P. 1
UGOVORI

UGOVORI

|Views: 1,796|Likes:
Published by jos218

More info:

Published by: jos218 on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

1.

UGOVOR O KUPOPRODAJI
  za kupoprodajni ugovor još se koriste nazivi "kupnja", "prodaja", "kupnja i prodaja", premda se uvijek radi o istoj vrsti ugovora predmet ugovora o prodaji obično je stvar, ali može biti i neko pravo, npr. tražbina

1.1. Kupoprodaja stvari
    ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje da će stvar koju prodaje predati kupcu, a kupac se obvezuje prodavatelju platiti cijenu kupoprodaja je konsenzualan ugovor jer se smatra sklopljenim samim sporazumom, a ne tek prodajom stvari kupoprodaja – dvostrano obvezni i naplatni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari, a kupac obvezu isplate cijene svaki od njih je ujedno i vjerovnik i dužnik

1.2. Kupoprodaja prava
  ono što vrijedi za prodaju stvari vrijedi i za prodaju prava tako da ulogu predaje stvari kod kupoprodaje prava ima ustup prava (cesija) mnogi ugovori u suvremenom pravu zasnivaju se na prodaji prava – diskont mjenica, faktoring itd.

1.3. Oblik (forma) kupoprodaje
  vrijedi načelo neformalnosti (nije propisan oblik), osim kad je zakonom određeno ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku, a i ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama

1.4. Rizik
    mogućnost da u nekom pravnom poslu slučajno nastane propast ili oštećenje stvari koje vlasništvo treba prenijeti s jednog suugovaratelja na drugoga ako je za propast ili pogoršanje stvari kriv jedan od suugovaratelja, on snosi sve posljedice ako je stvar propala ili se pogoršala bez krivnje nekog od suugovaratelja, valja utvrditi od kojega trenutka rizik prelazi od jednog suugovaratelja na drugoga prodavatelj snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari do predaje stvari kupcu, a s predajom stvari rizik prelazi na kupca

1.5. Sastojci ugovora o kupoprodaji stvari
Stvar
      mora biti odreĎena ili barem odrediva odreĎena – ako je ugovorom određena njezina količina odrediva – ako se prema ugovoru može odrediti ako je u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji propala već postojeća stvar o kojoj su se stranke sporazumjele, iz ugovora ne nastaju nikakvi pravni učinci ako je u trenutku sklapanja ugovora stvar samo djelomično propala, kupac može raskinuti ugovor ili tražiti razmjerno sniženje cijene stvari možemo podijeliti na: › pokretne i nepokretne › postojeće i propale prije ugovora › u prometu i izvan prometa › sadašnje i buduće u trgovačkom pravu objekt prodaje je najčešće trgovačka roba stvar na koju se kupoprodaja odnosi mora biti takva da je dopuštena njezina kupoprodaja ako prodavatelj proda stvar koja je izvan prometa, ugovor je ništetan za stvari kojih je promet ograničen vrijede posebni propisi, npr. za lijekove, oružje i sl. kupoprodaja se može odnositi i na buduće stvari

     

Cijena
odreĎena i odrediva cijena › cijena je vrijednost stvari izražena u novcu › prema kontinentalnim pravilima, ona se pretežno mora sastojati od novca, a ne od stvari jer bi se tada radilo o zamjeni (razmjeni) › mora biti određena ili odrediva › odreĎena – ustanovljena je u fiksnom iznosu (npr. 1kg jabuka = 10,00 kn) › odrediva – ako ugovor sadržava dovoljno podataka pomoću kojih bi se mogla odrediti › ako nije određena ili odrediva ugovor nema pravni učinak

    › to vrijedi za građanskopravnu kupoprodaju cijena u trgovačkom pravu › ako je posrijedi kupoprodaja između subjekata trgovačkog prava. ograničava ili umanjuje kupčeva prava odgovornost za nedostatke moramo strogo razlikovati od odgovornosti za naknadu štete  . a cijena se određuje na način opisan u cijeni u trgovačkom pravu 1. stvar se predaje u mjestu u kojem je prodavatelj u trenutku sklapanja ugovora imao svoje prebivalište ili boravište › kad je prema ugovoru potreban prijevoz. u protivnom ugovor nema pravni učinak › ako se pak radi o trgovačkoj pravnoj prodaji. razumnu cijenu › razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora u mjestu prodavatelja. onda cijenu utvrđuje sud propisana cijena › propisalo ju je mjerodavno tijelo › kupac duguje samo iznos propisane cijene. a ako se ona ne može utvrditi. Obveze suugovaratelja     kupoprodaja je dvostrano obvezni ugovor pa obveza jedne strane čini pravo druge strane Obveze prodavatelja predaja stvari odgovornost za nedostatke Predaja stvari prodavatelj je dužan predati stvar kupcu na ugovorenome mjestu › ako ono nije određeno ugovorom. smatra se da je ugovorena razumna cijena odreĎivanje cijene ostavljeno jednoj strani › smatra se da takva odredba i nije dogovorena. sve troškove predaje. predaja se smatra učinjenom uručenjem stvari prijevozniku ili otpremniku prodavatelj je dužan predati stvar u vijeme predviĎeno ugovorom › ako nadnevak predaje nije ugovoren. snosi prodavatelj. cijena će se utvrđivati iz okolnosti i prema podacima iz ugovora. ugovor o prodaji smatra se sklopljenim.6. mada se stranke nisu izričito sporazumjele o cijeni niti u ugovoru ima dovoljno podataka da bi se mogla odrediti – kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora. a kupac duguje cijenu kao u slučaju da ona nije odreĎena › ako se radi o graĎanskopravnoj prodaji. poslovnom običaju i propisu › pravni nedostaci → ako na prodanoj stvari ima pravo neka treća osoba pa to isključuje. stranke imaju ove mogućnosti: → odrediti cijenu naknadno → raskinuti ugovor › ako ne učine ni jedno ni drugo. a troškove poslije predaje snosi kupac    Odgovornost za nedostatke   prodavatelj je ispunio ugovor u cijelosti tek kada predana stvar ima svojstva koja su ugovorena ili uobičajena odgovara za nedostatke koji mogu biti: › materijalni nedostaci → svako odstupanje prodane stvari od svojstava što ih mora imati prema ugovoru. a ugovorom nije određeno mjesto ispunjenja. prodaja je valjana. makar je ugovorena i viša cijena › propisi o cijenama su prisilnopravne naravi i prodavatelj bi morao znati da je viša cijena od propisane nedopustiva › pravna posljedica već isplaćene više cijene od propisane jest to da kupac ima pravo da zahtijeva da mu se vrati razlika › zakonodavac ne predviđa što se događa ako stranke ugovore nižu cijenu od propisane – nema društvene opasnosti odreĎivanje cijene od trećega › stranke se mogu sporazumjeti da cijenu odredi treća osoba › takva cijena ima konstitutivno značenje › ako treća osoba kojoj je povjereno određivanje cijene neće ili ne može odrediti cijenu. uključujući i one koji joj prethode. prodavatelj je dužan obaviti predaju u razumnom roku od dana sklapanja ugovora prodavatelj je ispunio obvezu predaje stvari kupcu u trenutku kad mu je uručio stvar ili predao ispravu kojom se stvar može preuzeti ako drukčije nije ugovoreno. a kada nje nema.

