaju na upotrebu ove imenice s glagolom hiti. ponizan". snabdi{ oni snabde. ne obzirom na (nesto). sluzavka. pokroviteljski". s nogu. Smatra se da je bolje: "Je Ii i s tobom bilo tako?".. mn. smjesa. V. "Kod nas to nije slucaj".\:alaea. snajper je naziv za strelca. smeran.. oni snahdeju (ijck. V. nepovoljno): pise se odvojeno prema P. snabdevenost (stanje) treba razlikovati od snabdevanja (procesa): ne "u proteklom periodu snabdevcnost je bila redovna" nego " . dat." itd. IMENICE MUSKOG RODA NA -(/. snabdjeti): stanJI recnici davali su sadasnje vreme snahdim. smreka. snahin. snabdeS. suvisan je oblik snajperista.. sneti: v. kao sto je to slucaj u Irskoj".snabdevanje je bilo rcdovno". sluga. mn. Smail-aga Cengic. " . snasa dopusteni su u familijamom govoru. moracerna. oblik: ckavski je smejuljiti se. U stvarnosti se gotovo uvek upotrebljavaju obJici snahdem.

sodijum pogresno (obicno u prevodirna sa eng!.: v. spojki i spojci. spojki. spasen tradieionalan je u Srbiji i treba . itd. spekulacija. -ijka.) umesto: natrij(um). soni (marka). spasem. spletka. spomen-muzej. spoljnotrgovinski. spasila. ne Somalijae. spasim. Solovjov (rusko prezime). spasla. bista ide s genitivom (bista Dositeja Obradovica). po americkom izgovoru).\jJomenil( Neznanogjunaka. Soko-grad. spomenik Dositejll Ohradovicu bolje je nego . spektrograf. Sokrat: sokratski i sokratovski. mn. Solunac iii Solunjanin (gradanin Soluna).sastavljeno: sociokulturni i sl. ULICE. spocetka (prema P sastavljeno) u znacenju "isprva". sokobanjski. Sokoea. Sokolac (kod Sarajeva). spavaCica (zena koja spava). Soros. ne Solovjev. mn. i fr. spomenik Dositeja Ohradoviixi. oni spase. spektroskop itd. u Sokoeu. SOfljski. CRTICA 4).I' pocetka na kraj. somalski.: ne spektogralitd. onispasu. sOllJu!zjski. fabrika). spojka. SOS iIi S. spletki. moral a bi se priznati i glagolska imenieaspasenje (umestospasenje) i nesvrseni glagol spasavati (urn. (eliiea nije potrebna: v. Soros. spektmgrafija. spletaka. Oblik spasti. SPOMENICI: v. Soni (Sony. solo: solo pevanje.socio- 164 mu svakako dati prednost nad oblikomspasiti. gen. spasavati). spasti. ali krenuo je s pocetka. Sokobanja. onspasi. to). spomen-ploca. spavacica (spavaca kosulja). spasao. front). Ukoliko bi se prihvatio oblik spasiti. Dzordz (George Soms. solunac (borae sa Solunskog franta). socio. spomen-dan itd. spasen. soldateska: kao groteska (v. spoljnopoliticki. Somalka. dat.S. Sofija: Sofijae. Sousa (pOli. bolje nego Soras. solo instrument i sl. spekulacija. kao i domaci sinonim poprsje. . spasio. soda-voda. Somalac (stanovnik Somalije). Solunski front: veliko S (v. on spase.O. Sofijka. mada za njih nema potvrde u recnieima. spomenik ide s dativom: spomenik Neznanomjunaku. gen. dat.) izgovara se Soza. spoljni i spoljnji. Naprotiv.

Sremski front (veliko S: v. Srpska akademija nauka i umetnosti: v.'iti. sprovesti. kao i lige i druga udruzenja k1ubova pisu se vetikim pocetnim slovom prve reci: Prvenstvo sveta u kosarci. Prva liga. Srednja Amerika (ali malo s kad nije rec 0 posebnoj geografsko-istorijskoj ce1ini: srednja A::ija. CRKVE. Srijemac. sretaka. mada se dopusta i sraskida. srpsko-hrvatski sukob is!. odluku. i provesti (provoditi). rejormu is!. manifestacije itd. Srem. srpskohrvatski (sastavljeno kao naziv jezika. srednjotehnicki. SPORTSKA DRUSTVA (IMENA): v. s rask. Olimpijske igre. srccka. Srpska pravoslavna crkva: v.. Druga srpska liga. srednjoprugas itd. ali: srpsko-hrvatski odnosi. Turnir lwndidata. to). Srednja Evropa. Sremska Mitrovica (jer se u imenima naselja zadrzava lokalni izgovor: up. Osijek. srednjoamericki itd. USTANOVE..samo kad oznacava stepen iii kolicinu (tj. a posebno u izrazu sprovesti (sprovoditi) /I delo. s tim sto se koristi i naziv srpski kao njegov krab oblik (takva praksa je bila i pre Novosadskog dogovora iz 1954).srednjoistocni. Prema Zakonu o sluzbenoj upotrebi jezika i pisama (1991) "u Republici Srbiji u .165 s pomocu ipomotu (v. srednjoskolski. mn.da (nije s raskida = voljanje). srcdisnji i sredisni. npr. U naucnoj upotrebi i da1je se dvocIani naziv jezika smatra najtacnijim. srednjeradioaktivan. Mlindijal. to). U ijekavskim tekstovima pisace se Srijem. Rijeka i u ekavskim tekstovima). ostvariti. KLUBOVI. Cetvrta kvalifikaciona grupa Evropskog jitdbalskog prvenstva itd. Sredozem1je. srednjerazvijen (iIi srednje razvijen) itd. Sremski Karlovci.front). sprovoditi imaju i znacenje izvri:. Sredozemno more. srednja Dalmacija itd. srecki. gen.). srednjobosanski. tumiri. SPORTSKA TAKMICENJA. Srednje. Srednji istok. U istom znacenju upotrebljava se. izmene. srpskohrvatski srednjo-: srednjovekovni. sporazumeti se: kao razumeti (v. tamo gde se moze javiti i "nisko-" iIi "visoko-"): srednjeproduktivan. s proleca. Kup sampiona. sprovesti mere. Petnaeste Ljubicevske konjicke igre. dat. pretezno u hrvatskoj varijanti.). odvojeno po P.. srijemski. ali: Sremica (zbog kratkog vokala posIe sr).

Stejt department (State Department). stega. -anka. konferencijaski jezik spadaju konstrukcije "zauzet je stav. Stajnbek. Stari grad (gradska cetvrt. buduci da se normalno kaze doba starosti. Starogradanin. koji se. Stari svet (nasuprot Novom svetu. premaP 60). reseno je da itd. staralac (ne staraoc). srpstvo (pripadnost. stani-pani." (umesto: smatra se da. Srpstvo (srpski narod).). pitati "Koliko si star'?" (umesto "Koliko ti je godina". Stari Grad (na Hvaru). stereo-uredaj itd. stambeni. rnn. starjeti). starokatolik itd. staralaca. godine starosti. Stari zavet. dat. -anka. staro. to). Starigradanin. Ne valja. starosedelaca. starosedeoci. Izrazi kao dete staro sest meseci nisu pogresni. staY premanecemu. "Imam 30 godina". stakalce i stakaoce. "Koliko imas godina?") niti odgovarati "Star sam 30 godina" (um. iz Starigrada. starost od sest meseci i sl. stariti i stareti (ijek.. Stari- . iz Starog Grada. U Ustavu Republike Srbije pominje se sarno termin srpskohrvatski jezik. opstina). oblik je stjuard (ne stjuart). Dzon (John Steinbeck). to). bolje nego Stajnbek. starosedelac (ne starosedeoc). ne stanbeni.. stereo. stiskati: menja se kao pritiskati (v. "Tridesct mi je godina"). Ne treba ovu imenicu upotrebljavati umesto imenice misljenje. stezi.s crticom (stereo-snimak.sastavljeno u slozenicama: staroengleski. sluzbenoj je upotrebi srpskohrvatski jezik. stjuardesa: m. "stav je glavnog odbora da se ne odugovlaCi" (umesto: glavni odbor smatra da ne treba odugovlaCiti) i sl. staklenka. Stari Sloveni (veliko S u obe reCi. Stara planina. neo necemu. s tim(e).srpstvo 166 grad (ispod Velebita). naziva i srpskim jezikom". v. saraoci. kada predstavlja srpski jezicki izraz. ekavski ili ijekavski. stari vek. medutim. dat. staklenci. u los. mn. star. stadijum i stadij.) iIi odvojeno. osobina). Stara Pazova.

Gen. stotinarka. Imenice sever. iz Stoca. strepeti (ne strepiti). strina-Zorin itd.: strepjeti. "Rat Severa i Juga u Americi trajao je cetiri godine". bolje nego Stokholm (po nem. masno). pod uticajem nasih reci. strastan. Ijek. ne streja. protestni. dat. azbestni. dat. Danicica i drugih dobrih pisaca proslog i naseg veka. obicnije nego stolni. retko stotinjak (priblifno sto). pogresno se ponekad. STRANE SVETA. -ci i -ki. -ki. istok. stoni.: v. dok u domaCim pridevima ispada ispred n: mastan. npr. stotinak. Stokholm (Stockholm). (ili sve bez crtice): v. strepjeeu (strepjet eu). mn. strepeeu. zapad pisu se velikim pocetnim slovom ako su uzete "u znacenju naroda koji onde five" (P striCi 60). ne Barbara (Barbra Streisand). strasna. kontrastni. strici i ostriCi povode se za glagolima slicnog znacenjastrugati. stonoga. s ove strane) nisu pogresni: nalaze se kod Vuka. . bolesni itd. stopedesetogodisnji is\. ne stranki. i odrednice severni. mn. stojccke i stojeeki. jug. s ovu strallu (pored obicnijeg s one strane. SLOZENICE S BROJEM stoput i sto puta. V. stresi. stranputica. dat. stranka: dat. opterecenje. streha. strepjela. upotrebljava u znacenju "potres" ili "udar". stranki i stranci kad se odnosi na coveka (posetioca u ustanovi). Strejsend ne nego Strajsend. dat. -arki.167 -stkinja: v. strepim. stres (eng\. npr. holestan. ostrugati. stolca i stoca. Stolac (u Hercegovini). -kinja. stoicizam (sve bezj). stotinka (stoti deo). strana: oblici s onu stranu. Bliski istok. Srednji istok. strategijski i strateski znace isto. stolac. stress) znaCi napetost. u Stocu. ali strina-Zore. "Istok i Zapad su postigli sporazum". -eta. juini itd. stranaka. mn. izgovoru). Barbra. strina: strina Zora. -stni: glas t se cuva u pridevima od stranih osnova. Divlji zapad imaju veliko slovo samo u prvoj reCi. gen. strepeo. stoik. -arci i -arki. napor. Daleki istok. "odnosi Sever-Jug". masni (masna. CRTICA UZ IMENA. samo stranci u smislu politicke partije. severoistok. strasno. gen. stonozi. stoicki. strepio. robustni.

treba: jesu Austrija i Danska. striguCi. savremen = suvremen.i sa. ne stro::iji. (o)stri::ite: umesto toga gramatike dopustaju sarno (o)striCi. "U dogovoru su ueestvovale sve drustvene strukture". studentski. stvaralaea. sa. (o)strigla. instrumental studijonz.stripliz J68 mn. stvaraoei. nedopustive u knjiz. se ne upotrebljava. sklop. striptiz. gde se misli na eJemente drustva. instrumentaJstudijem. struktuirati pogresno urn. Studio (umetnicka radna prostorija).treba: najbolji su dokaz. subjekt i subjekat. instrumentalstudiom. saigrac = slligrac. "Medu zemljama koje su uspele da izmaknu ovoj krizi su Austrija i Danska" . Midhat. studija (naueni rad i sl. lose kovanice iz trgovaekog recnika. oni ostrigu.je obienije u Srbiji a su."Svi lekovi koji se nalaze na ovom i na prethodnim spiskovima su povueeni iz prodaje" . Ne valja upotrebJjavati ovu ree u znaeenju sastavnog deJa iii jedinice.) iIi studija (sr. (o)strizite. strozi. drustvene snage. Subhija: v. su je enklitika. striiuCi. trpni (o)striien. sub. kao ije (v. struktura se moze eesto zameniti nasim reeima sastav. mn. strukturirati (iii strukturisati).treba: povllceni su iz prodaje. ali neke reei imaju samo sa. ne najstrozije zabranjeno nego najstroie zabranjeno. studije (takode u znaeenju "studiranje").. saosecati = suoseeati itd. pa se cesto cuju obJici (o)strigati. na pojedince i organizacije itd.ispred bezvuenog suglasnika postaje sup-: suptropski. Studentski park. supkutani. imperativ (o)striii. SlipStandardni. ustrojstvo iii grada. Pogresno je npr. su. V. prestruktuirati. strukiran i teliran (0 kosuJjama)." .). u . sllpkultura. to). Studij (proueavanje)... studiji (m. (o)striiena. jeziku.(sugradanin). Radni pridev je (o)strigao. najstroii.. . sto znaei da se ne sme upotrebljavati bez naslanjanja na prethodnu naglasenu ree. striptizeta i striptizerka.: "Navedeni podaci. stvaralac (ne stvaraoe). (o)strizi.su ravnopravni prefiksi (saborae = suborae. stroncijum i stroneij.u Hrvatskoj.). rekao je u diskusiji Marie. mn. Cuva se u reCi subpolaran (koji se graniCi s polamom oblascu). su najbolji dokaz. najstroiiji.). Studentski trg.u obe varijante (saialjevati) a neke sarno su. rnn. oni ostriiu. npr.

dat. kao "Na planini sija sunce". cesto i sl.svaki cas. suncc: s velikim S pise se kao naziv odredenog nebeskog tela: "Zemlja se okrccc oko Sunca". dat. surutki. HEMIJSKA JEDINJENJA. super i obican benzin).wei. sudaea. sveti. SVECI: v. svakodnevica (ili svakidasnjiea). Up. V. mn. svako malo (um. suknja. supkultura (ne subk-).. bolje negosumpor-vodonik (up. suea. Vee prel11a tome da Ii je stvarni smisao pozitivan ili negativan. takode i imenicki (po. . susetki. to). s crticom uz imena (wper-Nemae). susetka. prema P. "Ne podnosim sunce . sllperrevi::ija. supermoderan. svaka tri meseea. hlorovodonik). superrealisticki itd. sumfJor-dioksid. mn.cil11 izade. svastiei. svecera ili sveeeri (predvece). Oblik "svakih" se upotrebljava tek od broja pet navise: svakih pet sati itd. mn. mesee. super. vokativ suce. svastikin.weeki. "Mnogi naucnici sumnjaju da se u peCini kriju znacajna arheoloska blaga" i sl. v.~to je litar sllpera?). dat. supstandardni (ne subs-). surf itd.169 svcccra sudac. susetki. Sueeki kanal.) nije preporuClj ivo u knjiz. sukanja. Suce. recenice treba drukCije fonnulisati: "Nije bilo razloga da se sumnjici nocni cuvar". svaki sat i po. u recenical11a kao "Nije bilo razloga da se sumnja u krivicu noenog cuvara". odvojeno kao nepromenljivi pridev (. gen. . sumporovodonik. bolje nego svastiCin. suprotstaviti. suptropski (ne subt-). sav. sumnjati. surutka. gen.~premila nam je super veceru. suhomesnat (suvomesnat): tacnije bi bilo suhomesni (suvomesni). jeziku. bolje nego svakodnevniea. -nea. odnosno "Krivica nocnog cuvara bila je van sumnje" i sl. svaki treba da se slaze s brojem koji mu sledi: svako pola sata. . supstanc(ij)a: v. ali neka daleka sunca (=zvezde) i sedim na suneu (na Suncevoj svetlosti). svastika. U ncodrcdcnim slucajevima.sastavljeno: sllpersila. Ovaj glagol moze biti uzrok dvosmislenosti.ja bezim u hlad" i u figurativnoj upotrebi ("sunce mojc") bolje je malo pocetno slovo. svake dve nedelje.: bolje serf(v. sve (ne svo).

