R ECuPERI\TIO 1..

,'

~TAMPA SE KAO RUKOPIS!

NIJE ZA JA VNU UPOTREBU!

,

Ovaj materijal namijenjen je odredjenim pojedincima za privatno proucavanje.

Ovaj se tekst ne srnlje reprodukovati iii objavlti u bilo kom obJiku, u cjelini iii djellrnicno.

ov AJ MATERlJAL N I J E ZA OS08E ,KOJE SU IJEITNE 00 OUSEVNIH OBOLJENJA, KAO NI ZA MENTALNO NESTABILNE OSOBE.

OVA KNJIGA GNOZE STAMPANA JE U SAMO 121 UMERISANI PRIMJERAK.

BROJ OVOG PRIIV!JERKA:

----

PEL:AT

. POTPIS

-'.

1

I

1

.'

I

I

1 .:

l--~ -- --'.---'~ \

-- -- . 1

( .. -: '. l

I I" -, i

--- '" I

"

I'

TOM

GNOZIS: 000 - 7

aVE KNJIGE GI OOZE • NAZVAN JE

I1F E N 1 K S a v F RIM U A R"

FEN I K 5 ::: "Prekrasna i bajaslavna ptica uzdizala se u zoru nad vade Nila, poput sunca; legenda je prikazuje kako Izqar a i qasl se poput sunca, u tminama noel, te sa iznova radja iz svag pepela, Feniks avocira stvaralacki i razorni oganj, iz kojega je svijet nastao i u kojam ce es atl· doima se kao supstitut Sive ill Orfeja .•• Feniks nosi zvijezdu koja je znak njegove nebeske

prir ce i iivota u drugom svijetu - .• Feniks je simbal SVECe"";j-oVATI IE OZ RfSOVE Du5E KOJA CE SE BESKOI o.C 0 RADJAT IZ SAME SESE, OOK JE

VREW-E I, : E::I OST .n

lOV STAlE JE POSTAO NEODOLJIV I JA SAM KRENUO NA PUT I

PUT BEl POVR.ATKA.

UDasud.bina [e htjela da pripadam SAVEZU. ON DODUSE OMOGUCAVA NEOGRANICENO SAOPSTAVAiL UL:NIH rSKUSTAVA AU ZATO NAJSTROZE ZABRANJUJE OB8ffLOOANJIVAN.E 81 0 KOE 00 TAJNI S A V E Z A.

lata ce nafalost jedan vect die, a '"'ilozda I sve ostati prekriveno velom rnlsterile. Prihvatimo paradoks bez pogcr.ora: u nemcquce treba uvijek vjerovati. Saqlasan sam sa SIDHARTOM, naSi""" mtXirim prijatelJem sa ISTOKA. Rijeci

- kroz njih je sve drukcije maio iskri Ijenije .i budalastij.e .. Dna sto Jednom lzqleda vrijedno j pametno arugom mOle izgledati kao nsjobicnl]e besmislica Smisao mag putovanja i uo;:i.ts ::;·vota, rodjen u snovima poznatog djetinjstva sastojao se u pronelazenlu .,. 5 atio sam da se nalazlm u grupi upuceno] na ISTOK po svoj prilici na ;ed!ns ana hodocaSce iakoona u visern smislu nlje bila jedina, procesija vjemi a i sleaoenika, oduvjek se kretala ka ISTOKU j domu SV.:ETLOSTJ, nepre . _:10 mala a cudu, svaki njen clan, svaka qrupa, zapravo citav pokrat, ci"1i1i su talas u vj~nDj bujici du~a, u neugaslom stremljenju duSs ka ISTOKU I DO i..J:

DOISTA KUDA MJ HODIMO? DOMU,. VECNO KA N.EMUI

U jednom trenutku sveti KrIsti for je podi.gao ruku i uspravlo dugi debeli stap na Ujevo- tacna u pravcu za ko]l ee zala.gao nas usarnljenl brat. POJEDINCI SU rsu SASVIM SAM!. Leo .•• na putovanje ga [e nagnaia zelja da savlada t~jnu salamonovog kljucaza pticlje jezike .•. Ogromna teskoca leil ucinjenlcl "da ne lutarno" samo krcz prastor vee i kroz vrijeme. ISTOK postojao [e svugdJe i nigdje, kao spoj svih vrernena, Upravo se ovl najbolji dozivljaji daju Isprlcatt sarno onome ko je I sam bio zatwacen njihovim duhom ••• Zakan traii svo]e. Zakon a sluzen]u, Malo je onih ko]l su rodjeni za vlast- tidoista zive zdravim i srecnlm zivotom. Oni drug!. knji su postall gospodari kroz Jicnu strast, ani zavrseva]u u NISTAVILU. U kakvom NrSTAVILU Leo? U sanatorijumime na primjer .. H

"DA SUDBINA JE HTJELA DA TO DOZIVIMIH

H - r (39)

L JA SAM PAKLENI 0 A JIM 0 N

2. JA SAM UZURBANA ZMIJA SVETOG PROKLETSTVA

3. JA SAM aNA U NJEMU

JA SAM ON U NJOJ

4. MI SMa NOS lOCI ZAKONA

5. Z V I J E Z 0 A

6. VOZI NAS U KOClJI

NEBESKOJ SVETI ANOJELE AJVAS-e

7. POJA VI SE OPE T I ISPRA VI POGRE5AN PUT •

8. MI SMO NOSIOCI VELIKOG RADA I REDA

9. "Ljubav je Zakon •.. 11

"L:ini kako ti val j a bude ... II

10. MI SMO PUTNICI

11. NA PUTU KA PAKLU SVETDG GURUA

12. PAKAO SVE OG GUR A

i 3. POULI NAS DA i MJ STi'""' ~ 14 .. VJECNO POCVAMO 1 S. AKO

TA 0 Rt.

NAS

16. PRIHV A TI NAS!

17. Ml SMO KRTICE U ROVU SMR TI ZIVOT JE SMR T

SMRT JE ZIVOT

18. SVI KOJ! TE VOLE - SHVATAJU TE SVI KGJI TE MRZE - LJUBE TE LJUBAV I MRZNJA

SJEDINJENI DAJU N I 5 T A

JA SAM NISTA

TI 51 NISTA

SVE JE Nl5TA

19. NrSTA!

20. I5TA NISTA!

21. N1STA NI5TA N15TA!

22. MO] ZAKON NE TRAZl ROBOVE OJ ZA KON JE LJUBA V

23. NEUMORNO JA~r PRERIJOM SVIJESTI 01 PROROL:E MOJ

ZEMALJSKI DANJ DOLAZE - PROLAZE TI CES BIn

URAVNOTE2EN - TO JE ZAKO SVE JE STAlNO

SVI PUTEVI SU ISPRAV SVE JE ZAKON

24. AKO NE KO POGRESNO SPRovoor ZAKON

JA MU OPROS TIM

ALI GA UPOZORIM

AKO I DALJE DJELU:E PCGRES JA GA KAZNIM

AKO SE VLADA Sr<LAOw S ZAKO OM

JA GA NAGRAD 03 -0

SVOJOM LJUBAVL

25. SRCEM I JEZ KO

26. KAD Sf OJ PROrtOLE

SHVATIO avo - Z AJ

UZORMAO S SV SUOBINU

OOSKRI UO S VRATA

PAKLA SVETOG GURUA

27. KAKAV JE NAS PUT?

STA NAS TAMO CEKA?

28. PUT JE rsusov 666 LEKA NAS SUNCE

29. JA SAM SUNCE ONA JE MJESEC

30. JA I DNA JESMO ZVIJEZOA "Svaki rnuskarac i svaka zena •.• 11

31. OJ M A A T OBELODANI NAM SVOJE TAJNE

32. RAZOTKRI NAM UNUTRASNJI NEMIR

33. MI SMO NosrOCI ZAKDNA If 5 ZAKON

34. MI NECEMO TRANS

I HOCEMO SVIJEST

35. BUD U SVIJEST

RAZGOUCEN DUH

36. TEN 0 E Ncr J U Z A M J ENE I Z V R S I

37. OBELODANICU SEBE!

38. OBELOOANICU 1E8E!

39. OBELODANICU SVE!

5

AUM

AUM HA

Gf OlA: 000

GNOZA: DO

JA ULJ SAMO ONE

KOJI SU SPREMNI SAMI OA AULE!

NAS cn.i NIJE DA ZIVL 0 OUIT 00 SILO KOG ORUGDG LJUDSKOG BICA. Ml NE TRAZrMO I NE ZELIMO PRIVILEGI.:E.

NA5 JE ZADA TAK DA ORUCfM lJUDSKIM BIeIMA PR£NESEMO OND 5TO

JE NAMA PRENIJElO K 0 S M I C K 0 GIS A N J E ALI TAKO DA

OVO PRENOSENJE SUDE ZAJEDNICKO r POJEDINAtNO U [STl MAH.

SVAKI DNAJ KOJI PRIM! ova ZNANJE Do2rvJECE TO KAO OTKROVE I]E SVOGA SICA.

ovo JE T AJNA G N 0 Z E!

GN OZ A / GN OZ IS

GNOZIS IV

GN02.IS: 000

GNOZIS; 00 GNGZIS: a

GNOZIS: f GNOZIS: II

GNOZIS: III

GNOZIS: V

GNDZIS: VI

cr-iczrs VIr

TEBr L:ITAOLE U PRASKOZORJU EONA BUOI SE ZORA

U PRASKOZORJU EDNA,

PLAMTI U MENl Z 0 V AIWASS-a

BEZ VREfviENE LSI ULE OCr,

MRACNE SU STAZE 'ASEG PUTA,

OBASJANE SVJETLOSCU rov» DIVLJINE. TAMO, U BESKR _ OROSTORA r VREMENA,

EGZISTIRA NAOLJ ~S,(A KOSMICKA INTELIGENCIJA AIWASS. NJEGOV ZOV VOO' i<A BUDUCNOSTI,

NEGOV ZOV Zil, RE R.QSLOST,

NJEGOV ZOV EJD: SAD SNJOST.

P~S c, ......E

Gnos ·cki ..... PR lQS' =:" = T. A SVESTENICfMA i SLJE:J 'C ;., =~~ ~;'""Ia '09 !..!I1utraiinjeg taka ka ZMIJI.

Va ~ _ ... _- 'c:---'~....,.-' .r-_ anja e KNJIGE.

c;; ...... _c ~'= + _

V~ E

- .tc, ~ "c 'cerl a PROSTORU I

KOj ~'T1 zcje--o np:icali" na Intenzivu.

FRA C:S-u . REG DiE- zbos pornoc! na mam traganju. EMIRU SALIHOVICU wag naSe9 zajednickog studlranja GNOSTICIZMA.

AMIRU HOnCU - 5ANKARf zbog naseg zajednickag intenzivnog studiranja hermetizma u jednom periadu naseg drufen] a.

MUAMERU KORJENrCU zbag taka njegove unutrasnje GNOZE, WILLIS COURTNEY -u zbag pornoci u realizaciji ave K JIGE. MANUELU LAMPAR TERU zbog njegovog unutrasnjeq taka

ka LAM-u.

MICHAEL BER TIAUX-u zbog kljucne pomocl podrske

koju mi je pruzio na mom qnost icknrn putu.

GNOZA: a

TE M~LJI Z NANJA

"Neznanje, a ne grijeh, cavjeka vodi u patnju!"

(E. PejgJes "Gnosticka JevandjeJija")

Kapitalno ucenje GNOZE [e cinjenica da je sve sem same ISTINE ILUZIJ,l1,. POD OVOM rSTINOM PODRAZUMJEVAMO DNO 0 CEMU CEMO GOVORITI POD A P SOL U T N I tv. P R V a BIT N I IVI 0 N I M. Mczerno

ici i taka radikalno da kezerno da je SVE, apsolutna sve sto je stvoreno na bilo koji nacin ILUZIJA. Ovim redikalnirn stavom blcerrio najblm sustini onaga na

sto rnislirno pod AP.SOLUTNIM PRVOBITNIM DNIM odnosno sto se podrawmjeva pod pcjrnorn BOG ali ce ova dubina GNOZE ujedno onernoqucit mnogima da shvate sustinu onaga a cernu ovdje lelimo govariti, zata cerno u materiju prodirati paiako, sve dublje i dublje.

Ljudsko bice je u svojoj sustini bice GNOZE, bice koje spontano, Intultivno, nesvjesno ili svjesno tezi SAMOSPOZNAJI. Sva - apsaJutno sva ljudska bica teze da se ponovo spoje u prvobitnu cjelinu koja podrazumjeva ponovno apsalutna ujedinjenje U :rVERZUM,ll,_

Ak~ p;-i' at:"7Io cinie'1icl! ce 5_. zs 2 C;:::2 :3 ::; VI kof su se zabcravlll u

igd 0 aa je 0', ora eje.i . ana SlO I - ovdje nazivamo NIVO

.- TKrtC

. U naSem G OSTICKDM pogledu na ISTINU

S'A

ITIi cerno pored pomenutog ni oa govoritj 0 nivoima: DEMlJURG, HAaS, MUSKA ElviANACIJt'>" L:ENSKA EMANACIJA i BOG ili APSDLUTNO PR VOBITNO DND.

'Pored ovih nivoa posto]i jas jedan nlvo koji sma nazvali MA TERIJA. Nairne, ovaj nivo ukljucuje svu materiju, say vidJjivi kosrnos, sve biljke, sve zivotinje i sva Ijudska olea po rodjenju_ Krenuti na put ka samom sebi podrazumjeva prevaztlazenje nivaa MA TERIJE ali u SPOZNAJNOtvi SMISLU. Najbitniji uslov da se krene na PUT KP, SAMOM SEBl je cinjenica da osoba MORA biti PSrHOL[r~KJ JNTEGRIR,ANA, odnosno de je barijera SVJESf)JD-NESVJESNO pot puna ocuvana te da osoba nije imaJa cusevnih problema kaji su uvjetovali lijecenje na psihijatrijskom odjelu. Ovdje zelimo posebno nagJasiti opasnasti rada sa samim sobom kad psihoticnih osoba kao i shizoidnih osoba. Naime, da bi se krenulo na PUT ka samorr sebi neophodno je de osoba, kaka rni to kazemo, ima ST .o.8ILIZOVAN NIVO MATERIJE. Ova zoaei prije svega gore pomenuto vezano za psihijatrijska abo ieTe. adnosno za sve druge osobe koje tesko mogu r-azqrenicit i nejasnocu vJastitih r. 5.1 od istinskog unutrasnjso impulsa. Ova nejasnoca vlastl tih rnlsli moze se lspoliiti

na razl ici te nadine, kao vel ika neodredjena 51 utnja, kao veJi ki neodredjeni s r2~ .:;.-

Cinjenica [e da se bas rnedju ovlrn tipom ljudi najcesee javlja unutrasnji poziv Z8 prodiranje u samog sebe, medjutim to male rezultirati ubrzanjem pcjave eventualno vee postojeceq psihlckoq disbalansa izrnedju svjesnnq i nesvjesnog odnasno onog .sto se naziva dusevno obo!jenje. Kod dusevno oboljellh, posebno onih sa tzv, psihozerna barijera svjesno-nesvjesno je oslabljena i sadrzaji nesvjesnag irnaju npllv u svjesno a ona to ~.e prepoznaje kao saddaje nekontrol.irani h nesvj esnih m is! i ko j e otl c.u kao sa crane ko j a pop usta vec k ao n aroc ito ssznanje, ave saobe moraju da jataj • carijeru svjesnc-nesvjesno dok ne bucu spremne za rad koji uvjetuje pola 0 pc~;,StCinje ave barijere. Znacl barijera najprije morabiti evrsto izg:acjera, 2 oo~nn se polako propustaju sadrfajl i.z nesvjesnog. Ovo je najbrl.i t:t. .. --.a=::-a:Ka. ....,1<0 imate probleme kaje srno pornlnjall onda treba aa jaca e 'CS.... ;::;.ar.:a .... - svjesno nesvjesno- i TIME VI

UBRZAVftTE SVG.) A~::':rI; • 2':'· eM SEBL Jacanje ave barijere podra-

-,

zurnjeva isto akc rru, D"~a~ ::_: <2 5..:::-: .'a~ju svoje zivotne sltuacl]e, problema

koji vas prate i s.:.. a;~ecn:s~2 -'!e.. ~a~ ata - najjasnije 0 tome govorI L:ARl..$ BERt'-ER {YogeSvar' u <crs ..... ,_;..::,:,~ =:'-E.:('GIJE - I STEPEN. Neophodno je potrebno da silvatit.e ZaJ ~-e.-e j: sa IX as traIe dok ste na NIVOU MATERIJE prije nego krenete na slijececi '1i ..... 2:....:. scrernan za slijedecl nivo znaci STA.BI-

LIZOVANJE predhodnog nivca, ovo~ 5_ocaju 5 abi!izovanje nlvoa MATERIJE [e

uslov za stabillzovanja slijeaet-eg nivca leaji smo nazvali NIVO SAMOOTKROVENJA ..

NIVO SAMOOTKROVENJA

Kao sto je stabilizovanje tzv. NJVOA MA TERJ.E uopste uslov za direktno bavljenje sarnirn sobom taka je i slabilizovanje ovog nivoa uOpSte uslov Z8. dalje prodiranje u SAMOG SESE, odnosno za produbljivaaje GNOZE. Na ovom nivou dozivljavamo prve "udare" u temelje sustlne blca, dolazi do prlvh zernljotresa, Aka nivo MA TERIJE nije stabilizovan dolazi. do rusenjs ovog NIVOA j to rezul tira praYi" haosom uosobi sto se cesto zavrsavs na odjelu psihijatrije. Vjerujem da su svI eitaaci aka ne ucestvovali onda euli za INTENZrV OIREKTNOG lSKUSTVA ISTlNE iii INTENZIV PROSVJETLJENJA. On je izuzetno debar za brzo napredovanje na nivou SAMOOTKROVENJA i za njegovo stabillznvanje. 5 vrernena na vrijeme na Intenzivu se desi da se neka esoba odvede direktno sa njega na psihijatriju, 5 tvar je jasnai Radi S8 a osobi koja nije irnala stabilizovan niva

MA TERIJE i cim je napravJjen prvi korak ka sebi u srnislu propustanja uoutresnj.ih sadrfaja, doslo je do pucanja one vee naeete .barijere i to rezultira velikim problernirna. Prema tome nlvo SAMOOTKROVENJA je prva kantrolna karika

nase pripremljenosti za samospoznaju. Na ovorn nivou rnl sve vazemo, stavljamo na ostr icu maca kr i ti ke, mijenjamo rr isljenj a ..•. Sve je ovo potpuno u redu

kad j e u pltanju ovaj nivo. Kl j ucna razl i ka j e u tom e 5 to j e osobe na avon; nivou svjesna svojih rnooucnostl, svjesna 5 ta maze 5 ta ne maze, svjesna ssdrfaja kcji dolaze 1.2 njenog nesvjesnog i onih koji SU produkt raarnisljanja .. Osoba sa nest abi Iizovanim ruvoorn MATERIJE nij e u rncqucnos ti da napravl ovu razIi k.u i 5 to j e najgore ta asaba jednostavno i ne shvata da su stvari krenul e lose. Osaba na nivou SAMOOTKROVENJA maze da prepazna ana sto je istinska g.noza ad onog sto je rezultat prodara nesvjesnih elemenata U sviesno, Osoba na ovorn nlvcu

ima spoznajne uvide. Dna it dana u dan, iz mjeseca u rnjesec, iz godine u godinu

prolazi kroz krize kcje se javljaju Izlaz! Iz njih preporodjena. Osobe ko]e

nem aju stabllizovan nivo MA TERlJE vee posustaju na prvoj krizl, Dna sto je Dr. Jung nazivao PROCESOM INDIVIDUACIJE nije niSta drugo do STASILIZOVANJE avog nlvoa. Ukratko: Na NJVOU SAMOOTKROVENJA M[ UTEMELJUJEMO SESE ZA PUT KA APSOLUTNOM PRVOBlTNOM ONOM. Sarno stabiliziran ova] nivo ornoqucuje taj put. Imaj te ria umu cinjenicu da najveci dio covjecanstva upravo ostaje na ovom nivou, ci tav zivot se moze posveti ti stabilizovanju sarno ovog nivoa.

Slijedeci nivo nazvali srno f'.'IVO DEMIJURGA. Cva] nivo kar aktertse stabi! izovanje svih iskustava i uvida do kojih smo dosli na nivou samootkravenja. Ovaj nivo je jedna vrsta VREfI..:ENSKE STANKE. Ovisno ad spoznaja i istinskih iskustava sa nivaa samootkrovenja zevlsi i ovaj nivo. Istinske vodje raznih organizacija su ria ovorn nlvou. Medjutim ztog upiiva ernoclja ponasanja Ijudskih bica na ovcrn nivau su raz!icita, a sl ijedeci nivo je NiVO rl\OSA koji u pravom srnlsl u te rijeci

nije nivo vee kanal za prolaza «roz ,<oJ: 'T'cze proci sarno IS TINA. Znacl osoba utemeIJena na nivau Demij ,Jrga 112 bazi svoje lTlo(i kaj U csjeca zahvaljujuci svojo] sarncspoznaji, ne moze prevazici eva] nivo odnosno proci kroz nivo HAOSA. Kod ovlh osoba sve se ruSi kaa kula 00 kara a. Treba avdje pomeruti da je nivo

DE 'rvl IJUR.GA ni va a kame t;avori 'nO kad kori sti ma po jam 5 MR T, t ako da ni ... oi:

MATERIJE-SAMOOTKROVENJA-DEIVilJURGA cine u stvari kruq ILUZlJA-EGO.kARIV ,0 .• Zn2ci stabil izavanje nivoa Derr: ij urga za fi zickog zivota znaei obaviz.i sve pripremc taka da clnorn umiranja ne ostajemo u pomenutom krugL e': ca kroz HAOS proletimo direktno na ana sto sma cvdje nazvali: N!VO MESKt:: ___ NACIJE .. Slijedeci nivo nazvaJi sma NIVO ZENSKE Efv:AI':,lI.ClJE, zatirn 5jJe~:

NtVO Utv:A UNIVERZUMA ll! PLEROrvE j konacno ono iz cega je sve p:::-:e - u farmi emenacija: APSOLUTNO PRVCBITNO ONe iIi BOG.

to

..

, I

\

,

,

I I

/

I

!

\

I

\

.... - -

....... -

1 i

Temelji UNIVERZUMA su energetske prirode ... Razlike koje vidirno nisu niSta drugo do razliei te forme isle energije. S toga ml Ij udsko tijelo vldirno kao

HRAM u kame se mogu ispoljiti ave energije. Po M.B. u HRAMU postoje sistemi ad po )6 kardinalnih tacaka preko kojih 5e ispaljavaju kosrnicke energije. Prenosima nekoliko tabeJa iz lekcije "Maqiski sistem" M. Bertia.

II

TabeJa br. L

SKALA

CHAKR.Q.M

II III

Desna stopalo Lijevo stopalo Desno koljeno natkoljenfca

Lljevo kaljeno na tknl] eni ca

Baza kicrne O:esna saka3 Ujeva saka Seksualni organi Solar plexus Pluca

Desna nadlaktica Ujeva nadlaktica Srce

Grlo

tela

Kruna glave

IV

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

NAPOfv1ENE:

KORAK NA DRVETU

Maklut

Jesod

Ti faret

Keter pri vrhu sprijeda Keter pri vrhu adazada 2 rt faret

Jesod

Malkut pri dnu odozaoa

Malkut oba straznja dijela panova Jesod iduei naqore odozada

Ti raret

4 adozada

sprijeda

Keter pri vrhu Keter pri- vrhu Ti faret

Jesod

Malkut pri dnu sprijsda

I. Na avoj tacki cete napredovati do Daat a da bi usn U strafnju stranu Drveta Livota. Vratnice Da at cuva HORONZON.

2. Ucinivsi to dobra, presavsi u druqi svijet preko Daa ta .krenut cete rnornen al-e ka straznjo] strani Ketera koj a je bcr-aviste Thaumiela, dvojnih sukobljenib sile suprotstavljenih krajnjem [edlnstvu, apsolutu Manihejskih gnosti ka,

J. Aka ste "Ijevorukl II ova chakram j ana skale VII mogu b! u obrnute. JJ. 0 ~::: sagJasni sa ovirn originalnim redom, ne marate nista okretati.

- - - ~ _---"" - - - .=--- -- - ~---- - - ~

4 .. Posto ste se popel i strafnjorn stranom u svom povratku sa naJnlzeg najne-

gativnije.g stanja, koje je na skali VIlI,. sada ce procl nazad kroz Deat na prednju stranu Drveta.

Tabela br. 2.

SKALA

CERESRALNI CHAKR.AM

ZODIJA.K

II

Srce

Center loci ran malo iznad srca u desnom di j el u grudi

Centar Iociran malo iznad srca u iijevom oijelu grudi

Cenar lociran u sredini kljucne kosti Tlroidni csn ar u grlu

Centar Ce5'lO ill ispred paratiroidne grupe i:ijjez~a

Mjesec u Skorpionu

Sunce u Blku

III

IV V VI

Sunce u Djevici Sunce u Jarcu Sunce 'u Skorpionu

Mj esee u Bi ku

XV

Centar l1;e D iii lza paratiroidne

gruoe i1ijez:=:a Sunee. u Ribama

Cen ar lociran u jeziku, pri korijenu

jezlka. gdje sa eva] pridruzuje bazi usta Sunee u Raku

Cenlar lociran '"' ,padrL-cju sim.rsa

gornjeg greben2 nasa Sunce u Vagi

Centar iociran izmedju desnog aka

i desnog uha, vaIna. psihicka. sposobnost Sunce u Vodenjaku

Leoni centar iii rripofizni chakram Mjesee u Lavu

Centar Iociran izmedju lijevog aka i

lijevog una, vaina psihicka sposobnost Sunc.e u Bllzancima

Centar u tacnorn srediStu moidanog

korteksa, neki tvrde da je ova pinealna

zlijezda Sunee u Strijelcu

Centar loci ran prema sredlni

desnog mozga. Ova [e mac nad proSlascu

data sa "La prisedex-yeeux" inicijacijom Sunce u Ovnu

Centar iociran _ ka sredini lijevog

mozga. Ova je moe nad buoucnoscu data

sa "La prtsades-yeaux" inicijacijom Sunee u Lavu

Ovo je spiritualni center koji kruni

glavu. Usvim sisternirna to je Mjesee

u Blizancima (Lsqhba) Mjesec u Blizancima

VII

VIII

IX

x

Xl XII

XIII

XIV

XVI

... -

vm IX X

Radi koris tenj a prostora chakrame i zadi j acke vri j ednostl zaj edna navodi m:

Ova se odnosi sarno na one skale kojima svi ani korespondir aju, Taka, Mjesec u B!izancima korespondira mnoglm vrijednostima a u najmanje cetiri raz!Jcita chakrarna,

Baza kicme je chakram centar zajednlckl i rnuskorn i zenskom zajedno sa tri druga zemaljska centra.

