P. 1
Doseljavanje Slovena Na Balkan

Doseljavanje Slovena Na Balkan

|Views: 3,243|Likes:
Published by Bojan Kanja

More info:

Published by: Bojan Kanja on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Doseljavanje Slovena na Balkan

Posledice seobe naroda. Sloveni su naseljavali velika prostranstva u Zakarpatju, između Visle i Azovskog mora. Veliko komešanje izazvano seobom naroda zahvatilo je i Sovene, i oni počinju sa svojom seobom. Naziv Sloven se javlja u raznim varijantama – Slovenin, Slovac, Slovin. Naziv potiče od reči koja označava ljude koji žive u blizini reka. Zbog zavisnosti od Huna i srodnih Anta naziv je doveden u vezu sa latinskim izrazom sclavus – rob. Zajedno sa Antima počinju svoje pomeranje prema jugu. Nisu učestvovali u prodorima varvara preko Dunava krajem V veka. Komes Marcelin te varvare naziva Skitima i Gotima, ali se oni ne mogu izjednačiti sa Slovenima. Prokopije je prvi zabeležio podatak o jednom slovenskom napadu na Balkansko poluostvro za vladavine cara Justina I (518 – 527). To su bili Anti, susedi Slovena, koji su živeli u prostranim stepama severno od ušća Dunava. Ovaj napad suzbio je vizantijski vojskovođa German. Na levoj obali Dunava nalazila su se i naselja Bugara, koje vizantijski pisci nazivaju Hunima. Pokreti u VI veku. Napadi Slovena i Anta na Trakiju učestali su za vlade Justinijana I (527 – 565). Prokopije izveštava da se vizantijska vojska predvođena Hilvudom hrabro borila protiv varvara na levoj obali Dunava. Carska diplomatija je 537. uspela da ove Ante angažuje u borbama u Italiji, protiv Gota. Sloveni i Anti su poseli levu obalu Dunava i stvorili mogućnosti za prelazak preko Dunava i pljačkanje provincija Carstva. Dakija je postala baza za njihove akcije, a zbog njihove brojnosti opisuje se kao slovenska zemlja – Sklavinija. Prokopije u Tajnoj istoriji ističe da Huni (Bugari), Sklavini i Anti pustoše po čitavom Iliriku, od Jadrana do Carigrada, a naročito Trakiju, Heladu i Hersones. Prokopije naziva balkanske provincije “skitskom pustinjom”, a za sve to krivicu baca na Justinijana. Sloveni su između 545. i 550. upadali u Trakiju i strahovito je pustošili. Jedan slovenski odred je stigao čak do Drača. Sloveni se sa velikim plenom vraćaju preko Dunava. Stizali su i do Niša, a planirali su i napad na Solun, ali su na kraju odustali od toga i pošli u Dalmaciju. Dugo su pljačkali po Dalmaciji i sa velikim plenom se vratili kući. Preko Dunava su ih prevezli Gepidi. Činjenica da su se Sklavini u tom pljačkaškom pohodu zadržali veoma dugo, izražava prve težnje ka stalnom naseljavanju i kolonozaciji.
1

Slovenski pljačkaški pohodi 550/51. vezani su za langobardskogepidske sukobe u Karpatskoj kotlini. Vizantija je pokušavala da se drži neutralno i izvuče koristi. Sklopljeni su savezi i sa Langobardima i sa Gepidima. Carstvo je želelo da povrati Sirmijum, koji su držali Gepidi. Vizantija je optuživala Gepide da pomažu Slovene u njihovim pljačkaškim pohodima. Langobardski kralj Alboin je izvojevao pobedu nad Gepidima, pa su Gepidi sklopili savez sa Kutrigurima, koji 551. prelaze Dunav i pljačkaju balkanske provincije. Borbe Avara i Slovena protiv Vizantije. Vizantija se 558. prvi put susreće sa Avarima. Te godine je u Carigrad stiglo avarsko poslanstvo nudeći pomoć Carstvu u borbi protiv svih neprijatelja. Car je odobrio savez i avarskom kaganu dao godišnji tribut i poklone, ali nije prihvatio avarske zahteve da se nasele na teritoriji Carstva. Uz avarsku pomoć Vizantija je pokušala da se oslobodi Kutrigura, Onogura i Sabira u Jermeniji. Prema Agatiji Kutriguri su 559. prešli preko zaleđenog Dunava i opljačkali podunavske provincije. U ovom pohodu su učestvovali i Sklavini. Vizantiji je pošlo za rukom da protiv Kutrigura nahuška Utigure, tako da je došlo do međusobnog rata u kojem su Kutriguri poraženi. Posle 559. vlada relativan mir na severnim granicama Carstva. Avari 562. ponovo traže zemlju za naseljavanja.Vizantija im nudi Panoniju, dok su oni tražili desnu obalu ušća Dunava. Avari i Langobardi su 567. sklopili savez uperen protiv Gepida. Carstvo je u ovom sukobu pokušalo da zauzme Sirmij, i to mu je pošlo za rukom. To je izazvalo petnaestogodišnji rat Vizantije i Avara. Borbe su vođene oko podunavskih gradova: Sirmija, Simgidunuma i Viminacijuma. Po nagovoru kagana Bajana mase Kutrigura su 568. preko Sirmija provalile u Dalmaciju. Sledeće godine kagan je opseo Sirmij. Carski komandant Bon branio je grad. Vizantija je Avarima platila bogat otkup i oni su odustali od pljačkanja podunavskih provincija. Mir koji je zaključen uz bogat poklon u zlatu trajao je u Sremuu oko deset godina. Za to vreme ni Sloveni nisu napadali podunavske provincije Carstva. Napadi Sklavina iz Vlaške 578/79. bili su tako snažni da je pretila opasnost da će preplaviti Heladu. Carstvo je nagovaralo Avare da zarate protiv Sklavina. Avari su uz pomoć carske vojske zaratili protiv Sklavina, ali su imali samo delimične uspehe. Sloveni su, neposredno pred pad Sirmija u avarske ruke, opljačkali celu Heladu, okolinu Soluna i Trakiju. Na tom području su se zardžali skoro tri godine (do 584). Bio je to prvi duži boravak Slovena na tlu Balkana. Čuda svetog Dimitrija opisuju napad jednog odreda od 5.000 Slovena na Solun 584.
2

Avari su 582. zauzeli Sirmij, što je imalo dalekosežne posledice. U svim podunavskim provincijama, kao i u Dalmaciji, zavladala je nesigurnost. Jovan Efeski je zabeležio da je 583. izbio požar u Sirmiju i Avari su ga napustili jer nisu bili vični gašenju požara. Posle zauzeća Sirmija, Avari osvajaju Singidunum, Viminaciju i Avgustu. Car Mavrikije (582 – 602) je 585. prinuđen na sklapanje mira pod teškim uslovima. Ovaj mir nije obavezivao Sklavine, pa je Trakija iste godine postala njihov plen. Avarski kagan je nagovorio Sklavine da krenu na Carigrad, ali ih je carski vojskovođa Komentiol potukao. Kagan je onda organizovao slovenski pohod na Solun 586. Opsada je trajala sedam dana. Sklavini su se poraženi povukli, ali je u Solunu ostala glad. Carstvo je 587. uspelo da porazi Avare i povrati Singidunum i Viminacijum, ali pobeda nije do kraja iskorišćena. Kagan je 588. prodro u Meziju i Malu Skitiju, dok je mnoštvo Sklavina prešlo preko Dunava u Trakiju. Zauzeli su Tesaliju, Heladu, Stari Epir, Atiku i Eubeju, a zatim prešli na Peloponez da se tu nasele. Situacija na severnim granicama se menja 591, kada Persija i Vizantija sklapaju mir. Car Mavrikije je prebacio vojsku na Balkan. Otpočeo je rat sa Avarima. Kagan je tražio saveznike. Sloveni su prevozili Avare preko Dunava u njihove pohode. Sukobi Avara i Vizantinaca bili su žestoki. U proleće 594. vizantijska vojska je krenula na levu obalu Dunava da spreči prelaz Sklavina i pljačkanje Trakije. U početku je imala uspeha, ali je kasnije pretrpela težak poraz. Carska naredba da Prisk s vojskom prezimi u Vlaškoj izazvala je pobunu u vojsci. Ovaj je vratio vojsku na desnu obalu Dunava jer je boravak na levoj obali postao neizdrživ zbog hladnoće i stalnih napada Sklavina. Car Mavrikije nije bio zadovoljan ovakvim ishodom pa je smenio Priska i za komandanta postavio svoga brata Petra. Veća vizantijska ofanziva protiv Sklavina počela je 595, bila je delimično uspešna. Avari su napali 597. Prisk je 599. krenuo na Singidunum, dok su Avari prodrli u Meziju. Zbog kuge koja je među njima izbila kagan se odlučio na mir koji je sklopljen u tvrđavi Driziperi. Carstvo je zadržalo pravo da prelazi Dunav i napada sklavinije u Vlaškoj niziji, koje nisu bile pod vrhovnom vlašću Avara. Carstvo je 600. prekršilo mir iz Drizipere. Prisk je u Singidunumu preuzeo vrhovnu komandu i koncentrisao trupe u Viminacijumu. Posle mnogih bitaka, on je doveo vojsku do Tise i na Titelskom bregu odigrao se odlučujući sukob u kojem su Avari potpuno poraženi. Drugi pokušaj prelaska Dunava radi borbe protiv Sklavina završio se katastrofalno. Trupe pod komandom carevog brata Petra su u početku imale uspeha, ali je kagan pomogao Sklavinima time što je poslao vojsku protiv
3

Na jadransku obalu Sloveni su izbili oko 614. Kiklade. među Sklavinima. Prema kazivanju cara Konstantina VII Porfirogenita. velikim godišnjim dankom u zlatu obezbeđivao je mirovanje Avara. Dok su Avari u prodorima u carske provincije bili rukovođeni isključivo pljačkaškim motivom i sa plenom se vraćali na sever. predomislili i zatražili drugu oblast u kojoj bi se naselili. koje su uspevale da pređu Dunav i na levoj obali suzbijaju Sklavine. Slovensko naseljavanje nije se ograničavalo samo na periferne oblasti Balkanskog poluostrva. Ahaju i Epir. Car Mavrikije je opet insistirao da vojska prezimi na levoj obali Dunava. kada je pala Salona. ali su se. Odnos između Avara i Slovena patrijarh Nićifor označava rečju “simahija”. Poraženi Avari i Persijanci su se 4 . Napuštannje kastruma označava kraj sistematske odbrane podunavskog limesa i dotadašnje taktike carskih trupa. što ukazuju na važnu ulogu Slovena u avarskoj vojsci. kada su prestonicu sa maloazijske strane pritisli Persijanci. Anti su u tom trenutku bili saveznici Cartsva. Glavni cilj napada bio je Solun. Solun je u to vreme bio okružen slovenskim plemenima. Sloveni su nastojali da se trajno nasele južno od Dunava. Na mesto Petra. mimo Petrove volje. koji je pobegao u Carigrad. Čuda svetog Dimitrija navode da su Sloveni (Draguviti. U toku opsade Sloveni su na monoksilima vodili odlučujuću bitku za Zlatni rog. Verziti) napravili flotu čamaca monoksila (izdubljena debla) i opustošili Tesaliju sa ostrvima. Oni tu nisu dugo ostali. koji je usledio 626. kojoj su putevi bili otvoreni posle napuštanja graničnih utvrđenja. Car Foka (602 – 610). te je ona. Kagan je naredio da se pobije veliki broja Slovena koji su prouzrokovali poraz u pomorskoj bitki. Sagudati. To nije zaustavljalo slovensku kolonizaciju. Gepidima i Bugarima.Anta. ali ih je avarski vojskovođa Apsih porazio. Prvi avarski napad na Carigrad odigrao se 617. pokušali ponovo da osvoje Solun. a njihov vođa Hacon je poginuo. Bio je samo predigra sveopšteg napada Avara sa podložnim Slovenima. koja je po njima dobila ime Servija. vojska je izvikala za cara centuriona Foku. Krenuli su da se vrate u svoju staru postojbinu. car Iraklije je Srbima dodelio zemlju u solunskoj oblasti. Opsađivači su pretrpeli težak poraz. centar provincije Dalmacije. Ovaj napad se datuje u period 614 – 616. Uz pomoć avarskog kagana i avarske konjice Sloveni su 618. preplovila Dunav. prešavši Dunav. koji je na čelu podunavskih trupa lako zauzeo Carigrad. koji je doveo do sukoba između Avara i Slovena. Car Mavrikije bio je ubijen s celom porodicom. Velegeziti Vajunati. što je opet dovelo do pobune u vojsci. ali su Sloveni pod gradom pretrpeli poraz. U solunsko zaleđe došli su u vreme cara Iraklija (610 – 641) i delovi i srpskog plemena.

pa tako imamo: Strumljane (reka Strimon). Postojala su i stara slovenska plemenska imena. sačuvan najstariji pomen srpskog plemenskog imena. Rinhine (reka Rihios).počeli povlačiti. i pri kraju Iraklijeve vladavine sa Arapima. Sloveni su bili podeljeni na bezbroj malih celina. Vizantinci su tu razjedinjenost podržavali kupujući naklonost pojedinih slovenskih vođa jer su se plašili da bi Sloveni mogli stvoriti “monarhiju”. slabo povezanih i nesložnih. tj. Duljebi. Obodriti. Te teritorije nisu bile povezane u veće celine. jaku državnu vlast. Najviše spomena ostalo je o sklavinijama na teritoriji Grčke. zatim na Peloponezu i u dolini Ibra. Konavljani (naziv su dobili po ostacima rimskog vodovoda – canale – koji su vekovima dominirali plodnom ravnicom). Moć Avara u Karpatskoj kotlini bila je uzdrmana. gde je u imenu grada Gordoservon u Vitiniji. Carstvo je za vreme Iraklija moralo da vodi bespoštednu borbu protiv Persijanaca. O okolnostima vezanim za doseljavanje etničkih skupina Srba i Hrvata na Balkan govori delo Konstantina VII Porfirogenita – O upravljanju državom. Tako raštrkani Sloveni su Vizantincima delovali kao mnoštvo pojedinačnih teritorija. zabeleženog 680/81. Doseljavanje Srba i Hrvata. Od tih sklavinija (slovenskih kneževina) poznate su samo one koje su bile u vidokrugu vizantijskih gradova i s kojima su vizantijske vlasti dolazile u dodir. Učeni vizantijski car je znao da Srbi koji su se doselili na Balkasko polusotrvo vode poreklo od Srba što su živeli daleko na severu i koji u 5 . a tada bi bili nepobedivi. Dukljani (grad Dokleja). Hrvatsko ime zabeleženo je na više mesta u slovenačkim oblastima. One koje su ležale dublje u unutrašnjosti nisu ostavile traga u delima grčkih pisaca. Uzdrmana avarska moć omogućila je nesmetanu seobu Srba i Hrvata. Srpsko ime se javlja u Lici. Iz tih borbi je izašlo kao pobednik (osim sa Arapima) i doživelo unutrašnji preobražaj koji obeležava prelaz od kasnoantičkog univerzalnog Rimskog carstva ka helenizovanoj srednjovekovnoj monarhiji. ustaljena još u pradomovini: Draguviti. zatim u oblasti severno od Olimpa sa centrom u Srbici. Iako je Iraklije pod zidinama Carigrada izvojevao veliku pobedu nad avarsko-slovenskom vojskom. naročito o onima u zaleđu Soluna. U Moravskoj se Sloveni dižu na ustanaka pod franačkim trgovcem Samom. Prilike na Balkanu uoči doseljavanja Srba i Hrvata. Severci. Deo tih Srba Vizantinci su preselili u Malu Aziju. Avara Slovena. delovi Balkanskog poluostrva i dalje su bili naseljeni Slovenima. Timočani (reka Timok). Slovenske plemenske oznake poticale su od geografskih naziva zatečenih na prostoru koji su naselili. pa su čitav prostor naseljen Slovenima nazivali karakterističnim imenom “sklavinije”. Neretljane (reka Neretva).

Posle pola veka ratovanja ustalila se granica izmedju Bugarske i Vizantije i bugarska ekspanzija je privremeno zaustavljena. Zahumljana (Neretva – Dubrovnik). Avarsku silu će uništiti franački pohodi krajem VIII i počektom IX veka. Protiv Avara su ratovali i tek doseljeni Hrvati i onemogućavali su avarsku vrhovnu vlast nad novoposednutim teritorijama. Vizantijsko-bugarsko suparništvo odredjivalo je politički položaj najstarije srpske države i u najvećoj meri uticalo na njen razvoj. Iraklije im je ustupio prostrane opustele oblasti između Save i dinarskog masiva. Travunjana (Dubrovnik – Boka) i Dukljana (Boka – Bojana). Vizantija je preko uporišta na jadranskim. a nazivali su se Beli Srbi. uskoro su zaželeli da se vrate. Naselili su se u neposrednom susedstvu oblasti naseljene Hrvatima. U sužavanju prostora sklavinija najupornija je bila Vizantija. Medjutim. i već su u povratku bili prešli Dunav kad su se još jednom predomislili i ponovo od cara zatražili zemlju gde bi se naselili. koji su takođe došli iz Bele Hrvatske za vladavine cara Iraklija. Sa severa su ih ugrožavali Avari. pa je pohod cara Justinijana II 688/89. a sa juga Vizantija. Oblast naseljena Srbima graničila se s kneževinama Neretljana (Cetina – Neretva). u kraju koji je prozvan Srbica (Servija). Protobugari su nametnuli vlast zatečenim Slovenima. Protiv Avara je ratovao Samov plemenski savez (623 – 658). 6 .njegovo vreme još nisu bili kršteni. Vizantija je ratovala sa državom Bugara. jonskim i crnomorskim obalama širila politički uticaj na okolne Slovene. koja je nastala iz spoja malobrojne grupe Protobugara i slovenskih plemena nastanjenih izmedju planine Balkana i Dunava.Car ih je primio i dozvolio im da se nasele u solunskoj oblasti. Sloveni su preplavili čitavu balkansku polovinu Carstva. Prešavši Dunav 680. Jedan od njih poveo je polovinu naroda na daleki put u zemlju vizantijskog cara. od Carigrada do Soluna slavljen kao velika pobeda. Prostor koji su naselili bio je na udaru. Bugari su krenuli ka zapadu i kod Tise se sukobljavali s Francima. Time je okončan svaki uticaj Avara na Slovene. Za vlade cara Iraklija dva brata su nasledila vladara Belih Srba.

Ovaj događaj nam govori da su kneževi Srbije imali vrhovnu vlast na toj teritoriji. Vladarski sin koji je doveo Srbe u novu postojbinu umro je još pre no što su se doselili Bugari. Protiv Srbije je zaratio kan Boris. Tome rodu pripadali su i Višeslav. Država tada nije shvatana apstraktno i odvojeno od ličnosti vladareve. već su u vladanju primenjivani principi narodnog prava uobičajeni u gospodarenju nasleđenom imovinom. Taj rat je vođen negde između 836. U Vlastimirovo vreme je protiv srpskog kneza zaratio bugarski kan Presijam. a zatim prešao u Hrvatsku. vlast srpskih knezova proširila se na drugu stranu dinarskog masiva. gde je i sam bio mučki ubijen. Boris je morao da sklopi mir sa Srbima. Taj poklon su Bugari kasnije tumačili kao srpski 7 . Deljenje države između članova vladalačkog roda nije bila retka pojava u evropskim državama ranog srednjeg veka. bio prisiljen da se posle trogodišnjeg otpora Francima. koji je došao na vlast 852. Svome zetu Vlastimir je dao titulu kneza i tako je osnovana lokalna travunjanska dinastija. Njegova vojska je potučena. U vreme Vlastimira. pre 680. Pre sredine IX veka. nasledila su ga trojica sinova: Mutimir. Vlastimirovi naslednici. i ratovao je tri godine. Kratak i veoma uopšten prikaz najranijeg političkog razvitka Srba nalazi se u spisu O upravljanju državom. za kratko vreme zagospodario njegovim područjem. Bugarski zarobljenici su oslobođeni. Radoslav. a Mutimirovi sinovi su ih ispratlili do granice (do Rasa). Kada je Vlastimir umro. Jedan od njih je bio na prestolu kada je Ljudevit Posavski 822. napustivši Sisak. Konstantina VII Porfirogenita. Prosigoj i Vlastimir. travunjanski župan Veloja oženio je sina Krajina ćerkom kneza Vlastimira. čiji su kasniji knezovi Hvalimir i Čučimir samo po imenu poznati. ali nije postigao uspeh. najraniji po imenu poznati srpski kneževi. a Mutimir je kao najstariji ostao glavni vladar. Ovaj dogadjaj spominju Franački anali. Iz vremena vladavine prve trojice nisu poznati nikakvi određeni događaji.Najstarija srpska država – Višeslavići Izveštaj Konstantina VII Porfirogenita. Rat sa Bugarskom. Strojimir i Gojnik. Oni su podelili državnu teritoriju. i 852. Tu je na prevaru ubio lokalnog župana čije je gostoprimstvo uživao. Knez Vlastimir (sredina IX veka). Predaja zarobljenika propraćena je razmenom darova. a njegov sin Vladimir i 12 velikih boljara pali su u srpsko ropstvo. pa unuk. Posle njega je zavladao njegov sin. pa redom kneževi – arhonti od istog roda. ali nije postigao uspeh. Tek o knezu Vlastimiru imamo podatke koji omogućavaju da se njegova vladavina hronološki bliže odredi. skloni kod Srba.

a kao pobednik je izašao najstariji brat Mutimir. napao Bran. On je takođe potvrdio kneževe koji su bili na vlasti. Izdanci vladajuće dinastije bili su pogodno oruđe stranih sila u borbi za uticaj i vrhovnu vlast nad Srbijom. Hrvatski dvor je pružao utočište članovima srpske dinastije koji su morali da beže od svojih rođaka ili od bugarske i vizantijske ruke. Knez Mutimir je umro 891/92. Kotor i Dubrovnik). Kod Srba je to bio rod koji je neprekidno vladao od doseljenja iz stare postojbine. Knez Mutimir (do 891). Najstariji Pribislav je bio na prestolu jedva godinu dana (891 – 892). Zahumljani i Travunjani borili zajedno sa Vizantincima i vojskom Ludviga Nemačkog koja je osvajala Bari (2. On je uhvatio dva mlađa brata. čiji će sin Časlav kasnije igrati značajnu ulogu u srpskom političkom životu. ostavivši za sobom trojicu sinova: Pribislava. Petar Gojniković (892 – 917). ali je taj njegov sinovac ubrzo pobegao u Hrvatsku. Petra je 895/96. Preko domaćih knezova car je posredno vladao slovenskim doseljenicima. jer mu je vladavinu prekratio brat od strica Petar Gojniković koji je ranije pobegao u Hrvatsku. Strojimira i Gojnika. Hrvati. strategu. koja je trajala do 891/92. nastojao je da iskoristi i nametne im svoju vlast. i predao ih bugarskom vladaru Borisu. U zaleđu vizantijskih gradova pružao se niz slovenskih kneževina. Vlastimirovi sinovi su se zavadili. Sukob među Vlastimirovim sinovima. Mir sklopljen sa Borisom obezbedio je period zatišja u odnosima sa Bugarskom. U to vreme došlo je do unutrašnje krize u Srbiji. Zadržao je Petra sina Gojnikovog. Za vreme cara Vasilija desio se značajan preokret u životu Srba izazvan hristijanizacijom.danak. pa je najvažniji zadatak vizantijske vlasti bio da osigura miran život u zaleđu. drugi sin Mutimirov i brat 8 . Brana i Stefana. Naslednici kneza Mutimira. Potrebu ovih gradova za zaštitom vizantijski car Vasilije I (867 – 886). Vizantija je jače uticala na razvitak Srba. Imao je sina Klonimira. Za vreme Mutimirove vladavine. februar 871). pa im je Vizantija pružala pomoć. U izgnanstvu u Bugarskoj Strojimir je proveo ostatak života. U to vreme arabljanski brodovi napadali su gradove na Jadranu (Budvu. Tako su se Srbi. Sada su u Hrvatsku proterani Pribislav i njegova braća. Car Vasilije I uveo je velike promene time što je prepustio slovenskim kneževima danak koji su ovi gradovi bili dužni da plaćaju carevom namesniku. Car je uspevao da slovenskim kneževima nametne određene obaveze i da ih koristi kao oruđe svoje politike. a pripadnike njihovog roda odlikovao time da i u buduće daju vladare. Organizovana je tema Dalmacija (od Kvarnera do Kotora) sa sedištem u Zadru.

napao Vizantiju. Pavle je kasnije prešao na stranu Vizantije i postao neprijatelj Bugarske. O ovome sastanku je bio obavešten i knez Zahumljana Mihailo Višević. Uspeo je da zarobi Zahariju i preda ga Bugarima. koji je od ranije živeo u Bugarskoj. Pavle Branović je odoleo tom napadu. sinom ranijeg pretendenta. negde izmedju Cetine i Neretve. Bran nije imao uspeha. Mihajlo je obavestio Simeona. sin Strojimirov. Zauzeo je grad Dostiniku i zavladao celom državom. Simeon je onda upotrebio Zahariju 9 . Petar ga je porazio. Srpska kneževina se za vlade Petra Gojnikovića proširila na zemlju Neretljana. Pavle Branović (917 – 920). održao se na prestolu i obezbedio mirnu vladavinu tokom pune dve decenije.zbačenog Pribislava. nekadašnji srpski zarobljenik. gde su obrazovali državu. koji je upravo krunisan carskim vencem. Simeona (893 – 927). uoči bitke kod Anhijala u kojoj je Simeon do nogu potukao Vizantince. Bio je izložen napadu svoga brata od strica Zaharije Pribislavljevića. i prisilio Carstvo na plaćanje danka. naneo poraz vizantijskoj vojsci 897. Vizantija je 913. Sa Simeonom je Petar Gojniković sklopio kumstvo. Simeon je 894. a Boris-Mihailo je na presto postavio svoga drugog sina. uspeo je da 897/98. Vladimir je 893 bio uklonjen. ali je na kraju Petar ipak izašao kao pobednik. Medjutim. Ratovi Simeona sa Vizantijom. a car Lav VI je protiv Bugara podigao Mađare koji su živeli na obalama Crnog mora. uzdrma položaj Petra Gojnikovića. koja je ranije bila samostalna kneževina i imala svoga arhonta. Simeon je onda protiv Mađara digao njihove susede Pečenege. Petar se oslanjao na Vizantiju i u vreme cara Lava VI (886 – 912) priznavao je njenu vrhovnu vlast. koju je zaveo Borisov sin Vladimir(889 – 893). Mađari su se preko Karpata doselili u panonske ravnice. Ubio je svoga suparnika. Pavle Branović je kao bugarski štićenik priznavao Simeonovu vrhovnu vlast. koja je prošla kroz tešku krizu zbog reakcije pagana. kako vizantijski car podmićuje kneza Petra da bi se ovaj udružio s Mađarima i ustao protiv Bugara. Klonimir. Ovaj rat se osetio i u Srbiji. zarobio i oslepio i tako ga odstranio iz daljih borbi za srpski presto. veoma značajnu u daljem razvoju Južnih Slovena. Petar Gojniković je bio odveden u Bugarsku i tamo je kao zatvorenik završio život. Srpski knez Petar se sastao s vizantijskim strategom teme Drača. prestala da plaća danak Bugarskoj pa je izbio novi rat. koji je živeo u Carigradu. Vladao je tri godine (917 – 920). Vladimirova reakcija je prisilila Borisa-Mihaila da izađe iz manastira i obračuna se sa svojim starijim sinom. Na Mihajlovo obaveštenje Simeon je poslao na Srbiju bugarsku vojsku s Pavlom Branovićem. Odžavao je dobre odnose i s Bugarskom. To se desilo 917.

naneo najteži poraz Bugarima. U 10 . Kada se domogao vlasti Zaharije je okrenuo ledja Bugarskoj i ponovo prišao Vizantiji. Srbija se posle samo nekoliko godina oslobodila od bugarske vlasti. koja se našla na putu bugarskih osvajačkih pohoda. Posle smrti cara Simeona Mihajlo Višević se približio Vizantiji i dobio visoke titule antipata i patrikija. vizantijski grad Sipont na drugoj obali Jadrana. Na saboru je doneta odluka o zabrani bogosluženja na slovenskom jeziku. Sledeća bugarska ekspedicija 924. koju je on uspeo da potuče. U to vreme je zahumski knez Mihajlo Višević jačao svoju vlast. Na zapadu se Časlavljeva Srbija graničila sa Hrvatskom kod Cetine. koji je pobegao iz Bugarske i vratio se u Srbiju. Priliku da zbaci bugarsku vlast iskoristio je Časlav Klonimirović. ostale su pošteđene bugarskog osvajanja. Posle gotovo čitavog stoleća uspešnog otpora Srbija je podlegla bugarskom pritisku. Car Konstantin VII Porfirogenit saopštava da je Srbija tada sasvim opustela. Časlav Klonimirović (927 – 950). Posle smrti cara Simeona situacija se izmenila jer njegov naslednik Petar nije imao ni ambicije ni snagu svoga oca.kao svoga čoveka. On nije bio postavljen na srpski presto. zaštićene dinarskim planinskim masivom. Bugarska okupacija Srbije. Bugarska je uputila vojsku na Zahariju. Napadao je 926. Kralj Tomislav je 926. Zaharije Pribislavljević (920 – 924). Srpske kneževine u Primorju. Plive. Hrvatske i susednih zemalja. Župani koji su bili sazvani da prime novog kneza. sin Klonimirov. Saboru su prisustvovali i kneževi predstavnici. Granica na jugu sa Dukljom je išla duž Nevesinja. Sada je Bugarska došla u dodir s Hrvatskom. Petar je sada bio pod jakim uticajem cara Romana I Lakapina (920 – 944). već je poslužio kao mamac da bugarski zapovednici pohvataju sve one koji su bili od uticaja u Srbiji. Zahvaljujući bugarskoj podršci Zaharija je ovoga puta došao na presto pošto je prognao Pavla Branovića. prisilila je Zahariju da napusti zemlju i skloni se u Hrvatsku. Raseljeni stanovnici Srbije vraćali su se iz Bugarske. koji je skoro čitav život proveo u izgnanstvu u Bugarskoj. Pre toga je sa hrvatskim kraljem Tomislavom tražio od pape da pošalje izaslanike u vizantijski Split na crkveni sabor 925. Na istoku je granična oblast bila oko Rasa. Gacka i Onogošta. Napad na Hrvatsku završio se neuspešno po bugarsku vojsku. na prevaru su bili pohvatani i odvedeni u Bugarsku. Odsečene glave bugarskih zapovednika poslao je vizantijskom caru kao trofeje. Livna i Imote. S bugarskom vojskom bio je i Časlav. Priznao je vrhovnu vlast vizantijskog cara i zatražio od njega pomoć. Vizantijski car imao je u srpskoj sredini veći ugled od bugarskog vladara.

To su jedini poznati elementi unutrašnje organizacije srpske države do sredine X veka. tako da je ugarski vojskovođa izgubio život.okviru srpske države bila je u prvoj polovini X veka i Bosna. po nagovoru udovice ranije poginulog ugarskog glavara. Mađari su iz osvete pokrenuli nov pohod u Srem (srednjovekovni Srem – ravnice južno od Save). U naseljenim i utvrđenim gradovima boravili su župani. Časlavljeva Srbija se na severu prostirala do reke Save. četiri u Paganiji i tri u Duklji. Ono što se kazuje o navodnim Časlavljevim naslednicima u Barskom rodoslovu fantastično je i ne odogovara opštim prilikama toga vremena. On navodi imena osam gradova u Srbiji. kao nosioci vlasti nad delovima državne teritorije. U njegovo vreme provaljivali su u Srbiju Mađari. Časlav ga je u drinskoj župi teško porazio. nastanjeni u Panonskoj nizij. Sa Časlavom se prekida niz poznatih vladara iz najstarije srpske dinastije. provalio je ugarski knez Kiz. ali ne zbog toga što je ona izumrla. Kraj Časlavljeve vladavine poznat je samo po legendarnim kazivanjima sačuvanim u Letopisu popa Dukljanina iz druge polovine XII veka. 11 . udavljen u Savi. Sve ove podatke nam daje Konstantin Porfirogenit. ograničena tada na dolinu istoimene reke. Časlav je bio zarobljen i zajedno s nekim svojim rođacima. U Bosnu. U iznenadnom noćnom napadu. koja je tada pripadala Srbiji. pljačkajući i pustošeći zemlju. pet u Zahumlju i Travuniji. Već stoga što o njima više nema vesti.

patrijarh Fotije i cezar Varda su ovu misiju poverili Metodiju i Konstantinu. Vizantiijsko poslanstvo na hazarskom dvoru imalo je i misionarske zadatke. Vizantija stupa u dorir sa mladom ruskom državom 860. Napad Rusa podstakao je vizantijski dvor da učvrsti svoje odnose sa Hazarima. Pokrštavanje Rusa bilo je najsigurnije sredstvo da se otkloni opasnost sa te strane. Crkvena organizacija. Posle propasti Samovog plemenskog sveza 658. potukao Avare i potčinio slovenska podunavska plemena (Čehe i Moravce). pa se pojačao i uticaj nemačkog sveštenstva. Oni su znali jezik Slovena i temeljito su se spremili za svoju misiju stvarajući posebno slovensko pismo (glagoljicu) i prevodeći najvažnije bogoslužbene tekstove. Crkvena zavisnost od Franaka povlačila je za sobom i političku. umro Konstantin kao monah Ćirilo. Zato je velikomoravski knez Rastislav zatražio 863. a Rim. od vizantijskog cara Mihaila III sposobne misionare koji bi radili na učvršćivanju hrišćanske crkve u njegovoj zemlji. u grčkom manastiru. stvorena uz pomoć Vizantije oslabila je i na kraju zamenjena 12 . ali je u Rimu. On je posedovao genijalne lingvističke sposobnosti i bio u stanju da. Vizantija nije htela da propusti priliku da proširi svoj politički i kulturni uticaj. knez Svatopluk. 869. Franci postepeno osvajaju oblasti koje su držali Sloveni. Na njegovo čelo je stavljen mladi Konstantin iz Soluna. Car Mihailo. propagira hrišćansku veru i vizantijsku kulturu.Misija Ćirila i Metodija Hazarska misija. pa je Mihailo III primoran da se vrati sa istočnog ratišta. Time je uspeh nihovog misionarskog rada bio zagarantovan. Moravska misija. Naslednik Rastislava. koji ga je u početku pomagao izneverio ga je i napustio. južnoslovenske zemlje). nasuprot jevrejskim i arapskim uticajima u Hazarskom carstvu. U Moravskoj i Panoniji su osnovane dve nove episkopije. On je na taj način želeo da smanji uticaj franačkog klera. Podrška daleke Vizantije bila je nedovoljna. Moravska. Franačko sveštenstvo počinje svoju misionarsku delatnost u Moravskoj. Njihov uspešan rad u Moravskoj je prekinut putovanjem u Rim radi pravdanja kod pape. Misionarski rad je odobren. učenim sinovima visokog činovnika Lava. U slovenskoj zemlji nova vera će se propovedati na slovenskom jeziku. Karlo Veliki je 803. Docniji Metodijev rad u Donjoj Panoniji i Moravskoj nailazio je na sve veće otpore nemačkog sveštenstva. Vizantija je u IX veku pod carem Mihailom III (842 – 867) ojačala. težio je savezu sa Nemačkom. Rusi tada napadaju Carigrad. što joj je pomoglo da izvrši istorijski zadatak koji joj se nametao u slovenskim zemljama (Kijevska Rusija. Posle Metodijeve smrti njegovi učenici su proterani iz Moravske.

Južnoslovenska misija. Pošto sa Rimom nije postigao uspeh. pa se okrenuo Rimu. Boris-Mihailo je ugušio pobivši 52 boljara. odredivši da Bugarska ima posebnog arhiepiskopa. još je car Iraklije preko sveštenika iz Rima pokrstio tek doseljene Srbe. koji je dobio najviše mesto među vizantijskim crkvenim dostojanstvenicima. Vizantija je nastojala da bugarsku crkvu potčini carigradskoj patrijaršiji. Ustanke je ugušio i hrišćanstvo uspostavio poljski kralj Kazimir Obnovitelj. Očevi ovih kneževića bili su. Bugarski knez Boris je primio hrišćanstvo iz Vizantije i tom prilikom dobio ime vizantijskog cara koji mu je kumovao (Mihailo). bugarski knez Boris (852 – 889) uputio je izaslanstvo u Franačku. Papa Nikola I odmah je poslao u Bugarsku svoje legate. Međutim. Poljski savez plemena u slivu reke Visle obrazovao se sredinom X veka poljski knez na čelu tog plemenskog saveza. obratila Vizantiji. Opoziciju bugarski velikaša. Mješko. Hristijanizacija je za Bugarsku značila veliki napredak u kulturnom razvitku i u procesu slovenizacije zemlje. Oni su rođeni između 870. Bugarska Misija. praćen demonstracijom carske flote pred bugarskom obalom primorao je Borisa da zadovolji vizantijske zahteve. Dolazak vizantijske vojske na granicu. Vizantija je brzo intervenisala. za pokrštavanje. To je dovelo do sukoba između carigradskog patrijarha i rimskog pape. njihovo delovanje imalo je utoliko jači i trajniji odjek. javljaju se u srpskom vladalačkom rodu tek u generaciji unuka Vlastimirovih. koji je nove hrišćane u Bugarskoj potčinio Carigradu. Dok se Moravska.nemačko-katoličkom. To potvrđuje Porfirogenitovo kazivanje da su Sloveni iz kneževina u zaleđu jadranske obale tražili od cara Vasilija I da pokrsti one među njima koji još 13 . na Balkanu. Međutim. Grčko sveštenstvo odmah je otpočelo sa pokrštavanjem bugarskog naroda i organizacijom bugarske crkve. Nose ih najmlađi Mutimirov sin Stefan i najtsraiji Gojnikov sin Petar. hrišćani u prvim godinama vladavine cara Vasilija. u slovenskim zemljama vizantijske kulture. jer nije mogla dopustiti da se susedna Bugarska duhovno priključi Franačkoj. Boris je želeo da njegova mlada crkva dobije punu samostalnost pod upravom vlastitog patrijarha. rasplametela se borba za crkvenu jurisdikciju nad Bugarskom. koji su ustali u odbranu svog povlašćenog položaju vezanog za staru religiju i etničku podvojenost. Boris-Mihailo je pitanje bugarske crkvene organizacije prepustio crkvenom saboru u Carigradu. i 874. Još u vreme kad se pripremala misija Solunske brađe. U kasnijim paganskim reakcijama ustanici su uništavali hrišćanske hramove i uspostavljali paganstvo. dakle. 869/70. Po kazivanju Konstantina VII Porfirogeneta. prva hrišćanska svetačka imena. pouzdan znak prihvatanja hrišćanske vere. pa prema tome i Rimu. već je primio hrišćanstvo.

Podsticaj vizantijskom misionarskom radu dao je dolazak Metodijevih učenika u Bugarsku. Efekti hristijanizacije. Dok je Moravska pripala rimskoj uticajnoj sferi. Gotov je sigurno da je pod okriljem hrišćanskih vladara u državui koja se zvanično smatrala za hristijanizovanu i dalje živeo religijski svet slovenskog paganstva. Početkom X veka. Iako pokrešten u IX veku za vreme cara Vasilija I Makedonca (867 – 886).nisu bili hrišćani. koji su zbog toga bili prozvani i Paganima. Srbija i srpske primorske zemlje primile su hiršćanstvo iz Vizantije izmeću 867. Hristijanizacija IX veka nije duboko prodrla niti temeljito preobrazila život i verovanje Srba. moglo bi se pretpostaviti da je Srbija osetila neposredne rezutltate Metodijevog misionarskog rada. Čak je i u Hrvatskoj vizantijski uticaj potisnuo franački i rimski. na crkvenim saborima u Splitu učestvovali su i predstavnici Srba. južnoslovenske zemlje došle su pod uticaj Vizantije. i 874. Ukoliko je ovaj Mutimir bio srpski knez koji je zaista savremenik pape Jovana VIII. Moguće je da su misionarski rad obavili sveštenici iz primorskih crkvenih centara u kojima je bogoslužbeni jezik bio latinski. Primanjem hrišćanstva prihvatala se i predstava o svetu kao hrišćanskoj vaseljeni na ćijem čelu stoji vizantijskicar kao Hristov namesnik na zemlji. Arhiepiskopija u Splitu imala je crkvenu jurisdikciju i nad oblastima koje su ležale dublje u unutrašnjosti. Oni su čvrsto utemeljili hrišćanstvo i vizantijsku kulturu u južnoslovenskim zemljama. ali i njihovo preobraćanje završeno je za vladavine Vasilija I. Vizantija je u vreme Vasilija I imala pristup do Srbije preko svojih uporišta na Jadranu. imajući u vidu nešto pre toga obnovljenu Metodijevu panonsko-sremsku arhiepiskopiju. između 867. a to je imalo za posledicu brzo širenje hiršćanstva. Otuda je u staroj hrišćanskoj crkvenoj terminologiji primetan romanski uticaj. Crkvena središta vizantijske Dalmacije dobila su i crkvenu jurisidkciju nad hrisitjanizovanim slovenskim oblastima u zaleđu. srpski narod nije bio obuhvaćen jedinstvenom crkvenom organizacijom. Sa severa su u Srbiju prodirali najstariji slovenski tekstovi i slovensko bogosluženje. Na jugozapadu primate su imale katoličke 14 . Preobraćenje u hiršćansku veru široko je otvaralo vrata vizantijskom uticaju na kulturu i način života naroda i stvaralo uslove za njegovo vaspitavanje u duhu vizantijskog ideala. Vizantijski uticaj na Balkanu znatno je ojačao. Prihvatanju hrišćanstva najduže su se opirali Neretljani. i 874. O misionarskoj delatnosti među Srbima i najranijoj crkvenoj organizaciji nema podataka iz tog vremena. Jednom prilikom je čak došlo do spora oko jurisdikcije. Papa Jovan VIII (872 – 882) je tražio od slovenskog kneza Mutimira da se vrati pod panonsku dijecezu.

U takvim uslovima nije moglo biti govora o potpunoj hristijanizaciji naroda. 15 . a pogotovo o njegovom političkom osamostaljivanju. Ostali deo zemlje bio je pod jurisdikcijom Ohridske arhiepiskopije i njenih episkopija u Nišu.arhiepiskopije Splita. Prizrenu. Stara paganska verovanja i kultovi održavali su se i dalje. Njihova zamena hrišćanskim kultom tekla je suviše sporo. Rasu i Lipljanu. dok je velika većina prostog naroda ostala verna starim tradicijama. Tek Savinim delovanjem hristijanizacija zahvata sve slojeve srpskog društva. Hrišćanstvo je prihvatila samo vladajuća klasa. Dubrovnika i Bara. Granica između istočne i zapadne crkve prolazila je sve do XII veka preko srpskih zemalja. kao i mitropolije u Draču.