svctJo kao imeniea. njen. sviju (gen. njegov. S druge strane. "Radi va. vas mogu odnositi na subjekat: "Svi mi znamo snagu i velicinu nase zemlje". mn. svezak v. pre svega u govornom jeziku (Upali svetlo is!. Sveto pismo. Ovo pravilo se samo delimicno primenjuje u J. neopravdano osudivan kao germanizam. lieu mnozine. svo: v. jedno svijetlo mjesto). Svevisnji. Sveto trojstvo. vas. svitak. a. Sveta gora. gde se i na. Sveti Petar na Limu. svc u svemu: izraz definitivno ustaljen u knjiz. mn. . BOZANSTVA. Za izraze kaoSveta trojica v. dat. svetitelj ka. i. mn. svoj se odnosi na subjekat receniee: "Milan parkira blizu svoje kuce" ("blizu njegove kuee" odnosilo bi se na kueu nekog drugog coveka).). svcti (skraceno sv. od sav) danas uglavnom zastarelo iIi pokrajinski. u odredenim konstrukeijama dopusteno je svoj i kad se ne odnosi na subjekat: svejednako (=stalno). i 2.~.u nazivirna boja: v. pored obicnijeg svih. svici. Sveta trojica: v.svcicdnako 170 sveza iii svczica. svitaca. svici.jer i dr. gen. V. ali svijetlo kao pridev (npr. ali za preeiznost izrazavanja cesto je pogodnijesvetlost odn. jeziku. oblik je svjetlo. erkvu ili geografsko ime (na Svetog Nikolu. svetite(jki. odn. au gramatickoj terminologiji moze oznacavati izraz od dvej u iIi vise reCi. sl'ezaka: danas retko sl'ezak. svetost je papska titula: Vasa svetosti. dat. letovanje u Svetom Stefanu). Ijek. sveska. Sl'ctlo.~e bezbednosti sedite sto dalj e od prozora".) pise se malim sloyom kad se odnosi na coveka (sveti Marko. ako. nego. BOJE. svesci. osvet(jenje. svezaka (sarno u znacenju toma iIi broja casopisa). sveti(jci.) nije pogresno. iii. danas se zove veznik (vezniei su npr. U starijem jeziku sveza moze znaciti i veza. sveska: gen. mn. iivot svetog Save) a velikim kad oznacava praznik. Njegova svetost. I u treeem lieu neki put se mora upotrebiti njegov. spoj. svitaka. sveska. sav. ali. mn. njihov primenjeno na subjekat da bi se izbegla dvosmislenost: "Knj izevniei su sa zanimanjem saslusali sud uglednog gosta 0 njihovom stvaralastvu" (svom bi se mogao shvatiti kao da je gost govorio 0 sopstvenim delima). kao vrsta reci. svitac. svctiljka. BOZANSTVA. rasveta. da.

svracji (bolje) i svraciji. svraka. svrsi. "dati svakom svoje". svrha. svrsctak s vremenom (bolje) i vremenom (v. svrseci.171 "staviti svaku svar nasvoje mesto". rnn. "nazvati svakogasvojim imenom". dat. to). svraki. "raditi nesto u svoje vreme". svrsetak. . dat.

Serbur (Cherbourg). brae (saren konj. posto je rec engleska (cherry brandy .~nji (= 600-godisnji). Sheila). Sarov (irne psa). Sar-planina. Seetin (Szczecin).sematski. ne . samralna. Saronja (irne vola). . .sibenski (retko sibenicki). vrsta rnitraljeza). sarov (saren pas). seststogodi. ne Sejla. ne Scecin. dat. sarolik. sajci. kako je u PR). dat. sarki (obicnije negosarci.~egi. Sibenik. jos tacnije bi bilo ceri-brendi. sestogodisnji (=6-godisnji). sheny od spanskog Jerez). sest hUjada. obicnije nego shema itd. dat. seststo (=sest stotina). seri-brendi (s crticorn prerna PR). sarplaninac (pas). sematizovati. ne nego Sila (v. to). Sarac (irne konja). Sarno oblik sema upotrebljava se u srnislu tehnickih naclia. sesthiljaditi. sapka. sarulja (sarena krava). sampita.v S sajka. Sibencanin. Drugo je seri. sarka. dat. SUa (engl. Sejla. bronja (saren vo). sega. sapci i sapki. -canka. serburski (ne serburSki).~arenolik. Sarulja (irne krave).liker od tresanja). vrsta vina (engl. Sat el Arab. seststoti pisu se sastst (rnada se tako ne izgovaraju) da bi se razlikovali od oblika broja 6: sesto. sarplaninski. sevrsnuti se. sema.

ali se javlja i-ski: sljaka viski. Kanton. gen. dat. vrbaski (bolje nego vrbaski). getingenski.\:ajr: Jorksir (Yorkshire). pokraj ina izgovara se sir. -ican. kavkaski. dat. §ijmo. skrgi. i. sijte. veldki (u PR 60 kao pridevi od Vis odnosno Veles). Dorsetsir (Dorsetshire) itd. kupre§ki (pored kupreski.praski. Njujork ~ njujodki. skrga. Zavrsetak -shire u nazivima eng!. sisarei. U stampi se poslednjih godina uobicajio oblik Sljonsk (prema poljskom. pogresno transkribovano umesto Slonsk). skovani po ugledu na nemacki. tuniski. Getingen itd. gen. slj aka. . sizofrcnija.osteCki (ne asteski).I:korpion (oruzje). Za osnove sa zavrsetkom s ili z nema odredenih pravila: cesci je nastavak -ski. Skotkinja.1:ljad . npr. ZAPOVEDNI NACIN. Skotlandanka. Vlahvlaski.\:impanza (ovaj drugi oblik narocito u mnozini: afrieke sil1lpanze). kao u eirkuski. sipci. Sasvim je pogresno upotrebljavati nastavak -ski za imena sa zavrsetkomrilin. odeski. ne . h. Prog . Sieska iii Slezija je nas tradicionalni naziv za pokrajinu na jugozapadu Poljske i severu Cehoslovacke: pridev sleski. teksaski (bolje nego teksaski). skorpija. Ako zavrsnomk prethodi vokal. Devonsir (Devonshire). gen. gen.173 simpanzo iii . siska. V. nastavak ce biti -eki: Astek . Up. sipaka i . mn. Skotska: Skot.Iupei ~ lupeski. dat. kantonski. mn. g iIi na k kome prethodi jos jedan suglasnik: kieoskieo. Serbur. -ski: ovaj nastavak se javlja umesto nastavka -ski ako se osnova zavrsava na S. sio mi ga Dura (po P bolje nego s crticama.l:ki. driava u okviru SAD. siti: . dat. Tako i Nju Hempsir (New Hampshire). mn. sisarki. SKOLSKI PREDMETI: MET! (SKOLSKI).\:ipki.l:erburski.I:io-mi-ga-Dura).: njihovi pridevi glase iskljucivo. Tonkin. vitdki itd. dat. siski. skoljaka i skoljki. v. -iear. Furlanija. mn. koji se ne moze upotrebiti za ceski deo pokrajine niti za ranija istorijska razdobIja.I:ij. . . . tonkinski. sipka. dat. Melburn. siski i sisaka. sisarka. -sir. od Kupres u PR). melburnski. Nisu preporucljivi oblici Skotlandanin. obicnije nego skorpija (PR bez razloga zabranjuje prvi oblik). PRED- skoljka. obicnije nego shizoji-enija itd. skoljei.

stano rece. cej!onski. spekulisati (-irati) i speku!acija.(v. strajkbreher. Dzordz Bernard So (George Bernard Shaw). U geografskom sl11islu (za razliku od politickog) moze se i dalje upotrebljavati ime Cejlon.sljuka 174 Sri Lanka: tacnije je Sri Lanka (. So (Shcfw) . sto Ii. Son (Sean. .~t()no . sofersajbna neknjizevno. stono kaiu itd.~oll-biznis. (Ali: "Sta vise da kazem?"). danas retko stip/jem. vetrobransko stak!o iii prednje stak!o.~ri je indijski izgovor). sljuki. dat. stiplju. stono: . irsko ime cesto u zemljama eng!. bolje nego Bernard So. dat. Slozenice: . Stokholm: bolje Stokholm (v.) treba jc nazvati koncert a ne SOli. god.~tono rei'. spanac: po P l11alim slovom u znacenju "ucesnik gradanskog rata u Spaniji". to). mn. s kad oznacava vrstll Stajnbek (Steinbeck): bolje Stajnbek. stavise (=cak. sperploca. srnin!d. pored svega). sminka. spekulisati (-irati) mogu il11ati isto znacenje. pridev speku!ativan koji se tice razmisljanja). gen. sukun-: bolje cukun. Cejlonjanin. Jitabni iii stapski. spekulacija. to). Strpca. sto ida: v. dat. skeceva itd. sparkasa (bolje: stedna kasica odnosno stedionica). . treba reci vetrobran. soumen. sou. stipaljci. bolje nego sorc: mn. stajerac (malo konja). spe!w!ant). Strpcev. V. ali je oblik sa. sljuka. strajkbrelzerski.WpljuCi. po al11erickom izgovoru ovog preZlmena. staka. staci. Srilancanin (Sri-). sorts. Strbac. sto god i stogod: v. stipaljki. rekose. sortsevi i (retko) sortsovi. baleta. Stipaljka. stuka. stipaju!:i. dat. teoretisanje" (up. jezika): ne Sin. a oblik sa s u znacenju "nagadanje.~ obicniji II znacenju "trgovina u ciIju sticanja vel ike dobiti" (up. stab. ne Sou. cak. da. stipam.~ri-). sri!ancanski (. oni stipaju. dat. stuki. anglicizal11 s Cijom se upotrebom preteruje: ako priredba sadrzi samo muzicke tacke jednog izvodaca (bez gostiju. stipati. razl11atranje.

(neobavezna crtica: v. sund Iiteratura. §und roman i sl. supalj. . dat. sunka. danas obicnije nego . sut: §utom. naj§upljiji. §upljiji. CRTICA 3).I"umadinski. §utovi (bo1je) i §utem. §utevi. §unki.175 sut sumadijski.

(broj). SKRACENICE MERA). U nekim slucajevima dvoclani iii troclani izraz pise se samo s j ednom tackom na kraju: tj. (2) u titulama dr (doktor). Ni tacko111 ni belinom ne razdvajaju se cetvoroeiheni brojevi koji znace godine. V. . Skracenje reci belezi se tackom u oblieima kao v. god. npr.s-ednik SAD. (to jest). rada grckog porekla kao arhitekt. erta. zagrada). pred. tacka. -ist(a). (godina). poeta. hI'.72]. din. (vidi). 5 721. np': (na primer). 32 850 000 itd. juna 1944. i dr. diplomat. (nove ere iii nase ere). redu. mogu imati i oblike arhitekta. i sl. godine itcl. Tacka se ne pise u sledecim slucajevima: (1) u skracenieama m. tacki (ne tacci). (i slicno). npr.T -t i -tao Imeniee m. kg itd. tacka gledista: bolje samog/ediste iii stanoviste. u matelllatiei se to cini praznim prostorom (belinom). (gospodin). (i drugo). Mnozina je LI danasnjemjeziku gotovo uvek na -i: arhitekti. Kad se u pisanju viseeifrenih brojeva odvajaju grupe od po tri eifre. TACKA UZ CIFRE. esteta i s1.P. km. gaa (gospoda). mr (magistar). (takozvani).). (v. (i tako daIje). (dinara). 12-mesecni pise se ertiea a ne tacka.850. TACKA U SKRACENICAMA. Ovi duzi obliei danas su obicniji. mesto u 17.e. gaica (gospodiea).g. itd. patriot itd. tzv. 32.N.000. itd. Izvan strucnih tekstova obicnije je i prakticnije odvajanje tackom: 5. n. (3) u skracenieama od velikih pocetnih slova (uz poneki izuzetak kao M. 6. l =mesto pecata] i N. pogotovu za imeniee s dvosloznom osnovom: at/eta. Tacka se izostavIja ako neposredno posle rednog broja dolazi jos neki znak interpunkeije (zarez. diplomata itd. U slozenieama kao 30-godisnji. demokrat. Tackom posle arapske ei fre oznacava se redni broj: 40.

pa se zamenjuju sa Italijan. strani. npr. Up.: 1. (godina naftne krizer'. tanzanski. ne taoc. Danas se ti oblici osecaju kao zastareli iIi hrvatski. tajga. Barton. npr. taksi. Taunzend (Townsend): ne Taunsend. Talmud. Up.u tajgi. mn. gubici. Tamer. CRTICA 3).. -an. sa Tahitija. talibani (pokret u Avganistanu). Lahar. Tajland. UVOD. 9.pansko nasleae (17011714). tacnije bi bilo Temer. u Tanganjiki i TanganjiCl. pregraci itd. tapeciran (kao tapet). tamno-: V. tajmaut iIi tajm-aut. III. Up. VANEVROPSKE ZEMLlE. . taj: v. Tacka se pise izmedu broja sati i minuta. zadaci. . i 31. takozvani: skracenica tzv. taksi stanica itd. osim u naslovima poglavlja. ne Tanzanijac. EVROPA.177 Taunzcnd rat za f. izdaci. to). tamtam. odeljaka i 51. uobicajena transkripcija za eng!. mn. u Tajlandu (ne "na Tajlandu". ne trenutci.). Turner. to ne vazi za pocetnu zagradu. na Tahitiju (ne na Tahitima). Tanzanija. npr. taksiji. jer nije ostrvo). (crtica nije obavezna.15 itd. Tahiti. vojnicki hleb). taksija.). 15. Tanganjika. poceci. tango (m. Posle rimskih brojki ne stavlja se tacka (pa ni kad oznacavaju mesece: v. talaca. U rnnozini imenica na -tak i dak (s nepostojanima) glastse gubi ispred c: trenuci. otpadci itd. jer je ona od broja odvojena belinom. Talijanka. tain (vojnicka hrana. 22. tamneti: kao potamneti (v. talijanski upotrebljavano je i u Srbiji do II svetskog rata.11. Tanzanac. kada se broj i naslov nalaze u istom redu. Haiti. -anka. Talijan.30.1983. ne Tagore: e se javlja sumo u eng!. italijanski. transkripciji i ne izgovara se. Ne sme sc u tim oznakama upotrebljavati zarez. Tausend. ova). BOlE. takoreci (sastavljeno po P). talent i talenat. to). tamo-amo. tapecirati. taksi safer. taoci. nije dobro tapacirati. taoc ne nego talac (v.. primedbe na 3. 9. Tantalove muke. talac. tanga (sr. v. Tagor (Rabindranat). mn. DATUM!). -tak. tanzanijski. II. otpaci..

