P. 1
Rukomet pravila

Rukomet pravila

|Views: 721|Likes:
Published by Nermin Selic

More info:

Published by: Nermin Selic on Dec 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

RUKOMET

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

1

. HISTORIJSKI RAZVOJ RUKOMETA

1.1. Razvoj rukometa u svijetu
Smatra se da je postojbina rukometa Danska gdje je, krajem 19. stolje}a, u gimnasti~koj {koli u Oldrupu bila popularizirana igra handbol (rukomet). Godine 1898. u~itelj gimnastike Hollgelr Nielsen u svoj nastavni program je uvrstio handball (rukomet), igru loptom u kojoj je u~estvovalo 14 igra~a podijeljenih u dva tima (golman i 6 igra~a). Igra je bila vrlo sli~na savremenom rukometu. Veli~ina igrali{ta bila je 40 x 20 m, dimenzije gola bile su 3 x 2 m. Godine 1906., u Oldrup {koli objavljena su prva pravila igre u publikaciji "Wejdlendling handball".1 I Nijemci tvrde da je njihova zemlja kolijevka rukometa. Klaudira, autor knjige "Das handball Spiel"2 koja je izdata 1941. godine u Lajpcigu, tvrdi da rukomet poti~e od njema~kih igara "köngsbergball" i "raffball" koje su kasnije promijenile ime u "torball" ~iji je izumitelj Konrad Korch (1846.-1911.). Igra raffball, sli~na velikom rukometu, prvi put je prikazana 1891. godine u Braunschwigu u Njema~koj. Samo ime govori da se radilo o sportskoj igri loptom, koju je trebalo ubaciti u vrata (gol). Torball je igran na igrali{tu veli~ine 40 x 20 m. Golovi su bili 2,5 x 2 m, a ispred njih vratarev prostor od 4 m. Ima, ne mali broj, istra`iva~a i histori~ara sporta koji tvrde da rukomet ima daleko ve}u tradiciju. Prema nekim podacima po~etci rukometa datiraju iz stare Gr~ke pod imenom "episkirus", a u starom Rimu sli~na igra je igrana pod imenom "harpaston".3 ^ak i Homer u svojoj "Odiseji" opisuje igra~ku igru zvanu "uranija" koja je, po ideji i obliku, vrlo sli~na rukometu. Od 1170. do 1230. godine, Valter von der Vogelweide pjevao je lirske balade o "igri hvatanja lopte"4, prete}i dana{njeg rukometa. Iz Danske rukomet se {iri u skandinavske zemlje. [vedski u~itelj Walden 1912. godine izdaje zbirku pravila "Igre u prirodi" u kojoj pored ostalih, daje pravila igre sli~ne dana{njem rukometu. Zbog specifi~nosti klimatskih uslova, ovaj sport je, u [vedskoj prete`no igran u dvoranama pa je ~esto nazivan i "dvoranski". U Njema~koj rukomet ("torball"), kao sport za `ene, razvija se zahvaljuju}i Max-u Heiser, nastavniku iz Berlina. Veliki propagator rukometa dr. Karl Schelenz, nastavnik fizi~kog obrazovanja na njema~koj Akademiji za fizi~ko obrazovanje i sport, populari{e veliki rukomet. Dimenzije igrali{ta su se pove}ale na 80 x 40 m, a dimenzije gola na 5 x 2,10 m.

1 2 3 4

Catch Your success, IHF, Bazel 1998. Osnovi rukometa, EHF, Wienna, 1997. Enciklopedija fizi~ke kulture, JLZ, Zagreb 1977. Almanah RSJ, Beograd, 1991.

7

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

RUKOMET

Carl Schelenz, Max Heiser i Erich Konig su 1917. godine izdali i prva pravila velikog rukometa. Godine 1920. rukomet je u Njema~koj uveden u {kolske programe. Ve} 1921. godine u Hanoveru su odigrane prve rukometne utakmice, pobjednik kod mu{kih bio je TS "1862" - Spandau, a kod `ena "DTV" Brühl.5 U razvoju rukometa zna~ajnu ulogu je odigrala i ^e{ka. To je ustvari tre}a zemlja koja tvrdi da je postojbina rukometa. U njoj se 1892. godine pojavljuje igra hazena ("haziti" na ~e{kom jeziku zna~i bacati) - igra sli~na rukometu, koju su odu{evljeno prihvatili ~lanovi {kolskih dru{tava. Osnovana zamisao prof. Antona Kri{tofa, nastavnika gimnastike iz Prava bila je da se prona|e sportska igra za `ensku omladinu, kao protute`a nogometu. Vladimir Karas objavljuje 1905. godine pravila u ~asopisu "Uyahova tjelesna", a A. Kri{fof ih usavr{ava i objavljuje 1906. godine. Uzor za formiranje pravila bila su pravila igre Cilová (tre~ová). U igri je sudjelovalo po sedam igra~ica. Prva pravila su dozvoljavala ~ak da u jednom timu zajedno nastupaju mu{karci i `ene. Igrali{te, je bilo dugo 48 do 51 m i podijeljeno u tri polja, dva po 16 m, sredi{nji 16 do 19 m i {irine 30 do 34 m. Gol je bio {irine 2 m i visine 2,40 m. Stative su bile kvadratnog presjeka 8 do 10 cm. Ispred gola je bio golmanski prostor polupre~nika 6 m. Lopta je bila obima 62-68 cm, te`ine 300-350 gr. Zbog velike popularnosti Olimpijski odbor ^e{ke je ovu igru 1911. godine uvrstio u program ~e{kih predolimpijskih igara.

5

Ibidem.

8

RUKOMET

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

Igrali{te za hazenu

U prvo vrijeme u svijetu popularniji je bio veliki rukomet. Prva me|unarodna rukometna utakmica u velikom rukometu odigrana je 1925. godine u mjestu Halle u Njema~koj izme|u reprezentacija Austrije i Njema~ke (6 : 3). Iste godine odr`an je i susret reprezentacije Njema~ke i Belgije (12 : 2). Prvi me|unarodni susret `enskih reprezentacija odr`an je 1930. godine u Pragu izme|u Austrije i Njema~ke (5 : 4). Na VIII kongresu Me|unarodne atletske federacije, odr`anom 1926. godine u Hagu, izabrana je komisija sa zadatkom rukovo|enja me|unarodnim rukometnim sportom i sistematiziranja pravila raznih sportova loptom. Godine 1927. ustanovljena su me|unarodna pravila rukometne igre.6 Za vrijeme odr`avanja Olimpijskih igara u Amsterdamu, 1928. godine organiziran je prikaz rukometa i odr`ana Osniva~ka skup{tina Me|unarodne amaterske rukometne federacije (IAHF). Me|unarodni olimpijski komitet je, zemlji doma}inu Njema~koj, u kojoj je veliki rukomet bio izuzetno popularan, dozvolio da na olimpijskom programu bude novi sport i Njemci su izabrali veliki rukomet koji je uvr{ten u program XI olimpijskih igara u Berlinu 1936. godine. Bile su to jedine olimpijske igre na kojima se igrao veliki rukomet. U zavr{nici je u~estvovalo {est reprezentacija (SAD, Rumunija, Ma|arska, [vajcarska, Austrija i Njema~ka). U finalnoj utakmici na olimpijskom stadionu u Berlinu, pred vi{e od 100.000 gledalaca, Njema~ka je pobijedila Austriju rezultatom 10:6 (5 : 3). Tre}eplasirana ekipa bila je [vajcarska. Ipak, rukomet je nakon toga nestao iz olimpijskog programa narednih 36 godina, izuzev demonstracionog prikazivanja na XV olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine. Na Prvom svjetskom prvenstvu u velikom rukometu 1938. godine u Njema~koj, u~estvovalo je deset reprezentacija (Luksemburg, Holandija, Danska, Poljska, ^ehoslova~ka, Rumunija, [vedska, Ma|arska, [vajcarska, Njema~ka). Svjetski prvak postala je reprezentacija Njema~ke, druga je [vajcarska, a tre}a Ma|arska.

6

"[kola rukometa" Flander-Snoj, Zagreb.

9

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

RUKOMET

Prvo svjetsko prvenstvo u velikom rukometu za `ene odr`ano je u Ma|arskoj, 1949. Pobjednik je reprezentacija doma}ina, drugoplasirana Austrija, a tre}a ^ehoslova~ka. "Veliki" i "mali" rukomet igraju se uporedo sa velikim uspjehom, ali je "mali" potisnuo "veliki", ~ije je posljednje sedmo svjetsko prvenstvo za mu{karce odigrano 1966. godine u Austriji. U~estvovalo je {est reprezentacija, a pobjednik je bila SR Njema~ka, drugoplasirana DR Njema~ka, a tre}a Austrija. Posljednje Svjetsko prvenstvo u velikom rukometu za `ene odr`ano je jo{ ranije 1960. godine u Holandiji. Pobjednik je bila Rumunija, druga Austrija, a tre}a Njema~ka (zajedni~ka ekipa SR Njema~ke i Njema~ke DR). Prvo svjetsko prvenstvo u "malom" rukometu za mu{karce odr`ano je u Berlinu 1938. godine, uz u~e{}e ~etiri reprezentacije: Austrija, Danska, Njema~ka i [vedska. Prvi svjetski prvak je reprezentacija Njema~ke, druga Austrija, a [vedska tre}a. Prvo svjetsko prvenstvo u "malom" rukometu za `ene odr`ano je tek 1957. godine u Jugoslaviji, u Beogradu i Virovitici. U~estvovalo je devet reprezentacija: Austrija, ^ehoslova~ka, Danska, Ma|arska, Jugoslavija, Poljska, Rumunija, SR Njema~ka, [vedska. Svjetski prvak bila je reprezentacija ^ehoslova~ke, druga Ma|arska, a tre}a Jugoslavija. U programu olimpijskih igara "mali" rukomet je zastupljen tek od 1972. godine. Na XX olimpijskim igrama u Minchenu (SR Njema~ka) 1972. godine u~estvuje 16 mu{kih reprezentacija (^SSR, Danska, Ma|arska, Norve{ka, Jugoslavija, Rumunija, SSSR, [vedska, Njema~ka DR, Poljska, Japan, Island, SAD, [panija, Tunis, SR Njema~ka). Reprezentacija Jugoslavije nastupila je u sastavu: A. Arslanagi}, ^. Bugarski, P. Fajfri}, H. Horvat, M. Karali}, \ Lavrni}, M. Lazarevi}, Z. Miljak. S. Mi{kovi}, B. Pokrajac, N. Popovi}, M. Pribani}, D. Selec, A Vidovi}, Z. Zorko, Z. @ivanovi}, Savezni kapiten je bio Ivan Snoj, a savezni trener Vladimir Stenzl. Prvi olimpijski pobjednik je reprezentacija Jugoslavije koja je u finalnom me~u pobijedila ^SSR rezultatom 21:16 (12:5). Susret je igrao 10. septembra 1972. godine u "lympia-sporthalle". Ekipe su nastupile u sljede}im sastavima: JUGOSLAVIJA: Arslanagi}, @ivkovi}, Horvat 2 (1), Pribani}, Fajfi}, Karali}, Lovrni} 3, Mi{kovi}, Pokrajac 4, Miljak 3, Lazarevi} 6 (1), Popovi} 3. ^SSR: Pospi{il, Krlik, Satrapa 1, Jary 6, Kavan 3 (1), Luko{ik, Haber, Krepinol, Bene{ 4, Lafko 1, Kone~nu, Mike{ 1. Tre}eplasirana je bila reprezentacija Rumunije. Na narednim XXI olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine na programu je i takmi~enje `enskih ekipa. Redoslijed reprezentacija je bio sljede}i: SSSR, Njema~ka DR, Ma|arska, Rumunija, Japan, Kanada. Kod mu{kih ekipa pobjednik je bila ekipa SSSR-a, druga Rumunija, a tre}a Poljska. Me|unarodna rukometna federacija (IHF - International handbnall federation) osnovana je na kongresu koji je odr`an 10.-132.07.1946. godine u Kopenhagenu. Osniva~kom kongresu prisustvovali su predstavnici 14 zemalja: Austrije, SAD, Belgije, Danske, [vedske, SR Njema~ke, Finske, [vajcarske, Holandije, Norve{ke, Poljske, Francuske, Portugala i Urugvaja. Na inicijativu me|unarodne rukometne federacije od sezone 1956./57. godine odr`avaju se i takmi~enja KUP-a evropskih {ampiona za mu{ke, a od 1961./61. godine i za `enske ekipe. Od sezone 1975./76. godine organizira se KUP pobjednika kupova Evrope za mu{ke, a godinu dana i za `enske ekipe. Prvi pobjednici KUP-a evropskih {ampiona su reprezentacija Praga (^SSR) u mu{koj i Stinta- Bukure{t (Rumunija) u `enskoj konkurenciji.
10

11. Afrika (44 ~lanice). Evropska rukometna reprezacija (EHF) osnovana je 17. U 741 klubu u svijetu danas igra preko petnaest miliona igra~a i igra~ica. Pan Ameri~ka (18 ~lanica). Ferhat No`inovi} Za vi{e od sto godina igranja rukomet se razvio u svjetski pokret. Mustafa Demir & dr. Azija (30 ~lanica) i Okeanija (4 ~lanice).RUKOMET mr. 11 . godine u Berlinu. Na pet kontinenata 142 zemlje su ~lanice Me|unarodne rukometne federacije. 1991. Razvojem rukometa i njegovom masovno{}u do{lo je do osnivanja i kontinentalnih federacija: Evropa (46 ~lanice).