smatra se da je primio taj višak i dužan ga je platiti po cijeni za ugovorenu količinu robe  Jamstvo (garancija) za ispravnost prodane stvari         jamči se da će prodana stvar ispravno funkcionirati ako se rabi prema uputama u tijeku odreĎenog vremena proizvođač izravno odgovara kupcu ako mu je prodavatelj predao jamstveni list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari za određeno razdoblje od predaje stvari kupcu prijeko je potrebno da se uz proizvod prilože upute kako se njime upravlja i jamstveni list kojim se daje jamstvo za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku u kojem se uklanjaju nedostaci i kvarovi nastali pri normalnoj uporabi proizvoda jamstveni (garantni) rok može se utvrditi propisom. takva je odredba ništetna ako je: › nedostatak bio poznat prodavatelju. a on o tome nije izvijestio kupca › ako je takvu odredbu prodavatelj nametnuo kupcu koristeći se svojim monopolskim položajem te ako se radi o trgovačkom ugovoru kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku stvari može: › zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni ili da mu preda (dostavi) drugu stvar bez nedostataka › zahtijevati sniženje cijene › izjaviti da raskida ugovor kupac ima pravo izbora u ostvarenju svojih prava. odnosno nakon stručnog ispitivanja → u takvim okolnostima kupac je dužan pod prijetnjom gubitka prava o dotada nevidljivom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca od otkrivanja nedostataka strane mogu ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za nedostatke stvari unatoč sklapanju odredbe o neodgovornosti prodavatelja za nedostatke stvari (klauzula neodgovornosti). ali uz dvije specifičnosti › ako je predana manja količina od ugovorene. ali ga strane i same mogu ugovoriti kupac može. izravno zahtijevati i od prodavatelja i od proizvoĎača da stvar poprave u razumnom roku. odgovornost za nedostatke vezana je uvijek uz postojanje ugovora. svi se zahtjevi ne mogu postaviti kumulativno u svakom od navedenih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete kupac može raskinuti ugovor samo ako je prodavatelju ostavio naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. a ne cijeli ugovor › kad ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu ili ako kupac ima opravdani interes primiti ugovorenu stvar ili količinu u cjelini. uzancama. a šteta se može uzrokovati građanskim deliktom i povredom obveze iz ugovora Odgovornost za materijalne nedostatke  kod odgovornosti za materijalne nedostatke razlikujemo nedostatke u kakvoći (kvaliteti) od nedostataka u količini (kvantiteti) Nedostaci u kakvoći (kvaliteti)  prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je imala u trenutku prelaska rizika na kupca › vidljivi nedostaci → mogu se uočiti običnim pregledom stvari → kupac je dužan primljenu stvar na uobičajen način sam pregledati. ili iz okolnosti konkretnog ugovora proizlazi da on to ne može ni u naknadnom roku       Nedostaci u količini (kvantiteti)  odredbe koje se odnose na kakvoću jednako se primjenjuju i na količinu. ili je dati na pregled čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja za trgovačke ugovore bez odgaĎanja u roku od osam dana → kupac je dužan svoje primjedbe o vidljivim nedostacima odmah priopćiti prodavatelju → obavijest o nedostatku stvari mora sadržavati detaljan opis nedostatka i poziv prodavatelju da pregleda stvar › skriveni nedostaci (nevidljivi) → pojave se poslije. može ga dati proizvođač. ako stvar nije ispravna. kupac može raskinuti ugovor samo glede dijela stvari ili količine koja nedostaje. a ako to ne učine da predanu stvar zamijene ispravnom kupac ima pravo i na naknadu štete Odgovornost za pravne nedostatke – zaštita od evikcije evikcija – pravno uznemiravanje stjecatelja stvari od strane nekoga trećeg do evikcije dolazi na temelju nekog prava trećeg na stvar i uvijek ima pravnu osnovu . a kupac u razumnome roku ne izjavi da višak odbija. kupac može potpuno raskinuti ugovor ako prodavatelj preda kupcu veću količinu od ugovorene. a bez tog roka ako je nakon obavijesti o nedostacima prodavatelj izjavio da neće ispuniti ugovor.

strane međusobno predaju stvari u načelu jednake vrijednosti to nije uvijek moguće pa se može kombinirati pri zamjeni različitih stvari i prava.7.8. odnosno do isteka roka do kojeg je kupac bio dužan stvar vratiti prodavatelju kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva › ugovor o kupoprodaji u kojemu prodavatelj zadržava pravo vlasništva na stvari koja je predana kupcu sve dok kupac ne ispuni svoje ugovorne obveze › redovito se radi o isplati cijene na obroke kupoprodaja sa specifikacijom › pravo kupca da poslije odredi kakvoću. oblik. plaća kompletnu kupoprodajnu cijenu. kupac može po svom izboru raskinuti ugovor ili tražiti razmjerno sniženje cijene Obveze kupca  isplata cijene › isplata u vrijeme i na mjestu određenom ugovorom › kad se radi o uzastopnim predajama. kupac je dužan platiti svaku stvar u trenutku njezina preuzimanja preuzimanje stvari  1. umanjuje ili ograničava kupčevo pravo. da vlasnik stvari. a prodavatelj daje bezuvjetnu dozvolu za uknjižbu prava vlasništva. ako je prodaje. a i doplatiti eventualna razlika u novcu pritom valja paziti da pri protučinidbi. mjeru ili koje druge pojedinosti stvari › ako kupac ne napravi specifikaciju do ugovorenoga roka ili do proteka razumnog roka od dana kada ga je prodavatelj tražio da učini specifikaciju. ugovor se raskida prema zakonu – potpuna evikcija › ako se umanjuju ili ograničavaju prava kupca (npr. Slučajevi prodaje s posebnim pogodbama   prodaja s pravom prvokupa › pravo je određenih osoba. vrijednost u novcu ne bude veća od vrijednosti stvari . mora stvar namijenjenu kupoprodaji ponuditi najprije njima kupnja na pokus › ugovor u kojem kupac uzima stvar uz uvjet da je iskuša (isproba) kako bi utvrdio odgovara li njegovim željama i da se zatim izjasni ostaje li pri ugovoru ili ne › rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari predane kupcu da je isproba snosi prodavatelj do kupčeve izjave da ostaje pri ugovoru. uz vlasnika. primoran je na težak sudski spor. tj. ako nije što drugo ugovoreno ili ne proistječe iz okolnosti posla. razlikujemo dvije situacije: › ako je kupcu oduzeta stvar u cijelosti. treći dokaže da ima. pa treći uspije sa svojim zahtjevom. preciznije u trenutku ovjere potpisa prodavatelja na ugovoru kod javnog bilježnika. a nije do kraja uplatio cijeli iznos 2. te odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke stvari budući da je ugovor o zamjeni recipročno obvezni ugovor. UGOVOR O ZAMJENI      ugovorom o zamjeni svaki se ugovaratelj obvezuje da će predati drugoj strani odreĎenu stvar tako da ona stekne pravo vlasništva glavna obveza svake strane jest predaja stvari drugoj strani u vrijeme i mjestu predviĎenim ugovorom. pravo uporabe stvari). kupac je dužan o tome izvijestiti prodavatelja i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava trećega i preda drugu stvar bez nedostataka kad prodavatelj ne postupi prema zahtjevu kupca. Ugovor o kupoprodaji nekretnina    mora sadržavati odredbu kojom mu prodavatelj daje bezuvjetnu dozvolu za uknjižbu prava vlasništva ako kupac prodavatelju u trenutku potpisa ugovora.    u svim naplatnim ugovorima postoji obveza otuĎivatelja da stjecatelja zaštiti od evikcije ako se pojavi treća osoba sa svojim zahtjevima kod ugovora o prodaji prodavatelj odgovara ako na prodanoj stvari ili pravu postoji prava trećega koje isključuje. prodavatelj može izjaviti da raskida ugovor ili sam napraviti specifikaciju prema onome što mu je poznato o kupčevim potrebama   1. a o čijem postojanju kupac nije obaviješten niti je pristao preuzeti takvu stvar kad se utvrdi da treća osoba polaže neko pravo na stvar. ne zaštiti ga od evikcije. ugovor o kupoprodaji sadržavat će bezuvjetnu dozvolu za uknjižbu prava vlasništva ako se pri potpisu ugovora isplaćuje dio cijene. koja može biti predaja stvari i davanje novca. čiji je ishod vrlo neizvjestan ako je nakon uknjižbe kupac prodao nekretninu trećoj osobi. većinom prodavatelja stvari sadašnjem prodavatelju.

