P. 1
Pitanja_za_II_kolokvijum_iz_Ekoloskog_menadzmenta[1]

Pitanja_za_II_kolokvijum_iz_Ekoloskog_menadzmenta[1]

|Views: 158|Likes:
Published by cvetanin je lep

More info:

Published by: cvetanin je lep on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Pitanja za II kolokvijum iz Ekoloskog menadzmenta (s predavnja

)
1. Indikatori ekoloskog menadzmenta- EMAS i ISO standardi -
nacrtati semu i objasniti
2. Sa stanovista lokalni! zajednica" raspolo#ivost adekvatnim
podacima i uvid u realizaciju postavljeni! ciljeva omogu$ava
Mreža ekološkog menadžmenta na nivou lokalne zajednice i prezentovanje ekoloških
izveštaja omogućava bolju raspoloživost podacima i pravovremeno informisanje
donosilaca odluka.Raspoloživost adekvatnim podacima i uvid u realizaciju
postavljenih ciljeva omogućava:
• agledavanje pojedina!nih uticaja poslovnih subjekata i njihovu uzajamnu
povezanost
• "spostavljanje partnerskih odnosa u postavljanju i realizaciji ciljeva #u smeru
minimiziranja negativnih uticaja na okruženje$
• "smeravanje razvoja lokalne zajednice u pravcu smanjivanja kumulativnih uticaja
• %ravovremeno informisanje stanovništva.
3. %&EP kao preporuku za standardizaciju sadr#aja ekoloski!
izve'taja navodi () ta*aka grupisani! u ( oblasti" koje su to
oblsti
• Menadžment #podaci o preduzeću& ekološka politika& sistem ekološkog
menadžmenta& ciljevi& istraživanje i razvoj& ...$
• 'naliza ulaz(izlaz #materijali& energija& resursi& ekološki rizik& otpad& ambalaža&
transport& životni vek proizvoda& aerozaga)enje& otpadne vode& zagrevanje& ...$
• *inansije #finansijski pokazatelji& ekološko ra!unovodstvo& ostvarene uštede&
investicije& ...$
• +ahtevi zainteresovanih #zaposleni& investitori& poslovni partneri&lokalna zajenica&
nauka i obrazovanje& mediji& ...$
• ,lobalni aspekti #odgovor na globalno postavljene ciljeve&me)unarodna saradnja&
uvažavanje potreba ravnomernog globalnog razvoja& poštovanje standarda& ...$.
+, -oje su osnovne grupe indikatora ekolo'kog menad#menta
• -ndikatori operativnih performansi preduzeća #.%-s$
• -ndikatori performansi menadžmenta #M%-s$
• -ndikatori /ekoloških0 uslova #12-s$
Indikatori operativni! per.ormansi direktno ukazuju na uticaje preduze ća na
životnu sredinu i na rezultate koji se postižu primenom sistema ekološkog
menadžmenta. " ovu grupu indikatora spadaju indikatoru koji ukazuju na
potrošnju sirovina& potrošnju energije& koriš ćenje obnovljivih energetskih
izvora& transport& emisiju štetnih i opasnih materija& otpad& itd.
Indikatori koji ukazuju na uspe'nost menad#menta se odnose na
implementaciju programa& efikasnost podele nadležnosti& u !estalost
kontrolisanja& uklju!ivanje zaposlenih& zaštitu na radu& internu i eksternu
komunikaciju& investicije& finansijske rezultate& itd.
Indikatori /ekolo'ki!0 uslova se odnose na kvalitet životne sredine na lokalnom
