Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 27. 12. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.991

[emsudin Mehmedovi}, potpredsjednik SDA i dr`avni zastupnik

SIPA {titi
krupne ribe
5. strana

DANAS PRILOG

Nakon rje{avanja kardinalove rezidencije

Po~inje pravna

6-7. strana

bitka za stanove
2. str.

Nevolje kalesijskog borca Mirzeta Jahi}a

Zeljko Kom{i}
me jedini razumije

U @I@I

2

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Nevolje kalesijskog borca Mirzeta Jahi}a

Kom{i} me
jedini razumije
Na osnovu odluke ljekarske komisije Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja, Jahi}u je ukinuto pravo na 211 KM socijalne pomo}i, zbog ~ega najavljuje ponovni dolazak u Predsjedni{tvo BiH
Mirzet Jahi}, 38-godi{nji veteran Armije BiH iz sela Miljanovci kod Kalesije, ponovo se na{ao pred vratima raznih ministarstava, tra`e}i pomo} za sebe i svoju porodicu. Ovaj biv{i pripadnik elitne jedinice Gazije, poznat i po pro{logodi{njim susretima s ~lanom Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em, prije nekoliko dana ostao je bez nov~anih primanja, s obzirom na to da je Centar za socijalni rad iz Kalesije, na osnovu odluke ljekarske komisije Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja, donio rje{enje po kojem se Jahi}u ukida pravo na 211 maraka socijalne pomo}i, jedinog primanja koje je imao od decembra 2008. o ukidanju pomo}i moja djeca su ostala gladna, a ja vi{e ne znam {ta da uradim. Nije mi jasno kako sam mogao ozdraviti za dvije godine kad pijem pet lijekova i jo{, na osnovu ljekarskih nalaza, bolujem od PTSPa. Za{to se sve ovo meni radi?“ , upitao se 38-godi{nji Mirzet Jahi}, koji je prije nekoliko godina, tako|er razo~aran odnosom lokalne kalesijske vlasti spram njegovih problema, poveo porodicu ka Predsjedni{tvu BiH, gdje je tra`io susret sa @eljkom Kom{i}em.

Protesti boraca u Te{nju

Na rubu
jeste zahtjev Ministarstvu za bora~ka pitanja, Ministarstvu finansija i Zavodu za zapo{ljavanje FBiH da osiguraju pare za isplatu izostalih nov~anih naknada nezaposlenim demobilisanim borcima. Radi se o mjese~nim naknadama od 150 KM. Ti novci nezaposlenim borcima nisu ispla}ivani u kontinuitetu od 2007. i smatra se da je 68.000 nezaposlenih boraca

egzistencije
Ne dobiju li naknade za nezaposlenost, borci prijete kako }e, ba{ kao u martu ove godine, blokirati magistralni put Doboj - Sarajevo
Dan nakon odr`avanja Skup{tine Saveza demobilisanih boraca odbrambeno - oslobodila~kog rata 92 - 95. dvadesetak ~lanova istoimene organizacije predvo|enih predsjednikom Smailom Kalabi}em u nedjelju je, ispred prostorija svog udru`enja, na staroj ~ar{iji u Te{nju, ~etrdesetak minuta mirno prosvjedovalo. Objasnili su, cilj im privu}i pa`nju javnosti na probleme koje imaju: neredovno ispla}ivanje naknade za nezaposlenost.

Ispunjeno obe}anje
Iz Sarajeva se vratio nakon {to su mu iz Kom{i}evog ureda obe}ali da }e tada{nji predsjedavaju}i po povratku iz inostranstva do}i u njegov dom. Kom{i} je, svjedo~ili smo, odr`ao obe}anje, te je, uz pomo} na~elnika Tuzle Jasmina Imamovi}a, pomogao kalesijskom ratniku. “Ponovo moram do predsjednika! On je bio borac i razumije {ta sam pro`ivio u ratu, kako sam zaradio PTSP i {ta sam sve gledao. On }e mi mo`da re}i za{to su mi uzeli i posljednju marku iz d`epa“ nada se , Jahi}, najavljuju}i da }e danas do}i u Predsjedni{tvo dr`ave za koju se borio.
A. [E]KANOVI]

Ostao bez primanja

Naru{eno zdravlje
Upravo je u decembru 2008. tro~lana ljekarska komisija, koju je predvodio prim. dr. Jozo \erek, utvrdila da je 38-godi{nji veteran “potpuno nesposoban za samostalan rad i prevre|ivanje“, a u obrazlo`enju je navedeno da boluje od anksiozne depresije, posttraumatskog stresnog poreme}aja, odnosno trajne promjene li~nosti nakon katastrofalnog iskustva! Dvije godine poslije, ljekarska komisija utvrdila je da Mirzet Jahi} nije potpuno ne-

SVE MU UZELI Uzeli su mi posljednju marku iz d`epa. Na osnovu rje{enja o ukidanju pomo}i moja djeca su ostala gladna, a ja vi{e ne znam {ta da uradim, ka`e Jahi}
sposoban za samostalan rad i privre|ivanje, iako su ljekarski nalazi u potpunosti isti?! “Uzeli su mi posljednju marku iz d`epa. Na osnovu rje{enja

Naknade ni za lijeka
Pozvali su premijera FBiH Mustafu Mujezinovi}a da se uklju~i u rje{avanje ovog problema. Ne bude li ni{ta od njihovih zahtjeva, ponovo najavljuju blokadu magistralnog puta Doboj - Sarajevo, {to su uradili marta ove godine. Osim toga, poru~ili su, ka`u, “samozvanom“ predstavniku Muniru Kari}u, predsjedniku Skup{tine SDB-a, koji je ignorisao borce Te{nja, da im kona~no polo`i ra~une. “Nemamo kuda i ponovo }emo zbog ovakvog odnosa vlasti, ali i na{ih predstavnika, blokirati put”, poru~uje Kalabi}, predstavnik okupljenih boraca. Te{anjski demobilisani borci izjavljuju da su na granici egzistencije. Valja i njima izdr`avati porodicu, {kolovati djecu, a posla, samim tim ni para, niotkud. “Praznici dolaze i prolaze, a na{ih naknada za nezaposlene borce koje nam po zakonu pripadaju, niotkud. Sramota. I `ivotinje su bolje za{ti}ene od nas. Za ovu zemlju sam se borio, za nju }u, ako treba, i poginuti“, revoltiran je Adem Mujkanovi}, borac iz Te{nja. Podsjetimo, jedan od zaklju~aka sjednice Skup{tine SDB-a FBiH

SRAMOTA Praznici dolaze i prolaze, a na{ih naknada za nezaposlene borce koje nam po zakonu pripadaju niotkud
zakinuto po ovom osnovu, da im se duguje vi{e od ~etrdeset sedam miliona maraka.

Kriti~na masa
Predsjednik Kantonalne organiza ci je RVIZ DK-a Be nja min Preld`i} nam je kazao da su borci iz Te{nja u pravu, mada iza njih ne stoji niti kantonalna niti op}inska Jedinstvena organizaci ja bo ra ca - Uni ja ve te ra na. Me|utim, pojasnio je Preld`i}, ova mala grupa boraca nije kriti~na masa koja bi mogla privu}i na sebe pa`nju. “Iluzorno je blokirati put, jer je u bora~ko-invalidskoj za{titi totalni vakuum, haos. Bojim se da oni sami sebi jo{ vi{e ote`avaju ionako te`ak polo`aj. Treba im, dakle, kriti~na masa ljudi, jasni ciljevi, precizni zahtjevi upu}eni na prave adrese. Demobilisani borci ne tra`e ni{ta drugo nego provedbu ve} postoje}ih zakona“ objasnio je , M. B. Preld`i}.

V I J E S T I

Saradnja op}ina u BiH

I Vi{egrad u projektu GTZ-a
Okon~an je odabir 12 partnerskih op}ina u kojima }e se realizovati projekat “Ja~anje lokalne samouprave“ od januara 2011. do decembra 2015, u saradnji sa njema~kom vladinom organizacijom GTZ. Odabrane op}ine su Gornji VakufUskoplje, Ilija{, Kostajnica, Kozarska Dubica, Ljubu{ki, Maglaj, Modri~a, Ora{je, Tesli}, Vare{, Vi{egrad i @ep~e. Cilj projekta je pobolj{anje rezultata u implementaciji op}inskih razvojnih strategija, povezuju}i ih sa prostornim planiranjem i sa vi{egodi{njim finansijskim programiranjem, putem aktivnog u~e{}a i uz pristup koji po{tuje ravnopravnost polova, te uz promociju me|uop}inske saradnje. Odabiru partnerskih op}ina prethodio je javni poziv na koji se odazvalo 38 op}ina iz ci je le BiH. Pro je kat “Ja~anje lokalne samouprave“ realizuje se na osnovu Sporazuma o saradnji izme|u Savezne Republike Njema~ke i Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, a partneri su Ministarstvo uprave i lokalne

samouprave Republike Srpske, Ministarstvo pravde Federacije BiH, Savez op{tina i gradova Federacije BiH i Savez op{tina i gradova RS-a. Projekt }e se provoditi uz konsultacije i blisku saradnju sa drugim institucijama i organizacijama koje djeluju u BiH. GTZ je njema~ka vladina organizacija koja podr`ava odr`ivi razvoj kroz razli~ite aktivnosti {irom svijeta. Tokom posljednjih 35 godina GTZ je omogu}io odr`iva i ka budu}nosti usmjerena rje{enja za politi~ki, ekonomski, ekolo{ki i A. H. dru{tveni razvoj.

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

U @I@I

3

Konstituisanje Vije}a naroda RS-a

Bo{njaci ne
odustaju od \ape
Iako delegat Kluba srpskog naroda Momir Mali} prijeti da }e za predsjedavaju}eg biti izabran Srbin, ukoliko Bo{njaci ne predlo`e kandidata iz SDA ili SBiH, u Klubu Bo{njaka ostaju pri svojoj ranijoj odluci
Konstituisanje Vije}a naroda Re pu bli ke Srpske pri je ti da izazove politi~ku krizu u RS-u i u pitanje dovede ustavni princip jednakopravne zastupljenosti predstavnika konstitutivnih naroda na ~elnim funkcijama izvr{ne, zakonodavne i sudske vlasti u ovom bh. entitetu. Problem je nastao na konstituiraju}oj sjednici u pro{li ~etvrtak, tokom koje je trebalo biti izabrano novo rukovodstvo Vije}a naroda RS-a, jer su predstavnici klubova srpskog, hrvatskog i bo{nja~kog naroda odbili glasati za bo{nja~kog kandidata i ~lana SDP-a BiH Mirsada \apu, kao novog predsjedavaju}eg te institucije. naroda RS-a bi}e izabran predstavnik Srba. “Ovakva praksa je nedopustiva, jer se njome na najgrublji na~in udara na princip jednakopravnosti konstitutivnih naroda. U rukovodstvo Vije}a naroda biraju se predstavnici naroda, a ne politi~kih partija i niko, pa ni SNSD, nema pravo da odlu~uje ko je od kandidata koje bo{nja~ki delegati predlo`e podoban“, istakao je poslanik SDP-a BiH u Narodnoj skup{tini RS-a Slobodan Popovi}. Vije}e naroda RS-a u Ustav RS-a uvedeno je kao tijelo za za{titu vitalnih nacionalnih interesa 2002, nakon {to su na snagu stupile izmjene Ustava RS-a kojima je Bo{njacima i Hrvatima, kao konstitutivnim narodima u BiH, dato to pravo i na nivou entiteta. Na taj na~in uspostavljen je mehanizam kojim su predstavnici konstitutivnih naroda tokom proteklih osam godina s vi{e ili manje uspjeha poku{avali osporiti zakone kojima su povre|ivani nacionalni interesi, uglavnom Bo{njaka i Hrvata i tako, barem djelimi~no, otkloniti praksu njihove diskriminacije u RS-u. To je, ka`e Popovi}, bio dobar poku{aj, koji “na`alost nije nikada do kraja uspio za`ivjeti, prije svega {to Vije}e naroda nije dobilo ista ovla{tenja kao {to ih ima Dom naroda u Federaciji BiH, dakle nije ravonopravan u~esnik u dono{enju zakona“. “Drugi problem ve`e se za sam Poslovnik o radu Vije}a naroda RS-a, koji omogu}ava da se natpolovi~nom ve}inom ukupno prisutnih delegata donose odluke, dakle preglasavanjem nekog od naroda“ veli on. , Pre ma nje go vim ri je~ima, upravo takav scenario mogao bi se desiti i na dana{njoj sjednici Vije}a naroda, na kojoj bi se, ne uva`avaju}i volju Kluba bo{nja~kog naroda, mogao izabrati predsjedavaju}i. Popovi} je dodao kako se, {to se ti~e stava svih osam delegata Kluba bo{nja~kog naroda, koji ~ine predstavnici SDA, SDP-a BiH i Stranke za BiH, ni{ta nije promijenilo te da oni i dalje ostaju pri \apinoj kandidaturi za mjesto predsjedavaju}eg Vije}e naroda RS-a. “Ukoliko do|e do izbora Srbina na tu funkciju, dogodila bi se povreda Ustava RS-a, koji ka`e da na ~elnim funkcijama u RSu ne mogu biti vi{e od dva predMirsad \apo: Kandidat SDP-a

stavnika iz jednog od konstitutivnih naroda. Izlika da ne}e biti prekr{en taj princip, mo`e va`iti samo ako umjesto Srbina na ~elo Vlade RS-a bude izabran predstavnik bo{nja~kog naroda. E, kako se to ne}e desiti, onda je to otvaranje problema s dugoro~nim posljedicama“ istakao je , Popovi}.

Za{tita interesa
On je kazao da u slu~aju neizbora \ape na funkciju predsjedavaju}eg Vije}a naroda RS-a, Klubu bo{nja~kog naroda ostaje mogu}nost da za{titu vitalnih nacionalnih interesa potra`i prvo pred Ustavnim sudom RSa, a ako se i ta instanca oglu{i, predstoji pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom BiH. “Nakon {to su predstavnici SNSD-a sebi dali za pravo da odlu~uju ko su to legalni predstavnici hrvatskog naroda, sada tu praksu `ele primijeniti i na bo{nja~ki narod, {to je, u najmanju ruku, drsko. Oni imaju ve}inu i mo gu urad ti {ta ho}e, ali ponavljam da meni nije jasno kako nisu svjesni u kakvu se pri~u time upu{taju“, zaklju~io je Popovi}.
Gordana KATANA

Mali}ev ultimatum
Momir Mali}, delegat Kluba srpskog naroda, nakon prekida sje dni ce ka zao je da je \apo, kao kandidat, neprihvatljiv zbog odno sa SNSD-a i SDP-a BiH, te da su klubovi ostalih naroda, u kojima ve}inu ima SNSD, spremni prihvatiti bo{nja~kog kandidata ukoliko on bude iz redova SDA ili Stranke za BiH. U protivnom, poru~io je Mali}, na ~elo Vije}a

POVREDA USTAVA Ukoliko do|e do izbora Srbina na tu funkciju, dogodila bi se povreda Ustava RS-a, koji ka`e da na ~elnim funkcijama u RS-u ne mogu biti vi{e od dva predstavnika iz jednog od konstitutivnih naroda, ka`e Popovi}

Milorad Dodik

Sta{a Ko{arac

Gora`de

Bugojno

Spreman sam da se `rtvujem
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poru~io je da je spreman da bude `rtva za ideju koja se zove jaka Srpska, koja ne}e mnogo zavisiti od BiH, prenijela je Srna. “BiH, ovako kako sada `ivi i funkcioni{e, o~igledno trpi to kako su svi jedni drugima i tre}ima okovi, koji spre~avaju da radimo. Bolje je da imamo neke zasebne cjeline, koje bi na nekom odre|enom nivou sara|ivale u okviru neke regionalne saradnje i na taj na~in lak{e prevazilazile probleme koji postoje“ rekao je Dodik , za nedjeljnik Ekstra magazin.

Rasvijetliti zlo~ine nad Srbima
Rukovodilac Tima za koordinaciju aktivnosti istra`ivanja ratnih zlo~ina i tra`enja nestalih lica Republike Srpske Sta{a Ko{arac smatra da se klupko zlo~ina koje su Hrvati i Bo{njaci po~inili nad Srbima i Romima u Posavini 1992. po~elo odmotavati i da se ne smije propustiti prilika da se ova gnusna ratna pri~a rasvijetli do kraja i dobije sudski epilog, javila je Srna. “Ovo je, prije svega, signal Tu`ila{tvu BiH, ali i Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju, da se prihvate posla i uhvate uko{tac sa ~injenicama na koje se godinama ukazuje“, rekao je on.

Kazne od 50 do 500 KM
Na podru~ju BPK-a Gora`de zabranjena je prodaja i kori{tenje pirotehni~kih sredstava, a protiv lica koja budu kr{ila zakon koji se odnosi na ovu oblast bi}e poduzete krivi~ne i prekr{ajne prijave, najavljuju iz Uprave policije MUP-a BPK-a Gora`de. Slu`benici policijske odranije su u gradskim osnovnim {kolama ukazivali na tragi~ne posljedice i vrste povreda do kojih mo`e dovesti upotreba pirotehnike. Nov~ane kazne za prekr{ioce zakona kre}u se od 50 do 500 maraka.
A. H.

O bud`etu 10. januara
Op}ina Bugojno pozvala je gra|ane da prisustvuju javnoj raspravi o nacrtu bud`eta za 2011, javila je Fena. Op}insko vije}e Bugojna je 20. decembra utvrdilo nacrt bud`eta op}ine za 2011. u iznosu od 7.095.000 konvertibilnih maraka, {to je za 24,04 posto vi{e u odnosu na ovogodi{nji bud`et. Javna rasprava o nacrtu bud`eta za 2011. bit }e odr`ana 10. januara s po~etkom u 10 sati u maloj sali Kulturnosportskog centra. Sadr`aj nacrta je dostupan i na web stranici Op}ine Bugojno www.opcina-bugojno.ba.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Gornji Banjevac, jedno sasvim neobi~no selo

IZJAVA DANA
U BiH mora biti stvorena atmosfera u kojoj }e svi imati jednaka prava i tu bi Sarajevo, kao glavni grad BiH, trebalo da prednja~i

Zmaj od Bosne
Muzej starina, umjetni~ka kolonija, etno-selo, igraonica, samo su neke od stvari koje nude ne{to sasvim druga~ije od onog ustaljenog izgleda jednog sela
Gornji Banjevac - selo udaljeno desetak kilometara od Kaknja zbog svojih sadr`aja privla~i sve vi{e osoba iz okoline. Muzej starina, umjetni~ka kolonija, etno-selo, igraonica, samo su neke od stvari koje nude ne{to sasvim druga~ije od onog ustaljenog izgleda jednog sela. U njemu `ivi 45-godi{nji Tomo Hrgota, akademski slikar. Napravio je kafi} u selu koji se ne mo`e porediti niti sa jednim kafi}em kakve poznajemo, napravio {adrvan, koji je tako|e te{ko uporediv sa drugim {adrvanima, napravio je figuru jednog neobi~nog zmaja koji je za{titnik sela, ali i otvorio muzej u selu.

iznad Kaknja

Kardinal Vinko Pulji},
nadbiskup vrhbosanski

Molitva za dr`avu BiH

DOBAR

LO[
SDA

ZAO

Zavi~ajna zbirka
“Dobio sam `elju u rodnom selu ne{to o`iviti, stvoriti, ostaviti neki trag iza sebe, neku kulturu pokrenuti. Ova kafana u kojoj se nalazimo je bila prije {tala, malo sam je preuredio sa prijateljima i sada je to seoski kafi}. Do kafane je {adrvan koji mo`e primiti oko 70 ljudi, dim s kamina kada je na njemu zapaljena vatra ide na usta Zmaja od Bosne, za{titnika sela. A 30-ak metara dalje je Zavi~ajna zbirka, Zavi~ajni muzej, ustvari jedna stara ku}a napunjena starinama“ pri~a , Tomo. “Zmaj je zavr{en prije mjesec dana. Vratila se ekipa iz Slavonije, Sini{a i Danijel (slikari iz udruge Klas iz ^epina kod Osijeka Danijel Jakovljevi} i Sini{a [piranovi} [piro; op. a.), koji su po~eli graditi to sa mnom i, eto, dosta uspje{no smo zavr{ili. Svi|a se i djeci, svi|a se ljudima, zovu ga Zmaj od Bosne, neki Zmaj od Banjevca. On je mo`da kao neki za{titnik

Stranka demokratske akcije pozvala je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i HDZa BiH Dragana ^ovi}a da se kanu }orava posla, podjele BiH, i zajedni~ki prihvate izgradnje Bosne i Hercegovine kao multietni~ke dr`ave ravnopravnih naroda i euroatlantskih integracija.

Zajedno sa dvojicom kolega i prijatelja, Nerminom Kozlom i Sifetom Topalovi}em, iz likovnog udru`enja Duga iz Kaknja u novembru pro{le godine krenuo je u realizaciju ideje o molitvi za na{u domovinu - Bosnu i Hercegovinu. “Svaki ponedjeljak kre}e molitva, u 16 sati, gdje svako na svoj na~in treba da se moli za dobrobit na{e domovine. Tako }e trajati do sudnjeg dana. Mo`e biti zahvala ako molitva bude usli{ena. Svako gdje se zatekne, treba da se moli, da mu misli budu okrenute ka `elji da svim Bosancima i Hercegovcima i na{oj dr`avi bude bolje. Ljepota je {to svi narodi, sve vjere, mole u isto vrijeme, imaju zajedni~ku ideju {to ih mo`e ujediniti da do|e blagodat na{oj zemlji, materijalna i duhovna i za to se svi mi od srca trebamo moliti“, isti~e Tomo Hrgota. sela, za{titnik ognji{ta. Kad se ugradi ventilator, tad }e mu dim puno bolje izlaziti na usta. I vatra se mo`e kombinirati da izgleda jo{ atraktivnije“ obja{, njava Tomo. Gornji Banjevac prije rata imao je 60-ak ku}a. Sada je tu naseljeno njih 25. Za vrijeme rata nije bilo nekog velikog iseljavanja {to se ti~e rata i straha, nego iz ekonomskih razloga. Ve}ina je oti{la u Njema~ku i Hrvatsku. I ono {to je posebno za pohvalu je da su nekoliko njih dali svoje ku}e ili {tale za potrebe etno-sela, muzeja i kafi}a. Budu}nost sela je {to ljudi ne{to daju nesebi~no da bi postalo zajedni~ko, da bi svi imali koristi, a danas je te{ko nai}i na ljude koji rade za zajednicu.
M. DAJI]

ADNAN HUSKI]
Predstavnik Fondacije “Friedrich Naumann“, koji je nedavno sudjelovao u okruglom stolu Transparency Internationala posve}enom korupciji u visokom obrazovanju, u razgovoru za Oslobo|enje ka`e da bi u BiH trebalo primijeniti hrvatski model u borbi protiv ovog vida kriminala. Primjerena kaznena politika najbolji je odgovor na korupciju.

Dobra kombinacija
Davno se rodila ideja da napravi dje~iji park u selu, krenuli se od tih figura konja, zmaja, na prolje}e }e, veli, uraditi figuru slona, te fontanu. Bi}e mno{tvo figura i kombinacija sa nekim etno-selom. To je, smatra, dobra kombinacija i za djecu i za odrasle.
Foto: Senad GUBELI]

JOVI] I KOPRIVICA
Delegati u prethodnom sazivu Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Ivo Miro Jovi} i Zoran Koprivica napla}ivali su tro{kove prevoza automobilom na posao, la`iraju}i podatke o udaljenost mjesta stanovanja. Tako su za nepune dvije godine iz dr`avne kase uzeli 74.527 KM, pokazalo je istra`ivanje CIN-a.

HKD NAPREDAK
Povodom 20. godi{njice obnove rada HKD Napredak, u dvorani “Vatroslav Lisinski“ odr`an je koncert pod nazivom Najljep{i Bo`i} u Zagrebu. Nastup Zagreba~ke filharmonije bio je humanitarnog karaktera, a sva sredstva prikupljena od prodaje ulaznica idu u Napretkovu zakladu za sveu~ili{te i stipendiranje studenata.

VIJEST U OBJEKTIVU Akcija za spas `ivotinja
Kupuju}i garderobu, knjige i CD te igra~ke za pse, veliki broj Sarajlija je podr`ao ju~era{nju humanitarnu akciju za za{titu `ivotinja u Domu mladih. Organizator prvog Post store bazara rabljene robe u BiH je Udru`enje za za{titu `ivotinja Av mau, ~iji su ~lanovi bili prezadovoljni velikim odzivom sugra|ana, koji su `eljeli i na ovaj na~in pomo}i u smje{taju i hranjenju napu{tenih `ivotinja sa ulica grada.
Mr. B.

VIJEST U

BROJU

miliona vozila godi{nje se ukrade u Evropi.

1,2

Foto: M. TUNOVI]

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

INTERVJU

5

[emsudin Mehmedovi}, potpredsjednik SDA i dr`avni zastupnik

SIPA {titi krupne ribe
Ukazivao sam na mno{tvo propusta u SIPA, ali uvijek sam nailazio na zid {utnje Decertificirani su mnogi ~estiti policajci po politi~koj liniji
Razgovarao: Almir TERZI]

• Prilikom nedavne posjete delegacije MUP-a FBiH Turskoj, pomo}nica ministra za pravne poslove Medina Ko~an govorila je o dr`avi BiH kao podru~ju gdje je “na sceni organizirani kriminal, izra`en terorizam, granice propusne, na djelu kra|a vozila i trgovine ljudima...“ Kao jedan od ~elnika Komisije za nadzor nad radom OSA, kako ocjenjujete ovakve istupe? - Ovaj i sli~ne istupe smatram skandaloznim i protivnim interesu BiH, jer se na{a dr`ava predstavlja u veoma lo{em svjetlu od osoba koje ne poznaju problematiku o kojoj govore i, {to je najgore, odvra}aju se svi dobronamjerni ljudi da posjete BiH, a kamoli da investiraju u BiH. Smatram ovakve slu~ajeve iznimno opasnim za BiH i o~ekujem da se ovakvi slu~ajevi ne doga|aju. Jedno je kada to urade oni koji se otvoreno bore protiv interesa BiH i razgra|uju je na svakom koraku, ali mislim da je opasnije kada se u toj ulozi na|u oni koji su pla}eni da {tite interese BiH i njenih gra|ana.

Taje se podaci
• [ta }ete poduzeti da se ovaj potez sankcionira? - Nadle`nosti PSBiH u ovom slu~aju su veoma male, te nije realno o~ekivati da mi bilo {to poduzimamo, ali odgovor na to pitanje treba da daju ministar MUP-a FBiH, kao i oni u ~ijoj su nadle`nosti vanjska politika i diplomatija, da ne govorim o politi~koj odgovornosti po liniji politi~ke stranke. • Vi{e puta ste u Parlamentu BiH tra`ili odgovore od direktora SIPA Mirka Luji}a o razlozima probijanja iznosa ugovora za izgradnju nove zgrade te dr`avne agencije u Isto~nom

Sarajevu za oko pet miliona KM. Jeste li ikada dobili odgovor i kakva su Va{a nova saznanja gdje je oti{ao “vi{ak“ sredstava? - Jo{ nisam dobio odgovor od SIPA. Nezakonitosti u radu ove agencije se nastavljaju, a po ~ijem nalogu, to treba tek da se ispita. O~ekuje se da se SIPA bori za za{titu zakonitosti i profesionalizma u svom radu, ali o~igledno to nije tako. • Spominjali ste da direktor SI PA {ti ti vla sni ka Inte gral In`enjeringa Slobodana Stankovi}a od pla}anja penala za neizvr{ene ugovorne obaveze na vrijeme za izgradnju objekta SIPA. Je li onda on uzeo novac? - Da li je to neko uradio, ja ne znam, ali su opravdane sumnje s obzirom na to da se ne {titi interes dr`ave, ve} se ide u korist privatnih lica. • Imali ste zamjerki u Parlamentu BiH i na ~injenicu da direktor SIPA djeluje vi{e po politi~kim naredbama, odnosno da mu je stvarni {ef predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Jedan od primjera koji ste navodili je i smjena Dragana Luka~a s pozicije pomo}nika direktora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupciju. Za{to nadle`na parlamentarna komisija, odnosno Parlament BiH adekvatno ne reagiraju? - Na`alost, nije bilo politi~ke volje ni u nadle`nojkomisiji za odbranu i sigurnost da se ovakve ~injenice ispitaju. Ukazivao sam na mno{tvo propusta u SIPA, ali uvijek sam nailazio na zid {utnje, jer se zapravo{titevelikeribe, a koji su zadnjim politi~kim potezima oko homogenizacije nacionalnih blokova pokazali su{tinu stvari. @eli se kroz za{titu nacionalnih interesasa~uvati od vlastiteodgovornosti za o~igledna kriminalna djela, {to nije prvi put u BiH. SIPA je

mnogi ~estiti policajci skoro isklju~ivo po politi~koj liniji. Pravila su nam postavljali “stru~njaci“ iz raznih nedemokratskih dr`ava, forsirani su poslu{ni {efovi i policajci, smjenjivani i otpu{tani profesionalci i hrabri, male pla}e, lo{i uslovi rada, gledanje kroz prste {efovima u policiji koji su upleteni u kriminal, {to je izazvalo pojavu da se policija bavi kriminalom. Zakonska rje{enja su rezultat `elja pojedinaca iz me|unarodne zajednice ili doma}ih poslu{nika koji su preko njih sebi pravili zakone, {to ima za posljedicu lo{e stanje u policiji, a pogotovo lo{u sigurnosnu situaciju u dru{tvu u cjelini zbog nedostatka ovla{tenja policajaca. ^esto {efovi policije ne stoje iza posla policajaca pa stoga nije ni o~ekivati da policajac radi posao kvalitetno, ve} naprotiv bje`i od posla da ne bi imao posljedica i izgubio posao.

Kriminal se mo`e sprije~iti
• Glavni dr`avni tu`ilac Milorad Bara{in naglasio je kako na{oj dr`avi nedostaje zakon o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine. Ne funkcionira ni Agencija za borbu protiv korupcije BiH. Kome odgovara ovakvo nesre|eno stanje? - Ovakvo stanje odgovara onima koji se time bave. Pogledajte ko to opstruira izbor rukovodstva Agencije za borbu protiv korupcije, kome nije stalo do uspostave reda u ovoj na{oj zemlji, pa sve je jasno. Ne mora se donositi poseban zakon o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine, postoje i sada zakonske odredbe po kojima se mo`e postupati sukladno tome, ali ako }e to pobolj{ati stanje, eto podr`at }emo dono{enje i posebnog zakona. Ali sudovi su u nekoliko slu~ajeva donosili presude o oduzimanju takve imovine, {to potvr|uje da se mo`e djelovati, samo je stvar profesionalnog rada institucija kojima je to u nadle`nosti.

postala poluga politi~kih opcija, a ne Agencija za za{titu i provo|enje zakona. • Kao biv{i ministar policije kako biste okarakterizirali ~injenicu da je u posljednje vrijeme sve vi{e policijskih du`nosnika upleteno u kriminalne aktivnosti i korupciju? Gdje su propusti - u malim pla}ama, primamljivim ponudama, slabim kontrolama nadzora ili zakonskim rje{enjima? - Moram da budem iskren mno{tvo faktora je uticalo da imamo takvo stanje u policiji kakvo imamo. A po~elo je dolaskom IPTF-a koji je postavljao svoja pravila u radu policije, zanemaruju}i zakone. Decertificirani su

• Odgo|en je nastavak konstituiraju}e sjednice Pred stavni~kog do ma PSBiH. Vjerujete li da }e ko ali ci ja SDP-a, SDA, NSRB-a i HSP-a bez HDZa BiH i HDZ-a 1990 mo}i formirati vlast? Prijeti li nam kriza s ozbiljnim posljedicama? - Kriza politi~ka i svaka druga u BiH ne da prijeti ve} je uzela maha. Nije problem odga|anja sjednice jer je toga bilo i ranije, i ne radi se ni o kakvoj koaliciji ve} platformi na kojoj su se okupili odre|eni politi~ki faktori u BiH i formiranje vlasti na toj osnovi je ve} po~elo. Dokle }e se i}i u tom pravcu, sigurno je dok postoji ne samo politi~ka volja ve} i matematika ve}ine, {to se pokazalo na slu~aju kantona SA, TZ, USK, evo i ZDK. Iskreno se nadam da su u pitanju sujete nekih politi~kih lidera za{to to nisu oni predlo`ili u ovakvom ili sli~nom obliku. Svako onaj ko misli da mo`e blokirati `ivot u BiH, vara se. Uvijek postoji adekvatan odgovor na svako stanje, jer BiH mora opstati po svaku cijenu. Da }e posljedica biti, to je izvjesno, ali sigurno je i da }e biti za to. SDA podr`ava svako rje{enje koje }e nuditi jednakopravnost svih koji `ive u BiH i bit }emo dio rje{enja kakvo god se dogovori, ali ne}emo dozvoliti slabljenje BiH ni pod kojim uslovima, ma kakva cijena bila. Iskreno mislim da }e do}i do dogovora u skorije vrijeme i da su ovi potezi blokova samo zauzimanje {to bolje startne pozicije da bi se ugrabilo koje ministarsko mjesto vi{e.

Krizu izaziva sujeta pojedinih lidera

TAKORE]I... REKORDER
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav [e{elj apsolutni je svjetski rekorder po vremenu provedenom u pritvoru Ha{kog tribunala bez prvostepene presude, {to je posljedica politi~kog pritiska koji se vr{i na taj sud, rekao je {ef pravnog tima za odbranu lidera radikala Zoran Krasi}, javila je Srna. Krasi} je izjavio da je [e{elj osam godina u pritvoru u Sheveningenu, {to zna~i da je njemu pravo na pravi~no i su|enje u razumnom roku prekr{eno ‘’bar ~etiri do pet puta’’, {to nije zabilje`eno u istoriji pravosu|a.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nakon rje{avanja slu~aja kardinalove rezidencije

Po~inje pravna
Demonstracije pred Iranskom ambasadom
Ispred Iranske ambasade u Sarajevu danas }e od 17.30 do 18.00 sati biti organizirane mirne demonstracije za osloba|anje reditelja Jafara Panahija i Mohammada Rasulova. Istovremeno, na fasadi Pravnog fakulteta }e se prikazivati njihovi filmovi. Panahi i Rasulov su osu|eni na po {est godina zatvora, a Panahiju je izre~ena zabrana pravljenja filmova, putovanja i pojavljivanja u medijima 20 godina. Organizatori demonstracija su: East West Centar, Sarajevski otvoreni centar Gramofon, Festival MES i Studentska asocijacija Pravnog fakulteta u Sarajevu.

bitka za stanove
Vlasnici privatnih stanova, {to ih je dr`ava svojevremeno dala na kori{tenje drugim osobama, a koji su u zemlji{nim knjigama i sada zavedeni kao vlasnici, o~ekuju od ove dr`ave da primijeni sistem jednakopravnosti, odnosno da i njima stanovi budu vra}eni, a njihovim sada{njim korisnicima da se daju zamjenski stanovi
Odluka federalne Vlade o kupovini stana porodici Smajovi} donijela je, u pravo vrijeme, uo~i Bo`i}a, olak{anje kar di na lu Vin ku Pu lji}u, vrhbosanskom nadbiskupu. Sma jo vi}i se, da kle, ne}e vra}ati u prostor kardinalove rezidencije gdje su godinama `ivjeli i radili. Kako komentari{e tu odluku Esad Fejzagi}, ~lan Udru`enja za za{titu nacionalizirane, konfiskovane i privatne imovine, a koje je podr`alo ovakvo rje{avanje pomenutog slu~aja. 250 mojih sapatnika. Mi smo vlasnici privatnih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, koje je, kao {to se zna, kao institut, ukinuto jo{ 2000“ , isti~e Fejzagi}. [ta se od tada za sve njih promijenilo? U praksi, tvrdi sagovornik, ni{ta. “U na{im nenacionaliziranim stanovima, kao {to nije bio ni prostor u rezidenciji u kojem su `ivjeli Smajovi}i, i sada su biv{i nosioci stanarskog prava. No, od 1. januara 2002. oni ne pla}aju ni marke nama, vlasnicima stanova, ali, {to je jo{ gore, pitanje pla}anja zakupnine do definitivnog njegovog zakonskog rje{avanja ne stavlja se na dnevni red nadle`nih organa“ , ka`e Fejzagi}. U ovom slu~aju, rije~ je o stanovima u Sarajevu i to, gotovo po pravilu, u centru grapravo na dodjelu zamjenskog stana, ali nije utvr|en rok u kojem to treba u~initi, niti kakve }e posljedice uslijediti ako se taj zahtjev ne podnese. “Odlukom Ustavnog suda FBiH op{tine su oslobo|ene obaveze dodjele zamjenskih stanova, tako da je zakonsko rje{enje o zamjenskim stanovima ostalo mrtvo slovo na papiru“, nastavlja sagovornik. No, va`no je podsjetiti i na to da su svojevremeno hrvatski vi je}ni ci u sa ra jev skoj kantonalnoj Skup{tini povodom rasprave o zakupnini potegli pitanje ugro`enosti na ci onal nog in te re sa, a Ustavni sud je utvrdio da su nji ho va na ci onal na pra va povrije|ena. Zato {to treba da pla}aju kiriju? Koliko je sve apsurdno, najbolje govori ~injenica da je

DODIK: @rtvovat }u se za jaku RS
Predsjednik RS Milorad Dodik poru~io je da je spreman da bude `rtva za ideju koja se zove jaka Srpska, koja ne}e mnogo zavisiti od BiH. BiH, rekao je, ovako kako sada `ivi i funkcioni{e, o~igledno trpi to kako su svi jedni drugima i tre}ima okovi, koji spre~avaju da radimo. „Bolje je da imamo neke zasebne cjeline, koje bi na nekom odre|enom nivou sara|ivale u okviru neke regionalne saradnje i na taj na~in lak{e prevazilazile probleme koji postoje“ ocijenio , je Dodik objasniv{i da BiH ne mo`e da funkcioni{e sa sarajevskom politi~kom logikom. Istakav{i da “stranci“ vi{e ne mogu da odlu~uju o odnosima u BiH, Do dik je re kao da je sa ra dnja sa me|unarodnom zajednicom potrebna kako bi se razobli~ile predrasude da su Srbi “lo{i momci“ .

Vi{e ni marke nema
“Ja sam to i o~ekivao. U razgovoru sa sekretarom Nadbiskupije mi, ~lanovi Udru`enja, izrazili smo `elju da zajedni~ki nastupimo i da se problem postavi i rije{i sistemski. Potez Vlade pokazuje kako bi i trebalo postupati i kada je u pitanju

Sudija Esad Fejzagi}

da, u dvije op}ine, Starom Gradu i Centru. Prema postoje}im propisima, predvi|eno je da biv{i nosilac stanarskog prava na takvom jednom stanu ima

Uspje{no lije~enje Filipa Gluhovi}a

Dje~ak sam hoda
Filip je sada u situaciji da vodi samostalan `ivot. No, ja vjerujem da njegovo stanje mo`e biti jo{ bolje, tvrdi prof. dr. Ismet Gavrankapetanovi}
Je da na es to go di{ nji Fi lip Gluhovi}, o kojem je Oslobo|enje pisalo nekoliko puta, a povodom kampanje koju smo vodili da botoks dospije na listu besplatnih lijekova, vi{e nije u kolicima. “Sam se kre}e uz pomo} {taka“, kazala nam je presretna Filipova baka Natalija Obradovi}, od koje saznajemo da je dje~ak imao jo{ jednu operaciju na ko{evskoj Ortopedskoj klinici. to bilo ranije, uvjeren je doktor, i uspjeh dosada{njih tretmana bio bi jo{ povoljniji. “No, energiju ne treba gubiti na pro{losti, nego se treba koncentrisati na ono {to je danas mogu}e uraditi da bi dje~aku bilo bolje stanje. Uz nastavak fizioterapeutskih vje`bi, siguran sam da }e to i biti“, tvrdi dr. Gavrankapetanovi}, od kojeg ina~e saznajemo da se i zdravstveno stanje drugog dje~aka o kojem smo tako|e pisali, Mustafe Ahmetspahi}a, tako|e pobolj{ava. Ina~e, Natalija Obradovi} nam ka`e da su sredstva, koja je portal Sarajevo-x.com sakupio u munjevitoj akciji svojih poklonika za lije~enje ovog dje~aka, utro{ena upravo u ve} pomenuti operativni za hvat, a kao {to se zna, dje~ak je s bakom, zahvaljuju}i razumijevanju Reumala i jednog humanog Sarajlije, koji je `elio ostati anoniman, proveo tri sedmice u poznatom banjsko-rekreativnom lje~ili{tu.

Dobri ljudi
Donator, ~ije je ime poznato na{oj redakciji, a koji svakog mjeseca odvaja odre|ena sredstva iz ku}nog bud`eta u humanitarne akcije, izdvojio je oko 600 KM za Filipov boravak u Fojnici, a ostatak tro{kova snosio je Reumal. No, pravo je vrijeme da se opet zapitamo: za{to je potrebno u ovakvim slu~ajevima sakupljati pare kada je Re umal pro {le go di ne sklopio sporazum sa Zavodom za osi gu ra nje RS-a, ~ime je omogu}eno i bolesnicima iz RS lije~iti svoje tijelo i duh u Fojnici? U praksi, to i Filipov primjer ilustruje, situacija je druga~ija. To je tema kojoj se treba posebno vratiti, a za ovaj put na-

Vladika Vasilije: RS napuniti ljudima
Njegovo preosve{tenstvo episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije slu`io je ju~er na praznik Materice svetu liturgiju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku, javila je Srna. Vladika Vasilije ~estitao je majkama praznik, sa `eljom da budu primjer svojoj djeci, da nikada ne ka`u r|avu rije~, da u njihovim o~ima ne bude lukavstva i mr`nje i da ra|aju kako bi se, kako je rekao, Republika Srpska napunila ljudima. Matericeseslavedrugunedjelju pred Bo`i}. Ovo je najve}i hri{}anski praznik majki i `ena. Toga dana djeca porane i unaprijed pripremljenim kanapom, koncem, {alom, maramom ili kai{em na prepad zave`u svoju majku, za noge, na isti na~in, kao {to su njih majke vezivale na Detince.

Filip dok je bio u kolicima

Ne treba tro{iti energiju
“Filip je postigao ono {to se podrazumijeva pod kopernikovskim obratom. On je sada na nogama i vodi samostalan `ivot. Nije ~udo {to odbija kolica kada mu vi{e nisu potrebna“ sretan je, o~ito, i prof. , dr. Ismet Gavrankapetanovi}, koji je dje~aka s Pala, na`alost, prvi put vidio na klinici tek pro{le godine. Da je

gla si mo da je i po me nu ti slu~aj dokaz vrijednosti botoksa, koji prof. Gavrankapetanovi} smatra vrhunskim sredstvom za opu{tanje mi{i}a, {to se djeci oboljeloj od cerebralne paralize, i bolesnicima uop}e, u zemljama regiona daje besplatno, dok je u BiH sve prepu{teno njegovim visokim cijenama na slobodnom tr`i{tu. I dobrim ljudima.
E. K.

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar
PO PRAVDU U STRASBOURG Mi idemo u Strasbourg, gdje }emo sigurno ostvariti svoje pravo. Klju~ni argument nosilaca stanarskog prava jeste da oni imaju pravo na dom, a suci Evropskog suda za ljudska prava su se ve} izjasnili: pravo vlasni{tva je iznad tog prava na dom, tvrdi Fejzagi}
prava i obaveze, izme|u ostalog, i obavezu pla}anja stanarine vlasnicima stanova. Kanton je nedavno poku{ao popisati te stanove. Te{ko je i{lo. na tome da ove stanove otkupe za - certifikate. “Da smo se udru`ili, svako bi dobio ono {to mu pripada. Ovako, mi idemo u Strasbourg, gdje }emo sigurno ostvariti svoje pravo. Klju~ni argument nosilaca stanarskog prava jeste da oni imaju pravo na dom, a suci Evropskog suda za ljudska prava ve} su se izjasnili: pravo vlasni{tva je iznad tog prava na dom“ tvrdi , Fejzagi}, koji nema dilema oko toga {ta stoji u pozadini nerje{avanja ovog pitanja: “Vrlo li~ni interesi ljudi koji odlu~uju u vlasti, od kojih su neki u tim stanovima. No, dr`ava bi morala razlu~iti {ta je njen interes: da li nama pla}ati od{tetu ili braniti interese tih pojedinaca“, smatra Esad Fejzagi}, sudija Dr`avnog suda BiH.
Edina KAMENICA

DOGA\AJI

7

VIJESTI

Nova prijetnja od poplava
Ki{a koja posljednjih dana pada na podru~ju Hercegovine ponovo je zaprijetila plavljenjem Popovog polja u Trebinju i Jezerina u Bile}i, javila je Srna. Voda iz stambenih objekata, koji su poplavili po~etkom decembra, prije nekoliko dana se povukla, a ukoliko ki{a i dalje bude padala, postoji mogu}nost da ponovo u|e u ku}e. Nivo jezera koje se u Popovom polju formiralo posljednjim poplavama porastao je za oko 50 centimetara, po{to od subote hidroakumulacija Svitava u Federaciji BiH ne prima vodu. Na~elnik Op{tinskog {taba Civilne za{tite u Ora{ju Mirko ]uri} rekao je da su u Popovom polju ugro`ene dvije ku}e, dok su pod vodom i prilazni putevi prema prigradskom naselju Rupe.

Sporni stanovi ve}inom su u centru Sarajeva

me|u vlasnicima privatnih stanova mnogo upravo Hrvata. [ta sad to zna~i? Da su pravi Hrvati samo oni koji imaju stanarsko pravo, a ne i oni koji su vlasnici stana? Fejzagi} isti~e da ~lanovi Udru`enja stalno upozoravaju na razliku izme|u vlasnika stanova u privatnoj svojini koji nisu nacionalizovani i onih vlasnika ~iji su stanovi nacionalizovani: “Tu razliku ne prepoznaju ni stru~njaci. Bitno je, status biv{ih vlasnika nacionalizovanih stanova po svojoj pravnoj prirodi spada u probleme rje{avanja pitanja restitucije, ali taj zakon - kojeg nema ni na vidiku - na nas se ne odnosi. Jednako kao {to se nije odnosio ni na dio kardinalove rezidencije“, upozorava Fejzagi} i da bi bilo jednostavnije shvatiti o ~emu se

radi, navodi primjer. Recimo, neko je sagradio zgradu sa {est stanova. Kada je dr`ava donijela Zakon o nacionalizaciji, ~etiri stana je nacionalizovala, jedan je ostavila vlasniku, a onaj preostali, {esti, dala je na kori{tenje. Stanovi koji su nacionalizovani, davnih pedesetih godina pro{log vijeka, upisani su u zemlji{nim knjigama kao vlasni{tvo biv{e FNRJ, i oni su dodijeljeni osobama koje su stekle stanarsko pravo na stanovima u dr`avnom, dru{tvenom vlasni{tvu. Me|utim, nenacionalizirani stanovi, a koji su progla{eni vi{kom prostora, ostali su i u zemlji{nim knjigama do danas kao vlasni{tvo njihovih vlasnika, s tim {to su oni odlukom dr`avnih organa dodijeljeni na kori{tenje nosiocima stanarskog prava, uz odre|ena zakonom utvr|ena

Zamjenski stanovi
“Ima ih vi{e od 250, jer su neki ve} vra}eni vlasnicima“, govori Fejzagi}, napominju}i da nikome jo{ nije dodijeljen zamjenski, kojih, navodno, nema: “Podsje}am na nedavnu izjavu ministra za stambene poslove KS koji je kazao da Kanton muku mu~i s oko 300 zaklju~anih stanova, ~ije odr`ava nje mo ra pla}ati“, nastavlja Fejzagi}, nagla{avaju}i da je ~lanovima Udru`enja neshvatljivo istrajavanje ~lanova Udru`enja Dom, biv{ih nosilaca stanarskog prava na nacionaliziranim i privatnim stanovima,

Ispravni uzorci analizirane hrane
U laboratorijama Poljoprivrednog instituta Republike Srpske do sada su obavljene vi{e od 2.543 analize, saop{teno je iz ovog instituta, prenijela je Srna. Analiza 46 uzorka na prisustvo geneti~ki modifikovanih organizama u hrani obavljena laboratoriji za biotehnologiju, pokazala je da nijedan uzorak nije posjedovao geneti~ku modifikaciju. U saop{tenju se navodi da je u laboratoriji za agrohemiju i agroekologiju obavljena 1.721 analiza, od kojih 657 analiza zemlji{ta, 444 naprisustvopesticidaunamirnicama, 58 analiza mineralnih |ubriva i 562 analize hemijskog kvaliteta sto~ne hrane. Laboratorija za sjemenarstvoobavilaje418 analizakvalitetasjemenske i merkantilne robe iz oblasti sjemenarstva, dok je u laboratoriji za za{titu bilja obavljeno 358 analiza.

Foto-klub Sarajevo u prevenciji maloljetni~kog prestupni{tva

Ve~eras izlo`ba fotografija
Brojne zvanice bi}e u prilici u Kulturnom centru Kralj Fahd razgledati najbolje fotografije mladih, me|u kojima su i doju~era{nji prestupnici
Fotografija je toliko mo}no sredstvo izra`avanja da je u stanju maloljetne prestupnike i{~upati sa ulice i iz kriminala i obezbijediti im posao od kojeg }e `ivjetipo{teno, s ponosomvele ju~er u Foto-klubu Sarajevo (FKS) u jekupriprema za izlo`bu koju}e u ponedjeljak u 19.30 sati uprili~iti u Kulturnom centru Kralj Fahd. onogplana za realizacijustrategije protiv maloljetni~kog prestupni{tva na podru~juKantona Sarajevo, a Foto-klubSarajevo se odlu~io na saradnju sa Kulturnim centrom Kralj Fahd, koji je i sam besplatno obrazovao 13.700 mladihljudi, upravo u potpori prevenciji prestupni{tva.

Najstariji klub u BiH
Certifikat }e ve~eras dobiti 26 autora koji }e se predstaviti na izlo`bi sa ukupno70 fotografija, a u FKS-u vjeruju kako }e nekima od njih ovo biti kvalitetna osnova za profesionalnu nadogradnju. “U projektu smo ~esto nagla{avali va`nost fotografije u svakodnevnom `ivotu“, istaknuo je Fahrudin Fehimovi}, mentor u projektu i predsjednik FKS-a, dodaju}i kako je fotografija uvijek zanimljiva zbog univerzalnog jezika. Foto-klub Sarajevo je najstariji u BiH, osnovan1947, a iznjedrio je najzna~ajnija imena bh. fotografije i filma. E. KREHI]

Podr{ka
Tada }e brojne zvanice iz javnog, kulturnog i diplomatskog `ivota biti u prilici da razgledaju najbolje fotografije mladih, me|u kojima su i doju~era{nji prestupnici, a koji su se sada okrenuli umjetni~kom radu i `ivot gledaju iz sasvim novog ugla - kroz objektiv fotoaparata. Bi}e na izlo`bi i predstavnici MUP-a, rame uz rame sa nekima od onihkoje su ranijeprivodili. A sada}e im ~estitati na njihovom umjetni~kom radu i uspjehu. O ~emu se radi? Prije ~etirimjesecaFoto-klubSarajevo je po~eo projekat FotografiFotografija Tarika Cifi}a iz Zavoda za odgoj mu{ke djece i omladine Hum

Hladni radijatori u Vlasenici
Vlada Republike Srpske obezbijedila je 24 tone mazuta za pokretanje centralnog grijanja u Domu zdravlja u Vlasenici, koje je sredinom novembra obustavljeno, jer ova ustanova zbog finansijskih problema nije bila u mogu}nosti da kupi dodatne koli~ine energenta. Direktor Doma zdravlja Rajko Lazi} rekao je za Srnu da sistem kojim se zagrijava ova ustanova kao energent tro{i lo`ulje, pa }e biti nu`no da se obezbijedi zamjena mazuta za odgovaraju}e koli~ine lo`-ulja. “Trudi}emo se da u {to kra}em roku realizujemo tu zamjenu, jer se o~ekujehladanjanuar, aminikakonebismo`eljelidaseprodu`isada{njasituacija, ukojojnajvi{eispa{tajupacijentiiosoblje Doma zdravlja“ rekao je Lazi}. ,

jom za svjetliju budu}nost, ~iji naziv mnogo govori. “Projekat nije toliko velik koliko je veliki problem maloljetni~kog prestupni{tva u Sarajevu i BiH”, kazala je ju~er za Oslobo|enje Mensura Jahi}, autorica i koordinatoricaprojekta, ina~e menad`erica Fotokluba Sarajevo. Profesionalci iz FKS-a su, uz potporu premijera Sarajevskog kantona Besima Mehmedi}a, koji}e, kako je najavljeno,i otvoriti izlo`bu, dr`ali kurseve u vi-

{esrednjih{kola, upravo u okviru projekta obrazovanja, socijaliziranjau~enika, ali i resocijalizacije {ti}enika Zavoda Hum. “Naglasak je dat na prevenciju“ kazujeMensuraJahi} i doda, je kako }e na izlo`bi govoriti i prof. dr. HanaKora~, kriminolog i penolog. Rad sa {ti}enicima Zavoda Hum zahtijevao je posebnu pa`nju i metodologiju rada, jer se radi o djeci zapu{tenoj u odgoju, ali psihofizi~ki zdravim ljudima. Projekat je dio akci-

8

CRNA HRONIKA
U protekla 24 sata slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo su, preduzimaju}i redovne mjere kontrole saobra}aja, uru~ili 207 prekr{ajnih naloga. Za lak{e prekr{aje upozorili su 76 voza~a. Iz saobra}aja su isklju~ili 16 voza~akoji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, ~etiri osobe bez polo`enog voza~kog ispita, te dvije osobe koje su imalezabranuupravljanja automobilom.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ka`njeno 16 pijanih voza~a

Zapaljen krajzler

Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo ugasili su po`ar koji je preksino} izbio na kabrioletu krajzler crne boje (J06J471) u vlasni{tvu O. V. iz Zvornika, a koji je kao kupac koristio T. I. iz Sarajeva, a nezvani~no se moglo ~uti da je rije~ o Ivanu Tadi}u. Krajzler koji je bio parkiran u Ulici D`eneti}a ~ikma bb, koja se nalazi u op}ini Stari Grad, zapaljen je, konstatovano Dk. O. je uvi|ajem.

Policija Srednjobosanskog kantona na oprezu

Sprije~iti automafiju da radi u tri smjene
olicija Srednjobosanskog kantona, na osnovu ranije napravljenih planova, poduzima sve potrebne mjere kako bi preduprijedila kradljivce automobila koji uglavnom vrebaju skupocjena vozila gastarbajtera, koji }e praznike provoditi na podru~ju ovog kantona, potvr|eno nam je iz MUP-a SBK-a. Prema rije~ima Sulejmana Tukara, vr{ioca du`nosti komesara MUP-a SBK-a, trenutno u ovom kantonu djeluju dvije tri grupe kradljivaca, a 70 posto kra|a vozila de{ava se na podru~ju Travnika, Novog Travnika i Viteza.

Prema rije~ima Sulejmana Tukara, v.d. komesara MUP-a SBK-a, trenutno u Kantonu djeluju dvije-tri grupe kradljivaca, a 70 posto kra|a vozila de{ava se na podru~ju Travnika, Novog Travnika i Viteza
Broj ukradenih vozila, smatraju policajci, izme|u ostalog, zavisi i od ~injenice da li se lopovi nalaze na slobodi.

P

Novac za otkup
Statisti~ki gledano, broj ukradenih vozila u prvih devet mjeseci je u opadanju. Sefir Baru~ija, portparol MUP-a SBK-a, spremno isti~e da je u ovom periodu ukradeno “samo“ 90 vozila, {to je za 38 manje nego pro{le godine u istom periodu. Lopovi najvi{e, ka`e on, kradu WV vozila (67), zatim {kode (7), audije (5) mercedese (4), renoe i BMW (po dva)...

Kao organizatore kra|a motornih vozila iz policije nezvani~no spominju tri osobe: Igora Bu{atliju Ledenog, Josipa @ili}a i biv{eg policajca Nenada Biljaku, zvanog Propali, koji su od prije poznati kao izvr{ioci krivi~nih djela kra|e vozila. Interesantno je da policija, zvani~no, pristaje govoriti samo o broju grupa, ali ne i o konkretnim imenima, upu}uju}i novinare na Tu`ila{tvo. Nezvani~no, neki od pripadnika policije to poja{njavaju: „Lako je tebi iz Sarajeva pisati o tim likovima. Valja meni ovdje `ivjeti. Treba da mi neko od njih glavu skine ako ih javno prozovem“. U 70 posto slu~ajeva automafija dolazi do imena vlasnika i tra`i od njih novac za otkup vozila. Vlasnici, uglavnom, pristaju na otkup, te nakon {to plate od 2.000 do 5.000 KM, za dan-dva dobiju nazad automobil. Za 11 mjeseci 2010. na podru~ju Srednjobosanskog kantona kriminalci su ukrali 122 vozila, od ~ega 14 u novembru.