Desno analno podnoije (baza] Desno analno pcdnofje

L--ijevo anaJno podnozje Lljevo analno podnozje

G.ektum Rekturn

Tabela 3.

SKALA

MUSKI CHAKRAM

!l m IV

VI

Centar loclran izmedju

anusa i centra XIII, neposredno U 5 rediso] oj

liniji, Ova je vrlo primitivan centar laciran u perineumu.

Ezotericni centar neposredno ispred centra VII jednako udaljen ad centra. XIII kao

i centra VII. U perineumu tlizu desnom testisu.

Baza desnog bedra pri rnosrucerna, ali takodje blizu analnom otvoru u perineu

Desni testis

li j evi testis

Ezotericni centar loci ran izmedju testisa i centra X!lI, neposrendo u pravoj linij i, u perineumu

Ezotericni centar laciran neposredno ispred centra XII jednako udaljen ad centra XIlI kao i centra XII i blizu lijevorn testisu u perlneurnu

Ovaj centar je iociran pri osnovi Ujevag bedra prl ili blizu analne veze s rnosnjarna u perineumu

Ovaj centar je lac.iran u srediSnjaj tackl trokuta rnosn]! izmedju Jijevog

j desnog testisa i anusa i ispred centra VlJ i centra Xli sarno neznatno

VII

XI

xu

XIiI

14

2ENSKI CHAKRAM

Centar izmedju anusa Venerlne Trijade ili centra XIII

Centar na desnaj strani vagine

Centar U osnovi desnog bedra i. vulve

Desn.l jajnik Ujevi jajnik

Centar izmedju jajnika Venerinog trokuta

Centar na lijevoj strani vagine

Baza lijevog bedra pri

vulvi jegdje [e ova; center

Venerin trokut izrrredju vaginalnog otvora, a"'..sa dva j aj ni ka je geje • ~ 0'12-

centar Iocirar-

XIV

Ovo je prost aticni center.

Kaa sto Aries centar luei fluide usta i grla taka prostatieki center luei dvije stotine i pede:set sest seksualnih fluida ko]l mogu biti magijski i.zolirani prije nego udju

u pravljenje tonicnog eliksira

(toni que-el i xi r )

avo je centar Velikog Lava koji je laciran u bazi penisa Magijsko ime je "Kcji vlada nad Suncima i Mjesecima, koji su mncge vatre vjecnog neball

XV

XVI

Ova je centar lcclran na vrhu

penisa znan kao "Sad 1IJ5 oliceni nad

etirima" u 5ivinoj isi gnostickog,

manastirai

MIsticni centar iznad vrata maternlce

Ova je centar crnog narctsa u bazi kli tori sa, svijat

Dam ballah-S irnbl

Centar Grand-DamballahStellaire je loci ran u kruni klitorisa2

- ~

1. Studenti gnostickog_ manasti a irraju casturmu ovu misu na cetvrtoj godini

magJjske inicijacije.

2. Ovi zenski centri mati mogu se .... ati :.. ?ogJavlju 64, cetvrte gadine gnosticko-

i iskih ' II

-rnaqus I spisa,

Uz svaku vjezbu sudate csnovne teoretske postavke i opis praktlcnoq rada, U praksi razllkujerno IV nivaa rada, Naime pod I nivoorn rads podrazumjevamo da se sve radi uz fiz.icke kretnje, uz qlasno izgovaranje odredjenih riJeci- formula i 51. Mogu se korfsti ti i ri tua In a pomagal a. Na II nivcu rada vrse se fizicke kretnje, mogu sekorlstiti ritualna pomagala ali 58 nlsta ne izgovara qlasno, Sve se izgovara U sebi. IIT nivo rada padrazumjeva da se sve radi u imaginaciji, a

IV nivo rada je posebna vrsta rada koja [e rezervisana za odredjens tehnike.

N aime, ov a j niva rad a pod razum jev a da dire k tno del azi m 0 U 5 fe re u ko j e zeli m a uci pomncu vjezbe. Prakticno u jednom trenutku se nadjemo u tim adredjenim sferama gdje imarno odredjene kontakte sa napr. odredjenim Bozanstvima Hi Kosmickim inteligencijama .. U vasern radu treba da tez.ite da sve vjezbe dliete

na visi nlvo rada. Naravno G: 1

ne mcze ici preko III nivca rada.

Kao sto sma rekli uz svaku GNOZU data je tearetska osnova i opts prakticnog rada. Ovdje cerno dadati sarno neke stvari a koj.ima tarno nece .biti rijeci ..

Nairne, say rnaterijal ovoq I TOMA KNJrGE GNOZE sadrfi die ucenia STAZE GNOSnCKE SV.ETLOSn (L.U.X.J. (S.GJ,....U.X.). SGL.U.X. je vanjski red POKRETA GNOSTICKOG SV.ETLA(P.G.S.) dak GNOSTICKA CRNA ZMIJA/GOLUB i GNOSTICKA CRNA ZV.EZOA cine unutrasnje strukture. Na rnarqlni p.G.5. djeluje crveni red ciji su irucijali K.A •. lnacs kompietan I?G$. utemeljen je na ZEN-GNOST1CKOM MANASTIRU pod pokrovite jstvom Patrijarha EGANA.

Bavljenje GNOSnCIZMO ponrazumjeva brzo napredovanje na putu ka samom sebi,

a to neminovno lNjetuje i paja'l!;:vanje nagih kriza, kaje su i znaci da napredujema. Krize se mogu javi::.i veoma suptilno. Hipertrafija ega mote da bude jedna veorna suptila i LeSko prepozna lilva kriza jer ego za svoju hipertra fiju ima veorna [asna i istancana abjasnjenja. Za ljude ko]! imaju hipertro firanego kazema da

irn moralni principi nisu 085 najeishji, treba 58. cuvati uiaska u ovu krizu, Stara qnosticka maksima kaze: "U SUJEPU TAMU ULAZIKO SE KLANJA NEZNANJU, U JO!; VECU TAMU rOE KO uZrVA U SPOZNANJU .. " Ova je cinjenica. Gnosticki put ne treba da bude nabijen ernctivrilm nabajem. Naravno, mi ova ne rnofemo potpuno izbjeci ali csmo to pokusavati, Na putu ka sarnorn sebi mi dijeJimo

Ijudska bic a na dvije velike grupe:

!. ONI KOJ! SLlJEDE SVOJ EVOLUT!VNI RAZVOJ 2. ONI KOJI VODE SVOJ EVOLUTIVNI RAZVOJ.

Svi ani kofi svjesno krenu na put kasamom sebi VODE SVOJ EVOLll-;-:V . RAZVOJ.

~roz vjezbe opisane avdje rni cerno U osnovi preci tzv. matricu rada; odnosno oostavicemc osnove za sve tehnike rada sern rada sa duhovirna, a tome ce

bit! rijeei u materijalu IIVUDU-RADSTA PAn (koji hi trebao da lzadje IZ starnpe tokom iduce godine). Kad kazemo da sma postavill temelje Z8 sve

tehni ke r a da m lsll ma na ba me tehni ke. Nai meG: i , ukl j ueu j e u svo] o] as novi sve ritualne te.hnike koje 5e izvode uz -zicke kretnje i 51. Sve ostale tehnike

su varijacije ili aka zelite ova [e telmika jedan ad varijadja tih tehnika. Po istam saolcnu sve date vje!be su [edna ad varijacija rada sedam haznih tehnika rada .. Naravno rusrno se mogli upus.tatj u neke stvari kaje su po priradi stvari namijenjene anima koji dublje zele uei U sistem GNOSTICIZMA koji studiramo u sklopu Staze qnosticke LU.X. Npr. nismo niSla gavariU a formuJi L.A.M.(A.) koja predstavlja. kontakt u toku L£MURIJA - ATLANTIDA - MU (AQ:V:ARIUS), nisrno nista gavarHi u koriStenju seksualns energije jer [e ana sastavni die studljsklh programa Gnosticke erne zmije!galuba i Gnostlcka erne zvijezde.

Ova] I TOM ave KNJIGE GNOZE -nazven je FENIKSaV GRIMUAR [er mu je cil] prabudit u nama tajnu FENIKSOVE GNOZE. Dna je izrecena U slijedecim rijecima: "Supertorrri]! oblik Hvota - davalae zlvota - inspirator zivata spaja

59 sa malerijainim bicern i. time urnlre, ldenticno se desava sa sjemenom kaje pads na zemlju da bi Isklijalo", Mnage nam stvari u prvi mah mo~u izgledati hsottcne, nejasne, bez sistema i sl, Sve ie to posljedica nejasnoca i kon fuzija

u nama sarnirna, Svojevremeno je vldovnjak Kroazet rekao "U mojim oclrna univerzurn predstavl j a j edi ns tvenu m reiu I j ednu vrs t u 5 fe re ko la obuhva ta c j elin u sveqaste postoji. lmamoutisak da u njemu vladaju nered i neravncteza, medjutim zakon cjellna je zakon harmonije. "U ovirn rijecima lzrecena je TAJNA

GN a ZE. S ve nas e ne j asnoce ,. zbun j i vast,.c ud J en j e, em oci] e, str ahovl .. .. su di 0 cjeline a gledano taka suu harmaniji, ali sarno aka su dio cjeline. Integrtsano Ijudsko bice is dia cjeline .. Dusavno oboljell ljudi su razbilt avu cjelinu i ani najprije moraju da sklope ova] rnozaik da naclne cjelinu. To [e razlog sto studiranje ave knjige gnoze i rad vjezbi nije prihvatJjiv za dusevnoaboljele.

KNJIGA GNOZE ima dva priloga. Prvi je najnaviji tekst Majkla Bertia JlAIWAZ AND LA M: The Underqrouo - Swelling 0 f The Luei fer-Gnosis", [ DIO: IIF ounadtons of The Freedom a fThe Spi r j til. Ma ter! j al S8 prenosi u fato kopi ji orl gina) nag rukopiss na engleskom [eziku, Ovaj materijal se prvi put objavljcje ovdje, a u doglednoj buducnosti bice objavljen u casopisu SOCIETE zvanlcnorn glasilu organizacije

O. LO.A. Inace drugi prilaggovori takodje izvorno a Manasti ry Sedam Zrakova, a.T.O.A, L.C.N. i j05 nekim aspektima rada organizacija kaje su pod direktnirn nadzorom Patrijarha i Prvosvesteruka Majkla Bertia.

41-

TABELA ZA PRONALA2ENJE BROJCANE VRIJEDNOST! SLOVA NASE ABECEOE

( I ) (2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
A 8 C 0 OJ E F G H I J
K L M N 0 P R S T U z
(C = c, C) . (H = x), (J :: V)· (K == QJ. (S ::: S); (Z :: Z);
(u ::: V ::: W); (02: :: 0,2); (lJ :: L,J)' (NJ == ,J). Brnjcena vrijednost slova r i U (V, W) je 10 i 1 (J0~1+0=1)

Brojcana vrijednost slova J (Y) i Z (2) je 11 i 2 (11=1+1=2)

Primjeri:

ALEISTER==A (I )+l(2)+E(6)+I( 10)+5(8)+ T(9)+E(6)+R(7) ALEISTER::49

CROWLEY:: C (3 )+R {7}+O(5 }+W (I O}+L(2hE (6) ... Y( 11) CROWLEY=44

ALIS TER CROWLEY ::: 49+44",93

NUIT=33 (N=4 U=lO, 1=10, T=9' 33=)+3+3=6) NUIT=15(N=4, U=I, 1=1, T=9' 15=1~5=6) HADIT :::33=6

HADIT=24:::6

AIWASS==3S; DAJIMON::3S' CDPH NIA=3S; ABRAHADABRA=36j FENl.KS=36; itd.

GNDZA: I.

RITUALNA

TEHNIKA

K. A_ P. A.K.

K. A. P.

(K<::: KA8.ALlSTICKI KRST' A= tehnika ABRAHAOABRA.; p::: riaual PENTAGRAM)

AI lerna tivni nazivh

THELEMITSK.A TEHNIKA R1TUALA PENTAGRAMA SA TEHNIKDM ABRAHAOABRA H-ELEMITSf<.L ~y IKA RUBINOVE ZVIJEZDE

Danas postojl vise -2Z.1.iC:i::~n erzija ~lTUALA PENTAGRAMA .. Ovdje data verzija pentagram a potpuno je .... s 2C .... 5 ;::-imG"1inzakonom ANDROGINOSTI - KOEGZrSTENClJE SUPROTNOST!.

Ljudsku svijest grad'e "svjetla sunceva" i II ar=na mjeseceva'r strana. Mnoge verzije rituals pentagram a irna]u jedan veli-d ""eCos atak: Forsiraju sarno "suncevu" Hi sama "mjesacevu" stranu svijestl, te djeluju u suprotnosti sa kcsrnickirn zaknnom KOEGZISTENCIJE SUPROTNOSTI.

Pri i zvod [en june ko 9 ri tua I a j avi se pi tan j e: Da Ii se okre tati na d esno iI i na

lijevo? Da Ii se u ri tualnim radnjama smijemo ckreati suprotna ad smjera kazaljke na satu? Po svojo] prirodi odgovar na ovakva pi anja je jednostavan aka se shvati sustina problema. Paqledajmo kakvo je tradieionaJno si1vatanje DESNE odnasno LIJEVE strane.

U tradiciji hriscanskag zapada desna strana ima aktivno zracanje, a lijeva pasivno. U Blbli]! Je lijeva srnjar pakla, a desno smjer raja Po nekirn rabinsklrn turnacenjirna prvi covjek (Adam) bIo je 5 desna muskarac, a 5 lijeva zena. Hri5canski srednji zapad prihvatio je da je IIjeva strana zenska, a desna rnuska ••• Desno

je ana sto 58 krece u istom -smjeru sa Suncem, a lijevo je abrnuto. S toga

desna strana dolazi na JUG, a Jijeva na SJEVER. S£VER je dno -DOLE gdje Sunce zavrsava svoj zalaz igdJe otpoctnje dnevni uspon. JUG je ana GOREgdje Sunce zavrsava svoj uspan i zapofiinje zalaz. (Ova su veamabitni element! za shvatanje zakonitosti magije novog eona), Na Dalekorn Istoku nalezimo nove

kvali te tn e ka rakterI stl ke desne, odnosno Ii j eve strane. lijevastrana j e pocasna,

ana je YANG - NESO. Desna str-ana je YIN - ZEMLJA. Za primanjeprincipa YANG okrece se na JUG, a za primanje principa YIN okrecs se na SJEVER. U lndiji u obredima Jlretanje sa lijeva na desno bilo je povoljno, a obrnuta S8 smatralo nepovoljno ..• Vjerovanje, a ne SIGURNOST je ono sto je igralo pri marnu ulogu u kretanJu u obrednim ri tualima kroz vljekave aka tame pristupamo spolja kako se to u velikombroju slucajava cini.

Nasa planeta - MAJKA ZEMLJA - okrece se aka Sunca u smjeru SUPROTNOM . ad kazaljke na satu. Mi sa Zemlje imamo privid da se Sunce okrece aka Zemlje u smjeru kazaljke na satu. Mi danas mama za avaj privid AU PUCANSTVO je vjekavima bilo ubjedjeno da S8 baS Suncs okrece aka Zemlje i na osncvu toga razvilo [e doktrinuobrednih kretnji. Ne na cinjenici vee na vjerovanju, sta je naravno pogresno. 8.io je tooblik homeapatske rnaqije, (Vidi "2LATNA GRANA" ad Dz. Frejzera),

Zasto je naolaseno PUl:ANSTVO?

Zata sto 5U i u davna vrernena postojali pojedinci koji su znali ali to nisu magli objasni ti pucanstvu kaje nile bilo davoljno zrelo da ih shvati. ". Poznato je jz istorije kcliko se crkvena irikvlzicija u srednjem vijeku grcevito bortla za .ngeocentrlcnostu .... Medjutim pucanstvo ie sazrijevalo. Aka se u ritualnim kretanjama okrecerno supratno ad srnjera kazaljke na satu rnl S8 tada okrecerno

U ISTOM SMJERU U KOME SE OKRECE ZEMLJA OKO SUNCA. "Potrebrto je razjasnit! da se vidljlvo krufsnje Sunca javlja kao gibanje. s desne na lijevu stranu sarno aka se na sjevernoj hemis feri gJeda Sunce na istcku i na jugUj

isla se kruzenje na- juznaj hemlsferi naprotiv javlja kao gibanje s lijeve na desnu stranu. SIMBOLICKA pavezivanja. koja su se iz tih opaianja pokusala Izvssti, pokazulu se dakle prilicno krhka i mestcvita iii bi ih za juznu hemisferu valjalo okrenuti. Nasuprot tome, zvjezdani se nebeski svod zbog okretanja Zemlje giba

5 desna na lijevo, polarno je dakle kret anje iii kretanje zvijezoa, prema onome sto vioirno obrnuto ad Suncevog kretanja."

Sus ti na m i steri j e obredni h kretnji nalazi se skrivena u rni steri]i "SKRIVENOG SOGA ". Pogledajte pafl] iva slijedece sherrie:

L ISTOK
S- .,.
J • J
E ~
V U
E G
R
ZAPAD
2. ISTOK
S
J
E .! J
v • .lU
E- G
R
ZAPAD 3. • S J E V E R

ISTOK

~

_.,3

ZAPAD

J U G

4.

ISTOK

5 J

~r·

E R

J

.ju

G

ZAPAD

r
rfJ
G1
m
Z
0
!;
• •
N {Jl
rn C
s: Z
r n
.:...... m
)::> ;;
;; U ovecetiri jednostavne st>-er'1E! S rivena je misterija "SKRIVENOG SDGA", "Prastranac koji vitezu Svetog D a je bliziod svakog bliskag i bas zbog toqa ostaje "nepoznat bog!!. Taj "nepoznat bogUje ATMAN refleks BRAHMANA.'!

Pail j iva pro ue i te sve m ornente kre j i l: ri t ual u K •. A. P. opi sanorn malo ka nst j e. Blee to vasa GNOZA.

Potrebno [e objasniti ~ta Zl"'IaCi tzv. "CRNA MAGLJArr, a sta tzv. IISELA MAGIJA!I. U prOCE!5U preobraiaja i razvoja svijesti najkriticnijafaz.8 je ana sto K.G. Jung naziva "susret sa ~nomll (vim de-aJjnije nKOSI'-AJCKA DIJALEKTIKA, J. Naskov),

a to nije niSta drugo do spoznaja u sebi one nagonske, iracionaine, nasilnicke1 primitivne1atavlsticke strane IJu.dSkog bica. SU§Una nije sarno u tomeda se ~na prepozna,. vee da S8 prihvati, da se ne pntiskuje, te da joj se ne cctclnjsvemo. Taka preoorazena, zlokobna .i- strana naizgled, pretvara se u korisnog partnera psihickoq zivota.

Vlada pagr'8sno shvatanje da je svrha erne magije nsncsenje zls, Ova ukazuje na potpuno nepoznavanje osnovnih kosrnrckih principa, Dna st.o 58 smatra zlorn opterecujs karmu, a cu.i MAGIJE JE UPRAVO DSLOBODITl KARMU CO OPTEREL:ENJA NEPOSTOJEl:IM EtvlOCIDNALNIM I MENTALNIM TVOREVINAMA, KOJE MOGU SIr! TOUKO L:VRSTO I SNAL:ND NABIJENE DA IZGLEDAJU KAO OA OOISTA POSTDJE I TADA 'ONE DOISTA POSTOJE ZA TU L1L:NOSTtH Cilj magije. (HSvaki covjek irna svo] vlastiti put j svoj vlastiti Zakon. Magjja nije

niSta drugo do trazenje tog puta i tog Zakona.") je uspastavljanje stanja kOSfv!IL:kE RAVNODU~NOSTI,

){

-

~ta je poqresna primjena zakona magije? Poqresna prirnjena zakona magije

[e kad se prizove neka lose emocija npr. mrznja i odqovarajuclrn tehnlkarna usmjeri na nekog drugog. PAZITEl OVO NIJE TEHNIKA CRNE MAGlJE kako mnogl pogresno shvataju OVO JE KRSENJE ZAKONA KARME!.!! kojim se karma I05 vise narusava i opteracuje svijest. Iz istoq r azlcqa nema opravdanje bilo kakvo djelovanje na nekoga pa makar djelovaJi sa najboljorn namjerom. Ko mene iii vas male ovlastitl dadajema nekom drugom svaju ljubav aka ta druga osaba ne leli tu ljubav, Ne. zaboravite j poqresno usmjerena energija ljubavi vratlce Yam S8 kao bumerang.

Cilj magije - erne iii bijele je pastizanje INTEGRACIJE SVIJESTI. Svijetla tamna strana pastaje na isti nacin na kaji pastoje lice i nalicj,egoblena. Kao 5tO je nernoqoce da uzmemo sarno lice goblena Qsti3'8jaju.G ...nalicje, taka je nemcquce odvajati svjetlost j tamu ostavijajucl tamu tarno negdje u nekoj drugaj kategoriji.

Crna magija prvenstveno 58 bavi snagama ,koje dominiraju u "sjenc!" .• Ona budl atevistlcke snage kaje su z.akopane duboko u svijesti svakoq fiovjeka, Pri budjenju ovih snaga opasnost nije u tehnici erne magije vee u onome ko primjenjuje te metode. Aka je prakticar pristupio budjenju atavlstickih snaga iz puke radoznalosti bez ad g ov ar a j ue: i h pr edho dni h pri prem a jasno j e da c e ta kay pr a ktlcar Irnati neugodna iskustva. Najbolja je anaJagija sa nuklearnomenergijom. Oak se pafljivo radi i prirnjenjuju svi potrebni uslovi za neornetan rad nuklearne elektrane daju ogromnu energiju .. Medjutim sarno jedna greska maze izazvati katas t co fu. Kaa posfdic a graSa ka u budj en j u atavist i c ki h s na ga maze se j avi ti osjeca] snaznag straha ad rnraka, Izazivanje snazruh seksualnlh emocija koje vade seksualnim devijadjama. Aka prakticar nije sposoban da kontroJira snage

s kojima stupa u kontakt katestrofa je neizbje1na Pocece svoju energiju, posebno seksualnu, da usmjerava u punjenje kli fota, a .!ito je najgore nece biti uopste svjestan da je na pogreSnom putu jer ce rnislit! "ja se bavim ernom magijam i to su rezuitati koje sam zelio" •. Cll] je da vi kontrolirate kl i fote

a ne da kif faU kontroliraju vas. Neopremim budJenjematavistickih snaqa cini se ucravo ova drugo.

Kakva je svrha izvodjenja ri tuala?

o rituaiima K.G.Jung kale: ITMoi.e se deslti da se arhetipske figure potpuno oslaoode kontrol a svijesti i pastignu patpunu samostalnost tj. da proizvedu fenomen opsjednutosti.. Lake maze de preplovi talas nesvjesnog i covjek ce

12

cinitIdjel a u kojima samog sebe ne maze da prepozna, Da bi se avo sprijecllo koriste se rituali. To su bedemi i zldine podignuti od opasnost! nesvjesnog." SuStina ovdje opisanog rituals je ne sarno da sprijec.i nekontrolirani upliv nesvjesnih sadrzaja vee i da harmonizuje sarno nesvje.sno, te priprernl praktfcar a da svjesno zakoract u csrstvo nesvjesnog. Kao pred tehnika rituala K.A.P. data je tehnika ABRAHADABRA. Ova [e eseneij alna prakticna tehnika. u sadasnjem eonu, Nakan redovnog radaod sarno nekoliko rnjesecl uspostavlja se kontakt sa snagarna koje domlniraju u sadasnjern EONU. ("aka u trouglu", "djete Horus" i td.)

Rsdoven rad sa ritualom ovdje opisanim pored spomenutog daje rjesenja raznih probl em a u vi du iznenadne SP0In aj e. (T okorn rada, nepos redno posli j e r ada iii kasnije.) K.ontaktiranje sa kosmickirn intellgencijama, arhetlpavima i drugim formama kosrnlcke svljestl, odncsnoenergija.fT'a- u skladus MAGIJOM NOVOG

. -

EDNA vrSi se uz POTPUNO PRISUSTVO SVI.ESTI!!! Trans, hipnoza i drugi

oblicl nesvjestl su tehnike starag daba. SuStinu magije novog eona..

IIMI NECEMO TRANS, MI HOCEMO SVlJEST.

BUDNU SVIJEST, RAZGOUCEN DUH}'

CitaJuci prakticni dio GNOZE 1. na narednim stranarna maze yam 5e uciniti da je apisana vJezba prekamplicirana, medjutim to jesamo prividno.K.ad savladate vjeibu vidjecete koliko jeana jednastavna i prirodna, k'aka se svaki

die vJezbe uklapa kao skladan mozaik. Sa ovom vjezbom uvadite S8 u sistem vase istinske gnoze_ Uspjesno savladana vjezba opisana u G 1. i shvatanje sustine svih ritualnih radnji tokom njenog izvodjenja rezultirace vasorn sposobnose u d a sa m i konstruis e t e ri t ual e za vas rad. Vi 5 te tad a spas obni da isko-

rist i te podatke iz GNOZE.:. 0,. a rnozete karl stir! 1 knjl gu "77711 ad A. Crowley-a, Vi se dalje iz GNOZE u GNOZU uvodite sve dublje u vaSu ISTINSKU GNOZU.