03. godine odr`ano je prvo rukometno prvenstvo zagreba~kih srednjih {kola. Savjetovanju su bili prisutni i predstavnici Bosne i Hercegovine. 1950. i zahvaljuju}i njima veliki broj omladinaca upoznao se sa osnovima rukometa i odigrane su prve utakmice velikog rukometa. na gimnasti~kom sletu 29.05./36. godine. 02. 1948. kasnije istaknuti reprezentativac i savezni trener Irislav Dolenec i Borko \ulepa. Prva akcija u razvoju rukometa u Jugoslaviji zabilje`ena je {kolske 1929. godine. godine.. koji su i odigrali tri rukometne utakmice s ekipama berlinskih srednjih {kola. Ferhat No`inovi} RUKOMET 1. Nakon Drugog svjetskog rata zapo~ele su aktivnosti na obnavljanju i {irenju rukometa. i 15. U {kolskoj 1935. 51 . Najzna~ajniji uspjesi {irenja rukometa ostvareni su nakon I savjetovanja Rukometnog saveza Jugoslavije. april". 12 . Prva zvani~na me|unarodna utakmica odigrana je 19. Tako u Sarajevu. u Zagrebu u tada{njoj Dr`avnoj I mu{koj realnoj gimnaziji pod vo|stvom prof. god. Pod vo|stvom Zvonimira Suligoja u Dr`avnoj realnoj gimnaziji. 07. Rukomet je postao jo{ popularniji nakon XI olimpijskih igara u Berlinu 1936. Osposobljene su prve rukometne sudije i instruktori. Mustafa Demir & dr.2. 1948. maja mjeseca 1948. izme|u srednjo{kolskih reprezentacija Zagreba i Ljubljane 8:5 (3:2). Usvojen je plan za {irenje rukometa u cijeloj zemlji. godine na akciji igradnje pruge [amac-Sarajevo. 1939. Nenad Herac i dr. Srednja tehni~ka {kola.678 igra~a. koje je odr`an u Zagrebu 14. dr. Sarajevski omladinci su upoznali osnove pravila tehnike i taktike. godine na igrali{tu "6. Zna~ajnije akcije {irenja i popularizacije rukometu realizirane su 1947.. kao posljednja ta~ka. Beograd 1991. zatim Autoputu "Bratstvo-jedinstvo. Finalna utakmica odigrana je 28. Prva me|ugradska utakmica odigrana je u Zagrebu 1935. a u nastavni plan je na prijedlog Marijana Flalndera uvr{ten i rukomet.7 Zna~ajan doprinos afirmaciji rukometa. na akciji. U~iteljska {kola. Odmah po zavr{etku prvih ~asova rukometa odr`ano je prvo prvenstvo srednjih {kola Sarajevo na kome su u~estvovale ekipe: Prva mu{ka gimnazija. bio je prvi javni prikaz rukometne utakmice. dala je Rukometna ~eta sastavljena od rukometa{a iz Hrvatske. Druga mu{ka gimnazija. Vladimira Jankovi}a. godine. Ozbiljniji po~eci igranja rukometa u Jugoslaviji zabilje`eni su {kolske godine 1932. borave zagreba~ki instruktor. godine gdje je kao gost me|unarodnog omladinskog kampa boravila grupa zagreba~kih gimnazijalaca. Akcije {irenja rukometa nastavljene su na omladinskim akcijama na izgradnji Novog Beograda 1948. Na omladinskoj akciji u izgradnji `eljezni~ke pruge Br~ko-Banovi}i. Na Omladinskoj pruzi [amac-Sarajevo odigrano je 349 rukometnih utakmica uz ukupno u~e{}e 7./30. Razvoj rukometa u Bosni i Hercegovini Razvoj rukometa u Bosni i Hercegovini usko je vezan za razvoj ovog sporta na podru~ju biv{e Jugoslavije.. godine.mr. godine u Zagrebu izme|u studentskih reprezentacija Univerziteta u Grazu (Austrija) i zagreba~kog sveu~ili{ta koja je zavr{ena rezultatom 11:2.193. Te godine instruktori iz Zagreba odlaze u sve dijelove zemlje. Ekonomska (Trgova~ka) {kola. godine boravio je i jedan broj rukometnih stru~njaka kao {to su Kre{imir Pavlin. nastavnika gimnastike. u ljeto 1946. osnovane prve rukometne ekipe. godine u Vara`dinu./33. Viktor Medved. U Sarajevu je odr`an te~aj za fiskulturne instruktore. prilikom otvaranja srednjo{kolskog igrali{ta. Prvo mjesto osvojila je ekipa Srednje tehni~ke {kole 7 Almanah RSJ.

a kao "20. U~estvovale su ekipe: "Borac" Banja Luka. 10. Ferhat No`inovi} koja je u finalu savladala Prvu gimnaziju. U~estvovale su ekipe "Bratstvo" Travnik. "Rudara" iz Kreke.RUKOMET mr. Godine 1950. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Bosna iz Sarajeva. ligu sa~injavaju ekipe: Gimnasti~ko dru{tvo iz Banja Luke.17. Posljednje prvenstvo Jugoslavije u velikom rukometu za mu{ke ekipe odr`ano je 1958. oktobar" 1953. godine "mali" rukomet po~inje da se {iri u Bosni i Hercegovini. Nenad Ivani{evi}. "@eljezni~ar" Sarajevo i "Mladost" Sarajevo. Gimnasti~kog dru{tva I iz Banja Luke i "Vele`a" iz Mostara. Prvi turnir `enskih ekipa za prvenstvo Bosne i Hercegovine organizovan je u Sarajevu 17. "Mlada Bosna" Sarajevo i "Partizan" Travnik. Prvaci su bili i 1951. godine u Sarajevu. Subotica. Ranislav Radoj~i}. "Bosna" i "@eljezni~ar" svi iz Sarajeva. Osijek. godine. i 28. Corado Gessi. Radoslav \a{o. 1948. 25. 05. Prvi turnir `enskih ekipa za prvenstvo Bosne i Hercegovine organizovan je u Sarajevu 17. Po~etkom 1953. Trener je bio Borko \ulepa. godine. Trener je bio Jovan Jankeli}. kasnije poznati sportski ljekar. 1959./50. Bio je to prvi zapa`eniji uspjeh bosanskohercegova~kog rukometa. "Bosne" i "@eljezni~ara" iz Sarajeva. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Milicionar" iz Sarajeva bez poraza. Isto godine u junu mjesecu u Mostaru je organizirano Prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine za mu{ke ekipe u velikom rukometu uz u~e{}e "Milicionera". Brupo Palestra. a u finalu su pora`eni od reprezentacije Zagreba rezultatom 18 : 5. Mustafa Demir & dr. Te godine je odr`an i prvi zvani~ni turnir mu{kih ekipa u Sarajevu. Borko \ulepa. U~estvovale su ekipe: "Borac" Banja Luka. i 1952. Ljubljana. godine je formiran Odbor za rukomet koji je doprinio {irenju rukometa. U nastojanjima da rukomet pro{iri u sve krajeve Bosne i Hercegovine. "Milicionar". U takmi~arskoj sezoni 1949. Fuad Hajrovi}. Sarajevo. 1955. Gimnasti~ko dru{tvo iz Kreke. pri Savezu sportskih igara Bosne i Hercegovine. Ekipa sarajevske "Bosne" bila je diskvalifikovana. Mustafa Barali}. Sreto Kolija. 1948. Sre}ko [imi}. Prvo mjesto osvojile su rukometa{ice "Mladosti" iz Sarajeva. Omer Ali}. Boro Spasojevi}. Boro Spasojevi}. Rukometa{i Sarajeva pobijedili su ekipe Osijeka sa 10 : 0 i Beograda sa 9 : 3. Ivica Paukovi}. U 1949. Drago Karaman. Vasilije Metiko{. Rafael Br~i}. Nastupali su: Slavko Vrbac. godine nastupila je reprezentacija Sarajeva i osvojila drugo mjesto iza reprezentacije Zagreba. Drago Doputa. Dragoljub Mi~ovi}. Hrvoje Rebi}. 1955. 06. "Bosna" i "@eljezni~ar". Vrlo brzo dolazi do formiranja prvih rukometnih ekipa: "Milicionar". Gimnasti~ko dru{tvo iz Mostara. Takmi~enjem je rukovodio Gradski rukometni odbor ~iji je predsjednik bio Ismet Arslanagi}. Prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine za `enske ekipe u velikom rukometu odr`ano je 23. U sklopu Svjetskog sleta 19. Petar ^ivi}. Za pobjedni~ku ekipu RK "Bosna" iz Sarajeva nastupali su: Slavko Vrebac. juna 1450. godini je osnovan Rukometni savez Bosne i Hercekgovine i organizirana {iroka akcija {irenja i popularizacije rukometa. Zadar i Zagreb. godine. ekipa RK "Milicionar" iz Sarajeva osvojila je prvo mjesto i titulu prvaka FNRJ bez poraza. Nastupilo je sedam gradskih reprezentacija: Beograd. 06. U~estvovalo je 12 ekipa. Prvo mjesto i titulu prvaka Republike osvojile su rukometa{ice "Borca" iz Banja Luke. godine u Banjoj Luci rukomet ima prvi javni nastup. "Mlada Bosna" Sarajevo i 13 . Nagli razvoj rukometa doveo je i do osnivanja Republi~ke rukometne lige za mu{ke ekipe u velikom rukometu. godine. Organiziran je niz seminara za rukometne sudije i instruktore. . Jovan Nankeli}. Aleksandar Sari}. Pero Pili}. i 28. godine. Na prvom saveznom turniru u velikom rukometu u Zagrebu 12. Mustafa Barali}.

.6. Slobodan Vuk{a. 14 . "Bosna" (kasnije "Vitex") Visoko. 1981. Zdravko Ra|enovi}. "Sloboda" Tuzla... Neboj{a Popovi}.stoje: Friganovi}. "Sloga-Bosnaprevoz" Doboj. 1973. "Krivaja" Zavidovi}i. Sara~evi}. a samo posljednju izgubila jer je bila nekompletna . Rodin. Pored toga banjalu~ki "Borac" je osvajao Rukometni kup Jugoslavije deset puta (1957. godine. Rade Un~anin. Karad`a .. i 1992.. ^ivi}.. Dobrivoje Selec. Atlagi}. Mustafa Demir & dr. Jovi} i Milorad Kekerovi} Bosanskohercegova~ke ekipe imale su velikog uspjeha u prvenstvima Jugoslavije. 1973...~u~e: Stanivukovi}. Trener je bio Pero Janji}.. 1979. godine. 1960. pobijediv{i u finalu danskih KFUM sa 17 : 15 i postala najbolja ekipa kontinenta.. Miro Bijeli}. Momo Goli}. 1975. Milorad Karali}.. "Bosna" Sarajevo. Zoran Ravi}. 1969.mr. 1974.1959. godine. Prvo mjesto i titulu prvaka Republike osvojile su rukometa{ice "Borca" iz Banja Luke.. a "@eljezni~ar" iz Sarajeva 1978. 1961. Boro Goli}. 1975.) a "Bosna" iz Sarajeva 1963.snimljeno u Zagrebu 21. godine . Nedeljko Vujinovi}.. Perovi}. 1974. 1972. godine osvojili Evropski kup nacionalnih prvaka. 1958. Bor~eva ekipa koja je dobila 17 utakmica za redom. U I saveznoj rukometnoj ligi za mu{karce u~estvovale su ekipe: "Borac" Banja Luka. Za ekipu "Borca" nastupili su: Abas Arslanagi}. Ferhat No`inovi} RUKOMET "Partizan" Travnik. Ra~ki. "Borac" iz Banja Luke bio je {ampion dr`ave 1959. Najve}i me|unarodni uspjeh bosanskohercegova~kog rukometa ostvarili su rukometa{i "Borca" Banja Luka koji su 1976. 1976. "Mlada Bosna" (kasnije @eljezni~ar") Sarajevo.

Zdravko Ra|enovi}. Reprezentacija Grada Sarajeva. Dobrivoje Selec. Nedeljko Vujinovi}. 15 . Slobodan Vuk{a.RUKOMET mr. Mustafa Demir & dr. RK "Mlada Bosna" Sarajevo i RK "Borac" Banja Luka. Juniori Bosne i Hercegovine su dugi niz godina bili okosnica reprezentacije Jugoslavije. trener (stoje). Neboj{a Popovi}. Zoran Ravli} (~u~e) Rukometa{i "Borca" bili su 1991. Abas Arslanagi}. a u Moskvi 23 : 24). Zagreb 1970. Rukometa{i sarajevskog "@eljezni~ara" bili su 1982. Boro Goli}.UMEL" Tuzla. Momo Goli}. Zapa`ene rezultate imale su i `enske ekipe RK "Lokomotiva" Mostar. U konkurenciji juniora i juniorki bosanskohercegova~ki rukomet je imao izuzetno mnogo uspjeha. Rade Un~anin. Miro Bijeli}. RK "Jedinstvo . finalisti kupa IHF. RK "Bosna" Bosanski Brod. Pero Janji}. Ferhat No`inovi} [ampioni Evrope: Milorad Karali}. godine pobjednici kupa IHF (Kupa me|unarodne rukometne federacije). U dva me~a savladana je ekipa CSK iz Moskve (u Banja Luci 20 : 15. U finalnom me~u u Dortmundu izgubili su od njema~kog "Gummersbacha" sa 23 : 14.

Rusmir Delahmetovi}.. Zaim Kobilica. Adem Ba{i}. Na ~elu Inicijativnog odbora nalazio se Dragan No`ica. Skup{tina je usvojila Statut i izabrala organe Saveza. Zvonimir Serdaru{i} i Jasna Merdan-Kolar. ve} juna mjeseca 1992. Memnun I|akovi} (35). Adnan Had`i}. Godine 1993.. a za 16 .mr. godine konstituisano je Ratno predsjedni{tvo RS BiH u sastavu: Edhem Bahrijarevi}. Hrvoje Rebi}. Boris Batoni~ki.. Neboj{a Popovi}. Predsjednici Rukometnog saveza Jugoslavije iz BiH bili su \or|e Pekli} (1973. Avdo Bogdani}. Najve}e po~asti bosanskohercegova~ki rukomet je dobio uvr{tavanjem igra~a iz BiH-klubova u reprezentacije svijeta. Agresija na Bosnu i Hercegovinu 1992. Za reprezentacije svijeta nastupali su: Abaz Arslanagi}. na XII mediteranskim igrama u Monpelieer-u u Francuskoj po prvi put u~estvovala je i mu{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ranko Bo`inovi}. @eljko Ani}. Abaz Arslanagi} (125). Dragan Stani} i Re{ad [arenkapa. Mirsada \altur. Mustafa Demir & dr. Savo Kne`evi}. 1992.-92. Ejub Kukavica. Jasna Merdan-Kolar (84). godine dovela je do prekida rada kako u savezu tako i u klubovima. RK "Mlada Bosna" (@eljezni~ar). novembra 1994.-77-) i Mustafa Demir (1990.... Na zahtjev Sportskog saveza BiH 28..). Zdravko Ra|enovi} (137). dotada{nji predsjednik Saveza. na inicijativu rukometnih radnika iz Sarajeva pokrenuta je aktivnost Rukometnog saveza BiH. Adnan Dizdar (72). Nenad Radanovi}. Rade Grbi}. Jovica Elezovi}. Za predsjednika Skup{tine izabran je Bakir Alispahi}. Osniva~ka skup{tina Rukometnog saveza nezavisne i me|unarodno priznate Bosne i Hercegovine odr`ana je 5. Zlatan Sara~evi} (114). godine u Zenici.. Mustafa Torlo i Muhamed Memi}. Adem Vukas. Rukometni radnici iz BiH obavljali su najve}e funkcije u RSJ. Najve}i broj nastupa imali su: Zlatan Arnautovi} (150 nastupa). Dijana Bla`evi} (6). Ferhat No`inovi} RUKOMET Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu dala preko sto rukometnih reprezentativaca biv{e Jugoslavije u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Rusmir Delahmetovi} (43). Za na{u reprezentaciju nastupali su: Mustafa \onlagi}. Sarajevo 1969. Adnan Ja{arevi}. 07. me|utim. godine.

kongresu koji je odr`an 15.RUKOMET mr. godine i IHF na Kongresu u Amsterdamu 1994. prvak svijeta 1995. {to je rezultiralo prijemom za pridru`enog ~lana IHF na kongresu u Barceloni 1992. Reprezentacija Francuske. godine za vrijeme odr`avanja Olimpijskih igara u Atlanti . Ferhat No`inovi} podpredsjednika Rizah Kulagli}. 03. selektora mu{ke selekcije imenovan je Senad Fetahagi}. Mustafa Demir & dr. Rukometni savez Bosne i Hercegovine je primljen za punopravnog ~lana Evropske rukometne reprezentacije na III kongresu koji je odr`an 21. Ostvarena je puna saradnja sa Me|unarodnom (IHF) i Evropskom rukometnom federacijom (EHF). za trenera Mahmut Obrali}. Za v. prvak svijeta 1999. godine.SAD. . 07. a za ravnopravnog ~lana Me|unarodne rukometne reprezentacije na 26.21. Reprezentacija [vedske. i 22.d. 1996. godine u Atini. 17 . 1996.