) sasvimjc ispravan sklop. pogresno na Tenerijima. Tetovo. na Teneriji. tevtonski i Teuton itd. tet(k)a Zora. tihookeanski iii paeificki.sastavljeno: telekomunikaeije. -anka. Gde je mogucno. tele. ali s tet(k)a-Zorom. mn. Tihi okean iii Pacifik. tetovae (pasulj). Tobom) i Tvoj kao izraz postovanja. telcfon: na telefonu (Ko je na telefonu? Ostanite na telefonu i sl. teledirigovan itd. teorizirati (-izovati). tema. termonuklearni.sastavljeno: tehnomenadiel. kako se ponekad tvrdi. "Ija bihnesto dodao povodom toga" (umesto: dodao na tu temu) i sl. ti: prema P. -ski). Tebi. Teksasanin.tchno- 178 tchno. tehnobirokratski itd. dat. nema potrebe da se zamenjuje sa "pored telefona" i sl. tika-taka. mogucno je pisanje velikim slovom Ti (Tebe. tibingenski. tetki. ali to spada u "licna. i besmislcno je zamenjivati ga oblikom 0 temi. Tcrazijc. teorijski i teoretski. Akcent televizija (dugosilazni na vi) smatra se nepravilnim iz istih razloga kao i Jugosltzvija (v. tetovski. tiktakati. tip-top. gen. tik-tak. Spoj na temu niposto nije "nepravilan". tikta(:em (bolje nego tiktakcem). autorska odstupanja" i ne regulise se opstim pravilirna. tercijaran. telcvizija: akcentje kratkouzlazni na Ie iii dugouzlazni na vi. -ovka. Tcncrifc i Tenerifa. Tibingen (Tubingen). termo. CRTICA UZ IMENA). TITULE i oznake zanimanja pisu se malim slovom: inienjer Matic. tetaka. Tevton (Tevtonac). prof . ne tereijalan. teksaski (bolje nego teksaski: v. Tetovac. tetka.sastavljeno: termoelektrana. Tcksas (Texas). tet(k)a-Zorin itd. to). (iii sve bez cliice: v. najbolje je potpuno izbeCi rec tema: "Pisao je 0 savremenom iivotu" (bolje nego: 0 temama iz savremenog iivota). bolje nego na Tel1erifama. tempera: tempera boje (crtica nije potrebna). teoreticar. ne tibingenski. termodinamika itd. tetrapak. na Terazijama: ne "izgled nekadasnjeg Terazija" nego nekadasnjih Terazija. temperament i temperamenat.

dalaj-lama itd. Tvoj ostavIjCI10 je kao "stilisticka mogucnost". Tokijka. tkam. tocka i tocan (toenost. Za stanovnike moze se reCi Tokijac. Kongo. vise se ne upotrebljavaju. Tokiorn (ne: Tokijom. Titule kao Njeno velieanstvo. zapeta. tlo (bolje).) odbacena je u noyom Pravopisu. knez Milo§. pripoveci. Oblici tkem.) uzeto je iz ruskog. V. i slicne pisu se malim slovom. tolerantan znaCi same "koji tolerise. Kralj. kaudiljo. ali u potpisu obicno velikim (mada P 0 tome ne govori). Tokio. Od dvosloznih imenica. tocilac (ne toeioe). toki-voki pogresno. al i ne i kao "pravopisna obaveza". taean itd: Pravopisom iz 1960. Vlatki itd. mn. Papa itd. tj. treba voki-toki (v. dativ i lokativ zavrsavaju se po pravilu sarno na -tki: tetki. Velikim slovom se pisu same kad imaju smisao stalnog nadimka ili atributa: Hajduk Ve ljko. iz Toga. Togoanac. togoanski. (to jest).): treba reci prihvatljiv. Izuzetak je bitka. Tokijem).. pod- . kao jirel~ duee. V. Takva upotreba velikog slova nije prihvacena ni za verske titule (patrijarh. Pisanje Vi. Smail-aga. -tka. u Tokiju.179 tolcranlan Ka. toci/aca. n. tkao. a posebno "hvala na eestitki ". tkan. tobolea i to boca. ali se u Hrvatskoj kasnije odstupilo od toga. gde je obicnije bid nego bitki. tkala. oni tkajll: tkaj. motki. tocioei. Skracenice dr. tokijski. trpelj iv". tkd i cern. Togo. ini.\:. jezika vise odgovaraju oblici taeka. tobolac. -anka. ce§.\:anin. NADIMCI. vladika Rade. netoean itd. bilo je predvideno da se zadrZe same oblici sa a. spletki. mada se navode u recnicima. Njegova svetost patrijarh po pravilu se pisu velikim slovom prve reci. to jest: skraceno tj. aga. majstor Zika. Tjcllanrnen (sastavljeno prema P). Odredba P 60 po kojoj bi velikim slovol11 trebalo pisati "nazive zivih poglavara drzava" (Predsednik. sto je jasnije nego eestid). poglavnik. Up. Pogresna je upotreba u smislu "koji se moze tolerisati" (Povecanje radijacijeje tolerantno i sl. Va. ali i tIe. pa§a. II krleci (ali i zagonetki itd. to). iz Tokija. po opstem pravilu za prvo slov~ u recenici. dok fonetskom razvoju sh. Kod visesloznih irnenica radije se upotrebljava nastavak -ci: zagone- ci. Kraljevic Marko. u Togu. tkati. prof.) pa ni za one koje se obicno vezuju same za jednu licnost. patki. tkajuCi.

roda.toljaga 180 transfer. Torkemada (Torquemada). toreador itd. trebovati i trebovanje su rusizmi iz vojnog recnika. "Trebacemo vas" "Trebao sam novaca". ne nego Trejsi (Tracy. jer se ne slaze sa subjektom u mnozini. u mnozini obicno srednjeg (torpedo). ali se za knjizevni priznaje samo kratkouzlazni akcent na drugom slogu. "Treba10 je da znas" (ne: trebao si). -dol~ Imenice kao okupator. morati itd. trafo-stanica. Ako nema drugog glagola. trebati se menja normalno kroz sva lica: "Ne trebas mi". Tonkinski zaliv. Trebinje. uvoilenje daljinskog grejanja. transsaharski. "Trebalo mi je novaca". ne tranCirati). u granicama dozvoljenog itd.). toplifikacija. transcendentan i transcendentalan (u filozofiji ova dva prideva imaju razl i Ci to znacenj e). Trebinjanin (i Trebinjac).(prefiks) pise se sastavljeno i ne menja oblik: transgresija. "Sta su yam trebali kljucevi?" Dopusteno je i kao prelazan glagol. stilski neprikladni no§ljiv. trebinjski. . trans. transirati (P dopusta i traniirati. Jugoslavija. losa. dat. topao i topal. "Trebao mi je njegov savet". rastopiti. s duzinom na trecem: okupator. ali transverzala. V. hibridna kovanica od domace osnove i stranog nastavka. Up. tor. -§ki. "Trebate Ii nesto?". toljaga (bolje) i tojaga. ne Torkvemada. "Treba Ii yam nesto?". Trebinjka. torpedo je m. kornpozitor. Tracey. ali ne bi valjalo ni "koji je trebalo do govore". kompozTtor itd. Upotrebljava se bezlicno ako je u spoju s glagolom. topiti (se): v. npr. ventilator. npr. prezime i zensko ime). "Svi treba da dodu" (ne: trebaju). odnosno izgradnja toplovoda. Bolje je reCi daljinsko grejanje. daL -zi. ne Tonkinski. ambosodor. "Trebalo bi da razmislimo" (ne: trehali bisrno). transverzaIan (ne transferzala). mada je u tom slucaju bolje: "Trebacete nam". U takvom slucaju jedini izlaz je da se trebati zameni nekim drugim glagoJom (imati. top-Iista. u gradskom govoru najcesce imaju dugosilazni akcent na trccem slogu. U odnosnim recenicama kao "Evo imena ljudi koji su trebali da govore" pogresan je licni oblik Sll trebali. Trasi. travka. transsibirski. trebati. travci i travki.

181 u knjiz. daL trenerei. tri hiljade. retka treeo. tristoti. triatlon (bez j. sudarena vozila. teinja. trista i tri stotine. mn. trija (sr. trojka: kaa dvojka (v. jeziku. neeksplodiran. "Magu se javiti svi zainteresovani graaani za kupovinu". trijumfovati. mn. trojiea. trecestepeni. treptati (rede trepteti. BROJEVI (promena). trijl! itd. TRPNI PRIDEV triput i tri puta. i l/seliti. trepcuCi i treptim. naCitan i dr..sastavljena (trecerazredni. crJ. jednostavacni. preuranjen.(trecoskolae. treba ga zameniti s pravae razvoja. troduplo nisu knjizevni izrazi: treba reci trostruk.. trihiljaditi. V.izgavaru. ani trepte. trodupIi. trim-staza. trenerki. triju. trencrka. trenutak. trijumfalan. triangulaeija. UUC£. troiposobni.:nuta krava. stremljef!je. troipogodisnji itd. Ipak i ad pajedinih neprelaznih glagala pastaje trpni pridevi kaji su definitivna usli u upatrebu: diplomiran. oni trepcu. ad pavreda dabijenih na utakmici".. trik-snimak (crtica nije abavezna. tendeneija.. triom. trogoei. BROJEVI (zbirni). Kadje moguce.). treptjeti). u nacelu. neodgovorena pitanja. troje. ali im nema prave zal11cne. trogodac. trepted trg: v. ijek. trpni pridev mora daci i z a imenice na kaju se adnasi. trei:epozivae). Pogresna je "On se leCi ad zadobijenih povreda na utakmici". mn. nema razlaga da se transkribuje Trudo.). gen. CRTICA 3). . trenuci.Kupljenu robu u drugim prodavnicama astavite na ulazu": treba " . trepcem. trostruko. tri. trija. anglicizam s cijom se upatrebom preteruje poslednjih godina. trogoea. Trido.: v. jcr su slazene reci). troiposatni. Ukalika je pracen nekam adredbam. trece. "svi gradani (kaj i su) .: v. itd. trijumf. balje je otekle noge. Trudeau je francusko prezime (i u *anadi). prenagljen. trostavacni: v. ta). sklonost. treeoskolski). trio (m. trijumvir. uginl!la krava. mn. pojava i sl. sarna ad prelaznih glagala: atuda su pagresni ablici kaazaraana puska. pa engl. triangl. Treci rajh. TRPNI PRIDEV (pasivni particip) gradi se. urn. trend. v. otecene noge. trijumvirat.

tugovanka. Tur de Frans (Tour de France). "Robu kupljenu u drugim prodavnicama. tria. Trubeckom. Tuzlanka. Trubeckoj. trulila. ali tdee (zbillla imenica) sa e. sa istim znacenjem tuzitelj.ki. imperativ tri i tori. truleti. dat. tareS. tru/io. truleo. ijek. TV gledaoci. trem. V. . rodu Tuluz. tmljela) i tru/iti. mn. dat. trta. trulela (ijek. tuniski. tro. jer ima i odgovarajuci pridev: tvorbeni. tuzioci. otl/peti. tzv. (v. Trsicanin. ne treba pisati u m. danas opsteprihvaceno kao gramaticki tennin. sve od istog korena kao trska. trzt/io. Dopusteno je i pisanje s crticom. Tuluza je nas odomaceni oblik za fro Toulouse. tuzioca. trti. Tuzlak. Trubeckim. (= takozvani). trsi{. oni tam. Ova skracenica uvek se pise velikim slovima. trunci. trvena i trt.trscak 182 zainteresovani za kupovinu". tuzilac (ne tuzioc). tanlc'i. tvorba reci. truljeti.. Isto i za slozeni glagolistruleti (istru/iti). tuziteljka: tuzila. Pogodnijeje od ranijeg graaenja reCi. Tuson (Tucson. nikad neprezaljen. au padezima sarno Trubeckog (ne Trubeckoja). bcz tacke. TV. tl/pjeti (postajati tup). tl/piti (ciniti tupim): V. Trubeckoj: bolje Trubecki. u Arizoni): ne Takson. tuzilaca. trven.m'O (ne tuziostvo). oni tru i tarem. -anka (ne Tunizanin). gen. P daje prednost odvojenom pisanju: TV dnevnik. tugovan ci. tvoj: V. RUSKA IMENA. treS. au padezima sarno Trubecke (ne Trubeckaje). tupeti.. Trubeckaja: bolje Trubecka. tuzlanski. tdcan sa C. a ako sledi neka imenica. trunka. Tunis. CRTlCA trscak. 5). Tdic. TV program. ti. Tuzla. Truljenje (ne trulenje). Tunisanin. Trubeckom." V.

uCitcljica. udalj. ubuduce. udno (npr. skok lIdo/j. npr. uhcditi. lICite/jiCin. obicnije nego ucahuriti (v. Vcka. u bcskraj. lIcestanost. Vb: na Ubll. lIverenje (sto nije mogu6e u recenicama kao "Ubedili su ga da dode"). lIhiedeo (ijck. u hcsccnjc. u§cstoro itd. dat. ali: Ii dnu sobe. udno sobe). ublijedjeti. lIbijmo. kod nas se menja kao mnozina: u Udinama. udes: pored ranijeg znacenja slidbino. upetoro. ucas (odmah. Siovenacko ime je Videm. ubrzo).). ublcdeti. lIverljiv.:i. ubijte. dcll1as je potpuno prihvaceno i znacenje nesrecan slucaj iIi soobraixljna nesreca. nije dobra ucestan. ucestali. najubogiji. u hrk. caura).u u sa genitivom. ucetvoro. -la. uhogiji. ucestalost.:a dobra je kao i kod u istom znacenju. u bcstrag. u Cmogorar. uhiti: ubij. bolje nego 1I Ubll itd. ucauriti. na UCki. IIbedljiv. Vdine (Italija). II nas. -10 (ucestale pretnje i sl. udaraljka. udesno. udoraljr. ucelo. idem na Ub. ub/ijedjela). u iena. lIbij boie (Pravopis ne predvida pisanje lib iboze). udvoje. . lIbeaenje bezrazlozno su osudivani kao rusizmi i trazcno jc da se zamene sa IIveriti. ubog. lIblijedio.