Pored vjezbe opisane za individualan rad data vam je j uputa za grupni rad,

Aka se ortlucite da vjezbu radite u grupi treba de imate na urnu slijedeee: Svi ucesnici vjezbe moraju bit! psihicki zdravi, Na varna koji vodite ritual je sva odgovornost. Vi birate ucesnike. Vi adluGujete ko ce ucestvavati bez obzira da

li se neko sam nudi ill ne. Svi ucesnici rnoraju apsotutno svojevoljno ucestvovati u vjeibL Svaki ucesnik mora ulaZiti rnakslmal en naper u radu i raditi lskreno, Cvakav pr istup ucesnika u grupnom izvodjenju vjefbe rezul tir-ace uspjehom.

"ALl KO SE OKORISTI OVIM, NEKA 8UDE GOSPODA.R SVEGA.!" (AL-I-V)

K .• A. P. (A. K.)

(K - kabalistlcki krst; A - abrahadaore, P - pentaqrarrn)

Rei akslraj te se, Uradi te nekoliko ci kl usa ritmickog disanj a (4; 4:4:4 tj. 4 udisaj:4 zadrfavanja riena : 4 izdisa] : 4 zadnavanje daha, odnosno 5:5:5:.4, ovisno a Isustvu u vjefbarna dlsanja),

Nakon ovcqa prelazite na vjezbu koja se zove:

KABALISnCKI KRST

Stali uspravno (okrenuti ka Istoku), Ruke uz tijelo. Stlsnite desnu saku u pesnicu (palac preko ostalih prstiju) .. Podignite desnu ruku (saka' je stisnute) visoko Iznad qlave- i vizualizirajte Izvor blje.stave bIijedorute

svjetlosti, taka da se an nalazi nekoliko centimetara iznad vase sake. (IZVOR SVJETLOSn rnozete vizualiziratl kao ogromnu loptu ked koje vidite same

jedan dIo). Nakon ovoga lsprufite kazlprst kojiee uroniti u vizualizirani izvor svjetlosti. Zatim spustite kaziprsto do eela (na mjesto gdjese obicno prikazuje trees aka) paraieino vizuallzirajuci da vweete svje Josti trag - svjetlosnu traku - koja ide. ad Izvora svjetlostJ do cela. Kad kaiiprstom dodirn.ete celo vibrirajte AL. Zatim spustite kaziprst (vizualizirajuti paraleino svjetlosni trag) do mjesta polnih organa i vibrirajte SA TAN, vizualizirajuci kako 58 svjetlosna traka spust.a do zernl]e, (Kaziprst ostaje na rnjestu gaje sre vibrirali SATAN. Nakon ovoga dodirnete desno rarne i vibrirate MA, zatim povucete svjeUosnu traku do lijevag ramena i tu, dodirujuCi ga, vibrirate PAN (pr lllkorn vibriranja i dodirivanja naznacanih dijeJova tijela trudite se da osjetite vibracije).

Zatirn vlzualizirajte sve odjednom SVJETLOSNI KRST, nacinite znak "UZDIGNUTOG OZIRISAu i vibrirajte TAU (Cr.braj I.). Nakon ovoga prestajete sa vizualizacijom. Priljubite dlanove jedan uzdrugi i isprufite ruke ispred sebe. 'Vizual izira.jte svjetlosnu zavjesu ispred vas, ali taka da joj vidite samo rubove u plavicastoj bop (51 ika 2) i uradite gest OTVARANJA t], Sifi te ruke i zarnisljajte kako rastvara te vi zualizi ranu zav j esu (sl i ka 3. i 3 -a) Z a ti m spusti te ruke uz tijeJo i uradite gest HARPOKRA.T A tj, desnl kaziprst stavite na donju usnu

(sl lkazs), Nakon ovoga spustite ruku uz tijelo i ur aclte po novo gest OTVJlRC.NJ~, all ova] put lZA SESE. Prakticno to izgleda ova.ko: Spojite ruke iza Jedja,

(Jagodi cama prstiju, eventualno dl enovlrna) taka da ce yam ruke stajatl . GSC

poloiene ka dole, a prsti ce biti u visini zadnjice (slika 5). Kad ste ovako

'post avfl! ruke vizua!izirajte svjetlosnu zsvjesu (slika 2) i sireci ruke zarnlsljejte kako je rastvarate (slika 5-a). Zatirn spustHe ruke uz tljelo i ucinite ge5t HARPOKRATA, ali sa LIJEVIM KAZ[PRSTOM na donjaj usni. Nakon nekoliko trenutaka spustite ruku uz tijeia, cime ste zevrsili vjezbu KABALISnL:KI KRST.

Napomena!

L:itaoci koji su vise vezani tradiciju ili iz ~ilo kojih drugih razloga zele da rade vjezbu KABALISTIL:KI KRS T onako sxo je ana opisana u rnnoqirn herrnetlckim udfbenlcirna mogu a da 1:i e, Znac' umjesto AL vlbrlrace

A TEH i potom ce spustitl svjetlnsn tra GO pleksusa solarisa. "'ru ce

vibrirati MALKUT i spus Itl stcpala, Zarirn ce dodirnuti desno ram e i vibrirati VE GEBL'RAh aa t2 ;:xr--u:i svjetlosnu traku do Jijevag ramena i vibriratl VE CEOU._AL.._ Po :r ce isprui.iti ruke ispred sebe spojene jedna uz drugu sa dlar i a ckren tim ka gore i vibrirati: LE OLAM

AMEN s ti m sto ce pri ·~rirc: j privuci ruke uz grudi.

is

!!ABRAHADABRA! NAGRADA RA. HOOR KHUT _aU (AL-IJI-I)

Okreni te se ka jugu (u srnjeru kazalje na satu), Sad zapocinjete vjezbu:

A BRA HAD A B R. A.

!;5pruzi te desnu ruku Iznadglave sa stisnutom sakorn i vlzualizlrajte svj etlosni izvor, ali u NARANDLASTOJ bojl (ustvari to je boja usijanog zeljeza). Ispruzite desni kaziprst koji ce ovim uroniti u svietlosnl izvor i vibrirajte rijee .ABRAHAOABRA. Zatim spustlte kaziprst do ,ee1a - VIZUALIZIRAJUCI UJEDNO SVJETLOSNU TRAKU, AU U CRVENOLJUBICASTOJ BOJI - I dodirujucI celo vibri-

raj te slovo A (aaaaa). (Prekticno, iz narandfastoq svjetlosnog lzvora Izvukli ste

kaz i prstorn c rven 01 j u bi cast u t r a ku sv j e u osti vi zuall zaei j om). Z a tl rn, nastavi t e

vue! svjetlosnu traku do Iijevog rarnene. Tu neposredna prije nego cete dodir-

nuti Iijevo rame kafiprstu pridrufite paIae i sa ta dva prsta dodlrnite Hjevo rame i vibrirajte B (bbbbb). (Na svim rn}estimagdje dodirujete tijelo i vibrirate pojedina slova vizualizirate i maJu svjetJcsnu lopticu u precniku 7-8 em u ervenoljubicastDj boji). Sad sa spojenirn kaliprsr.om i paJcem povucete svjetlosni trag do desnog ramena j tu prije nego ga ClOdimete donate joS j srednJi prst, te taka

sa sva tri prsta (kaZiprst, palac i srednji prst) dodirnete desno rame i vibrirate

R (rrrrr) vizuallzirejudl ujedno i svjeUosnu lopticu. Zatim saova tri prsta pavucete svjetlosni trag do Iijevoq kuka i tu vibrirate A (aaaa), Ovdje svjetlosnu lopticu vizuaUzirate pored kuka taka dacna samo svojom jednom stranom dediruje tijelo. Ovdje cete se truditi da vi.bracije osjet.ite. sarno ovlasno po rubu !ijevog kuka. (Nema vise dodavan.ja prstl]u, Kaziprst, paiac i srednji prst astaju plrldruzen! do kraja), Zatim spustite svjetlosnu traku do polnih organa i tu vibrirate slovo H (hhhhh).( Otprilike kao kad zvucno Izdisete na usta), Onda vucete svjetlosnu traku do desnog kaljena. Tu vibrirate slovo A (aaaaa), Zatim povueete svjetlosnu traku unutrasnjorn stranom desne butine do prepone I zamislite kaka svjetlosna traka prclazl kroz vas I Izlazi nastraznjici. Dodirnete strafnjicu

i vibrirate 0 (dddcd), paanda povucete svjetlosnu traku do desnag kuka i tu

vibri rate A (aaaea). (Istn kao ked lljevcq kuka). Zatim povlaceci svjetiosni trag ujedno S8 saginjete, dodirnete iij evo kal.jeno I vtbrirate B (obbbb). (Petite!

Lijeva ruka je do sada stajala mimo uz tijela. Savijajuci S8 vi pustate da vaSa Iijeva ruka slobodno visi nad zemljom). Zatim povucete svjetlosnu traku do StO[!2- 12_ Tu vibrirate R (rrrrr ). I, konacno, dodirnete ZEtv1LJU (pod prostorije u KCjQ' radi te) i vibrirate A (aaaa), Dodirujuci desnom rukom (sa tri spojena prsts ' Z~MLJU u] edna dedi ruj ete i I ij evorn ru kern, (T a dolazi samo po sebi bUCLoC ::2

je lijeva ruka slobodno visll a nad tljelorn. U pocetku, ukcliko ste nerazg:ja"':

mozete saviti koljena da bi dodirnuli stopala tj. pod). Sad svojim polcfajern . rZGLEDATE KAO BOGINJA NUIT, zar ne?

rZNAD JE PLAVETNILO SA DRAGIM KAMENJEM, GOLI SJAJ NUn -e;

DNA SE SAGINJE U EKSTAZI DA POLJUBI TAJNE ZARI HADlTA.

KRILATI GLOBUS, ZV.JEZDANO PLAVETNILO su MOJI, 0 ANK-AF- A-KHONSU!

( L-I-14)

Znaci, nad z.emljom ste savijeni. Obe ruke vam dodiruju zemlju. Sad se poiako ispravite i uradite gest OTVAR~ A SPRED SESE. (Slika 3 i 3-a). Zatim nactnite znak HARFGKRAT sa cesnim kaiiprstom na donjoj usni. Nakon ovoga uradite znak otvaranja iza sete - pes ije znak HARPOKRATA sa .lijevirn kazlprstom na

donjoj usni.

HALf aNI V.ESTINI T

: UJEDINI PO TVOJOJ

'E -0 NESTANE" AL-I-47

Dakle, okrenuti ste ka :~ 5" r e :spravno. Ruke su uz tijeIo. Vizualizirate

na ZEMLJI (podu gdje ram e) C["/E.i c: j bicastu lopticu (na mjestu gdje ste to

vee jednom uradili u prvom ljel

e cceracije) vibrirajucl slovo A. Zatirn

vibrirajte ABRAHADABRA vizualizirajuti istovremeno kako se u crvenoljublcastu lopticu na zemlji uliva energija (Moiete vizualiziratl kako sa svih strana ulaze

u tu lopticu svjetlosne trake raznih boja ili recimo sa 0 bijele baje. Maze se raditl i sa odredjenom bojam, ali to prevazilazi ehniku vdje datu). Nakon ovoga vibrirate slovo R vlzualizirajuci ujedno lontlcu crveneljubicaste boje na stopalima (kao i u prvom dijelu). Kad ste rNO vizuilizi ali onda vibrirate slovo

A i vizualizirate istovremeno svjet!osnu traku (u ci avom ritualu crvenoljublceste boje kao i loptice) koja ide cd loptice na podu do loptice na stopalima. Zatim vizuaIizirate svjetlosnu lopticu na lijevom koljenu j tu paraleino vibrlrate B. Nakon ovoga vibrirate slovo R i istovremeno vizuallzir ate svjetlosnu traku koja ide od loptice na stopalima do iaptice na Iijevom koljenu. (Trudite se da osjetlte kako prenosite prekosvjetlosne trake energiju iz jedne udrugu lopticu). Zatim vibrirajte A na desnom kuku (uz vizualizaciju loptice i to pored kuka

kao sto je ranije objasnjenc), pa onda uz vibraciju slava 8 svjetlosni trag ko]l ide CQ loptice na lijevom koljenu do ave loptice pored desnog kuka. Dalje, vibrirate 0 na zadnjici i svjetlosni trag uz vibraciju slova A koji dolazi lz loptice kraj desnog kuka. Pa onda slave A na desnom koljenu i svjetlosni trag koji

2'1-

prolazi kroz vase tljelo uz vibraciju siova D. Zatirn vlbrlr ate slovo H na mjestu polnl h organa i svjetlosni trag ko jl dol azi ad J optice nadesnom kol jenu uz vi braclju siova A, pa onda slovo A uz vizuaJizaclju loptice pored Jijevog kuka i svjetlosni trag uz vibriranje slova H. Zati m vibri rate slovo R na desnam ramenu

i. svjetlosni trag ko]] ide iz lijeyog kuka do desnog ramena uz vlbraciju slova A. Zatim vizuaiizirate svjetlosnu lnpticu na lljevorn ramenu UI. vibriranje slova B i svjet!osni trag koj! dolan iz desnog ramera uz vibriranje slova R i konacno vibrirate slovo A na celu i vlzualizirate svjetlosni trag kojl ulazi u ovu lopticu uz vibraciju slova B, i ponovo vibrirate slovo A na celu, Nkaon ovoga vibrirate ABRAHADABRA vizuallzirejuci sve odjednom tj. II svjetlnsnih laptica i svjetlosnu traku kaja ih povezuje. Ovim je zsvrssna tehnika ABRAHADABRA (Slika 6).

tlPE.TOKRAKA ZVJEZOA,

SA KRUGOM U SREOINI II

(AL-I-6D)

Panova ste okrenuti ka istoku, (Sa juga ate se u pravcu suprotnorn ad kretanja

kazaijke Zemlje

na istok), Vizualizirajte na celu pentagram (Strelica pokazuje smjeru kame u vlzualizaciji stva-

na.satu okrenuli

ramo ~I pentagram). U sredistu pentagram a treba da vlzuali-

zirate lJ;x!!; mali kruzir:. Inace, l;Jentagrame vLzuaIizirate u plavi-

caste] bo]! kao i svjetlosnu traku koja ih povezuie, izuzev tama gdje je to druk-

cije na.glasena. Zatim podignete rukeod eels, ZamiSljate kako uzimate pentagram sa eela i bacate ga ispred sebe clnee! uporedo znak HORUS-a (sllka B)

i vi.bri raj ucl TER IO'N. Kad 5 te ova uradil! ispravl te se i vizual izira te pentagram ispred vas, ko]l je sad u vasaj vellcini na udaljenosti duzine vasih ruku (slika 7) i nacinite gest HARPOKRATA (Oesni kariprst na danjoj usni). ZatIm spustite ruku uz tijelo i okrenete se u SMJERU KAZALJKE NA SA TU na sjever, Na sjeveru uradite sve isto tj. vizuaJizirate pentagram na celu i bacate ga ispred sebe clnee! znak HORUS-a, a vibrirate NUn - Ispred vas je pentagram u

vase] velicini Identican sa pentagramam na istoku. Nacinite znak HARPOKRATA (densirn kazlprstorn) j nakan nekoliko trenutaka desnim kaziprstorn (ko]: 5e nalazi na donjoj usni ) zabadete u sr sdis te pentagrama koji se u vizualizaciji nalazr ispred vas. (Prst praktlcno zabodete u mali kruzic koji se nalazi u pentagramu (sllka 7). Zatim povucet e kaziprst do pentagrama na istoku vizualizirajuci paraielno svjerlosnu traku kaja spaja pentagram na sjeveru sa pentagramom na istoku (traka ide ad kruzica do krIJzica). 5pustite ruku uz tijelo ; nastavite okretanje na zapad. Tu uradite sve ista stirn sto vibrirate BA.BALe: J i

pbvezujete pentaqrarn na zapadu sa pentagram am na sjeveru; Znaci, na sjeveru ste, Spustili ste ruku uz tijelo i nastevili okretanje na jug. Tu uradite sve lsto t], vizualizirate pentagram na celu, uzimate ga rukama, bacata lspred sebe clneei uporedo znak HORUS-a i vibrirajuei sad HAOIT. Zatim siijedi znak HARPOKRA TA (desni kaziprst) j iz tog poloiaja zabodete kafiprst u kruzi.c u pentagramu i povuce te svjetlosnu traku do kruZica u pentagramu na zapadu, (Okrenite se sjevero-zapadna i konacna slika sad izgleda kaa sta je prikazano na crtefu oro] 9. Krug je otvoren iz-nedju pentagrama na istaku j peritaqrarna na jugu).

Isprufits ruke ispred sebe taka da "2.""" .anovibudu u razini ociju i kazite L.U.X. (svjetlost). Zatim vizuallzirejte :::a ste uronjeniu narandfastu svjetlost

(t], u svjetlost kaja je boje Liiaref'Gg ze.jeza). Uz vizualizaciju te svjetlosti vibrirajte ABRAHADABRA : Z2~;e s:~ :0 PAN. Nakan ovag, drzeei u imaginaciji naranorastu svjetlcst X'10r.:l :1:rirajte ABRAHADABRA stlrn sto cete ujedno vizuallzlrad i biielu S',;e :05 r.: traku kaja [de po putanjiopisanoj u

tehnid ABRAHADABRA stirr stc Sf necete sevijatl ka zernljl i necete pravlti nikakve pokrete ruxama, \Ruke os aju u razini oCiju kako je vee. ranije opisano), Nakon ovog spustite ruxe I<a .zemlji - dlanovi otprilike u rszlnl kukova i tad recite N~O.X. (7ama). Zatim, kao i rani]e, vizual i.zj raj te riarandfastu svjetlost, vibrirajte ABRAhADABRA i zapjevajte 10 PAN. Dnda, drzeci narandfastu svjatlost u imaginaciji I r ke kao sto je opisano vibrlrejte .ABRAHADABRA vizualizi-

0(:--

rajuei bijelu svjetlosnu traku koja ide. ad "Z"emlje do vaSeg eela po putanji vee

opisanoj u tehnici ABRAHADABRA. Zatim se okrenHe ka sjeveru.

"JA SAM GODPOOAR DVOSTRUKOG STAPA SNAGE" (AL-III- 72)

Panova ispred sebe vizuaiizirate vee vizualizlrani pentagram Zemlje sa kruzicem u sredini. Zatim unutar pentagrama Zemlje nacinite obrnutl. pentagram Vazduha

LIJEVIM KAL:IPRSTOM, ~.. . .... _ paraielno vizualizirajuci taj penta-

gram. (Kafiprstorn 5e kreriete u pravcu strellce), Kad ste

nacinlll ova] pentagram privucete ruku uz tijelo I vlzuallzira-

te sve odjednom, pentagram u pentagramu sa kruflcern u sredini (Sllka II).

Zatim zabodete lijevi kaiiprst u kruzic u sredini i vibrirate NUIT. Nakan ovog nacinite znak HARPOKRATA (l ijsvim kaziprstom) i na kraju nacinite znak PUELA (Slika 12). (Stanete uspravno, Nags skupljene. Ujeva ruka na mjestu gdje su

polni argani, a desna na qruci rna) pjevajuCi 10 PAN i vlzual lriraiucl crte.z broj 11. Nakan ovag okrenete se u srnteru kazaljke na satu na jug. Najprije vizualizirate

vee ranije vizualizirani pentagram Zemlje sa kruficern u sredini, te onda u tom vizualiziranom pentagramu pokretirna Ifjeyog kazlprsta (elje pokrete prati te vizua-

li.za.~. ijo.m.).:. aCirUte. inV.Okat.ivni-p .. ri~ivni. Obrn. Uti .. pe.nt. agram v .. atre~.. . take

da je konacan izqled kaa na crtezu bra) I L ZatJm zabodlte. lijevi

kafiprst u kruzic u sredini i yibrirajte HAOfr. Nakon ovog nac!-

nite znak PUER, (Stati uspravno, noge skupljene, desna ruka podignuta i savijena u laktu taka da je nadlaktiea paraielna sa ramenirna, a podlaktica stoji vertikal-

no. 5aka je lspurzena dok lljeva ka stoji na mjestu pnlrrih organa i imitira

talus, odnosno skupljena je u ssku sa isprufenlm palcern (Slika 13) i pjevajuci fO PAN prlmjenite MAGIJSKU TEHNIKU VATRE! (Stapa; Pirernide; TraugJa; 26j Haditaj). Pjevajucl 10 PAN udaljite vasu lljevu ruku dvadesetak em ad tijela, prema gore, koso, i vizuallzirajte kaka sjvetlosni mJaz bijele baje pagadja kruzic

u pentagramu

ruku taka udaljenu ad tijela,

i zatlrn se necujno okrenite ka istoku, drzeci paraielnos tim vizuaUzirajte bijelu traku koja

povezuje pentagram na jugu sa pentagramam na istoku. Kaddadjete na i.stok spustite ruke uz tijelo, OVO OKRETANJE VRS1LI STE 5 U PRO T N 0 00 KAZALJKE NA SATU! OVIM OKRETANJEM SIT ZATVORILI KRUG!. (Ova [e veoma znacajno za magijsks operacije, jer imate Izvrsnu zastltu, upravo zahvaljujuei ova] tennici), ZnaeiJ okrenuti ste ka istaku. Tu sad vizualizirate vee vizualivizualizirate

zirani pentagram Zemlje sa kruflcem U sredini i u njemu obrnuti pentagram Zemlje Ji$ RA-HOOR-KHUIT. Zatim kaziprst) nacinite znak VIR

na vee opisan necin vibrirate nakonmaka HARPOKRA T A (Ii j evi

(Ruke skupite u sake 5 tim sto su

kafiprst! Isprufenl i prisianite ih naglavu taka da lice na roqove, Vial sliku 14). Zatim S8 akrenete na Zapad. (Okr.etanje je sad suprotno ad kazaljke na satu. Necete imati nikakve nepavoljne pasljediee, [er VI STE POTPUNI

GOSPODA.R KRUGA). Na zapadu uradite sve kaa i u prethadnam apisu 5 tim

sto ovd]e u pentagramu nacinite obrnuti. pentagram VOd. e . . ~.. ... .. i zab .. a-

dejucl lijevi kaziprst vibrirate HOOR-PAAR-KRAAT. Nakon . sto ste

naci nil i gest HARPOKRA T A nacinite znak MUllER (R asi ri te .... ruke i

nags 5 tim sto su Yam ruke iznad gJave podignute; sl lka broj 15). Naravno, u poloiaju MULIER pjevate 10 PAN i vizualizirate crtei It. Na zapadu ste, R.aSiri~e ruke (pod uglom od 180 ) I koncentrisani na njega vlbrirate:

PRO tvlOU TELETARHAf / isprad mene TELETARHAi. Zati--. SE

skoncentrisete na pentagram (slika l l ) iza 'las vibrirajte:

OPISO MOU IJUNGES I iza mene !JUNGES. Zatirn S2 skcnc:'"';'::-

sete na pentagram pored vase desne ruke (sl ika Ii) j vibri rate:

30

EPI OEKSIA SUNOHES (desno ad mene je sunohes).! zatim se skoncentri-

sete na pentagram pored vase Iijeve ruke (Slika I!) i vibrirate:

EP ARISTERA DAJIMON (lijevo ad mene je dajirnon), Nakon ovoq vlzuallzirete

sve odjednorn tj. cet.iri pentagram a kao na crteru broj I J i svjetlosnu traku

koja ih povezuje, sve (Slika 16) u pi avicaslOj boji sem trake izmedju pentagrama na jugu i istoku koju vizualiz..irate u bjelicasto] oojl, Kad ste avo viwal izlral i

vi bri raj te:

OKO MENE PLAMTE MOeN! PE.~Tl\GRAMI! U BAZI :£ HEKSAGRAM!

(Osjetiti se-be kao gospodara si tuadje.

Mozete primjeniti tehniku izgradnje prostora, Kaa posljedlca oblcno se osjeca toplotau eitavom tljelu),

Spustite ruke uz tijelo, (Ostajete i delje okrenuti zapaou).

Uradite KABALISnCKI KRST - Sad g85tOl/8 zatvaranja uradite obrnutim redorn, Najprije rasLri te ruke iza Iedja (Stika Sa) i vizualizirejte rubove plavicaste zavj eS8 i onda zamisljajte kako povlaclte zavjese jednu ka drugoj dok se ne spoje, odnosno dok ne spojite vase ruke (Slika 5). Nakan ovaguradite znak HARPOKRATA llljevim kaziprstom na donjoj usni i nakon nekoliko trenutaka rasiri te ruke

i spred sebe (5 ll ka 3 a) i povucit e zav jes u kao i pre thodno, spa j a juti ruke (S ll ka 3). Zatim uradite znak HARPOKARTA desnim kaiiprstom.

Okrenite se na sjever .. Tu uradite operaciju ABRAHAOABRA. Nakon prvog dijel a najpriJe uradite gest ZATVARANJA IZA SEBE i znak HARPOKRATA LDEVIM kaziprstom, pa zatim gest ZATVARANJA rSPRED SEBE i znak HARPOKARTA DESNIM kaflprstorn •. Nakon ovog uradite drugi die ave operacije i polako otvorite aei .. Ovirn ste kompletno zavrsil! TELEMITSKU TEHNIKU RITUALA PENTAGRAMA tj. TEHNIKU K.A.P.

ObjaSnjenja nekih rijeCi:

TELETARHPJ u mod'ernom grekom znaci majstor ceremonije, a rijee TELE iU klasicnorn grckom oznaceva inicl] aeiju u misterije. Naziv sugeriSe na Ma.jstora Hrama Hi Hlerofanta;

SUNOHES u klaslcnorn grckom znacl: "Drfati zajedno", a u rnodernorn jjrckorn maze se de finisatl kao koherencl]a,

DAJIMOf\i Ima mnage znacenja, ukljuEuje ime Boqa 1 ime Djavala, fstlnsku

Volju ltd.

IJUNGES ima mazda najinteresantnije znacen]e ad svih. GI agol iunggeo znaci vrislati i maze da oznacave sped fican uzi tak. Rijec iunggl80s odgavara vrsti ptice koja 58 zove na enql eskorn "krivovrat a'' (wryneck). Upotrebljavale su je vjeStice u Grckoj u magi/skim operacijama. Ima zanimljiva znacenja i danas

u vickra ftu,

POOSJETNIK

- reiaksacija

2 - ritmicko disanje

3 - kaballstlckl krst - istok

4 - gest otvaranja ispred sebe

5 - znak harpokrata desnim kaziprstom 6 - gestotvatanja lza sebe

7 - znak harpokrata lljevirn kaziprstom

8 operacija abrahadabra (I dio) - jug

9 - gest otvaranja ispred sebe

10 - zrrak harpokrata desnim kaziprstcm 11 - gest otvaranjaiza sebe

12 - znak harpokrata lijevim kaziprstom 13 - cperaclja abrahadabra (II dial

14 - pentagram - istok (pocetak)

15 - kabaListicki krst - zapad

16 - gestzatvaranja iza sebe

17 - znak harpokrata Iijevim kaiiprstom 18 - gest zatvaranja ispred sebe

19 - znak harpokrata desni.m kaflprstom

20 - operacija abrahadabra - sjever (J dlo) 21 - gestzatvaranja iza sebe

22 - znak harpakrata Iljevirn kaZiprstam 23 - gestzatvaranja ispred sebe

25 - znak harpakrata desnim kaziprstom

25 operaclja abrahadabra (II die)

VA2NA NAPOMENA!

Ukali ko ste uradil.i znakove otvaranj B, a Iz bile kojlh razloga budete morali

da preklnete dal]] rad MOR.A TE OBAVEZNO URADITI ZNAKOVE ZA TVARP ~o.!

U o v om sl vEaJ u znakove zatvaranj a mozete uradi t1 neovisno 0 tehnl a ...... a -canaIjstlcki Krste i Abrahadabra.

..

Brej: 1-

8roj: 3_

Brej: 2.

Brej: 5_

Broj: 3_

Broi: 5_

Broj: 4.

Broj: B ..

Broj: 6.

Broj: 12.

34

Braj. J 3,

Braj: 14.

~

!

'/

/

Braj: 15.

35

J - -*'1:>- -_ ...

- ,

- ,

, ,

" ...

" ...

, ,

, ,

, ,

I ,

I \

I . \

it

I ,

I I

Brej: J J.

Brei: 9.

'·STO,,"

." ....

....

,.

'"

,

,

/

,

I

I

I

..

...

...

...

....

,

,

,

,

,

'\ '\

Brei: 16.

I I

....

....

...

I ;'

K A. P. (A.K)

OPIS VEZSE ZA GRUPNO IZVODJENJE

Legends

M - majstor U - ucesnik

KK - kabl lst icki krst

AA - abrahadabra (vjezba) RHK - Ra-hor-KhuIt HPK-Hor-par-kret

Prije poe.etkagrupnog Izvodjenja vjeibe pretpostavlja 58 da je M savladao do najmanjih pcjedinasti vjeZbu u individualnomobliku. U mogu ali ne rnoraju zna ti do det a t j a kom pi e tnu vj emu u indi vi dual nom 0 bli ku, U kol i ko ne po zna ju

"

detaljno kompletnu vjelbu treba da nauce detaljno svo] dio rada uovo] vjezbi.

Ucestvuju M i 3 U. (Karistimo naziv MAJSTOR, a ne vaditelj jer onaj ko vadi ritual mora biti apsolutno sposoban za to. To treba dacIni bez ikakvih sumnji i nedournlca, To je odJika M).

Ms to ji ok renut ka i sto ku, a ue esni ci na trt strane svi j et a: I. n a is to ku; 2. na sjeveru; 3. na zapadu.

M uradi KK okrenut istoku, a zatim nacini znak krsta na eetiri strane svljeta, u srnjaru kazaljke na satu t], I. na istoku; 2. na sjeveru; 3. na zapadu;

4. na j ugu. (M se nekoli ko p uta a kre ne kaka bi ova mogao izvest i ).

M okrenut ka jugu ucini prvl dio vjezbe AA a zattrn vizualtzira svjetlosnu traku koja ide po putanji kao u vjezbi, ria sve cetiri strane svijeta tj. I. na jugu;

2 .. na zapadu; 3. na sjeveru;4. na istoku. (Okretanje je u smjaru kazaljke na satu).

M okrenut ka istoku, (Clt avc vrijeme ucesnici stoje rnirno, bez ikakvih pokreta, pasivno zmireei i opusteno cekaju). M vizualizira na svom celu pentagram sa krugam u sredini, uzirna ga rukama i baea ispred sebe clneei znak horusa i vibrirajuci TERION. (Clneci ovo M zna da je pentagram oplodjena rnaterica).

U osjeca k80 da je u centru zerntjotresa, Osjeca kako se trese i .

kako se nalazi u konturi pentagrama koji pocsjeda na napuhanl pentagram. M isto uradi na sve cetiri strane svjet a uz vibriranje formula koje odgavaraju tim stranama. Na sjeveru NUIT ltd, Nakan 5tO je na jugu vibrirao HAOlT uz' predhodno opisane radnj e M se ckrece ka sjevero-zapadu i tu uradi "LU,{ i NOXI! kao sto je opisano u dijelu za individual no izvodjenje ave vjezbe, a patom

se M okrece ka sjevaru. M j ijevirn kafiprstorn nacrta u pentagramu banishing pentagram vazduha (lrnate prilofenu shemu pentagram a) i vibrirajuc] NUn zabade lijevi kaziprst u kruzic u sredlni, Tog casa U osjeca kao da ga neko dodirujs u pupak i osjeca S8 u formu NUn. (Crtezl svih formi dati 5U u GNOZf:2). M;nacini ·znak HPK sa Jijevim kaziprstom na danjaj usni, zatim M naclni znak PUELA i zapjeva 10 PAN. Nakon toga U SE oglas! sa 10 PAN. (Napornena: Ovdje u Opi5U ave vjezbe za grupna izvadjenje ne navcci sesve u detalje kao u opisu vjeibe za individualan rad [er se pretpostavlj a da je M savladao to. Npr. na pocetku nije pomenuto da je M vukao svjetlosne trake i povezivao pentagrams,

te da su svi pentagram! medjusobno pavezani sern pentagrama na jugu i pentagrama na istoku. To se podrazumjeva. Ova vrijedI i za astale vjezbe gdje se nakon individual ne vjezbe opisuj e vjezba za grupni rad. Poset:no se naglasavaj u samo razllke). Zatim se M okrene ka jugu i tu urad! sve isto kao i u individual-

,

nom radu, '$ tim sto kad vibr ira HADIT treba da vizualizira "krllatl qlobus"

sto je arhetipsko-sirnboljcna predstavaza HADIT -a. Desno krilo ce se spojlti sa pentagramom na istoku, a lijevo ce se poklopiti sa svjetlosnom trakom koja je povezana sa pentagramom na zapadu ..

M se zatirn okrene ka istoku. Nacini Iijevirn kafiprstorn banishing pentagram zemlje ltd, vlbrira RHK; M nacinl znak VIR uz pjevanje 10 PAN ltd. isti sablan kao sto je opisano na sjeveru. M se po om okrene ka zapadu. Uradisve kao po sablonu na sjeveru, juqu i istoku, stirn Sito vibrira HPK i koristl znak MULIER.

Nakon zavrSene operacije na zapadu M se okreca ka istoku i cvrstirn .i slqurnirn glasom progovori: KO SLA VI HGRU5A! (Radi se 0 upl' no-potvrdnoj recenici). Patom SEl M povla.ci na jug. Ulan u kcnturu "krilatogglobusaft tako da mu se giava poklapa sa IIglobusom". U na istoku (desetak sekundi nakon sto jecuo ko SLA VI HORUSA poei nj e d a vibri ra A (aeaaaaaaaa) i adize ruke ad tij e! a u visini rarnena, Zatim M na jugu vibrira J (jjjjiiiiijjj) sireci ruke i spajajuci svolu desnu sa rukorn ucesnika na istoku taka da corzalnu stranu svoje sa.ke pripo]i

na palrnarnu (stranu gdje je dian) ucensi.ka na istoku, Ruke M poklapaju se sa "kr lima". Ujeva ruka je usmjerena ka zapadu. Tu U vibrira V (vwwwvvvv) i

siri ruke taka da svoju oorzalnu stranu desne sake pripaja uz diana !ijeve ruke M. Zatim U na sjeveru vibrira S (ssssssssssss) taka sto svoju dorzalnu stranu desne sake pripaja uz dl an Jijeve ruks ucesnika na zapadu, a njegova !ijeva saks prislanj a se na dorzal nu stranu sake ucesni ka na i stoku. Napam ens: Tokom vi briranj a ovih slova svaki ucesnik sebe zamislja u formi koju sirnbol icno predstavlja t j. u na istoku u formi RH~<, rv! na jugu u formi HADITA, U na zapadu u formi HPR

i U na sjeveru u formi NUIT -e.

Naken ovoga krug jezatvoren. (NUIT je zadnja u NIZU, a ana is i gimbal zernlje, zvjezdanoq nsba i vidljivog kosrnosa),

Kad se krugzatvori M sa juga. dolazi u centar. Krilata forma HAOIT ostaje u spoju sa ostalirn U (ko]i su u zamisljajucirn formama). M okrenut ka istcku obraca se U odnosno RHK:

JA SAM OVOJE 0 VELIKI I MOeNI RHK - DA SE POKLONIM M nacini blaql : naklon, a zatirn kaze: SLAVA HORUSU 0 VELIKI I MOeN! RHK_

U se vldi u formi RHK koja sjedl i stoji u lsto vrijeme i adgovara: SLAVA HORUSU (odqovor je cvrst i sicuran),

M se potorn okrece ka sjeveru (suprotno ad kazaljke na satu. Krug [e zatvoren i ne oostcje nikakvi rezlozl da se c ne uclni), Tu se obraca Nun rijecima:

JA SAM OVOJE 0 NUll, V.ELNA I "£PREKIONA NA NEBU - .pA ·SE POKLONIM. M . se . blace nakloni i pctcrn r.astav:: SLA VA HORUSU 0 NUIT V JEL:NA I NEPREKrONA.

U kojI se osjeca u form: ftl..Jf- cC£O't'ara:

SLAVA HORUSU (odgovor je poput en] eka , siguran).

M se okrece ka zspadu, U se os":e::a ~ffTli HPK (sjedeci u lotosu i stojecl

u ista vrijeme) M govori: ]A SAtv' Qv:r=, 0 TIHI I MUDRI HPK-' DA SE POKLONIM. M cini blagi nakion pa nasta'llja: SLA VA HORUSU 0 TIHI I MUDRI HPK.

U u fermi HPK odgaval'a: SLA VA CR.USU (odgovar je tlh i siguran). M osta]e

okrenut ka zapadu i drzeci ruke raSirene u vis:ini rarnena vibrira:

rSPRED tvENE JE MANlFESTIRANA FOTMA HPK (I M i U vizuallziraju HPK stirn :?ito ga M vizualizira lspred sebe a U se.be osjsca u forrni HPK) IZA MENE JE RHK (Istl sablan)

UJEVQ OD MENEJE NEMANIFESTrRANA FORMA HAD IT. (Sarno M vlzuelizlra II krlla tiglabus!!)

DESNO 00 MENE JE MANIFESTIRANA FORMA NUH (ist! sablan) Zatim M vlbrl ras

OKO MENE PLAMTE MOCNE MANIFESTIRANE FORME HPK, RHK, NUIT NEMANlFESTJRANA FORMA HA01T.

U SFERI JA SAM SVUGDJE CENTAR (Ist a izgovaraju i ostall ucesnicl)

NEKA JE VJECNA SLAVA HORUSU. U same ponavlJaju: SLAVA HORUSU. Dak avo izgavaraju ucesnici osjecsju svoja Ijudska ob!icja. Gube osjecaje forme kaje su uzirnall. Ova je bitno. Inace ucensici nisu nikad potpuno zaboravill svoju ijudsku susttnu).

M potom qovorf:

NEKA SE MAI\IFESTIRANE FORME POVUKU U SVOJE SVJETOVE (M vizualjzira kako se forme pcvlace kao brz vjetar u vidu svjetJosnog traga koji se polako gubi)

PREUZMITE VASA LJUDSKE OBUCJA. Tog momenta ucesnic! stoje 5 rukama uz tijeJo potpuno svjesni sebe samih.

Potom M uradi KK okrenut zapadu pa krst na sve cetiri strane kao na pocetku (na zapadu, na jugu, na istoku i na sjeveru). Zatim M zavrsl ritual AA koji je zapoceo na pocetku i vibrira ABRAHADABRA uz vizuaIizaciju svjetlosne trake

koj a se dire po vee poznatoj "putanjl II na sjeveru, na zapadu, na jugu i na istoku).

M pucne rukom. Sve je GOTOVO!

\

PREPORUCUJE GRANO LOLA D. T.O.-a. (Materijai je dat izvorno, ria engleskom jeziku),

The following Pentagrams are used in the performance of this ritual.

In general. it is best to learn this ritual with the Earth Banishing Pentagram. The reversed pen tagrams requi re a bit more 5 kill than most of the nonna 1 ones.

It is especially wise to avoid use of the reversed banishing pentagrams. until fully aware of the as tr-a l effects of the nonna 1 pentagrams.

PEvERSED NO~
PA~ISHING INVOKING INVOKING BlWISHING
.~ ~ SPIRIT 1$ ¢K
EQUILlBRII 1 OF
ACTIV£S
~ .~ SPIRIT 1;( ~
EOOILlBRI OF
PllSSlVES
~ ~ FIRE ~ 1t
-
~ »: f\ ~
\4ATER 7i(
'" V "ii
~ ~ 4 " «( 1;:t
AIR X
» l I to
V
1$ ~ EARm ·fk USE: fn brief, the "Normal" pentagrams are active on the material plane and the near astral. Their function is to banish the five elements from, or invoke themun to those planes. The "Reversed" pentagrams are active in ~he more spiritual planes. Their function is to manipulate the elements of those planes

with respect to the lower planes. The reversed pentagrams are more effective,

bur more difficult, They are only "evil" to amateurs.

Operator ima punu slobodu u radu. Iskustvo i praksa treba da budu vocic u izboru pentagramski farmi. Ova sicooda vrijedi i z.a tehniku K.A.P. Tu je operator jedino obavezan da na jugu uvijek vizuaHzira TNVOK. PENT. VA TRE (FfRE) kao i da vizualizira u norrnalnorn polozaju BANIS PENT. ZEMLJE (EARTH). (Na svirn stranama svijeta)

41

MAGNUS AP.KANUM

EJementarne snage daju mac kreacije ali j opasne destrukcije.

SJEVER (SMRT) je mjesto gdje 58 SUNCE spust a u najnifu tacku u toku svoje putanje, da bi odalle krenulo na put svog radjanja koje se obavlja na IS rOKU (2IVOT).

JUG (2IVOT) je mjesto gdje se SUNCE penje na NAJVISU tacku svoje put anj e da bi odatle krenuJo na ZAPAD (SMR T), mjesto svog zaJaska.

SJEVER (SMRT) je mjesto NAJNIZE tacke, SJEVER (SMRT) je mjesto odakle pncinje PUT U SR2 MlSTERIJE. INICIJANTl (POSVECENIK) umjesto na ISTOK (LIVOT) putuje na JUG (lIVOT) gdje je najveca kulminacija SVJE TLA. Sa JUGA (LIVOT) putuje na ISTOK (lIVOT) MJESTO RADJANJA LIVOTA, a ne na ZAPAD (SMR T). Put JUG-ISTOK tj. lIVOT -LIVOT je KLJUl:t\A INICIJACIJA. Majkl Bertio, adept hermetizma, a ovaj inicijaciji kafe: IIPa nasirn gnostickim ucenjirna ave energije su jednostavno VISE JASTVO iii GNOSTIl:KO BleE T RAG A CAN A K 0 N 5 V JET L A. II (Na JUGU (LIVOT) spoznaje 5e SVJETLOST U SVUJOJ MAI<SIMALNOJ KULMINACIJL S toga je PUTOVANJE NA ISTOK (lIVOT) TRAGANJE NAKON SVJETLA) Na ISTOKU (LIVOT) MJESTO RADJANJA ZIVOT~ SPOZNAJE SE LrVOT U SVOJOJ SU5TINT i DIREKTNOrv UNIJOM PREKO CENTRA (t I N E CIT I M E

K R I L) OPERATOR SE SPUSTA NA ZAPAD (SMRT). KROZ MISTERIJU ZAP.ADA (SMRTI) VRSr SE INCIJAClJA U POSLJEDNJI tIN.

"Svake godine u prcljsce kad nas ugledate kako proJazimo leteci prema sjeveru, i svake jeseni kad budemo siJaziJi prema jugu I slavit cete nas prnlazak posebnim svecanostlrna."

TAJNA ANDROGINOSTI!

Kad ad L:ETIRI napravis OVA onda irnas:

SJEVER (SMRT) - VODA JUG (llVOT) - VA TRA ISTOK (LIVOr) - VATRA ZAPAD (SMR T) - VODA

VATRA

VODA

VATRA

VODA

,

-_--<_ - ----- - - _------ ~~-

[IVA ELEMENTARNA PRAVCA!

l. SEVER (5MRT) 2. ISTOK (LIVOTI

JUG (2IVOT) ZAPAD (SMR T)

Cit a] stih AL-!-S2.

Ritual K.A.P. (A.K.) pocinje Uvjek na ISTOKU, a zavrsava na ZAPADU.

HOQvS

,tt

O"l.IQI'5 - ~ 21VOT

~

1.E" HL3 A

o

r
0 M S V V 2 k M
l.. ... A.¢"" A. 0 6.~ vt~ ~A
, :z
Il ~ .. D R o A
I T T U *' U
~ t-\ T ~ T t:::1

"ODA

~

'S M ~ T ..

l2lS

~ 1::115

43

G N 0 Z A. 2.

PRo5IRENA VERZIJA TEHNIKE K.A.P. (A.K.) - TEORETSKE OSNOVE -

U ovorn dijelu bice vam data prosirena verzija tehnike K.A.P.,osnova rada bazira se na vizualirenirn slrnbolicnim arhetipskim torrnarna NUIT, HADIT, RA-HOOR-KHUIT, OETE HCRUS i HOOR-PAAR-KRAAT. Zasto?rlIstina nije dosla na eva] svijet naga nega kroz arhetipove i slike. Covjek nece prirnitl istinu nl na jedan drug! nacin. II "Covjak maze da prizove svaki oblik kcsmicke energIje aktlvlrajucl njoJodgovarajucu komponentu u sopstvenorn blew. Buduci da 5U Ijudi u dalekoj proslosti dava!i kosrnickirn sllarna prihvatljive sirnbollcke cblike ispoljavanja, nastaIs su mnags bozanstva .i kosmicke inteligencije. Oni nisu nista drugo do olJcenje kosrnlckih energlja sa kojirna je iakse stupltl ukontakt na takav nscin, nego se obracati apstraktnaj formienergije. Jed! no ocracaniern preko sopstvenog nesvjesnag preko simbola kojs nesvjesno razwmlje, covjek maze da uspostavl kantaktsa zlvatodavnim silama kosmosa. A.rhetipska slika ali cava kosrnicku energiJu. Simbal teenergije.u (lzvco iz "Pr aktlcnl vedic do v!sih herrnettckih rituale" ad 2.M.

51 avinskog).

Mi U ovoj vjezbi koristimo kosmicku enerqiju aHcenu u arhetipskim slikama

NUIT-e, HADIT -a, HORUS-a, Ra-Hoar-Khuita-a i Hoot-paaskrata, Bududi da

su GNOZA: 1 , 2, i 3 primarno bazirane na KNJfZI ZAKDNA (The Book a f The Law - Aleister Crow ley)uz studiranje prve tri G. treba studirati i KNJIGU ZAKONA.

Pared opisa vjezbe za lndiviouelen rad eat je opis vjezbe za grupni rad. Date su osnove tog rada bez zalaienja u detalje. Palali se ad pretpastavke da se krece sa grupnim radom anda kad [e potpuno savladana vjezba za individualan rad, Ovo primarno vrijedl za asabu koja vodi ritual koja [e MAJSTOR

TE VJELBE. Ostialucesnici treba da slijede upute Majstora. On je ta] ad koga zavisi uspjeh izvadjenja vjezbe JER ON vodl tu vjezbu. (Napomena: Molim ci tateljke da rnl ne zamjere zbcq os!ov!javanja sa ON .. Gdje je god ON istc vrijedi za DNA ukali ka ni j e nesto i zri cf t 0 nagl aseno), Majstor mora rrovestl do 'kraj a svaku vjezbu koju zapccne.

-

I ........__"-..- = -=-----=---- __

PR.OS!RENA VERZIJA TEHNIKE K.A.P. (A.K)

USLOV: SAVLADANA TEHNIKA K.A.P. (A.K.) oplsana u GNOZIS: I.

U radi te vj ezbu K. (kabalistlcki krst) bez gestava otvaranj a. Zatirn vizual i zl raj te osj eti te kaka rastete I postajete oqrornni, Vid i te kako prerastate sabuu kaj aj radite, kucu u kojoj radlte, rastete sve vise i viSe tako da cobijste kosrrrlcke razmjere. Na kraju treba da vidite i OSJETITE planetu Zemlju kaa loptu pod vaslrn nogama na kojoj stojite 1<20 TALK! OSLONCA. Vldlte i asjetite sebe taka oqrcrnncs (u), Pogledaj te aka sebe, vi dite "zv] ezdana pl aventilo", t], zvi] ezde ko] e 5i j aJ u i lam u i. zrneo] u ni i h. Z ati rn se okreni te zag 0° n a desn u 5 trenu ( na jug) i tu uradite tehniku ABRAHADABRA.

Postoji nekoliko izmjena:

l. Nee ete radIti znakove otvaranja nason prvog dijel a vjezbe, vec,cete odmah nestavltl drugi dio vjeIbe..

2. Kad zapocnete drugi dio vieibe p~i 'libriranju .ABRAHAOABRA' (nakonsto ste vibrirali A) viruaHzirajte kako 7 (sedarn) svjetlosnih zraka dolazi iz kosmosa

u vldu rrurnje i pogadja ZEMUUj~ Tljesto ria kame vi ustvarl stojlte, Osjeti t e sn Bin u ene rgi j u u ZEMLJL Osja tite stab il nest, Cvfsti n u i S1 gurnost. PsjeUte da vas svaki taj zrak koji poqadja Zemtiu cinI snaznijim i sigurnijim. (aVO JE VEOMA BlTN:OJ)

Kad zavrstte vjezbu .ABRAHADA8RA okrenite se za 900 na Iijevo, tj, vratite se

na pocetni pcloza]. Vidite panovo kosmos. Zvjezde. Zatim se skcncentrlslte i zapocnlte PENTAGRAM onaka kako je opisan u tehnici K.A.P. (A.K.). Radite

sve do trenutka dok ne nacinite znak PUELA j vinrirete NUIT. U trenucima kad VIBRIRATE NUIT TREBA DA VIZUALIZIRATE SIMBOUCNU ARHETIPSKU FORMU f'.iUIT Iza PENTAGRAMA..

Vidi crtef br, 2. Boja njenog tijela treba da 'bude plava, tamno plava. Pa tijelu treba da vizualizirate zvjezdice zlatne boje koje sijaju, Osjetite vjetar koji duva i prozima vase bice, To je ugodan vjetar, viSe vuce na

hi adno nego na toplo, Z ali m nastavita radi ti ritual kao i obicno. Kad ste na

jugu nacinili znak PUER I vibriralj HADIT lreba da vizuaiizirate STMBCUL:NU ARHETIPSKU FCRMU ZA. HA['H -a. (Da budem precizniji: dok vlbrlrate HACIT treba da vizualizirate tu farmu. Vidi crtez br. 3. •. KugJu treba da vlzualtzirate u crvenoj baji, a kri la lu[O. Osjetite kako do vas dopire top!! juzn! vjetar. To je vjetar ko]! vas prnouvava i cisti. Zatim SE skoncentrisite na sebe (nalazite se u polcfaju PUER). Vizualizlrajte svje tlosni mlaz kako pogaca kruz.ic u pentaqrarnirne i td, kao sto je opisano, Na istoku (praktfeno akrenete se 900 ad polozaja na jugu)

45

nakon sto ste naciniti znak VIR vibrirate RA-HOOR-KhUIT i vizualizlrate S.A.. FORMU RA.,HOOR-KhUIT -a, Vldi crtef br .. 4. Ova je ustvari forma Ra-HoorKhuit-a koja 58 moze vidjeti na XX TAROT (VELIKOJ) ARK,cNI spila A. KroIiia 5 tim sto je u lijevaj ruci R-H-K ANKH. Kuglu iznad glave viwalizirate crveno, njegovu kozu (lice, ruke, noge - koje se vide ispnd odjece) vizualizirate zeleno. Njegovu cdjecu zuto,. a kosu i postoije na kame sjedi playa, tamno playa. Feniksav stap na vrhu - glavu i na kraju zeleno, a sam stap crveno .. Ankh vizuallzir ajte u zelenoj boji. Treba da cujete "porodajni krik", Treba da cujete, da osjetite radjanje. Radost zivota i Zivljenja. Da budem precizni]i i konkre tniji, Krlk treba da dolan Iz crvene kugle iznad glave R-H-K. Zatim treba da S8 skonc~ntrisete samo na tu kuglu i vidlte kako S8 u kriku radja DJETE. (!lKRIK rSTlNEI1 cesta pojava na Intenzivima direiktnog Iskustva, Za razliku ad krikova tokam katarze - koji predstavljaju prainjenje energije - krik istine - KRIK IZ UTROE:.E MEONA more da predhodi direktnom iskustvu. TO JE KRIK RADJANJA ISTINE). Treba da vizualizirate- DA VIOITE - DJETE HORUS .. Vidi crtez br. 5. Djste je bjellcaste boje i vazdusaste strukture u crvenkastoj okolini, Zatim se skoncentrisete na sebe i nastavite rad kao 510 je iopisano. Na zapadu nakon 5tO ste naclnil! znak MULLER vlbrirate HOOR-PAAR-KRAAT {naravno kao i u ranijim slucajevima tokom cistavog procesa vizualizacije (na ovo] strani) ostajete u pclozaju MULIER) i vizualizirate S. A. FORMU H-P-K. V idi crtez br, 6. Lotos je bijel e boje. On je izranio Iz mora kaje vizualizirate u plavaj boji kao i tijelo H-P-K. Stapove koje drzi u narancfastc] bnji, tamnidio kape crveno, a svijetli bijelo, Okclina treba da je u tamnoj, veama tamnoj gatavo crnoj-pJavaj boji, fzazavite osjecaj vade. Osjetite vlaznost. (Kad budete imali priliku otidjite nocu na plafu kad je mirna more i nema vjetra i taka u mraku gJedajte u more. Osjeca] mora

i Jagani NUl< kretanja marske vade to js taj osjeca] ko;i avdje treba osjetltl),

Z ati m rssiri te ruke pod uglom od 1800 i vi briraj te:

ISPRED MENE JE HOOR-PAAR-KRAAT (Vizualizirati pentagram u pentagramu i S.A. FORMU H-P-K).

IZA MENE JE RA-HOOR-'KhUIT. (vtzuanzrrate pentagram u rentaqrarnu i Iza S.A. FORMU za RA-HOGR-KhUI1-a. Pojavu djeteta ne vizuallzirate), DESNO 00 MENE JE NUIT. (Vizualizacija pentagram a i NUIT -e). LlJEVO 00 MENE JE HPOlT. (Vizuaiizirate •.. )

Zatirn vibr.irate:

OKO MENE F=LAMTE MOeN! PENTAGRAMI (ZA~T!TE) rZA KDJIH SU SIMBOUCKE ,c,R HE TIPSKE FORME KCSMIL KIH INTELIGENCIJA. (Vizuallzirati sve zajedno).

U SFERI JE SAM SVUGOJE CENTAR. (Sve vizcaliziratl . sa posebno obracenom

i

I _ _ ~__ _ _ _

pazruorn na sebe i svoje mjesto u univerzumu). Mozete ostati taka neke vrljerne, Zatim scustite ruke uz HIele. Jas ste kosrrick1h razrnjera, UrCiditeKASAUSTICKI KRS T. Zatim vizualizirajte i osjetite kako se smanjujete i dobijate svaju prirodnu vellclou, (Ostajete u polora]u "uzdignutog oOZIRISA ".) Kad ste postigli svoju prirodnu vellfiinu spustlts ruke uz tijeio. Okrenite se na sjever i uradite vjeibu ABRAI-IACP.ERA kao sta je opisano u tehnici K.A.P. (A.K.) stim sto nakon prvog dijela nece radlti znakove zatvaranja jer niste radlli nl znakovs otvaranja. Ovim [e vjeiba gotova..

KAD POTPUNO SAVLADATE TEHNIKU TRE6A SVE OA. RADITE SAMO U . VIZUALIZACIJII

41-

PRO~[RENA VERZlJA K.A.P .. (A.K.) OPIS VJEZBE ZA GRUPr-.IO IZVOOJENJE

Ucestvuju 4 csobe, M i 3 U. Svi rade tehniku kao sto je opisano u indi.vidualnom dijelu, stim sto svako sebe zamis.lja kao sredlsnju osobu, mada su rasporedjenl (aka sreoisne osobe: istok, sjever, zapad).

Radi svako za sebe sve kao sto je opisano u individual nom opisu rada G: 2. do momenta dok 5e ne Z8VfSi vlzuallzaclja HOOR-PAAR-KAR TA na zapadu, (u kcsrnosu nema strana svijeta ali radi lakseg pracenja onag sto 5e opisuje mi cerno se koristitl tim pojrnovirna).

Zatim svako vlzualizira slijedece:

1. Vlzalizira se da se spaja sakrilatom svjetloscu HADIT na jugu;

2 •. Zatim se VTsi spajanje sa RHK na istoku. Tu treba osjeti ti tisinu i tzazvati osjeca] iscekivanja. Treba usmjeriti paznju na crvenu kugtu koja je na glavi RHK. Vicjeti kako se iz crvene kugle raoja DIJETE HORUS, c·uti "porodjajnl krik'';

3. Osjetiti se kao OrJETE HORUS kc]e pastaje ogromno zauzi.ma ,citav kosmos i

ujedno time se vrsi spajanje sa NUn koja je sirnbol neba obasutoq zvjezdarna, Zatim mdete da fokusirate svoju svijest na neku ad zvijezda - bila koju u kosrnoSuo Mazete da promatrate kosrnos i pustite da vas privuce vasa zvjezdac Kad odluc.ite da se vratite natraq, de zavrsite vjezbu fokusirajte svaju paznju na planetu Zemlju (aka ste otis!i daleko najprije na suncev sistern) i kaka visefokusirate pafriju to ste sveblLze i bUze ZEMur. Konacno ste u sobi odakle ste i poceli

rad. M zavrsi ritual kao i u individualnom radu. Po zevrsetku svi ucssnicI treba

da pucnu prstom. Ovim je fad zavrsen,

· Brej: 2

I

Broj: 1.

Brej: 3.

Brej: 4.

I

)

Broj: 5.

I

Broj: 6_1

So

GNOZA: 3

KOSMILKA VRATA - SAMOINICIJACIJA KROZ TAROT

KOSMILKA VRA TA predstavljaju simbcllcan ulaz u 5 fere nesvjesnog. U vjezbi ovdje opisano] koristite TAROT KARTE kao vase vooice kroz unutrasnji svijet. Vasa uloga je aktivna kaa i uioga AUSE iz cuvene L. Carroll-ave bajke HALISA U ZEMur CUDAtI. U radu se koristi XIV TAROT KARATA (ISKLJUeIVO SPIL ALISTERA KROLIJA) u slijededem redosljedu:

X, XX, 4 OISKOVI, VII,' XV 5 STAPOVA. PRINC STAPOVA, AS PEHARA, AS MACE VA, KRALJ PEHARA IX, 2 PEHARA, V i XYII.

(Date su .Jotokopije ovih tarot karata),

Prije pccetka rada treoa desetak dana da radite po dvadesetak minuta samn sa pomenutim kartama. Uzimacete svaki dan karte i drzati painju na njima. Npr. uzmete kartu br. X. Drilte palnju na njoj nekaliko minute pa uzmete slijedecu •.. Kad budete 0 _mag enos i da reprodukujete sadrfa] karata spremni ste za SAMOINICIJAClJU KROZ A~OT.

,

r ovu kao i ranije vjei:be rnozete aditi grupno. Majstor vodi vjezbu na taj nacin sto sve izgavara naglas dok ostall ucesnici sjede i sve rade U sebi, odnosno ponavijaju za Majstorom ono sto on kafa, Ukalika ucesnici nisu dovoljna pripremljeni Majstor rnore apisivati i tarat karte. Npr. Sad ispred sebe vidite prizor X arkane. Na njaj vidite i s1.

Oat vam je podsjetnik za- grupni rad.

- .

TI:..Hr..JIKA; 11K 0 5 M 1 C K A V RAT A"

(SAMOINICIJACIJA I<ROZ TAROT)

Opusti te se. Uradi te nekol iko cl kl usa ri tmickog disanja .. Zatim (okrenuti is toku kao i u cstal irn ritualima) ur adi te vjezbu KABALISTICKI KRST. Zatlm se okrenite na jug' i zapocnite vjezbu ABRAHPDABRA. Nakortsto nacinite qest otvaranja ispred sebe stavi te desni kaziprst na donju usnu (znak HARPOKRA T -8)

T AD vi zeal izi rate CR VENI TROUGAO (jednakostranican) dovoljne veliclne da mozete proc] krnz njega. Zatim nacinlt e znak otvarenja ize sene I kad nacintte znak HARPOKRATA Iijevorn rukam (Jijevi kaziprst na donjoj usnt) pocnlte vizualizirati DJE TE HORUS unutar trougla. Djete treba da bude vazdusasto bijel e boje (kao sto se moze vidjeti na xx ARKANt) i ne treba de dodiruje stranice trougJa. Kad vi zuall zt rate OJE TE HORUS spusti te Ii jevu ruku uz tijelo j vlzualizl raj te ka ko se DJETE HORUS (plsacu skreceno OH) udaljava unutar trougla. Vlzualizir ajte kako se najprije polako udaljava de ci zatirn to presiou munjevitu brzinu dok na kraju ne v.idite u sredistu trougla u DUBINI I DALJINI (truclte se da to csjeti te i vidite ) sarno jednu zvjezdu koja pulsira, tj .. vase DJETE HORUS.

Zatim sjedi te. • Pocecete prirnjecive t]

zvjezde. (Vizual izirajte inl) Taka cete nakon nekog vrernena imati unutraSnjost trougJa ispunjenu zvjezdama (poput vedrog nocnoq neba) i U sredistu trougla zvjezdu koja najjace sja pulsiraluccrn svjetloscu, Usmjerite paIDju na tu zvjezdu (vase OH)

i recite (u sebi iii na gJas):

HAD MANlFESTACIJA NUrrE! JA OTKRIVAM NEBESKU ZAJEONICU KOJA JE POTVRDJIVANJE NEZAVISNOG BDZANSTVA SVAKOG MUSKARCA. I SVAKE ZENE. SVAKI MUSKARA.C I SVAKA LENA JE ZVIJEZOA. JA SAM ZVIJEZOA. JA. SAM (sad duboko udahnite i polakc Jzdisudl recite) A T MAN.

Od ovog momenta sve izgovarate u sebi i sve se odvija u vase] maginaciji.

Nakon ovog vizualizirajte kako lz ZVJEZDE izlazi bijeli svjetlcsni mlaz i pribliz8va S8 KAPIJr KOSMOSA (trouglu koji ste vizualizlr eli ) i VAMA. Pribllzavajuci se rnl az prel azi granice traugla i cini VAN TROUGLA- rSPRED VAS - PRIZORKOJI SE VIOl NA X ARKANI. VA2NA l:INJENICA! Trougao kojl se vidi na X ARKAN! trebs da se poklapa sa vasirn CRVENIM TROUGLDM. On posta]e baje kao i na karti (sarno ortvrerneno). Prakticno situaeijaizgJeda ovako: vi sjedi te (na stol iei

iIi podu), u imaginaciji vidite pri zor X ARKANE taka sto 58 troug,ao sa arkane poklapa sa vaSim. trouglom a kompletan prizor se nalazl van trougla. Sredisnja tacka treba oa pulsira i trebate imati na umu da je to vase OH. 00 sada na dalje sve radite ISKLJUCIVO U IMAG!NACIJ! I SVE IZGOVARATE ISKLJUCIVO

U SE8!.

Ustani te (nar avno u i maginaciji) i skoncentriSi te se na tocak l olea na njernu

(5 fj nqa, ti fon, herm anubi s) j recite (naravnou sebi ): JA. SAM BE S KONACr"J A SVJETLOST. JA CU JEST! PLOD DRVETA ZNANJA DOBRA] ZLA. JA CU PRIHVAT]T] RAD r BOLKAO SVOJ UOIO. JA CU PRIHVATIT] SMRT KAO SVOJU suoalNU_ (Sve s to izgovarate treba de izgovarate sa rneksirnalnorn tenz+jorn, Papagajsko ponavljanje nece aali rezultate!) Zatim viwaliz.irajt_e kako

se 5 tinga sa. to.eka okrece ka varna i potaie najprije jednu stranu maca ria vase desno rerne, pa drugu stranu maca na vase Iijevo rarne j na kraju vasdodiruje ost ricorn maca (bilo kajam stranom) po sredini glave. Nakan avag vi pruzite vasu Jijevu ruku I primite mac ad stinge te kaiete:

JA KOJI PRIMAM OVO ZNANJE POISTOV£CUJEM SE SA HADnOM 1 TAKD POTPUNO IZRALAVAM MISU NU[TINOG SRCA NJENIM VLA.STITIM JEZIKOM. JA SAM BESKONAl:NA SVJETLOST 1 TAMA KROZ KOJU SE PROSIPA TA

SV JE TLOS T. (Ook ovo Izqovar ata tretra da bude skcncentrisanl na srediSte tocka). Zatim VISE NE TREBA DA VIOlTE PR1ZOR X ARKANE. Sve sto sad vidite je TROUGAO Z E LEN K A 5 T I H strana i zvjezdu u srediStu. Zatim se skoncentrlsite na zvjezeu {DH} u sredis u j recite: AJVASS ESTA ALFA vizualizi raj uti kako se sjvetlost si ri ad zvjezce i ispunjava unutrasnjost trougla

zati m recite.:

AJVASS ESTA PIORA vlzualizlrajuc] kako svjetlast prelazi qranice trougJa obasj ava vas

zatlrn recite:

AJVASS ESTA ARELENA ostajucl u bijeloj svjetlostl dodajte osjeca] toplote ljubavi.

(KNJIGA ZAKONA 0 ovorne kaze: rlOBOZAVAJ 5 TOGA KhABS I GLEDAJ MOJU SVJETLOST PREUVENU PREKO TESE").

Nkaon ovog treba neko vrijerne da ostanete U ovo] svjetlastL Treba da shvatite i osjeti te da ste vi ustvari U svjet!asti unutar traugla. (Ne smijetebiti agraniceni besmislenim sitnicama kao npr. kaka sam se ia to nasao u trouqlu, sia je ollo

sa rnacern koji sam orlrnio ad s finge i sl. Sve se desava u skl adu s vasorn [maginacijom j vizualizaci.jom. Nema prastorna vremenskih oqr anlcenja, Konkretno pomenut! mac ste stavili u korice koje ste automatski vizualiziral i na vaso] Ii jevoj str anl, Dna 13to nam nije patrebno to tada ne treba da imamou imaginacljL Dnog trenutka kad nam t.reba to tad vi di rno i TO JE TAD TU.) Znael rral a zl te se unutar traugla u bij el oj svj etl ostl. Tad reci t e:

HOOR-PA.AR-KRAAT vlzual izlrajucl abrise DH (to je djete kaje se vidi na XX ARKANJ). Zatim recite:

t

Nun vizual izlr ajuc i NUIT -u sa XX ARI{AI'.JE Zatim recite:

HADIT vizualirir ajuci crvenu kuglu u donjem dijelu (vidi xx ARKANU) sa krilirna.

Zat im recite:

RA-HOOR-KHUIT vi zuel iztr-ajcci bOZ81lStvO sa sokolovom qlavorn kcje sjedi. (VIdi XX ARKANU).

Nakon 0'109 vizuaJizirajte i astale dijelove koji se mogu vidjeti na karti taka da ispred sebe vldite kampletan prizor XX ARKANE. Zatirn se skoncentrlstte na RA-HODR-KhUIT -8 (treba samo njega da vidHe) i recite:

STiHOVE AL-IIl-37 i AL-1II-38.

Kad budete Izqovarall POKAZI SVOJ ZVJEZOANI SJAJ, 0 NUn treba u vizualizaciji da vidlte Nun -u i zvjezde ko]e bljeskaju po njenom tijelu.

Kad i zgavori te BORA V I SAMNOM RA-HOOR-KhU I T -e treba da vizual i zi ra te kako yam R-H-K daje FENIKSOV S TAP (koji se vidi u njegovoj desnoj ruci ) j V I GA UZIMA TE U DESNU RUKU.

Nakon ovcq treba u imaginaciji da vidit e samo OH i usmjerite svoju paznju na UJEVO aka HORU50VO. (VizuaJizirajte kako DH pastaje ogromna i ispunjava ci tav prostar ispred vas taka da vi na kraju u lrnaqinaci]! vidi te sarno njegavo OKO). Udj i te u aka ] ponovo se nadji te u .! zvoru svjetJosti- topl e i ugadne. Zatim u imaqinaci]i treba de vidite PRIZOR KARTE 4 DTSKOVI.. Zatirn sebe treba da vidlte j osjetl te na zuta; st ali koja vodi u tvrdjavu. (Pazi te da ne hi bile zabune, Nije cilj da sebe vizual izirate ve6da. sebe osjetite. Da ste bas v.i upravo tu), Feniksov stap vam je u desnoj ruci u vislnl glavega drzlte.

Zatirn u irnaqinaci]l U STVARI udjite u tvrdjavu. Osjetite cVfstinu i sigurnosL

Osjeti te S8 kaa gospodar si tuacije, U sredistu tvrdjave izqcvori te

ABRAHADABRA II puta u ritmu 1-3-3-3- L Izgovorite jednom ABRAHADABRA pa predahnete, pa izgavorite 3 puta za redam pa predahnete ltd. Treba da imate

osjeca] ne samo da ste U oku OH vee da je to OH sastavni dio prizor e

XX ARKANE. Kad. izqovorit e ABRAHADABRA treba da vidite kaka CRVENA KUGL.A sa glave R-H-K pulsira i postajs crvenija. Kad pauzi rate trebada osje-

ti te kako energi j a izl azi iz te kugJ e ulazi u vas i osnazu] e vas - osjeti te si gurnos t - i kako prolazeci kroz vas stapa se sa NUIT. (Stvar je jasna ako znate kako izgJeda prizor sa XX ARKAf\IE). Kad budete izgavarali zadnji put ABRAHADABRA treba svu pa~nju da USMJERITE na kapiju koju vidite ispred vas (ne zaboravite da ste

ci tavo vrijeme u prizoru karte ~. diskovi) .i treba da vidl te kako kroz kapiju ul ale BOJNA KOLA. Prizor sa VlI ARK.ANE .. Vasa painja treba da je usrnjer erra L

54

sveti gral koji oklopnlk drzi u rukama. Kad se kola pri.blize treba da osjetite kako ste uvuceni U sveti gra1. Osjetite vrt!og. Zatirn treba da se plako zoust.avile u moru nepregledne crvene svjetlosti na cijim obrisima vidite pl avetnilc.

Tu treba da vizuaJizirate ova pentagram a PO TEHNICr SLAP (GNOZIS: i treba

da udjete u donji pentagram taka da u LIJEVOJ RUCl OR2lTE MAC (koji ste

jos u pocetku prtrnill ad sfinge) i taj mac okrenut je ka gore, a saka (Ujeva) u kojaj drzite mac prisJonjena je na rnjestu gdje su spojena dva pentagrama. Fenikso'.' step ostaje u desnoj ruei. Sad treba pal. aka da se okrenete taka sto cet e paraleJno .sa okretanjem vizualizirati kako gamji pentagram preklapa donji i u skl adu 5 tim

vi ruku u kajoj drfite mac okrecet e ka dole taka da na kraju imate situaciju: pentagram preklopJjen pentaqrarnorn, mac Iza vase lijeve ruke akrenut je ka dole

i feniksov stap ostaje u desnoj ruci, Zatim vizualizirajte kako se ogromnom brzinom udaljavate odatle i u trenutku kad stanete treba ispred sebe da vidite prizor XV ARKP.NE. (Prakticno izasli ste iz CRVENE kugJe koja se vldi na prizoru). Sad treba da usmjeri te pa.znju na sebe. Treba da postanete svjesni svojih el emenata Iicoosti koje vam smetaju na vasern razvitku, Neko vrijeme treba da posveti te

tim elementima vase Ilcnostl. Budi e at oreni prema njima. Aka je bile nest o

sta niste smjeli ni pcmtallti SAD ,.....rSUTE 0 TOME. VI STE GOSPODAR SVOJIH EMOCIJA. Zatim pogledajte u OJAVOLJE TREa: OKO i recite:

TVOJA MOC UNISTlLE: MOJU NEMOC!

U tim trenucima treba da vizualizirate kako drugi pentagram (to je anaj pentagram koil ste preklopiU) biva usisan ka DJAVOLL! a ad njega dol azi ka varna crvena kugla sa krilima - u jednorn trenutku vi vidite prlzor sa karte 5 5TAPOVIi nakan toga treba da se vidite i osjetite u uloz:i PRINCA STAPOVA. (VIOi kartu PRINC STAPOVA). Osjetite pecat na grudima. Osjetlte snagu i sigurnost. Nakon nekag vremena voznje u koelji treba ispred sebe da vidite prizor AS POSUDE. Sidjite sa kocije stanite ispred pehara (u ulozi ste PRINCA STAPCVA) prebacl te FENIKSOV stap u vasu lijevu ruku, dlgnite ga visoko i skoncentrisite se kako i 2 dubina svemira dalazi MAl: (to je anaj mac koji se "izgubio" kad ste preuzeli ulagu PRlt'--CA 5TAPOVA) i zaustavlja se u struji bijelog svjetlosnog rnl aze kojl

prolazi kroz pehar tj. gral. Zatim ispustite FENIKSOV stap u dubine svemira sa

abe ruke uzrnite GRAL, a na rnjestu gdje [e bia gral vizualizirajte prizor AS -tAL. Sebe treba da osjetite u ulazi KRALJA POSUOA (KALELA). Zaranite u beskrajne pJave dubine. Kroz ave dubine vcdlce vas vasa GNOZA .•. Iz ovog csrstva ulazite

u prizor IX ARKAI'-E. tacnije sebe treba da osjetite kao djete u spermatozoidu. Zatim treba da osjettts kako sa vase lijeve strane dolazi PUSTINJAK 58 larnpo-n

u kojoj nasi SUNCE j kad vas preklopi ta svjetlost treba da ka!ete:

I

I

ss

SUNCE lZA SUNCA ... VELIKA TAJNA OZJRIEA.

Nakcn ovog treba da vizualizirate vaskrsenje kroz zelena zito. (U plrizoru st e

IX AR KANE). Zatim vaskrsavate kroz zel eni kanal j nal azt te 58 na vrr.u 10 lOS" koji se vidi na karti 2 POSUDE. Pr ektlcno sebe treba da osjetl te na vrhu lotosovog cvjeta. Treba da osjet i te vodu koja vas prel iva. Budite u polofaju HOOR··PAAR -KRAA T -8. (Vidi crtez br. 6 iz GNOZE: 2). Zatim iz tog polozajd' treba da vidite pri zor tarot ARKPNE V i sebe osjetite kao djete U srecistu arkane. Zati m osjeti te ka ko se vrti te u srnjeru kazaljke na satu sve brze j brze

da biste se na kraju nasi i u gornjoj posudi koju drzi Nun sa

prizora XVII ARKAI\E. Treba da se osj eti te kaa zvjezda ispad garnjeg pehara,

koji se izJijeva na NUIT, i vi se "iztljevate" i spajate se sa NUIT. D02.IVLJAVATE JU j izranjate iz donjeg pehara. Kako izranjate taka ustvarl zaranjate u svjetlost i ta vas matiea dovlac! do KOSMIL KIH VRA TA na koja ste j uSli. (Iduci avom rraticom uzimajte svoj oblik). Polako izadjite kroz VRATA i spojite se sa svojirn tijeJom koje j e ci tava vri jeme sjediJo. Nakon nekog vremena ustanite i zavrs: te

vj ezbu ABR AHA DABRA. Z a ti m se okrenlte na zapad i uradi te v] eZbu KABA LIS TJ L f- ; KRST i na kraiu, okrenite se na sjever i uradite tehniku ABRAHADABRA. 23 in-. ueJarite 4 puta lijevom ncgom a pod i polako otvorite Dei. Ovim je tehnika KOSMILKA VRAT A zevrsena,

JEDNA NAPOMENA!

Pri vJezbi KABILISTICKOG KRSTA £ TREBA da radite znakove otvaranja odnosno znakove zatvaranja.

56

PODSJETN[K ZA GRUPNI RAD

(pa~nj a na puJ sir a] uc oj zv j j ezdi u cen tru t rougJ a)

HAD! MANIFESTACJJA NUIT! JA OTKRIVAM NEBESKU ZAJEONICU KOJP, JE POTVRDJIVANJE NEZAVISNOG Bo2ANSTVA SVAKOG MUSKARCA I SVKE 2ENE. SVAKI MUSKARAC I SVAKA 2ENA JE ZVIJEZDA. JA SAM ZVIJEZOA. JA SAM A T MAN.

(koncentraclj a na tocak)

JA SAM BESKONAL:NA SV.ETLOST. JA CU .EST! PLOD DRVETA ZNAt"JJA DOBRA I ZLA. JA ru PRIHVATln RAD I SOL KAO SVOJ UDIO. JA CU PRIHVA TITI SMR T KAO SVOJU SUDBINU.

(nakon prlmanja maca)

JA KOJI PRIMAM OVO ZNAN.E POISTOV.ECUJEM SE SA HADIT -om I TAKO POTPUNO IZRA2AVAM MISU NUl I OG SRCA NJENIM VLASTITfM JEZIKOM. JA SAM BESKONAC:NA SV.£TLOST I TAMA KROZ KOJU SE PROSIPA TA SVJETLOST.

(koncentracija na z: u sredistu uz vizuaJ. svj. koja se siri po t.) AJVASS ESTA ALFA

(vizual.kako svj. prelazi granice trougJa) ,AJVA,SS ES TA PIORA

(sv]. obasjava onog koji vizualizlra) AJVASS ESTA ARELENA

(unutra trougJa u bijeloj svjetlostl ) HOOR-PAAR-KRAAT, NUIT, HAOIT, RA-HOOR-KhUfT

(koncentracija na Ra-Hoor-KHuita (stihovi AL-IIr-37, AL-I1I-38) JA TE OBo2AVAM KROZ PJESMU -

JA SAM GOSPODAR TEBESa, I JA

INSPIRISANI NASTUPAJUCr - GOVORNIK rz MENTU-a; ZA MENE SE DTKRIVA ZASTR TO NEBD, SAMO-U8tJENl ANKh-AF-NA KhONSU

CIJE SU RIJEL:I ISTJNA. JA PRrZIVAM, JA PDZDRAVLJAM TVOJE PRlSUSTVO, 0 RA-HOOR-KhUIT -e l

.... :'_~.~_:,:.::;: ... ~ ~\ /t-.:. '

The Hieroph3nl l:S'

XVII

5:)

-

Ace of Swords

Knight of Cups

-- _---

I

I

)i The Devil Y\

Prince of Wuuds

St rife

----- - ----------------

~ - .~.:. -'

......... _-r:"t ..... ,~ . .:r' ~ • "4:~" - .. -.~ ..... -::~;.: ":_ .... o ••

rAce of ('II (13 :.

JEolNSTVO 00 KRAJNOSTI POKAZAf')O! JA OB02AVA~ MOC TVOG DAHA, NAJVI5r I STRA~NI BOZE,

KOJI L:INIS OA SE BOGOVI r S~R T TRESU PREo TOBOM: -

JA, JA TE OBOL:AVAM!

POJAVI SE NA RAOVOM PRESTOLJU! OTVORI PUTEVE KhUU!

OSVJETLI PUTEVE KA!

PUTEVI KhABSA PROLAZE

DA ME POTAKNU ILl UMIRE! AUM! NEKA ME TO ISPUNl!

TAKO DA JE TVOJA SVJETLOST U MENI I NJEN eRVENI PLAMEN JE KAO MOC U MOJOJ RueI DA PROBIJE TVOJ RED. POSTOJE TAJNA VRATA TAKO DA Cu JA USPOSTAVITI TVOJ PUT PO ZAPOVIJESTI (ovo su obozevanla kao sto si ti napisao) KAO 5TO JE REl:ENO:

SVJETLOST JE MOJAj NJENf ZRACI PROZIMAJU ME: JA SAM NAPRAVIO TAJNA VRATA

U KUCI RA r TUMA,

KEFRE I AHATORA.

JA SAM TVOJ TEBANAC, 0 MENTU, PROROK ANKh-AF -NA.-KhONSU!

POMOCU BES-NAMAUTA JA UDARAM MOJE GDRUDl; POMOCU MUDRE TA-NEL: JA PLETEM MOJU L:AROLIJU POKAL:r TVOJ ZVJEZDANI SJAJ, 0 NU]T! (bljesak Nuit) POZOVI ME DA STANUJEM U TVOJOJ KUCI,

o KRILA TA ZMIJO 5VJETLOSTI, HADIT!

BORAVI S,n.MNO~, RA-HOOR-KhUlTE! (primiti F.stap od R-H-K u ces.ru )

(unut ar tvrdjave, a sve unutar oka) ABRAHADABRA llX (u ritmu 1-3-3-3-1)

(gledajuci u OJ. trsce aka)

TVOJA MOC CE UNISTITI tvtOJU NEMOC

(kad praklcpi svijet. Pustinjaka)

SUNCE lZA SUNCA ... VELlKA TAJNA OZlRlSJl,

GNOZA: 4

RAD SA ENTITE TIMA ORUGIH BICA:

ZMlJAj GOLUB;. LABAj PAUK

UTi abjasnjavas tipcve gnaza kao magijske formula u specijalnim vjezbama.

Mi radimo na ezotericnim pianovima kaji su u kontaktu sa tvojim licnim radom, kao formam ezotericne qnoze,"

(Mejkl Bertio, januara 1985; privatna koresnocenci] a)

Rad sa' entitetimadrugih mea porrraarmljeva rad sa neljudskim entltetlrna, U vjezbarna npisanim U sklopu : -OMA ove K. GNOZE koriste se entiteti. ZMIJE, GOLUBA, LASE i PAUKA. Rae 5aB ... titetirna ZMlJE i GOLUBA opisan je detaljna U sklopu ave GNOE. qac; sa entitelima LASE i PAUKA. abradjen je u osnovnim e1eme.ntima u szlopu G CZE~ 5.

Studiranje iegendI, rnttcva, bs] : .•. gdje se pomlnluentitetl sa kojima radimo

su ad velike koristl. S tor;a omil}:.i.." studentima ave K. Gnoze prepcrucujerno

studiranje knjiga koje 58 bave leger.d2..'718 i mativima starih naroda.

'I

ZMIJA Simbalika zrnije je izuzetna siroka i bogata. Njena znacenj a su izuzstno mnagoznacajna i Iz te sirnbollke mi crpirnoenergetsku suStinu. Zrnija je i rnusko i

.zensko .i samostvoreno bice, Dna maze da predstavlja i smrt i zivot, i svjetlost

i tamu, i mudrost i slijepu strast, Liveci pod zemljom u dadiru je sa podzemnim II

svijetom pa su joj otud dostupne tajne rnrtvih, Posrednica je izrnediu neba i zemlje. Ovlsno ad legende oo iegende ana je pariskanskl oksan, ana je nedi ferencirant haos, U abredima plodnosti znacajna [e njena kako FAUL:KA uloga taka

i pavezanost sa bremenitoscu, U A frickoj tradici.ji simbolizira ovaplccerue mrtvih, besmrtnost.Kraljevski je amblem. Kod Herbeja ana sirnbolfse polnu strast pored mnogih ostalih znacen]a. U Hindu religiji ana [e sirnbol 5akti ali i 5ive .. Manifestacija je vedskog Agnlja. KO'd A.Jstralijanaca je simbal muskeg princlpa, Ked Grka ana je zivotni princip agathos dairnon, U HriScanstvu je zmija posebno znacajan sirnbol, Ovisno ad njeneg polozaja ana je bila vezivana za Hrista ill

za Ojavola. Zmija predstavlja skup erhetfpova kaji su vezani za praiskon .

.•.• HaJdejci su paznavali jednu rijec za LIVOT I ZMIJU .. Nien simbolizam povezan je sa sarno idejom zivota. Na arapskam zmija se kaze AL-HAJJE, a zivat

·,-Vl..!, .. .~-.

'-_

AL-HAJAT. lnace AL-HAJJ je jedno od g\avnih Baiilih imena i. prevodi se kao "onaj koji ozivljuje", odnosno anaj koji daje fivct tj.. koji je sam prlnclpHvota", Zmija je start bog koga carne nacl na pocetku gneze svih bogova. Vidljlva zrnija je ustvari sarno simbol vellke kosrnicke zmije iza koje stoji skrivena sama sus tina nastanka univerzuma. jedan ad kljucnih atributa zrni]e je SPOZNA.JA-GNOZA. Zmija je ta koja MOZE oA SERE SA DRVETA SPOZNAJE.. a ovorn aspektu zmije mazama vrlo lijepo saznati pazljivo pratecl slijedecu pricu:

ZMIJA je UBRALA plod sa DRVETA SAZNANJA. Plod je predaJa EVI. EVA je tako spoznaia da postc]l ZMIJA. Plod je predala ADAMU I taka EVA spozna ADAMAali i ADAM spozna EVU •. ADAM plod preda ZMIJI. Ciklus je zavrsenl

DISKUSIJA!

/Postaji mnago rnoqucnostl, Mi cerno pratiti sarno nekoliko./

EVA je prirrula plod od ZMlJE i spoznala da ima SPOS08:NOST SPOZNAJE. ImaJa je nekoliko rnooucnosti. Da ne prirnl plod. !Ovakva nas EVA uopste ne zanima. / Da plod zadrilza sebe, /Za ovu EVU starl qnosticki splsl kazu da [e stvorila stvorenja rnanjkava i ruina (u naslrn estetskim po:jmovima) jer nije poznaval a drugu stranu - ADAMA.. Dna [e stvorila i DEMIJURGA cia. bi u njeno ime vladao cvirn stvorenjima. Dna je qcspodarica HAOSA i to je njen najvisi nlvo 5VIJESTI./ Da. plod preda ADAMU.I.Ovo [e prava. soiucija. Ovim cinom EVA spcznaie drugu stranu - ADAMA./ Medjutim. predajuci plod .ADAMU EVA je spoznala ADA.MA ali je j ADAM prfrnajucl plod spoznao EVU. /Ukoiiko

ADAM ne prirni plod, EVA ostaje sa spoznajom a ADAM bez spoznaje, /U rnltoJogiji ovaj nivo svijesti rnedju boginjama imaju npr, Izis, Ova je EVA na nlvou SVJESTI SOGA.! .ADAM irna jos nekoliko rncgucnostl, Da plod preda ZMIJI. /Zavrsava 52 ciklus. Sve je u savrsenorn redu./ Da plod zadrii zasebe. /Kod ADAMA 5e razvija snaina zelja za rncci. On ima mnogo vecu moe od EVE na ovorn niveu. Tacnije ADAMOVA moe nije temeljena ria manjkavosti kao moe EVE koja js. zadrzala plod jer ADAM pozna i drugu stranu. DJAVO Irna ovu mac.

I Os plod PO~QV~· pr;da-EVI~Ov~jADAM----;~ zove- - LJUBA V./ (Blcs vel i ka greska ako "plod II posi tavje tite Iskljucivo sa j edni m

b6

"'_-~~'.--~ --- ---- - - ~---- --- --_.

aspektorn, npr. seksom. Plod je sinonim za sve. Za cjelokupnu spoznaju koJi mote jedno bice da "preda' drugorn oicu).

EVA panovo prima plod. Taj plod ponovo predaje .ADAMU j taka traje LJUBAV izmedju ADAMA i EVE svedotle dok ADAM iii EVA ne predaju plod ZMlJL Kad kaz.emo"vje ena ljubav'' znaci da ADAM i EVA vjecna jedno druqorn predaju plod ..••

. Svako anaj ko preda plod ZM!JI (od koje je plod ustvari i prctekao, jer SAMO ZMIJA MOZE OA SERE SA DRVETA SAZNANJA!) postaje ZMlJA, maze brati sa DRVETA SAZNANJA i taka postaje SEGMENT ZMIJE - SEGMENT VEUKE KOSMrCKE ZMI'£. SVAKI 010 TE ZMIJE JE U 15TO VRIJEME NA SVAKOM MJESTU 1£ ZMI.JE. Preko AIWAZ-a segmenti ZMIJE mogu komunicirati sadrugim planovirna .. Operator koji [e na nivou ZEMLJE,a ujedno i segment ZMIJE moze preko AIWAZ-a komunicirati sadrugim segmentima 2M!J!:; [ drugim pla-

\

novirna. Ova komunikacija je ono sto M. Bertia naziva AIWAZ-FIZIKOM

(A.-PHYSICS).

Zanim!jivo [e dasanskritska rijee P.GE zna':i istovrerneno i ZMIJA I SLON. Simbolizma zrnije posebno je znacajan u Vudu maqljsko-rnlsticnorn i religioznom sistemu kaa i u alhemijl. Dna je sirnbol prvlh vada i duh svih veda. Zanirnljlvo je da su Grci lilevo vezivali za zmiju, a ona Irnastrnbollcku vezu i sa SJENOM koja 5e smatra pladnosnom duS 0 rn, Jendom rje':ju simbalizam zm.ije [e Izuzetno bremenit i rni se vise ne mazema baviti njime. Dna sto treba rapamtlti je to da rni karistimaentitet zrnlje jer je on u sferama VAN KRUGOVA VRE!VENA (0 b] as.n j en] e u G: 5) ve am a mac no en erge tsko eva riste.

GOLUB/GOLUB ICA

U simbolizmu goJubu i gotubice pridaju 5e neSto drukeije osobins. !vii cerno ovdje ujedinl ti te csobine j nesto cerno reci ukratko 0 simboIizmu onaga sto mi podrazumjevamo pod pajmom:

ENTfTET GOLUBA.

G.olub [e sirnbol duse, svjetlcsti i cednosti. On je glasnik boga mrtvih. On je sirnbol kontakta sa bazanskimbicem i kosrnickirn inteligencijama .. Golub simbolizira vrnovnc boZ"an5tvo, bozansku mac, a ima j atribute vel ike majke cvisno

od mita do mila. Golub personi flcira duh koji lebdi nad VODAMA prvobitne prai skanske susti ne, ! z koj e j e nas tal a ma te ri j a. Ona sirn bo I izi r a pl odnos t, duh koji maze biti oplodjen i koji radja GNOZU.

ZABA

Simbolizam zabs je vezan za pralskonski postanak svijeta. Dna je lunarno bozanstye. Simbol izira vadu ! praiskonski mulj iz kega je sve nastalo. Dna je amblem Izide,A trodite, Venere •.• SimboiLzam zabe je razlieit ovisnood rnita do rnita, U hriscana njenozna.cenje je ambivalent.no - simbolizira i uskrsnuce ali i

odvratnl vid grijeha. Za nas je posebno znacajan slijedeci njen aspekt: Dna [e

simbol fragmentarnih rasprsenih mis!i koje po E. Ecdicosu "razapinju one 5to meditiraju a jos su vezani uz materijaine ovozemaljske brice." Laba je simbol "skakaca" - onih koji putuju iz SVEMIRA A u SVEMIR B(VAN KRUGA VREMENA)

PAUK

Je jedan ad najznacajnijih simbala iIuzije. On je simbol tvorca, slrnbol najveceq kosrnickcq iluzioniste. Kod Sudista slrnbol maje - Iluzlje kod Hriscana je slrnbol Djavola 5tO u orsovioznacava lsto. Medjutim dok je on u Indiji .sirnbol VELlKE MAJKE jedan ad najznacajnijih simbala, u Hriscanstvu mu ti atributl nisu prtznsti, VELI znacaj slmbolizma pauka ogJeda se u cinjenici da PAUK MREZU IZVLALI IZ VLASTITE SUPSTANCIJE. Ovo [e jedan ad izuzetno znacajnihelemenata u nasern studiranju entiteta pauka.Pauk sirnbolizlra obsvllenie posrednidke ulo.ge izmedju .boga i covjeka. U nekih naroda kao npr. u mitovima naroda sa Mikronezije on stmbol1zira prvo ad svlh bica - boga stvoritel] 8. "Asant: su pauka

ucinili prvobttnlm bogam: cavjeka [e stvorio ve1iki pauk. Jedna malijska legends apisuje ga kao SAYJETNIKA SOGA kojl se prarusava u PTICU j stvara bez

znanja svcq gospadara ..• n On kao zmija i zaba sirnbollztra i Demljurqa-blce

kaje 58 htjelo lzjednacit] sa Bogom. Pauk Guva tajne proslcstl Lbuducnosti.

PAUK SIMBOUZIRA I VISr STUPANJ INICIJACLJE.

Toliko u osnovnim elementirna a slrnbollzrnu entiteta sakojirna radimo u K. GNOZE. Vise mozete naci u raznim knjigama koje sebave simbolima, mitovima, legendama, bajkama ...

KRATKA ANALIZA RIJEL: -FORMUL.A KOJE SE KOR!STE U TEHNICI ZMIJE [ TEHNICI GOLUBA

RIJECI-FORMULE koj e se koriste u EHNlcr ZMJJE GLASE:

AL LA SSSSS LA A LA HHHHH AL

AL LA SSSSS LA ::: 31+31+300+31=393 (Po neorejs am alfabetu)

AL LA 55555 LA = t 2+ 12+40+ 12-= 76 (Po r.ssern al fabe u.)

LA AL HHHHH AL ::: 31+31+25+31=118 file ebrejsknrn al fabe u) LA AL HHHHH AL = 12+ 12+45+1 2~ 8! '::>0 nase-n al fabetu)

Kad zbrojimo (po hebrejskom al fabet o.:::Hene vrijednos i)

393+ 1 J 8 dobijemo 511 !l! (93 ,18:5.1' 93 i ·.8 su dva kljucna broja u thelemitskoj kabali; deta jnije 0 ovorn . os .. alirn b ajevima moiete vldjeti u SEPHER' SEPHIROTH-u) ..

Zbrajanjem 76 i 81 dobije se J 57. (157= mjesto gdje sjedi sunce, akultizam, lingam, vojvcda u raju ... )

RIJEC-FORMULA u tehnid GOLUBA [e H R I L I U. Nju K. Grant definira kao "rijec GOLUBA koja simbolizira meta fizicko ekstancno iskustvo Ijudske svijesti u prisnom odnosu sa nupllkatorn". Nevjerovatno je ali istinito da je rijec- formula HRILIU veoma rnccna i da necdcl] iva pocsleca na GOLUBA. (Opustite se i ponovite nekoliko puta HRILlU sa naglaskom na slovo R, uz istovrernenu koncentraciju na GOLUBA. Osjecate Ii ENTITET GOLUBA!?)'

Sad cema se mala pezabevlt: kaballstickorn anallzam tijeci-from. koje se koriste u TEHNICI GOLUBA. (PA2NJA: Svijet u kame se nalazi vase materijalno tijelo predstavljama sa AL, a svijet gdje se vasa svijest trans formira preuzima druge forme uz zadrzavanje svijesti a svernu je svijet LA).

Za ulazak u plan LA koristi se rijec- formula:

AL LA HRIUU LA :: 31 +31 +261 +31 =354 (Po hebrejskom al fabetu)

AL LA HRIUU LA :::; 12+ 12+21 + 12 :: 57 (Po nesern al fabetu. Ukoliko I i U racunarnn kao 10 onda imamo ukupnu vri j ednost 84)

Za povratak U svijet AL koristi se rijec- formula:

LA HRIUJU AL AL - 31+217+31+3]::;364 (Po hebrejskom ... )

U\ HRILlJU AL AL = 12+23+ 12+ 12 ::: 59 (Po nasern ... Aka racunarno I i U kao 10 imamo 95)

65

Kad zbrojimo (po hebrejskom a! fabetu) 354 i 364dobijemo:. 718 ! (Vidi AL-III-19)

Kad zbroj imo (po nasern aJfabetu) 57 (Vidi AL-I-57) i 59 dobijemo:

I 16 ! (l16=BROJ GOLUBOVA I!!)

Polstovjeeenje sa ARHETIPSKO-MITOL05KOM formam (ZMIJA/GOLUB) uz istavremeno zadrzavanje pune svljestl 0 tome veama je znacajna stvar za shvatanje do tada svjesno nepoznatih "kanala" nase SVIJESTI.

,

TEHNJKA

Z /vi I J E

I1U ezotericno] fizici -AIWAZ- 2:-sa zmije je jendostavno jos uvijek e fektivan.

U KULI VUDUA postoji ezot ericna i veorna rnocns forma koja je u dodiru sa unutrasnj lrn rneclrna. Ti radiS sa vatrenim rncci rna i to je metod tvog unutresnjeg, taka ka S.A. AIWAZ-u i ezotertcno] form] Aiwaz- fizika' (Majkl Bertio)

USLOV:

Morate bIti zrfravi dobrog rasoolozeoja.

POCE T t,K: Uradi te tehniku K.;:'.:l. I ':".K.} kompletno. I'.la kraju ste okrenuti ka sjeveru, Sjedite (ne otvarGjL::~ oEi) taro :8 Yam kicrna bude ispr avljena i nacinite znak atvatanja ispred sene : .. z ::r :Go;;a znak HARPOKRA TA (desni kaZiprst na don j a i usru) i tre ba d a '/iei t.e : 5.:;:-e<:: sene pen t a gra m u pen t a gram u s a krugom u srsdlni. (Varn a vee pozna til ".:if'"""' = i: :e~-hce K. P .. P. (A. K.). Z ati m vizuali zi raj te kako krug Iz staticnog stan.a prel& .... Cir2'1licno stanje. Treba da vicite suplj inu a zatim kako iz nje izoija dje (djev iz.:::i~a tacna iz ruoova kruga) izvija se i na kraju izgJeda kac sto 58 vidi na C:-lPZu.

To treba da izg!eda ovako: Vi sjedite, -a....~ Iznad vas je drugi kraj cijevi kao uslslvac, dovoljne vellcine da rnozere biti USiS2'li u nju, lspred vas se nalazi pentagram iz koga lzbija ta cijev ali vaS2 painja je prirnarnc usmjerena na otvor Iznad vas. Treba da ZNA TE da ta cijev izlezi t]. ulezi u pentagramov centar, Zatim treba da kazete u sebi. RIJEL-FORMULL!:

AL L.A SSSSS LA

nasHjedeci nacin:

Kad ponovi te (51 uzic u S8' i zrazorn "ponovi ti II urn] est 0,. reei .11 i kaza to AL treba u tom morner.tu da osjetite sebe. Oa ste svjesni sebe, Da st.e svjesni kanala iznad vas. oa ste svjesni da cere u sledecerr rnornentu krenuti na put. Kad (nakon nekalika trenutaka) pancvi te LA u tom rnornentu treba da osjetite kako ste usisani u cijev (kanal ) iznad. (OV6 vjezba je kiasican primjer koliko je vrijerne reiativna stvar. Zemaljskim vrernenorn rnjereno taj trenutak usisivanja traj e djeJiC sekunde

ali vama ce izgledati da traje mnogo duze). Odrnan zatirn treba da ponovite SSSSS. Ovo [e kritican trenutak rada. Treba da osjecate u tom momentu kako vijugate kanaJom (tr eba da osjstl te krivine koj e postoje u kanal u) i na kra] u ponavlj anja S

. Sf

tre bada 5 te na kra i u kana! a. Za tim t reba da'-Vi di te - t aeni i e os j e ti te van kana! a

na drugoj strani. Treba da osjetite Ztv1lJSKI ~NTfTET i treba da ponovite LA.

Po gl edaj te ako! in u. U pac e t ku se nema j te udal java ti ad ul aza. 0 kreni te 58 ka ulazu, sad vasern lzlazu i za povratak natrag ponovite formul.u:

LA AL HHHHH AL

na sl ijedeci naEin:

Kad ponovite LA treba da vidi te izl az (prol az kroz koji steusli. On je kruzan). Treba da ste svjesni zmijskog entiteta, te da se vr scate natrag sa svoq putovanja. Kad ponovite AL treba da ste usisani kroz prolaz u kanal. Kad ponavite HHHHH

tr eba is tovrern er.o da as j ee a te kako vi juga te kanalom i gubi te po tpuno zrn i jski

entl tet , te 58 istovremeno spus tet s iz kanala da biste odmah zatirn ponovili AL csjecajucl sebe, tijelo i sve sto tome ca ste u planu realnostl - fizicke. To zadnje AL koje ponavlj ate stabll izuje vas. OsjetHe to. Zatim vizualizirajte kaka se kanal povtaE.i, te na kraju treba da vidi te same pentagram u pentaqramu sa staticntrn krugom. ~acinite znak zatvaranja (vise ne vidite pentagram (r:) j znak H.erpokrata (desnl kafiprst ), Ovim je TEHNIKA ZMlJE zavrsena,

DRUGA MOGULNOST

(Samo 1.03 izuzetnc stabilne prakttcare koj: su spcsobni de svekontra!iraju u svakam trenutku svoq rada).

Formula AL l A S;.sSS LA muze se paceti izgovarati NAGl.AS p~imj~njujuci metodu PRIGU ~ENJA. Kako? Operator zapoene gl asno vi bri rat! AL. Z atirn nas tavi vi bri ra ti LA pa zatim SSSSS da bi to 5 i zgovaraJ i j a ko brzo te bi na kraj u ispuhuj uci vazduh proizvodlli jako piskav gJas koji b! se utlsao, Na l.raju bi u sebi ponovili LA ali

vee bi bili na drugoj strani u z. oblicju. (Naravno pri giasnorr ponavljanju vizualizirate sve isto kao pri ponavljanju u sebi). P~i ponavljanju SSSSS zvuk pcdsjeca na "zrnijsko frktanje". Fenomen stvara stanje ugode i obicno operator udlSe vazduh i izdisuci panavlja piskavn 55555. Opera cr ne smije de se prepusti ovorn fanornenu vee IT· or a SVU pa1nju da usrnjeri na svoj eilj - transfarrr.acija u zrruju i zrnljski entitet. (Ulcga fenomer a !II frktanja" icenticen ie sa u!ogom fenomena na [Or.

Sve sto treba tamo uraditi je da se usmjeri paznja na pitanje, a ovdje na cilj).

F enorr en frktanja aka mu se prepus ti obicno maze de izazove seri j u fenom ena, Hir:erventil acJju p! uca, pronorne zvukove j sl. Ponavljam operator se ne srni [e

pre pus te ti ovirn fe.nomenima u samosta!nam radu, Aka vidi da qa tenornsn sve

vise hvata mora odmah ubrzati zavrse tak r ada, Ponoviti LA_ I corner' ponoviti

LA AL _f-:HHHH AL stirn da kod ponav!janja zadnjeg AL pcsebnu paz-nju usmjeri

na st abilizaciju si tuacije, Bilo kako bile povratnu formu!u uvijek ilgovarata samo

u sebi.

1-1

TEHNIJ.<A GOLUBA

U~,LO'v: Isti kao za "tehniku zrnlje" ..

POtETAK: UradIte tehniku K.A.P. (A.K.:! kompletno. Zatlrn se okrenete ka JUGU .. Tu sjednete iii Jezj te (aka vam vise odgovara) i nacini te znak otvaranja ispred

sebe i znak Harpokrats. U vizualizaciji ispred sebe trebada vidite pentagram u , pentagramu sa krugorn u sredini. Zatim treba da vizualizirate kaka S8 to udaljava ad vas nekol.iko metara i kad se uda1ji treba da vizuallzlrate kako iz centra (kruqa u centru) lzbija cJjev koja se priblizavajuci vama'slri taka da rnorete ucl. u nju, tacnije da rnosete biti usisani u nju. Zatlrn treba da ponovlte RIJEt - FORMULU:

AL LA I--lRJUU LA

na slijedsci nacin:

Kad panov.ite AL (r:onav1ja se u sebi) treba da osjetlte sebe i sve aka sebe.

Da ste svjesni svog cilja - uzirnanje entiteta goluba .. Kad ponavite LA treba da uletite - da osjetite kaseo ste snaina usisani u eijev - kanaJ i tu u kanalu treba da ponovite HRILIU ujednc !JzifTIajL~i enti letgol uba. Pri zavrSetku panavl i ani a HRIUU treba da ste na dn .. goj strani uz osjecanje entiteta go!uba. Zatim pcnovite LA. Osjetite entitet puce,

(Kao sto moiete primjetiti princic je Identican kao i kad tehnike zrnl]e samo sto se koriste druge prikladne torrrule). U pocektu cete ostati u mjestu, eventual no s,e malo pokretati. K.asnije cete ietjeti

U pcvratku ponovite RIJEC-FORMULU: LA f-lRfUJU AL AL na slijedeCi nacin:

Ponavljajuci LA treba da ste svjesni svag pticijeg entiteta, te da se spre.mate za povratak natrag. Ponavljajucl H R r L I J U treba da osjetite kako ulijscete u kanal (bivate uslsenl) i kad dodjete do slova J pocnete preobrazbu u svoje ljudsko obli cj e .. Zavrsavat e R-F HRlLIJU u kanalu i tu gubite osiecej entiteta goluba.

Sad ponovite AL i osjetite se u tijelu i tu ponovo ponovite AL. Ponavljanje ovog drugog AL [e IZUZE rNO vazno. Tad stabUizujete situaciju. Svjesni ste da ste u tijelu i pod vasorn kontroiom je sve, Zatirn vlzuallzlrate kako se kanal povlecl. Zatim pribJizi te pentagram.. f\.'8C"jnite znak zatvaranja. Sve se izgubL Nacini te znak Harpekra tao KrtiJ.

DRUGA MOGUCNOS T

r tehni ka GOLLBA maze se radi ti izgovarajuCI na pocetku t], prvi di 0 form ul e, glasno. Principje isti kao j ked tehnike ZMlJE. Prigusenje nastaje na pclovlnl R-F HR ILIU u kanal u, taka da je zavrSetakove R-Fustvari sarno ispuhivanje vazduha. Na drugoj strani ponovi se LA. U povratku povratna formula. {More se

j avi t i fenomen potresanja riiela i kretanja ruku iz ramera sto ce na kraju izgledaLi kao naj fantast lcruje oponasanje krila ptica. Prirnjenl ti istu tehniku kao i ked tehni ke Z MlJE. Ne prepus ta ti se fenemenu, usm jeri ti pazn] u na c i I j .

NAPOtv.ENA UZ TEHNIKU GOLUBA

Pri ponavljanju ulazne formule ALLP HRILIU L,ll. ked R-F _HRIUU cl'je se

slabo slovo J. To ne smeta. Me.djutim u povratnoj formuli LA HRILIJU ALPL BITNO je da J ponovite ciljano i namjerno. Da ad tag J pocnete trans formaciju u svoj oblik. J je sirr.bol: SVJE TLOSTl, VATRE, SJEMENA SVl,jESTI, L.U.>'. (GNC~ TIl:KA) ."

U ovskvim te·hnikama - koje su veorna rnocne za proslrenje horizonta svijesti granica izrnedju KRACIJE j DESTRUKCIJE je jzuzetno blizu. Koliko je to blizu najbolje se vidi iz kabalisticke analize R-F LA HRILlJU AL PL. Aka Sf ne izgovori zadnje AL t.rojcana vrijednast je 333 (31 +27 J +31).

Mecljutim, c'odavanjem zadnjeg AL irnarno ~64 odnosno 52x7.

OSNOVNE UPUTE ZA TEHNIKU LASE

Sjedi te udobno. Opustite se. Pocnite polako u sebi ponavljati KRE, KRE, KRE ... uz pastepeno saputanje da biste zavrsili pnnavljajud] naglas. Kad vam je rijec-

- fa rm ul a KRE 2usia u urrn" nastavi e radi ti panova ti ho pa u sebi. Nakan

nekog vremena rada doti ce do fenomena skoka iIi skakutanja. izuzetno je

bitno da budete potpuno opusteni, I najmanja tenzija onernoqucice javljanje

anti teta LASE.

OSNOVNE UPUTE ZA TEHNIKU PAUKA

U radu sa tehnikam pauka ne koriste se nikakve rijec.i- formula.

Lezite, opustite se. Izazovite osjecaj da se nalazlte na duseku kojl je na mirnoj vadi. Osjetite lagano Ijuljanje. Osjetite cvrstinu tla na kome stojite pored toga 5to se Ijuja. Preuzmite ENTITET PAUKA.

IS

TEHNIKA ZMIJE - GRUPNI RAO -

OPERATORl ko]i ne ze!eda udju dublje u sistern KNJIGE GNOZE a fele u praksi provjeri ti tehniku 2MIJE i GOLUB.P. sarnostalnc ili u grupi treba da postupe na slijedeci nacin;

1. MORAJU NAULITI PRAVLJENJE ZASTITNOG KRUGA

2. MORAJU NAULrTI TEHNIKU ZMIJE I TEHNIKU GOLUSA ONAKO KAKO JE OPISANA U GNOZIS: 4.

AD 1.

OPERA TOR trees da sjedne ili da sto]i i da vizuallzlre kako Iz njegovog treceg aka (to moze da bude j pJeksus solaris iii neki drugi dio·'tijela) izbija svjetlosna tacka i na adredjenoj udaljenosti ad njega u smjeru kazaljke na satu nacini krug aka operatora. Zatim ispred sebe na rubu tag kruga vlzuallzirerno pentagram u pentagramu 5 krugom u sredlni,

(POTREBNO je neko vrijeme vjez.bati ovako nacinjen zastitn! krug 5 pentagramom u pentaqrarnu na rubu kruga.Kad S8 zavrs: rad sve S8 radi U obrnutom smjeru. Jednostavno nam se iz.gubi Iz vidnog pella sve iII vizualiziramo kako svjetlosna tacks povlacl ana sto [e stvorlla),

AD 2 .•

Nauciti tehniku ZMlJE i TEHNlKU GOLUBA onaka kako je opisana u GNOZIS: 4 5 tim sto umjesto tehnike K.A.P. (A.K.) kao uvod radimo forrniranje zastitnoq kruga apisanog pod AD 1.

ova JE INDIVIDUALNI 010 PROGRAMAKOJI SVAKI OPERATOR MORA DA SAVLADAl

U sklopu programa S .. G.L.UJ'.i GNOSTlCKE eRNE ZMIJE rad! se veliki braj razlici tih vjezbi vezanih zaentitet zrni]e. Misterija zmije prodire u sustinu tzv, LVORNIH ENERGETSKIH TALAKA u kosmlckorn energetskom prostoru. Zain teresovani se mog'u javitl ze detaljnije in formacJje.

GRUPNI RAD

Najmanje ttl ucesnIka potrebna su za grupni rad, Gornji braj uc'esnika nije oqranlcen.

Ucesnik ko]l vodl operaclju sjedi u centru a ostalioperatori okolo u krugu, svi okrenuti ka SJEVERU.

1. Svakl ucesnlk urad! individualni program (GNOZIS: 4 TEHNIKA ZMIJE).

2. Nakon zavrsenoc INDIVIDUALNOG program a ucesnicl sjede mirno I vtzuallziraju (svako za sebeh ZA~TITNI KRUG KOJI OBUHVATA SVE UL:ESNIKE. PENTAGRAM U PENTAGRAMU 5 KRUGOM U SREDINI NA RUBUKRUGA

1 KANAL POZNA TOG OBUKA SVAKI ULESNIK JE DUZAN DA VIZUALIZIRA I OSTALE UL:ESNlKE NA NJIHOVrM M..ESTIMA.. (Nije tollko bitnD vizuallzirati estate ucesnike kollka biti svjestan(a) njihovog prisustval)

3. Svi uc:esnicl su u stanju iseekivanja. POTOM SE L:UJE MAJSTOROVO ZUJANJE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssssssssssssssssssss i MAJSTOR POTOM KAZE:

IDE M 0 U K 0 5 MaS! Svi virualizlraju da rastu zajedno sa cstalim ucesnlctrna, z.astHntm krugom i kanaIom.. Konacno sve postaje taka velika daje u krug ukljudsn kampletan kosmos - vidljivi dio univerzuma. Sve je ogromnih razmjera. ZA TIM, KAD KO aUDE SPREMAN PRIMJENJUJE TEHNIKU ZMIJE ULAZI U KANAL I PUTUJE NA RUB KOSMOSA. U pocetku se preporucuje sarno dol azak dokraja kanala pa povratak.

NAPOMENA.: MOZE SE VIZUALIZIRATI SVJETLOSNA PROSTIRK.A KOJA SE POPUT CILIMA NALAZI {SPOD OPEMTORA .AKO VAM JE TE~KO BITI U rrpRAZNOM" PROSTORU.

4.Kad MAJS TOR kaze: G R U PA NA 0 K U P. Svi su abavezni da se vrate kroz kanal natrag .. Zatim MAJSTOR kaze: V RAe A. M 0 5 E N A Z E M L J U. Svi vizualiziraju kako se sve smanjuje i konacno se

svi nalaze u prostoriji gd.je se radio Svako zavrsi na slijededi nacin: najprije vizuallziratl povlacanjs kanala, zatim pentagrams i konscno kruga. Sjedi se oka min. vremena pa S,E! poiaka ctvors Dei.

MAJSTOR paziva operatore de iznesu svoja iskustva il! da ih sarno zapisu u dnevnlk,

GN02A: 5

VAN KRUGOVA VREMENA - TEHNIKA SLAP -

(u tekstu koji slijedi koristlcemo pojmove nastati, Izronlti, stvoriti i sl, Ovi pojmovi ne odgovaraju sustini onaga 0 cemu govorimo ali su najblizi toj sustiru pa ih ipak koristirno ).

APSOLUTNIM PRVOBITNIM DNIM nazvasmo DND PRVO, PRA-PRA-UZROCNO, PRA-PRA-POL:ETNO. To je ana sto se podrazumjeva pad pojmam BOG u njegovern stvarnam zriacenju, U toku simbolizma koji slijedimo ove simbolizira

MAJKA, Q u simboiogiji ELEMENATA: AKA~A u jednom toku i VATRA u drugom toku. (Vidi crtez br. 1.)

DOSLO je do prve pra-emanacije BOGA i nastalo je NESTO. To nesto naziva s,e UM UNIVERZUMA, PLEROMA .... U toku simbalizma koji slijedimo ova NESTOsimboiizira BREtv.ENITA MAJKA, a u simbologiji elemenata: VODAu jednom i u drugom taku. (Vidj cr tef br. 2.)

Dio tog NESTO izronio je iz kruga PRVE PRA EMANAC JE i taka uvjetovao nastajanje, dvije nove emanacije - LENSKE, one koja je ostala u tom NESTO I MUSKE EMANACIJE. MUSKA EMANACIJA - .ESAM (Prapocetak SVEMIRA A, l! KRLGU VREMENA) i ZENSK E A AC JA - NISAM (prapocetak SVEMIRA

B, V AN KRUGA VREME A).

C si bolizma koji slij edimo ova slmboiizira

pocetak procesa radjanja tzv, porodjajno dnba, a u simbologiji elementa:

VATRA u jednom toku i d gam oku. (Vidi crtez br. 3.)

U MUSKOJ EMA AC JI - .£S ras avlja se zapoceti proces. U istom casu

sa emaniranjem NEPOSTOJA A oclazi cia iskustva JA JESAM. Taka dolazi do podjele na JA JESAM! -POSTOJ!. (Prva pra-pra podjela je bila uzrok I emancije BOGA, slijedeca podjeJa je uzrok druge emnacije BOGA kad je doslo do JESAM i NISAM ova emnacija na JA JESAM i NlS.AM je ustvari treca identi fikacija U ovorn toku.) U sklacu sa G:O ovaj nivo emancije odgovara nivou HAOSA i predstavlja nas avak zapccetoq procesa radjanja, tzv, drugo porodJajno doba. Oak je JA JESAM pocetak SVEMIRA A (KRUG VREMENA) dotle je NEPOSTOJI pocet sk SVEMrRA B (VAN KRUGA VREMENA). U simbologiji elementa koji

sl ijedirno: VAZOUH i u jednom i drugom toku.

(Vidi ertez br. 4.)

1-&

Dolazi do daljnje emanacije. Die NEPOS TOJI izranja lz JA JES.AM i taka dolazl do emanacije POSTOJIM. (Ovlrn [e ustvarl uradjena "koplja" Bozijegc:ina stvaranja). Ovaj nivo skJadno G;O odqovara DEMIJURGU. U ovorn KRUGU VREMENA I PROSTORA nastaje say vidljivi kosmos. U simbologlji kn]u slijedimo simbolizira rodjenim djetetom, a u slmbologiji elementa: ZEMLJA uJednom I

u drugom toku. (Vidi crtei br. 5)

Rod jeri 0 dl jete r aste, Dna rno r a 1m atl IS KUS TV O. Ova j nl vo 5 kl adna G: 0 51 m bollzlran [e nlvom S,ll,MODTKROVENJA I predstavlja novu emanclju boga.

L:ovJeka kaa fiziEka bice rnofemo strnboltcno palstovjeUti sa APSOLUTNIM PRVOBITNIM ONIM. Njegovosvjesno sa SVEMIROM .A, a njegovo nesvjesnosa SVEMIROM B. Povlacenle POJAVNOG u I\.€.POJAVNO je ana sto se naziva SMR TI

Zavrsavajuc: uvadnl dlo ove G .. napomenimo vafnu cinjenlcu da pored pojmova nastatl, stvoriti i sl .. U STVARI r.1Sta nije nastalo, nlsta nile stvoreno. Sve apselutno sve nastalo je u prvom cinu nastanka. ova sto mi povrsno vldlrno kao proces kr ei ran j a 1 nas ta j anj a j - crs T A ILUZ lJA •. ~ Vrem enski gledano sve tr a J e kao jeda n trena- JEDAN TREPTAJ SrVINOG OKA.

Udubite se u mistreiju ave ezoterlcne gnoze. Probudite vasu isUnsku GNOZU I TAD LETE PLJESKATI DLANOM JEDNE RUKE.

50 (;
/-l1.)AM I
"'lA ~~, H
I .... ~
0IE .. ~1'
pcn;-n':l,
~ C.Q_ u· s;

go

o

.6.. Po SOLU r NO Pn"o (btTNC aND

~OG

ca.. A

o

\j

1100.., I

I I I

ell ... «.1..

o

1
boG
oe~
NISAM
tYf) ~.
""J E !I.q 7'1 I Vi I

'fit

~E,..,t~ I

I

)

PRAKTICNI 010

Zapocinjeta tehniku tehnikomK.A.P. kao sto je i opisano u G: I sve do momenta kad nacini te znak PUER. Cineei znak PUER vizuallzirate kako blistavo bijela svjetlost ispunjava krug i taka svjetlect kruzic dadlruje rubove obrnutog pentagrama .. Zatim S8 ta svjetlost siri na obrnuti pentagram pa na pentagram u narmalnom pnlofa]u, (Napomena: nakan stoste, cineei znak P. ispunili kruZic spustate ruke

uz tijelo i vizualizirate rani.je oplsencl) Zatim 5e okrenete ka istoku i zaustavite se na jugoistoku. Tu sjednete i nas!avite rad. Trebada vizualizirate kako lz tacks A lzlazt svjetlosni mlaz. (Vidi cr. br .. 1.) Zapocnite vlzuallzaclju u pravcu koji pokazuje strelica. Kad dodjetedo taeke M tad praktlcnc zspoclnjete vizuailza-

ciju novog pentaqrarna, Sledecl tok linije (pokazujestre!ica) pcnovo dolazite do ta.cke M i time zavrsevate vizuallzaci]u (prakticno znaei kretranle) jednog pen-

tagrama. i nastevljajudl vi.zualizaciju (pokazuje strelica) time panova

dolazite na pocetru, tacku A. Sledeci korak je men-

talna projekcija u donji pentagram. Trebada sa osjetite u donjem pentagramu raslrenlh ruku i nogu. Vas:i dlanovi treba da 5U okrenuti spojnlrn mjestima •. Vidi cr. br. I. Tacke: LD i DO. (Naravno u penta.gram steuSll ledjnorn stranom. Zatirn treba da izvrSite munjevit pokret sakama, tj. da u monetu okrenete sake sa palrnarne strane (strane dlana) na darzalnu stranu, Posebno cbratltl psfnju

na lijevi dian odnosno saku. Nakon tog okreta treba da se osjetlte u gornjem pentagramu, okrenuti Iicem usuprotnu stranu ad poioiaja u donjem pentagramu. VaSi dlanovi su na spojnim rnjestima, Zatirn treba da se spustite zajedno sa pentagramom u kame ste u donji pentagram. Sad steu pentagramu kaji se pak nelazl u pentagramu. Treba zapaziti da je pentagram u kame se nalazite INVOK. PENT. VATRE ldentican sa pentagramom koji sa nalazi u pentagramu na JUGU. Treba da lzvrslte transmisiju u ta] pentagram. To [e [ednostevan proces jer se f<;3kticki u njemu i nalazite. Treba da izazovete sarno osjeca] si·gurnosti da ste u inv, pent. vatre na jugu. Ova, do ovcq momenta je pripremna faza vaseg rada. Treba da ju vjeibate neko vrijeme. Povratak natrag [e po islam prmcipu samo obrnutim redosledom. (Napornerrar Sam cin transmlsije nije rnoquce opisati .. TO' varn je nestO' poput Direktnog Iskustva, Transrnlsija je rnoquca i ostvarljiva i svako [u mora samizvestL) Nakon sto ste uyjezbaU r fazu rada mo'zete preci

na drugu fazu rada, DasH ste do momenta kad se nalazlte u Inv, pent. vatre u pentagramu na JUGU .. Sad treba izvrsiti transmisiju u kanalskI sistem koji je

za vas realan ! predstavljen je kruqorn. Trebada izvrsi te tr ansrnisiju u taj krulie koji predstavlja vasa vrata i kanal za van krug vrernena,

Sf

Nalazit€ S8 U kanalu, u "kruficu" pentagrama na jugu. Preko r ijec!- formule HRILIU prizovita entltet goluba. Nacicete se u varna viec poznatom "svijetu

gal uba 'I. U pcvrat ku se skoncen trisete ka kanal u, ponovi te HRILIJU i nadj i te

se u kanalu naravno bez osjecaja entiteta goluba. Zatim se vrati te kao sto je opisana ranije. (Napomena: Tehnika SLAP 58 ne koristi ti za prodor u "svijet goiuba". Medjutim ovdje oplsana vjezba je predpriprema za VEUKI RAO koji ukljucuje nekoliko misterij 8. Nai me vjerovatno ste prirnjetill da se u tehnici

SLAP ne koristitl entitet drugqg bica vee radite sa entitetorn svog LJUOSKOG BICA. Rad sa Ijudskim entitetom dostupan je samo iniciranim taka da ovdje ne rnosernc govoriti 0 tome. Navescemo serno to da se najprije uvodite u EZOTERICNU 'MISTERIJU KCSMICKOG OGLEOALA, a zatim u ezcterlcnu misteriju ZOBOPA - LETECIH LJUOI crvene sekte ZANDORI. /Vidi LUCKY HOODOC -M.S.

i VUDU MAGIJA - MIlan Gligorijevic/. (U akviru POKRETA GNOSTICKOG SVJETLA cjeluje K.A. red koji je na margini ovog pokreta a u redovnom toku inicijacija predstavlja 17 inicijacfju. Tajna ZOBOFA je Ia ovog reda.)

5 jed it e a kre n u ti ka zap ad u, 0 tvori te kanai ispre d sebe u pen tragra rnu n a zap ad u, to znact da ispred sebe vidite emf otvor, Uzmite entitet zabe j uskocite u njega stlm da onog casa kad skocite u SVEMIR B preuzmete entitet PAUKA i ad toga Easa ste poceli plestl nit koja vas sad u SVEMIRU 8 ddi i vsza Yam [e sa GRANICOM. Kad 5e cdluclte vratiti natrag popnetese uz nit, Na vrhu preuzmete entitet zabs .. Napravite skok i nadjete se u SVEM[RU A ocnosno sjedlte okrenuti ka zapadu. Zatvorite kanal taka da on izgleda kao obiean plavicasti kruzic.

Na kraju cerno re~i to da inicijanti eiJa 5e rnisterija inidjacije obavlja u SVEMIRU B vrse povrat ak u SVEMIR A preko pentagrama na ISTOKU. (Pocsjecamo vas na

G: 2.)

GNOZA: •

LAM - KOSMIL:KA INTEUGENCIJA

Aleister Crowley je U sklopu PLAVOG EQUINOKSA publikovanog u Detroitu 1919. godine stampao GLAS TTSINE ad Helene P. Blavatska kao USER LXXI. Na prvoj strani ovog teksta starnpao je portret LAM-a. (U svakom prlrnjerku ovog rnaterijal a priloien je portret LAM-a). LAM u prevodu sa Tlbetanskog

znacl BOG,8 prevodi 5e i kao KOSMIL:KA INTEUGENCIJA. Sta predstavlja LAM?

. ~

To maze biti partret Aivassa; glava spermatozoida (vid! IX arkanu Kroulijevog

spIla) koja slrnbollse HADIT -6 j TEI--ELEMU; pose ban aspekt falusne simbologije; mag svestenice eona. MAA T; .~. Postoji siroka Jepeza Iskustava rada sa LAM-om. Razliciti istrazivaci imali su razllcite lskustva .. IILAM je kosrnlcka veza izmedju SIRJUSA j ANDROfv€DE"', "Popocne sam radio sa portretom LAM-a. Te noel me [e probudilo lepetanje kriJima iz armara. Imao sam jasan i nedvosmislen esje~ai da golOO tepata krilirna unutra. Prihvatia sam to kao taka. Legao sam da spevarn." 'U jednom trenutku sam jasnn osjetio da se nalezlrn u nekakvom ve1ikam Zlvom kanalu.. Bilo je to idrIjelo ili jednjak. Takay sam asjeeaj imao. Nisam vidio LAM-a u cuhovnom oku ali sam ga potpuno csjecso .. Nisam osjecao nikakav strah," Naravno postoje i drukcija iskustva. Neki su oplsivali cudan strah pri radu pa su prakidall sa daljim radom, a nekIsu dolazili u personaine ken flikte sa drugim operatorima.

Aleister Crowley, Jones Charles Stans feld (Fr. -ACHAD), Lucien FrancoIs Jean Maine, Michael 8.ertiaux, Kenneth Grant, 2ivorad Mihajlovic SU sarno nski ad hermetista koji su radili iii jos uvijek rade sa LAM-em po nekom ad vise razIiciti.h metoda kojima 58 moze stupiti u kontakt sa LAM-om.

POR TRE T LAMA

(Preuzet iz knjige GEMS FROM EQUINOX, koja sadrii dio Krolijevog opusa u izdanju Or. F.r. Regardie-a).

The Way

Lam is the Tibetan word for Way or Path, and Lama is He who Gaeth, the specific tide of the Gods of Egypt, the Treader of the Path, in Buddhistic phraseology. Its numerical value is 71, the number of this book.

':. ," '. ~ .-=tof'_..r __ ~ ~~_,_,._Lo _ -.~ ...... ...."".,<t... -- -

Prije pocetka rada sa LAM-om patrebno [e da prccltate kompJetnuKNJJGU GNOZE nekol iko puta. Odredjene in formacije kojlrna malete proslri ti ova]

rad sacrzane su u kursu: KURS KOSMICKOG MEOIJUMSTVA ad Majkla Bertia. Ovaj kurs bice abjavljen u knjizi: 00 GUSJENICE KA LEPTIRU kaja Izlazl lz starope u deeembru 1989. godine.

POR-qc.T

Uzrr.I te pril a.zeni per ret. Painjivo ga pogIedaj te, a za tl m cdl uei te da Ii cete aka njega napravi ti pia' iess j area ill eete ostavi.ti bijelu trakuoko portreta, Izrezite portret taka da o· 0 portreta ostavite 3-4 em bijeli prostor. (Ukoli.ko se odJucite za plavic2sti oreal enda to biJela podrudje obojite). Zatlrn uzmite malo braSn2 i vade j napravite ljepiln, te nanosecl tanke slojeve na strefnju stranu portre a zalijepite 9a na karton ili deblji papir, 5tO tamnije boje. Taj debl)i tamni kartan treba da bude bar 5 em. veci ad portreta koji ste nalijepili na njega. Sa ovako prlprarnljenlrn portretom rnofete pocett vas rad. U periadu dok radite ovaj program partret treba da drzite na mjestu gdje ga niko nece dirati sem vas .. PaslIje, mozete da ga drzil,e na zidu Hi i dalje skrivenag od ociju znatifeljnih,

85

PRAKTICAll RAD SA L A M- om

I DIO PRVT DAN

Uzmite porttet l.AM-a koji ste predhodno pripremili na vee opisani nacin. Sbav i.t.e J2P. na ugodnu udaljenost ispred vas u visinu vase glave taka da oc.i par-tr-eta budu u vd.sirri vast.h ociju. Polako razg1edajte cije1i por-tr-et , Vjet:ba traje desetak minuta. Kad zavr st.te uzmi te vas dnevrii.k

i za p i si t e vasa zapazanj a tokom rada , ( N pr _. uhva ti 1a me p ospanos t.;

os jecao sam kao da me gleda neko iz drugog sv i jeta; pala je knjiga sa policej eventualno mozete da opisete kakvo je bila vrijeme i obavezno upisujete datum 1. vrijeme rada). Dnevnik vodite DNEVNO tj. poslijezavt'sene vjez.be.

DROOl i TREeI DAN

. Isti program kao i prvog dana.

II DIO CETVRTI DAN

Postavite portret na uobicaje,no mjesto i proOE.trajte ga nekaliko mi nuta kao i prethodnih dana, a potcm usmjerite vasu paznju na lijevD aka.

Uka1iko yam paznja pocne lutati ponovite u sebi

l.AM.

PET! DAN

(Por tret prije pocetka uvi jek stavljate na T..lobicajeno mjesta taka da to vise nece biti nag.lasavano) . Odrrah usmjer-i te vasu paznju na lijeva

aka i drzite paznju na njernu. Pustite :nisli da slobodno pro1aze kroz vas urn ali ih budi t.e sv j e sru , Ov 0 znac i da sene smij e te za teci da g 1eda te u por-tr-et , a raznn s l jace a nee emu sta nema veze sa vasan radom.

SESTI DAN

Isti progrOliTl kao ' petog dana.

86.

ITI DIG

SEIMI DAN

Danas ne radite sa LAM-om. Uzmite vas dnevnik u koji ste upisivali detaljno sve sto se dogadjalo tokom rada , kao i sve ana sto vam je kasnije padalo na pamet ili yam se dogadjalo vezano za vas. rad. Polako

to sve proct ta.j te, Eventualna dopuni.te nekirn novim s.jecanj Irna , Nakon citanja dnevnika zapisite vasa zapaZanja i razmisl,janja. Donesite odluku. Nastavljate sa daljim radom ili pr-ekidat.e program. Ukoliko prekinete program,dnevnik i ovaj materijal treba ca ostavite i ne treba da mu se vracat.e bar tri mj eseca, Nakon toga ~czete ponovo paceti isti program. (Ukoliko se odlucite za prekid raGa, :no'-::"o bih vas da me izvjestiteo razlozima, bez cozara da li radite pea super-viz t jom iii ne) , Treba da. radite dnevno u isto vrijeme. UkoLko vam i.skrsnu neke neodl6Zne obaveze bolje je da pornjerite satnic.u nego da presk:acete dan rada .. Naravna, aka i preskcc.i te dan - dva nece vam prcpas~i rad. ali trudite se da planirate svoje vriJeme tako ca mm.ete daevno radf t.i .

TV DIO OSMI-CE::I'BNAESTI DAN

Gledaj te u portret dok ne nastupi drere:i. .it.J.co vam se aei same za tvor-e Iagano ih atvorite. Ponavlja~ te :.l sebi U-"1 ••. LAM ... Ukoliko vam se oci za tvor e, a u irr.aginacij':' var:. cs tane portret nista ne brinite. To je u redu. Mozete i da skilji.:e. Bi~~8 ~e da ;:::aZnju drzite na lijevom

oku. Vremenski radite od 15 do 30 ct~u:a.

V DIG

PEI'NAESTI DAN

Pregledajte vas dne'lnik. (;(ao i sedmog dana)

VI 010

~ESNAESTI - QSAMNAESTI DAN

Gledajte u portret dok ne nastupi dremez, a potom.zadrzavajuci portret u imagina ci j i drz i te paznj una. oj emu cdnos no 1 i j evorn . oku, Prakti cno

to izgleda ovakc, Gledate u .lllevo aka. Spantano yam sezatvore oei.

Drzi te u paznj i ':'m.aginarnog LAM-a. Ukoli ko vam s e oCi span tano n e

za tvore po lako zazmur-i te i pokusa] te da vidl te LAM-a u duhovnom oku, (NAPOMENA: U ovotn prakticnom prirucniku data je dovoljno podataka da radite sarnostalno, medjutim uvijek postoje neke sitnije nejasnoce.

U ov irn s lucajevma sami. donesite odluku sta i kako da radr t e , Ukoliko

smatrate da se redi o' necem bitnom 0 cemu ne z.eUte sami donijeti odluku mozete me konsultovati).

VII 010

DEVE'INAESTI - DVADFSET DRrx;I DAN

Pas ta vi te por tre t na uo bieaj eno mj es to . Pogledaj t.e c i::av portret. Ponovite LAM- Usmje::ite vasu paznju na odabrano oko, a patom zatvorite oci i pokusajte da vidite portret u vasem duhovnom oku. Ponavljajte povI:"emeno

LAM LAM .•• , naravno u sebi. (~!emoj te ~ors':ra ti rad, Pus tite da ' se

1ik sam poj a v i. Ono s to treba d.a 'JI"'3.di ~e j e is kreno pokusava.t.i v j ezbu uraditi najbolje sto ::ozete .. MCie':e :.r::at:' asjeCaj LAM-a bez slike u duhavnorn oku i to je u .:"edu). :2 ne bi bi.:"o zabune U ovorn sedmom dijelu vi nakon rmnut -dva zatvarate o6i :. pokusavat.e da vid.ite por-tr-et; LAM-a.

U sestom diJelu st e gledal..i u port ret, cox ne nas tup i dremeZ ili najmanje 10 minuta pr i je nego ste sami zatvorc.L; oci ..

VIII DID

DV ADESET TREer DAN

Pagledajte vas dnevru.k, Zatim pros tud.i r-a.j te DODATAK 1. Nauc i.t.e pravljenje

zas ti tnog kr-uga , izgova r" r i j ec i HRILI U I TEHNIKU GOL UBA. Mncga j e

balje cia ave tr-i s tvar i !1aucite pr~je nega krenete sa radon po ovom programu. To z:;aci. desetak dana prije nego krenete rad po ovom pragramu

posvetite se praktlfncrn radu koji je opisan u DOOATKU I •.

Nakon sto ste pregledali vas dnevnik i zaplsall vase utiske, nscinite zastitni

kruq, potom desetak puta ponovite rijee HRlLIU uradite jednom tehniku

GOLUBA.

IX 010

DVADESET LETVRTI - DVArEST SEsn DAN

Usmjerite paznju na odabrano oko, ponavljate polu-glasno HRILIU-LAM .•• HRIUU -LA M ... P ri pansy] j anju ri j eC i f-,'RlLlLJ trudi te se da as j e tl te entl tet , goluba. Radite koliko vam je l..godnth Obicno S8 radi u perindu od 20 do 40 minuta. Znscl, pe'ried rada proc...:1avamo sa J 5-30 minuta na 20-40 minuta. Ova nije striktno.

X DID

DVAOESETSEOMI - TRlCESEn DAN

Buduci da ovaj materijal slijedi formulu GOLUBA mai:ete uvljek da radite okrenutI ka jugu iii okrenud ka istoku 5 tim sto u proqrarnu od 24-35

odnosno 38-og dana radi e okrenuti jugu, [er u ovom periodu radima neposredno po formuIi GOLUBA.

Uzmite vaS part.ret .. Gledajte ga. nekollko min uta, a potorn ga ostavite

okrenuti jugu pocnlte TEHNIKU GOLUBA. >_ ~

NAPOMENA: Rad sa LAM-om ovdje oplsan neovtsan je a tome da Ii ste

vjezbali vjezbe prathodao opisane u ovoj K. GNOZE. Opera tori koji 5U prethodno sevlacali tehniku GOLUBA opfsanu u G: 4 lrnace caleko bolje e t:ekte. U tehnici GOLUBA ovdje opisanoj postoje male promjene ali je osnova rada identicna. Postoje realne osnove (aka ste prethodno neko vrijeme radili tehniku GOLUBA) da rezultate rada sa LAM-om dobijete u jasnojforrni prije nego dodjete do

kraj a programa.

xr DID

TRIDESET PRVI i TRIDESET DRUGI DAN

Ova dva dana radf.t e neku od vjezbi Lz predhodno datog pr-cgrarta .. Znaei, ova dva dana vjezbate po sopstvenom izboru. Najbolje da radite ono sto smatrate da niste dovcljno dobra uvjez.bali.

XII DID

TRIDESEI TRECI -TRIDESETDEVETI

Tr-Ldeaet; t.r-eceg dana oo zalasku sunca vr-site pr i.zav LAM-a .•. Sjedite okrenuti ka jugu i blago Ijuljajuci se pocnite polako,

polu-glasno pozivati LAM LAM ... i polako utihnite tj. prizivajte

u sebL Sa prelaskom priziva u sebi zatvorite i oei. Priziv radite koliko sma trate da je potrebno ali ne duZe od 40 minuta, niti krace od 20 minu ta,

Moz.ete da navijete sat koji ce vam malo zazvoniti nakon 30 ili40 rninuta kako ne biste predugo vjezba Li. ili pak prekratko. Isti priziv radite nocu, tj. u 2 sata+ i ujutro po izlasku aunca , ovakav program znacf, radi te 33, 34 i 35 dana. Ukeliko nema te mogucncs ti za grupni rad nastavljate po oVom programu 36, 37 i 38 dana. 39. DANA pregleciajte vas dnevnik. Zatim ponovo prizovite LAM-a u vasoj imaginaciji, 2.. potom od trodimenzionalnog lika napravite statican dvodimenzionalan lik i otvara juc; xi zadrz ; te pazn ju na portretu ispred vas. Naklani te se

ka portretu :. t:'m einom ZAVRSAVATE PROGRAM 39 DNEVNOG RADA.

UKOLIKO imat.e mOg'.lC:10S<: za grupni radonda se program od 36- 38 dana nesta mijenja ..

36. dana. s.jedi, te i p!"'i3i'!aj te LAM-a kao i predhodna tri dana ,» tim sto ostali ucesru c i sjede u is (.OJ prostoriji sa varna i dde svoju paznju na 'lama .. Po Ls torn principu drzi se paznja i na osta l.im operator:i_ma, na svakom pasebno. DuZina ave vjezbe traje ovisno 0 br'Jju prisutnih 'Jperatora. Najbolje je kombinacija od tri operator-a.

30

31., dana radite svi zajedno u isto 'l:-'ijeme priziv LAM-a ali svako za sebe.

38. dana vr-s i t e grupm pr-i ziv L":'_'.;-::. Opera tori u grupi po tri .sjednu okrenuti jedan ka. drugom taka ito jedan sjedi na sjeveru okrenut ka jugu, jedan na zapadu akrenut ka istoku i jedan na istoku okrenut ka zapadu, Svaki opera tor aka sebe naeW lasti tni krug (tehnika op i.sana u dodatku jedan) i vizualizira ispred sebe trougao ispaljenja. To je jednostavno jednostranicni tr-ougao, Vidi c.r"Cez braj dva •.

Jedan operator vedi operaciju. ++ Zapoeinje poluglasno izgovarati HRILIU-LAM .•. HRILIU-LAM" .• i polako ostaje samo na LAM ... LAM da bi se pres.lo na priziv U sebi . Tokom priziva opera tori se lagano Ljul ja ju, Onaj koji vodi operaciju tr-eea da i.nB na umu crteZ br. 3. Nairne, sva tri operatora zajedno v:'Z'..Ja.2.izirajuci trauglove cine takvu men talnu tvorevinu.

39. dana vrsite sredjivanje dnevr.':"kB .. gast te li!< LAH-a kao sto je opisano.

+ tJkoliko nemate lIlogucnos-: za :.vaj nocni priziv onda ne treba da ga
radite. Nairne, nije dohrn ca "f2B ~d ometa event ua lno os tale ukucane koji zive s vaea ..

++ Operator l<oji vodi operaciju sjedi. na sjeveru okrenut ka jugu.

DODATAK I

ZASTITNI KRUG I TEHNIKA GOLUBA

I ,

Primarna stvar koju trebate znati je pravljenje zaititnog kruga. Stojeci iIi sjedeci vizuelizirajte ispred sebe+ svjetlasnu tacku++, a potom kaka 1z nje 1z1az1 tanka svjetlosna prugs svjetlo plavicaste boje i u smjeru kazaljke na satu zatvara krug aka vas. Zatirn spustite krug na zernlju snag6m

va§e imaginacije .. +++ Vjeibajte neko vrijeme pravljenje zaititnag kruga.

+ Udaljenast svjetlosne tacke od vas n1Je odredjena. To avisi o va~em radu. Moie da bude negdje na pola metra od vas,

++ Imate vi~e mogu6nosti za vizualiziranje svjetlosne taake.

Moiete je jednostavno vizualizirati u prostoru ispred vas iIi da izbija iz nekag dijela vaieg tijela. Npr. ta~ka izbija iz va§eg tredeg aka poput munje, a potom nastavite vizualizirati krug kao ito je opisano.

+++ krug se na1azi negdje u visini vaiih grudi. Ukoliko imate problema da vizualizirate kako se krug spuita na zemlju onda ra~irite puke, udahnite duboko i iZdiiudi spuitajte ruke ka zemlji i tim 6inom u stvari spuitate dolje u krug.

Sj~dite okrenuti ka jugu. Na6inite zaititni krug. Potom na rubu ~uga vizualiziraj te pentagram u pentagramu s krugom u sred.i.ni.

- Po6nite polako, poluglasno da izgovarate rije6 HRILIU.

Pokuiavajte da izazovete enti~et go!~ba. :0 vam nede biti te§ko jar rije6-for~u:a HR:::~ upravo to potencira. Dovoljno je da se sarno prepustite toj r~jeai i entitet de da6i sam po sebi. Vjeibajte neka vrijeme.

Nakon ito ste neka vrijeme 7jeibali sve gore opisano, mo~ete krenuti sa TEHNIKOM GOLUBA.

LAM~TEHNIKA GOLUBJl.

Naainite zaititni krug sa pen~agramom u pentagramu i kruii6em u sredini na rubu kruga. (Sjedite okrenuti ka jugu). Zatim vizualizirajte kako krui!t u sred!ni postaje cijev - kanal koji se ~iri kako se pribliiava ka varna. Usmjerite painju

ka kanalu. Osjetite dubinu u njerou. Recite tiho iIi u sebi AL. Budite svjesni gdje se nalazite i ~ta ielite posticii. Patom, recite U SEBl (od sada na dalje sve lzgovarate u sebi) LA 1 oBjetite da ste u kana_u pa nastavite izgovarati HRILIU trude6i se da osjetite go ublji entitet i na kraju recite LAM

I

nalaze6i se veci na drugoj strani, van kanala. Razgledajte

polako okolinu. Povremeno u sebi ponovlte LAM.

Zna~lJ ulazna formula glas!: A~:AHHILIULAM.

U povratku ponovlte LAM (~vjesn! see da ste u LAM-u tj'~ sa LAM-om), zatim HRILIJU (ulazice u kanal i vara6ete se natrag) i kcriac n o AL (nalazit.e s e u krugu:' ka na I je ispred vas).

Zn a c L, povratna formula glasi: LAHH:a::":JUAL ..

Kad ste se vratili vizualizirajte :Cake se kaJ5nal povla~i i opet postaje stati~an kruii6, po&om nes~aju pentagrami i puenite prstom. Tim ~inom nesta6e i k~ g ! sve 6e biti kao i prije poeetka rada.

Polako otvorite o~i.

NAPOMENA!

Sta da radite ake osjetite da ne mQ~ete kont~clirati situaciju i ielite da se hitno vratite natrag, tj. ~rekinete va~ rad?

U ovakvoj situaciji treba da ponovite for:Julu: HRILIJUALIJAN. ISTOG CASA SVE CE PRESTATI.

- Pored zaititnog kruga, koga obavezno pravite, mo~ete prije pocetka rada naeini znak otvaranja (pr!je vizua~iziranja ktuga) i znak zatvaranja nakon ito zavriite kompletnu operaciju.

GNOZ A: 7

KOSMICKI ENERGETSKI TOK ABRAHAOABRA

Ljudsko blce posjeduje ogrornan energetski potencijal. U sferi VAN KRUGOVA VREMENA postoje cvcrlsta energije Iz kojih se covjek maze napajati odnosno maze koristiti te potencijale za produbljivanje GNOZE. Kosmicke Inteliqencl]e, Bagavi i dr. su veorna rnocna enerqetsks cvoriste. ABRAHADABRA je [edna rnocna rijec- formula koju koristimo za dublji prodor u 5 feru VAN KRUGOVA VREMENA.

Ook smo u okviru G: 4 i 5 prodirali u s fere VAN KRUGOVA VREMENA uz pornoc entiteta odredjenih bica rni u okviru ave vjezbe koristimo energetski potencijal rijecl- formule ABRAHADABRA u posebnom obliku uz korfstenje entlteta svog sopstvenog bica - Jjudskog bica, (Detaljna teoretska razrada rijeci-formule ABRAHADABRA obradjean je u dodatku knjige nOD GUSJENICE KA LEPTIRU" Izlazi iz starnpe krajem 1989. godine ili pocetkorn 1990)., Najbitnije teoretske postavke vezane za neposredno shvatanje prakticnog

dijela vjezbe bice pomenute u prakticnorn dijeiu ave GNOZE.

Palazima ad pretpastavke da ste saviadali vjeibe opisane u predhodnim GNOZAMA a posebno stavljamo akcenat na G; 4 i G:5. Iskustvo rada sa G:6 maze yam

mnogo pomoCi jer na vaSem kosrnickorn toku rnogu se desiti zanimljivi susrati,

Neka vas kosrnlcki energetski tok ABRAHADABRA povede u vaSu najdublju GNOZU!

CIRKULACIJA ENERGlJE PO FCRMUU ABRAHADABRA'

U vjezbama CIRKULACIJE ENERGIJE koristimo formulu ABRAHADtlBRA uz markiranje II tacaka na tijeiu. CirkuJacija energije zajedno sa kosmickim tokom eini cjelinu rada. U okviru ave GNOZE rnl cema, odvajeno objasniti drkulaciju enerqije i tok ABRAHADABRA. Ujedlnjenje ave dvije tehnike kao i dalje proslrenje rada studir a se u okviru S.G.L.U.X.

VJELBA br. I.

MARKIRANA MJESTA (vidi crtafe br, I. i br. 2.)

I. SAHA,SARA - as A L:AKRP, - "Pluton' (Obuhvata gornji dio cela i pcdrucje jznad glave. Sva mjesta se izualizlraju kaa bijele svjatlosne loptice velie-ine, aka 5 centimetara, a njih pc ezuje bijela svjeUosna traka nesto uza).

2. ,AJNA - SEDMA CAKRA - '" ep LIlli (Podrucje tre,6eg aka. Ovo rnjesto markiramo takoda srednji erst Oe5'ie ruke prisionimo iznadobrva po sredini cela, a onda uz taj prst prislonirnn srecnji prst lijeve ruke. Sredlna cela ispod

prsta Iijeve ruke odgovara jest traceg oka).

3. VISHUDA - SESTA CAKRA - "Urcn"{Qtuhavat vrat, gornJi dio grudne kosti

i do gornje usne. Napomena: Mi ovdje koristimo pojmove CAKRE jer se mjesta energetskag taka ABRAHADABRA pcklapaju s njima. U nekirn slucajsvirna _ rnarkir ana nodrudja obuhvataj u nesto vecu povrslnu i poktapaju S9 sa se firatima drveta ilvata.

4. MULADARA - DRUG.A CAKRA - "Venera" (Odgovara podrueju korijena kicme),

5. SWADISTARA - TRE(';A L:AKRA - "MARS" (Odgovara podrucju polnih organa).

6. PODRUl:JE PROSTA TE iIi IvlATERICE.

7. PODRUCJE ZADNJICE.

8. ANAHATA - PETA CAKRA - "SATURN" (Podruela kcle odgovara sredini grudne kostl).

9 .. PODRUCJE KOLJENA (Vjezba se radi u lezecem stavu. Napomena: U radu sa energetski m takom t reba da osj eti te vibraci i e na m arklrani m m j esti m a).

10. MANlPURA.- L:ETVR TA CAKRA - "Jupiter" (Obuhvata pcdrucje pJeksusa

sol arise, T tv, podruc j e lillie] ce ''. Oonji dio grudne kosti garnj i di a stern aka),

II. MALKUT - PRVA. CAKRA - "Merkur ' (Obuhvata stopala i nepcsredno na kame lefite iii stajite aka vjezbu radite u stojecern stavu, Naravno aka lefi te vibraeije se pr irnarno osjecaju u pcdruc]u oeta).

A_ _j /~ /~

\ \ /-

,\e/

Broj: 1.

Broj: 2.

Bro]: J.

VJEZBA br. 2.

rv.tARKIRANA MJESTA (Vidi cr ez broj 3.)

1. SAHASARA

2. AJNA

3. LIJEVO RAME

4. UJEVA SAKA koja je polofena 5 ranorn dIana na pourucjs polnih organa.

5. POLNI ORGANI

6. STOMAK ISPOD PUPKA. (Podrucje prostate iii materice. Napomena: U nasern

ucenju padrucje stomaka odgovara EO U).

7. DESNA 5AKA koj a je poloiena a ar irano mjesto br. 6.

8. DESNO RAME

9. VrSHUDA

10. MANIPURA

11. MALKUT

Napomena: Napamene i bjaSnjenja data uz vfezbu braj 1. vrijede i za vjezbu

broj ova, Radi se u seri]i po ci kulaclja,

\

"---~--- ~........--.~:":r--"'1~--- ---~---- - - --

KOSMICKI TOK ABRAHADABRA

Ovom vas vjeibom uvodimo u s fere KOSMrCKOG TOGA ABRAHADABRA. Nedovaljno priprernljeni operator! mogu [mati odredjene neugodnosti aka ne budu

dobra shvatili sustinu rada. Nairne, jedna ad najbezazlenljih ali ujsdno i. naJneugodnijih neugodnosti [e ca 5e nista na doziv! u vjezbi, odnosno da se sama

irna neka blaqa neugodnost u podrueju sredine grudne kosti, oodrucje ANAHATA CAKRE. Oa vam 5e avo ne bi dcqonilo paZljivo prostudirajte vjeibu ovd]e opisanu. Naravno ad vasse acekuje da ste vee prije rada sa ovom vjezbom neka vrijeme radili sa vjefbarna opisanim u predhodnimgnozama i vjezbama ci.rkulacijeenergije a najmanje devet mjeseci.

Sheme koje su date ovdje vrijede za SVEMIR A. Prvo 5tO treba da uradHe je da pafljivo pregledate date sheme i da uoclts kako TEtE TOK. Ka? u jednorn trenutkuuleti te u SVEMIR B, (nepciavnl, nevidljivi svernir) treba da koristite tok ali uz direktnu prirnjenu ZAKONA koji zahtijeva stih AL-IU-73 "Zalljepi place

s desna na Jijevo odozgo na dolje: Tada gledaj!"a to maci.: OKRENUTI TOK KA OGLEDALU PA ONOA SVE OKRENUn (DESNO JE LIJEVO, GORE JE DOLE). Vraticerno se na ova malo kasnije.

Polako pregledajte sve prilofene sherrie, Najprije zaparntlte shemu br. L Naucite raspored "svijettth i tamnih" zona te kojoj zorn knjs slovo pripada. Nakon ovog prel azi te na sh em u br. 2.. N aue it e erta ti tok, .N aka n ovoq na ucit e to k prI Kazan na shemi br. •. 3 .. i na shernl tr .. 4. Tok prlkazan na shemi br. 4. je ustvari dio taka prikazanog na shemi br. 3. (Napomena: Uoelle daovaj tok prikazan na shernl br, 4. ukljucuje svernir A, svemlr 8, svemir A i svernir B. Vratite se

na crteie iz G: 5. UDei.te de se radi a istom rasporedu .. POJAVNO A (abrahadAbra) NE POJA V NO B (abr ahaoaara). j es am A (abrahad abR a) i n isarn B (2; branac abrA ).

U sklopu tog toga A (Abranadabra) je oocetak zatim se nastavlja ciklus A (p:osta[anje ) koje odgovara aora acAbra, a _ -rastsvku toka zaonje A (anra 2!IabrA) odgovara nisam. U tom se ooo..-ve; _ ZE.JS evl [ar>n ked -.J'·"'1("8-:; 2. Kakc smc L tzv. svijetu Zlvih rni nastavlja=o 0 a: .... 'c!;re-ac::::-,... =.:. "::::.::::. cc::';::~al - pojavno!) .. Znaci u vjeib2niu 52 ~KCr7: .J;-ist::::::: ::::P(2Z.a"" -,.a s.-.e-i ::roi 3,

odnosno tok prikazan na shemi br. .. Kat: o .... cere ::;;,:i

blerna crtate i reprodukujete tOK '18 snerni troj J. : Sf1erni cr. -. sc re= '11 5te za drugu tazu rada. Za nju je potrebno ca predhodno nenavire oC; ece.o, ,-(L:.:te oqladalo 25 sa 25 c-entimetra. - malo vece iii malo manje nije bi no). "'0.1-;, ABRAHAOABRA koji ste nacrtali kao na sherni be 3. okrenlte ka onieca • ...: aa

okrenite naopako. Gledalte u tok. TAKO IZGLEDA TOK U SVEMfRU 8. Naueite ga TAKO GLEDAJUCL Ova] tok Iz og.ledala se NE CRTA .• Kad ga nakan odredjeneg broja gledanja zapamtite sprernnl ste za trecu fazu rada.

Lezi te ill s j e dite, Op ust i t e 5e. Po novi te u sebi A (A ora h adabr a) i as it i te kaa da ste naglo lztiscen: odnekud. Nalazits se na ZONI 8 (a8rahadabra) odmah panovite B i esjetlte kako plovite tokom do zone R (abRahadabra). Zona R

vas uvodiu SVEMIR B. Vi na ova; nacln piovite tokom (pc shemi za SVEMIR A) sve dok u jednom trenutku tokom vfeibanja ne uletite u SVEMIR 8. Tog cass nastavljate tok ali po shemi za SVEM[R 8. (To je ana shema koju ste ucili

\ gledajuci tok u agledalu). Znaei stall sma ked zone R. Prepustite se toku r ,

I ,

dod] te do zone A (abrAhadabra) itd..

Tokom vjei.banja taka treba d'a udjete u rutInu taka da vas tak bude ustvari jedna UgOd!)8 plovidba, Nema zastoja na tackama samo polako piovite Iz zone,

u zonu. U casu kad uletite u SVEMIR 8 r.astavljate tok po shemi za sv~mir B Pazite pastaje dvije varijacije potovanja tokom .. Jedna [e kad u trenutku uleta u SVEMIR 8, putujete tokomza svemir B sarno dijelom koji odgovara za SVEMIR 8 pa potom sa povratkom u zonu svemira A nastavljate vjeibati tok po shemi

za svemir A. Ovim vidorn toka vi p.lovi e Iz SVEMfRA .A u SVEMIR B i oornuto .. Za ostvarivanje o.dredjenihkontaka a u SVE IIRU B vi prelaskorn u SVEMIR 8 nastavljate to..k poshemi za SVEMlR B. (Ovom vrstom taka mogu se ostvarivati kontakti za CVORISTIMA ENE.QGLE ~ sa ZONAMA lELEME. To. su Boqovi, Kosmicke inteligendje ... )

Nairne,. pornenuto precstavlje TACKE SVLJESNOSn u nepreglednom moru nesvjesnog. To. su lCt\E POSTOJTM U 5 feri SVEMIR.A 8.

U avim stvarima ne postoji nikakva uni formnost. Postoje opsti kosrrucki zakoni koj i se moraju slijediti •. Ovdje srno izlofil! njihovu sustinu. Naravno kompletnom ovorn KNJIGOM GNOZE mi sma dcdlrnult sarno Jednu rnalu tacku nepregledne GNOZE. No ta tacka [e inicijalna igla koje maze pokrenuti proces GNOZE u svakom onom ko je prije svega stabilizovao niva SAMOOTKROVENJA 0 kame je bile rijeci u G:O.

I TOM KNJIGE GNOZE JE ZA VRSEN

EQUINOX u __f1.- 1989. gedine

Broj: l.
0 0 e e e 0 0 0 0
g 6 9 7 .3 A 2- .5 It .,10 AA
A A B 0 R A B H A R A
----. --~- ._------ Broj: 2.

Bro]: 3.

k--_~~==========:::::=:======_ . _

Broj: 4.