Dodatna za{tita
S obzirom na to da je broj kra|a pove}an za vrijeme praznika, policija sugeri{e vlasnicima da ne ostavljaju dokumente i klju~eve u vozilu i da postave dodatnu za{titnu bravu za volan ili polugu za njegovu blokadu. Prilikom ostavljanja vozila na parkingu voza~ima se savjetuje da obavezno zatvore prozore i pomi~ni krov te da ne ostavljaju vrijedne predmete na vidnom mjestu u vozilu, odnosno stvari koje bi mogle privu}i pa`nju kradljivaca. Iako su se na po~etku ovog teksta policajci iz SBK-a pohvalili smanjenom stopom kra|e automobila, na{i sagovornici iz MUP-a SBK-a smatraju da }e se statistika, ipak, znatno pokvariti nakon bo`i}nih i novogodi{njih praznika tokom kojih }e automafija{i raditi u sve tri smjene.
D. PAVLOVI]

U 11 mjeseci u SBK-u ukradena 122 vozila

SAVJET VOZA^IMA Prilikom ostavljanja vozila na parkingu voza~ima se savjetuje da obavezno zatvore prozore i pomi~ni krov te da ne ostavljaju vrijedne predmete na vidnom mjestu u vozilu

Na podru~ju u nadle`nosti PU Bu goj no to kom pro {log mjeseca ukradeno je sedam motornih vozila, PU Travnik pet, a PU Kiseljak dva. Meta kradljivaca bilo je 12 vozila marke VW i dva audija. Kra|e vozila u SBK-u variraju. Tako je, naprimjer, u januaru 2010, prema statistici MUP-a SBK-a, ukradeno {est, u februaru sedam, martu 12, aprilu 11, maju {est, junu sedam, julu 14, augustu 12, septembru 15.

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

CRNA HRONIKA
Zasad nepoznati lopovi provalili su preksino} u ku}u ~asnih sestara u Ulici Ivana Cankara 16 u sarajevskom naselju Mejta{, saop{teno je iz MUPa Kantona Sarajevo. S obzirom na to da su ~asne sestre bile odsutne, tokom policijskog uvi|aja nije utvr|eno da li je ne{to ukradeno iz soba u koje je izvr{ena provala. Policija radi na pronalasku po~inilaca ovog krivi~nog djela.

9

Provaljeno u ku}u ~asnih sestara

Dvoje povrije|enih u sudaru

Dvije osobe su ju~er povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se oko 17 sati dogodila na magistralnom putu M-18 Semizovac - Olovo. Sudarili su se VW kombi i golf II. Ajsela ^elik (1979) je zadobila udarac u glavu, dok je sedmogodi{nji E. ^. pro{ao s lak{om kontuzijom u predjelu ki~me. Pregledan je i Elvir Osmanovi} (1977), bio je pijan, te doktorinisuuspjeliutvrditi je li ozbiljnije povrije|en.

U mjestu Potkraj kod Travnika

Akcija Mre`a 2010. u Fo~i

@eljko [kulj
pretu~en nasmrt
Poslije tu~e u kojoj je [kulj smrtno stradao, pripadnici MUP-a SBK-a priveli ~etiri osobe, policiji odranije poznate po naru{avanju javnog reda i mira i kra|ama
^etrdesetjednogodi{nji @eljko [kulj iz mjesta Potkraj u op}ini Travnik preminuo je u hirur{kom odjeljenju Kantonalne bolnice u Travniku od povreda koje je zadobio u tu~i koja se dogodila u subotu nave~er. Po na lo gu kan to nal nog tu`ioca u Odjeljenju patologije tra vni~ke bol ni ce, bi}e obavljena obdukcija kojom }e biti utvr|en ta~an uzrok smrti. Povrije|enom [kulju je nakon tu~e ljekarska pomo} ukazana u Kantonalnoj bolnici Travnik, gdje je preminuo oko 23.30 sati. Kako smo saznali od de`urnog operativnog MUP-a Srednjobosanskog kantona, do tu~e je do{lo u porodi~noj ku}i Nikice Lu~i}a Jozaka (36), a svi u~esnici, pa i [kulj, policiji su poznati odranije. Nakon tu~e su u prostorije MUP-a SBK-a privedeni su i zadr`ani Lu~i} Jozak, Nihad Zahirovi} (42), Ivica Dramac, zvani I}o (40) i Marko Slip}evi} (27), pod sumnjom da su u u~estvovali u ovom doga|aju. Kako se nezvani~no ~ulo, [kulj je s ovim osobama prije tu~e koja je izbila iz zasad neutvr|enih razloga sjedio i pio alkohol. Navodno je prije

Zaplijenjeno 20
kilograma marihuane
Fo~anska policija ju~er ujutro je na teritoriji ove op{tine zaplijenila oko 20 kilograma marihuaneskank, a u {umi izme|u Fo~e i Miljevine uhapsila Milo{a i Du{ka Tanaskovi}a, koji su tokom policijske potjere iz automobila u pokretu izbacili dvije vre}e u kojima se nalazila droga, javila je Srna. “Nakon osmosatne potrage oni su uhap{eni” rekla je Danka , Te{i}, portparol CJB Isto~no Sarajevo. Te{i}eva je dodala da je zaplijenjena droga rezultat poja~ane aktivnosti Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Fo~a i kriminalisti~ke policije Stanice javne bezbjednosti Fo~a, koja se provodi u okviru akcije Mre`a 2010. Te{i}eva je navela da je u nedjelju oko 9.50 sati saobra}ajna policija poku{ala u dva navrata da zaustavi golf II, koji se kretao putem Fo~a - Miljevina. „Dvije osobe koje su se nalazila u vozilu pobjegle su prema Miljevini. Nakon {to je po~ela potjera patrole saobra}ajne i kriminalisti~ke policije, oni su pored magistralnog puta izbacili dvije vre}e s drogom. Na jednom lokalnom putu prema {umi naknadno je prona|eno napu{teno vozilo“, izjavila je Te{i}eva.

Nakon sukoba s policijom utvr|eno

^etrdesetjednogodi{njak podlegao povredama u travni~koj bolnici

ODUZETA SJEKIRA Od ~etvorice osumnji~enih za u~e{}e u tu~i oduzeti sjekira i tupi predmeti
kobne tu~e koja se dogodila u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u prizemlju ku}e, bila jo{ jedna tu~a u kojoj je lak{e povrije|en Dramac. U tu~i nakon koje je [kulj podlegao s jedne strane su bili on i Slip~evi}, a s druge Lu~i} Jo-

zak, Zahirovi} i Dramac. U policiji su rekli da }e istraga pokazati zbog ~ega je do{lo do tu~e, ali i ovo: “Oni su skloni svemu, odranije su poznati po naru{avanju ja vnog re da i mi ra i kra|ama. Od njih je zaplijenjeno hladno oru`je - sjekira i jo{ neki tupi predmeti.” O ovom doga|aju obavije{teno je i Kantonalno tu`ila{tvo Travnik, a de`urni tu`ilac je obavio uvi|aj. Iz ovog Tu`ila{tva ju~er se nisu ogla{avali s detaljnijim informacijama.
Dk. OMERAGI]

Sa mjesta pucnjave

Foto: S. GUBELI]

Amir Rami} je bjegunac iz KPZ-a Zenica
Amir Rami} (36), kojeg je iz pi{tolja u samoodbrani u no}i sa petka na subotu u Sarajevu ranio pripadnik Druge PU MUP-a KS-a, bjegunac je iz Kazneno-popravnog zavoda Zenica, potvr|eno je ju~er iz Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. Rami} }e, nakon {to se oporavi u sarajevskoj bolnici, biti vra}en u KPZ Zenica na izdr`avanje zatvorske kazne za razbojni{tva i kra|e, a iz kojeg je na tri mjeseca zbog lije~enja pu{ten sudskim rje{enjem. Rami} se u zatvor trebao vratiti do 19. decembra, a kako nije, za njim je bila raspisana potjernica. On je prije sukoba s policijom izvr{io kra|u zajedno sa sedamnaestogodi{njim Elezom I, kod kojeg je nakon hap{enja prona|en ukradeni mobitel i manja koli~ina marihuane. Kako smo nezvani~no saznali, Rami} nije trebao dobiti vanzavodske pogodnosti jer ih je zloupotrebljavao i ranije. Do sukoba s policijom je do{lo nakon {to su Rami} i Elez I. provalili u radnju s mobitelima u Ulici Behd`eta Muteveli}a. Nakon toga ih je primijetio policajac Druge PU koji je poku{ao da ih legitimi{e, me|utim, kada im je zatra`io dokumente, Rami} je policajca poprskao sprejom, te udario. Nakon toga je policajac izvukao pi{tolj i u samoodbrani Rami}a hicem pogodio u obraz nanijev{i mu prostrelnu ranu. Tokom sukoba Rami}a i policajca maloljetnik je pobjegao da bi ga policija dan poslije uhapsila u naselju Alipa{ino Polje. Dk. O. – Mi. D.

Kod Zenice

Smrtno stradao 50-godi{njak
Vehabovi}a,koji je bio pje{ak, udario je autobussetra (112-E756), prevozni~kefirmePrograd iz @ep~a, kojim je upravljao Mustafa H. iz @ep~a. Vehabovi} je preminuo na putu ka Kantonalnoj bolnici Zenica. Ut vr|uje se pod ko jim okolnostima je do{lo do nesre}e, a po nalogu de`urnog tu`ioca autobus je prevezen u krug firme Trgo-komerc, gdje }e biti pregledan. Voza~ autobusa je priveden i zadr`an u Prvoj policijskoj Mi. D. upravi.

Zenaid Vehabovi}, 50-godi{nji Zeni~anin, preminuo je od povreda zadobijenih u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er poslijepodne na magistralnom putu M-17 u mjes tu Do nja Gra~anica kod Zenice.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Smijurija od pravosu|a K
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Za razliku od stotinu i pedeset `rtava strijeljanih na Kori}anskim stijenama, Jankovi} je `iv, relativno zdrav, a vjerovatno je i prije nego mu se pokvario auto na putu od Prijedora do Sarajeva - {to je bila njegova ispri~nica za ka{njenje obezbijedio rezervna dokumenta uz pomo} kojih }e nastaviti da mirno provodi svoju zlo~ina~ku starost. Negdje u [umadiji, recimo, dovoljno blizu da ga posje}uje familija i dovoljno daleko da do njega ne dobaci SIPA. CIPS je majka svih projekata, ustvrdio je svojedobno Ramiz Delali} ]elo dok je za njim bila raspisana potjernica

ada je pro{le sedmice sutkinja Minka Kreho ~itala presudu za ratne zlo~ine po~injene na Kori}anskim stijenama, ispostavilo se da Du{ana Jankovi}a nema u sudnici. Od ukupno 86 godina zatvora, koliko je odrezano zlo~incima, Jankovi}u pripada 27, no ve li ko je pi ta nje ho}e li odle`ati vi{e od onih obaveznih pritvorskih, koje bi mu se ionako ubrojale u kaznu. Za razliku od stotinu i pedeset `rtava strijeljanih na Kori}anskim stijenama, Jankovi} je `iv, relativno zdrav, a vjerovatno je i prije nego mu se pokvario auto na putu od Prijedora do Sarajeva - {to je bila njegova ispri~nica za ka{njenje - obezbijedio rezervna dokumenta uz pomo} kojih }e nastaviti da mirno provodi svoju zlo~ina~ku starost. Negdje u [umadiji, recimo, dovoljno blizu da ga posje}uje familija i dovoljno daleko da do njega ne dobaci SIPA. CIPS je majka svih projekata, ustvrdio je svojedobno Ramiz Delali} ]elo dok je za njim bila raspisana potjernica. Svojevremeno je, na sli~an na~in kao Jankovi}, Bosnu i Hercegovinu uo~i sudske presude napustio Ante Jelavi}. I oti{ao u Hrvatsku. Jelavi}u je tada prvostupanjska presuda glasila: deset godina zatvorske kazne zbog zloupotrebe polo`aja, odnosno prone-

B

vjere milionskih suma koje su kao pomo} Hrvatima iz BiH preko Hercegova~ke banke stigle iz Zagreba. Sud je nalo`io ponavljanje postupka, no kako je Jelavi} obja{njavao po hrvatskim medijima - zbog vjere u Hrvatsku i predsjedni ka Me si}a, ne mi sli se vra}ati u BiH. Ipak, nekoliko godina kasnije pojavila se vijest kako je Jelavi} otet u BiH?! Njegovi otmi~ari su, nakon svega, dobili 13,5 godina kazne na @upanijskom sudu u Zagrebu, a Jelavi}u ni do danas nije ponovo su|eno. i lo je i pre bje ga u BiH: naj po zna ti ja hrvatska pobjegulja Branimir Glava{ ve} je smje{ten u zeni~ki zatvor, dok je Ognjen [imi} - lije~nik osu|en zbog primanja mita u Hrvatskoj - ovdje dobio dozvolu za rad i trenutno niko nije posve siguran kada }e i na koliko zatvorskog smje{taja. Navodno se sva sila doma}e advokatske mudrosti upregla da mu smanji kaznu, a on u me|uvremenu kao osloboditelj {eta Ferhadijom i ordinira po sudovima. Doma}e je pravosu|e, na svim nivoima i bez iznimke, pokazalo svoju slabost spram velikih i zna~ajnih imena. Pa zar nije ovda{nje pravosu|e utemeljeno oslobodilo svih optu`bi Hasana ^engi}a, optu`enog da je kao zamjenik ministra odbra ne FBiH pre ko ra~io

D

slu`bene ovlasti i “potpisuju}i ovla{tenje za proizvodnju eksploziva, oru`ja i municije, preduze}u Bio pribavio drugome korist u iznosu vi{em od 10.000 KM“?! ^engi}, ina~e utemeljitelj spektra preduze}a Bio, jo{ je u ratu baratao milionima maraka i zapravo je i optu`nica Drew Engela i osloba|aju}a presuda izvjesnog me|unarodnog suca Stivensa imala tek jedan cilj: legitimirati ^engi}evu nevinost za sva vremena. ragan ^ovi}, jo{ jedan iz plejade va`nih optu`enika, osu|en je za zloupotrebu polo`aja na pet godina zatvora, pa su presude padale, vra}ane, me{etarilo se s njima skoro pa kao sa politi~kim odlukama i danas vjerovatno ni on sa sigurno{}u ne mo`e ustvrditi u kojoj su fazi sve njegove optu`nice. Pa`ljiviji i sistemati~niji analiti~ari pominju samo 14. maj ove godine kada je na @upanijskom sudu u Mostaru potvr|ena najnovija optu`nica protiv njega koja ga tereti za zloupotrebu polo`aja prilikom nezakonitog poku{aja prodaje Eroneta. No, pouzdano se zna da je jo{ na snazi zabrana obavljanja svih funkcija u izvr{noj vlasti koje je ^ovi}u izrekao jo{ 2005. tada{ nji vi so ki pred sta vnik Paddy Ashdown. [to ^ovi}u najmanje smeta da se samokandidira za predsjedavaju}eg

T

Vije}a ministara: uostalom, upravo je ^ovi} najbolja ilustracija ne samo doma}eg pravosu|a ve} i odnosa politike prema zakonu i njegovom provo|enju - svojedobno je, na pregovore u Predsjedni{tvo, u{etao netom po izlasku iz zatvora i do~ekan je tamo od kolega pregovara~a srda~nim zagrljajima i poljupcima. reba li podsje}ati koliko traje istraga protiv Mi lo ra da Do di ka? Uostalom, ve} je jednom protiv njega vo|en postupak za zloupotrebu polo`aja u vrijeme kada je prvi put obavljao premijersku funkciju i okon~an je - a kako druga~ije - osloba|aju}om presudom. Lijepo zbori glavni dr`avni tu`itelj Milorad Bara{in: nema toga u dr`avi koga mi ne mo`emo uhapsiti! Istina, problemi nastaju tek onda kada uhap{enika treba zadr`ati u pritvoru, kada mudre tu`ila~ke i su dij ske gla ve po~nu cijeniti mo`e li boravkom na slobodi utjecati na svjedoke (zanimljivo, niko i ne pomi{lja da mo`e pobje}i, pa zaboga uzeli su mu paso{!), kada se kao kaucije za boravak na slobodi po~nu pojavljivati tu|i stanovi i neotu|iva dr`avna imovina i naravno kada proces krene. Ka gotovo sigurnom osloba|aju}em kraju. Pokvareni auti i ostala bje`anija zapravo su samo rezervni plan.

Sloboda nam nije data zauvijek
GOST OSLOBO\ENJA

FOKUS

V

ijest o brutalnim presudama izre~enim od iranskog re`ima prema vrhunskim umjetnicima Jafaru Panahiju i Mohammadu Rasulovu, ~iji su filmovi proslavljali iransku filmsku umjetnost na najve}im svjetskim festivalima u Cannesu, Berlinu, Veneciji i Lokarnu, jo{ jednom nas je podsjetila koliko ima nedemokratskih re`ima u svijetu koji kr{e elementarna ljudska prava, pa izme|u ostalog i slobodu govora, kao i slobodu izra`avanja. Sloboda je, op}enito, polazi{na ta~ka za sve {to poduzimamo u `ivotu, nije nam data niti utvr|ena zauvijek, svakoga dana je trebamo dr`ati na oku, preispitivati i ~uvati unutar nas samih i vlada koje biramo. Nikada ne smijemo tvrditi da `ivimo u besprijekornoj demokratiji koja je utvr|ena zauvijek i nema svoj kraj. Sloboda bez demokratije nije mogu}a. Zato je treba njegovati i odmahreagovatikada je ugro`ena. Tome nas opominje i iskustvo 20. stolje}a kroz prizore holokausta, logore i ratove, egzile i likvidacije onih koji su mislili druga~ije spram ve}ine. Pluralizam mi{ljenja je temeljni preduvjet ljudske slobode, jer ako ga nema, tada zavladaju o~igledna neravnote`a, ideolo{ki teror, rasizam ili nacionalizam. Umjetnici imaju razvijeno ~ulo da osjete prije svih duhovni nemir, kada nestaje sloboda, kada se pojavljuje radikalizam i totalitarnost kao historijski refren u`asa autoritarnih dr`ava. Istinska umjetnost se oduvijek opirala takvim re`imima, bila je-

dini prostor slobode koji daruje misli i osje}aje pomo}u kojih otkrivamo i slu{amo svijet oko nas. Tako da smo preko vrhunskih umjetni~kih djela, poput Panahijevih, spoznavali koliko je va`an osje}aj za interakciju, velikodu{nost i darivanje, na ~emu i po~ivaju temelji solidarnosti. Zbog toga su re`imi i vlade koje zatvaraju, proganjaju i spre~avajusvojeumjetnike da komuniciraju sa svijetom anticivilizacijske dr`avne tvorevine, usmjerene protiv svih moralnih obzora humanisti~kog dru{tva. Na taj na~in se kr{i Deklaracija o pravima ~ovjeka kao univerzalna vrijednost, dokument o pravednosti, slobodi i jednakosti - kvintesencija me|unarodnog prava koje nam garantuje dostojanstvo `ivota. Mi `ivimo na prostorima koji su donedavno imali represivne metode nametanja mi{ljenja kroz razli~ite ideologije, religije ili nacionalna osje}anja kao jedinog pravila politi~kog pona{anja isklju~ivosti koji se zavr{io balkanski krvavo (na`alost, nisam siguran da je neponovljiv i u budu}nosti). Svako nametanje silom mi{ljenja ili osje}aja nekom drugom od nas, pojedina~no ili kolektivno je jedan oblik fundamentalizma koji ugro`ava polje slobode. Protiv ovakvih re`ima poput iranskog treba podi}i glas, reagovati, braniti princip slobode kao prostor koji otvara vrata svim ostalim duhovnim dimenzijama. Ako nema te slobode, ako ju je nadvladao fatalizam i fanatizam, ~ovjek vi{e nije ~ovje~an, postaje rob tame i crnih misli,

osu|en na dru{tvo koje se razvija u smjeru antimodernizma ili ~ak i terorizma. ^estoEvropavrlolakonalijepietiketufundamentalizma samo zemljama Tre}eg svijeta, jer ga ne `eli vidjeti u svojoj blizini kadaprotjerujeRome iz bogatih i impozantnih metropola ili ne `eli ~uti ksenofobne povike u raznim “demokratskim“ parlamentima o propalom multikulturalnom dru{tvu. Mnogi su proricali kraj historije nakon pada Berlinskog zida kao signal svr{etka ratova, ugnjetavanja i historije kao mo}i, jer se vjerovalo u dolazak epohe kada }e ljudska historija biti utemeljena na na{oj spospobnosti da govorimo, mislimo i me|usobno razgovaramo. Na`alost, vrlo brzo se na primjeru ex-jugoslovenskograspadavidjelo da smo daleko od tog stanja duha i da je {utnja i voajerstvo svjetskih vo|a pokazala kako za njih etika vremena nije va`na. Kada se zaboravi na tu dimenziju, onda u|emo u nemirno, nesigurno i opasno razdoblje kada se opetmoramoboriti za slobodu kao kisik bez kojeg ne mo`emo `ivjeti. Pripadam traumatiziranoj generaciji koja je osjetila i iskustveno pro`ivjela gubitak kisikaslobode, zatovjerujem da borba za demokratiju kao garancijuslobode ima punog smisla i da nas jedino ona mo`e spasiti, jer je demokratijaugro`ena i u na{ojzemlji. Svjedoci smo toga iz dana u dan, koliko je nema na razinipoliti~kihstranaka, ali i u me|usobnimljudskimodnosimagdje se uzurpira u ime etni~kog kolektiviteta pravo pojedinca na ideju slobode i dostojanstva.

Pi{e: Dino MUSTAFI]

Preko vrhunskih umjetni~kih djela, poput Panahijevih, spoznavali smo koliko je va`an osje}aj za interakciju, velikodu{nost i darivanje, na ~emu i po~ivaju temelji solidarnosti

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

OGLASI

11

12

REGION

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar ^ipli}

Opasna politi~ka rabota Zukorli}a
Muftija Zukorli}, na`alost, `eli da radikalizuje prilike u Sand`aku, jer u sukobima vidi potencijalni izvor svoje politi~ke snage, kazao je ^ipli}

Svetozar ^ipli}

Muftija Zukorli}

Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar ^ipli} odbacio je tvrdnje muftije Muamera Zukorli}a da Sand`ak “mo`e postati novo Kosovo“ i smatra da su te izjave i djelovanja opasna politi~ka igra. “To je veoma opasna politi~ka rabota jednog vjerskog lidera. Zukorli} je svjestan da pitanje Kosova budi veoma te {ke re mi nis cen ci je me|u gra|anima Srbije“ izjavio je ^ipli} za no, vosadski Dnevnik, prenosi Srna. ^ipli} je ocijenio da je besmislica Zukorli}eva izjava da ‘’re`im ignori{e stvarnost, poziv na dijalog, istovremeno poku{avaju}i da sve dr`i pod kontrolom preko ‘dobrih Bo{njaka’’’ i dodao da on time poku{ava da uzdrma deceniju gra|enu stabilnost dr`ave i politi~ke zajednice. “Na`alost, prave}i paralele izme|u Sand`aka, s jedne strane, i Kosova, s druge, muftija Zukorli} samo ho}e da sebi da na te`ini. Bo{njaci imaju i svoju lokalnu vlast i svoje predstavnike u parlamentu, i svoje ministre, pri ~emu ni Rasim Ljaji} ni Sulejman Ugljanin nisu nikakve marionete, ve} potvr|eni nacionalni lideri“, rekao je ^ipli} i dodao da dr`avna i politi~ka vlast mora da spri-

je~i da se otvaraju pitanja koja bi mogla da budu polazna ta~ka sukoba Srba i Bo{njaka. “Na`alost, muftija Zukorli}, nasuprot tome, `eli da radikalizuje prilike u Sand`aku, jer u sukobima vidi potencijalni izvor svoje politi~ke snage. Njemu ne odgovara stabilna, racionalizovana situacija. I zato treba biti svjestan toga da upravo pomenuti doga|aj pokazuje u kom pravcu vodi Zukorli}eva politika, jer se radi o opasnom ekscesu ~iji akteri opravdanje tra`e u muftijinom pona{anju’’, rekao je ^ipli}. ^ipli} je uvjeren da se situacija ne}e radikalizovati i da }e i muftija uvidjeti da tom metodologijom ‘’proizvodnje tenzija’’ ni{ta ne mo`e posti}i. U me|uvremenu, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji} ocijenio je da je Zukorli}ev zahtjev za autonomiju Sand`aka “nerealan, nema podr{ku me|unarodne zajednice i samo }e {tetiti ljudima u ovom, dijelu Srbije“. “Zukorli} zna da je to nemogu}a misija, ali on se sprema za izbore, rije{io ~ovjek da se bavi politikom i ide |onom na politi~ko tr`i{te“ izjavio je Ljaji} ju~er za , jagodinsku televiziju Palma plus.

CRNA GORA Slu~aj Zavala

Kulja~i i Marovi}u 30 dana pritvora
^elnicima op{tine Budva i njihovim sa ra dni ci ma, ko ji su osu mnji~eni za zloupotrebu slu`benog polo`aja u slu~aju nelegalne izgradnje na rtu Za va la kod Bu dve, odre|en je pritvor do mjesec. Istra`ni sudija Vi{eg suda u Podgorici uva`io je zahtjev tu`ioca i odredio pritvor gradona~elniku i potpredsjedniku op{tine Budva Rajku Kulja~i i Draganu Marovi}u, bratu potpredsjednika crnogorske Vlade u ostavci Svetozara Marovi}a, i njihovim saradnicima zbog mogu}eg uticaja na svjedoke, falsifikovanje dokumenata i reme}enja javnog reda i mira. Iz Vrhovnog dr`avnog tu`ila{tva saop{teno je da }e nakon odre|ivanja pritvora biti donesena naredba o provo|enju istrage. Osumnji~enima se stavlja na teret krivi~no djelo za koje je propisana kazna zatvora od deset godina, koje je posebno te{ko zbog na~ina izvr{enja i njegovih posljedica. Oni su osumnji~eni za zloupotrebu slu`benog polo`aja, ~ime su preduze}u Zavala invest iz Budve pribavili protivpravnu imovinsku korist na {tetu op{tine u ve}em iznosu.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

13

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije o trgovini organima

Bogati Arapi i Izraelci

VIJESTI

GLAVNI KUPCI
Podaci Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije pokazuju da su organi izva|eni od otetih civila na Kosovu isporu~ivani u Njema~ku, Skandinaviju, SAD, Izrael, Veliku Britaniju i druge bogate zemlje
Srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} izjavio je da pravosu|e Srbije ima kapaciteta za istragu o trgovini organima Srba i nealbanaca. “Istragu mogu da provode ili srpsko pravosu|e ili EULEX ili albansko, ili sva tri zajedno“ , rekao je Vuk~evi} i dodao: “Srpsko pravosu|e je spremno, sposobno i ima kapaciteta da sudi bilo kome.“

Prizren: Ustoli~en vladika Teodosije
U obnovljenojcrkviSvetog\or|a u Prizrenu ju~er je u tron episkopa ra{ko-prizrenske eparhije uveden vladika Teodosije. Tim povodom, svetu arhijerejsku liturgiju slu`io je njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa sve{tenstvom. Liturgiji su prisustvovalisavjetnikpredsjednikaSrbije Mla|an \or|evi}, ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi}, ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} i ministarvjeraBogoljub[ijakovi}. Ustoli~enjem vladike Teodosija istovremeno se sjedi{te eparhije ra{ko-prizrenske poslije 11 godina vra}a u Prizren, nakon {to je 1999. bilo izmje{teno u Gra~anicu. VladikaTeodosije je na du`nostepiskopara{ko-prizrenske eparhije izabran na redovnom jesenjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve umjesto umirovljenog, a kasnije i ra{~injenog vladike Artemija.

Istraga
On je podsjetio da je tu`ila{tvo, gotovo tri godine, vodilo glavnu rije~ u toj istrazi, dalo kompletan materijal Dicku Martyu, izvr{ilo provjere i krenulo u pretkrivi~ni postupak, istra`uju}i sudbine 400 do 500 ljudi koji su nestali i za koje postoji sumnja da su im bili va|eni organi. “Imamo tri predmeta koja vodimo ovdje i ukoliko se ispune procesne pretpostavke mi imamo kapacitete da bilo kome sudimo u Srbiji. Imamo i odre|ena ograni~enja, odnosno nemogu}nost da do|emo do mjesta izvr{enja i do osumnji~enih za ove u`asne zlo~ine“, na gla sio je Vuk~evi}. Po njegovoj ocjeni, nakon izvje{taja Martya, jasno je da se preko takvih monstruoznos ti ne mo`e pre}i, da zlo~in ne mo`e pro}i ne ka`njeno i da se sve mora istra`iti do kraja. Podaci Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije pokazuju da su organi izva|eni od otetih civila na Kosovu isporu~ivani u Nje ma~ku, Skan di na vi ju, SAD, Izrael, Veliku Britaniju i druge bogate zemlje, prenosi Srna. U dokumentima tu`ila{tva pod oznakom “33-08” sa radnim na zi vom “Trgo vi na ljudskim organima“ navodi se da su u tu trgovinu, zapravo me|unarodni kriminalni lanac, umije{ani doktori iz Izraela, Turske, Brazila i Filipina, za koje se ka`e da su “doktori koji pusto{e Balkan u potrazi za ljudskim organima“. Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine se u predmetu poziva na izvje{taj o me|unarodnoj trgovini organima koji je napravila grupa stru~njaka sa Univerziteta Kolumbija u New Yorku, poznatija pod nazivom
Zloglasna `uta ku}a u kojoj su, kako se sumnja, ljudima oduzimani organi Vladimir Vuk~evi}, tu`ilac za ratne zlo~ine

Ljaji} tra`i istragu o UNMIK-u

[ef Nacionalne kancelarije za saradnju sa Ha{kim tribunalom Rasim Ljaji} uputio je pismo glavnom ha{kom tu`iocu Sergeu Brammertzu, od kojeg tra`i pokretanje istrage protiv biv{eg ~elnika UNMIK-a Sorena Jessen-Petersena zbog prikrivanja dokaza u slu~aju trgovine organima. “O~ekujemo da Tribunal pokrene postupak za nepo{tivanje suda protiv tada{njih ~elnika UNMIK-a jer za to ima osnova. Jo{ aprila 2008. tra`ili smo od ha{kog tu`ioca preispitivanje navoda iz knjige Carle del Ponte i ukazali na opstrukciju UNMIK-a, ~iji su {efovi spre~avali bilo kakvu istra`nu radnju o zlo~inima OVK-a na teritoriji Kosova“ re, kao je Ljaji} i naglasio da je UNMIK tada tvrdio da ne posjeduje bilo kakav izvje{taj o trgovini organima i da nema nikakvih dokaza, isti~u}i da su u to uvjeravali i Tribunal. On je rekao da Tribunal ima mandat za pokretanje istrage protiv tada{njih ~elnika UNMIK-a zbog nepo{tivanja suda. “O opstrukciji UNMIK-a govori i izvje{taj Dicka Martya. Progovorili su i forenzi~ari UNMIK-a, govorila je Del Ponte, ali i Tu`ila{tvo Srbije za ratne zlo~ine. Za opstrukciju neko mora da snosi odgovornost“, rekao je Ljaji}. nekakvih klinika“ navedeno je , u istra`ivanju. Kao do kaz za ova kve tvrdnje, srbijansko tu`ila{tvo raspola`e podacima da je 15. novembra 2008. u Pri{tini uhap{en Izraelac Moshe Harel, koji se tereti da je pregovarao i organizovao ilegalnu transplantaciju organa. Harel je uhap{en u istrazi protiv grupe koja je u klinici Medikus u Pri{tini u~estvovala u ilegalnoj transplantaciji bubrega. Kao glavni “mozgovi“ trgovine organima tada su ozna~eni upravo Moshe Harel, ali i izraelski hirurg Zaki Shapira. Isti doktor Shapira se 1999. pojavio u Skoplju i tamo{njim ljekarima nudio saradnju u presa|ivanju bubrega. Navodno je taj posao kasnije realizovao u Estoniji, Mol-

Bellagio Task Force. Ova grupa je u svom izvje{taju iznijela podatke da su bogati Arapi i Izraelci glavni kupci ljudskih organa koji poti~u iz jugoisto~ne Evrope. Tu`ila{tvo se u predmetu poziva i na istra`ivanje koje je objavio American Chronicle, a u kojem se navodi da se u Univerzitetskoj klinici u Jerusalimu samo tokom 2001. godine oporavljalo 60 pacijenata kojima je presa|en bubreg od nepoznatog donora. U istom istra`ivanju se navodi da zbog toga “mnogi Izraelci putuju u isto~nu Evropu u pratnji izraelskih doktora“. “Posjetili su siroma{nu Makedoniju, Bugarsku, Kosovo, SR Jugoslaviju da bi razgovarali sa lokalnim biznismenima i ljekarima o osnivanju

daviji i Turskoj zajedno sa turskim hirurgom Yusufom Ercinom Sonmezom, koji je u bjekstvu, jer je ozna~en kao “glavni hirurg za ilegalno presa|ivanje bubrega“ u Pri{tini. Posebno poglavlje u predmetu srbijanskog tu`ila{tva zauzima slu~aj `uta ku}a. U njemu se nalazi izvje{taj o forenzi~kim ispitivanjima na ovoj lokaciji, koji je ozna~en kao klju~ni, jer potvr|uje da su izvjesna ispitivanja u `utoj ku}i obavljena uprkos negiranju albanskih vlasti i UNMIKa. U tom izvje{taju, za koji tu`ila{tvo tvrdi da ga je nabavilo “neformalnim putem“, navodi se niz medikamenata i oprema koji ukazuju na mogu}nost da su se tu izvodili hirur{ki zahvati. Na|eno je ukupno sedam medikamenata i oprema interesantni za dalju istragu. Tako|e, tu se nabrajaju sve osobe koje se u~estvovale u uvi|aju kod `ute ku}e.

Jugonostalgija u Sloveniji
Ve}inaSlovenacanijezadovoljnarezultatimakoje je njihovadr`avapostigla u 20 godina od referenduma na kojem su se odlu~ili za dr`avnu samostalnost, pokazala je anketa koju je u nedjelju objavilo ljubljansko Delo, prenosi Fena. Na pitanje je li dr`avno osamostaljenje ispunilo ono {to su od njega o~ekivali, 65 posto je odgovorilo da nije, a 35 posto da jest, u anketi u kojoj je u~estvovalo 470 ispitanika. Me|u ispitanicima starijim od 30 godina kojima je postavljeno pitanje `ivi li se bolje danas u samostalnoj Sloveniji ili se `ivjeloboljeprije 20 i vi{egodina, gotovo polovina ih je odgovorila da se nekad `ivjelo bolje, a jo{ vi{e “nostalgi~nih“ prema tada{njim vremenima je u starijim kategorijama ispitanika.

Dokazi
Posebno va`an u tom izvje{taju jeste citat u kojem se iznosi podatak gdje se sada nalaze dokazi za koje se zvani~no tvrdi da ne postoje. Po izvje{taju, dokazi su u forenzi~kom centru u Orahovcu na Kosovu. U krat koj re tro spe kti vi slu~aja, Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije navodi da je “iz veoma pouzdanih izvora“ do{lo do saznanja da nedostaje vi{e stranica u ovom izvje{taju i da su dva imena izbrisana bjelilom. Dodatnom istragom utvr|eno je da je rije~ o dvije osobe koje su na mjestu doga|aja bile u svojstvu “istra`itelja“, iako one su{tinski to nisu.

Poplave u Metkovi}u
Redovne mjere odbrane od poplava ju~er su bile drugi dan na snazi na podru~ju od Opuzena do Metkovi}a, a na nebranjenom podru~ju grada Metkovi}a voda ulazi u prostor oku}nica i u ku}e na ni`im kotama, saop{teno je iz Centra za uzbunjivanje i obavje{tavanje. Vodostaj Neretve, prema posljednjem mjerenju, ju~er ujutro iznosio je 331 centimetar, dok je najvi{i bio dan ranije, kada je iznosio 328 centimetara. “Vodostaj Neretve najvi{e zavisi od ispu{tanja vode iz akumulacijskog jezera Jablanica’’, poru~ili su iz Centra. Po~etkom decembra Metkovi} su zadesile poplave, kada je pod vodom bilo oko 700 ku}a.

14

SVIJET

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Obala Slonova~e nakon predsjedni~kih izbora

Hiljade ljudi pobjegle zbog straha od rata
UNHCR je registrovao ukupno 14.000 izbjeglica iz Obale Slonova~e u isto~ni dio Liberije, a ve}ina njih su pristalice Alassanea Ouattarae, me|unarodno priznatoga novog predsjednika • Angola odbacila optu`be da je poslala pla}enike s ciljem pomo}i Gbagbou
Oko 14.000 osoba izbjeglo je iz Obale Slonova~e u susjednu Liberiju zbog straha da }e spor oko predsjedni~kih izbora obnoviti gra|anski rat u toj zapadnoafri~koj zemlji, rekle su Ujedinjene nacije. UN je kazao i da je spreman prihvatiti ukupno 30.000 izbjeglica u regionu, prenio je BBC. Ve}ina ljudi koji su pobjegli pristalice su Alassanea Ouattarae, me|unarodno priznatoga novog predsjednika.

Stradali ameri~ki turisti u Egiptu
Osmero ameri~kih turista je poginulo, a 21 je povrije|en kada se autobus u kojem su se nalazili sudario s kamionom na jugu Egipta. Autobus je udario u parkirani kamion na putu blizu Abu Simbela, mjesta gdje se nalaze dva hrama iz doba Ramzesa II, izvijestila je egipatska agencija MENA, a prenosi Reuters. Povrije|eni su preba~eni u vojnu bolnicu, gdje im je osoblje saniralo prelome i posjekotine. Me|u povrije|enima su i voza~ autobusa i turisti~ki vodi~.

Humanitarne potrebe
“UN HCR je re gis tro vao ukupno 14.000 izbjeglica iz Obale Slonova~e u isto~ni dio Liberije koji su pobjegli nakon {to je poslije izbora zavladala nestabilnost“, izvijestila je UN-ova agencija za izbjeglice na svojim internetskim stranicama. S porastom njihovog broja rastu humanitarne potrebe za izbjeglice koje su ve}inom `ene i djeca kao i za mje{tane koji ih udomljuju. UN je saop{tio da je manji broj izbjeglica umro, ali nije precizirao koliko. “Imamo dos ta slu~aje va neuhranjene djece i ljudi koji boluju od malarije, zapaljenja disajnih puteva i dijareje“ , navodi se u saop{tenju. Isti izvor navodi da veliki broj izbjeglica uti~e u ekonomskom smislu na zajednice koje ih primaju. ^elnici dr`ava ~lanica regionalnog bloka ECOWAS dodaMirovne snage UN-a na ulicama Abidjana

Preminuo biv{i predsjednik Venezuele
Biv{i venecuelanski predsjednik Carlos Andres Perez umro je u 88. godini u Miamiju u SAD-u. Perez se nalazio na ~elu Venezuele od 1974. do 1979, a zatim u drugom mandatu od 1989. do 1993, kad je opozvan odlukom vrhovnog suda zbog zloupotrebe javnih fondova. Perez je posljednjih godina bio jedan od najglasnijih kriti~ara sada{njeg predsjednika Huga Chaveza, koji je 1992. vodio neuspje{an poku{aj dr`avnog udara protiv Perezove vlade.

tno su poja~ali pritisak na dosada{njeg predsjednika Obale Slonova~e Laurenta Gbagboa da prepusti vlast svom protukandidatu na izborima Alassaneu Ouattarai, rekav{i da bi se mogao suo~iti s “legitimnom silom“ ako to odbije. To je prva direktna prijetnja stranom vojnom intervencijom u sukobu u vezi s izborima odr`anim 28. novembra, a u kojem je do sada ubijeno ne{to manje od 200 osoba. Me|unarodna zajednica priznala je pobjedu opozicionog ~elnika Alassanea Ouattarae na predsjedni~kim izborima 28. novembra, a dosada{nji predsjednik Obale Slonova~e Gbagbo odbija priznati poraz i odstupiti s vlasti {to je izazvalo krizu u zemlji. U me|uvremenu, Angola je ju~er odbacila optu`be da je poslala pla}enike u Obalu

Slonova~e s ciljem pomo}i Gbagbou.

Strano mije{anje
“Vlada Angole o{tro demantuje klevete da su angolanski pla}enici ili vojnici poslati u Obalu Slonova~e. Smatramo da je ovo dio uobi~ajene strategije stranog mije{anja u na{e unutra{nje stvari u cilju destabilizacije institucija i manipulacije javnosti“, pre no si dr`a vna no vin ska agencija Angop. Ovo saop{tenje uslijedillo je nakon izjave mirovnjaka Ujedinjenih nacija Alaina Le Roya pro{le sedmice da su UN potvrdile da snage Gbagboa sara|uju sa stranim pla}enicima u poku{aju da oja~a svoju poziciju u sukobu sa predsjedni~kim rivalom Alassaneom Ouattaraom. Diplomate tvrde da su pla}enici iz Angole i Liberije.

PRIJETNJA “LEGITIMNOM SILOM“ ^elnici dr`ava ~lanica regionalnog bloka ECOWAS dodatno su poja~ali pritisak na dosada{njeg predsjednika Obale Slonova~e Laurenta Gbagboa da prepusti vlast svom protukandidatu na izborima Alassaneu Ouattarai, rekav{i da bi se mogao suo~iti s “legitimnom silom“ ako to odbije
Gbagbo je rasporedio snage bezbjednosti kako bi slomio demonstrante i blokirao hotel u kojem se nalazi Ouattara sa svojim pristalicama. Ujedinjene nacije protekle sedmice su saop{tile da su najmanje 173 osobe poginule u neredima nastalim poslije izbora u Obali Slonova~e. Barikade, zapaljene gume i `estoke uli~ne borbe bile su slike Abidjana, glavnog grada Obale Slonova~e, kao i provincija. Sve je to tu`no podsjetilo na vrijeme oru`anih sukoba od 2002. do 2007. godine.

U blizini obale Korejskog poluostrva Potresi na Novom Zelandu
Serija zemljotresa pogodila je grad Christchurch na Novom Zelandu tokom jednog od najprometnijih dana u godini. Najsna`niji potres bio je ja~ine 4,9 stepeni, a epicentar se nalazio u blizini centra grada, javio je BBC. Zgrade su o{te}ene, snabdijevanje strujom je prekinuto, a veliki trgova~ki centar je evakuisan. Grad, u kojem `ivi 370.000 ljudi, prije ~etiri mjeseca pogodio je zemljotres ja~ine 7,1 stepen, izazvav{i veliku {tetu. Dvije osobe su ozbiljno povrije|ene, a starije zgrade su se sru{ile, uklju~uju}i neke istorijske spomenike. Nau~nici ka`u da su potresi koji nastavljaju poga|ati ovo podru~je povezani sa septembarskim zemljotresom, te da }e trajati jo{ neko vrijeme.

SEUL NAJAVIO
23 vojne vje`be
Ju`na Koreja izvest }e tokom ove sedmice pomorske vojne vje`be na dvadesetak raznih mjesta, od kojih niti jedno nije blizu pomorske granice sa Sjevernom Korejom. Vje`be uz pucanje bojnim streljivom odvijati }e se od 27. do 31. decembra na 23 razna polo`aja, blizu obala Korejskog poluostrva, dodao je sto`er. Niti jedna vje`ba ne}e se odvijati blizu pomorske granice sa Sjevernom Korejom u Ju`nom moru. Pjongjang osporava liniju pomorske granice koju je UN odredio nakon Korejskog rata (1950-1953). “To je dio na{ih redovnih vje`bi, u koje su uklju~ene kopnene, zrakoplovne i pomorske jedinice“ rekao je je, dan vojni glasnogovornik i dodao da dr`avna agencija za razvoj odbrane voditi testiranja streljiva na zapadnoj obali. U podru~ju blizu pograni~ne crte sa Sjeverom odvijali su se pomorski sukobi dviju Koreja 1999, 2002. i u novembru 2009.

Vojska Ju`ne Koreje

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

15

Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman

Nemogu} sporazum

Godi{nji izvje{taj Savezne policije

s Palestincima
Sporazum pod sada{njim okolnostima nemogu} i Izrael i ne treba da mu te`i, kazao je Lieberman • Hamas upozorio Izrael da ne poduzima novu akciju na Gazu, jer }e se suo~iti sa odmazdom
Izraelski ministar spoljnih poslova Avigdor Lieberman rekao je u nedjelju u Jerusalemu da je mirovni sporazum s Palestincima pod sada{njim okolnostima nemogu} i da Izrael ni ne treba da mu te`i. Lieberman je izraelskim diplomatama rekao da ta zemlja, umjesto za mirovnim, treba da traga za dugoro~nim prelaznim sporazumom o bezbjednosnim i privrednim pitanjima. Palestinci postojano odbacuju takav pristup. Lieberman je palestinske vlasti na Zapadnoj obali nazvao “nelegitimnim“ zato {to su odlo`ile izbore. Lieberman je, napominje agencija AP, poznat po izno{enju tvrdih stavova koji nisu uvijek i stavovi premijera Benjamina Netanyahua, ali premijerov kabinet nije komentarisao Liebermanove izjave. U me|uvremenu, pogor{ava se sta nje na gra ni ci izme|u Izraela i pojasa Gaziv u napadu na izraelsku vojnu patrolu na ju`noj granici, navodi Reuters. Najnoviji incident uslijedio je dan nakon konferencije za novinare koju je odr`ao Hamas. Vojno krilo organizacije upozorilo je Izrael da ne poduzima novu vojnu akciju na pojas Gaze, jer }e se suo~iti sa odmaz dom. Ahmed al D`abari, lider vojnog krila Brigada al-Kasam rekao je da Izrael ima dvije opcije - da napusti Palestinu ili se suo~i sa smr}u. Konferencija za novinare odr`ana je povodom druge godi{njice po~etka trosedmi~ne izraelske ofanzive na pojas Gaze, ~iji je cilj bio zaustavljanje raketiranja ju`nog Izraela. Jedan od lidera Hamasa u Gazi, Mahmud al-Zahar je, me|utim, u petak poslao druga~iju poruku, istakav{i da je organizacija posve}ena primirju s Izraelom “sve dok nema presije i agresije“ .

Italijanska mafija seli u [vicarsku
O~ekuje se da }e mafija{i prenijeti sve vi{e svog posla u [vicarsku, jer zbog odlu~nosti italijanskog sudstva dolaze pod pritisak u mati~noj dr`avi
[vicarska je uvijek bila jedna od glavnih destinacija za pranje ili skrivanje ilegalno ste~enog novca italijanskih mafija{kih porodica, ali najnoviji policijski izvje{taji ka`u da italijanske organizirane kriminalne grupe {ire svoje poslovanje na tu zemlju. Neke od grupa, posebno ‘Ndranghete iz Kalabrije, najja~a mafija{ka organizacija u Italiji, u [vicarskoj istovremeno ula`e u nekretnine i kompanije, a kroz tu zemlju krijum~ari drogu i oru`je, zbog ~ega je {vicarska policija iznimno zabrinuta. “‘Ndrangheta je na vrhu liste prioriteta za Saveznu policiju ove godine“ rekao je za AFP Ste, fan Kunfermann, glasnogovornik Savezne policije, dodav{i kako ta organizacija ula`e u gra|evinarstvo, zemlji{te i restorane ne samo u Ticinu kantonu koji grani~i s Italijom nego i u drugim kantonima. Istovremeno, [vicarska se koristi za veliko krijum~arenje droge i kao skrovi{te za ~lanove mafije koje lovi policija. U zadnjem godi{njem izvje{taju, Savezna policija rekla je da o~ekuje da }e mafija{i prenijeti sve vi{e svog posla u [vicarsku, jer zbog “odlu~nosti italijanskog sudstva“ sve vi{e dolaze pod pritisak u mati~noj dr`avi. Savezni sudac Jacques Ducry, koji je ove godine vodio istragu o aktivnostima ‘Ndranghete u [vicarskoj, rekao je da banda ima dobre kontakte ne samo diljem Ticina, nego i u Cirihu. U razgovoru za novine Le Temps, rekao je da organizirane kriminalne skupine kontroliraju najmanje dvije finansijske institucije - PP Finance i World Financial Services. Dodao je da [vicarska ne radi dovoljno kako bi se izborila s problemom. “Po mom mi{ljenju, [vicarska je prespora i ima previ{e birokratije, a istra`ni suci ne rade dovoljno brzo na koordiniranju svojih napora s kantonima. Zakon sam po sebi istra`iteljima daje dobre mogu}nosti za borbu s organiziranim kriminalom i to se mora pametno iskoristiti“ zaklju~io je. ,

Avigdor Lieberman: Poznat po izno{enju tvrdih stavova

ze gdje su ubijena dva Palestinca u izraelskoj pucnjavi, dok Hamas tvrdi da je spreman za rat. Or ga ni za ci ja Islamski d`ihad je potvrdila da su dva njena ~lana ubijena izraelskom vatrom nakon {to su aktivirali eksplo-

16

OGLASI

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar
Tr`i{te rada u 2011.

SVIJET FINANSIJA

17

Najlak{e do posla
u Indiji, Kini i Brazilu
U Brazilu, koji bilje`i sedam posto rasta bruto dru{tvenog proizvoda, samo pro{le godine otvoreno je 1,5 miliona radnih mjesta
Ukoliko `elite na}i posao u 2011, trebate otputovati u Indiju, Kinu, na Tajvan ili u Brazil, savjetuje ameri~ki financijski ~asopis Forbes. Ove ~etiri zemlje }e imati najve}u potrebu za radnom snagom u novoj godini, pokazali su rezultati istra`ivanja koje je obuhvatilo nekoliko hiljada menad`era za ljudske resurse u svijetu. Tokom prvog tromjese~ja 2011. perspektive u pogledu zapo{ljavanja u ovim zemljama su vi{e nego obe}avaju}e, 42 posto u Indiji i 40 posto u Kini, gdje je posebno uo~ljiv manjak radne snage u tvornicama. Forbes podsje}a da su pla}e u najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu ove godine naglo porasle i da se Kina suo~ava sa sve ve}om konkurencijom susjednih zemlja. Globalno, nova radna mjesta bit }e prvenstveno namijenjena kvalificiranoj

BiH

EU

Pokretanje biznisa br`e i jeftinije
Evropska unija 2008. usvojila je zakon o malim poduze}ima koji je trebao omogu}iti lak{e poslovanje, a dvije godine kasnije pokretanje tvrtke je br`e i jeftinije ali neki izazovi i dalje ostaju, pi{u evropski mediji. Inicijalna ideja zakona o malim poduze}ima bila je staviti mala i srednja poduze}a u sredi{te pozornosti i skrenuti fokus politike stvaranja radnih mjesta s velikih kompanija na male te pa`nju nacionalnih vlada na potencijal rasta i inovacija malih i srednjih poduze}a. Mala i srednja poduze}a stvaraju oko 70 posto radnih mjesta i BDP-a u Evropi, a njihova fleksibilnost je najve}i pokreta~ budu}ih inovacija i otvaranja novih radnih mjesta. Isto tako, mala i srednja poduze}a stvaraju 80 posto novih radnih mjesta u Evropi {to zna~i da }e poduzetnici u ma lim i sre dnjim po du -

Registriranje firme u Londonu traje sedmicu

Potrebna radna snaga u tvornicama

radnoj snazi u sektorima kao {to su geoin`enjering, naftna industrija i informati~ki sistemi. U Brazilu, koji bilje`i sedam posto rasta bruto dru{tvenog proizvoda, samo u toku prethodne godine otvoreno je 1,5 miliona radnih mjesta. Milijarder Eike Batista, najbogatiji ~ovjek Brazila, izjavio

je za ameri~ku TV mre`u CBS da je prinu|en zapo{ljavati ameri~ke varioce na svojim naftnim platformama. Prema istra`ivanju koje je proveo Manpower, 47 posto novih radnih mjesta bit }e otvorena na ameri~kom kontinentu, 24 posto u osam azijskih i pacifi~kih zemalja, a 29 posto u Evropi, Bliskom istoku i Africi zajedno.

ze}ima odigrati klju~nu ulogu kako se Evropa bude oporavljala od ekonomske i financijske krize. Zna~i, sve {to ko~i poslovanje ko~i i rast. Za otvaranjeumjetni~kegalerije u Londonu ove je godineGiniCrosstrebalosedmicudana i 82 eura. U Bugarskoj, Francuskoj i Irskoj, registriranjenovefirme ko{ta manje od 100 eura i traje manje od sedmice. Me|utim, u Poljskoj i [panjolskoj, poduzetnici i daljemoraju~ekati mjesec dana da se odobre njihovi osnovni dokumenti. U Italiji, Luksemburgu, Gr~koj i Nizozemskoj proces je br`i ali skuplji - vi{e od 1.000 eura.

[panija: Sumorna

ekonomska slika
[panski premijer Jose Luis Zapatero izjavio je da }e njegovoj zemlji biti potrebno pet godina da nadoknadi ekonomsku {tetu ~iji su uzro~nici du`ni~ka kriza u zoni eura i kolaps tr`i{ta nekretnina. On je u govoru u parlamentu rekao da je toj ~etvrtoj po veli~ini evropskoj ekonomiji potrebno pet godina da ispravi strukturne neravnote`e. Stopa nezaposlenosti u [paniji dose`e gotovo 20 posto, a izgledi ekonomskog rasta su sumorni. Zapatero je kazao da }e njegova vlada 28. januara objaviti dugo najavljivani prijedlog za pove}anje starosne granice za

Jose Luis Zapatero

odlazak u penziju sa 65 na 67 godina. [panski premijer je govorio dan nakon {to je parlament malom ve}inom odobrio bud`et stroge {tednje za 2011. godinu.

Globalna ekonomija mo`e izdr`ati barel od 100 dolara
Globalna ekonomija mo`e izdr`ati cijenu nafte od 100 dolara za barel, izjavio je kuvajtski ministar za naftu {eik Ahmad al-Abdullah al-Sabah. Ostali izvoznici najavili su kako bi OPEC mogao odlu~iti protiv pove}anja proizvodnje u idu}oj godini jer je tr`i{te dobro snabdjeveno, prenose agencije. Analiti~ari tvrde kako }e zemlje proizvo|a~i nafte vjerovatno pove}ati proizvodnju nakon {to je sirova nafta poskupjela vi{e od 30 posto od minimuma u maju jer se boje da cijene mogu na{tetiti privrednom rastu u zemljama uvoznicama goriva. Evropski benchmark ICE Brent sirove nafte za februar zaklju~io na 93,46 dolara u petak nakon {to je dostigao 94,74 dolara za barel, najvi{i nivo od oktobra 2008. Na sastanku arapskih izvoznika nafte u Kairu ovoga vikenda re~eno je da nema potrebe za snabdijevanjem vi{e sirove nafte jer su zalihe visoke, a cijene su napuhane zbog trenutno hladnog vremena u Evropi. Na pitanje Reutersa mo`e li svjetska privreda izdr`ati cijenu barela od 100 dolara, kuvajtski ministar nafte je rekao: “Da, mo`e.”

18

BIZNIS I EKONOMIJA
nvesticioni ciklus zapo~et u ovoj godini, a odobren od Skup{tine Elektroprivrede BiH, bi}e realiziran tokom 2011. To su prva velika investiranja Koncerna u RudnikKakanj, a svi se nalaze u nekoj od faza javnih nabavki. Najvrednija, ali i najnu`nija investicija je nabavka {iroko~elne opreme. O~ekuje se izbor isporu~ioca ove rudarske mehanizacije, a za nabavku pet dampera nosivosti 100 tona u toku je `albeni postupak. Nabavka hidrauli~nog bagera zapremine ka{ike 10 kubnih metara tako|er je u fazi izbora isporu~ioca.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

I

Rudnik mrkog uglja Kakanj

Bli`i se vrijeme
velikih investicija
Automatizacija transporta uglja u pogonu Haljini}i
tina je da se predugo ~ekalo, ali to je korak od 60 miliona maraka u novoj rudarskoj opremi i novim objektima “ kazao je di, rektor kakanjskog rudnika Mirsad Ja{arspahi}

@eljeznice RS-a:

Smanjenje

ISO certifikati
Izgradnja hidrotehni~kih objekata tunela Ribnica je pred raspisivanjem me|unarodnog tendera, zavr{ena je i dokumentacija za nabavku vu~nog i voznog parka, ~ije objavljivanje je harmonizirano sa rokovima zavr{etka gra|evinskih radova i montiranja opreme pretovarnog sistema. Certificiranje integriranog sistema upravljanja kvalitetom i sistema upravljanja okolinom prema ISO standardima u zavr{noj je fazi. Otvorene su ponude za izbor certifikacijske ku}e. Rudni~ka laboratorija je spremna za certificiranjeprema standardu ISO 17025. Na ovaj na~in Rudnik Kakanj definitivno }e biti prvi federalni rudnik sa ISO certifikatima.