Varda Sklir i Varda Foka su se tokom 987. On je kroz Trajanovu kapiju prodro do Serdike ali nije uspeo da osvoji grad. a zatim u Ohridu. lokalnog vlastodršca u predelu Prespe i Ohrida. Car Vasilije II je morao da se angažuje u borbama sa suparnicim.Samuilova država makedonskih Slovena Ustanak kometopula. Jovana I Cimiskija (969 – 976) i Vasilija II (976 – 1025). Carska vojska je avgusta 986. Mojsije. Pošto su napadi na Solun i Ser ostali bezuspešni. Posle carevog poraza protiv njega su se digli velikaši. Makedonija je činila jezgro Samuilove države. Ustanak se pretvorio u borbu za oslobođenje od vizantijske vlasti i proširo se po čitavom Balkanu. Ohridsko crkveno središte će u narednim vekovima odigrati izvanrednu ulogu u istoriji Južnih Slovena. Prva dvojica su poginula. Ekspanzija njegovog carstva je bila je pre svega okrenuta ka jugu. Posle više promena njeno sedište preneseno je konačno u Ohrid. Kada je 976. Samuilo (976 – 1014). Na zapadu je držao Beograd i Sirmij. proglasili za 16 . Samuilo je više puta nadirao u Tesaliju i 985/86. Unutrašnji sukobi u Vizantiji. Saznavši za ustanak zbačeni bugarski car Boris je sa bratom Romanom pobegao iz Carigrada. Pad glavnog grada Tesalije primorao je Vasilija II na reakciju. car Jovan I Cimiskije umro izbile su borbe oko vizantijskog prestola. a u Makedoniji je u jednom delu nekadašnjeg Simeonovog i Petrovog carstva izbio ustanak kometopula. Njegov prvi sukob sa Samuilom nije bio srećan. ali je nastradao prilikom prelaska granice. Proširio je svoju vlast na Makedoniju (sem Soluna). Samuilov rat protiv Vizantije. Epir. Tako je najmlađi Samuilo preuzeo vođstvo u borbi i krunisao se za cara. Želeo je da obnovi Simeonovo i Petrovo carstvo. Samuilo je stvorio veliko carstvo čije je središte najpre bilo u Prespi. Albaniju sa Dračem. a Arona je docnije ubio Samuilo. U njegovom carstvu uspostavljena je i bugarska patrijaršija koju je Cimiskije bio ukinuo. Aron i Samuilo. osvojio Larisu. Ustanak su podigli braća David. Vizantija u drugoj polovini X veka dostiže vrhunac za vreme vojničkih careva Nićifora II Foke (963 – 969). stare bugarske zemlje (između Dunava i planine Balkan) i srpske zemlje. pri povratku napadnuta i potpuno razbijena. Tesaliju. Roman nije mogao da nosi krunu jer je bio uškopljen. Za vreme Nićifora Foke i Jovana Cimiskija postignuti su veliki uspesi u ratovima sa Rusima i Arabljanima. tako da nije mogao da se suprostavi Samuilu. sinova komesa Nikole.

koja znači početak nove ere za Rusiju. Hristijanizacija Kijevske države. koje su na Orontu u Siriji 994.000 varjaga koji su spasili Vasilija u poslednjem trenutku. oženivši ga svojom ćerkom Teodorom – Kosarom. ploveći brodom putovalo caru palo je u zarobljeništvo Arabljana. car je morao da prekine ratovanje u Makedoniji i pohita u pomoć svojim trupama na istoku. Zetsko poslanstvo koje je 992. Zauzeo je Drač i prisajedinio svom carstvu Rašku. Samuilo je iskoristio carev odlazak upao u Grčku i prodro sve do Peloponeza. Kao nagradu za pomoć Vasilije II je poslao svoju sestru Anu Vladimiru u Kijev. Pošto je učvrstio svoj položaj u zemlji Vasilije II je počeo borbu protiv spoljnih neprijatelja. pa se predao da bi poštedeo svoje ljude. Zatekli su cara na bojištu.careve. Početkom XI veka srpske zemlje. Odveden je u zarobljeništvo. pa se vratio u Makedoniju i osvojio Voden. Nastavak borbi sa Samuilom. Time je presekao put ka bugarskim zemljama oko Dunava. Našao ga je u kijevskom knezu Vladimiru. Vasilije II je morao na strani da traži saveznika. pretpele težak poraz od Arapa. ali ga je Samuilo kasnije vratio na zetski presto kao vazala. poslao 6. dobro smišljenu. Vasilije II je napustio Carigrad i krenuo protiv Samuila. Varda Foka je uklonio Sklira i zavladao čitavom malom Azijom. ofanzivu na Balkan. Zatim je iznenada napao Vidin na Dunavu i posle 17 . ali nisu bile neposredno uključene u njegovu državnu strukturu. Zatim je krenuo u Makedoniju i osvojio Ber i Serviju. Prvo je prodro u oblast Serdike i zauzeo okolne tvrđave. Samuilo je preduzeo vojni pohod protiv Duklje. Samuilo je bio ranjen i jedva se spasao pogibije. U bitkama kod Hrisopolja i Abidosa. Oko 998. na povratku iznenadio ga je vojskovođa Nićifor Uran i na reci Sprehej zadao mu težak poraz 997. Ubrzo je uspostavio vlast u Tesaliji. Jovan Vladimir se povukao na planinu Oblik kod Skadra. I pored toga njegovo napredovanje se nastavlja. Najjači i najozbiljniji protivnik bio mu je makedonski car Samuilo. bila je od velikog značaja i za Vizantiju. Međutim. Jedan od uslova da se Vladimir oženi Anom bio je i taj da primi hrišćanstvo. Vasilije II je tražio podršku vladara drugih balkanskih zemalja i stupio je u vezu sa zetskim knezom Jovanom Vladimirom. On je 988. Međutim. Situacija je po Vasilija II bila izuzetno teška. Već 991. Posle povratka iz Azije Vasilije II je 1001. lično poveo. Oslobođeno. tek 993. do nogu su potukli pobunjenike. s proleća 989. nalazile su se u zavisnom položaju prema Samuilovom carstvu. Protivofanziva Vizantije. sa sopstvenim kneževima na čelu. je stiglo u Carigrad. ali nije imao snage da se u otvorenoj bitki suprotstavi daleko nadmoćnijem neprijatelju.

da bi ovi poluslepi odveli svoje slepe drugove caru u Prilep. Car Samuilo se nije mogao meriti sa vizantijskom veštinom ratovanja. Teritorije nekadašnje Samuilove države podeljen su na teme. odneo veliku pobedu nad Samuilom. Sam car se spasao i dospeo u Prilep. Po njegovoj smrti država makedonskih Slovena se raspala i car Vasilije II je 1018. postala arhiepiskopija i dobila autokefalnost. Ohridska patrijaršija je 1019.osmomesečne teške opsade uspeo da zauzme ovu značajnu tvrdjavu. otvorilo kapiju. Spominje se tema Srbija i njeni zapovednici s rangom upravnika teme. Posle toga mu je Skoplje 1004. ali je veliki deo njegovih vojnika poginuo. kojih je navodno bilo 14. Prvi arhiepiskop 18 . Rat se zavšio svečanim ulaskom Vasilija II u Ohrid. Međutim. u dvoboju sa vizantijskim komandantom Nikitom Pegonitom. prevaru je ubijen u Prespi 22. Samuilovo carstvo nadživelo ga je samo za nekoliko godina. Vizantija je posle nekoliko stotina godina opet bila gospodar Balkanskog poluostrva sve do Dunava. vojnom organizacijom i tehničkim sredstvima. Samo je svakom stotom ostavljeno po jedno oko. Kada je Samuilo ugledao ovu stravičnu povorku. a još veći dopao zarobljeništva. blizu Skoplja. Samuilovi naslednici. ušao u Prespu i Ohrid. Vasilija II je dozvolio stanovništvu da svoje dažbine plaća u naturi. Ali je car u svojim rukama zadržao pravo da postavlja arhiepiskopa. Vasilije je zbog ovoga postupka dobio nadimak Bugaroubica. zetskog kneza Jovana Vladimira. ne obazurići se na to što je Samuilo u međuvremenu osvojio i opljačkao Jedrene. Vasilije II je naredio da se zarobljenicima. Njen poglavar dobio je viši rang od ostalih vizantijskih arhiepiskopa. udarila ga je kap. marta 1016. Aronov sin. Vladimir i Kosara su bili nepoverljivi prema novom makedonskom caru.oktobra 1014. izdahnuo. iskopaju oči. Jovan Vladislav (1015 – 1018) je pokušao da zauzme Duklju i Drač. ali je u borbama oko Drača poginuo februara 1018.000. Ishod rata nije više bio neizvestan. Samuilova vojska opkoljena je u klancima Belasice. i kroz dva dana hrabri makedonski car je 6. posle dužih borbi o čijem toku nismo obavešteni. Samuilov slom. Iz Vidina je Vasilije krenuo na jug i na Vardaru. Uništavjući udarac Vasilije II naneo je Samuilu tek jula 1014. Vladimir je zahtevao krst kao zalogu za sigurnost dolaska i odlaska. Prema Skilici ovu zaveru je pomagao i ohridski arhiepiskop. Njegovo telo Kosara je prenela u Duklju i sahranila u crkvi Marije Krajinske. Samuilovog sina i naslednika Gavrila Radomira (1014 – 1015) i njegovu ženu ubio je njegov brat od strica Jovan Vladislav. Ista sudbina snašla je i Samuilovog zeta.

Vladimirov stric. Već 991. Vladimir i Kosara su bili nepoverljivi prema novom makedonskom caru. ušao u Prespu i Ohrid. ali ga je Samuilo kasnije vratio na zetski presto kao vazala. Po njegovoj smrti država makedonskih Slovena se raspala i car Vasilije II je 1018. On je 992. Jovan Vladislav. Vladimir je zahtevao krst kao zalogu za sigurnost dolaska i odlaska. Tugemira je nasledio Hvalimir. oženivši ga svojom ćerkom Teodorom – Kosarom. Prema Skilici ovu zaveru je pomagao i ohridski arhiepiskop. Zetski knez Jovan Vladimir je vladao na prelazu iz X u XI vek. Arhiepiskopija je obuhvatala i teritorije gde je postojala vlast srpskih kneževa. Vasilijeva vlast je bila čvrsta. Jovan Vladimir je nastradao u borbama koje su povele posle Samuilove smrti. Jovan Vladimir (oko 998 – 1016). Zatekli su cara na bojištu. tako da za vreme njegove vladavine nisu postojali uslovi 19 . posle nekoliko stotina godina. a u Travuniji i Zahumlju Dragimir. je stiglo u Carigrad. ali nije imao snage da se u otvorenoj bitki suprotstavi daleko nadmoćnijem neprijatelju. Petrislavu. Međutim. tek 993. pa je Petrislav preuzeo i njegove oblasti. Samuilovim slomom i pokoravanjem njegovih naslednika Vizantija je. Tako se po. prodro u Duklju. prodro do Zadra. Bio je saveznik Vizantije u borbi sa Samuilom. ali je u borbama oko Drača poginuo februara 1018. Miroslav se udavio u Skadarskom jezeru. Aronov sin i Samuilov sinovac. Njegovo telo Kosara je prenela u Duklju i sahranila u crkvi Marije Krajinske. Odveden je u zarobljeništvo. opet bila gospodar Balkanskog poluostrva sve do Dunava. Po Barskom rodoslovu za vlade Tugemira u Duklji. On je podelio zemlju trojici sinova. Posle smrti Petrislava u Zeti vlada njegov sin Vladimir. Samuilo je 998. Vrhovna vlast Vizantije (1018 – 1042). vrlo nepouzdanom. ali je ono palu u ruke arabljanskih gusara. marta 1016.Jovan (1019 – 1037) bio je slovenskog porekla. Duklja u doba Vojislavića Duklja i država makedonskih Slovena. opsedao Ulcinj. u dvoboju sa vizantijskim komandantom Nikitom Pegonitom. Jovan Vladimir se povukao na planinu Oblik kod Skadra. pa se predao da bi poštedeo svoje ljude. Barsko rodoslovu za dve decenije smenilo četiri generacije vladara. Dragimiru i Miroslavu. uputio jedno poslanstvo caru Vasiliju II. na prevaru je ubijen u Prespi 22. Jovan Vladislav je pokušao da zauzme Duklju i Drač . ga je na prevaru namamio i pogubio 1016. Samuilo je podigao ustanak u Makedoniji (976). Vasilije II je napustio Carigrad i krenuo protiv Samuila. pa se preko Raške i Bosne vratio kući. Oslobođeno. spalio Kotor i Dubrovnik.

Dragimira su ubili Kotorani na ostrvu svetog Gavrila kod Tivta. nisu se mirili s vlašću slovenskih država u zaleđu. O ovome nas obaveštava pop Dukljanin. koga vizantijski izvori nazivaju Srbinom. neposredno posle smrti Jovana Vladislava. Situacija se promenila nakon njegove smrti 1025. Prvi antivizantijski pokret je vezan za ime Vojislava ili Stefana Vojislava. Napadao je plemena u susedstvu koja su se pokoravala vizantijskom caru. U Beogradu i oblasti Morave izbio je ustanak protiv vizantijske vlasti na čijem čelu je bio Petar Odeljan. Vojislav je uzeo to veliko blago. Posle smrti cara Romana III Argira u proleće 1034. stric Jovana Vladimira. Nakon doba vojničkih careva. Po piscu Barskog rodoslova posle Dragimirove smrti njegova žena.da se ona zbaci. nastupilo je doba konsolidacije osvojenih područja i izgrađivanje vizantijske uprave u njima. Romanski gradovi. On je rodonačelnik dukljanske dinastije. kada su vođeni veliki ratovi. U spoljnoj politici ofanzivu smenjuje defanziva. ali nije sigurno da je i sam bio poreklom iz Duklje. Vladar Travunije Dragimir. Car Mihailo IV Paflagonac (1034 – 1041) se pomirio sa takvim razvojem događaja. Prevagu dobija činovnička aristokratija sa udlučujućim uticajem u državi. a u unutrašnjem razvitku sve je izrazitija feudalna dezintegracija. Ustanak se proširio daleko na jug i kada je zahvatio Makedoniju Petru se suprostavio strateg dračke teme Vasilije Sinadin. sina Gavrila Radomira. I u dračkoj temi je izbio ustanak pod 20 . uputio protiv Vojislava vojsku na čijem čelu je bio evnuh Georgije Provatas. stratega u Draču. koga pop Dukljanin izjednačuje sa Vojislavom. On je na taj način težio da poveže travunjansku i dukljansku dinastiju. Vizantinci su zarobili Vojislava i poslali ga u Carigrad. zauzeo je Duklju. Zauzeo je Srbiju i proterao Teofila Erotika. Takvi pokreti se javljaju u centralnim delovima Balkana i na njegovoj periferiji. On se izdavao za Samuilovog unuka. pohod nije dao povoljne rezutate. Car je u proleće 1040. jedan vizantijski brod s velikim tovarom zlata razbio se negde na ilirskim obalama. Tu je rodila sina Dobroslava. Tokom XI veka javljaju se otpori prema vizantijskoj vlasti i pokušaji da se ona zbaci. Car Mihailo IV je u pismima zahtevao od Vojislava da vrati zlato preteći ratom. Na prestolu se smenjuju nesposobni vladari. u crkvi arhanđela Gavrila. U zimu 1039/40. Stefan Vojislav (oko 1040 – oko 1052). Njegov ustanak je ugušen u leto 1036. ćerka velikog župana Ljutomira se povukal najpre u Rašku a zatim u Bosnu. Travunjaninom i Dukljaninom. Ustanak Petra Odeljana. Međutim. posmrčeta Dragimirovog. prvi put se odmetnuo od vizantijske vlasti. On je uspeo da pobegne i digne novi ustanak protiv vizantijske vlasti oko 1037/38. među njima i Kotor.

ustanku priključio Alusijan. prodro duboko u Vojislavljevu državu pustošeći i pljačkajući. Operacije je vodio Vojislavljev sin Gojislav. bivši vizantinski namesnik u Jermeniji. Petar Odeljan je osvojio Drač i prodirao u Grčku. Rat je nastavljen protiv zahumskog kneza Ljutovida. Obnovio je ugovore sa Vizantijom i bio odlikovan dostojanstvom protospatara.vođstvom Slovena Tihomira. Vojislav je ostao samostalan i zavladao na prostoru od Bojane do Netretve. a povremeno i na oblasti Srba u unutrašnjosti. pao je kao žrtva zavere travunjanske vlastele. Lokacije dvora i crkve nije utvrđena. Skilica saopštava da je vojska od 60. Pop Dukljanin ističe da je Mihailo zavladao posle kraljičine smrti. On je koristio svaku priliku da proširi svoju vlast na račun vizantijskih teritorija u unutrašnjosti. 21 . Petar je sada ostao sam na čelu ustanka. Vizantija se pomirila sa njegovom samostalnošću i zadovoljila simboličnim potčinjavanjem i uključivanjem njegove države u sistem vazalnih teritorija. Borbe Vojislava sa Vizantijom. Vizantinci su uspeli da nagovore raškog župana. gde mu je vojska strelama i kamenjem gotovo uništena. Međutim. Travuniju i Duklju. ali je imala ugledno mesto. pre 1055.Ta titula nije bila u vrhu dvorske hijerarhije. To je izazvalo. bosanskog bana i humskog kneza Ljutovida za akciju protiv Duklje. Po Barskom rodoslovu izvršena je podela vlasti između Vojivlavljeve žene i njegovih petoro sinova. Posle neuspele opsade Soluna. Mihailo je kod Bara upao u srpsku zasedu u jednom klancu. Ustanak je ubrzo posle toga ugušen. Na jednom sastanku Petar je digao ustanike protiv Tihomira. dukljanski napad na Travuniju. Dve trećine vojnika je izginulo. On je 1042. Gojislav je s majkom imao vrhovnu vlast. koga su ustanici izvikali za cara. Barska bitka se detaljno opisuje u Barskom rodoslovu. koji nije imao vojnog iskustva i nije bio dorastao vojnom zadatku.000 ljudi poverena patrikiju Mihailu. ali je zaposedao tesnace kroz koje je Mihajlova vojska morala da prodje u povratku. mučki je oslepio Odeljana i prebegao vizantinskom caru. To nam saopštava Barski rodoslov. koji je kamenovan. ali se septembra 1040. Car Konstantin IX Monomah (1041 – 1055) je poslao vojsku na Vojislava. Vojislav ga je propuštao. Mihailo (oko 1052 – oko 1081). sin Jovana Vladislava. Njegova vlast se prostirala na Zahumlje. Svakako oko sredine XI veka. ali nije uspeo da osvoji Solun. Vojislava je nasledio sin Mihailo. delimično uspešan. On je dobio položaj Petrovog savladara. Ne znamo kako se Vojislav držao prema ovom ustanku. Po Barsko rodoslovu Vojislav je umro u svom dvoru i sahranjen u dvorskoj kapeli svetog Andrije.

rođakom cara Konstantina IX Monomaha (1042 – 1055). Mihailovog sina Konstantina Bodina nameravali su da postave za vladaoca države koja bi se rodila iz ustanka. od pape Grgura VII ili nekog njegovodg prethodnika. se desio i konačni rascep crkava. oženio grčkom princezom. Mihailo je trebao da dobije zastavu svetog Petra. što je značilo stavljanje pod zaštitu Pape. U vreme Mihailove vladavine desile su se značajne promene u evropskim odnosima koje su uticale i na srpske zemlje. Bar i Ulcinj. Osvajanjem vizantijskih zemalja bilo je neko vreme prvenstvni cilj normanske politike. imenovao Petra za barskog arhiepiskopa. Verovatno je već tada započelo dugotrajno suparništvo između Bara i Dubrovnika. ili od nemačkih careva iz salijske dinastije. Papa Grgur VII u jednom pismu iz 1077. Drača i Dubrovnika (od 1022). U Baru je osnovana arhiepiskopija. Crkvena vlast Dubrovačke arhiepiskopije prostirala se na Zahumlje. kao produžetak života stare rimske arhiepiskopije u Dokleji.Carstvo je priznalo unutrašnju samostalnost Mihailu. a mogao ju je uzeti i sam i nastojati da obezbedi njeno sankcionisnje predajući se zaštiti pape. jer su se posledice tek mnogo kasnije osetile. su 22 . Srbiju i gradove Budvu. Sa njom je dobio još četiri sina. Mihailo je svoga sina sa trista ratnika i vojvodom Petrilom poslao u Prizren. U to vreme Carstvo je bilo uzdrmano porazom kod Mancikerta 1071. sa Đorđem Vojtehom iz Skoplja. Na njenom čelu stajao je Robert Gviskard. Uzdizanje Dubrovnika smanjilo je jurisdikciono područje Splitske arhiepiskopije i zbog toga izazvalo veliki otpor Splita. Pripremajući ustanak protiv cara tražlili su savezništvo dukljanskog vladara. a zatim i kraljevske znake. Jedan njegov dvor je bio u Kotoru. Stanovništvo Makedonije je bilo naročito nezadovoljno vladavinom cara Mihaila VII Duke (1071 – 78). Po Barskom rodoslovu Mihailo se posle smrti prve žene. Gradovi na južnoj obali su takođe negodovali i uspeli su da se odvoje od Dubrovnika. Centar Mihailove države bio je na jugu. Papa Aleksandar II je 1067. Posle dve decenije mira Mihailo se okrenuo protiv Vizantije. Za Mihailove vladavine 1054. Iz južne Italije istisnuta je Vizantija i obrazovana snažna država Normana. Konstantin Bodin (oko 1081 – oko 1101). Savremenici nisu bili svesni značaja ovog događaja. a drugi u oblasti izmedju Bara i Ulcinja. Mihailo je kraljevsku titulu mogao dobiti i ranije. a on se potčinio vlasti vizantijskog cara. u borbi sa Seldžucima. Na Jadranskoj obali postojale su arhiepiskopije Splita. Vođe ustanka. sa kojom je imao sedam sinova. koju je verovatno on podigao. On je upravo tada dobio od pape kraljevsku titulu. Mihailo se kao kralj prikazuje u crkvi svetog Mihaila na Stonu. Travuniju. oslovljava Mihaila kao kralja.

Robert Gviskard je osvojio Drač i bio mu je otvoren put prema Makedoniji. Vizantinci su mu pošli u susret i teško ga porazili kod mesta Pauni. albanske vođe i Bodin. Glavna meta bio mu je Drač. ali nije uspeo da osvoji Kostur. pod Dračom. Uz Normane su bili Dubrovnik i Split. Vukana i Marka. Bodin je zarobljen i poslat u Carigrad. koji su branile jake vizantinske snage. Vizantinski namesnik teme Bugarske skupio je vojsku i krenuo na Prizren da uguši ustanak. Rđavi odnosi s Vizantijom vladali su još u vreme kada je na čelu dračke teme stajao Nićifor Vrijenije (1075 – 1077). Držao se po strani i kada je video da Normani odnose pobedu. Aprila 1081. Nije pozanto koliko je trajalo Bodinovo zarobljeništvo. Od iskrcavanja Normana do velike bitke u oktobru. a kojim je komandovao njegov zet. koji su kradom oteli dukljanskog prestolonaslednika i vratili ga u zemlju. oženio je sina Jakvintom. ćerkom Arhirica. je prešao na vizantijsku stranu. oktobra 1081. Uz Vizantiju su bili Mlečani. Bodin je iskoristio nadiranje Normana da zbaci vizantijsku vrhovnu vlast i osvoji oblasti u unutrašnjosti. Vizantiji je velika opasnost pretila od Roberta Gviskarda. U to vreme Mihailo se tešnje povezao sa vizantijskim protivnicima u južnoj Italiji. 23 . u toku priprema je bio smenjen. ali je Mihailo uspeo da ga oslobodi potplativši mletačke trgovce. a u Bosni Stefana. Bodin je bio u vizantijskim planovima za veliku bitku 18. Neko vreme je bio zatvoren u manastiru svetog Sergija. Medjutim. Bodin-Petar je pošao prema Nišu. On se spremao da napadne vizantijske teritorije na Balkanu. Bodin je za to vreme postizao uspehe u Nišu. ali je vizantijska vojska zauzela Skoplje.proglasile Bodina za cara pod imenom Petar s jeseni 1072. Tesaliji i Epiru. Ustanici su osvojili Skoplje. povukao se. Svi ovi događaji uzdrmali su Mihailov položaj. a njegov naslednik je pretpeo težak poraz i izgubio život. Po Barskom rodoslovu Bodina je oslobodio njegov stric Radoslav. Bio je poražen te se morao spasavati bekstvom u Duklju. Vrijenijev odlazak iz Drača i unutrašnje borbe koje su neko vreme potresle Carstvo pružili su mogućnost Mihailu da se okrene protiv vizantijskih gradova. ali se nije uključio u borbu. kralju Mihailu. Bodinovi odredi su istovremeno sa Albancima napadali Normane i nanosili im štete. koji je bio istaknuti normanski pristalica u Bariju. a vojvoda Petrilo je krenuo ka jugu zauzeo Ohrid i Devol. a zatim je poslat u Antiohiju. Kao pobednik u borbama za vizantijski presto izašao je Aleksije I Komnin (1081 – 1118). Bodin je pošao na Skoplje i stigao u decembru 1072. U nepouzdanom Barskom rodoslovu se kaže da je Bodin zauzeo Rašku i Bosnu i da je za župane postavio svoja dva dvoranina. Odred koji je Mihailo poslao u pomoć.

To se deslio između 1085. Sposoban vojskovođa i carev šurak. a kada je on umro 1085. 24 . Bodin je u zimu 1096/97. Pilota. a po svim ostalim izvorima sin Bodin. Papstvo ja sada bilo podeljeno. pobratimio se s kraljem Bodinom i obasuo ga poklonima da bi obezbedio što bolje snabdevanje i što lakši prolazak krstaške vojske preko njegove teritorije. Nema nikakvih podataka kakvi su bili odnosi Bodinovi sa Normanima u vreme njihovog ratovanja sa Aleksijem. Vođa pohoda. Ta uloga je pripala Vukanu. sa smanjenom teritorijom i okrnjenim ugledom. morao vratiti u južnu Italiju da uguši pobunu. Travunija. je povratio sve gradove i teritorije koje je Carstvo izgubilo za vreme unutrašnjih borbi i rata sa Normanima. U poslednjoj deceniji XI veka on više nije bio u centru vizantijske balkanske politike. velikim duksom Jovanom Dukom. Na neke od tih episkopija (Srbija. U većoj bitki sa Bodinom pobedio je i zarobio dukljanskog vladara. Bar. Srbije. Kliment III je početkom 1089. Ali ga je predao ga Vizantincima U Bodinovoj politici važnu ulogu imao je grad Bar. izbili su neredi u južnoj Italiji i Normani su potisnuti sa balkanskog kopna. priznat samo od jednog dela katoličkog sveta. ostale su bile otrgnute od arhiepiskopa Drača. grof Rajmund Tuluski. Pod okriljem cara Henrika IV. Bosne i Travunije). Bodin je nastojao da episkopija u njemu dobije rang arhiepiskopije. Svača. Bodin se obratio njemu. Robert Gviskard se 1082. Njegovog sina Boemunda Vizantinci su potiskivali sa osvojenih teritorija. bulu kojom je odobrio upotrebu nadbiskupskog palija (ogrtača) i odredio koje su mu episkopije podređene (Duklje. Po Barskom rodoslovi nasledio ga je brat Radoslav. Kotor. Bodin se našao suočen sa energičnim carevim namesnikom. u Rimu je stolovao Kliment III Vibert. Jovan Duka. Skadra. koji je tek započeo pontifikat. dukljanskom arhiepiskopu. u Skadru prijateljski dočekao onaj deo krstaša koji su u prvom pohodu krenuli na Istok preko Dalmacije. Ponovni Robertov napad nije uspeo. a ne Grgurevom nasledniku Urbanu II (1088 – 1099). Bara. Posle proterivanja Normana i obnavljanja vizantijske vlasti u Draču. Nije poznato kada se ta bitka odigrala ni kako se Bodin oslobodio ovoga drugug vizantijskog ropstva. Po Barskom rodoslovu Borin je 1085. Bodin je iz ovih borbi izašao oslabljen. To su ujedno poslednje vesti o Bodinu. Kotora. koji je bio protivpapa tokom pet poslednjih godina Grgurevog pontifikata.Mihailo je umro 1081. osvojio Drač. Drivasta. Ulcinja. a Mlečani su zauzeli Drač. i 1090. Ulcinj) polagao je pravo dubrovački arhiepiskop. izdao Petru.

Kralja Đorđa zbacio je sa prestola Gradihna. On je svoju vlast nad Dukjlom dobio lično od cara Manojla I. već kneza. Protiv Dobroslava je ustao Kočapar i uz pomoć srpskog velikog župana Vukana napao na Duklju. Poslednji vladar u Zeti ne nosi titulu kralja. To je bio Radoslav. Sa vladom kneza Radoslava naglo prekida svoje izlaganje i pop Dukljanin. Sahranjen je u crkvi svetoga Đorđa u Baru. On je bio oženjen nepoznatom ćerkom župana Vukana. Posle raške intervencije u Dukjli je zavladao Vladimir. Radi toga je morao da ide u Carigrad. zarobljen i odvden u Rašku. Bodinovog polubrata. iz braka kralja Mihaila sa sestričinom cara Konstantina IX. Zbog toga je rekonstrukcija ovog prelomnog perioda. dok je raška vojska na čelu sa Kočaparom i Vukanom zauzela Zetu i opljačkala veliki deo Dalmacije. Kralj Đorđe je uz pomoć župana Uroša I napao Duklju 1125. potomak Radoslava brata kralja Mihaila. Posle smrti Bodinove vlast je najpre prigrabio njegov najstariji sin Mihailo. najstariji sin kralja Gradihne. Uz vizantijsku pomoć on je uspeo da protera kralja Đorđa u Rašku. Posle smrti kralja Vladimira prevagnula je protivnička antivizantijska struja te je Bodinov sin Đorđe prigrabio vlast 1118. unuk kralja Mihajila. Dobroslav je potučen. Posle smrti sahranjen je u manastiru svetog Srđa i Vakha na Bojani. Tako je Đorđe po drugi put zavladao Dukljom. Po Barskom rodoslovu narod je iz mržnje prema kraljici Jakvinti postavio za vladara Dobroslava. Pisac Barskog rodoslova ne daje nikakve detalje o njegovoj vladi. koji označava kraj Dukljanske samostalnosti. prilično otežana. Odlučna se bitka bila na Morači. Na vizantijskoj strani se borio i Grubeša. 25 . Slabljenje Duklje.Posle smrti kralja Bodina 1101. Duklja se našla u vrtlog unutrašnjih sukoba u kojima su se članovi vladalačke porodice smenjivali na vlasti i oslanjali na susede. Pod zidinama Bara Grubeša je poražen i ubijen. Međutim. U tom periodu kralj Đorđe je jednom upao u Rašku i oslobodio župana Uroša koga su srodnici bili zatočili u tamnicu. Po Barskom rodoslovu Đorđe se sukobljavao sa Vizantincima oko Drača. on donosi mnogo protivrečnih podataka i zbog toga je veoma nepouzdan. Srpski veliki župan Vukan se mešao u te sukobe. tako da nemamo vesti o završnim borbama između Raške i Duklje. Glavni izvor o ovim događajima je Barski rodoslov. Po povratku podelio je vlast sa svojom braćom Jovanom i Vladimirom.

Vukan se povukao u Zvečan. Odnos snaga u tom području bio je promenjen u korist Srbije. Vukan (oko 1083 – oko 1114). Vukan je prihvatio da se povuče sa vizantijske teritorije i preda taoce koji će garantovati ostvarenje postignutog sporazuma. Vukan je prodro do Lipljana na Kosovu i opljačkao usputne oblasti. U nepouzdanom Barskom rodoslovu se kaže da je Bodin zauzeo Rašku i Bosnu i da je za župane postavio svoja dva dvoranina. Sa Vukanom počinje borba Srbije protiv Vizantije. Prve borbe župan Vukan je vodio uporedo sa operacijama kralja Bodina. dobio vlast u Raškoj. Borbe su nastavljene 1093. Srbi su probili granicu i preplavili ravničarske predele kosovske oblasti. Njihovu vezanost za dukljansku dinastiju ističe naročito pisac Barskog rodoslova. uz pomoć kralja Bodina. krenuo s vojskom iz Carigrada prema Plovdivu u nameri da se suprostavi srpskim napadima. borbu je s nesmanjenom žestinom nastavio sam Vukan. zavera dračkog duke Jovana Komnina omela ga je u planiranim operacijama. Njemu se tada suprostavljao namesnik Drača Jovan Duka. Kada je kralj Bodin zarobljen u jednoj bitki sa Jovanom Dukom. Pošto su oni uspostavljeni. ponudio je pregovore. Car Aleksije I Komnin (1081 – 1118) je 1091. a na vest o dolasku cara Aleksija I u Skoplje. a u Bosni Stefana. do linije Ras – Zvečan – Peć. 26 . Kralj Bodin je iskoristio nadiranje Normana 1081. srpski vladar je obećao da će obustaviti napade na vizantijske pogranične oblasti. Tu je svoju delatnost razvio župan Vukan. Srbi osvajaju oblast Kosova i postepeno se šire ka jugoistoku. događaji u srpskim zemljama planinskog zaleđa postaju jasniji. Bio je to povod da car lično krene protiv njega. da zbaci vizantijsku vrhovnu vlast i osvoji oblasti u unutrašnjosti.Srbija u doba velikih župana Vukanovića Uticaj Duklje. Poprište borbi je bilo Kosovo. Od osamdesetih godina XI veka. koji je s bratom Markom. Vukana i Marka. Međutim.

Tek ponovni dolazak cara Aleksija I u Lipljan i pregovori s Vukanom 1094. balkanskim drumovima prolazile su gomile ratnika krstaša na putu ka Palestini. odlučio je da svoga naslednika na prestolu. koji je vodio rat protiv Vizantije. Uroš i Stefan Vukan. sinovac Vukanov. Ugarski kralj Stefan II (1116 – 1131). Upravo u to vreme dolazi do uspostavljanja tešnjih srpsko-ugarski veza. Početkom XII veka Ugarska pokazuje sve veće interesovanje za prilike u balkanskim zemljama.Vukan je ubrzo obnovio napade i na Kosovu je teško porazio vojsku pod vođstvom Jovana Komnina. Srpski napadi. ako ih je i bilo. Ovim napadima su se pridružili Srbi i napali vizantijsku tvrđavu Ras. Posle Vukanove smrti. koji je bio pod vizantijskom vlašću. Posle smrti kralja Bodina 1101. Među taocima što ih je Vukan lično predao caru tom prilikom. Ugarska vojska je napala Beograd. vlast u srpskim zemljama u unutrašnjosti preuzeo je Uroš I. nalazila su se i dva njegova sinovca. koje je trajalo od proleće do kasne jeseni. Vukan se mešao u te sukobe. a veći broja zarobljenika je po izričitoj naredbi cara Jovana II preseljen u Malu Aziju i razmešten u oblasti Nikomedije. doveli su do smirivanja borbi. Još jednom je porazio Jovana Komnina. uspela da se nametne Hrvatskoj. Vukan je 1106. Uroš I (oko 1114 – oko 1140). koje su trajale dve godine. Tokom 1096. Duklja se našla u vrtlog unutrašnjih sukoba u kojima su se članovi vladalačke porodice smenjivali na vlasti i oslanjali na susede. nisu imali odjeka. Vizantija je sva bila zaokupljena rešavanjem problema koje je iznenadna bujica krstaša sobom donela. njihova zemlje opljačkana. Ugarska je 1102. Pregovori su uspešno 27 . Srbi su poraženi. a sam Ras je spaljen. zatim primorskim gradovima i potčini Bosnu (u trećoj deceniji XII veka). Veliki ugarsko-vizantijski rat je izbio 1127. Uz velike napore suzbijena je ugarska ofanziva. i prodrla do Niša i Serdike. Srbi tada još nisu ugrožavali glavni međunarodni put od Beograda do Niša za Carigrad. obnovio ratovanje protiv Vizantije. Pologa i Vranja. oženi čerkom srpskog velikog župana Uroša I. Tek kada se na njemu budu pojavili privući će pažnju zapadnoevropskih putopisaca. On je nastavio borbu za samostalnost Srbije. koji je 1094. Još početkom XIII veka pominju se njihova naselje u tome kraju. Mir je sklopljen 1129. bio upućen caru Aleksiju I kao jedan od srpskih talaca. Belu II (1131 – 1141). na osnovu stanja pre izbijanja borbi. Car Jovan II Komnin (1118 – 1143) je lično predvodio vojsku u borbama oko Beograda i Braničeva. Srpske čete su napale oblasti Skoplja. Zapovednik grada Kritoplo je morao da se sa posadom povuče. Time je ustanak Srba osuđen na neuspeh.

kojem se priključuje i Srbija. Veliki župan je na vreme bio obavešten o carevom pohodu. Duklja je bila paralisana unutrašnjim sukobima vlastele. koji je razoren. Na povratku sa Drugog krstaškog pohoda nemački car Konrad III je sklopio u Carigradu savez sa carem Manojlom I uperen protiv Normana. Taj savez je pružio županu Urošu I podršku u borbi za samostalnost u vreme kada je Vizantija obnovljenom snagom uspešno gušila svaki takav pokušaj. zatim između Velfa i Hoenštaufovaca u Nemačkoj i između Srba i Vizantije. brat kraljice Jelene. Rožera II i njegove saveznike podržavala je i Francuska. a njegova vojska je nastavila pohod kroz Srbiju. Savezu se priključila i Venecija. u kome se kaže da je zetski kralj Đorđe u jedan mah s vojskom prodro u Rašku i tamo oslobodio župana Uroša I zatočeništva u koje su ga bacili srodnici. U prvoj polovini XII veka. sin Bele II i Jelene. O tesnim vezama Zete i Raške svedoči Barski rodoslov. Oko 28 . ali je prišao antivizantsijkom savezu. napao vizantsijke teritorije. zatim ban i palatin. Pred nesrazmerno jačim neprijateljem. sin Uroša I i brat palatina Beloša u Ugarskoj i kraljice Jelene. Sporazumeo se sa Velfima. Uroš II je 1149. Ugarska je u ratu s Vizantijom. Vrlo uticajan na ugarskom dvoru bio je tada Beloš. koje savremenici nisu imenovali. Uroš II (oko 1140 – oko 1155). Od 1149. Srbija ja tada prvi put u svojoj istoriji pristupila jednom evropskom antivizantijskom savezu. Posle smrti kralja Bodina 1101. Duklja nije mogla da pruži veću pomoć borbi srpskih župana u zaleđu. Obe strane su tražile saveznike. Bio je vaspitač mladog kralja. Novi car se usredsređuje na evropske prostore. a zatim se okrenuo Ugarskoj. zatim i vrlo uticajna ličnost u novoj sredini. Vizantija je prenela u XII vek svoj veliki sukob sa Normanskom kraljevinom u južnoj Italiji. Normanski kralj Rožer II je potražio saveznike u samoj Nemačkoj da bi onemogućio delatnost Konrada III na međunarodnom planu.okončani 1129/30. Bio je vazal cara Manojla I još pre 1146. Ugarska sklapa savez sa Normanima za borbu protiv Vizantije. Uroševa kći Jelena udala se za Belu II i postala ugarska kraljica. Na vizantijski presto se 1143. Borbe su vođene uglavnom između Normana i Vizantije oko jonskih ostrva. a sve usputne oblasti su opustošene. Sredinom XII veka prilike se menjaju. Na ugarskom prestolu nalazio se tada kralja Geza II (1141 – 1162). Manojolo I je brzo reagovao na Urošev napad. popeo Manojlo I Komnin (1143 – 1180). on se povukao u brda. ćerke srpskog velikog župana Uroša I. U Srbiji je na vlasti tada bio veliki župan Uroš II. Glavnina vizantijske vojske se uputila prema Rasu. davnašnjim protivnicima porodice Hoenštaufovaca. Car je ostavio za sobom u Rasu jak vojni garnizon sa odanim Konstantinom Anđelom na čelu.

Nastojao je da preduzme mere koje bi sprečile spajanje srpskih i ugarskih četa. gde se sastao sa ugarskim poslanicima. potvrdio je dotadašnje granice. Ishod sukoba je bio neizvestan. Manojlo I je pohitao prema severnim granicama. Tu je sklopljen mir i Manojlo I je odlučio da krene u borbu protiv srpskog župana. Približavali su se presudni trenuci kojima se za duži niz godina rešavao odnos Srbije prema Vizantiji. brat raškog župana Uroša II. U njoj je lično učestvovao car Manojlo I. Bitku je dobila Vizantija. Poraženog Uroša II car Manojlo I nije uklonio sa položaja velikog župana. U toku pregovora s vizantijskim carem. Meta vizantijskog napada je bio Zemun. Ugarske savezničke snage. Među Uroševom vojskom bili su i odredi župana Grdeše i Vučine. Srbi su poraženi. Uroš II je napadao vizantijska odeljenja. a Vizantinci su pokušali da ga zaroba i nisu uspeli. Uroš II je bio primoran da pregovara. bilo u Evropi. Spalili su dvor velikog župana. srpski vladar je uspeo da se održi na vlasti. u blizini danačnjeg Valjeva (1150). koje su na vreme stigle. Branioci su se predali posle duže opsade. stao na čelo pohoda protiv Uroša II. pokušavajući taktički da iznenadi Srbe. Novi ugarsko-vizantijski rat je bio na pomolu 1153. Zamerao mu je što održava veze sa Ugarskom. upustio u dvoboj sa zapovednikom ugarskih četa. mnogi zarobljeni. predvodio je zapovednik Vakhin. Pored izjave o pokornosti morao je da upućuje pomoćne odrede vojske caru Manojlu I u slučajevima kada je on ratovao bilo na Istoku. po savremenim opisima boja. a Vizantija Beograd i Braničevo. Borba se vodila prsa u prsa. 29 . među njima i župani Grdeša i Vučina. Ugarska je zadržala Srem. a car Manojlo I je sa glavninom vojske nastavio napredovanje prema oblasti u kojo se nalazio Uroš II sa svojim odredima. vojska Uroša II je pružila ogorčeni otpor. Jedan vizantijski odred se sukobio sa Mađarima kod Paraćina. Carigradu je kao povod poslužila saveznička pomoć koju je ugarski kralj Gezu II uputio u Srbiju prethodne godine. Manojlo I je i 1150. Mir sklopljen 1151. Vojsci cara Manojla I u Sremu sa suprostavio ban Beloš. Do odlučujuće bitke došlo je na rečici Tari. Stigao je u Serdiku. On je brzim manevrom prema Braničevu nastojao da preseče put vizantijskoj vojsci u povlačenju i tako nagnao neprijatelja da napusti Srem. Krajem leta je kod Niša sakupio veliku vojsku. U sadejstvu sa ugarskim oderdima.tvrđave Galič se zametnula višednevna borba. Posle srpskog poraza ratovanje se 1151. Bitka na Tari je bila žestoka. On se istakao izuzetnom hrabrošću u odsudnim trenucima boja. Sam car Manojlo I se. Uroš II je još jednom pokušao da povede borbu za samostalnost zemlje. prenelo na ugarsko tle. koji su poznavali vizantijski način ratovanja.

Kada su srpski župani. uz uslov da napusti Dendru. ali su se protiv njega pobunila Gezina braća. izašli pred cara 1155. car Manojlo I je bio na Uroševoj strani.Uroš II nije imao uslova da organizuje otpor. 1163. S istim ciljem je uputio svoje poslanike i nemačkom caru Fridrihu I Barbarosi (1152 – 1190). Kasnije. Njih je u Ugarskoj podržavao veoma uticajni ban Beloš. odbranila svoju severnu granicu. Car Manojlo I ga je 1162. sklapanjem mira kojim je Vizantija sačuvala Beograd i Braničevo odnosno granicu na Dunavu. Posebno mu se zameralo na veze sa 30 . za vreme nemira koji su zahvatili zemlju i samu velikožupansku porodicu. pa je ugarska vojska naterana na povlačenje prema Beogradu. Nema podataka da se obrati srpskom županu. Braničevo i Niš. U takvim prilikama Desa je pokušao da se osamostali. Ubrzo posle toga Urošu se gubi svaki trag u istorijskim izvorima. Po preuzimanju vlasti odbio je da napusti Dendru. u susedstvu Niša. Međutim. Zaverenik je otkriven i zatvoren. Kralju Gezi II je zauzvrat nudio čitavu oblast koja mu je bila poverena. Višegodišnje ugarsko-vizantijsko ratovanje okončano je 1155. Desa (oko 1162 – oko 1163). umro je kralj Geza II. Iste godine (1153) car Manojlo I je poverio svom srodniku Androniku Komninu na upravu graničnu oblast prema Ugarskoj. Dolazi do promene u odnosima Ugarske i Vizantije. sestrić župana Dese. a zatim je usledio silovit ugarski napad na Braničevo 1154. Malo se zna o njegovoj delatnosti posle neuspelog pokušaja da zauzme presto 1155. Tek uz velike napore Vizantija je 1154. Po Kinamu. Vizantijska reakcija nije izostala. Veliki župan Desa je nastavio politiku svojih prethodnika. Do borbi ipak nije došlo. Desa je vladao primorskim oblastima. Prema podacima Barskog rodoslova. On je obuhvatala Beograd. U proleće 1162. Desa je odlagao da se sa svojim odredima priključi caru pa je pozvan na odgovornost. Tražio je pomoć na ugarskom dvoru. Ugarska se spremala za napad. Morao je u Nišu da se brani od niza optužbi. Andronik je iskoristio sve mogućnosti da povede borbu protiv centralne vlasti. Vizantija je prihvatila Gezinu braću – Stefana IV i Ladislava. brat župana Dese. doveo na vlast u Raškoj. Župan Uroš II je zbačen s vlasti 1155. Za života je vlast preneo na svoga sina Stefana III. upravljao je bogatom oblašću Dendrom. on je svoje poverenje ukazao Urošu II. jer je Uroš ponovo priznao vlast cara Manojla i pružio uveravanja da će raskinuti ugovor sa Ugarskom. koji se nisu mirili sa stanjem koje im je nametala Vizantija. Uroš i Desa. Njegovi protivnici doveli su na vlast njegovog brata Desu. je trabao da se u Nišu pridruži caru Manojlu I na njegovom putu prema Beogradu.

Desa je pokušava da uspostavi rodbinske veze u Nemačkoj. On je zajedno sa svojim pristalicama potražio utočište u Vizantiji. Nemanja je želeo da svoju vlast učini samostalnijom u odnosu na Tihomira. Srpski odredi učestvuju u borbama portiv Ugarske oko Zemuna 1165. Teško je precizno datovati ove događaje. posle svrgavanja Dese. koji se graničio sa Vizantijom. Odlučujuća bitka odigrala se na Kosovu. nastariji brat Stefana Nemanje. Nemanja se zatim umešao u borbu za presto. Nemanja je dobio deo srpskih zemalja na upravu: Toplica.Ugarskom. Njegovu vlast priznavala su ostala braća. godine. U tome je imao podršku vizantijskog cara Manojla I Komnina. Ibar. Tihomir je sakupio vojsku i krenuo ka Srbiji. U toku borbi Nemanja je čak jedno vreme bio zatočen od svoje braće i držan u kamenoj pećini. U to vreme dolazi do promena u unutrašnjim odnosima u Srbiji. iz koje se oslobodio uz pomoć svojih pristalica. Umro je u Trebinju i sahranjen u manastiru svetog Pavla u Polju. Posle istrage Desa je zatvoren i poslat u Carigrad. sina mletačkog dužda Vitala II Mikijelija (1156 – 1172). a pretpostavlja se da je veliki župan postao već 1166. Oružana borba završila se svrgavanjem Tihomira s vlasti. 31 . Tihomir (oko 1163 – oko 1166). Rasina i Reka. Ona je pomogla izgnanicima iz Raške. Tada se prvi put javlja ime Stefana Nemanje. Nemanja je morao srediti odnose sa carem Manojlom I. nedaleko od sela Patina. Njegova ćerka se udala za osorskog kneza Leonarda. i u pohodu 1167. Uspeo je da pobegne i vrati se u Srbiju. Zna se da je Nemanja bio na vlasti 1168. Da bi svoju pobedu mogao smatrati konačnom. a njegova vojska je teško poražena. bila pod velikim pritiskom. Srbija je. Posle Dese na velikožupanski presto je došao Tihomir. Vizantija nije odobravala Nemanjinu akciju. U žestokoj borbi Tihomir je poginuo.