ili regionalnom nivou i na globalne aspekte koji su obuhvaćeni konceptom održivog
razvoja kao što su npr. raspoloživost resursima ili obaveza smanjenja emisije gasova
/staklene bašte0 preuzeta potpisivanjem me)unarodnih protokola.
5. %ticaj objekta na zivotnu sredinu- (ekoloski! uslova)
Indikatori koji ukazuju na kvalitet životne sredine se odnose na pojedine medijume životne
sredine kao što su vazduh, voda, zemljište, biodiverzitet. U grupu indikatora “ekoloških
uslova” takođe spadaju i indikatori koji ukazuju na postojanje objekata posebne namene
(npr. sportski objekti i kulturno blago.
1, -oji su osnovni principi na kojima se bazira sistem ekolo'ki!
indikatora
• kompatibilnost3 #indikatori moraju biti uporedivi i ukazivati na promene ekoloških
performansi$
• izbalansiranost 3 #ravnomernu zastupljenost indikatora koji ukazuju na probleme i
indikatora koji ukazuju na pozitivne rezultate$
• kontinuitet3 #indikatori moraju biti zasnovani na kriterijumima koji obezbe)uju
mogućnost praćenja promena odre)enih vrednosti u vremenu$
• jednozna!nost3 #indikatori moraju biti jasno definisani& razumljivi i pogodni za internu i
eksternu komunikaciju$.
2, 3ta je integrisana dozvola
456789 :956;<:=> =?>9:9 5=:;@9 7 A=?BC?;D;E9 8=F=B G; =5=H?9I9 J7D@9E; 7
?95 J=G@?=F;E9 C6C E;>=I=> 5;69& =5:=G:= =H9IK9E; 98@CI:=G@C LCFC G9G@9I:C
5;= LC:C 5=87B;:@9MCF9 G9 7@I?N;:CB 7G6=ICB9 8=FCB9 G; >9?9:@7F; 59 @98I=
J=G@?=F;E; C6C 98@CI:=G@ =5>=I9?9F7 O9P@;ICB9 J?;5ICN;:CB Q98=:=B =
C:@;>?CG9:=B GJ?;L9I9E; C 8=:@?=6C O9>9NCI9E9 <CI=@:; G?;5C:;.
456789:;<5< =>?@>A<
R=OI=6=B G; =5=H?9I9:
3 ?95 :=I=> J=G@?=F;E9 C =H9IK9E; E;>=I; 98@CI:=G@CS
3 ?95 C HC@:; COB;:; 7 ?957& @F. A7:8MC=:CG9E7 J=G@=F;T;> J=G@?=F;E9S
UO7O;@:= V 5=OI=69 G; =5:=GC C :9 J?;G@9:98 ?959 J=G@?=F;E9.
W;?C=5 I9<;E9 5=OI=6; :; B=<; HC@C 57<C =5 XY >=5C:9.
B, Pribavljanje integrisane dozvole
3 :=I9 J=G@?=F;E9 V J?CH9IK9F7 C:@;>?CG9:7 5=OI=67 =5B9P& @F. J?; J7D@9E9 7
?95S
3 J=G@=F;T9 J=G@?=F;E9 V :9F89G:CF; 5= ZYX[.>=5C:; 7 G86957 G9 W?=>?9B=B
7G869NCI9E9 J=F;5C:CP J?CI?;5:CP >?9:9 G9 =5?;5H9B9 O98=:9S
C, 3ta je postrojenje za koje se izdaje IPPS dozvola
!"#$%&'#('# ")*'%+,# -).%'%$# / ,&-&- 0) %12&.% -).'# %3% 2%4)
#,"%2'&0"% ,&-) 0/ /"2(5)') 6&0)7'%8 6(&6%0&8 % 1# ,&-) 0) %1.#-) %'")9(%0#'# .&12&3#,
,#& % 02#,# .(/9# #,"%2'&0" ,&. ,&-) 6&0"&-% ")*'%+,# 6&2)1#'&0" 0# #,"%2'&0"%8# ,&-) 0)
%12&.) '# "&8 8)0"/ % ,&-# 8&:) 6(&%12)0"% )8%0%-) % 1#9#5);)<
D), -oja su to postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
=&0"(&-);# % #,"%2'&0"% 1# ,&-) 0) %1.#-) %'")9(%0#'# .&12&3# / >(7%-%
? =(&%12&.;# )')(9%-)
? =(&%12&.;# % 6()(#.# 8)"#3#
? @'./0"(%-# 8%')(#3#
? A)8%-0,# %'./0"(%-#
? B6(#2C#;) &"6#.&8
? D0"#3) #,"%2'&0"%E(,#6#$%")"
DD, %slovi koji se propisuju dozvolom
• F(#'%+') 2().'&0"% )8%0%-# 1#9#5/-/G%* 8#")(%-# /"2(5)') 1# .#"& 6&0"(&-);)<
• =(%8)'/ '#-7&C%* .&0"/6'%* ")*'%,# %3% .(/9%* ")*'%+,%* /03&2# % 8)(#<
