Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 5. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5511

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

STANDARD

[ta je gra|anima donio po~etak 2011. godine

SVE POSKUPJELO!
Novi nameti stvaraju pritisak na stanovni{tvo, ocjenjuju u sindikalnim i potro{a~kim udru`enjima Stanje gore u Republici Srpskoj nego u Federaciji Za potrebe ~etvero~lane porodice u novembru trebalo izdvojiti oko 1.700 KM Fenomeni: Nesvakida{nji prizor nad Sarajevom

P

o~etak 2011. godine za ionako prazne gra|anske d`epove u BiH donio je nove namete i poskupljenja.

Od 1. januara, zavisno od proizvo|a~a i mjesta prodaje, za deset do ~ak 50 feninga poskupjeli su bra{no, hljeb, pecivo, ulje, maslac i {e}er.

Pove}ane su i cijene cigareta za deset do 70 feninga. Za deset do 50 feninga poskupljuje i sto~na hrana, za 0,20 posto lijekovi... 4. strana

Bolesni

Desetine posmatra~a ju~er ujutro na Trebevi}u

Pomra~enje Sunca
3. str.

(Foto: I. [ebalj)

6. strana

Analiza: Vrh stranke iznenada „razmi{lja“

MOGU LI TIHI] I SDA IZNEVJERITI LAGUMD@IJU?

Hozi} je u banjalu~ki Klini~ki centar stigao u pratnji kom{ije Re{idovi}a

(Foto: M. Lugi})

Saznajemo: IPI podnosi krivi~ne prijave

Paradoksi: Sud u Sarajevu donio odluku

Rizad Hozi} smje{ten BORBA ZA NOVAC OD UVOZA AUTA u prijedorsku bolnicu
9. str. 6. strana

Nakon pregleda u KC-u Banja Luka

Alarmantno: Eskalacija nasilja nad `enama u TK

TEHNI^AR-D@EPARO[ VRA]EN NA POSAO
2. str.

SILOVATELJI PUNE PRITVORSKE ]ELIJE U TUZLI
14. strana

Siti predstavlja D`eku u ~etvrtak?

TRANSFERI

56. strana

2

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

PARADOKSI Sud u Sarajevu donio odluku o povratku na posao

Ivankovi} (desno) s kolegama Matanovi}em i Pendi}em

Poslanik Ivankovi} pretu~en u Zenici?
Ako se odlu~im oglasiti, saop}it }u {ta se dogodilo, kazao nam je Zoro Ivankovi}
Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona Zoro Ivankovi} napadnut je preksino} i pretu~en, ~ulo se ju~er u politi~kim kuloarima ZDK. Kao mogu}i motiv za napad, jer se navodno nije radilo o razbojni{tvu radi koristoljublja, spominje se nedavno glasanje u Skup{tini ZDK. Naime, jedan od trojice poslanika Narodne stranke Radom za boljitak u Skup{tini ZDK glasao je protiv kandidata svoje stranke i time omogu}io da u federalni Dom naroda bude izabran Ivo Tadi} iz HDZ-a. S obzirom na to da je jedan od trojice, Igor Matanovi}, direktno zainteresiran da on u|e na tu listu te je nelogi~no da je glasao protiv sebe, sumnja je pala na dvojicu preostalih, Zoru Ivankovi}a iz Zenice i Tonija Pendi}a iz Vare{a. Ivankovi} u Zenici ima auto{kolu, a o navodnom napadu ju~er nisu htjeli govoriti ni njegove strana~ke kolege, ni bilo ko u Skup{tini ZDK. - Ne mogu vam ni potvrditi ni demantovati. Jednostavno, nisam raspolo`en za bilo kakve izjave. Ako i kada budem spreman razgovarati s novinarima o tome, izdat }u saop}enje - kazao nam je sino} Ivankovi}.
A. D@ONLI]

Osveta za glasanje u Skup{tini ZDK

Tehni~ar koji je d`epario opet radi u Hitnoj pomo}i
Snimci kra|e novca od pacijenata i polugolih bolesnih ljudi zavr{ili na internetu
ovoj aferi koja je razotkrivena pretpro{le godine. Tada{nji direktor Hitne pomo}i Alija Mulaomerovi} postavio je videokamere u rendgen-sobu i one su zabilje`ile kra|e i identificirale

Zlatko E. iz Sarajeva, rendgen-tehni~ar u Zavodu za hitnu medicinsku pomo}, vra}en je na posao nakon {to je pro{le godine dobio otkaz zato {to je potkradao pacijente koji su bili na rendgenskom snimanju. „Dnevni avaz“ pisao je o

Dobio otkaz

Jedan od snimaka lopova s interneta

Mulaomerovi}: Zlatku sam dao {ansu da se popravi

Softi}-Taljanovi}: Ispo{tovali sudsko rje{enje

Advokat: Zlatko E. je nevin ~ovjek
Zlatka E. ju~er smo zatekli na radnom mjestu. Kratko je kazao da sve optu`be odbija, nakon ~ega nas je uputio na svog advokata Alena Naki}a. - Pozivam se na Kodeks advokatske etike i zato ne mogu odgovarati na pitanja. Mogu samo re}i da je jedini dokaz da je neko po~inio krivi~no djelo pravomo}na osu|uju}a presuda koja bi bila donesena u krivi~nom postupku. U konkretnom slu~aju Naki}: Nema ona ne postoji. Moj klijent je i de facto i de presude jure nevin ~ovjek u ovom momentu - ka`e advokat Naki}. On nam nije `elio re}i da li je protiv Zlatka E. pokrenut ikakav krivi~ni postupak.

po~inioca. Slu~aj je prijavljen i policiji. Tehni~ar je iskoristio godinu bolovanja, a potom je dobio otkaz. Potom se obratio sudu, koji je prije mjesec donio odluku da Zlatko E. bude vra}en na posao. Ovo nam je ju~er potvrdila i sada{nja direktorica Hitne pomo}i Sena Softi}-Taljanovi}. - Op}inski sud u Sarajevu donio je mjeru osiguranja da se tehni~ar vrati na posao. Po~eo je raditi 13. decembra 2010. godine. Ispo{tovali smo to rje{enje, jer su sudske odluke obavezuju}e. Ne znam da li je policija protiv njega vodila istragu. Nismo imali novih prijava o kra|ama, a na{ videonadzor jo{ radi - ka`e Softi}-Taljanovi}. Biv{i direktor Hitne pomo}i Alija Mulaomerovi} prisje}a se da je Zlatku E. dao {ansu da se popravi.

Prekr{io obe}anje

Najnovija istra`ivanja pokazuju da oko 60 posto gra|ana BiH starijih od 15 godina prakticira neku od igara na sre}u kao {to su bingo lutrije, kla|enje, slot aparati ili neka druga vrsta igara, javila je Onasa. Procjenjuje se da je BiH prva po broju kladionica u Evropi i da oko 500.000 osoba redovno igra igre na sre}u i posje}uje kladionice. - Do{li smo na dno dna, ~ovjek vi{e uop}e nema nikakvu `elju da se bavi poslom i da radi. Izgubio je stvarnu potrebu za radom, ljudi tra`e sre}u negdje drugo, a ona sigurno nije u kladionicama ili lutrijama - izjavio je politolog Husein Oru~evi}.

BiH prva po broju kladionica u Evropi

Rezultati najnovijih istra`ivanja

- Molio je i kle~ao na koljenima te obe}avao da ne}e vi{e krasti, ali nije mogao izdr`ati. Nije znao da su postavljene kamere i one su ga registrovale. Potom je uzeo bolovanje i poku{ao se boriti pravnim sredstvima. Moja nasljednica dala mu je otkaz. Nisam znao da je vra}en na posao, ali on, prema mom mi{ljenju, nije ba{ najzdraviji - ka`e Mulaomerovi}. Njemu nije poznata ~injenica da se na internetu vrte snimci s nadzorne kamere iz rendgen-sobe. Na njima se vidi kako u svla~ionicu, nakon {to pacijenti skinu odje}u, ulazi radnik Hitne pomo}i i pretura im po d`epovima. Ova pri~a povla~i i pitanje zloupotrebe privatnosti pacijenata. Ho}e li neko za ovo odgovarati ili }e i potkradanje pacijenata i njihovo neovla{teno snimanje u svla~ionici ostati neka`njeE. HALA] no!?

Zavod PIO dobio oko 30 miliona KM
Omogu}eno i redovno penzionisanje 40 radnika
Kladionica: Posje}uje ih pola miliona ljudi

Vlada FBiH uplatila novac u ime kompanija

www.dnevniavaz.ba

PORTAL komentar dana
- Lijepa vijest u novoj godini. Sve najbolje D`eki, koji je najbolja reklama za ovu dr`avu, bolja od svakog politi~ara. Bit }e mu i sigurno bolje u Sitiju nego u Njema~koj. Njegov primjer govori da se samo kvalitetom i velikim radom osvaja Evropa. (Arcibald)

Volfsburg i Man~ester siti se dogovorili

LOTO

6

7

9

12 14 25

JOKER 956247 405152

Zahvaljuju}i grantovima Vlade FBiH i odluci o podjeli novca dobivenog naplatom takozvanog ira~kog duga, u 11 bh. kompanija, uglavnom namjenske industrije, na razne na~ine transferirano je oko 40 miliona KM posljednjeg mjeseca pro{le godine. No, ve}ina novca kompanijama nije upla}ena direktno na ra~une, ve} je iskori{tena za pla}anje milionskih dugovanja Zavodu PIO FBiH, uvezivanje radnog sta`a i poreze na ispla}ene pla}e. Istovremeno, ovim potezom omogu}eno je i redovno penzionisanje 40 radnika u firmama BNT Novi Travnik , „Unis Pretis“ i Tehni~ko-remontni zavod Had`i}i. ^injeni~no, najvi{e novca dobiva Zavod PIO, ~ime se znatno pove}ala njegova likvidnost u prvim mjesecima ove

Novac za proizvodnju
600.000 KM 700.000 KM 400.000 KM
Zgrada Zavoda PIO: Zna~ajna finansijska injekcija

„Zrak“ Sarajevo

„Igman“ Konjic

„Pretis“ Vogo{}a „Vitezit“ Vitez

godine. Prema gruboj procjeni Vlade FBiH, na ra~une ove institucije bit }e upla}eno oko 30 miliona KM. Najve}e sume bit }e upla}ene u ime sarajevskog „Zraka“, oko {est miliona KM, potom slijede „Igman“

Konjic i BNT Novi Travnik sa po pet miliona, bugojanski „Binas“ sa 4,5 miliona i „Pretis“ Vogo{}a“ sa oko 3,5 miliona maraka. Oko milion KM bit }e upla}eno u ime „Vitezita“ i KTK Visoko.
Ad. H.

300.000 KM
„Ginex“ Gora`de

300.000 KM

„Binas“ Bugojno

300.000KM.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI]

ANALIZA Vrh stranke „razmi{lja“ da se priklju~i {estorci

Mogu li Tihi} i SDA iznevjeriti Lagumd`iju?
Emisari iz SDA posljednjih dana tajno obilaze oba HDZ-a, SNSD te SBB BiH i raspituju se za varijante ulaska svoje partije u vlast na dr`avnom nivou Bara`na vatra

Ekonomska provalija

(fkaralic@avaz.ba)

Sude}i prema najavama, ~eka nas te`a godina nego 2010., u kojoj su investicije smanjene za 50 posto, a nezaposlenost porasla na ~ak 43 posto
Poznate bh. li~nosti ovih dana se utrkuju u odabiru doga|aja koji je obilje`io 2010. godinu. Jednima je to posjeta svjetski poznatih An|eline \oli (Angelina Jolie) i Hilari Klinton (Hillary Clinton) Sarajevu. Drugima je to ukidanje viznog re`ima. No, ako bismo pitali obi~ne ljude, one koji nisu ni vidjeli An|u i Hilari, niti su pre{li granicu bez vize, vjerovatno bi ve}ina njih kazala da su 2010. obilje`ili protesti i {trajkovi obespravljenih radnika, boraca, invalida... Obi~ni Bosanci i Hercegovci najdu`e }e pamtiti strah koji su imali od idu}eg dana, boje}i se da sutra ne}e imati ~ak ni za hljeba. Pe~at protekloj godini dala je i nesposobna vlast, posebno federalna, koja ni{ta nije u~inila da ubla`i propast doma}e privrede ili da smanji broj nezaposlenih. Ako zaboravimo da su tro{ili narodne pare, pove}avali sami sebi pla}e i svakodnevno se vozikali po bijelom svijetu, vladali su kao da ih nije ni bilo. Na`alost, prognoze govore da nam ni{ta bolje ne}e biti ni 2011. Stru~njaci upozoravaju da nema ideja kako iza}i iz krize. Ka`u da nam trebaju projekti, konkretne ideje kako zapo{ljavati ljude, otvarati fabrike, stvarati ambijent da se privuku strani investitori... Ali, nova vlast, barem za sada, ne nudi ni{ta od toga. Sude}i prema najavama, u idu}oj godini vodit }e nas dobar dio onih zbog kojih je BiH, sa 116. mjestom od 183 dr`ave, jedna od najgorih zemalja svijeta po uvjetima za poslovanje. Iako je svima bilo jasno da su strana ulaganja na{a jedina {ansa, ona su lani smanjena za 50 posto. I oni stranci koji su uz veliku pompu do{li u BiH i navodno ulo`ili svoj novac, obi~no su preko no}i nestajali, zajedno s onim {to su bh. gra|ani godinama stvarali. Za rezultat smo imali rast nezaposlenosti do ~ak 43 posto. [to je gore, osim prazne pri~e, oni koji namjeravaju vladati u FBiH o~ito nemaju nijedne konkretne ideje kako bar zaustaviti kola koja se ubrzano kre}u prema ekonomskoj provaliji.

Sulejman Tihi} i rukovodstvo SDA trebali bi se ubrzo izjasniti ho}e li do}i na sastanak {est stranaka, zakazan za 10. januar u Sarajevu, na kojem }e biti nastavljeni razgovori o politi~koj situaciji u Bosni i Hercegovini i mogu}im kombinacijama za formiranje vlasti na dr`avnom nivou. Za razliku od dosada{njih odbijanja da se prave bilo kakve kombinacije koje ne uklju~uju samoizolovani SDP izjava portparola stra, nke Salmira Kaplana da se u SDA jo{ razmi{lja o pozivu na sastanak sa SNSD-om, SDS-om, oba HDZa te SBB BiH i Strankom za BiH predstavlja indikativan iskorak. Tihi} i njegovo krilo u SDA izlo`eni su bara`noj vatri unutar same stranke. Zamjera mu se da je rezolutnim stavom da ne}e koalirati sa Savezom za bolju budu}nost drasti~no suzio prostor za politi~ko manevriranje. Ta, u vi{e navrata ponavljana izjava svaki put mu se obila o glavu, jer se suo~avao ne samo s unutarstrana~kim otporom nego i sa sve manjim brojem pozicija u vlasti na koje je mogao ra~unati. Nadalje, negativna kadrovska selekcija koju provodi samo je dodatno ujedinila nezadovoljnike unutar SDA. Tako|er, ako bi ova stranka ostala na sada{njoj poziciji de`urnog potr~ka SDP-a, Tihi}ev mandat na ~elu SDA bio bi sve upitniji. Zato Tihi} sada „razmi{lja“. Dok on „razmi{lja“, emisari iz SDA posljednjih dana tajno obilaze oba HDZ-a, SNSD i SBB BiH i raspituju se za varijante ulaska svoje partije u mogu}e kombinacije uspostave vlasti. I njima je, prema svemu sude}i,

Lagumd`ija i Tihi}: Ve} imaju dogovor o koaliciji

vi{emjese~no Tihi}evo neautoritativno tr~karanje od Ljubi}a, preko ^ovi}a, do Dodika i Bosi}a, otkrilo da Tihi} nije nikakav faktor u me|unacionalnom uvezivanju BiH, a naro~ito su ljuta dva HDZa, jer je dugogodi{nje partnerstvo s njima odbacio zbog prousta{kog HSP-a i kriminalizirane Narodne stranke Radom za boljitak. Zato se mo`e o~ekivati da Tihi}eva varijanta da na dr`avnom nivou bude s jednom grupom stranaka, a na federalnom i kantonalnom s dr-

ugom, nema nikakvih {ansi. U tom smislu realnija je prognoza da }e {estorka od Tihi}a tra`iti da se vladaju}a strana~ka garnitura s dr`avnog nivoa preslika na federalni i kantonalni. Znaju}i o kakvim se velikim politi~kim ulozima radi, poznata politi~ka prelivoda Sulejman Tihi} sada, izgleda, razmatra opciju da iznevjeri ~ak i Lagumd`iju i njegov SDP , s kojima ve} ima koalicioni dogovor. Mo`e li to napraviti, ostaje da se vidi. Ako je suditi prema dosada{njim Tihi}evim aktivnostima, on osobno ipak bi radije bio s Lagumd`ijom, ali unutra{nja opozicija sve glasnije mu prigovara da je u toj kombinaciji SDA jeftina pratilja, bez utjecaja i kontrole. T. LAZOVI]

www.dnevniavaz.ba

Jeftina pratilja

Pitanje: Namje{ta li Agencija za dr`avnu slu`bu (ADS) BiH konkurse za pojedina radna mjesta?
A) DA 89,84% B) NE 5,91% C) Ne znam 4,25%

ADSBiH namje{ta konkurse
C B A

Koketiranje sa dva HDZ-a
Sulejman Tihi} ranije je isticao da nije dobro iz vlasti isklju~ivati HDZ-ove i sada svakome mo`e kazati da je ispadanje SDP-a „te{ka `rtva“ koju mora podnijeti kako se BiH ne bi raspala, a on bio odgovoran za stvaranje „muslimanije“.

Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur

Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderik Mur (Roderick Moore) poru~io je da je krajnje vrijeme da stranke u BiH formiraju vlast, jer to od njih o~ekuju gra|ani. On je za „Euroblic“ rekao da je kroz razgovore s gra|anima stekao utisak da se od nove vlasti o~ekuje da se posveti borbi protiv korupcije, smanjenju nezaposlenosti i da vodi BiH prema EU, prenijela je Srna.

Krajnje je vrijeme da se formira vlast u BiH

Mur je ocijenio da je zatvaranje supervizije za Br~ko sasvim opravdano, ali da to, u skladu s arbitra`nom odlukom, ne zavisi od supervizora, nego od Vije}a za implementaciju mira (PIC). On je dodao da bi va`an korak naprijed u zatvaranju supervizije bilo ispunjenje svih uvjeta u vezi sa snabdijevanjem Br~ko Distrikta strujom iz jedne od elektroprivreda BiH.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Mur: Poruka politi~arima

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 149.246 posjetilaca.

Had`iomerovi} podnio prijavu protiv sebe
Povod su nedavni napisi u pojedinim medijima iz RS
Urednik politi~kog magazina „60 minuta“ Bakir Had`iomerovi} podnio je krivi~ne prijave protiv nepoznatih osoba, ali i protiv sebe samog. Povod takvom ~inu su nedavni napisi objavljeni u pojedinim medijima iz RS, u kojima Had`iomerovi}a optu`uju da je od hrvatske firme „Inter INA“ primio 30.000 eura kako bi je prestao kritizirati u emisiji „60 minuta“. - Podnijeli smo prijave Dr`avnom odvjetni{tvu Hrvatske, Tu`ila{tvu FBiH i Tu`ila{tvu BiH s naznakama iz medija o na~inu po~injenja krivi~nog djela s prijedlogom da tu`ila{tva pokrenu krivi~ni postupak i razotkriju eventualne po~initelje ovog djela, odnosno monta`e u kojoj je

Gest urednika emisije „60 minuta“

4

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

STANDARD [ta je gra|anima donio po~etak 2011. godine

Sve poskupjelo!
Novi nameti stvaraju pritisak na stanovni{tvo, ocjenjuju u sindikalnim i potro{a~kim udru`enjima

Had`iomerovi}: Otkriti istinu

na besraman na~in oklevetan Had`iomerovi}. Tra`imo da nadle`na tu`ila{tva u potpunosti rasvijetle ovaj doga|aj i otkriju po~initelje ili monta`e ili eventualnog izvr{enja krivi~nog djela - kazao je advokat Nikica Gr`i}, javlja FTV.

Ured visokog predstavnika (OHR) apelirao je ju~er na sve odgovorne da osiguraju uvjete za formiranje Doma naroda Federalnog parlamenta.

Osigurati neometano finansiranje FBiH

Ured visokog predstavnika

Po~etak 2011. godine za ionako prazne gra|anske d`epove u BiH donio je nove namete i poskupljenja. Od 1. januara, zavisno od proizvo|a~a i mjesta prodaje, za deset do ~ak 50 feninga poskupjeli su bra{no, hljeb, pecivo, ulje, maslac i {e}er. Pove}ane su i cijene cigareta za deset do 70 feninga. Za deset do 50 feninga poskupljuje i sto~na hrana, a za 0,20 posto i lijekovi. Cijene pretplate za fiksni telefon za oko 20 posto pove}ala svu dva od tri najve}a telekom operatera u BiH. U Federaciji je u posljednjem tromjese~ju poskupjelo i gorivo. U manjem bh. entitetu situacija je jo{ gora, jer su poskupjeli i meso i kafa, a ti proizvodi skuplji su i u ugostiteljskim objektima. Skuplje je i grijanje, pa }e Banjalu~ani za stan od 65 kvadra-

Potro{a~ka korpa u BiH sve skuplja

tnih metara pla}ati ~ak 107,25 maraka ili 22 posto

OHR: Apel bh. zvani~nicima

Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS pokrenuo je ju~er pitanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa na izbor premijera i nove Vlade RS zato {to nije po{tivano pravo zastupljenosti konstitutivnih naroda. Predsjednik Bo{nja~kog kluba Mujo Had`iomerovi} kazao je da nije ispo{tovana ustavna struktrura RS, kojom je to pitanje i propisano. Odluka o stavljanju veta

POOK i dalje istra`uje sumnjivu Veto na izbor nove Vlade kupovinu [piri}evog automobila
Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS
na izbor nove Vlade RS, kako je naglasio, donesena je jednoglasno zbog svih primjedbi koje su ranije navodili prilikom izbora novog Vije}a naroda RS, javila je Fena. Novi premijer RS Aleksandar D`ombi} izjavio je da Bo{njaci imaju ustavno pravo staviti veto na izbor Vlade RS, ali da }e kona~nu rije~ o svemu ovome donijeti Ustavni sud RS.

- Kako bi se za{titili interesi gra|ana, pogotovo onih najugro`enijih, OHR apel na sve odgovorne da stvore uvjete za formiranje Doma naroda FBiH i da osiguraju neometano finansiranje na nivou FBiH - rekla je za Fenu portparol Ureda specijalnog predstavnika EU (EUSR) Jamila Milovi}-Halilovi} komentiraju}i mogu}nost da OHR nametne odluku o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjeseca. U OHR-u nagla{avaju da su entitetske vlade u okvirima svojih nadle`nosti du`ne blagovremeno osigurati neometano funkcioniranje javnih finansija.

Prosje~ne zarade (u KM)
Sektor Ugostiteljstvo Prera|iva~ka industrija Gra|evinarstvo Poljoprivreda i {umarstvo Trgovina Finansijsko posredovanje Dr`avna uprava Zdravstvo FBiH 541 572 582 725 560 1.282 1.116 977 RS 531 559 518 590 594 1.212 1.041 1.015

vi{e nego 2010. godine. To je itekako zabrinjavaju}i podatak s obzirom na ~injenicu da je novembarska prosje~na neto pla}a u Federaciji iznosila oko 795 KM, a u manjem bh. entitetu 791 KM. Budu}i da je za sindikalnu potro{a~ku korpu, koja pokriva potrebe ~etvero~lane porodice, u novembru trebalo izdvojiti oko 1.700 KM, jasno je da prosje~na pla}a dovoljna za svega polovinu tro{kova.

U Udru`enju za za{titu interesa potro{a~a KS procjenjuju da }e ova zima biti izrazito te{ka za gra|ane, jer su uz op}i trend poskupljenja hrane cijene grijanja preveliko optere}enje za ku}ni bud`et. S ovom ocjenom sla`u se u Savezu sindikata i Pokretu potro{a~a RS, koji navode da }e sva ova poskupljenja znatno utjecati na stanovni{tvo, kao novi sna`an pritisak na njihove skromne V. S. - M. A. bud`ete.

Dvije godine od pokretanja istrage u slu~aju „Audi Q7“

Tu`ila{tvo „provodi odre|ene radnje i vje{ta~enja“, tvrde u ovoj instituciji Pod lupom i ostali tenderi provedeni u dr`avnoj vladi

Nakon {to je u „Slu`benom glasniku RS“ objavljen Zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja, dopredsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi} pokrenuo je postupak u

Tihi} tra`i poni{tenje Zakona o imovini RS

Postupak u Ustavnom sudu BiH

Ustavnom sudu BiH sa zahtjevom za njegovo poni{tenje. - Insistiranje Narodne skup{tine RS na ovom zakonu predstavlja uporno i grubo kr{enje Ustava i zakona BiH od vlasti entiteta RS saop}eno je ju~er iz Tihi}evog kabineta.

Posebni odjel za organizirani, privredni kriminal i korupciju (POOK) Tu`ila{tva BiH ve} skoro dvije godine istra`uje sumnjivu kupovinu skupocjenog „audija Q7“ za potrebe predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a. Iz Tu`ila{tva BiH zvani~no nam je potvr|eno da je predmet i dalje aktivan i da se „provode odre|ene istra`ne radnje te potrebna vje{ta~enja“. - Taj predmet postoji u Tu`iteljstvu BiH, nalazi se u radu u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, te su u tom predmetu provode odre|ene istra`ne radnje te potrebna vje{ta~enja - saop}eno

„Audi Q7“: Kupljen po znatno vi{oj cijeni od uobi~ajene

nam je iz Tu`ila{tva. Predmet analize Tu`ila{tva BiH jeste sumnjiva nabavka automobila „audi Q7“ za potrebe Kabineta

dr`avnog premijera, ali i, kako nezvani~no saznajemo, jo{ nekih tenderskih procesa koje je provela dr`avna vlada.

Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) dostavila je Tu`ila{tvu BiH izvje{taj o zloupotrebi slu`benog polo`aja i ovla{tenja, odnosno po~injenom krivi~nom djelu protiv nekoliko soba koje se terete za u~e{}e u nezakonitim radnjama u vezi s nabavkom automobila „audi Q7“. Iz ra~una je, naime, vidljivo da je filijala kompanije „Br~ko gas“ iz Donjeg @abra automobil „audi Q7“ nabavila po cijeni od 133.233 KM, da bi ga istog dana, 17. oktobra pro{le godine, Generalnom sekretarijatu Vije}a ministara BiH prodala za 219.900 KM. Postoje, dakle, osnovi sumnje da je bud`et dr`avnih institucija o{te}en S. R. za 86.667 KM.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

5

SRAMOTNO Kako dr`ava tjera turiste iz BiH

Stranci nisu imali gdje zamijeniti novac
Agencije rasprodale aran`mane, a gra|ani se ve} raspituju za putovanja za Valentinovo i 8. mart
Avdi}: Ro|en u BiH, odrastao u [vedskoj

Novi fudbalski dragulj Evrope
[vedski napada~ na{ih korijena potpisao ugovor s Verderom
Sarajevo: U BiH boravilo dosta gostiju iz Srbije i Hrvatske

Li~nost dana

Deni Avdi}

Turisti~ki i ugostiteljski radnici iz BiH koji su pripremali aran`mane i do~eke Nove godine u inozemstvu i zemlji, u 2011. su u{li zadovoljno tralju}i ruke zbog obima posla. Iako je ve}i broj gra|ana novogodi{nje praznike iskoristio da prvi put prije|e dr`avnu granicu bez vize, i doma}i hotelijeri i ugostitelji potrudili su se u vezi s ponudom, koja je privukla strance da najlu|u no} provedu u BiH. - Sva putovanja koja smo imali za zemlje {engenske zone su realizovana. Programi za Budimpe{tu, Madrid, Veneciju... kao i za London, za koji jo{ treba viza, rasprodati su - kazala nam je Lejla D`uho, voditeljica poslovnice turisti~ke agencije „Relax Tours“. I u agenciji „Sol Azur“ ka`u da su u periodu oko Nove godine imali mnogo vi{e klijenata nego ra-

Vikendi u Evropi
D`uho ka`e da tek o~ekuju mnogo ve}u zainteresiranost gra|ana za putovanja. - Pripremili smo vikend-aran`mane za gradove u Evropi po niskim cijenama, otprilike od 399 do 499 KM za, recimo, aran`man u Be~u od ~etvrtka do nedjelje - kazala nam je D`uho. nijih godina. - Uglavnom su to bile posjete evropskim prijestonicama, od Budimpe{te, Barcelone, Pariza, Praga, Istanbula. Uglavnom smo i prodali ono {to smo ponudili. Poraslo je i interesovanje za individualna putovanja, ljudi tra`e samo hotele, a putuju autima. Ve} zovu i pitaju za aran`mane za Valentinovo i 8. mart -

kazao nam je Omar Ibrahimagi} iz odjela prodaje u ovoj agenciji. Amir Had`i}, predsjednik Udru`enja hotelijera i restoratera BiH, ka`e da je na{u zemlju u periodu oko Nove godine posjetilo veoma mnogo turista, pogotovo iz Srbije i Hrvatske. No, ka`e da je haos izazvao nedavno doneseni zakon da se u FBiH ne mogu koristiti strane valute, poput eura, zbog ~ega posjetioci nisu potro{ili onoliko koliko su namjeravali. Novac, naime, nisu imali gdje razmijeniti, jer mjenja~nice ne postoje, a banke ne rade poslije 17 ili 18 sati. - U Srbiji i Hrvatskoj na svakom }o{ku postoje mjenja~nice koje rade 24 sata, a kod nas ne, {to je veliki problem. Gost koji nave~er iza|e i `elio bi se do jutra provoditi, to ne mo`e, jer nema gdje zamijeniti novac - ka`e B. TURKOVI] Had`i}.

Haos s valutama

Sve prodali

Potpis koji je Deni Avdi} stavio na ugovor s njema~kim Verderom kona~na je potvrda da u evropskom fudbalu stasava jo{ jedan na{ vanserijski talent, ali talent koji mo`da nikada ne}e nositi dres BiH. Dvadesetdvogodi{nji {vedski napada~ bosanskohercegova~kih korijena u Verder je doveden kao zamjena za ~uvenog Huga Almeidu, {to dovoljno govori o o~ekivanjima njegovih novih poslodavaca. Ro|en je 5. septembra 1988. u Sarajevu, ali je djetinjstvo proveo u [vedskoj, ta~nije Huskvarni, u

kojoj je i po~eo karijeru. Imao je 15 godina kada ga je anga`irao danski Brondbi, ali se nakon tri godine vratio u [vedsku i potpisao za Elfsborg, koji ga je okarakterizirao kao jednog od najve}ih talenata u zemlji. Da to zaista i jeste, Deni je potvrdio tako {to je u 102 nastupa za ekipu postigao 26 golova. Zabilje`io je 23 nastupa za mladu reprezentaciju [vedske (7 golova) i jedan za A-tim skandinavske zemlje, u januaru 2009. protiv Meksika. Ovaj me~ predstavlja glavnu ko~nicu u borbi da ga vratimo pod zastavu zeM. T. mlje u kojoj je ro|en.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je utvrdila pristigle rezultate posrednih izbora za delegate Doma naroda Parlamenta FBiH iz tri kantonalne skup{tine. Rije~ je o mandatima za nove federalne delegate iz Zeni~ko-dobojskog, Bosanskopodrinjskog i Unsko-sanskog kantona. Ranije je ovaj proces zavr{en za Sarajevski i Tuzlanski kanton. CIK jo{ ~eka da dobije imena delegata iz pet skup{tina, i to Hercegova~ko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Zapadnohercegova~kog, Posavskog i Livanjskog M. K. kantona.

Mandati delegatima iz ZDK, BPK i USK

CIK utvrdio rezultate za Dom naroda FBiH

Ministar pravde RS D`erard Selman rekao je da }e predstavnici Vlade RS, [taba NATO-a u Sarajevu i EUFOR-a krajem januara odr`ati sastanak na kojem }e biti rije~i o markiranju granice izme|u RS i FBiH. Reagiraju}i na izjavu visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) da je namjera RS da markira granicu „suprotna Dejtonskom mirovnom sporazumu“, jer taj posao treba raditi sa NATO-om i EUFORom, Selman je u izjavi za Srnu ocijenio da je takav stav „neumjesan“. Selman je rekao da se markiranje me|uentitetske linije izme|u RS i FBiH RS radi u skladu s Aneksom 2 Dejtonskog sporazuma.

Krajem januara o me|uentitetskoj liniji

Ministar pravde RS D`erard Selman

Selman: Kritike Incku

CIK: Jo{ se ~eka na pet kantona

Ministar unutra{njih poslova RS Stanislav ^a|o i direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} potpisat }e danas memorandum o slu`benoj saradnji i stru~noj pomo}i u pogledu uspostavljanja elektronskog vo|enja evidencija u oblasti potra`ne djelatnosti, saop}eno je ju~er iz MUP-a RS, prenijela je Srna.

Saradnja MUP-a RS i Grani~ne policije

[ta drugi pi{u

6
BOLESNI Nakon pregleda u KC Banja Luka

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

mozik

Rizad Hozi} smje{ten u prijedorsku bolnicu
Dr`ite me, past }u u nesvijet, kazao je ljekar kada je vidio u kakvom je stanju bolesni Prijedor~anin

Fetus je bio u toaletu aviona

U avionu na|en mrtav fetus
Mrtvi fetus prona|en je u WC-u aviona koji je sletio u glavni grad Filipina Manilu. Policija je rekla kako je ~ista~ica na{la ostatke pet

Istraga na Filipinima

ili {est mjeseci starog mu{kog fetusa u avionu „Etihad Airwaysa“, koji je do{ao iz Abu Dabija. Ne zna se ko je majka djeteta. Poba~aj je na Filipinima ilegalan pa bi majku, ako je pobacila, mogli tu`iti.

Hozi} je u KC stigao u pratnji kom{ije Re{idovi}a

(Foto: M. Lugi})

Hozi} ju~er u prijedorskoj bolnici

(Foto: D. Stojni})

Morski lav nau~io pisati

Atrakcija u Japanu

Ovo je nevjerovatno! Dr`ite me, past }u u nesvijest, bile su prve rije~i ljekara u prijemnoj Neurohirur{koj ambulanti Klini~kog centra Banja Luka nakon {to je pregledao nepokretnog Rizada Hozi}a (57) iz Ljubije kod Prijedora, koji ima te{ku fazu dekubitusa, te se doslovno raspada, s otvorenim `ivim ranama po tijelu. On je ju~er nakon pregleda te previjanja rana na Odjelu hirurgije ipak ponovo

vra}en u bolnicu u Prijedoru, odakle je s uputnicom i poslat u Banju Luku. Banjalu~ki ljekari obrazlo`ili su da se njegovo oboljenje mo`e lije~iti i u toj bolnici, kao i da su u toku praznici, zbog ~ega se u KC Banja Luka ne mo`e izvr{iti kompletna dijagnostika niti mu osigurati krevet gdje }e le`ati! Kao {to je „Avaz“ ve} pisao, Hozi}evo tijelo po~elo se raspadati u posljednja tri mjeseca, a nesretni ~ovjek

`ivi u tro{noj ku}i u mjestu Ljubija pored Prijedora s bratom koji je psihi~ki bolesnik. Nakon pisanja na{eg lista, oboljelom Hozi}u javili su se brojni ljudi iz BiH i inozemstva koji mu `ele pomo}i. On je ju~er u Banju Luku doputovao u pratnji kom{ije Ahmeta Re{idovi}a, koji ga ni na minutu nije ispu{tao iz vida, dr`ao ga za ruku i tje{io. - U KC u Banjoj Luci uvjerili su me da su li~no ko-

ntaktirali Upravu bolnice u Prijedoru te da }e ga tamo hospitalizirati. Samo zbog toga pristao sam da se vratimo nazad. Ne}u ga ostaviti dok ne budem siguran da je u pravim rukama. Njemu se mora i mo`e pomo}i da ozdravi - kazao je Re{idovi}. Hozi}a je ju~er u prijedorskoj bolnici primio de`urni hirurg Marko Beronja, a nakon pregleda zadr`an je u ovoj ustanovi.
B. SPASENI]

Spektakularno pomra~enje Sunca

Registriran zemljotres na podru~ju Zenice
Aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda ju~er u 9.15 sati registrirali su zemljotres umjerene ja~ine 63 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva, na podru~ju Zenice, potvrdio nam je seizmolog Ivan Brlek. - Magnituda potresa u hipocentru je iznosila tri stepena po Rihteru, a intenzitet u epicentru bio je pet stepeni Merkalijeve skale. Prema preliminarnim podacima, ovaj potres nije izazvao materijalnu {tetu kazao nam je Sead D`anovi}, direktor Uprave civilne za{tite ZDK. Epicentar zemljotresa bio je na kilometru dubine, devet kilometara sjeverno od Zenice i 21 kilometar sjeverozapadno od Kaknja. Zemljotres su osjetili stanovnici Zenice i nekih dijelova op}ina Kakanj, @ep~e i A. D`. Zavidovi}i.

Federalni hidrometeorolo{ki zavod

Leo demonstrira svoju vje{tinu

Morski lav Leo prava je atrakcija u japanskom zabavnom parku „Hakkeijima Sea Paradise“ u Jokohami, gdje su ga radnici nau~ili da kistom napi{e rije~ „zec“.

Osmogodi{nji Leo nau~io je kineskim znakovima ispisati rije~ povodom skorog po~etka godine Zeca prema lunarnom kalendaru. Zabavni park u Jokohami dr`i vi{e od 5.000 vrsta riba i vi{e od 100.000 drugih morskih `ivotinja.
Nevjerovatan prizor iznad Sarajeva

Bugarke protiv estetske hirurgije
U Bugarskoj je formirano udru`enje `ena koje nisu bile podvrgnute operacijama estetske hirurgije i kozmeti~kim zahvatima pod nazivom „Bio`ene“. Na ~elu jedinstvenog po-

Udru`enje „Ostarimo dostojanstveno“

kreta u svijetu nalaze se jedna od najpoznatijih folk pjeva~ica Bugarske Beloslava i njena majka, glumica Aneta Sotirova. Moto ovog udru`enja je „Ostarimo dostojanstveno“, a u njega se mogu uklju~iti `ene koje nikada nisu bile podvrgnute kozmeti~kim zahvatima.

Rouz Greton u znaku jedinica
Rouz Greton (Rose Gretton) rodila se 1. 1. 2011. u 11.11 sati u bolnici u Bartonu, u Velikoj Britaniji. Njena majka Kejsi (Kacey, 24) rekla je kako je porod bio te`ak, ali sada je sve uredu. - Mislim da je Nova godina dobar dan za poro|aj, a slu~ajnost da se rodila 1. 1. u 11.11 sati mi je simpati~na - ka`e Kejsi.

Iz cijele Evrope, sjeverne Afrike i Azije ju~er se moglo posmatrati djelimi~no pomra~enje Sunca putem teleskopa, dvogleda i nao~ala za{ti}enih aluminiziranom folijom, specijalno izra|enom za ovu svrhu. Zainteresirani gra|ani Sarajeva ju~er ujutro su s Trebevi}a mogli u`ivati u nesvakida{njem prizoru i prirodnom fenomenu. - ^lanovi Astronomskog dru{tva „Orion“ organizirali su posmatranje putem teleskopa s Trebevi}a. Iako je bilo djelimi~no obla~no, sva-

Sarajlije u`ivale u nesvakida{njem prizoru

(Foto: I. [ebalj)

ko malo se mogao vidjeti Sun~ev srp zamra~en Mjesecom. Ina~e, u BiH bilo je zaklonjeno oko 66 posto Sun~evog diska. Bilo je vi{e desetina gra|ana, roditelja i djece koji su `eljeli posmatrati pomra~enje koje smo zadnji put vidjeli 2003., a sljede}e }e biti 2015. godine. Vjerovatno je obla~nost i velika hladno}a, bilo je minus osam stepeni, obeshrabrila gra|ane da do|u u ve}em broju - rekao je Muhamed Muminovi}, predsjeS. [a. dnik AD „Orion“.

Epicentar sjeverno od Zenice

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Sne`ana Malovi}

ZLATNI PIR Dragica i Ante Glava{ 50 godina u braku

Sin i k}erke su ponos obitelji
Za mene su najdra`i trenuci bili Vlatkovi nastupi za reprezentaciju BiH, gledao sam sve utakmice, ka`e Ante Glava{

@elimo vratiti povjerenje gra|ana u pravosu|e
Malovi}: Dati sud

- Cilj Ministarstva pravde u 2011. godini je vra}anje povjerenja gra|ana u pravosu|e Srbije. Sve radimo zbog gra|ana Srbije i to ne mo`e biti improvizacija, jer }e gra|ani dati sud o tome da li smo u tome uspjeli ili (Srbijanska ministrica pravde za „Blic“) ne.

@eljko Jovanovi}

Rekonstrukcija hrvatske vlade osu|ena je na propast
- Kozmeti~ka rekonstrukcija vlade Jadranke Kosor je prije bila reinkarnacija politike na Sanaderov na~in jer je na ~elu Vlade njegova nasljednica, zapisni~arka, najbli`a saradnica i prijateljica, a novi potpredsjednik osobni Sa- Jovanovi}: naderov izum, njegovo potr~kalo Jandrokovi}. Ova reko- Sanaderov izum nstrukcija je osu|ena na propast. (Hrvatski politi~ar za „Ve~ernji list“)

Dragica i Ante Glava{ iz Bugojna vjen~ali su se davne 1961. godine. Sve ove godine proletjele su im, kako ka`u, tako brzo, ponajvi{e u odgajanju sina Vlatka, nekada{njeg nogometnog reprezentativca BiH, a kasnije i trenera, i k}erki Snje`ane i Senke.

Povratak iz Njema~ke
Svoju ljubav prema roditeljima Vlatko ne krije i `eljan je da {to vi{e vremena provede s njima. Zbog njih je odlu~io da svoju trenersku karijeru, umjesto u Njema~koj, nastavi u BiH. - Rade}i kao trener u Olimpiku i Slobodi sve sam ~e{}e bio s roditeljima. Sada mi se pru`a prilika da im posvetim vi{e pa`nje. Nisam to mogao ~initi dok sam bio igra~, jer sam imao mnogo obaveza - kazao nam je Vlatko Glava{. kao trgovac. Danas u`ivaju zaslu`enu mirovinu i do~eka{e zlatni pir. Raduju se najvi{e kada je obitelj na okupu, a upravo su svi bili zajedno tokom proslave 50 godina braka Dragice i Ante. - Kada do|u petero unu~adi, sin, snaja, k}erke i zetovi, to je prava blagodat. Eto, proteklo je punih pedeset godina braka, kao da je to ju~er bilo. Mnogo se toga pro`ivjelo, promijenilo. Ostalo je u sje}anju mnogo, mnogo lijepih i sretnih trenutaka. Od toga posebno se izdvajaju nastupi moga Vlatka u seniorskom pogonu Iskre i prve utakmice u njema~koj Bundesligi. Za mene su, ipak, najdra`i trenuci bili njegovi nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, gledao sam sve utakmice. Kada je bila opro{tajna utakmica od dresa reprezentacije na Ko{evu protiv selekcije svijeta, to se ne zaboravlja - izdvaja iz svojih sje}anja Ante Glava{. Majka Dragica se tako|er `eli sje}ati samo lijepih trenutaka i danas u`ivati u njima.

Zlatko Kranj~ar

BiH se mora plasirati na Euro
- BiH se mora plasirati na Euro. I u pro{lim kvalifikacijama ste bili na najboljem putu da sudjelujete na Mundijalu. Ipak, Portugal je u bara`u bio bolji. Te duele treba {to prije zaboraviti i koncentrirati se na ove kvalifikacije. D`eko, Pjani}, Ibri~i}, Spahi} i ostali su zaslu`ili Kranj~ar: Nova da se plasiraju na neko veliko takmi~enje.
{ansa (Selektor reprezentacije Crne Gore za „Avazov Sport“)

Zaslu`ena mirovina
Dragica je radila u pogonima fabrike „Slavko Rodi}“, a Ante

Sergej Trifunovi}

Ne volim nasilje bilo kojeg oblika
- Jako je tanka granica podno{enja nasilja i brutalnosti u `ivotu i na filmu. Ne volim nasilje bilo kojeg oblika i gnu{am ga se, pla{im i prezirem. Treba odigrati zlo, nije nimalo lako. Trifunovi}: Nije
(Glumac za „Slobodnu Dalmaciju“) lako

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

5. 1. 2011.

promjenljivo

Pratili nogomet
- Kada su djeca uspje{na, ostvaruju uspje{nu karijeru, imaju sretne brakove, svoju djecu, pa to je najve}a blagodat za roditelje. Sre}a nam je {to je Vlatko imao uspje{nu sportsku karijeru. I za nas je sve to bilo interesantno. Sve smo pratili, znali smo mnogo o sportu, pratili i nogomet u Njema~koj - govori Dragica Glava{.
K. BALIHOD@I]

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

VRIJEME DANAS

-1

0 BANJA LUKA BR^KO -1 TUZLA -1 ZENICA 0 SARAJEVO -1 5 MOSTAR GORA@DE -1
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no O~ekuje se umje-

Ante i Dragica Glava{ s djecom

Haris Bilajbegovi}, austrijski glumac i reditelj iz Filaha (Villach), ~iji su roditelji porijekoom iz Sanskog Mosta, prvi je oficijelni edukator u Austriji za za{titare koji rade u ugostiteljskim i drugim sli~nim objektima. Bilajbegovi} je, kao majstor borila~ke vje{tine wing-tsun, dok je studirao, radio nekoliko godina kao za{titar u fila{kim kafi}ima. - U Austriji je praksa da svako ko `eli mo`e raditi, kako se to u Bosni popularno ka`e, kao izbaciva~. Nepotrebna su predznanja, odgovaraju}e vje{tine i sli~no. Zato sam napravio koncept i program edukacije i predlo`io ga gradu Filahu. Ovaj pilot-projekt je prihva}en i finansi-

Austrijance obu~ava za izbaciva~e iz kafi}a

Zanimljiv posao Harisa Bilajbegovi}a

Faksimil teksta o Bilajbegovi}u u austrijskoj {tampi

jski podr`an - pri~a Bilajbegovi}. Ovaj zahtjevan posao nije radio sam nego u timu sa sportskim kolegom Tomasom Huberom (Thomas Huber). Na pitanje kako se pona{ati kada eskalira sila, ili kako se sili suprotstavljati, simpati~ni i uvijek nasmijani Bilajbegovi} odgovara: - U datom trenutku mora se brzo odlu~ivati, treba znati {ta ho}e{ i {ta mo`e{. Bez obzira na situaciju, uvijek je va`na civilna kura`a, hrabrost da se odmah nazove policija, da se glasno zove u pomo}. Pogre{no bi bilo po svaku cijenu „glumiti facu“ i odlu~iti se na u~estvovanje u tu~i! M. DEDI]

reno do prete`no LIVNO obla~no vrijeme. Vjetar slab promjenlji-1 vog smjera, krajem dana slabo jugo. Jutarnja temperatura zraka izme|u - 9 i - 3, na jugu od - 2 do 3, a najvi{a dnevna temperatura zraka izme|u - 3 i 2, na jugu od 4 do 8 stepeni.

NEUM

8

SRIJEDA
5. 1. 2011.

^ETVRTAK
6. 1. 2011.

PETAK
7. 1. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -9 C do 3 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -5 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10C do 70C
DNEVNE TEMPERATURE

od -30C do 80C

od 00C do 100C

od 30C do 110C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorolo{ke prilike i vi{e sunca, ve}ina populacije osje}at }e se ugodnije. Najve}e probleme osjetljivim osobama i dalje }e zadavati niske temperature, osobito tokom jutarnjih i ve~ernjih sati. Hroni~ni bolesnici trebali bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.21 Zalazak 16.23

5. 1. 2011.
Izlazak Zalazak 7.54 17.42

Ukratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

teme
„BH Airlines“: Promotivne tarife

ZAVIDOVI]I Direktoru „Radnika“ prijeti smjena zbog „Krivaje 1884“
Tu`ila{tvo USK: Mu~ko ubistvo

Biha}

Optu`nica protiv Gojka Pili}a

Posao.ba

Tu`ila{tvo USK podiglo je optu`nicu, a Kantonalni sud Biha} je potvrdio, protiv Gojka Pili}a iz Klju~a, s prebivali{tem u Futogu (Srbija), zbog ubistva po~injenog 1992. godine. Pili} je, kako se navodi u saop}enju Tu`ila{tva USK, 23. oktobra 1992. godine u Klju~u do{ao naoru`an pred ulazna vrata stana Jusufa Had`i}a. Kada je Had`i}, na Pili}ev poziv, iza{ao u hodnik zgrade u kojoj je `ivio, Pili} mu je pucao u grudi iz automatskog oru`ja, usljed ~ega je M. D. Had`i} umro.

D`aferovi}: Po cijenu `ivota ne}u oprostiti 3,5 miliona KM
Radnici JKP „Radnik“ primaju pla}e u visini 63 posto granskog kolektivnog ugovora i, prakti~no, finansiraju potro{nju vode u privatnoj firmi
„Radnik“ zatra`io je od D`aferovi}a da povu~e odluku, a kada je on odbio, odlu~ili su da ga smijene. On ka`e da „ga ba{ interesuje ko }e potpisati otpis, jer time ~ini direktno krivi~no djelo“. - Ja svom nasljedniku, u tom slu~aju, `elim sve najbolje u KPZ Zenica. „Krivaja

„BH Airlines“

Zijad D`aferovi}, direktor zavidovi}kog Javnog komunalnog preduze}a (JKP) „Radnik“, koje gazduje tamo{njim vodovodnim sistemom, danas }e biti smijenjen nakon {to je odbio povu}i zahtjev za osporavanje registracije „Krivaje 1884“. Odlu~io je to Nadzorni odbor „Radnika“, a danas popodne odluku treba formalno potvrditi i Skup{tina Dru{tva. D`aferovi} insistira na naplati dospjelih ra~una za vodu, od kojih je ve}ina pravosna`no potvr|ena na sudu, ali se ne napla}uje zbog pritiska koji se vr{i na sve koji se suprotstave kriminalnoj privatizaciji biv{e zavidovi}ke drvne industrije. - Po cijenu posla, `ivota, ne pada mi na pamet da potpi{em dokument kojim }e se oprostiti 3,5 miliona duga za vodu. Radnici JKP „Radnik“ primaju pla}e u visini 63 posto granskog kolektivnog ugovora i, prakti~no, finansiraju potro{nju vode u

Dopis Tu`ila{tvu

Aviokompanija „BH Airlines“ pokrenula je akciju za putovanja koja po~inju od 15. januara i zavr{avaju 31. marta ove godine, javila je Fena. „BH Airlines“ je objavio nove promotivne tarife ve} od 109 eura s uklju~enim taksama za sve svoje destinacije, osim za Sarajevo - Istanbul - Sarajevo i Sarajevo - Beograd - Sarajevo.

Povratne karte za 109 eura

HDZ Tuzla

Krivi~no djelo

SDP i SDA ru{e ravnopravnost

@ene pla}enije od mu{karaca

@ene na velikom broju pozicija u BiH su znatno pla}enije od mu{karaca, podaci su portala posao.ba. Na poziciji finansijskog menad`era `ene u prosjeku imaju neto pla}u 1.835 KM, s tim da je maksimalna pla}a na ovoj poziciji 3.915 KM, dok mu{karci imaju prosje~nu neto pla}u 1.391 KM, a maksimalna pla}a je 3.125 KM, prenijela je Srna.

D`aferovi}: Novi dug Faksimil D`aferovi}evog pisma Upravi: Ne}e protiv zakona

Nasljednik mo`e povu}i zahtjev
U Op}inskom sudu Zenica, koji vodi proces registracije, potvrdili su nam da D`aferovi}, kao ovla{teno lice „Radnika“, nije povukao zahtjev iz oktobra, ali i naglasili da njegov eventualni nasljednik to mo`e u~initi. O~igledno je da se organizatorima kriminalne privatizacije `uri da postave podobnog, koji }e jednim potpisom iz dr`avnog u privatne d`epove prebaciti 3,5 miliona KM.

Mirko Zovko

Ustavnom sudu nova zgrada?

Predsjednik RS tokom ju~era{njeg prijema delegacije Ustavnog suda RS izrazio je Zovko: Dodik zadovozadovoljan ljstvo radom ove institucije i podr`ao nastojanja da ovaj sud dobije novu zgradu rekao je predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko, javila je Srna.

privatnoj firmi. Ako je tako, neka se vije}nici odreknu pau{ala, neka se raspi{e samodoprinos za „Krivaju“ i hajdemo da ih cijeli grad finansira - ka`e D`aferovi}. On dodaje da je od prve registracije „Krivaje 1884“ napravljeno tri miliona KM, {to }e re}i da se ne radi o starom dugu. Nadzorni odbor JKP

1884“ je mogla odvojiti „Tvornicu monta`nih ku}a“, „Krivaju remont i transport“, motel „Kristal“ i motel „Kamenicu“ s glavnog voda, ali oni ni to ne `ele. Od ulaska u posjed nisu platili ni feninga za vodu. Ne}u potpisati odluku koja je nezakonita, makar ne imao za hljeba - ka`e D`aferovi}, dodaju}i da je svu dokumentaciju uputio Tu`ila{tvu FBiH.
A. D@ONLI]

Pravnici u BiH

Kantonalni odbor HDZ-a u Tuzli optu`io je ju~er SDP i SDA za naru{avanje ravnopravnosti manjinskih naroda u BiH, prenijela je Srna. Osu|uju}i na~in izbora Bo{njaka za predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a u Grada~cu, HDZ je ocijenio da se „SDP i u TK potvrdio isklju~ivo kao bo{nja~ka stranka, kao i SDA, te se razotkrio da mu je jedino stalo do vlasti i funkcija“.

Vijest da je u Njema~koj na vi{e od hiljadu farmi otkrivena hrana za pili}e koja sadr`i otrovni dioksin izazvala je paniku i me|u bh. gra|anima jer se piletina i jaja iz ove zemlje uvoze i u BiH.

Piletinu iz Njema~ke uvozi i BiH
Za ishranu pili}a ve} je upotrijebljeno najmanje 55 tona otrovnog krmiva koje se proizvodi u jednom preduze}u iz pokrajine [lezvigHol{tajna, a sporni otrovni sastojak uvezen je iz Hola-

Vijest o otrovnom dioksinu u hrani za perad izazvala paniku

Udru`enje demokratskih pravnika u BiH sa zabrinuto{}u prati doga|aje vezane za implementaciju rezultata izbora iz oktobra 2010. godine i konstituiranja zakonodavne i izvr{ne vlasti. - Gra|anima BiH potrebna je organizirana i efikasna dr`ava - navodi Udru`enje.

Gra|anima treba efikasna dr`ava

Republika Srpska

Zaklano 8.000 pili}a

U novembru manja proizvodnja energije

U Njema~koj je preventivno zaklano 8.000 pili}a jer je sporni dioksin izrndije. U Uredu za veterinarstvo BiH potvrdili su nam da BiH uvozi piletinu i jaja iz Njema~ke, ali navode da za sada nisu dobili slu`benu obavijest iz EU o ovom slu~aju. - Ni u EU jo{ nije zabranjen uvoz pile}ih proizvoda iz rizi~nih regija. No, mi }emo pratiti slu`bene stranice EU i reagirat }emo u skladu s njihovim mjerama opreza - kazao nam je Sanin Tankovi}, sekretar Ureda. Na pitanje je li mogu}e da je otrovna hrana za pili}e uvezena i u na{u zemlju, Ta-

azito {tetan po zdravlje ljudi i mo`e izazvati karcinom i spontani poba~aj. nkovi} odgovara da jo{ nije poznat naziv kompanije koja je proizvela spornu hranu, jer to nisu objavili ni mediji ni nadle`ne institucije. - ^im to saznamo, lako }emo utvrditi izvozi li ta kompanija proizvode u na{u zemlju, jer su svi takvi proizvo|a~i upisani u na{ registar. No, smatram da nema razloga za paniku, jer smo od kolega iz Hrvatske saznali kako se radi o kompaniji lokalnog karaktera koja nikada nije izvozila van Njema~ke - kazao nam je TankoM. A. vi}.

Fond PIO

U RS ju~er je po~ela isplata decembarskih penzija, javila je Onasa. Penzije su ju~er mogli podi}i samo oni korisnici koji svoje prinadle`nosti primaju preko poslovnih banaka. Isplata penzija putem „Po{ta Srpske“ trebala bi po~eti danas.

Po~ela isplata penzija u RS

Industrijska proizvodnja u RS ostvarena u novembru 2010. godine u odnosu na prethodni mjesec ve}a je za 8,2 posto, a istovremeno je zabilje`en pad proizvodnje energije i trajnih proizvoda, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku, prenijela je Fena.

MI-BOSPO

Projekt „Mre`a `ena u biznisu“
Mikrokreditna institucija za pru`anje usluga kreditiranja `enama u BiH MI-BOSPO, uz podr{ku USAID-a, realizirat }e projekt pod nazivom „Mre`a `ena u biznisu“, javila je Onasa.

Ve} je upotrijebljeno najmanje 55 tona otrovne hrane

teme

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

9

Borba za novac od uvoza automobila Oslobo|eno 300 miliona
Centralna banka BiH: Primjena od 1. februara

„Avaz“ saznaje Zeni~ki IPI podnosi krivi~ne prijave

Odluka Upravnog vije}a CBBH

Od 1. januara primjenjuju se nova pravila O~ekuje se milionska zarada od izdavanja certifikata o uskla|enosti vozila s evropskim normama

Institut za privredni in`enjering (IPI) iz Zenice podnijet }e krivi~nu prijavu protiv tri kompanije koje od 1. januara provode proces homologacije, odnosno certificiranja automobila prilikom uvoza u na{u zemlju, saznaje „Avaz“. Od subote se, naime, u BiH mogu uvesti automobili bez obzira na godinu proizvodnje, ako zadovoljavaju standarde Evropske unije (EU), {to se utvr|uje takozvanim homologacijskim pregledom u ovla{tenim servisima. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH krajem 2009. izabralo je konzorcij od ~etiri kompanije koje su bile zadu`ene da urade sve potrebne radnje kako bi ovaj sistem profunkcionirao - da pripreme podzakonske akte, izaberu servise itd. Uz to, ove kompanije izdavat }e potvrde o tome da vozilo zadovoljava standarde, a pripadat }e im 55 posto od svakog tehni~kog pregleda, koji ko{ta 150 maraka, {to zna~i da }e

Razlozi motivirani ~injenicom da banke nisu same sebi svrha, ka`e Kozari}
Upravno vije}e Centralne banke BiH (CBBH) jednoglasno je donijelo odluku o sni`avanju stope obavezne rezerve na Kozari}: depozite ko- Indirektan ji ulaze u os- pritisak novicu za obra~un obavezne rezerve, ~ije je dospije}e do jedne godine, sa 14 na deset posto. Stopa obavezne rezerve na depozite oro~ene na period du`i od jedne godine ostaje sedam posto. - Razlozi za ovakav potez motivirani su ~injenicom da banke nisu same sebi svrha. Sada imamo situaciju da su banke likvidne, za razliku od realnog sektora. Na ovaj na~in `elimo stvoriti indirzao je za na{ list guverner CBBH Kemal Kozari}. O v o m odlukom CBBH dodatna likvidna sredstva Bar{: za komerciPodr{ka jalne banke mjerama iznosit }e oko 300 miliona KM. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Slu`benom glasniku BiH“,

maraka za privredu

Zakonski osnov

Kretanje stope
Januar 2008. godine 18 posto Oktobar 2008. godine 14 posto oslobo|eno 727 miliona KM Januar 2009. godine uvedena diferencirana stopa oslobo|eno 370 miliona KM. a primjenjivat }e se od 1. februara 2011. godine. - Banke su i prije ove odluke o sni`avanju stope obavezne rezerve imale veoma dobru likvidnost. Mi, svakako, podr`avamo mjere Centralne banke BiH, jer daju {ansu ovom sektoru da pove}a nivo kreditiranja privrede. No, tek trebamo vidjeti kakvi }e biti efekti, jer }e krajnji potezi zavisiti od poslovne politike banaka izjavio je za na{ list direktor Agencije za bankarstvo FBiH Zlatko Bar{.
A. HAD@IARAPOVI]

Pojedinci }e se obogatiti na uvozu polovnih automobila

godi{nje zara|ivati milione KM. No, banjalu~ki „EIB Internationale - Centar za motorna vozila“, sarajevski Institut za saobra}aj i {irokobrije{ki „Centar motor“ sredinom pro{le godine iz ko-

nzorcija su isklju~ili IPI, optu`iv{i ga da nije kooperativan, odnosno da se ne pridr`ava dogovora o raspodjeli posla. Iz IPI-ja ka`u da nije ta~no da nisu bili kooperativni i napominju da su sve kompanije potpisale ugovor s Ministarstvom te da ostale ~lanice konzorcija nemaju zakonski osnov da ih isklju~e iz ovog procesa. Oni su od Ministarstva jo{ ljetos tra`ili da reagira, ali nisu dobili nikakav odgovor. S obzirom na to da je proces homo-

Mi{ljenje advokata

Direktor jedini uposlenik
- Konzorcij je izabran na ra~un nas i na{ih referenci. Ostale tri firme imaju zajedno {est ili sedam uposlenika. Jednoj od kompanija direktor je jedini uposlenik, {to se vidi iz dokumentacije PIO-a - ka`e Klisura. Iz ovih kompanija to negiraju, tvrde}i da se radi o referentnim firmama.

logacije po~eo u subotu, u IPI-ju vi{e nemaju {ta ~ekati. - Uzeli smo mi{ljenje od jedne advokatske ku}e iz Sarajeva i najvjerovatnije }emo podnijeti tu`be protiv ~lanica konzorcija, ali i Ministarstva zbog toga {to ne reagira. Morat }emo braniti svoja prava - kazao nam je direktor IPI-ja Fuad Klisura. Resorni ministar Rudo Vidovi} kazao je za na{ list da se Ministarstvo o raskolu me|u ovim firmama ne}e izja{njavati, jer je ono potpisalo ugovor sa ~etiri kompanije, a da sve ostalo zavisi od ~lanica konzorcija. G. MRKI]

Kemal Kozari} Fikret ^au{evi} Milenko Kraji{nik Vasilj @arkovi} @eljko [ain
ektan pritisak prema bankarskom sistemu na na~in da se pobolj{a kreditiranje privrede. Centralnoj banci BiH jedini instrument na raspolaganju u ovom dijelu je odluka o nivou obaveznih rezervi, te smo tako u~inili ono {to je bilo u na{oj mo}i - ka-

Upravno vije}e

U sjeni razgovora o formiranju vlasti na dr`avnom i federalnom nivou, skoro neprimjetno prolazi kampanja za lokalne izbore koji }e 16. janu-

Kampanja po~ela 1. januara
ara biti odr`ani u osam op}ina. Prijevremeni izbori bit }e odr`ani za na~elnike op}ina Biha}, Vogo{}a, Srebrenik, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i i Ora{je/Donji @abar. U izbornoj utrci ukupno je 25 kandidata. Centralna izborna komisija (CIK) BiH

Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina

BIHA]
Rabija Malko~ (SDU) Emd`ad Galija{evi} (SDA) Albin Musli} (SDP) Amsal Ibrahimpa{i} (SBB BiH)

VOGO[]A
Senada Kasumagi} (Na{a stranka) Edin Smaji} (SDA) Re{ad D`indo (SDP) D`enan Red`o (SBB BiH)

SREBRENIK
Ibrahim Bajraktarevi} (Nezavisni kandidat) Mehmed Bajraktarevi} (SDA) Sanel Buljuba{i} (SDP) Novalija Ibrahimovi} (SBB BiH)

Kandidati za na~elnike Biha}a, Vogo{}e i Srebrenika

ju~er je utvrdila i da je ukupan broj glasa~a za izbore u tih osam op}ina 145.226. Izborna kampanja po~ela je 1. januara i traje 15 dana, s obzirom na to da su rokovi za prijevremene izbore skra}eni u odnosu na redovne. Ina~e, najkasnije sedam dana prije odr`avanja prijevremenih izbora potrebno je podnijeti zatjeve za akreditiranje posmatra~a politi~kih subjekata i onih iz udru`enja gra|ana, a zahtjeve za akreditiranje me|unarodnih posmatra~a CIK }e primati do 15. januara. Tako|er, 15. januara u sedam sati po~inje izborna {utnja i traje do zatvaranja bira~kih mjesta 16. januaM. K. ra.

Udru`enje roditelja sestara, ako su u zajeubijene djece opkoljedni~kom doma}instvu nog Sarajeva 1992-1995 `ivjeli djed i baka, pokrenulo je inicijativu odnosno dedo i nana za tu`bu protiv RS za njihov vjen~ani list i u naknadu nematerijalne tom slu~aju ku}nu li{tete porodicama djece stu za taj period - naSarajeva ubijene u opsavodi se u saop}enju di, javila je Fena. koje potpisuje predsje- U tu svrhu poro- Grabovica: dnik Udru`enja Fidice ubijene djece tr- Dostaviti izvode kret Grabovica. ebaju dostaviti izvod iz maAdresa Udru`enja je Hati~ne knjige ro|enih, izvod iz lida Naze~i}a broj 4 (u krumati~ne knjige umrlih, po- gu Op}e bolnice „Prim. dr. tvrdu o smrti, vjen~ani list Abdulah Naka{“). Kontaktroditelja, rodni list bra}e ili telefon je 033/561-353.

Roditelji ubijene djece Sarajeva tu`e RS

Inicijativa za naknadu nematerijalne {tete

Klub poznatih

[ekib Sokolovi}

Bitan je svaki dan u kojem prona|em mir
Li~ni profil {efa odjela Klinike za bolesti srca i reumatizma u Sarajevu
Ime i prezime: [ekib Sokolovi}. Datum i mjesto ro|enja: 18. septembar 1957. u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen, supruga Sabira i djeca Imana i Adem. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svaki dan u kojem prona|em mir. Koji automobil vozite: „Passat“. Kako se odmarate: Uz vatru. Omiljeni muzi~ar: Nata{a Atlas (Natacha). Volite li kuhati: Volim, had`ijski }evap. Najdra`a knjiga: Kur’an. Od njega ne mo`e ni{ta biti dra`e. Omiljeni pisac: D`elaludin Rumi. Umjetnik kojeg cijenite: Onaj koji zna `ivjeti po istini je za mene umjetnik. Za koji klub navijate: FK Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Svoje najdra`e. Jeste li ljubomorni: Ljubomora je dio ljubavi. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Iskrenost je najve}a vrlina. Bavite li se sportom: Da, volim igrati tenis i ko{arku. Omiljena hrana i pi}e: Morski specijaliteti, smreka, boza, voda... Ko se brine o Va{em imid`u: Uglavnom ja. Volite li i}i u {oping: U`ivam. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam.

10

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

teme

ZAPO[LJAVANJE [ta }e biti s ambicioznom strategijom

Ko realizira pola plana, treba mu di}i spomenik
Ostaju otvorena pitanja ko }e biti odgovoran za implementaciju Bez sredstava

U BiH se ~esto donose strategije samo kako bi bio ispunjen neki uvjet koji dolazi iz Brisela. Nakon toga ostaju otvorena pitanja ko }e biti odgovoran za implementaciju, ko }e to finansirati i {ta ako ne budu ispunjeni ciljevi, ka`e Adis Arapovi} iz Centara civilnih inicijativa (CCI) komentiraju}i Strategiju zapo{ljavanja u BiH od 2010. do 2014. Provo|enjem ove strategije, naime, trebala bi biti pove}ana ukupna stopa zaposlenosti na godi{njem nivou za dva posto, dok bi zaposlenost `ena godi{nje trebala biti pove}ana za 2,5 posto. Nezasposlenost mladih do 2014. godine trebala bi biti smanjena na 30 posto (sa sada{njih 49). Uz visoke ciljeve, strategijom ipak nisu planirana sredstva za realizaciju. - Bojim se da su to samo deklaSokolovi}: Majka najbolji prijatelj

nezaposlenih (u novembru 2010.)

519.018

681.332
zaposlenih (u oktobru 2010.)
S jednog od protesta nezaposlenih
(Foto: Arhiv „Avaza“)

[ta je planirano
predvi|eno godi{nje pove}anje stope zaposlenosti predvi|eno godi{nje pove}anje stope zaposlenosti `ena

Koji je Va{ `ivotni moto: Ljubav i spoznaja. Va{ najbolji prijatelj je: Majka Munira. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ukinuo sve povlastice politi~arima. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

2%

2,5 % 30 %

rativni dokumenti napravljeni pod pritiskom me|unarodne zajednice, jer su strategije naj~e{}e finansirane od evropskih fondova. Na kraju do|emo u situaciju da imamo gomilu dokumenata kojima se vi{e niko ne bavi od momenta kada budu potvr|eni u parlamentima i vladama. To bi mogla biti sudbina i ovog dokumenta ako se neko ne uhvati uko{tac s problemom. Ako neko uradi pola od onoga {to je planir-

Kompletan zaokret

SMS
NARODU NESTALO - ^itam da je zdravstvenim radnicima podijeljeno po 500 maraka uo~i Nove godine, a niko ne zna za{to. Po ko zna koji put se mora ponavljati da je bud`etski sektor najve}i neprijatelj bh. dru{tva. Tako|er, opet se mora ponoviti da nismo `eljeli promjene, a bile su nam ponu|ene! [to se ti~e tih 500 KM, to je vjerovatno kod naroda nestalo para, pa vi{e ne mo`e davati doktoru ispod stola kao {to se naviklo i sada Zavod usaka~e s ne{to mizerije da malo nadoknadi. PRAVI NA VLASTI - Je li mogu}e saznati koliko nas je ko{tala ova ~etverogodi{nja pr-

Dnevni avaz 061-142-015
sam sebe izbacuje iz vlasti na dr`avnom nivou. Bosanac NEZNALICE NA ^ELU Bo{njaci imaju veoma mnogo pametnih ljudi, ali su oni, na`alost, na perifernim mjestima i nije ni ~udo {to u dr`avnim institucijama sve vi{e ostaju bez va`nih funkcija. Neznalice su se ubacile u prve redove i to je najve}a tragedija Bo{njaka dana{njice. NE VOZE REDOVNO - Gradski prijevoz u Sarajevu je katastrofalan. Ja ne znam {to {trajkuju u GRAS-u kada ne rade svoj posao, a najgore od svega je to {to ne voze redovno i prema redu vo`nje. To je katastrofa!

predvi|eno smanjenje nezaposlenosti mladih sa sada{njih 49%

ano, treba mu di}i spomenik ka`e Arapovi}. [evko Baji} iz Centra za promociju civilnog dru{tva ka`e da u sada{njoj situaciji, sa sada{njim na~inom komunikacije razli~itih nivoa vlasti, strategija ne}e biti uspje{na i korisna. - Ako strategija podrazumijeva kompletan zaokret u saradnji razli~iti nivoa vlasti, onda je realna. No, dosada{nja istra`ivanja pokazuju da se strategije rade ad hoc B. TURKOVI] ka`e Baji}.

ANKETA me|u gra|anima Bosanske Gradi{ke, Sarajeva i Zenice
- Mislim da nema rije~i ni o kakvoj strategiji zapo{ljavanja i da se zapo{ljavanja odvijaju sporadi~no ili uz debeDu{ica lu vezu. Glavni krivac je politika. Latinovi} - Naravno da postoji nekakva strategija, i to u svakom sektoru u dr`avi. Tako da je onda i najve}i krivac vlast, dr`ava Zdravko i njena politika. [ili} - Na{a vlast nema ni{ta, pa ni strategiju zapo{ljavanja. Dokaz je to {to i ja moram i}i u Sloveniju da radim. Ovdje niko ni{ta i Jasmin Beganovi} ne radi.

ocedura vezana uz zgradu EPBiH, od koje je Federalna vlada i zvani~no odustala? Meni je to o~it primjer korupcije, mita, prevare, la`i, nesposobnosti i na kraju legendarnog inata, a to sve iz mog d`epa. Javna preduze}a u ovoj zemlji su ve} odavno prestala biti javna i jedino je rje{enje sve privatizovati ili da se narod kona~no trzne i dovede prave ljude na vlast. BLESAVA POLITIKA - SDP je najve}e postizborno razo~arenje. Umjesto da se dr`i predizbornih obe}anja o obra~unu s korupcijom i mafijom, blesavom poltikom i koalicijom sa SDA

To je samo mrtvo slovo na papiru
- Nema govora o strategiji zapo{ljavanja. Svakodnevno ljudi ostaju bez posla, nigdje se ne gradi fabrika. Politi~ari Mile su glavni krivci. Petrovi} - Strategije zapo{ljavanja su samo mrtvo slovo na papiru. Nema dovoljno investicija, pa samim tim ni zapo{ljavanja. Dr`ava je za- Du{an Ko~i} kazala. - Ne vjerujem ba{ da postoji strategija zapo{ljavanja, ali svakako smatram da su najve}i krivci politika i politi~ari Dalila koji su na vlasti. Jusi} - Nema strategije, to je vi{e nego jasno. Nema je nigdje. Kriva je SDA, koja samo la`e, petlja, vara...
B. G. - Ad. K. - V. B.

Imamo li kvalitetnu strategiju zapo{ljavanja?

Bosanska Gradi{ka

- Mislim da postoji strategija zapo{ljavanja u na{oj dr`avi, i to u svim institucijama. Najve}i krivac je veoma lo{a Raza politi~ka situacija. Omeragi} - Ma, kakva strategija, nema o tome ni govora. Za ovakvo stanje, naravno, kriva je vlast, koja ve} dvadeset godina Edin lo{e vodi zemlju. Bajramovi}

Zenica

Sarajevo

Goran Serdarevi}

teme

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

11

KONKURSI Potvr|ene malverzacije u institucijama

Veselinka E}imovi} dobila posao koji radi ve} mjesecima
Uprkos o~iglednim dokazima, direktor ADS-a tvrdi da je pri~a o namje{tanju konkursa obi~na la` konstruirana u glavama paranoika
Ak{amija: Sve po zakonu

Komesar Brki} udaljen iz slu`be
Za to vrijeme primat }e 85 posto pla}e
Kako saznaje „Dnevni avaz“, Senad Kajdi}, ministar policije USK u tehni~kom mandatu, donio je rje{enje o privremenom udaljavanju iz slu`be Rame Brki}a, policijskog komesara MUP-a USK, koji je uhap{en u zdru`enoj akciji „Kastel“ 11. decembra pro{le godine. Time su prekinute {pekulacije o pritiscima i navodnom izbjegavanju ministra Kajdi}a, ina~e kadra SDA, da pismeno potvrdi Brki}evo udaljavanje s posla. Prema ovom rje{enju, komesar Brki}, kojem je odre|en pritvor od 30 dana, privremeno se udaljava s posla od 13. decembra 2010. godine do okon~anja istra`nog postupka. Za to vrijeme policijski komesar Brki} primat }e 85 posto pla}e, odredio je ministar Kajdi}. Tu`ila{tvo BiH je 17. decembra pro{le godine pi-

Ministar policije USK donio rje{enje

Kajdi}: Privremena mjera

Brki}: Uhap{en 11. decembra

smeno obavijestilo Kantonalni MUP o istrazi protiv osam policijskih slu`benika ovog ministarstva. Istim aktom MUP USK je informiran da je odre|ena mjera pritvora za {est policijskih slu`benika. Na~elnik Uniformirane policije USK Stevo Trnini} suspendirao je {est

Razrje{enje samo nakon presude
Faksimil rezultata konkursa za poziciju stru~nog saradnika u Upravi

Rezultati nedavno odr`anog pismenog i usmenog ispita za „upra`njenu“ poziciju stru~nog saradnika za odnose s javno{}u u Upravi za za{titu zdravlja bilja BiH jo{ jednom su potvrdili pisanje „Avaza“ o o~iglednom namje{tanju konkursa u dr`avnim institucijama. Portparol Uprave Veselinka E}imovi}, koja na toj poziciji radi ve} du`e i koja se prije nekoliko dana pojavila na ispitu kako bi za-

Zadovoljena forma

dovoljila formu, a ne su{tinu, prema rezultatima objavljenim pro{le sedmice osvojila je ubjedljivo najve}i broj bodova (121,66). Niko od preostalih 14 kandidata, osim Gordane Radovi}, koja je sakupila 91 bod, nije zadovoljio kriterije petero~lane komisije, odnosno nije polo`io ispit. Da bi sve bilo po zakonu, Agencija za dr`avnu slu`bu (ADS) BiH tim i svim ostalim nezadovoljnim kandidatima formalno je omogu}ila da se `ale Odboru dr`avne slu`be za

`albe, koji, kako se „pohvalio“ i direktor Agencije Neven Ak{amija, do sada nijednu `albu nije uva`io. Pri tome, kandidati koji ula`i `albu zbog neregularnosti moraju platiti deset KM takse. - Sve `albe i tu`be do sada su odbijene (udovoljeno je samo jednom zbog neusagla{enih ocjena, i to djelimi~no). Dakle, „namje{tanje“ je obi~na la` i kleveta koja dolazi od kojekakvih osoba, ~esto paranoi~nih - tvrdi Ak{amija. Ovo nam je poru~io direktor ADS-a osvr}u}i se na na{e napise u vezi s namje{tanjem konkursa u Agenciji za javne nabavke BiH. Poru~io je da je „la`na i neistinita izjava o bilo kakvoj nezakonitosti u radu Agencije, koja je radila i radi sve u skladu sa zakonom“.
S. RO@AJAC

Iako se u javnosti spominjala i mogu}nost razrje{enja s funkcije komesara Brki}a, ona je u ovom trenutku, gledaju}i na zakonske norme, preuranjena. Naime, po ~lanu 62. Zakona o unutra{njim poslovima USK, prije isteka

mandata Vlada USK mo`e razrije{iti policijskog komesara, izme|u ostalog, ako mu je izre~ena pravomo}na presuda za krivi~no djelo. Dakle, ni eventualna potvr|ena optu`nica „po slovu zakona“ ne bi bila dovoljna za Brki}evo razrje{enje.

policijskih zvani~nika, a o policijskom komesaru trebala se izjasniti Vlada USK, koja ga je i imenovala 16. avgusta 2010. godine na drugi ~etverogodi{nji mandat. Po obi~aju, „tehni~ki“ premijer [emsudin Dedi}, koji se pune ~etiri godine „nije mije{ao u svoj posao“, svu odgovornost i u ovom „vru}em“ predmetu prenio je na ministra Kajdi}a. Kajdi} je odlu~io da Brki}a privremeno udalji iz slu`be pozivaju}i se na ~lan 66. Zakona o unutra{njim poslovima USK. Za sada nije poznato koliko }e trajati istraga protiv policijskog komesara Brki}a i ostalih, kao ni koliko dugo }e trajati mjere pritvora.
M. DEDI]

Odbijene `albe

Kandidati „uznemiravali“ ~lanove komisije
Na na{ upit zbog ~ega kriju imena ~lanova komisije nakon bodovanja, u Agenciji su nam rekli da je to ranije objavljivano, ali da su neki od kandidata „uznemiravali“ ~lanove komisije, pa je prekinuta ta praksa.

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH o~ekuje da se ovog ili narednog mjeseca steknu uvjeti za formiranje vlasti u FBiH, a kompletna procedura trebala bi biti zavr{ena prije 26. ili 27. marta, datuma koji su bili uobi~ajeni za prethodne izborne cikluse, izjavio je za Srnu portparol ove stranke Damir Ma{i}. On je dodao da je procedura formiranja vlasti u FBiH sama po sebi dugotrajna i komplicirana, a FBiH je „talac“ kantonalnih skup{tina i njihovog konstituiranja.

FBiH je talac SDP i SDA zajedno u vlasti BPK kantona

Damir Ma{i}

U Gora`du potpisan sporazum

Predsjednica Kantonalnog odbora SDP-a D`evida Mujkovi} i predsjednik KO SDA Salko Obho|a{ potpisali su ju~er sporazum izme|u ove dvije stranke o formiranju vlasti na nivou BPK Gora`de. Prema tekstu sporazuma, SDP }e imenovati pr- Gora`de: S potpisivanja dokumenta emijera, a kadroinstitucija ostanu na tim povi dvije stranke preuzet }e po zicijama do isteka mandata, ~etiri ministarstva. Spora- a potom }e se sa~initi posezumom je precizirano da ka- ban sporazum po kojem }e drovi koji trenutno obavlja- kadrovi SDA i SDP-a preuju du`nosti direktora javnih zeti i ove funkcije, u skladu preduze}a, ustanova i drugih s rezultatima izbora. Al. B.

12

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

panorama

POVRATNICI Pored te{kih uvjeta za `ivot bore se i s PTSP-om

Mje{tani poku{ali sanirati kvar, ali bez uspjeha

Nadni~enje i krava kupljena na kredit jedini izvori prihoda
Hazim Gu{i} mislio da }e vremenom nestati bolovi u glavi, agresivnost, povremena {utljivost Na kliniku do{ao sa velikim strahom
Hazim Gu{i}, povratnik u Bratunac, nezaposleni otac dvoje djece, suo~ava se sa te{kim zdravstvenim stanjem koje je posljedica svega onoga {to je pro`ivio tokom boravka u Srebrenici u periodu od 1992-95. godine. - Padom Srebrenice, kao i ostali, na slobodnu teritoriju do{ao sam {umom. Od tada je po~ela moja borba za Tuzli. Na kliniku sam do{ao sa velikim strahom, ali zahvaljuju}i ljubaznim doktorima, prije svega Mevludinu Hasanovi}u, moj `ivot je spa{en. S pravom mogu re}i da je to moj drugi dom - kazuje Hazim. Hazimova supruga Mensura ka`e da joj je najte`e padalo {to sa suprugom nije mogla pri~ati o problemima, ali da je i tako bolestan i{ao da zaradi kako bi imali hljeba. - Bavio se gra|evinom, kada ga ko pozove da mu ne{to uradi, sada ni to ne mo`e. Kupili smo kravu na kredit preko zadruge i to su nam jedini izvori prihoda. Nemamo mi zemlje ve} obra|ujemo tu|u - isti~e Mensura i dodaje da je zbog te{ke finansijske situacije suprugu samo jednom bila u I. RAMI] posjeti.

Bez vode stanovnici Tjenti{ta

Hr~avka polomila vodovodne cijevi
Klizi{te i nabujala rijeka Hr~avka ponovo su, na samom kraju pro{le godine, o{tetili glavnu vodovodnu mre`u sa koje su stanovnici Tjenti{ta, Vina, Poda, Suvoda, To|evca i Rakitnice snabdijevani pitkom vodom. Vi{e od 100 stanovnika MZ Popov Most ostalo je bez pitke vode. @itelji ovog kraja poku{ali su sanirati kvar na vodovodnoj mre`i, ali bez uspjeha. - Azbestne cijevi vi{e se ne proizvode pa molimo sve ljude i firme koje imaju takve cijevi da nam se jave i pomognu u saniranju nastalih {teta - ka`e Salem Bajrovi}, preI. B. dsjednik MZ Popov Most-Tjenti{te.

[ta mi se (ne)svi|a u @ivinicama

Ugro`ena sigurnost gra|ana
- Ne svi|a mi se ~injenica da je tokom cijele 2010. godine, posebno na kraju, evidentirano dosta slu~ajeva razotkrivanja kriminala u na{oj op}ini. Stanje sigurnosti nije na zavidnom nivou, u posljednje vrijeme negativne se vijesti {ire @ivinicama. Iskreno se nadam da }e 2011. godina donijeti dosta pozitivnih stvari, prije svega za gra|ane i njihovu sigurnost, da }e nam se standard pove}ati, a i da }e biti mnogo projekata zaposlenja mladih - ka`e Adis Beganovi}, Sa. M. Adis Beganovi}, konobar konobar.

Skupi lijekovi
Pored Hazimove bolesti, problem su i lijekovi koje }e morati da koristi, a koji su veoma skupi. - „Merhamet“ Bratunac iza{ao nam je u susret i dao nam skromnu finansijsku pomo} - ka`e Mensura.
Hazim i Mensura sa sinom Mersudinom

zdravlje - pri~a Hazim. Do posljednjeg momenta nije se javljao doktoru jer je smatrao da }e vremenom nestati bolovi u glavi, agresivnost, povremena {utljivost koja je znala trajati i po ne-

koliko dana. Prije otprilike mjesec javio se ljekarima koji su konstatovali da ima nagla{en posttraumatski stresni poreme}aj (PTSP). - Zadr`ali su me mjesec na klinici za psihijatriju u

Zvorni~anin Mirzet Mustafi} oku{ao se i u pisanju

„Oprosti mi“ promovisana u rodnom gradu
U Zvorniku, svom rodnom gradu, Mirzet Mustafi} promovisao je knjigu „Oprosti mi“, koju je posvetio gradu i ljudima sa kojima je odrastao, dru`io se, koji su ostavili traga u njegovom i `ivotu mnogih drugih Zvorni~ana. Iako poznatiji kao pravnik i slikar, iz stare i ugledne zvorni~ke porodice, Mirzet, koji sada `ivi u Americi, odlu~io je da se oku{a i kao pisac. Njegov knji`evni prvijenac je kombinacija kola` pri~a, anegdota, sje}anja posve}enih Radi Zvrci, Halidu Ko{pi i mnogim drugim zvorni~kim legendama sada negdje daleko na ovom ili onom svijetu. - Sretan sam {to mogu knjigu predstaviti u svom Zvorniku i {to je njena promocija okupila neka draga li-

U Vlakni~ko polje doletjelo jato labudova

Mustafi}: Sada `ivi u Americi

Sa promocije Mustafi}eve knjige Prolaznici su zadivljeni prizorom

ca - ka`e autor, koji je svoje nekada{nje sugra|ane anga`ovao i na opremanju knjige pa je tako korice uradio Jovica Markovi}, recenziju Cvijan \apanovi}, a na promociji o njoj govorio kolega po peru Sead HambiraloM. M. vi}.

Zahvaljuju}i gora`danskim donatorima

Graciozni gosti sa sjevera Evrope
Na zale|eno Vlakni~ko polje, koje se nalazi izme|u Save i magistralnog puta Srbac-Derventa, doletjelo je jato od 63 labuda. Mnogi prolaznici zadivljeni prizorom posmatraju ove graciozne ptice koje su prevalile dalek put i sletjele u pitomo srba~ko selo Vlaknicu. - Srba~ki lovci iznena|eni su ovolikim brojem ovih divnih ptica koje su nam stigle sa sjevera Evrope. Do sada smo primje}ivali samo manje grupe od pet do {est labudova koje su bile neka vrsta izvidnice za dolet ovolikog jata. Labudovi su sletjeli na jednu manju lokaciju koja nije zale|ena jer ima protok vode i tu se hrane travom, ribama, a povremeno i kukuruzom sa neobranih polja rekao nam je predsjednik Lova~kog udru`enja „Srna“ Bo{ko Kusi}. Srba~ki lovci upozoreni su da je odstrel ovih ptica strogo zabranjen. U Vlakni~ko polje Sava se izlila polovinom decembra pro{le godine jer se radi o najni`oj koti nadmorske visine u srba~koj op{tini od 89 metara i po pravilu kompletan prostor od nekoliko stotina hektara na|e se pod leLJ. K. dom.

Pokloni i za osobe s posebnim potrebama
Zahvaljuju}i kompaniji „Bekto Precisa“ i mikrokreditnoj organizaciji „Eki“, tokom novogodi{njih praznika obradovani su i oni koji su naj~e{}e zaboravljeni. Skromnu sve~anost uz novogodi{nje paketi}e, stisak ruke i poljubac dio ~lanova Udru`enja za pomo} mentalno retardiranim osobama dugo }e pamtiti. - Nastojimo obilje`iti Novu godinu, bajrame i druge praznike i obradovati na{u djecu skromnim poklonima. Sa ljudima koji su uz nas osje}am se sretnom, ali emocije se mije{aju jer ovo bi trebali biti ve} porodi~ni ljudi a raduju se paketi}u kao djeca i izlascima iz ku}e dva-tri puta godi{nje - kazala nam je Emira Hod`i}, predsjednica Udru`enja. Uz zahvalnost sponzorima sve~anosti, Hod`i} se zahvalila i na~elniku op}ine Muhamedu Ramovi}u, biznismenu i humanisti Red`i Bekti, sportisti Edinu Kadi}u Toniju, Crvenom kri`u, „Gora`deputevima“, Bosanskopodrinjskim {umama i drugim ljudima i institucijama koji su im tokom godine poklanjali pa`nju. Al. B.

Sve~anost za ~lanove Udru`enja za pomo} mentalno retardiranima

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

13

TRAVNIK Odr`ana prva vanredna sjednica Skup{tine SBK

Zastupnici usvojili Odluku o privremenom finansiranju
Najve}i dio, 23,5 miliona KM, bit }e potro{en za pla}e Razmatranje rebalansa bud`eta za pro{lu godinu i jo{ tri ta~ke skinuti sa dnevnog reda
Zastupnici SBB BiH: Preuzeti odgovornost

Privremena naplata od devet do 16 sati

Kod trga @itarnica u staroj jezgri Travnika

Novi parking za 51 automobil

Jedan od aktuelnih saobra}ajnih problema u Travniku je i nedostatak parking prostora, posebno u Donjoj ~ar{iji za koji du`e vremena JP „Stan“ tra`i izlaz. Tako je kona~no na pragu rje{enje ovog pitanja, jer je preduze}e „Stan“ prona{lo novu lokaciju za parking u blizini trga @itarnica. Na platou izme|u zgrade „Doktorica“ i starog mosta kod [arene d`amije ure|en je novi parking kapaciteta 51 automobil. Kako navode iz „Stana“, za sada je ovaj parking obuhva}en privremenom naplatom samo u jednoj smjeni od devet do 16 sati, a sa kona~nim ure|enjem kompletnog parkinga radit }e u dvije smjene. Ovo je peti parking u gradu pod njihovom ingerencijom. Ovaj parking rije{it }e problem dosada{njeg ostavljanja automobila i blokiranja ulice pokraj [arene d`amije, gdje S. P . je policija imala pune ruke posla.

Zahvaljuju}i vladi pokrajine Ju`ni Tirol
Za prvi kvartal ove godine na raspolaganju 32,3 miliona KM

Na ju~era{njoj prvoj vanrednoj sjednici zastupnici u Skup{tini Srednjobosanskog kantona usvojili su Odluku o privremenom finansiranju SBK za prvi kvartal ove godine, te finansijske planove direkcija i agencija. Prema usvojenoj Odluci, izvr{na vlast u SBK imat }e na raspolaganju 32,3 miliona KM. Najve}i dio ovih sredstava, 23,5 miliona KM, bit }e potro{en za pla}e bud`etskih korisnika. Zastupnici su ju~er usvojili i finansijske planove Direkcije za ceste u iznosu od 8,1 milion KM, Slu`be za zapo{ljavanje 13,5 miliona KM, Agencije za privatizaciju 381.000 i Zavoda za zdra-

vstveno osiguranje SBK u iznosu od 19,8 miliona KM. - Mi smo insistirali da ove odluke budu donesene {to

prije da bud`etski korisnici ne bi do{li u dilemu da ne}e dobiti pla}u ili naknadu koja im pripada. Zato smo insi-

Formiran i Klub Hrvata
Nakon {to su u decembru formirani klubovi bo{nja~kih i srpskih zastupnika u Skup{tini SBK, formiran je i Klub hrvatskog naroda, a za predsjednika je izabran Josip Kvasina (HDZ BiH), dok je njegov zamjenik Anto Bili} (HDZ 1990). Kandidat za jedno od ~elnih mjesta u Skup{tini SBK je Josip Kvasina. U decembru pro{le godine formirani su klubovi bo{nja~kog i srpskog naroda. Za predsjednicu Kluba bo{nja~kog naroda izabrana je Halima Crnica (SDA), a za predsjednika Kluba srpskog naroda Nikola Simi} (SDP) koji je i jedini ~lan ovog kluba. Kandidati za najvi{e funkcije u Skup{tini SBK su Refik Popari} (SDA) i Nikola Simi} (SDP).

stirali na vanrednoj sjednici - naglasio je Senad Selimovi}, predsjednik Kluba SDP . - Zastupnici SBB BiH su od preuzimanja mandata insistirali da Skup{tina preuzme odgovornost, da se ne ~eka formiranje izvr{ne vlasti, nego da se ide sa dono{enjem odluka koje su neophodne za funkcionisanje institucija Kantona - kazao nam je Almir [vago, predsjednik Kluba SBB BiH u Skup{tini SBK. Iako je bilo predvi|eno i razmatranje rebalansa bud`eta za pro{lu godinu, ova i jo{ tri ta~ke skinute su sa dnevnog reda jer prethodno nisu dogovorene.
K. KAVAZOVI]

„Golfovi“ za vatrogasce iz Travnika i Jajca

Nakon donacije u vatrogasnim cisternama i prate}oj opremi, vlada austrijske pokrajine Ju`ni Tirol obezbijedila je jo{ jednu donaciju za vatrogasce sa podru~ja srednje Bosne. Ovaj put stigla su dva luksuzna komandna vozila „golf 5“ za Vatrogasnu jedinicu Travnik i „golf 4“ za Vatr- „Golf 5“ u gara`i Vatrogasne ogasnu jedinicu Jajce. jedinice Travnik I za ovu donaciju najvi{e su zaslu`ni ~lan vlade pokrajine Ju`ni Tirol Peter Logar i Travni~anka Jasmina Be~iragi}, koja ve} du`e vrijeme `ivi i radi u Austriji. Ipak, i pored ovakvih donacija, u vatrogasnim jedinicama {irom FBiH javlja se problem komplikovane procedure dobivanja carinskih olak{ica, pa registracija vozila S. P . ~eka i po nekoliko godina.

Vlasnici bh. ski-centara gledaju u nebo i prate vremensku prognozu o~ekuju}i obilnije snje`ne padavine, kako bi na skijali{tima bio pravi zimski ugo|aj. U Centru „Poljana“ iznad Fojnice sezona je otpo~ela u drugoj polovini decembra minule godine. Posljednji dan protekle godine na „Poljani“ je samo mali ski-lift bio u pogonu. Stotinjak gostiju se skijalo, sanjkalo, {etalo i sun~alo. Dan je bio vedar i

Djed u~io unuka prvim skija{kim koracima
sun~an, a visina snijega dvadesetak centimetara. Ispred motela nekoliko gostiju se sun~a, a me|u njima su i Lario, Marina i mala Mia Lovri}, a nedavno smo pisali da im je svadba trajala tri dana i tri no}i. Kazali su nam da su do sada `ivjeli u [paniji, a na „Poljani“ su na bra~nom putovanju. Za nekoliko dana idu u Izrael. - Snijega nema da sve bude ba{ potaman, ali ljubitelji zimskih radosti na|u sebi zanimaciju. Imamo gostiju iz nekoliko gradova BiH i na{ih ljudi iz dijaspore. Motel ima 12 apartmana i 60 le`ajeva. Nadamo se da }e uskoro biti vi{e snijega i da }e ski-sezona za`ivjeti u pravom jeku - ka`e doma}ica

Zimska sezona u fojni~kom Ski-centru „Poljana“

Prvu stanovnicu u 2011. Bugojno je dobilo u ponedjeljak, kada je na Odjelu porodili{ta u Bolnici zdravu djevoj~icu, te{ku vi{e od tri kilograma, rodila Ivana @ulj. Sretnoj majci, koja je sa svojom djevoj~icom ve} otpu{tena ku}i, ovo je drugi porod, pi{e Fena. Uposleni u Porodili{tu ka`u da su rijetke godine u kojima se bilje`i ovako mali broj poroda u prvim danima januara.

Bugojno dobilo prvu stanovnicu u 2011.

U d`ematu Vesela u Bugojnu

Polaznici ted`vida predali hatmu

U bugojanskom d`ematu Vesela uprili~ena je hatma dova odraslih polaznika kursa ted`vida, koji su poha|ali punih 15 mjeseci, od pro{log ramazana do Nove hid`retske godine. Pred mjesnim imamom Kemal ef. Tokmi}em hatmu su u~inili: Ramo Helez, ]amil Bungur, Jasmin Maro{, Alija Basari}, Amra ^ehaja, Halima Begi}, Sabira Smaji}, SamiAz. M. ra Mand`uka, Azemina Smaji} i Sabina [e~i}.

Alann u narand`astoj opremi sa ZOI 1984

motela „Brusnica“ Kaja Ivi{. Na jednoj od ski-staza susre}emo penzionere Ivana

Dva ski-lifta
Lovri}i na bra~nom putovanju

Do Ski-centra „Poljana“ sti`e se od Fojnice asfaltnom trakom do Bakovi}a, a onda veoma dobrim i o~i{}enim makadamskim putem preko Bi-

strice i Kozovgrada. Centar se nalazi na 1.580 metara nadmorske visine, ima dva ski-lifta, veliki du`ine 1.000 metara i mali oko 450 metara.

i Du{anku Babi}, kako bodre svog unuka Alanna (16). Unuk sa roditeljima `ivi u gradu Sedan u Francuskoj, a do{ao je kod njih da provede {kolski raspust i nau~i skijati. Djed Ivan mu je dao opremu koju je dobio za vrijeme ZOI Sarajevo 1984. godine, a tada je bio voza~ predsjednika Sindikata BiH i tu opremu ~uva kao lijepu H. ^UKLE uspomenu.

Odrasli svr{enici ted`vida sa imamom Tokmi}em

14

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

ALARMANTNO Eskalacija nasilja nad `enama u Tuzlanskom kantonu

Poku{ao u}i u BiH

Slu`benici Jedinice Grani~ne policije Bijeljina ju~er su u ranim jutarnjim satima uhapsili 45-godi{njeg @eljka Suvajca prilikom ulaza u BiH na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Ra~a. Hap{enje je uslijedilo nakon provjera kojima je utvr|eno da su za njim ra-

Uhap{en osumnji~eni za ubistvo

Grani~ni prijelaz Ra~a

Silovatelji pune pritvorske }elije
Odre|en pritvor sedmorici koji su se i`ivljavali nad retardiranom maloljetnicom u @ivinicama, iza brave i mladi} koji je silovao 19-godi{njakinju kod SKPC „Mejdan“
zaostalom djevoj~icom, koju su napili i drogirali. Selmir ^elebi}, Sabahudin Mazi}, Armin Ibri{evi}, Asim Ferhatbegovi}, Aldin Be{irovi}, Besim Huri} i Eldar Klopi} ostat }e jo{ 30 dana iza re{etaka. U me|uvremenu bi protiv njih trebala biti okon~ana istraga koja se vodi zbog krivi~nog djela spolni odnos s nemo}nom osobom. Uz sve

ovog hap{enja. Kratko je re~eno da je u pitanju istraga o jednom ubistvu te da bi svako odavanje informacija ugrozilo istragu. Osumnji~eni je istoga dana predat slu`benicima Policijske stanice Bijeljina na daljnji postupak. Kako nam je potvr|eno, nedugo potom Suva-

Uhva}en i kradljivac vozila
Pripadnici Jedinice Grani~ne policije Bosanska Gradi{ka preksino} su oko 22 sata na ulazu u BiH na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Bosanska Gradi{ka uhapsili dr`avljanina BiH Predraga Perkovi}a (23) na osnovu potrage kospisane dvije potjernice. Kako je potvr|eno, za Suvajcem je CJB Banja Luka raspisao potjernicu pod sumnjom da je po~inio krivi~no djelo te{ko ubistvo. U banjalu~koj policiji ju~er niko `elio govoriti o detaljima ju je za njim raspisao MUPRS zbog krivi~nog djela te{ka kra|a. Prema nezvani~nim informacija, Perkovi} se uglavnom bavio kra|ama automobila. Osumnji~eni je nakon hap{enja predat pripadnicima MUPa RS na daljnji postupak. jca su iz CJB Bijeljina preuzeli pripadnici CJB Banja Luka. Tako|er, za @eljkom Suvajcem potragu je raspisao i Osnovni sud u Bosanskoj Gradi{ci, zbog po~injenog krivi~nog djela izazivanje D`. Ma. op}e opasnosti.

Tuzlanski pritvor ve} je pun kao {ibica, a novi „gosti“ su Elvis Krajnovi} (23) iz Tuzle, koji je osumnji~en za silovanje 19-godi{nje djevojke uz prijetnju pi{toljem na stepeni{tu iza SKPC „Mejdan“, te Muhamed Kalajevac (20) iz @ivinica, koji je poku{ao ubiti vlasnicu kafi}a „Uno“ poliv{i je benzinom i zapaliv{i. U pritvoru }e ostati i sedmorica mladi}a iz @ivinica, koji su po~etkom decembra orgijali nad maloljetnom blago mentalno

Koristili drogu

Dva automobila u potpunosti su izgorjela u po`aru koji je ju~er ujutro zahvatio pomo}ni objekat @. E. u Isto~nom Sarajevu. Policijskoj stanici Isto~no Sarajevo je oko 4.20 sati prijavljeno da je u ulici \ure Jak{i}a do{lo do po`ara na pomo}nom objektu vlasni{tvo @. R. Po ovla{tenju de`urnog tu`ioca, inspektori proti-

U gara`i izgorjela dva automobila

Isto~no Sarajevo

vpo`arne za{tite CJB Isto~no Sarajevo i sudski vje{tak za po`are i eksplozije izvr{ili su uvi|aj, te konstatirali da je do po`ara do{lo usljed samozapaljenja elektroinstalacija i da su u potpunosti izgorjeli „golf A4“ i „ford fiesta“, gara`a i pomo}ni objekat. Oko 6.30 sati po`ar su lokalizirali pripadnici Vatrogasne brigade Isto~no Sarajevo.

- Nedopustivo je da se po~inioci silovanja {tite time da se u medijima objavljuju samo njihovi inicijali. Umjesto toga, treba im objavljivati puna imena, fotografije i ~ak praviti d`ambo-plakate, kako bi svi gra|ani bili u prilici da vide ko su ti ljudi. Tako|er, morale bi se primjenjivati i za{titne mjere, kako bi se nasilnicima onemogu}io pristup `rtvama - ka`e Ze~evi}.

Objavljivati imena i slike

Ze~evi}: Pomo} `rtvama

to, Selmir ^elebi} je osumnji~en i za silovanje. Zajedni~ko za sve osumnji~ene i pritvorene jeste da im se na teret stavlja nasilje nad `enama. Samo u slu~aju poku{aja ubistva vlasnice kafi}a „Uno“ nije se radilo o seksualnom nasilju. Uz sve ovo, u me|uvremenu je prijavljeno i jo{ jedno silovanje u Tuzli, koje se, prema navodima iz prijave,

Blage kazne motivacija za potencijalne po~inioce

dogodilo u novogodi{njoj no}i. Studentica medicine prijavila je, naime, da su je u naselju Slatina silovala trojica mu{karaca. Ova prijava se jo{ provjerava. Doda li se svemu i doga|aj s po~etka decembra pro{le godine, kada je zbog silovanja 29-godi{nje `ene uhap{en i pritvoren Elvir Babi}, koji je i ranije osu|ivan za silovanja, jasno je da seksualno nasilje nad `enama u posljednje vrijeme do`ivljava pravu eskalaciju, naro~ito u Tuzli. Jasna Ze~evi}, direktorica nevladine organizacije

Ekonomska kriza

Poreme}eni sistem vrijednosti
Dio uzroka zbog sve ve}eg broja silovanja mo`e se tra`iti i u poreme}enom sistemu vrijednosti kod tzv. porno-generacije, koja kroz pornografiju gradi svoje stavove o mu{ko-`enskim odnosima. - Uz sve to, dana{nje generacije izlo`ene su ogromnim koli~inama nasilja koje konzumiraju putem interneta, videoigrica, televizije i drugih medija. Dru{tvo i dr`ava bave se posljedicama toga, a ne lije~e uzrok - ka`e Ze~evi}.

Nakon {to su prije dvije godine iz spomen-parka u Prnjavoru ukradene bronzane biste narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata, koje je policija prona{la ba~ene u blizini planine Ljubi}, one su se ponovo na{le na meti vandala. - Prilikom obilaska spomen-parka uo~io sam da su poprsje i dio lica biste narodnog heroja Stanka Vuka{inovi}a zamazani sprejem plave boje, dok je na bisti Rade Vranje{evi} napravljen vulgaran crte` nacrtan `utom bojom ka`e Novo Bogi~evi}, predsjednik prnjavorskog SUBNOR-a, koji je o ovome obavijestio prnjavorsku policiju, koja je nakon uvi|aja pokrenula istragu. D. ^.

Vandali se obru{ili na biste narodnih heroja
(Foto: D. ^oli})

Spomen-park u Prnjavoru

„Viva `ene“, koja poma`e `rtvama silovanja, smatra da je eskalacija seksualnog nasilja nad `enama posljedica tretiranja ranijih slu~ajeva na neadekvatan na~in. - Blage sudske kazne su motivacija za nove potencijalne po~inioce. Sudovi ~esto izri~u kazne i mimo zakonskog minimuma. Nedopustivo je da bilo ko bude ka`njen za silovanje sa samo {est mjeseci - ka`e Ze~evi}. Uz to, dodaje ona, eskalacija nasilja u dru{tvu posljedica je i lo{e ekonomske situacije, ratnih zbivanja i poreme}enog sistema vrijednosti. E. HUREMOVI]

Bista umazana bojom

Obdukcija posmrtnih ostataka za koje postoje indicije da pripadaju Mariju Toli}u i Verneru Ajdariju ura|ena je danas, potvrdio je Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH. Utvr|eno je da je smrt nastupila nasilnim putem, a s tijela su izuzeti DNK uzorci koji }e biti poslati na analizu radi utvr|ivanja identiteta. O~ekuje se da }e analiza biti gotova do kraja

Uzorci DNK poslati na analizu

Obdukcija na|enih tijela na Ivan-sedlu

sedmice. Tijela Marija Toli}a i Vernera Ajdarija prona|ena su protekle sedmice u {umi pored starog puta za Ivan-sedlo. Vanjskim pregledom na tijelima su primije}ene povrede nastale upotrebom vatrenog oru`ja. Za likvidaciju Toli}a i Ajdarija, ~iji je nestanak prijavljen u martu pro{le godine, osumnji~ena je zlo~ina~ka grupa Zijada TuB. C. rkovi}a.

Ekshumirani le{evi ubijenih

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

15

LAKTA[I Tu`na podjela |a~kih knji`ica

Niko nije reagirao na najavu samoubistva male Svjetlane
U~enici tvrde da je razrednica, koju su upozorili, kazala: „Neka se ubije, da gledamo i taj film“ Neko }e odgovarati za smrt moga djeteta, ka`e otac @ivko Pe}anac Apel direktoru

Vatra krenula s prednjeg dijela vozila

(Foto: P. Mucovi})

Svjetlana Pe}anac (14) iz sela Kobatovci, u op}ini Lakta{i kod Banje Luke, koja je 30. decembra sko~ila i nestala u nabujaloj rijeci Vrbas, nekoliko sati prije tragedije rekla je drugaricama u {koli da }e se ubiti zbog lo{e zaklju~ne ocjene i neprijatnosti koju je do`ivjela od razrednice Danijele Vuruna i pedagoga Slobodanke Teofilovi}. To su |aci odmah prenijeli razrednici, na {ta je ona navodno odgovorila: „Neka se ubije, da gledamo i taj film“. Ovo je „Dnevnom avazu“ potvrdilo desetak {kolskih drugara 14- godi{nje Svjetlane, ali i otac @ivko Pe}anac, koji je i ju~er sa suprugom Ljubinkom bio neutje{an. - Neko }e odgovarati za smrt moga djeteta - ka`e bolom skrhan otac, koji najavljuje tu`bu protiv imenovanih prosvjetnih radnika. @ivko tvrdi da su mu izjave Svjetlaninih drugova prenosili i roditelji djece kojima su pri~ali da Svjetlana i nije ba{ bila „razrednicina miljenica“. U~enici Osnovne {kole „Jorgos Papandreu“ u Koba-

Izgorio automobil policijskog inspektora
Risto Grahovac, vlasnik uni{tenog „golfa 2“, nije imao nikakvih prijetnji
U naselju Varina Gruda kod Trebinja ju~er ujutro je izbio po`ar na automobilu „golf 2“, vlasni{tvo Riste Grahovca, inspektora u Centru javne bezbjednosti Trebinje. Po`ar je lokaliziran, nakon ~ega je obavljen uvi|aj, kojim je utvr|eno da je do izbijanja vatre do{lo na prednjem dijelu automobila, a potom se plamen pro{irio i na unutra{njost automobila. Operativni rad na rasvjetljavanju i dokumentiranju ovog slu~aja je u toku. Prema izjavama kom{ija porodice Grahovac, niko nije ~uo nikakvu buku u vrijeme kada je automobil po~eo gorjeti. Grahovci su prije dva mjeseca izgradili ku}u i doselili se u Varinu Grudu. Nezvani~no saznajemo da Risto nije imao nikakvih prijetnji, tako da se pretpostavlja da su po`ar na automobilu prouzrokovali neispravni kablovi. U protekloj godini u Trebinju je izgorjelo nekoliko automobila. Polovinom oktobra zapaljen je automobil „jaguar“, vlasni{tvo \oke Kova~evi}a. U maju je u naselju Police zapaljen automobil „golf 5“ Dalibora Medana, vlasnika privatnog preduze}a „\im trejd“, a Medan je vlasnik i nekoliko trafika u Trebinju. U aprilu je zapaljen „golf 2“ biv{eg radnika trebinjske Jedinice Grani~ne policije @eljka Dobrani}a, a u martu automobil policajca CJB Trebinje Obrada Vladu{i}a. Gorjeli su i automobili Marka Spai}a, odbornika Srpske radikalne stranke RS u SO Trebinje, „ford fokus“ Zdravka Miljanovi}a, savjetnika upravnika Okru`nog zatvora u Trebinju, „opel astra“ Jovana Bendera}a, zamjenika upravnika trebinjskog Okru`nog zatvora, te automobili trebinjskih policajaca Aleksandra Duki}a i Sulejmana P. M. Beri{e.

Varina Gruda kod Trebinja

Svjetlana snimljena 2003. godine Drugovi 14-godi{njakinje ogor~eni nepedago{kim metodama
(Foto: M. Lugi})

tovcima nisu ju~er bili ponosni na svoje |a~ke knji`ice koje su dobili na kraju polugodi{ta, ve} ogor~eni na stru~ni kadar {kole koji optu`uju za smrt svoje drugarice Svjetlane Pe}anac. [okantna je informacija koju su djeca ispri~ala Svjetlaninoj porodici, a zatim napisali pisma apela direktoru Veljku Vujakovi}u. - Upoznat sam sa situacijom. Rekao sam da djeca napi{u izjave i dostave mi ih, a zatim }e Nastavno-nau~no

vije}e dalje razmatrati te navode i odlu~ivati {ta i kako u~initi. Tu`an sam zbog tragedije i ovo jeste veliki gubitak za sve nas - tvrdi Vujakovi}. Na`aost, i pored svih poku{aja, nismo ju~er uspjeli dobiti komentar od razrednice i pedagoga.

Bile grube
- One su toga dana bile grube prema njoj. Rekla je da }e sko~iti u Vrbas, a da joj niko od nas nije pomogao,

Nije se vratila ku}i
Neutje{ni otac @ivko

@ivko Pe}anac ka`e i da je njegova mezimica bila dobro dijete koje nikada nije bilo depresivno, ~ak naprotiv, bila je jako sretna i vesela djevoj~ica. Ka`e i

kako ju je na pola svjestan tra`io po Kobatovcima, oko {kole, autobuske stanice, kada je shvatio da po prvi put nije na vrijeme do{la ku}i.

mnogo mi je te{ko - rekla nam je ju~er Svjetlanina prijateljica M. M (13). Ona je navela i kako je izgledala neprijatnost koju su opisali u pismu dostavljenom direktoru. - Ustvari je Svjetlana u svojoj |a~koj knji`ici istrgala par stranica, nakon {to je poku{ala sama prepravljati neke ocjene. I nije jedina koja je to radila, bilo je toga i ranije, ~ak i sa dnevnikom. Razrednica i pedagogica su u{le u u~ionicu i kritikovale su je pred svima. Govorile su joj da je to te{ko krivi~no djelo i da }e ona sada morati odgovarati. Svjetlana se jako zacrvenila i poslije toga je izjavila nama tu strahotu, a mi smo je prenijele razrednici, a ona tako...- dodala je uplakana djevoj~ica.
V. STEVANOVI]

Osim hotela, nude se ku}e, stanovi i ke{
Sudsko vije}e Suda BiH ju~er je razmatralo nove prijedloge odbrane o jemstvu kojim se daje garancija za pu{tanje na slobodu Harisa Zorni}a, Hamde Daci}a i A~ik D`ana, optu`enih za organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{teni promet droge i krivi~nim djelom pranje novca. Novu odluku o jemstvu Vije}e, kojim predsjedava sudija Mirsad Strika, donijet }e danas. Branioci Zorni}a i Daci}a ponovo su kao jemstvo ponudili hotel „Exclusive“ u vrijednosti od oko deset miliona maraka, a za koji postoji mjera zabrane raspolaganja. Zorni}ev braZorni}eva odbrana ponudila je i 595.075 KM, kolika je vrijednost ku}e Nikole Suboti}a, koji je zalo`io svoju imovinu za Zorni}evu slobodu. Za Dacicevu slobodu ponu|eno je dodatnih 142.000 KM, koliko vrijedi njegov stan. A~ik D`an je putem svog branioca, advokata Fahrije Karkina, s ve} ponu|enih 465.688 KM, koliko ko{ta njegova ku}a, dodao i 51.000 KM u gotovom novcu, koliko je vrijedno zemlji{te na kojem se nalazi nekretnina. Karkin je prilo`io dokaze da turska firma u kojoj je D`an imao udio godi{nje zara|uje tri milioB. C. na eura.

Danas odluka o jemstvu

Jagoda Luki} (38), mje{tanka Omarske kod Prijedora, izvr{ila je prekju~er samoubistvo popiv{i prekomjernu dozu tableta. Njeno be`ivotno tijelo je, kako saznajemo u CJB Banja Luka, dovezeno u Dom zdravlja u Omarskoj, gdje je potvr|eno da se radi o samoubistvu. Jagoda je, kako nezvani~no saznajemo, od skromnih primanja, nakon ra-

Popila smrtonosnu dozu tableta

Omarska kod Prijedora

zvoda, izdr`avala maloljetnu k}erku i brata s Daunovim sindromom, koji je s njima `ivio u zajedni~kom doma}instvu, u tro{nom ku}erku u Omarskoj. Nesretna `ena je tokom rata ostala bez oca, a prije tri mjeseca i bez majke, za koju je bila jako vezana. U me|uvremenu se i razvela od supruga, navodno nasilniM. Z. ka.

U prostorije ^etvrte policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo prekju~er je do{ao M. A. iz Sarajeva i prijavio da su ga u Lati~koj ulici na Ilid`i napala i pretukla dva nepoznata napada~a. Po-

Napada~i mu slomili prste

Na ulici na Ilid`i

vrije|enom je pomo} ukazana u Klini~kom centru bolnice Ko{evo, gdje su mu konstatirani lomovi prstiju. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za napada~ima.

Ukraden kazan za pravljenje rakije
Protekle no}i za sada nepoznate osobe provalile su u pomo}ni objekt Stjepana T. u [pionici kod Srebrenika. Lopovi su ukrali bakarni kazan za proizvodnju rakije i pumpu za hemijsko tretiranje vo}nih sadnica. Vrijednost ukradenog kazana i pumpe procjenjuje se na oko O. M. 3.000 maraka.

Zalo`en i hotel „Exclusive“

nilac, advokat Nikica Gr`i} ukazao je da sud mo`e ovu privremenu mjeru ukinuti, te hotel staviti pod hipote-

ku, ~ime sud sebe mo`e osigurati ukoliko eventualno kasnije donese odluku o preuzimanju ove imovine.

16

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

biznis

ANALIZE [ta SDP-ova platforma donosi bh. ekonomiji

BH Telecom: Najve}i pad vrijednosti

Najve}i rast vrijednosti dionica RMU Kamengrad
Na kotaciji fondova i kotaciji obveznica nije bilo zaklju~enih transakcija
BIFX SASX-10 SASX-30 0,13% 0,17%

Promet od 239.966 KM

Industrija ostvaruje samo 15 posto predratne proizvodnje
Umjesto da pozove zdrave snage koje mogu doprinijeti udaljavanju od katastrofalnog stanja, SDP odbacuje veliki dio kadrovskog potencijala ove zemlje
i rekonstrukcije uspjela je prevazi}i u industrijskom razvoju europske pobjednike Englesku, Francusku, SSSR i druge, i to za 11 godina. Kako je to postigla? U dr`avnu vlast nije mogao u}i niko ko je u~estvovao u nacisti~koj vlasti. Lustracija je bila tako o{tra da oni nisu uop}e imali dovoljno kadrova. Tako je {ansu dobio 72-godi{nji dr. Konrad Adenauer, koji je na funkciji kancelara ostao 14 godina. Kod nas su primjeri upravo suprotni. Oni koji su se ga|ali granatama u ratu, sada u parlamentima ratuju blokadama dono{enja zakona i posebnih reformi. Dokle? Za{to je ovaj primjer uop}e bitan? Umjesto da pozove sve zdrave snage koje mogu doprinijeti udaljavanju od postoje}eg katastrofalnog stanja, SDP svjesno odbacuje veliki dio kadrovskog potencijala ove zemlje. Izbornim pobjednicima predla`emo da pod hitno sa~ine novu platformu i osnove u kojima }e se mo}i na}i i eksperti koji nisu u partijama, ali koji su se cijelog `ivota dokazivali u zemlji i inozemstvu i koji garantirano znaju i mogu izvu}i ovu zemlju iz katastrofalnog stanja.
(Autor je direktor Instituta za strate{ka ekonomska istra`ivanja)

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 239.966 KM, a u sklopu deset transakcija ukupno je prometovano 4.638 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 560,40 KM, a u sklopu jedne transakcija prometovano je 40 dionica. Promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka po kursu od 14,01 KM. Na kotaciji fondova i kotaciji obveznica nije bilo zaklju~enih transakcija. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 239.406 KM, a u sklopu devet transakcija prometovano je 4.598 dionica. Najve}i promet ostvaren je dionicama emitenta RMU Kamengrad Sanski Most, u iznosu od 177.425 KM, po kursu od 70,97 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu nije bilo zaklju~enih transakcija, kao ni na tr`i{tu za emitente u ste~aju.

Vrijednost indeksa 0,76% = 1.520,80
942,84 927,56

Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta RMU Kamengrad, od 5,61 posto, i dostigle su cijenu od 70,97 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent BH Telecom Sarajevo, od 0,63 posto, i dostigao cijenu od 18,80 KM. Vrijednost BIFX-a iznosila je 1.520,80 poena, {to ne predstavlja promjenu u odnosu na pro{lo trgovanje. Vrijednost indeksa SASX-10 pala je za 1,23 indeksna poena, na 942,84, {to je pad od 0,13 posto. Vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 porasla je za 1,61 indeksni poen, na 927,56, {to predstavlja porast od 0,17 posto.

Svakodnevno gledamo i slu{amo politi~ke obrate o takozvanoj platformi koja treba omogu}iti formiranje nove vlasti. ^itav dokument, kada se posmatra s misaono-logi~kih interferencija, ne zaslu`uje prolaznu ocjenu. Kada se gleda kroz prizmu prakse kao vrhovnog kriterija za vrednovanje ovog dokumenta, on u prvom redu ne polazi od ocjene katastrofalnog stanja u kojem se bh. privreda nalazi. Polaze}i od parcijalnih procjena tog stanja, naprimjer ocjene konkurentnosti bh. privrede, takva platforma mogla bi poslu`iti svrsi, to jest da bude osnova za formiranje vlasti. Platforma dopu{ta da se

O{tra lustracija

Parcijalne procjene

Pi{e: Dr. Anton Jekauc
odbacuju prirodni programski partneri koji se kao nova snaga javljaju na politi~kom obzorju, dok se prihvataju neprirodni partneri, ~ak stranke ~iste desnice, koje snose ogromnu odgovornost za sada{nje stanje bh. privrede. U BiH je industrija uvijek bila okosnica razvoja. Katastrofalno stanje u bh. industriji u poslijeratnom razvoju najbolje ilustriraju gre{ke koje su ~inile bh. vlasti, posebno FBiH. Industrijska proizvodnja ostvaruje u prosjeku tek 12 do 18 posto predratne proizvodnje, odnosno u posljednjih 15 godina industrija ostvaruje tek 15 posto predratne proizvodnje. Dosada{nja vlast nije nimalo marila za razvoj ove najva`nije privredne grane. Njema~ka, koja je u ratu bila mnogo gore uni{tena od BiH, od po~etka obnove

Funkcije se moraju prestati tretirati kao ratni plijen
Pitanje predsjedavaju}eg Vije}a ministara uop}e ne bi bilo sporno da oba HDZa imaju takvu li~nost koja bi uspje{no mogla obna{ati ovu izuzetno slo`enu funkciju. Pitanje najva`nijih funkcija mora se prestati tretirati kao ratni plijen ako se `eli posti}i privredni razvoj i udaljavanje od katastrofalnog stanja u bh. privredi. Isto se odnosi i na zakonodavnu vlast. Rezultati izbora moraju se respektirati. Samo je jo{ vi{e nego izvjesno da nova vlast ne}e mo}i donijeti potrebne reforme, jer su 80 posto poslanika obavljali tu funkciju i u pro{lim sazivima, gdje su dokazali svoju nekompetentnost.

Prvog radnog dana u ovoj godini tr`i{na kapitalizacija tehnolo{kog diva Applea prvi put je prema{ila nivo od 300 milijardi dolara. Posljednja cijena dionice Applea ju~er je iznosila 329,57 dolara, {to predstavlja rast od 2,17 posto u odnosu na prethodni trgovinski dan. Tr`i{na vrijednost kompanije dostigla je pri tome 302,32 milijarde dolara.

Vrijednost Applea 302,32 milijarde dolara

Berzanski barometar za 5. 1. 2011. godine

Euro/dolar 1,340 0,33%

Nafta 95,57 po barelu 0,77%

Zlato 1.408,70 $ po unci 1,00%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955830 1.467093 1.463571 26.401522 0.078389 0.261755 0.707246 1.770363 0.565032 0.249832 0.217873 1.539933 0.940484 2.271837 1.453648 0.047698 1.840239 1.955830 1.470770 1.467239 26.467691 0.078585 0.262411 0.709019 1.774800 0.566448 0.250458 0.218419 1.543792 0.942841 2.277531 1.457291 0.047818 1.844851 1.955830 1.474447 1.470907 26.533860 0.078781 0.263067 0.710792 1.779237 0.567864 0.251084 0.218965 1.547651 0.945198 2.283225 1.460934 0.047938 1.849463

Rudari Zavisnog dru{tva Rudnik mrkog uglja Zenica u decembru 2010. godine proizveli su 19.142 tone uglja, {to je 97 posto od plana za taj mjesec. Ukupna proizvodnja uglja u tri pogona zeni~kog rudnika pro{le godine je iznosila 198.000 tona ili 69 posto od planiranih 290.000 tona, javila je Fena. Posljednjeg mjeseca 2010. najve}e koli~ine uglja eksploatirane su iz pogona Stara ja-

Zeni~ki rudari proizveli 198.000 tona uglja
ma - 12.066. Iz jame Raspoto~je, gdje je nakon polugodi{njeg zastoja uzrokovanog po`arom proizvodni proces pokrenut sredinom decembra, eksploatirano je 5.555 tona uglja. U jami Stranjani, gdje su u toku pripreme za pokretanje proizvodnje obustavljene 14. marta 2009. kada je zbog eksplozije metana `ivot izgubio jedan, a povrije|eno 14 rudara, u decembru je iskopana 1.521 tona uglja.

Ostvareno 69 posto pro{logodi{njeg plana

Jama Raspoto~je: Po`ar omeo proizvodnju

Na azijskim berzama ju~er su vode}i indeksi porasli na najvi{i nivo u posljednje dvije i po godine, dok se cijena nafte kre}e blizu najvi{eg nivoa u 27 mjeseci, zahvaljuju}i podacima iz SAD koji ukazuju na ja~anje oporavka najve}e svjetske ekonomije, prenose agencije. Sljede}i veliki test za ameri~ku ekonomiju i Wall Street uslijedit }e u petak, kada }e biti objavljen izvje{taj o zaposlenosti u decembru, prenijela je Fena.

Rast indeksa na azijskim berzama

Porez na dodanu vrijednost (PDV) od ju~er je u Britaniji pove}an sa 17,5 na 20 posto, jer vlada u Londonu poku{ava pove}ati prihode od poreza kako bi smanjila visoki bud`etski deficit. Poslovne grupacije u Britaniji upozoravaju da }e pove}anje PDV-a znatno pogoditi trgovinu, dok oponenti vladinog poteza isti~u da }e najve}e posljedice osjetiti upravo najsiroma{niji gra|ani, prenio je Tanjug.

PDV u Britaniji pove}an na 20 posto

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

17

Ukratko

Prijetnje Koptima u Francuskoj
PARIZ - Policija je pokrenula istragu zbog prijetnji napadima na koptske crkve u Francuskoj. Prijete}e poruke pojavile su se na internetu ubrzo po{to je u bomba{kom napadu na Kopte u Egiptu 1. januara ubijena 21 osoba, prenosi AP .

18

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

globus

Grad pod vodom

Dvije osobe ju~er su poginule, a pet je povrije|eno u lan~anom sudaru 40 automobila na autoputu u ju`noj Poljskoj. Na putu je bilo poledice i guste magle, prenijela je agencija AP Nesre}a se . desila kod grada Glivice, na putu od Katovica do Zgo`eleca, na granici s Njema~kom. Vatrogasci su privremeno

Lan~ani sudar 40 automobila

Nesre}a u Poljskoj

zatvorili put da bi uklonili slupane automobile. Tu`ila{tvo je pokrenulo istragu o incidentu koji je tre}i lan~ani sudar na tom mjestu u posljednjih nekoliko sedmica. U saobra}ajnim nesre}ama u Poljskoj, ~iji su putevi me|u najgorima u Evropi, godi{nje pogine oko 5.000 ljudi.

Spas u skloni{tima

MANILA - Broj poginulih u poplavama i klizi{tima pove}ao se na 12, a u nekim regijama ovo su najgore poplave u posljednjih deset godina. Grad Butuan, u kome `ivi 270.000 stanovnika, pod vodom je, a vi{e od 4.000 je moralo potra`iti spas u skloni{tima.

Viler: Vijetnamski veteran zalagao se za izgradnju spomenika

SAD Brutalno ubistvo Bu{ovog saradnika

Bomba u autobusu

Vojni stru~njak prona|en na smetlji{tu @rtva fotografirala ubicu
Rasvijetljeno ubistvo na Filipinima
D`on Viler, koji je slu`io u tri republikanske administracije, u posljednje vrijeme radio je kao konsultant u neprofitnoj korporaciji MITRE

Lopovi su oplja~kali jednu banku u Buenos Airesu tako {to su u prostoriju sa sefovima u{li kroz tunel dug 100 metara, koji su prokopali od susjedne zgrade do banke. Rije~ je ogranku Banke Provincija u predgra|u Buenos Airesa Belgranu, gdje su lopovi proveli vikend u

Tunel ispod banke

Plja~ka u Buenos Airesu

otvaranju i pra`njenju izme|u 130 i 140 privatnih sefova od ukupno 1.408. Plja~ka je otkrivena tek ju~er, kada je banka otvorena. Rukovodstvo banke ne zna koji su iznos lopovi odnijeli, jer klijenti nisu obavezni vlastima govoriti {ta se nalazi u njihovim sefovima.

Poginulo petero ljudi

GVATEMALA SITI Od eksplozije u autobusu u Gvatemala Sitiju poginulo je pet osoba, dok je vi{e desetina zadobilo te`e opekotine. Policija smatra da je uzrok eksplozije vatrena bomba ku}ne izrade. Me|u poginulima ima i djece.

Na smetlji{tu u Delaveru prona|eno je tijelo vojnog stru~njaka koji je slu`io u tri republikanske administracije (kod Regana i Bu{a) i bio prvi predsjednik fondacije za izgradnju spomenika vijetnamskim veteranima u Va{ingtonu. Policija je saop}ila da je autopsija potvrdila da je u pitanju ubistvo, ali za sada nema nikakav trag o tome ko je to mogao u~initi. D`on Viler (John Wheeler III) posljednji put je vi|en `iv u vozu na relaciji Va{ington Vilmington, grad u dr`avi Delaver, gdje je `ivio. Njegovo tijelo na|eno je na smetlji{tu [eri Islanda nekoliko dana kasnije, kada je voza~ komunalnog vozila tamo izbacivao tovar i provjeravao ima li me|u otpacima i zabranjenih materija. Po{to je ustanovljeno gdje

Karijera
Potekao iz oficirske porodice, Viler je zavr{io vojnu akademiju u Vest Pointu i kao oficir slu`io u Vijetnamu od 1969. do 1971. godine, da bi nakon toga napustio vojsku. Bio je specijalni pomo}nik tajnika za zrakoplovstvo u vrijeme predsjednika D`ord`a Bu{a (Georgea je sve kamion tog dana pokupio sme}e iz kontejnera, istraga je povjerena policiji u Nevarku, zapadno od Vilmingtona. Viler (66) je `ivio u historijskom gradi}u Njukestlu, 10 km od Vilmingtona, a radio je kao konsultant u neprofitnoj korporaciji MITRE, koja vodi centre za istra`ivanje Busha mla|eg), kao i u administracijama D`ord`a Bu{a starijeg i Ronalda Regana (Reagan). Kao predsjednik fondacije za izgradnju spomenika vijetnamskim veteranima, od 1979. do 1989. godine doprinio je da se u te svrhe prikupi 11 miliona dolara. i razvoj koje finansira federalna vlada. Ta korporacija, koja ima sjedi{ta u Meklejnu, u Vird`iniji, nedaleko od Va{ingtona, i u Bedfordu u Masa~usetsu, povezana je s ministarstvima odbrane i unutra{nje sigurnosti, federalnom agencijom za aviosaobra}aj, poreskom slu`bom i odjeljenjem za ratne veterane.

Vi|en u vozu

Djeca meta terorista
KVETA - Od eksplozije bombe u autobusu koji je prevozio djecu vojnih lica na jugozapadu Pakistana povrije|eno je petnaestero djece, od kojih je petero u te{kom stanju - saop}ila je pakistanska policija. Eksplozija je aktivirana daljinskim upravlja~em.

Saradnja s vladom

Porodica dala fotografiju policiji koja je uhapsila osumnji~enog

Uhap{eno 39 pobunjenika

Napad na kontrolni punkt

KHAR - Snage sigurnosti uhapsile su 39 pobunjenika nakon {to su militanti napali kontrolni punkt u pakistanskoj plemenskoj regiji du` afganistanske granice, saop}io je lokalni zvani~nik. Sukob je izbio u oblasti Bjai Cor plemenske regije Mohmand.

U novom popisu stanovni{tva u Hrvatskoj, koji }e biti proveden od 1. do 28. aprila, izba~eni su pojmovi „izbjeglica“, „prognanik“ i „rat“, a gra|ani ne}e morati ni ovaj put da se izjasne o narodnosti i vjeroispovijesti. T ako, naprimjer, na pitanje o razlogu doseljenja u sada{nje mjesto stanovanja vi{e nije ponu|en odgovor „rat“ i „politi~ki razlozi“, ve} „prisilna migracija“, a na pitanje o razlogu odsutnosti iz mjesta popisa ne nude se odgovori „prognanik“ i „izbjeglica“. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku, ne}e biti ni pitanja o jedinstvenom mati~nom broju gra|ana (JMBG), koji se vi{e

Izba~eni pojmovi „rat“, „izbjeglica“...

Popis stanovni{tva u Hrvatskoj

Filipinski politi~ar Rejnaldo Dagsa fotografirao je 31. decembra svoju porodicu ispred ku}e u Manili i na snimku se slu~ajno na{ao i njegov ubica kojeg je policija uhapsila na osnovu fotografije. Dagsa je fotografirao porodicu i ubica se s podignutim pi{toljem nesvjesno na{ao u kadru u pozadini fotografije. Porodica ubijenog politi~ara dala je fotografiju policiji koja je uhapsila osumnji~enog.

Ubica se vidi na fotografiji iza Dagsine k}erke, supruge i ta{te, koje nisu bile svjesne njegovog prisustva. „Dok je fotografirao svoju porodicu na Novu godinu, ubica se pojavio i Dagsa ga je snimio kako dr`i uperen pi{tolj“, rekao je {ef lokalne policije Hude Santo{. Kopija fotografije koja je data medijima isje~ena je i s nje su uklonjeni ~lanovi porodice.

Zagreb: Popis }e biti proveden od 1. do 28. aprila

ne koristi, nego }e se upisivati OIB ili broj li~ne karte. Osim bra~nog stanja, bilje`it }e se i vrsta zajednice u kojoj osoba `ivi, a odgovori

}e se dijeliti na bra~nu zajednicu, vanbra~nu i istospolnu. Svi stariji od 15 godina odgovarat }e na pitanja jesu li ikada radili.

Sofijski Apelacioni sud odbacio je ju~er rje{enje Okru`nog suda o izru~enju Makedoniji poglavara Pravoslavne ohridske arhijepiskopije vladiku Jovana i ukinuo mu zabranu napu{tanja Bugarske. Odluka suda u Sofiji je kona~na i vladika Jovan je slobodan da napusti Bugarsku. Bugarska policija je zadr`ala vladiku Jovana na prijelazu

Vladika Jovan ne}e biti izru~en Makedoniji

Apelacioni sud u Sofiji

„Kalotina“, na granici sa Srbijom, 17. novembra pro{le godine na osnovu me|unarodne potjernice koju je za njim raspisao Osnovni sud u Bitolju, koji ga je osudio na dvoipogodi{nju zatvorsku kaznu za pronevjeru 250.000 eura crkvenih para u vrijeme dok je bio na ~elu od makedonskih vlasti nepriznate Pravoslavne ohridske arhijepiskopije.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

19

Arkanzas

BELGIJA Na pomolu novi seksualni skandal u crkvi

^asne sestre zlostavljale dje~aka
Zlostavljanje je po~elo kada je `rtva imala pet godina i trajalo je godinama, a u njemu su u~estvovale najmanje dvije sestre i igumanija

Laboratorijska testiranja

Tu`ila{tvo u belgijskom gradu Kurtreu, u zapadnoj Flandriji, otvorilo je istragu o mogu}em seksualnom zlostavljanju djece koje su, kako se navodi, po~inile dvije katoli~ke ~asne sestre i igumanija u jednoj katoli~koj {koli tokom {ezdesetih i devedesetih godina pro{log stolje}a.

Biskupov zlo~in
Crkvu u Belgiji ve} skoro godinu potresaju ozbiljni pedofilski skandali od kojih je prvi i najozbiljniji slu~aj s biv{im biskupom Bri`a Ro`erom Vangheluveom (Roger Vangheluwe), koji je aprila pro{le godine priznao da je tokom osamdesetih godina ~itavu deceniju zlostavljao svog sestri}a. [kola „Stela Maris“ danas vi{e nije pod upravom ~asnih sestara, nego je vodi jedno lokalno udru`enje specijalizirano za prihvat djece s problemima u razvoju. pro{log stolje}a po~inile dvije ~asne sestre. Zlostavljanje je po~elo kada je `rtva ima-

dno ga je po~inio jedan mu{karac koji je u ovoj ustanovi provodio neko vrijeme. „Radi se o starim pri~ama, ali administrativno vije}e {kole 'Stela Maris’ ih uzima vrlo ozbiljno. Pozivamo sve mogu}e `rtve da se jave tu`ila{tvu“, rekao je advokat {kole Jan Lejsen (Elsen).

Dva svjedoka
Istraga je pokrenuta po{to su dva svjedoka iza{la u javnost s pri~ama o zlostavljanju koje se, navodno, dogodilo u katoli~koj {koli „Stela Maris“ u Kurtreu, pi{e ju~er belgijska {tampa. U anonimnom svjedo~enju emitiranom u dva flamanska medija `rtva je ispri~ala o seksualnom zlostavljanju koje su {ezdesetih godina

Zastara slu~aja?
Portparol tu`ila{tva izjavio je za privatnu televiziju RTL da su ovi zlo~ini, najvjerovatnije, zastarjeli i da ne mogu biti sudski gonjeni, ali da je tu`ila{tvo, ipak, odlu~ilo provesti opse`nu istragu kako bi istina iza{la u javnost. „@elimo da otkrijemo ko su odgovorni za ova djela, jesu li jo{ aktivne i mogu li u~initi ne{to na`ao mogu}im novim `rtvama“, dodao je.

Belgija: Zlo~ini su po~injeni tokom {ezdesetih i devedesetih godina pro{log stolje}a

la pet godina (dje~ak) i trajalo je godinama, a u njemu su u~estvovale najmanje dvi-

je sestre i igumanija. Ovakav zlo~in ponovio se i tokom devedesetih godina i navo-

Novogodi{nji vatromet je, najvjerovatnije, uzrok stradanja vi{e hiljada ptica u ameri~kom gradi}u Bibi, u dr`avi Arkanzas. Vi{e od 4.000 mrtvih kosova palo je na gradi} u radijusu od dva kilometra prvog dana Nove godine. Ornitolog Karin Rou (Karen Rowe) smatra da su ptice, vjerovatno, letjele nisko kako bi izbjegle eksplozije te su se me|usobno sudarale ili udarale u objekte koji su im se na{li na putu, zbog ~ega imaju znake fizi~kih povreda. Prvi laboratorijski testovi pokazali su da je uzrok smrti ptica trauma, prenosi BBC.

Vatromet ubio ptice

Jemen: Kapija za bogatije dijelove Bliskog istoka i Zapad

Najmanje 43 afri~ka migranta utopila su se kod obale Jemena poku{avaju}i do}i do te dr`ave na Arabijskom poluotoku, saop}ilo je ju~er jemensko Ministarstvo unutra{njih poslova. Na internet stranici Ministarstva objavljeno je da su tri Somalca spa{ena ka-

Utopila se 43 afri~ka migranta

Kod obale Jemena

da se prevrnuo brod sa 46 osoba, uglavnom iz Etiopije. Jo{ jedan brod s oko 40 putnika vodi se kao nestao, prenosi Reuters. Mnogi stanovnici Afrike poku{avaju do}i u Jemen, za koji ka`u da je kapija za bogatije dijelove Bliskog istoka i Zapad.

Policijski istra`itelji nastavili su ju~er razgovor s Nikicom Jelavi}em, nekada{njim optu`enikom u slu~aju „zlo~ina~ke organizacije“ koji je uhap{en u zagreba~koj zra~noj luci po dolasku iz Sarajeva. Jelavi}ev advokat Milenko Umi~evi} ponovio je da se Jelavi}u ni{ta ne stavlja na teret nego je u policiji samo

Ispitan Jelavi}

Hrvatska

Stanovnici australskog priobalnog grada Rokhemptona ju~er su zbog velikih poplava odsje~eni od svijeta, a sti`u im i upozorenja da se paze zmija i krokodila. Rokhempton, na isto~noj australskoj obali, jedan je od 22 grada u sjevernoj australskoj dr`avi Kvinslend pogo|enoj poplavama koje su po~ele otprilike u vrijeme katoli~kog Bo`i}a. Zvani~nici su rekli da poplavljena povr{ina pokriva oblast veli~ine Francuske i Njema~ke zajedno i da na ugro`enom podru~ju `ivi 200.000 ljudi. Veliki dijelovi grada Rokhemptona sa 75.000 stanovnika od ju~er su pod vodom i nivo rijeke Ficroj, koja prolazi kroz grad, i dalje raste. Nivo vode koja se izlila iz korita rijeke na nekim mjestima dopire do struka. Stanovnici su prijavili da su vidjeli vi{e zmija nego obi~no po{to se `ivotinje kre}u u potrazi za suhom zemljom. Gradona~elnik Rokhemptona je, tako|er, rekao da su primije}eni krokodili u rijeci Ficroj i dodao da ne}e

Krokodili i zmije prijete poplavljenom gradu

Poplavama u Australiji ugro`eno 200.000 stanovnika

Rokhempton: Primije}eni krokodili u rijeci

predstavljati opasnost ako ljudi ne ulaze u rijeku. Zbog opasnosti od zmija i krokodila spasila~ke ekipe ustru~avaju se da idu u potragu za ostavljenim do-

ma}im `ivotinjama u evakuiranim ku}ama. @eljezni~ki i zra~ni saobra}aj do grada je prekinut, a samo jedan glavni put je otvoren. Oko 500 ljudi evakuirano je iz

svojih domova du` rijeke Ficroj. Poplave koje su pogodile Australiju najve}e su u ovoj dr`avi za posljednjih desetak godina.

zbog obavijesnog razgovora. [ta policiju zanima i o ~emu razgovaraju s Jelavi}em advokat nije `elio govoriti. Policija je prije dvije sedmice objavila da u sklopu akcije „[ok 3“, u kojoj su otkrivena dvojica navodnih napada~a na novinara Du{ana Milju{a i poduzetnika Josipa Galinca 2008., `eli razgovarati i s Jelavi}em.

Na autocestama zarobljeno 50.000 ljudi
Te{ki zimski uvjeti i hladno}a nastavili su zadavati muke stanovnicima na jugozapadu Kine, stvaraju}i veliki haos u saobra}aju i dovode}i u pitanje snabdijevanje energijom. Izrazito hladno vrijeme pra}eno snijegom tokom pro{log vikenda zarobilo je ~ak 50.000 osoba na autocestama kao i hiljade vozila, prenosi kineska televizija CCTV. Lokalne vlasti na teren su slale radnike da bi plamenicima otapali zamrznutu prugu u provinciji Huan. Isto tako su prugu polijevali i jakom otopinom antifriza.

Kancerogene tvari u sto~noj hrani
Gotovo hiljadu peradarskih i svinjogojskih farmi u Njema~koj obustavilo je isporuke svojih proizvoda nakon otkri}a dioksina u sto~noj hrani, objavile su njema~ke vlasti. - To }e trajati najmanje nekoliko sedmica kako bi se provele kontrole. Za{tita potro{a~a je ispred svega, rekao je portparol Ministarstva poljoprivrede u saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj, gdje se nalazi najvi{e pogo|enih farmi.

20
OHAJO Slu~aj {okirao javnost
Uve}ani ra~uni turistima

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

kiosk
Dva lava u kafezu

Rim

Gradske vlasti Rima uvele su porez za turste prema kome, ovisno o tome spavaju li u hotelu s tri, ~etiri ili pet zvjezdica, pla}aju po no}enju u Vje~nom gradu od jednog do tri eura turisti~kog poreza. Porez se ne napla}uje samo u hotelima ve} i prilikom posjete muzejima, drevnim lokalitetima, kori{tenja turisti~kih autobusa ili vo`nji brodi}ima po rijeci Tibar. Novom pravilu `estoko su se usprotivili hotelijeri i vlasnici pansiona. Ono „ka~i“ sve one koji su boravak u Rimu jo{ odavno rezervirali, pa }e, ukoliko odsjednu u nekom luksuznom hotelu, morati uz hotelski ra~un platiti jo{ tri eura po no}i, dok }e onima koji su se odlu~ili na hotel s dvije ili tri zvjezdice, ra~un biti uve}an za dva eura po no}enju.

Rim uveo taksu na turiste

Desetogodi{njak pucao u majku i ubio je
Policija i Hitna pomo} do{le su u ku}u na poziv susjede porodice Mekvej, koja je rekla da je dje~ak do{ao kod nje i izjavio da je upravo ubio majku
da su optu`be {okantne i da je poznavao dje~aka koji je kod njih dolazio plivati u bazenu. On je rekao da dje~ak nije lo{e dijete, da je, mo`da, imao problema u {koli, ali da nikada ne bi mogao pomisliti kako je u stanju pucati u majku. Okru`ni tu`ilac Stiv Nouling (Steve Nowling) rekao je da vlasti ne namjeravaju suditi dje~aku kao odraslom, a njegov branilac da }e tra`iti da dje~ak bude pu{ten na slobodu dok traje istraga. Dje~akov advokat istakao je kako nema jo{ sve podatke o slu~aju, uklju~uju}i i to je li slu~ajno pucano. T`ilac Nouling je rekao da u dvije decenije, koliko radi u pravosu|u u ovom okrugu, nije vidio sli~an slu~aj. Ubijena `ena ima i 21-godi{njeg sina i 15-godi{nju k}erku koja je sada s ro|acima.

Florida

Fenomeni

Desetogodi{nji dje~ak iz ameri~ke dr`ave Ohajo mogao bi biti optu`en za ubistvo majke po{to je susjedi priznao da je on pucao u nju. Dje~ak se pojavio u sudnici okruga Holms s advokatom koji se u njegovo ime izjasnio da nije kriv. Sudija je dje~aku odredio pritvor u maloljetni~kom zatvoru okruga Ri~lend dok traje istraga. Debora Mekvej (Deborah McVay, 46) na|ena je mrtva, s jednom prostrelnom ranom u glavi, u nedjelju, u mjestu Big Preri. Ekipa Hitne pomo}i na{la je tijelo Debore Mekvej u dnevnoj sobi njene ku}e. Policija i Hitna pomo} do{le su u ku}u na poziv susjede porodice Mekvej, koja je rekla da je dje~ak do{ao kod nje i izjavio da je upravo ubio majku. Drugi poznanik rekao je

D`ejms D`ejblon (James Jablon) s Floride najavio je da }e sljede}i mjesec provesti u ogra|enom prostoru s dva afri~ka lava. On je u izjavi za lokalnu TV stanicu WTSP kazao da se nada da }e ovim podvigom uspjeti prikupiti dovoljno novca za svoj centar za spa{avanje divljih `ivotinja. D`ejblon je u jazbinu u{ao u subotu. On ka`e da sada spava na plastu sijena blizu lavice Li (Lee) i lava Eda (Edd) i jede kada i oni. Namjerava sagraditi mjesto za odmor na drvetu, kako bi imao gdje spavati i skloniti se u slu~aju da se lavovi potuku. Njegova neobi~na avantura trajat }e do 31. januara i direktno se prenosi putem interneta. U centru udaljenom 65 kilometara od Tampe `ivi oko 100 `ivotinja.

Mjesec u kafezu s lavovima

Njujork

Mekvej: Tijelo prona|eno u ku}i

Nikada ne}e mo}i progovoriti zbog lije~enja srca
Ljekari su porodici rekli da se dje~ak preko zime ne smije prehladiti kako bi mogao i}i na operaciju koja }e mu spasiti `ivot
Sretni roditelji Brendon Luis (Brandon Lewis) i E{li Fensler (Ashley Fansler) iz Ilinoisa dobili su blizance u 2010. i 2011. godini. Djevoj~ica i dje~ak ro|eni su carskim rezom, a kada su ljekari po~eli s operacijom, nisu obra}ali pa`nju na vrijeme. Starija djevoj~ica Medisen Kerin Luis (Madisen Carin Lewis) ro|ena je u zadnjim minutama 2010. godine, dok je dje~ak Edijen Everet Luis (Aiden Everette Lewis) ro|en u prvim minutama 2011. Termin poro|aja bio je krajem januara, ali zbog mogu}ih komplikacija blizanci su ro|eni ranije. - Jedan od ljekara odbrojavao je minute do Nove godine. Bilo mi je to, definitivno, najbolje odbrojavanje u `ivotu - rekao je ponosni otac.

Dje~ak ro|en sa sindromom plave bebe ostao bez glasa

Blizanci ro|eni u dvije godine

Majka s bebama

Karson Hartli (Carson Hartley) ro|en je sa sindromom plave bebe, {to zna~i da mu u mozak dolazi nedovoljna koli~ina kisika. Sa samo tri mjeseca imao je sr~ani udar. Pre`ivio je, ali zbog intenzivnog lije~enja srca i plu}a dje~aku od 10 mjeseci uni{teni su grlo i organi za govor, pa nikada ne}e mo}i govoriti. - Navikli smo na lo{e vijesti, ali kada su nam ljekari rekli da Karson nikada ne}e mo}i govoriti, po~ela sam plakati - rekla je dje~akova majka Kirsti Heris (Kirsty Harris, 30) iz Osvaldtvistlea u Velikoj Britaniji. Dodala je da }e njen sin morati nau~iti novi na~in komunikacije te }e ona i otac Demijen Hertli (Damien Hartley) morati nau~iti kako

Gomila kesa sa sme}em koje nisu odnesene s njujor{kih ulica nakon velike snje`ne oluje pro{le sedmice spasila je `ivot ~ovjeku koji je poku{ao samoubistvo skokom s devetog sprata. Vangelis Kapatos (Capatos, 26) sko~io je s prozora svog stana u zapadnom Menhetnu, a njegova ro|aka izjavila je da je „sre}a {to je napadalo toliko snijega pa sme}e nije odneseno“. Kapatos je hospitaliziran u te{kom stanju i podvrgnut hirur{kim zahvatima.

Sme}e ga spasilo od smrti

Italija
Hartli s majkom: Imao sr~ani udar

Porodila se 13-godi{njakinja
va porodica Bo`i} provela s njim. Ljekari su porodici rekli da se dje~ak preko zime ne smije prehladiti kako bi mogao i}i na operaciju koja }e mu spasiti `ivot.

komunicirati s Karsonom. - Ljekari su nam rekli da su njegovi di{ni putovi najmanji koje su vidjeli u zadnjih 17 godina. Zato }e mu morati napraviti traheoto-

miju, odnosno razrezati du{ik kako bi uveli cijev kroz koju }e mo}i disati - ka`e Kirsti. Dje~ak se lije~i u bolnici u Liverpulu i cijela je njego-

Nasmrt no`em izbola politi~ara koji ju je silovao
Zastupnika u sjevernoindijskoj saveznoj dr`avi Bihar nasmrt je izbola no`em `ena koja mu je do{la na ku}ni prag. Politi~ar Rad`ki{or Kesri u svom je domu primao goste kad je napada~ica do{la, objavila je indijska policija. Prema dostupnim podacima, `ena je u~iteljica koja je Kesrija optu`ila za silovanje. Ona se trenutno nalazi u bolnici jer su je Kesrijevi gosti, nakon {to je napala politi~ara, premlatili na mjestu ubistva.

U~iteljica iz Indije htjela se osvetiti

Prema rije~ima o~evidaca, `ena je pri{la mu{karcu, izvukla no` i nekoliko puta ga ubola u vrat, stomak i prsa. @ena se trenutno nalazi u bolnici u kriti~nom stanju.

Djevoj~ica koja ima 13 godina nedavno je rodila carskim rezom bebu u bolnici u op}ini Akvaviva dele Fonti, na jugu Italije. Otac bebe ima 16 godina, a par se upoznao u {koli. Roditelji ka`u kako ih je ro|enje bebe iznenadilo. U socijalnoj slu`bi pak tvrde da njih niko nije obavijestio niti kontaktirao. Dodaju da }e pomo}i ako roditelji budu tra`ili njihovu intervenciju.

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

21

REVOLUCIONARNO Ostvarenje sna u Abu Dabiju

Nau~nici stvorili vje{ta~ku ki{u u pustinji
Nova tehnologija mogla bi imati mnoge primjene, ali najva`niju za ~ovje~anstvo, po svoj prilici, predstavlja snabdijevanje su{nih predjela vodom

Stanovnici pustinjskih predjela koji bi voljeli svoje surovo okru`enje preobraziti u plodne oaze koje donose prinose za korak pribli`ili su se ostvarenju ovog sna. Nau~nici u Abu Dabiju, naime, tvrde da su tokom najvrelijih ljetnih mjeseci 2010. vi{e od 50 puta uspjeli iz vedra neba stvoriti vje{ta~ku ki{nu oluju. Prema pisanju lista „Arabian Business“, ove oluje su predstavljale dio strogo povjerljivog programa, ostvarenog pod pokroviteljstvom [eika Kalife bin Zajeda el-Ajana, predsjednika UAE i lidera Abu Dabija. Projekt za promjenu klime pod nazivom „Veterik“, u koji je, kako se smatra, ulo`eno 11 miliona dolara - koristi jonizatore nalik na ogromne aba`ure za lampu, pomo}u kojih stvara ~estice s negativnim nabojem, a ove, sa svoje strane, omogu}avaju nastanak for-

Ki{a izazvana deset puta

macija oblaka iznad regiona El-Ain. - Na{u inovativnu tehnologiju „Veterik“, koja proizvodi ki{u, trenutno koristimo u regionu El-Ain u Abu Dabiju. Po~eli smo u junu 2010. i u me|uvremenu smo dosta puta izazvali ki{u - obja{nja-

va Helmut Flurer, {vicarski nau~nik zadu`en za ovaj projekt. Ki{ne oluje izazvane pod nadzorom Instituta za tehnologiju „Max Plank“, vode}eg u prou~avanju fizike atmosfere, bile su pra}ene gradom, jakim naletima vje-

tra, pa ~ak i munjama, i zbunile su stanovnike Abu Dabija. Nova tehnologija mogla bi imati mnoge primjene, ali najva`niju za ~ovje~anstvo, po svoj prilici, predstavlja snabdijevanje su{nih predjela vodom.

Potra`ite na kioscima

Amerikanac nevin proveo u zatvoru 30 godina
Bio je osu|en kao ~ovjek koji je 1979. godine napao `enu
Tu`ioci iz ameri~ke dr`ave Teksas na temelju DNK nalaza proglasili su nevinim mu{karca osu|enog za silovanje i plja~ku, zbog ~ega je u zatvoru proveo 30 godina. Rezultati su do{li samo sedam dana nakon {to je Kornelius Dupre (Cornelius Dupree Jr.) pu{ten na uvjetnu slobodu. Bio je osu|en kao ~ovjek koji je 1979. godine napao `enu. Kada je osu|en, 1980., na 75 godina zatvora, Dupre je imao samo 20 godina. Sada ima 51 godinu i najdu`e je proveo nevin u zatvoru od svih zatvorenika koji su u Teksasu zatra`ili DNK analizu. Prije tri godine iz zatvora je pu{ten D`ejms Vudard (James Woodard), koji je nevin na robiji proveo 27 godina dok ga nije oslobodio DNK nalaz.

Kornelius Dupre napokon pu{ten na slobodu

Dupre: Optu`be za silovanje

Tro{e hiljade dolara na boce vina
Kinezi su veliki materijalisti, pa kad jednom kupe najbolje lokalne marke, onda po~inju tra`iti jo{ bolje i skuplje, smatraju analiti~ari
Nakon sve ve}e potra`nje za dizajnerskim torbama, italijanskim odijelima i brzim automobilima, skupa francuska i italijanska vina trebala bi, prema o~ekivanjima, postati sljede}i obavezni dodatak imu}nih kineskih kupaca. U [angaju, kineskom finansijskom centru, sve je vi{e vinoteka i prodavnica gdje se mogu kupiti dobra vina, a mladi bogati Kinezi

Novi trend me|u kineskim bogata{ima

U novom broju preporu~ujemo
Razgovor s povodom Prof. dr. Be}ir Helji}: Dijabeti~ar mora promijeniti navike pa tra`iti lijek Dijagnosti~ke pretrage Pogled u mozak Simptomi dijabetesa Kako {e}erna bolest djeluje na ko`u Sprije~iti i lije~iti @ivot nakon sr~anog udara Poreme}aji protoka krvi Operacija arterija spre~ava mo`dani udar Preporuke za prehranu Mo`e li manje slano?

Potra`nja za luksuznom robom

nakon posla ~esto potro{e i do 152 dolara za bocu vina. Kinezi su veliki materijalisti, pa kad jednom kupe najbolje lokalne marke, onda po~inju tra`iti jo{ bolje i skuplje, smatraju analiti~ari. Dok Kina razvija doma}e vinsko tr`i{te, industrijski stru~njaci ka`u da je puno otmjenije piti uvozna vina te predvi|a da }e se potro{nja udvostru~iti u idu}ih pet godina. Najtra`enija su vina francuskog porijekla, s po~etnom cijenom od hiljadu ameri~kih dolara po boci.

22

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

23
„Manufaktura“ u Tuzli
U galeriji tuzlanskog BKCa 7. januara bit }e otvorena izlo`ba „[esto doba manufakture“. Izlo`bu organiziraju ~lanovi Udru`enja „Manufaktura“, koju ~ine mladi tuzlanski umjetnici. Oni su se okupili 2004. godine oko ovog projekta ~iji je cilj bio pokretanje kreativne radionice. Namjera ~lanova Udru`enja „Manufaktura“ je i o`ivljavanje likovne scene u Tuzli te promocija neafirmiranih, a talentiranih mladih ljudi.
(Foto: M. Kadri})

„No}no vije}e“ na turskom [est filmova o Mostaru
Nedavno je turska izdava~ka ku}a „Apollon“ objavila roman „No}no vije}e (Gece meclisi)“ uglednog bh. knji`evnika D`evada Karahasana. Roman je na turski jezik prevela Ajap Talun In~e (Ayalp Talun Ince) i to sa ve} objavljenog njema~kog prijevoda. „No}no vije}e“ je u originalu na bosanskom jeziku objavila sarajevska izdava~ka ku}a „Connectum“. U mostarskom Omladinskom kulturnom centru „Abra{evi}“ 20. januara bit }e uprili~en program pod nazivom „Mostar... the good... the bad... the ugly“. Kako je re~eno iz „Abra{evi}a“, rije~ je o programu u okviru kojeg }e biti prikazano {est kratkih filmova o Mostaru ~iji su autori Erih Goldman (Erich Goldmann), Momir Suboti} i Mihael [torman (Michael Storhmann).

Top~i}: Svjesni smo da pravimo va`nu predstavu
Praizvedba komada o Srebrenici bit }e uprili~ena 13. januara Pri~a koja nikog ne}e ostaviti ravnodu{nim, ka`e reditelj Sulejman Kupusovi}
Probe za predstavu gledljivu, zanimljivu i di„Krokodil Lakoste“ koje nami~nu, koju samo kontese odvijaju na sceni saraje- kst ~ini „te{kom“... vskog Kamernog teatra 55 U~esnik zla ulaze u svoju zavr{nu fazu. - Beogra|anka Marija i Naime, komad Zlatka Top~i}a, koji je donedavno u Salih iz Srebrenice upoznajavnosti bio predstavljen ju se uo~i rata i tu se ra|a ljupod pseudonimom Amela bav. Kada po~ne rat, veza Alijagi}, svoju praizvedbu izme|u ovo dvoje mladih se prekida. }e, pod reMarijin otditeljskim ac, naizgled potpisom najbolji na Sulejmana svijetu, usKupusovitvari je u~es}a, do`ivjenik zla koje ti ve} 13. jaje izvr{eno nuara. nad Bo{njaEkipa „Dnevnog Kupusovi} i Top~i}: Autorski tandem cima. Kada Marija saavaza“ prisustvovala je jednoj od pro- zna, uzima stvari u svoje ruba na kojoj su svoje scene s ke i namjerno pravi saorediteljem „uvje`bavali“ bra}ajnu nesre}u u kojoj giglumci Mirsad Tuka i Ma- nu ona i njen otac, dok Salih ja Izetbegovi}, a sve pod tra`i grob svoga brata koji je budnim okom direktora bio poznat po zelenoj „Laku}e i autora teksta Zlatka koste“ majici - otkrio nam je Top~i} sadr`aj drame. Top~i}a. Sulejman Kupusovi} poAnsambl Kamernog, kako nam je kazao Top~i}, ov- jasnio nam je da je „Krokim komadom poku{ava is- odil Lakoste“ zapravo ljubapri~ati jednu malu pri~u, vna pri~a protkana istinom

„Avaz“ na probi „Krokodil Lakoste“ u Kamernom teatru 55

Organizatori koncerta na ju~era{njoj pres-konferenciji

Prvi „Prosvjetin“ Bo`i}ni koncert
Bogat program osmislio je maestro Teodor Romani}
Na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo ve~eras }e prvi put biti izveden Bo`i}ni koncert u organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog dru{tva (SKDP) „Prosvjeta“, a nakon obnavljanja rada ove institucije 1993. godine. Prema rije~ima predsjednice Upravnog odbora „Prosvjete“ Milice Kajevi}, cilj ovog doga|aja je upoznati gra|ane s tradicijom i obi~ajima pripadnika pravoslavne vjeroispovijesti. - Dugo smo radili na osmi{ljavanju i realizaciji koncerta, bitnog za sve nas, jer je u pitanju sveti praznik - kazala je Kajevi} na ju~era{njoj pres-konferenciji i dodala da su pri realizaciji programa povezali duhovno s tradicijom koja je sa~uvana u Sarajevu i okolnim selima. Program koncerta ju~er su predstavili generalni sekretar „Prosvjete“ i autor koncepta Bo`i}nog koncerta maestro Teodor Romani}. Uz bogat muzi~ki program, u kojem }e nastupiti Interreligijski hor „Pontanima“ pod dirigentskom palicom Josipa Katavi}a, ansambl „Seljo“ i vokalni ansambl IHOS Muzi~ke akademije iz Isto~nog Sarajeva te Narodni orkestar „Bentba{a“, bit }e odr`an i dramski program. Nastupit }e glumci Miodrag Miki Trifunov i Gordana Boban. Ulaz na koncert je besplaM. ^u. tan.

Sve~anost u Narodnom pozori{tu

Mirsad Tuka i Maja Izetbegovi} na jednoj od proba (Foto: S. Saletovi})

Susret u Srebrenici
- Djevojka koju glumim jedan period svog `ivota `ivi u neznanju. Sve {to je znala o ratu u BiH to su bile vijesti s televizije, radija... Nakon zavr{etka rata ona odlu~uje da prona|e Saliha i odlazi u njegov rodni grad Srebrenicu, gdje se susre}u - rekla nam je Izetbegovi}.

ne tako davne pro{losti, a koja zasigurno nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. - To je krajnja redukcija svih stvari, potpuno druga~iji pogled, vizura na cijelu pri~u srebreni~ke tragedije, ali ni blizu pri~e, recimo, An|eline \oli (Angelina Jolie), koja se u svome filmu „Untitled Love Story“ dotakla teme zabranjene ljubavi - rekao je Kupusovi}.

Li{en patetike
Osim Tuke i Izetbegovi}, gluma~ki ansambl ~ine jo{ i Amar Selimovi}, Sa{a Petrovi}, Muhamed Had`ovi} i

Jasna Ornela Bery. Scenografiju i kostimografiju potpisuje Vanja Popovi}. - Raduje me kreativna energija koju ekipa ula`e na danono}nim probama, i svi smo svjesni da radimo va`nu predstavu. Mislim da tema nije knji`evno ni „zagrebana“, a ne apsolvirana, iako o tome postoji nekoliko ve} zna~ajnih djela. Ho}u da vjerujem kako }e se ~itava jedna knji`evnost baviti tragedijom Srebrenice narednih sto godina. Va`an je samo na~in, li{en patetike, op}ih mjesta, politiziranja i banalnosti - zaklju~io je M. ^USTOVI] Top~i}.

Federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac otkazao je u~e{}e na sastanku u Vi{egradu koji }e biti odr`an danas povodom obilje`avanja 50 godina od kada je Ivo Andri} za roman „Na Drini }uprija“ dobio Nobelovu nagradu za knji`evnost. Sastanku u Vi{egradu prisustvovat }e ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, srbijanski ministar kulture Neboj{a Bradi}, mi-

Grahovac odbio sastanak zbog Kusturice?
nistar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} i, kako je najavio na~elnik ove op}ine Tomislav Popovi}, reditelj Emir Kusturica, ~iji festival „Kustendorf“ po~inje na Mokroj Gori istoga dana. - S obzirom na ~injenicu da su u me|uvremenu dostavljene izmjene u odnosu na protokol prihva}en 28. decembra 2010. godine, a koji je iz Ministarstva civilnih poslova BiH upu}en e-mailom,

Ministri kulture u Vi{egradu bez kolege iz Federacije
federalni ministar kulture i sporta obavijestio je ovo ministarstvo da otkazuje svoj dolazak u Vi{egrad - isti~e se u saop}enju. Poku{ali smo ju~er saznati je li mo`da razlog otkazivanja ~injenica da bi se Grahovac trebao na sastanku susresti sa Kusturicom, ali je ministar bio nedostupan za javnost. Tako|er, iz Ureda za odnose s javno{}u Vlade FBiH, odakle je i po-

Grahovac: Nedostupan za izjavu

slato saop}enje, nismo mogli dobiti odgovor je li to razlog Grahov~evog otkazivanja u~e{}a na sastanku. M. ^u.

U skladu s pripremama za odr`avanje kongresa Kulturnog foruma BiH, u Sarajevu }e 7. februara biti odr`ana Skup{tina ovog foruma. - Na Skup{tini }e se razmatrati usvajanje informacije o pripremama za odr`avanje kongresa Kulturnog foruma BiH, izmjena i dopuna Statuta u skladu s primjedbama Ministarstva pravde BiH, izmjena i dopuna Deklaracije 2009 Kulturnog foruma, informacija UO o evropskim regionalnim projektima te pokretanje inicijative za progla{enjem dana kulture i umjetnosti BiH koji bi se obilje`avao 7. februara - ka`e predsjednik Foruma Ibrahim Spahi}. Predstavnici Skup{tine i

Skup{tina i kongres u Sarajevu

Kulturni forum BiH

Spahi}: Razvoj kulturne politike

kongresa stvorit }e uvjete u BiH za implementaciju Kulturne strategije i razvoj kultuA. G. rne politike dr`ave.

24

Srijeda 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON MS[ „308. Slavna brdska brigada“ Novi Travnik, Omladinska bb IB: 4236178380000; Tel: 030/525-407 Fax: 030/525-012

Na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli, ~lana 178. Pravila MS[ „308. Slavna brdska brigada“ Novi Travnik i odluke Upravnog odbora broj 758/10 od 28. 12. 2010. god. raspisuje se slijede}i:

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta za II polugodi{te {k. 2010/11. god.

1. Profesor matematike (norma) . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{. na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 2. Profesor elektrotehnike i automatike (norma) . . . . .1 izvr{. na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 3. Profesor elektrotehnike (18 ~asova sedmi~no) . . . . . .1 izvr{. na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i slijede}e uslove: Svi kandidati treba da imaju visoku stru~nu spremu, VII stepen, odgovaraju}i fakultet i odsjek predvi|en Zakonom o srednjoj {koli, odnosno Nastavnim planom i programom za tehni~ku i stru~nu {kolu. Radna mjesta koja su po konkursu raspisana na odre|eno vrijeme radni odnos traje od po~etka II polugodi{ta do kraja nastavne godine sa dodatkom godi{njeg odmora. Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti slijede}a dokumenta: - Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (original ili ovjerenu kopiju), - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko je polo`en), - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Uvjerenje o neka`njavanju, - Potvrda o du`ini ~ekanja na Biro-u nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. - Kao i druga uvjerenja na koja bi kandidati mogli dobiti bodove kao {to su; prosje~na ocjena ostvarena na fakultetu, socijalne prilike, zdravstveno stanje i dr. Kandidati se mogu upoznati sa ostalim kriterijima za bodovanje koje je donijelo Resorno ministarstvo i uzeti iste u Srednjoj {koli. NAPOMENA: Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a za nepopunjena radna mjesta, konkurs ostaje otvoren do adekvatne popune nastavnim kadrom. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu u zaglavlju konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

25
u 2011. godini ~lanovi „Mostar Sevdah Reuniona“ imat }e u sarajevskom klubu „Coloseum“ u subotu, 15. januara. Oni }e ovom prilikom izvesti pjesme s novog albuma MSR: Nastup 15. januara „Mostar Sevdah Reuniona 2010“, na kojem se nalazi i duet s Halidom Be{li}em „Dvore gradi Komadina Mujo“. - Drago nam je {to }emo nove pjesme prvo predstaviti publici u Sarajevu. Za sve posjetioce smo pripremili i specijalno izneD. Z. na|enje - ka`e bubnjar Sejo Avdi}. Banjalu~ka pjeva~ica Romana Pani} navodno je u vezi sa srbijanskim kompozitorom Aleksandrom Kopcem. Prema pisanjima beogradskih listova, romansa je po~ela nedavno, a Romana i Aleksandar su se zbli`ili tokom snimanja njenog novog albuma. Pani} i Kobac: I poslovni partneri Ina~e, Romana je polovinom pro{le godine raskinula vi{egodi{nju vezu s kiparskim advokatom Fotosom Pita|isom. Ubrzo po{to je ta vijest procurila u javnost, krenule su {pekulacije da je Romana uplovila u novu vezu s italijanskim biznismenom srbijanskog porijekla. Me|utim, i toj romansi je do{ao kraj, a njena nova ljubav je, kako pi{u srbijanski mediji, Alekandar Kobac.

u „Coloseumu“ Enes Uki} snimio „Bolji svijet“ MSR nastup Prvi
Enes Uki} u studijima u Sarajevu i Beogradu snimio je novu pjesmu „Bolji svijet“. Mladi pjeva~ potpisuje muziku, a aran`man je djelo Almira Buze. - S pjesmom „Bolji svijet“ zapo~et }u 2011., a nadam se da }u u ovoj godini objaviti i svoj drugi album. Do kraja januara planiram snimiti i spot - ka`e Uki}, koji je dobio nekoliko poziva za u~e{}e na festivalima u Turskoj.

Nova ljubav Romane Pani}?

D. Z. Uki}: Uskoro i spot

RAZGOVOR Zijo Rizvanbegovi}, frontmen grupe „Valentino“

Ne planiram vjen~anje
Zijo Valentino: Za Sarajevo se odavno spremamo

-Ne. Vidjet }emo, polako, dok Gordan poraste, pa ako ga budu zezali u {koli, onda }emo svratiti do mati~ara u Op}inu Centar.

Je li u planu skoro vjen~anje s Martom?

^uveni muzi~ki TV kanal MTV objavio je godi{nju Top 20 listu najve}ih hitova u na{em regionu. Prvo mjesto pripalo je srbijanskom muzi~aru Marku Mili}evi}u, poznatijem pod pseudonimom Gramophonedzie, i njegovoj numeri „Why Dont You“.

’Walter’ drugi, ’Brko’ ~etvrti u regionu

MTV objavio godi{nju listu hitova

poziciji s kompozicijom „Brojevi ra~una“. Ukoliko se uzme u obzir ~injenica da na godi{nju MTVjevu top-listu nisu u{li izvo|a~i poput Massima Savi}a, „Van Gogha“, „Jinxa“, „Nevernih beba“ i „Leta 3“, koji su, tako|er, bili uvr{teni u konkurenciju, jasno je o kakvom se

Poku{avamo organizirati velike koncerte, a pro{lih godina smo nastupali po diskotekama koje su preko no}i postajale turboteke Prvi `ivi CD u skoro 30 godina „Valentina“
„Samo sklopi okice Live“ naziv je prvog `ivog CDa grupe „ Valentino“ u skoro tri decenije njihove karijere. Objavljen je 30. decembra i frontmen Zijo Rizvanbegovi} alias Zijo Valentino tek i{~ekuje reakcije. Ovo izdanje zaokru`ilo je godinu, sigurno najva`niju u Zijinom `ivotu. U oktobru su Zijo i njegova partnerica Marta Keler dobili sina Gordana. Za Novu godinu „Valentino“ je u Zrenjaninu odr`ao veliki koncert, na koji su stigli direktno s ameri~ke turneje. - U Zrenjaninu se okupilo vi{e od 7.000 ljudi uprkos vojvo|anskom mrazu i temperaturi od minus 14 stepeni. Ugrijale su nas pjesme, pomalo kuhano vino i veliki vatromet. Sve {to sam na{ao, obukao sam na sebe, jer mi je zimska garderoba u Sarajevu, a ja ne stigoh do ku}e, jer sam na koncert do{ao direktno iz aviona s ameri~kih koncerata - ka`e Zijo, koji se u Beogradu odmara u krugu porodice.

Bosna je na{a teritorija
Sad, mator, tr~karam za sinom
- Gordan po prvi put dolazi u Sarajevo ovih dana i provest }e s bakom i djedom mjesec. Mo`da vidi i planine i snijeg. Nismo smjeli da ga vodimo nigdje van ku}e prvi mjesec, a onda sam ja oti{ao na du`e u bijeli svijet. Na CD-u „Samo sklopi okice Live“ nalazi se devet starih hitova koji su snimljeni na koncertima „Valentina“, kao i dvije novije pjesme koje trebaju pokazati da nisu izgubili po~etnu energiju kao ni inspiraciju za stvaranje i svirku. Zijo je zadovoljan, a priznaje da ga pro`ima i nostalgija. - CD je iza{ao no} pred Novu godinu i to me podsje}a na davnu 1983., kad je i na{ prvi album ukrasio izloge prodavnica. Tada sam 1. januara stajao satima po snijegu gledaju}i omotnicu u izlogu i bri{u}i oro{eno staklo za-

„Dubioza kolektiv“: Novo priznanje

Je li Gordan ve} bio u Sarajevu?

Pjesma i minusi

Kako sam se vratio, ne ispu{tam ga, a on ne prestaje da jede i da nabacuje kile. No{enje djeteta je ponajbolji trening, a prijatelji mi ka`u da prava isku{enja tek po~inju kad prohoda. T je ako kad na vrijeme ne dobije{ djecu, nego sad, mator, tr~karam za njim. tvorenog du}ana. Ako je to neki znak, bit }e sjajno. Koncept je bio da smo mi prate}i bend publike, da pjesme njima pripadaju, oni ih najbolje pjevaju i sami nas uvode u refren. Pjesmama smo dali novu energiju i `ivot, malo smo promijenili romanti~ne, dje~a~ke aran`mane i razmijenili energiju s mladima u publici. Ko voli na{ saund, zasigurno }e voljeti i prvi zvani~ni koncertni CD grupe Valentino - uvjeren je Zijo. Pitanje koje se neizbje`no neme}e u razgovoru sa Zijom je kada }e, napokon, svirati u BiH. Grupa koja se

nekada ubrajala u perjanice sarajevske scene posljednjih godina i{~ezla je s doma}e pozornice. Sviraju po regionu, inozemstvu, ali ne i kod ku}e. - Ne {to nikako nismo svirali u Sarajevu, nego ve} skoro dvije godine nas niko nije vidio na pozornici u Bosni. Ali, kad krenemo, obi}i }emo, kao nekada, svako mjesto. @elio bih da ljudi prvo ~uju na{ CD, pogledaju premijerni koncertni spot „Oka tvoja dva 2010“, da se pogledamo o~i u o~i, zapjevamo i promuknemo zajedno. Poku{avamo organizirati velike koncerte, jer je to na{a teritorija. Pro{lih godina smo nastupali po diskotekama i klubovima koji preko no}i mijenjaju ime i namjenu pa postaju turboteke, tamo se sudarali gitarama na uskim binama. A Sarajevo }e biti poseban specijal, odavno se spremamo - poru~uje Zijo Valentino.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

O~i u o~i

Sjajan uspjeh postigao je na{ bend „Dubioza kolektiv“, zauzev{i drugu poziciju s velikim regionalnim hitom „Walter“. Visoko ~etvrto mjesto osvojio je Elvir Lakovi} Laka i njegov „Brko“, numera Ede Maajke „Ove godine“ je sedma, dok se na listi na{la i sarajevska grupa „Letu {tuke“, na 11.

uspjehu bh. muzi~ara radi. Kako isti~u na MTV-ju, godi{nja listu najboljih 20 numera formirana je na osnovu ukupnog broja glasova gledalaca, a u kreiranju kona~nog plasmana bitnu ulogu je odigrao i podatak koliko puta je odre|ena pjesma bila prva na top-listi „Doma}ica“ tokom H. P . 2010. godine.

Nakon albuma „Lako je“ djevojke iz grupe „Feminnem“ za sve svoje fanove pripremile su muzi~ku poslasticu pod nazivom „Ba{ nam je dobro“. Rije~ je o izdanju ogr- “Feminnem“: Ograni~en tira` izdanja ani~enog tira`a koje sadr`i su otpjevale s bugarskim evrovizijskim predstavnikom 14 pjesama i tri spota. Osim poznatih pjesama, Miroslavom Kostadinovim i Neda, Pamela i Nika ovo su reperom Sir Jamom, „Oye, izdanje upotpunile prepjevi- Oye, Oye“ s Aleksom Mama na engleskom, ali i zani- ngom (Alex) i „Don’t Ask Me mljivim saradnjama, i to Why“, u kojoj im se pri„Pusti, pusti modu“ s Majom dru`io Big FreddieC. [uput, „Mil Amantes“, koju L. S. R.

Prepjevi na engleskom

Novo izdanje „Feminnema“

26

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima (‘’Slu`bene novine F BiH’’, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10 ), ~lana 82. Zakona o investicijskim fondovima (‘’Slu`bene novine F BiH’’, broj 85/08), ~lana 10. Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima (Sl.n. F BiH broj 19/10) i ~lana 42. Statuta ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo (broj I-76/09) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju II skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS’’ d.d. Sarajevo, broj I150/10, donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj dana 15.12.2010. godine, Nadzorni odbor ZIF-a ‘’BONUS’’ d.d. Sarajevo, objavljuje

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU DRUGE SKUP[TINE ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM „BONUS“ D.D. SARAJEVO I Druga Skup{tina Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS’’ d.d. Sarajevo }e se odr`ati u utorak, 25.01.2011. godine s po~etkom u 12,00 sati u Sarajevu, u prostorijama Fonda, u ulici Skenderija br. 48. II Skup{tina Fonda mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari sa vi{e od 30 % dionica s pravom glasa. Ako kvorum za odlu~ivanje nije postignut po isteku 60 minuta od zakazanog vremena po~etka Skup{tine, odr`avanje Skup{tine se odga|a, a Nadzorni odbor }e najranije 15, a najkasnije 30 dana od prvobitno zakazanog dana odr`avanja objaviti obavje{tenje o ponovnom sazivanju Skup{tine. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skup{tini, u skladu sa Odlukom o sazivanju II Skup{tine ZIF-a, vr{i}e Odbor za glasanje u sastavu: Bojan Marijanovi}, Suad Idrizovi} i Amer Gurda, a zapisnik }e voditi Fatima Mufti}, sekretar Dru{tva za upravljanje. III Za Drugu Skup{tinu ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo utvr|en je slijede}i:

DNEVNI RED
1. Utvr|ivanje kvoruma i izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika; 2. Dono{enje Odluke o usvajanju Statuta ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo (uskla|en sa Pravilnikom o upravljanju dioni~kim dru{tvima); 3. Dono{enje Odluke o razrje{enju Nadzornog odbora - zbog isteka mandata; 4. Dono{enje Odluke o izboru Nadzornog odbora. IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda kako slijedi: 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika od prisutnih dioni~ara i punomo}nika izvr{i}e se na sjednici Skup{tine; 2. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o usvajanju Statuta ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo (uskla|en sa Pravilnikom o upravljanju dioni~kim dru{tvima) 3. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o razrje{enju Nadzornog odbora - zbog isteka mandata; 4. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o izboru Nadzornog odbora. V Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa 5% ili vi{e od ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, te predlo`iti kandidata za ~lana Nadzornog odbora, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Uz prijedlog kandidata za ~lanove Nadzornog odbora, moraju se dostaviti i dokazi o ispunjavanju uslova iz Zakona o privrednim dru{tvima, Zakona o investicijskim fondovima i Statuta ZIF-a. VI Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari i punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH, 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara - vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Fondu li~no, po{tanskom po{iljkom ili faksom, najkasnije u roku utvr|enom za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. Punomo} prestaje ako se dioni~ar - vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~ito iskazanom namjerom da li~no glasa; izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara - vlastodavca, sa u~inkom od dana dostavljanja Fondu, i danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioni~ara - vlastodavca. Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u rije~i „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke, ili imena kandidata. VII Dioni~ar mo`e ostvariti pravo odlu~ivanja na skup{tini putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih Fondu putem po{te ili faksa prije datuma odr`avanja Skup{tine (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu), u slu~aju nemogu}nosti prisustvovanja Skup{tini. U slu~aju da dioni~ar `eli ostvariti pravo glasanja na Skup{tini na na~in iz stava 1. ovog ~lana, du`an je najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Fond da `eli pravo odlu~ivanja na Skup{tini ostvariti glasanjem u odsustvu. VIII Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja Obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Fonda, u Sarajevu, ul. Skenderija br. 48, izvr{iti uvid u listu dioni~ara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. IX Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama Fonda, po{tom na adresu: ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo, 71000 Sarajevo, ul. Skenderija br. 48, ili na fax: broj: ++387 33 566 751. X Obavje{tenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu odr`avanja Skup{tine Fonda objavi}e se u dva razli~ita dnevna lista koja se izdaju u Federaciji BiH i to dva puta u dva uzastopna dana, najkasnije 20 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Ovo obavje{tenje istovremeno sa objavljivanjem u dnevnim listovima }e se objaviti na web stranici Fonda. Dioni~ari i/ili punomo}nici dioni~ara snose tro{kove dolaska na Skup{tinu. XI Registracija prijavljenih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara vr{it }e se dana 25.01.2011. godine, u vremenu od 11,00 do 12,00 sati, u prostorijama sjedi{ta Fonda, u Sarajevu, ulica Skenderija br. 48. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Silvo Zorec, dipl. ecc., s.r.
MBS: 1-22997 kod Op}inskog suda u Sarajevu Broj ra~una: 1401010004236993 kod VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo Porezni broj: 01847520 ; Identifikacijski broj: 4200110170002

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 014957 07 Mal Zenica, 06. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova 46, protiv tu`enog PIVI] FERIZA iz Zenice, ul. \erzelezova broj 24 C, radi isplate duga, v.s. 611,15 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an da u skladu sa ~lanom 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja, a sve u smislu ~lana 343. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu moraju se ista}i mogu}i procesni prigovori, a tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dva primjerka, za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, sud }e odluku donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljiavnja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH.

OGLAS
Dana 18. 12. 2007. godine tu`itelj je podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u nov~anom iznosu od 611,15 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos do 354,60 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 191,50 KM, po~ev od 25. 04. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 27,65 KM po~ev od 25. 05. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 18,70 KM po~ev od 25. 06. 2007. godine, te na iznos od 18,70 KM po~ev od 25. 07. 2010. godine, pa do isplate, sve uz naknadu tro{kova postupka u roku od 30 dana.

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

27
Pove}ajte unos hrane bogate vlaknima

Ta~no Neta~no

NOVOGODI[NJA ODLUKA Kako se rije{iti suvi{nih kilograma

[est savjeta za uspje{no mr{avljenje
Dan zapo~nite doru~kom jer njegovo preskakanje usporava metabolizam i tako poti~e pove}anje tjelesne te`ine
Ameri~ki stru~njaci su u ~asopisu „Obesity“ objavili {est savjeta za lak{e ispunjavanje ~este novogodi{nje odluke - gubitka suvi{nih kilograma. Prema njihovom mi{ljenju, dan treba zapo~eti doru~kom jer preskakanje ovog obroka usporava metabolizam te tako poti~e pove}anje tjelesne te`ine. Savjetuje se doru~kovanje hrane koja predstavlja kombinaciju vlakana i proteina. Sljede}a preporuka se odnosi na pove}anje udjela vlakana u prehrani, jer se na taj na~in lak{e kontrolira glad. Mu{karci bi dnevno trebali unijeti 38 grama vlakana, a `ene izme|u 30 i 35 grama. Smanjenju tjelesne te`ine doprinosi i konzumiranje mlije~nih proizvoda, hrane s visokim udjelom kalcija - klju~nog faktora za ubrzano sagorijevanje masti u organizmu. Uspjehu dijete poma`e pove}anje unosa kapsaicina, sastojka ljutih paprika koji poti~e metabolizam te olak{ava postizanje osje}aja sitosti. Zapo~injanje obroka supom tako|er }e smanjiti ukupan unos kalorija. Posljednji savjet se odnosi na vje`banje s utezima jer se radi o dobrom sredstvu za ubrzavanje metabolizma.

1.Prvi tramvaj (nastao u Njujorku) bio je jednostavan vagon koji su vukli konji? 2.Nije poznato kako se filozofija kao nauka po~ela razvijati? pe}i hljeb ne{to prije po~etka 3.Na{i preci su po~elinove ere? tek
1. TA^NO

Prvi tramvaj (nastao u Njujorku) bio je jednostavan vagon koji su vukli konji (rijetko mazge) po tra~nicama kroz grad. Taj tramvaj je u{ao u slu`bu 1832. godine. Sljede}i koji je u{ao u slu`bu je tramvaj u Nju Orleansu, gdje se nalazi danas najstariji tramvajski sistem u svijetu koji jo{ razvozi putnike od stanice do stanice. Poslije tramvaja koje su vukle `ivotinje (uglavnom konji), a u posebnim (hitnim) slu~ajevima i ljudi, do{lo je doba parnih tramvaja. Bile su dvije vrste ovih tramvaja: oni s malom parnom lokomotivom (koji su vi{e li~ili na mali voz nego na tramvaj) i oni koji su parni motor imali ugra|en u samo tijelo tramvaja. Sljede}a vrsta je tramvaj vu~en kablom.
2. NETA^NO

Historija tramvaja po~inje u Njujorku

Korak naprijed u lije~enju

Zimske poslastice

Jedan tim ameri~kih nau~nika razvio je test krvi koji, kako se navodi, mo`e otkriti jednu jedinu }eliju raka me|u milijardama zdravih }elija. Istra`iva~i sa sjedi{tem u Bostonu nadaju se da }e ove godine zapo~eti ispitivanje prakti~nog kori{tenja ovog testa. Test }e se ove godine po~eti primjenjivati Oni }e sara|ivati s me|unarodnim zdravstvenim karima da prate razvoj bolesti. Ovaj neinvazivni test mogao gigantom „Johnson & Johnson“ u primjeni te vrste testova u pr- bi transformirati na~in na koji se aksi. Prema navodima nau~nika, lije~e pacijetni oboljeli od ratest mo`e otkriti jednu jedinu znih vrsta raka, poput raka dojke, }eliju raka, {to }e omogu}iti lje- prostate, debelog crijeva i plu}a.
PRIPADNIK NAJVI[E KASTE U INDIJI

Novi test krvi otkriva jedinu }eliju raka

Potrebno je: 3 dl vode, 2 jaja, 50 g ulja, 50 g {e}era, kvasac, kora od pola limuna, bra{no po potrebi da se dobije mek{e, a ne ljepljivo tijesto, {e}er u prahu. Na~in pripreme: 1. Sve umijesiti i ostaviti da naraste. Zatim promije{ati, pa opet ostaviti da naraste. 2. Potom pripremiti stolnjak, pa posuti malo bra{na i razvu}i tijesto debljine prsta. 3. Uzeti ~a{u s o{trijim ivicama i praviti krofne. 4. Krofne ostaviti desetak minuta, pa ih prevrnuti na drugu stranu. 5. Za to vrijeme u posudu sipa-

Krofne s aromom limuna

Ne mo`e se re}i da nije poznato kako se filozofija kao nauka po~ela razvijati. Gr~ki mu{karci su se okupljali u neformalnim grupama da bi raspravljali o upravljanju i novim idejama, a vjerovatno i da bi razgovarali. Iz tih razgovora rodila se i filozofija. Sama rije~ „filozofija“ zna~i „ljubav prema mudrosti“. Tales iz Mileta, koji je `ivio u {estom stolje}u prije nove ere, smatra se prvim gr~kim filozofom. Drugi veliki mislioci kao, naprimjer, Sokrat, Platon i Aristotel, postavili su osnove zapadne filozofije koja se i danas prou~ava.
3. NETA^NO

Filozofija zna~i „ljubav prema mudrosti“

ti dosta ulja i pr`iti krofne koje }ete odmah vru}e uvaljati u {e}er u prahu.

@ENSKO IME

O.F.

KRUPNO, VELIKO

NULA

MINUTA (skr.) LIK S MASKOM IZ FILMOVA AFRI^KA ZEMLJA

UGAO SOBE

ZEMLJA U ARABIJI

RIJETKOST

PRONA]I

POZDRAV NA RASTANKU OBLAST JEDNOG IMAMA DIJELOVI TIJELA ZABAVNI PARK NATRIJ MARIJANA ODMILJA IME RE@ISERA NA SLICI PREZIME NA[EG RE@ISERA NA SLICI RAVNALO, LENJIR HRVATSKI OTOK

IRFAN ODMILJA

TITAN VOLTAMPER UTVARA SABLAST TONA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ZOB, SPINOZA, ABLATIV, BAR, PLAVO, ANIMO, RUTA, KRIJES, [TILI], VESA, KANIJE VEST, AKA, ARISTID 2395

POKLONI

GLUMICA MANJANI

NA^INITI TKANJEM

Na{i preci su po~eli pe}i hljeb mnogo prije po~etka nove ere. Bilo je to prije 30.000 godina, u doba kada je proizvedeno i prvo bra{no, na prijelazu izme|u neandertalaca i modernih ljudi, tvrde italijanski arheolozi. Taj hljeb, omanja poga~ica pe~ena na vrelom kamenu, predstavljao je i namirnicu koja se lako ~uvala i prenosila. Tragovi najstarijeg hljeba na svijetu otkriveni su u Toskani, na mjestu koje je sada potopljeno izgradnjom brane i vje{ta~kog jezera Bilan~ino. Na sre}u, arheolozi su uspjeli da spase najve}i dio materijala iz tog nalazi{ta. I ne samo to. Uz pomo} nutricionista arheolozi su ispekli isti onaj hljeb koji su prije 30.000 godina pravili na{i preci i, {to je interesantno, poga~ice su bile zaista ukusne. Do ovog okri}a se vjerovalo da je ~ovjek po~eo proizvoditi hljeb, odnosno bra{no prije oko 18.000 godina.

Prvi hljeb ispe~en prije 30.000 godina

FILM

28

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

show biz
Novu godinu

37

Najbolje odjeveni

MUZIKA

Demi Mur kod Sandre Meljni~enko
Demi Mur (Moore) i A{ton Ku~er (Ashton Kutcher) krstarili su Karibima na luksuznoj jahti „A“ s nekada{njom ~lanicom grupe „Models“ Sandrom Glumac Semjuel L. D`ekson (Samuel Jackson) igrat }e u trileru „Meeting Evil“, koji }e biti snimljen u nezavisnoj produkciji. Re`iser Kris Fi{er (Chris Fisher) snimat }e film po romanu Tomasa Bergera (Thomas) iz 1992. godine. Luk Vilson (Luke Wilson) }e tuma~iti depresivnog agenta za prodaju nekretnina koji ostaje bez posla i koji upoznaje misterioznog ~ovjeka kojeg glumi D`ekson. Snimanje po~inje 8. januara u Nju Orleansu.

Novogodi{nji odmor na Karibima

VEZE Holivudski glumci proslavili skupa
Sandra i Rajan glumili su u „Vjeridbi“

Misteriozni Semjuel

Demi sti`e na luksuznu jahtu

Meljni~enko i njenim suprugom, milijarderom Andrejem. Demi i A{ton su Novu godinu slavili kod Romana Abramovi~a, tako|er na Karibima, a Abramovi~ je zamolio svoje bogate prijatelje Meljni~enko da se stave na raspolaganje njegovim gostima. Tako su mnogi poznati, me|u kojima i Salma Hajek (Hayek), Gven Stefani (Gwen), Bijonse (Beyonce), D`ejson Stetam (Jason Statham), Orlando Blum (Bloom), Kanja Vest (Kanye West), mogli birati `ele li odsjesti na Abramovi~evom imanju na otoku ili na nekoj od jahti njegovih prijatelja. Luda zabava ko{tala je pet miliona dolara.

Sandra Bulok u vezi s Rajanom Rejnoldsom?
Sjedili su s nekoliko prijatelja, ali je bilo jasno da su do{li zajedno, kazala je go{}a restorana
Zvijezde filma „Vjeridba“ Sandra Bulok (Bullock) i biv{i suprug jedne od najseksepilnijih `ena na svijetu Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) Rajan Rejnolds (Ryan Raynolds) fotografirani su zajedno na proslavi Nove godine. Rajan (34) i Sandra (46) ispra}ali su staru godinu u bistrou „Besse“ u Teksasu zajedno s nekoliko prijatelja. - Nisu se odvajali - prenosi „Daily Mail“ izjavu neimenovane `ene koja je slavila Novu godinu na istom mjestu kao i holivudske zvijezde. - Sjedili su s nekoliko prijatelja, ali je bilo jasno da su

„Muse „ u svemiru

do{li zajedno - kazala je. „Daily Mail“ je ~ak prenio poruku koju je jedna posjetiteljica bistroa ostavila na Twitteru jutro poslije `urke. - Mu` i ja smo se odli~no proveli sino}, a {lag na torti su bili Sandra Bulok i Rajan Rejnold na plesnom podiju.

Romeo Bekam: Komplimenti magazina GQ

Ljepotica dana Pamela Anderson

Bekamov sin na 26. mjestu
Iako ima samo osam godina, Romeo Bekam (Beckham) na{ao se na listi najbolje odjevenih mu{karaca u Engleskoj prema ~asopisu GQ. Sin Dejvida Bekama (David) krenuo je, o~ito, o~evim stopama kad je moda u pitanju. Nogometa{ se, tako|er, nalazi na listi najbolje odjevenih. Dok je Romeo 26. po redu na listi od 30 najbolje odjevenih mu{karaca, Dejvid je zauzeo 16. mjesto. Stru~njaci su Romea opisali kao „zvijezdu budu}nosti“ koji je pro{le godine potpisao ugovor za jednu modnu marku. Najbolje odjeveni mu{karac, prema izboru ~asopisa GQ, jeste glumac Aron D`onson (Aaron Johnson). Na listi najbolje odjevenih na{ao se i bra~ni par Elton D`on (John) i Dejvid Furni{ (David Furnish). Dejvid je pretekao svog supruga te se tako nalazi na 6. mjestu top-liste, a Elton John zauzeo je 21. mjesto.

Indijana umire?

Poklon D`uda Loua Sijeni Miler

Jo{ ima {ta pokazati

Frontmen benda „Muse“ Met Belami (Matt Bellamy) otkrio je britanskim medijima da „stadioni vi{e nisu dovoljni“. - Razgovarali smo o tome da sviramo u svemiru. To je na{a `elja i razmi{ljam da kontaktiram Ri~arda Brensona (Richard Branson) povodom ovoga i vidim mo`e li nam iza}i ususret - rekao je Belami, prenosi „The Sun“. Frontmen je dodao da bi problem mogla predstavljati velika koli~ina opreme koja „prati“ jedan bend te da }e za svirku u svemiru ponijeti samo „najophodnije“.

Najgora pjesma

Snimanje petog nastavka pri~e o najpoznatijem „filmskom“ arheologu Indijani D`onsu (Indiana Jones) uskoro }e po~eti, a glumac Harison Ford (Harrison) je u razgovoru sa Stivenom Spilbergom (Steven Spielberg) izjavio da pri`eljkuje smrt lika koji ga je proslavio. Tako je, prema podacima koje otkriva bliski izvor, Ford izjavio da bi bilo dobro da Indijanin {e{ir i bi~ preuzme njegov sin u novom nastavku serijala.

Pamela u januarskom izdanju „Playboya“

U ulozi kraljice

Dajen Kruger (Diane), poznata po ulogama u filmovima „Troja“, „Prokletnici“ i „Nacionalno blago“, igrat }e kraljicu Mariju Antoanetu (Marie Antoinette) u filmu Benoa @akoa (Benoit Jacquot). Glavnu ulogu u filmu koji }e se baviti posljednjim danima Francuske revolucije trebalo je da tuma~i francuska „Bond djevojka“ Eva Grin (Green), ali se ona u posljednjem trenutku povukla iz filma.

D`ud Lou (Jude Law) svoju je djevojku Sijenu Miler (Sienna Miller) iznenadio grandioznom gestom za Bo`i}. Kupio joj je klavir i u njega sakrio prsten sa safirima vrijedan 130 hiljada funti, ~ime je potaknuo glasine da se njome namjerava o`eniti ove godine. - Sijena je po~ela jecati kada je otvorila poklopac klavira. Unutra je bila kutijica od istog drveta kao i klavir, a u njoj dijamantni prsten sa safirima ispri~ao je jedan prijatelj para. D`ud i Sijena nakon toga su se zaputili u Keniju, gdje su proveli novogodi{nje praznike. Sada su se vratili u London, a 38godi{nji D`ud navodno planira vjen~anje prije no {to pro|e ova godina. - Njihova porodica i prijatelji o~ekuju pozivnice svakog trenutka - dodaje izvor. Glumac je sa svojom djevojkom vezu obnovio nakon prekida zbog njegove afere s dadiljom.

Prsten od 130.000 funti u klaviru

Miler: Jecala kad je vidjela poklon

Nakon du`e od 20 godina nakon {to se po prvi put pojavila u tom presti`nom ~asopisu za mu{karce zanosna Pamela Anderson ponovo, po 13. put do sada, krasi naslovnicu „Playboya“. Danas ~etrdesettrogodi{nja Pamela u februaru 1990. po prvi put je postala

„Playboyeva djevojka mjeseca“, a 25.000 dolara, koliko je dobila za to snimanje, donirala je u humanitarne svrhe neprofitnoj organizaciji „Waves For Water“, koja osigurava filtere za vodu zajednicama kojima pitka voda nije dostupna.

Makoli i Mila tajili prekid veze
Potvrda informacije da su Makoli Kalkin (Macaulay Culkin) i Mila Kunis prekinuli nakon osam i po godina veze kona~no je stigla od portparola mlade glumice koji je za „New York Post“ kazao: - Prekid je bio sporazuman te }e ostati u prijateljskim odnosima. Neimenovani izvori tvrde kako je par prekinuo jo{ prije nekoliko mjeseci, ali se ta vijest tajila zbog promocije Milinog novog filma „Crni labud“. Da je gluma~ki par prekinuo, pro~ulo se jo{ krajem decembra, kad je jedan od njihovih prijatelja ispri~ao medijima da je nekada{njoj dje~ijoj zvijezdi blagdanskih obiteljskih komedija „Sam u ku}i“ rastanak s Milom te{ko pao:

Zbog promocije njenog filma

Lou: Planira `enidbu

Kalkin i Kunis: Osam godina skupa

- Slomljeno mu je srce. Prekinuli su bez velike pompe prije nekog vreme-

na. Makoli i Mila u vezi su bili od maja 2002. godine.

Met Leblank (Matt LeBlanc) smatra kako ga ljudi do`ivljavaju kao budalu. Glumac poznat iz serije „Prijatelji“, gdje je glumio bedastog D`oija (Joey), ka`e da mu se i sada nepoznati obra}aju svisoka jer misle da je tupav kao taj lik. Leblank: Navodno mu ne smeta - Uvijek mi govore lijepo i polako, kao D`oijem, nedavno je gluda ih ina~e ne}u shvatiti. To mac na jednom partiju u {to me tako do`ivljavaju je Londonu „puknuo“ i po~eo ponekad i dobro, ljudi se pr- vikati na druge goste. ema meni ne dr`e na dista- Nisam D`oi! Ne usunci. A i to {to me potpuno |ujte se zvati me tako. Mepoistovje}uju s likom mi je diji su ti koji ka`u da sam svojevrsni kompliment, zna- zavr{io pa me prestanite ~i da sam ga dobro odglumio zvati tako. @elim ostaviti - ka`e Met. taj period `ivota iza sebe, Iako sada tvrdi da nema idem dalje - urlao je gluni{ta protiv uspore|ivanja s mac.

Svi misle da sam jako glup

Leblank o poistovje}ivanju s D`oijem

Internet portal MTV objavio je listu najgorih pjesama 2010. godine, po izboru magazina „Village Voice“. Brutalno ili ne, tek za najgoru pjesmu godine progla{ena je pjesma koja je bila ~ak i na prvom mjestu „Billboardove“ liste singlova „Hey, Soul Sister“ grupe „Train“. Visoko drugo mjesto zauzela je numera „What I Got“ Breta Majklsa (Brett Michaels), a bronzu numera „Loser“, koju izvode ~lanovi benda „Glee“.

Novi D`astin

Vajld: Udata za Italijana

Olivija Vajld u „Flauntu“

Atraktivna glumica i model Olivija Vajld (Olivia Wilde) pokazala je svoje savr{eno tijelo na kojem bi se te{ko mogla na}i bilo koja mana. Ameri~ko-irska zvijezda, ina~e, ovih dana promovira novi film „Tron: Legacy“, ali je na{la dovoljno vremena za jo{ jedno provokativno snimanje, ovaj put za ~asopis „Flaunt“. Lijepa 24-godi{njakinja je vegetarijanka i udata je za Italijana.

Pokazala savr{eno tijelo

Iako je nedavno izjavio da nasljednik albuma iz 2006. godine „Future Sex/Love Sounds“ nije u planu, D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) nije prestao snimati. Na internetu je nedavno procurila pjesma „Take You Down“, koju je Timberlejk snimio s Farelom Vilijamsom (Pharell Williams), s kojim je sara|ivao i na svom prvom solo albumu „Justified“.

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Superhrana za zimske dane
Topiva vlakna u je~mu imaju mnoge dobrobiti, kao {to je dr`anje u ravnote`i nivoa {e}era, daju osje}aj sitosti i izvrsna su za probavu

Za bolje raspolo`enje i zdravlje

Sok od gro`|a ja~a imunitet
Novo istra`ivanje nau~nika s Univerziteta na Floridi otkrilo je da redovan unos soka od gro`|a ja~a imunitet. U istra`ivanju je u~estvovalo 85 ispitanika srednjih godina koji su bili podijeljeni u dvije grupe. Prva je grupa tokom devet sedmica svakodnevno unosila sok od gro`|a, dok je druga unosila placebo napitak. Prema instrukcijama istra`iva~a, ispitanici su se tokom trajanja istra`ivanja suzdr`avali od unosa ostalog vo}a crvene do ljubi~astoplave boje. Rezultati studije pokazali su da su osobe koje su unosile sok od gro`|a imale zna~ajno ve}i broj gama-delta T-}elija za koje je utvr|eno da pospje{uju zacjeljivanje rana te vi{i nivo vitamina C u serumu u pore|enju sa osobama koje su dobivale placebo napitak. Nau~nici su na temelju rezultata zaklju~ili kako redovni unos soka od crnog gro`|a blagotvorno djeluje na imunitet.

Za ja~i organizam

Kesteni su odli~na zimska grickalica

Flash
u borbi protiv raka i sr~anih bolesti, a bogata je i antioksidansom antocijaninom koji obe}ava u lije~enju sr~anih bolesti, raka i drugih hroni~nih bolesti. Jedna ka{ika crne ri`e sadr`i vi{e antioksidansa antocijanina nego ka{ika borovnica. Bobice kafe - Bobice kafe sastoje se od cijelog ploda kafe za razliku od zrna, a imaju odli~an sadr`aj antioksidansa. ^okolada - Bogata magnezijem, va`na je za kardiovaskularno zdravlje. Sadr`i feniletilamin, za koji se smatra da utje~e na hemiju mozga jednako kao kad smo zaljubljeni. Je~am - Topiva vlakna u je~mu imaju mnoge dobrobiti, kao {to je dr`anje u ravnote`i nivoa {e}era, daju osje}aj sitosti i izvrsna su za probavu i zdravlje srca. Topiva vlakna tako|er poma`u tijelu da metabolira masti i ugljikohidrate. Kesteni - Kesteni su izvrsna zimska grickalica jer sadr`e mnogo manje kalorija od ostalih ora{astih proizvoda, ali imaju mnogo vitamina C i B6. Marelice - Bogate su antioksidansom beta-karotenom koji ~uva zdravlje o~iju i ko`e, poti~e imunitet i eliminaciju slobodnih radikala. Ukoliko bolujete od astme, a lijekovi vam nisu pri ruci, posegnite za {oljom kafe, savjetuju britanski nau~nici. Pijenje kafe tako|er smanjuje rizik od ciroze i nekih oblika raka. Ipak, nije preporu~ljiva sr~anim bolesnicima i trudnicama.

P

ogledajte koje namirnice }e vam tokom hladnih dana popraviti raspolo`enje i pomo}i vam da budete zdraviji. Vi{nje - Vi{nje sadr`e melatonin, istu hemikaliju koju mozak proizvodi kako bismo se nave~er osje}ali pospano. Obi~no ga proizvodimo dovoljno prirodnim putem, ali vi{nje mogu pomo}i onima koji pate od vremenske razlike ili neredovnog odlaska na spavanje. Crna ri`a - Nekad je zabranjenu crnu ri`u jelo samo kinesko plemstvo, a danas je svi veli~aju kao novu super `itaricu. Poma`e

Preporuke
Ne zaboravite ribu

Omega-3 za zglobove
Va`nost omega-3 masnih kiselina za odr`avanje pokretljivosti zglobova utvr|ena je promatranjem grupe ljudi koji jedu velike koli~ine ribe. Uo~eno je da iznimno mali broj Eskima s Grenlanda koji svakodnevno jedu ribu obolijevaju od reumatoidnog artritisa i drugih upalnih oboljenja zglobova. Kod bolesnika koji su uzimali omega3 masne kiseline zabilje`eno je znatno smanjenje bolova izazvanih upalom, te bolja pokretljivost zglobova ruku i nogu. Jutarnja uko~enost zglobova svojstvena reumatoidnom artritisu skra}ena je za vi{e od 45 minuta.

Odli~na kombinacija za hladne dane su: cvekla, kupus, mrkva, paradajz i paprika. Ove vrste povr}a su odli~ni izvori vitamina C i vitamina grupe B. Kupus je nezaobilazan jer obiluje biljnim vlaknima, vitaminom C, kalcijem i `eljezom. Mrkva i cvekla sadr`e folate koji ubla`avaju osje}aj umora.

Flash

Samo lijekovi nisu dovoljni
Zahvaljuju}i napretku medicine, opasan nivo holesterola danas je mogu}e sniziti lak{e nego ikada. Specifi~ni lijekovi poznatiji kao statini dokazali su svoju u~inkovitost, smanjuju}i rizik od smrti povezane sa sr~anim problemima za ~ak 40 posto, i to kod osoba koje su ve} pretrpjele sr~ani udar. Me|utim, kad je rije~ o kontroli nivoa holesterola, ljekari upozoravaju kako sami lijekovi nisu dovoljni! Stru~njaci savjetuju obaveznu promjenu `ivotnih navika, kao {to je zdrava prehrana koja godi srcu i redovno vje`banje. - Osobe s visokim holesterolom ~esto su pretile. Ako pritom poku{avaju pobolj{ati stanje isklju~ivo lijekovima, riskiraju druge hroni~ne zdravstvene probleme poput dijabetesa, visokog krvnog pritiska i artritisa - poru~uje dr. Vinsent Bafalino (Vincent Bufalino), glasnogovornik Ameri~kog udru`enja za zdravlje srca.

Povi{ene masno}e u krvi

30

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dr
ORDINACIJA
unkcionalni poreme}aj sistema koji regulira skupljanje i {irenje krvnih sudova naziva se neurocirkulatorna distonija. Nekoordiniran rad ovog sistema uvjetuje neekonomi~nost perifernog krvotoka, {to se ispoljava suvi{nim prilivom krvi u neke dijelove tijela, a nedovoljnim snabdijevanjem krvlju drugih dijelova. Osobe s ovim oboljenjem se `ale na ote`ano disanje i na bolove u pre-

Da bi se utvrdila neurocirkulatorna distonija, obavljaju se razli~ita ispitivanja kako bi se isklju~ile druge bolesti. Pri tome se obavezno obavlja pregled krvne slike, koncentracija `eljeza u plazmi (da bi se isklju~ila prikrivena anemija) Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}

F

Osobe koje pate od neurocirkularne distonije `ale se na ote`ano disanje i na bolove u predjelu srca
djelu srca. Bolovi su u vidu proboda, o{tri kao ubod no`em ili tupi, a mogu biti trenutni ili traju danima. Bolesnik mo`e pokazati prstom da je bol lokalizirana ba{ na vrhu srca. Isto tako, ~esti su osje}aji lupanja (tahikardije) i nepravilnog rada srca (kao da srce zastane). me}aja perifernog krvotoka. Ovo oboljenje se javlja i kao popratna pojava kod bolesnika s raznim bakterijskim, virusnim infekcijama i razli~itim intoksikacijama. Distonija u sjede}em polo`aju). Da bi se utvrdila neurocirkulatorna distonija, obavljaju se razli~ita ispitivanja kako bi se isklju~ile druge bolesti. Pri tome se obavezno vr{i pregled krvne slike, koncentracija `eljeza u plazmi (da bi se isklju~ila prikrivena anemija).

Dlanovi vla`ni, a {ake hladne
Subjektivne tegobe Fizi~ka aktivnost
Interesantno je da se subjektivne tegobe naj~e{}e javljaju na radnom mjestu, zatim u prisustvu drugih lica ili u napetim situacijama. Jedna od karakteristika ove bolesti je i obilno znojenje u pazu{nim jamama i na dlanovima, dok su {ake hladne. Ko`a se izrazito zacrveni kada se preko nje povu~e U lije~enju prstom. distonije Neurokoriste se cirkulatornu i vje`be distoniju uzrokuje vi{e razli~itih faktora. Taj poreme}aj se naj~e{}e javlja kod osoba slabije (hipoplasti~ne) konstitucije, zbog ~ega se smatra da u njenom nastajanju je znatno ~e{}a naslije|e ima odkod osoba ~ija je re|eni zna~aj. fizi~ka aktivnost Psihi~ki poresmanjena (slu`benime}aji tako|er u~estvuju ci i druge vrste zanimanja u nastanku ovog pore- koja se obavljaju prete`no Naj~e{}i znaci raspoznavanja neurocirkulatorne distonije su prepla{en izgled bolesnika, ubrzano disanje, izra`en grub tremor ruku, za`arenost i crvenilo ko`e lica ili grudnog ko{a. ^esto se crvenilo smjenjuje s bljedilom ko`e ili postoje polja s crvenom i blijedom ko`om.

Poreme}aji u sistemu krvnih sudova

U~estalo konzumiranje alkohola ometa produkciju probavnih enzima u jetri, {to uzrokuje smanjenu apsorpciju masti, proteina i vitamina topivih u masti te vitamina B grupe (posebno vitamina B1 i folne kiseline). Toksi~an u~inak alkohola na jetru uklju~uje nakupljanje masti u jetri (masna jetra), mogu}nost pojave hepatitisa (upalnih promjena u }elijama jetre) te pojavu ciroze jetre.

Alkohol i promjene na jetri

Osim toga, vr{e se razli~ita ispitivanja da bi se isklju~ila `ari{na infekcija. Tako|er, uzimanjem anamnesti~kih podataka i pregledom bolesnika isklju~uju se druge bolesti

Znaci raspoznavanja

i mogu}e intoksikacije. Ukoliko je distonija popratna pojava drugih bolesti, onda se, naravno, najprije lije~i osnovna bolest. Suvi{e emotivne osobe lije~e se sedativima. Poseban zna~aj u lije~enju distonije zauzima i fizi~ka aktivnost (kretanje, {etnje, gimnastika, plivanje itd.) Isto tako korisno je, ako uvjeti dozvoljavaju, na odre|eno vrijeme promijeniti sredinu i mjesto boravka. Odmor na moru, posebno u prolje}e i jesen, uz kupanje, mo`e biti vrlo koristan u lije~enju ove bolesti. Uz to, preporu~uje se i aktivni nedjeljeni odmor.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sija~anj 2011.

31

Operacija hernije
Ne stvara se tenzijski {av

Dr
ORDINACIJA

Posljednih se godina u svijetu (kod nas rijetko) manjak testosterona sve ~e{}e rje{ava nadomjesnom hormonskom terapijom (NHT). Svoju dozu hormona mu{karci mogu uzeti u obliku tableta, naljepnica, injekcija ili potko`nih umetaka. No, najdra`e su im tablete
Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

N

Za razliku od `ena, kod mu{karaca proces ga{enja i mijenjanja spolnih funkcija traje pet, deset, a ponekad i petnaest godina
Golemi broj mu{karaca mu~e problemi vezani za andropauzu

Andropauza mit ili stvarnost

Mu{ko zdravlje u zrelim godinama

akon vi{e od stolje}a poricanja kona~no se priznaje da i mu{karci imaju problema koji ih mu~e u zrelim godinama, a zajedni~ki im je naziv andropauza. Te se pote{ko}e obi~no pojavljuju nakon 40. godine `ivota, a uzrokuje ih smanjeno lu~enje mu{kih spolnih hormona testosterona. No, za razliku od `ena, kod mu{karaca proces ga{enja i mijenjanja spolnih funkcija traje pet, 10, a ponekad i petnaest godina. Zbog toga je „njegova“ promjena sporija i slabije vidljiva.

titi na pregled urologu, endokrinologu i na laboratorijske pretrage. Tek nakon toga mo`e se odrediti terapija. Posljednih se godina u svijetu (kod nas rijetko) manjak testosterona sve ~e{}e rje{ava nadomjesnom hormonskom terapijom (NHT). Svoju dozu hormona mu{karci mogu uzeti u obliku tableta, naljepnica, injekcija ili potko`nih umetaka. No, najdra`e su im tablete.

Napredak u tehnologiji tkanja medicinske opreme omogu}io je kori{tenje lak{ih mre`ica nakon operacije hernije. One su se pokazale u~inkovitijima kada je u pitanju ubla`avanje hroni~ne boli kod pacijenata kojima je operirana hernija, a jednako tako smanjuju mogu}nost povratka bolesti, tvrde indijski nau~nici. - Kad koristimo lak{u mre`icu, ne stvara se tenzijski {av, {to smanjuje mogu}nost povratka hernije na manje od jedan do dva posto. Tako|er, laka mre`-

Nove mre`ice smanjuju bol

ica od polipropilena povezana je sa zna~ajno manjom boli, ve}om ugodom pacijenata i seksualnom funkcijom - objasnio je konsultant hirurgije bolnice „Fortis“ dr. Rame| Pund`ani. Hernija (kila) ozna~ava ispup~enje tkiva, naj~e{}e crijeva ili masti, pod ko`u kroz prirodni ili ste~eni otvor u trbu{noj stjenci. Nastaje zbog uro|enih slabosti mekotkivnih struktura ili se razvija tokom `ivota. Obi~no se nalazi u preponama, oko pupka ili na mjestu ranijeg operativnog zahvata.

Konzumiranje ribe i rizik za rak debelog crijeva
Mu{karci koji nekoliko puta sedmi~no jedu ribu imaju manje izglede da }e oboljeti od raka debelog crijeva, utvrdili su nau~nici s Harvarda. Prate}i zdravlje 22.071 mu{kog ispitanika, istra`iva~i su izra~unali da osobe kod kojih je riba na meniju pet puta sedmi~no imaju za 40 posto manji rizik obolijevanja od raka debelog crijeva nego {to ga imaju mu{karci koji ribu jedu prosje~no manje nego jednom u sedam dana.

Gubitak kose
Osim promjena na seksualnom planu, mu{karca mu~e i brojni vidljivi pokazatelji andropauze. Naj~e{}i su gubitak kose i dlaka, smanjenje mi{i}ne mase, pove}anje masnog tkiva te potreba no{enja nao~ala. Osim toga ~itavo tijelo mu{karca, osim lica i lobanje, postupno se smanjuje, a zbog slabljenja mi{i}a nastaju izobli~enja, posebno grudnog ko{a. Golemi broj tu`i se na umor, nesanicu, razdra`ljivost, depresiju... Ba{ kao i `ene. Te psihi~ke smetnje ~esto vode promjenama u pona{anju mu{karca koje za~ude porodicu i prijatelje. Istra`ivanja pokazuju da presudnu ulogu imaju testosteroni jer od 30. godine, kada je na vrhuncu tjelesne i spolne mo}i, pa do 80. godine `ivota mu{karac izgubi oko 50 posto testosterona. Naime, kako stari njegovo tijelo tako stare i `lijezde s unutra{njim lu~enjem koje lu~e mu{ke hormone - proizvode ih manje. Budu}i da testosteroni poti~u sintezu bjelan~evina u organizmu, {to pove}ava broj mi{i}nih stanica, smanjenje koli~ine mu{kih spolnih hormona, krivac su i za gubitak tjelesne snage. Od 30. do 40. godine `ivota mu{karac prosje~no izgubi 6,5 kg mi{i}a ili oko 16,5 posto snage koju je imao na svom vrhuncu. Taj gubitak prati i pad obrambenog sistema te sve ~e{}a pojava reumatskih tegoba, upale `elu~ane sluznice, upale bronhija.

Hormoni - da, ali oprezno
Budu}i da hormonska nadomjesna terapija mo`e uzrokovati i nepo`eljne posljedice, mu{karci koji je uzimaju moraju biti pod nadzorom ljekara. Testosteronska terpija mo`e voditi nakupljanju teku}ine u tkivu, o{te}enju jetre te pogor{anju postoje}ih bolesti, posebno visokog krvnog tlaka te sr~ane i {e}erne bolesti. Zbog toga hormoni - da, ali oprezno.

Pomo} ljekara
I „klasi~ne“ mu{ke bolesti, tj. bolesti srca i krvnih `ila srca, sve su u~estalije. Sve ~e{}e ih mu~i i gubitak ko{tane mase. Iako su brojke vi{e nego rje~ite, golemi broj mu{karaca koje mu~e problemi vezani za andropauzu, uporno izbjegava posjetu ljekaru i otvoreni razgovor. Zbog srama ili komocije uglavnom se odlu~uju za lije~enje „na svoju ruku“. Neki tra`e pomo} u ~arobnim napicima, a upu}eniji se odlu~uju da manjak testosterona u tijelu nadoknade uzimanjem DHEA u obliku pripravka hrani. Kada manjak testosterona mu{karcu zagor~ava `ivot, najbolje je potra`iti pomo} porodi~nog ljekara. On }e ga, po potrebi, upu-

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba

Jeste ili znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Kod djelImi~nog puknu}a tetive, a u zavisnosti od stepena povrede, savjetuje se mirovanje uz ledenu terapiju i elasti~ni zavoj. Kasnije je lije~enje kao i u hroni~nih upala. Ako je tetiva potpuno prekinuta, njeno operativno spajanje jedino je lije~enje i treba ga poduzeti {to prije

U PRODAJI SU

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

33
Fras - a to je vrsta epilepti~nog napada tokom povi{ene tjelesne temperature - izgleda stra{no dramati~no. Dijete iznenada gubi svijest, ne reagira na pozive, usne mu poplave, disanje kratkotrajno prestane, javljaju se mlitavost ili uko~enost cijelog tijela uz jake gr~eve ruku i nogu

Dr
ORDINACIJA
hilova tetiva (lat. tendo Achillis) zavr{ni je dio troglavoga mi{i}a potkoljenice (lat. m. triceps surae) i hvata se na donju polovicu zadnje strane petne kosti (lat. calcaneus). To je najsna`nija tetiva u ~ovje~ijem tijelu, duga je pet do {est centimetara, a debela pet do {est milimetara. Ova tetiva nema ovojnicu, ve} je obla`e tanka opna koju nazivamo peritenonij (gr~. peri - oko, tenon - tetiva). Dok je sa zadnje strane tetiva pokrivena ko`om i fascijom potkoljenice, sprijeda je odijeljena od dubokog mi{i}nog sloja masnim tkivom {to joj olak{ava gibanje. Zahvaljuju}i Ahilovoj tetivi mi{i}i potkoljenice omogu}avaju nam da se podignemo na no`ne prste u stoje}em stavu. A stati na prste je itekako nu`no. Bez tog penjanja nema hoda, barem ne normalnog hoda.

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Vi{e vo}a, du`i `ivot
Ishrana s malim udjelom masti i velikom koli~inom vo}a i povr}a povezana je s manjim izgledima za smrt tokom deset godina istra`ivanja nau~nika Univerziteta Merilend, kojim je obuhva}eno 2.500 ispitanika starih od 70 do 79 godina. Starije osobe koje se pridr`avaju zdravog re`ima ishrane imaju manji rizik za smrt. Manji rizik od smrti imali su i ispitanici koji su umjesto crvenog mesa ~e{}e jeli piletinu i ribu. Nasuprot tome, najnezdravijom se pokazala ishrana s visokim udjelom zasi}enih masti i transmasnih kiselina karakteristi~nih za prera|enu hranu i slatki{e.

Ahilova tetiva odgovorna je za ravnote`u
Kada je ova tetiva povrije|ena, {epanje je vrlo karakteristi~no

Naj~e{}e povrede sportskih rekreativaca

Dr
ORDINACIJA
pilepti~ki napadi ~esti su u dje~ijem uzrastu, bilo da je rije~ zaista o epilepsiji, bilo da su simptom neke druge bolesti. Njihova klini~ka slika je jako razli~ita. Ponekad je rije~ o najjednostavnijim napadima kao {to je kratkotrajna odsutnost ili zastoj u govoru. Me|utim, mogu}i su i veliki napadi tokom kojih dijete izgubi svijest i uko~i se, dolazi do gr~enja mi{i}a, pa i cijeloga tijela. Roditelji ovu vrstu napada do`ivljavaju vrlo te{ko jer se pla{e da }e im dijete umrijeti.

Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

Jeste i li znal

Opasnost od frasa prestaje poslije {este godine
Roditeljima treba objasniti {ta je fras i upozoriti ih da se ovi napadi kod svakog tre}eg djeteta mogu ponoviti

Epilepti~ki napadi u dje~ijem uzrastu

Bijeli luk i osteoartritis
@ene koje konzumiraju prehranu bogatu bijelim lukom, lukom i prasom, izlo`ene su manjoj {ansi za razvoj osteoartritisa kuka. Pokazali su to rezultati nove britanske studije koji ne samo da ukazuju na mogu}i za{titni u~inak prehrane ve} i na potencijalnu mogu}nost kori{tenja spojeva otkrivenih u bijelom luku za razvoj novih lijekova. Iako su nau~nici i do sada sumnjali na mogu}u povezanost tjelesne te`ine i osteoartritisa, tek je najnovija britanska studija dublje istra`ila prehrambene navike i utjecaj koji bi mogao djelovati na razvoj i prevenciju stanja.

A

E

Brokula regulira {e}er

Ja~ina napada
No, ja~ina napada ne mora zna~iti da je rije~ o te`em problemu. Naime, fras - a to je vrsta epile-

Ograni~iti unos soli

Hroni~ne upale
Osim toga, ovaj je mi{i}ni splet sa svojom tetivom direktno odgovoran za odr`avanje ravnote`e. Tako kada je tetiva povrije|ena, {epanje je vrlo karakteristi~no i mo`e se go-

Ruptura Ahilove tetive

tovo odmah re}i da se radi upravo o toj povredi. Dvije su grupe povreda ove tetive. Jedne su hroni~ne upale, bilo same tetive, bilo njene ovojnice. One dolaze kao rezultat

Kod rekreativaca ne postoji kontinuirani trening, dolaskom na trening odmah krenu {utirati loptu (poslije cijele sedmice ili mjeseca provedenog u uredskoj stolici) i lako povrijede ahilovu tetivu. Zato je prije bilo kakve rekreacije potrebno prvo provesti dobro zagrijavanje i razgibavanje, a nakon toga se istegnuti. Tako }e se mogu}nost za povre|ivanje smanjiti na minimum. Ameri~ki Nacionalni centar za kontrolu bolesti preporu~uje da ljudi, svrstani u grupe s visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, trebaju konzumirati do 1.500 miligrama soli dnevno. Visok krvni pritisak mo`e uzrokovati sr~ane i mo`dane udare te mo`e dovesti do bubre`nih oboljenja.

Za{to je nu`no zagrijavanje

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

zbrajanja mnogih malih povreda koje je ta tetiva pretrpjela. Najve}u ulogu u nastajanju hroni~nih upala ima no{enje neadekvatne obu}e, hodanje ili tr~anje po tvrdoj podlozi, ili pak dugo stajanje povezano s nedovoljnim odmorom. Sama bolnost mo`e se javiti u bilo kojem dijelu tetive, od njenog hvati{ta za petnu kost pa sve do sredine potkoljenice. Ona u po~etku tek malo smeta pri hodanju, da bi vremenom smetala sve vi{e i vi{e, dok na kraju ne izazove {epanje i nemogu}nost oslanjanja na jednu ili obje noge. Samo mjesto boli mo`e, ali i ne mora, biti ote~eno, ali je tipi~no da je bolnost lako locirati kako pri kretnjama tako i na dodir. Ovakve povrede relativno se sporo lije~e, izme|u ostalog i zbog ~injenice da pro|e i mnogo mjeseci od prve male boli (dakle i prvog znaka da je povreda prisutna), do dolaska u ljekarsku ordinaciju.

Lije~enje se u glavnom svodi na fizikalnu terapiju (posebno elektroterapiju i ultrazvuk), te vje`be istezanja koje treba raditi i po sat vremena dnevno.

Akutne povrede
Druga skupina povreda Ahilove tetive su akutne povrede i to su u glavnom djelimi~ne ili potpune rupture (puknu}a). Njihovo je pojavljivanje vezano isklju~ivo za nagli tjelesni napor i/ili sportsku aktivnost. Najbrojnija populacija me|u onima koji zatra`e pomo} radi djelimi~nog ili potpunog puknu}a ove tetive su rekreativni sportisti, kod profesionalaca se to de{ava znatno rje|e. Kod djelimi~nog puknu}a tetive, a u zavisnosti od stepena povrede, savjetuje se mirovanje uz ledenu terapiju i elasti~ni zavoj. Kasnije je lije~enje kao i kod hroni~nih upala. Ako je tetiva potpuno prekinuta, njeno operativno spajanje jedino je lije~enje i treba ga poduzeti {to prije.

A {ta raditi u slu~aju napada? Dijete treba postaviti da le`i na desnom boku, glavu mu okrenuti na desnu stranu jer se tako izbjegava udisanje povra}enog sadr`aja ili pljuva~ke. Treba skloniti i o{tre predmete da se dijete ne bi povrijedilo. pti~nog napada tokom povi{ene tjelesne temperature, izgleda stra{no dramati~no. Dijete iznenada gubi svijest, ne reagira na pozive, usne mu poplave, disanje kratkotrajno prestane, javljaju se mlitavost ili uko~enost cijelog tijela uz jake gr~eve ruku i nogu. Me|utim, roditeljima treba objasniti da te febrile konvulzije (to im je stru~ni naziv) imaju jako dobru prognozu i ne dovode do o{te}enja mozga. No, isto tako treba upozoriti da se ovakvi napadi kod jedne tre}ine djece mogu ponoviti. Ti napadi se javljaju kod djece od {est mjeseci do pet godina, koja nema-

Uputstvo roditeljima

Napad mo`e biti provociran povi{enom temperaturom

Vo}e na trpezi
Kivi u kola~ima

Specijaliteti za prave gurmane

ju meningitis ili encefalitis, i kod koje je do tada, psihomotorni razvoj bio potpuno normalan. Napadi mogu biti provocirani povi{enom temperaturom, nespavanjem, uzimanjem alkohola, dugotrajnim igranjem igrica, izlaganjem drugim fotoefektima, uzimanjem droga, stimulativnih sredstava... Bez obzira na to do`ivi li dijete napad kojem je prethodila provokacija ili ne, neophodno je odvesti ga neurologu. Prognoza epilepsije zavisi od uzroka koji je doveo do napada.

Ina~e, ako neurolog utvrdi da je rije~ o tipi~nim febrilnim konvulzijama, nije neophodno dopunsko neurolo{ko ispitivanje, kao {to su snimanje mo`dane aktivnosti ili magnetna rezonanca. Febrilne konvulzije nisu

epilepsija, no postoje neke zajedni~ke crte me|u njima, pa se febrilne konvulzije ubrajaju u takozvane epilepti~ke sindrome. Va`no je i naglasiti da rizik od frasa prestaje kada djeca napune {est godina.

PRIVATNA ORDINACIJA

„ZUKI]“
Grbavi~ka 3, Sarajevo Tel. 061 103-108, 062 286-956, 033 204-640

Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - epilepsije, glavobolje, vrtoglavice, neuroze, psihoze, polineuropatije, Parkinsonova b., multipla skleroza Ultrazvu~na dijagnostika - ultrazvuk abdomena, male zdjelice, dojki, {titnja~e - Color doppler krvnih sudova

Neurolo{ki pregled
Bilo bi korisno da roditelji, u slu~aju ponavljanja frasa, porazgovaraju s dje~ijim neurologom o mogu}nosti preventivnog davanja lijeka pri povi{enoj temperaturi.

Kako pripremiti meso zeca, srne, fazana...

Tarik Zuki}

Prof. dr.

Osobama s dijabetesom tip 2 brokula poma`e u regulaciji {e}era u krvi, a kod onih koje imaju glukozu na gornjoj granici mo`e sprije~iti pojavu bolesti. Kod osoba koje imaju smanjenu toleranciju na glukozu tako|er spre~ava pojavu dijabetesa. Hrom, koji se u brokuli nalazi u tragovima, najzaslu`niji je u pove}anju efikasnosti inzulina. Hrom rje{ava sve probleme s glukozom. Ako je nivo {e}era u krvi nizak - vra}a ga na normalu, a manjak tog minerala u ishrani pove}ava u~estalost dijabetesa tipa 2. Hroma ima u ora{astom vo}u, ostrigama, gljivama, integralnim `itaricama, p{eni~nim pahuljicama, pivu, vinu, pivskom kvascu i brokuli.

Jeste ili znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Kod djelImi~nog puknu}a tetive, a u zavisnosti od stepena povrede, savjetuje se mirovanje uz ledenu terapiju i elasti~ni zavoj. Kasnije je lije~enje kao i u hroni~nih upala. Ako je tetiva potpuno prekinuta, njeno operativno spajanje jedino je lije~enje i treba ga poduzeti {to prije

U PRODAJI SU

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

33
Fras - a to je vrsta epilepti~nog napada tokom povi{ene tjelesne temperature - izgleda stra{no dramati~no. Dijete iznenada gubi svijest, ne reagira na pozive, usne mu poplave, disanje kratkotrajno prestane, javljaju se mlitavost ili uko~enost cijelog tijela uz jake gr~eve ruku i nogu

Dr
ORDINACIJA
hilova tetiva (lat. tendo Achillis) zavr{ni je dio troglavoga mi{i}a potkoljenice (lat. m. triceps surae) i hvata se na donju polovicu zadnje strane petne kosti (lat. calcaneus). To je najsna`nija tetiva u ~ovje~ijem tijelu, duga je pet do {est centimetara, a debela pet do {est milimetara. Ova tetiva nema ovojnicu, ve} je obla`e tanka opna koju nazivamo peritenonij (gr~. peri - oko, tenon - tetiva). Dok je sa zadnje strane tetiva pokrivena ko`om i fascijom potkoljenice, sprijeda je odijeljena od dubokog mi{i}nog sloja masnim tkivom {to joj olak{ava gibanje. Zahvaljuju}i Ahilovoj tetivi mi{i}i potkoljenice omogu}avaju nam da se podignemo na no`ne prste u stoje}em stavu. A stati na prste je itekako nu`no. Bez tog penjanja nema hoda, barem ne normalnog hoda.

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Vi{e vo}a, du`i `ivot
Ishrana s malim udjelom masti i velikom koli~inom vo}a i povr}a povezana je s manjim izgledima za smrt tokom deset godina istra`ivanja nau~nika Univerziteta Merilend, kojim je obuhva}eno 2.500 ispitanika starih od 70 do 79 godina. Starije osobe koje se pridr`avaju zdravog re`ima ishrane imaju manji rizik za smrt. Manji rizik od smrti imali su i ispitanici koji su umjesto crvenog mesa ~e{}e jeli piletinu i ribu. Nasuprot tome, najnezdravijom se pokazala ishrana s visokim udjelom zasi}enih masti i transmasnih kiselina karakteristi~nih za prera|enu hranu i slatki{e.

Ahilova tetiva odgovorna je za ravnote`u
Kada je ova tetiva povrije|ena, {epanje je vrlo karakteristi~no

Naj~e{}e povrede sportskih rekreativaca

Dr
ORDINACIJA
pilepti~ki napadi ~esti su u dje~ijem uzrastu, bilo da je rije~ zaista o epilepsiji, bilo da su simptom neke druge bolesti. Njihova klini~ka slika je jako razli~ita. Ponekad je rije~ o najjednostavnijim napadima kao {to je kratkotrajna odsutnost ili zastoj u govoru. Me|utim, mogu}i su i veliki napadi tokom kojih dijete izgubi svijest i uko~i se, dolazi do gr~enja mi{i}a, pa i cijeloga tijela. Roditelji ovu vrstu napada do`ivljavaju vrlo te{ko jer se pla{e da }e im dijete umrijeti.

Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

Jeste i li znal

Opasnost od frasa prestaje poslije {este godine
Roditeljima treba objasniti {ta je fras i upozoriti ih da se ovi napadi kod svakog tre}eg djeteta mogu ponoviti

Epilepti~ki napadi u dje~ijem uzrastu

Bijeli luk i osteoartritis
@ene koje konzumiraju prehranu bogatu bijelim lukom, lukom i prasom, izlo`ene su manjoj {ansi za razvoj osteoartritisa kuka. Pokazali su to rezultati nove britanske studije koji ne samo da ukazuju na mogu}i za{titni u~inak prehrane ve} i na potencijalnu mogu}nost kori{tenja spojeva otkrivenih u bijelom luku za razvoj novih lijekova. Iako su nau~nici i do sada sumnjali na mogu}u povezanost tjelesne te`ine i osteoartritisa, tek je najnovija britanska studija dublje istra`ila prehrambene navike i utjecaj koji bi mogao djelovati na razvoj i prevenciju stanja.

A

E

Brokula regulira {e}er

Ja~ina napada
No, ja~ina napada ne mora zna~iti da je rije~ o te`em problemu. Naime, fras - a to je vrsta epile-

Ograni~iti unos soli

Hroni~ne upale
Osim toga, ovaj je mi{i}ni splet sa svojom tetivom direktno odgovoran za odr`avanje ravnote`e. Tako kada je tetiva povrije|ena, {epanje je vrlo karakteristi~no i mo`e se go-

Ruptura Ahilove tetive

tovo odmah re}i da se radi upravo o toj povredi. Dvije su grupe povreda ove tetive. Jedne su hroni~ne upale, bilo same tetive, bilo njene ovojnice. One dolaze kao rezultat

Kod rekreativaca ne postoji kontinuirani trening, dolaskom na trening odmah krenu {utirati loptu (poslije cijele sedmice ili mjeseca provedenog u uredskoj stolici) i lako povrijede ahilovu tetivu. Zato je prije bilo kakve rekreacije potrebno prvo provesti dobro zagrijavanje i razgibavanje, a nakon toga se istegnuti. Tako }e se mogu}nost za povre|ivanje smanjiti na minimum. Ameri~ki Nacionalni centar za kontrolu bolesti preporu~uje da ljudi, svrstani u grupe s visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, trebaju konzumirati do 1.500 miligrama soli dnevno. Visok krvni pritisak mo`e uzrokovati sr~ane i mo`dane udare te mo`e dovesti do bubre`nih oboljenja.

Za{to je nu`no zagrijavanje

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

zbrajanja mnogih malih povreda koje je ta tetiva pretrpjela. Najve}u ulogu u nastajanju hroni~nih upala ima no{enje neadekvatne obu}e, hodanje ili tr~anje po tvrdoj podlozi, ili pak dugo stajanje povezano s nedovoljnim odmorom. Sama bolnost mo`e se javiti u bilo kojem dijelu tetive, od njenog hvati{ta za petnu kost pa sve do sredine potkoljenice. Ona u po~etku tek malo smeta pri hodanju, da bi vremenom smetala sve vi{e i vi{e, dok na kraju ne izazove {epanje i nemogu}nost oslanjanja na jednu ili obje noge. Samo mjesto boli mo`e, ali i ne mora, biti ote~eno, ali je tipi~no da je bolnost lako locirati kako pri kretnjama tako i na dodir. Ovakve povrede relativno se sporo lije~e, izme|u ostalog i zbog ~injenice da pro|e i mnogo mjeseci od prve male boli (dakle i prvog znaka da je povreda prisutna), do dolaska u ljekarsku ordinaciju.

Lije~enje se u glavnom svodi na fizikalnu terapiju (posebno elektroterapiju i ultrazvuk), te vje`be istezanja koje treba raditi i po sat vremena dnevno.

Akutne povrede
Druga skupina povreda Ahilove tetive su akutne povrede i to su u glavnom djelimi~ne ili potpune rupture (puknu}a). Njihovo je pojavljivanje vezano isklju~ivo za nagli tjelesni napor i/ili sportsku aktivnost. Najbrojnija populacija me|u onima koji zatra`e pomo} radi djelimi~nog ili potpunog puknu}a ove tetive su rekreativni sportisti, kod profesionalaca se to de{ava znatno rje|e. Kod djelimi~nog puknu}a tetive, a u zavisnosti od stepena povrede, savjetuje se mirovanje uz ledenu terapiju i elasti~ni zavoj. Kasnije je lije~enje kao i kod hroni~nih upala. Ako je tetiva potpuno prekinuta, njeno operativno spajanje jedino je lije~enje i treba ga poduzeti {to prije.

A {ta raditi u slu~aju napada? Dijete treba postaviti da le`i na desnom boku, glavu mu okrenuti na desnu stranu jer se tako izbjegava udisanje povra}enog sadr`aja ili pljuva~ke. Treba skloniti i o{tre predmete da se dijete ne bi povrijedilo. pti~nog napada tokom povi{ene tjelesne temperature, izgleda stra{no dramati~no. Dijete iznenada gubi svijest, ne reagira na pozive, usne mu poplave, disanje kratkotrajno prestane, javljaju se mlitavost ili uko~enost cijelog tijela uz jake gr~eve ruku i nogu. Me|utim, roditeljima treba objasniti da te febrile konvulzije (to im je stru~ni naziv) imaju jako dobru prognozu i ne dovode do o{te}enja mozga. No, isto tako treba upozoriti da se ovakvi napadi kod jedne tre}ine djece mogu ponoviti. Ti napadi se javljaju kod djece od {est mjeseci do pet godina, koja nema-

Uputstvo roditeljima

Napad mo`e biti provociran povi{enom temperaturom

Vo}e na trpezi
Kivi u kola~ima

Specijaliteti za prave gurmane

ju meningitis ili encefalitis, i kod koje je do tada, psihomotorni razvoj bio potpuno normalan. Napadi mogu biti provocirani povi{enom temperaturom, nespavanjem, uzimanjem alkohola, dugotrajnim igranjem igrica, izlaganjem drugim fotoefektima, uzimanjem droga, stimulativnih sredstava... Bez obzira na to do`ivi li dijete napad kojem je prethodila provokacija ili ne, neophodno je odvesti ga neurologu. Prognoza epilepsije zavisi od uzroka koji je doveo do napada.

Ina~e, ako neurolog utvrdi da je rije~ o tipi~nim febrilnim konvulzijama, nije neophodno dopunsko neurolo{ko ispitivanje, kao {to su snimanje mo`dane aktivnosti ili magnetna rezonanca. Febrilne konvulzije nisu

epilepsija, no postoje neke zajedni~ke crte me|u njima, pa se febrilne konvulzije ubrajaju u takozvane epilepti~ke sindrome. Va`no je i naglasiti da rizik od frasa prestaje kada djeca napune {est godina.

PRIVATNA ORDINACIJA

„ZUKI]“
Grbavi~ka 3, Sarajevo Tel. 061 103-108, 062 286-956, 033 204-640

Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - epilepsije, glavobolje, vrtoglavice, neuroze, psihoze, polineuropatije, Parkinsonova b., multipla skleroza Ultrazvu~na dijagnostika - ultrazvuk abdomena, male zdjelice, dojki, {titnja~e - Color doppler krvnih sudova

Neurolo{ki pregled
Bilo bi korisno da roditelji, u slu~aju ponavljanja frasa, porazgovaraju s dje~ijim neurologom o mogu}nosti preventivnog davanja lijeka pri povi{enoj temperaturi.

Kako pripremiti meso zeca, srne, fazana...

Tarik Zuki}

Prof. dr.

Osobama s dijabetesom tip 2 brokula poma`e u regulaciji {e}era u krvi, a kod onih koje imaju glukozu na gornjoj granici mo`e sprije~iti pojavu bolesti. Kod osoba koje imaju smanjenu toleranciju na glukozu tako|er spre~ava pojavu dijabetesa. Hrom, koji se u brokuli nalazi u tragovima, najzaslu`niji je u pove}anju efikasnosti inzulina. Hrom rje{ava sve probleme s glukozom. Ako je nivo {e}era u krvi nizak - vra}a ga na normalu, a manjak tog minerala u ishrani pove}ava u~estalost dijabetesa tipa 2. Hroma ima u ora{astom vo}u, ostrigama, gljivama, integralnim `itaricama, p{eni~nim pahuljicama, pivu, vinu, pivskom kvascu i brokuli.

34

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

35

Najnovija saznanja

Dr
ORDINACIJA

Tretmani za pomla|ivanje ko`e oko usana temelje se na stimulaciji razvoja novog vezivnog tkiva i mehani~kog uklanjanja bora. Razvojem frakcijskog lasera otvoreno je novo razdoblje u pri~i o tim borama. No, osim njihovog uklanjanja ~esto je potrebno kombinirati druge tretmane za {to bolji rezultat
Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Migrena je ~e{}a kod `ena s hroni~nom boli

Laser vrlo uspje{no otklanja pu{a~ke bore
Na raspolaganju je niz tretmana, a prvi je neodimij yag laser koji stimulira razvoj kolagena koji popunjava bore
Pu{enje ostavlja ru`ne tragove oko usana

Tretmani podmla|ivanja ko`e oko usana

Bol u zdjelici i migrena su povezani
Kada je `ensko zdravlje u pitanju, dvije naj~e{}e hroni~ne bolesti su migrena i bol u zdjelici. Ameri~ki stru~njaci tvrde kako su upravo one povezane! Hroni~na zdjeli~na bol odnosi se na bol koju osje}ate u podru~ju izme|u pupka i kukova, a pritom traje {est mjeseci ili du`e. Uzrok boli u zdjelici ~esto je te{ko utvrditi. Mnoge `ene nikada ne dobiju ta~nu dijagnozu, ali to ne zna~i da se radi o imaginarnoj ili neizlje~ivoj vrsti boli. Ako je uzrok boli poznat, lije~enje se fokusira na njega. Kada se uzrok boli ne zna, lije~enjem se `eli utjecati na bol. Sedam od deset `ena s hroni~nom boli u zdjelici tako|er pate zbog migrena, {to je trostruko vi{e nego kod drugih `ena.

G

lavni uzroci razvoja bora oko usana su sunce i pu{enje. Uz to, i drugi faktori imaju veliku ulogu: hladno}a, smog, prehrana... Na sunce i pu{enje mo`emo utjecati, no na sam proces starenja ne mo`emo, nego ga samo mo`emo usporiti. Tretmani za pomla|ivanje ko`e oko usana temelje se na stimulaciji razvoja novog vezivnog tkiva i mehani~kog uklanjanja bora. Razvojem frakcijskog lasera otvoreno je novo razdoblje u pri~i o tim borama.

na licu. Do danas je obavljeno gotovo sedam miliona tretmana popunjavanja bora ovim filerima u vi{e od 70 zemalja svijeta. Injekciono se apliciraju nakon prethodno datog lokalnog anestetika. Postupak je vrlo brz, rezultat trenuta~an, a primjena make-upa i {minke mogu}a je nakon nekoliko sati od intervencije. Rezultati ovog tretmana vidljivi su 6 do 8 mjeseci nakon tretmana.

Sporije srce - stariji mozak
Zdravi ljudi ~ije srce radi sporije i pumpa manje krvi imaju stariji mozak u odnosu na druge ljude, zaklju~ili su nau~nici s Univerziteta u Bostonu skeniranjem 1.500 osoba. Slab rad srca mo`e ubrzati starenje mozga do dvije godine. Pojava je uo~ena kod osoba u tridesetim godinama koje nisu imale problema s bolestima srca, kao i kod starijih ljudi koji su imali neko oboljenje kardiovaskularnog sistema. Rezultati studije pokazuju da skoro tre}ina njih ima nizak sr~ani indeks, a on je povezan sa smanjenom i sporijom aktivno{}u mozga. Jedno od obja{njenja jeste da slabije pumpanje krvi iz srca mo`e smanjiti i koli~inu koja sti`e do mozga, uzrokuju}i time smanjeni dotok kisika i hranljivih materija.

Studija iz Bostona

Mo} lasera
No, osim njihovog uklanjanja ~esto je potrebno kombinirati druge tretmane za {to bolji rezultat. Kod tankih usana mo`e se s punja~ima pove}ati njihov volumen. Kako bi se postigli {to

zultati su vidljivi za 2-3 mjeseca, a kona~ni rezultat se vidi za 6-9 mjeseci. Treba napomenuti da se po potrebi mogu istovremeno ukloniti dlake s nadusnice i brade. Nije potreban oporavak, a kvalitet i izgled ko`e znatno su pobolj{ani. Potrebna su tri tretmana. Na istom principu dje-

Trajni fileri
Danas se koriste i trajni fileri za popunjavanje bora kao {to je Aquamid, ~iji efekti ne prolaze ni nakon dugog niza godina i zato je jako bitno kome }ete dati svoje povjerenje da uradi taj zahvat. Sli~ni efekti se mogu posti}i i kori{}enjem profiltriranog vlastitog potko`nog masnog tkiva koje se uzima sa stomaka ili nekog drugog mjesta gdje ga ima vi{ka, metodom liposukcije, a potom koristi za ispunjavanje bora. bolji rezultati, savjetuje se tretman uklanjanja bora oko usana zapo~eti pri prvoj pojavi bora. Na raspolaganju je niz tretmana, a prvi je neodimij yag laser koji stimulira razvoj kolagena koji popunjava bore. Reluju i radiovalovi, ali bez efekta na dlake. Isti je broj tretmana, ali je efekt ja~e izra`en. Erbium laser mehani~ki skida slojeve ko`e i tako uklanja bore te poti~e razvoj novog kolagena. Potrebna je lokalna

anestezija s injekcijom kao kod stomatologa te 1-3 tretmana uz oporavak 7-20 dana. Ako se koristi led tehnologija, znatno se skra}uje oporavak. Po potrebi se mo`e ciljano i}i na pojedina~ne duboke bore. Frakcijski laser osim bora uklanja i pigmentaciju. Oporavak traje 2-4 dana te nije potrebna anestezija. Broj tretmana je 13. Laser o{teti ko`u ispod povr{ine u obliku cilindra {to organizam izbaci i nadomjesti novim kolagenom, te tako nestaje bora. Ovo je metoda izbora naro~ito za pu{a~ke bore. Ukoliko je do{lo do jakog o{te}enja ko`e oko usana u vidu dubokih bora, tretman izbora su dermalni fileri, naj~e{}e oni na bazi kolagena ili hijaluronske kiseline. Fileri se ubrizgavaju pod ko`u, nakon ~ega se pove}ava volumen ispod ko`e, a samim time se posti`e mladolik izgled.

