Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 27. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5502 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

6# 24.+ <0# 1 &12+5+/# +< +6#.+,'
Uzeir Kahvi} `eli saznati {ta se u MVPBiH desilo s me|unarodnim molbama i diplomatskim notama Od Ha{kog tribunala dobili odobrenje za uspostavu kontakta s Jadrankom Prli}em
odvedena u Italiju. Istinu je saznao zahvaljuju}i predsjedniku milanskog Suda za maloljetnike Mariju Zevoliju (Mario Zevolli), koji je sarajevskom Udru`enju „Nestala djeca“ poslao kopiju Sedininog dosjea. 3. strana zeir Kahvi} iz Sarajeva nakon 18 godina dobio je prve zvani~ne informacije o nezakonitom usvajanju njegove k}erke Sedine, koja je 1992. s ostalom djecom iz tada{njeg doma „Ljubica Ivezi}“

ISTRAGE

Nezakonito usvajanje djece iz BiH

U

Travnik

USK: Direktorica stambenog fonda optu`uje

HUSETI]: IZ SDA TRA@E DA DAM 140.000 KM!
Javni servisi: Ahmed @ili}, predsjednik UO

U tu~i kori{tena i cigla

Dirnuo sam u osinje gnijezdo

2. str. Policija ispred neprijavljene kafane: @eljko [kulj podlegao te{kim povredama

(Foto: K. Kavazovi})

5. strana

Tragi~an epilog obra~una u selu Podkraj

Usmr}en sjekirom!
13. strana 14. strana

MISTERIJA

Nestala trojica Sarajlija

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

USK Direktorica Kantonalnog stambenog fonda te{ko optu`uje

Terzi}: Ogromna strast SDA i SDP-a za apsolutnom vla{}u

Adnan Terzi} za BH Radio 1

Huseti}: Ba{agi} iz SDA tra`i da dam 140.000 KM!
Esad Ba{agi} tra`i da uplatim 140.000 KM na ra~un JU „Stanouprava“, za {ta bi Ba{agi} imao Lipova~inu podr{ku za Dom naroda FBiH, tvrdi Asima Huseti}
Kako bi udovoljio Hamdiji Lipova~i i njihovim ne~asnim zajedni~kim radnjama, predsjednik KO SDA USK Esad Ba{agi} pozvao me jedan dan na zastra{ivanje u prostorije Kantonalnog odbora, napisala je u pismu koje je ovih dana oti{lo na vi{e adresa Asima Huseti}, direktorica Fonda za pomo} u stambenom zbrinjavanju bora~kih populacija, prognanih i socijalno zgradu s bora~kim stanovima u Biha}u koja „nije krenula s mrtve ta~ke“. Spor zbog 140.000 KM, prema rije~ima direktorice Huseti}, vezan je uz veliku sporost u gradnji objekta sa 65 stanova za bora~ku populaciju, ~iji je investitor JU „Stanouprava“. - Investitori ovog objekta su 65 ljudi koji pla}aju kredite, Kantonalni fond daje podsticaje, a formalno-pra-

Sastanak u Sarajevu nije Kara|or|evo
Ne vidim alternativu takvim sastancima, jer se odr`avaju u Dr`avnom parlamentu, ka`e potpredsjednik SBB BiH
Potpredsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Adnan Terzi} u ju~era{njem izdanju magazina „Sedmica“ BH Radija 1, u kojem je tematiziran sastanak u organizaciji lidera SNSD-a, SDS-a, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, kazao je da }e se stav SBB BiH znati tek nakon sjednice Predsjedni{tva stranke. - Nadam se da }e Predsjedni{tvo u utorak nave~er dati jasne smjernice u kojem }e pravcu i}i na{a politika u vezi s uspostavom vlasti na dr`avnom nivou i samim sastankom. Ja li~no moram priznati da ne vidim alternativu takvim sastancima, prvo {to se odr`avaju u institucijama Bosne i Hercegovine, u Dr`avnom parlamentu. Zabrinjavaju}e je da pojedini lideri, pogotovo predsjednik SDA Sulejman Tihi}, to poredi s Kara|or|evom, posebno kada uzmemo u obzir da se radi o strankama s kojima su oni i dan-danas u vlasti. S druge strane, Tihi} je i{ao u Prud i to tada nije bilo Kara|or|evo. O~ita je ogromna strast i kod SDA i kod SDP-a za apsolutnom vla{}u - kazao je, izme|u ostalog, Terzi}.

Huseti}: Za zgradu bila dovoljna tri miliona KM

Vasi} o tvrdnjama Tihi}eve stranke

Uplatila svojih 140 KM!?
Ba{agi}: Ubje|ivanje u prostorijama KO SDA Voji}: Prisustvovao „razgovoru“ Ba{agi}a i Huseti}

SDA bi bilo bolje da ne prislu{kuje Dodika
Umjesto da prislu{kuje {ta Dodik pri~a u Beogradu ili u Banjoj Luci, SDA treba vidjeti kako da bo{nja~ko-hrvatska federacija bude istinska federacija ravnopravnih naroda i politi~kih subjekata koji predstavljaju te narode, a onda da s kredibilitetom rije{enih pitanja u Federaciji razgovaramo na nivou BiH, izjavio je izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi}. Komentiraju}i tvrdnje SDA da posljednje izjave predsjednika RS Milorada Dodika o „neodr`ivosti BiH, a odr`ivosti RS“ i „referendumu o otcjepljenju kada za to do|e vrijeme“ te izjava predsjednice FBiH Borjane Kri{to o disoluciji BiH kao realnoj opciji, pokazuju da su „susreti Dodik - ^ovi} nastavak projekta Tu|man - Milo{evi} iz Kara|or|eva o podjeli BiH“, Vasi} je rekao da su pro{le „ratne opcije Tu|man - Mi-

’Ne dam mandat kriminalcima’
Na pitanje ho}e li predati mandat direktora, {to je Hamdija Lipova~a, prilikom potpisivanja koalicije izme|u SDP-a, SDA i Narodne stranke Radom za boljitak, tra`io od svih direktora kantonalnih institucija, Asima Huseti} odgovara: - Ne dam mandat kriminalcima, ma koje boje bili! A {to se ti~e „mog“ predsjednika Esada Ba{agi}a, nadam se da ne}e jo{ dugo ostati na sada{njoj poziciji. Ja sam osniva~ stranke i ~asno ostajem u njoj do kraja!

Na Lipova~ino tra`enje 140.000 KM i Ba{agi}eve prijetnje, direktorica Huseti} putem `irora~una JU „Stanouprava“ uplatila je 140 KM!? - Tih 140 KM mogu vno investitor je JU „Stanouprava“ Biha} i odatle se finansiraju izvo|a~i radova poja{njava Huseti}. Kantonalni fond s budu}im vlasnicima stanova osigurao je ukupno 2,9 miliona KM i to je trebalo biti dovoljno za 65 stanova po sistemu „klju~ u ruke“. Osim

platiti iz svog d`epa, ali ne dam 140.000 KM za projekt za koji mi u Fondu nismo sigurni ho}e li biti zavr{en, a ve} je progutao vi{e od tri miliona KM ka`e Huseti}. tih 2,9 miliona KM, Federalno ministarstvo za borce uplatilo je jo{ 163.000 KM, a Vlada USK 200.000 KM. No, para je opet manjkalo. - Kako ne}e manjkati, kad je na tenderu JU „Stanouprava“, koja slu{a Lipova~u, pro{la firma koja je dala ponudu od 4,5 miliona, a za izgradnju tih 65 stanova bila su sasvim dovoljna tri miliona KM - tvrdi Huseti}.

Vasi}: Dodik isto govori godinama

ugro`enih USK. I ona je kadar SDA, jedan od osniva~a stranke.

lo{evi}, Boban - Karad`i}, u kojima je u~estvovala i SDA“. - Predsjednik Dodik rekao je ono {to govori ve} nekoliko godina - kazao je Vasi} i dodao da je to {to se sada spominje potreba za referendumom i uvo|enja u Ustav odredbe o osamostaljenju do otcjepljenja, posljedica 20godi{njeg djelovanja, izme|u ostalog, i SDA.

Spora gradnja
Direktorica Huseti} potvr|uje u razgovoru za „Avaz“ da je ~inu zastra{ivanja uz prvog kadrovika SDA USK Ba{agi}a prisustvovao i Mirsad Voji}, dugogodi{nji „bora~ki“ ministar, i Kasim Mulali}, kao posmatra~. Ba{agi} je i u pismu OO SDA Biha}, kojoj pripada Asima Huseti}, tra`io da je „urazume“, jer „SDP tra`i pare“. - Ba{agi} me htio natjerati da uplatim 140.000 KM na ra~un JU „Stanouprava“, za {ta bi Ba{agi} imao Lipova~inu podr{ku za Dom naroda FBiH, a Mirsad Voji} dobio bi stan od biha}ke op}ine - ka`e otvoreno ova `ena koja hrabro istrajava, kako je rekla, na profesionalizmu i ne `eli davati pare za

Lipova~a: Posljedice njene bolesti ~ine je ~udnom

Isti tretman
Ona dodaje da je biha}ka op}ina prezadu`ena, a „Lipova~ina namjera da uzme jo{ 140.000 KM poslu`ila bi samo da zakrpi dubioze iz bud`eta“. - Ja ne dam te pare za zgradu koja je mogla biti izgra|ena s tri miliona KM - isti~e Asima Huseti}, uz napomenu da svi „bora~ki projekti“ u USK trebaju imati isti tretman. Dodaje da je podr{ka za bora~ke stanove oti{la u Sanski Most, Bosansku Krupu i Cazin, jer „tamo sve {tima“, dok se jo{ ne zna kada }e biti gotovi stanovi u Biha}u. Poku{aji da o ovoj temi telefonski razgovaramo s Esadom Ba{agi}em i Mirsadom Voji}em nisu urodili plodom. Ba{agi} i Voji} bili su nedostupni. M. DEDI]

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba

„Zavoljeli“ smo ih samo zbog para
- Nisu Lijanovi}i organizirali kupovinu glasova samo u USK nego u cijeloj BiH. To vi{e nije nikakva tajna. Samo za~u|uje ravnodu{nost CIK-a, policije i tu`ila{tva. Ovo je po posljedicama najvi{i stepen korupcije. Sada Lijanovi}i izigravaju demokrate koji }e donijeti boljitak za BiH, a Lagumd`ija se pravi lud, cilj mu je da po svaku cijenu postane premijer po logici da cilj opravdava sredstvo. (sead livnjak)

Lipova~a je Asimi Huseti} uru~io op}insko priznanje

- Gospo|i Huseti} uru~io sam najvi{e priznanje Op}ine Biha} 26. februara ove godine. O njoj mislim sve najbolje, ali, na`alost, posljedice njene bolesti

~ine je, u najmanju ruku, ~udnom - kazao nam je Hamdija Lipova~a. O zastra{ivanju u prostorijama KO SDA USK Lipova~a „ne zna ni{ta“.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

ISTRAGE Rasvjetljava se slu~aj nezakonitog usvajanja bh. djece

[ta Jadranko Prli} zna o dopisima iz Italije?
Uzeir Kahvi} `eli saznati {ta se u MVPBiH desilo s me|unarodnim molbama i diplomatskim notama koje su iz Italije poslane 1998. godine
Uzeir Kahvi} iz Sarajeva nakon 18 godina dobio je prve zvani~ne informacije o nezakonitom usvajanju njegove k}erke Sedine, koja je 1992. s ostalom djecom iz tada{njeg doma „Ljubica Ivezi}“ odvedena u Italiju. Istinu je saznao zahvaljuju}i predsjedniku milanskog Suda za maloljetnike Mariju Zevoliju (Mario Zevolli), koji je sarajevskom Udru`enju „Nestala djeca“ poslao kopiju Sedininog dosjea.

Vjetar u le|a tre}eg entiteta
Pred nama je vrijeme bujanja hrvatskog separatizma i nacionalizma, ako se u praksi provede koalicijski koncept Lagumd`ije i Tihi}a
Oporo, ali istinito zazvu~ale su ovih dana rije~i kardinala Pulji}a, koji je krivicu za mogu}e stvaranje tzv. tre}eg entiteta adresirao na one koji ne uva`avaju Hrvate. Ta~nije, na one „koji nisu uva`ili jednakopravnost, nego su majorizacijom i preglasavanjem uzurpirali vlast, te se ljudi brane i na ovaj na~in“. Istine radi, tre}eentitetski virus nije ba{ novijeg datuma. On rovari jo{ od prvih postdejtonskih dana, kada je Hrvatima i Bo{njacima skrojeno zajedni~ko, federalno odijelo. Svoje nezadovoljstvo Hrvati su prvo izra`avali ilegalnim odr`avanjem ratno-separatisti~ke „Herceg-Bosne“, potom idejom o hrvatskoj samoupravi, a zatim insistiranjem da se u ustavne promjene neizostavno uvrsti i potreba stvaranja vi{e teritorijalnih jedinica, od kojih bi jedna bila s hrvatskom nacionalnom ve}inom. Za to vrijeme, dijelovi BiH dominantno naseljeni Hrvatima `ivjeli su po svome, u zvani~no neprogla{enom, ali fakti~ki zaokru`enom hrvatskom entitetu, s Mostarom kao stolnim gradom, kako ga ~esto naziva lider HDZ-a Dragan ^ovi}. Separatisti~ke te`nje najve}eg dijela bh. Hrvata i njihovih vode}ih stranaka godinama su uporno i mukotrpno suzbijane, u ~emu je velika pomo} dolazila i izvana. Centri svjetske mo}i nikad nisu pru`ili potporu ovakvoj hrvatskoj politici koja bi, udru`ena s nesmirenim srpskim separatizmom, Bosnu i Hercegovinu mogla oboriti na ple}a. Vremena se, me|utim, mijenjaju. Ono {to nisu mogli sopstvenim snagama, Hrvati bi, izgleda, mogli dobiti - na poklon! Od „slu~aja Kom{i}“, pa do aktuelnog poku{aja da dvije najja~e bo{nja~ke stranke oforme federalnu vlast uz pomo} dvije minorne hrvatske partije, na svoje su do{li oni koji uporno tvrde da u Federaciji buja bo{nja~ki unitarizam koji prijeti da Hrvate pretvori u puku ikebanu. Utoliko kardinal Pulji} i jeste u pravu: majorizacija i preglasavanje postaju alibi za realizaciju stare hrvatske politi~ke te`nje za stvaranje tzv. tre}eg entiteta. Ovaj alibi svojim konceptom stvaranja nove vlasti Hrvatima su pru`ili Zlatko Lagumd`ija i Sulejman Tihi}. Njihove namjere mo`da nisu bile takve, ali rezultat govori u prilog kardinalovim zebnjama i upozorenjima. Pred nama je, na`alost, vrijeme bujanja hrvatskog separatizma i nacionalizma, ako se u praksi provede koalicijski koncept Lagumd`ije i Tihi}a. Njihove karijere i njihove stranke sigurno }e platiti ceh tako neopreznog podizanja tenzija. Ali, jo{ ve}u cijenu plati}e Bosna i Hercegovina. Sva u problemima, ona bi se mogla suo~iti s jo{ jednim, mo`da i najopasnijim!

Bez odgovora
- Sedina je usvojena jer je sutkinja Ilarija Simi (Illaria) smatrala da je adresa njenog oca nepoznata. Procjenu je zasnovala na tome {to izo-

Sedina i Uzeir Kahvi}: S prvog susreta u Italiji

Krivi su na{i
Prli}: Ho}e li pomo}i

stali odgovori Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH na molbe suda iz Milana i diplomatske note iz Italije za saslu{anje biolo{kih roditelja. Oni su se trebali izjasniti `ele li svoju djecu dati na usvajanje ili ne - ka`e predsjednik Udru`enja „Nestala djeca“ Predrag Savi}. Dodaje da sutkinja Simi nije Uzeiru na primjeren na~in uputila poziv za ro~i{te koje je odr`ano 20. aprila 2000. Umjesto da poziv po{alje u Sarajevo, ona ga je oka~ila

- Sudija Zevola olak{ao mi je teret koji nosim ve} dugo. Ne}u nikoga goniti po sudovima, neka Allah, d`. {., sudi svima koji su krivi. Na{a strana je vi{e kriva od italijanske. Nadam se da }e Prli} pomo}i da se do|e do potpune istine - ka`e Kahvi} za na{ list i dodaje da odr`ava kontakt sa k}erkom Sedinom. na oglasnu plo~u milanskog suda, kao da bi ga Uzeir tamo mogao pro~itati! Uzeir se, naravno, nije pojavio na ro~i{tu, a sutkinja Simi donijela je presudu o usvajanju. - Sutkinja je imala adresu u dopisima na{eg Centra za socijalni rad. Osim toga, zakon ju je obavezivao da poziv po{alje prepo-

ru~enom po{tom u op{tinu Uzeirovog posljednjeg prebivali{ta ili njegovo rodno mjesto. Uzeir ima dokaz iz policije da mu je adresa od 1985. godine ista - isti~e Savi}.

Dozvoljen kontakt
Kahvi} jo{ `eli saznati {ta se u MVPBiH desilo s me|unarodnim molbama i diplomatskim notama koje su iz Italije poslane 1998. godine. - Kako bismo do{li do istine, od Ha{kog tribunala dobili smo odobrenje za uspostavu kontakta s Jadrankom Prli}em, koji je u to vrijeme bio ministar vanjskih poslova, a sada se nalazi u Sheveningenu. Nakon Nove godine uputit }emo mu spise o ovom slu~aju. Nadamo se da }e nam pomo}i u otkrivanju krivaca u Ministarstvu koje je vodio E. HALA] ka`e Savi}.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Kriti~na situacija u Bile}i i Trebinju

Poplave ponovo prijete Hercegovini
Ki{a koja posljednjih dana pada na podru~ju Hercegovine ponovo je zaprijetila plavljenjem Popovog polja u Trebinju i Jezerina u Bile}i. Voda iz stambenih objekata, koji su poplavili po~etkom decembra, prije nekoliko dana se povukla, a ako ki{a i dalje bude padala, postoji mogu}nost da ponovo u|e u ku}e, prenosi Srna. Nivo jezera koje se u Popovom polju formiralo posljednjim poplavama porastao je za oko 50 centimetara, jer od ju~er hidroakumulacija „Svitava“ u Federaciji BiH ne prima vodu. Ratko Vujovi}, na~elnik Civilne za{tite op}ine Bile}a, rekao je da se povla~e podzemne vode koje su po~ele ponovo plaviti Jezerine, ali da je voda u{la u jednu ku}u, a iseljena je i farma svinja „Denda“. Po~etkom decembra iz Jezerina je iseljeno 16 ku}a, a ve}ina porodica jo{ se nije vratila. Stanovnici ovog bile}kog mjesta najavili su za srijedu, 29. decembar, proteste i blokadu magistralnog puta Trebi-

Trebinje: Nedavne poplave

nje - Bile}a, kao i objekata HET-a ako im ne bude ispla}ena zaostala dugovanja za {tete nastale od poplava u januaru ove godine.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA Vedran Had`ovi} za „Avaz“

I ranije je bilo prijava da je NSRzB pla}ao glasove
Morat }emo provjeriti tvrdnje gra|ana iz Cazina, a ako su one ta~ne, onda je to krivi~no djelo, {to podrazumijeva i uklju~ivanje tu`ila{tva, ka`e Had`ovi}
Sarajevo: Studenti ne znaju kuda odlazi njihov novac

Kada }e stati plja~ka studenata

[kolarine u FBiH pet puta vi{e nego u RS
Upis godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci 660 KM, a u Sarajevu 3.000
Univerzitet u Sarajevu u pro{loj godini imao je prihod od oko 120 miliona KM, za koje niko pouzdano ne zna kako su potro{eni, jer fakulteti o tome nikome ne pola`u ra~une. S obzirom na enormnu zaradu, postavlja se pitanje mogu li {kolarine biti ni`e. Najbolji dokaz da su izdvajanja studenata prevelika je pore|enje s dva javna univerziteta u Republici Srpskoj - u Banjoj Luci i Isto~nom Sarajevu.

Djeca boraca
U RS su djeca poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida i studenti s invaliditetom u potpunosti oslobo|eni pla}anja {kolarine. Na drugom ciklusu pla}anja su oslobo|eni studenti deficitarnih zanimanja koji su u prvom ciklusu ostvarili prosjek iznad 8,5. U KS su djeca {ehida i poginulih boraca oslobo|ena pla}anja upisnine tek u iznosu od 100 KM, dok ostatak pla}aju.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH provjerit }e de{avanja u Cazinu i optu`be gra|ana da su im iz Narodne stranke Radom za boljitak (NSRzB) obe}ali platiti 100 KM ako glasaju za njih na proteklim izborima. Ovo je za „Dnevni avaz“ izjavio ~lan CIK-a Vedran Had`ovi}. - Sve navode treba provjeriti da se vidi jesu li ta~ni. ^udi me {to se ti gra|ani nisu ranije javili, ve} tek tri mjeseca nakon izbora. Mada, moram re}i da je CIK ve} imao prigovore, i to od nekoliko posmatra~a na bira~kim mjestima, za pla}anje glasova od NSRzB-a. Ne mogu ni{ta unaprijed re}i, jer ~lanovi CIK-a kolektivno odlu~uju. Obratit }emo pa`nju na taj slu~aj i vidjeti o ~emu se radi - ka`e Had`ovi}. Ako budu potvr|eni navodi gra|ana iz Cazina, dodao je Had`ovi}, onda je po~injeno krivi~no djelo. Tada bi se u ovaj slu~aj, osim CIK-a, trebalo uklju~iti i tu`ila{tvo. - Nisam upoznat s detalji-

Mogu}nost ka`njavanja stranke
Na na{ upit {ta se mo`e desiti ako budu potvr|eni navodi Cazinjana o kupovini glasova i mo`e li u tom slu~aju NSRzB biti sankcioniran, Had`ovi} je kazao: - Ovjerili smo izbore. I tu nema vi{e ponavljanja. Svi su imali vremena da izlo`e dokumente ako postoji sumnja za ne{to. [to se ti~e ka`njavanja stranke, tu postoje odre|ene mogu}nosti. tuiranju vlasti, a ljudi se slu`e raznim sredstvima. No, ni u tom smjeru ne `elim prejudicirati, ali ponavljam da }emo sve navode morati dobro provjeriti i otvoriti istragu, a ako bude elemenata, uklju~it }emo i tu`ila{tvo poja{njava Had`ovi}.
E. HALA]

Had`ovi}: Provjeriti navode i otvoriti istragu

ma, a ne `elim ni{ta prejudicirati. Sve treba provjeriti. Ni{ta ne tvrdim, ali imali smo dosta i slu~ajeva da je-

dna stranka naru~i i napravi problem na ra~un druge strane. Bilo je podmetanja. U toku su pregovori o konsti-

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Ni`e cijene
[kolarina od 660 KM pla}a se na medicinskim

Godi{nje uplate
Republika Srpska

440 do 660 KM
Kanto Sarajevo

1.000 do 3.000 KM
fakultetima u Banjoj Luci i Isto~nom Sarajevu i jo{ nekoliko akademija. Na svim ostalim fakultetima dva univerziteta visina {kolarine, za studente koji se ne finansiraju iz bud`eta, iznosi 440 maraka, prema podacima koje smo dobili od Ministarstva prosvjete RS. S druge strane, u Sarajevu (FBiH) {kolarina se odre|uje prema grupacijama fakulteta. Najni`a je za one dru{tvenog smjera i iznosi 1.000 KM za samofinansiraju}e studente. Za

fakultete humanisti~kih, prirodnomatemati~kih i biotehni~kih nauka, te onih koji spadaju u grupaciju umjetnosti, {kolarina iznosi 1.200 maraka. Za fakultete tehni~kih nauka, za koje vlada sve ve}a zainteresiranost, godi{nja {kolarina iznosti ~ak 1.800 maraka, a za pet visoko{kolskih ustanova koje spadaju u medicinsku grupaciju vrtoglavih 3.000 KM.

Od 600 stanova 200 }e pripasti penzionerima
Kantonalna udru`enja prave spiskove prioriteta Uposlenici Zavoda PIO po{tovat }e natje~ajne procedure, ka`e Kvesi}
Federalni zavod PIO/MIO vlasnik je oko 600 stanova koji se nalaze u svim kantonima FBiH, a najvi{e ih je u Sarajevu. Ranije je odlu~eno da }e se oni dodijeliti uposlenicima Zavoda PIO i penzionerima. Upravni odbor Zavoda prije tri mjeseca imenovao je i kantonalne komisije te dao saglasnost na Sporazum o na~inu raspodjele stanova Zavoda penzionerima i ovla{tenje direktoru PIO-a Zijadu Krnji}u da potpisuje ugovore. Neki od tih stanova su prazni, tako da odmah mogu biti dati na kori{tenje, ali ima i onih koji su nelegalno zauzeti i u vezi s njima se vode sporovi. [to se ti~e kriterija za dodjelu stanova na kori{tenje s pravom otkupa, oni su utvr|eni prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Prema informaciji koju smo dobili od Tomislava Kvesi}a, portparola Zavoda PIO, penzionerima }e od 600 pripasti oko 200 stanova. - Oni se dijele na dvije kategorije. U jednoj su stanovi na kojima postoje rje{enja i oni su sada na komisiji. Ovi slu~ajevi bit }e rije{eni vrlo brzo. Postoje i stanovi koji se vode kao prazni ili je neko bio u njima. U toku je procedura o njihovoj dodjeli. Kantonalne penzionerske organizacije prave svoje spiskove prioriteta kome bi oni trebali pripasti. Spiskove }e razmatrati komisije i donijeti odluke - ka`e Kvesi}. Dodao je da postoje raniji sporazumi izme|u Zavoda PIO i Udru`enja penzionera o podjeli stanova. - Sve je ~isto. Neki od tih stanova bit }e dodijeljeni i uposlenicima Zavoda PIO po natje~ajnim postupcima. Za pojedine stanove o~ekujemo i probleme i mogu}e delo`acije sada{njih korisnika, ali u svakom slu~aju bit }e ispo{tovan zakon - isti~e Kvesi}. Naglasio je da }e uskoro po~eti dodjela stotinjak stanova penzionerima, ali nije mogao precizirati datum.
E. HALA]

Ostale usluge
Sli~an je odnos i kada je u pitanju drugi, odnosno magistarski ciklus studiranja. Pored toga, u RS su mnogo ni`e i cijene brojnih drugih usluga, poput podizanja raznih potvrda. Univerzitet u Sarajevu je 2009. od {kolarina, nostrifikacije diploma, izdavanja potvrda itd., zaradio oko 56 miliona KM. Iz bud`eta KS u istoj godini ispla}eno mu je oko 65 miliona. Univerzitet je stoga, prema podacima iz revizorskog izvje{taja, u jednoj godini imao na raspolaganju 121.654.014 KM. G. MRKI]

Kvesi}: Uskoro dodjela 100 stanova

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

5

JAVNI SERVISI Ahmed @ili}, predsjednik UO BHRT-a

Dirnuo sam u osinje gnijezdo
U pitanju veliki marketin{ki novac na netransparentnom tr`i{tu u BiH
Ahmed @ili}, predsjednik Upravnog odbora BHRT-a i Odbora JRT sistema BiH (BHRT, RTRS i FRTV), u{ao je u `estok sukob s Radio-televizijom FBiH (RTVFBiH), prije svega s Federalnom televizijom (FTV), nakon javnih upozorenja na malverzacije na marketin{kom tr`i{tu BiH, koje je, prema njegovim rije~ima, netransparentno i koje dovodi u zabludu gledaoce, ali i po-

Djeci omiljeni termini nakon 22 sata
@ili} je na konkretnim primjerima potkrijepio tvrdnje o la`iranju gledanosti pojedinih elektronskih medija. - Na osnovu analize podataka firme „Mareco“, izme|u ostalog, zabilje`ena je velika gledanost ciljne grupe „zaposlenih `ena“ u vrijeme trajanja radnog vremena. Drugi primjer je da je, prema analizi firme „Mareco“, ciljna grupa „djeca od ~etiri do osam godina“ gledanost imala u terminima nakon 22 sata, {to je smije{no - poja{njava @ili}. medijskih odstrela FTV-a stoje izra`ene sumnje Upravnog odbora BHRT-a u pouzdanost, nezavisnost i transparentnost podataka o mjerenju gledanosti i medijskih istra`ivanja koje obavlja „Mareco“, a pod pravnim i svakim drugim „pokroviteljstvom“ Udru`enja medijske industrije (UMI) - ka`e @ili}. Prema njegovim rije~ima, UMI je preko predsjednika Adnana Bilala i personalno povezan sa FTVom, gdje je on {ef Sektora za marketing. Na @ili}ev prijedlog, UO BHRT-a donio je jednoglasno zaklju~ak o obaveznosti prve revizorske kontrole petogodi{njeg rada firme „Mareco“, kao i obavezne jednogodi{nje kontrole bilo koje ku}e koja mjeri TV gledanost u BiH.

Begovi}: Tre}i put bez primljenog pogotka

Li~nost dana Asmir Begovi}

Zaklju~ao vrata
Na{ golman odli~no branio u pobjedi Stouka u engleskoj Premijer ligi
Asmir Begovi} sa~uvao je mre`u Stouka, koji je ju~er u engleskoj Premijer ligi osvojio vrijedna tri gostuju}a boda kod Blekburna (2:0). Na{ golman time je ponovo potvrdio konstataciju izre~enu jo{ u februaru ove godine, kada je uo~i samog zatvaranja zimskog prijelaznog roka, u transferu vrijednom 3,2 miliona funti, stigao iz rivalskog Portsmuta. Tada su engleski mediji naveli da je „Stouk za relativno mali novac kupio sjajnog golmana“. U Ligi u kojoj igraju Man~ester junajted, ^elzi, Arsenal, Liverpul... Asmir je ve} tre}i put u ukupno deset ovosezonskih nastupa ostao nesavladan. Ro|eni Trebinjac (20. juni 1987.) nogometom se po~eo baviti u Njema~koj, gdje je njegova porodica izbjegla iz rodnog grada. Kasnije su stigli i do Kanade, ~iji je Asmir postao mladi reprezentativac i budu}nost A-tima. No, kada je stigao poziv iz BiH, Asmir se nije previ{e dvoumio i danas je standardni reprezentativac na{e dr`ave. Njegov otac Amir nekada je branio za trebiE. J. njski Leotar.

Obaveza revizije
Zaklju~eno je, tako|er, da se pri sklapanju ugovora mora po{tivati Zakon o javnim nabavkama, {to pri izboru firme „Mareco“ prije pet godina nije bio slu~aj, te da novoizabrana firma mora biti referentna za taj posao. Prema @ili}evim rije~ima, nevjerovatno je da u proteklih pet godina nije utana~ena obaveza revizije poslovanja firme „Mareco“. Dodaje da je „Mareco“ godi{nje za svoje usluge napla}ivao ukupno 1,3 miliona KM od javnih servisa i komercijalnih televizija s marketin{kim agencijama. Dakle, bez bilo kakve revizije u proteklih pet godina „Mareco“ je inkasirao vi{e od {est miliona KM. Od ovog iznosa, ka`e @ili}, samo je BHRT platio oko R. AD@OVI] 420.000 KM.

@ili}: Rad UMI-ja nezakonit i nestatutaran

slovnu zajednicu, kojoj se prikazuje frizirana gledanost pojedinih elektronskih medija. Zbog toga je postao glavna meta napada, prije svega FTV-a.

Glavni „advokat“
- Ovako pretjerana i orkestrirana reakcija skupina ~iji su interesi uzdrmani, putem RTVFBiH kao njihovog medija, upu}uje na zaklju~ak da sam dirnuo u osinje gnijezdo. U pitanju je veliki marketin{ki novac na

netransparentnom tr`i{tu u BiH ka`e za „Dnevni avaz“ @ili}. Prema njegovim rije~ima, marketin{ki kola~ na bh. tr`i{tu kre}e se u iznosu koji je ve}i od 50 miliona, a manji od 100 miliona KM. - Vjerovatno je zato FTV u javnosti i glavni „advokat“ interesa istra`iva~ke agencije „Mareco International Bosnia“, koja od 5. januara 2006. vr{i analizu i mjerenja TV gledanosti u BiH. U pozadini u~estalih, orkestriranih i bombasti~nih

Konstituiraju}a sjednica Vije}a naroda RS

Bo{njak ili Srbin predsjedavaju}i
Za danas je u Banjoj Luci zakazan nastavak konstituiraju}e sjednice Vije}a naroda Republike Srpske (RS), na kojoj trebaju biti izabrani predsjedavaju}i i potpredsjedavaju}i tog zakonodavnog tijela, prenosi Fena. Zasjedanje je prekinuto pro{le sedmice na zahtjev Kluba Bo{njaka, jer njihov kandidat za predsjedavaju}eg nije mogao SNSD ne `eli Mirsada \apu dobiti potrebnu podr{ku ostalih klubova. ~io mogu}nost da na tu funkciju Potpredsjedavaju}i Vije}a nar- bude izabran Srbin. oda RS u starom sazivu Momir Ma- Izabrat }emo predsjedavali} rekao je da su svi delegati izra- ju}eg iz nekog od klubova ostala zili spremnost da predsjedavaju}i dva konstitutivna naroda, jer mobude iz reda bo{nja~kog naroda, ali ramo Vije}e staviti u funkciju, a na da oni koji imaju ve}inu nisu bili taj na~in ne}emo prekr{iti Ustav spremni dati svoj glas za kandida- RS - rekao je Mali}. ta Socijaldemokratske partije Savezu nezavisnih socijalde(SDP) Mirsada \apu. mokrata (SNSD) nije prihvatljiv Ako SDP i dalje ostane pri to- delegat iz SDP-a zbog, kako je reme da je \apo jedini kandidat za ~eno, svih okolnosti u kojima su se predsjedavaju}eg, Mali} nije isklju- na{le ove dvije stranke.

Nakon {trajka ma{inovo|a u @FBiH

Tuzlanski sindikalisti tu`it }e Spahi}a i Buljugiju
Zbog {teta nanesenih „@eljeznicama FBiH“ (@FBiH) tokom obustave rada ma{inovo|a, tuzlanska podru`nica Sindikata izvr{nog osoblja @FBiH, jednog od {est sindikata koji djeluju u okviru ove kompanije, planira podnijeti krivi~ne prijave protiv predsjednika Sindikata ma{inovo|a-strojovo|a u FBiH Munira Spahi}a i ~elnog ~ovjeka Samostalnog sindikata `eljezni~kih radnika u BiH Vernesa Buljugije. Oni njih dvojicu smatraju odgovornim za {tete nastale tokom obustave `eljezni~kog saobra}aja u FBiH. - ^lanovi na{eg sindikata, koji su odbili i u~e{}e u generalnom {trajku koji je bio zakazan za 28. decembar, ne `ele namirivati {tetu za koju su drugi odgovorni. Neka je plati onaj koji je nezakonito organizirao prekid rada, a to su Spahi} i Buljugija, odnosno ljudi koji stoje iza njih - ka`u Sehid Avdi}, predsjednik tuzlanske podru`nice Sindikata izvr{nog osoblja, i Enes [ljivi}, ~lan UO tog sindikata. Oni od istra`nih organa o~ekuju da utvrde ko je sve odgovoran za nastalu {tetu, jer, kako tvrde Avdi} i

Avdi} i [ljivi}: Ko stoji iza Spahi}a i Buljugije

[ljivi}, dvojica ljudi nisu mogli sami sve organizirati da iza njih nisu stajali politi~ki centri mo}i i ljudi iz biv{e Uprave @FBiH. E. H.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

mozaik

VAKCINE Iz Udru`enja roditelja te{ko bolesne djece tvrde

Ronaldo: Zatvorio svoju tvornicu djece

Jo{ jedna beba imala komplikacije
Jedva pre`ivjela blokadu di{nih puteva GAVI alijansa uskratila informacije o vakcini

Nogometa{ priznao

Nakon ~etvero djece, Ronaldo se sterilizirao
Brazilski nogometa{ Ronaldo Luis Nazario da Lima, nekad najbolji igra~ svijeta, objavio je da se dao sterilizirati. - Zatvorio sam svoju tvornicu djece - rekao je kroz smijeh Ronaldo u razgovoru za brazilski dnevnik „Folha de Sao Paulo“. Nekad sjajni nogometa{ PSV-a, Barcelone, Intera, Real Madrida i Milana podvrgnuo se vazektomiji kao otac ~etvero djece. Iz braka s Milene Dominge{ (Domingues) ima desetogodi{njeg sina Ronalda, a petogodi{nji Aleks (Alex) plod je usputne afere s Mi{el Umezu (Michelle). Napokon, s dana{njom suprugom Bijom Entoni (Anthony) ima dvije k}erkice, dvogodi{nju Mariju Sofiju (Sophia) i devetomjese~nu Mariju Alis (Alice).

[vicarski eksperiment

Lete}i robot svira na klaviru
[vicarci su se dosjetili kako na originalan na~in uputiti bo`i}nu ~estitku. Kvadrokopterom su odsvirali poznatu bo`i}nu melodiju „Jingle Bells“. Superstabilna letjelica sa ~etiri rotora nazvana „Echo“ zapravo je testna letjelica na {vicarskom Federalnom institutu tehnologije, odnosno njihovom odjelu za dinami~ke sisteme i kontrolu. Tim istra`iva~a odlu~io je izvesti eksperiment i vidjeti mo`e li „Echo“ uspje{no odsvirati „Jingle Bells“.

Vakcinacija male djece: Imaju li roditelji razloga za zabrinutost

Iz Udru`enja roditelja te{ko bolesne djece u BiH tvrde da je, osim {estomjese~ne Edine B. iz Lukavca, koja je umrla nakon vakcinacije DTaP IPV-om (infanriks) i HIB-om, jo{ jedna beba imala komplikacije.

Prava roditelja
Beba je, kako isti~u, nakon vakcinacije jedva pre`ivjela blokadu di{nih puteva.

Ameri~ki vojnik slu`i u Afganistanu

Marinac porodici poslao Neprihvatljiva praksa svoju skulpturu od leda
Ameri~ki marinac Nil Baken (Neil Bucken, 27) nije mogao do}i ku}i iz Afganistana pa je porodici poslao svoj kip napravljen od leda. Kip je visok 2,13 metara i te`ak 360 kilograma, a u rukama dr`i crvenu ru`u. Nil je u Afganistanu ve} devet mjeseci i za to vrijeme je tek jednom bio na dopustu. Skulpturu je prema fotografiji marinca napravio Vinsent Nuzoles (Vincent Nuzzolese), koji `ivi na Long Ajlendu. Nilova pri~a toliko ga je dirnula da mu svoj rad nije naplatio. Skulptura bi, ako ne bude padala ki{a, trSavi} je naglasila da su iz ureda „GlaxoSmithKlinea“ u Sarajevu pojasnili podatke o svojoj vakcini „infanriks IPV“. Za razliku od nje, HIB je ostao potpuno nepoznat gra-

Iz ovog udru`enja zatra`ili su odre|ene odgovore, ali do sada ih nisu dobili. Tim povodom ju~er su se oglasili saop}enjem za javnost u kojem tvrde da u slu~aju bebe iz Lukavca nisu obavljene sve potrebne analize. - GAVI alijansa pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, uskra}ivanjem informacije o vakcini HIB koju je donirala BiH, svojim mailom na{em udru`enju od 23.

|anima BiH. - To je neprihvatljiva praksa u javnom zdravstvu, jer je slobodan pristup informacijama jedno od osnovnih ljudskih prava - zaklju~uje Savi}.

decembra povrijedila je Konvenciju UN-a o pravima djeteta. ^ak 45 dana nakon bebine smrti ni njeni roditelji ni ostali ~ija su djeca u uzrastu za vakcinaciju nemaju informaciju o imenu donirane HIB vakcine - tvrdi predsjednica Udru`enja Jagoda Savi}. Dodala je da Udru`enje brani pravo roditelja da budu informirani o doniranom HIB-u. - Informacija da je ta vakcina u BiH do{la putem UNICEF-a, a da joj je donator GAVI alijansa, pa`ljivo je skrivena od bh. javnosti. Podsje}am, beba iz Lukavca umrla je osam sati nakon vakcinacije. Njeni roditelji opisali su bebine reakcije prije smrti. Skoro crna krv tekla joj je iz nosa, ruke i noge padale su prema dolje, a i

glavica je polijegala prema tijelu. Beba je od ro|enja bila zdrava i pregledana prije primanja vakcine - isti~e Savi}.

Analiza bo~ice
Dr. Fuad Ke{etovi}, specijalista sudske medicine, uradio je obdukciju i prosudio da se radi o „novoro|ena~koj smrti bez posebnog razloga“, iako kod takve smrti beba samo mirno izdahne bez vanjskih simptoma, ka`e Savi}. - S obzirom na to da su bebi osam sati prije smrti u organizam uba~ena ~etiri virusa i nekoliko hemijskih supstanci, bila je neophodna i toksikolo{ka analiza krvi, bo~ice vakcine i mo`danog tkiva u referentnim laboratorijima, ali ona nije ura|ena - nagla{ava predsjeE. Ha. dica Udru`enja.

Rifatbegovi} privodi kraju izradu suvenira

Uz kocku Sarajevo - Istanbul knjiga s pri~om iz „1001 no}i“
Umjetnik nije naplatio rad

ebala izdr`ati sve do Nove godine.

Kocka }e imati motive Istanbula i autor }e je pokloniti glumici Berguzar Korel
Realiziranje nove ideje Aida Rifatbegovi}a, autora „Sarajevske kocke“, suvenira Starog Grada, privodi se kraju. Kako smo pisali, Rifatbegovi} }e napraviti suvenir kocku Sarajevo - Istanbul. Kada se otvori, u jedan dio kocke bit }e smje{tene gra|evine Sarajeva, a u drugi Istanbula. - Ono {to je novitet jeste da }u uz kocku napraviti po malu drvenu knjigu, a u svakoj od njih na}i }e se po jedna pri~a iz knjige „1001 no}“. Zadnja, 1001. kocka imat }e samo motive Istanbula, koju }u pokloniti Berguzar Korel, glumici serije „1001 no}“, jer je njen suprug Halit Ergen~ (Ergenc), dobio na poklon „Sarajevsku kocku“ - rekao je autor. Kako ka`e, pri izradi dijela suvenira pomo}i }e mu udru`enje koje se bavi oslikavanjem motiva IstanbuAd. K. la.

[trajk voza~a metroa u Londonu
Voza~i londonskog metroa stupili su u 24-satni {trajk zbog pla}a, jer njihova kompanija nije ispunila zahtjeve u vezi s radom tokom praznika. Saobra}aj je poreme}en na skoro svim linijama podzemne `eljeznice u glavnom britanskom gradu. Sindikat je saop}io da njegovi ~lanovi tra`e trostruku pla}u i slobodan dan da bi se pristali vratiti na posao. Rad londonskog metroa, koji dnevno prevozi oko 3,5 miliona ljudi, posljednjih mjeseci ~esto je bio prekidan {trajkovima osoblja zbog pla}a.

Rifatbegovi}: Zadnja kocka samo s motivima Istanbula

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Zoran Milanovi}

SUDBINE Te`ak `ivot porodice Anadoli

Oholost je vrlo opasna
- Nije do{lo ni do kakvog raskola u SDP-u i u strana~kom radu ni{ta se ne mijenja. Istina, ostao je zbunjuju}i dojam. Za takve je doga|aje kriv zakon koji je donio HDZ, pa }emo taj model morati mijenjati. Na{ je glavni zadatak da u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj dobijemo puno povjerenje gra|ana i borbom za svaki glas da pobijedimo na parlamentarnim izborima. Pretjerano samopouzdanje i oholost vrlo su opasni i moramo se boriti do zadnjeg dana. (Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“)

Drva su pri kraju, a po vodu idu izvan ku}e
Remzija i Jakub Anadoli imaju {estero djece, od kojih najstarije ima 11 godina, a najmla|e 11 mjeseci
Kada su prije devet godina napravili vlastitu ku}u u mostarskom prigradskom naselju Dra~evice, supru`nici Anadoli, Remzija i Jakub, bili su uvjereni da je njihovim mukama do{ao kraj. No, s jednom pla}om koju Jakub zara|uje u „Komosu“, a od koje otpla}uje kredit, valja nahraniti osmero usta. Jer, njih dvoje imaju {estero djece, od kojih najstarije ima 11 godina, a najmla|e 11 mjeseci. Troje djece poha|a {kolu, a zada}u pi{u na koljenima. Na istro{enom {poretu jedva uspiju ne{to skuhati. Drva su pri kraju, a po vodu idu izvan ku}e, kao i u WC. - Ve} godinama nemamo novac da platimo priklju~ak na vodovodnu mre`u. Svi se skupimo u ovu jednu prostoriju gdje nam je {poret, ali drva su nam najpotrebnija. Svuda je vlaga, na ostalim prostorijama nema ni vrata. Hvala Bogu, djeca su nam zdrava, ali strah me da }e se razboljeti od ove neima{tine. Jer, naj~e{}e nemamo ni osnovne stvari. Ako imam bra{no, nemam ulje. Istina, imamo dvije krave, ali ni njih nemam ~ime nahraniti. Ni trunke sijena vi{e nemamo pri~a nam svoju muku Remzija. Ni ona ni njen mu` ne znaju adresu na koju bi se obratili kako bi mogli dobiti hranu, drva i sijeno. To im je, trenutno, najpotrebnije.

Milanovi}: Zbunjuju}i dojam

Haris D`inovi}

Tu~e se de{avaju i u parlamentu, ne samo u kafani
- Dobar dio urbane klijentele zazirao je od kafane, jer je za njih ona bila stjeci{te ljudi ni`eg statusa i lo{eg profila, gdje ~esto dolazi do raznih incidenata. Me|utim, tu~e i sli~ne stvari de{avaju se i u parlamentu. Ne mo`e D`inovi}: se generalno re}i za kafanu da je nisko stale`no mjesto. Urbana
(Pjeva~ za „Ve~ernje novosti“) klijentela

Sini{a Pavi}

Nikada mi nisu sugerirali da se mijenjam
- Mislim da svaka komedija koja proizlazi iz realnog `ivota i koja se na zabavan na~in bavi ozbiljnim stvarima mora biti zanimljiva. Moram priznati da do mene niPavi}: Znak i kada nije do{la informacija, nikakav znak i signal nisam signal dobio da bih ne{to trebao promijeniti, a godinama se bavim ovim poslom. (Scenarista za „Blic“)

Nives Ivankovi}

Imam ambicija prema pisanju
- Posao scenaristice srodan ja onome {to kao glumica radim i ja to pozdravljam. To su projekti u kojima ~ovjek pro{iruje svoje kreativne granice. Glumci naj~e{}e imaju dio gdje moraju osmi{ljavati svoje uloge, a ja imam tih nekih ambicija. Ivankovi}:
(Glumica za „Slobodnu Dalmaciju“) Srodan posao

Remzija s dvoje mali{ana: Troje djece poha|a {kolu

Ipak, malo nade u `ivot ovoj porodici, kroz akciju prikupljanja pomo}i, odlu~ili su vratiti nastavnici i u~enici Osnovne {kole „Gno-

jnice“, koju poha|aju i djeca Anadolija. O~ekuju da }e tako bar malo radosti unijeti u njihov dom.
M. SMAJKI]

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

27. 12. 2010.

Dan za pam}enje mali{anima ustanove „Dom - porodica“

Posjetili ih bajkeri Djeda Mrazovi
Mali{ani ~lanovima Motokluba „MC Condor“ uzvratili jednosatnim programom

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

-1

Obla~no sa snijegom O~ekuje se obla~no
LIVNO

BANJA LUKA

BR^KO 0 TUZLA 0

ZENICA -1 SARAJEVO -2 5 MOSTAR GORA@DE -2

Zajedni~ko fotografiranje: Svi mali{ani dobili paketi}e

Povorka Djeda Mrazova u Zenici

vrijeme, sa slabim snijegom u Bosni, a u Her-1 cegovini s ki{om, koja ponegdje mo`e prije}i u susnje`icu i uglavnom u cijeloj zemlji prohladno. Poslije podne ili krajem dana do}i }e do prestanka padavina i postepenog smanjenja obla~nosti, najprije u zapadnim i sjeverozapadnim podru~jima, a zatim i u ostalim dijelovima.

NEUM

8

Tridesetak motociklista iz Zenice, ~lanova i simpatizera Motokluba „MC Condor“ ju~er je uprili~ilo dan za pam}enje za stotinjak mali{ana iz ustanove za brigu o djeci bez roditeljskog staranja „Dom - porodica“ u Zenici. Nakon promotivne vo`nje ulicama Zenice, bajkeri su do{li pred dje~iji dom da bi mali{anima uru~ili novogodi{nje paketi}e. Dolazak tridesetak Djeda Mrazova na motociklima, a potom i dru`enje, fotografiranje za uspomenu i igra ostat }e ma-

li{anima zasigurno u dugom sje}anju. Zauzvrat, mali{ani su gostima priredili jednosatni program s recitacijama, pjesmama, plesom i igrom, {to je izazvalo emocije, a i poneku suzu na licima bajkera. Na kraju programa, svim mali{anima uru~eni su paketi}i, koje su bajkeri prikupili uz pomo} dobrih ljudi i uglavnom vlastitim sredstvima. ^lanovi „MC Kondora“ godinama su poznati po humanitarnim projektima, ali i dru`enjima na motorijadama, te

kao jedan od najaktivnijih motoklubova na Balkanu. Memsudin Imamovi}, predsjednik „MC Condora“, ka`e da su „djeca u ovom domu zaslu`ila da se o njima brine i vi{e od ostale djece, da im se barem nakratko poku{a vratiti ono {to su izgubili“. - Mi smo svi porodi~ni ljudi, 365 dana brinemo se o svojoj djeci i mo`emo odvojiti nekoliko sati godi{nje da ovoj djeci damo barem trun onoga {to na{a djeca imaju svakog dana - kazao je ImaA. D@ONLI] movi}.