uhleblje (ijek. u korak (odvojeno prema P). Pobednik. ulevo. U P se istice daje u mnogim slucajevima opravdanije malo slovo: "selo Lipovo. Novo groblje. gradskih cetvrti. ULICE i dr. moze se uvek upotrebiti i uglas (npr. ukratko. gradevina. uj utro i ujlltru. ukrug (= unaokolo). u leto. trgova. ulica Yuka Karadzica. u toliko puta ce mu se i vracati"). U nazi virna ulica. Savski venae.uglas 184 ukrasti. ukoliko i utoliko pisu se zajedno. normalnog "u Nemanjinoj ulici"). Bela kuca itd. gen. u glavnim crtama). u glavu. obliku). kad to kontekst dopusta. osim kad koliko i toliko cuvaju svoje posebno znacenje (P 60 daje primer: "U koliko ga puta bude davao. npr. ukoso. u kovitlac. broj 12". Trcba izbegavati birokratski obicaj da se rec uliea uvek stavlja na pocetak ("u Ulici Nemanjinoj" urn. Ugara. uklestiti (ne ukljdtiti). jednina (danas neuobicajena) glasi Ugrin. KoslItnjak. Dom sindikala. takode kad je skraceno. u jesen. u kostac (odvojeno prema P). ujedanput. Trg aleksillackih rlldara. uhljeblje) iii uhljebije (po crkvenoslov. spomenika itd. ijek. . Cirila i Metodija". povikati uglas). IIklije. mn. ugristi: ugrizen (ne ugriien). sarno se prva rec pise velikim slovom: Bosanska 1Iliea.~t i t i. ugljen-dioksid. ugnezditi se. Stari grad. gnezdo. ugljen-monoksid. uime. "ul. ne ugnjezditi se: v. Prema P 60 trebalo je i rec ulica pisati velikim pocetnim slovom ako dolazi na prvo mesto (Bosanska 1I1iea ali Uliea bosanska). "Ostace bez struje ulice Savska. ujedno. SllIdenlski park. ukrivo. ukradell (ne ukraaell). Uaite u krug). IIjedared (sastavljeno po P 60). ukrupno (= u krupnom novcu. Ugri (Madari). Jaksiccva i Ratnih vojnih invalida". ali u krug u doslovnom znacenju (npr. u inat (i uz inat). ne Ugari. uistinu. parkova. Ugro-flnski (ugro-finskajezicka porodica).

u nedogied (odvojeno prema P). ad pre dva meseea). naziv itaL lista) ima u originalu naglasak na poslednjem slogu. nc Urlika. umesno. to).'Ina. venae. "Ulica Andrieev venae" i sL). UJrih (Ulrich). boIje ncgo u Umki itd. idem na Umku. trg itd. i pisanje u izvornom obliku UNESCO. ultralevicar itd.T. umijma. u me (= u mene). pre tri gadine). u!ijmo. uJiti: ulij. umeci.IRS Unita kraei naziv ("u Nemanjinoj"). unekoliko (= pomalo. IInatraske. umestan. umesto (necega). umah (= u isti mah. umnogom(e). u nevrat (odvojeno prcma P). Unita (I'Unita. U/1/esna. odmah). umalo (prilog. Unesko se pise s prvim velikim slovom i menja kao nase imenice na -0: Uneska. unapredenje (prelazak u visi polozaj) ne treba mesati sa unapreaivanjem.'Ina. UNICEF-a. doncklc). u nepovrat. koje podrazumeva duzu radnjll: "Nas institut radi na unapredivanju rne: unapredenju] poljoprivrede". -. DC Urlih. Unicefa iii UNICEF. ne u najkracem. pri!az. umctak. -. Unesku itd. umeti: menja se kao razumeti (v. Uni- . mada redc. ("Ulica bulevar Vojvode Stepe". pogotovll jc besmisleno dodavati ulica i ispred naziva koj i vee sadrze reci kao hu!evw. unazad nije dobro u spojevima kao "Video sam ga unazad tri godine" (um. pa nije preporucljivo menjati ga po padeZima (sa" Unitol11 Of. . Ulrika iii Ulrike (Ulrike). mn. Umka: na Umki. umijte. unatrag. Dzojsa (. Unicef. npr.loyce. "Unazad dva mescca sve su cesci kvarovi" (um. unw!o ne za!Joravih ). -neti. unaokoio. UNESCO-a. unakrst. ultrakratki. da bi se sacuvalo 0 kao sastavni deo skracenice (pocetno slovo cngL reCi organization). ullajkrace (prilog. npr. IInajkrace receno). umiti: urnij.uvek sastavljeno: ultrazvuk. uneti: v. Dopusteno je. unapred. ulijte. Ulis (ne Uliks): bolje Odisej. ultraljubicast. unakrstan. Ulysses). osim kada jc naslov romana Dz. uludo. ultra.

Gde je ubi/en? ka ga je ubio? zbog cega? Sveje to asta10 nerazjasnjeno. uaCi praznika." .. uoci (predlog. h. unutrasnjopoliticki (ne unutarpoliticki). Kadje mogucno.. Upitnik se ne stavlja uz zavisno-upitne recenice. Naprotiv.Gde ste? . uplitati.. dat. . unutrasnji i unutarnji jednako su pravilni oblici. "Rinasiti" itd. uoe. V. Univerzitet (veliko U ako se shvata kao skracenje punog naziva).eil1. unllci. iza upitnika moze doci i malo slovo: Ka? zarja? . npr. npr. IIplecem. uokolo. uzmi se u pamet (= opameti se).vikalaje storica. IInjkav: v. Beogradski univerzitet. ali: gledati u 06. IInukin."Osta10 je neizvesno cime se moze objasniti ovako mali broj ucesnika. u17l1trasnjotrgovinski. tekst se nastavlja malim slovom: Zasta mi je to trehala? pamisli Petar. unutar (predlog s genitivom) dobraje i potrebna rec. Un ita ". ime casopisa "Rinasita" (Rinascita) naglaseno je na slogu na. ne upamac. upodne.). dapisnik lista " Unita" i sl. treba izbeci promenu. 1I0krug. ." U naslovima se upitnik moze ali ne mora staviti. Organizatori kazu. Obicno se prvi upotrebljava u materijalnom znacenju. unuka. univerzitet: Univerzitet u Beogradu. pa se moze normalno menjati: "Rinasite". tin dapisniki s1. unjkati. IIplicem i upletati. Pogresni su primeri kao: "Da Ii je do toga moralo doCi.1I11ivcrzilct 186 upetoro. u nj (= u njega). univerzum je matematicki iii statisticki tennin. UPITNIK (znak pitanja) mora se pisati na kraju svake nezavisne upitne recenice. upola. "Pitamo se da lije do toga moralo doci. nepotrebno je u smislu svemir (kasmas. 1 pri navodenju direktnog govora." U oba primera trebalo je umesto tacke da stoji upitnik." iIi: "Cime se moze objasniti ovako mali broj ucesnika.). u pocetku. zavisno od intonacije. a drugi u duhovnom (unutarnji iivot i sl. S malo vise brige za Ijude. hitke). USTANOVE. pisuci sa /istarn .. "Sta nam donosi novi zakon?" i "Sta nam donosi novi zakon". U nizu recenica koje su smislom tesno vezane jedna za drugu. u pamet. npr.. reCi u aei. s crtom iJi bez nje. vasiana). u pomoc. bolje nego l1/11.

-ite. up. to). -i/a"' urazumljen. oni urazume. treba: upoznali su gas rezultatima. upropastiti: kao zaprepastiti (v. u raskorak (odvojeno prema P). V. treba: ohaveiiteni smo da je bilo sukoba. n povodn (necega) dobra je kao i povoc!OI11 (necega). "Uspeli su cia pobegnu") iii traze cia se glagol uspeti zameni izrazom poCi za rukom. usisivac. uspeti. ne uskipiti itd. upraznjavati (nesto). Up. Uskrs (malou samo kadje zajednicka imenica. usisavac i usisac jednako su dobri oblici (prvi je najuobicajenij i). useliti. mada ga pravopisni prirucnici ne bclezc. naprazno). uznacenjuuskrsnuce). Takode pogresno "Upoznati smo daje bilo sukoba". uskipeo. urazlIIni. IIjJoznavati: llpoznajuCi (nc /ljJoznavajuCi). u prolecc. ura. usled: ijek. znati uprste). recte hura (uzvik). uskipjeti. uskipjela) . gramaticari preporucuju licne ("Ne uspevam da otvorim". je usljed i uslijcd. to). -imo. -hnllia i usahao. TRPNI PRJDEV useljenje. jer nema odgovarajuce zamene. usahnuti: usahnllo. urazumio. "Useljen stan" i "neuseljen stan" nisu gramaticki pravilni oblici (useljava se covek a ne stan). Urlih ne nego Ulrih (v. ne uselenje. npr. uskipeti. uranijum iii uranij (hemijski element): Uran samo kao naziv planete iii bozanstva. uprkos ncc'emu.lX7 lIspcli upo"~­ nposlen i IIpo§ljen: uposlenje i !jenjc. "Upoznali su ga 0 rczultatima u sprovodenju plana" pogrcsno. u protivnom. rusizam: gotovo uvek moze se zameniti glagolom haviti se (necim). uspavanci. uprstc (prilog. use (= u sebe). upoznati. ne uprkos neeega. Vaskrs. -os. dat. uspavanka. to). Umesto bezlicnih oblika kao "Ne uspeva mi da otvorim". -us (latinsko): v. ali potrebna u nasem jeziku. urazumiti (sc): urazumil11. usitno. uravnilovka je ruska rec. uprazno (tako u recniku Matice srpske. "Uspelo imje da pobegnu". llskipecc (ijek. -hla. usklicnik: u Pravopisuje usvojen termin uzvicnik(v. . uskipio. ali se u nedostatku boljeg izraza moraju prihvatiti.

njena plva rec moze se pisati malim iii velikim slovom: izdavacko (Izdavacko) predllzece "Narodna knjiga "Judbalski (Fudbalski) klub "Zeljeznicar ". dopisuje se s Akademijom. Sajam mode itd. u stranu. Olimpijske igre. mn. SPORTSKA TAKMItENJA. na. kongresa. Donji dom. Mancester jllnajted. oba dela zadriavaju . Forin ofis. usput: sastavljeno. I za transkribovane strane nazive. Ako je naziv slozen. Srpska demokratska stranka. Berlinska opera i sl. ustiju ne smatra se knjizevnim. mogu se (neobavezno) pisati i nezvanicni nazivi od prideva imena mesta i vrste ustanove. usiroko (ali: u sirinll). Palestinska oslobodilocka organizacija itd. npr. USTANOVE. Predllzece za proizvodnju campa i prediva . Energoinvest. usetati se (i kad znaci "ushodati se": ne uzsetati). organizacija. Izvr. Beogradski univerzitet (zvanicno: Univerzitet 1I Beogradll). udruzenja i politickih tela imaju veliko pocetno slovo sarno u prvoj reCi (i U onim reCima koje su i same imena): Gmdski sekretarijat za saobracaj. u stvari. preduzeca. toje odlllka Saveta. KLUBOVI. Nazivi ustanova.. usred. sajmova. Ako se umesto punog naziva uzirna sarno jedna imenica iz njega. Ali ukoliko nismo sigumi da druga rec nije ime. kad oznacava posebno telo u okviru neke sire organizacije. usta: gen. lIsred srede.Kosmaj". tj. i ona se pise velikim slovom: szdra je sastanak Udrllzenja. pisace se malo slovo ako je imenica odredena nekom zamenicom iii pridevom. VOJNE JEDINICE. prema P. npr. to). u stopu.\:ni odbor Udrllzenja novinara Srbije itd. bolje je i nju pisati yelikim sloyom. prema P. "Rekao je to nckako usput". velikim slovom pise se sarno prya rec: Stejf department. ovaj savet. Kada spec ificnom imenu prethodi oznaka vrste ustanove. pomenllta akademija. "Svratio bih ja. Nolit. V. Uz put sarno u doslovnom znacenju (= pored puta). Ipak. Komedifransez itd. izlozbi. npr. u susret. Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije.\:e udruzenje. sportskih takmicenja i drugih povremenih manifestacija: TreCi meallnarodni kongres slavista. usukati: kao zasukati (Y.tiSI'll I 188 veliko slovo plve reci: Savet gllvernera Narodne banke Jugoslavije. ali mi nije usput". Velikim slovom. Isto vazi i za nazive skupova.

uza zid. ukoliko. Promenu lIveta. uvozne cipe/e i sl. uteha.).). uza §ta. uvis. utrti: kao satrti (v. uz put: v. uvezene cipe/e. uza nj. mada ga PR ne beldi. i: NAVODNICI uzvodu. skok uvis (ali: 1I uzlcbiti uza: uza me. dat. u vezi s tim itd. uz vetar. to). umesto lIvozna mha. uvesti: uvezen (ne uvezen). uza se. ufitak. ijek. uznos. utovarujem. uzbrdo (navise). uvijte. Uzun-: v. Utah: v. uzor-majka. uvo. ne u vezi necega: u vezi s Va.189 usiti: u§ij. uzjahati. u te (= u tebe). uvijmo.~im pitanjem. utovarivati. ne utovarati. ui/ijebljen. utoliko v. to). uz/ebljen. pored: uho. u§ijmo. u tom trenutkl1). uzavreti: menja se kao vreti (v. Juta. uvozan znaci "koji se tice uvoza" (uvozne tarife i sl. lIvetu. uvr§ten i uvr§cen. u zdravlje (odvojeno prema P). UZVICNIK (znak uzvika). . u~ici. uvrstenje i uvr§cenje. utehi. uz inat (i u inat). kao i drugi prilozi slicnog sastava (uce/o. ukra tko. visinll). ll/udo itd. usput. Uficka republika (v. uto i utom (= u taj mah. uva.lIzja§em. u§ijte. uveee. Hadzi-. uvetom neki gramaticari ne priznaju za knjizevnu. uz to. uvr§tavati i uvrsCivati. uzor-dete itd. uviti: lIvij. uvrh (predlog). mn. to). uza straml (bolje nego uz stranll) itd. lItovaram. Pravila 0 pisanju velikog slova posle uzvicnika ista su kao i za upitnik (v. u vezi s neCim. ui/ijebiti. bolje je lIvezena mba. V. uha. uz brdo u doslovnom znacenju. u zimu. utroje. ufivo: sastavljeno. llza te. GEOGRAFSKA IMENA). oni llzja§u. uvrstiti. uflebiti (ne uzljebiti).

izgovoru bilo Volas). lzuzetak su samo Havana (sp. uvajdili se siroko se upotrebIjava u knjiz. de. vakuum. V. mn. vajda. Englesko w na pocetku reCi ispred samoglasnika kod nas se prenosi sa v (ne sa u): Vajld (Wilde). Vilkins (Wilkins) itd. varijanala. la Habana) i Kordova (Cordoba). Voren (Warren). b izmedu vokala ima zvuk slican nasem v. bolje nego varijanti. Vaskrs je crkvenoslovenski oblik: u obicnom govoru nema razloga da mu se daje prednost nad narodnim oblikom Uskrs. vannastavni. Vaclavske namjesti se kod nas upotrebljava kao mnozina. Valas (Wallace: P predlaze da se zadrzi kao tradicionalno. vapiti: vapijem. vaga. mada bi blize eng!. ne vakum. varka. GENITIV MNOtINE (imenice i. gen. gen. vakumiran.v v. roda. ali se kod nas prenosi sab: Kuba. vapis. mn. U mesto vurilac. San Sebastijan itd. oni vapiju i vapim. itd. Vest (West). U spanskom.). lbanjes. vandalisticki (cesto u prevodima sa engleskog) ne nego vandalski. varijanta. vakuumiran. na vagi. zavarivacki. imena koja u svim evropskimjezicima po tradiciji imaju v. Najbolje je prevesti taj naziv kao Vaclavski (ili Vaclavljev) Irg. van (u stranim imenima): v. vagon-li. vannaucni: vannacionalan (i izvannastavni. varki. dok je u ceskomjednina sr. variti nije preporuCljivo u znacenju zavarivali. varilacki bolje je zavarivac. varci. jeziku i pravilno je kao ijajda. oni vape. vagon-restoran. vapijes. rada). lme iii nadimak Cordobes treba prenositi kao Kordobes (ne Kordoves). dat. .