Arslanagi} (biv{a Jugoslacija) i Penu (Rumunija) 18 . Mustafa Demir & dr.mr. Ferhat No`inovi} RUKOMET Tri golmana reprezentacije svijeta: [im~ak (Poljska).

Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi} 19 .RUKOMET mr.

Ferhat No`inovi} RUKOMET 20 . Mustafa Demir & dr.mr.

dok su ostale linije {irine 5 cm. Vrata moraju imati mre`u prika~enu tako da uba~ena lopta ostane u vratima. dinami~nog. treneri. Prete~a dana{njih pravila je priru~nik o haandboolu.RUKOMET mr. igri sli~noj savremenom rukometu.savremenog rukometa. a kra}e grani~ne linije zovu se linije vrata (izme|u vratnica) ili linije izvan vrata (sa vanjske strane vrata). Linije izme|u dva susjedna polja mogu biti zamijenjena razli~itim bojama izme|u susjednih polja na podlozi (terenu). Linije vrata moraju biti 8 cm {irine izme|u stativa (vidi sliku 2a). Pravilo 1 .3. Prva me|unarodna rukometna pravila izdala je Me|unarodna rukometna federacija (IHF) u decembru 1928. Vrata (vidi sliku 2a i 2b) stoje u sredini linije izvan vrata. 1. Kada svi kojima je knjiga namijenjena nau~e kako da igraju. Vratarev prostor odre|en je linijom vratarevog prostora (linija 6 metara) koju dobijamo na slijede}i na~in: a) 6 metara ispred vrata (mjereno od stra`nje strane linije vrata do prednje linije vratarevog prostora) usporedno s linijom vrata povu~e se linija du`ine 3 metra. Ferhat No`inovi} M E\UNARODNA PRAVILA RUKOMETNE IGRE Igra~i.2. Pravila su se kroz historiju mijenjale i unapre|ivala tako da danas predstavljaju osnovu za igranje lijepog.4. Stative vrata povezane su popre~nom gredom ~iji se stra`nji brid mora poklapati sa stra`njom stranom linije vrata. 1. godine na njema~kom. Igrali{te (vidi sliku 1) je praugaonik du`ine 40 m i 20 m {irine koji obuhva}a dva vratareva prostora (vidi pravilo 1:4 i pravilo 6) i polje za igru. Ispred svakih vrata nalazi se vratarev prostor. (Vidi Pravilo 6). koji je objavio 1904.1. 21 . francuskom i engleskom jeziku. Svojstva igrali{ta tokom utakmice ne smiju se mijenjati u korist jedne od ekipa. Mustafa Demir & dr. Njihova unutarnja visina je 2 metra a {irina 3 metra. ali prije svega humanog rukometa. da vode igru . 1. Mora postojati sigurnosni pojas koji okru`uje igrali{te {irine najmanje 1 m du` uzdu`ne linije i 2 m iza vanjske linije vrata.dat }e puni doprinos unapre|enju atraktivne i uzbudljive igre .IGRALI[TE 1. Sve linije igrali{ta su sastavni dio prostora koji ome|uju. stru~njaci i rukometni radnici moraju poznavati pravila rukometne igre. o{trog. U ovom poglavlju data su me|unarodna pravila rukometne igre koja bi trebala biti neizbje`an rekvizit svih onih koji su u i oko rukometa. godine danski u~itelj gimnastike Holger Nielsen. Tri strane vidljive s igrali{ta moraju biti obojene u dvije kontrastne boje. Stative i pre~ka moraju biti kvadratnog presjeka {irine 8 cm. da treniraju. atraktivnog. Vrata moraju biti u~vr{}ena za podlogu ili zidove iza njih. koje se jasno razlikuju od pozadine. Du`e grani~ne linije zovu se uzdu`ne linije. Pravila igre daju fizionomiju rukometu isto kao {to i svaka druga grana sporta dobija svoju sliku na bazi pravila. kao i svi sportski pedagozi.

).).mr. paralelna je sa linijom vrata i udaljena 7 metara od njih (mjereno od stra`nje strane linije vrata do prednje linije oznake 7 metara (vidi sliku 1. Mustafa Demir & dr. neposredno ispred vrata. Sredi{nja linija povezuje sredi{nje ta~ke obiju uzdu`nih linija (vidi slike 1 i 3.a.8. 1. Linija slobodnog bacanja (linija 9 m) povla~i se isprekidano na udaljenosti 3 m ispred linije vratareva prostora. 1.5 metara udaljene od sredi{nje linije. Slika 1.7. Ferhat No`inovi} RUKOMET b) dvije ~etvrtine kru`nice.5. Linija zamjene igra~a (dio uzdu`ne linije) za svaku ekipu prote`e se od sredi{nje linije do oznake 4. (vidi sliku 1). Vratareva grani~na linije (linija 4 metra) je 15 cm duga linija. 1.6. paralelna je s linijom vrata i od nje udaljena 4 metra (mjereno od stra`nje strane linije vrata do prednje linije oznake 4 metra). 1. obojeni segmenti i neozna~eni dijelovi linije duljine su 15 cm (vidi sliku 1). 22 . Slika 1. 1. svaka promjera 6 m (mjereno sa stra`njeg unutra{njeg ugla stativa) nastavljaju se na 3 m duga~ku liniju do vanjske linije vrata (vidi slike 1 i 2a).9. Linija 7 m je oznaka du`ine 1 m. To je krajnja ta~ka za zamjenu igra~a ozna~ena linijom koja je paralelna sa sredi{njom linijom i prote`e se 15 cm unutar uzdu`ne linije i 15 cm izvan uzdu`ne linije (vidi slike 1 i 3). neposredno ispred vrata.

. Vrijeme trajanja igre za mla|e dobne kategorije je 2x25 minuta za igra~e u kategoriji 12-16 godina i 2x20 minuta za igra~e stare 8-12 godina. nakon odmora od 5 minuta. Produ`eci se igraju.a. Pravilo 2 .2. ZAVR[NI SIGNAL I TIME-OUT TRAJANJE IGRE 2. I ovaj produ`etak igra se 2 x 5 minuta sa odmorom od 1 minute. drugi produ`etak igra se nakon odmora od 5 minuta. Slika 2.TRAJANJE IGRE. U oba slu~aja odmor izme|u poluvremena traje 10 minuta. Ukoliko je utakmica ponovo neodlu~na nakon prvog produ`etka. 23 2.1. Ferhat No`inovi} Slika 2. Normalno vrijeme trajanja igre za sve kipe sa igra~ima od 16 i vi{e godina je dva puta do 30 minuta. Mustafa Demir & dr. Produ`eci se igraju 2 x 5 minuta sa odmorom od 1 minuta. Odmor izme|u poluvremena traje 10 minuta.RUKOMET mr. ukoliko je utakmica nerije{ena na kraju regularnog dijela a mora biti odlu~en pobjednik.

ZAVR[NI ZNAK 2. Igra~i i slu`bene osobe podlije`u osobnim kaznama za prekr{aje ili nesportsko pona{anje koji su se dogodili tokom izvo|enja slobodnog bacanja ili sedmerca u uslovima opisanim u Pravilu 2:4-5. sudija zvi`dukom daje znak da je vrijeme trajanja igre isteklo (17:10). dobivanja signala od mjerioca vremena ili delegata. drugo poluvrijeme (ili produ`etak) mora biti skra}eno za odgovaraju}i period vremena. Sudije odlu~uju kada i koliko dugo }e biti zaustavljeno vrijeme trajanja igre ("time out"). pobjednik }e biti odlu~en prema propozicijama za to takmi~enje. nepravilne zamjene igra~a ili ulaska prekobrojnog igra~a u igrali{te. Prekr{aj tokom izvo|enja u gore navedenim situacijama. Ukoliko je znak za kraj poluvremena (ili prvog produ`etka) dat prekasno. sudije nisu u mogu}nosti ni{ta promijeniti.mr. Time . ukoliko je dozvoljen ekipni time-out. (Obja{njenje br. du`ni su zadr`ati igra~e na igrali{tu i odigrati preostalo vrije igre. 1).6.7.5. Sudije zavr{avaju igru tek nakon {to je poznat neposredni rezultat slobodnog bacanja (osim slobodnih bacanja iz Pravila 13:4) ili sedmerca koji se moraju izvesti poslije zavr{nog signala (Vidi Obja{njenje br. nastavlja se slobodnim bacanjem prema Pravilu 13:4a-b.3.4. Ekipa koja je bila u posjedu lopte u trenutku prijevremenog zavr{nog signala ostaje u posjedu lopte i u nastavku igre. Ferhat No`inovi} RUKOMET Ukoliko je utakmica jo{ uvijek nerije{ena. stav 1. potrebnog dogovora izme|u sudija u skladu pravila 17:8.8. Zavr{ava automatskim zavr{nim signalom kojega daje javni ure|aj za mjerenje vremena ili mjerilac vremena. Prekr{aji koji se dogode za vrijeme time-outa podlije`u sankcijama istim kao i prekr{aji za vrijeme igre (16:13. ne mo`e za posljedicu imati izvo|enja bacanja za ekipu u odbrani (u suprotnom smjeru). Ukoliko je lopta bila izvan igre.out je obavezan u slijede}im slu~ajevima: a) b) c) d) e) f) isklju~enje na 2 minute. 24 . dosu|ivanja sedmerca.). Time-out se tako|e daje i u drugim situacijama zavisno od okolnosti. 2. Trajanje igre po~inje nakon sudijskog zvi`duka za po~etno bacanje. Ako sudije ustanove da je mjerilac vremena prerano dao zavr{ni signal (za kraj poluvremena ili utakmice). 2. TIME-OUT 2. Mustafa Demir & dr. igra se nastavlja bacanjem koje odgovara situaciji u trenutku preranog prekida igre. 2). 2. 2. Sudije moraju pri~ekati neposredni rezultat ponovljenog bacanja prije znaka za zavr{etak igre. Ukoliko je znak za zavr{etak drugog poluvremena (ili produ`etka) dat prekasno. Ukoliko je lopta bila u igri. Ukoliko nije dat takav znak. diskvalifikacija ili isklju~enja do kraja. Prekr{aj ili nesportsko pona{anje koje se dogodilo prije ili neposredno u trenutku zavr{nog signala (zavr{etak poluvremena ili kraj utakmice) mora biti sankcionirano i onda ukoliko kazna nije mogla biti izre~ena prije zavr{nog signala. Bacanje se mora ponoviti ukoliko se zavr{ni signal oglasio (za kraj poluvremena ili igre) upravo u trenutku izvo|enja sedmerca ili slobodnog bacanja ili u trenutku dok je lopta u letu prema golu.

3). Veli~ina i te`ina lopti za "Mini-rukomet" nisu odre|ena ovim Pravilima. 3. u svakom poluvremenu regularnog dijela utakmice (Obja{njenje br. Lopta je izra|ena od ko`e ili sinteti~kog materijala. Svaka ekipa ima pravo na jedan ekipni time-out. 25 . stajati na zapisni~kom stolu tokom trajanja igre. mo`e zauzeti mjesto vratara (vidi pravila 4:4 i 4:7). – 50-52 i 290-330 g (IHF broj lopte 1) za omladinke (od 8-14) i omladince (8-12) godina starosti. Pravilo 3 . sa ciljem smanjenja prekida ire i izbjegavanja dosu|ivanja time-outa na utakmici. Nakon time-outa (15:3b) uvijek mora biti dat znak zvi`dukom za nastavak igre i mjerenje vremena. Za razli~ite kategorije ekipa koriste se razli~ite oznake brojeva veli~ine lopte. uklju~uju}i produ`etke. ZAMJENE. Sudije daju znak mjeriocu vremena kada treba zaustaviti sat i nastaviti mjerenje vremena nakon zavr{etka time-outa. Rezervne lopte moraju biti odmah na raspolaganju. 16. Prekid mjerenja vremena trajanja igre daje se mjeriocu vremena sa tri kratka zvi`duka i znakom rukom br.RUKOMET mr. – 54-56 cm i 325-375 g (IHF broj lopte 2) za `ene. {to se odnosi na obim i te`inu lopte. 3. 2. kako slijedi: – 58-60 cm i 425-475 g (IHF lopta broj 3) za mu{karce i omladince (starije od 16 godina). Na po~etku utakmice ekipa mora imati najmanje 5 igra~a na igrali{tu. Sudije odlu~uju kada }e se koristiti rezervna lopta. Mustafa Demir & dr. ekipa mora na terenu imati jednog igra~a ozna~enog kao vratara. U tom slu~aju sudije moraju brzo zamijeniti lopte.1. Vanjski materijal ne smije biti sjajan ili sklizak (17:3).2. igra~ u polju u bilo kojem trenutku. Igra~ koji je naveden kao vratar mo`e postati igra~ u polju u bilo kojem trenutku. 3. Isto tako. Pravilo 4 . Ekipa se sastoji od najvi{e 14 igra~a. Tokom cijele utakmice. Ferhat No`inovi} 2. Lopta mora biti okrugla. Lopta mora odgovarati Pravilima 3:1-2. pove}ati broj do najvi{e 12 igra~a. Za svaku utakmicu moraju biti na raspolaganju najmanje dvije lopte. Ekipa mo`e u bilo kojem trenutku tokom igre.9. omladinke (starije od 14 godina) i omladince (od 12-16 godina starosti). Ostali se igra~i smatraju zamjena (rezervnim igra~ima).LOPTA 3. (Za takmi~enja pod ingerencijom IHF-a i kontinentalnih federacija. Na igrali{tu istodobno smije biti najvi{e 7 igra~a.EKIPA.4.10. OPREMA EKIPA 4.3. u trajanju od 1 minute.1. ovo je regulisano posebnim propozicijama).