PONEDJELJAK
27. 12. 2010.

UTORAK
28. 12. 2010.

SRIJEDA
29. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -80C do 40C
DNEVNE TEMPERATURE

od -12 C do 2 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -110C do 40C
DNEVNE TEMPERATURE

od -50C do 80C

od -30C do 80C

od -40C do 90C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza i dalje je nepovoljna. Osjetno zahladnjenje, nakon du`eg perioda relativno visokih temperatura, lo{e }e djelovati na osobe s ishemijskim bolestima, stoga ne smiju pretjerivati s aktivnostima, a preporu~ljivo je i reducirati boravak na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.20 Zalazak 16.15

27. 12. 2010.
Izlazak 23.48 Zalazak 10.46

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

VRIJEME DANAS

BIHA] -1

Ukratko

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

teme

BANJA LUKA @upa sv. Ante Padovanskog na Petri}evcu

Turisti: Stranci imali vi{e no}enja

Spomenik papi imat }e pozitivne efekte u BiH
Jo{ od davnina se uz Petri}evac, neselje koje se nekada nalazilo na samom rubu Banje Luke, ve`u pri~e o najljep{im misama
Uz Samostan sv. Ante Padovanskog na Petri}evcu, odnosno crkvu koja djeluje u okviru ove `upe na Petri}evcu, naselju koje se nekada nalazilo na samom rubu Banje Luke, jo{ od davnina se ve`u pri~e o najljep{im misama. Mo`da je to zbog historijskog zna~aja ove crkve, postojanja i samostana podignutog 1885. godine ili mira u kojem se lokalni vjernici sretnu u blagdanskom raspolo`enju. Ove godine, ba{ na ovom mjestu obilje`ena je sedma godi{njica posjete pape Ivana Pavla Drugog Banjoj Luci, zbog ~ega su sada u toku i pripreme za izgradnju spomenika, u sje}anje na njegov pastoralni pohod na Petri}evcu. - To svima nama daje novu nadu i budi bolje raspolo`enje me|u ljudima. A za ~itavu zemlju imat }e samo pozitivne efekte. Za sada se

Podaci Agencije za statistiku

U oktobru manje turista u BiH
Bosnu i Hercegovinu u oktobru je posjetilo 63.160 turista, {to je za 8,3 posto manje nego u septembru i za 12,7 posto vi{e nego u istom mjesecu prethodne godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u tom mjesecu turisti su ostvarili 133.683 no}enja, {to je za 11,3 posto manje nego u septembru i za 9,4 posto vi{e nego u oktobru lani. Doma}i turisti ostvarili su 44,6 posto no}enja, strani 55,4 posto. U prosjeku, turisti su ostvarili 2,1 no} po dolasku, od toga 2,3 doma}i, a dvije no}i strani turisti, prenose agencije.

Novi} i Fuguo potpisuju certifikat
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} i ambasador Kine u BiH Vang Fuguo potpisat }e danas u Sarajevu certifikat o primopredaji donirane opreme za {kole u BiH, vrijedne oko 20 miliona juana (2.297.000 eura), prenosi Onasa. Oprema je distribuirana u {kole, a instalacija je u zavr{noj fazi.

PDP Isto~no Novo Sarajevo

Fra Ivo Orlovac: U vrijeme po~etka obnove crkve

Osuda napada na ljekara Peji}a
Predsjedni{tvo Partije demokratskog progresa (PDP) Isto~no Novo Sarajevo osudilo je ju~er napad na ljekara Milana Peji}a, predsjednika Skup{tine op}ine Isto~no Novo Sarajevo, „velikog ~ovjeka i humanistu koji je cijeli svoj radni vijek proveo spa{avaju}i `ivote drugih“, prenosi Onasa. Peji}a je prije nekoliko dana na parkingu ispred bolnice u Kasindolu fizi~ki napao Dejan Trn~i}, nanijev{i mu te`e povrede glave, zbog kojih je ovaj premje{ten u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu.

ni{ta nije radilo konkretno na tom planu. Dobili smo zeleno svjetlo od vlasti RS da spomenik papi bude podignut na ovom mjestu, ali smo prioritetno nastojali najprije osposobiti crkvu, pa tek onda krenuti u pripreme

za postavljanje spomenika ka`e nam fra Ivo. Nakon paljenja samostana i podmetanja eksploziva pod crkvu i toranj, u no}i sa 6. na 7. maj 1995. godine, od crkve i tornja ostala je samo gomila betona i `eljeza.

Ru{evine su ra{~i{}ene tek u prolje}e 2003., pred papin dolazak u Banju Luku, koji je 23. jula te godine, pred vi{e od 50.000 vjernika, slavio misu i proglasio bla`enim Banjalu~anina Ivana Merza. V. STEVANOVI]

Osniva~ Wikileaksa pisat }e autobiografiju

Predvi|anja {ta BiH o~ekuje u 2011.

Stvoriti uvjete za zatvaranje OHR-a
Glavni ciljevi BiH u 2011. bit }e ispunjavanje svih uvjeta za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) i o~ekivano podno{enje molbe za prijem u EU, ocijenila je web-stranica WAZ.euobserver, koja analizira {ta }e idu}a godina donijeti zemljama zapadnog Balkana, Zgrada OHR-a u Sarajevu prenosi Onasa. - Da bi postigla te ciljeve, potrebna je vlada sposobna da upravlja zemljom i primijeni neophodne reforme. Na`alost, skoro tri mjeseca poslije posljednjih izbora, nema znaka da }e takva vlada biti formirana u bliskoj budu}nosti - ocjenjuje se u analizi.

Asan` potpisao ugovor vrijedan 1,2 miliona eura
Ne `elim napisati tu knjigu, ali moram to u~initi, jer sam ve} potro{io 200.000 funti za advokate, kazao Asan`
Osniva~ Wikileaksa D`ulijan Asan` (Julian Assange) izjavio je ju~er za britanski list „Sunday Times“ da je potpisao ugovor vrijedan vi{e od milion funti (1,2 miliona eura) za autobiografiju. Asan` je rekao da }e mu taj novac pomo}i da plati advokate za svoju odbranu od navoda za seksualno napastvovanje dvije `ene u [vedskoj, zbog ~ega ga tra`i pravosu|e te zemlje, prenosi Onasa. - Ne `elim napisati tu knjigu, ali moram to u~initi. Ve} sam potro{io 200.000 funti za advokate i trebam se dalje braniti i odr`ati Wikileaks na nogama - rekao je osniva~ internet-stranice specijalizirane za objavljivanje tajnih dokumenata. Asan`, australski dr`avljanin, kazao je da }e dobiti 800.000 dolara (600.000 eura) od svog ameri~kog izdava~a Alfreda A. Knopfa i 325.000 funti (380.000 eura) od britanskog izdava~a „Canongatea“. Asan` se trenutno nalazi u ku}nom pritvoru u Britaniji, gdje ~eka odgovor britanskog suda na {vedski zahtjev za izru~enje. S druge strane, Va{ington namjerava protiv njega pokrenuti postupak zbog {pijuna`e poslije objavljivanja hiljada ameri~kih diplomatskih depe{a na Wikileaksu. Ro~i{te za njegovo mo-

Asan` u policijskoj stanici u Engleskoj (Foto: AP)

gu}e izru~enje [vedskoj zakazano je za 7. februar, ali bi taj postupak mogao trajati vi{e mjeseci zbog mogu}ih `albi, navodi agencija France-Presse.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

9

Prenapuhanim cijenama odbijamo goste

Nemamo dobru marketing-pri~u
U su{tini, mi ve} 20 godina nemamo razvijenu strategiju turizma, ka`e ekonomista Aleksa Milojevi}
Ako zainteresirani turista po`eli preno}iti ili na vi{e dana odsjesti u nekom gradu Bosne i Hercegovine, cijene ovih usluga itekako }e ga odbiti, posebno ako ih uporedi s cijenama u regiji i Evropi te s turisti~kim atrakcijama i destinacijama koje mu se pru`aju za isti nov~ani iznos. Sigurno je da BiH i ljepote koje posjeduje nisu za potcjenjivanje, ali se no}enje po cijeni od 50 do 70 eura u Banjoj Luci, od 30 do 50 eura u Doboju, od 50 do 60 eura u Biha}u, od 20 do 40 eura u Bosanskoj Krupi, od 20 do 40 eura u Velikoj Kladu{i, od 20 do 125 eura u Me|ugorju, od 20 do 40 eura u Tesli}u, od 20 do 125 eura u Sarajevu... ~ini itekako nerealnim u odnosu na tretman na koji turista mo`e ra~unati. To je dio motelske i hotelske ponude koja je postavljena na zvani~noj web turisti~koj prezentaciji dr`ave. - Vrlo je skupo u odnosu na cijene u regiji, pa i jednom dijelu Evrope. U su{tini, mi ve} 20 godina nemamo razvijenu strategiju turizma. Ona se svodi na

Proizvo|a~ima mlijeka stotine, utajiva~ima poreza milioni KM

ZLOUPOTREBE Kako se poma`e doma}im proizvo|a~ima

Poljoprivreda propada, pare uzimaju odabrani
ZHK i HNK dobili {est od ukupno 12 miliona maraka Jedna rasplodna svinja vrijedi 20 ovaca
Nepravedna raspodjela desetina miliona maraka koje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva izdvaja za podsticaje poljoprivrednicima so je na ranu bh. poljoprivredi, koja se ionako nalazi u katastrofalnom stanju, upozoravaju stru~njaci.

BiH malo radi da privu~e strane turiste

(Foto: Arhiv „Avaza“)

masovni turizam stranih zemalja koje propagiramo kroz turisti~ke agencije i poslovna no}enja u velikim bh. gradovima - ka`e za „Dnevni avaz“ ekonomista Aleksa Milojevi}, jedan od autora projekta „Strategija turisti~kog razvoja BiH“. Primjerice, u zimskim centrima Crne Gore u privatnom smje{taju boravak }e ove godine ko{tati deset eura na dan. To je itekako povoljno uzme li se u obzir

samo podatak da su u ovoj dr`avi spavali Madona (Madonna) i ~lanovi grupe „Rolling Stones“. Da bi turista imao `elju da vidi Mrkonji}-Grad, Jajce, Banju Luku, Grada~ac ili Biha}, kako Milojevi} napominje, moramo to najprije mi poznavati, voljeti i nametnuti pri~e tih gradova kao neophodno znanje s kojim se turista mora vratiti iz ove zemlje.
V. S.

Kapitalna ulaganja
Osim {to je Ministarstvo dijelilo milione maraka osu|enim utajiva~ima poreza i pera~ima novca, iz spiska podijeljenih podsticaja vidljivo je da su za to vrijeme proizvo|a~i mlijeka, naprimjer, dobivali samo po nekoliko stotina maraka. No, Sead Jele~, dugogodi{nji sekretar Udru`enja poljoprivrednika BiH, tvrdi da najvi{e zloupotreba ima prilikom podjele oko 12 miliona KM godi{nje za investicijska kapitalna ulaganja. - Imali smo situaciju da su 2008. godine Zapadnohe-

Jele~: Brojne zloupotrebe

(Foto: J. Brutus)

rcegova~ki i Hercegova~koneretvanski kanton dobili oko {est miliona KM. No, ve}inu tih para dobilo je nekoliko ljudi. Istovremeno, svi ostali kantoni zajedno dobili su ovoliko para - ka`e Jele~. Ni{ta bolja situacija, ka`e, nije bila ni 2009. godine, jer

su kriteriji za raspodjelu novca prilago|eni pojedinim velikim uzgajiva~ima, a na {tetu ostalih. Jele~ upozorava da najve}i problem predstavlja ~injenica da je resornom ministarstvu prepu{teno da samo odre|uje kriterije, koje oni prilago|avaju povla{tenim proizvo|a~ima.

Neopravdano dodijelili 300.000 KM
Da je bilo propusta pri raspodjeli novca, utvrdili su i federalni revizori u izvje{taju za 2009., u kojem su, izme|u ostalog, naveli da finansijsko poslovanje Ministasrtva poljoprivrede nije bilo upotpunosti uskla|eno sa zakonom. - Ne mo`e se potvrditi opravdanost i osnovanost dodjeljivanja nepovratnih sredstava za investicione projekte, na osnovu odluka ministra, u iznosu od 300.000 KM, za ~etiri pravna lica - navode revizori.

Privatni d`epovi
- Imali smo situaciju donedavno da su podsticaji za uzgoj rasplodnih svinja bili oko 100 KM po grlu, dok je za ovcu izdvajano oko pet KM, {to je omjer jedan naprema 20. U susjednoj Hrvatskoj taj omjer iznosio je jedan naprema pet. Istina, posljednjih godina to se malo promijenilo, ali su pare ve} oti{le u privatne d`epove upozorava Jele~.
F. KARALI]

Klub poznatih

Selen Bali}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

teme

Najdra`a knjiga mi je {tedna knji`ica
Li~ni profil direktora predstavni{tva „Plive“ u BiH
Ime i prezime: Selen Bali}. Datum i mjesto ro|enja: U pro{lom milenijumu, univerzitetski centar koji se naslanja na pra{umu - Fo~a. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen biv{om djevojkom. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje djece (16. septembar i 15. januar) i 7. juli 2007. Koji automobil vozite: „Volvo“. Kako se odmarate: Gledam u ta~ku. Omiljeni muzi~ar: Manitas de Plata. Volite li kuhati: Volim, i to s vinom (nekada ga stavim i u hranu). Najdra`a knjiga: [tedna knji`ica, a trenutno ~itam knjigu „Crni labud“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Svaki koji je podjednako osvojio srca publike i srca kritike. Za koji klub navijate: @eljezni~ar, a ni Sarajevo mi nije mrsko. Koga biste poveli na pusti otok: Dobrog brodograditelja. Jeste li ljubomorni: U granicama podno{ljivog. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Da li je to zaista osoba suprotnog spola. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nipo{to. Bavite li se sportom: Tr~im za djecom. Omiljena hrana i pi}e: U`ivam u regionalnoj kuhinji (prije svega bosanskoj), a od pi}a volim muskatna vina. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam, uz povremene sugestije supruge. Volite li i}i u {oping: Vi{e moram nego {to volim. Jeste li sujevjerni: [to sam star-

KONKURSI Procurile informacije u Ministarstvu pravde BiH

Kandidati obavje{tavani o pitanjima i odgovorima
Pomo}nik ministra Nikola Sladoje tvrdi da on nije slao mail s pitanjima
Na konkursu za stru~nog saradnika, koji je nedavno raspisalo Ministarstvo pravde BiH, visoki slu`benici tog ministarstva slali su pojedinim kandidatima pitanja sugeriraju}i im i {ta }e naglasiti kada budu odgovarali konkursnoj komisiji, pokazuje faksimil e-maila koji je na uvid dobio „Dnevni avaz“.

Preop{irno pitanje
Prema tom e-mailu, savjetnica u Ministarstvu pravde Ines Krtali} poslala je po posredniku jednom od kandidata ta~no pitanje koje }e biti postavljeno na konkursu. Pitanja i odgovori poslani su
Bali}: Tr~i za djecom

iji, sve sam sujevjerniji. Imate li ku}nog ljubimca: Imam, Helicobacter pylori. Koji je Va{ `ivotni moto: Ne pij ~a{u koju u sebi ne mo`e{ ukrotiti. Va{ najbolji prijatelj je: Sre}a, koju se trudim zaslu`iti. Pratite li politi~ku situaciju: Mislim da ona sve vi{e prati nas. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Na ovo ne mogu neozbiljno odgovoriti, pa napravio bih kasting za sve koji participiraju u vlasti, o temi da li su u stanju brinuti se o interesima BiH. Ako nisu, ne bih im dozvolio da participiraju u vlasti. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Krkali} nije negirala
Kako saznajemo, jedan od kandidata koji su se prijavili na konkurs `alio se i Uredu za `albe BiH, koji je `albu odbio samo iz proceduralnih razloga. ^ak i savjetnica Krtali} nije Uredu negirala slanje maila.
Faksimil e-maila u kojem Ines Krtali} {alje pitanje koje }e postaviti Komisija kandidatima nekoliko dana prije ispita

putem maila. U njemu Krtali} navodi da je „Nikola malo promijenio pitanje, jer je prvo bilo preop{irno i ve}ina koja se spremi za

ispit mo`e i odgovoriti“. Posrednik ~ak navodi da }e „kandidat imati priliku da se dru`i s legendom“. Nikola iz maila je Nikola Sladoje, pomo}nik ministra pravde za me|unarodnu pravnu pomo}, koji je bio i predsjednik Komisije za izbor kandidata za upra`njeno radno mjesto.

Istrgnuto iz konteksta
U izjavi za na{ list Sladoje ka`e da mu je taj slu~aj poznat, ali da on negira da je slao pitanje prije ispita. - Znam ja o ~emu se tu radi. Ja dr`im predavanja za sudije i tu`ioce. Radi se o stotinama pitanja. Ja ne znam iz kojeg je to konteksta istrgnuto i nemam veze s tim. Apsolutno nisam slao pitanja, niti se mogu dovesti u vezu s bilo kim ko se tu spominje - kazao nam je F. KARALI] Sladoje.

SMS
ZA GUZONJE PARA IMA - Mislim da je smrt djevojcice Alme Hod`i} posljednji znak da se u ovoj dr`avi ve} jednom po~ne razmi{ljati o zdravlju ljudi i pomo}i obi~nom narodu. Za guzonje Tihi}a, Kebu i druge odmah se na|u i pare i avioni i klinike gdje }e se lije~iti, a za Almu i druge poput nje treba se ~ekati po godinu i du`e da bi obi~an svijet sakupio potrebni novac. Sada cijela Zenica dva mjeseca sakuplja novac da bi Keno Kremi} oti{ao na operaciju. Ho}e li se i za njega novac sakupiti prekasno? Vrijeme je ve} jednom da obi~an narod ka`e kakvu vlast imamo i za koga se brinu oni {to smo ih izabrali da nas predstavljaju.

Dnevni avaz 061-142-015
1995. do danas u dr`avne institucije po{teno zaposlili. Oni koji su se po{teno {kolovali da bi nekada dobili pravu priliku ili su oti{li ili `ele oti}i iz ove dr`ave koju vi{e i ne osje}aju kao svoju. NESLOGA HRVATA - Ba{ je ovaj Komarica pametan. Ka`e da je stanje Hrvata u RS pogor{ano. [ta bi to Hrvati trebali imati vi{e nego svi ostali i niko im ne brani da se vrate? Za{to Komarica ne govori o neslozi Hrvata izme|u samih sebe? KRADOM ZA BOLJITAK - Slu~aj iz Cazina o kupovanju glasova jo{ jednom je pokazao za{to ljudi ve} godinama Lijanovi}evu stranku zovu „kradom za boljitak“.
Ministarstvo pravde BiH: Ko }e se dru`iti s „legendom“

OP]I HAOS - Putujem prekju~er vozom na relaciji Sarajevo - Biha} i na polaznoj stanici voz je ve} krcat, dok ve}ina putnika stoji. \aci ulaze sa suprotne strane da izbjegnu platiti kartu, svi odreda pu{e, bacaju sme}e svuda, a niko ni{ta ne poduzima. U kupeu s bifeom konobar urla: „Ko ne misli ni{ta naru~iti, odmah neka iza|e.“ Na moj upit jesam li platio kartu 40 KM da bih stajao do Biha}a, on mi odgovara: „Jarane ba, to je tvoj problem.“ Eto kakva nam je `eljeznica, a znaju {trajkovati kada im ne{to nije po volji! NEMA PO[TENO - Ovo namje{tanje konkursa op{tepoznata je stvar i malo je onih koji su se od

Borci ponovo protestirali u Te{nju

Prijete blokadom puta Doboj - Sarajevo
Tridesetak demobilisanih boraca Armije RBiH iz Te{nja ju~er je organiziralo mirni protest u ovom gradu, a razlog nezadovoljstvu su neispla}ene naknade za nezaposlene demobilisane pripadnike Armije RBiH. Nezadovoljni biv{i borci pozvali su premijera FBiH Mustafu Mujezinovi}a da se uklju~i u rje{avanje ovog problema. U protivnom, najavljuju novu blokadu magistralnog puta Doboj - Sarajevo, na {ta su, isti~u, bili prisiljeni iz istog razloga i u martu ove godine. - Do{li smo da damo do znanja Mujezinovi}u da smo jo{ `ivi i da postojimo ovdje na ovom podru~ju. Za ovu zemlju sam se borio, za nju }u, ako treba, i poginuti - revoltirano poru~uje Adem Mujkanovi}, demobilisani borac iz Te{nja M. ^.

S ju~era{njeg protesta boraca

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

11

SOLIDARNOST Te{njaci u Gora`de dopremili ono {to su imali

Vlast ne brine za obi~ne ljude, ve} samo za svoje fotelje
@elju da pomognu imali su od dana kada su vidjeli kako imovina Gora`dana nestaje pod vodom, ali su ~ekali da reagiraju vlasti
U poplavama pogo|ena gora`danska naselja ju~er je stigla pomo} stanovnika jednog malog mjesta u kojem `ive ljudi velikog srca. Medijski izvje{taji o najve}oj poslijeratnoj katastrofi koja je zadesila grad na Drini probudili su humanost Te{njaka, koji su u Zup~i}e, Hubjere i druga naselja dopremili ono {to su imali. - Uglavnom je ovo pomo} iz MZ Te{anjka, iz Lepenice, ta~nije zaseoka Hamzi}i. Od op{tine smo dobili gorivo za prijevoz, a mje{tani su dali sto~nu hranu, sijeno, `ito, mekinje. Uz pomo} benzinske pumpe „Hifa“, koji su nam dali kombi, dovezli smo i oko dvije tone bra{na, ulja, {e}era, krompira, petnaestak paketa sa hranom kazao nam je Ramo Bekri}. Stotinjak porodica iz Te{nja `elju da pomognu Gora`danima imali su od dana kada su vidjeli kako
Klizi{te prekinulo asfaltni put

Na putnom pravcu Fo~a - Tjenti{te

Odron puta kod Bukovice
Radnici firme „Srbinje putevi“ iz Fo~e vode veliku bitku sa klizi{tem na putnom pravcu Fo~a - Tjenti{te, jer je na lokalitetu Bukovica, 10 kilometara od Fo~e do{lo do odrona. Postoji mogu}nost da do|e do potpunog prekida saobra}aja. Mehanizacija nastoji pro{iriti put da bi, ukoliko do|e do klizi{ta ve}ih razmjera, saobra}aj se mogao nesmetano odvijati. I u naselju Ravan kod Prije|ela, postepeno klizi zemlji{te pa je asfaltni put ispucao na vi{e mjesta. Saobra}aj se odviI. B. ja jednom trakom naizmjeni~no.

[ta mi se (ne)svi|a u Zvorniku

Grad izgubio du{u
Mje{tani Hamzi}a dali sto~nu hranu, sijeno, `ito, mekinje

Bekri}: Kamo sre}e da nemamo politi~ara

Opstat }e stoka
Predsjednik mjesne zajednice Hubjeri Mirsad Hubjer kazao nam je da su stanovnici ovog mjesta izuzetno zadovoljni dosada{njom pomo}i koju su dobili. Uz pomo} prijatelja iz Te{nja, te Ministarstva privrede BPK u nabavci sto~ne hrane, opstat }e i stoka koja je tokom poplava ostala bez hrane.

imovina Gora`dana nestaje pod vodom, ali su ~ekali, ka`e Bekri}, da reagiraju vlasti. - Me|utim, izgleda da je do{lo vrijeme da se niko ni za koga ne brine. Njih nije briga za obi~ne ljude, ve} samo za njihove fotelje. Narod je narodu uvijek u nevolji pomagao. I mi smo

u ratu bili u sli~noj situaciji kao i Gora`de. Bili smo okru`eni, devet mjeseci niotkud nismo imali pomo}. Ljudska solidarnost nikada nije zamrla i kamo sre}e da nemamo politi~ara ve} da narod sam upravlja. Ali {ta je tu je, njih ni Drina, ni Bosna ne}e da odnesu ka`e Bekri}. Al. B.

-U Zvorniku mi se ne svi|a to {to se skoro ni{ta ne odvaja za kulturu. Prije rata smo imali daleko vi{e kulturnih doga|aja, umjetnika, ali i novine, radio, televiziju. Sada i za ono malo novca {to bude izdvojeno dovode se kojekakvi „umjetnici“ iz Srbije, umjesto da vi{e promovi{emo i anga`ujemo doma}e snage, Vojin Krsmanovi}, prosvjetni entuzijaste koji itekako ima- radnik i novinar ju {ta pokazati. Ovaj grad je nakon rata upropa{ten izgradnjom, izgubio je du{u i prepoznatljivost, sve je nakrcano. U gradu nema prostora za parking ili {etnju - ka`e Vojin Krsmanovi}, prM. M. osvjetni radnik i novinar.

Me|u povratnicima u Bratunac

[erijatska vjen~anja postala praksa
[erijatska vjen~anja postala su ustaljena praksa na podru~ju op}ine Bratunac pa se povratnici ~ak i prije gra|anskog vjen~anja odlu~uju prvo za {erijatsko. Od 2000. godine, koja se me|u povratnicima smatra godinom povratka, {erijatski brak sklopilo je oko 150 parova. Iako sve analize govore da se u Bratunac vra}aju samo starije osobe, ova ~injenica demantuje taj podatak. I pored te{kih uslova u kojem se mladi povratnici nalaze kao {to je nezaposlenost, nedovoljna stambena zbrinutost mnogi od njih se odlu~uju na brak. - U ovoj godini, koja se smatra jednom od ekonomski najte`ih, brak je sklopilo 10 parova. Sam ovaj podatak ohrabruje jer na podru~ju na{e op}ine veoma mali broj povratnika je zaposlen- navodi glavni imam Elvir ef. Ho|i}. Proteklog vikenda u prostorijama Med`lisa IZ Bratunac vjen~ani su Jasmina Goli} iz Glogove i Besim Mustafi} iz Konjevi} Polja. I.R.

Paketi}i za Humana akcija u Br~kom djecu radnika Policajci darivali krv „Bir~a“

Izvedena i pozori{na predstava

Jasmina i Besim na vjen~anju u Med`lisu IZ

Povodom novogodi{njih i bo`i}nih praznika, Fabrika glinice „Bira~“ Zvornik obezbijedila je i ove godine paketi}e za djecu svojih radnika. Njima je obradovano 324 djece uzrasta do 10 godina. Tom prilikom izvedena je i pozori{na predstava „Novogodi{nja ~arolija“, koju su za djecu izveli mladi glumci Zvorni~kog teatra „KapiM. M. talina Eri}“.

Dugogodi{nju tradiciju darivanja krvi za potrebe Op}e bolnice u Br~kom nastavili su pripadnici Policije Distrikta, me|u kojima je, po evidenciji Slu`be za transfuzio- [ef Goran Luji} dao krv me|u prvima logiju, veliki broj vi{estrukih davalaca. Me|u prvima je u akciji u~estvovao {ef „plavaca“ Goran Luji}. Policajac Miroslav Gluvari} koji je krv darivao 15 puta kazao je da me|u njegovim kolegama ima i onih kojima je upisano 50. darivanje dragocjene te~nosti. Ekipa Odjela za transfuziologiju br~anske Bolnice zadovoljna je odzivom gra|ana na ovu akciju koja se tokom godine provodi i u {kolama, mjesnim zajednicama i drugim institucijama, a od oko 2.500 doza dobrovoljni davaoci obeE. Ra. zbijede gotovo polovinu.

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

zeni~ko-dobojski kanton

BA[TINA Dok se BiH, Hrvatska i Srbija dogovaraju oko za{tite ste}aka

Prihod oti{ao za lije~enje njihove vr{njakinje

(Foto: J. Had`i})

Koncert „Od srca srcu“ u BNP-u

U Usori prije sedam godina za{titili nekropolu od 23 ste}ka
Nepobitno svjedo~anstvo postojanja i razvoja civilizacije na ovim prostorima
Iako su Hrvatska, BiH i Srbija pripremile prijedlog da se ste}ci, koji su rasprostranjeni na podru~ju sve tri dr`ave, kao zajedni~ko kulturno naslije|e uvrste na UNESCO-vu listu za{ti}ene ba{tine, u Usori se na tome uveliko radi. Prije sedam godina nije se mnogo govorili o me|udr`avnom projektu za{tite ste}aka. Kao decenijama ranije, i danas se ste}ci {irom ovih prostora uni{tavaju, prenose i koriste za izgradnju objekata. U Usori su 2003. godine od Vlade Hrvatske zatra`ili novac kako bi za{titili nekropolu od 23 ste}ka na lokalitetu Rajkova~e u Ularicama, naselju na nekada{njoj ratnoj liniji. Razloga za ovaj potez je mnogo, isti~u u usorskom „Napretku“. - Ovi ste}ci pokazuju `ivot na ovom prostoru u Srednjem vijeku. To je i pojava u srednjevjekovnoj Bosni, ~ije su se granice {irile na prostore i Srbije i Hrvatske. I mene raduje {to }e, kako ~ujemo, ovi ste}ci biti

Prijatelji Medicinske {kole u humanoj misiji
Vije}e u~enika Medicinske {kole Zenica organizovalo je humanitarni koncert „Od srca srcu“ u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica. Sredstva prikupljena prodajom ulaznica donirana su za finansiranje lije~enja njihove vr{njakinje iz {kole, ~ije ime je na zahtjev porodice i {kole, ostalo nepoznato. U programu su u~estvovali Hor Osnovne muzi~ke {kole Zenica, solista Ivan Jeli}, Said Jusi}, te prijatelji projekta Ali, Elvis Tuka, D`enis Terzi}, Six Pack Band, ansambl Bosnia Folk, Amar Biser, Irhad Baru~ija, D`enis Mrkonji}, Bade i Anelo, Zeko i Mirso, Goran i Armando, te A. D@. Rifet Omerovi}.

Tvornica cementa poma`e {kole u Kaknju

Deset ra~unara za osnovce
Tvornica cementa Kakanj nastavljaju}u dobru saradnju sa lokalnom zajednicom donirala je O[ „Ahmed Muradbegovi}“ iz Donjeg Kaknja deset ra~unara. Prigodna sve~anost odr`ana je u informati~kom kabinetu, a osim ra~unara donirano je i 13 monitora te dva HUB ure|aja. - Nastojimo odr`ati kontinuitet kako bi svim {kolama pomogli da do|u do ove opreme. Svjesni smo ~injenice da }e sada svaki u~enik u ovoj {koli kada do|e na ~as informatike biti u mogu}nosti da samostalno i individualno radi zajedno sa svojim nastavnikom - ka`e izvr{ni direktor TC Kakanj Izudin Neimarlija. Zahvaljuju}i se na ovoj vrijednoj donaciji direktor {kole

Brati}: Ste}ci na privatnom zemlji{tu

Nekropola na lokalitetu Rajkova~e u Ularicama

za{ti}eni UNESCO-vim programom kroz suradnju Hrvatske, BiH i Srbije, i nadam se da }e i ovaj lokalitet Ularica u}i u tu za{ti}enu ba{tinu - kazao nam je Franjo Brati}, predsjednik HKD „Napredak“ Usora, sa kojim smo posjetili nekropolu u Ularicama. S obzirom na to da se, kao

i ve}ina, i nekropola u Rajkova~ama nalazi na privatnom zemlji{tu, u „Napretku“ se nadaju da }e ovaj me|udr`avni program tretirati i rje{avanje imovinskopravnih odnosa i tako kona~no i trajno za{titi ste}ke kao nepobitno svjedo~anstvo postojanja i razvoja civilizacije na ovim prostorima. M. ^ABRI]

“Konjska ~esma“ u Zenici u izvornom obliku

Voda potekla kroz obje lule
Prigodna sve~anost u informati~kom kabinetu

D`emal Be}irhod`i} izrazio je zadovoljstvo {to sada ova i podru~na {kola u Bilje{evu imaju kompletirane informati~ke kabinete za sve u~enike. Ovom prilikom direktoru Neimarliji uru~ena je i prigodna zahvalnica, a kako ka`u iz Tvornice cementa naredne godine nastojat }e pomo}i i Az. S. drugim {kolama u Kaknju.

Skup{tina Udru`enja Eko forum Zenica

^esma velike historijske vrijednosti u sredi{tu Zenice, u narodu poznatija kao „Konjska ~esma“, napokon je dobila izvorni oblik kakav je imala i u trenutku kada je izgra|ena. Naime, zeni~ka ~esma izgra|ena je davne 1918. godine, a nakon ovoljetne rekonstrukcije, koja je ko{tala oko 12.000 KM i koju je vodio Muzej grada Zenice, ponovo dobila i drugo korito, voda sada u punom mlazu te~e kroz obje lule. - Drugo je korito stradalo 70-ih godina prilikom izmje{tanja ~esme zbog gradnje Robne ku}e „Beogra|anka“. Na sre}u, uspjeli smo

U rekonstrukciju ulo`eno 12.000 KM

(Foto: J. Had`i})

ga, na osnovu korita koje je ostalo ~itavo, vjerno rekonstruisati. Malo smo du`e

tra`ili majstore za izlijevanje lule za vodu. To smo uspje{no obavili na Metalur{-

kom institutu „Kemal Kapetanovi}“. Kako se i prva lula bila prakti~no raspala, izlili smo i postavili obje nove, ali nam je ova stara poslu`ila za izradu kalupa sretan je zbog okon~anog posla Adnadin Ja{arevi}, direktor Muzeja, koji se, kao i Zeni~ani nervira zbog upornog vandalskog ispisivanja grafita po kamenim povr{inama. - Ve} smo tri puta ~istili grafite, a sada }emo, prije sve~anog otvaranja, morati jo{ jednom to uraditi. Nadamo se da }e se i to promijeniti kada postavimo videokamere - ka`e Ja{arevi}. V. B.

Na~elnik op}ine @ep~e Mato Zovko

Dobio priznanje „Najna~elnik 2010.“
Odr`ana vanredna sjednica Skup{tine
(Foto: J. Had`i})

Masar Krasni} novi predsjednik
Za novog predsjednika Udru`enja Eko forum Zenica imenovan je zeni~ki privrednik Masar Krasni}, a za njegovog zamjenika dr. Samir Leme{, odlu~eno je na vanrednoj sjednici Skup{tine ovog udru`enja. Krasni} je dugogodi{nji ugledni turisti~ki djelatnik, a odnedavno je u penziji. - @elimo osna`iti Eko forum i omogu}iti mladim i kreativnim ljudima da se doka`u kroz svje`e ideje i aktivnosti na polju ekolo{kog osvje{}ivanja i za{tite okoli{a - istakao je ~lan zdravstvene komisije Eko foruma dr. Harun Drljevi}. V. B.

U prisustvu oko 500 menad`era i predstavnika me|unarodne zajednice, u Banjoj Luci je odr`ana tradicionalna, 23. manifestacija „Izbor najmenad`era i najkompanije BiH“, u organizaciji Nezavisne agencije iz Zenice, Europskog udru`enja menad`era i ~asopisa „Euromanager“. I ove godine u Agenciju je pristiglo oko 1.680 prije-

dloga za nagrade, a odlukom ocjenjiva~kog `irija dodijeljeno je 26 nagrada za menad`ere i kompanije. Pored toga, dodijeljeno je osam nagrada osobama koji doprinose br`em razvoju poslovanja i ekonomije, ~etvorici na~elnika op}ina, te dvojici veleposlanika. Ovogodi{nje najvi{e specijalno priznanje „Najna~enik

2010.“, u konkurenciji 37 op}inskih na~elnika, pripalo je i Mati Zovki, na~elniku op}ine @ep~e. Zovko je ovo priznanje dobio za poseban doprinos u ukupnom, a pogotovo gospodarskom razvoju @ep~a, za stalno ja~anje partnerstva na ovom podru~ju i za realizaciju zna~ajnih projekata. Pored njega, isto priznanje dobili su i Hamdija Lipo-

Zovko: Nagrada za doprinos

va~a iz Biha}a, Simo Staki} iz Pelagi}eva i Nikola Kragulj iz Bosanske Gradi{ke. R. Ag.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

13

TRAVNIK Tragi~ne tu~e u selu Podkraj

Nasmrt pretu~en sjekirom i ciglom pa ba~en u snijeg Provaljeno u ku}u
Policija provodi istragu

Mejta{ u Sarajevu

@eljko [kulj (41) podlegao te{kim povredama koje su mu nanesene u dvije odvojene tu~e ispred neprijavljene kafane smje{tene u ku}i Nikice Jozaka Lu~i}a

~asnih sestara
Nepoznate osobe prekju~er su provalile u ku}u ~asnih sestara u ulici Ivana Cankara broj 16 u naselju Mejta{ u Sarajevu. S obzirom na to da su ~asne sestre bile odsutne tokom policijskog uvi|aja, nije bilo mogu}e utvrditi da li je bilo kra|e iz soba u koje je provaljeno. Policija tra`i po~inioce.

Luka kod Ilija{a

Pucnjima otjerali naoru`anog {umokradicu
Policija ispred ku}e gdje se desio obra~un
(Foto: K. Kavazovi})

Kriminalisti~ka policija na uvi|aju

^etrdesetjednogodi{nji @eljko [kulj iz travni~kog sela Podkraj podlegao ju~er ujutro na Odjelu intenzivne njege bolnice u Travniku nakon {to je pretu~en, a nakon toga ba~en u snijeg. Nakon {to je izvjesno vrijeme le`ao u snijegu, [kulj je prona|en i dovezen oko 23.30 sati u travni~ku bolnicu u stanju kome i ekstremne pothla|enosti s vidnim ozljedama po cijelom tijelu.

Bili pijani
Premla}ivanju i smrti @eljka [kulja prethodile su dvije tu~e u selu Podkraj iznad travni~kog naselja Turbe, u ku}i koja je vlasni{tvo Nikice Lu~i}a Jozaka. U prizemlju ove ku}e bila je neKori{tena i cigla

prijavljena kafana, a svi u~esnici tu~e bili su u alkoholiziranom stanju. Pod utjecajem alkohola, prvi obra~un desio se oko

19.10 sati. Na jednoj strani bili su preminuli @eljko [kulj (41) i Marko Slip~evi} (28), a na drugoj vlasnik ku}e Nikica Lu~i} Jozak (37), Nihad Zahirovi} (43) i Ivica Dramac (40). Kako smo uspjeli doznati od mje{tana Podkraja, rije~ je o problemati~nim osoba koje su i drugim mje{tanima stvarale probleme. Oko 21.50 sati desio se i drugi obra~un, u kojem je preminuli [kulj zadobio vi{e te{kih ozljeda hladnim oru`jem po cijelom tijelu, sjekirom i ciglama. Sredstva koja su kori{tena u ovom krvavom obra~unu ostala su na mjestu doga|aja, {to se moglo vidjete ispred ku}e. U samoj ku}i vladao je totalni

haos, a tragovi obra~una bili su na sve strane. Nakon druge tu~e, o svemu je obavije{tena i policija, koja je povrije|ene aktere prebacivala u bolnicu kako bi im bila ukazana pomo}.

Privedeni akteri
Nakon {to je @eljko [kulj podlegao povredama, po nalogu de`urnog kantonalnog tu`ioca ostali u~esnici tu~e privedeni su ju~er ujutro u Policijsku stanicu Travnik kako bi dali izjave o ovom slu~aju. Uvi|aj su ju~er obavljali slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a SBK. Ostali u~esnici tu~e tokom ju~era{njeg dana privedeni su na saslu{anje u prostorije Policijske stanice Travnik. - Svi }e biti saslu{ani. Naredio sam obdukciju. Dakle, imamo osobu koja je podlegla nakon tu~e, imamo u~esnike i sredstva izvr{enja. Od rezultata obdukcije zavisit }e kako }e ovo djelo biti okvalifikovano, kao ubistvo ili kao te{ke tjelesne povrede sa smrtnim ishodom kazao nam je Meho Bradi}, de`urni kantonalni tu`ilac. Obdukacija je bila zakazana za ju~er poslije podne na Odjelu patologije travni~ke bolnice.
K. KAVAZOVI]

Policajcima iz Ilija{a prekju~er oko 20 sati obratio se O. D. (53) iz Sarajeva, radnik Kantonalne javne ustanove za za{ti}ena prirodna podru~ja u Sarajevu, da bi prijavio da je pred njega i njegove kolege F. A i A. F. iza{la nepoznata osoba s pu{kom u ruci. Radnici su krenuli u obilazak prirodne zone u mjestu Luka kod Ilija{a, u slu`benom vozilu „isuzu“ (K90-J-199), kada su na putu nai{li na oboreno stablo. Nakon {to su iza{li iz vozila da uklone stablo, u blizini su primijetili ka-

mion TAM crvene boje, bez registarskih oznaka. Pored vozila stajala je nepoznata osoba s pu{kom uperenom prema radnicima. Pla{e}i se za svoju i sigurnost kolega, O. D. je iz pi{tolja ispalio tri hica u zrak. Za~uv{i pucnje, osoba s pu{kom i njen pratilac, koji je bio u kamionu, pobjegli su s mjesta doga|aja. Nepoznate osobe najvjerovatnije su na tom lokalitetu nelegalno sjekle drve}e. Od O. D. je oduzet pi{tolj, a o svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac.

Smrt na cesti kod Zenice

Pregazio ga autobus
Pje{ak Zenaid Vehabovi} (50) iz Zenice smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er u 17.05 sati na magistralnom putu M-17, u mjestu Donja Gra~anica kod Zenice. Vehabovi}a je udario autobus (112E-756) kojim je upravljao Mustafa H. iz @ep~a. A. D`.

Dovezen u komi
- De`urni hirur{ki tim pozvao me kako bih se uklju~io u zbrinjavanje osobe koja je dovezena u na{u ustanovu u stanju kome, s vidnim ozljedama i hematomima po glavi. Zjenice nismo mogli ni vidjeti zbog oteklina i hematoma. Nakon prijema pojavili su se i problemi s disanjem i zapo~eli smo reanimaciju. Dobili smo odre|ene rezultate i smjestili smo ga {ok-sobu i priklju~ili na aparate za disanje. Tri-~etiri puta medikamentozno smo uspijevali odr`ati `ivotne funkcije, a sve vrijeme bio je u stanju kome s obilnim krvarenjima. Nakon izvjesnog vremena srce je prestalo raditi i nije bilo reakcije ni na medikamente. Oko 1.35 sati proglasili smo smrt - kazao nam je dr. Orhan [aban,

[aban: Otkazalo srce

de`urni anesteziolog u travni~koj bolnici.

Saobra}ajna nesre}a kod Mrkonji}-Grada

Automobil usmrtio pje{aka Milana Jovanovi}a
Milan Jovanovi} (50) iz Mrkonji}-Grada poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko jedan sat iza pono}i na regionalnom putu Crna Rijeka - Mrkonji}-Grad, u mjestu Bjalajac. Jovanovi}a, koji se pje{ke kretao cestom, udario je automobil „golf“ kojim je upravljao Zdravko Jaguzovi} (36) iz Mrkonji}-Grada. Kako saznajemo od pripadnika Policijske stanice iz Mrkonji}-Grada koji su obavili uvi|aj, od siline udara Jovanovi} je odba~en u jarak, gdje je udario glavom o betonsku podlogu i na mjestu ostao mrtav. - Nakon prijavljene nesre}e, na lice mjesta iza{la je i ekipa Slu`be hitne pomo}i, koja je Jovanovi}a prevezla u lokalni Dom zdravlja. Imao je te{ke povrede glave i nije davao znakove `ivota te je uprkos reanimaciji konstatirana smrt - potvrdili su u policiji. B. S.

MISTERIJA Porodice danima u neizvjesnosti

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

Tra`e se trojica nestalih Sarajlija Iz vozila izbacili vre}e
Potjera za dilerima kod Fo~e
Ve} 27 dana nema vijesti o D`evadu Podrimji i Safetu Zumberiju Penzioner oti{ao u {etnju i nije se vratio
Porodice D`evada Podrimje (43) i njegovog prijatelja Safeta Zumberija (60) ve} nepun mjesec od njihovog nestanka ne znaju ni{ta o njima, iako policija intenzivno traga za nestalima. Nestanak je prijavio D`evadov brat Mirsad, koji ka`e da su posljednji put vi|eni u jednoj kafani u sarajevskom naselju Hrasno. D`evad i Safet krenuli su na kafu 30. novembra oko 18.30 sati. U kafani su konzumirali alkohol i D`evad je, prema izjavama svjedoka, bio poprili~no piPodrimja i Zumberi: Nema ih od 30. novembra

sa 20 kilograma skanka
Bjegunci ostavili automobil i pje{ice pobjegli prema Miljevini gdje su uhva}eni u {umi

Popovi}: Volio planinu

jan. Kako je bio nezaposlen, kod sebe je imao manju koli~inu novca. Porodica moli sve gra|ane koji imaju bilo kakve informacije o ovoj dvojici nestalih da prijave policiji. Policajci i Gorska slu`ba spa{avanja tragaju i za Vladom Popovi}em, 79-godi{njim penzionerom iz Sarajeva. Popovi} je nestao 12. decembra, a prema rije~ima njegove k}erke, kr-

enuo je u planinarenje po okolici Sarajeva, od kada mu se gubi svaki trag. U potrazi su detaljno pretra`eni lokalitet Darive, Kozije }uprije, Brusa i Dobrih Voda na Trebevi}u. Porodica moli sve gra|ane koji su vidjeli ili znaju ne{to o nestalom Popovi}u da se jave na brojeve telefona 033/441-440 i 061/299-443 ili policijskoj Ad. A. stanici.

Fo~anska policija ju~er ujutro je na teritoriji ove op}ine zaplijenila oko 20 kilograma opojne droge skank, a u toku je potraga za osobama koje su za vrijeme policijske potjere iz automobila u pokretu izbacile vre}e u kojima se nalazila droga. Portparol CJB Isto~no Sarajevo Danka Te{i} izjavila je da je zapljena droge rezultat poja~ane aktivnosti Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Fo~a i kriminalisti~ke policije SJB Fo~a, koja se provodi u okviru akcije „Mre`a 2010“. Te{i} je navela da je ju~er oko 9.50 sati saobra}ajna policija u dva navrata neuspje{no poku{ala zaustaviti automobil „golf 2“, koji se kretao na putu Fo~a - Miljevina. - Dvojica koja su se nalazila u vozilu pobjegla su pr-

Droga na|ena kraj puta

ema Miljevini. Nakon {to je po~ela potjera patrole saobra}ajne i kriminalisti~ke policije, oni su pored magistralnog puta izbacili dvije vre}e s drogom. Na jednom lokalnom putu prema {umi naknadno je prona|eno napu{teno vozilo u kojem su se

nalazile ove osobe - kazala nam je ju~er Te{i}. Ona je dodala da je policija ju~er blokirala teren i da se intenzivno traga za bjeguncima, koji su kasnim poslijeponevnim satima uhva}eni u {umi izme|u Miljevinje i Ad. A. Fo~e.

Nakon pada u rijeku Ramu kod Prozora

Neuspje{na potraga za utopljenikom
Ni pet dana od utapanja Himze Ahmetovi}a iz ]imi}a Luke kod Prozora u rijeci Rami njegovo tijelo nije prona|eno. Potraga je u posljednja tri dana potpuno obustavljena zbog novog porasta vodostaja i veoma velikog zamu}enja vode uzrokovanog dvodnevnim obilnim ki{ama u sjevernoj Hercegovini. Vidljivost je skoro minimalna, pa Ahmetovi}eve kom{ije i rodbina samo povremeno obilaze rijeku nadaju}i se da }e voda negdje izbaciti le{. Povremeno se osmatra i povr{ina Jablani~kog jezera, gdje ga je voda mogla odnijeti. Me|u onima koji tragaju za tijelom Himze Ahmetovi}a javlja se bojazan da bi se i ovom prilikom mogao ponoviti neki od ranijih slu~ajeva utapanja u opasnoj Rami. Stariji `itelji prozorske op}ine mogu navesti najmanje tri slu~aja utapanja ljudi u ovom dijelu toka Rame, sa mnogo dubokih virova, pe}ina i tjesnaca, ~ija tijela nikada nisu prona|ena. O~ekivanja da bi se u traganje mogli uklju~iti i ronioci nisu ostvarena, ali mnogi smatraju da u ovako mutnoj i nabujaloj Rami ni oni ne bi imali uspjeha. Smatra se da bi ~ak i za njih ulazak u vodu predstavljao veliku opasnost. H. M.