Moderni rudnici
On je dodao da }e do kraja godine biti proizvedeno milion i 80 hiljada tona uglja, te otvoreno 3.240 metara novih rudarskih prostorija. “Uvo|enje automatizacije na transportu uglja u pogonu Haljini}i izgleda skoro nestvarno, ali samo onima koji smatraju da rudar treba raditi kako je decenijama radio. Mi sklapamo mozaik jedne nove, moderne slike rudnika u kojoj }e se softverskom aplikacijom upravljati transportom i odvodnjavanjem. I ovaj posao realiziramo vlastitim sredstvima i sa Fondom za me|unarodnu saradnju i razvoj. Ve} u januaru po~injemo sa instalacijom sofisticirane opreme“ istakao je Ja{arspahi}. ,
M. DAJI]

tro{kova
@eljeznice Republike Srpske intenzivno i ubrzano rade na pripremi programa mjera za o~uvanje ekonomske stabilnosti i odr`ivosti preduze}a u 2011. godini. Pro gra mom mje ra se pre dvi|a zna~ajno smanjenje broja ugovorenih plata, objektivno preispitivanje stepena potrebnih kvalifikacija za sva radna mjesta i prodaja slu`benih automobila visoke klase. Mjerama je predvi|eno i smanjenje tro{kova slu`benih putovanja, kao i smanjenje tro{kova reprezentacije, saop{teno je iz @eljeznica RS-a. Program mjera bi}e usagla{en sa stavovima Vlade RS-a i predstavnicima Sindikata @eljeznica.

Bolji uslovi za rad

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagi} podsjetio je na borbu bh. rudara isti~u}i da se bli`i trenutak kada }e prema rudnicima biti realizirana prva faza ulaganja od 120 miliona KM.“Rudarinikadanisubje`ali od posla i stoga je na{ prvi zajedni~ki zadatak modernizacija proizvodnje novim tehnologijama, uz pobolj{avanje uslova rada “ kazao je Jerlagi}. , “Vlastitim investicijama i investicijama koncerna treba dati {ansu. To je va`an korak prema poslovnim rezultatima koji trebaju svakog zaposlenika u~initizadovoljnim i sretnim. Is-

Modernizacija proizvodnje

Vrijedna donacija Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{“

RS: Ste~aj za
34 preduze}a
Poreska uprava RS-a pokrenula je inicijativu za otvaranje ste~ajnog postupka u 34 preduze}a ~ija su dugovanja po osnovu neizmirenih poreskih obaveza dostigla 102,1 milion KM. Zahtjevi za otvaranje ste~ajnog postupka predati su nadle`nim okru`nim privrednim sudovima. PU se odlu~ila na ovaj korak kako bi za{titila potra`ivanja RS-a po osnovu neizmirenih poreskih obaveza, po{to su iscrpljena sva ostala sredstva za naplatu poreza. Na podru~ju Banje Luke pokrenuti su zahtjevi za ste~ajni postupak kod pet subjekata: „Darko produkt“ (dugovanje od 16,88 miliona KM), Ekstra trgovina (10,95 miliona KM), „Kekerovi} kompani“ (8,7 miliona KM), Mladost (4,45 miliona KM) i Lakom koneks (1,92 miliona KM). U Doboju je pokrenut zahtjev za ste~ajni postupak protiv Doboj puteva (12,35 miliona KM) i „Petar Mrkonji}“ (1,03 miliona KM). Protiv 10 poreskih obeznika na podru~ju Trebinja pokrenut je zahtjev za ste~ajni postupak zbog ukupnog duga ve}eg od 26 miliona KM, dok je najve}i du`nik Novoteks sa 21,6 miliona. Podru~ni centar PU u Bijeljini podnio je ste~ajni zahtjev za {est poreskih obveznika ~ija dugovanja ukupno iznose 13,65 KM, a najve}i du`nik je Aleks petrol sa 8,38 miliona KM. Na podru~ju Zvornika na udaru ove mjere na{lo se deveta poreskih obveznika ~ija ukupna dugovanja iznose 3,87 miliona KM, a najve}i du`nik sa 1,42 miliona KM je Prerada sa hladnja~om. Prijedorski Podru~ni centar PU podnio je dva zahtjeva za pokretanje ste~aja - protiv Sana trgovine (1,13 miliona KM) i Kozaraturista (1,09 miliona KM). tara BiH je usvojilo Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u BiH u augustu. Prijedlozi privrednika, bh. institucija i drugih koji budu prisustvovali raspravi u vezi s novim nacrtom zakona moraju biti u skladu s direktivama Evropske unije, s obzirom na to da je harmonizacija s legislativom EU jedna od obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju s EU. Raspravu o nacrtu zakona o javnim nabavkama nedavno je organizirala i Privredna komora Kantona Sarajevo, a poja{njenja o tom novom zakonu dala je direktorica Agencije za javne nabavke BiH D`inita Fo~o.

Bosna RE donirala opremu vrijednu 50.000 KM
Bosna RE, Dru{tvo za reosiguranje koje djeluje u BiH ve} 33 godine, donirala je 50.000 KM za kupovinu opreme sarajevskoj Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{“. Menad`ment i uposlenici Bosna RE iskoristili su nedavno useljenje u novu zgradu kao povod da - umjesto za otvorenje, promociju i prijem za klijente - sredstva utro{e za humanu svrhu modernizacije vaskularne hirurgije u Op}oj bolnici. „Mi smo saznali za potrebe Op}e bolnice i kao dru{tveno odgovorna kompanija odlu~ili smo da doniramo sredstva koja }e pomo}i da gra|ani BiH imaju hirur{ke usluge na visokom evropskom nivou”, kazao je Damir La~evi}, direktor Bosna RE. „Velikodu{-

no{}u rukovodstva i uposlenika Bosna RE, dobili smo tri jako bitna instumenta za pobolj{anje rada odsjeka op}e hirurgije u domenu vaskularne hirurgije i hirurgije stomaka“, dodao je dr. Bakir Naka{, direktor Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{“. Prema njegovim rije~ima, sredstva su utro{ena na nabavku tzv. omnitraka, poluautomatske atraumatske, fleksibilne vaskularne kleme za aortu, te nao~ala sa lupama sa uve}anjima do 10 puta. „Ovi instrumenti }e nam olak{ati posao te ubrzati operaciju i napraviti je sigurnijom na dobrobit gra|ana kojima Javna ustanova Op}a bolnica 'Prim. dr. Abdulah Naka{’ pru`a vrhunske usluge“, istakao je dr. Naka{. M. O.

Rasprava o javnim nabavkama
Vanjskotrgovinskakomora BiH, u saradnji s Agencijom za javnenabavke BiH, 11. i 12. januaranarednegodine u Sarajevu}e organiziratijavnuraspravu o nacrtuzakona o javnim nabavkama BiH. Agencija za javnenabavkepripremila je nacrtzakona u skladu sa Strategijomrazvojasistemajavnih nabavki za period 2010-15. i Programom rada za 2010. godinu. Vije}e minis-

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar
Privredno ribarstvo ozbiljno ugro`eno

BIZNIS I EKONOMIJA

19

Briga dr`avu za {tetu u kavezu
Posljedice prirodne nepogode, ali i nehata u upravljanju akumulacijama niko ne pla}a • Upitan nastavak izvoza ribe u EU
Plavni valovi u dolini Neretve i veliki nanosi komunalnog otpada {to su sedogodiliprijenekolikosedmica nanijeli su veliku {tetu privrednom ribarstvu, na {to je upozoreno i na sastanku Grupacije ribaraaqua i marikulture pri Privrednoj/GospodarskojkomoriFederacije BiH. Prema informacijama vlasnika ribogojili{ta, od siline vode i kabastog sme}a mnogo kaveza je raskinuto, a riba je pobjegla. Sporo otklanjanje tih posljedica i nedostatak novca za te namjene ugro`avajunastavakproizvodnje u planiranomobimu i izvozribe u zemlje Evropske unije. Uz to, sasvim je sigurno da }e u narednim danima biti smanjena ponuda slatkovodne ribe na doma}em tr`i{tu. Ribarstvo je jedna od najzdravijihgranaprivrede u Federaciji BiH, jer senajve}i dio ribeizvozi. ^ak dva objekta na Neretviimajudozvolu za izvoz u zemlje EU, ali se trenutnoriba ne izvozi zbog nastale situacije. Na Neretvi se proizvodi 50 posto ukupne proizvodnje ribe u BiH. Predsjednik Grupacije D`evad Hand`ar iz svegaovognagovje{tava kraj proizvodnji koja je imala perspektivu,a ugro`ena je ne samo posljedicama stihije, nego i neodgovornosti u upravljanju hidroakumulacijama. Podsje}a da su dva puta od organa vlasti tra`ili da im pomognu u saniranju {teta koje su naribnjacima na Neretvinastalezbogpoplava i velikihkoli~ina sme}akoje su poplavenanijele, no za pomo} u saniranju {tete. - Elektroprivreda se hvali da je ostvarila ekstra profit od 54 miliona KM. On je otet i od uzgajiva~a riba, meda, breskvi i svih drugih ~iji su rezultati rada uni{teni zbog gre{ki u re`imu odr`avanja voda. Mi smo zato~enici vlasti, a trebalo bi biti obratno, odnosno dr`ava bi trebala biti servis privredi, kazao je Hand`ar, poru~iv{i da ovakav odnos dr`ave prema privredi {alje ru`nu poruku potencijalnim ulaga~ima. Ukoliko se prozvani oglu{e na zahtjev upu}en sa spomenutog skupa, za{tita i naknada {tete bit }e zatra`eni sudskim putem. ^ekat }e ih do kraja januara.
H. ARIFAGI]

Ribari: Proizvodnja ozbiljno ugro`ena

odgovora sa drugestranenijebilo. Nisu se ~ak pojavili nina spomenutomsastankuodr`anom u Mostaru. On podsje}a na to da ~lanice grupacijeurednopla}aju sve da`bi-

nepremadr`avi, u {to spadaju i naknade za komunalije, vodoprivredu, veterinarsku za{titu, {ume, `ivotnu sredinu... Iz tog razloga im je neshvatljivo da su uskra}eni

Bihpak: Uskladiti

pravilnike o otpadu
Udru`enje za upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadom BiH ukazalo je na neophodnost uskla|ivanja entitetskih i pravilnika Br~ko distrikta o upravljanju ambala`om i ambala`nim otpadom kako bi se uspostavio transparentan, racionalan i odr`iv sistem. Bihpak je upozorio da bi objavljivanje po ubrzanoj proceduri Pravilnika o upravljanju ambala`om i ambala`nim otpadom Federacije BiH moglo imati za rezultat ozbiljne poreme}aje u poslovanju dijela privrede koji se bavi proizvodnjom i prodajom ambala`e u BiH, jer je ambala`a jednako prisutna na cijeloj teritoriji BiH i ne poznaje administrativne barijere. [esnaest kompanija ~lanica Bihpaka ima vi{e od 5.000 zaposlenih, koji od federalne Vlade o~ekuju da dono{enjem zakonskih rje{enja ne uzrokuje poreme}aje radnih procesa i stvaranje dodatnih optere}enja u ve} kompleksnom okru`enju u kojem posluju. Od Vlade se o~ekuje stvaranje ambijenta za prevazila`enje problema i normalno funcioniranje privrede, koja je pokreta~ razvoja zemlje, saop}eno je iz udru`enja i najavljeno da }e Bihpak zahtijevati od nove federalne Vlade i novoimenovanog ministra za okolinu i turizam urgentno preispitivanje i usagla{avanje Pravilnika prije po~etka njegove primjene.

Registrirano 145.249 firmi
U BiH trenutno postoji 145.249 registriranih pravnih subjekata, {to pokazuje da svaki 26. stanovnik BiH ima registriranu firmu. Prema istra`ivanju New Market Consultinga iz Sarajeva, u Federaciji BiH registrirane su 84.633 firme, u Republici Srpskoj 56.089, a u Br~ko distriktu 4.527 preduze}a. Ako bi se za kvalifikaciju pravni subjekt uzela svaka firma koja je uredno dobila ID/JIB broj, onda u BiH trenutno ima 145.249 pravnih subjekata, a prosta ra~unica govori da svaki 26. stanovnik ima registrirano preduze}e, navedeno je u istra`ivanju. U Federaciji BiH trenutno ima 21.078 dru{tava s ograni~enom odgovorno{}u, u RS-u 9.704, a u Br~kom 1.266 dru{tava.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Uz Oslobo|enje do karti za dje~iji novogodi{nji program

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

AZIL ZA PSE Nakon osamnaest mjeseci pri~e

Do 600 `ivotinja u krugu Kampusa
Firma Arhitekt, nakon {to joj se dostavi geodetski snimak zemlji{ta, uradi}e projekat pro{irenja kapaciteta azila, do novog sastanka nadle`nih, 20. januara
Nakon sastanka odr`anog na inicijativu na~elnika Novog Grada Damira Had`i}a, sa predstavnicima Grada Sarajeva, Ministarstva privrede KSa, kantonalne Uprave za inspekcijske poslove, MUP-a KS-a i op}ina Stari Grad, Centar, Novi Grad i Ilid`a, usvojeni su zaklju~ci prema kojima pet op}ina, Grad i Kanton trebaju planirati sredstva za izgradnju azila za pse, s tim da }e Grad biti nosilac aktivnosti. Tako }e do polovine januara biti izmijenjen projekat i preciziran iznos potreban za izgradnju. Me|utim, sve je iznenadila izjava direktora JU Terapijska zajednica KS-a Haseta Tiri}a, u kojoj je poru~io kako uposlenici Kampusa u Rakovici nisu zainteresovani da se azil izgradi u sklopu njihovog zemlji{ta. Tiri} za Oslobo|enje ka`e kako je time `elio izazvati nadle`ne da, nakon 18 mjeseci pri~e, kona~no ne{to poduzmu.

Kako je Dudu ukrao Djeda Mraza
Kako je Oslobo|enje medijski pokrovitelj do~eka Nove godine na otvorenom, u prva tri dana ove sedmice najbr`im ~itaocima podijeli}emo karte za dje~iji program ove manifestacije. Podsje}amo, javni do~ek 2011. organizuje Gradska uprava, u saradnji sa Kantonom i ~etiri gradske op}ine, a dje~iji program }e se odr`ati u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad. Dje~iji program ~ine predstava “Kako je Dudu ukrao Djeda Mraza“ i podjela poklona, a njega }e najmla|i mo}i pogledati u dva termina. Prvi je 30. decembra u 18 sati, za djecu iz odgojno-obrazovnih institucija grada Sarajeva, a drugi je 31. decembra u 17 sati. Broj ulaznica za drugi termin je ograni~en, a oni koji `ele odvesti najmla|eg ~lana porodice na predstavu, trebaju pozvati broj Marketing slu`be Oslobo|enja 468-161 kako bi dobili kartu. Na konferenciji za novinare, dje~iju po zo ri {nu pred sta vu predstavila je glumica Aida Bukva, kazav{i da je to komad zabavnog karaktera namijenjen najmla|ima, ali i za starijima, te da oslikava trenutnu situaciju u na{oj zemlji. U predstavi u~estvuju i glumci Kemal ^ebo, Nusmir Mu ha re mo vi} i Adnan Goro.

I Kampus za lije~enje ovisnika izgra|en je na {umskom zemlji{tu

Kad mo`e kamenolom...

Klub sporta na Zetri

[kola klizanja od 3. januara
Klub sporta Fit & Fun od 3. januara organizuje {kolu klizanja na Zetri. Osim rekreacije i zabave, cilj or ga ni zi ra ne {ko le je nau~iti djecu klizati i na taj na~in im pribli`iti radosti ovog zimskog sporta. Program se odvija od 18 do 18.55 sati prema sljede}em rasporedu: od 3. do 7. januara, od 10. do 14. januara, od 17. do 21. januara i od 24. do 28. januara 2011. godine. Organizirana {kola klizanja podrazumijeva grupe od najvi{e 12 polaznika, a cijena po osobi iznosi 50 KM, u koju su uklju~eni pet sati klizanja, klizaljke, potre-

Najmla|i u`ivaju na ledenoj plohi

bni rekviziti, trener, diploma o zavr{enoj {koli klizanja i osiguranje. Koordinator {kole klizanja je iskusni trener kliza~kih sportova mr. sci. Marijana Arapovi}.

Zimski raspust od 1. januara
Prvo po lu go di {te {kol ske 2010/2011. godine zavr{ava se 31. decembra 2010, tako da od 1. januara i zvani~no po~inje zimski raspust za sarajevske osnovce i srednjo{kolce. Kako je kazao Sretko @muki}, stru~ni savjetnik za obrazovanje Ministarstva obrazovanja i nauke KS-a, drugo polugodi{te za u~enike osnovnih i srednjih {kola u Sarajevskom kantonu po~inje 31. januara 2011. Zavr{etak {kolske 2010/2011. godine planiran je za 10. juni idu}e godine.
Mr. B.

- Rekao sam da }emo napraviti na{ azil, a ne gradski i nakon toga su uslijedile reakcije. Razgovarali smo ja, pomo}nik gradona~elnika Hamdo Kari} i direktor firme Arhitekt Dragan Bijedi}. Ova firma je uradila projekat azila na 4.000 kvadrata za smje{taj oko 200 `ivotinja. Kako do Kampusa ima jo{ op}inske zemlje, dogovorena je izmjena projekta, kako bi se osigurali kapaciteti za 600 lutalica, isti~e Tiri}. Prema Tiri}evim rije~ima, u narednih sedam dana, potrebno je vidjeti koliko se op}inske zemlje naslanja na krug Kampusa. - Imamo ljude koji bi radili u azilu, a nadam se da }emo do kraja januara, za kada je zakazan jo{ jedan sastanak

Sve vi{e pasa na gradskim ulicama

Foto: D. TORCHE

nadle`nih, imati zavr{en projekat, napominje Tiri}, te dodaje kako su u Kampusu spremni u}i u projekat, ako su i nadle`ni spremni na konkretne poteze.

Hladnja~a
- Sla`em se sa na~elnikom Had`i}em kako nikakav problem ne predstavlja promjena namjene {umskog zemlji{ta. Pa Kampus je izgra|en na njemu! Pored toga, ako je to ve} problem za neke, kako se onda kamenolom izgradio na {umskom zemlji{tu, nekih stotinu metara od nas, pita se Tiri}. Dragan Bijedi} isti~e kako je

firma Arhitekt dala obe}anje nadle`nima vezano za doradu projekta gradnje azila, te kako }e to obe}anje i ispuniti. - Ali, moraju nam najprije dostaviti geodetski snimak zemlji{ta, kako bismo znali na koju stranu da pro{irujemo objekat azila. Kari} i Tiri} su mi prenijeli da su se stvari pomakle sa mrtve ta~ke, najvi{e zbog energi~nosti na~elnika Had`i}a, nagla{ava Bijedi}. Pre ma Bi je di}evim ri je~ima, u izmjenama projekta, mora se na}i rje{enje i za dodatnu infrastrukturu, kao i za hla dnja~u za ugi nu le `ivotinje.
J. MILANOVI]

MZ Osjek

Projekt za smanjenje plavljenja
Radovi odvodnje povr{inskih voda u Ulici Hendeku{a, mjesna zajednica Osjek, zavr{eni su u ponedjeljak, 20. decembra, a u Op}ini Ilid`a se nadaju da }e se realizacijom ovog projekta umnogome umanjiti plavljenje ovog podru~ja. Radovi su izvedeni prema projektnoj dokumentaciji KJKP Vodovod i kanalizacija, dok je izvo|a~ bila firma Mibral d.o.o. Sarajevo. Za cjelokupan projekt Op}ina je izdvojila 10.000 A. S. maraka.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, danas }e od 8.30 do 15 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~je Rajlovac kolonija 2, od devet do 15 sati Ugorsko 2, [amin gaj, Nahorevo 2 i Gladno polje 2, te od devet do 15.30 sati trafopodru~je Had`i}a 4, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar
Izabrana firma za izgradnju zgrade u Zagreba~koj 5

SARAJEVSKA HRONIKA 21

Uselit }u, taman NA GOLI POD
Pozder: Spavat }u na papirima i kartonu

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

Skinut sam sa spiska interno raseljene osobe, ali }u, ~im objekat bude napravljen, prostrijeti papir i karton i useliti u svoj stan, ka`e Sejfo Pozder

Za iz gra dnju stam be ne zgrade u Zagreba~koj 5 u Novom Sarajevu odabrana je Unigradnja, prva firma na tenderu zavr{enom prije nekoliko dana. Objekat je, podsje}amo, za vrijeme rata u potpunosti uni{ten, a prijeratni stanari, njih 11, od tada se potucaju od nemila do nedraga. S obzirom na to da se zgrada nije mogla obnoviti, prije vi{e od dvije godine sru{ena je do temelja, dok }e, najvje ro va tni je na pro lje}e, po~eti izgradnja objekta.

^etiri zahtjeva
- Gradnju nosive konstrukcije i zajedni~kih instalacija dobila je firma Unigradnja, a vrijednost ugovora je 500 hiljada KM. Unutar objekta bi}e zavr{ene ~etiri stambene jedinice i unutra{nji radovi. Taj dio posla vr{it }e Prograd iz @ep~a, vrijednost je 70 hiljada KM. Fasadu }e raditi Sela, vrijednost je 30 hiljada KM. Ugovor }e biti potpisan posli-

je Nove godine, a po~etak rado va na pro lje}e, ka`e za Oslobo|enje Nijaz Hromo, pomo}nik na~elnika za komunalne poslove Op}ine Novo Sarajevo. Imaju}i u vidu da je prije rata u pomenutom objektu `ivjelo 11 porodica, a da }e se nakon ponovne izgradnje za stanovanje osposobiti ~etiri stambene jedinice, Hromu smo upitali {ta je ostalih sedam porodica? - Od porodica koje imaju status interno raseljenih lica dobili smo ~etiri zahtjeva za povrat i njima }e se stanovi uraditi po sistemu klju~ u ruke, dodaje pomo}nik op}inskog na~elnika. Prijeratni stanar Sejfo Pozder, koji je od 1983. `ivio u pomenutoj zgradi, jedan je od onih koji su izgubili status interno raseljene osobe, ali Sejfo isti~e da }e ~im zgrada bude izgra|ena useliti u svoj stan. - Ho}u. Nemam takav status, ali }u prostrijeti papir i

Izgradnja objekta sa 11 stambenih jedinica

karton i useliti. Samo da je naprave. Skinuli se me sa spisaka interno raseljenih osoba zato {to sam prije rata po~eo graditi jednu vikednicu u Rakovici, ali to nikada nije posta la vi ken di ca. Me|utim, va`no je samo da naprave zgradu, a ja }u useliti makar na goli pod, nagla{ava Pozder. Ministar stambene politike ^edomir Luki} ka`e kako }e

prvi dio izgradnje zgrade finansirati Ministarstvo za ljudska prava sa 750.000 KM.

Idu}a godina
- Oni imaju mogu}nost prenosa novca u narednu godinu, {to kod nas nije slu~aj. Kada se ta sredstva utro{e, mi }emo se uklju~iti sa bud`etom koji tada bude aktuelan, doE. HROMO daje Luki}.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Nagra|eni osnovci, u~esnici izlo`be Biolo{ke raznolikosti

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

^e{ki ambasador uru~io diplome
Ambasador ^e{ke Republike u na{oj zemlji Toma{ Szunyog predao je diplome nagra|enim u~enicama koji su sudjelovali na 38. me|unarodnoj izlo`bi primijenjenih umjetnosti Lidice 2010. o temi - Biolo{ke raznolikosti. Ove go di ne na tom ta kmi~enju bila su 25.132 rada iz 61 zemlje u~esnice, od ~ega su 18.088 bili radovi iz inostranstva. Stru~na komisija je nagradila 1.463 djela od kojih su 624 iz inostranstva, uklju~uju}i 65 pojedina~nih medalja i 28 medalja za {kolske kolekcije. Di plo ma ma ovog ta kmi~enja na gra|ene su u~enice O[ “Fatima Guni}“ Mia Mu mi no vi} i Be ri na Sma jo vi}, te Be nja min ^ov~i}, Amel D`afi} i Alen Majstori} iz O[ “Mehmedalija Mak Dizdar“. A. S.

PORODILI[TA

^e{ki ambasador sa |acima O[ “Mehmedalija Mak Dizdar“

7 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
ti, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 1 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 .30, i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 1 12.30, 13.30, 15.30, 1.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55, a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

VOZOVI Polasci iz Sarajeva:

13, Istanbul13.55, Frankfurt via Banja Luka 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Sofija 17.55 i Istanbul 18, Kopenhagen via [tokholm 9.30

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13, Sofija 9.35, Be~ 10.35, 14.10 i 21.40, Beograd 11, 14.45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih 12.30, Ljubljana 13.45, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15 i 22, Frankfurt via Banja Luka 21.45, [tokholm via Kopenhagen 17.15

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sa-

AVIONI Polasci:
Beograd 6.20, 11.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7, 7.15 i 14.55, Cirih 7.10, Minhen

ti, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadti Nurnberg~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split 1 svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Beo1 grad svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sa-

ti, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 12.30, 13.20, 1.30, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sa-

22

KULTURA
Kozarska Dubica

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Novi galerijski prostor Muzeja Sarajeva

Poput filmskog grada
Pala prva klapa filma “Top je bio vreo“, a uskoro, tako|e u Dubici, treba da po~ne snimanje filma Gorana Markovi}a
Ju~er je u Ko zar skoj Du bi ci po~elo snimanje igranog filma “Top je bio vreo“ reditelja Bobana Skerli}a, koji je ra|en po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovi}a. Prema rije~ima producenta Tihomira Stani}a, film je ra|en u koprodukciji Drina filma iz Beograda, Balkan filma iz Kozarske Dubice, Olimp filma iz Zagreba i C’est 3 iz Pariza. - Prva klapa je pala u dubi~kom naselju Puhalo. Film je ra|en po scenariju i u re`iji Bobana Skerli}a. Snimanje }e trajati do 24. februara i to najve}im delom ovde u Dubici zbog toga {to tu imamo logistiku i {to je sedi{te Balkan filma u Dubici, rekao je Stani}. On je najavio da }e odmah poslije ovoga filma, tako|e u Dubici, po~eti da se snima film Gorana Markovi}a “Falsifikator“. - Ovde smo osposobili dobar deo filmskih radnika u prethodnim filmovima koje smo radili, a to su “Turneja“ “Neke druge pri~e“ , i “Neprijatelj“ ka`e Stani}, isti~u}i , da je “Top je vreo“ jo{ jedna ratna pri~a, te da su mnogi tra`ili prava da rade film po ovom romanu: - Ja sam dobio pravo i odlu~io sam da reditelj bude Boban Skerli}, s kojim sam godinu ranije do-

Najzna~ajniji eksponati
Otvaranje Male galerije, u kojoj }e biti predstavljena umjetni~ka kolekcija Muzeja, bit }e 28. decembra u 19 sati u Brusa bezistanu
Glavni grad BiH dobit }e jo{ jedan galerijski prostor. Naime, otvaranjeMalegalerijeMuzejaSarajevo, u kojoj }e bitipredstavljenanjihova umjetni~ka kolekcija, zakazano je za 28. decembar u 19 sati u Brusabezistanu. Bit }e izlo`eni najzna~ajniji eksponati iz umjetni~ke kolekcije ovog muzeja. Muzej Sarajeva je institucija koja 61 godinu prikuplja, ba{tini i izla`e predmete iz svakodnevnog `ivota, arheolo{ke nalaze, te umjetni~ka djela sa podru~ja Kantona Sarajevo. - Sve ono {to ba{tinimo prikazujemo kroz svoje stalne i povremene tematske izlo`be. Me|utim, zbog nedostatka prostora u vidu galerije, na{a veoma bogata i izuzetno vrijedna umjetni~ka kolekcija, nema svoje stalno mjesto na izlo`bama. Zbog istog problema, na{e povremene tematske izlo`be i gostuju}e izlo`be nemaju adekvatan prostor. Ovakav tip izlo`bi smo radili u prostoru na{e stalne muzejske postavke u Brusa bezistanu, ali s obzirom na to da je rije~ o prostoru u kome tematske izlo`be nisu fizi~ki odvojene od stalne postavke, nego postaju dio nje, to nije imalo isti efekt kod posjetilaca. Izlo`ba u izlo`bi zbunjuje i obje postavke gube na vrijednosti. S oga smo u Muzeju odlu~ili da u okviru mogu}nosti poku{amo napraviti galeriju od pomo}nih muzejskih prostora, kazala je Amra Mad`arevi}, direktorica Muzeja Sarajevo. Istu ve~er }e, prema njenim rije~ima, biti promovirani ure|eni vanjski portali Brusabezistana. Naime, ovaj zna~ajan objekt ima ~etiri ulaza, od kojih su u zvani~nojupotrebi dva, jedan iz UliceAbad`iluk(ulaz za posjetioce) i drugi iz Ulice Bazerd`ani (slu`beni ulaz). - Portali u ulicama Kundurd`iluk i Veliki ]ur~iluk bili su tamne rupe, koje su nesavjesni gra|ani koristili za neprimjerene svrhe. Kako bismo to izbjegli i, u isto vrijeme naglasili da se radi o objektu od historijskog zna~aja i muzejskoj postavci unutar njega, u ove smo portale postavili prigodne izlo`be dostupne prolaznicima, saznajemo od direktorice Mad`arevi}. Promocija novih prostora Muzeja Sarajevo, ujedno je prilika za pretprazni~no dru`enje sa Sarajlijama. Doga|aj }e uveli~ati mladi umjetnik Vanja Muhovi} sa sevdalinkama, koMr. S. je izvodi uz saz.

Sarajevo najve}im dijelom “glumi“ Kozarska Dubica

Glavna uloga u filmu “Top je bio vreo“ povjerena je desetogodi{njem dje~aku Stanislavu Ru~novu, iz Kozarske Dubice. U filmu glumi 48 glumaca, me|u kojima su: Anita Man~i}, Mugdin Avdagi}, Bojana Maljevi}, Slavko [timac, Ivica Vidi}, Gordana Gagi}, Faketa Avdagi}, Aleksandar Stojkovi}, Sloba Peri{i}, @eljko Stjepanovi}, Kenan Musi}, Muhamed Dupovac, Stefan Bundalo, Sandra Ljubojevi}, Fe|a [tukan i drugi. Scenograf je Kiril Spaseski, a kostimograf Tatjana Radi{i}. govarao da radimo neki drugi film i ocenio sam da je on pravi reditelj za ovu pri~u. Rat je ostavio duboke tragove u ovom dru{tvu, a ova pri~a i na~in na koji je ispri~ana, odnos izme|u jednog de~aka i jedne `ene koja brine o njemu, fakti~ki je odnos izme|u `rtava rata, odnosno `rtava bezumlja. Ovo je odli~an povod da se ispri~a jo{ jedna ratna pri~a i mislim da ne}e nikada biti dovoljno snimljeno filmova i antiratnih pri~a kako bi se urazumio narod, kako bi to {to se desilo uistinu bilo posljednje, rekao je Stani} i dodao da je bud`et filma ne{to vi{e od milion eura. Reditelj Boban Skerli} je kazao da se radnja filma de{ava u zimskom periodu 1992. i 1993. u Sarajevu, napomenuv{i da sarajevske eksterijere i dvori{ta “glumi“ Dubica. Snimat }e, ka`e, i direktno u Sarajevu, a s obzirom na to da }e snimanje trajati do kraja februara, te ako bude sve kako treba, do kraja ljeta, odnosno po~etka jeseni, “Top je vreo“ bi se mogao na}i u kinima.
D. K.

Pri~a o desetogodi{njem dje~aku

Film koji se snima prema istoimenoj knjizi Vladimira Kecmanovi}a i prije samog snimanja izazvao je kontroverze u BiH. Glumci Alban Ukaj i Sad`ida [eti} odbili su da igraju u filmu, a me|u najspornijim scenama opisanim u knjizi je ona kada dje~ak nakon svega pro`ivljenog u Sarajevu odlazi na brdo i iz topa izrevoltiran puca po gradu, {to mnogi tuma~e kao pravdanje svega {to je u~injeno. - Ja znam da }e biti negativnih reakcija, pogotovo unapred, dok film jo{ ne iza|e. Znam da }e film u odre|enim nacionalnim brlozima biti procenjivan kao propagandisti~ki, odnosno nepatriotski, ve} prema vizuri. I neka im bude. O~ekujem, ipak, i nadam se da }e biti dovoljan broj ljudi koji }e biti spremni da film gledaju sa stanovi{ta odbrane ljudskosti. Jer, o tome se tu, ponavljam, radi. O ljudskosti, pojasnio je Skerli}.

Negativne reakcije

Likovna radionica Hamida Muhovi}a
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 039912 98 Ps Sarajevo, 9. 11. 2010. godine

Me{tar u tehnici pastela
U organizaciji BZK Preporod Travnik nedavno je uprili~ena dvodnevna likovna radionica, koju je za 14 polaznika odr`ao bh. umjetnik Hamid Muhovi}, ~lan ULUBiH-a, iza kojeg je 29 samostalnih izlo`bi. Od Hamida Muhovi}a saznajemo da je njegova prakti~na demonstracija izrade slike u tehnici pastela izazvala veliki interes kod polaznika, a prvoga dana likovnu radionicu je po sje tio i na~el nik polaznika biti izlo`eni. Slikar Hamid Muhovi} ro|en je u Gacku prije 82 godine, zavr{io je akademiju i Visoku vojnu {kolu. Slikarstvo je u~io kod akademskog slikara Dobrivoja Belje{ki}a, a po~eo je slikati 1953. godine. ^lan je ULUBiH-a i redovito izla`e na nje go vim izlo`bama, a izlagao je i na izlo`bama minijature u Tuzli, malog formata u Sarajevu, crte`a u Mostaru, revijalnoj u Sarajevu... An. [.

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Ul. Alipa{ina br. 6, protiv tu`enih 1. PP „MEKATRADE“ Sarajevo, Ul. Hrvatin br. 45-A, 2. ISOVI] SMAJO, Sarajevo, Ul. Obala Kulina bana br. 41 i 3. MA[I] MAHIRA, Sarajevo, Ul. Hrvatin br. 45-A, radi duga v.s. 5.000,00 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
Pozivaju se tu`eni da pristupe na pripremno ro~i{te zakazano za 1. 3. 2011. godine u 9.30 sati, soba 230/II. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda.
Sudija Sedina Durakovi}

Hamid Muhovi}

Op}ine Travnik Tahir Lendo. Rezultat dvodnevne likovne radionice u dogledno vrijeme bit }e dostupan Travni~anima u Zavi~ajnom muzeju Travnik, gdje }e nastali radovi

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
U Fo~i

23

“Mali format“ u Galeriji “Roman Petrovi}“

Htijenja i mogu}nosti

OSCILIRAJU
Raznolikost i neujedna~en kvalitet predstavljenih djela dovode do zaklju~ka da smo suo~eni sa vi{e problema: prije svega - s pitanjem svje`ine i dosega stvaralaca u razli~itim stvarala~kim fazama, zatim pitanjem inspirativnosti i kreativnosti u izrazu umjetnika, te pitanjem koncepcije “Malog formata“ - {ta to zapravo podrazumijeva?
Ve} tradicionalno, na izlo`bi “Malog formata“, i ove godine se ~lanovi ULUBIH-a predstavljaju svojim najnovijim radovima. Njihova selekcija, koju je izvr{ila stru~na komisija Udru`enja, nudi {ezdesetak djelâ autora razli~itih likovnih usmjerenja. U jednom op}em pregledu nailazimo na radove ve} afirmisanih umjetnika i dugogodi{njih stvaralaca, ali i na one tek svr{enih studenata. Ovakva raznolikost i neujedna~en kvalitet predstavljenih djela, bilo onih mla|ih ili starijih, dovode nas, zapravo, do zaklju~ka da smo suo~eni sa vi{e problema (pitanja): prije svega - s pitanjem svje`ine i dosega stvaralaca u razli~itim stvarala~kim fazama, zatim pitanjem inspirativnosti i kreativnosti u izrazu umjetnika, te pitanjem koncepcije “Malog formata“ - {ta to zapravo podrazumijeva?
Prvi put spojene dvije pri~e u jednu

Nova, divna pri~a
Zajedno nastupili dje~iji horovi “Princes krofne“ iz Sarajeva i “Pal~i}i“ sa Pala
Pod pokroviteljstvom Op{tine Fo~a uo~i proteklog vikenda u Grad skoj spor tskoj dvo ra ni odr`an je novogodi{nji koncert za djecu pod nazivom “Udahni muziku“ Vi{e od hiljadu mali{a. na i njihovih roditelja prisustvovalo je devedesetominutnom koncertu koji su izveli dje~iji horovi “Princes krofne“ iz Sarajeva i “Pal~i}i“ sa Pala. o gradovima Njema~ke, [panije, a ne znaju gdje su Cazin, Prijedor, Fo~a... i to trebapolakomijenjati, rekao je nakonkoncertaBostand`i}. Paljanski dje~iji hor “Pal~i}i“ osnovan je 2007. i ve} ima dva CD-a. U~estvovao je na vi{e doma}ih i me|unarodnih festivala, a vitrine mu krase priznanja i nagrade. U horu je 50 djece od 4 do 14 godina.
Odu{evljena publika

Izla`u

Kreativno pulsiranje
Na ta pitanja nije lako odgovoriti zbog velikog broja autora. Njih bi sebi trebali postaviti i sami izlaga~i, kako bi i na taj na~in svoje djelo vidjeli u razli~itim kontekstima. Misao koja se potom name}e je vezana za kreativno pulsiranje predstavljenih radova. Da li umjetnik, koji iznosi svoju istinu, djeli} svoje duhovnosti, ~ini to iz svoje nutrine ili iz drugih pobuda? U su~eljavanju posmatra~a i autorskog rada percipiranje je svakako razli~ito. Poku{avaju}i osjetiti bit tog stvarala~kog ~ina i na odre|en na~in s njim komunicirati, ulazimo u sferu dobijanja razli~itih impulsa, koji nas ponekad doti~u svojom neposredno{}u i iskreno{}u. Na{av{i se pred tim neujedna~enim mozaikom postavljene izlo`be, pogled nam “ska~e” s jednog djela na drugo, upijaju}i {arenilo onoga {to je pred nama. Grafi~ki listovi, slike, crte`i, skulpture, objekti… rukopisi i ideje opet {areni - svje`i, intrigantni, nedore~eni, ponovljeni … Htijenja i mogu}nosti osciliraju. Apstraktno nalazimo u razli~itim vidovima - lirskom, organskom, ekspresivnom, geometriziranom, gestualnom. Figuracija, negdje kon-

Elma Ali}, [efik Arnautovi}, Muhamed Bajramovi}, Amer Bak{i}, BlankaBosni}, MiralemBrki}, SvetislavCvetkovi}, Hasan^akar, Lejla^ehaji}, Sead^erkez, Ivana]avar, Muhamed ]eif, Edin Dervi{evi}, Snje`ana \elmi}, \uro Fi{er, Dragan Ga~nik, Trpimir Grgi}, Faris Had`i}, Amela Had`imejli}, Stipe Hamulka, Irfan Handuki}, Nela Hasanbegovi}, Boris Hodak, D`eko Hod`i}, Senka Huki}, Mubera Isanovi}, Radmila Jovandi} - \api}, Mehmed Klepo, Savka Kr~mar, Bo{ko Ku}anski, Mersad Kuldija, Anto Martinovi}, Mirza Memeld`ija, Mersiha Merd`anovi}, Josip Miji}, Bojana Mikuli}, Ljubomir Milojevi}, Andrijana Mlinarevi} - Cvetkovi}, Hamzalija Muhi}, Selena Musi}, D`evdet Niko~evi}, Dragana Nui} - Vu~kovi}, Edin Numankadi}, Adela Nurkovi}, Salim Obrali}, Naida Oru~, Renata Papi{ta, Amar Porobi}, Mensur Porovi}, DanielPremec, SilvaRadi}, AfanRami}, MustafaSkopljak, OmerSmajlovi}, IgorSredojevi}, SandraStupar- Banjac, D`enan [ehi}, Miroslav [etka, Nesim Tahirovi}, Halil Tikve{a, Fuad Top~agi}, Ivana Vidovi} - Brklja~a i Nikola Vu~kovi}. mljivog procesa, ali i onoga potpuno nedefiniranog; indiferentnost - bezvoljno kreiranje koje rezultira ponavljanjem bez vrijednih pomaka; nemir - koji izbija iz rukopisa, boje i forme; te`nja - u duhu “budimo moderni“ kojanijenimalosretna jer , je isforsirana, neiskrena; dosljednost - u izabranom, ve} potvr|enom; konstruktivnost u onome {to nastaje… Razvijanje motiva, odnosno njegovo sa`imanje, pretvaranje u simbol, znak, prati umno`enost poteza i njegova odsutnost. Razigrane ili stati~ne forme, ~vrste ili rasto~ene, plo{ne ili trodimenzionalne, hipersenzibilizirane ili ekspresivne, daju `ivi ritam izlo`benom prostoru. Boja ga dodatno o`ivljava. Raznorodne poetike izlaga~a u svojoj interakciji nas dr`e budnima. Mikrosvjetovi stvaraju jedan `ivi organizam koji s nama komunicira. U budu}nosti, nadam se, jo{ izra`ajnije i sugestivnije.
Ema MAZRAK

kretna, drugdje se samo pomalja. I nju prate igre boje, strukture, teksture, su`ivot materijala koji je tvore. U nekolicini radova uo~ljivo je eksperimentiranje ~istim likovnim elementima, ali i njihovo svo|enje na najelementarnije, zna~enjsko. Prepli}u se klasi~ni, enformelisti~ki, metafizi~ki, ekspresionisti~ki, nadrealisti~ki, minimalisti~ki, konceptualni i postmodernisti~ki svjetovi.

“Princeskrofne“ djeluju od 1993. i do danas je kroz ovaj hor pro{lo vi{e od 2.500. djece od 4 do 16 godina. Trenutno u horu aktivno u~estvuje 70 djece raspore|enih u dvije grupe od 4 do 7 i od 7 do 16 godina. Hor iza sebe ima preko350 koncerata u Bosni i Hercegovini, a tu su gostovanja na dvanaest me|unarodnih festivala dje~ijeg muzi~kog stvarala{tva od Istanbula, Salzburga, Rima pa do Roterdama. Imaju osam CD-ova, dva DVD-a. Njihov vo|a Zlatko Bostand`i} ka`e da }e se saradnja sa “Pal~i}ima“ nastaviti, te da im je `elja da u narednomperioduodr`e po pet koncerata u RS-u i FBiH. - U maju najavljujemo i zajedni~kikoncert u Br~kom. Najbitnije je da se djeca upoznaju i da se dru`e. ^ini mi se da nam djecadanas bolje znaju gradove u svijetu nego u BiH. Na{a djeca vi{e znaju

- Prvi put radimo zajedno i sasvimslu~ajno to je Fo~a. Spojili smo dvije pri~e u jednu. Na{a djeca danas treba da u`ivaju kao {to smo mi ranije, a oni su to, na`alost, izgubili, ali, evo, prepuna sala nas raduje, istakao je Slavi{a Guja, umjetni~ki rukovodilac “Pal~i}a“ . Pored ova dva hora, na koncertu su u~estvovali i mali{ani dje~ijeg vrti}a “^ika Jova Zmaj“ iz Fo~e, te Dramsko-recitatorska sekcija Centra za kulturu“PeroKosori}“ sa Sokoca. Bez imalo pretjerivanja ovaj je koncert pokazao da za ovu zemlju ipak nije sve izgubljeno. Ludovali su svi i mali i veliki, a spavali nisu ni oni koji su u nekim drugim situacijama davno trebali biti u svojim kreveti}ima. Zlatan Bostand`i} i Slavi{a Guja otvorili su novu stranicu o nama. Mo`da za neke i nije velika, ali je sasvim sigurno nova i bolja. A. H.

Prevaga emotivnog
Idejni kontekst odnosâ unutar likovnog djela ponegdje je vrlo ~itljiv. Katkad, pak, osje}amo prevagu emotivnog, koje ga determini{e u svojoj pojavnosti. Poku{avamo dalje osjetiti impulse koji izbijaju iz tkiva izlo`enih djelâ. Radoznalost, kojupratieksperimentiranje; mir, manifestiran skladom izabranih elemenata izra`aja; igra, sretno okon~ana u pronalasku odgovaraju}eg; tra`enje - u vidu likovno zani-

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-10-000 240 U Gora`du 24. 12. 2010. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 240, po zahtjevu Uglje{a Suvade, k}i Suvada, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 548/02 K.O. Podhranjen, ozna~ene kao k.~. 4068/2 zv. Velika luka ukupne povr{ine 397 m2, po kulturi ku}a i zgrada povr{ine 88 m2 i dvori{te povr{ine 309 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 548/02 K.O. Podhranjen je Jovovi} Velimir, sin Milorada, sa 1/2 dijela i Jovovi}, ro|. Drakula Vihorke, k}i Sava, sa 1/2 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

24

OGLASI

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, pastoralna ustanova Katoličke Crkve utemeljena radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi traži posvećene kandidate za poziciju:

Projekt-menadžer
„Obrazovni centar za socijalna zanimanja u Bosni i Hercegovini“ Obrazovni rad ima za cilj razvoj i implementiranje programa reforme obrazovanja u suradnji sa lokalnim i međunarodnim sudionicima. Ovdje se radi o formuliranju politike, razvoju strategije, planiranju i izvještavanju u ciljnim područjima dostupnosti, nediskriminaciji obrazovanja, financiranju i upravljanju obrazovanjem, reformi zakonodavstva o obrazovanju, kvaliteti i osuvremenjivanju obrazovanja odraslih uključujući usklađivanje nastavnog plana i programa, obrazovanje predavača te vijeća roditelja i učenika. Obrazovanje je osnovno sredstvo za promicanje demokratskih institucija, ljudskih prava i tolerancije, održivog ekonomskog razvoja, kao i kapaciteta za mirno rješavanje sukoba. Projekt-menadžer je nadležan za upravljanje i koordiniranje radnih planova projekta „Obrazovni centar za socijalna zanimanja u Bosni i Hercegovini“ uz konsultacije s Projektnim odborom. Osnovne dužnosti projekt-menadžera: • Upravljanje projektnim timom • Operativno upravljanje ostvarenja ciljeva projekta u skladu sa projektnom dokumentacijom • Osiguravanje efikasne provedbe svih planiranih aranžmana • Priprema i ažuriranje radnih planova projekta • Organizacije i upravljanje aktivnosti projekta u skladu s radnim planom u cilju ostvarenja planiranih ciljeva • Osiguravanje adekvatnog korištenja projektnog proračuna • Osiguravanje blagovremene pripreme i podnošenja financijskih i narativnih izvješća • Održavanje kontakata unutar organizacije i sazivanje sjednica nadležnih projektnih tijela • Održavanje kontakata na međunarodnoj razini osobito s donatorima i partnerima • Koordiniranje među relevantnim partnerima u obrazovnom sektoru u BiH • Lobiranje i zagovaranje za potrebe uspostavljanja profesionalnog obrazovanja za odrasle diljem zemlje • Suradnja i umrežavanje s lokalnim institucijama, ministarstvima, nevladinim i međunarodnim organizacijama • Organiziranje i održavanje sastanaka, okruglih stolova, radionica i konferencija • Osnovne operacije i istraživanje potencijalnih lokacija za daljnje obrazovanje • Prikupljanje sredstava i aktivnosti marketinga • Osiguravanje nastavka obrazovnog programa nakon završetka projekta • Rad sa medijima i odnosi sa javnošću, uključujući i press konferencije Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati: • Najmanje pet godina profesionalnog iskustva u planiranju, osmišljavanju i provedbi projekata, nadgledanju i procjeni razvojnih projekata / programa na međunarodnoj ili državnoj razini • Dokazano iskustvo u rukovođenju projektom i nadziranju projekta, uključujući planiranje, određivanje budžeta i tehnike procjene • Odlične vještine planiranja i organiziranja • Iskustvo u obrazovanju na državnoj ili međunarodnoj razini, u planiranju i administriranju obrazovanja, obučavanju predavača, usklađivanje programa za višejezičnu/etničku edukaciju i nastavnih planova • Iskustvo i poznavanje obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine • Solidno poznavanje političkih struja u vladi, donatorskoj zajednici i civilnom društvu u zemlji • Poznavanje političke situacije na području djelovanja, kao i poznavanje relevantnih pitanja reforme obrazovanja i krovnih strategija drugih međunarodnih agencija / donatora • Razumijevanje kršćanskog identiteta Caritasa uz poštivanje vjerske raznolikosti i međuvjerskog dijaloga • Spremnost i volja za pružanje podrške Caritasu u ostvarivanju misije te usklađenost osobnog i obiteljskog načina života s temeljnim vrijednostima Caritasa • Dobre međuljudske vještine: Iskustvo u uspostavljanju veza / pregovaranju / posredovanju sa specijaliziranim lokalnim i međunarodnim agencijama i bilateralnim donatorima • Fleksibilnost i prilagodljivost: Sposobnost rada u otežanim okolnostima s ograničenom mrežom podrške, sposobnost za rad pod pritiskom i u ograničenim vremenskim rokovima. Kandidat treba biti spreman na mogućnost odvajanja od obitelji (noćenja van mjesta boravka i česta putovanja). • Spremnost na rad sa različitim partnerima uključujući Vladu, donatore aktivne u sektoru obrazovanja i civilno društvo • Sposobnost izgradnje čvrstih veza i odnosa između korisnika projekta, partnera projekta i vanjskih sudionika u okviru relevantnog sektora • Pokazana sposobnost i spremnost na rad u timu, sa osobama različitih kulturnih i vjerskih karakteristika, različitih spolova, različitih političkih stavova, uz istovremeno zadržavanje nepristranosti i objektivnosti • Odlično poznavanje engleskog jezika i lokalnih jezika (usmeno i pisano), te iskustvo u izradi profesionalnih dokumenata na ovim jezicima • Važeća vozačka dozvola (najmanje B kategorije) • Poznavanje rada na računaru, uključujući pretraživanje interneta i korištenje različitih windows aplikacija Prijave za posao trebaju sadržavati prateće pismo, životopis (EU format na engleskom jeziku), fotografiju i kontakt-informacije o tri osobe koje mogu dati preporuke treba dostaviti u elektronskom obliku na slijedeću adresu: t.ilic@carbkbih.com.ba S obveznom naznakom: “Natječaj za projekt-menadžera“ Kandidati moraju biti državljani Bosne i Hercegovine. Rok za predaju prijava istječe: 9. siječnja 2011. Pozivamo sve kvalificirane osobe ženskog spola da pošalju svoje prijave. Na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Босна и Херцеговина АГЕНЦИЈА ЗА СTATИСTИKU БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Broj: 11-50- 6733-2/10 Datum: 23. 12. 2010. godine

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

OBAVJE[ETENJE
Obavje{tavamo zainteresovane kandidate da je Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine 27. 12. 2010. godine na slu`benoj stranici www.ads.gov.ba objavila javni oglas za popunjavanje slijede}eg radnog mjesta dr`avnog slu`benika: 1. Stru~ni saradnik za koordinaciju ulaznih podataka Sve ostale informacije za ovaj javni oglas mo`ete na}i na navedenoj slu`benoj internet-stranici. Prijavni obrazac se mo`e preuzeti sa slu`bene internet-stranice Agencije za dr`avnu slu`bu BiH. Direktor Zdenko Milinovi} Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo Tel/Phone: + 387 33 22 06 26, Fax: +387 22 06 22

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

Fudbal se ovog vikenda gledao na Ostrvu

Intervju Sara Ja}imovi}, mlada {ahistkinja

Fudbal Piri} }e predlo`iti selektore

26

FUDBAL

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Izjalovili se transferi Hasanovi}a i Kvesi}a u Olimpic?

Spahi}: Sve je bilo dogovoreno
Edo Kurtagi}, menad`er igra~a, sve dogovorio sa predsjednikom Nijazom Graci}em, ali onda se nisu pojavili na predstavljanju, ka`e direktor tima sa Otoke Hamdija Spahi}
Eldar Hasanovi} i Josip Kvesi} ipak nisu potpisali ugovore sa Olimpicom, kako je to re~eno na pres-konferenciji koja je odr`ana pro{le sedmice povodom predstavljanja novih igra~a tima sa Otoke. Uz Admira Ra{~i}a, Asima [kalji}a i Almira Plisku, ~lanovi Upravnog odbora Olimpica najavili su dolazak Hasanovi}a i Kvesi}a, uz obrazlo`enje kako su ova dvojica sigurno novi igra~i sarajevskog premijerliga{a. Navodno je 20-godi{nji Hasanovi} najavio svoj dolazak na preskonferenciji, ali se nije pojavio.

ADIS ]ULOV

^eka se poziv
“Sve je bilo dogovoreno sa menad`erom Hasanovi}a i Kvesi}a. Naime, Edo Kurtagi}, koji zastupa oba igra~a, razgovarao je sa predsjednikomOlimpicaNijazomGraci}em, ali onda se ni jedan, ni drugi nisu pojavili na predstavljanju, nakon ~ega su trebali potpisati ugovore. Kasnije se nismo ~uli, tako da ne znam {ta se desilo. ^ekamo da se jave, kako bismo vidjeli {ta je uzrok ovog neodgovornog pona{anja“ kazao je direktorOlim, pica Hamdija Spahi}. Ova situacija nije zabrinula ~la-

Nije korektno, no, ja nikoga ne}u moliti da igram. ^ekam ponudu iz Sarajeva, koje je pokazalo interes za mene i postoje velike {anse da zaigram na Ko{evu ukoliko se njihova finansijska situacija popravi
Sa predstavljanja igra~a Olimpica: Hasanovi} i Kvesi} se nisu pojavili

nove Upravnog odobra, kao ni ekipu koja je ve} dobro poja~ana za nastavak takmi~enja. Ono o ~emu vukovi najvi{e razmi{ljaju jeste turnir u Hamburgu koji po~inje sutra, a traje tri dana. [ef stru~nog {taba Mehmed Janjo{ pozvao je: Mladena Luci}a, Salema Salki}a, Nihada Suljevi}a, Semira Bukvi}a, Milo{a Vidovi}a, Asima [kalji}a, Vedrana Je{eua,

D`enana Duraka, Adisa Had`anovi}a, Muhameda Suba{i}a i Harisa Harbu da u Njema~koj nastupe u dresu najmla|eg sarajevskog premijerliga{a.

