Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 26. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5501 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

16+ .# ,' 24+0%'<# <'.'0+* 1 +,7
Vjerujte, volio bih da sam ja umro umjesto Alme, ka`e Almir ^ehaji} Batko Majka Rejhana sve vrijeme bila uz Almu Ovog vikenda u Be~u su bili tata Elvir i njena doktorica iz Biha}a Katmerka Ceri} Blagdani: Bo`i} u domu Mije Kre{i}a
Alma s ocem Elvirom: Osam godina borbe s bole{}u Dubrave: Tri generacije Kre{i}a uz tradicionalnu pe~enicu
(Foto: A. Bajri} Blicko)

BE^

U subotu ujutro prestalo kucati srce Alme Had`i}

Radost uz porodicu
4. strana

Intervju: Halid Be{li}, muzi~ka legenda

Alma s Batkom: Beskrajna tuga

Alma s bratom i sestrom

N

a be~koj klinici AKH u subotu u pet sati prestalo je kucati srce Alme Had`i}, princeze zelenih o~iju, koja je svojim osmije-

hom i voljom za `ivotom zarobila srca brojnih ljudi. I nebo je ju~er plakalo iznad Biha}a. Tuga je premala i prejednostavna rije~ da se opi{e ono {to su

svi osje}ali, ono {to su osje}ale porodice Had`i} i Alagi}, svi Bi{}ani, svi bh. gra|ani iz svih gradova, dijele}i istu bol bez obzira na to iz 2. strana kojeg entiteta dolazili.

TU@ILA[TVO PROVJERAVA IMA LI KRIVI^NOG DJELA
BH. TALENTI U EVROPI

Ne smijemo izgubiti Hajrovi}a i Seferovi}a
49. strana

3. str.

Panorama

Cazin: Lijanovi}evi glasa~i tra`e novac

Postali smo kolonija, Bosne nema

2
BE^ U subotu ujutro prestalo kucati srce Alme Had`i}

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

Oti{la je princeza zelenih o~iju
Vjerujete, mo`da govorim previ{e pod emocijama, ali volio bih da sam ja umro umjesto Alme, ka`e Almir ^ehaji} Batko Osim majke Rejhane, koja je sve vrijeme bila uz Almu, ovog vikenda u Be~u su bili tata Elvir i njena dugogodi{nja doktorica iz Biha}a Katmerka Ceri}
Na be~koj klinici AKH u subotu u pet sati prestalo je kucati srce Alme Had`i}, princeze zelenih o~iju, koja je svojim osmijehom i voljom za `ivotom zarobila srca brojnih ljudi. I nebo je ju~er plakalo iznad Biha}a. Tuga je premala i prejednostavna rije~ da se opi{e ono {to su svi osje}ali, ono {to su osje}ale porodice Had`i} i Alagi}, svi Bi{}ani, svi bh. gra|ani iz svih gradova, dijele}i istu bol bez obzira na to iz kojeg entiteta dolazili. dozvole i garancije koje su njeni roditelji Rejhana i Elvir morali osigurati, jer BiH nije ~lanica Eurotransplanta. Deset dana trajala je bitka za `ivot. Obavljena je transplantacija, koju je Alma izvrsno podnijela, srce je kucalo kao da je cijelog `ivota bilo njeno. Ali, organizam nije izdr`ao. Krvni sudovi o{te}eni dugotrajnom bole{}u nisu mogli izdr`ati. Do`ivjela je dva mo`dana udara, ura|ene su bile jo{ dvije operacije na mozgu. Iako su prognoze bile neizvjesne, ogromna je bila nada da }e Alma Had`i} uspjeti iza}i kao pobjednica iz ove borbe. Molili su se svi, svako na svoj na~in, s jednom `eljom, da Alma ozdravi i vrati se svojoj porodici, prijateljima, u {kolske klupe i svom Biha}u. Osim majke Rejhane, koja je sve vrijeme bila uz Almu, ovog vikenda u Be~u su bili tata Elvir i njena du-

Borbu za `ivot nastavljaju jo{ dvije djevojke iz Biha}a
Priliku da nastave svoj mladi `ivot tra`e jo{ dvije Bi{}anke. Selma Me{i} (27), kojoj je potrebna transplantacija bubrega i gu{tera~e, i Amra Halava} (16), koja boluje od akutne leukemije i ji mogu neke stvari podnijeti - opisao je svoju bol Batko. Nakon toga, u sarajevskom studiju Radija „Kameleon“ podijelio je svoju bol sa slu{aocima iz cijele BiH i nije bilo grada iz kojeg ga nisu zvali da demantira ovu informaciju. Na`alost, ona je istinita. Sva ona pri~a u kojoj ka`u „ona }e `ivjeti u na{im srcima“, dodaje Batko, stoji, ali vi{e nema Alme, ona }e se iz Be~a vratiti u kov~egu i da Bog da potrebna joj je transplantacija ko{tane sr`i. Ho}e li administrativni problemi koji ne dozvoljavaju bh. gra|anima da se lije~e van zemlje, pokazati jo{ jednom svoje crno lice, ostaje da se vidi. ~ega da `ivimo? Zbog ~ega nego zbog onog najljep{eg na svijetu, a to je mladost. Vjerujte, mo`da govorim previ{e pod emocijama, ali volio bih da sam ja umro u pet ujutro umjesto Alme. Jedne prilike rekla mi je da }e, ~im do|e u Biha}, oti}i u mati~ni ured i promijeniti ime u Edna. Toliko mi je te{ko i mislim da nema smisla davati {ansu i nadu djeci koja su ve} izgubljena. Mi hodamo, `ivimo, ali smo ve} mnogi odavno umrli. Oko 65

Svi su se molili
Osam godina trajala je borba s koronarnom bole{}u, godinu je trajala najve}a humanitarna akcija kojom se prikupljao novac da Alma Had`i} ode u Austriju na transplantaciju srca, {to joj je bila jedina nada da nastavi svoj mladi `ivot. Do~ekala je to bez obzira na svu administraciju,

Alma s Batkom: Beskrajna tuga

gogodi{nja doktorica iz Biha}a Katmerka Ceri}. Suze i tugu ju~er nije mogao sakriti ni Almir ^ehaji} Batko, koji je proteklog vikenda boravio u Be~u i na Intenzivnom odjelu posjetio Almu. Vijest o njenoj preranoj smrti doznao je od dr. Ceri}, a za bol koju je osjetio ka`e da je bila ravna onoj kada mu je umrla k}erka Edna.

Ona se vi{e sekirala za svoje roditelje kako }e sve podnijeti
Batko ka`e da su ljekari na be~koj klinici, s vrsnim doktorom Andreasom Cukermanom (Zukerman) na ~elu, Almu dr`ali u vje{ta~koj komi. Oni su mu rekli da nikada nisu, a toliko su pacijenata imali, vidjeli da, kada njena majka Rejhana, tata Elvir, on i dr. Ceri} u|u kod djeteta kojem je jedan ~eoni re`anj bio skinut i zamrznut, da se po bu|enju vrati, ona reagira, a to su pokazivali i aparati. Dojam je bio da se ona vi{e sekirala za svoje roditelje kako }e sve podnijeti nego {to je ona u takvom stanju. - Oti{la je jedna princeza, divna pri~a zbog koje mi se gadi i pomisliti na sva ministarstva u ovoj zemlji. Ja sam zavr{io medicinu, ali Hipokrat bi se okrenuo u zemlji kada bi vidio koliko smo nesposobni da za{titimo djecu - govori ogor~eno Batko.

[ok i nevjerica
- Kada smo se u petak ~uli, dr. Ceri} mi je rekla da je bila ljubomorna na mene zato {to sam pro{log vikenda ja bio s Almom. Bila je veoma raspolo`ena i upravo je trebao biti ura|en kontrolni CT kako bi se pristupilo procesu bu|enja na{e princeze. I u rano jutro dolazi ova vijest. [ok. Kratko sam se ~uo i s njenim ocem. Iskreno, stojim mirno pred onakvim ljudima. To je najpo{teniji i najhrabriji ~ovjek kojeg sam upoznao, koji je po odjelu AKH klinike {epaju}i, jer je

Alma na be~koj klinici AKH: Deset dana trajala bitka za `ivot

U pet ujutro prestali su borba i muka
Iz Be~a u Biha} ju~er u poslijepodnevnim satima s Alminim roditeljima je stigla i dr. Katmerka Ceri}. Shrvana bolom, kazala nam je da je u Be~ oti{la da pomogne Almi da se probudi, a bila je od koristi jedino njenim roditeljima da se vrate u Biha}. - Da se radilo o iskrvarenju u mozak zbog toga {to je prsnuo neki ve}i krvni sud, oporavak bi bio onakav kakav smo predvi|ali. Me|utim, poslije dugotrajnih analiza, CT snimaka i filmova zaklju~ilo se da krvni sud tada nije prvi put pukao, nego se krv prakti~no iscijedila kroz tu du`u cijev. U petak popodne te tokom no}i desilo se nezaustavljivo krvarenje koje se u medicini naziva profuzno krvarenje, {to zna~i da su krvni sudovi postali propusni i zbog toga je do{lo do masovnog krvarenja i otkazivanja novog srca. U pet ujutro prestali su borba i muka - kazala je dr. Ceri}.

Dr. Ceri} s Almom prije operacije

i sam imao 20 operacija, obla~io one uniforme i borio se za `ivot najljep{e k}erke na svijetu. Sve {to mi je uspio re}i je: „Batko, ne}e ti vratiti igra~ku koju si joj dao“, a obe}ala mi je. U tom momentu, ne znam vi{e koji su centri u organizmu ko-

da svi oni koji su na neki na~in suodgovorni, a jesu, odgovaraju za ovo.

Proklete vize
- [to }e nam proklete vize i sve u `ivotu ako smo mi iznutra nesposobni idioti koji ne misle na klince i djecu? Zbog

djece i ljudi je spa{eno i divni su povraci, ali Alma nam se ne}e vratiti. Umjesto da do|em u Biha} i zagrlim to najdra`e bi}e na svijetu, svakog ~ovjeka u Biha}u, ja }u do}i na njenu d`enazu - kazao je Batko kroz suze.
I. NURSPAHI]-[ILJAK

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almedin [I[I]

KUPOVINA GLASOVA Cazinjani uporni i tra`e obe}ani novac

„Zavoljeli“ smo ih samo zbog para
Ako je ta~no to {to ovi ljudi tvrde, onda se radi o krivi~nom djelu povreda slobode odlu~ivanja bira~a iz ~lana 195. stav 1 KZFBiH, ka`e Idriz Begi}
Begi}: Nemaju saznanja

Posao i nepravda
Mladi kadrovi vi{e i ne pomi{ljaju konkurirati u institucijama dr`ave, uvjereni da su skoro sve pozicije unaprijed rezervirane za politi~ke veze
Aktuelna vlast u tehni~kom mandatu namjerava zaposliti vi{e od 250 ljudi u zajedni~kim institucijama BiH, {to je brojka do koje se do|e zbirom „tra`enih“ radnih mjesta na raspisanim konkursima. Istovremeno je, prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, u cijeloj zemlji evidentirano oko 517.000 nezaposlenih. Na prvi pogled, oni neupu}eniji mogli bi pozdraviti ovakvu vrstu „urgentne aktivnosti“ i pomisliti da vlast do kraja tehni~kog mandata `eli uraditi i ne{to dobro ne bi li barem ubla`ila pogled na ovu poraznu brojku. No, prava istina je da }e sve i jedno od ovih 517.000 nezaposlenih zajedni~ke institucije mo}i vidjeti samo dok kraj njih prolaze tramvajem! U ovom trenutku i nije toliko va`no da li je me|u ovih 250 [piri}eva savjetnica Sanja Joki}, kojoj je na{ premijer u svega dvadesetak dana sredio dvije direktorske pozicije, ili bilo koja od desetina veza korumpiranog {efa bh. diplomatije Svena Alkalaja. No, iznimno je bitno stvoriti uvjete za obra~un s ovom dru{tvenom devijacijom zbog koje skoro svaki mladi i obrazovani kadar vi{e i ne pomi{lja konkurirati u institucijama dr`ave i entiteta, uvjeren da su skoro sve pozicije unaprijed rezervirane za politi~ke veze. Kao {to i jesu! Kraljica nepotizma i korupcije, kako BiH katkad pogrdno zovu oni koji je ne vole, svoj atribut, na`alost, opravdava godinama, kontinurano i kroz sistemsku zloupotrebu javnih funkcija. Isti politi~ari koje gledamo ve} 15 godina dodatno su okura`eni nakon ovih izbora. Ve}ina ih nije ka`njena za potpuno potonu}e dru{tva u `ivo blato iz kojeg se te{ko izvu}i. Posebno one na vrhu piramide politi~ke mo}i vi{e nije briga za bilo {ta. Sve su prilike da }emo za novi poku{aj uvo|enja istinskih demokratskih vrijednosti u dru{tvu opet morati ~ekati ~etiri duge godine i za to vrijeme kusati ono {to smo 3. oktobra ponovo sami udrobili.

Duratovi} (u pozadini): Policiju interesiralo za{to nisam prijavio skup

Kupovina glasova Narodne stranke Radom za boljitak (NSRzB) u Cazinu, ali i u drugim kraji{kim gradovima, ne prestaje biti top-tema u ovom dijelu dr`ave. Pri~a o 100 KM za glas „za Lijanovi}e“ kona~no je dobila i potvr-

„Biv{i bezbjednjak Smlati} ovo nam ne}e zaboraviti“
Me|u okupljenim Cazinjanima u petak su se mogla ~uti i strahovanja ako, kako se nezvani~no ~ulo, [efik Smlati} u podjeli vlasti u USK dobije mjesto ministra policije. - Mo`emo slobodno tra`iti du u vapaju nekoliko stotina Cazinjana, mahom sirotinje. Oni su svoje povjerenje na bira~kim mjestima poklonili stranci koja je u Cazinu, barem prema rezultatima na ranijim izborima, bila potpuno marginalna. azil, jer ne}e nam on ovo zaboraviti - rekli su oni, podsje}aju}i da je Smlati} bio {ef Slu`be dr`avne bezbjednosti Abdi}eve tzv. autonomne pokrajine zapadna Bosna tokom agresije na BiH. bira~a iz ~lana 195. stav 1 KZFBiH - ka`e portparol Tu`ila{tva USK Idriz Begi}. Nisveta Duratovi}a, koji je, prema vlastitom priznanju, organizirao kupovinu glasova za NSRzB, cazinska policija kratko je ispitivala u petak. - Pitali su me za{to nisam prijavio skup. Okupljanje na parkingu „Prkos holdinga“ bilo je samo zbog toga {to su ljudi do{li po pare za glasove date NSRzB-u - ka`e Duratovi}.

www.dnevniavaz.ba

Na~elnik policije odmarao u lovu
Stevo Trnini}, na~elnik Sektora uniformirane policije USK i zamjenik policijskog komesara Rame Brki}a, koji je trenutno u pritvoru po nalogu Tu`ila- Trnini}: Nije {tva BiH, nije upoznat uop}e upoznat s doga|ajima u Cazinu. - Nije bilo prijavljeno okupljanje o kojem govorite, tako da nemam nikakvih informacija kazao nam je Trnini}, koji se ju~er odmarao u lovu.

Raskinuti ugovor sa SCT-om
Pitanje: Treba li Direkcija za ceste FBiH raskinuti ugovor s gra|evinskom kompanijom SCT, koja ne po{tuje rokove i nalazi se pred bankrotom?
A) DA 84,4% B) NE 11,96% C) Ne znam 3,64%

Kratko ispitivanje
- Ranije nisu mogli dobiti ni 100 glasova, a sada su imali 1.000. Nemogu}e je da ih odjednom toliko „zavolimo“ u Cazinu - ka`e jedan od ljudi koji su glasali za NSRzB kako bi dobili 100 KM. Tu`ila{tvo USK za sada nema saznanja o doga|ajima u Cazinu. - Ako je ta~no to {to ovi ljudi tvrde, onda se radi o krivi~nom djelu povreda slobode odlu~ivanja

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

C B

Poziv Had`ovi}u
On je proteklih nekoliko dana zvao Vedrana Had`ovi}a iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH. - Svaki put mi se javljala njegova sekretarica s obja{njenjem da je na sjednici - rije~i su Duratovi}a, koji }e u ponedjeljak Op}insku izbornu komisiju u Cazinu upoznati sa slu~ajem prodaje glasova za 100 KM te tra`iti da ovi glasovi budu povu~eni. Broj mobitela [efika Smlati}a, kantonalnog predsjednika NSRzBa, kojeg cazinski glasa~i optu`uju kao jednog od organizatora akcije „100 KM za glas NS Radom za boljitak“, isklju~en je ovih dana. Smlati} se, ina~e, javljao novinarima na ovaj broj, naro~ito uo~i potpisivanja koalicije sa SDP-om i M. DEDI] SDA u USK.

Kazna zatvora do tri godine
^lan 195. KZ Federacije BiH ka`e: (1) Ko silom, ozbiljnom prijetnjom, prinudom, podmi}ivanjem ili kori{}enjem njegovog te{kog imovinskog stanja ili na drugi protupravan na~in uti~e na bira~a u Federaciji da na izborima za institucije u Federaciji ili prilikom glasanja o opozivu ili na referendumu glasa za ili protiv pojedine liste, pojedinog kandidata, ili da glasa za ili protiv opoziva, za ili protiv prijedloga o kome se odlu~uje referendumom, ili da uop}e ne glasa, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) ^lan bira~kog odbora ili druga osoba koja u~ini krivi~no djelo iz stava 1. ovog ~lana u vr{nju povjerene joj du`nosti u vezi sa izborima, glasanjem ili referendumom, kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.

A

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 147.131 posjetioca.

(Foto: A. Bajri} Blicko)

4

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

BLAGDANI Kardinal Pulji} u sarajevskoj Katedrali

Posebna pa`nja napu{tenima
Dubrave: Tri generacije Kre{i}a uz tradicionalnu pe~enicu

Bo`i} u rodnom domu Mije Kre{i}a

Mi, katolici, u ovoj zemlji `ivimo s kr{}anima i nekr{}anima i svima `elimo pokazati da nas Bo`i} u~i da budemo ljudi, kazao kardinal
Nadbiskup vrhbosanski, kardinal Vinko Pulji} pozvao je preksino} na misi pono}ki u sarajevskoj Katedrali sve vjernike da prepoznaju istinsku va`nost Bo`i}a kao blagdana koji nosi poruku da valja pobijediti sebi~nost i otvoriti srca ljubavi prema Bogu, ali i bli`njemu. - Ovaj nas blagdan podsje}a kako valja mijenjati svijet da u njemu bude vi{e dobrote i ljubavi - kazao je kardinal Pulji} u propovijedi. On se osvrnuo i na potrebu da posebna pa`nja bude posve}ena napu{tenima i zaboravljenima. - Vas Bog nije zaboravio, on vam je blizu - poru~io je kardinal Pulji} svima koji trebaju potporu i rije~ utjehe. Posebno je podsjetio na brojne susrete {to ih je imao s prognanima. - Jedina utjeha koju sam im mogao dati bila je re}i im da je i Isus pro`ivio progonstvo i vratio se u svoj zavi~aj - kazao je Pulji}, uputiv{i poruku svima koji lutaju da se okrenu Bogu, koji je tu zbog

Rijetki trenuci kada se potpuno posveti porodici
Vremenu blagdana raduje se jo{ od djetinjstva Obilazak kom{ija s kojima dijeli radost
Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i} i ove godine je Bo`i}, ve} tradicionalno, do~ekao u Dubravama, na imanju svog oca Ive. - Ovo su rijetki trenuci kada se potpuno posvetim porodici i uvijek u`ivam u tome. Sestre i supruga spremile su sva bo`i}na jela - dodaje Kre{i}. Kao {to obi~aj i nala`e, Kre{i} s porodicom za Bo`i} obilazi porodicu i kom{ije s kojima dijeli radost najve}eg katoli~kog blagdana. Vremenu blagdana, kako nam je kazao, raduje se jo{ od djetinjstva.

Naslijedio oca
Badnji dan, pono}nu misu, kao i Bo`i}, Mijo je na o~evom porodi~nom imanju u Dubravama kod Tuzle do~ekao sa suprugom Ljubicom, sinom Dariom, k}erkom Ana Marijom i ostalom rodbinom. - To je ne{to {to se ne mo`e zaobi}i, a tradicija vjerskih blagdana sastavni je dio mog `ivota. To se u mojoj porodici ba{tini decenija-

Stara jela
- Sva jela koja se danas pripremaju za Bo`i} spremana su i prije 30 i vi{e godina. Sje}am se da smo, dok sam bio dijete, na Badnju ve~er

Sarajevo: S pono}ke u Katedrali

(Foto: I. [ebalj)

Nijednom nije propustio do~ek
- Ni kada sam preuzeo ovu politi~ku ulogu, nisam propustio nijedan blagdan. Ja sam ro|en na ovom imanju u Dubravama, na kojem je Bo`i} ma, jo{ i iz onog sistema, a onaj ko za to nema vremena, bez obzira na to kojoj konfesiji pripada, vjerovatno nije dobro organiziran. Tradiciju pe~enja pe~enice i ostalih bo`i}nih specijaliteta preuzeo sam od oca - ka`e Kre{i}. Kako obi~aji i nala`u, za posnu ve~er u porodici Kre{i}a pripremljena je p{enica te posna hrana, pava i grah bez mesa, {to se jede na Badnju ve~er. Uz sve to pripremljen je i niz tradicionalnih bo`i}nih kola~a poput gibanice i suhih kola~a koji se slu`e na Bo`i}. kroz razna vremena uvijek s po{tovanjem do~ekivan, a moj mali doprinos samo je dio te tradicije koja me uvijek odu{evljava - isti~e Kre{i}. na prozorima i{~ekivali snijeg i ki}en Bo`i} ili paketi}e. No, danas se sve to malo potiskuje. Svakodnevno sada ima mesa i druge hrane, mo`da i u pretjeranim koli~inama, {to se nekada samo `eljno i{~ekivalo za Bo`i}. Na neki na~in gubi se taj blagdanski osje}aj, ali je sve vi{e porodica koje se vra}aju bo`i}noj tradiciji - smatra Kre{i}. Tre}eg dana Bo`i}a je blagdan Sveti Ivo, {to je ujedno i imendan Mijinog oca, a porodica }e ponovo biti na A. Mu. okupu.

njih i zbog potrebe da im podari mir. Kardinal Pulji} uz to je poru~io da katolici u BiH `ele zorno svjedo~iti svoju prisutnost. - Mi, katolici, u ovoj zemlji `ivimo s kr{}anima i

nekr{}anima i svima `elimo pokazati da nas Bo`i} u~i da budemo ljudi... Volio bih da svatko do`ivi da je ovo moj grad i moja zemlja u kojoj `elim biti slobodan i slobodno se ostvariti kao ~ovjek u jednakim pravima, i da i mi,

katolici, u ovom gradu i svim drugim gradovima do`ivimo da je ovo moj grad, da je ovo moja zemlja u kojoj `elim svjedo~iti moju ljubav prema Bogu i ~ovjeku - poru~io je kardinal Pulji} i za`elio svim vjernicima ~estit Bo`i}.

Katedrala sv. Bonaventure u Banjoj Luci

Dan pra{tanja i pomirenja
Svi moramo otvoriti svoja srca i du{u, osloboditi se kroz `ivot, kazao Komarica
Biskup banjalu~ki Franjo Komarica pozvao je ju~er sve vjernike i sve dobre ljude da se raduju jedni drugima, otvore srca i u~e pra{tanju i pomirenju sebe i sve oko sebe. U obra}anju vjernicima u Katedrali sv. Bonaventure u Banjoj Luci, gdje je slu`io misu bo`i}nicu, monsinjor Komarica podsjetio je na dragocjenost ljudske solidarnosti, razumijevanja i svake saradnje. - Svi moramo otvoriti svoja srca i du{u, osloboditi se kroz `ivot, kako bismo se izborili u tjeskobnoj dru{tveno-politi~koj stvarnosti i neizvjesnosti, ali i primili neophodnu Bo`ju spasonosnu nadu, mo}, osje}aj za pravdu, milosr|e, ljubav. To nam je svima prijeko potrebno - naveo je Komarica. U svim `upnim crkvama u Republici Srpskoj preksino} je odr`ana misa pono}ka. Sve~ano je bilo u Banjoj Luci, u Katedrali, ali i u svim crkvama. Za razliku od ranijih godina, u banjalu~kim crkvama pono}ki je prisustvovao ve}i broj mlaV. S. dih osoba.

Misa u Franjeva~kom samostanu u Tuzli
U Franjeva~kom samostanu sv. Petra i Pavla u Tuzli preksino} je odr`ana misa pono}ka, kojom je obilje`en po~etak Bo`i}a, prenosi Onasa. Misu je predvodio fra Zdravko An|i}, gvardijan ovog samostana. - Bo`i} je blagdan Bo`je ljubavi, iskazane kroz ro|enje njegovog sina, kada je u domove ljudi si{ao Bog, donio radost, nadu i otvorio vrata spasenja - poru~io je fra An|i}. On je svim ljudima po`elio mir i dobro, upu}uju}i katolicima ~estitke za Bo`i}.

Misa bo`i}nica u Banjoj Luci

(Foto: M. Lugi})

Poruka biskupa mostarsko-duvanjskog Ratka Peri}a

Poziv politi~arima da ustroje pravednu zemlju
Misom pono}kom u prepunoj Katedrali u Mostaru, koju je tradicionalno predvodio biskup mostarskoduvanjski Ratko Peri}, obilje`en je po~etak Bo`i}a u gradu na Neretvi. Peri} je okupljene vjernike pozvao da sna`nije prihvate Isusa kako bi ovaj blagdan bio sretniji i svetiji. Biskup Peri} pozvao je narodne vo|e da ustroje pravednu zemlju za sva tri naroda te da se zauzimaju za punu vladavinu pravde. - Prava se radost doga|a ako dana{nji pastiri i predstavnici naroda postupaju nesebi~no, zauzimaju se za punu vladavinu pravde, narodnih prava, gdje jedan narod ne}e ugnjetavati drugi narod biraju}i mu politi~ke predstavnike - naveo je biskup Peri}. Provincijal Hercegova~ke franjeva~ke provincije fra Ivan Sesar, koji je pono}ku predvodio u Crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, pozvao je vjernike da slijede Isusov primjer u solidarnosti prema M. Sm. drugim ljudima.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
SDP ne dozvoljava sjednicu, nema naknada borcima
- Jo{ jedna u nizu gluposti s nazivom „tehni~ki mandat“ hara po ionako opusto{enoj dr`avi. Zar nije bilo jednostavnije da se odredi ta~an termin smjene vlasti i to je to? Nego u tehni~kom mandatu ubiru dvostruka primanja. Ovo je o~it primjer ozako(Tarik [e{i}) njenog lopovluka!

S mise pono}ke u Katedrali u Mostaru

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

5

INTERVJU Franjo Komarica, biskup banjalu~ki

Nehumana je podr{ka ovako ure|enoj BiH!
Dosada{nje garniture politi~ara pred svima nama su pokazale svoje pravo lice Pogor{ano stanje Hrvata u RS
Razgovarala: Vanja STEVANOVI]
[to se, zapravo, planira s tre}im, hrvatskim entitetom, nije mi dovoljno poznato i ne mogu o tome dati nekakav svoj komentar. No, svakom iole politi~ki pismenom stanovniku ove zga`ene i ucviljene zemlje mo`e biti jasno da je nerazumna i duboko nehumana podr{ka nekih svjetskih mo}nika i dr`ava daljnjem opstanku ovako apsurdno nepravedno podijeljene i ure|ene BiH, kazao je za „Dnevni avaz“ biskup banjalu~ki Franjo Komarica. - Ta podr{ka utemeljena je na potvr|enom pravu ja~ega i nagra|ivanju etni~kog ~i{}enja, odnosno iskorjenjivanja stanovnika

Pukla ki~ma vlastitog identiteta i ponosa
- Gorka je ~injenica da je nemalom broju obespravljenih i mahom apoliti~nih bh. Hrvata pukla ki~ma vlastitog identiteta i ponosa i oni umjesto da hodaju uspravno, kako ih je Bog stvorio, pu`u potrbu{ke. Te{ko je takvima pomo}i da se podignu i da opet budu normane mo`e svatko biti konstruktivan graditelj ove na{e zajedni~ke „zgrade“, pogotovo u preva`nom dijelu njezinih nosivih, konstruktivnih elemenata, kao {to je politi~ko lni, zdravi ljudi, konstruktivni za svoju `ivotnu sredinu u svom rodnom kraju. Ali, ni njih se ne smije nipo{to prekri`iti ni definitivno otpisati, jer su oni najve}e `rtve te{kih zlo~ina protiv ljudskog dostojanstva i prava na ljudska prava, osobito prava na rodni kraj.
Haad: Druga~iji i neobi~an

Li~nost dana Adnan Hajrulahovi} Haad

vne refleksije u politi~kom, ali i svakodnevnom `ivotu BiH. Nije li tako?
- Uistinu su, osobito me|u takozvanim obi~nim ljudima, ti susreti vode}ih politi~ara i dr`avnika iz na{e regije do`ivljeni pozitivno, jer su oni, zapravo, ispunjenje odavno postoje}ih `elja, pa i postoje}e `ivotne prakse u me|usobnim odnosima ovda{njeg stanovni{tva. Na{a i susjedne zemlje mnogostruko su upu}ene jedna na drugu i zato svako pribli`avanje i me|usobna suradnja mogu samo biti od koristi za sve. S pravom o~ekujemo da }e se ovaj zapo~eti novi pravac zajedni~kog kretanja i konstruktivnog rje{avanja aktualnih problema nastaviti i idu}ih godina, {to svakako treba pozdraviti.

Korak ispred drugih
Pokazao je da nije potrebno mnogo pa da ono {to je odavno trend u inozemstvu uprili~i i u BiH
Uvijek druga~iji i neobi~an, korak ispred drugih, a istovremeno veoma dopadljiv i pristupa~an naj{iroj publici. Ovako bi se ukratko mogao opisati opus Adnana Hajrulahovi}a Haada, jednog od najpoznatijih bh. dizajnera. Sve ovo Haad je potvrdio u ~etvrtak nave~er, kada je u Sarajevu uprili~io modnu reviju pod nazivom „Fashion is still alive ll“. Umjesto profesionalnih manekenki, modele za aktuelnu zimu publici su predstavile novinarke bh. medija. Ideja je nai{la na veliko odu{evljenje publike, a Haad je pokazao da nije potrebno mnogo (ustvari, najvi{e dobre volje) pa da ono {to je odavno trend u inozemstvu uprili~i i u Bosni i Hercegovini. Adnan Hajrulahovi} Haad ro|en je 21. avgusta 1980. godine u Doboju. @ivi i radi u Sarajevu, gdje ima svoj modni atelje i studio HAAD. Do sada se predstavio publici u zemljama regiona i svijetu. Dobitnik je internacionalne nagrade pod nazivom „Asian Link“ na Evropskom festivalu dizajna SFW 2005. godine. Iza njega su brojni uspje{ni projekti, a mo`e se o~ekivati da }e se o Haadu mnoga toga jo{ ~uti. Otac je i u sretnom je L. S. R. braku s Editom.

Siguran `ivot
Slu{ali smo mnogo obe}avaju}ih rije~i o povratku Hrvata u Republiku Srpsku i afirmaciju njihovog opstanka. Generalno, koliko su se tu stvari sada promijenile?
- Nabolje, na`alost, i dalje nisu, a to zna~i da se promijenilo nagore, jer je jo{ jedna dragocjena godina pro{la u onemogu}avanju obespravljenima da ponovno do|u do svojih prava. O~ito da doma}e politi~ke garniture, kao i inozemni du`nosnici, ciljano ra~unaju sve ove godine da }e vrijeme odigrati svoju ulogu u po`eljnom cementiranju u~injene nepravde stotinama tisu}a na{ih sugra|ana Hrvata i drugih kojima je nasilno oduzeto pravo na njihovo rodno mjesto - najsretnije mjesto za svakog normalnog ~ovjeka. Njihov bolni vapaj, koji svakodnevno dopire do mojih u{iju, optu`uje sve one koji su im po svojoj politi~koj i dr`avnoj du`nosti morali pomo}i, ali i sve one koji su mogli i morali di}i svoj odlu~ni i jasan glas u obranu obespravljenih, a to nisu htjeli u~initi. Svi mi stanari ove „zgrade“ silno `elimo da `ivot provodimo sigurno i mirno, ne stide}i se pred svojim susjedima koji nam se opravdano rugaju kakvu to ~udnu i nefunkcionalnu dr`avu imamo, koja ne voli svoje `itelje niti je voljna u~inkovito {tititi i pomagati obi~nog, „malog“ ~ovjeka, i iz koje zato, na`alost, nerijetki, pogotovu mla|i stanovnici `ele oti}i.

Midhat Arifovi} o brojnim problemima

Poreznici moraju obustaviti kontrole zbog fiskalizacije
Trebat }e pola godine za uvo|enje novih kasa
Iako je fiskalizacija u FBiH tek po~ela, na terenu postoje brojni problemi, ka`e za „Dnevni avaz“ Midhat Arifovi}, direktor Federalne porezne uprave. - Komisije Ministarstva finansija FBiH do sada su izdale samo tri licence firmama koje mogu prodavati fiskalne kase, {to je vrlo malo. Trebalo je sve ure|aje testirati kako bi se obvezniku omogu}ilo da potra`i najkvalitetnijeg proizvo|a~a i servisera. Evidentno je da na tr`i{tu nema fiskalnih ure|aja, da fiskalizacija ne ide prema planu ka`e Arifovi}. Dodaje da je za prijenos podataka bilo neophodno da proizvo|a~i potpi{u ugovore o iporuci SIM kartica s nekim od telekom operatera i da je za sada kartice isporu~io samo „HT Eronet“. No, ni te kartice nisu u funkciji. - Fiskalni ure|aj prodaje se sa SIM karticom. Tek onda na{ slu`benik ide na teren i vr{i tzv. inicijalnu fiskalizaciju - ka`e na{ sagovornik.

Komarica: I za politiku potrebni ~asni ljudi

BiH, velikih dijelova njenih konstitutivnih naroda. Sve je to, zapravo, nepremostiva prepreka da i na{a dr`ava postane normalna europska demokratska dr`ava - dodao je biskup Komarica.

Pravo lice
Prije ta~no godinu, ocjenjuju}i politi~ku situaciju, kazali ste da se ne mo`e uspjeti u gra|enju sigurne i dugovje~ne zgrade za stanovanje ako se ona gradi na mo~varnom ili klizavom terenu i ako graditelji nemaju jasnog plana gradnje niti dovoljno voljnih i kompetentnih radnika. ^ine li Vam se ti graditelji danas i{ta boljima, a teren manje klizavim?
- Znate, danas je te{ko, pa i uzaludno o~ekivati od nekoga da dadne ono {to nema. Danas }u re}i da

djelovanje. I za politiku i za svaki drugi dru{tveno korisni posao potrebni su prvenstveno ~asni ljudi. Ako ih nema, negativne }e posljedice biti neminovne. Dosada{nje garniture politi~ara pred svima nama su pokazale svoje pravo lice. Nove, ali i mlade garniture koje se probijaju, daj Bo`e da su imale dovoljno mogu}nosti da nau~e i steknu pozitivnija i konstruktivnija iskustva i da su voljne i u stanju zapo~eti ispravljati krivo postavljene temelje i popravljati nagnute i popucale zidove na{e zajedni~ke „zgrade“, na{e domovine Bosne i Hercegovine.

Arifovi}: Nema ure|aja

U svjetlu susreta politi~kog rukovodstva tri zemlje, koje ste i sami spomenuli, jeste i prvi dolazak predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a u Republiku Srpsku, koji je imao vrlo poziti-

Prema procjeni poreznika, trebat }e pola godine za uvo|enje novih kasa. - Ako }e inspektori raditi samo taj posao, ako }e osam sati provoditi kod nekog servisera, onda ne}e mo}i i}i u redovne kontrole, ne mo`emo raditi svoj posao - tvrB. T. di Arifovi}.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

mozaik

PROCESI Zloupotreba polo`aja u @ivinicama

Optu`eno devet uposlenika Op}ine
Karl Gustaf XVI: Mogla bi ga zamijeniti k}erka

Nakon afere s pjeva~icom

Osumnji~eni da su prekr{ili zakon u postupku izdavanja urbanisti~ke saglasnosti za gradnju objekta „Malagi}“ @ivinice
Op}inski sud @ivinice potvrdio je optu`nicu protiv devet uposlenika Op}ine @ivinice zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja. Safet Vejzovi}, Mehmed Vrtagi}, Enver Me{i}, Izet Had`i}, Hamdija Numanovi}, Mirzet [ehi}, Enes Glavini}, Salko Ni{i} i Ruzmira Brki} sumnji~e se da su, kao ~lanovi komisije za davanje stru~ne ocjene u postupku izdavanja urbanisti~ke saglasnosti za gradnju objekta „Malagi}“ @ivinice, ~inili zakonski nedozvoljene radnje. Na~elnik ove op}ine Hasan Muratovi}, kako ka`e, nije upoznat s ovim sporom, jer sve op}inske slu`be rje{avaju predmete, u koje se na~elnik ne mo`e mije{ati. - Na sudu je da doka`e optu`nicu koja tereti uposle-

[ve|ani `ele da kralj abdicira
Ve}ina [ve|ana, prema istra`ivanju javnog mnijenja, `eljela bi da aktuelni kralj Karl Gustaf XVI (Carl) abdicira i da nova kraljica postane njegova starija k}erka, princeza Viktorija (Victoria). Oko 63 posto [ve|ana smatra da bi 64-godi{nji kralj trebao prepustiti tron prije smrti. Istra`ivanje je na uzorku od 1.000 [ve|ana za list „Aftonbladet“ proveo institut „Sifo“. Ovakvi rezultati posljedica su kraljeve afere s Kamilom Henemark (Camilla), pjeva~icom i modelom. Kamila, s kojom je kralj navodno bio u vezi godinu i za koju je navodno znala i kraljica Silvija, aktivna je i u stranci {vedskih socijaldemokrata.

Muratovi}: Sud treba dokazati

Sporni objekt „Malagi}“ u @ivinicama

Skandal u Britaniji

Kejt i Vilijam ne li~e na sebe na kraljevskom zlatniku
Tanjir, zahvalnica i kutija za pilule s ugraviranim inicijalima budu}eg britanskog kraljevskog para i grbom, suveniri su koji su pu{teni u prodaju prije kraljevskog nov~i}a. Poznavaoci umjetnosti izrade novca nikako ne mogu shvatiti kako je mogu}e da budu}i mladenci, princ Vilijam (William) i Kejt Midlton (Kate Middleton, 28), na kovanici tako malo li~e na sebe. Stru~njaci obja{njavaju da je proces izrade kovanica prili~no slo`en i da je gre{ke mo`da nastala zbog pomanjkanja vremena i `urbe.

nike Op}ine. Ako to bude dokazano, svim slu`benicima koji dobiju zatvorsku kaznu vi{u od {est mjeseci bit }e prekinut radni odnos. Mi smo imali jedan takav slu~aj, ia-

Politi~ki presing
Muratovi} smatra da se ipak radi o politi~kom presingu i da se koplja lome na `ivini~koj op}ini ve} du`e vrijeme. - Na putnom pojasu samo od @ivinica pa sve do Ora{ja ima vi{e od 600 objekata izgra|enih uz samu magistralu, pa niko ni{ta ne poduzima. Ovo je jedan politi~ki presing, jer je u @ivinicama na~elnik iz SDP-a - smatra Muratovi}.

ko ne ovog oblika, ali sve treba raditi po zakonu - isti~e Muratovi}. Prema navodima optu`nice, osumnji~eni su iskoristili svoj slu`beni polo`aj i dali pozitivnu stru~nu ocjenu da investitoru mo`e biti izdata urbanisti~ka saglasnost za gradnju poslovnog prostora „Malagi}“. Terete se da su izdali rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti, a na osnovu toga i odobrenje za gradnju, te dali pozitivno mi{ljenje o tehni~koj ispravnosti objekta, iako su znali da {irina za{ti-

tnog cestovnog pojasa za ovu vrstu objekta uz magistralnu cestu mora iznositi najmanje 20 metara ili minimalno 25 metara od vanjske ivice kolovoza, kako to propisuje Zakon o cestama FBiH. Zbog veli~ine parcele, sporni objekt tih dimenzija ne bi se mogao izgraditi uz po{tivanje zakona, te optu`eni investitoru nisu nalo`ili pribavljanje saglasnosti Federalne direkcije za ceste. [irina za{titnog cestovnog pojasa ispred predmetne parcele iznosila je pet A. Mu. metara.

Kovanice brzo ra|ene

Uspjeh knjige prof. dr. Jasenka Karamehi}a

Midlton na kovanici ima punije lice nego u stvarnosti te izgleda oteklo oko o~iju, a crte lica princa Vilijama prili~no su nejasne. Kraljevski zlatnik pu{ten je u prodaju na Badnjak.

„Transplantacije bubrega“ na Jejlu i Harvardu
Karamehi}: Redovna literatura

Hrabri ~lanovi berlinskog pliva~kog kluba

Kupanje u zale|enom jezeru
Tridesetak ~lanova berlinskog pliva~kog kluba odlu~ilo se na druga~iju proslavu Bo`i}a. Zapjevali su bo`i}ne pjesme, ve}ina se obukla u kostime Djeda Mraza i pili kuhano vino. No, uskoro su odbacili kostime i sko~ili u zale|eno jezero. Hermut Kize (Kuese) obukao je kostim Neptuna, rimskog boga mora i vode. - Nisam ro|en u Berlinu, ali sam se do{ao okupati i dru`iti s prijateljima. Kupamo se tokom cijele zime, ali ovo bo`i}no kupanje ipak je bilo posebno - rekao je on.

Stru~na komisija presti`nog ameri~kog Univerziteta Harvard prihvatila je i kao univerzitetski ud`benik u svoju biblioteku uvrstila knjigu „Transplantacija bubrega“, koju je napisao prof. dr. Jasenko Karamehi} sa saradnicima. Jo{ 2005. godine ameri~ki Univerzitet Jejl ovu knjigu je uvrstio u redovnu literaturu za svoje studente. Pr-

ihvatanje knjige od dva najbolja ameri~ka univerziteta, prema rije~ima prof. dr. Karamehi}a, veliko je priznanje. - To su najpoznatiji univerziteti u svijetu. Ako se zna da su Jejl i Harvard ljuti rivali, a ipak su izabrali istu knjigu, onda je to jo{ ve}i uspjeh isti~e Karamehi}, sada{nji {ef Instituta za klini~ku imunoloE. Ha. giju KCUS-a.

Vandalski ~in u Prnjavoru

Specijalna oprema za ameri~ke vojnike
Ameri~ki vojnici uskoro vi{e ne bi trebali biti ograni~eni sposobnostima svojih o~iju. Pentagon je izrazio `elju za tehnologijom koja bi vojnicima omogu}ila zumiranje, vidno polje od 360 stepeni i jo{ neke sitnice, a sve u stvarnom vremenu. DARPA je otkrila planove za SCENICC (Soldier Centric Imaging via Computational Cameras), sistem koji obra|uje digitalne slike okoli{a, do udaljenosti od jednog kilometra i u 360 stepeni, a zatim ih projicira na maleni ekran koji vojnik nosi pred o~ima, i to u 3D.

Na vratima osvanuli grafit i kukasti kri`
Na zgradi u kojoj je smje{tena Bora~ka organizacija u Prnjavoru u no}i s petka na subotu na ulaznim vratima su ispisani grafit i nacisti~ki kukasti kri`. Pripadnici prnjavorske kriminalisti~ke policije obavili su uvi|aj, nakon ~ega su poduzeli operativne radnje da otkriju po~inioca koji je ovakvim djelom `elio unijeti nemir ne samo me|u prnjavorske katolike nego i sve druge narode koji `ive na prostoru ove vi{enacionalne zajednice. - Ovaj nemili doga|aj ima posebnu te`inu zbog ~injenice da se ovo dogodilo u no}i u kojoj na{i sugra|ani rimokatoli~ke vjeroispovijesti proslavljaju Bo`i} i {to je neko ovakvim ~inom `elio naru{iti dobre odnose izme|u svih naroda i vjerskih zajednica u Prnjavoru, {to je jo{ jedan od razloga da nadle`ne institucije ulo`e maksimalne napore kako bi se prona{li odgovorni za ovo nedjelo - ka`e se u saop}enju Bora~ke organizacije Prnjavor, koje je potpisao predsjednik Vlado @iD. ^. vkovi}.

Za po~iniocima policija jo{ traga

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Marinko Mad`galj

PRIJEDOR U nekoliko zaselaka Srednje Omarske

Drvene bandere padale po putevima i ku}ama
Ogor~eni mje{tani zbog incidenta se okupili pred „Elektrodistribucijom“
Drvene bandere koje su zajedno sa `icama i kablovima prekju~er popadale po putu i ku}ama u nekoliko zaselaka Srednje Omarske kod Prijedora naljutile su mje{tane, koji su se zbog ovog incidenta okupili pred prostorijama „Elektrodistribucije“. - Tako popadale bandere preskakala su djeca koja su i{la u {kolu. Na svu sre}u, niko nije stradao, mada je jedna od bandera poklopila i jednu ku}u. Kom{iji smo pritekli u pomo} i banderu podigli golim rukama, nesvjesni opasnosti u kojoj se nalazimo - kazali su ogor~eni mje{tani i dodali da je „kap s ovim posljednjim incidentom prelila ~a{u, jer agonija s lo{im naponom u ovom dijelu Potkozarja traje vi{e od tri decenije“. U tom periodu, kako su nam kazali, najmanje pedesetak puta obra}ali su se „Elektrodistribuciji“ i tra`ili pomo}, ali bez ikakvih rezultata. Dalibor Pavi}, rukovodilac „Elektrodistribucije“, kazao nam je da je upoznat s problemima koje imaju mje{tani Srednje Omarske. - Svjesni smo da elektroenergetska mre`a na seoskim podru~jima

Te{ko je balansirati izme|u normi i opcija
- Te{ko je balansirati izme|u nekih svojih moralnih i estetskih normi, i neke ponu|ene opcije od kojih mo`e{ dobro zaraditi, a koje ljudi prave iz najni`ih pobuda. Mad`galj: Opet, ne mogu re}i da ne razumijem ljude koji to rade. Najni`e To je tragedija ove zemlje. Svako se nekako dovija, ne pobude bih volio otvarari o~i bilo kome i govoriti mu ovo nije (Glumac za „Ve~ernje novosti“) dobro, ovo je dobro.

Bo`idar Kalmeta

Posljednjih mjeseci tuku nas svim oru`jima
- Posljednjih mjeseci izlo`eni smo mnogim napadima, tuku nas svim oru`jima, govore da ne}emo pobijediti na izborima, neki iz SDP-a nazivaju nas kriminalnom organizacijom. Jasno je da imamo problema, ali HDZ je Kalmeta: uvijek znao iza}i iz njih jo{ ja~i. Izlo`eni
(Hrvatski politi~ar za „Ve~ernji list“) napadima

Ana Ivanovi}

Ranije sam od sebe previ{e o~ekivala
Ivanovi}: Biti prva

- Prioritet mi je uvijek osvajanje gren slema. Naravno da bih voljela ponovo biti i prva na svijetu. Bit }e jako te{ko, ali vjerujem da mogu to uraditi. Mislim da je najva`nije to {to sam se uspjela opustiti i da ne budem toliko pod stresom. Ranije sam od sebe previ{e o~ekivala. Bila sam napeta na te(Teniserka za „Blic“) renu i nisam u`ivala u igri.