Ahmetovi}: Nestao u vodi

Nabujala rijeka onemogu}ava pronalazak

(Foto: H. Manov)

U centru Sarajeva

Razbojni{tvo u Sarajevu

Zapaljen automobil
U D`eneti}a ~ikmi u centru Sarajevu preksino} oko 23.30 sati izbio je po`ar na automobilu „chrysler“ crne boje (J06-J-471), vlasni{tvo O. V. iz Zvornika, a koji kao kupac koristi T. I. iz Sarajeva. Po`ar su ugasili vatrogasci, a uvi|ajem je konstatirano da je uzrok po`ara paljevina.

Oplja~kani DP „Marketi“
U prodavnici DP „Marketi“, u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 53 u Sarajevu, dvije nepoznate osobe uz upotrebu sile prema radnici P A izvr{ile su razbojni{tvo. Razbojnici su ukr. ali novac, a napadnutoj radnici Ijekarska pomo} ukazana je u Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{„, gdje su joj konstatirane lak{e povrede.

Rudnik Bila kod Travnika

La`na dojava o bombi u kafi}u
Policajcima iz Travnika prekju~er oko 19 sati prijavljeno je da je u kafi}u „Asi“ u mjestu Rudnik Bila kod Travnika podmetnuta eksplozivna naprava. Anonimna osoba pozvala je telefonom vlasnika objekta A. A. (30) i kazala mu da se u kafi}u nalazi bomba. Policajci su obavili KDZ pregled i utvrdili da je dojava bila la`na. Policija traga za dojavljiva~em.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

15

[TETE Ribari poslali posljednji apel bh. vlastima

Firme iz Evropske unije otkazuju ugovore
Neka bude na sramotu Mustafi Mujezinovi}u i svima {to nas u protekle dvije godine niko nije ni saslu{ao, kazao Hand`ar
Vlasnici ribnjaka te firmi koji izvoze ribu u zemlje Evropske unije okupili su se minule sedmice na sastanku u Privrednoj komori FBiH kako bi poslali posljednji apel Federalnoj vladi i Vije}u ministara BiH da im pomognu u saniranju ogromnih {teta koje su im nanesene nedavnim poplavama. Zbog velikih nanosa otpada, pogotovo na Neretvi, u ribnjacima je nastalo masovno uginu}e riba. [teta je, ka`u, nemjerljiva. - Mi ne mo`emo raditi, jer nismo u mogu}nosti da ispo{tujemo izvozne obaveze. Ovo je siguran put u kraj ribarstva, kao jedne od vode}ih izvoznih grana. Neka bude na sramotu i premijeru FBiH Mustafi Mujezinovi}u i svima {to nas u protekle dvije godine nisu ni saslu{ali, a kamoli pomogli kazao je D`evad Hand`ar, predsjednik Grupacije ribara, akva i marikulture FBiH.

Mikrokreditne organizacije pred kolapsom

Iskazan gubitak od 15 miliona KM
Zbog nanosa otpada masovno uginu}e riba na Neretvi

Epilog katastrofalne poslovne politike i lihvarskih kamata
Osamnaest mikrokreditnih organizacija (MKO) koje posluju u Federaciji BiH ostvarilo je za devet mjeseci gubitak u poslovanju od ~ak 15 miliona KM! Epilog je to, izvjesno, katastrofalne poslovne politike, lihvarskih kamata i nerealnog poku{aja agresivnog {irenja ove djelatnosti.

Faruk Had`ime{i}, suvlasnik ribogojili{ta Modena u Jablanici, ka`e da firme iz Evropske unije postepeno otkazuju ugovore sa bh. ribnjacima, jer ovi ne mogu ispo{tovati ugovorne obaveze.

Na ju~era{njem sastanku ukazano je i na izuzetno nisku kvotu izvoza od 60 tona, a potcrtano je i da izvozne kompanije od dr`ave ne dobivaju nikaA. Du. kve podsticaje.

Negativni efekti
- Ekonomski ambijent i op}e raspolo`enja javnog mnijenja prema tom sektoru ostavili su zna~ajne negativne efekte koji, ~ini se, mogu biti otklonjeni samo restrukturiranjem. Agencija za bankarstvo FBiH kao potrebne mjere za otklanjanje krize u toj oblasti vidi u izmjenama Zakona o MKO, kojim bi bile uklonjene nedore~enosti, pobolj{ano upravljanje ovim institucijama i ograni~ene transakcije s povezanim licima - ka`e za na{ list dir-

Bar{: Kamatne stope Posu|ivan novac po nevjerovatno visokim kamatama

Kamate na kratkoro~ne kredite
47,07%
MKO Melaha

Kamate na dugoro~ne kredite
37,28%
MKO Bosansko selo

43,45%
MKO Prizma

36,97%
MKO @ene za `ene

MKO u brojevima
472 miliona KM
zadu`enje gra|ana

43,13%
MKO Sani ektor Agencije Zlatko Bar{. On nagla{ava da }e se morati oja~ati kapital zdravijih MKO i da bi sve navedene mjere donijele u{tede u poslovanju, {to bi u kona~nici utjecalo i na smanjenje kamata na mikrokredite.

36,93%
MKO Sunrise sto nego u istom periodu lani, odnosno pao je za 175,4 miliona KM. Najzna~ajniji kreditori MKO su {panska Agencija za me|unarodnu saradnju sa 47,9 miliona, Evropski fond za jugoisto~nu Evropu Luksemburg sa 44,8 miliona i Evropska banka za obnovu i razvoj sa 43,8 miliona maraka.
A. HAD@IARAPOVI]

7,2 miliona KM
zadu`enje kompanija

158,8 miliona KM
plasman u poljoprivredu

30,6 miliona KM
plasman u proizvodnju

Bilansni nivo
Prema posljednjim podacima Agencije, bilansni nivo MKO manji je za ~ak 25 po-

Rekord Pra{ke berze
Indeks Pra{ke berze PX od po~etka decembra oja~ao je za 10,5 posto, {to ovaj mjesec ~ini najuspe{nijim u posljednjih deset godina. Ve}i rast zabilje`en je u decembru 2000., kada je porastao za vi{e od 16 posto, navodi ~e{ki privredni portal Ihned.cz.

Distributivna trgovina u BiH
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupan promet distributivne trgovine u BiH za tre}i kvartal 2010. godine iznosio je 6,718 milijardi KM. Najve}e u~e{}e u prometu ostvareno je u trgovini naveliko (63,3 posto).

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

globus

RUSIJA Usljed nestanka struje zbog ledene ki{e

„Mavi Marmara“: Nosio pomo} za Gazu

(Foto: AP)

Slavlje u istanbulskoj luci

U metrou zarobljeno 30.000 Moskovljana
Najprometniji aerodrom „Domodedovo“ zatvoren je ju~er za saobra}aj
Moskovski aerodrom „Domodedovo“ zatvoren je ju~er za saobra}aj i vi{e od 30.000 ljudi ostalo je zarobljeno u gradskom metrou usljed nestanka struje zbog ledene ki{e koja je padala cijelu no}, javila je ruska novinska agencija RIA Novosti. Kompanija „Ujedinjena elektromre`a Moskovskog regiona“ saop}ila je da je skoro 100.000 ljudi u moskovskom regionu pogo|eno nestankom struje. Ruska agencija Itar Tass dodaje da su ~elnici kompanije naveli da je 86 dalekovoda i 27 podstanica van snage u Moskovskom regionu. Portparolka aerodroma „Domodedovo“ saop}ila je da su obustavljeni letovi s najprometnijeg aerodroma u Rusiji, jer su van funkcije dvije podstanice za napajanje elektri~nom energijom. Avionima nije dozvoljeno polijetanje niti slijetanje na „Domodedovo“. Druga dva moskovska aerodroma „[eremetjevo“ i „Vnukovo“ normalno rade, prenose agencije. Agencija AP navodi da je vi{e od 30.000 ljudi ostalo za-

Turci sve~ano do~ekali brod „Mavi Marmara“
Hiljade ljudi okupile su se ju~er u luci u Istanbulu da pozdrave dolazak broda koji je pod turskom zastavom nosio pomo} pojasu Gaze kada su 31. maja u njega upali izraelski mornari~ki komandosi i poginulo devet ljudi. U krvavom sukobu na brodu „Mavi Marmara“ poginulo je devet turskih aktivista, a nekoliko izraelskih vojnika je ranjeno. Brod je do sada popravljan u jednoj mediteranskoj luci. On je bio dio konvoja od {est plovila koji su poku{ali da probiju izraelsku pomorsku blokadu pojasa Gaze, ali ih je presrela izraelska mornarica. U istanbulskoj luci Sarajburu ljudi su mahali palestinskim i turskim zastavama. Neki aktivisti ukrcali su se na ~amce da u njima pozdrave brod kada je stigao. Odnosi izme|u Izraela i Turske pogor{ali su se poslije tog incidenta i Turska je zatra`ila izraelsko izvinjenje i kompenzaciju porodicama ubijenih.

Snje`na oluja u SAD
Snje`na oluja koja je donijela neuobi~ajeno velike nanose snijega za Bo`i} u jugoisto~nim dijelovima Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, premje{ta se sjevernije ka isto~noj ameri~koj obali pa se najavljuje snijeg do 25 centimetara u Va{ingtonu, Njujorku i u regiji Nove Engleske. Aviokompanije su otkazale na stotine letova na sjeveroisto~nom koridoru, uz najave novih otkaza letova kako se oluja bude poja~avala, prenijela je agencija AP .
„Domodedovo“: Problemi s elektri~nom energijom

Stradalo osam ameri~kih turista
Osam ameri~kih turista je poginulo, a 21 je povrije|en u sudaru njihovog autobusa s kamionom blizu Asuana u ju`nom Egiptu, javila je ju~er egipatska novinska agencija Mena. Prema navodima agencije, sudar se dogodio ju~er ujutro, a autobus je prevozio 37 ameri~kih turista iz Asuana za Abu Simbel, lokalitet s dva drevna hrama.

robljeno u moskovskom metrou zbog prekida u snabdijevanju elektri~nom energijom. Temperatura u Moskvi se kretala oko nula Celzije-

vih stepeni u subotu i nedjelju pa se ki{a koja je pala tokom no}i, ledila pri tlu i saobra}ajnice okovala ledom, a puteve pretvorila u ledene staze.

Ukratko

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

17

CRNA GORA Reakcije na hap{enje budvanskih ~elnika

Abid`an: Eskaliralo nasilje

Bijeg od nasilja
ABID@AN - Skoro 14.000 ljudi prebjeglo je iz Obale Slonova~e na istok Liberije u poku{aju da izbjegne postizborno nasilje u toj zemlji, saop}io je Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR). Pove}ane su potrebe za humanitarnom pomo}i, uglavnom za `ene i djecu izbjeglice, kao i za seljane koji su ih prihvatili.

Gra|ani protestirali pred zgradom Op}ine
Tra`ili da lokalni ~elnici budu pu{teni kako bi se branili sa slobode
Podgori~ka {tampa ju~er je op{irno pisala o politi~koj pozadini hap{enja rukovodstva op}ine Budva navode}i da je rije~ o obra~unu odlaze}eg premijera Mile \ukanovi}a sa svojim potpredsjednikom Svetozarom Marovi}em zbog njegovog dugogodi{njeg suprotstavljanja njegovoj politici.

Pakistan: Tragedija na Bo`i}

Osuda napada
HONOLULU - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) osudio je teroristi~ki napad u pakistanskom gradu Kar, u kome su poginule na desetine ljudi dok su ~ekali u redu za pomo} u hrani. Obama, koji na Havajima s porodicom provodi blagdane, kazao je da o{tro osu|uje „ovaj ne~uveni teroristi~ki napad, koji predstavlja uvredu naroda Pakistana i cijelog ~ovje~anstva“.

Mogu}e posljedice
[tampa konstatira da se taj obra~un doga|a uo~i kongresa vladaju}e Demokratske

Odre|en jednomjese~ni pritvor
Sudija Radomir Ivanovi} odredio je jednomjese~ni pritvor za gradona~elnika Budve i njegove saradnike, uhap{ene u petak u aferi „Zavala“. Ispartije socijalista, ~iji je Marovi} potpredsjednik, a koji bi trebao biti odr`an na prolje}e naredne godine. „ Vijesti“ na tri strane detaljno analiziraju mogu}e posljedice nedavnih doga|aja u Budvi, a sli~no je i u „Danu“ i „Pobjedi“, prenosi Tanjug. U Budvi je u petak uhap{en predsjednik op}ine Rajko Kulja~a s jo{ devet najbli`ih saradnika, me|u kojima je i potpredsjednik te op}ine Dragan Marovi}, brat vicepremijera u ostavci Svetozara Marovi}a. U tekstu
\ukanovi} i Marovi}: Stvarni sukob ili farsa

Stranci u zatvoru
BE^ - Skoro svaki drugi zatvorenik na izdr`avanju kazne u zatvorima u Austriji je strani dr`avljanin, a Srbijanci su na drugom mjestu po brojnosti, iza Rumuna, izvijestila je slova~ka agencija TASR, prenosi Tanjug. Bo`i} po Gregorijanskom kalendaru u austrijskim zatvorima do~ekalo je 465 zatvorenika iz Rumunije, 311 iz Srbije i 310 iz Nigerije.

tra`ni sudija uva`io je zahtjev tu`ioca i odredio pritvor osumnji~enima zbog mogu}eg utjecaja na svjedoke, falsificiranja dokumenata i reme}enja javnog reda i mira. pod naslovom „Marovi} na udaru prijatelja“, „Vijesti“ na ~itavoj strani pi{u da bi njegova politi~ka karijera mogla biti dovedena u pitanje, kao i da je krajnje neizvjesno ho}e li on ostati u naju`em rukovodstvu stranke te ho}e li poslije svega uop}e vi{e biti ~lan DPS-a, koji je osnovao zajedno sa Momirom Bulatovi}em.

Voda u ku}ama
OPUZEN - Redovne mjere odbrane od poplava drugi dan su na snazi na podru~ju od Opuzena do Metkovi}a, a na nebranjenom podru~ju grada Metkovi}a voda ulazi u prostor oku}nica i u ku}e na ni`im kotama, saop}eno je iz Centra za uzbunjivanje i obavje{tavanje. Vodostaj Neretve, prema mjerenju od ju~er ujutro, iznosio je 331 centimetar.

Protest gra|ana
Lider opozicionog Pokreta za promjene Neboj{a Medojevi} ne isklju~uje mogu}nost da je hap{enje Marovi}evih saradnika „samo farsa ~iji je cilj da se Briselu i Va{ingtonu poka`e da Crna Gora ~ini ne{to po pitanju korupcije“. U tekstu pod naslovom „Marovi} je \ukanovi}eva meta“ „Dan“ pi{e da „sukob dvojice ljudi DPS-a vodi ka rascjepu partije“. Skoro hiljadu gra|ana Budve protestiralo je preksino} ispred zgrade Op}ine zahtijevaju}i da lokalni ~elnici budu pu{teni kako bi se branili sa slobode.

Tragi~an sudar
NJU DELHI - U sudaru autobusa i minibusa na sjeveru Indije poginule su 34 osobe, saop}ila je ju~er lokalna policija. Nastradali u minibusu bili su ljudi koji su se vra}ali s jedne sahrane. Drumovi Indije najsmrtonosniji su na svijetu, a u saobra}ajnim nesre}ama godi{nje pogine vi{e od 110.000 ljudi. Uzroci su nepo{tovanje ograni~enja brzine, lo{i putevi i neispravnost vozila.

Ustoli~en Teodosije
PRIZREN - U obnovljenoj Crkvi svetog \or|a u Prizrenu ju~er je ustoli~en episkop ra{koprizrenske eparhije, vladika Teodosije. Tim povodom, svetu arhijerejsku liturgiju slu`io je njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa sve{tenstvom. Liturgiji su prisustvovali savjetnik predsjednika Srbije Mla|an \or|evi}, ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} i drugi.

Ubijeni ekstremisti
TEL AVIV - Izraelski vojnici ubili su ju~er dvojicu Palestinaca otvoriv{i vatru na grupu ekstremista koji su poku{avali podmetnuti eksploziv na granici izme|u pojasa Gaze i Izraela. Organizacija Islamski d`ihad potvrdila je da su dva njena ~lana ubijena izraelskom vatrom nakon {to su aktivirali eksploziv u napadu na izraelsku vojnu patrolu na ju`noj granici.

Je li postojao me|unarodni kriminalni lanac

Zaustaviti mafiju
@ENEVA - [vicarska je oduvijek bila klju~na destinacija za italijanske mafija{ke „bossove“ za pranje novca ili za sakrivanje gotovine, ali nedavne istrage pokazuju da italijanski organizirani kriminal {iri svoje aktivnosti u toj zemlji. Policija je ove godine odlu~ila da borba protiv italijanskog organiziranog kriminala bude njen prioritet, javljaju agencije.

Doktori iz Izraela, Turske, Brazila i Filipina pusto{ili Balkan u potrazi za ljudskim organima
Mnogi Izraelci putovali u isto~nu Evropu u pratnji doktora
U dokumentima Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije navedeno je da je trgovinu ljudskim organima s Balkana provodio me|unarodni kriminalni lanac te da su bili umije{ani doktori iz Izraela, Turske, Brazila i Filipina. Za njih se ka`e da su „doktori koji pusto{e Balkan u potrazi za ljudskim organima“, pi{e „Politika“. Navedeno je da su organi isporu~ivani u Njema~ku, Skandinaviju, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, Izrael, Veliku Britaniju i druge bogate zemlje. Tu`ila{tvo se poziva na izvje{taj o me|unarodnoj trgovini organima koji je naprTu`ila{tvo se poziva i na istra`ivanje koje je objavio „American Chronicle“, a u kojem je navedeno da se u Univerzitetskoj klinici u Jerusalemu samo 2001. godine oporavljalo 60 pacijenata kojima je presa|en bubreg od nepoznatog donora. U istom istra`ivanju se navodi da zbog toga „mnogi Izraelci putuju u isto~nu Evropu u pratnji izraelskih doktora“. - Posjetili su siroma{nu Makedoniju, Bugarsku, Kosovo, SR Jugoslaviju kako bi razgovarali s lokalnim biznismenima i ljekarima o osnivanju nekakvih klinika - navedeno je u istra`ivanju.

Dogovoren sastanak
SEUL - Ministri odbrane Ju`ne Koreje i Kine razgovarat }e u februaru u Pekingu o rastu}oj napetosti na Korejskom poluotoku, koja je izazvana sjevernokorejskim vojnim provokacijama i nuklearnim programom, najavilo je ju~er ju`nokorejsko ministarstvo odbrane. O detaljima dnevnog reda sastanka jo{ nije razgovarano, prenio je Reuters.

Preminuo Perez
KARAKAS - Biv{i predsjednik Venecuele Karlos Andres Perez umro je na Floridi u 88. godini, potvrdila je porodica. Pozivaju}i se na izjavu njegove k}erke, venecuelanska televizija „Globovizion“ javila je da je Perez umro od sr~anog udara. Perez je bio predsjednik Venecuele u dva navrata, od 1974. do 1979. godine i ponovo od 1989. do 1993. godine.

Organi va|eni u isto~noevropskim dr`avama

avila grupa stru~njaka s Univerziteta Kolumbija u Njujorku. Ova grupa je u svom izvje{taju iznijela podatke da su

bogati Arapi i Izraelci glavni kupci ljudskih organa koji potje~u iz jugoisto~ne Evrope.

18

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

19

BEOGRAD Vlasnik televizije Pink u bolnici

Mitrovi}u naglo pozlilo, ima rijedak oblik anemije
O~ekuje se da }e se nakon odmora i terapije koja }e potrajati mjesec do dva Mitrovi} vratiti poslovnim obavezama
Jedan od najmo}nijih ljudi u Srbiji, ~elnik kompanije „Pink“ @eljko Mitrovi}, hitno je hospitaliziran zbog premora izazvanog anemijom. Navodno je Mitrovi}evo zdravstveno stanje bilo ozbiljno naru{eno zbog niskih vrijednosti krvnih parametara, {to se na kraju ozbiljno odrazilo na cijeli organizam. Dijagnosticirana mu je aplasti~na anemija, rijetka bolest koja je izlje~iva i uglavnom se javlja kao pozultirali pojavom bolesti. Ipak, kako ka`e PR menad`er televizije Pink Tatjana Vojtehovski, Mitrovi} se sada osje}a bolje. - Imate ta~nu informaciju. Gospodin Mitrovi} zadr`an je na bolni~kom lije~enju zbog premora izazvanog anemijom. Ipak, on se sada osje}a dobro i potpuno bez problema obavlja svoje obaveze - rekla je Vojtehovski. Istog trenutka kada su saznali da je Mitrovi} primljen u bolnicu, zaposleni na njegovoj televiziji Pink u Beogradu okupili su se i dali krv koja je neophodna za njegovo lije~enje. Srbijanski mediji pi{u da se o~ekuje da }e se nakon odmora i terapije koja }e potrajati mjesec do dva Mitrovi} vratiti poslovnim obavezama.
Tereo: Ide na sud

Porodi~na sva|a

Djevojka borom povrijedila roditelje
Fran~eska Tereo (Francheska Terreo, 19) posva|ala se sa svojim roditeljima, pa je na njih bacila bo`i}no drvce. Policija iz Vest Hertforda u Konektikatu saop}ila je da je djevojka bila pijana. Nakon {to su do{li u njihovu ku}u, policajci su zatekli razbacani namje{taj i bo`i}ne kuglice, a drvce je bilo sa strane dnevne sobe, gdje su se sva|ali, pi{e WFSB. Lak{e je povrijedila roditelje, a majci je iz ruke istrgnula i telefon kada je ova poku{ala pozvati policiju. Tereo se mora pojaviti na sudu zbog napada, a dobila je nov~anu kaznu.

Mitrovi}: Kolege dale krv

Podr{ka supruge Milice
Od trenutka kada je @eljko Mitrovi} hospitaliziran, njegova supruga Milica je s njim u sobi i nijednog trenutka se ne odvaja od njega. U sobi u kojoj je smje{ten prvi ~ovjek Pinka postavljen je krevet i za njegovu suprugu, koja bdije nad njim i, kako je rekla, ne}e se odvajati dok on potpuno ne ozdravi.

sljedica velikog stresa i napornog rada. Pro{irenje televizije Pink u regionu, prvo u Sloveniji, a potom i u Makedoniji, svakodnevna izlo`enost stresu, koja ide ruku pod ruku s obavezama koje nosi Mitrovi}eva funkcija, i brz `ivot vjerovatno su re-

Zvijer napala selo

Katastrofalni uvjeti rada na Javi

Leopard povrijedio sedam ljudi
Leopard je upao u selo na sjeveru Indije i povrijedio sedam ljudi, me|u kojima je bilo i djece. @itelji sela Bavarija primijetili su leoparda kako tr~i poljima te su ga poku{ali upla{iti i otjerati, ali leopard nije pobjegao, ve} se samo sakrio. Poku{ali su ga otjerati dimom, {to je razljutilo `ivotinju, pa se zaletjela me|u okupljene seljane i tek tada pobjegla u obli`nju {umu. U potragu za leopardom uklju~ila se i policija, koja detaljno pretra`uje podru~je. Tvrde da je leopard do{ao iz obli`njeg rezervata. Prepla{eni seljani naoru`ali su se {tapovima i drugim oru`jem i `ele asistirati u lovu na leoparda. Tako sada patroliraju podru~jem gdje je leopard posljednji put vi|en.

Aktivni vulkan radno mjesto za 350 rudara
Iz grotla vulkana u jednoj turi izvla~e po 80 kilograma sumpora
Na isto~noj strani indonezijskog otoka Java nalazi se aktivni vulkan Kad`a Iven, ~ije je grotlo radno mjesto za oko 350 rudara koji iz njega izvla~e sumpor. Ljudi koji rade ovaj posao, bez sumnje jedan od najte`ih i najopasnijih na svijetu, iz grotla vulkana u jednoj turi izvla~e po 80 kilograma sumpora, koji lokalno stanovni{tvo naziva `utim zlatom. Prodaju ga fabrikama iz te oblasti za potrebe rafinacije {e}era, izradu {ibica i lijekova. Rudari izva~e te~ni sumpor na povr{inu pomo}u vrelih metalnih cijevi, a prilikom dodira sa zrakom sumpor se kristalizira, hladi i supstanca dobiva jarko`utu boju. Rudari potom utovaruju sumpor u korpe koje ka~e s obje strane bambusovog {tapa koji nose na le|ima, penju se tako natovareni do ivice kratera i nastavljaju niz padinu, na putovanju dugom ~etiri kilometra.

Ruta duga ~etiri kilometra

Nakon ~etiri godine

Blagdansko izdanje lota

Tragedija u Jordanu

Ma~ak Kolin vratio se ku}i
Crni ma~ak Kolin (Colin) prije ~etiri godine je netragom nestao i sada se vratio svojoj porodici u Garstangu. Ma~ak je nestao nedugo nakon {to su se Piter (Peter ) i Marija O’Nil (Maria O’Neill) doselili u Garstang. Ma~ak je prona|en u jednom vrtu u gradu, a na vratu je imao ogrlicu na kojoj je pisala adresa O’Nilovih te su ih kontaktirali. - Veoma me iznenadilo {to su prona{li Kolina - rekao je odu{evljeni Piter i dodao kako nije mogao vjerovati da ga je ma~ak prepoznao, a odazvao se i na svoje ime.

Sretnik iz Zagreba Tek vjen~ani par ugu{io postao milioner se ugljendioksidom
Blagdansko izdanje igre loto 7/39 u Hrvatskoj jednom sretnom igra~u iz Zagreba donijelo je sjajan poklon ispod bora - dobitak ve}i od milion kuna. Ko je sretnik, jo{ nije poznato, ali je on za 29 kuna odigrao jedan sistemski listi} od osam brojeva lota 7/39, slovo A za Super 7 i precrtao DA za Joker, {to mu je donijelo 1.018.138,30 kuna. Listi} je upla}en 23. decembra nave~er.

Prava kombinacija

Jordanski bra~ni par, koji je u braku bio nepuna 24 sata, umro je zbog gu{enja nakon {to je tokom no}i ostavio upaljenu grijalicu na plin, rekli su zvani~nici. - Par se ugu{io u zoru zbog udisanja ugljendioksida - rekao je {ef lokalne civilne za{tite. On je kazao da su 24-godi{nji mlado`enja i 16-godi{nja mlada bili vjen~ani manje od 24 sata, prenosi novinska agencija Petra. Ovakve tragedije ~este su u Jordanu, gdje mnoge porodice koriste grijalice na naftu i plin, koje su jeftinije i manje tro{e. Pro{le godine osam ljudi izgubilo je `ivot u sli~nim nesre}ama.

20

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PO[TOVAOCI DJELA HAZNADAREVI] VAM OTKRIVA VRHUNSKE TAJNE TAPETARIJE STILSKOG KAO I MODERNOG NAMJE[TAJA U PREPOZNATLJIVIM KREACIJAMA ZNANIM SAMO VRHUNSKIM MAJSTORIMA STILA

SRETNA NOVA 2011 GODINA SVIM GRA\ANIMA BiH ___________________________________________________
NOVOGODI[NJA AKCIJA !!!

20%, 30% POPUST I

OTVARANJE SALONA NAMJE[TAJA „HAZARTON“
U [OPINGU POSLOVNOG CENTRA

UNITIC-A DANA 29.12.2010

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

21
Dobra posje}enost Salona knjige
Zimski salon knjige, koji tradicionalno u Sarajevu organizira TKD „[ahinpa{i}“, odr`an proteklih dana u prostorijama sarajevske galerije „Collegium artisticum“, bio je vrlo uspje{an. Pokazalo se da knjiga i u ovim te{kim vremenima uspijeva prona}i put do ~italaca. Tako je, kako su kazali organizatori, Zimski salon posjetilo oko 50.000 ljudi.

Sedmi berlinski bijenale
Umjetnici iz cijelog svijeta mogu poslati umjetni~ke materijale za u~e{}e na Sedmom berlinskom bijenalu savremene umjetnosti 2012. godine, ~iji je kustos Artur @mijevski (@mijewski) iz Poljske. Istra`ivanje Bijenala bit }e fokusirano na pitanje politi~kog opredjeljenja autora. @mijevski u fokus postavlja pitanje politi~nosti.

Bo`i}ni koncert u Sarajevu
Na sceni Narodnog pozori{ta u Sarajevu 5. januara 2011. godine u 20 sati prvi put u povijesti ove teatarske ku}e bit }e odr`an Sve~ani bo`i}ni koncert SKPD „Prosvjeta“. Uz u~e{}e niza muzi~kih sastava i horova bit }e to prilika da se svim pravoslavcima u Sarajevu i BiH, kao i drugim ljubiteljima umjetnosti, priredi spektakularna proslava Bo`i}a, ali i prigodan umjetni~ki do`ivljaj.

NA LICU MJESTA U naselju Puhale u Bosanskoj Dubici

Ju~er pala prva klapa filma „Top je bio vreo“
U novom ostvarenju Bobana Skerli}a i Tihomira Stani}a pojavit }e se poznata gluma~ka imena Bud`et ve}i od milion eura
U naselju Puhale u Bosanskoj Dubici ju~er je snimljena prva scena filma „Top je bio vreo“, reditelja i scenariste Bobana Skerli}a i producenta Tihomira Stani}a. Film se snima u produkciji „Balkan filma“ iz Bosanske Dubice, „Drina filma“ iz Beograda, „Olimp filma“ iz Zagreba“ i ku}e „Setroa“ iz Pariza.
An|eli}-Gali}: Zatiranje autohtonih kultura
(Foto: M. @ivojevi})

U sarajevskom klubu „Underground“

Fotografije s putovanja u Kinu
Ru~nov: Glavna uloga

Briljantni osnovac
Pri~a filma, koji je nastao po romanu Vladimira Kecmanovi}a, po~inje u opkoljenom Sarajevu ratne 1992. godine, kada jednu zgradu poga|a granata. Prema Stani}evim rije~ima, ve} u drugoj sceni, koja }e kao i ve}ina materijala do 18. februara biti snimljena u Bosanskoj Dubici, pojavljuje se glavni junak - desetogodi{nji dje~ak koji pronalazi mrtve roditelje. - Tako, ustvari, i po~inje ovaj film koji na poseban na~in, a kroz odnos jednog dje~aka i `ene koja se brine

Performansom „Fata Morgana“ Gordana An|eli}-Gali} ukazala na utjecaj globalizacije
U sarajevskom klubu „Underground“ preksino} je umjetnica Gordana An|eli}-Gali} izlo`ila tridesetak fotografija malih formata te veliki poster na kojem je ona preru{ena u ameri~ku zvijezdu Merilin Monro (Marilyn Monroe). U pitanju su inserti s putovanja An|eli}-Gali} u Kinu, gdje je izvela desetominutni performans pod nazivom „Fata Morgana“, a u organizaciji umjetni~ke asocijacije Nine Dragon Heads iz Ju`ne Koreje. - Performans sam izvela u {atoru nomada Ujgura, na obroncima pustinje Gobi. On ukazuje na utjecaj globalizacije, tranzicije u kojoj se sada nalazi i Kina te utjecaj Zapada i amerikanizacije na ta podru~ja. Ustvari, htjela sam pokazati posljedice globalizacije, a to je uni{tavanje i zatiranje autohtone kulture ki~em. Ona ima i pozitivnu stranu, a to je povezivanje ljudi - istakla je An|eli}M. ^u. Gali}.

Prva scena filma koji govori o `rtvama rata

(Foto: D. Stojni})

o njemu, pokazuje sudbinu svih nevinih `rtava rata i

Do{ao i Vidovi}
Na snimanje je stigao i poznati hrvatski glumac Ivica Vidovi}, koji nije glumio u prvoj snimljenoj sceni. - Scenarij je odli~an. Rije~ je o vrlo te{kom filmu. Bit }e mnogo posla za ekipu. Vidjet }emo koga }u ja glumiti - ka`e Vidovi}.

bezumlja u kojem su se na{li. To je odli~an povod da se ispri~a jo{ jedna antiratna pri~a kojih, smatram, nikada dovoljno ne}e biti snimljeno - kazao je Stani}.

Nastavak u Sarajevu
Glavna uloga povjerena je 12-godi{njem Stanislavu Ru~novu, osnovcu iz Bosanske Dubice, koji je briljirao na kastinzima. Ru~nov priznaje da mu prija ovo iskustvo i dru`enje s velikim glumcima, jer se jednog dana `eli baviti ovim poslom.

Vidovi}: Odli~an scenarij

U filmu, ~ije }e snimanje nakon Bosanske Dubice biti nastavljeno u Sarajevu, glumit }e Anita Man~i}, Slavko [timac, Mira Banjac, Sergej Trifunovi}, Muhdin Avdagi}, Faketa Avdagi}, Gordana Gad`i}, Ivica Vidovi}, Muhamed Bahonji}, Aleksandar Stojkovi}, @eljko Stjepanovi}, Sandra Ljubojevi}, Fe|a [tukan, Bojana Maljevi}... a prema najavama producenta, i Enver Petrovci i Uliks Fehmiu. Bud`et filma je 1.006.000 eura, a u njemu }e igrati 48 glumaM. ZGONJANIN ca.

Jubileji u zeni~kom pozori{tu

[est decenija Dje~ije scene
Dje~ija, omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica u januaru 2011. slavi 60 godina rada. Uprava BNP-a, kako nam je kazao rukovodilac scene Miroljub Mijatovi}, odlu~ila je manifestacijom „Dani Dje~ije scene“ od 21. do 25. januara obilje`iti ovaj jubilej. - Publika }e u ovom periodu imati priliku pogledati ~etiri predstave s repertoara Dje~ije scene te dvije gostuju}e dje~ije predstave. U utorak, 25. januara, na dan proslave 60. ro|endana, izme|u ostalog bit }e organizovana promocija publikacije o na{oj sceni, izlo`ba plakata predstava koje su ra|ene u na{oj produkciji... - ka`e Mijatovi}. U {est decenija rada Dje~ija scena priredila je i izvela 166 premijernih pre-

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Iskrene ~estitke Baletu Narodnog pozori{ta
[ari}: Zavidan nivo

Operni pjeva~ Ivica [ari} smatra da je za svaku pohvalu to {to je ove godine bilo mnogo kulturnih doga|aja, s obzirom na to koliko su smanjene finansije za kulturu.

- Ipak, izdvojio bih instituciju Balet Narodnog pozori{ta Sarajevo, koja je u septembru napravila festival na zavidnom nivou, a rije~ je o „Balet Festu“. Osim toga, obilje`avanje 60 godi-

na postojanja Baleta s jednom kompliciranom predstavom kao {to je „Labu|e jezero“ ne{to je zbog ~ega ovoj instituciji treba uputiti iskrene ~estitke - zaklju~io M. ^u. je [ari}.

Mijatovi}: Vi{ednevna manifestacija

dstava, a kroz njene redove pro{lo je, prema evidenciji BNP-a, 1.488 mladih ZeA. D`. ni~ana.

22

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

23

Ponuda manekenki

SARADNJE Prva dama bh. estrade dobila ponude za zajedni~ke pjesme

Karan, Bebek i Kaliopi `ele duet s Hankom Paldum
Zovu me autori sa svih strana i nude mi kompozicije za novi album
Paldum: Na slatkim mukama zbog pjesama Kova~evi}: Saradnja sa „Metropola Mediom“

Aleksandra u novom spotu „Van Gogha“
Aleksandra Kova~evi} pojavila se u spotu nekoliko na{ih pjeva~a, a vrlo je izvjesno da }e uljep{ati i novi videozapis beogradske grupe „Van Gogh“. - Ve} sam dobila scenarij za spot i u maloj sam nedoumici, jer ima provokativnih detalja. U nekim scenama bila bih vrlo oskudno odjevena tako da nisam jo{ donijela kona~nu odluku ka`e Aleksandra. Na{a manekenka do sada je ve}inom radila samostalno, uz pomo} Aleksandre Kokotovi}, a prije nekoliko dana dobila je ponudu slovenske modne agencije „Metropola Media“. - Dobila sam odli~ne uvjete. Saradnja s ovom agencijom sigurno }e mi pomo}i da napravim mnogo vi{e inozemnih anga`mana. U prvom redu tu mislim na Sloveniju i Austriju - ka`e ljepotica iz D. Z. Isto~nog Sarajeva.

Hanka Paldum prikuplja pjesme za novi album kojim }e prekinuti vi{egodi{nju diskografsku pauzu. Prva dama bh. estrade isti~e da

ima veliki broj pjesama tako da joj je te{ko odabrati koje da snimi. - Polako preslu{avam pjesme. Zovu me autori sa svih

Nova godina radna, ali s porodicom
Novogodi{nju no} Hanka, prva dama bh. estrade, do~ekat }e radno. S „Reginom“ i Acom Lukasom pjevat }e u Petrovcu kod Budve. - Sretna sam {to }e sa mnom u Petrovcu biti sin Mirza, k}erka Minela i njen momak Elvis. Lak{e }e mi biti, jer su moji najbli`i uz mene - ka`e Hanka.

strana i nude mi kompozicije. Dosta je tu relativno nepoznatih ljudi, ali moram priznati da ima lijepih pjesama. Zbog toga sam i na slatkim mukama koju odabrati. Od poznatijih imena, tu su Nik{a Brato{, D`eronimo, Rade Krsti}, Eldin Huseinbegovi}... - ka`e Paldum. Ka`e da posljednjih dana ozbiljno razmi{lja i o snimanju dueta s poznatim pjeva~ima iz cijelog regiona. - Dobila sam nekoliko ponuda za zajedni~ke pje-

sme. Rije~ je stvarno o odli~nim pjeva~ima tako da ni{ta nije isklju~eno. Goran Karan mi nudi da snimimo jednu lijepu baladu, pri~ala sam o duetu i s @eljkom Bebekom. Prije nekoliko dana i Kaliopi mi je ponudila da uradimo zajedni~ku pjesmu. Sve je to jo{ samo ostalo na pri~i. Ve} dugo me mnogi autori nagovaraju da uradim duet s Halidom Be{li}em. Ipak, za tako ne{to potrebna je pravo dobra pjesma - naD. Z. stavlja Hanka.

Premijera spota „Moj `ivot je moja pjesma“
U sarajevskom „Mediacentru“ sutra u 13 sati bit }e odr`ana pres-konferencija povodom prezentacije velike kampanje borbe protiv raka grli}a maternice „Moj `ivot je moja pjesma“, za koju su istoimenu pjesmu snimile Maya Sar, Nina Badri}, Aleksandra Radovi} i Karolina Go~eva. U utorak }e premijerno biti prikazan spot za pjesmu „Moj `ivot je moja pjesma“, za koju tekst i muziku potpisuje Maya Sar, dok je aran`man djelo Mahira Sarihod`i}a. Spot je uradiD. Z. la „Arthur Produkcija“ iz Tuzle.

„Bombaj {tampa“ se okuplja u Sarajevu

„Bombaj {tampa“: Novogodi{nja svirka

\uro `eli u planine
Branko \uri} \uro, Nedim Babovi}, Dragan Baji} i Erni Mendiljo (Ernie Mendillo), ~lanovi „Bombaj {tampe“, okupit }e se u ~etvrtak u Sarajevu, gdje }e desetak sati uvje`bavati repertoar za novogodi{nji nastup na Trgu djece Sarajeva. - Radujemo se ponovnoj svirci u glavnom gradu BiH. Nadamo se da }emo svojim hitovima ugrijati Sarajlije. Nakon nastupa, planirali smo da skupa posjetimo i olimpijske ljepotice i malo skijamo. \uro je, kako ka`e, po`elio da se odmori na Bjela{nici. Ipak, sve }e zavisiti od na{ih obaveza - govori Nedim Babovi}, basist „BoD. Z. mbaj {tampe“.

24

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

25

Latino zavodnica ugrijala Ruse

D`enifer kao leopardica
Hladne zimske dane Rusima je ugrijala vru}a latino zavodnica, glumica i pjeva~ica D`enifer Lopez (Jennifer), koja je za ~asopis „Tatler“ pozirala u leopard izdanju. Ove blagdane zanosna D`enifer provodi u krugu porodice, a paparaci su je dva dana uo~i Bo`i}a uhvatili u kupovini bo`i}nih darova. Trogodi{njim blizancima Meksu (Max) i Emi (Emma) je, izme|u ostalog, kupila dje~ije „jeepove“ kako bi mogli jurcati uokolo. Kako bi izbjegla natezanje o tome ko }e biti voza~, a ko suvoza~, mudra mama odmah je kupila dva komada pa je Ema dobila ru`i~asti „Barbie“ auto, a Meks „mu{ki“, crni primjerak.

VEZE Osniva~ „Playboya“ zaprosio 24-godi{njakinju

Heris: Zaplakala nakon prosidbe

Hju Hefner se `eni Kristal Heris
Dvaput bio u braku Od druge supruge rastao se po~etkom godine iako ne `ive zajedno 11 godina
Legendarni Hju Hefner (Hugh) objavio je na T witteru da je zaru~io svoju 24-godi{nju djevojku Kristal Heris (Crystal Harris). Osniva~ „Playboya“ zaprosio je biv{u ze~icu, s kojom je u vezi dvije godine, i tako se odlu~io na tre}i brak. Od svoje druge supruge Kimberli Konrad (Kimberley Conrad), s kojom ima dvoje djece, slu`beno se razveo po~etkom ove godine iako ne `ive zajedno ve} 11 godina. Hef je nakon razvoda izjavio da je ostao u braku isklju~ivo zbog djece, koja su sa majkom `ivjela u ku}i pored „Playboyeve“ vile. Kristal je bila na naslovnici „Playboya“ u decembru 2009. godine kao ze~ica mjeseca. S Hefom je u vezi od 2008., a uz nju se istovremeno zabavljao i s 20-godi{njim blizankama Kristinom i Karisom [enon (Karissa Shannon). One su
Hju i Kristal: U vezi od 2008.

napustile vilu u januaru te je od tada, o~ito, Kristal u potpunosti okupirala pa`nju poznatog ljubitelja `ena. - Kada sam Kristal poklonio prsten, briznula je u pla~. Ovo mi je najsretniji bo`i}ni vikend koji pamtim - napisao je fri{ko zaru~eni Hef na Twitteru.

Lopez u magazinu „Tatler“

U osmom mjesecu na utakmici

Ljepotica dana Kamila Morai{

Trudna Penelopa gledala Lejkerse
Penelopu Kruz (Penelope, 36), koja uskoro o~ekuje bebu sa {panskim glumcem Havijerom Bardemom (Javier, 41), ni{ta ne mo`e da zadr`i na mjestu. Iako ve} u osmom mjesecu trudno}e, {panska ljepotica i njen suprug Havijer nisu mogli propustiti utakmicu jedne od omiljenih ko{arka{kih ekipa LA lejkersa. Par, koji se vjen~ao po~etkom jula ove godine, doskoro se nije mnogo pojavljivao u javnosti, ali izgleda da je Penelopa prestala da se krije od kamera pa tako ne propu{ta zabavu sa suprugom Bardemom iako je u odmakloj trudno}i.

Brazilka u Italiji
Kamila Morai{ (Camila Morais) rasna je brazilska ljepotica koja za hljeb zara|uje u Italiji. Vatrena Latinoamerikanka podjednako odu{evljava lijepim licem i skladnim tijelom. Iako je snimila nekoliko naslovnica za italijanske ~asopise, Kamila naj~e{}e radi kao model za donje rublje te kao televizijska voditeljica. Redovno nosi revije na Sedmici mode u Milanu te je miljenica mnogih italijanskih dizajnera.

Morai{: Odu{evljava i licem i tijelom

Privla~i je mjuzikl

Kajli Minog se vra}a glumi
Australska pjeva~ica Kajli Minog (Kylie Minogue) planira da se u bliskoj budu}nosti vrati na veliki ekran, objavljeno je na {ou biznis sajtu Digital Spy. Pjeva~ica, koja je glumila u filmu „Mulen ru`“, kazala je da bi voljela da se vrati gluma~koj karijeri u nekom visokobud`etnom mjuziklu. - Ne znam za{to to jo{ nisam uradila. Mjuzikli su, {to ne iznena|uje, moja stvar i bila bih na sedmom nebu kada bih snimila mjuzikl. To }e se i desiti - rekla je. Kajli Minog je ranije ove godine nagovijestila da razmatra povratak ulozi [arlin Robinson (Charleeen) u australskoj seriji „Susjedi“, koja ju je proslavila kao glumicu.

Penelopa i Havijer: Vi{e se ne kriju od kamera

Minog: Ne znam za{to to nisam uradila

26

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

27

Ta~no Neta~no

KU]NA APOTEKA Prirodni pripravci olak{avaju tegobe

So tjera gljivice, sir}e lije~i masnice
Sa starenjem i sazrijevanjem ko`e dolaze i promjene u obliku sme|ih mrlja koje mo`ete tretirati limunom
re`ite limun na kri{ke i dr`ite ih na mjestima s mrljama deset do 15 minuta dnevno. Maslinovo ulje protiv ekcema: Nanesite ka{i~icu maslinovog ulja na podru~je ko`e zahva}eno ekcemom i oblo`ite plasti~nom folijom koja se koristi za ~uvanje hrane. Ako mo`ete, ovako prospavajte no} ili oblog nosite nekoliko sati. Sir}e za masnice: Osim {to mo`e pobolj{ati okus salate i pomo}i pri mr{avljenju, sir}e je prirodni protuupalni lijek. Nakapajte ga na vaticu i stavite na masnicu.

1.Svjetska bankauje osnovana nakon sporazuma Breton Vudsu? Iton je bio 2.Sajrus Stiven industrijalac ameri~ko-kanadski i filantrop? 3.Sovjetskajegimnasti~arka Larisa Latinjina osvojila rekordnih 18 olimpijskih medalja?
1. TA^NO

Svjetska banka po~inje djelovati
Svjetska banka osnovana je nakon sporazuma u Breton Vudsu. Predstavlja skupinu pet me|unarodnih organizacija u ~ijoj odgovornosti je pru`anje finansijske pomo}i zemljama u svrhu ekonomskog razvoja i smanjenja siroma{tva, te ohrabrenja me|unarodnih investicija. Grupa i njoj pridru`eni entiteti imaju sjedi{te u Va{ingtonu. Banka je formalno osnovana na dana{nji dan 27. decembra 1945. nakon me|unarodne ratifikacije sporazuma iz Breton Vudsu. Djelovanje je otpo~ela 25. juna 1946., a 9. maja 1947. je odobren prvi zajam (250 miliona ameri~kih dolara Francuskoj za poratnu obnovu, u realnom iznosu najve}i zajam ikad izdan od banke). Me|unarodna finansijska korporacija (IFC) osnovana je 20. jula 1956, IDA 24. septembra 1960., ICSID 14. oktobra 1966. a MIGA 12. aprila. 1988. godine.
2. TA^NO

Iako biste se za ozbiljnije tegobe trebali obratiti ljekaru, neke simptome mo`ete sami tretirati pripravcima iz ku}ne apoteke. So protiv gljivica: Vodena otopina i so smanjuju prekomjerno znojenje i omek{avaju ko`u. Na taj na~in poma`e antimikoticima da prodru dublje u ko`u i pomognu vam sanirati infekciju. U 5,7 decilitara tople vode umije{ajte dvije ka{i~ice soli, a stopalo nama~ite pet do deset minuta. Limun za mrlje na ko`i: Sa starenjem i sazrijevanjem ko`e dolaze i promjene u obliku sme|ih mrlja. Iz-

Sir}e je prirodni protuupalni lijek

ORDINACIJA

Predla`emo za dana{nji ru~ak

Glavobolja i gubljenje vida
Godinama patim od glavobolje. U zadnje vrijeme kada imam glavobolje, na kratko vrijeme izgubim vid na desnoj polovini vidnog polja. Da li se radi o te{kom oboljenju, pita Z. L. iz Zenice.
Prof. dr. Tarik Zuki}, neuropsihijatar

[areni rolat
Potrebno je: 8 listova kelja, 500 g pile}eg filea, 4 ka{ike kiselog vrhnja, {afran, 2 jaja, 60 ml ulja, 150 g celera, 4 ka{ike paradajz pirea, listovi svje`eg bosiljka, ka{ika biljnog za~ina, biber, so. Na~in pripreme: 1. Listove kelja obariti u slanoj vodi, ohladiti ih pod mlazom vode i osu{iti. 2. Na ulju propr`iti rendani celer, sjeckane listove bosiljka, paradajz pire i za~initi.

Promjene kod ove vrste glavobolje su locirane na krvim `ilama. Prema va{em opisu, to U nekim, istina rijetkim je simptomatska migrena. slu~ajevima, uz glavobolju se javlja i kratki prestanak vida. PRIVATNA ORDINACIJA Takvo stanje se u medicini smatra ozbiljnim, pa bi bilo neoProf. dr. TARIK ZUKI] phodno detaljno ispiti- Specijalisti~ke usluge iz oblasti vanje. neuropsihijatrije Preporu~ujemo da se - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler obavezno javite neurologu koji }e odrediti vrGrbavi~ka 3, Sarajevo stu pretraga, pa shodno Tel. 061 103 108, 062 286 956 njihovim rezultatima 033 204 640 odrediti tok lije~enja.