3. npr. i sklapati ugovore s trećim osobama u ime nalogodavatelja i za njegov račun. formalan. trgovački zastupnik ne može bez pristanka nalogodavatelja preuzeti obvezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavatelja UGOVOR O ZASTUPANJU TRAŽI I PREGOVARA          ZASTUPNIK PROVIZIJA SKLAPANJE UGOVORA IZVRŠENJE POSLA NALOGODAVATELJ 3.2.1. dvostrano obvezan naplatan ugovor nalogodavatelj može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika.OSOBA dužan je skrbiti se za interese nalogodavatelja i u svim poslovima koje poduzima dužan je postupiti u skladu s načelima savjesnosti i poštenja s pozornošću dobroga gospodarstvenika držati se uputa koje mu je dao nalogodavatelj davati nalogodavatelju sva potrebne obavijesti o stanju na tržištu čuvati poslovne tajne svog nalogodavatelja nakon prestanka ugovora o zastupanju vratiti nalogodavatelju sve stvari koje mu je on dao na uporabu za vrijeme trajanja ugovora da na istom području za istu vrstu poslova ne radi za drugog nalogodavatelja odgovarati nalogodavatelju za ispunjenje obveze iz ugovora u čijem je sklapanju posredovao ili prema ovlasti nalogodavatelja – del credere jamstvo Obveze nalogodavatelja   isplatiti zastupniku naknadu (proviziju) za ugovore sklopljene njegovim posredovanjem i za ugovore što ih je sam zastupnik sklopio ako je za to bio ovlašten isplatiti zastupniku del credere proviziju za del credere jamstvo . za prodaju automobila Ford u mnogim gradovima RH nasuprot tomu. ako je tako ugovoreno. Obveze suugovaratelja Obveze zastupnika        3. Zastupanje kao gospodarska djelatnost   u najširem smislu – pod zastupanjem se razumijeva svaki oblik zastupanja nečijeg interesa u trgovačkom pravu – oblici zastupanja se mogu podijeliti na: › zastupanje što ga obavljaju određena tijela društva kojima se manifestira poslovna sposobnost pravne osobe › zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim – trgovačko zastupanje 3. a on se obvezuje da će zastupniku za svaki ugovor koji je sklopio ili koji je sklopljen njegovim djelovanjem platiti odreĎenu proviziju dva pravna odnosa: › odnos zastupnika i nalogodavatelja u kojem zastupnikove obveze mogu biti vrlo široko postavljene. UGOVOR O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU 3. konsenzualan.3. uključujući i ovlaštenje za sklapanje ugovora s trećim › odnos između zastupnika i trećega koji nastaje na temelju ovlasti iz zastupničkog ugovora zastupnik na temelju ugovora o zastupanju s trećim može sklapati odreĎene poslove od kojih je najčešće ugovor o kupoprodaji sklopljeni posao ne obvezuje zastupnika nego nalogodavatelja svaki ugovor o zastupanju mora biti sklopljen u pisanom obliku poseban oblik odgovornosti u ugovoru o zastupanju pojavljuje se kod del credere odgovornosti zastupnik se može u pisanom obliku obvezati nalogodavatelju da jamči za ispunjenje obveze trećega iz ugovora te tada ima pravo na posebnu naknadu – del credere proviziju imenovan ugovor. Pojam i obilježja  ugovorom o trgovačkom zastupanju zastupnik se obvezuje da će za vrijeme trajanja ugovora pregovarati s trećim osobama o sklapanju ugovora u ime nalogodavatelja i za njegov račun te da će.

OSOBA 4. može ga kreditirati itd. kao i zastupnički. osim ako je drugačije ugovoreno staviti zastupniku na raspolaganje odreĎeni materijal. dvostran obvezan naplatan ugovor. opće uvjete ugovora ili ostalu dokumentaciju potrebnu za obavljanje zastupničkih poslova dati zastupniku sve obavijesti potrebne za ispunjenje njegovih obveza iz ugovora Zastupnik ima pravo na proviziju i za ugovore što ih je nalogodavatelj sam sklopio izravno s klijentima koje je našao zastupnik. 4. prodaje. kao i sva potraživanja i ostala prava koja je stekao prema trećemu . odnosno za određenu stvar. cjenike. PREGOVARA I SKLAPA UGOVOR PROVIZIJA NALOGODAVATELJ IZVRŠENJE I PLAĆANJE POSLA 3. odnosno tarifom zastupnika. Značenje i sadržaj komisijskog ugovora   gospodarsko značenje komisijskog ugovora – komisionar kao profesionalac. konsenzualan. odnosno kupuje uz povoljnije uvjete. a što je uzrokovao nalogodavatelj. oblici komisijskog ugovora: › kupovni – većinom pri uvozu robe › prodajni – pri izvozu robe › del credere – kad komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog suugovaratelja (trećeg) komitentu. Ugovor što ga on sklapa jest njegov ugovor. dužan je nadoknaditi komitentu razliku.   isplatiti posebne troškove koje je zastupnik učinio u korist nalogodavatelja ili na njegov nalog. i za račun komitenta.2. osobito u vanjskoj trgovini. a i eventualnu štetu čuvati povjerenu mu robu utvrditi stanje robe koju mu je poslao komitent primitkom od prijevoznika obavijestiti komitenta o svim promjenama na robi priopćiti komitentu imena osoba s kojima je obavio povjereni mu posao položiti račun komitentu o obavljenom poslu bez nepotrebnog odgađanja predati komitentu sve što je primio na temelju posla za račun komitenta. zastupnik nema pravo na naknadu redovitih troškova. ali u svoje ime. dok zastupnik radi i u ime i za račun komitenta. Pravo na proviziju zastupnik stječe kad je ugovor ispunjen. a treći ne mora ni znati za komitenta. razumijeva dva odnosa: odnos komisionara i komitenta te odnos komisionara i treće osobe Komisijski ugovor razlikuje se od zastupničkoga po tome što komisionar radi po nalogu i za račun komitenta. uzorke. a posrednik samo dovodi svog komitenta u vezu s trećima. ali samo ako je posebno jamčio komitentu da će suugovaratelj ispuniti svoje obveze UGOVOR O KOMISIJI KOMISIONAR PRIMLJENA KORIST PRONALAZI. proširuje poslovno područje komitenta. Obveze ugovaratelja Obveze komisionara        pridržavati se naloga komitenta o ako je komisionar sklopio posao uz nepovoljnije uvjete od uvjeta određenim nalogom. povjereni mu posao ili više njih komisionar ima pravo na proviziju i kad nije ugovorena komisijski ugovor. za komitenta uštedi vrijeme i skladišni prostor. neformalan. ali i onda kad se ugovor ne ispuni. a inače se plaća uobičajena provizija u određenoj branši. UGOVOR O KOMISIJI    ugovorom o komisiji komisionar se obvezuje da će za proviziju obaviti u svoje ime.3. 4. Komisionar se od posrednika razlikuje po tome što komisionar sklapa poslove s trećima. Visinu provizije određuju strane ugovorom. Komisijski ugovor je imenovan.

komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu komitent mora komisionaru nadoknaditi troškove koji su bili potrebni za ispunjenje naloga. te zastupnika ili komisionara s trećim posrednik sklapa s nalogodavateljem ugovor o posredovanju kojim preuzima obvezu da će dovesti u vezu svog nalogodavatelja i trećega. UGOVOR O POSREDOVANJU    ugovorom o posredovanju posrednik se obvezuje dovesti u vezu s nalogodavateljem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju konkretnog ugovora. naplatan i neformalan ugovor . konzalting i sl. a nalogodavatelj se obvezuje da će isplatiti posredniku odreĎenu proviziju ako ugovor bude sklopljen posrednik ne sklapa ugovor s trećom osobom i time se bitno razlikuje od komisionara i zastupnika kod ugovora o trgovačkom zastupanju zastupnik se obvezuje pregovarati s trećim osobama o sklapanju ugovora u ime nalogodavatelja i za njegov račun. dvostrano obvezan. a neki su se razvili u praksi i zakon ih još nije obuhvatio (inženjering. fizički ili intelektualni rad i sl. OSOBA 6. konsensualan.Obveze komitenta      dužan je isplatiti komisionaru proviziju kad komisionar obavi posao ako se ne ostvari posao zbog uzroka za koji ne odgovara ni komisionar ni komitent. i to s kamatama od dana kada su bili učinjeni 5. imenovane ugovore (prijevoz.. potrebom tržišta za određenom robom itd. naplatan je ako doĎe do sklapanja posla     Gospodarsko značenje suvremenog posrednika  da se angažiraju stručnjaci koji dobro poznaju stanje na udaljenijim tržištima i kreditnu sposobnost i ugled sudionika  posrednik – osoba koja se profesionalno bavi praćenjem oscilacija na tržištu. konsensualan.  posrednik omogućuje i olakšava sklapanje ugovora na manje poznatom ili nepoznatom tržištu UGOVOR O POSREDOVANJU PRONALAZI POSREDNIK PROVIZIJA NALOGODAVATELJ PREGOVARA I SKLAPA UGOVOR UGOVOR IZVRŠENJE I PLAĆANJE POSLA 3. s trećom osobom sklapa ugovor u ime i za račun nalogodavatelja. dok komisionar na temelju komisijskog ugovora sklapa s trećim ugovor u svoje ime. UGOVOR O DJELU 6.1. npr. koji onda pregovaraju bez posrednika i sklapaju određen posao nalogodavatelj ne mora pregovarati ni sklapati ugovor s osobom koju mu je posrednik našao. ali posredniku odgovara za štetu ako je postupio suprotno načelu savjesnosti i poštenja imenovan. a za račun komitenta i kod zastupničkog i kod komisijskog ugovora sklapaju se po dva ugovora. komisionar svejedno ima pravo na odgovarajuću naknadu za svoj trud komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu ako visina naknade nije određena ugovorom ili tarifom komisionara. neformalan.) ugovor o djelu je opći ugovor koji se primjenjuje kad je posrijedi obavljanje određenog posla uz naknadu ako taj odnos nije drukčije uređen ugovor o djelu je imenovan. a naručitelj se obvezuje da će izvoditelju za taj posao platiti naknadu zakon je utvrdio vrlo širok opseg poslova što ih izvoditelj može obavljati na temelju ugovora o djelu. Pojam i obilježja     ugovorom o djelu izvoditelj se obvezuje da će obaviti odreĎeni posao kao što su izrada ili popravak neke stvari. gradnja). te. ako je tako ugovoreno. između zastupnika ili komisionara i nalogodavatelja.