Je{e i ]ulov
Vedran Je{e i Adis ]ulov jo{ nisu potpisali produ`enje ugovora sa Olimpicom, no prema rije~ima direktora vukova Hamdi-

je Spahi}a, po povratku sa turnira stoper Olimpica produ`i}e vjernost timu sa Otoke. S druge strane, situacija oko ]ulova je jo{ neizvjesna - dok iz Uprave vukova tvrde da su razgovarali s njim, on ka`e suprotno. “Ni s kim se nisam ~uo. Ne znam {ta se de{ava. Zvao sam direktora kluba, no on mi se nije javio“ kazao je ]ulov, koji nije za,

dovoljan pona{anjem kluba u kojem nastupa tri godine: “Nije korektno, no, ja nikoga ne}u moliti da igram. ^ekam ponudu iz Sarajeva, koje je pokazalo interes za mene i postoje velike {anse da zaigram na Ko{evu ukoliko se njihova finansijska situacija popravi“ rekao je napa, da~ Olimpica.
Al. BE[IREVI]

Makar propustio ostatak sezone

Sutra Skup{tina FK Sarajevo

Bira se novi predsjednik UO
Amir Rizvanovi} i Munir Talovi} su kandidati za preuzimanje funkcije prvog ~ovjeka Upravnog odbora, rekao je predsjednik Skup{tine Adnan Had`imuratovi}
Skup{tina Fudbalskog kluba Sarajevo na kojoj }e biti izabrani novi predsjednik i ~lano vi Upra vnog odbo ra odr`a}e se sutra u 14 sati u sali Op}ine Centar. Na sjednicu najvi{eg zakonodavnog tijela bordo kluba pozvano je 90-ak de le ga ta. U Upra vni odbor predlo`eno je 11 kandidata. To su: Amir Rizvanovi} (direktor Va kuf ske ban ke), Edis Kusturica (izvr{ni direktor Vakufske banke), Munir Talovi} (prodekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj), Mensud Ba{i} (di re ktor BH Po {ta), D`evad Be}irevi} (na~elnik Op}ine Centar), Damir Had`i} (na~elnik Op}ine Novi Grad), Bakir Had`iomerovi} (FTV, pred sta vnik me di ja), Fu ad Muzurovi}, Predrag Pa{i} (u ime veterana), Agim Nikoli} (pred sta vnik upo sle ni ka) i Maid Deli} (u ime navija~a). “Do pomjeranja satnice sa 17 na 14 sati do{lo je zbog problema sa kori{tenjem sale Op}ine Centar. Utvr|ena je lista ljudi koji bi trebali u}i u Upravni odbor. Oni }e izabrati predsjednika i potpredsjednika u

Previ{e je hladno u Rusiji: Zvjezdan Misimovi}

Misimovi} ne}e u Rusiju
Vodstvo turskog Galatasaraya namjeravalo je u zimskom prelaznom roku prodati svog suspendovanog fudbalera Zvjezdana Misimovi}a u jedan ruski klub. Na njihovu `alost, to se ne}e dogoditi jer bh. reprezentativac ne `eli i}i u Rusiju: „Ne mogu me bez mog pristanka prodati gdje bi `eljeli, ne ide to tako. U Rusiju definitivno ne `elim i}i. Tamo je za moj ukus previ{e hladno“, rekao je 28-godi{nji veznjak i poru~io: „Ako su jedine opcije odlazak u Rusiju i sjedenje na tribinama, ja }u radije do kraja sezone sjediti.“ Iz Wolfsburga je Misimovi} ljetos stigao u Istanbul kao veliko poja~anje ekipe koju je tada vodio Frank Rijkaard. Na slje dnik ho lan dskog str u~njaka na klupi Galatasaraya Gheorghe Hagi nakon jednog sukoba na treningu odstranio je veznjaka selekcije BiH iz ekipe. Turski mediji pi {u da je pro blem prou zro~ila `vaka}a guma u ustima jednog od na{ih najboljih fudbalera. Galatasaray je za Misimovi}a Wolfsburgu platio osam miliona eura, a on je dobio 2,1 milion godi{nje plate u istoj valuti.

Na Skup{tinu ko{evskog premijerliga{a pozvano 90-ak delegata

skup{tinskoj pauzi kada je predvi|eno da se odr`i prva sjednica UO u novom sazivu. Rizvanovi} i Talovi} su kandidati za preuzimanje funkcije prvog ~ovjeka Upravnog odbora. Svi koji su pozvani na Skup{tinu trebaju do}i kako bismo u konstruktivnoj atmosferi krenuli naprijed. Delegati }e tako pokazati da vole Sarajevo, {to i stalno govore“ rekao je predsjednik , Skup{tine ko{evskog premijerliga{a Adnan Had`imuratovi}.

Osim konstituisanja radnih tijela, na sjednici }e se donijeti odluka o tome da Upravni odbor formira radnu grupu koja }e raditi na izradi novog klupskog statuta. “Novi statut }e biti usvojen na idu}oj Skup{tini. Doskora{nji predsjednik UO Zijad Bleki} podnije}e izvje{taj o radu u periodu od 22. juna do podno{enja ostavke na funkciju 8. novembra“ izjavio je Had`imuratovi}. ,
Z. R.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

FUDBAL

27

Denijal Piri} dobio povjerenje od IO N/FSBiH za predlaganje selektora mla|ih selekcija

Jo{ nismo razmi{ljali o imenima
Tehni~ki odjel koji ~ine Katalinski, Talovi}, Jaha i ja razmotri}e stru~ne kapacitete koje posjeduje BiH, s obzirom na to da su istekli radni ugovori selektora U-21, U-19 i U-17 prije tri mjeseca, rekao je tehni~ki direktor bh. ku}e fudbala
Tehni~ki direktor Nogometnog saveza BiH Denijal Piri} dobio je povjerenje Izvr{nog odbora bh. ku}e fudbala da pripremi prijedloge svih selektora BiH, osim A selekcije na ~ijem je kormi lu Sa fet Su {i}. Is ku sni stru~njak koji je predvodio na{ dr`avni tim u pobjedi nad Azerbejd`anom (1:0) u prijateljskoj utakmici 1. juna 2008. godine predlo`i}e selektore i njihove saradnike do idu}e sjednice IO N/FSBiH, ~ije je odr`avanje predvi|eno u januaru naredne godine. “U Savezu namjeravaju uraditi maksimalni zaokret u pristupu stru~nom radu sa dr`avnim selekcijama. Tehni~ki odjel dr`avnog saveza koji ~ine Josip Katalinski, Munir Talovi}, Murat Jaha i ja razmotri}e stru~ne kapacitete koje posjeduje BiH, s obzirom na to da su istekli radni ugovori selektora U-21, U-19 i U17 prije tri mjeseca. Sada se otvaraju mogu}nosti za Tehni~ki odjel da sa generalnim sekretarom i Predsjedni{tvom pripremi imena selektora i asistenata, {to se odnosi na sve selekcije osim A reprezentacije“ rekao je Piri}. ,

KOLEGIJ SELEKTORA U narednom periodu, poslije odabira selektora, formira}emo stru~no tijelo - kolegij selektora, koji }e permanentno sara|ivati sa Tehni~kim odjelom u smislu preciznog odre|ivanja ciljeva. Te zadatke }e trebati ostvariti svi selektori u narednom ili idu}im ciklusima
ra}emo stru~no tijelo - kolegij selektora, koji }e permanentno sara|ivati sa Tehni~kim odjelom u smislu preciznog odre|ivanja ciljeva. Te zadatke }e treba-

ti ostvariti svi selektori u narednom ili idu}im ciklusima. Na taj na~in }emo stvoriti kontrolisa nu stvar nu sa ra dnju zbog pravljenja optimalnih uslova i ambijenta za svaku selekciju, sa ciljem prelijevanja reprezentacija od U-15 do A tima, uz odre|enu dopunsku selekciju.“ Prema Piri}evim rije~ima, u stru~ne {tabove bi}e uklju~eni spoljni saradnici kao {to su psiholog, informati~ar, ljekari, fizioterapeuti, sociolozi... “@elimo da najstru~niji ljudi ili najperspektivniji treneri budu na ~elu bh. selekcija. Na kolegije selektora }emo zvati biv{e selektore iz BiH da u~estvuju u radu kao {to su Ivica Osim, Mirsad Fazlagi}, Fuad Muzurovi}, Bla` Sli{kovi} i Mi{o Smajlovi}. Kolegijima }e prisustvovati aktu-

@elimo najstru~nije trenere na ~elu selekcija: Denijal Piri}

Formira}e se dijagnosti~ki centar
Nekada{nji proslavljeni as zagreba~kog Dinama i Sarajeva kazao je da }e u narednom periodu u dogovoru sa generalnim sekretarom Jasminom Bakovi}em, Predsjedni{tvom i Centrom za edukaciju kadrova N/FSBiH sa profesorom Munirom Talovi}em na ~elu, biti formiran dijagnosti~ki centar gdje bi se pru`ile mogu}nosti svim {efovima stru~nih {tabova premijerliga{kih i ostalih ekipa da snime funkcionalne sposobnosti igra~a. “Oni bi na bazi na inicijalnih stanja mogli na~initi pravilne programe rada za svoje igra~e. Tako }emo pomo}i klubovima da dobiju egzaktne pokazatelje igra~kih kapaciteta koje mogu komparirati sa evropskim i svjetskim kapacitetima igra~a. @elimo da se Savez i Tehni~ki odjel maksimalno stave u slu`bu fudbala i da uspostavimo saradnju na svim nivoima od Premijer lige i dr`avnih selekcija do najni`eg nivoa takmi~enja. Nastojimo stvoriti preduslove da u budu}nosti u kojoj o~ekujemo izgradnju sportskog centra u Zenici dobijemo mogu}nost stalnog modernog rada sa intencijom sublimiranja svih relevantnih faktora ka stvaranju bh. fudbalske {kole“ rekao je Piri}. ,

elni selektor A reprezentacije Sa fet Su {i} i prvi stru~nja ci mla|ih selekcija. Pozivi }e biti upu}eni i predstavnicima printanih i elektronskih medija, kako bi u stru~nom ambijentu ostvarili novi evropski transparentni pristup u fudbalskoj komunikaciji. Svi prisutni ima}e isti cilj da bh. fudbal krene uzlaznom linijom na svakom nivou.“

Kolegij selektora
On je naglasio da je `elja promjena kompletne filozofije rada. Piri} smatra da je to izvodljivo zahvaljuju}i fudbalskom na~inu razmi{ljanja prvog administrativca Saveza Jasmina Bakovi}a, koji podr`ava i na pravcu je svega onoga {to predstavlja prosperitet struke u najva`nijoj sporednoj stvari na{e zemlje. “U narednom periodu, poslije oda bi ra se le kto ra, for mi -

Nacionalni balans
Na{ sagovornik istakao je da je pred Tehni~kim odjelom veliki stru~ni posao, ali ovom tijelu krovnog saveza snagu daje opredjeljenje generalnog sekretara, Predsjedni{tva i Izvr{nog odbora u pravcu mijenjanja filozofije i pristupa procesu rada. “Do idu}e sjednice IO uradi}emo pravilnu procjenu i uz pomo} Bakovi}a i Predsjedni{tva pripremiti imena selektora i

njihovih pomo}nika. Jo{ nismo razmi{ljali o imenima jer imamo vremena i ne}emo ishitreno djelovati. Koncentrisa}emo se i sagledati postoje}e trenerske kadrove u na{oj zemlji i iza}i sa prijedlozima imena na sjednici Izvr{nog odbora, vode}i ra~una i o nacionalnom balansu.“ Tehni~ki direktor N/FSBiH izjavio je da je Evropska fudbalska federacija prepoznala transparentnost rada bh. ku}e fudbala pod rukovodstvom predsjednika Sulejmana ^olakovi}a i generalnog sekretara Bakovi}a. “O~ekujemo da UEFA odobri ovih dana izgradnju sportskog centra u Zenici, koji bi trebao biti zavr{en u roku od 12 mjeseci. Tada }e struka mo}i realizovati punim kapacitetom projekat razvoja fudbala na~injen u Savezu“, zaklju~io je Piri}.
Z. RA[IDOVI]

N

o go me tni sa vez Ze ni~ko-dobojskog kantona kalendarsku 2010. godinu okon~ao je sjednicom Izvr{nog odbora, na kojoj je podr`an izvje{taj Nogometnog sa ve za FBiH o sis te mu ta kmi~enja u drugim ligama Federacije, sa prijedlogom da se problemi sa slu`benim licima i na~inom odvijanja liga razrije{e do po~etka proljetnog dijela takmi~enja. Je se nji dio ta kmi~enja u Kantonalnoj ligi ocijenjen je us pje {nim. Odi gra no je 55 utakmica u kojima je najvi{e uspjeha imao zeni~ki Rudar. Do ma}ini su bo do ve osvo ji li u 37 me~eva, se dam uta kmi ca je okon~ano ne ri je {e no a gos ti su bi li us pje {ni ji u 11 su sre ta. Pos ti gnu to je uku pno 183 po got ka {to je 3,2 po utakmici. Liga je ove je se ni star ta la sa ma -

Sjednica IO Nogometnog saveza ZDK

Opomena du`nicima da ispune obaveze
Jesenji dio takmi~enja u Kantonalnoj ligi ocijenjen je uspje{nim • O imenovanju Mirsada Ibrakovi}a odlu~iva}e Skup{tina • Dugovanja klubova ve}a od 35.550 KM
njim bro jem de le ga ta, zbog ve}eg odlas ka na lis tu dru ge lige. I pored toga slu`bena lica su us pje la na pra vi ti ve li ki broj propusta, ~ime su stekli epi tet naj sla bi je ka ri ke ovog ta kmi~enja. Zbog to ga je pre dlo`eno pod mla|iva nje lis te de le ga ta. Odluku Nogometnog kluba ^elik o imenovanju Mirsada Ibrakovi}a za novog ~lana Izvr{nog odbora NSZDK umjesto Za ima Mu je zi no vi}a, Iz vr{ni odbor je pro sli je dio Skup{tini Saveza na usvajanje. Na posljednjoj sjednici usvojen je i pri je dlog odlu ke o otpisivanju finansijskih potra`ivanja od klubova iz 2008. go di ne. Na lis ti naj ve}ih du`nika su: Bosna Visoko, Natron Maglaj, TO[K Te{anj i Kri va ja Za vi do vi}i. Uku pna dugovanja klubova prema Savezu u 2009. godini bila su ve}a od 35.550 KM, i svi koji ne izmire dugovanja bi}e suspendovani iz takmi~enja. U cilju afirmacije omladinskih se le kci ja, do ne se na je odluka o kompenzaciji nagrada za ~etiri najuspje{nija kluba: Vare{, ^elik, Krivaju i Tempo sport Zenica.
Mi. D.

Posljednja sjednica IO NSZDK u 2010. godini

28

FUDBAL

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{en memorijalni turnir “Asim Ferhatovi} Hase“

Legea najbolja peti put
U finalnom susretu Legea je savladala doma}ina turnira, ekipu Vratnika, rezultatom 3:1 • Tre}e mjesto pripalo @eljezni~aru, koji je savladao selekciju Budve sa 4:1
Selekcija Legee je po peti put ponijela titulu najbolje ekipe na 18. malonogometnom turniru “Asim Ferhatovi} Hase” U . finalnom susretu Legea je savladala doma}u ekipu Vratnika rezultatom 3:1. Ve} nakon prvog poluvremena ekipa D`enana Muminovi}a sastavljena od reprezentativaca BiH i Srbije, vodila je sa 3:0, a golove su postigli ^eligija dva puta te Berberovi}. Je di ni po go dak za Vra tni~ane bio je djelo Puhalovi}a u 28. minuti, {to je bilo dovoljno samo za ubla`avanje poraza. U su sre tu za tre}e mjes to @eljezni~ar je bio bolji od Budve rezultatom 4:1, uz tri pogotka Zajka Zebe, koji je i izabran za naj bo ljeg igra~a “ala Ha se“, odnosno onoga koji koji najvi{e podsje}a na Haseta, dok je najbolji strijelac Vidan Bojovi} postigao sedam pogodaka za selekciju Legee. Titulu najboljeg golmana turnira ponijeo je Bahrudin Omerbegovi}, koji je ~uvao mre`u prvoplasiranoj ekipi. Nagrada za fair play dodjeljena je austrijskoj ekipi Sisenburn. Ina~e, u tre}em kolu dvodnevnog memorijalnog turnira odiMala dvorana Centra Skenderija. Gledalaca: 300. Sudije: Husein Terzi} i Jasenko Pljevljak. Delegat: Suad Spahi}. Strijelci: 0:1 - ^eligija (2), 0:2 - Berberovi} (15), 0:3 - ^eligija (20), 1:3 Puhalovi} (28). VRATNIK: Somun, Mr{o, Puhalovi}, Ke}o, Ali}, Kadri}, Tabak, Kru{~ica, Dizdarevi}. Trener: D`emal Kla~ar. LEGEA: Omerbegovi}, Lokmer, Berberovi}, Janjo{, Kahved`i}, Beranek, D`uderija, ^eligija. Trener: D`enan Muminovi}.

Vratnik - Legea 1:3

Ekipa Legee zaslu`eno osvojila turnir

Mala dvorana Centra Skenderija. Gledalaca: 300. Sudije: Traik Ke~o i Mirza Ti~i}. Strijelci: 0:1 - Markovi} (8), 1:1 - Perovi} (15), 1:2 - Zeba (21), 1:3 Zeba (23), 1:4 - Zeba (38). @ELJEZNI^AR: Kari}, Zeba, Stani}, Savi}, ^oli}, Zoloti}, Svraka, Markovi}, Kjo{evski. Trener: Almir Memi}. BUDVA: Lobov, Pu{onja, R. Zec, Radanovi}, Vujisi}, B. Zec, Krivokapi}, Perovi}, Plakalo. Trener: Du{an Cvijovi}. grane su ~etiri utakmice. @eljezni~ar je savladao ekipu Vojvodine (4:1), dok je Bosna bila bolja od Sarajeva (6:4). Legea je pobijedila Budvu (6:1), a Vratnik je istim rezultatom nadigrao austrijski Sisenbrun. Uz takmi~arske, odigran je i revijalni susret izme|u veterana Sarajeva i @eljezni~ara, gdje je pobjeda pripala ekipi plavih (4:2). Treba dodati i to da je u toku ju~era{njeg dana delegacija FK Vratnika posjetila Hasetov mezar na Barama i spomen-plo~u ispred stadiona koji nosi njegovo ime na Ko{evu.
S. SPAHI]

Budva - @eljezni~ar 1:4

Zajko Zeba izabran za najboljeg igra~a turnira

Fotosi: D. ]UMUROVI]

Ko }e dobiti ju`noameri~ku Zlatnu loptu?

Uprava Radnika iz Had`i}a ne miruje

Trener Be}a tra`i golgetera
Pored vo|e napada, Had`i}ani bi anga`ovali i dva iskusna vezna igra~a • Na prolje}e utakmice se igraju na Gradskom stadionu u Had`i}ima
Pri pre me za pro lje tni dio prvenstva nogometa{i Radnika po~et }e iza Nove godine. Had`i}ani su u donjem dijelu tabele, a u nastavku se o~ekuje mnogo bolji plasman. “Re ali za ci ja je bi lo ispod svih o~ekivanja. Nismo postizali pogotke kada je loptu trebalo samo ubaciti u praznu mre`u. Zbog neefikasnosti izgubili smo vi{e bodova. Igra je bila dosta dobra, ali kakva korist kada nije bilo igra~a da postigne pogodak, ~ak iz pozicija kada je bilo te`e proma{iti ne go za tres ti pro ti vni~ku mre`u“, ka`e Amir Be}a, trener Radnika. Zna~i li to da }e biti novina u sastavu ekipe? “Treba otvoreno re}i da poje di ni igra~i ni su is ko ris ti li {an su. U zim skom ro ku tra`it }emo je dnog is ku snog {pic igra~a i dva ve zna. Dat }emo priliku i na{im nogometa{ima iz ju ni or ske eki pe da se do ka`u. To je praksa uprave i pokazala se kao ispravna. Biti }e no vi na, u sva kom slu~aju.” U proljetnom dijelu prven-

U trci za epitet naj-nogometa{a godine je i argentinski veteran Juan Sebastian Veron

O{tra konkurencija za laskavo priznanje
Urugvajski dnevnik El Pais, koji tradicionalno provodi najeminentniji izbor za ju`noameri~kog nogometa{a godine, odredio je listu desetorice nominiranih. Na njoj su imena dvojice poznatih veterana, Brazilca Roberta Carlosa (Corinthians) i Argentinca Juana Sebastiana Verona, argentinskog prvaka s Estudiantesom iz La Plate. Tako|er su na listi trojica igra~a brazilskog Internacionala iz Porto Alegrea, novope~enoga ju`noameri~kog prvaka. To je Brazilac Giuliano, te dvojica Argentinaca - Pablo Horacio Guinazu i Andres D’Alessandro. Tu su tako|er jo{ dva Argentinca: Dario Conca, najbolji igra~ brazilskog prvaka Corinthiansa i uop}e brazilske Serije A, te Leandro Desabato, Veronov suigra~ iz Estudiantesa. Popis zaklju~uju Urugvajac Mauricio Victorino (Universidad de Chile), ^ileanac Humberto Suazo (Monterrey) te mladi Brazilac iz Santosa Neymar.

Pojedini nogometa{i Radnika nisu iskoristili {ansu

stva imate lo{iji raspored. “Je dnu uta kmi cu vi {e igra mo na stra ni. Ali, sa dru ge stra ne, u nas tav ku prven stva igra ti }emo na svom Grad skom sta di onu u Had`i}ima. Zbog re no vi ra nja sta di ona u jesenjim dijelu utakmice smo

igra li u Hra sni ci na sta di onu Fa mo sa. Sa da }emo bi ti u ve li koj pre dnos ti. Si gu ran sam da }e na{ sta di on na pro lje}e bi ti pun, a to igra~ima mno go zna~i“, is ta kao je Amir Be}a.
A. BALI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

FUDBAL

29

Emir Ale~kovi}, najperspektivniji bh. sudija

Svake godine preskakao

po jedan nivo
Ale~kovi} je nakon samo godinu provedenu u ~etvrtoj sudijskoj grupi u UEFA preba~en u vi{i rang, {to }e mu u narednoj sezoni donijeti ve}i broj utakmica na me|unarodnoj sceni
Prije nekoliko godina u svijetu nogometa hit je bio njema~ki Hoffenheim, koji je otkako ih je preuzeo Dietmar Hoff iz tre}e njema~ke lige, preska~u}i svake godine po jedan rang, stigao u Bundesligu. Hoffenheim je to uspio i zahvaljuju}i dvojici bh. internacionalaca Sejadu Salihovi}u i Vedadu Ibi{evi}u, ali oni nisu junaci ove pri~e. Na{ junak zove se Emir Ale~kovi}, 31-godi{nji sudija iz Sarajeva, ~ija je pri~a sli~na Hoffenheimovoj, pa ~ak i zanimljivija.

TRE]A GRUPA Ale~kovi} je, zahvaljuju}i, najprije svojim ljudskim kvalitetima, a zatim i sjajnim fizi~kim predispozicijama, u svega 12 mjeseci iz ~etvrte grupe pre{ao u tre}u. To zna~i da }e u budu}nosti dobivati ja~e i atraktivnije utakmice, a ne bi nas ~udilo da za dvije-tri godine Ale~kovi}a budemo gledali u utakmicama Lige prvaka
~ega slijedi prebacivanje u Kantonalnu ligu. Tu se zadr`ao tako|er godinu, nakon~ega je zahvaljuju}i odli~nim ocjenama dobio priliku suditi u Drugoj ligi. Poga|ate, i tu je ostaogodinu, a onda je preba~en u Prvu ligu Federacije, gdje se tako|er zadr`ao 12 mjeseci, da bi u sezoni 2003/2004, drugoj u zajedni~koj ligi, kao ubjedljivo najmla|i sudija, dobio priliku voditi utakmice Premijer lige BiH. Za razliku od mnogih njegovih kolega ime Emira Ale~kovi}a nikad nije vezano ni za jedan skandal, a rijetki su oni koji su se `alili na njegovo dijeljenje pravde, pa stoga ne treba ~uditi njegov vrtoglavi uspon. Uostalom, danas je Ale~kovi} sudija sa osmogodi{njim iskustvom u Premijer ligi, a od pro{le godine postao je i me|unarodni sudija.

Emir Ale~kovi}: Vrtoglavi uspon

Mladi arbitar
Naime, Ale~kovi} je karijeru po~eo kao nogometa{. Igrao je u \erzelezu, gdje je bio kapiten u omladinskim kategorijama. Ipak, 1997, ta~nije sa 18 godina, odlu~io se oku{ati u su|enju i, pokaza}e na{a pri~a, prona{ao je sebe. Ale~kovi} je, dakle, kao 18-godi{njak po~eo suditi omladinske lige, gdje je ostao dvije godine, nakon

Uspon na ljetvici
Ba{ kao i u BiH, Ale~kovi} je svoj vrtoglavi uspon najavio i u me|unarodnim vodama. Naime, u svega godinu i odsu|ene ~etiri utakmice u Evropi, Ale~ko-

vi} je, zahvaljuju}i najprije svojim ljudskim kvalitetima, a zatim i sjajnim fizi~kim predispozicijama, u svega 12 mjeseci iz ~etvrte grupe pre{ao u tre}u. To zna~i da }e u budu}nosti dobivati ja~e i atraktivnije utakmice, a ne bi nas ~udilo da za dvije-tri godine Ale~kovi}a budemo gledali u utakmicama Lige prvaka, odnosno evropskih i svjetskih prvenstava, jer ukoliko se i na UEFA ljestvici bude penjao kao i u BiH, onda bi na{a zemlja mogla napokon dobiti i sudiju za ponos.

Ma lo to ga li je pog sti`e iz N/FSBiH, pogotovo kada su u pitanju odnosi sa UEFA i FIFA. Sre}om, postoje ljudi poput Emira Ale~kovi}a ili Elmira Pilava koji osvjetlavaju na{ obraz u Svjetskoj i Evropskoj nogometnoj federaciji. Na kraju spomenimo i to kako je Ale~kovi} trenutno uposlen u administraciji Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, kojima je ~ast {to sara|uju sa osobom poput njega.
J. LIGATA

Sino} odr`an tre}i izbor Idola nacije

Katarski {eici spremaju se u kupovinu

D`eko odbranio naslov najboljeg
Velika mi je ~ast i zadovoljstvo ve} drugu godinu zaredom biti izabran za najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine, rekao je Edin D`eko
Na sino}njoj sve~anoj manifestaciji progla{enja najboljeg fudbaleraBosne i Hercegovine u Coloseumu, laskavu titulu Idola nacije ponio je napada~ Wolfsburga Edin D`eko. U tre}em izboru Idola nacije, kojeg organizuje portal SportSport.ba, D`eko je odbranio titulu najboljeg igra~a BiH, „@elio bih zahvaliti svima, a pogotovo svojoj porodici, koja mi je uvijek bila posebna podr{ka. Velika mi je ~ast i zadovoljstvo ve} drugu godinu zaredom biti izabran za najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine. Hvala“, rekao je Edin D`eko. Osim Idola nacije, progla{eni Pobjednici po kategorijama su: najbolji strani fudbaler u Premijer ligi BiH: Wagner ([iroki Brijeg), najboljigolmanPremijerlige: Ibrahim[ehi}(@eljezni~ar), najorganizovaniji klub Premijer lige BiH: Olimpic, najbolji fudbalski radnik Nijaz Brkovi} (@eljezni~ar), najboljifudbalskisudija BiH: Radosav Vukasovi}, najboljimladifudbaler BiH (U-21): Muhamed Suba{i} (Olimpic), najbolji juniorski fudbaler BiH (U-19): Amer Beki} (Sloboda), najbolji kadetski fudbaler BiH (U-17): Armin Hod`i} (@eljezni~ar), najbolji igra~ malog fudbala BiH: Nijaz Mulahmetovi} (Orli}), otkri}e godine: Muhamed Be{i} (Hamburg), najbolji trener Premijer lige BiH: Amar Osim (@eljezni~ar), najbolji bh. golman: AsmirBegovi}(StokeCity), najboljimladifudbalerPremijerlige (do 21 godine): Edin Vi{}a (@eljezni~ar), najbolja fudbalerka BiH: AlisaSpahi}, nagradapublike: Emir Spahi}. Uru~ena je nagrada iJasminuLigati, novinaru Oslobo|enja, zbog ogromne podr{ke Idolu nacije u protekle tri godine.
Manchester United: Promjena vlasnika zbog dugova

Spremljene tri milijarde za United
Katarska kraljevska porodica pokazala je interes za kupovinom Manchester Uniteda i, prema pisanju engleskih medija, spremna je sada ve} platiti tri milijarde eura za crvene vragove. Prije samo nekoliko dana spominjana cifra za kupovinu bila je upola manja, tako da vlasnici tima sa Old Trafforda o~igledno nisu bila zadovoljni spominjanom sumom i obijali su mogu}nost prodaje. Mo`da se sada i predomisle. Nakon {to su po~etkom mjeseca postali sponzor Barcelone, sada `ele biti vlasnici najpopularnijeg engleskog kluba. [panski velikan }e tako prvi put u svojoj 111 godina dugoj povijesti na svojim dresovima nositi sponzorski logo, a ugovor s Qatar Foundati-

Foto: D`. KRIJE[TORAC

[eik Hamad Bin Khalifa al-Thani

Opet najbolji u BiH: D`eko sa dobitnikom nagrade publike Spahi}em

koju je zaslu`io i pro{le godine. Pro{le sezone jedan od glavnih aduta bh. reprezentacije D`eko postao je prvi strijelac Bundeslige sa 22 gola u dresu Wolfsburga.

su najbolji i u ostalim kategorijama. Tako je za najboljeg igra~a Premijer lige BiH progla{en stoper Borca Vule Trivunovi}, dok je najbolji trener BiH Vahid Halilhod`i}.

onom do 2016. vrijedan je 30 miliona eura godi{nje. ManchesterUnited je od 2005. godine u rukama ameri~ke porodice Glazer koja je klub platila oko 800 miliona eura. Me|utim, prema posljednjim podacima, dug Uniteda je oko milijardueura i Glazerovi sve te`e izlaze na kraj s tim bremenom.

30

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Menad`er Uniteda ra~una na biv{eg reprezentativca Engleske

Ferguson ne pu{ta Owena na posudbu
Ukoliko bude spreman, vjerujem da bi mogao igrati zna~ajnu ulogu u na{oj ekipi u nastavku sezone, rekao je Alex Ferguson
Michael Owen se vratio treninzima po~etkom ovog mjeseca nakon povrede tetive koljena. Naga|anja da }e ga Manchester United poslati na posudbu u januarskom prelaznom roku energi~no je odbacio menad`er Alex Ferguson. Biv{i engleski reprezentativac, koji je najbolje partije u karijeri pru`ao u mla|im danima, uglavnom se mu~i s povredama otkad je u ljeto2009. godinestigao na Old Trafford. Owen(31) odigrao je ove sezone za Manchester United samo ~etiri premijerliga{ke utakmice i tek jednu u Ligiprvaka. Posljednji put je igraopo~etkomoktobra protiv Sunderlanda (0:0). Ferguson poru~uje da itekako ra~una na njega u drugom dijelu sezone. “Na treninzima je Michael djelovao jako dobro. Mo`da su neki i zaboravili koliko je to kvalitetan igra~. Imao je veliki peh s povredom, ali sada je zaslu`io i malo sre}e za promjenu. Ukoliko bude spreman, vjerujem da bi mogao igrati zna~ajnu ulogu u na{oj ekipi u nastavku sezone. Nema u to nikakve sumnje. Jo{ ga pokre}e jaki motor“ rekao je Fer, guson i dodao: “S Owenom nikada nismo imali problema otkad je do{ao u na{ klub. Njegovo pona{anje je uzorno, daje pravi primjer mla|im igra~ima. Znam da je nekoliko klubovanaumilodovesti ga ove zime. Me|utim, ni{ta od toga. Michael definitivno ne ide nikuda.“

Srna igra~ godine u Ukrajini
Hrvatski reprezentativac Darijo Srna ukrajinski je igra~ 2010. godine, po izboru magazina Nogometni stil. Kapiten prvaka [ahtara iz Donjecka uvjerljivo je slavio u konkurenciji 50 nogometa{a iz ukrajinske Premier lige. Drugo i tre}e mjesto zauzeli su Brazilci Fernandinho i Douglas Costa, dok je drugi hrvatski reprezentativac i ovoljetno poja~anje Eduardo da Silva zauzeo 20. mjesto. Srna je i tre}u godinu zaredom potvrdio da je u ukrajinskoj ligi bez konkurencije, nakon {to su mu novinari dodijelili titulu najboljeg u u prethodne dvije sezone.

Zaslu`io je malo sre}e za promjenu: Michael Owen

Hosogai novi ~lan Bayera
Japanski nogometa{ iz Urawa Red Diamondsa Hajime Hosogai trebao bi uskoro postati ~lan Bayer Leverkusena s kojim }e potpisati ugovor na ~etiri i po godine. Ovaj 24-godi{nji igra~ izjavio je za japanske medije kako je donio odluku da ode u okru`enje koje }e za njega biti veliki izazov.

Roberto Mancini o napada~u Citya

Balotelli mora NAPREDOVATI
Mario Balotelli ima potencijal da bude jedan od najboljih fudbalera na svijetu. No, mora napredovati i igrati konstantno dobro, da bi to i dokazao, rekao je trener Manchester Citya
Ro ber to Man ci ni, tre ner Manchester Citya, ponudio je svoje vi|enje zemljaka iz Italije Marija Balotellija, napada~a njegove ekipe. Balotelli se u posljednje vrijeme ‘’istakao’’ sa dvije izjave. U jednoj je rekao: „Samo je jedan fudbaler na svijetu bolji od mene, Lionel Messi. Svi ostali su iza mene.“ U drugoj je pokazao potpuno nepo{tovanje prema Arsenalovom fudbaleru Jacku Wilshereu, jednim od najboljih mladih igra~a u Evropi. „Jack Wilshere? Iskreno, nemam pojma ko je taj. Kada }emo drugi put igrati protiv Arsenala, obrati}u pa`nju na njega.“ Mancini smatra da Balotelli mora promijeniti svoj pristup fudbalu. „Fudbal treba igrati s osmijehom na licu. To je najbolje {to mo`e{ uraditi. Lijepo je kada
Mora promijeniti pristup fudbalu: Mario Balotelli

Bayern doveo Yllija Sallahija
Minhenski Bayern je iz austrijskog Kapfenberga doveo 16-godi{njeg Yllija Sallahija, ro|enjem Kosovara iz Srbice. Formalno ga je njema~ki prvak posudio do ljeta 2012. godine, kada }e mladac u}i u punoljetnost, te stekao pravo prvokupa nakon toga. To je drugi put da je minhenski klub posegnuo za ~udom od djeteta u susjednoj dr`avi, nakon {to su 2008. iz be~ke Austrije doveli tada 16-godi{njega austrijskog vunderkinda Davida Alabu. Sallahi, kojiigra na pozicijinapada~a ili ofanzivnog veznjaka, ve} }e ovogprolje}anastupati za Bayernovuekipu U-19. Na identi~an je na~in u klub prije dvije godine do{ao danas 18-godi{nji prvotimac Bayerna i ~lan seniorske austrijske reprezentacije David Alaba (18).

ima{ visoko mi{ljenje o sebi. Mario Balotelli ima potencijal da bude jedan od najboljih fudbalera na svijetu. No, mora napredovati i igrati konstantno dobro, iz utakmice u utakmicu, da bi to i dokazao. Treba svaki me~ igrati kvalitetno da bi mogao pri~ati onakve stvari. Premiership nije isti kao Serie A i

Mario to mora {to prije shvatiti. Ako zaista misli ono {to je govorio, mora to stalno dokazivati. Znam mnoge igra~e, talentovane poput njega, koji nisu igrali u vrhunskom klubu. Balotelli mora dokazati da ima karakter za igranje fudbala na vrhunskoj razini“, izjavio je Mancini.

Gheorghe Hagi `eli Podolskog u Galatasarayu
Nationalturk.com javlja da je turski prvoliga{ Galatasaray naumio dovesti njema~kog reprezentativca i napada~a Kölna Lukasa Podolskog. Trener Gheorghe Hagi `eli u zimskom prelaznom roku poja~ati ekipu jednim kvalitetnim napada~em. Iako 25-godi{nji Podolski nije odigrao prvi dio sezone u Bundesligi na posebno visokoj razini, na{ao se na listi `elja Galatasaraya u januaru. Turski klub je za tu operaciju spreman izdvojiti 6 miliona eura. U turskom prvenstvu je odigrano 17 kola. Galatasaray zauzima tek 8. mjesto sa 23 boda. Vode}i Trabzonspor ima 19 bodova vi{e.

Na listi `elja Galatasaraya: Lukas Podolski

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

INTERVJU

31

Sara Ja}imovi}, kadetska prvakinja Evrope u ubrzanom {ahu

Trinaestogodi{nja djevoj~ica

NA SENIORSKOM TRONU
Pored osvajanja titule najbolje kadetkinje Starog kontinenta u ubrzanom {ahu i odli~nog nastupa na Kadetskom svjetskom prvenstvu, Sara je pobijedila i na Seniorskom prvenstvu RS-a, savladav{i velemajstore Anu Bendera} i Mariju Petrovi}
Razgovarao: @elimir MARKOVI]

Kada jedna djevoj~ica s 13 godina pobere toliku nisku uspjeha i ostvari zadivljuju}e rezultate u {ahu, napuni svoju sobu s bezbroj pehara, medalja i poklona s raznih meridijana, onda se jednostavno mora re}i: Kapa dolje i duboki naklon do poda! A za pobrojati sve uspjehe, trebalo bi makar jo{ pola stranice. Sara Ja}imovi} iz Bosanskog Broda, vi{estruki pionirski, kadetski i omladinski prvak RS-a i BiH, ovogodi{nji seniorski prvak Republike Srpske, jedna od ponajboljih svjetskih {ahistica u svom uzrastu, budu}i sam vrh `enskog svjetskog {aha, s velikom rado{}u odazvala se za ekskluzivni, novogodi{nji intervju za na{ list. • Za trinaestogodi{nju djevoj~icu ovoliko uspjeha i velikih rezultata u kratkoj karijeri zaista je za svaku pohvalu i divljenje. S koliko godina ste po~eli raditi na {ahu i otkud tolika ljubav prema toj disciplini? “[ah sam po~ela igrati sa nepunih {est godina, zahvaljuju}i mom tati koji je oduvijek volio {ah i usmjerio me u tom pravcu. Za njega mogu re}i da mi je prvi i najbolji trener do sada.” • [ta ina~e za Vas predstavlja {ah? @ivot, igra, profesija, nada, strast ili ne{to sasvim drugo? “Prvo mi je sve to bila jedna zanimljiva novost, kasnije sam osjetila dra` igranja i nadmetanja sa protivnicima, a sada je to jedna velika ljubav i strast.“

sredstava, pred Prvenstvo svijeta nije me, na`alost, pripremao, nego je tu ulogu preuzeo, uz skroman honorar, majstorski kandidat Ivica Kolakovski iz Slavonskog Broda. Da su okolnosti bile povoljnije, i moj rezultat bi bio puno bolji.“ • Ako dnevno na {ahuradite4-5 sati i vjerovatno jo{ tolikou~itegradivo za {kolu, ostane li Vam vremena za neki hobi ili druge aktivnosti koje Vas vesele i opu{taju? “Ostane mi vremena i za druge aktivnosti. Volim engleski jezik i idem na ~asove, a isto tako uvijek na|em vremena za svoje drugove i drugarice, trudim se da provedem dosta vremena s njima. Sve ovo uspijevam jer sam nau~ila da je jedan od temelja uzleta, dobro planiranje i jo{ bolja organizacija.“

215 turnira na kojim je u~estvovalo 5.800 igra~a iz {ire regije.“ • Ovogodi{nji ste prvak Evrope za mlade do 14 godina u ubrzanom {ahu sa osvojenih 8/9. Titulu ste ponijeli u julu u Subotici, gdje ste pokazali svu rasko{ svog talenta i psiholo{ku stabilnost. Nije Vas poljuljao ni poraz u 2. kolu od viceprvakinje, Ruskinje Darie Krotiuk. Do kraja ste sve svoje koleginice deklasirali? “Ve} dugo znam sve te protivnice i dosad su one mene pobje|ivale, ali sada se sre}a okrenula na moju stranu. Bilo mi je drago {to sam se uspjela suprotstaviti protivnicama koje imaju najmanje dva, odnosno tri trenera i dolaze iz zemalja gdje je {ah tradicija i igra ga ogroman broj igra~a. Kad sam postala prvakinja

sva usta i sigurna je da }ete biti najbolji za dvije godine? “Da, u pravu ste. U posljednjem kolu igrala sam protiv Ruskinje Ljubov Kosticine. Skoro ~etiri sata igre imala sam pje{aka vi{e i bolju poziciju i onda jedna mala gre{ka, koju }u pamtiti cijeli `ivot, sve je preokrenula u njenu korist i oduzela mi plasman me|e pet najboljih.“ • [ta je, po Vama, razlog da su ostali na{i dje~aci i djevoj~ice potpuno podbacili, osim Denisa Kadri}a? Je li nedovoljna podr{ka u bazi, slaba logistika i nebriga onih kojima je to obaveza uzrok svemu tome? “To {to se desilo u Gr~koj, bio je samo nedostatakiskustva, a kod nekih, iakoznam da jakodobroigraju, jednostavno, nijeim se da-

Uzor je Morphy
• Zasigurno imate i nekog uzora. Tko Vam je to i zbog ~ega biste voljeli kada stasate da budete kao on? “Moj uzor je oduvijek bio Paul Morphy. Kad sam trenirala sa svojim prvim trenerom, FIDE majstorom Robertom Dabom Perani}em iz Slavonskog Broda, on mi je pokazivao njegove partije i u njima, Paul Morphy je uvijek igrao napada~ki, dosta je `rtvovao i ~inio {ah jo{ vi{e zanimljivijim i uzbudljivim.“ • Dosad ste titule osvajali po nekom redu, pionirske, kadetske i nedavno, odjednom kao bomba, prvakinja RS-a u seniorskoj konkurenciji, na prvenstvu u Modri~i s nevjerovatnimskorom od 6,5 od sedampartija. Potukli ste konkurenciju, dobili vi{estruke prvakinje, velemajstore Mariju Petrovi} i Anu Bendera}? “Prvi put sam igrala s njima 2004. godine u Tesli}u na prvenstvu RS-a, na svom prvom takmi~enju i tada su me one pobijedile, ali su mi za vrijeme boravka u hotelu sve vrijeme Marija i Ana pokazivale kako se igra {ah. Tada sam u {ahu bila po~etnik. Za {ampionat sam se pripremala, zbog obaveza u {koli, samo par dana prije, po sat vremena, {to je, mora}ete to priznati, sasvim malo.“ • Ina~e, kakoprovoditepripreme za neki turnir? Koliko vremena dnevno posve}ujete {ahu i ko Vam poma`e u tome? “Pred ja~a takmi~enja, kao {to su svjetska i evropska prvenstva, pozovem mog trenera Aleksandra Lisenka iz Rusije. Ove godine zbog nedostatka nov~anih

Sara Ja}imovi}: @elja je biti velemajstorica

[AMPIONKI NI ^OKOLADA U posljednje dvije godine bila sam dva puta kadetski prvak BiH, dva puta kadetski prvak RS-a, dva puta prvak Balkana, dva puta prvak Evrope u ubrzanom i brzopoteznom {ahu, a ove godine sam napravila iznena|enje i postala seniorska prvakinja RS-a. Ni{ta nije slu~ajno. Zar je malo? Za sve ove uspjehe i velike rezultate, od Op{tine nijednom nisam bila pozvana da mi se ~estita ili barem da dobijem ~okoladu ili knjigu! Moj tata u {ali ka`e da }e me pozvati i slikati se sa mnom kada postanem prvak vasione
Evrope, trener Darie Krotiuk, koja je bila druga, pri{ao mi je i pitao ko me trenira. Nakon {to sam mu odgovorila da me niko ne trenira, sumnji~avo me pogledao i rekao da to tako ne mo`e, jer svi njihovi prvaci imaju najmanje dva trenera!“ • Do sada najve}a svjetska smotra {aha, 39. olimpijada u Hanti Mansijsku protekla je bez Vas! Mislite li da je bilo za Vas mjesta u selekciji BiH (Titova, Dimitrijevi}, Dengler i sestre Dedijer)? “Za mene je bilo mjesta. Pred Olimpijadu me nazvao @eljko Bogut, potpredsjednik [UBiH, i priop}io da sam odre|ena za reprezentativku. Me|utim, morala sam odbiti po{to je Olimpijada bila u devetom mjesecu, a Kadetsko svjetsko prvenstvo je bilo od 19. do 31. oktobra. Bilo bi to previ{e izostanaka iz {kole i ipak sam se odlu~ila za SP kadeta u Gr~koj.“ lo. Na dr`avnoj razini sam zadovoljna, dvije godine sam dobivala sportsku stipendiju RS-a. Na lokalnomnivou,tj. u mom gradu, jako sam nezadovoljna. U posljednje dvije godinebila sam dva putakadetskiprvak BiH, dva putakadetskiprvak RS-a, dva putaprvak Balkana, dva putaprvakEvrope u ubrzanom i brzopoteznom{ahu, a ove godine sam napravilaiznena|enje i postalaseniorskaprvakinja RS-a. Ni{ta nije slu~ajno. Zar je malo? Za sve ove uspjehe i velike rezultate, od Op{tinenijednomnisambilapozvana da mi se ~estita ili barem da dobijem ~okoladu ili knjigu! Moj tata u {ali ka`e da }e me pozvati i slikati se sa mnom kada postanem prvak vasione. Za sada je, o~ito, sve ovo nedovoljno. ” • I za sami kraj, kakvi su Vam planovi u 2011. godini? Upisa}ete Gimnaziju u svom gradu, postajete srednjo{kolka, obaveze su sve ve}e i ve}e, a isto tako i na {ahovskoj sceni Evrope i Balkana. Kao pionirka, ma{tali ste o reflektorima, postoljima, titulama. Ostvaruju li Vam se snovi polako? “U srednjoj {koli, pored svih obaveza, zasigurno, o~ekujte od mene titulu velemajstora. A moji snovi }e biti potpuno ostvareni kad postanem velemajstor i odem u moj omiljeni grad London.“

• ^esto nastupate na turnirima i izbivate iz {kole. Imaju li Va{i nastavnici i direktorica razumijevanje za izostanke? “Svi nastavnici i direktorica imaju razumijevanja za moje izostanke i velika su mi podr{ka. Koristim ovu priliku da im se zahvalim na svemu i da nikad ne zaborave da mislim na njih i u najte`im partijama.“

Pomo} predsjednika
• ^lanica ste {ahovskih klubova Slavija LOK iz Isto~nog Sarajeva i Posavac Ru{~ica - Slavonski Brod. Kakve su to sredine, imaju li tradiciju, uspjehe, {kole {aha gdje se okupljaju mladi, trenere itd? • Veoma mi je drag predsjednik [K Slavija LOK iz Isto~nog Sarajeva, gospodin Jovo Janji}, koji je, na moju sre}u, jako rano primijetio moj talenat i nesebi~no pomagao preko kluba, pa i privatno da odem na mnoge turnire. Sada igram ve} tre}u godinu za [K Posavac-Ru{~ica i to za mu{ku ekipu, {to mi omogu}ava veliki broj odigranih partija tokom godine, ~ime mnogo ja~am. Imam veliku pomo} od Ivi ce Ko la kov skog i Ma te Opa~aka, predsjednika i osniva~a kluba Posavac Ru{~ica koji je osnovan 1998. godine i od tada do danas je organizovao

Nesretan previd
• Vi{e nego uspje{ni bili ste na SP-u za mlade u Porto Karasu. U svojoj konkurenciji do 14 godina, na kraju ste zauzeli 14. mjesto sa 7/11. Je li to bio realan plasman i je li moglo bolje, barem me|u najboljih pet? Va{ trener tamo, Aleksandra Dimitrijevi}, hvali Vas na

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP
19. kolo
BOD

33

PREMIERSHIP Boxing Day u znaku gostiju

ENGLESKA
Premiership

Harun ]erim i Amar Bori}, talentovani bh. pliva~i

City u stopu prati United
Crveni |avoli na Old Traffordu savladali Sunderland sa 2:0, gra|ani na St. James Parku bolji od Newcastlea rezultatom 3:1 • Stoke City sa Asmirom Begovi}em na golu slavio na gostovanju u Blackburnu sa 2:0
U {est utakmica odigranih na Boxing Day u Premiershipu, ~etiri su pripale gostima, me|u kojima je bodove osvojio i Stoke City. Ekipa reprezentativnog golmana BiH Asmira Begovi}a, koji je branio svih 90 minuta, savladala je na Ewood Parku Blackburn sa 2:0. Nogometa{i West Hama su na Craven Cottageu uzeli bodove protiv Fulhama. Bilo je 3:1 za ~eki}are koji su na taj na~in pobjegli sa za~elja tabele Premiershipa na kojem se sada nalazi Wolverhampton. Junak gostiju bio je Carlton Cole koji je postigao dva gola, dok se u strijelce upisao i Piquionne, ~ime je West Ham preokrenuo rani zaostatak. Naime, doma}i su poveli u 11. minuti preko Hughesa, da bi Cole i Piquionne do poluvremena potpuno okrenuli rezultat i doveli goste u prednost. Kona~an rezultat postavljen je u 73. minuti kada je Cole svojim drugim golom donio West Hamu tek tre}u pobjedu u sezoni, a prvi na gostovanjima. Je dan od naj za ni mlji vi jih me~eva su na St. James Parku odigrali Newcastle i Manchester City, a pobjeda je pripala gostima

UTA POB NER POR D:P-G

Snijeg odgodio dva me~a

Snje`ne padavine i niske tem pe ra tu re po no vo su stvorile probleme u Premiershipu, zbog kojih su dva zakazana me~a Everton Birmingham i Blackpool Liverpool odgo|ena. Te ren u Blac kpo olu je zale|en, dok su na Goodison Par ku za le di le ci je vi za vodu. Zanimljivo je da je ovo ve} tre}i me~ u kome je Blackpool doma}in odgo|en zbog lo{ih vremenskih uslova. Na zva ni~noj in ter netstranici kluba sa sjevera Engleske objavljeno je da }e uta kmi ca sa Bir min gha mom biti odigrana 12. januara 2011. godine.
Dimitar Berbatov: Sa dva gola donio bodove Unitedu
Reuters

1. Man. United 2. Man. City 3. Arsenal 4. Chelsea 5. Tot tenham 6. Bolton 7. Sunderland 8. Stoke 9. Newcastle 10. Liverpool 11. Blackpool 12. WBA 13. Blackburn 14. Ever ton 15. Aston Villa 16. Wigan 17. Birmingham 18. Fulham 19. West Ham 20. W’hampton

17 10 7 0 38:16 37 19 10 5 4 28:16 35 17 10 2 5 34:19 32 17 9 4 4 31:12 31 18 8 6 4 27:23 30 19 7 8 4 32:25 29 19 6 9 4 21:20 27 18 7 3 8 23:22 24 18 6 4 8 28:29 22 17 6 4 7 21:22 22 16 6 4 6 24:29 22 18 6 4 8 24:31 22 19 6 4 9 23:30 22 18 4 9 5 20:21 21 18 5 5 8 20:30 20 18 4 7 7 15:29 19 17 3 9 5 17:20 18 18 2 10 6 17:23 16 19 3 7 9 19:32 16 18 4 3 11 19:32 15

Tek dolazi vrijeme

zeni~kih delfina
Harun ]erim

]erim se plivanjem bavi sedam godina. Osvojio je do sada vi{e od stotinu medalja, a mla|i Bori} pliva od svoje pete godine i do sada je osvojio vi{e od 50 odli~ja
BiH bio je prvi na 50 i 100 prsno, drugi na 50 le|no, 200 prsno i 400 slobodno i tre}i na 200 mje{ovito i 100 slobodno.

REZULTATI Fulham - West Ham 1:3 (Hughes 11 - Cole 37, 73, Piquionne 45) Blackburn - Stoke 0:0 Bolton - West Bromwich 2:0 (Taylor 40, Elmander 86) Man. United - Sunderland 2:0 (Berbatov 5, 57) Newcastle - Man. City 1:3 (Carroll 72 - Barry 2, Tevez 5, 81) W’hampton - Wigan 0:2 (Rodallega 9, Cleverley 20) Aston Villa - Tot tenham 1:2 (Albrighton 82 - Van der Vaart 23, 67) Blackpool - Liverpool odgo|eno Ever ton - Birmingham odgo|eno PONEDJELJAK Arsenal - Chelsea

Zeni~ani Harun ]erim (1996) i Amar Bori} (1999), ~lanovi Gradskog klu ba vo de nih spor to va ^elik, talentovani su bh. pliva~i pred kojima je svijetla budu}nost. Iako se radi o mladim osobama, iza sebe imaju pregr{t osvojenih medalja sa doma}ih i me|unarodnih takmi~enja. ]erim se plivanjem bavi sedam godina. Osvojio je do sada vi{e od stotinu medalja i dva pehara za najuspje{nijeg pliva~a mitinga.

Aldinovi puleni
]erimovo i Bori}evo vrijeme tek dolazi i uz naporan rad, pod paskom kvalitetnog trenera kakav je Aldin \erahovi}, iza kojeg su dobri rezultati i kao pliva~a, a posebno kao trenera, ne sumnjamo da }e uspjeti u ovom sportu, te da }e jednog dana dostojno predstavljati na{u zemlju na me|unarodnim takmi~enjima. Trener \erahovi} je, podsjetimo, 2008. bio progla{en za najboljeg trenera na pliva~kom mitingu Montenegro Mimoza kup u Herceg-Novom koji je odr`an i kao Otvoreno prvenstvo Crne Gore u plivanju. Ove godine pod njegovom paskom pliva~ Benjamin Bu~a je oborio dr`avni rekord na 50 m delfin, ispunio normu za Evropsko prvenstvo (prvi pliva~ u istoriji grada Zenice koji je to u~inio i prvi koji je nastupio na je dnom ve li kom ta kmi~enju u seniorskoj konkurenciji), te kao trener bh. reprezentacije vodio na{e pliva~e na EP-u za seniore odr`anom od 4. do 15. av gus ta u Bu dim pe {ti (Ma|arska).
[. K.

Brojni uspjesi
“Dr`ao sam rekorde na 200 m delfin i na 400 m mje{ovito, koji su nedavno oboreni. Godine 2005. osvojio sam dva zlata, srebro i bronzu na Pliva~kom mitingu mladih Orka u Zenici, gdje sam progla{en za najuspje{nijeg pliva~a mitinga. U~estvovao sam na mnogim bh. i me|unarodnim takmi~enjima, gdje sam postizao veoma dobre rezultate“ ka`e , ]erim. Ove godine na mitingu u Sarajevu uzeo je pehar najuspje{nijeg pliva~a ovog takmi~enja osvojiv{i po jednu zlatnu i srebrnu medalju. Na zadnjem takmi~enju u Zadru krajem novembra, na pliva~kom mitingu Sveti Kr{evan osvojio je po jednu srebrenu i bronzanu medalju, onu sa srebre-

Amar Bori} sa ocem Jusufom

rezultatom 3:1. Gra|ani su sjajno otvorili me~ i ve} nakon pet minuta golovima Barrya i Teveza poveli sa 2:0. Taj rezultat sa semaforu je stajao sve do 72. minu-

te kada je tra~ak nade svrakama donio Carroll smanjiv{i na 1:2. Ipak, Tevez je u 81. minuti sprije~io povratak doma}ina pogodiv{i drugi put na utakmici za 3:1.

City je na ovaj na~in zadr`ao korak za gradskim rivalom Unitedom koji je na svom Od Traffordu bez problema upisao novu pobjedu protiv Sunderlanda 2:0,

a oba pogotka bila su djelo Berbatova. Crveni |avoli poveli su u petoj minuti kada je prvi put mre`u crnih ma~aka bugarski internacionalac zatresao glavom nakon

centar{uta Giggsa, dok je kona~an rezultat postavio u 57. minuti za desetu pobjedu Uniteda u sezoni i 17. uzastopnu utakmicu bez poraza. M. I.

S

u|enje koje vodi njema~ko tu`ila{tvo u Bochumu povodom optu`bi za namje{tanje utakmica u aferi kladioni~arska mafija, a koje se direktno ti~e pojedinih klubova u BiH, posljednjih dana je top-tema u na{oj sportskoj javnosti. Jedan od osumnji~enih klubova je NK Travnik, a me|u osobama koje se pominju u negativnom kontekstu je i trener Travnika Ned`ad Selimovi}.