3. Naliti malo vode i dinstati da celer omek{a. 4. Meso samljeti, dodati mu jaja i vrhnje, pa za~initi, izmije{ati mikserom i masu podijeliti na pola. 5. U jedan dio dodati {afran razmu}en u vodi, a u drugi sos od celera. 6. Na pleh poredati polovinu listova kelja i premazati ih filom sa {afranom. Prekriti ostatkom listova i premazati filom od celera. 7. Uviti rolat, vezati ga koncem, uviti u foliju i pe}i 45 minuta na 180 stepeni.

Izgubio pa stekao novo bogatstvo
Sajrus Stiven Iton (Cyrus Stephen Eaton) je bio ameri~ko-kanadski industrijalac i filantrop. Nakon ulaska u poslovne akcije 1907. godine sagradio je nekoliko hidrocentrala u zapadnoj Kanadi i uskoro je pre{ao i na druge strane, bankarstvo i ~elik u SAD. Godine 1930. spojio je nekoliko ~eli~ana formiraju}i Republi~ki ~elik, tre}u ~eli~nu kompaniju u SAD. Najve}i dio bogatstva izgubio je u velikoj depresiji, ali je kasnije stekao novo bogatstvo. Zagovornik nuklearnog razoru`anja i pobolj{anja odnosa izme|u Sovjetskog Saveza i SAD, pomogao je odr`avanje Pagva{ke konferencije 1957. godine. Ro|en je 27. decembra 1883., a umro 9. maja 1979. godine.
3. TA^NO

ZUKI]

PJEVANJE BEZ PRATNJE MUZIKE

STARINSKI MATERIJAL ZA PISANJE

LAVINA, USOV

TONA

GR^KI BOG VJETRA

K.D.

PRIJATELJI (tur.)

LJEKARNA MASOVNI LOV DRUK^IJE, DRUGA^IJE HASNIJA ODMILJA CILJ FIGURA U [AHU TV RE@ISER ANTON PRAVAC U MUZICI

VJERNE DOMA]E @IVOTINJE STARINSKO ORU\E ZA RAZBIJANJE ZIDOVA(mn.)

DIO RUKE

STARIJI ^LANOVI DRU[TVA

[UMSKA KREDA

Latinjina nosilac 18 olimpijskih medalja
Larisa Semjonovna, sovjetska gimnasti~arka koja je ro|ena kao Larisa Dirij i nakon udaje 1955. godine uzela prezime Latinjina, tokom svoje karijere nastupila ja na olimpijadama 1956., 1960. i 1964. i osvojila rekordnih 18 medalja. Na Svjetskom prvenstvu 1957. ostvarila je pravi podvig nastupaju}i trudna i osvojiv{i zlatne medalje u svim disciplinama izuzev preskoka (srebro). Neki je smatraju i najboljom gimnasti~arkom svih vremena. Nakon okon~anja takmi~arske karijere posvetila se trenerskom pozivu gdje je deset godina bila trener reprezentacije SSSR-a, a potom u moskovskim klubovima. Na Olimpijadi u Moskvi 1980. bila je organizator gimnasti~kog dijela takmi~enja. Ro|ena je 27. decembra 1934. godine.

U KOJE VRIJEME

PROLJETNI MJESEC

HRASTOV PLOD

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
PJEVA^ICA NA SLICI

O.@. ALUMINIJ CRNOGORI^NO DRVE]E KALIJ

KALU\ERSTVO, AR, PELIN, RV, NIHAD, VIVER, ISIDORA, ETA, B, PIVA, IZET, ALI, ITA RINA, LAKI], BAROK 2387

IME PJEVA^A RIDA

ISPOSNI[TVO

PRA@iTELJ BALKANA

28

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET SARAJEVO

OBJAVLJUJE
odr`avanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sci. Jasenke Milju{ pod nazivom: „BIOHEMIJSKI POKAZATELJI PREGRADNJE KOSTI U DIJAGNOSTICI OSTEOPOROZE U @ENA“ dana 28. 01. 2011. godine u 1.300 sati u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Katedra za histologiju i embriologiju), ul. ^ekalu{a 90. Svi zainteresovani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Farmaceutskog fakulteta svakim radnim danom u vremenu od 11.00 do 13.00 sati.

Dekanat Farmaceutskog fakulteta

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

Majami u velikom NBA derbiju pregazio Lejkerse

Lebron ponizio Kobija
D`ejms zabilje`io 27 poena, 11 skokova, 10 asistencija, Brajant opet slabo pucao
Deveti put u ukupno 14 me|usobnih duela dvije najve}e NBA zvijezde Lebron D`ejms (LeBron James) postigao je pobjedu protiv Kobija Brajanta (Kobe Bryant) i njegovih Los An|eles lejkersa (96:80). U utakmici u Los An|elesu, koju su mnogi vidjeli kao uvod u ovosezonski finale najja~e svjetske ko{arka{ke lige, D`ejms je u dresu novog kluba Majamija ostvario svoj sedmi tripl-dabl u karijeri (27 poena, 11 skokova, 10 asistencija). Brajant mu je odgovorio s nedovoljnih 17 ko{eva, sedam asistencija i {est skokova. U duelima protiv D`ejmsa Brajant poga|a samo 40,8 procenata {uteva iz igre. Zapa`ena su bila i preostala dva ~lana velikog Majamijevog trojca, centar Kris Bo{ (Chris Bosh) s 24 poena i 13 skokova i bek Dvejn Vejd (Dwyane Wade) s 18 poena. Bila je ovo 14. pobjeda „Vru}ine“ u posljednjih 15 utakmica. Sjajnom odbranom u svim ovim susretima protivnike su limitirali na manje od 100 poena. Tek ne{to manji derbi, ~iji bi u~esnici mogli pomrsiti ra~une Majamiju u Isto~noj konferenciji, odigran je u Orlandu. Doma}i „^arobnjaci“, preporo|eni nakon velike razmjene, savladali su trenutno vode}u NBA ekipu Boston s 86:78, a neo~ekivani heroj pobjede bio je krilni centar Brendon Bas (Brandon Bass, 21). Prethodno je Orlando savladao i drugoplasirani tim Lige San Antonio, i to nakon serije od osam poraza u (E. J.) devet utakmica.

Zakucavanje Vejda u Los An|elesu: Velika no} Majamija
(Foto: Reuters)

Rezultati
Njujork - ^ikago 103:95, Orlando - Boston 86:78, LA lejkers - Majami 80:96, Oklahoma - Denver 114:106, Golden stejt Portland 109:102.
Brajant nemo}an protiv D`ejmsa

VAHID HALILHOD@I]

[AH

RETROVIZOR

Rezultat je jedina istina u sportu

Sokolov ponovo pobjegao pod holandsku zastavu

Retrospektiva bh. sporta u 2010. godini

30
Halilhod`i}: Ni{ta me vi{e ne mo`e uzdrmati

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

sport

INTERVJU Legenda bh. fudbala Vahid Halilhod`i} za „Dnevni avaz“

Izvo|enje sina i k}erke na pravi put je moja najve}a `ivotna pobjeda
Nepravda koja mi je nanesena u Africi, samo me je oja~ala Ne}u napustiti Dinamo ~ak i ako dobijem ponudu iz snova, jer `elim da odvedem „Modre“ u Ligu prvaka Fa{izam na tribinama mora se sasje}i u korijenu
Razgovarao: Admir DRINJAKOVI]
- Evo me u kabini na skoro dvije hiljade metara nadmorske visine. Mo`emo se ~uti poslije podne, jer se upravo pripremam za spust niz stazu bio je jutarnji raport Vahida Halilhod`i}a s francuskog skijali{ta Kur{evel. Legenda bh. fudbala, trenutno trener zagreba~kog Dinama, odmah je po zavr{etku jesenjeg dijela sezone „pobjegao“ na planinu. Kakvu je godinu imao, Vahi je odmor, malo je re}i, bio neophodan. Kao voda zalutalom u pustinji. U intervjuu za „Dnevni avaz“ Vaha govori o vo|enju i otkazu u Obali Slonova~e, o preuzimanju Dinama, `ivotu u Zagrebu, odnosu sa Zdravkom Mami}em, provokacijama u Hrvatskoj, porodici...

Nadate li se da }e Vam prst sudbine pru`iti jo{ jednu priliku da budete u~esnik Mundijala?
- Ko to zna. Odbio sam nekoliko afri~kih reprezentacija, i to onih koje imaju potencijal da se plasiraju na SP S obzirom na to da se tr. enerskim poslom mislim baviti jo{ dugo, mo`da nepravda bude ispravljena u tre}em poku{aju.

jednom uspio pro{etati Trgom bana Jela~i}a, dva puta oti}i u pozori{te... Ljudi me stalno zovu na ru~ak, ve~eru, prijeme i mislim da bi mi trebalo pet godina stanovanja u Zagrebu da sve obi|em.

Nema boljeg od Mesija
- Ve} sam nekoliko puta rekao, najbolji fudbaler svijeta je Lionel Mesi (Messi). Jednostavno, nema mu ravnog. To {to on radi s loptom je ~udesno. Lige prvaka. Na kraju se, me|utim, ispostavilo da smo bili tako blizu ostvarenja sna i prezimljavanja u Evropi.

U Hrvatskoj ste, na`alost, do`ivjeli i uvrede, na utakmicama u Splitu i Osijeku. Koliko Vas je to iznenadilo?
- Ono {to se de{ava na tr-

Mnogo sre}e Bosancima i Hercegovcima
- Svim Bosancima i Hercegovcima `elim da im 2011. bude mnogo bolja od prethodne godine. Manje nacionalizma i politike, a vi{e posla, ve}e pla}e, penzije... Posebno `elim da na{i sportisti ostvare svoje ciljeve, a da se fudbalska reprezentacija sa selektorom Safetom Su{i}em plasira na Evropsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini. ibinama, ne samo u Hrvatskoj nego u bilo kojoj drugoj zemlji u Evropi, predstavlja stanje tog dru{tva. Nacionalisti~ke i fa{isti~ke poruke moraju se sasje}i u korijenu. O tome se ne smije {utjeti.

Mrva sre}e
U protekle dvije i po godine ostvarili ste sjajan u~inak s Obalom Slonova~e i Dinamom, ali uvijek je nedostajalo ono jo{ ne{to malo, mo`da mrva sre}e.
- Imao sam, ~ini mi se, 50 me~eva u tom periodu i upisao sam ~etrdesetak pobjeda, pet-{est remija i samo ~etiri poraza. To je sjajan bilans, ali bez kona~nog pe~ata. U slu~aju Obale Slonova~e, mislim na bolji u~inak na

Potpuno neo~ekivano, polovinom avgusta odlu~ili ste da prihvatite Dinamovu ponudu. S iskustvom od ~etiri mjeseca na klupi „Modrih“, biste li i sada preuzeli hrvatskog prvaka?
- Da, jer sam mnogo lijepih stvari do`ivio u Zagrebu. Imam odli~ne odnose sa svima u klubu, s novinarima, navija~ima i zaista sam zadovoljan. Voditi Dinamo i poku{ati ga uvesti u Ligu prvaka je veliki izazov, a ja ih se nikada nisam bojao. [to je ve}i izazov, to je privla~niji.

Bez komentara o Mami}u
Izvr{ni potpredsjednik Dinama i stvarni gazda maksimirskog kluba Zdravko Mami} prije nekoliko dana je na najprimitivniji na~in izvrije|ao jednog hrvaKoliko ste zadovoljni ostvarenim s Dinamom, je li se moglo vi{e?
- Uradio sam mnogo. Da mi je neko prije kvalifikacija za Evropsku ligu protiv ma|arskog \era rekao da }emo biti u prilici da se plasiramo me|u 32 najbolje ekipe, rekao bih da su nam {anse teoretske. Treba se samo sjetiti da je Dinamo, kada sam 16. avgusta preuzeo klub, zaostajao tri boda za Hajdukom, a sada ima pet vi{e. U pretkolu Lige prvaka Dinamo je ispao od [erifa u tre}em pretkolu

Prst sudbine
U 2010. u{li ste kao selektor „Slonova“, imali ste velika o~ekivanja, prvo na Afri~kom kupu nacija, a onda i na Svjetskom prvenstvu. No, najve}i nogometni doga|aj ste, nepravednom odlukom, gledali na televiziji. Koliko Vas jo{ boli otkaz samo nekoliko mjeseci prije Mundijala u Ju`noj Africi?
- To je rana koja }e ostati do kraja `ivota. Nikada to ne}u mo}i zaboraviti, ba{ kao ni nepravdu iz 1982., kada mi tada{nji selektor Jugoslavije Miljan Miljani} nije dao priliku da zaigram na SP-u. No, sve me je to oja~alo u `ivotu, postao sam ~vr{}i i te{ko da me {ta mo`e uzdrmati.

tskog novinara. Kakav je Va{ komentar?
- Na odmoru sam u Francuskoj, ne pratim medije u Hrvatskoj. Daleko sam od toga i nemam ni{ta vi{e da dodam o toj temi. Afri~kom kupu, odnosno na ostanak Dinama u Evropskoj ligi. Jedina istina u sportu je rezultat. Vjerujem da }u to ostvariti kao {to sam ~inio u Parizu, Lilu, Trabzonu, Maroku, Saudijskoj Arabiji... Gdje god da sam radio, bio sam uspje{an, samo za rezultat treba vrijeme.

Ako biste dobili finansijski izda{niju ponudu nekog kluba, biste li napustili Maksimir?
- Ne. I u ova ~etiri mjeseca imao sam vi{e nego dobre ponude, ali sam sve redom odbio. To bih uradio da mi neko ponudi uvjete iz snova.

Kako je `ivjeti u Zagrebu?
- Moj `ivot u hrvatskoj prijestonici svodi se na treninge, utakmice, putovanja, analiziranje protivnika... Imam veoma malo vremena za opu{tanje. Grad je, zaista, lijep, ali sam, recimo, samo

Osje}ao napetost u Obali Slonova~e
- Nisam iznena|en neredima u Obali Slonova~e koji su nastali nakon predsjedni~kih izbora, a u kojima, na`alost, ima skoro 200 mrtvih. Dok sam vodio „Slonove“ i `ivio u Abid`anu, mogao sam osjetiti napetost, pa i netrpeljivost me|u stanovnicima ove zemlje. I u razgovorima s igra~ima uvjerio sam se da nisu imuni na politi~ka i me|uvjerska previranja, koja su 2002. dovela do gra|anskog rata.

@elje za 2011. godinu? - Na sportskom planu, to je dupla kruna s Dinamom i plasman u Ligu prvaka. To mi je, zaista, okupacija iako sam bio klupski prvak Afrike, a u Aziji sam igrao u polufinalu. [to se ti~e porodice, svojim najbli`ima `elim ono najva`nije - zdravlje.
Presretan sam {to su moji sin i k}erka zavr{ili fakultete, zaposlili se u Parizu i postali samostalni. To je moja velika `ivotna pobjeda kao roditelja. Nema ve}e sre}e od toga.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

31

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

sport

33

RETROSPEKTIVA Bosanskohercegova~ki sport u 2010. (prvi dio; januar - juni)

D`eko prvi strijelac Bundeslige, Pjani} pokorio Madrid, afere u NSBiH, potresi u KK Bosna...
Prvog radnog dana u Sarajevu Safetu Su{i}u obijen automobil
Pripremio: Emir JESENKOVI]
44:19. No, u klju~nom me~u za bara` izgubili su od Rumunije (26:29). 16 - Povoljan `rijeb kvalifikacija za Eurobasket 2011. Na{i ko{arka{i u grupi sa Makedonijom, Velikom Britanijom, Ma|arskom i Ukrajinom. 19 - NSBiH izvr{io uplatu 318.000 KM poreza, ali ra~un, iako je najavljeno, jo{ nije odblokiran. 20 - Zavr{ena tradicionalna anketa „Dnevnog avaza“ i „Sporta“ u kojoj je sportskom li~nosti godine u BiH progla{en Edin D`eko. Na{ golgeter ro|en je za najve}e domete, za njega se bore vode}i svjetski klubovi. 20 - Nova ostavka u KK Bosna. Goran [ehovac odstupio ta~no mjesec i 20 dana nakon {to je preuzeo ekipu od Vlade Vukoi~i}a. U vatru gurnut Dejan Pare`anin, od kojeg se o~ekuje da sa „Studentima“ izbjegne posljednje mjesto u regionalnoj NLB ligi. 21 - Predstavljen olimpijski tim za Zimske igre u Vankuveru. U bh. ekspediciji za Kanadu ukupno 16 ~lanova, od kojih {est sportista. 21 - Sportski savez BiH izabrao najbolje u 2009., izbor pao na Markicu Dodiga (bo}anje) i Larisu Ceri} (d`udo). 27 - Reprezentativac BiH Sejad Salihovi} odlukom Disciplinske komisije Me|unarodne nogometne federacije (FIFA) ka`njen s ~etiri utakmice neigranja i 9.000 {vicarskih franaka zbog isklju~enja u bara`u za Svjetsko prvenstvo protiv Portugala. pao doma}em takmi~aru @eljku Bogutu, koji je osvojio normu za titulu velemajstora. 8 - Pape formira stru~ni {tab. Pomo}nici Elvir Balji} i Bor~e Sredojevi}, kojem je Su{i} peti selektor kojem }e asistirati. 12 - Ra~un NSBiH napokon deblokiran, istina privremeno. 13 - @eljezni~ar uveli~ao proslavu 99 godina Hajduka. Sarajevski „Plavi“ dobro su se nosili sa splitskim „Bilima“ (0:0). 14 - Biatlonka Tanja Kari{ik zauzela posljednje, 88. mjesto na ZOI-ju. Ni nastavak Igara nije ponudio pretjerano bolje vijesti

[ari}: [okantna odluka IHF-a skije i Benc. Iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, pak, poru~ili da ne}e prihvatiti opciju s jednim predsjednikom NSBiH. 26 - Rukometna reprezentacija BiH pora`ena u provjeri protiv Srbije u Loznici. Gol odluke primili tri sekunde prije kraja (28:29). 27 - Ivo I{tuk po tre}i put izabran za trenera nogometa{a [irokog Brijega. Toni Kara~i} vra}a se u omladinski pogon. 27 - Jasmin Repe{a otpao, iz drugog plana Sabit Had`i} postao glavni kandidat za selektora. 29 - Definitivno potvr|eno, Sabit Had`i} bit }e na kormilu bh. ko{arka{a u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2011. Iskusni stru~njak ve} je izme|u 1997. i 2001. tri puta odveo BiH na zavr{nicu EP-a. 29 - Neuspio Su{i}ev eksperiment. BiH pora`ena u [tokholmu od [vedske (2:4). Pamtit }e se Salihovi}ev eurogol s vi{e od 25 metara. 29 - Rukometa{ice Borca tre}i put zaredom osvojile Kup BiH. U finalu, Banjalu~anke, koje su osvojile i Prvenstvo, sa 37:36 nakon dva produ`etka savladale Ljubu{ki. 30 - Samir Bekri} najbolji je igra~ Premijer lige, odlu~ili treneri bh. klubova u anketi „Dnevnog avaza“. Veznjak novog prvaka imao je 15 golova i 16 asistencija. 30 - [ari} i Barcelona posrnuli na posljednjoj prepreci. Na{em rukometnom golmanu titula prvaka Evrope izmakla u finalu protiv njema~kog Kila (34:36). Bu~an u Splitu. 9 - Grbavicu napu{ta i Bekri}. Korejski In~eon junajted platit }e za najboljeg igra~a na{e lige 250.000 eura obe{te}enja. 9 - Bosna ipak u NBL ligi! ^elnici regionalnog takmi~enja pozivnicu uputili sarajevskim „Studentima“ iako nisu stigli ni do finala Prvenstva BiH. Burna negodovanja viceprvaka Igokee. 10 - Bogdan Tanjevi} i zvani~no napustio du`nost trenera Fenerbah~e Ulkera, s kojim je osvojio titulu prvaka Turske. Ostaje na kormilu reprezentacije. 10 - Tragi~na vijest iz Italije. Reprezentativka BiH u raftingu Branka [tuli} iz Banje Luke preminula nakon nesre}e na Evropskom {ampionatu u Val di Soleu kada se u toku takmi~enja prevrnuo ~amac. 14 - Nakon osvajanja turnira u Ofenbahu bh. teniser Damir D`umhur {esti na listi najboljih juniora svijeta. 15 - Nazire li se kraj katastrofalnoj finansijskoj situaciji u NSBiH? Digli kredit od milion KM za vra}anje dugova. 16 - Na sjednici Skup{tine KK Bosna Nihad Imamovi} se nakon 13 godina povukao s predsjedni~ke funkcije, na ~elu uprave Emir Ahmetagi}. Dug kluba 3,2 miliona KM. 16 - Kaha Laboral novi prvak [panije. Mirza Teletovi} me|u najzaslu`nijima za 3:0 u finalu protiv Barcelone. 18 - Lotomatika iz Rima dobiva novog sportskog direktora, a to }e biti Bogdan Tanjevi}. U stru~nom {tabu biv{i Bo{in pomo}nik u Bosni i kasniji selektor BiH Dra{ko Prodanovi}. 21 - Nemilosrdan `rijeb za @elju. Sarajevski tim u 2. pretkolu Lige prvaka igrat }e protiv Hapoela iz Tel Aviva. Izraelcima bud`et od 15 miliona dolara za proboj u grupnu fazu. U Evropskoj ligi Borac ide u Lozanu, Zrinjski protiv kazahstanskog Tobola, [iroki u Ljubljani. 21 - Povukli se predsjednik, direktor i trener nogometa{a zeni~kog ^elika. 22 - Zijad Bleki} preuzeo vode}u poziciju u FK Sarajevo. - Napravit }u sistem kojeg do sada nije bilo - izjavio novi bordo predsjednik. 22 - Te`ak `rijeb za rukometa{e Bosne u Ligi prvaka. „Studenti“ opet sa Sijudad Realom. U grupi jo{ Zagreb, Sankt Petersburg, Flensburg i Konstanca. 25 - ^elik promovirao novog trenera. Abdulah Ibrakovi} dvije sezone na Bilinom polju. 25 - Ko{arka{ki savez BiH ostaje bez generalnog sekretara. Zdravko Kne`evi} najavio odlazak. 26 - T uzlanska Sloboda dobila sudski spor protiv NSBiH i o~ekuje 230.000 KM od{tete zbog pro{logodi{njeg neizdavanja me|unarodne licence. 28 - Na insistiranje Igokee, KSBiH {alje novo pismo u NLB ligu, koja }e preispitati odluku o dodjeli pozivnice Bosni. 30 - Bosni oduzeta pozivnica za regionalno takmi~enje. NLB liga pozvala Igokeu na osnovu akta koji KSBiH nikada nije usvojio. 30 - Na{ talentirani teniser blista u juniorskom Vimbldonu. D`umhur u ~etvrtfinalu, {to je najve}i uspjeh u historiji juniorskog tenisa u BiH.
(drugi dio u naredni ponedjeljak)

Trakavica zbog izbora selektora ko{arka{a
ka s dvije pobjede, remijem i sedam poraza. U~inak nije blistav, ali je zaklju~ak da „Studenti“ nikad nisu tako kvalitetno igrali u elitnom takmi~enju. 6 - Nakon godina su{e, trofej za Jedinstvo. T uzlanske ko{arka{ice u finalu Kupa BiH na svom parketu porazile sarajevski @eljezni~ar (77:67). 7 - U 11. poku{aju, nogometa{i @eljezni~ara osvojili Pecaru (2:0). [iroki pao u 17. kolu PLBiH. 7 - Teniska reprezentacija BiH napravila najve}i uspjeh u historiji i plasirala se u 2. kolo Druge divizije Euroafri~ke zone Dejvis

Spor Slobode i Sarajeva

Rukometa{i Bosne dominantni u BiH, nejaki u Evropi
s pozivom na zvi`danje himni BiH. Borac je, kao organizator, morao ovo sprije~iti. 7 - Madridski Real po~eo je pregovore o dovo|enju Edina D`eke, informacija je koja je munjevitom brzinom obi{la svijet. - D`eko u Realu? Ta je informacija neozbiljna - ka`e menad`er Irfan Red`epagi}. 8 - Zavr{ena bundesliga{ka sezona, D`eko prvi topnik lige s 22 gola! Bajern proslavio titulu. 8 - Nakon srebra Alema Kupusovi}a, BiH dobila jo{ jednu medalju na 45. evropskom prvenstvu u karateu u gr~koj prijestonici Atini. Mirsada Suljkanovi} osvojila bronzu. 9 - Rukometa{i Bosne BH-Gasa, nakon titule prvaka BiH, na suveren na~in stigli i do pehara u Kupu savladav{i u finalu Izvi|a~ iz Ljubu{kog (37:27). Trostruka uzastopna dupla kruna, ima li ko ja~i? 9 - Ko{arka{ice @eljezni~ara u utakmici odluke savladale Jedinstvo (72:66) i odbranile naslov prvaka BiH. 10 - Progla{eni najbolji strijelci Evrope. Zlatna kopa~ka zvijezdi Barcelone Leu Mesiju (Messi), D`eko na 10. mjestu. 14 - Sje}ate li se „slu~aja Gavari}“? Iako je ponovljeni me~ izme|u Slobode i Sarajeva odigran u martu, Izvr{ni odbor NSBiH je u maju, nakon silnih `albi, kontra`albi, za{tita zakonitosti, odgoda... odbio zahtjev Sarajeva da susret dobije bez borbe i potvrdio pobjedu Tuzlaka (1:0). 15 - Sarajevo i @eljo odigrali vje~iti derbi za zaborav na praznom (suspendiranom) Ko{evu. Rezultatom 0:0 @eljo korak bli`e tituli, Sarajevo sve dalje od Evrope. 15 - Izvrsni vezist Semir [tili} i golman Jasmin Buri} s poljskim Lehom osvojili nogometno prvenstvo Poljske. 15 - Sjajna vijest iz Njema~ke. ^lan Predsjedni{tva Ko{arka{kog svaza BiH Mirsad \onlagi} izabran u Izvr{ni odbor FIBA Evrope. 16 - Kineski velemajstor Vang Hao trijumfovao na 40. turniru „Bosna 2010“. Najbolji bh. predstavnik Borki Predojevi} bio osmi. 17 - Stonoteniseri Vogo{}e u direktnom duelu dvije vode}e ekipe Premijer lige savladali Alad`u (4:0) i osvojili naslov prvaka BiH i duplu krunu. 19 - [ampionski pehar ostaje na Pecari. Ko{arka{i [irokog dobili i tre}u finalnu utakmicu protiv Igokee (83:68) za 3:0. 19 - @eljezni~ar na prepunoj Grbavici ostao bez trofeja. Borcu remi (2:2) za naslov u Kupu BiH i prvi pehar nakon 22 godine. 23 - [ampionska pjesma na Grbavici. @eljo s 4:1 protiv Lakta{a kolo prije kraja ovjerio titulu u ligi. Sarajevo bez Evrope, u koju }e, pored @elje, jo{ Borac, [iroki i Zrinjski. 26 - Posjeta delegacije FIFA-e i UEFA-e Sarajevu. Jedan predsjednik NSBiH ili izbacivanje iz svih takmi~enja, poru~ili Pa-

JANUAR
1 - Porezna uprava FBiH blokirala transakcijski ra~un Nogometnog saveza BiH, jer nije redovno izmirivao mjese~ne rate duga (pribli`no 806.000 KM). 3 - Ko{arka{i Bosne prekinuli {trajk. Najavljena isplata dijela dugovanja. 5 - Prvi radni dan novog selektora Safeta Su{i}a, koji }e zara|ivati 10.000 KM mjese~no. No, Pape start ne}e pamtiti po dobrom. U Sarajevu mu je obijen automobil „lexus“. 7 - Me|unarodna rukometna federacija (IHF) donijela {okantnu odluku - golman Barcelone Danijel [ari} ne mo`e igrati za BiH u Finskoj, na kvalifikacionom turniru za Svjetsko prvenstvo 2011. Rumunija igra za zelenim stolom, smatraju u na{em Savezu. 7 - U aferi la`iranja nogometnih rezultata u Turskoj spominje se i na{ reprezentativni golman

kovi} (skijanje). 25 - Na{eg najboljeg ko{arka{a Mirzu Teletovi}a na paso{koj kontroli u Moskvi provjeravali sedam sati. Zvijezda {panskog Kaha Laborala osvetila im se s 25 ko{eva u pobjedi nad doma}im Himkijem u Euroligi. 27 - Vahid Halilhod`i} nije vi{e selektor Obale Slonova~e. - Zgadio mi se fudbal. Ne znam da sam ikada prije ~uo da je neki trener smijenjen samo zbog jednog poraza - ka`e Vaha. 28 - Zrinjski pora`en na svom terenu nakon tri godine. Mostarske nogometa{e i aktuelne pr-

FEBRUAR
1 - Asmir Begovi} promijenio klub, ali ostaje na Otoku. Stouk platio Portsmutu 3,25 miliona funti obe{te}enja. - Potpisao sam u zadnjoj minuti prijelaznog roka - ka`e na{ golman. 1 - Trener Amar Osim zavodi disciplinu. Iako je @eljezni~ar ostvario visoku pobjedu od 7:1 u prijateljskoj utakmici protiv ni`erazrednog hrvatskog kluba, nogometa{i „Plavih“ bit }e nov~ano ka`njeni zbog primljenog gola. 4 - Veliko priznanje bh. selektoru. Su{i} progla{en najboljim igra~em u historiji Pari Sen @ermena. Dres Pari`ana nosio je od 1982. do 1991. (343 utakmice, 85 golova). 7 - Dvadeset {est godina od Zimskih olimpijskih igara 1984. Sje}anje na sarajevsku bajku, u kojoj je u~estvovalo vi{e od 1.270 sportista iz 49 zemalja. 7 - Francuzi su favoriti, a nama ostaje borba za drugo mjesto, rekao je Su{i} nakon `rijeba kvalifikacionih grupa za Euro 2012. u Poljskoj i Ukrajini. - Poznajem Albaniju, selektor Hrvatske Bili} dao mi je podatke o Bjelorusiji. Vjerujem da mo`emo iznenaditi Rumune - ka`e Pape. U grupi su i Luksembur`ani. 7 - Pojedina~no seniorsko Prvenstvo BiH u {ahu odr`ano u [irokom Brijegu. Naslov priD`eko s trofejom za golgetera Bundeslige za na{e olimpijce. 17 - Novi zaplet u NSBiH. Potpisani dupli ugovori o TV pravima. „Kentaro“ `eli da se po{tuje njegov ugovor, „Sportfive“ ve} ispla}uje rate. Sli~no je i sa sponzorima. 20 - Nova bruka za bh. nogomet. Evropska federacija (UEFA) do`ivotno suspendirala sudiju iz Doboja Novu Pani}a. Zvani~ni razlog nije saop}en, ali se sumnja na u~e{}e u namje{tanju rezultata. 20 - U ^apljini zavr{en finalni turnir Kupa BiH za ko{arka{e. Bosna odbranila naslov pobijediv{i tuzlansku Slobodu (84:68). 21 - Kapiten Emir Spahi} pozvao predsjednika NSBiH Sulejmana ^olakovi}a na ostavku, a biv{i selektor Miroslav Bla`evi} najavio tu`bu. Razlog su ^olakovi}eve izjave da je Bla`evi}u od ugovora s „BH Telecomom“ ispla}eno 160.000 KM bez pravne osnove te da se sada, kada ]ire nema, „vi{e ne}e doga|ati utakmice kao protiv Irana, iz jedan u dva“. 24 - Ivica Osim, legendarni nogometni stru~njak, dobitnik je Dr`avne nagrade za sport. Nagrada je najvi{e priznanje koje BiH dodjeljuje za izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciji dr`ave. Druga nagrada Larisi Ceri} (d`udo), tre}a @ani Novavake BiH {okirala grada~a~ka Zvijezda pogotkom Sr|ana Savi}a (0:1). kupa. Iako su doma}i Makedonci u Velesu vodili s 2:1, na{i najbolji igra~i Aldin [etki} i Ismar Gor~i} preokrenuli na 3:2. 8 - Zapamtite ime Emina Had`iahmetovi}. To je biser bh. sporta. Nema jo{ ni 15 godina (ro|ena 1. juna 1995.), a ve} drugu sezonu zaredom je seniorska prvakinja BiH u stonom tenisu. 9 - U Sarajevo stigli Marsel Benc (Marcel Benz), {ef Sportskopravnog odjela UEFA-e, i Eva Paskije (Eva Pasqueir), direktor za razvojne programe nacionalnih asocijacija u FIFA-i. Tema, izmjene i dopune Statuta NSBiH. Nismo ni slutili tada {ta nas sve ~eka... 10 - Velika no} u Madridu. Miralem Pjani} pogodio protiv Reala za 1:1 i odveo Lion u ~etvrtfinale Lige prvaka (ispao od Bajerna u polufinalu). 12 - Sramotan ispad reprezentativaca u skija{kom tr~anju i biatlonu. Mladen Plakalovi} (bh. olimpijac!) i Nemanja Ko{arac slikali se u majicama s likovima optu`enih ratnih zlo~inaca Radovana Karad`i}a i Vojislava [e{elja! 13 - Br~ansko Jedinstvo po ~etvrti put zaredom osvojilo Kup BiH za odbojka{ice. U finalu sigurnih 3:1 protiv Imzit Dobrinje. 14 - Bez iznena|enja i u Kupu za

Su{i}: Naslutio Francuze u grupi Kenan Hasagi}, i to za me~ u kojem nije ni branio. - To su velike la`i - tvrdi golman Istanbula BB. 10 - Vahid Halilhod`i} javio se iz Angole, gdje se odr`ava Kup afri~kih nacija u nogometu. - Ovako sam se osje}ao u Mostaru 1992., ~uvaju nas do zuba naoru`ani policajci - opisao je selektor Obale Slonova~e atmosferu nakon napada na selekciju Toga. 11 - Trener nogometa{a Borca Velimir Stojni}, nezadovoljan uvjetima rada i pritiscima, podnio ostavku na dan po~etka priprema za drugi dio sezone. Banjalu~ane preuzeo Zoran Mari}. 14 - Prema me|unarodnom institutu za nogometnu historiju i statistiku (IFFHS), D`eko 11. na listi najboljih strijelaca svih prvih liga u svijetu, s 26 pogodaka u Bundesligi. 14 - Kakanj postigao historijski uspjeh. Nakon novosadske Vojvodine, „Gra|evinari“ eliminirali ma|arski Kapo{var i plasirali se u osminu finala ^elend` kupa (gdje su poslije izgubili od italijanske Peru|e). 16 - Bh. rukometa{i ostvarili najuvjerljiviju pobjedu u historiji savladav{i Veliku Britaniju s

MART
1 - Afera nakon prvenstvene utakmice u Tuzli. Ako se ispostavi da Stefan Gavari} nije smio nastupiti zbog `utih kartona (koje je prenio iz Olimpica), Sarajevu tri boda za zelenim stolom, iako je na terenu pobijedila Sloboda (3:1). 1 - Bh. sportisti nezapa`eni na ZOI-ju. Najbolji plasman, 36. mjesto u slalomu, ostvario Marko Rudi}. 2 - Edinu D`eki uru~ena nagrada „Avaza“ i „Sporta“. - Velika je ~ast na}i se u uglednom sportskom dru{tvu - naglasio ponajbolji svjetski napada~. 3 - Su{i}u pobjeda u debiju. Reprezentacija BiH savladala Ganu (2:1) golovima Vedada Ibi{evi}a i Miralema Pjani}a i prekinula seriju od ~etiri me~a bez trijumfa na Ko{evu. 6 - Sloboda i Sarajevo igrat }e 25. marta novu utakmicu, objavio NSBiH. „Sramno, nemoralno, katastrofa“, odjekuje i s Ko{eva i s Tu{nja. 6 - Rukometa{i Bosne u 10. kolu izgubili od njema~kog Levena (24:30) i okon~ali Ligu prva-

odbojka{e, Kakanj do 12. trofeja s 3:0 protiv Br~ko Jedinstva 3:0. 14 - Francuz Eduard Ro`e-Vaslan (Edouard Roger-Vasselin) pobjednik osmog ATP ^elend`era „BH Telecom Indoors 2010“ u Sarajevu. Bh. teniseri imali su dobar nastup, [etki} u osmini finala propustio pet me~-lopti, Gor~i} u ~etvrtfinalu tri. 19 - Izvr{ni komitet Olimpijskog komiteta BiH donio jednoglasnu odluku - tromjese~na suspenzija za Plakalovi}a i Ko{arca. Kona~nu rije~ dat }e Sud ~asti i arbitra`a. 20 - [ok iz Istanbula, na{ legendarni ko{arka{ki trener Bogdan Tanjevi} zbog bolesti napu{ta klupu turskog Fenerbah~ea Ulkera. - Mo`da se i vratim do plej-ofa optimisti~an je Bo{a. 20 - Jo{ jedna drama na Zetri, ovog puta sa sretnim zavr{etkom. Bosna porazila Crvenu zvezdu (68:67), prepustila fenjer slovenskom Heliosu i izborila opstanak u NLB ligi, odnosno {ansu da kroz doma}e prvenstvo ponovo zakora~i na regionalnu scenu. 24 - Sarajevo ponovo palo na Tu{nju. Sloboda u ponovljenom me~u slavila s 1:0. To nije bio fudbal nego rat, ogor~eni su gosti. 24 - Protiv golmana reprezentacije BiH Kenana Hasagi}a podnesena prijava zbog kriminalnog organiziranja radi finansijske prevare, potvrdio Konzulat BiH u Istanbulu. Hasagi} zadr`an u policiji. 25 - Hasagi} nakon no}i u pritvoru pu{ten na slobodu. - Policija je shvatila da nisam kriv i re~eno mi je da vi{e nemam nikakvog udjela u istrazi - ka`e na{ golman. 25 - Bogdan T anjevi} se oporavlja u Istanbulu nakon petosatne operacije probavnog trakta. 28 - Poraz u Travniku prelio ~a{u, Mehmed Janjo{ podnio ostavku na mjesto trenera Sarajeva. 29 - Bordo tim privremeno preuzeo pomo}nik Almir Turkovi},

Pjani} u duelu s Ronaldom: Izbacio Real iz Lige prvaka Grahovac jo{ sezonu ostaje me|u odveo Hajduk preko najve}eg ri„Studentima“. vala Dinama u finale Kupa Hr3 - Bh. ko{arka{i definitivno vatske. bez selektora. Sporazumni raskid 10 - Rukometa{i Bosne BH-Gas Mensurom Bajramovi}em, mo- sa pobjedom nad Lokomotivom gu}a rje{enja Jasmin Repe{a, (38:12) tri kola prije kraja PremiBo`idar Maljkovi}, Svetislav jer lige BiH osigurali titulu, {estu Pe{i}, Emir Mutap~i}.... ukupno, a petu uzastopnu. Na3 - Larisa Ceri} odbranila titulu jve}i rival, banjalu~ki Borac zaona Evropskom seniorskom staje nedosti`nih 11 bodova. d`udo kupu „Sarajevo Open 12 - Kao da smo sami birali, tvr2010“. de u Rukometnom savezu BiH 4 - D`eko dva, Misimovi} jedan nakon kvalifikacionog `rijeba gol u bh. bundesliga{kom koji nam je u grupu podario obra~unu Volfsburga i Hofenha- Ma|arsku, Makedoniju i ekipu jma (4:0), za koji su igrali Ibi{evi} iz pretkvalifikacija. Na{i rukomei Salihovi}. ta{i borit }e se za EP 2012. u Sr5 - D`evad Poturak se vratio iz biji. Japana. Nije uspio pobijediti ve- 15 - Treneri u {trajku! [ef likog Alistera Overema (Alistair stru~nog {taba ko{arka{ica MlaOvereem), ali }e ostati zapisano dog Kraji{nika Zoran Mike{ i da je prvi bh. borac koji se poja- njegov pomo}nik Slobodan Kecman obustavili rad kako bi vio u K-1 ringu u Japanu. 7 - Grbavicu ve} hvata {ampions- upozorili nadle`ne institucije ka groznica. Pedantni @eljini na alarmantnu situaciju u banjastatisti~ari hrabre se podatkom lu~kom klubu. 18 - Gruzijskog nogometa{a Levanija Kutaliju saigra~i pretukli na treningu Slavije. - Jovanovi} me je udario glavom, a Bo`ovi} mi je slomio dva zuba - ka`e Kutalija, koji je incident prijavio policiji, a radi sigurnosti napustio Lukavicu. 19 - Izbor su`en na dva imena, Mutap~i} ili Repe{a? Uskoro odluka ~elnika KSBiH. 20 - Skoro je sedam mjeseci od tragedije u [irokom Brijegu, gdje je ubijen navija~ Sarajeva Vedran Pulji}, a slu~aj i dalje tapka u mjestu. 21 - Umjesto derbija, horor na Ko{evu. Navija~i Sarajeva po zaD`umhur: ^etvrtfinale juniorskog Vimbldona vr{etku me~a sa [irokim Brije~ijih je, ka`e, svih devet telefo- da je Amar Osim u 153 utakmi- gom (1:1) upali na teren i po~eli uni{tavati sve pred sobom. Igra~i nskih brojeva bilo bombardira- ce izgubio samo 28. 7 - Novo ime na klupi Sarajeva. pobjegli na vrijeme, vi{e od 40 no ~estitkama. ^elnici Zrinjskog odbili ostavku Dragana Jovi}a. Trenersku ulogu prihvatio biv{i povrije|enih policajaca, za{titareprezentativac i ranije sportski ra i navija~a. Deset privedenih. 21 - Odlazak prijatelja Sarajeva. direktor Mirza Vare{anovi}. APRIL 9 - Kraj za D`eku i Misimovi}a U 89. godini u Barceloni premi2 - Veliki transfer u rukometu. u Evropskoj ligi. Engleski Fulem nuo Huan Antonio Samaran Golman Bosne Neboj{a Graho- dobio oba me~a ~etvrtfinala pr- (Juan Antonio Samaranch), biv{i vac potpisao za francuski [am- otiv Volfsburga (2:1, 1:0). Radu- predsjednik Me|unarodnog oliberi, a ugovor va`i od ljeta 2011. je se Senijad Ibri~i}, ~iji je gol mpijskog komiteta.

23 - Jedinstvo u dvije utakmice protiv Kule Grada~ca odbranilo titulu u prvenstvu odbojka{ica. Br~anke na tronu ~etvrti put zaredom. 24 - Slavi se i u Kaknju. Odbojka{i Kaknja u oba me~a sa po 3:0 savladali Napredak iz Od`aka za titulu prvaka i odbranu duple krune. 24 - Larisa Ceri} osvojila sedmo mjesto na 21. evropskom d`udo prvenstvu u Be~u. 26 - Premijera za zaborav. Asmir Begovi} debitirao za Stouk zamijeniv{i povrije|enog Danca Tomasa Sorensena i primio pet od sedam golova, koliko je postigao ^elzi. 29 - Tri utakmice bez gledalaca i 3.000 KM, sankcije su Sarajevu zbog navija~kih izgreda protiv [irokog.

MAJ
5 - Nakon Milomira Odovi}a u Slaviji, odstupio i Abdulah Ibrakovi} u Vele`u. Broj trenerskih `rtava u teku}oj sezoni nogometne Premijer lige BiH popeo se na ~ak 23. Kormilare mijenjalo 13 klubova (neki i vi{e puta), a pre`ivjeli su samo Amar Osim (@eljezni~ar), Dragan Jovi} (Zrinjski) i Ned`ad Selimovi} (Travnik). 5 - Prona{li smo desnog beka! Mensur Mujd`a, iako je igrao za U-21 selekciju Hrvatske, odlu~io je da promijeni nogometno dr`avljanstvo i igra za A-reprezentaciju BiH. 5 - Dvome~ Borca i @elje u finalu Kupa BiH po~eo remijem u Banjoj Luci (1:1). Zadovoljniji gosti iz Sarajeva. 5 - [iroki i Igokea u finalu ko{arka{kog plej-ofa. Aktuelni prvak dvokorakom izbacio ^apljinu, a Aleksandrov~ani posustalu Bosnu. 6 - Na svakoj stolici zapadne tribine na stadionu u Banjoj Luci za vrijeme kup-me~a Borca i @eljezni~ara bio je ostavljen letak

Pani}: Do`ivotna suspenzija

JUNI
1 - Na{ stru~njak vodit }e T ursku na Svjetskom prvenstvu u ko{arci. Tanjevi} se na parket vra}a 1. avgusta. 3 - Nakon {to je po~etkom minule sezone odstranjen iz sarajevske Bosne BH-Gasa, Adnan Ja{ki} potpisao ugovor karijere. Reprezentativno desno krilo provest }e tri godine u Zagrebu. 3 - D`ekin pogodak i potop u nastavku. Nakon poraza u [tokholmu, na{i nogometa{i izgubili i u Frankfurtu od Njema~ke (1:3). 6 - Upitan nastup najboljeg bh. ko{arka{a u kvalifikacijama. Kaha Laboral ne pu{ta Mirzu Teletovi}a. 7 - Bh. nogometni reprezentativac oti{ao u Tursku. Ermin Zec iz [ibenika pre{ao u turski Gen~lerbirligi. 7 - Mirza Teletovi} o nastupu za reprezentaciju: - [anse da ne}u mo}i igrati u kvalifikacijama su 99 posto. 8 - Rasipa se {ampionska ekipa @elje. Predrag [imi} i Sead

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

sport

33

RETROSPEKTIVA Bosanskohercegova~ki sport u 2010. (prvi dio; januar - juni)

D`eko prvi strijelac Bundeslige, Pjani} pokorio Madrid, afere u NSBiH, potresi u KK Bosna...
Prvog radnog dana u Sarajevu Safetu Su{i}u obijen automobil
Pripremio: Emir JESENKOVI]
44:19. No, u klju~nom me~u za bara` izgubili su od Rumunije (26:29). 16 - Povoljan `rijeb kvalifikacija za Eurobasket 2011. Na{i ko{arka{i u grupi sa Makedonijom, Velikom Britanijom, Ma|arskom i Ukrajinom. 19 - NSBiH izvr{io uplatu 318.000 KM poreza, ali ra~un, iako je najavljeno, jo{ nije odblokiran. 20 - Zavr{ena tradicionalna anketa „Dnevnog avaza“ i „Sporta“ u kojoj je sportskom li~nosti godine u BiH progla{en Edin D`eko. Na{ golgeter ro|en je za najve}e domete, za njega se bore vode}i svjetski klubovi. 20 - Nova ostavka u KK Bosna. Goran [ehovac odstupio ta~no mjesec i 20 dana nakon {to je preuzeo ekipu od Vlade Vukoi~i}a. U vatru gurnut Dejan Pare`anin, od kojeg se o~ekuje da sa „Studentima“ izbjegne posljednje mjesto u regionalnoj NLB ligi. 21 - Predstavljen olimpijski tim za Zimske igre u Vankuveru. U bh. ekspediciji za Kanadu ukupno 16 ~lanova, od kojih {est sportista. 21 - Sportski savez BiH izabrao najbolje u 2009., izbor pao na Markicu Dodiga (bo}anje) i Larisu Ceri} (d`udo). 27 - Reprezentativac BiH Sejad Salihovi} odlukom Disciplinske komisije Me|unarodne nogometne federacije (FIFA) ka`njen s ~etiri utakmice neigranja i 9.000 {vicarskih franaka zbog isklju~enja u bara`u za Svjetsko prvenstvo protiv Portugala. pao doma}em takmi~aru @eljku Bogutu, koji je osvojio normu za titulu velemajstora. 8 - Pape formira stru~ni {tab. Pomo}nici Elvir Balji} i Bor~e Sredojevi}, kojem je Su{i} peti selektor kojem }e asistirati. 12 - Ra~un NSBiH napokon deblokiran, istina privremeno. 13 - @eljezni~ar uveli~ao proslavu 99 godina Hajduka. Sarajevski „Plavi“ dobro su se nosili sa splitskim „Bilima“ (0:0). 14 - Biatlonka Tanja Kari{ik zauzela posljednje, 88. mjesto na ZOI-ju. Ni nastavak Igara nije ponudio pretjerano bolje vijesti

[ari}: [okantna odluka IHF-a skije i Benc. Iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, pak, poru~ili da ne}e prihvatiti opciju s jednim predsjednikom NSBiH. 26 - Rukometna reprezentacija BiH pora`ena u provjeri protiv Srbije u Loznici. Gol odluke primili tri sekunde prije kraja (28:29). 27 - Ivo I{tuk po tre}i put izabran za trenera nogometa{a [irokog Brijega. Toni Kara~i} vra}a se u omladinski pogon. 27 - Jasmin Repe{a otpao, iz drugog plana Sabit Had`i} postao glavni kandidat za selektora. 29 - Definitivno potvr|eno, Sabit Had`i} bit }e na kormilu bh. ko{arka{a u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2011. Iskusni stru~njak ve} je izme|u 1997. i 2001. tri puta odveo BiH na zavr{nicu EP-a. 29 - Neuspio Su{i}ev eksperiment. BiH pora`ena u [tokholmu od [vedske (2:4). Pamtit }e se Salihovi}ev eurogol s vi{e od 25 metara. 29 - Rukometa{ice Borca tre}i put zaredom osvojile Kup BiH. U finalu, Banjalu~anke, koje su osvojile i Prvenstvo, sa 37:36 nakon dva produ`etka savladale Ljubu{ki. 30 - Samir Bekri} najbolji je igra~ Premijer lige, odlu~ili treneri bh. klubova u anketi „Dnevnog avaza“. Veznjak novog prvaka imao je 15 golova i 16 asistencija. 30 - [ari} i Barcelona posrnuli na posljednjoj prepreci. Na{em rukometnom golmanu titula prvaka Evrope izmakla u finalu protiv njema~kog Kila (34:36). Bu~an u Splitu. 9 - Grbavicu napu{ta i Bekri}. Korejski In~eon junajted platit }e za najboljeg igra~a na{e lige 250.000 eura obe{te}enja. 9 - Bosna ipak u NBL ligi! ^elnici regionalnog takmi~enja pozivnicu uputili sarajevskim „Studentima“ iako nisu stigli ni do finala Prvenstva BiH. Burna negodovanja viceprvaka Igokee. 10 - Bogdan Tanjevi} i zvani~no napustio du`nost trenera Fenerbah~e Ulkera, s kojim je osvojio titulu prvaka Turske. Ostaje na kormilu reprezentacije. 10 - Tragi~na vijest iz Italije. Reprezentativka BiH u raftingu Branka [tuli} iz Banje Luke preminula nakon nesre}e na Evropskom {ampionatu u Val di Soleu kada se u toku takmi~enja prevrnuo ~amac. 14 - Nakon osvajanja turnira u Ofenbahu bh. teniser Damir D`umhur {esti na listi najboljih juniora svijeta. 15 - Nazire li se kraj katastrofalnoj finansijskoj situaciji u NSBiH? Digli kredit od milion KM za vra}anje dugova. 16 - Na sjednici Skup{tine KK Bosna Nihad Imamovi} se nakon 13 godina povukao s predsjedni~ke funkcije, na ~elu uprave Emir Ahmetagi}. Dug kluba 3,2 miliona KM. 16 - Kaha Laboral novi prvak [panije. Mirza Teletovi} me|u najzaslu`nijima za 3:0 u finalu protiv Barcelone. 18 - Lotomatika iz Rima dobiva novog sportskog direktora, a to }e biti Bogdan Tanjevi}. U stru~nom {tabu biv{i Bo{in pomo}nik u Bosni i kasniji selektor BiH Dra{ko Prodanovi}. 21 - Nemilosrdan `rijeb za @elju. Sarajevski tim u 2. pretkolu Lige prvaka igrat }e protiv Hapoela iz Tel Aviva. Izraelcima bud`et od 15 miliona dolara za proboj u grupnu fazu. U Evropskoj ligi Borac ide u Lozanu, Zrinjski protiv kazahstanskog Tobola, [iroki u Ljubljani. 21 - Povukli se predsjednik, direktor i trener nogometa{a zeni~kog ^elika. 22 - Zijad Bleki} preuzeo vode}u poziciju u FK Sarajevo. - Napravit }u sistem kojeg do sada nije bilo - izjavio novi bordo predsjednik. 22 - Te`ak `rijeb za rukometa{e Bosne u Ligi prvaka. „Studenti“ opet sa Sijudad Realom. U grupi jo{ Zagreb, Sankt Petersburg, Flensburg i Konstanca. 25 - ^elik promovirao novog trenera. Abdulah Ibrakovi} dvije sezone na Bilinom polju. 25 - Ko{arka{ki savez BiH ostaje bez generalnog sekretara. Zdravko Kne`evi} najavio odlazak. 26 - T uzlanska Sloboda dobila sudski spor protiv NSBiH i o~ekuje 230.000 KM od{tete zbog pro{logodi{njeg neizdavanja me|unarodne licence. 28 - Na insistiranje Igokee, KSBiH {alje novo pismo u NLB ligu, koja }e preispitati odluku o dodjeli pozivnice Bosni. 30 - Bosni oduzeta pozivnica za regionalno takmi~enje. NLB liga pozvala Igokeu na osnovu akta koji KSBiH nikada nije usvojio. 30 - Na{ talentirani teniser blista u juniorskom Vimbldonu. D`umhur u ~etvrtfinalu, {to je najve}i uspjeh u historiji juniorskog tenisa u BiH.
(drugi dio u naredni ponedjeljak)

Trakavica zbog izbora selektora ko{arka{a
ka s dvije pobjede, remijem i sedam poraza. U~inak nije blistav, ali je zaklju~ak da „Studenti“ nikad nisu tako kvalitetno igrali u elitnom takmi~enju. 6 - Nakon godina su{e, trofej za Jedinstvo. T uzlanske ko{arka{ice u finalu Kupa BiH na svom parketu porazile sarajevski @eljezni~ar (77:67). 7 - U 11. poku{aju, nogometa{i @eljezni~ara osvojili Pecaru (2:0). [iroki pao u 17. kolu PLBiH. 7 - Teniska reprezentacija BiH napravila najve}i uspjeh u historiji i plasirala se u 2. kolo Druge divizije Euroafri~ke zone Dejvis

Spor Slobode i Sarajeva

Rukometa{i Bosne dominantni u BiH, nejaki u Evropi
s pozivom na zvi`danje himni BiH. Borac je, kao organizator, morao ovo sprije~iti. 7 - Madridski Real po~eo je pregovore o dovo|enju Edina D`eke, informacija je koja je munjevitom brzinom obi{la svijet. - D`eko u Realu? Ta je informacija neozbiljna - ka`e menad`er Irfan Red`epagi}. 8 - Zavr{ena bundesliga{ka sezona, D`eko prvi topnik lige s 22 gola! Bajern proslavio titulu. 8 - Nakon srebra Alema Kupusovi}a, BiH dobila jo{ jednu medalju na 45. evropskom prvenstvu u karateu u gr~koj prijestonici Atini. Mirsada Suljkanovi} osvojila bronzu. 9 - Rukometa{i Bosne BH-Gasa, nakon titule prvaka BiH, na suveren na~in stigli i do pehara u Kupu savladav{i u finalu Izvi|a~ iz Ljubu{kog (37:27). Trostruka uzastopna dupla kruna, ima li ko ja~i? 9 - Ko{arka{ice @eljezni~ara u utakmici odluke savladale Jedinstvo (72:66) i odbranile naslov prvaka BiH. 10 - Progla{eni najbolji strijelci Evrope. Zlatna kopa~ka zvijezdi Barcelone Leu Mesiju (Messi), D`eko na 10. mjestu. 14 - Sje}ate li se „slu~aja Gavari}“? Iako je ponovljeni me~ izme|u Slobode i Sarajeva odigran u martu, Izvr{ni odbor NSBiH je u maju, nakon silnih `albi, kontra`albi, za{tita zakonitosti, odgoda... odbio zahtjev Sarajeva da susret dobije bez borbe i potvrdio pobjedu Tuzlaka (1:0). 15 - Sarajevo i @eljo odigrali vje~iti derbi za zaborav na praznom (suspendiranom) Ko{evu. Rezultatom 0:0 @eljo korak bli`e tituli, Sarajevo sve dalje od Evrope. 15 - Izvrsni vezist Semir [tili} i golman Jasmin Buri} s poljskim Lehom osvojili nogometno prvenstvo Poljske. 15 - Sjajna vijest iz Njema~ke. ^lan Predsjedni{tva Ko{arka{kog svaza BiH Mirsad \onlagi} izabran u Izvr{ni odbor FIBA Evrope. 16 - Kineski velemajstor Vang Hao trijumfovao na 40. turniru „Bosna 2010“. Najbolji bh. predstavnik Borki Predojevi} bio osmi. 17 - Stonoteniseri Vogo{}e u direktnom duelu dvije vode}e ekipe Premijer lige savladali Alad`u (4:0) i osvojili naslov prvaka BiH i duplu krunu. 19 - [ampionski pehar ostaje na Pecari. Ko{arka{i [irokog dobili i tre}u finalnu utakmicu protiv Igokee (83:68) za 3:0. 19 - @eljezni~ar na prepunoj Grbavici ostao bez trofeja. Borcu remi (2:2) za naslov u Kupu BiH i prvi pehar nakon 22 godine. 23 - [ampionska pjesma na Grbavici. @eljo s 4:1 protiv Lakta{a kolo prije kraja ovjerio titulu u ligi. Sarajevo bez Evrope, u koju }e, pored @elje, jo{ Borac, [iroki i Zrinjski. 26 - Posjeta delegacije FIFA-e i UEFA-e Sarajevu. Jedan predsjednik NSBiH ili izbacivanje iz svih takmi~enja, poru~ili Pa-

JANUAR
1 - Porezna uprava FBiH blokirala transakcijski ra~un Nogometnog saveza BiH, jer nije redovno izmirivao mjese~ne rate duga (pribli`no 806.000 KM). 3 - Ko{arka{i Bosne prekinuli {trajk. Najavljena isplata dijela dugovanja. 5 - Prvi radni dan novog selektora Safeta Su{i}a, koji }e zara|ivati 10.000 KM mjese~no. No, Pape start ne}e pamtiti po dobrom. U Sarajevu mu je obijen automobil „lexus“. 7 - Me|unarodna rukometna federacija (IHF) donijela {okantnu odluku - golman Barcelone Danijel [ari} ne mo`e igrati za BiH u Finskoj, na kvalifikacionom turniru za Svjetsko prvenstvo 2011. Rumunija igra za zelenim stolom, smatraju u na{em Savezu. 7 - U aferi la`iranja nogometnih rezultata u Turskoj spominje se i na{ reprezentativni golman

kovi} (skijanje). 25 - Na{eg najboljeg ko{arka{a Mirzu Teletovi}a na paso{koj kontroli u Moskvi provjeravali sedam sati. Zvijezda {panskog Kaha Laborala osvetila im se s 25 ko{eva u pobjedi nad doma}im Himkijem u Euroligi. 27 - Vahid Halilhod`i} nije vi{e selektor Obale Slonova~e. - Zgadio mi se fudbal. Ne znam da sam ikada prije ~uo da je neki trener smijenjen samo zbog jednog poraza - ka`e Vaha. 28 - Zrinjski pora`en na svom terenu nakon tri godine. Mostarske nogometa{e i aktuelne pr-

FEBRUAR
1 - Asmir Begovi} promijenio klub, ali ostaje na Otoku. Stouk platio Portsmutu 3,25 miliona funti obe{te}enja. - Potpisao sam u zadnjoj minuti prijelaznog roka - ka`e na{ golman. 1 - Trener Amar Osim zavodi disciplinu. Iako je @eljezni~ar ostvario visoku pobjedu od 7:1 u prijateljskoj utakmici protiv ni`erazrednog hrvatskog kluba, nogometa{i „Plavih“ bit }e nov~ano ka`njeni zbog primljenog gola. 4 - Veliko priznanje bh. selektoru. Su{i} progla{en najboljim igra~em u historiji Pari Sen @ermena. Dres Pari`ana nosio je od 1982. do 1991. (343 utakmice, 85 golova). 7 - Dvadeset {est godina od Zimskih olimpijskih igara 1984. Sje}anje na sarajevsku bajku, u kojoj je u~estvovalo vi{e od 1.270 sportista iz 49 zemalja. 7 - Francuzi su favoriti, a nama ostaje borba za drugo mjesto, rekao je Su{i} nakon `rijeba kvalifikacionih grupa za Euro 2012. u Poljskoj i Ukrajini. - Poznajem Albaniju, selektor Hrvatske Bili} dao mi je podatke o Bjelorusiji. Vjerujem da mo`emo iznenaditi Rumune - ka`e Pape. U grupi su i Luksembur`ani. 7 - Pojedina~no seniorsko Prvenstvo BiH u {ahu odr`ano u [irokom Brijegu. Naslov priD`eko s trofejom za golgetera Bundeslige za na{e olimpijce. 17 - Novi zaplet u NSBiH. Potpisani dupli ugovori o TV pravima. „Kentaro“ `eli da se po{tuje njegov ugovor, „Sportfive“ ve} ispla}uje rate. Sli~no je i sa sponzorima. 20 - Nova bruka za bh. nogomet. Evropska federacija (UEFA) do`ivotno suspendirala sudiju iz Doboja Novu Pani}a. Zvani~ni razlog nije saop}en, ali se sumnja na u~e{}e u namje{tanju rezultata. 20 - U ^apljini zavr{en finalni turnir Kupa BiH za ko{arka{e. Bosna odbranila naslov pobijediv{i tuzlansku Slobodu (84:68). 21 - Kapiten Emir Spahi} pozvao predsjednika NSBiH Sulejmana ^olakovi}a na ostavku, a biv{i selektor Miroslav Bla`evi} najavio tu`bu. Razlog su ^olakovi}eve izjave da je Bla`evi}u od ugovora s „BH Telecomom“ ispla}eno 160.000 KM bez pravne osnove te da se sada, kada ]ire nema, „vi{e ne}e doga|ati utakmice kao protiv Irana, iz jedan u dva“. 24 - Ivica Osim, legendarni nogometni stru~njak, dobitnik je Dr`avne nagrade za sport. Nagrada je najvi{e priznanje koje BiH dodjeljuje za izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciji dr`ave. Druga nagrada Larisi Ceri} (d`udo), tre}a @ani Novavake BiH {okirala grada~a~ka Zvijezda pogotkom Sr|ana Savi}a (0:1). kupa. Iako su doma}i Makedonci u Velesu vodili s 2:1, na{i najbolji igra~i Aldin [etki} i Ismar Gor~i} preokrenuli na 3:2. 8 - Zapamtite ime Emina Had`iahmetovi}. To je biser bh. sporta. Nema jo{ ni 15 godina (ro|ena 1. juna 1995.), a ve} drugu sezonu zaredom je seniorska prvakinja BiH u stonom tenisu. 9 - U Sarajevo stigli Marsel Benc (Marcel Benz), {ef Sportskopravnog odjela UEFA-e, i Eva Paskije (Eva Pasqueir), direktor za razvojne programe nacionalnih asocijacija u FIFA-i. Tema, izmjene i dopune Statuta NSBiH. Nismo ni slutili tada {ta nas sve ~eka... 10 - Velika no} u Madridu. Miralem Pjani} pogodio protiv Reala za 1:1 i odveo Lion u ~etvrtfinale Lige prvaka (ispao od Bajerna u polufinalu). 12 - Sramotan ispad reprezentativaca u skija{kom tr~anju i biatlonu. Mladen Plakalovi} (bh. olimpijac!) i Nemanja Ko{arac slikali se u majicama s likovima optu`enih ratnih zlo~inaca Radovana Karad`i}a i Vojislava [e{elja! 13 - Br~ansko Jedinstvo po ~etvrti put zaredom osvojilo Kup BiH za odbojka{ice. U finalu sigurnih 3:1 protiv Imzit Dobrinje. 14 - Bez iznena|enja i u Kupu za

Su{i}: Naslutio Francuze u grupi Kenan Hasagi}, i to za me~ u kojem nije ni branio. - To su velike la`i - tvrdi golman Istanbula BB. 10 - Vahid Halilhod`i} javio se iz Angole, gdje se odr`ava Kup afri~kih nacija u nogometu. - Ovako sam se osje}ao u Mostaru 1992., ~uvaju nas do zuba naoru`ani policajci - opisao je selektor Obale Slonova~e atmosferu nakon napada na selekciju Toga. 11 - Trener nogometa{a Borca Velimir Stojni}, nezadovoljan uvjetima rada i pritiscima, podnio ostavku na dan po~etka priprema za drugi dio sezone. Banjalu~ane preuzeo Zoran Mari}. 14 - Prema me|unarodnom institutu za nogometnu historiju i statistiku (IFFHS), D`eko 11. na listi najboljih strijelaca svih prvih liga u svijetu, s 26 pogodaka u Bundesligi. 14 - Kakanj postigao historijski uspjeh. Nakon novosadske Vojvodine, „Gra|evinari“ eliminirali ma|arski Kapo{var i plasirali se u osminu finala ^elend` kupa (gdje su poslije izgubili od italijanske Peru|e). 16 - Bh. rukometa{i ostvarili najuvjerljiviju pobjedu u historiji savladav{i Veliku Britaniju s

MART
1 - Afera nakon prvenstvene utakmice u Tuzli. Ako se ispostavi da Stefan Gavari} nije smio nastupiti zbog `utih kartona (koje je prenio iz Olimpica), Sarajevu tri boda za zelenim stolom, iako je na terenu pobijedila Sloboda (3:1). 1 - Bh. sportisti nezapa`eni na ZOI-ju. Najbolji plasman, 36. mjesto u slalomu, ostvario Marko Rudi}. 2 - Edinu D`eki uru~ena nagrada „Avaza“ i „Sporta“. - Velika je ~ast na}i se u uglednom sportskom dru{tvu - naglasio ponajbolji svjetski napada~. 3 - Su{i}u pobjeda u debiju. Reprezentacija BiH savladala Ganu (2:1) golovima Vedada Ibi{evi}a i Miralema Pjani}a i prekinula seriju od ~etiri me~a bez trijumfa na Ko{evu. 6 - Sloboda i Sarajevo igrat }e 25. marta novu utakmicu, objavio NSBiH. „Sramno, nemoralno, katastrofa“, odjekuje i s Ko{eva i s Tu{nja. 6 - Rukometa{i Bosne u 10. kolu izgubili od njema~kog Levena (24:30) i okon~ali Ligu prva-

odbojka{e, Kakanj do 12. trofeja s 3:0 protiv Br~ko Jedinstva 3:0. 14 - Francuz Eduard Ro`e-Vaslan (Edouard Roger-Vasselin) pobjednik osmog ATP ^elend`era „BH Telecom Indoors 2010“ u Sarajevu. Bh. teniseri imali su dobar nastup, [etki} u osmini finala propustio pet me~-lopti, Gor~i} u ~etvrtfinalu tri. 19 - Izvr{ni komitet Olimpijskog komiteta BiH donio jednoglasnu odluku - tromjese~na suspenzija za Plakalovi}a i Ko{arca. Kona~nu rije~ dat }e Sud ~asti i arbitra`a. 20 - [ok iz Istanbula, na{ legendarni ko{arka{ki trener Bogdan Tanjevi} zbog bolesti napu{ta klupu turskog Fenerbah~ea Ulkera. - Mo`da se i vratim do plej-ofa optimisti~an je Bo{a. 20 - Jo{ jedna drama na Zetri, ovog puta sa sretnim zavr{etkom. Bosna porazila Crvenu zvezdu (68:67), prepustila fenjer slovenskom Heliosu i izborila opstanak u NLB ligi, odnosno {ansu da kroz doma}e prvenstvo ponovo zakora~i na regionalnu scenu. 24 - Sarajevo ponovo palo na Tu{nju. Sloboda u ponovljenom me~u slavila s 1:0. To nije bio fudbal nego rat, ogor~eni su gosti. 24 - Protiv golmana reprezentacije BiH Kenana Hasagi}a podnesena prijava zbog kriminalnog organiziranja radi finansijske prevare, potvrdio Konzulat BiH u Istanbulu. Hasagi} zadr`an u policiji. 25 - Hasagi} nakon no}i u pritvoru pu{ten na slobodu. - Policija je shvatila da nisam kriv i re~eno mi je da vi{e nemam nikakvog udjela u istrazi - ka`e na{ golman. 25 - Bogdan T anjevi} se oporavlja u Istanbulu nakon petosatne operacije probavnog trakta. 28 - Poraz u Travniku prelio ~a{u, Mehmed Janjo{ podnio ostavku na mjesto trenera Sarajeva. 29 - Bordo tim privremeno preuzeo pomo}nik Almir Turkovi},

Pjani} u duelu s Ronaldom: Izbacio Real iz Lige prvaka Grahovac jo{ sezonu ostaje me|u odveo Hajduk preko najve}eg ri„Studentima“. vala Dinama u finale Kupa Hr3 - Bh. ko{arka{i definitivno vatske. bez selektora. Sporazumni raskid 10 - Rukometa{i Bosne BH-Gas Mensurom Bajramovi}em, mo- sa pobjedom nad Lokomotivom gu}a rje{enja Jasmin Repe{a, (38:12) tri kola prije kraja PremiBo`idar Maljkovi}, Svetislav jer lige BiH osigurali titulu, {estu Pe{i}, Emir Mutap~i}.... ukupno, a petu uzastopnu. Na3 - Larisa Ceri} odbranila titulu jve}i rival, banjalu~ki Borac zaona Evropskom seniorskom staje nedosti`nih 11 bodova. d`udo kupu „Sarajevo Open 12 - Kao da smo sami birali, tvr2010“. de u Rukometnom savezu BiH 4 - D`eko dva, Misimovi} jedan nakon kvalifikacionog `rijeba gol u bh. bundesliga{kom koji nam je u grupu podario obra~unu Volfsburga i Hofenha- Ma|arsku, Makedoniju i ekipu jma (4:0), za koji su igrali Ibi{evi} iz pretkvalifikacija. Na{i rukomei Salihovi}. ta{i borit }e se za EP 2012. u Sr5 - D`evad Poturak se vratio iz biji. Japana. Nije uspio pobijediti ve- 15 - Treneri u {trajku! [ef likog Alistera Overema (Alistair stru~nog {taba ko{arka{ica MlaOvereem), ali }e ostati zapisano dog Kraji{nika Zoran Mike{ i da je prvi bh. borac koji se poja- njegov pomo}nik Slobodan Kecman obustavili rad kako bi vio u K-1 ringu u Japanu. 7 - Grbavicu ve} hvata {ampions- upozorili nadle`ne institucije ka groznica. Pedantni @eljini na alarmantnu situaciju u banjastatisti~ari hrabre se podatkom lu~kom klubu. 18 - Gruzijskog nogometa{a Levanija Kutaliju saigra~i pretukli na treningu Slavije. - Jovanovi} me je udario glavom, a Bo`ovi} mi je slomio dva zuba - ka`e Kutalija, koji je incident prijavio policiji, a radi sigurnosti napustio Lukavicu. 19 - Izbor su`en na dva imena, Mutap~i} ili Repe{a? Uskoro odluka ~elnika KSBiH. 20 - Skoro je sedam mjeseci od tragedije u [irokom Brijegu, gdje je ubijen navija~ Sarajeva Vedran Pulji}, a slu~aj i dalje tapka u mjestu. 21 - Umjesto derbija, horor na Ko{evu. Navija~i Sarajeva po zaD`umhur: ^etvrtfinale juniorskog Vimbldona vr{etku me~a sa [irokim Brije~ijih je, ka`e, svih devet telefo- da je Amar Osim u 153 utakmi- gom (1:1) upali na teren i po~eli uni{tavati sve pred sobom. Igra~i nskih brojeva bilo bombardira- ce izgubio samo 28. 7 - Novo ime na klupi Sarajeva. pobjegli na vrijeme, vi{e od 40 no ~estitkama. ^elnici Zrinjskog odbili ostavku Dragana Jovi}a. Trenersku ulogu prihvatio biv{i povrije|enih policajaca, za{titareprezentativac i ranije sportski ra i navija~a. Deset privedenih. 21 - Odlazak prijatelja Sarajeva. direktor Mirza Vare{anovi}. APRIL 9 - Kraj za D`eku i Misimovi}a U 89. godini u Barceloni premi2 - Veliki transfer u rukometu. u Evropskoj ligi. Engleski Fulem nuo Huan Antonio Samaran Golman Bosne Neboj{a Graho- dobio oba me~a ~etvrtfinala pr- (Juan Antonio Samaranch), biv{i vac potpisao za francuski [am- otiv Volfsburga (2:1, 1:0). Radu- predsjednik Me|unarodnog oliberi, a ugovor va`i od ljeta 2011. je se Senijad Ibri~i}, ~iji je gol mpijskog komiteta.

23 - Jedinstvo u dvije utakmice protiv Kule Grada~ca odbranilo titulu u prvenstvu odbojka{ica. Br~anke na tronu ~etvrti put zaredom. 24 - Slavi se i u Kaknju. Odbojka{i Kaknja u oba me~a sa po 3:0 savladali Napredak iz Od`aka za titulu prvaka i odbranu duple krune. 24 - Larisa Ceri} osvojila sedmo mjesto na 21. evropskom d`udo prvenstvu u Be~u. 26 - Premijera za zaborav. Asmir Begovi} debitirao za Stouk zamijeniv{i povrije|enog Danca Tomasa Sorensena i primio pet od sedam golova, koliko je postigao ^elzi. 29 - Tri utakmice bez gledalaca i 3.000 KM, sankcije su Sarajevu zbog navija~kih izgreda protiv [irokog.

MAJ
5 - Nakon Milomira Odovi}a u Slaviji, odstupio i Abdulah Ibrakovi} u Vele`u. Broj trenerskih `rtava u teku}oj sezoni nogometne Premijer lige BiH popeo se na ~ak 23. Kormilare mijenjalo 13 klubova (neki i vi{e puta), a pre`ivjeli su samo Amar Osim (@eljezni~ar), Dragan Jovi} (Zrinjski) i Ned`ad Selimovi} (Travnik). 5 - Prona{li smo desnog beka! Mensur Mujd`a, iako je igrao za U-21 selekciju Hrvatske, odlu~io je da promijeni nogometno dr`avljanstvo i igra za A-reprezentaciju BiH. 5 - Dvome~ Borca i @elje u finalu Kupa BiH po~eo remijem u Banjoj Luci (1:1). Zadovoljniji gosti iz Sarajeva. 5 - [iroki i Igokea u finalu ko{arka{kog plej-ofa. Aktuelni prvak dvokorakom izbacio ^apljinu, a Aleksandrov~ani posustalu Bosnu. 6 - Na svakoj stolici zapadne tribine na stadionu u Banjoj Luci za vrijeme kup-me~a Borca i @eljezni~ara bio je ostavljen letak

Pani}: Do`ivotna suspenzija

JUNI
1 - Na{ stru~njak vodit }e T ursku na Svjetskom prvenstvu u ko{arci. Tanjevi} se na parket vra}a 1. avgusta. 3 - Nakon {to je po~etkom minule sezone odstranjen iz sarajevske Bosne BH-Gasa, Adnan Ja{ki} potpisao ugovor karijere. Reprezentativno desno krilo provest }e tri godine u Zagrebu. 3 - D`ekin pogodak i potop u nastavku. Nakon poraza u [tokholmu, na{i nogometa{i izgubili i u Frankfurtu od Njema~ke (1:3). 6 - Upitan nastup najboljeg bh. ko{arka{a u kvalifikacijama. Kaha Laboral ne pu{ta Mirzu Teletovi}a. 7 - Bh. nogometni reprezentativac oti{ao u Tursku. Ermin Zec iz [ibenika pre{ao u turski Gen~lerbirligi. 7 - Mirza Teletovi} o nastupu za reprezentaciju: - [anse da ne}u mo}i igrati u kvalifikacijama su 99 posto. 8 - Rasipa se {ampionska ekipa @elje. Predrag [imi} i Sead

34

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

35

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Nesuglasice sa [ahovskom unijom i Bosnom

Ivan Sokolov ponovo napustio bh. listu
Ponovo }e igrati pod zastavom Holandije, kao i u periodu od 2002. do 2009. godine
Topalov i Kramnik: Me~ upam}en po skandalu

Historija borbe za svjetsku titulu (5)

Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
Najbolji bh. {ahist Ivan Sokolov od 1. januara naredne godine ne}e vi{e biti na bh. listi igra~a zbog nesuglasica sa [ahovskom unijom BiH i [ahovskim klubom Bosna. Prema podacima dostupnim na internet-stranici FIDE, Sokolov }e od 2011. braniti boje Holandije. Ova vijest predstavlja jo{ jedan veliki udarac za bh. {ah, koji ponovo ostaje bez jednog od najboljih igra~a svih vremena. Sokolov je

Kako je Vladimir Kramnik postao prvak iz toaleta
Rus pobijedio Topalova u me~u ujedinjenja, a Bugarin optu`io rivala da je varao
Me~ ujedinjenja titula prvaka svijeta, nakon dugih pregovora izme|u FIDE i Vladimira Kramnika, dogovoren je za septembar 2006. godine. Nasuprot Rusa na{ao se Bugarin Veselin Topalov. Sam me~, iako od svega 12 normalnih partija, bio je izuzetno uzbudljiv. Tome su doprinijele dvije pobjede Kramnika u prve dvije partije.

Kraj dvovla{}u
Mjesto doga|aja bila je Elista, glavni grad ruske republike Kalmikije, ~iji je predsjednik u to vrijeme bio Kirsan Iljum`inov, ujedno i dugogodi{nji prvi ~ovjek Svjetske {ahovske federacije (nedavno je dobio novi mandat). Iljum`inov je uo~i me~a sve~ano objavio da je, bez obzira na to ko osvoji titulu, najve}i pobjednik FIDE, jer je nakon 13 godina do{ao kraj dvovla{}u na {ahovskom Olimpu. koji je tako postao apsolutni prvak svijeta.

bio jedan od osvaja~a srebrene olimpijske medalje iz Moskve 1994. godine i udarna plo~a [ahovskog kluba Bosna, s kojim je ~etiri puta bio prvak Evrope. U bogatoj karijeri pobje|ivao je sve najbolje svjetske igra~e, uklju~uju}i i legendarnog Garija Kasparova. Sokolov je i 22. aprila 2002., nezadovoljan stanjem u bh. {ahu, pre{ao na listu Holandije, za koju je nastupao punih sedam godina, a vratio se na isti datum 2009. Ovaj najnoviji transfer zna~i da, vjerovatno, nikada vi{e ne}e igrati za Bosnu i Hercegovinu.

Sokolov: Jedan od najboljih {ahista BiH svih vremena

Superfinale prvenstva Rusije u Moskvi

SP za `ene u turskom Hataju

Nepomnji{~ij dobio Hou Jifan najmla|a Armagedon partiju prvakinja u historiji
U Moskvi je zavr{en superfinale prvenstva Rusije, bezuvjetno najja~e {ahovske sile svijeta. Izuzimaju}i Vladimira Kramnika, nastupili su najbolji ruski velemajstori, predvo|eni Aleksandrom Gri{~ukom (2.771). Osim njega, me|u u~esnicima su bili Sergej Karjakin (2.760), Dmitrij Jakovenko (2.726), Petar Svidler (2.722), Jan Nepomnji{~ij (2.720), Vladimir Malahov (2.712), Nikita Vitjugov (2.709), Evgenij Toma{evski (2.699), Vadim Zvjagincev (2.676), Igor Kurnosov (2.676), Denis Hismatulin (2.659) i Vladimir Potkin (2.646). Nakon velike i neizvjesne borbe, turnir je zavr{en mrtvom utrkom Karjakina i Nepomnji{~ija. Tek u Armagedon brzopoteznoj partiji sre}a se osmjehnula Nepomnji{~iju. On je imao crne figure i pet minuta na satu, bijeli Karjakin {est, ali je Pobjedom {esnaestogodi{nje Kineskinje Hou Jifan u turskom Hataju zavr{eno je Svjetsko prvenstvo za `ene. Jifan je u finalu bila bolja od sunarodnjakinje Ruan Lufei, velikog iznena|enja cijelog turnira. Finale je bio vrlo neizvjestan, osnovne ~etiri partije zavr{ene su neodlu~nim rezultatom, u kojem je svaka od suparnica dobila po jednu. U dopunskim partijama po rapid-tempu Jifan je bila superiorna s dvije pobjede uz dva remija. Tako je postala najmla|a prvakinja svijeta u {ahovskoj historiji sru{iv{i 32 godine star rekord Maje ^iburdanidze, koja je osvojila titulu sa 17 godina savladav{i Nonu Gaprinda{vili. T urnir u Hataju odigran je po kup-sistemu, a 64 u~esnice igrale su mini me~eve od po dvije partije sve do finala.

Pomo} kompjutera
Nakon dva remija, po~eli su se de{avati skandalozni incidenti, koji su prijetili da se me~ obustavi. Menad`er Topalova Silvio Danailov u pismenom protestu optu`io je protivnika i njegov tim da koriste pomo} kompjutera, i to za vrijeme pretjeranih odlazaka Kramnika u toalet, odnosno u dio u kojem nema videonadzora. Me~ je na jedvite jade nastavljen, a atmosfera se usijala nakon pobjeda Topalova u petoj, osmoj i devetoj partiji. Kramnik je uspio da izjedna~i pobjedom u desetoj partiji, a ostale dvije okon~ane su remijem. U dopunskim partijama, igranim po rapid-tempu, bolje nerve imao je Kramnik,

Ni{ta od mira
No, Topalov i njegov tim nikada nisu priznali poraz, a i danas Kramnika nazivaju „toaletnim prvakom“. Njihovo neprijateljstvo traje i danas. Me~ ujedinjenja, iako je donio ujedinjenje titula, nije donio dugoo~ekivani mir pod {ahovskim nebom.
(U narednom broju: Aktuelna situacija)

Jifan: Kinesko finale

Trijumf Nepomnji{~ija

Problem broj 496
M. Lokker, 1971

Studija broj 496
H. Rink, 1922.

morao pobijediti. Iako je Karjakin ulo`io maksimalan napor, partija je ipak zavr{ena remijem. Ovo je veliki uspjeh i potvrda da titula prvaka Evrope, osvojena u Rijeci ove godine, nije slu~ajan rezultat ovog dvadesetogodi{njeg ruskog supertalenta.

Nastupile su skoro sve najbolje {ahistkinje svijeta, uklju~uju}i i sada ve} biv{u prvakinju Aleksandru Kostenjuk, potom Indijku Koneru Hampi, Ruskinju Tatjanu Kosincevu, Bugarku Antoanetu Stefanovu... Nije bilo igra~ica iz BiH, jer za ovakva takmi~enja, jednostavno, nemamo kvalitet.

Izabrane partije
Nepomnji{~ij - Svidler ([kotska) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Sd5 8.c4 La6 9.Sd2 g6 10.Sf3 Db4+ 11.Kd1 Sb6 12.b3 Lg7 13.Dd2 De7 14.Lb2 0-0 15.Kc2 c5 16.h4 d5 17.exd6 Dxd6 18.Lxg7 Dxd2+ 19.Sxd2 Kxg7 20.Se4 Sd7 21.Td1 Lb7 22.Sc3 Sf6 23.f3 Tfe8 24.Ld3 a5 25.The1 Lc6 26.Sb5 Txe1 27.Txe1 Te8 28.Txe8 Sxe8 29.Kb2 Kh6 30.Le2 Sg7 31.Ka3 Sf5 32.Ka4 Sxh4 33.Lf1 Sf5 34.Kxa5 Se3 35.Sxc7 Sxf1 36.Kb6 Ld7 37.Sd5 Kg7 38.a4 Lc8 39.Se7 1-0 Zvjagincev - Karjakin (Sicilijanka) 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Sc6 5.Lb5 Ld7 6.Lxc6 Lxc6 7.Sc3 Sf6 8.Lg5 e6 9.Lxf6 Dxf6 10.De3 Dd8 11.0-0-0 Le7 12.Kb1 0-0 13.Sd4 Ld7 14.f4 Da5 15.g4 b5 16.g5 b4 17.Sce2 Dc5 18.h4 a5 19.Df3 Tfc8 20.Tc1 a4 21.c4 bxc3 22.Txc3 Db6 23.Thc1 Tc5 24.Txc5 dxc5 25.Sc2 Tb8 26.Dc3 Lb5 27.Sg3 Ld3 28.Ka1 c4 29.a3 Df2 30.De5 Tb3 31.Sh5 Lf8 32.Sb4 Df3 33.Sxd3 Txd3 0-1 Jifan - Koneru ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Sc3 Ke8 10.Se2 Le7 11.b3 a5 12.a4 Le6 13.Lb2 h5 14.Sfd4 Sxd4 15.Sxd4 Td8 16.Sxe6 fxe6 17.Tad1 Kf7 18.g3 Lb4 19.Kg2 Ld2 20.Kf3 Td5 21.Ke2 Thd8 22.c4 T5d7 23.Lc1 Lc3 24.Txd7+ Txd7 25.f4 g6 26.Tf3 Lb4 27.Td3 Txd3 28.Kxd3 Le7 29.Le3 c5 30.Ke4 b6 31.Kf3 Lf8 32.g4 Le7 33.Kg3 c6 34.Kh3 Ld8 35.Lf2 Lc7 36.Lh4 hxg4+ 37.Kxg4 Kg7 38.Lf6+ Kf7 39.Lh4 Kg7 40.Lf6+ Kf7 41.Kg5 b5 42.Kh6 bxa4 43.bxa4 Lb6 44.Le7 Lc7 45.Lxc5 Ld8 46.Lf2 Le7 47.c5 Lf8+ 48.Kg5 Le7+ 49.Kg4 Ke8 50.Le1 Lxc5 51.Lxa5 Le7 52.Kf3 Kd7 53.Ke4 c5 54.Kd3 Kc6 55.Kc4 Lh4 56.Ld2 Lf2 57.h3 Lg1 58.Lc1 Lf2 59.Ld2 Lg1 60.Kd3 Lf2 61.Le3 Le1 62.Kc4 Lb4 63.Lf2 Kb6 64.Le3 Kc6 65.Lg1 Kb6 66.Lf2 Kc6 67.Lh4 Ld2 68.Lg5 Le1 69.Le7 Lf2 70.a5 Le3 71.Lg5 Lf2 72.h4 Lg3 73.a6 Lf2 74.h5 gxh5 75.f5 exf5 76.e6 Lg3 77.e7 Kd7 78.a7 1-0 Kostenjuk - Ruan ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 Lc5 5.0-0 Sd4 6.Sxd4 Lxd4 7.Sd2 c6 8.La4 d6 9.c3 Lb6 10.Lb3 00 11.Sc4 Lc7 12.Lg5 h6 13.Lh4 g5 14.Lg3 T 15.Se3 Kg7 16.Df3 e8 Le6 17.Sf5+ Lxf5 18.Dxf5 Dc8 19.Df3 Dg4 20.Dxg4 Sxg4 21.f3 Lb6+ 22.Kh1 Se3 23.Tfc1 f5 24.exf5 Sxf5 25.Le1 d5 26.Ld2 Kf6 27.g4 Sh4 28.Tf1 Sg6 29.Tae1 T 30.a4 a5 31.Lc2 Tf8 32.T e7 e2 Kg7 33.Tee1 Tef7 34.Ld1 Lc7 35.Le3 Sh4 36.Lc5 Te8 37.Ld4 Tee7 38.Lc5 Te6 39.d4 b6 40.La3 e4 41.fxe4 Txf1+ 42.Txf1 Txe4 43.Lf8+ Kg8 44.La3 Lf4 45.Kg1 Te3 46.Kf2 Th3 47.Th1 Kf7 48.Kg1 Le3+ 49.Kf1 Sg6 50.Lc2 Sf4 51.Ke1 Tf3 52.Kd1 Tf2 53.Te1 Sg2 54.Th1 Ld2 0-1

Mat u tri poteza

Bijeli vuèe i dobija

Problem 495: 1.Le2 Kh4 (1...Kh6 2.Ke7 Kg5 3.Df6#) 2.Df4 Kh3 3.Lf1# 1-0

Studija 495: 1.Kb7 Se5 2.Kc7 Sd3 3.b7 Sb4 4.Kb8 Sa6 (4...Kb6 5.Kc8 Sc6 6.b8D Sb8 7.Kb8; 4...Sc6 5.Kc8 Ka6 6.Kc7) 5.Ka7 Sb4 6.b8S Sa6 7.Sc6# 1-0

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

37

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

AB
Nudi vam: -kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

38

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE, d.o.o. UPRAVNI ODBOR Na osnovu člana 16. Zakona o igrama na sreću («Službene novine F BiH», br. 1/02 i 40/10) i člana 13. Statuta Lutrije BiH, Upravni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, d o n i o j e

P R A V I L A
IGRE NA SREĆU LOTO 6/42
I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim se Pravilima propisuju uslovi za priređivanje igre na sreću Loto 6/42. Član 2. Igra na sreću Loto 6/42 (dalje: igra Loto 6/42) je brojčana igra s izvlačenjem brojeva dobitne kombinacije putem naprave (bubnja), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka, a na osnovu utvrđenog procenta. Član 3. Za obaveze prema učesnicima, priređivač odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Pravilima. Za isplatu dobitaka igre Loto 6/42 garantuje Vlada Federacija Bosne i Hercegovine. Član 4. Ova Pravila su osnov za zaključivanje ugovora o učešću u igri Loto 6/42. Ugovor iz st. 1.ovog člana se zaključuje između Lutrije BiH (dalje: priređivač) i učesnika (igrač) na osnovu prihvatanja opštih uslova propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji učesnika, činom uplate iznosa ispisanog na izdatoj potvrdi. Ova Pravila (opšti uslovi) obavezuju ugovorne strane. Član 5. Učesnikom u igri Loto 6/42 se smatra lice koje je sa priređivačem zaključilo ugovor iz čl. 4. ovih Pravila, o čemu posjeduje potvrdu o uplati (u daljem tekstu: potvrda), pod uslovom da je njen sadržaj zapisan na DVD-u prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije, te da su kompjuterski ispis na potvrdi i DVD-u istovjetni. Član 6. Shodno članu 24. Zakona o igrama na sreću, radi zakonitog izvršavanja obaveza iz svoje profesionalne djelatnosti prema pravilima struke i običajima, ovim članom priređivač utvrđuje slijedeći obavezan sadržaj Pravila igre Loto 6/42: 1. naziv i sjedište priređivača, 2. naziv, opis i vrijeme trajanja igre, 3. uslovi za sudjelovanje u igri, 4. opis pomoćnog listića i potvrde, 5. područje na kojem se priređuje igra, 6. pojedinačna cijena kombinacije, 7. krajnji rok uplate za učešće u igri, 8. ukupna vrijednost uplate pojedinog kola igre, 9. visina fonda, raspodjela i vrste dobitaka, 10. način, postupak i nadzor izvlačenja, odnosno utvrđivanje dobitaka, 11. način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igre, 12. način i rok isplate dobitaka, 13. način upoznavanja učesnika u igri s ovim Pravilima, 14. postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja. 1. NAZIV I SJEDIŠTE PRIRE\IVAČA Član 7. Lutrija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe br. 11. je priređivač igre na sreću Loto 6/42. 2. NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE LOTO 6/42 Član 8. Igra na sreću Loto 6/42 se priređuje trajno, po kolima, dva puta sedmično i to utorkom i subotom. U svakom kolu igre Loto 6/42 izvlači se šest brojeva iz grupe brojeva 1 do 42. Izvučeni broj ne učestvuje dalje u izvlačenju. Dobitnu kombinaciju čine izvučeni brojevi poredani aritmetičkim redom. Član 9. Uplate za učestvovanje u igri Loto 6/42 se vrše na online sistemu i to putem pomoćnog listića. Član 10. Kod uplate putem on-line sistema, u upotrebi se nalaze dvije vrste pomoćnih listića: pomoćni listić za pojedinačno odigravanje kombinacija (obični) i sistemski pomoćni listić. a) Na jednostavnom pomoćnom listiću se nalazi do deset skupnih polja. Skupno polje sačinjavaju kvadratići s otisnutim brojevima od 1 do 42. Svako popunjeno skupno polje predstavlja jednu kombinaciju. U pojedinačnoj kombinaciji učesnik pogađa kojih će šest brojeva biti izvučeno u određenom kolu. Pomoćni listić za pojedinačno odigravanje kombinacija se popunjava tako što se u pojedinom skupnom polju znakom «x» označava šest brojeva. b) Na sistemskom pomoćnom listiću se nalazi samo jedno skupno polje za pogađanje izvučenih brojeva i određivanje varijante punog sistema i kontrolni niz od deset kvadratića sa upisanim brojevima: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, koji označavaju koliko je brojeva označeno u skupnom polju. Sistemski pomoćni listić se popunjava po punom sistemu tako što se u skupnom polju znakom „x“ označava 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 brojeva, kao i odgovarajući broj u kvadratiću u nizu, u ovisnosti od izabrane varijante punog sistema: Varijante Broj punog kombinacija sistema punog sistema 7 brojeva 8„ 9„ 10 „ 11 „ 12 „ 13 „ 14 „ 15 „ 16 „ 7 28 84 210 462 924 1716 3003 5005 8008 Uplata lota može se vršiti i kompjuterskim odabirom brojeva (quick-pick). Član 15. Pri uplati lota, igraču se izdaje potvrda na čijem se kompjuterskom ispisu nalazi: - logo i skraćeni naziv priređivača - vrsta (naziv) igre - redni broj kola - operativni broj prodavaća - broj potvrde - odigrane kombinacije broj Jokera (ukoliko je uplaćena ta igra) - ukupni iznos uplate - datum uplate - tačno vrijeme uplate ( vrijeme na serveru) - kontrolni broj potvrde Uplatni broj potvrde sadrži: kolo igre, operativni broj prodavača i redni broj potvrde. Član 16. Potvrde koje nemaju oznake određene u članu 15. ovih Pravila su nevažeće. Učesnik u igri Loto 6/42 je dužan pri uplati provjeriti ispravnost potvrde u smislu stava 1. ovog člana. U protivnom, naknadni prigovori ne važe. Član 17. Blagovremenim deponovanjem DVD-a u trezor, smatra se deponovanje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva određenog kola igre Loto 6/42. 4. OPIS POMOĆNOG LISTIĆA I POTVRDE Sistemski pomoćni listić Član 18. Sistemski pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može služiti kao dokaz za učestvovanje u igri. Sistemski pomoćni listić se sastoji iz jednog dijela, pravougaonog oblika, dimenzije 150 x 100 mm. U srednjem dijelu se nalazi jedno skupno polje, tablica sistema u upotrebi i kontrolni niz od deset kvadratića s upisanim brojevima od 7 do 16, koji označavaju koliko je brojeva obilježeno u skupnom polju. Sa desne strane sa nalaze kvadratići za igranje više kola unaprijed /pretplata/ i za učestvovanje u igri Joker. Na svakom listiću je otisnut naziv priređivača i naziv igre. Sistemski pomoćni listić je otisnut u crvenoj boji. Naličje sistemskog pomoćnog listića se može koristiti za upute o igri i za reklamne svrhe. Obični pomoćni listić Član 19. Obični pomoćni listić se sastoji, s lijeva na desno, od deset skupnih polja sa kvadratićima u kojima su utisnuti brojevi od 1 do 42. Iznad skupnih polja je ispisan tekst Loto 6/42 on line kao i broj kombinacija. Pored zadnje kombinacije nalaze se brojevi koji označavaju preplatu za: 2,3,4,5,6,7, i 8 kola i riječi „da“ i „ne“ koje se odnose na Joker. Ispod kombinacija nalazi se naziv priredjivača a u desnom donjem uglu nalazi se serijski broj listića. Dio serijskog broja / obilježen crvenim okvirom /, predstavlja i broj Jokera. Obični pomoćni listić je otisnut u crvenoj boji. Potvrda Član 20. Potvrda o uplati je ispisana na kompjuterskoj traci, sa sadržajem kao u članu 15. ovih Pravila. 5. PODRUČJE NA KOJEM SE PRIRE\UJE IGRA LOTO 6/42 Član 21. Igra Loto 6/42 se priređuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 6. POJEDINAČNA CIJENA KOMBINACIJE Član 22. Cijena jedne kombinacije za učestvovanje u igri Loto 6/42 u jednom kolu iznosi 0,40 KM. Najmanje se može odigrati jedna kombinacija. 7. KRAJNJI ROK UPLATE ZA UČEŠĆE U IGRI LOTO 6/42 Član 23. Uplate za učešće u igri Loto 6/42 se primaju do roka koji posebnom odlukom odredi priređivač. O krajnjem roku za primanje uplate priređivač je dužan upoznati zainteresovane osobe isticanjem obavijesti na svim prodajnim mjestima. Uplata se može primati i pretplatom do osam kola unaprijed. 8. UKUPNA VRIJEDNOST UPLATE POJEDINOG KOLA IGRE LOTO 6/42 Član 24. Uplatu pojedinog kola igre Loto 6/42 čini iznos primljenih uplata u skladu sa zapisom na DVD- ovima koji su blagovremeno deponovani u trezor priređivača. 9. VISINA FONDA, RASPODJELA I VRSTE DOBITAKA Član 25. Fond dobitaka u igri Loto 6/42 se utvrđuje od osnovice koju čini ukupna vrijednost uplata iz člana 24.ovih Pravila za učestvovanje u pojedinom kolu. Fond dobitaka u pojedinom kolu igre Loto 6/42 iznosi 50% osnovice iz st. 1. ovog člana. Iznos fonda dobitaka po pojedinom kolu mora biti objavljen prije izvlačenja brojeva. Član 26. Fond dobitaka iz člana 25. ovih Pravila dijeli se kako slijedi: - šestica - 25% - petica - 15% - četvorka - 20% - trojka - 40% Priređivač ima pravo, odlukom generalnog direktora, utvrditi dopunske dobitke iz fonda neisplaćenih dobitaka. Odlukom generalnog direktora iz formiranog fonda SMS igre, koja se priređuje utorkom uz igru Loto, izdvaja se iznos koji ostvare igrači-gosti u studiju. Član 27. Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak „šestica“, onda se ukupan fond dobitaka za „šesticu“ prenosi u slijedeće kolo u fond za „šesticu“ / JACK-POT /. Dobitniku „šestice“ pripada ukupni iznos JACKPOTA. U slučaju više „šestica“, JACK-POT se dijeli na jednake iznose. Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak „petica“, onda se fond dobitaka raspoređuje u slijedeću nižu vrstu dobitaka. Iznimno, radi povećanja JACK-POTA, priređivač može posebnom odlukom generalnog direktora povećati garantovani JACK-POT iz fonda neisplaćenih dobitaka. Priređivač može posebnom odlukom generalnog direktora iz fonda neisplaćenih dobitaka, izdvojiti iznos za dobitak četvrte vrste ( tri pogotka ), ako ostvareni fond u tom kolu nije dovoljan za isplatu garantovanog dobitka ( trojke ) od 2 KM. Član 28. U igri Loto 6/42 postoji pet vrsta dobitaka i to:

3. USLOVI ZA SUDJELOVANJE U IGRI Član 11. Pomoćni listić se popunjava čitko, tamnoplavom ili crnom hemijskom olovkom, bez ispravljanja i nepravilnog označavanja, odnosno tako da znak «x» ne pređe okvir predviđenog polja i time dovede u sumnju kojem broju znak «x» pripada. Član 12. Pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može poslužiti kao dokaz za učestvovanje u igri. Dokaz za učestvovanje u igri uplatom putem on-line sistema isključivo je potvrda. Član 13. Potvrda učestvuje u onom kolu za koje je njen kompjuterski ispis zapisan na DVD-u. Član 14. Uplate za učestvovanje u igri loto 6/42 se primaju na on-line terminalima priređivača. Primanje uplate putem on-line sistema počinje popunjavanjem i čitanjem pomoćnog listića, a završava zapisom njegovog popunjenog sadržaja na DVD-u, te izdavanjem potvrde o uplati.

oglasi
1. dobitak prve vrste - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno svih šest izvučenih brojeva («šestica»), 2. dobitak druge vrste - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno pet od šest brojeva («petica»), 3. dobitak treće vrste - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno četiri od šest izvučenih brojeva («četvorka»), 4. dobitak četvrte vrste - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno tri od šest izvučenih brojeva («trojka»). 5. dobitak pete vrste - igra igrač-gost, putem SMS poruka se primjenjuje samo utorkom. SMS poruke se mogu slati tokom cijele sedmice, počev od srijede, zaključno sa utorkom, neovisno da li je Loto uplaćen za utorak ili subotu. Svi imaoci potvrde o uplati lota mogu učestvovati u igri igrač-gost, putem SMS poruka, na način da u poruci, upućenoj na određeni broj telefona Lutrije BiH, bude ispisan broj kola, šifra prodavača i uplatni broj na potvrdi o uplaćenom lotu za tekuće kolo / 15 cifara /. Ukoliko učesnik u igri putem SMS poruke, ne posjeduje original potvrdu o uplati lota 6/42 / zbog gubitka ili uništenja iste /, može učestvovati u igri, na osnovu provjere Službe EOP-a da je poruka poslana sa broja mobilnog telefona i izlistanih potvrda o izvršenoj uplati putem SMS poruke koja je snimljena na DVD-u. Putem SMS poruke može se poslati isti broj potvrde samo jedan puta. Izvlačenje dobitnika ove igre vrši se slučajnim odabirom šest dobitnika u tekućem kolu, koji će učestvovati isključivo u narednom kolu uz prezentaciju potvrde o uplaćenom lotu. Iznimno, u periodu priređivanja dodatnih igara, vezanih za igru Loto, u studiju će učestvovati 4 SMS igrača i 2 igrača, odabrana u skladu sa Pravilima dodatne igre. Dobitnici koji se ne pojave u narednoj emisiji gube pravo učešća u izvlaćenju igre igrač-gost. Ukoliko jedan od učesnika ne pristupi igri u kolu u koji je pozvan, na njegovomjesto se određuje zadnji najveći raspoloživi broj. Ukoliko tako izvučeni broj bude izvučen u dotičnom kolu, svi ostvareni dobici toga broja ostaju u fondu neisplaćenih dobitaka ove igre. Učesnik u igri igrač-gost, prije izvlačenja brojeva lota bira broj bedža od 1-42, kao i jednu od šest ponuđenih koverata u kojima se nalazi jedna oznaka „x2“, i ista se stavlja ispred učesnika koji ju je izvukao, a ostalih pet koverata je prazno. Učesnik čiji se odabrani broj bude slagao sa jednim od izvučenih brojeva dobija iznos od 1.000,00 KM. Pored pojedinačnih nagrada učesnici mogu ostvariti i jednu od grupnih nagrada i to: - za tri pogođena od šest izvučenih brojeva svaki učesnik dobija iznos od 200,00 KM, - za četiri pogođena od šest izvučenih brojeva svaki učesnik dobija iznos od 300,00 KM, - za pet pogođenih od šest izvučenih brojeva svaki učesnik dobija iznos od 400,00 KM, - za svih šest pogođenih brojeva učesnici dijele, na jednake dijelove, cio akumulirani fond igre igračgost. Lutrija BiH iz prihoda od SMS poruka u već formirani fond, svakog kola, utorkom, izdvojiće po 1.000,00 KM. Ukoliko su izdvojena sredstva nedovoljna za isplatu dobitaka, razlika se namiruje iz fonda neisplaćenih dobitaka. Učesnici u studiju biraju jedno od numerisanih polja na računaru od 1 do 6 ispod kojih se nalaze iznosi od: 300 KM, 400 KM, 500 KM, 600 KM, 800 KM i 1.000 KM. Učesnik ispred kojeg stoji oznaka „x2“ osvaja jedan od navedenih iznosa iz prethodnog stava ovog člana u dvostrukom iznosu. Član 29. Svaki učesnik u igri igrač-gost stiče pravo na dobitak u iznosu od 300 KM, koji se isplaćuje iz fonda neisplaćenih dobitaka. Član 30. Osnovu za preuzimanje i naplatu dobitaka čini SMS poruka u kojoj je naveden broj potvrde o uplati lota, zapisan na DVD-u pohranjenom u nadležnoj službi Lutrije BiH. 10. NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA, ODNOSNO UTVR\IVANJA DOBITAKA Izvlačenje dobitaka Član 31. Izvlačenje dobitne kombinacije igre Loto 6/42 se obavlja javno pred komisijom od tri člana koje imenuje priređivač. Jedan član komisije čini ovlašteni službenik Ministarstva finansija. Tehnikom izvlačenja brojeva rukuje ovlašteni zaposlenik priređivača. Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Sarajevu u utorak i subotu, javno putem TV. U slučaju da usljed kvara na napravi za izvlačenje brojeva (bubnju) u igrama Loto i Joker kuglica ne napusti prostor za miješanje, pa usljed toga nije moguća autorizacija izvučenog broja, tada Komisija donosi odluku o nastavljanju izvlačenja brojeva ručno. Ručno izvlačenje obavlja član Komisije. Kuglice sa brojevima koje ostanu neizvučene prebacuju se u providnu pvc kutiju, iz koje član Komisije, sa neprovidnim povezom preko očiju, nastavlja ručno izvlačenje brojeva. Rad komisije se pobliže uređuje posebnim pravilnikom koji donosi priređivač. Član 32. O toku izvlačenja komisija vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije. Zapisnik mora sadržavati: mjesto i vrijeme, način izvlačenja dobitaka, ukupnu uplatu u tom kolu, izvučenu dobitnu kombinaciju (šest izvučenih brojeva po redoslijedu izvlačenja. Zapisnik o toku izvlačenja priređivač dostavlja Ministarstvu finansija najkasnije u roku od sedam dana od dana obavljenog izvlačenja. Utvrđivanje dobitaka Član 33. Dobitak utvrđuje Komisija za utvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana. Članove Komisije imenuje priređivač. Komisija je dužna zapis na DVD-u deponovati u trezor jedan sat prije izvlačenja brojeva. Nakon toga, trezor se zaključava sa tri različita ključa koji se nalaze kod članova Komisije. Kod svakog člana Komisije može se nalaziti samo jedan ključ. Otključavanje i zaključavanje trezora obavlja se u prisustvu sva tri člana Komisije. Na temelju izvršene uplate ( zapis na DVD-u) i zapisnika o izvlačenju u svakom pojedinom kolu, Komisija utvrđuje ukupni iznos uplate, fond dobitaka po vrstama dobitaka i broj pojedinačnih dobitaka po vrsti i iznosu, o čemu je dužna sačiniti zapisnik u roku od dva dana od dana obavljenog izvlačenja brojeva igre Loto 6/42. Rad Komisije se pobliže uređuje posebnim pravilnikom kojeg donosi priređivač. 11. NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE Član 34. Izvještaj o uplati po pojedinom kolu igre Loto 6/42 se objavljuje u sklopu javnog izvlačenja dobitne kombinacije tog kola, neposredno prije početka samog izvlačenja. Izvještaj iz stava 1. ovog člana se smatra neslužbenim u pogledu iznosa primljenih uplata i fonda dobitaka. Član 35. Izvještaj o rezultatima izvlačenja pojedinog kola igre Loto 6/42 priređivač će javno objaviti najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja u listu «Dnevni avaz» i na svim prodajnim mjestima priređivača. Privremeni izvještaj Član 36. Priređivač sastavlja Privremeni izvještaj o rezultatima izvlačenja i utvrđenim iznosima dobitaka po vrstama za pojedino kolo igre Loto 6/42. Privremeni izvještaj se objavljuje u listu „Dnevni avaz“. Ovaj izvještaj se smatra privremenim u pogledu broja i iznosa dobitaka «šestice» i «petice». Privremeni izvještaj sadrži: - redni broj kola - datum izvlačenja određenog kola - dobitnu kombinaciju - iznos primljene uplate - fond za raspodjelu - iznos fonda određen za pojedine vrste dobitaka - broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama - brojevi dobitnih potvrda sa 6 i 5 pogodaka - rok za prigovore - ostale obavijesti koje su potrebne učesnicima. Član 37. Učesnici pojedinog kola igre 6/42, koji su ostvarili neki od dobitaka, a uplatni broj potvrde nije objavljen ili nije ispravno objavljeno koliko ima dobitaka na potvrdi, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od četiri dana računajući od prvog narednog dana po objavljivanju Privremenog izvještaja. Prigovor se dostavlja priređivaču preporučenom pošiljkom ili neposredno predaje u službenom radnom vremenu priređivača u Sarajevu. Blagovremeno podnijeti prigovor je onaj koji je primljen kod priređivača u roku iz stava 1. ovog člana. Prigovori primljeni po isteku roka iz stava 1. ovog člana se smatraju neblagovremenim i odbacuju se. Član 38. Prigovor obavezno sadrži: - redni broj kola, - datum izvlačenja određenog kola, - uplatni broj potvrde, s oznakom broja kombinacija i napomenom koja kombinacija služi kao osnova za izjavljeni prigovor, - prodajno mjesto na kojem je obavljena uplata, - u čemu se sastoji prigovor, čitko ime i prezime i adresu podnosioca prigovora. Prigovor koji sadrži netačne podatke, smatra se neopravdanim i odbija se. Član 39. Blagovremeno primljene prigovore razmatra Komisi-

Dnevni avaz
ja za utvrđivanje dobitaka. Nakon provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija o tome sastavlja posebni zapisnik. Konačan izvještaj Član 40. Na osnovu Privremenog izvještaja i zapisnika iz člana 33. ovih Pravila, sastavlja se Konačni izvještaj određenog kola igre Loto 6/42. Konačni izvještaj sadrži: - redni broj kola - datum izvlačenja - iznos primljene uplate - fond za raspodjelu - iznos fonda određen za pojedine vrste dobitaka - broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama - osnovani i neosnovani prigovori - zadnji dan naplate dobitka - ispravke eventualnih grešaka iz prethodnog kola. Konačan izvještaj se objavljuje najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja Privremenog izvještaja u listu «Dnevni avaz». Konačan izvještaj potpisuje generalni direktor Lutrije BiH. 12. NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA Način isplate Član 41. Isplata dobitaka «šestice» se obavlja po Konačnom izvještaju, na blagajni u sjedištu priređivaća. Isplatu dobitaka „petice“, „četvorke“ i „trojke“ obavljaju prodavači na uplatnoprodajnim mjestima, po odobrenju izvještaja kroz on-line sistem. Isplatu svih dobitaka obavlja priređivač i u svom sjedištu. Član 42. Pri isplati dobitaka, učesnik je dužan predati ispravnu potvrdu. Ispravna potvrda je ona koja sadrži sve elemente opisane u članu 15. Pravila. Uz predaju potvrde, učesnik je dužan predati na uvid ličnu kartu licu koje obavlja isplatu, samo za dobitke koji podliježu porezu. Porez na dobitke Član 43. Porez na dobitke od igara na sreću plaćaju fizička lica koja su ostvarila dobitak od igara na sreću i to u visini utvrđenoj zakonom. Osnovica za porez na dobitke od igara na sreću je novčani iznos dobitka. Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na pojedinačne dobitke vrijednosti do 100,00 KM, a obračun i uplatu obavlja priređivač. Rok isplate Član 44. Isplata novčanog dobitka zastarijeva nakon 30 dana od dana objavljivanja Konačnog izvještaja.

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

39

Neisplaćeni dobici Član 45. Ako dobitnik ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konačnog izvještaja, priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od slijedećih kola igre Loto 6/42 ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama. 13. NAČIN UPOZNAVANJA UČESNIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA Član 46. Ova Pravila su objavljena u listu «Dnevni avaz» i nalaze se na svim prodajnim mjestima. Licima zainteresovanim za učestvovanje u igri Loto 6/42, priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno, dati ih na uvid. 14. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA Član 47. Priređivač može iz opravdanih razloga otkazati zakazano izvlačenje u skladu sa Zakonom o igrama na sreću. II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 48. Priređivać je dužan čuvati zapise potvrda na DVD-u najmanje 2 godine, računajući od dana održanog izvlačenja određenog kola, osim u slučajevima kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz učestvovanja u igri Loto 6/42. Član. 49. Za rješavanje sporova koji proisteknu iz učestvovanja u igri Loto 6/42, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Sarajevu. Član 50. Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju da važe: Pravila igre na sreću Loto 6/42 broj: 01-ČM-13-15675/08 od 21.11.2008. godine, broj: 01-VS-1786-1/08 od 24.12.2008. godine, broj: 0119-986-7/09 od 08.07.2009. godine, broj: 01-25-8134/10 od 21.05.2010. godine i broj: 01-28-1675-5/10 od 26.10.2010. godine. Ova Pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“, a primjenjuju se počev od 29.12.2010. godine. Broj: 01-30-2030-4/10 Dana: 17.12.2010.godine PREDSJEDNIK Zdravko Rajić, s.r.

40

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

GARANTOVANI JACK POT ZA 104. KOLO LOTO-a 400.000,00 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 104. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 103. KOLA LOTO-a OD 25.12.2010.godine PRIVREMENI IZVJE[TAJ 103. KOLA JOKERA OD 25.12.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 103. KOLA LOTO-a

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

13 18

30

31 36 37
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

13

30

18 31

36 37
308167 373878

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 13 POGOTKA DOBITAKA IMA 540 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.548

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

587,80 KM 18,90 KM 2,40 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 3
BROJA DOBITAKA

0,00 KM 225,00 KM 40,50 KM 4,20 KM 1,00 KM

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00161 5260376 S 1x4 ZASTUPNIK : 00316 5230713 R 1x4 ZASTUPNIK : 00644 5260109 S 1x4

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 25
BROJA DOBITAKA

U 103. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.885,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.942,70 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 12.735,70 + JP 370.048,50 ) . . . . . . . . .382.784,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.641,40 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.188,50 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.377,10 KM

IMA 241
BROJ DOBITAKA

IMA 2.335

U 103. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.588,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.294,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.258,80 + JP 16.662,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.920,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.035,20 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 26.12.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00150 5230202 R 1x5 3x4 5260202 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00151 5251016 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00228 5260193 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00312 5250258 R 1x5 3x4 4x3 ZASTUPNIK : 00316 5230250 R 1x5 ZASTUPNIK 5250335 R 1x5 ZASTUPNIK 5260129 R 1x5 ZASTUPNIK 5260248 R 1x5 ZASTUPNIK 5240877 R 1x5 ZASTUPNIK 5260048 R 1x5 : 00325 : 00353 : 00572 : 00644 1x3 : 00707 1x3

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 26.12.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 101. KOLA LOTO-a OD 18.12.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 101. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 101. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.103,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.551,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.887,90 + JP 341.944,10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353.832,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.132,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.510,30 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.020,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419,60 KM DOBITAKA IMA 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,20 KM DOBITAKA IMA 8.545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20 KM

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 101. KOLO LOTO-a JE 25.01.2011.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 26.12.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 101. KOLA JOKERA OD 18.12.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 101. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 101. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.944,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.972,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.194,40 + JP 13.844,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.038,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.777,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407,40 KM DOBITAKA IMA 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,20 KM DOBITAKA IMA 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,00 KM DOBITAKA IMA 2.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 101. KOLO JOKERA JE 25.01.2011.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 26.12.2010.godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

41

MALI

OGLASI
Prodaja
KM. Tel. 061 373 530. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno 18 TL, 1983., u voznom stanju i dijelove za isti. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Reno Clio 1.2 B, 2008., tek registrovan, met. plavi, extra stanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 397 639. Reno Kango, 2005., teretni. Tel. 062 916 907. Reno Klio, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 6.900 KM. Tel. 061 107 285. Reno Megan, 97. god., benzin, reg. oktobar 2011., klima, MP3, el. pod., centr. brava - 5.000 KM. Tel. 063 881 224, 033 643-944. Reno Megan, god. 2003., benzin 1.6, ful oprema, 4 vrata, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 9.300 KM. Tel. 061 204 169. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Seat Leon 1.9 TDI, alu felge, digitalna klima, grija~i sjedi{ta, zeder, alarm, registrovan. Tel. 065 435 585, Dobrinja 4. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Izdajem gara`u Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565. Izdajem gara`u, preko puta Medicinskog fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem jednosoban stan, privatna ku}a. Tel. 033 464-614. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena-nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi, Bu}a potok. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Vele{i}i, poseban ulaz, kablovska, grijanje. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem opremljen friz-kozmeti~ki salon. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni i kancelarijski prostor u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Nike Kolumbi}a br. 46, Stup, 150 m od tramvajske Energoinvest. Tel. 062 641 522. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Dobro{evi}ima, 200 metara od {kole. Tel. 033 638 435 i 065 348 372 Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 50 m2, ul. Nike Kolumbi}a br. 46, 150 m od tramvajske Energoinvest. Tel. 062 641 522. Izdajem salon, 5 KM stolica, do 200 mjesta. Tel. 061 159 249. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e, Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Jednokrevetna namje{tena sob, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan Alifakovac, cijena 200 KM. Tel. 601 519 750. Kanc. prostore izdajem lokacija Ned`ari}i, parking obezbije|en, povoljno. Tel. 061 890 144. Kanc. prostore u poslovnom objektu u Sarajevu, Ned`ari}i. Zvati od 1620 h. Tel. 061 130 504. Ku}a od 100 m2 u Binje`evu, vrlo povoljno. Tel. 033 511-963. Lokal izdajem za do~ek Nove godine i sobe za preno}i{te. Tel. 062 644 055. Namje{ten stan, ul. Titova, 55 m2, 1.000 KM. Tel. 062 907 831. Nov lijepo namje{ten stan Dobrinja, kod Merktaora, sat TV internet, ka, blovska. Tel. 061 188 065. Opremljen frizersko kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Pos. prostor manji u najprometnijem dijelu Hrasnice. Tel. 061 330 979, 033 657-673. Pos. prostor na Stupu, povr{ine 80 m2, za sve namjene. Tel. 601 265 588, 033 235-117. Povoljno izdajem tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. S. Grad, manji stan za dvije studentice, pos. ulaz, grijanje. Tel. 062 547 246. Soba zaposlenom samcu iz Federacije 120 KM, u stambenoj zgradi, 16. sprat. Tel. 062 467 823. Sokolovi}i, Ahmeta Ljubun~i}a, izdajem namje{ten stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012. U centru grada, pos. prostor 15 m2. Tel. 063 717 908, 033 214-151. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za advokaturu, uslu`ne djelatnosti, }evabd`inice, a{~inice, frizeraje i dr. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Audi 4, 2.0 TDI, 2005. god., sivi, bixenoni, al. felge, kupljen u Nipexu, pre{ao 133.000 km. Tel. 066 364 848. Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno 19.000 KM. Tel. 061 531 130. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 2001. god., re{ao samo 117.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. Fiat Panda 1.0, 1997. god., teretno, 2 sjedi{ta, pogon 2x2, reg. do 3. 6. 2011., povoljno. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Mondeo 94. god., 1.8 TD, 65 KW, 1755 cm3, met. zeleni. Tel. 061 260 598. Golf V, 1.9 TDI, 2006. god., registrovan do 11. 2011., crna boja. T 061 202 el. 982. Hitno Golf 2, dizel, bijele boje, 87. god., neregistrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 244 290. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Limariju za Kia Sportage. Tel. 061 254 038. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Opel Astra dizel karavan, 1999., mo`e zamjena. Tel. 061 220 016. Opel Kadet, suza 1.3, 1988. god., cijena po dogovoru. Tel. 062 183 913. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat TDI, 97., limuzina, reg. do septembra 2011., cijena 7.700 KM. Tel. 061 519 750. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljinsko zaklj., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206, god. 2003., full oprema, benzin, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cijena 7.400 KM. Tel. 061 107 285. Pe`o 206, god. 2003., sa dosta opreme, crvene boje, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, benzin 1.2, cijena 6.700 KM. Tel. 061 204 169. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem kombi VW 1983., povoljno. Reg. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem Mercedes 190 dizel, automatik, 88., sive boje, gara`iran u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Prodajem Opel Astra siva metalik, klima, 2001. 1.6 benzin, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 5 povoljno, neregistrovan u ispravnom stanju.Tel 033 613 389. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900

Prodaja
Poslovni prostor u Sarajevu, Dolac Malta, 220 m2, opremljen u ekstra stanju. Pogodan za sve namjene. Tel. 062 335 381. 15397-1Nd` Prodajem ~etverosoban stan u strogom centru, luksuzno opremljen, vl. 1/1, bez posrednika. Tel. 061 130 342. 16070-1Nd` Mojmilo - garsonjera 32 m2, V.P (kod Hipermarketa). Dobri. nja 4 - ul. Petra Tje{i}a, 38 m2, 1. sprat - renoviran. Tel. 061 493 323. 19446-1tt A. POLJE 35 m2 prizemlje, jednosoban + zatvoreni balkon, c. grijanje, blind vrata, stanje dobro - 53.000 KM. CENTAR Ciglane trosoban 79 m2/IV sprat + 2 velike lo|e (ima lift), ura|eno kupatilo, toalet, kuhinja, stanje odli~no - 235.000 KM. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 19469-1tt Prodajem dvosoban stan 54 m2 Dobrinja, I kat, c.g., povoljno. Tel. 066 488 818. 19474-1tt A. Polje 35 m2/p, ul. N. Smajlovi}a jednos., ima zatvoreni balkon, blind vrata, centralno, 53.500 KM. Tel. 061 269 835. Adaptiran jednoipos. stan 49 m2, Dobrinja-Aerodromsko. Tel. 061 375 787. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Aerodrom. naselje, novogradnja, useljiv 35 m2, III sp., sa kuhinjom, dnevna, manja spava}a, eta`no, 58.000 KM. Tel. 061 269 835. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Beograd - Kara|or|eva 19, stan 42 m2, II kat, 63.000 EUR-a, bez posrednika i zamjene. Tel. 00381 61 244-6181. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, ul. D`. Bijedi}a, dvos. 54 m (p+balkon, kompletno adapt. 110.000 KM. Tel. 061 269 835. D. Jo{anica, Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije, p+s+s, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2 sa dva balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva stana u Sarajevu, 33, 37 m2, 4.940 m2, nova gradnja, stan se nalazi na Ilid`i. Tel. 061 887 349. Dvos. 52 m2, plin. grijanje, ba{ta, iznad op{te bolnice, 85.000 KM. Tel. 062 619 266. Dvos. stan 5 5m2, Dobrinja, I sp., c.g. Tel. 066 488 818. Dvos. stan 54 m2, Grbavica, ul. Zagreba~ka, c.g. Tel. 061 375 787.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje
Izdajem povoljno kancelarijski poslovni prostor 20 m2, sa tel. priklju~kom, grijanjem, toaletom. Lokacija ^engi} Vila. Kontakt tel. 061 586 203. 16523-1Nd` Izdajem jednosoban namje{ten stan, Otoka. Tel. 061 109 321, 03 650-584. 19416-1tt Apartman na Vla{i}u, blizu starta uspinja~e. Tel. 061 210 650. Apartmane, zgrada „Papagajka“, 20 KM po osobi. Tel. 061 519 750. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Austrijski trg, lokal 41 m2, za sve namjene, na glavnoj cesti. T 065 188 648. el. Bjela{nica, luksuzno opremljen apartman za ~etiri osobe. Tel. 061 482 596. Cazinska, izdajem prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve posebno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom, ops. ulaz, studentima i zaposl. licima. Tel. 033 216-402. Dvos. namje{ten stan na Iid`i-Pejton, cijena 350 KM. Tel. 061 172 852. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, sobe za no}enje i kratak boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-Pejton, namje{ten dvos. stan. Tel. 061 172 852. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan u stamb. zgradi. Tel. 061 866 705. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem 100 m2 poslovno-skladi{nog i 105 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem 2,5 soban namje{ten stan Nova Breka. Tel. 033/442-175. Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566.

Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera u [vrakinom, kod MUPa. Tel. 061 812 829. Grbavica, dvos. stan od 51 m2, prodajem. Tel. 061 260 598. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavi~ka br. 6, IX kat, trosoban stan 74 m2 prodajem, 1.800 KM/m2. Tel. 061 080 257. Hitno i povoljno stan 84 m2 + gara`a, Vrtovi Riverine. Tel. 061 139 469. Hrasno, P Ribar, odli~an stan na . odli~noj lokaciji, obnovljen, 53 m2, VI sp., 118.000 KM. Tel. 061 203 346. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat p+1+p 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje+2 sp., sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Jednosoban stan u centru Sarajeva, zvati od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u G. Bio~i 8x9 m, na sprat i 1.960 m2 oku}nice, i 4.000 m2 zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.613 m2 oku}nice, sve za 95.000 KM. Tel. 061 299 127. „Metalka“ kod OHR-a dvos. stan+balkon, fasadna cigla, I sp., sa ugradb. kuhinjom, aparatima, ameri~. plakarima, 150.000 KM. Tel. 061 269 835. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar-Sutina, prodajem ku}u 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ni{i}i, 21.000 m2 {ume, 300 m od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Novija ku}a centar Ilid`e, 2 sprata po 120 m2, opremljena. Tel. 061 257 567. Olimpijska, 4 sp., stan 80 m2. Tel. 033 546-556. Plac 4.700 m2 u ra~un uzimam auto. Tel. 061 159 249. Plac sa zapo~etom ku}om 8x9, uredni papiri. Tel. 033 451-309. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2 stana na Vla{i}u, opremljena, 40 m2 i 42 m2, mo`e i kompenzacija po dogovoru. Tel. 061 887 349. Prodajem 850 m2 uz glavnu cestu Sarajevo-Kiseljak, ispod [aminog gaja. Tel. 061 199 094. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlasni{tvo 1/1, cij. 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dva eta`irana stana povoljno, po 75 m2, sa ba{tom, centar. Tel. 061 490 312. Prodajem dvosoban stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem dvosoban stan 55 m2, sprat I, novogradnja, na Betaniji, cijena 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 64 m2, visoko prizemlje - Vi{njik. Tel. 066 321 485. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4., ul. Patriotske lige. T 063 919 544. el. Prodajem dvosoban top-renoviran stan, Gornje Ciglane, II sprat, gas, PVC, 48 m2 + 8 m2 balkona, 60.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina.

Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni 1/1. Tel. 033 481-775 i 061 517 490, Hotonj, Vogo{}a. Prodajem ku}u u izgradnji Ned`ari}i. Tel. 061 131 297. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem nov stan od 70 m2, 1 m2 - 1.650 KM, na Ilid`i-Lu`ani - centar. Tel. 033 473-796. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. T 033 el. 638 125. Prodajem povoljno, hitno, ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 33 m2/pr. adaptiran, [vrakino. Tel. 061 214 634. Prodajem stan 60 m2, A. Polje B faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 60 m2, A. Polje B-faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, dunum ipo zemlje, [amin gaj. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Rakovica-[amin gaj, parcela 1.250 m2, struja, voda. uli~na rasvjeta, sun~ana strana, urbani dio 38.000 KM. Tel. 062 068 901. Stan 160 m2, ul. Vrazova, II, sp. Tel. 061 219 180. Stan 61 m2, uknji`en, potpuno nov u Had`i}ima. T 066 756 602, 057 350 092. el. Stan 72 m2, I sp., Dobrinja 4, ul. Gandijeva. Tel. 065 298 520. Stan u centru Zenice, III sp., 47 m2. Tel. 066 277 885. Stan Vraca, I sp., 94 m2, balkon, plin, 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, jednos. stan 33 m2, adaptiran, 33 m2, vl. 1/1. Tel. 033 459-874. Trg heroja, stan 36 m2, sve novo. T el. 061 219 180. Ul. Patriotske lige, stan 66 m2, IV sp., Ko{evo. Tel. 061 219 180. Vele{i}i, pos. prostor 53 m2, svi priklju~ci, parking prostor. Tel. 061 869 481. Vje~na vatra, stan 63 m2, 180.000 KM, pogodan i za pos. prostor. Tel. 061 902 827. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h. Vraca, ul. A. Smajlovi}a, bijele zgrade, 58 m2/III, djelimi~no potkrovlje, 82.000 KM. Tel. 061 510 964. Vratnik, ku}a sa dva stana namje{tena, gara`a, ba{ta, 300 m2 na ulici, jeftino. Tel. 062 621 515.

Potra`nja
Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033/203127, 061 437 732. 19426-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344.

42

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Digitalni fotoaparat Samsung S630, 6,0 mega pixela, 6,8 - 17,4 mm ZOOM. Tel. 061 035 347. Fri`ider u odli~nom stanju, ispravan, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290. Pelene za odrasle od 55 i 75 kg, 4 paketa za 70 KM. Tel. 061 244 290. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Rashladni ormari-vitrine, vage, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Karabin lova~ki 8x57 - Kranj. Tel. 062 916 907, 061 958 001. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294. TV Sony i TV Samsung, 80 ekran, kao novi, veoma povoljno. Hitno! Tel. 061 490 570. Sijeno balirano prodajem. Tel. 057 342-324. Prodajem o~uvan trosjed, kau}, itison 2x2, oarmari}, dje~iji krevet sa jogijem. Tel. 062 375 610. Plin. re{o, priklju~ak visoki. T 061 el. 421 514. Mlade papagaje prodajem. Tel. 601 709 658. Plin. pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Prodajem {arplaninca star 3 godine. Tel. 062 315 611. Industrijske ma{ine, {toperica i overlak sa 4 i 5 konaca. Tel. 062 105 039. [iv. ma{ina industrijska, pikerica tip Strobel. Tel. 062 105 039. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Plin. pe} „Maja“. Tel. 061 740 293, 033 440-727. Prozori novi, drvo-termostaklo, povoljno. Tel. 033 451-309. Svinju prodajem oko 170 kg. Tel. 057 342 324. Boks prodajem na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv. Tel. 063 191 659. PRU@AMO SLJEDE]E USLUGE: Istrage, potrage, provjera vjernosti partnera, kriminalistika, savjeti iz bezbjednosti, provjera telefona i dr. Tel. 00381 64/67-49-811. 19455-1tt Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Molerski radovi, uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 19113-1TT U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Prevoz skija{a na sve planine u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim preparatom uz garanciju. Tel. 063 693 202. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Kombi prevoz putnika {irom BiH. Tel. 062 052 210. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija. Tel. 063 155 868. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652.

Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto i plus doplatu. T 061 540 015. el. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544. Hitno kupujem dvos. stan do 80.000 KM, isplata odmah. Tel. 033 236-760. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Mijenjam stan 74 m2, trosoban, za garsonjeru ili prodajem, na Grbavici. Tel. 061 080 257 Mijenjam plac 4.700 m2 za auto vrijednosti 15.000 KM. Tel. 061 159 249.

OGREV KOD „MICKA“. Bukva i grab od 35 KM do 65 KM. Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Bukov briket 150 KM. Brezove metle 3 KM. Tel. 061 444 456. 16096-1Nd` AKCIJA: Bukova cijepana drva I klasa 50 KM jedan metar. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 325 003. 16415-1Nd` „AKCIJA OGRIJEVA“! Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prodaja ogrijeva u vre}ama. Tel. 061 670 068. 19443-1tt „RASPRODAJA“! Bukova cijepana drva i }utci. Ugalj Banovi}i, ugalj Kreka. Dostava ta~na i brza. Mogu}nost pakovanja u vre}e. Tel. 061 234 598. 19443-1tt Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 2 stola. Tel. 624-820. Harmonika vrata „Marley“ sa ugradnjom, dvije vodilice i pragom, jednokrilna i dvokrilna, svih veli~ina. T 033 el. 225-227, 061 516 910. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Sliku Petra Tje{i}a, ulje 21x26 cm, 1.000 KM. Tel. 061 709 593. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ijajaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Popust na ve}u koli~inu do 50%. Prepelice nosilje i meso prepelica. Besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Povoljno trosjed, dvosjed i fotelja, sve na razvla~enje. Tel. 061 272 611. 100% lijek protiv hemoroida - baza med + biljke. Tel. 061 311 276. Opada vam kosa, prirodno ili od zra~enja, javite se. Tel. 061 311 276. Imate problema sa masno}om u krvi, 100% narodni lijek + bro{ura. Tel. 062 795 285. Prodaja zdrave hrane - slatka + d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel. 061 311 276. Neugodan miris iz usta, javite se, narodni lijek. Tel. 061 311 276. Akne gnojne, bubuljice, biljna baza + bro{ura. Tel. 061 311 276. Imate problema sa probavom, zdrava hrana sa bro{urom, 100% efikasno. Tel. 061 311 276. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 16360-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM - rade sve vrste opravki starih i ugradnju novih bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo instalacije, itd., sa garancijom. Tel. 061 222 228. 16609-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 16070-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 16236-1Nd` SZR TV SERVIS vr{i opravke svih TV aparata, besplatan dolazak, ra~un, garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 15494-1Nd` Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033/450271. 16538-1Nd` PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa, antivirusa, i druge opravke, povoljno! Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. 19450-1tt

Dnevni avaz
Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Vr{imo gra|evinske radove: malterisanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061 788 076. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate uz popust 30%. T 061 510 390, el. 033 473-155. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa besplatnim prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Izvo|enje i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061 803 042. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. PVC i ALU stolarija, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 788-471. Instrukcije iz matematike i mehanike daje dipl. ing. ma{instva, Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 062 214 599. Bosanski strancima koji poznaju njema~ki, iskusni nastavnik i publicista. Tel. 659-750 (Smail) i 066 897 870. VK elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim elekrtoinstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i. Vr{im svakodnevni prijevoz Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposlenike u Sarajevu. Tel. 061 825 561, 062 726 308. Agencijsko vo|enje ra~unovodstva pravnih subjekata. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Povoljno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima, uz garanciju kvaliteta. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Stolar vr{i opravke starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Elektro-servis, popravljamo-viklujemo sve rotore, statore, el. motore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine alatljike. Tel. 066 889 246. Vr{im usluge prijevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Prevoz putni~kim klimatiziranim automobilom sve destinacije, more, planine, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 250. Rigips majstor, potkrovlja, spu{teni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Popravljam sve vrste ra~unara, besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 537 576. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja na va{oj adresi. T 061 552 417. el. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Molersko farbarske usluge, izvodim profesionalno. Tel. 065 926 654. Moleri rade kvalitetno i ~isto. Tel. 061 504 425, 061 272 573. Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 062 184 414. Molerski radovi uz potpunu za{titu lepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Adaptacija - molersko-farbarski, elektroinstalaterski, rigips radovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}. el. aparata i el. instalacija, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, Uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stana-ku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. T 061 270 el. 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Moler: kvalitetno, brzo i veoma povoljno radimo sve vrste moleraja. Tel. 062 778 717. Dajem instrukcije iz fizike i matematike, djeci i srednjim {kolama. Tel. 061 227 439. Moler. Tel. 061 867 007. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih {kola. Tel. 062 139 588. Vrlo povoljno i kvalitetno molerski, parketarski i rigips radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i povoljno vodoinstalaterski, kerami~arski i elektri~arski radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1 KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651-891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 033 677549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. T 062 824 523. el. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Firmi ONER D.O.O. potrebno vi{e stru~nih ekonomista (SSS). CV. slati na e-mail: ONER.doo@gmail.com 16552-1Nd` ure|aja. Tel. 063 233 526. Prevodim tekstove sa engleskog jezika, cijena 5 KM po stranici. Tel. 061 522 442. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. Dipl. in`injer poljoprivrede, odra|uje sve u vo}arstvu, cvje}arstvu, sadnji vo}a. Tel. 061 746 489. Ozbiljan i odgovoran, pomagao bi starijoj i iznemogloj osobi u ku~nim poslovima, KS. Tel. 033 208-175. VKV vodoinst. radi sve poslove, povoljno, ~isti bojlere. Tel. 062 183 306. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno i pedantno. Tel. 062 760 012. Iskoristite akciju bespl. u~lanjenja i dodatno zaradite, zarada 35 posto. Tel. 061 622 304. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti vozila, podova, sjedi{ta, tapeta, vrata i krova. Tel. 062 213 732. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. Priznati nastavnik njema~kog i bosanskog jezika daje instrukcije vrlo uspje{no (uz dobru saradnju), prvi dvo~as (probni) pola jeftinije. Tel. 659-750, 066 897 870. Elektir~ar VKV ugra|uje el. instalacije, popravlja T pe}i, bojlere. T 061 a el. 461 273. Radim lim. gra|evinske radove po ku}ama. Tel. 062 151 468. Hitno tra`im tri `enske osobe za rad u kozmeti~koj kompaniji, zarada 30 posto od prodaje. T 033 611-067, 061 210 el. 994. Ako `elite dodatnu zaradu u vlastitoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanoav i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Registrirate firmu (doo, dd, sur, str) i trebate pomo}, javite se pravniku. Tel. 063 190 722. Dajem instrukcije iz bos. jezika i knji`evnosti, lektori{em, pi{em lektire, maturske i seminarske. Tel. 061 865 068. Pru`am pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, prigovori, ugovori). Tel. 063 190 722. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 062 522 986. Ozbiljna `ena, ~uvala bi dijete na du`i period na Dobrinji 2. Tel. 033/450804 ili 061 578 169. ^uvala bi dijete, `ena sa iskustvom. Tel. 066 793 529. Pozovite za va{e obaveze koje ne mo`ete sti}i, kpovina, dostava, prevoz. Tel. 061 131 083, 061 376 241. Osnovcima instrukcije iz bosanskog, engleskog, arap., matematike, fizike, hemije, biologije. Tel. 061 33 93 74.

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

43

Kupujem staru deviznu {tednju dionice firmi i fondova, ratn uod{tetu (obveznice). Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 16604-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem dionice, obveznice, devizne {tednje i ratne {tete. Isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice, obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem stare kablove i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem dionice-akcije devizne {tednje i ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem lova~ku pu{ku sa~maricu sa papirima. Tel. 062 452 485 Kupujem knjigu Alm-@eljo 1921 do 1971., pla}am 50 EUR-a. Tel. 061 928 817. Kupujem eksponate sarajevske Olimpijade ZOI-84, baklje, plakete, medalje, postere i sl. Tel. 063 015 334. Staro oru`je, kubure, sablje, jatagane, bajonete, ordenje, medalje i sl. kupujem. Tel. 063 015 334. Kupujem neispravan valjak za peglanje, Cordes 834. Tel. 061 107 001. Stadu dev. {tednju, ratnu od{tetu, dionice. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. Sve vrste dionica, akcija sa saraj. i banjal. berze, ratna {teta, Telekom i dr. Tel. 061 188 488. Kupujem gramaf. plo~e rock ex YU i strani rock. Tel. 061 244 290.

Potrebni radnici za rad u ugostiteljskom objektu: konobari-ce, {ankeri-ce. Zvati od 10-16 sati. Tel. 061 218 094. 19364-1tt Buregd`inici potrebne dvije majstorice za pitu sa iskustvom. Tel. 062 760 139. 19449-1tt Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja u Fast Food-u. Cont. tel.: 062 223 332. 16600-1Nd` Potreban konobar i {anker ({ankerica) za cafe „La Casa Matta“. Tel. 061 900 849, 061 555 788. 19467-1tt Ugostiteljskom objektu na Grbavici kod OHR-a potrebna djevojka na poslovima uslu`ivanja, isplata svaki dan (dnevnica 20 KM) sa ili bez iskustva. Tel. 061 746 078. 19473-1tt Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. Nudimo smje{taj, hranu i platu vrijednoj i sposobnoj mla|oj `eni bez obaveza, protuusluga vo|enje doma}instva i briga o djetetu od 5 godina. Tel. 066 643 099. Potrebna `ena za {topanje perzera Sarajevske }ilimare i nove rese. Tel. 061 566 811, 033 649-559. Frizerskom salonu potreban frizer. Tel. 033 469-415. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene. Tel. 033 522-545. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Masa`a sportska, medicinska, opu{taju}a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige, pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033 237-878, 061 482 045. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Elektri~ar vr{i sve vrste ugradnje i popravki elektri~nih instalacija i

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

44

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

45

46

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

Broj: 02-14-3744/10 Sarajevo, 23. 12. 2010. Na osnovu ~lana 3. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona“ broj 27/09 od 30. 9. 2009. godine), Op}inski na~elnik raspisuje

KONKURS
o dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s podru~ja op}ine Novo Sarajevo za 2010/2011. godinu Pravo u~e{}a na konkursu imaju posebno nadareni sportisti koji su postigli zna~ajne uspjehe na dr`avnom i me|unarodnim takmi~enjima, koji se nalaze na redovnom {kolovanju u osnovnim {kolama, srednjim {kolama i visoko{kolskim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, a koji imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Novo Sarajevo. Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova prednost }e imati: - kandidat koji ima bolje rezultate na me|unarodnom nivou, - kandidat koji kontinuirano posti`e vrhunske rezultate. Stipendije se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu (10 mjeseci). Broj i visina stipendija utvr|uje se odlukom Op}inskog vije}a a na prijedlog Op}inskog na~elnika. Prijave na Konkurs mogu se izvr{iti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, po~ev od 27. 12. 2010. (od dana objavljivanja u dnevnim listovima: Oslobo|enje, San i Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i op}ine Novo Sarajevo).

Prijave se mogu izvr{iti li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili putem po{te na propisanom obrascu, na adresu: Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za bora~ko invalidsku za{titu, sa naznakom „Konkurs za stipendiranje posebno nadarenih sportista s podru~ja op}ine Novo Sarajevo“, Zmaja od Bosne 55. Uz prijavu je potrebno prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - uvjerenje o redovnom {kolovanju, - rodni list - za kandidata, - prijavnicu mjesta prebivali{ta i kopiju li~ne karte za kandidata - dokaz o u~e{}u na takmi~enju: - dr`avni nivo - me|unarodni nivo - dokaz o postignutim rezultatima na takmi~enjima kontinuirano dvije ili vi{e godina. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti u Slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu, li~no ili na kontakt telefone: 033 492 107 i 492 213. Obavijest o rezultatima konkursa dostavit }e se kandidatima u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{enja Odluke o izboru. Prigovor na rezultate Konkursa podnosi se Op}inskom na~elniku u roku od osam dana od dana prijema obavijesti. OP]INSKI NA^ELNIK NED@AD KOLD@O

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

47

na

doc.dr.med.sci NEDRET MUJKANOVI]
Sje}anje na tebe, tvoj plemeniti lik i djela su neizbrisiva. Neka ti je vje~ni rahmet. Kolektiv Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona
N

Dvadeset sedmog decembra 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Moj robe okreni se oko sebe i pogledaj dunjalu~ke ljepote koje sam Ti za ovozemaljskog vakta podario, a onda spusti glavu i pogledaj kabure. Dana 27. 12. 2010. navr{ava se 1095 dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, svekrve, punice, nane i pranane

DERVI[E POPARA, ro|. MEMI]
Pro{lo je 1095 dana od na{eg rastanka, 1095 dana kako te nismo vidjeli, dodirnuli i poljubili. 1095 dana sanjamo isti san, da si tu, da nas ispra}a{ i do~ekuje{. Svaki dan nijemo o~ekujemo susret na ku}nom pragu, ali uzalud, ipak da nas takve misli ne prate i da izgubimo vjeru u ponovni susret, sigurno bi nam bilo mnogo te`e. Premalo je rije~i, jer rije~i su vjetar, da ti ka`emo da nam kako vrijeme prolazi, sve vi{e i vi{e nedostaje{ i koliko se tuge nakupilo u na{im srcima. Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam podarila, hvala ti {to si u svakom trenutku, dobru i zlu, tuzi i radosti bila uz nas. Neka te u ti{ini vje~nog mira prati milost Svevi{njeg stvoritelja, neka tvoj kabur vje~no bude obasjan nuur svjetlo{}u, jer ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je toplo i ponosno sje}anje na tebe, tvoj lik i tvoju plemenitost. Tvoji najmiliji: suprug Alija, sin Omer, k}erke Senida i Nad`ida, unuk Eldin, unuke Lejla, Sabina i Emina, snaha Envera, zetovi Ekrem, Denis i Alen, praunu~ad Orhan, 19379-1tt Anur i \ula

]AMIL (OSMANA) TUNOVI]
Dragog Allaha d`.{. molimo da tvojoj dobroj du{i podari sve d`enetske ljepote. Neka ti je veliki rahmet S po{tovanjem i ljubavlju, Tvoji: supruga, k}erka i sinovi sa porodicama
19448-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog i nikad zaboravljenog

na preranu smrt na{eg dragog

MIRZA BANJAC MIRZA BANJAC
Sa dubokim bolom, ljubavlju, po{tovanjem,i uvijek u mislima na tebe i tvoju mladost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sabira sa djecom
19424-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj ~istoj i plemenitoj du{i. 19423-1tt Hulki i Djuljija sa djecom

Ju~er, 26. decembra 2010. navr{ilo se sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Danas se navr{avaju 2 godine otkada nije sa nama na{a draga

SEID BEGI]
26. 12. 1994 - 26. 12. 2010. iz Ora{ja
Pro{lo je mnogo godina od kada nisi sa nama. Dosta toga se promijenilo. Dobio si troje prekrasnih unu~i}a kojima svakodnevno govorimo o tebi, o tvojoj dobroti i tvom osmijehu. Mnogo nam nedostaje{ Tvoji: supruga Enisa, sin Senihad, k}erka Safija, zet Smail, snaha Vildana, te unuci: Anes, Neira i Faris
ptt

had`i NAD@IJA-hanuma (MUHAREMA) MISIRLIJA
Tevhid }e se prou~iti danas, 27. decembra 2010. u 15.00 sati u ku}i `alosti, Antuna Hangija 31/I, stan Omi}evi} Porodica
19410-1tt

HATA (HUSO) [EHI]
Jo{ uvijek nam silno nedostaje{. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no poklanjala, a koja nam tako fali. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i! Vole te tvoji: sin Husein, snaha Enisa, unuk Haris i najdra`a unuka Adisa
16580-1nd`

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se jedanaest godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi brat, daid`a i djever

SJE]ANJE

had`i RAGIB (RAMIZA) BAHTO
1999 - 2010.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: majka Masa, supruga \ehva, sin Adis i snaha Zemina
19440-1tt

AVDO (had`i DERVI[A) MULAGI]
Sje}amo ga se s ljubavlju i po{tovanjem. Porodica Porodica
19463-1tt

SEAD [ARI]
1993 - 2010.

19468-1tt

48

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

- mojoj najdra`oj bakoni -

NAFIJI \E^EVI], ro|. HAVERI]
Kako }e mi samo nedostajati osmijeh i toplina kojom si me grijala sa prozora kada sam ulazio u tvoju avliju. Da li }e ona na{a roza ru`a ikada vi{e mirisati isto. Voli te do neba, Tvoj gazija, tvoj soko... tvoj Vedo El-Fatiha
9470-1tt

Ovih dana navr{ilo se devet tu`nih godina kako nas je zauvijek napustila na{a draga sestra

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenoj mami

MAIDA ZUB^EVI]
Preselila si na ahiret, a nama si ostavila lijepa sje}anja na tebe, tvoju dobotu i plemenitost. Dok smo `ivi ta sje}anja }e `ivjeti sa nama. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja bra}a: [emsudin, Muhamed i Asad
19454-1tt

NAFIJA \E^EVI], ro|. HAVERI]

NAFIJA \E^EVI], ro|. HAVERI]

Volimo te puno baba. MIRSADA
19471-1tt

Sanita, Adis, Emina i Lamija
19471-1tt

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se 10 godina od preseljenja na ahiret na{e drage HAD@IJINCE. Tim povodom sje}amo se i ostalih umrlih ~lanova porodice

ARAPOVI]

FEHIM
1911 - 1970.

had`i FATA
19. 14 - 2000.

E[REFA
1935 - 1999.

MUNEVERA
1939 - 2005.

(ro|. ]UPINA)
Molimo Svevi{njeg da ih obaspe svojom milo{}u. Hvala svima koji ih se sje}aju. Porodica
Dana 27. 12. 2010. godine navr{ava se 7 dana od iznenadne smrti dragog brata, {ure, dajd`e

(BARUT)

19462-1tt

Dana 27. 12. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{e drage nane

Dana 26. 12. 2010. godine navr{ilo se 7 tu`nih godina otkako se preselio na ahiret na{ dragi otac i suprug

VAHID (ESAD) LOKVAN^I]
Dragi moj brate, Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Moje srce to zna, {uti i podnosi bol za tobom koji }e trajati dok traje moj `ivot i `ivot svih nas koji te volimo. S ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Subhija, zet Ismet Bid`evi}, sin Amer, k}erka Amra i zet Amel Pa{agi} 16594-1nd`

D@EMILA (NUHAN) SULTANI]
Dok `ivimo mi `ivjet }e i uspomena na tebe, smrt je trenutak a bol vje~na! Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva `ivjela bi vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Unuke: Selma i Amina, sin Refik i snaha Mevlida
16584-1nd`

BAJRO NUHANOVI]
Godine ne mogu izbrisati sva lijepa sje}anja na tvoj lik i dobra djela koja si ostavio iza sebe. Sa ponosom te nosimo u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sin Nedim, snaha Ufuk, k}erka Emina, zet Edin i supruga Munira Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
16542-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na sina, brata i djevera {ehid

na brata, {uru, daid`u {ehid

Dana 27. 12. 2010. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od kada nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, djed, svekar i punac

Dana 27. 12. 2010. godine navr{ava se 5 godina od prerane smrti na{e drage k}erke

Dana 27. decembra 2010. godine navr{ava se jedanaest godina otkako je preselio na ahiret dragi brat

SJE]ANJE

HAJRUDIN (HAMZA) IVAZOVI]
26. 12. 1992 - 26. 12. 2010.
Tu`an je ovaj datum, jer podsje}a na trenutke tuge kad si zauvijek oti{ao od nas. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: majka Mevlida, brat Mujo, snaha Mersiha
16544-1nd`

HAJRUDIN (HAMZA) IVAZOVI]
26. 12. 1992 - 26. 12. 2010.
Pamtimo te po dobroti. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, jer voljeni nikad ne umiru. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta koje si zaslu`io. Tvoji: sestra Hajra i Kadira sa porodicama 16544-1nd`

GLAVINKA ANDRIJA
Vrijeme prolazi, ali tuga i bol ostaju u na{im srcima. Sje}anje na tvoj dragi lik vje~no }e `ivjeti u nama. Tvoji najmiliji: supruga Marija, djeca, snaha, zetovi i unu~ad
16546-1nd`

AZRA (SAFETA) MALAGI]
Svaki bol do|e i pro|e, ali bol za tobom nikada ne}e pro}i. Da ti dragi Allah d`ele{anuhu da lijepi d`enet. Otac Safet, majka Subiha, sestra Emina, zet Adis i sestri~na Ajla
16517-1nd`

RAGIB BAHTO
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka mu je vje~ni rahmet. Tvoja sestra Fazila sa familijom
19211-1tt

VEREM SIDIK
27. 12. 1979 - 27. 12. 2010.
Porodica
398-1mo

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

49

IN MEMORIAM

ZAHVALNICA

Ju~e, 26. 12. 2010. navr{ilo se sedam dana od kada nijesa nama na{

DRAGAN (MOM^ILA) [ELEDA

Neizmjernu zahvalnost na svemu {to su u~inili dugujemo: - Doktoru Mehmedu Javori}u - Javi, medicinskom osoblju i zaposlenima na III odjeljenju Ortopedske klinike KCUS - Doktoru Vladimiru Lovre i medicinskom osoblju Klinike za plu}ne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“ - Doktoru Besimu ^alki}u, ambulanta MUP-a - Kantonalnom javnom preduze}u „Pokop“, direktoru Nuki Grebovi}u i zaposlenima - Kantonu Sarajevo, slu`bi Protokola Kantona Sarajevo i svim Draganovim kolegama - SKPD „Prosvjeta“ i svim ~lanovima dru{tva „Prosvjeta“

Porodica
19484-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

bratu na{eg prijatelja i druga Juse

Na ovom svijetu nema dovoljno rije~i koje bi iskazale svu na{u bol. To znamo samo mi i dragi Allah d`.{. koji gleda u na{a srca. Njemu upu}ujemo dovu da ti otvori svoje d`enetske kapije, a mi }emo te zauvijek po dobru pamtiti i spominjati.
16606-1nd`

ARSLANOVI] TUFIK (had`i [UKRIJA)
Raja i prijatelji sa Dobrinje: Juka, Osmo, Deba, Aljo, Nihad, Kikan, Avdo, Midan, Sejo H., Zijo, Fudo, Bobo, Enko K., Pipa, \emo M., Fistik, Zlaja, Jasenko, Fati, Fudo Z., Kica, [andor, Ibro P Mimo, ., Rase, Mla|o, Ogi, Jasa, Mujo, Bu}o, Maca, Neno, Omer, Meho (P), Laka~a K.
16613-1nd`

FATIMA ZENOVI], ro|. VEJSELOVI]

Tvoja k}erka Mirela i zaova Muniba

Dana 28. 12. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih i bolnih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

ZLATANA (IBRAHIMA) DEDI]A
1954 - 2009.
Dana 28. 12. 2010. u 14,30 sati posjetit }emo tvoj mezar i prisjetiti te se. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Senada, k}erka Mirela, sinovi Damir, Jasmin i Maid, snaha Damira i unuka Irma

GOND@A GRUDA, ro|. FERIZOVI]
Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Puno nam nedostaje{ i ne mo`emo se naviknuti da vi{e nisi sa nama. Tvoja skromnost i dobrota vje~no }e ostati u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
1400-1tz

Porodica Gruda i Alrwashdeh

19472-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDJI POZDRAV

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se pet godina od kad si nas napustila

na{em prijatelju

AMILA D@AKA, ro|. ^UTUNA TUFIK ARSLANOVI]
Postoji ne{to {to nikada ne umire, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Rana u na{im srcima ostaje do`ivotna, a ljubav i uspomena prema tebi vje~na. Dok god `ivimo `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Tvoje k}erke Adisa i Amela sa porodicama
16612-1nd`

MIRZI BANJAC

ocu na{e radne kolegice

SIKRA SECURITY i SIKRA TEHNIKA

19487-1tt

Kolegice i kolege Slu`be prihvata i otpreme putnika 16603-1nd` Aerodrom Sarajevo

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja

HALIL (JUSO) NOGO FATIMA PELJTO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem i ljubavlju na tvoju dobrotu i plemenitost. Enes Kari} i Edin Malki} sa porodicama
16611-1nd`

SAFET IMAMOVI]

[UHRA IMAMOVI]

Od smrti te nismo mogli sa~uvati ali od zaborava ho}emo. Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu. Neka ti Milostivi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: supruga Behija, sin Fahrudin, snaha Elma, unuke Elmina i Ilvana
19481-1tt

Vrijeme prolazi, ali nikada ne}e biti lak{e. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na vas. Va{a k}erka Nena sa porodicom
16602-1nd`

50

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

MIRZA BANJAC

Pro{lo je sedam najtu`nijih dana od kada Te nema. Kako }u dalje bez Tebe ne znam. Toliku tugu, prazninu i bol ni{ta ne mo`e ubla`iti. Ostat }e{ zauvijek dio mene i mog `ivota.

Voli Te Tvoja Mirela
N

Dnevni avaz
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

51

Danas, 27. 12. 2010. godine navr{ava se 7 najtu`nijih dana od kada je na ahiret preselio na{ sin i brat

MIRZA (JASENKO) BANJAC
Praznina koju si ostavio za sobom nikada ne}e biti ispunjena. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i neka mu je vje~ni rahmet. TEVHID ]E SE PROU^ITI DANAS, 27. 12. 2010. GODINE U 14.30 SATI U BAKIJSKOJ D@AMIJI.
ZAHVALNICA

MIRZA BANJAC
Dragi na{ Mirza, tvoj prerani odlazak nas je duboko potresao. Tvoju vedrinu i ~estitost uvijek }emo pamtiti. Uposlenici „Omega - III“ Sarajevo
N

Ovim povodom `elimo da izrazimo veliku zahvalnost osoblju iz kola Hitne pomo}i koji su prvi pru`ili pomo} na{em sinu, doktorici Dijani ^ustovi}, sestri Aidi Musi} i tehni~arima Ziji Godinjaku i Rusmiru Habulu, de`urnom osoblju KUM-a, te dr. @eljki Raji} - Gotovac i prim. dr. Spu`i}u iz KCUS Ko{evo. Ujedno izra`avamo posebnu zahvalnost doktorima Faruku Alenderu, Nerminu Had`i}u, Aldenu Begi}u i Vedadu Papovi}u, te svim prijateljima, kom{ijama, rodbini i poznanicima koji su bili uz nas u ovim najte`im trenucima. Veliko Vam hvala! O`alo{}eni i zahvalni: majka Jasminka, otac Jasenko, sestra Aida, zet Almir, sestri~na N Nejira i djevojka Mirela

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada je oti{ao na{ voljeni Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od odlaska na{eg dragog

MIRZE BANJCA
S tugom i bolom uvijek }emo te se sje}ati. Porodice: Mijatovi}, Vukovi}, Azeni}, ]ebi}, Pani}
N

MIRZA BANJAC
Svaki dan je te`i od prethodnog, zbog saznanja da vi{e nikada ne}e{ biti s nama. Tvoj nasmijani lik, toplinu i dobrotu koju si nesebi~no dijelio drugima zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima. Obitelj Mijatovi}
N

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

majci na{eg dragog i po{tovanog direktora Hameda [iv{i}a

IZETI [IV[I], ro|. ^ELJO

Svojom `rtvom i ljubavlju majka zauvijek ostaje u srcu. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i neka vam je vje~ni rahmet. S tugom i po{tovanjem, UPOSLENICI BIHATEAM DOO SARAJEVO
16614-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i pranana

Dana 27. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga tetka

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj sestri~ni mojoj dragoj sestri

LIHO ALIJI
OSOBLJE OAZE: Samir, Nedim, Emir, Dina, Almir, Elvir, Had`ija i Amir
19488-1tt

SARI] ([OJKO) HABIBA
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i `alosti, Branilaca Sarajeva 31 u 14.00 sati. Tvoji najmiliji: k}erka Sabina, unuk Nermin, snaha Merima, praunuke Selma i Amela.
19442-1tt

SARI] ([OJKO) HABIBA
Draga tetka, neka ti dragi Allah d`.{. podari sve D`enetske ljepote koje si zaslu`ila. Porodice [ojko, Me{anovi} i Preljevi}
19442-1tt

FUAD UGLJEN
27. 12. 1984 - 27. 12. 2010.
Sin Asim i Jasmina sa djecom
396-1mo

JAHI] (ro|. SALKI]) HASNA
Sestra Mina i sestri}i Ado i Fe|a
19475-1tt

JAHI] (ro|. SALKI]) HASNA
Daid`a Bajro, tetke Sabira, Hamida, Fata i Hajra, tetak Salko i Sulejman, dainice Sabira i Ferida, daid`i~ne, teti}i i teti~ne
19475-1tt

52

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

D@EMAL HAD@IOMEROVI] - [ICE
9. 9. 1909 - 26. 12. 1977.
iz Mostara Va{i dragi likovi ostaju duboko u nama. Djeca

MEVLIDA HAD@IOMEROVI]
17. 12. 1917 - 18. 5. 2003.
399-1mo

Dana 26. 12. 2010. godine navr{ilo se 3 pune godine od preseljenja na ahiret na{e drage kolegice i prijateljice

ALMIRKE (]AMIL) KOVA^EVI]
Draga Almirka, dani brzo prolaze ali nijedan nije pro{ao bez sje}anja na tebe, tvog lika i osmijeha. Imala si veliko srce, dobru du{u i za svakoga lijepu rije~. Po dobru }emo te pamtiti, a s ljubavlju spominjati. Jer, ~ovjek ne umire smr}u nego onda kada ga zaborave, a mi te nikada ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Uposlenici Sparkasse Bank dd Poslovnica Te{anj i Jelah

PTT

Dana 27. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako se preselio na ahiret na{ dragi

TAIB (HASAN) IMAMOVI]
Moja ljubav kao prema roditelju bila je ogromna. Ta ljubav mi je davala snagu koja mi je bila potrebna u najte`im trenucima. Niko nije mogao osjetiti moju bol i tugu koju sam nosila u srcu dok je trajala borba za tvoj `ivot, ali uz Allahovu pomo} sam tu bol savladala. Ali ova bol koja je sad prisutna ne mo`e se rije~ima opisati, niti slovima napisati. Volje}u te do kraja mog `ivota i rado se sje}ati tvog lika i tvoje dobrote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Samira
19477-1tt

SJE]ANJE

U ponedjeljak, 27. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od tragi~ne smrti na{eg dragog i nikad zaboravljenog

SEDIFA - SEKA HUSEINBA[I], ro|. IBRI]
27. 12. 2008 - 27. 12. 2010.

TARIKA LJUBU[KI]A
Njegov veseli i plemeniti lik vje~no }e ostati u na{im srcima i mislima. Porodica Ljubu{ki}

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. S velikom ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

18468-1tt

PTT

SJE]ANJE

na na{eg

MIRZA BANJAC

[IMU BADURINA
27. 12. 2009 - 27. 12. 2010.
Dragi na{ deda, Malo je rije~i koje mogu opisati ljubav koju osje}amo prema Tebi. Svaki dan je ispunjen Tobom. Ponosni smo {to smo Tvoji i Ti na{. 19460-1tt Vole Te Ivanka, Dea, Denis, Mirela i Sven

S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Raja restorana i bifea BH Telecom Dolac Malta
16570-1nd`

SJE]ANJE

Dana 27. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke i nane

SJE]ANJE

NAFIJA (SULEJMANA - ef) ABDAGI]A
27. 12. 2003 - 27. 12. 2010.

MUBERE ^AVDAR, ro|. HRAPOVI]
Dana 27. 12. 2010. godine, u 12 sati, tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet!!! Porodica ^avdar

na na{u dragu sestru - tetku i sestri}a

Tvoji: sestre Mensura i Binasa, zetovi Vahid Kljaji}, Raif Smaji} i Edo Kusturica, sestri~ne i sestri}i Emina, Edina, Vedad i Faris
19407-1tt

MUBERA ^AVDAR, ro|. HRAPOVI]
19436-1tt

MIRZA ^AVDAR

Volimo Vas beskrajno i uvijek }emo Vas ~uvati u na{im srcima. Neka Vam dragi Allah podari lijepi D`ennet!! S ljubavlju sestra - tetka Mejra - [efika, Nina sa porodicom i Neriman - Nane sa porodicom PTT

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

53

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NENAD (VASO) ]URKOVI]
preminuo dana 25. 12. 2010. u 78. godini. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 27. 12. 2010. u 13.45 ~asova na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Nada, brat Jovan, sestra Joka sa porodicom, snaha Milada, sestri} @eljko, brati}i Bojan i Mladen sa porodicama, brati~na Nata{a sa porodicom, te porodice: ]urkovi}, Micevski i Petrovski, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije. 111

MATIJA PRTE[I - LE[I]
preminula 25. 12. 2010. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 27. 12. 2010. u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Marija, Dragica, D`ula i Zlata, sestre Manda i Ana, unu~ad Zvjezdana, Alen, Nermina, Irfan, Boban, Oleg, Larisa i Armis, praunu~ad Ivan i Evano, zetovi Osmo, Slobodan, Adis, Imer, Massimo i Ivica, sestri}i, sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice: Le{i}, [ehovi}, Prte{i, Husakovi}, Bo`ovi}, Be}irevi}, Emrlah, Demcaj, ]uri}, Jozi}, Larocca, Mikoli}, Babi}, @ivkovi}, Hamidovi}, Risti} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Paljevska br. 99.

IBRO (OSMAN) KATOVI]

preselio na ahiret u subotu, 25. 12. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Katovi}i - Me|e|a. O@ALO[]ENI: sinovi Mehemed i Adem, k}erke [ehzija, Emira, Mu{a i Munevera, {ura Alija, snahe Rabija, Rabija i D`enita, zetovi Esad, Sulejmen, Fadil, Esad H., Fahro i Almir, unu~ad Dina, Salkan, Amela, Zineta, Fadila, Muamer, Amil, Hazir, Melisa, D`enana, Alen i Aida, praunu~ad Anesa, Anes, Arnes, Eldar, Vildana i Ajdin, sestri~na Mirsada, te porodice Katovi}, [ahi}, Resi}, Hurem, Sofovi}, Ma{i}, ]ati}, Suba{i}, Spori{evi}, Srna, \ip, Gazija, Lemezan, Selak, Vra`alica, He}o, Jela~i}, Ahmovi}, ^izmovi}, Zajkovi}, Avdi}, Mehovi}, Sokolovi}, Duran, Isanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u Katovi}ima Me|e|a, poslije klanjanja d`enaze namaza. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 9.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

mojoj tetki na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki

FATIMI ZENOVI], ro|. VEJSELOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Brat Red`ep sa porodicom
16607-1nd`

HASNI

HASNI

od Irene, Osmana i djece
16617-1nd`

od Sabine, Ned`ada i djece
16617-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S dubokom boli javljamo da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

had`i BEGANOVI] (AHMEDA) RAMIZ - profesor
preselio na ahiret u nedjelju, 26. 12. 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, dana 27. 12. 2010. godine iza ikndije namaza u 14 sati ispred ^ar{ijske d`amije u Fojnici. O@ALO[]ENI: supruga had`i Vahida, sin Fuad, k}erka Azra, brat D`evad, snahe Svjetlana, Fatima, zetovi Edin, Eid, Mensud, unu~ad D`ana, Medina, Emir, Amila, Ajdin, praunu~ad Hana, Emir, Emina, svastike had`i Hiba Be~arevi} sa porodicom, had`i Behija Hasanbegovi} sa porodicom, Suda Berbi} sa porodicom, Selak Edo sa porodicom, sestri}i Fiko, Fako, Fuad, Mirsada, brati~ne A{ida i Amra, te o`alo{}ene porodice Beganovi}, Devi}, Krivi}, Saraj, Bubari}, Mujezinovi}, Dervi{evi}, Ba{~au{evi} Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u ulici Kulina bana 7. u ponedjeljak, 27. 12. 2010. 03627-1nr u 14 sati.

voljenoj sestri i zaovi

voljenoj tetki i zaovi

BARICA KARA^I], ro|. @ALAC
blago u Gospodinu preminula 25. 12. 2010. u 70. godini. Sahrana }e se obaviti 27. 12. 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Ivanka i unuk Rade, obitelji Kara~i}, Jano{evi}, Zornija, Peji}, @alac, te brojni susjedi, prijatelji i poznanici. Ku}a `alosti: ul. Senada Mandi}a Dede br. 5. 111

FATIMI ZENOVI], ro|. VEJSELOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Brat [efko sa porodicom
16607-1nd`

FATIMI ZENOVI], ro|. VEJSELOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Emina, Edin i Kimeta Vejselovi}
16607-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas 27. 12. 2010. navr{ava se 19 godina od kada je u ranoj mladosti sa nepunih 22 godine `ivota, prestalo da kuca srce

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri i tetki

na{oj dragoj supruzi

MARIJI TOMA
od supruga Seada Skroze
19478-1tt

HASNI (ISMET) JAHI] SALKI]
Brat Edin, snaha [efika, Dado i Lejla
16608-1nd`

[UHRETI (AVDO) AGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Azra sa porodicom
16616-1nd`

AZRE ]ILIMKOVI]
iz Tuzle
Ni{ta, pa ni tolike godine nisu umanjile bol i tugu za najdra`im bi}em. Najmanje {to za nju ~inimo je {to redovno obilazimo njenu vje~nu ku}u i {to smo joj u krugu familije i prijatelja prou~ili Hatmu. Vje~no o`alo{}eni: Midhat, Lala, Azur, Julija i Alen
1392-1tz

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

AN\ELKA (IVAN) GELO
27. 12. 2008 - 27. 12. 2010.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja djeca: Marijana, Davorin, Vladimir i Nikola, zet Dragan, snaha Elvira, unuci Petar, Ivana, Timur, Lea i Damir
19461-1t

BARICA KARA^I]

Njeni prijatelji: Mira Mileti}, porodica Zubac, Tadi}, Hela Mileti} sa porodicom, Adela Mandi} sa porodicom, Milomirka - Ga{a sa Tamarom i Nata{om
19489-1tt

54

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

UZEIR - SAFET (MUJO) BUKVA
preselio na ahiret dana 26. 12. 2010. u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 27. 12. 2010. poslije ikindije namaza (13.59 sati) ispred Perta~ke d`amije Visoko, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prijevoz obezbije|en autobusom sa Sebilja. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Subhija, sinovi Samir i Almir, nevjesta Sadeta, unuk Tarik, sestra Halima, punac Ahmet, svastika [ahida, {ura Mensur, te porodice: Bukva, Kald`ija, Valjevac, Had`imehanovi}, Gad`un, Buza, Prolaz, ^iri}, Avduki}, Muli}, Hod`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Gazihusrefbegova br. 3, Visoko iza ikindije na16615-1nd` maza (`enski)

IZETA [IV[I], ro|. ^ELJO
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Hamed, snahe Amra i Hildana, unu~ad Almir, Amela i Naida, snaha Jana, praunuk Adin, sestra Vasvija, snahe Timka i Senija, brati}i i brati~ne, jetrva Nura, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice: [iv{i}, ^eljo, Fo~o, Red`ovi}, Porobi}, ^ustovi}, Medo{evi}, Omerba{i}, Omerovi}, Bu~o, [adi}, Turkovi}, Kustura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hameda Buljuba{i}a 16592-1nd` br. 20 - Boljakov Potok.

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HALIL (JUSO) NOGO
preselio na ahiret u subotu, 25. 12. 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. 12. 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Behija, sin Fahrudin, snaha Elma, k}erka Bahrija, brat Azem, sestra Mera, zet Ned`ib Memovi}, brati}i Alen, Enes i Emir, brati~ne Jasna i Enisa, sestri~ne Fata, Sija, Mersiha i Hajrija, {urevi Safet D`aferovi} sa porodicom, Muhamed D`aferovi} sa porodicom, Began Sadikovi} sa porodicom, Sulejman D`aferovi} sa porodicom, D`evad D`aferovi} sa porodicom, te porodice Nogo, D`aferovi}, Memovi}, Kurtovi}, Sabljica, Sadikovi}, Mali{evi}, Nuhanovi}, ^i~ak, Ra`anica, Biber, Bakal, Mehinagi}, Husejnovi}, Peljto, Bistrivoda, Ja{arevi}, ^ordalija, Svraka, Srna, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Pofali}i (ulica Zahira Panjete). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

TUFIK (had`i [UKRIJA) ARSLANOVI]
preselio na ahiret u petak, 24. decembra 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Trg nezavisnosti 27 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Aji{a, k}erka Jasmina, zet Ned`ad, bra}a Jusuf i Bakir, sestre Vahida, [ahida, Atifa i Pa{a, prijatelji Mahmud i Mirjana Cico, snahe i zetovi, {ure, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Arslanovi}, Hrapovi}, Hrki}, Ljumanovi}, Trebinj~evi}, Bori}, ^elik, Backovi}, [uvalija, Krili}, Kraji{nik, Raoni}, Kahrica, Korjeni}, Cico, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg nezavisnosti br. 27/III. 111

HASNA (ISMET) JAHI], ro|. SALKI]
preselila na ahiret u petak, 24. decembra 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug [emsudin, sin Mirza, k}erka Sanja, brat Edin, sestra Mina, brati} Adis, brati~na Lejla, sestri}i Alen i Ado, sestri~na Irena, porodice: Jahi}, Salki}, Bajramovi}, Avdi}, Lu~i}, Mujanovi}, Jela{kovi}, Jeina, Kari}, Hasanbegovi}, Proli}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg nezavisnosti br. 28/II. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALIJA (FERHAT) LIHO
preselio na ahiret u petak, 24. decembra 2010. u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 27. decembra 2010. poslije ikindije namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.45 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Vasvija, sin Haris, k}erke Taisa, Lejla i Azra, zet Mustafa, unuci Denijal i Kenan, {ure Esad, Salko i Said sa porodicama, svastike Saliha, Nemka i Nermina sa porodicama, te porodice: Liho, Kalender, Kulagli}, Jabu~ar, Nu}i, Mehi~evi}, Avdibegovi}, [ov{i}, Memeti, Smaji}, Zvirac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Bakije sokak br. 56. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[EMSUDIN (ALIJA) RESI]
preselio na ahiret u nedjelju, 26. decembra 2010. u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. u 13.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: majka Habiba, supruga Hajra, sinovi Edhem i Damir, sestre Mubera i Hajra, zet Mustafa, sestri}i Elvir, Elvedin i Erd`an, sestri~na D`enita, amid`a Avdo sa porodicom, daid`a Fadil sa porodicom, tetke Fadila, Muniba i Hajra sa porodicama, {ura Enver sa porodicom, svastike Fatima i Besima sa porodicama, te porodice: Resi}, Curi}, Kunto, Lemezan, Kla~ar, Zoloti}, Pejdah, Ze}o, Jamak, Had`ime{i}, Im{irovi}, Ra`anica, Kar{i}, Zgodi}, Banda, Drkenda, Stovrag, Kere{, Isi}, Bo{njakovi}, Gad`o, Pajo, [ehi}, Begovi}, Ramusovi}, Kahriman, Dunar, Zul~i}, Krnji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Omera [ahi}a br. 1. 111

IZETA [IV[I], ro|. ^ELJO
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Hamed, snahe Amra i Hildana, unu~ad Almir, Amela i Naida, snaha Jana, praunuk Adin, sestra Vasvija, snahe Timka i Senija, brati}i i brati~ne, jetrva Nura, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice: [iv{i}, ^eljo, Fo~o, Red`ovi}, Porobi}, ^ustovi}, Medo{evi}, Omerba{i}, Omerovi}, Bu~o, [adi}, Turkovi}, Kustura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Hameda Buljuba{i}a br. 20 - Boljakov Potok.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i ]AMIL (DAUT) SALOSKI
preselio na ahiret u subotu, 25. decembra 2010. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Ulfeta, sin Faruk, k}erke Medina, Kadra, Sabaheta i Vezirka, snaha Nafija, zetovi Salem, Semko, Selver i Damir, unu~ad Sanela, Ahmed, Enes, Binela, Daut, Berina, Naida, Armin, Nermin, Selverina, Ahmed i Dea, snahe i zetovi, praunu~ad Amna, Dani, Tajra, Adna i Alba, brat Hajru{ sa porodicom, {ura Rifet sa porodicom, te porodice: Saloski, Kuburovi}, Dedovi}, Semani}, Oru~, ^olakovi}, Hod`i}, Pepi}, Kamberovi}, Ha{imovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Avde Jabu~ice br. 39/I. 111

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUSTAFA (DERVI[) RAMI]
preselio na ahiret u nedjelju, 26. 12. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. 12. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Trebe~aj - Trnovo. O@ALO[]ENI: sinovi Avdo, Hamdo, Izet i Zaim, k}eri Fehma i Rasema, sestra Rasema, snahe Naza, Mevla, Selma, Merima, Alma i Amela, zetovi Abid i Munib, unu~ad D`evad, D`enan, Ned`ad, Bajro, Esmir, Admir, Amir, Armin, Selvir i Mula, praunu~ad D`emil, Naida, Nejla i Berina, brati}i, brati~ne, sestri}i, dajd`i}i, teti}i, te porodice Rami}, Terzo, Ni{i}, Podgorica, Mehmedagi}, Durmo, Lindov, O`egovi}, Godinjak, Katana, Krupalija, Zagorac, ^omor, Mulaosmanovi}, Ku~uk, Zulfovi}, Hrkovi}, Mulaomerovi}, Turudija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid}e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, u porodi~noj ku}i u selu Trebe~aj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

FATIMA (HASAN) PELJTO, ro|. KARAMUSTAFI]
preselila na ahiret u subotu, 25. 12. 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. 12. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mujo, k}erka Hasnija, snaha Nata{a, unu~ad Edina sa porodicom, Eldina sa porodicom, Edin i Rijad, brat Abaz, snaha Zejna, brati}i Ramo i Emin sa porodicama, amid`i~ne i amid`i}i, djeverovi Rasim i Ramiz sa porodicama, jetrve Almasa i Kimeta sa djecom, zaova Dervi{a sa porodicom, te porodice Peljto, Karamustafi}, Karovi}, Hubani}, Pazalja, Hela}, Mujezinovi}, Dizdarevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, ul. Kemala Kapetanovi}a 9. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama

had`i SABRIJA HAD@IPIRI], ro|. ^ENGI]
preselila na ahiret u petak, 24. decembra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: djeca Enisa, Jasmina-Jasna i Emir, unu~ad D`enan, D`evad, Mirza, Belma, Hakija, Haris i Jasmina, praunu~ad Tarik, Hanan i Lamija, snahe Hajra i Lejla, brati} Amer sa porodicom, brati~na Emina sa porodicom, sestri} Ned`ad sa porodicom, sestri~ne Pa{a i Bela sa porodicama, te porodice: Had`ipiri}, ^engi}, Zulum, Kulagli}, Hasanagi}, Had`i}, Zekovi}, ^i~i}, Bajrovi}, Ramovi}, Alji~evi}, Imamovi}, Srna, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Voje Dimitrijevi}a br. 17/I - Dobrinja C-5. 111

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

55

FATIMA ZENOVI], ro|. VEJSELOVI] KATICA PERVAN
preminula 25. 12. 2010. u 79. godini. preselila na ahiret dana 26. 12. 2010. u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u haremu d`amije u Hrasnici, dana 27. 12. 2010. u 12.15 (poslije podne namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Jusuf, sin Muamer, k}erka Mirela, snaha Alisa, unuk Rijad, bra}a Red`ep i [efko, setra Hajrija, brati}i, sestri}i, brati~ne, sestri~ne, zaove Muniba, [efika, Zeha, [ana, djever [ef}et, porodice: Zenovi}, Vejselovi}, Alimanovi}, Avdovi}, Vati}, [krijelj, Isovi}, Kahraman, Hayrioglu, Kurtagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i merhume, ulica Lasi~ke Megare 63 u 12.15 sati 16605-1Nd` Lasica

Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se dana 28. 12. 2010. u 14.00 sati, na groblju Tasov~i}i - ^apljina. O@ALO[]ENI: suprug Mijo, k}erke Neda i Jadranka, unuka Sonja, te obitelji: Pervan, Babi}, Ba{i}, Mili~evi}, Vranjkovi}, Alispahi}, Dugand`i} i ostala rodbina, prijatelji i susjedi.
16610-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAFIJA \E^EVI], ro|. HAVERI]
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010. u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Hidaeta, Sabaheta, Safeta, Mevlida i Mirsada, zetovi Osman, Fejzo, Kemal i Miralem, unu~ad Aida, Indira, Damir, Sanita, Dijana, Vedad, Mirza, Sabina i Lejla, praunu~ad, porodice: \e~evi}, Haveri}, Husi}, Kadriba{i}, Karamehmedovi}, Mulameki}, Mrgan, Had`ovi}, Mustagrudi}, Red`i}, Kazazi}, Suljagi}, Vejo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Antuna Hangija br. 126.
111

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 034037 07 Mal Mostar, 2. 12. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. K. Branimira bb. TU@ENI: Inet Mili~evi} ul. Blajbur{kih `rtava bb, Mostar

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 179,68 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 43,45 KM po~ev od 15. 9. 2006. godine pa do isplate na iznos od 65,18 KM po~ev od 15. 10. 2006. godine pa do isplate na iznos od 71,05 KM po~ev od 15. 11. 2006. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi sa ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz prijave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 052853 08 Ps Mostar, 9. 12. 2010. godine

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

OP]INSKI SUD MOSTAR Broj 58 0 Ps 052853 08 Ps Tu`itelj: „UNIMAR“ D.O.O. blh Ul. Rastova~ko polje b.b. 88240 Posu{je koga zastupa Karabdi} Kerim odvjetnik iz Sarajeva Tu`enik: „MO-MEDIA“ D.O.O. blh Ul. Mladena Balorde br. 9. 88000 Mostar Radi: duga Vrijednost predmetnog spora 14.844,69 KM

OGLAS

- na iznos od 5.624,91 KM po~ev od 13. 08. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 2.203,96 KM po~ev od 16. 09. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 9.219,78 KM po~ev od 22. 09. 2007. godine, pa do isplate, kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Istodobno tu`itelj predla`e da ukoliko tu`eni u skladu sa odredbama ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Napomena: Dostava tu`be na odgovor se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). SUDIJA Angelina Pu{i}

TU@BENI ZAHTJEV
Tu`enik je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti iznos od 13.844,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

56

Ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 157981 10 Ps Sarajevo, 20. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja AUTO SERVIS IGMAN D.D. ILID@A, ul. Samira ]. Kobre br. 10, Sarajevo - Ilid`a, koga zastupa advokat Kadi} Sedad iz Sarajeva, protiv tu`enog KNOP DOO SARAJEVO, Ul. Kolodvorska br. 12, radi duga, vs.p. 8.209,49 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 30. 08. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog KNOP DOO SARAJEVO, Ul. Kolodvorska br. 12, radi isplate duga v.sp. 8.209,49 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 8.209,49 KM na ime duga, da zateznim kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 1.490,90 KM po~ev od 23. 03. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 838,20 KM po~ev od 23. 02. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 569,30 KM po~ev od 04. 04. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 748,09 KM po~ev od 26. 03. 2010. godine pa do isplate, - na iznos 4.563,00 KM po~ev od 16. 07. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 150,00 KM po~ev od 26. 08. 2010. godine pa do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a F BiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 007080 04 Mals Sarajevo, 21. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku - ZPP („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) tu`enom „DTS TRGOVINA“ d.d. Zenica, sa posljednjim poznatim sjedi{tem na adresi: ul. Kralja Tvrtka br. 1, dostavlja se sljede}a Presuda zbog propu{tanja. Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Sanela Talirevi}, u pravnoj stvari tu`ioca „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog „DTS TRGOVINA“ d.d. Zenica, sa posljednjim poznatim sjedi{tem na adresi: ul. Kralja Tvrtka br. 1, radi isplate duga, vrijednost spora 330,00 KM, van ro~i{ta dana 21. 12. 2010. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da isplati tu`iocu na ime duga iznos od 330,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 30. 12. 2003. godine sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. Obrazlo`enje Tu`ilac je dana 27. 12. 2004. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga, sa tu`benim zahtjevom kao u izreci presude. U tu`bi navodi da je sa tu`enim stupio u obligacioni odnos potpisivanja zaklju~nice - predra~una br. 04/3/9/03 dana 19. 12. 2003. godine prema ko-

joj je tu`eni od tu`ioca naru~io marketing usluge objavljivanja obavje{tenja, koju uslugu je tu`ilac izvr{io objavom u dnevnom listu Dnevni avaz dana 21. 12. 2003. godine, te tu`enom za izvr{enu uslugu ispostavio ra~un br. 12604/4-N od 22. 12. 2003. godine na iznos od 330,00 KM. Tu`eni je navedeni iznos trebao platiti najkasnije 8 dana nakon primitka, koju obavezu pla}anja izvr{ene usluge tu`eni nije izvr{io ni nakon {to je usmeno i pismeno opomenut. Dana 22. 03. 2010. godine tu`enom je dostavljena tu`ba sa prilozima na odgovor, uz pouku o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu, shodno ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH - ZPP („Slu`bene no, vine FBiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06). Kako tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan, to je sud primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a odlu~io kao u izreci presude. Stru~ni saradnik Talirevi} Sanela, s.r. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. Napomena: Tu`eni mo`e preuzeti pismeni otpravak presude zbog propu{tanja u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. Na osnovu ~lana 348. stav 4. ZPP-a dostava tu`enom presude zbog propu{tanja, se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i oglasnoj plo~i suda.

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Ps 063813 09 Ps Tu`itelj: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR Bra}e Feji}a bb 88000 Tu`enik: STAR DOO MOSTAR Rade Bitange 46/B 88000 Mostar Radi: isplate duga Vrijednost predmetnog spora 3.409,65 KM TU@BENI ZAHTJEV Tu`enom se nala`e da Tu`iocu plati iznos od 3.409,65 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi:

- na iznos od 729,80 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 620,80 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 261,50 KM po~ev od 25. 1. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 1.797,55 KM po~ev od 25. 2. 2009. godine do dana uplate kao i da Tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove sve u roku od 30 dana. Ako Tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku, Tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja. Napomena: Dostava tu`be na odgovor se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). SUDAC Angelina Pu{i}

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

57

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-Dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-10-001 465 Te{anj, 20. 12. 2010. godine. Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Sl. Novine FBiH, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

zk.ul.broj 965, 966, 967 i 968 K.O.SP-MILJANOVCI ozna~ene kao k.~. broj 1533/8 Oku}nica, ku}a i zg. u pov. 86 m, dvori{te u pov. 500 m2 i livada u kl. u pov. 1 m2, k.~. broj 1533/10 Limani livada 2 kl. u pov. 2252 m2, k.~. broj 1533/5 Limani, ostalo pov. 799 m2 i k.~. broj 1535/2 Pilana, ku}a i zg. u pov. 317 m2 i ek. dvori{te u pov. 948 m2 Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Pilav Jusuf sin Osmana iz Jelah Polja sa obimom prava 1/1, dok je prema dopacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Pilav Ema, Pilav Hanifa, Pilav Mujo, Pilav Red`o, Pilav Abdu, Kurdi} Omer, Isi} Haso, Bla`evi} Marko i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlani{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001 465 a po zahtjevu Pilav Jusufa sina Osmana iz Jelah Polja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 454 k.o. Miljanovci Donji, ozna~ene kao k.~. broj 915 Oku}nica, ku}a i zg. u pov. 86 m2, dvorit{e u pov. 500 m2 i livada u kl.u. pov. 1 m2, k.~. broj 916 Bara, ku}a i zg. u pov. 210 m2, dvori{te u pov. 500 m2 i livada u kl. u pov. 69 m2, k.~. broj 920 Limani livada 2 kl. u 2252 m2, k.~. broj 921 Limani, ostalo nepl. zemlji{te u pov. 4992 m2, k.~. broj 1053 pov. 317 m2 i ek. dvori{te u pov. 948 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnini opisanoj u

HIBsa d.o.o. Sarajevo Ul. Safeta Zajke 115 b Sarajevo Na osnovu odredaba ~lana 64 stav dva Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08) uprava dru{tva je dana 08. 11. 2010. godine donijela

ODLUKU
o namjeravanoj reorganizaciji I
Ovom odlukom daje se na znanje svim zainteresovanim pravnim i fizi~kim licima da je u skladu sa odredbama ~lana 62. do 69. i ~lana 365. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08) u toku reorganizacija ovog dru{tva u svrhuu provo|enja statusne promjene podjele dru{tva HIBsa d.o.o. Sarajevo na dva nova dru{tva koja su i pravni slijednici ovog dru{tva. Planom reorganizacije ovo dru{tvo bi prestalo sa radom na dan 31. 12. 2010. godine, a imovinu, prava i obaveza preuzet}e njegovi pravni slijednici. Ovu odluku objaviti u sredstvima javnog informisanja.

II
Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i o njenom izvr{enju u skladu sa Programom reorganizacije brinut }e se Uprava i Skup{tina dru{tva. SKUP[TINA DRU[TVA

58

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

sport

GRBAVICA Dejan ]uk, inicijator ideje o gradnji novog stadiona

@eljezni~ar ne}e ulo`iti ni marku, a dobit }e supermoderno zdanje
Selimovi}: Na raspolaganju istra`iocima

Ned`ad Selimovi} o {vicarskoj turneji

Za sada sve ide br`e nego {to je o~ekivano, klub je dao sve potrebne saglasnosti, a projekt su podr`ali Op}ina Novo Sarajevo i Gradska uprava
Pri~a o gradnji novog, supermodernog stadiona Grbavica uzburkala je duhove me|u simpatizerima @eljezni~ara. Mogu}nost da @eljo zaigra na zdanju kakvo imaju veliki evropski klubovi postaje sve realnija. Ideja o gradnji sportskokomercijalnog kompleksa Grbavica potekla je od Dejana ]uka, Sarajlije koji je `ivio i radio u Ljubljani, gdje je magistrirao ekonomske nauke, a nedavno se vratio u na{ glavni grad i potpuno posvetio ovom projektu.

Nismo pobijedili nego izgubili od Serveta
Dokumentacija o navodnom namje{tanju je puna rupa i pogre{nih navoda
Iako je uprava Nogometnog kluba Travnik zabranila davanje izjava o spornim pro{logodi{njim pripremama u [vicarskoj zbog kojih su se „ Veziri“ na{li u centru skandala s navodnim namje{tanjem utakmica, trener Ned`ad Selimovi} ne `eli {utjeti o optu`bama na svoj ra~un. - Garantiram da nisam u~estvovao u ne~asnim radnjama. Optu`be i napisi se ponavljaju. Odlu~io sam da jo{ jedanput ka`em {ta znam i ovo je posljednji put da pri~am o ovoj temi. Nadle`ni, ako sumnjaju, neka pokrenu istragu. Uvijek sam im na raspolaganju. Nikada i ni s kim od spominjanih ljudi nisam razgovarao na telefon i ~ak ih i ne poznajem - ka`e Selimovi}. Poja{njavaju}i {ta se ta~no doga|alo krajem juna i po~etkom jula, za vrijeme priprema Travnika u [vicarskoj, ka`e da je dokumentacija koju je Tu`ila{tvo BiH dobilo od njema~kih istra`ilaca u Bohumu, puna rupa i pogre{nih navoda. - Za duel sa Sionom ka`e se da sam u drugom dijelu izveo slabiju ekipu, a igrali smo u istom sastavu. Protiv Ksamaksa je golman, navodno, pustio gol, a to je bila na{a najbolja utakmica, a golman je kod 2:2 odbranio ~isti zicer. Neka se pogleda videozapis. Navodi se da smo pobijedili Servet, a mi smo taj me~ izgubili s 1:3. Treba znati da smo u svakoj utakmici imali na probi nekoliko igra~a raznih menad`era, a jesu li oni igrali prema uputama svojih menad`era, to ne znam. Ja nisam dogovarao utakmice niti sam dovodio igra~e na probu. Neka 25 igra~a ka`e jesam li im davao upute o pu{tanju. Vjerujem u igra~e i da su oni i u [vicarskoj davali maksimum - navodi Selimovi} te zaklju~uje: - Koliko smo „profitirali“ na pripremama, govori podatak da su nakon po~etka sezone 2009/2010 igra~i {trajkovali zbog neispla}enih S. P . pla}a.

Baza navija~a
- Uo~i derbija Sarajeva i @eljezni~ara na Ko{evu u prolje}e, kada su Grbavicu na treningu @elje ispunili

]uk i Ivica Osim: @eljo zaslu`uje reprezentativan stadion

navija~i, pomislio sam da klub i grad, jednostavno, moraju dobiti reprezentati-

Fudbaleri @elje za vrijeme nedavnog obilaska stadiona Sto`ice

Otac Zoran 50 godina u klubu
Nije slu~ajno da je ba{ Dejan ]uk pokrenuo inicijativu da @eljezni~ar dobije novi stadion. Njegov otac Zoran ~lan je Skup{tine kluba i veliki navija~ „Plavih“. - U @elji sam 50 godina, igrao sam u mladim kategorijama, odrastao uz plavu boju. @eljo je moj `ivot. Na ovu priliku gledam kao na posljednju da se @eljezni~ar ubaci u posljednje sjedi{te posljednjeg vagona posljednjeg voza u kojem se nalaze ozbiljni evropski fudbalski klubovi - govori Zoran.

Zrinjski `eli svog igra~a iz Osijeka

Stojki}: @elja za povratkom postoji
Samir Duro ve} je potpisao, na prvom okupljanju o~ekuje se i Gruzijac Levani Kutalija, a potvr|eno je da Zrinjski u svoje redove `eli vratiti i Peru Stojki}a. Rije~ je o 24-godi{njem odbrambenom igra~u Osijeka, koji je po~eo karijeru u Zrinjskom. Iako su neki pougovorom sam vezan za Osijek jo{ {est mjeseci i sada je na klubovima da poku{aju posti}i dogovor. Kako }e se sve rasplesti, u ovom trenutku zaista ne znam - izjavio je Stojki}. U i{~ekivanju novih poja~anja, trogodi{nji ugovor sa Zrinjskim potpisao je i 17godi{nji Hrvoje Mili~evi},

vno zdanje i rije{io sam da napravim projekt. Ljubljana je dobila Sto`ice, najmoderniji stadion na Balkanu, ali Olimpiju gleda tek nekoliko stotina gledalaca. @eljezni~ar ima mnogo {iru bazu navija~a, a Sarajevo je ve}i grad od Ljubljane i jednostavno je zdrava logika da takav projekt ima vi{e potrebe - govori ]uk. Firma koja bi bila zadu`ena za gradnju je slovenski „Energoplan“. Plan je da na prostoru Grbavice budu izgra|eni stadion i trgova~ki centar. - Lokacija je izvrsna, izuzetno atraktivna za investitore, a popularnost @eljezni~ara garant je da bi ljudi dolazili i da bi to bio ekonomski isplativ projekt. „Energoplan“ je izuzetno velika firma. Gradili su po cijeloj Evropi, a njihovu spremnost da u|u u projekt najbolje je pokazala organizacija posjete @eljezni~ara Ljubljani. Odmah je potpisano pismo

namjere - ka`e ]uk. Nagla{ava da @elju gradnja stadiona ne bi ko{tala ni marku, a da bi dobio najmodernije okru`enje za stvaranje vrhunskih fudbalera. Prema planu, prvo bi se gradio stadion, a potom trgova~ki centar.

Data saglasnost
- Za sada sve ide ~ak i br`e nego {to smo o~ekivali. @eljezni~ar je uradio sve {to je mogao, dao je saglasnost Predsjedni{tva i Skup{tine. Imali smo pozitivne razgovore i s Op}inom Novo Sarajevo, a Grad je, tako|er, izrazio `elju da u svojoj mo}i u~ini sve da se po~ne s realizacijom. U prosjeku, ovakvi stadioni prave se od dvije do tri godine. Te{ko je sada govoriti o rokovima, potrebno je da se prvo rije{e svi papiri, ali o~ekujem da taj dio bude gotov u prvim mjesecima naredne godine. Kada tu situacija bude jasna, onda o~ekujemo ulazak investitora - zaklju~uje ]uk. Z. [ARI]

Stru~ni {tab poja~an
Osim igra~kog kadra, Zrinjski poja~ava i stru~ni {tab. Slaven Musa potvrdio je da }e od prvog dana prirtali ve} objavili da je njegov povratak dogovoren, Stojki} je slu`beno jo{ igra~ hrvatskog prvoliga{a. - Moja `elja da se vratim postoji, a drago mi je da i u Zrinjskom isto to `ele. Ipak, prema jedan od njegovih asistenata biti i Damir Crnjac, stru~njak za fizi~ku pripremu igra~a. talentirani veznjak, koji je za prvu mom~ad debitirao protiv Tre Penea u San Marinu, a koji je priliku za igru dobivao i kod Marijana Bloudeka i kod Slavena Muse.
Ma. P .

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

59

ENGLESKA Odigrano prvo od ~etiri kola u deset dana

Dva Man~estera na vrhu
Tevez i Berbatov dali po dva gola Begovi} sa~uvao mre`u Odgo|ene dvije utakmice, izme|u Blekpula i Liverpula te Evertona i Birmingema
(Foto: I. [ebalj)

Repriza pro{logodi{njeg finala ponovo pripala Legei

Memorijal „Asim Ferhatovi} Hase“

Legea po peti put zaredom
Zeba najbolji igra~, Bojovi} strijelac
U reprizi pro{logodi{njeg finala selekcija Legee savladala je Vratnik s 3:1 i po peti put zaredom osvojila trofej pobjednika Memorijala „Asim Ferhatovi} Hase“ u malom fudbalu. Na 18. tradicionalnom turniru koji se igra u znak sje}anja na jednog od najboljih bh. fudbalera svih vremena, nastupilo je osam ekipa. Ve} nakon prvih 20 miKarakteristi~no slavlje Teveza: Siti pobijedio u Njukaslu

dve (Crna Gora) odigrali 1:1. U nastavku je zablistao Zajko Zeba, koji je postigao tri gola i zaslu`io trofej „A la Hase“ za najboljeg igra~a turnira. Najbolji strijelac turnira je Vidan Bojovi} (Legea) sa sedam golova, a najbolji golman je Bahrudin Omerbegovi} (Legea). Ekipa Sisenbruna iz Austrije dobila je nagradu za fer-plej.