ali to mora izričito navesti u pozivu za nadmetanje ako je obveza za sklapanje ugovora isključena. sniženje cijene. a koje je primijetio ili morao primijetiti jer inače odgovara za štetu › ako naručitelj i nakon upozorenja zahtijeva da se stvar izradi od materijala s nedostacima. naručitelj se ne može više pozvati na skrivene nedostatke (objektivni rok) › naručitelj ima pravo na uklanjanje nedostataka. poziv za nadmetanje smatra se kao poziv zainteresiranima da oni ponude ugovor u skladu s objavljenim uvjetima kad se nadmetanjem želi postići najpovoljnije umjetničko ili tehničko rješenje radova (intelektualni angažman). Sklapanje ugovora nadmetanjem       ugovor o djelu se sklapa izjavom ponuĎenika o prihvatu ponude poziv na nadmetanje načelno se ne smatra ponudom koja obvezuje ponuditelja i čijim se prihvatom sklapa ugovor. investitorom. ali i na naknadu štete dužnost upozorenja na nedostatke materijala ili naloga › izvoditelj je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koji mu je on predao. poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba obvezuje pozivatelja na sklapanje ugovora o djelu ako je: o sudionik u nadmetanju prihvatio uvjete sadržane u pozivu o njegovo rješenje prihvatila komisija koje je sastav unaprijed objavljen 6. izvoditelj može raskinuti ugovor   Obveze naručitelja  isplata naknade › naknada za obavljeno djelo može se odrediti obvezatnom tarifom ili kojim drugim obveznim aktom (ako ih nema. a druga izvoditeljem radova. poduzetnikom. i to s onim tko ponudi najnižu cijenu u skladu s načelom dispozitivnosti pozivatelj može isključiti svoju obvezu na sklapanje ugovora s ponuditeljem najniže cijene. a ako se nazivaju kupcem i prodavateljem. obvezuje pozivatelja na sklapanje ugovora.2. odnosno raskid ugovora. naručitelj mora o njima obavijestiti izvoditelja u roku od mjesec dana (subjektivni rok) › nakon dvije godine od primitka obavljenog posla. zakonodavatelj daje tri osnovna kriterija o od čijeg se materijala izrađuje stvar o bitna svojstva materijala o izvoditeljev rad 6. a u ugovoru u prodaji prodavatelj – strane se mogu sporazumjeti u nedostatku ugovornih odredaba. pretpostavlja se da je posrijedi ugovor o kupoprodaji opće je pravilo da materijal u ugovoru o djelu daje naručitelj. već pozivom zainteresiranima da daju ponudu prema objavljenim uvjetima poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba na nadmetanje za izvođenje određenih radova uz određene uvjete i uz određena jamstva. a izvoditelj tu stvar izradi od svog materijala.      za ugovor o djelu važan je rezultat rada. izvoditelj je dužan postupiti prema njegovu zahtjevu i tada naručitelj snosi posljedice izrade stvari od takvog materijala › izvoditelj nije dužan postupiti prema zahtjevu naručitelja kad je očito da materijal nije prikladan za naručeno djelo ili kada bi to moglo nanijeti štetu izvoditeljevu ugledu › u oba slučaja.3. velika je vjerojatnost da su strane kanile sklopiti ugovor o djelu. može nastati dvojba u pravnoj kvalifikaciji takva ugovora ako se jedna strana naziva naručiteljem. ugovorom) › u nedostatku ugovorne odredbe naknadu utvrđuje sud prema: . osim ako osobno obavljanje posla nije ugovoreno ili proistječe iz prirode posla › u svakom slučaju odgovara naručitelju za posao kao da ga je sam obavio odgovornost za nedostatke › izvoditelj je odgovoran za nedostatke obavljenog djela › naručitelj je stoga dužan pregledati obavljeno djelo čim je to moguće i o nedostacima bez odgađanja obavijestiti izvoditelja › radi li se o skrivenim nedostacima. a ne sam rad. Obveze ugovaratelja Obveze izvoditelja  obveza obavljanja djela › glavna obveza › izvoditelj odgovara za zakašnjenje ako nije obavio djelo u roku određenim ugovorom › izvoditelj u načelu nije dužan posao obaviti osobno. mada ima i iznimaka bitni sastojci ugovora o djelu jesu djelo i naknada kad se djelo sastoji od izrade (ili popravka) pokretne stvari.

Pojam i obilježja  ugovorom o gradnji izvoditelj se obvezuje da će u ugovorenom roku i prema odreĎenom projektu izgraditi ugovorenu graĎevinu na odreĎenom zemljištu. on kasni i na njega se primjenjuju opće odredbe o dužničkom zakašnjenju › najčešće se ugovara kazna sa svim posljedicama primjene toga instituta. pravo da zahtijeva uklanjanje nedostataka 7. a naručitelj (investitor) obvezuje se da će za obavljanje tih radova isplatiti odreĎenu svotu ugovor mora biti u pisanom obliku ugovor o gradnji jest vrsta ugovora o djelu pa se i na odnose iz takva ugovora supsidijarno primjenjuju odredbe zakona o ugovoru o djelu. a glede izvođenja građevnih radova zakašnjenje može utjecati i na cijenu radova › za sve vrijeme gradnje izvoditelj je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad radovima i ispitivanje kakvoće i količine upotrijebljenog materijala › za svako odstupanje od projekta. a da bi osigurao svoje potraživanje iz ugovora u djelu. a ima pravo i na pravičnu naknadu za nepredviđene radove koji su morali biti obavljeni odgovornost za opće nedostatke › odgovornost za solidnost građevine › odgovornost izvoĎača za nedostatke graĎevine koji ne ugrožavaju njezinu solidnost odnosi se na kakvoću tzv. koji se moraju obaviti kako bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete. odnosno već postojećoj graĎevini obaviti kakve druge graĎevinske radove. projekt je toliko bitan da se bez njega ugovor ne može sklopiti osim sadržaja i cijene. › ako naručitelj ne preuzme završeni posao. izvoditelj ima i pravo zaloga na stvarima što ih je napravio ili popravio › u tijeku obavljanja djela može biti i većih radova i troškova od predviđenih › ako je naknada izračunata na temelju proračuna s izričitim jamstvom izvoditelja za njegovu točnost. a nije izričito jamčio za njezinu točnost pa se tijekom rada prekoračenje proračuna učini neizbježivim. fasade. UGOVOR O GRADNJI 7. željezničke pruge. kanalizacije i sl. prije svega radi isplate naknade. do koje redovito dolazi sklapanjem ugovora o projektiranju s projektantom prema zakonu. snosi pravne posljedice vjerovničkog zakašnjenja › ako naručitelj na poziv izvoditelja bez opravdanog razloga ne pregleda i ne primi završeni rad. malih radova. grijanja. kanalizacije. dostavljanje potrebne ambalaže i sl. smatra se da je djelo primio bez prigovora i tada naručitelj preuzima rizik propasti ili oštećenja stvari i gubi prava koja mu zakonom pripadaju.2. odnosno ugovorenih radova. drvenarije. npr. on ne može zahtijevati njezino povećanje čak ni onda ako je u posao uložio više rada i imao veće troškove od predviĎenog › ali ako je izvoditelj proračunao naknadu. ceste. izvoditelj mora imati pismenu suglasnost naručitelja i ne može zahtijevati povišenje ugovorene cijene za obavljene radove › samo nepredviĎene hitne radove. izvoditelj može izvesti i bez prethodne suglasnosti naručitelja › o nepredviđenim pojavama i poduzetim mjerama izvoditelj je dužan bez odgađanja izvijestiti naručitelja. izvoditelj mora o tome bez odgaĎanja obavijestiti naručitelja. mostovi. tuneli. brane. ili na takvom zemljištu. ako ti odnosi nisu uređeni drukčije u definiciju ugovora o gradnji uvrštena su dva sastojka koja treba objasniti. tj. a to su građevina i projekt graĎevine – zgrade. inače gubi svako pravo na tražbine zbog povećanih troškova obveza primanja djela › naručitelj je dužan primiti djelo obavljeno prema ugovoru i pravilima struke › obveza primanja djela sastoji se od niza radnji potrebnih da se izvoditelju omogući predaja djela – pregled i odnošenje stvari. bitan sastojak ugovora o gradnji jest rok za izgradnju        7. – tipični nedostaci i kod klasičnog ugovora o djelu › na odgovornost za te nedostatke primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona o ugovoru o djelu › prava naručitelja prema izvoditelju zbog nedostatka građevine prelaze i na sve buduće stjecatelje građevine ili njezina dijela  . → vrijednosti uloženog rada → vremenu redovito potrebnom za takav rad → uobičajenoj naknadi za tu vrstu rada › izvoditelj može tražiti predujam. Obveze suugovaratelja Obveze izvoditelja  obveza izgradnje graĎevine › prema odreĎenom projektu i u ugovorenom roku › ako izvoditelj u ugovorenom roku ne obavi ugovorene graĎevne radove. bunari i ostali građevinski objekti za koje su potrebni veći i složeniji radovi u trenutku sklapanja ugovora o gradnji naručitelj mora imati određenu tehničku dokumentaciju. vodovodi.1.