Ned`ad Selimovi} o optu`bama za namje{tanje utakmica

Neka nadle`ni opet sve provjere
Ja stojim iza svojih rije~i i spreman sam odgovarati ukoliko sam za ne{to kriv - a znam da nisam, naglasio je trener Travnika, govore}i o navodnom la`iranju me~eva
Boys poslije duela sa nama izbacio Atletico iz Madrida.“ Selimovi} je istakao da su svi suparnici travni~kog premijerliga{a bili kvalitetniji. To su Scaffhausen, Young Boys, Sion, Winterthur, Xamax i Servete. U dokumentima iz Bochuma navode se konkretni detalji za svaku odigranu utakmicu. „Da, recimo za duel sa Sionom ka`e se da sam u drugom dijelu izveo slabiju ekipu, a igrali smo u istom sastavu. Potom da je u duelu sa Xamaxom golman pustio gol, a to je bila na{a najbolja utakmica u kojoj je golman kod rezultata 2:2 odbranio zicer. Eto, neka se pogleda videozapis sa tog duela. Zatim se navodi da smo pobijedili Servete, no mi smo taj me~ izgubili sa 3:1. Treba znati da smo u svakoj utakmici imali nekoliko igra~a raznoraznih menda`era, a da li su oni igrali po uputama svojih menad`era ne znam. Ja nisam dogovarao utakmice, niti sam dovodio igra~e na probu. Neka 25 igra~a ka`e jesam li im davao upute o pu{tanju me~eva. Ja vjerujem u igra~e i da su oni i u [vicarskoj davali maksimum u tom trenutku. Koliko smo profitirali na pripremama, govori podatak da su nakon po~etka sezone 2009/10. igra~i {trajkovali zbog neispla}enih pla}a.“ Pominjete se u negativnom kontekstu i vezano za utakmice doma}eg prvenstva sa Slavijom i Zrinjskim. „Meni su ti navodi zaista nepojmljivi! Protiv Slavije smo odigrali najbolju utakmicu i doslovno ih rasturili pobijediv{i sa 3:0. Sa Zrinjskim je odigran me~ sa velikim nabojem i puno o{trih startova, obostranih {ansi i preokreta i na kraju je zavr{en nerije{eno. Nakon ovog susreta nisam se ni sa kim sva|ao i zaista ne znam o ~emu se radi.“ Selimovi} je istakao da je u nogometu cijeli `ivot, prvo kao igra~, pa onda kao trener. „Podigao sam kredit, zalo`io stan pod hipoteku kako bih finansirao svoju edukaciju i evo nalazim se na posljednjoj stepenici - dobijanju profi-licence za trenera. Trudim se da radom i znanjem, kao i klub, postignem rezultate u ~emu smo i uspjeli, ali svi na{i rezultati se gaze i ru{e. Davali smo izjave oko navedenih utakmica nadle`nim organima i neka opet sve provjere. Ja stojim iza svojih rije~i i spreman sam odgovarati ukoliko sam za ne{to kriv - a znam da nisam!“ na, glasio je Selimovi}.
ENI news

nim sjajem na 50 m prsno, a onu ne{to tamniju na 100 m delfin. Amar Bori} je odli~an u~enik {estog razreda Osnovne {kole “Musa ]azim ]ati}“ u Zenici. Plivanjem se po~eo baviti od pete godine, a ve} 2006. po~eo je sa nas tu pi ma na po je di nim ta kmi~enjima. Do sada je nastupao na mnogim pliva~kim mitinzima u BiH i na teritoriji Hrvatske i Srbije, kao i na ljetnim i zimskim dr`avnim prvenstvima. Na svim tim takmi~enjima je osvajao zlatne, srebrene i bronzane medalje, a do danas ih je osvojio vi{e od 50.

“Na pliva~kom mitingu Orka 2008. u Zenici sam progla{en za najboljeg pliva~a, a rekord koji sam tada postavio jo{ je aktivan“ , ka`e Amar Bori}, ~iji je otac Jusuf Bori} itekako poznato i priznato trenersko ime u svijetu plivanja u na{oj zemlji. Jusuf je dugo godina radio kao trener u PK Zenica @eljezara, gdje su ina~e obojica dje~aka i po~ela bavljenje ovim sportom. Amar je medalje osvajao na takmi~enjima u Zenici, Sarajevu, Banjoj Luci, Trebinju, Tuzli, Lisi~i}ima - Konjic, Splitu, Novom Sadu... Na dr`avnim prvenstvima

Tradicionalni izbor evropskih novinskih agencija

Brojni pozivi
„Otkako smo do{li iz [vicarske, po~eli su medijski napisi o navodnomna{emsudjelovanju u namje{tanjuutakmica. Evo, posljednjihdana se to intenziviralo i od brojnihpoziva iz medija ne mogujednostavno da normalno funkcioni{em. Po{tujem medije i znam da rade svoj posao, ali `elim da uka`em na neke ~injenice i da ka`em da vi{ene}ugovoriti u javnosti o ovoj temi. Mislim da sam uvijek bio otvoren i iskren“ , rezignirano govori Selimovi}. Na pitanje {ta se doga|alo na pripremama u [vicarskoj, trener tima sa Pirote je kazao: „Govori}u o trenerskom dijelu o kojem sam kompetentan. Mi smo na pripreme u [vicarsku oti{li u jednom nenogometnom termi nu bez ne ko li ko naj bo ljih igra~a: Dudi}a, Nurkovi}a, Saraj~i}a, [iljka... i sa dosta mladih igra~a. Ne znam kome su na{i porazi, sa onako oslabljenim kadrom, protiv jakih {vicarskih klubova, ~udni jer je recimo Young

Pogledati videozapis
„Putovali smo iz na{e baze stotine kilometara do mjesta igranja me~a i nazad. U dva dana smo odigrali dvije jake utakmice sa Scaffhausenom i Young Boysom. Prvi me~ sa Scaffhausenom smo igrali dobro u najboljem sastavu i izborili nerije{en rezultat. Ve} sutradan smo primili pet golova od Young Boysa. Potom smo imali dan odmora, pa onda opet dva jaka protivnika Sion i Winterthur, koji nam je dao sedam golova i tada se ekipa raspala jer igra~ivi{enisumoglipodnijetitakve napore u toj fazi priprema! Nakon Winterthura i povreda nekoliko igra~a tra`io sam da vi{e ne igramo me~eve, no zbog straha od pla}anja finansijskih penala ako se odustane od planiranog, odlu~eno je da se odigrajupreostaledvijeutakmice sa Xamaxom i Serveteom.“

NADAL SPORTISTA EVROPE 2010. godine
Drugo mjesto pripalo je svjetskom prvaku u Formuli 1 Sebastianu Vettelu, dok je tre}a atleti~arka Blanka Vla{i}
U tra di ci onal nom izbo ru evropskih novinskih agencija prvi teniser svijeta [panac Rafael Nadal progla{en je za naboljeg sportistu Evrope za ovu godinu. Nadal je skupio 179 bodova, na drugom mjestu je svjetski prvak u Formuli 1 Nijemac Sebastian Vettel (155), a tre}a je atleti~arka Blanka Vla{i} sa 114 bodova. To je drugi put da je Nadal progla{en najboljim sportistom Evrope (2008. i 2010). No, jo{ nije dostigao svog najve}eg suparnika Rogera Federera, koji je pet puta pobijedio u izboru. Od nogometa{a najbolje su plasirani veznjaci Barcelone i {panske reprezentacije Andres Iniesta i Xavi Hernandez, koji zauzimaju peto, odnosno {esto mjesto. Organizator izbora je Poljska novinska agencija (PAP), a u njemu sudjeluje 25 evropskih novinskih agencija. Rezultati glasanja: 1. Rafael Nadal ([pa/tenis) 179 bodova, 2. Sebastian Vettel (Njem/formula 1) 155, 3. Blan ka Vla {i} (Hrv/atletika) 114, 4. Marit Bjoergen (Nor/skija{ko tr~anje) 93, 5. Anders Iniesta ([pa/nogo-

Ekipa Travnika sa trenerom Selimovi}em (stoji prvi slijeva) sumnji~i se za u~e{}e u aferi kladioni~arska mafija

Rafael Nadal: Slavio ispred Sebastiana Vettela

Utakmice igrane u [vicarskoj

Schauffhausen - Travnik 0:0 (23. juni 2009. godine), Young Boys (Bern) - Travnik 5:0 (24. juni 2009), Sion - Travnik 4:1 (26. juni 2009), Wintherthur - Travnik 7:1 (27. juni 2009), Xamax - Travnik 3:2 (1. juli 2009.) i Servete - Travnik 3:1 (3. juli 2009).

met) 85, 6. Xavi Her nan dez ([pa/nogomet) 81, 7. Christophe Lemaitre (Fra/atletika) 62, 8. Caroline Wozniacki (Dan/tenis) 51, 9. Si mon Am mann ([vi/skija{ki skokovi) 46, 10. Sebastian Loeb (Fra/reli) 45, 11.

Wesley Snijder (Niz/nogomet) 35, 12. Kim Clijsters (Bel/tenis) 25, 13. Andreas Thordkildsen (Nor/atletika) 23, 14. Carlo Janka ([vi/alpsko skijanje) 18, 14. Maria Riesch (Njem/alpsko skijanje) 18.

34
ajbolje rangirani bh. teniser Aldin [etki} trenutno boravi u Istanbulu, gdje se priprema za svoj prvi nastup iz naredne teniske sezone. Naime, reprezentativac na{e zemlje }e 30. decembra putovati u Chennai, gdje }e igrati kvalifikacije ATP turnira vrijednog 650.000 dolara, koji po~inje 3. januara naredne godine. Nakon Chennaia bh. reprezentativca o~ekuje odlazak na prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open. Turnir u Indiji }e ujedno biti prilika da se najbolji igra~ na{e zemlje adaptira na klimu i uvjete koji ga o~ekuju tokom igranja u Australiji, kao i na podlogu. “Za njega bi bilo jako va`no da u Indijiostvaribaremjednupobjedu, jer se na takvim turnirima osvajaju bodovi i radi dobrih igara u kvalifikacijama. Osim toga, [etki}u je jako va`no da se adaptira na uvjete koji }e ga ~ekati u Australiji, a ujedno je to jedan od razloga za{to je odabrao da nastupa u Chennaiu“ rekao je direktor , Teniskog saveza BiH Zlatko [o{e. Prema trenutnom rejtingu na listi najboljih tenisera dana{njice (310. pozicija), prvi bh. reket }e imati priliku da igra na prvom Grand Slam turniru, ali mu isti taj

MIX Prvi bh. reket Aldin [etki} trenira u Istanbulu

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

N

Slijedi Chennai,
pa Australian Open
Pred bh. teniserom je zadatak da {to bolje odigra predstoje}e turnire kako bi uknji`io nove prijeko potrebne bodove, rekao je Zlatko [o{e
plasman ne obe}ava nastupe na Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu. “U `rijeb za Australian Open se mo`e u}i sa ne{to lo{ijim rejtingom u odnosu na preostale Grand Slam turnire. Stoga je pred [etki}em zadatak da {to bolje odigra predstoje}e turnire kako bi uknji`io nove prijeko potrebne bodove. Tako|er, igre na jakimturnirima }e mu biti dodatna motivacija i prilika da stekne iskustvo“ , dodao je [o{e. Podsjetimo da }e se Australian Open igrati od 17. do 30. januara 2011. godine.
Aldin [etki} }e 30. decembra putovati u Chennai O. ZUKI]

Veliki uspjeh pliva~a Delfina Strijelci Igmana iz Had`i}a me|u najboljim u BiH na izboru u Lakta{ima

Pretpla}eni za nagrade i priznanja
Godinama najbolji klub u Had`i}ima okuplja vi{e stotina ~lanova, a da ima bolje uslove, rezultati bi bili jo{ bolji • Najmla|i klub u Premijer ligi BiH
Strelja~ka dru`ina Igman iz Had`i}a godinama je jedan od najuspje{nijih klubova u Had`i}ima. U njihovim redovima trenira vi{e stotina ~lanova i po tome su me|u najbrojnijim u Kantonu Sarajevo. U anketama za najuspje{nije sportiste i ekipe u Had`i}ima vi{e puta progla{avani su za najuspje{niji klub, a dobili su i [estomartovsku plaketu, najve}e op}insko priznanje. “Plasmanom u Premijer ligi osvojili smo pravo nastupa u Euro kupu Strelja~ke federacije Evrope. ^etiri na{a ~lana su me|u osam najboljih strijelaca u BiH, a dva juniora su ~lanovi reprezentacije BiH. Ostvarili su i za pa`ene re zul ta te na ta kmi~enjima u Beogradu i Splitu. Ovi rezultati su tim zna~ajniji ako se zna da nemamo potrebna sredstva ni opremu, te da smo od prijateljskih klubova posu|ivali kvalitetno oru`je kako bi se takmi~ili sa najboljim strijelcima“, ka`e Ibrahim Durmo, trener Igmana.

Podijeljena priznanja najboljim sportistima u 2010.

Lana Leki} najbolja sportistkinja
Kvalitetan rad u Pliva~kom klubu Delfin iz Lakta{a, te odli~ni rezultati za koje je posebno zaslu`na trenerica Brankica Kep~ija, prepoznat je na najbolji na~in, a dvije ponajbolje djevoj~ice koje treniraju dobile su velika priznanja na izboru najboljih sportista op{tine Lakta{i za 2010. godinu. Pliva~ica Lana Leki} (1995. godi{te) progla{ena je za sportistu Lakta{a za 2010. U godini koja je na izmaku ostvarila je nekoliko zapa`enih rezultata i u omladinskoj konkurenciji i senirorskoj, u kojoj je u tri discipline (50, 100 i 200 metara prsno) postala viceprvakinja Republike Srpske i BiH. Drugo mjesto pripalo je kugla{u Lakta{a Miroslavu Aleksi}u, dok je tre}i Bojan \urica, ko{arka{ Igokee iz Aleksandrovca. ^etvrtoplasirani je odbojka{ Slateksa Milo{ Budi{a, peti Jovica Lani{tanin, ~lan Kluba borila~kih sportova VUK iz Maglajana, a {esti Danko Novkovi}, d`udista Lakta{a. Priznanje za najboljeg sportskog radnika dobio je Stojko Pand`i} (OKI Lakta{i), dok je najuspje{nji trener Ljubomir Todorovi} (Odbojka{ki klub Slateks). Za najuspje{niji sportski kolektiv progla{en je Ko{arka{ki klub Igokea iz Aleksandrovca, finalista plej-ofa za prvaka BiH, zbog ~ega je izborio plasman u NLB ligu. Za najperspektivniju sportiskinju do 16 godina progla{ena je d`udiskinja Sa{ka Trkulja, dok je u istoj kategoriji nagra|en d`udista Aleksandar [obot. U konkurenciji do 18 godina priznanje je dobila Nikolina Kep~ija, ~lanica Pliva~kog kluba Delfin, odnosno Nemanja Paripovi}, talentovani fudbaler prvoliga{a Republike Srpske iz Lakta{a. Mi. D.

Strijelci iz Had`i}a sa takmi~enja uvijek donose medalje i diplome

Veliki broj mladih bavi se ovim sportom? “U sklopu kluba imamo {kole strelja{tva u~enika osnovnih i srednjih {kola i nije ~udo {to na kantonalnim takmi~enjima {kole sa podru~ja na{e op}ine osvajaju prva mjesta. Veliki je interes i mla|ih, ali nemamo uslova da se jo{ ve}i broj njih bave ovim sportom.“ Imate veliki broj talentovanih strijelaca? “Pored kadetskih reprezentativaca Jasmina Fati}a, Samira Hod`i}a, Emira Durme, te juniora

Amara Brati}a, tu su Vernes Omerovi}, Arnes Brati}, Rusmir ^omor, Tarik Vla|uz... a od djevoj~ica posebno moram spomenuti Ajdinu Suba{i}, Aminu Lokvan~i}, Belmu Omerovi} i Almu Be}irevi}. Svi oni su postizali zapa`ene rezultate i klubu donijeli mnogo pehara i medalja. Treba ista}i da je na{a seniorska ekipa najmla|a u Premijer ligi, {to obe}ava blistavu budu}nost. Me|utim, moram priznati da nemamo punu podr{ku nadle`nih u Op}ini“ ka`e Durmo. ,
Aldin BALI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

KO[ARKA Ko{arka{ki transferi

35

Upitno odigravanje utakmice izme|u Bosne i Brotnja

Danas plata studentima?
Igra~i su poru~ili da }e nastaviti sa treninzima, ali ukoliko im ne bude ispla}ena jedna plata, niko sa sigurno{}u ne mo`e tvrditi da }e utakmica protiv Brotnja biti odigrana, ka`e tim-menad`er Bosne Sejo Bukva
“Igra~i su poru~ili da }e do utakmice sa Brotnjom trenirati i do}i na utakmicu, ali niko sa sigurno{}u ne mo`e tvrditi ho}e li utakmica po~eti“, kazao nam je tim-menad`er Bosne aludiraju}i na ~inje ni cu da se od odr`avanja vanredne skup{tine KK Bosna, na kojoj su prvotimci tra`ili da im se isplati barem jedna plata kako bi nastavili raditi ono {to najbolje znaju, igrati ko{arku, malo toga pomjerilo sa mrtve ta~ke. U utorak bi Bosna trebala ugostiti Brotnjo, a ho}e li studenti iza}i na teren, bi}e poznato danas. Naime, ~elnici kluba su u petak obe}ali da }e se danas definitivno znati ima li novaca za isplatu plate koja stoji kao prepreka izme|u odigravanja utakmice ili registracije slu`benim rezultatom u korist Brotnja. “Igra~i su poru~ili da vi{e ne `ele slu{ati obe}anja i tra`e da im se, uprkos tome {to ve} nekoliko mjeseci igraju bez ikakvih primanja, isplati samo jedna plata da nastave tamo gdje su stali. I tu im se nema ni{ta progovoriti. Uprkos svim proble-

Promijenila dres: Rada Vidovi}

Rada Vidovi} u ^eliku
Rada Vidovi}, 31-godi{nja Srbijanka koja igra na poziciji beka {utera, nova je igra~ica zeni~kog ^elika, jedinog bh. predstavnika u IWBL – regionalnoj ko{arka{koj ligi. Ova 177 cm visoka igra~ica po~etkom decembra napustila je aktuelnog bh. {ampiona @eljezni~ar iz Sarajeva, gdje je bilajedan od nosilacaigre. Posljednjegdanaprelaznogroka, u petak je dobila papire od biv{egkluba i pristupila^eliku. Vidovi} je zapo~ela karijeru u novosadskoj Vojvodini, a igrala je jo{ u Spartaku iz Subotice, zatim pet sezona u Izraelu, te u Italiji prije dolaska u @eljezni~ar. Osvajala je titule klupskih prvaka sa timovima u tada{njoj Srbiji i Crnoj Gori, Izraelu i BiH. Mi. D.

Igra~i uprkos problemima izgaraju na terenu i pobje|uju

mima, oni i dalje rade, treniraju, na utakmicama izgaraju kao da se ni{ta ne de{ava. Na kraju krajeva, prvi su na tabeli i ubjedljivo pobje|uju ekipe sa ve}im bud`etima i igra~e sa redovnim primanjima“, kazao je Bukva, koji je, podsje}amo, na Skup{tini odaslao upozorenje da se ne

treba iznenaditi ukoliko se nakon Nove godine pojedinci ne pojave na treningu. “Danas}emo sve znati. Igra~ima je obe}ano da }e problemi biti rije{eni i svi u kluburade na tome da {to prijeponovostanemo na noge. Velika bi bila {teta ako bi se ova talentovana ekipa raspala. Okrenu-

li smo list u klupskoj politici, `elimoafirmiratimladeigra~e, stvarati tim na du`e staze i na pravom smo putu da to u~inimo. Nadam se da se ovajprojekatne}euru{iti i da }e nas danasdo~ekatipozitivnevijesti“ zaklju~io je tim-menad`erBo, sne Sejo Bukva.
M. ISLAMOVI]

NBA Miami protutnjao Los Angelesom

James, Wade i Bosh razbili prvake
U Staples Centeru Heat savladao Lakerse 96:80, uz tripple-double LeBrona Jamesa od 27 poena, 11 skokova i deset asistencija • Podbacile doma}e zvijezde Kobe Bryant i Pau Gasol
U naji{~ekivanijoj utakmici dosada{njeg dijela sezone u NBA ligi, MiamiHeat je prelakosavladao Los AngelesLakerse u StaplesCenteru rezultatom 96:80, predvo|en LeBronomJamesomkoji je upisao tripple-duble od 27 poena, 11 skokova i deset asistencija. Glavne zvijezdeLakersa, KobeBryant({ut 6/16) i Pau Gasol (ut 8/17), odigrale vrlo lo{e postigav{i po 17 ko{eva Trojac James, Chris Bosh i Dwyane Wade je od sa mog po~etka pokazao da je u Los Angeles do{ao po pobjedu prvu ~etvrtinu rije{ili su 20:14, a 14 poena Lakersa je najmanje {to su postigli ove sezone. Bryant i Gasol su tek u drugoj ~etvrtini po~eli poga|ati neke {uteve, no gosti na odmor odlaze sa plus devet (47:38). Drugi dio nije donio puno pobolj{anja u igri doma}ih, Miami je vrlo dobro kontrolirao susret te u jednom trenutku imao i plus 21, a za indisponirane Lakerse povratka vi{e nije bilo serijom 16:4 prakti~no su osigurali pobjedu. James je pogodio pet trica (najvi{e ove sezone), a proma{io je samo jednu, Bosh je ubacio 27 poena uz 13 skokova, dok je Wade postigao 18 ko{eva uz pet skokova i {est asistencija. Bila je ovo 14. pobjede Heata u posljednjih 15 utakmica. Vode}i strijelac NBA lige Kevin Durant zabio je rekord sezone od 44 ko{a u doma}oj pobjedi Oklahoma Citya protiv Den-

Gagi} poja~ala Slobodu
@enski ko{arka{ki klub Sloboda iz Bosanskog Novog u}i }e znatno ja~i u drugi dio prvenstva BiH. Posljednjeg dana prelaznog roka dogovorili su dolazak, ili bolje re~eno povratak, u ekipu bh. reprezentativke, playmakera Zvjezdane Gagi}. Ova 29-godi{nja ko{arka{icabogatogiskustvaigrala je regularni dio pro{le sezone za Slobodu, kojoj je malo nedostajalo da se plasira~ak i u doigravanje za prvaka na{e zemlje. Bila je jedna od najboljih igra~ica u prvenstvu (drugi strijelac i peti asistentprvenstva). Gagi}eva je potom zajedno sa kolegicom, krilnim centrom Almom Kova~evi} (27), u Ligi 4 poja~ala @eljezni~ar sa kojim su osvojili titulu prvaka dr`ave. Kova~evi} u ovoj sezoninastupa za zeni~ki^elik u kojem je ponikla, dok je Gagi} igrala kratko u novoj sezoni za @eljezni~ar, ali je sada sporazumno raskinula ugovor sa njima. Mi. D.

James nadigrao Bryanta

Reuters

ISTOK
1. Boston 2. Miami 3. Chicago 4. Atlanta 5. Orlando 6. New York 7. Indiana 8. Milwaukee 9. Philadelphia 10. Detroit 11. Toronto 12. Charlotte 13. New Jersey 14. Cleveland 15. Washington 23-5 23-9 18-10 19-12 18-12 18-12 13-14 12-16 11-18 10-19 10-19 9-19 9-21 8-21 7-20

ZAPAD
1. San Antonio 2. Dallas 3. Utah 4. L.A. Lakers 5. Oklahoma City 6. New Orleans 7. Denver 8. Portland 9. Houston 10. Phoenix 11. Memphis 12. Golden State 13. L.A. Clippers 14. Minnesota 15. Sacramento 25-4 23-5 21-9 21-9 21-10 17-12 16-12 15-15 14-15 13-15 12-17 11-18 8-22 6-24 5-22

vera 114:106. James Harden je dodao 21, a Russell Westbrook 19 poena za grmljavinu. Denver, koji je drugu utakmicu zaredom zbog smrti sestre igrao bez Carmela Anthonya, predvodio je Chauncey Billups sa 30 poena. Monta Ellis je s 39 ko{eva i sedam asistencija predvodio Golden State do pobjede protiv Portlanda 109:102. Warriorsi su serijom 11-0 u zadnjoj ~etvrtini okrenuli zaostatak 97-91 u svoju prednost 102-97. Rezultati: New York - Chicago 103:95, Orlando - Boston 86:78, LA Lakers - Miami 80:96, Okla ho ma City - Den ver 114:106, Golden State - Portland 109:102.

36
BK Zmaj od Bosne okon~ao uspje{nu sezonu

MIX

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Najbolja godina u istoriji kluba
U svakoj od kategorija takmi~enja u BiH blistali su biciklisti Mensur ^ori}, Hidajet Suba{i}, Hajrudin Trle i D`evad Kasumovi} • ^etvrto mjesto u Dunavskom kupu uspjeh vrijedan pa`nje
Biciklisti tuzlanskog Zmaja od Bosne su povodom zavr{nice sezone odr`ali u subotu sjednicu klupskog rukovodstva, na kojoj su sumirani, izme|u ostalog, i ovogodi{nji rezultati. Ova godina je sigurno najuspje{nija sezona u istoriji Kluba, a u svakoj kategoriji su blistali biciklisti: Mensur ^ori}, kadet, apsolutni pobjednik u prvenstvu i Kupu BiH, Hidajet Suba{i}, junior, apsolutni pobjednik u prvenstvu i Kupu, Hajrudin Trle, elita, apsolutni pobjednik Kupa i D`evad Kasumovi}, veteran, apsolutni pobjednik Kupa. Biciklisti ovog kluba su osvojili ukupno 63 meda lje, od to ga ~ak 29 na me|unarodnoj sceni.

NAJBOLJI Na ovogodi{njoj dodjeli priznanja za najuspje{nije takmi~are i ekipe u Kupu, BK Zmaj od Bosne je od dvanaest kategorija osvojio ~ak sedam, {to je samo potvrdilo epitet najuspje{nijeg biciklisti~kog kluba u BiH
Zmaj od Bosne: Najuspje{niji biciklisti~ki kolektiv u BiH

Uspje{ni organizatori
Na ovogodi{njoj dodjeli prizna nja za na jus pje {ni je ta kmi~are i ekipe u Kupu, BK Zmaj od Bosne je od dvanaest kategorija osvojio ~ak sedam, {to je samo potvrdilo epitet najuspje{nijeg biciklisti~kog kluba u BiH. Zmajevi su najzaslu`niji za razvoj ovog sporta u na{oj dr`avi, jer pored pregr{t ostvarenih do-

brih rezultata, kako na doma}oj tako i na me|unarodnoj sceni, redovno organizuje dvije jedine me|unarodne trke u BiH: Memorijalnu me|unarodnu trku Tuzla, 25. maj, na kojoj u~estvuju takmi~ari iz desetak evropskih zemalja i koja je ove godine organizovana 16. put za redom, kao i Me|unarodnu trku “Huski} - Kasumovi}“ na kojoj u~es, tvuju takmi~ari svih dr`ava iz re-

giona. Tako|e, klub je preuzeo organizaciju i Kupa BiH. Na me|unarodnoj sceni su ostvareni, slobodno se mo`e re}i, is to rij ski re zul ta ti. Na me|unarodnoj biciklisti~koj trci Dunavski kup ostvareno je ~etvrto mjesto od ukupno 46 ekipa. Ovaj rezultat je jo{ ve}i kada se uzme u obzir da je ekipa Zmaja od Bosne nastupila samo na 15 trka, od ukupno 21, koliko ih

je bilo u ovogodi{njem kalendaru Dunavskog kupa.

Dolazak poja~anja
Zaista, sezona za po`eljeti, a da postaje respektabilan klub govori i ~injenica da su se zmajevi poja~ali sa par voza~a i da slijede}e godine idu osvojiti sve {to se osvojiti mo`e. Po~etkom narednog mjeseca, ili eventualno u februaru sljede}e godine, otputo-

vat }e na petnaestodnevne pripreme, a mogu}a destinacija }e biti ponovno Makarska. Svi ovi rezultati postignuti su zahvaljujuju}i i pokroviteljima i sponzorima, bez kojih ni upola ne bi bili uspje{ni: Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, Op}ine Tuzla, BH Telecomu, Lido osiguranju, TC Omega, Salcano biciklima i, [tampariji Off-set. D. M.

Skup{tina Sportskog saveza op}ine Zenica

Bowling liga BiH Zenica

Rekord aktuelnog prvaka Indexa
U 10. kolu Amater Bowling lige BiH Zenica, ekipa aktuelnog prvaka Indexa postavila je novi rekord u broju ostvarenih bodova u jednom me~u. Bacili su 1.753 poena, {to je najbolji rezultat u protekle ~etiri godine koliko postoji ABL. Ina~e, prosjek u devet bacanja im je zaista impresivan od 194,78. Ekipa Strike i dalje je bez poraza i uvjerljivo dr`i prvo mjesto u ovoj sezoni sa omjerom 9-0 i 18 bodova. Drugoplasirani nakon 10 odigranih kola je Index sa omjerom 8-1 i 17 bodova, koliko ima i ^elik Kuglana Americana, ali uz me~ vi{e, dok je ~etvrti BF Minex sa 16. Club 072 i Zenikom imaju po 15, Termika, Gaudeamus i Inter-Com imaju po 13, Hostese 12, Dream Team 11, a na posljednja dva mjesta nalaze Ultra Zenel i Dalcom sa po 10 bodova. Pojedina~no, nakon 10 odigranih kola, sa najvi{e ostvarenih poena u prosjeku su Nermin Begovi} iz Minexa sa 181,6, Elvedin Sinasnovi} iz Strikea sa 178,1, Ramo Omera{evi} iz Zenikoma sa 177,8, Milan Hra{~uk iz ^elik KA sa 176,1, Sanela Sarajli} iz Strikea sa 175,5, te Senad D`ani} iz Cluba 072 sa 175,25 poena.
Najvi{e poena: Nermin Begovi} Mi. D.

Godinu na ~elu SS Zenice: Himzo Hala}

Himzo Hala} novi predsjednik
Himzo Hala} novi je predsje dnik Spor tskog sa ve za op}ine Zenica, a izabran je jednoglasnom odlukom delegata Skup{tine. U Upravni odbor pored ~etiri postoje}a ~lana Ferhata [ehi}a, Behudina Bajgori}a, Birnasa Ibrahimagi}a i Izudina Aldoba{i}a, imenovani su Amir Topoljak i Erzet Avdi}. Mandat novog predsjednika Sportskog saveza je do oktobra 2011. godine, a u narednom periodu ~ekaju ga sljede}i zadaci: organizacija izbora sportiste op}ine Zenica za 2010. godinu, izrada projekata i njihova realizacija u 2011, kao {to su projekti: sport u obdani{tima i organizovanje manifestacije Dani zeni~kog sporta. Skup{tina Sportskog saveza usvojila je izmjene Statuta koji je uskla|en sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama FBiH, Zakonom o sportu BiH te zakonima iz oblasti ra~unovodstva. Skup{tini Sportskog saveza op}ine Zenica od 35 pozvanih prisustvovalo je 26 delegata iz sportskih organizacija i klubova. Nisu se odazvali predstavnici najve}ih sportskih kolektiva iz nogometa, ko{arke, atletike, tenisa i strelja{tva.
Mi. D.

\okovi} sportista

godine u Srbiji
Teniser Novak \okovi} progla{en je za sportistu godine u Srbiji, u tradicionalnoj 54. anketi dnevnog sportskog lista Sport. \okovi} je dobio ukupno 54 glasa, trijumfuju}i ispred ispred odbojka{a Nikole Grbi}a i strijelca Zorane Arunovi}. Me|u kandidatima za najboljeg sportistu u 2010. bili su jo{ nogometa{ Dejan Stankovi}, vater po lis ta Va nja Udo vi~i}, ka ra tis ta De jan Umi}evi}, teniser Viktor Troicki, ko{arka{ Milo{ Teodosi}, karatista Slobodan Bitevi} i kugla{ Vilmo{ Zavarko. Anketa Sporta traje od 1957. godine i smatra se najzna~ajnijom na ovim prostorima, jer najboljeg biraju prethodni osvaja~i ovog presti`nog priznanja.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

RUKOMET

37

Pripreme za 43. rukometni TV turnir {ampiona Doboj 2011.
ajljep{a vijest koja je stigla u Doboj, a kojase odnosi na spisak ekipa u~esnica 43. rukometnog TV turnira{ampiona Doboj2011, koji}e se odr`ati od 16. do 20. avgusta 2011. godine, jeste u~e{}e ekipe Barcelone. “Velikim naporom i uz veliku pomo} na{eg Dobojlije, golmana Barcelone Danijela [ari}a, uspeli smo da na turniru Doboj 2011 obezbijedimo u~e{}e jedne od najboljih ekipa evropskog i svjetskog rukometa. To je samo jo{ jedan dokaz da smo rukometnom svijetu dokazali i pokazali da je dobojski turnir jedno od najboljih svjetskihklupskihtakmi~enjaovog tipa. Pored ovoga, mogu sa ponosom da istaknem da je na{u vrijednost prepoznala i Radio televizija Republike Srpske jer smo od ove RTV ku}edobilinajvi{epriznanje za najbolje organizovanu manifestaciju u 2010. godini“ istakao , je Enes Suljkanovi}, predsjednik Organizacionog odbora.

VIJESTI

N

Barca
kao i novim izgledom internetstranice turnira: “Na{ novi-stari logotip turnira je nastao redizajnom i modernizacijomznakakoji se ve} godinamakoristio, ali smo htjeli da i tu napravimokoraknaprijed kao {to to ~inimo kada je u pitanju cjelokupna organizacija turnira. Otvorili smo mogu}nost da svi oni koji`elekontakt sa turnirom putem facebooka i twiter grupa to i ostvare“ poru~uje , Petkovi} i ovom prilikom upu}uje poziv svim potencijalnim poslovnimpartnerima da postanusponzori ove velikesportskemanifestacije uz slogan “Budi {ampion“ ali i ,

potvrdila

poziva sve relevantnedr`avne i entitetskeorgane da kona~noprepoznajudobojskiturnir kao istinski i jedinstvensportskibrendRepublike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pored Barcelone, za sada je u~e{}e na 43. rukometnom TV turniru {ampiona potvrdila ekipa Chamberya iz Francuske i Metalurga iz Makedonije, naravno uz doma}ina Slogu.

dolazak
Pored Barcelone, za sada je u~e{}e na 43. rukometnom TV turniru {ampiona potvrdila ekipa Chamberya iz Francuske i Metalurga iz Makedonije, naravno uz doma}ina Slogu

Radost [ari}a
“Ne mogu da sakrijem svoju sre}u i zadovoljstvou~e{}emtima, za koji trenutno branim na turniru u Doboju. Igrao sam na turniru i sa ekipom Crvene zvezde, Sintelona, AdemarLeona, ali mislim da je dolazak ekipe Barcelone ne{to zbog ~ega sam neograni~eno sretan. Bilo je te{koubijeditiprobirljivorukovodstvoBarcelone da do|e u Doboj, ali mislim da je presudno bilo to {to su igra~i Ciudad Reala, u me|usobnimkontaktima sa kolegama iz Barce, toliko hvalili dobojski turnir, da je Kataloncima bilo te{ko da odbiju poziv mojih Dobojlija“ kazao je [ari}. , Nakonferenciji za {tampupredsjednik IO turnira je istakao i zna~aj sastankakoji}e se odr`ati u februaru u sjedi{tu IHF u Baselu, a koji }e uslijediti nakon poziva od strane predsjednika ove organizacije Hasana Mustafe. Jedna od tema razgovorabi}e i uvr{tavanjedobojskog turnira u svjetski kalendar takmi~enja. Poredovihinformacija, na konferenciji za novinare je izvr{eno i potpisivanje ugovora izme|u predstavnika OO turnira i Slobomir P Univerziteta u Doboju o me|usobnoj saradnji.
Miralem BEGI]

Enid Tahirovi}

Dobitna kombinacija Tahirovi}a
Iskusninjema~kirukometni 28-godi{nji golman Bastian Rutschmannpotpisao je dvogodi{njiugovor s bundesliga{em Frisch Auf Goppingenom. Rutschmannove odbrane u ekipi Bittenfelda, tima iz 2. Bundeslige nisu pro{le nezapa`eno treneru Frisch Auf Goppingena Velimiru Petkovi}u, koji nije puno odugovla~io sa odlukom da mu uputi poziv. [ef stru~nog {taba pomenutog njema~kog tima smatra da }e dolazak Rutschmanna u FAG predstavljati veliku dobitnu kombinaciju za njegovu ekipubudu}i da u svojimredovima ve} imajukvalitetnoggolmana, nekada{njeg kapitena BiH Enida Tahirovi}a. “Sada }emo imati kvalitetan tandem na poziciji golmana“ rekao je , Petkovi} za njema~ke medije nakon{to je Rutschmannpostao ~lan ovog bundesliga{a.

Nova dvorana
“Mogu sa rado{}u da ka`em da }e i problem sportske dvorane bitiuskororije{en jer }e kamentemeljacnovogsportskogobjekta u Doboju biti polo`en po~etkom marta idu}e godine. Nova sportska dvorana }e imati 4.600 sjede}ih mjesta“ izjavio je Suljkanovi}. , Generalni sekretar turnira Alen Petkovi} je javnost upoznao sa redizajniranim za{titnim znakom,

DANIJEL [ARI] Ne mogu da sakrijem svoju sre}u i zadovoljstvo u~e{}em tima za koji trenutno branim na turniru u Doboju. Igrao sam na turniru i sa ekipom Crvene zvezde, Sintelona, Ademar Leona, ali mislim da je dolazak ekipe Barcelone ne{to zbog ~ega sam neograni~eno sretan

Petkovi}, generalni sekretar turnira

Zlato pripalo Kazahstanu
Reprezentacija Kazahstana osvojila je zlatnu medalju na 13. azijskom prvenstvu za rukometa{ice. Selekcija Kazahstana pobijedila je u finalu velikog favorita, reprezentaciju Ju`ne Koreje sa 33:32 (16:15). Bronzana medalja pripala je Kini, koja je u utakmici za tre}e mjesto bila bolja od Japana rezultatom 26:25 (15:14). ^etiri najbolje reprezentacije sa ovog {ampionata izborile su u~e{}e na Svjetskomprvenstvu u Brazilu naredne godine.

Danas Skup{tina RK Bosna BH gas

Rezultati pod lupom

~elnika kluba
Delegati Skup{tine }e verificirati imenovanje novih ~lanova u Upravni odbor, a rije~ je o ljudima ~ije su dosada{nje aktivnosti ostavile dubok trag u klubu i privredi dr`ave
Skup{tina Rukometnog kluba Bosna BH gas bi}e odr`ana danas u prostorijama Gradskog vije}a u 16 sati u Sarajevu. Sekretar kluba Tarik Smajovi} je rekao da }e, osim financijskog izvje{taja, biti analiziran i izvje{taj o rezultatima ostvarenim u proteklih godinu i po otkako je Irfan Smajlagi} preuzeo funkciju {efa stru~nog {taba. “Delegati Skup{tine }e verificirati imenovanje novih ~lanova u Upravni odbor, a rije~ je o ljudima ~ije su dosada{nje aktivnosti ostavile dubok trag u klubu i privredi dr`ave. O~ekuje se da }e Skup{tina, kao najve}i zakonodavni organ kluba, i zvani~no imenovati Muhameda Pilava na funkciju predsjednika Upravnog odbora kluba i tako potvrditi raniju odluku ~lanova UO. Delegati Skup{tine }e posvetiti veliku pa`nju i projektu pod nazivom Volim rukomet, ~iji je cilj omasovljenje i popularizacija rukometa u Sarajevu i {ire. Jedna od na{ih namjera je da stalno {irimo djelovanje i na{e aktivnosti po{to `elimo da Sarajevo postane centar razvoja rukometa kroz animiranje {to ve}eg broja mladih. Svjesni smo da to ne}e i}i lako, ali vjerujem da }emo uz upornost i veliku istrajnost na kraju uspjeti u realizaciji tog projekta“ kazao je Smajovi}. , Sekretar RK Bosna BH gas je rekao da je veliki broj djece u Sarajevu ve} godinama na margini zbivanja u sportu i da se takav trend mora mijenjati. On je dodao kako sve aktivnosti ekipe, zbog novogodi{njih praznika, ostaju zamrznute do 6. januara, kada je planirano okupljanje tima i po~etak priprema. “Zasad ne mogu potvrditi da li }e u prelaznom roku biti dovo|enja novih igra~a. S obzirom na to da nas o~ekuju veliki izazovi, pogotovo u Ligi prvaka, sigurno je da nam trebaju poja~anja. Ipak, sve zavisi od ponude na igra~kom tr`i{tu, kao i financijskih mogu}nosti kluba u ovom trenutku“ smatra Smajovi}. , On je istakao da }e vi{estruki {ampion BiH u predstoje}em periodu voditi brigu o svom golmanu Vladimiru Peri{i}u, koji se povrijedio pred kraj sezone. “Peri{i} je do dolaska u Bosnu bio ~lan @eljezni~ara. Doveden je na inicijativu trenera Smajlagi}a i s njim je potpisan ugovor na dvije i po godine. Na`alost, Peri{i} se povrijedio i sada se nalazi na rehabilitaciji. Prati}emo kako te~e njegov oporavak koji }e trajati najma-

Rukometa{i Borca u Holandiji
Rukometa{i Borca u~estvova}e od 27. do 29. decembra na me|unarodnom turniru Limburgse Handbal Dagen u Holandiji. Na ovom turniru ekipa Borca }e igrati sa KRAS Volendamom, Viking Stavangerom iz Norve{ke i Benfikom (Portugal) u grupi B. U skupini A nastupi}e Sankt Petersburg iz Rusije, Vos Investment Lajons, Eurotek Bevo (oba Holandija) i All star tim kojeg }e sa~injavati igra~i iz holandske i belgijske lige. Grupna faza takmi~enja na turniru zavr{ava se 28. decembra polufinalnim utakmicama, dok je finale na rasporedu 29. decembra.

Okupljanje tima 6. januara: Tarik Smajovi}

nje {est mjeseci. Zato ne}emo bje`ati od mogu}nosti da u predstoje}em periodu u vatru gurnemo i golmana Damira Efendi}a, koji je dugo bio u sjeni nekada{njih na{ih golmana Neboj{e Grahovca, Adnana [abanovi}a, pa i Enida Tahirovi}a“ zaklju~io je se, kretar kluba Tarik Smajovi}. G. V.

38

MIX

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PRILOG ISTORIJI BH SPORTA: Ahmed Karabegovi} (2)

Sport inspiracija za cijeli `ivot
Uspjeh ZOI je bio potpun. Sarajevo i BiH dobili su novi imid` u svijetu kao moderne sredine u kojoj su ljudi potpuno predani savremenim civilizacijskim tokovima. Postali smo svijet
Od 1969. do 1973. Ahmed Karabegovi} je predsjednik Republi~ke komisije za fizi~ku kulturu, tada{njeg dr`avnog organa zadu`enog za pripremu zakona o fizi~koj kulturi te sveukupnog normativnog regulisanja ove oblasti. Ova komisija je direktno odgovarala Izvr{nom vije}u i Skup{tini Bosne i Hercegovine. Sportu i fizi~koj kulturi nije se pru`ala samo verbalna podr{ka nego je dru{tveno razumijevanje sporta izra`avano stvaranjem zakonske i materijalne osnove sportu. Gradili su se objekti, a u akciji “Hiljadu {kola“ nastojalo se da se uz svaku {kolsku zgradu izgradi i fiskulturna dvorana. Sportski centri u Zaostrogu i na Sutjesci postali su kultna mjesta okupljanja bh. sportista. Formiran je Zavod za fizi~ku kulturu, kroz koji su ugledni i dokazani stru~njaci osmi{ljavali pravce i puteve progresa bh. sporta. Putem Republi~kog fonda za finansiranje fizi~ke kulture i odgovaraju}ih komisija vr{ilo se finansiranje kako masovnog, tako i vrhunskog sporta. Sport i fizi~ka kultura tretirani su kao oblast kroz koju se manifestuju ukupna dru{tvena dostignu}a. postoje svi uslovi za organizaciju najzna~ajnijih svjetskih sportskih manifestacija. U Komisiji za fizi~ku kulturu Skup{tine BiH potekla je inicijativa za kandidaturu Sarajeva za doma}ina 14. ZOI. Na ~elu te komisije bio je Ahmed Karabegovi}. Bio je ~lan pripremnog odbora, odnosno Odbora ZOI i na toj funkciji ostaje do njihovog zavr{etka. Grad Sarajevo i BiH bili su u centru interesovanja i zanimanja cijelog svijeta. Mnogi svjetski dr`avnici, poznati sportisti, umjetnici, te uglednici iz svih oblasti smatrali su privilegijom biti tada u Sarajevu i susresti se sa gradom i ljudima koji su znali pokazati svijetu istinske vrijednosti i na{a dostignu}a. unutar BiH, pripreme i odlazak na{ih sportista na Olimpijske igre. I na ovim aktivnostima Ka ra be go vi} je dao vrlo zna~ajan li~ni doprinos, vode}i se idealima i ciljevima istinskog sportiste, stru~njaka i entuzijaste, ~ime je ostavio upe~atljiv trag u istoriji bh. sporta. Sa funkcije potpredsjednika, a od 2000. do 2002. godine i predsjednika OKBiH. Radio je na {irenju ideja sporta i olimpizma kako bi se ostvarili temelji da i u dana{njim uslovima bh. sport krene putevima slave ranijih generacija.

LI^NI DOPRINOS ZOI ‘84. dale su sna`an i privredni zamah na{oj zemlji. Izgra|eni objekti sportskog, kulturnog i infrastrukturnog zna~aja predstavljali su realan potencijal za uspon na{e sredine u cjelini. Li~ni doprinos Ahmeda Karabegovi}a bio je vi{estruk, kako u dijelu neposredne organizacije same manifestacije, tako i u dijelu ostvarenja zna~ajnih kontakata sa najuglednijim ~elnicima me|unarodnih sportskih i drugih asocijacija

Prozor u svijet
O Igrama i njihovom zna~aju za na{u sredinu do sada je mnogo re~eno, ali se i danas rado sje}amo rije~i tada{nje predsjednika MOK-a i velikog prijatelja Sarajeva i BiH Juana Antonia Samarancha, kada je na zatvaranju izrekao ocjenu da su to da tada najbolje organizovane igre. Uspjeh ZOI je bio potpun. Sarajevo i BiH dobili su novi imid` u svijetu kao moderne sredine u kojoj su ljudi potpuno predani savremenim civilizacijskim tokovima. Postali smo svijet. O Sarajevu se pisalo na najbolji na~in. ZOI ‘84. su prve koje su uspjele prevazi}i bojkot Istoka i Zapada, te potvrditi dotada{nji ugled na{e zemlje u svijetu.

Nagrade za rad
Ahmed Karabegovi}

^vrste osnove
Na ovako postavljenim osnovama, na{i sportisti u svim sportskim granama osvajali su brojne {ampionate na nivou savezne dr`ave i ~inili okosnicu reprezentativnih selekcija, koje na me|unarodnim nastupima dosti`u vrhunske domete. Istovremeno se uspostavljaju relacije sa me|unarodnim sportskim asoci ja ci ja ma, a na {i spor tski stru~nja ci sti~u za vi dan me|unarodni ugled. U takvim uslovima sazrijevaju ideje o organizovanju velikih me|unarodnih sportskih manifestacija na kojima se prezentiraju ukupna dostignu}a kako lokalne tako i dru{tvene zajednice u cjelini. Prva velika priredba u Sarajevu bio je STENS ‘73 - Svjetsko prvenstvo u stonom tenisu, na ko jem su spor tski ra dni ci i stru~njaci dokazali da su Sarajevo i Bosna i Hercegovina sposobni organizovati manifestaciju na najvi{em nivou. Potpuno je ostvaren cilj uspje{ne prezentacije i grada i BiH u najboljem svjetlu. Na{a zemlja bila je tada u fokusu me|unarodnog interesovanja. U povodu organizacije STENS-a i omasovljenja sporta, izgra|eno je tada osam sportskih centara u BiH. Svi efekti STENS-a bili su pozitivni, a kona~no je preovladalo uvjerenje da je sport velika {ansa BiH te da se ovakav vid sportskih manifestacija vi{estruko isplati. Analiziraju}i iskustva i efekte STENS-a, zaklju~eno je da u BiH

Nit progresa bh. dru{tva prekinuta je agresijom 1992. kada je i sport do`ivio potpunu devastaciju. Me|utim, ni tada nije uni{ten duh sporta i olimpizma. Najugledniji predstavnici na{eg sporta i dru{tvenog `ivota ve} u aprilu 1992, okupljeni u Sportskom savezu BiH, organizuju inicijativni odbor za formiranje Olimpijskog komiteta BiH, a za ~elnika ovog odbora izabran je Ahmed Karabegovi}. Iskustvo i me|unarodni autoritet ovog

U prebogatoj sportskoj biografiji Ahmeda Karabegovi}a valja zabilje`iti da je pored svih funkcija 1977. izabran i za predsjednika Fudbalskog saveza BiH, a od 1992. i predsjednik Skija{kog saveza BiH. Sve ovo govori o svestranosti i istinskom opredjeljenju sportu ovog zaista izvanrednog sportskog djelatnika. Za svoj rad dobio je niz priznanja u zemlji i inostranstvu, od kojih on li~no isti~e - Majska nagrada grada Sarajeva, Majska nagrada BiH, Zlatna plaketa

ZOI ‘84 bile su sna`an podstrek i za privredni razvoj

SASLU[ATI SAVJETE Sa`etak dosada{nje sportske biografije Karabegovi}a zahtijeva mnogo vi{e prostora nego {to ovaj tekst omogu}ava, ali znanja i iskustva te li~ni autoritet ovog doajena sporta na na{im prostorima upu}uju nas da bi i u sada{njim uslovima bila vi{estruka korist saslu{ati, razumjeti i djelovati po savjetima i preporukama ovog ~ovjeka
dokazanog sportskog stru~njaka i patriote umnogome su doprinijeli da novoformirani Olimpijski komitet BiH uskoro dobije status ravnopravnog ~lana MOK-a. Ovdje, prema rije~ima Karabegovi}a, treba ista}i veliku podr{ku za prijem na{eg OK u krovnu ku}u me|unarodnog sporta Samarancha, predsjednika MOK-a. Tako je i na ovaj na~in do{ao do izra`aja ugled na{e zemlje ste~en u vrijeme 14. ZOI ‘84. Po pri je mu na {e ze mlje u okrilje MOK-a nastalo je vrijeme intenzivnih aktivnosti na objedi nja va nju spor tskih sa ve za SOFK Jugoslavije, [estoaprilska nagrada Sarajeva, Olimpijski orden MOK-a. Sa`etak dosada{nje sportske biografije Karabegovi}a zahtijeva mnogo vi{e prostora nego {to ovaj tekst omogu}ava, ali znanja i iskustva te li~ni autoritet ovog doajena sporta na na{im prostorima upu}uju nas da bi i u sada{njim uslovima bila vi{estruka korist saslu{ati, razumjeti i djelovati po savjetima i preporukama ovog ~ovjeka kojem su sport, mladost, Sarajevo i BiH bili `ivotna inspiracija.
Ibrahim U[TOVI]

za kandidaturu. Sama kandidatura temeljila se na kadrovima koji su ve} stekli afirmaciju sposobnih i odgovornih ljudi kadrih da realizuju i tako zahtjevan projekat kao {to je organizacija Zimskih olimpijskih igara. U to vrijeme grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina postaju kulturno, sportsko i privredno sredi{te ne samo u BiH nego i u cijeloj regiji, a ZOI su prihva}ene kao razvojna {ansa koju je trebalo preuzeti i realizovati. Odmah po dobijanju organizacije ZOI ‘84, u avgustu 1978. godine, Ahmed Karabegovi} je izabran za generalnog sekretara Organizacionog komiteta 14.

ZOI ‘84. dale su sna`an i privredni zamah na{oj zemlji. Izgra|eni objekti sportskog, kultur nog i in fras tru ktur nog zna~aja predstavljali su realan potencijal za uspon na{e sredine u cje li ni. Li~ni do pri nos Ahmeda Karabegovi}a bio je vi{estruk, kako u dijelu neposredne organizacije same manifestacije, tako i u dijelu ostvarenja zna~ajnih kontakata sa najuglednijim ~elnicima me|unarodnih sportskih i drugih asocijacija, te uspostavljanju ~vrstih veza putem kojih je afirmacija na{e zemlje dostizala svjetske razmjere.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

[AH
UKRATKO

39

Protekla je jo{ jedna {ahovska godina (1)

Da se mo`e, rado
bismo je zaboravili
Ovu olimpijsku 2010. secirali smo na 12 mjeseci s najzna~ajnijim doga|ajima u kojima su na{i {ahisti bili, skoro, pa samo sudionici. ^ast izuzecima
Jo{ je samo par dana preostalo do ulaska u novu 2011. godinu i ako bismo ih mogli presko~iti, rado bismo to uradili, samo da {to prije iza|emo iz vrlo skromne 2010. Mnogi ka`u - gore ne mo`e. E pa, onda je normalno o~ekivati ili barem se nadati da }e slijede}a biti bolja s nekim zna~ajnijim rezultatom bh. {aha. Ovu olimpijsku 2010. secirali smo na 12 mjeseci s najzna~ajnijim doga|ajima u kojima su na{i {ahisti bili, skoro, pa samo sudionici. ^ast izuzecima. oni lju bi te lja {a ha mo gli su u`ivati u izvanrednim partijama dva, zaista, sjajna igra~a.

Dupla kruna Bi{}ana
U junu mjesecu Biha} je bio vrlo dobar doma}in devetog izdanja Premijer lige Bosne i Herce go vi ne. Na svom te re nu Bi{}ani su napravili pravi pothvat, jedinstven na ovim prostorima. Dupla kruna, pehari i zlatne medalje krasi}e vitrine ovog uzornog kluba na radost cijelog USK-a. Kineski GM Wang Hao zadr`ao je dobru formu iz Sarajeva i zajedno sa koleginicom po tituli Ju Wenjun osvaja Prvenstvo Kine. U Havani (Kuba) na Memorijalu Capablanka, na najvi{u stepenicu na postolju, popeo se Vasilij Ivan~uk (Ukrajina). Juli nam je donio malo radosti. Predrag Nikoli} osvaja turnir Leiden 2010. ispred Tivjakova (Holandija), dok Sara Ja}imovi} postaje prvakinja Evrope u ubrzanom {ahu i blitzu u kategoriji U14 na 10. pojedina~nom prvenstvu Evrope u Subotici (Srbija). Biv{i svjetski prvak, ukrajinski velemajstor Ruslan Ponomarjov, pobjednik je ~uvenog Sparkassen turnira u Dortmundu.
@elimir MARKOVI] Najbolji: Pe{tek, Muratovi} i Sadikovi}

Dva prvaka u Gora`du
Pojedina~no prvenstvo Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de u bropoteznom {ahu odigrano je u subotu u Vitkovi}ima u zajedni~koj organizaciji {ahovskih klubova Gora`de i Viitkovi}i. Nastupilo je 25 igra~a, a igralo se po {vajcarskom sistemu od 11 kola uz tempo od 5 minuta po igra~u. Kona~ni plasman: Muratovi} i Pe{tek po 10, Sadikovi} 8,5, Obu}a 8, Pleh 6,5, Stavnjak, Hajvaz, Forto, Ne{kovi}, Hasovi} i Se. D`anki} po 6, Begovi}, U{anovi}, Hrelja, Okovi} i Sa.D`anki} po 5,5, Murselji, Popovi}, Paldum, Milovi} i Mirvi} po 5, Parganlija 4, Kanli} 3, Dedovi} 2,5 i Erdelj 2 poena.

[ahovski klub Biha}, ekipni {ampion BiH

Bogut prvak BiH
U januaru je odr`ano finale Prvog Balkan Grand Prixa u Plevenu (Bugarska), gdje se zlatom okitio velemajstor Bojan Vu~kovi} (Srbija). Bh. predstavnik, IM Dalibor Stojanovi}, na kraju {esti s 4/9. Na svjetskom ekipnom prvenstvu u Bursi (Turska), 1. Rusija, 2. SAD, 3. Indija. Mjesec februar je obilje`io bugarski velemajstor Veselin Topalov osvajanjem iznimno jakog turnira u Linaresu ([panija). U isto vrijeme u [irokom Brijegu se igra 4. pojedina~no prvenstvo Bosne i Hercegovine, gdje slavi doma}i IM, @eljko Bogut ispred velemajstora Bojana Kurajice.

Mart je bio u znaku sjajne pobjede Ivana Sokolova na velikom otvorenom turniru u Rejkjaviku (Island). U Rijeci se igralo 11. pojedina~no prvenstvo Evrope za `ene i mu{karce. Kod {ahistica: 1. Cra mling ([ved ska), 2. Cmilyte (Litvanija) i 3. Socko (Poljska), kod {ahista: 1. Nepomnija~i (Rusija), 2. Jobava (Gruzija) i 3. Timofeev (Rusija). Porazom u posljednjem 11. kolu protiv Alma{ija (Ma|arska), Sokolov propustio priliku za srebro ili bronzu! Sara Ja}imovi}, iako ima tek 13 godina, u Prolom Banji se okitila titulom prvakinje Balkana U-18 sa maksimalnim skorom 8/8. April bez nekih velikih mani-

festacija, {ahisti kao da su uzeli kratki odmor pred velike predstave koje su uslijedile. Maj je bio iznimno zanimljiv. Tatjana Kosinceva (Rusija) pobjednica je `enskog Finala Grand Prix serije u Nal~iku (Rusija). Kineski GM, Wang Hao uzima prvo mjesto na velikom otvorenom turniru Bosna 2010, ~ime se izravno plasirao na ~uveni Corusov turnir u Wajk an Zeu (Holandija), koji }e se igrati od 14. do 30. januara 2011. godine. [lag na tortu je bio u Sofiji, gdje su se su~elili svjet ski prvak Vi {va na tan Anand (Indija) i njegov izaziva~ Veselin Topalov (Bugarska). Doma}i teren nije odnio prevagu, titula je ostala u Indiji, mili-

Hou Yifan {ampionka
[esnaestogodi{nja kineska velemajstorica nova je svjetska prvakinja. Ona je u finalu {ampionata, koji se od 2. do 25 decembra igrao u turskom gradu Antakiji, u finalu savladala sunarodnjakinju Ruan Lufei nakon ubjedljive igre i tie-breaku sa 3:1. Na kon ~eti ri par ti je po kla si~nom mjerenju vremena rezultat je bio 2:2. Ina~e, na {ampionatu su u~estvovale 64 najbolje svjetske {ahistice.