Severina Vu~kovi}
Omarska: Bandere pale nasred puta
(Foto: D. Stojni})

nije na odgovaraju}em nivou. Svjesni smo i potrebe za znatnijim investicijama. No, ipak sve zavisi od redovnih uplata na{ih potro{a~a, koji nam trenutno duguju oko 60 miliona maraka. U takvim okolnostima te{ko je postoje}u mre`u odr`avati, a kamoli investirati u no-

ve radove - kazao je Pavi} i naglasio da su de`urne ekipe intervenirale u Srednjoj Omarskoj, uklonile popadale bandere i otklonile kvarove. Mje{tani su nove proteste najavili za sutra, a Pavi} na to nije `elio davati nikakav komentar.
M. ZGONJANIN

Iznenadilo me {to Boris Tadi} voli moju pjesmu
- Iznenadilo me kada je Boris Tadi} rekao da voli pjesmu „[ta me sad pita{ {ta mi je“. Iznenadilo me i to {to je znao da sam ja napisala tu pjesmu. To mi je veoma pozitivno. I Brega mi je to rekao u na{im prvim susretima, Vu~kovi}: ta~no je znao {to sam sve pisala, a isto je rekao i \or|e Prvi susreti Bala{evi} kada smo se upoznali. Sve me to ~udilo.
(Pjeva~ica za „Slobodnu Dalmaciju“)

Olimpijada iz mehatronike u Bugarskoj

Svinjska gripa stigla u Hrvatsku

Kod nas za sada nema oboljelih
Nakon {to je krenula iz Australije, a u Velikoj Britaniji ve} izazvala epidemiju, gripa je stigla i u Hrvatsku. Ljekarsku pomo} potra`ilo je stotinjak ljudi sa simptomima gripe, dok je kod 22 osobe potvr|en virus H1N1, koji je lani izazvao pandemiju. Prema izvje{tajima hrvatskih medija, dvije osobe imaju te`e komplikacije, a Vu~ina: Nema registriranih gra|anima se i dalje pr- oboljenja eporu~uje vakcinacija. Izvje{taji na{ih epidemiolo{kih slu`bi govore da virus H1N1 jo{ nije stigao u BiH, ali sude}i prema ~injenici da u Hrvatskoj ve} registriraju slu~ajeve oboljenja, pitanje je dana kada }e i kod nas biti evidentirane zaraze. - Prema mojim informacijama, za sada nemamo registrovanih oboljelih od H1N1 - potvrdio nam je ju~er i direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH dr. Zlatko Vu~ina. Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, ka`e da u ovoj bolnici nema pacijenata zara`enih virusom H1N1. E. Ha.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

26. 12. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

0

BANJA LUKA

BR^KO 0 TUZLA 0

Bjelak i Dru{ki} s profesorima

VRIJEME DANAS

U~enici iz BiH osvojili bronzanu medalju
U~enici Srednje {kole metalskih zanimanja iz Sarajeva Fikret Bjelak i Benjamin Dru{ki} sa svojim mentorima, profesorima Irmom Behlulovi} i Elmedinom Luka~em, osvojili su bronzanu medalju na ^etvrtoj me|unarodnoj olimpijadi iz mehatronike, koja je odr`ana od 13. do 17. decembra u Plovdivu (Bugarska).

Obla~no sa snijegom

LIVNO

ZENICA 1
SARAJEVO 0

0

O~ekuje se obla~no vrijeme. U ve}em dijelu zemlje padat }e snijeg, a na jugu ki{a. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Temperatura zraka uglavnom izme|u minus 5 i minus 1, na jugu od 3 do 9 stepeni.

7 MOSTAR

GORA@DE

0

NEUM

9

Nabavka nove opreme u KCUS-u

NEDJELJA
26. 12. 2010.

PONEDJELJAK
27. 12. 2010.

UTORAK
28. 12. 2010.

Kupljen aparat za rano otkrivanje multiple skleroze
Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu privodi kraju nabavku aparata za rano otkrivanje multiple skleroze. Prema rije~ima dr. Sandre Vegar-Zubovi}, {efice Dijagnosti~kih disciplina KCUS-a, ovakav ure|aj ranije nije imala nijedna ustanova u BiH. - Njegova kupovina rezultat je saradnje izme|u vi{e klinika. Neurologija je dala zahtjev za nabavku. Ure|aj }e biti jedna vrsta skrininga i ta~no }e precizirati ima li pacijent znakove multiple skleroze i treba li ga slati na magnetnu rezonancu ili ne - ka`e VegarZubovi}. Do sada su pacijenti s izva|enim likvorom odlazili u Zagreb i tamo je ra|ena ova analiza. - Cijela procedura bit }e zavr{ena nakon Nove godine, tako da }e pacijenti ovu uslugu idu}e godine mo}i obavljati u Sarajevu. Aparat nam je neophodan zato {to bilje`imo pove}an broj oboljelih od ove bolest. Sve je vi{e pacijenata s klini~kim simptomima - poja{njava na{a sagovornica, dodaju}i da ure|aj nije previ{e skup, ali da }e se o cijeni i ostalim detaljima pri~ati tek kada aparat stigne u E. Ha. KCUS.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -6 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -8 C do 4 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -90C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od -40C do 90C

od -50C do 60C

od -50C do 40C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza je nepovoljna. Pove}ana obla~nost, zahladnjenje i padavine uzrokovat }e izra`enije tegobe kod reumati~ara, astmati~ara i osoba s bolestima krvnih sudova. Od meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, razdra`ljivost i nesanica. Poseban oprez savjetujemo u~esnicima u saobra}aju.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.19 Zalazak 16.14

26. 12. 2010.
Izlazak 22.34 Zalazak 10.46

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

1

Ukratko
Pismo evropskim socijalistima i Internacionali

8

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

teme

Igor Radoji~i} prijavio SDP
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Igor Radoji~i} uputio je ~lanicama bloka Partije evropskih socijalista (PES) i Socijalisti~ke internacionale (SI) cirkularno pismo u kojem ih je informirao o „radikalnom i destruktivnom djelovanju Socijaldemokratske partije (SDP) BiH koje destabilizuje politi~ku scenu u BiH“. - Klju~ni moment za formiranje vlasti desio se 20. decembra i SNSD Radoji~i}: SNSD se ovim putem izra`ava zaprepa{}enje da je SDP BiH tog dana objavio koa- zaobilazi liranje s Hrvatskom strankom prava (HSP), ekstremno desnom partijom u BiH, {to ozbiljno dovodi u pitanje daljnji status SDP-a BiH u porodicama PES i SI - naveo je Radoji~i} u pismu, prenosi Tanjug. Navodi da SDP neposredno poslije op}ih izbora u BiH djeluje na stvaranju novih podjela u BiH i udaljavanju dvije socijaldemokratske partije od zajedni~kog cilja.

SARAJEVO Skup{tina Saveza demobilisanih boraca FBiH

@ivotinje imaju svoj zakon, a mi nemamo
Zatra`eno da borcima bude ispla}eno oko 47 miliona KM dugovanja i formiranje komisije i fonda za njihovo zapo{ljavanje
Savez demobilisanih boraca FBiH zatra`io je na ju~era{njoj izvje{tajnoj Skup{tini da Vlada FBiH kona~no ispuni zahtjeve iznesene na velikim bora~kim protestima u Sarajevu. Tako|er, zatra`eno je da im bude ispla}eno oko 47 miliona KM, koliko im Federalna vlada i kantonalni zavodi duguju, da na snagu bude vra}en Zakon o pravima demobilisanih boraca i formirani komisija i fond za njihovo zapo{ljavanje. - Demobilisani borci danas nemaju ni{ta. @ivotinje imaju svoj zakon o za{titi, a mi nemamo. Tra`imo da se odmah pristupi ispunjavanju na{ih zahtjeva. Upravni od-

Predsjedavaju}i Vije}a ministara u Beogradu

[piri} posjetio Tadi}a
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} posjetio je na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. [piri} je po`elio srbijanskom predsjedniku uspje{an postoperativni oporavak i brz povratak redovnim aktivnostima, saop}ila je Slu`ba Vije}a ministara BiH za informiranje. Tadi} je prije dva dana podvrgnut operaciji Ahilove tetive na lijevoj nozi, prenosi Onasa.

Susret u Predsjedni{tvu BiH

Izetbegovi} primio El-Sakafija
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je u posjetu ambasadora Saudijske Arabije u BiH Eida Muhameda ElSakafija, prenosi Onasa. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj politi~koj situaciji u BiH i o mogu}nosti- Izetbegovi}: Razgovor o ma unapre|ivanja ekonomske saradnje situaciji u BiH dvije zemlje.

Sa sjednice: Izborna skup{tina do 19. marta

(Foto: F. Fo~o)

Politika umije{ana u razdor me|u borcima
Aktuelni v. d. predsjednika Saveza Nijaz Hod`i} za probleme s kojima se suo~avaju borci optu`io je jo{ aktuelnu vlast, koja se duboko umije{ala u razdor me|u boracima. - Mi smo prije godinu predali zahtjev za upis u sudski registar za promjenu zastupanja predstavljanja, u Federalno ministarstvo pravde. No, ministar Feliks Vidovi} ni do danas nije odgovorio na na{ zahtjev kazao je Hod`i}.

Reakcija na Dodikov intervju RTS-u

SDA ne razumije dvoli~nu ulogu Srbije
Stranka demokratske akcije (SDA) smatra da je predsjednik RS Milorad Dodik u intervjuu koji je dao za Televiziju Srbije „jo{ jednom na najdirektniji na~in promovirao svoje politi~ke ideje o razgradnji hiljadugodi{nje dr`avnosti BiH i njenih dr`avnih granica koje su, zajedno sa {vicarskim, najstarije u Evropi“, prenosi Fena. U saop}enju se navodi da „Dodikove politi~ke egzibicije i provokacije iritiraju svakog dobronamjernog gra|anina na{e dr`ave i ne doprinose stabilizaciji prilika i br`em uspostavljanju vlasti, za {ta nas opominje i me|unarodna zajednica“. - Zato SDA ne razumije dvoli~nu ulogu zvani~nih vlasti Srbije koje daju verbalnu podr{ku teritorijalnoj cjelovitosti i politi~kom subjektivitetu BiH, a istovremeno na dr`avnoj televiziji daju najve}i zna~aj i prostor Dodikovim idejama o razgradnji Bosne i Hercegovine - ka`e se u saop}enju SDA.

bor Saveza zasjedat }e ve} 10. januara, kada }emo odrediti plan daljnjeg djelovanja kazao je Munir Kari}, predsjednik Skup{tine. Ukupno 67 delegata, koliko ih je ju~er prisustvovalo Skup{tini, s nevjericom je komentiralo odr`avanje paralelne Skup{tine jednog dijela ~lanova Saveza, okupljenih oko biv{eg predsjednika Mehmeda [i{i}a, koja je izabrala svoje rukovodstvo.

- To je aktivnost koja se vodi radi razbijanja ovog saveza. Ti ljudi su instruisani iz nekih politi~kih krugova - kazao je Kari}. Izborna skup{tina, kako je dogovoreno, bit }e odr`ana najkasnije do 19. marta idu}e godine. Tako|er, delegati su podr`ali ideju da op}inske organizacije prikupljaju novac za pomo} saborcima koji su `rtve nedavnih poplava.
F. KARALI]

Privremeno finansiranje dr`avnih institucija

SIPA-i umanjen bud`et za skoro {est miliona KM
Ve} je postala praksa da bud`et institucija ne bude usvojen na vrijeme
Ministarstvo finansija BiH uputilo je Generalnom sekretarijatu Vije}a ministara BiH prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza za prva tri mjeseca 2011. godine. - Nije prvi put da se donosi odluka o privremenom finansiranju. Ve} je postala praksa da bud`et institucija ne bude usvojen na vrijeme, bilo da imamo ili nemamo vlast - rekao nam je poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Lazar Prodanovi}. Novac koji }e biti raspore|ivan na osnovu privremene odluke o finansiranju institucija bit }e podijeljen na nivou ~etvrtine bud`eta za 2010. godinu. Ako Vije}e ministara podr`i odluku o privremenom finansiranju dr`avnih institucija, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, kao novoformiranoj instituciji, bit }e odobreno 6,3 miliona KM za ukupno 828 zaposlenih.

Du{anka Majki}

Mladen Bosi}

Tihi} i Lagumd`ija pokazali licemjerje
Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Du{anka Majki} kazala je medijima u RS da su odbijanjem poziva za razgovor i dijalog Tihi} i Lagumd`ija pokazali svo licemjerje nazovidemokratije za koju se samo deklarativno zala`u, prenosi Srna. - Licemjerje SDA i Tihi}a i SDP-a sa svojim vje~no samozaljubljenim Lagumd`ijom pokazalo je da u toj bo{nja~koj koaliciji nema mjesta ni za koga drugog osim za dvije minorne hrvatske stranke koje ne predstavljaju nikoga - naglasila je Majki}.

Politi~ka kriza u BiH dublja
Odbijanje da se razgovara o konstituisanju vlasti na nivou BiH o~igledan je dokaz da je onima koji to ~ine u interesu blokada rada institucija BiH, izjavio je predsjednik SDS-a Mladen Bosi}. - Ako nema razgovora ni dogovora, a to samo zna~i da }e politi~ka kriza u BiH biti jo{ dublja s neizvjesnim krajem istakao je Bosi} komentiraju}i odluku Sulejmana Tihi}a i Zlatka Lagumd`ije da se ne}e odazvati pozivu Milorada Dodika, Mladena Bosi}a, Dragana ^ovi}a i Bo`e Ljubi}a za sastanak 28. i 29. decembra.

Brojke 6,3
miliona KM bud`et Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

5,897
miliona KM manji bud`et SIPA-i

185
hiljada manji bud`et Ministarstva sigurnosti

766
Pripadnici SIPA-a: Manje zaposlenih i manje novca

S obzirom na to da }e Direkcija od Ministarstva sigurnosti BiH preuzeti 24 uposlena, ovoj instituciji bud`et }e biti smanjen za 185.000 KM. Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (SIPA), od koje }e Direkcija preuzeti

766 uposlenih, bud`et }e biti umanjen za 5,897 miliona KM. Ve} ranije u bud`etskoj rezervi odobreno je 218.000 KM za izvorno finansiranje 38 uposlenika Direkcije.
S. R.

uposlenih Direkcija preuzima od SIPA-e

24
uposlena Direkcija preuzima od Ministarstva sigurnosti

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

9

DOKAZI Namje{tanje konkursa u Upravi za za{titu bilja BiH

E}imovi} polagala ispit nakon {to je zaposlena
U februaru bila na obuci portparola dr`avnih institucija Na ~elu ove institucije nalazi Milad Zekovi}, koji se jo{ ranije u medijima vezivao uz razne malverzacije
Spisak kandidata koji su pozvani na zakazano polaganje ispita za mjesto portparola Uprave za za{titu zdravlja bilja BiH o~igledan je dokaz da je ve}ina konkursa u dr`avnim institucijama namje{tena, odnosno da na raspisanim pozicijama ve} rade ljudi koji imaju jake politi~ke veze. Na spisku 51 kandidata pozvanog na pismeni, a odmah potom i na usmeni dio ispita u zgradi Parlamenta BiH, pod rednim brojem 15 nalazilo se i ime Veselinke E}imovi}, aktuelnog portparola Uprave. A da E}imovi} ve} du`e vrijeme obavlja ovu funkciju, jasno dokazuje i spisak portparola koji su u ime firmi koje predstavljaju 18. februara ove godine u istoj zgradi imali obuku za dr`avne slu`benike. Logi~nim se postavlja pitanje kako se E}imovi} na{la na obuci portparola, odnosno stru~nih saradnika za odnose s javno{}u ako je tek imala pismeni i usmeni ispit za prijem na ovu poziciju. No, poznavaoce prilika u Upravi ova apsurdna situacija i o~igledno namje{tanje konkursa ne bi trebalo previ{e za~uditi s obzirom na to da se na ~elu ove institucije nalazi Milad Zekovi}, koji se jo{ ranije u

RTV Vogo{}a: Odanost kupljena sa 300.000 KM

RTV Vogo{}a postao strana~ko glasilo

Medijski pokrovitelj lokalnih mo}nika SDA
O kandidatima za na~elnika snimili priloge koje ne `ele emitirati
Radio-televizija Vogo{}a postala je odano strana~ko glasilo SDA. Ovu medijsku ku}u, koja se finansira iz bud`eta Op}ine sa oko 300.000 maraka, kontrolira biv{i na~elnik Asim Sarajli} Brav~e, a odnedavno i v. d. na~elnika Edin Smaji}. O kakvoj se medijskoj blokadi prema drugim strankama radi, govore izjave stranaka ~iji }e kandidati biti konkurenti kandidatu SDA na predstoje}im vanrednim izborima za na~elnika. Iz Op}inskog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH Vogo{}a ka`u da, iako se ova televizija finansira iz bud`eta, ona ve} godinama predstavlja bilten lokalne SDA. - Sami su nas pozvali da snime prilog o na{em kandidatu za na~elnika D`enanu Re|i. Ali, to nikada nisu objavili. Obrazlo`enje je bilo da direktor to nije htio objaviti - ka`u u OO SBB BiH Vogo{}a. I Senada Kasumagi}, kandidat Na{e stranke za na~elnika, smatra da je ova

Glas naroda nije va`an
Da je RTV Vogo{}a apsolutno u slu`bi lokalne SDA, potvrdio nam je i jedan od ~lanova Uredni~kog vije}a te TV ku}e. On ka`e da je ovo vije}e trebalo biti svojevrstan glas naroda i da se trebalo sastajati najmanje jednom u dva mjeseca. No, koliko je direktoru RTV Vogo{}a va`an glas naroda, jasno je, ka`e, i ako se zna da sjednica Vije}a nije odr`ana ve} godinama. televizija prekr{ila propise CIK-a forsiraju}i kandidata SDA u odnosu na ostale. - Ne samo da je pratila njegov rad kao v. d. na~elnika nego on u izjavama iznosi svoje stavove i za ubudu}e. Tra`ila sam da vidimo snimke na kojima smo trebali biti predstavljeni, ali ih nikada nisam dobila - ka`e Kasumagi}. F. KARALI]

Faksimil rasporeda obuke portparola iz februara

Faksimil rasporeda poziva na polaganje ispita

medijima vezivao uz razne malverzacije, rastro{nost, ali i zapo{ljavanje po ugovoru o djelu (a kasnije u stalni radni odnos). Zekovi}a smo namjeravali pitati kako neko ko od febr-

uara ove godine radi kao portparol Uprave tek izlazi na ispit za prijem na to radno mjesto. Kada smo rekli {ta nas zanima, njegova sekretarica neljubazno nas je pitala „kako

znamo da }e E}imovi} biti primljena na to radno mjesto“, iako vrlo dobro zna da ona ve} tu radi. Na koncu je kazala da }e nam se direktor javiti, {to se nije dogodilo. S. RO@AJAC

Reakcija na plan Republike Srpske

Isplata sarajevskim civilnim `rtvama samo u gotovini
U prilog tome idu dosada{nje presude Suda u Strazburu kada su u pitanju ratne od{tete
Ako civilne `rtve rata s podru~ja Sarajevskog kantona koje su tu`ile Republiku planiraju u RS. U prilog tome idu i presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu kada su u pitanju ratne od{tete - obja{njava Hrva~i}. Prema njegovim rije~ima, tu`be protiv RS imaju izuzetno jak pravni osnov, jer se pozivaju na presudu Stanislavu Gali}u, generalu Vojske RS. Njega je Ha{ki tribunal na osnovu komandne odgovornosti osudio za ratne zlo~ine, izme|u ostalog po~injene i granatiranjem Sarajeva. - Prema zakonu o obligacionim odnosima, pravno lice, u ovom slu~aju Vojska RS, odgovara za {tetu koju je napravila osoba koju je anga`irala, odnosno njen general. Budu}i da je to Vojska RS, normalno je da je manji entitet za to sudski odgovoran - navodi M. AVDI] Hrva~i}.

Ruski klirin{ki dug BiH

Jedni tra`e novac, a drugi pristaju na kompenzaciju
Bosna i Hercegonijeti odluku o pokrvina jo{ nije Rusiji etanju pregovara~kog dostavila spisak robe procesa s Rusima, kai projekata koji bi trko bi pregovori bili ebali biti kompenzamogu}i. cija za vra}anje prijeS druge strane, zaratnog klirin{kog dumjenik ministar finaga na{oj zemlji, iako nsija BiH Fuad Kasuje to uvjet za po~injamovi} tvrdi da se ovaj nje pregovora o spor- Keli}: Nema proces odugovla~i zbog nom pitanju. propalog poku{aja da se konsenzusa Razlog za to je nepojedini me{etari iz mogu}nost da politi~ari u BiH i Srbije obogate ovim na{oj zemlji postignu dogovor putem. Tako je svojevremeno o tome koje projekte i kakvu na{oj zemlji, preko srpskog lorobu zatra`iti od Rusije, ali i biste, nu|eno i da umjesto no~injenica da su pojedinci iz vca dobije ~a{e, cijevi... odnoBiH potpuno protiv toga da se sno robu koja BiH nije potrova roba kompenzira. ebna. - Ruska strana zvani~no - Tako bi, recimo, cijena nas je obavijestila da prije ~a{a koje vrijede 30 feninga pregovora dostavimo spisak nama bila obra~unata i po robe, odnosno projekata koje nekoliko maraka, a ostatak bi bi ova zemlja trebala realizi- zavr{io u privatnim d`epovirati prema na{oj zemlji. ma. Ipak, takav poku{aj sprMe|utim, unutar BiH o tome ije~ilo je Predsjedni{tvo BiH jo{ nije postignut konsenzus - rekao je Kasumovi}. - kazao nam je Zenit Keli}, {ef Klirin{ki dug Rusije BoOdsjeka za pitanja sukcesije u sni i Hercegovini iznosi Ministarstvu finansija BiH. 200.252.355 klirin{kih, On tvrdi da bi novo Pr- odnosno 125.157.834 ameS. R. edsjedni{tvo BiH moglo do- ri~ka dolara.

[ta ka`u brojke
1.400
tu`bi porodica osoba poginulih tokom granatiranja

20
miliona KM ukupni od{tetni zahtjev

14.285
KM iznos od{tete po poginuloj osobi
Hrva~i}: Jak pravni osnov

3.000
planirani broj tu`bi stradalih tokom granatiranja

Srpsku dobiju spor, isplata od{tete bit }e mogu}a samo u gotovini, kazao nam je pravni zastupnik Unije civilnih `rtva rata KS Esad Hrva~i}.

- Dok ne dobijemo pravomo}nu presudu, besmisleno je pri~ati o na~inu isplate od{tete, ali smatram da je nemogu}e to pretvoriti u dr`avne obveznice kao {to

Klub poznatih

Aida Muli}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

teme

^etiri godine je malo da se ne{to promijeni
Li~ni profil ko{arka{ice @KK RMU Banovi}i
Ime i prezime: Aida Muli}. Datum i mjesto ro|enja: 4. juni 1991., Tuzla. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U toplini roditeljskog doma. Bra~no stanje: Slobodna. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Datumi ro|enja mojih roditelja. Koji automobil vozite: „Mercedes“, ali u snovima. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ba{ i ne volim. Najdra`a knjiga: „Mali princ“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Da Vinci) i Mersad Berber. Za koji klub navijate: Bajern Minhen. Koga biste poveli na pusti otok: Onoga u koga vjerujem da bi me izvukao s otoka. Jeste li ljubomorni: Oni koji ka`u da nisu - ili ne vole ili su neiskreni. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i osmijeh. Biste li oprostili nevjeru: Oprostila da, zaboravila ne. Bavite li se sportom: Ko{arkom profesionalno, a drugim iz hobija. Omiljena hrana i pi}e: Piletina i „koka-kola“. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama, ali nisam zahtjevna. Volite li i}i u {oping: Naprosto obo`avam. Jeste li sujeverni: Ponekad, a uglavnom uo~i utakmice. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Volja, rad, trud.

Alibegovi} u razgovoru s Jandri}: Zadr`an na Neurologiji

(Foto: F. Fo~o)

PROTESTI Invalid iz Sanskog Mosta zadr`an u KCUS-u

Prijetio {trajkom gla|u
Muli}: Navija za Bajern

Enes Alibegovi}, stopostotni invalid, tvrdi da je bolestan i da ga iz bolnice jedino mogu odnijeti policajci
Prijete}i da }e u krugu bolnice {trajkovati gla|u, stopostotni civilni invalid Enes Alibegovi} iz Sanskog Mosta, koji je slijep, natjerao je upravu KCUS-a da ga primi na bolni~ko lije~enje. Isto je uradio i pro{le godine, kada je zbog lo{e zdravstvene usluge u USK pomo} potra`io u sarajevskoj bolnici.

Va{ najbolji prijatelj je: Roditelji. Pratite li politi~ku situaciju: S vremena na vrijeme. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: ^etiri godine bile bi kratke da se promijeni sve {to bih `eljela i {to bi trebalo. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikada i nikako.

Zapostavljen slu~aj
Alibegovi} tvrdi da je svoje tegobe poku{ao rije{iti u bolnicama u Sanskom Mostu i Biha}u. - Imam bolove u stomaku i vratnoj ki~mi. Ljekar u USK ka`e da sam zdraviji nego on. Zdratamo da tra`im pomo}, a ne ovdje - kazao je Alibegovi}. Zato ovog puta nije htio pristati na ponudu KCUS-a da ga prvo pregledaju u Klinici urgentne medicine. Nisu pomogla ni uvjeravanja portparola KCUS-a Biljane Jandri} da tako nala`e protokol bolnice. vstveni sam osiguranik i zapostavljeni medicinski slu~aj koji treba dijagnostiku. Tvrdim da sam bolestan, a ko to ho}e da demantira, neka doka`e suprotno - ka`e Alibegovi}. ste na bolni~ko lije~enje - govorio je Alibegovi}. Konfuzna situacija rije{ena je nakon razgovora s direktorom KCUS-a. Pod Alibegovi}evim ultimatumom odlu~eno je da bude smje{ten na Neurologiju. - Za{to ne bih trebao do}i u Sarajevo na pregled? Ja sam gra|anin BiH, a KCUS je u BiH. Nisam do{ao da se `alim na zdravstvo u USK. Moje potrebe nadilaze njihove mogu}nosti i opremljenost. Prema zakonu, uslugu mogu dobiti i ovdje - kazao nam je Alibegovi}.
E. HALA]

Nezadovoljan tretmanom

SMS
UMIRU NAM DJECA - Koliko jo{ na{e djece treba umrijeti po klinikama u inostranstvu zato {to se na{i politi~ari ne mogu dogovoriti da Bosna bude u Eurotransplantu. Umrla je na{a biha}ka princeza koja se borila osam godina za `ivot. Na{i vlastodr{ci kupuju nova vozila od 50.0000 maraka kako bi se bolje osje}ali oni i njihova obitelj, a to su na{e pare i pare na{e djece, koja nam umiru u svijetu, jer na vrijeme nije upla}en novac za njihovo lije~enje. Sramota! DIVLJANJE CIJENA - Problem je kod nas {to svaki sat, a ne dan, poskupi barem jedan artikal, a vlast ni prstom da makne i u~ini ne{to

Dnevni avaz 061-142-015
ova Meliha Jahjaefendi} iznad zakona? I to se jo{ radi o Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija BiH. Kod nas je, o~ito, sve mogu}e. RASKID UGOVORA - Treba {to prije i hitno pokrenuti sve raspolo`ive pravne mogu}nosti za raskid ugovora sa SCT-om i tra`iti naplatu, a paralelno povesti procedure za izbor novog izvo|a~a radova na koridoru 5C. Tu`ioci i istraga neka rade svoj posao, oni koji su napravili ovakav krah moraju krivi~no odgovarati. TOPLI OBROK Plata od 400 KM zaista je mizerna, ali je nelogi~no da je visina „toplog obroka“ ravna polovini plate. Ovo ima samo kod nas.

da sprije~i to divljanje cijena. Rekao bih da cijenama diktiraju ratni profiteri, isklju~ivo veza izme|u ratnih politi~ara s istomi{ljenicima i trgovaca. KOLEKTIVNI SRAM - Patnje ljudi u kolektivnim centrima su kolektivni sram svih nas, a pogotovo ovih na vlasti. Koliko je samo pro}erdano novca i donacija, a oni nezbrinuti. Ljudi moji, od rata je pro{lo ~ak 15 godina, a kod nas jo{ postoje ljudi nezbrinuti i koji `ive na ivici normalnog. SVE JE MOGU]E - Volio bih da neko objasni kako je mogu}e da se u slu~aju Seada Ahmethod`i}a ne po{tuje sudska odluka! Meni je to neshvatljivo. Zar je

Alibegovi} je i tada tvrdio da je bolestan, a da to ljekari iz USK negiraju i otpu{taju ga ku}i kao zdravu osobu. I pro{le godine i sada, ~elnici KCUS-a iza{li su mu ususret iako se radi o pacijentu iz drugog kantona koji je do{ao bez uputnice. No, ovaj Kraji{nik nije bio zadovoljan pro{logodi{njim tretmanom u sarajevskoj bolnici. - Kada su oti{li novinari, prestala je i briga ljekara. Jedan mi je urolog rekao da idem u Krajinu i

Tra`io direktora
- Ne}u pristati na to. @elim razgovarati s direktorom Farisom Gavrankapetanovi}em. Iz bolnice ne}u oti}i sve dok me policija ne odnese. Ho}u odmah da me smje-

Oboljeli @ivini~anin prikupio 110.000 maraka

Enes Nurki} ~eka donora bubrega
Sljede}i korak su medicinski pregledi i pretrage kako bi sve bilo spremno
Enes Nurki} iz @ivinica nakon nekoliko tekstova objavljenih u „Dnevnom avazu“ i priloga u Hayatovoj emisiji „Ispuni mi `elju“, od februara ove godine prikupio je 110.000 KM potrebnih za transplantaciju bubrega. Sada Enes o~ekuje donora kako bi nastavio normalan `ivot. - Uspje{no je zavr{ena akcija u kojoj sam prikupio novac za transplantaciju bubrega. Sljede}i korak su medicinski pregledi i pretrage kako bi sve bilo spremno. Do`ivio sam i taj trenutak da kona~no krenem ka novom i normalnijem `ivotu. Zahvaljujem dragom Bogu i svim ljudima u BiH, Danskoj, [vedskoj, SAD, HO „Most-bro“ i Feridu Zahi}u iz Njujorka, koji je prikupio 5.000 dolara - ka`e Enes. S obzirom na specifi~nost slu~aja, odnosno dugogodi{nje dijalize, ljekari preporu~uju transplantaciju u prolje}e, a do tada treba zavr{iti kompletnu zdravstvenu obradu, tipizaciju tkiva. Transplantacija }e biti obavljena u nekoj od evropskih zemalja. Sa. M.

Nurki}: ^eka normalan `ivot

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

NA[A POSLA Zmajevac kod Mravinjca kona~no dobio put

Probijanje trase decenijama osporavalo nekoliko mje{tana
Put probijen za tri dana
Iako je od magistralnog puta Gora`de - Fo~a udaljeno samo par stotina metara, naselje Zmajevac kod Mravinjca tek prije nekoliko dana dobilo je putnu komunikaciju.

Svaki tovar iz sela morao se nositi na konju
izgradnju puta podr`ali su JP Bosanskopodrinjske {ume, poduzetnik Meho Hrelja i Op}ina Gora`de, a put je probijen za tri dana. - To mjesto je udaljeno 200 metara vazdu{ne linije i gore je 100 dunuma obradive zemlje - kazao nam je [emso Muratspahi}, predsjednik savjeta MZ.

Ulazna sofa uz d`amiju

(Foto: G. Bobi})

11

Izo Trbi} postavlja oluke

Obnova bijeljinske Atik d`amije

Zavr{en krov na sofi
Upkos hladnom vremenu i povremenim padavinama, Atik d`amija u Bijeljini ju~er je kona~no dobila novi, ljep{i izgled. Nakon {to su radnici d.o.o. „Murguzovi}“ uradili krovnu konstrukciju na ulaznoj sofi, ~uveni bijeljinski majstori limari, otac i sin Ilijaz i Izo Trbi}, zavr{ili su postavljanje oluka i oblaganje krova bakaranim limom. Majstorski limarski radovi Trbi}a nalaze se na svim bijeljinskim d`amijama koje su obnovljene ili su u fazi obnove, a podsje}amo da je ulaznu sofu Atik d`amije uradio „Stal“ Bijeljina. Prema planovima Med`lisa IZ Bijeljina, podr`anim od strane muftije tuzlanskog Husein ef. Kavazovi}a, kada vremenske prilike dozvole na redu }e biti izrE. M. ada drvenih dijelova {adrvana ispred d`amije.

Sve preko ruku
Decenijama se do ovog sela pje{a~ilo, a izgradnju puta onemogu}avao je jedan broj mje{tana. Enver Pozder jedan je od ~etvorice stanovnika koji je, zbog te{kih uvjeta `ivota, sa porodicom morao napustiti Zmajevac. - Dr`ao sam stoku i svaki tovar odozgo sam morao dotegliti s konjem, a dok ga natovarim prvo mi je pre{ao preko ruku. Najmanje sto to-

Korist svima
Muratspahi} isti~e kako „destruktivne snage“, koje su decenijama, s koljena na koljeno, osporavale izgradnju puta ne miruju ni danas, te prijete tu`bama zbog {tete nanesene tokom izvo|enja radova. Me|u mje{tanima koji prave probleme zbog nekoliko desetina maraka najglasniji su oni sa primanjima od nekoliko hiljada KM, iako }e i sami koristiti izgra|eni put. Njima se, na svojoj sjednici, bavio i Savjet MZ koji je donio odluku da {teta Al. B. bude sanirana.

[ta mi se (ne)svi|a u Travniku

Pozder: Za mene je kasno

Muratspahi}: Obradiva zemlja

vara sijena i vo}a morao sam godi{nje svu}i. Od toga, a

Deset metara {laufa
- Vrijednost te {tete je 28 KM u jeftinijoj prodavnici. Radi se o ~etiri spojnice i deset metara {laufa - poja{njava Muratspahi}.

malo i od Azotare gdje sam radio, danas jedva di{em. Volio bih da je ovaj put prije napravljen, da sam mogao bar motokultivatorom gore oti}i. Za mene je sada kasno, ali bar nekome }e ovaj put trebati - ka`e Pozder. Na inicijativu savjeta Mjesne zajednice Mravinjac

Firme u te{kom stanju
-U Travniku me zabrinjava sve ve}a nezaposlenost, a i mnoge firme su u te{kom stanju. Ve} odavno Travnik je ostao bez poznatog kina i pozori{ta, {to se donekle dopunjava sadr`ajima u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodi{nji problem je nedostatak bazena i sportske dvorane, ~ime je ote`ano omladini da `ivi Munib Lendo, vatrogasac zdravo. S druge strane, turizam na Vla{i}u je dobra stvar i svake zime sve je bolje, dok se posljednjih godina i uslovi `ivota na selima znatno popravljaju. I na{a vatrogasna jedinica sada ima dobre uslove za rad - rekao je Munib LeS. P . ndo, vatrogasac iz Travnika.

Na vanrednoj sjednici Skup{tine Br~ko Distrikta

Usvojen rebalans bud`eta od 2.305.000 KM
Poslanici Skup{tine Br~ko Distrikta usvojili su na vanrednom zasjedanju korekcije lokalnog bud`eta za 2010. godinu u iznosu od 2.305.000 KM, a sredstva su obezbije|ena preusmjeravanjem novca iz neizvr{enih kapitalnih projekata u teku}em trogodi{njem ciklusu. - Zna~ajnije stavke su 350.000 maraka za zavr{etak projekta finansiranja Fabrike vode, novac za isplatu naknada radnicima koji su 1992. godine bez svoje krivice ostali bez posla, te 300.000 KM za podr{ku sportskim kolektivima u Br~kom, posebno onima koji nastupaju na me|unarodnoj sceni - naglasio je dogradona~elnik Anto Domi}. Bud`et Distrikta je za 2011. godinu s ovim rebalansom dostigao kona~nih 211.800.000 KM, a Vladin prijedlog prihoda i raspodjele za narednu godinu, u visini od 188 miliona maraka uru~en je poslaniE. Ra. cima.

Bo`i} u livanjskom kraju

Slavlje proteklo mirno
U Livnu i ostalim mjestima koja mu gravitiraju Bo`i} je obilje`en nizom manifestacija, me|u kojima su centralne bile pono}ke u ovda{njim prepunim crkvama gdje su se, uz poruke mira i ljubavi me|u ljudima i prema Bogu, pjevale bo`i}ne pjesme i odr`ale prigodne propovijedi o zna~aju najve}eg katoli~kog blagdana. U Livnu je centralna manifestacija bila u samostanskoj crkvi na Gorici, a prethodilo joj je okupljanje frama{a i vjernika na glavnom trgu oko improviziranih jaslica gdje je izveden prigodan program. Premda bez snijega, ugo|aj ipak nije izostao i manifestacije su protekle kako i dolikuje, mirno i dostojanstveno, da bi slavlje bilo nastavljeno u krugu porodica. Pucnjave kao ni ranijih godina nije Pono}ka u samostanskoj crkvi A. Ka. bilo.

Poslanici prihvatili korekcije lokalnog bud`eta

Bo{nja~kim povratnicima u Vi{egrad

Sarajlije poma`u Gora`danima
U Gora`de je stigla po{iljka pomo}i prikupljene u zajedni~koj akciji koju su pokrenuli gra|ani op}ine Centar Sarajevo posredstvom 15 mjesnih zajednica. Poseban doprinos humanitarnoj akciji dali su Centar za sport i rekreaciju „Stadion Ko{evo“, Radio Kalman i Narodna kuhinja iz Starog Grada, koja je donirala dvije i po tone hrane. Prvi dio po{iljke koji se sastoji od paketa sa hranom i higijenskim artiklima, pokriva~a i posteljine, doma}inima je uru~ila delegacija predvo|ena pomo}nikom na~elnika op}ine Centar Adilom KatiPakete su pripremili stanovnici op}ine Centar com. Al. B.

Uru~eni klju~evi 10 Stigao prvi dio pomo}i obnovljenih ku}a
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u BiH Safet Halilovi} uru~io je klju~eve 10 obnovljenih ku}a bo{nja~kim povratnicima u Vi{egradu, za koje je ovo Ministarstvo izdvojilo 300.000 KM. Klju~eve su dobili Meho Ahmetspahi}, Omer Kapetanovi}, Enes Hubi}, Rasim Havi}, Nazif Dudojevi}, Mevsud Poljo, E{ref Rami}, Nezir Gu{o, Aj{a Demir i Adil Kos. Koordinator za povratak u Vi{egrad Nedzad Muhi} rekao je da }e uskoro biti raspisan konkurs za infrastrukturu do povratni~kih naselja, a sredstva za sanaciju puteva i elektrifikaciju obezbijedit }e resorno dr`avno M. An. ministarstvo.

Asfaltiranje puteva u MZ Suha

Projekt vrijedan 60.000 KM
UNDP Op{tina Bratunac i gra|ani u~estvuju u zaje, dni~kom projektu asfaltiranja puteva u mjesnoj zajednici Suha. Sredstva u iznosu od 60.000 KM bit }e dovoljna za asfaltiranje puteva u dva naselja u du`ini od 800 metara. U~e{}e gra|ana u ovom projektu, prema rije~ima predsjednika MZ Suha Muniba Kari}a, je 4.000 KM. Naime, u ovoj godini Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica finansiralo je asfaltiranje puta u du`ini od 200 metara a realizacija projekta UNDP-a o~ekuje se naredene godine. I. R.

Ministar uru~uje klju~eve

12

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

hercegova~ko-neretvanski kanton

KONJIC [ta se mo`e vidjeti iz podataka Centra za socijalni rad

Neretva pomjerila obale u Mirkama

Obilne ki{e na sjeveru Hercegovine

Bez zdravstvenog osiguranja i djeca i stariji od 65 godina
Briga o djeci bez roditeljskog staranja
U Centru za socijalni rad u Konjicu stalnu nov~anu pomo} prima 145 osoba. Iz ove op}ine sedmero djece je sa psiho-fizi~kim smetanjama, koja se nalaze na {kolovanju i osposobljavanju u odre|enim ustanovama, isti broj djece bez roditeljskog staranja je smje{teno u druge porodice, dok je ~etvero

Neretva se ra{irila od brijega do brijega
Na podru~ju sjeverne Hercegovine nakon dvodnevnih jakih ki{a svi vodotoci koji se ulijevaju u Jablani~ko jezero osjetno su porasli. Jablani~ko jezero je puno do vrha zbog ~ega su na brani pu{tene ~ak ~etiri klapne za preljev preko kojih se ispu{ta vi{ak vode. Zbog toga je Neretva u dijelu toka od brane do Jablanice, na kojem u normalnim hidrolo{kim uslovima izgleda kao potok, te~e kao u vrijeme prije izgradnje brane HE „Jablanica“. U naselju Mirke kod Jablanice rijeka je pro{irila obale „od brijega do brijega“ za nekoliko puta, a velike koli~ine vode opet bi mogle izazvati poplave u donjem toku H. M. ove rijeke.

Zakon o za{titi porodice u HNK jo{ nije donesen
11.000 osoba, {to u procentima iznosi 33,81 odsto. Zabrinjavaju}e je {to me|u njima ima i djece, ali i osoba starijih od 65 godina. Iako su na osnovu federalnog Zakona o za{titi porodice sa djecom, predvi|ena prava u ovoj oblasti, u HNK jo{ nije donesen ovaj zakon. Donesena je samo odluka, kojom se, od devet prava predvi|enih ovim zakonom, ostvaruje samo jedno. To je jednokratna nov~ana pomo} za novoro|enu djecu u iznosu od 400 maraka - ka`e Senad Kralju{i}, direktor Centra za socijalni rad Konjic.
M. ]OSI]

mali{ana u domovima. Osim pomenutog, 43 osobe smje{tene su u odre|enim ustanovama socijalne za{tite. Poseban problem koji isti~u u Centru jeste i zdravstveno osiguranje velikog broja Konji~ana. - Od 34.500 stanovnika na{e op}ine, bez zdravstvenog osiguranja je vi{e od

Tu|a njega i pomo}
U Centru za socijalni rad, nakon provedene revizije, evidentirano je i 735 korisnika pomo}i po osnovu o{te}enja organizma. Iako je 268 Konji~ana starijih od 65 godina, kojima je potreban dodatak na tu|u njegu i pomo}, oni to pravo ne ostvaruju.

Kralju{i}: Isplata stalne nov~ane pomo}i

Obradovane izbjeglice u Jablanici

Dobili prehrambene pakete
Nabujala Neretva ju~er u Mostaru

Mostarci u strahu od poplava
Usljed obilnih padavina vodostaj rijeke Neretve skoro se pribli`io onom koji je zabilje`en po~etkom decembra, kada je nekoliko porodica evakuirano iz svojih ku}a. Tako su stanovnici koji `ive u naseljima uz Neretvu no} sa petka na subotu proveli u strahu, no situacija se tokom ju~era{njeg dana po~ela normalizirati. Potvrdio nam je to Salih Mehi~evi}, na~elnik Slu`be civilne za{tite Grada Mostara, koji je kazao da je vodostaj rijeke Neretve smanjen za 30 centiM. Sm. metara, te da se radilo o normalnim preljevima.

Uprava za prognanike i izbjeglice HNK obezbijedila je podjelu 34 paketa sa prehrambenim artiklima za 10 porodica koje jo{ uvijek `ive u kolektivnom centru Gornja

Zna~ajna pomo}
Ramiz Andelija (80), prognanik iz Fo~e, `ivi u kolektivnom centru Gornja Kolonija sa sestrom i snahom. - Ovdje Andelija: U sam 13 godi- centru 13 na. Ovo je godina zna~ajna pomo}, posebno u ovom vremenu kada se ~ovjek ne mo`e ni kretati - kazao nam je Andelija.

Biskup Peri} u mostarskoj prvostolnici

Pozvao narodne vo|e da ne pokleknu pred ku{njama
Pono}ku u mostarskoj prvostolnici Marije Majke Crkve predvodio je mostarsko-duvanjski biskup msgr. Ratko Peri}, koji je izrazio uvjerenost da }e Bo`i} donijeti osobnu, obiteljsku i narodnu radost, prenijela je Onasa. Biskup Peri} u propovijedi je, izme|u ostalog, pozvao narodne vo|e da ne pokleknu pred ku{njama te da se u BiH jednako po{tuju prava svih naroda. - Prava se radost doga|a ako dana{nji pastiri i predstavnici naroda postupaju nesebi~no, zauzimaju se za punu vladavinu pravde, narodnih prava u kojem jedan narod ne}e ugnjetavati drugi narod biraju}i mu politi~ke predstavnike - istaknuo je biskup Peri}.

Brkan: Redovna podjela

Na podru~ju kantona podijeljeno 318 paketa

Kolonija u Jablanici i za 24 povratni~ke porodice koje su u stanju socijalne potrebe. Na podru~ju cijelog HNK podijeljeno je ukupno 318 paketa, od ~ega je 151 paket za kolektivne centre. Ukupna vrijednost paketa je 31.000 KM.

-Na{a uprava za prognanike i izbjeglice svake godine dva do tri puta u zavisnosti od raspolo`ivih sredstava dijeli najugro`enijim povratnicima, raseljenim osobama i korisnicima kolektivnih centara u HNK pakete s osnovnim pr-

ehrambenim artiklima. Za porodice koje imaju ~etiri i vi{e ~lanova paketi sadr`e po dvije vre}e bra{na, {e}er, ulje, makarone, grah - rekao nam je Enver Brkan, stru~ni savjetnik u Upravi za prognanike i izbjeEl. B. glice HNK.

Poruka sa Pono}ke u Jablanici

Raport iz mostarskih porodili{ta

Vesna Petrovi} rodila dva sina
U Mostaru su tokom prethodne sedmice ro|ene 44 bebe, od ~ega 21 dje~ak i 23 djevoj~ice. Dje~ake su rodile Elma Bo{kailo, Fatima Bobar, Zahida Brekalo, Nermina Veljkovi}, Nermina ]enan, Ana Kordi}, Marija Kosti}, Marija Boban, Irena [imi}, Valentina Kre{i}, Vesna Petrovi} (dva sina), Vedrana D`idi}, Tanja Bo`i}, Matija Kova~, Tijana Rup~i}, Ljubica Kevo, Matea Gagro, Danijela Martinovi}, Marina Lovri} i Maja Kre{i}. Majke djevoj~ica postale su Lejla Zlomu`ica, Sanela [uta, Edina Keskin, Alma Fazli}, Josipa Anda~i}, Vanja Kre{i}, Danielle Barbara Lon~ar, Maja Deronji}, Ivana Franju{i}, Dragica Zlopa{a, Mirela Cokoja, Martina Duman~i}, Silvija ^uljak, Snje`ana Dragoje, Mirjana Alpeza, Milka Kosir, Vanja @ur`inov, Marija Zelenika, Danica Ore~, Mila [u{ak, Daliborka Marki}, Marija Mitar i Ana Pu{kar.

Potrebno nam je svjetlo nesebi~nosti
U crkvi „Bezgre{nog za~e}a Bla`ene Djevice Marije“ u Jablanici preksino} je u slu`ena misa Pono}ka, koju je tradicionalno predvodio jablani~ki `upnik don Ivan Zovko. Crkva je bila mala da primi sve one koji su do{li odati po{tovanje sugra|anima. - Danas imamo previ{e sebi~nosti, kako u svijetu, tako i kod nas i potrebno nam je svjetlo nesebi~nosti, jer samo tako mo`emo pomo}i da se svi na zemlji osje}amo radosno i da `ivimo kao ljudi. Svim katolicima @upe Jablanica `elim sretne i blagoslovljene bo`i}ne blagdane, a svima onima koji nam ~estitaju Bo`i} upu}ujem zahvalnost sa `eljom da `ivimo u miru grade}i bolji zajedni~ki `ivot - poru~io je don El. B. Ivan Zovko.

Crkva u Jablanici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

13

KRIMINAL U sarajevskom naselju Grbavica

Policajac u samoodbrani pucao i ranio napada~a
Patroliraju}i ulicom u kojoj je obijena prodavnica mobitela, policajac poku{ao legitimisati dvojicu sumnjivih mladi}a Metak nasilniku pro{ao kroz obraz
U sarajevskom naselju Grbavica, u ulici Behd`eta Muteveli}a do broja 32, ju~er oko 3.30 sati dvojica nepoznatih mladi}a fizi~ki su napala policajca koji je patrolirao tom ulicom. Oni su nasrnuli na policajca, koji je pripadnik Druge policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo, te je nastala tu~a izme|u njih.

Mehmedba{i}: Prekvalifikacija djela

Op}inski sud

Nasilniku {est mjeseci zatvora
Op}inski sud Sarajevo u petak je izrekao presudu Safetu Huseinovi}u, koji je osu|en na {est mjeseci zatvora za nasilni~ko pona{anje, potvrdio nam je njegov advokat Omar Mehmedba{i}. Huseinovi} je bio optu`en za poku{aj spolnog odnosa nad svojojm 12-godi{njom k}erkom u julu ove godine, ali je Tu`ila{tvo nakon provedenih dokaza prekvalificiralo djelo u nasiB. C. lni~ko pona{anje.

Prevezen u bolnicu
U poku{ajima da se odbrani, policajac je upotrijebio slu`beni pi{tolj, iz kojeg je ispalio hitac u pravcu jednog od mladi}a za kojeg nezvani~no saznajemo da je Amer Rami}. Ispaljeno zrno pogodilo ga je u lice. Drugi napada~, vidjev{i {ta se desilo, odmah je pobjegao s mjesta incidenta. Ubrzo su stigla i ambulantna kola Hitne medicinske pomo}i, koja su povrije|enoga prevezla do bolnice Ko{evo, gdje je zbrinut. - Ranjeni je dovezen u 4.10 sati s prostrelnom ranom obraza. Trenutno se nalazi na Odjelu maksilofacijalne klinike, gdje se oporavlja. Na lije~enje je primljen kao nepoznata osoba - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Kako saznajemo, sve je po~elo kada je policajac htio zaustaviti i kontrolirati mladi}e koji su mu bili sumnjivi, jer je u blizini obijena radnja iz koje su ukradeni mobiteli. Na tra`enje dokume-

Pelagi}evo

Bagerom aktivirao eksplozivnu napravu
Ravnaju}i dvori{te u povratni~kom naselju Tramo{nica Donja u op}ini Pelagi}evo, Ramo [. (54) bagerom je aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu, koja mu je nanijela ozljede, o kojima se ljekari nisu izjasnili. Na radnoj ma{ini na~injena je manja materijalna {teta. Na uvi|aju su bili i stru~njaci za eksplozivna sredstva kako bi ispitali ostatak terena. H. ^.

Zgrada ispred koje je napadnut policajac

(Foto: M. @ivojevi})

nata odgovorili su napadom. Incident se dogodio u prolazu izme|u zgrada. Na mjestu doga|aja ostala je lokva krvi, kao i gaze kojima su medicinari poku{avali napada~u na policajca zaustaviti krvarenje.

Uhap{en maloljetnik
Ostali krvavi tragovi

Uvi|ajem je rukovodio de`urni tu`ilac Kantonalno tu`ila{tva Sarajevo, a polici-

ja radi na sigurnoj identifikaciji napada~a koji se nalazi u bolnici Ko{evo. Pripadnici interventnog voda Tre}e policijske uprave uhapsili su drugog napada~a na Alipa{inom Polju. Ispostavilo se da se radi o maloljetnom Elezu Isljamiju (17) iz Sarajeva. Kod njega su prona|eni jedan ukradeni mobitel i odre|ena koli~ina maAd. ALJIMI rihuane.

Zaprijetio no`em i odnio pazar
U STR „Ami-Sami“, koji se nalazi u ulici Igmanskog bataljona do broja 121 na Ilid`i, prekju~er oko 16.30 sati nepoznata osoba, uz prijetnju no`em, izvr{ila je razbojni{tvo nad radnicom M. E., od koje je ukradena odre|ena suma novca. Kantonalni tu`ilac u Sarajevu obavije{ten je o razbojni{tvu, a slu`benici policije rasvjetljavaju ovaj doga|aj.

Udes u Had`i}ima

Te{ko povrije|ena Hrvatskom dr`avljaninu oteto 1.000 KM 15-godi{njakinja
Na ulici Garovci kod broja 12, na podru~ju op}ine Had`i}i, preksino} oko 22.30 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je te{ko povrije|ena pje{akinja T. M. (15) iz Had`i}a, koja je zadobila frakturu klju~ne kosti. Pje{akinju je udario automobil „passat“ registarskih oznaka AA 8 EU, {to je nacionalna oznaka SAD, u vlasni{tvu A. A. iz Had`i}a, kojim je upravljao voza~ A. H. (34) iz Had`i}a. De`urni kantonalni tu`ilac u Sarajevu obavije{ten je o saobra}ajnoj nesre}i, a uvi|aj su obavile ekipe MUPa Kantona Sarajevo. Ispred tr`nog centra „Omega“ u Lukavcu preksino} oko 18.30 sati nepoznat razbojnik, prijete}i pi{toljem, oplja~kao je hrvatskog dr`avljanina D. A.

Ispred TC „Omega“ u Lukavcu

Odbio prijevoz, dobio batine
Protiv K. M. i V. S. iz Fo~e bit }e podnesen izvje{taj zbog nano{enja povreda, jer su prekju~er nasrnuli na K. R. koji je odbio da ih poveze. Napada~i su K. R. udarali {akama, kao i R. A. i V. B., koji su poku{ali za{tititi napadnutoga. Povrije|eni K. R. i V. B. upu}eni su u Dom zdravlja, gdje im je ukazana ljekarska pomo}.
O{te}eni bio u automobilu

(38) otev{i mu oko 1.000 konvertibilnih maraka. Kako ka`u u operativnom centru MUP-a TK, razbojnik je u{ao u automobil o{te}enoga sa strane suvoza~a i uz prijetnju zatra`io novac. Nakon {to je uzeo oko 1.000 KM, udaljio se u nepoznatom pravcu. Uvi|aj su obavili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije PU Lukavac. Samo 15 minuta nakon ovog razbojni{tva, u Lukavcu je policiji prijavljena i plja~ka marketa „Gold“. Uz prijetnju pi{toljem, i u ovom slu~aju nepoznat razbojnik od radnice je ukrao oko 850 KM. Je li rije~ o istoj osobi, potvrdit }e istrA. Mu. aga.

Ilid`a: Razbojnik u bijegu

Eksplozija u Sarajevu

Bomba ba~ena u dvori{te
Prva policijska uprava u Sarajevu prekju~er oko 15.50 sati obavije{tena je da je nepoznata osoba bacila i aktivirala eksplozivnu napravu u dvori{tu ispod ku}e G. F. u ulici Donji Kartal broj 21, u op}ini Centar. T prilikom om nije bilo povrije|enih osoba, a o doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac u Sarajevu, dok su uvi|aj obavile ekipe MUP-a Kantona Sarajevo.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

SARAJEVO Klanjana d`enaza Mithatu Meki}u

Tokom praznovanja u Ora{ju

Alkohol kumovao tu~njavama
Proslavu katoli~kog Bo`i}a u Ora{ju pratila je serija incidenata u kojima je u~estvovalo desetak osoba, od kojih su dvije lak{e povrije|ene. U tu~njavi petorice mladi}a ju~er u ~etiri sata ispred „S Cluba“ u Ugljari povrije|en je maloljetni I. I. (17), koji `ivi s roditeljima u zatra`io je i 19-godi{nji Alen D. iz Ugljare. Njega je ispred folkoteke „Sova“ fizi~ki napao i povrijedio mladi} iz sela O{tra Luka, za kojim traga ora{ka policija. U tre}em incidentu ispred „S Cluba“ 23-godi{nji Mario B. iz Donje Mahale u 4.40 sati iz za sada nepozna-

Tabut no{en na rukama

(Foto: M. @ivojevi})

Pune ruke posla za policiju

Od ubijenog sina oprostila se i 78-godi{nja majka iz Novog Pazara
tih razloga je, udaraju}i nogama i rukama, na~inio vi{e o{te}enja na skupocjenom automobilu „mercedes E280“. U svim incidentima u~estvovale su mlade osobe, a iz policije isti~u da je jedan od glavnih razloga alkohol, koji je konzumirala ve}ina Ta. B. aktera.

Austriji. Povrije|eni mladi} prevezen je u bolnicu, a u tu~njavi je u~estvovao skupa s Vladom @. iz Kopanica, maloljetnim I. K. (17) te dvojicom ro|aka, 21-godi{njim Petrom D. i 18-godi{njim Tomislavom D. iz Donje Skakave kod Br~kog. Sat kasnije pomo} u Kantonalnoj bolnici u Ora{ju

Tri mjeseca od pronalaska tijela u grobnici na Bjela{nici ju~er uz prisustvo rodbine i prijatelja obavljen ukop na mezarju Grli}a brdo
Prijatelji i poznanici te rodbina koja je doputovala iz inozemstva i Novog Pazara ju~er su se okupili na mezarju Grli}a brdu u Sarajevu, gdje su klanjali d`enazu ubijenom Mithatu Meki}u. Njegovo tijelo u septembru ove godine iskopano je iz grobnice na Bjela{nici zajedno s ostacima `enske osobe za koju se pretpostavlja da se radi o njegovoj djevojci Mariji Salas-Kortez iz Bolivije. Za njihovu brutalnu likvidaciju, kao i za nestanak Marija Toli}a i Vernera Ajdarija, ~ija tijela jo{ nisu prona|ena, tereti se grupa Zijada Turkovi}a, o kojoj Tu`ila{tvo BiH vodi opse`nu istragu. Na d`enazi nije bilo policije i sve je proteklo bez ijednog incidenta. ^lanovi porodice Meki} ju~er, kao ni prethodnog dana pri preuzimanju tijela, ni-

Vatrogasci intervenirali na Ilid`i

Kratki spoj izazvao po`ar u potkrovlju
U potkrovlju ku}e koja je u vlasni{tvu S. Z. ju~er iza pono}i izbio je po`ar, u kojem nije bilo povrije|enih osoba. Ku}a se nalazi u ulici Fejze Softe broj 14, na Ilid`i, a po`ar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Kantonalni tu`ilac u Sarajevu obavije{ten je o ovom doga|aju, a uvi|ajne radnje po odobrenju tu`ioca obavile su ekipe MUP-a KS u prisustvu sudskog vje{taka PPZ-a. Konstatirano je da je po`ar najvjerovatnije izazvao kratki spoj na dovodnoj elektri~noj instalaciji.

^eka se identifikacija
Ostaci `enske osobe koji su zajedno s Meki}evim tijelom na|eni u grobnici na Bjela{nici nalaze se u prosekturi Bare, jer identifikacija jo{ nije ura|ena. Na nedavno odr`anoj sjednici u Sudu BiH, kada je razmatran prijedlog za produ`enje pritvora osumnji~enima, Tu`ila{tvo je iznijelo podatak da je Mithat Meki} otac fetusa na|enog u tijelu `enske osobe. Sumnja se da ostaci pripadaju Bolivijki koja je izre{etana s osam metaka.
Detalj s ju~era{nje d`enaze

su bili raspolo`eni za davanje izjava. Me|u njima je bila i supruga ubijenoga, koja je do{la iz Njema~ke, brat iz [vicarske i Meki}eva 78-godi{nja majka, koja je do{la iz

Novog Pazara. Preuzimanju Meki}evog tijela prekju~er je na Barama prisustvovalo vi{e novinarskih ekipa, {to ju~er nije bio Ad. A. slu~aj.

Razbojni{tvo u Prnjavoru

Oplja~kana prodavnica „Ljuba 3“
Odneseno 735 maraka pazara
(Foto: D. ^oli})

U prnjavorskoj ulici @ivojina Preradovi}a preksino} oko 20.30 sati izvr{eno je razbojni{tvo u prodavnici mje{ovite robe „Ljuba 3“. Razbojnik u maskirnoj uniformi i naoru`an automatskom pu{kom u{ao je u tu prodavnicu, u kojoj je osim radnice bila i jedna mu{ter-

ija, te tra`io sav novac iz kase, dok je mu{teriji zaprijetio da se okrene prema zidu. Nakon {to je iz kase uzeo 735 maraka, razbojnik je pobjegao. - Prije nego {to }e se u mojoj prodavnici dogoditi plja~ka, ista osoba pola sata ranije poku{ala je izvr{iti isto djelo i u „M:telovom“

Call Centeru. To su utvrdili policajci nakon {to je moja radnica, na snimku koji su zabilje`ile sigurnosne kamere u „M:telu“, potvrdila da se radi o istoj osobi. Kako sam doznao od policije, radnica „M:tela“ samo minut ranije zaklju~ala je vrata, tako da je razbojnik oti{ao neobavljena posla.

Me|utim, dvadesetak minuta kasnije upao je u moju prodavnicu - ka`e Branko Deket, vlasnik STR „Ljuba 3“. Ovo je ve} drugi slu~aj u ovoj godini da se na meti razbojnika na{la ta prodavnica, iz koje je prvi put odneseno oko 1.000 maraka.
D. ^.

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

15

PREDVI\ANJA Ekonomisti o projektovanom BDP-u u RS

Rast dru{tvenog bogatstva je plod ekonomske ma{te
Da bi se ekonomski napredovalo, potrebno je proizvoditi nove materijalne vrijednosti, prije svega u industriji, smatra Milojevi}
Ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu, koja je usvojena ove sedmice u Narodnoj skup{tini RS, projektuje pove}anje bruto doma}eg proizvoda u ovom entitetu na 8,85 milijardi KM, koji je realno za 2,5 posto ve}i od projekcije BDP-a u ovoj godini. rtalu ve}i za dva posto nego u tom pro{logodi{njem periodu - navodi se u ovom dokumentu. No, predstavnici Saveza sindikata RS, poslodavci i ekonomisti ocjenjuju da je planirano pove}anje BDP-a nerealno te da ne postoji razumno obja{njenje kako Vlada RS planira pove}ati BDP na 8,85 milijardi KM. - Da bi se ekonomski napredovalo i rastao dru{tveni proizvod, potrebno je proizvoditi nove materijalne vrijednosti, prije svega u industriji. Ali, osnovni izvori na{eg bogatstva su porezi, dr`avna uprava i trgovina, koji nam donose blizu 60 po-

Pumpa EP-a: Sna`an rast vrijednosti

Sedmi~ni promet 12.081.726 KM

Dionice Energopetrola porasle za 40,63 posto
Sva tri berzanska indeksa u uzlaznoj liniji
Na Sarajevskoj berzi ove sedmice, u sklopu 401 transakcije, ostvaren je promet od 12.081.726 maraka, pri ~emu je vlasnike promijenilo 2.148.628 vrijednosnih papira. U tom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je sa 54 emitenta, od kojih su 23 zabilje`ila rast, a17 pad vrijednosti. Izrazito velike poraste vrijednosti od ve}ih firmi izlistanih na berzi imali su Energopetrol (EP) i Sarajevo-osiguranje. Dionice sarajevske naftne kompanije za pet dana dobile su na vrijednosti ~ak 40,63 posto, jer im je kurs sa startnih osam maraka porastao na 11,25 KM, dok je osiguravaju}a ku}a imala rast od 18,63 posto, sa 5,10 na 6,05 maraka po dionici. Najve}i rast vrijednosti

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,57% 1,74% 1,83% 1.466,62 928,59 908,78

Izvori bogatstva
- Analizom kretanja stope realnog rasta BDP-a u prva tri kvartala ove godine, vidljivo je da je BDP u prvom kvartalu realno manji za 0,2 posto nego u istom pro{logodi{njem periodu, a da je u drugom ve}i za 0,9 posto, dok je u tre}em kva-

Milojevi}: Neosnovane prognoze

Strah od nazadovanja
U Udru`enju podsjednik, imao je niz slodavaca RS isti~u zna~ajnih primjedbi da mjere koje su na o~ekivani rast iznesene u EkonoBDP-a i mjere kojima mskoj politici ne idu se to `eli posti}i. Pou prilog rastu drustavljene onako kako {tvenog bogatstva, je to izneseno u ovom nego naprotiv, ubrdokumentu, ne samo zat }e ga{enje privrda ne}e ostvariti proednih aktivnosti u Mili}: Niz gres nego }e do}i do primjedbi ovom entitetu. nazadovanja - kazao je - Ekonomsko-socijalni predsjednik ovog udru`enja savjet RS, ~iji sam potpre- Ranko Mili}.

sto dru{tvenog proizvoda. Ekonomska politika RS ne obra}a pa`nju na osnovnu ~injenicu - {tednju i akumulaciju kao osnove za investicije kojima se stvara nova materijalna vrijednost. Bez toga o~ekivanje da }e dru{tveno bogatstvo u 2011. godini porasti za novih oko 250 miliona KM je krajnje neosnovano - objasnio je ekonomski analiti~ar Aleksa Milojevi}.

Porast gubitaka
On dodaje da takva o~ekivanja nemaju nikakvu

svoju materijalnu podlogu i predstavljaju plod nedozvoljene ekonomske ma{te. Ekonomski analiti~ari ocjenjuju i da ovaj entitet, umjesto pozitivnog materijalnog pomaka, u narednoj godini ~ekaju nazadovanje, porast gubitaka, zatvaranje preduze}a, porast op}eg siroma{tva i nezaposlenosti. - Snagom politi~ke ve}ine i usvajanjem ovakve ekonomske politike stvar se prikriva do granica socijalne neizdr`ljivosti - dodaje MiB. SPASENI] lojevi}.

tokom sedmice zabilje`ile su dionice Bags energotehnike iz Vogo{}e, od 150 posto, s jedne na dvije i po marke, uz promet ne{to manji od 3.000 KM, dok je gubitnik sedmice firma Intereuropa RTC iz Sarajeva, s padom od 50 posto, sa 100 na 50 KM za dionicu, uz promet od 7.000 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 1,57 posto, na 1.466,62 poena, glavnog indeksa SASX10 za 1,74 posto, na 928,59 poena, a indeksa primarnog tr`i{ta SASX-30 za 1,83 posto, na 908,78 poena.

Ulaganje u nogomet se isplati

Potra`nja za radnom snagom u 2011.

Do posla najlak{e u Kini i Indiji
Ako `elite na}i zaposlenje 2011. godine, trebate otputovati u Indiju, Kinu, Tajvan ili Brazil, savjetuje ameri~ki finansijski ~asopis „Forbes“. Ove ~etiri zemlje imat }e najve}u potrebu za radnom snagom u narednoj godini, pokazali su rezultati istra`ivanja {irom svijeta. Tokom prvog tromjese~ja 2011., perspektive u pogledu zapo{ljavanja u ovim zemljama su vi{e ne- Pla}e u Kini naglo porasle go obe}avaju}e - 42 posto u thodne godine otvoreno je Indiji i 40 posto u Kini, gdje 1,5 miliona radnih mjesta. Prema istra`ivanju koje je posebno uo~ljiv manjak je proveo „Menpauer“, 47 radne snage u fabrikama. „Forbes“ podsje}a da su posto novih radnih mesta bit pla}e u najmnogoljudnijoj }e otvoreno na ameri~kom zemlji na svijetu ove godine kontinentu, 24 posto u osam naglo porasle i da se Kina azijskih i pacifi~kih zemalja, suo~ava sa sve ve}om konku- a 29 posto u Evropi, Africi i rencijom susjednih zema- na Bliskom istoku zajedno. Na listi 10 top mjesta za zalja. U Brazilu, koji bilje`i se- po{ljavanje jo{ su Turska, dam posto rasta unutra{njeg Singapur, Australija, Hong bruto proizvoda, samo pre- Kong, Peru i Kostarika.

Energopetrolov grafikon

Sedmica na Banjalu~koj berzi

Obveznice podigle promet
Na Banjalu~koj berzi tokom pet proteklih radnih dana ostvaren je promet od 12.879.025 maraka, dvostuko ve}i nego prethodne dvije sedmice, zahvaljuju}i prije svega uspje{nim upisom sedam miliona maraka u okviru javne ponude druge serije obveznica Op}ine Bosanska Gradi{ka. Na B-listi berzanskog tr`i{ta najlikvidnije su bile akcije banjalu~ke Tr`nice,

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 1,33% 4,90% 917,74 1.440,23

Indeks se sastoji od 23 nogometna kluba

Vrijednost indeksa STOXX „Europe Football“ ve}a za 37,8 posto
Na nogometu ne zara|uju samo igra~i, njihovi menad`eri ili kladioni~ari nego i - investitori. A oni ove godine imaju posebnog razloga za zadovoljstvo. [iroj javnosti malo poznat berzanski indeks STOXX „Europe Football“ u dosada{njem dijelu godine porastao je za 37,8 posto. Kako prenose portali, to je mnogo vi{e od vode}ih evropskih, ameri~kih i azijskih indeksa. Za usporedbu, indeks Londonske berze FTSE 100 u istom razdoblju je porastao za 9,9 posto. STOXX „Europe Football“ prati rezultate dionica svih evropskih klubova koji su uvr{teni na berzama. Indeks se sastoji od 23 nogometna kluba. To su: Kopenhagen, Brondbi, Orhus, Silkeborg, Olborg, Galatasaraj, Trabzonspor, Fenerbah~e, Be{ikta{, Seltik, Totenhem, Milvol, Votford, Juventus, Roma, Lacio, Benfika, Porto, Sporting, Borusija Dortmund, Ajaks, AIK i Lion.

kojima je trgovano za 1.556.836 maraka, uz prosje~nu cijenu od 1,50 KM po akciji. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 1,33 posto, na 917,74 poena, a indeksa fondova FIRS za 4,9 posto, na 1.440,23 poena.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,494745 1,473965 26,410456 0,077027 0,261776 0,698761 1,795950 0,565032 0,249289 0,217048 1,546157 0,961575 2,296305 1,489381 0,048845 1,855667 1,955830 1,498491 1,477659 26,476648 0,077220 0,262432 0,700512 1,800451 0,566448 0,249914 0,217592 1,550032 0,963985 2,302060 1,493114 0,048967 1,860318 1,955830 1,502237 1,481353 26,542840 0,077413 0,263088 0,702263 1,804952 0,567864 0,250539 0,218136 1,553907 0,966395 2,307815 1,496847 0,049089 1,864969

16

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

globus

CRNA GORA Premijer Milo \ukanovi} tvrdi

Gaza: ^este razmjene vatre

Odgovor na ispaljivanje raketa

Izraelski avioni bombardirali Gazu
Trojica Palestinaca ranjena su u no}i s petka na subotu kada su izraelski borbeni avioni bombardirali ciljeve u pojasu Gaze. Avioni tipa F16 ga|ali su nekoliko tunela za krijum~arenje na granici izme|u juga Gaze i Egipta i punkt za obuku koji pripada vojnom krilu Hamasa. Portparol izraelske armije potvrdio je tri zra~na udara naglasiv{i da je to odgovor na ispaljivanje rakete doma}e proizvodnje ranije u petak u pravcu ju`nog Izraela, prenose svjetske agencije. U tom podru~ju zna~ajno je eskaliralo nasilje u posljednjih nekoliko nedjelja i poja~ano je raketiranje izraelskih ciljeva. Jedan od lidera islamisti~kog Hamasa, koji vlada pojasom Gaze, izjavio je, me|utim, da je ta organizacija posve}ena prekidu vatre s Izraelom. - Na{ pokret bit }e posve}en primirju sve dok je izraelski okupator, tako|er, tome posve}en - rekao je Mahmud el-Zahar. Hamas je preuzeo kontrolu nad Gazom sredinom 2007. godine pobijediv{i snage lojalne umjerenijem Fatahu. Fatahovci sada kontroliraju samo drugu palestinsku teritoriju Zapadnu obalu i, prema tvrdnjama Hamasa, dr`e u pritvoru stotine ~lanova i lidera rivalske organizacije.

Hap{enje budvanskih ~elnika nije tempirano
Advokat vjeruje da bi njegovim klijentima mogao biti odre|en pritvor zbog „politi~kog momenta“ koji je prisutan u ovom procesu
Crnogorski premijer u ostavci Milo \ukanovi} izjavio je da hap{enje budvanskih ~elnika nije senzacionalizam koji se namjerno desio, istovremeno negiraju}i da je njegov motiv da se povu~e bio da bi nekome drugom prepustio obra~un s kriminalom i primjenu vladavine prava. nislav Durutovi} vjeruje da bi njegovim klijentima mogao biti odre|en i pritvor zbog, kako tvrdi, politi~kog momenta koji je prisutan u tom procesu.

Negirali krivicu
- Nema nikakvog razloga i}i s pritvorom s obzirom na to da je pro{lo dvije i po godine od tog doga|a. To je trebalo i}i u neku redovnu proceduru, ali bojim se da }e se zbog „politi~kog momenta“ tu`ila{tvo opredijeliti za neku rigidniju varijantu i odre|ivanje pritvora - rekao je Durutovi}, prenijeli su podgori~ki mediji. Ta dilema }e, prema njegovim rije~ima, biti razrije{ena danas, kada isti~e policijski pritvor. Durutovi} je rekao da su njegovi klijenti na saslu{anju negirali krivicu.

Stvoreni uvjeti
\ukanovi} je rekao da je hap{enje ~elnika budvanske op}ine provela policija u okviru redovnih aktivnosti tu`ila{tva, koje su obznanjene nakon {to su se za to stekli uvjeti. - Ne mislim da se budvanski slu~aj desio senzacionalno danas nego da su se, nakon svih tih radnji koje su provedene, stvorili uvjeti za postupanje tu`ila{tva. Ne mislim da postoji neki ve}i broj navo-

\ukanovi}: Nije rije~ o senzacionalizmu

Zbog zloupotrebe polo`aja i nemara

dno krupnih slu~ajeva koji se obra|uju i dr`e u nekim fiokama pa }e u nekom tajmingu biti lansirani - kazao je \ukanovi} za TV „In“. Policija je prekju~er uhapsila deset osoba, me|u ko-

jima su predsjednik i potpredsjednik Skup{tine op}ine Budva Rajko Kulja~a i Dragan Marovi}, brat odlaze}eg vicepremijera Svetozara Marovi}a. Advokat privedenih Bra-

Nakon ispitivanja na sudu u Skoplju

Vlasniku televizije i ~lanovima njegove grupe odre|en jednomjese~ni pritvor
MUP i Uprava za javne prihode tvrde da je Ramkovski bio na vrhu piramide
Minsk: Vlast suzbila proteste

Uhap{en komandant zra~nih snaga
Vlasti u Bjelorusiji uhapsile su komandanta zrakoplovnih snaga i protivzra~ne odbrane, generala Igora Azarenoka zbog zloupotrebe polo`aja, saop}ilo je ministarstvo odbrane te zemlje. U saop}enju je navedeno da je Azarenok uhap{en zbog zloupotrebe polo`aja i nemara, ali nisu precizirani detalji o vremenu i okolnostima hap{enja. Iz ministarstva napominju da je stepen kriminala u oru`anim snagama Bjelorusije me|u najni`ima u svijetu. - Nivo reda u bilo kojoj dr`avi zavisi od sistematske borbe protiv kriminala, a Bjelorusija ima beskompromisan stav prema onima koji su krivi za bilo kakve zloupotrebe - navedeno je u saop}enju, u kojem se dodaje da to sve govori o „~istoti vlasti“. Bjeloruske vlasti uhapsile su stotine ljudi zbog u~e{}a u protestima 19. decembra zbog reizbora predsjednika Aleksandra Luka{enka na izborima koje je Zapad ocijenio kao pune neregularnosti. Uhap{en je veliki broj pripadnika liberalne opozicione elite.

Poslije vi{esatnog saslu{avanja kod istra`nog sudije, vlasniku televizije A1 Veliji Ramkovskom, direktorici Aneti Ko~i{ki i grupi od 14 direktora i funkcionera drugih firmi, koji su

Privedeno 15 direktora
S Ramkovskim je u ~etvrtak privedeno jo{ 15 direktora i drugih rukovodilaca firmi koje se nalaze u istom objektu s televizijom i za koje, kako je rekao direktor Uprave za javne prihode, postoje osnovane sumnje da su na indirektan na~in povezane s Ramkovskim i s njegovom porodicom.
Ramkovski: Bio na ~elu piramide

Pri~injena velika materijalna {teta

Izgorio tr`ni centar u Pri{tini
Zgrada tr`nog centra „Benaf “ u {irem centru Pri{tine izgorjela je ju~er u po`aru u kojem nije bilo `rtava ni povrije|enih, ali je pri~injena velika materijalna {teta. Sumnja se da je uzrok po`ara eksplozija plinske boce. Policija je evakuirala stanovnike zgrada u okolini tr`nog centra. - Policija je preduzela sve neophodne mjere i evakuirala stanovnike obli`njih zgrada te osigurala prostor za djelovanje vatrogasaca - rekao je portparol Brahim Sadriju, prenose agencije. On je naveo da uzrok po`ara za sada nije utvr|en, ali se sumnja „da je rije~ o eksploziji plinske boce“.

privedeni u ~etvrtak uve~er, odre|en je pritvor od 30 dana. Policija i Uprava za javne prihode terete Ramkovskog za vi{e krivi~nih djela -

zlo~ina~ko udru`ivanje, pranje novca, utaju poreza i zloupotrebu slu`benog polo`aja. Pritvor je odre|en za Ramkovskog, Ko~i{ku, star-

iju k}erku Ramkovskog, njegovog brata i ostale koji se terete za te`a krivi~na djela, dok su jo{ ~etvorica osumnji~enih pu{tena da se brane sa slobode. Pritvor je odre|en i za sina Ramkovskog, Hedija, koji je u bijegu. MUP i Uprava za javne prihode tvrde da je Ramkovski bio na vrhu piramide koja se sastojala od vi{e firmi, preko kojih je u periodu od 2005. do 2010. godine zaradio skoro 17 miliona eura „crnog novca“, a dr`avu o{tetio za skoro ~etiri miliona eura po osnovu poreza na dodatnu vrijednost i na dobitak. Jo{ nije izra~unato koliko su firme Ramkovskog, me|u kojima su i tri dnevna lista „Vreme“, „[pic“ i „Koha“, utajile personalnog poreza.

U vi{estrukim eksplozijama u centralnom dijelu Nigerije

Na Badnju ve~er poginulo najmanje 11 ljudi
Najmanje 11 ljudi poginulo je u vi{estrukim eksplozijama na Badnju ve~er u centralnom dijelu Nigerije, oblasti o{tro podijeljene izme|u kr{}ana i muslimana. Komesar za informacije dr`ave Plato Gregori Jenlong izjavio je ju~er za agenciju AP da je prebrojao 11 mrtvih na dva mjesta u gradu D`osu, gdje su odjeknule eksplozije bombi. Jenlong je rekao da za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade te je dodao da je nesre}a {to su se oni dogodili, posebno u trenutku kada vlasti nastoje da osiguraju odr`iv mir u dr`avi. D`os je epicentar vjerskog nasilja u centralnom pojasu Nigerije, gdje se na desetine etni~kih grupa bori za ekonomsku i politi~ku kontrolu. U nasilju je ove godine poginulo vi{e od 500 ljudi.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

17

Ukratko

BO@I] Benedikt XVI uputio poruku „Urbi et orbi“

Papa pozvao na mir u svijetu!
Ispred Bazilike svetog Petra okupile se hiljade vjernika Poruka pro~itana na 65 jezika, uklju~uju}i one u nemirnim podru~jima
Rafael: Legitimna `elja

Ekvador priznao Palestinu
TEL AVIV - Predsjednik Ekvadora Rafael Korea zvani~no je priznao Palestinu kao nezavisnu dr`avu idu}i stopama susjednih zemalja Bolivije, Brazila i Argentine, koje su to u~inile po~etkom ovog mjeseca, i Urugvaja, koji je najavio priznanje za po~etak sljede}e godine. Korea je potpisao „zvani~no priznanje vlade Ekvadora za Palestinu kao slobodnu i nezavisnu dr`avu u granicama iz 1967. godine“. Ministarstvo vanjskih poslova u Kitu izdalo je saop}enje u kojem se obja{njava da odluka te zemlje „opravdava valjanu i legitimnu `elju palestinskog naroda za slobodnom i nezavisnom dr`avom“.

Crnogorski jezik ulazi u {kole
PODGORICA - Vije}e za op}e obrazovanje usvojilo je ve}inom glasova program „Crnogorski jezik i knji`evnost za osnovne, srednje stru~ne {kole i gimnaziju“. Usvajanje programa, kako prenosi „Pobjeda“, predstavlja uvod u pisanje ud`benika, koji }e se koristiti u nastavi od naredne godine.
Vatikan: Upu}ena poruka mira i nade
(Foto: AP)

Od 1. septembra naredne godine u dnevnicima }e se predmet maternjeg jezika zvati crnogorski jezik i knji`evnost. Vije}e je prethodno usvojilo „Gramatiku crnogorskog jezika i pravopis“. Crnogorska Skup{tina usvojila je ljetos Zakon o op}em obrazovanju, kojim je crnogorski jezik uveden u obrazovni sistem Crne Gore.

Ta~i }e ponovo biti mandatar?
PRI[TINA - Dosada{nji kosovski premijer Ha{im Ta~i izjavio je da }e biti mandatar i za sastav nove kosovske Vlade i najavio je da }e budu}u koaliciju ozvani~iti sedam dana nakon drugog kruga izbora 9. januara. Ta~i je za pri{tinski list „Koha ditore“ izjavio da vjeruje da }e do sredine januara okupiti koaliciju koja }e mu osigurati ve}inu mjesta u Skup{tini i novi mandat premijera do 2014. godine. Ta~i nije naveo s kim }e napraviti koaliciju, ali je istakao s kim ne}e. U toj grupi je, osim pokreta „Samoopredjeljenje“, i „Demokratski savez Kosova“.

Papa Benedikt XVI zalo`io se ju~er u bo`i}noj poruci za obnovu mira na Bliskom istoku te je pozvao katolike u Iraku i Kini da se odupru progonu. U tradicionalnoj poruci „Urbi et orbi“ („Gradu i svijetu“) Papa je istakao da je bo`i}na poruka mira i nade uvijek nova, iznena|uju}a i smjela te da treba da podstakne svakoga u mirnoj borbi za pravdu.

Policija u pripravnosti
Policija u Vatikanu i Rimu bila je stavljena u veliki stepen pripravnosti dva dana nakon {to su paketi bombe poslati u ~ileansku 65 jezika, uklju~uju}i one u nemirnim podru~jima u svijetu. - Neka svjetlost Bo`i}a zasvijetli dalje, obnovljena u Zemlji gdje je Isus ro|en, i podstakne Izraelce i Palestince da te`e pravednoj i mirnoj koegzistenciji - rekao je Papa. Benedikt XVI izrazio je nadu da }e Bo`i} donijeti uti {vicarku ambasadu. Odgovornost za napade koji su se dogodili u ~etvrtak, a u kojima su povrije|ene dvije osobe, preuzeli su anarhisti. jehu kr{}anima u Iraku i na cijelom Bliskom istoku, gdje Vatikan strahuje da napadi ekstremista, poput onog na crkvu u Bagdadu u oktobru, kada je poginulo 52 ljudi, podsti~u egzodus kr{}ana u regionu. Papa je u poruci direktno kritizirao Kinu, gdje su nedavno katolici lojalni Papi

bili prisiljeni da prisustvuju doga|ajima u organizaciji crkve koju dr`ava podr`ava, a koja ne priznaje njegov autoritet.

Sloboda vjere
Benedikt XVI pomolio se da Bo`i} „oja~a duh vjere, strpljenja i hrabrosti za vjerne crkvi u Kini“ te je osudio „ograni~enja nametnuta njihovoj slobodi vjere i savjesti“. Papa je pozvao Boga da „podari istrajnost svim kr{}anskim zajednicama koje podnose diskriminaciju i progone i podstakne politi~ke i vjerske lidere da budu posve}eni po{tovanju vjerskih sloboda svih“.

Poginulo najmanje 40 ljudi
PE[AVAR - U napadu bomba{a samoubice koji je aktivirao eksploziv u grupi raseljenih ljudi koji su ~ekali u redu da dobiju pomo} u hrani na sjeverozapadu Pakistana, ju~er je poginulo najmanje 40 osoba, saop}ili su bolni~ki izvori. Napad u oblasti Ba|aur na granici s Afganistanom uslijedio je samo jedan dan poslije velikog okr{aja pakistanskih talibanskih pobunjenika i sigurnosnih snaga u susjednoj oblasti Mohmand kada je poginulo 11 vojnika i 24 pobunjenika, prenio je AP Jedan visoki vojni pr. edstavnik izjavio je u oktobru da }e trebati najmanje pola godine da se militantne grupe suzbiju u Ba|auru i Mohmandu.

Mirni su`ivot
Govore}i sa centralnog balkona Bazilike svetog Petra hiljadama vjernika koji su se okupili po hladnom i ki{ovitom vremenu, Papa je pro~itao bo`i}nu poruku na

Zbog otkazanih letova u Francuskoj

Blagdan do~ekali na aerodromu
Stotine putnika do~ekale su ju~er Bo`i} na pariskom glavnom aerodromu „[arl de Gol“, jer je otkazano vi{e letova zbog snijega i leda, koji su izazvali saobra}ajni kolaps {irom zapadne Evrope. Saobra}aj je poslije donekle normaliziran i skoro svi avioni ju~er su letjeti na vrijeme s pariskog aerodroma. Uprava aerodroma podijelila je putnicima hranu, le`ajeve i bo`i}ne igra~ke. Ovo je tre}i veliki saobra}ajni zastoj ove zime u zapadnoj Evropi usljed nevremena. Skoro 400 letova otkazano je prekju~er na aerodromu „[arl de Gol“ pa je skoro 30.000 putnika moralo da promijeni svoje planove za Bo`i}. U no}i izme|u ~etvrtka i petka skoro 2.000 ljudi moralo je da prespava na aerodromu, a isto toliko evakuirano je u petak s terminala 2E zbog velike koli~ine snijega na krovu. Nevrijeme s velikim snje`nim padavinama i ledom pogodilo je zra~ni, drumski i `eljezni~ki saobra}aj {irom Evrope. Veliki snje`ni nanosi blokirali su sjever i istok Francuske, a snijeg je uzrokovao prekide elektri~ne energije za skoro 10.000 francuskih doma}instava. U Njema~koj i Belgiji gust snijeg izazvao je

Spavali u kasarnama
Stotine turista na danskom otoku Bornholm morale su prespavati u vojnim kasarnama ili na trajektu usljed velikih snje`nih padavina. U Britaniji, gdje je veliki snijeg pro{le sedmice izazvao haos, a meteorolozi upozoravaju na jo{ snijega i leda na sjeveroistoku Engleske i istoku [kotske, javljaju agencije. haos na putevima, blokirao `eljezni~ki i aviosaobra}aj. Policija je saop}ila da je jedna 47-godi{nja `ena poginula kada je na nju pala grana u {umi u sjeverozapadnoj Njema~koj.
Darfur: Stanovnici ne prihvataju vlast

Sukob s pobunjenicima u Darfuru
KARTUM - Sudanske snage ubile su najmanje 40 pobunjenika i ranile ih mnogo vi{e u novoj ofanzivi u Darfuru, saop}io je ju~er portparol sudanske vojske. Pobunjenici su ubijeni za vrijeme borbe, kada su vojne snage napale zajedni~ke pozicije dvije pobunjeni~ke grupe. U sukobu su poginula i tri vojnika, dok ih je 12 ranjeno, dodao je Savarmi, a izvijestila je Sudanska novinska agencija. U Darfuru, na zapadu Sudana, situacija je nemirna od 2003. godine, kada su se pobunjenici, pripadnici afri~kih plemena, podigli na oru`je protiv vlade, u kojoj dominiraju Arapi, optu`uju}i je za diskriminaciju i zanemarivanje njihove regije.

Aerodrom „[arl de Gol“: Putnici promijenili planove

U prodaji

18
OPASNOST Vatrogasci djeci dijelili poklone

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

kiosk

Ni Djed Mraz nije se usudio do}i u Sjudad Huarez
Grad koji se smatra jednim od najopasnijih mjesta na svijetu popri{te je stalnih sukoba narko-bandi
Djeca u meksi~kom Sjudad Huarezu, zbog brutalnih ratova narko-bandi, ovog Bo`i}a {ire crni humor. ^ak se i Djed Mraz boji do}i njima, jer }e mu bande naplatiti svoj namet na igra~ke. No, vatrogasci su zauzeli njegovo mjesto i poku{ali donijeti malo dobrog raspolo`enja u grad koji se smatra jednim od najopasnijih mjesta na svijetu. Oni su porodicama sa siroma{nom djecom na Badnjak podijelili na hiljade besplatnih igra~aka, drvenih konji}a, lutki, pli{anih `ivotinja. Pomno su pazili da me|u njima ne bude nikakvih plasti~nih pi{tolja ili sli~nih igra~aka koje podsti~u na igre nasilja. Stotine bandi djeluju u

Sjudad Huarez: Ove godine ubijeno 3.000 ljudi

Sjudad Huarezu, meksi~koj prijestonici kriminala, u kojem

je samo ove godine ubijeno 3.000 ljudi, a pri tome u svoje

redove ~esto privla~e siroma{nu djecu i tinejd`ere.

Nau~nici najavljuju interesantan fenomen

Pomra~enje Sunca ve} u januaru 2011. godine
Dio zemaljske kugle ve} po~etkom januara 2011. uo~it }e djelimi~no pomra~enje Sunca. Od jutra u utorak 4. januara pomra~enje Sunca }e biti jasno vidljivo {irom Evrope pa sve do Indije. Ali, u Sjevernoj i Ju`noj Americi ne}e se vidjeti. D`ej Pasa~of (Jay Pasachoff) s ameri~kog koled`a Vilijams ka`e da }e i u svom maksimumu pomra~enje biti tek djelimi~no, {to zna~i da dio Sunca ne}e nikada biti prekriven. Ljudi u zapadnoj Evropi vidjet }e da je pomra~enje po~elo prilikom sun~evog izlaska, a trajat }e oko 80 minuta. Na svom maksimumu pomra~enje }e biti na zalasku u Velikoj Britaniji - tada }e 75 posto sun~eve povr{ine biti prekriveno, a zatim }e se u sljede}ih sat i 20 minuta postepeno pojaviti. Nau~nici isti~u da je najva`nije dobro za{titi o~i specijalnim nao~alama.

Pomra~enje }e biti djelimi~no

Britanski par godinama ~uvao zamrznuti embrij

Sestru blizanku dobile kao 11-godi{njakinje
Dobiti sestru blizanku 11 godina nakon svog ro|enja zvu~i skoro pa nemogu}e. I jeste ako je rije~ o prirodnoj oplodnji, ali uz umjetnu oplodnju i zamrzavanje embrija sve je mogu}e. Tako su Metani i Megan [eferd (Bethany Shepherd) iz Velsejla u Velikoj Britaniji ro|ene u avgustu 1999. godine, a jo{ jednu sestru blizanku, Rajli (Ryleigh), dobile su u novembru ove godine. Njihovi roditelji Linda i Adrijen (Adrian), naime, sve do ove godine embrij tre}e djevoj~ice ~uvali su zamrznut.

Sretna porodica [eferd

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

19

SAD Istraga o smrti 27-godi{nje Adrijen Martin

Manekenka prona|ena mrtva u vili nasljednika „Budweisera“
Neimenovani zvani~nik policije izjavio za lokalne novine da se slu~aj tretira kao mogu}e predoziranje
dgra|u Sent Luisa, u saveznoj dr`avi Misuri. Forenzi~ari su naveli da na tijelu manekenke nije bilo znakova bolesti ili povreda, a rezultati obdukcije bit }e gotovi za ~etiri do {est sedmica. Policija nije navela da li je smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima. Neimenovani zvani~nik policije izjavio je za lokalne novine da se slu~aj tretira kao mogu}e predoziranje. Ne zna se da li je Bu{ bio
Istraga u toku

Adrijen Martin (Adrienne), 27-godi{nja manekenka na po~etku karijere, prona|ena je mrtva u vili Augusta Bu{a IV (Busch), nasljednika ameri~ke porodice proizvo|a~a piva, najpoznatije po „Budweiseru“. Martin se godinu zabavljala s Bu{om (46). Njeno tijelo prona|eno je u luksuznoj ku}i nasljednika u pre-

Srbija

Izgorjelo dvoje djece
U po`aru koji je izbio u tro{noj ku}i Milete Stojkovi}a (21) u Aradcu kod Zrenjanina u Srbiji poginuli su njegov trogodi{nji sin Lazo i dvogodi{nja }erka Kristina, potvrdila je de`urna istra`na sutkinja Osnovnog suda u Zrenjaninu Du{anka Tati}. Iako su vatrogasci brzo reagirali, djeca ipak nisu spa{ena. Na osnovu nalaza istra`nog sudije, tijela dvoje stradalih mali{ana bit }e poslana na obdukciju. Uzroci po`ara i druge okolnosti utvr|uje istraga.

Jo{ jedna smrt
Ovo je drugi put da je ~lan poznate porodice Bu{ povezan sa smr}u mlade `ene. Kao 20-godi{nji student Univerziteta u Arizoni, Bu{ je s jednom djevojkom, po izlasku iz bara kod Tusona, kobnog 13. novembra 1983., slupao svoj automobil. Mediji su prenijeli da je Mi{el Frederik (Michelle Frederick) izba~ena iz automobila, dok je Bu{ prona|en {est sati kansije u svojoj ku}i, krvav i o{amu}en. Imao je naprsnu}e lobanje i tvrdio je da ima amneziju. Istraga je trajala sedam mjeseci, a nadle`ni organi na kraju nisu podigli optu`nicu.
Bu{: U vezi godinu Martin: ^ekaju se rezultati obdukcije

ku}i u vrijeme smrti manekenke ili kada je pozvana Hitna pomo}. Advokat nasljednika Art Margulis rekao je da nema ni{ta sumnjivo vezano uz smrt djevojke. - To je tragi~na i prijevremena smrt mlade osobe. Veoma dobre mlade osobe -

dodao je on. Martin je prije smrti postavila svoje fotografije na internet, navode}i da studira da postane terapeut umjetno{}u i da se nada da }e postati profesionalna manekenka. - Stvarno bih voljela sni-

miti reklamu za pivo! Otkako sam po~ela, ne mogu do~ekati uzbudljivo vrijeme koje me ~eka - napisala je ona. Bu{ se razveo se od `ene pro{le godine, a Martin od svog mu`a, kojem je ostavila osmogodi{njeg sina.

Ponuda u Zagrebu

U prodaji {olje sa Sanaderovom slikom
Dok se biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader nalazi u pritvoru u Salcburgu, u Hrvatskoj su po~eli prodavati {olje s njegovom fotografijom. Cijena iznosi 45 kuna, a prve {olje vi|ene su u Bogovi}evoj ulici u Zagrebu. Sanader svoje {olje nije imao ni kada je bio najmo}nija osoba u dr`avi. Nakon bijega preko granice, u njegovo ime nastale su brojne {ale, od one da je u Austriju oti{ao po zimske gume ili da obavlja shopping u „Ikei“ i H&M-u. Na „Sanaderovim {oljama“ nalaze se i zanimljive poruke poput „Remetinec -

[olja ko{ta 45 kuna

Correcting People“ i „Salzburg - Bo`i} dolazi“. Nije poznato ho}e li neko {olju

poslati Sanaderu u zatvor ili je pokloniti njegovoj biv{oj prijateljici Jadranki Kosor.

Dosjetljivi policajci

Pomo}u snijega hvataju uzgajiva~e kanabisa
Dok putnici proklinju obilan snijeg koji je izazvao prekid saobra}aja i zastoje {irom Evrope, holandska policija do~ekala ga je s veseljem, jer smatra da }e joj pomo}i u lovu na uzgajiva~e kanabisa i druge kriminalce. - ^isti krov me|u krovovima pokrivenima snijegom ~esto ukazuje na to da su u ku}i lampe potrebne za uzgoj kanabisa - rekao je portparol policije Henri van Pinksteren (Pinxteren) u jugoisto~noj regiji Brabant. Policijska patrola napravit }e popis adresa na kojima su ~isti krovovi kako bi kasnije bila obavljena provjera. Ove sedmice rije{eno je nekoliko slu~ajeva plja~ki, jer su policajci bez problema slijedili tragove kriminalaca u snijegu.

20 Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

21
Nova knjiga Muje Musagi}a
Izdava~ka ku}a „Dobra knjiga“ iz Sarajeva nedavno je izdala novu zbirku poezije Muje Musagi}a pod naslovom „Sunce je ozbiljna zvijezda“. Rije~ je o Musagi}evoj sedmoj knjizi poezije, gdje autor u „svakodnevnim senzacijama iz `ivota, kojima se, pri imenovanju, ne pridaje poseban zna~aj“ majstorski, samostalno i kontekstualno, prepoznaje i ustrojava ~itav novi sistem mi{ljenja i promi{ljanja.

Skulpture Koste Bogdanovi}a
Me|unarodni festival „Sarajevska zima“ u saradnji s Muzejom savremenih umetnosti Beograd prire|uje 29. decembra u Umjetni~koj galeriji BiH retrospektivnu izlo`bu skulptura „Uzvi{eno u sjenci“ Koste Bogdanovi}a. Dan ranije u biblioteci Akademije likovnih umjetnosti bit }e odr`an okrugli sto o stvarala{tvu Bogdanovi}a.

Bodro`a re`ira Plakalov komad
Prva proba nove predstave Mostarskog teatra mladih (MTM) planirana je za 3. januar naredne godine, a premijera se o~ekuje u februaru. Rije~ je o dugo najavljivanom nagra|enom tekstu Safeta Plakala „U traganju za bojom kestena“, koji }e na mostarsku scenu postaviti reditelj Stevan Bodro`a iz Beograda. Uloge su pripale Amri Prutini i Enesu Salkovi}u. Muziku }e komponirati Damir Imamovi}.

„Avaz“ na probi Predstava „Jedan Pikaso“ na sceni SARTR-a

Pri~a o fa{izmu kao najve}em zlu
Pikasa igra beogradski glumac Vojislav Brajovi}
Na sceni Sarajevskog ratnog teatra SARTR preksino} je odr`ana prva ~ita}a proba predstave „Jedan Pikaso“, ameri~kog pisca D`efrija Ha~era (Jeffrey Hatcher). Probi je prisustvovala i ekipa „Dnevnog avaza“.

Tekst je vrlo provokativan, ka`e Alispahi}

Sa scene: Maestralna igra glumaca

Premijera u Banjoj Luci

„Radni~ka hronika“ odu{evila publiku
Predstavu o socijalnim problemima re`irala Ana \or|evi}
Predstava „Radni~ka hronika“, prema tekstu Petra Mihajlovi}a, a u re`iji Beogra|anke Ane \or|evi}, preksino} je premijerno izvedena u Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci. Pri~u o problemima dana{njice i radni~ke klase banjalu~ka publika pratila je bez daha. Gromoglasan aplauz upu}en ansamblu uslijedio je nakon maestralne igre Banjalu~ana Miljke Br|aninBabi}, Sandre Ljubojevi}, Dragane Mari}, Branka Jankovi}a, @eljka Erki}a, Gorana Joki}a i Zlatana Vidovi}a. - To je pri~a o savremenoj dru{tvenoj situaciji o kojoj ~esto izvje{tavaju mediji. Autor je odlu~io svima u lice re}i istinu i o nama samima. On se bavio problemima ljudi u Srbiji, ali to su socijalna pitanja bliska svakoj sredini koja je u krizi ka`e rediteljka \or|evi}. Muziku je radio banjalu~ki bend „Sopot“. V. S.

Rat i kultura
Re`iju potpisuje Beogra|anka Ljiljana Todorovi}. Ona ka`e da predstava govori o tome {ta se doga|a s umjetno{}u kada rat i kultura upletu svoje prste. - Rije~ je o perfidnosti „kulturne politike“ ministra propagande Tre}eg rajha Jozefa Gebelsa (Joseph Goebels) - dodaje Todorovi}. Uloge u ovom komadu pripale su poznatom beogradskom glumcu Vojislavu Voji Brajovi}u i prvakinji SARTR-a Selmi Alispahi}. - Tekst je vrlo zanimljiv i provokativan. Pri~a se prelama kroz lik velikog slikara Pabla Pikasa (Picasso) i kroz dileme kroz koje je prolazio. S nestrpljenjem sam ~ekala ovaj trenutak. Za mene je veliki izazov igrati s ta-

Detalj s probe: Raspolo`ena gluma~ka ekipa

(Foto: S. Jordamovi})

ko poznatim i priznatim glumcem kao {to je Brajovi}. To je korak naprijed u mojoj karijeri - kazala je Alispahi}.

Historijska li~nost
Kostime za predstavu radi Vanja Popovi}, Osman Arslanagi} je scenograf, a

Rasplet za gledaoce
- Pri~a je vrlo zanimljiva, jer dolazi i do Gebelsa, tada{njeg ministra kulture. Od Pikasa se tra`i da prepozna {ta je falsifikat, a {ta je originalno njegovo djelo. Cilj takvog zahtjeva je da se njegovo djelo spali javno kao nedostojanstvena umjetnost. Zaplet je vrlo zanimljiv, a rasplet je ostavljen gledaocima da ga raspletu kako oni `ele - ka`e Brajovi}.
Brajovi}: Veliki izazov

jo{ se pregovara ko }e biti kompozitor. Naslovnu ulogu Pikasa (Picasso) igra Brajovi}. On ka`e da je Pikaso veoma zanimljiva historijska li~nost. - Imao sam privilegije da igram mnoge historijske li~nosti, ali ovu smatram velikim izazovom, jer treba do~arati to {to je pisac htio da ka`e o mraku totalitarizma i fa{izma, koji se ispostavio kao najve}e zlo - ka`e Brajovi}. Pred ekipom koja priprema ovu predstavu dva su mjeseca rada, a premijera je planirana za februar, s tim da se jo{ ne zna ho}e li prvo biti odr`ana u Sarajevu ili BeM. ^USTOVI] ogradu.

U galeriji „ASA Preventa“

Izlo`ba „Moj `ivot je bombon“
Izlo`ba „Moj `ivot je bombon“ akademskog slikara Sulejmana Haljevca Meme bit }e uprili~ena 6. januara 2011. godine u sarajevskoj galeriji „ASA Preventa“. Bit }e izlo`eno vi{e od 70 slika velikih i malih formata ra|enih tehnikom ulja na platnu. - Na slikama dominiraju crvena, `uta i crna boja, a naziv izlo`be povezan je s mojim `ivotnim iskustvima ka`e Haljevac. Uz izlo`bu, ovaj umjetnik predstavit }e se i sa 12 sve~anih haljina koje }e nositi bh. glumice i manekenke kao {to su Anita Poluni}, Emina Kari{ik, Jasna Pirgo

Haljevac: Humanitarni karakter izlo`be

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Moj umjetni~ki projekt „Drangularium“
Had`ifejzovi}: Saradnja umjetnika

i Lana Stani{i}. Izlo`ba }e jednim dijelom imati i humanitarni karakter, a Haljevac je poznat po tome {to svoja djela poklanja u humanitaM. ^u. rne svrhe.

Konceptualni umjetnik Jusuf Had`ifejzovi} smatra da je ovu godinu obilje`io projekt „Drangularijum“, ~iji je idejni tvorac upravo on. - U pitanju je saradnja na{ih umjetnika, koji su na{a

pamet i ponos, s internacionalnim umjetnicima. Sve je zami{ljeno kao izlo`ba na kojoj sudjeluje stotinjak umjetnika. Dakle, cilj je zgotovljene proizvode ljudskih ruku, uobrazilje, uma i dru{tva koji su odavno svedeni na sramotan

status i odba~eni u sme}e, probuditi iz mrtvih i oteti zaboravu. „Drangularium“ }e trajati do kraja ove godine, a u planu nam je da on bude prisutan i po~etkom naredne u februaru - kazao je Had`ifejzoM. ^u. vi}.

Holivudski„Ekran“ u u Zenici hitovi Zenici ve} po~etkom 2011. U multipleks
godine sti`u novi holivudski filmski hitovi. U januaru }e to biti hit komedija „The Dilemma“, a u martu dugo o~ekivani rimejk vesterna „True Grit“, ovog puta u re`iji slavne bra}e Koen (Coen). Tu su jo{ novi nastavci filmova „Fast and Furious“ i „Kung Fu Panda“.

VREMEPLOV

26. decembar 2010.

DOGODILO SE
1868. - U Sarajevu iza{ao prvi broj poluzvani~nog mjese~nog lista „Sarajevski cvjetnik“. Prvi urednik bio mu je Ignjac Sopron, a kasnije ga je ure|ivao [a}ir Kurt}ehaji}. 1898. - Pjer (Pierre) i Marija Kiri (Maria Curie) otkrili prvi radioaktivni hemijski element i nazvali ga radij. 1908. - Amerikanac D`ek D`onson (Jack Johnson) pobjedom nad Kana|aninom Tomijem Barnsom (Tommyjem Burnsom) postao prvi crni bokser prvak svijeta u te{koj kategoriji. 1968. - U Saveznoj narodnoj skup{tini usvojeni su amandmani na Ustav SFRJ, kojima se {iri autonomija pokrajina i one dobivaju status sli~an republikama. Pokrajine su dobile pokrajinski ustavni zakon, ~ime je otvoren put gotovo potpuno samostalnoj zakonskoj, izvr{noj i sudskoj vlasti. Pokrajini Ko-

22

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

sveznadar

UPOZORENJA Stru~njaci analizirali u~inak kofeina

Kafa nakon alkohola ne trijezni
Pijane osobe koje popiju kafu te`e }e zaklju~iti da su i dalje pijane
Najnovija istra`ivanja pokazuju da kafa nakon alkohola ne trijezni dovoljno da bi bilo sigurno sjesti za volan. Ispijanje {olje kafe mo`da je najgora stvar koju mo`ete uraditi ukoliko se `elite otrijezniti nakon konzumiranja alkohola, a do tog zaklju~ka do{li su nau~nici na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja. Vo|a istra`ivanja dr. Tomas Gold (Thomas) ka`e da je va`no znati da je zabluda vjerovanje da kafa ubrzava trije`njenje, jer to mo`e dovesti do dono{enja pogre{nih odluka s katastrofalnim posljedicama. Kofein ne utje~e na nivo alkohola u krvi, on smanjuje sedativni efekt etanola i ~ini nas budnijim, ali ne popravlja efekt alkohola na rasu|ivanje, percepciju i op}u procjenu onoga za {ta smo sposobni. U stvarnosti, pijane osobe koje popiju kafu te`e }e zaklju~iti da su i dalje pijane. To je posebno zna~ajno kada se ima u vidu da postoji navika kombiniranja alkohola s energetskim i drugim pi}ima koja sadr`e kofein.
Kafa ne utje~e na nivo alkohola u krvi

1878. - U Filadelfiji u jednoj trgovini instalirano prvo elektri~no osvjetljenje.
sovo i Metohija uveden je naziv Kosovo. 1971. - U znak protesta zbog ameri~kog anga`mana u Vijetnamu, 16 ameri~kih ratnih veterana Vijetnamskog rata okupiralo Statuu slobode u njujor{koj luci. 1975. - Letom na liniji Moskva - Alma Ata, „Tupoljev 144“ postao prvi supersoni~ni avion u svijetu u redovnom saobra}aju. 1990. - Skup{tina Slovenije proglasila je samostalnost te republike, nakon plebiscita 23. decembra na kojem se 86 posto glasa~a izjasnilo za nezavisnu dr`avu. 1998. - Biv{i lideri Crvenih Kmera Kije Sampan (Khieu Samphan) i Nuon ^ea (Nuon Chea) predali su se kambod`anskoj vladi. Za vrijeme re`ima Crvenih Kmera sredinom sedamdesetih godina 20. stolje}a u Kambod`i je ubijeno ili je umrlo od gladi i bolesti 1,7 miliona ljudi. 2002. - Iran ukinuo smrtnu kaznu kamenovanjem, u poku{aju da ubla`i zabrinutost Evropske unije (EU) zbog kr{enja ljudskih prava dok traju pregovori o trgovinskom sporazumu.

ORDINACIJA

Istra`ivanje iz Kalifornije

Infekcija stafilokokom
Moje je novoro|en~e imalo veoma te{ku infekciju stafilokokom. Kakvo je to oboljenje, pita G. H. iz Tuzle.
Staphylococcus aureus mo`e izazvati vrlo ozbiljna oboljenja kod novoro|en~adi i dojen~adi. Jedno od tih je morbus riDr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Plemeniti ljudi du`e `ive
Razlozi za darivanje variraju od ~ovjeka do ~ovjeka. Sa`aljenje, du`nost, ljubav, krivica svi ovi motivi navode nas da dijelimo vrijeme, ljubav, krivicu ali i na{u energiju. Jedno istra`ivanje otkriva iznena|uju}e ~injenice o onome {ta dobijamo zauzvrat. Bilo da dajemo finansijsku pomo} materijalno ugro`enima ili poma`emo starijoj osobi da pre|e ulicu, osje}aj zadovoljstva koji zauzvrat dobijamo je nevjerovatan. U istra`ivanju koje je uklju~ilo 2.000 ljudi u Kaliforniji, ljudi koji su volontirali u jednoj ili vi{e organizacija imaju 44 posto manje {anse da umru u pore|enju s onima koji nikada nisu volontirali. Ukoliko u~inite jednu lijepu stvar svaki dan, shvatit }ete
Motiv je manje va`an

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

RO\ENI
1716. - Ro|en engleski pisac Tomas Grej (Thomas Gray), autor pjesme „Elegija napisana na seoskom groblju“, koja se smatra jednom od najljep{ih napisanih na engleskom jeziku. 1883. - Ro|en Moris Utrilo (Maurice Utrillo), samouki slikar pariskih veduta i motiva iz francuskih provincijskih gradova, koji je, mimo svih slikarskih pravaca i strujanja, izgradio sopstveni do`ivljaj ambijenta i likovni izraz.

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

tter izuzetno te{ko oboljenje novoro|en~adi koje se manifestira lju{tenjem velikih povr{ina ko`e i poreme}ajem op}eg stanja organizma (visoka temperatura, dehidracija, cirkulacijski {ok) kada je dijete neophodno hospitalizirati i {to prije zapo~eti s terapijom. Pemphigus neonatorum je tako|er oboljenje ko`e izazvano stafilokokom. Karakterizirano je naglim izbijanjem mjehura koji brzo pucaju, a javljaju se svuda po tijelu, osim na dlanovima i tabanima.

da nesebi~nost ima nebrojeno oblika, ~ak i one koje nikada ne biste o~ekivali.

Dr`avna slu`ba
Nakon objavljivanja javnog konkursa za dr`avnog slu`benika uspje{no sam polo`ila stru~ni ispit i progla{ena jedinim uspje{nim kandidatom. Niko od drugih kandidata nije izjavio `albu. Shodno Zakonu o dr`avnoj slu`bi, Agencija je dostavila mi{ljenje. Me|utim, ~etiri i po mjeseca nakon polo`enog stru~nog ispita nisam dobila rje{enje o postavljanju, niti drugu obavijest. Mo`e li se, nakon upotpunosti provedene konkursne procedure, poni{titi konkurs i kakva bi u tom slu~aju bila moja prava, pita S. M. iz Sarajeva. Nije uobi~ajeno niti ima upori{ta u zakonu da se upotpunosti okon~ana procedura poni{tava. Me|utim, u konkretnom slu~aju procedura jo{ nije okon~ana sve dok vi kao izabrani kandidat ne budete postavljeni na poziciju na koju ste konkurisali i dok rje{enje o postavljanju ne postane kona~no. Dakle, neophodno je da se za sve informacije obratite Agenciji i zahtijevate relevantne informacije kako biste se, ukoliko obrazlo`enjem ne budete zadovoljni, radi za{tite va{ih prava, mogli obratiti nadle`nom odboru dr`avne slu`be za `albe. Ukoliko se radi o kantonalnom ili op}inskom organu dr`avne slu`be, mogu}e je da je zbog Presude Ustavnog suda FBiH objavljene 9. juna 2010. u „Slu`benim novinama FBiH“, prema kojoj se Zakon o dr`avnoj slu`bi u FBiH ne primjenjuje na kanton, grad i op}inu, procedura obustavljena, te da je to razlog zbog kojeg jo{ nije izvr{eno va{e postavljanje. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Prijevremena penzija
Imam 60 godina `ivota i 35 sta`a. Radni odnos prestao mi je 2008. godine jer je preduze}e u Vlasenici uga{eno. Od tada ne radim. Sada `ivim u Konjicu. Poznato mi je da zahtjev za penziju moram podnijeti Fondu u RS jer mi je posljednje zaposlenje bilo u tom entitetu. Me|utim, mene zanima da li prema propisima RS mogu ostvariti prijevremenu starosnu penziju, pita D. H. iz Konjica. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju RS, nije predvi|en institut prijevremene starosne penzije pa to pravo ne mo`ete ostvariti prema njihovim propisima. Me|utim, u skladu sa odredbom ~lana 75. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS, pravo na starosnu penziju ostvarit }ete kad navr{ite 65 godina `ivota jer ve} ispunjavate uvjet sta`a od 20 godina sta`a osiguranja.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1890. - Umro njema~ki arheolog Hajnrih [liman (Heinrich Schlimann), koji je 1868. godine otkrio Troju, koriste}i se podacima iz Homerovih epova „Ilijada“ i „Odiseja“. Otkrio je i Mikenu, Orhomen i Tirint, utro{iv{i na arheolo{ka iskopavanja cijeli imetak ste~en u mladosti trgovinom. 1972. - Umro Hari Truman (Harry Truman), predsjednik SAD od 1945. do 1953. godine. 2004. - U naletu plimnog vala (cunami), izazvanog zemljotresom, ja~ine devet stepeni Rihterove (Richter) skale, nedaleko od indone`anskog ostrva Sumatra, poginulo vi{e od 300.000 ljudi u zemljama regiona: Malezija, Indija, Banglade{, [ri Lanka, Tajland, Indonezija, Maldivi, Somalija, Tanzanija, Sej{eli, Mjanmar, Kenija i Madagaskar.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

Ha­id­Be{li} l

Ta­ i}­bi­vo­io­da d l do|em­u­Be­ ­ r­ d­ og a

Ma­ ir­Su­e­ma­ o­ i} h l j n v

S­ho­ e­a{kom­ k j eki­ om­br­ ­ i­pe­ a­ p an h r

Se­ ir­[tili} m

U­Po­jskoj­sam l po­ ti­ ao­sve sg

Zvje­ da­ i­ra­ vo­ i­ko­i­su­obi­je`ili­go­ i­ u­l [uki­Pla­ ja­ in:­No­ a­go­ i­ a­u­“Radon­Pla­ i”­ z n z d j l dn n n v dn z

Mo­a­isti­ a­o j n No­ a­ u­\okovi}u v k

Sr­ i­a­ ska­ bj n se­ s-bo­ ba­ k m Na­ a{a­ t Be­ va­a­ k l c

24
INTERVJU

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Halid Be{li}, muzi~ka legenda

Halid Be{li}
Ro|en je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci kod Kne`ine. O`enjen je Sejdom i imaju sina Dinu. @ive u Sarajevu. Amaterski se po~eo baviti pjevanjem jo{ u osnovnoj {koli. Prvu singl-plo~u snimio je 1979. Snimio je 17 albuma, koji su prodati u milionskim tira`ima. U martu 2009. imao je te{ku saobra}ajnu nesre}u, a cijeli region bez daha je pratio tok njegovog oporavka.

Pjesme po kojim ga pamte:
„Ne}u, ne}u dijamante“, „Ljiljani“, „ Zlatne strune“, „ Prvi poljubac“, „Miljacka“, „I zanesen tom ljepotom“...

Imao 20.000 ljudi, a rekao 15.000
Malo je poznato da je nakon Va{eg koncerta u Zetri 2008. policija donijela odluku da u dvoranu ne smije u}i vi{e od 15.000 posjetilaca, jer je vladao nevi|en haos.

Postali smo kolonija, Bosne nema
Razgovarala: Larisa SARAJLI]-RAMOVI]
egenda. Kralj. Car. Da, sve to je Halid Be{li}, potvrdit }e brojni fanovi muzi~ke legende na svim stranama svijeta. On je ~ovjek, ustvari ljudina koja u`iva nevjerovatnu popularnost. Skoro svaki njegov koncert obara neki rekord i, uz sve to, svije}om se treba tra`iti neko ko }e re}i ne{to ru`no za Halida... Ta~nije, njegova popularnost i utjecaj davno su iza{li iz granica muzi~ke scene. Stoga je raditi intervju s Halidom prava poslastica.

Pri~ao sam sa Mirsadom Purivatrom da mo`da Ko{evo bude uo~i SFF-a Za muziku kojom se ja bavim, Bosna je mala. Meni trebaju Srbija, Hrvatska i Balkan U~im se biznisu

L

On je ~ovjek koji ima stav, veoma otvoreno govori {ta misli, ne podilazi nikome...

Tadi} bi volio da do|em
- Znam da bi Boris Tadi} volio da do|em u Beograd. To mi Haris D`inovi} ka`e. On je s njim jaran. Tadi} se za mene raspitivao. @elja mu je da okupi raju i da do|u u Sarajevo pa da odemo na kola~e u „Egipat“. Ako je tako, bujrum! Kraj 2010. obilje`ili su ogromni uspjesi u Hrvatskoj. U ~etiri dana u Zagrebu je Halida slu{alo vi{e od 30.000 ljudi. To je bio samo nastavak, jer je pro{le godine u dvije Arene imao vi{e od 50.000 ljudi. - To traje posljednje tri godine. Uvijek sam bio popularan u Hrvatskoj, ali ovo je, kako ja to zovem, vanredna popularnost. Ne mo`e niko imati turneju i puniti dvorane a da nije ekstrapopularan. Sve ostalo je natezanje. A ovo kod mene ide s lako}om. Vjerovatno su dobre pjesme. U Hrvatskoj je narodnu muziku slu{alo mo`da pola ljudi, ali u ovoj fazi mene slu{aju oni koji nikada nisu slu{ali naro-

dnu muziku. To je su{tina mog uspjeha - ka`e Halid na po~etku intervjua.
Kada podvu~ete crtu ispod 2010., mo`ete li biti zadovoljni?

Radno mjesto
Ekipu „Dnevnog avaza“ Halid je primio u svojoj kancelariji ili, kako on ka`e, na radnom mjestu. Ustvari, radi se o uredu u njegovoj benzinskoj pumpi u Semizovcu, gdje najradije provodi vrijeme. U toku veoma otvorenog intervjua, u kojem je govorio i o do sada nepoznatim stvarima, ljubazni doma}in nam je i zapjevao. I to stari {lager „I proplakat }e zora“.

- Kad Halid ne{to napuni, to je normalno. A kada neko drugi napuni, dignu galamu... Dovede 10.000 ljudi, stave 20.000. Kod mene bude 20.000, a pi{u da je bilo 15.000. U Zetri je tada bilo vi{e od 19.000 i onda je policija do{la. Jedini sam koji je imao 20.000 ljudi, a rekao da je 15.000. Nisam smio vi{e. @iva istina.

- Naravno. Najva`nije je da sam se ja stabilizirao. Nisam se jo{ totalno fizi~ki povratio, nisam potpuno zdrav. Dobio sam 20 kilograma, pet sam sletio i imam jo{ 15 vi{ka. Te{ko mi to pada. Valjda u ovim godinama... Sve me ne{to bolucka, malo noga, malo ki~ma... Malo sada reduciram hranu i jo{ malo fizi~ke kondicije, da malo kuveta ubacim u plu}a. To mi je sad okupacija.

MOJ CD PLAYER HARIS BURINA
1. „Laku no}, stari“
„Zabranjeno pu{enje“

Getin nastup za pam}enje
Vrhunski spektakl koji je slavni francuski DJ i producent Dejvid Geta (David Guetta) priredio pro{log vikenda svojim fanovima u Bosni i Hercegovini, jo{ dugo ne}e biti zaboravljen. Skoro 15.000 posjetilaca koji su te no}i bili u Olimpijskoj dvorani Zetra, imalo je priliku da u`iva u planetarnim megahitovima koje potpisuje ovaj {armantni Pari`anin. U Sarajevo je Dejvid Geta stigao s opremom koja predstavlja posljednju rije~ tehnike kada su u pitanju rasvjeta i ozvu~enje, a posebna senzacija bili su laserski roboti, koji su mu se dva puta pridru`ili na sceni. Dejvid Geta poklonio je Sarajevu istinski spektakl i - {to je, mo`da, i va`nije obe}ao reprizu naredne godine. A. I.

U FOKUSU

2. „Zarjavele Trobente“
„Kongres“

3. „Zauvijek tvoj“
Mladen Voji~i} Tifa

4. „Kad bi do{la Marija“
Miladin [obi}

5. „Vrati mi ljubav“
Elvis J. Kurtovi}
L. K.

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

25
Selektor Safet Su{i}.

(Foto: M. Kadri})

MOJ STAV O...
Dino Melin ide na Evroviziju.

- Dobro je za BiH, ali je za Dinu rizik. On je broj jedan na Balkanu. Mo`da kroz Evroviziju iza|e iz okvira Balkana. tra`i me“. To }e biti nova pjesma. Imam jo{ dvije-tri dobre pjesme, nepotro{ene. Snimio sam duet s „Legendama“, sad }u s Viki Miljkovi}... Osim toga, imam gotovih {est novih pjesama. E, sad, ho}e li na prolje}e biti plo~a ili ne? Bit }e idu}e godine i bitno je da bude u rangu pro{le. I da opet nekoliko godina od albuma imam koristi.
Ide li uz novi album i Ko{evo?

- Pape je na{ najbolji fudbaler svih vremena. Imam osje}aj da }e nas on odvesti na Evropsko prvenstvo. sne podijeljeni smo teritorijalno, etni~ki i emotivno. Shvata{? Za muziku kojom se ja bavim, Bosna je mala. Meni trebaju Srbija, Hrvatska i Balkan za rezultat koji posti`em. Odradim ~etiri koncerta u BiH i to ti je sve. Onda ide{ daka`e mi. „Moram na posao“, odgovorim. Kad se ona po~ela smijati... ^uj, mora na posao! Ovdje mi se glava odmori, meni je ovdje svakog dana vikend pa malo produ`im do Ni{i}a, do Olova, odem malo na selo. Zasitio sam se gradske vreve, gradske raje.
Biznis dobro ide?

- Ko{evo ne}u raditi ako u tom trenutku ne budem imao veliki hit. Hit traje nekoliko mjeseci i ima snagu da privu~e 50.000 ljudi.
Zar mislite da Vi bez novog hita ne biste mogli napuniti Ko{evo?

- Ima svega pomalo. Oni tra`e od mene veliku pri~u. Bio bi mi veliki kiks da ne pro|em dobro u Beogradu. Mo`da ~ak kiks karijere. To su opasne stvari za mene. Moje se pjesme pjevaju. Ja sam tamo mit. I ako bih i{ao, morao bih tri-~etiri mjeseca zagrijavati teren. Sada smo ubacili „best of“ CD i odmah se osjeti. I ide „Miljacka“. I zato su ti pozivi jaki. Nisam imao ni vremena, za takve koncerte treba se pripremiti. Barem za prvi. Poslije }e, mo`da, biti lak{e.
Jeste li razmi{ljali kako bi publika, ljudi u Bosni, protuma~ili Va{ koncert u Beogradu?

Prije birtija nego elitni restoran
Od kada ste ostavili pi}e i cigarete, je li Vam }eif da sjedite po kafanama?

- Ne bih. Ustvari, bih, ali

- Jesam i to, ali sada me vi{e ne interesira. Jer, Bosna je sve svoje rekla. Mi

„Vjerovati je da se zlo}a vra}a zlim, ali dobrota nagra|uje svim dobrim“. To je stih jedne ilahije koju sam kao dijete u~io. Takav sam
palo bi to dosta. Ne}u da radim Ko{evo ako ne}e biti dupke puno. Da nema natezanja. Treba da do|e 50.000 ljudi. Kako da ih dovede{? Treba da bude malo mistike. Samo Ko{evo i spektakl dovodi 20.000 ljudi. A gdje je ostalih 30.000? Treba dobra pjesma, dobra pri~a oko koncerta... Ba{ sam razgovarao sa Mirsadom Purivatrom, mo`da da to bude uo~i Sarajevo Film Festivala. Kako je ^ola sad bio zadnji dan SFF-a. Malo smo naglas razmi{ljali. smo postali kolonija i dovi|enja i prijatno. Bosne nema. Postali smo kolonija zahvaljuju}i ljudima koji su sve to izdavali, prodavali... To nema vi{e veze s patriotizmom. Sva~ija smo kolonija samo ne bosanska. U svim elementima. Na kraju krajeva, i biznis to zahtijeva. Oti|i u sve radnje u BiH, ako na|e{ na 15 posto bh. proizvoda, dajem glavu. Samo 15 posto! Eto, vidi{ gdje je Bosna - naravno mislim i na Federaciju i na Republiku Srpsku. Sve je „made in Srbija“, „made in Hrvatska“, „made in Ma|arska“... Jedini pravi na{i brendovi i u regiji su pjeva~i koji dolaze iz BiH. To je jedino na{e prepoznatljivo u regiji. Za{to ne bismo pjevali gdje god ho}emo i da na taj na~in uzdi`emo dr`avu.
Ljudi Va{e uspjehe vani do`ivljavaju kao i svoje. Vi ste bh. ambasador.

- Slabije. Prije }e{ me na}i u nekoj birtiji s tri stola nego u elitnom restoranu. Dra`e mi je i u seoskoj kafani sjesti s rajom nego u gradu glumiti d`et-set varijantu. lje, treba ti Zagreb, Vara`din, Osijek, Beograd, Podgorica... Malo do Turske, zapada... Onda si interesantan. To su pjeva~i koji imaju uspjeha. Ne mo`e{ biti popularan u Bosni a da to nema odjeka u Srbiji i Hrvatskoj i kontra. I to je dobro. No, mi smo ovdje stradalnici. Mi smo nastradali u ratu, onda na{e glave ovdje razmi{ljaju da smo u toru. Jo{ smo ljuti na sve. Tamo je kontra pri~a, oni svoje pjeva~e stimuliraju da idu da pjevaju u druge zemlje. A nas ovdje javnost {ikanira ako poku{amo oti}i u Srbiju. Samo {to za mene ne postoji ta pri~a. Ali, ne treba i}i glavom kroz zid. U Srbiji trebam napraviti pri~u, kao {to sam u Hrvatskoj. Tada ima smisla i tada }u oti}i.
Pored muzi~ke karijere, imate ~etiri biznisa benzinsku pumpu, motel, energetsko pi}e i najnoviji - kafu.

- Sad je kriza. Nije to neka plja~ka, ali ide solidno. Jednostavno, u~im se biznisu. Namjeravam da se bavim biznisom, mo`da ako muzika ne bude i{la. Manje }e se pjevati, a ja moram ne{to raditi. Ne}u po gradu ispijati kafe. Da stvorim sebi ne{to. Do prije sedam-osam godina ni{ta nisam imao, sve sam potro{io. Onda sam po~eo razmi{ljati o budu}nosti. Uzeo sam ogroman kredit, u{ao u veliki rizik, ali eto. Meni je bitno da ga uredno vra}am, ako {ta ostane, to je to. I da ovi radnici imaju finu i redovnu pla}u. I, evo, pet godina smo uspjeli.

da je stave ovamo na toplistu. Ne daju mi da promijenim dres. [alim se. A ja sam pobijedio na festivalu zabavne muzike. Davno. To je bilo u Bosanskom Novom, ~ini mi se 1979. godine. Gosti su bili Arsen, Gabi, Zafir Had`imanov, pokojni ^obi... Pratio me je d`ez bend iz Zagreba. Onda mi je Zafir rekao: „Ako }e{ mene pitati, napu{taj to. Ti si ro|eni zabavnjak.“ A, ja njemu: „Moj Zafire, ja sam ve} duboko zagazio.“
Nikada se niste upu{tali u estradne sva|e i prepucavanja?

Halidov pravac
Ka`u - Halid Be{li}, pjeva~ narodne muzike. No, u posljednje vrijeme mnogi Vas vi{e ne do`ivljavaju kao narodnjaka.

- Meni je ispod nivoa i ~asti ogovarati ljude. To je za mene ne{to najni`e kod ljudi. I kada imam ne{to protiv, pre{utim, ako ima {ta da pohvalim, ja i prefalim. „Vjerovati je da se zlo}a vra}a zlim, ali dobrota nagra|uje svim dobrim.“ To je stih jedne ilahije koju sam kao dijete u~io. Takav sam. I to je od Boga dar. Ima ljudi kojima |avo ne da mira, samo ~a~kaju... Ima dosta ljudi bolesnih u glavi. Ja, hvala Bogu, nisam. Imaju d`ini i {ejtani. [ejtani su ti koji ti zakuhavaju. Dosta su u{li u narod.

U ovoj godini ste i sina o`enili?

- Da, i to. Dobra mi je godina bila. Pro{la je bila tragi~na zbog nesre}e. Ustvari, prva polovina, dok je druga bila dobra. 2010. je stabilizacija, a idu}e godine }u, vjerovatno, imati ne{to novo da ka`em.
Je li to novi album?

Velika pri~a
Ka`u mi neki: „Nemoj Halida pitati za koncert u Beogradu, on ne voli tu temu.“ Ipak, pitam Vas, ho}e li Beograd biti 2011?

- Ovo je, mo`e se slobodno re}i, Halidov pravac. Ja sam etnopop pjeva~. A imam dobar rezultat u narodnoj muzici. Volim i sevdah. Te`ak sam narodnjak pa mi ne daju da pobjegnem. „Dvadesete“ su rokerskija pjesma nego ijedna rok pjesma. A ne daj, Bo`e,

- Ne znam. Planirao sam da album iza|e 8. marta. No, taj se datum ve} bli`i. Ne}u da pravim album ako ne}u dobro `ivjeti od njega. A i ovaj aktuelni se nije potro{io. Jo{ sad kad snimim spot za duet s Fabriciom (Fabrizio) „Ne

- Ne znam kada }u oti}i pa ne mogu re}i ni ovako ni onako. Bit }e Beograd sto posto, samo ne znam kad.
Zbog ~ega toliko odugovla~enje?

- To je uredu. Hvala Bogu, to je tako. No, unutar Bo-

- Ja sam ovdje (bezinska pumpa, op. a) svakog dana. Ovo mi je radno mjesto. @ena mi se smijala. Ustanem i idem iz ku}e. „Gdje }e{, popij kafu“,

Manekenka Daniella Mijatovi} najavljuje povratak

@elim se dokazati u Monte Karlu
Polovinom januara ponovo na sceni
Tamnoputa bh. manekenka Daniella Mijatovi} posljednja dva-tri mjeseca, osim nekoliko foto{utinga, uglavnom se odmara. Vrijeme najvi{e provodi u krugu porodice i prijatelja, a povratak na modnu scenu najavljuje za polovinu januara. - Zajedno s Emom Golijanin, ve} dugo radim na organizaciji „Fashion TV partyja“ u Sarajevu. Do sada nam je nekoliko puta ne{to iskrsnulo tako da to nismo uspjele privesti kraju i nadam se da }e nakon novogodi{njih praznika sve krenuti prema planu - govori Mijatovi}. Zahvaljuju}i agentima iz modne agencije „Metropola Media“, Mijatovi} se nada da bi idu}e godine mogla zablistati i na pistama evropskih modnih centara. - Prije nekoliko godina bila sam za{titno lice „Metropola Medije“, s njima imam sjajnu saradnju. Preko njih sam dobila vrlo konkretne ponude iz Minhena, Barcelone, Istanbula i Monte Karla. Naravno da me raduju svi pozivi, ali bih najvi{e voljela da neko vrijeme provedem u Monte Karlu. Tamo je najmanja konkurencija, a samim tim i lak{i put do velikog uspjeha - ka`e Mijatovi} te dodaje da je odlu~ila da najlu|u no} provede u Sarajevu. A. I.
Mijatovi}: Odmara se od modnih pisti

26

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

31
Da su nakon dvije godine braka odlu~ili krenuti svako svojim putem, Skarlet Johanson i Rajan Rejnolds objavili su po~etkom pro{le sedmice. Neki mediji raspisali su se da im je brak propao, jer su zbog snimanja malo vremena provodili zajedno, dok ~asopis „People“ tvrdi da su se rastali jo{ prije {est mjeseci.

Razvodi koji su obilje`ili 2010.
1. Skarlet Johanson i Rajan Rejnolds 2. Elizabet Harli i Arun Najar
Nakon {to je u medije po~etkom decembra procurila informacija kako je Elizabet Harli nevjerna suprugu Arunu Najaru, manekenka i glumica je odlu~ila da demantira takve navode. Dodu{e, ljepotica nije negirala da se vi|a s igra~em kriketa [ejnom Vorneom, otkrila je kako nije rije~ o aferi izvan bra~ne postelje, jer se prije nekoliko mjeseci rastala od supruga. S indijskim biznismenom Elizabet Harli bila je u braku tri godine.

Nata{a Bekvalac

PJEVA^ICE

Nata{a Bekvalac otvoreno o svemu

3. Eva Longorija i Toni Parker
Glumica Eva Longorija, koja se proslavila ulogom u seriji „O~ajne ku}anice“, i ko{arka{ Toni Parker odlu~ili su da se rastanu nakon tri godine braka. Iako su kao razlog naveli nepomirljive razlike, jo{ od sredine novembra, kada je ova vijest procurila u medije, kao pravi razlog spominje se ko{arka{eva nevjera.

Ne namjeravam se pravdati zbog sva|e sa Sergejom
Mediji su zloupotrijebili moje prijateljstvo s \okovi}em osvanuo na internetu, bila sam veoma povrije|ena U trenutku kada je snimak s MTV-ja O`iljci na du{i
Va{ suprug, biv{i vaterpolist Danilo Ikodinovi} pre`ivio je prije dvije godine te{ku saobra}ajnu nesre}u. Ka`ete kako ste oboje iz tog nesretnog doga|aja uspjeli iza}i jo{ sna`niji...

N

ata{a Bekvalac je posljednjih sedmica jedna od top-tema regionalnih medija. No, u sredi{te pa`nje nije do{la zahvaljuju}i objavljivanju dugonajavljivanog albuma „Ne valjam“ nego zbog „pikanterija“, poput sva|e sa Sergejom Trifunovi}em tokom snimanja MTV-jeve emisije ili navodne afere s teniserom Novakom \okovi}em. U intervjuu za „Dnevni avaz“ atraktivna Novosa|anka sasvim otvoreno govori o spomenutim „epizodama“, vlastitoj porodici, maj~instvu, medijima, kolegama...

ovaj period, kada imam 30.
U tom procesu sazrijevanja vjerovatno je veliku ulogu odigrala porodica?

Od Eve Longorije do Tajgera Vudsa
Proces razvoda ^eril i E{lija Kola trajao manje od 60 sekundi za suprugovu preljubu saznala od manekenke
U godini koja je na izmaku, zaista je bilo mnogo skandala u svijetu slavnih. I dok }e neki 2010. pamtiti kao uspje{nu, ~ini se da je ipak vi{e onih kojima ne}e ostati u lijepom sje}anju, a to se naro~ito odnosi na one ~ija je bra~na idila ove godine okon~ana. U mno{tvu „zvjezdanih“ razvoda ipak se isti~e deset onih koji su proteklih 12 mjeseci podigli najvi{e medijske pra{ine. Donosimo kompletnu listu top 10 razvoda.

- Svakako. Sve {to vam se de{ava privatno, odra`ava se i na poslovni segment `ivota.
Koliko se uspijevate posvetiti trogodi{njoj k}erki Hani?

Sandra Bulok

- Iskreno, izbjegavam odgovarati na pitanja o tome. Jednostavno, poku{avam da te, lo{e stvari ostavim iza sebe, nastojim da gledam prema naprijed. Ne ka`em da ih mogu zaboraviti, jer su isuvi{e jake i te{ke, ostavljaju o`iljke na du{i, ali se trudim da ih posmatram kao lekcije koje sam prevazi{la. takvih li~nosti, jer mislim da se trebam oglasiti u medijima jedino ako imam ne{to novo da predstavim ili ka`em. Na`alost, ispada da, {to vi{e to izbjegavam, sve me vi{e ima po novinama... postanem `rtva popularnosti, ali isto tako ne mogu kontrolirati to {to mediji pi{u, stoga nikada ni{ta nisam demantirala. Sve te probleme uspje{no prevazilazim zato {to imam harmoni~an porodi~ni `ivot tako da vi{e ne kidam vlastite nerve.
Mnogo se, tako|er, govori o Va{oj sva|i sa Sergejom Trifunovi}em u toku snimanja MTV-jeve emisije „Hitorama“...

6. ^eril i E{li Kol
Pjeva~ica ^eril Kol i nogometa{ E{li Kol slu`beno su se razi{li po~etkom septembra. Kona~no „zbogom“ rekli su jedno drugom na londonskom visokom sudu nakon ~etiri godine braka, a proces razvoda trajao je manje od 60 sekundi. Razlog za raskid su nogometa{evi izleti izvan bra~ne postelje, a za njegove afere pjeva~ica je saznala krajem februara.

7. Tajger Vuds i Elin Nordegren
Golfer se i krajem avgusta slu`beno razveo od svoje supruge Elin Nordegren. Tajger Vuds i Elin Nordegren imaju dvoje djece, k}erku Sem Aleksis i sina ^arlija Aksela. Razlog za prekid su Vudsovi izleti izvan bra~ne postelje.

Velike zablude
Na tr`i{tu je pro{log mjeseca kona~no osvanuo Va{ novi album, ~ija je promocija nekoliko puta odga|ana. Kako ocjenjujete svoj posljednji nosa~ zvuka?

- Nezahvalno je da ja, kao umjetnik, pri~am o svom djelu. Mislim da je najpo{tenije da ga publika poslu{a i da vlastiti sud. Ono {to mogu re}i jeste to da je, vjerovatno, moj najzreliji album, {to je sasvim logi~no, jer sam i kao osoba sazrela. Ne mogu praviti istu muziku kao kada sam imala 20 ili 25 godina u odnosu na
Bekvalac: Vi{e ne kidam svoje nerve zbog pisanja medija

- Velike zablude vladaju o `enama koje se bave ovim poslom i o njihovoj posve}enosti maj~instvu. Naime, suprotno tom generalnom mi{ljenju, imam mnogo vi{e vremena za svoju k}erku nego {to to sebi mogu priu{titi `ene koje se bave nekim drugim zanimanjem. Moja pojavljivanja u medijima i odr`avanje koncerata pa`ljivo su dozirani tako da imam vi{e nego dovoljno vremena da ga posvetim Hani. Ona jo{ nije sasvim svjesna mog zanimanja, nedavno me je upitala: „Mama, pa nisi ti, valjda, ona Nata{a Bekvalac?“
Ka`ete da dozirate pojavljivanja u medijima. Ipak, mediji se Vama dosta bave, pogotovo u posljednje vrijeme?

4. Rej~el Vajs i Daren Aronofski
Dobitnica Oskara, britanska glumica Rej~el Vajs i njen partner, reditelj Daren Aronofski rastali su se nakon devet godina. Dodu{e, tih devet godina bili su u nevjen~anom braku, iz kojeg imaju ~etverogodi{njeg sina.

@rtva popularnosti
Kako, onda, komentirate najnovije napise po srbijanskim listovima da ste u tajnoj vezi s Novakom \okovi}em?

5. Kurtni Koks i Dejvid Arket
Gluma~ki par Kurtni Koks i Dejvid Arket rastao se nakon 11 godina zajedni~kog `ivota. Par je, navodno, raskinuo jo{ prije nekoliko mjeseci, me|utim, javnost je o tome obavije{tena tek po~etkom oktobra.

- Mnoge moje kolege ne biraju sredstva kako bi do{le do prostora u medijima, ali eto, uporno im se ne da. Definitivno ne `elim da budem jedna od

- Mediji su u tom slu~aju, jednostavno, zloupotrijebili na{e prijateljstvo. Apsolutno. Isto tako me povezuju s ljudima koje i ne poznajem. Upravo zbog takve vrste zloupotreba, izbjegavam da pravim „dilove“ s novinarima, kao {to to rade neki drugi pjeva~i. Znam da ima mnogo onih koji }e se danas radovati va{oj svadbi, a sutra jedva ~ekati va{ razvod. Zbog toga ne `elim da

- To je, realno, jo{ jedna zloupotreba. Takav snimak, o zbivanjima „iza kamere“, nije se trebao pojaviti u javnosti. U trenutku kada je osvanuo na internetu, bila sam veoma povrije|ena i `ao mi je ako neko o meni donosi zaklju~ke na osnovu tih 20 sekundi snimka. Ali, eto, ljudi koriste razne metode da podignu pra{inu oko vlastitih projekata. O~ito je danas interes ispred svega drugog.
Kako sada gledate na tu situaciju?

8. [on Pen i Robin Rajt
Ameri~ki gluma~ki bra~ni par [on Pen i Robin Rajt slu`beno se razveo krajem jula nakon duge i turbulentne veze. Razveli su se zbog „nepomirljivih razlika“. Pen, dvostruki dobitnik Oskara, i Rajt dogovorili su zajedni~ko starateljstvo nad sinom Hoperom.

9. Sandra Bulok i D`esi D`ejms
Ovogodi{nja dobitnica Oskara i njen nevjerni suprug D`esi D`ejms slu`beno su se razi{li krajem juna u Teksasu nakon pet godina braka. Rastali su se zbog D`ejmsovih afera. Za suprugovu preljubu Sandra je saznala kada je o tome progovorila manekenka Mi{el Mekgi.

10. Kejt Vinslet i Sem Mendes
Glumica i reditelj rastali su se u martu nakon sedam godina braka. Ina~e, glumica i reditelj vjen~ali su se 2003. godine na skromnoj sve~anosti na Karibima. Prije Mendesa, 34godi{nja oskarovka bila je u braku s D`imom Tripltonom i odmah nakon razvoda je zapo~ela ljubavnu vezu sa Mendesom, s kojim ima i sina D`oa.

Crtice o Nata{i
Kada je postala punoljetna, iz bunta prema strogim roditeljima, pobjegla je od ku}e. Brojni srbijanski mediji pi{u da je imala aferu s Novakom \okovi}em. Pri~a je krenula nakon {to su se, kao `ena i mu{karac godine, slikali za magazin „Story“. Zajedno sa suprugom, 2008. postala je za{titno lice modne marke „Extreme intimo“, ali sve njihove planove prekinula je saobra}ajna nesre}a, u kojoj je Danilo Ikodinovi} 28. juna te{ko povrije|en. U februaru 2009. Nata{i je otkriven i uspje{no otklonjen tumor na desnom jajniku. Sa suprugom Danilom otvorila je prije nekoliko dana u novosadskom naselju Ribnjak restoran „Tako je su|eno“.

[uki Planjanin priprema se za nastup u „Radon Plazi“

- Sergej i ja se dugo poznajemo, znam da je on specifi~na osoba, ali opet se dogodilo to {to se dogodilo. Tog dana sam, jednostavno, bila osjetljivija nego ina~e. Reagirala sam u afektu, ali uop}e se ne namjeravam pravdati za bilo {ta.
Je li istina da Vam je MTV ponudio snimanje spota zbog {tete koja Vam je nanesena nakon objavljivanja snimka?

„Dernek“ premijerno za Novu godinu
Duet snimio s „Pljevaljskim tambura{ima“
[uki Planjanin snimio je s „Pljevaljskim tambura{ima“ duet pod nazivom „Dernek“. Kompoziciju potpisuje Indira Salihovi}. - „Dernek“ je snimljen u Podgorici, a pjesma se trenutno miksa u sarajevskom studiju „Amadeus“ Marina Me{trovi}a. „Pljevaljski tambura{i“ odu{evili su me svojom svirkom na nastupu u Sarajevu i vrlo brzo smo dogovorili saradnju. Ne mogu tvrditi da }e „Dernek“ postati hit, jer to posljednjih godina uspijeva samo sumnjivim pjesmama. Nadam se da }e se pjesma svidjeti ljudima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a zajedno planiramo promocije u Podgorici i Sarajevu - ka`e Planjanin. Ovaj rado slu{ani pjeva~ i vrhunski zabavlja~ nastupit }e za Novu godinu u Crvenom i Zlatom salonu hotela „Radon Plaza“, a gostima obe}ava odli~an vi{esatni provod.

Planjanin: Obe}avam odli~an provod

- Ne bih ni{ta vi{e da govorim o tome. Sve u vezi s tom neprijatnom situacijom i ponudom koju sam poslije dobila, prepustila sam ljudima iz moje produkcijske ku}e.
H. PROLI]

- Drago mi je {to }u biti u Sarajevu za novogodi{nje praznike. Pratit }e me bend „Zvjezdana pra{ina“, a uz mene }e pjevati i mlade snage, koje predvode Azra Halilovi} i Enes Uki}. Bit }e

tu jo{ nekih iznena|enja, koje je pripremio Nazif Gljiva. Ve} danima pa`ljivo biram pjesme za najlu|u no}, a za Novu godinu premijerno }u izvesti i „Dernek“ D. Z. otkriva nam [uki.

26. 12. 2010.

@IVOTINJA S PAPCIMA SLAVNI KOMPOZITOR I ARAN@ER MILJENKO POTPIS SLAVNE OSOBE

AMERI^KI GLUMAC MIKI

ATLETI^ARKA SA JAMAJKE MARLEN

SLAVNI GLUMAC ENTONI

POLJOPRIVREDA

OBLAST IZME\U SAVE I DUNAVA

LJEPOTICA NA SLICI

ZAOSTAV[TINA

PRIPREMANJE DIO STIJENE GL. GRAD FRANCUSKE GOZBA, ZABAVA AMPER MODELI ^EGA BILJKA RMANAC MU[KO IME DOVESTI SE U STANJE OMAMLJENOSTI ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA (skr.) PERIOD U RAZVOJU ZEMLJE MLADUN^E LAVA ASTAT NISU DEBELE OSTATAK METANA TRGOVA^KA KNJIGA (franc.) SIROMA[NO RIMSKI: 1505 ZAKONITO ”Instruction Space Key” ATLETI^AR VIREN BUDISTI^KI SVE]ENIK ZEMLJI[NA MJERA NEPROFESIONALAC POVJETARAC U PROSTORIJI RIBLJA JAJA POPAJEVA DJEVOJKA STAROSLAVENSKO SLOVO LILIHIP [VEDSKI GRADI] RENIJ MU[KO IME

KO[ARKA[KI KLUB

ITALIJA

HILJADU KILOGRAMA

VRSTA NISKIH SAONICA [PIJUN OZNAKA ZA EUROPU NERV, @IVAC VRAGOLAN, MANGUP MA\ARSKO MU[KO IME PREDIGRA U [PANSKOM POZORI[TU PERIOD U RAZVOJU ZEMLJE L.E. RIJE^NI RIBAR GLE, ETO ELEKTRON ONAJ KOJI PE^E KESTENJE PI]E OD NARAN^E KRA]I NAZIV ZA ESTONCA DECILITAR PJEVA^ ISLAMOVI] MU[KO IME ITALIJA RIJEKA NA ISTO^NOJ GRANICI BIH

^AS

341

KATARINA ODMILJA

NA[A MANEKENKA NA SLICI

PJEVA^ D@EGER

ISKUSTVO STE^ENO RADOM

ISTRAJNOST U OBAVLJANJU POSLOVA NBA KO[ARKA[ MILER

GLUMICA BEGOVI]

NA[A MANEKENKA NA SLICI

NEPOBITNA ^INJENICA

LOGOR OD [ATORA

FOLK PJEVA^ ZOLJ

FOLK PJEVA^ BEGOVI] POZNATI IGRA^ SNUKERA D@IMI KALIJ RIMSKI: 51 NEUTRON STARIJA MARKA PI[TOLJA

TAKMI^ENJE U BRZINI

TENISER AGASI @ITELJ SASKE KOKO[KE ODMILJA HERNIJA U@AR OSIJEK KONJ KOJI KASA AMPER DOBIT, ]AR (mn.)

RIJE^NI RIBAR

ARAPSKA ZEMLJA

DOGA\AJ SA^UVAN PREDAJOM ONAJ KOJI [TO BACA NAUKA O GRA\I MATERIJE OKA^ITI VODA IZ KISELOG KUPUSA URAN JEDAN RODITELJ GLUMAC TRAVOLTA TELEFON (skr.) DIO KAPUTA, KO[ULJE I SL.

DRVENE KU]ICE, DA[^ARE

A.^.

OSVIT ZORE

STRU^NJAK U ATOMISTICI

^ISTO]A, BLJE[TAVILO

POPULARNO BEZALKOHOLNO PI]E INSEKT SLI^AN P^ELI RASPR[IVA^ LIVADA VRSTA DRAGULJA (mn.) BULJOOK STOG SIJENA

VRSTA RIMSKE BLUZE

TOBOLAC ZA STRIJELE

PTICA PJEVICA SULTANIJA ODMILJA M.T.

NEUTRON

MIRISNO SREDSTVO TENISERKA ARAN^A SAN^EZ P.E.

CIJEV, RORA

UGOSTITI KOGA SREDNJEVJ. BOSANSKI NADGROBNI SPOMENIK PORTUGAL

SEKUNDA

A.LJ.

OSOBINA ONOG [TO JE OPIJENO GR^KA POKRAJINA U EPIRU

IZUMRLA @IVOTINJA

KALCIJ

SO^IVO

NA[E MANEKENKE U SKANDINAVKAMA
VRSTA DRAGULJA ILIJA ODMILJA TANTAL ORGAN ^ULA VIDA TONA NA[A FRANCUSKO MANEKEN@ENSKO KA NA IME SLICI LJETOPISI, GODI[NJACI DUHOVNO PRO^I[]ENJE

IZLOG RADNJE ILI WEB STRANICA ONAJ KO VODI POLEMIKU

UZVIK PRI SKOKU

NA[A MANEKEN- STANOVNIK NEKOG KA NA MJESTA SLICI

METAR

I.NJ.

LOVA^KA ZASJEDA

OZNAKA TEMPA U MUZICI

ROMAN LAVA TOLSTOJA

VRSTA [TAMPE HRVATSKA PJEVA^ICA DOBRO ZA PI]E OPSE@NI SPIS FAKULTET U @ARGONU NAJSTARIJI PREVOD BIBLIJE NA LATINSKI DIO TIJELA MU[ICA, KAPRIC KAPLJU]I ISCURITI SPLITSKI KO[ARKA[ TONI ITALIJA SALA ZA ZABAVU UZ DISKO MUZIKU TE^NOST U VENAMA IGRA NA SRE]U FILM KOSTE GAVRASA ^INITI POKVARENIM

TOPAO, UGRIJAN

IZNOVA, PONOVO

NJEGOVANJE GLUMAC I PLESA^ FRED NAJVE]I MORSKI SISAR TE@. OMOTA ROBE OKRETATI LISTOVE

[AHIST KARPOV

VELIKA NJEMA^KA RIJEKA

GLUMAC VALONE

TEMPO POSLASTICA AMERICIJ ME\U SPISE (lat.) BI]A U PRATNJI AFRODITE STANOVNIK BARAKE PJEVA^ DRAGOJEVI]

VLADAR, KRALJ (gr~.)

GRAM

SMRZNUTA VODA VRSTA PSA PRIKAZ PODATAKA U STUPCIMA I KOLONAMA FATIMA ODMILJA

NEOTU\IVI DIO IMETKA ZEMLJA U JU@NOJ AMERICI

NETU\IVI DIO IMETKA OTVOR NA KROVU KU]E

POLITI^KO UTO^I[TE

MORALIST, ETI^AR

TELUR TONA REOMIR

SO^IVO (mn.)

VRSTA MINERALA

PRVAK, [AMPION

REOMIR

RJE[ENJA: str. 1. PROHASKA, AUTOGRAM, PRIPREMA, KK, KAMEN, A, PIR, RE, RMAN, JOT, ARSLAN, OKI, IKRA, MEZOZOIK, AT, LAV^E, METIL, AR, I, AVOAR, TONA, MDV, ISK, LASE, SKELETON, EU, AGENT, DAMAR, I, ANTAL, DL, LOA, NARA, ^, NEOLIT, ALAS, ENO, KESTENAR str. 2. KAMP, AMIR, TRKA, AA, K, SAS, KILA, KOKA KOLA, OSA, OKAST, N, SPREJ, U, OPALI, D@ON, PO^ASTITI, ALJ, STE]AK, REPTIL, CA; RED@I, ENES, VAJT, N, LI, OMAN, SAGA, TUL, BACA^, ZAKA^ITI, REVER, KOS, AROMAT, MT, S, VIKARIO, OPIJENOST, LE]A ARTA; SITOTISAK, MLAK, VANA, AK, OPERAT, RAF, ITALA, ANAKT, HIR, G, KUKO^, Z, DISKOTEKA, KRV, AKAR, PERU, AZIL, T, TE, IRIT; POLEMI^AR, OPET, NJEGA, RAJNA, KIT, T, LISTATI, AD AKTA, AM, LED, EROTI, LABRADOR, TIMA, AKAR, BAD@A, ETIK, LE]E, AS, R, str. 3. IVICA [ARI], OTIK, ZA ZA GABOR, ISEVO, EDUKATIVNOST, AS, T, DARO, AKTIVNO, SPIN, RTASTO, UGO, AONAC, ISMO, EDEK, RAB, VESNA PARUN, AZALEJA, KORA, EO, J, JAKI, SADO, ARS, LORD, NAT, IMAMAT, IBO, EAKID, AVALA, ]IVOT, TVAR, ANIN, TIMOVI, NESRE]A, DI]I SE, BANDIT, K, JASENKO HOURA, UM, UKUSI, SALDO, KSI, RIZO HAMIDOVI], [, IMA, ALIR, LIDERI, C, NADAN, TANJIRI], AMAR, D@ELAT, LIJA, JAMAHA, AREKA, EV, ETAPA, TRNKA, EKO, RON, NAIME, RUPA, KR^, KONJARSTVO, S, O, IDARA, NEOLIT, VU]I, ITALA, DEVA, IN, NOSITI SE, TET, ]UBAST, ISTR^ATI,
Vodoravno: AKTIVNO - ALIR - AMAR -ANIN - AONAC - AREKA - ARS - AS - AVALA - AZALEJA - BANDIT - ]IVOT - ]UBAST - D@ELAT - DARO - DEVA - DI]I SE - EAKID - EDEK - EDUKATIVNOST - EKO - EO - ETAPA - EV - IBO - IDARA - IMA - IMAMAT - IN - ISEVO - ISMO - ISTR^ATI - ITALA - JAKI - JAMAHA - KONJARSTVO - KORA - KR^ - KSI - LIDERI - LIJA - LORD - NADAN - NAIME - NAT - NEOLIT - NESRE]A - NOSITI SE - OTIK - RAB - RON - RTASTO - RUPA - SADO - SALDO - SPIN - TANJIRI] - TET - TIMOVI - TRNKA - TVAR - UGO - UKUSI - UM - VU]I - Uspravno: - [ATOR - ABI - AGAR - AKIM - AKTI - ALAD@A - AMANET - AORIST - ARAP - AROMA - ASN - ATI - AVARI - CAKANA - CVEK - DANA - DINA - EJINA - EPOLETA - ER - ERA - ESO - ETOS - HAIR - HANKA - IDILA - ISTO - IVET - K]ERI - KARTE - KOSOOK - LAD - LARMA - LIS - MATOR - MI[I]AVO - NIHAD - OBITI - OKTOPODI - OLD - OMI - OS - OSMINE - OSTANAK - OSTI - POAZ - REN - RIJEKA - ROV - ROVINJ - SD - SNAST - STATI - STIV - TARNER - TE - TINJATI - TISA - US - UVOD - VAD - VE - VUDU

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

30

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

VIKEND ^lanovi jaja~kog kluba obilje`ili drugi ro|endan

KU]NI LJUBIMCI
Perzijska ma~ka je dugo bila statusni simbol
Uspon na planinu Planinari na vrhu Vitoroga

„Prijatelji prirode“ osvojili i snje`ni Vitorog
Uprkos dubokom snijegu i magli, ve}a grupa, predvo|ena veteranom i predsjednikom kluba Sakibom Klikom, pohodila je planinu Ran~a
^lanovi jaja~kog kluba „Prijatelji prirode“ obilje`ili su drugu godi{njicu postojanja na pravi na~in. Uprkos dubokom snijegu i magli, ve}a grupa, predvo|ena veteranom i predsjednikom kluba Sakibom Klikom, pohodila je planinu Ran~a, a oni najspremniji zaputili su se i na najve}i vrh Vitorog (1.478 metara). Tom prilikom uru~ene su i zahvalnice i priznanja pod nazivom „Prijatelji prirode“ za sve sugra|ane koji su to zaista i bili u minuloj godini. Ovo mlado dru{tvo ve} ima impozantne rezultate na ure|ivanju okolnih izleti{ta, planinarskih staza, {etnica, speleolo{kih objekata i drugih prirodnih blagodati jaja~kog kraja. Planina Ran~a nalazi se dvadesetak kilometara sjeveroisto~no od Jajca. Bogata je bjelogori~nocrnogori~nom {umom i `ivotinjskim vrstama te brojnim izvorima. Du` prekrasnog Ugra i pravcem sjeveroistok, obroncima planine prote`e se i op}ina Dobreti}i, koja raspola`e i manjim, nedovoljno ure|enim skijali{tem, kojem, zbog ve}e okrenutosti jugu, ~esto nedostaje snijega. Rijeka Ugar je, ujedno, i neprirodna i besmislena me|uentitetska granica koju planinari i istinski prijatelji prirode, naravno, niti vide niti priznaju kao barijeru. Oni ru{e barijere, one me|uljudske, a Jaj~ani najavljuju ~ak nove projekte i nove planinarske pohode bezgrani~nim bh. prostranstvima.
A. KAMBER

Perzijska ma~ka je stara, dugodlaka pasmina doma}e ma~ke. Od po~etka 20. stolje}a najpopularnija je ~istokrvna ma~ka i najzastupljenija je na izlo`bama, a dugo se smatrala i statusnim simbolom. Najmirnija pasmina Mada je poznama~ka ne bi imala probleta vi{e od 200 godina, dama zbog gutanja dlake pri nas je slu`bena zemlja njenog porijekla Velika Br- ~i{}enju. Nedovoljna briga o dlaci mo`e rezultirati itanija, gdje je pasmina nu`nim rezanjem zapetljadobila prvi standard prene dlake, kao i promjenatkraj 19. stolje}a. Perzijska ma~ka smatra se ma na ko`i. najmirnijom pasminom. To- Kada je rije~ o karakteru, perzijska ma~ka je umiljalerantna je prema drugim ma~kama u ku}i i ~vrsto se ta, nje`na, podlo`na navikama, voli `ivjeti u sigurve`e uz vlasnika. Dlaka zahtijeva svakodne- noj ku}noj atmosferi i biti okru`ena maksimalnom vnu njegu kako bi ostala pa`njom i ljubavi vlasnika. ~ista i uredna te kako

LOV I RIBOLOV
Bosna kod Begovog Hana je poznati zimovnik {kobalja
Obale Bosne, posebno na lokalitetu Begov Han, pune su ovih dana zaljubljenika u ribarski {tap. Jedan od stalnih posjetilaca je i Mehmed Zamlakovi} iz Zavidovi}a, koji je s prijateljima za kratko vrijeme upecao punu ~uvaricu {kobalja. Desetak metara dalje mre`u su punili i Omer Be~i} i Aljo Bermi}, poznati sportski ribolovci iz Begovog Hana. Ribari su nam otkrili da je vrijeme za pecanje {kobalja, a poznati zimovnici ove vrste ribe, osim Begovog Hana, su rijeka Bosna u Donjem Kaknju, lokalitet Modrinje, Vranduk, tok Krivaje te Usora na u{}u u rijeku Bosnu kod Doboja. - [kobalj ne voli staja}e vode. Vi{e mu odgovaraju vode s pjeskovitim dnom, gdje nalazi hranu - ka`e Tahir [aki}, predsjednik Sportskoribolovnog dru{tva „Hazna“ I. B. iz Grada~ca.

Aktivnosti lovaca iz Fo~e

Be~i} i Bermi}: Puna ~uvarica ribe

Hladno vrijeme nije prepreka za pecanje
Ribarima iz Kaknja ni minusi ne smetaju da u`ivaju u pecanju na obali rijeke Bosne. Najvi{e ih je bilo na lokalitetu Modrinje. Jedna grupa ribara vje{to je izvla~ila {kobalje, kljenove i plotice. - Rijeka je puna ribe. Rijetko se ko vrati ku}i praznog ruksaka. Bitno je samo poraniti kako biste na{li {to bolje mjesto za pecanje, jer su ve} nakon deset sati sve dobre I. B. lokacije zauzete - kazao nam je jedan od ribara.

Pa`nju posve}uju za{titi plemenite divlja~i

Grade hranili{ta za plemenitu divlja~
[emagi}: Vje{t u pecanju

Na udici mrena od tri i po kilograma
Esad [emagi} iz Kaknja dokazao je jo{ jednom da je pravi majstor za pecanje mrene. Naime, pecaju}i ispod Plavog mosta u Donjem Kaknju, [emagi} je iz Bosne izvukao mrenu te{ku tri i po kilograma. - Dugo se bavim ribolovom tako da sam postao vje{t u pecanju, naro~ito mrene. Danas ba{ i nisam o~ekivao ve}i komad, ali mi se posre}ilo. Znate, u ribolovu nikada I. B. ne znate kako }ete pro}i - ka`e [emagi}.

Ribari ka`u da je rijeka puna ribe

Lova~ko udru`enje „Baki}“ iz Fo~e spada u red najbolje organiziranih lova~kih udru`enja Republike Srpske pa i {ire. Dru{tvo okuplja 500 ~lanova svrstanih u 13 lova~kih sekcija. Posebnu pa`nju posve}uju uzgoju i za{titi plemenite divlja~i. Pored akcija u lovi{tu na ure|ivanju staza, gradnji hranili{ta te izno{enju hrane u {ume u zimskom periodu, ~esto organiziraju i hajke na {teto~ine, poput vukova, lisica i veprova. Tako su ovih dana u jednoj od njih ustrijelili dva vuka. - Izgradili smo i nekoliko lova~kih ku}a, a najljep{e su one na Dubu, Mladom gaju - Miljevini i Zavajtu te dom u Prelju}i - ka`e Vlastimir Prodanovi}, predsjednik LU I. B. „Baki}“.

26

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

31
Da su nakon dvije godine braka odlu~ili krenuti svako svojim putem, Skarlet Johanson i Rajan Rejnolds objavili su po~etkom pro{le sedmice. Neki mediji raspisali su se da im je brak propao, jer su zbog snimanja malo vremena provodili zajedno, dok ~asopis „People“ tvrdi da su se rastali jo{ prije {est mjeseci.

Razvodi koji su obilje`ili 2010.
1. Skarlet Johanson i Rajan Rejnolds 2. Elizabet Harli i Arun Najar
Nakon {to je u medije po~etkom decembra procurila informacija kako je Elizabet Harli nevjerna suprugu Arunu Najaru, manekenka i glumica je odlu~ila da demantira takve navode. Dodu{e, ljepotica nije negirala da se vi|a s igra~em kriketa [ejnom Vorneom, otkrila je kako nije rije~ o aferi izvan bra~ne postelje, jer se prije nekoliko mjeseci rastala od supruga. S indijskim biznismenom Elizabet Harli bila je u braku tri godine.

Nata{a Bekvalac

PJEVA^ICE

Nata{a Bekvalac otvoreno o svemu

3. Eva Longorija i Toni Parker
Glumica Eva Longorija, koja se proslavila ulogom u seriji „O~ajne ku}anice“, i ko{arka{ Toni Parker odlu~ili su da se rastanu nakon tri godine braka. Iako su kao razlog naveli nepomirljive razlike, jo{ od sredine novembra, kada je ova vijest procurila u medije, kao pravi razlog spominje se ko{arka{eva nevjera.

Ne namjeravam se pravdati zbog sva|e sa Sergejom
Mediji su zloupotrijebili moje prijateljstvo s \okovi}em osvanuo na internetu, bila sam veoma povrije|ena U trenutku kada je snimak s MTV-ja O`iljci na du{i
Va{ suprug, biv{i vaterpolist Danilo Ikodinovi} pre`ivio je prije dvije godine te{ku saobra}ajnu nesre}u. Ka`ete kako ste oboje iz tog nesretnog doga|aja uspjeli iza}i jo{ sna`niji...

N

ata{a Bekvalac je posljednjih sedmica jedna od top-tema regionalnih medija. No, u sredi{te pa`nje nije do{la zahvaljuju}i objavljivanju dugonajavljivanog albuma „Ne valjam“ nego zbog „pikanterija“, poput sva|e sa Sergejom Trifunovi}em tokom snimanja MTV-jeve emisije ili navodne afere s teniserom Novakom \okovi}em. U intervjuu za „Dnevni avaz“ atraktivna Novosa|anka sasvim otvoreno govori o spomenutim „epizodama“, vlastitoj porodici, maj~instvu, medijima, kolegama...

ovaj period, kada imam 30.
U tom procesu sazrijevanja vjerovatno je veliku ulogu odigrala porodica?

Od Eve Longorije do Tajgera Vudsa
Proces razvoda ^eril i E{lija Kola trajao manje od 60 sekundi za suprugovu preljubu saznala od manekenke
U godini koja je na izmaku, zaista je bilo mnogo skandala u svijetu slavnih. I dok }e neki 2010. pamtiti kao uspje{nu, ~ini se da je ipak vi{e onih kojima ne}e ostati u lijepom sje}anju, a to se naro~ito odnosi na one ~ija je bra~na idila ove godine okon~ana. U mno{tvu „zvjezdanih“ razvoda ipak se isti~e deset onih koji su proteklih 12 mjeseci podigli najvi{e medijske pra{ine. Donosimo kompletnu listu top 10 razvoda.

- Svakako. Sve {to vam se de{ava privatno, odra`ava se i na poslovni segment `ivota.
Koliko se uspijevate posvetiti trogodi{njoj k}erki Hani?

Sandra Bulok

- Iskreno, izbjegavam odgovarati na pitanja o tome. Jednostavno, poku{avam da te, lo{e stvari ostavim iza sebe, nastojim da gledam prema naprijed. Ne ka`em da ih mogu zaboraviti, jer su isuvi{e jake i te{ke, ostavljaju o`iljke na du{i, ali se trudim da ih posmatram kao lekcije koje sam prevazi{la. takvih li~nosti, jer mislim da se trebam oglasiti u medijima jedino ako imam ne{to novo da predstavim ili ka`em. Na`alost, ispada da, {to vi{e to izbjegavam, sve me vi{e ima po novinama... postanem `rtva popularnosti, ali isto tako ne mogu kontrolirati to {to mediji pi{u, stoga nikada ni{ta nisam demantirala. Sve te probleme uspje{no prevazilazim zato {to imam harmoni~an porodi~ni `ivot tako da vi{e ne kidam vlastite nerve.
Mnogo se, tako|er, govori o Va{oj sva|i sa Sergejom Trifunovi}em u toku snimanja MTV-jeve emisije „Hitorama“...

6. ^eril i E{li Kol
Pjeva~ica ^eril Kol i nogometa{ E{li Kol slu`beno su se razi{li po~etkom septembra. Kona~no „zbogom“ rekli su jedno drugom na londonskom visokom sudu nakon ~etiri godine braka, a proces razvoda trajao je manje od 60 sekundi. Razlog za raskid su nogometa{evi izleti izvan bra~ne postelje, a za njegove afere pjeva~ica je saznala krajem februara.

7. Tajger Vuds i Elin Nordegren
Golfer se i krajem avgusta slu`beno razveo od svoje supruge Elin Nordegren. Tajger Vuds i Elin Nordegren imaju dvoje djece, k}erku Sem Aleksis i sina ^arlija Aksela. Razlog za prekid su Vudsovi izleti izvan bra~ne postelje.

Velike zablude
Na tr`i{tu je pro{log mjeseca kona~no osvanuo Va{ novi album, ~ija je promocija nekoliko puta odga|ana. Kako ocjenjujete svoj posljednji nosa~ zvuka?

- Nezahvalno je da ja, kao umjetnik, pri~am o svom djelu. Mislim da je najpo{tenije da ga publika poslu{a i da vlastiti sud. Ono {to mogu re}i jeste to da je, vjerovatno, moj najzreliji album, {to je sasvim logi~no, jer sam i kao osoba sazrela. Ne mogu praviti istu muziku kao kada sam imala 20 ili 25 godina u odnosu na
Bekvalac: Vi{e ne kidam svoje nerve zbog pisanja medija

- Velike zablude vladaju o `enama koje se bave ovim poslom i o njihovoj posve}enosti maj~instvu. Naime, suprotno tom generalnom mi{ljenju, imam mnogo vi{e vremena za svoju k}erku nego {to to sebi mogu priu{titi `ene koje se bave nekim drugim zanimanjem. Moja pojavljivanja u medijima i odr`avanje koncerata pa`ljivo su dozirani tako da imam vi{e nego dovoljno vremena da ga posvetim Hani. Ona jo{ nije sasvim svjesna mog zanimanja, nedavno me je upitala: „Mama, pa nisi ti, valjda, ona Nata{a Bekvalac?“
Ka`ete da dozirate pojavljivanja u medijima. Ipak, mediji se Vama dosta bave, pogotovo u posljednje vrijeme?

4. Rej~el Vajs i Daren Aronofski
Dobitnica Oskara, britanska glumica Rej~el Vajs i njen partner, reditelj Daren Aronofski rastali su se nakon devet godina. Dodu{e, tih devet godina bili su u nevjen~anom braku, iz kojeg imaju ~etverogodi{njeg sina.

@rtva popularnosti
Kako, onda, komentirate najnovije napise po srbijanskim listovima da ste u tajnoj vezi s Novakom \okovi}em?

5. Kurtni Koks i Dejvid Arket
Gluma~ki par Kurtni Koks i Dejvid Arket rastao se nakon 11 godina zajedni~kog `ivota. Par je, navodno, raskinuo jo{ prije nekoliko mjeseci, me|utim, javnost je o tome obavije{tena tek po~etkom oktobra.

- Mnoge moje kolege ne biraju sredstva kako bi do{le do prostora u medijima, ali eto, uporno im se ne da. Definitivno ne `elim da budem jedna od

- Mediji su u tom slu~aju, jednostavno, zloupotrijebili na{e prijateljstvo. Apsolutno. Isto tako me povezuju s ljudima koje i ne poznajem. Upravo zbog takve vrste zloupotreba, izbjegavam da pravim „dilove“ s novinarima, kao {to to rade neki drugi pjeva~i. Znam da ima mnogo onih koji }e se danas radovati va{oj svadbi, a sutra jedva ~ekati va{ razvod. Zbog toga ne `elim da

- To je, realno, jo{ jedna zloupotreba. Takav snimak, o zbivanjima „iza kamere“, nije se trebao pojaviti u javnosti. U trenutku kada je osvanuo na internetu, bila sam veoma povrije|ena i `ao mi je ako neko o meni donosi zaklju~ke na osnovu tih 20 sekundi snimka. Ali, eto, ljudi koriste razne metode da podignu pra{inu oko vlastitih projekata. O~ito je danas interes ispred svega drugog.
Kako sada gledate na tu situaciju?

8. [on Pen i Robin Rajt
Ameri~ki gluma~ki bra~ni par [on Pen i Robin Rajt slu`beno se razveo krajem jula nakon duge i turbulentne veze. Razveli su se zbog „nepomirljivih razlika“. Pen, dvostruki dobitnik Oskara, i Rajt dogovorili su zajedni~ko starateljstvo nad sinom Hoperom.

9. Sandra Bulok i D`esi D`ejms
Ovogodi{nja dobitnica Oskara i njen nevjerni suprug D`esi D`ejms slu`beno su se razi{li krajem juna u Teksasu nakon pet godina braka. Rastali su se zbog D`ejmsovih afera. Za suprugovu preljubu Sandra je saznala kada je o tome progovorila manekenka Mi{el Mekgi.

10. Kejt Vinslet i Sem Mendes
Glumica i reditelj rastali su se u martu nakon sedam godina braka. Ina~e, glumica i reditelj vjen~ali su se 2003. godine na skromnoj sve~anosti na Karibima. Prije Mendesa, 34godi{nja oskarovka bila je u braku s D`imom Tripltonom i odmah nakon razvoda je zapo~ela ljubavnu vezu sa Mendesom, s kojim ima i sina D`oa.

Crtice o Nata{i
Kada je postala punoljetna, iz bunta prema strogim roditeljima, pobjegla je od ku}e. Brojni srbijanski mediji pi{u da je imala aferu s Novakom \okovi}em. Pri~a je krenula nakon {to su se, kao `ena i mu{karac godine, slikali za magazin „Story“. Zajedno sa suprugom, 2008. postala je za{titno lice modne marke „Extreme intimo“, ali sve njihove planove prekinula je saobra}ajna nesre}a, u kojoj je Danilo Ikodinovi} 28. juna te{ko povrije|en. U februaru 2009. Nata{i je otkriven i uspje{no otklonjen tumor na desnom jajniku. Sa suprugom Danilom otvorila je prije nekoliko dana u novosadskom naselju Ribnjak restoran „Tako je su|eno“.

[uki Planjanin priprema se za nastup u „Radon Plazi“

- Sergej i ja se dugo poznajemo, znam da je on specifi~na osoba, ali opet se dogodilo to {to se dogodilo. Tog dana sam, jednostavno, bila osjetljivija nego ina~e. Reagirala sam u afektu, ali uop}e se ne namjeravam pravdati za bilo {ta.
Je li istina da Vam je MTV ponudio snimanje spota zbog {tete koja Vam je nanesena nakon objavljivanja snimka?

„Dernek“ premijerno za Novu godinu
Duet snimio s „Pljevaljskim tambura{ima“
[uki Planjanin snimio je s „Pljevaljskim tambura{ima“ duet pod nazivom „Dernek“. Kompoziciju potpisuje Indira Salihovi}. - „Dernek“ je snimljen u Podgorici, a pjesma se trenutno miksa u sarajevskom studiju „Amadeus“ Marina Me{trovi}a. „Pljevaljski tambura{i“ odu{evili su me svojom svirkom na nastupu u Sarajevu i vrlo brzo smo dogovorili saradnju. Ne mogu tvrditi da }e „Dernek“ postati hit, jer to posljednjih godina uspijeva samo sumnjivim pjesmama. Nadam se da }e se pjesma svidjeti ljudima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a zajedno planiramo promocije u Podgorici i Sarajevu - ka`e Planjanin. Ovaj rado slu{ani pjeva~ i vrhunski zabavlja~ nastupit }e za Novu godinu u Crvenom i Zlatom salonu hotela „Radon Plaza“, a gostima obe}ava odli~an vi{esatni provod.

Planjanin: Obe}avam odli~an provod

- Ne bih ni{ta vi{e da govorim o tome. Sve u vezi s tom neprijatnom situacijom i ponudom koju sam poslije dobila, prepustila sam ljudima iz moje produkcijske ku}e.
H. PROLI]

- Drago mi je {to }u biti u Sarajevu za novogodi{nje praznike. Pratit }e me bend „Zvjezdana pra{ina“, a uz mene }e pjevati i mlade snage, koje predvode Azra Halilovi} i Enes Uki}. Bit }e

tu jo{ nekih iznena|enja, koje je pripremio Nazif Gljiva. Ve} danima pa`ljivo biram pjesme za najlu|u no}, a za Novu godinu premijerno }u izvesti i „Dernek“ D. Z. otkriva nam [uki.

Pop lista

1 2 3 4 5

6 7
8

9
10

@eljko Joksimovi} „Do|i sutra“ Dino Merlin „Individualizam“ Zdravko ^oli} „Poplava“ Armin Muzaferija „Vulkani“ Eldin Huseinbegovi} „Kaldrma“ „Parni valjak“ „Sanjam“ Gibonni „@e|am“ „Crvena jabuka“ „[ampanjski poljubac“ Berin Buturovi} „Gdje tvoje srce stalo je“ Maya Sar „Nespretno“ Pop prijedlog Kaliopi „Ti

32
NA KAFI SA

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Mahir Sulejmanovi}, alijas Beathouse

Merlin i ja smo prijatelji, ali to ne mije{amo s poslom
Kada se igraju hokeja{ke utakmice, vlada pravi profesionalizam, kao da je rije~ o NHL-u
ahir Sulejmanovi} posljednjih dana ne zna {ta zna~i imati slobodnog vremena. S Dinom Merlinom i ostalim ~lanovima benda radi na pjesmi za Eurosong u Njema~koj. Vi{e od deset godina harizmati~ni i originalni Sulejmanovi} desna je ruka Dine Merlina. On je ^arobnjakov ~ovjek od povjerenja. Ve} deceniju, bez Mahira se ne mo`e zamisliti nijedan Merlinov koncert, a on potpisuje i muziku za neke od njegovih pjesama.

Rok i alter lista

1 2 3 4 5

6 7
8

9
10

„Dubioza kolektiv“ „Walter“ „Letu {tuke“ „Brojevi ra~una“ Edo Maajka „Fotelja“ Elvir Lakovi} Laka „Stvorenje“ Darko Rundek „Para ljude vara“ „Van Gogh“ „Kiselina“ Darko Rundek Trio „Plavi avion“ „“Bombaj {tampa“ „Truba“ „Elektri~ni orgazam“ „Nema{ nikom ni{ta da da{„ „Neverne bebe“ „Uzmi boje“

M

Bri`an sam babo
Sarajevski muzi~ar u sretnom je braku s Vildanom, s kojom ima {estogodi{nju k}erku Esmu. Upravo se Mahir ve}inom brine za nju kada je supruga na poslu. - Mislim da sam bri`an babo. Uvijek k}erke i o~evi imaju poseban odnos. Mislim da je tako i kod mene. Poku{avam joj biti dobar prijatelj, da sama vidi {ta je dobro, a {ta lo{e - ka`e Sulejmanovi}. talje u vezi s Eurosongom i radom u studiju. - Jo{ je rano da se govori o tome. U studiju se osjeti pozitivna energija. Svi se trudimo da damo neki svoj doprinos. Nadamo se najboljem - zagonetno nastavlja Sulejmanovi}. Sarajevski muzi~ar }e, kako ka`e, uvijek pamtiti prvi susret, ali i koncert s Dinom Merlinom. - Upoznali smo se devedesetih godina. Pri{ao sam mu i rekao

da imam svoj bend i da snimam album. Saradnju smo po~eli 2000. godine, a prvi koncert bio je u Osijeku. Dino je veoma duhovit, pametan i elokventan. Od njega se dosta mo`e nau~iti. Veliko mi je zadovoljstvo i ~ast da radim s njim. I privatno se dru`imo, ali to ne mije{amo s poslom. Mo`da zbog toga toliko trajemo - ka`e Mahir.

Prijatelji otkrivaju Mahirove tajne
Dino [ukalo
- Mahir ima najdlakavija le|a u Sarajevu, a mo`da i {ire. Isto kao tepih. Nave~er usisava le|a, koliko ima dlaka.

Decembar rasprodat
Sulejmanovi} se ~esto dru`i s Dinom [ukalom, Amarom ^e{ljarom, Mahirom i Majom Sarihod`i}, Enom \apo, Muamerom \ozom, Adnanom Busulad`i}em i Jasminom Sokolovi}em, s kojima ~ini bend Dine Merlina. - Bit na{eg uspjeha su i dru`enja. Poku{avamo jedni drugima prenijeti iskustva. Ipak, najvi{e sam s Dinom [ukalom. Idemo na nogometne utakmice, ali ne samo u BiH nego i u inozemstvo - ka`e Mahir, koji je poznat kao veliki navija~ Sarajeva. Kao i prethodnih godina, decembar mu je, osim za muziku, rezerviran za hokej. - Hokej je moj veliki hobi. Ekipa Stari Grad Vukovi, za koju igram, brani {ampionski pehar. Kada se igraju utakmice, vlada pravi profesionalizam kao da je rije~ o NHL-u. Pro{le godine su nam najve}i konkurenti bile Lisice iz Centra. Potrudit }emo se da napravimo dobar rezultat. Ipak, uvijek je te`e odbraniti ne{to nego D. ZEBA osvojiti - ka`e Mahir.

Adnan Mrkva
- Tim je najbolji kada njega nema. To je nekada bio jedan od najbr`ih igra~a, a sada je oti{ao u potpunu krajnost i jedan je od najsporijih. Ranije je izgledao kao pravi atleta, ali je u posljednje vrijeme zapustio „bojler“. Jedini je hokeja{ u jugoisto~noj Evropi koji ima nadimak Modni Ma~ak.

Velika o~ekivanja
- Iskreno, ni sam nisam o~ekivao da }e se Dino odlu~iti za ponovno u~e{}e na Eurosongu. I mene je iznenadio. Nadam se da on sa svojom velikom ekipom mo`e napraviti dobar rezultat. Naravno, uvijek su o~ekivanja velika, ne samo ekipe koja radi nego i publike i na{eg naroda u BiH i dijaspori - ka`e na po~etku razgovora Mahir Sulejmanovi}. Isti~e kako ne smije otkrivati de-

Rok i alter prijedlog Elemental „Priroda i dru{tvo“

Folk lista

1 2 3 4 5

6 7
8

9
10

Halid Be{li} „Tambura{i“ [erif Konjevi} „Tragovi sje}anja“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ „Sarr e Roma“ „Imao sam deset `ena“ Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Hanka Paldum „Mojoj majci“ MSR i Halid Be{li} „Dvore gradi Komadina Mujo“ Adnan Jakupovi} „Mostar“ Nihad Alibegovi} „Detektivi“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“

Edo Maajka favorit
Sulejmanovi} se u ratnom Sarajevu po~eo baviti hip-hopom. Beathouse bio je dosta popularan nekoliko poslijeratnih godina, ali je to sada sve pro{lost. - Ne razmi{ljam o tome da sada uradim novi album i da ponovo repujem. Devedesetih godina bilo je dosta entuzijazma, ali je situacija sada druga~ija. Pratim de{avanja na hip-hop sceni u regionu. Imam svoje favorite. Tu su Gru i Mar~elo. Naravno, i Edo Maajka, koji je pokazao za{to je jedan od najboljih, ne samo na prostoru biv{e Jugoslavije nego i {ire - ka`e Mahir.

Samir ]eremida
- Odu{evljava me njegov veliki hit s kojim je bio planetarno popularan DJ sa Mahmutovca: „Popij svoju kolu, obuci se i idi.“ Pred njim je sigurno velika karijera.

Okovani hladno}om u fabrici „@ica“

Folk prijedlog Osman Had`i} „Dugme s kaputa“
KUPON

\ule i Bukovica krunisali prijateljstvo
Pjesma „Nacrtaj mi ljubav“, koja se nalazi na posljednjem albumu grupe „Emir & Frozen Camels“ i na kojoj gostuje Zvonimir \uki} \ule, kona~no }e dobiti i svoju videoverziju. Dolazak lidera grupe „Van Gogh“ po~etkom sedmice bio je prolongiran zbog magle koja je onemogu}ila slijetanje aviona na Sarajevski aerodrom. Ipak, u srijedu se cijela ekipa uspjela okupiti u prostoru fabrike „@ica“ u Sarajevu, gdje je pod budnim okom Adnana ^uhare po~elo snimanje. - Radi se o pjesmi s CD-a „No Pasaran“. Produkciju potpisuje agencija „Prime Time“, a ostatak kadrova trebao bi biti zavr{en do Nove godine. Atmosfera na snimanju je bila odli~na. Srijedu }emo pamtiti i po tome {to smo se smrznuli, ali to je rije~ koja stoji u nazivu na{eg benda tako da nam takve situacije mo`da i dolikuju - govori frontmen Emir Bukovica. Zvonimir \uki} \ule tri posljednja dana 2009. godine proveo je u Sarajevu i Banjoj Luci, gdje je odr`ao koncerte za pam}enje. Kraj 2010. Beogra|anin }e, tako|er, pamtiti po dolasku u glavni grad BiH. - Sretan sam {to smo Emir i ja napokon na{e dugogodi{nje prijateljstvo krunisali ovom prelijepom pjesmom. Sude}i prema onome {to sam vidio na snimanju, siguran sam da }e spot biti fenomenaA. I. lan - rekao je \ule.

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

Detalj sa snimanja spota „Nacrtaj mi ljubav“

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

RAZGOVOR

Semir [tili}, nogometni reprezentativac BiH

33 CAFFE PANORAMA

Kada te masa zavoli, sve je lako
Za novogodi{nje praznike u Sarajevu U Poljskoj dostigao maksimum i postigao sve
emir [tili} u 2010. zna samo za uspjehe. Posljednje dane svoje najuspje{nije godine u karijeri provodi u krugu porodice u Sarajevu. Nogometa{ Leha odlu~io je da u rodnom gradu do~eka i novogodi{nje praznike, a potom }e se po~etkom januara vratiti u Poljsku.

S

Jo{ nisam na{ao idealnu
Na{ nogometni reprezentativac ka`e da jo{ nije na{ao pravu djevojku. - Upoznam dosta djevojaka, ali nikako da sretnem idealnu za mene. Najbitnije je da je lijepa, ali i pametna - s osmijehom govori Semir.

Ku}na atmosfera
- Ne ka`e se bez razloga: Kod ku}e je najbolje. U Poznanju mi je odli~no, ali ipak samo u Sarajevu nisam stranac. Tu su moja porodica, moji drugovi, sve osobe koje mi ne{to zna~e u `ivotu. Kada je rije~ o novogodi{njim praznicima, to }e biti, najvjerovatnije, u ku}noj atmosferi s prijateljima. Ne volim proslave po restoranima i sli~no - ka`e na po~etku razgovora Semir [tili}. Nogometnog reprezentativca na{e zemlje u

slim da je bilo minus 15. I nama, na zelenom terenu, bilo je skoro nepodno{ljivo. Ipak, mi smo tr~ali i kretali se tako da je bilo mnogo lak{e nego na tribinama. Te{ko je bilo na takvom minusu sjediti vi{e od dva sata. Nema te garderobe koja te mo`e spasiti. Otac jo{ vu~e prehladu iz Poljske - ka`e Semir, kojeg su

Sead Bu~an sa suprugom Minelom

Maca u Italiji sa sinom Lavom
O`enio se nogometa{ Splita Sead Bu~an
Sead Bu~an vjen~ao se u Sarajevu sa svojom dugogodi{njom djevojkom Minelom. Svadbenom veselju prisustvovao je u`i krug prijatelja i rodbine novope~enih mladenaca, a kum nogometa{a hrvatskog prvoliga{a Splita bio je biv{i saigra~ Nihad Suljevi}. Mladenci su odlu~ili da ne idu odmah na medeni mjesec nego da to u~ine naljeto naredne godine. Na{ nogometni stru~njak Me{a Ba`darevi}, nakon {to je zavr{io odmor u popularnom skijali{tu Val d’IzDragan Marinkovi} Maca, glumac

Da nije velikih minusa, u Poznanju bih ostao do kraja karijere
na toj utakmici bodrili i prijatelji Eldar, Vedran i Amer. Semir je u dresu Leha za tri godine postigao velike uspjehe i u posljednje vrijeme sve vi{e se pi{e o njegovom odlasku iz Poljske. - Gore sam napravio ime i ljudi me cijene i vole. Kada te zavoli masa, onda je sve lako. Ako slabije odigra{, zna{ da su uz tebe. Da bi postigao takav uspjeh, borba je gr~evita. U Poljskoj sam dostigao maksimum i postigao sve. Osvojio sam ligu i Kup, progla{en sam najboljim stranim igra~em. Za o~ekivati je da odem u ja~u ligu. Da nije velikih minusa, u Poznanju bih ostao do kraja karijere - u {ali ka`e [tili}. D. ZEBA

Dresovi za drage ljude
Iako je u Evropi ove godine odigrao mnogo utakmica, nijedan dres nije sa~uvao za sebe ili ga razmijenio s nekim protivni~kim igra~em. - Na svakoj utakmici bodrili su me dragi ljudi tako da sam dresove ostavljao za njih - isti~e [tili}.

[tili}: Kod ku}e je, ipak, najbolje

(Foto: J. Brutus)

Sarajevu su obradovale visoke temperature. - Nisam mogao vjerovati da je ovdje 15 stepeni. O~ekivao sam da }e biti dosta hladnije. Naravno, ne kao u Poznanju, gdje je sasvim normalna temperatura deset ispod nule. Zato sam se i prehladio - isti~e nogometa{

Leha. Mnogo gore pro{li su Semirovi roditelji, otac Ismet i majka Sabira, koji su ga bodrili na utakmicama protiv Juventusa i Salcburga.

Nevjerovatna zima
- Protiv Juventusa je bila nevjerovatna zima. Mi-

Glumac i televizijski voditelj Dragan Marinkovi} u Novom Sadu o~ekuje dolazak sina Lava, koji `ivi sa majkom Amrom Red`i} u Sarajevu. Kako isti~e poznati glumac i {oumen, nekoliko dana provest }e u Srbiji, a potom }e otputovati u Italiju, gdje }e sedmicu u`ivati u zimskim radostima u nekom od popularnih ski-centara. D`enan Hod`i} Dr. Zo plasirao je novi singl „Pljuni u {ake“, koji }e najaviti njegov drugi samostalni muzi~ki materijal. Tekst i muziku potpisuje upravo reper iz Visokog, muzika i aran`man djelo su Harisa Rahmanovi}a Prikija, dok je miks uradio Nedim Babovi}, ~lan sarajevske grupe „Bombaj {tampa“. D. Z.

Armin Muzaferija obasut pozivima za svirke

Priprema se za nastup s Rebekom Dremelj
@elim da se malo odmorim na planini
Nakon {to je prije ta~no godinu promovirao svoj prvjenac „Jo{ te volim“, Armin Muzaferija krenuo je na koncertnu turneju po zemljama regiona. Decembar mu je, ka`e, donio prebukiran raspored koncerata i brz tempo `ivota. - Veoma sam zadovoljan poslom koji sam napravio posljednjih mjeseci. U narednih sedam dana imam zakazana jo{ ~etiri nastupa, nakon ~ega, definitivno, `elim oti}i na odmor. Dan uo~i Nove godine u sali Gradskog muzeja u Jablanici odr`at }u pretprazni~ni koncert, na kojem }e moja go{}a biti draga prijateljica Rebeka Dremelj. Za Novu godinu zabavljat }u goste hotela „Tad`“ u Novom Pazaru ka`e Muzaferija, koji bi ve~eras s jo{ nekoliko zvijezda „Hit Recordsa“ trebao nastupiti u ^akovcu. Priliku za predah ovaj Viso~anin iskoristit }e za odlazak na skijanje. - Jedva ~ekam da stanem na skije na Vla{i}u i Bjela{nici. Nadam se da }e mi vremenski uvjeti i}i naruku i da }u u`ivati na na{im planinskim ljepoticama. Ina~e, skoro svi u mojoj porodici veoma mnogo vole skijati, a rado bih se pohvalio i time {to na{e prezime nosi bh. prvakinja u ciciban kategoriji - dodaje Muzaferija, koji se, pored svega, `eli pripremiti i za ispitne rokove na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je do{ao do druge godine. A. I.

Me{a Ba`darevi}, trener

er, posjetit }e k}erku Teu, koja studira `urnalistiku u Grenoblu. Popularni Me{a planira da posjeti i Barcelonu, gdje }e nekoliko dana pratiti treninge {panskog {ampiona.

Muzaferija: Koncerti i brz tempo `ivota

Dremelj: Arminova prijateljica

D`enan Hod`i} Dr. Zo, reper

34 Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 51. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 24.12.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 16. 31. 34. 37.

48 44 58 62 13

2. 17. 32.

53 21

3. 18. 33. 36. 39.

46 63 31 35 36

4. 19.

47 87

5. 20.

17 76

6. 21.

60 72

7. 22.

32 37

8. 23.

81 06

9. 24.

71 73

10. 25.

25 85

11. 26.

43 14

12. 27.

20 65

13. 28.

23 19

14. 29.

61 50

15. 30.

66 29

33 35. 90
38.

52

40.

40

BINGO 33 (JACK-POT) BINGO 36 BINGO 37+

NIJE IZVU^EN NIJE IZVU^EN IMA

OÈEKIVANI JACK POT ZA 52. KOLO TV BINGA 3.300.000,00 KM
BINGO IZVUÈEN NA 40. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ SA 10 POGODAKA (2 REDA ) SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . 65.116,60 KM IMA DOBITAKA: 46 . . . . . . . . . . . . . . . 849,30 KM IMA DOBITAKA: 15.946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,30 KM

DOBITAK BINGO 37+

ORAŠJE
ZASTUPNIK : 00326 5250324 033-1371708-93 1xB37+

JACK POT ZA 51. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.007.309,70 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475.777,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.466,50 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.116,60 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.116,60 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.070,00 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.363,30 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.800,00 KM

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00003 5220400 034-0565660-44 ZASTUPNIK : 00020 5250434 034-0520187-81 ZASTUPNIK : 00044 5250098 034-1739284-85 ZASTUPNIK : 00051 5230506 033-3418035-95 ZASTUPNIK : 00054 5250037 034-1400744-01 ZASTUPNIK : 00057 5240192 033-0946198-51 ZASTUPNIK : 00084 5251160 034-3423559-34 ZASTUPNIK : 00106 5230006 034-1675138-97 ZASTUPNIK : 00107 5210079 033-0906873-33 ZASTUPNIK : 00126 5250131 034-1034461-17 ZASTUPNIK : 00132 5251674 033-1158079-94 ZASTUPNIK : 00135 5220028 033-3705844-38 ZASTUPNIK : 00145 5231756 034-2808764-32 ZASTUPNIK : 00147 5210419 034-1229231-63 ZASTUPNIK : 00150 5240276 034-1114911-05 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 5250604 034-1117387-65 ZASTUPNIK : 00155 5240651 033-3859341-40 ZASTUPNIK : 00163 5250271 034-2736948-60 ZASTUPNIK : 00171 5251187 034-1844041-49 ZASTUPNIK : 00174 5220089 034-2901339-89 ZASTUPNIK : 00180 5240477 034-1910491-74 ZASTUPNIK : 00203 5160018 034-1091775-87 ZASTUPNIK : 00225 5240603 033-3614816-24 ZASTUPNIK : 00231 5250454 033-0415724-49 ZASTUPNIK : 00232 5250306 034-1057769-26 ZASTUPNIK : 00273 5220088 034-0546106-13 ZASTUPNIK : 00278 5250045 034-0675056-74 ZASTUPNIK : 00305 5210076 034-1767034-71 ZASTUPNIK : 00315 5230214 034-1797512-33 ZASTUPNIK : 00317 5250271 034-1436894-89 ZASTUPNIK : 00331 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 5250051 033-3748986-87 ZASTUPNIK : 00337 5160006 033-1201725-92 ZASTUPNIK : 00346 5240147 034-1950208-47 ZASTUPNIK : 00355 5250531 033-3693724-98 ZASTUPNIK : 00383 5250124 034-1855283-99 ZASTUPNIK : 00388 5240169 033-2106612-64 ZASTUPNIK : 00395 5250242 034-2677980-86 ZASTUPNIK : 00542 5240627 033-3786170-83 ZASTUPNIK : 00567 5220035 034-1724806-90 5240071 034-1724548-89 ZASTUPNIK : 00574 5250122 034-2851198-40 ZASTUPNIK : 00588 5240321 033-0565011-90 ZASTUPNIK : 00614 5250332 034-0544947-66 ZASTUPNIK : 00675 5250244 033-0172638-12 ZASTUPNIK : 00768 5240372 033-0102169-41 ZASTUPNIK : 00769 5250290 034-1054207-35 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 51. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00545 SARAJEVO 5240121 034-1372100-31 2. ZASTUPNIK : 00029 SARAJEVO 5220365 034-2625345-24 3. ZASTUPNIK : 00219 TEŠANJ 5220417 033-3878978-70 4. ZASTUPNIK : 00561 ILID@A 5230661 033-0148448-62

DOBITNICI U IGRI IGRAÈ- GOST (SMS) IZ 50. KOLA
ZASTUPNIK : 00220 ZENICA 4.860,00 KM 5150239 033-0410006-77 ZASTUPNIK : 00273 KONJIC 1.000,00 KM 5120170 034-0540906-19 ZASTUPNIK : 00744 SARAJEVO 6.480,00 KM 5120238 033-3183797-72 ZASTUPNIK : 00193 TUZLA 5110024 033-1650909-81 ZASTUPNIK : 00668 TUZLA 5120346 033-0085085-10 3.240,00 KM 9.720,00 KM

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 16.080,00 KM 5. 3.220,00 KM 2. 9.650,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 6.430,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 4.820,00 KM 8. 1.000,00 KM

DOBITNICI U IGRI IGRAÈ - GOST (SMS) U 51. KOLA
ZASTUPNIK : 00147 ZENICA 5250055 034-1232035-10 ZASTUPNIK : 00768 GRAÈANICA 5230145 033-2464252-06 ZASTUPNIK : 00580 SARAJEVO
LUTRIJA BiH SARAJEVO 25.12. 2010.godine

5240288 033-0170643-26 ZASTUPNIK : 00311 @IVINICE 5250286 034-2936519-14 ZASTUPNIK : 00273 KONJIC 5230211 034-1825902-05

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 51. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 24.12.2010.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS

9

8

3

2

3

6

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 50. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 17.12.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 50. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT), BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

OÈEKIVANI JACK POT ZA 52. KOLO IGRE BING0 PLUS 55.000,00 KM
U 51. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.279,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.367,40 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (10.517,58 + JP 32.900,59 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.418,17 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.849,82 KM BINGO PLUS 6
DOBITAKA NEMA

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO 37+ DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.766,50 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919,50 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 14.723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 KM JACK POT ZA 50. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.936.842,90 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445.110,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.066,00 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.766,50 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.766,50 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.859,90 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.873,10 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800,00 KM

. . . . . . . .FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT

DOBICI BINGO PLUS 4
ZASTUPNIK : 00016 5250818 034-0573236-95 1x4 ZASTUPNIK : 00399 5210067 033-0573236-72 1x4 ZASTUPNIK : 00573 5250212 033-2893236-50 1x4 ZASTUPNIK : 00613 5230053 033-3693236-02 1x4 ZASTUPNIK : 00635 5230131 034-2663236-44 1x4 ZASTUPNIK : 00668 5250226 033-0093236-76 1x4 ZASTUPNIK : 00692 5250408 034-2993236-11 1x4 ZASTUPNIK : 00736 5250120 033-3723236-90 1x4 ZASTUPNIK : 00750 5220025 033-0343236-44 1x4 ZASTUPNIK : 00753 5250714 033-1093236-05 1x4 ZASTUPNIK : 00763 5230210 034-2713236-36 1x4 ZASTUPNIK : 00817 5160003 033-0513236-79 1x4 ZASTUPNIK : 00020 5250366 034-0523236-49 1x4 ZASTUPNIK : 00084 5250819 034-3423236-98 1x4

BINGO PLUS 5

DOBITAKA IMA

1 . . . 5.258,80 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 50. KOLO TV BINGA JE 24.01.2011.GODINE
LUTRIJA BiH SARAJEVO 25.12. 2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 50. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 17.12.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 50. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

BINGO PLUS 4

DOBITAKA IMA

22 . . . .717,10 KM

ZASTUPNIK : 00131 5240084 034-2803236-27 1x4 ZASTUPNIK : 00151

U 50. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.018,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.410,80 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 9.760,46 + J.P. 23.140,13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.900,59 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.650,34 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.440,10 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770,60 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,70 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.732 1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 17.753 0,50 KM

BINGO PLUS 3

DOBITAKA IMA

200 . . . .105,20 KM

5251326 033-0403236-83 1x4 ZASTUPNIK : 00196 5250373 034-0563236-48 1x4

BINGO PLUS 2

DOBITAKA IMA

1.980 . . . . .1,00 KM

ZASTUPNIK : 00203 5230123 034-1093236-28 1x4 ZASTUPNIK : 00217

BINGO PLUS 1

DOBITAKA IMA 19.599 . . . . .0,50 KM

5240197 034-2763236-82 1x4 ZASTUPNIK : 00253 5250033 034-1053236-29 1x4

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 50. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 24.01.2011.GODINE

DOBITAK BINGO PLUS 5
SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV ) SMS PORUKE ZA 1.VANREDNO KOLO TV BINGO SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 601 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 871 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )
ZASTUPNIK : 00372 5250404 033-2283236-63 1x5

ZASTUPNIK : 00293 5240121 034-2533236-54 1x4 ZASTUPNIK : 00361 5240192 034-2973236-16 1x4

LUTRIJA BiH SARAJEVO

25.12.2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

35

Ta~no Neta~no
ameri~ki pje1.D`in iTumer bio jepripadnik harlesnik romansijer, mske renesanse?

STUDIJE Kad dame biraju

Mu{karac ima samo 180 sekundi da osvoji `enu
@ene tako|er brzo procjenjuju kako bi se doti~ni slagao s njenim prijateljicama te da li se radi o ambicioznom ili uspje{nom mu{karcu
Nova studija pokazala je da prosje~na `ena potro{i tri minute da bi odmjerila izgled mu{karca, njegov stas, na~in odijevanja, ali i miris, naglasak te elokventnost potencijalnog partnera. @eni su potrebne samo tri minute da odlu~ili svi|a li joj se neki mu{karac ili ne. @ene tako|er brzo procjenjuju kako bi se doti~ni slagao s njenim prijateljicama te da li se radi o ambicioznom ili uspje{nom mu{karcu. Tako|er, jako rijetko mijenjaju mi{ljenje nakon svoje prvobitne procjene nekog mu{karca te vjeruju da su uvijek u pravu kada su njihove pretpostavke i ocjena ne~ijeg karaktera u pitanju, tvrde nau~nici. U istra`ivanju je u~estvovalo 3.000 odraslih osoba, a rezultati studije objavljeni su u novoj knjizi Bena Keja (Kay) „Instinct“. - Zanimljivo je koliko `ene vjeruju svom instinktu, ali uvijek daju mu{karcu priliku da utje~e na njihovo mi{ljenje. Mnogi mu{karci zato misle da imaju {anse, ali ve}ina `ena samo `eli svakom udvara~u pru`iti po{tenu priliku - ka`e Kej. U Novoj godini treba se pozabaviti i novim na~inima treniranja na otvorenom. Zahvaljuju}i nau~nicima iz oblasti sporta koji stalno eksperimentiraju svojom rutinom tr~anja lak{e saznajemo {ta ima efekta. Ranije se mislilo da ne treba preskakati nijedan dan, osim u slu~aju povrede ili bolesti. Sada atleti~ari ka`u da rekreativno tr~anje svaki drugi dan daje bolje rezultate nego u slu~aju d`ogiranja svaki dan. Zato bi rutinu trebalo prilagoditi principu lako-te{ko: Jedan dan tr~anje, naredni dan odmaranje. Organizmu to posebno odgovara jer izme|u dva treninga ima vremena da se oporavi.
@ene vjeruju svom instinktu

2.Dekabristi je naziv za grupu ruskih oficira i plemi}a? Dereglija drvarica je starije ma3.tereta? ilirije~no plovilo za prenje drveno voz
1. TA^NO

Tumer pripadnik harlemske renesanse
D`in Tumer (Jean Toomer), pravo ime Nejtan Jud`in Tumer (Nathan Eugene Toomer) bio je ameri~ki pjesnik i romansijer, pripadnik harlemske renesanse. Kratko vrijeme je predavao prije nego {to se posvetio pisanju. Kejn iz 1923. godine, koji se smatra njegovom najboljom knjigom, eksperimentalni je roman koji do~arava kako je biti crnac u SAD ~ime je veoma utjecao na mla|e crne pisce. Pisao je i za Broj~anik i druge manje ~asopise. Posjetio je Gurdijev institut u Francuskoj 1926. godine i vodio gurdijevske grupe u Harlemu i ^ikagu. Imao je ambivalentan odnos u vezi sa svojim rasnim porijeklom i bio zaokupljen duhovnim stvarima. U kasnijim djelima izbjegavao je rasna pitanja. Ro|en je 26. decembra 1894., a umro 30. marta 1967. godine.
2. TA^NO

Kulinarski kutak

Medvje|e {ape
Potrebno je: 3 {oljice o{trog bra{na tip 400, 1/4 vre}ice pra{ka za pecivo, 1 {oljica {e}era, 2 {oljice mljevenih oraha, 1 {oljica maslaca, 1 jaje, 1-2 ka{ike meda, 1 vre}ica vanilin {e}era. Za posipanje: [e}er u prahu. Na~in pripreme Mljevene orahe izmije{ati s bra{nom, pra{kom za pecivo i {e}erom. U sredini napraviti udubljenje i staviti jaje, med, razmek{anu masno}u i vanilin {e}er, pa umijesiti tijesto i ostaviti da odstoji oko pola sata na hladnom mjestu. Limene kalupe u obliku medvje|ih {apa namazati maslacem, posuti bra{nom i puniti pripremljenim tijestom, ali ne do vrha te lagano

Dekabristi ustaju protiv carizma
Dekabristi je naziv za grupu ruskih oficira i plemi}a koji su na dana{nji dan, 26. decembra 1825. godine podigli oru`ani ustanak protiv carizma. Cilj ustanika je bilo ru{enje zastarjelog sistema carskog apsolutizma, ukidanje kmetstva i modernizacija Rusije prema zapadnoevropskim na~elima. Ustanak je ve} u za~etku propao zbog razmimoila`enja unutar vodstva (podjele na revolucionarne i umjerene struje), nedostatka razra|enijeg vojnog plana i izostanka o~ekivane pomo}i vojske. Jedinice cara Nikolaja Prvog brzo su se obra~unale s ustani~kim grupama u Sankt Petersburgu i Ukrajini. Ustani~ki prvaci su smaknuti, a brojne pristalice dekabrista prognane u Sibir.
3. TA^NO

1

2

pritisnuti kako bi otisak kalupa bio izrazitiji. Napunjene kalupe staviti u pleh i pe}i na temperaturi od 180 stepeni oko 15 minuta, dok tijesto ne porumeni. Poslu`ivanje: Jo{ vru}e {ape vaditi iz kalupa i uvaljati u {e}er u prahu.

3

LJUDO@DER

GR^KI KO[ARKA[KI KLUB

LITAR

IZNENADNI ULASCI

PREZIME KO[ARKA[A NA SLICI

[PANSKI GRAMATI^KI ^LAN

OBALA

DO@iVLJAJI SPAVA^A

TEMPO

DRVENI [TAPI] NA KOJI SE NAMOTAVA PRE\A

OKOVRATNIK

MONA[TVO BUGARSKI PISAC ELIN ^LAN HIPI POKRETA GLUMAC DENIS ORU@ANI SUKOB NARODA GR^KO SLOVO GLUMICA FIRSTENBERG RIJEKA KOJA TVORI DRINU LANTAN SLAVNI BOKSER MUHAMED STARIJA KO[ARKA[ICA MARA STARIJA FILMSKA GLUMICA ITALIJA STIL U UMJETNOSTI PJESNIK SARAJLI] GLUMAC BANDERAS GLUMICA VEL^ VISOKI TURSKI PLEMI]

ZEMLJI[NA MJERA IME NA[EG KO[ARKA[A NA SLICI @ENSKO IME

Dereglija starije manje drveno rije~no plovilo
Dereglija ili drvarica je starije manje drveno rije~no plovilo za prevoz tereta (naj~e{}e gra|evinskog materijala). Pramac i krma su joj zako{eni, dno ravno i redovno je bez palube. Du`ina joj je naj~e{}e 20 metara, {irina do 4,5 metra, gaz do jednog metra. Bez vlastitog je pogona pa se uzvodno teglila ili vukla. Nosivot joj je bila do 60 tona. Poslije Drugoga svjetskoga rata zamijenile su je bar`e (~eli~na plovila kutijastog oblika) koje se na rijekama potiskuju (potisnica) ili tegle (teglenica).

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
BELGIJA

BIRA^, [ARAN, ESAD, KASETA, LT, OSTRVCAD, K, SRNKA, ILA, ILIJA, FETEL, SEBASTIJAN, AVANTI, ALTI 2386

36

Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
predmetnih nekretnina sa dijelom 1/1 u Zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu, a sve u roku od 30 dana od pravosna`nosti presude. Tu`bom je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`enik u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, te je potrebno da se izjasni priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, te ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik ne dostavi u zakonskom roku pismeni odgovor na tu`bu, kojom je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivne stranke, sa pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`enim Had`iavdi} Neziru, Be{agi} Rad`iji, Keketovi} [evali i Had`i} Rabiji smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} Sabljica

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 053888 08 P Sarajevo, 21. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Poljo Hasiba iz Sarajeva, ul. Aleksandra Pu{kina broj 62 zastupan po Hrva~i} Esadu, advokatu iz Sarajeva protiv tu`enika Had`iavdi} Nezira iz Sarajeva, ul. Nahorevska broj 210, Be{agi} Rad`ije iz Sarajeva, ul. Muse ]azima ]ati}a broj 31, Faginovi} Kadre sa Ilid`e, ul. Kasindolska br. 17, Keketovi} [evale iz Sarajeva, ul. Ispod Budakovi}a br. 11, Had`i} Rabije iz Sarajeva, ul. Paje br. 17 i Poluga Ratka iz Ugljevika, Ravno polje Naselje Vare{, radi utvr|enja, v.s.p. 1.000,00 KM, van ro~i{ta dana 21. 07. 2010. godine, a u smislu odredbe ~lana 348. stav 3 Zakkona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Poziva se tu`enik Had`iavdi} Nezir, Be{agi} Rad`ija, Keketovi} [evala i Had`i} Rabija da u roku od 30 dana dostave sudu pismeni odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se utvrdi da je tu`itelj stekao pravo vlasni{tva putem dosjelosti na nekretninama ozna~enim kao k.~. 481, 482 i 486 k.o. Centar Sarajevo V, po novom premjeru, a {to odgovara k.~. 256/27 i 256/28 k.o. Ko{evo upisane u zk. ul. 2428 po starom premjeru, a {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude upi{e kao vlasnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 130824 10 P Sarajevo, 15. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Rondi} u pravnoj stvari tu`itelja Smajlovi} Mina iz Sarajeva, ul. Mahmuta Bu{atlije ^ikma, broj 1, koju zastupa advokat Esad Hrva~i}, protiv tu`enih Kraji{nik Staka sa prijavljenim prebivali{tem na adresi: Lu`anski put broj 88, Ilid`a i Bosilj~i} Joka sa prijavljenim prebivali{tem na adresi Lu`anski put broj 58, Ilid`a, radi priznanja prava vlasni{tva dosjelosti, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a).

na dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku - dva istovjetna primjerka (~l. 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a): Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`ene }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`ena, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPPa). Obavje{tavaju se tu`ene da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Sanela Rondi}

OBJAVLJUJE OGLAS
(dostava tu`be na odgovor) Dana 11. 3. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu, protiv tu`enih, radi priznanja prava vlasni{tva dosjelosti. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom se utvr|uje da je tu`iteljica po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na nekretninama ozna~enim kao k.~. 696/52 u naravi ku}i{te, dvori{te i ku}a povr{ine 166 m2 i k.~. 696/20 u naravi oranica povr{ine 234 m2, k.o. Dolac, {to po novom premjeru odgovara k.~. 665, k.o. Novo Sarajevo IV. Ovim putem, tu`enim, se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`ene su du`ne najkasnije u roku od 30 da-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 061995 08 P Sarajevo, 14. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja E{refa [a}irovi} iz Sarajeva, ul. Dobojska br. 16 a, koju zastupa Dautbegovi} Almin, advokat iz Zenice, protiv tu`enih 1. Kavazovi} Ibrahim iz Sarajeva, ul. Dobojska 16 a i 2. Hod`i} Senahid iz Sarajeva, Male{i}i bb, radi poni{tenja ugovora, objavljuje slijede}i,

OGLAS
Poziva se prvotu`eni KAVAZOVI] IBRAHIM iz Sarajeva, ul. Dobojska 16 a, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 24. 10. 2008. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da Sud donese slijede}u

ni{tenog ugovora i poni{tenog rje{enja. Obavezuje se tu`eni da tu`iteljici solidarno naknade parni~ni tro{ak sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko tu`eni ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, predla`e se dono{enje Presude zbog propu{tanja uz naknadu tro{kova sudskog postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanovi}

KANTONALNA JAVNA USTANOVA „DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“ SARAJEVO, Nahorevska 195 - UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama („Sl. List RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i ~lana 19. Pravila Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ a na osnovu Odluke Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Ustanove, broj: 17-815-1/10 od 22. 12. 2010. godine, Upravni odbor Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, raspisuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Kandidati za poziciju direktora Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ trebaju ispunjavati slijede}e uslove: I Op{ti uslovi - starost iznad 18 godina, - dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine, - univerzitetska diploma ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stru~ne spreme, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova direktora ustanove socijalne za{tite, (ljekarsko uvjerenje po okon~anju izbora). II Posebni uslovi - VSS, Medicinski fakultet ili Fakultet politi~kih nauka ili Pravni fakultet ili Filozofski fakultet ili Ekonomski fakultet, - pet godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VII stepena stru~ne spreme, u oblasti socijalne za{tite, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da se protiv njega ne vodi prekr{ajni postupak za postupak nespojiv sa obavljanjem poslova direktora ustanove socijalne za{tite. Period na koji se imenuje direktor traje ~etiri godine. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i telefon za kontakt. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova ne starije od {est mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na adresu: Kantonalna javna ustanova „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, Nahorevska 195, Sarajevo, sa naznakom: prijava na konkurs za izbor direktora Doma.

PRESUDU
PONI[TAVA SE Ugovor o istupanju osniva~a iz dru{tva, br. 01/2008. zaklju~enog dana 07. 01. 2008. godine, izme|u prvo i drugotu`enog, te se slijedom ovog poni{tenja poni{tava i Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu o upisu promjene subjekta upisa, od 08. 02. 2008. godine i nala`e registru Op}inskog suda u Sarajevu da u registarskom ulo{ku istog br. I-2744 uspostavi prvobitno stanje koje je prethodilo dono{enju po-

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U SOKOCU Broj: 89 0 Mal 000826 07 Mal Sokolac, 01. 11. 2010. godine OSNOVNI SUD U SOKOCU, SUDIJA Sedad Omerspahi}, u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske Ad Banjaluka SRJ Mobilna Srpske, protiv tu`enog Simo Bo{kovi}, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom posutpku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 10. 07. 2007. godine tu`ilac Telekom Srpske Ad Banjaluka SRJ Mobilna Srpske je podnio tu`bu protiv tu`enog Simo Bo{kovi} radi duga Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da na ime duga plati iznos od 1137,71 KM kao i da naknadi tro{kove postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj rabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Su-

du pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Sedad Omerspahi}

Dnevni avaz

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

37

MALI

OGLASI
Prodaja
Opel Kadet, suza 1.3, 1988. god., cijena po dogovoru. Tel. 062 183 913. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat TDI, 97., limuzina, reg. do septembra 2011., cijena 7.700 KM. Tel. 061 519 750. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljinsko zaklj., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 1.2 B, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 60.000 pre{ao, cijena do registr. 7.400 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206 1.2 B, model. 2005., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 76.000 pre{ao, cijena do registracije 8.100 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do registr. 7.800 KM. Tel. 061 158 202. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem Opel Korsa „Swing“ 1997., reg. do 23. 7. 2011., 160.000 km, cijena 5.000 KM. Tel. 061 222 295. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno 18 TL, 1983., u voznom stanju i dijelove za isti. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Reno Kango, 2005., teretni. Tel. 062 916 907. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Reno Klio 1.2 benzin, 2000. god., registr. potrebno farbanje, 4.000 KM. Tel. 061 478 572. Reno Megan, 97. god., benzin, reg. oktobar 2011., klima, MP3, el. pod., centr. brava - 5.000 KM. Tel. 063 881 224, 033 643-944. Reno Senik, 2001. god., tek registrovan, met., klima, alarm, daljinsko, gara`iran. Tel. 061 138 071. Reno T wingo 1.2 B, crveni, 2003. god., dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, cijena do registr. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 1.4 16 V, model 2007., siva, 3 vrata, tek registrovan, 105.000 pre{ao, kupljen u ASA auto, 1 vlasnik, servisna knjiga, cijena 10.200 KM. Tel. 061 158 202. Seat Leon 1.9 TDI, alu felge, digitalna klima, grija~i sjedi{ta, zeder, alarm, registrovan. Tel. 065 435 585, Dobrinja 4. Stojadin 1.1 GX 1987. i Jugo 2005. god., Pe`oov motor po sporazumu, Bla`uj, Zujevina. Tel. 033 624-099. [koda Favorit 136 L, 1991., registrovana do 21. 4. 2011., gara`irana. Tel. 061 202 386. [koda felicia, dizel, 1.9, 3700 KM. Tel. 062 151 896 [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Zadnja karambolka Fiat Punto 2004. god. nova. Tel. 061 490 979. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Audi 4, 2.0 TDI, 2005. god., sivi, bixenoni, al. felge, kupljen u Nipexu, pre{ao 133.000 km. Tel. 066 364 848. Audi 80 1.6 B, 91. god., odli~no stanje, MP3, centralna, {iber, kand`a. Tel. 063 730 777. Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno 19.000 KM. Tel. 061 531 130. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Chevrolet-Matiz Se, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna. Tel. 061 260 598. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., full oprema, perla bijela, cijena dogovor. Tel. 061 783 405. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 2001. god., re{ao samo 117.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. Fiat Palio vikend, 1999. god., 1.7 TD, met. siva. Tel. 061 773 375. Fiat Panda 1.0, 1997. god., teretno, 2 sjedi{ta, pogon 2x2, reg. do 3. 6. 2011., povoljno. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do registr. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Mondeo 94. god., 1.8 TD, 65 KW, 1755 m3, zeleni met. Tel. 061 260 598. Golf 92., TDI, dvoja vrata, sivi, registrovan do mart 2011. Tel. 061 184 775. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf V, 1.9 TDI, 2006. god., registrovan do 11. 2011., crna boja. T 061 202 el. 982. Hitno Golf 2, dizel, bijele boje, 87. god., neregistrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 244 290. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Limariju za Kia Sportage. Tel. 061 254 038. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Nova guma Kontinental 195/60/15 88H sa felgom, Opel astra 4 rupe. Tel. 061 490 979. Opel Astra 2001., 1.6 benzin, siva met., klima, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Opel Astra dizel karavan, 1999., mo`e zamjena. Tel. 061 220 016.

Izdavanje
A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Apartman na Vla{i}u, blizu starta uspinja~e. Tel. 061 210 650. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te extra opremljenim sobama, c. grijanje, TV sat, parking, cijena 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te sa extra opremljenim stobama, u centru grada, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Austrijski trg, lokal 41 m2, za sve namjene, na glavnoj cesti. T 065 188 648. el. Bjela{nica, luksuzno opremljen apartman za ~etiri osobe. Tel. 061 482 596. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, tros. prazan renoviran stan sa ugradb. kuhinjom, eta`no grijanje. Tel. 062 465 466. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar kod Katedrale, ~etvorosoban stan sa ba{tom i dvori{tem. Tel. 061 382 261. Centar strogi, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane, sobu studenticama, cen. grijanje. Tel. 062 253 440. Dva prostora 100+160 m2, ul. S. Zajke, Rajlovac, veliki parking, cijena povoljna. Tel. 061 177 547. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvokrev. soba studenticama, eta`. grijanje sa upotrebom kuhinje, Pionirska dolina. Tel. 601 598 694. Dvos. stan na Aneksu. Tel. 033 663468, 061 254 038. Garsonjeru sa internet konekcijom mu{kom studentu. Tel. 033 921-031. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban stan moderno namje{ten, ekstra lokacija, zaposlenoj osobi, 280 EUR-a. Tel. 063 530 119. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, sobe za no}enje i kratak boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, dvos. namje{ten stan u zgradi, centralno, Lu`ani. Tel. 061 522 190. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan u stamb. zgradi. Tel. 061 866 705. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem 100 m2 pos. skladi{nog i 105 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem 2,5 soban namje{ten stan Nova Breka. Tel. 033/442-175. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem gara`u Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, preko puta Medi-

cinskog fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem komfornu sobu `enskoj osobi, 250 m od Katedrale, prema Bjelavama. Tel. 033/225-747, 063 947 075. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena-nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem magacinski prostor 150 m2, m2 - 3 KM. Tel. 693-118. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi, Bu}a potok. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Vele{i}i, poseban ulaz, kablovska, grijanje. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten stan kod Elektrotehni~ke {kole u B. Potoku, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni i kancelarijski prostor u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Nike Kolumbi}a br. 46, Stup, 150 m od tramvajske Energoinvest. Tel. 062 641 522. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746.

M. Dvor, ve}i dvos. moderno opremljen stan u zgradi kod „Unitika“ izdajem. Tel. 061 145 853. Namje{ten jednos. stan djevojkama nepu{a~ima ili mladom bra~nom paru. Tel. 033 227-077, 062 606 768. Namje{ten jednos. stan na Ko{. Brdu, studenti. Tel. 033 223-691. Opremljen auto servis, veoma prometna saobra}ajnica, N. Grad. Tel. 061 177 547. Opremljen frizersko kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Opremljen jednos. stan 43 m2, na Otoci, centr. grijanje, zgrada, 330 KM. Tel. 061 031 330. Otoka, prazan, jednos. stan 35 m2, zgrada, centr. grijanje, 250 KM. Tel. 062 465 466. Pos. prostor 80 m2, posjeduje struju, vodu, tel., plin. grijanje. Tel. 033 235117, 061 265 588. Pos. prostor 80 m2, u Zabr|u, ul. A. Imamovi}a br. 7. Tel. 065 684 987. Pos. prostor, super lokacija, Hotonj, 1.950 m2. Tel. 062 321 925. Rajlovac, pos. prostor 80 m2, ul. Alije Imamovi}a br. 7. Tel. 065 684 987. Soba studentima, centr. grijanje, Ciglane. Tel. 602 253 440. Soba zaposlenom samcu iz Federacije 120 KM, u stambenoj zgradi, 16. sprat. Tel. 062 467 823. Sokolovi}i, Ahmeta Ljubun~i}a, izdajem namje{ten stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012. Stan trosoban namje{ten na Aneksu. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Trosoban namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U centru grada, pos. prostor 15 m2. Tel. 063 717 908, 033 214-151. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za advokaturu, uslu`ne djelatnosti, }evabd`inice, a{~inice, frizeraje i dr. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 19381-1tt Prodajem stan 78 m2 sa dva balkona + 17 m2 gara`a u objektu. Kova~i}i, Ljubljanska ul. Pogled na M. Dvor. Tel. 033/212-479. 19430-1tt Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Aneks, prodajem ku}u ul. Vrbovska 55, sa 200 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 061 593 247. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Beograd - Kara|or|eva 19, stan 42 m2, II kat, 63.000 EUR-a, bez posrednika i zamjene. Tel. 00381 61 244-6181. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 77 m2, cijena 180.000 KM. Tel. 062 053 136. Budakovi}i-Ba{~ar{ija, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar kod Avaza, trosoban, osun~an, 4. sprat, super renoviran, trostrana orijentacija, 120.000 KM. Hitno. Tel. 061 186 665. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. D. Hotonj-Vogo{}a, ku}a sa oku}nicom, papiri 1/1. Tel. 033 481-775, 061 517 490. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, prodajem, visoko prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Donja Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dubrovnik, prodajem dvosoban

Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovno-skladi{ni prostor 40 i 120 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 50 m2, ul. Nike Kolumbi}a br. 46, 150 m od tramvajske Energoinvest. Tel. 062 641 522. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e, Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Jednokrevetna namje{tena sob, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. stan studenticama, namje{ten, pos. ulaz od 1. 1. 2011. T 535el. 539. Ko{. Brdo, jednos. przaan stan 40 m2, zgrada, III kat, izdajem. T 061 031 el. 330. Ku}a od 100 m2 u Binje`evu, vrlo povoljno. Tel. 033 511-963. Ku}a u Binje`evu od 100 m2 sa dvori{tem, vrlo povoljno. Tel. 033 511-963. Lokal izdajem za do~ek Nove godine. Tel. 062 644 055.

stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fo~a, prodajem jedan dun. vo}njaka sa lijeve strane ^ehotine ispod sela Sa{na Drago~avi. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Garsonjeru u [vrakinom kod MUPa. Tel. 061 722 350. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavi~ka br. 6, IX kat, trosoban stan 74 m2 prodajem, 1.800 KM/m2. Tel. 061 080 257. Hitno i povoljno stan 84 m2 + gara`a, Vrtovi Riverine. Tel. 061 139 469. Hrasno, P Ribar, odli~an stan na . odli~noj lokaciji, obnovljen, 53 m2, VI sp., 118.000 KM. Tel. 061 203 346. Hrasno, Trg heroja stan 36 m2, 65.000 KM i 45 m2, 85.000 KM. Tel. 065 021 556. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat p+1+p 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje+2 spr., sa gara`om i ops. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Kijevo, prodajem vikend. omaltana sa vana i iznutra, ura|ena elektro instalacija, 29.000 KM. T 062 387 728, el. 061 520 392. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom, 1/1, D. Hotonj-Vogo{}a. Tel. 033/481-775, 061 511 490. Ku}a u G. Bio~i 8x9 m, na sprat i 1.960 m2 oku}nice, i 4.000 m2 zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.613 m2 oku}nice, sve za 95.000 KM. Tel. 061 299 127. M. Dvor-centar, jednosoban stan 40 m2, useljiv. Tel. 061 132 327, 061 715 543. Malta, dvosoban stan 57 m2, renoviran, mo`e i zamjena za ve}i. Tel. 618944, 061 864 651. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar-Sutina, prodajem ku}u 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Pofali}i, ul. Zahida Panjete, ku}u sa 320 m2 oku}nice, vl. 1/1. Tel. 061 593 247. Pos. prostor 80 m2 na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Prodaja stanova, apartmana na Makarskoj rivijeri. Tel. 061 224 174. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlasni{tvo 1/1, cij. 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dva eta`irana stana povoljno, po 75 m2, sa ba{tom, centar. Tel. 061 490 312. Prodajem dvije ku}e. Tel. 061 015 812. Prodajem dvosoban stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem dvosoban stan 55 m2, sprat I, novogradnja, na Betaniji, cijena 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015.

38

Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h. Vranicin neboder, dvosoban stan 57 m2. Tel. 061 864 651. Zemlji{te na Ilid`i blizu velike aleje, 1.900 KM/m2. Tel. 061 220 977. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 16408-1ND@ adnjom, dvije vodilice i pragom, jednokrilna i dvokrilna, svih veli~ina. T 033 el. 225-227, 061 516 910. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Sliku Petra Tje{i}a, ulje 21x26 cm, 1.000 KM. Tel. 061 709 593. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ijajaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Popust na ve}u koli~inu do 50%. Prepelice nosilje i meso prepelica. Besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Povoljno trosjed, dvosjed i fotelja, sve na razvla~enje. Tel. 061 272 611. Ve}u koli~inu novogodi{njih ~etitki, italijanske, vrlo jeftino. Tel. 061 712 771. 100% lijek protiv hemoroida - baza med + biljke. Tel. 061 311 276. Opada vam kosa, prirodno ili od zra~enja, javite se. Tel. 061 311 276. Imate problema sa masno}om u krvi, 100% narodni lijek + bro{ura. Tel. 062 795 285. Prodaja zdrave hrane - slatka + d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel. 061 311 276. Neugodan miris iz usta, javite se, narodni lijek. Tel. 061 311 276. Akne gnojne, bubuljice, biljna baza + bro{ura. Tel. 061 311 276. Imate problema sa probavom, zdrava hrana sa bro{urom, 100% efikasno. Tel. 061 311 276. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Digitalni fotoaparat Samsung S630, 6,0 mega pixela, 6,8 - 17,4 mm ZOOM. Tel. 061 035 347. Fri`ider u odli~nom stanju, ispravan, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290. Pelene za odrasle od 55 i 75 kg, 4 paketa za 70 KM. Tel. 061 244 290. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Rashladni ormari-vitrine, vage, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Karabin lova~ki 8x57 - Kranj. Tel. 062 916 907, 061 958 001. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294. Kompletan namje{taj za dvosoban stan i bijelu tehniku. Tel. 062 422 405. TA pe} dvojka, ispravna, kao nova, 50 KM. Tel. 061 890 067. Iphone, 3GS, 16G, cijena 650 KM. Tel. 063 191 860, 063 992 885. Mobitel SonyEriksson K810i, u dobrom stanju, cijena 80 KM. T 061 374 el. 992. Novu bundu od polarne lisice iz Kanade, povoljno prodajem. Tel. 033 237029, 061 320 029. Trosjed, kau}, itison, ormari}, dje~iji krevet s jogijem, raznu garderobu. Tel. 062 375 610. Plinski (visoki) re{o. Tel. 061 421 514. Pis elektri~nu ma{inu, 50 KM. Tel. 062 972 512. Boks prodajem, pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv. Tel. 063 191 659. Prodajem leg igre nove 5 kutija razli~itih i 3 majice Lego br. 6, 12 i 16. T el. 033 227-077, 062 006 768. Sadnice dudova, rastu zimi u toploj sobi u saksiji, narastu 40 cm, posadit sa zemljom. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Plin. pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, cijena dogovor. Tel. 061 143 519. El. grijalica 20 KM. Tel. 062 972 512. Balkonska vrata ustakljena termo staklom 220x80, 95 KM. Tel. 062 954 316. Dje~iju auto stolicu u dobrom stanju. Tel. 062 625 502. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 19113-1TT Plin. pe} 4,8 KW, kao nova, koristi dimnjak. Tel. 062 625 502. Povoljno `eljezna vrata za kapiju 4 m sa 2 krila 2x2 i betonsku ogradu lijepa izrada 18 cm. Tel. 061 397 921, od 16-22 h. Rasprodaja zaliha stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pru}a, razni modeli. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Povoljno, ve{ korpe, opletene boce, stalke za cvije}e, klofere i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Prodajem korpe-kreveti}e za bebe, korpe i kaveze za ma~ke, pse, povoljno. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu i i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prozore vakum staklo na kipu bez {toka, 100x120, 120x120, povoljno. Tel. 062 419 501. Prodajem ribice i svu opremu. Tel. 061 709 658. Mlade papagaje tigrice sa svom opremom. Tel. 061 709 658. ]urke zaklane ili `ive, hranjene p{enicom, dostava na adresu. Tel. 061 349 238. Novu pe} plinsku, priklju~ak na dimnjak. Tel. 061 149 018. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Ispravnu ve{ ma{inu njema~ka AEG, povoljno. Tel. 061 382 230. Radim i prodajem kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453029. Kazan prodajem za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Ugostiteljski pult prodajem. T 061 el. 367 103. Kuhinjski sto na razvla~enje i 6 stolica, sve bukovina. Tel. 645-322. TV Sony i TV Samsung, 80 ekran, kao novi, veoma povoljno. Hitno! Tel. 061 490 570. Sijeno balirano prodajem. Tel. 057 342-324. Profesor daje instrukcije iz francuel. skog, latinskog, ruskog i bosanskog. T 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 065 005 223. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., ho-

Prodajem dvosoban stan 64 m2, visoko prizemlje - Vi{njik. Tel. 066 321 485. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4., ul. Patriotske lige. T 063 919 544. el. Prodajem dvosoban top-renoviran stan, Gornje Ciglane, II sprat, gas, PVC, 48 m2 + 8 m2 balkona, 60.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cen. grijanje, 1. sprat. Mob. 063 209 378. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u ili mijenjam za jednos. ili ve}u garsonjeru sa dozvolom i dun. zemlje. Tel. 234-545, 417-634. Prodajem ku}u u izgradnji Ned`ari}i. Tel. 061 131 297. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem nov stan od 70 m2, 1 m2 - 1.650 KM, na Ilid`i-Lu`ani - centar. Tel. 033 473-796. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni proistor u Vogo{}i 240 m2, za sve namjene, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno, hitno, ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 60 m2, A. Polje B faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 70 m2, u centru grada sa mogu~no{}u pro{irenja u potkrovlju 30 m2. Tel. 061 684 929, Konjic. Prodajem stan 87 m2, X sp., nadogradnja, [oping, bez dodatnih ulaganja, 2.100 KM/m2. Tel. 061 965 054. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, autrougarska gradnja, adaptiran, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Stan 65 m2 na Alipa{inom, Trg me|unarodnog prijateljstva, 6 sp. Tel. 065 021 556. Stan 80 m2, 1.700 KM/m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 033 546-556. Stan u Titovoj 105 m2, vl. 1/1. Tel. 061 220 977. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, stan 33 m2, adaptiran. T el. 033 459-874. Ul. Porodice Ribar, kod Lorisa, stan 52 m2, 3 sp. Tel. 065 021 556. Vele{i}i, pos. prostor 53 m2, svi priklju~ci, parking prostor. Tel. 061 869 481. Vje~na vatra, stan 63 m2, 180.000 KM, pogodan i za pos. prostor. Tel. 061 902 827. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto i plus doplatu. Tel. 061 540 015. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033/203-127. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 033/203-127, 061 437 732. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji potreban manji stan u zgradi za zaposlenu osobu na du`i period. Tel. 062 465 466.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Mijenjam stan 74 m2, trosoban, za garsonjeru ili prodajem, na Grbavici. Tel. 061 080 257

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 16360-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. T uzla: 061 587 721. 16236-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113.

OGREV KOD „MICKA“. Bukva i grab od 35 KM do 65 KM. Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Bukov briket 150 KM. Brezove metle 3 KM. Tel. 061 444 456. 16096-1Nd` „AKCIJA OGRIJEVA“! Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prodaja ogrijeva u vre}ama. Tel. 061 670 068. 19443-1tt „RASPRODAJA“! Bukova cijepana drva i }utci. Ugalj Banovi}i, ugalj Kreka. Dostava ta~na i brza. Mogu}nost pakovanja u vre}e. Tel. 061 234 598. 19443-1tt Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine povoljno. Tel. 062 876 691. Kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 2 stola. Tel. 624-820. Par ukrasnih koka „Fenix“, ekstra kvaliteta i prelijepog izgleda. Tel. 061 206 345. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 065 005 223 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Skalpovi doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov. Tel. 061 206 345. Harmonika vrata „Marley“ sa ugr-

Dnevni avaz
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. T 033 213el. 040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige, pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033 237-878, 061 482 045. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Elektri~ar vr{i sve vrste ugradnje i popravki elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Prevodim tekstove sa engleskog jezika, cijena 5 KM po stranici. Tel. 061 522 442. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. Radila bi u ku}i kod starijih osoba - pomaganje kod odlaska kod doktora, apoteku i sl. Tel. 062 422 290. Ozbiljna `ena ~isti stanove i pos. prostore, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856. Stolar, popravka prozora, vrata, kuhinja i plakara. Tel. 062 482 631, 033 465-412. ^uvala bi stariju osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 061 521 468. Ozbiljna `ena, ~uvala bi dijete na du`i period, Dobrinja 2. Tel. 033 450804, 061 578 169. Kerami~arski radovi kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 565 961. Dipl. in`injer poljoprivrede, odra|uje plan sadnje, sadnju vo}a, rezidba, za{tita. Tel. 033 654-634. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Za one koji nisu dugo vozili i imaju voza~ku dozvolu, dopunska obuka. Tel. 061 525 072. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Registrirate firmu (doo, dd, sur, str), trebate pomo}, zavite se pravniku. Tel. 063 190 722. Prigovori, tu`be, odgovori na tu`be, `albe, ugovori, molbe, javite se pravniku. Tel. 063 190 722. Dajem instrukcije iz bos. jezika i knji`evnosti, lektori{em tekstove, pi{em lektire, seminarske. Tel. 061 865 068. Iskoristite akciju besp. u~lanjenja kat. prodaja kozmetike, zarada 30 posto+pokloni+kreditiranje. Tel. 061 622 304. Priznati nastavnik njema~kog jezika i bosanskog, daje instrukcije vrlo uspje{no (samo uz dobru saradnju), prvi dvo~as (probni) pola cijene. T 659-750 el. i 066 897 870. Pru`am usluge obavljanja ku}nih poslova i kupovine za stariju oboljelu osobu, 180 KM, Kanton Sarajevo. Tel. 033 208-175.

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

39

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem dionice, obveznice, devizne {tednje i ratne {tete. Isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice, obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem stare kablove i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. T el. 061 836 657. Kupujem dionice-akcije devizne {tednje i ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli u gradskom groblju Bare. Tel. 061 936 378. Kupujem neispravne ve{ ma{ine, {porete struja-plin, starosti do 10 god. Tel. 533-631. Kupujem dionice devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem razglednice, pisma i dokumente do 1945. Tel. 061 139 767. Kupujem srebrne nov~i~e, stare nov~anice, markice i zna~ke. Tel. 061 139 767. Kupujem ordenje komunizam i NDH, Crna Gora i Srbija. Tel. 061 139 767. Sve vrste dionica i akcija sa banjal. i sarajevske berze, ratna {teta, Big, Telekom i dr. Tel. 065 974 799, 061 188 488. Staro oru`je, sablje, kubure, bode`e, jatagane, bajonete i sl. Tel. 063 015 334. Kupujem eksponate sarajevske Olimpijade, baklje, plakete, medalje, postere, zna~ke i sl. Tel. 063 015 334. Kupujem stare stvari, fotoaparate, lustere, }ilime, tepsije, serd`ade i sl. Tel. 063 015 334.

Ponuda-potra`nja
Buregd`inici potrebne dvije majstorice za pitu sa iskustvom. Tel. 062 760 139. 19449-1tt Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Nudimo smje{taj, hranu i platu vrijednoj i sposobnoj mla|oj `eni bez obaveza, protuusluga vo|enje doma}instva i briga o djetetu od 5 godina. Tel. 066 643 099. Potrebna `ena za {topanje perzera Sarajevske }ilimare i nove rese. Tel. 061 566 811, 033 649-559. Frizerskom salonu potreban frizer. Tel. 033 469-415. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene. Tel. 033 522-545. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Masa`a sportska, medicinska, opu{taju}a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

40 Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz
Dana 26. 12. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage sestre, tetke i svastike
SJE]ANJE

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

41

NA NA[U DRAGU

SAFIJE (MEHMEDA) HOD@I], ro|ene ZELJKOVI]
Ijo uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: sestre Fika i Sutka, zet Edhem, sestri~na Mensura sa porodicom: Amil, Aida, Enida i Delila, sestri} Mensur sa porodicom: Almira i Nejra Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 26. 12. 2010. godine u 12 sati i 30 minuta u d`amiji na Tereziji
19340-1tt

SAMIJU JAHI]
BILA SI DIVAN ^OVJEK I VELIKI DRUG. OD ZABORAVA ^UVAMO SVE TRENUTKE PROVEDENE S TOBOM. KOLEGE IZ ZEPTER INTERNATIONALA: SENADA, DAVOR, SEAD, MARIJANA, DANIJELA, NEBOJ[A, ZORAN, GORDANA, AMINA, SABAHUDIN, DEJAN, I JULIJANA
19380-1tt

Dana 26. 12. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e voljene maj~ice i bake Danas se navr{avaju 2 sedmice od smrti na{e drage majke

D@EVADE BE[LIJE, ro|. BALI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S ljubavlju tvoji sinovi: Senad i Emir
884-1go

NURIJE (AHMETA) GOBELJI], ro|. ESATOVI]
Najdra`a maj~ice, hvala ti za svu tvoju ljubav i pa`nju {to si nam je nesebi~no pru`ala. Tvoji sinovi Ahmet i Hasan, k}eri Mejra, [ehrija, Zuhra, Esmeralda, Jasmina sa porodicama Gobelji}, Suba{i}, Ru`i~ka, Male{i}, Sar`inski i Wallace
19415-1tt

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi i voljeni

SJE]ANJE

EMIR [OPOVI]
„Gdje smo mi? [ta se desilo? Magla je po~ela da pada. Jo{ jednom se okre}em i trljam o~i. Ne, nemogu}e je da se to de{ava. Vidim gu`vu na ulici, ljudi hodaju te{ke spu{tane glave. [ta bi ti sad na to rekao? Da si samo dobro mislio. Pa, da naravno da bi to rekao. [ta bi ti sad rekao? Da je tako najbolje za sviju. Naravno da je. [ta bi rekao? Da je to ono {to je moralo da se desi. Donio si odluku. Spasonosni tonovi izlaze iz tvojih usta, sladunjavi razgovori, a nama su ostali samo isje~ci iz novina...“ Nedostaje{ nam puno. Tvoj brat Ismet - [ico, snaha Nermina i brati~na D`enita
16579-1nd`

EMIR [OPOVI]
Lijepo je bilo zvati velikog ~ovjeka suprugom, ocem, djedom, kao {to si bio ti. Imati tebe bila je privilegija. Ako se ljudi pamte po dobrim djelima ti }e{ postati vje~nost. Po{tenje, dobrota i plemenitost, odlike su velikih ljudi... La`u kada ka`u da vrijeme lije~i rane, ono ti samo pomogne da nau~i{ `ivjeti s bolom. @ivje}e{ dok `ivimo i mi, dragi na{ tajko. Tvoji: supruga Aida, sin Amar, snaha Enisa, k}erka [ejla, zet Muamer i unu~ad Rijad i Iman... Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ulica Safeta Had`i}a 155 u 14 h.
16579-1nd`

Na dragog mu`a i oca

IBRO (ZEJNILA) ME[I]
26. 12. 2005 - 26. 12. 2010.
Iako nisi sa nama, `ivi{ u na{im srcima. Supruga i djeca
16547-1nd`

Danas, 26. decembra 2010. godine navr{ava se godina od kada nas je napustio na{ dragi

Dana 26. 12. 2010. godine pro{la je tu`na godina dana od kako smo ostali bez na{e voljene majke i supruge

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

MEHO SARAJLIJA
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
16577-1nd`

RAMIZE HAMIDOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji Sejo i Berina
16526-1nd`

ESAD AGI]
26. 12. 1998 - 26. 12. 2010.
iz Konjica

HAMIDA AGI], ro|. KOSOVAC
23. 12. 1997 - 26. 12. 2010.
PTT

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke, zet i unuke SJE]ANJE

Dana, 26. 12. 2010. navr{ava se 5 godina kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana, 26. decembra navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg prijatelja

SELMA SALIHOVI], ro|ena KARI]
U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljena, po{tovana i nezaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Porodice Kari} i Efendi}
19388-1tt

prof. dr. SULEJMANA DIZDAREVI]A
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od prijateljstva i drugovanja. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji Merzi}i: Idriz, Munevera, Sinan i Sanja
397-1mo

Dana 27. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke i nane

MUBERE ^AVDAR, ro|. HRAPOVI]
Dana 27. 12. 2010. godine, u 12 sati, tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet!!! Porodica ^avdar

PTT

42

Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
NIKAD ZABORAVLJENI SIN I BRA]A

AMIR HEBIBOVI]
26. 12. 2001 - 26. 12. 2010.

HUSO HEBIBOVI]
30. 12. 1979 - 30. 12. 20010.

IBRO HEBIBOVI]
30. 6. 2010 - 30. 12. 2010.

MUJO HEBIBOVI]
2. 7. 2010 - 2. 1. 2011.

Samo oni koji vas vje~no vole i cijene znaju kako je `ivjeti bez vas. Bol za vama je velika, a uspomena na va{u dobrotu i plemenitost je vje~na. Neka vam dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Otac i brat Hamid sa porodicom
19420-1tt

Dana, 26. decembra 2010. navr{ava se godina dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

MINA BA[I], ro|. CURO
(1934 - 2010.)
Draga majko, Sedam je dana, kako si preselila i ostavila nam neizbrisivu tugu, bol, prazninu, suze, jecaje... Vi{e nemamo koga zvati majkooo. Te{ko je, prete{ko pre`ivjeti rastanak s tobom. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. VOLE TE TVOJI: zet Hamdija Crn~evi}, k}erka Sabaheta i unuk Muhamed
19044-1tt 16572-1nd`

ISMET (MEHO) HUSEINBEGOVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: supruga Zlata, sin Benin, snaha Mikica, unu~ad Jan i Tea

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MINA BA[I], ro|. CURO
(1934 - 2010.)
Draga moja neno, Sedam je dana bez tebe, a ja te sanjam da si s nama. Nemogu da se pomirim sa istinom da te vi{e nema, da te vi{e nikada ne}u vidjeti i da }u i}i samo dedu. Dok budem `ivio, u srcu }e mi biti sje}anje na tvoj dragi lik, dobrotu, ljubav, bri`nost, na tvoje male, lijepe ruke koje su me podizale i gajile. Hvala ti, za sve {to si u~inila za mene!!! Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, jer ti to neno zaslu`uje{. Voli te tvoj unuk Muhamed Crn~evi} 16572-1nd`

MINA BA[I], ro|. CURO
(1934 - 2010.)
Draga na{a voljena neno, Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Hvala ti, {to smo te imali! Hvala ti, za nesebi~nu ljubav koju si nam pru`ala. Hvala ti, {to si nas neizmjerno voljela! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Vole te unu~ad: Nerko (tvoja dika); Nerma (tvoja zeka), Muhamed (tvoj ljepotan), Hilda (tvoja Hiki) i Amina (tvoja Milka)
16572-1nd`

MINA BA[I], ro|. CURO
(1934 - 2010.)
Draga majko, Prazan krevet tvoj, zaustavi pogled na{, i shvatimo istinu da nisi vi{e s nama, ve} sedam dana. Ali ti }e{ uvijek biti tu. S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitu du{u i dobrotu koju si nam pru`ala. Neka te dove prate na putu d`enetskom i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji Halilagi}i: k}erka Munevera (Sadeta), zet [emso, unuk Nerko, unuka Nerma
16572-1nd`

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nas je napustila na{a draga

Dana 26. 12. 2010. navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{a draga

GINA [EHOVI]
Sretni i ponosni smo {to si na{e `ivote krasila neizmjernom ljubavlju, pa`njom, dobrotom i brigom. Tvoja bri`na ruka nas je pratila, a tvoji savjeti odgajali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, a sje}anja na tebe nikad ne}e izblijediti. Tvoja porodica
16567-1nd`

ALMIRKA (]AMILA) KOVA^EVI]
iz Te{nja Vrijeme prolazi ali ti i dalje `ivi{ u na{im sje}anjima. ^uvamo uspomene na tvoj lik i tvoju dobrotu koju si nam poklanjala. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari d`enet. Tvoji roditelji: ]amil i Nezira, sestra Amira, zet Enis, sestri~ne Sara i Nera
PTT

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg zeta

Dana 26. 12. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog oca i supruga

Dana 26. 12. 2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako je preselio na ahiret moj dragi sestri}

Dana, 26. 12. 2010. navr{avaju se 4 godine kako nas je napustio na{ dragi i nikad pre`aljeni

Dana 26. 12. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i babe

Dana 26. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog oca i supruga

MIRSADA MARI]A
Sa najljep{im uspomenama ostat }e{ u na{im srcima, a neka ti Allah d`.{. podari rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: punac Sejfudin, punica Samija i familija Rajceg
391-1mo

MIRSADA MARI]A
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje, bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Admir i supruga Vi{nja 391-1mo

MIRSAD (AVDIJE I HAVE) MARI]
Praznina i bol nisu u rije~ima nego u mom srcu, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj zahvalni daid`a Hamo
395-1mo

D@EMAL HOD@I] MIRSAD MARI]
Neka Ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Tvoji: k}erka [ejla, zet Ned`ad i unuk Miran
394-1mo

@ivot bez tebe je skrivena bol, nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi na du{i. Sje}anje na tebe vje~no }e ostati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fatima i k}erka Azra
16561-1nd`

HAJRUDIN (HAMZA) IVAZOVI]
Dragi na{, uvijek }e{ biti u na{im srcima, voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Almin i supruga [asiha
16545-1nd`

Dnevni avaz
Danas, 26. decembra 2010. godine, navr{ava se godina dana od kada je na Ahiret preselila na{a draga i voljena
SJE]ANJE

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

43

na drage roditelje

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se 28 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog dede

MUSA KRNI]
26. 12. 1983 26. 12. 2010.

IFETA KRNI]
11. 4. 1995 - 26. 12. 2010.
i na dragog brata

D@EMAL HOD@I] ADEM VUGA
^uvam najljep{e uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Unuka Jasmina Biki} s porodicom
19445-1tt

FADILA (OSMANA) D@EMID@I], ro|. AVDAGI]
Svakoga trenutka si sa nama, u na{im srcima i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji: Hidajet, Jasminka, Edin, Amela, Adnan, Nadir i Kenan Hatma-dova merhumi prou~iti }e se istog dana u Begovoj d`amiji, poslije podne namaza u 12 h i 20 min.
19422-1tt

EDIN (MUSE) KRNI]
9. 2. 1996 - 26. 12. 2010.
Sa ljubavi i po{tovanjem, Esad Krni} i Edina Bajraktarevi} sa porodicama
19077-1tt

Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, sa po{tovanjem spominjati i s ljubavlju u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Ke~o Uzeir, Rabija, Sabina i Selma sa porodicom
16590-1nd`

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se druga godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi zet i tetak

Dana, 26. 12. 2010. (nedjelja) navr{ava se godinu dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva, nana

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se devet (9) godina od preseljenja na ahiret voljenog oca i supruga

VASVIJA (JUSUF) MANGAFI]
(1933 - 2009.)
Vrijeme prolazi, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Uvijek si sa nama u na{im mislima i srcima... Te{ko se pomiriti da vi{e nisi sa nama, a ponosni smo {to smo te takvu imali. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj i dobroj du{i podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: sinovi Sahit - [ok, Hajrudin - Dino, Vahid - [i{ko, snahe Behireta - Bera, Fikreta, unu~ad Tarik, Nejra, Ehlimana, Anela Tevhid - godinu dana (godi{njica) }e se prou~iti 26. 12. 2010. godine (nedjelja) u 12 sati iza podne namaza u d`amiji Hendek - Vratnik.
19215-1tt

AMIR (HAMID) HEBIBOVI]
dipl. ing. gra|evine ... I kako vrijeme prolazi, praznina za tobom sve je ve}a, i ve}a... Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. onoga koji `ivot i smrt daje, i koji poslije smrti u `ivot vra}a, da tvoju mladu du{u D`enetom nagradi, a nas saburom. Amin! Tvoji sin Tarik i supruga Elvira
19418-1tt

\EMIL (SALKO) BEHREM
iz Jablanice Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: Ivkovi} Edin, Neira i Eldan
PTT

Dana, 26. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ voljeni

Dana 26. 12. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga mama, nana, punica

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE

MUJO (MUHAMED) DEOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu i sje}anje na tvoj lik i tvoju dobrotu. Supruga i sin sa porodicom
19392-1tt

ZILKA (TRNKA) KARA^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote za tvoju plemenitost i dobrotu. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoje }erke, zetovi, unu~ad i praunuci
19202-1tt

NAILA VUGA, ro|. SIJER^I]
5. 4. 2007 - 26. 12. 2010.

ADEM VUGA
26. 12. 1982 26. 12. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, mole}i Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Porodica 19287-1tt

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako nije sa nama

Danas se navr{ava sedam dana od preseljenja na ahiret na{e

MINA (ro|. CURO) BA[I]
1934 - 2010.

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

MEJRA (OSMAN) ]ELO
Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za nas. Vje~no }emo te pamtiti po dobroti i plemenitosti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: snaha Dika, unu~adi Hariz, Adis, Safeta, snahe Arzeta i Azra, zet Mesud, unu~adi Amila, Amar, Arfan, Arfan, Selma i Belma
19444-1tt

Na{a najmilija, dani su beskrajno dugi i tu`ni bez tebe, ali ispunjeni i ponosom {to si bila i ostala dio na{ih `ivota. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 h u ku}i `alosti ul. Brije{}e brdo 31. O`alo{}eni: suprug Velija, sin Mensad, snaha Gjulera i unuka Amina
19441-1tt

\EMIL (SALKO) BEHREM
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju spominjemo, a sa ponosom i tugom u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Izedina, sin Edin, k}i Aida, nevjesta Elvira, zet Admir, unuke Leila i Ella
PTT

SJE]ANJE na na{e drage Dana 27. 12. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, brata

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

VAHID (ESAD) LOKVAN^I] HAJRIJA U[ANOVI], ro|. BABI]
26. 12. 2001 - 26. 12. 2010.

MINE (ro|. CURO) BA[I]
1934 - 2010.
Samo jedna je maj~ina ljubav, a tvoja je bila neizmjerna. Ta ljubav nam daje snagu da `ivimo ovaj `ivot u kome }e{ uvijek biti prisutna i voljena. Vole te k}erka Hidajeta i unuka Hilda Borovina
19452-1tt

HAM[A U[ANOVI]
29. 12. 1999 29. 12. 2010.

Nema tih rije~i koje bi ubla`ile bol i tugu zbog tvog iznenadnog odlaska. Ljubav i praznina ostaju zauvijek a sje}anje na tebe na tvoj lik, nikada ne}e biti zaboravljeni. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid (`enski) prou~it }e se u ponedjeljak, 27. 12. 2010. u 10.30 u Hrasni~koj d`amiji u Hrasnici. O`alo{}eni: otac Esad, sestra Subhija, brat D`emil, tetka Hasna, zet Ismet Bid`evi}, sestri} Amer, sestri~na Amra sa porodicom
16593-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas. Zauvijek }emo vas ~uvati u na{im srcima i molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i: had`i Avdo, Ned`ad, Edib, Hedija, Mubera, Samela, Edina, 883-1go D`enana, D`enan, Orhan i Nejla

44

Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{e drage mame, majke, pranane i punice

DEJA (ALMAS) FEJZI], ro|. PA[I]
Draga na{a - MAJKO @ivot nestaje u trenutku, a sje}anja ostaju zauvijek. Dragi Allah d`.{. je rekao da plemenite - MAJKE - kratko `ive, a vje~no se pamte. Imala si veliko srce i toplinu za sve nas. Dok `ivimo rane }e nas vje~no boljeti, a tuga za tobom nikad ne}e prestati. O`alo{}eni: k}eri Jasmina, Azemina, Hajra, unu~ad Vlado, Vedrana, Nata{a, Sa{a, Jasmin i Enes, praunu~ad Nejla i Lajla, zetovi Ranko i D`evad, te ostala mngobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti dana u 13.00 h u ku}i `alosti Adija Mulabegovi}a 4/VI.
16586-1nd`

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se najtu`nijih 40 dana kako nas je napustio na{ najvoljeniji suprug, otac, dedo

Dana, 26. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg

EDHEM (DERVO) BRICA
iz Bugojna Tevhid }e se u~iti u nedjelju 26. 12. 2010. godine iza podne namaza u ku}i rahmetlije ul. Voznik VI br. 23. Mo`emo biti ponosni {to smo te imali, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Neutj{ena supruga Remza, sin Enes, k}erke Rusmila, Edita i Brigita, te snaha, zetovi i unuci, kao porodica Brica Mehe iz Sarajeva Ovim putem zahvaljujemo se porodici, prijateljima i kom{ijama, i svima koji su nam pru`ili rije~i utjehe u najte`im trenutcima.
16588-1nd`

[A]IR ZUKI]
S ljubavlju i po{tovanjem, brat Zahir sa porodicom
19457-1tt

Dana, 26. 12. 2010. navr{ava se godina dana i {est mjeseci od smrti na{e drage majke, supruge, nane i punice

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a majka, nana, svekrva, punica

ZUMRA (ZUHDIJA) VRETO, ro|. TOKMO
Sudbina je takva da te nikada ne}emo vidjeti. Bila si uzor po{tovanja, dobrote, `ivota kakvog treba `ivjeti. Mi smo tebi bili ponos i velika radost. Svu ljubav ovog svijeta si nam darovala, za svu tvoju dobrotu mnogo ti hvala. Tvoji: suprug Dervi{, k}erka Sanela, sinovi Salko i Sanjin, zet Zihnija, snaha Amela, te unu~ad Elvis i Arnela
16587-1nd`

IFET BAV^I]
Dragi tajo, Mislili smo da se od ljubavi umire, sada znamo da se od nje `ivi. Vole te tvoji: Lejla, Selma, Sabina, Amel i Ajna
16589-1nd`

ALI] (AD@AMIJA) FEDIMA
Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje, ni zaborav onima koji te vole. Tvoj lik i plemenita du{a uvijek }e ostati u na{em sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amin Porodica Ali}
19458-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

18 godina

na{oj dragoj prijateljici i kom{inici

SJE]ANJE na na{e najdra`e

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg druga

FERIDI HOTI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Bane, Sanjo, Zoka, ^ole, Damir P Maki, Damir B. i Rasim .,
19464-1tt

VAHID RAMI]
Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je `ivjeti bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu i sje}anje na tebe. Tvoji: supruga Vasvija, sin Miralem, k}erka Alema sa djecom i sestra Vahida
16585-1nd`

ANKICI ]IRKOVI]
Porodice: Opan~i}, [imunovi} i Mileti}
PTT

Had`i OMER FO^O
2004 - 2010.

MIRSAD (OMERA) FO^O
1992 - 2010.

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol zbog va{eg preseljenja i odlaska na ahiret. Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na vas. Zato }ete vje~no biti u srcima va{ih najmilijih. Neka vam Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Neka je rahmet va{im du{ama. Va{i vje~no o`alo{}eni: k}er Rabija i zet Bajro Ho{i} 16583-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki

na{oj dragoj zaovi i tetki

FERIDA HOTI, ro|. HAD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Fahro sa porodicom
16597-1nd`

FERIDA HOTI, ro|. HAD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hajrija, Veldin, Vildana, Adnan, Amira, Hana i Bakir
16599-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

45

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZETA [IV[I], ro|. ^ELJO
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Hamed, snahe Amra i Hildana, unu~ad Almir, Amela i Naida, snaha Jana, praunuk Adin, sestra Vasvija, snahe Timka i Senija, brati}i i brati~ne, jetrva Nura, djeveri}i i djeveri~na, te porodice [iv{i}, ^eljo, Fo~o, Red`ovi}, Porobi}, ^ustovi}, Medo{evi}, Omerba{i}, Omerovi}, Bu~o, [adi}, Turkovi}, Kustura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hameda Buljuba{i}a br. 20 - Boljakov Potok.
16592-1nd`

FERIDA (]AMIL) HOTI, ro|. HAD@I]
preselila na ahiret 25. 12. 2010. godine, u 56. godini. D`enaza }e se klanjati u haremu Hrasni~ke d`amije u nedjelju, 26. 12. 2010. godine u 14.00 sati, (poslije ikindije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume poslije d`enaze namaza (Porodice Foht br. 14, Soukbunar). RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: mu` Alija, sin Admir, sestra Ai{a sa porodicom, brat Fahro sa porodicom, brat Fadil sa porodicom, snahe Tid`a i [evka sa porodicama, svekrva Zahida, zaove Envera i Munevera, jetrve Indira, Aida, Fazila i Vildana, djeverovi Enver, Ramiz, Zahid i Mirsad, te porodice: Hoti, Had`i}, Vite{ki}, Lokvan~i}, Pa{ovi}, Topalovi}, Kari}, Jahi}, Mahmutovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
16596-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

BRANKO (ANTE) JURI[I]
preminuo 25. 12. 2010. godine u 65. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u nedjelju, 26. 12. 2010. godine u 13.00 sati, na rimokatoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: supruga Bojka, sin Vedran, k}erke Irena i Helena, brat Zdravko, sestra Mira, nevjesta Vi{nja, zet Dragan, unu~ad Matea, Tamara, Josip, Anto, Antonela, Bla` i Viktorija, nevjeste Marija i Mara, zet Enver, brati}i i brati~ne, sestri}i, te obitelji: Juri{i}, Luki}, Pocrnji}, Bo{njak, Mileti}, Barnjak, Vu~i}, ^olo, Ljubas, Mari}, Devi}, Kramar, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi
6581-1nd`

SJE]ANJE na na{eg supruga, oca, svekra i deda

Sa velikim bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga i nikad pre`aljena

ANKA - ANKICA ]IRKOVI]
preminula 25. 12. 2010. godine u 75. godini. Sahrana mile nam pokojnice obavit }e se 26. 12. 2010. godine u 14.00 ~asova na Pravoslavnom groblju Musala u Konjicu.

Danas se navr{ava 40 dana od kako je preselio na{ dragi

Had`i OMER (SALIH) FO^O
26. 12. 2004 - 26. 12. 2010.
Na ovom svijetu nema dovoljno rije~i koje bi iskazale svu na{u bol. To znamo samo mi i dragi Allah d`.{. koji gleda u na{a srca, njemu upu}ujemo dovu da ti otvori svoje d`enetske kapije, a mi }emo te zauvijek po dobru pamtiti i spominjati. Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sin Huzeir, snaha Amra i unuke 16582-1nd` Mirsada i Melisa

O@ALO[]ENI: bra}a Petar i Velja, sestra Milanka, porodice ]irkovi}, Nikoli}, Obradovi} i ostala mnogobrojna PTT rodbina, prijatelji i kom{ije

VELIJA SARI]
Tvoja plemenitost i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. Tvoji: Sabira, Senad, Vedad i Nermina
19465-1tt

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SENA VELJKOVI], ro|. [IGULIN
preminula 24. 12. 2010. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 27. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: sin Goran, unuke Sonja, Vanja i Sla|ana, brati} Narcis - Dino, brati~na D`emila - Naska, zaova Ksenija sa k}erkom Sonjom i njenom porodicom, rodica Jovanka te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Ku}a `alosti: Hasana Su}eske br. 7.

SJE]ANJE Dana 26. 12. 2010. godine navr{ava se 6 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi dedo i svekar

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri i tetki

Had`i OMER (SALIHA) FO^O
Ne - ni rije~i ne mogu opisati tugu za tobom, ni ranu koju nosimo na srcu, ni svu ljubav prema tebi, jer si bio i ostao najbolji dedo i svekar na svijetu. Bio si voljen i cijenjen takav }e{ vje~no ostati u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje: unuka Sabina i snaha Medina

FERIDA HOTI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
16591-1nd`

Dana 26. 12. 2010. godine navr{ava se 7 (sedam) tu`nih dana od smrti mog brata
16598-1nd`

Sestra Ai{a, Mirza, Merima i Vedad

TAIB (HASANA) IMAMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoja sestra Sena, zet Fehim, sestri} Aldin i sestri~na Aida sa porodicama
19466-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 26. 12. 2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog oca, punca i deda

na{em dragom

POKOPNO DRU[TVO

Had`i OMER (SALIHA) FO^O

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

ADNANU - ADIJU JAKUPOVI]U
Od Jakupovi} Aide, Ajdina i Senke
PTT

Istina da te nema vi{e me|u nama je bolna i te{ka, tuga ne prestaje, utjeha ne postoji, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoji }erka Dervi{a, zet Dervo, unuci D`enan i Edin, snahe Emina i Anera, te unu~ad 16582-1nd` Ajla i Mirnes

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 f a x 0 0 3 87 ( 0 ) 3 3 4 4 7 - 1 2 2

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

46 Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039136 07 Mal Mostar, 30. 11. 2010. godine

USKORO U PRODAJI

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. K. Branimira bb. TU@ENI: Mirela Vra~evi} ul. Kneza Domagoja br. 1 Mostar

TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 492,05 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 177,57 KM po~ev od 16. 3. 2001. godine do isplate na iznos od 184,03 KM po~ev od 16. 4. 2001. godine pa do isplate na iznos od 113,94 KM po~ev od 16. 5. 2001. godine pa do isplate na iznos od 16,50 KM po~ev od 16. 9. 2001. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi sa ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3 ZPP-a FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 033964 07 Mal Mostar, 6. 12. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: DD BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Mostar ul. B. Feji}a bb. TU@ENI: Pand`a Dra`an ul. Vukovarska br. 37, Mostar

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug na ime produ`enih telefonskih usluga u visini od 1.542,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to. - na iznos od 730,00 KM po~ev od 08. 11. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 803,35 KM po~ev od 08. 12. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 9,35 KM po~ev od 08. 1. 2007. god. pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezan odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi sa ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2 ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182 st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

47

48 Nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

Okru`ni privredni sud u Isto~nom Sarajevu, sudija Almina Oru~ u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske Ad Banja Luke ul. Mladena Stojanovi}a br. 8 protiv tu`enog Gogal [ped DOO Rudo radi duga v.s. 2.103,42 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 2.103,42 KM, objavljuje sljede}i Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 2.103,42 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 06. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 04. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 10. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 81,02 KM po~ev od 15. 12. 2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 09. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 98,84 KM po~ev od 15. 12 .2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 05. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 09. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 03. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 07. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 10. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 02. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 08. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 11. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 07. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 06. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 04. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 05. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 08. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 49,04 KM po~ev od 15. 01. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do ispalte na iznos od 480 KM po~ev od 25. 11. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 400 KM po~ev od 27. 11. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 58,52 KM po~ev od 15. 01. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 02. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 03. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 20. 11. 2009. g. kao dana dospjelosti pa do isplate na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojne Banke tu`eni je du`an platiti tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u visini sudske takse na tu`bu u iznosu od 100,00 KM i na presudu u iznosu od 50,00 KM na `iro ra~un broj 562099-00017269-97 kod NLB Razvojne banke, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Na osnovu ~lana 433 v. st. 1. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09, u daljem tekstu ZPP) dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka, protiv Vas kao tu`enog, radi isplate potra`ivanja, v.s. 2.103,42 KM koja je primljena kod Osnovnog suda Sokolac dana 21. 12. 2009. godine, formiranjem Okru`nog privrednog suda u Isto~nom Sarajevu cio spis je na nadle`nosti ovog suda. Na osnovu ~lana 433. v. stav 1. ZPP-a tu`eni je du`an da najkasnije u roku od 15 dana dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku spisa, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 344. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu,da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Almina Oru~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 109612 09 Ps Sarajevo, 03. 12. 2010. godine

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOMUNIKCIJE RS AD Banja Luke, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog D`ara Commerc Doo Sarajevo, ul. Skendera Kulenovi}a br. 61 Sarajevo, radi duga v.sp. 33.888,22 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 21. 08. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu, a koju je uredio podneskom od 20. 10. 2009. godine, protiv tu`enog D@ARA COMMERC DOO SARAJEVO, radi duga v.sp. 33.888,22 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 33.888,22 KM na ime duga sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 11. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.280,60 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 2.134,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 16.567,20 KM po~ev od 30. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine pa do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihohivih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

49

TALENTI Trend odliva dragulja u druge selekcije

Ne smijemo dozvoliti da Hajrovi} i Seferovi} budu novi ibrahimovi}i
Neki ne}e da igraju za BiH, a neke i ne zovu Imamo spisak od petnaestak imena potencijalnih reprezentativaca, ka`e Munib U{anovi}
Izjava mladog nogometa{a Arsenala i ~lana {vicarske kadetske reprezentacije Seada Hajrovi}a da ga iz Nogometnog saveza BiH niko ne zove, ponovo je aktuelizirala bolnu ta~ku na{eg sporta - nemar i nezainteresiranost za dragulje od kojih }e neki izrasti u svjetske klase, ali pod tu|om zastavom. Sami smo sebi dojadili vi{egodi{njim jadikovkama zato {to je Zlatan Ibrahimovi} reprezentativac [vedske, ali on je samo kap u moru za nas do sada neizlje~ivog problema. ijelac SP-a U-17... Na internetu se mogu prona}i stotine bh. imena i prezimena pored kojih stoje zastave Danske, [vedske, [vicarske, Njema~ke...

Misimovi}: Zaradit }e 2,1 milion eura do kraja sezone

Uprkos {ikaniranju

Misimovi} ostaje u Galatasaraju
Prema pisanju turskih medija, a kako prenosi portal Scsport.ba, na{ fudbalski reprezentativac Zvjezdan Misimovi} ne}e ove zime mijenjati sredinu nego }e ostati u turskom Galatasaraju uprkos {ikaniranju trenera Georga Had`ija (Hagi), koji ga je premjestio u drugi tim. Budu}i da je Misimovi} imao odre|ene ponude, ali samo iz Rusije, odlu~io je da radije ostane u Galati do kraja sezone pa makar sjedio na tribinama. - Ne svi|a mi se u Rusiji tako da }u ostati u Turskoj. Ne igram, ali ne osje}am gri`nju savjesti zbog toga. Znam da nisam kriv. Nisam sretan, ali nije do mene - kazao je Misimovi} turskim medijima. On bi, ~ak i ako ~itavu polusezonu presjedi na klupi ili na tribinama, trebao inkasirati 2,1 milion eura, nakon ~ega }e, vjerovatno, potra`iti (A. ^.) drugu sredinu.

[ta ka`e pravilnik
Na{a javnost konstantno se pita rade li i{ta u Savezu i zove li iko ikoga od njih? - Trenutno imamo spisak od petnaestak fudbalera koji spadaju me|u potencijalne reprezentativce BiH. Na tom popisu su i Hajrovi}, Seferovi}, Bi~ak~i}... i jo{ dosta drugih fudbalera starosti od 17 do 23 godine, koji bi, prema pravilima, mogli igrati za nas. Oni nisu zaboravljeni. Selektori znaju za njih - ka`e sekretar za reprezentativni fudbal u NSBiH Munib U{anovi}.

Kasno se sjete
Dovoljno je pogledati samo susjedne zemlje Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju i pod njihovom zastavom prona}i veliki broj fudbalera koji su mogli igrati i za nas. Zbog ~ega, nikada nije jednostavno pojasniti. Za njema~kog reprezentativca Marka Marina, recimo, znamo da ne}e, rekao je to javno. Borusijin stoper banjalu~kih korijena Neven Suboti} na pitanje ho}e li igrati za BiH po`ur-

Seferovi} s D`ekom i Spahi}em: Najbolji strijelac Svjetskog prvenstva do 17 godina

io je da iska`e lojalnost Srbiji, u kojoj, usput, nije ni ro|en. Takvih kao {to je Suboti} ima i previ{e. Oni ne}e i niko ih ne mo`e natjerati, ali {ta je s onima {to ho}e, ali ih ovdje ne}e? Ili ih se kasno sjete? Ili ih je, pak, neki od

Svijetli primjeri
Da ne bude da je sve ba{ tako lo{e, moramo spomenuti i svijetle primjere fudbalera koje smo uspjeli dovesti pod na{u zastavu, bilo da je rije~ o igra~ima koje smo privoljeli da promijene fudbalsko dr`avljanstvo ili onima koje smo na vrijeme uzeli, prije nego {to su to u~inili drugi. Od aktuelnih reprezekorumpiranih zvani~nika Saveza tra`enjem novca trantativaca, imamo Muhameda Be{i}a, ro|enog u Berlinu, Asmira Begovi}a, koji je ranije igrao za kanadske selekcije, Jasmina Mujd`u, Bosanca ro|enog u Zagrebu, Zvjezdana Misimovi}a, koji je svojevremeno igrao za omladinske selekcije Srbije, Vlaseni~anina iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Vedada jno odbio od reprezentacije? Hajrovi}, ~lan {vicarske reprezentacije U-17, koja je osvojila titulu svjetskog prvaka i od ove godine profesionalni nogometa{ Arsenala, jedan je od onih koji `ele igrati za BiH. Tu su i 20-godi{nji fudbaler [tutgarta Ermin Bi~ak~i}, Hajrovi}ev brat Izet iz Grashopersa, njegov reprezentativni kolega Haris Seferovi}, koji je bio najbolji strIbi{evi}a... Ako pogledamo malo dalje u historiju, prona}i }emo i Zlatana Bajramovi}a, ro|enog u Hamburgu, kojeg je otkrio njegov prezimenjak, ali ne i ro|ak [ener, pa Hasana Salihamid`i}a, koji je mogao igrati i za Njema~ku, ba{ kao i Sergej Barbarez, pa Dubrov~anina Emira Spahi}a... Ono {to je ohrabruju}e je ~injenica da novi pravilnik FIFA-e ne predvi|a starosnu dob u kojoj igra~ mo`e promijeniti fudbalsko dr`avljanstvo. Ako nije igrao za A-selekciju neke zemlje, fudbaler izjavu o izmjeni dr`avljanstva mo`e potpisati bez obzira na svoju starost. Zna~i, jedini uvjet da neki od fudbalera s na{im korijenima mo`e igrati za BiH je da nije igrao za A-tim druge M. TANOVI] dr`ave.

Seferovi}evo obe}anje kapitenu
Kada je rije~ o Seferovi}u, koji je ~lan Fiorentine, s njim je u kontaktu kapiten reprezentacije BiH Emir Spahi}. Stoper selekcije BiH stupio je u kontakt s Harisom i od njega dobio obe}anje da se ne}e odre}i svojih korijena i da }e biti na usluzi reprezentaciji kada za to do|e vrijeme.

Dobro naplatio otkaz

Primorac savjetovao da pri~ekamo s Hajrovi}em
U{anovi} ka`e da nije ta~no da niko ne zove Hajrovi}a. - Zvali smo ga nekoliko puta, ali on jo{ nije jasno izrazio `elju da se odrekne {vicarskog i preuzme bh. fudbalsko dr`avljanstvo. Smatramo da je bolje da momak nastavi igrati za mlade selekcije [vicarske i razvija se u kvalitetnom okru`enju, {to nam je savjetovao i Arsenalov trener Boro Primorac, nego da on sada preduzima tako radikalan korak. Jer, poslije promjene dr`avljanstva, povratka nema. Za njega ima vremena. Ako bude htio igrati za BiH, ne}emo ga izgubiti - ka`e U{anovi}.

Benitez: Visoka obe{te}enja

Neki od na{ih igra~a na koje treba obratiti pa`nju

Benitez za {est mjeseci zaradio 7,7 miliona eura
Doskora{nji trener Intera, [panac Rafael Benitez dobio je skoro tri miliona eura za raskid ugovora s milanskim klubom prije njegovog isteka, a kada je napu{tao Liverpul prije pola godine, pripalo mu je obe{te}enje od 4,7 miliona eura. To zna~i da je za {est mjeseci zaradio nevjerovatnih 7,7 miliona eura. [panski stru~njak imao je ugovor do 2012. godine, ali je uprava Intera odlu~ila da prekine saradnju zbog lo{ih rezultata u prvenstvu i neslaganja trenera s upravom.

Vu~ki}: Igrao za Sloveniju

Bi~ak~i}: Prvi tim [tutgarta

Husidi}: Standardan u ^ikagu

Smajl Suljevi} (Stouk / [vedska / 16) Haris Hod`i} (Votford / Engleska / 16) Sead Hajrovi} (Arsenal / [vicarska / 17 godina)

Haris Seferovi} (Fiorentina / [vicarska / 18) Haris Vu~ki} (Njukasl /Slovenija / 18) Izet Hajrovi} (Grashopers / 19)

Ermin Bi~ak~i} ([tutgart / 20) Deni Avdi} (Elfsborg / [vedska / 22) Adis Husidi} (^ikago fajer / 23)

(U zagradi su klub, zemlja ro|enja ukoliko nije BiH i godine)

50

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

sport

MALI FUDBAL Po~eo 18. memorijal „Asim Ferhatovi} Hase“

Dvije pobjede Budve
Ekipa iz Crne Gore jedina sa maksimalnim u~inkom
Fudbalska reprezentacija [panije osvojila je Svjetsko prvenstvo

Izbor francuskog dnevnika „L’Equipea“

Petorica [panaca u idealnom timu
Francuski sportski dnevnik „L ’Equipe“ proglasio je idealni fudbalski tim 2010. godine, koji ~ine petorica svjetskih prvaka [panaca, zatim dvojica Brazilaca, Argentinac, Portugalac, Holan|anin i Nijemac. Francuski novinari ove godine nisu u idealni sastav uvrstili nijednog doma}eg fudbalera, za razliku od prethodne dvije, kada je u najboljem timu bio Patris Evra (Patrice). U idealnom timu, prema „L ’Equipeu“, su: Iker Kasiljas - Maikon, Lusio, @erar Pike, Fabio Koentrao - Serhio Buskets, ^avi, Fabijan [vajn{tajger, Vesli Sneider, Andres Inijesta - Lionel Mesi.

Prema izboru portala Goal.com

Odabran idealni tim Evrope
Internet-portal Goal.com izabrao je najbolju jedanaestorku Evrope, a me|u odabranim fudbalerima na{la su se i dvojica iz Srbije. Stru~njaci s ovog portala prvo su birali najbolje igra~e po ligama, da bi poslije izdvojili najbolji tim kontinenta. Izabrani su igra~i iz ~etiri najja~e evropske lige. Idealni evropski tim ~ine: Manuel Nojer ([alke) - Nemanja Vidi} (Man~ester junajted), Mats Humels (Borusija Dortmund), Tijago Silva (Milan) - Milo{ Krasi} (Juventus), Andres Inijesta (Barcelona), Nuri Sahin (Borusija Dortmund), Garet Bejl (Totenhem), Ernanes (Lacio) - Lionel Mesi (Barcelona), Kristijano Ronaldo (Real (A. ^.) Madrid).

Selekcija Budve ostvarila je dvije pobjede u grupi A i jedina je ekipa sa maksimalnim u~inkom nakon prvog dana 18. memorijala „Asim Ferhatovi} Hase“ u malom fudbalu. Ekipa iz Crne Gore ipak }e imati veoma te`ak zadatak da se plasira u finale, jer danas mora ostati nepora`ena od selekcije Legea, osvaja~a ~etiri posljednja turnira. Legea, predvo|ena bh. internacionalcem D`emalom Berberovi}em, savladala je Sarajevo i remizirala s Bosnom. U grupi B, borba za prvo mjesto i plasman u finale jo{ je zanimljivija. Vratnik i @eljezni~ar imaju po 4 boda, a selekcija Vojvodine 3, dok je austrijski Sisebrun bez bodova. Vratnik i @eljezni~ar odigrali su izuzetno `ustru utakmicu. @eljo je vodio s 2:0 i 3:1, ali nakon {to je isklju~en njegov najbolji igra~ Zajko Zeba, nije uspio sa~uvati prednost. Ekipa doma}ina turnira poravnala je na 3:3 i za ostanak na prvom mjestu potrebna joj je pobjeda nad ve} otpisanim Sisebrunom, ~iji dres nosi Almedin Hota, nekada{nji fudbaler Bosne iz Visokog i Sarajeva.

S utakmice @eljezni~ar - Sisebrun: Duel Stani}a i Hote

(Foto: Muhidin @ivojevi})

Stani} (@eljezni~ar), Hota, Johanovi} (Sisebrun).

Legea Bosna

4 4

Dana{nji program
Danas se igraju utakmice tre}eg kola u grupama: Bosna - Sarajevo (10 sati), Vojvodina - @eljezni~ar (11), Legea - Budva (12), Sisebrun - Vratnik (13); gat: Suvad Spahi}. Strijelci: Krivokapi}, Pu{onja, B. Zec, Perovi}, Plakalo (Budva), Kerla 2, Mulahmetovi} 2 (Bosna). Utakmica za tre}e mjesto na programu je u 15 sati, revijalni me~ veterana Sarajeva i @eljezni~ara u 16, a finale se igra u 17 sati.

1 5 Vratnik Sudije: Mirza Ti~i} i Haris Kaljanac. Delegat: Suvad Vojvodina
Spahi}. Strijelci: Sulji} (Sarajevo), Perovi} 2, Vujisi}, Plakalo, B. Zec (Budva).

Sarajevo Budva

Sudije: Jasenko Pljevljak i Husein Terzi}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Bojovi} 3, Raji} (Legea), Harba 2, [ahmanija, Kerla (Bosna).

3 0

Legea Sarajevo

5 3

Nakon odlaska iz Zvijezde

Zoran ]urguz preuzeo dobojsku Slogu
Nakon {to je postigao dogovor s ~elnicima Sloge, biv{i trener Zvijezde iz Grada~ca Zoran ]urguz po tre}i put u trenerskoj karijeri vodit }e prvi tim entitetskog prvoliga{a iz Doboja. Prema rije~ima fudbalskog stru~njaka, koji je do sada radio jo{ u tesli}kom Proleteru te u Lakta{ima i Modri~i, ciljevi za koje se dogovorio s upravom su stabilizacija kluba i igra~ko ja~anje seniorske ekipe. - Istovremeno, maksimalno }emo se posvetiti radu s na{im omladincima. Nastojat }emo da od naredne godine s kadetima i juniorima izborimo plasman u Premi-

@eljezni~ar Sisebrun

4 Budva 2 Sudije: Enes \ozi} i Anis Bosna

Sudije: Mirza Ti~i} i Enes \ozi}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Puhalovi}, Mr{o i Ali}.

Sisebrun Vojvodina

3 5

5 4

O{ijan. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Savi} 2, Zeba,

Sudije: Jasenko Pljevljak i Haris Kaljanac. Dele-

Sudije: Husein Terzi} i Anis O{ijan. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Deli}, Hota, Kurti} (Sisebrun), Matijevi} 2, Vojnovi}, Vukoje, Bjelajac (Vojvodina).

Sudije: Husein Terzi} i Jasenko Pljevljak. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Raji} 2, Be}arevi}, Bojovi}, Janjo{ (Legea), ^omor, Sulji}, Kadi} (Sarajevo).

Vratnik @eljezni~ar

3 3

Sastavi
LEGEA: Omerbegovi}, Raji}, Lokmer, Bojovi}, Berberovi}, Janjo{, Cvetanovi}, Kahved`i}, Beranek, D`uderija, Gavri}, Be}arevi}. Trener: D`enan Muminovi}. SARAJEVO: I. Hod`i}, Sulji}, Kadi}, ^ampara, ^omor, Prlja~a, M. Hod`i}, Baji}, Zeba, Hrelja, U{~upli}. Trener: D`enan U{~upli}. BOSNA: Be{li}, Mulahmetovi}, [ahmanija, Sukovi}, Bibi}, Ad`aj, Dolovac, Harba, [abeta, ^akal, Kerla. Trener: Alen Kurt. BUDVA: Nikolaj, Pu{onja, R. Zec, Vujisi}, Radanovi}, B. Zec, Krivokapi}, Perovi}, Plakalo. Trener: Du{an Cvijovi}. @ELJEZNI^AR: Kari}, Zeba, Stani}, Savi}, ^oli}, Zoloti}, Svraka, Markovi}, Kjosevski, Vi{}a. Trener: Almir Memi}. VRATNIK: Somun, Fejzagi}, Mr{o, Puhalovi}, Ke~o, Ali}, Kadri}, Tabak, Vrane{i}, Borov~anin, Kru{~ica, Dizdarevi}. Trener: D`emo Kla~ar. SISEBRUN: Milo{evi}, Mulamustafi}, Srebrenica, Hota, Johanovi}, Radmilovi}, Niki}, Turan, Deli}, Kurti}. Trener: Gerhard Gesl. VOJVODINA: Kalaba, Velimirov, Blanu{a, Vukoje, Radin, Matijevi}, Bjelajac, Vojnovi}, Janji}, Kne`evi}. Trener: Milivoje Batinica.

Sudije: Mirza Ti~i} i Enes \ozi}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Ali} 2, Dizdarevi} (Vratnik), Savi} 2, Svraka (@eljezni~ar).
Z. [.

Grupa A
1. Budva 2. Legea 3. Bosna 4. Sarajevo 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 10:5 9:7 8:9 4:10 6 4 1 0

Grupa B
1. Vratnik 2. @eljezni~ar 3. Vojvodina 4. Sisebrun 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 6:3 7:5 5:6 5:9 4 4 3 0

]urguz: Rad sa mladima

jer ligu BiH te da pobolj{amo rad {kole fudbala I. I. istakao je ]urguz.

Belgijanac na meti velikih klubova

Lukaku sanja o Realu
Romelu Lukaku izjavio je da mu je san da zaigra u Realu iz Madrida. Iako se najvi{e interesiraju engleski velikani Arsenal, ^elzi i Totenhem, 17-godi{nji belgijski reprezentativac izjavio je da bi prelazak u redove {panskog giganta bilo ostvarenje snova. - Igrati za Real zna~i dosegnuti fudbalski vrh. To {to je trener @oze Murinjo (Jose Mourinho) dodatna je motivacija. Vidjet }emo {ta }e se desiti u junu. Do tada ne `elim ni{ta vi{e pri~ati. Sretan sam u Anderlehtu - izjavio je talentirani fudbaler, koji je u karijeri ve} postigao vi{e od 20 prvenstvenih golova u dresu najslavnijeg belgijskog kluba. Lukakuova cijena na tr`i{tu prema{ila je 20 mili(E. J.) ona eura.

Malonogometni turnir „Derventa Futsal 2010“

Beogra|ani pokupili nagradu od 10.000 KM
Finalnim utakmicama veterana, pionira i seniora pred vi{e od hiljadu gledalaca spu{tena je zavjesa na najja~i malonogometni turnir u Bosni i Hercegovini „Derventa Futsal 2010“. Me|u 44 ekipe iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine najja~im se pokazala doma}a „Pilana \uri}“, sastavljena od haklera iz Beograda. Oni su u finalu na penale savladali „Geokop Sokrates“ iz Banje Luke te osvojili nov~anu nagradu u iznosu od 10.000 KM. Kod veterana, pobijedio je „Fructa trade“, a u konkurenciji pionira Kozara iz BoI. I. sanske Gradi{ke.

Po~eo turnir „Slavija 2011“
U Lukavici je po~elo 10. izdanje bo`i}nog turnira u malom fudbalu „Slavija 2011“. U utrku za 7.000 KM krenulo je 18 ekipa podijeljenih u ~etiri grupe. Po dvije prvoplasirane nastavit }e takmi~enje. Titulu brani „Galerija Vizantija“, koja je u dosada{njih devet odigranih turnira {est puta bila pobjednik. G. I.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

51

ENGLESKA

ITALIJA Milanisti ga prozvali izdajnikom, mediji zbunjeni

Leonardo, novi trener Intera koji nikakve veze s Interom do sada nije imao Arsenalov strah od Drogbe
Jedan od 13 Drogbinih golova Arsenalu

Po~inje nogometna groznica na Otoku

Kao da je bilo najbitnije izazvati buru negodovanja na drugoj strani, onoj koja trenutno dominira Serijom A
Na jednoj strani ga, vjerovatno, smatraju izdajnikom, a na drugoj }e ga ve} uvrstiti me|u legende. Samo zato {to je bio trener Milana, a onda potom odlu~io da preuzme Inter. Brazilac Leonardo tek je peti trener koji je sjedio ili }e sjediti na klupi oba milanska tima. Kada je preuzeo Milan nakon odlaska Karla An~elotija (Carlo Ancelotti) u ^elzi, to obi~no biva, Leonardo je ponovo pokrenuo lavinu. Kao da je predsjedniku Masimu Moratiju (Massimo Moratti) u ovome trenutku to bilo najbitnije - umjesto Rafaela Baniteza dovesti nekoga ko }e izazvati buru negodovanja na drugoj strani, na onoj strani koja trenutno dominira italijanskom Serijom A. „Nevjerovatno“, „Izdajnik“ i sli~ni napisi pojavili su se na dru{tvenim mre`ama nakon {to je Brazilac promijenio stranu. S druge strane, „slu~aj Leonardo“ nije ni{ta novo kada je rije~ o obi~ajima u fudbalskoj Evropi. Koliko se igra fudbal, toliko se te`i da se izazove potez koji }e razljutiti najve}eg rivala. Mo`da u Engleskoj ne toTrapatonija (Giovanni Trapattoni), koji ne samo da je vodio dva velika milanska rivala nego je bio i trener Juventusa.

^elzijev napada~ zabio 13 golova protiv „Topnika“
Engleska nogometna groznica po~inje danas, a zavr{it }e se poslije Nove godine nakon ~etiri kola u svega deset dana. Prvo kolo nakon Bo`i}a, ali utakmicom koja }e biti odigrana sutra, obilje`it }e sudar gradskih rivala na Emirejtsu. Pred ovaj okr{aj ^elzijev menad`er Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) smatra da se igra~i Arsenala itekako pribojavaju njegove udarne igle, napada~a Didijea Drogbe (Didier).

Tabela
1. Man. j. 16 9 7 0 36:16 34 2. Arsenal 17 10 2 5 34:19 32 3. Man. siti 18 9 5 4 25:15 32 4. ^elzi 17 9 4 4 31:12 31 5. Totenhem 17 7 6 4 25:22 27 6. Sanderlend 18 6 9 3 21:18 27 7. Bolton 18 6 8 4 30:25 26 8. Njukasl 17 6 4 7 27:26 22 9. Liverpul 17 6 4 7 21:22 22 10. Blekpul 16 6 4 6 24:29 22 11. VBA 17 6 4 7 24:29 22 12. Blekburn 18 6 4 8 23:28 22 13. Stouk 17 6 3 8 21:22 21 14. Everton 18 4 9 5 20:21 21 15. Aston vila 17 5 5 7 19:28 20 16. Birmingem 17 3 9 5 17:20 18 17. Fulem 17 2 10 5 16:20 16 18. Vigen 17 3 7 7 13:28 16 19. Vulverhempton 17 4 3 10 18:30 15 20. V. Hem 18 2 7 9 16:31 13

Slu~aj Ibrahimovi}
Sli~no kao i Zlatan Ibrahimovi} tokom svoje igra~ke karijere. Momak je igrao za sva tri ljuta rivala. Do danas u igri Milana i Intera izvan terena mnogo bolje stoji Milan, koji je „prevra-

Pet jezika
Ro|en 5. septembra 1969. u Niteroi (Brazil), Leonardo je u igra~koj karijeri igrao na poziciji ofanzivnog veznjaka s afinitetom za napada~a. Karijeru je po~eo u Flamengu 1987. prije nego {to je pre{ao u Sao Paulo. Kratko vrijeme bio je u Valensiji, ali se opet vratio u Sao Paulo pa je 1996. do{ao ponovo u Evropu, u PSG, ali je nakon samo jedne godine potpisao ~etverogodi{nji ugovor sa Milanom. Tokom tih godina osvojio je {ampionsku titulu 1999. Poslije se ponovo vratio u Brazil pa u Milan (2002). Na SP-u 1998. odigrao je sve utakmice za Brazil, bilo je to svojevrsno iznena|enje, jer nije imao nikakvo trenersko iskustvo.

Poraz od Junajteda
Arsenal je porazom u pro{lom kolu kod Man~ester junajteda (0:1) prepustio ekipi Aleksa Fergusona (Alex) prvo mjesto, a sada mu na noge dolazi poljuljani ^elzi,

a reprezentativnu karijeru okon~ao je 2003. nakon 60 nastupa i 18 golova. Leonardo govori pet jezika, uklju~uju}i i japanski (dok je igrao za Ka{imu antlers). Od 2008. do 2009. bio je tehni~ki direktor Milana, a potom i trener. Klupu u Milanu napustio je koncem pro{le godine zbog neslaganja sa Silviom Berluskonijem (Berlusconi).

Leonardo dok je vodio Milan: Peti trener na klupi oba gradska rivala

Raspored i satnica
Parovi 19. kola: Danas: Fulem - Vest Hem (13 sati), Blekburn - Stuok, Blekpul - Liverpul, Bolton - Vest Bromvi~, Everton - Birmingem, Man~ester junajted - Sanderlend, Njukasl - Ma~ester siti, Vulverhempton - Vigan (16), Aston vila - T otenhem (18.30); Ponedjeljak: Arsenal - ^elzi (21).

mnogo bli`e pobjedi - vjeruje Italijan. Drogba je bio jedini strijelac za svoj tim u pro{lom kolu protiv Totenhema (1:1), a u susretima protiv Arsenala postigao je do sada 13 golova. Arsenal }e u ovom susretu biti ja~i za golmana Luka{a Fabijanskog (Lukasz), dok }e se Voj~eh [~esnji (Wojciech Szczesny), koji je imao solidan debi na Old trafordu, preseliti na klupu. Arsen Venger (Wenger) ne}e mo}i ra~unati ni na belgijskog odbrambenog igra~a Tomasa Vermalena (Thomas Vermaelen).

Morati svjesno preuzeo rizik
Na Moratijev potez da anga`ira Leonarda sada se gleda dvojako. Jedni smatraju da je svjesno preuzeo rizik kockaju}i se dovo|enjem ~ovjeka koji uop}e nema veliko iskustvo. Je li napravio pravi potez, pokazat }e naredne utakmice, ho}e li se InMediji u Italiji su, tako|er, zbunjeni, novi trener Intera je ~ovjek koji ama ba{ nikakve veze s Interom nije imao. ter di}i, ho}e li uspjeti eliminirati Bajern iz osmine finala Lige prvaka... S druge strane, stru~njaci poput Gabrijelea Markotija (Marcotti) smatraju da je Moratijev potez, zapravo, „majstorluk“, da }e njime imati ve}u mo} upravljanja i utjecaliko, ali su, recimo, [panija i tamo{nja naduravanja izme|u Barcelone i Reala vrlo bliska Italiji. Leonardo je nastavio putem \ovanija ja na ekipu, a da }e mu Leonardo pomo}i kada je rije~ o mladim igra~ima iz Ju`ne Amerike, za koje je ekspert. I ne samo to, Morati je uvjeren da Leonardo, s obzirom na to da je bio tehni~ki direktor Milana, zna kako ljuti rival di{e, poznaje ga iznutra. tio“ Klarensa Zedorfa (Clarence Seedorf), spomenutog Ibrahimovi}a, Andreu Pirloa, svojevremeno A. ^. Ronalda...

D`erard spreman
Liverpul }e u Blekpulu biti ja~i za Stivena D`erarda (Steven Gerrard), koji se vra}a

Poruka „bossu“
No, vrlo brzo uspostavio je karakteristi~an ofanzivni sistem igre, do tada rijetko vi|en u Milanu, ali je i to na kraju bilo dovoljno tek za tre}e mjesto u prvenstvu. Nedovoljno za vlasnika Silvija Berluskonija (Berlusconi), koji je odlu~io re}i „}ao“. Stoga je Leonardo na odlasku poru~io svome „bossu“: „Narcis ne voli ni{ta {to nije odraz njega samog.“ Dolaskom u Inter, kako

Vra}aju se Van der Vart i Oven
Na teren bi se, i to u ekipu Totenhema, poslije jednog mjeseca odsustva trebao vratiti Rafael van der Vart (Vaart). On je upravo protiv Aston vile u prvom susretu ove dvije ekipe postigao dva gola pa njegov povratak predstavlja ohrakoji za prvenstvenu pobjedu ne zna od 10. novembra, kada je bio bolji od, tako|er gradskog rivala, Fulema. Ipak, An~eloti se nada da njegova ekipa, na krilima napada~a iz Obale Slonova~e, kona~no mo`e iza}i iz krize. - Mislim da ga se malo pribojavaju u Arsenalu, jer je mnogo puta protiv njih bio na najvi{oj razini. To, naravno, ne}e odlu~iti utakmicu, ali ako Drogba bude igrao najbolje {to mo`e, bit }emo brenje za ekipu Herija Rednapa (Harry Redknapp). Jo{ jedna legenda vratit }e se igri dan poslije Bo`i}a. Nakon dugog odsustva zbog povrede, u konkurenciji za susret protiv Sanderlenda bit }e Man~esterov Majkl Oven (Michael Owen). nakon povrede ligamenata koljena. „Redsima“, koji se nalaze na devetom mjestu, D`erardov povratak bit }e nemjerljivo va`an mada se trener Roj Hod`son (Roy Hodgson) dvoumi da li da ga ve} u ovoj utakmici uvrsti u igru. - Nije problem staviti D`erarda u igru, ali }u morati jo{ odlu~iti. Pred nama je pet bitnih utakmica u 15 dana, a to je period koji mo`e promijeniti tok sezone za svaki klub - ka(A. ^.) zao je Hod`son.

Nakon jednogodi{nje posudbe Seltiku

Robi Kin definitivno napu{ta Totenhem
Robi Kin (Robbie Keane), kapiten irske nogometne reprezentacije, definitivno }e u januarskom prijelaznom roku napustiti Totenhem, u kojem je ove sezone sakupio samo 12 nastupa, naj~e{}e ulaze}i s klupe. Tridesetogodi{nji Kin obukao je Totenhemov dres 2002., a prije toga igrao je za Lids, Inter, Koventri i Vulverhempton. Prije dvije godine na {est mjeseci je pre{ao u Liverpul pa se vratio u Totenhem, a u februaru je oti{ao na posudbu u Seltik, gdje je ostao do kraja pro{le sezone. Istovremeno, kako prenose mediji, D`ermejn Defo (Jermain Defoe), Piter Krau~ (Peter Crouch), Roman Pavlju~enko i Rafael van der Vart (Vaart) trebali bi da produ`e ugovore s Totenhemom.

52
KO[ARKA Igra~i Bosne poru~ili rukovodstvu

Dnevni avaz, nedjelja, 26. decembar/prosinac 2010.

sport

Ako ne bude novca, ne}e biti ni me~a s Brotnjom
Vitkovac: Odvojiti se od za~elja tabele
(Foto: Z. Vajki})

Prvotimci su me obavijestili o svojoj odluci i tra`imo na~in da im isplatimo po jednu pla}u, ka`e tim-menad`er Sejo Bukva

Cedevita sti`e u Lakta{e

Igokea `eli stopama [irokog
Bh. viceprvak nada se {estoj pobjedi
Nakon sjajnog rezultata ko{arka{a [irokog TT kabela, koji su slavili u Zadru (80:74) i izbili u sami vrh NLB lige, pobjedu u 13. kolu regionalnog takmi~enja, ukupno {estu, `eli i drugi bh. predstavnik. Igokea }e danas (17 sati) u Lakta{ima ugostiti zagreba~ku
Rezultati 13. kola: Zadar - [iroki TT kabeli 74:80, Radni~ki - Union Olimpija 74:93, Crvena zvezda - Zagreb 89:82. Danas: Nimburk - Budu}nost (16:30 sati), Igokea Cedevita (17), Krka - Hemofarm (17). Utorak: Cibona - Partizan (20.15). Parovi 14. kola: Krka [iroki TT kabeli, Crvena zvezda - Nimburk, Igokea - Union Olimpija, Cibona - Hemofarm, Zadar - Cedevita (5. januar), Budu}nost - Partizan (7. januar), Radni~ki Zagreb (19. januar).

imamo mnogo povoljniji raspored. Ako odigramo agresivno i ponovimo partije iz prethodnih me~eva, mo`emo se nadati bodovima - isti~e drugi strijelac (117 poena u 12 me~eva) i prvi skaka~ viceprvaka BiH (57). Za Aleksandrov~ane ohr-

Tabela
1. Olimpija 2. [iroki 3. Budu}nost 4. Zagreb 5. Krka 6. Cedevita 7. Radni~ki 8. Partizan 9. Hemofarm 10. Igokea 11. Zadar 12. Cibona 13. Nimburk 14. C. zvezda 13 13 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 13 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 4 5 5 4 4 988:933 22 5 1009:1036 21 4 934:877 20 6 996:1008 20 5 900:852 19 5 949:911 19 7 1069:1115 19 6 964:885 18 6 979:991 18 7 874:875 17 9 1038:1048 17 7 928:961 17 7 926:961 17 9 983:1084 17

Ho}e li Bosnin kapiten Pa{ali} i saigra~i iza}i u utorak na parket?

(Foto: F. Fo~o)

Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma u utorak ne}e igrati protiv Brotnja u Prvenstvu BiH ako do tog me~a ne dobiju po jednu zaostalu pla}u, rekao nam je ju~er tim-menad`er sarajevskih „Studenata“ Sejo Bukva.

Treniraju i ~ekaju
Prema Bukvinim rije~ima, igra~i su ju~er imali slobodan dan. Danas nastavljaju s treninzima u i{~ekivanju ho}e li njihovi zahtjevi biti ispo{tovani do utakmice u utorak. ni za put ku}i - ka`e Bukva. Igra~ima, dodaje Bukva, ne mo`e ni{ta zamjeriti, jer njihovo dosada{nje zalaganje i na treninzima i na utakmicama, pa i pogled na ta-

Cedevitu. Krilo ^edomir Vitkovac isti~e da je to vrlo va`an me~ za doma}u ekipu. - Bodovi protiv Cedevite, koja je izuzetno kvalitetna, mnogo bi nam zna~ili. Trijumfom bismo se odvojili od donjeg dijela tabele uo~i drugog dijela sezone, u kojem

abrenje predstavlja povratak Brajana ^ejsa (Briana Chase) na parket. Odli~ni ameri~ki plejmejker, ina~e sedmi najefikasniji igra~ Lige (prosjek 16,6 poena), zbog povrede je propustio prethodni me~ u [irokom BriZ. V. jegu.

Svjesni situacije
- To nije nikakva tajna, igra~i su me obavijestili da prenesem rukovodstvu kluba da nisu spremni igrati ako ne dobiju tu jednu pla}u kako bi mogli mirno oti}i na novogodi{nju pauzu i potom se vratiti u ekipu. Mnogi od njih nemaju novca ~ak

belu, na kojoj Bosna vodi sa samo dva poraza u 13 me~eva, pokazuje da im novac nije najbitniji. - Oni su svjesni da u Bosni u ovom momentu ne mogu materijalno profitirati, ali znaju da se mogu afirmirati i igra~ki napredovati. No, mnogima od njih ugro`ena je egzistencija i boje se da, ako novca ne bude do utorka, sigurno ne}e ni do kraja godine - nagla{ava Bukva.

Prijete sankcije
S obzirom na to da Upravni odbor, prakti~no, ne postoji, ovaj goru}i problem

Poja~anje za Jedinstvo BH Telecom

(neodigravanje jedne utakmice zna~i poraz slu`benim rezultatom i oduzimanje boda, a dvije izbacivanje u ni`i rang) poku{ava rije{iti grupa ljudi kojima to i nije glavni zadatak, ali koji ne `ele dopustiti totalni kolaps. - Anga`irali smo se i predsjednik klupske Skup{tine Nihad Imamovi} rekao je da }e u~initi sve {to mo`e da poku{a rije{iti ovu situaciju. Nadam se da }emo uspjeti. Momci ne tra`e ni{ta {to im ne pripada, o~ekuju samo minimalnu podr{ku kako bi se mogli posvetiti ko{arci E. J. rekao je Bukva.

Vratila se Azra Had`imustafi}-Be}irovi}
Aktuelni osvaja~ Kupa BiH za ko{arka{ice, ekipa Jedinstvo BH Telecom poja~ala je svoje redove. Nakon godinu i po porodiljskog odsustva, na teren se vratila Azra Had`imustafi}-Be}irovi}, koja je ranije s velikim uspjehom nosila dres tuzlanskog kluba te nastupala za reprezentaciju BiH. Iskusna ko{arka{ica potpisala je ugovor do kraja sezone i bit }e vrijedno poja~anje za ekipu trenera Gorana Jur~enka. Prvom timu Jedinstva priklju~ene su i ~etiri igra~ice iz omladiE. M. nskog pogona. Nakon zavr{etka prvog dijela Premijer lige BiH, odbojka{i 7 Lukavca s 23 boda zauzimaju drugo mjesto, iza neprikosnovenog Kaknja. U 11 utakmica Lukav~ani su zabilje`ili 8 pobjeda. Ovo im je do sada najuspje{nija polusezona. Uo~i po~etka prvenstva klub su napustili iskusni igra~i Edin Salki} i Darko Mehmedovi}, a Denis Hrvanovi} je prestao igrati. Do{li su Sanjin Bezdrob i Dario Gojkovi}. Na mjestu trenera, Alena D`ombi}a zamijenio je Miralem Sejdinovi}. - Mo`emo biti zadovoljni. T su iznijeli iskusniji igra~i eret na{e ekipe, ali se u proteklom

Zapa`en uspjeh odbojka{a u PLBiH

Najuspje{nija polusezona lukava~ke „sedmice“
periodu svojim igrama dokazalo i nekoliko mla|ih. U nastavku prvenstva imamo te`i raspored utakmica zbog dva uzastopna gostovanja u Od`aku i Bijeljini. Nadam se, ipak, da }emo na kraju izboriti nastup u doigravanju za prvaka - ka`e Sejdinovi}. 7 Lukavac je, prema izboru Sportskog saveza Op}ine, najbolja ekipa u 2010. godini. Boje kluba brane: Kemal Ba{i}, Asmir Memi}, Sanel Imamovi}, Semir Imamovi}, Mirza Ba{i}, Mirza Kambi}, Dario Gojkovi}, Sanjin Bezdrob, Almir Muharemovi}, Edis Burgi}, Jasenko Ibri~i}, Enis Salihovi}, Demir Kuni} S. Ho i Adis Had`i}.

To{ovi} zavr{io fakultet i `eli da se posveti treniranju
Nekada{nji atletski juniorski prvak Balkana i aktuelni {ampion Bosne i Hercegovine Nenad To{ovi} nada se da }e u predstoje}oj sezoni do`ivjeti punu afirmaciju, i to u novom klubu. Srednjopruga{, prvak BiH na 1.500 i 3.000 metara, razmi{lja o napu{tanju svog AK Rogatica i prelasku u AK Sarajevo ili, eventualno u tuzlansku Slobodu Tehnograd kako bi imao bolje uvjete za treniranje i napredak. Uporedo s treniranjem i nastupima To{ovi} (24) je zavr{io Fakultet za fizi~ku kulturu na Palama.

7 Lukavac: Drugo mjesto na tabeli

sport
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 26. decembar/prosinac 2010.

53
Vijest u brojci Izjava dana
- Jednog dana Maradona te voli, drugog dana te mrzi. Za to postoje razlozi, a svi znamo koji su.
(Hulio Grondona, predsjednik Fudbalske federacije Argentine, aludiraju}i na Maradoninu dugogodi{nju ovisnost o drogama)

Ofsajd

2.000.000
Dva miliona ljudi registrirala su se putem interneta za kupovinu ulaznica za takmi~enja na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu iako su cijene vi{e od najavljivanih. Prodaja }e po~eti u martu idu}e godine, a u ponudi }e biti 6,6 miliona ulaznica. Prije {est godina, prilikom kandidature Londona, najavljeno je da }e po~etna cijena ulaznica biti 15 funti (18 eura), ali }e, me|utim, najjeftinija ko{tati 20 funti. Najskuplja ulaznica je za atletska takmi~enja, uklju~uju}i i mu{ki finale na 100 metara, a ko{ta 725 funti.

Obradovi}u ukrali i novac i „porsche“
Trenera ko{arka{a atinskog Panatinaikosa, poznatog srbijanskog stru~njaka @eljka Obradovi}a oplja~kali su za sada neidentificirani kriminalci. Kako prenose gr~ki mediji, lopovi su upali u ku}u trofejnog trenera u srijedu uve~er i odnijeli nakit i novac ukupne vrijednosti od skoro 100.000 eura te luksuzni automobil „porsche“, vrijedan 200.000 eura. U vrijeme plja~ke Obradovi} je s prijateljima u jednom restoranu proslavljao pobjedu Panatinaikosa nad Armanijem iz Milana u posljednjem kolu Eurolige.

Realova bo`i}na zdravica: Serhio Ramos, @oze Murinjo, Florentino Perez i Iker Kasiljas

RAT RIJE^IMA Nastavljen spor predsjednika Argentinske federacije i biv{eg selektora

Grondona: Opet se drogira i opija Maradona: [est godina ne pijem
Nekada najbolji fudbaler svijeta najavio je tu`bu protiv ~ovjeka koji ga je pro{log ljeta smijenio
Dijego Maradona (Diego) najavio je tu`bu protiv predsjednika Fudbalske federacije Argentine Hulija Grondone (Julio) zbog toga {to je „{irio la`ne informacije o njegovim problemima s alkoholom i drogom“. Grondona je ove sedmice izjavio da se Maradona ponovo po~eo drogirati i opijati. Donedavni argentinski selektor i nekada najbolji fudbaler svijeta, s druge strane, tvrdi da u posljednjih {est godina nije okusio ni jedno ni drugo. - [est godina nisam okusio ni{ta, ~ak ni ~a{u vina kazao je Maradona. Grondona i Maradona vode verbalni rat od kada je, nakon ispadanja Argentine u ~etvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, slavni fudbaler dobio otkaz. Maradona je nakon toga vi{e puta optu`io Grondonu da ga je izdao, a nedavno je izjavio da je predsjednik senilan i da nekoliko puta godi{nje odlazi u jednu izuzetno skupu {vicarsku kliniku na lije~enje, {to je pokrenulo novu lavinu uvreda i (O. L.) optu`bi.

Huligani prekinuli hokeja{ki me~
Derbi {vedske hokeja{ke lige izme|u AIK-a i \urgardena bio je prekinut na 20 minuta zbog sukoba najvatrenijih navija~a dva tima. Huligani su napali za{titare i policajce dimnim bombama izazvav{i potpuni haos. Uhap{eno je pet (M. T.) izgrednika.

Ameri~ka ko{arka{ica suspendirana zbog dopinga
Poznata ameri~ka ko{arka{ica i ~lanica istanbulskog Fenerbah~ea Dijana Taurasi (Diana) privremeno je suspendirana, jer je na doping-testu bila pozitivna na nedozvoljenu supstancu modafinil, koja se koristi za reguliranje poreme}aja sna. Taurasi, dvostruka olimpijska {ampionka i ~etiri puta najkorisnija igra~ica WNBA, znat }e sudbinu nakon analize B-uzorka.

Maradona: ^ist sam {est godina

NBA igra~i izazvali incident

Predsjednik MOK-a @ak Rog

Ble~ i Mekgi tukli se ispred no}nog kluba

Bez poraza u 89 me~eva zaredom
@enska ekipa Konektikata potukla je sve rekorde u ameri~koj univerzitetskoj ko{arci, a vjerovatno i {ire, fantasti~nom serijom pobjeda. Naime, Konektikat je savladao Floridu stejt (93:62) i niz susreta bez poraza produ`io na ~ak 89 (posljednji put je izgubio 6. aprila 2008). Dosada{nji rekord s 88 uzastopnih pobjeda izme|u 1971. i 1974. godine dr`ao je mu{ki tim Univerziteta Kalifornija Los An|eles (UCLA).

Rog: Sa~uvati integritet sporta

Mekgi: Vizardsi ka`u „manji nesporazum“

Mediji iz Va{ingtona prenijeli su vijest da su se dvojica ko{arka{a lokalnog NBA kluba Vizardsa potukla ispred jednog no}nog kluba, prenose agencije. Prema medijskim izvje{tajima, centri Andrej Ble~ (Andray Blatche) i D`aval Mekgi (JaVale McGee) sukobili su se ispred lokala. Iz kluba su, me|utim, saop}ili da se radilo samo o „man-

jem nesporazumu izme|u saigra~a“ i „da je stvar rije{ena“. Vizardsi se poku{avaju osloboditi imid`a incidentne ekipe. Pro{le sedmice trejdovali su u Orlando svog klju~nog igra~a Giberta Arenasa, koji je, me|utim, postao teret klubu, jer je zbog uno{enja pi{tolja u svla~ionicu pro{le godine zaradio 50 utakmica suspenzije. (E. J.)

Nelegalno kla|enje, korupcija i doping su najve}i neprijatelji
Predsjednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta (MOK) @ak Rog (Jacques Rogge) izjavio je da ne bi trebalo potcjenjivati eventualne opasnosti koje bi moglo prouzrokovati nelegalno kla|enje u sportu. MOK nije evidentirao neregularnosti na Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru, ali je Rog u poruci na zavr{etku godine istakao neophodnost da se „sa~uva integritet sporta“. - Mi se, sre}om, jo{ nismo susretali s takvim doga|ajima, ali moramo biti oprezni i spremni za borbu. Moramo shvatiti da nelegalno kla|enje postoji i da ta opasnost ozbiljno ugro`ava sport rekao je Rog istakav{i da }e ta borba u 2011. biti jedan od MOK-ovih prioriteta. - Nelegalno kla|enje, korupcija i doping spadaju me|u najve}e neprijatelje modernog sporta - poru~io je Rog.

Valbuena se izvukao, automobil uni{ten
Napada~ francuskog Olimpika iz Marseja Matje Valbuena (Mathieu) pro{ao je nepovrije|en u saobra}ajnoj nezgodi u Bordou kada je izgubio kontrolu nad „lamborghinijem“, koji je potpuno uni{ten. Razlozi nesre}e nisu objavljeni.

NEDJELJA 26. 12. 2010.

15.55
NOGOMET, BHT1

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.35

RETROVIZOR

20.10

RANJENI ORAO

13.10

LONCI I POKLOPCI

18.00

GLAM BLAM

19.00

KURSAD@IJE

Engleska Premier liga: Newcastle United Man. City

20.00
FILM, OBN

^okolada
„^okolada“ pripovijeda o zagonetnoj strankinji , koja tijekom korizme sti`e u zabitni francuski gradi} i otvara trgovinu ~okoladnih slastica koje spravlja po starim ju`no ameri~kim receptima... Uloge: @ilijet Bino{, Alfred Molina, D`udi Den~, D`oni Dep Reditelj: Las Holstrem

07.10 Divljina Rusije, strana dokumentarna serija, 5/7, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Frenderi u BiH: Tuzla, animirana serija, r. 08.35 Bruklinski most, igrana serija, 9/35 09.00 Muzi~ki program 09.10 Debate o debatama 10.00 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 @ivot & ostalo. Lovci na vodopade 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Euroimpuls, magazin, r. 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 24/61 13.30 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.00 Biti lijep, strana dokumentarna serija, 2/8 14.50 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 2/14, r. 15.45 BHT vijesti 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Newcastle United Manchester City, prijenos 18.00 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 18.25 Olimpijski magazin 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 12/13 20.50 Kod ku}e je najbolje, show 22.15 BHT vijesti 22.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.00 BHT sport 23.15 Ko{arka: NLB liga: Igokea Cedevita, snimak 00.50 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 12/13, r. 01.35 Obalska stra`a, serija, 24/61, r. 02.20 Kod ku}e je najbolje, show, r. 03.40 Pregled programa za ponedjeljak
22.15 Muzika i EPP 23.00 Centralna informativna emisija repriza 00.00 Jukebox

07.00 Milosrdnice Svetoga Vinka Paulskoga, dokumentarni program 07.30 Drinske mu~enice, dokumentarni program 08.05 Dvadeset godina sa Vama, glazbeno-scenski spektakl, 2. dio 09.05 ZIZ Crvene kapice, 15. epizoda Mala princeza Tomica i prijatelji Mali lete}i medvjedi}i 11.30 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Ekovizija, dokumentarni program 12.40 Daniel u lavljoj jami, animirani film 13.30 Stuart spa{ava svoju porodicu, ameri~ki igrani film (RP) 15.20 Vijesti 15.30 Jona i kit, animirani film 16.20 Bo`i}na Na{a mala klinika 17.10 Aleluja i Sartana sinovi bo`iji, italijanski igrani film (RP) 17.50 Dnevnik, najava 19.00 Mala princeza, crtana serija 19.10 [oni i njegovo stado 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ranjeni orao, igrana serija, 15. epizoda 21.15 Aleksa [anti}, doma}a igrana serija, 8. epizoda 22.09 Dnevnik, najava 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.10 Dnevnik 3 23.30 Dvadeset godina sa Vama, glazbeno-scenski spektakl, 1. i 2. dio 01.30 Pregled programa za ponedjeljak

08.00 08.20 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.10 11.00 11.50

12.20 13.10 14.00 14.05 15.15 16.25 17.35 18.45 18.50 18.55 19.05 20.00 21.40 21.45

22.45 23.35

00.10

Metajets, crtani film Nimboli, crtani film Ironman, crtani film Oggy i @ohari, crtani film Johny Test, crtani film Metajets, crtani film Nimboli, crtani film ^uvari planeta, dokumentarni program Na{a mala klinika, humoristi~na serija Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~na emisija Dejana Show, talk show Lonci i poklopci, kulinarski show Lanina vremenska prognoza Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Lanina vremenska prognoza OBN Info Gümüº, turska telenovela-nastavak ^okolada, film Lanina vremenska prognoza V.I.P. Survivor, povratak u civilizaciju Arhiv srca, talk show Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~na emisija ^okolada, film

07.00 Moj dom 07.30 Fifi, crtani film, 18., 19. i 20. epizoda 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 4. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 6. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 17. epizoda 09.00 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.05 Iron kid, crtani film, 7. epizoda 09.30 Talent Time, dje~iji show program 10.30 Iron kid, crtani film, 8.epizoda 11.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 18., 19. i 20. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Djed Mraz snagator, igrani film 14.30 1001 no}, igrana serija, 97., 98., 99., 100., 101. i 102. epizoda 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e. Zeko rek’o, informativni program 20.10 Optimisti, igrani film 22.00 Marcy X, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Igrani film
15.30 Ovo mi je {kola dje~ija emisija 16.30 Crno-bijeli svijet, omladinska emisija 17.00 Sedmi~ni informator, r. Sje}anja 17.25 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. Crtani film 19.40 Nema vi{e Zeko reko - informativni program 20.10 Optimisti, igrani film 22.10 Marcy X, igrani film

08.00 Gle ko to govori, film 09.25 Grand hitovi 10.00 Farma u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, narodna muzika 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Kad je Hari sreo Seli, film 15.50 Gusto tv kulinarstvo 16.00 Info top 16.10 Farma, u`ivo 17.00 Sve za ljubav 18.30 Info top 18.55 Gusto tv 19.00 Kursad`ije 19.40 Birajte svoj hit 20.00 Farma, reality show ulazak-izlazak 00.00 Ve~ernja zvijezda, film 02.00 Grand hitovi

TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.15 10.00 11.00 12.30 13.45 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.45 17.15 17.40 18.15 18.40 19.10 19.25 20.00 21.40 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Jukebox Ja sam tvoja sudbina, indijska serija, r. (Vijesti u 10.30) Igrani film - repriza Vijesti Autovizija Vijesti Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Klub Ekspres, repriza Jukebox Na tragu prirode Criss Angel, zabavna emisija Centralna informativna emisija Jukebox Liberti „Gljiva show“ zabavna emisija - repriza Za svaku bolest trava raste

20.50 Adventure Rakela, putopisna rep. 21.30 Bo`i}ni koncert - KUD CIM Mostar

TV Zenica
14.00 Put za Ejvonli, igrana serija 15.00 Odlika{i, repriza 16.00 Bo`i}ni program r. 17.00 Muzi~ki program 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Dokumentarni program: Biografije (repriza) 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 Igrani film 00.00 Odjava programa

TV Visoko
14.00 16.30 18.00 19.30 20.05 20.30 20.55 21.10 23.00 TV strane Bo`i}ni koncert (r) Film: Magi~no srebro r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Zdrav `ivot i ekologija Igrani film: Valis i Edvard Na{a realnost

TV Gora`de
17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 21.00 22.00 Ritam `ivota Turizam plus Poljoprivredne teme, r. Sedmica Snimak rukometne utakmice Klinika, igrana serija Retrovizor, informativnodokumentarni program 21.30 Igrani film

TV KISS
13.30 Sport 15.00 Bo`i}na pri~a: Ku}a nade, reporta`a r. 16.40 Autoshop 17.20 Koncert klasi~ne glazbe 1/7 r. 18.10 Tjednik, info magazin, r. 19.30 HRT Dnevnik 20.20 Bo`i~na pri~a: Ku}a nade, reporta`a

TV Kakanj
13.30 15.00 15.30 16.00 18.00 19.30 20.00 20.20 21.00 Zimske radosti, film Legende bh. sporta Svi vole Rejmonda, serija Koncert Svakodnevnica Dnevnik FTV Info IC Svi vole Rejmonda, serija Te{ke ki{e, film

16.00 Balkanski talenti, dok. program 16.30 Nedjeljom zajedno, zabavno-revijalni program 18.30 Bajke iz cijelog svijeta Program za djecu 7. epizoda 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out, program za mlade 21.00 PLAN B, omladinski program 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film 23.05 Nedjeljom zajedno (r)

BN
12.00 13.15 14.00 14.30 15.15 19.30 20.05 20.40 21.10 BN music Bez maske Preljubnici Mak na konac Nedjeljeno popodne Monitor Preljubnici Pazi mogu}e je Doma}a serija: Bela la|a r 22.40 Doma}i film: Spasitelj

TV HEMA
15.00 Izaberi zdravlje - repriza 16.00 City lightz - repriza 17.00 Posao vrijedan ubistva, igrani film, r. 19.00 TV ZEHRA - emisija za `enu i porodicu 20.00 Dokumentarni program repriza 21.00 Religija u slu`bi `ivota, r. 22.00 Pregled sedmice - informativni program

HIT TV
14.50 Play now 15.00 Hit nedjeljom (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.00 Iza scene 23.30 Slike u oku 00.05 Talk show 01.00 Film

TV Cazin
Program TV OBN

TV USK
14.45 Razmi{ljaj zeleno, dok. program r. 15.15 Hronika kraji{kih gradova, inf. program, r.

TV Bugojno
13.40 1001 no}, igrana serija, r. 91, 92, 93, 94, 95, 96. epizoda

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.05
FILM, Nova TV

16.40

ROCKOVNIK

22.00 UMJETNI^KO KLIZANJE

20.15

HOKEJ NA LEDU

18.30 ASTON VILLA - TOTTENHAM

18.00

PLEMENSKA ODISEJA

20.30

HARD TIMES...

20.15 LUDA NO] U MUZEJU

14.50 KU]A VELIKE MAME

16.40 Rockovnik 17.10 Zadnja po{ta Srbija 17.40 Jelen top deset 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela, tv serija 21.00 Bez vize 21.30 Dan srpskog rukometa 23.00 Filmska magija 23.45 Dnevnik

17.00 Fudbal 18.00 Fudbal 19.00 Svi sportovi 19.30 Svi sportovi 20.0 0 Zimski sportovi 21.00 Svi sportovi, Watts 21.30 Ski skokovi, Turnir 4 Skakaonice, reporta`a 22.00 Umjetni~ko klizanje, Zimske Olimpijske Igre Vankuver 23.30 Ples

17.15 Fudbal 17.45 Svi sportovi 18.00 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 20.00 Vijesti 20.15 Hokej na ledu, Davos, Davos - Spartak Moskva 22.30 Hokej na ledu, S.[. Do 20, Sad - Rusija Kanada

16.00 U`ivo: Premier League, Manchester United - Sunderland 18.00 Premier League, Golovi 18.30 U`ivo: Premier League, Aston Villa - Tottenham 20.30 Premier League, Golovi 20.45 NBA Live 21.00 U`ivo: NBA, LA Clippers Phoenix

17.00 Je li to istina? 18.00 Plemenska odiseja 19.00 Sekunde do katastrofe 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 2210: Propast? 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 23.00 2210: Propast?

16.30 Brand New 17.00 Hitorama 18.00 Doma}ica 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 Hard Times Of Rj Berger 21.00 Hard Times Of Rj Berger 21.20 Scream Queens 22.10 My Super Psycho Sweet 16 00.00 Alternative Nation

15.15 Ledena staza, film 17.05 The Seeker: The Dark Is Rising, film 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Seljak tra`i `enu 20.15 Luda no} u muzeju, film 22.25 Max Payne, film 00.05 Brisa~, film

14.50 Ku}a velike mame, film 16.30 Nacionalna sigurnost, film 18.00 Vijesti 18.10 Ljudi u crnom, film 20.15 Ljudi u crnom 2, film 22.05 Underworld: Evolution, film 00.05 Underworld, film

U ime kralja
Smje{tena u kraljevstvo Ehb, radnja prati ~ovjeka zvanog Farmer. Kad njegova `ena Solana i njegov sin odu prodavati povr}e u grad Stounbrid`, njegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomo} svog prijatelja i susjeda Norika, on odlazi u Stounbrid`, no Krugsi su mu ubili sina i oteli `enu. Uloge: D`ejson Stetem, Lili Sobieski, D`on Rajs-Dejvis Reditelj: Uve Bol

NEDJELJA 26. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Tra`ite sigurnost i razumijevanje. Opustite se, sve to, pa i vi{e, na}i }ete u zagrljaju voljene osobe. 21. III - 20. IV Posao: Poslovni partneri ili kolege ote`avaju vam provo|enje zamisli. Uspjet }ete zahvaljuju}i upornosti. Zdravlje: Izbacite masna jela iz prehrane. Ljubav: Prilike za ljubav su oko vas, moguBIK }nosti se nude. No, to nije dovoljno, morate se i sami potruditi. 21.IV - 22.V Posao: Svu energiju usmjeravate na pobolj{anje finansijskog stanja. Na ~udan na~in, u tome }ete uspjeti. Zdravlje: Kondicija na niskom nivou.
OVAN BLIZANCI Ljubav: Spremni ste se `rtvovati za dobrobit
RED CARPET

17.10

[IZ

21.05

STIPE U GOSTIMA 3

16.50

OLIMP

22.20

08.15 Snop Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.15 Medo Rupert, crtana serija 09.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.30 Bo`i}na pjesma animirani film 10.35 Rimske misterije program za djecu 10.05 Moja {pijunska porodica, serija za djecu 11.30 Kvizolog - Barbi i Lego, neobi~ne pojave 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ognji{ta, dokumentarni program 12.45 Sviraj ne{to narodno, muzi~ka emisija 13.10 [arene ka`e 13.25 Ko{arka{ki sabor Republika srpska Srbija direktan prenos 15.00 Ranjeni orao, serija 15.35 60 godina rukometnog kluba „Borac“, reporta`a 17.00 Vijesti 17.10 [iz, zabavni magazin 18.40 Gastro nomad 19.00 Humanost na djelu 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Zauvijek mlad, serija 20.50 U`i~ka republika, film 22.30 Dnevnik 3 22.55 U`i~ka republika, nastavak film 00.00 Sportski pregled 00.30 Crna guja, bo`i}ni specijal 01.10 Bitka za Bo`i}, film

07.00 Mala TV: TV vrti}: Darovi (R) Ninin kutak: Oslikani prozor Danica priprema bo`i}ni ru~ak Tajni dnevnik patke Matilde: Bo`i} (R) Bembove pri~e: Bembo i bo`i}na zvijezda ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Kontinentalna Hrvatska (R) 08.10 ^udesna {uma, animirani film* 09.30 Pri~am ti pri~u: Leopardove to~ke, crtani film* 10.00 Vijesti 10.10 Gospo|ica Marple 5, miniserija (3/4)* 11.40 Manjinski MOZAIK: Radost Bo`i}a u Suzi 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.16 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 12.20 Plodovi zemlje 13.15 Rijeka: More 13.45 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 13.55 Bo`i} u Be~u, snimka koncerta* 15.00 Mir i dobro 15.35 Vijesti 15.45 Roboti, ameri~ki animirani film* 17.15 Jelovnici izgubljenog vremena: Jela iz kotla i lonca 17.40 Lijepom na{om: Vukovar (1/2) 18.45 Globalno sijelo 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 Stipe u gostima 3, TV serija (15/20)* 21.40 @alac, ameri~ki film* 23.55 Vijesti 00.15 Gospo|ica Marple 5, miniserija (3/4) (R)* 01.45 Bo`i} u Be~u, snimka koncerta (R)* 02.45 Labu|e jezero, balet na ledu snimka (R)* 04.10 Skica za portret 04.15 Globalno sijelo 04.45 Plodovi zemlje

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.10 Najava programa 07.15 Labu|e jezero, balet na ledu snimka (R) 08.40 Bo`i} na Tr{kom Vrhu 09.50 Biblija 10.00 Zagreb: Misa, prijenos (nije kod.na sat.) 11.00 Skica za portret 11.10 [etnja gradom: Taj divni Be~, dokumentarna serija (44’) (1/2)* 12.00 Izbor sporta{a godine, prijenos 13.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Nova godina i Sveta tri kralja 13.30 Zlatna kinoteka: ^arobnjak iz Oza, ameri~ki film* 15.15 Ples sa zvijezdama bo`i}ni specijal, snimka (R)* 16.50 Olimp sportska emisija 17.15 Hokej na ledu, EBEL liga: Medve{~ak Vienna, prijenos 20.00 Ve~eras... 20.05 Bo`i} u Ciboni, prijenos koncerta 21.55 Biblija: Mojsije, mini-serija (1/2)* 23.30 Biblija: Mojsije, mini-serija (2/2)* 01.00 Gara`a: Lidija Bajuk 01.30 Kraj programa

06.10 Frikovi, serija (9/16) R 07.00 Brza blagajna, serija (4/8) 07.25 Peppa, crtana serija (19-20/26) 07.45 Timmy Time, crtana serija (30/52) 08.00 Winx, crtana serija (30/52) 08.25 Chuggington, crtana serija (32/52) 08.40 Ben 10: Alien Force, crtana serija (10/20) 09.10 Dog stories memori kviz 09.25 Stuart mali 2, igrani film R 10.40 Uvrnuti blagdani, igrani film R 12.20 Sve {to `elim za Bo`i}, igrani film R 14.00 Posljednji Mohikanac, igrani film R 16.00 Pri~a o Isusovu ro|enju, igrani film R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Pri~a o Isusovu ro|enju, igrani film nastavak 18.10 Periferija City, serija (14/14) R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 U ime kralja, igrani film 22.20 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 23.45 Neobi~ne veze, igrani film (15)* 01.25 Izgubljeno vrijeme, igrani film (15)* 02.55 Prijevara, igrani film R 04.25 Red Carpet , showbiz magazin (15)* R 05.40 Kraj programa

veze. Imate partnera koji odgovara va{im najvi{im prohtjevima. Posao: Prihvatate odgovornost i sve ono {to se od vas tra`i. U nagovije{taju je i slu`beni put. Zdravlje: Slu{ajte poruke organizma. Ljubav: Svojom romanti~nom prirodom i tiRAK him magnetizmom potpuno zaokupljate pa`nju voljene osobe. 23.VI - 22.VII Posao: Va`ne akcije stagniraju. Potreban vam je poticaj sa strane da biste se ja~e vezali za svoje obaveze. Zdravlje: Ja~ajte imunitet.
23.V - 22.VI

Ljubav: Osje}ate {ta zna~e slast i uzbu|enje iskrene ljubavi. U~init }ete sve da tako {to 23.VII - 22.VIII du`e ostane. Posao: Va{e sposobnosti su izrazito poticajno aspektirane. Dan je povoljan za dono{enje va`ne odluke. Zdravlje: I sport je odli~na preventiva. Ljubav: Dolazi do izra`aja va{a senzualnost. Spremni ste da se prepustite ljubavi. Zra~ite 23.VIII - 22.IX {armom. Posao: Ako `elite napredak u karijeri, ovo je dan koji stoji na po~etku duljeg povoljnog perioda. Zdravlje: Osje}ate umor.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Uvu~eni ste u sna`an vrtlog ljubavnih strujanja. Spremni ste za osvajanja, ali i za 23.IX - 22.X stabilnu vezu. Posao: Izuzetno ste ambiciozni, odlu~ni, spremni na brze odluke, djelovanje i akciju. Uspjeh }e do}i. Zdravlje: Ne pretjerujte u aktivnostima.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Va{a osje}anja mogu biti nejasna i

Marci X
Marsi, razma`ena ameri~ka princeza, prinu|ena je preuzeti kontrolu nad o~evom hard-kor rep izdava~kom ku}om „Feloni Asolt“ nakon {to njen otac umre od sr~anog napada uzrokovanog stresom zbog kontroverzi koje su okru`ivale njihovu hit numeru „Shoot Ya’ Teacha“... Uloge: Liza Kudrou, Dejmon Vajans, Ri~ard Benjamin Reditelj: Ri~ard Benjamin

Kod ku}e je najbolje

20.50
Emisija je u cjelosti posve}ena kompozitoru Korneliju Bati Kova~u i onome {to je stvorio u vi{e od ~etrdeset godina svoje muzi~ke karijere. Pored autora, gosti u studiju bi}e Ismet Nuno Arnautali}, jedan od osniva~a Indexa, ~iji je Kornelije bio ~lan tokom studija u Sarajevu te Zlatko Pejakovi}, jedan od pjeva~a Kova~eve „Korni grupe.“ Sjajna iskustva, zanimljivosti o na~inu na koji su nastajale pjesme, i u`ivo i neke od Kova~evih uspje{nica u izvedbi najboljih bh pjeva~a mo}i }ete ~uti u ovosedmi~nom izdanju emisije.

puna proturje~nosti. Budite otvoreniji prema partneru. Posao: Mogu}e su te{ko}e na {irem poslovnom planu. Zadr`ite nepokolebljivost i samopouzdanje. Zdravlje: Izbjegavajte sredstva za smirenje.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Dru`eljubivi ste, {irite oko sebe vedri-

22.00
FILM, HAYAT TV

MUZI^KI [OU, BHT 1

Arhiv srca

22.45
Modom se bavi godinama, a iza sebe ima veliko iskustvo i zavidne rezultate. Njenu je karijeru ipak, barem u posljednje vrijeme, obilje`ilo u~e{}e u {ou „Survivor“, gdje se s drugim poznatim li~nostima iz regije borila za titulu „jedinog pre`ivjelog“. Ravno s Filipina dolazi pokazati {ta je to arhivirano u njenom srcu. Gost emisije „Arhiv srca“ je Katarina Vu~eti}.

Kad je Hari sreo Seli

14.10
FILM, PINK BH
Hari je upoznao Seli kada su se zajedni~ki vozili iz ^ikaga u Njujork poslije mature 1977. godine. Pri ovom njihovom prvom susretu Hari je iznio svoj stav, koji }e kasnije postati i moto ovog filma: da pravo prijateljstvo ne mo`e da postoji izme|u mu{karca i `ene zato {to je tema seksa uvek isprije~ena izmedu njih. Uloge: Bili Kristal, Meg Rajan, Keri Fi{er Reditelj: Rob Rajner

nu, ugodnu atmosferu. Posebno se trudite oko voljene osobe. 23.XI-22.XII Posao: Osje}ate vi{e volje i `elje za radom, ali sve mo`e ostati na `eljama. Nadvladajte poriv za ljen~arenjem. Zdravlje: Razmislite o dijeti. JARAC Ljubav: @eljni ste da sa voljenom osobom provedete vrijeme u razgovoru, nje`nostima, ljubavi... 23.XII-21.I Posao: Mogu se javiti novi poslovni partneri. Budite hrabri i borbeni, sigurni u sebe, svoje sposobnosti i ideje. Zdravlje: Smanjena otpornost. VODOLIJA Ljubav: Nesigurnost nepovoljno uti~e i na vas i na kompletnu vezu. Realnije prihvatite svoja osje}anja. 22.I-19.II Posao: Borba za prave pozicije i uporan rad moraju uroditi plodom. Naravno, za to trebaju strpljenje i tolerancija. Zdravlje: Puni ste energije. Ljubav: Prati vas promjenljiva sre}a. ^ak vam se mo`e u~initi kao da ste propustili sudbonosnu {ansu. 20.II-2O.III Posao: Mo`ete se na}i u poziciji „sam protiv svih“, sukobiti se s autoritetom. Razmislite o daljim potezima. Zdravlje: Prolazna nervoza.
RIBE

TOK-[OU, OBN

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Mjesto potresa

Nova opasnost od cunamija
SIDNEJ - Otoci Vanuatu, Nova Kaledonija i Fid`i u stanju su pripravnosti zbog mogu}eg cunamija nakon {to je tu regiju ju~er zatresao sna`an potres, od 7,6 stepeni po Rihteru. Epicentar potresa, prema informacijama ameri~kih geologa, bio je 85 kilometara zapadno od otoka Tana u Vanuatuu, na dubini od 15 milja. Potres se desio oko 14 sati po srednjoevropskom vremenu.

Ha-jul: Od |avolice postala „dedamrazica“

Korejka Kim Ha-jul snimila seksi „prazni~ni“ editorijal

DJED MRAZ DOBIO POMO]NICU
Tokom ovogodi{njeg Mundijala bila jedna od najvi{e primije}enih navija~ica
SEUL - Korejski model Kim Hajul (Yul) ~estitala je svojim fanovima Bo`i} na neobi~an na~in snimiv{i veoma izazovan editorijal. Fotografima je, naime, pozirala odjevena kao pomo}nica Djeda Mraza. Ovoj 24-godi{njoj seksi Korejki dru{tvo je prilikom poziranja pravio i jedan pli{ani zeko, kojem su mnogi mu{karci {irom svijeta pozavidjeli {to se na{ao u njenom zagrljaju. Ina~e, Ha-jul je tokom ovogodi{njeg Svjetskog prvenstva u fudbalu, koje je ljetos odr`ano u Ju`noafri~koj Republici, bila jedna od najvi{e primije}enih navija~ica. Ostala je zapam}ena, jer je u seksi crvenom kostimu i s ro{~i}ima na glavi bodrila korejsku reprezentaciju, poznatu pod nadimkom „Crveni vragovi“. Kim Ha-jul poznata je i kao kraljica utrka, jer ~esto pozira prilikom odr`avanja utrka automobila.
Vorhol: Nestale slike

Policija tra`i pomo} javnosti
NJUJORK - Policija je zatra`ila pomo} javnosti u pronala`enju vi{e slika Endija Vorhola (Andy Warhol) i Roja Lihten{tajna (Roy Lichtenstein), koje su ukradene iz jednog stana u Grini~ vilid`u u novembru. U saop}enju policije navedeno je da se plja~ka dogodila izme|u 24. i 28. novembra, kada je nepoznati provalnik uspio da probije zid hodnika i u|e u stan te da ukrade umjetni~ke predmete, satove i nakit. Vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na skoro 750.000 dolara.

Somalijci planirali napad u Holandiji
ROTERDAM - Dvanaest Somalijaca uhap{eno je u Holandiji zbog sumnji da su planirali teroristi~ki napad. Somalijci su uhap{eni u luci Roterdam i vjeruje se da su planirali napad negdje u Holandiji, saop}ila je kancelarija dr`avnog tu`ioca, koja navodi da su uhap{eni starosti od 19 do 48 godina. Jedna prodavnica telefona i ~etiri ku}e pretra`eni su u Roterdamu, kao i dvije hotelske sobe u neimenovanom gradu na jugu Holandije, ka`u vlasti. Do sada nije prona|eno nikakvo oru`je ili eksploziv, prenosi BBC. Hap{enja su izvr{ena nakon dojave holandske obavje{tajne slu`be da izvjestan broj Somalijaca priprema napad u bli`oj budu}nosti.

Iskosa

Panika zbog Googleove mape
Raketa GSLV: Neuspje{no lansiranje

Eksplodirala indijska raketa
BANGALOR - Indijska raketa koja je u orbitu nosila komunikacijski satelit, eksplodirala je ju~er nedugo nakon polijetanja, objavile su agencije. Raketa GSLV eksplodirala je manje od minute nakon polijetanja iz svemirske baze Sriharikota, osamdesetak kilometara od grada ^enaija na jugu Indije. Lansiranje je prvobitno bilo predvi|eno za 20. decembar, a zatim je odgo|eno, jer su in`injeri otkrili kvar na jednom od motora rakete ruske proizvodnje. Indijska agencija za svemirska istra`ivanja (ISRO), koja vodi program lansiranja, saop}ila je da je kontakt s raketom izgubljen 47 sekundi nakon lansiranja. Nau~nici ISRO-a rekli su da su ostaci rakete pali u Bengalski zaljev.

LONDON - Neimenovana `ena tvrdi da je pro`ivjela psiholo{ki nemir kada je na Googleovoj mapi ugledala svoje rublje, koje je stavila na su{enje. Zbog nemira je izgubila posao i promijenila mjesto stanovanja, pojasnila je Japanka, koja boluje od opsesivno-kompulzivnog poreme}aja. Nakon {to je vidjela svoje rublje, po~ela se bojati da sve {to radi Google tajno snima, javio je britanski „Metro“.

Roterdam: Uhap{eno 12 osoba