Vi. bolje nego vazna. VOJNE JEDINICE. MARKE. SPORTSKA TAKMICENJA. ISTORIJSKI DOGADAJI. ". WC-a (BLI" BLI. dok se visocanstvo (iii visost) upotrebljava za pnnceve i princeze. vecina s imenicom u genitivu trazi glagol u jednini (Vee ina /judi podriava ovu odlllku). UPITNIK. vaska. KLUBOVI (IMENA). RAZDOBLJA. ZAKONI. ne vegeterijanac itd. Vavilonjanin. NEBESKA TELA. gen. (ne vjeresija). RAZDOBUA. odnosno cara i carice. ULICE. a neobavezno veliko Nj u zamenicama treceg lica (Njegovo.-a). -anski.. BOZANSTVA. VELIKO POCETNO SLOVO: v. OCENE. Njeno velicanstvo). USTANOVE.\'. PREDMETI. veliki: Petar Veliki i s1. Sunce. . IMENA NARODA. Vi. TITULE. gen. nego je turskog porekla. IMENA VLADARA). GEOGRAFSKA IMENA. (vrsilac duznosti). va§ki i va§ci. i pojedine reci. nc vc. vat: gen. Velaskez iii Velaskes (Velazquez): v.. NADIMCI. MALA SLOVA. njegov.i'aka i va. ml1. Vi:I. CRKVE.i'e preosve.d.i'ki (pored: va. velicanstvo. Va. mn. v. posta nije izvedeno od reci vera (vjera). ZIVOTINJSKA IMENA. Bog. vas dobija veliko V u kurtoaznim izrazima Va§a visosti. (v. POKRETI. Veliki petak (v.i'e velicanstvo. Veliki medved. ali nije pogresan ni glagol u mnozini (slaganje po smislu: Veeina /judi jJodriavaju OVll odlllkll). ve-cea iii WC.§e velicanstvo. -~nstvo. Velika Britanija. veresija: smatra se da treba tako da glasi i u ijek.191 vcrcsija vaskularni (koji se tice krvnih sudova): ne vaskulni. Mesec. vegetarijanka. Velika Gospojina (praznik). ISTORIJSKA IMENA. ODLIKOVANJA. vavilonski. va§. va. vaza. STRANE SVETA. Velika Morava. U obracanju pise se malim sloyom ("Nadamo se.i'tenstvo i s1. veJicanstvo je titula kralja i kraljice. Zemlja. ve-ce (nuznik). vat-sat. NASLOVI. PRAZNICI. da cete. dat.sastavljeno: veleizdaja. va§iju). -ez. Vidi i: velicanstvo. VEKOVI: v. revolllcija. V. de. vcle. sveti. Velika Morava. velepo§tovan itd. vati. Vidi i:pisati velikim slovom. vegetarijanac. P) ali velikim Va. Velika kola (sazveZde). PRAZNICI). Vavilon. ZNACI ZODIJAKA. mn. vat-cas.

. visok.L u paslavnaj prepisci (ali ne i u drugim vrstama tekstava) uabicajena je da se pisu velikim slavall1 kad se adnase na jcdnu asobu. William i srodna imena iz drugih jezika. vi/ju. Up. dat. najvW (ne vis/ji ni visociji). visokokvalitetan. Vestinghaus (Westinghouse). balje i danas abicnije nega Versalj. gen. versaljslei. vicekralj. Prezime Villa u italijanskam se izgavara Vila. Vam(a). i njego v. visokoucen. Vas. ne Vestinghauz. vi/jll.Versace 192 Versace (Versace). balje: masina za pranje). virtuozan. a uvek advajeno u viseclanim spajevima kaa video i audio uredaji. s pridevam magneloskopski. video-leaseta. u spanskam Vilja: taka i Panea Vilja (Pancho Villa). halandski Vilem (Willem) itd. PRAZNICI. veseli me: v. u vezi. Cirilicam sarno Bl1ja. video: video-uredaj. visokofrekvenlan. balje nega vesticiji. virtuozitet ili virtuozl1ost: ne virtouz. mn. visocanstvo nije isto sto i velicanstvo (v. Vi.~tovan (uvek sastavljeno po P). a iz drugih jezika prema izvarnom abliku: nemaeki Vilhelm (Wi/he/m). raduje me. veibanka. ali ga ne treba adbacivati. virtouzan. vijoglav. to). Vicenca (Vicenza). Upatreba velikog paeetnag slava kaa za velicanstvo. jer ima nesta drugaeije znaeenje nega nasa rec krivac. Versaci. virllloski. visi. Viljem (BI1JbeM) nije pagadna transkripcija za eng!. Balje je engleska ime prenasiti kao Vilijem. Bee via Budimpdta). Vidovdan: v. vaS. versajski. viski (abicnije nega vfski). via (kao lat. U istam znaeenju maze se upatrebiti i magnetoskop. visokocenjen. visokoka/orican. Vis. visokokvalifikovan (v. visokopo. viceadmiral. viljuska.~aka. s i z (izgavar). vesticji. ves-masina (s crticam. dat. virtuoz. veza: v. i: KV). video og/asi i reklame. npr. V. Versacea. Versaceav. veibanci. Va.~ci. V. ne Vicenca. visokoradioaktivan. viceSampion itd. vinovnik je rusizam. ne Versace. P dapusta i advajena pisanje. video-spot itd. ti. video-le/ub. Versaj (Versailles). rec. Vilja. vijoriti se (sa j). video-rikorder i video rikorder.

vocaka. vla::i. Vojislav. vojnopoliticki (koji se odnosi na vojnu politiku) i vojno-politicki (vojni i politicki). jer su u njima oba dela ravnopravna. SLOtENI PRIDEVI. VOKATIV (peti padei). VMA: v. pogresno se upotrebljava za rucne sprave (vodenica za kafu treba: mlin za kafu). dat. (P pise Be-vitamin.j) dobi- . poljski). KV VLADARI: v. vlaga. vizuelan (obicnije) i vizualan. Banjalucki ko rpus. zavisno ad tumacenja. vizantijski i vi2untinski. vojnoobavestajni itd. skraceno VMA (izgovor "ve-em-a". ne "ve-me-a"). garnizona i vojnih oblasti pisu se velikim slovom prve reCi: Jugoslovenska narodna armija. npr. vitamin C itd.I've vlati. Poneki se mogu pisati na oba nacina. taka i: Sremski Font. vizantski. Vojin. VOKATlV vodovodzija (BO. iIi B-vitumin. Vojnomedicinska akademija. Vojnomedicinska akademi. mn. di. braca): vlastela su bila liZ kralja. vlastcoski. gen. i.193 visost: kao visocanstvo (v. vodcnicaje mlin na obali reke iii patoka. Ce-vitamin). ne Vain itd. vojno-civilni morali bi se pisati s crticom. ceski). ne vocstvo. dat. S. Vizant (staro ime Carigrada. vojno: PR beleii samo sloiene prideve koji se pisu sastavljeno. vitamin: vitamin B. Sesta flota. Nazivi vojski. C. viSe-manjc. Vojceh (Wojciech. vocki. ne vodic. Ipak. au prenesenom smislu i Vizantije). vkv. V. Zbor narodne garde. i m. Vizantinac (bolje nego Vizantijac).llOBOI. paravojnih formacija. vocka. nj. Vojtjeh (Vojtech. dat. kao vojnogeografski. vladika. ij.I a . VOJNE JEDINICE. vladici. ani kao vojno-pomorski. Imeniee sa zavrsetkom na prednjonepcani suglasnik(c. Skopska armij. r1. to). vlastela ide s glago 10m u mnoiini (kao gospoda. TreCi ukrajinski Font itd. lstocnifront. vizitkarta. C-vitamin itd. vodstvo.lI1ja).jedinica. (malim slovima): v. vojnoistorijski. vla. vojnomedicinski. vodic. IMENA VLADARA. rada: . Vizantija (driava). vlat maze biti i. vojnotehnicki. vojnosanitetski.l'ka oblast. ne vlastela je bila.l'felsfvo. familijamo. vlasteostvo i vlastelski. svi vlatovi.

kovacu. Za il1leniee na-r javlja se i nastavak-e i nastavak -Ii: care. (5) za muslimanska imena kao Salih. VOZILA: v. Olga!. -h. volt. (2) za prezil1lena na -ek. Imena na -ica dobijaju u vokativu zavrsetak -e: Miliee.. zma/11 itd. Zak. Radosu itd. -ec. pisare i pisaru itd. ali i za neCim. dat. lupeiu. konju. gospodaru. vrim. Marta!. Daniee itd. alije i tu mnogo obicniji nastayak -e: Periee. void: malim slovom prema P. King. to). Kae itd. tetak od kojih je nemoguce napraviti vokativ na -e. Vranjska Banja. vrela (ekavski i ijekavski) iii vrio. Vomer braders (Warner Brother!)) iIi skraceno Vomer. walkie-talkie): ne toki-voki. volta i volti. vris. Bolje s vremenom. gen. Lj ilja. bolje nego Milose. Abdulahu). kicosu. Boia. (4) za prezimena na -ov i -in (v. Za muska imena kao Periea. Otuda i Milosu. (Mara!. Ne treba pisati "Vorner bros" jer je Bros. -ac. Nastavak -0 dobijaju dvoslozna imena s dugouzlaznim akeentom. mn. vremenom. Hajnrih. Cicak. Luka l . votka. Franc. Zika itd. radni pridev vreo. profesore. Krivee. npr. Ibravce). Abdulah (gde se javlja i nastavak -U. i m. Ljiljol itd. "S vremenom je postajao sve razdrailjivij i" i s1.) uglavnom imaju vokativ jednak nominativu: Marija!. pod -ov). Dag. Sremee. Vuster (v. na Volgi. (3) za strana imena i prezimena na -k.. Licna imena na -a (i. Ibravae (ali i: Kolarce. oni vru. vrapcji i vrapciji (drugi oblikje laksi za izgovor). npr. pastire i pastiru. Diek. npr. V. -g.). Paljetak. -ak. BANJE. kao Mara. loviee itd. vrela (samo ijek. Macek.). Kolarae. patak. Volga. Vokativ jednak nOl1linativu dopustenje (ne i obavezan) u sledecil1l slucajevima: (1) za imeniee kao macak. Refik.voki-[oki 194 jaju u vokativu nastavak-u: Maticu. itd. vreti (ne vriti). volja za nesto (npr. loviea. -c. Bah. uzavreti itd. frizeru. voki-toki (od eng!. samo skraceniea od Brothers. vditi. Vorcester pogresno um. volja za rad). Erih.· Refilm. lednako se menjaju i slozenice provreti. Bunusevae. Nikola!. vraiji (bolje) i vraiiji. MARKE. votki. "Gradovi se s vremenom menjaju". Goea. vrci: v. Radojiea gramaticari propisuju vokativ jednak nominati- vu. . Radose. vremenski period: prva rec je suvisna.

radni pridev vrhao. vrhovnik: malo v. V. Treba izbegavati upotrebu glagola vr. vr§es. najvrilC'i. vrilcl. ovreCi (ijek. ovrijeCi) odnosno ovrsiti. vrlo i veoma podjednako su dobri lZraZI. vrsite. um.em. vucji (bolje) i vUl'iji. vrsiti zamenu . vrSioci.195 Vrhnika. BANi£. izvditi. Up.l. Vuster (Worcester). vrsimo. ne Vorcester.avati sa imenicom tamo gde se isti pojam moze oznaCiti posebnim glagolom: umesto vrSiti pregled bolje je pregledati. vrSilac (ne vrSioc). u Vrlmiki. vrsiti (= obavljati).iti. Isto i slozeni glagol ovrCi. -ec. Vrhovca (ne Vrhoveca): v. trpni pridev vr.. po starijoj promeni infinitiv glasi vrCi iIi vreCi (ijek.l. vrsno. vrsiti. sadasnje vreme vr. vrCi (zito). vrsna. Vus\cr nacm vrsi. vruc. vrstan.l. vrhla. oni vrhu. zapovedni . izvr. mn.zamenjivati itd.en. poglavnik. U novije vreme upotrebljava se s istim oblicima kao i glagol vrSiti (= obavljati).i'. Vrhovcc. Vrnjacka Banja. vrijeCi). vdilaca. vustersir(ski) sos (Worcestershire sauce).