23. memorijalni turnir “Jedan je Hase“

Husein Muratovi} i Naida Korjeni}
Pobjednici su 23. memorijalnog turnira “Jedan je Hase“ koji je u , znak sje}anja na legendu bh. fudbala i velikog{ahovskogzaljubljenika Asima Ferhatovi}a Haseta (1933-1987) u subotu u hotelu Sarajorganizovao[K StariGrad, su Husein Muratovi} i Naida Korjeni}. Turnir se igrao samo u kadetskoj konkurenciji. Nastupio je 54 takmi~ara, koji su igrali sedam kola po {vicarskom sistemu, dok je 11 kadetkinja igralo pet kola. Pokroviteljiturnirabili su Ministarstvokulture i sportaKantonasarajevo i Op}inaStariGrad, a @eljezni~ka kreditna zadruga i Sanitacija pomogle su da se nastavi tradicija. Plasman - kadeti: Muratovi} 6,5, Zornija 6, Boji~i} i Hasanspahi} po5,5, D`emid`i}, Mrn|i}, Muharemagi}, Jamakovi}, Kadragi} i Korjeni} po 5, Be}irba{i}, Galija{evi}, Marilovi}, Kunarac i Kapetanovi} po 4,5 itd. Kadetkinje: Korjeni}5, Ba`dar4, Pozder, ^istopoljski i Ahmetovi} po 3, Red`epi i Trto po 2,5, Be}irba{i}, Spahi} i Hasanagi} po 2 i Eminovi} 1 poen. Pobjednici su dobili pehar, troje prvoplasiranih medalje, diplome su uru~eneza petoronajboljih, a dodijeljeno je i 30-ak {ahovskih knjiga i bro{ura. Nagrade je uru~io Sejfudin Zimi}, predsjednik [K Stari Grad. Sudijski dio posla uspje{no su obaviliEminKemura, MirzaMiralem i Fahrudin Halilovi}. K. E.

Nepomnja{~ij prvak Rusije
Velemajstor Jan Nepomnja{~ij slavio je u Superfinalu {ampionata Rusije, koji je u srijedu zavr{en u Moskvi. On je tek nakon razigravanja od dvije ubrzane partije i dodatne Armagedon, u kojoj je on sa~uvao remi sa crnim figurama, bio bolji od Sergeja Karjakina. Nakon 11 kola Nepomnja{~ij i Karjakin osvoji la su po 7 po ena, is pred Gri{}uka i Svidlera, koji su imali po pola poena manje.

IZABRANE PARTIJE - FINALE SP-a ZA [AHISTKINJE
Ruan Lufei - Hou Yifan
(Druga partija) 1. e4 c5, 2. Sf3 e6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sc3 d6, 6. Le2 Le7, 7. 0-0 Sc6, 8. Le3 0-0, 9. f4 e5, 10. Sxc6 bxc6, 11. Kh1 exf4, 12. Lxf4 Le6, 13. Lf3 Db8, 14. b3 Db4, 15. De1 Sa5, 16. Td1 Tfe8, 17. e5 dxe5, 18. Lxe5 Tac8, 19. Dg3 g6, 20. Sa4 Sd5, 21. Lxd5 cxd5, 22. Lc3 Dg4, 23. Dxg4 Lxg4, 24. Txd5 Lb4, 25. Lxb4 axb4, 26. Td2 Lf5, 27. Kg1 Txc2, 28. Txc2 Lxc2, 29. Kf2 Ld3, 30. Te1 Tc8, 31. Ke3 Lb5, 32. Td1 Te8+, 33. Kf4 Te2, 34. g4 Lxa4, 35. bxa4 Txa2, 36. Td4 Txa4, 37. h4 Kf8, 38. Te4 f6, 39. Tc4 Ke7, 40. Td4 Ke6, 41. Ke4 Ke7, 42. Kf4 h6, 43. h5 gxh5, 44. gxh5 Kf7, 45. Te4 Kf8, 46. Kg4 f5+, 47. Kxf5 Ta5+, 48. Kg6 Ta6+, 49. Kh7 Tb6, 50. Tf4+ Ke7, 51. Tf1 b3, 52. Kg7 b2, 53. Tb1 Ke6, 54. Kxh6 Kf5+, 55. Kg7 Kg5, 56. Kf7 Kxh5, 57. Ke7 Kg4, 58. Kd7 Kf3 - 0:1. De5+, 12. Le3 Dh2, 13. f4 Ld7, 14. Sd2 Sxd4, 15. 0-0-0 Lc5, 16. Lxd4 Lxd4, 17. Dxd4 0-0-0, 18. Dc4+ Kb8, 19. De4 Lc8, 20. h5 Ka8, 21. a4 Td5, 22. Tdf1 Dh4, 23. Dc4 Td7, 24. a5 Dd8, 25. a6 Da5, 26. Kb1 Kb8, 27. axb7 Lxb7, 28. Lxb7 Txb7, 29. Dd4 Ka8, 30. Tf3 Thb8, 31. b3 f6, 32. Td1 Db4, 33. De3 Tb6, 34. Td4 De7, 35. Dd3 T6b7, 36. Te3 Te8, 37. Td6 e5, 38. fxe5 fxe5, 39. Te4 Dc7, 40. Td5 Db8, 41. Tc4 Tf8, 42. Kb2 De8, 43. Tdc5 De6, 44. De4 Kb8, 45. Txe5 Df6, 46. Tc6 Df7, 47. Tf5 - 1:0.

Hou Yifan - Ruan Lufei
(Tie-break) 1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 Sd4, 4. Sxd4 exd4, 5. 0-0 Lc5, 6. Lc4 d6, 7. c3 Se7, 8. d3 0-0, 9. Lg5 Kh8, 10. Sd2 f6, 11. Lh4 c6, 12. De2 d5, 13. Lb3 dxc3, 14. bxc3 d4, 15. cxd4Lxd4, 16. Tad1 Sg6, 17. Lg3 Se5, 18. h3 a5, 19. a4 De7, 20. Kh1 c5, 21. f4 Sc6, 22. Sf3 Le6, 23. Lxe6Dxe6, 24. Tb1 Dd7, 25. Tfd1 Tfc8, 26. Tb5 Sb4, 27. Le1 b6, 28. Sxd4 Dxd4, 29. Lf2 Dd6, 30. e5 fxe5, 31. fxe5 Qe6, 32. d4 c4, 33. d5 Df5, 34. d6 Sd3, 35. Lxb6 Te8, 36. Dg4 Sf7, 37. d7 Te7, 38. e6 Txe6, 39. Dxc4Dxd7, 40. Txd3 Te1+, 41. Kh2 De7, 42. Dc7 - 1:0.

[kola {aha
U toku je upis u [kolu {aha koju prganizuje [K Stari Grad. Zimski kurs }e se odr`ati od 3. do 31. januara u klupskim prostorijama, u Velikom ]ur~iluku 4, a mogu se upisati svi zainteresovani. Poha|anje {kole je besplatno.

Ruan Lufei - Hou Yifan
(^etvrta partija) 1. e4 c5, 2. Sf3 e6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sc3 d6, 6. g4 h6, 7. h4 Sc6, 8. Tg1 d5, 9. exd5 Sxd5, 10. Sxd5 Dxd5, 11. Lg2

40

DRUGA STRANA SPORTA Sanja Jovanovi}, hrvatska pliva~ica

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Uvijek je ljep{a
`ena s oblinama
Sanja Jovanovi}, hrvatska pliva~ica, evropska i svjetska prvakinja, svjetska rekorderka u 25metarskim bazenima, iznenadila je pomalo javnost razgolitiv{i se za magazin Glorija. Iako posljednjih mjeseci ima problema sa bolesti, zbog ~ega je na Svjetskom prvenstvu u Dubaiju postigla rezultat ispod o~ekivanja, na fotografijama, a i u razgovoru, pokazala je da se iza slike ~eli~ne, uporne i nepobjedive sporta{ice, kako je obi~no vidi publika, krije i sasvim druk~ija, nje`nija, ranjivija i `enstvenija strana. “@elim da me ljudi vide u izdanju malo druk~ijem od kupa}eg kostima, kapice i nao~ala. @elim da vide da imam i drugu stranu. Mnogo, mnogo `enstveniju“ go,

@elim da me ljudi vide u izdanju malo druk~ijem od kupa}eg kostima, kapice i nao~ala. @elim da vide da imam i drugu stranu. Mnogo, mnogo `enstveniju, rekla je Sanja o nenadanom presvla~enju iz kupa}ih u Evin kostim

vori 24-godi{njakinja koja je pred objektiv Borisa [tajduhara stala u trenutku kada se zbog bolesti {titnja~e bori s osam kilograma vi{ka. No, nju to vi{e brine zbog profesionalnih razloga. To {to }e na slikama imati malo ve}e obline - to je, kako bi ona

rekla, ni najmanje ne tangira. “Ako mene pitate, `ena mora imati i guzu i sisu. Meni }e uvijek biti ljep{a `ena s oblinama“, ka`e, izme|u ostalog, Sanja. Nenadano presvla~enje iz kupa}ih u Evin kostim Sanja nije `eljela op{irnije komentirati.

Sanja Jovanovi}, nje`na, lijepa, `enstvena...

O~ito je odjek u javnosti trenutno prevelik. “Ne znam, to je valjda umjetnost. Nismo razgovarali o tome prije toga. To i nije moj problem“ razumno rezonira Sanjin , trener Dimitar Bobev. Ipak, Sanjin je ~in izazvao mali {ok kod la`nih moralista, no nije ona ni prva ni posljednja koja je to u~inila. Uostalom, kome smeta, ne treba gledati. Direktor pliva~ke reprezentacije Hrvatske Gordan Ko`ulj ne vidi nikakav problem. “Nismo razgovarali o tome niti nas je Sanja konzultirala prije snimanja. Svi ~lanovi seniorske reprezentacije su punoljetni i zreli ljudi koji sami donose odluke. Malo smo bili zate~eni, no to je potpuno normalno“ kazao je , Ko`ulj i dodao pomalo u {ali: “I ja bih se razgolitio kad bi postojao neki razlog vi{e ‘prirode’, neka humanitarna akcija, primjerice. [alim se, sve je to za ljude.“

Zanimljivosti

FOTOGRAFIJA NEDJELJE
vali skija{i, koji su s nestrpljenjem ~ekali da sezona po~ne. Nisu mu se obradovali poklonici plivanja, ali onima najupornijim ni to ne smeta. Ove zimske pliva~e ~esto nazivaju ljudima mor`evima, a ovaj je makar imao sre}u da ne razbija led da bi do{ao do vode.

Upornost
Hladno vrijeme u decembru u pojedinim dijelovima Evrope, kako ka`u, najhladnijem mjesecu u posljednjih stotinjak godina, donijelo je mnogo nevolja. Me|utim, snijegu su se obrado-

Partije za Guinnessa
Indija je druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu, Indijac Viswanathan Anand je svjetski {ampion u {ahu. Ima li i{ta logi~nije onda nego da se na jednom mjestu odigra veliki broj me~eva. Potrudili su se zato organizatori u petak, 24. decembra, u zapadnoindijskom gradu Ahmedabadu da na gradski trg dovedu ~ak 20.483 {ahista kako bi istovremeno odigrali partije i na taj na~in oborili svjetski rekord koji je postavljen u Meksiku 2006. i na kojem je tada u~estvovalo “samo“ 13.446 takmi~ara. Na taj na~in su Indijci u{li u Guinnessovu knjigu rekorda, a ovom veli~anstvenom doga|aju prisustvovao je i svjetski {ampion Anand, koji je zazvonio za po~etak igre. Sve to je kamerom zabilje`io i Reutersov fotoreporter Amit Dave.

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

OGLASI

41

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, www.bhtelecom.ba ; ID broj 4200211100005 ; PDV broj 200211100005, objavljuje:

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, www.bhtelecom.ba ; ID broj 4200211100005 ; PDV broj 200211100005, objavljuje:

J AV N I P O Z I V
proizvo|a~u/ovla{tenim distributerima fiksnih be`i~nih telefona Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iska`u svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti: Proizvo|a~: Potpisanu od ovla{tene osobe i ovjerenu pe~atom izjavu o spremnosti na direktnu saradnju sa BH Telecomom na polju isporuke fiksnih be`i~nih telefona. Izjava mora biti orginalna i sadr`avati potvrdu slijede}eg: - da }e ponuditi ure|aje kastimizirane i zaklju~ane na fiksnu mre`u BH BH Telecoma uz mogu}nost izbora CS coda, - da }e obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naru~ivanja, - da }e obezbijediti slijede}e informacije: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tr`i{te, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o o~ekivanim budu}im promjenama, - da }e obezbijediti promotivnu podr{ku, - da }e obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podr{ku. Ovla{teni distributer: Pismo autorizacije kojim se potvr|uje da je distributer ovla{ten od proizvo|a~a za isporuku fiksnih be`i~nih telefona za tr`i{te Bosne i Hercegovine i da mo`e ispuniti slijede}e: - da }e ponuditi ure|aje kastimizirane i zaklju~ane na fiksnu mre`u BH BH Telecoma, uz mogu}nost izbora CS coda, - da mo`e obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naru~ivanja, - da mo`e obezbijediti slijede}e informacije od proizvo|a~a: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tr`i{te, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o o~ekivanim budu}im promjenama, - da mo`e obezbijediti promotivnu podr{ku, - da mo`e obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podr{ku. Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvo|a~a mobilnih ure|aja, ovjereno pe~atom i potpisano od ovla{tene osobe. Podno{enje pisma namjere

proizvo|a~u/ovla{tenim distributerima mobilnih ure|aja NOKIA, LG, SAMSUNG i MOTOROLA Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iska`u svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti: Proizvo|a~: Potpisanu od ovla{tene osobe i ovjerenu pe~atom izjavu o spremnosti na direktnu saradnju sa BH Telecomom na polju isporuke mobilnih ure|aja. Izjava mora biti orginalna i sadr`avati potvrdu slijede}eg: - da }e ponuditi ure|aje kastimizirane i zaklju~ane (SIM Lock) na mobilnu mre`u BH Telecoma - da }e obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naru~ivanja - da }e obezbijediti slijede}e informacije: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tr`i{te, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o o~ekivanim budu}im promjenama - da }e obezbijediti promotivnu podr{ku - da }e obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podr{ku. Ovla{teni distributer: Pismo autorizacije kojim se potvr|uje da je distributer ovla{ten od proizvo|a~a za isporuku mobilnih ure|aja za tr`i{te Bosne i Hercegovine i da mo`e ispuniti slijede}e: - da mo`e ponuditi ure|aje kastimizirane i zaklju~ane (SIM Lock) na BH Mobile mre`u BH Telecoma - da mo`e obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naru~ivanja - da mo`e obezbijediti slijede}e informacije od proizvo|a~a: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tr`i{te, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o o~ekivanim budu}im promjenama - da mo`e obezbijediti promotivnu podr{ku - da mo`e obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podr{ku. Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvo|a~a mobilnih ure|aja, ovjereno pe~atom i potpisano od ovla{tene osobe. Podno{enje pisma namjere

J AV N I P O Z I V

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Izvr{na direkcija za razvoj poslovanja Sektor za marketing Ul. Obala Kulina bana br. 8 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, sa naznakom: ''Prijava na javni poziv proizvo|a~u/distributerima fiksnih be`i~nih telefona – ne otvaraj!'' Ostalo BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave tro{kove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvari}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. BH Telecom zadr`ava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i tra`enja dodatnih poja{njenja. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Dodatne informacije Dodatne informacije mogu se zatra`iti u pisanoj formi, putem faksa: ++387/33/660 737.

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Izvr{na direkcija za razvoj poslovanja Sektor za marketing Ul. Obala Kulina bana br. 8 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, sa naznakom: ''Prijava na javni poziv proizvo|a~u/distributerima mobilnih ure|aja NOKIA, LG, SAMSUNG i MOTOROLA – ne otvaraj!'' Ostalo BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave tro{kove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvari}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. BH Telecom zadr`ava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i tra`enja dodatnih poja{njenja. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Dodatne informacije Dodatne informacije mogu se zatra`iti u pisanoj formi, putem faksa: ++387/33/660 737.

42

OGLASI

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 126356 10 P Sarajevo, 14. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK DD Bosna i Hercegovina, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enog HARIS MUJ^INOVI], radi isplate duga, vsp. 20.653,32 vanraspravno 14. 12. 2010. godine donio je slijede}u:

Broj: 02-14-3744/10 Sarajevo, 23. 12. 2010. Na osnovu ~lanova 3. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona" broj 27/09 od 30. 9. 2009. godine), op}inski na~elnik raspisuje

P R EpropuUnja U S {ta D zbog
Tu`eni je du`an tu`itelju izmiriti cjelokupno dospjelo nenapla}eno potra`ivanje u novcu u iznosu od 20.653,32 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od dana podno{enja tu`be, to jest, od 5. 2. 2010. godine pa do kona~ne isplate, te naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 179,40 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, sve pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

o dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s podru~ja op}ine Novo Sarajevo za 2010/2011. godinu Pravo u~e{}a na konkursu imaju posebno nadareni sportisti koji su postigli zna~ajne uspjehe na dr`avnom i me|unarodnim takmi~enjima, koji se nalaze na redovnom {kolovanju u osnovnim {kolama, srednjim {kolama i visoko{kolskim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, a koji imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Novo Sarajevo. Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost }e imati: kandidat koji ima bolje rezultate na me|unarodnom nivou, kandidat koji kontinuirano posti`e vrhunske rezultate. Stipendije se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu (10 mjeseci). Broj i visina stipendija utvr|uje se odlukom Op}inskog vije}a a na prijedlog op}inskog na~elnika. Prijave na konkurs mogu se izvr{iti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, po~ev od 27. 12. 2010. (od dana objavljivanja u dnevnim listovima: Oslobo|enje, San i Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Op}ine Novo Sarajevo). Prijave se mogu izvr{iti li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili putem po{te na propisanom obrascu, na adresu: Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za bora~ko-invalidsku za{titu, sa naznakom, Konkurs za stipendiranje posebno nadarenih sportista s podru~ja op}ine Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55. Uz prijavu je potrebno prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - uvjerenje o redovnom {kolovanju - rodni list - za kandidata, - prijavnicu mjesta prebivali{ta i kopiju li~ne karte za kandidata - dokaz o u~e{}u na takmi~enju: - dr`avni nivo - me|unarodni nivo - dokaz o postignutim rezultatima na takmi~enjima kontinuirano dvije ili vi{e godina. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti u Slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu, li~no ili na kontakt-telefone: 033 492 107 i 492 213 Obavijest o rezultatima konkursa dostavit }e se kandidatima u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{enja odluke o izboru. Prigovor na rezultate konkursa podnosi se op}inskom na~elniku u roku od osam dana od dana prijema obavijesti. OP]INSKI NA^ELNIK NED@AD KOLD@O
Op}ina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100 Op}inski na~elnik i Kabinet Op}inskog na~elnika (387 33) 492 272, fax (387 33) 644 559 E mail novosarajevo@novosarajevo.ba, na~elnik: nacelnik@novosarajevo.ba Indentifikacioni broj : 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000 Transakcijski ra~uni: 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, 3380002210023628 Uni credit bank Sarajevo, 1602005500068706 Vakufska banka

KONKURS

Obrazlo`enje
Tu`itelj je kod ovoga suda 5. 2. 2010. godine podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga u visini iznosa od 20.653,32 KM. Po zaprimljenoj tu`bi, sud je primjerak tu`be dostavio tu`enoj na pismeni odgovor, pa kako tu`ena u ostavljenom zakonskom roku iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a od dana prijema tu`be, a koju tu`bu je tu`ena primila 29. 10. 2010. godine, kojom tu`bom je tu`itelj predlo`io presudu zbog propu{tanja, nije dostavila pismeni odgovor, to je tu`beni zahtjev usvojen primjenom ~lana 182. ZPP-a. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio na osnovu ~lana 386. ZPP-a, te se isti tro{kovi sastoje od tro{kova sudske takse na tu`bu u iznosu od 119,60 KM i na odluku u iznosu od 59,80 KM, obra~unato shodno Zakonu o sudskim taksama, {to ukupno iznosi 179,40 KM. SUDIJA Jasmina Muratovi} Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~lanu 188. stav 1. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 066597 08 Ip Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja “CT Computers BA” d.o.o. Sarajevo, Ul. D`emala Bijedi}a bb, kao pravni sljednik “NT Computer Hardware Software” d.o.o. Sarajevo, protiv izvr{enika “ICON Computers” d.o.o. Sarajevo, Ul. splitska do broja 67, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. St. 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno 16. 2. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave — mjenice serije AF0923712 od 6. 10. 2005. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 23.789, 54 KM sa zakonskim zateznim kamatama od 2. 12. 2008. godine do isplate. Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu od 952,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima na transakcijskim ra~unima izvr{enika. Sudija D`enana [kalji} Pouka: protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{nim protokom roka od 15 dana od dana obavje{tavanja.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

43

Varaj, varaj, varalice
Tiger i Elin

Dramati~ni

Patricia Arquette i Thomas Jane
Davidova sestra Patricia i Thomas u svojoj devetogodi{njoj vezi, od ~ega su ~etiri godine bili u braku, ~esto su prolazili kroz krize te su po~etkom pro{le go-

Lome}i se oko razvoda godine, odlu~ili smo prednost nad svim ostalim koji su nas zabavljali ve}inu godine dati silnim grijesima prebogatog golfera u vidu seksi ljubavnica i prostitutki koje su `eljele svoj komadi} bogatstva i medijskog prostora. Sve je, podsjetimo, krenulo razbijenom Tigerovom glavom, a zavr{ilo razbijenim bogatstvom. Svi sretni i zadovoljni. U danoj situaciji, jasno.

razvodi slavnih
brakova
Elizabeth Hurley i Arun Nayer
Liz Hurley prevarila je indijskog tajkuna Aruna sa slavnim igra~em kriketa, nakon ~ega su krenule medijske igre oko podjele imovine. Kako je lijepa Liz bogatija od supruga, a bra~no je zgrije{ila, britanski mediji su se raspisali da }e veliki dio svog bankovnog kola~a morati prepustiti suprugu. No, pokazalo se da su puhali na hladno. Liz i Arun davno prije preljuba zaklju~ili su da je njihov brak mrtav te se glumica ~ak ispri~ala njegovoj obitelji zbog kraha. Zauzvrat, a i kako bi spasio ponos, Arun se odrekao njezinog bogatstva. Juna~ina, nema {to! jih je vrhunac zaklju~ana prostitutka u ormaru rasturenog apartmana. Sve to je bilo previ{e i za pretjerano tolerantnu suprugu koja je odlu~ila staviti to~ku na brak.

Mel Gibson i Oksana
Slijedi razvod koji nas nije zabavljao, ve} ~udio i stra{io. Groteskni jednogodi{nji brak Mel i Oksana prekinuli su u travnju, da bi u srpnju `ute stranice po~elo puniti prljavo rublje zastra-

dine pokrenuli brakorazvodnu parnicu koja je odolijevala sva|ama i sukobima godinu i po. No vi{e nije mogla, te se u kolovozu, na mra~ni petak 13, jo{ jedan bra~ni brod nasukao i pukao.

Scarlett Johansson i Ryan Reynolds
Prvo je ona progla{ena najseksi `enom, zatim on najseksi mu{karcem, ~ime su po svim kategorijama postali daleko najseksi par godine. I {to nakon toga? Razvod. Umjesto da u`ivaju u seksi bra~nim igra-

Courtney Cox i David Arquette
Sasvim druga pri~a rasplela se oko prijateljice Courtney i supruga Davida, ~iji su navodni razvod stru~njaci `utih stranica okarakterizirali poku{ajem podizanja pra{ine oko uspavanih karijera. No, opet nisu bili u pravu. Brak je pao, a David se, navodno slomljen zbog kraha, propio. I poznati pate, zar ne?

Christina Aguilera i Jordan Bratman
Seksi pjeva~ica i suprug Jordan prvo su po~eli `ivjeti odvojeno, da bi zaklju~ili da su na putu prema bra~nom prijateljstvu izgubili strast. S tim se Christina o~ito nije mogla pomiriti, pa je odmah krenula u osvajanje i `ena i mu{karaca, od Sam Ronson do sasvim fri{kog Matthewa Rutleta kojega je prvo upoznala s roditeljima, a potom odvukla do Japana. Usput vjerojatno razbuktavaju}i uspavane strasti. {uju}ih razmjera, nezamislivog psihi~kog i fizi~kog zlos tav lja nja. Uslijedile su brojne potvrde glum~evog poo srnu}a, po put ni~im izazvanog skretanja sa ceste u stijenu ili zahtjeva da njegova 11-mjese~na k}i pla}a stanarinu.

Eva Longoria i Tony Parker
Evi i Tonyju jo{ ljetos su u Hrvatskoj cvale ljubavne ru`e, ili se barem tako ~inilo, da bi nekoliko mjeseci kasnije krenule pri~e o razvodu koje su popratila obostrana medijska {amaranja. Prvi su na red stigli Tonyevi silni preljubi, a potom ih je, ne{to stidljivije, zamijenio pokoji Evin. U svakom slu~aju, jo{ jedna bra~na pri~a iz bajke udarila je o ~vrsto tlo realnosti, a mi }emo se uvijek mo}i hvaliti da su posljednje sretne zajedni~ke dane proveli upravo na na{oj lijepoj obali.

Kelsey i Camille
Kao {to je Sandra Bullock u istoj godini uspjela osvojiti Malinu i Oscara, tako se slavni Fraiser uspio rastati i o`eniti, i to sve u nekoliko mjeseci. Camilla i Kelsey u braku su bili 13 godina te imaju dvoje djece, kojima }emo pridru`iti jo{ dvije k}eri koje glumac ima iz prethodna dva braka. Rezimirajmo brojkama: tre}i brak je pao nakon nesretnih 13 godina, ~etvrti se sprema sa 26 godina mla|om stjuardesom, ~etvero djece ~eka novu ma}ehu.

ma, Ryan se zaigrao s Tra~ericom, a Scarlett pobjesnjela i razvrgla brak. No najseksi prekid nije stigao iz vedra neba, ve} je posljedica pre~estih razdvojenosti zbog snimanja, {to je udaljilo slavni par.

Neve Campbell i John Light
Nakon tri godinebraka, lijepaglumicapoznata po ulozi u “Vrisku” potpisala je papire za razvod od britanskog glumca, navode}i kao razlog nepremostive razlike. Sve je, ka`u bliski izvori, pro{lo civilizirano. Iako jo{ nije dohvatila ~etrdesetu, ovo je Neve ve} drugi razvod, pa valjda zna kako se to radi.

Sandra Bullock i Jesse James
Sandra Bullock ove godine se upisala u filmske anale osvojiv{i Zlatnu malinu i Oscara, u isto vrijeme se ispisav{i iz knjige vjen~anih nakon {to su u javnost procurile pojedinosti ljubakanja Jessea Jamesa sa `ivopisnom Michelle ‘Bombshell’ McGee. Nakon {to je zgrije{io, Jesse se pokajao, krenuo na terapiju, javno molio Sandru da mu se vrati, no lijepa glumica je rekla odlu~no ne i okrenula novu stranicu mu`i}a zamijeniv{i sin~i}em.

Billy Ray i Tish Cyrus
Jo{ jedne nepremostive razlike preprije~ile su se bra~noj sre}i. Nakon dugih 17 godina, roditelji Miley Cyrus odlu~ili su da su se bra~ne lampice ugasile i da odsad moraju `ivotnim putima nastaviti kro~iti samostalno. Iako su djelovali skladno, bliski izvori tvrde da ve} neko vrijeme stvari nisu funkcionirale te da je razvod najbolje {to su mogli u~initi. Pa neka im. (Igor Tretinjak, t-portal.hr.)

Charlie Sheen i Brooke Mueller
Charlie Sheen ove je godine poludio skroz naskroz, iz `utih kronika pre{av{i u crne. Krajem pro{le godine pretukao je suprugu, gu{e}i je i prijete}i no`em pod grlom, {to mu je ona - oprostila. Potom su se zaredali skandali s prostitutkama, ko-

44 [TAMPA•TISAK•PRES
Obilje`avanje pola vijeka Pokreta nesvrstanih

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Odluka na srpskoj diplomatiji
Koordinacioni biro nesvrstanih zemalja u Ujedinjenim nacijama donio je odluku da se zvani~ni skup u Beogradu odr`i u prvoj nedjelji septembra, a ta~an datum }e biti naknadno odre|en
Danas, Beograd Skup Pokreta nesvrstanih, povodom obele`avanja pola veka od osnivanja, bi}e odr`an u Beogradu u septembru naredne godine. Iako su pojedine zemlje izrazile negodovanje zbog toga u proteklom periodu, predlog predstavnika Srbije da nesvrstani u Beogradu obele`e 50 godina, s obzirom na to da je upravo u srpskoj metropoli odr`an prvi samit, usvojen je. Iako sagovornici Danasa imaju razli~ita mi{ljenja u vezi s tim da bi put Srbije ka evrointegracijama mogao biti usporen ukoliko se zvani~ni Beograd okrene ka zemljama nesvrstanih, ipak se sla`u da bi najavljeni skup u septembru mogao pozitivno da uti~e na srpsko tr`i{te i razvoj ekonomije. sposobnost pregovaranja u ekonomskoj oblasti. Stankovi} dodaje da, bez obzira na to, Srbija mora da potra`i {ansu i iskoristi ekonomsko tr`i{te zemalja Pokreta nesvrstanih, ali nije siguran da je zvani~ni Beograd spreman za to. Pokret nesvrstanih je odlu~io da se idu}e godine pola veka postojanja zvani~no obele`i na dva skupa, od kojih }e jedan biti u Beogradu, gde je 1961. odr`an prvi samit. Koordinacioni biro nesvrstanih zemalja u Ujedinjenim nacijama doneo je odluku da se zvani~ni skup u Beogradu odr`i u prvoj nedelji septembra, a ta~an datum }e biti naknadno odre|en.

Egipat predsjedava
za Danas da bi odr`avanje skupa nesvrstanih u Beogradu sigurno doprinelo razvoju u ekonomskoj oblasti Srbije. Simeonovi} navodi da je politi~ka aktivnost Vuka Jeremi}a o`ivela ekonomske odnose sa pojedinim zemljama iz Pokreta i dodaje da “ve} sada imamo tri milijarde dinara profita kroz izvoz tehnologije s afri~kim i arapskim zemljama“ On ukazu. je na to da bi uz ve}e anga`ovanje srpske diplomatije ta cifra mogla da bude i duplirana. Iako ekonomska saradnja s nesvrstanim dr`avama nije bila na zavidnom nivou kao tokom postojanja Jugoslavije, poput saradnje s Libijom, Irakom i Kuvajtom, zaklju~uje Simeonovi}, poslednjih nekoliko godina pa`nja vlasti u Beogradu se okre}e ka tim zemljama, “prvenstveno zbog podr{ke protiv nezavisnosti Kosova“ . Na{ sagovornik isti~e da se EU nikada nije eksplicitno izja{njavala protiv Pokreta nesvrstanih, “i da saradnja Srbije s tim zemljama ne}e {tetiti na na{em putu ka ~lanstvu u Uniji“ Simeonovi} na. vodi da sve zemlje ~lanice EU sara|uju sa Pokretom nesvrstanih i dodaje da }e imid` Srbije biti pobolj{an nakon obele`avanja pola veka ovog pokreta naredne godine u Beogradu. Dejan Vuk Stankovi}, politi~ki analiti~ar, ocenjuje za Danas da to {to }e Beograd biti doma}in samita u septembru zna~i da smo “ostalinesvrstaniuprkostendenciji da postanemo deo Evropske unije“ . Stankovi} ukazuje na to da Srbija nije spremna da prihvati bezbednosne, politi~ke i dru{tvenoekonomske sadr`aje Zapada, “iako od petooktobarskih promena tvrdimo da `elimo da {to pre u|emo u EU” “Simbolika prosla. ve pola veka Pokreta nesvrstanih u Beogradu je u stvari nespremnost Srbije, koja traje jo{ od svrgavanja Slobodana Milo{evi}a s vlasti“ obja{njava na{ sagovornik. , On smatra da Pokret nesvrstanih nema vi{e onakvu ulogu koju je imao u periodu osnivanja, kao i da Srbija nije vi{e ona zemlja, odnosno deo Jugoslavije, kojom je vladao Josip Broz Tito i imao Na tom sastanku }e se okupiti ministri inostranih poslova svih dr`ava koje su do sada predsedavale pokretu. Sastanku u Beogradu predsedava}e {ef diplomatije Egipta, koji trenutno predsedava pokretu. Skup je otvoren za sve ~lanice i posmatra~e, koji su pozvani da do|u u Beograd i prisustvuju sastanku na nivou koji sami odrede. Skup u Beogradu ulazi u kalendar zvani~nih sastanaka nesvrstanih. Pored toga, samit }e biti obele`en i u Indoneziji, maja naredne godine. Ministarski sastanci se redovno odr`avaju izme|u dva samita Pokreta nesvrstanih, koji broji 118 ~lanica i 18 posmatra~a, od ukupno 192 dr`ave ~lanice UN.
J. DIKOVI]

Pobolj{anje imid`a
Neke od zemalja Pokreta nesvrstanih nisu bile zadovoljne odlukom da Beograd bude doma}in skupa, jer Srbija nije ~lanica pokreta. Tako|e, pojedine dr`ave su izra`avale sumnju da bi to bio deo mera da se od nesvrstanih izvu~e podr{ka za srpski stav po pitanju Kosova. Ipak, posle usvajanja rezolucije Generalne skup{tine UN u septembru, kosovsko pitanje je izgubilo taj kontroverzni karakter. Du{an Simeonovi}, biv{i ambasador Srbije i ~lan Foruma za me|unarodne odnose, ocenjuje

Komentar
Vjesnik, Zagreb Kako „pre`ivjeti“ povijest? Kako ostati zapam}en kada minu stolje}a? Imenom i prezimenom! Zapravo djelom koje za sva vremena govori o njegovu stvaratelju. No, biraju li tvorci djela povijest ili povijest radi selekciju me|u njima? Trenutni odnos prema djelima ne zna~i da }e ona obilje`iti povijest, kako nacionalnu, tako i internacionalnu. Povijest ponekad iznevjeri o~ekivanja. Neki u svom vremenu cijenjeni i veli~ani, pado{e u zaborav. A ispliva{e nezamije}eni. Ni Rembrandt ni Van Gogh u neima{tini u kojoj su skon~ali nisu mogli ni slutiti da }e postati povijesnim velikanima, a to se ipak zbilo. Njihovo je djelo pre`ivjelo. U~inilo ih je slavnima za vjekove iako im nisu bili podignuti muzeji koji ~uvaju njihovu umjetni~ku ostav{tinu.

Bitka za muzej!
Treba li velikim umjetnicima podizati zasebne muzeje? Pogotovo onda kada su donacije njihovih ostav{tina time uvjetovane? I treba li zbog njihove “veli~ine” na ulicu izbacivati druge muzeje u metropoli? I to samo zato da se oni domognu atraktivne lokacije!
nutno se vode dvije velike obiteljske bitke za dva nova muzeja u metropoli u koja bi se trebale smjestiti dvije umjetni~ke donacije: Du{ana D`amonje i Ede Murti}a, bez sumnje, velikih i zna~ajnih umjetnika. Na stranu {to sad ne postoje nikakvi uvjeti za ostvarivanje tih ideja od kojih se ona o D`amonjinu muzeju povla~i ve} desetlje}ima, dok je ona o Murti}evu muzeju novijega datuma. Za{to D`amonjin muzej do danas nije ostvaren? Ni kad se sam umjetnik za to zdu{no borio? Jer je tra`io velebnu zgra du, prvo tno na za gre ba~ko me Cmroku. I za taj muzej on bi bio odabrao umjetnine koje }e pokloniti! Pri tom popis darovnice nikada nije definiran. I kakva je to darovnica koja je uvjetovana zgradom? Vjenceslav Richter darovao je MSU-u svoju ostav{tinu i vlastitu ku}u u kojoj je ona izlo`ena i zbrinuta. Za{to D`amonji nikada nije palo na pamet da na svom velikom imanju u Vrsaru otvori vlastiti muzej? Koji bi bio ista atrakcija, mo`da i ve}a negoli na Cmroku? Ne{to poput Figuerasa? Za{to u Hrvatskoj ne bi mogao biti uspostavljen takav privatni muzej kojem }e svi hrliti kao i u Mali Lo{inj da vide sutra Apoksiomena? E, a kako }e onda Murti} u Zagrebu? Mo`da osnivanjem fundacije, kako se to ~ini u svijetu. Iako je poku{aj Fundacije Me{trovi} u nas propao!

Spas u fondaciji?
Kod nas se pri~a izokre}e. Plasiraju se ideje da se velikanima hrvatske umjetnosti trebaju podizati muzeji kako bi se sa~uvala njihova umjetni~ka ostav{tina. Uzori su za to, valjda, Muzej Picasso u Parizu (u metropoli) ili Dalijev u Figuerasu (u provinciji). Kod nas bi svi u metropolu, s muzejom vlastita imena. Tre-

Neiskori{teni potencijal
Kako, dakle, na}i rje{enje? Graditi muzeje sada se ne mo`e. Najbolje je iseliti neki postoje}i, misle neki i u njega

useliti Murti}a i D`amonju. I gle spasonosne ideje! Najprikladniji je za to Muzej Mimara! Jer ionako vi{e ne pobu|uje interes kao kad je otvoren. A tada ga je samo u prvoj godini posjetilo milijun ljudi. Bi li i Murti}-D`amonjin muzej postigao tu posje}enost? I {to bi s njim bilo za tridesetak godina? A {to bi bilo s Muzejom Mimara? Misle li tvorci te ideje o pravnim posljedicama takvoga ~ina? Znaju li {to bi zna~ilo kr{enje ugovora, potpisanog na dr`avnoj razini? Zar bi Mimarinu kolekciju izbacili na ulicu? Ili dokinuli lan~ano neki drugi muzej koji bi se opet trebao adaptirati za novi Muzej Mimara, kao i postoje}i za jo{ nedarovane umjetnine? Uz cijenu koja bi dosegla i onu gradnje novoga muzejskog zdanja! Samo zato {to bi Murti}-D`amonjina ostav{tina trebala biti na tako atraktivnoj lokaciji. Pa njima je mjesto uz Muzej suvremene umjetnosti. Zapravo u tom muzeju. Za{to bi trebali novi muzeji? Ne bi li onda trebalo podi}i muzeje i Ivi Ko`ari}u, Bran ku Ru`i}u, Ja go di Bui}, Lju bi Ivan~i}u, Ivi [ebalju i mo`da jo{ po nekome? Ali zbog nikoga od njih ne bi trebalo dokidati neki postoje}i muzej! Pa ni Muzej Mimara koji jo{ nije iskoristio sav svoj potencijal.
Vesna KUSIN

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Politika, Beograd ~ekujem da razgovori o rekonstrukciji vlade po~nu, jer mislim da je to ozbiljna ideja, a da li }e biti realizovana, ne znam. Mi u Socijalisti~koj partiji Srbije jesmo za razgovore, ali do sada nisam dobio nikakav konkretan predlog kako treba da izgleda rekonstruisana vlada, ka`e za „Politiku” prvi , potpredsednik Vlade Srbije i predsednik SPS-a Ivica Da~i}. „Usvakomslu~aju, o~ekujemda se u prvih nekoliko meseci razre{i da li }e se i}i u rekonstrukciju vlade, ili ne i da zavr{imo sa tim. Ovako, jedna ideja se plasira u javnosti i rasprava o tome se vodi u medijima, a onda ispadne da je SPS protiv toga. Ako smo u vladaju}oj koaliciji, onda valjda treba prethodno da se dogovorimo” , obja{njava Da~i}.

[TAMPA•TISAK•PRES 45 Ivica Da~i}, prvi potpredsjednik Vlade Srbije i predsjednik SPS-a

O

^ekam Tadi}evu
konkretnu ponudu
SPS nije protiv rekonstrukcije Vlade, ali je protiv toga da se rasprava vodi u medijima, a da nema nikakvog efekta od svega toga
koji }e da brani zakon koji su oni predlo`ili. Dokle vi{e da mi budemo u takvoj situaciji? Pa da li vi to ka`ete svojim koalicionim partnerima? Pa rekao sam, ja to javno ka`em.

Politi~ka mudrost
Ali da li razgovarate o tome i kad se sastanete? Da li, recimo, pitate otkud u medijima to da }e SPS ostati bez dva ministra, ko im je to dojavio? - Ma to je lepa tema uvek kada postoje neke ozbiljnije. I sve je to u redu, dobro je da se o tome pri~a. Kao i o grobu Dra`e Mihailovi}a. Samo to nisu `ivotne teme. I ponovi}u jo{ jednom, ja sam sva{ta u `ivotu pro{ao i ne bih voleo da bilo ko ponavlja gre{ke, ni mi, ni neki drugi na{e gre{ke. Ljudi }e na kraju glasati na izborima zavisno od svakodnevnih problema sa kojima se suo~avaju i svoje pozicije u dru{tvu, u zavisnosti od toga da li su zadovoljni ili ne. I, sa druge strane, zavisno od toga da li, po njima ne~ija politika otvara perspektive ili se smatra da }e sa njom biti sve gore. Sve ostalo su dnevnopoliti~ke pri~e, u kojima se stvarno trudim da ne u~estvujem. I kad se danas postavlja pitanje na{eg uticaja - da SPS nije doneo odlukudaformiravladu, Srbijadanas ne bi bila bli`a Evropskoj uniji. Za to je bila potrebna politi~ka mudrost, hrabrost i snaga da se to progurauSPS-ugdesusvibiliprotiv. Ja sam to uradio stavljaju}i svoju funkciju na ispit i o~ekujem, i korektnoje, dasetopo{tuje. Pritome ne mislim samo na DS nego i na {iru javnost. Mi, ina~e, imamo veoma dobru komunikaciju sa DS-om i ovde je vi{e stvar u nekoordinaciji u radu nekih dr`avnih organa nego {to ima nekih problema u na{im odnosima.
Gordana NOVAKOVI]

[est ministarstava
Od koga o~ekujete taj konkretanpredlogokomegovorite? Od predsednika Tadi}a? - To bi trebalo da bude predlog najve}e stranke u vladi. Mislite li da ima razloga da se vlada rekonstrui{e godinu dana pred izbore? - Mislimdaimapoliti~kograzloga, jer bi gra|ani to podr`ali. [to se ti~e rada vlade, ne mislim da je zna~ajno. A da li je po vladu {tetno {to se toliko dugo govori o rekonstrukciji? - Mislim da jeste, jer neki ministri ose}aju da su ve} otpisani i imaju problema u radu, jer nailaze i na neki tih otpor administracije, jer ih ve} vide kao biv{e. A ja sam ve} govorio o tome da rekonstrukcija vlade nije samo smanjivanje broja ministarstava ve} i promena odre|enih ministara za koje smatramo da ne rade dobro. Mislim da bismo to mogli da uradimo mnogo br`e i lak{e i da bi efekat bio isti. Da li su to oni ministri ~ija su se imena pojavila u medijima? Znate li kako je uop{te nastao taj nezvani~an spisak onih za koje nema mesta u novoj vladi? - To je sada sve stvar pretpostavki. Evo, recimo, ako gledate SPS, ja sam predsednik stranke, @arko Obradovi} zamenik predsednika, pa bi nelogi~no bilo da mi budemo rekonstruisani. Krkobabi} tako|e ne mo`e da se „rekonstrui{e” Znate, prva vlada ... Srbije iz 1811. imala je samo {est ministarstava: spoljnih i unutra{-

njih poslova, finansija, pravde, vera. Teoretski, iovavladamo`eda ima {est ministarstava. U medijima se uveliko spekuli{e da biste vi, prilikom te rekonstrukcije, morali da se li{ite Milutina Mrkonji}a i Petra [kundri}a? I da vam je i mesto premijera nu|eno „u zamenu” za odustajanje od ta dva ministarstva? - To mi nikada nije ponu|eno. Uop{tevamnijenu|enomesto premijera? - Sada ne, to je bila ideja kada je formirana vlada, ali je Mla|an Dinki} tada bio protiv toga, jer G17 plus ima ve}i broj poslanika. A sada je, navodno, upravo liderG17 pluspredlo`ioTadi}uda vi budete premijer? - To ne znam, jer sa mnom o tome niko nije razgovarao. Ni Dinki} vam ni{ta nije rekao? - Ne, niko sa mnom nije razgovarao na na~in na koji se vode ta-

kvi razgovori. Sve ostalo su neke nezvani~ne informacije. Moj zahtev to nikada nije bio, ni prilikom formiranja vlade, ni sada. Moj zahtev nije bio ni da budem ministarunutra{njihposlova, jasamprihvatio predlog koji sam dobio. Dakle, i ovog puta o~ekujete da dobijete konkretan predlog? - O~ekujem da predlo`e neku varijantu za razgovore. Jako je te{ko operisati sa nekim pitanjima kada se postave prvo u javnosti. Onda se, kao korektan koalicioni partner, na|ete u jednoj defanzivnoj poziciji. Tako smo do{li u si-

tuaciju da SPS kao brani svoje ministre. Evo, nave{}u vam jo{ jedan primer kako takve stvari lo{e izgledaju. Mi smo pre 15 dana imali sastanak na najvi{em nivou na kome su bili prisutni svi iz vladaju}e koalicije koji imaju poslani~ke grupe, a na kome su nam premijer i predstavnici Ministarstva finansija izneli predlog za pove}anje PDV-a. Da bih, kad je po~ela rasprava u skup{tini, saznao da je DS podneo amandman da se PDV ne pove}ava za ra~unare, a G17 plus za hotelske usluge. I sad SPS treba da bude taj

Ne pregovaramo sa Ta~ijem

Da li ste saglasni sa predsednikom Tadi}em da treba da pregovaramo sa Ha{imom Ta~ijem uprkos tome {to je u izve{taju Dika Martija „optu`en” za trgovinu ljudskim organima? - Ako smo ve} rekli da }emo da u~estvujemo u dijalogu, on mora da se vodi. A koliko znam ne pregovaraju ni Tadi} ni Ta~i nego timovi koji su formirani. Na ~elu tima koji je odredila Vlada Srbije je, kao {to je objavljeno, Borko Stefanovi}.

46

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Pojavila se ove godine i osvojila svijet

Zapo~nite dekoraciju
Kada kitite dom za novogodi{nje praznike, prozori i vrata, odnosno staklene povr{ine izuzetno su efektne kada su oki}ene, tako da njihovo dekorisanje mo`ete da po~nete. Spoljna stakla najvi{e dolaze do izra`aja kada se pogledaju sa ulice, pa se potrudite da va{i prozori budu lijepo i originalno oki}eni. Osim lampiona i sijalica, koje svi stavljaju, mo`ete da ih ukrasite ma{tovitim dekoracijama. Zalijepite na staklo stiker sa sitnim pahuljicama ili od bijelog papira, srebrne folije ili grane borovine, oblikujte pahulje i pomo}u selotejpa zalijepite za staklo ili pomo}u ~iode pri~vrstite na zavjese. Oka~ite na garni{ne duga~ke trake od svile ili sjajnog papira i na krajeve zaka~ite velike kugle u jednoj, ili vi{e boja, tako da padaju du` stakla.

Efikasna
dukan dijeta
Posebno je korisna onima koji pate od zadr`avanja teku}ine
Ovu godinu obilje`ila je nova dijeta koja je ekspresno osvojila svijet. Tako Jennifer Lopez i Gisele Bundchen javno govore kako svoju vitku liniju duguju dijeti koja se bazira na bjelan~evinama i sasvim eliminira unos ugljikohidrata. Mnogi koji su je isprobali priznaju joj nevjerojatnu u~inkovitost. Ona je posebno korisna onima koji pate od zadr`avanja teku}ine. Naravno, svaka pri~a ima i drugu stranu, tako da ova dijeta lo{e djeluje na bubrege te treba pove}ati unos vode, a optere}uje i jetru. Nije pogodna za vegetarijance jer se glad mo`e po bi je di ti is klju~ivo uzimanjem mesa. Dozvoljeni su i gove|a, tele}a ili pile}a jetrica, sve vrste riba i {koljki, tofu i soja do dva jaja dnevno. Dodatna pravila: pijte jedan i po litar vode dnevno kako biste se osje}ali sito. ^aj i kafa su dozvoljen, ali bez {e}era. Konzumirajte jednu i po ~ajnu ka{i~icu zobenih pahuljica dnevno, {to tako|er poma`e osje}aju sitosti i daje energiju. Hodajte br`e 20 minuta dnevno (ovo je pod obavezno). Izbjegavajte ulje, maslo i maslac. Britanski nutricionisti veliki su protivnici ove dijete i navode da je ona opasna, za razliku od nekih koji smatraju

Ogledala ~ine ~uda
Za ure|enje garsonjere biraj te vi {e na mjenski namje {taj ma njih dimenzija, poput kau~a na kojem mo`ete i sjediti i spavati. Koristite svijetle boje jer vizuelno pove}avaju prostor. Ne zatrpavajte stan suvi{nim stvarima. Ogledala ~ine ~uda u malom prostoru, pa stoga u centralnom dijelu stana obavezno postavite jedno veliko. S velikim prozorima, kroz koje ulazi puno svjetla, i najmanja soba izgleda prostranije. Ako kojim slu~ajem imate takve, oka~ite svijetle, prozra~ne i lagane zavjese.

jedinim zdravim na~inom mr{avljenja, upozoravaju}i da 95 posto osoba na dijeti vrati kilograme ~im prestanu s dijetnim re`imom. Sa ovim se nikako ne sla`e dr. Pierre Dukan, autor kontroverzne dijete, koji nagla{ava da ~ak 40 posto osoba koje su bile na “njegovoj dijeti“ nisu vratile izgubljene kilograme.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Volite gojzerice na petu
Ako postoji ~izma koju `elite nabaviti ove zime, to je gojzerica na petu!. Uvjereni smo da nema trendseterice koja ih nije nabavila ili to ne planira jer su modeli fenomenalni i lako kombinirani. Ono {to je najbolje u cijeloj ovoj pri~i je ~injenica da ih po prodavnicama ima veoma mnogo, pa }ete za sebe sigurno prona}i koje vam se svi|aju. Ako tra`ite ovaj model samo zato jer je trenutno u modi i ve} sa da zna te da ih idu}e go di ne ne}ete no si ti, savjetujemo vam da zavirite na police specijaliziranih prodavnica sa obu}om ili u va{e najdra`e high street prodavnice. Ukoliko smatrate da }ete ovakve gojzerice nositi i neovisno o tome {to }e biti u modi za godinu, savjetujemo da investirate u kvalitetan model koji je od ko`e, ima kvalitetnu petu i unu tra{ njost mu je izra|ena od to plog krzna.

Nahranite kosu tokomregeneraciju kose (biljna no}i Tretmani za
ulja, maske i losioni za ja~anje) bolje djeluju ako ih ostavimo nekoliko sati: toliko je vremena potrebno folikuli da upije aktivne principe iz preparata. Po{to je te{ko na}i toliko vremena preko dana, najbolje je da tu vrstu njege ostavite za no}. Dovoljno je da nanesete odre|eni proizvod na kosu, o~e{ljate je i skupite u labavu pun|u, a da zatim stavite kapu za kupanje i idite na spavanje. Kada ujutro operete kosu, uvjeri}ete se da vam je kosa mek{a i svilenkastija nego ina~e. Biljke, naro~ito jojoba i karite, kosi daju sjaj i elasti~nost. Zbog toga bi bilo najbolje da koristite {ampone na biljnoj bazi. Ako imate farbanu kosu, bilo bi dobro da izaberete {ampon sa vo}nim kiselinama jer one fiksiraju boju. Nekada su `ene koristile sir}e ili limunov sok da bi im boja du`e trajala.

Limun torta
Potrebno:
6 `umanjaka 20 dkg {e}era sok i kora od 1/2 limuna 20 dkg bra{na 6 bjelanjaka marmelada za glazuru: 25 dkg {e}era 2 ka{ike procije|enog limunovog soka prema potrebi vru}e vode

Priprema:
Tijesto napravite tako {to }ete `umanjke dobro izmije{ati sa {e}erom, polako dodati sok i naribanu limunovu koru te bra{no i snijeg od bjelanjaka. Smjesu stavimo u nama{}en i pobra{njen pleh za torte: pe~emo na 180-195 C 4045 minuta. Pe~enu i ohla|enu tortu vodoravno prere`emo i nama`emo marmeladom. Sastavimo i prelijemo agdom od limuna. Za glazuru: Prosijani {e}er promije{amo s limunovim sokom i toliko vru}e vode da dobijemo smjesu, koja prevu~e (maskira) ka{iku.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Any Video Converter je all-in-one alat za konvertovanja video-sadr`aja koji posjeduje grafi~ki interfejs jednostavan za upotrebu, odlikuje ga velika brzina konvertovanja i odli~an kvalitet videa. Koriste}i ovaj softver korisnici imaju priliku da bez ikakvih napora konvertuju video fajlove izme|u svakog formata, uklju~uju}i DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI u MPEG4 format za iPod/PSP ili neki drugi portabl video ure|aj MP4 plejer ili smart telefon. Nova verzije oznake Any Video Converter 3.17 donosi rje{enje problema sa YouTube video sadr`ajima koji zahtijevaju potvrdu starosti korisnika za preuzimanje `eljenog videa.

47

Pred sami kraj godine i skoro predstavljanje Intel procesora zasnovanih na Sandy Bridge arhitekturi, Foxconn je odlu~io da najavi i svoje prve mati~ne plo~e za LGA 1155 procesore koje su zasnovane na H67 i P67 ~ipsetimatdostupne u ATX, mATX i mini-ITX formatu. Sve plo~e iz Foxconn 6-serije se tako|er mogu pohvaliti i uklju~ivanjem podr{ke za USB 3.0 interfejskojiobe}avateoretskopove}anje propusnosti do deset puta u odnosu na USB 2.0. Uz konstantno pove}anje korisni~kih zahtjeva i `elju za dijeljenjemomiljenihvideo, audio i slikovnih datoteka, kroz USB 3.0 interfejs se spomenuti poslovi ubrzavaju jer je vrijeme potrebno za transfer zna~ajno skra}eno.

Foxconn 6-serija

Any Video Converter

GeForce Gainward

Predstavljena prije nekoliko dana Gainward GeForce GTX 570 Phantom kartica kona~no se pojavila na tr`i{tu, a ono {to je odlikuje jeste prilagodljivi kuler sa tri PWM ventilatora i {est niklovanih heatpipeova. Ono {to je tako|er o~ekivano jeste ~injenica da je ova kartica fabri~ki overclockovana. Pored toga, GTX 570 Phantom posjeduje 480 CUDA jezgara, 750 MHz radni takt grafi~kog procesora, 1500 MHz radni takt shadera, 320-bitni memorijski interfejs, 1280MB VRAM-a radnog takta 3900 MHz, 3-way SLI podr{ku, dva PCIe (jedan 6-pinski, jedan 8-pinski) konektora za napajanje kao i dualDVI i DisplayPort izlaze.

Izvr{ni direktor kompanije Microsoft Steve Ballmer je u toku ove godine zabilje`io pad na listi najuspje{nijih od ~ak 65 mjesta, dok je izvr{ni direktor kompanije Apple Steve Jobs zabilje`io bolji rejting za 31 mjesto. Ali, ni`a pozicija Ballmera te{ko da }e dovesti njegovu poziciju kao izvr{nog direktora Microsofta u opasnost, smatraju poznavaoci prilika. Dokle god je Ballmer drugi najve}i dioni~ar kompanije i u`iva za{titu Bill Gatesa njegova pozicija nije ugro`ena, navodi Rob Helm analiti~ar pri kompaniji Directions on Microsoft. Ova lista poku{ava da rangira poslovne lidere koji su se pokazali najboljima u kreiranju stvarne ekonomske vrijednosti.