• H)() 1#4"%") 2#1./*#, 2&.) % 1)8C%4"#<
• H)() ,&-) 0) &.'&0) '# /6(#2C#;) &"6#.&8 ,&-% '#0"#-) 6(% (#./ 6&0"(&-);#<
• H)() 1# 08#;);) 7/,) % 2%7(#$%-#<
• H)() ,&-) 0) &.'&0) '# )I%,#0'& ,&(%4G);) )')(9%-)<
• H)() 1# 06()+#2#;) /.)0# % &",3#;#;) ;%*&2%* 6&03).%$#<
• J#*")2 1# 8&'%"&(%'9 )8%0%-# 0# .)I%'%0#'&8 8)"&.&3&9%-&8, /+)0"#3&4G/ 8)();#,
6(#2%3%8# 1# "/8#+);) ()1/3"#"# 8)();#, /"2(5)'&8 &7#2)1&8 .&0"#2C#;# 6&.#"#,#
'#.3):'&8 &(9#'/<
12.Sta su EFEG dokumenta H(i koja mu je svr!a)
KLMN (Kest Ovailable PeQhniRue LeSerenQe Totes .&,/8)'"# 6(/:#-/ 08)('%$) %
%'I&(8#$%-) %'./0"(%-0,&8 0),"&(/, 6# % -#2'&0"%, / 6&93)./ '%2&# )8%0%-) ,&-% 0) 8&:)
6&0"%G% /1 6(%8)'/ &.()5)') ")*'%,);
13.-oji su osnovni indikatori odr#ivog razvoja H (nabrojte osnovne
podele indikatora )
 UrustvoE (populaQija, kultura, obrazovnje...
 instituQijeE (naQin zivota, instituQije...
 ekonomijaE(industrija, poljoprivreda, saobraQaj, usluge...
 prirodaE(voda, vazduh, zemljiste, Qovek...
D+, Indikatori odr#ivosti (razvoja) #ivotne sredine su (ESI)
V. Stanje životne sredine E obuhvaWeni su indikatori koji se odnose
na kvalitet vazduha, vode, korišWenje zemljišta, itd.
X. Redukcija negativnih uticaja na životnu sredinu E ukazuju u
kolikoj meri je smanjen pritisak na životnu sredinu kroz podatke o
emisiji štetnih materija i eksploataQiji resursa.
Y. ? Smanjenje negativnih uticaja na zdravlje ljudi E ukazuju na
pojave ugrožavanja zdravlja ljudi.
Z. ? Izgradnja i razvoj institucija E postojanje (ili ne instituQija u [iji
domen delovanja spada i briga o stanju životne sredine, upravljanje
životnom sredinom i u[ešWe u izradi razvojnih programa.
\. ? Učešće u globalnim aktivostima na planu zaštite životne
sredine.
D(, Indikatori
? ]MI
? M]I
? UT ]UI
? MMO
? ^K (__I)
D1, Fazlika izmeIu ESI indikatora i ostali! grupa
MMO ITUI`OPaLI
Indikatori MMO grupisani su prema temama
(medijumima životne sredine i sektorimab
?voda
?vazduh
?kvalitet vazduha
?klimatske promene
?zemljište
?otpad
?poljoprivreda
?transport
?priobalne oblasti
?turizam
?ribolov, itd.
17.Podela indikatora iz oblasti #ivotne sredine u vezi sa odrzivim
razvojem
_LILaUO c dIeaPTO ]LMUITO
Indikatori uzroka:
E emisija !aX
E mineralna djubriva
E pestiQidif
Indikatori stanja :
E kvalitet površinskih voda
E kvalitet vazduhaf
Aktivnosti:
E adekvatno odlaganje otpada
E tretman otpadnih vodaf
Prirodna (geografska) obee!ja:
E pošumljenost
E poljoprivredno zemljište
DB, Sema pracenja zivotne sredine (uzrok" pritisak" stanje"
izlozenost i aktivnost)
Ta osnovu postojanja uzro[noEposledi[nih veza u kretanju vrednosti
pojedinih indikatora izvršena je podela indikatora u zavisnosti od toga da li
ukazuju nab
?uzrok (U
?pritisak koji nastaje delovanjem uzroka (_
?stanje koje je poslediQa uzroka i pritiska (]
?izloženost utiQaju kroz dato stanje (I
?odgovor na dato stanje (L
stanje (]
 