U sh. Katancaro (Catanzaro) itd. Velaskez (Velazquez). Zapata. U italijanskom z se nekad izgovara kao C a neki put kao odgovarajucu zvucni suglasnik (sliveno d~). Zamora. npr. Zbog slicnosti s odgovarajucom nasom recju neki put bi se mogla prihvatiti i transkripcija z: Gazeta (Gazzetta). l1lma prenosl prema plsanJU.z z u spanskomjeziku uvek se izgovara kao s. Cavatini (Zavattini). Ispravno je u . ali se kod nas u mnogim ime. . Kusko (ClIZCO). Pogresan je predlog. 1110ra se uvek prenositi kao c: Enco (£I1Z0). nadati. npr. pritisci za povecanjem cena (treba: za povcC'anje cena iii da sc povecaju cene)..) V. osim ispred bezvllcnog suglasnika. "Je Ii burek za ovde iii za poneti" (treba: iii ga nosite i sl. za. Pansa (Panza). Novi P je transkripciju saz propisao kao normalnu. se predlozi ne mogu upotrebljavati uz glagol u infinitivu: sto- ga su pogresni svi spojevi kao "To je za poludeti" (treba: To je da covek poludi). Gonzaga. zahtev. . Alkazar. npr. padez ili oboje u spojevima kao sklonost za rasipanjem (treba: ka rasipanju). Lazariljo. i u onim imenima gde je "uslo u obicaj s". "To je za ne verovati" (treba: To je neverovatno). Macini (Mazzini). "Sutra polazim za Skoplje". Saragosa (Zaragoza). "Ova roba ide za Italiju". za iii protiv strucnog obrazovanja (treba: za modernizacijll i protiv nje. posto ovog drugog glasa nema u sh. Zefireli (Zeffirelli).). npr. za strucno obrazovanje iii protiv njega).. Vidi i -ez. Somoza. zai protiv. za iii protiv nije dobro ispred imenice: zo i protiv modernizac[je. Bezrazlozno su pojedini gramaticari osudivali upotrebu predloga za uz glagole kretanja. re§enost za promenama (treba: da se ostvare promene i s1. Vidi: volja. Manconi (Manzoni).

zagonefki i zagoneci. zadnji u znacenju poslcdnji nije pogrcSno: nastalo je normalnim prosirenjem prostornog znacenja (ono sto je zadnje u nekom redu istovremeno je i poslednje pri brojanju). zacrfani putevi razvoja i s1. CeSca je imenica zagovornik (necega) . SLOtENl PRIDE VI zahelcska: kao beleska (v. zacas. zabiti: zabij. "Jestc Ji za iii protiv". zacvilece. zacetak. zablesnuti (ekavski). za dugo vremena. V. blesak. sa i bez. zahavno-muzicki (zabavni i mllzicki). zacrtati u metaforickoj upotrebi nije pogrdno. . Oill se zacenu. mn. Stevanovic. npr. zabijfe. Znak interpunkcije koj i se odnosi na tekst u zagradi stavlja se i sam u zagradu. zagasito-: V. jer su izrazi kao zacrtana linija. zabijmo. zadugo. za eudo veliko. "Ima glasova za i protiv". zadavati: zadajuci.197 Zi\GRADA priloskoj upotrebi (bez imenice). mn. V. zabadava. npr. eudi me. zacvilio. Up. zagonetka. zahljesnufi (samo ijck. ali je oblik sa if mnogo obicniji i u ekavskim i 11 ijek. Kako je pokazao M. za hoga miloga. zaboga. ZAGRADA. zabavnomuzicki (koji se tice zabavne muzike). Pravilno bi bilo zadevica (ekavski) odnosnozacijevica (ijek. ijek.). mn. kaslja) i zacenuti se.). za casak. dat.:i. zacviljela: ne zacviliti. branilac. l1e zadavajui. zacenc 1 zacenem se. placa. ali ga treba umereno upotrebljavati. gen.: "Pedagozi . zagovarati (nesto): upotreba u znacenju zastupati. zacenim se. zacvileo. zacudo. obicnije nego zaeahuriti se. zauzimati se za (nesto) nije uobicajena kod dobrih stilista.ko se zauzirna za nesto. oni se . braniti. V. zacviljeti. zacclo. to). zagonetaka (bolje nego zagonetki). od Vuka i Danicica pa do nasih savremenika. pristalica. zadnjonepcani. zacuditi: v. zadatak. zadaci. zaeeci. takva upotreba prideva zadnji srece se kod mnostva dobrih pisaca. zacviieti. zacrtane smernice. postali sablon 11 odredenim vrstama politickogjezika. zacauriti se. BOJE. i: ZAPOVEDNl NACIN. zaccniti sc (od smeha. zadevica. krajevima (nalazi se i kod Vuka i u recniku JAZU).

zahvaljujl/Ci kritikama i s1. zahvaljujuci slabom zdravlju. za kad(a) (sarno odvojeno. dopune iii ispravke. usled. ertc. otkazati poslusnost. zakazala je organizacija pasla i s1. pod dejstvom itd. trpni pridev od zagristi (npr. izdati. zahvaljujuci. okoreo. ali je pravilnije zahtev za ne§to. ali kao pridev zakasneli. zakasnela. ." Tacka se stavlja u zagradll samo ako je i eela receniea u njoj. bolje nego zahvacati. predlazuci da mesto nj ega UZll1U nekog mladeg"). "Zahvalio se na casti." Uglaste zagrade [ 1 upotrebljavaju se u naucnim i kritickim tekstovima kad zelimo u eitirani tekst da ubaeimo sopstvene napomene. zagrizena jabuka). zakasniti. zakasnele rcforme i s1. zahvatati. zahtevi za pravilniju raspodelu. zahvaljivati. npr. Receniea "mora ostati gramaticki pravilna i kad se izostavi zagradeni tekst" (P tacka 205 a): stoga su pogrcsne receniee kao "On trosi mnogo (ali svoje novec) i niko nema prava da nad njima bdi ida ga zato prekoreva". zakasnio sam. pokvariti se. oni zajasu."Zahtevali su (u aprilu!) da se pojaca grejanje. zahvaljivati se (osim kad znaci odreCi se.): treba reci zbog.: "Od pristanista do eentra stigli smo za 35 minuta! (Autobus na istoj rclaeiji putuje preko dva sata. zakazati: u spojevima kao urc(laji su zakazali. Drugo je zagrizen. normalno se upotrebljava u knjiz. npr. jeziku. zagrebati i zagrepsti (v. Stilski je neprikladno upotrebljavati ovu rec za negativne pojave (zahvaljujuCi nesta§ici.zagrcbati 198 zahtcv za neCim (npr. zagrizcn. zajasem (ne zaja§im) .: "On kaze da Sll vozila bila u kvaru (to je istina). zakasnelo (npr. zahvaliti. iii izmeniti sklop receniee. zagolicati. bolje je upotrebiti iznevcriti. npr. zahtevi za pravednijom raspodelom) danas je svc cesca konstrukeija (po ugledu na imenieu zelja). Isti znak se predvieta za slucaj zagrade u zagradi. prerna P).). zainat. zaintrigirati (prema franeuskom) maGi pobuditi radoznalost. gde je umesto zagrada trebalo staviti zareze iii erte. u znaccnju zadrt. kopkati. ali takva upotreba nijc mnogo rasprostranjena. /anatican.)" U protivnom tacka dolazi van zagrade. ne: zahvaliti se. se zale da televizija (zar sarno ona?) odvraca mlade od citanja. i P savetuje da je umesto dva para zagrada bolje iskoristiti zareze." . grebati). zajahati.

" iii: "Donet je zakljucak da treba ograniciti . zamerei. zapadna zaliha.. GEOGRAFSKA IMENA. zamed. Npr.. zalistaka (na biljci. ali su zanemarujuce". Prema ostem pravilu za naslove (v. zakutak. zaneti: v. zanemeo.Ima razlika. Zapadna Morava. zakonomernost: rusizmi koji se najcesce mogu zameniti nasim recima zakonit (zakonitost). STRANE SVETA. ijek. Nije reseno kako treba pisati nazive zakonskih predloga. V. Zapadno rimsko carstvo (P dopusta i Zapadnorimsko carstvo).".. zalisci. dat. za me (= za mene). "u zanemarujucim kolicinama") pogresno je. mn. -neti. Oblik zanemiti "uCiniti nemim" ne upotrebljava se. zamnom. mn. samo §to ne. koji pocinju rccju naert.. zapadna (Zapadna) Evropa. "Zakljuceno je da se krivci pozovu na odgovomost" umesto: "Odluceno je da se krivci pozovu. uz izostavljanjc pojma treba.. npr. zaliti: zalij. zanemarujuci kao pridev (. -iti.199 zakljucak i zakljuciti upotrebljavaju se Ll politickom recniku pogresno kao da znace odluku. za nj (= za njega). zanijemjela. odnosnoPredlog Zakona . treba zanemarljiv. u srcu).. zanemeti. zakuci. zalazuci se (ne zalagajuCi). redovan. mn.. zanijemjeti. zalizak. zalihi (P dopusta i zalisi). ali: za malo vremena. ZAKONI. za malo novca itd. zoliska." iii: "Zakljuceno je da krivce treba pozvati na odgovomost". mn.: "Donet je zakljucak da se ogranici radno vremc" umesto: "Doneta je odluka da se ogranici . uskoro iii za kratko vreme).. mada ima argumenata i u korist pisanja prerjlog Zakona. dat. zakratko. Predlog zakono 0 osnovnom obrazovanju). pravilan itd. zalog i zaloga. zaliska. . predlog i s1. zametak. zalisci. zakonomcran. NASLOVI). zalizaka (deo kose). V. zalijte. zalagati se. zalijmo. prednacrt. Zakon 0 upravnom postupku. zalistak. zanijemio. zanavek. zapad: v.. zamalo (u znacenju: umalo. zapadnoevropski.. U praksi se i tu najcesce pise veliko samo prva rec (npr.. zamerka. nazivi zakona i drugih pravnih akata pisu se s vclikim pocetnim slovom prve reci.

zaposlen. zaredom kao prilog (npr. zadaj (od zadati). Glagoli koji u 1. itd. zaplicem i zapletati. zaprSka. -jite: gaji. navij. pijte. naknadno dodato. V. uvij. kroj (prekroj. zaprezi. obri se. nabi). usvojenje terminzarez. mada ga PR ne beldi. laj.). Ako je zarana (prilog). dat. zaprepasCivati i zaprepastavati. prodaji (od pradavati). pa nema razloga za vracanje na zapetu. Osnovl1o nacelo je da se zarezom odvajaju receniee iii delovi receniea ako se njima iznosi nesto posebno. ZAREZ. Tako isto i popij. dij itd. pijmo. zapodeo. gajite. ubijem) imacej u sva tri obIika zapovednog nacina: pij.~ten. Pogresni su obliei kao ubi. taji. -jmo. Od svih znakova interpunkeije zarez ima najraznovrsniju i najslozeniju upotrebu. zabij itd. -ite: braj. zapodeven. zapr. a da se zarez ne stavlja ako su smislom tesno vezani za os- . ne zapalenje. sakrij itd. zapovedni nacin zavrsavace se na -j.~ij. Ako je vokal u sadasnjem vremenu dug. odvij itd. (napij. gajimo. Ii) (ulij. zavij. lieu sadasnjeg vremena imaju zavrsetak -ijem (npr. zapodenut i zapodet. prebraj itd. odlij. zapreka. zataji. zaprega. zapeta je rusizam. bleji. Pravopisom iz 1960. dat. ZAPOVEDNI NACIN (imperativ). ubijmo.). zaplitati.~ci. podoj. zapodenuti. zaprepastiti: zaprepascen. zapaljenjski (ne zapaljenski). itd. izhi). kri} (otkri). nastavei zapovednog nacina bice -ii. -jim 0. izbrijJ i drugi.).iii) (sa. zapreci. zapodenes itd. koja se sarno manjim delom moze podvrgnuti strogim pravilima. itd. -scenost i zaprepa. sasite.). bij (sabij.).). zardati (ne zahraati).). rede zapodeti i zapodesti: zapodenem. ubij. brij (obrij.zapaljcnjc 200 kratak.. do lite itd. zaprepascenje i -stenje. pi/em. zapaljenje. savij (pre vi). brajmo. -la. prabij. popi. kao i tocka (v. pradaj (od pradati). zadaji (od zadavati). doli). to). . Kod ostalih glagola sa glasomj u osnovi oblik imperativa zavisi od duzine vokala koji se nalazi ispred togaj u sadasnjem vremenu. triput zaredom) najbolje je pisati sastavljeno. zapldem. brojte (tako i: izbraj. prisi) itd. ubijte. -stenost. otpij itd. zaposljellje. zaposlenost. zasij. pokri). i pojedinacne glagole. zaposlenje i (retko) zaposljen.). dat. koji je danas definitivno prihvacen u skolama. zaposljenost. prcbij.

a . ispred nego i vee ne pise se zarez ako prethodi neki komparativ iii izraz ne sarno: "On se bolje spremio nego ostali".""Kriza se pogotovu oseca u operi. deco. itd. itd." Redovno se zarezom odvaja vokativ: "Dejane. §to. a. ."Posmrtno ce biti odlikovan policajac koji se golim rukama bacio na atentatora" (samo taj policajac)." Takode je zarez obavezan posle recenica u inverziji. bez zareza "Roditelj i Cija se deca vracaju sa zimovanja treba da dodu pred skolu" (samo ti roditelji). ali. zavisno od toga koliko isticel110 vezu s ostalim delom teksta: "U Americi(.. U mnogil11 slucajevima zarez se moze ali ne mora upotrebiti. npr. Prema clanovima l87e(2) i 191 c(5) Pravopisa.) a ti si i dalj e bez stana. ne mozete ni zamisliti. tj. koji su vekovima bili pod tudom vladavinom. cija ce nalazista uskoro biti iscrpljena" (= ani ne mogu racunati na nattu. Tako npr.). to si i nasao."Sta si trazio." ZAREZ ISPRED .. koja zahteva vece izdatke. nicim ne suzavajuCi njeno znacenje.. prema tome. "Bio je dan kad su Jjudi na poslu" (= bio je radni dan). znaju sta to znaci. pobogu. sta to radis?"' -. "Mi cemo prema tome odrediti troskove" (= na osnovu toga cemo ih odrediti)."Ne znajuci sta da radi."Mi cemo.)."Vreme prolazi(. U drugim slucajevima ispred veznika suprotnog znacenja (nego. obratio sc policij i. pustolovni duh ustupa mesto mcditacijama" (= same u tim.NEGO" sa koji u nezavisnu recenicu ("Poljaci znaju sta to znaci: oni su vekovima bili.. "Bio je dan. gde: sa zarezom "Oni ne mogu racunati na naftu. kad zavisna rccenica dolazi pre glavne: "Kad nam jc to rekao.: "U romanima koje je objavio posle 1860." U takvim sluc'lievima uvek se moze iskazati isti sl11isao pretvarajuci recenicu ZAREZ ISPRED "NEGO" i dr.) bez sumnje(. "Mesto na Jadranu gde ce se odrhti tumir zasada nije poznato" (samo to mesto).) rade drukcije. prijatclju!" ."Sedi. kad su Ijudi na poslu" (= a daniu su Ijudi na poslu).. "Gomile otpadaka ne same sto ruzno izgledaju nego su i stetne po zdravlje". dakIe."Vi to. npr.201 tali deo teksta. Isto vazi i za odnosne recenice koje pocinju saciji. ." . Zarez se ne sme pisati kada recenica sakoji ogranicava znacenje prethodne imenice.: "Poljaci. itd." itd..). ne i u ranijim romanima)." . odrediti troskove" (= Mi cemo. vee. kakav. Njena ce nalazista. "Izgubio je ne samo te beleske vee i sve licne isprave". zaprepastili smo sc" . ZAREZ ISPRED "KOJI" pise se u onim slucajevima kad odnosna rccenica pruza dopunski podatak 0 prethodnoj imenici..