Ballmerov rejting

LG ekskluzivna kolekcija muzi~kih tema i ringtonova

Najpoznatija djela

iz fantasti~nog
LG Electronics najavio je izdavanje ekskluzivne kolekcije muzi~kih tema i ringtonova sa potpisom legendarnog kompozitora filmskemuzikeEnnioMorriconea. U pitanju je prva saradnja ove vrste koja }e uklju~ivati nove kompozicije, ali i neka od najpoznatijih djela iz fantasti~nog Morriconeovog opusa, uklju~uju}i i teme iz filmova “Cinema Paradiso“, “The Mission“ i “Love Affair“ . Kako bi ova fenomenalnamuzikabila u skladu sa odgovaraju}om impresivnomplatformom, in`enjeri kompanije LG naporno su radili na usavr{avanju audio-performansinajnovijihtelefona. Ekskluzivna muzi~ka ponuda bi}e dio standardne ponude LG smart telefona, po~ev{i od LG Optimus 2X modela, koji }e u Evropi premijernobitipredstavljenu januaru2011. Korisnici LG smarttelefonamo}i }e da u`ivaju u ukupno 25 Morriconeovihkompozicija: 15 ringtonova specijalno komponiranih za LG, kao i 10 najpoznatijihtemafilmskemuzike. Ro|en u Italiji, Morricone je jedan od najutjecajnijih i najkreativnijih kompozitora filmske muzike na svijetu. Tokom svoje izuzetne karijere komponovao je i aran`iraomuziku za vi{e od

Morriconeovog opusa

OPTIMUS Ekskluzivna muzi~ka ponuda bi}e dio standardne ponude LG smart telefona, po~ev{i od LG Optimus 2X modela, koji }e u Evropi premijerno biti predstavljen u januaru 2011.
500 filmova i TV produkcija. Kompanija LG planira da, kao dodatak kolekciji od 25 muzi~kih tema, razvije i paletu aplikacija u vezi sa Morriconeovim djelima, kao {to su fotografije i video sadr`aji, koji }e ve} po~etkom sljede}e godine biti dostupni za besplatno preuzimanje na adresi: www.lgapplication.com. Saradnja sa Morriconeom ostvarena je u okviru LG Mobile Signature Sound serije, koja je predstavljena 2006. godine, a zapo~eta je saradnjom sa “The Real Group“ nagra|ivanim akapela , bendom iz [vedske.

Microsoft otvorio lokaciju HTML5 Labs
Microsoft je objavio da je otvorio lokaciju HTML5 Labs koja }e razvija~ima odgovaraju}eg softvera pomo}i da testiraju ho}e li njihove lokacije biti u potpunosti kompatibilne s Internet Explorerom 9 (IE9). Po{to je jo{ ranije tvrdio da je IE9 spreman za prikazivanje sadr`aja veb lokacija, Microsoft sada ka`e da }e HTML5 Labs obezbijediti stabilnu platformu svima koji rade s novom verzijom jezika HTML i smatra da }e se, zahvaljuju}i njoj, uvjeriti da }e njihove lokacije biti u potpunosti funkcionalne u budu}nosti, ~ime }e se izbje}i budu}i razvojni ciklusi. Sude}i prema objavljenom saop{tenju, kompanija nastoji da pobolj{a proces ugra|ivanja novih tehnologija. „Na{ pristup je da razvojnim timovima damo bolji izbor i izbjegnemo la`ne dihotomije oko podr`avanja standarda... Time {to }emo jasno razgrani~iti uvo|enje prototipa od uvo|enja stvarnih proizvoda, mo`emo da izbjegnemo negativne posljedice“ napisao je potpred, sjednik za Internet Explorer u Microsoftu. bi}e USB memorije. Prihvatanje standarda bilo bi jo{ ve}e kada bi Intel imao podr{ku ugra|enu u ~ipsete, ali kompanija smatra da USB 3.0 ne}e nai}i na ve}u podr{ku me|u korisnicima do izdavanja sljede}e verzije Windowsa, koja bi trebala imati implementirane SuperSpeed USB drivere.

Stopirana isporuka Revuea
Logitech je od Gigabytea zatra`io stopiranje isporuka set-top-boxa Revue do januara sljede}e godine. Gigabyte za Logitech proizvodi ure|aj Revue, a odgoda se odnosi na ve} najavljeno Googleovo izdavanje nadogradnje softvera, koje bi trebalo donijeti nove mogu}nosti i ispraviti uo~ene nedostatke. Stopiranje isporuka Logitecha i ure|aja drugih proizvo|a~a umanjit }e po~etno o~ekivane isporuke od milion Google TV proizvoda do kraja ove godine. Od tog broja ~ak polovina se odnosi na Revue, dok ostatak uglavnom ~ine Sonyevi televizori s ugra|enom podr{kom za Google TV. Ve}ina taj van skih proi zvo|a~a hardvera isporuke stopira do druge polovine februara ili po~etka marta, kad se o~ekuje da bi Google mogao da predstavi Android 3.0, te novu verziju softvera za Google TV.

USB 3.0 sve popularniji
Analiti~ka firma In-Stat procjenjuje da bi do 2014. godine moglo biti isporu~eno vi{e od 1,7 milijardi ure|aja s podr{kom za USB 3.0. Premda su dosada{nje isporuke i brzina prihva}anja ovog standarda ne{to ni`i od o~ekivanih, u narednih pet godina bi ~ak 40 posto ure|aja na tr`i{tu prenosnih multimedijalnih playera trebalo podr`avati SuperSpeed USB. U ovoj godini isporu~eno je oko 14 miliona ure|aja s podr{kom za USB 3.0. Od prognoziranih 1,7 milijardi do 2014., 225 miliona ure|aja

48

FELJTON

ponedjeljak,srijeda, 5. maj 2010. godine 27. decembar

OSLOBO\ENJE

Plavi {ljemovi, crna pijaca (2)

Zatvoreno tr`i{te i napuhani profiti
Ova knjiga sigurno nije detaljan opis bitke za Sarajevo - taj izazov najbolje je prepustiti vojnim histori~arima. Ona, tako|er, ne nudi detaljan pregled historijskih korijena sukoba, ve} se fokusira na politi~ku ekonomiju njegovog vo|enja, trajanja i ishoda te perioda poslije njega
Pi{e: Peter ANDREAS

Disekcija anatomije opsade pokazuje kako je i za{to opsada bila ne samo odr`iva, ve} i unosna za mnoge klju~ne aktere, na svim stranama. Srpskimnacionalistima, koji su grad dr`ali u okru`enju, opsada je slu`ila kao politi~ka poluga, a u isto vrijeme se njome skretala pa`nja sa daleko gorih zvjerstava koja su ~inili drugdje; untra{njem krugu sarajevskog politi~kog rukovodstva opsada je pomagala da se odr`i na vlasti, da konsolidira politi~ku poziciju stranke, marginalizira protivnike te zadobije i odr`i me|unarodno saosje}anje i podr{ku; UN-u i njegovim zapadnim sponzorima opsada je omogu}ila izuzetno povoljno radno okru`enje u kojem bi „stavili u izlog“ pomo}dostavljenu u bosanskom ratu, izbjegli direktnije vojno uplitanje i sprije~ili dalji dotok izbjeglica; stranim novinarima je omogu}ila da, iz sjedi{ta u prvom redu, gledaju dramati~ni spektakl te im dala najpristupa~niju ratnu

zonu u Bosni; a crnoberzijanskim poduzetnicima na pravim mjestima, na svim stranama, opsadni uvjeti osigurali su zatvoreno tr`i{te i napuhane profite.

Dvostruki karakter
Trebao bih, ukratko, re}i {ta ova knjiga nije. Ona sigurno nije detaljan opis bitke za Sarajevo - taj izazovnajbolje je prepustitivojnim histori~arima. Ona, tako|er, ne nudi detaljan pregled historijskih korijena sukoba, ve} se fokusira na politi~ku ekonomiju njegovog vo|enja, trajanja i ishoda te perioda poslije njega. Ona, tako|er, ne predstavlja polemi~ki tekst, usmjeren protiv kriminala, korupcije i crnoberzijanskog profiterstva. Mada sve te aktivnosti kriti~ki posmatram, primarna mi je namjera da se stvari objasne i shvate, a ne razobli~e i osude. Pre~esto se osudama korupcije i kriminaliteta nastoje zamijeniti kriti~ke evaluacije i poticati politi~ki motivirane{pekulacije. Umjesto da se, jednostavno, priklju~im horu glaso-

Ova knjiga govori o nametanju, odr`avanju i prekidanju opsade Sarajeva i o periodu nakon opsade. Ne fokusiram se na slu~aj Sarajeva samo zbog toga {to se radi o naro~ito fascinantnoj i va`noj historijskoj pri~i. Opsada je mo}an objektiv, kroz koji se mo`e detaljno promatrati odnos izme|u materijalnih i performativnih aspekata konflikta, me|unarodne intervencije i postratne obnove. Na izuzetno sku~enom geografskom prostoru, oko kojeg se vode `estoki sporovi, opsada predstavlja upe~atljivu ilustraciju me|uovisnosti podzemnog i nadzemnog svijeta, zvani~nog i nezvani~nog, pozornice i zakulisnog prostora, u oru`anim konfliktima i vanjskim intervencijama. U naj{irem smislu, ovo je knjiga o dinamici ratne ekonomije, pristupu medijskih i humanitarnih radnivakojibu~noosu|ujutakvopona{anje, ja ~esto isti~em njegov dvostruki karakter: kriminalizirana strana konflikta obuhvatala je i plja~kanje i spa{avanje Sarajeva, doprinijela je i trajanju i zavr{etku rata, poticala i formiranje i deformiranje dr`ave. Jednako je va`no ista}i da analiti~ko fokusi-

ka zonama sukoba te o politi~kim reperkusijama napisana kroz pri~u o Sarajevu. Preciznije re~eno, pitanja preusmjeravanja humanitarne pomo}i, kr{enja embarga, trgovanja s neprijateljem, ratnog profiterstva i paravojnih jedinica se, u slu~aju Sarajeva, presijecaju i kristaliziraju. U koncentriranoj formi, opsada rasvjetljava va`ne elemente politi~ke ekonomije savremenih konflikta i dileme, protivrje~nosti i neplanirane posljedice humanitarnog djelovanja. Ovako je ukratko opisao knjigu „Plavi {ljemovi, crna pijaca“ autor Peter Andreas, profesor politi~kih nauka i internacionalnih studija na univerzitetu Brown (SAD). Oslobo|enje }e prenijeti nekoliko poglavlja ove knjige, ~iji }e prevod u januaru objaviti sarajevska izdava~ka ku}a Rabic. ljuje. Klju~na je stvar {to to podrazumijeva i priznavanje te kriti~ku evaluaciju uloge me|unarodnih aktera i njihove interakcije s lokalnim igra~ima, u oblikovanju i omogu}avanju kriminalizacije opsade i rata u cjelini. I zaista, kao {to ~esto isti~em, modus vanjske intervencije, o kojem je ovdje rije~,

ranje na kriminalizirane dimenzije opsade nema za cilj diskreditirati divljenja vrijednu odbranu Sarajeva i vje{tine pre`ivljavanja njegovih stanovnika. Nije mi u cilju umanjiti heroizam i `rtve gra|anaSarajeva, ve} rasvijetlitijednu dimenziju konflikta koja se pre~esto ili zanemaruje, ili iskriv-

Jesmo li sami u svemiru? (17)

Pred nama je svemirski turizam
Luna Corp. predlo`ila je da po{alje na Mjesec jedan Rover, robot opremljen dvjema televizijskim kamerama i solarnim baterijama, kojim bi privatne osobe mogle daljinski upravljati sa Zemlje. Postavite va{e upravlja~ko mjesto u muzeju DeI Air et de V Espace u Francuskoj ili u Space Museumu u Washingtonu, naprimjer, te napla}ujete pravo kori{tenja upravljanja robotom na Mjesecu u trajanju nekoliko minuta
- Jesu li poslu{ali Va{e sugestije? - Da! Te preciznosti su pokazale koliko je izbor kratera Saha bio prikladan za budu}u radio-astronomiju. Takomo`emozamisliti da }e, zacijelo u bliskoj budu}nosti, stalna automatizirana baza smje{tena na vidljivoj strani i na rubu skrivene strane omogu}iti povezivanje na{eg teleskopa oko 350 kilometara dalje, na drugoj strani Mjeseca. Udaljenost nije problem. U stanju smo konstruirativozilakoja se mogu kretati po toj tvari nazvanoj regolit, kojim je pokrivena povr{ina Mjeseca. Prilikom jednog od zadnjih putovanja Apolla, dva astronauta su na jednoj takvojnapravipre{li34 kilometra. Za deset godina neki jo{ savr{eniji robot mo}i }e lako pre}i 350 kilometara! - Za{to ne koristiti helikopter? - Na Mjesecu nema zraka! Stoga nam treba put koji bi povezivao radio-teleskop s bazom. Pomno sam prou~iokartu i nacrtao taj put. Naravno, izbjegavao sam, koliko je god to bilo mogu}e, zaobila`enja, nagibeve}e od pet stepeni, a sve je to imalo izvanredan u~inak na moje sagovornike. Da i ne govorimo da je na Mjesecute`ina{estputa manja nego na Zemlji. - Je li ~injenica da se taj projekt ostvaruje umirila va{e sagovornike? - Stru~njacisvemirskogprava su me do kraja podr`ali: zamisao da se postavi radio-teleskop u krater Saha mirno napreduje. robotom teledirigiranim sa Zemlje ve} nekoj vrsti svemirskog turizma? - Jasno je da }e svemirskiturizam pobuditi vrlo `ivo zanimanje u budu}nosti. - Tako je zamislio Steven Spielberg u filmu Jurassic Park. - Ako pokus bude pozitivan, industrijalcima }e pasti na um i druge ideje za pove}anja koristi od Mjeseca. Univerziteti u SAD-u prou~avaju projekte lunarnog Rovera, a bud`eti jo{ i ne postoje. Sprava koju su zamislili astronomi sa Univerzitetaili{ta Mellon te`i dvije i po tone i ve} je sasvim sama pre{lastotinekilometara u velikim pustinjama Ju`ne Amerike. No, postoje i one mnogoskromnije, veli~ine poput one koja je {etala povr{inom Marsa. Izgleda da robotsko tele-prisustvo ima sjajnu budu}nost pred sobom. - Ne navode li ti razni projekti na pomisao da }e taj Rover vrlo brzo voziti po Mjesecu?

Genijalna ideja
- Zar nije u interesuastronoma povezivanje s industrijalcima? - Naravno. Luna Corp., kojom upravlja industrijalac-vizionar, predlo`ila je da po{alje na Mjesec jedanRover, robotopremljendvjematelevizijskimkamerama i solarnim baterijama, kojim bi privatne osobemogledaljinskiupravljati sa

Zemlje. Postavite va{e upravlja~ko mjesto u muzeju deI Air et de V Espace u Francuskoj ili u Space Museumu u Washingtonu, naprimjer, te napla}ujete pravo kori{tenjaupravljanjarobotom na Mjesecu u trajanju nekoliko minuta. - To je sjajna ideja! - To je ~ak genijalna ideja! - Jedini je problem {to baterije ne}e hvatati sun~evu energiju

u lunarnoj no}i... - Pa dobro, kada padne no} na Mjesecu, {alter se zatvara, to je sve. - No, zar nije jedan dio Mjeseca uvijek u sjeni? - Ne, osim nekoliko dubokih kratera na polovima. Suprotno vjerovanju, strana koju mi ne vidimonijenu`no u sjeni. Tamo je posvuda14 danasvjetlo i 14 dana no}. - Ne pribli`ava li se ova pri~a s

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

FELJTON
ci o krijum~arenju i kriminalnim akterima mahom su nepotpuni i neprecizni te ~estonepouzdani i te{ko dobavljivi, {to ne treba predstavljati iznena|enje. Dostupna dokumentacija je obi~no fragmentarne naravi i u najboljem slu~aju predstavlja grube procjene.

49

imao je su{tinsku ulogu u pretvaranju konflikta u jednu tako ogromnu crnoberzijansku poslovnu priliku. Veliki dio svega napisanog o opsadiSarajevauklju~ujeizvje{tajenovinara sa licamjesta, diplomata, vojnihzvani~nika i lokalnogstanovni{tva. Ova knjiga se u velikoj mjeri oslanja na te memoare, dnevnike i ostalepri~e sa mjestadoga|aja, kako bi razvilaboljefokusiran i sistemati~niji argument o ulozi zvani~nih i nezvani~nihmehanizama i praksi u odr`avanju opsade. Oni koji obi~no posve}uju najvi{e pa`njeterenskimmikroprocesimakonflikta, kao naprimjernovinari, dokumentiraju te dinamike, {to je korisno, ali nisu skloni njihovojsistematskojanalizi ili teorijskompromi{ljanju. Iakoovaj opisopsadenijepravaetnografija, ja ozbiljnoshvatamantropolo{ko inzistiranje na analizi mikrodinamikepristupom„odozdo prema gore“ a istovremeno , razmatram me|unarodne sile i kontekste pristupom „odozgo prema dole“ . Potrebna je velika doza opreza kada su u pitanju teme ove knjige. Fokusiranjem na ulogu crnoberzijanaca, kriminalaca prometnutih u borce i {vercerskih mre`a, stvara se rizik od preuveli~avanja njihove va`nosti, {to nam daje pretjerano kriminaliziran narativ opsade. U svom najsirovijem obliku, takav fokus mo`e dovesti do predvidivo cini~nog otpisivanja

1571. 1831. 1882. 1927. 1945. 1949. 1969. 1972. 1972.
skom ratu.

NA DANA[NJI DAN

Ro|en njema~ki astronom, matemati~ar i fizi~ar Johan Kepler. Uz pomo} tri fundamentalna zakona o kretanju planeta dokazao Kopernikovu hipotezu o heliocentri~nom sistemu. Engleski prirodnjak ^arls Darvin brodom Bigl isplovio iz Plimuta i po~eo petogodi{nju nau~nu ekspediciju. Na istra`ivanjima koja je obavio tokom tog putovanja zasnovao teoriju o evoluciji `ivih bi}a, objavljenu 1859. u djelu “Porijeklo vrsta“. Ukazom kneza Milana Obrenovi}a o odobrenju Trgovinskog sporazuma i Konzularne konvencije sa SAD-om, uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i SAD-a. Jedan od vo|a Oktobarske revolucije i prvi {ef sovjetske diplomatije Lav Trocki isklju~en iz Komunisti~ke partije po{to je u politi~kim sukobima pobijedila frakcija Josifa Visarionovi~a Staljina. Trocki potom protjeran iz SSSR-a i ubijen u Meksiku 1940, po Staljinovom nalogu. U Va{ingtonu osnovan Me|unarodni monetarni fond. Pravilnik o radu Fonda izradila monetarna i finansijska konferencija 44 zemlje Ujedinjenih nacija, koju je u ljeto 1944. u Breton Vudsu sazvao predsjednik SADa Frenklin Ruzvelt. Holandska kraljica Julijana potpisala dokument kojim je Indonezija dobila suverenitet, poslije vi{e od tri vijeka holandske kolonijalne uprave. Za prvog predsjednika Indonezije izabran Ahmed Sukarno, vo|a oslobodila~kog pokreta. Libija, Sudan i Ujedinjena Arapska Republika postigli dogovor o stvaranju vojnog, politi~kog i ekonomskog saveza. Umro kanadski dr`avnik Lester Bouls Pirson, {ef diplomatije i premijer, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1957, za napore ulo`ene u rje{avanje suecke krize. Australija obustavila vojnu pomo} Ju`nom Vijetnamu i tako okon~ala u~e{}e u VijetnamVi{e od 400 rudara poginulo u eksploziji u rudniku uglja u ^asnali, u indijskoj dr`avi Bihar. Suzan Zontag

Luj Paster

Grebanje povr{ine
To zahtijeva dodatni oprez i pa`njukada je u pitanjukredibilitet i politi~ka naklonost izvora, preciznostpodataka i svijest o inherentnim ograni~enjima takvogtipaistra`ivanja. Dostatoga ostalo je neizre~eno - ja, {tavi{e, sumnjam da sam tek zagrebao povr{inu. ^itaoci bi trebali ta ograni~enja imati na umu dok ~itaju poglavlja koja predstoje. Me|utim, ma koliko empirijski dokazibilineujedna~eni i nesavr{eni, nadam se da ova knjiga ipakpru`aodre|eniuvid u maglovite i nedovoljno shva}ene dimenzije konflikta i post-konfliktnog perioda. To je, po svojoj naravi, prili~no haoti~no i te{ko podru~jeistra`ivanja - a nemasumnje da je to razlog, makar djelimi~ni, zbog kojeg ga mnogi nau~nici rado izbjegavaju. S tim u vezi, fokusiranje na sarajevsku pri~u ima odre|ene prakti~ne prednosti: postoji vi{e terenskih reporta`a i iskaza o~evidaca vezanih za Sarajevo nego {to je slu~aj s ve}inom drugih sukoba, s obzirom na visoki medijski profil grada.
(Sutra: Ja sam ratni profiter)

Naslovna strana knjige “Plavi {ljemovi, crna pijaca”

svih aktera kao pohlepnih i korumpiranih. Nije mi namjera dinamiku opsade svoditi na puki kriminal i profiterstvo. To je samo jedna (dodu{e va`na) dimenzija jednog kompleksnog konflikta. Nije mi cilj pobijati i istiskivati druga kazivanja o opsadi, ve} ih inkorporirati u svoje i tako osvijetliti ~esto zanemarivane i pogre{no shva}ene aspekte opsade i rata u cjelini. Nadalje, kriminalizirana komponenta konflikta ostavila je mo}no naslije|e - u koje spada i nastanak novih elita, koje su profitirale na ratu, te opstajanje ratnih {vercerskih mre`a, koje u`ivaju politi~ku za{titu - a ono se mora potpunije uzeti u obzir kako bi se shvatili izazovi posljeratne obnove. U istra`ivanju ove teme postoje su{tinske prepreke. Poda-

1822. Ro|en francuski hemi~ar i biolog Luj Paster, izumitelj vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Izumio postupak konzerviranja hrane spre~avanjem razmno`avanja bakterija, kasnije nazvan pasterizacija. Osnovao mikrobiologiju i stereohemiju i 1888. formirao institut nazvan po njemu.

1975. 1978. 1979. 1985. 1989. 1995.
rom svijeta.

Umro al`irski dr`avnik Huari Bumedijen, predsjednik Al`ira od juna 1965, kada je dr`avnim udarom oborio Ahmeda Bena Belu. Predsjednik Afganistana Hafizula Amin pogubljen poslije dr`avnog udara koji su podr`ale trupe SSSR-a, u{av{i dva dana ranije u Afganistan, u prvoj vojnoj intervenciji SSSR-a van zemalja Var{avskog pakta. U istovremenim napadima palestinskih terorista na putnike ispred {altera izraelske avikompanije El Al na aerodromima u Rimu i Be~u ubijeno 16 osoba, me|u njima jedan napada~, povrije|eno vi{e od 100 ljudi. Egipat i Sirija, poslije 12 godina prekida, obnovili pune diplomatske odnose. Francuska izvr{ila petu u seriji nuklearnih proba u Ju`nom Pacifiku, {to je izazvalo osude {i-

Nakon „Entretiens sur la fin des temps“ (Razgovori o kraju vremena), gdje smo poku{ali prvi put istra`ivati budu}nost u svjetlu kulturne pro{losti ~ovje~anstva, evo svjedo~enja ~etiri nau~nika, ~etiri velika svjedoka svemira. Jean Heidmann, Alfred Vidal-Madjar, Nicolas Pratzos i Hubert Reeves su najpozvaniji da promotre tu va`nu promjenu nau~nog pogleda. Pitali smo ih za njihovo li~no uvjerenje o tom osjetljivom pitanju, pogodnom i za trabunjanja i za uop}avanja: uzev{i u obzir najnovije podatke, mislite li da }e ~ovjek jednoga dana sresti sebi sli~ne negdje u svemiru? Ili }emo biti osu|eni na prihva}anje na{e kosmi~ke samo}e? Oni su odgovarali strastveno, znala~ki, iskreno, s uvijek potvr|enom voljom da se slo`ene stvari ka`u jednostavnim rije~ima. Primili su nas, svako od njih sa stru~nim iskustvom, ali i s jedinstvenom osobno{}u, nadama, nesigurnostima. Tako su se njihovi stavovi ponekad pokazali opre~nim, a ponekad proturje~nim. Imalo bi se ~ime otvoriti jednu od velikih rasprava ovog novog stolje}a. Zahvaljuju}i njima, na{e se ispitivanje vrlo brzo samo od sebe organiziralo oko ~etiri velike teme, i to pripovjeda~kim tokom koji nas je iznenadio `estinom: od ispitivanja na terenu i astronomskog promatranja do najvrtoglavijih ekstrapolacija dana{nje tehnologije te do krajnjih pitanja metafizike. Razgovore su vodili Catherine David, Frederic Lenoir i Jean-Philippe de Tonnac. - Kada se objavilokvazi-otkri}e leda na sjevernom i ju`nompolu Mjeseca, Luna Corp. je predlo`ila finansiranje prevoza sprave koju je Mellon usavr{io i koja mo`e otkriti i analizirati Mjese~ev led. Ova saradnja izme|unauke i industrije je dobrodo{la: to je garancija da se razni projekti mogu realizirati u bliskoj budu}nosti. - Postojeizgledi da ima leda jer su kometivjerovatnobombardiraliMjesec kao i Zemlju? - To su vjerovatnosti koje uzimamo vrlo ozbiljno. Predlo`io sam Cosparu organiziranje me|unarodnogsimpozija u Nagoyi o tom projektu u krateru.

Svemirska studija
- [ta je to Cospar? - Svjetski odbor za svemirsko istra`ivanje, me|unarodna organizacija visokog nivoa, osnovana ~im je po~ela svemirska

avantura. Godine1998. na{lo se nas petnaestak, nau~nika, istra`iva~a, in`injera, pravnika, kakobismopostavilikamen-temeljac te interdisciplinarne zgrade. Tada me je Me|unarodna astronauti~ka akademija zamolila da vodim jednu svemirskustudiju, virtualnikongres, o projektu radio-motrenja iza Mjeseca. Od 400 upu}enih poziva stru~njacima svih disciplina, primio sam 70 potvrdnihodgovora. Taj posao mora biti zavr{en za godinu dana, a cilj mu je da se napraviskupkorisnihrazmi{ljanja za sve one koji bi jednogadanamogliu~estvovati u tom poduhvatu Saha: NASA, ESA - Evropskasvemirskaagencija, Japanska svemirska agencija, industrijalci... - Kome pripada Mjesec? - U okviru UN-a dva teksta odre|uju njegov status. Najprije je to Ugovor o na~elima kojim se odre|uju aktivnosti dr`ava u istra`ivanju i kori{tenju vanj skog pros to ra, uklju~uju}i Mjesec i druga nebeska tijela, nazvan Ugovor o vanjskom prostoru iz 1967. godine, zatim Sporazum koji odre|uje aktivnosti dr`ava za Mjesec i druga nebeska tijela, nazvan Ugovor o Mjesecu iz 1984. godine.
(Sutra: Kome pripada Mjesec?)

2004. Umrla Suzan Zontag, ameri~ka spisateljica, kriti~arka i veliki prijatelj BiH.

1996. 1998. 1998. 2000. 2000. 2001. 2002. 2006.

U Ruandi po~elo prvo su|enje za genocid u~esnicima masakra nad 800.000 pripadnika plemena Tutsi 1994. Na sjeveru Kosova, poslije kratkog primirja, obnovljeni sukobi srpskih snaga bezbjednosti i kosovskih Albanaca. Irak saop{tio da ne priznaje zone zabranjenog leta koje je poslije Zalivskog rata 1991. Zapad uspostavio iznad sjevera i juga te zemlje, i po~eo seriju sukoba sa snagama SAD-a. Ve}ina Rusa za li~nost vijeka izabrala vo|u Oktobarske revolucije Vladimira Ilji~a Lenjina. Kina i Kuba u Havani potpisale protokol o ja~anju vojne saradnje.

Benazir Buto

Na op}im izborima u Zambiji glasa~i satima ~ekali da glasaju, na tre}im op}im izborima u toj zemlji od sticanja nezavisnosti. U napadu ~e~enskih bomba{a-samoubica na zgradu lokalnih vlasti u Groznom poginule 63 osobe, povrije|eno 178 osoba. Od siline detonacije zgrada se sru{ila. Umro francuski tekstopisac Pjer Delanoe, koji je pisao za desetine francuskih pjeva~a od Edit Pjaf i [arla Aznavura do rokera D`onija Holideja.

2007. U samoubila~kom napadu u predgra|u Islamabada ubijena biv{a pakistanska premijerka i liderka opozicije Benazir Buto, nakon predizbornog mitinga u gradu Ravalpindi. U napadu poginulo jo{ najmanje 20 ljudi, a u neredima koji su uslijedili ubijeno je vi{e desetina osoba.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM vikendicu na jahorini. Mob. 063/265-421. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje B faza, Trg ZAVNOBIHA, III sprat, 40m2, centralno, internet, kablovska, telefon. Mob. 061/172-997. IZDAJEM namje{tenu sobu, studentici, 200 KM. Tel. 646-434. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra kod Holidey inna strancima ili poslovnim ljudima. Tel. 061/897-959. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan,f na Marindvoru. Mob. 061/812046. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru. Mob. 061/358772. IZDAJEM udobnu sobu `enskoj osobi, 300m od Katedrale prema Bjelavama. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina Studentskog kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Sarajevske olimpijade 40, III sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/132-488. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan u centru Sarajeva,blizu medicinskog fakulteta.Tel. 061/720-740 IZDAJEM ili prodajem radnju na Siranu. tel. 062/917-009. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokre ve tne so be, za stu den te. Tel. 033/225-074, 061/252-782. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod ho te la “Bris tol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kom ple tno opre mlje na. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten stan, zaposlenim `enama bez djece, 350 KM. Mob. 066/324-343. GARA@A 14m2, Kranj~evi}eva 25, 80 KM mjese~no. Tel. 659-243, 062/845839. IZDAJEM lijepu ku}u 200m2 sa gara`om, vrtom kod TV OBN, eta`no grijanje. 061/546-246. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM garsonjeru, zaposlenoj osobi, Ko{evsko brdo, kod {kole. Mob. 061/349-190. IZDAJEM pos. prostor 24m2, Isto~no Sarajevo, nogoradnja. Tel. 544-969, 065/987-116. PRODAJEM jednosoban stan 29m2, Stari grad, renoviran, II sprat, cijena povoljna, stan 69m2, Marijin dvor, I sprat, vl~asni{tvo 1/1, stan 127m2 kod stomatolo{ke klinike + gara`a 16m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM stan-ku}u. Ilid`a-Lu`ani u nizovima, dvoeta`na sa gara`om, ba{tom naprijed i pozada. Mob. 061/222465. PRODAJEM jednosoban stan 42m2, novogradnja, Skenderija, 2 sprat, eta`no grijanje, ogra|en veliki balkon. Mob. 061/352-112. PRODAJEM garsonjeru na Marijin dvoru 22m2 + gara`a 12m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes, 450m2 oku~nice, gra|evinska dozvola. Tel. 033/538-364, 062/527-254. PRODAJEM ku}u sa 2 stana, 200m2, poslovnim prostorom 120m2 koji je u funkciji, sa gara`om i ba{tom, extra opremljeno. Mob. 061/906-923. PRODAJEM malu devastiranu ku}u u Mosta}ima kod Trebinja, 95m2 + 130m2 ba{te, parcelu 520m2 — Dra~e Hrvat ska, 200m od mo ra. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u 8x9m, sa 1.000m2 ba{te, Otes. Tel. 033/628-896. PRODAJEM ku}u u Janji — op{tina Bijeljina, mo`e zamjena (Federacija), ku}a 9x7m, useljiva sa zapo~etim pomo~nim objektom, papiri 1/1. Tel. 033/447-095. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan 100m2, op{tina Stari grad, ul. M. ]azima ]ati}a, cijena po dogovoru. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici kod @eljinog stadiona, III sprat useljiv ili mi je njam za gar so nje ru. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasno Ul. Azize [a}irbegovi}, trosoban, dva balkona. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom Trg he ro ja 85.000 KM i 36m2 65.000KM. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom, Porodice Ribar adaptiran, dvostrano orjentisan, dva balkona. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inom Trg me|unarodnog prijateljstva, VI sprat, 102.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na Ba{~ar {i ji, Bra vad`iluk. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 80m2 na Alipa{inom Trg me|unarodnog prijateljstva adaptiran ili mijenjam za dvosoban. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a, 750m2 oku}nice uz autoput prema Mostaru, 70.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan 89m2 na Ba{~ar{iji kod pijace, II sprat. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 48m2 na Skenderiji kod Likovne akademije, II sprat. tel. 065/021-556. PO VO LJNO pro da jem ku}u sa oku}nisom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka br. 122. Mob. 061/201-700 HRASNO, P. Ribar, 38m2, 1 sprat, lift, 80.000 KM. Mob. 061/205-235. PRO DA JEM ma nju ku}u 150m2 oku}nice, bliz`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM ku}u u Kladnju 7,5 x 8 i oku}nicom 1900 m2.Tel. 035/260363. STAN od 83m2, u strogom centru grada. Mob. 062/119-403. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. RAKOVICA, plac kod d`amije, cijena 20 KM/m2. Mob. 066/680-100. PRODAJEM zemlji{te 2.500m2, dobro za doma}instva, Rakovica, Zeleni Aris. Tel. 033/534-179.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine
PRODAJEM dvosoban stan 57m2 Vrani~in nebocer, 7 sprat, renvoran, povoljno, mo`e i zamjena. Tel. 061/864651 i 033/618-944. FALERI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku~nicom 1.200m2 uz rijeku Mo{}anicu. Bob. 061/304-599 i 033/665-419. CEN TAR, pro da jem pos. pros tor 157m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Mob. 061/304-599, 665419. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. KONJIC, ku}a sa dvije gara`e, oku}nica, kod `eljezni~ke stanice. Mob. 062/992-252. PRODAJEM sparcelu 1350m2 uz cestu Otes-ilid`a, svi priklju~ci dozvoljena gradnja. tel. 061/749-442. PRODAJEM trosoban, osun~an, IV sprat, Centar kod Avaza, 120.000KM. Tel. 061/186-665. STAN 53m2, Grbavica I, D. Numi}a, dvosoban, 4 kat, parno grijanje, balkon, os ta va, 108.000 KM. Mob. 066/340-748. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, II sprat, 64m2, C.G. sa balkonom i podrumom. Mob. 065/495-660. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199-845 i 033/665-966. STARI grad, prodajem devastiranu ku}u, 3,30 zemlji{ta, Brusulje 77, papiri uredni, cijena 10.000 eura. Mob. 061/543-853. VELE[I]I, novogradnja 48m2, prizemlje (klasi~no stanje) Rau-Bau), 50.000 KM, nije uknji}eno. Mob. 062/156-882. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8m, oku~nice 422m2, novoizgra|eno, u Ilija{u. Mob. 062/671-097. POSLOVNI prostor 96m2, stambeni 180m2 novogradnja, 12x8m, oku~nice 422m2 u Ilija{u. Mob. 061/552547. DOBRINJA II, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu troiposoban stan, 91m2, IV sprat, 140.000 KM. Mob. 062/606-831 i 033/450-976. KU]A Vratnik (kod Hendek d`amije), Vasin Han (Sor. gazija), vikend-ku}e Pale (Kriva~e, potoci, donji Pribanj, Brezi}i), zemlji{te 4.000 m2 Kasindo-Ukovice. Mob. 066/488-818. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM {umu za sje}u. Mob. 061/030-280. PRODAJEM zemlju na Baricama. mob. 066/892-112. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75m2 novogradnja 3 mokra ~vora, parking. Tel. 033/227-460. VI[NJIK 21a, 80m2, ~etverosoban, 3 sprat, gara`a. Mob. 061/205-235. CENTAR 100m2, Had`iidrizova, novija gradnja, 6 sprat, lift, extra. Mob. 061/205-235. GRBAVICA-[oping, 80m2, gara`a, sre|en, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM ve}i stan na Grbavici I, sa gara`om. Mob. 066/848-420. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701-977. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Is to~no Sa ra je vo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM stan 89m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381-918. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu, Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, centralno grijanje s balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova u zgradi do 60m2 opremljen ili prazan za izdavanje za poznate klijente, agencija. Tel. 062/465-466.

PONUDA
IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. tel. 061/145-122. IZDAJEM namje{ten stan sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Tel. 061/928-632. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji, mo`e za sve namjene osim igara na sre}u. Mob. 062/150-684. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, ul. Kulina bana, I sprat, svi priklju~ci za internet, video nadzor, klimatizirano. Mob. 061/206-923. POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, I sprat, 90m2 sa 4 kancelarije, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. U CENTRU izdajem poslovni prostor (kancelarije), I i II sprat, informati~ka infrastruktura. Tel. 033/225-281. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Stupu (Ba~i}i), kirija 500 KM. Mob. 061/198-642. IZDAJEM poslovni i kancelarijski prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 061/221-706. IZDAJEM stan, nova Breka, dvoiposoban, namje{ten, 2 kat, na du`e vrijeme. Tel. 442-175. IZDAJEM pos. prostor 15m2, u centru grada. Mob. 063/717-908, 214151. IZDAJEM u N. Sarajevu dvosoban 60m2 dugoro~no ozbiljnoj osobi. tel. 061/701-128. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu kod Socijalnog, centralno grijanje, kablovska Tv. tel. 659-895, 062/943021.

PRODAJA
DOBRINJA I, dvoiposoban stan 65m2, 2 WC, prodajem, stan u federalnom dijelu. Tel. 033/453-395. PRODAJEM vi{e parcela na moru, Sreser — Pelje{ac, cijena 20 eura/m2. Tel. 00385 98 583-105. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM ku}u u centru grada 480m2, poslovni prostor 80m2. Mob. 063/874-490. PRODAJEM dvosoban stan 64m2, visoko prizemlje. Tel. 066/321-485. PRODAJEM jednosoban stan u centru. Tel. 201-875, 062/204-717. PRODAJEM dvosoban, top-renoviran stan, gornje Ciglane, II sprat, PVC, 48m2+bal kon, 60.000 eura. Mob. 061/486-739.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM dje~ija kolica, igraonu i kreveti} u odli~nom stanju. Mob. 062/178-268. VRLO povoljno prodajem grobno mjesto na Barama. Mob. 061/905156. PIJANINO ^ajka, 2 kau~a, ormar i kombinovani kredenac. Tel. 524-655. KO@NA jakna, futrovana, br. 50, sme|a boja i 2 skija{ke jakne, `uta boja, br. 50 i 54. Mob. 061/516-910. PELENE za odrasle, srednje-Medium br. 2. Mob. 061/364-663. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice br. M101, 260, 330, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 596, 628, za elek. brija~e Braun, Iskra i Ruske. Tel. 651-556. MOTORNA pila partner, dupla staklena balkonska vrata PVC, eloksirana 50% jeftinije. Mob. 062/607-461. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska no va, Peg-Pe re go. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zi ma i pro lje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vo zi li ma, ser vis Ka ra me ho. Mob. 061/365-193. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. SERVIS zdravlja, ni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, buhe, u{i, stjenice, mi{eve, itd. Tel. 033/219-761, 061/928-535. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Tel. 061/227189. ELEKTRI^AR vr{i opravke {poreta, bojlera, ta pe}i, ve{ ma{ina, indikatora, osigura~a. Tel. 063/155-868. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i. el. pe}i, bojlere, osigura}e, instalacije. Tel. 062/180-021. ODR@AVALA bi domaa~instvo, ~uvala djecu ili starije osobe, ~istila stanove i poslovne prostore. Tel. 063/022-996. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla}i namje{taj u radioni ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156-728. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, hrvatskog/srpskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. VODOINSTALATER radi popravke i adaptacije povoljno. Mob. 061/222927. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343 Pofali~ka br. 76. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654941. VR[IM adap ta ci ju sta no va. Tel. 061/256-132. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis bojlera, el. pe}i, itd.). Mob. 061/132-149. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. PREVODIM tekstove sa engleskog jezika, cijena 5 KM po stranici. Mob. 061/522-442.

51

PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}ir be go vi}, Hra sno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, ci je na 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DO BRI NJA IV, tro ipo so ban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662.

PEUGEOT 406 benzin, 2,0l, 2002. god. puna+dodatna oprema, registrovan do 11/2011. god. Mob. 061/212-267. GOLF 3 TDI karavan, crveni, 95. god. tek registrovan, ABS aerbeg, cen. brava, duplo zaklju~avanje, 7.300 KM. Mob. 062/607-461. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator, 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/639470. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 go di na, pro du`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, re gis tra ci ja do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693470. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

STOLAR vr{i opravke vrata, prozora, kuhinja, tapaciranog namje{taja, itd. Mob. 061/863-740. ZA |ake i studente instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 061/536-973, 446-056. SIGURNO i brzo putujte kombi vozilom po BiH pa i {ire. Mob. 062/205-740. VODOINSTALATER-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, osigura~a, itd. Mob. 061/180-120. SPASITE va{e drage uspomene od propadanja, presnimavamo sa video kaseta na DVD. Tel. 062/824-523. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemogla lica. Tel. 062/569-444. PREVOZ klimatiziranim kombi vozilom na planine, izlete, seminare po BiH i {ire. tel. 061/222-310. MOLERSKE usluge nudimo gletovanje, moleraj, lakiranje stolarije, radijatora i sve ostalo po dogovoru. Tel. 456-979, 061/219-768. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika na planine i sve destinacije. Mob. 062/214690 i 033/220-402. INSTRUIRAM |ake i studente iz mate ma ti ke na Ali pa {i nom po lju 6KM/~as. tel. 061/157-991. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374458. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. ELEKTRI^AR radi sve vrste opravki, bojlera, pe}i, osigura~a, indikatora, instalacija i ostalo. Mob. 061/222228. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. TEPSER s.o.d. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i kamene podove. Mob. 061/524-461, 200-003. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803.

ZAPOSLENJE
POTREBNA dva konobara u citypabu. Obavezno poznavanje engleskog jezika. Mob. 061/323-130. POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, stan i braha obezbije|eni, plata 300 KM. Tel. 658867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

USLUGE
MAXIVI TA, ku}na nje ga i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. SA NI TET SKI pre voz pa ci je na ta www.ba. Tel. 061/564-564, 061/100-567. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, fir ma GLANZ. Mob. 061/350-688. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. STUDIO 8, izrada ameri~kih plakara, kliznih kuhinja, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja, po mjeri, alu vanjske roletne. D`. Bijedi}a 20, mob. 061/578-959. www.studio8.ba e-mail: neno-m@web.de BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. DAJEM instrukcije iz matemetike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~is to, efi ka sno, po uz da no. Mob. 061/030-280.

OSTALO
PRODAJEM akvarijum, crni, sa stalkom, povoljno. Mob. 061/030-280. PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM dugu `ensku bundu od nerca br. 42-44, praktino nova, povoljno. Tel. 654-096, 062/226-975. PRODAJEM `ensku dugu bundu, duge sivo - crne dlake. br. 42. Mob. 061/147-117. PRODAJEM `enske bunde od Bizama i Rakuna. Tel. 062/525-981. PRODAJEM peraje, masku za plivanje. Tel. 062/525-981. PRODAJEM aparat za kvarcanje gornjeg dijela tijela, cijena 90 KM. Mob. 061/147-117. PRODAJEM 10 rebara harmonika vrata 40 KM, vis. 245, du`ina 237. Mob. 062/320-034. USTUPAM ugovor o zakupu sa Op{tinom uz otkup inventara (fast food). Tel. 061/245-900. PRODAJEM {trika~u ma{inu, plinsko kuhalo, stari bakreni le|en, ne{to veza. Tel. 202-917.

TEHNIKA
PRODAJEM TA pe} 4kw 200KM. Tel. 033/810-572, 061/438-855. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
PRODAJEM Polo Wolksvagen, Opel Korsu i Ford Fijestu, povoljno. Mob. 061/703-280 i 033/633-244. PRODAJEM Opel Korsa — Skong, 1997. godina, 5 vrata, boja crvena, registrovana do 23.7.2010., 160.000 KM, cijena 5.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. ALPAKA esca JG, prodajem. Mob. 063/603-010. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRO DA JEM o~uvan i ge ne ral no ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526918. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Danas, 27. decembra 2010. godine, navr{ava se 7 najtu`nijih dana od kada je na ahiret preselio na{ sin i brat

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ZAHVALNICA
Ovim povodom `elimo da izrazimo veliku zahvalnost osoblju iz kola Hitne pomo}i koji su prvi pru`ili pomo} na{em sinu, doktorici Dijani ^ustovi}, sestri Aidi Musi} i tehni~arima Ziji Godinjaku i Rusmiru Habulu, de`urnom osoblju KUM-a, te dr. @eljki Raji}-Gotovac i prim. dr. Spu`i}u iz KCUS Ko{evo. Ujedno izra`avamo posebnu zahvalnost doktorima Faruku Alenderu, Nerminu Had`i}u, Aldenu Begi}u i Vedadu Papovi}u, te svim prijateljima, kom{ijama, rodbini i poznanicima koji su bili uz nas u ovim najte`im trenucima. Veliko Vam hvala! O`alo{}eni i zahvalni: majka Jasminka, otac Jasenko, sestra Aida, zet Almir, sestri~na Nejira i djevojka Mirela.
001

MIRZA (JASENKO) BANJAC
Praznina koju si ostavio za sobom nikada ne}e biti ispunjena. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i neka mu je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti danas, 27. decembra 2010. godine, u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.

USLUGE
ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. VOZA^I, ako ne mo`ete upaliti svoje vozilo ili ako je oslabio akumulator, dolazim. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. [TOPANJE perzera sarajevske }ilimare, proizveden 1950. godine i nove rese. Mob. 061/566-811 i 033/649-559. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. VOZA]I, ako ne mo`ete upaliti svoje vozilo ili je oslabio akumulator pozovite Tel. 033/531-996 i 062/639-470. VODOINSTALATER opravlja kotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva vr{i opravku instalacija, mon. sanitar. ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228.

S dubokom boli javljamo da je na{a draga

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{

BARICA KARA^I], ro|. @ALAC

MIRZA BANJAC

blago u Gospodinu preminula 25. decembra 2010. u 70. godini. Sahrana }e se obaviti 27. decembra 2010. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Ivanka i unuk Rade, obitelji Kara~i}, Jano{evi}, Zornija, Peji}, @alac, te brojni susjedi, prijatelji i poznanici. Ku}a `alosti: Ul. Senada Mandi}a Dende 5.
000

Dragi na{ Mirza, tvoj prerani odlazak nas je duboko potresao. Tvoju vedrinu i ~estitost uvijek }emo pamtiti. Uposlenici “Omega - III” Sarajevo
001

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada je oti{ao na{ voljeni

SJE]ANJE

na na{u voljenu

MIRZA BANJAC

SABINU SALKI^EVI]
27. 12. 2009 - 27. 12. 2010.

Svaki dan je te`i od prethodnog zbog saznanja da vi{e nikada ne}e{ biti s nama. Tvoj nasmijani lik, toplinu i dobrotu koju si nesebi~no dijelio drugima zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima. Obitelj Mijatovi}
001

S ljubavlju, Tvoji: majka Sutka, otac Esad, sestra Jasmina, zet Esad i sestri~na Amina
040

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od odlaska na{eg dragog

IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.

POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. TELEFAX servis V&R, popravljamo telefakse, telefone, telefonske instalacije, baterije, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 570-350. MASA@A klasi~na, sportska, energetska uz aromaterapiju, elektroakupunktura, dipl. terapeut — maser. Mob. 063/975-031. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205151. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375.

MIRZE BANJCA

S tugom i bolom uvijek }emo te se sje}ati. Porodice: Mijatovi}, Vukovi}, Azeni}, ]ebi}, Pani}
001

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53

MIRZA BANJAC

Pro{lo je sedam najtu`nijih dana od kada Te nema. Kako }u dalje bez Tebe, ne znam. Toliku tugu, prazninu i bol ni{ta ne mo`e ubla`iti. Ostat }e{ zauvijek dio mene i mog `ivota. Voli Te Tvoja Mirela.
001

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM Ju~e, 26. decembra 2010. godine, navr{ilo se sedam dana od kada nije sa nama na{

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ZAHVALNICA
Neizmjernu zahvalnost na svemu {to su u~inili dugujemo: doktoru Mehmedu Javori}u Javi, medicinskom osoblju i zaposlenima na III odjeljenju Ortopedske klinike KCUS. Doktoru Vladimiru Lovre i medicinskom osoblju Klinike za plu}ne bolesti i tuberkulozu Podhrastovi. Doktoru Besimu ^alki}u, ambulanta MUP-a. Kantonalnom javnom preduze}u Pokop, direktoru Nuki Grebovi}u i zaposlenima. Kantonu Sarajevo, slu`bi Protokola Kantona Sarajevo i svim Draganovim kolegama. SKPD “Prosvjeta” i svim ~lanovima Dru{tva “Prosvjeta”. Porodica
8194

DRAGAN (MOM^ILA) [ELEDA

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MIRZET (HASAN) KLA^AR

MATIJA PRTE[I LE[I]

NENAD (VASO) \URKOVI]

preminuo 25. decembra 2010. u 78. godini. preselio na ahiret u subotu, 25. decembra 2010. u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: majka Mera, otac Hasan, k}erka Amna sa majkom Amelom, supruga Mirsada, tetke Tid`a i Ziza, tetci Meho i Iso, teti}i Mustafa, Alija, Mehmed, Zijo, Suad, Azem, Safet, Izet i Ekrem, teti~ne Azemina, Zehra, Suada, Jasmina, Naila i Fadila, teti}i Vezir, Hakija, Munever i Mirsad, {ura Elvedin, te porodice Kla~ar, Svraka, Raoni}, Klinac, Ogle~evac, Imamovi}, Zuko, Omeragi}, Maci}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u Sara~ Ismailovoj d`amiji (Mejta{). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preminula 25. decembra 2010. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 27. decembra 2010. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Marija, Dragica, D`ula i Zlata, sestre Manda i Ana, unu~ad Zvjezdana, Alen, Nermina, Irfan, Boban, Oleg, Larisa i Armis, praunu~ad Ivan i Evano, zetovi Osmo, Slobodan, Adis, Imer, Massimo i Ivica, sestri}i, sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Le{i}, [ehovi}, Prte{i, Husakovi}, Bo`ovi}, Be}irevi}, Emrlah, Demcaj, ]uri}, Jozi}, Larocca, Mikoli}, Babi}, @ivkovi}, Hamidovi}, Risti} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. paljevska br. 99.
000

Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 27. decembra 2010. godine u 13.45 ~asova na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Nada, brat Jovan, sestra Joka sa porodicom, snaha Milada, sestri} @eljko, brati}i Bojan i Mladen sa porodicama, brati~na Nata{a sa porodicom, te porodice \urkovi}, Micevski i Petrovski, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
000

U ponedjeljak, 27. decembra 2010, navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca i dede

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

[EMSUDIN (ALIJA) RESI]
preselio na ahiret u nedjelju, 26. decembra 2010, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije.

SUBHIJE (IBRAHIMA) KARAHASANOVI]
Sje}anje na tebe osta}e vje~no u na{im mislima. Porodica Karahasanovi}
8192

KATICA PERVAN
preminula 25. decembra 2010. u 79. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 28. decembra 2010. godine u 14 sati na groblju Tasov~i}i - ^apljina. O`alo{}eni: suprug Mijo, k}erke Neda i Jadranka, unuka Sonja, te obitelji Pervan, Babi}, Ba{i}, Mili~evi}, Vranjkovi}, Alispahi}, Dugand`i} i ostala rodbina, prijatelji i susjedi
8195

O`alo{}eni: majka Habiba, supruga Hajra, sinovi Edhem i Damir, sestre Mubera i Hajra, zet Mustafa, sestri}i Elvir, Elvedin i Erd`an, sestri~na D`enita, amid`a Avdo sa porodicom, daid`a Fadil sa porodicom, tetke Fadila, Muniba i Hajra sa porodicama, {ura Enver sa porodicom, svastike Fatima i Besima sa porodicama, te porodice Resi}, Curi}, Kunto, Lemezan, Kla~ar, Zoloti}, Pejdah, Ze}o, Jamak, Had`ime{i}, Im{irovi}, Ra`anica, Kar{i}, Zgodi}, Banda, Drkenda, Stovrag, Kere{, Isi}, Bo{njakovi}, Gad`o, Pajo, [ehi}, Begovi}, Ramusovi}, Kahriman, Dunar, Zul~i}, Krnji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Omera [ahi}a br.1.
000

SJE]ANJE na na{u dragu mamu i baku

IVANKA NOVA^EK, ro|. MILO[EVI]
27. 12. 2008 - 27. 12. 2010.

S ljubavlju, tvoji: Gordana, Davor, Andrej, Nives i Mario
8190

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALIL (JUSO) NOGO
preselio na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 75. godini D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Behija, sin Fahrudin, snaha Elma, k}erka Bahrija, brat Azem, sestra Mera, zet Ned`ib Memovi}, brati}i Alen, Enes i Emir, brati~ne Jasna i Enisa, sestri~ne Fata, Sija, Mersiha i Hajrija, {urevi Safet D`aferovi} sa porodicom, Muhamed D`aferovi} sa porodicom, Began Sadikovi} sa porodicom, Sulejman D`aferovi} sa porodicom, D`evad D`aferovi} sa porodicom, te porodice Nogo, D`aferovi}, Memovi}, Kurtovi}, Sabljica, Sadikovi}, Mali{evi}, Nuhanovi}, ^i~ak, Ra`anica, Biber, Bakal, Mehinagi}, Husejnovi}, Peljto, Bistrivoda, Ja{arevi}, ^ordalija, Svraka, Srna, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji Pofali}i (Ulica Zahira Panjete). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NAFIJA \E^EVI], ro|. HAVERI]
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erke Hidaeta, Sabaheta, Safeta, Mevlida i Mirsada, zetovi Osman, Fejzo, Kemal i Miralem, unu~ad Aida, Indira, Damir, Sanita, Dijana, Vedad, Mirza, Sabina i Lejla, praunu~ad, porodice \e}evi}, Haveri}, Husi}, Kadriba{i}, Karamehmedovi}, Mulameki}, Mrgan, Had`ovi}, Mustagrudi}, Red`i}, Kazazi}, Suljagi}, Vejo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati ku}i `alosti u Ulici Antuna Hangija br. 126.
000

IBRO (OSMAN) KATOVI]
preselio na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13 sati na mezarju Katovi}i - Me|e|a. O`alo{}eni: sinovi Mehemed i Adem, k}erke [ehzija, Emira, Mu{a i Munevera, {ura Alija, snahe Rabija, Rabija i D`enita, zetovi Esad, Sulejmen, Fadil, Esad H., Fahro i Almir, unu~ad Dina, Salkan, Amela, Zineta, Fadila, Muamer, Amil, Hazir, Melisa, D`enana, Alen i Aida, praunu~ad Anesa, Anes, Arnes, Eldar, Vildana i Ajdin, sestri~na Mirsada, te porodice Katovi}, [ahi}, Resi}, Hurem, Sofovi}, Ma{i}, ]ati}, Suba{i}, Spori{evi}, Srna, \ip, Gazija, Lemezan, Selak, Vra`alica, He}o, Jela~i}, Ahmovi}, ^izmovi}, Zajkovi}, Avdi}, Mehovi}, Sokolovi}, Duran, Isanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u Katovi}ima - Me|e|a, poslije klanjanja d`enaza-namaza. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice sa polaskom u 9 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

FATIMA (HASAN) PELJTO, ro|. KARAMUSTAFI]
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 75. godini D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Mujo, k}erka Hasnija, snaha Nata{a, unu~ad Edina sa porodicom, Eldina sa porodicom, Edin i Rijad, brat Abaz, snaha Zejna, brati}i Ramo i Emin sa porodicama, amid`i~ne i amid`i}i, djeveri Rasim i Ramiz sa porodicama, jetrve Almasa i Kimeta sa djecom, zaova Dervi{a sa porodicom, te porodice Peljto, Karamustafi}, Karovi}, Hubani}, Pazalja, Hela}, Mujezinovi}, Dizdarevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. Kemala Kapetanovi}a 9. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

had`i ]AMIL (DAUT) SALOSKI

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Ulfeta, sin Faruk, k}erke Medina, Kadra, Sabaheta i Vezirka, snaha Nafija, zetovi Salem, Semko, Selver i Damir, unu~ad Sanela, Ahmed, Enes, Binela, Daut, Berina, Naida, Armin, Nermin, Selverina, Ahmed i Dea, snahe i zetovi, praunu~ad Amna, Dani, Tajra, Adna i Alba, brat Hajru{ sa porodicom, {ura Rifet sa porodicom, te porodice Saloski, Kuburovi}, Dedovi}, Semani}, Oru~, ^olakovi}, Hod`i}, Pepi}, Kamberovi}, Ha{imovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Avde Jabu~ice br. 39/I.
000

MUSTAFA (DERVI[) RAMI]
preselio na ahiret u nedjelju, 26. decembra 2010, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Trebe~aj - Trnovo. O`alo{}eni: sinovi Avdo, Hamdo, Izet i Zaim, k}eri Fehma i Rasema, sestra Rasema, snahe Naza, Mevla, Selma, Merima, Alma i Amela, zetovi Abid i Munib, unu~ad D`evad, D`enan, Ned`ad, Bajro, Esmir, Admir, Amir, Armin, Selvir i Mula, praunu~ad D`emil, Naida, Nejla i Berina, brati}i, brati~ne, sestri}i, daid`i}i, teti}i, te porodice Rami}, Terzo, Ni{i}, Podgorica, Mehmedagi}, Durmo, Lindov, O`egovi}, Godinjak, Katana, Krupalija, Zagorac, ^omor, Mulaosmanovi}, Ku~uk, Zulfovi}, Hrkovi}, Mulaomerovi}, Turudija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, u porodi~noj ku}i u selu Trebe~aj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi brat, daid`a i djever

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e direktorice

MURATU HAD@I]U

AVDO (had`i DERVI[A) MULAGI]

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
8195

Sje}amo ga se s ljubavlju i po{tovanjem. Sandra, Adisa, Maja, Adila, D`eneta, Iris, Lejla ^. i D`anina
8189

Porodica
8187

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE SJE]ANJE

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

na dragog radnog kolegu

na voljenog supruga, oca, svekra i djeda

SAL^IN (SALIH) HASANOVI]
27. 8. 1950 - 27. 12. 2008.