Nepravilna zamjena mora se kazniti isklju~enjem na 2 minute igra~a koji je na~inio prekr{aj. ipak vidi Obja{njenje br. Igra~u ili slu`benoj osobi dozvoljen je nastup ukoliko je upisan u zapisnik i prisutan na po~etku utakmice. Ekipi je dozvoljeno prijaviti najvi{e 4 slu`bene osobe za utakmicu. 16:1d 15:3d i 15:6b). Ferhat No`inovi} RUKOMET Igra se mo`e nastaviti i ako broj igra~a u ekipi padne na manje od 5 igra~a na igrali{tu. Igra se u oba slu~aja nastavlja izvo|enjem slobodnog bacanja za protivni~ku ekipu (13:1a-b: vidi Obja{njenje br. u svako doba i vi{ekratno bez najave zapisni~aru/mjeriocu vremena.6. Kr{enje ovog pravila ka`njava se kao nesportsko pona{anje (vidi Pravila 8:4. Jedan od njih mora biti naveden kao "zvani~ni slu`beni predstavnik". Igra~ s pravom nastupa mo`e. Pravila za zamjenu igra~a vrijede tako|er i tokom time-outa (osim za vrijeme ekipnog time-outa). mora ga se kazniti ponovo na 2 minute. Igra~i moraju ulaziti i napu{tati polje za igru preko njihove linije za zamjenu (4:5). ukoliko je igra~ kojeg zamjenjuje napustio igrali{te (4:5). 4.2. Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivnika (13:1a. ekipa se mora reducirati za jednog drugog igra~a u trajanju do 2 minute (uprkos ~injenici da prekobrojni igra~ mora napustiti igrali{te). Slu`bene osobe ne mogu biti zamijenjene tokom utakmice. Ukoliko je vi{e igra~a iste ekipe po~inio prekr{aj pogre{ne zamjene u istoj situaciji. 9). OPREMA 4. Igra~i za zamjenu smiju sudjelovati u igri. Ukoliko prekobrojni igra~ u|e u igrali{te. Dres igra~a koji igra na mjestu vratara 26 . 9). 4. igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivni~ku ekipu (13:1a-b. Igra~i u polju jedne ekipe moraju nositi jednoobrazne dresove. isto vrijedi i za zamjenu vratara (vidi tako|er 4:7 i 14:10). vidi Obja{njenje br.5.3.mr. Igra~i i slu`bene osobe koji stignu nakon po~etka utakmice. moraju dobiti od zapisni~ara/mjerioca vremena odobrenje za nastup i moraju biti upisani u zapisnik utakmice. 9). Ukoliko igra~ koji nema pravo nastupa u|e u igrali{te mora biti diskvalifikovan (16-16a). Mustafa Demir & dr.4. 9). slu`benim predstavnicima nije dozvoljen ulazak u igrali{te tokom utakmice. ili ukoliko igra~ nepravilno utje~e na igru iz prostora za zamjenu igra~a. vidi Obja{njenja br. Samo je toj slu`benoj osobi dozvoljeno da se obrati zapisni~aru/mjeriocu vremena i eventualno sudijama (vidi Obja{njenje br. stoga se ekipa mora reducirati za jo{ jednog igra~a na vrijeme preostalog trajanja njegove prve kazne. Na sudijama je da donesu odluku ho}e li i kada trajno prekinuti utakmicu (17:13). Dresovi obiju ekipa moraju se jasno razlikovati kombinacijom boja. 4. Ovo isklju~enje stupa na snagu odmah. IGRA^I ZA ZAMJENU 4. 4. u svakom trenutku u}i u igrali{te preko linije za zamjenu igra~a (vidi Pravila 4:4 i 4:6).7. : Time-out). mora se kazniti isklju~enjem na 2 minute. Ukoliko igra~ u|e u igrali{te dok mu nije istekla vremenska kazna od 2 minute. Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivni~ku ekipu (13:1a-b. ka`njava se samo igra~ koji je prvi u~inio prekr{aj. Zbog tog prekr{aja. u principu. Op}enito.

prilikom poku{aja odbrane u vratarevom prostoru doticati loptu svim dijelovima tijela. Nije dopu{teno no{enje predmeta koji mogu biti opasni za igra~e. 4.3. 16:3d. 5. Ferhat No`inovi} mora se bojom razlikovati od boje dresa igra~a u polju obiju ekipa i protivni~kog vratara (17:3). Trake za kosu su dozvoljene ukoliko su na~injene od mekanog i elasti~nog materijala. ukoliko to u~ini. 16:1d i 16:3c).VRATAR . ogrlice ili lan~i}e. Boja brojeva mora se jasno razlikovati od boje dresa.11. nau{nice. 16 i 17) dvjema osobama kojima je "dopu{ten nastup" (vidi 4:3) da u|u u igrali{te za vrijeme time-outa. Kapiteni ekipa moraju nositi traku na nadlaktici. Igra~i moraju nositi brojeve koji su najmanje veli~ine 20 cm na le|ima i najmanje 10 cm na prsima. mora odmah i dobrovoljno napustiti igrali{te (po pravilima za zamjenu igra~a). 7:7). U slu~aju povrede sudije mogu dati dozvolu (znak rukom br.1.4. Mustafa Demir & dr. 16:1d.RUKOMET mr. Pravilo 5 . prstenje.2.7. 8:5). pritom vrataru nije dozvoljeno odugovla~iti sa izvo|enjem izbacivanja (Pravila 6:5. 5. 27 . Igra~i koji ne ispunjavaju ove uslove ne smiju nastupati dok ne otklone nepravilnosti. 4. napustiti vratarev prostor s loptom koju ima pod kontrolom "(slobodno bacanje u skladu sa 13:1a. maske za lice. Isklju~ivo sa namjerom da pomognu povrije|enom igra~u svoje ekipe (4:2. kretati se s loptom u vratarevom prostoru a da pritom ne podlije`e ograni~enjima koja se odnose na igra~e u polju za igru (Pravila 7:2-4. npr. narukvice. rana sanirala i za{titila te o~istilo tijelo i dres. 16:16b).10. napustiti vratarev prostor sa loptom koju nema pod kontrolom i nastaviti igru u polju za igru. Igra~ se ne mo`e vratiti u igru dok to nije u~injeno. vratar podlije`e pravilima koja se primjenjuju na igra~e u polju za igru.5. nao~ale bez trake za u~vr{}ivanje ili s tvrdim okvirom kao i ostalih predmeta koji mogu biti opasni (17:3). u poku{aju odbrane ugro`avati protivni~ke igre (8:2. 5. 12:2 i 15:3b) napustiti vratarev prostor ukoliko nije u posjedu lopte i sudjelovati u igri u polju za igru.6. Smatra se da je vratar napustio vratarev prostor u trenutku kada je bilo kojim dijelom tijela dodirnuo podlogu izvan vratarevog prostora. smatrat }e se da se nesportski pona{a (8:4. VRATARU NIJE DOZVOLJENO: 5. ako su sudije dale znak za izvo|enje izbacivanja. Brojevi koji se koriste treba da budu od 1 do 20. u suprotnom izbacivanje se ponavlja)" nakon izbacivanja ponovno dodirnuti loptu izvan vratarevog prostora ukoliko je prije toga nije dodirnuo neki drugi igra~ (13:1a). dodirnuti loptu koja le`i ili se kotrlja po tlu izvan vratarevog prostora (13:1a). ukoliko se nalazi unutar vratarevog prostora. Ukoliko igra~ ne postupi po zahtjevu sudija u vezi gore navedenog. 5. {titnike za glavu. To uklju~uje. Traka mora biti {iroka oko 4 cm i mora se razlikovati od boje dresa.GOLMAN VRATARU JE DOZVOLJENO: 5. 4.8. kako bi se zaustavilo krvarenje. 5.9. Igra~i moraju nositi sportsku obu}u. 4. satove.8. Ukoliko igra~ krvari ili ima krvi na tijelu ili dresu. 5.

Kada igra~ u polju stupi u vratarev prostor dosu|uje se slijede}e: a) b) c) 6. 6. 28 . U vratarev prostor dozvoljen je ulazak samo vrataru (vidi i 6:3). Kada lopta ostane u vratarevom prostoru. slobodno bacanje.3. kada ga dodirne bilo kojim dijelom tijela. a da je pri tome vratar nije dodirnuo. ili ako je u vratarevom posjedu (13:1a-b). Igra~u u polju nije dozvoljeno dodirivati loptu koja le`i ili se kotrlja u vratarevom prostoru. dodirivati loptu stopalom ili potkoljenicom dok le`i na tlu unutar vratarevog prostora ili se kre}e prema polju za igru (13:1a) prekora~iti vratarevu grani~nu liniju (4 metra) ili njenu projekciju na obje strane.7. Igra se nastavlja (izbacivanjem prema pravilu 6:5) ukoliko odbrambeni igra~ dodirne loptu u poku{aju odbrane. 6. 5. Mustafa Demir & dr. igra~ stupi u vratarev prostor nakon {to je igrao loptom. osim kada se izvodi izbacivanje (12:2).4.12. dozvoljeno je igrati loptom kada je u zraku iznad vratarevog prostora. U vratarevom prostoru lopta pripada vrataru. Me|utim.VRATAREV . Ulazak u vratarev prostor se ne ka`njava ukoliko: a) b) c) 6.10. Ukoliko igra~ vrati loptu u svoj vratarev prostor donose se slijede}e odluke: a) b) c) d) zgoditak. 6. 6. vidi i 6:2c). ako je lopta u{la u vrata slobodno bacanje. uklju~uju}i i liniju vratarevog prostora. Lopta koja se iz vratarevog prostora vrati u polje za igru ostaje u igri. sve dok time nije o{tetio protivnika.mr. odbrambeni igra~ stupi u vratarev prostor tokom ili nakon poku{aja odbrane a da time nije doveo protivnika u nepovoljan polo`aj. igra se nastavlja ako lopta pro|e kroz vratarev prostor i vrati se u polje za igru.11. slobodno bacanje ukoliko igra~ u polju stupi u vratarev prostor s loptom u posjedu (13:1a).8.9.5. unijeti loptu u vratarev prostor dok ona le`i ili se kotrlja po tlu izvan vratarevog prostora (13:1a) vratiti se s loptom iz polja za igru u vratarev prostor (13-1a).1. Pravilo 6 . ukoliko igra~ u polju stupi u vratarev prostor bez lopte i time ostvari prednost (13:1a.6.GOLMANSKI PROSTOR 6. prije nego je lopta napustila ruku izvo|a~a sedmerca (14:9). i nakon toga je uhvati vratar ili ostane unutar vratarevog prostora. 5. Smatra se da je igra~ u polju stupio u vratarev prostor. 6. Ferhat No`inovi} RUKOMET 5. igra~ stupi u vratarev prostor bez lopte i time ne ostvari nikakvu prednost. ako je lopta zavr{ila u vratarevom prostoru ili ako vratar dodirne loptu i ona ne u|e u gol (13:1b) ubacivanje ako lopta pre|e preko vanjske linije vrata (11:1). vratar je mora vratiti u igru izbacivanjem (Pravilo 12). sedmerac kada obrambeni igra~ stupi u vratarev prostor i tim sprije~i jasnu priliku za zgoditak (14:1a). 5.2.

dodirnuti loptu vi{e od jednog puta ukoliko ona u me|uvremenu nije dodirnula tlo. zaustavljati.9.5. pa ~ak i ako ona le`i na tlu (13:1a). jednom rukom vi{e puta odbijati loptu od tlo (voditi loptu) ili kotrljati po tlu jednom rukom i nakon toga je uhvatiti ili podi}i jednom ili objema rukama. igra~ koji stoji sa obje noge na tlu podigne jednu nogu i ponovo je spusti ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo. (13:1a-b). 7.7. Komentar: Pogre{kom u hvatanju smatra se ako se lopta nakon poku{aja hvatanja ili zaustavljanja ne uspije staviti pod kontrolu. U mjestu ili kretanju: a) b) ^im se potom lopta uhvati jednom ili objema rukama. igra~ dodiruje tlo samo jednom nogom. Ferhat No`inovi} Pravilo 7 . u~initi sa loptom najvi{e tri koraka dr`e}i loptu (13:1a): smatra se da je korak izveden kada: a) b) c) d) 7. Gre{ke u hvatanju lopte se ne ka`njavaju. Igra se nastavlja ako lopta dodirne sudiju na igrali{tu. sa njom se mora odigrati najkasnije nakon 3 sekunde ili najvi{e tri koraka (13:1a). Ako je lopta dodirnula nekog drugog igra~a ili okvir vrata.RUKOMET mr.8. dr`ati loptu najvi{e 3 sekunde. bedra i koljena. Odbijanje ili vo|enje lopte smatra se zapo~etim kada igra~ dodirne loptu bilo kojim dijelom tijela i usmjeri je prema tlu. glavu. PASIVNA IGRA IGRANJE LOPTOM Dozvoljeno je: 7. Mustafa Demir & dr. Nije dozvoljeno: 7. bacati.3. hvatati. premje{tati loptu iz jedne ruke u drugu odigrati loptom iz kle~e}eg sjede}eg ili le`e}eg polo`aja. drugog igra~a ili okvir vrata (13_1a). dijelove s loptom 29 . dodirivati loptu potkoljenicom ili stopalom osim kada igra~a u te pogodi protivni~ki igra~.6. Ukoliko je lopta ve} bila od kontrolom. igra~u je dopu{teno da odbije ili vodi loptu i ponovo je uhvati. 7. tijelo.2. 7.4.IGRANJE LOPTOM. tada je igra~ ne smije dodirnuti vi{e od jednom nakon odbijanja ili vo|enja. 7.1. igra~ nakon skoka dodirne tlo samo jednom nogom. igra~ nakon skoka objema nogama istodobno dodirne tlo te potom podigne jednu nogu i ponovo je spusti ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo. i potom se odrazi istom nogom ili dodirne tlo drugom nogom. gurati ili udarati po lopti koriste}i dlanove-{ake (otvorene ili zatvorene). ruke. uhvati loptu i potom dodirne tlo drugom nogom. jednom odbiti loptu od tlo i ponovo je uhvatiti jednom ili objema rukama. 7. 7.