za uzvrat CPR dopusta i spojeno pisanje. kad znaei namenu. to) i potamniti. ali: "Ja za tim ne bih zalio". zasukati. zatrudncti. mlad a iskusan. za se (= za sebe). (sto su obJici od glagola zasuti=zatrpati). zatamneti i zatamniti: kao potamneti (v. Gramatieari ne dopustaju za- . Neee se pisati zarez u spojevima kao jedna ali vredna. "Zadatak je tehkC) ali ne i neostvarljiv". "Ti si krivC) a ne on". gde se ceo izraz oseea kao jedna celina. zasucimo.. zatrlldnjela. zatrti: kao satrti (v. "Ispoljili su zavidnu kolieinu neznanj a". zavijllci. Ne preporueuje se ni zato da: um. zasigurno (= svakako.: "Nisam kriv za to". pored toga sto znaei "koji izaziva zavist iIi divljenje". "To nije bio onC) nego njegov brat". "priliean". "Nije bio na CetinjuC) vee u Beeu". zatvoreno-: v. ijek. zasvagda. vicem). mn. za sad(a) . ne zaspem. zasuCi. zbog veJike rasprostranjenosti. zaseoci i zaselci: zaselaka. zato (= stoga. zasucem. odvojeno. zasiti: zasij. "Kazem to zato da se ne brinete uzalud" bolje je "Kazem to da se ne biste uzalud brinuli". Ne zatrudniti. zauvek. Nije dobar spoj zato jer: treba zato sto iIi sarno jer. Pogresno se primenjuje na negativne pojave. zavijutak. zatim (= potom). zasad(a) (sastavljeno. npr. mn. zasclak. "Svi smo za to da se rad nastavi"). zatrudnjeti. npr. u znaeenju privremenosti. zasijte. zastalno (prema PR. zavidan. "zasad(a) se dobro drzi". zavidna veliCina. zatrudnece. zaspati: sadasnje vreme je zaspim. oni zaspe. "nesvakidasnji" (npr.zarzali 202 oblike zasuci. zarzati (ne zahrzati). prema P. zasijmo. -Cite (promena kao vikati. moze biti i sinonim za zavidljiv (zavidan covek). zaspiL. lieu nmozine treba dopustiti i oblik zaspu. oni zasucu. npr. BOJE. "nesto za sad(a) a nesto za kasnije"). zaspd. obienije je za stalno). otuda). zatrudnela. zallzvrat). mada ga pravopisni priruenici ne beleze). Pojedini gram atieari ipak smatraju da u 3. -Cimo. zaseoka i zaselka. suku. bez sumnje: tako u rceniku Matice srpske. 0111 kamoli) moze se pisati zarez. zavidan lIspeh). za to (npr. to). npr.

zimus: v. necega). Jovan Jovanovic Zmaj (uvek bez crtice). Zeleni kontinent (Juzna Amerika). zgoditak. Zimerman (Zimmerman). ostati dugo u zivotu. V. Zenicanka (i Zenickinja). (crtica neobavezna). zelembac. treba ih pisati velikim slovom. mn. zeleneo se. zemlja: s velikim Z kao naziv planete. Zimbabve: u nedostatku boljihmogu se upotrebiti oblici zimbabveanski. Marsovac. prema P. U politickom recniku poslednjih godina takva upotreba se rasirila do te mere da je postala moda koju dobri stilisti izbegavaJu. -so zlosrecan i zlosretan. dat. Zmaj Jova. Up.203 zavisan (koji zavisi od nekoga. a odatle i razviti se. mn. ZNACI ZODIJAKA nisu normirani uP. . zbirci. zgodici. as malim u znacenju tlo i u svim ostalim znacenjima. zbrda-zdola. Zmaj-Jovin itd. Glagol zeieniti "ciniti zelenim" gotovo se nikad ne upotrebljava. zdesna. Zcmaljac iii Zemljanin (stanovnik planete Zemlje). Zmaj-Jove. -anka. zeleneti se. ali ZNACI ZODIJAKA sto hiljada kilometara daleko od Zemlje. ali kosmicki brad salje signale stanici na Zemlji. ne zavistan. zhijmo.jeziku treba dati prednost reCi ulje. uhvatiti korena i sl. ali posta imaju svojstva imena. zavrsetak. Devica. Zimbabveanac. V. Zenica. osim kad znaci ZClvidljiv. Raketa zemlja~zemlja. zbirka. -iti. Zineman (Zinnemann). ali "Meteor je pao na zemlju u Kanadi". Zemlja izlazeceg sunca (Japan). U nasem vcku prvi put je zabelezeno znacenje poceti ziveti. npr. zelenio se. Strelac. Lav. zenicki. GEOGRAFSKA IMENA. sa Z ako su americka prezimena. zbiti: zbij. zemljavazduh. zbijte. zejtin. zelenjeti se. Vaga itd. Crni kontinent. zmijolik. zen budizam (v. ijek. Up. zaziveti: prvobitno znacenje je poziveti. Zenicanin (i Zenicak). ne zelenhac. zavrSeci. "U avgustu rnnogi meteori padaju na Zemlju". zecji (boljc) i zeciji. s crtom (ne crticom) bez razmaka. avion salje signale stanici na z~mlji. ne s desna. zelenjela se. U knjiz. ne zeitin. Zemlja hiljadu jezera (Finska). CRTICA 4). Primeri: dvadeset kilometara iznad zemlje.

zverki. zverka. mn. zoolog. zubatac. gen. .204 znacaj an se cesto pogresno upotreb[java mesto znatan. sto je fonetski pravilnije ali neuobicajeno). ali ne i ako se mislilo na znatne (prilicne. zoologija. oni zre. rnn. zreo.). itd. dat. V. osetne) razlike. oni zru. zres. znacki. zubaca. zoo (ne ZOO). zooloski vrt (s velikim Z kad je naziv odredene ustanove). zviiducem (pored zvizducem. Jednako se menjaju i slozeni glagolisazreti. zooloski. zreti (= sazrevati): zrem. zris. ZNAK PITANJA: v. dozreti. zoo-vrt. zrela (ekavski i ijekavski) i zrio. npr. "Utrosena su zanacajna sredstva". zrela (sarno ijek. zubataca. zvizdukati. a takode zrim. beznacajan (nevazan) treba razlikovati od neznatan (sitan). gen. ZNACI ZODIJAKA. Na isti naCin. Recenica "Javile su se znacajne razlike" bice ispravna ako se htelo reci da su razlike vazne iii da nesto posebno znace. rnn. znacaka i znacki. Zodijak (veliko Z). dat. zverki. znacka. zubaci. UPITNIK.

Zarkoervcn (sastavljeno). mn. Zenmin zibao. ieleznica. naiderem se. ieljeznica. FRANCUSKo. iandar i iondarm. ::olopojki. (bez crtice). ielud. prema clanu 103 e Pravopisa. najbolje je izbeCi promenu po padeZima.. ieljezo. Seron (Sharon). ime) bolje nego Zan. mn. fro Z. Zana (Jeanne. -e (FRANCUSKO). zcga. preiderati se.feti) uglavnom se cuva jos sarno u slozenici proidreti (v. Liv. ieleznicki itd. dat. mn. iaoka. iibau). ialopojei. preiderem se.: -e. zalilae (ne ialioe). ZENSKA IMENA sa zavrsetkom na suglasnik. ienki. da bi se razlikovalo od muskog Zan (Jean). a posebno kod engleskih kao Dzin (Jean). idri. ialiloca. Kod rnnogih imena kao Nives. gen. Kanneni. zbun (danas retkodibun). ieljeznicki itd. . iaok6 (rctko iolaka). Zenmin zibaou (bolje nego iibaa. iar-ptiea. ienki. zena borae. Ines. Merilin (Marilyn) itd. iell/daca. zeniti (se): v. Karmenin itd. rnn. dat. mn. gen. ialioci. Ingrid. naidrati se. mogu ostati nepromenjena iii se menjati kao da se zavrsavaju na -a: Kannen. zdcrati. ialopojka. oieniti. Zenmin zibaoa. iderem. Ne smatra se pravilnim idrati. Karmene. to). iaoei. dat. Up. zenka. zeludae. zeljezara. iegi i iezi. iena astronaut itd. ieluea. Oblik idreti (ij ek. ijekavski su oblici: ekavski je ielezara.. V. ielezo. gen. Pilar itd. naiderati se.v Z ialibozc (prilog).

ako su upotrebljena samo kao oznaka za boju. Oblici kao "Simiceva" od pocetka naseg veka upotrebljavali su se za neudate. ambasadorka itd. iilavci i iilavki. ilijezda. iuljaju ga. predsednica. CRTICA 3). itd. lekarka. Brundo. iii su nepogodni zbog familijarnog prizvuka (ministarka. ZENSKA PREZIMENA. pisu se malim slovom Uarulja. ne ieteoc. ZIVOTINJSKA IMENA pisu se s velikim pocetnim slovom ako predstavljaju vlastito ime odredene zivotinje (Sarulja.~ef(ov)ica. -ioe. mn. upotrebljava se samo Ziskar. rundov. dat. to). ieteoci. Nije dobra "Seles je pobedila" i sl. Jorge). Tamo gde postoje. iuljale su gao Zupancic (Oton): nije opravdano Zupancic. "Ciniti zutim". zurka. Umesto premijer iii ncprikladnog premijerka. Fifi.). iuteo se. pasminu i sl. a "Simicka" za udate zene. zidak. zetelac. moze se reci predsednica vlade. "Tacerava". i: IME I PREZIME. . zuljiti.)." treba navesti ime i prezime doticne zene-ministra. . ijek. Posebno treba paziti da ne dode do gramatickog nesklada izmedu imenice i glagola: umesto "Ministarje izjavila. iitkiji. ijek. npr. iulje ga ruke. a nikada samo D'Esten. ilijezdni). iutio se. Citateljka. najiitkiji i iidi. oblik (predsednik itd. ietelaea. najiidi.). urednica. iigoloa. ne Zorge. iutjeti se. dat. iiriji. ilijeb. Belka itd.. ukoliko se ne navodi licno ime. V. zigolo. Pridev ilezdani (ijek. nema razloga da se za zenu upotrebljava m. iitka. Ostali obliei kao kod glagolapoinjeti (v. mn. iirija. Retko se upotrebIjava glagoliutiti. -(lOC. V. zuteti se.. zlezda (ne iljezda). saradnica. Zode (pOli. prevoditeljka. ziro-racun (neobavezna crtica: v. zilavka. ZENSKI OBLICI za nazive zanimanja i polozaja cesto nedostaju. eule. ako se ne uzima puni oblik.ZENSKA PREZIMENA 206 ziri. pa se mora reCi "Simiceva". zmigavac i migavac. iljezdani) iii ilezdni (ijek. zelenko. Ziskar je osnovni deo u dvostrukom prezimenu Ziskar d'Esten (Giscard d'Estaing). Danas se nastavak -ka sacuvao samo u familijarnoj upotrebi. zeti (ne injeti). Zelenko. iitko. ijek. zleb (ne iljeb). mada ga PR tolerise kao "tradieionalno".). V. iuljile su ga ruke i iuljati. iurki. iutjela se. i1lea itd. -iti.

ivacd bilo od oblika ivatati. zviidukati. Zvakati . U praksi su danas ostali sarno oblici ivakati.207 zvakati bi prema fonetskirn zakonirna trebalo da irnaivacem. dok bi ivacem. ivacem. ivaces. ivacd. Up.

Црна Гора. Ускрс. Хорвешка. Босанчева. континената: Новосађанин. Копаоник. Борба. Афродита. д) имена припадника народа: Србин. Где су људи? Нема живе душе! Улице су пусте. Свет компјутера. Београдска улица. крајева. Бачванин. друштава: Матица српска. Ђурђевдан. држава. Криви торањ у Пизи. Тршић. Марс. Фрушка гора. Нишлија. Земља. Аполон. Бајрам. Гоца. Јован Јовановић Змај. часописа. и то: а) лична имена и презимена: Милорад. Мађар. планина и друга географска имена: Дунав. Европљанин. а друге само ако су властите именице: Јужна Морава. Први мај. књижевних дела: Општа енциклопедија. Босна и Херцеговина. Србија. Палић. Медицински факултет у Београду. Нови Сад. Јаблан. л) називи књига. Београдско драмско позориште. ж) имена континената. Кумова слама. река. Београђанкина. Улица Петра Петровића Његоша. предузећа. На Дрини ћуприја. Наш језик. Јадранско море. земаља. Сувајџић. Ледена киша добује у прозоре. Марин. б) прва реч после две тачке када је управни говор међу наводницима: Ал' говори Муса Арбанаса: . ђ) имена становника градова. и) имена улица и тргова: Студентски Трг. насељених крајева и места (све речи у њима осим везника и прилога): Европа. к) називи установа. Лика. Ричард Лављег Срца. Мачва. Ана. Великим почетним словом се пише: а) прва реч у реченици: Спушта се ноћ. Црногорац. Организација уједињених нација. Југословен. Вучко. Јована. Морава. Месец. -ин: Марков. Бели Дрим. Војвођанска банка. љ) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ов. Грк. Зевс. језера. Аустралијанац. Петровић. е) имена небеских тела: Сунце. Петар Велики. Венера. Пироћанац. Јовановић. Основна школа "Младост".. в) имена божанстава: Јупитер. Брод на Купи. пишу се великим почетним словом само прве речи. Југословенов. Железничка улица. Сава центар. г) имена животиња и грађевина: Шарац. -ев. Балканско полуострво. Српско певачко друштво. Јужна Америка. Далмација. ако се састоје из више речи само се прва реч пише великим словом а остале малим словом изузев властитих имена: Булевар Николе Тесле. б) надимци и атрибути ако се сами употребљавају или су срасли с именом и постали његов саставни део: Миша. Београд. Душан Силни. Здравко. ј) имена празника: Божић. Нова година.За оне који још увек нису сигурни како се шта пише: x Велика и мала слова x Састављено и растављено писање речи x Интерпункција x Правописни знаци x Скраћенице x Писање туђих речи ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА Великим почетним словима се пишу властита имена. Милошев. ако се састоје из више речи. з) имена мора. новина. Спортско друштво "Партизан". Двор на Уни. држава. Плитвичка језера.

извући. нпр. кривопаланачки (према Крива Паланка). непријатељ. украј. Или Драга Љиљо! Молим те. в) наставак писма иза наслова ако се писмо наставља у новом реду. б) називи становника насеља иако се имена тих насеља састоје од две акцентоване речи и пишу се одвојено. д) именице преподне и поподне кад означавају у целини време дана пре 12 сати или после 12 сати. онда. крагујевачки. "помоћи у уређењу околине школе?"... гдегде. голорук. незналица. незахвалност. кад се овим изразом означава неки тренутак пре или после 12 часова. в) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ски. преполовити. Јављамо Вам се одмах по доласку у летовалиште. не замећи кавге. гдекад.. на пример: Цело поподне/преподне смо те чекали. уочи. Белоцркванка (према Бела Црква).. ил' одјаши да пијемо вино. напамет. покадшто. подно. наместо. Великим почетним словом пишу се заменице Ви и Ваш из поштовања према особи којој се пише: Драги наставниче. На путу смо се држали Ваших препорука. Змај". горњомилановачки (према Горњи Милановац). . .. Марко. неписмен.. нпр.Ј. Али. на пример: Београд (Београда. невелик.непознат. незрео.. пароброд. друштву. Бјелопољац (према Бјело Поље). немој се љутити што се ретко јављам. г) заменице ви и ваш кад се у писму не обраћа само једној особи већ групи или кад се пише допис некој установи. "Кренимо на посао. а пример: "Хоће ли сви". јужноамерички (према Јужна Америка). САСТАВЉЕНО И РАСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ Састављено се пишу: а) сложенице које имају само један акценат и у којима се први део не мења. -чки. снеруке и предлози: поврх. нпр. нечовек. неприродан.: новосадски. Обавештавамо вас да је. невидљив. г) речца не уз именице и придеве с којима сраста у сложенице. -шки. чешки.одговорили су сви присутни ученици. бездушан. на пример: Новосађанин (према Нови Сад)... суботички. небрига.повикаше неки ученици. наједном. б) наставак реченице после управног говора. европски. амерички. питао је директор на збору ученика. на пример: "Хоћемо!" ."Приђи. нишки. Твоје писмо сам примила тек јуче иако... писмоноша. отприлике. одмах после доручка. југозападни.: Основној школи "Ј. београдски.: Доћи ћу сутра пре подне.незнање. на пример: . и то без обзира да ли се иза наслова ставља зарез или узвичник: Драга мама. Београду). одмах после састанка" . пише се растављено. Малим словом се пише: а) наставак управног говора ако је био прекинут уметнутом реченицом ради неког објашњења. ђ) сложени прилози као: малопре.". нпр. фирми. в) присвојни продеви изведени од назива места ако се састоје од две акцентоване речи..