viškova radova ne isključuje mogućnost povišenja cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti 7. Odredba "ključ u ruke"    znači da se izvoditelj obvezuje da će samostalno obaviti sve radove potrebne za izgradnju i davanje odreĎene graĎevine na uporabu ugovorena cijena u tom slučaju obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i tzv. dok inače odgovornost izvoditelja i za skrivene nedostatke prema ugovoru o djelu zastarijeva za dvije godine od primitka posla Obveze naručitelja   preuzimanje graĎevine › nije zakonom posebno uređeno › primjenjuju se odgovarajuće odredbe ugovora o djelu plaćanje cijene › cijena radova određuje se prema jedinici mjere ugovorenih radova jedinična cijena.2. a naknada kao nagrada za trud što ga je ostavoprimatelj uložio na čuvanje stvari čini bitan sastojak samo u slučaju kad je ostava naplatna 8. ostavoprimatelj je dužan čuvati stvar kao dobar gospodar › to znači da se od ostavoprimatelja zahtijeva pozornost koja se pri čuvanju stvari može zahtijevati od svakoga dobroga gospodara › kod besplatne ostave ostavoprimatelj je dužan čuvati stvar kao svoju vlastitu vraćanje stvari › stvar se u načelu mora vratiti u stanju u kojem je primljena na čuvanje  . unatoč tomu što je prvobitno određena cijena fiksna.1. energenata i ostalih čimbenika koji utječu na visinu troškova proizvodnje u odreĎeno vrijeme na odreĎenom tržištu klizna skala je u stvari odredba o reviziji cijene 8. konačna cijena ovisi o cijeni materijala. Pojam i obilježja      ugovorom o ostavi ostavoprimatelj obvezuje se da će primiti pokretnu stvar od ostavodavatelja i čuvati je besplatno ili uz naknadu i da će je vratiti nakon odreĎenog vremena ili na zahtjev ostavodavatelja konsensualan. odgovornost izvoditelja.3. imenovani. projektanta i nadzornog tijela glede nedostataka bitnih za graĎevinu › izvoditelj odgovara i za nedostatke zemljišta na kojem je podignuta građevina → osim ako elaboratom o geotehničkim istražnim radovima ili drugom odgovarajućom ispravom nije utvrđeno da je zemljište prikladno za gradnju → da se tijekom gradnje nisu pojavile okolnosti koje bi dovele u sumnju osnovanost navedenih isprava › ako je nedostatak graĎevine ili zemljišta posljedica nekog nedostatka u provedbi nadzora. neformalan. može biti nenaplatan. ili u ukupnom iznosu za cijeli objekt (ukupno ugovorena cijena) 2 3 › jedinična cijena određuje se po m za površinu.4. radne snage. jednostrano i dvostrano obvezan ugovor predmet osteve prema našem pravu mogu biti samo pokretne stvari ugovor o ostavi ne čini temelj za stjecanje vlasništva jer je ostavoprimatelj dužan vratiti baš onu stvar koju je primio na čuvanje bitni sastojci ugovora o ostavi jesu predmet i vrijeme trajanja ostave. odgovornost snosi i osoba koja obavlja nadzor › pojačana odgovornost očituje se u tome što traje deset godina od primopredaje radova. po dužinskome metru za dužinu ili po m izgrađenog prostora › ukupno ugovorena cijena – cijena koja se utvrđuje za čitavu ili za dio građevine › može se u iznimnim slučajevima mijenjati 7. Obveze suugovaratelja Obveza ostavoprimatelja   primanje stvari čuvanje stvari › u slučaju naplatne ostave. UGOVOR O OSTAVI 8. Klizna skala   odredba u nekom ugovoru prema kojoj.

a to znači da odgovara i za slučajnu štetu nastalu na robi skladištar je obvezan ostavodavatelja upozoriti na nedostatke i prirodna svojstva robe. neformalan razvio se iz ugovora o ostavi pa se i na njega primjenjuju pravila o ostavi na ugovor o uskladištenju mogu se primijeniti i odgovarajuća pravila ugovora o nalogu glede skladišnine. a koji sadržava pravo imatelja skladišnice da raspolaže robom predanom skladištaru na uskladištenje skladišnica se sastoji od dva dijela – priznanice (recepisa) i založnice (varanta) priznanica – dio skladišnice kojim se može prenijeti vlasništvo na robi založnica – dio skladišnice kojim se može prenijeti založno pravo na uskladištenoj robi skladišnica. dvostrano obvezni. skladištar je dužan platiti štetu koja ne prelazi visinu vrijednosti robe ako je šteta prouzročena s nakanom ili grubom nepozornošću. neformalan ugovor     . Pojam i obilježja       konsenzualan. dvostran je obvezan naplatni ugovor. odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće posudba – ugovor kojim se posuditelj obvezuje da će stvar predati posudovniku na besplatnu uporabu. poduzimati radnje da bi je očuvao i predati je ostavodavatelju ostavodavatelj je dužan predati robu skladištaru.1. UGOVOR O USKLADIŠTENJU 9. UGOVOR O ZAJMU I KREDITU 10. a zajmoprimatelj se obvezuje da će zajmodavatelju poslije odreĎenog vremena vratiti istu svotu novca. a primatelj se obvezuje nakon određenog vremena vratiti istu posuđenu stvar posudba je uvijek besplatan ugovor.1. ovisno o stupnju svoje krivnje ako je šteta nastala bez skladištareve krivnje ili je prouzročena običnom nepozornošću. pogotovo njezina prijenosa. umanjenja ili oštećenja od njezina primitka do predaje. nego daje skladišni prostor u zakup pa se na taj ugovor primjenjuju odredbe ugovora o zakupu ponajprije je ugovor trgovačkog prava 9.Obveze ostavodavatelja     preuzeti stvar nadoknaditi ostavoprimatelju troškove dati naknadu ako se radi o naplatnoj ostavi ostava je naplatna ako je naknada ugovorena ili ako se ostavoprimatelj bavi primanjem stvari na čuvanje kao svojim redovitim zanimanjem ili ako se naknada mogla očekivati s obzirom na okolnosti posla 9. primjenjuju se opća pravila o vrijednosnim papirima od ugovora o uskladištenju moramo razlikovati ugovor o zakupu skladišnog prostora kod kojeg skladištar ne preuzima odgovornost za čuvanje i održavanje robe. odnosno njezini dijelovi prenose se indosamentom zajedno ili odvojeno omogućuje pravo na robu dok je u skladištu 10.3. kod kojeg se mora vratiti baš posuđena stvar posudovniku ugovor o posudbi je realan ugovor jer nastaje tek kad posuditelj preda posudovniku odreĎenu stvar na besplatnu uporabu nasuprot tomu. ako i na neispravnu ambalažu – mora opaziti ako su se na robi događale neotklonjive promjene zbog kojih postoji opasnost da se pokvari ili propadne. skladištar je dužan robu prodati bez odgaĎanja na najpogodniji način ako to na poziv skladištara ne bi na vrijeme mogao učiniti ostavodavatelj – najpogodniji način prodaje javna kupoprodaja skladištar odgovara za štetu na robi nastalu zbog propasti. za čuvanje platiti naknadu i preuzeti robu nakon čuvanja skladištar odgovara prema objektivnom kriteriju (uzročnosti). Skladišnica       vrijednosni papir koji je na zahtjev ostavodavatelja skladištar dužan izdati ostavodavatelju kao dokaz da je robu primio na čuvanje.2. ugovor o zajmu je konsensualan. Obveze suugovaratelja         skladištar je dužan primiti i čuvati robu. Definicija i obilježja ugovora o zajmu  ugovorom o zajmu zajmodavatelj se obvezuje da će zajmoprimatelju predati odreĎenu svotu novca ili odreĎenu količinu drugih zamjenjivih stvari na kojima on stječe pravo vlasništva. skladištar je dužan nadoknaditi punu štetu koja se uz stvarnu štetu sastoji i od izmakle koristi 9.