pritisak (_
izlozrnost (I

uzrok (U 
  
aktivnost (L
DC, Indeksi odrzivog razvoja (%&) SJI
 divotna sredina
 Mkonomija
 InstituQije
 Uruštvo
K), 3ta je procena uticaja
=(&$)'# /"%$#-#E 6(&-),"# '# :%2&"'/ 0().%'/ 2(4% 0) 1# 6(&-),")
,&-% 0) 63#'%(#-/ % ()#3%1/-/ / 6(&0"&(/, /,C/+/-/G% 6(&8)')
")*'&3&9%-), (),&'0"(/,$%-/, 6(&4%();) ,#6#$%")"# %3% 6()0"#'#,
(#.# ,&-% 8&9/ .&2)0"% .& 1'#+#-'&9 1#9#5%2#;# :%2&"') 0().%') %3%
6().0"#2C#-/ (%1%, 6& 1.(#2C) C/.%“
g=(&$)'# /"%$#-#E 6(&-),"# '# :%2&"'/ 0().%'/ -) 0#0"#2'% .)&
")*'%+,) .&,/8)'"#$%-) 7)1 ,&-) 0) ') 8&:) 6(%0"/6%"% %12&5);/
6(&-),"# % 2(4% 0) / 0,3#./ 0# 6&0"/6,&8 6(&6%0#'%8 6&0)7'%8
1#,&'&8“.
KD, Osnovna razlika izmeIu procene uticaja i IPPL-a
=(&$)'# /"%$#-#E 6(&-),"# '# :%2&"'/ 0().%'/ -) 0#0"#2'% .)&
")*'%+,) .&,/8)'"#$%-) 7)1 ,&-) 0) ') 8&:) 6(%0"/6%"% %12&5);/
6(&-),"# % 2(4% 0) / 0,3#./ 0# 6&0"/6,&8 6(&6%0#'%8 6&0)7'%8
1#,&'&8“.
O I__!E B()5/-) /03&2) % 6&0"/6#, %1.#2#;# %'")9(%0#') .&12&3) 1# 6&0"(&-);# %
#,"%2'&0"% ,&-# 8&9/ %8#"% ')9#"%2') /"%$#-) '# 1.(#2C) C/.%, :%2&"'/ 0().%'/ %3%
8#")(%-#3'# .&7(#, 2(0") #,"%2'&0"% % 6&0"(&-);#, '#.1&( % .(/9# 6%"#;# &.
1'#+#-# 1# 06()+#2#;) % ,&'"(&3/ 1#9#5%2#;# :%2&"') 0().%').
22.3ta sve mo#e biti projekat H(sta je projekat)
 %12&5);) 9(#5)2%'0,%* (#.&2#, /9(#.;# %'0"#3#$%-#, 6&0"(&-);# % &6()8),
;%*&2# (),&'0"(/,$%-#, /,3#;#;) %h%3% 6(&8)'# ")*'&3&9%-), ")*'&3&9%-)
6(&$)0# (#.#, 0%(&2%'), ()6(&8#")(%-#3#, )')(9)'#"# % &"6#.#<
 &0"#3) %'")(2)'$%-) / 6(%(&.% % 6(%(&.'&8 &,(/:);/ /,C/+/-/G% (#.&2) ,&-%
&7/*2#"#-/ ),063&#"#$%-/ 8%')(#3'%* 0%(&2%'#“
23.Projekti za koje se vrsi procena uticaja -kristerijumi procene
uticaja
 i# &0'&2/ .)3#"'&0"%
 i# &0'&2/ ,#6#$%")"#
 i# &0'&2/ 3&,#$%-)
K+, Ma koje delatnosti je bez obzira na kapacitet obavezna
procena uticaja- (gde je obavezna procena uticaja)
? '/,3)#(') )3),"(#') % '/,3)#('# 6&0"(&-);#
? ")(8&)3),"(#')
? (#I%')(%-) '#I")
? *)8%-0,# %'./0"(%-#
? ),063&#"#$%-# (/.# 8%')(#3#
? 6()(#5%2#+,# %'./0"(%-#
? 6(&%12&.;# % ,&(%4G);) #17)0"#
? %'./0"(%-# 8&"&(# % 0#&7(#G#-'%* 0().0"#2#
? 6&0"(&-);# 1# /'%4"#2#;) &"6#.#
25.Gaktori koji se odnose na lokaciju HSema
%ostojeWi sistem zaštite i kvalitet životne sredine
-arakteristike
lokacije Klizina podru[ja koja su pod posebnim merama zastite
_rostorni plan grada i podru[ja i plan razvoja u buduWnosti
\arakteristike korišWenog zemljišta
Tamena postojeQih objekata "aktori koji
%ostojeće aktivnosti na tom podru!ju
se odnose
na lokaciju
K1, Postupak proveravanja-Sema
_ostupak proveravanja

Eabavezna proQena na mosnovu delatnosti

Eabavezna proQena na osnovu kapaQiteta Naktori vezani za projekat
Naktori vezani za lokaQiju

E_ostojanje posebnog režima zaštite Naktori koji deSinišu utiQaj i širinu delovanja