27. 12. 1985 - 27. 12. 2010.

ABDULAHA BEKU \IKI]A

S po{tovanjem, KOLEKTIV POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
001

Ljubav, pa`nja, vedrina i humor Tvoj, u porodici i me|u prijateljima je trajna ostav{tina od neprocjenjive vrijednosti, na ~emu smo Ti vje~no zahvalni. Ai{a, Sre}ko, Alma, Dino i Damir
8120

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{ava se dvadeset godina otkako nije sa nama na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VELJKO BOROV^ANIN
Dragi Veljko, nosimo te u srcima i ~uvamo uspomenu na tebe. Slobodanka, Daliborka, Dalibor, Sa{a, Ubavka, Lana, Sara i Neda Varja
26546

HASNA (ISMET) JAHI], ro|. SALKI]
preselila na ahiret u petak, 24. decembra 2010, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug [emsudin, sin Mirza, k}erka Sanja, brat Edin, sestra Mina, brati} Adis, brati~na Lejla, sestri}i Alan i Ado, sestri~na Irena, porodice Jahi}, Salki}, Bajramovi}, Avdi}, Lu~i}, Mujanovi}, Jela{kovi}, Jeina, Kari}, Hasanbegovi}, Proli} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti, Trg nezavisnosti br. 28/II.
000

ALIJA (FERHAT) LIHO
preselio na ahiret u petak, 24. decembra 2010, u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.45 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Vasvija, sin Haris, k}erke Taisa, Lejla i Azra, zet Mustafa, unuci Denijal i Kenan, {ure Esad, Salko i Said sa porodicama, svastike Saliha, Nemka i Nermina sa porodicama, te porodice Liho, Kalender, Kulagli}, Jabu~ar, Nu}i, Mehi~evi}, Avdibegovi}, [ov{i}, Memeti, Smaji}, Zvirac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Bakije sokak br. 56.
000

SJE]ANJE

na na{e voljene

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga majka i baka

MARIJA MARKOVI], ro|. LUDVIK NASIHA GLO\O MUHIDIN GLO\O
S ljubavlju i tugom, vje~no o`alo{}ena porodica
8179

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZETA [IV[I], ro|. ^ELJO
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Alija, sin Hamed, snahe Amra i Hildana, unu~ad Almir, Amela i Naida, snaha Jana, praunuk Adin, sestra Vasvija, snahe Timka i Senija, brati}i i brati~ne, jetrva Nura, djeveri}i i djeveri~na, te porodice [iv{i}, ^eljo, Fo~o, Red`ovi}, Porobi}, ^ustovi}, Medo{evi}, Omerba{i}, Omerovi}, Bu~o, [adi}, Turkovi}, Kustura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Hameda Buljuba{i}a br. 20, Boljakov Potok.
000

27. 12. 1996 - 27. 12. 2010.

20. 9. 1998 - 27. 12. 2010.

@ivjet }ete zauvijek u na{im srcima i sje}anjima. Porodica
8185

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{ava se godina od smrti

MILIJANA KRIVOKAPI]
1929 - 1981.

prim. dr. [IME BADURINA
Sa velikim po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Obitelji Konjicija i Ivi{
8188 26541

Draga mama, zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Volimo te, tvoji: Ceca, Aco i Andrica

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{ava se sedamnaest godina od pogibije voljenog

TUFIK (had`i [UKRIJA) ARSLANOVI]
preselio na ahiret u petak, 24. decembra 2010, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Trg nezavisnosti 27 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Aji{a, k}erka Jasmina, zet Ned`ad, bra}a Jusuf i Bakir, sestre Vahida, [ahida, Atifa i Pa{a, prijatelji Mahmud i Mirjana Cico, snahe i zetovi, {ure, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Arslanovi}, Hrapovi}, Hrki}, Ljumanovi}, Trebinj~evi}, Bori}, ^elik, Backovi}, [uvalija, Krili}, Kraji{nik, Raoni}, Kahrica, Korjeni}, Cico, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije, Trg nezavisnosti br. 27/III.
000

AMIRA BATE (FAHRUDINA) BEGI]A
27. 12. 1993 - 27. 12. 2010.

JAK[E MINI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja porodica
8178

Tvoja mladost, ljepota i dobrota pro{li su u trenu, a nama ostade ostatak `ivota da provedemo u `alosti, moje srce zna, ali {uti. Bio si najljep{e {to ~ovjek mo`e da ima, ali dragi moj sine, Ti si u na{im mislima vje~no, jer Ti si bio voljen, a voljeni nikad ne umiru. Neka Ti dragi Allah da lijepi d`ennet. Neutje{na Tvoja majka [erifa, k}erka Diana, unuke, supruga Tanja i sestra Behija
8182

Dvadeset sedmog decembra 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Ju~er, 26. decembra 2010. godine, navr{ilo se sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama

NAFE CVIJETI], ro|. BRA^KOVI]

had`i SABRIJA HAD@IPIRI], ro|. ^ENGI]
preselila na ahiret u petak, 24. decembra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: djeca Enisa, Jasmina Jasna i Emir, unu~ad D`enan, D`evad, Mirza, Belma, Hakija, Haris i Jasmina, praunu~ad Tarik, Hanan i Lamija, snahe Hajra i Lejla, brati} Amer sa porodicom, brati~na Emina sa porodicom, sestri} Ned`ad sa porodicom, sestri~ne Pa{a i Bela sa porodicama, te porodice Had`ipiri}, ^engi}, Zulum, Kulagli}, Hasanagi}, Had`i}, Zekovi}, ^i~i}, Bajrovi}, Ramovi}, Alji~evi}, Imamovi}, Srna, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Voje Dimitrijevi}a br. 17/I - Dobrinja C-5.
000

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vrijeme i mjesto u~enja tevhida objavit }emo naknadno. O`alo{}ena porodica
8180

had`i NAD@IJA-hanuma (MUHAREMA) MISIRLIJA
Tevhid }e se prou~iti danas, u ponedjeljak, 27. decembra 2010. godine, u 15 sati u ku}i `alosti, Ul. Antuna Hangija br. 31/I, stan Omi}evi}. Porodica
8168

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

RUKIBA (MEHMEDA) LETI]A

Dvadeset sedmog decembra 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako nije sa nama na{a voljena S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Branislava, k}erka Jasna, zet Dragan i unuk Mak
8135

SJE]ANJE na moju dragu majku

Dvadeset sedmog decembra 2010. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

RADA (PETRA) ^E^AR
27. 12. 2001 - 27. 12. 2010.

SUBHIJA (IBRAHIMA) KARAHASANOVI]
27. 12. 2009 - 27. 12. 2010.

prim. dr. HASNA (SULEJMAN) MULALI], ro|. HAD@IMEHMEDAGI]
Draga na{a, tvoj plemeniti lik i ljubav koju si nam pru`ala osta}e vje~no u na{im srcima. Lila, Minka, Narcis i Srebrenka. Hatma-dova prou~i}e se 27. decembra 2010. godine u Gazi Husrev-begovoj medresi.
8174

Osta}e{ zauvijek u na{em sje}anju. Tvoj sin Miroslav
8132

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj brat Fevzija i brati~na Elma
8183

58

PREDAH

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

O~ekuju vas naporne obaveze, na`alost, okolina nije od velike koristi u onome {to radite. Poku{avate da ostvarite poslovni dogovor sa osobom koja ima druga~ije interese, razmislite o kompromisnoj varijanti. Ponekad je te{ko podvu}i jasnu granicu izme|u glasa razuma i nekontrolisanih emocija, ali nemojte povrijediti ne~ija osje}anja. Prija}e vam psiholo{ko opu{tanje. Susret ili razgovor sa jednom osobom djeluje pou~no, stoga prihvatite ideju o poslovnoj saradnji. Slobodno prihvatite izazov na osnovu li~nog iskustva i posao koji donosi zna~ajnu materijalnu korist. Nema potrebe da se suprotstavljate voljenoj osobi, poka`ite dobru volju i popustljivost. Ljubavni dijalog donosi novu radost. Prija}e vam vitaminska ishrana i boravak u prirodi. Neko remeti va{e planove, stoga nemojte davati zvani~na obe}anja u dru{tvu saradnika. Va`no je da se pridr`avate liste prioriteta, sve druge obaveze odgodite. Budite dovoljno promi{ljeni. Va`no je da postavite granicu izme|u pristojnog pona{anja i emotivnog povjerenja. Prija}e vam zabava u dru{tvu bliskih prijatelja. Ne precjenjujte svoje mogu}nosti, opustite se. Stalo vam je da zavr{ite niz korisnih poslova i da opravdate ne~ije povjerenje. Potrebno je da poka`ete upornost. Doka`ite saradnicima da posjedujete razli~ite kvalitete i da ste ozbiljni u namjerama. Imate utisak da nepravedno trpite zbog ne~ijeg pona{anja, spremni ste da promijenite ono {to vam se ne dopada u ljubavnom odnosu. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Dobijate pogre{ne informacije o poslovnim prilikama. Ne treba da vjerujete osobi koja nije opravdala va{e povjerenje, sa~ekajte na zavr{nu situaciju. U susretu sa saradnicima izbjegavajte pretjeranu razmetljivost. Va{e raspolo`enje mo`e da se shvati na razli~ite na~ine, ali partner nema previ{e razumijevanja za va{e izgovore. Prija}e vam izlazak ili psihofizi~ka relaksacija. Obratite pa`nju na razli~ite detalje. Va`no je da se zateknete u pravom trenutku na odre|enom mjestu i da povu~ete dobar potez. Va{ uspjeh proisti~e iz sposobnosti da nametnete mi{ljenje pred bli`om okolinom. U`ivajte u ne~ijem prisustvu i u emotivnoj pa`nji koju dobijate, sa~uvajte ono {to imate. Ne treba da se osvr}ete u pogre{nom pravcu. Pobolj{ajte svoju koncentraciju. Zaneseni ste novim idejama o poslovnoj saradnji. Potrebno je da se pravilno organizujete, nemojte zanemariti svoje redovne obaveze. Zbog velikih poslovnih ambicija ne obra}ate pa`nju na neke porodi~ne doga|aje. Odgovorite na poruku koju vam upu}uje bliska osoba. Iznenadite partnera neobi~nim poklonom i pa`njom. Prija}e vam izlazak ili {etnja kao dobra relaksacija. Poslovna situacija zahtijeva promi{ljenost, konsultujte ne~ije mi{ljenje prije nego {to donesete novu odluku. Vama nedostaje sna`an impuls ili hrabrost, a nekom drugom analiti~ka sposobnost. Izrazi pa`nje i nje`nosti djeluju podsticajno na voljenu osobu. Podsti~ite kod sebe ma{tovitost i dobre namjere. Posvetite pa`nju vedrim sadr`ajima koji djeluju pozitivno na va{e raspolo`enje. Ne~ija pri~a po va{em mi{ljenju djeluje neubjedljivo i preuveli~ano, tako da se oslanjate na li~nu procjenu i sposobnosti. Izbjegavajte ishitrene odluke u susretu sa saradnicima. Ve}e zna~enje imaju detalji koje mudro pre{utkujete nego stvari koje saop{tavate ljubavnom partneru. Raspolo`eni ste za izlazak ili uzbudljivu zabavu. Potrebno je da pobolj{ate psihofizi~ku kondiciju. Postoje problemi u poslovnom dijalogu, situacija koja za vas predstavlja jednostavno rje{enje nekome djeluje kao komplikovana procedura. Prihvatite kompromis kao odgovor na zajedni~ka pitanja i dileme. Suvi{e o~ekujete od ne~ijih obe}anja. Ponekad stvari izgledaju druga~ije nego {to ih neko predstavlja uz dobre namjere. Nema razloga da se optere}ujete napornim obavezama. Podsti~ite kod sebe komunikativnost i pozitivno raspolo`enje, va`no je da ostavite dobar utisak na saradnike. Zamolite nekog za korisnu uslugu koja }e vas po{tedjeti dodatnog napora. Nepotrebno se udaljavate od voljene osobe. Ne treba da postavljate uslove ili suvi{na pitanja koja izazivaju osje}aj nelagodnost. Obratite pa`nju na pravilniju ishranu, konzumirajte vi{e te~nosti. Imate dobar plan, ali postoje situacije koje vas ometaju da ostvarite sve poslovne namjere. Ne optere}ujte se ne~ijom pri~om i velikim ambicijama, dovoljno je da zavr{ite na vrijeme posao koji ste zapo~eli. Potrebno vam je ne~ije prisustvo i pa`nja. Samo osoba koja vam je emotivno bliska zna da vas oraspolo`i na pravi na~in. Izbjegavajte naporne i stresne situacije, opustite se.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: sestra, uksmal, ts, ife, rtina, arnela, net, in, amer, t, {irina, {aka, et, birzeman, vele{ko, eta, jts, atribut, e, tedi, geno, n|, roker, am, ~ubar, maori, alet, si~a, j, njegomir, dva.

Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), OGLASNA SLU@BA: nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije Tel/fax: 205-938 nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" UNICREDIT BANK DD, agencije Inter Press i Service, nagradu transakcijski ra~un broj: "za zajedni~ki rad novinara razli~itih 3383202250044019, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: nagradu "za borbu protiv ksenofobije" 1990490005630121, Kluba evropskih rektora, nagradu za VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, ljudska prava "Saharov" Evropskog transakcijski ra~un broj: parlamenta, "Me|unarodnu nagradu 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero filijala Sarajevo, transakcijski ra~un slobode" Me|unarodnog udru`enja broj: 5715000000017279 novina (FIEJ), Nagradu “Premio Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” [tampa: Unioninvestplastika dd, u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i Semizovac bb “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa snijegom, na jugu sa ki{om i vrlo hladno. Poslije podne na zapadu, a uve~e i na istoku, prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Puha}e slab do umjeren sjeverni vjetar. Minimalna temperatura od -9 do 1 stepen C, maksimalna od -6 do 0 stepeni C, na jugu od 4 do 7 stepeni C. I narednih dana vrlo hladno. Sutra ujutro magla ili niska obla~nost koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne, a tokom dana prete`no vedro. U srijedu, ~etvrtak i petak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. U Sarajevu obla~no sa snijegom. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura -5 stepeni C, maksimalna dnevna -2 stepena C.

Danas obla~no sa snijegom u centralnoj i isto~noj Evropi, kao i na Balkanu. Ki{a se o~ekuje u Gr~koj, na jugu Italije i mjestimi~no u Velikoj Britaniji. Prete`no sun~ano zadr`a}e se u [paniji i na jugu Francuske. Maksimalna temperatura kreta}e se od 13 do -5 stepeni C na sjeveru i od 8 do 16 stepeni C na jugu Evrope. Na Balkanu obla~no sa snijegom, na jugu Crne Gore, u Albaniji, Makedoniji, Gr~koj i na jugu Bugarske sa ki{om. Poslije podne razvedravanje u zapadnim predjelima. Na Jadranu }e puhati umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura od -2 stepena C u Sarajevu do 16 stepeni C u Atini.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
uloge: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliet te Lewis, po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 sati.

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine ne

OSLOBO\ENJE

MUZEJI
ZEMALJSKI

Charlie Sheen, Susan Sarandon... po~etak u 19.30 sati.

MUMIJEVI I ZVIJEZDA PADALICA
3D, animirani, re`ija: Maria Lindberg, glasovi: Max von Sydow, Alexander Skarsgard... po~etak u 14.00 sati.

Tuka, Mirela Lambi}, Zijah Sokolovi}, Dragan Marinkovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

OSTAVLJENI
drama, re`ija: Adis Bakra~, uloge: Mira Furlan, Mirela Lambi}, Mirsad Tuka, Dragan Marinkovi}, Vilim Matula, Zijah Sokolovi}, Ejla Bav~i}-Tarak~ija, Meto Jovanovski... po~etak u 21 i 22.50 sati.

BANJA LUKA

TRON: NASLJEDSTVO
3D, SF spektakl, re`ija: Joseph Kosinski, uloge: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde... po~etak u 20.45 sati. Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

POZORI[TA
NARODNO
LEGENDA O ALIPA[I
autor: Enver ^olakovi}, dramatizacija i re`ija: Sulejman Kupusovi}, scenografija: Marijela Margeta Ha{imbegovi}, igraju: Adnan Haskovi}, Mediha Musliovi}, Izudin Bajrovi}, Josip Pejakovi}, Vlado Jokanovi}, Nada \urevska, Ermin Sijamija, Mir vad Kuri}, Milan Pavlovi}, Mario Drma}, Riad Ljutovi}, Minka Muf ti}, Nela \enisijevi}, Slaven Vidak, po~etak u 19.30 sati.

MEGAUM
animirana avantura, re`ija: Tom McGrath, glasovi: Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey... po~etak u 15.30 sati.

KINA
KINOTEKA
RAZBIJENO OGLEDALO
re`ija: Guy Hamilton, uloge: Angela Lansbury, Geraldine Chaplin, Tony Cur tis... po~etak u 19 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

HRONIKE IZ NARNIJE: PLOVIDBA BRODA ZOROGAZA
3D, avantura, re`ija: Michael Apted, uloge: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, po~etak u 16.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
doma}i, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Bata @ivojinovi}, Branimir Brstina, Sr|an Todorovi}, Nikola \uri~ko... po~etak u 16.45, 18.30, 19.30, 21.15 i 22.15 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

OSTAVLJENI
drama, re`ija: Adis Bakra~, uloge: Mira Furlan, Mirela Lambi}, Mirsad Tuka, Dragan Marinkovi}, Vilim Matula, Zijah Sokolovi}, Ejla Bav~i}-Tarak~ija, Meto Jovanovski... po~etak u 17.30 sati.

MEETING POINT
BO@I]NA PRI^A
drama, porodi~ni, re`ija: Robert Zemeckis, uloge: Jim Carrey, Steve Valentine, Daryl Sabara... po~etak u 21 sat.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.Izlo`ba fotografija Alije M. Ak{amije, u saradnji Bo{nja~kog instituta i Bo{nja~ke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju, otvorena je za posjete do sredine januara 2011.

KAMERNI
@ABA
autor: Dubravko Mihanovi}, re`ija: Elmir Juki}, igraju: Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad Tuka, Moamer Kasumovi}, Aleksandar Seksan, po~etak u 20 sati.

SAMMY NA PUTU OKO SVIJETA 3D
animirani, avantura, re`ija: Ben Stassen, po~etak u 15.45 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba slika Alme Zild`i} “Refleksije“, za posjete je otvorena do 16. januara 2011. godine. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

CINEMA CITY
UPOZNAJTE MALE FOKEROVE

LJETOPISI NARNIJE: PUTOVANJE NAMJERNIKA ZORE

GALERIJE
BORIS SMOJE
Izlo`ba STUDENTSKI DANI 2010, u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo i nevladinom organizacijom GLOBAL Development & Consulting Inc. na temuPORTRET GRADA. Izlo`ba obuhvata radove u tehnikama: slikarstvo, grafika, crte` i fotografija.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MAK
Dokumentarna izlo`ba o radu Preporoda, povodom dvadesetogodi{njice obnove rada 1990-2010. Autori izlo`be su Medhija Maglajli} i Isma Kamberovi}, a za posjete je otvorena do 26. decembra, svakog dana od 10 do 19 sati.

TUZLA
3D, avantura, fantazija, re`ija: Michael Apted, uloge: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley... po~etak u 17.30 sati.

komedija, re`ija: Paul Weitz, uloge: Ben Stiller, Jessica Alba, Owen Wilson, Robert De Niro, Dustin Hof fman... po~etak u 15.50, 18, 20 sata.

BLACKBOX
Izlo`ba autora: Amer Kapetanovi}, Alija Kamber, Dra`en Gruji}, Edin Pa{ovi} i Elvis Doli}. Autori prvi put izla`u svoja djela koriste}i tehniku printa na slikarsko platno. Galerija se nalazi u Vrazovoj ulici 5.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

TRON: NASLJEDSTVO

ALISA U ZEMLJI ^UDESA
3D, avantura, re`ija: Tim Bur ton, uloge: Mia Wasikowska, Matt Lucas, Johnny Depp, Michael Sheen, Anne Hathaway, Helena Car ter, Crispin Glover, Lucy Davenport, Alan Rickman... po~etak u 17.50 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

3D, akcija, avantura, re`ija: Joseph Kosinski, uloge: Jeff Bridges, Olivia Wilde, Michael Sheen... po~etak u 20 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

GRAD LOPOVA
kriminalisti~ki triler, re`ija: Ben Af fleck, uloge: Ben Af fleck, Rebecca Hall, Jon Hamm... po~etak u 22.30 sati.

KRONIKE IZ NARNIJE: PLOVIDBA BRODA ZOROGAZA
avantura, fantastika, re`ija: Michael Apted, uloge: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes... po~etak u 15.30, 16.30 i 18.45 sati.

AMERIKANAC
kriminalisti~ki triler, re`ija: Anton Corbijn, uloge: George Clooney, Irina Bjorklund, Violante Placido... po~etak u 16.30 sati.

BIHA] KINA
MULTIPLEX EKRAN
UPOZNAJTE MALE FOKEROVE
komedija, re`ija: Paul Weitz, uloge: Ben Stiller, Jessica Alba, Owen Wilson, Robert De Niro, Dustin Hof fman... po~etak u 16.15, 18, 19, 20 i 22 sata.

TRON: NASLJEDSTVO
3D, SF spektakl, re`ija: Joseph Kosinski, uloge: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde... po~etak u 20.10 sata.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Berine [u{~evi} “Svjetlonosci i no}obdije“, otvorena za posjete do 23. januara 2011. godine.

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

MEGAUM
animirana avantura, re`ija: Tom McGrath, glasovi: Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey... po~etak u 16 sati

KINA
UNA
OSTAVLJENI
drama, re`ija: Adis Bakra~, uloge: Mira Furlan, Tony Grga, Mirsad

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

WALL STREET 2
drama, re`ija: Oliver Stone, uloge: Shia LaBeouf, Michael Douglas,

TERMIN
komedija, re`ija: Todd Phillips,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE 2010. godine ponedjeljak, 27. decembar

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Vozi ili umri
KRIMI
Re`ija: Krejg Ros D`unior Uloge: Djuen Martin, Vivika Foks, Megan Gud

HIT
DANA
22.20
MRE@A
AKCIJA
Re`ija: Albert Pyun Uloge: Jean-Claude Van Damme, Deborah Richter, Vincent Klyn

01.00
PINK

Reperska zvijezda Benjamin se ubio, a njegov najbolji prijatelj privatni detektiv Conrad Rad McCrae ne mo`e vjerovati da bi on u~inio ne{to tako. Imao je sve {to je `elio — djevojku koju je volio, obitelj, novac i slavu. Benjaminova djevojka Venus smatra da je kriv Bobby Freeman, poznatiji kao B Free. No, uskoro im se name}e ime Armageddon koji bi trebao imati sve odgovore... Armageddon je navodno Benjaminov tajni partner koji sada raspola`e pravima na njegovu glazbu...

Podne
DRAMA
Re`ija: Puri{a \or|evi} Uloge: Ljubi{a Samard`i}, Neda Arneri}, Faruk Begoli

13.25
RTRS

U post-apokalipti~noj budu}nosti, glad i kuga pobile su ve}inu stanovni{tva uni{tene planete. Znanstvenici rade na lijeku za kugu, ali nedostaju im jo{ neki potrebni sastojci kako bi zavr{ili posao i tako spasili ~ovje~anstvo. Pearl Prophet je `ena cyborg koja ima klju~ne informacije potrebne za znanstvenike. Gibson Rickenbacker poma`e joj da stigne do njih. Na putu im se isprije~i banda kriminalaca, ista ona banda koja je pobila Gibsonovu obitelj...

Pri~a o ljubavi mladog Rusa, slu`benika sovjetske ambasade sa Jugoslovenkom, koja je po~ela na jednom prijemu 1948. godine u Domu sovjetske kulture u Beogradu. Oni se vjen~aju, ali prve bra~ne no}i radio javlja o sukobu izme|u komunisti~kih partija njihovih zemalja. Ta vijest je zna~ila rastanak u kojem ima malo nade da }e se opet sresti.

SERIJE

Hudson Hawk
AKCIJA
Re`ija: Michael Lehmann Uloge: Bruce Willis, Danny Aiello, Andie MacDowell, James Coburn, Richard E. Grant

Gorko - slatko
Nakon {to je diplomirala na medicinskom fakultetu u Londonu, Lucija se vra}a u rodni grad Lumeru. Njena porodica je `eljno i{~ekuje. Otac, koji ne mo`e da shvati da je njegova k}erka `ena koja se dr`i svojih `ivotnih principa, tiha i poslu{na majka, jo{ u sjeni svoga mu`a, vragolasti mla|i brat, ali i najbolja prijateljica i de~ko, koji imaju mnogo toga da joj ka`u, ali i pre{ute...

Gospo|a Barbara
Melendez pita Santosa tko je Mariselina majka. Barbara odlazi od doktora ljuta, jer joj je rekao da ne mo`e imati djecu. Cecilia je ljubomorna kad vidi Luciju s Antonijom. Santos ka`e Melendezu da pretra`i imanje i odlazi. Pukovnik otkrije knjigu poezije, a Pajarote mu ka`e da je to dar za njegovu djevojku. Pajarote poljubi Genovevu glume}i da je s njom u vezi...

1.001 no}
Kerema i Secal }e ponovo zbli`iti vijest da on i Bennu o~ekuju dijete. Ahu `eli iskoristiti no} provedenu s Ali Kemalom kako bi ga natjerala da je o`eni. Kerem dobiva poziv od svog oca i ne zna {ta da ka`e ~ovjeku zbog kojeg se njegova majka ubila. Kaan i [eherzada dolaze u posjetu operisanom Burhanu i ona koristi priliku da njemu i Nadide saop}i da }e se udati za Onura.

17.00 BHT

12.15 FTV

20.00 MRE@A

22.50
NOVA

Eddie Hawkins, zvani Hudson Hawk, pu{ten je iz zatvora nakon deset godina. Jo{ tijekom boravka u zatvoru Hudson je odlu~io nakon izlaska `ivjeti normalnim `ivotom. No nakon izlaska par Darwin i Minerva Mayflower ga ucjeni te mu zada zadatak da ukrade neke radove Leonarda da Vincija. Ukoliko Hudson odbije zadatak, ubit }e njegova prijatelja Tommya.

FILMOVI

Klinci s igrali{ta: Povratak ku}i
FILM ZA DJECU
Re`ija: William Dear Uloge: Keanu Piers, Luke Perry, Danny Nucci, Sarah Deakins, Cainan Wiebe, Meshach Peters

U grad! Napoleon i ja
KOMEDIJA
Re`ija: Paolo Virzi

15.10
HRT 2

ROM. KOMEDIJA

Re`ija: Stanley Donen

Tommy Santa Santorelli uspje{ni je i arogantni igra~ bejzbola, miljenik publike i zvijezda televizijskih novinara. No, nakon jednog nezgodnog udarca bejzbolskom loptom u ~elo, Tommy do|e k sebi kao dvanaestogodi{njak. Isprva ne shva}a {to mu se dogodilo, ne prepoznaje ni dje~ake koji su ga na{li, pa ~ak ni svoju majku...

Martino je mladi nastavnik na otoku Elbi 1814. godine. Martin je idealist protunapoleonskih uvjerenja, zaljubljen u predivnu i plemenitu barunicu Emily. Mladi} postane knji`ni~arem omra`enog velikog cara u izgnanstvu te uskoro po~ne bilje`iti Napoleonove memoare upoznavaju}i ga i u~e}i cijeniti ~ovjeka iza legende.

00.50 NOVA

To~no u {est sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na jednodnevni izlazak u grad. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji Chip i Ozzie. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith, «Miss podzemne `eljeznice», u koju se zaljubi na prvi pogled. Na svoje iznena|enje ve} na sljede}oj postaji primijeti Ivey okru`enu skupinom fotoreportera, te nakratko uspije pri}i djevojci. Zaklju~i da je ona `ena njegova `ivota i Gabey odlu~i dan provesti u potrazi za Ivey. U tome }e mu rado pomo}i Chip i Ozzie...

01.10 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, 87. epizoda 10.00 Mala princeza, crtani film 10.10 D`epni zmaji}i, program za mlade, 12. epizoda 10.30 Phil iz budu}nosti, 39. epizoda 10.55 Tomica i prijatelji 11.00 Villa Maria, igrana serija, 20. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 88. epizoda 13.00 Aleluja i Sartana sinovi bo`iji, film /RP/ 14.45 Sedmica, magazin (r) 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, 66. ep. 16.00 Dolina sunca, 206. ep. 17.00 Federacija danas

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija 09.35 Mala princeza, crtana serija 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.50 Od lutaka do osna`enja izgubljeni zakon, program za djecu 10.05 Doktor @ivago, serija 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Muzi~ki doga|aji u 2010. (r) 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Podne, film 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija [arene ka`e 16.00 Re'publika, Hercegovina 16.26 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.00 Timmy, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.35 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien Force, crtani film 10.55 WINX, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 100. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam 14.55 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.40 Doma}ica Ovako

OBN
06.15 06.35 06.55 07.20 07.45 08.00 09.00 09.15 10.00 10.45 11.15 11.50 11.55 12.10 13.00 13.45 14.05 15.30 16.45 16.50 Iron Man, crtani film Oggy i `ohari, crtani film Johnny Test, crtani film Metajets, crtani film Gusarska akademija, crtani film Ludo srce, telenovela Top Shop A la Carte, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4, kulinarski show V.I.P Survivor: Bez cenzure-dan Vremenska prognoza OBN Info Arhiv srca, talk show Skrivena kamera Top shop C.S.I: Las Vegas, krim. serija Gümüs, telenovela Vremenska prognoza OBN Info

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ortaci, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, reality show, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Muzi~ki program 09.35 Bruklinski most, igrana serija, 9/35 (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 250/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 31/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 TV Liberty (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 33/33 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 62/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 8/52 15.45 Nema problema 16.00 Doma}a lektira: Uhode 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Gorko - slatko, igrana serija, 1/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 2/8 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 69/70 23.45 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 70/70 00.25 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 2/8 (r) 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

60 minuta

POLITI^KI MAGAZIN 20.10

Presing

TALK SHOW 20.10

Slu~ajevi X

KRIM. MAGAZIN 21.30

Telering

Farma

TALK SHOW 21.10

REALITY SHOW 21.00

17.25 Villa Maria, igrana serija, 21. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, 91. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.24 Dnevnik, najava 21.25 60 minuta, specijal 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Otok smrti, 13. epizoda 00.00 Hayd u park, program za mlade 00.30 60 minuta, politi~ki magazin (r) 01.40 60 minuta, specijal (r) 02.40 Federacija danas (r) 03.05 Dnevnik 3

17.05 Karmelita, serija [arene ka`e 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Presing, talk show 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija 23.50 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.20 Tribunal 00.50 Podne, film 02.25 Presing, talk show 03.40 Dnevnik 2 04.05 Re'publika, Hercegovina 04.25 Art ma{ina, emisija iz kulture 05.10 Cirkus, serija

17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.52 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 21. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, 103. ep. 21.00 Moje dvori{te, info-program 21.30 Slu~ajevi X, krim. magazin 22.20 Kiborg, film 00.20 Seks i grad, 68. ep. 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom Reprizni program Hayat TV 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 02.00 Vijesti u 7

16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno, talk show 19.55 Gümüs, telenovela 21.10 Telering, talk show 22.10 Vox populi 22.15 Slu~ajni {pijun, film 00.45 Lanina vremenska prognoza 00.50 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 01.40 Playboy Girls, holivudska pri~a 02.10 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 02.40 Slu~ajni {pijun, film 05.10 Telering, talk show 06.10 ^uvari planeta, dokumentarni program

16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma, reality show 17.45 Gusto TV kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija - u`ivo 19.40 Info top, info-program 19.45 Turist point 19.50 Gusto TV kulinarstvo 19.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Farma: Izbor gazde 21.15 Grand: Narod pita 23.15 Farma, reality show, u`ivo 01.00 Vozi ili umri, film

RTS
11.06 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijem 12.30 Evronet 12.35 Gastronomad (r) 12.50 Pozori{te u ku}i: Orhideje iz Patagonije, serija (r) 13.30 Vu~ari Donje i Gornje Pola~e, film (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bez vize (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava Dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a, serija 20.55 Muzi~ki program 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik, dok. program 23.00 Vijesti 23.05 Imam jednu `elju 00.00 Dnevnik 00.15 Evronet (r)

RTCG
11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 13.15 13.45 14.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.00 17.00 17.15 17.30 19.20 19.30 20.00 20.15 21.00 22.30 22.45 22.50 23.00 23.30 23.50 01.20 Dok. emisija (r) Sat spot Kalendar Vijesti Nedjeljom uve~e (r) Globus (r) Etno Okvir (r) Studio sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Agrosaznanje (r) Kola` Lajmet Crna Gora - u`ivo Kalendar Dnevnik 2 Dijaspora - Vijesti CG - sport Otvoreno Muzi~ki mix Studio sport Kalendar Dnevnik 3 Meridijani Crna Gora - u`ivo (r) Izbor iz zabavnog programa

FOX LIFE
07.05 Bratstva i sestrinstva, serija 07.50 Svita, serija 08.50 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 09.15 O~ajne doma}ice, serija 10.50 Bratstva i sestrinstva, serija 11.40 Svita, serija 12.40 Razvedeni Gari, serija 13.05 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 13.30 Sta`isti, serija 14.15 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 15.05 Vill i Grejs, serija 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Ko je Samanta?, serija 18.00 Svita, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 20.25 Razvedeni Gari, serija 20.50 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 21.10 Rajlijev `ivot, serija 21.35 Svita, serija 22.00 Prava Krv, serija 22.50 Ko je Samanta?, serija 23.15 O~ajne doma}ice, serija 00.50 @enske pri~e, serija 01.40 Bratstva i sestrinstva, serija

UNIVERSAL
07.40 McLeudove k}eri, serija 09.40 Ubistva u Midsomeru, serija 11.40 Sudija Ejmi, serija 12.40 Ne{ Brid`is, serija 13.40 Bo`i}ne prepravke, film 15.30 Na{ prvi Bo`i}, film 17.20 Bo`i}ni an|eo, film

TV1000
06.00 Mo}ni vjetar, film 08.00 Dobre namjere, film 10.00 Neznani junaci, film

EUROSPORT
08.30 Ski-skokovi, Four Hills 09.30 Fudbal, UEFA L[, Classic 2005 Final 10.30 Fudbal, UEFA L[, Classic Final 2009 11.30 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 13.30 Atletika 14.45 Tennis Stories 15.45 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 18.00 Zimski sportovi 19.00 Fudbal, UEFA L[, Classic Final 2010 20.00 All sports 20.05 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Ke~eri

Ubistva u Midsomeru
SERIJA 09.40

Pakleni hote
FILM 22.00

19.10 Bo`i} u oblacima, film 21.00 Ples pet sestara, film 22.50 ^arobnjak, film 01.30 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.30 @enski trikovi, film 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

12.00 Vojni~ina, film 14.10 Pla~i slobodo, film 16.50 Petak poslije petka, film 18.10 Na ivici, film 20.00 Tr~i, Roni, tr~i, film 22.00 Pakleni hotel, film 00.00 Cimeri, film 02.00 Izvo|a~, film

ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
07.50 Bumba, crtana serija 08.10 Graditelj Bob, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 09.05 Gumus, serija (r) 11.00 Asi, serija (r) 12.55 IN magazin (r) 13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija-nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.50 Hudson Hawk, film 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Hudson Hawk, film nastavak 00.50 Napoleon i ja, film 02.25 Bra~ne vode, serija 02.50 Ezo TV, tarot show 03.50 Heroji, serija 04.40 Izgubljeno vrijeme, film (r)

63
Vijesti Bestseller TV Vrata tajne, serija Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Poaro, serija Hit dana Vijesti u 16 Sport 7, magazin Pop corn ^etiri `ene, serija Putokazja Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Krajnja sila, serija Dnevnik (r)

HRT2
08.20 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (r) 08.50 Jelenko, serija za djecu (r) 09.20 Aladdinove pustolovine, crtana serija 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu 10.00 Beverly Hills 4, serija(r) 10.45 Beverly Hills 4, serija (r) 11.30 Rijeka: More (r) 12.00 Lijepom na{om: Vukovar (r) 13.00 Scooby-Doo: Pirati dolaze!, ameri~ki animirani film 14.10 Mala TV (r) TV vrti}: [to je Roni `elio biti? (r) Brlog: Ribe (r) ^arobna plo~a - engleski (r) 14.40 Jelenko, serija (r) 15.10 Klinci s igrali{ta: Povratak ku}i, film 16.45 Johnny Bravo, crtana serija 17.05 Hannah Montana 2, serija za mlade

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.30 Melo korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Svjedo~anstva o genijima, dok. (r) 10.30 Toyotin svijet divljine (r) 11. 00 Biznis vijesti 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 12.00 Vijesti plus 12.20 Edgemont, serija (r) 12.45 Muzi~ki blok 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irvi}em (r) 14.30 Toyotin svijet divljine (r) 15.30 Svjedo~anstva, dok. 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 17.50 Edgemont, serija 18.00 Biznis vijesti 18.25 Kapri, serija 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Fokus, politi~ki magazin 21.00 Biznis vijesti 21.10 Sportski magazin 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Historija Han-dinastije 00.00 Vijesti plus

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Grimove bajke (r) 10.25 Barimba (r) 10.35 Bajke iz cijelog svijeta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja, serija, (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 @ivot, BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture (r) 13.45 @ene u ratu, dok. program (r) 15.00 Vijesti TVSA 15.10 Bajke iz cijelog svijeta 15.25 Liberty TV 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Crna Guja, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Grimove bajke 19.25 Barimba 20.00 Tajne rata, dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Iz bisaga Vehida Guni}a 21.30 Sport magazin 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrana serija 23.30 Glas Amerike 00.00 Igrani film

TV TK
12.00 12.10 12.15 13.55 14.00 14.10 14.15 15.50 16.00 16.30 17.30 18.00 18.45 19.00 19.30 20.05 20.50 22.15 23.00 00.00

08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokro. (r) 09.12 Lugarnica 20, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 ^udom pre`ivjeli 3: No}na mora na planini 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 More ljubavi, serija 13.20 Hitna slu`ba 15, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Normalan `ivot 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (r) 15.35 Glas domovine 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.25 HAK “Promet info” 17.30 8. kat: Ljubavni trokut, talk-show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.26 Na{i i Va{i 2, serija (r) 19.12 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Latinica: Gdje je nestala `enstvenost?, 1. dio 21.25 Latinica: Gdje je nestala `enstvenost?, 2. dio 21.55 Poslovni klub 22.25 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Veliko, ve}e, najve}e: Nosa~ zrakoplova, dokumentarna serija 00.00 Koncerti za bis - najbolje iz 2010. 01.00 Hitna slu`ba 15, serija (r) 01.45 CSI: Miami 7, serija (r) 02.30 Skica za portret (r) 02.35 Poslovni klub (r)

MRE@A PLUS
09.00 09.10 09.30 10.00 10.25 10.55 11.20 12.00 13.00 15.49 15.50 16.50 18.20 20.00 22.20 00.20 01.00 Timmy, crtani film Iron kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben 10 alien, crtani film Winx, crtani film 28.epizoda Sirene, crtani film Indija, serija Pali an|eo, serija Sport centar 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke, ninja ratnici, zabavni program 1001 no}, serija Kiborg, film Seks i grad, serija Sport centar

CSI: Miami
SERIJA

22.10

Asi

SERIJA 21.00

17.30 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija 17.50 Ritam tjedna 18.30 @upanijska panorama 19.00 ^udom pre`ivjeli 3: No}na mora na planini, dokumentarna serija (r) 19.45 Hit dana 20.02 Ve~eras... 20.07 TV Bingo Show 20.50 Razgovor s predsjednikom HOO-a Z.Mate{om 21.00 Dan HOO-a, prijenos 22.15 CSI: Miami 7, serija 23.05 Dnevnik plavu{e: Godine nisu va`ne?, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.15 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 23.40 Blizu doma 2, serija 00.25 Ksena - princeza ratnica 2, serija(r) 01.10 Ciklus mjuzikala: U grad!, ameri~ki film (r)

TV MOSTAR
09.00 Timmy, 21. ep. 09.10 Iron kid, 21. ep. 09.30 Fifi, crtani film, 21 i 22. ep. 10.00 Bakugan, crtani film, 28. ep. 10.25 Ben 10 alien, crtani film, 6. ep. 10.55 Winx, crtani film 28. ep. 11.20 Sirene, crtani film, 28. ep. 12.00 Indija, serija, 100. ep. 13.00 Pali an|eo, 85. ep. 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 102. ep. 16.50 Indija, 101. ep. 18.20 Sasuke, ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, 103. ep. 22.20 Kiborg, film 00.20 Seks i grad, 70. ep. 01.00 Sport centar

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Nerje{eni slu~aj, film 14.30 Vrata tajni, serija 15.00 Budimo humani 15.30 Svi vole Rejmonda, serija 16.00 ADS kviz 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 IC sport 21.30 Glas naroda 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
08.00 Jutarnji program 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.10 Nevidljiva mama, film 11.35 Muzi~ki predah 12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljio (r) 13.15 Time out (r) 14.25 Intermeco 14.30 Vijesti 14.35 Moj zavi~aj15.00 Pantheon program: Divlja ostrva, 6/8 16.00 Autoshop (r) 16.40 Koliko vam je ~ista ku}a, 23/35 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) Duhovni svijet (r) Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sportska hronika 20.15 U svemiru, 14/26 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Igrani film

TV SLON
16.02 Vijesti, info-program 16.10 Slobodni ljudi, revijalni program 17.15 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 „Vje`bajmo zajedno“, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Sto~ar, serija85/130 22.00 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Turizam plus 14.00 Iz dana u dan14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.10 Klinika, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Discovery dokumentarni program 17.25 Eko kviz 2010 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Igrani film 21.30 TV izlog 22.00 Klinika, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.20 Ze sport plus 23.30 Autoshop (r) 00.00 Ze sport (r) 00.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
09.00 Pret~as 09.30 Bajke iz cijelog svijeta 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense: Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 12.30 Turizam plus (r) 13.30 Te{anjska hronika Te{anj (r) 14.00 Pret~as 14.30 Bajke iz cijelog svijeta 15.00 ^etiri `ene, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 ^etiri `ene, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 U pokretu, omladinski program 23.30 Glas Amerike (r)

RTV BN
11.05 Grom u raju, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 History: Kako je nastao `ivot 14.00 Novosti 14.05 Kamiond`ije, serija (r) 15.00 Jelena, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kamiond`ije, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Koliko me voli{, film 00.30 sat program

ATV
10.25 Winx, crtani film 10.55 Sirene, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 18.50 Pocoyo, crtani film 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dosije 21.30 potraga, dokumentarni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Kiborg, film 00.20 Sex I grad, serija 01.00 Sport centar

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer - Bayern 09.00 Fudbal, Bundesliga: Monchengladbach Mainz 10.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska: Genev -Servette, [vajcarska - SKA ST Petersburg, Rusija 11.30 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska: Davos - Spartak Moscow, Rusija 12.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer Monchengladbach 14.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame - Pittsburgh 15.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska, live 17.15 Ekstremni sportovi 19.45 Watts 20.15 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska, live 22.30 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska 00.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer - Bayern 01.45 Fudbal, Bundesliga: Monchengladbach - Mainz

SPORT KLUB
06.30 Klupske TV 07.00 Svjetska Liga - Boks: Moscow - Milan 09.30 Sailing - Spirit of Yachting IX 10.00 FullTilt Poker 11.00 Pregled Davis Cup 12.00 Premier League: Everton - Birmingham 14.00 NBA Live 14.15 Pregled NHL 14.45 Uskijavanje 15.15 Premier League: Aston Villa - Tottenham 17.00 NBA: LA Clippers Phoenix 18.45 Real NBA 19.15 Premier League News 19.30 Pregled Premier League 20.30 Manager Press Conference: Arsenal Chelsea 21.00 Premier League: Arsenal - Chelsea, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League 01.00 Pregled NHL 01.15 NBA Live 01.30 NHL: Florida - Boston, direktno

DICROVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 15.05 16.00 16.55 17.50 18.45 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Trgovci automobilima Ogromne ma{ine Prljavi poslovi Kako to rade? - 2 epizode Razotkrivanje mitova Razorna laboratorija Pre`ivljavanje: Pilot Oru`je budu}nosti Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Lovci na oluje Oru`je budu}nosti Pre`ivljavanje: Pilot Razotkrivanje mitova Pograni~na policija Kako to rade? - 2 epizode Pre`ivljavanje Opasan lov Pre`ivljavanje udvoje Oru`je budu}nosti Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
11.00 Na dugom putu prema dolje: Od Kenije do Ruande 12.00 Majmuni lopovi: Hvata~ majmuna 12.30 Majmuni lopovi: Te{ka vremena 13.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Sprje~avanje Armagedona 14.00 Genijalni Vikinzi: Plja~ka{i 15.00 Potraga za divovskom hobotnicom 16.00 Opasni susreti: Povratak u pitonovu {pilju 17.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a: Frontalni sudar 18.00 [apta~ psima: Bam Bam 19.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Invazija azijskog {arana 20.00 Zato~eni u inozemstvu: Uhi}enje u Tokiju 21.00 Pomorska patrola, 2. ep. 22.00 Istrage zra~nih nezgoda 23.00 Zato~eni u inozemstvu: Uhi}enje u Tokiju 00.00 Pomorska patrola, 2. ep. 01.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Invazija azijskog {arana

VIASAT HISTORY
08.00 Mi Evropljani 09.00 Pri~a o poljoprivredi. Blato, znoj i traktori 10.00 Dalaj Lama 11.00 Farma iz Viktorijanskog doba: posebno bo`i}no izdanje 12.00 Doma}ica broj 49. 13.30 Misterije mumija 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Vizija Vangari Matajie 16.00 Ljubavni problemi 16.30 Misterije istorije 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Ajn{tajnova velika ideja 20.00 Genije dizajna 21.00 Lovci na naciste 22.00 Tenkovi u zlatnom gradu: kraj Pra{kog prolje}a 23.00 Djeca mumije 00.00 Ljubavni problemi 00.30 Misterije istorije 01.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 02.00 Ajn{tajnova velika ideja 04.00 Genije dizajna

ANIMAL PLANET
06.00 Korvinova avantura 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Ko {i{a tog psa 08.35 Divlja planeta 09.00 Planeta Zemlja, 1. ep. 09.55 Planeta Zemlja, 2. ep. 10.50 Planeta Zemlja, 3. ep. 11.45 Planeta Zemlja, 4. ep. 12.40 Planeta Zemlja, 5. ep. 13.35 Planeta Zemlja, 6. ep. 14.30 Planeta Zemlja, 7. ep. 15.25 Planeta Zemlja, 8. ep. 16.20 Planeta Zemlja, 9. ep. 17.15 Planeta Zemlja, 10. ep. 18.10 Planeta Zemlja, 11. ep. 19.10 Planeta Zemlja, 12. ep. 20.05 Maksove velike potrage 21.00 Nevjerovatna putovanja sa Stivom Lenardom 21.55 Borba za kitove, 2 epizoda 23.45 Nepripitomljeno i necenzurisano

Zavr{en memorijalni turnir “Asim Ferhatovi} Hase“

Legea najbolja

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine

PETI PUT

28. strana

Lijepa gesta ~lanova MK Condor Old Timer Zenica

Moskva okovana ledom
Ledena ki{a koja je tokom no}i sa subote na nedjelju pala u Moskvi i regiji oko glavnog grada dovela je do problema s opskrbom strujom, pa je morao biti zatvoren aerodrom Domodedovo, te je prekinut saobra}aj vozovima i tramvajima u gradu. Ki{a je okovala elektri~ne kablove ledom, pa su oni popucali i uzrokovali nestanak struje. U regiji je bez struje ostalo oko 200.000 ljudi. Problemi su nastali u saobra}aju, a ~ak 30.000 ljudi ostalo je zarobljeno u gradskoj podzemnoj `eljeznici. Na Domodedovu su hiljade putnika ostale “nasukane“ a nekoliko deseti, na letova preba~eno je na aerodrom [ermetjevo. Ceste i ulice su postale klizali{ta, a vlasti upozoravaju gra|ane da ne izlaze iz domova ako nemaju potrebe.

Foto: M. TUNOVI]

Djeda Mrazevi - bajkeri

obradovali mali{ane
Posljednjih nekoliko godina oni se pojavljuju sa paketi}ima za djecu i ~ine ne{to neuobi~ajeno, stvarno obraduju djecu na pravi na~in, kazao je direktor JU Dom-porodica Branko Dilber
Djeda Mrazevi - bajkeri i ove godine su obradovali mali{ane bez roditeljskog staranja u zeni~kom JU Dom-porodica podijeliv{i im novogodi{nje paketi}e. Radi se o Moto-klubu Condor Old Timer Zenica, ~ijih je 40-ak ~lanova obu~enih u kostime Djeda Mraza stiglo na dru`enje sa djecom. Prethodno su ovi bajkeri mekog srca prodefilovali sa svojim ljubimcima na dva to~ka kroz grad, pobrali simpatije slu~ajnih prolaznika, posebno onih najmla|ih, koji su ih pozdravljali aplauzima i mahanjem. Nakon toga uz turiranje motora stigli su u naselje Crkvice, te do{li do zgrade Dom-porodice, gdje su do~ekani ovacijama mali{ana. [ti}enici Doma su im u znak zahvalnosti priredili prigodan zabavni program. “Sve dok postoji ovaj moto-klub, mi }emo gledati da na{e male prijatelje posje}ujemo, ne zbog tih paketi}a, to je najmanji razlog, nego jednostavno da svi osjetimo neku potrebu da uradimo ne{to plemenito. Pojedinac tu potrebu ostvaruje ubacivanjem novca u turbe, neko na neki drugi na~in, a mi smo to usmjerili na ovu dje~icu, da podijelimo sa njima radost novogodi{njih praznika“ , kazao je Samir Muranovi}, predsjednik MK Condor. Branko Dilber, direktor JU Dom-porodica, u svoje i u ime 130 {ti}enika ove ustanove zahvalio je bajkerima. “Posljednjih nekoliko godina oni se pojavljuju sa paketi}ima za djecu i ~ine ne{to neuobi~ajeno, stvarno obraduju djecu na pravi na~in. Ovo su ve} postali tradicionalni susreti djece Doma i bajkera ovoga grada“ istakao je Dilber. , ^lanovi MK Condor Old Timer Zenica sudjelovali su u brojnim humanitarnim akcijama {irom Bosne i Hercegovine. Ju~er su tokom defilea ulicama grada svratili nakratko do {tanda na kojem se prodaju kola~i}i za na{eg Kenana, kako bi dali doprinos akciji prikupljanja sredstava za lije~enje oboljelog 30-godi{njeg sugra|anina Kenana Kremi}a, koji se sprema za operaciju u inostranstvu.
M. DAJI]

Najtopliji Bo`i} u 100 godina
Najtopliji Bo`i} u posljednjih stotinu godina zabilje`en je u 18 bugarskih gradova, dok val hladno}e prolazi sredi{tem Evrope, javile su u nedjelju agencije. U sredi{tu zemlje u mjestima Velikom Tarnovu i Staroj Zagori izmjereno je vi{e od 20 stepeni Celzijusa. Bugarska ima kontinentalnu klimu i zime su tamo uobi~ajeno vrlo hladne, s temperaturama ispod nule za Bo`i}.

POSLJEDNJE VIJESTI
POGINUO PJE[AK - Pedesetogodi{nji pje{ak J. M. poginuo je na regionalnom putu Crna Rijeka - Mrkonji}-Grad kada ga je udario golf. Iz CJB-a Banja Luka navode da se nesre}a dogodila u nedjelju ujutro i da je golfom upravljao J. Z. MUSLIMANI RAVNOPRAVNI U SRBIJI - Poglavar Islamske zajednice Srbije Adem Zilki} rekao je da Islamska zajednica kao institucija i muslimanski vjernici u Srbiji u`ivaju sva prava koja u`ivaju drugi narodi, pripadnici drugih vjerskih zajednica i crkava. Izrazio je uvjerenje da Srbija mora imati jednu jedinstvenu islamsku zajednicu, a da bi do dogovora do{lo trebalo bi isklju~iti sve “strane faktore kojih se ne ti~e ovaj prostor, `ivot na ovim prostorima, ovi ljudi i ova dr`ava“. UHAP[EN BIV[I MINISTAR UNUTRA[NJIH POSLOVA UKRAJINE - Biv{i ukrajinski ministar unutra{njih poslova Yury Lutzenko uhap{en je zbog sumnje da je pronevjerio dr`avni fond. Lutzenko se tereti za davanje dodatne penzije svojim {oferima, u vrijednosti 3.800 eura, te za druge zloupotrebe vlasti.

^etiri godine postojanja Udru`enja Biser

POMO] I PODR[KA
u borbi protiv karcinoma
^lanice Udru`enja oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser obilje`ile su ~etvrtu godi{njicu uspje{nog rada i postojanja. S razlogom su ponosne na brojne aktivnosti realizirane u ovoj, ali i svim proteklim godinama, posebno u smislu pomo}i oboljelima, ali i podizanja svijesti na prevenciji ove bolesti. Sjenu na ~etvrti ro|endan Udru`enja baca ~injenica da ga mnoge ~lanice, na`alost, nisu do~ekale. “Pro{le su ~etiri godine otkako se grupa `ena oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja odlu~ila udru`iti i poku{ati napraviti ne{to za sebe, ali i druge. Osnovale smo Udru`enje Biser u namjeri da pru`imo me|usobnu pomo} i podr{ku u borbi protiv ove opake bolesti koja ne bira ni spol ni godine“, ka`e Seja Bav~i}, predsjednica Udru`enja Biser. Gubitak ~lanica, ipak, nijeobeshrabrio ove `ene heroje da se nastave boriti protiv karcinoma, te prije svega pru`e pomo} u lije~enju oboljelih, a uporedo s tim kroz brojne akcije i edukativna predavanja radilo se i na podizanjusvijestina prevenciji ove bolesti. Ovo udru`enje danas ima oko 200 ~lanova,od kojih60 oboljelih. Svi oni prepoznali su mogu}nost da udru`enimsnagama~inedobro sebi i drugima. U tome im poma`u i brojne organizacije i institucije te zdravstveniradnici sa kojima je ostvarena dobra saradnja. A. H.

Milion funti za memoare
Osniva~ internet-sajta WikiLeaks Julian Assange potpisao je ugovore o prodaji prava za autobiografiju vrijedne vi{e od milion funti (1,2 miliona eura). Assange je za britanski Sunday Times rekao da }e mu taj novac pomo}i da se odbrani od optu`bi dvije `ene u [vedskoj za seksualno zlostavljanje. “Ne `elim da napi{em tu knjigu, ali moram. Ve} sam potro{io 200.000 funti za pravne tro{kove i moram da se branim i odr`im WikiLeaks u `ivotu“, rekao je Assange. Ovaj Australijanac kazao je da }e za memoare dobiti 800.000 dolara od ameri~kog izdava~a Alfreda Knopfa, te 380.000 eura od britanske izdava~ke ku}e Canongate. Dodao je da o~ekuje prihod od oko 1,1 milion funti.