(Foto: Reuters)

Legea - Vratnik 3:1
Mala dvorana KSC Skenderija u Sarajevu. Sudije: Husein Terzi} i Jasenko Pljevljak. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: 1:0 - ^eligija (2), 2:0 - Berberovi} (15), 3:0 - ^eligija (20), 3:1 - Puhalovi} (28). LEGEA: Omerbegovi}, Raji}, Lokmer, Bojovi}, Berberovi}, Janjo{, Cvetanovi}, ^eligija, Kahved`i}, Beranek, D`uderija, Gavri}, Be}arevi}. Trener: D`enan Muminovi}. VRATNIK: Somun, Fejzagi}, Mr{o, Puhalovi}, Ke~o, Ali}, Kadri}, Tabak, Vrane{i}, Borov~anin, Kru{~ica, Dizdarevi}. Trener: D`emo Kla~ar.

Prvo od ~etiri kola u Engleskoj koja su na programu u samo deset dana oko Bo`i}a i Nove godine, zapo~eto je ju~er. Dvije utakmice, izme|u Blekpula i Liverpula, odnosno Evertona i Birmingema, odigrat }e se naknadno, jer su zbog

vremenskih prilika odgo|ene, a posljednja je ujedno i derbi. Na Emirejtsu }e ve~eras snage odmjeriti Arsenal i ^elzi. Blekpulu je ovo bila tre}a uzastopna utakmica koju je morao odgoditi, isto se desilo i s duelima protiv Junajteda i Evertona.

Lista strijelaca
13 - Dimitar Berbatov (Man~ester junajted) 12 - Karlos Tevez (Man~ester siti) 11 - Endi Kerol (Njukasl) 9 - Johan Elmander (Bolton), Tim Kejhil (Everton)

Gradski derbi
^ast da prvi iza|u na teren ju~er su imali fudbaleri Fulema i Vest Hema, a mali gradski derbi neo~ekivano je pripao gostima, kojima }e tri boda zna~iti veoma mnogo u borbi za opstanak. Fulem je na Kreven kotid`u bolje otvorio susret i ve} na startu poveo, ali je Ve-

st Hem do poluvremena ipak uspio preokrenuti. Karlton Kol (Carlton Cole) dao je dva gola. Osam godina Njukasl nije trijumfovao na „Boxing day“, devete se, pak, namjerio na Man~ester siti, koji ve} ~etiri godine zaredom pobje|uje. Historija se ponovila, Njukasl je ostao kratkih rukava, a Siti je seriju uzastopnih pobjeda nad „Svrakama“ produ`io na ~etiri. Sve je bilo rije{eno nakon pet minuta, kada su igra~i Roberta Man~inija (Mancini) do{li do vodstva od 2:0. Do kraja je Njukasl smanjio, ali je Karlos Tevez (Carlos) svojim drugim golom vratio na dva razlike. Siti je

Tabela
1. Man~ester j. 17 2. Man~ester s. 19 3. Arsenal 17 4. ^elzi 17 5. Totenhem 18 6. Bolton 19 7. Sanderlend 19 8. Stouk 18 9. Njukasl 18 10. Liverpul 17 11. Blekpul 16 12. VBA 18 13. Blekburn 19 14. Everton 18 15. Aston vila 18 16. Vigan 18 17. Birmingem 17 18. Fulem 18 19. Vest Hem 19 20. Vulverhempton 18 10 7 0 10 5 4 10 2 5 9 4 4 8 6 4 7 8 4 6 9 4 7 3 8 6 4 8 6 4 7 6 4 6 6 4 8 6 4 9 4 9 5 5 5 8 4 7 7 3 9 5 210 6 3 7 9 4 3 11 38:16 28:16 34:19 31:12 27:23 32:25 21:20 23:22 28:29 21:22 24:29 24:31 23:30 20:21 20:30 15:29 17:20 17:23 19:32 19:32 37 35 32 31 30 29 27 24 22 22 22 22 22 21 20 19 18 16 16 15

@eljezni~ar - Budva 4:1
Mala dvorana KSC Skenderija u Sarajevu. Sudije: Tarik Ke~o i Mirza Ti~i}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: 1:0 - Markovi} (8), 1:1 - Perovi} (15), 2:1 - Zeba (21), 3:1 - Zeba (23), 4:1 - Zeba (38). @ELJEZNI^AR: Kanuta bilo je jasno da }e Legea odbraniti naslov. D`enan ^eligija pogodio je dva puta, a D`emal Berberovi} jednom i na odmor se oti{lo kod vodstva Legee od 3:0. Vratnik je u drugom dijelu uspio posti}i samo pogodak i ubla`iti poraz. U utakmici za tre}e mjesto bilo je uzbudljivo samo u prvom poluvremenu, kada su @eljezni~ar i selekcija Buri}, Zeba, Stani}, Savi}, ^oli}, Zoloti}, Svraka, Markovi}, Kjosevski, Vi{}a. Trener: Almir Memi}. BUDVA: Nikolaj, Pu{onja, R. Zec, Vujisi}, Radanovi}, B. Zec, Krivokapi}, Perovi}, Plakalo. Trener: Du{an Cvijovi}. Prvoplasirana ekipa, pored trofeja, dobila je nov~anu nagradu od 3.000 KM, drugoplasirana od 2.000 KM, a tre}eplasirana od 1.000 KM. Rezultati 3. kola u grupama. Grupa A: Legea - Budva 6:2, Bosna - Sarajevo 6:4. Tabela: Legea 7, Budva 6, Bosna 4, Sarajevo bez bodova. Grupa B: Vratnik 7, @eljezni~ar 7, Vojvodina 3, SiseZ. [. nbrun bez bodova.

zadr`ao status najboljeg gostuju}eg sastava. Dva razlike, s 2:0, slavio je i vode}i Man~ester junajted, i to protiv Sanderlenda. Oba gola zabio je Dimitar Berbatov, prvi na centar{ut Vejna Runija (Wayne Rooney), drugi udarcem izbliza.

Trijumf Stouka
Vrijednu gostuju}u pobjedu ubilje`io je i Stouk kod Blekburna, a dobra vijest je da je na{ Asmir Begovi} branio ~itavu utakmicu sa~uvav{i svoj gol. Rezultati 19. kola: Fulem - Vest Hem 1:3 (Hjuz 11 Kol 37, 73, Pikjon 45), Njukasl - Man~ester siti 1:3 (Kerol 72 - Beri 2, Tevez 5, 81), Man~ester junajted Sanderlend 2:0 (Berbatov 5, 57), Bolton - VBA 2:0 (Tejlor 40, Elmander 86), Blekburn - Stouk 0:2 (Hut 51, Vilson 90+3), Vulverhempton - Vigan 1:2 (Fle~er 87 - Rodalega 9, Kleverli 20), Aston vila - Totenhem 1:2 (Agbonlahor 82 - Van der Vart (A. ^.) 23, 67).

Milan posljednja evropska stanica

Ibrahimovi} `eli u SAD
[vedski fudbalski internacionalac na{ih korijena Zlatan Ibrahimovi} priznao je u razgovoru za holandski „Voetball International“ kako `eli da se nakon Milana preseli u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i tamo zavr{i svoj nogometni put. - @elim da odigram godinu ili dvije na jednom lijepom mjestu i da se zatim povu~em. Kako sada vidim stvari, ovo je moj posljednji ugovor s nekim od evropskih klubova. Kada zavr{im ugovor sa Milanom, do~ekat }u kraj u SAD - kazao je Ibrahimovi} (29) te je dodao da za sada ne razmi{lja o eventualnoj tre(A. ^.) nerskoj karijeri.

Pogodak Berbatova: Junajted uspje{an protiv Sanderlenda

Edvards: Briljirao s 30 poena

60

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

sport

KO[ARKA Mirza Teletovi} odigrao 100. me~ u Euroligi

[utiram kad osjetim da mogu biti prevaga
Od 49 klupskih akcija samo dvije su napravljene za mene, ali mi trener daje maksimalnu slobodu, ka`e 25-godi{nji lider {panskog prvaka Kaha Laborala

Osmi poraz ko{arka{a Igokee

Cedevita odnijela bodove iz Lakta{a
Gosti iz Zagreba uvjerljivi u posljednjoj ~etvrtini
Sportska dvorana u Lakta{ima. Gledalaca 2.000. Sudije: Matej Boltauzer, Damir Javor (Slovenija), Nikola Lepeti} (Crna Gora). Rezultat: Igokea - Cedevita 80:89 (26:21, 18:18, 19:22, 17:28). IGOKEA: Dozet 7, Panti} 6, ^ejs 17, \erasimovi} 3, Na|feji 4, Joksimovi} 5, \urica, Harvi 14, Vu~enovi}, Vitkovac 9, Rako~evi} 6, Florens 9. Trener: Slobodan Klipa. CEDEVITA: Drejper 15, Troha 8, Petrovi} 2, Rude` 17, Plejsted 2, Krsti} 3, Vuku{i} 12, Ka{tropil, Butorac, Edvards 30, Kova~evi}. Trener: Aleksandar Petrovi}. Ko{arka{i Igokee pretrpjeli su osmi poraz u regionalnoj NLB ligi. U 13. kolu boRezultati 13. kola: Zadar [iroki TT kabeli 74:80, Radni~ki - Union Olimpija 74:93, Crvena zvezda Zagreb 89:82, Nimburk Budu}nost 74:87, Igokea Cedevita 80:89, Krka - Hemofarm 90:70. Sutra: Cibona - Partizan (20.15 sati). Parovi 14. kola: Krka [iroki TT kabeli, Crvena zvezda - Nimburk, Igokea Union Olimpija, Cibona Hemofarm, Zadar - Cedevita (5. januar), Budu}nost - Partizan (7. januar), Radni~ki - Zagreb (19. januar).

dove iz dvorane u Lakta{ima odnijela je zagreba~ka Cedevita, koja je minimalni zaostatak uo~i posljednje ~etvrtine (61:63) pretvorila u sigurnu pobjedu (89:80). Briljirao je ameri~ki centar Korsli Edvards (Corsley Edwards) s 30 poena („dvojke“ 16/11), devet skokova i ~ak deset iznu|enih prekr{aja. Kod bh. viceprvaka, koji je u 4. minuti gubio s 5:12 pa vodio s 26:19, nakon ~ega se, sve do posljednje ~etvrtine, vodila izjedna~ena borba, najbolji su bili Edvardsovi zemljaci, bek Brajan ^ejs (Brian Chase, 17 poena, 4 asistencije) i krilo Donel Harvi (Donnell Harvey, 14 poena, Z. V. 11 skokova).

Kada neko s 25 godina sakupi trocifreni broj nastupa u Euroligi, mogu se pretpostaviti barem dvije stvari. Prva je da taj neko, o~ito, ima vrijednost kada je tako mlad gurnut u euroliga{ku vatru, a druga, da brani boje vrhunskog kolektiva, koji svake godine odigra 15-20 susreta i dogura barem me|u osam u elitnom takmi~enju.

U}i }e i deseta
Kada je rije~ o Mirzi Teletovi}u, obje su konstatacije vi{e nego ta~ne. Momak iz

svaki drugi. Tek sam nakon utakmice, kada su me okru`ili novinari i po~eli postavljati pitanja, saznao da sam upravo odigrao svoju stotu utakmicu u Euroligi - ka`e Mirza za na{ list. Sedmicu ranije, Mirza je, tako|er, bio u centru pa`nje. U pobjedi nad @algirisom izjedna~io je najbolji euroliga{ki rezultat s devet pogo|enih „trojki“ (13 poku{aja). Je li mogla u}i i ona deseta, kojom bi sam dr`ao rekord? - Vjerovatno je mogla, ali bit }e vremena, ima jo{ mnogo utakmica - ka`e Te-

Najja~i smo u [paniji
Kaha Laboral (omjer 8-4) u [paniji trenutno gleda u le|a najve}im rivalima Realu iz Madrida (10-2) i aktuelnom evropskom prvaku Barceloni (9-3). - [pansko prvenstvo je Jablanice trenutno je tre}i strijelac Eurolige (16,8 poena u prosjeku) predvode}i s kapitenskom trakom ekipu aktuelnog {panskog prvaka Kaha Laborala! Jubilarni, 100. euroliga{ki nastup krilni igra~ upisao je pro{le sedmice, u pobjedi nad Partizanom, na zaklju~enju prve faze Eurolige. - Susret mi je li~io na veoma kvalitetno i, kada tome dodamo Euroligu, zaista je te{ko uvezati seriju pobjeda. No, zaostatak nije veliki. Smatram da i dalje imamo najbolju ekipu, koja je sposobna odbraniti titulu - ka`e Mirza. letovi} te obja{njava svoju veliku slobodu kada je rije~ o dalekometnim {utevima (lider je Eurolige s 24 uba~ene „trojke“ iz 63 poku{aja).
Teletovi}: Sjajne partije u Evropi

Tabela
1. Budu}nost 2. Olimpija 3. Krka 4. Cedevita 5. [iroki 6. Zagreb 7. Hemofarm 8. Radni~ki 9. Partizan 10. Igokea 11. Nimburk 12. Zadar 13. Cibona 14. C. zvezda 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 12 13 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 6 7 7 6 8 8 9 7 9 1021:951 988:933 990:922 1038:991 1009:1036 996:1008 1049:1081 1069:1115 964:885 954:964 1000:1048 1038:1048 928:961 983:1084 22 22 21 21 21 20 19 19 18 18 18 17 17 17

Neuvjerljivi u grupi
- Za moju poziciju, ~etvorke, postavljene su samo dvije od 49 akcija, koliko imamo u klubu. No, tre-

ner Du{ko Ivanovi} mi vjeruje, pu{ta mi da preuzmem odgovornost kada sam osjetim da mogu biti prevaga isti~e Teletovi}. U {est prethodnih godina klub iz Vitorije stigao je barem do ~etvrtfinala Eurolige. Ove sezone nisu bili uvjerljivi u grupi (55), ali Mirza ka`e da cilj

ostaje plasman na finalni turnir. - Dosta je dobrih timova, Barcelona, Fener, Efes, Montepaski, Makabi... i u}i me|u ~etiri bit }e veoma te{ko. Mislim, me|utim, da mi imamo snage za takav podvig - rekao je Teletovi}.
E. JESENKOVI]

Ko{arka{ki klub Slavija ja~a redove

^elik uo~i duela s Vardom

Me|unarodni odbojka{ki turnir u Od`aku

Klinac, Bajramovi} i Malovi} za opstanak
Nakon odlaska Neboj{e Erki}a, Igora Vre}e, Slobodana Radulovi}a i Sindisa Demi}a, Ko{arka{ki klub Slavija anga`irao je tri poja~anja radi ja~anja tima koji }e se poku{ati izboriti za opstanak. Me|u novajlijama je centar Aldin Klinac (20 godina, 212 centimetara), dijete Bosne, koji je ve} igrao za Slaviju u sezoni 2008/2009. Tako|er, u klub je iz Sloge iz Po`ege vra}en Rajko Malovi} (25), koji je nosio dres Slavije do maja 2008. Tre}e poja~anje je iskusni Adnan Bajramovi} (37), koji dolazi iz ma|arskog Salgotarjana. Administracija ih poku{ava registrirati za utakmicu SL IAT Leotara, u srijedu od 18.30 sati pred doG. I. Klinac: Drugi put u Slaviji ma}om publikom.
Mari} i centar ^elika Kuzmi}: Tri pobjede u pet me~eva (Foto: J. Had`i})

Zagreba~ka Mladost brani naslov
Sutra u Od`aku po~inje dvodnevni Me|unarodni bo`i}ni turnir za odbojka{e, na kojem }e u~estvovati ~etiri ekipe. Naslov pobjednika branit }e Mladost iz Zagreba, a u~estvuju i podgori~ki Studentski centar (Crna Gora), Prins (Holandija) i doma}in Napredak. U polufinalu se sastaju Mladost - Prins (17 sati) i Napredak - Studentski centar (19 sati), a u srijedu su u istim terminima na programu utaV. B. kmice za plasman.

Banjalu~ani u Holandiji
Rukometa{i Borca M:tela otputovali su u Volendam (Holandija), gdje }e od danas u~estvovati na veoma jakom me|unarodnom turniru. Na tradicionalnoj smotri, koja se ove godine odr`ava po 23. put, Banjalu~ani }e nastupiti i s norve{kim Viking Stavangerom, portugalskom Benfikom i doma}im KRAS Volendamom. U grupi A su ruski Sankt Petersburg, dva holandska sastava Investment lajons i Eurotek Bevo te selekcija zvijezda holandske i belgijske lige, koja }e zamijeniti tuniski Moknin s obzirom na to da je ova ekipa zbog problema s S. K. vizama u posljednji ~as otkazala nastup.

Klju~ni me~ u borbi za opstanak
Nakon sjajne igre i trijumfa u Kaknju (96:91), ko{arka{i ^elika, kako ka`e trener Ivica Mari}, sutra }e u zeni~koj Areni protiv Varde iz Vi{egrada igrati prijelomnu utakmicu u borbi za opstanak. - Napravili smo sjajan posao u Kaknju. U utakmici u kojoj je cijela mom~ad igrala odli~no, savladali smo vrlo iskusnog i kvalitetnog rivala, kojem smo se revan{irali za doma}i poraz u prvom dijelu. Sada moramo dobiti Vardu. To }e biti psiholo{ki veoma te{ka utakmica za nas, ali o~ekujem da }e nas podr`ati i navija~i - ka`e trener Ivica Mari}, koji je zaustavio pad ^elika. U pet utakmica, koliko je Mari} vodio ekipu, ^elik je ostvario tri pobjede (Zrinjski, Kakanj, slu`benim rezultatom Slavija) uz dva poraza u gostima (^apljina, Brotnjo). V. B.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. decembar/prosinac 2010.

61
Vijest u brojci
Milijardu ameri~kih dolara ulo`it }e vlada kijevske oblasti kako bi sagradila stazu za Formulu 1, ~ime bi i Ukrajina dobila svoju Veliku nagradu. - Sagradit }emo me|unarodnu stazu u okruzima Polisija i Ivankiv, kako bismo mogli ugo{}avati me|unarodna natjecanja. Vidio sam projekt, a pregledali su ga i stru~njaci iz Evrope. Sastavila ga je osoba iz Danske, koja je projektirala staze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Singapuru i drugim zemljama. Staza }e zadovoljavati sve me|unarodne zahtjeve - kazao je predsjednik vlade Anatolij Prisja`njuk.

Izjava dana
- NBA liga trebala bi razmisliti o smanjenju broja ekipa. Bilo bi sjajno kada bi Liga na{la na~in da se vrati u osamdesete, kada je svaki tim imao tri ili ~etiri velika, Ol-star ko{arka{a. Tada{nja NBA bila je sjajna, dana{nja je razvodnjena.
(Lebron D`ejms, ko{arka{ Majami hita, o tome kako je NBA nekada imala 23, a danas ~ak 30 klubova)

Ofsajd

1.000.000.000

Povukli se s terena pa se vratili da bi primili tri gola
Fudbalska reprezentacija Malezije savladala je Indoneziju s 3:0 u utakmici u Kuala Lumpuru, koja je bila prekinuta na osam minuta nakon {to su gosti napustili teren. Indone`ani su se pri rezultatu od 0:0 na po~etku drugog poluvremena po`alili da ih doma}i navija~i ometaju laserskim zrakama. Povukli su se s terena, a kada su se vratili, primili su tri gola za svega 12 minuta.

Najpoznatiji tuzlanski Djeda Mraz Dragan Divjak [e}o podijelio je ju~er 250 paketi}a polaznicima [kole fudbala „Bambi“, ~iji je vlasnik Enes Me{anovi} (Foto: E. Muharemagi})

HOKEJ Sve~anost u Olimpijskoj dvorani Zetra

Bosna proslavila 30. ro|endan
Odigrane revijalne utakmice omladinaca, seniora i veterana sarajevskog kluba
Hokeja{ki klub Bosna obilje`io je ju~er 30. ro|endan. U povodu toga, u Olimpijskoj dvorani Zetra odigrano je nekoliko revijalnih utakmica, a me|u u~esnicima su bili najmla|i, ali i veterani, koji su dio Bosne jo{ od samog po~etka, 1980. godine. Me|u njima su bili i Brajan D`oket (Brian Joket), Zmago Berlec, Goran Grajdi}, Sr|an Mu~ibabi} i drugi. U HK Bosna danas igra stotinjak igra~a raspore|enih u nekoliko starosnih kategorija, od najmla|ih - djece pred{kolskog uzrasta preko juniora do seniora i veterana. Jedan od najve}ih problema je nedostatak adekvatne ledene dvorane. Stoga su nedavno rukovodstva HK Bosna i Saveza hokeja na ledu BiH postigli dogovor da juniori do 16 godina nastupaju u liga{kom takmi~enju u Srbiji. A. ^.
Nadal: Prvi teniser svijeta

Izbor agencija

Nadal najbolji sportist Evrope
Rafael Nadal drugi put je, nakon 2008. godine, progla{en najboljim sportistom Evrope prema izboru evropskih novinskih agencija. Prvi teniser svijeta u 2010. je osvojio tri gren slem turnira: Rolan Garos, Vimbldon i US Open. Na drugom mjestu je svjetski prvak u Formuli 1 Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) iz Njema~ke, a na tre}em atleti~arka Blanka Vla{i} iz Hrvatske. Organizator izbora je Poljska novinska agencija (PAP), a sudjeluje 25 evropskih no(Z. [.) vinskih agencija.
Zetra: Najve}i problem nedostatak adekvatne ledene dvorane

Hrvatska

Automobilska potjera u SAD

Trofejni trener nakon osvajanja Dejvis kupa

Pili} napustio Srbiju
Nikola Pili} nije vi{e savjetnik selektora teniske Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdana Obradovi}a. Iskusni trener (71 godina) odlu~io se na odlazak nakon {to je Srbija osvojila Dejvis kup, peti u Pili}evoj karijeri (tri s Njema~kom, jedan s Hrvatskom). - Ja sam jo{ nakon osvajanja Dejvis kupa odlu~io da vi{e ne}u biti savjetnik, ali nisam `elio kvariti veselje. Za mene je osvajanje trofeja s tre}om razli~itom reprezentacijom pravi Mont Everest i dalje se ne mo`e. Tako sam i 2005. u~inio s Hrvatskom (Z. [.) izjavio je Pili}.

Laureati Vla{i} i Kosteli}
Najbolja atleti~arka svijeta Blanka Vla{i} i dvostruki osvaja~ srebrene medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru, skija{ Ivica Kosteli} najbolji su sportisti Hrvatske u 2010. godini prema izboru „Sportskih novosti“. Ekipom godine u `enskoj konkurenciji progla{ene su ko{arka{ice Gospi}a, dok je najbolja mom~ad vaterpolo reprezentacija Hrvatske.

Mejo: Bez komentara

U Francuskoj titula Lemetru
Pili}: Ne}e vi{e biti savjetnik

Otac NBA zvijezde poku{ao ubiti policajca
Otac mlade NBA zvijezde O D`ej Meja (O. J. Mayo) optu`en je za poku{aj ubistva nakon {to je svojim automobilom udario policajca, saop}ila je policija. Dvojica policijskih slu`benika patrorirala su ulicama Hantingtona kada su primijetila osobu koja se poku{avala sakriti u automobilu. U nastojanjima da im pobjegne 39-godi{nji Kenet Cigler (Kenneth Ziegler) dodao je gas, udario jednog od policajaca i potom ga vukao nekoliko metara na automobilu. Uslijedila je potjera u kojoj je Cigler uhap{en pod optu`bom za, izme|u ostalog, poku{aj ubistva i posjedovanje marihuane. Mejo (23 godine), koji ne `ivi sa svojim ocem, odbio je komentirati ovaj slu~aj. Bek Memfis grizlisa u ovoj sezoni bilje`i prosje~no 13 poena po me~u uz godi{nju zaradu od 4,4 miliona dola(E. J.) ra.

Ukrajinski bokseri `ele borbu protiv Engleza

Bra}a Kli~ko izazivaju Heja
Vladimir i Vitalij Kli~ko izjavili su da „po svaku cijenu“ `ele me~ s Dejvidom Hejom (David Haye) u toku sljede}e godine. - Mo`emo obe}ati da }e u 2011. biti odr`an me~ protiv Heja. @elimo tu borbu po svaku cijenu. On mo`e izabrati kojeg od nas dvojice `eli u ringu u me~u u kojem }e izgubiti titulu - izjavili su ukrajinski bokseri za njema~ki „Bild“. Vladimir Kli~ko je vlasnik titule svjetskog prvaka u tri od pet verzija, dok po jedan pojas imaju Vitalij i Hej. Tridesetogodi{nji Englez odustao je pro{le godine od me~a s Vladimirom Kli~kom zbog povrede le|a. (Z. [.)

Hej: Ba~ena rukavica

Atleti~ar Kristof Lemetr (Christoph Lemaitre) progla{en je najboljim sportistom Francuske u 2010. godini prema izboru „L ’Equipea“. Lemetr je ostvario izvrsne rezultate u sprintu postav{i prvi bijelac koji je pretr~ao 100 metara za manje od deset sekundi. Na Evropskom prvenstvu u Barceloni uzeo je tri zlatne medalje, na 100 i 200 metara te u {tafeti 4 x 100. Drugo mjesto pripalo je svjetskom prvaku u reliju Sebastijenu Lebu (Sebastien Loeb), a tre}e svjetskom prvaku u d`udu Tediju Rineru (Teddy).

PONEDJELJAK 27. 12. 2010.

23.15
SERIJA, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

12.15

GLOBAL

20.10

60 MINUTA

21.10

TELERING

21.30

SLU^AJEVI X

18.00

DOBAR KOM[IJA

Otok smrti
Sve tajne su razotkrivene. Sa otoka su jedino uspjele pobje}i [ea i Medison. Obalska stra`a je sve ostale proglasila mrtvima. Ipak, Henri dr`i Ebi i D`imija, a jedina prepreka njegovom cilju, da `ivot provede sa Ebi, je priznanje koje bi D`imi trebao potpisati da je bio sau~esnik D`onu Vejkfildu u njegovom pokolju.

22.15
FILM, OBN

Slu~ajni {pijun
Slu~ajni {pijun je pri~a o Beiju, prodava~u u trgovini sportske opreme koji sanja o svijetu avantura. Sve zapo~inje kada se jednoga dana Bak odlu~i slijediti svoj instinkt i pratiti dvojicu sumnjivaca niz ulicu. Kada shvati da oni `ele oplja~kati draguljarnicu.. Uloge: D`eki ^en, Erik Cung, Vivien Hsu Reditelj:Tedi ^an

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Muzi~ki program 09.30 Bruklinski most, serija, 9/35, r. 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, serija, 250/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 31/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 TV Liberty, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 33/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 62/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 8/52 15.45 Nema problema 16.00 Doma}a lektira: Uhode 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Gorko - slatko, igrana serija, 1/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Vrijeme Business News 20.00 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 2/8 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 69/70 23.45 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 70/70 00.25 Male bo`i}ne tajne, serija, 2/8, r. 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.35 Pregled programa za utorak
indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Centralna info. emisija, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 87. epizoda 10.00 Mala princeza, crtani film 10.10 D`epni zmaji}i, program za mlade, 12. epizoda 10.30 Phil iz budu}nosti, program za mlade, 39. epizoda 10.55 Tomica i prijatelji 11.00 Villa Maria, igrana serija, 20. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 88. epizoda 13.00 Aleluja i Sartana sinovi bo`iji, italijanski igrani film (RP) 14.45 Sedmica, magazin iz kulture, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 66. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 206. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Villa Maria, igrana serija, 21. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 91. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.24 Dnevnik, najava 21.25 60 minuta, specijal 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Otok smrti, igrana serija, 13. epizoda 00.00 Hayd u park, program za mlade 00.30 60 minuta, politi~ki magazin, r. 01.40 60 minuta, specijal, r. 02.40 Federacija danas, r. 03.05 Dnevnik 3 03.50 Pregled programa za utorak

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Arhiv srca, talk show 13.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno, talk show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.10 Telering, talk show 22.10 Vox populi 22.15 Slu~ajni {pijun, film 00.45 Lanina vremenska prognoza

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.00 Timmy, crtani film, 40. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 22. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 22. i 23. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 28. ep. 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 6. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 28. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 28. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 100. ep. 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 85. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam 14.55 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 102. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 101. epizoda 17.40 Doma}ica Ovako 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.52 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 20. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 21. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 103. epizoda 21.00 Moje dvori{te, info. program 21.30 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Kiborg, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 68. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom

08.00 Ortaci, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 19.40 Info top 19.45 Turist point 19.50 Gusto tv kulinarstvo 19.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor gazde 21.15 Grand narod pita 23.15 Farma, u`ivo 01.00 Vozi ili umri, film
23.50 Frame 00.05 Film 02.30 ^udo `ivota

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.30 21.15 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Muzika Centralna info.emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Na tragu prirode Ja sam tvoja sudbina -

20.50 Novogodi{nji turnir u malom nogometu finale - snimak 22.05 Dragulj u palati, igrana serija 23.05 Autovizija 23.30 Aktuelnosti (r) 23.45 TV strane

17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00

TV Gora`de
18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 Sestrice, igrana serija Dnevnik Muzi~ki program Gost i ona, info. program Sportski pregled Ritam `ivota, r. Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program, r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV KISS
14.55 Koncert: Naj. Bo`i}ne pjesme r. 16.15 Hrana i vino, emisija 16.45 Tjednik, info magazin, r. 18.45 [krinja Karmel, rep. r. 18.40 Bo`i}na pri~a, reporta`a r. 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Dje~ja ve~er, zabavna emisija 22.00 Lifestyle TV 22.40 ^ovjek i zdravstvena kultura 23.40 Dnevnik KISS r.

Flash vijesti Ludo srce, serija TV Liberty Ja sam tvoja sudbina, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija IC sport Glas naroda Ja sam tvoja sudbina, serija

21.50 Ple{i, ple{i, igrana serija 22.50 Igrani film

TV Bugojno
15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 21.25 22.20 Sport centar 1001 no}, igrana serija Indija, igrana serija Vijesti Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program Informator 1001 no}, igrana serija Potez, sportski program Autoshop Kiborg, igrani film

TV Zenica
15.00 15.10 16.00 16.10 17.25 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 Vijesti Klinika, igrana serija Iz dana u dan Discovery dok. program Eko kviz 2010. ZE sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Igrani film

BN
15.00 16.00 16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 TV serija: Jelena, r. Dnevnik 1 Kamiond`ije, doma}a serija TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik 2 Jelena, doma}a serija BN koktel Dnevnik 3

TV USK
16.00 Autoshop magazin, inf.zabavni program r. 16.40 Koliko vam je ~ista ku}a? 22/35 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 Duhovni svijet 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sportska hronika 20.15 U svemiru 13/26 20.45 TV izlo`ba 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Pod suncem Sen Tropea ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

TV Cazin
18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.50 23.00 00.00 Gost i ona, repriza Moja {kola, repriza TV Panorama, info. program Razgovor s povodom, informativni program Igrani program Bonus Glas Amerike Odjava programa

TV HEMA
16.00 17.02 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 Moda inn, r. Muzi~ki program Vijesti El profe -serija, 43. epizoda TV Liberty Dokumentarni program Hema magazin informativni program

TV Visoko
17.00 18.30 19.30 20.05 20.30 Igrani film Ekologija i zdrav `ivot, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti

TV Kakanj
15.00 15.30 16.00 16.30 Budimo humani Svi vole Rejmonda, serija ADS kviz Svako mo`e kuhati

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.50
FILM, Nova TV

16.00

OVO JE SRBIJA

21.00

WWE

17.15

EKSTREMNI SPORTOVI

21.00

ARSENAL - CHELSEA

18.00

[APTA^ PSIMA

19.00

VIDEOGRAPHY HIP HOP

19.05 SVE [TO JE VA@NO

19.10

GALILEO

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 20.55 Pjesma i bingo 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik 23.00 Vijesti

16.45 Ski skokovi, S.Kup Engelberg 17.50 Zimski sportovi 18.45 Fudbal 19.00 Fudbal 20.00 Svi sportovi 20.05 Svi sportovi 20.30 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Wwe 23.25 Wwe

17.15 Ekstremni sportovi 18.30 Ekstremni sportovi 19.30 Ekstremni sportovi 19.45 Svi sportovi 20.00 Vijesti 20.15 Hokej na ledu, Davos, Kanada 22.30 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija

17.00 NBA, LA Clippers - Phoenix 18.45 Real NBA 19.15 Premier League News 19.30 Pregled Premier League 20.30 Manager Press Conference, Arsenal Chelsea 21.00 U`ivo: Premier League, Arsenal - Chelsea 23.00 FullTilt Poker

17.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Zato~eni u inozemstvu 21.00 Pomorska patrola 22.00 Istrage zra~nih nezgoda 23.00 Zato~eni u inozemstvu

17.00 Teen Mom 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Best Of.. Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Pranked 2 22.20 Scream Queens 2 23.10 South Park

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Seljak tra`i `enu 22.15 Extra 23.30 30 minuta Njema~ke

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Purpurne rijeke 2, film 22.05 Tudorovi, serija 00.10 Purpurne rijeke 2, film

Hudson Hawk
Edi Hokins zvani Hadson Hok pu{ten je iz zatvora nakon deset godina. Jo{ tokom boravka u zatvoru Hadson je odlu~io nakon izlaska `ivjeti normalnim `ivotom. No nakon izlaska, par Darvin i Minerva Mejflauer ga ucjene te mu zadaju zadatak da ukrade neke radove Leonarda da Vin~ija. Uloge: Brus Vilis, Deni Ajelo, Endi MekDauel Reditelj: Majkl Lehman

PONEDJELJAK 27. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ako ne `elite pokvariti lijep odnos sa partnerom, prilagodite se malo i vi njegovim o~ekivanjima. 21. III - 20. IV Posao: Ne ra~unajte na pomo} okoline. Ljudski faktor lako zaka`e. Bit }e vam naklonjenije manje bliske osobe. Zdravlje: Sve je gotovo odli~no.
OVAN

19.05

UPITNIK

18.15

KOD ANE

23.15

NOVE AVANTURE...

20.05

NAJBOLJE GODINE

09.10 Nodi, crtana serija 09.35 Mala princeza, crtana serija 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.50 Od lutaka do osna`enja, Izgubljeni zakon, program za djecu 10.05 Doktor @ivago, serija 11.05 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 Muzi~ki doga|aji u 2010., repriza 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Podne, film 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Hercegovina 16.26 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Presing, politi~ki tolk {ou 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija 23.50 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.20 Tribunal 00.50 Podne, film 02.25 Presing, politi~ki tolk {ou

12.00 12.11 12.13 12.28 12.34 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.35 16.10 16.58 17.13 17.22 17.30 18.15 18.26 19.12 19.30 19.56 20.00 20.02 20.15 21.25 21.55 22.25 22.35 23.00 23.03 23.10 23.15 00.15 01.15 02.00 02.45 03.05 03.35 04.20

Dnevnik Sport Vrijeme @ivjeti zdravije More ljubavi, telenovela (115/164)* Hitna slu`ba 15, serija (12/22)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o obitelji Luda ku}a 4, humoristi~na serija (12/38)* Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK „Promet info“ 8. kat: Ljubavni trokut, talk-show Kod Ane Na{i i Va{i 2, TV serija (9/14)* Dnevnik plavu{e: Godine nisu va`ne? Dnevnik Sport Snow Queen Trophy vinjete Vrijeme Latinica: Gdje je nestala `enstvenost?, 1. dio Latinica: Gdje je nestala `enstvenost?, 2. dio Poslovni klub @ivjeti zdravije Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Veliko, ve}e, najve}e: Nosa~ zrakoplova, dok. serija (3/4)* Koncerti za bis - najbolje iz 2010. Hitna slu`ba 15, serija (12/22) (R)* CSI: Miami 7, serija (12) (9/25) (R)* Skica za portret Glas domovine (R) 8. kat: Ljubavni trokut, talk-show Latinica: Gdje je nestala `enstvenost?

06.30 More ljubavi, telenovela (114/164) (R)* 07.10 Johnny Bravo, crtana serija (48/52)* 07.30 Hamtaro, crtana serija (15/25)* 07.50 Mala TV TV vrti}: [to je Roni `elio biti? Brlog: Ribe - ^arobna plo~a engleski (15/26) 08.20 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (11/13)* 08.50 Jelenko, serija za djecu (6/13) 09.20 Aladdinove pustolovine, crtana serija (4/26)* 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (21/26)* 10.00 Beverly Hills 4, serija (23/32)* 10.45 Beverly Hills 4, serija (24/32)* 11.30 Rijeka: More 12.00 Lijepom na{om: Vukovar (1/2) 13.00 Scooby-Doo: Pirati dolaze!, ameri~ki animirani film* 14.10 Mala TV (R) 14.40 Jelenko, serija za djecu (6/13) 15.10 Klinci s igrali{ta: Povratak ku}i, ameri~ki film* 16.45 Johnny Bravo, crtana serija (49/52) 17.05 Hannah Montana 2, serija za mlade (7/30) 17.30 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (10/24)* 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 ^udom pre`ivjeli 3: No}na mora na planini, dok. serija (4/10) (R)* 19.45 Hit dana 20.07 TV Bingo Show 20.50 Razgovor s predsjednikom HOO-a Z.Mate{om 21.00 Dan HOO-a, prijenos 22.15 CSI: Miami 7, serija (12) (9/25)* 23.05 Dnevnik plavu{e: Godine nisu va`ne? 23.15 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (16/22)* 23.40 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (19/22)* 00.25 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (9/22)* 01.10 Ciklus mjuzikala: U grad!, ameri~ki film* 02.45 Kraj programa

06.35 Na{i najbolji dani, serija (72/260) 07.25 Gospodin Magoo, crtana serija (35/36) 07.50 Bumba, crtana serija (69-70/150) 08.10 Graditelj Bob, crtana serija (12/39) 08.25 Roary, crtana serija (25/52) 09.05 Gumus, serija (30/100) R 11.00 Asi, serija (4/71) R 12.55 IN magazin R 13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (63/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (71/130) 15.30 Najbolje godine, serija (64/152) R 16.30 Gumus, serija 831/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus , serija-nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (65/152) 21.00 Asi, serija (5/71) 22.50 Hudson Hawk, igrani film (12)* 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Hudson Hawk, igrani film (12)* - nastavak 00.50 Napoleon i ja, igrani film (12)* 02.25 Bra~ne vode, serija (16/26) 02.50 Ezo TV, tarot show (18)* 03.50 Heroji, serija (10/26) 04.40 Izgubljeno vrijeme, igrani film (15)* R 06.15 Kraj programa

Ljubav: Ne `elite se vezivati uz partnera. Ipak, u trenucima iskrenosti shvatate kako je sve ljep{e udvoje. 21.IV - 22.V Posao: Ne zanemarujte uticaj drugih ljudi, koji vam mogu naru{iti bri`ljivo izgra|en plan. Ne budite ni isklju~ivi. Zdravlje: Ne propu{tajte priliku za {etnju.
BIK

i u~vr{}ivanja. To olak{ava dono{enje definitivne odluke. 23.V - 22.VI Posao: Karijera vam ba{ i ne stoji na ~vrstim temeljima. Popravite {ta mo`ete, gradite jasnije stavove. Zdravlje: Pripazite na vene. Ljubav: Emocionalna zbivanja i danas su vam „centar svemira“. Okrenuti ste ma{tanju o „idealnoj „ ljubavi. 23.VI - 22.VII Posao: Natjerajte sebe da se radujete obi~nim stvarima. Odgovornije i preciznije odnosite se prema poslu. Zdravlje: Skidajte suvi{ne kilograme!
RAK

BLIZANCI Ljubav: Va{a osje}anja prolaze fazu ispitivanja

Ljubav: Mogu}a je ljubav na prvi pogled. Ako ste ve} u vezi, ne prenagljujte s odlukom o prekidu. Posao: Gotovo svi poslovi, pogotovo oni za23.VII - 22.VIII po~eti ranije, urodit }e plodom. Sre}om, i na materijalnom planu. Zdravlje: Ne pretjerujte sa radom.
LAV

Ljubav: Jedno lijepo poznanstvo, bez `elje ili plana, mo`e se pretvoriti u ljubavnu vezu. Pustite sve vremenu. 23.VIII - 22.IX Posao: Prije nego {to poduzmete odlu~uju}i poslovni potez, dobro procijenite pravu priliku za „napad“. Zdravlje: Nema ve}ih problema.
DJEVICA

Ljubav: Kao posljedica burnih no}i, mo`e se javiti emocionalna zbrka i napetost. Prevazi|ite problem. 23.IX - 22.X Posao: Iako ste gotovo nenadma{ni u dobrim odnosima i komuniciranju, mogu} je nesporazum sa kolegama. Zdravlje: Pro{etajte, osjetite snagu zraka.
VAGA

Pitajmo zajedno
Ono {to je ovoga pop pjeva~a proslavilo mo`da ~ak i prije njegovih pjesama je nevjerovatna sli~nost sa Zdravkom ^oli}em. No, Amir Kazi} Leo ba{ i nije odu{evljen ovim pore|enjem i smatra da mu je prevelika sli~nost vi{e odmogla nego pomogla u karijeri. Leo }e u ovosedmi~noj emisiji iznijeti svoje mi{ljenje o Severini i njenim pjeva~kim i gluma~kim sposobnostima nakon njihovog zajedni~kog projekta. Saznajte {ta Amir Kazi} Leo ka`e o svojim estradnim kolegama...

Gorko - slatko 17.00
Nakon {to je diplomirala na medicinskom fakultetu u Londonu, Lucija se vra}a u rodni grad Lumeru, na obali Italije. Njena porodica je `eljno i{~ekuje. Otac, koji ne mo`e da shvati da je njegova k}erka `ena koja se, uprkos svemu, dr`i svojih `ivotnih principa, tiha i poslu{na majka, jo{ uvijek u sjeni svoga mu`a, vragolasti mla|i brat, ali i najbolja prijateljica i de~ko, koji imaju mnogo toga da joj ka`u, ali i pre}ute...

ljubav, ~istu i sna`nu emociju. Kao da volite cijeli svijet. 23.X - 22.XI Posao: Treba vam samo malo samodiscipline kako bi sve odli~no funkcioniralo. Pogotovo, ako volite posao. Zdravlje: Osje}ate se kao preporo|eni.
STRIJELAC Ljubav: Tra`eni ste u dru{tvu, jer va{ {arm

[KORPIJA Ljubav: [ta god danas radili, {irite oko sebe

pokriva va{e nedostatke. Mogu}a je i prolazna avanturica... Posao: Pojavit }e se poslovni suparnici. Treba ih na vrijeme uo~iti i dr`ati na oku, jer mogu postati sve opasni. Zdravlje: Po`eljna je vitaminska kura.
23.XI-22.XII

19.00
TOK-[OU, OBN

SERIJA, BHT 1

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Kerema i Se~al }e zbli`iti vijest da on i Benu o~ekuju dijete. Ahu `eli natjerati Ali Kemala da je o`eni. Kerem dobiva poziv od svog oca. Kan i [eherzada dolaze u posjetu operiranom Burhanu i ona saop}ava da }e se udati za Onura.

16.50
SERIJA, HAYAT TV
Bahuan se planira vjen~ati sa [ivani. Surja opet poku{ava ocrniti Maju i Ra`a u Amithabovim o~ima. Melisa i Ramiro i dalje bje`e od istine. Kamila saznaje da Aida izlazi s Dariom, Rani ostavlja Komala.

Ljubav: Niste emocionalno otvoreni, pa ni prema voljenoj osobi. Naprotiv, djelujete hladno, nezainteresirano. 23.XII-21.I Posao: Rad zauzima sve va`nije ili najva`nije mjesto u va{em `ivotu. Pazite da se ne dovedete do iscrpljenja. Zdravlje: Oprez sa koli~inom hrane.
JARAC

izme|u povr{ne, zabavne avanture i vrlo ozbiljne, ~vrste veze. 22.I-19.II Posao: U odli~noj ste mentalnoj formi. Bistar um je pratilac i pokreta~ka snaga svakog va{eg poslovnog poteza. Zdravlje: Promijenite neke navike. Ljubav: Ne preduzimajte danas odlu~uju}e korake. Naime, u svemu lijepom, nalazite i zrnce gor~ine. 20.II-2O.III Posao: Niste u formi, skloni ste gre{kama i drasti~nim rje{enjima. Najbolje je da se malo primirite. Zdravlje: Odmarajte se vi{e.
RIBE

VODOLIJA Ljubav: U izuzetnoj ste poziciji da birate

1001 no}
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Indija

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Dubai: Smrt za trgovinu drogom

Droga za „veseli Bo`i}“
DUBAI - Carinski slu`benici u Dubaiju zaplijenili su paketi}e marihuane i kokaina koji su bili skriveni u bo`i}nim ~estitkama. Na ~estitkama s drogom bila je poruka: „Ovo je specijalna `elja za tebe da ti razveseli Bo`i}.“ Droga je porijeklom iz jedne azijske zemlje, rekli su carinici ne `ele}i da otkriju kome su ~estitke bile upu}ene. Trgovina drogom ka`njava se smr}u u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali se presuda u praksi naj~e{}e ubla`i na do`ivotnu robiju.

Alen: Dogurala do „ozbiljnih“ uloga

Krista Alen ponovo odu{evila svoje fanove seksi fotografijama

POKAZALA PREPLANULE OBLINE
Zanosna glumica neko vrijeme bila u ljubavnoj vezi s D`ord`om Klunijem
LOS AN\ELES - Glumica Krista Alen (Allen) ponovo je snimila seksi fotografije kojima pokazuje svoje preplanule obline. Ona je jedna od zvijezda erotskih filmova koja se uspjela probiti do „ozbiljnijih“ uloga na malim ekranima. Karijeru je po~ela glavnom ulogom u erotskom serijalu „Emanuelle in Space“, a nakon toga se pojavljivala u sapunicama i u sporednim ulogama popularnih televizijskih serija. U „Bra~nim vodama“ svojevremeno je glumila transseksualca, a odigrala je i virtualni lik u „Dosjeima X“. Tri godine je glumila u popularnoj sapunici „Days of our Lives“, a neko vrijeme mogli smo je gledati i u seriji „Baywatch Hawaii“. Krista je neko vrijeme bila u ljubavnoj vezi s glumcem D`ord`om Klunijem (George Clooney), ali njene zavodni~ke sposobnosti, o~ito, nisu bile dovoljne da popularnog Amerikanca nagovori na brak.
Policija se branila sprejom

Merkel se prehladila
BERLIN - Njema~ka kancelarka Angela Merkel (56) prehladila se na bo`i}nom odmoru, {ef diplomatije Gvido Vestervele (Guido Westerwelle) blagdane provodi u Egiptu, ali ve}ina politi~ara, ipak, slavi Bo`i} u Njema~koj, u krugu porodice, pi{e {tampa. Tabloid „Bild“ saznaje da je mu` kancelarke vi|en „natovaren“ kesama iz supermarketa u jednom mjestu u {vicarskim Alpama, gdje bra~ni par provodi odmor. Angela Merkel ve} nekoliko dana nije vi|ena u tom {vicarskom selu, navodi list, koji pi{e da je Zauer sam kupovao hranu i i{ao dva puta u apoteku po lijekove.

Policajce zasuli grudvama snijega
BERLIN - Grupa od ~etrdesetak mladih ljudi zasula je grudvama dvojicu berlinskih policajaca koji su se uspjeli odbraniti biber-sprejom, saop}ila je ju~er policija. Policajci, koji su prekju~er istra`ivali sva|u, zasuti su grudvama nakon {to su ignorirali zahtjeve grupe od 25 mladih ljudi da odu. Broj napada~a ubrzo se popeo na 40. Policajci su se prvo povukli, a zatim su uzvratili biber-sprejom, {to je natjeralo omladinu da bje`i.

Iskosa

Dva puta vozio suprotnim smjerom
Ljubljana: Slovenci nezadovoljni rezultatima

Samostalnost nije ispunila o~ekivanja
LJUBLJANA - Slovenija je ju~er obilje`ila 20. godi{njicu nezavisnosti, a najnovija anketa pokazuje da ve}ina Slovenaca nije zadovoljna rezultatima koje je zemlja postigla od kada se opredijelila za samostalnost. Prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, koje je objavilo ljubljansko „Delo“, na pitanje je li nezavisnost ispunila njihova o~ekivanja, 65 posto gra|ana odgovorilo je da nije, a 35 posto da jeste. Skoro polovina Slovenaca starijih od 30 godina smatra da se bolje `ivjelo prije 20 i vi{e godina, a taj procent dodatno se pove}ava u starijim kategorijama ispitanika. O~ekivanja gra|ana su najvi{e ispunjena kada je rije~ o li~nim slobodama, a najmanje u domenu socijalnih prava. ^ak 80 posto Slovenaca navelo je da su ta prava, prije svega prava radnika, nekada bila ve}a.

Merkel: Blagdan proslavlja u [vicarskoj

SLAVONSKI BROD - Jedan voza~ je u istom danu dva puta vozio autoputem u suprotnom smjeru. Policija ga je prvi put zaustavila ujutro, izmjerila mu 2,01 promila alkohola u krvi i uzela mu voza~ku dozvolu. No, nave~er je ponovo zalutao suprotnim smjerom autoputa Zagreb - Lipovac, s 1,96 promila alkohola u krvi, te izazvao nezgodu, u kojoj je sam lak{e ozlije|en.