Te postoji zahtev za proQenom utiQaja
E_osebne regionalne zakonske odredbe
_La!MTO UPI!OjO
K2, Sta su indikatori ekoloski! per.ormansi preduzeca
-ndikatori ekoloških performansi preduze ća se mogu definisati kao skup podataka
#datih u apsolutnom ili relativnom iznosu$ koji daje relevantnu i korisnu informaciju o
ekološkim performansama preduze ća i mogućnostima za njihov unapre)ivanje.
KB, -oji su .aktori vezani za procenu uticaja
 faktori vezani za lokaciju
 faktori vazani za projekat
 faktori koji definisu uticaj i sirinu delovanja
KC, Gaze u postupku procene uticaja
 =567LCI9E; = J=@?;HC J?=M;:; 7@CM9F93 O9 J?=F;8@; 8=FC G;
:969O; :9 ]CG@C -- =5:=G:= O9 J?=F;8@; O9 8=F; G; B=<;
O9P@;I9@C J?=M;:9 7@CM9F9S
 =5?;NCI9E; =HCB9 C G95?<9F9 G@75CF; = J?=M;:C 7@CM9F9S
 =567LCI9E; = 59I9E7 G9>69G:=G@C :9 G@75CF7 = J?=M;:C 7@CM9F9.
N), Indikatori ekoloski! per.ormansi preduzeca imaju visestruki
znacaj
" skladu sa postupcima implementacije standarda ekološkog
menadžmenta indikatori ekoloških performansi preduze ća imaju
višestruki zna!aj:
•usmeravaju ekološke politike ka bliže definisanim ciljevima
•precizno izražene ciljeve i termine realizacije u fazi planiranja
•efikasnija podelu odgovornosti u fazi implementacije
•podizanje nivoa interne i eksterne komunikacije
•povećanje mogućnosti za sa!injavanje merodavnog ekološkog izveštaja.

otpadne vode.) • Globalni aspekti (odgovor na globalno postavljene ciljeve. . . istraživanje i razvoj.(ekoloskih uslova)? Indikatori koji ukazuju na kvalitet životne sredine se odnose na pojedine medijume životne sredine kao što su vazduh. sistem ekološkog menadžmenta. . uvažavanje potreba ravnomernog globalnog razvoja. ostvarene uštede. biodiverzitet...) • Zahtevi zainteresovanih (zaposleni. 4. nauka i obrazovanje. efikasnost podele nadležnosti. otpad. finansijske rezultate.. Koje su osnovne grupe indikatora ekološkog menadžmenta? • Indikatori operativnih performansi preduzeća (OPIs) • Indikatori performansi menadžmenta (MPIs) • Indikatori “ekoloških” uslova (ECIs) Indikatori operativnih performansi direktno ukazuju na uticaje preduze ća na životnu sredinu i na rezultate koji se postižu primenom sistema ekološkog menadžmenta.3. ekološka politika. potrošnju energije. raspoloživost resursima ili obaveza smanjenja emisije gasova “staklene bašte” preuzeta potpisivanjem međunarodnih protokola. transport. zagrevanje.. sportski objekti) i kulturno blago. itd.. itd. u čestalost kontrolisanja. resursi. zemljište. uključivanje zaposlenih. poslovni partneri. aerozagađenje. UNEP kao preporuku za standardizaciju sadržaja ekoloskih izveštaja navodi 50 tačaka grupisanih u 5 oblasti. transport. investitori.) • Finansije (finansijski pokazatelji. Uticaj objekta na zivotnu sredinu. internu i eksternu komunikaciju. koriš ćenje obnovljivih energetskih izvora. Indikatori “ekoloških” uslova se odnose na kvalitet životne sredine na lokalnom ili regionalnom nivou i na globalne aspekte koji su obuhvaćeni konceptom održivog razvoja kao što su npr. koje su to oblsti? • Menadžment (podaci o preduzeću. emisiju štetnih i opasnih materija. otpad.. ekološko računovodstvo. Indikatori koji ukazuju na uspešnost menadžmenta se odnose na implementaciju programa. investicije. životni vek proizvoda.. mediji.. .međunarodna saradnja. Koji su osnovni principi na kojima se bazira sistem ekoloških indikatora? .. voda. investicije. 6.. ambalaža. ekološki rizik. U ovu grupu indikatora spadaju indikatoru koji ukazuju na potrošnju sirovina. U grupu indikatora “ekoloških uslova” takođe spadaju i indikatori koji ukazuju na postojanje objekata posebne namene (npr. 5. energija. ciljevi.lokalna zajenica.). poštovanje standarda.) • Analiza ulaz/izlaz (materijali. zaštitu na radu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->