za utvrĎenu namjenu ili bez utvrĎene namjene. dvostrano obvezan obično se radi o ugovoru o pristupanju (adhezijskom) adhezijski ugovor – sklapa se na temelju pripremljenih bankarskih formulara koje korisnik mora prihvatiti bez izmjena i dopuna. a korisnik se obvezuje da će banci platiti ugovorene kamate i vratiti dobivenu novčanu svotu u vrijeme i na način utvrĎen ugovorom ugovor o kreditu ima svoje ishodište u ugovoru u zajmu poseban imenovani ugovor bankarskog prava s obilježjima koje zahtijeva suvremeno gospodarstvo razlike ugovora o zajmu i ugovora o kreditu osim što je imenovan.3. naknada za pozajmljivanje – zajmodavatelj se može obvezati da uz glavnicu duguje i kamate pa tako zajam može biti besplatan i naplatan zajam može biti novčani ili robni kod vraćanja novčanog zajma u našem pravu vrijedi načelo monetarnog nominalizma. trajanje i. što znači da banka daje uvjete i stranka ne može pregovarati sa bankom       10. zakupnina i vrijeme trajanja ugovora .    bitni sastojci ugovora o zajmu jesu predmet. ugovor o kreditu je i konsensualan. kada se njime zajmoprimatelj može koristiti u bilo koju svrhu i namjenski kada se ugovorom unaprijed utvrđuje svrha za koju zajmoprimatelj mora upotrijebiti primljenu stvar ili novac Ugovor o zajmu     zajmodavatelj može biti bilo koja fizička i pravna osoba predmet može biti novac ili druge zamjenjive stvari može biti nenaplatan ili naplatan neformalan Ugovor o kreditu     zajmodavatelj je banka predmet mogu biti samo novčana sredstva uvijek je naplatan formalan 10. UGOVOR O ZAKUPU Zakup – odnosi se i na uporabu koje čini širi pojam od uporabe jer uključuje i uživanje stvari (npr. u slučaju da se radi o naplatnom zajmu. što znači da se zajam vraća samo u iznosu novčanih jedinica u kojem je bio izražen zajam može biti nenamjenski.1. naplatan i formalan.2. Pojam i obilježja    ugovorom o zakupu zakupodavatelj se obvezuje da će predati određenu stvar zakupoprimatelju na korištenje. a zakupoprimatelj se obvezuje da će mu za to platiti određenu zakupninu i nakon prestanka zakupa vratiti zakupljenu stvar uporaba obuhvaća i uživanje stvari – plodouživanje bitni sastojci ugovora o zakupu jesu suglasnost o sadržaju ugovora. Pojam i obilježja ugovora o kreditu  ugovorom o kreditu banka se obvezuje da će korisniku kredita staviti na raspolaganje odreĎenu svotu na odreĎeno ili neodreĎeno vrijeme. ubiranje plodova pri zakupu poljoprivrednog zemljišta) Najam – odnosi se samo na uporabu tuđe stvari 11. Sadržaj ugovora o kreditu  bitni sastojci ugovora o kreditu jesu: › svota kredita › uvjeti davanja kredita › uvjeti vraćanja kredita pri sklapanju ugovora o kreditu banka je dužna držati se bankovnih uzanci i dobrih poslovnih običaja kakav će biti sadržaj ugovora o kreditu uvelike ovisi o vrsti kredita   11.

4. kad zakupodavatelj očituje zakupoprimatelju) održavanje stvari › zakupodavatelj je dužan održavati stvar u ispravnom stanju. Obveze ugovaratelja Obveze zakupodavatelja  predaja stvari. Podzakup      ugovorom o podzakupu zakupoprimatelj prenosi na drugoga. zakupoprimatelj može stvar dati u podzakup zakupljena stvar može se dati u podzakup uz uvjet da se time ne nanosi šteta zakupodavatelju ugovor o podzakupu može trajati najduže do prestanka ugovora o zakupu 11. tj.3. zakupoprimatelj ne odgovara › ako je za vrijeme zakupa zakupoprimatelj obavio kakve promjene na stvari. kao i za oštećenja koja potječu od njezine dotrajalosti. predaje ključeva stana ili automobila) → predaje očitovanjem (npr. a može se sastojati od: → predaje iz ruke u ruku → simbolične predaje (npr. ne može se kvalificirati kao jedan od tih ugovora jer čini jedinstven pravni odnos predmet ugovora o leasingu jest predaja na korištenje pokretnih stvari. odnosno prava › zakupodavatelj je dužan predati zakupoprimatelju zakupljenu stvar u ispravnom stanju. dužan ju je vratiti u prvobitno stanje   11. što razumijeva potrebne popravke › troškove sitnih popravaka izazvanih redovitom uporabom snosi zakupoprimatelj odgovornost za nedostatke › zakupodavatelj odgovara zakupoprimatelju za sve nedostatke zakupljene stvari koji smetaju njezinoj ugovorenoj ili redovitoj uporabi bez obzira na to je li zakupodavatelj za njih znao › zakupodavatelj ne odgovara za nedostatke stvari koji su u času sklapanja ugovora zakupoprimatelju bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati › zakupodavatelj odgovara zakupoprimatelju i za pravne nedostatke   Obveze zakupoprimatelja  korištenje stvari prema ugovoru ili njezinoj namjeni › u tom opsegu je uporaba i korištenje stvari temeljno i najvažnije zakupčevo pravo › za štetu koja nastane zakupodavatelju zbog korištenja stvari suprotno ugovoru ili njezinoj namjeni odgovara zakupoprimatelj bez obzira na to je li se tom stvari koristio osobno ili se njome koristila osoba koja radi po njegovom nalogu › ako se zakupoprimatelj i nakon opomene zakupodavatelja koristi tom stvari suprotno ugovoru. redovito vrlo velike vrijednosti i visoke tehnologije vijek trajanja opreme u tehničkom smislu mora biti duži od trajanja ugovora o leasingu . Leasing    mada sadržava sastojke već poznatih i spomenutih ugovora. podzakupoprimatelja svoje pravo korištenja zakupljene stvari – prenese na drugoga ovlasti koje mu pripadaju na temelju ugovora o zakupu zakupoprimatelj nema pravo prenošenja vlasništva jer ga ne stječe zakupom ako drukčije nije ugovoreno ili propisano. plodova što ih donosi zakupljena stvar › zakupoprimatelj je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom. zakupodavatelj može otkazati ugovor i bez davanja otkaznog roka koji se inače mora poštovati plaćanje zakupnine › zakupnina – naknada za uporabu i korištenje zakupljene stvari › u dnevnoj praksi govorimo o plaćanju zakupnine i pri tome mislimo na isplatu u novcu › pravno – zakupnina se daje u novcu ako je tako ugovoreno odnosno propisano. zakonom ili običajem mjesta u kojem je stvar predana (u nedostatku ugovora ili zakona) vraćanje zakupljene stvari › vraćanje neoštećene stvari zakupodavatelju › za iskorištenost stvari koja nastaje njezinim redovitim korištenjem. a usto prijeti opasnost veće štete. neformalan i dvostrano obvezan ugovor u zakup se daju prije svega pokretne stvari i nekretnine iznimno se u zakup može dati i pravo 11. zajedno s njezinim pripacima › sam čin predaje ima ulogu ispunjenja.   zakup je konsenzualan.2. namjeni ili zanemaruje njezino održavanje. pogotovo u trgovačkom pravu › zakupnina može biti predaja neke stvari. a ne nastanka obveze. što je i pravilo. npr. naplatni.

meĎunarodne konvencije o prijevozu (za prijevoz izvan granica države)   13. u pravilu. putnik ili pošiljatelj može zahtijevati povrat naknade za prijevoz . ili kad prijevoznik neće ili ne može obaviti prijevoz. najamnina i vrijeme trajanja ugovora najam je bez obzira na sadržaj ugovora konsezualan. obično uz suglasnost državnog tijela visina naknade za prijevoz određuje se. Opće odredbe za sve ugovore o prijevozu Subjekti    subjekti ugovora o prijevozu jesu prijevoznik i pošiljatelj kod ugovora o prijevozu stvari. naplatan i imenovan ugovor. a ovaj mu se obvezuje da će za to platiti određenu najamninu i nakon prestanka najma vratiti unajmljenu stvar bitni sastojci ugovora o najmu su suglasnost o sadržaju (objektu) ugovora.2. tarifom ili kojim drugim aktom. rezervirana u nekom ljetovalištu stalno ili za razdoblje od nekoliko godina ugovor se sklapa za posebnu sobu. da će ga vratiti i cijelu svotu zakupnine prema pravilu platiti unaprijed timeshare – vremenska jedinica mjerena gotovo uvijek u tjednima. stan na dvije etaže. redovito. Timesharing – ugovor o davanju turističkog objekta na vremensko korištenje  ugovorom o davanju turističkog objekta na vremensko korištenje davatelj se obvezuje da će predati na korištenje turistički objekt. vilu i sl.11. dužni su nadoknaditi štetu prijevozniku koja mu je zbog toga nastala ako je prijevoznik toliko zakasnio s prijevozom da druga stranka nema više interesa za ugovoreni prijevoz. a putnik ili pošiljatelj stvari se obvezuje za obavljeni prijevoz platiti određenu naknadu ugovore o prijevozu stvari možemo podijeliti na: › ugovor o prijevozu stvari željeznicom › ugovor o prijevozu stvari u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi › ugovor o prijevozu stvari u cestovnom prometu › ugovor o prijevozu stvari u zračnoj plovidbi budući da svaka vrsta prijevoza ima svoje posebnosti. odnosno prijevoznik i putnik kod ugovora o prijevozu osoba prijevoznik – fizička ili pravna osoba koja se bavi prijevozom kao svojim redovitim poslovanjem. i ne može se ugovoriti viša naknada  Odustanak od ugovora     prijevoznik ne može odustati od ugovora o prijevozu putnik i pošiljatelj stvari mogu odustati od ugovora o prijevozu ako najave odustanak prije početka prijevoza i ako odustanu zbog zakašnjenja ili odbijanja prijevoznika da obavi prijevoz ako pošiljatelj ili putnik odustanu od ugovora prije nego što je započeo prijevoz. posebni oblici ugovora što ih zahtijevaju pojedine vrste prijevoza uređeni su posebnim zakonima – prometno pravo.1. za odreĎeni tjedan ili tjedne uporabe svake godine korisnik ne postaje vlasnikom nekretnine    12. odnosi iz svih ugovora o prijevozu ne mogu se jednako urediti osim odredaba Zakona o obveznim odnosima koji se primjenjuju na sve vrste ugovora o prijevozu. održavati ga. ali i svaka druga osoba koja na temelju ugovora o prijevozu obavlja prijevoz uz naknadu prijevoz može biti: › slobodan – nisu utvrđena stalna vremenska ni prostorna doticanja određenih postaja › linijski → određene relacije i red vožnje → organiziran je. a korisnik je ovlašten da se primljenim objektom koristi u skladu s njegovom namjenom određen broj godina u određenom razdoblju u tijeku godine. Definicija ugovora o prijevozu   ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje da će prevesti na određeno mjesto neku osobu ili neku stvar. UGOVOR O NAJMU    ugovorom o najmu najmodavatelj se obvezuje da će predati određenu stvar najmoprimatelju na uporabu.5. kao javni prijevoz u kojem je cijena utvrđena tarifom prijevoznika. UGOVOR O PRIJEVOZU STVARI 13. apartman. formalan 13.

naziv) i adresa pošiljatelja i prijevoznika › registracijski broj vozila › podaci o vrsti. te mu isplatiti iznose kojima je pošiljka opterećena zajednička obveza (ali i pravo) prijevoznika i primatelja jest utvrĎivanje istovjetnosti (pošiljka koja je primljena od pošiljatelja) i stanja pošiljke . Odnosi prijevoznika i primatelja     prijevoznik je obvezan primatelja obavijestiti bez odgaĎanja o prispijeću pošiljke i staviti mu je na raspolaganje kako je ugovoreno prijevoznik je obvezan podnijeti primatelju teretni list preuzimanjem pošiljke i teretnog lista primatelj se obvezuje da će isplatiti prijevozniku naknadu za prijevoz.4.13. a pošiljatelj se obvezuje da će za to platiti određenu naknadu imenovan. ali ako sadržava odredbu po naredbi ili na donositelja.5. dvostrano obvezan. cestovnom i zračnom prijevozu kojom prijevoznik potvrđuje da je primio na prijevoz određenu količinu robe za prijevoz stvari morem teretnica – konosman.3. on to postaje       Teretnica (konosman) isprava u pomorskom prijevozu kojom brodar (prijevoznik) potvrĎuje da je stvari primio na prijevoz i da će ih na odredištu predati zakonitom imatelju isprave teretnica i njezine potrepštine ureĎene su Zakonom o pomorskoj i unutarnjoj plovidbi teretnicu izdaje brodar i potpisuje je osobno ili preko punomoćnika bez obzira na razlike. količini i pakiranju pošiljke › popis isprava koje se prilažu uz teretni list › nadnevak i mjesto utovara › ime (tvrtka. odnosno u pomorskom prijevozu teretnice izvješćivanje pošiljatelja i postupanje prema nalozima odgovornost za gubitak ili oštećenje pošiljke Teretni list obvezatna prijevozna isprava u željezničkom. naziv) i adresa primatelja › odredište i mjesto istovara › iznos naknade za prijevoz. Opće odredbe ugovora o prijevozu stvari   ugovorom o prijevozu stvari prijevoznik se obvezuje da će stvari prevesti na mjesto koje je ugovoreno i predati ih primatelju. naplatan i neformalan ugovor 13. teretnica ima trostruko značenje: › njome se potvrđuje da postoji ugovor o prijevozu › služi kao dokaz da je brodar primio teret na prijevoz › njome se utvrđuje pravni odnos prema primatelju stvari (teret označen u teretnici uručuje se imatelju teretnice) 13. ako nije što drugo određeno u ugovoru o prijevozu ili u teretnom listu. odnosno zabilješka da je naknada plaćena unaprijed › troškovi prijevoza › odredba o iznosu kojim je pošiljka opterećena › potpisi obiju strana popunjava se u barem tri primjerka nije vrijednosni papir. Odnosi izmeĎu prijevoznika i pošiljatelja Obveze pošiljatelja            obveza propisanog pakiranja stvari obveza izvješćivanja o podacima koji se odnose na pošiljku obveza plaćanja naknade i troškova u svezi s prijevozom Obveze prijevoznika prijevoz stvari izdavanje teretnog lista. konsensualan. a za prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi teretnica ili teretni list u meĎunarodnom prometu izdavanje teretnog lista propisano je konvencijama i posebnim zakonima sadržaj teretnog lista › nadnevak i mjesto sačinjenja › ime (tvrtka.

a naručitelj ispitivanja obvezuje se za izvršeno ispitivanje isplatiti ugovorenu naknadu . naplatan i imenovani ugovor s elementima ugovora na sreću – aleatorni element sklapa se adhezijski – osiguranik pristupa osiguravateljevim općim i posebnim uvjetima i potpisuje policu koja je unaprijed sastavljena i tiskana 14. a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja osiguratelj – preuzima obvezu isplatiti određenu svotu novca ili učiniti što drugo kada se dogodi osigurani slučaj osiguranik – osoba koja sklapa ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun. uplaćuje premije i stječe pravo iz osiguranja ako se dogodi osigurani slučaj ugovaratelj osiguranja – pojavljuje se pri sklapanju ugovora o osiguranju u korist treće osobe korisnika osiguranja korisnik osiguranja – razlikuje se od osiguranika time što je osiguranik ugovorna stranka. dvostrano obvezan. UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGA 15. Pojam i obilježja        ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku ili korisniku osiguranja isplatiti osigurninu ako nastane osigurani slučaj. a korisnik osiguranja ne sudjeluje u sklapanju ugovora. Sastojci osiguranja  osiguranje kao pravni odnos sadržava temeljne sastojke koji su ujedno i sastavni dijelovi ugovora o osiguranju: › svota osiguranja › rizik – obuhvaćen ugovorom o osiguranju.2.14.1. uredno sastavljenu i potpisanu. mora biti budući neizvjestan. Obveze ugovaratelja Obveze osiguranika        obveza prijavljivanja okolnosti važnih za ocjenu rizika obveza plaćanja premije osiguranja obveza izvješćivanja osiguratelja o nastupu osiguranog slučaja Obveze osiguratelja obveza plaćanja premije osiguranja obavijestiti osiguranika o uvjetima osiguranja isplata osigurnine obveza naknade troškova osiguraniku nastalih zbog sprječavanja i spašavanja od nastupa štetnog slučaja 15.1. UGOVOR O OSIGURANJU 14. ni osobno ni preko zastupnika svojim obilježjima ugovor o osiguranju je konsenzualan. i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika › osigurani slučaj – događaj prouzročen osiguranim rizikom › interes osiguranja › premija osiguranja – novčana svota koju je na temelju ugovora o osiguranju osiguranik odnosno ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju › naknada iz osiguranja › polica osiguranja – isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju koju je osiguratelj. ali samo ako su je strane tako sastavile da ima i sve potrepštine vrijednosnog papira može privremeno biti zamijenjena listom pokrića      14.3. Pojam i obilježja  ugovorom o ispitivanju robe i usluga kontrolor se obvezuje da će stručno i nepristrano obaviti ugovoreno ispitivanje robe i izdati o tome ispravu. naplata putem akreditiva) polica može biti i vrijednosni papir. obvezan bez odgađanja predati osiguraniku odnosno ugovaratelju osiguranja › pričuvna osiguranja – dodatna osiguranja › reosiguranje u većini slučajeva polica je zakonski oblik ugovora o osiguranju i tada je bitan sastojak ugovora polica je legitimacijski papir jer se njome osiguranik pred osigurateljem legitimira kao nositelj prava osiguranja polica može biti i prezentacijski papir jer se njome u određenim slučajevima može ostvariti pravo iz nekoga drugog pravnog posla (npr.

konsenzualan te dvostrano obvezan i naplatan ugovor 16. a stjecatelj licencije se obvezuje da će mu za to platiti odreĎenu naknadu ugovor o licenciji je imenovan.1. ugovora o osiguranju. ispitivanje može biti potpuno i djelomično › potpuno ispitivanje – ispituje se svaki komad robe. dvostrano obvezan.3. a rezultat je stvaralačkog rada koji je tehnički izvodljiv i može se primijeniti u industrijskoj ili u drugoj djelatnosti › radi zaštite izumiteljevih prava. npr. žiga. ispitivanje kakvoće i količine otpreme. utovara.      predmet ugovora je ispitivanje robe i usluga ispitivanje može biti utvrĎivanje identiteta. ugovor o ispitivanju robe ne sklapa se samo uz ugovor o kupoprodaji. pretovara i istovara robe. ispitivanje slaganja robe uskladištenja i sl. UGOVOR O LICENCIJI 16. g. – u Parizu donesena MeĎunarodna konvencija o zaštiti industrijskog vlasnišva 16. Obveze ugovaratelja Obveze kontrolora  obveze ispunjenja ugovorene usluge › kontrolor je obvezan obaviti ispitivanje u opsegu i na način koji su odreĎeni ugovorom › ako ugovorom način i opseg kontrole nisu odreĎeni. odnosno uzoraka obveza obavještavanja naručitelja kontrole › nakon obavljene kontrole. kada se brodovi. Sadržaj ugovora o licenciji  izum (pronalazak) › novo rješenje odreĎenog tehničkog problema. količine i drugih svojstava robe u obzir dolazi i ispitivanje kakvoće i količine pakiranja. kontrolor ima obvezu da sastavi izračun neočekivanih i neuobičajenih troškova u vezi s ispitivanjem robe › te troškove (i ako su neuobičajeni) snosi naručitelj kontrole. svaka jedinica proizvoda › djelomično ispitivanje – ili ispitivanje na preskok. jer kontrolor obavlja svoju stručnu uslugu u sklopu redovitih troškova za određene vrste ispitivanja    Obveze naručitelja kontrole     naručitelj kontrole dužan je kontroloru za obavljeno ispitivanje i čuvanje robe platiti ugovorenu ili uobičajenu naknadu naručitelj kontrole mora kontroloru nadoknaditi i sve nužne i korisne troškove koji su učinjeni za njegov račun roba namijenjena kontroli mora se izdvojiti ili na prikladan način identificirati naručitelj kontrole mora predati kontroloru i sve potrebne dokumente za obavljanje ispitivanja robe 16.2. konsenzualan i neformalan ugovor 15.2. formalan. jer se njime uređuju odnosi izumitelja i trgovaca koji gospodarski iskorištavaju stvaralaštvo drugih ta se vrsta ugovora pojavila praktički tek s tehničkom revolucijom. kakvoće. a prema klasifikaciji i drugim čimbenicima sklapa se ugovor o osiguranju ugovor o ispitivanju robe sklapa se redovito pri vanjsko-trgovačkim transakcijama. kontrolna organizacija obavlja ispitivanje na način koji odgovara prirodi stvari postupajući s pozornošću urednog stručnjaka › s obzirom na opseg. nego i pri realizaciji drugih ugovora. Pojam i obilježja   ugovorom o licenciji. kad su pronalazaštvo i drugi oblici stvaralaštva dobili zamah 1883. naplatan. ispituju se određene količine robe – uzoraka obveza izdavanja certifikata › izvršitelj ispitivanja obvezan je izdati ispravu o obavljenom ispitivanju robe – certifikat › certifikat – pisana isprava kojom se kao istinito posvjedočuje stanje robe ili kao istinitom označuje neka okolnost › ispitivanje se smatra obavljenim tek s izdavanjem certifikata obveza čuvanja robe. pa se za takve ugovore donose i posebni propisi ugovor o ispitivanju je samostalan ugovor – u našem je zakonodavstvu uređen kao imenovan. znanja i iskustva. zrakoplovi i druga vozila prije osiguranja klasificiraju na temelju obavljenih ispitivanja. davatelj licencije obvezuje se da će ustupiti stjecatelju licencije u cijelosti ili djelomično pravo iskorištavanja izuma. uzorka ili modela. izum se može zaštititi dobivanjem isprave o patentu od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo . Značenje ugovora o licenciji i pravo industrijskog vlasništva    ugovor o licenciji ima veliku važnost kako u unutarnjoj tako i u meĎunarodnoj poslovnoj suradnji.

jer on mora biti informiran o podrijetlu proizvodnje u slučaju da se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja.5. ušteda materijala i energije. što znači da njegov nositelj ima pravo isključiti svakog trećeg od iskorištavanja patenta bez dozvole know-how (znanje i iskustvo) › u užem smislu je primijenjeno tehničko znanje.      patent – isključivo pravo koje štiti njegova nositelja glede gospodarskog iskorištavanja izuma patent je isključivo pravo iskorištavanja zaštićenog izuma. u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama. da na predmetu ugovora nema tereta i da iskorištavanje nije ograničeno u korist nekoga trećeg jamčiti stjecatelju licencije izvodljivost i uporabljivost predmeta licencije 16. nego i onda kad su posrijedi nepatentirano tehničko iskustvo i znanje obilježiti robu oznakom na kojoj je vidljivo da je proizvod proizveden po licenciji zakonodavac je tom odredbom. bolje iskorištavanje postrojenja i instalacija kao i poboljšanje ispitivanja proizvodnje i tehničke zaštite na radu › tehničko unaprjeđenje ne sadržava novo rješenje ali se približava pojmu know-how u užem smislu. koji o pravu na žig izdaje rješenje › › 16. prije svega nastojao zaštititi interes potrošača. uz interes davatelja licencije i interesa stjecatelja licencije. Obveze davatelja licencije     mora u određenom roku predati stjecatelju licencije predmet licencije i svu tehničku dokumentaciju potrebnu za praktičnu primjenu predmeta licencije dati stjecatelju licencije sve upute i obavijesti potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licencije jamčiti da pravo iskorištavanja predmeta ugovora pripada njemu. Obveze stjecatelja licencije        mora platiti davatelju licencije ugovorenu naknadu u vrijeme i na način određen ugovorom iskorištavati predmet licencije na ugovoreni način. stjecatelj licencije podnosi izvješća o opsegu iskorištavanja i obračun naknade . poboljšanje kvalitete proizvoda. što znači da stjecatelj licencije ne može predmet licencije iskorištavati drugačije nego što je to ugovoreno uzdržati se od korištenja naknadnih usavršavanja predmeta licencije (to se ne odnosi na nove pronalaske koji se patentiraju) ako zakonom ili ugovorom nije drugačije odreĎeno čuvati predmet licencije u tajnosti čak i onda kad se ne radi o patentiranom izumu. koja može poslužiti kao predložak i prenijeti na industrijski ili obrtnički proizvod model › trodimenzionalna tvorevina koja čini industrijski ili obrtnički proizvod ili se na takav proizvod može prenijeti › uzorak i model mogu se zaštititi u Zavodu za industrijsko vlasništvo samo ako su novi i to onda ako se prema vanjskim obilježjima bitno razlikuju od onih koji su poznati i od onih koji su zaštićeni kao uzorci odnosno modeli robni žig › znak upotrijebljen u gospodarskome prometu ili namijenjen tom prometu kako bi se razlikovala roba jednog gospodarskog subjekta od robe iste ili slične vrste drugog gospodarskog subjekta uslužni žig › znak koji organizacija za obavljanje usluga rabi u prometu kako bi se njezine uslužne djelatnosti razlikovale od istih ili sličnih uslužnih djelatnosti drugih subjekata › i robni i uslužni žig zaštićuju se prijavom i upisom u registar pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. slika ili crtež. kao primijenjeno tehničko znanje i iskustvo uzorak › takva je dvodimenzionalna tvorevina. metode i podaci potrebni za praktično stvaranje i primjenu tehnike koja služi u industrijske svrhe › ne uživa patentnu zaštitu i najbolje ga je zaštititi ugovorom o licenciji tehničko unapreĎenje › tehničko je rješenje ostvareno racionalnijom primjenom poznatih tehničkih sredstava i tehnoloških postupaka kojima se postiže povećanje proizvodnosti rada.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->