4). Slobodno bacanje izvodi se sa mjesta na kojem se nalazila lopta u trenutku prekida igre.11. c) obuhvatiti.4. dr`ati. U nekim slu~ajevima sudije mogu dosuditi slobodno bacanje protiv ekipe u napadu bez prethodnog davanja znaka upozorenja za pasivnu igru. ~ak i kada protivnik nije u posjedu lopte d) biti sprijeda u dodiru sa tijelom protivnika.). Igra~ koji svojim napadom ugrozi protivnikovo zdravlje mora biti diskvalifikovan (16:6c) pogotovo ako: 30 8. dosu|uje se slobodno bacanje protiv ekipe koja je u posjedu lopte (vidi Obja{njenje br. kada igra~ namjerno ne `eli da iskoristi jasnu priliku za zgoditak.2. g. gurati. (16:1d. po~ev{i sa opomenom (16:1b) i ima tendenciju prema stro`ijem ka`njavanju (16:3b i 16:6g). dlanovima-{akama ili nogama. To se smatra pasivnom igrom. 18).3.5. koja se ka`njava slobodnim bacanjem protiv ekipe koja je u posjedu lopte (13:1a).mr. jer prelazi okvire prekr{aja koji se uobi~ajeno doga|aju u borbi za loptu. natr~avati ili neskakivati na protivnika. 8. Fizi~ki i verbalni ispadi koji nisu u duhu sportskog pona{anja smatraju se kao nesportsko pona{anje (za primjer vidi Obja{njenja br. spre~avati i ugro`avati protivnika (sa ili bez lopte). Ukoliko ne do|e do promjena na~ina napada i nakon znaka upozorenja.). Ovo se odnosi i na igra~e kao i na slu`bene predstavnike.1. Kr{enja pravila 8:2 kada je akcija uglavnom ili isklju~ivo usmjerena prema protivniku a ne prema lopti. Time se daje mogu}nost ekipi u napadu da promijeni na~in napada kako bi sprije~ili oduzimanje lopte. npr. Nije dopu{teno zadr`avati loptu u posjedu vlastite ekipe bez vidljive namjere napada~ke akcije ili poku{aja upu}ivanja udarca na gol (vidi Obja{njenje br. Kada se prepozna mogu}a namjera pasivne igre. a) kori{tenje ruku i dlanova za blokiranje lopte ili dolazak u njen posjed b) protivniku otvorenim dlanom skrenuti loptu iz bilo kojeg smjera c) blokirati protivnika tijelom. pokazuje se znak upozorenja (znak br. blago povijenih ruku. sankcioniraju se progresivnim ka`njavanjem.PREKR[AJI I NESPORTSKO PONA[ANJE DOZVOLJENO JE: 8. NIJE DOZVOLJENO: 8. i odr`avati taj kontakt s namjerom kontrole i pra}enja protivnika. Svaki prekr{aj koji odgovara definiciji progresivnog ka`njavanja zahtjeva li~nu kaznu po~iniocu. Pravilo 8 . na igrali{tu ili van njega. 4. Mustafa Demir & dr. 5. a) istrgnuti ili izbiti loptu protivniku iz ruku. Opomena i isklju~enja date zbog drugih kr{enja pravila tako|er se ra~unaju u progresivnost. 8. 16:3c-d i 16:6b. Progresivno ka`njavanje podrazumijeva da za odre|eni prekr{aj nije dozvoljeno dosuditi samo slobodno bacanje ili sedmerac. u suprotnosti sa pravilima ometati. h). progresivno ka`njavanje tako|er se primjenjuje i kod nesportskog pona{anja. . Ferhat No`inovi} RUKOMET PASIVNA IGRA 7. b) blokirati ili izgurati protivnika rukama. ili nije upu}en udarac prema golu. 7.10.

za posljedicu ima diskvalifikaciju (16:6e. ili isto tako. Zgoditak se ne mo`e priznati ako su sudije ili mjerilac vremena prekinuti igru prije nego je lopta cijelim obimom pre{la gol liniju. sbojom akcijom prouzro~io udarac u glavu ili vrat protivni~kog igra~a. Igra~ koji je po~inio "fizi~ki napad" za vrijeme trajanja igre mora biti isklju~en (16:9-11). na igrali{tu ili van njega (primjere vidi u Obja{njenju br. ako prije ili tokom udarca izvo|a~ ili njegovi suigra}i nisu po~inili prekr{aj. Zgoditak se vi{e ne mo`e poni{titi ako su ga sudije dosudile i dali znak da se izvede po~etno bacanje. Slu`beni predstavnik koji je skrivio "fizi~ki napad" (fizi~ko obra~unavanje) mora biti diskvalificiran (16:6f).ZGODITAK 9.3. 9. Mustafa Demir & dr. ovo se primjenjuje i u situacijama kada vratar napusti vratarev prostor i do|e u kontakt sa protivnikom u protunapadu. koji je poku{ao privesti udatrac ili dodavanje. ali i tako|er 13:12 i 13:3). pobjednik je utakmica je nerije{ena ako obje ekipe imaju isti broj postignutih zgoditaka ili nisu postigle niti jedan zgoditak (vidi Pravilo 2:2). osim u slu~aju kada vratar izvodi izbacivanje (12:2 stav 2).6. Zgoditak je postignut kada lopta u punom obimu pre|e liniju vrata (vidi sliku 4). 31 . ako je prekr{aj direktno ili indirektno zbog prekida.RUKOMET mr.7. Fizi~ki napad koji se dogodi izvan vremena trajanja igre. Zbog kr{enja pravila 8:2-7 dosu|uje se sedmerac u korist protivnika (Pravilo 14:1).2. Pravilo 9 .1. to se podrazumijeva i potplitanje (podmetanje) noge. 8. ukoliko se nakon postizanja zgoditka i prije izvo|enja po~etnog bacanja oglasio zvu~ni signal na kraj utakmice ili poluvremena (po~etno bacanje se ne izvodi). Ina~e bi se igra nastavila izvo|enjem slobodnog bacanja za protivnika (vidi Pravila 13:1a-b. uz pretpostavku da se vratar nije kretao. Sudije moraju dati jasan znak da priznaju postignuti zgoditak. pogodi odbrambenog igra~a loptom u glavu prilikom poku{aja izravnog upu}ivanja lopte prema golu tokom izvo|enja slobodnog bacanja.8. pogodi vratara u glavu prilikom izvo|enja sedmerca. Ferhat No`inovi} a) b) c) d) sa strane ili otraga udari ili povu~e za ruku igra~a. Postizanje zgoditka treba se dozvoliti ukoliko je u~injen prekr{aj pravila od strane odbrambenog igra~a a lopta je svejedno u{la u gol. Zgoditak treba priznati za protivnika ukoliko je igra~ ubacio loptu u vlastiti gol. Ekipa koja je postigla vi{e zgoditaka od protivnika.d). Grubo nesportsko pona{anje igra~a ili slu`benog predstavnika. uz pretpostavku da se odbrambeni igra~ nije kretao. 8. 6) biti }e ka`njeno diskvalifikacijom (16:6d). e) 8. 12. 9. za posljedicu imao spre~avanje protivnika u jasnoj prilici za potizanje zgoditka. Sudija na liniji vrata potvr|uje da je zgoditak postignut sa dva kratka zvi`duka i Znakom br. 16:13b. odgurne protivnika koji je u trku ili skoku ili nasrne na njega tako da protivnik izgubi kontrolu nad svojim tijelom. namjerno stopalom ili koljenom ili na bilo koji na~in uputio udarac u tijelo protivni~kog igra~a.

stav 2 i 3). Igra~u nije dopu{teno spustiti loptu na tlo ili je odbijati od tla i poslije je ponovo uhvatiti (13:1a). 10. njima je dozvoljeno da stoje neposredno ispred linije svog vratareva prostora. Po~etno bacanje izvodi se u bilo kojem smjeru sa sredi{ta igrali{ta (uz toleranciju oko 1. Suigra~ima izvo|a~a slobodnog bacanja nije dozvoljeno pre}i sredi{nju liniju. Igra~ koji izvodi bacanje mora jednom nogom stajati na uzdu`noj liniji dok lopta ne napusti njegovu ruku. ekipe mijenjaju strane.4.3. pa ~ak i onda kada je takav razmak manji od 3 metra.3. Novi zrijeb vr{i se prije po~etka svakog produ`etka i sve odredbe Pravila 10:1 primjenjuju se tako|er i tokom produ`etka. 11.mr. 32 . Pravilo 11 . Na po~etku drugog poluvremena. Ferhat No`inovi} RUKOMET Pravilo 10 . stav 2).2.1. Nakon svakog postignutog zgoditka. igra se nastavlja po~etnim bacanjem koje izvodi ekipa koja je primila zgoditak (vidi Pravilo 9:2. sa sjeci{ta uzdu`ne linije i vanjske linije gola na strani gdje je lopta iza{la.5. Po~etno bacanje u drugom poluvremenu izvodi ekipa koja nije imala po~etno bacanje na po~etku utakmice. 10. Mustafa Demir & dr. protivni~ka ekipa izvodi po~etno bacanje. 11. Ubacivanje se izvodi sa mjesta na kojem je lopta pre{la uzdu`nu liniju ili ako je pre{la vanjsku liniju gola. protivni~ki igra~i moraju se nalaziti najmanje 3 metra udaljeni od izvo|a~a po~etnog bacanja (15:7). protivni~ki igra~i ne smiju pri}i izvo|a~u bli`e od 3 metra. Ako ekipa koja je dobila `rijeb odabere stranu. U oba slu~aja.4.UBACIVANJE 11. Kod izvo|enja po~etnog bacanja na po~etku svakog poluvremena (uklju~uju}i i po~etak svakog dijela produ`etaka) svi igra~i moraju biti na svojoj polovici igrali{ta. 7). Na po~etku utakmice po~etno bacanje izvodi ekipa koja je dobila zrijeb i odabrala loptu. protivni~ki igra~i izvo|a~a mogu biti na obje polovice igrali{ta. nakon kojega se mora bacanje izvesti u roku od 3 sekunde (13:1a). protivni~ka ekipa tada ima pravo birati stranu. Prilikom izvo|enja ubacivanja.1.2. prije nego se da znak za izvo|enje (Pravio 15:1. 11. Ozna~ava se zvi`dukom.5 metara sa svake strane sredi{ta). Me|utim. Ubacivanje se dosu|uje kada lopta cijelim obimom pre|e uzdu`nu liniju ili kada odbrambeni igra~ u polju zadnji dodirne loptu prije nego je ona pre{la njegovu vanjsku liniju gola. 11. Ubacivanje bez sudijskog zvi`duka (vidi 15:3b) izvodi ekipa ~iji igra~i nisu zadnji dodirnuli loptu prije nego je pre{la liniju. Kod izvo|enja po~etnog bacanja nakon postignutog zgoditka. (Vidi Obja{njenje br. 10. Igra~ koji izvodi po~etno bacanje mora jednom nogom stajati na sredi{njoj liniji prije nego lopta napusti njegovu ruku (13:1a).PO^ETNO BACANJE 10.

13. ako time ne oduzimaju prednost ekipi ~iji igra~i nisu po~inili prekr{aj. Pravilo 13 . Izbacivanje se dosu|uje: kada vratar ima loptu pod kontrolom unutar vratarevog prostora (pravilo 6:5) ili kada lopta pre|e vanjsku liniju vrata ako ju je zadnji dirao vratar ili igra~ protivni~ke ekipe. 6:2a-b. Izbacivanje se smatra izvedenim kada lopta kojom je igrao vratar pre|e liniju vratareva prostora. b) 13. Sudije moraju omogu}iti razvoj igre uste`u}i se od preuranjenog prekidanja igre dosu|ivanjem slobodnog bacanja. Izbacivanje izvodi vratar. 12:3. prema Pravilu 13:1b. 13:7-8. 10:3. 7:7-8.3. stav 3). Vratar ne smije dirati loptu nakon izbacivanja prije nego je dodirne neki drugi igra~ (5:7.2. 14:4-7 i 15:2-5). 6:7b. Pored situacija navedenim u Pravilu 13:1a-b.1. 7:2-4. 4:5-6. igra se nastavlja. kada se igra mora odmah prekinuti. U slu~aju da se prekr{aj. sudije prekidaju igru i nastavljaju je slobodnim bacanjem za protivni~ku ekipu kada: a) ekipa koja je u posjedu lopte na~ini povredu pravila koja moraju za posljedicu imati oduzimanje lopte (vidi pravila 4:2-3. Ferhat No`inovi} Pravilo 12 . 8:8. 8:8). 11:4. 33 13. 5:6-11. U suprotnom izricanje kazne treba se odgoditi do zavr{etka trenutne akcije.4. Pravilo 13:2 ne primjenjuje se u slu~aju prekr{aja pravila 4:2-3 ili 4:5-6. Ako treba izre}i li~nu kanzu radi povreda pravila. ali im nije dopu{teno dirati loptu prije nego pre|e liniju vratareva prostora (15:7. 7:8. To zna~i da prema Pravilu 13:1a. bacanjem koje odgovara situaciji radi koje je bila prekinuta.IZBACIVANJE (VRATAREVO BACANJE) 12. zbog prekr{aja koji je po~inila odbrambena ekipa. 12. 7:10. Igra~ima protivni~ke ekipe dozvoljeno je biti neposredno ispred linije ratarevog prostora. . ekipa u odbrani na~ini povredu pravila koja za posljedicu imaju oduzimanje lopte ekipi koja je u posjedu (vidi Pravila 4:2-3. 6:4. 6:4. ukoliko je mjerilac vremena intervenisao. sudije ne smiju dosuditi slobodno bacanje ako odbrambena ekipa do|e u posjed lopte neposredno poslije na~injenog prekr|aja od strane ekipe u napadu. U na~elu. Ovo podrazumijeva da se u oba slu~aja lopta smatra izvan igre. 5:5.2. slobodno bacanje se koristi kao na~in nastavljanja igre u odre|enim slu~ajevima kada je igra prekinuta (kad je lopta u igri) ~ak i ako nije bio povrede pravila. 6:2b. 4:5-6. i da se treba primijeniti Pravilo 13:3 u slu~aju povrede pravila od strane vratareve ekipe nakon {to je izbacivanje bilo ozna~eno i prije nego {to je ono izvedeno. koji bi normalno doveo do slobodnog bacanja po pravilu 13:1a-b.3. sudije ne bi smjeli intervenirati sve dok nije jasno da }e ekipa u napadu izgubiti loptu ili nije u mogu}nosti nastaviti napad. 6:7b. 13:1a). sudije mogu odmah prekinuti igru.SLOBODNO BACANJE DOSU\IVANJE SLOBODNOG BACANJA 13. Isto tako. iz vratareva prostora preko linije vratareva prostora. bez sudijskog zvi`duka (ipak vidi 15_3b).1. 12. Mustafa Demir & dr.RUKOMET mr. dogodi dok je lopta izvan igre.