зарез. позваћу те телефоном. тачка и зарез. децо. наводници. добро вечерао и нестао. 2. на пример: Кад се спремим. радио-аматер. испричати. одвајају се зарезом од осталих делова реченице. ништа. рак-рана.у суперлативу описних придева. Теби ћемо. што је хладно! Ох. Иако сам знала. неоспорно. па се одвајају зарезом. з) уметнуте реченице на пример: У мом селу. Знаци интерпункције су: тачка. на пример: Сомбор. твој воћњак. нпр. Зарезом се одвајају: а) речи и скупови речи (истоврсни делови реченице) у набрајању: Миша. за употребу зареза је најважније правило да се оно што је у мислима тесно повезано.. немам. Ненад и Срђан су отишли на излет. ни са ким. ђ) реч или скуп речи који су накнадно додати или уметнути у реченицу: То је. добити слаткиша. ни у чијем. У Новом Саду. Ако можеш. б) независне реченице кад нису повезане везницима: Дошао је. стигла си?!. заграде и црта. Растављено се пишу: а) речца не у одричним облицима глагола. па се одвајају зарезом: Ух. упитник. наравно. б) две именице од којих једна одређује другу. бако. и друштвених игара. генерал-потпуковник. две тачке. јединог југословенског Нобеловца. и) између места и датума.. ауто-пут. Тачка се ставља на крају обавештајне . а делови који чине целину за себе.. г) реченице које су у супротности: Касније смо кренули. Све ћу ти.е) речца нај. не долазимо. Нисмо летовали на мору. не питај. За испит не учим редовно. август 1991. што ме боли зуб! О. на пример: Сваки дан учим за испит. најбољи. на пример: ни за кога. готово сви гаје малине. које је једно од најуспешнијих у воћарсту. а заједно означавају један појам. Ти си у праву. немој. ж) узвици исто нису саставни делови реченице. Хоћеш ли доћи? Верујеш ли ми? Знаш ли то? и у упитним реченицама са да. употребљавају поједини знаци који се заједно називају интерпункција или реченични знаци. и безалкохолних пића. Зарез се као знак интерпункције употребљава често и у различитим реченичним ситуацијама. Пошто је једно од основних начела српског правописа слободна (логична) интерпункција. б) одричне заменице нико. најлакши. у Херцег-Новом). ничији. ако сваки од саставних делова чува свој акценат и ако се први део не мења по падежима. већ у планини. С цртицом између првог и другог дела пишу се полусложенице. Дренко. дакле. нисам одговорила на сва питања. такође. никакав кад се употребљавају с предлогом. ни за којим. ни пред каквим. што представља једну целину. донети воћа. Понели су и добре хране. Поклонићу теби а не Игору. узвичник. Ви сте пошли раније а ипак сте закаснили. на пример: Да ли би ми помогла? Да ли имаш новца? ИНТЕРПУНКЦИЈА У писању се ради јаснијег приказивања онога што хоће да се каже. никоји. али смо стигли на време. преведена су на многе језике. в) речца ли уз глаголе у упитним реченицама. д) реченице у инверзији (кад се зависна реченица налази испред главне). на пример: најлепши. на пример: не знам. накнадно додати у реченицу. најједноставнији. ИванићГрад. Дела Иве Андрића. изузетак су одрични глаголи нећу. не може.. генерал-мајор. на пример: Ви ћете. нисам. . помози ми. Тако се пишу: а) вишечлани називи места. не верују. не одваја зарезом. али занимљив. е) вокатив и апозиција су. на пример: башчаршија. поздравио се.. најјачи. априла 1957.. в) паралелни делови реченице кад су у супротности: Задатак је тежак.потврдне и одричне реченице. 15.. на пример: Херцег-Нови (из Херцег-Новог.

свеске. две тачке. Именске речи (именице. цртица. поздравили смо се. заграда. повишеним гласом. године. На 10-15. . Знам. и на крају управног говора се пише црта ако се реченица наставља и објашњава нешто о управном говору. 121 и 122. . на пример: Како си? Шта радиш? Ух. За време Првог светског рата (1914 .Зашто га ниси позвао унутра? . На пример: Улазећи сви заграјаше "Срећан ти рођендан!". У правописне знаке се убрајају: тачка.Журио је .Мој друг. а други део се изоставља. меса. сл. на пример: На пут ћу понети: одећу. знаци порекла. а) Тачка се као правописни знак употребљава: . б) испред навођења туђих речи (управног говора). нпр. на пример: Кад смо се срели. што сам гладна! Не вичи! Пожар! Када се питање изговара повишеним гласом иза њега се стављају и упитник и узвичник.. Тачка се не пише иза редних бројева написаних арапским бројкама када се иза њих нађе други правописни знак (зарез. б) између група речи које се разликују по сродности. а испред онога што се набраја. Две тачке се се стављају: а) иза речи којима се најављује набрајање.Тачка и зарез се употребљавају: а) између реченица које су у сложеној реченици мање повезане са другим реченицама. а иза узвичних реченица. заменице и бројеви) мењају се по падежима. неочекиваност. на пример: На пијаци купи: сира..: О томе ћете наћи информације на 119. . неколико тачака. ставља се узвичник. кајмака.иза скраћеница: нпр. одеће и лекова. придеви.не вреди.Ко је то био? . 4. прибор за писање. нисмо помињали недавну свађу. нпр. ти си "вредница". заграда. итд. На неким спратовима (2. . На крају упитних реченица ставља се упитник. Донео је твој "велики пројатељ". све знам . обућу. страни.Упита мајка. црта. ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ Правописни знаци се употребљавају уз поједине речи за разлику од интерпункције која се употребљава у реченици. Црта се пише: а) Уместо првог дела наводника у дијалогу и то у штамшаним текстовима.. или нагласити супротност. друштвене игре.. црта или који други). хигијенски прибор. б) речи које се употребљавају с иронијом и којима нечему не жели да се да супротно значење. нпр.промрмља Милош. збунила сам се.. и 5) су покварене електричне инсталације. Наводницима се обележавају: а) туђе речи кад се дословно наводе. салате и лука.1918) владале су несташице хране. разговарали о школи.. књиге.. 120. на пример: . на пример: Интерпункција (реченични знаци) доприноси јаснијем изражавању. Рекао нам је дословно: "Новац за екскурзију је обезбеђен". кишобран. јаја. акцентски знаци и генитивни знак. март 1991.нигде никог. као и иза мањих говорних јединица које се изговарају у узбуђењу. на пример: Пођем ја. знак једнакости. фудбал и рекет за стони тенис. апостроф. кад . б) кад се жели нешто истаћи. Он положио?! Не даш?! Заградом се у реченици одваја оно што се додаје ради објашњења претходне речи или дела реченице.иза редних бројева када се пишу арапским бројкама: 15. Све сам научила. километру ћеш угледати планинарски знак. тј.

исто што.знак > се чита "дало је" или "развило се у".између бројева уместо предлога до.између назива градова и других места да би се означио правац кретања. 2). а чита се: једнако.поплавити. и рече: "Дивно је вратити се кући". тата = субјекат (у реченици) з) знаци порекла су > и <. .а).: црњи < црн -ји. аеро-митинг..јунак –е и) акцентски знаци се бележе у стручној литератури (обично из граматике) и у обичним текстовима кад је потребно да се означи реч која се од исте речи у суседству разликује само акцентом. Дошао је да дâ оглас.служи да означи оба облика речи о којима се говори. на пример: Први светски рат је трајао од 1914. в) неколико тачака (најчешће три) стављају се: .: твојега > твоега > твоога > твога.пливати . у. поред. . . Ако се испред првог броја налази предлог од. равно.знак < се чита "постало је од". е) апостроф се ставља уместо изостављеног слова: Је л' то тачно? ж) знак једнакости се употребљава између речи да би се означила њихова једнака вредност. б). . 3) итд.: Предлог с(а) ус инструментал средства се не употребљава.Ниш има велики привредни значај. в) итд.. 40-тих година прошлога века."Партизан" је увек најзначајнија утакмица која се игра..: Утакмица "Црвена Звезда" .између делова полусложеница: радио-апарат.уместо изостављеног текста и у испрекиданом тексту. јуначе .15 килограма кромпира.између скраћеница и наставка за облик.у сложеним или изведеним речима у којима се први део пише бројем а други део словима: 150-годишњица. На пример: химба = сумња. црту не треба писати већ исписати и предлог до. на пример: Пут Београд . Кад се воз зауставио. ауто-механичар. .. . .између два или више имена којима се означавају тако тесно везани појмови да они чине један појам.између бројева или слова којима се исказује неки однос и читају се "према". он се појави. 15-годишњак. нпр. г) црта се као правописни знак употребљава: .: Сâм сам то увидео. нпр. на пример: Предлози су: код. нпр.: Купи 10 . ђ) заграда као правописни знак: . . . нпр. са. на пример: Према Танјуг-овој вести. . јесте. Употребљавају се у стручним текстовима.при растављању речи на слогове на крају ретка. Коренски самогласник се смењује о:и:а у речима пловити .ставља се иза редног броја или слова којима се означава нови одељак: 1).б) Две тачке се као правописни знак пишу: . фото-апарат. д) цртица се као правописни знак пише: . године. Културна сарадња са УНИЦЕФ-ом је добра. до рата међу сукобљеним странама неће доћи. нпр. Иво Андрић (1892 .1975) је добио Нобелову награду за књижевност. На пример: Резултат утакмице је 2:1 у корист "Црвене Звезде". до 1918.

у научним текстовима.: Унескова помоћ земљама у развоју је драгоцена. гђа (госпођа). (ове године) б) скраћенице за мере. у областима технике и сл. као да нису скраћене. као и у другим језицима. нпр. (ученик) и сл. новчане јединице које се пишу без тачке: m (метар) g (грам) USD (амерички долар) cm (центиметар) t (тона) EUR (евро) km (километар) l (литар) JPY (јапански јен) kg (килограм) dcl (децилитар) GBP (британска фунта) mg (милиграм) hl (хектолитар) SIT (словеначки толар) Пошто су то међународне скраћенице пишу се латиницом. сапун. генитивним знаком је назначено да је то генитив множине. (вршилац дужности) стр.ј) генитивни знак се ставља на крајњи вокал генитива множине кад је потребно означити разлику овога облика од других облика.: ВПШ . има много речи које су преузете из језика других народа и прилагођене нашем језику. величине. чарапа. У другу врсту позајмљеница или туђица спадају речи које осећамо као речи страног порекла. нпр. нпр. (и слично) в. на пример: пушка.д. Такве речи данас и не осећамо као позајмљенице. а најчешће се употребљавају следеће: а) скраћенице код којих се скраћивање означава тачком: бр. (број) тзв. Такве речи треба употребљавати с мером: кад за њих нема замене. односно да се из више примера може закључити. (страна) тј.Виша пословна школа УН . а пишу се без тачке.г. За писање позајмљеница постоје утврђена правила: I Речи из класичних језика (грчког и латинског) су се одомаћиле у нашем језику и у научној терминологији и прилагодиле духу нашег језика. а не само из једног.Пошта. Помоћ у храни и лековима је стигла од Уницефа. И оне се међусобно разликују. (то јест) о.: Била сам у САД-у.р. кошуља. в) скраћенице преузете из страних језика пишу се како се изговарају и мењају се по падежима. СКРАЋЕНИЦЕ У српском језику постоје две врсте скраћеница: I Скраћенице које настају скраћивањем речи у читању се изговарају потпуно.Уједињене нације ПТТ . па се пишу онако како се изговарају: . (женски род) уч. Значи. телефон. На пример: Из примерã можете закључити о тој појави. ПИСАЊЕ ТУЂИХ РЕЧИ У српском језику. Из САД-а сам донела компакт дискове са оперском музиком. в) Без тачке се пишу и следече скраћенице: др (доктор). најчешће генитива једнине исте заменице. телеграф б) неке постају речи па се читају као скраћенице и мењају по падежима. сат. (тако звани) ж. краљ и др. гђица (госпођица). II Скраћенице које су настале од првог слова или слога сваке речи у вишесложним изразима (сложене скраћенице) читају се различито: а) неке се читају потпуно као да су сви деливи речи написани.

ако се на српском пишу латиницом. шофер. инструмент. амбалажа. München (Минхен). без обзира на наше писмо. Николај Гогољ. и то само кад се помиње први пут. Shakespeare (Шекспир). Солун итд. корнер. субјекат.). Беч. Zürich (Цирих). Chicago (Чикаго). На пример: спикер и твист се у нашем језику не могу изговорити као у енглеском. кад се први пут помене име. интервју. кад су речи из словенских језика који се служе ћирилицом (руског. Рим. хемија. бас. Јаневски. на пример: Њујорк. у загради пише изворно. на пример: Ernest Hemingway (Ернест Хемингвеј). * онако како се изговарају (фонетски) кад се на српском пишу ћирилицом. в) Имена многих страних градовa. Лав Толстој. компјутер и многе друге. Аристотел. на пример: Јесењин. б) Туђа властита имена пишу се различито: * изворно. Цицерон. бугарског. гимназија. Хомер. II У писању речи из живих језика има мало разлика. земаља и друга географска имена пишу се фонетски и ћирилицом и латиницом ако су већ дуго прилагођена духу нашег језика. Вавилон. У овакве позајмљенице спадају речи: гулаш. . бифе. Boccaccio (Бокачо). македонског итд. Цезар итд. али прилагођено нашем писму и гласовном систему. Олимп. дует. Венеција. хирургија. Мађарска. офсајд. Глигоров итд. а) Заједничке именице и придеви пишу се онако како се изговарају у језику из којег су преузете. онако како се пишу у језику из којег потичу. * фонетски. New York (Њујорк).астрономија. у том случају се у загради пише како се име изговара. у том случају се.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful