1\ (;P.

'r l ( }'11 ( iJUl , nj-7 ~(

I Velj,k.:o Damjanovic

II

'1IIt)I'.1 r u 1)1 rhl\t~,,~

I II lllilt .1 1

v

e

Branisla \ _' udelj

I ! - -- { -,

, eljko Damjanovic Vukasin , imonovic

r, f J J

Novi Stld" avgus 1)'1 ~ i r( JlJ

N V II 'j I n 1\ .1

{u, u u» II I r I.u

I'U ~OO I I ": ~ II U

Novi 'Sad ,2001.

I,Knda;10c~e.s covel a s kojim urea I' goucriti l ne gavo11s, izgubio Sf cove.ktl. I«(t,~a nodes coveka s koiim re VI'7 di govorit! igovoris, izgubio si reci. I viudar couek: ne gubi ni coueka ni veci, It

',aznanj~l do kojih je au. .or.Zore "Gruh:ic. dosao tokom

svog isce liteljskog rid" ikomunikacij S I ',' nergijama, kao i

- -

beleske koj je pri terne vodio, tin najveci deo mat rijala koji

- -

je, Branisl va Kostic .. koautor. p e nella u ' ekst koji je pred Varna . " 'ia.nji. ali tako re vazan deo rnaterijala, nastao je kao rezult· zajednickih en' rgetskih Istraziv, nja utora, koau tora i sar idnika.

Imajuci sv I~OU vidu, kao i n _cin 1'1a k,odijeova knjiga ~ kroz rad i istraiiv;~ ,rrj ,,~ n }S' 'ajala, z __ hv lljlujemo e energeticarim - saradni lei m J:

- gospodinu b HOSll Vrcin,cu, ,cije su izuzetne ekstrasensne sposobnosti ornogucile nasa prva de' aljnija videnja

En rgija, energetskih process i manifestacija Svesn, a pr'e svega !cakri, aure i Svetleceg tela:

- gospodi lilici 'Glruicic, ,_ cija. podrska i uces6e u celokupnom radu i jstrazivanjima su bili dragoceni, kao i njen neposredan doprinos pronalazenju tehnike dubinske meditacije;

,_ gospodinu Branislavu Gudelju, koji namj _. pomogao svojim saznanjima 0 drugim duhovnirn ucenjima, ali i originalnim shvatanjern energetskih pojava i process: .~ gospodinu Mlad nu Kokotu, kojinarnje svojim intuitivnim saznanjima cesto pomagao u istrafivanju;

._ gospodinu Predragu Iadenovicu, Icija pcdrska je uvek hila. pars tojana i potP'UI1 ...

ella rz r j"ge: .,Ezab 'I sorsr . Lance. IKo 1 U(,IIP. Cwmgc:

rcsve a, Beogcad· 983. SIr; 199

Knjiga k011,] j pr d V' un I rezulra jl visegodisnjeg si ef11 .tsk .u is T,"lZl\ anja nekolj .ine ~nr.- g - 1, '-11 a iz ovo

Pre koju godinu, kao i rn nogi ': rugi, i mi -, 0 po _ bavi n10 - rim .n irn bioenergije U iscclji 'anju. 'U . 0 \ .m 0 en -rg' tskim "c;llOm,tlima sm 'Zll'Ji onoliko kolikoje al erntivna J ' .di in,', U ov ~:l'_" i ~ it- 'U sta ljU dai onudi.. '_ pa. su

(J .. .i rada hi li 0 i'l utisani na prirnenu b,i, n 'r ' I kill i

erterg .. tskih 111 'b da isceljivanja, men 1 SU,I ITI110zihl za-

p' z~ nja 1 p'i t· nj .

Traganja z rtf vim sa; nanjirn bila u p xistaknura, p .

\ eg·1,. p r ~l1, 111 1,1' sh va i 11,iU::il1 na oji _ un k ]10 n i, sv

uno sro 1" • .0\ I J\ jr:~ t . Li t fc I' ur, _ koj In,' nl je bile dn 1 up J1a najrcsce'l opisivala rna ri estacije en -r-ctskih pojava, bez deraljnij - analiz ~ njihove unutrn nie Iogik i na i11& koji s m - Z, uric Ttl na njih. ,t~sl\riptivni pristup pojavama kuo sto 8\1: hiocne .'ij,a, ',,~j kr " aura, SVI 1)~ ~ .lo j .d ugls Vl10m nij oio met odoloski dosledan, ni -j razrac en U oblasti jniciranja cnergf~tsklh pojav _ i kontr ,],~, r zul a '_ l rnaka r i indir k n . kroz ozdra; Ij nj. ili senzirivn ~ manifest. ci 'I' r).

N',"IS~ pr i koi aci ka uspostavljanju sopstvcnog metoda, posli suod rr diesteziiskih merenja poj ., koj I IS 1- ko mogllc provcriti na neki ad klasicnih nacina (rn .renje krvnog priI iska ,', .rnp era ure: 11' tano: - java "I", kamena u bub gl.,l i d), Presti m u por ,(ti van] .:.111 s~ rnedicinskim nal az'~ rna j merenjilTII: • uoc .11,e 'U pravil nosh u radii stezjjskom radu, alii 111 -dostaci, - dnosno nepreciznos 1. 11 korn \ remena srno us '. novili da se ta vrata problem I vecinom, pojavljuj .kao posledi a de ... JOV,!l;; nja. nc .. gatitmih J' ientolno-cncrge 's~"ih sJ lopoua (IMES i irugih nezativn ih energija.

T,' .ko -'I~ j, # biln v zno u rtarro i ; izvore odakle dolaz

odsovori. TOlko111 '\1" .1nl~n, 8n10 ustancvili da su to, pre svega:

PUdSVE" zru nja koja Sf~ nalaze u auri, ',VI_ tl ,ICC tel t Vi: · Encree sk . ru.k n;

rugi 1'( It: k S Sf. ItOjL J U tome Lh. ~c dod: do ~ .~I-~no~rd - r11 h 111 .rod 'J k 11 runi k, -ij" s, -. "f' I .r:i"l : ~ J nn, I qr 511 print ilIi ,i i t:i~·j e_" L j neposrec n i uocljiv, pr S\. ,,(7L__ U isccljcnju i koi unik 'I ~iJj " eh l~ im lju irna.

~ , r dni rnomen " j ,ii I II vaja nj h n ik ~ mcdi t .ijc

koj: J do\ dIl· do kontr ·,liS(,~Ul0' snizavanja rnozdani h 'r(..lusu. du.,binls,k.a mle'ditalciij.a, otx nrila j . pur I ilaksano] k, munika _jj 1 sa Visirn Energ skim s rr ik u r una i I I' I UI ~ in ilC] zna h L f ~ kas 11 ij i m. Pred na rna Sf! otx ort l:; I av jedan n vi pro or k - j'l je lrf.,izi· .da bud ~ i trazcn.

Pojava .ksrrasens. kcji je rnogno veoma pr cizno del .vidr' Dr ~ nc, sto srno \ isc S of na puta pro\ erd\ aH porcdcnjcrn sa m ;ch ci n ski m n ,d,.r.l7.i rna, uc i 11 i 1 a jf: 1110gUC'j 111 pracen jlp. na pre - ka u isceljenju, ali j pra ienje kretanja Encraii '

", sli S'~10 do klju nog pitr nja: '~a 1, jc' to sto pri rn mjujemo rezul al poscbno ,1'10 ~ d rskcg dura".' - od 10S110: D li je \"1- d n je or '_ n, , il i m gucn ost i 51 lj nja sposobn oxt d, Lit S,Hll0

.. 'II! ~ I '" " .

izuze rum POJI incima?

Praksa je r kazala da, LIZ svakodnevni napor J110Zf-: da Slf~

a 1· d, - ve ' in,' , .hnik, _ l .... oje lovod d. p S iza I1jL g,' pstv ; nog

psihofizi .kog ZL avlj, i d I 110gU .no ~ti da 'I ... P 111og11e dr igirna ali i da se J dobroj m eri ovlada tehniknm t,\, id nj'ltt organa j Ene gjj' "

Na pragu reccg rnilcnijurna, jasno jc da vanculnc pojax ; prcdstavljaju stalnu pi ovokaciju materijalistickorn shv lei tanju

t\ arnca i, sadrzr nom U lbrrn lnoj nau 1.1\lcctu 1111. upravo jrS~l\ rcmcna naul a tc. ,oja UPU(~uj ., na ozbiljnu zupiranosr 11c:uJ osnovnirn pus ulatima na kojima so zasniva Ina er ijalis jcko shvat~n1jc t, anlost·. loden1a fizik'L iznlettu ostaluu zna tL-1

. .'~

se raziJ. .anjcm rna I"J ijc do krajnji h aran ica - lolaai d En Tgij ~. 17. og 1 slcdi da je ~ Iatc ijd samo .zgu nura ~~ ili b Ilj - .spe-

] -1 ":110 organiz 1\ ana" .. nergij 11510 znaci da izrnedu la ·crij i

,.'1 n,_ 1",71J ,IS ~i-u·; t"i nska veza, koja omr '- ucuje 111 ~dusobno

i,. 1 IV,'H", ' .. Z,:L -10,' eru] 1110 J - je buducno r rr si ria na u pravcu dnje nogs st I S d ,n: s nazivs ZV(.I.l1.i ~na n· ..

u La i on' '~', S ~ naziv n ~rgr.tck I saznanj .,

,Y ,riu tih sazn: nja kroz k IP unika iiu sa Visirn En .o novn ~ -" ulate nas r,~ d'. :

i" n I ~ Ii" • koi C I] s bi k ~ II ",

~ -

.

1-

ama

vr . 't i posto " nj - a_~o~ ,e I .. .ka p

nuo ,'01 I irna svoj smi a i /rhu.

~'t Svrha pO:Si jan] ~ lju I. .k i\ iliz, I ii . u n ~ vari U11jU Bo~t·. nskog Plana, '. 'd, jL svaknrn coveku da' a 110gu . ~ nos da kroz proc 's s~ ~nopr pozna vanja ra -Mije wojc sposobr osti i svoju 'v st do potpunog sazrevanjr i. us. v, ri .Jedins \-u sa ' ozanskirn.

.. R·liC.\ oj coveka, kao bi I~'I uslovljen JC nje zovim krearivn i In i human irn odnosom pre m, i;jvotu" drugima

i se] i.

S _ Osn l\1n ~ pl. if! luslov i za n isrnetanu kornunlkaciju sa \ isim En rgijama, drugirn ljudim i amim soborn, BU eliminis n] in ansforrnis ~ nje Ill"!, ativnih misli i mocija, i njihovih posh die -, U pozi ivne (ili b," r neutral. 1 .).

':)1. Tehnika dubinsk ~ rneditacijc u k'~03 Be molb m dolazi d, izm nj nos S anja SCSI i i rnogucnosti olaksan .ko- 111 u n i k," cie ss Visirn : nerg .tski 111 S ruktu T, ~ rna i Sv sti-

~. ~

rna, jl dan je ad 1110gLU5ih nacin,(j dol ask.a I. 0 T stin i· Ci-

nj,_ Jedrlosi St. rostoj,anJem.

'1,

f,

- Objasni susti n.a S\ etlecea ]"1 q koj jc nepo cd 1:0 U funkciji eovleka, I S kojim se susrecemo 11r.: ~ anici

= erija-Ener ija~,_ vest:

- Otvori m gucnost da pojedinac i sam po, rrei e e crgetsk proceslc kod ' b .. "

a kraju tekstov ,10 Zivotno] Energiji (Bioenergiji), ·'kr,·~ ... ma i c" I tlecern telu, date S'U prakticn vezbe, kako hi "i al tc mogao i sam poku ati sa vezb mj m. I i,lj 0 L vczbi j - ookr - .anje en rgetskih 'pro 1 es kod sebe, ali i pripr m, za p imenu

t .hnik '" dubinsk rneditacije.

Orn koji su odlucili da krenu d lje cit_~L,ci teks koji sledi, podsecarno da je n,' uJozlnij suociti se a sobom, j .r t ' uvekznacii suociti se sa smislorn sopst _ enogzivo a, I san' minovnosdu promena, 7 IO~, ko 11'- pokusa, ncrna nikakve san e d usp . a svi koji pokusaju, vee su nacinil! prvi kot ak k,r U' pehu.

'I-Tujemo U S-" akog, CO eka jer covek j. brice koje U sebi sadrzi lskru Bozanskog, bi6e koje je S[VOfl no kao deo Svekolikog Postojanja - s , jedinstvenorn 'mo. ucnoscu d se, razvoiern vesn do sarnopr pozna, ~ .nj ,1.,1. njemu prcpozna i st a' j il sam St,'lT.:J c.

7. lnza k 1I ~ L"H 1;( nl .di cijc '. i svak

j ",,1 .. I ' Jrf! moguc S\· T01l1 rn ~n tal no

z I r. \ ku i 1

,. \.U 1 n zanr .va \ i . e _ chsn· i ~. skcriz. 11'1

n H J n ka JO t .bna pravil, v ~Z f 11 za ishranuili na ":in

Z I (, I III tc a posta anj nc 111-11 11 lid I i h pr \ il ~I .~ a k '. \'':1

11 k I pn u 1, arrnon iz, iju "" ov .ka,

arm kon trol napr do 'a 1i I omo 'Ur(~,'lV_l I L' ilizaci] l p ri ncipa slnbodnc volje i nexavisnosu I I

Iz HtJ 'r:.d mih posrula ta proiz 31-1 su I rl cilj 'J delov d nja: - I' T,'IZi, a nj # -n .r; tski h po iav ~.,

- 1 sceljivanj .

- Pr nos znni 'lilt.

('i~j u pr,' 'nosn '7nanj,'J pokusal j S1110 d d '0\'0111 knj j zorn

~..." -

osvetl i mo n .k ' rsp 1 ~ sle :1 . iih ] o1ava: -

1. Ent.:rg sko pl ocis : .nje, U cilj It elirnin isanja ' eCIIl - negativ ih 1:;1 rg,U· pri C .rnu su n~~?;11a(::i1jnij neva -i vni mentalno enl T,- rski-sklnpovi i namei no usrnerenc 111(.gativn - 11 rgij, I( cini ):

:__. ~iocnel' a~jC! (Zivo na - 111 rgija J i energe ski ~. spek i fl111- kcionisanj oveko og f1z1ckog-eI a:

'3 .. Cakre kao uslovne rnetanog konstituis.anjf..i i del onsti .. tuj,s,_anja Energijc u telu:

4. u ra kao nuzan elcm mat postojan]a coveka sa ndg]askoln 11' 11) morn azvoju,

s. SVi ~'-ll .c -> tel . i n i.~g, va uloga us' VOl ~anjLl genetskng

koda i prel10S11 gl -'1 rtskih os hi 11a- stva r 1i1je -

01 .k ivnc IVI·. sri.

d bir riavederuh tcrna proizasao je iz name I. da se:

.~ U 1,- azc 11 _l osnov 'nc po, tuls tie encn " rsko , ispck ,C!

postojanja coveka, sa kojima se 11· ~6escc susrecerno

• - I

jer n - ivise J . udi z') njih zna:

7'

,Cav(:/t ](:' jf:diuo in teligentnc " _leT,,!lt ko - rna r(!~ ija lno bit: ~ k(H11.f! je " nr I:JDz ' ls,ki da ,. kreacije

- I ..

IP'IR,II P REME: II P'IRIEIDU 5 L'O'-_-'II

'I A IRA D' S,AE NE: R'C I JIA"M,A 'M E,I-I] IE R G E,T'S,IK,'O

" veri 0' - - Itr ~ i • pri - rm p II t dill h ovn ,'- r , voja, s,¥',e ~i,t'Dlie' !c1oi'veku '_~ D'tJ1I',b,""

, _ 1 " ill" d ul

n ophodna za one kl~:~, - Enl r"-' I( I U WI n] - '-'0

nal,a IUls,'m_".,v,_ njl' k~ ,d,uhD'V"n'Q'ml ra'z,vQI,iiu, 'n,all,a,z,i u 'nJlemu :a,mQ,m jer C'Qlv'e'k ii, sl.,bi imlil, 11~5,'k,ru, IB,Q,i,anlsko'g. I~ I _' k] i hi:e,!' slo"bode ... njcgov a rlo bod na ~_ olje jr " 11, 'I ikosnov n . I J ~ '" ~ cla zan mari lskru B"Z_ nsko u 5 bi, ako ' dludi 1 la .,I ivi okre-

nut iskliu '~ivn rn at ) i i lnim Jlj rvim 1, tl j nj I, ,I

.

nj gt.l

niciji pu nij i ti, lpak, POS,10V nj - ob zb ' n ikaciii sa samim sI(1)_ 'lTI, sa I_ r I, imljudirru i sa sner i", .rru .1

... y

I. F'IIIZIICK,IE~" P'S,IHI'O'L'O'S,KIE I EINIER'G,E,T'SIKIE PI;~I'II'PIRE,M,IE

ZA, IUD S,A, IENE,'R,'C,IIJ,AMA

Neuphodn Sit '1 ,- I 0\11 k fizi "'J~i", pi uholoski i, I 11, 'f

priprcmi Z"I kornunik I._ ~ju S,"-J" .rgijarru ~, p- oizll, zi iz proste . injenic da ve ii na ljl di n1"I' 11, viknut __ ns direktnu kornunikaciju. Ljudsl a I ivilizs I ija j 1 il niiumima stvarala Inn, uv mchanizurru k ji BLI vr m non sve ozbiljnije UI _ aljav: Ii ~ .oveka od nj g:~, sam 'g i od d rugih ljud i. Umesto d u dire k ..

. - U SPO'5 ta. I j a njle kornu m kaci] e sa sam jim so born i sa drug m Ij udim Ell je isto, remsno obll pf'ociscenj'a i uvod IlJ IkolmUlnik,.a'cijlu 'sa Ene gijlarma

11

12

I,~, II~, iFi'z::ii'clk!I' prlpreme

,lib lZi,"kjh ,. ripr ma i - a nas telo --OI. ,,_- u U _ '~ njc koj

J~ op i m J no z '"I, kom unikacij u sa E· n_, '. . ~ m

. lIlJ r ]J - . I a ~

J'izi,ck I pri pre .ne 1_ ,buh va aju:

a) is, 'lj. nj fizi ko I el, _ I '_ sis emskihi hronicnih

bill - 8 i;

b: Iirninisanj _, 1- ih ,:- op, oloskih i ,_I·, srr k rnih zra '.

nja lz"'·.,, "HIl U koj ~ .. v ·k ii-"i i r idi, ili Z _8,' ., ,_ od niih:

C uvode nje vakodnei nih Iakih flzi ·,'kih, vezbi ] vezbl disanja n U rnanj jl dnom dll' \'11,0 (. ," zgi . vanj svih

z,~ ~~ 11 va ~ kicm .nlo," tuba i mi i ca - pOle , ad 'T, ,. I. • p~ 1_ k ramona, 1, k ovr sal ·1. struka, kukov, . kolena, I 1 Ina. ta ria n -,,', ar " .. ' ,8, ,p~ 1

dl n k' nzumin ~.ll· ~ rna I Tij' , koj ,. di _ 'k'l1 om I, UU 11.Ofm . Ino funk, ionisanj ~ lj udsko ztela i ~5ihe (alkohol i drog • pfi ' :S" ga ). I '\70 pravilo ne znaci da, covek koji komunicira a ner ij(.Jn,a 11 sme popiri c au vina, ali po . rs un ev I d, ,e',-, k koii irna potrebu da bude pod uti ajem alkoh It nij _. 5 . nju d· opti _ alnokomuni, .. ira ,s~.IEn' rgijarn .

') kornunikaciju s prirodom: s ~ nje, sto 6esci boravak na o ~ corel1on'l prO's =oru. ,~ u prirodi,

F"izi'ck,e pripreme zarad I '~, Energijama bile hi dobro obavi ,,~ LIZ, pom C i lJ1Z ,·-u. et ene rgeticara, Dobro je, pre sve =a. da energetic ar ]SI' I-Ii 0"0 bu 0 ,s'.'s1e'l11s,kihi, ihro'ni'c:ldlh boi,e:sl'i,J, j - _' osoba okupirana boles irna teze uspeva da S opusti i usmeri paznju nil' bilost, . osim na svoju bolest. Zanimljivoj .daje za mno -=.~ put ka k01U1..111 lkaciji sa. Encrgijam '~ u sty· .ri, bio ptl l{oji j"' Z" 'POI~O oracal1j"-TI11 c,n,erg,e,:ticarima za 's, ',1jnj. , taj na,jn j .. uvk d,b,_ j: '.f on j l{o j is el)n d, ]O~ nj )n1 Ener'p"iju 1111,a L1 l1jfh poy-c,ren",e i ima potr ,bu da IUbl1du6c sa.m s_ bi

noj l ornunikr ij i ss 5~ mim snborn 511'\i a i ko 'I ~ kakav jc i kka.v moz 'ze i da bude, CO\ ek nastoji da 5, be ril: ,?' ] i 7. - htevima sredine, koj _~ prihv, '. kan imperativ, z rmpcrariv ~ po pri ro li I' T£; ri n id zna 1~ pi .anja .. Inc prih rata k~ 0 d, 0 . Posledi 'a 10 , I ,0 odnos. j n .k ~ . rst . sarnozaborava II ko-

-' sebe m rimo U odnosuru drug 'I i u odnosu ru sposobnost da ostvarirno ciljev koje ,11101 sebi I1LJ11·' nuli (pr . S''" ~",a one statusrio imo i nske ). 1 s ovr m'_'I1IO ,_I 11 III s 10 pIOn t·~ ne i iskrene korn uri ik ije s drugij a, JIOS. - oeno usposta j '1 aj II drustveno prihvaceni rnodeli ~UI nunik, ij u k I ~i]! na ~" i kr ~ nOSI i direk not nikako 11 111 itraju pozcljnima I "'0 ek k [i kurtcazno pi tanjc .Kako si '?", shvati kao ,I(] od da i PT~ c.a s' '~I ' probleme, srnatra e iIi dosadrrirn. ili napcrrrirn ). Postepeno, sa protokorn godina, broj pit mja izvan opscga svakcdncvic , i os V'ITlV, nj . Zct; .. crtanih cilj it se 8111 inj uj COL i koji osccaju p tre bu zne im visirrr okr 'u s . nek i J priznatil I' ih pozrn .tih T, ligija I ede umesto Saz11' ,njd prihv. 't lj U Z ';11- kr uzcn i s j ~ stem verski h dogmi koje n,e rrpe pr .ispi i ,anj ).Nas duh qokolst~ va", postaje n clastican i trom. Do tal vog duha tesko dopiru pit I. nja 0 isrinskoj ljudskoj prirodi ~ '0 sustini Ijudskog postojanja ii d'-. D, ni jed I} samozanorav nijc oliko dubok eta 8' 11.1 moze .01 e,' i do Iskr ozanskoe I coveku, 'k: d, se 0, uprkos '~,V smu desi ~ ov ku nije l ko da uops' C' prihvati postojanje Vis,ih Elk rgijs kr 0 rinjcnicu, j .. I to zahteva (;1£1 celokupno svoje dotadasn] . videnje 81 b i sven 01 0 sebe, dovcdc u pi anje, Zato j na ~pU' u ka Ener i'al71 _I' vazno mel postepeno, korak po korak, dok n .d, I mo n ~ 1] za koji ccmc a ;111

po LiZ I 1'10 Z11_ j d je nas,

svrh C'V'I' knjj'ig"1! ,iiI ,d,a, Illj'lud.lmla, 'pD,'mlog'ne ,d"CI, 'na,a.u, s'va,ji 'put k,a, E'nl'rg i i,l. mla~,

13

pornaze u isceljenju, Od]10 no a svoj - ,. z: 'Ck{")1 zd t at ill'i odrzavana optimalnom 11i, IOU)~ - o, izreccno nil' zna,c:i dill Q,s'obe' ko,ie pate' ad :s];h;,temlski,lh i hro, -_cniiih ,olbcdjl'njan:'s' mlQllg'u v'I'ibatt To s, m znaci daje priprem uz rn mtor -energetic ra S .rno ak ",i 1 h'rzi nacin za otpocinj anje komunikar 'ije sa e.n ergijam, ~ 'nliilkalko' nil liIjil,d,iin .. "- \Jko 111 r 'I ,tile r kO~li bi P .mo 1",01 1: isc ~jl nju, iz bilo koa razlog, 11ij -' do .upa 1 ~,' njj -I n '1,'--1' mosti problem, icr

'"I , osoba koja .-c cne da - zba, u- TZ,O i Sf.;·_lTL doci do nivoa 11C-J, kom ~ (~, modi sebi da pomogne.jv, rpr I' ov nj - u kornunika,cijii s, Energijama PO,' tep .. no I" d \ 5, i -,. izick '~I ozdra- • lj .nj .~.

akon is' '1) nja sist. ' ms ki h. i h roni -~ nih bolesti, dobi 0 j odstr n iti Hi ru U' .rali .,£1' i 51 crna zracenja iz fizicke okoli nc ,c,ov,eka. Ov j postupak, - akodc, treba da oba' e j-skUS111 cnc -geticari, Ukoliko s to nc hi obavilo, osoba koja pocinje da vezba bi, pos bno I OkOJT1 pr ih meseci ,hi 1 a us] 0 rl 'nc: II v [[1 radu i razvoju. ;- 0, 11i ova] uslov nije rpsolu -'1l1: nakon nekoliko me~e'.i vezbanja, osoba koja je u komunikacijl S" En, .rgijama, problem negativnih zr, 6cnj' rnoze i sarna da r ~.'j. Vaznoje samo da se taj problem ne zanemari i da 5 : 1 e .. si. bilo odrnah na pocetku .. delovanjern iskusr o,g encrgeticara, ili kasnij - ~ kada osob -:, koj zb,,-, dos igne petrel an nivo kom Ll11 ikacije sa Energijama,

Slededi koraci koj je dobi 101 uvesti Btl: 'r'e,d'ov"no p'r,a,lktiikD~ 'v'Cl'nje' la,k'i'h fiziilkih ve'ibi" v',e'ihi dii's,a,njl,a ;1 Q,'tpc'in,jra,ftie' pr,oee!a pClstle"" penDI' pr'I'lispit"lvanj/a, do,t:a,d,a's,nlje,g n,a,clil'n:a z,i,v"ota, ..

Svrha II,ak'ih 'fi'z'i,ckiih v.'eibP i v'B'zll,'i dlsa'njia,~' jc stvaranje -lZjC~ kih p,reduslova za dob,ar plra -ok ,-71_rgij, ~~

Prei pl,' ivanj ~ naci] CiJ zivo ~ _ I j r b~, - hva til i k~ 0 P I poruku - SI't' t . I e kao z l,t v, En rz tsko ucenj n zaht ~ 1£;1 as] ~zu. V'-h,' tarijanstvo, uzd [z:'.\ nj ad pusenja ~ lila, nj z_ do. olj ... S;J'_'~l i ton e alieno. ~a· rntiv: ono ansi" i an. lobodnoj volji coveka, k -I· ~ seuvck i 1.1 ' Vi rrnu mora PO',' \7.:. .i. Urn 5' 10 Z' 1" C '"" va, budu iern .nerg ticaru 'r ba predocitista pogoc uje kornunikaciil S,"1 _ n r~j: 'v ~1~ ~ll st: 111 ~ ~ nj - _-u j' da _ m do es,~' odluku 0 torn kako ce sc Odl10S1 i pi erna ~, tim P- I idlozrma. ~. \ 'i!.' 1,,, Z ,~,"i, '~,~ i ,., 'I u put" CO-I s -. us, ',_ 11o;lj!a-: a princ i p opti-

malnog zit Ijenj,~ tako daj besmislenonamet ti mu ih, jer bi '0 ailosnu tv .nj ~ slobodn '- volj ., ,,'''':inj' mica] 'd_ umle'I"en ft!alcln 1III'V'D't'l" 'polgod,lujle Ik'Q,'mlu'nl'ik,ac,llijii ~sa, El1le'rgil,j~aml,a,.,ol' tr 1'1., pus i i d 51 .k .' I", IV k ~ 1'- IO~ a\ i 'potr,e'ba za urnereno "':U, ~~L -[1 _cin koji je ko svakoan drug r:iji. -, -nOtai od. [judi koji : ' .. , rodu -I.; Pi i dve b,'.'VI f£i dorn sa Energijama S11 '_ ecimo, '·IUS""I, .i, ' O. rnedu oni- 111,3 k ~i 811 U kornunikaciji sa ',I1IC. ijam v ci b oj godin ~ gotovo niko ne pusi, stc J'.' rezultat prestanke potrebe za pusen iem, Isto ~ -zl i z '. al knhol. Kada u u pitanju droge 'i dru,g, . opojna sredstva, .nerze sko ucen] .insisti r: na rome da ,covek tre ba da bude II opti malnom star ju Sv 1- '5"L~ da bl mogao uspesno komunicir. ti ss Energijarna, _ i jcdna poznata droga tone OJ110g,Ll' ia :a. Zato ova ucenj C" konzu nir:anj ~ droga sm r' rie ... spcjivim sa mcrgetski m radom.

1,.,2,. 'P's'iiho,lo,.S,k,e 'p"r'iip"r'e"m"e

Palholoske priprem III k ,0 i : izicke, coviek moze ob, vi i saIl1, il i uz pornod "- ,.- n '. ira. sv __ kom s]ucaju: 'v'a,z'no' ~h j;e a"ba,~ vit~. da bi -"ad sa En, 'Tgijam,·-, n10go rl .ci optirnnll1o.

P.I e sv ,ga je \ ,azno sh vatiti del En"e'I"giij'I' pOI:s,t1o,jll 'ii d'ldu,jlu~ -;0 ltije u-vekj~dnostavno., 'O'sobe koje su n .viknute_',c.l vcruju a .... mo u 0lJip~jiv,e, i na'ulc'no -,,,rifiko'V¢lD,e 'P,ojave", 'es,ko se mir sa

1 .. '. lai pi ilogl: lAIKIE I Ille f VEZBE ',Vile p,rH'og 2; VEZBIE .D'ISAINJA

14\

15

POS'[O j a 11 ie 111 i ch I ova nj e m Ln c rg1j LLNj i hox 0 n aprcdovanj r: j e, stoga. suoc no sa vccirn pocetnim problcmima (SlO nc 711c;l(':i da ovakx e osobe obaveznn sporije napreduju )-

K,cmlU,nii[k,C}lc:'ija, 51liJ IEn,e'rg'~jl,a,mla l,ah't'I'V',a, pre"pu'ita'nj'e.A da bi S ('.0\ ek prepus io 011 mora i mari pov rrenja u ono cemu s ~ prepusra.

Pre nego stu pocne da kornunici ra sa Enr-rgijama, covck rnozc samo da verujc.jr-r ne raspolaz nikakvim do] azima

Svrha 0\ c knjigc jc da covcku p'! uzimogudnost d,a st ek 11"" 101 i ko potrcbnc dokaze 0 posrojanju Ennrgija, i d·l irn S'~ - sticuci povcrcnje u nj ih - pnstcpcno prcpusu. ka 1,0 1I knmu m kacij i s" Energijama, tako i LI zivotu.

Cclokupno iskustvo u komu n ikacij i, sa Enc rgija ma na~, uci sledece m:

L!!iI;iI!J

-N-IIIi;' -D'I-E'lU ITU'- N- E rcA- 1-1- 'V-N'I'O~; I ~Nr A-' C--':'IQ'~.' i~"'E-='uA-

'._liil "---=:I"-! ,_.1 1"'_ -.I\lk_r'l _ .,_!.,_,._'. 11"""1 . "._..'V'____:_~._·-·.llli

iU s\ akorn slucaju, n jvazni] j ~ dati sebi S~U1SU; krnz davanj sans Encrgijama, da nas uverc u svo:i postojanjc i d lovanj -~ Drugog nacinau stvari ,-, i nema,

Drugi vazan 1110111 11.C)I" j ,odnos pl"I!'ml,a s,e',b,ii 11 'p'I"'I'ma drulg'ii'm Ijiud~'mlla. I .ov ~k koji je u sukobu sa 80~ om i s, drugima nije u n to, - ucnost i d,J se u pusti ~ n i ti da sc pr pusti 1) il 0 cern u ~ ,-"C n i Encrgjjarna. Zato jl_ vazno fl izrn i riti" s sa sarni rn sobom i sa drugirnn. Naravno, ni to nij, za sv kogj ',dnostavno. Preciznije: za m 11.0 k .' ,~l j' to jed nostavn. . 1 P rk, 0 je 11 '0 phod no ,Z]

opt i 1'11al nu kcrnunikaciju sa En 'r~~jan'"d. jcr blokade ko]

1 n 1L,I n10 prcrna sebi i prema dru j 111 ljudirna, orne aju op ima- 1 ,111 pro to k Encrgijc i prave m nogo broj n . Sill ,. nj nas, 111 ['I ·a1- no f '1 sagledavanju sch ~ d rug] h I_ Ncgativnc misli i cmocijc nnnos ozbi lj uu stctu i osohi koja ih ernituje i ljud i rna iz njene okoli nc'.U okvi 1'] psi holoskih priprerru zs rad s Encrgijarna prcporucuje s ~. zato, da covek pokusa da nadc n cln da 0l~H'Osf i s, ,hi i drugim ljudi rna", ,d~~ bw s ~, na 'raj nacin poceo 05JO'hadati tiranije negativn ih misli i cmocija ..

,ij,,) IDel,Qv,an;e 'V'ii'iih IE'r1III'rg'i"jaje uVlek po z.iit'ii'vn'o, lil~nleut,aJnIQ"

.b)1 'V I :SIE E,N ER,G,II ,~E. ~MAIIU IBE:'SIK R,A IINU I Nt:Ell G,IEN'C ~) U I IO'N E N ~ K.ADA,

,e) ~!ed'~no, iinrtlel[i,Q'en'no' ,b'iic.lf! [k,o'je' p'D'r'ed pOI,iiti'v'nlf!1 'stv!.'r,a, i ne'g a:t"iv'nlU, I'nl'rg' i ju ,~Ie IC:IQ v' IJ'k5 0,

d) V'li,!' E,nIS"I'ig i i'I' nl'l' dQlyoI~lav"ai IU IC,o'Y'Ie;lkUl dB, krOll, [ko ml'u,n ~ ka ... c~jlU, S,B nj'imla,,~ 5'e'b'ii 'U[~ ,bUD' [k,o'm d,'r1u,'go'm .b'iilclU. 'g'aneSII' '11[0 (n,aml'o,I~,bl [kaje .b'ii dllh;31'v'aJ'I' ne'ga.,tiiivncI,., V'ise E,n,e'I"g'ii,ji'l ~5;11 olg[IUSLljIU,) •

-111.rg' tske pri prcrne podrazumevaju uspostavljanjc oprimalnih cncrgc skih tokova utelu i auri coveka. Prvi korak u ,t'li

Kornunikaciji Si;1 Energija 111,dJ covek treba da pristupi opush~no i sa poverenjern. Ukoliko '0 izostane, Ilea .. se desiti nista lose, ali ce napredovanj -, ici sporije, at efekat komunikacijc sa Encrgijama bI6(~ slabiji ..

to]" pravcu 1110ra biti odstranjivanje negativnih energetskih struktura koje su vezan Z3 U osobu, ili se nalaz - u nj .no] d uri. Kada to n . bisrno ucinili I osoba koja pocinjc eta vezba b~. i mala iskrlvljcnu sli ku kornunikacije sa En irgijama, kao 8,' 0

'!i .' Nil ~edna Visa E lilerg,lj'aI iii mt'etig,entno energetsko bite', ne siva ra negaiilvne energets ke 5 tru ktu re

r ,. Op5 i r n~~e 'Ii detl lJ poglavi ~ u: .• N e'g a tlvn ~ ene rge1bk ~ sadri.ail i ne~ a'i lvne leflle rg'etslke struk tLIJI re"

~ I' 'st 0'

~ N::Iell prilog J: .. Molli'tva lei cprost sebi i drugima"

, -

J1

(naj6cs(~e 1, irna iskrivljenu sl iku 0 sebi i drugirna. IQ,v,lI,ji ,d'I"O 'pr~'''' 'pir,eme m,Qli!!' da ob,iJvli same 'OSOb'd k:Qli,a i:e V'lle u Ik'QJ'I'R'Yniillk'i:C'iji sa E'ne'rg'ii,j:a,ma ~

U deraljc ovih priprema necemn ulazit], jer in] je posve-

ceno cclo poghIVI)f!koje sledi. U njemu S"C! nalaze ~ konkretna uputstva sa prccizno navedenirn rnolbama, koja au namenje ... na onima Rojl vrse transforrnaciju i elirni n i sa nje (~Icisc, '11j~') negathrn i h sadrzaja i strukrura. IOI'n'i k,o ji iii 'te'lk, 'pocln,~iu sa 'v',.:i,ba'''' nj,llml~n,'1 tr'I',ba d,ap'Qlku.:i:avl,jllu :si,iI,nav,ed'I'nim, m,'Q'lba'mlil ZiI, 1~lc.ils'e'''' I1ij,le'£~ '1111 k,old 's'l,hl'. 'nil kiOd ,d,r,ug".' O'sj;D"bl~ 0.0 'o~a I<e doci kasnije, tokOlTI vczbanja, kada ostvare korrumikaciju sa Visirn Energijan1GI,. Krsenjc ovog zahtevamnze doneti dosta problema, posebno kada se rs eli 0 l"fu.gnan1a~l, negarivn irn ITICl'ltah10 ~ encrgetski rnsklo povirna i vezanos i za negativn e c ncrgij e. Zato j e 'v,e'-' C)'m!. 'v,az'na N,E, IEII(~S,P'ERIIMJEIN"~5ATI :liI, 'tr,lnlfol'rmliI5,a.n',jl"ml i: lu:kl~,aOiia.n,~:e'm nleg!at~'v'nijhi ~5,tln!d(tlu:r,a iiie'n:II,'g·i,ja,~ Ostavite to za rnnrnenat kada cete za tobi ti spremni! [PO s:t u.iit8: ni'do,slll,ed lkolraka, Y 'vII'zbanlji'u,! On obezbeduje konstantan i pouzda n napredak u radu sa Energij ,,1 rna i el i m i '11 i se razne opas nosti po "as ipo d ruge.

Drugi p'fuaes koj i SO odvija u okviru eriergetski h pri prema obuhvata pokretanje (budenje) covekove biocnergije", otvaranje i aktiviranje Cakri~ prof:islcavanje C .ntralnog kanala" 1 obezbedivanje optimalnog funkcionisanja Centara .ZC1. SivL1 ] Belu ,Zi - OU1U Energiju".

2,. :S,HIVAT',A,N,IE DIOIIIA Ii!!' IPIIUIT' IKA, RA:I,UI,MEV',ANIIU E:NI'ERGIE,T:51K!QI'G '5 [HI V A,T·A NI ,I A! PO'ZIII'T,IIV!NO'Ci [I INEGATIIV'NIOG,

1.:8

Zarazliku od filozofa koji su vekovima pokusavali da utvrde cia ill] j 'W O\' k .po svojoj prirodi" dobar, ilizao, '. 11 e rgetsko LU::c11je smarra da tlr,kV(1 pitnnjt.l S(U7Z'(l' lJO sci» nisu dohra. Ako ostavimo po strani religijske posravke koje ne vredi dokz ~ z i vati ~ jer lUSU predm It znanja. vee verov __ nja .~. pojam ,~dob'rou sr- morn posmatrat] kao dinarnicka kategorija OdllOS110 kroz pitanje: Dobro za koga? Odaovcr jen,ajees,ce horno-centrican,

jcr se dobvo pOSI111atr,a sa stanevista ,cov'eka~ odnosno ljudske zajed nice, U torn slucaju, bitno je utvrditi da Ii se misli na '(1Dbro kako g,a vidi odredcna ljudska zajcdn ica, 8i;0 znaci dohro odredeno vremenom i prostorom (kulturntuzrtanjem, i nteresirnr .• itd), Hi 11lQ dobra u odnosu 'l1it; ljudsku vrstu. U prvom s] ucaju do,broje relativno, jer Btl se, recimo, 'pod dobrom II Kor ... t ;sovoj Spaniji t i dobram kako sr g~l shvatali Atahual p,a ~. njegov narod - podrazumevale S,atS,\ 'im razlicite stvari, sto se 11 mornentu ,~do,g,a,olamlja istonje+pokazalc pogubnim po Atahualpu .~ Inkc 1(,(:1,0 narod (koliko je shvatanje doh'~'·a relativnc pcknzu[e i to 8,[0 S,U postupui Spanaca ~i njihovog gU\-ler~1IeraPil'zarakoji je 11'1 takomorhidan Il'U:.iJ1. II pornilovao" Atah ualpu - L1 vrerue kuda su se desavali.malsli na potpuno odobravanje .civilizovane Evropc", dok se danas svakako smatraju nasil nicki m, prevarantski n11 ii varvarski 11'\bcz obztra na rcligijskc postulate iza kojih su se krili )0""

AJ{oJ' pak, dokno vezemo za rUudsk1..l vrstu", onda se postavlja pitanje: Koje taj kojimoae da prOC<f!111 stflj!f! to dobrozz ljud-

'i. Vide'll odelj,(;lllk: ,I Z'ivoi'na 'Energija . BioenergiIJla!~ Ul •. 'Vldeh odeljak: ."C,~knE!J!!

Il _ VI det ~ ode I j!ak: .. li votna E ner,gi ia . B ioenerei Ila'l

I, . Opsirnilje 0' ve~. ko,~ P,ilarolf'oj prevarl ~ zlecmu nad .A'tahu~.apomr poslednlirn v ~.3 dare m I. nka vi deti, reel "1,0, u F. A. K~ rkpatrick: IIS,pansk i O'Sv2IJI£u! i t. ~ il'danJe lOS. IBe,o~r!?Jld, 1'956,.

l!]1

sku vrstu' C,ak i markiranjebi 01 oskog opstan ka, kao apsol utnog dobra za vrstu, je diskutalrilno ~ jer je, u sJlu5~,aju da, re j~ n101, dOltte do dcgcncgacije vrste - legiti mno pitanje da 1 ~ je presta nak postojanja vrste 11. susfin! bolji od degenerativnog opst: .nka. Sve u svemu, pitanje je UVi ~ k bile kompl ikovano i na njega nikada ni ie dat potpun odgovor,

Energ .tsko ucenjc kazc da kvalitetan odgovor na 10\70 pitanjc nijc ni mogan biti dobijen, jer su filozofiizbcgaval i da shvate prostu ,ei njenicu:

IP'I"'Dc'e:n'u, d,a, I"i j'l' ne:stiD ,d'D,b"G' 'Z8, Ilju,d:s,lk1u, 'vr:s,tIY, 'mllQIZe' da:ti :5,.,m,IDI lonajl kojii shv,a'ta :s,vrlhlu, 'postoja,nljia 111,jiud,:sl~e vrstwe'~

Pas m 3, tr a 11r'1,0 1 i d to brio U naved '1101TI, ko nteks ru.jramec se pitanje: da Ii postoji slobodna volja covcl\a - mogucnost Idle) sam bira svojubuducnost, ili]« sve urtapred odredeno svrhorn postojanja - koja SIC u ravni pojcdinacnog covcmcovog .zlvota manifesruje kao neumitni tok sudbinc I( cUa srnc, U ton slucaju, puka oruda)? Tu, opet, dol zirnn do drugog uve,citogUfilozofskog pi ta nja: indetcvminizom ili deten'l'li~lizn'l1?' l ovde 11]-' kada nije bilo konacnog odgovora, izuzcv SiO modcrna filozofija vise naginje ka indeterminiamu, etavljajudi akcenat na ljudsku slohodu.

Da hi Be razumelo energetsko shvatanje piranja dobm, 81'0'bode i detcrminizmn I rebakrenuti od osnovnihpostavki ovog uec n ja:

,ill I,B,lko, ,ie' :S V 'I' ha, 'p,o:s,tiQjia,nja, I: ji u,d s kit!, 'V'I':S,tll! IDd"'I'deni, ii ne mOlz:f!' da s,e' 'nle' 'Qstv,ari ~ ,C!o,vek. 'ii pia k. im,., sllilobold.u d,ell,ID'V'liJ,njlla ii od,llulciivlil'~ 111,;,1.111 jersll' :s,vrlha, liu,ds,l~og' 'pols;tojia'nljia j'ldii'n,O,i m,lo'i'l 'DI5tvaF'iit~ II,jud's;ki:'ml 's!~IDbodnlml i .kre"l't'ivnlm d,a'l,ovla,nie'ml!~

'.' Dobra ,jie ,on'a' '5tO' jll' U. :5,lk~adlu. :5,11, IDI:stvls:r'ivII,rlljillm :s'vrh'l! 111,j udsl(ogpost',oji,anl,ii,a!

Navedene postavke l1,iJ, pr: i pogled deluju protivrecno: rvrrli se dapostoji svrha ljudskog postojanja, koja cc se II svakom slue· _ju ostvariti (ZIl __ ci, bez ObZjT~~, na to st-I su ljudi cinili il i (~e ,cini t i ) ~ do k se isto' rremen 0 tvrd ida, ljudi i rna] u slo bod 11 delevan] '. :~ odlucivanja. P'I'"IC] .ivrecnoatje ss rnn privid: ID'5'tV'I.,I"iii'" vlan'jll' :svThte' Pllo:s,'aja,nj:a, Illjiu.d:s,k'I'vr':s,te'll IODI"z,b'ld,lI'nID je up,r',avID t~ml' 'S>tICljl£ ,c,Dv',e'lk 'saz:danl k,a'DI :sh]bod,ft"Q kr,!',a,t':iiv'no,bicll,.,

Za poce ak, ovoliko n10r,~1, biti dovoljn ~ j zr bi dalj razvi-

jd njc ovih tvrd nji zbuniln vise no sto jc pctrcbno za krcativni podstica]. Ostavimo zatn ova pitanjc - kojcjc bilo istn onoliko v ~Z110 otvoriti - koliko je V,i:I,ZI1.0 sada pritvoriti ,g,au,. Vratimo se pojrnu dobm.

Ako je d,ob!I"ol ono ,s,t-oje u skladu sa svrhorn Ijudskog postojanja, a nju osrvarujcrnobas DII11,C sto smo ovakvi kakvi jeS,1110 w onda g;,a mozcmo oznaciti kao IB.'P'S'QII'u,t'ftDI dlD,brDI1 c'ljc shvatanjc podrazurneva i shvatanje svrhe ljudskog postojanja. Takvo shvatanje dobra podrazurnevalo bi eta sa stanovis '-1 Vis,i], Energija ni irikvizicija, n i ratovi, ni velika stradanja nisu ni ,[101n-o ni 1.1o~, vee ncophodni deo toka, koji irna svoj srnisao, koji nc rnozemo, ili 'J,i! sada IU! maile'mIG' d,aku,citL Pojam lapl:5011ILi't'n:ollg Id,al- ,br,a jet sroga, coveku stran ~ jer sene zasniva 11£l ljuds ximvec n a PI meril ima bogova",

Ljudska iatina svodi sc na nasa, ljudska merila. Stoga ce~110 umes: opojmova doh 0 i zlo uvesti pojmovc pl:ol~,tivnIID i ',u!'gatlvnIQ~ Pod pozitivnirn cemo podrazumevati ,3V'-' ono IS 0

,~ c,o'vII'k je' 't!ak:o :s a,zd,i, n, dll 'nil' POI:S;t'IQI j iii 'Mog'u,c:no's,t' dia S'I' s,vr'h,.,

- .

'p,olstolj,a,n ji,a, ~ j1u.d.:s1k!I' vr:s,'te 'na ,DS,tV,I,,'i !!,

:21

16 c ka ci n'~ ?I~, ravi m j h urna n i m, da k I f~ P irodni 111, a pod n -~u i,'i\ lTi;TI'1 sv ~ on s goa as ' cuj _ i osaka, c"u' - stcti ~- jl-_~,,-" urn - izi c k m I s il n 1 .0 ~ k 01 m i .ne rg -1;:0 1 7. rav ~ i u j_ r 'Zll . ,- ,

U.1 Inurn ud Ihl d 11 il orleljak, I ".0 II" - - - 0, ako, Inga ivni 111 C"11C ~r:rskill srruk ur rna, kl dl"" - _~1 r~ zlicire nacin ' ost " ~ uj 1 i usa ka Cl j 11 P r i 1"0 dn u r ud sku STU, ktu ru, sprecat a ~ UI • i

, ,

n ' .. 11 r ZVOJ.

Lj uds ka r is l j ~ zn 'e ian 1l[;OTI1Cl u 'ic j: - krCf._I-OL Buduci d· ': .mis _ In, voj .~ sus-uti, tal S odr a ~~

1 mcij . ljud k rnisli so azlikuju ne samo po St om '8·- _ rzaju, vee i :1'0 svojoj fr kvenciji, Ono sto odr(~(tuje fr rkven iju ljudsk . misli nij njcn sadrl.aj sam po sebi \ r n ori I -" n ~,~ o~jil koji jc II 01 mn Ii S' drzan~1'j hi znacil d,· misao ciji s __ ~ajl .~

I cimo: 0, nl' " , 1 81,(-:0 I'F' ra", 1110ZC irn, I· i clzlil.i I • r ~ cO' '_ J1-

ije, II zavisnos' j ad _Ogii, da l i ic _LL tojmi .. Ii sad rzan r J los zbog susreta, 8 tr, 11. strepnja 11,1 neko drugo osecanje koje \1_.zu] 1110 za SUS[ L k dll jt: ,n:d 1: .. - rni slJ nj a. K 'I} 0 e lj I lid sku bi 16 sas ,o~ i - e 'S' 10 iz fiz! kOI t 1 &l. ver' i iz svqje r

tr ukt .rre, rnisli i e mocijc na tu meraet sku 81 ruk uru im: j II i8~i u'lcaj kao, reel rno, hrana nu flzicko ' ~lo: mogu delov ati

_~orisno i hrl:.-l- U~o ,.,a mogu delnv ti i kao ste 'ni element ... 1'1 ~ki stoj .. i hran ~ 111.0,' delo '" ti i kao ot: 0' 4,. ' , ncr aln I aled ·L~ no, moz,~ .mo razlikovati -11' r kvencije j . 1.111, (i ,_;' ocii _ koje Sll z·) I1jih ,'CZ~ n ~)I ki ~ d, Juju blagot -I ,rna. - '1 cOVekO\fU' n -rg, tsku s rukturu- j -r jc os;,. '-Il,a' (;~ju~ uk] pdl1 ~ r!' U 11ju i blbl,~lo-

1\ 0 r no je harmoruzuju, i one koje fila I 11' ~'r,~ 'I _..Itsku S' .ru kturu d ~ 1 ui un ega it 'no ~ ,'" ak razur ju '" ., Eksn rimen ima ill ~~ ra: nsrun \T leno da I-I I iv: _0 dej \ na ljud ~ U I

n - tr njirn III tsku _ truk uru

i mnju mish i rnocije koic s Z isniv 1-' 1 na: trah u tuzi n ze ~ d 0\ olja \,'U ,,'01:Jo.111. S\ I dim pozi. ijorn, stan) -m. Hid rugirna u n isern oki LIZ nju ), Z,_ I i i, .. I zito 111-'-Ja rvno d jsrv rirnaiu rr isli icm ijl koj .5· zasnix dun' m -lji.z lii z, vlascu i d - I -if na ij. m n, II druai __ a, Ip ik, najdr nu ti, nijc n , a i n -0.slcdice irna iznenadni -gzis fl. I ijalni strah. 'T': kav s r rh de luj,~ kao puscann zrno ispalj '111 U ,aUTU~ ostccujuci ]e celom put 1,njUJTI 80\11' ;- od i ranja, ' ·0 I kstra CO n - ni l11 posm_ _ " rnj . 11

iurej , no vi L Z mirnljiv j _: n -g i I I dl ~IS ims dU " -II - 110 InO .ii . koj SU d rust no rnarkiran _,' 0 n -g, tvne mrZ nja, za i s ~, ZI-Ij"1 Z·', I. '111]11' ijom), ve .. '~ one ko] se n sma - l raju n gTti\ rum, V~.C same n pt ijarnim, kao sto jc, rcci rno >

ug",~ ............-

Energ ~k' is raziv, njr uk, zuju 11 dlr'I'lk,tnu 'Vle'I,U lzmedu tr,ajnolS pG,'slt'QI,j,l,njl,a ne,ga,t.'vn'iilh II'mloc'i,ja I(i mi's,1111 vezanih 'za te emeclje), i razliiEitih oStecenja Iju.dske eneTgetslce. psihollDske i filiCko'-fi-J 'l,hJJoske-:',trulktu,re.

D In anje neza ivnih n11 fiB 1 emocij n _ nerger sku: . uk-

tu ru 100\1' ,. I ,. tit re 11 na n ie - '\ I I I aentaln i zick zdn vlj .za-

\ 1:Hl ad njih ve fr k\lf. n ij irr -1!lzi eta, porekla i us m rn nj ,

INe'9,.'t'ivnlel mllsU koje coy k mutuje, .. ajvedirn d lorn sc razgraduju, odi 0 ~'10 stapaj u sc S .I druairn e11 '~f' zetski m struktuI arna pri I"" mu s njiln .frek cncija rn S,B i ujedna - -, c, .Be

I lrugirns . 01, j. _i __ 11 njiho d '.0 .0 " je n ,zgr iden, aorelativno rr 'Uln,- ne rge ska strukt .rra, koja ,s,ebi privlaCi n11 Ii 51 i,c- 11 i h frek ven ~j 'I. N,"1 t, - _ e·U u tog p rocesa na: t j u n c,ga t i - -n,e ener~ . J~tske 51 ITlki·Uf'l ~ 'kq~e se J pr,:lks,i 11'~jC '8,'C Srl-I(:U] nc .nose naj\ ' ;IC:U 8, I; - I U, ] l udi rn,a: neg'ativni mlenrt',a.lln,ol ,_ lenl!'rge'tski skll'OPOIV'ii~,

N,e,g',a't'~vn,e' Ilm'D,c:ij'l koje nas 'aju~, ao Old,,, VI rr na int .nzivnu

111 n .. jnu L' r snu si racij I koj i se cov ,I nalazi - j '·(h il 1 delorn se Zadl-_l, tv 1 LI nil ':'~ov ~'f"11crgctsko·' trukturi (1 rr ciznije - 11 au ri U 0 bliku ne'ga:tiv'oih ,e'n.er'glet'slk,il 'ir'a'go;v,B I ..iji 1 "llliL:l\ anj 'In u P ,s_·hl' 01 SI rLsn'111 periodi na ru staju I 11'_ ska ,,(:voris a I koja ornr-taj u protok Energij '_ _ rrnonizov 11

diU

INe'ga,'tlvne mis,U kojc su nar Icr"~ I j snn i I izno u nl re-

nc p'F"lm,a d'rllglo'j OS,O,bl: S,~l ciljern da j j n __ tcsu stctu J pI I 'ds _c vli \l tr .eu u U 1 eg· ivi ih 11 1, 1110- nerge skih sadrzaia.

~ • ~ I ~

Najc .~H~L ~t_: U P aksi srccu U ohliku ne ativnih I,apisa, 1C'-llc~nrl).

--., ,-~

(----S'CCil1, I ljudi I kao Old r Z SV'IO tn nutn ~ morivnog stanja,

ali i kara ktct a - PO\ r '111, no ,cnll,UJC rnisli ;'ijF rekx ncijaje ZII ~ n cka J c- '-i\ n,_ ncza; - 01 01j&' 0 sobom. i - e~l i zalos I 'Z' ~\ i m r7.nj~ zclja za dorn in, ci ·0 In, Z -1)"1 za PU\T' ivanj 111 LUl!Z,'l\ anjcr ili n uspchoi -11 d ugc osobc ... ). N dj" ci n] i hov ch 0 S

razgr rduj _,01 Jit. I-nn d f1 is 1 n ga ivn ~ m.sli (rnisli I ~ reciznih j negs tivnih Irekvencij. ) ne razgrade se potpuno. _"ne ost ju u pro . oru, iii bulje f, ci: njihovi n or, z~ r: ct ~JI ~ d .lovi OS taj II pros oru, po p a il 1 17 I· nil cnvckov ur ~ ali s_-a _____

njon, da 1 udu vezani za co eka.

""=3 1Ft __

Takvi 11 g'f ivni men ain ~ - nerg .' s .i ~: dlZ£:j~ i aju

osobinu da ku s ~h~i privlac 11 m isli iz istog frck ' ncijskog opsegd. ~ ·0111 vrenl IIaR, I ·01'. j d . I IT - - isa n] d --:}I' ntalno- ~1!l"-!f'"lt .. tskill s,tlcirz' ja slicnih fr - I h~ll ij a u (11)t:-'7'~'~ . tt ajnc CI .. ):"~I .rsk, PI bloko\ 'Ie'~ IS.

" ... Jar svaka ml~:a covekaj [;1·' je n~f"aia Pi elazi U Llnr:JIl'Snje eto e j pos al)~ Jed Q d ululfe bite. po eZLJjiUc sa S~I cia'!£! 101. Sa i d - od polu I' I g~n· h blC~ Pnrode. Ona ZIV dalie'r kao a VI1£l I el g ~ncq,t:l. Lt. rcuu Q~ s~ 0 eno bIC'G, 3 ..

):01 T" k' icno zn ,.. i da.kadz prv ~ put emltujemo neku jas- 110 I(~-I I . mu -11 I, 'h l1U III ~," 0,1 mi 11 V _c ri em] ujcmo ,_-_I r t~

ski sad rza· n ~.~ rivrre '''"tel, 1- n '~l - (recirno ~ nczadovelistvo -0" horn pr I~ ektov no kroz odnos drugih prema narn .: II I Iene niko zaV~l -1 prostoru ko nas i OS'iLJj . Z,,- nas tr lJno v z_~ n.o Ik,i S'~I '~

e .. i put k _ da m i tuj - mo s, .Ii' jslicne r, k - ncijej c dian njen IJ ~ _ s. zal 'pi" za ono IS 10 ,0 to l - rv k I misli osts 1_ . 08' . rOk0J11 vremena sadrzaii isre Hi slicne frekvencij J p 1- j dan zc drug i I okn _C- nasn .n citav .blok" tak -Jl - ncrgetskih z iostat·tl' a. '11 rg j sko m UCI nju t __ ko nastal I nbloko --;" 11 ziv mo to NI E'CiATI'ViN III ,MENT'.ALNIO ... IENIE,IRCIET'5,K:~ '5K,1,'OIPO'VII,rJ1S, .

. zativni 11 Lal110- -11e-' ski sklo '. I to "-dl . ez~ n z n s i

und, ks da [I st snemo a emitovanjem negativnih misli e It ckvencije: on je k ·-0 iruskqji S," ucauri i cekapogodnc vre- 111e. Z, I~I g ivn m nt 11 o-en r.·- tske 'I tlopove pogodan

no 1l1CJ1(ft j on ~ no _ :ojll~_\,lji · mj istih ili slicnih misl i I ma~ k.ir i posle pauze ad nekoliko godina. Negativni m 11 alno-en'rg irski sk1opovi '_', 'nhran,e- svirn 'n gati rum mislima, koje do njih dcpiru. Drugim recirna: sklo _I ko"i ~II II '_~ -l 'I ~I emeliu v I sih sopsn ,enih 11e ativnih mislimoze rasti i razviiati se, 13 da

zavlsnc 0 _ lnten iteta rnisaone 'sna,g,e koja joe u nju stavljena. Tako npr" dobra rnrsae I I a clle :0 eeena flCl ledna dab ohio na a tlvn snags, it zla rmsae kao ztonarnernl 1_ rnon, a taj nat I n covek s a II no orebiva na svern putovanJILJI kroz s:vem,llfs'ki Pros ~or~ s elu 0 i j,e sam st a lo, ispun] [e ga tvo Ii!lti arna svojefanbJlZlj:e" svoJ~m trnpulstIII ~ st-as ima. On ovako stva a Jednu '50 ruju kora deluje ne svako osetl].v,o~ Z,IVClma ,rl abde eno tlelo. koje dolazr s n om oJ dodir. i to u merl Ikoja od,govara njenom

III miclkom m"enzite"u".. -orbe Lope~ uPllsma tHJlle'fanskih rnudracal,

FI ogr,ad 1 986. ,~odma. str. 119.,

as:oje I pOl'1 ivni men -alno'er:elrge1s, j 511 lopo L, kOjl ni na, k,oJI nacin nle uficu na pt.! epclJu. Onl na ,razil,tl 'e naltine pOlma2u Osob,l koja ih lima. Veruje' se dI,; ie IlelenI.um SollQmon Imao ci' avu .. cjskll..l! plozitiIV,nih'ESI, ko~i su mu i veoma k,onk II"le I no, Pi ma gallili .

S .ori tome n'_l hrani" vasi m nezariv nim i nislirna, vee n ariv- 11 i m mi: ~ '1111,] ncl 05 b<. ~ koj0111 s e I esro u kontak II (sa

k i " n rad i e Hi :/j \ i ako OIl nl1sli

bne rre kv n i j .. I [0 taka I '\ as uega 1\ nmi J i m '_ ,1. .-"'-l_.,ll_' __ - neg, tivn 1', .. '11 taln '"Cl crgetske sklopos , - v 8' .d .'

znjih uops e. Time i S(]JID sebi ij drii drugirna, TI,CSV, .sno, na-

. J'k" II •

nnSl111 ,,1. :11 S ~ I, '.

N 'g'l ti vn i me 1 .alnn-en ~r_,~ t ki sklo nvi nan 'S C ste ttl r: .. -

.~

i d ~judskoj vrs L Iskustver 0 sino prvo prirnetili da ka tt unu

prl: utn j s drzaj! n g~ 1\ n ih : C -kv 11, iJa ti v aju podlogu za , azlicira oboljenj __ . Tek kasni] Ino l vrdili d· t1'-, ,a -j\ ni m n ... ralno ... energ tski sklopovi predstavl j aj II i osuo nip robl m U "ov kovorn dozh Ij iu s hr I' svo] okolin i stvarnosri uopste,

- Jo 'anj nl_', ~ ivnih m rr alno .~ 'I'1er-I, tskih sklopov,

( _E,) odvija s ako s,t -I. u n10111 n u kada S j ak h ira, -_~ -,E·

poci nje da 1- mi tuje en ergiju 0[1 red me po nas nega ivnc) rr .kveru ije Erni ovanjem tc frekven ije 011 IOn1. ta normalan protok j ,_ Jo _,i; nje I .. lergij unascm relu i auri, ~I o s varaoodlogu za 0 iziolosko-fizicke pnrern -c~j - i bolesti. ~:s'tlovr"lmle'no,. ene'rlgija, k,Qljllu NM!S e"m.'t'lujE!'. S,'¥'D'iiolm ",,~,'r>venc:'ij,om Id,lef,c,'rmi's,e' fre'~ Ikve'nc'iju, lil'nf:ormac'ija, 1( •• llnf',orm,a,eiolne IE,ne:r"g'ijle~',) k'Q,je iidu ka, 'nasll'ml mOlzglU., Taka in ormacijs koj- j emi LO\ ana kao - _ nell' Ida na,8,{! Svesti dode kao d ormisana, iskri ljena, odnosno ne acna.

lod. objasnjenjadelovs nja " 1\1 E, upo rebljen je izraz J~akliviranje ""ESt.

011 znaci da N - -E'" nij u ,k akrix n - on biva aktiviran kada do nje ta dOll'le infbrm,acija ' 'ji ,-rek'\-el1cija. "J' ~ U rezonan'"

i b a '_ rek- , 11' 1jOITI I • ,Jtzonantna i n_ornlac~j,a 11107.~ hi""

til pomiI1janje ili vidcnJ_ m,,,'·=t • pr dmet J ,osobe ilipl0bl.-

k .'

I11a.f koji su u V ~Zl sa. uzrocnikom ~oji je '"Z~lZ\ ~_O S " 'r ,nJ lle ...

- 'lt~vni11 nlisli ad kodih jc nastao, l\_ES.

L prak i ak I irun] _ lE,· manif -sruie k -0 ru ra ional-

II ) I 0 - n05110, 11 logicno oon s .n] ~ koj - nije IU s'-_gl_ snosti sa

im '., ,b irorn n . liub, koia T eli', '-

JI .zuje z ,,(, ~I.~U, 10 -i," nij la rodit lj s oj d., ,- J koj se po-

\ I cdiJonc pr stujul #i rodltcljsk, zabr nu p~nj·']lja po dr, i cu .. I I \'0 umiri, s~ nira ]TIU POV)'"'C' Iu I( rna k ko - ail - mala )uml - '0

I • g"t grdi, J zi 1 rJ' _ ' , h ti T _ kao' i dada', ' ,ll -,\ -

n~ ta ~ ciju ~JTc ko -i i treba ka I rn n Ie lu " ~ s,,!·: I p k j ova r ~ uga reak ija 0 -sc~ (posebno kada 11' rna po rnatrae .~ I j kada II. 'II ' ni jc jako n d, "

01_ ugi ,_ ~ ima: lju 111 -, ). 111

I It' h lerna ~ 0 - no .. 110~ rnoguc , tit bar pro(!rar - ~ ali ll1U unl

11 '\ id '-,I' ua r' 11 U nja - kao kompju 'or koj i i rna

s' 0 ]SPl~' vnil .,t,,~lno ubi cujerno rmacij '; ikn de. on 11- minO\1110 Izh 11 .u' po, ~ 811 'Z klju "k, . IU'p,'r',aV'IC), t'G' j,e' n,lciiin 'na. IkOjli delluju

ne'9,ati'vnil mlent,-:-,III'nol""I"nll'rg,etskiii 5Ik~:'a'pa(VII: n .dozvolj, v ~ll nam da , It ~ 1111'0 Ijude i do "Lldaj, on" k irnakakvi Z pra 0 jesu iskrivII u ill in Iormac ij na ,u u do. na "cg mozse i pra' e od nas b i "a I, "1..1 I .. .m se po _'-'-'SI1 .i nelogi . n - ndluk ~.

praksi j _ n .. ~1 'lk,s, d tektova . nes a i vne men Jt10~C"1er-

"1"1 sk . sklopove karla 81' ~ k i' jrpc jill n _ neku t rnu, ili na n ku

I .. ( b u ~si u iju, Hi rn ~O~ koj i u u dir kt nod ~ ili In lir ~ ktnoj

11'/ I sa adrzaj - m. oji je do, co do I tvaranj, 11' ezatl nogm n~ d no-cuergets og sklopa Recirno: miran, 1'0' -L"''''I_:'n~ fi 1 i tih HU"p din, pros 0 ' odivlja ss ki put kadasl' <~o I.' d re o sminI d 11 [u Z' na. [ikome nij j " 1110 st, mu s desava, dok on pun I' III ~ V (I b esno gledaj uci oko sebc 0 b11- .snjava ':VU stetnos ., nt 'IIHCH" lnost i uup'st, 'J' h 's,u, ~nu n prirodno'-t i po resno' '

111'1 h 1" .. tnjla. J ,~'illO j d,a se r, -'di 01 ·'Jk i'~f'lnju n , ",ti rno,~menI line '-(~llprgetsko,g klopa,koji j -~ I.' :odinam,- nc;-"_~a,o, a da ga I I I~ or: n i ern -,ck 1 -j ni bi 0 ,sve tan. ~ ko, onaj koji_ i rna 11ega''''

. vn e m - n tal n -e n c r,~ tske skl OPO\, e t ne m 0 da .i rna FO 'I-'Cy n11 p r 'CI ' .. m· U! \-'1' ' i do o~ i pogresne " Ldo, e i odluk _, I no - nieg vo '{)111~"211j~ 111;C U skladu ~ ~ spoljnirn i unurr snji rn pods i aji 111"1. Problem se i poljava dos k rmplikovano.

j )1'1 k k kli- n ga &, ni sklo -111"1 _ uvek akti- -. n '11

POI· inj sa crnitova ijem svoje nezativn ' I~ rekv TI, ije -k kada [e pods' aknu r .ZOl antnorn fTI kv mcijnm, t,r I, d," - ponekad \ -1)111,'1 skn uociriuravtlnost nieao ' I" ispol] anja.

D'l"U - i I . ako trE korn p Iikovan P obl e'ID 0 ko _e 1 'IE -'II vier: an j ~ ZLl niiho; u .skitack P' irodu .~. nji] 0 -ca osobina rnani __ stu]

k ~,."U "-

au, 'Sl2. r'11 'Ie' yOt4,._J' ~- !l4Ll' -W::,'!:..=J'.P~_ ~~.us;iu;;~,",",,~L...;

, 'gl: ivni ment .1- I ~ n, r, vi, nan -, mad, s oa-

d aju urelativno rrajn - en, rg t, kc strukture -,niislu, 'neu,niiiit"iv'L N aprotiv, U kon ktu sa jaki 111 i jasno poz i rivn 0 d .n n i sanim En rgijr I ra 'i nerzctakim struk urama dolazi, j zdn S avn do njihov t,a,'nsform"acij'e': niihoua neeati, ~1{7 frckvcncija biua ljJOmeniena u: po itiun ~ iii l,eu,n nlnu. Ti III . lTIOCn i I nenr rd _,i dlj i_'i i J1 da VI - S II, tni nega rvni mentalno-r ner: etski klop, postaj -, .pi orno kucno mace' ~ odnosno neskodljiva i za SV, irr or-

macijc potpi no :Ir pu .na energe ~ kG ,5, ru tura, koj _, nikom 1 n icemu vi s - 11 C smeta,

Z~. to Nlvl,',..i~ koji s,u polui n eligentne strukrure, ' n ogo vod - racuna o tom. ~ gde idu (odnosno gd . ih 1 jihov nV}," nik', svesno, Ilincsvesno, vodi )., Negativni mcntalno-ener re 'Ski sklopovi ostaju ispred ulaz u crkve i hramot .beze S,":! m ~JCl moci, u tuknu pred \ atims dornn ,a l J<,ojin'1~, j , v,,-lik,a kon~

o .ntraeilja poz~tivllle en ~rgije ,i ne pril,r.17~' blizu ljudi cU'- _ urCi~j,~, oust . stru kUl1 iran a i h a rlnonrzo na.. '\,~ .01 1,-1 je u pee a ljivo, k, _d s -),arb normalllilTI'idl ~lljenl pOSI11atl, kako ne, -,f.~ I i ni s.I.dopovi oni11 k!o~li ulalc u cr,kvll~ prcd 11laznil111 Vl",atim,B pros,to

ustu knu. To sto n za .ivni n1'-11' alno-energ tski sklopo i osta, • ispred crk -e,.napLls judi r'ivr meno -\ oje ,la - nike' '~'-'I I. ~ n je od rilZlo~a Sitl i se ~ iudi u crkvarn -10" I,"· iu 0 ~. u.·, -. -, i j i ra-

I "er:cllij nr go obicno -. " 0 nega i vn i

. klopovi ostajup - d _ r rtirn . Oni iedn kaju. Pon -

~ di se \ 1 at ,S\ ojim _'c]zda]n,a·f _::, ponekad na ru now - . a ), . , \ l.rsnika' na ide n ika CJ 8, no pogodn osoba sa I lab men rj I -rskorn struk UI om. Tako ',U\ i I, ni koji iI11"Ull ' 1 1 iju, ' zI ~ I ju, III nj ha rmonizov , nu 11r . etsku struktui II prosro na

II I rru 11 g I' ivnih sklop I a, koji se Iako le -C', ,- njrh i I ',,' • j I S

11 j i r11i.L ] s t -' stva 1" e desav. i _ rri susr e .u d ' ~ osob 010 ko] i h je-

1111,1 ill}, ~~ r cirno Pi c_ -~ a dru: ~,a 'am, j dan 111 g,I-' ivni m nit lno.ncrg ski sklop, ali i sla iiu en r, sku _- rukturu, -_, 11k '-, \ f • rr 'va n oca d. de un aj 11 rQ~ tski slabij i iz susr ,t- iz· c] _ n bog U'I n I zajed, n, ili vi - '} neganvnih sklopova Sve 11 s, emu .... orill, 1 negati nin1111·_nt_JnO--=-II'I-~ etskir : klo':Jovim,ajl. eorn

---- - -~ --

I.(U1IP iko~-,~a ~ -'~"'_- - -, ,Orna oz. 'I jna, _- --_

---- -

PO,. ebar sltlc,aj pr ds rvljaju 111eS ]1, kojirn se nc: I zi

I J] ki broj nega j"lliJl mci talno-en rge . kih sklor ova, koji 511 lId neki n: c:in povezani sa ljudima koji na 'im mcsrima z.ive, IIi xu ziveli (zat nri, sudnice bj\,SI kon ,. ntr icioni lozori .... . ,~'I na peseta 'ak· om rn estu z" osobu ,8,"1 81 ibijom energetskom ,.1" u k urorn, n'10Ze znaciti do.zi" otnu muku sa novo I ecenirn ru: J'ltivllIJ'l1 In, ntalno-cn 'J,f?I"" skim skloj ovirn u cij In tvaI t~ njunijc uc.es .voval ali ihje bora kom n ,t_K'VOll1 mestuje .. , I 1111 )~t ,\ no. ,pokupil~ ".

snovni zakJju.c: '. k koji bisrno 2,·J, .li da cit_l~JI- .. ovoa teks a

IZVL 11 . } : NIIECi,A,TI'VNE: ,M II' S"l III NA,INIO':S,E :STIETU,. '-'n,e l,al'lOs.e stetu i

Inli1! meC1u~.im, i onih Iko',ili 'su 'lol'iko Fila rilklli fI,a s,,,,o~e INMIES da s'e bez njih

'.11 II J UI nemllrenOl, pal ne:sv,esno ma's'(,oje da, s,e ito IPr,e v ill't:e S'vloiim INMES,

r h 10 no d,a odu 5,a mesta ,gde nj i hClvi negiJl'tivn'~ skillopo-vi nemaju p ri'stup.

111 MISI"tl pOlitrnv[flo, odncsno ne rnrzeti cak nl SV'O e netplri~IBle~le, ~Il~ !CltO 'S!,ugelfi5,u,fiI:cimoM rano Hri'sc,ans'h~o ~ Bwdizatrl.

- nezativni mentalno ... energetski sklopovi ,S' ,mogu transformisa i upozitivne i neutralne;

,- moguc 'j e ko nsti t1.1iS, _ ti cnerg rtsku zasti tu ko] a spr .. ava stvaranje negativnih ITII ntalnc-encrgc Sri ih sklopova, odnOS,J10 vezivanje tudih I_-~E'S za osobe koje so. pod zastitom;'

,_ negi'l t ivni mentalno-e nerge ski s klopovi tra nsfo rmisu se molbom, koja se (na uiskom nivou mozd, 'nih tal sa) upucuje Visirn Encrgijarna.

Posto]e [judi Z~I ko}' s _ ' '~ESj dnostavno-vne vezuju", 'To su, pre svegs ~ osobe koje imaju razvijenu [i harmonizovanu) I rusu, ali i ani koje obicno nazivarnn "m,n ~ InO' jakirna", odnosno osobe kojc irnaju intenzivnn i j aSJ10 l:U3nller,e,11 - I kretanje n1'a kar jedJ10g ~ sloja (boje) LlIObl~CU aur l3I'. Kod ovih poslednjih, ,,'zastita~·' traje sve vrerne dok su obuzeti razmisljanjem 0 pi tanji rna veza ni n1 za znanj _ I k:oJj,a S'U ,,8mes,tena~~u intenzivnn 1 t izvijcn sloi Obruca a L1 re,

onome ko ih n mituje; i njegovoj ncposr dncj okolini. Najbolj ~ zustita od stvaranja negarivnih mental no-cncrgctskih sklopova ;c IMIj'StJT~ IP"OZIITJVINIQ (V-"Cl11a religi ja to. takode. ba r l1a nck] nat;l Ill. sugerise", a moderna psihologijana tome insi,st1 ra ). Su· I' inski je vazrro zapa rnti ti da ncgativna misao hl1a Id,ejs,tVQI, k,"lC sto jc 1 n11,aj U 'i Tiel;, i delo.

3~, ~.I ~ S,t,ar,e'~ i nID'V'.' isti ne 'al nlle'g'I.'t'ii'Vl1 im

'm e'nlt'a.1 n D"~ 112 nl'.' '·'glf!lt's Iklml sl'k,IIIQI'PO'V i mi,.,;: lst'"aii van j,a,

I t ar i n, rod i j sta ra u cenj as II zn ali za pos to] anj en -~gati, vnih mentalno-energetskih sklopova, ms da SLl ih nazivali dru. .acije. Najccsce porninjani nazivi su dzmnovi,ti I( u arapskoj i rnuslirnanskoj tradiciji) i .. klipoti" (u jevr jlskol11 ucenju), SVd uccnja u kojima sepominju fcnomeni kojiupucuju na negativne mentalno-cnerg - ske sklopov " Sill pos bnu paznju posvetila pokusajirna njihove eliminacije: u Muslimanskoj tradiciji .dzinovi" BU. .isteri vani" ad strane hodza (za pisi rna, ~I P revodenjem' Ili ",sateri vanjern"): jevrejski m istici su t,kl i pete" pokusaval i. da uklone vibracijom, od nosno LIZ pnmnc vibri ranja rnagicne reef' kao i raznim zazivima ~ molitvama: u ritnalncj magi]i se, izrnedu ostalog, koristi metalni .Paracelzusov I rnzubac" sa ispisanim magijskim zapisi m a ,I. kojim se naBl1,"'~CC rl P ro bada aur a" 0 ko coveka.. .Ko&iki j e bio 11S peh ovih metod a ne moz, .mo 5~l aigurnoscu tvrditi, ali se pouzdano zna da 5U be! ~zeI1e i negativne posledice ovakvih npoduhvataUf, kao i izos tiJ nak bilo kakvih efeka a,

Ono sto energetsko ucenje, na 08110\,rU prakricnog rada, nluz " sa sigurnoscu tvrdi ti j e sled ede;

3,1, [II,~ :2:,~ II:str'ai,lv\a,nlji,a N,ME'S 'OIl 'p','iimller'l::

Energetskim istr ziv'anj.i n13 detektovali smo cia 13U rnnoge :P' znate lien o s.ti7Jl1 i mal cveliki broj 'MES. No ~uv ek kada ,gO"IOri 1110 0 Nl\iIES treba imati 11a tn11.U da nije vazan same broj N l\,1ES l{n~ i neka osoba irna, vee i stepen nj ihoverazvijenosti: pc veorna razvij mih NMES mogu, recimo, nanositi vecu stet u ~ n ego d va p1.1 ta veci broj rnal 0 f_ zvi] e ni h. Ipak, kad I su upi~ ~ ~ n]u osobe kJoje su imale po nckoliko desetina N MES, 0 poremcdenosti njihove pereepcije srvarnnstine maze biti ,s,pora~

I I _ 0 o,brutLJ allirll!~ njeg:o omkonstituisanju i ulezi vidil U ,odel,ilku 10 aurl

- U. med,jtaciir ie, clolb~jena I~nformaciiu da jl'e' fre)vek kO,~111 je blo uaps,olutni, reker-

~ J .~" po bro j u N' M ES .ziveo u vrelmenu pre HI nsta i da ~e i'm ao eke 1 ,.qf .0001 IN 1M ES", K, ko se ne rad i <0 I h~:'no,'stil ko~u jle! tstori ~a zabelezi III a ~ ne znarno ko ~'e ! 10 blo,

31

rako da cerno, kao primere, navoditi santo OS() I-,' koj -su imal ci ~do ljn Ii - '_E', 1 kod S Cl K' . ad njih 11l __ odimo pro I.· an bi oj

. 1 E • ko i - L ta licnos imala tokorn i 0 a" jer je njihov I 'I oj pro rn nlj i\r ):

- Konkr tn _ 11 rno, f z· kojusrno u -, dili - a j il. _ 1

v '~i 1) ro j 11, .ga tivnih mental no-enercetski h ,k]OpOVCl je na~,

iari ki id 'I log Hajnrih Himlei (l~- 'J ~l,l_l

Irug'(l osoba, za koj u znamo dai ime I _ ]Z,UZ .. rno veliki

I, 0' I '.,lIE', je kontrov rzni - rr orrns t ,r mazii ~ i oc g1_' u r

,I' org niz, cijc, (;1 an ,Zl _ tne ZIOflJ - Al k and r ~I' __ "_ rd Krou I·i (Alist - r Krouli 'To me ,a terion"), koj ~ j i mao pi - ko 7 E ,SO objasnjava nj gOI_1 V_ zs I 0·, za dros i, seksualne nastrannsti svih poznatih i do njega ncpoznatih oblika, ops dnutcst sob: rn. .. ~

- Adolf Hitler, kojije, izrnedu ostalog bio cl'~'Ln sekso-ma U~ sk ~ organizacije - -~-L' nastal - n,a tr I Iiciji s rog, fln'UI ke

~ ~ tualne midi ije samoubistvo J- izv io u nIIC]'CS,1 ilea - ~.-:dpurgijska nne") irnac je 915 - h -.ES. K~ 10 h rizrnaticrta licnost ispoljavao s u kontaktu s ~ masarna, pr ", ITIU s,u njegovi g - vo ri delovali kao ,i n icij 1 na ka pisl a:!1 za aktivir an]e 11 C =I~ .ti vn i h

klopovapoldonika, Zanimljivo je d~L8U neki Hitlero i saradnici i malivise Nlvl S nego sam Hitler (Him] .r - 1900, Men. ' e]1 .. 42d}·

-lstr I,Ziv nje , _'._E', kod istorijski p _ zn_ tlh licnos .' .008- ..

ljava 11 .k = old njih iz noveg ugla i POlTI,it'IZe razumevanju postupaka ih ljudi: nesr cni .otac" atomske bornbe I , n11~~111 Ttl j 1 ,O-ME, " 8, tim ~i'tIO nismo usp li da utvrdirno koliko

• • I 0 pr " I~ koliko pas], - prve IIU po reb J. bo mbe: aliguh je

manj _.' _E - (6116) nego ' taljin (7'2);' Isidora Dankan, koJ JI 1111 I . S' mo 2, "/'I.ES sigurno je imala dosta nroblerru u

komr nik ~ [ji sa ',- -,I mjinorn, kojije irnao 22 ~ ~- --~'~.',;, " dvi-

.... --

I'JI11" II

II

~ Po tojab su na ravno, i liudi koji ni '1, im li ne~,' tivnc ke klopox -. I \,or"c, no_' I sk - muzikc - ,IIO~ d njih Nisu ih i 111,,-li ni " liki hums ~ risti lurrrna . -(.1 ndi i 1 jka' erez ~ naucnici 1\H h' jlo Pupin, Nikola

_1a-_~1 \r1 'a.' Lali ni nel .'11 uge licnosti z. k~j- i nalibroj I J11d i pre postax 10. de.1 su '~. He b N11 I. k· 0, oj 5~~ \ ni Icudak IZ 1 ]sn ,[.lor " ~ - olstoi. rkodc, - , oj Iii 'Ll .. ' "-~l' Ijudi

o] is orija, kultur 1 i urn ~ 11, ,_ t ru u ni n koji n in z' ~ - i ('i( li, a hili su h '7. _- lIE kao ,W. oj - brlo j i rna, uno I ludi .~ koJ 11 zrn 1"1 .1 L ~ 'nnju na S 0 -·'1 III ga 'i\ nihrn ntaln -en ra .1- sl i h sklop va.

U koru a~~ in111. sa cnirn: ~ k ~i SU 11,,,111 I • __ vljali zb Ig zd _IV~

~ '\'t.nih ~ psiholoskih r bl C'I [']'1" irns Ii rno p'_ iliku da upozna In 1 sob. a razlicito br inirn i razli tro raz U-ninl'lE,.lri I vboru pi imer iz OVO~, sk; pa, ruko 01· ili .~ 10. se kart J te~ IS l{:noscu slucaja.

Pr' ii mil r' II:

(JsOIJCf stara 1 godinu; zdroostocni pro lcmi sa Sfccm Il hit vtc iziio n; sk lonost ka p'l O~l1,cn{f m,ll ~ aspolainnia . prasl anju; ,(,k:-\l ialna inhii» TH10St ....

Osob , jf! ],il ~ Il ipoznnta so , i rn da h~1'(J 7.1 ,gnnvnlh m ntalnot JU:'1.r.;ctskil1 sJ,~loJJovCf, od koiih jc prui ~tzas ao u ,ln~eJ1U~ kadnje imaI, I ,J godinc i_' 111· ( .. cal l1 p'l-sl-..dnji kadn j ~ imala 3.9'go,diYlo i 9"l1e~ .t t'i Pored 7 ncgativnih imala jc i 5 pozniunih memamocncvgei,,,,I 11'1 skiopova. Transformisa '11 i -,\ES', zaiedna sa optimaliza-

1 JII IES nlsu, nara no, ,je[Uini 'Ilk 'IIIVCII" za delevarqe I pen I'sanie na edenlh I • It • ali su, s, a. aka imall znacajno , udela u torns.

33

IPI' 'i mer 3,:

l)cu: SU1. U 7 godina. koie jc p~'iDsl,O' kroz t .~cu.Hl1lati(J un razuod

J udll(·ljo, bcz NMElS'. IOltJ,Ol11 detetu. S'U',r ,g!Q(Jiill1u dana pre "ego ,5,;,0' '. n 1 (J ,qa I~' nil, ~fi) vi N l\ 1ES koi« ie do I ada ,7 rna 1'0, trans fo I vmsani u po 'u VI u; , n (!f 0, n lne. A1,edu tim, I U I' rcul'usfa rmnci iu n ijc; ,0 b.tu)i1 n 1'l i

jcdna konkrema hellos' .. i IES su rransiormisav» boraukom detcia no n1,csl'u SCI uclikorn kolicinom pozitionc cnergt~·'(!t ko)« '10Z0- lost nisrno USI7'C.:N prcctzno do dctcktuiemo.

cion? I hanuonizaciiom E,r1eJ81Ja tela i cn .. u c, uradcni su januaro

1 9 7 god I n so IJi ic nap 1 n vi iena , zns n7 ta ad s tvatanj« ~1tO VI h

'1\ r ts

Tt k ,n 1 prvlh rH(!Sf:C dana, osoba ic imaia Stu'no .oseconie nlr.tk.i;(,njrr • nsrarcccnosn '1, ,8(0 su bile i iedine prOJ'11'Cn,C~ koie j.r! Sf' I nil rn og I (t da le11tH 1-~·) £1.

..

\'n hOB !:!nd; IU I dana r ianua r 19'98'~) oua osoba, kojlr jc i sama

pocclo da L czba, jc POt}"1 "0' ZCh~llVO,t mada n,c; Icons,', Ut~SC nikakuc lckouc. Osobo se ostobodila SCkSMOh1'6 inhihnnnnsti. Posmla ic J1Ct t}]OJ C U vo tolera n tniiu i prijatmja Z{1' suoiu okolin u.

P'ri mil' ,2:

O'SObfJ stora 42 godf,u:', .SiJ I isok'Ul1 rangol'n u jcdno] od du-

lunmi]: skofa.

Osoba ie tmnln 56 . IN-E'S, 8,'.0 je naiucci b'~oj .1~ga'·iun,~11 sklo-

POV(l s.(] 1,ojin1srno Be srcli ,U p.l~nksl, n da j,e osoba zamolila da bu-

du uklonicni (transiovmtsani). Slucni jc zanimljiv zbog uclikog

in 0 in (t .azuijcni 11 )1 NA.fE S, a"~; i zbog c; njen ice da se rod 17 D tOSO in koja te dugx» ln~(!n1eJ1'{l prauela pod fJ okriliem" icdn« duhoime sieck!. loko jc fil1ld(] tako veiik:i h~;oiNlVIES, sto znruii da jc imala i iskrn» ljcnu perccpciju ,j J'lleu!cdnu slUcu Q SCl:JIl i suet U' 01<:0 scbe; oua osobo jc V'odil(l VtCOJr'fl'{J p'DS'cdene. kurseue M, okviru sooie crlcue, kroz koje jr:.l"fnslo U,7se stotinn ljud! ...

N1VIE'S su Joj l ransiormisant Itt januarL£ 1,998. godi~1Ie. Nakon

nckol iko scdmica osceola jc (17'0 501"8,l uenoj iZjllUt) "sl'aganje L~ du,~, ". I uzbisu auan]c.

Pi r iimlle' 'r .' =

Osoba stain: 60goclinc~ verruk jcdnc crkvc.

Osoha k: odrasl« U Vl!OU111 rcligiozno] povodici, ali ic Ick ad' pre pargodina £ snI11,t~' UCZ{U1'(l za crkuu U /(oj,oj su bdl' i njeni rodifc.1)i, Nakon u uuerenia U Hrista ,~",(?Q bozansku lju bau", kojim se P~1ShAl:JQ ctkui u koio) jc~ OSObl su sui ncgatiuni mentalno eJ'lefge,t- 8J.~1 5k IOPOIVf It vansformisen» u pozitiune. IO,i~7tla do je ,'tJkO~11 ,~ uuet en ifr" 080'b(., d [)isla U' /{011 ta let sa Visi ~11 Enc~ gija rn,lf, ta ko da 8,U~11(J litVI~ [(.oje su bile Z,(l'snouanc nn principimn njene crkve (ljuhao, istinitost, humanosi), ,dcl,Qvnl,e knDCfU!rgetsJre moll»: Taka ie pro-cos "dul1,Qu:r1'og iiscenjn1f postao i proces cnergetskog ",(5l;sienjl1'~_ 1\ 1 cdut 1111, OU,tl osoba, kao i dctco kome jcbOo re.i!~·, ni]« imn 1t.1leI1ei~ .!.!ctslru zaititu ad' 81 V,C, mnia ~10Vl~h l\1ES.

IP' f' i,m le'r' 5:,

J(,(1tJ poscban primer ,uz,cccmo citnuu iednu ,grupu ljudi lcoji t ~ nnju NlVIES l suohm dclouanjcm J?1'ogu nancii stetu scbi i drugi- 111ft: to S~Lf 8ui oni ko]! sc bauc duhounim Ul',ltliilJanj,c',,'rI ipoudauanjcm dn r,gi./1, kao ,; tOni l(oji Set bauc radicsteziiom, a i maju n,eg;a~ "LJ nc me '1'.( a 1 no",eJ1',C' ,gctsite s,k It) l'ovc.

S Jl1lf tra rn 0, ~1nlI11'C, da j.e IUf1Qrnn ,lose da duhauru: pouke pruiaiu ljutli koii imaju NME'S, kno 51',0 jc nedopusnuo do tniCvi ljud! nn bilo l(ojf na'lc,r'1' saoctuju, U,SJ11',(!,rCH)'aju ;U uaspitauaju drugo ljude Nazalost, i medu ,s,v'e&~'te,'l'"dcl~rn(JJ' dnuituenim radnicima, uaspiI ncl ma, rukooodiocima ,1'lIJU11(rn '~tCI 111 ih '()'rgrr:1"1 izacija .. " imn PUi10 osoba sci lr1,cga,tiu11iI11 ~11C;J1 tah1D'Iener81t!lskh11 sklaptnnmc;

P()SCb,a~1 slui!aj S'£lt ',a,d,i:II's,tl":z:ist'ii (fiudi koji uz pomod vlslcfl rlctckrujupojauc i t raie odgouorc na P'i~Q~1'iQ' u V't3.zi sa zdraoljcm,

31'.' II ,~, '3,~ IP'ralkt'ii'crI,8 p,r'i'ml'l"nl,a:: T'RA,NI S F'O'IRMI S,AN I E INE,'Ci"ATI'VINIIIHl ,MENT,AL'NIO'~'IE:NIEIR'GIET'S,:K,IIH SI K1IO' 'P'O'V,A,

koji nacin nismo sa njim u kontaktu, U svirn naved nim slucajevi ma , kada n ismo 11 pril ici da dobijerno svesnu sagl asnost osobe ,d,IU.i,rlli '5:mID d,l, s·a:gllasftl,o:s,t' 11',a,'iima lad Vi,silhl E,ner'gi,iaJ R r, zlog jc u slobodnoj volji covcka, kojaje ncprikcsnoven i.Ako slobodn u volju co~,-.ka postuiu i .. isc Energije, onda j _ rszumljivo

da svako ko radi sa, Energijama tu slobodnu volju morapostovati apsolutno (Iskustvo nasuost alom, uci da zaprai 0 in mozere pornoci nekome ko ne zeli da mu se P01t1110gn .. ali 0 tome na nekom drugorn mesru),

,2,~ :Spus,ti,t':ii 511 'nlal nliZiI,k 'n Iv'o '1ft D,i,davn ilh 'tal 1111,SII,~

'3;,. 'D:s,Q,bli kOI,jiQlj :s,etra'n:s,',:O"F'miiiiIY, NMES, 's,nli.:zit'i nivD' ma,id.a'n'iilh t,alllas,a, 'na, ~,~ n,ajma'nj:i 'ml'ogu,ci 'n'hl'G' klo,ji ,jOlj nlec'e' :iteti;t'il'I'.~ m.,oll:bo'. upu,cl'nol'm len'l'r'g'~,ji~ Sltv'a,ra'nja,~

4~, Q1bl',a,t':i'ti' :se 'mlolll,bom H'l'h;,'tD'vaj E:'nerlgij'ii iiiU IE,n,ergiji :S,'tv,a'f,anja, j traziti: ~lrans-ortnjs,anje negativnih 111cn .alno-en ergerskill sklopova u poaitivnc il i ncutraln J~. Molhu treba ponoviti ukoliko niste sigurni da au 81\;; sklopovi transformisani U nprvolD prolazu .~.

51., Na'pr',a,'vit':ii ',a.jnu, Z,Bst'iiitli Old. :stv'la.r,a.'nlja ~ v'I'I,iiivI'n,ja, n'clv~'h NMIES," Trajnu zasti 'U (koja traje do kraja zivota) moze naprav iti sa mo osoba 8,,1 veo rna visokim ste penom komunikacijc sa Encrgijama, Sustina trajne zastite je u stvarunju energetskog programa, u delu Svesti onega ken e se zastita pravi, pri c.emt.l, Svest reaguje na svaki pokusaj vezivanja -. ~M,ESf automarski izazivajuci emitovanje talasa koji se konstitu-isu u blizini fizickog tola i IOI(JUaze do kraja aure, blokirajuci nvezivnd!' talase ko]e emituje N]viES"No~ i ako energeticar sa relativnomalirn

i skustvom" ne US]Jt::: konsti tu isaf traj n u (dozivo't11U) zastitu nekoj osobi, zastita koiu on napravi (i zrnedu

1" o,~ lOSCI ~. bt ~ d 11 (j 1 0 SCt~, gcopo to los/rl.l1z i 7Qccnil mo _. ). OS111o,r 1~1 i 1'1' u1JICH1 jc t, tome ~~to rad sa uiskom pfJdJ~flZlUl'lCUl1 kO'11l..U1ikaciiu ,,,n \/f.~;" I Eo .~grjnrna, n t(~ kO~11'l snikaciia i,c:dnOflt(Jv~nn "Ie I11D":'(; b,tt doln n, (fifo couck in1ll 11cga'iunc l11cntnlno cncvgctskc sklo1JOVC. Kunk» (.1 no vadicsrczisra ]r,nji inltil . _- 'lEIS d,ol:'ija CJ'd l/lts'./11 E'J1crgijll ili ell l(~fh "ltef(g,c:ntni11 cncrgetskit: srruktura odgooorc. al'i su od.. ~ JfJO'-' knji stizu do njcgn ,7 vistca U J'Jjc,gtJluoj I~ Me; dl:f'Drml~'s,a'n'i d'l,h,,""', vanjem 'nr~l,gDv'~hl NME,'S. Dn stuar budc gQI,rn:, niilloui f\f~\JJES sc l1C nktivfi aiu u vek, vc,e snJ'11O J'1lf neka pitan]a, dok sc t1fl dru,gn ~H:; aktiu: I nju, zbog ,ecgn Be n1nogi kDji ad' njih ,tJZIZC savet ptosto fnQJ~U zakletl da su d'Q,brU praue od'gDUOJ'~e iii sugesti]«. 10 uakoi radicsrczist! 1?110gt~ nancti ucliku .str.;tu ljudima U,pUltAiuc~~ 1,11 nn pogvcsnc zrrkljudltc i delovru1jll. Pri lome, O'n'; nisu S,UCS'J1i sooic grcsk,(~. SJ'nntrln110~ Q prnksa '0 apsolutna potvrduje, da 'ni jedJB'nl 'ra;1!OJ d il'ls't"I'Z.'i:s'tUI, 'n e . bl'~ s,'ml'I"Q d,ar',D,d l pre nll\!'go, ito se 'O'5],li,obDdJi :5IV"D"jilhn,!'" g'afi'v"n~hm,en"a, II'n,o"'en,er'lg,e't:ski:h! skll'QPov\a" I

Dig bi 81 ~ neko] osobi 1J1SpeSno tra 1:1 sfb r mis ali negativn i men-

tal no-enerzetski sklopovi, potrebno je ~

~ ~ P'lilp'r'l"m ~t/ii 'D'5IQI,blu kl'o'! f,il.'zg'Q'v',o'r 'i d'Qb,:iiti njenu, :s,v'l.snu siag11's,nos,tzara!d=:

- 01) "! as nit i joj sta 8Ll Nl\IlE,S~ kako nastaju i kakvo je njihevo delevan] c;

- trazi' i od njc dozvolu da se N ',~ES transformisu:

- prcdocitt jo~ prirodu zastite od stvaranja novih NMES i

t r .2; it i od njc d ozvol u da se zasti tal na pra vi.

Saglasnost ne treharraziti od male dece, osoba koje nisu U Slt,,1 nju da svcsno komuniciraju i u posebnirn slucajevirna kada ] .ekom I, z Ii 1110 dz po mognerno Ii a n e poznajerno gai ~ i ni na

31

t'~log i 1 c n; vljaju ";i molhu za zasti u dva iii tr i pr tcll) I - ('\ nut raj n IS, I 1\;0 ia as I_CI razvojern

n -. l·c munikacij 'e En rgij: 1[1' "

6. Vratiti frekv,enci,iu mlo,zd"sn'lh 't,allasa (,o,so,b,'. kO,jDlj 5U tr,anslfol'''' mlsanl IN,_E,'S ii Ikojo,j ,jle, 'pll'la'¥'~jiena Iaitit,a)1 'nl,a,~a,'rmalla,n n,iiiv'o .. 1'. Illhva,1 i,'t'i -'s,e v"~'i:im 'E 'nil! 'r'g'ii j li,'M, a, ~ '~za,ci iz 'mll'dilta,c'ilje~,

IN,CIl pome'nle:

- ,1 E - sc tr( 1 s.' I 'n isu a' (U 111 l u} ~ b'; Ilk 111 tra - ".Ii . ~ ,1tr'J ; I, chalo all bl ,U u naso] ieposrcdnoj bh. ini (do par l1,ctnrn). u/ incvgcticav! sa dugom praksam H1agu vr iin transiormacijc ~. .~ nll duiimu" - ill I .. , i o: iohama kojc nikruln nisu V':, lcli.

- - k orn i fa n . IO~l1liS(1J1jc, " 'E' v 0l1'1{l cik: sc ~-D - ,£::,,-' "DC~

ncnra 11102C iauiti ' e.caj nep 1Jatn.'u::;fi~ lupan] . S,JiC , ,S nh iii uznCH1i. most. Oue t1 ~lji}nt11c IJoja, _ su poslcdica osetljiuost: encr.~cnc( r I J11tl f. r;/. venciie J\ " " (lie ima osoba ,k"o)oIsc radi, oclnO'l~nn cmotivn # vez nosti za tu osobu. Problem ' e fciCfua 11101,1,01'-'

II C~· i I Sruaranja da opti nali ujc . 'ad srca i k, 1 i11 nisale, po ,,~ f (, unkci]» }l(;a . 109 sistem« I atklon« uzro! l. -)leI urenost! (srralu: ittl) Pomcnuti problcmi 8M prolaznog lCllrnl\ 'cnJ i rctko ~,(~ j(f,l)- 1)(1) ll~ a ,~ ('I tpa k 11'('- odimo, ie b, L SMj:1J'iOn1'oln', n ~!p'DZDrcn C,~1(;~'.~I .. ncar }. oji : pn» p: t sr Ie ~ sr. ouakvim isku "I'· O'n1 tl1' gao bit! zbun] 1. ako ne i l pins ~tL

3. ~ · 4 ~ K,OII ,e'ktii Vl1 'il NI,M'E,:S,

P ,I 'J N,t--dE, koji su x ICZ" ni z· ,-o~j edinc 0 obe, pos -.oj I i koi ni nc rt ivni m ntalno-en 'T.,-C ski sklopovi.Om n staju

~H H~ZU[l _ It lovauja vis ~ poj di racnih (.Jic.rull'I)1f1-g ivnih rucntn] 11 }I .. cnur zct 1 i h sklopova, koji imaju ism fr .kvenclju. l"t ~t 'I I ~ VIl i 'J~' n ijl sa I'll 'prost zbir d Iovanja vis - pojediI J 1 ih m . lti\ nih rncnrulno-cncrgetskih sklopova: njego a

3:8

lclovanje je si ueraisticko. Kolektivni d I - 111 kat kri \ 1 , ~ ;j broj "j. no r: 1 i_11

I . unulir, nu _11 gativi u I. -1Lr', jju k ] > __ riva. vakvi sc r ell U pojedi nun pore eli Ina" ali i (1 V scimljud kim zaj -d-

.

IlI,C" rna.

P ri mer "-' rv. ~ . nj . i delo nj knl kh\ n ~ .h1E.s imali Sl111 ,

rccin 0, 1 1 I{·.,: od u vr rm Ii el, ~r I. ~10 .'- I. od ,U insk

,~ znosti z: ke 1,_ kti n - _ 1\lE;, '1 _-_,~ _ U -.0 tr' ju, i d, j, .. Z 1 nji-

h (\ u razgrad nj u, pored d ugog vr mcnskog p rioda, neopho( In a i prerne na ~st,a nj'il :S,'v'es,ti vec:iine' ,clll,iI'n"olv,a k,ole'kti'¥ii\.

Kolekti ni - - lIE I ~ fil nlog _ ukloni i ojedinacnom n e-

d i tacijom, S 1 __ ko jc u i 1 ir ,- S ba iZ1.1Z tnih lno... GIl S i.

3,., ,2 .• , IN"e"g a t'i v'nl ii enll!'r'g'let:slkii ,b,lll Qlk,'DV'i

g ivni i ncrgetski bloko j nasi ju k 0 trenu ru r ak ij ';I, CO~ cka n 'i uaciiu koju dozivljava k ~,O ne prijatm J .0 1n05- 111 psiholoski 'lOP snu" po njeg .. " S \,5,' situ: ~ij U en 1 . ra i od redi k -0 ncprijatnu (~o pasnu"), a pod",v st odreas jl~ ria 11jU. in icirnjudi stvaranje cnerge ske blokade, sa ciljern da se u so ha,'Zilstiti IJ ad situacije ad nosno ad n cijcg dclovr c _j I.

Enerzetski blok j I nerj; rsk, struk un koj, ima ega-

ivnu rekvcnciju. Nasta] - n -,-I s 10 i traj koliko i situacija koja ga ill icira, odnosno r,dZgJ ,r; duje sc u rnomcn tu ks d, osob koja je na pravila' blokadu PIO ,. ni da tIl n a opasnosti" (met1 [anj .111 pr .dm .. t· razgovor " prestankorn razmisljanjs 0 t --

rni koj _ j( uslov i.1.J, blokadu, I dla korn OS 1, - 7.1 og koje jc blue'" d: nus: Id .. _)

En I g. k blokada cja\, Ijau 51,. cirn oblici l1a:

- nd i" ,sc i Ill, ohlik zrn ast J si - I1t!T sk truk U' koja

st ~. r£ u n _pOST dnoj hlizini t ~lH i kao ' aia iri do

pa r ITIct, f, od tcla ~ i "U Z,d"," 'Ij ;

- drug i ob Ii k, kqji - ,,- I I rc .. el, j . u , idu \ ,I n',lgu,

ncr 2' sk . s rukture, koja ',1 kip' lukruz 1d prat ... na .obloga" nrrni r,a u ,/ sini S 1 uka i pods, ,C·I na pulukruzni

slit ispr d t la (r II' ivno I ", ~. 0 se Sf.' iu k mbinacij ,1\'

dv. Up,~ .

- u n kolikn S~UI aj 'I na is] i smo )1,,1 blokox 'fr'ifi - nije u

izgl . ,I a I 0 bno k I OS( 1 ,,, '\ h k ,I' er" - k "g p , - i-

JOllCJ CD' k kojij ~ dan, Sjd'H10d priznatih _ nr 11 \T m pr U 'pos a\ ljanja knmunikaci 'I 8i;1 Energij rna

.pra io . I n srgetski bl :Ik k 'ij obuhvatac . -], elo I IS 0'111 i goto: 0 neprobojnom energijom, I ko -tt jc nje-

-='1 I· ,ncrl r '":_, to i rn - 0 pro lerna d· "do} r I do njg' j r ko .rrethodno nii uz JOlnOC Energija uklorrio blokadu).

Energetske blok d d Juju prvensti ,]10 ' a tn 11.U '110 psihiel, S· an ic no _',U 1, .,}1' a i t bloke u. I., im Ito ',a, 0-1 pr dstavljaju i srvarnu blok idu u n vei aln 1 knrnunika iji sa eli ugi III 1 ju d) 111 a ~ jcr lj ud i pOVf!C"eU100 senzi bili e · Fe blok "Ide (I Z[ 71j'I' ajt k [0 111-l :I, iu" .odsustx ot' P' i n prij" no t lOS 1- be kt' j n lei n ila blol adu, Dok neka osob, im, I energersku I I ) k . 1(:1 U 0 1 j - c i en rgc ski tcs ko dop r eti. Zab ~l zil! srno

Ill" lj • I' Jkl'I~':1 11 .nes esno emitov 11- bJok du SV, ki out kad. SIno pokus a~ i da energerski ponlu,gJ1CIT1U njeno rn detetu, J" j I I' " on: s,"] n a dov I a n a. t re n11~ 11 & I' 7:1'01 j bio 11.1 .] K r·.11 'Z'1

II · i I (Jitll"l,' ~ u" vu] svernu s 0 I. nj mo de I ru d ~-

saV~l'" 'oto ." ~,l u b~ 10 lroju LCI1U'., ako SOlO U pu,menl1 tOlTI slu-

.Jj U morali zamoliti majku Ida izade I( alt rna iva je bih da joj I klonirno bl Ik, du nan no, uz nj_ nu sagrasnns .

I" I ku rad, I S·~ En -'rgi,· , rna mnoai irn iu neku 0 ener~ets kih b] 0 kada ill Ied ,cc, raha od :]11 pozn I - g~ Hi sus rinskog n _ ~ J 0\£ nj u delo -"nj Ene -,-,., ia, Tak e osob Ok:OI 1 vezba nj moraju rve "bi ukloniti blokad l' pa t k ond dalj - r idi ti.

- ner 1-· .ke blokac e. 11m, u n posredno opasne j 0 zdra lj ili psihu CO~ eka. n,-' Ie-,U p ., , \1 I; iookaz I elii nert '.'._:O~I "', 'II

11.1 I .ivnih prebl Ina] 111 8lpr' 11:1.nosH osob - d .. - c,e suoci .~~ S,·~ ,~ rom on k i' I,' _k,. - - }-'S I (Hi sa sobom, vejedno), I so - koje su men tal no izuz 1 1"10 jak .rno III im 'ti mo ~ 1' __ blokad I kO~1 ~ teskn E zaobici .~ eli minisati jer jednom sklonjenu bloks du

xlmah ponov 'a. us" 0 tave.. I kvim 08,oD, In' .je L skn r di ]1 iko . 're tog, I-" uklone, n amo trcnut 1- blokade 'v- .. i ;' ~'. '_.'~ energei ski ' ragovi ( fugne") i drug .. neaativne struk u ... 'CJ OdnOl1.0 d k . en, uspos ,ri op Imal n en: rrge ski tok 11 U tel u. i II auri,

'3,.2,.1.,., P'r'il,lktic'na p,'riim"e'n,.,:, U,KLA'N,II"A,INI,I E EINIERCi;ET:SIKIIIH IBILO'K'Q'V',A,

Uklanjanje (razgradnja) encrgetskih bloko I~I r tko .8.

) ha Ija k, 0 POlS ~, .an JIZlh,.c to, i '£0 S,B mo ond I kada bl okade OIl1e ~cUl;l r id .. -'·r .. ~ tiel r" ' _J tr tire nl . m osobom. " im I' Iuca[cvirna j .do Olj110 uputiti molbuEn .c giji __ 'tv_ "f'. __ nja "da se eliminiseer ergetska bloke da osobe - .. -.Y" kak bidalji rad rnogao

rptirn 1110 da od ij n_ U ostalim SILIC~~1 vima nije z_ ,]lVF dno orklanjati nccije blokade .. jler Ie .ih It, 0, oba stalno ponovo stva-

J ati - Blokade ce 11 esta -i kada 5,: kod 1 - osob I usposta i opti-

malno i harmonicno funkciorusanie nap sihn IZlekom i n r,~ ·tskom pjanu 1 kadi=lt se o1k]01116 drug.e n,• gativnle IS rukture ..

41

I.t r • f~" ivni en r , .rski sklopov i Sl1~ kao i n ga ivru

f·IU~1 gt· ski hlokovi - oblik ogresn ~ nesx I .sne, I '11-~' ~,ge sl e: ~IO[ - I rd. I' L P ' .. i neg' " _ ri n - g , i skl JUV· 'U energersk ! st'l it III U" ru: -dli'\ne frekv ncij kojc podsecaj u na obi, rcice.

1.1 .. zu sc II covekovoj auri.. as jll ka posledica sop t\ .. nih 11~ ';":d ~ i\ 11 i h m lsli. il i kao r akcija na tude. Oni preds . vljaj u pi Is'\ ·s n \ r:· _ kciju n'LI situa ij u koj u (~ \ I sno il i pod ve .no l11dl k: 1 .. 11110 t','JO nepozcljnu po na ., ro lTIOZf: hi i po~ ta n -

I t l' m1H~S U" pokr - rnje ra 00 \'0 r,_ na 'tr mu koja nam 11 ~' prija

i h nase '0])' V, n: raz In] -Ij' nj C 0 1,e, mu ,S 0 n _ 'tTI ne odguvar.r. "L razliku ad n ~ I ivnih cnera skih blokov a. [optusti sklo

'~ c '\'1 511 r _~la ivno _I "lui (traju . po n kt liko rnescci, da hi sc 'l .. u irn postep .110 razgr dili ). Tokorn 'f,:lj'lnja Hi p0I11\'lianja 11,1 ('po\ oljne situa ij .. oni po cpeno 11' ra sraju - naduv a\ aiu e k.ro baloni. ,Z_ razl iku ad N1\iJES,~ 0\ i sklopovi S 11:_" .hrane" no\ i m n .Igativni n mi Iima II'S aju, n, dt 1'c.__V~ ju do d cc _nc rn re i na kraj ILl razgi aduju), ali j !d 11 i m dolo m d eluju kao i N,l\,l 'I. ' - iskri ljllj ue:] ckv nciju Inforrna jon En, rgije, do"ode' do po'~r, sne Pi C .pcije i pog.rl snog zakljuciv.mj L

3,~,.~,. E'nlllr'g'I'tslkii t'r,agolv'il d,leloY'8'nji,a Idr'ug'iiilh na 'nI85,

E,n' r. I.' , ki _, -'0 ;1 III 1,-,' _, ~ n f' c ,- ke - I' - I' 'Ire koj

n _ t ji n 3 I Iti\ u( ih lju • na 11,£1 .. 0 delo-

vanj . nlj c' zult . ,l,' n' na 1,. __ , n, m s- nan Z], I. V- "'

posl edic. j dnostavn I I i, njcn i ~ da ' mOl hili Ll n pOi - _ ednom fizi -k .rn I.,' t· k U' •. sobom koja irr L g,"" ivne 111isH. r ~._tivn ' I rn I i} I ili ' rr i _1_, I, v i zbo . a I mr ije n ge 1\11U trl kven UlI.

I ,IV ~ r ,k' IJr - u, ~_iJ'· i J" asri en r.1 :, ki k], 1

I'll i 'Zcl ] "iZU ku od 11,

, .

11 1, U I

3,., 3, ~ III~, Pr,akti,c,nla prlrnena: lUI II<1A, INI ,IA'-' ,11 E

L.'OPT AS,T'IIH IN E.I(j,AT'IIV'N IIIHI ENIERI(jET'S,KIIHI 'S,IKL,IOIPOIV'A

_ i I ni 101 n I -1,' koje rade U

11110111 ic ma, Z,a1 \ 01 ima, ili na slicnim mesti ma, kao i kod onih kni i lor," I' # l .' k \- 1'.' 11 ike, ili uz osobe sklon .. ncgativnirn crno .ijama. C k i ljudi koji 11. znaju nista 0 dclovanju Energij, __ • urn iu da kazu da tl odlazeci od bolesniks .poneli i do nj gl ,v - r uk ''. o j " ks 0 sto \'1 Ji lTIO - t cno, ali sc time ost ~ iu-

jc i n "lSI 50PS,tVC110 zdravlje, pri cemu holesnik od toge nee bi-

i ra cred .11. Zb ~og,_ reba hiri earn' oprez-,n, Pi I.' ebno k - (lei BU U pi iti; nju dcca i 0' ob _ sc slabim i ispr,£lzn), mim auram ~

kod koiih I ~ ie doleai o zadrzav nj~ ncgari 100111 rgetskih

tra ova u auri. ] sni hi tr bs 110 ds n -',U'IU I ... n r~: tski jak I osobc, koi 'LlOS' alnrn j dine 1110, U (b Z 8t te po sebe) stv _]10 po In' OJ bol ~' ni ima,

II a hi Sf' nc koj osobi uklonili Ioptasti energetski sklopovi ~I II c II -11n . je 111 U-Oll1 ner iji Stvarania trazifi .,dCJ sc negatix 'Ill

II .1 ~ ~ I' t I ~ ~] I • rg ts ki sklo po i osob X ",' ... r,BZ gr ad, :!I. Post 11 p' I. se

( 1 I ~v11.l nd ~H s koj fr = tvenciji mozdanih alasa, a razgradnje jc

42

'3,~, ,4,~ II~, P'r',alkti'C::'nll. prl m]ll"na,::

IUKLA,IN JIAN I' IE, NIE(;IATIII 'V INIII HI E:NI,E,RICiIIETS K III H TR,A(;I'OYA,

sn110 posve fI i zivot ... ). Kako ernocij n nastaju bezrazlozno. n10 0"1 i bi IS m 0 feci da ~,fu,~n e" nast a j u kao posled ica e mo ivn e rer kcii na so' r --s.n~' si a ijlfi'. IJ strr-snirn si uacijama, \1 kojirn nastaju nega ivne ernocije, mi srno tih rnocij __ svesni, ali se cesto desavada ih kasnije zaboravi n10. Zaboravljajuci stresnu siruaciju i njom - iz~ zv, nu negati nu .mociju, mi ih s ne oslobadamo, naprotiv- same ih ~~sa,kri\'aI110 pod tcpih", _ aravno, n rezulrira S\r' ika stresna situacija stvaranjem w' ugn ". Sarno on situacije u kojima su nase negarivne rrnocije veom, intenzivne i jasne, dovode do stvaranja "fl1g11·'I_

Energetski posma r __ no, inte nzrvna 11.f!,· tativns Ic,n10 .. ija svojom frekvencijorn i,'z" ziva probadani ',~ aure, T,' iko nastaj - ·upa U (Juri, koja i bez n _ rectsk g tretmana okorn vr mena Z3- ere 11 i. Meduti rn, is ovn rneno S'~ tim, inlfolrmlvciija, 01 lnt'enz~vnaj 'n,e'" 'g,ativ"nlo,j eml,ocij~ koju je i'z.1'zv'CIJ,IIIil. 'od,r.de,ft',1 s"rl'sna :s.'itlu"illcija, srnesta,s, u OlblTUC aur (gde se, inalce nalaze n]\l(ozgic:i ~ kao 8VOjevrsne ",b,az,e podataka', odnosno nosioci razlicitih informacija ). nIF'lulg'na.":1 je III ~stYllii ta i _ - rm,ac:,~ja~, klQljia I,EI~ k,a'o IDI:iiill',ja,k, u, vid,,1lI 'i~llle'ba, u',e'zu,jiil!' u Olb'ru,c ,I,U.''''I'I i' u n,~e"mu, 'h",iI,j,nlo 'D,s,t',aj:e. ; Fugna", take, u scbi sadrzi informaciju 0 izuzetno intenzivnoj negativnoj cmociji, ali i inforrnaciju 0 situaciji koja joe dovela do emitovanja negativne ernocije. nFugneU je tesko vid ti ekstrs S,I nsni m poamatranjem aure, jer su prosto ukopaneu tes,ko razaznatljivu struk urn Obruca, sm stl ne na raznirn frekvencijarna i dobra sakrivene .. No",nji.hovQr ispoljavanje nije III malo nepri memo.

~ d ,. 1-· '. fr .., k k'"

U pogteuu ispo javanja II ,,"[JgJ1,a~ se ponasa sao uves sveza

ran, __ .tJFu,g" Ll~ aktivira sve 6,tO direktno asocira na situaciju u kojo] je 11 as tala 'I Hi nil. emociju koja ju je proizvela, Njenirn aktivir a11jcI1', aktivira se i emocija povodorn koje je .fugna" nastala, tako da u situacijama koje samo nckim elementorn

Ncg~1 n h ni cncrgctski tragovi, nastali delovanjem drugih os )h~~ na u.ts, eliminisu se rnolbom upucenom Energiji St" a~ rll n id (1.1 ,}NP osobi X.Y. uklone svi neg, rtivni energetski tragovi nasJ~111 ncsvcsni 111 delovanjem drugi h osoba", Postupak Sf: radi 'I1a 11 isko i frekvenclji mozdanih talasa, a, razgradnja jc trcnutna. N~~kon razgradnj JI osoba kojaj« imala negativnc energ .. ~. skc tr~govf: oseca se rasterecenije.a fizicko zdravl]c se vraca u norrnalnc okvirc.

'31~' ,5,~ E,nerlg'l'ts,k!I' 'Ifu,gnle"~~

.Energetska fugna" je rermi 11 ],oj1 korisri n10 U ncdostatk lit buljeg. Izraz je nastao kao posledica cinjcnicc da ckstrascnsi ovu vrstu cnergetskih tragova vide kao zljcbove, koji po obliku po dscda j u na "f ugn e.~' 2), U Oh 1" U If; ua u rc .

nFUg1;1C~~ su u stvari ostcccnja aurc, koja nastaju dclovanjcm nasih sopsrvenih negativnih ernocija. .Fugua", po pravi- 1 U,I nastaje paralelno sa nastankom 'rupe IIJ a.:u'riIJ 1\,(.\0 pnslcdica crnitovan]a intenzivne negativn ernocije koja irna precizno od~. ·d n u frckvencij u. To znaci d a .fugne" ne na s a [u delovan iem n .odredenih nega ivnih emocija, kao sto j ~,T.~'rCinl0~ 11' - zadovoljstvo - Ve,IC delovanjem ernocija k011: sujasno odredenc i i ]1IIPtlzi\ ne, Emocija koja l1ajcsce dovodi do stva anja ,IIfLL~ '~n i i~ ~'{' stra h rposehl1o ona specificna vrsta pan icnog straha, k.: l, ~ 1'1 ~J m sc cini da fU11 0 u opasnosti da izgubi mar nesto do ('~t 'g~~ n a rn ,~P 8U st i nski stale (sopstveni zivo [ ili zi VOr[ na rna d ragc i~ hh~~a~ usobe, ali i ljubav, status 'I opstanak idfja kojirna

f n 1I U ~oJqJ J! 10s1 do . tv, r mja I _ ugne" r .au-u-

I~ I'lH . J da SJ11 ponovn 11 izuze 'no stresnoj situaciji - kao n-

I J I , r j " ugna nas ala. Ti -- ulaair 10 U Z'L .a -c. n i k -llg, ier 'Z .hVdl jl(uci tome stu se nonov 0 os ;" J110 kao ncko ko jc u stili "snu1 siruaciji, mi crni uj rno intenaivnc ne~,ati l1C crnoci',~, kojr s v raju not e 111 gati'_ n en T,_' tske struk ure,

~ avremen paiholog ija, PO'L' no istraziv; ci koji su se bavili cmocionalnnmlnu Iigcncijom -~ U,O ili su pos ojanjc pro'1,1 .ma U vezi ss n _ ra ion alnoscu I rno ij ,!~ .• - -~ ihoi '0 tumacen' ~ L< zanimljlvo, 111 d g.'- j,. (u nekim clern .ntir n ) uputno 81 v til I ~ samo k_ ·01 hi - 0- zu, Porn muta t orij I, kU11a oh~a,snJi;l\ a fiziolosku i psi h losku tL~ 11U pos rn J tr'U100 p rob] -rna t zasniva se na t\ r .nii da p stojikra ~i PL_tJJ kojirn od talamusa do umigdale id ' nadrazaj iz spoJjn i sredin Ita nasoj svesti, Zato S .' tvrde ani, emotivn rea kcija desa a delle sekunde pr . ng sto inform, cija dopre do racio 1 al no? dela muzga (ndnosno do cen ara U neokot _cksu). j _.or dol' zi do. sne zn ! emotivne TI .. akcije kojom ,rukovodi· amigdala, a n mozak. U arn!igd 1i se, '1110 nji rna, tvar,a n - k -- vista tl imocionalnog rez .rvoara" s rresnih si u,acija i za njih v:! z_ nih II gativnih emocija. U streanirn situa .ijarna 1<;03' podsecajujedna na drugu CJ k tivira seista eJ:l10-

~Vl1 ~ baza" iz amigdale, pre no sto rnoz ,- k uspe la 8a,01 ds situa iju j ra .ionalnc odgox ori na nju.

Vazan detalj, koji ova grups psiholog , nagiasava, j , da je ,a migdaia potpuno formiran v. ", samim rodenjem, kada sist, in I mislj nja nije razvijen ne raspolazemo verbalnim potencij '101111 n i ti smo u st anju da shvi tiIDO S ~. -a most oko 8' _ b ' ... k - d.,Ll. srno U st 'l1ju samo da ose iamo. Upravc z ito s ;l~ tvrde oni, n ljhr ~tTi'li I J, In,-n i un~r,ativnog I. ;mntivIlog r,-czervo,aTa'~ u

r J1 .gdali s \ araju t1 tom p ';OI1'P riodu d tinjst at ka a SDl! prcpust .m erno ijarna j 1~ S(~ Cell zc ~1 u ispravnos 0\ ih t\r I d11ji lnskoe runkcieni anj Ijuds , -U"

jedan od doks z' da u' 'c 1 di vcku pos ale. nzaobilzn - i Z I,

razum .

.Fugne i ~11r' ju ~ 1-: t, _, a n ugndnu I. obinu I II morn .. · 11 ru kad ~ . aktix j raju In ,gu doci u I, zo n an u II ' .. ItrtunuJ1 nouationnn _'1_ rg"1(1mt, kni -, ., na 11, skim m, stirm . T da I\, ·(Zen11' - 11, k~ _ I obaza - ·.(1 ila za izv r n ~, ~G:. tivn n, [', ,~ ... je. N ~g ,'th na. ner ija doric u auru sv r In dok t guo" - i: VOl ncgntiunc (:.11C,- IfJC traj . odn ,~-_o za --r'C}ll . nosti ugn ".

.Fugno' osraju .~,_ i 'i: ane pan, koliko s kundi, rninr t- ~ reete po n ikoli k.1 sati, Bez I bzir .. na to 10 kern vr ~ menu . e I~ _ i r aktivir nj 'ugne' uv J~ zna .. i mitovanjc, ili rmitovanje i pri-

ill", ..i,

jern, nee -I.d IVI1, enei gUe.

_ ,a I m lju .fugni' koje su 11_'-, 'ale U T"nODl detinjs vu 5, vabIOjl11 ' frustracijci psiholoske blokade u licno .. si, jr do .. orrni ,anj~ hellos. j (stavova. sistema . rednos i. .. dolazi uz d 10 anj Ifugm'~~ stu orneta norm 1110 ernol ivno a .. zreva nj ~~ N~~jj S '", po iledic ' u ni" su -, zlicitc vrs JI-ol,ij i

inhibi U· pr svega inhibicije vezan za se sualnost).

Odstranji ' njugJliu~ uko] iko s '~1' rQ di pas, .epeno, 1110- Zf: i'Zaz-· ati procl .m -, jer je deo Iicnosti 1111i 8 ~ fbrmirao nakon stvai anja fugne' U vclikoj rneri ,o ojen', odnosno deformisan, zbog OS,' o1anja ~fllgnle. _ ~,az,al st~ ,Z 11v,'lljuju '"i prin1,eni sajen-

oloske t, ~hnik-- ROlla' ab(,-~da~, mJ10gi su in1a1i priliklC d ,&,llver,e lJ i,s" "nitos '_ l; .. Itvrdnj ,. N:, -, h.vat_U,uci st_ g,ULl ',Iv_Ii fi" u.'"ne-I kiQ~ SU oni n . z- '~ mir~~ sledb'eni i S~c)_ ntoloske

'1

skn I 51..1 U klan j ali engr ~ m n,U~ ad n os n 0 I fugne', n . n .. aci n koj i j c mnogim nan! ,,0 ozbiljnu st :t11 .. Saj n oloska tehnika Rona Habai da II sustini Z isniva n I, hnici rim, lnoe krika. ~,astojals I se iz f' - h ik! - nditi T,,, nj . - ~ t1 klani anja If.' n~r'na ~ ,J ,il U" rnaticnih do -a_aj _ koji sa Irze ncg~ t'i, ,. 11 n, - _ aj~~ koji u \-(~za ...

ni za n ku ternu, s dok sr n dode do b zi nogodn 'SI10 p,_VO~ trauma icnog dogadaja, od koga je poe 10 talozenjc n gaLi, nih mocija. I sno ni prcbl irn s _ ovom t Imikornj .u tome S, 0' S • H cisce n je rngra rna" (mim .oga s 0. 11 me d, bu de d r .. '" maticno pc nacinu ispoljavanja ) cest za rs J\-' 1.0 I ,! I' ktirru koji POI\. ZlJ vaiuce U C na Job ornij II bar knd cnih koji u :S' ~ vis put- ndvrgavali retrnarm Ovaj .zornbi - ei -ka t. uklanjanja fugni ~ nasrajc zbog gd ~'ro s citavi delovi l icnosri 'Ofmiraju na bazi dclov.i nja 'I~ugmll" Igh m u kl; nja njern ,~ ugne''

J idan dec sravov a, n, \ iknu tug I -'t..lgO\'d n jd i f 1110 ci] .~" DS,' aj -~ da .lebdi", bez do' il,_aS]lje podlogr I s.c· I\T ;I,d rnoz« dov ~5 j u stanje po .puno stress ito" aln blo kdc I .n10 ~U a.

Zboe svega oga, uklanjai j ! .fu niv je dgovoran zahva i nc sme se p'r- duzinu ti bez saglasnosri 0' Db - kojoj s . " ~l1g11(~u sklanjaju ] njene potpun ' Infcrrnisunosti to torn _ 8[, SU I fu ... gne" k ko nastaju, kako deluju i ta se dcsava nakon njihovog uklanj mja. Prirnen ~ hn ik ener - ~ tskoa ods ranj iv nja .fugni" (ni u S'\, ;dlod .' - perirn ents 11110j' zi ~) nika,da n ijc dov la do .zornbi - efekta" I( . j,s, Energije j dnostavn n '"'i11e nista sto moze naneti stetu covcku!), . li '. e suo ~ila sa preble 1110n1 emotivnc praznine", l{ojije kod nekih osobs trajao i po nekoliko dana. Problem je tokorn cksp rirnerr alne raze 0 .klonjen na dva nacina:

- posrep nirn o' klanjanjr III I 'ugni', gd .briss nj pus uj - 'PIJ'IOCeSI PDls,t'e'pe'nlo'g ~'zblllle,d:'.v'a,nia, _'TO' 1 maticn

.

ru ru

n-

cij In' orm: .j 11,. En

j nVI - d r J I : 11· - n

'11

.

- PT'" hodnom optim dizacijom i harrnoniz icijnrn ukup-

ne nergctsko-paiholosk : Il-uktur co k'_,· par m,-s,ec.t piT. 111-,0 .. 0. 8' . pristu p'i oklanjan~u r fugl1i ):;

.Jkl njanj n -- -~-niu ! fl "I~ r"\1 li i 'k ! I, . r z, ra ~

080'1, 0111 koioi r aukl .niti fu rn "\ U kOITI- ~ ·ojl'-1 bjasnj no k ko .011'- na '_' aju, kz k "I' ispoljav aju, k~1 I,., I III kod nje 11 ' tale i na koji nacin 8" ull·'nj,aju.· I 1-' nakon or, i o~-~ .. - snj nj; " uklanjai je , uzni" znaci z,"" pro I

Ilzivlj 1j.·)1 varn sti, uz ~,Z\/I lu ib k ~oj .~ -. z

( oristu] itu nj i hovo III II kJ· nj I tju.

I( I u klanjanjs U, i U 11,.,':-e " .. '~ pri rneni i n -kal il n 11 .,' 0-

da, 11 zavi snosti Old slucaja a k0J11C s,c radi. No, kod svi h m · .od ,I SU 'p,,:iip,r'l'ml nl kiD! ",.,C i i sti :

~ inforrni sanje 0 ",uglla1l1a' k: 00 encrg tsko-psiholoskim I -n II, I nirna;

~ izr da , m a pe f 1. -11 i tl, od nosno rru rki [£: n j ~ \, r ~ l1J~11"1 t sL, ILk] ,'1" ni ~'I njiho: e v ~litineu, odnosno Zl'13C ji!. - ojl-dinacnih n - rgni" z'1Ii'C:Il0S u kojo] Be radi (bz istr IZlvaIlj" konkrc tnih lo ~,adaj,a kojj su doveli do s v ranja

j - I ~.'O nc'") .

. jc' od drugih n zativnih n,r~ tskih sadrzaja:

ukl njanj , --- anj JI ,zio', n z· I' tin .od I ,_E'_,

ukl njanj :111 r ~ ti I ih 11 f'-I tskih t- agova, uklanjanje 11 . gati vnih 11.! rg , skih z pis ..

- a ps ta I. ncr: .tska har mon izacij a 1 optimaliza cij a en er'c.,-"ts,kih. okova U il I'll" . ur i.

lakon to, ~ I _' prirncnjuj 'j ,01.:. n ad metoda za sarno uklr

njan"'ifu ni:

48

, I

ako broj zai - ta :Z11a," ajni h .velikih fugn i" nij . VI . lei od 2-3~ j r bi

bi i k roc uk I h Id n. I ovd '\. _ i ,- f,' itu:· I n

1-, ,) Ukl~ ~ n,i- nljl! ~.'U,lg ni I seb'!

I I I I r( tn II I ) i schi uklan]:

--,1. n, -10 moz

I L

. .

L ... , ; rm ..rn r

.

t I It II I I

~,.IL ~)" u J I lt1j a f 1 11' j I kve 1 ionalne, 0 jedr' ieriim

\ urm-usk i m ru riodirn , naj olje nll,SI-'IC po m' . bi zna-

II (J ' 1.1 I- me' n s p r\ i m m sc _co im I' d \~O, "1·' "

I j I 1.1111 d , •. u,n ! •• na: 'at rokon to~ III ~S"I ,I z~ tim n na I ale 'U

d~llgH11111lCSeCU nakon zac ca ... dok ne obr di" SV, tn ",':

I J .~\ ~g r I(t.1 ja. 0 i nj m .l,,~ obraditi P_'_:_ _ bn • i, n(; k n ( I '3

• 1° (,11r,I(1uje opet m sec po mes IC~ od rodcnja do sadasn] ~g ttl 11LI,lc. J lIZ\1 d ~l \ _. -id ~n .. ije rom .. 'OVi'jIJ1· -inj - id/ 'al~ 11

1'..11 1 IZ\ ijanjc sist m.r i ~~ nosti j postcpe nng rada 11 'I sc 1 .i.

Opr irnalan ri arn j d - se u svakoj uledi aciji ohradi p jcdan 11 ('S(-:C (j ... d n d an -', An In sse . Ovakav nat, t1 ./:1 s(:cnjai j ~ \ "lHIla pouzdan, postcpcn i daj ubcdljrvo najholje rezulta ~J hc~z ikakve .II' ucn sri ."' pojs bil I k, kvc 11(' rija nus i.

.1 ed j ni pro blern moze b i H a ko 0'50 ba i ma x Icon, a i ZTa7.f~ 1'1 e i po .voju emo i I1Ll S abilnos 'ZI1, ,e rin ;,nlgnc'i knj II 1 as ale II kasniji m godinnma, r icirnu 11 21- '~,Odjl1.i zi\ 0' ~ jci 1:Jl1 0 zna~,i lo da Ice t- I' u. 11.a I doci n r d tek na 1,0.11 250. mcd it, ij ...

,( «lnos no dan, . U tOI" slucaju (kada su ozbiljn " i p I licno ' zuacnjnc, ~fugne· nastale II k snijim godinarna I treba primen i ri d'rug'il 'm'l"tod:

, .']101 - I 11 k 10j nr I" lC_ ' Z ~ 11 I 11,,_

j ~ Z~) .injanje cnergctsl og 'pro ,,'a Z~I post '1 no uklanjanj , ~ nil na kin' r _ I a i obru - lj

a.a, Uklanjati "FugncU po utvrdenom planu kojim se kornbinuje uklanjanjej uno .. 1 ilikc tuzne 8"_ uklanjanjern rnanjih .fugn ~(t nastal ih okom po11 xlinih rneseci. To bi znacilo da reel- 11 ()'I prvo u kll anjarno on II" till c 'u prvo f11111 dru ';on10 .. I cd Ina t11 IIH~'lt t U nakon zaceca, zatirn v Iiku fugnu' riastalu 11 1'1 godi~ ri, I! I'i S(. 7.a ~ m vrati mona uklanjanj C-. - ztti" U osrnom mes ~

III III I ,0. n 1);0 I jail t: .. l. . 'V'lj me ad irna srnisls prime n i U sa m I

nu n' I talu h_ 1'111 nave i It _ rill ) i da ukloni svaki 1 I, _g nj .n gl ostojanja i d, lovanja U lTIOjOj

c. uri. . lolirn Ener iju Sr /aranja J- • i iii" I nia rn

i. u r ~ izazt .. _ n _ OV.o _ J1 III uorI on1 i. I

Ukoliko s rad i 01 zacinjanju procesa po ep '10g ukl J nj· - nj ., - gniv molb; reba d I glasii , olim En, T~ iju ~_~, _' anjada inicira, zapocru i na optimalan nacin sprovedc proces pesteI . mog ul anj, nja , u ni", 11. as I alih II rnojoj auri ad nl0~n'CI1 _,_ mogzaceca, p.a sve do danas, uklanjaju '=j i sv ki tr, g njlhovog po ,It,~anj 11 mojoj auri, Melrm Energiju Stvaranj, da i H sc a os I-'I" nje n I-~ "IUII- iz zvana ovim .fugnama' .'akJon t - gil, rekv nciiu mozdani h a] asa vra iamo na normalan nivo,

ili na tavljamo s os' ,11i1' I" . .1.: njirru umedl 1 " iji. _. lolbu 'ITI .~

ba ponoviti So vrcrncnana vrern (optimalno j jcdnom n .d Ij~ no) pri '"'lnu e izosts _ I'l,' molb z, 1 rri rranj .. i Z-lPO .in] _ nje pt oces _~ odnost .0 UPIUI~U".J s.c s._~mo melba 'Z' _ -c ptirnalno sprovodcnje pt OG "S,' _.

b) Ulkll,. n,la FIliI' :.,~fu,g'n i U d f'U,S ii m Cdl'D,ba,mlil

Uklanjanj '/ ugni 1 dru 'irn osob rna TI1 IZ; S [(; diri n

.

na ina:

,50

b.l. ini II an [em postcpcnog uklanjanja ~ fugni": 1> . .2.. ukl rnjanjern najvecih .fugni" - .frontalno",

D'I ugru nd\"l'd('Ini nacin je opravd: n samo ukoliko se radi 0 o:rhil.jnon1 porcmccaju licnosti kqjije povezan sa postojanjern nr.kn pojvdinacne .fugne', a osoba se nalazi u stanju cmotivne l' a~~rojcnus[j pa je potrebno urgentno reagovanje (odluku 0 pri mcni tog d rugog nacin, ene rgeticar treba dz dones u sarad- 11. i i. sa InC,I" torn ml ~ a ne sarn ). Kod oba metoda pT\1'O fie merg ricar, naknn obavljenih pripremnih radnji, 0 kojimaje bilo reci n [I pocctku ovoz poglavlja, spusti u mcditaciju, odnosno sn izi trekvcnciju svojih mozdanih talasa na najnizu mogucu. ZJtin' sc prclazi na sarno uklanianjc .tugni":

- N u kr aj u energeti til r pod i zc frekvcn c ij u mozd an ih tal asa sebi i izlazi iz meditaci] (nakon iar _z vanjazahvalnosti Energijarru ).

b. ~ '.' II n le i"',anjie PQI:ltepienog ullkl~a.njia nli,a. n',ug1n1 ~ u d,'fug'oj osob'~ D'B hi se nekoj osobi in i ciralo postrpeno ukl« n j 'n,j~ .fugni h po trebno je:

- Sniziti frekv nciju rnozdanih talasa schi ~ osobi kojo~ sc uklanjaj l1J~ UgJ1 elf (111,al1Hj niz! mogu Ie in ivo k oj i toj 0 so b i necc stetiti J.

- Molborn se obratiti Energiji Stvaranja: " 1101in1 Energiju Srvaranja da iniclra, zapocne i na optirnalan nacin sprovede p races pos tepenog u kl anjanja .fugni' nasta H 11 11 aur i 0.80 be X :Y. 0 d mo men ra nj enog za ceca ~ pa sve dod ,3 n £ S r uk 1 a nj aj uc] postcpcno i svaki trag nj ihovog postojanja unjenoj (njcgovoj ) auri, Molirn Energiju Stvaranja da isceli sva ostecenja aure osobe X.Y. izazvana ovim un.lgnamalj.u Delovanje Energije Stvaranja rta ovu molbu traje od 3.0 sekundi do par rninuta. _ - akon ist .ka tog vrernena pre izlaska iz meditacije, osobi kojo] se in icira uklanjanje ,Jfugniu potrebno jc 'llruditi opstu harmo~ l izuciju i optimalizaciju tela, psi hie ienergetske strukture, pa 10111-,p k nakon togapodici frekvenciju mozdanih ralasa nt: norIll, dan n ivo.

.bl~ :2~ U Id ,I. nljia nlj,e' 'na,ivll'c~b . J:fugni·" ~.,frQ'nlt"idn,Dlu

Ukol iko se, i pored svesti 0 tome da to nije optimalan m '~ rod, opredeli moza Jvaj naein, nakon snizavanja rnozdanih ta- 1 "sa s'- hi i osobi kojoj se .fugne" rade, po .rebnoj :

- Molborn Encrgjji tvaranja ukloniti ufugnll- naa ilu u me rkiranom vremcnskom periodu: rl Jolim Energjju tV_11"'anja da osobi XY lzbrise .fugnu" nastalu .okom (nav rsri It,(JC110 kog) Pi rioda zivota i Ida ukloni svaki tr,_g. njeno postojanja j delov anje. u au ri I s b X;Y. j'

akon delovanja ' ncrgija na ,,'\ILI prvu mnlhu i naknn krark . pauze, uputiri nove n101 be: f -tioll i m Energiju Stvaranja da iscc] i SVL~ ostccenja a ure 080 be X .Y. izazv _ na OVO.ln ,Jilgnorn'tna nacin koji jc za nj II opti malan. Molim Energiju Srvar,j nj~ ds osobi X~Y. pomog,ne da nakon uklanjanja .fugne'' US~ p stavi komunikaciiu sa svojim bazicnim ernocijama na nov nacin, koji de za nju biti optimalan."

.~ Proces za VI'S'ti I va 1110 kao i kod pri 1111 ~nf! prvognl c tod a .. 'v,.ina. na'po,'me'na,: na kon uklanjanja unlgnif' 11a ovaj l1aC111 t dobra jc da osoba kcjojjc uklonjena .fugna" odspas ,~I~ iIi (1~~ I1Clrednih nckoliko sati provede odvojena od drugih, j .f njcna potreba za komunik, cijorn rnoze biti veomasmanj ina. Narednih neknlikn sati (ked nekih i dan-dva ) n10:7,':- SIC pojaviti izrazit, potreba za sarnoposmatranjem, zarnisljenost j ~"prirLlJjeno" em01[IVnO reagovanje .. Z~lto je dobro prva dva dana nakon ovakvog uklanjanja .fugni" osobi o kojoj se radi, najrnanjc jednorn dnevno (rnoze j IdVH do tri puta ) raditi opstu energetsku harrnonizaciju l optimalizaciju, uz podizanje funkcije ner-

vnogsisterna i harmonizaciju I. motivnog dozivljaja sebe i dru-

,52

gih. Uz navcdcne rn re oprez~1L i pornoci osobi kojo] su na ovaj nacin ukk njcnc ,Jl'ugnc,J. SVf~' neprijs tnc posledice ovog procesa III ~~td III /',d tl i do pet dana. Uprav 0 ZbOgf110gLI,ciJl ncpr ijatno. t 1 (n ll_] II H mxl ne preporucujemo, izuzev u slucajcvirna kn-

.i ':--;nlO navcli.

1)1 L 19i momenat, kojije vazno podvuci, je da se kod osuba k lJ J 111d xc na ovaj ns lei n uklanjaju un1,gndJ, ako se ne prr-duzrnu ~\ r: 1l1('rC opreza i pomoci, tcze usposu vlja .motivna ravnoh_.7 .... ~. udnUSIU)1 treba i m v-is. vrem na da se stabil izuj u (nekada i dcscta k dana),

4,. IN IE GIA'T I V'IN E, ,M'III:5tll lKAIQ 'O'SNIOVA NEGA'TIIIVNIIHI IENIE:RCIET'S,IKIIIIH ZAIP'II:S"A

se 050 bd ko j it erni t ujc ta kvc m i 8,1 i Sl1 oci sa OSlO bn m ka koj oj t _: mis]i upucuje, ill 8_ nekom asocijacijom koju v zuj za nju. Tokom vrcmena, sporadicne negati ne misli koje sadrzc zelju ZL nnnoscnjem zla drugoj osobi, postaju konsts n ta n ~,prng,~ ram j koji n10ZC n neti zaista ozbiljnu 8,' etu osobi kojo] je u11aIn njen". I o, stalno cmitovs nj n ga" ivn ih misli nanosi stetu i On0l11C ko t ikv misl i erni ruje

, si rn Sit" ranja energ etsk - ZclS:ti 'odd, Iovanja udih ne 'ga-

ivni h .programa" n I nas, jed ini drugi nacin d~ oni ne del uju ie da osoha koja cmituje tc ~. d rZ j -; ) d unsta' no pr st - ne da bud usmcr no na nas, od nosno da pp st, Ill(: d _, erni tuje takve misli, 1H da nade dru 1 ~Izrtvuu" }iv,a.kv 11 .gativn misli n,(;illc ~~ sc .. sarlrzc iclju da dod do J1zii:.ko, .povr divanja OSO~]C~ kojn~ se 11 gativne rnisli UPU(:l,~jU~ njenc srnrti. aubitka d '"gc osob -, iH pros -0 dl:~ J! ncrna sred 'I~. Old stvar bude grotesknija - mnogi OIV '11' ~g,tltivn misli u pucuju uz pozivanjc S va raoca L~D, Bog, da nemao ", ." uz navodcnjc S~ eric, dece, novca ... i' il i .Da Bog da " ... " uz I1"VO(t -njc losih desavanja kao .alornio vrat" i d ), sto je sarno lJU sebi besmisleno i stctno, jr-r ti 111C covck odvaja sebe od pozirivnog tokai od mogudnosti da n1U Vise Energije pomognu i vrate ga njemu samome,

egativne misli prcdstavljaj u mcmalno-energetsk sad rzaj , koji, ipak, retko nanose vecu stetn, ako nisu rako intenzivne i konstanrne da zaista ozbiljno dovedu do povredivanja druge osobe. U svakorn slucaju, ruuogo VI~CU stetu mogu nuncti i nanose je, nlINga't"iivni m,e'nrt',a, I ",D,-,e·'n,erg',etskii l,a,pll's,i" u Icijoj O:Sl10~ vii su negativne rnisli koie irnaju za cilj da nanesu stetu drugim osoban a.

Specificnu vrstu negarivnih menralno-cncrgr+skih sndrZd.j l-I prcdstavljaju.ne'gati'v'flile 'miisl'i (i 'm,ent.allnli, na,lol'zi)1 kOljll: :9111.1 S¥E'S'''' no :~ na.me'rnol Iu:s,ml,ere'n i Ika. drug"i m. 'OS'CI bill m'a,saile'~ j:,o,'m '(:na'm,'I'ro m) d,a lm SI na"u~:se' zlo.

Osnovni, i najblazi, oblik ove vrstc ncg~lti vnih mcntalnocuergetskih sadrz, _j:1 predstavljaj u jasne i p- ccizne 'nillgat'ii'v'n,I' mis]] UP'iUlc'l'n,1 d'r'u,gim IClls'o.bal,'m,a sa i!e'~jD'm da i,ml senanese 'zl~'ci. Tak vc ncgativnc misli, kao negarivna frekvcn .ija, U rnomcntu I(~nl irovanja dospevaju do osobe kojoj su upudene i nanose jqj cnergctsk u stctu~ jer IDS tee uj u (iIi bar uzdrrnavaju ) njcn u auru.

Proces ern itovanj a ovakvih negativn ih misli ka fa kte riB tican j e za lj ude kuj i i m aj u manje-vise sta In e nega ti vn c en, 0- cije prcma drugirn osobama i povremcno im upuduju konkrern ~ neg, tivne misli koje u aebi sadrze zeJju da sc ti n11 osobarna desin(:sto lose. Vrcmenum, tc negativne m isli dobijaju svoj u k ul U P Ij c nob raza lei a kti vi raju se gotovo ne s,vcs nOll VI~.J\. k·~u:Ja,

54

~ ) vrs! se fl,prC.10S~ poj dinacn .Ili \ ise nes ativnih rnisli sa 'r. ' skim progr rn

b) all- azuju , posto] ~" n n ogu I I·

dot e ,U 11 ,_ uru, ~I i

i\ cntalur - net ~ tski za isi l enelge :'ski' 'plrlogra,m,ii ,oji irna,i- I,a, cUi da tl' ,inol e~ I, ,ju na 'neci,~u ene'9', )SI_,U 5,trl_ I_; tu'I'U, a tllBe i 1 d IZ I ~ ko 1 ,- sJ hi· k zd ra ,-IJ. logu biri pozilt.'vni i nle'g',at~vnL ,~Ll' ivni 111 .n a] no- ncrgctski zapisi 511 progrdnl i cijr dclova .. nie if' US! 1 reno na narus, vanj psiho fizickog zdravlja, 810-

d 1 \ {J1j ., m li ; erg .rske st ruktur neke osobc __ j lj i 1 \1( rajno nauos njc zla osohi kojoi j ~ za is uradcn, odnosno osobarna

kr U ~ I II d liru s· I if' drn ima ru koj i 111,i.\ je zapis 1 ~lij 11:J en, .

. va ko porninj ~Ulj zapisa dovod i d asocijacija l1d rnagiju i v -ldzhinc s oj -. potpun ~ ZU .nljivo i - DI rat d 11 I. t\l L~i.isl·L t ~Icl nj i vr, dzbine odnosno raZ11 ulcmnj\ koje i maju za cilj 11]nos, nje zlr nr ko i os bi, Z"lP avo i j SLI 11 ga ivni It n .r~~ ski 7.dJ t~ 1. Hi j~~ 11 Ij kr n nn 01 no 1- ka: vradzbu c. cmi i m: tgijskc radnje koj i "1,3 nanosi zlo su 'r'lea~I'no'l,tl 1c.111 if" jlf--: pri

orne vazn da Ii n ko kuva k11 il .. a od sle pog rnisa, 'i.e. bl] ki - lit "I ili zmijske zu be; d a Ii se ra d i 0 u ma ,ll, .eoskoj vru ~ ari I' osohi koja je pr ko e .parack li .rature usvojila , Jf vila" vu lunldgij !. ili 01' varnim m jstori 111' n ,e, ijc. 10110 sro j este istinsk' vazno je shvatiti da su ri tuali, kao i r rcdrn t i i dclov i biljak I I zi, tll1j, koji s ~ ri r,' znirn ri tu 1~ 111~ kori l ..!,," .azna ritualna mrmljr nja, samo :&f1edstv',. pornocu kojih OSO~)a koja izvo(li n t· Ll rd, ( d m,· ra nj j ) ul azi u ta ' 10 st, IIj svesti dr 08'\ oj U 1'1 egat~,V1'1U t11iSdO JdSnD i pn:~ izno U,~111ri ka odredenoj osob: filii prcdrnc u ), i uz n preki rnr U USll1 ~r 110S't na nju - 0 rm uh · c negs h £. n ,Ill Jgl '.111", Ritualnirn r - dnj, 11;1, raznim cat an' j rna i vra-can] j rn a, 0 n i koji 'S u '0 111e vicni s n i za\1aj u ~ rl[-~ k vencij u mozd -rnh talusa "ul'zeu ra .~ I~l:il e stvaraju osnovni preduslox d, n .nck m Hi necernu ostavetr ajan enerv -t ki tra '-,~ ko] i i rna VCOll1a u .m reno delovanje. S varanje negativnih zapi, ',' -I 11 .;1gc skj posJn,',t, 1l0~ nd llja na slt!de6 .nacifle:

pro

'U na '[ m nar

n • -~I_zunl· 11-1 Inl I, ar '. __ jl" IU _ t :' inski dcsava, _ aiv "] d ~O ovakvih znanjr Sf! pr noai k'IO usrncno predanje, koje 0- korn \lTI' n na dzi 1"1,: v: r zne orci nate, koj dod .tno oltez -

. .

vaju !,aZ,Ul11. van]'.

IOslohe' klQ,je 'vr,iJ"c,a.njill'm,tl Icar,B'n,jieml i 'ra'lnilm d'rlulglm 'm!ag'ijiskiii'm i n ml,algii, jsklm" rltual i ml a, II nanese zlilio d ru.g Iii ml,a~t Ica,lk i a,lklol n ii SiU pOltpU'" 'nol ,5),ve:s'na :s,v'i'hl 'poIslle,dic,a, s,'¥'log It i nl,~ile'nl,ji,a:I' 'ii pak ZINI,A, U ,DIA, IE: 'TIO' 'ST'IO Ie II .... I-II]! D',R,IU(;[_ A, ... 'IL,leU U 111_ moze bi .i n i ka kve di le 1111 . - ,il'ld,nloI5t'~ 'v' .... , ne :&,11' ni'i!'r,adi 10 olmla,sk,a.ma.,~ 'ni.'t'~ 101 sllllu'c:,aJnllml 'ne'ga't'iv'nIIDI usmll"r1enl'iml ,d,ellal'v,a'n'jim,a~ jer NIEM_A NIEICIA'TIIVINIIIHIIPQ'SILED'IIICA" ,A, K, QI NIII)I! BIIILD INIE'"

.' ~ Fo mul.aciju .. u nasem naredu" ne treba shvatitt kao etnh~kUl odrednlcu, .Iee kao razu koilQm se ~,'e obuhvaf i naci]e, ermspo est. I e nilfke g upe koie zl'e na prIQ,s,tIOIYU SrbiJe. alii II bil'l~le JUI,go.sll,g,v.ire', koia U seelolosko ~ I'tnolo,sk,'om pogledill jl'o~ uve predsta ~ial cell nu ti pa Iklon,e~ome rata ,i ko j i se, Ii pa,k _ ralZ~ lku je od

ok uzerua,

2(, - Vi d i: Dr. Radovan N Kazilm ~ ro\! h~:: .I,l,aj ansfvene pojavEl' U n asern na FO diu II ~ Ii rzdenie Kniizarlnice Milo'lrada R' IMUanovlilcB" Bleo,grad 19141, lodilnel, m rre'prin'l Izdanje iz 19SU. godine

5(1,

.... ~.i< k II . iii til

!GIn v ra ca on ome ". 0 gaJ e ucrmo.

zavaju u energetsku strukturu nase " ure (precizriij Of u Obruc .ru re, jer predstavljaju i nforrnaciju). Takav za pis, na au [1 nij icdnostavno na praviti. . i j do\ 01 j: no ii mati negativnu m i sao upud enu ka neknm " jer ce ona samo doci do njegove aurc, uzdrrn, .ti njenu fII kvenciju i raza radiri se, Iegat ivni zapis s unosi U .udu auru tako ,5tO onaj kqji nc,ar, _', 11a niskorn nivou mozdanih talaaa . orrnulisc m ntalni nalog, koji kae strelu h irn 'k _I CilJiU10j osobi i ~rzc;lrjjeU je U nj nu auru (Obruc ure ). Zapis na auri prvenstvenn d lujc na Urn, odnosno na racion£1J11o iemotivno ponasanje, in" sist mske biolosko- _c,lziolo,ske fu n kcije"koj irna se koord in i ra '~Z mozga. Retko j 11sn1 ron nil n ~l\u odrcdcnu t lesnu funkciju (to s 6 sec r di z_ pisima na telu ).

Za pravljenjc Z_' pisa na auri s , C· stn koriste predmcri, iIDi dclovi odece, osobe kojoj fie pravi zapis (radi preciznijeg US~ rneravanjs m ntalnog naloga ka toj osobi, j1C1" '011i koji prave zapis cesm ne POZ,11, _ju svoje Jzrtvei~).

Karakteristics n zapis na auri hi se sastojao iz programs koj~ dovodi do nape: da straha ili odbojnosti, netrpeljlvosti rtd, uvek kada se osoba kojo] je raden zapis nade u odredenoj situaciji, sa odredenorn osobom, ili osobarna. Kod ovakvih zapisa necije prisustvo, Ili tipicna situacija, deluju kao .okidac" kojim se zapis ak ivira, _ ajopasniji zapisi na auri Sill oni kcji SU, usrnereni na :p~ sivizaciju, rezignaciju, otudivanje i dezorijentaciju nek osobe, jer vremcnom dovode do ozbiljnih psih o-fizi ckih porernecaja, koji 1TIO,gU imati i tragican zavrsetak.

egativni zapisi 11a auri se u nekim kulturama otklanjaju tako sto se nev ~ ~al isu n,kontra~lc'lranjen1~'. U svim narodi rna su pozuati i mctodi pravljenja zapisa imetodi njihcve neutralizacije~ Kako to obi,eno, biv,~l~, pr,avlj,cnjc zapisa obi,cno u8Ipev,a~ nladi:I, :2 hog nestrlllCllo,sti C,CB,tO 111ell1a ptalu ranIQI", Vle,c neko dru~

'GA'TIII'VN~H M,I:S,ILJI Upravo stogttl; sva takva dclovanja k01110'fllO mozemo obu hvati ti terrninom .crna magija", Dodatn i l: rgumenr za svorten _. t~ svih ovak vih racln i j na .crnu magi ju" je to sto sc takvim dclovanjcrn n .rusava tudi mt ;gri-tc'[ 1 tuda slebodna 'vIDIII,j,a. {:'~ni sc, nairnc, uvek rade mirno vnljc onoga korne se "ugradujtf~. Zato su negarivni Zll nisi o,bU'k 'l'n'I'rgetslkog nl,asllllj,a.

Postujuci sln bodnu volju coveka ,\' i~, ~ Energijenikada ne kaznjavaju, ali se d savajedan proces ko] i rOd~('l:a na onaj koji se U magiji zove uvracanje sina da ubijc ora". Kada s ~1 negativni zapis ukloni iz necij , aurc CHi sa rel.r, pred mur L~ i ttl. ) .. kill 080 bi koja je naci n ila t.aj za pis krece njcgov c n ("" rgc ski .cho", sto ona doiiv1j,{;lva na razlicite nacine, s tim dd. 11i .)(:C.~.111 ud njih nije prijatan,

Magijska I, vrd nja da je svako .bacanje ci ni I. S.[V,' 1 r In [c rna-

gouog deteta, ko] .se odasilje ka drugoj osobi ( nsalJc sr eta hude kod nje zarobljeno i cia njo m vlada'' ), odvelo je dutvrdnjr: da se to ndetlsuna.kon raskidanja cin i vraca uS'V0f11 ocu Gt:.1 ga U hije" Tonijcpotpunotacno.jet ne dolazi n~ do kakvog .ubijanja nca" (odnosno tvorca cini), ali je ta.C]10 da dolazi do njegovog energctskog uzdrmavanja, kojcnekada rnoze biti i cncrgetsko povredivanje. Prerna tome, iako Vise Energije nekaznjavaju [jud. za zlo kojc nanosc drugirna- samo naneto 7-10 ,sIC 111" 1:1Cki na-

,5,11 'j N'.'g'a:ti,v'niii en'l"'get'sk'i z,.'p,iis,'ii n,a auri

Negativni zupisi ('Icjnir~) na auri nastaju ritualno-magijskim usmeravanjern precizno formulisanog negativnog ,1' progra rna U ka tat n 0 od red C 11 tQ~ 0 sobi, pr ~ IC,C 111 U Be ces, to de fit n i su uslovi delovanja, iIi •.. okidacirt., 'Ovizapisi su uenergets,ke sifrle'~F iJ progr"~mi ~~J p.reeizno u sanerenog d ejstva I ko~ i se traj no Ll bele-

59

go n ~rl i\ no d 'Js VO, Sa neutraliz: cijorn zapi sa ide tcz .• jcr jc za to 1,CO hodna pre iznost merr aln _ aloga i i· r~ \'11 . S· P - s upku.

11 skim krajevirn . j , , ravljenje zapisc n, auri d ~o rradi·i01 ,alnoO" ,~hajallja J1 koje . ojor -, iivOI iSl10SCtl i n vi nos iu 1l10Z Id zava ra i stt or i utisz k ncskodlj 11\ Co I r';JZIIO\ erice, sto . ~:cl.n' s avno tij 'is in, :

da SC110U111J. ide O/kfl zaliuln: - pnp' (~nu S(: hosilja}: ,I· d.n ~ ,go In }(;. pf' sc obujc. 0 ',e sf l Ii t loncic fins a l i J." [11' n, 1:1 f f" t stanc urcn, onda d -11 {U1 ("'- ilber" zn I- )ron ~ c :n ti YUH (J odmah d« dade d iuoici i §Mlt'l" asi jf; .

Fe (~7ni posto] I H BO's 'H Hodza ~("IJ.- c uru I ) zapisc do d. - tJO)AYl zauolt fnO'I11k(" fi tako isto , da digne zio ak» jc n iomnk dcuo-ku Ul ihuio (t.]. hipnotis I 1jcrn urckoo:

... Da momal znvou dcuoilcu u nll .. ~eJl1 nen odu Sf: bffl" i PUHUJCb 2J 1,cvljtJ 0 'pet,SU i]«.

Uzme sc dvadeser i scdam (,f}l,iidcvct .j tn 1 uta ,0 dcuct Zn1tf pasulj(f i malo sob. Zrnevljc Be plflC,ujC vodom pc sc potom Sll solju Id puia u kvpu -(IU~JC ,I gouo) ': ".-c; rnot(lll1 ova] I' IS II} vee motam ,N.l\l. (iJ1'U! suden ika)." Tal Z(J 111DI ulia k uoli« " i puta vczn",: ~ 1',; l'H If sobom poneti, pa OP'_"'. Jeer: 'In~ CZUJCJrl ova] pasul], v 'ff t.N (£H?C sudcnika) SrUl1rilOJ71!" Zatim v,olja prcc! ognjislc i t n~ puta It v{~tru du nuti i red: 111 ' nu~ne hu] n H1rjcoa ~'1'U~'''(f' Knko ova] pt« 'ldj PH, tJJ taku i SJC~ N. . (r sci im,~) za ,nnorn d{~ kucn C rko, pu ko, c.iuk ~~(: SGI1'1)10'1'1' n' video, ;fru;~ I , rre dosao!" lJ

En. r, t, 1'\.'-1)1" ks p nhlem zapisa ru auri, kao i nstalih, negatrvnih zapisa, rcsava ptilicnnjednostavno: brisunjem , apiss iz ,_ ure LIZ p .m ... dclovanja , isih Encrgija, u Inosu na

1 , . e [e svako ljud ' .ko tJCci anje' po puno int .riorno. D ugirn r - ~ i III - 1 i anj usj .. sn ,'ti .skid ani ~.I z pisa r I. \ anj .. m - isih [ 11 or.;" a j . besrnish 11 .

.5,,,, 2:,~ Neglat'i'v'ni zaplsl na, IJIUlds,lkol1l1 'tellu

,e'~d ti \ ni upisi na ljudskom ' lu - r,' I -, ._: isto kao i zapisi

t~ 'IU i. 'S im s 0 ill I n ~ l« ii nr ~ i , - . lzhinu pr .izn 0 usm ... ~ rd\ ll. na odred ni d .. 0' 1 ~ ill sto j jos'"e'" "e - J:1,,1 odr d nu 1 snu unk iiiu konkr tn - H - iosti.

n -

ma mo ~

u nkcio ni n kr v k I a. u ~ i k ,s, i i r' m srca i Or P n ki m krajcvimu , to\ 0 da j .uobicaj .. 110 1· ~

koj os 1 i .IS ad lIn rue i\ an' I - idn In, -, r

n iern zu I i a ,~na toj osnbi u.

ri tuali rna k jill, ,s . 11"\, neg' ti\ ni z~. pisi n telu,

I La Til U',I k ris e: vla ,I __ os \ nokti, rn enstrualna 1, TV, sp erma, lelici koz . ". Or o~- e kojoj 8' prs 'vi z· 'pis.

p~, . ksi s ~" csto _. n CU lju d i kojii maj u zapis n _ telu. . Ibic' no se ra li 0 o· -, I' .1111 kojic duze v rerne irnaju ozbiljn ~ zdravs \ (!11t. 1 r hl m • kojr se, u prl as lobrom 1," nju z _ - 11i 5 n

1 ucdi r;i ne n . U/'P \ ju 0' kloni ti. 0-. i111 osob rna 8, ini n r, _ t-

ki rn tretmuni _ . nl' m, ZC pornoci, I kolik ,~ P'-O n . I lirniI1ISU ric a 1V11] ," pi' i 11-1u. \. _ k n skid anj zapi a u vrlo kratkorn roku 'S' stani zdt _ vlj I po P'lUl0 normalizui , ako nije closl'n do ,'sl tdicc: lr ~_ s vise 16 ogi nulii lri.koliko' u legeneratn ni proccsi uz li rnaha, ozdravljenj je prakticnonc .. 1110~UIC ~ 11'10' uce j . amo 11 ] z . nje Impt m bolesti),

\ ,aj Pi dat kj' \,' zno Z" pamti i"J~r s, .: mOfla prihvati.ti d,a. s,I--,ni cncrgc' kinll d !ovallj m no 110,gU z' ust"'-_vi'j prQrc 8i, kd'-_ Su u ,3. ki koj' j hI izc k1"'c dun .. 'rT I pOlce' h- .

~I ~ Dr Rtldo~aln NI. Ka Ilmlirovic: ,TiJ,lanstvene poj:avlE! U Inasem naroduu, slir. 145, Izd,anj,e Knjllzarnllc,e Mi~,or,;Jda P ilanovica i Belog ,ad 194J. 101.' ne illl r' ri n i izda,nje iz 11991, godine

60

W'

ZIIV,O"TN,A IEI_'IE:IRGIJA

•- I O'~ I E-_:,' N' E" R,I ,__ III A~ '"

,_,I_II __ I_ 1 ", U_I_ . _

~~ Bioenergija", ili cacn ij« Zivotria _ ,nCT" ij a, j ~ jeda'nl od lobIUlk=::. Plostoj,an,j,B IEne'Tg Ii jll' i ,~I-,',d,a'n lad, IQ1SnDIV1iIiih 8111Ieml'e'I1,ata Ilily.,dsk,e~ 1--:-'ne'I"lge'tskle s,tru"kt'UI'I ~ Ii Bioenergii« U 'nil)., z r a6en· ~, neposr rdno izazva 11(J bin-h mijskim proc .SIDla u 1 ')u!

..

1-' I n rzi ia' iii r iznije , Ziv fI

S ojanja ljud kih bica i J,I 'Cl n ad osnovnih ~lll rn ]1 ' a njihove

.on '_, I 'S~ 'I' uk U'~ ~_ kolik iz bilo kOI ,I r' zlo , t d I' , _', n -

kent: oli r noe gubitk (presn nk k ns i lui, I1j·_ Ziv tn ' Energij ;;,.. 1,"0 1 k urnir . Zivotna En rgija j 'i itenzivnij , kod z Ir,' I' ih 0101- II:' II.· i m nj inter zivn: ~ " r izrcd ena' k .I bolcsnih, ~ ! i jc svaki 1,1 vek imi ~ dok po oji k 1(J11 In, [I - ij ilno-

, I' • i' 1

1.1)1 •

Zi'.ln,aEn T" ijaj usl \zi

\ zu n I

,'c . _ ,.

iii !i •

J " - n I nl I , ~

"'. ' zi--_1'111 ia irm ju svoju Ziv I nu .n° d

njihovih i{fi' ntm spcci tea, U 10 11 '11 na 111 ~ ivu pw iro u .. dUL i m, 'ne p,os:t'lojii' ,j,ednl,a, Ziiv"DI'tn:la ,E,n,er'g'i ja 'I' lk,clja, ,jill Ilaj'ad nicka !Ja sV'la 'ilv,a, bilta. " va __ "\ rsta z1\,r]'111 .ica irna svoju Zj~ 'I tnu En, irgiju, koj F je lefinisat IItJI g ne skim kodom . I ~ VI 'e _e.

pr '-0' oga, u 10 - ljern t kS'1J be: viccrno • iskljucivo Zi, I tnc rn En T, _'~jo'l n ljudskih bica.

-I I-U-I - IE-IS· TO·:- .. UV, O· D-;'IA

I III __'_. _ ,-,--,-_. 1_,- "~" I:__ 1,_ _' j

II ~ II ,_ I ~ - udrest 'i S't'IOlk,.,:, 111,10 ~ jle'ld, ii nlstVQI ,I 'i nla i '1= nlg a

18k, v kOn1LU1Uk' __ ._ij s~ Eneri ijama naucilo n ' j -' ds mnos a dr evna ucenj " ispo ] naslag, UIC. urcn - tra ·1 'ij- i rituala kojima niko vise n '. zna pravi smisao, kriju VI like is' in '. I -oz r id se ~ nergij: rna I pnnek d rno ·.S,~ imne nadano uspe-

I . U rnornentu sa, rlevan~a aure, nakon stapanja (sa.tim,alil~al) Obruca, Sredj~nJe slo'l"a II Cau rei' cove ad ma't-erlijal no-energet.skog postalJe en'erg,e'lsko·,materijalno blee I . gubl Zi,vonu Energijlu. Umestc nj 'I toveka i njeglO U sazstu £:IIUru tspunlava, l__nergija SVle,tl!osli.

vali da uhv ali mo p: vi smisao neke drevne metatore, sirnbula Hi zvucuc vibracijc, koji da nas vis,(: nije poznut m SI.Ul:11n1 sl -dhcni ima n'liglj~' 111 cluhovne skole koja 111 posruje. .lcdan od si 111boL~, (" Ij . oS ~ n u ( V :f ujcmo ) lzvo rno znr ccnjc, L:.l ko, otkr il i je

,.--.,

drevrn tauistick i si mhol Jh1 J,ang~

(,"~IO l V LC rna zapadnjaka, cnergericari su ova] si mbol poShl\"a I i k io icd.in nd istocnjackih simbola jedinstva suprotnosf koj i Jl' U Z, ... rpadnorn svenrjos ~I eraklit uzdigao na nivo razvo ~ nag 1 I ~ nci pa ). [0, razvoj I nergetske praksc j paranurrnaln )~ vlct,t:nja cncrgija, doveo n IS, je do znacajnog orkriria: posmnrra ue odozgo, osnovn En rgije u ljudskuj auri neodoljivo ptnlscci.~ju n,l[l kineski simbol Jiu-Jang. Da sr ne radi o pukoj

·1 U ca i nosti sv edoc : 1 i nvct znn nboje I1C tac kc II polju J i n-a I odnosno Jang-,iJi kojc (ve: ov; 'no sirubulizu ju cncrg. -rs k(~ ,'('n1'1-e dveju Energija u nasoj au ri. 0\-0 otkrice Ll PUCll je n tS na h Ql0- rezu da je mcdu drevrum Tauisrim .. l bile on ih koji su i muli sposohnost videnja Energija aure, a rime, verovar no. i sposobnost razurnevanja susrinskog zna ~~aja. koj: OVf! Encrgije i m.iju za nas zivot. Taoisti koji su stvorili simbol LH na i J anga, 1 s; n10 ucenjc u ciju osnovu su ova dva principa urkana, i nsistiraju na neodvojtvosri Jina i J~11,ga, ko~]i samo spoieni u hurrnoni. nun od nosu daju isti nsku celinu/jed insrvo ~ 1 ao. Energet-

sl« ucen I' • U Zivotnim - '·'ncrgija.n1~, u lj udskoj a111-i U potpunos j i po ~ VI d u jc ovakav S' avo

covll'k jile~ mla :if.a, Qln sa,m 01 '5;'eh~ mlisU'DI" 5Ipl'~'r~tlu!a,II'nlo-me'nl'a,~nol i le'nlJ9'l:t's,ko bi,'ce'~,

,MiI't'er"i i,al "101 'tll!~la k,fD'2 k.ojill' 511' 'na C:lU,~ "110m, n i'vlou ma "liiif'I':S,tu.jie n,15 i'iiv,o,t, sa mi'D' j:e jill'lri,C1'n ad, Dlb'Uk,a 1111 k'Dme' PDI:s,tajii c:ol'v'lelk Ik,ao ,bic:le,~,

Da bi 0\'O bilo jasnije, pokusa] Dl0 se metaforom: zamisli r kr 1(0 SV koj i znarno izgl 'da cov ku koji jl ro Ien sl p. Tdk'l', covek, ne samo dd nij sv s .an hoja, i n n1oz, - da razl ikuje predrnctc koj ne dodirujc ('iH '_;jJi mi ris 11 OSI ti ], vee n posroji nijedan nacin da mu k,azenl0~,T"_ U B,I J .'," K: ko CO\! iku koji je rodcn slcp, nbjasn Hi razl ~ ku izmedu pl vog i zcl nog? Ta ko b ~ svet 'i sva ko me od n"J8 izgl dao hi tno d rus He ij da i rnaU10 S~Ull0 jed no Cl.lJo rnanje. Zamisl it 0 sada, da sv t U kOITI ziVI mo ostane isti kakav jr. sada, a cla mi i marnojedne IC:iUhJI v'~~s'e? ~~ 'ta bismo tada zuali sto sada nc zn n10? Verovat11o bismo rnogli da per ipirarno stvari koje sada ne 1110'zenl0 III da zarnislimo, kao sto slep CO\ lek ne 1110ze da zarnisli bo] ~~ Ako rome dodame da eovek koris d 8811110 maiusni delle mozga i da Ll COVf!ku postojc rnogucnosti 0 kojima i nc 8,1 uti, S, 1'110 51110 se za jeda n knrak priblizili isti ni: Icovck ucrujc do. je matcrijalno bice 111,"'01 it,o, j'l :s,lbl' U, :s,t,anl,j:u, SI.m'CI tlaJ(DI da p,e:rcl'pl~,a" jer ,U ~11e Ida kOJ1Sh S(Hl1(J ctdn koi« 1,],(:J errh nju. mates ijn lni SU,f!L All J

l¥i _

cQ'v'e'k j;e b'ii,c:e [k;ole n'l' sa,mlDI d,a, 'n~j,ll' I'S[l(lJUICIIV'IDlma.tll'rij,allln,a~,

V'I'IC 'nij'!' n~i II'V'ORN'OI mla,tl'rij:a,II~'ncj': 'mil II 'zacinlji,e"mID lce,D IB'nle'rQletslko - s,p 'i'r"itu,a II na .bli,ea ~ Ik!al jia 5'1' III:t 'iimmla,t'le"riil ja Ili'z,U, jlU ~

I ~ ,2:~ CQlv'lek, kae ml,at'.TijilaJn,o. 11"n,e'rlg'et'slk'DI1 m e nl't,a lne i d u.h'Q'VnIQI (s:p,'i;r"i tu.a InPD)1 ,b,j ICla'

Ul(ol i ko Varn ovo zvuci ueprihva tlj ivo, zastani e.Ne rnorate ,cit, H. dalje, Najl skse je skloniti tekst ispred sebe, No, pr nrr!,go stoto uradi'tc~pitajtlc ,s,cb'e,: Da 11 stc potpuno ,sMgurni~ da 6c~ kada jedno~g dan,a umrete~ 'Cf'vi :zaist.a Dloci da pojedu 5ve s'to Vi k~lJo bicejes,', ,.? Ili ce ip'uk ostati neki deo Dus'··, Sv,sti, ko-

vcs~ i rovr' ka n l nlawt-!rija[ n n hi eel sto sa potpl1 no m u veTe~ nos(:u jo~ uvek i:i n i 0 neUel na nauk;;l~ zn,acilo bi pOSf11atr,ati g,a l<aoi nVl"ml idat Jr.] hi pri OIlle sve Ul10 ,s,to cove.kjestr; bHo 8vede- 110 san10 na jccla n njeguv deo.

¥

~.,3,~, B,i,oenl'l'rg"ij,a, - ZIIIV'Q'TNIA EiNIIE,R,'G,III,JA

PO~'(Hn .bio ncr ija" po - .o jc jcda 11 ad naj prisu nijih 11 okvi i ma all rnati n ~ medi U1' Zahvaljujuci tome vecina liudi je N, T' nna . pu cruj d covck ' mi ije' ncku r nri giju, OdnOSJ10 d .Ie n cuv k 111,OZ' drugorn ~Il rr-ncti" cri ~TgijlL

Drugirn recirn ~ vecina ljudi jcstc sprcrnna d'l pri hvati da (:Uvek J1inla neku energiju', za koju jc npstcprihx 'I{: -n na 'i', .bionergija", ~ ie U 1'111 .r VC:' - dr J .zahvaljuju 'i kojirnaje Zl1,

"IL, n broj lj udi ,0 rot ,"" -0 da i iz,\ an rna tel ijalnog s ve a ,pos oji n ." .oIl najvedirn delorn nlsu t',acne'~ Ili, boljc r -c mo, 011' SU zas-

'!Iii!' iiil kill - '¥ lill" 'II!' [iii i!I

n,o'van,11 na '5,ulstlln,5;,~llnlat'a,lc:nll'm 'p"re"mlillsa'mlla,. , IO~ pocmmo 12 po-

· tk.

Ene gcticari, koii su i ' ami I' oievremeno krenuli od av~j 'n· bioct i~ ge skim tre manima, tokorn brojnih is razivanja ~ ekst rasenxni h posmatranja dosli su do zakljucaka koji apsol utno potvrduju do sada pri rnenjivan u ,b'i"Dllene'flgetsku p"r,a.lksu. Bio.n .f,U·,' icar; zaist ornazu obolclirn ljudirna a ,'h', I nergiji Uj eoblik en, - rgije koji jl - pr isu' " n u nas In 11u i UL1Ii. Ono, medutim.Ato S pokazalo kao 'poltp,u'ftOlnll'ta,cfllo . e shvatanje, Odl105110 teorija n rkojo] se zasniva bio ~n irg tsko ucenie. Razlike izrneduisti nei bioener ze Lske reorije najuoclji\ ije su u pol znim pI ' tpo: tavkama, na kcjirn, se teo: ij" bio-

energije zasniva, ,'" ,e zele, "i da korak po kor _' k, pobijamo tl oriju ad 'ko} smo oj e vrem 'DIQ iami krenuli izne I, rnn same injenice do koiih smo u .'~im is': ',aZi, njima i posma -r,-nji"'l~

m'_, '_ I '," _I.,

ji n moze do, istruli, koji C!~I no mogu pojesti: nes 01 od 'asih ze1j, ideja, vel i ki h i 111 a 1 ih Ij U la, i koje no .' i Po L1l sebi " i nesto o 0 re stare ru koja '\ asjo p atila I okom C .logzi\ ot .. ~ '·ko, ipa k I is ~~ S ,'- l 1; 8"111110 0\ 0 trosno t 10 koj i III en n ~~ ~I ,~~ ILl 080 binu da j ~ lake k varlj i vo i tesko poprai lj 'i o, da kratko traje i brzo prolazf. onda rnozda reba cla {jtat 'alje, kraj 1 jo' liniji zubite sarno vr me (i nes malo mi ra ), .a n10- ze I. 101, iti. ka ZI1,' ~ maid a i c-lu ,I cnost.

_ v'

;2 !II II '.' 5, ii v',' 0 Ii I-'e'll,'~ 'Zli'vloitna IE'ner'giijia

Zivotna - n ,-r- ~", I ~I_VI:-)k,-=- - _ C-,'II01i ,- . En lJI" koj -

smn po vizuelnom utisku k~i 0 niima im iu eksn 'a = nst naz ... vali Siv',. ii Ilel. D'voln,l, En~ rg'il,i'a.

ve dv - n - ~gije PO' ,t(~j - i u I,iiud'skaj IIIU','i i 11 ',li:zi"cko'm ,t ,'lllg. z~ Ivu i BJ,u . i 10', _U En -, iiu U itl U i onu I'. -IUriZ 'C~,-,,-; .., kc J ':

~ lie, mogu p ostojae jdn 1- 'Z druge, j .~ izrn ' - u n "iib pestojiuzajamn delovanje i ko] 's I -viJ- preko I rr ara 'a Sivu i B, elu Zivotnu . 'nergiju,

~ Ove dv sEne rgije S,~! u a uri i telu Ik'D'nstiit,uiiiu., odnosno one ni .lakJ, ns ,d!DI,ue~1 niti mogu negde IDltict Orne se mOI'_) 1 t; a mil konst ituisati odnosno d ekonstitu i sati.

-Siva i B Ia ,Z,ivotna Energija u auri i 011e u fizickorn telu medusobno su povezane, ,S, tim stOI njihova veza niJe dir ' .. tna, ,e 8,' odvija pr eko drugih delova aure i energ I' ske stru I IU - .1 - JOI· ska,

11

I Ene r,ge'ts,k. i stub aure

Sv rk od vc d,\ .En

_ 'v

2.,:1 .• , Siiv,' Iii 111'1,. Ziy~aitna, IE:'neilgiii,j!,., I.'U:'.'

. ura' i I. - svoju sloz nu struktui u, 10 oemu 'e bi ti re j u narednim pogla ljima ~ Z -, sad _j' do ·oljno __ ,~_ kaze- 0 da je aura IIi soidnog oblika, da s .. ~ ~ ako posmatra - .0 od oboda ka entru, sas oji iz Obruf .I~' :r,e,~-isnji eg dela, 'CauII: iEner~,ets,kolg tuba aure.Sii a i B sla Zi otna Energija i,-=-plunjavaju Sredisnji deo aur -., edusobni odnos 0-" , dve ; _n,ergiji _ u njemu je:

6'91,3'% Sive, n,3'_prr,am',o,'7'% c'eh~ Zivotn " nergij ~

ra

'. ,n' -

~ v _: ju n,'~. 8'- I .sitl1l. . _ ' 'I I pc _,' - .:

I - INap!mena: ~Proporeiie na ertezu nisu postovane, da bl eela aura uopl tie .stela na crtez

.--------.._-...._

.

izrn

ik,oj e n e razd:va· luru na flgo'rnj~' i ,,-donj,iii.! deo

j .ntar Zit Siv ~. Ziv I' nu . nergiju j

.on I Z"' ~" I, Z i VI 'l1.11 ~ I " - - .. U1 ~n _ - i

nc, ,1 drugi sa I ~ ru ~ sh-an. c 'lzicko, tela

ZiHo ~ i- 'i [ ncrgij u - uri 5 . prepli iu, ao ni L.Z -

hvs U ijuci delovanju C ntara 011 -. U u stalnom kretanju i In .~ 5, nju. Ist \ r rn no, I ntri II . ~ ravaju niihov , kre anje ka Sf! sdi: _ i ~Il]r, "" gd _ pI pletcna iva i Bela Energij ~ _ dr Z Hnij. v rtikaln .. 01 e aur pro a .,Llv1~ (~ ~4~ u nju, time se s vara J1Enle','''' 'get'5,ki stu..b ,a IU,I,e' .. , _n r .tski s ub nepres no.' unk ionise k" jezgt ,( I kr ,L111j,]. rnesanja i delox ,3 nja Sive i Bele ,Z;'iVOt11 -, Ene-

..

rgIJ '.

n'o

c i i , si vlji" I d 'jed, 111 ~ ,j' 1-

dok se dete ne rodi. U IQVO) taz~1 aura posto] ~~ ah se n] na tunkclja s,od,i na plri·

sust a 5' a nu II unkci~u au ,e I aura rna] e. Aur ' de eta bud, h S i momen

om ruego og odenja, kada on 5 Oli- p. rm udahom pry pin unese klseoru . u nluca ~ a 0 da t 1_ u k PI I moza k, akt IV I r.ajul! i neku vrs ~ U "eneirge·tslk,og prek'ldac,a~i

( .. rnozdarn bljesak''), S' 0 Ie ul ttra mnogobir.0llilm desa anii rna , cd kojilh ie sada

. za nas znacajno same te da se 1'0 morn ni a a ,·tl II a i nasa aura 0,0 momen 'a prvog udaha, aura Ie sarno deo naseg energetskog "progra:ml,2IIjl sa, korjlim postojl- 1'110 kao ernbnon, da bl se aktiviralla I edoosnc konstt uisala u tunkcion . lnorn smrsfu rnornentorn prvog udaha, Od tad pa do kraj,a matenialno-energetskog zivota, 'mil peste] rno unu ar S Die aure,

, ,. Prviih p,alr nedelja ""akoln ,z,at!:etsl ,emt'brion nema auru, ,odno:SFlo lma ~,e same kao energetski genetski program - po,t,sncij U. IN,ak,on ,2,8 dana ad zaeeea na,s,talj!,e aura embriona. koja y,eli'ciinom, i obUlkoml prat ver,einlu ii ebllk materice m,ajkl!'. •

'12

73

tar YOVICkOiVOg fizjlckJog tela pos,tojl i,iivlD,tnli (''In:I'rg,ets,kii)1 stlu.!b 1( C,F-

(:.z 2J 0, 'On se protezc od vrha nai - glave do mledunol~,a I( unutar Zivotnog: stuba nalazi se Centralni kanal sa sedam velikih ca~ kri J., Ka ko se c,ov,e ·.·IQf\'O fizickntclu nal azi u centru aure, take se i Zivotni stub, kojije U sredistu nas' gfizilckogtl :131 nalazi unutar Energetskog stuba aut e (precizniie u samom njegoeom sredistu), En _ tski stub' aure u kom stalno kruse i mesaju se Siva i Biela Zivotl1a Energija, u

U samorn Energctskorn stubu, stepen sjcdinjcnnsti Sivc i Bele Zivotne Energije veci je .nep:o u redisnjem delu aure (Siva i Bela Energija 11 Energetskom srubu su ,;sinijte izruesanc, kao mozaik koji file stapa). to, i pored veee g .ep .na sj dinjenosti, Od110S Sivc i Bcle Enc g'ije u Stubu i u '" uri jc 15'h.

,2 ~,3, 'I' 5, iii v I. i IB,II'II a, Zii'v'ID't11,. IE 'nl'e r'g(ii j ,a, 'f'i z] c:lkogt'eta,

Za pocetak je vaznn da Zivotnu Energijuu fizickom telu razh k ujcmo od Energi] koju naziva mo RxJld na Encrgija, ~.I i ceiK:e .Korona' '. Nairne) rad nasih organa uslovljcn je postojanjem Zivorn n rgije u fiz ickom telu 0 ~kao pos] cd i ca r ada , ih organa nas ajejedna poscbna vrsta Energije. Ona se konstitu is,e 11 fizickom telu, c; isija vana nakoliko sa n ti me ta ra od njegil~ To jc Energija koja j zabclcze ns na til kozvan i m ,,(i rl ij,d~ 110 vim forografljama'; kada je Z,Cl nj u uporrc bljcn n aziv .Kororia' koji srno j mi usvojili. Ovu Energiju porninj .mo n ~ sumo zato S,lO je treba razlikovati od Zivotne Energije 11 fizickom telu vec i stoga stoje to vrsta encrgije koju i rnaju i biljkc i zrvntin]e, tako da je bioeneraeticari ces,to poistoveduj u sa Blocnl~lJ4i~ jom, sto je pogresno,

Zivo'tna Energija, koja ispunjava nase fizicko telo, sastoji SC, kao i Zivotna Energij u auri, i'z dve Energije: Sive Z,i'votlle Energije ii Bele Zivotne Energije, cij,i odnos je 90J % naspram 9 ~ 9% ~ u korist Sive, 8tO znacl da je Zi VO'[]lB, Energija u nasern tel U usivljaUnc,go u auri .

10, n e se J' na os novu rene rge tskog gene tskog koda lj 111d S ke vrste u nasoj auri i tclu kcnstituisu. odnosno (u slucaju dezenerativno-patoloskih prncesa), razgraduj u. Pokusacerno da opiscnlo taj 'proc,cs ndlovodenjafJ~ odnosno konstirulsanja.Zivotne Energije u fizickom telu,

Kao stu 1,1 sred ill] aure postoj i Enera _ts,kistuh ~ tako j, un u~

- " ""

stvari, unu,t,al' :Slli,be, kOi'ns,t'ituli Zi'\7lotni

tubnaseg fizickog tela, Stoga se i

~ - -

ovaj Zivotni stub fizicko'g tela. sasto-

.. ] i z Si vie i Bele Zivotne Ert .rgij . Odnos Sive i Bele Zivotn -' Energije u Zivotnorn stubu isti je kao i u fizic .. kom telu- '0,1: '91,'91,.

arusavanje ove srazmere Sivei Bele Zivotne Energjjepodjednakn je lose, kao s'to je, na primer, lose' ~ narusavanje optimalnog procenta secera, Ili masti, u nasoj krvi. Svako takvo narusavanje znak je bolesti, odnosno poremecaja u sistemu, I kada

_ - Vi

~ . BI ·S··' Z··'

su u pitanju _,e.cal.lv,a ,/lVlotnaner:~

gija, svakonarusavanje njihovog optimalnog '0 dna sa u telu, ill U auri, znak je poremecajau energetskom sistemu,

U eirkullsanju j konstituisanju energija u ,co'Vek,u kao energetskomaterijalnom bicu, En rrgetski stub

Cr'II.' 2: ~ 2ivlo,'tn~ ---- stub Ul fli,z~lfkom telu

74.

aure i Zi.votni stub fizickogtela predstavljaju prenosnike energije iz Iciste energetske strukture ~, kakvaje aura, 11 materijalno-energetsku strukturu, kakvajenase fizicko telo, U ovom procesu, u funkciji koordinatnra i -,pJiekida"ca J ucestvuju i drugi vazni delovi nase energetske strukture, kao sto su Energetsko telo, Obruc auric i fJ ·ozgicig u njemu, alibi ra.zjas,njavanje njihcve uloge zahtevalo prethodno obj,asnjlenje' njih sa~ mih, taka da cemo tOI ostaviti za kasniie.

Taka. se Siva i Bela ZiVlotna, Energija "dovodeu d,oI11"a,seg fizi ~ i:KOg tela, odnosnc do Zivotnog stuba u njernu. Pro ;1f!S 'Qdovo~ de nj at. se ne zavrsava sa ,Zivotnim stubom, Svo.i~m:pol,stoda ... niem on deluje tako da inicira i koordinira konstituisanje SiViC i Bele Zivotne Ene rgije u nas m fizickorn telu. Kao sto smo vee rekli, Siva i Bela Energija u fizidkomtelu predstavljaju energetsku osnovu za rad nasih organa i celog sistema koji nazivarno ~ fizi cko telo"

_ - ~

No. funkcija Zi otnog stuba se ne iscrpljuje time; ,sto on

_ _ . y

dovodi do permanentnog konstituisanja Sive i Bele Zivome

Energije u nasem telu, On, zajedno sa drugim delovima nase energetske strukture, dovodi do konstituisania Sive i Bele Zi", votne Energiie na~he,g tela u svakom nasern organu, i u svak.Qj n,asoj celiji ..

Pri to me 00 Siva i Biela Zivotna Ener,giji,8 u fizickom telu po-

. '>I _

stoje kao opsta Zivotna Energija fizi,ckog tela, ali i kaoEnergi-

je svakog p,Q~ledinog organa i svake ,celije. Ova] detaljnijenebitan, j er on znaci da postojl .i'edna 'I.kvl'nciijia, D _,e' Ziiivatne !n,er~ ,gi:je tiiziclk,ag' 'I.·la" ali postoje i sp.,ciiI ii!CftlB' 'frll'lk,ve!n:c,iij'B :s,v,alkog IDiI9'a, ... 'njil,~ Recimo: frekvenci] a Sive i Bele Energije u bu bregu niie ista kao u srcu, No, svaki nas organ i svaka nasa oelija, imaju u sebi Sin) 'i Belu E nergiju .

,2 II' ~';"., IFu.nt,k!c:iio,ft i:slan,jie 'fti'zilclkog 't'el I Iii, iiii I.'nll.riga/taka, r:a,'vnloltllza.

J'OkU8_ cemo d ,PQdil dnc stavljeno, ob] isnimo ,_ nergetsko shvatanje funkcionisanja cove]rn~, Ob'f,az1,ai;u,c] ,ski· u datu na rtezi mabroj 3 ~ brodl 4~

Ukolikn se, iz bilo k:o,g razloga, d si da 'po',s1toji manjak, iii visak, odnosno ner . vnot za energijeu nekom organu, de _ a s't:: sledece:

Centr~ za S,ivllJI ~ BeilIU ,Livol'tlruJ EneJrri_ i,~'Ui

Energets,ki stub aure

~ . . .

~ S I~ 21,valll'lJ e

Ra,dn'e

E 11 e rgru j:,e:

(",Koro1'1 a" )

C:,r'te,j: 3 . U pr,olsc'e'tn shematski p ri kaz el emenata kO~1 ~

U'lclestvuj'U lJI konstltu lsa nj u ,2i,vo1.tne Ener,B:if.je! -

a .En rgetsxo srcevxoje ee konstitui . ak1 put kada po-

stoji ne avnoteza (ko " vecin [judi 01 prakti no Z aa i ,talnou manjo] ili ecoj mcri), konstatuie neravnotezu, Ono sekonstitui: - u predelu sola og _l_~ - -=. ~_ ( :. 01 _~ I - 30b 1'0 m udaljenosti od tela, In' orm clj '01 ne -,avnoteii I Energctsko sroe salie uvidu 'ibr, ija pr rna Obru U au e.

b) , ozgici a iz 'bru _ aut 1'1 '; ~~, trui U ·i -, ormaciju i vibra-

cijama deluju d ostruko:

" iii - __ ii

- P smaCentrima z' Sivui B, u Zivotnu Energiju,

- pr rna _ner,et' "k, m telu",

c) I, entri za SiVL i B Iu Z,i otnu Energiju poiacavaju kon-

stituisanj n ergiie I I r distu aure izazivajuci konstitui 'njc

odnosno pojacano konstituisanje u Energetskom stubu aure, d) En _ -' _iki stubaun izaziva konstituisanjeSi e i B Ie ZivotneEnergijekaoj di: stvene Eru ~gij_ u Zivo .n rm stubu u tIJU. e) Zivotna Energija napaja svaku celiju, organ, odnosno tl Jo kao celi LlU ~

1)1 aka ,"',lija, organ, odnosnofizic 10 telo kao celina, .rad - "~', (mose,'~i ZiViotnu ., tergi]u), kao posledicu sopstvenog rada,

proizvodi ," dnu Ene giju, koia .. ' oslobada u vidu "is;paren'"a: .. Mnogi su to videli kao isija~anje fizicko,g tela ( Korona") misliv- 8i daje to aura, ill deo .aur _ ~

.' )Kako jle oslob ~_, _anj .Radne Energije neprekidan pro __ -8'.1 a da bi se Energija odrzal, U ravnotezi, Energ tsko telo svojirn vibt ,S! :~jl_lma odrzava - obalnu ravnn -zu kon olisuci Radnu En, -~gij u .. - no to ,cini u dva pravca:

- Z.- dci·, njem Radm Energije zadrza za i ZivotnuEnerglju, _, ikonstrtulsaniem (Old o_~,-nj,em] viska Zivotnle nergi-

je omogueav . dekonstituisanje Radn Ene 'gije~

Crt!ei 4, . Kon~stituiil'sanje zivotne Ene rg U,e' U au ri il fizlifkolm telu

J ~ Viidi ,0 IIIMoz if ilm,a~', Ener,gets,kom b!hJ i Centri rna za Sivu il B,ellu ZhJotn,u IEnergiijUi U odel,iku 0 auri

01, ~ lsto

l

-

L

'-,

\...;0 ~ \.,... \0....

'-' '-" ~

~

"" '-

''-' ~

~ ~ ~ ~ ~

'"'" '"'" ~

\... \..or ~ \..\.,...;

\."

Energ. ts 0 telo ) JI

19

-

\...

Obr "-

(' c

._;

e ar za B I Bioener IJU

ent

Ene ge ski stub a ure

\,..;0 ~ '-

'""'"

LIVO n stub u

Ilzlckorn elu \"",

"

\..,...

~

i' '0 n a E rg.jal

( pOIKr tat! or ana)

~

\....

~

~

Radna Energi Ja

( p elzvod rada 0 a )

"""

',"",

"-' Korona

)( isijavanje Rad e Energiie )

IdJ,ktlv'h'l,nO,s,'ti' i' Iha:rml,clni'l,olv,ano,s,t.'i S,iVII' iii .'1'11,1' iJvQ,tne' IEne',g'ijile'~ koji j . k d n k i h Ij UI i .' - n I'. ki v_ * i, k d n - k i h manj L Kod 11),1 k j _ im iu vi . bi I n rg ts ki - .1 ncij 1 ~ ,',i\ a, i . I, rla zt, rru _ En r ija c,~ In - .... ju i ... iu in' I nzivni \, i h _ ;onll IIi I nij -_ () \ r ni, ili I ktivirz i .io n etski p t mcii ,M, U ,-.~ ari oz na , v s,t,epe"n vlo,lljnag (~5v,eSln'Gg Uii' pod,'svl"s,nog) us'mli!"r,a'v'a'nj,a odnolsna liI,kti'w'ilr,. nlja :5, iii Vie ~ 18'1'111,1' i,iiIV'oltn,e El1le'rlgiiij'e.

U momcntu k, d, .', -I -1~ prihvatl k: 0 I in] mel) (n 'V' ~ snu: ] ili - 1'" I .snom planu) d i'1'~L ~ '1 Zivotna J1 ,g~Ja onm z izaz L 111jih,'1 k .n 1 itui

II polag, 11" 111 " L1 ku" izn· d obolclog In' t 'TO I

Cinjenica koja irna kardinalni zna "-aj za shvatanje Ener-

Ii !i! iii .1 IE - -I iii .. -

'Uat ra a n JI' a <,- , 'D 1-',- -gll,l:'_ 1IiI~ • ,I - __ Jg-,ts, I'ml p'Joce''''

s,lilml,. 'Dim,ogu,ca,Y,., i 'nlji'havlo v1Q11111'n,GI lk1oril~ cI'n,11 i IU5,m,e"ilv',I:nlji e,

a ovu I inienicu ukazal j rna bio n .. ~ .. tska praksa, Prvi bioenergetic _ri 1 bfli oni koji su okom _' -I.·'kih kontakatasa ljudima sh ati i Ida pola 'anj,em ruku na obol la m - .. ~. L -I na t ilu doprinoa _ isceljivanju I. boljenja. Na tomnivou iskustava, veroval .... daj spnse DO, t bioenergetsko ~l : enja=neka pc- Biehn sposobnost, koj u ima "11 samo pojedi nci, - o, u momen tu kada su bioe n erg ' .. ' ari pos ali zanimljivi z_ siro jav- 110 .t rnnogi su po eli I_' , se pitaju imalu li i oni tu sp sobost", Odjednorn .'. is postavilo da vecina onih koji su ozbiljno poku ... ,~a.va]i,t zaista i uspeva da izazove .zr,al" enje bio ncrgijorrr' .. Mnogim je~ pri tome, odgcvaralo da seb ubroj u "odabr,an'.~ koji imaju "bio~neTge .ske SPOSObl1.0'cti ~ t tin j n igde na pola puta. Pre 8, rega.. akako da su i 0'"11• bio 11, g' .. ' k sposobnosti" Iaks .aktivirali om koji su i'maH .1 ~i -,bi. I n r tski porencijal'; ali je istina i to da suvi oni koii su d li n broj puta pokusali, na kraju i usp li do izaZOVL1 pi 01 I S Qzr,aoenj.a"~ U svojim i strazivanjirru krenuli ~ m .1 ut ravo 0 na edenih razrnisljanja, ali i od iskustavs sa v -likim -'II'Oj ljudi koiima smo PiC'"

magali da , rk ivi ", ju "'Ij~' -i.i _l ~

Karakteristiku koju 'in n ~geti'" an nazivaju ,biil,oen'~.'rgi.tski patenc:iji,alltt m l,gLIIC j viskorn izrn rid i razli' iri radiestezisti kod istih ljudi dobijaju isti podatak u merenju. '11o, izmedu 0 aalog, znaci da fenomen koji se m .. ri ~ POS,tIQ,lil,. I .' injenica je, ta~o _ c) diS do traJnog aktivir,a-~~:a, ,c,akri ne _ol_ zi, ako aktivir,ani bio .. nergetslci potencija1 nije dOI_tigao odre.ll ni nivo',. 1 POli ·~'d ,sv~ga tog,a, mi ni do Idanas, n,' namo' ta tacna znaci b,io,en,cr:g,etski potlenlc,~jal· ,. Qlno st,OI z,na'IDO j e da se r,adi D :I,te'pe'nu

S(-! ] s: V L Pi : p 1110 j isti 51 LU:" j i sa s, nan '. i lf1

n11 .ntima I. 'J" r' I t rke struktur .. CO I. ka. a m ",' 11, _ in :s'a 'm 101 'sa'" znI,an,jie' IOP,Q,s,t'IDljanlju nle"~Dlg ,e I 'I' ml Ie nta Ilnllf9letsk'I!' st'rukt'u,re'. ii ,0 n,.,einu nil, k,o,ji'ii se p'r,oce'5, ve'z,a,'nl :1,. nlj,eg'i, odvijl,a.~ d,'Qv'QIIj',af11 je uslev ,d"a 5 ~c ta,l preees 'ii akt'~v'ii'r,' , u'v'llk, I\,a,da, na nljeg,a !Li,'Sm,eriavamIO' IIYDljl1U v'loIIJIU,.

I -ki . d proc .(;;:_ ak i\ iraju ILl .rtorrnalnon st inju S , . oj' i'

d ,k se d rusi 0 lvijaju 1. ks i intenzivnije u stanj II m di tacii . . riviranje Zit o-n, .' Encrgije odvij sc u norma 1 nom 5' anju ·\res L

proc 'Btl to korne govorimo, najm mjc j . VUZll0 da H coV' k d I kraja shvata nje zovn sustlnu.Vazno]e d ima isncvno

saznanj I - to -'C,~ u i En, rgij m, ko] su u ni .mu prisutn " i

, " if Ii da ., prnces po kren . 1 pro .. s ) ,~ ,," _:_., ' pr, vo za j i

bilo moguc d bio ~11 .r ,oti" ari s odi n __ rna uprazn ~Ia, Jtl svoja zraccnja", a da a ck sada ' . hvati da s .11 I. eli ni 0 kakvorn , z· UG mju",

- - g,'--i.lkOlll SILl jll.~, V '111!' j d,' I bjasnim I sti:] S 'I U 8' - ,ri

d -5 ',j offi,bi l1r P; ~tskih 1"1' -.' l"'I'I~" d bi .,_ o,z' Jtim I. ,_ li

i d" ~taljllu Ll ~utst, 10 k,r_ko svalj 'OV,= k lnoz 'akti 'r,~ i -Ii i l"'aziti, s.voj b,lo.- n ~rpetski pot 11" iJ J II.

:80

II,. "IIO.E:NeRGET:5IK,I, TR"E,T,MA[N[II'~"

'M 'V'OIL.J!N'O ~O'N,.5TlITUII15"ANIJI! :51IV! [I ~B·!IL.I!,

¥ ....

'ZI:'VOTNE: E __ 1[ER.'CiI.JI! lUI FIZICK:O',- I 'T:I'lU

Najjcdnos iavnijc recenb. u rnornenru kada d011"eSCn110 ja~ snu odl uku dazelirno eta lzazovemo konstituisanje svoj Ili ttlde Zivotne Energije, u nckom organu Hi delu tela, to ce se i desiti. Naravno, u pocetku c.c efekri biti manji, ali vezbanjem CC svako 1(0 to zeli dostici pu III efeka It.

Proces se najlakse pokrec ' posredstvom 'fIU,[leU (dlanova), jer sc u dlanovima ruku nalazi veliki bro] .s~cl1snlh energetski h cen tara - I, malih cakri', koje CC n asu zeJji u r~prevesti il n a encrgets ki kod ,.

Ukoliko jasno definisete z:cUu da izazovete konstituisanje

WI

jvotne Energije (Si ve i Belc) u 111clcijqj ~ recimo _. podla ktici,

bide dovoljno da stavit . otvorene sake iznad te podlaktice i lugano njirna kr uzite rokorn 5~7 minuta. m vi itretirana osoh cetc i mati 1 a ke s nzac ije top 10 tc, ad nosno hlad node J' mozda i peekd nju - \'i na dlano nrna, a tretirana osoba na m stu iznad koga stc ddit sal . Ponek d culne senzacij izosraju, sto u najvcdoj mcri z· visi od ,s1[CP ma osctljivosti n k osob ',. - to, sta Be 11 stvari desava tok 111 ovog pr CI S~L~

,'~.s. I jasno formulisana zelja, koju svesno ili nesvcsno povezujcte sa delova nj m pu em dlanovs Va~Hh ruku, izazv ala je sledeci proc s:

._ 'O',d V _,si1, dlanovi kredu fini It,,, 1,~IS.i . - net ,ij_ do ]111~St~ koje zelit .da trcti rate ( iznad 1~021cl drzit otvorcnc sak ). Ti talasi N' II SU u,biioe'n,l'r'glts,ko, :zr,CI,lclenjle'll. '0 ni samo prcnosc TN Pi I ItA 1 ~

JU,i ss stoje 51 iz tals sa lnforrnacion .En rgij ~ I ni 'hlS,U svesn u, jasno def nisanu odlu ku prctvaraju u ,ern,!r'g"I,tskii ,n,allaglin' ... · for·ma,ci.ju.

... Zah valjujuc i rom n al ogu/ j nfo rmacij i, n a t rorirano 111 mestu SIC K.O NS'TII'fU 1:5,E, ( - .~:alcitva,s:e) ~S,~'VA. 'ZIIIV'ID'TNI,A IE: IN IE RIG UA. m s og 1110~ 11,enI,3, po automatizrnu slicnom 0110111 Ll spojenim sudovi ... ma, povecana kolicina konstituisane Sive Zivo ne Energije izaziva povecano konstituisanje Bele Z·ivotl1le Energije,

la taj '111,aC1I1l Vii S['C odabrani organ, ili deo t la, u~n1abd.,c1'ir. dodatnom kclicinom Sive i Hie],' Zivotne Energije,

Kako 81.1 ovc dv ZivlOh1e En, rgije neophodne za funkcionisanje 11,~.se ukupne cnergetske strukture j samog naseg fizic~ kog tela, ovakav postupakje sam po sebi debar.

No, on je ponekad skopcan 'i sa nekirn problemima (~JI

oko 7% slucajeva):

~ N a opisani 1'~ cin SJV~I i Bela ZivotnaEn,erg-Ua- B' ' ne harmonizuju, vee se Sil1110 u pojedinim organima, cdnosno delovi rna tela, povecava njihova kolicina, sto zahteva do ..

Covek moze da izazove harmonizovan]c Si ei Bele - nergije u svojoj auri i u svom elu, kao i u svakom pojedinacnom organu ... Takode on tornoze da izazovc i kod drugog coveka. Klasidni rn II bioenerzetski 111 tIl rmanirna", rnedu ti 111 ~ nljemogU.C:11 d'l'h,,'v,a,'t'i "I,a, ·Z.ivotn,'u E'n"I"I"'gI'ii,jlu U a,lJ:rii~ n~t:i na, u,ku.p,nu 'I,lv,oI'tn,u E.'n'I'r"gii'j'u ,tllll~ v'e',': 's,lamIC, ·n,a.i.Jvlotnu IEnl,e'f'gii,iu (S,iivld i B'e'~u) p'o'je,di'niih d,e'![c,v'a tl'l:a:l, ednesne IQ'f'g·ll,na.

Ono sto ~H:; obicno naziva ubiloenergetsko zra6r.Tt1j(_~rf, u stvari je pocetna komunikacija coveka sa svojom ' tudorn eriergetskarn strukturom, ona kojajenajjednostavnija i kojc jc Zit svakog cove ka moguda, Stoga cerno je i 111i ~ II okvi ru ,~lJrvog korakill u komunikaciji sa Energi] . "1,a'1 ovde ] objasniti.

""".

'Ii' vOitn e' E,·nel'r'g'i:.il' IU o:r'g a, nl i ml,., 'lilli' ,d.e II IOI'V i mi,., "11,118

B3

datnu harrnonizaciju .. K,f; da se radi 01 osobi ciji C mtri za Sivu i Belu Encrgiju dobro funk, ionisu, n .. ce biti preblerna, jer r:e se Energij ~ L1 tretiranom organu.j u celom telu, au to mz tski ha rrnonizovan ~"~,cdutilll, obolcle osobc, koje scnujcescc i tre 'iruju, po pravilu nernaju dobro Funk-

cionisanje Ccntara.vtako da moze doc; do nagomilavanja Zivotne Energije u jednorn nrga ~ lL

- SU.S,ti n ski problem, meduti m, n astaje kadz z11o'Q, porlcmecaia u radu C ritara, n ikon izazi va nja konstituisanja Sive Zivotne Energije, J1e dode automatski i do knnstituisanj a Bele Zivotn'e Energije .. U tom 51 ucaju, i:oveku ste, U jcdan deo tela ~ dodali' Sivu Energiju, sto cc on osetiti kao trenutno poboljsanjc, ali l11U niste resili problem, jeT ste pojacali neravnotezu izmcdu Sive i Belc Zivotne Encrgijc i u rom organ U, i u celom telu

~ Ovakvim tretrnanorn se dcluje na pojcdine organe Hi delove tela nesclektivno, OdnOSJI0 bez prethodnog znanj a. da U n ed 0 staj e Siva il 1 B ele Z i vo tn a. ller,gij,a,'i H se presto radi 0 nihovoj nehurmonizovanosti. 10lVO naglasavarno.jer, kada Be radi 0 izvezbanim osobama, koje lako j i11 tenzivno izazivaju konstltuisanj . Sive Z:ivotlle Energi-

je, rnogu se desiti i nepovoljni procesi narusavanja energetske ravnoteze, koji se m nifestuju kao kratkotrajne blokade koje izazivaju blagi bol'F1nu,cni11u i slicne ncpri-

jatnosti.

taj deo tela .. Zati m ruku (dian) odmaknire na udaljenost 5 do 15 em od tela i zapocnit lagann kruzenje, taka da krug 11,e bude VI lik, ve,c da otprilike pokriva povrsinu koju zauzima deo tela (organ) koji se tretira. Priblizno vreme za jeds n kruzni pokr t j - · --c_ S - kunde, Istovrern '11:01 sa pocetkom kruz nia vi ... zuelizirajtc svoj dlan, Pokusajt daga zarnisl itc, n - trudeci se daga pr cizno u,ridi e'.Sv ivr em J v ~c'b,an .], usrneri e pa :11jU na dlan, ani' na organ ~ .' 7. kruzcnj 11 i vizu Iizaciju izd_~:t n Log (I~k,azi 1}-4 U 8' bi, odnosnojasno i odredeno pomislite): ~ ZEL.If\· D1\ .ZRA(:I lSi" navesri d n tela ili organ koji s .. Z, .J i zradiri j osobu koja se zraci ) . Prirneri misaonih naloga: uZ' J im da zr.aci rn svo] z.e]ud,dC'~, in "Z,I Iim dazracim Ii ~ osob ~ X.y.h

Potre hno J . svakog dana vezba i 2~3 puta na dan utraja-

nju od to minuta neprekld no. U roku tih 10 minuta rnoze se:

- trcti rati 1, 2 ~ a. najvise 3 organs ;

- rnenja ti ruka svaka 3- '_ rninu t~ .

Kretanje sake je U smeru kazaljke na satu, pnsmatrano ad gore.

Ukol] ko izgubitc koncentraciju rokcm vezbanja, ponovite nalog onol iko puts koliko vam jc potrcbno da vratitc konccnrraciju.

'V'a,'zna na,'pOlm,en,a: U roku vezbanja nemojte obra iati p IZ~ nju na organ, 'lice 11] dlan ~

Ukoli ko vezbate neprekidno jedan mesec, svakog dana, st -·ci cet ~ preduslov z,~ 0 varanjecakri i rad S~_I. c~l.kraln~].li

4,,~ 2"., :P','a,kt'ii,cnl,. prl 'ml,e'nla ::.

AIK:T IIV'IIIRA Nil E, u Bill OlE N ER.,CI E'T:Sllk,IO'(i .PIOiTEIN'C.IJI.A,llAI"

Zauzrnite udoban sedeci poloza], zatvorenih ociju, sa stopali ma oslonjenim na pod i blago pognutom i opustenom glavom. Odredite deo tela koji zel 1" c da tretirate 'i polo,zite dll~Jn 11,a

~, . U 'lei: ba nj IiJ kO'frs,tl rne 't€nrn~ n "zr,ac i't i U i mada Ie led I ne ~·to stva r no, zr,8ci me plrilllH~olml ,ovakv~h tretmana ' lnferrnaciena e·ne:rgil]a. R.azlog za ,z,ad'lrlal"l,aJl1Jle 0,' o,g t'ler"'mllil na je n~e;gov\al odomacenes ~. k ae I $,Y'8St da, sam term i Fl koill se ka ~'is lr n iie bm·talln za uspeh tretmana. M nogo . ,r3,znilje' ~Ie da osoba keja .zraei" 's·h. a ta da se proees po rete voll~nClI ~ da bude usrnerena na s~oje d~ar!love' keo .• lransmll ~'ore'i. Sv,e osta to je stva r s.if,re ldkane u na S ge'Fletski kod. od nos no, . de sava se spoe-

- .

tano kao uissnie. Ijllj bilo kojidrugm proces UI nasern ·te'~lu.

l' •. OIP'~llrnilje U odeljkul 0 e;alnama,

85

,~ I' 1II1 !III! IC:,A K,R IE

.,A/co .~adakll raZtH'U! DUU l.stinu da se Jelje ne' ''rUJg,u nikada zad'ouo,ljiti zajedav« iivor; pn ink niza hUjaduiiuota, Kun:daUI1IJ de proc,i kroz Suadistanu sigurru], i re la ri VflO brzo i pro l(nIt ti se b i put d aivt C~ n ipu n~J ccdn-:B. Bt~,Z 0 uog f,tl':U meuanja SV,cdistana p(Jstaje kao neprobajna cfdi,cnu ,,:u,u.r3sa i mazda if! S,CU11(J jedan J1iH3du h O)'adcuna lfUJi(~ transcendirati .. " ~j'

Tradi 'i nalne skole J·oO" dr-finisale -I c·" .' kao centr

n

psihicke encrgijc'il IUdl'10SnO n' mer etske cent 'I.'~ C i SCll110

ovakvo defi niaanje cakri morale je skrcnuti paznju bioenergerican na njih. Dodatni razlog zbo koga su bioenergeticari obrutili paznju n cakr t svakako J ' j ozbiljan prodor Jcs na zapad, sto j dovelo do toga da jl svaki ~ tr g, lac ZCJ onostr _'"' n i m" prosto morae da nalet i ill n a jogisticku Iiteratu ru, akn n i na neki nkursjog , prHag:01ct-'-1l zapadnom S'V _ U .2

Inter, .sovanje enerzcticara Zit cakr ~ dobiln je na Zl1 caju nakon uspostavljanja kornunikacij sa Visirn En rgijarna. Jedan od prvih rczultata ove komunikacije bilo j ']I ovladavanje mogucnorisu otv rranja ~.('_lkl~L Za timje uslcdiloi samo .zracenje cG krarnr i'. za k:oj]1 .je vee nr pncetku bilo jasno da je daleko dclotvornije nego iJ,bIDOencrgcts,ko zracenje',

POll ti svojim P vi 111, uspesirna (rclativno lake otvaranje cakri, uspesno zraecnjc cakrama i td.) energcticari su se poceli

~ U 10 OJ i1snj avanJu ~og~'~1 i cko'g ucenjg 0 ca k ra rna kori sltlll srno vi's,e izvora, od koj Ih eerne naves ~ dva kOla su narn naivise pomcgla, made dobrlh izvora za n _ UI teo mu sva ka ko ~ rna m,nog'o:

. Svami Satjcmanda Saraseati: .Biharska skola Joge . Ku ndalrm tantra", :B,~ ogr ad 1990" 13 i bl ~ob;~'ka ,,0M I' ;

~ s. Jesu d ill;;U1 i E III abe'~ IH'oif: .. JO[g;a i sport" i rue n nasta ak ",joga i zdravll~eJ4 Beolgra,dt 19182. BibUloieka Sazn~rli,a.

U d a[J,' tt11 tek stu te mIO', s,'toga, izvor za jog i st~lfko shva la nJe ealk r~ navodni same tJ sluea] LJ ci 'fa ta.

;. . Zarumluvo ~e deli za IrazUku ed i,n'ten:!50vamJ,al Z'aJ jogu, medu bioen.erglehfari,1113 i enelrgf!1 icarilmla, ;g'oto,YO da t nile z apazene inlh1!rISOv~~ullje' za K,ab,ahs"hflko Drvo .L:ivota. rna eta su 's.efl roll Drveta 2]vot~ takede .energetsk I centrl" t odreosno .tniv,oil~l. 'R,aliog za I~()i je C erevatno) c:inlemc'dl da lma~i broi ~judi uopste .ZlrJ',B za IKallba~u,

do k ~ e b raj stvar In i h P'Ol nava laca 'ovog lu:,enJ a diram,atlicll'flo mal~ i,

- - -

osecati nadrnocno U OdJIOStl l1B skolejoge, koje 5,11 smatrale da je O['\'(; ranje cakr! proces, koji mora ds traje godi n rnr t i d~ je skopcan sa mnogobrojnim odricanjima, naporima, a neretko i sa opas n osti 11' a ( Q 1111" 0 Ku n d ali 11, i U J. oda tni r azl 109 za sam o'~ zadovoljstvo cncrg cticar,a bilajc ,cinjcnic,l d su oni, kroz dalji rad, veorna brzo prevazisli i same zraeenje cak.rarna uspcstavljajuci komunikaciju sa 'T1s,im Energijama (postujurii otl ~,b i oenerge lea ra" prnsto ~energeticcl ri u ). ..

Ljudi ciji rad je prezentiran OVilTI tekstom, u pocetku 5U i sam i prerna cakr, rna irnali slican odnos kao i v ,cina drugih energeticara ,~ cakre su smatrane jednorn srepenicom koja 8 brzo, efikasno i jednostavnc prcvazilazi i na koju se vise nerna potrebe vradati l i 0 kojoj sc sve zna!). :Z~ naknadno vezivanje n,ase paznje za cakre odlucujuca su billa dva momenta: istrazivanje vezano za pisanje ovog teksta i orkrice da je kod osuba ko] e irn aj u r azvij en u D llS u, Icetvrta ca kra ili > otvo re na ~ il i sc o tvara veo rna lako (kod oso ba sa ne r azvi jen om D USOJl1l, Ctctvr~ ta cakra se otvara tete). Ova dva elernenta dovela su do detaljrujihistrazivanja za kojamozcmo reci da su u znatnojmeri doprinela rasv .tljavanju c,flkri kao cnergetskib fenomcna. Os] n1 toga, zahvaljujuci ovirn istrazivanjima, otklonjcne S,U greske, ko] e Sill se potkrale b ioenergeti carima.Zam cemo U daljem tekstu navesti i clnjenm,ce do kojih srnn istrafivanjem dosH I' an i dilerne koje S,U ostale, kao i saznanja drugih duhovnih skol~~ (pre svegs jogistickih), za koja smatramo da su interesantna za energeticare. Cilj ovako mozaicno koncipiranog pog]avlja je da ukazemo 11,a komplcksnost pitanja cc;lkri, ali i da odarno svojevrsno priznanje jogistickim s,}{olal:n,a koje su take dugo i LlP01T110 trazile PIJ.t duhovnog razvoja kroz shvatanje ill. buden je c'-lkri.

U zeljida 'blize osveth n110 jogi soc'ko shvatan] e ,cam~, poku,sa'cemo da u ,saz!c'tom obliku iznesernn njU11,ovO shvatanje, \10-' jem dugujemo impuls za mnoge konkretne isrtra:z~vackJe zadatke, cije resavanje nasje dovelo do energetskih saznaqja 10 lea· ... , krama.

Biharska skola joge kaze: 'I,En.~lgija}e na ruz,li'r;;itim "ivain1a p:oznata pod f,azl'iciti,n imenima._ a najviseJ 1 J1iUDU zoV:e;' 5B spiritualno iskustoo. Na enlD,ci'OJ1amOm nlVOU ZIDve 8' liuba». Na {izic'"kom niVDU poznata j:e' kao seks, ana' nainizcJ1111iiv,QIU' ie poznata kao ,},a,vida'~ ili neznanie. ,Zalto kada go ,lJOJ1te' D sek,Bu It,'""" ,ba da ,znatc da ie OJ1. samojedan (J,blik ,cJ1t;rgije. Bas koa Siro 8~l jogu_rt, puter i Si"F ,~a.z liliti oblici }cd11e te ist« stua ri - "1 Ze'ka~, tako i energija ima ''"liZ Uci te '11 an ifes taclje. Mate -tja ie najgrublia manifessacija energije; u ,kona6no'71 staniu materiia je energija. Stog,a se on!f!' rnogu pretuarati jedna u dnlgtl'o .. lOU~ tela ]« sues: l~ suest Jt: QlVO u~lo ... 113,

KaIOI i druge skolejoge" ova sl(ola veruje da duhovno-splritualni put predstavlja put budenja IK'u,nd,'ilnniii.,Ku,n,dali.nij,e,~ po niihovom shvstaniu, stvaralacka energija keja spava u cove~ KU. Kada se probudi, ona se penje do cam kao fi zi olosko-energetskih centara, otvarajuci ih i s:tavljaju,ci.u funkciju, Dive dre ... vne skole suznale da c,ovek koristi samo mali dee svog rnozga (po njima 1/10)~ 'ero,vali su d18 put do budenja- aktiviranja, preostalih 19/10 mOlz,g,a neminovno vodi preko cakri::kada se Kundalini u,U spne' do neke '"'akre:~, ona je otvori i a ktivira, da bi nakon toga cakra aktivirala dec moz~g;a sa kojimje u direktnoj

'3 ~ Svaml~ Satjan,anda Siar:asvatil: u,Bitu:tlfSKa, §,llu:da Jage'· Kunrda~in~ talntr,aU ~ Beogr.adl 19,90. B:~'bl i oteka jlOM,j~

energ , sko] vezi, I ako s postepenim budeni rn i uspinjanjem Knndalini ON ju ca re koje ktivi 'aju uspavane i neaktivne delove mo-

zga odeci ICO~ _ ka [. ut rm duho - nograzvoja. Prosvetljen I ovekje cnai 0·;·1' do' I '0 __ undal ini I" 10

svoj edme i ikre i spozm 01 Bog u sebi. ·.jemujl: dostupno . .0 z,na ...

~ I 1!! - - "'~ I:

~ J' " n rasporaze avrrn m '1: rma 1

shvata svrhu Ijudskog: pos ojanj I,," I nj .ujedinst 'l-:' sa Bogorn,

Cakre su i znacajni centri cirkula jje anergije, jer ,,-, u njima ',e- asta-

ju nadi kanali kojima stru [i ,covekava Zivo a. nergi]a (otvorcna

akra omogucava - r to ,"tlO",t na li-

ja koji se u njod sastaju ).,

~ ogistic.,](j-, skolu smatrale da

postoji nekoliko D, .'Cll1La budenia i uspi nj nja Kundal ini odn OSTI,O po stepeno / otvaranja cakri:: budenjl' pri sarnorn rodenju, uz pomod mal- - I' ,S amouzdrz - vanjem, U

pomoc trava: praktikovanjem: raI la-joge, pr najame I tehnike dis ~ nja), krija-jog ,; primenorn postupka Saktips t'· __ _: I U kome je bu _- enje trenutno, jer ga izvodi guru, kod ono fa ko je dostieao stepen ",S'Pliri~

,n2:

III

'--'7

, ,I'

I I

tualne ,e\ ol uc je" 11 sophodan za ~. aktipar' - rimena ovog 111"~ toda n 1\1.i doe nih -: 0 1, i, ,-_ jer je uc 1· 11"- raz 111~ 110 111i\ ou koji '.1 obez _I :u) .. Iogis i," k, t radi ij· zna i z metod antTi, ~k· ini i'~ icii 4~ i, , k di uc nik ne rn I a bi in nekorn

'0' cbnor I ivou -,iri' u: ] ru ',_' I I_'IOJ - f 1110 IJ ," g JI prim niti n sva korn COV 'i ku ). vaj rn rod spada u t U n '. t -. hnik jo,· e. Bu I nj ~I r 'I U no t tri sekun I ~), nije pracenc nikakvim -, .~ sebnirn s n". ucijame i dos upno je to. ko malum br ~u lj _ li d ~C: 111n.o. i rnr .aju za rni ~ P', nz sirr aznaniima. jogisti k I tradi ij' _ z· isu P ,I n ~ j .vak, -u ~, 'llj,r ". J k i koji ·'1 . - da u tajn prosve ~ nih zuru ~ i ais _', izu I ' no r - rko prj menjuj - z srs s'\ ak, ko i 1., i r zl ", ~

Po j 0, -i stickojtr adi cij i s ,a ka cakr i 111, . vo] , t cnn odr -

C' - nil most na zi, k m lu (kod svih ljudi .. ala .. s nalaze n J

istim m 's irn i ), ~ _ m sro natelu zove s ,uk'ietram c "kr '. '," #1- na skola smatra d pos oji . .darn (gl vruh ) I"· kri koje supo\ r Z n sa centra lnim k_ l1_JOTIl, koji ide duz icmenog S" uba, PI va i sedma ,cakra su pojedi n.c:U;11Ie., dok su o~ tale ClVOj11c (pOIS-' LO~I' . ,8,,1 ,I .strane k - n, l~ f odn sno S' _ prcdnj i s· zad njc tra-

'"

11<C t 1,1). I akre se mogu aktivirati s n10 aka s ro pode Old prVi ~

cakr " i i 1., . redom - do s .. drne kazu j ' . .l. n i .

J ~I.l]~ti"ko llJl"', nj sma fa d. jednorn orvorena cak

moze punovo uspavati, alto su otvorene sarno prva, Hi prve dVI.. aua dod 0, tv 1, mja treee cakre (1 onih .... -- -d nj 'J ni

j .dna otvo rC11,a '11 .ra se vise ne mozc za rvori ti, Moguc j j - d i-

na da COy, k d, ,lj s ne rtaprecluje. odriosno da as' an' 11,· nj, .ILl .0' \ I r n - c£. kr k _~'l j nt jvisa ~

Sve s,](O~ c jo', ~ smatraju d a s u na svakom n i vou 1110,gll "a ne sumo odu aj nja od :,"Jj ~ r z oja, vee i razliei ' I skr tJnj,_,

'VI

:93

ICrt:,sl: ,5, ~ Shernatskl p,lrlikaz, 7 ,g'llavnih ,eakr.

01 . Tantr[e'k' InIlc~iacijla sen eetnem, sm-_ tn~ za i'ednu ad mnogcbrojnih leg,endi logie, IP Ie svega zbe - 0 ovo ne erova ':no' r,etke primenl!!.

tada pOSkjU jasmji i pre iscenjji. Takode s - _ ruje da 01 - an - njc i ' k' -. 1_-1'- n ~-'111ad,. ire razi ij sposob 110S govore i govorn is a. u ~ i: na 01"1 _ i rru liza iju zdravlj I i zi -'0 ':TII __ ', __ dosti,

JiQ', Ini - raju I Ia "', kod v. iine ljudi_ ul ds r~1 probud ~

nai jednirn _;. I, m U funk iji, :j sno budenj j -,~ vecinom p - vezano sa sek ualnom ' ktivnoscu, kroz koju s kod vecin A~llliadu ra j ud 1.

zastranjii anja i cpasnosti. - le: odi 0' varanja cakri su s trogo definisa ni, upravo zaro d _ Ii 5-,' akv i orobl rni sprecili, IIi bar k n lis nj '1111 csili. .Ie ',~ n ad r: xl ',_ rrlicnn al11lol"ubi\ o~,

nastu 1'1 enere ti" a r _ u -, -, zi _ kr: ITI'_- 1 il- 10:· 1" I. SOl I

._,. I ~ Oil , " -

ran cakri uz pornoc \ 'isi,h en T'Oij" j dn stavnoinikad, n ~ dovodi ni do k,ll: kvih ' 'T "hi, rna, 1_ no tee mi rn • I" d" i i,a se b, zo i ne izaziva nikakve n " ativne efekte, jer Pi C,~' (11, molbu I .nercetlca 13, ili. n~_ molbu nno,_,a ko - I bi 0 var . cakrc ) vodc Energije. , ne cOt'., ,ko'\ u rn.

.

•• ~ 01

-~ ,-1ullt/ 11,,_, mskr i u zns -i 11__ I ~nU iii .o 110al'J sto upIUlCU·

na - - ul. daru kao cakru k ja je u kor n l (osn i sis 1(-: [1' l.akrL

~,lulad, Ir_1 I~' kOI -, muskaraca nal zi n srcd i 111 izrncdu anusa 1 cstisa, Kod zena, Muladara se n Iazi n" unutrasnjoj strani cer iksa. I ked musk raca i kod zena na mcstu - .Tuladare se nal zi zkTZljal(;J zljezda - ,e vor Brahme; koja jc, izmcdu osralop'. i ZI1'-IC,"'_" n cent . t seks u lnog nadrazaj: .

/luladar,a se It I , idici analno predstavlja k 'In, 1 .' 0: S I. ~ e' iri

1 . ticc, u '''ij .. 111 III rLIJ zlatno ZU i k adrat (simb 1 zcmlje kao element S,1, okruzen sa 10 am str Ji .. a. Kvadrt I podupir 81.11 sa. scdam surli koji j me 'a .ora coruda kreativnosti" kao in-

- n~-

trumenta velikog urna", ""a ledirna slona j ~ obrnuti troug, ,0

unut, ,.T koga jc dirrmosis i - -Llmlfa li l' a" i oko njeg ]' 'lm"

, " , ',', '.,' ' ,~~

obmot "11"_ Kundalini - sj .J1n,- k_ 0 munjs ,j ~ Tradi' .ionulno 8.,;; -

ruj . da uladara k'iviII,~prociISi""iva .. cent. r z, miris ',k ~i

ulad, ru.

Fizi "01 rn ,t 0\'1" Ie kr ·1 u O'S110, i kicm nog stuba, u nivou trticn kosti (iznad anus, )t a n pr 'd:njen1 d Iu eta u nivall stidri - ko ti. 'i f' ktno j- povezana Sr;J T, -pro ~ uktiv nim i uri narnim ist rnom.

- lada u - 10 jogi ni rubj :.ki- -ni dozi'\ ljt.lj Svadistan opi, iVLJ Ii kao I milo primai no nezn nje I ona s . tT, dicionalno pr .dstavljr kac I n randzasti lotos, sa ses latica.

'1 ernenat Svadistan ' je vod ':1, koju si mbolizuje rnlad b, -'Ii.

Mes .c unutar c,asice Iotosa (otuda verovanje da se budenj m Svadisn nc eliminise.strahod vodc), II S - U ovoj c~lkri prcost svlja ttl izo ,1 0 kombin: cijorn d a kruga: \1" ""',.kqji zahv · I oljnu ivicu neseca, i simbolizuj ~ svesnu dimcnziju r ostoj -c nj j'1 i m __ njeg, koji ide unutrnsnjom ivicom I·'. S cs i simbolizuje I esve sno, Od111QSnO "bezobliICl1.U karrnu", Pored

s • Za F11~m,lljllvo ~I . daje de's,e't,as{le'lI' ra Drveta l:ivota .. ..Mal,kutH I ve a na za Ze mllJ U kaa 1P'11"anetUl~ Ii podeljena na ,ce'tir'i dela. 'M,dkut. tzmsdu osial,og. strnbolizuje eno sto su kabalis '. s,m,a' ralil naJ~prize'mnljim .i najprimil,ivnijlim ~jUld~k.r '. na o,njlma.

[ - Ov,ajl detalj [e, 8: 0 atno, izraz Istog m'sntaino, " procesa kOljl. j - - od Hrm'scan,a do ,eOI do poi's 'ove,fli anj2l seksa Ii reha. Kod Jogmial" S~adisti1n,a. koilS [e pevezana 'sal repilrodulktlVlr1lim' organlene, pred:s;ta,v'II~,a "vi~e" mas" 0 I' undahn~ (.t'pr,e pada ')1" kao 50 kod Hrlscartaseks kO,ji Ima za cUi 'pr,oduzenj.e, rs te nij'e - rasan, dok cn'ilal koji jlma za c.ilj zadovolljs,lvc" les,te.

94

96

o is' 110~ radii ij~, adistana Je - pr kidac za .indu", do kos i.; J pire kal' IZ\, u "on-- \

, k' j, irat jl In vad i . j \ ruju d I' izrncdu osta-

log, budi i sve -- od I II prcrna bi i d u .i-r . :\-, (ttl'] 1.

sa 10 bud' nj, a 1 11' z n I ~ i i pri 1'(:1,8 :a\ anie ovih

odno l!

Vi nu 11 si ~111 olici ',\, ad istan je p~ isurne i Rr kini. u sit '_ ju opijcno ti nek arorn. Prisus a. F'o< kinikao bur ini oiljnog ~'IT "-

\ ~, uxazu JC na - 0\ za no ' ilini m I, \ _ om f iz-

J- , .u osts log" jo i ti vcrun - da ~ - tarii nska i '11 laks

v - budenje v' distan )to

Culo kojcjc direktno t Z'Ul0 za '\ adistanu ie iku ~

15 tacna t radi I ij a Svad i stan U srn a rra n L 10 m - uS kl ad i "tern;' ne vesni h m mtal ni h S(J lrzai a j z: kl ~ 1I no sa zn njirna n proslirn i nkarna i ~I' rna. I g: lit el, 1 j' S\'"rJ is an - zn _,- i 1 ",.S o I, adrlaji TI,e; koji su z _- r cni II dubi 1- arna n 1-,. 109", od I IS~ no mogucnos usnos: vli nia s\ sne kontrol n 1 I' ill - r fzajima, Budenje S\T di r n, t I. ' ag' " 11o.Z.c dovesri do ,LID • ... 1\':1- nja ScI sadrzaj] rna nest csnos . koji ni su pTUStO 11Cl alozen _ 'i _kustv, t S, .ica n godinarn _ " ~.: isk t1 s t a 1,0 j a 81:1 0 ko In pos to j anja U nesv sno ,,1. k.o skladistu, pI' ctrpela i proiz- Delila (rn -_, d isobn ) u ica] ~w ogini ;- rrde d· 1 'll de nj ~ vadistz I', ~ zbog '[O~ g moz iz, zV: ,1_· n skontrolisani -)} iliv mocij, _ k 'I ,8, I. I ,u [jutnja, strah, seksu lIT f" II It. zi] ." alii pot- UII0 ,- upro 1,·15 · I1j, kao sto iu depr sija ili let, rgij .Dvo st - nj . OLi z,o, U Ilrei stilistern", smatr judi da svako ko ide -'LL' m duhovnog razvcja prolazi kroz '\ elikc nernire i iskusenja upravo II ~It;:zi suocavanja sa sadrzajima ncsvesnog.

"Aka sadal a 1,(.~zumc OUf.. h M,nu da sc zcl}c ne :nog,u nikada zadovol}ili Z:Cf iedan ziuot, 11(( Ie!.~ ni Z£l' l1ilj :u zivotc Ki. 11.,_ alini de p')-oii kroz Soadistanu sigurno I~ relat luna brzo i prok» :iti scbi pur do Marupura calc:n:t Bcz ou.og razumcuan]n Svadistana postaje. kao ncprobojna Icclicna ,ZaVeS(1 i maida je S{~J'11'O icdan mcdu hljadama n1.oze , ranscendirati ... (11

I,. ''3~, M:a,'nllip,u,r,. ca,lk"'i8

.Manipura" do lovno zn _I~ i .Grad dr gulj: ". Tib 't n i j ,

Z,OV1.J I: Mani drna"> Lot IS or r- , ulja", P .iharskoj skoli

jog I_,]~ni] ura je t ntardinamicno i i volj .'1 j-p

I Ipll .. I. nl il 8.. ,lg'1TI ~ n . _. 1.ln _ ' - I. lja -01 or~r .niz

de " 21\0 nu En .rgiju.

.... a fizi ~ korn t, du, c n 'If . IIi pu~ 11·J _ 111' pc Sf d nr

iznad I 1l]11k·, rjogisrt ka tradi ija ovaj ccn 0- eZLIJc.a 1111""

cern k Or izvorom ZiVOt~l (I 'lek . us Solaria B.

Manipurs . sirnboli 11.0 predstavlja kao desetclaticni 1,0"

0 .. sv ~,l zul boj II '"jjem ceu ru sc nalazi obrnuti va 'reI10,Cl"V mi fl UO"IGl,3 b'uplUOrl1lJ obliku sl \ T 11'- tn akoj Old strana. Na .onjoj srrani trou 1 j: ov n kao si rnb 1 istrajnosti i I1_Cl nj mu Ill' nti , j lnn~

Za Manipuru Be ·VCI;O<Ltj ,d, _ jc usko povez na aa vidorn j sa stop Iorn kao motornirn organorn, Situ tr ba din simhnlizuj ..; modus 1 mu pove ,~U"10S via ;;llja i_ voljno] delanja,

! nipura pripada uposlccll1jf!nl srnrtnnm pl .. mu' .. __ Ult - 11j'1l1 Mani p 1- j ,j nim vla d, \ J. lj m SI i'ze" l znanj, celokupncrn fizickorn I lu tako da oovlek biva oslobodet 0 t

~ S ',aJtni Sa't)ananda Saras _ a L "B.hal1rslka Skola Joge . Kundali IH I antra," I str, 125; Beograd 1990.

t" • S(el)fill",a Ti aret o(TifeIFe't)r IZ KabahsUekog Drveta ZnJID~at ikola se Ii IJleiHz~ra u oblasti :PII ksusa Sol isa, Jle po ez na sa Suncern, i po . aballshekcm e- ovaniu, dolaza'k na nIVO, Tifa_ eta doncsl svest 0 sebi,

'98:

bolesti i izickih teeoba. JOIDnl \, eruju de ~J- res c u .indu luci nek ar koji p: '_.'1 ',0 ,'I nipure gde ,3 Sunce S~IZ,'_Z .1. -lvl~_t1,a\ anj ,1- .ni pll ro III on10,UC , a da s ' \ aj p' , D",,5 obrne, \;oJ rcanicm en 'f2;ijc do mozg odnosno do Bindu, cime se 5P, t:.:_~.' ,3 starcn] - i propada nje fizi kos t la,

Il";1nipuri s sr cu gornji ( - u:1no) i, d nji (tlpnrul) ene ~ g ski ok. Postizanicm da ,al __ 11_, prom ni tok, obe .. s po inju kretati U] torn smeru, tako d s u i c, dn m morncntu srecu u pu pc, 111 .m n ru. : Ulihovinl su r storn (s:uk,b i sjedinjavanJel1) dol,' zi . .0 pr ni nogs - tja u k0lr111 se ispolj. '\ 'L~l1 toplon i

-~ncfgii"'. _ astala .ncrgjja S1J'!j' '~,up rk i kicrneni stub kao ishod is 'a _I' .nipur ", bud: ci na taj n _,cin _ 'lint pur I' .akru. I t~ disti kz zu ... knda S J undn lU1 I' b: eli u Muladrui, ana sc spiralno l zdizc - kao J11)tr koja sil-6 " a If io sc bt li ,t, A1nnl'}' tin, njc (j budanje j:e enazno , ,_ romoglasno ..

Manipur ob zb . uj .sas ledavanje st " rnosti iz spi ri tu'It: 1 no It 1,-., -OJJf,a ,_ . II njoj 0 .. k oslobada iluzija, - red r I, uda 1 kompl k, ~. K _,0 poslcdica ux i a ja b zna C jn 'S i klasicne ljudsk In teriialn "10' i\f~ cij "t j vljaju se dobronamernost i rnilosrde. Onaj ko 10· lada I anipurorn OSI '1;~ ~ 1, j , preduslov za razvijanjc sposo bnosti d 1 ,'\1',(1-" i unistava ~ _' a hu _' e a.' p . 'f, n 1],'1 bol S i, Z,11/1 S' "ii, 0 8,"Ot11. t lu, U svako _1 mOlTI' 11' u rnoz da ISC odbrz ni od bilo kakvog n: p da , .....

Po budistiekoj trdiciji rno bud nje Kurid Iini s

odvija tck od . anipure C~ ,- uladara bi hila s dis, Kundalini, Svadistana mesto njenog pll hi" list. a Ianipura mesto njenag, hudcnja). Oni VI ruju dt" nakon ovlada.,nja al111pL1T0111 vise ne olO'ze doci do p,i;ld~: na nize nivof:. \feruje ,s - da kod mnogih uzol~nih jogina ,,1'undnU"1i p-rebiuCl u I nniplJ~i'(~ odnos,no cla su dost i,gH 0\ ',aj nivo i u njelTI'U 0 ' ,a Ii.

ah, a ( .~,~ 11,' h ~ t,. - '_, n pre ki nut" ) j ~ , akra Zit. oju s -. , .ru-

je I ill ktn P'I\,IZ It rcem, k011 ~ e pr 1 ids 8\Oj ,j_

hru i j za '- v , vr .rn - zivota ( J Z i" ko _ tela J. , iruje s da ~Ie zvu k kucanja sn ' id n ic, n s .,' trana '.. J ntalnim zvukom (vibr ,_

.. k

c ~J ,In ) "oj i S,I ; prosrir p stojanj m ~ \, eci to m n p~ .kii _ no.

- mahara It! 11"t lZi·ko~n I u ns 1 zi 11 udublj .. nju zrudn ko i, u viaini sr " . Ipak, n" n ,1Inkl iia nij Iirekrno v zan, sumo za sr e kao organ, eruj -',s .daj "a11'1' direktno PO\ I - za na i S;'l 0 entrima u rnozeu koji su I,od ovomi N' za kreariv ru "st I UITI ' n st.

An: .hata jcp I stari m S _- isima sjnjilll" cv .ne ooj i p I dsts ~ vl i S" ki o lotos "7. dvans ~", Ia j, 'J, unu "~U kogr j s' oug~ 0101 (cl .mcnat vazduhaj, odno no eva truo ], spojena u 1 iksagran, (jedinstvo ''",~1 i i Siv ,kr tivno ti i sv .s .iosti), H iksa- am ,i 111 bolizuje mirno j , zero ( po nckr a sa plavi In ].0 osom 11 svom srcdistu). U njcgovoj donjoj polovinije t ntilop - sirnb I Anahaj ", hitrina 1 udnost), a 11 gornjoj mantra jam, koja

J '- 1'1110 si v boje.Ll sredis ] heksz gI" n . jc obrn u i tro ug,~o u komc '-ori a~' anda dotir - vecni plarnen, koji sirnbolizujc individualnu dULL 11'0 glavnog 1.0 osa Anah, te je rn nj,i lotos cr 'nih 1, tic: koji "~. dl"Zl ndrv, ispunj .nja zelja"

-,1, ha '- prip ida prvorn .besmrtnom nivou", On i je pov - z n Sf: "'ul J'1 dodirr odnosno sa senzibilnoscu 'koza LlOP',S' e ~ pose no s ke . - 1'1}1" toe I kontrolise 11m i emocij .. 11el1.1.j se da se ,u nahati nalazi I;' ps ilruc7(i IGVOI-ll, ,fr,o}i aka nijc (I' ," reS, 11''' dovo .. di ,lo rol:J'oll('fnia crnfJIciicu1'uJ. I -C"vU Cvor s razr~s_ v I 11'c.J,rnonizo-

it lj, m lnocijc;l~ koje se uzd izui tr 11' ,I orn1hlU~, C] ml ~ g" _ 0111.0 ...

. ~ Kundallini tan '.ra, s1 . 131

H) • B udu c i da I:< balU sick i TI! a ret (v'i cU fu snotu Ibroi 6) nosi bnl1l 6 i dill Je IPred . s avlljen he1ksasramom", Ja'sno, je d,al ilma ez'e i sa Anaha.on1,

gncava dalji spiritualni razvoj, U Kudal i, n i jogi" stuji: Kazc se cia jc onn] ](01·; mcdit ,ra na lotos srCi1 naj f)'IS" mcdu jogiji rnn i dn ga ienc oboiauaju. ,On j,e izuzemo nll.,(darJ pun plemcnitih dcl«. Nicaoua culer su potpuno pod kontrolom, 11 lIn11 Jnu ie obuzct U1tcnZI,unom konccntracijom.Nicgooe l'cel inspivisu l on' '~'1Ul' sposobnost da udt: l~ bilo 6i}c telo".

U tanrri cki m spisima stoj i da se u An ha ti misli i zelje rnaterijalizuju j i spu njavaju. Onaj koji ovlada Anahatom posraje istinski jogi cija svest zavisi sarno od sebe same, a ne ad neceg spoljasnjcg ~ odnosno uzdize se i iznad zahteva ver ., Ovladati Anahatom znalcj ovladati sudbinorn, jer se ovladava i funkcijon, drveta ie1ja. ~1~. antilnpa Anahate je i simbol budnosti: ovladavanjc Ana hatorn 110S[ U sebi i opasnost. ,0111;;\j cije i. Jje

postaju stvarnost- onaj koji sve rnoze, ponekad U sehi ima j takvc zelje koje ga na kraju progutaju. Zato je hudenj -, Anuhate zaista LlSPOl1 samo kod 011ih cije rnisli su prcciscenc j pozitivne .~. ked 011ih cije.antdzije su skladnc inc isklizavaju u nega-

Ivno (J,th~agulj ispravnog i pozitivnog misljen] _~n). Stoga je najbolja mantra u Anaha i ~,Om Santi" (",saJ1ti'i~~n1ir}. Budenjem Anahate budi S,C univerzalna kosmicka ljubav koja je slobodna od ocekivanja, U 11jOj nema ualovljavanja, niti manipular.ije, 011a je rczultat svesti 0 univerzalnuj povezanosri ... jedins t vu Ij u dsk« i bozanske Ij ubavi. U pravo stoga, >0 na i n ij e e n1Dcija , vee stanje svesti. Probuditi Anahatu, znac1 StJ vladati svo] ego, sto jepreduslov za budenje istinske ljubavi".

Biti u Anahati Z11a,Clt zraciti ljubavlj U, biti senzi: ivanza ernocije drugih lj udi ~ a] i zn aci i ovl adat ~ sposo bnoscu i sceljenja i psihokin _.I' ickinl sposobnos ima.

rlVLsudi~jl zn,ai:i ~ procistiti ~ sto j U vezi saverovanjem da se u Visud i CG kri vrsi prociscavanje ] harrnoniza U, _ svi h proceS~. .na je poznata i k ao J,C'C~1',t(U- nc/, .. tara i ouova' koji 1I1/(,Clplit~ iz Hindu'! .. B~H 11 , isudi r znaci prihvr titi podjcd nako ~ prija no i. neprij atno, k,~IO delove stvsrnosti l(oji su U h~ rmoniji - dopus,j~ t,f stoa rima da Be d'o;gtade~

Nil. fizickom tclu Visud] je amestcna U V1r,att101l1 plcksusu, kod grlene jamice.

Visudi simbolizuje ljuhicasti lotos sa sesna .. st larica, rnada se ponekad predstavlja i kao lotos tarnnosive bo] ,. Sesnaest latica odzovara ulbroiu nadija koji ae ulivajuu ',f~s·udi·j~ U lotosu je veliki bell krug, slican punorn Me8eCL1~ koj! - kao i beli slon u njernu, simbollzuje etericnost. Mantra ham, koja odgovara Visudi, takode je vezana za belu boju (u,sen111i zvuk" ili uvibra~' cija e ericnog elernenta" Jr, kao i bozan stvo Sadaaiva sa tri oka, d eset ru ku i pet I ica ~ Drugo bozanstvo, vezano za Vis ud it j ebogi nj.£; Sakini kojaje lIcistija od okeana nektra ,SIO tece nadol . ad, m cseca",

~ Sec;,a'te II se de'i al J 211 12; II Ratal I m,m ra III I ada And rei. 't'esko ranien i p f,edosec,Cllu ~ c~ srnrt L.rastan,ak ad duse"), S\NJ,~U derntnantnu emecilu de'finise kao ljubav kO',~a J'fB' take sveebuhvatna I puna tpras,tanj.a.il razurnevania da prestaie lbi1 i prepoznaUjivo ljudska ernccua I posta]e ~ hezanska, dok en sebe, obuhvacenog tom emoc ~ jtom" d02:'i\l1 ~ava ne k ao bozarrsko b ilce vee prvi put kao ko mlpll,e'lno~'-f,oveka"

izrrurenog S,iJj ~obomt ~ S,C] dtugrm~. _.

Visudi je povezana sa sluhom, odrlOS110 sa uhom kao Ofganom i sa glasnirn zicama.Zajedno sa MLd adarom, ,n sud ~ se smatra centrum vibriranja. tOkIO tonova ~lluladare i Vis,'udi forrnira se osnounaskala i;akn;~ s tim ,sto jeVisudi direktnopov zana i sa odgovarajucim centrom U rnozau. Budenjcm "1-' sudi i meditiranjern U njo], 60,v,ek postaje ~,tist kao ak,a,s,,~lu~ obezbe'Ltujuci ,8'Ebi rnu,drost, mir i d,tlgov6,CnO;s,t .

. 100

un,

il!

sam astralne .sves'ti- kljuc za vise nh 0"3 spi ri tual ne svest 1. - - Z PU111UC astralne svesti UtTI deluje bez posredstva fizickog tela,

Ad na je, po jogistickoj tradiciji I cakra LU11a.il pred tavlia vi sr n i vn svesnost i. Adn je , u 1 az'l 1, r02 koji dolazi zna nj e. b ez posredstva pet osnovnih cula, j rona u mozgu akt ivira St sto~· intuitivno culo, t. ko d I znanje doric " direktno u urn.

Aktiviranjcm Adnc postajemo svt sni seb 'i srvarnog s\ era L1 knm . postnjirno, avesni skrivenc susrine kojaj 'lj'udil11Cl l/l~ magljena vidljivirn pojavama. \ern) s d, bu 'I nje dne preds ta vlj a S\ ojevrsno f! btl d enj e" i z za bl u d a i po g resn i h P reds tava koje su karaktcristika ljudskog shvatanja sveta. '"' go, koga se u najgrubljem obliku oslobadamo L1 Anaha ri - U Adni urnire PO[PUI10 ,Za tn onaj koj 1 I robud i Adn u post "ljC 'rpasilrni posmutra(:~· koga ne uzn .rniravaju, ne odusevljavaju, niti bacaju u ocajan]e nikakvi dogacln] i 11 njcmu i izvan njcga, jcr on shvat a. ,~susti nu uzroka i posledi Ct~i\ od nnsno sh \ arioje sustim u posro-

elu posmatraca, posmatranog I posrnatranja, on i so S apaju 11 jcdno, Sahasrara je jogis i'l(: .~ naziv za 0110 sto Rada-joga naziva f,S~lll·dju. Hris ~ani .pros 11 tljenje ~ a ncke dru e religijc drugim imenirna.Llpravo za a sto ie to n jvisi ni 0 svesti, dokoje je stigao mali ~, 1-0j ljud i ~ 0 Sa hasrari se u stvari zna malo . lsi m toe a, n ni koj i s u stigl i do nil voa Sah " ~ Sf are gu be int res za m n 0-

ge rnaterijah o-ljudske stvar i i cesto se povlace od [judi, 1 a ko da je tododami razlog Z,3 rclat.ivno skromna In nj ~ 0 S h -

.

rarr.

Energersko ue nje jc, U f~lZi 8VO,'g nastajanja, pri hvs til 0 bioener gcticarsko shvatanje I" akri kao energetskih centra (stoje i najopst ija jogisticka d fi n icij, cakri ),

wakll. 8U po rna rane prvenstveno kao mesta (centri na kojima .biocncrgija I~Z OkOlJ10g prostora ulaz! II llas organizam, dolazi do centralnog kanala i iz njega SiC kroz mrezu kanala rasporcduje po nasern telu i auri~lt,

Druga k . rakteristika cakri, koju SIno bel, detaljnijih istrazi,,~ nja pri h VCJl ti I i od bioc ncrgericara. je d a '/ .... cakr« ima ju sposobnost i 1,·1 izbacujubioenergiju iz na.scg tela u pravcn bolesn ika. Pri tome se ne izbacuje bioenergija koja pripada '. uri '1 relu te osobc.x er. se 'ILl! tu svrhu kroz jednu ili vise cakridovodi dndarna 1,o1ici na bioenergijc U ccntralni kanal, koja 81• iz njega iz bacuje k 1"02 neku dru gu ~ il i vi se drugih cclkri. .. i~U

Dan as, O\", tvrdnje zvucc grubo (i neprccizn Ol~)~ ali u vreIDe kada jo navedeni p,a5U8 pisan niko od nas to cakrama I( iz . energetskog ugla) zaprax 0 i nijcznao nesto vise ..

.- -.

Jan}: ..

Tck razvojern Adnt! nlOZI~ se shvari ri i nacin na koji se budi scdrna cakra - Sahasra ra.

11.,7,- :Shaha:s r',a,'& IC:,I.lkr'l.

Jogini \'1 rruju da se Sahasrara bitno razlikuje od svih ostalih i:akri. Osrale cakre Sl1 samo put kojirn se seize do Sahasn re, jer je u pravo 11 njoj smestcn tCC~O 'kuprri potencijal, f~Sa~1asr,ar(_llu znaci 1"hnjaduU~pa se zaro za 11jU i kaze Id~1 je simbolizujelutos sa hiljadu (Hi bezbroj) Iatica crvene bojc, i(~a8il:1F'j[e odrcdn ir.c Sahasrare deluju k,,, 0 skup protivrecnosri: Dna jc sve ~' Justo; ,ona jc i bez obUkcl ~~ sr, oblikom ((,Ii i izvan SU01 oblika); onn ire totali tc; iZlUO se n i sa cim ne 'moie uporediri ...

Kada Kundalini dosriane Sahasraru, to je momenat totalnc san10rt~alizacijl - (salTIa.dij,a ]i .. 'Gube se razlike i gr,£<.n ice iznlc,-

~ . l.jublsa S'h1Ial1o'¥h:: Zakon! bUJenelrg~l}er Dornerrtilon, Nov! Sad, 19SH. ,godma. strena .24 · . Isto, strana 25

Ono sto pa k, danas ZI1a 1110 01 ca kra ma ~ n ije potpu no, ni ti zaokruzeno znanj ~" vee s~n110 stcpenica znanja koja jcncsto visa Old one na kojoj su bil i bioenergeticari.

a) NIihl0, 'p,as;i'v"n'D'g 'pol:s,tol,la'nj,1i c,a,:k'l'i je stanje u k0111e cakre I'Il']~ su orvorene", One jcdnostavno postoje kao energerski utranz'i tni centri", Kako su cakre povezane sanadi kanalima, kroz nji.h stalno cirkulise (i u njima se konstimise) Zivotna Energi ja. Centraln i ita nal ts kode ima avo-

ju funkciju i II stanju p" sivnog pnstojanja. Ovakve formul cije, medutim, iako jcsutacne - rnogu dovesti do pogresnog zakljucka da energija u nase relo, auru ; druge elernente nase energetske strukture, "ul.azi'~ i to p rve nstveno kroz ca kre, Isti ilia j 'dh cncrgijr koj u j man1Q jednim dclom .ulazi', ali je istina i to dase ona \'1- cim delomjednostavno IkD'n's;t'ituiii:s,1 u nasern telu i auri. 10 funkcijama cakri na iQVOn1 IliVQU, ne znamo gotovo njs,ta vise, take da to ostajekac potencjjalni predmet dalj ih istrazivanj a.

b)' ~J,'Olt¥la,r'la,nl,jl'm'U clalk'r,'i: Y enef'getslk.'D1'm smi51~u, u stvari se I: ktivir niz i nivo pot sncijala cakn, odnosno aktivi r se ene'rglltslko'-'me'n't',ain,. 'funklt'~i,a Ic,akl"l ~ rngn .teh 1 i ~kiU , osana rrnnn, otvar anj cakri se st otH nil d VLI P rocesa: otvarunje n pr gradnog zida" izrner ~ u cakr ~ i mtral nag kanala i siren je ¥ ~~ kr . kojas . razvij 11 spi ralnu energetsku strukturu, l{oj,CJ jc svo] 1 m UZ] 111 dclom spojena s kanalom. Na QI¥lom 'nl~'v,alU, 'm,o,ie '51 us'pD:st,aviit,;~, s,¥,esn'a (ml'n'" 1t'al'n,a) lka nitrol~,a 'na,djlld,no'mIV'Fs,tolml :s,ive l~ ",'IOrma,c, iio'ne E:'n,sr .... ' 'g;~je ItD'j,. 's,e ('na m'e"nl't'13Jni n,a~Dg) kan5t'itu~i'e 'U, ,cak"ama .~ y vi:du l'n:l~rge't'slk,~lh tall,.s,lI Il'mlitu,je (:Plfll"nO'$,'i)1 de m'iI/rk'i '1.1 ft,og' c 'i 1I',iliCl (lo,bollh!'llag' 10 I'lg'IB'na ) ,., IQ'va,jl 'P"'OC'!,S Sly Jbioene rg1et:ica,'r"i: na,zi'" valliii nzr,a.,cenlje Ic,a,k,r,amal'~. Dan, S, rnedu 1111, zru mo da nije Lacn(.~, rvrdnja da se proc-~s isceljenja ~.akr irna odvija

ako sto cakre nzr~ C Sivu biocnergiju", Tak de nije tacnu da sc "iscr:ljujlll,CCl Siva bioen ~ gij 'Iii ili,kl1.~ko jo rni zov .mo - uZ i verna E nergi ja ii, 111 ~ n f alnim nalogorn dovod i do (:akret a za 'i tn usrnerava ka n1CS U (orgunu) kojc sc ,ZT,-ICi U.

,I.:) 'nil v'a P'iI,'S,'~'v'nogpols,tolja,'nlja.:I'

,b,)1 r11 iii VICI I'n.irgll:t'sl'~ol'" 'mlll'nit,a~ nl' Ik,t,'ii'v'i;r,I'n,Q,:slt~'

I( u,IDtva.".nl,i,e' 'ca,kri '11'i u'II"alCe'nlje' Ic,.,k ,'a.'ml a" )1' C:)1nliIV"D ,o"it!e~g:' duhlov'nlog ',A'lvo',ia u 'ko'mlI' d.,a,l,ilz,~ do,

iha rml,an i:ZII,ICiij,si IC,iI,kf'i i"I,.'usp,a.va,'n,'~lh d.,e'I'ova mIQlz,g'dJ,'U i DIU,SII,.,

b,., ~ ~ I ,'Z,I",(J,lc:e'nie ,calk;r,aj'ma'l~

Proces te(:e hi tIIO d rugacijc. 1\ lentaln i na log t dr f n isan u forrni zelj e) ko] i m sc t I ali zracenje nc kog organa jed nO"1 iii SV] m ca' rarna, dovodi do crnitox anja In for mar-innc Ell' rgije iz cakre (od 108,no iz Ccntr alnog k,311alLJI, ako se zruci svim cakrama ). Tu I. nergjja, koja predsravlja varijantu siv ' InformaCi[U1C Encrgije, u talasirna dolazi do organa ko~1i' j ~ predm t zraccnja .. ~ stovrerneno, d rugi talas sive In forme cione Energije kr -c "ou gJ~'\l u,nuga koji zrac] n21 gore i ulazeci u druge dirnenzlj~ srupa u ko m un i kaciju sa Visi rTI Energijama. Delov mjem ta dva talasa sivc Informacione Energij~~u markiranom orga ...

nu se IkIQI'nltl'tLIIi:s'I' nedostajuce siva (bio )en _ rgija .. 'O'n~a n,e Id'DII'IZJi nii,old,akle'll o"n'l, s'e ,j:ednost,avnol IU 'nje"mlu, Ik'DI'nl'5It'lil'tu.ii'ie~,

I fazi nil n - I I ts,ko-m, ntaln .. akti -ir n 1-' i", na ",--1"" i niv

razvojz pr dst "lj,' i otvo I 110' .1" svih C, kt i" 0' rvor nost I' ntralnozkan ila i sinhronizovano dclot anj svih cakri. ",I t, rn rnYOU se odvijs --Z,"IB.lfll]'njie' s,lviiml ,ca,kra'm,a,'" , koj i m se an' I __ zuju i

(8V- cs kJ~1 j 'n' ralni k 11_1 10 -,, I tal: 'I I, iv : Infor tacion

Vi' i onai __ a Of' tanu I oii s zra i i on I k Visirn E- I'r" ij __ rna), '!i 01\ ,_ ~ ~ " ni kOI~- po] . dinacno zr- ~ cenj -_ cakrama nema nikakvog .mlaza energije" iz leakI]. I .' ina .i ., medutim, ds i ko sc iz IC_ kri 11, miruje (bio energija, vc ·

,",n10 in 0' mz io ni alasi tokorn 0\, ng proccs a t a neki nacin

j ~" "In azo n I, m bio en ~ ,,-'~ja koja -'irkulise kroz nas 110 i

Ul u, 'a~' r na I', m i kroz I ".'dtI'C i .ern r~ lrri k~111.aL Kak i na koji nacinje i ona ukljuccn u proces - ne znamo. Takode znamo _ i je jz ' 0. nj . , -im cakrama" praceno encrge skim desav'lllj rn U :1 r' ilnom k m lu, ~ _ iduti - -1. nr . znamo st. 'I' U n· ffitlZ __ pra., 0 elsa, a. svakom slueaju, ci - jenicaje d. - - -, 0- ko In ,.zr ~ 6enj i .ca k r,~ I m a Siva , ,111 aU' Ili .z. votru ,I nergij a. us', a .. ri k'DI n Sit ~,,'U, ~I:SII' na obolel 0 ~n rn es tu, dok se zr ac njemoze od noSlit sa11'O na ivu Informacionu Enc rgiju koja S od I" akr . ad s'Illjc u ts Ia ,inl~.

, nerze sku-men: alni nivo c kri joginima nije bio pozn It II odnosno 01'11 se njime nisu uopste bavili, JO,'- i ni ko~i su dostigli visok nivo energetsko-d uhovnog razvoja nisu "l,e,cili" IC_ krarna, mada 811 "0 mo gli, jci su -_ rov ali da b:i to dovelo do guhit ,_, l~il r,vnot ,Z"I odnosno en.ler ij . Um,cs, 0 '0 1(i~l' ol1i ,su II I"ili 11101,baln,~. upU!ccnin11 Vi,.,im n-r ijalnr•

svo] c iU ~ ko j i se os t· I uje .orv (; I", nj ern i hude nj e 111 ca ~ kri'', ,_ ovom niv ou I d rter .. ticar. zaista, dol zi do POI uno IU lenja ink i"" i: skri. ' .akre S PO\-c:ZiLt_"U sa n- pr, - - udcnirn ,.' ~,O\ ~ n.a moz.' _, .ucenik, 'I·P ~l1LO.

lolaai 0 I oznaje .- eb 'II svrhe p 5: ~, __ nja ljudsk vrsr . i na kra] u, do sv sri 0) varaocu u sebi - do sv sti 0 jed-

nos i ~, I,'~'~ i ,covk"1. I . v J proD ~ a, koji kod energ ic~ r,.

Z,f.I~'1 ,inj,J lorn mik I iinrn s'~_ I '- tl "'i- , lorn, n,-_

.. ~ I I k

~. IS, m n 1 III 81 - I ,e ij,' troz n r. ,_ t k " rru m J no i

duho: n aazreva nje i stalnu kornuni k, cijn s _::_n,er ijam .]-6,

Z r zl iku od eners I ti, rra j , nm su 1_~Jk- I . sm

- ei kim, sli ~ ini 'ija' i kin rn rim·J,ij Ij -, n j ritnijs U)- I ija upravo ~ da aktivin JIU de ~,'I\ m Z~,Ci- koiima su u . zi. Ovakvo shva it nj , U stvari p iistovecuje pOI¥'ez,aIlU3Ist',sa UlflD!ko,'ml! C_'J kr" jesu p vezane 8 delovirna mozga (i sa onim ' ko]e vecina ljudi kori ti, k I. i S i onim koji .81..1 kod vecine ljudi neaktivni ) i njihovim budeniern se ti dele i nozga zaist mlGlIg'u ~, ktiv Irati ~ kao st o sc masazommoze pokrenuti cirkulacija kr .. vi U nekorn d I u 'I ela. AHII to 'nii,j:'I!' nl j'l,d,iiln'ii:., nltl loptimalla'n I1I,a,lchill., .Iogini su s pra om insi stirali na duzini trajanja dubo 1110,8 raz'-oj,_ ; i ns ':' kcentirr nju opa nosti koje stoje na tom putu. Njihox nacin aktiviran] neak ivnih delova tnozg,a i skri I nih sposobnos -i COl ka kroz budenje Icakrii~1 zaistaje rnor ao trajati godinams i zaistaje bin skopcan sa mnogobroinim problemilTI/ I i op,asl1los,'ti m . -UV1 -c I.Op_ snost l,z:i u tome sto j - butJnje cakri. ,onaka ka.ko ,su ga I, .. ,ni prak iko'l-ali. 111 dOVOJj110 kOl1tro~ lis,'n prooes u kon_ e"."" ,ak i i.rian5_ USDc\ anih delov_:_ 1110z,g. desava]o TI,- kontroiisa o~ s" 0 zn1ci ,neusl·dadeno i OPI 'T'c', oI',-_no

108:

ell 01110 ,st,o lenerge ·icarj nazi, Ju u'nivlD' loP'S:"'I'lg duh'Dv'nag' I",a"'" z.'vaj,aU jlc U 'SI·. aTi 01'10 '~'-o s,u ,skole jo,ge de 'I nisal - ]{,ao

1109

'3,11, EI I-I EIRI(iIETS, I(A, TEIHINIIIIK,- 'Oll ~_-,AIRAINIIA

.- - - -- y y Y'

:SI5ITE,~IS,KIH IC~KI, ': ~,E, JE: CAKU--

11 .rge ska is I,·' ziv, I1J su pot rdil: d, SoU ,. knle jog I

'I.' vorn insi riral na P lju s d, rn sis 11', kih - akri, koj ,

st povezan ~ I n alnirn kanalorn. Zaistr i rna S darn si em ...

skih cakri j z" is · _ I1c I, c 'n oni '11 In tin] I gd , su ih I \. sko-

1 -, markiralc, tog I j "I U ] 'cih\i"lt,· ,,1111 '1·1"110.' \ . 'J

n aZl', za \ 1 1 '

d21 m I ~"akri.

Proces otvarr nja cakri koji prin IlJUJU ener ricari j relati ItO 'TZ ( ako s , iz r'" z'IOoO',' I i' I lj .nja or araju ve ~ akr odjcdnorn, Co 0 pr ~ - mi nu a ), senza 'ij \T .zane z'

otvaranj , 8.U \.7 ,Oln _ bla] I (_ b z izuzctk a J a orvaranjc, jedno-

s avno, uv k LIS - .va. C]rJ'" 0 ij covek knrne s - c' kr ne moszu

, J ~,-

o vort i, - ez I bzir III st 11 j 5\, CS"l I srepcn 0 vorct as i, ~ n ,-

hg 1 iju i1; bilo koju rugu kar ktcristi ku (iZ1JZC "I ako on sam to 11e zelif ),

IV OguCI10S' at", . nja cakri t11-' reba mr-sati S1 gu ino ...

S ~u i eljenja (, zrt · cnja") e, krama, za kojc moraju bi i zadovoljci 1 n ki preduslovi. Mada] orva ranje svih .akri okomjcd11C m dit cij ~ lako i:Z\ odljivo, one S nrim -nJuJ · sam U .rapeutskc _ I hi . dolt se kod onih k,oji kr. cu putei en rg .tsko duhoi nog razvoja cakre or ar ~ ju plo1- d i nacno, sa r aZJ11 , kom ad S, .. 15 d na, Razlog je uprax 0 kasnijr potreba za hr rmoniza ... cijorn« akri, k~ 0 i ~ otr .b·,l da S _ (;. nik p - 81 .penim vczbanj rr 11: vika -,a na ko icent ciju i sponta no 11, (1101 spustanje , r kvcncljemozdanih talas . lstovrcrneno, ucenik se okorn vezbanja

is el ~i' ,Id ja,· ak _ ~ 1- c' (k ~e -_ ,,al i proc 01 - · I anja 'akri) navi ... kava na d lovanj ~ n r ijs posebnn na delo: anj z koj nije 0. 'a- zno - risustvn r -t~r~ n I,· II . OkOn1\O delav z] .... nja lll~ mik S Pl' ,,"p.11 - avik: va i n. In vi dozivl] Jj s b k 0 k ja n10' I, 1 -rg rskirn d Jo- anjem da os vari komun ika iju sad uairn OSOb'111,' i d im porno,' -, . _ ,,_ o'~onl nivou II Cl ik s : prvi I L' r ' 11' .ickim pitr nj -- : ~ H 1"0 I k ima pr')\' I. d· ( 'on r I tski) leluj 1'1 - U', U a. '. I'-Uf ka i a I SOl I" 11~} , S\lI,]1, d ..1, vanja (ne marne ni nj .nu molbu, l' _' oz" olu), rugirn r "in1'1 im n 0 U pra: a. ~·f -011'11 ;111 '110' d t,· m k ida on

t d n· 111 ~ ~ zi:, li irn 11c-_TU"· \ )11- nj g,o, , rsolu n

prav na 1.0' «lnu , olju? d '0'\/' n 11' _, \ I dile m .donelaje 111'( - rr k a. - oko In v n1,C na ... .mo u .vrdili a k'~ .1" I tr ~' iramo bu koja u st ari n z, 11 iz c nj .. (8--' ' ,I 0 iii

'I S,11 . - -'\ ~I dn '-01 rl, ] ivn kr .tk '.- rr mena (p JT s~ 1 .10 p r de I ~ J lol, zi do T"-'Z' radnj ~ konsti uisan energije I odnosru do ponist, va nja e eka a . nerg. etskog tretrnan '. Dru ... girn ' ell ia: ~. om k za" na ne zcli dr n1U ···01110' net ]jrna S ta inili, 11 S va i i n rnozet ~ pumo I:"

Za prim nu I hnike koja ce biti opisans vazna je pomoc mentora, koi i i ni ira, Irati i potporru ze Of' "II· njc cakri,i,ll

pr . '!I- j I nO!!;LlI " j bez POll1DIC; l entora, 111ad C ~ sporij .,

P. " u pa 1, koil ce it i to pi S,B n odnosi se na ICltv,a,J,a,'nje' Ic,akr'iii iI ,b'Llcle'n,i,e'nljii hOI'V'I! ,e;nel'lg'II"ts"ko-' menta I' n,e tlu'nlik,c:i jill IDd'n,o5 'nllDI nl,a P'~ 'm'e-' 'nllLl Ic:ak-ri U, iis'cle~j'i'vil,nilu (J'7.l'"UC enju" "

P Sot U J'110 m 0 var I nj II poj 'd i n ~ nih lea k - i pristu , a se 11'~'" kon aktiv iranjr u,]oene ',_','_~ 5](;0 , pot, ncijals I ucenika, Ukoli ... 10 .. ~ pr toga pride otvaranju ... ~. kri, 011 6 se otvoriti" ,al~ c: slabije 11'0"· kuri~titi I L ce'~ji_,anFu. lap im, h10j v' rlj~_11 i t", hnika otvarar'!~- ,10 - p'rin11 ]ljL~j_ SIC' am j-dJlODl U ZlvotU.

;)e -lltilTI; uk'iko s,e n,-ko'm otvori san10 prv,a"l ill s,alno prvi

112

113

1 - IU 10 oml ,od,eljku 2nosin10 'samo saznania iehlililc vel,;;JOe la s,edalm osnovni· • sis ,ernskih f:akr,l. dok ce Kundar,im I "mdu bit. obrClJdene u n' om nalred nOl,m 'tekstu.

3,. r, P'rakt'i'c'n!ap,'riiimlle'nl,B,:: IQiTVARA,NllE CAkR,1 - IIS'CEl,IIIIVAINI)IE '('~I,ZAACEIN,IIIE"")1 'CAK,IRAMA,

.. .

1.

d e cakr -. a lOS Ie 11' , postepcno 6 dorii do n] 1110\, 01 zal ,aT", nja, Tek ,'10 ara njern re ~ 't.a TI, -OC.I :0, ' vrt ~ " .. aki .ob zbedu]e ,. · da j dnorn 0-' orin cakre zauv 1( 1 ostanu 01 vorene."

.

J 0 - r r~r I ,

~ ,'-lznl i 0" " i ',' _ \ ilo I L!

c;II,rf 11," __ ]zic1<OI t {u, zbog .

1 n 'I \ izu .liz: cii i _TI, lit - . neopho in znL ~

'3.11.11,. , _-~e' 'lad. saimlDls,taJnog IQltv,ara,nJa c:,-=,kr'i (pos,tupa'k ,j:. liist'G'Vil"'" tan za 'p,rv'ilh 6 Ica,k'r'i)'::

,a) Uc, nik j , U scdecem iolozaju, OPU5[ _ nih ram ma, blag I r sirenih - ogu, s _ p ~r' Ieln ':'08t' lj mirn st 'palim,a ,-Ja,' j I- kOPllS,1 en _, O'C] zatv oren -, ruke opustene i polozc .. nc 11, butinarna, s - dlanovirna okrenutim gore:

b), Kra -1::'00 us anje ,"~ 10 eknndi:

e) Koncentracij na priblizno rnesto cakre n fizickorn t - Iu (5-10 sekundi), usmeriti p, znju na '0 mes -0;

d) liJ-i mentalni na log (j, sno i OdT' -,dena pomisl i i l: n '~oncel1' risem se na svoju prvu ,e kru", U nalogu ostati lO~l I sckundi uz p ... rm rientnu vlzucliz ciju rnesta cr kre;

ell ,Iati mentalni nalog: -- iviram svoju prvu cakru uz TI' -prest J111 vizu liz ciju rn 'SI a cakre, U nalogu ostati 101- IS sekun - i.;

f)1 . ti mentalni ]1" log: ,,~vojom p'rvom e.ai rom ZT/ CilTI

s -bi I navesti pt cizno organ L." (ria prim :r: ,'-voJlonl prvom cakrolT1 zracim svoj levi bubreg"), U n logu nstati 20 - - 0 8' kundi,

m s ~,'. a ke ~ .krc:

- ," zn ,~ J precizno n' vesti 'r,-'~,n Hi d ' I

.' J _i uje:

~ K d i r nju p n ih r~_ ana pot ibnoje nave i da 11 8 ~ ,(:, U uj I v i Hid, ~ s -1 ]1 r~ :~ n'

- Ako 8, izgubi linn en 1"1;' I ija, Pi Itre no JI pon,o ii

.

1 ,-

, eo p stu,", k c: n "S alnoj ()It\, ,e ranjcl Cc kri pono cj i ~' pu it u oku ri lIZ' rs to) na d ']1:1. - - n 1'1 dnih ds 11, , n - . .:i di i postu 1Ji11 otva ra nje ca kri, vee sa rno vezbati .zracen] e.r~ cakrom, LIZ pOJ1IUI~ In, ntah ,I I ~)1alogi" najrnanjc 5 pu ,1 (odnosnof razli. itih organa) dn \ no.

Kod drug C litre, pr] rneniti isti postupak otvaranja kao ~~ a prv (zajcdn ,I S'~ - onax ljanjcrn PO' upka alva I anja okom rr! uz st pna d' n a )., V fb'f_ njc dr u DIn. cal, rom 'TC ba raditi isro I,Bo pr\ II 11,1'~ S til 111 da se tokorn tog vezban] a fad I i sa. pt VOlIn . akrom, zr,·' '" "i j! - ,~Ol'1'':; svakog dan ,0 j "dan Of'O _- n. -

II stl P'DI:s,t1u,p'alk 'p,onovitiii la, p"fv'ih , 'ca,krt,

3'11,1 .. ,2,,,, P'Dls't'lUp'ak ZT,i,'Cil'nl,jia svim IC,a, krama

Sedrna t~akra s nc ot ara posebnn.ve ,. tokor n prvos (i ri ~

koliko n,l rcdnih ) ~zr,' '0 nja" ' vim l:'lkrr_'fn '. -

gor opisanorn medi au non, pol ,- aju izuelizi r s _~,cl1Ltralnj kanal ca kri i 'erne gl ve, il i samo teme glavc, Zaf 111

lIS

~, [IV ,~

,A lUI RA, II "10':5'T IE [L"II,I C:,A, UI IKOI,IIOII :5, ,A Z,R ,E,'VAM 01

Au rtl je ~1,aiu m.6n ttf In U-eJ1 e rgets}: ('f PIOS t elji ca :u ko }oj ,s vie's t Sif icanje f11' i ha nl':l'Ql n La uanje,rn Z'I1a nia do lazi do BU.111JJprler}OZ~,'{n}'n1ja

,.

au - J' 0' ~

.

,iOJ

ni II bil - tei ini -', ali je u bil -0110\ ·c_ I Pit Its :1 lj nih 1 ,. U nj,~ p I' ~ U upr '--0 0, I . j " - ok j id-

ni '\ r zr ima 1"1' I rugi insis .iraju na /' n ',' skorn [aj -

II ~ . _ '1.' i na ndu ~ uim b oj rn II mr '. P I tom j 'S' ako ad njih po mal 11 p ~ a\ 1.1 I rna d,_ ~ g nera I n 0 gle ,I ~I no, ni j .dni n i d,TU,O j ni u shvarali d ~j .aura mno 10 vis od onega nOI .. rnu : U in ,j~ sti rali. 1111 iju =] ovaj pro bl ~ m u vi J u U ovom . eks u ,I .m n ,_ stojati cia doprin ' crno sagl 'd v,c; nju aure k __ o c lin, .

lUI '1,luitiflli: ,au'r~ i'e ene'rg,e"ska ma,n~f',es,'t, ,eiia S'V'I~s,'ti~ Ik"oj,a 'nlast',aj:,!

IkalDI pO'~51Ied,ih:a, nZlgu'5,nj,B'v'a:I1IJ ,'U v'~b'r,u:iia S,v,es,i-,i,.,

. ,.

'-'U, .08-. menjaju 1 raZV1-

j' 'IU. U nl01neJ11 U za, ", ca J au a POI, toji amo kao de 0 en'I"'get"" '5,kag' 'g'e'n,et'sko'g k,od,I,. akon ~8 dana od za ", ca, pocinj - kenstl'tuis,anj,e '. ur k o I mergetske : trukturc, kqjl,a tokom razvojs

)

. Hec au are' hebrejskeg ]; erekla: ., N: = s'v,e'Uo(sO, sto ,Ie u latins om kasnije pcstac nazi , za m t~11 Ikoli [e i ao .,sja] s etlosh" . IjaJurumlll = zlalo. Hrls rn ,.3ureohJn,". odnosno .creolorn" na2'~ alu s e'Uol'§,r1i krug cko gla,ve pros ecenih.

U sa rernnorn jeziku korrstl se IZ _ eden paiarn .. auro ,all" kao eznaka za posebnu vrstu iisiliavanja la nebu (.aurora borealis' ·olarna sve hJls' )1,

. Sam pokuse] -precizmje d', Inisanjane ~etsko' sh . _anja pojma "dmmen:zile" od eo bi nas U s,'fer kojin121 S - U ovom te:ksbJ ne mozerne bavi'li., Za sada mozeme sarno r,eta na pod dj menzi] arna pod razu m'ev,a rno razueite aspekte

pas OI'an12l1 I r tanjal Ika VI SUi, rectmo, :1:"- 0,5,'0', vibraci]e i v ,em"e.

121

I, mbriona :10 ' Ii,,, elicinu m .terice In jke, o, ~ ura embri 'na, egzistin s~ mo kan an -, tska trukt ura k·, 'll r .sivnom ,tCJ ~ nju 6ck,a I -- 0' mena J TO ~'enj' .], gu ur ' nbri ns 11 _' .m p .~

ri 'u obavlj, ura majke.Pri n ,aUT:' -,-, orinna drzi Si

i elu Zivo nu nergiju maj .,' I' odnosno ne: asopstveni I Jbruc 11i ti Encrgctsko t lo, kao sto nema n i H Kor 'In u" 01 ko fizi,'~ kog cla

"or 11a-' n- ~~lj" 1-8 ned, -I" i od Z Ie C I).

Morn -1 01 ro nja oc nosno prvog uda ha, _' 1 ~zi d ,"

bl ,. k :3 I '. .. 1 .

1,1' JCS" - -" - r - _ U InozOj II -rl mu nas, v' - ~-_Zl n· , fLl-

,g ciji n cin '_ mkcioni anja, 10 lnosno poe injr ,=" a koris i dru-,acijc ins _ urn nt na svom pu u ka samnprcp znavanju,

- 'tom 1110m, n u " k i, if'" se i n,a,s (; .ur i od t ada, pa ,_I"

kraja nascs -i--, ,'1 k: 0 mat rijalno-energ I skog hie,' I. _ .ur je d 0 n ~ 8" kao -0 hod' n u 101 naseg postojs nj . To korn ':00' ~ kovog zi" t aurar, ste I raz jja se i sazr v .. zajcdno sa nji TI. NOt rast, azvo] i ,saZTf;"V311j {,i. ure nisu s rno pcslcdica ras. a i r,etZ, -oj ~ I flZlCko··, t ·1_ .

IRast~, razvlojl 'ii saZllev,anlj,e au.,,!i ,dllire;ktna su 'poslle,dilCil i dee u,ku'pl~ nog ,'az"V'lc( a Ico'vI8'lka IkalQ, bi,f,a,.,

Kao sto ~,J -, rnisici brze i bolje razvijaju, ako u ishrani ima dovolj no pro ina, a sale s - . Jozi ako u nos i mo visak uglj nih hidrata i masti, .ko 8' i n,_ sa aura brze i 'IUe azvij ukolik ~il'1imo s,' rari koj torn do rill" e. 10 0- I 'oj -' su 'OSilTI in, - resovanja za hr nu, imo inu", led s' (mole) ~ seks ~ imale i dru- 2ih preoku pacija, koje su odnji h zah t evale razvoj kres ti vnosti inteligenclje, humanosti, Ili bar mast v cinom i.maju ve-

'Ll i razvij 11i"U_ uru. Razlog Z - 0 je j duo tr '-,-- ; I: 0', k proa -,

.. " "I" bit. oje s lTIOZe O'S '., ri, i 8, rna kr hr __ nu, pic ',i mos i-

nu (S,tilU )1 vlast (moe) 1 seks, A bice koi se ostvaruj 'an101

jednim delom - ¥ojle- sustin .u sin se n erazvija, tako da n moZ me oc ki _ ti da tasav krnji ", ojl biea bud, pra6 _- optimal· razvoj m me g, ~ ,k m ntaln '-I_' _, are kakv i-' ut ·1 ..

122

razbiti i dnu pre-

dr ... _ I '_':...:' tskimf

rm prilicnn ra Pi -ostr,anj -:-11-,. -_, ina, n '-.im' p auru ka nerze tski omota I ~ Ili rezultat z, c nj' U naseg t 1,. ~ -_.ura j' ,po njima energ tska s~ uk ' f' ." koju na n zki nacin mi stva-

ram .ilin rn j ~I: ko motac, "navedenim njama irna 'I Iie i · '- I' •. i ~- o d Ii . uz lj pin, ime, ito 1 i i mn ogo "_ ",'~ _ - u a j en = "I'_-' 5,lko""linlent,aJn II ii :5plirlii~_u_lnllll d=,o, Clo'v'_ka,. Za] . dna - drugim I_J lovima na energetske, mentaln e. splri tu J -, I' ricne, ralne i mat rijaln strukture, ana a anim ~~IO on] te, Aura pri tome nije, ni jedini, ni na - zniji en - .', . LS I, mental ni iii spiri u ilni d 0 COy ka, Gina

j e f' kao i svi 01·· 'ali delovi , suiti ns,lkii va,i,n,a jll'r je nle,o·p,lhol,d,nl,a., Kala sto Icovek ne moz -, postojati bez krvi, tako nemoze postoj,ati ni b z aure,

UTa im I b,lik izduze ,e lop e ta, I ij - - 'pol,o,ze'nog I~npsol,i',d,.,tl (crtez 61), koji je povrsinom zemlje prividno pod Ij n na Q' ornju - i ,d ,nju' polovinu,

U centru aure nalazi ee Dovek, a na njenom abo u ner,-,-" sk .struknn ,r; koju', mo nazvali Obru U e.Jzrne - U I. '0· eka i bruea ,aUT- alazi s S,,~d.ii,nli sl~al,i ,.,IU"I_. - [a I._" eni I 'Jel . i UT .

, .ne nalaz LI istq] dimenziil.

J • ,,,IBllj,eskomf nazi am,o tnenutni p aces I milclilJalci, e·' S E!'S,'tl do kOJ~a dolazi prvm'm udaliholm

, . Kod esoba k.od koj i h je poeeo p roc es, :sazrevanj,C1t li'ra pop,ri ma obllilk

uspra,vnog ell ilps'o.da .

123

hova zajednieka aura se cepa na dvezasebne, sto ostavlja po ... , slediee na niihov dozivljaj individualnosti, odnosno uslovljava kasniju vezu, ~oj,a, c5e ih tokom celog ZiV'ota .. nJB 'OiVaj ili ona] naein, pratiti ~

'VallliUI 1IIIpOlm,eli1'IJ:, ,~ C,rtl(!! ne ,Pcl'l:uj,e' IprIOp!o-rcijul1,je(r b'ii s,'w,arna ve~ ifi'na Illjludske' '1lii,gUln~ U odnoslU na 'prlk,a,zal,lrniu

- auru 'bi ~a, 'vel ~cilne ta:f:ke'

b) au re dvojajl'can ~h bl! iZ,iln,QJca

Aur',B se s8s,toillii iz::

- Obruca aure sa bcjama i u,Mozgi,cims'f;,

- ~

_, SI,e,disJ'lj,~ dela aure Ispunjencg Sivom iBelom ,Zivot~

nom En,ergijom, sa Centrima za Sivu i Belu Bnergiju: ,-, ZiVlotnog stuba ,aure;

-Bnergetskog 'tela, k'oj,e jetrakastim talasima povezano sa Radnom Enerm:J",omn'6zi,ckoQ 'tela (.e Eoronom~I),.

ICI' .. ','" .... '. '. ' -- .' ~~ - - -", ~"': .. ' '.' ._-t:) - - - .. "

,Crtez, koji sledi prikazuje elemente aure,

Od momentanaseg :zac'eca de momenta rodenia aura ima krus,kasti oblik.jer prati formumaterice, U slu,caju 'blizanaca, izgled aureje ,d~rug,alciji., Zato dajemo skicu aure embriona i uporedo sa lljim skiceaurablisanaca I( crreZ 7) ..

- Aura fetusaje, Upifi08!oen'o gledano, uspravni elipscid. AJu·_, l,e dvojaj1c.anih blizanaca su zasebnemada pripijenejednauz drugujer su u is,t,oj materiel, dok STU a'urejednoj~j'cani'h,bUlzanaca spoiene 'U jednu, na ko~oj se vidi bududa podela, dokoje oe ,dam tek prilikom njiiho¥ogr',odenj,a.~ U tom u mom,en·tu,~:tUi-

125

c) ,lliIJ rllJ,ed no ~ ~aJ fan i h b!~ ~lan,ac,a

Centnza SivlLlI i Be h.:l .livolrlu Energiju

s i j eva n jll Radne Energ~je (0,11"0 nal r~)

Energll'tski stub aure

3:,.11. JAU"'8, Ik8,0 IC:I'IIQiVi't' I,i:ste'm

Energetsko shvatanje polazi odtoga da je aura celovit sistem. Razloga ZBI to ima vi8e~Prle svega, ni jedan d,e.o aura ne postoji, niti funkcioniae ... zasebno, Viele svi zajedno cine auru kacjedinatvenu celinu, Osirn toga, rast i sezrevanje aura podrazumevaju postepen rast irazvoj njenih delova pri cemu neki delovi dolazc do svoje pune zrelosti i transformisu sen

12111

nove.Upravc stoga, besmislenoje govoriti, recimo, to velic ini ne,cijie:aure kao parametruza ostvareni stepen rlazvojl!a~ Aura se tokom r,azvlojaprvlol si.ri~ s'to J prac no povedanj m broja boja U Obrucu, da bi nakon dostizanja eptimuma velicine, kojije za svakog razli'cit (najices!ce: je oko 40001 ~ 50100 metara U preenikU),1 dcslo do postepenog stapanja boja u Obrueu, s'tloje pracenoiukupnim saZ.imanjem aure, Take (u301ba,"'ija aura ima precnik od 1000 metara, mozcl bitina visem stepenu razvoja/z:re~lo'sti" n . ~ osoba cij,a aura ima precnik cd 3000 metara, Upravo posmatranjem aure kao celi ne, in] c'no',g postep enog [,D-' stai f,8lZY10jS, uspeli smo da shvatimo da u sazrevanju aure pos ... toje odredene faze ,I Old kojih svaka ima svoje karakteristike, Kroz opis i objaa,njenj,e delovaaure, po,kusacemo da objasni-

iii ~ ~ 'Ij ill ~I

rna 1 ave raze ll]cno,g r,3ZVOJa isszrevanja ..

,Q,bru!c 11,111:'.' 'prllclslt,'avllja :.,,~mDIJ.lk, la1u:rie'M ~l 'G,d'nDis:nIG Inlje'nl Iko,'mlll,nd'" ftlor-lf'unlkici'IDin,all,fllli: Clanitlar,~! ,Svi irnpulsi koje aur a, lo,b,avljaju,c:i svoju funkciju, emituje - U stvari idu iz Obruca ka drugim nasim energetskim, mentalnim, ili fizi,ckim delovima (strukturama), Recimo, kada je u pitanju regulacija kolicine i harmonizova-

...

nosti SiV1e i Bele Zivotne Bnergije u Sredisnjem delu aure.ku .. ,

mande idu ed Svestika Obrucu aure, a Old njega ka Centrima

""

za Sivu IBelu Zivo,tnu Ener~jll,~

Ra_ZV'Ojl Obruea aure sobom povlaei ukupan razvloj aure kao celine,

31,.1".111,. OI,b'llg,C: a,IU',II' 'ibo,je' IU 'Q,br,uc,u

'Ob,ruc aure, posmatran odozgo I( crtez 9), kod vecine ljudi iz~eld,a kao tanka Iinija sivo-bele boje fl Od'OOSDO' crta 1~o1:a kao

neki elipsasti ,O,bTU,C opasuj . auru, Posmatran sa strane, ovaj obrue se sastoji iz manje ili visejasn I izdiferenciranih .lipsi, rszli .itih boj. nanizanihj dna oko druge. B - qj hoja U Obru u aure moze b'iti ra"zli .r it, ~tlO' zavi ~i od stepena razvijenosti aur . U mom t, ntu ro .~I nja, bo~ u Obru U . UI,e ne pIOst~· e. pia oj·' I. ~ -.~

mo Iako na 1a'.·· ... ma spuljasnja belo-siva lipsa, koja pred tav-· lja zaeetak prve boje .. Sve I 011e imaju istu Isirinu -,trake~" dok se obim njihovih ,el\~p'si smanjuje idudi od ,P .Ij.a ka unutra, jer se elips beds. nalaze fji edna u drugoj . (crtez 10) .. Bo] - u Obrucu S,U jasne ijasno odeljene i iz,glled~ju kao bla '0 zaobljene trake ..

I a ksimal an. b IQji boja koje rnoz imati razvijena auraje 7 ..

Ked razvijenih Obruca aur , ,sirina trake bqje, posmatrana old gore j1e' 180 -10.01 em" dokjeukupr a d ebljina Obruca, posmatranog sa strane, 70' ... ,80 rn.

..

Crte,lll -Sedarn bola u Obrueu aure (isecalk Obruea)

rsa ,I liCiI'lfJh

lerts',! 12 - U'M,'D,Zgilfil" UI Otlblru~:IUI aure (is'ec,ak)

cijih r la jja izmedu ve ipostojecih. oredznanjado kojih t 0- lazi I 51 vesno, i znani a _-I I kl' ~ill dol ~zi m n I I S - 0, i ona I'_ 0 kojih dot Imo n ~ par nc rmalan na · n., a 0 I, ,8U I rru It I - na U lod~ a ,T, ju "', 0 - i~'_:_-~ Broj , OZI - -1'·1 dir ktno i Pi z n sa koli inorn i v- stom zn njs koj . ne •. I, 0' k V'I sno, iIi ne I~I - 1..-

I ~ ~I l.~ d k Iik d k lik

sn I, pOS' UJI' I 'I' I, • o n-" to '0: tctirta 1- 10 ne to '·'0 stoti-

n '_ hfljad, .

" ozgici' 5 k'I_'CU unutar Obru a aure, ~, I taju 'l izjedne bo~, u dr Ilgu irl kruZI "i unu - _ i _ te boi _ ~ - _ m "_n° razviJ--

nih laura. u kojimaj - m nji broj 'I [a, kr itan] '~'_IOZ,,~I"~' je neravnom mo i nesinhrorrizovano.pon ,I avilnim i ut n'uJ, I n -, I .nom brztnom. P ~I ",an'i'~ --:I_qj -I __ JlL'lO'_',,'1LJOl nizovanj i ubrza ,:_ nji njih 'YO _' kret I1j _ ~ d Iik , -,7gu pro 1-8

'" . • . 11-,' .. inhr

P"I\~I-' , nJ ' 1 I IDJJlfl 1lZ I' ,'nJ3 ,zn _ gao _ III ", mi ,I i j _~ oniz -

van] I znanja, 0 t, direktno uti, e ns pOV' I~.: nj e broia boja u obru u aure.. ami - 'oz i"i .. U,.PI' k direktno po ezani sa laticama int ,ligencijr!', tako da povecanje broja latica direktno utic na broi i sinhroniz __ [ju ,.- IOZ, i ",31 i obrnuto,

Protok zn anj , izazi. __ umnozavanJ" JI I to 'gllcatl, ubrzava ....

nje i harmonizovanje njihovog kretanja, cime se boje u auri jasnij dil erencir liu, sve do momenta ka razvoj d0V10d" do prelaeka kvannteta u kvalitet, odnosno do momenta kada poIcn I I~ azirn nje boj U Obrucu aure, Tada p I ~inj i proces prestrukturi anja znanja, Icija sustina je U sazn anju S¥esti krO!ZI pro', I, s stil,7 anja i harrno _. ovanja znanj • koje l' poeinje Isp -

Ij __ ati ka .samo I r epoznavan] e Svesti .

!III ,,11.1-

13 It Z,~ :2., 'Q_ IOZlg'IIICIII'"

Unutar uboja' u bruu mre n iaze I~' - '-nergetsko~m ntaln ,-, strukture ko ~,e smonezvali -""tOzgici' ~ 1_- -_,OilgiIC1ii'- :5111 s,,"ciifjc,n,e'

lII'nlalno,-"IR,rg'=: _slk I. _1_ illktiU:I='", ~o,i,' u ,.Jbi sadri'l 11111=rgl=;t _Iki Itad

r" 2,liiciitilhl znanl' -".'

ovek :: I rada sa IOldJrieo'.nim birojem~ozgi ~,a··' koji su neophodm za nJe,govziv'Ot.. TakvUu" t\_'cimtO,~ "MO',Zgj_'Ciu kJoji sadr ... ze nesve sna znanja 0 funkJcioIDsan_ju nlSJse,g tela: 8I'C8"" mezga, osnovnih motlori,_:_kih radnji itd (i tekrodena beba .,zna - da pomera ruku, ,a njeno .. srce .,zna" kJqdli je optimalan ritam 'U kom .~'.

'rsi kontrakcije I. Ova "znaI1ja" den S,U enel9Iet!s'kog I.~,n "ts,ka -, IkJad'= _ v,=,stiJ,k.oji se aktivira blljeskomtl~

'''Po,kom zivota bro] ~-_.OZgiC_I ~ SI U'Y° "'a._-,a" jer :,VakOI znanie

do koga dolazimo brva propracenn stvaranjem novog qMO',Zgi~ ca I iii novegrupe ... 1 ozgic.a" odnosno u ~po,stavlj,aIljem druga-

5 • .Laticarne i nte':rigenc::.,ijeU' naziV,illmo energeblku s:tru kturu kc,j'ia je ~ ,Jiz'~fkiU IPOIsmatranc, 'Slme'Sb'!'F1i:11 U rnozgu, IIIlaltiC'1! intetEgenci,j',e preds.tavljslju vezu izme~'1U SVles' i Ii rnozga, MlaKsimalanl bro] ollatic8 lntellgenclje'tje 2'1.,

13'0

)

Svaka od OVi;: dve Energije, kao sto smo ve,c rekli u odeljku 0' Ziv tnlQj Energiji, ima ,g,··oj'. ent __ r, ko~iii jn dst ~I Ija fakto ., njihoveg konstituisr .. ja, kontrole i I~a- -,1_ rmaeii 'E . entri s n ._, 1821, U '··0 -, jem de I~ - au e, kreCu ;o~ ,. .zai edn ... ~ pulsiran-. - Vm'~ san" em Siv i Bele Zivotn,~ . lin t:giJ-.,

,Zi.licJ Sive i B Ie Zivotn,e Ene:r,mj,e su u auri preplet ne, P"'!' 16emu Centri usmeravajunjihovn mesanje i kre anje ka "-1 'I'ldini aure, gd - I are ~,l, t na Siva i ~' ~l a Energija knnstituisu DEft~"g',-tslkii :~ ;~,1 . JII a,Ula,ln:_

3.'3,,~ s"e,dlite' ,a,IUlil'

Srediste a ure (Sredisn· i sloj aur ) aa ,tojii " iz:

1 .. Sive i. aeie ,Zi otne -, n -xgij e,

~ CI nt - a za Siv u i l ielu Zlvotnu Energiju, 3". En-r:g,etsko- 1-' - sba aure.

Sredisnji dec naseaure i "punjava Ziotnlaln'-"r,gija~ koja se ,sastoji iz dve Energij ': I 'ive ,Zivotne En,ergij,-. iBel~1 ,Zivotn,le'

Energ'U!le.' 'nl ,- ~ na QII_,nQ:vu enerzetsko genetskog kod Ijud ... , sket ste, u naso] ,~'U i i telu konsti ·uis, .I.~, 101 dn osn 1 (\1 ~lu'" -;,I'"U degene -ati. no-natolo kih pro __ esa), razgraduju, I torn Pi 0 "eBU ucestvuiu C ann j za Sivu i Belu ~ nergiju, Energetski "tub aure, Bnergetskn telo i Obrue aure sI3,Mozgicima,tl•

En 'r-:-,ets,ki stub -' U~I " posmatran 1Z 'omj ~ ~-C'.~- spektiv '- izg] . da kaovir, koji u sebe uvlaci Sivu i telu Ziv _DU .n ~, ... ijn I., Pcsmatran sa ,8: - ane, on pods ~a na stub uragana, I, tim 8, <0 se za razliku od uraganskog stuba, ne suZav pri dnu, 'V"_" _' -"' bla 0 ',iri i pri vrhu i pri dnu ..

,: I' I naSu ,s1'1~"'1 " ollaj stub,

nije ni dr .. ·l·i. niti ne-

. d di ka '.,

P,(1f3· 1V1I_V" ci,_~ 0 ODSJI ura-

ganski, Da pods etimo:

Energetski stub neprestano funkcionise kao jezgro kretanja, mesanja i delovanja Si·· e i

Bele ,Zivotn,e Ener:gjje, ..

U samorn Energetskom stu bu, kakn smo i obj ssnili U 0-,_, "~1ru 0 Zi. otnoj Energiji, ste ..

ClrtJei: 13, -Shemat'slki prikaz Gentr,aJ za Zi,v,otnu En,lergij u (Center za Sivu i Centar za Belu 2iivo,tlnul Energ1i,ju liiz,gl'eda"ju- lsto, oslrn sto [e Centar za SlilVUI IEne'rgijllU znatno t.almniilji i veti)1

132

Clrtei 14 - ~gled Elne~g,etiko,g stuba posm11Itra,:n ,odoq'D"··

pen sjedinjenosti Sive i Bele Zivotn - Energije veci je nezo u Sredisnjem delu aure.

Ipak, odnos Sive i B le Zivorne Energije u En .rg skom

tubu i U UTi je isti (6,'9~9% Siv Zi, Ot11 11 rgIJ • 30J.% B I

Zivotne Energije).

I ~Ienl' i Sive i Bele En ~'glJre, pored tog' sto izazivaju i usmeravaju kr anje ov ' dv ' En', rgije, deluju i na funkcionisanje sarnog Stubs. Aktivirs nj '0\1h .entar .pojacava i k: etanje u I' nergerskom stubu aure.

3,., It,. E'nle'rg,!,tl,k,o '1'8'lllo?

Energetsko telo predstavlja, takode deo, odnosno - elem nat aure. U morncntu ,.moz(lf._nog bljcska' stvara SCr odnnSIlO _, projektuje Encrgetsko el o, sto jc au 0 rna tski proces,

je, zov osnIO'V'11, zadatak je odrzavanje ravnoteze cnergetskih struktura u fizickom telu. Energetsko tcloje, usus ini, cncrgctski program koji dcfinisc funkcion is nje svakog organa pojedinacno i fizickog tela kao celine: Energetsko telo regul i se frckvencije pojedinacnih organa i svih celija, odnosno kolicinu Sive i H, Ie Energije unjirna.

Energetsko telojc sivo-bele boje, 110 fermi prati izgJed Ijudskogtcla [crtcz 15), bez naglascnih lien ih ka ratkeristika, i 8,Cl ",sak, srna" i ,.stopdlin'lajj na kojirna se ne razlikuju prsti (na sakama se razlikuje S~Ull'0 palac). Energ tsko t -lo se uvek nalazi

I' ~ Me61u energetie2!lrlma Je bilo II omh kOI~ su olno sto, ml nazivsme En,erg,ei'slka telo proglasll] :~3 centar aura, prE cemu 5U dobra rrrarklrali da se nalaz: iza 'iZICk,olg b~='~ai d,;;1 j:e zal njlega v,l!,zano .rullrna". Jedallil Uid razlogal st'D jlle' Energed'~ sko telo progii,a§erlo za center aure JI! U~~d;ulfe' da CU'IIO lrna Ulo€"u u funkcICInils"a· nJILJ Energ~i,a, U lUJ rl, M oguce je d,a 11e i Kas.ta ned ~nl Don H U a,n govorec i 0 111 ~'tllma koUm~1 Je Sv,eUece ~,ajle' POll'e:Z,2!11f10' sal okohurn prostororn u stvari marktrao rill': I kojll~lma JE! Energ'et'sko telo tpovelano sal 'f'll',~e~,um, sto ~,e doda nOI ~skolmpllkoliiano ,0 b] asnr~e:njl,e m da SveUece jaje 1m al tam!ni 10 _ 0 r WI preaelu .'spo,dl PIUP ka 1 ked on i h Ik,on m su do,st~mll zrel 0 st.

iza fizickog tela, l'lajcesl"'e na udaljenosti od ,5 do 15 rnetara, S ti m 5tO je sa fizickim telom (preciznijc sa Koronorn oko fizicko tela) spoieno trakastim talasima, Ti talasi su najgus,ci. u predel u glave, da bi d uz tela Ida prepona bill nesto re = i, d ok su u predelu nogu veoma TI" tki,

Energetskc telo ucestvnje u ukupnom funkcionisaniu aure, odnosno u konstituisanju Sive i Bele Energijc 'iJ njihovo1 cirkulsciji ~.,

Tokom rada sa paciientima primetili smo da je ~azno da su veze izmedu fizilc:kJog'i Energetskog tela dobrei funkcionalne, Takode smo uocili da se podaci 0 zdravlju pojedinih o~gana mogu ,,'Cltati'liiz Energetskeg tela.

3: ,,16 ,., ,o',d nos 'f'ii z ii,Y 9 t'I'II,iI, ii Au'rl!'

Energcrski stub aure prcdstavlja sponu izrnedu aure j fizickog tl 1_ ,oveka.

U ,cir~ulis rnju i konstituiss nju Energija U ,coveku k,310 cnerge sko-materijalnom bidu, Energetski stub aure i 2;i"o ni Strub fizickog t Ia pr -dsJtavljiilju prenosnike Energije iz ciste energ ~tsk,e strukture ~ kakva je : ura, U materijalno-cn rgetsku srrukturu, kakvaje nase fizi '"'ko telo,

Ener ,ija eI,llerg,ct kog 8'1' uba aure .svodi S}(!I- do Zivotnog fit u b II ~ izi c ko m t lu ta ko stcl ne rg, tsko tel 0 j' pI e ko svoj ih vezivnih niti ~. traka/talasa, direktno uti"c, na .Koronu', koja je ~adufen,d za svoden] j Energije iz nerge skog stuba aure u Zi, otni stub tela. U ovom procesu 11a· nergersko 'tel 01 uticu (upravljaju procesom), Obruc aure i~-Ilo:zgici" II nJ mu, Energetsko telo regulisc i frckvencijc organa i svih celija, odnosno kolicinu Sive i Bele 1..1 svakom od njih",

V'

3.,,5:., CaluI';a

(~a.urom nazivamo deo, odnosno elemenat aure, kcjije rezultat kvalitativnih promena U auri ,~ prerastanja 'r'az:v,o',i= aure u saz".'vanl,ie'. Konstituise se u rnornentu kada se zavrsavara,zvoj Obruca, odnosno nakonformiranie s,vih 7 boia u njemu.

Ca,ura je energetsko-mcntalna struktura, kqja oblikom zaista podseda na cauru kJOj,B okruzujefiaickn telo, Nalazi 5) na oko 180-190 em od fiZic,kog tela i ima oblik usp'ra,vnog elipsoida, poput ljuske jajeta, Debliina Caureje cko 5 em na pocetku", nakon k on sti tuisanja, da bi na hajJ U SV'TO,g razvojadostigla deblji,nu ed oko 2JO ,_ 25 em, U pooetnoj fazije bledo sive boje, da bi tokom razvojapostajala sve tamnija, Prostor izmedu Caure i fizic·~ kog tela ispunjenje Energijom koja razvojem aure postaie sve zgusnutiia (po aadrzajuje ista kan u Sredistu aure),

e ~ [[)Ieblj ina C,8U re ,n ije edrn an IPO In 8 stan ku 5 em ~ ana prve II1laJstaje' kao 'tackasta izrnagl lea 1Il obliku ,iale'ta~, da bi Ikasnl,je It;)ti la S,VEl' d,ebl:j,l8i i, gu:~fa,~ idlitH ka tarn no-sivc] bo.~ l,

Aura]e nasa mcntalno-enerzetska posteljica 11 kojoj Svest sticanjem i 11arn10nizovl£lI1j,e:ml znanja, dolazi do samoprepoznavanja, Aura - posteljica, realizujuci genetski kod, odriava nase fiz;c~o telo, omogucavajurii stalnu kornunikaciju izmedu encrgctskogmentalnog etericnog, astralnog, duhovnog i, fizlckog U ,covcku.

U svemu tome, tcsko je .~ azgraniciti pojedinc funkcijc aure, jicr ee Ol11E rnedusobno prepli CtL . avest(~e rno, stoga, 8,a.l110 OSJ1nVne funkcije aure:

~ . De"ta.I:]rujl'eJdetti U od.e:!jku 0 2hrotno'i E,nergi]E. IPcH:i'ode~jak uSiv,a I Bela ,livo,tna,

Eneq~iJa flizifkog: tela" " .

137

4~ II,. ,Auria j,e u:s,'i,o,v P'Ols,t'IQljian1jl,a ICQ,'ve'lk,a, kac 'm la't'. r ijia,lno,-,enle rg,e't'slk,Q'g' ,bliilca

·'0\,·, -kj : ~ di no bi,: 1,-0]' im: £_ U u. Biljke i zivo i,j im ju svoj lien rge ski mo ac k ,~i nn sc kod njih radi 0 is U'- \ i_c nju I ne En r J,ij . ("en erg ti &. .ri ic ns zivaju ,K011 n •. yo. i uru, nairn t n SnlC1TIO svcsti na ucnl r~ zetski on10-1,~ , t.I j r j ~ 011 deo, odnosn pnslcdic n'" se -\~'!S L Bez IJ UT mi ne bisrno hili hie" koja pOlS - duj u .. vest, .. i_j,l SU _8, i-

naje da t zi k,~ s moprepozn ,v~ nju, U torn prnccsu samoi r .. ~ pozr: vanj: u 10'- i neophodna ~~ ,2_ ~ azvoja j urn" \10 sazr 1;\ _].,-

nj aur .11

111 stcni I bTU ~ U . .ur . Pored Mozgica' koji su d .0 nases 1 t koa kods ~ rol - m Zl ora 1i s icemo 110Vsu kr ~ ivno rraz nj, d~,O-, orz ",. pitanja

ko~a zaokupljaji n IU " ~ mi I priv lacimo odr 11"1 znanja

koja ram [JOJ,~lZ U vidu razl i 1 ih nor ,- skih s ru tUI I. - kada: 1I tl 11,;1 nja koj '1 na I _~ UZI kao I, ,la t OS' ajudi n' k vre- 111 uz nLIS~ 0 k ~ 11 aura n rbuj I od no' 110 d k e iz 'Z n· ... nja 'Sdlh-.l mih U "ohlrlku", uz porno # ves I, J1 konstituisu od ovar ju -i ~ Moz i "i I, N, .kad , p, .k, , n nj _ dolaz k 0 ki~" koja "s~ pi ,I pr nlCl I bruc II dur . pr 'a ".ll' i s _ u - I, zgi, "el~I., ~ ~Z, 'n ~f~" loz [I -'I ~ U I, I ,I[U .. U _ urc je kr "an'" t k nn k 'm~i harn101, iza ija Zl1U nja, pi i · en u dol zi i 10 ink ti ~ k sabi ran [a i 11'1 ~ lu ,01 n " d tal, Lj'1 razli itih zn nj ~ U ra nnvi rn kval i etum 'ZJ1' nja, I rn ni .. .uj I J,'" rm i ijavanj I h ,i'l 11 ,aLB i.

Kljucno jc il -II, Z la i da znai J adrz no II 1 zgi iirna" ) r cis _ avlja anT-, ' nci "1'1. sto b. s . mo I I UpOT' _Iil-i S' _ Iajlovima I 1 koj velikoj il sloz nos ukturiranoj I ompjurer ikoj bazi poda a ka, D',3 1 i cc rno i ko is i' i r pod k (zna njib )J zavi ... s i, pr svcga, (] ~ gCJ da II i c _ .mo za njima tragari odnoano c Ii ,jill ~ i i USl11 rena.Ako j I, CS USll1 r n ' nu trazn lj" za rim da irn I nacin n koii c~ 1110 ih pos .. ija i sve-

111. zat l~,ir: 0] n 1 aih t-: k ora. Ko Dol 1 koje Imaj 1 raz ije ... n u intuiciju, pr pozna anje CC . L :i kao ] n tuitix 110 zakljuciv _n] - ~ dok [: 1\.1' '11 h tit\, rdih" a znanja hi i pr pOZI1· vs n 11 51' u. jli kroz 11 .. S I, sno izgo oren, rei: nice. 1100i ljudi su puno p,u a u ,3'\0)11 zivotu irn ]] rakve n101' nt uPTCPOZ ravanja"

4,.,2,., Alu'r'a, o,dri,a,va, 'fi,zi,ck,o zdravllie ,c,o,'y,elka

Biolosk I funk ij· 'U . z" snl\-- S . l1a: . nsnuvn'l (Jen' en C,_, , o u:

_ c, 'aliz, cij generskc g koda t 'I In 1\ io n i an] IO} idin ill

oraana . fizi ~ kog . J,a k: 0 c lu I .);

_ spaje l1j- eners 'K g i rna ' rijalno . u COV. U k lTIlJrrikacij. J upn vlj nje, 11 ibdevanj Energijom ):

.. odrzav mj -- --zicl{o, z_ ra Ij,,,l iov k,,~.

lM • Aka poglede I~ksir,a,mo drugu osobu ra no prerna oc1n1a. Sill paznjem bLago usrneranom pored hZlc ogtela, U pf1edelu glave rnozemo rdet i . .Koronu" I cdno-

sno Isil~,avanje IRadne Energij,e.

••. SpE!ci'UcflIi (granlief11i) s~utaje _ ",au ., 0 nosno'"ls 'eslli" I cd is[h zi 0 I n~a, k:o s:lo su kite i, de~1lni i maJn1uni ,(::e bi I P edmel d u- Ih teksto - a I Je z2!'siuzuju ~zuze1nu painiu.

It,~ 3,., lUI au rl s,evTs,i prljem ii s,kll,ad'is:t'e'n',jill' znan ilia", ,Qd,1nIOIS,n'o in,f',ormac:ilj,iI

A1Jr,~ preds \ Ij· Z1'1,a, " ajan fak or u proc , U ri .. 'U ja, aki i-

'" - 1 . "";.

vir anja i razvoj ZIlul1J". osi :i 7:'~ ian]: L1 auri ... u J-' oz I (,1 •

L - Znanje nlje fl-I· ka ehcin_ i<o,a bl se .apso rbo anjenlU ad strane f,Mozgu;at od n udla Imogl'a "Ul21_hn • lnanje prosto pa'Sh)~11 i 105 iillje' u ek d05"upno s jma ~oji urneJua S Ilgnu de nJega.

J ~ Nara no, pos oli i dl l 'ino 5 Izn . ani' de Ikojeg dol .lImO' kroz dir _ k nu kQmlu~ ,mkaclju sa VI,S~M E.NE GFTS O·SPIIRITUALN~M STRU I URAMAt olclemu .. ema go 0 i [ lJ n_ ,ednmn teksto lilma.

1"8

znanja smestenog u '1-' ozgicima'; 8tO se obicno proprari recirna: I e znam ni sam kako mi je to palo 11,3, pamet",

Na opisani nac~ n mozemo doci do saznanja koja su lj udi nekada ~ mali, ali su ih tokom razvoja .izgubi HN:, znanja 0 S ,arim ci vi] izacijama (Atla n ti da), zna nja 0 alt rrnarivni -1' 1111 tOI~ dama lecenja (Iecenje biljkama, magjjski oblici ri rualnih is .ljenja); il i do saznanja kojc. su hila dostupna samo malo brojnirna, rnada su data svimakoji umeju d: _ stignu do njih i, da ih pr,c~ poznaju: znanjao novim izvorima energija, znanja 0 buducnosti. .. m do drugih vidova sazns nja, ako ka njimatczimo.

Ukupno zna nje je d i na rnicna katcgorija r jer je sazn ava nje

'10

proces s,amopr,e"pozn~ \ anja Stvaraoca, Cnvckov put t sa )zm1,a-

njaje put ka samoprepoznavanju, odnosno put ka Svesri ojedinstvu sa Postojanjem, a tim ~ i do svesne r .alizacije tog Jedi nstva,

sklopovima, i onih koji emituju 111eg, tivne lIDS)" i mocije, jer njegova ,aUf,BJ ne propus ~ ovakvc frekvencije.

4,~5;., ,A,ura ' .... Srll',d,stV'D' k.'DlmunliUclJ'c'ij,e

ura ornogucava de se frekven ij svesnih i nesvesnih misli, koje odasiljcmo, transforrnisu II frekv mcije l<Jo~e mogu d ~I dOPITl u druze di rnenzije. I "'O\(' k,"'ija aura stia svojim vibracijama, i SVCS)1!O~ i nesveano, dopire do drugil dirnenzija juzn , ajuci ~ iz 1:1j ih razlicita znanja, Kad • pak, __ ura pred C U azu isijavanja, onr c -Ja postoji kao viscdirnenziunalna, tak da 'vis, neIna. potr be za transforrnacijom frckvencija . s,Ii, J -f se ostvar uje ,s, Ita] n a direk n a ko 111 u n i kaci] a 8~ svi m di 'mien ~ij arna koj e

su dostupne covleku k~10 materijalno- n rg tskorn bicu. -

4".6,.,H,a'rmonl'iizujiuc,. 'funlk,c'ij"a ,auire'

AUIa vrsi direktan uticaj na harmnnizaciju ukupne energetske strukrure ,coveka~, ali ina harmcnizaciju materij __ Inog, energetskog, aetralnogvmcntalnog, ctericnog i duhovnog u 6ovekll. Aura dOVIOdi u ravno ezu Svest i podSvest, omogucava harrnonicno funkcionisanje nas .~u jzjc kog tela. ..

Au ra vr,s,j i medu sobnu ha rrnon izacij u aura. razli,c itih osoba. - izi,ck.a bHz1t18 dye osobe dovodi domedusobnog Uti, aja n,a relaciji aura-aura, pri cemu se aure 111e mesaju stvamn (ne prcpl idu sej.jer PO,stIO~'C narazlicitim frekvencijama. Ipak, ove d 'Yea u re d. el u] u j edn a 11a dr ugu, P r i ce In u ce razvi jenija aura d c ~ ovati 11 a 0 pti mal iza. cij u i ha r m on izovan] e man] e :razvij,.n,E'~ ad nosn 10 rna nj e harmon izovane au rc ~ Za to ljudi rna koj ill su bolesni, ili SiC lose osedaju, odnosnc onimakoji irnaju ostecenu, ispraznjenu, ili manje razvijenu auru, prija boravak u blizini osoba Ic~j,a auraje zdrava i razvijena.

14@

141

Aura je u nekim aspektirna zaista nasa npostelji,ca.rt koja nas 111CgujC 1 sti ti od negativn i h utllcaja.Zd rava i razvijena aura je' najbolja zastira od negativnih zracenja (aps· rakrnih i dru- - gih), Ona nas takode ,stiti ad Negativnihmentalno-energetskih sklcpova (-\-1\ -E8). Coveku imanentnc frekvencije nasc aure onemogucavaju ,~pristu·~~ negativnim frckvencijama i energijarna .. Zdrava aura s,'tliti coveka i od tudih ncgativnih l"ID'~ sli i ernocij _!3 kada 81J u pitanju n,els,e sopstvene rnisli i emociJe:J kq]e mogu ostetiti nasu sopstvenu Hi tude aure .~ zdrava i razvijena aur at I akse a psorbuj cine urraliso takve frekvencij e i brze se oporavlja old njihovog delovanja, Covek koji irna zdravu 'I razvijen u all ru 1 a kse pod 11 os i bora va k nan, csti rna sa n c;gativnim zracenjima (bivsa stratista, Iogori, zatvori, bolnice...'), ili prisustvo ljudi sa negativni In mentalno-cnergctski m

mentu k du ' I -bru'" aure dos igne svoj puni razvoj, odnosno kada ima ormiranih s ih boja (n tom, rnomenrupod ,~' iana u __ r= )ts · -'_ _ j kre _nj _' _I _ozgi"'_ • p ntpuno harm ,niz i, ano,

aur po ·11 da ,-,I ..

J,. no 01 . rno - ~i h , ~ H " P ranornu 1 n ' \ idenja, 01 J

51- ]lj .od n kih 1 I ihl\, ~ ij~ sc uz }1011 01:' If . I v j 01 11k

,. ", dvij o '1 Z: iii 1Z Obru _~ ) JIVfJ taju I [TI .J ~

lje I( n101 _ ) i salju H r rerna rnozgu ~ od nosno pr ~ m ] . laticama t 1ICI" IJ?j C, k,' .ko bi - "'U1IS 'orrnisal .11 frekvencii

ran rrnah vid -nj J. \ i-

n ra vid,. _"11

- ¥ --

5,.1:,. ID",u,'g',a, ":,aza, _, na's,t'a:nalk, ie'aur.' II 'sa,z,iiimanlji,e' I.u,re'

Sazima 11j- aure pocinje momentum formiranjs _"UT' r,

Qjl_ u Obru _cCU aur '_' sta paju iedn _ U ~ ::; .tako

,', p-' " - ,'j 'o,lm" takn 0···· "ga' 1"-: na' .. 1

....,... .... J"'_' " _-'- .'.c: I_· -, _ -' p --_. ...., ' " ..... ._

1 Inn 'a sazirnanlern boja, gu - -' S: jasne " ,-' mice izme u njih,

. '. ,ozgi' ~i ubrzavaiu s- ojl' kr tan _, , " a. dovodi do nji hov " potpune sinhr niz - : ije (i d( 1 azim nia b ~'_' u Obruct '. _' '0 posledi a Ub'lZJD 1- kn tan] __ i, tnhrornzacii ~ .. IQZ-·I ~- " u mom entu sp ~ nj I_ 7., i 6~ boj p_c~inj~' i, ij vanj Dbruca, stvari, isijava sarno poslednja boja (spoljasnja), odnosno nn koja nastaj stap __ nJ m.

G a ica aun je de poee _ , ovog pro . sajasno OdTI dena, ali; = v' ,~ ., '.' prvim stapanjem boja u Obrucu polako pocinje ~r,-_~biti i ... au ra kao elina po '. ],nje da isiiaua.

Oblik aur postcpenc SIe"" ad polozenog, pretace U uspravni eli ssoid.

Siva ~ BelaZi rotna Energija uspora aju svoje kr tanje i zgusnjavaju . .. Ene rgetski 5' ub se takode zgusnjava i usp oraB kretanie.

'CaUI,a dosdze svoju maksimalnn debljinu (210-5 em) ka ... da ,se sve' bo]e iz Obruca ,c-'azmu ujed ',. ujedinu - c:rVBll0 ... nl[,an ...

,dZ,astu,~ koia polazi sa ok 1-' m nra ,,~I:_ 'fi.zi ,kog t Ia, I datle ~ on isijava do b iskraja.

oci, k 0 nrg,~ 111 \1

ICC i nz duhnvnih skola kojezri ju z, au 1 Lt. i nsisur ~ 'Ill na njenoj V .licini kao merilu step ena en .rgetskog razvoja .... ovcka t tljni 111 0 is 'In faza U razvoju aure ZCll1.1. da doprin - scmo I" olj m - \-,' -. n iu rn ila Z'· od ' di, 'In''I~ step' Ill. razx ij mosti (M losti _ Ul c.

Prv '" raz. r zvo] ur - z' i . . podn zurn nj' 110 i"',;r nj 'i.

'1}OkOJD tog sircnja - para) In It, 'C' pro S razvoja i s uk ri ranjs a I·ru.c, aun .. Po 'ecav,' 5'. broi I. vlozgic: ", nji ho- 'a brzin ' j sinhronizovanost kretanja. Povedava sc 1, broj ~ ojau auri, I ok s '11 izdvoji svih 7 boj I.

Kada aura dostigne S '0'1 m .. ak i111un1 Sill rnja, rojije izn I ~c'u 4500 j 5000 rn t u pre nil Ll, posrnatrann h rizm I" 1 _0, i oko '70, I metara ver .ikalno, njeno si renj 'S "'" zaustavlj a. U 1110-

I

t, - Pa anermalno IjjiJ,IO _ nj· putern au e znatnc je sll,~biJe od I rua uz pomoc, I eell mo, .. en' al e Sves L III VI enja LIZ po - ot s' leteg tela 0 nos 0 mental og vlda,

IS - Da podsetimo'~ UI Bibl ij i stloji da [e IBog usta,vil'o dUl,~'UI medu eblake" kake bi pn~dsta~~jall,a zna,lk i pods,e,eanje na saeez lzmedu Boga il Ijudi.

1.43

'W'

,5, .. 3:!!, T,e',e"a 'fazla, ,- [~est,anlak IC:a,u,'re'

-~ pOCl1 _:ak, saz"J'lv'a'nljia au,rie'

Isijavanjejediru preostale bIIOj"" Obruca posts] sv vi" ' narandzasto, -Ina -jo., vis,~ zgusni-' a, i zajedno s ,lien; za Sivu i Blu Zi otnu r n 'r'~,~ju ~ pri la 'i I .Cauri kao mod 'ILl. Si ,8 i Ia Zivo tns En ~,gij_ izmedu I 'Ibrua i I .aure PO" t~IU gust leao test, "tako d ~ jl' goto ',0 nemoz u ~. '.' razlikovati ill .. I. ',auri I SVI vis' tamni i tanji s ~

En f' Its ki stu b . suza " , do priblizn . \, el ici 11, LZicko'~ ela.Projek ija En rs t - 0 t Ia - - priblizava fizickorn clu na o 'to rn tra if cea 'a. i bliZ

,I. kraju 0\ os _',0 3.·. bru -0. ~I sta -og zlata pos.e m

pr lazi u h _~u VI ' 'I,', i i v vis' iaij c 'f; ( ,S 'e'los i En -'T,pijl1).

Tn ',e -_, f Z ('"IZV dc'l~_urtC zaokruzcna je k da dod do pot-

1 ~.

1\0 ne

II, k ,L_ stu -;il, I" __ U J - n rg, , k ela odn s-

do ene"'get:s,kog :sa,zrev,a n',ia au re.

,POIIJuno stopljcna au -" lS'linu(l jasnu suet! is: " p'l C tano

c nitujc E 1crgijL ~ PJ'~oz'i l1{fjl_ci~itt:ru Su,~J11ir.

n '-I I a ,",- - .k rOI i llj d. funk ionise na '.I-U~

g: "jjinl1 ')10, m,~ '. - sdajos uvek fizicko bicc, on: mkcionis ~ in svoju okolinu deluj --', prvcnstveno kao energ sko bid ': kOI1- trol rrad .. org, 1)1"_ jl ~ ICl U OJTI ska i I~- ir .ktn,~ I u fizi k" .m kon t .' k-

u ~_ t, kvorn QiS, born Iiudi osecaju delevan] ~ t L~_ a : nergije (isijav{;U1i',.)~ komuniks cij, saEner _jamaje autornatsk ' i stal- 11 _ (dcvoljnoje da takva osoba pornisli na nekoga, odnosno d,a n __ bilo ko: i n,LL ~in z, d ii paznj u 113 nekorn I pa ds dod ~ do del ,,anJ- En rs ij_ .~~).

Za lS· korn tree . faze, ostva I en jt. p rvi korak 11 sazrev - nj u auric koje c trajati sve do kr j fizi, kog zivon ICOI\ eka. Time j' savladana p I V .1 steperri a ka OSI an vanj II koriacnog ,oil)"' - ispunjenj sustinskc svrh COC--, kovog postojr nja: sa,m'DSPQIZ'rll'.,j:' kojia, ,ji.plllt' lka P"OSl!D',I,iI,nljILl.

Ako bismo, UZ, navederto, saz, l i ~i ostalo sto znamo 0 urr - rna u mom sntu kada nrelaze prag zrelosti. mogli bismo reel da rakv ~ .. ~~UI a:

ICrtez 1,6 - Isiij'av,anj,e aure UI momentu pretaska praga zrelosti; primer ifsijav,anjal UI bo,ji svetlosf i u naJlrandz,as;to',j bojli

Kadase aura Bairn, .. Ida '20'-301 metara sirine i 15,-20 m tara visine, a Obruc po tanl~ boje s arog zlata, Centri za S'·vu i 'Blu Zi VI )tn u ~ D! - rgiju ulaze U prostor izme ·~u "'" au, tie i fizickog t .. sla, n -.,o2cgicit potpunonestaju.jer se uta:paju u zlatnu boju ObruIc,a, tako da u momentu potpunog sazrevanja Obruca aure, on post-die centar aure, kojije kao celina 'pila!ie' 5:'" ,escu.,

.. - isijava ml c,no .. belom bojom s etlosti:

~ nema En erg: tski stub, nit! Centre za SiV"Ll i B ilu Zivotnu

144:

145

y -

5,~4,j Ce'tv'rta fa,za -, aura ~oj,a je 'p,'rle'5,llla plrag' z'r'I,~I'O,s'tii

Primera radi, aur Isusa Hri tai e hila mle ~no b le boje, Budina auraj hila ramno llla,l', ndzast dok ] 13UT_ Nikole Tesle billa boje prokron I.,

Dim nziieovakvih zrelih aura, ni U odredi _"

n rgiju; n rna .auru, I} , a ;j,V1.1 i Belu Z_i'IO nu ncr:...riju, noma En rgctsko 101 11' -~ 1 tlZi,l.k rn t ilu h11,eJ Zivutn -en .rai ';

- rcgulaciju rad or- n"L'-1J U izickorn tel u prcuzima I Encrgija b ~ sv rlosti 'f 'I II nu . r 'Ilzi '" kog tela L na] -zi en, rr,gij·t vesti 'tcl1·u da e r ~u-ut·lci)," rada organ "I , dviia bLZ POS[I driik. I' I I z dir k 111 k ,tTI nika iju na 1"-1,3 .iji SVL'S - Fizi kilo'

- Sv s koja se ria n i (S \ ilu . _1Hz vala ) i p~ c] 'Ill - stap; ' · sp, ja ) d' 't koja se r .alizt» ~ L:. kruz _IUSU~ i:i I' L n 'st j 'samIQP'r,epoznata, jle'd i nstv en a §,'Vlest - n ,I Jji' 'a od " \ U kU]11 I. ,.v i, 1 a i pa k - i 11_ i -, idu ':d11 ~L

Zdras __ u ria je optimalno harmoniz piT ~ vilnu din '_ m i ~I upul ,ir,a nj . ~ .IL''''.&'lioJ_ T I koi su od - akle na putu . azre " mi a

:u~ _,_,c.ll,, I rr "'~mo oaobe cij

,- _I e,_ nju iz - azli,..r itih _ 111 -

n st iu u I imo] auri,

_ izick _ ilo, kao privr m .na kuc a~ u kqjoj jc boravile ~·V~-~ S I po puni 111 sazi c" anj 111 (J ure ( i u kupne energersko- spi ritualne strukture cov ika) ispunilu je svoj zadatak, i Svest gil nakon toua koristi II skladu S,I Bozanskim Z,: datkom, odbacnjucl. ~ onda kada po .... H.

I roc zr ;11·.'l ']U rc nik ada so nc zav rsavaodnosno: i k d€.~ pr etc pra,g zr losri, una i dalj s zreva - prakticno S\C do fizick smrti covcka. _ vakva aura moze ima i razlici e bO~1 .: belozuril G S 11 ~ zucka to-naran lzastu, amno narandza U; boju sTaTog zl a tao ..

SVIC ovc kombine ~ij .', boj su prisu+n ked ZT lih I ural S

Irn sto boju zrel aur od rcduju truktura j \' rsra an ~ ~_z vanja S,\', .8 L Znjednicki i 111' nitelj svih a ura koj au I T' "' ~'le pI i zrelos ije eta i ijai aju i da ljudi LI njiho oj b] izini vcoma 1- rzn 10 ~~ t111 cia oscdaju smircnost,

a) izn nadni str esovi (riaglo emito an] _ jakih n gativnih em ij ,I), ill knn tantna stresna stania koja traju duze VT:-, ~, n ;

b) 1<' mstantna izlozencst delovanju sop tvenih i tudih) negativnih misli iemocija:

, )1 boravak ns me stima zd posto]e jaka apstraktna zrae nia (naj --es'ce povezana sa negativnim do ca Iajima koji su se na tim rnestima d I. i1],11; desavali), d)jaka tehni '""ka zracenja. L

N,a,jces: ~a 0 te '"enj,a aure, koja nastaju 'kao posledi a navedenih stetnih delovanja, SL1::

iii ,. NlalpOmlf!lna: geo- palto~lo,!lka zraelen,jal I z zern ~jle k,o,ja su retlekslja kesm ilckogz.rat,en,j,; na vedene enkJalve (tekuee i :s'la"i,sfe) unutar zemlje . ne uticu nil auru.

vee na energliiju 'fizil'c og tela, -

L Ru pe u auri,

2., Polu- tn -

otn·

. . BII,_'. _ ,a 'e ntara za Sivu i Belu Zi otnu Energiju,

g,. aki 0_- ns VI dnih obllka ostecenia aure pokusacemo blize d· I ma kiramo i oba -,- imo.

61,.1.. Ru, = ~) g, aurl

.U--I'. u auri nastaju d 10 anj m nagl Ig stress, iIi nakon dugotrajnog dele anja koru tantnog st e 'a (sop tv nih ne la~ ti vni h I 'IDO ij,a}.

"uahi-,- rcsro prohije _' I, Iom di inoi odnoano r sto I - ulazni i i. - azni .otvor koi i su sp,' 01 ni kanalorn. p es ek rup u auri podsec .. na presek probusenog sunderastog tkiva, ier rupia prese _, ill bolje pro. -, (;azili,ce Sive i B le Zivotne Ener-

gi[i' .. Rupe su relati no trains OSI-ee, nja - 'il dnom nastal ea _1-

ju kao rane t . U - i, P'_I _ e aju 'i tnkove ZivotnEn'~lrgij

. ,

,

• I , .

• •

, ,

. ~

. .

. .

, .

• r

• f , .

, :

. .

. . , . . ~ . . . .

. .

• I

. . . , I • ~ .

• •

ii' .,

• •

• •

• • .

. .'

. . ..

II! .1 ,. .

• •

r /'

" . ~ l

.. .

, . . .

,C,rtez 17' ,. ShlB'ma liz, leda .rupe ' u aun, u silluca~u kada .preseca" ce;lu auru r same jsdan njen deo (polu-rupa)

l28

, tast iu u1a skom .oblal " teg rti e energij :- u _ U .1.' hI,. Ik m, 'D_ stari ~_ - ,- (1 di a ' __ ' _,_, nih ill tu lih n gativnih rnisli i I,mo i'la, k!. ~ - irnaju slicn _ .,~~, _-_ ciju, M ,I dovodi do njih .... vag grupis nj ~ u I Iblak; koji z tim dospeva do sredist . UT'_ ' .

, akon neko vr rnen (obi noje .o par dan 1],0 aj oblak

gr ',duje 0 '. Ij, cjurr'. iz" eb probu TIll, U UJ 8 tim '." I . -

k n __ stale rup ru pros '.'JU_llfU pi tr uno same

nj-n '_.~, ',1~. arnoi: ljujucim I. I njem aur p ilu-: up, tokomvr m -

I, .n tstaju,

16,,!! 3:., Ost.'C" --i',~ 'i,"llli,c'a Siv',e Ii II

1""'1"11 __ L __ - . _._ _I~!lij,.".

ZIIIV'IQitne Enlle"lg'l.JII'

..

Do ostl-" nja iilica Z'i otne

En r ije lolazi dlovanjem sopstvenih, ili tudih n sgativnih misli i mo ija, Ili u 1, d jakih apstrak .. ' nlhlrehnickihzracenja. Svojirn vi-,

II! ..

bracijama ov n g, tivn n Tg1Je

0' t- :uju t - nie zili " - Zivotn '- Energije taka da '", one na zav ,'_ im P 0- 0 spa use, ,Ii orne 11e dol' zi do nji hovg kidan] a, vee do PI" c stan-

ka -unkcio11jsanja.. delovim aure u kqji --- ti e doslo do. ost- -nj_- zilica ~ ET,lrCTglJ~ 8, lodi I Ili se kreI"', sporij _ ne ':01; . .z lravim d 10- ima au ' .,' to s vidi kao rnanji sivi oblak veli ine '-'O..!60cm~ Ponekad se O,S, e "Jenja zili m nifestuju samokao niihovo ne-isijavanje, stOI se detektuj kao oblak svetliie '·1111- boje.

IClrl,.',z; 11, ~ lzgled preseka ! rupe u au ri

16., L"IO Aur,i,cnle' fl',ek~:

alaz .s iznad s ur (na,~lO cmod aure) nepravilno u

oblika i razlieite v Iii' ine (obk noj tOI 1~2, m tra), Auri n fle-

I n jlu k to po ~I~~ La ne ativnih ern .1 ij,a upt .. , nih dru :oj

tak ~Itl '-,-C old nasi I, n I . tivnilh ernocija tva -'8 , ' lek '

- ur t I obe . r '_,u n,a' , neeativn - erno ije _z-=n' za nju J~ VLno J l',JL Iasiri doni, n nasta "11 kao pn ledic a zle n :mer, ~ ~ 'e k '10 rezults t n ~,_-tivn ,I mocije, koje smo aamo nolu-

\ e ni, to ih, ami _U ost ", O'-'~, razlikuj odcinitl" koje su rezultat sv 1-1_. I Ism, 'r n gJ n ativno I delovanja na drugu I sobu .. Uzrok n st '_ nka -1:i<J -, 1-1:-'- 0 j ',T cimo, bri ~ _ ill n zad _ olj ,10

roditeli usme en pr m dt _U-, ilin z,-,d'Qi_ lj OJ cdnosno gil e pr ern _ p' rtnru ili pri ia eliu k di su uzrokovani nekim njihovim postup im .,.,.

Ieke posle nkoliko dana same. nestaju, Ako ih, medutimu n kom nerl du ima vi ~'C" mogu izazvati bezvolj - iost, d - p' e iju i konfuziju. , koliko ic I soba stalno izloz:, ma n )0 jim pohi- vesnim n g tivnim emocijama, kod nje se t lno sn laraju nove flek , sto dovodi do u'"' rstalih depresivnih stanja ko ~ a vr menorn i sama postaju uzrok negativnim emocijt mao Tim, 5' sf rara prostorza ozbiljnija astle,'" nja aur i I lokupne

ne getsk trukture,

, urricn ~ fl ,_k, u rvari aim taju k ns itui _ nj Sive i Bele Zivotn Energije II lOp imalno] razm ri, odnosno dovode do njenog narusa an "lat.

edina preventiva protiv stvaranja 101M fleka je - misliti pozi ivno, odnosno umesto negativnih oookiv:anja (straha, strepnj f' brige) ze -, ti i misliti pozitivno. _ zaboravite, C ase misli i emo ije d eh ju k_ 0 0' d luju .' a '! e r ~ ,,01 i Ili mat rrijalno realizovana dela, ..... a 01 vom p trtneru, ill d .. tetu, misli e p zitivno, time povecavate mogucnost da ispolji poziti ·nu stranu svole

l i ~ nos i. \ka. pa k tun ko. p! I czno 0 . ekuje t ne 1111(; I I tr re iujer I 1 osobu i nanosirc 'oj 'S I

du to', zt i ~ Ij' V" ]1 j nih pro

k "~ s' ru k II ri .

rivno, \ 1

!II ... ..t

lJU 1_ n -

150

\ I ',1 r rrn . d.1 l n ~·1 1111 1 n zu. S· Il·' In n r-

ki: rli sa] 10 (V,'( 111. t" u tzn j ,\1 .cri i, k j smo H, Z'\ ali !,mes,t'l srnr i \jer b ravak na 0\'1n1 m . tirna po I 'P no dov dl do otpui -II kr. de I n tara za Sivu i I Iu Zivotnu .. ner iju i

ds , anja" zilica, S,I n lion p , r dan; n zul i r sn "11.

7',. 'IA I_I,_ ILJI'V,O'S,TII:, OD-' E,D'IIV' _ _j_ JE K -, RAIKTEI_~'_-,~ INIEKE: IOSIOBE INIA 10' 5, INIIOI V'UI - IB,'OIIIE: 1,'IIIE-I,,-IIE _,UIIRE"~='

-~ sro n10 U 1; tcraturi susr ~ ali ft, zh j ~ pokusajc odredi-

Viol '~ 1 rn akt 'l~a lj 1 li pu boji njihove lit "~Ln'u S~ zapr tVO

rudi.

,,~ : j ~ r .,1 :' .110 d _ kret· nj , II /lozg~cr.. III izaziva {~ .kar boja t,

Inu ru da nods [JI110 11 Srcdistu aure se nulaze arno Siv: i Bela Zivotru Energija, to nOSl10 Energetski ru b, knji jc takodc sacinj 11 od ···iv i P len,~rgijl~)., Efekat (1)'0' nosti aure je po- 81 -I 1 ~i.I l .. pr A -iznog id snj 'I uti aja Ob II C~l n, ostale delove a U I. _I 11, ' 'i u, 11 a i 11 L. vi th-~ 1 i " ~ ru ~ < 11 1"' , s 10·' ' in 1 I ,01 1 zaklj [, iii da se radi 0 slo] .vL11a au: c. Tun ace rt'd da n k irn, auru pl, vel crvenezut - , Hi nckc druge hqj ~J dolaze ad tl sto vibri ranje IruSJ i i rnocija ~Zl: 7;1"" rcakciju , 40z zica" .Mozgici" koji 1- ivaju pods' aknuti llaA.i m me ntalnirn proc isirnr I ocinju d· vibri I aj u, U11IU(:uj urii to \ i br a jj (in all , __ cij I ks ~"11· ri rna za ivu 11 ell Zivo JIll En giju i 1-, 11 .1 .. ' " 'kOlTI' It, _ n08- no ka cov 1{ 1. ( ~1L1sU lr1,_ ' ,rcd18 i aure omoeuc av - me nj iH, is-:

151

j '_S - 0 1 fila rnanj baj I koj se s \-,~ iraju pril! knrn zibr acij _, ]\1 OZg]CL I. Kako i~oz,~,'i 0,,1 .vibracij c, upu uju iz neke d boj a u IOlJIL1CU _ UTI I iz j '. III I 'r i1 i is, b ja z· visne 0 - , r _ "tr ~' Zll: -

nja), t su iboj ko] urajt kaon Z{J at 'ill -,-I -,-: '. i, .

i, I oj Iino', sloja ' Ul . ~ kog poticu aktivira li - ' lo-

zgici ~ T. sko osob koja '.' bat i nukl - a norn :~1 zikom n,·ljl, SC

,_ k i\, ira _ tozgi ~ d koji . Ii zn nj' iz 0"-' oblasti, ~ P s' i' zn oc - nja k j .ticu njegov _I kruzen] lizi-o injao kojima sc b in J' ~t zn "j .. (5-' sv k 0_ njil, vecinom podstica i ioz icc~ izdr ~d ne bojc (ili radon nih boj: ). p_ (5 11: f' ciznorn ck 'I~' 1- sen u izgl I -' i daje .ur: !I dng ad njih -1:_, one nrug g zel nkas '_0 -I k.l .vibrr ..ijk h iranih III--':'~Ioz ida rol z . r - dis In _ ur , s,' o kod posma rue stvara utisak boj I iii kornbi-

n.a -,ij ooj .

\ czi \ an ~ od r, ~ "nil ti I, I\r rnisli i emociia za poje in - k - kt F , licnos i, ucinili su psi holozi. eki ekstras nsi (Ili njihovi sa radn ici ). u, n osnovu og,a dovodedi II ViCZU k rakt ristik ' pojedinih tinova licnosti s· bojarna kojc njihove (naju-

~ CSI ' lije) misli i 1_'n11 ij izazivaj u auri (pr ko vibracija ,~'_coz~ U':IC~_ I), nasli z, J dnicku nit - 01 rcdivanje kar ak era licnosti po ')Iboj:lm~ ,-' uri U. Ovakav pristup koji kao st ~ 111.0', id -,11, irn izves nag osnov I, ll1.17 i ni mans .'c jrc.- ~ U Su: rini n prih. _ Iji .. Ia 05_ Z __ odredenng 1\ 1- ek ~, pa i tip, licnosti, mogu odredi i do run .ntni mis oni .: emotivni procesi, ,8 tim, i dorninantne bojc koje 1# Ilozgici.' aktivir ju u auri, kod osmatranja .bo] n ]1 "ije cure, U . e rreba 1111.a i na u - nu i sled, (", ~ :

. .

- t TIJ .. njen aure;

- stanj V -, -11' Ie 0.501 -I '~U

p- l' _ torn ~-Id r, ,'i ~ ': nje nl' ije,' k __ T _ .kter _ .;- 0 ,b-di njeo a-If mozej ko d _I, pre ari. o, OSI . rvimo I nima koii se bav \ czo rn izrncdu ,bojc aure i k,· r k '. r '_ [judi da 'to s rmi otkriju.

.. '_ snutno zdravstveno sts nj ~;

.. tr .nutno menralno i cmotivno rtanje:

.. okruzenj koje u momentu posma -anj. utic n __ da 111 i cnost;

1.53

liiiiiiiij V ~I

Kortstituisanie Suetlec€:g tela [e de-a Procesa 8U1110'-prepaznavanja BO.i(-H1Slcf! Suesti i jedan ad elemeJ1a.ta ktoz koje se ostvan lje ci Ij postojanja c(Jvcl(Q

(ljudsk'e. civili3acij~'J - samoprepoenauanie Svesti.

II'

II., P'O',JA_- -_ SIVETL,IEICE:IG TEILA,

_\ 1,1~'n' ena nauks n _ I ra d ' su rtributi p k ojima ,', covek us inski f_ zlikuje a zivo inj nj gov -I inteligencij It '-:0'vor i mo: u ~]10' I ssn .kre, icije. ~ a i pored - ,,-::,:,- naukr I se, P_' - Iaz ,e1 du,', , ~ ut ad kru II, rna irijalizma do n isluciv 1 j_ tana nih i' in koje se kriju ,1 a fizi'" (j', polako prikrs da obl sima kojcsu do - kor .bil r ezer zis n - S'c lDO Z _ Ilozo 'lju j f,eligiju. F, nom - ni .z iv ta p _ ale srn - ti" odnosno ofi ]j"- vanjar _ onfizi, kl - rnr i, k -_10 in,' vero' I tn iscelj ,n ·II~ za k;oj~ _ n,_ U - ,tl rna 01.1i·- snj nj _" .-101\1 Ii st on :"1 I 6 11, _.U - nike n - s, g zek J do 'pr ei - poi ivanja odgovora n,F osnovn~ _ pit __ nja Staje ziv:o' ?" i - ,- t ~ je S111rt: . Korak daljcje pitanje ko]e de, jednog d rna, svakako, t~l~ kode bi -i PO' ,I avl] eno pr d na uku: Kojaje svrhaccvekovog ziYO a: ' ,_ I doks 0, I pit _ I1J zaista ]1", postave U okvi ru nauke,

najt 0, ud na da bude sam mozaikznanja iz razlicitih oblas .i, koja se - pc s _ojo~ sustini, n I razlikuju mnogo Old znanjs primi ivnih plemena 0 kretanju neb ~'skih tela, .. Razlika je ,s.a.~ 1'110 U J1'jllOU znanja dok sustina ostaje ista: radi se 01 sazn njima kojago -ore sarno ojednorn aspekru postojanja: materiji.A a· p k,~ I, postoj n j a covek.tl" svakako ~ i rna mnogovi i' .

a razllku ad nauke (koj u m rtr mo veoma vaznom, mada srno upr 'VOl go orili 0 njenim nedostacima), energ ticari po-' laze od t.ZI ' da je I -o~ ekova ,differentia. speciiica to sto je 6o\f1eku data :SI'V'lest 1~.Dja '1llzi sa'mlop'Npazn'l,v'an,ji'u .. imogucnos da 'to 51 rno-

. ~

pre-pOZ11 ClJ vanJepos, 19nJ - '.

S'ves,t k01,J!a, tlil :sam,opIi.'poizna v',anlj'lupostiqj 1 U svaknm IC.OVI eku',

~ Da Ii je ,eovek toga manje iii vise 5 _ estan, iii! UD,Psb!' ni.ie' $Ylestan. IilliJe bitno;, vatno [e da :svaki f;,Qvelk tma Svest kOj81tle'zi $,lmOprepolz'na'vanjUl .. N,~eno p'r~ro'dnD 5 .an]e jle~ Ikr,eta,nje" odnosno kr'arlje~ ka sameprepozna anjlu',

S\, st je slozeru n1, 11 t 1 no -enerzerska i spirirualna struk .. tur _ koj,;r I se - r m - n m T,EI ,ij ~'I i . ,'ZTv,a - d rll- . , _ ' _ ~ i Ill,· : :SIV'CSI't,

,lie' PT'DC'I'$,_ U oku pro I 5 'I r Z\ 011, i s '-,' -I vanj ~ __ olazi d k antitativnih j kv _ ilitati nih promena I sto n kr iju Ii zul Ora h r ..

moni - I ijo' rl i sazr '\ nj L '¥ isti i nj 111m s,' • _p nj = J1 '_ I -

dnoscu (Postojanj . m J~

R ,"i eji j 1, '0 ner._-:'- ko-m rr __ h i duh rn ' ruktu najznacajniji za razvoj i sazr wanje Sves i, odno no ot , 0-' oriti ns nevino pit, 'jl~: I dr ,5t~ 11Uj _ ~_I' st? nij _ ni malo j no. 1'1 1,- sto ' e moz reci je d _ jeSv 'st ~, risu n :-.1 u ,I Iorr n S -']11 hicu, , to izmedu ost Jog znaci i 11: fizickom telu, auri I' met, ~"" nom ~, ~lu" as' alnom telu, etericnorn telu sn rg tsko ~- 1_1 I U nasim rnislima i emocijama--- Posman ajuci sustinski, bilo hi naj is,' initije ako bismo r kli da 8n10 rni ks 0 fizicko- -111.1" - _8_' c i duh I' na 1]I"a deo J1(f~SC Svcsi! kao Pvocesa.

J dan od vaznih elemenata nase 111 mtalno-enerzetske i au h 10- n e strr .k 'U I odnosno 11" se S\ es ti, j e i SVII,t'11 e,c,. "11,1110'1. Do -, _

govorimo iii mislimo 0 Sverleci m tell rna. sto znaci i sada ~ dok tit ue ovaj tekst ~ ~', StC Svctl "", t 10 prari ' ase misli, r __ zurne 1 h, vibrira i ... ' nraduje s "sto mislite 0 njemu. Akot . ,S'I dol: IC'~' 'a e tekst kojij pn - "am "na rnemeru i zasvrbi U pr d Iu potiljka as it blagi -ri' isak na temcnu, iii ima oseca] uk~lO d nesto prolazi krozvi 5u~ zast nite z " rnornens t ~ Z I itajte 8,': Da Ii to '--8,,_ vetlece telo pokusava da uspos .avi kornunika ~]Ju sa Varna? Predl zerno ~am, d SIe: (recimo.Ka to korak dalje II upoznavanju sa ',a,sim I ;1) cim t, lorn] na momenat zaustavit i zamn Iite nad crtezirna na stranarna 1.6,3.116411 ~n3] 11,a strani 2105.

~,tQ., da sc vrati no na 0"'1 tak, Pn ncgo sto definis emo pajam verleces tela, _ azno je da istal nl rna nek 'cinj .. nice:

·ovckj j '- inn bid na Z: mlji (,ClJH m u sve rniru), koje ima ,ve le '" e ' elo: _'. - aki .. 0\ ek irna ~ --I '''1 C'

... ve II ~',' t, 11 ljudi fusobno r __ ' Iikuiu POI licini i

struktui i, Od,-10S111' nu rs . vijenost ~ i po ,', pent

zrelosti; -, Tokom zi

ko "U'IS" •

J\.! - -' "- t

vekov ud,oll .ITi duh" (n ki go ore to li-

2 ~ '8'zIIV' uSv,eUetle' 'telon daD, je Mr Ljubi~a Slojano ie, U s,oj'oj knjrzi • Ilsce~~en]l,e:'\ Budutnos !' NDVlil Sad· 19915.

en, ·"'11 vodicu' ';

- ,el\ et ,-'" ',- '10 nij . ml, n aln ,I. en ·r, ,', ,tS,kO' spiri UJ Jm10

. ~ - -- - . - ~

astralno ili etericno t ,10,1' nitl nj ihovi obli i Svesti (menalna, ... I.

dedutirn, mads nii ,coveko'v,~, Dusa, ni ,dobn duh', ni m In' J no.e ner ,.' -, ko, ,,- -I~ ritualnn .. ,. ,. 'I -10 I" 01-, eka ,~,' e lede ,10

i rn VI, z; -' ~ s- rim nabroj _I) i m 1 mien ti rna ener zetskc -men .alne i duhovnc struk Lurie C (Iek ,.

S,vlet~le'C,e 'te,lo 'nas,t,aie' 'p'a,T,a~lel'n'G 'sa 'PfOCIsom na'st',a,nka, cav'elka, IkJiJ.lcl 'pD,j'ed,iina,c:nag b,i,c',a., Prilikom nastanka ernbriona odvija Sf! places u:sklk ,dilv,a,nj,a 'vibir 0 Ici:,i'a (prvo izrnedu spermatoznida i j _ jn 'I ~I-·lijie~ z tim unutar tek oplodenejajne eel ij e ,j' odnosno em-

br )k"" · .,. konstituisani S' 1'1,;#

'flon,a. '.. .~OJl11','e IntIC'1 r PTO'C - ", ons I tUIS- nJa "~ vetleceg 'tIC-'

1 ' . Taj prnc 's j ek 10 obrazac sadrzan u Ig'I"net'sk,oml Ikadu, Iju,dslke ¥'rs:te' koj i se uvek iznova real i z' uj . kroz zaICC(;,C svako -, novog ljud: kog bi "a., Pri tome, kliuc ri preduslovza inicir nje stvar - nj a vetleceg tel a j pro Ices uskl adivanja vi b:r acija, U - kladi vla- 11j _ ,ibra('ija u stvari j manif s' acija lunlii'v1erz,a,llnog p"r'i'ncii'pa, I.iuba'viii. Jer: uftlive'rzallll1li p"iinlciplljub',a'vii~ koji proistice iz stanja bes konacnog Blazenstv, J. 1~"tV. r,aoca. u ,s;tvari on1u,guc,ava uskla .... ,oi 'Uljt V'ibr,acij~_ I Inbriona 1 ti~'l1e dovodi, do·nllciranjl prooe-

158:

sa koji nazivamo knnsti : uis nj I ~ C - t IF ., I ttl- B"oz~_ nsk '_, - S 11e. d --') uje din - ktn 11 TIQ X Sves 13 kojan - prole s d luje I Encreiiom,

0111 ID 0' J1.1 enSo," -; ~- .ko

,.' retlece I 10 j '~ t sko, ml,aniifest,aclj,a, Pr'loc:es,~ un'ii'vle'rzlalll'nog' pr iii 'nc'i'pa, I,: Llba,v'ii,l I~oliiiil !Iini,lci'rr= n,I'='9ov'o Ikol'n,st''i'tuii'Sill1ljle", ,ol'mlogulc:'ava"" iu.c"ii p"'lthla,d,'n,GI u,ls,lkl~adiiv',a "Ij'l' vii br,aciii:a, II'm bJi'DlnlliI, ..

K, ns ~I ui - anje Sv etle "', 'g I I -}, ~, ' d 'a. Pro es - s

znav ni a .: of nske _ II' i i j dan od 1, em n _ - k I i 0" tvaruje cilj pos coj·, nja c - reka (lju . ~ ke ci HI iza .ij

"

L

'vi n:lsi rnis oni CIl1 I'ti\ ni, aznaini i d ugi s ... drzaji ,11 \ e" 510 rni Z11 rno "to 5, ]1 I doziveli- f"CJ dr"ano ') me I ," ",1111' 'Ill i moze _ pr ko njc ,u sazn L, I .] 6 ' It .to je i nosil, rnn ',- "11 iru ~ h zn nja, kojih lj - _-j ni U -2:' 811'1, jer --"111 n'1 n rmaju '~11 I k m ,nika iiu sa vet] .Ci 1 t -],

- ' . i _'(Ji](,'Ctl C ,10 nijc sarnostalni ell ti tct ... ono '11 Ina

no ucn I I \ I rha u ko , -

op ,_ po-

k,,'11 S ,)-, 8,_ ,nI0-

repozn 'v,_ - ~ Sv esti.

ri'OI11Ie~ ,- . etl cc'c-, I 10 nije Isk: Barz ansko ' U n,~ma ,

I. kra BO:l,_ nsko ,=' u n: m __ j nas ,a,JI - sr, dok j -, ,C~V tle " - tie], I de,o

S;V'lesitil Ikaol PfaClesa 'i nj'e"golv',a manlif,estacilja.

Osnovna uloga Svetleceg tela kao In mifestacij , Proc .... s

. individualizacije) I.,' esti od ija se kroz po rami Proccs prij - m i 0'--'=8"""i 'anja znanja koja one prim. U obliku vi 1,)1 a ija, ne .. posredno u icu,ci na samoprepoznavanje individual nc Sve rti,

',~~ribu, i . ";-.-- an a -~' Ole, Ljubat i Zrn .nje.. manifestuju

i u proc su z_ cinjanj,a covek.a k JO pojedina cnog bic :

~, Stvaralac ornogud, _v' _ prnces prcko P ocesa Si kolikog Stvar __ nja I( '101")'

~ Uskladivanje vibracija prj nastanku embriona j . izrs z . ,a aoc __ vog Blazen stva (Ljubav) i ornogucuje prol_l~s stvaranja (i sazrevanja) 'J'" tleces tela;

~ Iniciranje procesa individualizacije Svesti (Zn . nj Prma tome. S etlece teloje d o i mani res' acij '11ilS'-: V'_

lj ',oV,' r ti ,~_O postcjanj; ~ I, dn -1 n ~I' ~ ,V" '\ ha, j u dir

noj ",Z'I s p stojanjern ICO\ I k __ i uku pn ljiudlkr iviliz cij ..

. ';( (e.i'a,] f,lhat)i [e u st _ 31 i oznaka zs Hristo _ u Ener8i~ul odnosno za Enlng~jllJ

Dlja [e Bo2:anskim planlom vezana ,Z,,, 1~~uds'kUl vrstu i n'ien raz D~; nazi IIHrts,tov2I Ene'Bij!au ne treba posmatrau IU okvilrul HrisC3f'1'st, a kaQ r,el~gii"e" [er jle ' zL arue ove ErH5I:r . ijle za i me, lsusa Hi rlsta poshadica ci njenu:e' da je lsus c;,Qvek za ko',ga znamo da ie biOI U permanentne] kemunikaciji 'sa 0 om S escu ., Ene g,iiom" pa sma ,~e po nj,emll i i menov,aU.

Sve ] c "a ela su U stari 11 kuh [J _ m _ i relis ija ta '\ eom retko porninja ru . ,I edns od retkih duhovnih nauka u kojo] se - 0111 1J ~ no J.el koji 81 . maze pov zat a S\ ,1 -.; rn elorn jr ~ jl vr jska Kab la., nacajno rnesto U ovorn uccnju irna Keter (prva s'fir ) 1 " b,,; listi cko'Q: Dvveta Ziuota k:oja se I po njimi , n _'_ lazi iznad I"OV' kox og fizick 'g, tel . ,,_ to R naziva i kruna, ' '0 Ie asocijacija i na njen polozaj odnosno st. Pi 11 razt i ienosti

vesti kloji im on' j koji njomevlada'. ""i njcnica je, ~. I k, da

tl ce elo kojc dostigne m: ksimum mer: e ske ne i m 'I - tal n e) zrelost i i ma izzled krune - vi d i crtez n a strani 166,. lz to, ,i 8.',. da zakljuciti da su Kabalia i znali za ; e ece telo, ISJ,m, 1.0- gt I' iz 'I I 'I rov koi i S,L1 J],Hm bili dos u pni, zn 11 0 da se 11 ell ali

. Ipsissirnu8 - co ek kaU je sebe ostvano. ,a'il' je ost a 10 sOlie is,e Jar S oiu "I s' I nsku OI~1 u"

ISO

11

-uiihova vid 'nja zavis Old ni~ roa razviienesti njihovih paranormalnih spo bnosti "a tim' i vldei ia ener et loh truk ... , tur - I, ' " ali i d step na r_c :" ieno JO, odnosnn ZIle10Sti Svetle fih tel - -01a 18U vide H. Oni koji su imali 0' akvaiskustva 1181, ~'0W0,"" '_''',_J'''ILU'~

;U I ,rvali rrJ:dre," 'I ris -"~'

- . -~ " I-I

"\ czb'a komunikacija se T{,ctCI, I'~H - uz vizucliza iju i vi bratorn

ormul -. P .',, "i iz I rimcn Inih r,r zl g~J -1. -, d ka

lis ickih obn ida I( ~ rednji .ub" i ,~-~ ibali ticki krst ) 11 tvrdili

1101 d, ,8' I pre sve - r'i m 1I ,pOS~ vlja komunikacija In, edu _oj ims je it l~lc '

nom vibra _ rrrih _ rlnllla~zL is ),

nekim n k;'~J1 I ruk rr una,

10.

,Ir,' gi rt II - uk 21V, m '," na '\ tl "',' 10 imamo n· _ hrir" mski m j konama i freskama, ~" d Sr1J1S crtali reoli 11 obliku poloze - · elinse iznad gl __ ,_',VI

mad _ uprosccno) prikazuju Sv 1 -I: 111- U sranju -0 .punc

zrelos i. Si zurno su Unl.B:I ]1 i, Hi n ki drugi Jj I di, koji 81..1 '-0 ume nicims pr 1111i~ '\ id li I( iii idali vetleca _I la u st, nju potpun zr 1, sti iznad glav isve t cia i to na irta] i. Kasnije, CIt, n] - OTI ~ 01 ~ J~ -'-as" 10 obav .. zni dco .dekoraci] ~ S .. I a.

U Sr' akorn slucaju, nasa istrazi"\ anj pokazuju da elipsas i

oreol iZl d 1,-1 0", S I, raca zai s a pr stax lj "" ctl ,ore' ell I.

o, ni J .. dn, duhovna s I ola, rriti religija, se ovim fenome ... nom 11 La _ i oosebno niti jl ~ 011 U njima analiziraru Ener ~ticari veruj u da je razlog, pr S, ze ~-ra " u tome st I j za d stekrovanj ,'- I'; Ieee ",' tela potrebn iZLlZ stna eksr : isenans sposob 110S.t. I sim i ag,' . Sri dec '1 njjc 11 eek u net Or ,I, .dnoj blizini covek . ~ takn daga ni do bar ekstras msposmatranje m I merget ..

ke S . ruktun . 00 _" ek a nc moze 11 k videti ~

Crl)11 1!9": 1IIIIusracUa opiisa SVlertlefeg trel1a kao n SriVCI·b,ele loptaste struk ure" I Ikol,ja po neklrna ~ ~ slvet~uca I a POI neklma ne

Prilm,e'rr Z I crt _ z 2{}'):" optasta visebojna isr~avajuca struktura" u k'ojoj preov,ladav,aju ,croena i narandiasta boja II

Itrt,e'~' ,2'0:

I ~ ustraclla v'id,enjal :SveJete,g tela kao .Joptaste vil'eriborjlne li'si~ java,ju(:le ~stlruk-

tu Ire:" prlet,e2no ervenonarandzaste iboje ... t

2,.11. IOlp ii sl IS 'V'let II eCI"9 tier 1,8,

Kroz ri~' z,go\ore sa ljudi sh .. .tili smo da .i jed, n bro]

njih ipak vide Svetlece t 101 U rnanjoj Hi - cecoj r -,Ti prccizno, rru ida U rim momentim _I ni: u znal 11 S ,3 je to s' 01 -id ..

162

Prim T ilustTovan crtezom 210. ukazuie na bolje videnje: zbog vise boja u POldnozju i razviienijih Plamenova, kao i zbog samog "k1ictanjal Plamenova i celog Svetleceg tela, ja Ija se utisak visebojnosti sa pn ovladavajucern ICTVeno ... narandzastom bojom,

Efekat "starog zlata" verovatno je posledica spustanja razvijenog Svetlecegtela do glave coveka l{oji. ima razvijeno (gusto) Srediste aure,

UJ:.t

IC:lr1!e,1 :21~:

II ~ustra,c ~j,al vld,e:njal SVIE!rUefeti tela kao "II'optle boj@ stalrlog zlata" ~ sa nesto gulfim Sr'f!dli~,'tf!ml koje :ilsij,i3lval ka obodu

165

ICrt!ei 2:3::' ~Iustnu:,ija vitjlenja Sve:tlee,e,g tela kao " zvezd astog i:5Jj'avillnjal

u raznim boiama~~, s

tim dill preovladava] u crvena i nerandzas ta

'Crte:I,2.2':

I ~Iustracija vide'nja S,v1@dllllscls,gteia kao u m I,e,enol~ belog il,Z,VO ra s;vet,llo,s,ii u I k'ol~ i ravno'mllerno i ujedlnaceno iis,iJava s,v',~:'t'I'H)t:

Veci11,3, ovih opisa ipak jeste rezultat videnja, rnada sa I'lazl h~i tom tacnos "ILl ~ Uzroci razlici tog victe11j a; kao stu s mo vee rekli, mogu biti i sledece Cl"l1_je.nice vezane Z3, posmatrana Svetleca tela ::

... razl icit izgled Svetleeih tela;

- razl i,cit stepen razvijenosti (broj boja u Podnozju" visina i izgled Pl am e nova i razlici to stanj e Sredi ita);

... stanie aure (Sredista pre svega).

Ovim elementima svakako treba dodati i dostignuti nivo ekstrascnsovog paranormalnog 'vid:enja,frekvencije njegovih mozdanih talasa u momentuvidenjakac iujednacenost njihovih amplituda [u momentu videnja).

Dek ae Svetlece telo spusta, odnosno dok je iznad ,c,ovlekolvle glave, mi vldimoPodnozje Svedeccg tela sa, hojama i Plamenove, dok se Sredisnji deo ne vidi (ICrreZ, 25):

Ak.o~,p,akj Svetleee teln posmatrame u,od gO'J1t' ~ ono izgleda kao na ICrteZU br, 2161 Ina, njemu se ne vide boje u Podnozju, nego same SI',edts,nji deo i korena Plamenova J.

-lid-I; , ·1,llr~,a~ J ..•. ,

1 ... .'.1- "' -'i_

Sv,,=,tlie,cl' t,. 110 " haljl' SItU Iju,d,ii ft!,iI"j,cls,cl' v'ii'd!I'iUi kIlo, II01'ptlu:. nil zr,a~e"~ nie 1(:ii'siija:vla:n,i;e')1 .' ~5tv,a,'I~ ,iii' sh3ij,I'n!a I'n,."g'etska ,s,trukiu,'r'a'i ~oiiai:e' &lla,''''' ftliirfut,aci,j!a, "lOclna 'vii,b,lli:'ra:njia, Sv',e,stli ~ IP',a'111Ijiiiviim 'pD,s,nla,tr,a'nje'm ,d.aillli! I,mo' Idol 'n-aVI' 05,ft,GiVft,e 'I,tlllllktu"al od:no;S,IIIG ,d,G 'tal,I, d,a '51 !iv,etlece' tl,'IOI 'sa's,to',iii iii;::

a) Plamenova

b) Sredista

c) Podnozja saboiama

Izgled Svetlleceg tela, kakav je shematski prikazan na ICJrtezu 24f aamo je gruba skica, jer Je energetsku strukturu tesko predstaviti crtezom, kao sto je shematskim crtezom tes:l\Jol prikazati bilo koju strukturn koja i:zgled~~l kao daje sa,ci:qjena od svetlosti ~

relrlaz 24,:~:

S,vefle'C;te' tela kako ga vide' na:s'i ekstrasensi; poj,edln,o:s,tavl~en shem,aJtsk,i priksz

Osim svega navedenog.vaano je istadi da se izgled, odnosne nas vizuelni do.zivlj,aj Svetlecegtela, razlikuie u,r,azli,citim momentima njegovog postojanja I( stepen zrelosti )i.,

lEIS

'C!rtIJi, 25~:

Sve'Ue~fe~ telo, POS;,matrano usa sfrane" I IU mo'ml'eultu dolk 'S'I!' spui,ta Iznad gla,ve t;,ov,elka (it II ustrac ij,,1 IPreds't'a\l~ja Sv,etlec'f! 'tel~o :koje ima s,v,e bc'je u Pod'nozju ~ traZv~jielr1II@' Pla menov,e,)

rC!rtei .2&=:

S:v,etleiC!le telo poslmla~ trsno ,.,od gore" odnosno i,l. 'h::IIC k.e~ k.oja ~e ta,eno' lznad njlmgf~li., Plritome SEl' ne ,mo'gu vi det~ boj'e III IPodnozju, 'vet same Sf\ed'ilnlj ~ d'eo, i kOIlF'ona P'~alml'en'Dval

.Donji d O'·····,V' t1

lo.z no d ·1, ".0

.•

1', I anI;

i, uno Pl 111 novi nal zi

Ill. "," 1[1 Ia tazi am .Podnozie ~

_'_111' . J I I ',- tl , .. e -g tel I ml-.z . ds im __ azli,cit broj I ,:' '-I~ sto

zn '"'i - __ neko ima '-'=',t' an, ko 'iI" . boie (mad smo najlG.cc .J:" suI' tali Ijud .' . _', '2 ill _' boj ).. Iaksim 1, In broj boia je 8.

Bej - u Podnozju su: braon, lv,a, ljub'ic,as,Q, narandiasta, , elena, Ztf ta, pilava i Cl'V,na., Bloj e ~ u j 'dna na drugu - naniz ru • U obliku prst mova. Ukupna visina svih B bo aje od 24 ~ -.8 em, . im d- je ~ in _ d b]"inall]po11 dinacnih boja od 3 -,.5, m.

Raspor _ d boja nij 'kod svih Ijudi i '. ti. Osim tog .1 tokom razvoja b '. __ enjaju m ItO. I nergije koie ci ne oboj,el su U I',!' 1- nom I etanju, iiho broj i stepen isija anjaedrazavajujedan a· p t ~ II' . ru azviieno ti co~r ka- pn s gao nj ,go kre-

tivni ra l U bi 0 k /0" oblasti).

Boj nanizane U I brow Podnozja, kao i boje (Enl' -gtje.)u ·.'b '11. ~u aun _~ sadrze u sebi znanje, ~. Da, neki nacin, izgled da prsteno i rs znobojnih ern rgija, kao svoju specificnu funk iju os im ostalih l imaju skladist mje i har-monizaciju znanja,

En, =gije smestene u bojarna Podnozja Sv' tle ",- .. 1 t lao u se~ bi adrze znanje 0 co,v,kovom zivotu ploa 7Jl ad tanja embriona, ps dalj _ .okom itavogeevekovog zivoltno,g puts .. U niima je sadrzano Sisto mu se dogadalo •. bolesni .ki kartnf5;;.". Zn

nia -melO:, ena u Podnozju 8U uiedno i veza izm '-u svesnog I~I.·v ko 0, znanj .-1. i znanjaVisih En rgija,

Pl __ rn n I. j U r zlt -i ih nijansi cr 11. narandza re i ill e - ,0 ic ~ 0 llOSL -l1.jih a osno na Idominan n ) boja zavisi od

I' l P "11 r _" Z\ ij 110'S I i \ I ] I -,6 ,', _ tel, .. 1'\.01 .v cin - -,,. tlecih tl la

,1 rn '1 \ i SU 11 d' dnaki j do Itlzu 30 _, 410 ern, III izazivaju cr ... , v 1 kasto 1151': \ mj I ko] podseca na vatru .. jihova osnovna ulogz j. 1.a 01TIO :' JIC~_ \ aju kr anje itlec '-C, lao I 1\ tlec - telo 5 _ pri tom _ nl krcc 'IS .rnoinicijativno', _ I,g'" od uti aj an:

.. -, isih -ncrg skih stru ktura.

5 - Ne om d ugom pnllkcm objasnwfemo, ehniku nlcitanja' znania liz Sv,ethece .. J~la

Vazno j is ci dill a' 15]1011'~ t d ukui ne razvij nosti l etlcc I -)C;l sto znaci - i Id r zvij IIOSt1l- ,rnenQV - zavisi ik etanj Svc leceg I 1, I~ \ e ::. razvijen st Ph m nov, znaci i '\C :u mogucno ' hi - ~ 1 . a 5,'tO u Us· i ni zn ~,ciholj pr, ed ]5]'0\ . Z P .~ nos zn, 11Ij·L. 0. h Z 0 bzira na ni ,OYO kr ' . ni ~~ knj A ne Z_I" . si uvek I' d n' ~. I volj "" Svetl ie tel nl moz ~ - 11ag, na usti. 0, 0 nas rvek pra ti ~ i~ ko nije v zario Zi1 nas 11 ikakvon l nerg rtskorn tr II"on1!~ Hi ,nitin1a • v I vibr .. ij· . JTI IC 11 rse Ss ~r i.

Kako j ~,- e 11.,"e telo pr ~. k ij • ili tacnij . rnanif stacija nase S 81 ill ona j i' k 1 aiz. led odvoj no od ru s, ipak jedno a, kao 11 r azd . ~ ni elem m ~ t . \11 "slti IT unkciji omogu:a I-anja i oodsticr l1j' nj 110g razvoja i sazrevanja ..

Po ignu ti l t pel' z relosti necije Svcs ti odr duje nivo, odnosno k ali .f kornunikacije sa _::'" _tlJlc' m ,-10m; rnogucnosr 11l1-:'1C10 -01 kr - _ nj I 1 preno~a znanj ~

2,.,2,,, 3 ~ 'S,r"e,dls,t'e'

fl, ,'. ist" I, edece tela n,~_lazi s unu -_. p~s enoi a - _In,o~JIzgled ~ redista 'Z_ visi od dOSI w' nutos st pena razvij nosti

ve J _'O x tela, Ugl znom j - k c_IO ivo- ~ ,I _L I·' 1 U I lnon

kre anju (talasanju). Stoj I ~ _ etl ce tela razvij 'nijr ,r -

dis I j- gust: i USIP T' ni] " kr .anj - . Ra woj nase zuca a ria ,ij, .nj .Sre dis' __ I_, _ tle '", g Ia, RFIZ oj ,''' ri (h,cz

obzira '11a to cl. li smo ga sve .ni, ili n ')~ ornogudava kon tituisanje i raz~ ij,r In ~, : I n js_ _ vetle ~,':a: I_I.". 'II ugi ~ I om,' azan

faktor razvoja "r' distaje komunikacij I, sa isirn El1 ~ r jj,~_ 111"a. iii p " ciznii ~ nivo _~omUl ikacii s~ - i urn I nergija na.

= dis 1- I, vetleceg tela se ,8 -S,' oji iz vi: vr ",11n' ligenrnih men' .lno- neraetskih s truktura, ,."ja je osnovn svrha omogucavi nj kornunikaciio sa dru .im _ rstam: menralnih i energetskih stuktura (komunikacija L a drugi rn Svetledirn

elirna .. ~ ).

eu _ti nska funkcija Sre dista jed a a psorhuj znanj a, pri m i ih skladisti ih U obrucima L odnozja i u m r vaks em eku i ka drugim ",' etlecim eli m a), Kada kazemo da ih usmer ~ va ka IQOV1 ku, pri lome mislimo ria usmeravs nje 1( prepoznavanju ,zn __ nj • k covekovoll1 shvatanju C"Ci'c;U1jt: ," osvesciv mju) znanja.

Preko - r dista se vrs,j prijem i odasiljanje parano malnog aznanja i videnja ali s rno vid nj _ kO~lr je u funkciji procesa sazn vani (odno 110 ~ ono 'i"enj,a koje Sf! Old ija pr kOI Sv ,~ tlcceg tela ,.

Izmedu ostalog.Srediste ima vaznu ulogu i kod prenosa genetskih 0 sobin . isceljenji ....

, a kraju, bitno je istaci da smo podelu Svetledeg ela 11,a nabrojana ri elernen ta izvrsili iz m rtodoloskih razloa a, J iedutim, Svetlec II 10 je nl~:dll'liliv'OI. Ono funkcionise iskljuci '0

kao celovit entit l~ take da sva~) fnnkciju 'VI i kao I elina, 8, I im stn j, Z-I- , d pojediriih el menata za neku funk iju naglasenjji, Tako . e skladi stenj - znanja vis ~ _~ glas no u Po _ Ino~ju~ prij m i slanj -informa ija, vf"~- u vezani za ":' I, di ~t ~ a kretanje '_'1 m --'0,- ~

Bozanski m POI tojanj em, koj ~ IS - manif stu] k' oz Pro I ',S

iranf I d inisanuje d svako 00. 1-- -I. 'I -.'_ ost lih ki ra-

kre . i:

...

U_'_ , - -UTa,

-10

- Zivotna Enrgija u fizi kom t Iu i Zivotna Energija III auri,

-- mozak i e ni sist m kao ins am it I .0 nosno

uprav o-izvrsni organ i cruD!) u funkciji Svesti" •

... Um k'_- 0 stani i pII ,- - s r icionalnog samo I '. T epoznato . I·' SVI ~, "1~no,gJ d 1a '. esti J

- Slobodna volja kao nuzni uslot postq] nja .. 0\1 ka,

omentomn tanka em nona ini'cil,1 se kOlnls:t'iit'luisanjj1e

:svl=;tll~,c=g' 1'1=,11 - -Ika,a lenltirtet,. iP'DC=,5~,. Opisacerno t. ~I'rol~sl, kao

deo celokupnog rocesa Stvaran] ,sa spiri ~ ualno .. ·ener:gl ,~ skog asp 'ta,.

.' I Ucesnicr' procesa ·u,:

- Stvaralac ,_ preko Procesa Stvart nja, ~,~i sadrzi matri u ~ oce~aimogulcnol_,,~_ 1- aranja: 'tI, ""egt Ia;

6. • Va!nol je jstaif:'i da j'e u,m proces, stcliFilj e u kame' se u dato'lm mlO'mentu nalazt de~1 ~.a.~e SV~I:j. Urnl postoji samo dok le Itovek fizjkcl bite. Urn je' instrument u

funke,l II Svestl,,, Urn su nase emocije i Im'msh. -

17i()

IiI

lerlal 310:

S-· b I' I',." , ... -_ rmno len, cr ez

ko] i u lkazuj II!' na

is,edimenzli,onallnos' Sves,'j, ~de je Sves IPQ,~edi nca preds' aVllljen a _,al~lkom

31'.1~, 'C;~'n,ets.k,i kad i ii nld Ii V ii,d.ILla II ne' Ig'len ,-,ts1kJ. 'O:SD"blinl,e

L __ =-tri~C_, P~aCf~~'=, St¥,=",= III,ii'_:_ I Ikraz V'-C1IT, IgrU be',=-ci:!i:e'" G,bj:e,diiii-·va. rnedusab'nlD p,ep!I'il'tlan.iie 'D,sn.,vniih ladHdnicapo,ii=di,n~acna, I,.d-' s~~' ~' hiie,'-::

- -,. -----

-', ,., G ::n _.tsti Ikod~i odnoano -is,ifra~ ljudsk ,. vrste, koja pred-

stavlja Is¥oj zrstan. Pl"O'gr,' m- konst ~tuil ga" rasta i razvojaljuldsk 'j dink \. I :-, _~._. ,pro,- rs m ' karakn ,"' sti se ljudske

jedin - e, bez kojih Dina ne bi bila ljudske bice, Gen tskim kodom je d finisano Ida I' 11_,_'k im d 1= rukr " dve '-'D'g', mozak,

krv rotok " ~ '~ d" a '1 ~Ia au -m tlec t '1-10 - as:"I~ m- - M et ski m- :-

__ "_ I , _ .I.~.ii! 'I Iii I" -_, I 1 ."-_'. - JlJIl.UL'I_·~ _- ,":_:_ __:: ,~ r_ II _ '__ _ j - 1_' _ .. I""''';!!J ~ ~·.I .. ~ I;, . I' I L1.4V. _::,~, . ., I

o rib crt z_ i njihovo tumaeeni u s adu s a znanii rna. do kojih srno do ill, nat odimo u z,elji da istaknemo da 'u razlicite duho ne skol dolazile na razn nacine dodelie znanj,a 0: kojima i mi I' I: '_I go orimo, UZi ta zajedno sva t .znani -;, cine, jO,s, uvek nepotpun, mozaik ccvekovog saznavanja o sebi kao bicu i svnm izv ristu-Smatramodaje besmislen lba j .. vati bilo kqji elem mat saznanja arno zato ,StO' 'Be do nj ga nij - dosln na nacin ~oji n ko od nas smatra optimalnim, 0 ugim re ima: sasvimje svejedno da li jt neka grupa Jjudi do sazna ... nja dosla medita ijom, molitvama, PO:,f dstvom R,eci Bozje" i1i.r ", -0- oka" kan ¥,toj D_ azno da Ii do saznani a dol ,I u okvirima Hriscan, tva, Hinduizma, Budizma ill u okviru reli,gij -, starih Inka,

V'ai,fto, l-: j:lldiin,o,:

d ,~ ~, Ii' t~ liJt

- I " III' '5- 'z'nlan'J:e' ISI'_jI'nll,_a,,~

., ,d=, S~,' Ikoriisli Ie ,dob",o,biit clalv~,k~·;:

• ' d'-, jie' IU sikl,ad,lu, ~5a 'pr,DCleSO'm :sa,'m.oip"II'pDln'ilv'I_,'nlj!a,!!,

Mi verujemc daje ICO rek Pll. - 'o~oj I~U:ti,Lli iti,: ; obzira narasn i naciju , kao sto vernjemo Ida je sv'akii 'p'ut lka,j,i v,od,ii ,do Bog,. iis,p,ravanl, .. puteva ima mnogo, :asje samo ~edan od -jih., narna dat, s-a zadatkom da ga predoc - mo i d.rugim L '.' 0, vratimo se pri 'i 10 Svetledem telu i Procesu Stvaranja kako ih 8,- ataiu energeticari .

kodomj definisano i da smo b'ica koja imajU,-',Vl bica u koj'·ma '_ ~ d~s_a pro,' arnot n eposnavanja ~, :stL Na- 81u, "ujuC·' tu cinjeni~u, mnoge religij I tvrd daje I o,v,-_k - sin B,ozji', odnosno da i"" ,-0, k- na ~jnj n POI Ii ku -'olzjem-. ovim tvrdnjama se nalazi ,s,u,s,tinska. istina, jer nasa SViestj1este eh menat Bozan"kog u nama", - bas zato, onaje data svakom 6oVleku~ jer je posl,'= II,a, dec naseg genetskog koda, I najbolji. i najgori medu nama imaiuIskru .Bozan,cko,g U sebi - imaju Svest .• , odnosno d!=,S'=-VI=-. ilml :s~' PI'IDCI~:S", I· ija bitna karakteristikaje rnogudnost samoprepoznavanja i neprestana t znja ka njemu. I ma koliko mi tu teznjiu nase Svestizatomliiva li i z trpavali, na'a Svest de, SV,6 do naseg "plos;lednj_g daha ~, makar imimo naseg racionalnog sazna --~l,a - tezi i da . = samoprepozna, odnosn,o: da 5_-' apqji sa onim Old. _' '~ia l po ~ ., , ..

Genetskimkodom 8U definisani:

a) karakteristike ljud.ske vrste,

koje SoU z,aJ~dni,cke s,vi:LQ Ijudima.,

b karakteristike nase individualne Svesti ...

114

S,v',alk,j put IkJilda s,e za,lc:'"e 1I"m b'r"ii01 nl Ikaln5,t~tu,ii:ie' :se i S,v'le1'~'l'lC'11 t,.,I"DI:; kJa'Q ml,B'n,if'lstaciij:a '5,veisti.~ Ak I iz HOI ko z r, loaa ernbri 'n nc-

, t llrt ~ ,1) ,- , k, 0 i 'I st koja je '_Tez.,i] na

z __ .) _~~ i I aju U n rg tske

, _ II k t u ~ C, U. nastale (ko n st i

tuisa I se . I

l~','- llnd,ivud,g' ,In ' Ig'efl-,-s~,I' ID"sabiiftll!' (uti, ~d roditelja) M,omentolm k da sperms tozoid dodirnei c,rlinu ;5 lijiu pocinj materijalizacija gen -,lIS to -, koda kon 'j' ut njl u mat - - ijalno-ener I skoj ra' ri). Z', V ," t 10m "IP _~, ~ ni a z_ .. ava se i man rij I • a -ij I kJ' nstituisanj )I enetskog coda .. - 'a, tankorn

mbrienainicirase konstitui njeiskre Svr tlece tela.kaod ..

la I i_-"Jiz_ cije ,:en __ skos koda a uz " , moe c-, ,~.. -0 ,-- ) En 'rgij -.

= lalo SVI I "" tt 10 kruZi k o embrion .odnosnc u nj - ,

vo

Z"cJ t ml,ateri~,~r

ertel' 3,1:

Shernatski pnkaz prenosa g'ene'sk~h 'b' OSO, ma

Da li j ~ I 01\ 1,1' n· is 'a ,I e\ olu .ijo: . 01 ~ re' k,' koji n - s u Ietvi ci r azvoj 'I do'\ ad i u rOI( ackuv ' szu sa rna ~ mu ni rna, kao i sto-ij kim s rV·',- \ i rn ~. [judsk -vrste?

od'g'O'VIDlf in, rgl ,'tillcar,a I:"~ 'ii D'A 'i HIE"

rim : -1',:. u k j, je u . In ljud - i ,g' n 'ski kod l~CJ t .. 1

su olu .ijorn kao i ostala bie;] n -_ Zcnl1JL I, sam nas anak II,j'ud's,lko'g' h:ic,iI IU, 5Iu'slin'sl'kol'ml :5Im~51~u, te: ,'e,c~ - sto znaci: 'n!,ast,B,'nak billc,a, Ik,Qlj:e' i 'ml a, '5,vle'st' ed lloga Idatiu1 'n'lie' p,r;o,st' 'Ie'zulltat 1!'v'Qllllut'iv'nog' 'r'azvioljia,.

zno j razja ,ni i OVLl ~. rdnju, Boz_ nsk, _'est k ~,aje kar er i'S' ika ~- 'k~ nije mogl ,b] ~ dat I it: i k } nije d ,s iglo ndrerlerri st pen razvoja. Stoga je bilo n ophodno da covck kao bice U S\OJTI cvolutivnorn razvojn dostign Od'I"', ni ,t, - P n T' izvoja, da s,c '_ azvij u 'unk i} . 11.' ',- V g I~ J") (pr" 'v "~ ,a -c- -'Z 1 kat 0' r zan I zari In sinhr 11iz,I ij 1 ad: 1 1 z~· i ostz Ii h

d 10 " tel _ St.o s i najbolje oci I j kroz razv j ut k .. fi __ 8']k, ~ ).

Tek na kO~1 dostizania potn bnog n i vou I azvoja ~ Ij udska vrsta biva .J,od,abran,aU10 kao '\ 1.8 d ] I ~oj'lc ll~rl 'I Svrha Postojanja,

I edutim, Sv tle ~;e telo (za razliku od aure) nije u materici, odnosno ~. nij u dimenziji postojanja I( manifestacije) 6oleka kao fizickJ g bi "a, sto stvara probleme zan] avo d te . IQ~ vanje, -, -'let1,ec~ telo deluje na embrion izjcdne druge dim mzij 16 postojanj a8.,

1:1 • R,azl i,t;~to'st dilmemzi,ia IPDstoja'lnjsl embrlone i s,vleUefe,~tle~,a je usiovl,ienl,a

razl h~itoseiU nji hovi h unu ra§nj ~ h viibr,acija~ ,8 zajednh!kol i m ,j,e to '5,tO o'bolje vilbn~ ra,iu (take ie i moguea nj ihoV\a komun ikac ija).

'II 0 a saznanfi,a su '~lol' ilena u medi ,ciL 3 pe vir na SUI u nekeliko desetina slufa',~e a rud nica 'ojlesmo posmat a II . ~t ako sima uz rast embriona posrnatrall i ras S'e1Ie,ceg· ela embnona. Veza izmedu S ,etleteg . ela I ernbrlona usposta-

Ija sa rbracijorn, ednesno Sves,! ernbricna i Sv,etlete tete su II..lI dlin:::,Jdnoj N!~a'cUL

10 12 az .,odab ra na h rte znac i de je . 'og rnorne nta neste "Iod Ilucenolu ~ ,lee dill su

se stekll us lovi d a sa i In ie i r it prcces md IVI d IlJ alizaci je S estl,

1 "lEli

171'

koja se ne Iscrpljt j . nikim prczivljavanjcm jedi nki ke ko bi D I. tala j vrs __ J, Sit I "II '_.1UC,jj S'"_,SVlm. p' i najraz ije nijirn zi oti-

..

nj rna. 0-1 ro-U 1- ZL razlik od svih I -~- -011 inj - d _ _c mo-

,,~'zv,all ' 0 -- , 0 ~ ~ ~ ,-_ UIC - 01 " Iz - da ,a k da se. n~_ kr iu

S', ~ .a, s ~i' __ rvarancern. '" im .je deflnis. 'na svrha ljudskog postojanja i I dr den cilj individualno 'ii. 10' a pojedi 11-

". o, da vidimo c ikoje akao L_ j PTOO'''I ,_Qjin ,~ .J . j dnom z:-u ,- k od oiic i d - ~ ih s r~ I,' m imuna ._ Ii i od ' - ] -

ih d ~ k . .. ~ J'. k d ~ d

m .' i' n, ~ I .' ~'1 I U .. 1 nm Z'" va J U - u mom' ' , I . " '.' ,.~ J 'fliO _ ,i: r,~ -

'n' lj II ska 'I s' - bil i po st - Pi C nu razvijenosri iznad nj -I f Del ~ ni sui da nas na . ~'onl '1$11 In st p. nu razvoja dokje coV'ck 11 me du-

r IDl1l1 'T ",' 10 V, ,,0 _ a dug pu - r zvoja i S,oe ZT- _ anja. ] k, c_ ,', 1-,"i"i. Iiudi -, stan 1 rrevashodno nerg t ko-duhovna ,i,ea,. d 1 lni C i dalj _ bi i 11' _ ist 0111tc pen u ra t'Z o~, , na ko m _ _ 11 bili i P e mnogo hilj d _ godina, kada SL1 ljudi tek I osta~i ljudi.)

• 'DS'I'iI,II,'1 'v'rai,'nll' 'cii'n,jenli,c'e 'D'IV',o"g pe"dad,a=:

- dclfin ~ u OVOln peri du raz' ij .niji ad ~O ,rek;_, J L H u

nj ,". ns u i - 'dj 111 r' 'du U 1· 1j me n rdos . knrn

mi _ I' ·1 0 i \ z· ro du - I-I Zi-'o.I1111 sre it u ):

... kontin 1r1 ti I u v C L_ zdv [e ni.

lit II '.. plel'iod iz,mle,du 4~ S,'OD,~ 00101 ,-, 5100~ 000 Iglad ina Pl~ n, ie .. • C,ov,e,k u IQVDlm perioldu:

- i d, tllj j orxi 11 I i 11 :1 " hira i aa:

- nosi POll1 And I' fl d - v" oruda) ~ li ih 111 -prla, i:

- 1 osi lu f.j nul. sebum:

- ljudski .. ri ~ U tai U 1\ a '" aj u s na J

p nm ne kHL I ';

- i alje po t ~Ii . ri 11 iznn i ,-i -'roj Iiudi ( '0.0-50.0'00

II ' .. ' IP'-,ri"Ddiz,'m,l~tU", .. ,aool.IDaal - ,_' 5'Da,~"a,o,o g'Dlld,iina Pi .. nlOl 'I!'il' I. I[Q,vl,'ku u IQVIDlm pe-r'i'D,du:

- U eilju razenja hrane- silazi sa drveta:

... vode gaprimarni instinkti, odnosno nlzi oblici Svesti, - po or inje vise da kori i ruk ~

ez alana u p' tr __ zi za hranom ~ r rna staln I

111111 "'PII'r'iIDd o,d 51IDOI~,OOOt do 25'0, .. 0001 iglC,d i Ill,. p, n, C!' .• '.' Icovek u lo'v,o'ml per"iiod'll::

- pocinjc __ 1;-_ p~ avi orul~ I_- od karnena:

~ zivi II C pot If 5"1 vodom k ~Ii I bira po 11' incipu ] C I

.. grupno zivljenj« zahtcva komunik - ciju i organiz l .iju; i nSI, inkth n:JI r akcija na p ijatno-n '1 rij, no,

t plo-hl, dno I _' 01 .... izaziva verb" 1 uu · k ij U I

koja se, orna postr plIO ustaljuj ' ...

~ J niste );

-Iovi i saku plja plodove,

-koristi porno "n, sredst a, ali ih ne nosi sa soborn;

- , '1~i blizn 0 0.000 bud ucih Ijudi zivi i lovi U cOplo ri rna

1.- d ro 20- ,0;

.. nai Ij n j p d: S oko ekva or ~ ~ koji zahvats I i predele do

2011 kae , "I (Afrik .. ' A''''' 7"',.',.,~ E-"~-' 1"-·-- • Ami - ika). .... " .a. .Bev ru .., . a" - Z lJ a" ' VfiO p,a, I... . efl .. ,al ~

IV' "'" IPe'I"i,Q,d ad 2510 ~ 0001 diD 2IDOI,.,'O'Q,O Igod 'ii na, p ~ n ,.11 .. I.' IC:o'Yle,k IU OVOl'ml p,eri,odlU:

~ pocinj _ da razr ija ,gOVOf. k Or vid iru link ivne tomunikacije;

,~ dolazi do krize opstanka ljudsk C1I VTS C - oko 2'00+000 godina p. n .c. broj ljudi pada na 5·1 rno 20.000J, 1'1, kon cega dol z! do postepenog oporavka vr te.

179

v ... Pe'r'ilod, ad 12ID'O',.IO'OO ''''IIII'O,~ OIOIiDI IglDdii na Pl~ nl~ e, I. IC:o,'velk u Guam pe'r'icJld,U,~

-11,as~, "pr'Eci postepeno savladavaju prvu veliku krizu 11 opstanku vrste, nastalu usl d dramaticnih t .ktonskih i 'kHl11ClI skih prornen __ • itirne potvrduju ulogu ljudi u real izaciji Bozanskog Plana;

-Ijudski govor irna oko 100 zvucnih knrnbinacija, koje Stu. mada jednostavne, Jos,e a rti kulisane.

Preces Sam,oplflepoznavanja SVlestil se ,P reta fe' u r;elilaciju: Sves,l' .' m,atler~ja.

Proces :sle Dd~iijal ptreko, sp'i ritualne strukture I(Svletle'f'i!: telo) ~ ,energe't'ske strukture (Dula):

1,= J'

=y:

slpilrihJlal~'nal ~5.tru'k,tungl

L

-

-

IDuia

vene'lrge'ts,k,al struktura

'VII '... IP'1e"r''ieJd, aka ,1118ID,~ ()flOI go,d, ~ n:e' PI,. n',., I!' ,., • ,C:o¥lek, U OI'VGlml pe'riii'Dd,u,::

- shodno ~ ozanekom Planu priblizan broj ljudijc izrnedu 418.,000 ~ 510.000 jedinki;

, ... ' 111,judsk,a 'vrs,'ta, d'Dst'i:i'I' stil' pe"n 'z,rell,o,sti SV"I',s;t':ii Iko',ii' jll' nll'QlphudaFlI Iia stv'liI,r'a'n,jI' pD,ia'zne' ,Q:S,I1IID'V"I' -mo'gu:cnlos,tii eI.a ,I,jiud/slik:i I!lm.bir'i'Q'n 'p,i bv&'ti, 9'I'nefts;kii k:'Dd, kiD jiipIDld,'ra'ZH mleV,a klol'nllS,tii"lu,:ils,1 'nl,je iii:skr:ic'I' :Sivletllillce,g' tie III I, ,!! Il

- mogucnost se realizujc kroz vibraciju mstinktivne zclje za odrzavanjem embriona, koja ornogucava konstituisanje iskrice Svetleceg tela kao (dela i manifestacije) Prncesa Svesti i dovodi do konsti tuisanja energetskc strukture Duse.Na OVOln stepenu razvoja, ICOr'\,rICl{ povezuje seksualr i od 11018 sa nastankorn potomkal

-Proces Stvaranja nista ne namece, onpostuje slobodnu voliu, makar kao slobodu izbora VO,Cl-l1U insdnktom. ..

- instinktivnazclja za odrzavanjem embriona omogucava zacetak Procesa Ljubavi", ,',.

-mnogo 1j udi se r ada i u )11 ire, tako da se prva Svetleca tela brzo razgraduju,

IDal 'm:01m,.'n,tia l~a",st;iituii:5a,'niia, 'prviih, iis'bii:c;a, :S:v,ltl!ecihl til Ilia, r',SlZVoj ljudskevrste mo:zemo podvesti pod Darvinovu teoriju evolucij e. Da se razv'oj n,asegJtt, . tka nastavio proeesom koji j e do tada traj,ao~ bez Svet1e,cegtela. i Duse, verovatne bi posle par rniliona gedina ,colllek dostigao stepen r,azvoj,s intelig,encij,ejle,dn,ak onoj kod ,danaBDjeg IcoVTcksL Medutim~ covek. ne bibio ono 5,10 od evog prelomnog momenta] este ,~, bide koje pored materijalno ... energetske ima i svoju duhovnu 181u5tinU koja se realizuje

y

kao mogucnost Samoprepoznavanja (a time i realizacije ICO-

veka kan biea),

Radi ,osmarivanj,aB,olzan;sk1og Plana, Stvaralac je preko Pro ... cesa Siwaranga i 'O,drI6· iihvidova spiritualno-energetskihbica (ili Vis,ih S¥esti)i n,oldr,ea,g:ov;ao~ i ucinio dve stvari:

.... ' u,tiic,aana, p,ollRen,lu, .8r118tlkag klad,a, 'C'DIVI'ka taka da se pri nastanku embriona u njemukonstituise Svest (ill bolje, V16ze se za nj,eg1a )kalo Iskra B,otz:ans,ko,g: u nama i kao Dusa u kJojoji boravi S1Vest ( dok senerazviiei ne sazri ,~ odnosno poatane Jedno sa Sb',ar,a,ooe,m);

~, ~l!!,daD 'ft'aml le,n! ii::slk.r,e :5vet:l!eclilh 't,el,.Il, da pomogne i ubrza ra.zvoj svake mdividue donivoa zrele Svesti.,

1]1 -Va!noJ,e ts,taei dal S,vle:t~l!ee.2I te'I,2BJ nisu nsi.il~,aU n.ml Zem Uu j nlili jl'e 'odlml.h dilt njii," hov d~fi,ni'tir~aJtn brolil ~ maJdaje' n,i iiho}J bnJ'i dl'fin lsan, OIIF10 Ito' jl' dlltojel poteliu;.~jlla ~ mogufnos'ti a to znal=1 dal prill ~i!koml nas,'talln' a ,embriona 1J'l, plom:o'f ,X IEner,gije: 2lIJWlTtoliml,atslkl IrlSJstale' O<JofiJlstitlJl~~e s,e)nolVo S' ,et~et;e' te~'D.

UD

u 'm,loml'ntlu ,od,e'nja IHlri:st,. - i m 6.600 zrelih IIDOQ",,_'odin· - ir a 1.lC-'O z c' ih 'I s .i

- _. - I

111'9'9,8,. g- din, - im - 1 -,.1 S z _ eli 2'000 .. , ' ,-,din- - im: I I, ,.1 "~'I zr 1 ih Sv sti

(Ilia Z" mlji irna uku no 61-16 milijs rdi ljudi)

,20015,",1.'0 in', ~ bice 11_,~,-=-591 zr Iih S i

f na Z mlji "" bi i ukupno 7' 2 milijard ljudi)

. -

ves

- -Ill ·'.,ri,ad, ad, I.,B'D ,.,oa 01 Id,D 2! .. OGa ,g',od['11 e' p, .. n.e, CID'vlet l, D -aim ';-; "i'D' ,I ::

- - _I - - - -"_ -

- ~_ roce r - - nja i umi -,3 -= ia tece take da 8' r, _ oj '_, __ sti

od ija lagano korak po korak:

~ pozitivne misli ljudi pol ko stvaraju mestasa pozitivnim - - ergijama ~ n ek, 01_- njih su buduci 1- entri ' ocL

vln ,_ IP,-, IDel akG' 23, 100- 'gID~ lii'n'~ Pi 111;011.

... prvo Svetlec teln i prva Dn a,to znaci i pt r,a ~'~1, t, sazrevaju D- Pcdnezju Himalaja ,_, bio j Ito co ek koga na -00 _ inforrnacija iz kOIJ :kti ._ eSvesti z iamo

~ I B' log Kil'L,za~

- ova] p -riod h lez-imo kao -,-~ L : U kame} dosl

spoznaj Stvarac 'a ad strane jedne Sve ti;

- u torn momenru ima oko 180~OOO ~judi~

2,IOllla~ ,_I ,din' ~ - Ii ",~. 17.01' I zr I ih . e- i

(na Zernlji 6 biti ukupno 18 0 milij . rdi Ijudi )

,2,015,01 .~ I din ~ hi" -~ 2J,.l616Izrelihv- sti

(11A Z_ mlji CI bit i ukupno '9~2milij, rde ljudi

,21,00'. 'e din .... - - ice 43.'7, zr lih-. '1

(ll.aZ ln~ji ce biti ukupno '9, -, milijard ljudi )

1- -, I--:'ro,j s·· l~eUh SVes,';1 to I:,olml VT~,m-'na r,aste': 1(·)1 Igaaa,• god. p.n .. e. ... ima 1,_ zrelih ·ve ',tj

II,aa 01 !!! Old. p .n.e, - imal I, zrelih Svesti

7'Da,a'!!! ,'"cd. p.n.e, ima 18 zrelih Svesti

16oloa'Il,~'od. p.n.e , ima 416, zrele ''_, 'e ti

51'D~' II god. p.n. ~ - im_ 1 -0 zrelih 'I'S i

.000,. god. p.n, _, ima c-_lO zr lih I' st

JOIDO. god, p.n.e im 1.100 zrelih Svesti

2,DOO'II' god.p.n. ima ~JSO zrelih S;v ti

d . 3 '50 lib ·

-;-' .~. -. . . I - - I' -. ... C - .. - .'. I. I' I .' . ~, - . . - ... ' -, '

liDO _,ii go ..n. .' 1m _, 1,. ·.·..zr,_~ __ , V __ ti

Kao 81 0 se iz na _ dn ab ~ 1 e idi: st are .nj ' zreli 1 Sv ssti (odno nO'-8 I r. vanj .individualnih --es.ti)etokon1 vrerncna ub - ava, Zato 51110' 11 'I p_ C tku i r kli: mi 0"', ujcmo zvani '"'~nll n iuku kao ,18 0 ,- OS' _llj "10 i u nile tno Sit , i ,8-, -~ S'O je rczultat kr ativnog razvoja COVlclt,c; , jer je kr uti nest jcdan old uslovi I napre ... tka, kako global nog - tako i indivi Iualnos .. Upra 01 zahvaljuju- 1"1 nau .i, urne nosti, razvoju ljudskih sloboda i upitano t, COle k~ ..,; U rzava se Iobalno azre I nje S esti, j r '" pov -ca a ukupan ste "II m razvije osti ljudske vrst .... Tb nikako ne Zl1.U i ~Isame oni koji d lLljU 11 0 I irirna nauke i urnet .iosti (Hi neke rel igije) mo -11 do- tici i ndividualnu zrelost Svesti, To samo Z11' ~i da so tokorn raz -oj(; ljuds .e ci- ilizacije 8'\1 r ju predu ... slo :' Z_'_ podiz: nje globalnog l11V I kol k i\ 11.e ves i, sa kojom je svak od nas II odredenoj meri u komunikaciji. N_, ta] n cin su .startne ozicij JI S,V· kog S ivrern .nog oovcka bolje nego

coveka koii i 2iveo prepar hlljada godina.

(1It)_ S aka zrela iind: •. ldua~na Svest po, puna je ujedinj"ena sa Beskonaenom Sve· Situ I Pill lpak irna svoju pesebnost, Jedna ad nj'ih je' i tal IbJI se iSipollj.a a u vidu ellpscsdne Energetske strukture ad integrisanih s,alzre,lihl sastavnlca, al~i ~ u 'vidu zrelog Svetlee,e', tela, Zrela Sves nerna uo,bHav,amU,eu lin jle l!,ovlek rllsjliakse' prepo,znaje na cdireaenom .I'estu Mati. dok se zrelo Svetllete' telo, ka'o emanacqa zrele Svesti; p re,poznaje IIJ CentrUi zrel ih S e'Uet;ilh tela,

U raniiim lzdaniima srno kao bro] Z,r'l~ih SVles,t~ U edredenlrn periodima navcd i h zblr 'OV,O d oje.,

U13

]84

probl 111£:1 popravk Hi pobnljsanja, iii videli" buduce doga-

=!-U~.'I' n en nre n H 1ji10\Ullr·'\'l11l..1 111.-1iln· 11,.

!b,)! U 'pa'lllu5nlu~ lad nDI,RI'D 10 mIIOnU!'nt'i'ma iiz,meciu sn i ~I- ,'VII', kada s z bos -I -,0 IPU S enih lT10Z,d n ~ h tala '" n ska zru n ~I. "vi d . rno . asnii i k nkr tije. To u ugl P vnorn saznanj, u v zl _ rl neki m ~kl.l ~im problernirna, odno .n , -,J d y, ru rnogu inns i njihovo I r' zres nja.

J1 ' " ni 11'1, :i.d_ 111 '1- ,i _ \ pr nu liivo ~ m-

hrane r~ koja Sf: n Ii. 7.'] izrn ~1-'11 pod "'\ 'I sti i Sv -5 i, t: ko da do pr '."" p ,zna an 0, _ ZI1, n] _ dol; zi hr I n - ,111 ,ntL

c) Spazn,aja iU 5ve ,5, n,g,ml stanl,iiu s d ~,T it pri S', - niu un ~ ( .cis t ,I )I s\ est i I kao izn n d n i rni P~O (I palo mi j i na pdm t .. ",~sctin S_Hn s _ ,1....., . ,k, I ' misli-i rm I ijl do]" z " j " ,v de': , tela T ko 'a tic • ;11 r;liucnci)c - di k~ 1110 u Sves kao spo 1"1: (pr poznato zn -11j .

,d)' Medit'alc~jiIDm .~ II st nju s ru I '[ i 1 rnozdanih 'I alas d

laze Z'11i.U1j" od Sv - 1 c;g eh _ koj 11 V'c,coj ill rnanjoj 1 - en prep zna] .mo k _, ,izn - r adni pi iliv 11- orrnacija. Pror to se cpustiI i -zn nje r ·tiZ ~ U d lj d fazi raz: 0 ia polako po Ij II ~r c. nj da pa r ,1101 malnirn putern komunicirate s ~ '\ ctlecim relom, tal 0 da _T'_lll ono vibracijorn salje odgovor 11' pOS ,.:;, ]j rn pian] "Pri orne.. p'ell cnost: dobij nih in I rrru cij (zna-

nja) ne zavisi od Sve .leri _,'0' tela, n go od Vasih rnogucnosri da P .po .na zn njc 1 oje - am \~ .sc: c -I .' _:, . t 10 upucuj '-'_

e:) R,ad~es:te'z'iiom - pri CCll1U S ~, odgovori nil. pitanja posta\, 1j -~]l~ ." V tl cem tel L1~ dobij aju P'1 C KO ,,rc se podxvcst i ill irgetskih k - n ale uku, ,~, dox odi do pokr t _ nja vi - ka. 'loz, , e se

i "~tti mereci uz POl1'lIOC Svetleceg tela velicine, It 011 I mozet pro ... veri i nz n rki od kls sicnih nacina: temp raturu, pri .isak, kilo, rram .] cL Posl - ',. dE:.lll d, dva m ea vez,b, nja~ o.-aj pos,tupak ,ce tc,ci lako i zab,ft\no.

, u~, in - ki, S\, e ' ,. ~ - kc ij S tlec g . 1 II m r n 11 k'ltll . xl-

nnrn cilju: s zrei an] _\ ,_1 .. O\'Or' "j .mkcijama

vetl C - I l·,~oji 1 irn _ - 0 0 .. 11 S' i s_ Don k ~ SU _"1-

"iI iii! ii I 1

vazmj z r ZU.n1 .vanje Sv tl _Ic.e_ ~ I ~W~1 inje 0\-, ' ul og ... -1 f'lZ o-

ju c -, k, 'I da bis rno zatim sx L kUI] njil :Iliz 01 ~a,s]' Hi:

- Ut"icaji nla sl'vel~D,nkii 'ra'z.vlo,j' Uic'no'sti

' .... Re,iI.liiiz:,c ciji,a, genet'sko'g k,Qllda,

- IPre'nos 'gII'n,e1tsk,ih as'D"binl,i\

... ~skl-,d,iiii j'le'nlj1e iii p'r"I'nIIQI,5, 'znan,I'--,

... 11:51::811 leniR'

... ,llnstru,'m,II'·nlt' (c,u~o) z=- p'a'r,a'no"r'mall·no vid,enj:e'

- I('D'munUcalc'i,iia ii' iha'F'ml'D,nizellc'iij'a old ",c,'sa m'lldu Iljudimla

, etlec telo ima beskcnaci U 11102U' inos saznav, inja i skladi - tenja znanji . Ono '. kuplj, _ inform __ .cije 1 znanja iz nckol iko iz I ~ : I d . isih ene r etski h s truk .u r, , d rugih . 'ell, "i 11 .Lt od liu d i ... Take ana posed uj e info rrna U 0 svernu S to j po .. tr bno 1"'0 eku, ali I mogucno ' - a dod, j do nilo k Ig, S Z n, nja, Iino n10z da I ,. mogne i ~ 111_0 DIn ze "~o"eklt u nj _ 0\'" 111

II! .. • !II .,... !II

razvoju, f, ZVlJlIf.LJUCl 81_ isamo pr: tOJ11e.

Znanja koja nam upucujt 11', -" vetlccs ,J~ dol ze I ~,1 . U vidu "tIp sa kojc ljudi prepozn ju na razlici e nacin !,:

a) U snu, pri ce iu mformt cij - idu od '_ erl ~c- t la prerna laticamn f"ntcUgcl1ciic u mozgu, za h nl u pod Svest i u sferu S I snog (spozna ogl odnosno - pr spoznarog I znanja. " ,e.\ JO~ \1 orna mali der ,ad toe znanj J prepozt ~ m - . Sigurno Sif~ mozer a,e i ti prim,era kada ste ,.11 snu nasli resenje ncko:.' slozellije'J

185

Znanja koja dobijate na navedeno naeinc direktno su u funkciji V· seg razvoj -sezrevanja i pornazu Varn rre samo U spiritualncm razvoju, 11c,gO i U .realnorrr' (matcrijal n.o111) Zil,70" tu .. Prj tome, Svetlece teln se niks dane urn, ra, uvekje sprernno na saradnju i ima beskonacne mogudnosti saznavanja, _ le-,"'uthTI., Svetlece telo prenosi znanje putern v~ bracija (talas __ )i. tako da ad coveko ih dost ignutih mogucnosti xavisi koliko c ' mu Svetlccetelo zaista pomoci u razvoju, odnosnn ~ koliko c,c on doprineti razvoju 5,V10g Svetledeg tela.

mu vibracije koje proizvode instrumenti, Ili glas, dovode do razvojaDuse, njene harmonizacije, ,3 time i do sazrevanja Svesti, Isti e lekat se poetize i ked publike, ali u manjo] meri negn kod izvo" ;'Ia~,a~ 1000ajprio es se, ipak, rte desavapodjednako kod svih koji se bave ovom vrstom muzike, Viet: prvenstvenn kod onih koji semuzici prepustaju,

1 kreativni rad u drus irn oblastima u v'elik1oji meri doprinosi ukupnom razvq]u licnosti i razvoju ~etlececctlela (nauem rad, is,tr,aiivac,ki rad, neposredno pomagan] ljudima, Itd.), Mo,litvre i Icitanjl" SV'retih knjig'a~ takode, doprinose razvoju Duse i Svesti a me se podstice i razvo] ISvietlec.e' 'tlela.,

Ipak, dOID,ajznacajnijeg pomaka u razvoju Svetleceg tela dovode meditacije (naravno n sve).

Skladistenje znanja vrsi se u celokupnom Svetlecem telu, mada najvise u Podnozju, Imaiuci u vidu njegove o,grani6eno~' sti, racionalni urn zapravo nije 'U stanju ni da zamisli koja SVf! znanja moze da ima Svetlece telo, jer nije 11 stanju cakni da ih definis u formi pitanja, U svakom slu'caju~, Icinjenicaj ': Svetlec,eJ;11, tel n su dostupna sva znanjal

Znanje koje nam upucnje Svetlece telo, skladisti s u celokupnoj naSoj S,r6sti. NO'" kako nasu Svest cine i racionalna (prepoznata) Svest i ona koje srnn sa mo na mah SV~ sn i (pod:Sves t ), vecinu znanja koja emitnje Svetlece 'b ]0 covek nc uspeva da

.., ,

prepozna. Cula, koja nam u zivotu predstavljaju taka vazan fak-

tor, istOVfremeno su i ogranicenje za prepoznavanje znanja koja emituje Svetlecctelc. Zatoje u meditaciji, kada su lskljuce ... na icula~, a time i oseti, moguce mnogo lakse prepcznaei znanja koja dolaze od SVetlece;g tela, Korak dalje predstavlja eliminisa nje \lticaja podSvesti, ~oj a predstavlj anesistema tizovano, u racionalnu Svest neuklopljeno znanje, koje' ,st:o,glavis,e zbunjuj,e nego sto kori sti.

Ova unkcija Svetleceg telaje povczana sa dva cilja: a) RtlZVOj Icoveka i njegove Svesti J'

1J) Razvoj Svetleceg tela ...

Ova dva procesa sn direktno povezana ijedan drugog uslovljavaju. U tom smislu, sva znanja i iskustva koja covek stice bivaju zahelezena u njegovorn Svetlecern telu. Sva znanja koja sti,ce Svetlece telo p.renOS'6 se coveku da bi ih prepoznao i shvatio, rnada on u 'toml'€! usp'cv:a samo delimicno, ogranicen 8\'0.'" jLm culimJa i dostignutim stepennmrazvoja.

Svaki kreativni rad i razn,lislj,anjc dovode, makar u nekoj meri, do razvo]a ICOV eka, ,8 ti me i do razvoja Svetleceg tela. SV,~l pozi tivna iskus tva c ine is to.

Interesantno je pomenuti da umetnicki rad u bilo koio] oblasti dovodi do razvoja Svetleceg tela" a kod ,samo,g. Croveka~ do mogudnoatipovecanja znanja iz drugih oblasti. Posebno su zanimljivi muzicari Itoji ae bave tzv. ozhiljnom muzfkorn kod k01 ih svira nje dovod i do prepustanja, a ovo do ,s,pus tanja mazdanih talasa i olaksane komunikacije sa Svetlecim telom, pri ce-

P' . '" -"-Ill.. 'OCSlar.

Zavrs,etak

predstavlja p_ sivan el,cm,enat,ko1i bi~ a privucen jajnoj ,c5eliji rnadaje ufizickom smi slu on taj ~ojije aktivan ~ kre '~, .se),

Vibraci] ajajn I' lij,-' kojima se pri 1,_1_' _ spermatozoidi 8U

dit ektna posledf ~_ I ,~ __ tski U-' "-: ne 2,1-1 zene za za ,- c"em

(radanjern). :-"~,-'~~,a buduee majke, koje oru ne mora biti sve,sna'iu energetskom smislu predstavljavibraciju koja deluje:

a na jajnu "~,,- iju i PI-- ~ ,It I I nj,- na ,s,p - -- - - atozoid,

b) na Pi rmatozoid dir sktno.

- 'ibra ~ija 10 Ij .' ~ ~ i" -J k onsti _ - i - ~ -lj-' 1_- nergetske stru-

kture koja Z -; 'Ii _ bljava - j lajn,u c",liju i ~:p~ - I . atozoid I vidi crtez br, 3,4),. Ova energetska struktura kojiu ekstrasensi vide kao belo-plavi ili - ~l s-prozirni oblak', emitu] vib acije, koj'r --- inieiraju uklju i' _ anje -', J "ih telaroditelia U PI'-,_- SZ, ' , .. a. Zelj,a budu .. e majke · -, Ig'lena:_ _ Ie! J ~'-,Ii','ana, 't,allm ,d d,::IIUlj.' leao d'ir'le,ktn~a, 'mo,llba14 S'tv',.r'a!DCIII, (preko -: - 0 _' sa Stv:ar'anja i I Svesti, odncano

I a ,81 ;,3 '. nje n'_!' g 19_' , __ :_,,~I=!Dg' ImAa I za :kJoj :smD rekli I ,a, pocinj, , mom, 'n om I,' odira : errnatozoida i jajne 6eli-,-I, a z_ ... ' vrsava Sf: stap njem sperman eoida i jajn - l"e'Q.je)~ uticu '~. ,e'"" tleca tela roditeljs - direkmo, jer to,-_ momen taniJ j as, konstitu] ~ anc '-;ve - eee tel 01 embriona ,.

Tb prak '·1, no zn lei da na '",n tski kod P,- esudno mada n •. ·, i·'k1jU'~iViO'] U~r' c.u, roditelii preko '.'~ ,'I ~ih, -~, ~'tl, .. ""ih tela,

om _ 'nat zao eca zasluzuie d,_ I " a bolj obj> _ snimo.

., ..., 'v .

,-)(, " " ')(

')C -''')It

;oJ.- . - ''iifJ ... :"

p. ~

- )C, ' ')()(.,

,.J .

~ )(.

)C ')It _

- 'v'

,,... ')( "

,,.... "

i·' ,'OJ'

,,.... " ,.::,

,/ Lenska jajna telija

IC'-: rtL'a'I·:' ~'~IIIIJ

. ..:_:.) 1..-, - ,a'~1jl

Shema,tski prikaz ,en8111"getskog kruga u jailn iku

Sazrela jaina 6eUja sils zi u jajovod d 5 =-' oplodi, Bnerget-

- -

ki kru · 1!... •• . I .. . ,. nik . " ,. . ,. -'" 'J ~ ,~

s ~'c_- 'gorvt,~, NOJl _ 'na"-.,aze u}aJ~ . ·u nap,aJ3JUJaJnu 'OL_1JU' n,r ...

,gijom~ Preciznij : I~' rergetski krugovi emituju talase kqji ujaj-

- - " -

noj 1"'" liji Izazivaju konstituisanje Zivotn En, 'rgije buduceg

embriona. J,ajna I "~'lij.a emituje vibracije koie privlace spermstoznid (crtlez 33".),. Spermatozoid ne emituje vibracije (mada ih unutar seb irna), take da on, sa energetskog stanovista,

njoj +manentneg Energij ) da konstituise pomenutu energ t~ sku strukturu i omogn "i proces oplodnje, ,Zelj,a 08, makarbila i SVCSD!B., ne moze S tog momenta uputiti d,li,ekino Stvara .... IOU", V1ec samo indirektno ... , pr ko zene (taenije: moze seuputi-

'ti ali - I .' : .. ~ d -:- "II-=- ,-;- ~ ti- .' ,;-,~ .' '- -"I . d .' -, ktn ,. ,-, . .-. . k -. _'tI! __ . :.. .), I

,~, ,-- 1. ,neoe e ova, ~I OSJ.n1 m .rre .' ., __ 0 pre _0 zene .

lei • - -alba ovde u su'!:tini pfiedstavllja liizlraz slobodne alje", maker kao od~uka 0 iiZlboru

118

1819

- 'astankom energetske strukture oblaka alarmiraju se Svetleda tela roditelja.keja se uklju,cuju U proces onog momenIta kada s· konstituisu Iskra Svesti i iskra Druse (u tom smislu - Dusa je ", rnehur" 11 kome boravi Svest),

Oplod na jajn3 celija, odnosno zaceta - embriona, pili -Idstavlja materijalnu osnovu (nosac), a vibracije Svetle "ill t Ia roditelja duhovnu energiju, koja ,S vezuieza embrion kao materijalnu osnovu zivota~ Kxorz,ov,aj preces stvara se Iskra Bozan~ skog u nam~ odnosno za "'inj 'IS I B,ozan,s, .!' Proces .. , To je iskra Svesti, krqja se konstituis kao Ideo Procesa individualizaciie Svesti, U ovcm prccesu Sv st, pr ko Energije kao svo]e manifesta1cij e, eploduje materi j u stva J' aj\'llci podlogu Z3. razvod kr _ a-· tivnog oblika :zivota u kome su obiedinieni Energija, Materija i SiViCs:t ..

Isller,. Sves,tli'lt kaa "'01:1,5 i: aftli'iiitetl, la·,iedna .Ia Ig,tii1cajl81111 :Svlet'llle,cih "'1111,1, 'Dca, Ii 'm~a'~klll 'P"8Irista:v'l,ia silu's,tinl's,ku 'O:SI1I'GIVU. iii sl:d:riaj Ig:en,.ts1icJaS· licJod,a el11briion.a.,

Stva.l0alac, preko Procesa Stvaranj,a omogucava ovaj proces, ne dirajulci u slebodu delovanja roditelja .. Na lo,,-;aj nacin Stv:aralacpreko Process Stvaranja, omlogulcava dase unutar Proce .... sa Stvar,anja,• U ta~"'ki .spl,ajanj,a Idv,a'vida ispoljalranj,a Svesti ._, EneL., ·:jle iMaterije, odigrsva Stv:sl'anj,1e zasnovano D,3 slobodnoj VIClji ICrQy;eka~

Istovremeno, sa iskrom Dus U oo¥,cku se stvara OIsno~a za po'stlojlanje' i i,s.polljj.avanjle emociia.cime se u iiViot ICOrvcka uvodi Ljub,av~ kao I08vesc~'ni proees i kao orp'sti u:slov razvoja 1. umno:iav311ja SiVe ti ,., Ljub1av je u ,susti ns~oj vezi sa. slobodom.pre svega sa slobodom stvaranja, pri Icemu je sloboda izbora samo deo Procesa St~ar,anja ..

POistojl1anj1e leula sa ishedistem umozgu bra glavnom Icululs je uslov ooyek!oVlog: kreativnog delovanja, S¥e dok ,c,oV1ck pestoji i kao ma"te,rijalno bliI6e,~ cula 15,U 'bitan element ·t.o,gpIQ,stoj,anj,a jer .predsta.vljaju osnovu locrvekovQr,g odnosa prema ol"kruZenju~ a time i osnovu nje,go,vio:g kreativnog delovanja, Neke duhovne

sroole smatraju Ida delovanje ,cul. steti duhovnom rszvciu, na ... stlojeci pri tome da ked svojih sledbenika zatome delovanje leula .. Smatamo da toni]e dobro, jeer je Ico,~ek bice koje ujedinjuje .. M,aterijul, .Enlergiju i lS\re,st koa,a tezi sameprepoznavanju i za njeg,ov I'lamojje veoma bitno da postoji i deluje kao kompletno priredno, a ne vestalcki otupljeno i osakadeno bice.Noseci Eo ... zansku Ism u sebi, Ico,viek rma genetski kodiranu 5VThu - zadatak- da olthijre i prepozna Bozansku Iskru, Stvaraoca u sebi.

N,B .kr,aju ovo~g procesa samoprepoznavanja koje je i prepoznavan]e Bo:iansko.g u IC>OVleku~1 dolazi do sp'aj,snj,B individualnosti o01Veka sa. beskrajnim i bezvremenim Stvaraoeem, do stapanja U ,JI nosn.Proces u.otkriv,anj,a.f~ se odvija kroz stalnu igru .. 'igru zivota~koja omogncava realizaciju cnde.snog: aspe-

o Sperrnatozoir

Crlie'" .34:

Shsmatskl plr~ kaz. de~.lovanja ,~Qljla budufe maj k,e' na jaj nu 6,el i~u i spermatozold

Ita stvarani . U I, _- rri ,',e _ - En ergija- _ I,'. t rija, Onoa m m n~ 13 kada co- sk prepozna istinku sustinu ' ebe 181' I bica Ion otvara dimenzije eskon I~n(- 1ti i pIO~in~I'- Ida r~ a'~nIOI U"I sn I je u Prncesu Stvai anjakao kreatii I i harmcnjzuiuc] eleme u na

, im ravnima po toj, mi __ ,

nj '111 Z I Lit' I prenosi "lose 0, obin pun).

. . .

u nru

i, odnosno uz pomoc Ener jja~ vibracijom sc 11 tskc 080 bill' rod itelj at. Take, fee i m 0 ~ el u rnornentu oplodnje ostc6 . eno (u. lu), o osteceC . no .-,etl - ~, relo n,·

10' odnosno nepot-

5~, ~'" P"e'nla"s ,gl'n:=tslkiih IO'SIDlbinll'~

Vi-, JIB rec 'no da momen om: jedinj rria :Zi:ns,ieJ i muske

," -lijl . 'polcinjle proces pr nos ",' i 811- arani a ge - etskih 0,,' abina, koji traje s,ve ~'me trudnoc ., ~ a crtezu blToj 35. ' hernatski j ' prikazan prenos ~ 'en tskih osobina roditelja na embrion. U r vnim terije stvara se embrion kao materijalna (biolosk )I struktu ra,

8

JL

SIT III - SveUete Tera Majke SIT 1'0 ~ Sve'Uef,e' Tela Oca

:S,1 liE - Sve'Uete Te'~o Embri,ona ,E - Embrlon

1M - - -ajka,

101 ~, 0 ae

_ f-'I1' , g ne ski], 0,0 ina VJ',I la rodit ,r,a~ koja

d _ I uj u nota I nu " vi bra ij· JTI ' _ 1,_, i. Lj~,~ I,_ de jc OltCI bn nagla i t~ n koliko s ,-_, :Jr1. 1,£1 -svc - _, 'gl n ,k I SOI-1 IiI, It ko bin- 10 ", I I t, rko il n I g/ sk P' i d uhovn '_ I epi 'rtualn s), mogu se pod, 'I i tina one kni s rren sc k 0' 'I, ~ oforrnJjc,i1(J ka ,rd te: istikx: (l)()j ociju - k, to biolo ka kar kt - ristlka, il i broj latica inteligeneijc kao en ,T -, ska) i on koje se konstituisu samo kao potencija (tal nat za 111111Ziku, ili sklonos k d uhovnorn t aganju). -, rug;' r .. cim - J 0 nasih zen tski (ita ,'. 1- osobinaje st ar-

no na I .de'~ za kO~1 ill im ,d, z: .h alimo svojim rodlteliirna (odnosno njihovi n '\ etlecim t lien), a deo preds . vlu S' rno

zakopano bla OU kcie moram ,s mi orkrivati i realizovati.

111.1:: 0 sto je y' ~",l10 naglasi ti j. 'cil1je n ica da se .bioloske" i ue'1er,·· etsko-duhovne' kars kt rristike ill aenetsk osobinc, 11 rnogu j, dnostavno razd .oji L aime, v 'ltl ... ia tela roditelj I i 11~ljU ulogu ] e sarno U pr" TII8U rJ" net . .1 :ikil h" en tskih 080- bina, ve , i u pn nosu btoloskih karak ristik ... . oditelia na de e. DI le_· istih rodirelia 11TI,' j 1 P . n kad take razlicite osobine d a sc to 111 - d _ o b~1 asniti 51!; J110 sb 'p 1'.0 m rea lizova nosti pornenutoa .zakopanog blaga", Odll0S110 gl netskih osobina koje su dete II da J ~ sarno kao pot ... ncijs ... K1jucni razlogza .oj da prenos metsklh osohina (i mi. tc .ijalno-bioloskih i nergetskoduhox nih ) a·, isiod stanja vesti rodir .lja 1.1, morn mtuzac _c , od nivoa njihova I aedusobn ~ kornunikacij i komunikacij

192

J93

l) • PO'IC lenelrge'ts im 's,iedlnjavanjem' podrazunrevsmc rs,>tovetnos.'1 vibraicije oea i matlkll!, Ide se vitnac,lja LllJbaM~ m,anif,estu]e kae s·tanje .Bi;aiens'tv'aJ.

. ~ ~ IOrgglanl [e pesledrca precess Ikolj ~ se desava II Sve's'tl~ ~ u kit) me' maksi rna ~no dolazil do ~lnuaia indivi'dualizla,cija (samIQllprepo.z.lnla'Vlali1l~le)' .svle'·sU. U teku o'll'g:,alzma ~,e'~~I~'~ trenutak ,od ~a,cuje gll,avnli fallklor lorne'tanja plrOC'I!SCl, S81mlO prepoz navanla ~nd~vidl!l,alin:'e S'vesh ~ Urn. SE!'kSLUilllln~1 i,€,[r~1 dovodil 11IInIut'ral'!;nj,e Vlibrac,llje S'Y,esti muskarca Ii lene do savrienog' sk 11~d,~, c i me Je za trenutak estvarene sameprepoznalvanj:e it,e,h) niJe petrebne te S~ u greu odbacuje, Gr1cenie te~,a dol,8Zi kao posledica presta nkal potrebe cia Sves·t Iko n tro~1 ~se t~ m Oer je U m ina m orne na lIod,o.alfen"j). Prt=.!!k~d kurrtrole nad lj,rn(rml ch)\llodi do nekontrolisanih v~brac]jallrida1 j1e II' 5vest u t:,o m ,m,o mllen~ u viie Fie ko ntro ~ is,e ni fiLl ilfko' 'haJ 01 ..

momenat komunikacije - sjedinja anja, i kao izvor blazenstva u odnosu na koje je obicnn fizicko zadovolistvo sarno senka Jstinskoe zadovoljstva, Ako ovo zvuei kan propagiranje uzdrzavanja od culnog zadovoljstva, onda nisrnn bili dovoljno jasni, ekoliko prcthodnih reeenicatreba shvatiti samo kao predlog da se sen spoji sa medusobnom ljubavlju muskarea i ze~ ne i sa SveS'cu 0 PD8to1anju~ Sve ostalo, uradice naS, genetski kod, ako budemo umeli da mu s prepustimo. u.vratimosc genetskim osobinama ..

Genetske osobine konstituisu se (ill ~ definisu) tokom eeIe trudno "'e, take Ida nij c nevazno sta budu ",i majka (ali i otacl) Icita. misli, ili- 0 kome intenzivno rnisli.;

Posmatrajuci trudnice u 2. i 3~ mesecu trudnode, "videliu smn da se SYletlecc' telo embriona i nalazi i ne nalazi u materi ... ci. IOnOI je svojirn delovanjem u rnaterici, ali inije 1..1 lljOj~ jer kao energetsko-spiritualna struktura nepostoji u materijalnoj,

'" k ~ ~

vee u energets ···.oJ ravm,

Svetle'c5e tela embriona se krece polukruzno i odasiljajuci vibracije (Ic~rtei 3,1] istovremeno:

-prenosi genetske osobine od Svetlecihtela roditelja:

- stvara energctsku podlogu za prenos bioloskih genetskih

osobina od roditelja;

... omogucava primanje uticaja drugih Svetlecih tela ..

IO'nIQ Ita radi neprekidno 2,4 Icasa na dan. Kako raste ernbrion, raste i njegovo Svetlece telo. no se postepene udaljava od embriona, i plolcinjie sa kretanjem u raznim pravcima, umesto pecemogpclukruznog kretanja ..

Deca kod kojih su po rodenju konstatovane anomalijc, cdnosnc zaostatak u r azvoj u, po pravil U S,U rodena ,33.. ,,,lolste6c:-' nim" Svctlecim telom [Cl'1leZ bro] 361] •• Najoesca :ostece~j,a. Svetleceg tela su::

koju u tom momcntu ostvare sa Energijama, Odl:110SnO sa Stvar OCCln_ Orgazam, kao odraz specificnog s ranja SV1es, i, je pr] tome v orna znac ·~llan: ukoliko u mornentu bioioskog sjedinj~l~ vanja dade i do ener tskog i duhovnog "sjedinj,a'T~ nja~H\ 1[0 dovodi do medusobnog harmonizovanja Sverlecih tel ~ roditelja, dokje korak dalje harrnoniz ~,cij, Svesti roditelja sa V]sl~m .... " ~ ~ stirna (Energij irna), odnosno harmnnizacija sa Postcjanj In1?

Covekuje ti me date da u medusohnorn sjedinjavanju n1Uskarca i ze:n ' dosegne na rnornenat sjedinjenje sa ukupnim Postojanjem. Stogajc svodcnje sjedinjavanja muskarca i zen- 11,'-1 seks kao biolosko-nagonski izvor culnog zadovoljstva, Hi puke sredstvo za produsevanje vrstc- svojevrsni debakl. Grubar govorcci, '. cje kao kada hi; ncko, kaje potpuno 1m,s ~11 os caj,a za lcpo, Leonardov crtez iskoristio kao papir :Z,3 potpalu vatre. N a r a vn 01 da se Leo na rdov crtez maze isko r i st i ti i za pot pal U f kan sto i seks moze biti sredstvo zazadovoljenje nagona ili iza ... zivanje culnog zadovoljs va .. San10 je steta da ostane na " orne. Kada se 0 sjedinjavanju muskarca i zlen,e radi, steta je svesti ga na cula. i nagon ~ ,al i j c doslovno- bozanstveno, polazeci 001 cul~~ i postujudi nagon, LIZ Ljubavkan univcrzalnu vibraciju ljudskih bica, dosegnuti do Jedinstva sa Postojanjem.Razvoj i sazrevanje coveka dov ;s"de i do toga da ova] n10111ICl'l,a't shvati kao

Cr'te"I, 3:1:

O'ste,eleno Swet~ec'e teto

roditelja, jer se preko njihox ih Svetlecih tela, kao rnformacije, pr mose rta Svetlece tl le embrinna, .- time i na sam embr ion.

'rema tome, podjednako su vazni i konstituisanje genetskogkoda, i prencagen tskih osobma, Naravno, n tr ba zaboraviti ni uslove u kojima ii,i i radi trudnica, a pTe svega: da Ii u stanu postoje geopatoloska j apstraktna zrz 16 mja, da li majka, Hi okol ina, em i tujunegativne vibracije usled stresa, il i negati vni h misli j .mocija ~ ~ . ~

- nedostaje komad Svetl1eloo,g 'tela odnosno energetske struktura Sved,e6eg tela 8_ nije oforrnila do naja,;

,~, Svetlece telo ne sija u ,dovoljnoji men:

,_ Svletle,ce telo nije homogeno,o".,.

51,., 5~, !Flu'nllk,ciijla, ii:slc:e'l~jie'nIJa,

vorn prilikorn demo samn ovlas dodirnuti isceljujuce delovanje Svetlcccg tela, jer de is eljenje kao posebna tcma (gdcjc rsceljenje Svetlecim telomjedna od rnnostva mogucnos ti ) ~ b ~ ti 10 bra deno 11,8 drugo m rnestu ~

Svetlece telo moze da iacelju]e cQlvcka, pre svega, na o.S111Ovu J1111(]1 be koja rnu se upucujc. No, nase Svetlecetelo cetufunkciju vrsiti i bez nase svesne n101b ',jerjcjedl.'1a ad njegovih OS'~ novnih funkcija -h'_lr:~noniza,cija i uskladivanje sa nasim 'Plel1et~ skim kodom, Svetlece telojc tako uprogr,an1iral1lc1' da U svakom mnmentu un stoji" da optimalizuj nase biolosl __ e i eneraetske funkcije, odnosno da harmonizuje sve ono sto covlekjes,te", kao i da pomogneharmonizaciji odnosa pojedinca sa okruzenjem (sa drugi m ljudirna). Svetlece teloje \;1 stvari onaj n,as: deo ]~.o11 uvck tezi uspostavljanju ravnoteze ] harmonjje ,_ optimalnog funkcionisanja. Pri tome, Svetlecc telo kao parametar ravno'b-z,e,ka,iQ rneru optimalnog funkcionisanja, imanas genetski kod. Za to se Sve 1 ecetelo "b'(;lviu prevashodno ukupni m (glo bal- 11mlJ stanj em, 11 ~lseg, "eta i enert e tske s tru ktu r,e~h ann '011, i Z u ... judi ,cov'ck,a, kao cclinu .. Svetlece telo pokusava danas sacuva od svega S tona rusava n ,fl,S, 0 pst anak, razvo] i sazreva nje, 0110 to radi upozoravajudi nas ,11a opas nosti, optimalizujudl nasu

Sa, energetskog stanolVl,sta posmatrano, do anomalija i poremelcaj"a, kloji se po rodenjumogu konstatovati, iii do toga da 'U momentu raaeqja, 'vee pliQS.tOa,e preduslovi zakasnije javlJanje poremeeaja, dolazi izvise razlcga, rnedu kJojim!a sun .. ajoesci:::

~. II:o'5a .i:ol- 'a, IQ,.,flG,va. ma.iike' liUi 'Dca, uzrokovana energetskim s,tanjem i stanjem Svesti majke odnosne Dca" U vreme zaoeca~, stol rezultira losim stanjem ZivDme:En"ergije;jajn.e ce ... lij,e, iii spermatczoida;

_, 'nedo,v"Qlllljna, 'ruvij,en:ast' :Sv'eflec:ihl teill., roditelja dovodi do gresaka ill propusta U prenosu nekih osobine, cak i u slucaju daje hioloski genetskimaterijalkvalttetan:

,_ :strl'SGvi i nli•,I,t1iivl1e ml'ii'sII il il lill10ciii,je u toku trudnoce, ako potiru od maj ke I' oca ill hliziB okoline.

veliki nticaina r'~oj embriona us 10m pogledu, pia i D

pogledu njegovihgenetskih o,Bobina"im,aju intenzivne zeljtf~

·

TIl,' no .. , .. 1 ~ .

d . v Z istaci r a '-

lorn, ko] J na n J 1 ru cin na" s .aln i II 1 kladiv a ,. IJ sa nai nil S,,r1 L - a, " . i a 1 .:« ~ Jl g n . tskirn k do 1, nl Z ~ -, \ , iti i kr z

S'fI~ vidov ig, ,j r j _ igra jedan od clcrn nL: ·',1,~ g m J' ko oda, ,O\,l'ICkllj gene, ski d a spo: 01)110' t i _ .e, kOjd oodrazum ' ...

,~ pr ,- u~ .. ran] i osrn. -hnu OSI Z'lO II 1 "J l - k n

SU\Jl10 one igre koje podrazu rncv, ju \ I J1 i u is raziv nj ira ...

os Iobodno .. izbor. - Izmcdu os alog, ona naro n, da , I'll .h lcci lo ni] -- I .re " 11 a : vcdrin 111- h i i' r slob aj I pll III ~ njuju 1 duvod 'do harmnnizacije to ',(~ka" Z,Cl"O n ~ 1l10ZC bit! dobar ni j d _,J1 dul OV111 p .avac, il i skola koji 11 ... ,. izurn ju ~ n

pu lrzavaju r dos . Dok god ~ II radosi i i is inski So ," .ti, 1judi

en razboljcx aJl' -.

T sljuju ~ · del r nje -etl . ~g t 1 ,] llja s 1111 ova-

nj .m tal a a In CUl', cion Encrgij " koji dovode do OD I im 1 ~Z' -

ij "". 11 mo iza _iJ- i csralih roc S~) koji zultir jill iscelj ~ njc . S -o'~~· v lee 10 deluj is. slju iI, cc pr ~ ::a e-, na glob, lnom, odnosno sisternskom planu. Kako sadni osno 1'~ inferl..1 cij 0 n -8 m ,en tsk [11 k du, no deluj ako S 0 razl icit energ tske, il 'i 0 ganske c I in do, ad i na op i malni I1 i vo funk iOl1.iSL . d~L Uz porno " · ve c ~g 1, moze 5 -optimallzovati ukupna kolicin .Si e i B I . Zivn 1'1 _' En ~ 'jP.' Ii i visi 11,'1, krv nog 'i"ska: optimalizm ati imu nol o ski sis ICl" i 11'1 rrnonizova j cnerg .. ts ' a j flzi' a st ru k ira 'co, ka,

-101 alno posrnutrano, is C Ijuju ia funkcijr ' verl ,eer' tela rczul tje 0110 a sto Sverl ce clo U sustini jl ~s e: fak 'or razvo-

ia coveka pri ccrnuje preduslov z r Z Tod optim Iiz: cija i har ..

!II • III •

mOD1Z: CJJ--, 8' C -':~_ . 0 I I, I.', J S .

Tak I' kad Sv tl 6 ' elo isceljuj 'I ndnosno h rmnnizuj . auru - ono d luje ernitov anjem alar na Obruc aure.

r, elui isceljujuce _. , _ fizi ko lel .. I 0- _0' mitui talase

ks cov'ku~ koji prolaze kroz nj " "a izaaivajuci poboljs, .nje u konsti ] .nju i harmoruzs iji Zi om n I jj .

, z ds ni \ d finitivn ,'~, z kl ~ U ,k_ 10 mogucno "-j - is

ljujudeg d lovanju Svetlece "t Ia, n 1_ iskustvo je pO:1 azalo da s . - oma lobri r zultati pos iu L sl de im slue ~ vinu I:

- sni '" ~I' anje ~ isoke " 1 ,_ 'I, mp r_ llr, •

- iove ~ anj ll i rna njenje kr \ ]10g Pi ri . i sk .•

~ umanjiv nj • p_ ak i 11' "In, k .- _1~,~ - poveeavanj mkcije nervnog sist In

- ·0'1 - "a, mje funkcij irnunoloskoa sist rna ii-d.

z namere d s Z" - I im " Sv ]1 I" 1 ' 1 ~ nlor ,se priZ11~ ti da su rezul t._ ti iseeljenja sa. \1 is,i m "']llr ijama znatn 0 efikasniji. vledutirn, " ~k, dnevnii ionr I."~ njem Sve \,6 .TIl t Iu molborn, sv st _ m c.' bliz , s 'C , j,"e s te j idno i sve bolj .-, e osecate.

aranormalne ,ri,l .nje se moze realize ati na razne na i~ ne: aurom, astraln im t lorn i astralnom proj skcijorn, ment lnim idom itd.

- --

Paranorrn Inc vider j '~l1Z pomoc! -etl _,c-~, -, ·CI 1(; pokrece sc molbom, ; 'Lk,Q sto tall Sl koji se 1. onsti tuisu u pred elu temena (po .iljka) , " izu do I·VC' 1 '~ ~g tela,

Da bi nam omogueilo ' idenje, na,sc- vetlece telo rt treba d a "U' in! nist. posebno - nem, odasiljanj anikakvih t, ilasa Hi vibra ija ks onorn . 01 hocemo da vidir o. Sve l'B76e elo n neki nacin vee i Ina Zl1.,allj e, 01 0'l10nl 8tO z'elimo d,a vi din1o. Razlog

198

k _- da

.

J a svim S I nje-

ko . \ I (J n.1 n a i n i 11 - n SO- ~ nj ims ~ , ZJl nja i ad- 'iI'1 n m ih. Aka S 1 ._ ko, r I~· "-0 Irr er sou)' ~ Z· "II civihza ij nJ'~··

10 I I ti n1 oi iliza ijam, 11a -",1·0' lTI'Z, - Zllal i j S,'- r - _ ru I j

da -=0 Zl1.,· in 'Ie. izrne I I'U os alog i kroz paranormalno vi de nJI ',,_ nas m r icion .. ilnorn umu, 'no to s I 1 no. i ra . i, S, ljuci narn nepr sstan z- ianja, ,~oj' mi, ru z~ lost. S 1110 U rnaloj mcri u . p ,a~ Jno d __ - [I~:, ozn'_ln10~ I ", muj ,-, I" '10 T . i,

ko 1 n _8.. i rekt - m IIb, ' '\ I 11 ,'" 111 1 111 II

lash na Ii" Ij znan ic 1,1 II Ii i" toj u "',I Ii -10 d vid i 10" pri ',t U llfticcn1tcl'ioenci)c pr tvart ju talc ... ~ ureal n .prepr ZIT -ijivo - n: ,nje, ko] mozemo prepoznati s. manjc Hi vis us chat uz pomoe 0 intra ,Z' vid p,_ i, 11111 oci nc uc t -, ju u pn 'L SU \ id ~~ nja, 'iet 11j lJZ pOm,QI: S' ' tlec 'gil -la, . ces oj lja, In- a n1110- gi knii su im Ii iskus t\L .s p,_: ranormalni m - i, enj m n j ~f;S,'" i ne znaju da sr njihcvo videnj odvija bas uz pomoc,- # I ~. tel . T< kvo, spcntano videnje uz porno ~ I vetle *',g ila, javlj

. C kod Ij11 d II ko j i I maj u razvi j e no Sv _ tlede tel 01 Z11,elCa· n I 7.11~C'~ 10 it ,8'1 kojim imaju stalnu dohru kornunika iJ1.,I. ani a ojirna m I re zgova -. Iii I. 11\1 kvo 11 \ i 'enju 1 .je- SC -;,8 de nisu k 0 znani Ii i", · 11 kao jasnu sliku, - ,d .. , k pravilo.

od urn v i k srnoz,

, us'

.-1 0 !I jo - 111 -'TO_' ..... , .L.iIl

I'",ar 00· i· " _Z', n ardorn papi a,' _-',ga z' .... - .. ':II~,,",

kruga k m d,· ras wi·i rsti I t·

, v sn ' i ~ ~ 1 usv . na zn nj pr J.I , i svo] no ~ IJ U t" ... svi 0 i u

torn morn ntukomunici 'a.jtl sa svojim Svetle iim telima, jc n os gu n .pukoj povrsi ni, ec PI, kusavaju da .zarc ne' rna ar

Zc milk on "ispo -, p ~

'"

as a 0

~. ,om

~5; ·,7' ,. FlU n,lkc:i,iiI. Ik,QI'ml u n i kae i ,i'l'

Komunik icij sO' I vetlecim t .lom je jcdno od n Jj\ I ~n'ijih pitanja covckovog razvoja, - VI tlece l' elo ru m je genetskim 1·0- dom ljudske vrst date kao mocan instrument r zvoja. S ogo, je i r, 'IZ oj co eka prr kticno n ITlogLU; ez njego ' .. "\ I .• sne ill

nesvesne komunik: cij . s" _ ve lecim telorn. - rn kr ell' j, ni r ,-' zvoj coveka, koji je rsnovni I r .dLlslo'\' "1j .go '0'1, razvoj _. uv 'k

200

U filzi maksimuma Syog rasta i usJod~nJavan)a stukture (crtez-n.) Svetile,ce telo:

... dostize rnaksimum v,eliCin,e" koj:i, je kod raznih Ijudi razlieit, ,ali smo do sada registrovalikao n,~jve,ci promer old 16;0 em,

16., __ ~-,_'ZVO'JI :S,VII!,TL!'C:I!G \1 !LA,

Uz svaki embrion konstituise se i njegovo Svede,oe telo jer je genetskim kodom oDVIeka. izmedu ostalog, definisano i kon ... stiruisanje Svet]lelc:eg tela, &ledec,~, telo ramie 'U simhiozi ,88r'a8- tom embriona ~ a kasnije sa razvojem ,corveka,.,

Kroz crtese koji slede pokusal! smo dJ8 pokasemo osnovne faze rasvoja S-vetlle,,~eg tela,

a)F',.1,8, "'.'EVD,i:a, '!,¥,etlll,ec"I' f,.II'a I. }III,.,riian'a,

- -- -. - ~ ~ - -~

- -----

---

.' -

"

----_ - - -- _ .......

Cr'I:.i ,3:7::

Swetll,e'C'8 telo nalk,c.n kons,tltul~sanj,a j;zg:l,ed'a kao svetlll,a taeka ko,ja k ruz~ oko elm briona

Svet~eee te 1'0 'EIl'mbr~ona nema izd ~~

fere: In c .il ra nu strukturu

CrlBz: ,31:

S,v,et,I'ete tello, UI IrrJIQ'me'lntu ro,denjlal detetaje m,al~a n IlopUc:al sivk,ii!ls,t:Bi bejl'B s,v,e;tlosti ~ ona 's'e' udal~jav,a na par metsra od dstata

b,) IFaIB, "a:s'ta, il ,'a:zvD,ia :strUlictUflB 'Si¥,etll,eCJeg' te'll,a

Rszvoj Svetleoeg tela nakon mdenja, ne vezujerno za ,810-' dine (starost), 'vee zaukupni f,azvOj ,coveka,~ Tokom ove taze razvoja Sveti'Bf5e telo dobija we veci broj boda uPodnozju, dok ne

- . d b ,. S· . ·d··· "" . . . . '. . .' .' "". .~

dostigne maksimum 0 .• ··· 181 .-o]a., sreotste ee postepeno zgusnja-

va, harmoniznje i usporava sa kretanje energije unjemu. Plantenovi postajujaeniji, crveniji, 'vl~'Ci i ujednaceniji, Na tri nared ... na 'Crtei8 (brojevi ad 3,9 ,do, 41) predstavili smo tri momenta u ,Q'V'Dj fasi rasta i razvoja strukture Sl'VIetleeeg: tela (aajednom, tri i sa ,8, bojau P,odn,o1zju}:

IC'r'liS! ,3'9:

Svetle,f,e 'te'l~okoje i rna sarno jednu boju u Pod nozj u t5a, p lamenovl rna koj ~ poCi n,j u ,d1,iBl se konstitu ~su (nejednallk t su i sveti ill' dok je SrJedisl,e' t.,r'etkoL

IC'rlel: 401:

Sveth~ee' telo ,ko,je i mal ~ri bOj€!' u ,Podino!jlu", jasno Ii 2 rtlllz,ene' narandf;astc,Icrven@ P'lamenOVie koj ~ su nejednak ~; S~f!dJ Me je be los ivo'., jot neharmon ~zov,ano

IC!rl:e'z 4,1:

Sv,eth!u:e tie 10 kojle i rna form irane sve boje u Pod nazj u," jasno izrazene crvene P Ilam,e'rJO\f'9. kojj su uv'ed ~koj meri ujedrtacen ~; Sred h~te~e ujednacene' slj'vo- bele bole, a energilj ill IJ njemlu se klrer6e' usporeno i tromo

~ Vi li,cin _', ·1Iamen0\78 je la kod razlicita ,_ k:r - 'ce oko5,~' - _I ern, a ide i e I I -', cm~

00; I redi ' eje gusto, kretanj i en eel', ~~, U njemuj I ust I kao tromo mesenje tea' -)~ I siva i bela boja SVI-=-

homos enije ., . , , ~oja

Ie) 'Iua ·~.~zrle'- ~Ia'nja, IC:-,~ :i, ill1a'nj:a'), 'S,'v"etllec"g tllk I

pr tku ovog dela pro '1,- _I r_ _ oja, 'lamenovi 1_ ~ p'O-

st penonj - dnaeavsju, Srediste posu ~e: sv'e 81.180 I. tako da I - ima utisak da s jed a krece.Po -~,nj da S,-, smanju] I P- I. nik (', ~ 1" -.,g: - ~ 1_ ,I boje -I -, S.:h1 hronizuju i sazirnaju.

Process I o dvij a, uz stalno srnanjenje Plamenova, poveea\ an] gust E, n ' i usporavanj .kretanja u Sredisn] m lelu, i uz saZi -~ anj .boja u Podnoziu (81 boja sepost _', ~ no sazima do 7.. 61~ S,~,.~~ odnosno na kraju do s_ majedn boje).

U momenta kada ~., zetle "'- tela ima (ponovo) sam j dnu boju u plodnozju~nJ igovi Plamenoci su mali. ZI razlikn od I~, etle '",e.g tela na po ¥tku, rs z ,qjl J koj '- je takode tmalo - rno

jednr boiu i mall neujedn -," me i 8,;- stle lam nov .' S tlece telo u ovo~ fazi ima uJ· dnac ne Plamenove Z -,gasito crvene bo'!i(- , dok mu ie Sre di Sit I Vi . 1mB gusto,

...... a kraju evog Pi -0 cesa harmonizacij d eleva .' trukture

Svetleeeg tl Ia i njihovog POSit _ penog ,saZimanj,a. boje Podnozja I~' Sit spaju sa Plame no rm koji potpuno nea aiu i sa I redistem,

Taj rnomenatpredstavlja "Ipr~ g zrelosti ~ odnosno mome ... nat kada I _ etlece 'b JOI ulazi u . ,8ZU P _ ietka potpunog '8Zre .. ,

vanja" (crtez 42}.

:204

IClll"I"8,J' 42:=

Svetlece . Ie II 01 U mornentu Ikada, plie,lazil :prag zrelosti" ~ Podnozjef IP'hilmenovli ~ Sr,edi'ste' su :s,·t!oplllj,eni." :S tim da rnezemo ra,zlliilk'DVEJili obod i :Sr1edhlnji de'o koH

pcstepeno pafjnj'B da bi' ,al sue prc'zirniji -

a kraiu Pi rr. a laZim,anj,-_, Svetle iet 10 ostaje 'ObrUCY"

odnc no Sredisn] den pot -'UDO D sn u dok 01- .. d polako p, :~nje da i.S\) ava (Icrtez 43].

IClrl:,e,zl_! 3:

Svetlece tI8,II,o' u pos.!ledrnioj f'azi S.v,o,g r,alzvDlja pOlst.a,j'B obruc s,iIYC,·.jbe,le' sve't~os:t,i, fiji Sr,edlisnji' deo je' pOltpunol nestae (stOPIWOI se) sa obodom

a samom kraju P~O-I~',~a sazrevanja Svetleceg tela, ono postaje oreol kJoji Isijava belu svetlost, '. ~ego, precnik je tada od "·'0 do 80 em.