u skladu sa prethodnim stavovima. u na~elu sa mjesta na igrali{tu ispod mjesta gdje je lopta dotakla strop i elemente iznad igrali{ta. "Davanje prednosti" shodno Pravilu 13:2 ne va`i u situacijama koje su regulisane Pravilom 13:4. Njima je. ili je odbijati od tla i ponovo hvatati (13:1a). U svim situacijama kada se mjesto izvo|enja. Slobodno bacanje se uobi~ajeno izvodi bez sudijskog zvi`duka (vidi i 15:3b) u na~elu.6. ukoliko niti jedna ekipa nije bila u posjedu lopte. IZVO\ENJE SLOBODNOG BACANJA 13. lopta se dodjeljuje onoj ekipi koja je posljednja bila u posjedu lopte prije prekida igre. Sudije moraju ispraviti polo`aj igra~a u napadu koji se nalaze izme|u linije slobodnog bacanja i vratarevog prostora tokom izvo|enja slobodnog bacanja. U slu~aju 13:4c. ako nepravilan polo`aj ima uticaj na razvoj igre (15:1). u na~elu sa mjesta na kojem se nalazila lopta u trenutku prekida. u nastavku igre i dalje je u posjedu lopte. Prilikom izvo|enja slobodnog bacanja. Ukoliko se dosudi slobodno bacanje protiv ekipe koje je u posjedu lopte u trenutku sudijskog zvi`duka. slobodno bacanje izvodi se tako|er uz sudijski zvi`duk. 13. . me|utim. Ista iznimka kao u prethodno stavu primjenjuje se i u slu~aju kada mjerilac vremena prekine igru zbog pogre{ne zamjene igra~a ili ulaska prekobrojnog igra~a prema Pravilima 4:2-3 ili 4:5-6. slobodno bacanje nikada se ne mo`e izvoditi unutar vratarevog prostora ekipe koja ga izvodi ili unutar linije slobodnog bacanja protivnika. ne smije vi{e spustiti loptu na tlo i podi}i je ponovo. dozvoljeno stajati neposredno ispred linije vlastitog vratareva prostora ako se slobodno bacanje izvodi sa njihove linije slobodnog bacanja.8. mjesto izvo|enja slobodnog bacanja mora se izmjestiti na najbli`u poziciju izvan ovoga ograni~enog podru~ja. igra~ koji je u posjedu lopte mora smjesta ispustiti loptu ili je spustiti na tlo na mjestu na kojem se nalazi (16:3e). Kada je igra~ koji se sprema izvesti slobodno bacanje zauzeo ispravan polo`aj za izvo|enje bacanja sa loptom u ruci. Bez obzira na osnovne principe i postupke koji su navedeni u prethodnim stavovima. 34 13. koji rezultira usmenom opomenom ili osobnom kaznom. slobodno bacanje radi pasivne igre izvodi se sa mjesta na kojem se nalazi lopta kada je igra prekinuta. tada se slobodno bacanje izvodi sa mjesta na kojem se lopta nalazila u trenutku prekida igre. Slobodno bacanje nakon toga izvodi se nakon sudijskog zvi`duka (15:3b). Ferhat No`inovi} RUKOMET a) b) c) ona ekipa koja je bila u posjedu lopte prije prekida igre. mora se dosuditi slobodno bacanje za ekipu u odbrani (13:1a). Ako sudija ili delegat (IHF ili kontinentalnog/nacionalnog saveza) prekine igru zbog prekr{aja koji je po~inio igra~ ili slu`beni predstavnik ekipe u odbrani.mr. Kako je navedeno u Pravilu 7:10.9. Igra~i ekipe u napadu ne smiju dodirivati ili prelaziti liniju slobodnog bacanja protivni~ke ekipe prije nego je izvedeno slobodno bacanje (15:1). 13. 13. kada je igra prekinuta jer je lopta dodirnula strop ili u~vr{}ene predmete iznad igrali{ta. protivni~ki igra~i moraju biti na udaljenosti najmanje 3 metra od izvo|a~a. slobodno bacanje se izvodi nakon sudijskog zvi`duka. ako je to povoljnija pozicija od one na kojoj se dogodio prekr{aj. U slu~aju kada se izvo|enje slobodnog bacanja izvodi uz sudijski zvi`duk. ekipa koja nije posljednja dirala loptu dolazi u njen posjed. Mustafa Demir & dr.7. sa mjesta na kojem je u~injen prekr{aj iznimke ovog principa su sljede}e: U situacijama opisanim u Pravilu 13:4a-b.5. nalazi unutar ovih navedenih prostora. a napada~i dodiruju ili prelaze preko linije slobodnog bacanja nego je lopta napustila ruku izvo|a~a.

sve dok lopta ne napusti ruku izvo|a~a. nema razloga dosuditi sedmerac. U svakoj potencijalnoj situaciji sudije se moraju suzdr`ati od dosu|ivanja sedmerca prije nego se uvjere da je zaista neophodno dosuditi sedmerac. sudije moraju dati znak za time-out (2:8).6. osim u slu~aju postizanja zgoditka. dosuditi }e se slobodno bacanje za protivni~ku ekipu (13:1a). i da vi{e nije u jasnoj prilici za postizanje zgoditka. osim prema Pravilu 10:3 stav 2. 14. 14. Sedmerac se dosu|uje kod: a) b) c) sprje~avanje jasne prilike za postizanje zgoditka od strane igra~a ili slu`benog predstavnika protivni~ke ekipe. Prilikom izvo|enja sedmerca suigra~i izvo|a~a moraju biti izvan linije slobodnog bacanja dok lopta ne napusti ruku izvo|a~a. Nepravilan po~etni polo`aj mora se ispraviti (ipak vidi Pravilo 13:8 stav 2 i 15:7). u suprotnom sedmerac }e se ponoviti ako nije bio postignut zgoditak. spre~avanje jasne prilike za postizanje zgoditka od strane osoba koje ne sudjeluju u igri (osim kod primjene Komentara Pravila 9:1). Prilikom dosu|ivanja sedmerca. dosu|uje se sedmerac.2. ako je prilikom izvo|enja vratar prekora~io grani~nu liniju vratara.RUKOMET mr. Nije dozvoljeno izvr{iti zamjenu vratara ako je igra~ koji izvodi sedmerac zauzeo ispravan polo`aj za izvo|enje sa loptom u ruci. 14. 14.5. Igra~ koji izvodi sedmerac ne smije dodirivati ili prelaziti liniju 7 metara prije nego lopta napusti njegovu ruku (13:1a).3. 14. 5:12). UBACIVANJE. prije nego je lopta napustila ruku izvo|a~a.OSNOVNE SMJERNICE ZA IZVO\ENJE BACANJA (PO^ETNO BACANJE.10. Pravilo 15 . ako postane o~igledno da je napada~ izgubio loptu ili kontrolu nad tijelom radi prekr{aja. Igra~i moraju ostati u ispravnom polo`aju sve dok lopta ne napusti ruku izvo|a~a. 14.9. 16:1d i 16:3c).4. Prilikom izvo|enja sedmerca. protivni~ki igra~i moraju se nalaziti izvan linije slobodnog bacanja i najmanje 3 metra udaljeni od linije 7 metara. Ukoliko napada~ nastavi akciju i postigne zgoditak uprkos prekr{aja odbrambenog igra~a. U slu~aju ne postupanja po istom. Lopta mora biti u ruci izvo|a~a prije izvo|enja bacanja.7. U suprotnom. 14. Sedmerac se izvodi direktnim udarcem na vrata u roku od 3 sekunde nakon zvi`duka sudije u polju (13:1a). Ukoliko napada~ zadr`i potpunu kontrolu nad loptom i tijelom uprkos povrede Pravila 14:1a. Sedmerac }e se ponoviti. nepravilnog zvi`duka u jasnoj prilici za postizanje zgoditka.1. o~ito je da ne postoji razlog za dosu|ivanje sedmerca. IZBACIVANJE. Za definiciju "jasne prilike za postizanje zgoditka" vidi Obja{njenje br. dok ona ne dotakne protivnika ili okvir vrata. SLOBODNO BACANJE I SEDMERAC) 15. (Pravilo 13:1a). 8. Svaki poku{aj zamjene vratara u takvoj situaciji kaznit }e se kao nesportsko pona{anja (8:4. 14. liniju 4m (1:7. 14.SEDMERAC 14. Ferhat No`inovi} Pravilo 14 . Izvo|a~ ili njegovi suigra~i ne smiju ponovo igrati loptom nakon izvo|enja sedmerca. Svi igra~i moraju zauzeti polo`aj koji odgovara konkretnoj vrsti bacanja. ~ak i ako je nakon tog igra~ propustio realizirati jasnu situaciju za postizanje zgoditka. Mustafa Demir & dr.1. 35 . na cijeloj povr{ini igrali{ta.8.

Izvo|a~ ne smije ponovo igrati loptom poslije izvo|enja bacanja dok ona nije dodirnula drugog igra~a ili okvir vrata (13:1a). izvo|a~ mora jednim dijelom noge biti u stalnom kontaktu s podlogom (13:1:1a). koji ne potpadaju u kategoriju "progresivnog ka`njavanja" po Pravilu 8:3.2. Ferhat No`inovi} RUKOMET 15. Igra~ mora biti opomenut ukoliko odga|a ili spre~ava izvo|enje bacanja. Nepravilan polo`aj odbrambenih igra~a tokom izvo|enja po~etnog bacanja. tada ti igra~i smiju punopravno sudjelovati u igri.1. (13:1a). 15:5. prekr{aje koji se progresivno ka`njavaju (8:3) prekr{aje prilikom izvo|enja bacanja od strane protivnika (15:7) nesportskog pona{anja igra~a ili slu`benog predstavnika (8:4) Opomena se mora dati za: b) c) d) 16. Sudija obavje{tava igra~a ili slu`benu osobu koja je po~inila prekr{aj. Zgoditak se mo`e posti}i iz svakog bacanja (osim u slu~aju izbacivanja. Osim u slu~aju izbacivanja. 15. Pravilo 16 . o dodijeljenoj opomeni podizanjem `utog kartona (Znak br.mr. 13: "`uti karton" je dimenzija oko 9 x 12 cm).KAZNE OPOMENA 16. Bacanje se smatra izvedenim kada lopta napusti ruku izvo|a~a (vidi 12:2). prilikom izvo|enja bacanja. Sudija mora dati znak zvi`dukom za nastavak igre: a) b) uvijek za po~etno bacanje (10:3) ili sedmerac (14:4) u slu~aju ubacivanja. U ponovljenom slu~aju mora biti isklju~en (16:1c i 16:3f). izbacivanja ili slobodnog bacanja. Kod izvo|enja bacanja. 36 .2. kao i zapisni~ara/mjerioca vremena.3. kada nije mogu} "auto-gol".4. sudije moraju ispraviti ako ti time oduzeli prednost napada~ima koji brzo `ele izvesti bacanje. – za nastavak nakon time-outa – za nastavak slobodnim bacanjem prema Pravilu 13:4 – kada se odugovla~i sa izvo|enjem – nakon ispravke polo`aja igra~a – nakon usmenog upozorenja ili opomene 15. 12:2). Mustafa Demir & dr. svojim nepravilnim polo`ajem ili na neki drugi na~in. nepravilan polo`aj odbrambenih igra~a mora se ispraviti (15:3b). 15:7. suigra~ ne mo`e dirati loptu niti mu je izvo|a~ mo`e predati (13:1a). Opomena se mo`e dati za: a) prekr{aje i sli~ne povrede pravila prema protivniku (15:5 i 8:2). 15:6. Ukoliko im je oduzeta prednosti. Nakon sudijskog zvi`duka izvo|a~ mora igrati loptom prije isteka 3 sekunde. Ako sudije daju znak za izvo|enje bacanja uprkos nepravilnom polo`aju odbrambenih igra~a. Druga se noga mora podi}i i ponovo spustiti. ubacivanja ili slobodnog bacanja.

Isklju~enom igra~u nije dozvoljeno sudjelovanje u igri tokom vremena trajanja kazne. Isklju~enje na dvije minute mora se dosuditi: a) b) c) d) e) f) g) h) 16. nakon {to je neko od njih ve} prije bio opomenut. za drugi slu~aj nesportskog pona{anja bilo koje slu`bene osobe prema Pravilu 16:1d (8:4). Mustafa Demir & dr. za ponovljene prekr{aje koji se progresivno ka`njavaju (8:3) za ponovljeno nesportsko pona{anje igra~a na igrali{tu ili izvan njega (8:4).RUKOMET mr.3. Nakon {to je dosudio time-out. Vremenska kazna se uvijek odnosi na vrijeme trajanja igre od 2 minute: tre}e isklju~enje istoga igra~a povla~i njegovu diskvalifikaciju (16:6g). zbog neispu{tanja lopte ili njenog odlaganja na tlo kada je dosu|eno slobodno bacanje protiv ekipe koja je u posjedu lopte (13:5) za ponovljeni prekr{aj dok protivnik izvodi jedno od bacanja (15:7). kao posljedicu diskvalifikacije igra~a ili slu`benog osobe za vrijeme trajanja igre (16:8 stav 2).4. kome je upravo izre~ena kazna na 2 minute. sudija mora jasno ka`njenom igra~u i zapisni~aru/mjeriocu vremena. niti smije u}i u igrali{te kao zamjena. Vrijeme isklju~enja po~inje se mjeriti nakon zvi`duka za nastavak igre. za pogre{nu zamjenu igra~a ili ulazak prekobrojnog igra~a u igrali{te (4:5-6). 37 . pokazati da ga ka`njava isklju~enjem na vremensku kaznu od 2 minute propisanim znakom . a prije nego je igra nastavljena (16:12).uzdignutom rukom i podignuta dva prsta.5. zbog nesportskog pona{anja igra~a. Ferhat No`inovi} Opomena (`uti karton) Diskvalifikacija (crveni karton) ISKLJU^ENJE NA VREMENSKU KAZNU 2 MINUTE 16. Islju~enje 2 minuta 16.

6. na igrali{tu ili izvan njega. 16:13b. igra~u ili slu`benoj osobi nije dopu{teno da ima bilo koji na~in komuniciranja sa ekipom. sudije moraju jasno pokazati isklju~enje igra~u koji ga je po~inio i zapisni~aru/mjeriocu vremena. sudije moraju jasno pokazati diskvalifikaciju igra~u ili slu`benoj osobi koja je po~inila prekr{aj i zapisni~aru/mjeriocu vremena. Diskvalifikacija ne treba za sobom da povla~i naknadne posljedice poslije utakmice. tokom vremena trajanja igre. prenosi se u drugo poluvrijeme. u principu odnosi samo na ostatak vremena utakmice u kojoj je dodijeljena. Isto vrijedi i za produ`etke. (17:11). stav 1 i Pravilo 2:6) na igrali{tu ili izvan njega.9. smanjenje ekipe u polju trajati }e 4 minute ukoliko je igra~ bio diskvalifikovan u situaciji navedenoj u Pravilu 16:12. nakon napu{tanja terena. Diskvalifikacija igra~a ili slu`bene osobe.mr.10. uvijek povla~i za sobom isklju~enje na 2 minute za ekipu. Diskvalifikacija smanjuje broj igra~a ili slu`benih osoba koji su na raspolaganju ekipi (osim u slu~aju navedenom u 16:13b). crvenog kartona ("crveni karton" je dimenzija oko 9 x 12 cm). To je sudijska odluka na osnovu njihovog sagledavanja ~injenica. Nakon dosu|enog time-outa. c) d) e) f) g) h) 16.d). zbog fizi~kog napada slu`bene osobe (8:7). Mustafa Demir & dr. 16. zbog grubog nesportskog pona{anja igra~a ili slu`bene osobe na igrali{tu ili izvan njega (8:6). zbog ponovljenog nesportskog pona{anja igra~a ili slu`bene osobe tokom poluvremena (16:13d). Diskvalifikacija se mora dosuditi: a) b) kod ulaska u igrali{te igra~a koji nema pravo sudjelovanja (4:3) prilikom tre}eg (ili slijede}eg) slu~aja nesportskog pona{anja bilo koje od slu`benih osoba jedne ekipe. Takva diskvalifikacija mora se obrazlo`iti u zapisniku utakmice. 16.8. 6. dizanjem. prije po~etka utakmice ili tokom poluvremena (8:7. 38 . Me|utim. Ferhat No`inovi} RUKOMET Ako vrijeme isklju~enja igra~a u trenutku zavr{etka prvog poluvremena nije istaklo. Nakon {to dosude time-out. propisanim znakom-sudija prekrsti ruke iznad glave. zbog fizi~kog napada igra~a van vremena trajanja igre. nakon {to je jedna od njih ve} prije bila ka`njena isklju~enjem na dvije minute po Pravilu 16:3d (8:4). zbog prekr{aja koji ugro`ava protivnikovo zdravlje (8:5). zbog tre}eg isklju~enja na 2 minute istog igra~a (16:5). Ekipi je me|utim dozvoljeno pove}ati broj igra~a u polju nakon {to je isteklo vrijeme kazne od 2 minute.7. Isklju~enje do kraja utakmice mora se dosuditi: Kada se igra~ fizi~ki obra~unava (definisano u Pravilu 8:7) za vrijeme trajanja igre (vidi Pravilo 16:13. osim u slu~aju kada je dosu|ena kao posljedica fizi~kog obra~unavanja (16:6e-f) i potpada pod kategoriju a ili d u Obja{njenju br. Diskvalifikacija igra~a ili slu`bene osobe vrijedi uvijek do kraja preostalog vremena igre. DISKVALIFIKACIJA 16. ISKLJU^ENJE 16. Diskvalifikacija se. To podrazumijeva da se ekipa smanjuje za jednog igra~a u polju (16:3g). Igra~ ili slu`bena osoba mora odmah napustiti igrali{te i prostor za zamjenu igra~a.

a ti prekr{aji zahtijevaju druga~ije kazne. u na~elu. b) c) d) PREKR[AJI IZVAN VREMENA TRAJANJA IGRE 16. Sudije moraju obrazlo`iti isklju~enje igra~a u zapisniku utakmice. tada se. igra~ se diskvalificira (16:6d). stav 2. i nastavit }e igru sa igra~em manje u vremenu od 4 minute. postoje neki izuzetci. tada se tom igra~u dosu|uje dodatne 2 minute isklju~enja (16:3h). Ako igra~ ili slu`bena osoba po~ini vi{e povreda pravila istovremeno ili u nizu. VI[E OD JEDNE POVREDE PRAVILA U ISTOJ SITUACIJI 16. Isklju~eni igra~ ne smije se zamijeniti i mora odmah napustiti igrali{te i prostor za zamjene. ovo se uvijek odnosi u slu~aju prekr{aja koje tretiramo kao fizi~ko obra~unavanje. Ipak. igra~ se diskvalificira). Situacija opisane u Pravilima 16:1. 16:6 i 16:9 generalno uklju~uju prekr{aje tokom vremena trajanja igre. 39 . 16:3.RUKOMET mr. prije nastavka igre. ako se igra~ kojemu je upravo izre~ena diskvalifikacija (direktno ili kao tre}e isklju~enje) grubo nesportski pona{a prije nastavka igre. Isklju~enje se uvijek odnosi na preostalo vrijeme trajanja igre. ako se igra~ kojemu je upravo izre~ena vremenska kazna na 2 minute grubo nesportski pona{ao prije nego je igra nastavljena. radi daljnjeg postupanja ovla{tenih tijela (17:11). ekipa se tada dodatno ka`njava. Ova pravila odnose se na "vrijeme igre" uklju~uju}i produ`etke i time-ut ali ne i poluvremena (vidi 2:8).13. Mustafa Demir & dr. nakon odlaska. i ekipa mora nastaviti igru sa jednim igra~em manje na igrali{tu. (ako je dodatno isklju~enje na 2 minute igra~u tre}e isklju~enje.11. kojom prilikom ekipa nastavlja igrati smanjenim brojem igra~a u polju u vremenu od 4 minute: a) ako se igra~ kojem je upravo dosu|ena vremenska kazna na 2 minute nakon toga nesportski pona{a. dosu|uje samo najte`e kazna. ekipa se dopunski ka`njava. ako se igra~ kojem je upravo izre~ena diskvalifikacija (izravno ili kao tre}e isklju~enje) nesportski pona{a prije nastavka igre. ova kombinirana kazna za posljedicu ima redukciju u polju za igru u trajanju od 4 minute (16:8.). Ferhat No`inovi} Isklju~enje do kraja Time-out 16. pa }e nastaviti igru sa igra~em manje u polju za 4 minute. prije nego je utakmica nastavljena.12. nije mu dopu{teno da ima bilo koji na~in komuniciranja sa ekipom.

oni odlu~uju kojom }e se loptom igrati (Pravila 1 i 3:1) Sudije utvr|uju da li su svi igra~i obje ekipe u propisanim dresovima. osiguravaju da je broj igra~a i slu`benih osoba u prostoru za zamjene u propisanim granicama. 17. mora se kazniti na slijede}i na~in: Prije po~etka igre: a) b) daje se opomena u slu~aju nesportskog pona{anja (16:1d) daje se diskvalifikacija u slu~aju grubog nesportskog pona{anja ili fizi~kog obra~una (16:6d-f) ali se ekipi dozvoljava zapo~eti igru sa 12 igra~a i 4 slu`bene osobe. u slu~aju ponovljenog nesportskog pona{anja bez obzira na Pravila 16:3 c-d koja se primjenjuju tokom vremena trajanja igre. provjeravaju zapisnik utakmice i opremu igra~a. 17. Svaku utakmicu sude dvojica ravnopravnih sudija. 17. utvr|uju i provjeravaju prisutnost "slu`benog predstavnika" obiju ekipa. Jedan sudija vr{i "`rijebanje". h). Njima poma`e zapisni~ar i mjerilac vremena. grubo nesportsko pona{anje ili fizi~ko obra~unavanje od strane igra~a ili slu`bene osobe koje se dogodilo tokom utakmice ali izvan vremena igre. vrata i lopti prije po~etka utakmice. Pravilo 17 .mr. sve nepravilnosti moraju se otkloniti (4:1-2 i 4:7-9).6. Drugi sudija zapo~inje utakmicu kao "sudija kraj vrata" na vanjskoj liniji vrata ekipe koja je bila u odbrani na po~etku utakmice. 17.2. Kada druga ekipa do|e u posjed lopte. 40 . d-f. Ferhat No`inovi} RUKOMET Nesportsko pona{anje. i moraju ka`njavati svaki prekr{aj (vidi i Pravila 13:2 i 14:2).5. Njihova je odgovornost da osiguraju odigravanje utakmice u skladu s pravilima. On postaje sudija u polju kada ekipa u odbrani do|e u posjed lopte.3. Poslije zavr{etka igre: e) Pisani izvje{taj. Na po~etku utakmice.SUDIJE 17. uz prisustvo drugog sudije i kapitena obiju ekipa (10:1). cijelu utakmicu trebaju voditi jedne te iste sudije.1. ekipa mo`e nastaviti igru istim brojem igra~a na igrali{tu kao i u trenutku zavr{etka poluvremena. U na~elu. Mustafa Demir & dr. Sudije nadziru pona{anje igra~a po~ev{i od trenutka ulaska u sportski objekat i zavr{ava izlaskom iz njega. ovaj sudija zauzima poziciju iza vanjske linije vrata sada odbrambene ekipe. Tokom poluvremena c) d) Nakon disskvalifikacije tokom poluvremena. Sudije su odgovorni za pregled igrali{ta. jedan od sudija postavlja se u poziciju "sudije u polju" iza ekipe koja izvodi po~etno bacanje. Tokom utakmice sudija moraju vi{e puta me|usobno zamijeniti strane. Sudija u polju zapo~inje utakmicu zvi`dukom za izvo|enje po~etnog bacanja (10:3).4. 17. daje se opomena u slu~aju nesportskog pona{anja (16:1d) daje se diskvalifikacija u slu~aju ponovnog ili grubog nesportskog pona{anja ili u slu~aju fizi~kog napada (Pravilo 16:6b.

7. @alba se mo`e ulo`iti samo na odluke koje su protivne pravilima. mjerilac vremena mora izvje{tavati slu`bene predstavnike ekipe o odigranom vremenu ili o preostalom vremenu igre posebno tokom prekida vremena. Isklju~enja (16:11) i diskvalifikacije navedene u Pravilu 16:8. Ukoliko obojica sudija dosude prekr{aj ili lopta iza|e izvan igrali{te.1. diskvalifikacija i isklju~enja. (Za takmi~enja pod ingerencijom IHF-a i kontinentalne federacije. ulazak igra~a u igrali{te koji nema pravo nastupa. Odluke koje donesu sudije na osnovu njihovog zapa`ena ili njihovih sagledavanja ~injenica su kona~ne. zgoditaka. 17. 17. glavni zadatak mjerioca vremena je vo|enje vremena igre. a sudije imaju razli~ito mi{ljenje kojoj ekipi treba pripasti lopta. . U na~elu. Pravilo 18 .14. Obavezno je dati time-out.8. Ferhat No`inovi} Ako jedan od sudija nije u mogu}nosti suditi do kraja utakmice. prije nego se donose odluka o trajnom prekidu. 17. Op}enito mjerilac vremena mo`e prekinuti igru samo kada je to neophodno.2. ovakva se situacije rje{ava u skladu s propozicijama toga takmi~enja). Crna boja dresa u prvom redu namijenjena je sudijama.9. 17. koji pokazuje vrijeme isteka isklju~enja i broj isklju~enog igra~a. vremenskih kazni. Ukoliko na javnom mjernom ure|aju nema mogu}nost prikaza i vremena isklju~enja (najmanje tri za svaku ekipu na takmi~enjima pod okriljem IHF-a). Mora se sve poku{ati kako bi se utakmica nastavila. ulazak i izlazak rezervnih igra~a. 17. Tokom utakmice samo se "slu`beni predstavnici" ekipa imaju pravo obra}ati sudijama. izri~e se te`a kazna. Isto tako.MJERILAC VREMA I ZAPISNI^AR 18. mjerilac vremena mora postaviti karton na zapisni~kom stolu. donosi se zajedni~ka odluka do koje sudije dolaze nakon me|usobne konsultacije. koje se odnosi na pravilan postupak prilikom intervencije zapisni~ara/mjerioca vremena kad izvr{avaju svoje gore navedene zadatke. mjerilac vremena je odgovoran za davanje zavr{nog signala na kraju poluvremena i na kraju utakmice (vidi pravilo 2:3). daju jasno vidljiv znak rukom i igra se nastavlja nakon zvi`duka (2:8f. Ukoliko nema javnog mjernog ure|aja sa automatskim zavr{nim signalom. 17. Ostali zadaci kao {to su kontrola broja igra~a i slu`benih osoba u prostoru za zamjene.RUKOMET mr. 17. Isto tako vode zabilje{ke opomena. Tako|er vidi Obja{njenje br. 17. time-outa i vremena kazne za isklju~enog igra~a. ulazak igra~a koji je do{ao nakon po~etka utakmice. Ukoliko ne postoji javni mjerni ure|aj. smatraju se zajedni~ko m odgovorno{}u. 15:3b). Nakon utakmice sudije su odgovorne za uredno i ta~no sastavljanje zapisnika.11. prevladat }e odluka sudije u polju. 41 18. Obojica sudija odgovorna su za kontrolu vremena trajanja igre. 9. glavni zadatak zapisni~ara je vo|enje evidencije igra~a. ali i imaju razli~ita mi{ljenja o te`ini kazne.13. Nakon sudijskog dogovora.10. Mustafa Demir & dr. Ukoliko postoji ikakva sumnja u ta~nost mjerenja vremena. drugi sudija nastavit }e suditi utakmicu sam. Ako obojica sudija dosude prekr{aj i njihova odluka je jedinstvena u pogledu ekipe koja je skrivila prekr{aj. time-outa. Sudije imaju pravo privremeno ili trajno prekinuti utakmicu. 4 stav moraju biti obrazlo`ene u zapisniku utakmice. Obojica sudija odgovorna su za bilje`enje zgoditaka. sudije donose zajedni~ku odluku (vidi tako|er i Pravilo 2:3). Ukoliko se ne mogu slo`iti oko odluke.12.

na dnu prekriven pijeskom (pr`inom) je pravouglog oblika i dimenzija 12 metara {irine i 27 metara du`ine. u trajanju od 10 minuta. Trajanje susreta je podijeljeno u dva poluvremena. 42 . 1) 2) Ekipa koja pobijedi prvo poluvrijeme dobija 1 bod. Golmanov prostor je ograni~en paralelno sa gol-aut linijom. Izme|u dva poluvremena je pauza od 5 minuta. Drugo poluvrijeme zapo~inje na isti na~in kao i prvo poluvrijeme sudijskim podbacivanjem. U slu~aju nerije{enog rezultata na kraju prvog poluvremena vr{i se sudijsko podbacivanje i igra se sve dok jedna od dvije ekipe ne postigne pogodak. Mustafa Demir & dr. TEREN ZA IGRU TEREN za igru. TRAJANJE SUSRETA Utakmica po~inje tako da sudija baca loptu u zrak (kao u ko{arci) na sredini igrali{ta. U slu~aju da jedna od ekipa pobijedi oba poluvremena susret se zavr{ava sa rezultatom od 2:0. Golovi postavljeni na gol-aut liniji su opremljeni tako da se mogu staviti u pijesak i garantuju potpunu sigurnost. 6 metara ispred gol-aut linije.mr. Sastaviti teren za rukomet na pla`i je jednostavno i zahtijeva veoma malo vremena. Golovi imaju dimenzije 3 metra {irine i 2 metra visine i postavljeni su na gol-aut liniji. Ferhat No`inovi} RUKOMET P RAVILA IGRE RUKOMETA NA PIJESKU (BEACH HANDBALL) Rukomet na pla`i (pijesku je kolektivan sport izme|u dvije ekipe koje imaju za cilju ubaciti loptu u suparni~ki gol.

~ak i iz neutralnog prostora. Svaki prekr{aj je ka`njen tako da se ekipi protivni~koj dodjeljuje dodatni bod. ekipa dobija dodatni bod za razliku od igra~a (kada realizuje pogodak). {utiranje sa sedam metara i jedan protiv golmana.izvodi se sa sredine linije koja ozna~ava neutralnu zonu. Ako je gol realizovan iz dvostrukog cepelina vrijedi tri boda.RUKOMET mr. Mustafa Demir & dr. ekipi se dodjeljuje jedan bod. U slu~aju o{trog faula slijedi diskvalifikacija igra~a koji se u potpunosti mora udaljiti sa terena i biva zamijenjen sa drugim igra~em. U rukometu na pla`i kontakti izme|u igra~a su ka`njivi sa velikom strogo{}u. Ferhat No`inovi} U slu~aju da svaka ekipa pobijedi po jedno poluvrijeme. RA~UNANJE GOLOVA I KA@NJAVANJE Prilikom postizanja pogodka. koji ne daju dodatno sabiranje. slijedi izvo|enje jedan protiv golmana. vra}anje lopte u igru po~inje od strane golmana (iz njegovog prostora) U toku vra}anja lopte u igru od strane sudije (sudijsko podbacivanje) dozvoljeno je dodavanje lopte unutar njegovog prostora . Izuzetak su golovi postignuti iz neutralne zone (golmanov prostor). ali je postavljen ili ne Dozvoljeno je da igra~i izvode vra}anje lopte u igru.neutralna zona U toku izvo|enja faula izme|u odbrambenog igra~a i igra~a koji izvodi faul treba biti distanca od jednog metra Dozvoljeno je izvo|enje SLOBODNOG UDARCA i sa linije od 6 metara bez obzira na odbranu. 43 . pri ~emu se dodjeljuju dva boda protivni~koj ekipi. 12) Nije dozvoljeno da se igra~ koji izvodi faul potpoma`e od svog igra~a. Ako je gol realizovan izravno cepelin . PRAVILA I POSEBNE ODLUKE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Utakmica po~inje sudijskim podbacivanjem Dozvoljeno je bacati se na loptu Dozvoljeno je uzeti loptu iz golmanovog prostora nije dozvoljeno ostaviti loptu na pijesku du`e od tri sekunde Poslije postignutog pogodka. GOLOVI POSTIGNUTI OD STRANE GOLMANA Kada golman realizuje gol.vrijedi dva boda. postavljanje le|a itd. 10) U toku vra}anja lopte u igru sa bo~ne linije nije dozvoljeno direktno {utiranje na gol 11) Izvo|enje sedmeraca . KA`NJIVOST Ukinuta su privremena ka`njavanja.