To približavanje Vizantiji podizalo je Nemanjin ugled. Braća su mu zamerala što bez njihove saglasnosti podiže crkve u svojoj oblasti. a ona je bila jedan od glavnih oslonaca u njegovom putu ka vlasti. Sukobi sa braćom. Nemanjin najstariji brat. Njegova porodica je bila u srodstvu sa dinastijom raškim velikim županima i zetskom dinastijom. O njegovim porodičnim prilikama malo se zna. Srbija se nalazila pod velikim pritiskom Vizantije. po pravoslavnom obredu u crkvi Svetog Petra i Pavla. Borba za velikožupanski presto. Nemanja je dobio deo srpskih zemalja na upravu: Toplica. Ibar. Nemanja je braći odgovorio da svako u svojoj oblasti može činiti što mu je volja. Posle svrgavanja Dese sa vlasti. U toku borbi Nemanja je čak jedno vreme bio zatočen od svoje braće i držan u kamenoj pećini.Stefan Nemanja Početak uspona. U tome je imao podršku vizantijskog cara Manojla I Komnina. Porodica se kasnije vratila u Rašku. Nemanja je želeo da svoju vlast učini samostalnijom u odnosu na Tihomira. koji se graničio sa Vizantijom. jer se to kosilo sa ovlašćenjima oblasnih gospodara. Otada je Nemanja usrdno pomagao crkvu. koje će uskoro prerasti u sukob. Tada se prvi put pominje ime Stefana Nemanje. Nemanja se zatim umešao u borbu za presto. izbio sukob oko delokruga vlasti oblasnih gospodara. Nemanju su u Ribnici krstili latinski sveštenici. Rasina i Reka. jer je njegov otac Zavida zbog nemira morao da sa porodicom izbegne u Zetu. 32 . Veliki župan tada je bio Tihomir. Samo je veliki župan imao pravo da podiže crkve. Srpski župan je bio obavezan da Vizantiji pošalje odrede koji su učestvovali u ofanzivi protiv Ugarske 1165 – 1167. iz koje se oslobodio uz pomoć svojih pristalica. koji se susreo sa Nemanjom u Nišu i odlikovao ga carskim “sanom” – dvorskom titulom i obdario zemljom (Dubočica – kraj oko Leskovca). ali i izazivalo nepoverenje njegove braće. Njegovu vlast priznavala su ostala braća. Drugi put je kršten po povratku u Ras. u osnovi. Nemanja se rodio u Ribnici. Time je. U to vreme dolazi do važnih promena u unutrašnjim odnosima u Srbiji.

u Kotoru je smestio vladarski dvor. Srpskougarska vojska je 1183. godine. a njegova vojska je teško poražena. Te obaveze je poštovao sve do smrti Manojla I. Ona je pomogla izgnanicima iz Raške. Vizantija je sputavala dalji razvitak srpske zemlje pa se Nemanja našao među protivnicima cara Manojla I (1143 – 1180). Bela III se uskoro vratio kući. napadale oblast duž puta Beograd-Braničevo-Niš. Kada je 1171. umro kralj Stefan III i presto je pripao vizantijskom štićeniku Beli III (1172 – 1196). Teško je precizno datovati ove događaje. Nemanja je sada strahovao za svoj položaj. Tihomir je sakupio vojsku i krenuo ka Srbiji. izbio mletačko-vizantijski rat. U Ugarskoj je marta 1172. Vladao je od 1165. koju je zbog svojih veza sa dukljanskom dinsatijom smatrao za dedovinu. buknule su borbe i u Srbiji. Nemanja je tražio pregovore. Kneginja Desislava. opustošila oblast oko Niša i prodrla do Sofije. Manojlo I je umro septembra 1180. Nemanja je morao srediti odnose sa carem Manojlom I. Nemanja je započeo da osvaja Duklju. žena poslednjeg dukljanskog vladara Mihaila. Sukob sa Manojlom I. Borbama protiv Vizantije se pridružio i Stefan Nemanja. Vizantija se zbog svojih univerzalističkih pretenzija našla u sukobu i sa nemačkim carom Fridrihom I Barbarosom (1152 – 1190). a pretpostavlja se da je veliki župan postao već 1166. skolnila 33 . Prvi rat sa Vizantijom. Osvajanje Duklje. ali je morao da obnovi vazalske odnose sa Vizantijom. Odlučujuća bitka odigrala se na Kosovu. Nemanja je napadao i Kotor. potčini svojoj vlasti deo Hrvatske. a Nemanja je sam nastavio pohod. na šta je car pristao. U borbe se upleo i Andronik Komnin. Da bi svoju pobedu mogao smatrati konačnom. Dalmaciju i Srem. i zemlji su zahvatili nemiri. Vizantija nije odobravala Nemanjinu akciju. Car Manojlo je krenuo sa vojskom ka Sofiji u nameri da porazi Nemanju na bojnom polu. Srpske čete su 1172. Srbija je time izgubila ugarsku pomoć. Uspeo je da se vrati u zemlju. Vizantija se našla u krizi. On je zajedno sa svojim pristalicama potražio utočište u Vizantiji. Ugarski kralj Bela III uspeo je da 1181. Bio je najpre u ulozi zaštitnika. I ban Kulin se pridružio borbi protiv Carstva. Nemanja je prilikom susreta sa Manojlom potvrdio svoju potčinjenost. Zna se da je Nemanja bio na vlasti 1168. zatim savladara i na kraju ubice maloletnog Aleksija II (1180 – 1183). Ugri su 1182. napali Beograd i Braničevo. nedaleko od sela Patina. carev srodnik. do 1195. Pohod je uspešno završio pre januara 1186.Oružana borba završila se svrgavanjem Tihomira s vlasti. ali je ipak zarobljen i odveden u Carigrad. U žestokoj borbi Tihomir je poginuo.

koji će prirediti u Nišu. prekoputa ostrva Koločepa. Diplomatske pripreme za rat sa Vizantijom. Neuspe je doživeo i knez Stracimir pri napadu na Korčulu. Vlast je preuzeo Isak II Anđeo (1185 – 1195). što je Dubrovnik iskoristio i 18. Borbe su obnovljene 1185. ali nije uspeo da ga zauzme. kao novi zaštitnik grada tada se pominje normanski kralj Viljem. ponovo našla u teškoj situaciji. Neprijateljstva su okončana mirovnim ugovorom od 27. u Dubrovnik. Normanska opasnost je savladana u novembru 1185. Stefan Nemanja je tražio saveznike među bugarskim vođama. U Evropi je pokrenut Treći krstaški rat na čije čelu su stali engleski kralj Ričard I Lavovo Srce. nisu raspolagali sa dovoljnim brojem brodova. Grad je bio dobro utvrđen i nepristupačan. Normani iz južne Italije su napali Carstvo. Carigradska svetina se pobunila i ubila cara Andronika Komnina (1183 – 1185). Duklja je ušla u sastav države Namanjića. naneo težak poraz floti kneza Miroslava kod sela Poljica. Nemanja je obavestio cara da mu priprema svečani doček. Nemanja je pokušao da osvoji i Dubrovnik. Na njemu su se potpisali Stefan Nemanja i knez Miroslav Humski. Oni su 1187. gde su naišli na svečan prijem. francuski kralj Filip II Avgust i nemački Car Fridrih I Barbarosa.se 1189. 34 . Knez Miroslav je napao grad sa kopnene strane. Rat sa Dubrovnikom. Stefan Nemanja i njegova braća sklopili su mir sa Dubrovnikom 1186. U Bugarskoj je izbio ustanak Petra i Asena. Osvojili su Drač i uputili se ka Solunu. Međutim. Ona mu je u miraz donela Beograd i Braničevo. da bi se mogao razračunati sa Srbima i Bugarima. Grad su osvojili avgusta 1185. Srbima je obezbeđena slobodna trgovina sa Dubrovnikom. avgusta 1184. Dubrovčanima je priznato pravo na oblast oko grada i pravo slobodnog trgovanja u srpskm zemljama. Vizantija se 1186. jer je Fridrih na putu za Palestinu trebao da prođe kroz Srbiju. Isak II je potražio sporazum sa Ugarskom. Da bi osnažio mir Isak II je zaključio brak sa ćerom kralja Bele III. boravili na Fridrihovom dvoru u Nirnbergu. Srpski poslanici su decembra 1188. naneli poraz Vizantiji i ona se morala pomiriti sa obnovom bugarske države. gradu koji namerava učiniti prestonicom svoje države. septembra 1186. Nemanja je Duklju poverio na upravu sinu Vukanu i ona se pominje u njegovoj tituli. Borbama su rukovodili Nemanja i njegova braća knez Miroslav i knez Stracimir. Stefan Nemanja je nastojao da se približi i nemačkom caru i potraži saveznika u borbi protiv Vizantije. Sa Petrom je sklopio savez 1189. Takođe im je odobreno pravo ispaše u zemljama pod vlašću Nemanje i njegove braće i pravo korišćenja šuma. U leto 1185. pa je za njegovo osvajanje bila neophodna flota.

župe Vranje i Moravu. Pregovori su počeli 27. Nemanja je ponudio vazalski odnos nemačkom caru da bi dobio potvrdu svih teritorija koje je osvojio od Vizantije i koje će ubuduće osvojiti. koji su. Nemcima su za to bili potrebni pomoćni odredi Srba i Bugara. jula 1189. Drugi rat sa Vizantijom. Prošao je kroz Beograd i Braničevo. došlo do izmirenja nemačkog cara i Isaka II i vizantijski car je pristao da prebaci nemačke krstaše u Malu Aziju. takođe. nudili nemačkom caru vojnu pomoć u borbi protiv Vizantije. Za ove oblasti je nudio vazalsli odnos caru Fridrihu. Njegova crkvena politika sledila je držđavne interese. Toljen je trebao da nasledi svog oca pre svoje braće. Prodro je u gornji tok Timoka i razorio vizantijske gradove Svrljig. između Skadarskog jezera i planina. Niš. Međutim. Takođe je dogovoreno da se Toljen. sin kneza Miroslava Humskog.Car Fridrih je krenuo na put u leto 1189. oženi ćerkom istarskog markgrofa Berhtolda od Andeksa. a ukoliko Nemačka započne neprijateljstva sa Vizantijom. ponudio je vojnu pomoć (oko 20. pa je Behtold od Andeksa stupio u pregovore sa Srbima. U žestokom okršaju u kojem je 35 . Isak II je već 1190. Za vreme ofanzive prema Duklji zaposeo je Gornji i Donji Pilot. Stefan Nemanja je od 1180 do 1190. U okolini Jedrena novembra 1189. ogromno proširio teritoriju soje države. On nije bio spreman da započinje rat koji bi ga odvratio od osnovnog cilja njegovog pohoda. Izrazio je spremnost da nastavio ratovanje. Nemanja je zajedno sa bratom Stracimirom priredio svečani doček najmoćnijem evropskom vladaru u Nišu. došlo je do sukoba sa Vizantincima. ti pregovori su osujećeni jer jefebruara 1190. Skoplje i predeo oko gornjeg toka Vardara. U Niš su došli i predstavnici bugarskog cara Petra. Na jugu je osvojio Metohiju s prizrenskom oblašću. U nemačkom taboru pomišljalo se i na napad na Carigrad. Podigao je crkvu Svetog Pantelejmona u Nišu i crkvu Svetog Arhanđela Mihaila u Skoplju. Konsolidacija. U Pomoravlju je sa braćom osvojio oblast oko Đunisa. oblast između Zapadne Morave i Velike Morave. U Carigradu su saznali za srpsko-nemačke pregovore. nemanja je obavestio cara o svojim uspesima u ratu protiv Vizantije. Na putu ka Carigradu nemačka vojska naišla je na otvoreno neprijateljstvo Vizantinaca.000 vojnika). krenuo protiv Bugara. Zatim se uputio protiv Srba u kasnu jesen 1190. Kosovo polje. Nemački car je prihvatio samo deo predloga. ali bez uspeha. Ravni i Koželj. Do odlučujuće bitke sa srpskom vojskom došlo je kod reke Morave. Stoga nije uspostavio vazalski odnos sa Stefanom Nemanjom. koji se nalazio u carevoj pratnji u Nišu. Tu je saznao za pogibiju nemačkog cara u Maloj Aziji. što je ocenjeno kao neprijateljski čin.

kao ni ishod događaja. 36 . Bio je oženjen sestrom bosanskog bana Kulina. bilo je najviše što je Isak II još mogao da iznudi. Na saboru je doneta odluka da se jeretici prognaju i kazne. a zatim najmlađi Nemanjin sin Rastko pre no što se povukao u Svetu Goru. a zna se da je držao i Toplicu i Hvosno.učestvovao car Isak II. a zatim prema Beogradu. a većim teritorijalnim celinama upravljali su sroddnici vladarevi. Privremeno obnavljanje njene vlasti u Beogradu. prema kojoj je Vizantija i dalje gajila nepoverenje. Stefan Nemanja je prvi put ratovao na severnim granicama svoje države. Nije poznato poprište tadašnjih borbiu. tast cara Isaka II. anjihova imovina je popaljena ili razdeljena. a diplomatskim putem je nastojala da zaustavi napredovanje Ugara. Unutrašnje uređenje. napustio je miroljubivu politiku prema Vizantiji. U očima savremenika ogromno je porastao ugled Nemanjića. Episkopija u Rasu postala je versko središte zemlje. U Zahumlju je vladao Nemanjin brat knez Miroslav do 1190. Ugarski kralj Bela III. Isak Ii je poveo pregovore sa Stefanom Nemanjom. To su bili poslednji trenuci prisustva Vizentije u Beogradu. braća i sinovi Nemanjini. Mahom su rasterani. Na udaru ugarske ekspanzije našli su se i Srbi i Vizantija. svojim tastom. Knez Miroslav je držao i jedano deo Polimlja i u današnjem Bijelom Polju podigao manastir Apostola Petra i Pavla i obdario ga posedima. Na državnim saborima su donošene najvažnije odluke za zemlju. u nameri da osnaži veze dve države. Braničevu i Nišu. Podigao je manastir Gradac. Pred kraj svoje vladavine. Bili su to bogumili. Umesto vazalne zavisnosti namanja je ostvario nezavisnost svoje zemlje. U Beogradu se Isak II maja 1190. danas crkva u Čačku. Bilo je to veliko priznanje za Srbiju. Pod vlašću Nemanje našle su se teritorije od jadranskog mora do doline Morave. Car Isak obratio se pismeno i papi Celestinu III i kralju Beli III sa zahtevom da se pokrenuta ofanziva okonča. pominje se u predelima oko Zapadne Morave. sastao sa ugarskim kralje. Na čelu države nalazio se veliki župan. koji su imali podršku nekih velikaša. Najstariji Nemanjin sin Vukan dobio je na upravu Zetu s Trebinjem. Raški episkopi Jevtimije i Kalinik bili su izvanredno uticajne ličnosti. Posle bitke na Moravi vizantijski car se uputio prema Nišu. Drugi nemanjin brat Stracimir. Na saboru je vođena istraga o jeresi koja se pojavila u zemlji. Stefan nemanja je zadržao najveći deo teritorija koje je tokom dugih borbi bio zauzeo. Srbi su poraženi uz velike žrtve. Stvorena je velika države. Rat sa Ugarskom. Bilo je predviđeno da se nemanjin sin Stefan oženi sinovicom cara Isaka II Anđela. Vizantija je tada poslala vojnu pomoć srpskom vladaru.

Simeon je posle putovanje po Svetoj Gori. Sveti Simeon. na podsticaj prota Svete Gore. Hilanadar je izuzet iz vlasti Vatopeda i predat Simeonu i Savi da njegovu obnovu privedu kraju. Simeon i Sava su došli na misoa da osnuju srpski manastir na Atosu. U Kareji je Sava kupio vinograd i podigao pirg sa ćelijom za isposnike. Kao monah u dubokoj starosti prvo utočište je našao u manastiru Studenici. kneževi. idealno mesto monaha podvižnika. Podrška crkve ogromno mu je pomogla u borbi za velikožupanski presto. Nemanje je istovremeno objavio da na svoje mesto postavlja svoga sina Stefana. Sam Nemanja je poklonio sela i Valhe u prirenskom kraju. na šta su svi prisutni izrazili žaljenje i tugu. Nemanja je saopštio da želi da se posveti monaškom životu. Sava je uspeo da dobije od vizantijskog cara razrušeni manastir Zig s posedima na samoj granici. vlastela velika i mala. Povlačenje sa prestola. a i tokom čitavog života. kome su prisustvovali porodica. Nije sličajno ktitorska delatnost Nemanjina u srpskim biografijama navedena kao razlog spora između Nemanje i njegove braće. 37 . vojnici.Stefan Nemanja je celog života tesno sarađivao sa crkvom. koja je postala monahinja Anastasija. Nemanja se vlasti odrekao na saboru 1196. ožaljen od monaha Hilandara i cele Svete Gore. ali se nisu protivili njegovoj odluci. opustošen od gusara. Simeon Nemanja doživeo je da vidi dovršenje svoga dela. U toku radova . Taj manastir sa zemljištem izmolio je Sava od cara Aleksija III prilikom jedne svoje misije u Carigradu. Njih dvojica uživali su izuzetnu pažnju svetogorski monaha. svojoj zadužbini koju je podigao dve decenije ranije. februara 1199. Za izdržavanje monaške zajdenice bili su potrebni i posedi u Svetoj Gori ili neposrednoj blizini. Umro je 13. U obnavljanu Hilandara punu materijalnu podršku je pružio veliki župpan Stefan Nemanjić. Odatle je pošao u Svetou Goru. koji je bio potčinjen Vatopedu. Preuzeo je obavezu da će obnoviti manastir. vojvode. Zajedno sa njim se zamonašila i njegova žena Ana . Simeon se pridružio svome sinu Savi u manastiru Vatopedu i zajedno s njim obišao najuglednije svetogorske manastire. gde srpski vladari nisu imali vlast. gde su Simeon i Sava živeli kao monasi. gde je kasnije sam živeo. odabrao manastir Hilandar. a u koju će se posle njega povlačiti i drugi istaknuti članovi hilandarskog bratstva. Vladavina Stefana Nemanje završila se prevermenim dobrovoljnim povlačenjem sa prestola. raški episkop Kalinik. Posle povlačenja sa prestola Nemanja se zamonašio i dobio ime Simeon.

Pitanje je koji su motivi naveli Stefana nemanju da se povuče sa prestola. Starijem Vukanu dao je na upravo Zetu i obavezao ga da bude poslušan i da se povinuje bratu koji je došao na presto. a nasledili su ga sinovi Emerik kao ugarski kralj i Andrija kao herceg Dalmacije i Hrvatske. Ugarski kralj je hteo da osvoji vizantijske gradove na putu za Carigrad. u vreme kad je njegov brat Isak II bio na vizantijskom prestolu. ćerkom Aleksija Anđela. Ubrzo posle nemanjinog povlačenja. Srbija se sa Ugarskom graničila kod reka Cetine i Neretve (Hum i Krajina). Stefan je bio oženjen Jevdokijom. Prve godine vladavine. Stefan je podržavao hercega Abdriju. Dok je Stefan bio tesno povezan s Vizantijom. Beograd je pao u ugarske ruke. Tako je Stefan nemanjić u trenutku dolaska na presto imao podršku Vizantije. Vladao je od 1195. koje je. Došlo je do promene zgarsko-vizantijske granice. U Humu su izbili unutrašnji nemiri među potomcima kneza Miroslava. Rođen oko 1165.Stefan Prvovenčani Dolazak na vlast. Stefanu je Nemanja naložio da vladajući zemljom drži brata u počasti i da ga ne uvredi. umro je njegov nekadašnji saveznik Bela III. Vukan je bio više orijentisan prema katoličkim zemljama Zapada. Prevratom 1195. Ta odluka je bila povezana s tadašnjim odnosom srpske države prema Vizantiji. što mu je davalo pravo na visoko dvorsko dostojanstvo. Tu je herceg Andrija napao državu Stefana Nemanjića. Nasledio je svoga oca posle Nemanjinog iznenadnog povlačenja 1196. Otvorena neprijateljstva između Ugarske i Srbije izbila su u proleće 1198. u vidu visoke titule sevastokratora. Aleksije je postao car. a Stefan je postao carev zet. od Aleksija III (1195 – 1203) i dobio. a njegov suparnik Petar je tražio pomoć po Ugarskoj. U jednoj svojoj povelji hvalio se da je pobedio Rašku i Hum. Srednji sin Stefana Nemanje i Ane. koji su olakšali ugrasko nadiranje. Stefan Nemanja je za svoga naslednika odredio srednjeg sina Stefana. do 1228. 38 .

iako je nosio kraljevsku titulu od početka. Pošto je izgubio oslonac u Vizantiji. Zato je Vukan uputio prekore bratu i primio snahu. Već 1202. Dubrovnik je uspeo da potčini episkopije u Ulcinju i Drivastu. Vukan se udružio sa ugarskim kraljem Emerikom i napao svoga brata. Tako je Barska arheipiskopija postigla pobedu. Braća su se postepeno razilazila. ali je plan ostao neostvaren zbog protivljenja ugarskog kralja. Kulin je bio u rodbinskim vezama sa srpskom dinastijom. koja je preko njegove teritorije otišla u Drač a odatle u Carigrad. Brak nije bio skladan. Sukob Stefana i Vukana. Tom prilikom je uneo Srbiju u ugarsku kraljevsku titulu. koja je bila u sukobu sa Dubrovačkom arhiepiskopijom. Očekivao je da će krunisanjem dobiti kraljevski rang među vladarim i da će na taj način i formalno biti sankcionisana samostalnost izvojevana u dotadanjim političkim borbama.Stefanovi odnosi sa papstvom. Vukana uzdizanje je skupo koštalo. kada se Stefan razveo od svoje žene Jevdokije. Stvari su se ipak razvijale po Vukanovoj želji: barski arhiepiskop je dobio palij. Ban Kulin se posle dve decenije odmetnuo od ugarskog kralja. Vukan je od poape zatražio kraljevske znake. a održan je Barski sinod na kome se raspravljalo o uobičajenim stvarima (simonija i celibat).a supružnici su se optuživali zbog neverstva. Kao vladar Srbije Vukan je nosio titulu velikog župana. koja je trpela poraze i nezardživo opadala. Čak je tvrdio da je u srodstvu sa Inoćentijem III i predstavljao se kao zaštitnik katoličke crkve . sve do 1918. Vukan preuzima vlast. Inoćentije III je odredio legata koji je imao da obavio krunisanje. koja je uz imena ugarskih vladara ponavljana vekovima. Ugarski upad u Srbiju izazvao je reakciju u neposrednom susedstvu. Vukan je nastojao da obezbedi jurisdikciono područje Barske arhiepiskopije. Kralj Emerik je intervenciju naplatio stavljanjem srpske zemlje pod svoju vlast. Njegova sestra bila je udata za 39 . Znaci raskida primetni su 1200/01. Stefan se okrenuo papstvu. a ugarski kralj se kod pape zalagao da Vukan bude proglašen za kralja. otkako mu je Nemanja poverio na upravu Duklju. Vukanovi odnosi sa papstvom. Ugarski odredi su upali Srbiju i proterali Stefana. Stefan se trazveo od žene iako se njegov tast Aleksije III nalazio u teškoj situaciji. Tražio je od pape i legate koji će prisustvovati crkvenom saboru. Obratio se molbom moćnom papi Inoćentiju III (1198 – 1216) da mu pošalje kraljevsaku krunu. Vukan je stupio u vezu sa papom Inočentijem III jer su ga s katoličkom crkvom spajali primorski gradovi kojima je vladao. I jedni i drugi su se žalili papi.

Stefanov povratak na presto obično sa povezuje sa ovim bugarskim napadom. Vukanov polžaj je uzdrmalo ugarsko-bugarsko neprijateljstvo. što se smatralo znakom posebne Božje milosti i posvećenje pokojnika. Emerik je 1203. papa je naložio kaločkom arhiepiskopu da ode u Sarbiju i Vukana i episkope razreži obaveze pokoravanja carigradskom patrijarhu. da mošti njihovog oca prenese u Srbiju. koja se udala za cara Isaka II Anđela. što je takođe tumačeno kao čudo. Papa je 1203. savetovao Kalojanu da sklopi mir sa Vukanom da ne bi zbog njihove nesloge stradale njihove zemlje. Stefan i Vukan su zamolili sovga najmlađeg brata Savu . u to vreme Inoćentije i Emerik još vode prepisku o Vukanovom krunisanju. ili početkom 1205. sestru kasnijeg kralja Emerika. Ništa se ne zna o tome kako je Stefan na drugoj strani postepeno uzimao vlast i najzad potpuno zagospodario celom srpskom državom. upadne u saporne olblasti i napadne i opustoši Srbiju. Kalojanov pohod nije ukolnio Vukana sa vlasti. koji je živeo kao jeromonah u Hilandaru. a Vukan knez saudeonom oblašću. S Vukanom je bio u rđavim odnosima. pa je pretio sukob između njih i Mađara. Bugarski vladar Kalojan (1197 – 1207) je još 1200. Stefan je postao veliki župan i vladar cele države. S grupom hilandarskh monaha. Kumani su tada odveli mnogo srpskih zarobljenika. ojačanom odredima Kumana. bio zauzet ratom protiv češkog kralja. započeo prepisku s Inoćentijem III. a Kalojan je zaposeo Niš. Uzrok sukoba bili su vizantijski gradovi na Dunavu i Moravi. Kalojana je u Trnovu za kralja krunisao papski legat. Beograd i Braničevo. Sava je očeve mošti preneo u Srbiju. a Kulin je napao zemlju koja je bila podložna ugarskom kralju i time omeo Emerika da krene u krstaški rat. ali je stvorio uslove da sa Stefan otpočne sa borbom za vlast. kćer Bele III. Izmirenje Stefana i Vukana. tražeći da bude krunisan carskom krunom. Borbe su verovatno okončane krajem 1204. Kasnije su ih prepustili Vizantiji kao miraz uz Margaritu. Ti gradovi privlačili su i Bugare. Iz groba monaha Simeona počelo je u međuvremenu na čudesan način da teče mirisno ulje (miro). kako se zavetovao.kneza Miroslava Humskog. Mošti su 40 . zauzeli Sirmij. Sava je njegovo telo našao očuvano. Vukan nije bio uklonjen s vlasti ni 1204. U Hvosnu su Nemanjine relikvije pozdravili Stefan i Vukan sa sveštenstvom i plemstvom. Pape je poslao svoje legate da izvide situaciju. Posle Isakovog svrgavanja sporne zemlje sporne zemlje su ostale vezane za bivšu caricu i njene rođake. Papa je sada privoleo Emerika da raspusti vojsku pripremljenu za pohod protiv Kalojana. Ugri su 1183. jer ga je Vukan optuživao kod pape da štiti jeretike. Marta 1203. što je Kalojan iskoristio da sa svojom vjskom. S jeseni 1204. Povratak Stefana na vlast.

Međutim. unukom dužda Enrika Dandola. Vizantijsko carstvo je srušeno. Stefanu Nemanjiću ukazala se prilika da proširi svoj uticaj duž doline Vardara. oženo Anom. Čak mu je pomogao da se učvrsti u centralnoj Makedoniji. On je predstavljao opasnost za centralnu vlast u Trnovu. Po domentijan. a njegove posede prigrabio je bugarski car Boril. i Strez je ostao stefanov neprijatelj. Njegova nova supruga trebalo je da potiče iz vladarske porodice mletačkih duždeva. krstaši su zauzeli Carigrad. ubrzo je počeo da menja stav i kuje planove o saradnji sa epirskim vladarem Mihajlom I Anđelom (1205 – 1214) i sa carem Borilom. 41 . Stefan se 1207/08. Sava i Stefan su se tom prilikom pozivali na stare tradicije kraljevstva u duklji. u gradu Proseku. Morao je da napusti Bugarsku i pređe kod Stefana Nemanjića. njegov bliski rođak. ostavivši mu sina Uroša. Car Boril trzio je od Stefana da mu izruči opasnog Streza. Iznenadno ubistvo cara Kalojana pod zidinama Soluna (oktobra 1207) izazvalo je unutrašnje nemire u Trnovskoj Bugarskoj. Po savetu nove supruge odlučio je da se odrekne istočne šizme i priđe katiličkoj veri. Stefan je pokušao da pregovorima umiri Streza. Četvrti krstaški pohod skrenuo je sa svog puta. Stefan Nemanjić 1217. Slom Vizantije. Na njegovim temeljima je obrazovano Latinsko carstvo. Protiv novog bugarskog cara Borila (1207 – 1218) istupio je boljar Strez.Ovoga puta papa mu je izašao u susret i preko posebnog legata poslao mu kraljevski venac.na svečan način prenete u manastir Studenicu. Ana dandolo je umrla pre kraljevskog krunisanja Stefana Nemanjica 1217. Aprila 1204. Ubrzo psle pregovora strez je ubijen u Proseku -1212. tražeći ponovo kraljevsku krunu. ali ni Savina diplomatsa veština nije urodila plodom. U početku je priznavao vrhovnu vlast srpskog velikog župana. Teodosije u žitiju svetog Save ističeda je Sava na saboru u manastiru Žiči krunisao Stefana Nemanjića za kralja. Stefan je odlučio da se približi Veneciji. trebalo je opovrći činjenicu da kraljevska kruna potiče sa Zapada. Kada je Srbija kasnije počela da se približava Vizantiji. koji su bili upereni protiv Stefana Nemanjića. srušena unepovrat katastrofom 1204. Vizantija više nije mogla da zastupa i brani stara univerzalistička shvatanja. Čak ni posle 1261. Taj događaj uticao je na sudbinu Srbije i Bugarske. ali ovaj na to nije pristao. Sava je poslao u Rim svoga učenika Metodija da traži papski blagoslov za Srbiju i kraljevski venac za Stefana Nemanjića. Kraljevsko krunisanje. Sukob sa Strezom. upućuje izaslanike papi Honoriju III. Stefanova orjentacija prema Veneciji. Poslao mu je brata Savu. a monah Simeon je postao prvi srpski svetitelj.

a vlast predaju knezu Petru. iz koga se vratio tek krajem 1218. Prozapadna politika izazvala je opoziciju i protivljenje Save. koji nezadovoljan napušta zemlju i odlazi u Svetu Goru.Kraljevska kruna doneta iz Rima bila je rezultat nove. Stefan je u Ugarsku poslao svoga brata Savu. što je doslovan prevod vizantijskog carskog epiteta “avtokrator”. koja je za srednjeovekovne pojmove bila neodvojiva od crkvene nezavisnosti. a Stonsko primorje i Popovo dao na upravu mladom Andriji. Imao je uspeha u ratu. Time je srpski kralj želeo jasno da odredi faktički nezavisan položaj prema ostacima vizantijskog carstva. Pre svih Mlečani i susedna epirska država dinastije Anđela. Situacija na jugozapadu zemlje. Petar se morao povući prema severu i zadovoljiti teritorijom od Neretve do Cetine. koji je nastojao da izbriše svaki trag samostalnosti te oblasti u okvirima države Nemanjića. Stefan Nemanjić je želeo d nastavi širenje prema Alabniji. Kao novorukopoloženi srpski arhiepiskop Sava sa zadržao u Solunu. Komnenija se udala za njegovog rođaka Grigorija Kamonu. Posle smrti kneza Miroslava u Humu nastaju nemiri tokom kojih velikaši proteruju Miroslavljevu udovicu s maloletnim sinom Andrijom. koji je bio pod latinskom vlašću. zapadne političke orjentacije srpske države. Taj čin značio je postepeno približavanje Stefana Prvovenčanog zemljama na istoku. Mitropolit grada ga je srdačno primio. Posle krunisanja Stefana Prvovenčanog ugarski kralj je odlučio da napadne Srbiju. Zeta s Trebinjem data na upravu Stefanovom najstarijem sinu Radoslavu. Njegova akcija protiv Srbije usledila je 1220. možda Miroslavljevom sinu iz prvog braka. Posle kraljesvkog krunisanja u titulaturi Stefana Prvovenčanog stoji epitet “samodržac”. Autokefalnost crkve. Sukob sa Ugarskom. ali je on i dalje održavao veze sa Zapadom. Radoslav ipak nije bio vladar zete u vreme Stefana Prvovenčanog. Knez Petar se neprijateljski držao prema Stefanu. ali su tu i neke druge države imale svoje interese. koji je pod nepoznatim okolnostima odvratio kralja Andriju II od rata protiv Srbije. Posle Dimitrijeve smrti 1216. koji je njome upravljao još za očeva života. Zauzeo je južne delove Huma. Srpski vladar morao je da interveniše. 42 . Ovi događaji su se zbili oko 1216. Sava Nemanjić je pošao u Nikeju da od tamošnjeg cara i patrijarha izdejstvuje nezavisnost srpske crkve (1219). U vreme Stefanovog krunisanja ugarski kralj Andrija II je bio u krstaškom ratu. gospodara grada Kroje. On je svoju ćerku Komneniju udao za Dimitrija. a Sava je manastiru Filokalu darovao dve velike ikone. Stefan uspostavlja prijateljske i rodbinske veze sa albanskim velikašima. Kraljevska kruna dobijena iz Rima donela je Srbiji političku nezavisnost.

što je Stefan odmah iskoristio i ponovo poseo Skadar. raspravljalo se os poru ovih arhiepiskopija. Barska je dobila prednost. nameravao da svoga sina Radoslava oženi ćerkom Mihaila I. Teodorov brat Manojlo je još oko 1216. Bugarski car je bio opasan sused i za srpsku državu. Zahvaljujući Stefanovoj prozapadnoj politici poboljšao se položaj Barske dijeceze. Makedoniju i Trakiju. Stefan je pokušao da pregovorima privoli Mihaila da vrati Skadar. jer su nesuženi suprunici bili u bliskom srodstvu. kao i oblasti prema srpskoj državi. Osvojio je Skadar od Srba 1214. koji je bio u srpskim rukama. Interesi epirskih vladara i Stefana prvovenčanog ukrštali su se u Albaniji. iskoristivši Stefanovu zauzetost na drugim stranama. Planirao je da sruši latinsku vlast u carigradu. ćerkom solunskog cara. po povratku u Srbiju očekivao značajan zadatak stvaranja domaće crkvene organizacije. jer je Teodor imao planove vezane za Solun i Carigrad. ali nije uspeo. tako da su joj sada bile potčinjene sve katoličke crkve na teritoriji srpske države. a crkveni zakoni takav brak nisu dozvoljavali. Teodor I Anđeo kreće 1214. a pre svega svaranje novih episkopija. Sukob i saradnja sa Epirskom državom. Na saboru u Lateranu 1215. Vlast u Epiru preuzeo je Mihailov brat Teodor I Anđeo (1214 – 1230) vladar s velikim planovima i ambicijama. Odnosi između Anđela i Stefana Nemanjića ubrzo su se sredili. bio oženjen sestrom Stefana Nemanjića. Arhiepiskopa Savu je 1219. Sava je tada osnovao pravoslavnu episkopiju na Prevlaci. 43 . Zauzeo je Skoplje 1220. Mihailo I Anđeo je osvojio Drač i krenuo na sever prema Skadru. Stefanu Prvovenčanom je bilu u interesu da dalje razvija dobre odnose sa novim solunskim carem. I u Stonu je osnovana episkopija u koju Sava dovodi svoga učenika Ilariona. On je takođe imao univerzalističke pretenzije da sruši latinsko-carigradsko carstvo i osbuje novo slovensko-grčko. ali mu je ta planove sputavao bugarski car Jovan II Asen (1218 – 1241). Taj događaj proslavio je uzimanjem carske krune. Teodor I osvaja Solun krajem 1224. Venčanje je obavljeno 1219/20. prva pravoslavna monaška obitelj u primorju srpske države. Zauzima Tesaliju. a zatim je pokušao da se oženi nezakonitom Mihailovom ćerkom Marijom. u osvajačke pohode. Mihailo I je iznenada ubijen 1214. Stefan je 1216.Osvajanje Zete i Primorja uvuklo je Nemanjiće u stari spor Barske i Dubrovačke arhiepiskopije oko crkvene jurisdikcije nad ovim teritorijama. Ti planovi nisu uspeli. gde se nalazio manastir Svetog Arhanđela. koje bi zamenilo staru Vizantiju. Odlučio je da najstarijeg sina Radoslava oženi Anom.

Ispunjena je trzavicama koje su bile posledica njegove potpune političke preorijentacije. On se obraćao ohridskom arhiepiskopu Dimitriju Homatijanu (1216 – 1235) povodom nekih kanonskih pitanja. Majka mu je bila Grkinja (Jevdokija Anđeo). Radoslav je bio odgajan u duhu vizantijskih tradicija. a i negodovanje arhiepiskopa Save. Preuzeo je vizantijsko carsko prezime Duka. Vizantinofilska politika kralja Radoslava prožimala je ceo politički život tadašnje srpske države. Obraćanje srpskog kralja Dimitriju Homatijanu predstavljalo je opasan presedan u crkvenoj politici srpske države. Ovakvo stanje izazvalo je uznemirenje u srpskoj crkvi.Naslednik. bez potresa nasledi presto. Takav korak je mogao dovesti do promena statusa srpske arhiepiskopije koja bi izgubila samostalnost i došla pod jurisdikciju Ohridske arhiepiskopije. Radoslav je sin Stefana Prvovenčanog i Jevdokije Anđeo. Nezadovoljan ovakvim postupkom. Sačuvano je jedno Homatijanovo pismo u kome on odgovara na kraljeva pitanja. Još za očeva života Radoslav je kao prvorođeni sin određen za naslednika. Otac ga je još za života odredio za naslednika. Radoslav je spomenut kao očev naslednik. ćerka Teodora I Anđela. jer je Radoslav time zaobišao poglavara samostalne srpske crkve. kraljevog strica. njegovog vezivanja za grčki svet. kao i žena Ana. O njegovoj vladavini ima malo podataka. U svečanoj intitulaciji Žičke povelje iz 1220. 44 . Radoslav je želeo da se približi i Ohridskoj arhiepiskopiji. To mu je omogućilo da posle Stefanove iznenadne smrti septembra 1228. koji je bio nadležan za rešavanje kanonskih pitanja. crkvenom centru zapadnogrčkog sveta. Grčki uticaji. Bio je pod velikim uticajem Grka u svojoj okolini. arhiepiskopa Savu. Posle smrti Stefanove 1228. Sava napušta Srbiju i polazi na dugo putovanje po Istoku. kako je to bilo pre sticanja nezavisnosti 1219. Arhiepiskop Sava ga je u Žiči krunisao kraljevskim vencem. ćerke cara Aleksija III. do 1233. bez potresa je preuzeo presto. što pokazuje da je još za vlade Stefana Prvovenčanog stvarno dobio položaj savladara. Radoslav i Vladislav Radoslavljev dolazak na vlast. Vladao je kratko od 1228.

Tako je bugarski car postao odlučujući činilac u političkim zbivanjima grčko-slovenskog sveta. u aprilu 1230. Taj poraz je imao dalekosežne posledice po državu Anđela. i na kraju se preko Soluna vraća u Srbiju. zbacuje kralja Radoslava i dovodi mlađeg brata Vladislava. pritoci Marice. Smena na prestolu.Boravi u Palestini. Zahvalan zbog ukazanog gostoprimstva. Radoslav obećava Dubrovačkoj opštini vrlo široke povlastice ako ponovo preuzme vlast u Srbiji. Moralo je doći do obračuna dvojice tada najmoćnijih vladara istočnopravoslavnog sveta. Vladislav. Zbačeni kralj Radoslav se sa suprugom Anom našao u Dubrovnku. 45 . Do odlučujućeg sukoba je došlo na Klokotnici. već je krenuo prema jugu i na tom putu stigao u Drač. Nagla promena u odnosima političkih snaga na Balkanskom poluostrvu uticala je na prilike u državi Nemanjića. Rat Epira i Bugarske. U kasnu jesen 1233. Arhiepiskop Sava u prvom času nije bio saglasan sa tom promenom. nezadovoljna politikom države. a i jedini koji je mogao da sruši latinsku vlast u Carigradu. nekim Frankom. koji je čak nameravao da ubije Radoslava. Radoslav se nije dugo zadržao u Dubrovniku. koji je takođe planirao zauzimanje Carigrada i formiranje bugarsko-grčkog carstva. Novi kralj Vladislav dobio je vlast od vlastele koja je bila nezadovoljna politikom njegovog brata Radoslava. Bivši kralj je sahranjen u manastiru Studenici. U samoj zemlji moglo se lakše ispoljiti nezadovoljstvo progrčkom politikom kralja Radoslava. Supruga Ana je stupila u pregovore s komandantom grada. Makedoniju i Albaniju) koje su ranije pripadale solunskom caru. Vladislav se na vlasti održao od 1234. Radoslav je izgubio oslonac u svojoj vlasti. februara 1234. Radoslav je kao zet solunskog cara Teodora I Anđela uživao njegovu neospornu podršku. ali je kasnije ipak prihvatio da kruniše Vladislava. Glavna prepreka na putu Teodora I do carigradskog prestola bio je trnovski car Jovan II Asen (1216 – 1241). pobunjena vlastela. Taj obračun je trebao da reši koji će od njih dvojice preuzeti dalju borbu za rušenje latinske vlasti u Carigradu i ponovno stvaranje univerzalnog carstva. Porazom Teodora I. do 1243. izdao povelju Republici. Car Jovan II Asen je zauzeo prostrane i bogate oblasti (Trakiju. zatim u Nikeji kod cara Jovana III Vataca. Radoslav je odlučio da se vrati u Srbiju. koji se završio katastrofalnim porazom Teodora I Anđela. gde je 4. gde ga je stric Sava zamonašio pod imenom Jovan. grčkog ili bugarskog.

manastiru Mileševi. Savine mošti svečano su prenete i sahranjene u kraljevskoj zadužbini. U prvim godinama vladavine kralja Vladislava dolazi do promene u vrhu Srpske arhiepiskopije. Pretpostavlja se da mu je kralj Vladislav priznavao vrhovnu vlast. jer Sava posle dužeg upravljanja crkvom odlučuje da napusti položaj arhiepiskopa. Na saboru u Žiči. ali u izvorima nema podataka o vrhovnoj vlasti Bugarske nad Srbijom. te je on umro u Trnovu 14. Vlastela i kralj su nameravali da steknu oslonac u Trnovskom carstvu. a Vladislavu zbog nedostatka flote. Dubrovčani su pružili utočište zbačenom kralju Radoslavu i pokušali su da od njega dobiju široke povlastice ako se bude vratio na srpski presto. a sahranjen je u trnovskoj crkvi Četrdeset mučenika. a zatim je preko Nikeje stigao u Trnovo u posetu caru Jovanu II Asenu. pogoršanje odnosa nije odgovaralo nijednoj od dve susedne strane: Dubrovčanima zbog trgovine u Srbiji. Zdravlje ostarelog Nemanjića bilo je popustilo. gde je prijateljski dočekan. koji se već nalazio uz svoga učitelja. Sava se zahvalio na polojažju arhiepiskopa. Posle bitke kod Klokotnice Jovan II Asen postao je najmoćniji vladar pravoslavnog sveta. Obostrani interesi su doveli do pregovora 1234/35. Međutim. Kralj Vladislav je 1237. Posle bitke kod Klokotnice bugarski car proširio je svoju vlast i na račun srpskih teritorija. U svakom slučaju Vladislav se u potpunosti u svojoj politici oslanjao na Bugarsku. zamenjen je bugarskim uticajem. lično krenuo u Trnovo da bi se s tastom Jovanom II Asenom dogovorio oko prenosa Savinih moštiju u zemlju. Stanje na jugozapadu. Novi arhiepiskop. Kralj Vladislav se oženio Beloslavom. a za naslednika je odredio učenika Arsenija. ćerkom Jovana II Asena. Kralj Vladislav i Dubrovčani su zaključili nov ugovor na srpskom i latinskom jeziku. Vladislav je izveo preokret u spoljnoj politici.Promena orijentacije. tastu kralja Vladislava. tako da je Vladislav tek posle dužeg boravka u Trnovu uspeo da ostvari željeni cilj. a zatim je preko primorskih oblasti krenuo na još jedno putovanje po Istoku (1235 – 1236). Nekadašnji grčki uticaj iz vremena Radoslava. januara 1236. Smatrao je da će tako ojačati svoj položaj prema susedima. Dubrovčani nisu smeli na svojoj teritoriji pripremati akcije protiv srpske države. Sava je boravio u Palestini. a kralj Vladislav je Dubrovčanima obnovio stare i dodelio neke nove 46 . Početkom vladavine kralja Vladislava pokvarili su se odnosi Srbije sa Dubrovnikom. Aleksandriji i na Sinaju. Pregovori nisu tekli bez teškoća. Sava je ostao neko vreme u Srbiji.

Mongoli su opljačkali Kotor. Na Cetini je Vladislav 23. 47 . Kolomana je pohvalio papa Grgur IX. Neporedno posle svečanog prenosa Savinih moštiju iz Trnova u manastir Mileševu. odnosno na one delove kji su pripadali knezu Toljenu. zaključio sa Splitom ugovor o prijateljstvu i savezu u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Herceg Hrvatske Koloman pošao je 1237. Njegov položaj u zemlji je oslabio i protiv njega je ustala vlastela nezadovoljna velikim uticajem susedne Bugarske. Za uspešan pohod. što je iskoristio da se zbliži s gradom Splitom. Pored toga Srbija se našla pod udarom Mongola. preko Bosne i Srbije prodrli su sve do Dalmacije. podigla pobunu protiv kralja Vladislava. koji je prinuđen da vlast preda najmlađem bratu. kralj Vladislav hita prema Humu da tamošnje posede zaštiti od daljih aspiracija najbližih suseda. Bela IV se sklonio u Zadar. I pored formalnog izmirenja odnosi Srbije i Dubrovnika nisu bili srdačni zbog starog spora između Dubrovačke i Barske arhiepiskopije. sinu Miroslava Humskog. juna 1237. Svač i Drivast. Kralj se s vojskom našao na reci Cetini. Nemiri u zemlji. jer su osvajački planovi Ugarske bili usereni na ovu oblast. protutnjali Balkanskim poluostrvom. kralj Vladislav je izgubio moćnog zaštitnika. Smrću trnovskog cara Jovana II Asena juna 1241. Goneći ugarskog kralja Belu IV. Preko Srbije i Bugarske vratili su se ka donjem Dunavu. Urošu. Vlastela je iskoristila nezadovoljstvo stanovništva opustošenih krajeva i u proleće 1243. u pohod protiv jeretika patarena u Bosni i svoju uspešnu akciju je proširio i na susedni Hum. Kralj Vladislav se morao baviti i Humom. koji su u proleće 1241.povlastice.

Simeon Nemanja uz materijalnu pomoć i podršku svog sina. Od 1206. Iz Svete Gore 1219. jer se protivio njegovoj prozapadnoj orijentaciji. velikog župana Stefana. Otac mu je ostavio na upravu Humsku oblast. Ali kad Vatoped potom odbije da ustupi Hilandar srbima. ostao u Hilandaru. zlatopečatni sigilij kojim se opusteli manastirić Hilandar (Helandar) izuzima iz vlasti prota i potčinjava Vatopedu radi obnove. nezavisni manastir. rođen oko 1175. konstituiše obnovljeni Hilandar kao srpski manastir i ktitorsko nasleđe porodice Nemanjića. Sava je tražio i dobio od vizantijskog cara Aleksija III Anđela (1195 – 1203). gde od cara Teodora I Laskarisa (1204 – 1222) i patrijarha Manojla Sarantena Haritopula (1217 – 1222) dobija akt o 48 . Zlatopečatnom poveljom iz druge polovine te godine. Sava je u Studenici kao arhimandrit. dočekao oca monaha i velikog shimniha Simeona. Nije poznato da li je učestvovao u Stefanovoj akciji za dobijanje krune iz Rima. Treći sin Stefana Nemanje. Simeon i Sava su nastojali do osnuju srpsku obitelj u Svetoj Gori. gde je 1195. ponovo odlazi u Svetu Goru. Rastko je ubrzo (oko 1191) napustio taj položaj da bi se zamonašio u Svetoj Gori. Prvi arheipiskop srpski. Moguće da je zemlju napustio u znak protesta zbog vezivanja za Rim. Mirenje braće. Monah Sava.Sveti Sava Rastko Nemanjić. Sava 1217. Sava je posle Simeonove smrti 1199. odlazi u Nikeju. kada je sa očevim moštima pošao u Srbiju da izmiri zavađenu braću Stefana i Vukana. Sava i Simeon uz pomoć svetogorskih prota i sabora dobiju od cara Aleksija iste godine (juna 1198) hrisovulju kojom se Hilandar stavlja pod upravu Simeona i Save kao potpuno samoupravni. Simeonove mošti su smeštene u njegovoj zadužbini Studenici. Kao monah Sava boravio je u Starom Rusiku i Vatopedu. Tu je boravio do 1206.

Sava je tu hirotonisao osmoricu svojih sledbenika za episkope novih i starih dijeceza: humske. Iz Hilandara je Sava poveo u Srbiju monahe. a zetske na Prevlaci. Stara paganska verovanja i kultovi održavali su se i dalje. topličke. a pogotovo o njegopvom političkom osamostaljivanju. Iako pokrešten u IX veku za vreme cara Vasilija I Makedonca (867 – 886). Hrišćanstvo je prihvatila samo vladajuća klasa. Najstarija srpska episkopija podignuta je u Rasu 1020. Prizrenu. gde je kao gost solunskog mitropolita Konstantina Mesopotamita boravio u manastiru Filokalu. car i patrijarh imenuju i hirotonišu Savu. dostojne episkopskog čina. a potom u Solunu. koje je namenio budućim novim srpskim episkopijama. i 874. Sava je morao da suzbije njihove uticaje pa je pristupio osnivanju novih srpskih episkopija. dok je velika većina prostog naroda ostala verna starim tradicijama. 49 . između 867. U takvim uslovima nije moglo biti govora o potpunoj hristijanizaciji naroda.autokefalnosti srpske crkve. Crkvena organizacija. njihova zamena hrišćanskim kultom tekla je suviše sporo. Sava se zadržao najpre u Hilandaru. na Cveti 1219. Ostali deo zemlje bio je pod jurisdikcijom Ohridske arhiepiskopije i njenih episkopija u Nišu. Srpska država se proširila na pordučja koja su bila pod jurisdikcijom grčkih episkopija na jugoistoku i latinskih primorskih episkopija. Sedište arhiepiskopije sa sopstvenom dijecezom je smešteno u Žiči. Nijedna njena dijeceza nije ukinuta niti je u kome sedištu latinskih biskupa namešten koji pravoslavni episkop. Srpska crkva nije vršila pritisak na latinsku crkvu u primorskim krajevima. zetske. Na njoj će se graditi nova srpska arhiepiskopija koja je imala da obuhvati sve zemlje koje su se nalazile u sastavu srpske države. Srpska crkva se drugačije odnosila prema grčkim episkopijama na svojoj teritoriji. dabarske. bez ikakvog učešća carigradske crkve i vizantijskog cara. moravičke. srpski narod nije bio obuhvaćen jedinstvenom crkvenom organizacijom. prikupljajući sve što mu je bilo potrebno za organizovanje samostalne crkve. Sva trojica grčkih episkopa – raški. Sava je sastavio Krmčiju knjigu – Nomokanon. Tek Savinim delovanjem hristijanizacija zahvata sve slojeve srpskog društva. Na jugozapadu primate su imale katoličke arhiepiskopije Splita. Dubrovnika i Bara. Za vreme boravka u Solunu 1220. Za prvog srpskog arhiepiskopa. Na povratku u Srbiju. Sedište humske episkopije bilo je u Stonu. budimljanske. Granioca između istočne i zapadne crkve prolazila je sve do XII veka preko srpskih zemalja. prizrenski i lipljanski. Katolička crkva je zadržala svoj položaj. Rasu i Lipljanu. kao i mitropolije u Draču. hvostanske. Taj akt je ustanovljavao pravo srpskih arhijereja da sami biraju i hirotonišu svog arhiepiskopa. raške. prizrenske i lipljanske.

bili su odmah. Na izbor za arhiepiskopa i proterivanje prizrenskog vladike. Njegova majka Jevdokija (ćerka Aleksija III Anđela) i njegova žena Ana (ćerka Teodora I Anđela) bile su Grkinje. Nezadovoljan ovakvim postupkom. zatim u Nikeji kod cara Jovana III Vataca. Sava je kao autokefalni arhiepiskop priznat i primljen u starim istočnim patrijaršijama Jerusalima. na čijem čelu je stajao Dimitrije Homatijan (1216 – 1235). Oslobađanje srpskog sveštenstva na tom području bio je jedan od glavnih uslova za društveno. milom ili silom. sinovac se ubrzo okrenuo protiv Save. ekonomsko i političko integrisanje ovih krajeva unutar srpske države. kako je to bilo pre sticanja nezavisnosti 1219. Sukob sa Radoslavom. bila je ugrožena helenizacijom. Takav korak je mogao dovesti do promena statusa srpske arhiepiskopije koja bi izgubila samostalnost i došla pod jurisdikciju Ohridske arhiepiskopije. Ovakvo stanje izazvalo je uznemirenje u srpskoj crkvi. Putovanje je trebalo da zadovolji ne 50 . Homatijan je odgovorio oštrim protestom. koji je bio nadležan za rešavanje kanonskih pitanja. Homatijanovi prosteti nisu imali nikakvog odjeka: Sava se nije branio niti je odustao od svoje politike odlučnog potiskivanja ohridske grčke sfere iz srpske države. upravo u tim. Stav Ohrida je pri tom bio potpuno ignorisan. Obraćanje srpskog kralja Dimitriju Homatijanu predstavljalo je opasan presedan u crkvenoj politici srpske države jer je Radoslav time zaobišao poglavara samostalne srpske crkve. Pod uticajem svoje žene Radoslav se poziva na autoritet Ohrida u i njegovog arhiepiskopa Homatijana u nekim liturgičkim pitanjima. Sukob sa Ohridskom arhiepiskopijom. Sava je u Žiči krunisao njegovog najstarijeg sina Radoslava. u pismu nikejskom patrijarhu Germanu II povodom njegovih prigovora zbog Homatijanovog krunisanja epirskog vladara Teodora Anđela za Cara u Solunu. Posle smrti kralja Stefana Prvovenčanog 1227. Radoslav je bio pod jakim grčkim uticajem. Sava napušta Srbiju i polazi na dugo putovanje po Istoku. Aleksandrije i Antiohije. Sačuvano je jedno Homatijanovo pismo u kome on odgovara na kraljeva pitanja. 1229 1230. zamenjeni Srbima. Međutim. čiji je glavni eksponent bio grčki episkopat. Slovenska tradicija. i na kraju se preko Soluna vraća u Srbiju. jugoistočnim krajevima Srbije. Dimitrije Homatijan ponovo ističe nekanoničnost uzdizanja srpske crkve u rang autokefalne arhiepiskopije i Savine hirotonije za arhiepiskopa. kraljevog strica. a i negodovanje arhiepiskopa Save. Posle 1224. On je isticao pravo svoje crkve u čijoj se oblasti nalaze srpske zemlje (pre svega raška eparhija). Takva politika dovela je Savu u sukob sa Ohridskom arhiepiskopijom. Boravi u Palestini. arhiepiskopa Savu.

Preko Nikeje je stigao u Trnovo u posetu caru Jovanu II Asenu. Sava je obezbedio pravo da podigne srpske manastire u Palestini (Akra. jer Sava posle dužeg upravljanja crkvom odlučuje da napusti položaj arhiepiskopa. zatim Antiohiju i Carigrad. osnovni pravni kodeks srpske crkve. Pregovori nisu tekli bez teškoća. nomokanoni su u Vizantiji dobili svojstvo izvora prava a ne samo pravnog priručnika. manastiru Mileševi. da se pokloni svetim mestima. Sa ovom kodifikacijom vizantijskog prava Srbija već početkom XIII veka dobija kodeks čvrstog pravnog poretka i postaje pravna država. Njegovo najznačajnije delo je Nomokanon ili Krmčija knjiga. sveštenika i monaha. tako da je Vladislav tek posle dužeg boravka u Trnovu uspeo da ostvari željeni cilj. Sava je. egipatske pustinjake na Sinaju. snabdevenu svim potrebnim zakonima i knjigama. za vreme boravka u Solunu. a za naslednika je odredio učenika Arsenija. Sastavljao je tipike (manastirske ustave). a u isto vreme. tako. januara 1236. tastu kralja Vladislava. Nomokanoni su zbornici crkvenog i građanskog prava. Sava je za sobom ostavio dobro organizovanu. gde je prijateljski dočekan. “po božanskom pravu” i vrhovni zakon države. sa srazmerno više manastira. ovakvom kodifikacijom više no bilo čim drugim učinio Srbiju zemljom evropske i mediteranske civilizacije. Savine mošti svečano su prenete i sahranjene u kraljevskoj zadužbini. posetio Jerusalim i Aleksandriji.samo Savinu ličnu duhovnu potrebu. Snabdeveni tumačenjem pravnika. U prvim godinama vladavine kralja Vladislava dolazi do promene u vrhu Srpske arhiepiskopije. te je on umro u trnovu 14. Sava je Nomokanona sastavio 1220. hramova i drugih bogomolja. 51 . a zatim je preko primorskih oblasti krenuo na još jedno putovanje po Istoku (1235 – 1236). koji se već nalazio uz svoga učitelja. Savino delo. konsolidovanu crkvu s dovoljnim brojem episkopa. Sava je ostao neko vreme u Srbiji. po povratku iz Nikeje. Sava se zahvalio na polojažju arhiepiskopa. Sava je boravio u Palestini. Novi arhiepiskop. Jerusalim. cilj svih isihastički orijentisanih monaha. lično krenuo u Trnovo da bi se s tastom Jovanom II Asenom dogovorio oko prenosa Savinih moštiju u zemlju. službe i žitija (svetog Simeona). Kralj Vladislav je 1237. nego i potrebu crkve: uspostavljanjem ličnih odnosa sa jerusalimskim patrijarhom ojačan je autoritet srpske crkve. Sava se bavio i književnoiću. Na saboru u Žiči. gde su prikupljeni i po izvesnom sistemu izloženi carski zakoni i crkveni propisi. Sion). a sahranjen je u trnovskoj crkvi Četrdeset mučenika. Zdravlje ostarelog Nemanjića bilo je popustilo.

Dubrovački knez se zakleo da kraljica Vladislavljeva neće delovati protiv kralja Uroša I. Jovan. Uroš I je vladao od 1243. gde se ugarski kralj bio sklonio. Tatari su se preko Srbije. živela je kao izgnanica u dubrovniku. Nijedan savremeni izvor ne govori o prevratu kojim je s vlasti zbačen kralj Vladislav. Ugarska je bila u ruševinama posle mongolskog pohoda. takođe. žena bivšeg kralja Vladislava. sin Stefana Pervovenčanog i Ane.Uroš I Dolazak na vlast. Početkom 1242. Odnosi sa Nikejom. Njegovi potomci nisu igrali značajniju ulogu u političkom životu. sin oslepljenog bivšeg solunskog i 52 . dospeo je 1241. sredinom 1243. progoneći Belu IV. na srpskom prestolu bio je Uroš I. Svača i Drivasta. Njegov tast trnovski car Jovan II Asen umro je u junu 1241. vratili u oblasti oko Crnog mora. bila oslabljena. Njegova snaha. U prvim godinama Uroševe vladavine došlo je do značajnih promena snaga među grčkim državama. Možda je tome doprineo i pohod Mongola. Zatim su pošli prema jugu napali Dubrovnik i opustošili okolinu Kotora. Bugarska je. Split i Zadar. U svakom slučaju. Vizantijsko carstvo je još bilo u izgnanstvu. Kralj Vladislav je tada izgubio svoj najvažniji oslonac. Deo Mongola. Vladislav se docnije izmirio sa bratom i živeo više od dve decenije u Srbiji. unukom mletačkog dužda Enrika Dandola. a na presto doveden mlađi brat Uroš I. To su bili razlozi koji su nagnali vlastelu da se pobuni protiv kralja Vladislava. Napali su Trogir. koju su opustošili. u Dalmaciju. do 1276. Bugarska je pod njegovim naslednikom Kalimanom (1241 – 1246) nastradala od Mongola i bila prinuđena da plaća danak. Po Uroševom preuzimanju prestola nezavisnost Srbije bila je manje ugrožena nego u prethodnim decenijama.

Prilepom. carskih znakova i zakleo na vernost nikejskom caru Jovanu III Vatacu. koje se pomutilo tek kasnije. Republika se zakljinjala da neće kovati planove protiv srpskih vladara. Epircima je na taj način bio presečen put ka osvajanju Carigrada i obnovi Vizantije. na srpskoj teritoriji. Kotor. Od vremena Stefana Prvovenčanog uobičajilo se da se ugovori obnavljaju prilikom svake promene na srpskom prestolu i promene dubrovačkih knezova. i zapoeso bugarske pogranične tvrđave. Prodaja soli je bila ograničena na nekoliko trgova: Dubrovnik. Skopljem i Velbuždom sa okolinom. Drijevo na Neretvii manastir cvetog Srđa na Bojani.000 perpera i plaćan je svake godine o prazniku svetog Dimitrija 26. odrekao se 1242. Jovanovog naslednika u Solunu. Arhiepiskop Danilo II hvali Uroša I kao miroljubivog vladaoca koga su susedi držali u ljubavi i poštovanju. Odnosi sa Dubrovnikom. Solunom je zavladao krajem 1246. Zagospodario je Prosekom. Ugovori u vidu zakletve sadržali su izjave o prijateljstvu i lojalnosti.epirskog cara Teodora I Anđela (1204 – 1222). koji je pripao despotu Mihailu Anđelu. Srpski kraljevi su se obavezivali da neće napadati Dubrovnik i da će obezbediti slbodnu trgovinu dubrovačkim trgovcima. Drugi je bio svetodmitarski danak koji je u vreme kralja Uroša I iznosio 2. Dubrovnik se obavezao da će u gradu držati Uroševog carinika čiji je zadatakbio da ubira za srpskog vladara deo prihoda od prodaje soli. Ovčim poljem. umro despot jovan Anđeo. koji su u to vreme dolazili iz Venecije. oktobra. Dubrovčani su plaćali dva danka srpskom kralju. nikejski car se spremao da ukloni despota Dimitrija. Nikejsko carstvo je postalo velika balkanska sila i neposredan sused Uroševe srpske kraljevine. o njegovim ratnim akcijama sačuvani izvori veoma retko govore. Velika promena snaga nije ugrozila Srbiju jer je UrošI s Nikejcima bio u prijateljstvu. Veleso. Po dolasku na vlast Uroš I i Dubrovačka republika izmenjali su ugovore u kojima su se zakleli na međusobno prijateljstvo. tj. Car Jovan III Vatac iskoristio je smrt bugarskog cara Kalimana sredinom 1246. Kada je 1244.. za vreme cara Teodora II Laskarisa (1254 – 1258). 53 . Prvi se zvao mogoriš i naplaćivan je od onih koji su imali vinograde van granica Republike. Epirski uticaj na Srbiju širio se još samo iz Drača. Granica je verovatno išla duž Šar-planine i Skopske Crne gore. Svoje mesto među privilegovanim trgovima Dubrovnik je morao otplaćivati na taj način što je kralju prepuštao deo prihoda ostvaren od prodaje soli njegovim podanicima. I zaista.

Počinju se proizvoditi viškovi za tržište. Sukob Bara i Dubrovnika.Od Uroševog vremena trgovci iz Primorja počeli su u većem broju odlaziti u Srbiju. bakra i olova. Jačanje privrede. sklonili iz erdelja. Jedna je da su se u vreme tatarske najezde 1241/42. Ulcinja i Skadra. kada se prvi put pominju u jednoj Uroševoj povelji. Napredak koji su doneli Sasi sastojao se u novoj tehnici koja je omogućavala veću proizvodnju. već samo episkopije. 54 . Trgovci iz Kotora imali su prednost u odnosu na Dubrovčane jer su bili podanici srpskih kraljeva. oko današnjeg Mojkovca. izazivajući dalekosežne zaplete u odnosima između Dubrovnika i srpskog kralja. Druga je mogućnost da ih je kralj Uroš I pozvao i naselio obećavči privilegije i mogućnosti za slobodno delovanje. koju je nasledila barska arhiepiskopija. a druga je bila dukljanska. Sasi su bili u Srbiji pre 1254. Dubrovnik je smatrao da Bar nema pravo da bude sedište arhiepiskopije. Sasi. koju je nasledio Split. Odnose Bara i Dubrovnika opterećivalo je staro suparništvo njihovih arhiepiskopija. Jezgro im je bilo u Brskovu na Tari. traženju plemenitih i obojenih metala. Kotora. Bara. Budve. koju su započeli nemački rudari. Bar je isticao da je Dubrovnik potčinjen Splitu i da crkvena vlast dubrovačkog episkopa prestaje već na grebenima planina koje okružuju Dubrovnik. U to vreme je i ugarski kralj Bela IV dovodio u svoju opustošenu zemlju zanatlije i rudare iz nemačkih zemalja. Rudarski proizvodi iz Srbije bili su naročito traženi na mediteranskom tržištu. srebra. Jedna je bila Salona. One su se borile za jurisdikciju nad većim delom katolika u srpskoj državi. Njima su garantovana prava slobodne trgovine. i novoj orijentaciji. Novo Brdo). Postoje dve mogućnosti. koja bi bila potčinjena Dubrovniku. Rogozna. Nije poznato odakle su Sasi došli u i pod kakvim okolnostima su se doselili u Srbiju. Tako su odnosi sa lokalnim stanovništvom postali složeniji. Venecije. Ne može se utvrditi da li su se Sasi iz Brskova selili u druga rudarska mesta ili su drugi kolonisti koji su pristizali u talasima kasnije otvarali nove rudanike (Trepča. Taj stav su temeljili na činjenici da su u davna vremena postojale dve arhiepiskopije na Jadranu. Mogućnost da se u Srbiji nabavi srebro i zatim odnese u druge krajeve gde je imalo veću cenu privlačila je trgovce iz mnogih primorskih gradova: Dubrovnika. Ta stara borba rasplamsala se poslednji put za vreme kralja Uroša I. Podsticaj jačem strujanju trgoviinskog prometa između Srbije i gradova u Primorju dala je rudarska proizvodnja.

je priznao vrhovnu vlast dubrovačkog arhieiskopa. potomka Nemanjinog brata Miroslava. Papa je doneo takvu odluku zbog pasivnosti dubrovačkog arhiepiskopa u borbi protiv jeretika u Bosni. Dubrovčanima se ukazala prilika da 1253. spor nije jenjavao. opustošio okolinu Dubrovnika i opsadnim spravama napao grad. Sukob sa Dubrovnikom i Bugarskom. Potvrdio je proširene granice dubrovačke teritorije i obećao da će primorske gradove. on je odlučio da se u roku od šest meseci saslušaju svedočanstva obeju strana. Ambicijama Dubrovnika nanet je težak udarac kada je Inoćentije IV usred spora naimenovao za barskog arhiepiskopa poznatog franjevačkog misionara Jovana de Plano Karpinija. 55 . Njegovi poslanici su 15. jula 1253. Iako je ban Matej Ninoslav (1232 – 1250) bio prisiljen 1244. Uroš je jula 1252. Obe strane su iznosile već dobro poznate argumente. ako ih osvoji. Kralj Uroš I bio je na strani Bara. Početkom 1252. Međutim. u Dobrovniku sklopili ugovor o savezu. Bosnu iz vlasti dubrovačkog arhiepiskopa i potčinio je arhiepiskopiji Kaloče u ugarskoj. Dubrovčani su u maju 1254. Kriza se zaoštrila 1247. koji je gospodario gradom Ulcinjom. ali to nije popravilo stanje u Bosni. Bosanska episkopija je organizovana 1239.Ulcinjski episkop 1242. pošto su u Peruđi pred papom izneti glavni argumenti. Car je preuzeo na sebe niz obaveza u pogledu poštovanja običaja koji su vladali u odnosima između Dubrovnika i srbije. sina Vukanovog. Dubrovački arhieiskop zahtevao je od pape da se prilikom izbora novog barskog arhiepiskopa poštuju prava dubrovačke crkve. u slučaju da zavlada srpskom kraljevinom. kaločki arhiepiskop je 1246 opet pokrenuo krstaški rat protiv Bosne. Taj isti cilj imao je i bugarski car Mihailo Asen (1246 – 1257). jer su Dubrovčani zbog velikih troškova povukli svoje zastupnike kod pape. Dubrovačku žestinu i upornost snažila je okolnost što je papa Inoćentije IV izuzeo 1247. kada je neko vreme barska arhiepiskopska tolica bila upražnjena. potčiniti dubrovačkoj crkvi. da daruje velika imanja Bosanskoj biskupiji. sklope savez protiv Uroša. Progone jeretika su od 1221. da bi dva meseca posle toga on doneo presudu. vršili ugarski feudalci na podsticaj kaločkog arhiepiskopa i uz podršku ugarskog kralja. Stanovništvo se otkupilo dankom i sklopljen je mir. s dalekosežnim ciljem da isteraju njega i sav njegov rod iz kraljevstva. Ovakva situacije je odgovarala Baru. u savez uvukli humskog župana Radoslava. i to uz pristanak gradskih vlasti i kralja Đorđa. Spor između Bara i Dubrovnika završio se bez formalnog rešenja 1255.

ali nedovoljno pouzdane. On je početkom 1255. pridobio je srpskog kralja da sklope tajni ugovor kojim je Urošu bilo obećano izvesno teritorijalno proširenje. Preko Kičeva je stigao pod Prilep. carski namesnik u evropski provincijama. načao se u teškom položaju.000 ljudi. On je isticao svoje srodstvo sa srpskom dinastijom i ubrajao je Nemanju i Savu među svoje pretke. koji se probio do Prilepa. osnovao mačvansku banovinu koja je pritiskala srpsku državu. Međuitm. Njegov nestanak iskoristio je bugarski car Mihailo Asen. Posrednik u tim pregovorima je bio Rostislav Mihailovič. Borbe su se zatim prenele u Makedoniju. koji je bio u sukobu sa carem Teodorom II Laskarisom. Banovine su predavane na upravu članovima vladalačke porodice. potčinio prostrane oblasti. Ubrzo potom Uroš I je prekinuo saveznitšvo sa Nikejom. On je jedini svedok ovih sukoba. O Uroševoj vlasti nad skopskom oblašću govore samo izvori iz vremena njegovog sina Milutina. Georgije Arkopolit. te su već u avgustu 1254. Drugi pravac ugarskog pritiska išao je preko Huma. opsađen u Prilepu. On je preduzeo naporne i dugotrajne pohode kojima je povratio izgubljene teritorije i prisilio bugarskog cara na mir 1256. od Vardara do Albanije. U jesen 1254. Razlaz sa Nikejom. gde je kralj Uroš I učestvovao sa 1. 56 . U Albaniji je feudalana gospoda prešla na stranu Mihaila Anđela. Kada se povukao Akropolit je ponovo bio opsađen. On je bio oslobođen intervencijom Mihaila Paleologa. Za bana je postavio ruskog kneza Rostislava Mihailoviča. mačvanski ban. Urošev manevarski prostor ograničavali su Ugri. gde se župan Radoslav uključio u savez protiv kralja Uroša I. akcije bugarskog cara nisu uzdrmale Urošev presto. Borbe protiv nikejaca počele su u proleće 1257. Epirskidespot Mihailo II Anđeo. umro je nikejski car Jovan III Vatac. zet Bele IV a tast Mihaila Asena. koji je uspeo da obnovi premoć Nikeje. Zauzeo je Skoplje i predeo severne Makedonije. Opasnost od Bugarske smanjila se posle zbacivanja i ubistva cara Mihaila Asena. Bela IV je oko 1254. Kralja Uroša I ubrajali su u prijatelje Nikejskog carstva. Zarobljen je veći deo vojnika. Na nikejski presto došao je Jovanov sin Teodor II Laskaris. dotada pod vlašću Nikeje. Dubrovčani obnovili mir sa srpskim kraljem na osnovu ranijih ugovora i pravnih običaja.Bugari su. po svoj prilici. došao Konstantin Tih Asen. Srbi su naneli težak poraz gradskoj posadi. preduzeli pohod na Srbiju i prilično duboko prodrli na njenu teritoriju. Raspolgalae su vojnim snagama i posadama u tvrđavama i imale su zadatak da brane teritoriju ugarske države i u pogodnom trenutku budu polazna tačka u njenoj ekspanziji. Na presto je 1257.

Pobeda u Pelagoniji je obezbedila nikejsku prevlast. Verovatno pod uticajem Ugara koji su tih godina tesno sarađivali sa Paleolozima. Do sukoba je došlo u ravnici Pelagonije u predelu oko Bitolja. unukom Bele IV. Tada je provti Paleologa organizovana koalicija u koju su ušli: epirski despot Mihailo Anđeo. učestvovao u svadbenim svečanostima Bele. oslanjajući se na plemstvo ozlojeđeno politikom prethodnog cara. Posle dužeg manevrisanja. Tom prilikom Uroš je izgubio nešto pre toga stečene teritorije u Makedoniji. Kralj Uroš I je bio na strani Mihaila Anđela i njegovih zetova. potisnuo carevog naslednika i do kraja 1258. Restauracija Vizantije. umro je u mladim godinama car Teodor II Laskaris. Odnosi sa Ugarskom. južnoitalijanski kralj Manfred Hoenštaufovac. Od 1262. srednjoj Grčkoj i na Peloponezu. U julu 1261. ćerkom njegovog starijeg sina Stefana. priklještena između obnovljene Vizantije i Ugarske. Takođe Zapad nije odustajao od obnove latinske vlasti u Carigradu. Posle je Uroš I promenio stranu i vratio se u Nikejski tabor. počinju sukobi oca i sina Bele IV i Stefana V. prisilio latinskog cara na bekstvo i time prekinuo vlast Latina uspostavljenu 1204. Mihailo VIII Paleolog (1259 – 1282) je uputio svoga brata Jovana s jakom vojskom na zapad da nastavi operacije koje je on vodio još za života cara Teodora. mlađeg sina Bele IV. najmoćniji zapadni feudalac na grčkom tlu i takođe zet epirskog vladara. Srpska i ugarska dinastija bile su rodbinski povezane. Mihailo i njegovi naslednici su trebali još da povrate teritorije u Epiru. odstranio je regente. vladar Drača i Mihailov zet. juna 1259. pobeda je pripala Mihailu VIII Paleologu. Događaji su u Nikeji krenuli nepredviđenim tokom. Urošev sin Dragutin bio je oženje Katalinom. Srbija se našla u istoj situaciji kao i u XII veku.U avgustu 1258. bio proglašen za cara. Srpbi su 1260. učestvovali u ratu koji su Ugri vodili protiv češkog kralja Pšemisla II Otakara. jedan mikejski odred osvojio je Carigrad. a zatim i krunisan za savladara. Viljem Vilarduen. Država je podeljena i mladi Stefan je dobio na upravu istočne oblasti. 57 . Naslednik je bio maloletan. Srpski odred je pružio pomoć ugarskom kralju Beli IV u neuspešnom ratu protiv češkog kralja Pšemisla II Otakara. O Uroševom držanju prema tim sukobima nema nikakvih vesti. Obnova Vizantijskog carstva bila je nepotpuna. Srpski kralj je 12164. Jovan je uspeo da obnovi vlast Nikejskog carstva sve do Ohrida i Devola. Vojskovođa Mihailo Paleolog. Tesaliji. Bio je to važan korak na putu ka obnovi Vizantijskog carstva.

Princeza je sa pratnjom. i Srbija je smatrana za potencijalni plen. Uroš I se odmetnuo od Bele IV i napao Mačvansku banovinu.. Približavanje Vizantiji. ili početkom 1268. Međutim. ogorčenom protivniku Cara Mihaila VIII. car je podsećao papu da su srpska i 58 . To je dovelo do sukoba Dragutina i Uroša. Dragutin je kao zet Stefana V. kojom je tada upravljao Bela Rostislavljević. neće biti kraljica već robinja. Tek posle ovog poraza i obnavljanja vazalnih obaveza prema Ugarskoj je došlo do sklapanja ranije spomenutog braka između Dragutina i Kataline. Nezadovoljan ovakvim razvojem događaja kralj Uroš I je prišao Karlu Anžujskom. Susret toga poslanstva sa kraljem Urošem I se neprijatno završio. sklopljen ugovor i Viterbu između Karla Anžujskog i proteranog latinskog cara Balduina. Vizantijski poslanici su bili iznenađeni kada su ugledali ugarsku princezu. postao kralj ceče ugarske države. Karlo je tražio saveznike na Balkanu. Dragutinovu ženu. kada je Katalinin otac Stefan V. Beli IV. U Srbiji nisu naišli na red na kakav su navikli pa su smatrali da ta zemlja nema nikakvog reda i udobnosti. posle smrti Bele IV. Pregovori su ipak nastavljeni. bio je jedan od kapetana novostvorene anžujske države u Albaniji. uperen protiv Mihaila VIII. Anselm Šor. Savez sa Karlom Anžujskim. Njegove zastave su odnete u Budim. To je dovelo do zbližavanja sa Paleolozima. Mihailo je na to odgovorio potvrdom primata Ohridske arhiepiskopije i time doveo u pitanje autokefalnost srpske i bugarske crkve. Ali nije dobio poseban deo države na upravu. koja je živela u Srbiji. Izvesnu ulogu u tom približavanju imala je i kraljica Jelena. Oni su tvrdili da vizantijska princeza. Trebalo je da se careva ćerka Ana uda za Uroševog mlađeg sina Milutina. rođena u purpuru. u kojoj je bio i carigradski patrijarh stigla u Ber. potčinio nekadašnje Manfredove teritorije i obrazovao Albansko kraljevstvo. postavljen za mladog kralja i određen za naslednika. koju je Karlo nazivao svojom predragom rođakom. Možda je brak sklopljen tek 1270. Uroš je zauzeo deo banovine. Urošu je smetala vizantijska pompa i raskoš. Na unionističkom saboru u Lionu. 1274. Sin Jelenine sestre Marije. Kada je 1267. po ugarskom obrascu. pošto je 1272.Krajem 1267. kako u prljavoj odeći prede vunu. Odatle su upućeni poslanici u Srbiju da se uvere u uslovima života i redu vladanja. pa je kralj Bela IV poslao unuku vojnu pomoć i u proleće 1268. poslanici su saznali da Milutin neće postati naslednik prestola umesto tobože smrtno bolesnog brata pa su doneli odluku da se odustane od daljeg puta i sklapanja ugovorenog braka. kraljev unuk. došlo je do bitke u kojoj je kralj bio pobeđen i zarobljen.

Dva brata su se opet našla jedan na čelu države. Unutrašnje trzavice. Uroš I je podigao manastir Sopoćane oko 1265. Takođe je iz pjedinih oblasti odstranio sporedne ogranke dinastije. Stanje u srpskoj crkvi. U to vreme su se javljali nagoveštaji unutrašnjeg razdora. Mihailo VIII je nastojao da uniju iskoristi za poništavanje samostalnosti srpske i bugarske crkve. posle njega za arhiepiskopa je postavljen Svetogorac Joanikije I. 59 . Njihov treći brat imao je titulu župana pre no što se zakaluđerio. On je bio toliko privržen kralju Urošu I da se posle njegovog pada i sam povukao sa trona i živeo uz svrgnutog kralja da kraja njegovog života. Po cenu veliki materijalnih žrtava utvrđivali svoje zidine 1265/66. Kult Simeona i Save se dalje učvršćivao. obećala da će štititi trgovce i nadoknaditi im nanetu štetu. Jednom prilikom kralj je zarobio neke Dubrovčane i dao ih oslepiti. iguman studenički i učenik Save II. Arsenije I je 1263. To je doprinelo kontinuitetu u razvoju crkve. pa je Uroš I uticao da se na arhiepiskopski presto dovede njegov brat Sava. Dragutin je u više mahova tražio od oca oblast na upravu. koji se ranije zamonašio i postao humski episkop. Travuniju i Duklju. Po Danilu Banjskom. Kraljica Jelena je bila naklonjena Dubrovniku. u mutnim vremenima kada su Latini vladali Carigradom. Domentijan je na zahtev kralja Uroša I sastavio njihova žitija. U poslednjem periodu Uroševe vlade svetodmitarski danak je povećan na 2. ali je Uroš I ostao pri svom ranijem stavu i nije dozvoljavao da se obrazuje posebna oblast mladog kralja. Od njegovog vremena nema više knežea iz Miroslavljeve loze u Humu. Đorđe je nosio kraljevsku titulu još 1248.000 perpera. Ona je 1267/68. Novi sukob sa Dubrovnikom. Zbog toga je iz titule izostavio Zahumlje. a zatim u jednom manstirau u Primorju. Dubrovnik se žilavo branio. opsedala grad. Savu II (1263 – 1271) je nasledio Danilo I (1271 – 1272). drugi na čelu crkve. i bio zapamćen kao kralj. To je omogućavalo kralju da ima neposredan nadzor i uticaj nad crkvom.bugarska crkva nastale bez saglasnosti papske stolice. Uroš I je u Hilandaru podigao pirg Preobraženja sa isposničkom Ćelijom i obdario manastir. Dubrovčani su tvrdili da Uroš I ima nameruda osvoji njihov grad. Sve to nije Uroša I odvratilo od namere da osvoji Dubrovnik. Iz Zete ipčezavaju potomci Vukanovi. Uroš I je nastojao da uguši sve težnje ka samostalnosti pojedinih krajeva u srpskoj državi. na arhiepiskopskom tronu bio je Savin učenik Arsenije I. Lično je predvodio vojsku koja je 1275. Dok su se na kraljevskom prestolu smenila tri sina Stefana Prvovenčanog. zbog teške bolesti prestao da vrši dužnost. Tek na intervenciju duždevog poslanstva sklpoljen je mir. Njegov brat Stefan je podigao manastir Moraču 1252.

Rat sa Dubrovnikom je poslednja poznata akcija Uroša I. uspeo je da prodre do Sera. zahvatila Srbiju krajem Dragutinove vlade. Za vreme Uroševe vladavine porasle su materijalne mogućnosti zemlje. dosta komplikovan. a Dragutin je njoj ustupio deo države. Po Danilu II. Dragutinovo doba ne beleži nikakve uspehe niti značajnije poteze preme Vizantiji. Dragutinovo povlačenje s prestola. nesrećno pao s konja pod Jelečom. Sin Uroša I i Jelene Anžujske. On je na saboru u Deževu odstupio s vlasti u korist svog mlađeg brata Milutina. S Milutinovim dolaskom na presto počinje epoha značajnih osvajanja vizantijskih teritorija. 60 .Smena na prestolu. Dragutin je još jednom ponizno zamolio oca. Sin Uroša I i Jelene Anžujske vladao je Srbijom od 1282. Pred krak Dragutinove vladavine prebeg Kotanica. bivši vizantijski dostojanstvenik. Odstupajući formalno zbog bolesti kralj Dragutin je predao vlast Milutinu. Dragutin je dobio kao pomoć ugarsku i kumansku vojsku. do 1321. Rat je vođen u “zemlji zvanoj Gackoj” i Dragutin je pobedio. Uroš I se povukao u Hum. Dragutin je početkom 1282. Ona mu je oprostila i dala svoj blagoslov. pa je Dragutin digao ruku na oca. Dragutin i Milutin Dragutinov dolazak na presto. To je bio neposredan povod abdikacije kralja Dragutina. po rečima savremenika. Za Dragutina je bilo naročito važno držanje kraljice majke Jelene. verovatno. Teško je reći koliko je u tom trenutku Dragutin bio izložen neposrednom pritisku vlastele i koliko je bilo Milutinovo učešće u pripremi tog događaja. kojim je ona upravljala više od tri decenije. Možda su to bili razlozi one velike uzbune koja je. što je pojačalo ratoborno rasopoloženje vladajućih krugova prema Vizantiji. Usledio je protiv udar Vizantinaca koji su stigli sve do Lipljana. Milutinov dolazak na presto. Prelom noge bio je. koji je tražio deo zemlje na upravu. To je umanjilo Dragutinovu popularnost u očima vlastele. tu se zamonašio i umro najverovatnije maja 1277. Tada se ponovo zaoštrio sukob sa Dragutinom. U pitanju je poslednja godina Dragutinovog kraljevanja 1281/1282. Dragutin je stupio na presto posle očevog povlačenja 1276. Na presto je došao vladar koji je bio uporan i ambiciozan predstavnik one sve moćnije struje ratoborne srpske vlastele što će idućih nekoliko decenija razviti veliku ekspanziju ka jugu i jugoistoku. podredio mu se i pristao da zvanično više ne nosi titulu kralja. ali se Uroš razgnevio na njega.

ostvaren je joša za Dragutinovo vladavine. Vizantijski odredi su doprli do Lipljana i Prizrena. Božićni praznici su ih zatekli u Makedoniji. vojsku na Srbiju. Sporazum između braće je sadržavao i klauzulu prema kojoj je Dragutinu ustupljena posebna oblast u koju su ulazili: Rudnik. kod Trebinja. ali tek sa Milutinom Srbija pristupa ispunjavanju savezničkih obaveza. Prilazak Srbije koaliciji zapadnih sila obrazovanoj u Orvijetu 3. bila je za izvesno vreme zaustavljena. u jednom tračkom selu. Srbi su shvatili da je ekspanzija na račun Vizantije osnovni spolnopolitički zadatak i zaloga jačanja zemlje. Kada se neprijatelj počeo povlačiti Milutin je prešao u napad. Kao cilj je imao dubok prodor na vizantijsku teritoriju. U Makedoniji su zauzeti Gornji i Donji Polog. Njegova velika vojska. Odnos prema Vizantiji. Turaka i Tatara. nego na rat u koji bi bile uložene sve rapoložive vizantijske snage. Prodrli su na vizantijsku teitoriju u poznu jesen 1283. onesposobilo stožer cele koalicije – Karla Anžujskog – srpske trupe su krenule u pohod protiv Vizantije i uspele da konačno zauzmu Skoplje.Kralj Milutin je trebalo doživotno da ostane na prestolu koji bi potom nasledio jedan od Dragutinovih sinova. Vojna je više ličila na kaznenu ekspediciju. koje su Srbi tokom XIII veka više puta osvajali i gubili. Još u toku iste godine Milutinovi odredi zaposeli 61 . koji je stigao sa svim raspoloživim snagama. Nije sigurno da se novi kralj obavezao na sprovođene ovakve dinastičke politike. s ciljem da se uništi Vizantija. 11. ali je još u jeku tih priprema umro. marta 1282. Opljačkane su strumska i serska oblast i dosegnute granice Svete Gore i obala Egejskog mora kod Hristopolja (početak 1284). Ali kada se jedan odred Tatara utopio u nabujalom Drimu. jula 1281. decembra 1282. Zletovo i Pijanec. Milutin i Dragutin se posle višemesečnog pustošenja povlače sa velikim plenom na sever. Po Božiću. Težište Dragutinove teritorije nalazilo su u severnim oblastima jer je on porodičnim vezama i političkim ambicijama od mladosti bio upućen na ugarski dvor. Arilje i Uskoplje. Mada je Sicilijansko večernje 31. Usledila je reakcija Carigrada. verovatno Vladislav. Car Mihailo VIII Paleolog započeo je intenzivne pripreme za pohod protiv Srbije. a opasnost po Srbiju otklonjena. situacija se okrenula u korist Srba. Milutin je vrlo brzo opravdao očekivanja onih krugova koji su se zalagali za ofanzivnu politiku prema Vizantiji. Ovče polje. Značajan deo sporazuma činilo je pitanje teritorija koje su Dragutinu ostavljene na uživanje i upravu. Novi vladar Andronik II Paleolog (1282 – 1328) uputio je u rano proleće 1283. Obezbedio je pomoć Dragutina. koju su činili i najamnički odredi Latina. operacije su nastavljene. s pljačkom kao glavnim ciljem.

Sporazumeli su se na Moravi i zajedno upali u Braničevo. ali je pritisak na Vizantiju počeo da slabi. došlo je do naglog proširenja Dragutinove oblasti. Negovao je dobre odnose sa papom. Dragutinovoj oblasti pripojeno je i Braničevo. 1291. i mešao su u ugarsku politiku podržavajuči Anžujce protiv poslednjeg izdanka stare kuće Arpadovića. Srpsko-vizantijska granica sada je išla linijom Strumica – Prosek – Prilep – Ohrid – Kroja. mada samo privremeno. Ono se raspalo na više oblasti. zalećali su se duboko u Ugarsku i Dragutinovu zemlju. On je preduzeo osvetničku 62 . pod kanom Nogajem prodrli su u Bugarsku. Tatari iz kanata na Crnom moru počeli su da se mešaju u prilike podunavskih zemalja. na Savi. Uz podršku Tatara i Kumana strahovtio su opustošili Dragutinove oblasti. Bivši kralj je svojom teritorijom upravljao samostalno. Bio je prvi srpski kralj koji je. braćom Drmanom i Kudelinom. Ugarsku i srpske zemlje. Braničevska oblast je osvojena i pripojena Dragutinovim posedima. koji su kao tatarski vazali zajednički upravljali Braničevom. na Mlavi. Sukob sa Šišmanom. Invazija je najviše potresla Bugarsko carstvo. Drman i Kudelim su uzvratili žestokom reakcijom. Na samoj ugarskoj granici podigao je svoju rezidenciju Debrc. Kičevo i Debar. Dragutinova oblast. Sukob sa Drmanom i Kudelinom. Dragutin se zato ponekad i navodi kao sremski kralj. Ove oblasti u Ugarskoj nazivane su onostranim Sremom. Oko 1285. rezidirao u Beogradu. krajevi uz južnu obalu Save. polunezavisnog velikaša i vazala kana Nogaja. za razliku od današnjeg ovostranog srema.su Poreč. nameravajući da pokrsti bogumile uz pomoć franjevaca. U drugoj polovini 1284. Granicu je neko vreme uznemiravao vizantijski prebeg Kotanica. Pošto je ojačao svoj položaj Dragutin je morao da se suoči s ozbiljnim iskušenjema. kao pravi suveren nezavisno od brata Milutina. U sastav banovine ulazile su: današnja Mačva. Iz utvrđenja u Ždrelu. pa je bivši kralj morao da traži pomoć brata Milutina. Nedoveljne snage i težak teren učinili su da taj pohod ostane bez rezultata. Beograd i severoistočna Bosna. Proširivši svoje oblasti Dragutin se sučelio s dvojicom polusamostalnih gospodara. Usledila je reakcija vidinskog kneza Šišmana. Njihov pohod bio je krunisan potpunim uspehom. a upravljači jedne od tih oblasti će predstavljati naročiti problem za Dragutina. Dragutin je preduzeo pohod da bi uništio dvojicu pljačkaša. omogućenog upravo njenim položajem. kao zet ugarske vladajuće kuće. To mu je značajno ojačalo položaj. Dragutin je pod nejasnim okolnostima dobio Mačvanskobosansku banovinu koju je do tada držala njegova tašta kraljica Jelisaveta. Ubrzo posle zajedničkog pohoda protiv Vizantije.

a njegov brat je zbog toga bio sve uznemireniji. On obaveštava da je Dragutin imao i sopstvenu vojsku. Dragutinova oblast je od polusamostalne kneževine prerasla u posebnu državu. Te borbe je usled oskudnosti izvora teško rekonsturisati. Anonim govori o dve države – regnum Srevie. Sukob sa Vizantijom. Milutin je svoja najveća osvajanja postigao još na početku vladavine. do 1299. domogavši se Valone i Drača. posle prebrođenih iskušenja s Bugarima. međutim.ekspediciju na Srbiju. pložaj Vizantinaca u Makedoniji je postao izuzetno složen. Odnos Milutinove i Dragutinove oblasti. Nešto kasnije. Milutin je buru otklonio veštim potezom. među braćom su zavladali zategnuti odnosi i svađe koji će se jedva deceniju kasnije pretvoriti u oružani sukob. Na srpsko-vizantijskom ratištu u Makedoniji nastupilo je razdoblje pograničnog četovanja. Gubitak Drača naveo je Carigrad na odlučniju akciju. Od 1284. postigla značajne uspehe u Albaniji. Na čelo vojske postavljen je vešti i sposobni vojskovođa Mihailo Glavas. poveo veliki kontranapad koji se. Posle 1297. Milutinov protivudar je bio tako efikasan da su srpski odredi zauzeli čak i Vidin. Nogaju je kao zalog poslat Milutinov najstariji sin Stefan. Milutin je ćerku svoga visokog dostojanstvenika Dragoša udao za Šišmana. pod kraljem Milutinom. Arhiepiskop Danilo II naziva Dragutina dosledno kraljem. ali su ga Vizantinci pretekli. Po svedočenju anonimnog zapadnog istoričara s početka XIV veka Milutinova država je obuhvatala Rašku. Bivši kralj je postajao sve moćniji. Srpski kralj ipak nije odustao. Milutin je imao istu ideju. a nešto kasnije i sopstvenu čerku Anu dao za ženu Šišmanovom sinu Mihailu. Upad je izvršen s odobrenjem ili čak na podsticaj samog Nogaja. nema značajnijih vojnih operacija Srbije uperenih protiv Vizantije. pa se Drač već u junu 1296. već Raška. Sklopljen je mir koji po Šišmana nije bio nepovoljan. Zbog toga je utihnula srpska inicijativa u ratu sa Vizantijom. Hum. Bugarska vojska je doprla do Peći. završio potpunim 63 . dok je Dragutin vlada Srbijom. i regnum Rascie. Uporedo sa porastom Milutinove moći. pod kraljem Dragutinom. Duklju i Primorje. Mačvom i Krajinom. Bosnom. Kan Nogaj nije bio zadovoljan ovakvi rtazvojem događaja i počeo je pripremati veliki pohod na Srbiju. rasla je i moć njegovog brata. On je 1297. Glavni cilj nisu bile Dragutinove oblasti. Krajem XIII veka. a u njihovom naletu nastradao je i manastir Žiča. a sam Šišman je morao da napusti Bugarsku i spasi se bekstvom preko Dunava. sukobi među Tatarima i Nogajeva smrt otklonili su svaku opasnost. našao u njegovim rukama. a ponekad Srem. Njegovi poslanici uverili sa kana da Bugarska neće više biti uznemiravana i doneli izjavu pokornosti. Vizantija je početkom 1296. navodeći ponekad kao njegovu državu Mačvu.

te je Andronik II brzo pronašao zamenu za Evdokiju – sopstvenu kćer Simonidu. potvrđeno Milutinovo pravo na presto. Uticaj kraljice majke je bio veliki. careva sestra Evdokija. sa arhiepiskopom Jevstatijem II na čelu. To je izazvalo protivljenje vizantijsko sveštenstva.neuspehom i samo pogoršao položaj Vizantinaca u Makedoniji. Od njega se tražilo da preda svoju treću ženu i ugledne taoce. Prvu prepreku postavila je sama izabranica za budući brak s Milutinom. Car Andronik II je pred Uskrs 1299. Potporu za izmirenje sa Vizantijom srpski kralj je imao uglavnom u redovim sveštenstva. Ona je energično odbila da se uda za triput ženjenog srpskog kralja. a Vizantinci su bili nepoverljivi prema Milutinu. Zbog toga je došlo do pogoršanja odnosa sa Dragutinom. Kralj Milutin je. koji je još u Deževu postavio zahtev da njegov sin jednog dana nasledi srpski presto. bugarsku princezu. Mihailo Glavas je posle neslavnog završetka svoje ekspedicije prvi izneo ideju o potrebi sklapanja mira. Ohridski arhiepiskop Makarije obavio je 64 . Progovori su tekli sporo i Vizantinci su hteli da od srpskog kralja dobiju što više garancija. koji je još bio u braku sa trećom ženom. Milutin je uporno pokušavao da izbegne te zahteve. i taoce. udovica trapezuntskog vladara Jovana II Komnina. Time bi bila obezbeđena sigutnost dotadašnjih osvajanja. Milutin je tada zasuo carigradski dvor ozbiljnim pretnjama. Mir sa Vizantijom. Teodor Metohit. Pet puta je odlazio u Srbiju (1298/99) dok najzad nije usaglašen sporazum u većini pitanja. a problem nasleđivanja gotovo sigurno rešen u njegovu korist. koja nije imala ni punih šest godina. želeo sporazum s Vizantijom. Značajni otpori politici mirenja javljali su se i na vizantijskoj strani. Vizantinci su na Vardaru predali Simonidu i taoce. došao u Solun. kao i da kraljica majka Jelena prisustvuje svadbi i učestvuje u polaganju zakletve kojom će dve strane utvrditi sklopljeni ugovor. među kojim je bio i Kotanica. bio uporan. Milutin je zahtevao da se sastanu na ničijoj zemlji. ali je vizantijski pregovarač. jer je vizantijska crkva četvrti brak smatrala jednom od najtežih povreda hrišćanskog morala. koje je iz kanonskih razloga moralo da anatemiše udaju male Simonide. ženidbom s vizantijskom princezom znatno bi porastao njegov politički ugled. takođe. Ženidba sa Simonidom. a Milutin njima svoju dotadašnju ženu Anu. garantovanog ženidbenom vezom između srpskog i vizantijskog dvora. Zbog međunarodnog prestiža koji je vizantijski dvor još uživao. ali je naišao na veliku opoziciju među vlastelom. Tu leži jedan od razlog što su mirovni pregovori dugo trajali i što su uz veliku muku i otezanje završeni tek posle pune dve godine (1297 – 1299).

venčanje Milutina i Simonide. Dragutinivom sinu Vladislavu herceštvo Slavoniju kao nasledni posed. Kotor se odbranio od opsade. Rat Dragutina i Milutina. Približavanje Vizantiji. Dubrovčani su ojačani mletačkim brodovima i ratnicima iz Zadra i Hrvatske napali Kotor u prvoj polovini 1301.Dubrovčani su privremeno poseli Mljet. za razliku od oca Uroša I. a 1293. Napuljski dvor je Karla Martela i Karla Roberta preporučivao kralju Dragutinu i kraljici Katalini. Milutin je tek posle toga posetio cara Andronika II u Solunu i bio bogato ugošćen. a drugom u Srbiji. Trajaće čitavu deceniju. udala za bana Stjepana I Kotromanića. za verme vladavime poslednjeg Arpadovića Andrije III. zahvaljujući svojim rodbinskim vezama sa Arpadovićima. takođe. koji u srpskovizantijskim pregovorima nije ni spominjan. da bi se što više osamostalio. Dragutinova žena Katalina bila je ćerka ugarskog kralja Stefana V. oženio ga je svojom nećakom Konstancom Morozini. gde je imao posebne interese. Ukazala mu se prilika da jednom sinu obezbedi presto u Ugarskoj. Pretendenti na ugarski presto napuljski Anžujci. Otvoreni rat izbio je najkasnije 1301. Dragutin je. Dragutin se tome naravno usprotivio. Borbe Arpadovića i Anžujaca u Ugarskoj. Dragutin je nastojao da iskoristi haotične prilike u Ugarskoj. i tesno pevezivanje s njom nisu odobravali svi uticajni ljudi u srpskoj državi. Milutina duboko poštovao i kao uzor imao pred očima. To se kosilo sa odredbama ugovora iz Deževa (1282). Njegova zemlja jednim delom se sastojala od teritorija koje su pripadale ugarskom kralju. u to vreme Milutin je vodio rat sa Dubrovnikom. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. istupao kao pretendent na ugarski presto. Uskoro je došlo do sukoba između braće jer su Vizantinci nastojali da potomcima carskih princeza obezbede prvenstvo u nasleđivanju prestola. Time nisu bili zadovoljni majka Jelena i brat Dragutin. a kralj Milutin je napao Dubrovnik i presekao mu veze sa kopnom. i cara Andronika II i vizantijskog sveštenstva na čelu sa patrijarhom Jovanom. Kralj Andrija III je umro 1301. Kralj Andrija III darovao je 1292. jer mu se kći 1284. Milutinov ugled i autoritet naglo su porasli u okolnom svetu. a Milutin je zarobio izvestan broja Dubrovčana i držao ih zatvorene 65 . čiju je civilizaciju. Dragutin je bio povezan sa Bosnom. Njegove snage ipak nisu bile dovoljno jake za takav poduhvat. Srpskom kralju konačno su priznate kao miraz ranije osvojene zemlje severno od linije Ohrid – Prilep – Štip. su se trudilim da obezbede Dragutinovu podršku. Ovaj sporazum imao je za posledice zaoštravanje odnosa izmeću Milutina i Dragutina. i borbe oko ugarskog prestola su se rasplamtele.

Pregovarali su o oslobađanju Mladena II. 66 . Oni su trebali da predaju Milutinu zastavu svetog Petra. sukobili su se Stjepan I Kotormanić i Mladen I. Milutinovi poslanici su se 27. Njegovi ljudi su po svoj prilici učestvovali u napadu Dubrovčana na Kotor 1301. prolazio kroz srpske zemlje. Njegov sin Mladen II od 1304. Do susreta bana Pavla i kralja Milutina došlo je 1305/06. U novembru 1301. Cena oslobađanja je bila povlačenje iz Huma. primio je skadarskog episkopa Stefana. I sukob u Bosni bio je povezan sa unutrašnji ratom u Srbiji. Filipu Tarentskom i Milutinu. bratom francuskog kralja Filipa IV Lepog. Saveznike je našao u Veneciji. Kralj Milutin je sklopio savez i s Karlom od Valoa. sinom južnoitalijanskog kralja Karla II. Obraćao se papi Benediktu XI (1303 – 1304) da njega i celu državu primi pod zaštitu svete stolice. On je neko vreme bio zarobljenik kralja Milutina. koga je postavio brat Pavle Bribirski. koji su imali ambicije da osvoje Vizantiju i obnove Latinsko carstvo. da ostvare sjedinjenje Milutinove države s katoličkom crkvom. i s njim pregovarao o savez. koja je istovremeno simbolisala zaštitu papske stolice i spremnost za borbu protiv nevernika. Nema sumnje da se borba između braće tada uveliko rasplamtela. U avgustu 1306. Papa je naložio trojici svojih legta 1308. a u septembru kralj Milutin je izdao povelju u kojoj su prava dubrovačkih trgovaca u Srbiji podrobnije i preciznije obrazložena nego u zakletvama ranijih srpskih vladara. Milutin je tražio podršku pape i francuskih feudalaca na jugu Italije. O tome je pregovarao i sa novim papom Klimentom V (1305 – 1314). marta 1308.do kraja rata. Bio je pristalica napuljskih Anžujaca i pomagao im je da ostvare svoje pretenzije na ugarski presto. papi. U proleće 1302. Ban Pavle je počeo ekspanziju u Bosni krajem XIII veka. O sukobima Dragutina i Milutina obaveštava nas anonimni zapadni putopisac koji je 1308. U pregovorima je učestvovala i Venecija. Dubrovčani su počeli da se zalažu za sklapanje mira. Već u avgustu 1301. Milutin je stupio u savez sa Filipom Tarentskim. Karlo je kao suprug Katarine od Kurtnea bio nosilac prava na carigradsku krunu i neko vreme nastojao da ukloni Paleologe. Filip je uzeo titulu despota Romanije i iz Epira i Albanije započeo borbu za obnavljanje latinske vlasti u Carigradu. Avgusta 1302. zakleli u jednom manastiru kod Melena da će pomoći Karlu u borbi protiv cara Andronika II. mir je sklopljen. nosi titulu gospodara cele Humske zemlje. Pavle je čak uspeo da prodre do Onogošta. izrađen je u Dubrovniku nacrt ugovora o miru. Banu Pavlu rat između Milutina i Dragutina pružio je pogodnu priliku da pokuša da proširi svoju vlast na Hum. Milutinovog poslanika.

Srdačne su bile veze carice Irine i njene ćerke Simonide i kralja Milutina. Ustremljivali su se i na Svetu Goru. ali su se i sa njim ubrzo sukobili. pa se na kraju odustalo od ovog plana. u martu 1311. od Milutina je zahtevano da prevede zemlju u katoličastvo. njemu je većina velikaša položila zakletvu vernosti. Katalanci i nihovi saveznici Turkopuli (pokršteni Turci) su u proleće 1309. U završnom delu unutrašnjih borbi. sina Karla Valoa. Napuljski pretendent je uživao podršku papstva još od vremena Bonifacija VIII. U to vreme Vizantija je preživljavala teške trenutke. Milutin je primio u svoju službu. Pregovori Milutina sa Filipom Tarentskim i Karlom Valoa nisu narušili njegove dobre odnose sa Vizantijom. Oton Bavarski je 1307. Katalanski saveznici Turkopuli zadavaće Srbiji i Vizantiji još muka. Nićifor Grigora optužuje caricu da je trošila silan vizantijski novac na darove ćerki i zetu. Obračun se završio pobedom Katalanaca kod Kefisa.Pregovaralo se o udaji Milutinove ćerke Zorice za Karla. Zatim su stupili u službu atinskog vojvode. Na saborima 1307. Milutin je darivao manastir novcem i posedima. To bi izazvalo žestoku reakciju. On je na mestu ranije Nemanjine crkve sazidao novu i veću 1302. Do početka XIV veka Turci su osvojili najveći deo Male Azije.000 konjanika) pod zapovedništvom Melika. Ojačao je hilandarske zidove i podigao manastiru dva pirga. neko vreme glavni oslonac pretendenta Otona Bavarskog. i 1309. Iz borbi za presto 1305. Apor je nastojao da mu ćerka postane ugarska 67 . U Dragutinovom opredeljivanju veliku ulogu odiigrao je ugarski velikaš Ladislav Apor. upali u Tesaliju i opustošili je. ovi najamnici su u službi Milutinovoj odigrali značajnu ulogu. U odbrani Hilandara od napada Katalanske kompanije posebno se istakao budući srpski arhiepiskop Danilo II. Car Andronik je bio primoran da nagažuje strane najamnike. ali su se Katalanci odmetnuli i počeli da pljačkaju vizantijske teritorije. sin češkog kralja. Međutim. posebna utvrđenja. erdeljski vojvoda. zatvoren u Erdelju. pa je jedini ozbiljan pretendent ostao Karlo Robert iz anžujske dinastije. Borbe za ugarski presto. ali njihovo vrbovanje izazvalo je prolaznu krizu u odnosima s Vizantijom. napadali manastire i njihovu imovinu. a sredinom 1309. je istisnut Vaclav III. Jedan njihov deo pod zapovedništvom Halila prešao je u Malu Aziju. Pustošenje nije bio pošteđen ni Hilandar. što je dovelo do uspostavljanja katalanske vlasti nad Atinskim herceštvo. tada iguman manastira. o kojem je Milutin vodio posebnu brigu. Dragutin je dugo podržavao anžujskog pretendenta i svakako doprineo njegovom usponu. a drugi (500 pešaka i 1. od kojih je jedno bilo na morskoj obali i osiguravalo manastir od gusarskih napada. krunisan je u Budimu.

Dragutin se našao između dve vatre. odustao od svojih planova.000 ljudi da pomogne vizantijske operacije protiv Halilovih Turkopula na Helespontu. ili 1312. Borba između braće je trajala već drugu deceniju a da se ravnoteža snaga nije poremetila. ali se razišao sa njim. koji je dovršen pošto je zavladao mir. Njima je bila poverena neka uloga u sankcionisanju i garantovanju mira među braćom. Uz Đenovljane srpski odred je doprineo uništenju gnezda pobunjenih najamnika. Dragutin u Ugarskoj nije ništa postigao. Milutin je poslao možda još veći odred pod zapovedništvom vojvode Novaka Grebostreka. Ne zna se šta je Milutin postigao u borbama protiv Mladena II. sve dok Mlečani nisu sa njim sklopili mir 1313.kraljica. Dragutin se spremao da napadne Ugarsku. Obnovio je neprijateljstva protiv Srbije i uspeo da sa proširi na Hum i posedne dolinu donje Neretve. Pohod je bio upravljen protiv bana Mladena II Bribirskog. Posle toga ćerku je udao za Dragutinovog sina Vladislava (prva žena Konstanca Morozini nećaka Andrije III) i na njega preneo svoje ambicije. Hteo je da je venča za Otona Bavarskog. On je posle smrti bana Pavla 1312. To je jedina vest koja govori o kraju borbi 1311. U avgustu 1310. bacio anatemu na Apora. Braća su sarađivala u leto 1313. Papski legat je osudio brak Aporove ćerke i Vladislava i krajem 1309. Sklapanje mira između braće. da 68 . Ništa se ne znao uslovima pod kojima je mir sklopljen. On spominje Milutinov pohod sa najamnicima u kojem je izvojevao pobedu. nalazila kod njega. a navukao je na sebe neprijateljstvo mladog kralja. Umesto da u Ugarskoj nađe oslonac za borbe koje je morao da vodi u Srbiji. Milutin je zajedno sa Venecijom napadao Mladena II. zatvorio ga i oduzeo mu kraljevske znake. Danilo II u svom žitiju kralja Milutina navodi da se kralj našao u teškom položaju jer ga je vlastela napustila. On je aprila 1310. Ubrzo posle toga. Karlo Robert je krunisan pravom krunom i po običajima ugarskog kraljevstva. Milutin je posle izmirenja sa bratom pomogao caru Androniku II. koga su braća poslala u Carigrad patrijarhu Nikonu i caru Androdniku II. Braća su zajednički izdala povelju manastiru Banjskoj. Na osnovu malobrojnih podataka ne može se rekonstruisati tok pregovora i odredbe mira. priznao Karla Roberta za ugarskog kralja i predao mu krunu svetog Stefana. Međutim. ali je ostala beleška o misiji hilandarskog igumana Nikodima. koja se od 1307. a s njima nasledio i ratovanje protiv Venecije. Poslao je 2. prihvatio porodične zemlje. ali mu je stiglo naređenje od brata da mu se pridruži na zajedničkom pohodu na Hrvatsku.

U vojnim akcijama inicijativu je imao Milutin. Ona je živela odvojeno od cara. ali se i ovaj pokušaj završio kao prethodni. i Jelenu. Posle izmirenja pitanje naslednika prestola ostalo je otvoreno. srpskui kraljicu. Zahtevala je da car podeli vizantijsku državnu teritoriju tako da svi njegovi sinovi dobiju po jedan deo. a stranci su ga smatrali kraljem. Pred smrt Irina je pokušala da nametna Teodora. Milutinovi ratnici su uspešno ratovali protvi Turaka u Anadoliji. tada je imao oko trideset godina. a na takvu odluku je uticala vlastela u njegovoj državi.pomogne tastu caru na tlu Male Azije. Jovan je umro 1308. s kojom je bio u braku kada je došao na presto. Onda je Irina ambicije prenela na ćerku Simonidu. Stefan je samostalno upravljao. Unutrašnja politika kralja Milutina. ćerku bugarskog cara Georgija Terterija. Svi ovi planovi uticali su na Stefana da promeni svoj stav prema ocu. Teodor je poslat na zapad da nasledi monferatsku grofoviju. Jelisavetu. U okolini Skadra. jedini svedok ovih zbivanja. Milutin je dopustio da Simonidina braća dođu u Srbiju kako bi upoznala zemlju kojom je trebalo da zavladaju. gde je Stefan imao dvor. potpuno je na Milutinovoj strani. uverena da će njeno potomstvo zavladati Srbijom. Okružila je ćerku i zeta pažnjom i obasula ih poklonima. Njega su u Srbiji lepo primili. Danilo II. posle kratkog vremena napustio zemlju. Iz jednog od tih brakova imao je sina Konstantina. sestru Dragutinove žene Kataline i ugarskog kralja Ladislava IV Kumanca a ćerku Stefana V. On ističe da je sin odlučio da zbaci oca. Od tri Irinina sina. Pošao je s vojskom u zetsku oblast. pa je zabrinut za zdravlja. ali mu se nije svidela klima i sredina. U jednom trenutku se pokazalo da će Simonida ostati nerotkinja i carica Irina je tada došla na misao da jednoga od svojih sinova nametne za naslednika kralju Milutinu. Nepovoljna klima i sredina bili su samo opravdanje jer su Irinini sinovi uvideli koliko je nesigurna i opasna uloga koja im je namenjena. Preko svoje četvrte žene Simonide došao je u bližu vezu s njenom majkom Irinom – Jolantom Monferatskom. bio je zabrinut za svoju budućnost. To se kosilo sa svim tradicijama Carstva i vizantijskih pravnih shvatanja. Milutinov sin Stefan. Mnogi su odstupili od oca i prišli sinu. Stefanu je bila data na upravu oblast koja je ranije pripadala kraljici Jeleni. a u Srbiju je došao Dimitrije. pošto se sa njim sukobila oko jednog krupnog političkog pitanja. On je bio očev mezimac i Milutin je nastojao da obezbedi njegovu legalizaciju u svojim pregovorima sa papom. povedeni su pregovori u kojima je Milutinu pošlo za rukom da navede sina 69 . Jezgor te oblasti činila je Zeta. Sukob Milutina i Stefana. Pre Simonide Milutin je imao najmanje tri žene: Anu.

da mu se potčini i zatraži oproštaj. Milutin je prihvatio sina, zagrlio ga, ali mu nije velikodušno opsrostio. Naredio je da sina vežu gvozdenim uzama. Stefan je posle toga poslat u Skoplje, gde su ga neki očevi dvorani oslepili. Lišavanjem očinjeg vida, Stefan je po srednjovekovnim shvatanjima bio onesposobljen za vladanje, a time i onemogućen da ubuduće istupa kao pretendent na kraljevski presto. Stefan je sa ženom i dvoje dece, jedno je bio budući prestolonalsednik i vladar Dušan, predat caru Androniku i pod njegovim nadzorom proživeo je u Carigradu sedam godina kao izgnanik. Danilo II hvali cara Andronika II što nije odao tajnu da Stefan nije bio potpuno oslepljen. Stefanova pobuna nije dugo trajala i odigrala se u prvoj polovini 1314. Smrt kraljice-majke Jelene. U to vreme došlo je ponovo do krize u odnosima Milutina i Dragutina. Dragutin nije došao na pogreb majke Jelene, koja je umrla 8. februara 1314, već je uputio svoje poslanstvo. Tek posle izvesnog vremena Dragutin je došao u bratovljevu državu da se pokloni majčinom grobu. Tom prilikom braća su se sastala na Milutinovom dvoru u Paunima, na Kosovu. Posle toga je Simonida posetila Dragutina i Katalinu u Beogradu. Milutinova ktitorsk delatnost. Približno u to vreme Milutin je obdario manastir svetog Stefana u Banjskoj, gde je odredio da mu bude grob. Povelju su potvrdili Dragutin i arhiepiskop Nikodim. Tekstovi s kraja srednjeg veka pripisivali su Milutinu podizanje četrdeset crkava. Podigao je novu crkvu u Hilandaru, pirgove u Svetoj Gori i manastire u Carigradu, Solunu i Jerusalimu. Milutinovu zamašnu ktitorku aktivnost su omogućili novi izvori prihoda od rudarstva i pojačane trgovačke delatnosti. Anonim je zabeležio 1308. da kralj Raške ima sedam rudnika srebra (Brskovo, Trepča, Janjevo, Rudnik, Lipnik i Novo Brdo). Milutin je obnovio Žiču, koja je stradala od Tatarskih napada. Podigao crkvu Bogorodice Ljeviške, sedište prizrenskog episkopa, zatim Gračanicu, sedište lipljanskog episkopa, pa crkvu Bogorodice Trojeručice, sedište skopskog episkopa. Proširilo se područje jurisdikcije srpske arhiepiskopije. Pod njom su bili episkopi iz Dragutinove države, iz zemalja kraljice Jelene i iz oblasti mladog kralja Stefana. Unutrašnja organizacija Milutinove države. Teodor Metohit ističe da je Milutinov dvor bio udešen po vizantijskom ukusu i ceremonijalu carskog dvora. Milutin je u svoju titulu počeo unositi zemlje na koje je pretendovao (Hrvatska – u vreme sukoba s Mladenom II). Vizantijski uticaji su bili naročito jaki. Uvode se neke vizantijske titule. Prihvata se sistem pronije i
70

najamničke vojske. Sa sistemom pronije Milutin se susreo prilikom osvajanja Makedonije. Na posednutom zemljištu zatekao je ratnike koji su od vizantijskog cara dobijali posede s obavezom da se odazivaju na pozive da vrše vojnu službu. Posedi su pored zemljišta obuhvatali i ljude koji su na njima živeli i obrađivali ih. Kralj Milutin je nasledio cara u ulozi korisnika pronijarskih vojnih službi. Ni Milutin nije dozvoljavao da se pronija stopi s naslednim baštinama, ali je prenosio pronijarski posed na sina ili bliskog rođaka ranijeg držaoca ukoliko je bio kadar da izvršava uobičajene pronijarske obaveze. To je omogućilo stvaranje vojnih odreda potčinjenih direktno kralju. Zato je Milutin raširio ovaj sistem i po starim srpskim zemljama. To je bilo moguće jer je vladar raspolagao sa zemljom koju je mogao dodeliti u proniju. Najamnička vojska nije imala stalan karakter. Uzimanju najamnika se pribegavalo u trenucima potrebe. Milutin je u svoju službu dovodio: Turkopule, Kumane, Italijane. Njegov sin je držao i Špance u svojoj službi, a Dušan je imao jedan nemački najamnički odred. Milutin je uveo kefalije, koje će postati kičma čitavog upravnog sistema u Srbiji. To su bili vladarevi namesnici koji su po njegovom ovlašćenju i u njegovo ime upravljali pojedinim teritorijama. Kefalije su imale svoja sedišta po gradovima čijim su područjem upravljale. U vreme kralja Milutina kefalija nije bilo po čitavij teritoriji, a poverena oblast je bila prostranija nego kasnije, u vreme Carstva. Kralj Milutin se jedini među Nemanjićima pre Dušana istakao zakonodavnom delatnošću. U tekstovima iz vremena Stefana Dečanskog, Dušana i Uroša često se citiraju zakoni svetoga kralja, a tim nazivom su potomci obeležavali Milutina. Zakonom su nazivani crkveni kanoni, ali i pravni običaji. U Milutinovo vreme ustanovljena je porota. Ukoliko bi se svi porotnici propisno zakleli, sud pred kojim se vodila parnica oslobodio bi okrivljenog. Ako bi neko od porotnika odbio da se zakune, okrivljeni bi bio osuđen. Milutin je zaveo dosledno staleško načelo: velikoj vlasteli porotnici treba da budu pripadnici velike vlastele, srednjim ljudima njihovi staleški drugovi, a sebrima sebri. U mešovitim parnicama polovina porotnika treba da bude sastavljena od Srba, tj. kraljevih podanika, a polovina od pripadnika one grupe kojoj je pripadao drugi parničar. Milutin je uveo mešoviti sud za rešavanje sporova između svojih podanika i stranaca (Dubrovčana i Sasa). Taj sud je sastavljen od jednokog broja sudija iz redova onih grupa kojima su pripadali parničari. Na taj način se potvrđivalo u srednjem veku veoma rašireno shvatanje da za svakog pojedinca, bez obzira na mesto gde se nalazi, važi pravo one zajednice kojoj pripada.
71

Dragutinova smrt. Dragutin je umro u proleće 1316. Pred smrt se zamonašio i dobio ime Teoktist. Na saboru vlastele i sveštenstva svoje države predao je vlast sinu Vladisalvu. Zahtevao je da njegovo telo ne vade iz groba ako se javi kakva blagodat božja. Na taj način je želeo da spreči da ga poštuju kao svetitelja. Loza svetog vladara se produžila preko Milutina i njegovih naslednika. Slabo su poznati odnosi Vladislava i Milutina. Milutin je zauzeo Dragutinovu zemlju. To je izazvalo teškoće u odnosima sa Ugarskom jer su zemlje sremskog kralja sve do kraja XIV veka bile jabuka razdora u odnosima Ugarske i Srbije. Kralj Karlo Robert je 1318. sklopio savez sa Milutinovim neprijatelijma: Filipom Tarentskim, Mladenom II i papom Jovanom XXII. Pre no što će s njima zaratiti Milutin je priveo rat s Dubrovnikom kraju. Venecija je pomagala Dubrovnik oružjem i istovremeno posredovala kod srpskog kralja da se sklopi mir. Primirje je postignuto s jeseni 1317. Sporazum je postignut u novembru 1318. kada je dubrovačkim trgovcima dozvoljeno da odlaze s robom u Srbiju. Neprijateljstva sa Mladenom II su izbila u junu 1318. Mladen II je postigao znatne uspehe. Septembra 1318. došao je do Dubrovnika. U junu 1319. Milutin je zamolio Dubrovčane da prime banovog brata Grgura i druge taoce. Dubrovčani su se tada zalagali da se sklopi mir između kralja i bana. Ban je morao da ustupi delove Humske zemlje koje je bio poseo. Filip Tarentski je delovao s papskom podrškom u Albaniji. Kralj Milutin je i posle gubitka Drača, početkom XIV veka, zadržao teritorije u severnoj Albaniji. Papa je pozivao katoličke albanske velikaše da stanu na Filipovu stranu. Ne zna se kakve je rezzultate dala papska akcija. Milutin je sa epirskim despotom Tomom uspešno potiskivao Filipa Tarentskog. Karlo Robert je 1319. prešao Savu, zauzeo grad Mačvu i prodirao dolinom Kolubare. Jezgro Dragutinove države došlo je pod njegovu vlast. Milutin je uspeo da povrati teritorije sve do Save. Ugarski kralj je 1320 preduzeo novi pohod i ponovo osvojio Mačvu i druge gradove. Milutinova smrt. U jesen 1320, posle smrti Mihaila IX, sina i savladara Andronika II, poremtili su se odnosi između starog cara i njegovog unuka Andronika III, koga je krivio za sinovljevu smrt. Stari car je hteo da ga liši prestola. Andronik III je potražio pomoć u Srbiji. Zaverenici su računali na srpskog kralja. Prvi period unutrašnjeg rata od aprila do juna 1321, protekao je bez Milutinovog mešanja. Kada je ponovo izbio rat 1322, Milutin više nije mogao učestvovati, a njegov naslednik je dosledno podržao starog cara. Kralj Milutin je umro 29. oktobra 1321.

72

Uz njega je do kraja bio Danilo II. Postavilo se pitanje naslednika prestola. Molio je arhiepiskopa Nikodima da utiče na Milutina da promeni stav prema sinu i da mu dozvoli da se vrati. Milutin je potom u Nerodimlju pao u postelju i izgubio moć govora. Period od. a mlađi Vladislav je bio zatvoren posle 1316. Ne zna se kada je rođen. Oslepljeni Stefan bio je u Carigradu. sedamdeset dana. On je zauzeo očeve zemlje i nosio titulu kralja. Dragutinov stariji sin Urošic je umro. Danilo. sestrom cara Andronika III. Svetogorci su se sažalili nad njegovom sudbinom. Milutin je umro 29. koji nije prihvatio ponudu da ima drugo dostojanstvo u državi. Milutin je popustio i prihvatio sina. koje je teško rekonstruisati.Stefan Dečanski Dolazak na presto. Milutinov sin. Taj 73 . već je iznudio bitku u kojoj je poginuo. Dragutinov sin. zauzeo se za kraljevig sina. koji se u srbiju vratio u toku 1320. za izvesno vreme. Stefan je krunisan 6. Došlo je do raskid sa bugarskim carom Mihailom. nekadašnji iguman Hilandara i Banjske. koji se rastao sa Anom sestrom srpskog kralja. Milutinov sin Stefan je bio oslepljen i prognan. Nemire je iskoristio i Vladislav. Tako su opet . januara 1322. a sada episkop. Otac mu je doedlio za izdržavanje župu u Budimlju. Tek posle krunisanja došlo ja do borbe s Konstantinom. Od svih pretendenata ostao je samo Konstantin.oktobra 1321. od njegove smrti do krunisanja Stefana bio je jednim delom ispunje unutrašnjim borbama. ni iz kojeg je braka. postojale dve države. i oslobodio su iz zatvora. Odnosi sa susedima. Oženio se sa Milutinovom udovicom Simonidom.

To se naročito osetilo u perifernim oblastima udaljenim od državnog centra. ćerkom Filipa Tarentskog. dolazi do popuštanja i kralja vraća Dubrpvčanima zaplenjenu imovinu. Ona je brodom stigla iz Apulije u Dubrovnik. Tih godina njegovi trgovci se žale na pljačke i napade. Dubrovnik je na to odgovorio blokadom Kotora. Dubrovčani su se umešali u sukob i stali na stranu Vladislava. Kralj je 1326. Svadba je planirana u Skadru 74 . Pelješac je pripao srpskom kralju. Branivojevići su smatrani za odmetnike od srpskog kralja. Kada su saveznici u aprili 1326. a kraljeva vlast nije bila delotvorna. trgovci u Rudniku su davali poklone kralju Vladislavu. zabranjen izvoz robe u Srbiji. Lokalna vlast se osilila. Brajko je dopao dubrovačkog zarobljeništva. Na Stonu i Pelješcu su se učvrstila četiri sina Branivojeva. Mir je sklopljen u leto 1328. zatvoren i posle izvesnog vremena pogubljen. Dubrovčani su zauzeli Ston i počeli su pregovore sa srpskim kraljem kako bi legalizovali svoja osvajanja. naziva gospodarom Huma. međutim.000 zlatnika. Bosanski ban se od 1326. Stefan se sukobio sa Vladislavom oko Rudnika. To je izazvalo preokret u kraljevim dobrim odnosima sa Dubrovčanima. Ipak. Dubrovčani su odbili da plaćaja godišnji danak od 1. Stefan je ubrzo po dolasku na presto izgubio ženu Teodoru. Branivojevići. Mihailo Branivojević je poginuo. Stefan je sa vojskom napao Dubrovnik i Stonski rt i odveo dubrovačku stoku. jednog od Dušanovih velikaša. mladi kralj Dušan je pregovarao sa Dubrovčanima i postigao da se oslobodi žena Brajka Branivojevića. Krajem avgusta 1327. Bosanski ban i Dubrovčani su podelili njihovu teritoriju. Dubrovčani su se žalili Veneciji. ali ne znamo da li je Stefan preduzeo nešto tim povodom. Tamo je. Pokušao je da se oženi Blankom. primio svetodmitarski dohodak. a pred kraj godine trg je prešao u ruke kralja Stefana Uroša III. Rat sa Dubrovnikom. Zatvorili su se u tvrđavu Ostrovicu i nisu hteli da je predaju Stefanu. izdao novu povelju Dubrovčanima sa uobičajenim garantijama. Stefan je već krajem 1321. pa im je 1327. Stjepan II je sklopio savez sa Dubrovnikom. Sa njima se sudario ban Stjepan II Kotromanić. Stefan je pritiskao Dubrovnik. On je bila kći vojvode Vojina. Pregovori nisu tekli glatko. U Dubrovačkom zatvoru pogubljen je i Brajko i tako je zavtrena cela porodica Branivojevića. Odnosi sa Zapadom. a Dubrovčanima je vraćena stoka. Teritoriju koju je on osvojio srbi nisu nikada povratili.postupak je narušio odnose Srbije i Bugarske. nanosili odlučne udare Branivojevićima. Zauzvrat je on njihovim trgovcima pružao zaštitu. U jesen 1323. a Dubrovčani su mu činili političke usluge u južnoj Italiji. a Branoje je prebegao na dvor Stefana Dečanskog.

protovestijar Andronik Paleolog i Mihailo Asen neprestano su se međusobno gložili. sinovca Andronika II i Irine. Stefan se zarekao da neće napasrti mladog cara sve dok ovaj njega ne napadne i ozledi. krajem oktobra 75 . Andronik III je bio u neprijateljstvu i sa srpskim kraljem i sa bugarskim carem. Odnosi sa Vizantijom. ali je iznenada umro na srpskom dvoru. Mladom caru su se predali Voden. koji je u međuvremenu napustio svog saveznika Andronika III. Kada se Mihailo povukao Andronik je prešao u ofanzivu. Kostur i Ohrid. Stefan je. U maju 1328. koji je kasnije bio prisiljen da se zamonaši.za kraj aprila ili početak maja 1323. Vođe stranke starog cara. despot Dimitrije. Stefan se tada okrenuo Vizantiji. Andronik III (1328 – 1341) je zavladao prestonicom i uklonio s vlasti svoga deda. došao sa svojom vojskom u graničnu oblast. bio privržen starom caru Androniku II. Stefan je tada ponudio pristalicama starog cara da se izmire sa Andronikom III. To je izazvalo novi napad bugarskog cara na Vizantiju. Brak je ubrzo izazvao teškoće u odnosima dveju država. Jovan je sa ženom prešao kod srpskog kralja i zajedno sa njim pustošio vizantijsku teritoriju. uputio Stefanu pismo i odredio legate koji su trebali da sjedine srpsku crkvenu organizaiju sa rimskom crkvom. Međutim. Tada je obnovljen rat Andronika II i Andronika III. napao Vizantiju i opustošio tračke gradove. koji je bio veliki logotet i desna ruka starog cara. Stari car i Andronik III su 1322. ali se nije upuštao u borbe sa Andronikom Mlađim. Tako su se srpske trupe našle okružene u Seru. Mihailo je uputio odred od 3. U blizini Carigrada potučena je vojska starog cara. Prosek i Strumicu. Andronik III je sklopio savez sa bugarskim carem Mihailom. To je iskoristio Andronik III i zauzeo Solun. Papa je juna 1323. Oni su ipak odlučili da posednu preostale gradove: Prilep. ćerka panhipersevasta Jovana. To je naravno izazvalo otpor. namesnik Soluna. Jovan Paleolog. još od carigradskog izgnanstva. sveštenstvom i narodom prihvati papsku crkvenu vlast.000 vojnika. ali je on iznenada dobio pomoć od bugarskog cara Mihaila. decembra 1327. Izabrabica je bila Marija Paleolog. Filip je postavio uslov da srspki kralj sa svojom vlastelom. Srpsku savezničku vojsku prilično velike snage predvodio je Hrelja. Tada se Andronik III približio Carigradu i privoleo bugarskog cara da se povuče. pa se od braka moralo odustati. Neprijateljstva su počela u novembru 1327. Andronik II mu je dodelio titulu ćesara i Jovan je pristao da se vrati u Solun. Rat Andronika II i Andronika III. Brak je sklopljen 1324. Mihailo je u junu 1328. ćerke Teodora Metohita. Stefan Dečanski je februara 1328. sklopili mir koji je trajao pet godina. zaželeo je da sebi obezbedi poseban samostalan deo u Carstvu.

Mihailo se sa 15. U starim tekstovima bitka kod Velbužda je ostavila više uspomena no i jedna druga bitka u srednjovekovnoj srpskoj istoriji. Prosek i Štip. Stefan je sa glavninom vojske čekao na Dobrič-polju. Manastir je bio skoro 76 . Srpaks vojska je opsedala Ohrid. Stefan je osvojio Veles. Očekivao je ishod sukoba bugarskog cara sa Stefanom.1328. jer je kao protivnike imao samo vizantijske garnizone ostavljene u tvrđavama. Prezdravio je. na ušđu Toplice u Moravu. Andronik III je napao slomljenu Bugarsku. Time je posao srpskog kralja bio znatno olakšan. On je to iskoristio da postavi na bugarski carski presto Ivana Stefana. Andronik je s vojskom došao do Makedonije. jula 1330. ali nije išao dalje od pelagonijske ravnice. Uspeo je da iznudi ustupke od srpskog kralja. dolazi do preokreta i protivnici sklapaju mir. Stefan je pometnju do kraja iskoristio i odneo je pobedu koja je daleko odjeknula.000 vojnika nalazio na izvorištu strume. Mešutim. Car je napustio Makedoniju još dok je srpski kralj boravio u Bugarskoj. Androdnik III i Mihailo su 1330. Bugarski car je bio ranjen. Stefan je o pobedi obavestio kraljicu i arhiepiskopa. Srbi su iznenada napali u podne 28. Stefan se zatim okrenuo protiv svoga vizantijskog protivnika cara Andronika III. Bugarski car je napao Stefana. iako su prethodno vođeni pregovori između dva tabora. postigli dogovor o zajedničkom napadu na Srbiju. srpski odred je digao opsadu. Bugarska vojska je pet dana pljačkala i pustošila zemlje srpskog kralja. Otvoreno ratovanje je počelo 1329. a potom pohitao Ohridu u pomoć. a zatim je ušao u Bugarsku i poslao svojoj sestri vest o pogibiji njenog bivšeg muža. Kraljev mladi sin Dušan imao je značajnu ulogu u bitki. Bugari su bili nepripremljeni za bitku. Kralj Stefan je predah iskoristio da dovrši poslove oko svoje zadužbine. Kralj Stefan je odlučio da prvo odmeri snage sa Mihailom. Na vest o carevom približavanju. dok nije naišla na njegov tabor pored reke Kamenče. kome su ruke bile vezane zbog rata sa Vizantijom. sina svoje sestre. Zatim je krenuo bugarskom caru u susret. Rat sa Vizantijom i Bugarskom. Time su oba vladar dobila odrešene ruke za ofanzivu prema srpskom kralju. Time je opasnost od vizantije delimićno otklonjena. Srbi su verovali da Mihailo želi da potpuno zagospodari srpskom državom i ukloni njenog vladara. manastira Pantokratora kod sela Dečana. severno od velbužda (Ćustendila). obračunao se sa Turcima koji su prelazili iz Male Azije. Susret je za Bugara bio neočekivan. U srpskoj vojsci bili su i španski najamnici. U to vreme Andronik III je bio teško bolsetan. Stefanu su nudili da preuzme vlast u Bugarskoj. a možda i ugovoreno primirje. Pometnja se pojačala kada se deo vojske dao u bekstvo.

11. gde je posle nešto više od dva meseca pod nejasnim okolnostima izgubio život. Stefan dečanski se povukao u centralne oblasti svoje države. avgusta 1331. U Bugarskoj je zbačen sestrić srpskog kralja pre no što se navršila godina dana njegovog carevanja. Dušan je mislio da otac hoće da ga ubije. Predložio je svojoj vlasteli da prebegnu na zapad. Andronik III je otrgao od Bugarske crnomorske gradove. Dušan je strahovao za svoj položaj otkako je Stefan dobbio decu u drugom braku. Vlastela se tome usprotivila. Ovaj razdor je imao nepovoljne posledice po interese srpske kraljevine. Opkolio ga je u Petriču i naterao na predaju. Po njega je bilo sudbonosno gubljenje podrške Srbije. Izmirenje je postignuto aprila 1331. 77 . Stefan se zavetovao da će ako pobedi povećati darove manastiru. U zemlji je zavladal nesigurnost. Stefan Dečanski je bio opkoljen u dvoru u Nerodimlju. U jesen 1330. Prva povelja Dečanima izdata je leta 1330. bila je mržnja starog kralja prema sinu. Uspeo je da pobegne u tvrđavu Petrič. Mladi kralj je mogao da beži sam ili da s vlastelom preduhitri planove svoga oca i na taj način spase život. a granice su bile ugrožene. dok je Dušan otišao u Trebinje i tamo prihvatio poziv dubrovačkog poslanstva da poseti grad. Po njemu je Stefan digao vojsku na sina koji je izbegavao sukob. Stefan je sa ženom i decom iz drugog braka zatvoren u zvečansku tvrđavu.završen kada je došlo do bitke kod Velbužda. Sukob je u toku januara 1331. novembra 1331. Pod pritiskom jeka opozicije jedva se održavao na vlasti. S mukom postignuti mir trajao je samo tri meseca. a neposredan povod je bio poziv Dušanu da dođe ocu. Sukob Stefana i Dušana. a u Dušanove ruke su došli dvor i riznica. 21. O uzrocima sukoba imamo protivrečne podatke. u kojoj je izbio građanski rat. a za vinovnika sukoba smatra mladog kralja. Uzrok novog sukoba. Danilov učenik baca svu krivicu na Stefana Dečanskog. po Danilovom učeniku. Dušan je nastavio da progoni oca. To je uzdrmalo položaj cara Ivana Stefana. Nićifor Grigora najvažniju ulogu daje vlasteli. Dušan je popustio pred navaljivanjem svojih velikaša i krenuo s malom vojskom da napadne oca. Dubrovnik je slao poslanike da posreduju izmeću starog i mladog kralja.

rođaka cara Mihaila Šišmana. Dušan je ubrzo ugušio ovaj ustanak. poveljom ustupio Dubrovčanim celo primorje od Stona do Dubrovnika. U Bugarskoj je 1331. Dubrovčani su pokušali da izmire zaraćene strane. a kao car od 1346. U pokušajim da ostvare svoje namere angažovali su i neke uticajne ličnosti na srpskom dvoru. Stefan Dečanski je sa ženom i decom iz drugog braka zatvoren u zvečansku tvrđavu. sestra Stefana Dečanskog i bivša žena cara Mihaila Šišmana. Dubrovčani nisu odustajali od namere da trajno u svoje ruke dobiju Ston i Pelješac. Zetska vlastela je bila nezadovoljna nagradama koje je dobila od Dušana za podršku u njegovoj borbi za presto. Veze sa Bugarskom. obavezala se na godišnji tribut od 500 perpera i dozvolila slobodno bogosluženje pravoslavnom stanovništvu. jul 1330) preuzela vlast sa svojim sinom Jovanom Stefanom. Kao kralj je vladao od 1331. Republika je zauzvrat platila 8. Kralj Dušan je s njim sklopio ugovor o prijateljstvu i oženio se njegovom sestrom Jelenom.000 perpera. februara 1333. Ustanak u Zeti. Ustanak je zahvatio i predele severne Albanije. Već 1332. do 1355. januara 1333. Bio je toliko intenzivan da je vest o njemu stigla i do francuskog kralja Filipa VI. 78 . koji je trajao tokom 1331. novembra 1331. On je posle bitke kod Velbužda (28. Dubrovčani su 15. u Zeti je izbio ustanak velikaša pod vođstvom vojvode Bagoja. do 1346. Dušan je izašao kao pobednik u sukobu sa ocem Stefanom. Odnosi sa Dubrovnikom. Boljari su sada na presto doveli Jovana Aleksandra (1331 – 1371). 11. gde je posle nešto više od dva meseca pod nejasnim okolnostima izgubio život. sa Pelješcom. sa vlasti smenjena Ana. Kralj Dušan je 22.Kralj i car Dušan Dolazak na vlast.

Posle ovih uspeha Dušan je planirao i napad na Solun. na Strumici. Ohrid i Strumicu. Dušan je 1334. To je poremetilo Dušanove planove u pogledu Soluna. Dušan je uspešno suzbijao ove ugarske napade. Odnosi sa Bosnom. Presto je pripao njegovom maloletnom sinu Jovanu V (1341 – 1391). Dušan se sporazumeo i sa banom Stjepanom II. upao u Srbiju. Primirje sa Vizantijom. Ubio ga je Sfrances Paleolog. sastali nedaleko od Soluna i sklopili sporazum o razgraničenju. Karlo Robert je nastavio pogranično ratovanje (1338 – 1342) uz podršku katoličke crkve. a Sirgijan Kostur. Umesto njega trebalo je da vlada regenstvo u saradnji sa caricom majkom Anom Savojskom.dobili povelju o ustupanju Stona i od bana Stjepana II Kotramanića. Munjevita protivakcija kralja Dušana primorala ga je na panično povlačenje. Dušan i Andronik III su se 26. u Prizrenu izdao još jednu povelju u kojoj ponovo precizira obaveze Dubrovčana. Međutim. Srbi su zadržali Prilep. Bio je uz cara Andronika II (1282 – 1328). Ohridski arhiepiskop Nikola prihvatio je vlast srpskog kralja. Mir je trajao do smrti cara Andornika III. ali kada je vlast preuzeo Andronik III (1328 – 1341) pao je u nemilost. U to vreme je u Srbiju došao Sirgijan. Pogranični sukobi sa Ugarskom. avgusta 1334. Dušanu je ponudio usluge u borbi provti Andronika III. da osvoji Tesaliju. Sastanak je trajao sedam dana i tom prilikom je Jovan Kantakuzin upoznao Dušana. Savez sa Jovanom Kantakuzinom. Dušan je ubrzo morao da pohita na sever. Lajoš I (1342 – 1382) je nastavio očevu poltiku prema južnim granicama. zauzeo neka naselje u okolini Soluna. Dušan se s njim ponovo sastaje 1336. Sirgijan je poginuo u okolini Soluna. Veliki broj ugarskih vojnika se udavio u Savi i Dunavu. koja je nudila oprost od grehova svim učesnicima u borbi protiv šizmatika. Ubrzo po sklapanju ugovora sa Dubrovnikom (januara 1333). zauzeli Prilep i Ohrid. Pošto je sredio odnose sa Dubrovnikom i Bosnom kralj Dušan je prikupljao snage za rat sa Vizantijom. protiv njega se podigla opozicija na 79 . Dušan je u leto 1341. Karlo Robert je i 1335. Prva faza rata sa Vizantijom. On će prisustvovati na Dušanovom krunisanju (1346). juna 1341. kome su obećali godišnji tribut od 500 perpera. 15. Andronik III koristi primirje iz 1334. ugarski vazal. Srbi su 1334. U tom ugarskom pohodu učestvovao je i ban Stjepan II. jer je ugarski kralj Karlo Robert (1308 – 1342) napao njegovu državu. Morao je da obezbedi mira na zapadu da bi se okrenuo Vizantiji. Jovan Kantakuzin je verovao da će njemu prpipasti regenstvo. Pošto Dubrovčani nisu ispunjavali prava pravoslavnog stanovništva. po naređenju Andronika III. ali je u septembru obnovio mir.

Jovan Oliver i vojvoda Vratko su s jeseni 1342. koji je odmah pohitao da obavesti Dušana o dolasku vizantijskog pretendenta. Kantakuzinov položaj u Vizantiji se tokom 1342. Dušanov je tražio da mu u slučaju uspešnog završetka rata pripadnu svi gradovi zapadno od Hristopolja. Jovan Oliver je bio najvatreniji pobornik saveza sa Jovanom Kantakuzinom. Druga faza rata sa Vizantijom. Kostur i Hlerin. što je njegovim protivnicima dalo mogućnost da okupe sve protivnike feudalne vlastele. Dušan je 1342/43. Dušan.On je nekoliko puta menjao strane. Hreljine posede. poboljšao.500 vojnika. Dušan ga je prvi put odbio njegove poslanike. Ali.000 najvernijih pristalica krenuo ka srpskoj granici. srpski odredi su ponovo bili pod Serom. Dušan i Kantakuzin su raspravljali i o Hrelji. Jovan je sa 2. Sdogovoren je savez protiv Ane Savojske. zauzima oblasti istočno od Vardara sa tvrđavom Melnikom. Sporazum je zaključen i svako je trebao da zadrži ono što osvoji. kao garant sporazuma. Kod Velesa Kantakuzin se susreo sa Jovanom Olivera. zaposeo prostrane teritorije Albanije (Berat. krenuli na Ser. Obred krunisanja je obvaio jerusalimski petrijarh. Kantakuzin. Dušan i Kantakuzin su se u julu 1342. Vizantijski pretendent nije nameravao da Dušanu prepusti osvajanje vizantijskih oblasti i gradova. Raskidu je delimično doprinela i carica Ana Savojska. pa više nije imao potrebu za Dušanovom pomoći. U proleće 1343. Širom Carstva izbijaju antiaristikratske pobune. ostavio kao talaca sina Manojla koji bi se oženio Oliverovom ćerkom.čelu sa Aleksijem Apokavkom i patrijarhom Jovamom Kalekasom. Preko Oliverovog brata Bogdana je poručio Kantakuzinu da mu dolazi u susret. koja je u leto 1342. Napad nije uspeo jer je srpsku vojsku pod bedemima grada pokoslia epidemija dizenterije od koje je stradalo 1. Dušan je tada pratio ženu Jelenu u Bugarsku u posetu bratu. se proglasio za cara. krajem leta 1342. Jovan VI Kantakuzin (1341 – 1347) je zastupao interese krupne aristokratije. U Makedoniji je osvojio važne tvrđeve Voden. Dušan i Kantakuizn su vodili samostalne akcije koje su odgovarale njhovim sopstvenim interesima. Jovan Kantakuzin se povukao u tračku tvrđavu Didimotiku i oktobra 1341. Oni su stali na stranu Ane Savojske. sastali u Prištini. a kada je krajem 1342. koji je ostao pod Anžujcima. Jovana Kantakuzina napuštaju pristalice i on beži u Srbiju. moćnom velikašu čiji su se posedi prostirali istočno od Vardara. Početkom 1343. veliki grad nedaleko od Strume. Vlastela je tražila da Kantakuzin. preko poslanika pokušala da privoli Dušana da raskine savez i kantakuzina 80 . na šta Kantakuzin nije pristajao. umro Dušan je poseo njegovu oblast. ali ni ovoga puta nisu uspeli da ga osvoje. Kanina i Kroja) osim Drača. Tesalije ga je priznala za cara.

Dušan je osvojio Ser 25. Zauzeo je Veriju i proterao Kantakuzinovog sina Manojla u Tesaliju. Svi makedonski gradovi. prava i privilegije. decembra 1345. Napustio ga je i Momčilo. Kantakuzin se našao u teškom položaju. U tom prvom okršaju s Turcima na evropskom tlu Duššanovi vojnici pretrpeli su poraz. Dušan je zauzvrat potvrdio svetogorikm manastirima sve posede. Dušen je na svečan način na Božić 25. Dušan se sporazumeo sa vladom u Carigradu. septembra 1345. su pali u njegove ruke. Dušan je zauzeo Svetu Goru čiji su monasi mogli da mu pruže snažnu ideološku podršku u vlasti nad osvojenim vizantijkim oblastima. Zatim se okrenuo Seru koji je Dušan upravo opsedao. Posle ovih velikih uspeha. Dušan je poslao jedan odred konjice kako bi sprečio Seldžuke. Dušan i Kantakuzin su raskinuli savez u aprilu 1343. Dušan je odlučio da uzme carsku titulu. Pošto je novostečenu vladarsku titulu crkva trebalka da sankcioniše obredom krunisanja i miropomazanja. Zato je Dušan poveljom iz novembra 1345. septembra 13459 doneta je odluka da se Dušan proglasi za cara. Tu mu je prišao vojvoda Momčilo. a Kantakuzin sa Turcima Seldžucima. Sa Svetom Gorom je postignut sporazum po kome je Dušan priznat za legitimnog vladara (čime se narušavalo vekovno pravo vizantijskih careva). ali su njegovo ime u bogosluženjima pominjali posle imena vizantijskog cara. Zauzvrat Svetogorci su priznali srpskog kralja za gospodara. emri Umur mu je poslao 20. Kada je saznao za smrt Aleksija Apokavka sa turskim odredima je pohitao ka Carigradu. Kantakuzin je nameravao da osvoji Solun. To nije poremetilo Dušanova dalja osvajanja. Seldžuci su ga ubrzo napustili pa nije mogao da osvoji prestonicu.pošalje kao zarobljenika u Carigrad. Carsko krunisanje. ali bezuspešno. da se vrate u Malu Aziju. kojima je znatno proširio granice srpske države. u seru proglašen za cara. Carica je pokušala i preko Mlečana i Aleksija Apkovaka da postigne sporazum sa dušanom.000 konjanika pa je Kantakuzin uspeo da porazi Momčila i zauzme njegove oblasti. koji su sa Kantakuzinom napadali Soluna. odlučeno je da se Srpska 81 . Najverovatnije posle osvajanja sera doneta je odluka (25. ali se njegovo ime u bogosluženjima imalo pominjati posle imena vizantijskog cara. Konjanici načelu sa Preljubom susreli su Turke kod Stefanijane (maja 1344). Dušan je milom ili silom pridoio grčke feudalce za saradnju. Zauzvrat mu je nudila gradove zapadno od Hristopolja. U to vreme Dušan je opsedao Ser i nije hteo da raskine savez. Razlaz Dušana i Kantakuzina. ali nije uspeo pa se okrenuo protiv nekih tvrđava u Rodopima. do Hristopolja. potvrdio sve posede i privilegije monaškim obiteljima Svete Gore. Međutim. kada je Jovan zauzeo Veriju.

Joanikija i sve srpsko sveštenstvo iz zajednice pravoslavnih hrišćana. Dušanov sin Uroš je krunisan za kralja svih srpskih i pomorkis zemalja. pa su Simeon-Siniša. možda već u januaru. a da je sam zadržao vlast u grčkoj zemlji. Jovan Asen. U prisustvu najviših dostojanstvenika tri autokefalne crkve. Ovu odluku podržale su Ohridska arhiepiskopija i Bugarska patrijaršija. aprila 1346. koji je prisustvovao Dušanovom i Jeleninom krunisanju. Ohrida i Bugarske. Dejan dobio je titulu sevastokratora. početkom 1348. Maja 1346. on je Dušana priznao samo za cara Srba. Nosioci ovih titula su postali “gospoda srpska”. a u ispravama na grčkom jeziku Dušan se potpisuje kao car i samodržac Srbije i Romanije. dušan je imao podršku Svete Gore. po drugi put se krunisao za cara. Međutim. pa je on 1351. ni Kantakuzin nije sedeo skrštenih ruku. Grgur Golubić i Preljub. Dušan je podelio državu na dve političke celine: srpsku i grčku. a najkasnije u aprilu 1346. Osvajanja i odolevanja. obdario svoju zadužbinu manastir Svetih Arhanđela kod Prizrena. Ali. je isključio Dušana. Državni sabor u Skoplju prihvatio je proglašenje cara i patrijarha. Dušan je dodeljivao najviše vizantijske titule. Dušan je krunisan carskom krunom u Skoplju na Uskrs. Proglašenje carstva i patrijaršije nije pozdravio carigradski patrijarh. 16. i Jovan Oliver dobili despotske titule. Jovan V je ostao savladar i bio je oženjen Kantakuzinovm ćerkom. nisu priznavali Dušana za cara. Posle carskog krunisanja jedini praktični cilj njegove politike moglo je biti osvajanje Carigrada. Dušan je podržao mladog cara Jovana V Paleologa. priznao Dušanu carsku titulu. sa Jelenom je 82 . Na najsvečaniji način. Kao i Branko Mladenović. Dušanovu titulu nisu priznali papa i rimsko-nemački car. Međutim. Car Dušan je tokom 1346. Carigradski patrijarh Kalist 1350. Dušan je naumio da stvori novo univerzalno srpsko-grčko carstvo. proglašen za patrijarha. Nićifor Grigora kazuje da je Dušan dao Urošu na upravu srpsku zemlju. Muž Dušanove setre Jevdokije.Venecija i Dubrovnik su pozdravili Dušanovo krunisanje. Carsku krunu primio je s blagoslovom i iz ruku patrijarha Joanikija i trnovskog patrijarha Simeona. Dušan se potpisivao kao car Srba i Grka. Njegova vlast je bila jednako prisutna i u oblastima koj je formalno prepustio sinu i u oblastima koje je zadržao pod svojom neposrednom upravom. Jelenina brat. Dušan i pored toga nije delio vlast sa sinom. Vizantinci. Krajem 1347.arhiepiskopija uzdigne na rang patrijaršije. takođe. srpski arhiepiskop Joanikije je. Dušana nije mogao krunisati papa ili carigradski patrijarh. po crkvenim obredima i vizantijskom ceremonijalu. Dušanova sestra Kelena je bila rođena sestra cara Jovana Aleksandra.

Car Dušan je svojim velikašima podelio na upravu pojedine oblasti: Preljubu Tesaliju (sa titulom kesara). Dušan je s vojskom prodro do doline Neretve i pošao dalje ka zapadu. Doba srpske vlasti u Svetoj Gori zapamćeno je kao doba “prota Srba”. U Skoplju je planirao ustanak protiv Dušana. Simeonu-Siniši Epir (sa titulom despota). Trajno srpsko-ugarsko neprijateljstvo onemogućavalo je Dušanovu saradnju sa papstvom. Kantakuzin je uspeo da zauzme Ber i Voden. i obezbedi vlast njenom sinu Mladenu IV. Obratio se avinjonskom papi Inoćentiju VI da ga ovaj imenuje za vrhovnog komandanta hrišćanskih snaga u borii protiv Turaka. Ne zna se da li stigao do sestrinih teritorija. 83 . za konačni napad na Carigrad bila mu je potrebna flota. Turski odredi su prodirali sve do Skoplja. Krajem 1349. Papsko poslanstvo je maja 1355. Na kraju nije sklopljen sporazum. Pregovaralo se o ženidbi Jovana V (inače Kantakuzinovog zeta) sa sestrom Dušanove žene Jelene. udovici Mladena III Bribirskog. do kojeg na kraju nije došlo. Nastavak sukoba sa Kantakuzinom. pregovarao sa Venecijom. Dušan se spremao za napad na Carigrad. Turci su 1354. Kantakuzin je uz pomoć Turaka naumio da zauzme Solun i gradove u Makedoniji. Njegova vlast nije priznavana ni u Solunu. kao saveznici Kantakuzina. Usled nepovoljnih događaja u Makedoniji morao je da se vrati.boravio u Svetoj Gori. Kapetan hrišćanstva. Kantakuzinu je ostala carigradska šira okolina. Grk je zahtevao od Dušana da vrati osvojene zemlje na šta car nije pristao. Možda se sklonio od kuge koja je u to vreme harala. Zauzvrat je bio spreman da papu prizna za oca hrišćanstva. Na povratku Dušan je sa ženom i sinom svratio u Dubrovnik u novembru 1350. Ali. Sukob sa Bosnom. Turci su. kod Dimotike porazili srpsko-bugarske snage. koji bi se utvrdio brakom Orhanovg sina i Dušanove ćerke. ali bezuspešno. Orhan je uputio poslanike u Srbiju. izbio je sukob sa banom Stjepanom II oko Huma. morao da brani severne granice od napada Lajoša I. Mlečani nisu bili spremni da mu je daju i ugroze svoje trgovačke povlastice. Jeleninom bratu Jovanu Asenu Valonu. Dušan je osvojio 5/6 Vizantije. koji je ponovo zauzeo Hum. saveznike Jovana V. Dušan je uviđao opasnost od Turaka. pa je u maju 1350. radi dogovora. Međutim. stiglo u Srbiju. Dušan je 1351. Hteo je da pomogne svojoj sestri Jeleni. Jovan V Paleolog priznao je tada Dušana za cara Srba. Patrijarh Joanikije mije bio saglasan sa Dušanovim ustupcima papi. predložio emiru Orhanu savez. a garnizon koji je ostavio u Humu nije mogao da zadrži bana Stjepana II. ali su oni napadnuti od strane Kantakuzinovih ljudi. 1352. prešli u Evropu i zauzeli Galipolj. Dušan je u blizini Soluna pregovarao sa Kantakuzinom. Dušan je 1354.

Rastislalići. Dušanovo zakonodavstvo. Despot Nićifor II Orsini je iskoristio smrt ćesara Preljuba i 1356. decembra 1355. Car Uroš Početak Uroševe vladavine. Jovan i Aleksije Paleolog su osvojili na egejskoj obali Hrisopolj. Učestvovala je na saboru u Skoplju 1357. Na saboru u Skoplju 1357. morao povući. donet je “Zakon blagovernoga cara Stefana”. Simeon je nameravao da zavlada umesto Uroša. kao vazali ugarskog kralja. 21. Ovim oblastima zavladali su od 1361. na kome je Uroš dobio podršku vlastele. maja 1349. osvojio Tesaliju i južni deo Epira. do 1371. brat carice Jelene. Tokom 1357. donet je u obliku novela i kodifikovan na državnom saboru u Seru 1354. Sa njegovom smrću ugasili su se planovi o sveopštem evropkom ratu protiv Turaka. car Dušan je umro. Tada je donet prvi deo kodeksa koji se danas smatra Dušanovim zakonikom. Odatle je proterao Simeona-Sinišu i Preljubovu udovicu Jerinu. a Jerina se skonila na srpski dvor. Bliže okolnosti Dušanove smrti i njen neposredan odjek među savremenicima ostaju potpuno nepoznati. Anaktoropolj i Hristopolj. nepoznati vlastelin Žarko se javlja kao gospodar zete. Vladao je od 1355. Upad Matije Kantakuzina. Dušana je nasledio njegov sin Uroš. Sa severa Srbiju je napao Lajoš I i stigao do rudničkih planina. Jovanovog sina. u organizaciji države i regulisanju feudalnih društvenih odnosa. Na državnom saboru u Skoplju. Spoljni i unutrašnji napadi. o Spasovdanu. Pokušaj uzurpacije Simeona-Siniše. Zakonik je imao važno mesto u razvoju srpskog prava. 20.Ubrzo potom. Carica Jelena je vladala u Seru. prvih 135 članova po numeraciji Prizrenskog prepisa iz XVI veka. Drugi deo. člana. Iako se veoma brzo zamonašila Jelena-Jelisaveta nije prekinula svoju političku delatnost. SimeonSiniša je osvojio Kostur i proglasio se za cara. Raspolagao je znatnim vojnim snagama i na njegovoj strani je bio Jovan Komnin Asen. Dušanov zakonik. Na početku vladavine morao je da brani očeve tekovine od spoljnih i unutrašnjih napada. Naišao je na jak otpor pa se sredinom leta 1359. do 201. Na strani Uroša su bili crkva i sva ostala vlastela. ali mu se ubrzo gubi svaki trag. U oblasti Kanine i Valone osamostalio se Urošev ujak Jovan Komnin Asen. na Uroš je dobio podršku 84 . sa turksim najamnicima u oblast Sera neslavno se završio. Simeon-Siniša je iz Kostura napadao Nićifora. Srbija je ovim napadom izgubila Braničevo i Kučevo.

Nameravao je da napadne Dubrovnik (od Zadarskog 85 . Izgubljene su uglavnom novoosvojene oblasti u kojima se srpska vlasti nije mogla učvrstiti za kratko vreme. Dušanov nasledniku su pripadale skoro sve srpske zemlje i veliki deo Romanije. upravljao je prostorom između Drine i Kosova. Potpisivao se kao Paleolog. Učestvovala je na saboru u Skoplju 1357. Uvela je ustanove senata i vaseljenskih sudija. Carica Jelena. Simeon je za prestonicu izabrao Trikalu u Tesaliji. Iako se veoma brzo zamonašila Jelena-Jelisaveta nije prekinula svoju političku delatnost. Car Simeon je tu osnovao novu državu. Osviojio je utvrđenje Damasis na severu Tesalije. Rudnika i mora. Simeon je to iskoristio i povratio Epir i Tesaliju. Za kratkotrajne obnove grčke vlasti (1356 – 1359) Epir i Tesalija nisau pripojeni Carigradu. Njegov sin Jovan Uroš (1371 – 1373) bio je car i savladar. ali je crkvena organizacija ostala ista. učvrstili su se braća Vojinovići: Miloš. Despot Jovan Komnin Asen. Crkva. Simeon je bio u srodstvu s mnogim istaknutim velikašima. Simeon je morao da se odrekne srpskog prestola. Posle poraza svog saveznika Jovana Komnina Asena kod Skadra 1358. Simeon se orodio sa svojim protivnikom Hlapenom i ustupio mu grad Kostur. Bio je u dobrim odnosima sa Urošem. Car Uroš. Vladala je u Seru. sarađivao je sa carem Simeonom. namesnik u Beru i Vodenu. Vojislav svoj uspon započinje u prvim godinama Uroševe vlade. Car je mitropolita iz Larise preselio u Trikalu. U Ser je dolazio i vaseljenski patrijarh Kalist da pregovara o savezu protiv Turaka i izmirenju srpske i grčke crkve. Altoman i Vojislav. Car Simeon. Despot Nićifor II je 1359. Milošu i Vojislavu Dušan je dodelio titulu stavilaca (starao se o hrani koja se trošila na vladarskom dvoru). a Altoman se poslednji put spominje 1359. Srpsko cartsvo je imalo dva cara: Uroša (1356 – 1371) i Simeona (1359 – oko 1371). na kome je Uroš dobio podršku vlastele. Novoosvojene oblasti bilo je teško kontrolisati jer Nemanjići nisu bili u stanju da na tim teritorijama organizuju efikasnu upravu. gospodar oblasti Kanine i Valone. u Makedoniji. a povelje je izdavao na grčkom. Srpsko carstvo se znatno smanjilo. Do 1359. po majci Paleolog. Po ocu Nemanjić. Međutim. Snmenu vlasti pokušao je da iskoristi Radoslav Hlapen. Vojinovići. U Uroševoj državi. Miloš je umro mlad. Njihov otac Vojin je bio istaknuti vojvoda Stefana Dečanskog. poginuo u borbi sa Arbanasima kod Aheloja. vlastela i gradsko stanovništvo su prihvatili Simeona. Pre smrti 1363. Zato je proces osamostaljivanja pojedinih oblasti brže tekao u Romaniji.vlastele.

Ulcinj i Budva. Mrnjavčevići. pod ugarskom vlašću) jer je smatrao da mu pripada tutula humskog kneza. u Onogoštu. zbog kojih se vodio rat. Despot Dejan držao je župe Želigovo i Preševo. Kovao je sopstveni novac. septembra 1363. pa su bili pošteđšeni ekonomske blokade. Dubrovčani su mu obećavali 5. izbegavali su otovren sukob sa Vojislavom. a na drugoj Dubrovnik i Balšići.500 perpera ukoliko se uspostavi mir. Car Uroš dodelio je Vlatku dodelio titulu sevastokratora. Đurađ i Balša su se odmetnuli od srpske države za vreme rata sa Dubrovnikom 1361/62. planirao napad i tražio galiju od Dubrovčana. Skadar. Sa ženom je bio ktitor manastira Arhiljevice i Belova kraj Zemuna. a njegovom sinu Uglješi titulu kesara. su držali Bar i oblast između Skadarkog jezera i mora. Stracimir. Balšiće i Vojislava Vojinovića Venecija je 1362. zaveštao je Hilandaru. pa su mu stvari polako izmicale kontroli. humski knez Vojislav Vojinović i Kotor. Oblasni gospodari na jugu. Vlatko nije uspeo da se osamostali. U rat je uvučen i car Uroš. Dubrovnik je predlagao Balšićima da zajedno napadnu Kotor. Knez Vojislav je tvrdoglavo nastavljao neprijateljstva. nisu bili ispunjeni. U narono predanje su učli kao negativni junaci. Njegovi sinovi Jovan i Konstantin formirali su veliku feudalnu državu posle Maričke bitke. ali do toga nije došlo. Despotu Jovanu Oliveru. Oko 1360. Mir je sklopljen u avgustu 1362. Knez je u martu 1363. a Dubrovčanima potvrdio stare povlastice. Knez Vojislav umro je 23. Uroš nije mogao da spreči blokadu Kotora a ni samovolju Vojislava. pa su prvi pokušali da sklope mir. Despot Vukašin i Uglješa su od vremena Mavra Orbina poznati kao Mrnjavčevići.mira 1358. 86 . gospodari Donje Zete. U međuvremenu ih je potisnuo vlastelin Vlatko Paskačić. Car je knezu ustupio svetodmitarski dohodak. primila u redove svojih građana. Teritorijalni zahtevi kneza Vojislava. Balšići nisu učestvovali u sklapanju mira. S njegovom smrću prevlast dobijaju velikaši u južnim delovima carstva. U Zeti se za vladavine cara Uroša uzdižu Balšići. gubi se svaki trag početkom Uroševe vladavine. ali je smelo istupao jer su iza njega stajali braća Vukašin i Uglješa Mrnjavčević. Balšići. koji su odbili njegove zahteve. grad Ston i poluostrvo Pelješac. Vojislav je upadao na teritoriju Republike i pustošio sve do gradskih zidina. Svoju zadužbinu manastir i vlastelinstvo Lesnovo. na jednoj strani su bili car Uroš. Držali su stranu caru i uživali njegovo poverenje. gospodar župe Slavište u blizini Dejanove oblasti. jednom od najmoćnijih velikaša posle proglašenja carstva. Ratom su najviše bili pogođeni Dubrovnik i Kotor. Povelju je potpisao car Uroš. Na stranu Dubrovnika stali su i Bar. Balšići.

Vlast cara Uroša polako ali sigurno slabi. U rodbinskim vezama ogledala se snaga Mrnjavčevića. Vukašinov sin Marko oženio je ćerku Radoslava Hlapena. spominje u prilepskom kraju s titulom župana. a ćerka Olivera mu se udala za Đurađa Balšića. Umesto plaćeničke vojske car se morao oslanjati na vojsku pojedinih velikaša. Vukašin se 1350. Težio je da zavlada Kosovom. upravljao okolinom Dubrovnika. Posle smrti Vojislava Vojinovića 1363. Zbog toga se sukobio sa Mrnjavčevićima. Time je rešeno pitanje naslednika srpskog prestola. Goislava je uživala povernje cara Uroša. Kada je Stefan Dušan uzeo carsku titulu. Pitanje izbora savladar nužno se nametalo. Kneza Vojislava Vojinovića nasledila je udovica Goislava sa sinovima. Bio je u 87 . Kada je Uroš dodelio titulu kralja Vukašinu. Lazar je napustio dvor. Lazar Hrebeljenović. uzurpatori i ubice. Uglješa je u isto vreme (krajem leta 1365) preuzeo vlast nad Serom od carice Jelene. Nikola Altomanović. Njihov uspon vezan je za Makedoniju. Car Uroš je uzdigao Vukašina za kralja i savladara. Dosledno je sledio politiku svoga strica koji je svojevremeno tražio Ston i Pelješac od Dzbrovčana. Vukašin se potpisivao kao kralj Srba i Grka. Tu leži osnovni uzrok gneva koji su na sebe navukli Mrnjavčevići. njegov sin Uroš krunisan je za kralja-savladara (do tada mladi kralj). Nikola Altomanović i Vuk Branković tek su formirali svoje oblasti. Institucija savladarstva je uvedena posle proglašenja srpskog carstva. što je podrivalo njegovu vlast. On je uskoro zavladao skoro celom oblasti kneza Vojislava. pošto car Uroš nije imao dece. pa je od nje preuzeo vlast u Seru 1365. Posle pet godina (1363 – 1368) prepustila je Gornju Zetu Balšićima. dok je Vukašinov sin Marko postao najomiljeniji junak epske poezije Južnih Slovena. Sresku oblast sistematski su uznemiravali Turci. Titulu mladog kralja sada je nosio Vukašinov sin Marko. U okviru serske oblasti despota Uglješa nalazila se i Sveta Gora. a njegovom bratu je dodelio titulu despota. Njegov otac Altoman bio je ulgedni vlastelin u veme cara Dušana. a konačno ju je potisnuo sinovac Nikola. Uživao je poverenje carice Jelene. Deo kneževe oblasti nasledio je njegov sinovac mladi Nikola Altomanović. Imao je titulu stavilaca. Novi centri Vukašinove oblasti postali su Skoplje i Prizren. U takvoj situaciji uzdigli su se Mrnjavčevići. Uglješa se oženio Jelenom-Jefimijom ćerkom kesara Vojihne.pohlepni velikaši. Raški vlastelini Lazar Hrebeljanović. njegovu oblast podeljena je između njegove udovice Goislave i sinovca Nikole Altomanovića. Rođen je u Prilepcu kod Novog Brda. Proinijari i kefalije postaju podložni vlasti oblansih gospodara. protivniku raške vlastele. kojima se ubrzo gubi svaki trag. Uglješa je oko 1346. Dugo je bio na dvoru cara Uroša.

nudeći uniju. Osbvajanjem doline Marice Turci su se uklještili između serske oblasti i carigradskog dela Carstva. ali zbog složenih političkih prilika nije uspeo da ostvari široki antiturski savez. Spremao se pohod protiv Nikole. ali o samom sukobu zna se veoma malo. Vukašin i Uglješa su odlučili da proteraju Turke jer je eventualna pobeda na granici mogla doneti samo privremeno rešenje. Mrnjavčevići i Balšići su 1371. neshvatajući tursku opasnost. Lazar se povukao. Ali. Iz Skadra su Balšići i Dubrovčani spremali pohod na Onogošt. pripremali napad protiv Nikole. Zajednička opasnost zbližila je dve države. uputio poslanstvo sa poveljom u kojoj se osvetničkom žestinom obara na prvog srpskog cara. (proglašenje carstva i patrijaršije). a Vukašin i Uglješa su poginuli u borbi. 88 . To je bila najveća i najdalekosežnija pobeda Turaka pre 1453. ali ga je napustio prilikom bitke sa Mrnjavčevićima na Kosovu 1369. Međutim. Jedrene 1362. Murat je prestonicu iz Bruse preneo u Jedrene i uzeo titulu sultana. Njihovo osvajanje bilo je samo pitanje vremena. Lazar je 1370. na Marici. Turci su napali zemlje Mrnjavševića pa se Vukašin morao vratiti i tako se savez raspao. nisu im se pridružili. koji nisu bili na udaru. Lazar i Kotor. a na grugoj Mrnjavčevići. Uglješina oblast bila je prva na udaru Turcima. a Nikola se jedva spasoa i njegova vojska je bila uništena. Sa istoka je doazio Vukašin. Balšići i Dubrovnik. Carigrad je. septembra 1371. Car Dušan je jedini uviđao opasnost od Turaka. Zato su braća smelo krenula na tursku teritoriju i prodrla blizu nove turkske prestonice Jedrena. Dimotika je pala 1360. Njen prvi rezultat bio je slom Serske države. i njene dalje posledice propast svih balkanskih država. Na ovaj događaj od svetsko-istorijskog značaja malo ko je reagovao.savezu sa Nikolom Altomanovićem. Turci su postepeno osvajali delove jugoistočnog Balkana. Pre sklapanja saveza trebalo je izgladiti nesuglasice povodom događaja iz 1346. Despotu Uglješi se u borbi protiv Turaka jedino pridružio njegov brat kralj Vukašin. Ostali feudalni gospodari. a Plovdiv 1363. Sultan Murat (1362 – 1389) je izvojevao pobedu. Turska pretnja. od Nikole preoteo Rudnik. potvrdio i objavio kraj raskola. tek 1371. zauzeli Galipolj i učvrstili se u Evropi. Despot Jovan Uglješa je 1368. kod Černomena. Bitka na Marici. zbog trenutne latinofilske orijantscije. Na jednoj strani bili su Nikola. Antiturski savez nije sklopljen jer se Vizantija još uvek nadala pomoći sa Zapada. O Maričkoj bitki pisalo se mnogo. izmirenje se odnosilo samo na sersku državu. Car Jovan V Paleolog (1341 – 1391) bezuspešno je po zapadnim zemljama tražio pomoć. bili su iznenađeni 26. Turci su 1354. Međutim.

Knez Lazar Hrebeljanović. u istočnoj Bosni i zapadnoj Srbiji Nikola Altomanović. podvlačio je svoj suveren položaj. Zato je Lazar pokrenuo pitanje izmirenja sa Carigradom radi uspostavljanja kanonskog jedinstva. Oblasni gospodari se osamostaljuju: u zapadnoj Makedoniji kralj Marko. Umro je između 2. u u Zeti Balšići. Car Uroš nije sudelovao u zbivanjima uoči maričke bitke. Posle više od dve stotine godina država Nemanjića prestala je da postoji. Priznanje od strane crkve bilo je dokaz stvarnog položaja u državi i na međunarodnom planu. učestvovao u jednom pohodu sultana Murata. ali se ono odnosilo samo na Sersku državu. Vizantija je posle maričke bitke izgubila samostalnost. U oživljavanju nemanjićke državne tradicije najvažniju ulogu imao je knez Lazar. u istočnoj Makedoniji Konstantin i Jovan Dragaš. i 4. srpsko carstvo se raspada. Takvim ga je smatrala i carigradska crkva i vizantijska država. Turci nisu zauzeli ser. a knez Lazar u slivu triju Morava. Posle smrti cara Uroša decembra 1371. avtokratora. Dok se carstvo raspadalo. Vuk Branković na Kosovu. Ali. Lazara je i srpska crkva priznala za suverenog vladara svih Srba. turski vazali. turski vazal. sama ta crkva morala je da bude zakonita u kanonsko-pravnom smislu. U poveljama se potpisuje crvenim mastilom. Vizantija i Bugarska izgubile su samostalnost. Turci su dobili bitku za istočni deo Balkan. Pećka patrijaršija je sačuvala svoj integritet. Raspad carstva. kao zakoniti naslednik na prestolu Nemanjića. Delimično izmirenje postigao je još despot Uglješa uoči Maričke bitke.Međutim. Srbija od bitke na Marici 1371. Prekinuta je obnova srpske države pod dinastijom Mrnjavčevića. Kraj srpskog carstva. do bitke na Kosovu 1389. decembra 1371. Marko je morao da prizna vrhovnu vlast turskog sultana. stigli u Srbiju da pregovaraju sa Lazarom o izmirenju. Crkveni raskol je sprečavao savezništvo Srbije i Vizantije u borbi protiv Turaka. Isticanjem titule samodršca. Car Jovan V je 1373. To je učinio solunski despot i budući car Manojlo II (1391 – 1425). Tako je Uroš dobio novog savladara. Svetogorski starci su 1374. Vukašinovom pogibijom srpska država nije ostal bez kralja. Zakonito ga je nasledio sin Marko. Srpsko carstvo je nestalo. Lazar je bio pravi začetnik izmirenja 89 .

jeromonasi Matej i Marko. a ne Balšiću. A isto je učinio i patrijarhSava. Njihova majka Evdokija. bio potvrđen na saboru za velikog kneza i samordžca Srbije. U Ugarskoj je pomagao protivnike Žigmunda Luksemburškog. Proglašenje izmirenja obavljeno je u Prizrenu nad grobom cara Dušana u manastiru svetih Arhanđela s proleća 1375. iako se Pećka patrijaršija nalazila u oblasti Balšića. 90 . Srbi su dali jemstvo da neće više pripajati grčke crkvene oblasti. Upravljali su prostranom oblašću u istočnoj Makedoniji. Državni sabor je krajem 1374. posle Vlatkove smrti. O tome saboru nema pomena u izvorima. Dragaši su bili turski vazali i posle maričke bitke zauzeli su deo zemalja Mrnjavčevića. njegov sin Uglješa nije mogao da se suprostavi braći Dragaš. neposredno posle maričke bitke. Pobedom nad Radičem Brankovićem 1379. koji je upravljao krajem oko Kopaonika.jer starci dolaze njemu. oktobra 1375 su hirotonisali prvog srpskog zakonitog patrijarha Jefrema. Bio je veoma povoljan za Srbe: skinuta je anatema i patrijaršija priznata za zakonitu. Međutim. knez Lazar je zavladao u celom slivu triju Morava. Delegati carigradske patrijaršije. podržao odluku o izmirenju. potisnuo Dejanove naslednike. a uoči kosovske bitke posredovanjem zeta Nikole Gorjanskog izmirio se sa njim. Oni su nastavili samostalno da upravljaju svojim zemljama i posle priznanja Lazara 1376. Posle njegove smrti 1389. Sporazum o izmirenju je brzo postignut. Vlatko Paskačić je svojevremeno pod zaštitom Mrnjavčevića. sestre cara Dušana. u monaštvu Teodora delila je vlast sa njima. do 1392 i izbora Danila III Banjskog. a Jelena za Đurđa Stratimirovića Balšića. Lazar je odmah po postignutom izmirenju crkava i izboru novog patrijarha. Konstantinova ćerka Jelena Dragaš se udala za cara Manojla II Paleologa (1391 – 1425). Lazarova sestra Dragana je bila udata za čelnika Musu. koji je držao severne krajeve srpske države. nasledio Spiridon. Oblasni gospodari formalno su priznavali njegovu vrhovnu vlast. Dragaši. koji se u početku protivio. Jefrem je opet obavljao funkciju patrijarha. Jefrema je posle ostavke 1379. Iako su mu podršku pružili vrhovi srpske crkve Lazar nije uspeo da obnovi državu Nemanjića. Lazar upućuje srpku (svetogorsku) delegaciju u Carigrad na pregovore. Podunavlja i Pomorja. Njihovi sinovi Jovan VIII (1425 – 1448) i Konstantin XI Dragaš (1449 – 1453) su poslednji vizantijski carevi. Jovan je dobio titulu despota od cara Uroša. Knez Lazar je samo donekle vrhovni gospodar. Jovan i Konstantin Dragaš su sinovi despota Dejana i Jevdokije. Lazarova kći Mara bila je udata za Vuka Brankovića.

Branku Mladenoviću. Tu izvori spominju kao oblasnog gospodara Markovu braću Andrejaša i Dmitra. Kralj Lajoš I nije u tome učestvovao. Vuk Branković. osvojio Prizren i tako preduhitrio Nikolu Altomanovića. Marko je morao da se prikloni svom tastu Radoslavu Hlapenu. Od Dubrovnika je ubirao svetodmitarski dohodak i kumerk solski (dohodak od prodaje soli). Cara Simeona nasledio je sin Jovan Uroš (1371 – 1373). Andrejaš je kovao novac i podigao manastir svetog Andreje kod Skoplja. Đurađ Balšić je 1372. Poticao je iz stare feudalne porodice. Zemlje Mrnjavčevića svedene su na uzanu teritoriju u zapadnoj Makedoniji. Vladao je teritorijom od Rudnika i Kosova do Jadranskog mora. savremenik Stefana Dečanskog i Stefana Dušana. Rodonačelnik Brankovića bio je vojvoda Mladen. Vukašinov sin je kao petnaestogodišnjak obavljao za srpskog cara poslaničku misiju u Dubrovniku. Tokom 1373. On se oko 1373. Nasledio je oblast Vojislava Vojinovića. zamonašio i ostao poznatiji kao monah Joasaf. Ovaj savez ugrožavao je ugarske interese na Jadranu. a posle pogibije Vukašina i Uglješe savladar cara Uroša. podelili depozit koji je njihov otac bio poverio dubrovačkoj opštini. Hlapenov pastorak Toma Preljubović je bio oženjen ćerkom cara Simeona Nemanjića Paleologa. Kraljević Marko. odnosno protiv Ugarske jer su ovi gradovi priznavali vrhovnu vlast Lajoša I. Kotora i Drača. oblasnom gospodaru u severnoj Grčkoj. Toma Preljubović (1376 – 1384) je potkraj života dobio titulu despota. Dmitar i Andrejaš su posle bitke na Rovinama 1395. Posle smrti Vukašina i Uglješe oblasni gospodari se otimaju o zemlje Mrnjavčevića. Na Ugarsku stranu stali su ban Tvrtko i knez Lazar i napali su zemlju Nikole Altomanovića. a Nikoli Ston i Pelješac. Mlečani su obećali Balšićima Kotor i Drač. Stupio je u savez sa Venecijom i Balšićima uperen protiv Dubrovnika. Najveći deo njegovih zemalja razdelili su Lazar i Tvrtko. car Dušan 91 . Nikola Altomanović. U Ohridu se osamostalio arbanaški vlastelin Andrija Gropa. Darivali su svetogorske manastire. a zatim prešli u Ugarsku. Vukovom ocu. pominje kao gospodar Skoplja.Posle priznavanja vrhovne sultanove vlasti zadržali su široku unutrašnju samoupravu. Pokušavao je da pod svoju vlast povrati Hum. gospodaru Ohrida. Dmitar je dobio titulu grofa i držao vilagoško vlastelinstvo. postao je najjači oblasni gospodar. kovali novac i ubirali prihode od regalnih dažbina iz rudarskih središta u Kratovu i Zletovu. Od Vukašinovih sinova nije uspeo da osvoji ni jedno značajnije mesto. vlast Nikolina je srušena. Od Dubrovčana je hteo da preotme Ston i Pelješac. Pre maričke bitke postao je mladi kralj prestolonaslednik. Međutim. Vuk Branković se od 1377. ali je zato u ličnosti kneza Lazara dobio još jednog vazala.

Car Jovan V Paleolog je morao da izršava vojne obaveze prema sultanu. turskog vazala. Murat je jedini sultan osmanske imperije koji je poginuo na bojnom polju. Na Vidovdan. Preko oblasti Konstantina Dragaša izbili su na Kosovo. juna 1389. uz pomoć sultana povratili presto koji je uzurpirao Andronik IV Paleolog (1376 – 1379). došlo je do žestokog sudara u kome su našla smrt dva vladara knez Lazar i sultan Murat.kralja Srba i Bosne. po ženskoj liniji potomak kralja Dragutina. Sultan je na čelu vojske 1386. ali su bili daleko od pomisli da ga priznaju za vrhovnog gospodara. Sa njim su bili sinovi Bajazit i Jakub. postala najmoćnija država na Balkanu. Turski odred su kod Paraćina suzbili Crep i Vitomir. Sjenice i gornjih tokova Tare i Morače. a vidinska Bugarska se oslanjala na Ugarskog kralja Lajoša I. Bosanski ban Tvrtko I. koji se s vojskom nalazio u Toplici. Tokom 1372. 1385. ali ga je Lazar. Lazar i Vuk se nisu protivili Tvrtkovoj kraljevskoj tituli. Bosni i Pomorju i Zapadnim stranam”. Vlast nad Kosovom Vuk je delio sa Lazarom. Vučitrnom.je dodelio visoko zvanje sevastokratora. Turcima su pomagali i neki hrišćanski vazali. ili Tvrtka I . teritoriju Vuka Brankovića. Kralj Tvrtko je 1388. sprečio da uđe dublje u unutrašnjost zemlje. zauzeli Ser.000 konjanika i pešaka pomagati Turke u ratnim pohodima. krunom srpske kraljevske kuće za “kralja Srbljem. a Solun 1387. krunisao se u Mileševi 1377. Uspon Vuka Brankovića tekao je uporedo i uz pomoć tasta kneza Lazara. Ber. Turci su se spremali za još jednu bitku. Kopaonika. Turski danak ili harač razrezan je na celu zemlju. Zvečanom.000 zlatnika i da će s vojskom od 12. Peći. Turska je posle bitke na Marici 1371. Manojlo se obaveza da će na Portu donositi godišnji danak od 30. Turci su 1383. Upravljao je Prištinom. Krunisanje Tvrtka I. prodro u Srbiju. Niko od oblasnih gospodara nije ni pomišljao da prizna vrhovnu vlast kralja Marka. Vuk se širio na račun Vukašinovih sinova i Balšića. Nisu pošteđeni ni svetogorski manstiri. Sultan Murat I (1362 – 1389) je sakupio vojsku iz Rumelije i Anadolije. 15/28. Iz Skoplja je potisnuo Vukašinove sinove. Prvi upad Turaka u Lazareve zemlje desio se 1381. Vizantija je izgubila samostalnost. Sukob je daleko odjeknuo i 92 . potukao Turke kod Bileće. Sarađivao je sa knezom Lazarom. Komaranima i Brskovom na Tari. Međutim. Jedino je Đurađ Stracimirović Balšić bio tada na strani Turaka. Kosovska bitka. Turska ekspanzija. a iz Prizrena Balšiće. Njegova oblast obuhvatala je krajeve između Skoplja. koji mu nije osporio kraljevsku titulu. Jovan V i Manojlo II su 1379. vlastela kneza Lazara. Ugarska je posle Lajoševe smrti paralisana borbama za presto. Trnovska Bugarska je priznala vrhovnu sultanovu vlast.

do proglašenja Despotovine 1402. Turci su zauzeli Golubac. Neposredne posledice bitke na Kosovu. juna 1389. Turci nisu dobili bitku na Kosovu. o nejmu je do nas doprlo malo savremenih vesti. ali nije uspeo. 93 . Vuk je posle smrti kralja Tvrtka I 1391. s velikim gubicima na obema stranama. a Žigmund je naredne dve godine provaljivao u Srbiju. Pokušao je da od Balšića preotme Ulcinj. Uz tursku pomoć povraćene su tvrđave koje je ugarski kralj ranije bio osvojio. da bi sprečila pustošenje svojih zemalja sa dve strane. Kneginja Milica je morala da postigne mir s Turcima. Dubrovčani i Mlečani su ga primali kao glavnog među srpskom gospodom. Ipak. Neposredna posledica Kosovske bitke bilo je priznavanje novog sultana Bajazita I (1389 – 1402) za vrhovnog gospodara. a Truci doživeli poraz. Posle poraza na Kosovu 15/28. i Lazareve pogibije. Posledice btike nisu najbolje shvatili savremenici. Izmirenje Lazarevića sa Turcima. Srbija od bitke na Kosovu 1389. Vuk Branković. Dubrovački anali prikazuju bitku kao neodlučan sukob. Potpisivao se kao gospodar Srba i Podunavlja. On nije došao na Kosovo. Priznali su vrhovnu vlast sultana Bajazita I (1389 – 1402). Vuk je početkom maja obezbedio sebi utočište u Dubrovniku. Morali su da plaćaju danak (harač) i da sa vojskom učestvuju u turskim pohodima. ali je poslao vojovodu Vllatka Vukovića. Proširio je svoje granice u gornjem i srednjem Polimlju. vlast je peuzela kneginja Milica sa sinovima Stefanom i Vukom. Srbija se ni po obimu ni po broju stanovnika nije mogla porediti sa Osmanskim carstvom. ali su posledice obostranih gubitaka bile porazne samo za jednu stranu. Čuveni francuski hroničar Filip Mezijer zapisao je da su sultan i njegov sin poginuli. Lazarevići su morali prihvatiti uobičajene izraze potčinjavanja. Našla se u izuzetno teškom položaju. one su se osetile nešto kasnije. napao Srbiju. Ona se izmirila sa Turcima pre sredine 1390. Na zapadu je vladalo uverenje da su Turci izgubili bitku. Tvrtko I predstavljao je kosovsku bitku kao svoju pobedu.snažno delovao na savremenike. Svoju najmlađu sestru Stefan je odveo na Bajazitov dvor. Ugarski kralj Žigmund Luksemburški (1387 – 1437) je u jesen 1389. Konstantin Filozof je opisao bitku kao srpski poraz. iako su u početku kneževi ljudi imali uspeha.

Veze bugarskog cara Ivana Šišmana sa ugarskim kraljem dale su Bajazitu I povod da napadne Bugarsku u leto 1393. Namera mu je bila da ih likvidira i pripoji njihove teritorije. Bajazit je bio poražen. U Dubrovniku su boravili 1394. Dubrovčani su tvrdili da on nije gospodar sve srpske zemlje i da ne može da obezbedi slobodu dubrovačkih trgovaca u svim srpskim zemljama. ali nije uspeo. Bitka na Rovinama. Kod mesta Rovine. počeo opsadu Carigrada. pozvao sve svoje vazale u Ser. a kralj Marko i Konstantin Dragaš su poginuli. Konstantin Dragaš. Turci su mu 1392. Kralj Žigmund je proslavljao svoju pobedu. započeto prethodne godine (1393). Konstantin Dragaš. Tokom 1394. dve vojske su se sudarile 17. Markova braća Andrejaš i Dmitar su napustili nalseđene zemlje u Makedoniji. Sultan je u leto 1394.pokušavao da dobije svetodmitarski dohodak. Srpski kneževi ostali su verni vazali Bajazitovi. Pad Trnovske Bugarske. Oživljena je ideja krstaškog rata protiv nevernika. Vrativši se u Carigrad. Bajazit je ipak odustao od prvobitne namere i deo vazala je otpustio. pregovarao je s Republikom o pohranjivanju jednog dela svoje imovine u Dubrovniku. učestvovao u svečanom prenosu Lazarevih moštiju iz crkve Svetog Spasa u Prištini u manastir Ravanicu. Posledice poraza Turaka na Rovinama nisu bile osobito teške. Bajazit je pokrenuo pohod na Vlašku da bi se obračunao sa Žigmundom i njegovim štićenikom vojvodom Joanom Mirčom. Žigmund je istisnuo Turke iz Malog Nikopolja. To su bili: knez Stefan Lazarević. koja je s prekidima trajala nekoliko godina. iskorenio vladarsku dinastiju i potčinio najveći deo Bugarske teritorije. Bajazitova zavera. car Manojlo se okrenuo protiv Bajazita. čiji položaj nije poznat. U Parizu je održano svečano blagodarenje u čast hrišćanske pobede. U tom pohodu su učestvovali: knez Stefan Lazarević. Završio je osvajanje Tesalije. knez Stefan Lazarević i Konstantin Dragaš. Pripreme za taj pohod su tekle sporo. Osvajanjem Trnovske Bugarske teritorija Osmanlija se gotovo udvostručila. Bajazit I je u zimu 1393/94. Na sastanak su došli car Manojlo II. Kraljević Marko i Konstantin Balšić. Kraljević Marko. Njihova vojna snaga ostala je sačuvana. a sultan je morao da se povuče preko Dunava. a sa drugim delom krenuo u pohod na jug. despot Teodor Paleolog. U Prištini je bilo sedište Vuka Brankovića. Odatle su otišli u Ugarsku i stupili u službu kralja Žigmunda. 94 . U Vidinu je ostao kao vazal car Stracimir. maja 1395. Vuk je 1392. osvojili Skoplje. Morao je da se potčini Turcima i plaća harač. njegov suparnik Jovan VII. Srpski velikaši kao turski vazali. Nema podataka o neprijateljstvu Vuka i Lazarevića. Osvojio je Trnovo. najljućeg Bajazitovg protivnika.

septembra 1396. Vojvodu Novaka je pozvao sebi i pogubio. Pogubio je vazalnog cara Ivana Šišmana i njegovu zemlju priključio teritorijama pod svojom neposrednom vlašću. Vojvoda Nikola se sklonio u Ostrovicu kod Rudnika. Sačuvao je život tako što se sa ženom i ćerkama zamonašio i time odustao od daljeg političkog delovanja. U Ugarskoj se u leto 1396. Udovica Mara je sa sinovima uporno nastojala da povrati izgubljene zemlje. Vukova oblast je ustupljena Lazarevim nalsednicima. a zatim su usledile provale na ugarsku teritoriju.Pad Vidinske Bugarske. Ugarsku i Srbiju. Prešli su brodovima Dunav. Ugarske i Vlaške. Pošto je za svoju vernost dobio veći deo nekadašnjih Vukovih zemalja. okupila velika vojska (60. došlo je do odlučne bitke. Stefan je otvoreno priznao krivicu. Stefan je otklonio obe opasnosti. Žigmundov krstaški rat. Još u martu 1396. Među velikašima su se javljali otpori prema Stefanovoj vlasti. Te godine kneginja Milica je išla kod sultana da opravda Stefana. Oni su ga optuživali kod sultana da sarađuje sa Ugarskom. 95 . Kao žrtva turske pobede pao je i Vuk Branković. Vukovo odbijanje da se potčini Turcima završilo se pobedom jačeg. Pad Vuka Brankovića. Morao je trpeti sultanove službenike. Pozivi u rat protiv Turaka imali su odjeka. U bitki se naročito istakao Stefan Lazarević. Na čelu zavere bili su Nikola Zojić i Novak Belocrkvić. knez Stefan je postao prva ličnost među srpskom gospodom. Tokom marta 1398. Ali na tim zemljama on nije bio gospodar. Ni odnosi sa Portom nisu bili najbolji.000 – 100. Vidin je postao baza za napade na Vlašku. da prihvate vazalne obaveze prema sultanu i da s vojskom ratuju gde im sultan naredi. Njegovi naslednici morali su u proleće 1402. turski odredi su ušli u Srbiju. Prešavši Dunav Bajazit je udario na Vidin. Posle bitke dospeo je u sultanove ruke i ostao je sužanj sve do smrti 6. Bajazit je s vojskom pritekao u pomoć i 25. On se sudario sa Žigmundovim odredom i uspeo da obori ugarsku zastavu. Knez Stefan Lazarević. U Makedoniji Bajazit je zaposeo zemlje poginulih kralja Marka i Konstantina Dragaša. S majkom i bratom on je vladao većom teritorijom nego što je imao Lazar u danima najveće moći. osvojili Vidin i počeli da opsedaju Nikopolj. Sultan je bio ozbiljno ugrožen. Bajazitovu pobedu pratio je veliki pokolj. Engleske. Stefan je saznao za zaveru koja mu je pretila. Turci su mu osvojili Prištinu. ali je uspeo da iskoristi neorganiziovanost i nedisciplinu hrišćana i izvojuje pobedu. oktobra 1397. koju su činili odredi iz Nemačke Francuske. a važne strateške tačke Turci su zadržali. Omogućila je Stefanu da bude primljen kod sultana.000). a Bajazit je velikodušno prešao preko njegove greške.

Pošto je sredio odnose sa sultanom Stefan je dobio odrešene ruke da se obračuna sa preostalim protivnicima u zemlji i da osigura svoju vlast. Međutim, uskoro je morao da ispuni svoje vazalne obaveze. Bitka kod Angore. Ratoborne mongolske čete na čelu sa Tamerlanom u nezadrživom pohodu su rušile sve pred sobom. Turski emiri u Maloj Aziji, nezadovoljni politikom sultana Bajazita, prelazili su na njihovu stranu. Bajazit je morao da se bori za opstanak svoje države. U borbu je pozvao svoje balkanske vazale: Stefana i Vuka Lazarevića i Grgura i Đurađa Brankovića. Oni su se sa svojim odredima priključili sultanovoj vojsci. Do odlučujuće bitke je došlo 28. jula 1402. kod Angore. U žestokom okršaju vojska slutana Bajazit je teško poražena. On je bio zarobljen i odveden u sužanjstvo, koje je okončano u proleće 1403. njegovom smrću. Mongoli su oplenili čitavu Malu Aziju, osvojili Smirnu i doprli od obala Egejskog mora. Najstariji Bajazitov sin Sulejman je odmah posle bitke pohitao prema evropskim delovima Turske i Jedrenu da se tamo učvrsti. Bilo je jasno da nastupaju borbe za osmanski presto. U borbi su zarobljeni Grgur Branković i Olivera, Stefanova sestra, ali su kasnije uspeli da se oslobode. Despot Stefan Lazarević. Posle bitke Stefan Lazarević je s bratom Vukom i odredom srpskih vojnika krenuo najpre u Carigrad. Odsutnog cara Manojla II, koji je na Zapadu tražio pomoć za borbu protiv Osmanlija, zastupao je tada Jovan VII. On je avgusta 1402. dodelio Stefanu Lazareviću veoma visoku titulu despota. Ona je retko dodeljivana, i kao dostojanstvo, najviše posle carskog, primaocu je donosila veliku čast. Ugled Vizantije u svetu mnogostruko je nadilazio njenu političku moć toga doba. Tokom leta 1402. povedeni su i pregovori o ženidbi Stefana bliskom srodnicom dinastije Paleologa. Izabranica je bila Jelena, ćerka gospodara Lezbosa, Frančeska II Gatiluzija. Brak je sklopljen kada su se sredile prilike u Srbiji. Car Manojlo II je 1410. potvrdio Stefanu despotsku titulu. Sukob Stefana i Đurađa. Avgusta 1402. i Đurađ je stigao u Carigrad. Sukobio se sa Stefanom, koji je sumnjao da Đurađ traži saveznika u novom sultanu Sulejmanu. Zato je naredio da se njegov sestrić zatvori. Đurađ se uz pomoć Rodopa brzo izbavio zatočeništva i od Sulejmana zatražio pomoć. Brankovići su uz tursku pomoć nastojali da spreče povratak Lazarevića u zemlju. Lazarevići su brodovima stigli do Zete. Iz Bara se despotova vojska krajem oktobra uputila prema Žiči. Na Kosovu, nedaleko od Gračanice, okupile su se snage Brankovića pojačane Sulejmanovim odredima. Kod Tripolja na Kosovu, blizu Gračanice, je 21. novembra 1402. došlo do bitke. Bitku je odlučio despot Stefan. Lazarevići su pobedili Brankoviće i povukli se u Novo Brdo. Uskoro je Stefanov mlađi brat Vuk
96

napustio zemlju i prišao sultanu Sulejmanu. Despot Stefan je uspeo da preuzme vlast u zemlji u čemu mu je mnogo pomogao ugled njegove majke kneginje Milice. Do svoje smrti 11. novembra 1405. ona je živo prisutna u politici zemlje i svakidašnjici koju su potresali razni sukobi. Rat za Bajazitovo nasleđe. Marta 1403. u tatarskom zatočeništvu je umro sultan Bajazit I. Počeo je rat za presto između njegovih sinova Sulejmana, Ise, Muse i Mehmeda. Borbe su u najvećoj meri zahvatile Malu Aziju. U tim sukobima tokom narednih godina učestvovaće i despot Stefan.

Despot Stefan Lazarević
Bitka kod Angore i proglašenje Stefana za despota. Tamerlan je kod Angore, 28. jula 1402, do nogu potukao Turke i zarobio Bajazita I (1389 – 1402). Despot Stefan se u ovom sukobu istakao izvanrednom hrabrošću. Posle bitke sa svojim bratom Grgurem uputio se prema Carigradu. Tu je od Jovana VII, koji je zamenjivao odsutnog cara Manojla II (1391 – 1425), dobio titulu despota. Zatim je preko Zete došao u Srbiju. Đurađ Branković je sklopio savez sa Sulejmanom i uz njegovu pomoć pokušao da spreči Stefanov povratak. Međutim, Stefan je 21. novembra 1402. pobedio svoje protivnike kod Tripolja na Kosovu i obnovio svoju vlast nad Srbijom. Tada je došlo do razlaza Stefana i njegovog brata Vuka koji je prešao Sulejmanu. Borbe za turski presto. Posle Bajazitov smrti 1403, u tatarskom zarobljeništvu, počele su borbe između njegovih sinova: Sulejmana, Ise, Muse i Mehmeda. Prvo su se sukobili Sulejman i Isa. Kada je pobedio Isu Sulejman se sukobio sa Mehmedom. Sklopio je sporazum sa Vizantijom, Venecijom i Đenovom. Tim ugovorm je bilo predviđeno da despot Stefan zadrži svoju zemlju uz uslov da plaća harač i daje pomoćnu vojsku. Tako je Stefan sredio odnose sa sultanom. Preokret u Stefanovoj politici. Despot je potom načinio pravu prekretnicu u svojoj politici i približio se Ugarskoj. Kralj Žigmund Luksemburški (1387 – 1437) se tada nalazio u teškom položaju jer su njegovi protivnici planirali da na ugarski presto dovedu Ladislava
97

Napuljskog. Saveznik mu je bio preko potreban. Pregovore je s ugarske strane vodio Filip de Skolaris (Pipo Spano, Filip Madžarin). Despot Stefan je 1403/04. postao vazal ugarskog kralja. Bio je dužan da učestvuje u skupovima ugarskog plemstva. Zauzvrat je dobio Mačvu i Beograd. Beograd je dobio srpskog zapovednika i doživeo nagli uspon. Pretvoren je u snažnu tvrđavu, najjaču na južnoj ugarskoj granici. Despot je imao i Golubac i tako se Despotovina učvrstila na obalama Dunava. Sređivanje odnosa. Stefan je uz ugarsku pomoć nastojao da se obračuna sa Brankovićima. Plenio je njihove posede u Sitnici, a pre oktobra 1404. se izmirio sa bratom Vukom. Tokom te godine sređeni su odnosi sa sultanom Sulejmanom. Zemlje je ulazila u razdoblje mira. Počeli su da pristižu i primorski trgovci. Tokom 1405. Stefan je regulisao svoje odnose sa Dubrovnikom. Priznata su im ranija prava. Odnosi sa Venecijom su bili pomućeni zbog njenog sukoba sa Balšom III, despotovim sestrićem (sin Jelene i Đurđa Stracimirovića Balšića). Despot nije uspeo di ih pomiri tokom 1408. Iste godine Vuk se odmetnuo od svoga brata Stefana. On je ponovo zatražio pomoć od Turaka, koji su podsticali unutrašnju pometnju i sukobe. Red Zmaja. Hrvoje Vukčić, Sandalj Hranić i Pavle Radenović na čelu sa kraljem Tvrtkom II (1404 – 1409) su podržavali Ladislava Napuljskog, pretendenta na ugarski presto. Žigmund ih je 1408. teško porazio i kod Dobora izvršio pokolj vlastele. Posle ove pobede Žigmund je osnovao novi viteški red Zmaja (simbol reda). U osnivačkoj povelji reda izdatoj u Budimu decembra 1408. na prvom mestu je bio imenovan despot Stefan. Članovi reda su bili najmoćniji ugarski velikaši (Nikola Gorjanski). Ustanak Vuka Lazarevića. Vuk Lazarević je zajedno s Brankovićima i uz podršku Sulejmana 1408. podigao ustanak. Bio je spreman da preuzme vlast u zemlji i prizna vrhovnu vlast sultana. Turski odredi, na čelu sa vojskovođom Evrenosom, su 1409. upali u Srbiju. Stefan je odmah dobio pomoć iz Ugarske. Na čelu ugarskih odreda bio je tamiški župan Pipo Spano. Iscrpljujuće borbe su se vodile oko Prištine. U proleće 1409. Žigmund je lično sa vojskom pošao u pomoć Stefanu. Međutim, Turci su potisnuli Ugre i Stefan je morao da se povuče u Beograd. Bio je prinuđen da ustupi bratu južni deo Srbije, gde je Vuk zavladao i priznao vrhvonu sultanovu vlast, zajedno sa Brankovićima. Rat Muse i Sulejmana. Musa je 1409. ustao na Sulejmana i ponudio Stefanu savezništvo, na šta je despot pristao. Musa je 1410. krenuo prema Carigradu i ugrozio Sulejmana. Međutim, njegov tabor je počeo da se osipa. Napuštaju ga saveznici. Među njima Vuk Lazarević i Brankovići. Odlučujuća bitka odigrala se 15. juna 1410. kod tvrđave Kosmidiona na
98

i odredio ga za svog naseldnika. Završena je pobedom Sulejmana. Očekivan je napad na Novo Brdo. U leto 1410. Pozivu za pomoć su se odazvali ugarski ban Jovan Morovićki i vojvoda Sandalj Hranić (oženio se Jelenom udovicom Đurđa Stracimirovića Balšića). koji je tom prilikom poginuo. Musa je polako preuzimao inicijativu. Stefan je pružio utočište Musi. U jesen 1412. prihvatio je Đurađa kao sina. Sultan Sulejman (1402 – 1410) je pre toga uputio Vuka Lazarevića i Lazara Brankovića u Srbiju da preuzmu vlast pre Stefanovog povratka. 99 . došlo je do važnog preokreta u Srbiji. pod planinom Vitošom Bitka je završena porazom sultana Muse. jula 1413. Car Manojlo II mu je priredio svečani doček i potvrdio despotsku titulu. Iste godine Stefan je učestvovao na velikom skupu evropskih vladara i vlastele u Budimu. Stefan je u međuvremenu tražio saveznike u Ugarskoj i Turskoj. u Budimu se Stefan sa svojom zemljom potčinio vrhovnoj vlasti ugarskog kralja. Despot Stefan se sklonio u Carigrad. Na kraju su ga 1411.Zlatnom rogu. Pošto despot nije imao dece. Vlast u Turskoj je preuzeo Mehmed I (1413 – 1421). Do odlučujućeg boja došlo je 5. Musa je 1413. U leto 1411. a zauzvrat Musa mu je dodelio južne delove Srbije koje su do tada držali Vuk Lazarević i Brankovići. Zauzvrat je dobio Srebrenicu. Tom skupu su prisustvovali i bosanski kralj Stefan Ostoja. za pomoć koju mu je pružio. dobio grad Koprijan kod Niša i pokrajinu Znepolje. Iz Soluna se vratio Đurađ Branković. Musa (1411 – 1413) je zavladao evropskim delom Turske. Žigmund je bio zaokupljen carskim krunisanjem 1411. Despot je bio spreman za rat. čime su narasli njegovi prihodi. kod sela Čamorlu. Prihvatio je vazalne obaveze. Stefan je tražio od Mehmeda da pređe u evropski deo turske kako bi se zajedno borili protiv Muse. Sulejman je još jednom pobedio Musu. Zapovednik grada se junački suprostavljao Turcima. Stefan je od novog sultana. Odmah po stupanju na presto Musa se okrenuo protiv Stefana. ubili Musini ljudi. Ostao je upamćen u narodnoj pesmi kao vojvoda Prijezda. Nisu uspeli jer su ih uhvatile Musine pristalice (saveznik Stefanov) i posekle. Preko Crnog mora i Vlaške Stefan se vratio u Srbiju. Sulejman je svojim neuravnoteženim držanjem stvarao nezadovoljstvo među ljudima. Njegova vojska je naišla na odlučan otpor kod Stalaća. u borbu za turski presto se uključio i Mehmed u maloazijskim delovima carstva. Na vest o despotovom dolasku digao je opsadu. vojvode Sandalj Hranić i Hrvoje Vukčić. Tokom 1411. Musa je 1412. ali je sultan ponudio primirje. ponovo upao u Srbiju. i savezom Vlaške i Poljske uperenim protiv Ugarske. Izmirio se sa ujakom Stefanom. Pomirenje Stefana Lazarevića i Đurađa Brankovića. upao u Srbiju i opseo Novo Brdo.

Zetu je zaveštao njemu. Ratovanje u Zeti Stefan je 1423. Stefan je na kraju uspeo da pregovorima iznudi 100 . Brankovića i Balšića. Car Jovan VIII je boravio u Veneciji i Ugarskoj. poražen i ubijen. Balša III je skrhan bolešću otišao u Srbiju. Po dolasku na vlast protiv Murata II ustao je Mustafa. Murat je provalio u Srbiju i stigao do Kruševca. Despot ga je potvrdio 22. koja je koristila smene na turskom prestolu za podizanje ustanaka na jadranskom primorju. a nasledio ga je Murat II (1421 – 1451). Despot se držao uz novog sultana i pomogao mu u sukobu sa Venecijom. Pobunjenik je 1422. Na skupu bosanske vlastele avgusta 1415. Ulcinj i Skadar. februara 1427. despotov sestrić. Događaji u samoj Bosni omeli su sprovođenje takvog plana. koji je sklopljen 22. Ugarska je poslala pomoć (Pipo Spano). Kada su se pojavile vesti o njegovoj bolesti Venecija je nagađala da bi zemlju mogao da ostavi svom rođaku Stefanu Balšiću Maramonte. Murat II je 1422. Odnosi sa Venecijom konačno su regulisani sporazumom iz Vučitrna. tražila saveznike na Zapadu. a Venecija 3. Ugovorom sa sultanom Mehmedom Stefan je obezbedio period relativnog mira. Vizantija je tokom 1423/24. Mehmed I je umro. porazio i pogubio. aprila 1426. Rat sa Venecijom. prepustio Đurađu Brankoviću. Tako je omogućio privredni i društveni razvitak zemlje. Stefan je odbio da pomogne njegovo delovanje. Ali. koji se izdavao za sina Bajazitovog. Srbija je u tim sukobima ostala po strani. Despot je zauzimao sestrićeve posede. da učestvuje u ratu protiv husita. Uskoro je protiv Murata ustao mlađi brat Mustafa. aprila 1421. Avgusta iste godine sklopljen je Skadarski mir. Zemlja se nalazila u dvostrukom vazalstvu: i prema Ugarskoj i prema Turskoj. U leto 1421. nije ostvario glavni cilj – zauzeće Skadra. Odazvao se Žigmundovom pozivu 1421. Žigmund je obećao pomoć. Podigao zadužbinu Resavu. Održavao je prisne veze sa crkvom. Pripajanjem Zete despotovini ujedinjene su zemlje Lazarevića. Ali ga je Murat već 1423. Stefan je tada zauzeo Bar i Drivast i sve mletačke posede sem Ulcinja. Crkva mu je pružala podršku u svakodnevnoj politici. Đurađ i Lješ su postali despotove vojvode. Tu je na dvoru svoga ujaka umro 28. Sultan je odlučio da napadne Srbiju. a Srbi Bar i Drivast. Stefan je obnovio vazalne obaveze prema sultanu. Odnosi sa Turskom.Odnosi sa susedima. godinama je ratovao sa Mlečanima oko njihovih poseda u Zeti. preduzeo opsadu Carigrada. Venecija je zadržala Kotor. jula 1426. Posle Balšine smrti u Zeti su se uzdigli Crnojevići. U to vreme zavladalo je nepoverenje između Murata II i Stefana. u Jedrenu je došlo do smene a prestolu. Balša III. Stanje u Srbiji. S druge strane despot je jačao svoje veze u Ugarskoj. doneta je odluka da se srpskom despotu oduzme Srebrenica.

u rudničkome kraju. Despot Stefan nije imao dece i odlučio je da presto zavešta svome sestriću Đurđu. Đurađ Branković se u jesen 1412. da bude uvršten u ugarsku vlastelu. i odredio ga za svog naseldnika. Golubac i Mačvu. u slučaju da Stefan umre bez muških potomaka. Sporazum u Tati. u okolini Kragujevca. Ugovor iz Tate 1426. Kraj Stefanove vladavine. Despot Stefan je umro 19. i da nasledi Stefanova dobra po Ugarskoj. prihvatio je Đurđa kao sina. Pitanje prestolonalsednika Stefan je regulisao i sa Žigmundom. punih 80 godina.povlačenje Turaka. Golubac i Mačvu. Tvrtko II je pokušao da osvoji grad. U Srebrnici su se pobunili rudari. U slučaju da Đurađ umre bez muških naslednika. Na saboru u Srebrnici kod Stragara. posredovao je u sklapanju tursko-mletačkog mira. Srbija u doba despota Đurđa Brankovića do obnove Despotovine 1444. Tokom 1426. Sahranjen je u svojoj zadužbini manastiru Manasiji. jula 1427. Ženio se najmanje dva puta. do 1457. U slučaju da Đurađ umre bez muških naslednika. Žigmund je u zimu 1426/27. Sada je morao da ratuje u Bosni oko Srebrnice. Srbija ima da pripadne Ugarskoj. Dolazak na vlast. Stefan je pobunu krvavo ugušio. i da nasledi Stefanova dobra po Ugarskoj. opsedali Novo Brdo. Pitanje prestolonalsednika Stefan je regulisao i sa Žigmundom. Srbija ima da pripadne Ugarskoj. kada je imao 101 . s kojom je sklopio brak krajem 1414. Stefan je s patrijarhom pozvao vlastelu da prihvate Đurađa za njegovog naslednika. Stefan je s patrijarhom pozvao vlastelu da prihvate Đurađa za njegovog naslednika. Posle Stefanove smrti Srbija treba da ustupi Beograd. a najduže je proživeo i najviše poroda imao s Grkinjom Jerinom (Irinom) Kantakuzin. ali nije uspeo. upao u Vlašku da podrži svog štićenika Dana II. da bude uvršten u ugarsku vlastelu. Na leto su prodrli u Pomoravlje. morao je i da položi vazalnu zakletvu ugarskom kralju. vratio iz Soluna u Srbiju. u rudničkome kraju. je predviđao da Đurađ nasledio presto. Izmirio se sa ujakom Stefanom. Turci su februara 1427. Pošto despot Stefan nije imao dece. Posle Stefanove smrti Srbija treba da ustupi Beograd. Despot Đurađ je vladao od 1427. Ugovor iz Tate 1426. je predviđao da Đurađ nasledio presto. Na saboru u Srebrnici kod Stragara 1426. s dugom kosom i brkovima. morao je i da položi vazalnu zakletvu ugarskom kralju. Bradat. u slučaju da Stefan umre bez muških potomaka. doživeo je duboku starost.

Dozvolu sultanovu skupo je platio. da osvoji Golubac. ali je Đurađ zadržao Mačvu. daje pomoćne odrede od 2. a kada nije dobio novac predao ja grad Turcima. Đurađ je iste godine morao da brani Srebrnicu. Žigmund je od Beograda napravio snažnu tvrđavu. Nije uspeo pa je sklopio mir sa sultanom. Doveo je tevtonce. Zidanje je završeno već 1430. Srbijom su uzduž i popreko harali Turci. 102 . Rukovodiće odbranom Smedereva. Radovima je rukovodio Jerinin brat Đorđe Kantakuzin. Priznao je tursku vrhovnu vlast i obavezao se da plaća 50. Dubrovčani. pomažući skopskog sandžak bega Isaka. Pokušao je 1428. Srbima je bio zabranjen ulazak u grad. Bio je razrezan posebni namet. U vreme zidanja Smedereva Đurđa su krunisali despotskim vencem poslanici cara Jovana VIII (1425 – 1448). Đurađ je počeo da zida novu prestonicu Smederevo. Početak vladavine. U gradu je postojala mitropolijska crkva. Borba protiv Turaka bila je cilj. vaspitanjem i duhovnim životom bio vezan za vizantijski svet. Zidovi su bili debeli do 4 metra sa 24 kule visine do 20 metara. Kruševac i Golubac. primljen je u redove ugarskih barona. Pošto su u Despotovini Ugri držali Beograd. Počeli su da nose staro prezima Crnojević i bili su spremni da se priklona Mlečanima. Đurađ je za smrt ujakovu saznao u Zeti. Đurađ je brakom. ali i za vladara Srbije. kovnica novca i kancelarija. Žigmund je u to vreme ratovao u Vlaškoj.000 dukata. Ali su se na kraju ipak pokorili despotu. Položaje u državnoj upravi dobijali su Grci. Tvrđava se sastoji od Malog i Velikog grada. O pretrpljenim mukama pri izgradnji svedoči narodna tradicija (prokleta Jerina). obavezao se da će dolaziti na ugarski dvor i državne sabore i da će davati pomoćne trupe.000 konjanika po komandom sinova i nedozvoli Ugrima da preko Srbije napadaju Tursku. Čak je obećao da će ćerku Maru poslati u harem Muratu II. Smederevo. Žigmund nije poseo ni Golubac. U to vreme sultan je opsedao Drač. U Malom je bio Đurđev dvor. Pobunili su se Đurađ i Lješ Đurašević. Đurađ je priznat za Stefanovig naslednika. jer je iz Ugarske lako mogla stići pomoć.000 dukata godišnje harača. Grad je sagrađen na učću Jezave u Dunav. Zapovednik grada Jeremija je tražio 12. Ugovor iz Tate je samo delimično ispunjen. U Đurđevu službu je stupio i Jerinin brat Toma. Obojica su pohitala ka Beogradu da sprovedu u život ugovor u Tati. a Turci Niš. Na izuzetno svečan način Đurađ je priznat za Žigmundovog vazala.gotovo 40 godina. Na izbor mesta su uticali politički razlozi. U tim operacijam učestvovao je Đurđev sin Grgur. gde se borio protiv Mlečana oko Balšinog nasleđa. Turci i Ugari. Žigmund je preuzeo Beograd. Stanje u Zeti.

000 vojnika i krenuo na jug. Usledila je odmazda Turaka. kome su prisustvovali Tvrtko II i Đurađ. Sledeće godine Murat II je na čelu velike vojske upao u Srbiju i opseo Smederevo. pod uslovom da bude Portin vazal. Nasledio ga je austrijski vojvoda Albert Habzburški (1437 – 1439). Porodične prilike. On je bio voljan da pomogne odbrani Smedereva. Žigmund je u leto 1437. a druga u Srbiju. Borbe za ugarski presto. Još je samo Novo Brdo odolevalo Turcima. Iz Jedrena je odvedena u Brusu. Despot Đurađ je tražio pomoć od kralja Alberta. a već je posedovao Srebrnicu. Drugu kćer Maru poslao je u harem Muratu II. Tokom leta 1439. a na drugoj despot Đurađ i Sandalj Hranić.Stanje u Bosni. Sabor u Bratislavi 1435. Ovaj ugarski prodor je bio izvršen preko srpske teritorije. Na kraju je sakupio 24. Despot je morao da Muratu II ustupi Braničevo. oženjen Žigmundovom ćerkom Jelisavetom. Krajem godine umro je Albert i u 103 . Kralj Žigmund je umro decembra 1437. Đurađ je svoju ćerku Katarinu udao za Ulriha celjskog. Miraz za Maru je bio ogroman – nekoliko stotina hiljada dukata. Lazar su sa pratnjom napustili grad i prešli u Ugarsku da traže pomoć. Postala je vrlo uticajna i nikada se nije odrekla hrišćanstva. Zatim je naneo težak poraz vidinskom paši Ali-begu na Godominskom polju kod Smedereva. upala u Erdelj. Prvi pad Smedereva. ali ni time nije postignuto ništa u borbama s Turcima. ali su pripreme tekle sporo. Đurađ je zauzeo Usore sa Zvornikom i tvrđavom Teočakom. U proleće 1433. Tri meseca je trajala teška opsada. Posada se predala 18. Za smederevskog sandžak-bega imenovan je Isak-beg iz Skoplja. Jedna turska vojska je 1438. Na jednoj strani su bili kralj Tvrtko II i Radoslav Pavlović. Jerina. Despotovi sinovi Grgur i Stefan imali su tešku sudbinu. Poklonio mu je zamak Vilagoš u zarandskoj županiji. Ugarski kralj Žigmund izabran je 1433. avgusta 1439. Odbranom Smedereva su komandovali Toma Kantakuzin i Grgur. avgusta sastao sa Đurđem. Ugarska vojska se na prvu vest da dolaze Turci razbežala. Tako se položaj Turaka na Dunava još više učvrstio. upao u Srbiju i spalio Kruševac. prihvatio Žigmundove planove za odbranu južne granice. i Turci su ušli u grad. U ratovima Ugarske i Turske 1435 – 1437 Srbija je bila pošteđena. bratića Žigmundove žene Varvare i jednog od najbogatijih ljudi toga vremena. Žigmundovi ratovi sa Turcima. Despot Đurađ se mešao u sukobe bosanske vlastele. U Segedinu se 1. On je postao i rimsko-nemački car. za rimsko-nemačkog cara. Grgur se nagodio sa Muratom i predao mu grad a zauzvrat je dobio na upravu zemlje svoga dede Vuka. Đurađ. Đurađ ga je pomogao novcem. sklopljena je firentinska unija.

Murat II je morao da ratuje protiv gospodara Karamanije Ibrahimbega. Posle smrti Alberta 1439.000 Srba na čelu sa Vladislavom. Tako je Đurađ izgubio celu Despotovinu. Udala se za poljskog kralja Vladislava II Jagelonca (1440 – 1444). Grgura i Stefana (odranije talac na Porti) sultan je okovao na Uskrs 16. a u Vlaškoj Šehabedina. Morao je da se skloni u Dubrovnik. Na čelu prethodnice od 12. Hunjadijeve pobede uzbudile su Evropu. Đurađ je napustio Ugarsku i otišao u Zetu. I Đurađ je na to potrošio mnogo sredstava. Borbe za ugarski presto. Đurađ ga nije priznao već je podržao Albertovog sina Ladislava.000 dukata. pa je za naslednika određen Mehmed Osvajač. Murat II je zamerao Dubrovčanima na podršci despotu i zbog učešća u odbrani Novog Brda. Murat II je 1438. Papa je u Ugarsku poslao kardinala Julijana Ćezarinija da pripremi rat. Jagelonac ga je proglasio za odmetnika i oduzeo imanja. Zapovednici južne ugarske granice bili su Janko Hunjadi.000 Ugara i Poljaka i 8. Đurađ je pokušavao da svog sina Lazara oženi Albertovom udovicom Jelisavetom. U Zeti je Đurađ počeo da kuje antiturske planove i Turci su mu ucenili glavu. U Ugarskoj je od svake kuće revnosno ubiran novac za opremanje vojske. U poklad u Dubrovniku je ostavio 160. Srpski narod je napuštao zemlju i selio se na sever. potukao u Erdelju Mezidbega.Ugarskoj su počele borbe za presto. U proleće 1443. Duga vojna. Njegovi sinovi nisu imali kuda da pobegnu. a 8. napustio Dubrovnik. Planiran je novi krstaški rat. Upadali su u Srbiju i nanosili Turcima velike gubitke. U teškom položaju Đurađ je priznao Vladislava Jagelonca za kralja i u julu 1441. oslepio u gradu Tokatu. maja 1441. erdeljski plemić. Hunjadi je u martu 1443. juna 1441. Preko 104 . Hunjadijem i Đurđem je u ranu jesen prešla Dunav kod Beograda i ušla u Srbiju. Odbranom je komandovao Jovan Talovac. Sultan je s proleća 1440. Prvi sukob s Turcima 3. koji je hteo da osveti Mezida. i Nikola Iločki. Malo je bilo nade u pomoć sa Zapada. aprila.000 konjanika bio je Hunjadi. počeo sa opsadom Beograda. počeo da primenjuje običaj “devširme” – “odabir dečaka”. Antiturski planovi. Posle punih šest meseci teške opsade Turci su se ipak morali povući. U tom sukobu ubijen je Muratov sin Ali-Čelebija. gospodara Gornje Zete. Vojska od 25. ali je ona odbila da se uda za pravoslavca. poveljom (na srpskom) zagarantovao pravo slobodne trgovine po svim svojim zemljama. Rumelijski beglerbeg Kasim je do nogu potučen. Novo Brdo se predalo 27. Turski špijuni su saznali za pripreme. rumelijskom beglerbegu Šehabedinu. ali im je 1442. novembra je bio između grada Bovna kod Aleksinac i Niša. Tu je morao da stekne naklonost sinova Đurđa Crnojevića.

januara 1444. potvrdio sporazum. srpsko poslanstvo(smederevski mitropolit Atanasije) pregovara u Jedrenu. Despot se posebno sporazumeo sa sultanom da mu vrati sinove i zemlju sa 24 grada. Stefan Tomaš je u maju 1444. Sultan je satro krstaše. januara bili su u Prokuplju. Despot je uspeo da nagovori kralja i Hunjadija da pristanu. Turci su poraženi i 2. koji je isticao da sporazum nema važnosti dok ga ne prihvati papa. samo za kratko vreme. koji je u Segedinu krajem jula 1444. ušao u Smederevo. Bitka kod Varne. Ovaj pohod izazvao je ustanak u Novom Brdu (ugušen). do 1459.Niša i Pirota hrišćani su stigli do Sofije i zauzeli je. decembra kod Sofije ponovo potučen. a već 22. već krajem leta 1446. između Niša i Pirota. Đurađ je posle ovog ugarskog poraza ostao veran turski vazal. Despotovina je obnovljena. Đurađ je nastojao da privoli kralja i Hunjadija da trupe prezime u Srbiji pa da na proleće nastave borbe. Despot Đurađ je bio protvi novog pohoda. je napustio tursku vojsku i podigao ustanak u svojoj zemlji. ponovo je u sastavu bosanske države. Obavezao sa na veliki harač i 15. Srebrnica. Nudio je despotu zemlju i sinove. Predlog nije usvojen i u januara su bili u Beogradu. Poginuo je dvadesetogodišnji kralj Vladislav i kardinal Julijan Ćezarini. Ali. Ugarski kralj Vladislav I Jagelonac (1440 – 1444) je odbacio mirovni sporazum iz 1444. kralj Vladislav je sa 16. avgusta se izmirio sa sultanom. Obnova despotovine. prihvata sve zahteve. U jesen 1444. Srpska Despotovina od 1444. Planirali su da napadnu Jedrene. Murat II 12. Kasim-beg je počeo da ih goni. Već 6. Odatle su nastavili na istok i stigli do Plovdiva. jer je u slučaju neuspeha mogao da izgubi državu.000 vojnika prešao Dunav i uputio se ka Bugarskoj. Skenderbeg. sin Ivana Kastriota. uspeo da povrati Srebrenicu koja je bila u rukama bosanskog kralja Stefana Tomaša. Polovinom septembra 1444. ali su zbog nestašice hrane i jake zime morali da se vrate. Bitka kod Varne se odigrala 10. U susret mu je pohitao sultan Murat II. ali je na kraju ipak pripao Srbima. Zapad je želeo da se rat nastavi. juna 1444. ali je 24. ali je sultan ponudio mir (pobuna Ibrahim-bega – Karamanija). Sporan je bio Golubac. Stigao je do Varne. Janko Hunjadi se bekstvom jedva spasao i preko Vlaške stigao u Ugarsku. Posredovala je Mara. 105 . preoteo Srebrenicu od Turaka. U tome ga je podržavao kardinal Julijan Ćezarini. Aprila 1444. novembra. Poslao je svoje poslanstvo ugarskom kralju. Despot Đurađ je u aprilu 1445. U Srebrnici su Đurađ i Stefan Tomaš kovali zajednički novac. izbili su nemiri u Jedrenu koji su uticali da se počne s pripremama za novi rat. Ponuda je upućena dok su krstaši boravili u Srbiji.

Đurađ je sina Lazara oženio Jelenom. Posle pogibije Vladislava I ugarski kralj je postao Ladislav V Posmrče (1445 – 1457). Obe strane su pretrpele ogromne gubitke. kao i rumelijski beglerbeg. sve dok preko Kruševca nije izbila na Kosovo nedaleko od Prištine. mladi sin Alberta Habzburškog. Tek posle dužih pregovora despot je pristao.Despotov šurak Toma Kantakuzin je 1448. osvojio Peloponez i srušio državu Konstantina Paleologa.000 dukata na ime štete koju je ugarska vojska pričinila za vreme pohoda u Srbiji Ugri su se morali obavezati da će u budućim pohodima zaobilaziti Srbiju. oktobra 1448. pomagao Dubrovčanima da se izmire sa sultanom.000 ljudi u roblje. Hunjadijev sin Ladislav je trebao da ostane u Smederevu kao talac sve dok se ne isplati ugovorena suma. umro je Jovan VIII (1425 – 1448). Sultan je stigao s velikom vojskom iz Sofije. Druga bitka na Kosovu je trajala od 17. mestu slavne bitke iz 1389. postao gubernator Ugarske. a za cara je izabran njegov brat. ali despot nije hteo da ustaje protiv sultana. Zbog ugarskog poraza je nastao izraz “prošao kao Janko na Kosovu”. Murat II je 1446. Ugri i Turci su se sukobili na Kosovu. Hrišćani su svojom artiljerijom naneli Turcima velike gubitke. Đurađ je obavestio Murata II o ugarskom pohodu. do 20. Mir je sklopljen. Hunjadi mu se obraća za pohod protiv Turaka. Tom prilikom je odveo 60. Đurađ je tokom 1447. uspeo da povrati Srebrnicu i oblast Višegrada. Druga bitka na Kosovu. Ostaci hričćanske vojske su sasečeni. Ugarski staleži su tražili puštanje gubernatora. U bitki su učestvovali Murat II i prestolonaslednik Mehmed. Janko Hunjadi je 1446. Upravo je zbog ovog događaja srpska narodna pesma tako često pevala o Sibinjanin Janku. Ali ih despot nije mogao štititi od zloupotrebe turskih činovnika. U jesen 1448. ćerkom Konatsntina Paleologa. Hunjadi je prekinuo sve odnose sa despotom i krenuo na Turke preko Srbije. despot Konstantin. 106 . Ugarska vojska je pljačkala po Srbiji. prešao je Dunav kod Kovina. treći sin Manojla II i Jelene Dragaš. Bitka je odlučena tek kada su Turci zašli za leđa hrišćanima i kada je odred vlaškog kneza prešao na stranu Osmanlija. ali je zahtevao 100. ćerke Konstantina Dejanovića. Odbio je da učestvuje u ratu. a Dubrovčani su oslobođeni davanja godišnjih poklona. Hunjadi je uhvaćen i odveden u Smederevo despotu Đurđu koji ga je bacio u tamnicu. Lazar je tada krunisan znacima despotskog dostojanstva. stigao u Segedin. Stanje u okolnim zemljama. Borba se vodila i noću. Đurađ je priznao Ladislava za kralja. Sultan nije gonio neprijatelje već se vratio u Jedrene. Septembra 1448. Janko Hunjadi je decembra 1448.

Vest o padu Carigrada zaprepastila je Evropu. Nisu izdržali. Papa je bulom iz 1450.000 dukata) i on je zauzeo despotova imanja po Ugarskoj. Na njegovoj teritoriji je bio i manastir Mileševa. oslobodio Hunjadija obaveza Smederevskog sporazuma (suma od 100. Ovaj ugovor nije remetio despotove odnose sa Turskom. ali ona ništa nije preduzela. u Svetoj Sofiji sklopljena unija koju je narod odbacio. Novi sultan je znao turski. Đurađ i Janko su se izmirili i avgusta 1451. Njegovom zaslugom su mošti Svetog Luke prenete iz Epira u Smederevo. sklopili ugovor u Smederevu. Sultan Mehmed II je tokom zime 1452/53. Tri dana je trajalo pljačkanje Konstantinovog grada. Oslobodio ju je iz harema i poslao Đurđu. Vojvoda Stefan Vukčić je 1449. Protivnici se nisu dogovorili oko nekih pitanja i mir nije sklopljen. Bio je pod velikim uticajem maćehe Mare (Đurđeva ćerka) koju je veoma poštovao. vodio opsežne pripreme za osvajanje Carigrada. dve despotove vojske su ušle u Zetu (vojvoda Altoman i Toma Kantakuzin). Sporazum sa Hunjadijem. koji su bili Marin miraz. Takođe je vratio despotu Toplicu i Dubočicu. Car Konstantin XI je tražio pomoć na Zapadu. Đurđeva unuka Jelisaveta. Bosanski kralj Stefan Tomaš je pristao 1451. ali je obe porazio Stefanica Crnojević. koji je zadavao mnogo muka Muratu II. Mehmed je 107 . Ugarska i Turska su htele da sklope mir i despot je posredovao. Turci su zauzeli Carigrad. grčki i srpski jezik. umire Murat II i nasleđuje ga mladi i daroviti Mehmed II. verena je za Hunjadijevog mlađeg sina Matiju. U vojsi koja je opsedala grad bio je i srpski odred po komandom vojvode Jakše. uzeo titulu “hercega od Svetog Save”. Pohod Mehmeda II na Srbiju. Đurađ je pomagao mnogim izbeglicama. da ustupi Srebrenicu despotu. Mehmedu se pokorio i gospodar Karamanije Ibrahim-beg. Posada grada se hrabro branila i odbijala napade dvadeset puta brojnijih neprijatelja. ćerka Katarine i Ulriha Celjskog. Odmah je obavestio Mehmeda o sporazumu koji nije bio uperen protiv Turaka. Mladi sultan je ugušio pobunu janičara i ubio svoga malog brata. Posredovanje u ugarsko-turskim pregovorima. maja 1453. Đurađ je održavao svoje veze na Porti. čak je 1452.Stanje u Bosni i Zeti. obećavši mu da ni on ni njegov sin Lazar za života neće biti napadani. U Zeti se despot sukobljavao sa Mlečanima i Stefanicom Crnojevićem. Despot je održavao dobre odnose i sa Ladislavom V i sa Muratom II. ali 1451. Time je “ozakonio” bratoubistvo koje će se kasnije vekovima primenjivati pri smenama na prestolu. Produžio je sporazum sa Đurđem. Mladi Mehmed (imao je tada samo 21 godinu) se od tog vremena nazivao Osvajač. 29. Tokom 1452. Pad Carigrada. Despo Đurađ je istovremeno radio na pokretanju krstaškog rata ali i na obnavljanju primirja iz 1451. otkupljivao je zarobljenike. Mehmed II Osvajač.

decembra 1456. ponovo krenuo iz Jedrena na Srbiju. Ozlojeđen neuspehom svetio se svojoj okolini. Počela je teška opsada. U tim borbama stradali su grof Ulrih Celjski. jula 1456. Ali stranačke borbe u Ugarskoj onemogućavale su ozbiljniju akciju. Bio je na izmaku snaga. Janko Hunjadi i fra Jovan Kapistran. Despot Lazar se mešao u sukobe u Ugarskoj i podržavao Ladislava V. Sultan je u toku borbi bio ranjen i morao je da naredi vojsci da se povuče. ali je odbijena uz velike gubitke. iz Despotovine su prebegli Turcima Mara. Sultan je opremio ogromnu vojsku najboljom opremaom koja se tada mogla nabaviti (artiljerija i brodovi).već 1454. Opsada Beograda i smrt despota Đurđa. Posle četredestodnevne teške opsade grad se pod garancijom predao Turcima. jul je planiran opšti napad. avgusta imao slaviti. Sultan nije ispoštovao dogovor već je opljačkao grad. Za 21. Ugarska i Srbija nisu uspela da sklope mir sa Portom. u Beogradu je izbila kuga od koje su stradali Hunjadi i Kapistran. Nasledio ga je brat Stefan. Uz velike gubitke janičari su uspeli da potisnu branitelje. Vest o padu Novog Brda zatekla je despota u Ugarskoj gde je pripremao krstaški pohod.. Ovaj pohod označava početak kraja srpske Despotovine. Mehmed II je u proleće 1455. Sultanovim osvajanjem 1455. Despot Lazar i despot Stefan. poslednji. Na vest o pobedi hrišćana papa Kalist III je ustanovio opšti hrišćanski praznik koji se 6. Tokom 1457. a mnoge odveo u roblje. a Janko je nastavio da goni Turke. očajnički protivnapad hrišćana prisilio ih je da ustuknu. a druga Smederevo. umro je 24. Sredio je odnose sa sultanom i obaveza se da plaća harač. a uz njega rumelijski beglerbeg Karadža i zapovednik janičara Hasan. Sultan je te godine krenuo na Srbiju. Beograd se održao. Jedna vojska je opsela Novo Brdo. a na vest da stiže Hunjadi u pomoć Turci su digli opsadu. krenuo na Srbiju. Pad Novog Brda. Cilj napada je bilo Novo Brdo. najuglednije ljude u gradu pobio. Lazar je umro 20. Posada grada je bila šarolika. Đurđa je nasledio sin Lazar. su hrišćani pobedili turske lađe. zapovednik grada. Na njenom čelu je bio Mehmed II. ali su otkriveni i pogubljeni. U odbrani Beograda su učestvovali Mihailo Silađi. Zato se Đurađ odlučio na sklapanje mira s Portom i prepustio Turcima ceo južni deo zemlje. despotov zet. Ugri su tražili pomoć na sve strane. Ali. oktobra 1454. prekinuta je veza Despotovine i Zete. Mladi srpski zarobljenici su pripremali zaveru protiv Mehmeda. januara 1458. Posle bitke. Zatim se uputila ka Beogradu. Nameravao 108 . Mehmed II je tokom 1456. U Ugarskoj je izbio sukob između stranke Hunjadija i kralja Ladislava. Despot je prešao u Ugarsku. pripremao napad na Beograd. Turska vojska je najpre napala Smederevo. Đurađ se vratio u Smederevo. Kod Kruševca im je naneo težak poraz 1. i Ladislav Hunjadi. Grgur i Vuk. Pod Zemunom 18. Prestonica se hrabro branila. Đurađ je potražio sporazum sa sultanom.

Dolaskom Stefana Tomaševića na presto Mehmed II je rešio da zauzme Smederevo. Padom Smedereva za Srbe je počelo viševekovno ropstvo. Povedeni su preogovri o predaji grada. zauzeli Smederevo. vođeni su pregovori o udaji najstarije ćerke despota Lazara za Stefana Tomaševića. Tokom ovoga rata su se odmetnuli od cara Uroša. Balšići i zetski mitropolit. Lazarovoj ćerci. Turci su 20. Značajan faktor u tom usponu su Dubrovčani kojima Balšići pružaju pomoć tokom rata sa Vojislavom Vojinovićem. Verovatno je reč o sloveniziranim Vlasima. Dolaskom Stefana Tomaševića na srpski presto povređena su prava Turaka. aprila 1459. Kralj Matija je optuživao Bosance da su za novac predali prestonicu Despotovine. Postignut je sporazum i dopušteno je despotu Stefanu. Stracimira i Balšu. Ovi skorojevići šire svoje teritorije i ostvaruju osamostaljenje. njegovoj ženi Jeleni. car Uroš izdao Dubrovčanima. a na drugoj Dubrovnik. i njenoj majci Jeleni. Ugarska posada je zarobljena. sudeći po imenu. Đurađ i Balša II počinju svoje uzdizanje sa opadanjem srpskog carstva u vreme cara Uroša. drže Bar i oblast između Skadarskog jezera i mora. Brak je sklopljen 1. knez Vojislav Vojinović i Kotor. Otišao je svojoj sestri Katarini Celjskoj. Balšići su stali na stranu 109 . Poreklo Balšića je prilično nejasno. a crkve pretvorili u džamije. Oko 1360.je da postavi Grgura za despota. sina bosanskog kralja Stefana Tomaša. Braća Stracimir. Mehmed II je s rumelijskim beglerbegom Mahmud-pašom Anđelovićem stigao pod smederevske zidine. Srpska prestonica postala je sedište smederevskog sandžaka. aprila. Lazarovj udovici. Balša je imao sinove Đurđa. Tokom 1458. juna 1459. Rat sa Vojislavom Vojinovićem (1360 – 1362). Na jednoj strani su car Uroš. Pad Smedereva je izazvao uzbuđenje na Zapadu. da sa dragocenostima napuste grad i pređu u Bosnu. Odmah su poskidali crkvena zvona. Ugarski kralj je zaplenio sva dobra srpskih despota u svojoj zemlji. Pad srpske države. Vojinović traži Ston i Pelješac i pustoši okolinu Dubrovnika. Balšino ime se prvi put spominje u jednoj povelji koju je 1360. i despot Stefan je morao da napusti Smederevo 8. Rodonačelnik ove porodice Balša je. Balšići Poreklo. prilično skroman vlastelin sa tek jednim selom u svom posedu u doba cara Stefana Dušana. prema Mavru Orbinu. Pohodom je rukovodio Mahmud-paša Anđelović.

Đurađ Balšić je od svog bivšeg saveznika prigrabio grad Prizren. avgusta 1362. Sa njim su bili u dobrim odnosima i to su koristili da zauzmu Kotor. Car Uroš je 22. uz veliki otkup. a uz podršku cara Uroša i pape sklopljen je mir 1370. U savezu sa Venecijom ratovali su protiv Dubrovnika. U proleće 1373. Oni uspevaju da se prošire na jug do linije Ulcinj – Drivast. Dubrovnik nije ustupio Vojinoviću galiju za rat sa Balšićima.Dubrovčana jer im je bilo obećano dubrovačko građanstvo. Posle poraza i pogibije Mrnjavčevića na Marici 26. Bar. Dubrovčani predlažu Balšićima da napadnu Kotor. u Onogoštu izdao povelju kojom je konačno uspostavljen mir. U sukobu sa Topijom u leto 1364. Početkom 1363. Kotora i Drača (od Zadarskog mira 1358. Đurađ Balšić je pao u zarobljeništvo. stigao u Skadara. ili 1371. Balšići su ponovo zaratili sa knezom Vojislavom Vojinovićem. Zahtevi Vojinovića nisu ispunjeni. Zbog Kotora Balšići su izazvali neraspoloženje pape. Ratom su najviše pogođeni Dubrovnik i Kotor pa traže mir. ali su ipak 1369. postao kralj i savladar cara Uroša. Župan Nikola je 1370. Savez sa Nikolom Altomanovićem. Ulcinj i Skadar i bivaju pošteđeni ekonomske blokade. Na stranu Dubrovnika stali su Balšići i kralj Vukašin. jer je grad bio pod njegovom vlašću. gospodara Drača. Na stranu Dubrovnika staju Budva. zahtevao od Dubrovčana svetodmitarski danak (2. Posledica napada na Kotor bio je raskid sa carem Urošem.000 perpera). Kotor dolazi pod vlast ugarskog kralja Lajoša I. ali bez uspeha. Vukašin je morao iz Skadra da pohita u Makedoniju u pomoć svome bratu despotu Uglješi. Balšići protiv Kotora. Oslobađen je. Balšići drže pod opsadom Ulcinj. Đurađ Balšić je bio pod Kotorom. na račun arbanaškog vođe Karla Topije. prihvatili katoličko učenje. pokušao da zauzme Prizren. Dobro planirani napad nije ostvaren. Na zalaganje Venecije. pod ugarskom 110 . Sudar Balšića s Karlom Topijom. Vukašin Mrnjavčević je 1365. Ratni uspesi su ih okuražili da čak ni formalno ne priznaju vlast cara Uroša. Dobili su ga tokom 1362. Sukob sa Nikolom Altomanovićem. On je 1372. U jesen 1362. koji se spremao za rat sa Turcima. Tokom 1370. došlo je do izmirenje Balšića i Nikole. Dubrovnik je odbio pa je došlo do rata. Vukašin je sa sinom Markom 1371. Već 1366. ali do toga ipak nije došlo. Vojislav Vojinović ne odustaje od svojih zahteva i nastavlja neprijateljstva. što je Balšićima odgovaralo. Tako su preduhitrili Nikolu Altomanovića. i potčinili Ulcinj. Protiv Topije su Balšići ponovo krenuli 1368. kada je sklopljen mir između Balšića i Karla Topije. Balšići nisu učestvovali u sklapanju mira. septembra 1371. Odatle je trebalo da zajedno sa Balšićima pođu na Nikolu Altomanovića prema Onogoštu. 1366.

a od vizantijskog su bili suviše daleko. Stracimir. Prva žena mu je bila Jerina. preduzeo pohod protiv bana Tvrtka.vlašću). Zahvaljujući brakom sa ćerkom Jovana Komnina Asena (brat carice Jelene). ćerka kralja Vukašina. Đurađ I. Venecija nudi Balšićima Kotor i Drač. Teodora se posle Đurđeve smrti 1378. Zajedno sa Karlom Topijom je 1378. zamonašila – Kesenija. Đurađ je Dubrovčanima poveljom potvrdio sva prava koja su ranije uživali u srpskim zemljama. ćerkom kralja Vukašina. Moć Balšića je tada bila na vrhuncu. Ovladao je Dračem 1385. zbog tri primorske župe. U godinama nemira i unutrašnjih borbi dohodak se počeo vezivati za onoga ko je vladao teritorijama oko Dubrovnika. Njegove zemlje su podelili knez i ban. U ratu za Tenedos (1378 – 1381) između Venecije i Đenove. ćerka arbanaškog vlastelina Progona Duklina. Iako su u drugoj polovini XIV veka bili na vrhuncu Balšići su zadržali skromne titule. izdao je povelju o slobodi i bezbednosti dubrovačkih trgovaca u njegovoj zemlji. su sazvali crkveni sabor u Peći. U okotobru 1375. u ime Anžujaca. Sukobljavao se sa Tvrtkom I oko Kotora (1382 – 1384). a Nikoli Ston i Pelješac. dok je Đurađ Balšić poseo teritoriju između Dubrovnika i Boke: Trebinje. Posle sloma Nikole Altomanovića knez Lazar i Đurađ Balšić su bili najmoćniji srpski velikaši. Sa drugom ženom Milicom. Đurađ I je nosio skromnu titulu “gospodin”. Vlast nad Trebinjem. Preduzeo je jedan pohod na Tvrtkovu teritoriju (Trebinje i Konavli). Protiv Nikole Altomanovića su se udružili knez Lazar i ban Tvrtko I. Imali su vodeću ulogu u sređivanju crkvenih prilika u Srbiji. na kome je izabran patrijarh Jefrem. ćerka sevastokratora Dejana. Berata i Himare 1372. Umro je 1372. Ipak u području Kotora i Budve buni se Radič Crnojević. Konavle i Dračevicu. držao je stranu Đenovi. Visoke titule nisu imali od koga da dobiju: srpskog cara više nije bilo. Tu je uhvaćen i oslepljen. Tako je Bosna izbila na severnu obalu Boke. Za kratko vreme oni su ga potisnuli u grad Užice. kneza Lazara i bana Tvrtka I. Preko Onogošta je stigao sve do Nevesinja i vratio se sa velikim plenom. Balša II. Dračom je tada vladao Karlo Topija. Plemstvo i ugledni stanivnici tri župe su zbacili vlast Đurđa Balšića i stavili se pod vlast bana Tvrtka. Konavlima i Dračevicom je donela Đurđu I Balšići pravo na svetodmitarski dohodak. Pokazuje izrazitu težnju ka 111 . Prva žena mu je bila Olivera. Postaje gospodar Valone. imao je sina Đurđa II. Sabor u Peći. Nosio je titulu “župan Zete”. a druga Teodora. Tokom 1379. Ove oblasti će Tvrtko I preuzeti tokom 1377. i uzeo titulu “milošću božjom duka drački”.

Balša III je podstakao ustanak mletačkih podanika u skadarskom kraju. Savez sa Sandaljem Hranićem osigurao je Balšu sa zapada i stvorio povoljne uslove za kontranapad. ćerkom Koje Zakarije 112 . oženio se. oženjen Lazarovom ćerkom Jelenom. Prvi skadarski rat (1405 – 1412). Ustupio je Mlečanima. pod uslovom da bude turski vazal. Skadar 1396. oženjen Jelenom. U području Kotora i Budve sve odlučnije istupa Radič Crnojević. upravlja uzanim pojasom između Drima i Bojane. Po smrti oca 1378. i bitke kod Angore. Postao je Sulejmanov vazal. Posle smrti Balše II glavninu porodičnih zemalja preuzeo je Đurađ II. maja 1395.separaciji. Balša je mirovni ugovor potvrdio januara 1413. Pregovarao je sa papom Bonifacijem IX i čak mu obećao svoju zemlju ako ostane bez muških naslednika. Bar je povratio 1412. Turci zaposedaju celu albansku teritoriju. Imao je ćerke Jelenu i Teodoru. Đurađ II Stracimirović (1385 – 1403). Za svoje sedište je izabrao Ulcinj. Sandaljevim posredovanjem sklopljen je mir sa Mlečanima 1412. Balša II. Balša III je povratio Budvu i Ulcinj. zauzima Skadar i Drivast. Pod nejasnim okolnostima je zagospodario Krojom 1394. Nosio je titulu “gospodar Zete”. Sin Đurđa I Balšića i Teodore Dejanović. Balša III (1403 – 1421). Nosio je skromnu titulu “gospodar Ulcinja”. Ulcinja i Bara. Balša III je za svoje sedište uzeo Bar.000 dukata za one gradove koje je njegov otac ustupio Veneciji. je poginuo 1385. Vodio je brigu o pravoslavnoj crkvi u Zeti. paralelno sa stričevićem Đurđem II. sklopio brak sa Jelenom Balšić. ili početkom 1413. Priznato mu je pravo na proviziju od 1. Povezao se sa ugarskim kraljem Žigmundom. Mleci. Zbog toga su Mlečani ucenili njegovu glavu na 2. herceg Drača. Oni ga uskoro potiskuju u brda osvajanjem Budve. uz novčanu proviziju. i 1409. a boravio je i u Ulcinju. Bio je pod zaštitom sultana Bajazita I do 1402. ćerkom Nikite Topije. Balšinom majkom. Zahvaljujući tome 1396. Jelena se udala za Stefana Vukčića Kosaču. Menja političku orijentaciju i postaje turski vazal. stacionirani u okolini. Nemirno zatišje (1413 – 1418). Kao zetski gospodar nasleđuje svoga oca Đurđa II.000 dukata. Kao turski vazal učestvovao je u bitki na Rovinama 17. vođeni su mirovni pregovori između Balše III i Mlečana. Krajem 1412. oženio se 1407. Konstantin. uhvatili su ga i izveli pred sud u Draču. Uz tursku pomoć 1405. u sukobu sa Turcima na Saurskom polju u blizini Berata. ćerkom Karla Topije. ali nisu urodili plodom. Ove gradove je preoteo Turcima u jesen 1395. Umro je 1403. po drugi put. Sandalj Hranić je 1411. sestre despota. Drivast i Srđ. Osuđen je na smrt i pogubljen 1402. Tokom 1408. postao je knez Hvara i Korčule i titularni gospodar Albanije. Bio je pod uticajem majke Jelene. Đurđa II je zarobio skopski sandžak-beg Pašajit i oslobodio ga tek pošto mu je Balšić predao Skadar. Sa prvo ženom Marom.

Boljom. Podržavao je svog očuha Sandalja Hranića u sukobu sa Kotorom. Balša II je pozvao svoga rođaka Stefana Maramonte u Zetu. Smatrao je da će s njim imati više uspeha u predstojećem ratu sa Mlečanima. Stefanu se pružala prilika da se sveti za tešku sudbinu svoga oca Konstantina. Drugi skadarski rat (1418 – 1423). Obnova ranijih granica nije zadovoljila Balšu III pa je on nastavio rat sa Mlecima. U tom ratu je pretrpeo poraz kod Kotora. Taj poraz ga je naterao da se skloni kod ujaka despota Stefana u Srbiju. Venecija nagađa da bi Balša III mogao da ostavi zemlju svom rođaku Stefanu Balšiću Maramonte. Na despotovom dvoru je umro 28. aprila 1421. Pošto nije imao muških potomaka zaveštao je svoju zemlju despotu. Despot Stefan je zaposeo Bar, a 1423. je krenuo na Skadar. Uskoro je svu brigu o Zeti prepustio Đurđu Brankoviću. Đurađ je avgusta 1423. sklopio mir sa Mlečanima. Mlečani su zadržali Skadar, Ulcinj i Kotor, a despot Stefan Drivast i Bar. Odnosi su regulisani u Vučitrnu 1426. Stefan Balšić Maramonte. Sin Konstantina Balšića i Jelene Topije. Jelena se posle Konstantinovog pogubljenja 1402, povukla kod svoje rođake Marije Topije, udate za Filipa Maramonte. Filipovi posedi su se nalazili oko Otranta i Lećea. Zbog bliskosti sa Filipom prozvali su ga Maramonte. Pomagao je svom brat od strica, Balši III, tokom Drugog skadarskog rata. Posle Balšine smrti 1421. vratio se u Italiju. Kasnije je bezuspešno pokušavao obnoviti državu Balšića tokom 1429. Kada nije uspeo u tome sklonio se u Apuliju. Postao je kondotjer i učestvovao u sukobima italijanskih republika. Ova grana Balšića, Maramontovi, izumiru 1480.

Crnojevići
Radič Crnojević. Krajem XIV veka u Zeti se javlja rivalska porodica Crnojevića. Njen rodonačelnik je Radič Crnojević. Iskoristio je zarobljavanje Đurđa II Stracimirovića Balšića da zagospodari Budvom i Svetomiholjskom metohijom (poluostrvo Luštica). Nazivajući se “gospodarom Zete i Budve” ponudio je Mlečanima svoju saradnju i izmolio Sinjoriju da mu da mletačko građanstvo 1392. Održavao je prijateljske odnose i sa Dubrovnikom. Sa bratom Dobrovojem je opsedao Kotor i zauzeo Grbalj. U tim borbama protiv Đurđa II Stracimirovića Balšića je i poginuo 1396. Đurađ II je poseo delove njegove teritorije. Imao je i brata Stefana. Đuraševići. Posle pogibije Radiča Crnojevića, njegova braća Dobrovoj i Stefan izgubila su u svom kraju svaku ulogu. Prvenstvo je pripalo njihovim rođacima koji su po nekom svom nepoznatom pretku nosili prezime Đurašević. Možda je to bio zetski vlastelin Đuraš Ilić. On se prvi put spominje 1326. u pratnji Stefana Dečanskog, kao čelnik. Prešao je na
113

Dušanovu stranu. Potisnuli su ga Balšići. Umro je oko 1362, a sahranjen u manastiru na Prevlaci. Na blisko srodstvo sa Radičevom kućom upućuje i činjenica da su Đuraševići u XV veku preuzeli prezime Crnojević. Đurađ i Aleksa-Lješ Đurašević-Crnojević. Možda su bili unuci Đuraša Ilića. Đurađ i Aleksa-Lješ se prvi put spominju 1403, kada su na poziv Dubrovčana, koji su ratovali sa bosanskim kraljem Ostojom, pustošili zemlje Sandalja Hranića. U periodu 1403 – 1431. u mletačkim dokumentima se javljaju kao baroni Zete. Upravljaju Paštrovićima, Lušticom i brdskim krajevima iznad Kotora i Budve.Venecija ih nastoji pridobiti za borbu protiv Balšića. Obećava im predaju Budve, Bara i Gornje Zete, ali oni ne prihvataju ponudu. Posle smrti Balše III 1421, posedaju neka njegova sela. Postaju vojskovođe despota Stefana, da bi se po njegovoj smrti okrenuli Mlecima. Đurađ je bio oženjen ćerkom Koje Zakarije. Imao je četvoro sinova: Đurašina, Kojčina, Stefanicu i jednog nepoznatog sina. Stefanica (1451 – 1465). Od Đurđevih sinova izdvaja se trećerođeni Stefan – Stefanica. Vodio je samovoljnu politiku ne obraćajući pažnju na svoju braću. Bio je oženjen Marijom, ćerkom Ivana Kastriota, a sestrom Skenderbegovom. Bio je gospodar Crne Gore. Sukobljavao se sa despotom Đurđem Brankovićem. Despot je 1452. poslao dve vojske na čelu sa vojvodom Altomanom i Tomom Kantakuzinom, svojim šurakom. Stefanica ih je obe porazio. Stefanica je sa zborom Gornje Zete i predstavnicima 51 opštine (družine) 1455. priznao vlast Venecije (Vranjinski ugovor). Posle toga njegova porodica preuzima prvo mesto u političkom životu zemlje. Iako su priznali vlast Mletačke republike u suštini su ostali samostalni gospodari. Stefanicina zastava je bila crvene boje sa belim dvoglavim orlom. Zastava Đurđa Kastriota Skenderbega je bila, takođe, crvene boje, ali sa crnim dvoglavim orlom. U vreme Crnojevića ime velikog planinskog masiva Crna Gora, kao teritorijalno-politički pojam, zamenjuje dotadašnji naziv Zeta. Za života Stefanice nijedna veća turska vojska nije udarila na Zetu. Bile su to sitne pljačkaške najezde koje je Stefanica mogao sam da suzbije. Tokom 1457. ratovao je protiv hercega Stefana Vukčića Kosače. Umro je krajem 1464. ili početkom 1465. Sa Marijom Kastriot je imao sinove Đurđa i Ivana. Ivan (1465 – 1490). Naslednik Stefanicin je bio mlađi sin Ivan, u narodu poznatiji kao Ivan-beg. Prva žena mu je bila Gojsava, ćerka Đorđa Arijanita Komnina Topije Golema. Tako je bio u srodstvu sa Dukađinima, Skenderbegom i Brankovićima. Đurđev sin Slepi Stefan je oženio mlađu Arijanitovu ćerku Angelinu. Posle Gojsavine smrti Ivan se 1469. oženio Marom, ćerkom hercega Stefana Vukčića Kosače. Dugi niz godina u mladosti je proveo u zatočeništvu hercega Stefana Vukčića. Ivan je u proleće 1465. napao Kotor (mletački grad od 1420). Mlečani su ucenili njegovu
114

glavu na čak 10.000 dukata. Loši odnosi sa Mlecima su popravljeni 1466. zalaganjem Stefana Vukčića i Ivanovog ujaka Skenderbega. Postaje vojvoda pod vrhovnom vlašću Venecije 1466. sa sedištem u Žabljaku, na Skadarskom jezeru. U savezu sa Venecijom je ratovao protiv Turaka. Ivan se 1471. sporazumeo sa sultanom Mehmedom II. Obavezao se da će za uživanje svojih poseda plaćati harač od 700 dukata. Sa Turcima se razišao 1473, kada su mu poseli neka mesta. To je iskoristila Venecija da ga još čvršće veže za svoje interese. Njemu i njegovoj deci dodelila je 1474. svoje građanstvo. Senat mu je poslao vojnu i novčanu pomoć i obećao mu sklonište ako Turci osvoje njegove zemlje. Ivan je nudio Sinjoriji iznos koji je davao sultanu na ime harača ako potisne Turke iz Gornje Zete. Turska opasnost se nadvila i nad Zetom. Ivan od 1474. učestvuje u odbrani mletačkog Skadra od Turaka. Bitka za Skadar je bila izuzetno teška. Turci su posle četiri meseca podigli opsadu. Sa šurakom Vlatkom Kosačom Hercegovićem 1476. pokušava povratiti porobljeni deo Hercegovine. Međutim, neuspeh unosi razdor među saveznike. To omogućava Turcima da krajem 1477. ili početkom 1478. nanesu Ivanovim snagama težak poraz. Sultanu Mehmedu II je odlučio da pokori zemlje Crnojevića. Sultan je još jednom pokušao sa osvajanjem Skadra. Anadolski beglerbeg Mustafa i rumelijski beglerbeg Sulejman predvodili su vojsku pod Skadrom 1478. Sultan ni ovoga puta nije uspeo da zauzme Skadar, pa je naredio svojim beglerbegovima da zauzmu okolne tvrđave. Sulejman je 1479. zauzeo Žabljak, Ivanovu prestonicu. Posada predvođena Ivanovima rođakom, nije ni pomišljala da pruži otpor turskoj sili. Mlečani su iste godine predali Skadar Turcima. Turci su u teškim okršajima potisnuli Ivana. Bio je prinuđen da, preko Kotora, napusti zemlju i ode u Italiju. Posle smrti Mehmeda II 1481, izbijaju nemiri u Turskoj. Za vlast se bore njegovi sinovi Bajazit i Džem. Bajazit je pobedio svoga brat, koji beži u Italiju. Ivan se, uz pomoć napuljskog kralja Ferantea, vraća u domovinu i uspeva da obnovi vlast. Uspeo je da nanese poraz turskim odredima, ali je ipak morao da prizna vrhovnu vlast sultana Bajazita II. Obavezao se na harač od 700 dukata. Za novu prestonicu izabrao je Cetinje. Tu je 1483. podigao crkvu posvećenu rođenju Bogorodice i uz nju manastir kao sedište zetskog mitropolita. Na to se zavetovao tokom izgnanstva u Italiji. U Loretu, kod Ankone, je posetio crkvu posvećenu Svetoj Bogorodici i u njoj video nerukotvorenu ikonu Bogorodice. Pao je na kolena i zavetovao se da će joj podići crkvu u svojoj otadžbini, ako se tamo ikada vrati. Ivan Crnojević je umro 4. jula 1490. Sahranjen je u cetinjskom manastiru. Đurađ (1490 – 1496). Ivana nasleđuje najstariji od trojice sinova, Đurađ. Bio je veliki ljubitelj knjige, ali i vešt ratnik. U pokušaju da se
115

Oktoih prvoglasnik (od prvog do četvrtog glasa). Zbog “hule na Boga” Đurađ Crnojević je čak zatvoren u Veneciji. januara 1494. najbližim saradnicima i cetinjskim kaluđerima otišao u Veneciju. Istina dosta formalno jer je suštinska vlast bila u rukama skadarskog vezira. Psaltir. Ti planovi se nisu ostvarili jer su vladari italijanskih republika. sklopili ligu protiv Šarla VIII. Vratio se u Crnu Goru 1500. Crna Gora je pala u turske ruke. Nezadovoljni njegovom vladavinom Turci su ga zatvorili. Znajući da bi na Porti bio ubijen. Đurađ Crnojević se više nije mogao održati u Crnoj Gori. 116 . Oktoih petoglasnik (od petog do osmog glasa). Đurađ je sa porodicom. na kome je rad završen 4. Velike nade u borbi protiv Turaka Đurađ je polagao u francuskog kralja Šarla VIII. Stefan je vodio paralelnu protursku akciju. izazvani postupcima francuskog kralja. gde je poturčen. poslat u Carigradu. Podigao je ustanak protiv Turaka 1501. Najmlađi sin Ivan-bega Crnojevića Staniša je 1485. Sa njime se ugasila loza srednjovekovnih zetskih dinasta. Đurađ je ostavio trajan spomen otvaranjem prve južnoslovenske i balkanske štamparije u Cetinju. Staniša. kao monah. Stefan (1498 – 1499). Dobija timar u Anadoliji. Trebnik i Cvetni triod. Po prelasku u islam dobio je ime Skenderbeg. potkazujući glavu vladarskog doma. On će kasnije kao skadarski sandžak-beg upravljati Crnom Gorom 1513 – 1524/30. Crna Gora je konačno pala pod Turke 1499. Neko vreme pošto je Đurađ zatvoren u Veneciji Crnom Gorom je upravljao njegov brat Stefan (1498 – 1499). doneo sultanovu poruku da krene na Portu ili da u roku od tri dana napusti Crnu Goru. Stefan mu je u jesen 1496. Vrlo brzo ga Turci šalju u Istanbul. zavladao Napuljom i planirao krstaški rat protiv Turaka. koji su živeli na mletačkim posedima. Ostao je upamćen po zlu.oslobodi turskog pritiska on se čvršće povezuje sa Mlecima. njegov praunuk Jovan Crnojević je umro 1660. Oslobođen je tek na zalaganje francuskog kralja Luja XII. štampaju ćirilske knjige. Lozu je produžio drugorođeni sin Konstantin. ali je doživeo neuspeh i morao se predati Turcima. On je 1494. Umro je u Skadru. gde ostaje do smrti 1503. Prva štampana knjiga bila je Oktoih prvoglasnik. Đurađ je imao šestoro dece. 1499. Tu se 1494 – 1495. Umro je nakon 1530. ali ga ne treba mešati sa albanskim borcem protiv Turaka. Pogotovo kada se posle propasti svih francuskih planova i brat Stefan okrenuo protiv njega.

Sandalj (1370 – 1435) nakon smrti Lajoša I pristao uz Ladislava Napuljskog. Drijeva na Neretvi. Sandalj Hranić Kosača. Učestvovao je u ubistvu kneza Pavla Radenovića 1415. Tu se nalazilo selo Kosač po kojem su verovatno dobili ime. Rodonačelnik porodcie je Vuk. je zavladao prostranim područjem između Cetine. Bosanska velikaška porodica Kosače je imala posede oko ušća Tare i Pive i u području Foče. Uspeli su se proširiti na Hum i tokom XV veka su postali najmoćnija porodica u Bosni. je 117 . Tražio je zaštitu Osmanlija i uz njihovu pomoć je uspeo sačuvati svoje posede.Kosače Poreklo. Imao je sinove Vlatka i Hranu Vukovića. Vlatka je nasledio sin brata Hrane. Pa mu je ovaj 1407. Vukca i Vuka. ali ih je Sandalj nakon tri godine prodao Mlečanima. poklonio gradove Skradin i Ostrovicu. Hrana je imao sinove Sandalja. Sandalj Hranić Kosača. i zato je došao u sukob sa njegovim sinovima. Do 1410. Vlatko je bio vojdova Tvrtka I. Lima i Boke. Od 1416.

Bar. Posle ovoga njegova teritorija je poznata koa Hercegovina. pa se 1453. proširio je vlast na Omiš. Trebinje i Klobuk. Pored Dubrovnika Vladislava u rat se uključuje još jedan hercegov protivnik. izmirio sa sinom Vladislavom. Sandalj je bio oženjen Katarinom. zaratio sa Dubrovnikom i osvojio Konavle. Pristao je 1446. Istočni deo Konavla sa Prevlakom je 1419. Najistaknutiji član porodice Kosača. ali se sin Vladislav 1451. jer se manastir Mileševa nalazio na njegovoj teritoriji. Turci po nagovoru despota Đurđa (s kojim je Stefan posle kratkotrajnog savezništva raziao) pustoše zemlje Stefana Vukčića. naplaćivao carine i zaključivao ugovore. Stefan nastoji da se oslobodi zavisnosti od bosanskog kralja. Poljica. Oni koriste 118 .bio najmoćniji velikaš bosanske države. ćerkom kneza Lazara. Pod njegovom vlašću se Herceg Novi razvija u pomorsku i trgovačko središte. do 1443. Gornju Zetu i Omiš. Ugrožen od Mlečana i zetskog vojvode Stefana Crnojevića. kralj Stefan Tomaš. Tokom 1447/48. je ponovo u savezu sa despotom Đurđem Brankovićem i napada bosanskog kralja – Srebrenicu. ali mu se nemački izraz više svideo pa ga je prihvatio za svoju titulu. njegove su zemlje postupnoosvajaju Turci. a 1454. da svoju ćerku Katarinu uda za pretposlednjeg bosanskog kralja. Kada su Turci počeli upadati u njegovu zemlju (1461). U povelji cara Fridriha III iz 1448. Nasledio ga je najstariji sinovac Stefan Vukčić Kosača. U Dubrovniku je čuvao svoje drgocensti. U korist Mlečana odrekao se svih prava na Kotor 1423. Na tom prostoru je bio samostalan vladar. Osnovao je radionicu sukna 1449. Tursko posredovanje za mir nije urodilo polodom jer su 1452. Nakon pada Bosne 1463. što na nemačkom znači “vojvoda”. Pre toga on je postao vojvoda Humske zemlje. sa Dubrovnikom. Imao je dvor u Blagaju na Buni. i Jelenom. pomirio se sa bosanskim kraljem Stefanom Tomašem. proglasio za “hercega od Svetog Save”. Završje. nazvan je “Herzog”-om. Od 1448. Zato se 1448. Sandaljev brat Vukac je u braku sa Katarinom imao sina Stefana Vukčića i ćerku Teodoru. Gornju Zetu. Pomoć koju su Turci uputili hercegu Stefanu pokolebala je njegove protivnike. ćerkom hrvatsko-dalmatinskog bana Vuka Vukčića Hrvatinića. prodao Dubrovčanima. pobunio protiv njega. Stefan (1404 – 1466) je veliki vojvoda bosanske države. Sinovac i naslednik Sandalja Hranića. Od 1440. Herceg Stefan je 1450. borbe nastavljene. Stefan Vukčić Kosača. Samostalno je vodio ratove. koji su mu preoteli Bar. Protezala se od Lima do Cetine i od rame do Kotorskog zaliva. Herceg Stefan strahujući od Turaka prihvata vazalni odnos prema kralju Alfonsu V Aragonskom. Njegova oblast je bila izuzeta od vlasti bosanskog kralja. pomirio se i sa kraljem Stefanom Tomašem.

Iste godine Vlatko je postao turski vazal. Mara se udala za Ivana Crnojevića. Herceg Vlatko je prethodno pokušao da iskoristi pometnju posle smrti Mehmeda II te je upao u Bosnu. a sa druge strane Vladislav postaje ugarski vazal i dobija posede u Hrvatskoj. Vladislav je od 1453. koji mu je 1469. tako što su braća ravnomerno podelila bogatstvo. Mlečana i kralja Matije Korvina. Vladislav je ostao praktično bez ičega. dodelio tvrđave Veliki i Mali Kalnik u križevačkoj županiji. uz koga je bio i najmlađi Stefan. Kao odgovor na turski pljačkaški upad na ugarske teritorije despot Vuk Grgurević. nećakinjom Irine Kantakuzin. ćerkom Balše III Balšića se oženio 1424. Zbog razmirica sa bratom Vlatkom oko očeve imovine najmlađi brat Stefan prelazi na islam i postaje Ahmed-paša Hercegović. u Novom prethodno primivši pravoslavnu veru. žene despota Đurđa. Njegovog sina Vladislava Venecija je proglasila za kapetana vojske na Balkanu.sukob oca i sina i od 1465. Na inicijativu sultana spor među braćom je okončan 1469. često bio u službi Turaka. Sa njom je imao decu Vladislava Hercegovića. Pad Hercegovine. Krajem 1482. katastrofalan poraz ga je primorao da se skloni u Novi. Međutim. Sa Barbarom se oženio 1455. Pred kraj života vlast hercega Stefana je bila svedena na usko primorsko područje s Herceg Novim. ili početkom 1483. osvajaju Hum i Podrinje. Herceg Stefan Vukčić Kosača je imao tri žene. Tu je dočekao turksu opsadu. Vladislav se 1455. i presto zauzima Bajazit II koji odlučuje da konačno pokori Hercegovniu. Tako je titula hercega pripala mlađem bratu Vlatku. Vlatka Hercegovića i Katarinu. ali mu je Ugarska ustupila hercegovačke gradove na upravu. Herceg Stefan gubi grad za gradom. Turci su zauzeli Novi i time su srednjovekovna Bosna i Hercegovina prestale da postoje kao samostalne države. Nakon njegove smrti porodica je znatno osiromašila. jajački ban petar Dojčin i hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban Ladislav Egervari 1480. Sa cecilijom 146o. Vladislav (1426 – 1490) je iznudio od oca zasebnu oblast još za Stefanova života. a Stefan je ostao upamćen kao Ahmed-paša Hercegović. Mehmed II Osvajač umire 1481. oženio ćerkom Alfonsa V Aragonskog tražeći time ponovo oslonac na zapadu. koje je njihov otac Stefan ostavio u Dubrovniku. Sa njom je imao sina Balšu koji je živeo u Kalniku. oženio Anom. i sa njom je imao decu Maru i Stefana. ali se ona našla pod Turcima. Sa Jelenom. Stefan Vukčić Kosača je umro 1466. pustoše Sarajevo. Herceg Vlatko se 1475. 119 . a Mlečani Neretvansku krajinu.

Sinovi Stjepana II su pomrli pre njega. Tvrtkova majka Jelena je. Bosne. dolazi do upada na kraljevu teritoriju. Otac ga proglašava za bana 1353. uz ugarsku podršku. rođen 1338. do 1390. Za bosanskog biskupa je 1356. kralj Raške. postavljen Mađar koji agituje za krstaški rat protiv jeretika. do 1391. kralj Srba. Zatim vlada uz pomoć majke. U zemlji je ipak došlo do manjih nemira. izdejstvovala potvrdu njegovog banovanja na saboru u Milama 1354. pa su dobili neke gradove. Sin je Vladislava Kotromanića i Jelene Šubić. Bosne i Pomorja i Zapadnih strana od 1377. Bio je bosanski ban od 1353. i vlada u njegovo ime do smrti 1354. Srba i Šubića 1355. 120 . do 1377. pa presto nasleđuje Stjepanov sinovac Tvrtko. Napad Mlečana. Hrvatske i Pomorja od 1390. Dalmacije. na dalmatinske gradove izazvao je reakciju Ugarske.Tvrtko I Kotromanić Dolazak na presto. Ugarski kralj Lajoš I Veliki (1342 – 1382) je uzvratio pohodom u kojem učestvuju i Bosanci. I pored toga situacija u zemlji je nestabilna. Odnosi sa Ugarskom. u jajačkom kraju.

protiv Tvrtka istupa Sanko Miletinović. koji je od Zadarskog mira 1358. nagrađen je đerskom nadbiskupijom. osnivača srpske crkve. umirio je zemlju. Ban je u savezu sa knezom Lazarom 1373. Odnosi sa susedima. u Mileševi. Krunisan je 121 . mestu kulta Svetog Save. Tokom 1366/67. Balšića i kralja Vukašina protiv Nikole Altomanovića. Tvrtko je pokušao da ojača centralnu vlast. Na čelu pokreta koji se pretvorio u otvorenu pobunu bio je njegov mlađi brat Vuk. Ženidba. kao miraz uz Jelisavetu. Smrću cara Uroša I 1371. Tokom 1369 – 1371. Bio je unuk Jelisavete. Njegovi sinovi i braća su ostali verni banu. Sukob sa Nikolom Altomanovićem. Ugarska pomoć se morala uzvratiti odrešenim rukama katoličkoj crkvi (franjevcima) u pokrštavanju jeretika. Tvrtko je priznao ugarsku vrhovnu vlast. Onu koju je vodio lično Lajoš I pod gradom Sokolom je pobedio Vukac Hrvatinić. Tvrtko I je 1375. Tvrtku su pripao podrinjski deo Altomanovićevih zemalja (manastir Mileševa).Mađari su 1357. Posle ovih pobeda. Tvrtko je imao obavezu da kao ugarski vazal brani Dubrovnik. a zauzvrat je priznato gospodstvo Kotromanića nad Bosnom i Usorom. a ženu Lajoša I. Tvrtko I se javlja sa svojim pretenzijama na srpski presto. ćerku Stjepana II. a druga je suzbijena pod Srebrenikom. Kraljevsku krunisanje. Lajoš I je pokušao da Tvrtka I stegne još jače. izumire muška linija Nemanjića. a za novog bana je imenovan Vuk. što je 1366. Potučen je tokom 1368 – 1370. prisilili Tvrtka I da im ustupi Hum do Neretve. a njegov brat Vuk je pobegao u Dubrovnik. Tvrtko je sa majkom proteran iz Bosne. Altomanović je prethodno podržavao pobunu Tvrtkovog brata Vuka. Vuk je pokušao da protiv Tvrtka I pokrene papsku kuriju i ugarski dvor. Krunisanje je obavljeno na Mitrovdan 1377. Pobune brata Vuk i Sanka Miletinovića. ali mu se Trvtko suprostavio. Tvrtko I se 1374. Mađari su poslali dve vojske protiv Bosne i obe su suzbijene. oženio ćerkom vidinskog cara Ivana Stracimira. ukinuo carine na trgovinu sa Dubrovnikom. Tvrtko I podupire savez Duubrovnika. koji je obavio venčanje. ali nije imao uspeha. potukao Nikolu i uništio njegovu vlast. se sukobljavao sa Balšićima oko Prizrena. Tokom 1377. Bosanski biskup. U sukobu Dubrovnika i kneza Vojislava Vojinovića 1358 – 1362. pod ugarskom vlašću. izazvalo pobunu vlastele. i sklanja se u Dubrovnik. koja je bila udata za Stjepana I Kotormana. i uz njegovu pomoć se vratio na vlast. Logotet Vlatko je ubeđivao Tvrtka da upravo njemu pripada srpska kraljevska kruna. ćerke kralja Dragutina. Tvrtko se obratio Lajošu I. ali se ne angažuje. Posle Vukove pobune.

avgusta 1388. ali je izazvala Tvrtkov sukob sa Dubrovnikom koji 1384. Tvrtko pruža podršku Mlečanima u okupaciji Kotora 1380. Tvrtko 1382 podiže grad Novi kao utvrđeno bosansko pristanište. Bosnje i Pomorju i Zapadnim stranam. Tvrtko I 1387. Podizanje Novog. Ugrinići i krbavski knezovi sklapaju odbranbeni antibosanski savez. uključuje u borbe i sklapa savez sa Dubrovnikom protiv dalmatinskog plemstva. Tvrtko se 1387. U Ugarskoj 1386/87.krunom srpske kraljevske kuće za kralja Srbljem. Šibenik i Skradin. izbijaju borbe oko prestola što izaziva novi pokret hrvatske vlastele. Tvrtko nastoji da iskoristi smrt Lajoša I 1382. Dubrovnik je ipak popustio i izmirio se. Dalje borbe u Dalmaciji preduhitrili su Turci. Svom narodnom imenu dodao je ono koje su nosili svi srpski vladari – Stefan.000 perpera). koja nije urodila plodom. koja uz podršku Hrvoja i Vukca Vukčića i Tvrtkovo znanje zauzima Zagreb. Kralj Žigmund šalje Nikolu Gorjanskog. poslanik ugarskog dvora Nikola Gorjanski. Tvrtko I je posle krunisanja učvrstio svoju vlast u Bosni. i proširi teritorije. Borbe sa Turcima. koji gine 1385. Zbog Kotora se sukobljava sa Balšom II Balšićem. Dubrovnik i hrvatskodalmatinski ban podržavaju plemiće. Posle ovoga Tvrtko I nastupa samostalno iako zvanično nije raskinuo vazalne odnose sa Ugarskom. Kotor ga je izigrao i priznao vrhovnu vlast Ugarske. Sukob sa Dubrovnikom. Dubrovnik mu je plaćao svetodmitarski danak (2. To je izazvalo novi sukob sa Dubrovnikom. Ustanak hrvatskih velikaša. Kada u Kotoru dođe do sukoba vlastele i puka Tvrtko I staje na stranu drugih. ustupa Kotor Bosni i Tvrtko odustaje od podrške hrvatskoj vlasteli. U sukobu Dubrovnika i Kotora 1378. Vojvoda Vlatko Vuković je. naneo težak poraz turskom vojskovođi Šahinu. Borbe za ugarski presto. Podržava ustanak hrvatske vlastele 1383. Vlatko je nagrađen namesništvom u Dalmaciji. U Bosnu upadaju na poziv Đurđa Stracimirovića Balšića. Tvrtko posreduje za mir i pristaje na ponudud Kotora da mu bude gospodar. Kod 122 . Tvrtkovo krunisanje priznali su najistaknutiji srpski gospodari. Novi je podignut sa namerom da bude trg soli. u borbama sa Turcima pa se sukob obustavlja. osvaja Klis i u njemu postavlja Ivana Paližna za namesnika Dalmacije. Turci su prvi put upali u Bosnu 1386. Da bi se oslobodio zavisnosti od Dubrovnika i da bi Bosna dobila izlaz na more. uz odobrenje kraljice Jelisavete. povlači trgovce iz Bosne. koji je smatrao da njemu pripada monoplo na trgovinu soli. što znači da su ga priznavali za vrhovnog vladara Srba. kod Bileće 27. Namesnik je uznemiravao dalmatinske gradove Split. te vlastela Nelipčići. Puno ime je Grad Nova Svetog Stefana. Ime je dobio u čast Svetog Prvomčenika Stefana. i stigli do neretljanske doline. Dubrovnik i Venecija.

stilizovan od poznatog humaniste Kolča Salutatija.Zadra 1389. Dalmacije. U bici na Kosovu bosanski odred nije mnogo stradao i vojvoda Vlatko je obavestio Tvrtka o pobedi hrišćana. koji je Tvrtko I povratio do kraja 1389. i sa austrijskim vojvodom Albrehton III o braku sa njegovom ćerkom. Tvrtkova smrt. pa je slao pisma evropskim državama. Njegova vladavina nad Dalmacijom je kratko trajala. pošto mu je prva žena Doroteja umrla. Dalmatinski gradovi (Split i Šibenik) svesni uzaludnosti daljeg otpora se pokoravaju Tvrtku u leto 1390. Kralj Dalmacije. Zato je uzeo titulu kralja Raške. Usred svojih uspeha Tvrtko iznenada umire 10. Bosne. U Bosni posle Tvrtkove smrti oblasni gospodari uzimaju sve više maha na štetu kraljevske vlasti. Tvrtkovu zauzetost borbama sa Turcima iskoristio je ban Ladislav Lučenc da zauzme Klis. marta 1391. Turska opasnost ne dozvoljava Tvrtku da se fokusira na primorje. Poslao je Vlatka Vukovića i Ivana Paližana u pomoć knezu Lazaru. jula 1390. javljajući vest u svom velikom trijumfu. Jedino Torgir priznaje vlast Ugarske. Sačuvan je odgovor Firence. Hrvatske i Primorja. Tokom 1391. 123 . Sa tom titulom Tvrtko I se prvi put javlja 10. pregovarao je sa kraljem Žigmundom o izmirenju. Tvrtko I je zavladao dalmatinskim gradovima (osim Zadra) i najvećim delom Hrvatske. Tvrtko I je bio ubeđen u pobedu. nanosi poraz slavonskom banu Ladislavu Lučencu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->