Pravila koja slijede su u potpunosti obja{njena.mr. U sv ome izvo|enju u~estvuje pet razli~itih igra~a za svaku ekipu.2 boda.1. 14. U slu~aju nerije{enog rezultata produ`ava se izvo|enje {uteva sve dotle dok jedna od dvije ekipe ne ostvare prednost u golovima.out linija i postavljena je u pijesak.iza gola protivnika. 1. Ukoliko dolazi do {utiranja cepelina ekipi se dodjeljuju dva boda. JEDAN PROTIV GOLMANA U slu~aju nerije{enog rezultata po isteku drugog poluvremena (1 : 1) slijedi izvo|enje JEDAN PROTIV GOLJMANA. Sudija dodjeljuje time out samo kada je lopta van terena ili kada ekipa koja je tra`ila time out ima loptu. Teren za igru je pravouglog oblika veli~ine 27 metara i {irine 12 metara (uzimaju}i u obzir prostor za igru i dva golmanova prostora). Pobje|uje ekipa koja je nakon kompletne serije realizovala vi{e golova. Svaki igra~ polazi na zvi`duk sudije iz jednog od dva bo~na ugla. koji ima tri sekunde za dodavanje lopte (unutar golmanovog prostora) svom suigra~u koji se slobodno kre}e po ~itavom terenu. Na zvi`duk sudije.3. Nakon {uta igra~a koji je {utirao stavlja se iza gol-aut linije .vrata se nalaze na sredini vanjske linije golmanovog prostora i du`ine su 3 metra. a visine 2 metra.po jedan time out.) su jednim dijelom nadopunjene sa pravilima Beach Handball-a.Teren za igru 1. Utakmice i turniri Bach Handball-a se mogu igrati tj. Ukoliko lopta u toku dodavanja dodirne pijesak. – linija izme|u stativa se zove gol . Ferhat No`inovi} RUKOMET TIME OUT Sv aka ekipa mo`e zatra`iti . god. – zapisni~ki stol treba da bude takav da omogu}i prisustvo najmanje tri osobe i mora najmanje biti udaljen tri metra od bo~ne linije u visini sredine igrali{ta 44 .za svako poluvrijeme . PRIJEDLOG DOPUNE VA@E]IH PRAVILA IGRE BEACH HANDBALL (ZADNJA PRAVILA) Pravila igre po EHF (izdavanje august 1997. 1. tako `enskih kao i mije{anih ekipa.2. Pravilo 1 . i {irine 12 metara. za bilo koji faul napravljen na napada~u od strane golmana slijedi dodjeljivanje dva boda protivni~koj ekipi. akcija se poni{tava i ne mo`e se ponoviti. golman protivni~ke ekipe mo`e iza}i iz svog prostora. Daje loptu golmanu. Mustafa Demir & dr. Golman mo`e odlu~iti da {utira direktno na gol . Du`ina igrali{ta (dugi krajevi igrali{ta) se zove Bo~ne linije dok kra}i dijelovi igrali{ta se zovu vanjske linije igrali{ta – gol . – linija golmanovog prostora je paralelna sa vanjskom linijom od koje je udaljena 6 metara – prostor za igru je du`ine 15 metara. mogu biti sastavljene kako od mu{kih ekipa. – sadr`i prostor za igru i dva golmanova prostora – povr{ina igrali{ta mora imati sloj pr`ine debljine najmanje 40 cm – oko igrali{ta mora biti predvi|en prostor od 3 m. Realizacija gola vrijedi dva boda.

Svako poluvrijeme traje 10 minuta.1. ali ne mijenjaju prostor za zamjenu igra~a. 3.52 cm. 2. dok bacanje nov~i}a odre|uje stranu igrali{ta. 2.2. ka i za djecu.trebaju biti iste i orginalne.370 grama.300 grama.2.RUKOMET mr. 16. Pobjednik svakog poluvremena osvaja jedan bod. Osim ovoga mo`e slijediti {ut sa mjesta gdje je izvr{ena pogre{na zamjena. – prostor za zamjenu igra~a mora biti du`ine 15 metara i {irine 3 metra. – U slu~aju pogre{ne zamjene. igra zapo~inje sudijskim podbacivanjem (pravilo broj 15). Poslije poluvremena ekipe vr{e promjenu strana za igru. Mustafa Demir & dr. – U slu~aju nerije{enog rezultata na kraju jednog poluvremena koristi se metod [UT NA GOL i postignuti gol odre|uje pobjednika. Pravilo broj 4 .3. Za mu{karce se koristi lopta te`ine 350 .6. Da bi se izbjegao prekid golman u saradnji sa sudijama mo`e zamijeniti loptu u {to kra}em vremenskom periodu. 2. – Maksimalno 4 igra~a svake ekipe (3 igra~a plus golman) mogu biti u terenu za igru. – Svi igra~i trebaju igrati bosih stopala. igra~ koji je pogrije{io mora biti ka`njen. na svakom vanjskom bo~nom dijelu igrali{ta predvi|en je prostor za zamjenu – golmani mogu napustiti teren za igru cijelom bo~nom linijom ili bo~nom linijom svog golmanskog prostora – golmani ulaze u igru u prostoru bo~ne linije golmanskog prostora. Ove poteze izvodi protivni~ka ekipa. 3. Druga ekipa odre|uje stranu na kojoj }e se vr{iti zamjena igra~a. Dozvoljava se igrati u ~arapama kao i upotreba sportskih poveza. koja omogu}ava dobro pripajanje za dlan. – Svaka ekipa mo`e tra`iti tajm-aut za svako poluvrijeme. Sportske patike i ostali tipovi patika nisu dozvoljeni.3. 3.5. Ferhat No`inovi} 15. – Po pravilu jedna ekipa treba da sadr`i 8 igra~a. Pravilo broj 2 2. – Jedna utakmica sadr`i dva poluvremena koji daju ta~an rezultat utakmice.4.Ekipe 3. iza svakog gola.1. a pauza izme|u dva poluvremena je 5 minuta. – Beach Handball se igra sa gumenom loptom. Pravilo broj 3 3. Za mje{ovite utakmice se koristi mala lopta. Lopte za zamjenu (eventualnu) u toku utakmice moraju biti stavljene na odre|eno mjesto. Ako je broj igra~a manji od broja 4 igra se prekida i ekipa gubi susret. Ostali igra~i su rezerve koji se nalaze u prostoru za zamjenu. i obima 50 . Za `ene se koristi lopta te`ine 280 . prekida se igra i mo`e se nastaviti samo sa SLOBODNIM [UTOM (pravilo 13) ili {utom sa 6 metara (pravilo 14). – Svako poluvrijeme zapo~inje sudijskim podbacivanjem. 3. 45 .4. najmanje 6 igra~a trebaju biti predstavljeni na po~etku utakmice. i obima 54 . – Prije po~etka utakmice na raspolaganju se trebaju nalaziti najmanje tri lopte .56 cm.

Svaka ekipa odre|uje 5 igra~a koji se takmi~e u {utevima sa protivni~kom ekipom.7.3. Ako golman odlu~i da u~estvuje u jednom od {uteva.) – Golman mo`e napustiti prostor za igru. – Ako golman postigne pogodak kao igra~. Ako golman postigne gol iz golmanovog prostora sa DIREKTNIM [UTOM u toku akcije JEDAN PROTIV GOLMANA ekipi se dodjeljuje jedan bod ekstra. – spektakularne faze igre omogu}avaju dobivanje dodanog boda – poslije svakog pogodka igra se nastavlja ubacivanjem lopte u igru od strane golmana. 7. igra~i koji su bili diskvalifikovani pravilo /17.1.3.1. 3. Mustafa Demir & dr. Gol se priznaje i ozna~ava jedan bod kada lopta pre|e liniju gola.1. Dozvoljeno je igrati .3.) ili isklju~eni (17.mr. mo`e napustiti svoju golmanski prostor i u~estvovati u igri kao i svi ostali igra~i (mo`e u}i u prostor za igru).Igra sa loptom 7.2. 3. 4.). Igra~i ne mogu u}i u golmanov prostor i koristiti SLOBODAN [UT. – Poslije svakog postignutog gola.2.kada se kotrlja ili kada se nalazi na pijesku. on preuzima ulogu igra~a.Rezultat koji odlu~uje rezultat utakmice 9.1.10.1. 3. 3.bacati se na loptu . 9. prelaze}i bo~nu liniju prostora za zamjene (svoje ekipe) ili prelaze}i liniju gola (pravilo 1.) mogu biti zamijenjeni ~im postoji mogu}nost za TURNOVER izme|u dvije ekipe.) mogu ponovo u}i u igru ili mogu biti zamijenjeni ~im se uka`e mogu}nost za TURNOVER izme|u dvije ekipe. {est metara izuzev {uta (pravilo 9. Pravilo broj 8 .).Odnos prema protivniku 8. ekipi se dodjeljuju dopunski (naknadni) bod. Golman mo`e u}i u igru (prostor za igru) prelaze}i bo~nu liniju svog golmanskog prostora (pravilo 1.1. U slu~aju da su ekipe pobijedile po jedno poluvrijeme koristi se metod jedan protiv golmana.7. iz njegovog prostora. – Lopta se mo`e uvijek uzeti (igrati) kada se kotrlja ili kada se nalazi na pijesku i u golmanovom prostoru. Ferhat No`inovi} RUKOMET Pravilo broj 5 . Pravilo broj 7 ..7. igra zapo~inje od strane golmana iz golmanovog prostora. Pravilo broj 9 . 4. Kada golman nije u kontaktu sa loptom.8.9. Pravilo broj 6 6.Golman 3. 46 . Lopta ne mo`e stajati na pijesku du`e od tri sekunde i igra~ koji je posljednji dotakne ne mo`e je ponovo uzeti.11.3.. Igra~i koji su bili udaljeni (pravilo 17. – Zamjena golmana.

a spasi gol i prekr{i pravilo slijedi {ut sa {est metara. Ferhat No`inovi} a drugi igra~ ga zamjenjuje postavljaju}i se na gol.H. 11. 9. U ovom slu~aju druga ekipa po~inje prva izvoditi {uteve jedan protiv golmana. 9. – Ako golman u fazi odbrane spasi gol u toku izvo|enja jedan protiv golmana. Svako poluvrijeme po~inje sudijskim podbacivanjem.RUKOMET mr.[utiranje golmana 12. igra se nastvlja ubacivanjem lopte iz golmanskog prostora (dok u klasi~nom rukometu se zapo~inje sa centra). i nakon tri sekunde mora ili dodati loptu suigra~u ili {utirati direkt na gol protivnika. 9. Oba golmana zapo~inju ovaj element igre postavljaju}i se na gol .3. Igra~i poslije {uta ponovo se vra}aju u prostor za rezerve. U slu~aju pogre{ke akcija se prekida.4. – U toku akcije jedan protiv golmana svi igra~i koji u~estvuju trebaju ostati u prostoru za rezerve.1. Pravilo broj 11 .. U toku zapo~injanja igre odbrambeni igra~i moraju se postaviti Pravilo broj 12 .H:F: Ponovni po~etak igre se zapo~inje kada lopta u potpunosti pre|e bo~nu liniju. Pravilo broj 10 . Ako golman napusti golmanov prostor mo`e se ponovo vratiti jer nije u posjedu lopte. 9. Mustafa Demir & dr. Odluka o pobjedniku slijedi kada su ekipe izvele jednak broj {uteva. U momentu kada lopta napusti ruku igra~a oba golmana mogu i}i naprijed.3.4.liniju.2.1. a da lopta ne dodirne pijesak.7. U ovom slu~aju ekipe mijenjaju polo`aj u igrali{tu i ponovo se mora birati {est igra~a (idi pravilo broj 6). U toku ovog dodavanja lopta ne smije dotaknuti pijesak. 11. 11.Po~etak susreta 10. U po~etku igra~ mora staviti stopalo na mjesto gdje se spajaju linija golmanskog prostora i linija prostora za igru. Primjenjuju se pravila 11. Kada sudija da znak igra~ dodaje loptu golmanu na gol-aut liniju.1. pobjednik je ekipa koja je na osnovu pet {uteva dala vi{e golova. 9. [ut golmana se koristi kada lopta pre|e vanjsku liniju gola ili golmanskog prostora.4. 10.Ponovno stavljanje u igru 11.1. I. 10.F. 5. najmanje jedan metar na udaljenosti od igra~a koji izvodi akciju. Kada se realizuje gol u toku igre.1. – Ako rezultat u toku prvog poluvremena . Igra~i zauzimaju pozicije u terenu zavisno od njihovih mogu}nosti (tra`e najbolju soluciju za tra`enje lopte).2.) Pravilo I.7. – Ako je broj igra~a manji od broja pet u jednom krugu ekipa }e imati manji broj mogu}nosti jer nijedan igra~ ne}e mo}i {utirati po drugi put. (pravilo broj 5. 10.3.5.9) 47 .kruga nije odlu~en produ`ava se izvo|enje jedan protiv golmana.6. Golman sa loptom mora ostati u svom golmanskom prostoru. U situaciji jedan protiv golmana sudija baca nov~i} (odre|ivanje strane igrali{ta) odakle se po~inje izvoditi jedan protiv golmana..2.

4. 13.3.mr. tj. Pravilo broj 14 . Izvodi se sa mjesta gdje je do{lo do povrede pravila.[ut sa {est metara 14. Ako se postigne gol u toku {uta sa {est metara dodjeljuje je jedan bod ekstra (pravilo 9. Golman i protivni~ki igra~ se nemogu pribli`iti igra~u koji {utira bli`e od jednog metra zna~i da udaljenost igra~a koji {utira od odbrane mora biti najmanje jedan metar.Slobodan {ut 13. Pravilo broj 14 se izvodi kada: Igra~ koji {utira ne mo`e dodirnuti ili u}i u golmanov prostor prije nego {to lopta napusti njegovu ruku (slobodan {ut). gdje je do{lo do prekida igre. Ferhat No`inovi} RUKOMET Pravilo broj 13 .1. Mustafa Demir & dr.).2. 13. 48 .1. Svi se moraju staviti na liniju golmanovog prostora. Igra~i koji se nalaze u odbran moraju biti barem jedan metar udaljeni od igra~a koji izvodi slobodan {ut. U slu~aju da jedna od ekipa povrijedi pravila koristi se slobodan {ut. Slobodan {ut se izvodi sa mjesta gdje je do{lo do povrede pravila. u toku izvo|enja slobodnog {uta ekipa koja je u fazi napada mora biti najmanje jedan metar od linije golmanovog prostora.1. 13.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->