Dermalni fileri
Ne{kodljivost i predvidljivo djelovanje Restylan i Perlane filera ve} je dokazana. To su nazivi za stabilne hijaluronske kiseline. Hijaluronska kiselina je polisaharid koji se nalazi u vezivnom tkivu dermisa. Ona u kombinaciji s vlaknima kolagena i elastina ko`i daje oblik i vlagu. Restylane i Perlane su najpopularniji dermalni fileri ne`ivotinjskog porijekla koji se koriste

Prof. dr. Edin Suljagi}
Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44 Dermatolo{ki pregledi njanje plavih i crvenih Alergolo{ka testiranja kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja spolnih bradavica, virusnih bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrbradavica, benignih izraslina na go|enja ko`i, RESTYLANE tehnika Hemijski piling Lasersko pove}anja usana skidanje tetoaza Lasersko uklanjanje dla~ica - laFrakcijski laser za uklanjanje serska epilacija Lasersko uklao`iljaka od akni.

Istra`ivanje iz Ro~estera

36

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE

Kako nastaje ekcem?
Nau~nici su otkrili kako ekcem ne ovisi samo o problemima u povr{inskom sloju ko`e nego i spojnicama izme|u }elija. Kada su provodili pretrage na slojevima ko`e zdravih osoba i onih koje imaju ekcem, stru~njaci s Univerziteta Ro~ester ustanovili su kako je ~vrsti spoj, koji spre~ava prodor vode i ~estica kroz ko`u, jak i upravo onakav kakav mu ime da naslutiti, ~vrst, kod zdravih ispitanika, odnosno opu{ten kod osoba koje imaju ekcem. Kod njih je ustanovljen smanjen nivo proteina claudina-1, koji se tako|er nalazi u manjoj koli~ini kod osoba koje boluju od psorijaze. Ekcem je naj~e{}i oblik dermatitisa koji je karakteriziran hroni~no upaljenom ko`om, svrbe`om ili mjehuri}ima na ko`i. Uglavnom se pojavljuje na licu, ru~nim zglobovima i koljenima, ali ne mora nu`no zna~iti da je ograni~en na ta podru~ja.

Upalne promjene na ko`i

Dr
ORDINACIJA
o je trpio ili trenutno podnosi bolove koji ne reagiraju, ili vrlo slabo reagiraju na lijekove, mora probati relativno novu i modernu metodu lije~enja, koja je ne samo u~inkovita nego su joj i nuspojave zanemarive.

Mezoterapija ima naro~ito {iroku primjenu u lije~enju promjena u ko`i koje su nastale kao posljedica preranog starenja usljed djelovanja vanjskih faktora, prije svega sunca, ali i u lije~enju manifestacija starenja usljed fiziolo{kih procesa Pi{e: Prof dr. Naima Arslanagi}

[ta sve lije~i mezoterapija
Velika u~inkovitost

Moderni medicinski tretmani

Metoda koja ne zahtijeva veliku tehnolo{ku podr{ku, ali objedinjuje na{u nau~nu medicinu s tradicionalnom kineskom medicinom

K

Skener efikasan u otkrivanju raka u ranom stadiju
Rak plu}a u ranom stadiju, kada se jo{ mo`e lije~iti hirur{kim putem kod ve}ine ljudi, mogu}e je otkriti uz pomo} spiralnog skenera, konstatirala je grupa nau~nika s Univerziteta Kornel u Njujorku. Nau~nici su obavili istra`ivanje na 31.567 osoba podvrgnutih toj dijagnosti~koj metodi izme|u 1993. i 2005. godine. Kod 484 u~esnika u istra`ivanju dijagnosticiran je rak koji je potom potvr|en biopsijom. U 85 posto slu~ajeva tumor je bio u po~etnom stadiju. Mjesec nakon dijagnoze raka operirana su 302 pacijenta, {to im je u velikoj mjeri produ`ilo `ivot.

Nevjerovatno, re}i }ete, ali jo{ 1952. godine dr. Mi{el Pistor, porodi~ni ljekar, izumio je metodu koja ne zahtijeva veliku tehnolo{ku podr{ku, ali objedinjuje na{u nau~nu medicinu s tradicionalnom kineskom medicinom. Lije~enje je prozvao mezoterapijom jer se lijekovi daju u srednji dio ko`e, mezoderm, {to bli`e mjestu poreme}aja, da bi djelovali tamo gdje je potrebno, a pri tome ne uni{tili organe kao jetru, bubrege, `eludac i sl. Zbog svoje jednostavnosti i velike u~inkovitosti, metoda je prihva}ena u cijelom svijetu i danas je prakticiraju mnogi ljekari koji su pro{li edukaciju iz lije~enja mezoterapijom. Kome je namijenjena mezoterapija? Svima koji se brinu za svoje zdravlje i `ele u~inkovito lije~enje bez nuspojava. Mezoterapijom se lije~e problemi lokalne i regionalne cirkulacije, bolovi u le|ima, mi{i}ima i zglobovima, sportske ozljede, glavobolje, ginekolo{ki poreme}aji. Ona je efikasna i u lije~enju bolesti zubnog mesa, poreme}aja raspolo`enja i spavanja, u lije~enju bora i celulita te neuralgija. Primarna namjena mezoterapije je bila da otkloni bol pacijentima koji radi o{te}enja organa ili svijesti o {tetnosti lijekova

Lijekovi se daju u srednji dio ko`e, mezoderm

nkture, mezoterapija se primjenjuje puno rje|e, u prosjeku jednom mjese~no, osim ako pacijent nema potrebe za ~e{}im dolascima. Osnovna su-

Ko ne mo`e na tretman
Mezoterapijska procedura primjenjuje se kod zdravih osoba, a ne radi se pacijentima kod kojih postoje alergija ili preosjetljivost na lijekove ili neke namirnice. Ne izvodi se ni kod dijabeti~ara, osoba koje imaju akutne infektivne bolesti i te`a somatska oboljenja, kao ni tokom trudno}e i dojenja. nisu mogli ili htjeli lijekove uzimati na usta. Ta metoda putem malih mikro uboda u srednji i gornji sloj ko`e (1-4 mm), u ovisnosti o dijelu tijela, donosi lijek tamo gdje postoji bolni proces. Ko`a, kao veliki rezervoar, tada polako otpu{ta lijek do bolnog mjesta, a djelovanje je dugotrajno. Za razliku od akupupstanca koja se primjenjuje je lokalni anestetik, uz lijekove koji pospje{uju cirkulaciju, smanjuju upalu, vitaminske koktele.

Nema nuspojava
Prednost mezoterapije je da se daje samo desetina lijeka koji bi se ina~e uzeo na usta ili klasi~nom intramuskularnom injekcijom, tako da nuspojave ne postoje ili su svedene na najmanju mogu}u mjeru. Mezoterapija ima naro~ito {iroku primjenu u lije~enju promjena u ko`i koje su nastale kao posljedica preranog starenja usljed djelovanja vanjskih faktora, prije svega sunca, ali i u lije~enju manifestacija starenja usljed fiziolo{kih procesa. Mezoterapija je minimalno invazivna metoda, provodi se najtanjim iglama. Poslije lije~enja mogu se mjestimi~no pojaviti hematomi koji se povla~e za nekoliko dana.

FILM

28

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

show biz
Novu godinu

37

Najbolje odjeveni

MUZIKA

Demi Mur kod Sandre Meljni~enko
Demi Mur (Moore) i A{ton Ku~er (Ashton Kutcher) krstarili su Karibima na luksuznoj jahti „A“ s nekada{njom ~lanicom grupe „Models“ Sandrom Glumac Semjuel L. D`ekson (Samuel Jackson) igrat }e u trileru „Meeting Evil“, koji }e biti snimljen u nezavisnoj produkciji. Re`iser Kris Fi{er (Chris Fisher) snimat }e film po romanu Tomasa Bergera (Thomas) iz 1992. godine. Luk Vilson (Luke Wilson) }e tuma~iti depresivnog agenta za prodaju nekretnina koji ostaje bez posla i koji upoznaje misterioznog ~ovjeka kojeg glumi D`ekson. Snimanje po~inje 8. januara u Nju Orleansu.

Novogodi{nji odmor na Karibima

VEZE Holivudski glumci proslavili skupa
Sandra i Rajan glumili su u „Vjeridbi“

Misteriozni Semjuel

Demi sti`e na luksuznu jahtu

Meljni~enko i njenim suprugom, milijarderom Andrejem. Demi i A{ton su Novu godinu slavili kod Romana Abramovi~a, tako|er na Karibima, a Abramovi~ je zamolio svoje bogate prijatelje Meljni~enko da se stave na raspolaganje njegovim gostima. Tako su mnogi poznati, me|u kojima i Salma Hajek (Hayek), Gven Stefani (Gwen), Bijonse (Beyonce), D`ejson Stetam (Jason Statham), Orlando Blum (Bloom), Kanja Vest (Kanye West), mogli birati `ele li odsjesti na Abramovi~evom imanju na otoku ili na nekoj od jahti njegovih prijatelja. Luda zabava ko{tala je pet miliona dolara.

Sandra Bulok u vezi s Rajanom Rejnoldsom?
Sjedili su s nekoliko prijatelja, ali je bilo jasno da su do{li zajedno, kazala je go{}a restorana
Zvijezde filma „Vjeridba“ Sandra Bulok (Bullock) i biv{i suprug jedne od najseksepilnijih `ena na svijetu Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) Rajan Rejnolds (Ryan Raynolds) fotografirani su zajedno na proslavi Nove godine. Rajan (34) i Sandra (46) ispra}ali su staru godinu u bistrou „Besse“ u Teksasu zajedno s nekoliko prijatelja. - Nisu se odvajali - prenosi „Daily Mail“ izjavu neimenovane `ene koja je slavila Novu godinu na istom mjestu kao i holivudske zvijezde. - Sjedili su s nekoliko prijatelja, ali je bilo jasno da su

„Muse „ u svemiru

do{li zajedno - kazala je. „Daily Mail“ je ~ak prenio poruku koju je jedna posjetiteljica bistroa ostavila na Twitteru jutro poslije `urke. - Mu` i ja smo se odli~no proveli sino}, a {lag na torti su bili Sandra Bulok i Rajan Rejnold na plesnom podiju.

Romeo Bekam: Komplimenti magazina GQ

Ljepotica dana Pamela Anderson

Bekamov sin na 26. mjestu
Iako ima samo osam godina, Romeo Bekam (Beckham) na{ao se na listi najbolje odjevenih mu{karaca u Engleskoj prema ~asopisu GQ. Sin Dejvida Bekama (David) krenuo je, o~ito, o~evim stopama kad je moda u pitanju. Nogometa{ se, tako|er, nalazi na listi najbolje odjevenih. Dok je Romeo 26. po redu na listi od 30 najbolje odjevenih mu{karaca, Dejvid je zauzeo 16. mjesto. Stru~njaci su Romea opisali kao „zvijezdu budu}nosti“ koji je pro{le godine potpisao ugovor za jednu modnu marku. Najbolje odjeveni mu{karac, prema izboru ~asopisa GQ, jeste glumac Aron D`onson (Aaron Johnson). Na listi najbolje odjevenih na{ao se i bra~ni par Elton D`on (John) i Dejvid Furni{ (David Furnish). Dejvid je pretekao svog supruga te se tako nalazi na 6. mjestu top-liste, a Elton John zauzeo je 21. mjesto.

Indijana umire?

Poklon D`uda Loua Sijeni Miler

Jo{ ima {ta pokazati

Frontmen benda „Muse“ Met Belami (Matt Bellamy) otkrio je britanskim medijima da „stadioni vi{e nisu dovoljni“. - Razgovarali smo o tome da sviramo u svemiru. To je na{a `elja i razmi{ljam da kontaktiram Ri~arda Brensona (Richard Branson) povodom ovoga i vidim mo`e li nam iza}i ususret - rekao je Belami, prenosi „The Sun“. Frontmen je dodao da bi problem mogla predstavljati velika koli~ina opreme koja „prati“ jedan bend te da }e za svirku u svemiru ponijeti samo „najophodnije“.

Najgora pjesma

Snimanje petog nastavka pri~e o najpoznatijem „filmskom“ arheologu Indijani D`onsu (Indiana Jones) uskoro }e po~eti, a glumac Harison Ford (Harrison) je u razgovoru sa Stivenom Spilbergom (Steven Spielberg) izjavio da pri`eljkuje smrt lika koji ga je proslavio. Tako je, prema podacima koje otkriva bliski izvor, Ford izjavio da bi bilo dobro da Indijanin {e{ir i bi~ preuzme njegov sin u novom nastavku serijala.

Pamela u januarskom izdanju „Playboya“

U ulozi kraljice

Dajen Kruger (Diane), poznata po ulogama u filmovima „Troja“, „Prokletnici“ i „Nacionalno blago“, igrat }e kraljicu Mariju Antoanetu (Marie Antoinette) u filmu Benoa @akoa (Benoit Jacquot). Glavnu ulogu u filmu koji }e se baviti posljednjim danima Francuske revolucije trebalo je da tuma~i francuska „Bond djevojka“ Eva Grin (Green), ali se ona u posljednjem trenutku povukla iz filma.

D`ud Lou (Jude Law) svoju je djevojku Sijenu Miler (Sienna Miller) iznenadio grandioznom gestom za Bo`i}. Kupio joj je klavir i u njega sakrio prsten sa safirima vrijedan 130 hiljada funti, ~ime je potaknuo glasine da se njome namjerava o`eniti ove godine. - Sijena je po~ela jecati kada je otvorila poklopac klavira. Unutra je bila kutijica od istog drveta kao i klavir, a u njoj dijamantni prsten sa safirima ispri~ao je jedan prijatelj para. D`ud i Sijena nakon toga su se zaputili u Keniju, gdje su proveli novogodi{nje praznike. Sada su se vratili u London, a 38godi{nji D`ud navodno planira vjen~anje prije no {to pro|e ova godina. - Njihova porodica i prijatelji o~ekuju pozivnice svakog trenutka - dodaje izvor. Glumac je sa svojom djevojkom vezu obnovio nakon prekida zbog njegove afere s dadiljom.

Prsten od 130.000 funti u klaviru

Miler: Jecala kad je vidjela poklon

Nakon du`e od 20 godina nakon {to se po prvi put pojavila u tom presti`nom ~asopisu za mu{karce zanosna Pamela Anderson ponovo, po 13. put do sada, krasi naslovnicu „Playboya“. Danas ~etrdesettrogodi{nja Pamela u februaru 1990. po prvi put je postala

„Playboyeva djevojka mjeseca“, a 25.000 dolara, koliko je dobila za to snimanje, donirala je u humanitarne svrhe neprofitnoj organizaciji „Waves For Water“, koja osigurava filtere za vodu zajednicama kojima pitka voda nije dostupna.

Makoli i Mila tajili prekid veze
Potvrda informacije da su Makoli Kalkin (Macaulay Culkin) i Mila Kunis prekinuli nakon osam i po godina veze kona~no je stigla od portparola mlade glumice koji je za „New York Post“ kazao: - Prekid je bio sporazuman te }e ostati u prijateljskim odnosima. Neimenovani izvori tvrde kako je par prekinuo jo{ prije nekoliko mjeseci, ali se ta vijest tajila zbog promocije Milinog novog filma „Crni labud“. Da je gluma~ki par prekinuo, pro~ulo se jo{ krajem decembra, kad je jedan od njihovih prijatelja ispri~ao medijima da je nekada{njoj dje~ijoj zvijezdi blagdanskih obiteljskih komedija „Sam u ku}i“ rastanak s Milom te{ko pao:

Zbog promocije njenog filma

Lou: Planira `enidbu

Kalkin i Kunis: Osam godina skupa

- Slomljeno mu je srce. Prekinuli su bez velike pompe prije nekog vreme-

na. Makoli i Mila u vezi su bili od maja 2002. godine.

Met Leblank (Matt LeBlanc) smatra kako ga ljudi do`ivljavaju kao budalu. Glumac poznat iz serije „Prijatelji“, gdje je glumio bedastog D`oija (Joey), ka`e da mu se i sada nepoznati obra}aju svisoka jer misle da je tupav kao taj lik. Leblank: Navodno mu ne smeta - Uvijek mi govore lijepo i polako, kao D`oijem, nedavno je gluda ih ina~e ne}u shvatiti. To mac na jednom partiju u {to me tako do`ivljavaju je Londonu „puknuo“ i po~eo ponekad i dobro, ljudi se pr- vikati na druge goste. ema meni ne dr`e na dista- Nisam D`oi! Ne usunci. A i to {to me potpuno |ujte se zvati me tako. Mepoistovje}uju s likom mi je diji su ti koji ka`u da sam svojevrsni kompliment, zna- zavr{io pa me prestanite ~i da sam ga dobro odglumio zvati tako. @elim ostaviti - ka`e Met. taj period `ivota iza sebe, Iako sada tvrdi da nema idem dalje - urlao je gluni{ta protiv uspore|ivanja s mac.

Svi misle da sam jako glup

Leblank o poistovje}ivanju s D`oijem

Internet portal MTV objavio je listu najgorih pjesama 2010. godine, po izboru magazina „Village Voice“. Brutalno ili ne, tek za najgoru pjesmu godine progla{ena je pjesma koja je bila ~ak i na prvom mjestu „Billboardove“ liste singlova „Hey, Soul Sister“ grupe „Train“. Visoko drugo mjesto zauzela je numera „What I Got“ Breta Majklsa (Brett Michaels), a bronzu numera „Loser“, koju izvode ~lanovi benda „Glee“.

Novi D`astin

Vajld: Udata za Italijana

Olivija Vajld u „Flauntu“

Atraktivna glumica i model Olivija Vajld (Olivia Wilde) pokazala je svoje savr{eno tijelo na kojem bi se te{ko mogla na}i bilo koja mana. Ameri~ko-irska zvijezda, ina~e, ovih dana promovira novi film „Tron: Legacy“, ali je na{la dovoljno vremena za jo{ jedno provokativno snimanje, ovaj put za ~asopis „Flaunt“. Lijepa 24-godi{njakinja je vegetarijanka i udata je za Italijana.

Pokazala savr{eno tijelo

Iako je nedavno izjavio da nasljednik albuma iz 2006. godine „Future Sex/Love Sounds“ nije u planu, D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) nije prestao snimati. Na internetu je nedavno procurila pjesma „Take You Down“, koju je Timberlejk snimio s Farelom Vilijamsom (Pharell Williams), s kojim je sara|ivao i na svom prvom solo albumu „Justified“.

38

Srijeda 5. januar/sije~anj 2011

Dnevni avaz

oglasi
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO Ul. Kolodvorska br. 14. - 71000 Sarajevo Na osnovu Odluke Upravnog odbora, objavljuje se:

JAVNA LICITACIJA
ZA PRODAJU TERENSKOG VOZILA ROVER FREELANDER I PUTNI^KOG VOZILA LADA NIVA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA PODACI O VOZILU I CIJENA VOZILA: 1. Vrsta: terensk vozilo; Marka: Rover; Tip vozila: Freelander; Vrsta motora: dizel; Reg. broj: 548-E-301; Godina proizvodnje: 1998; broj {asije: SALLNABE&KA 627028; Broj motora: 20T2N18N0013325; Oblik karaserije: zatvoren; Broj sjedi{ta 5 (pet); Broj vrata: 4 (~etiri); Snaga motora: 72 KW; Boja vozila: zlatna metalik; Po~etna licitaciona cijena, u vi|enom stanju, iznos 13.500,00 KM. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najve}om ponu|enom cijenom. Ukoliko dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu najve}u cijenu, vozilo }e biti prodato onom ponu|a~u koji nakon otvaranja ponuda ponudi ve}u cijenu. 2. Vrsta: putni~ki automobil; Marka: Lada; Tip vozila: Niva; Vrsta motora: benzin; Reg. broj: 965-E-470; Broj motora: 7126704; Oblik karaserije: terenski; Boja vozila bijela obi~na; Broj sjedi{ta: 5 (pet); Broj vrata: 2 (dva); Godina proizvodnje: 2002; Snaga motora: 58 KW; Broj {asije XTA21213021690037. Po~etna licitaciona cijena, u vi|enom stanju, iznosi 4.000,00 KM. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najve}om ponu|enom cijenom. Ukoliko dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu najve}u cijenu, vozilo }e biti prodato onom ponu|a~u koji nakon otvaranja ponuda ponudi ve}u cijenu. PREGLED VOZILA: Vozila se mogu pogledati u Centralnom objektu JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, ul. Kolodvorska 14, Sarajevo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 722-364 ili u sobu br. 102 koja se nalazi u prizemlju istog objekta. PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica, koja najkasnije prije po~etka otvaranja ponuda: uplate depozit u visini od 1.000,00 KM za vozilo Rover Freelander, ili uplate depozit u visini od 400,00 KM za vozilo Ladu nivu na transakcijski ra~un Zavoda broj: 338-900-22080026-68 kod Uni Credit banke Sarajevo. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA: Ponu|a~ je du`an pismenu ponudu dostaviti u propisno zape~a}enoj koverti sa nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom „Ponuda za kupovinu vozila LADA NIVA“ ili „Ponuda za kupovinu vozila ROVER FREELANDER“ direktno ili putem po{te, na adresu: Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, ulica Kolodvorska br. 14., 71000 Sarajevo, soba 203, najkasnije do 14. 1. 2011. godine do 12,00 sati. Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka, bez obzira kad su poslane, ne}e se uzeti u razmatranje i bit }e neotvorene vra}ene ponu|a~u. Otvaranje ponuda prispjelih do navedenog roka, odr`at }e se dana 14. 1. 2011. godine u 12,30 u prostorijama Zavoda, ul. Kolodvorska 14, Sarajevo, I sprat soba 201. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi predstavnici samo na osnovu ovjerenog pismenog ovla{}enja ponu|a~a, koji su dostavili ponudu. OBAVEZE KUPCA: Kupac je du`an za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos ponu|ene cijene na transakcijski ra~un Zavoda broj: 338-900-22080026-68 kod Uni Credit banke Sarajevo, u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnijeg ponu|a~a. Vozilo se preuzima najkasnije u roku od 2 dana po izvr{enoj uplati ponu|ene cijene. Ako kupac odustane od kupovine vozila, nakon {to je ponudio najvi{u cijenu, upla}eni depozit mu se ne vra}a dok }e ostalim ponu|a~ima biti vra}en upla}eni depozit. Tro{kove poreza i prevoda snosi kupac. DODATNE INFORMACIJE U postupku nadmetanja Zavod zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti, odbiti ponudu, poni{titi oglas, bez bilo kakve odgovornosti prema ponu|a~ima u pogledu naknade tro{kova, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupka. Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/722-364.

Dru{tvo za reviziju i poresko savjetovanje „Armin-Rev“ d.o.o. Sarajevo, Pavla Luka~a br. 8.

Neovisno revizorsko mi{ljenje Vlasnicima i Menad`mentu Vodoprivrednog Dru{tva „Bosna“ d.d. Sarajevo
1. Izvr{ili smo reviziju finansijskih izvje{taja Vodoprivrednog Dru{tva „Bosna“ dd Sarajevo (u daljem tekstu „Dru{tvo“) koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 31. 12. 2009. god., Bilansa uspjeha, Izvje{taja o nov~anim tokovima, Izvje{taja o promjeni na kapitalu za godinu koja je zavr{ila 31. 12. 2009. godine, te sa`etog prikaza ra~unovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvje{taje. Za ove finansijske izvje{taje odgovorna je Uprava Dru{tva, za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornost Uprave obuhvataju: dizajniranje, uspostavljanje internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koje ne sadr`e materijalno zna~ajne gre{ke bilo zbog prevare ili gre{ke, odabira i dosljednu primljenu ra~unovodstvenih politika, procijena u datim uvjetima. 2. Na{a odgovornost je da izrazimo mi{ljenje o prilo`enim finansijskim izvje{tajima zasnovano na na{oj reviziji. Izvr{ili smo reviziju u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi nala`u da planiramo i obavimo reviziju da bi dobili razumnu pouzdanost o tome da u finansijskim izvje{tajima nema zna~ajnog pogre{nog izno{enja ~injenica. Revizija uklju~uje ispitivanje, testiranje, prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose iskazane u finansijskim izvje{tajima. Revizija tako|er, podrazumjeva sagledavanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procijena od strane Uprave Dru{tva, kao i ocijenjivanje sveukupnog prikaza finansijskih izvje{taja. Uvjereni smo da nam provedena revizija daje razumnu osnovu za dono{enje na{eg mi{ljenja. 3. Prema na{em mi{ljenju, prilo`eni finansijski izvje{taji daju istinit i fer pregled finansijskog uspjeha i finansijskog polo`aja Dru{tva na dan 31. decembar 2009. godine, a isti su u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja, Zakonu o ra~unovodstvu i reviziji FBiH. „Armin-Rev“ d.o.o. Sarajevo Direktor Be}irovi} Almira, dipl. ecc., Ovla{teni revizor

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Op}ina Prozor - Rama JU O[ „ALIJA ISAKOVI]“ PROZOR - [KOLSKI ODBOR Broj: 073-41-01-496-1/11 Prozor, 04. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl. novine HNK“ broj: 05/00, 04/04 i 05/04), ~lana 112. Pravila JU Osnovne {kole „Alija Isakovi}“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (broj: 05-02-40-3128/10) i Odluke [kolskog odbora (broj: 073-41-01-496/11) J.U. Osnovna {kola „Alija Isakovi}“, raspisuje: za upra`njena radna mjesta Neodre|eno radno vrijeme: 1. Sekretar .............................................1 izvr{ilac Odre|eno radno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 15. 07. 2011. godine: 1. Pedagog {kole.......................1 izvr{ilac (1/2 norme)

Pored op{tih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju imati VI ili VII stepen stru~ne spreme odgovaraju}eg smjera. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerena kopija): 1. diploma o stru~noj spremi 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne stasrije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte, 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 5. kra}a biografija. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Konkursna komisija }e obaviti intervju, a kandidati koji budu primljeni du`ni su dostaviti ljekarsko uvjerenje. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave s dokumentacijom poslati na adresu: JU O[ „Alija Isakovi}“ Prozor Ul. Kralja Tomislava bb 88440 Prozor (sa naznakom za „Konkurs“)

KONKURS

oglasi
POTRA@ITE NA KIOSCIMA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 024782 06 Mal Mostar, 11. 11. 2010. godine

Dnevni avaz

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

39

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: DD BH TELECOM Sarajevo Direkcija Mostar, ul. B. Feji}a bb, Mostar TU@ENI: [ikalo Smaila ul. Franjeva~ka br. 35. Mostar

TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju dug na ime pru`enih telefonskih usluga u visini od 238,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 161,90 KM po~ev od 08. 12. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 38,30 KM po~ev od 08. 02. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 03. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 04. 2006. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 28,50 KM, sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a F BiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

UNIVERZITET „D@EMAL BIJEDI]“ MOSTAR GRA\EVINSKI FAKULTET Nau~no-nastavno vije}e Gra|evinskog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru daje

Mr.sc. @ana D`ubur, dipl.ing.gra|. branit }e doktorski rad pod naslovom:

OBAVJE[TENJE

„PROSTORNE KONSTRUKCIJE KAO MODEL U ISTRA@IVANJU PRIMJENE LAMELIRANO-LIJEPLJENOG DRVETA“ dana 4. 2. 2011. godine u 11.00 sati u Centru za obuku, Stari grad, Rade Bitange bb u Mostaru. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Univerzitetskoj biblioteci.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 008131 07 Mal Mostar, 09. 12. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Upi Banka Sarajevo - Mostar, protiv tu`enika Jasmin Zubovi}, ]ehi} Meho i Zubovi} Mirsad radi isplate temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 123105 10 P Sarajevo, 20. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja D@EVAD ALOMEROVI] zastupan po punomo}niku Ganija Abdulahu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`ene DRAGICE PEJOVI] iz Sarajeva ul. Drage Filipovi}a br. 3, BANDUKA DANICA iz Binje`eva ul. Binje`evo br. 36 Had`i}i, URTA DANKA iz Sarajeva Potoklinica br. 36, URTA VEKMAN BRANKA iz Sarajeva, ul. Potoklinica br. 26, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva v.s.p. 9.500,00 KM, objavljuje sljede}i

Tu`beni zahtjev
Dana 06. 11. 2009. godine tu`itelj Upi Banka Sarajevo - Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Jasmin Zubovi}, ]ehi} Meho i Zubovi} Mirsad radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`ene obvezati da solidarno isplate iznos od 990,25 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 02. 2006. godine, po osnovu mjenice broj AF 0636876. Obavje{tavaju se tu`eni ]ehi} Meho i Zubovi} Mirsad da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni AVAZ i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

OGLAS
Poziva se tu`eni URTA DANKA iz Sarajeva Potoklinica br. 26, URTA VEKMAN BRANKA iz Sarajeva ul. Potoklinica br. 26, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu od 13. 1. 2010. godine, kojom se utvr|uje da je tu`itelj Alomerovi} D`evad iz Sarajeva, ul. Huseina D`oze br 74 Sarajevo, nosilac prava vlasni{tva sa dijelom 1/1 na nekretninama koje se nalaze u Sarajevu, upisane u zemlji{no knji`ni izvadak Op}inskog suda u Sarajevu, broj zl. ulo{ka 955, k.o. Donji Butmir, ozna~ena kao k~ br. 1574/2 oranica Mlakva povr{ine 730 m2, i u zemlji{no knji`ni izvadak Op}inskog suda u Sarajevu broj, zk ulo{ka 955, k.o. Donji Butmir ozna~ena kao k.~. broj 1584/9 oranica povr{ine 3770 m2 po osnovu dosjelosti, {to su tu`eni du`ni da priznaju i trpe. Tu`eni se obavezuju da tu`itelju naknade tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja ove presude. Ukoliko tu`eni Urta Danka i Urta Branka u zakonom predvi|enom roku ne dostavi odgovor na ovu tu`bu, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~lan 182. ZPP-a FBiH) uz naknadu tro{kova postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista~i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protiv tu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Sanja Vu~ijak
16720-1nd`

40

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p, sa 4.200 m2 zemlji{ta, povoljno. Tel. 061 260 598. Grbavica, IV sp., 72 m2, balkon, kvalitetno renoviran. Tel. 061 325 840. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavi~ka ul., stan trosoban 96 m2, V sp. Tel. 062 215 250. Hrasno, IV sp., 58 m2, dva balkona, dvosoban. Tel. 061 325 840. Hrasno, VI sprat 69 m2, trosoban, balkon. Tel. 061 325 840. Ilid`a, 57 m2, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Ilid`a, III sp., 50 m2, novogradnja, gara`a. Tel. 061 325 840. Ilid`a, IV sp., 65 m2, balkon, novogradnja. Tel. 061 325 840. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, VI sp., 115 m2, novogradnja, troiposoban, gara`a, novogradnja. Tel. 061 325 840. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Lu`ani, nov stan, adaptiran sa lo|ama, 70 m2, 1.600 KM/m2. Tel. 033 473 796. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2, i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednosoban stan od 40 m2, M. Dvor, centar, useljiv. Tel. 061 132 327. Ko{evsko brdo, trosoban stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Kova~i}i, ul. Ljubljanska, stan 78 m2 + gara`a 17 m2 u objektu. Tel. 033 212-479. Kromolj, 2 ku}e i 1.500 m2 zemlje, mo`e i pojedina~no, povoljno. Tel. 061 249 155. Ku}a 300 m2 stamb. prostora i 300 m2 zemlje, Ko{evo, A. Ferhatovi}a. Tel. 061 249 155. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Vele{i}ima na 4 eta`e I. Samokovlije. Tel. 062 215 250. Ku}a ve}a (novija gradnja), Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}a, Hotonj-Barice, 9x8+700 m2 plac, cijena 85.000 KM. Tel. 061 325 840. Ku}a, stara Breza, uknji`ena. Tel. 062 215 250. M. Dvor, I sp, 97 m2, velika terasa, novija gradnja. Tel. 061 325 840. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar-Sutina, prodajem ku}u 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Na Grbavici stan 50 m2. Tel. 062 505 050. Na Ilid`i prodajem stan u nizovima, 95 m2+gara`a. Tel. 625-652. Orahov brijeg, gra|. parcela 1.460 m2, vl. 1/1, struja, voda, kanal. do parcele. Tel. 061 803 715. Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., 171, ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale, jednoiposoban stan nov, III sprat, mo`e i gara`a. Tel. 065 581 363. Poljine - devastirana ku}a sa 2.847 m2, sa kompletnom infrastrukturom. Tel. 061 608 962. Poljine - ve}a parcela u centru Poljina sa panoramom na okolinu. T 061 el. 608 962. Pos. prostor 31 m2, na Dobrinji III, prostor je nov i za sve namjene. Tel. 061 324 040. Pos. prostor 75 m2, Ilid`a. Tel. 062 106 332. Pos. prostor u zgradi na OtesuIlid`a, za razne djelatnosti. Tel. 033 473796. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dva eta`irana stana povoljno, po 75 m2, sa ba{tom, centar. Tel. 061 490 312.

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Opel Korsa 1.7 diz., 1999. god., cijena 4.500 KM. Tel. 062 086 406. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3-4 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Megane, 1.5 dCi/105 KS, 11/2007., tamno-sivi, servisna, 75.000 km, full-oprema, 16.500 KM. Tel. 061 213 286. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja bijela kafa, metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Kango 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Megan 2003. god., full oprema, 1.6 benzin, uvoz Njema~ka, 9.500 KM. Tel. 061 204 169. Reno Megan II, 1.6 16 V, 2003. god., registr., ful (klima, ABS, Bord), 3 vrata. Tel. 061 202 888. Reno Senik 2001. g., tek regist., metalik, klima, alarm, daljinsko, gara`iran. Tel. 061 138 071. Seat Ibiza 2005. god., benzin 1.2, full oprema, 4 vrata, 9.400 KM. Tel. 061 107 285. [koda Favorit 136 L, 1991., registrovana do 21. 4. 2011., gara`irana. Tel. 061 202 386. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Turan 1.9 TDI, 2003. god., full, plavi do reg. 14.900 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 101 827. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916. Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Aneks - garsonjera namje{tena sa centralnim grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Vla{i}u, blizu starta uspinja~e. Tel. 061 210 650. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, tros. lijepo opremljen stan u zgradi, eta`no. Tel. 061 145 853. Centar, tros. lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, 600 KM. Tel. 061 925 649. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane Gornje, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, eta`no, blind. Tel. 062 465 466. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvos. konf. stan izdajem. Tel. 061 606 406. Dvos. stan namje{ten ili nenamje{ten, termo fasada, grijanje, parking. Tel. 033 208-214, 062 422 524. Gara`u izdajem u ul. Nusreta Fazlibegovi}a br. 50 (Ko{evo). Tel. 061 906 866. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, A. B. [imi}a, I spr. dvos. namje{ten stan 500 KM+re`ije. Tel. 061 912 761. Hrasno, II p., 132 m2, za pos.-stambenu namjenu. Tel. 061 325 840. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Pejton, dvos. namje{ten stan, cijena 350 KM. Tel. 061 175 852. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, papiri uredni, 1/1. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan u stamb. zgradi. Tel. 061 866 705. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Marin Dvoru. Tel. 033/526-426, 061 504 385. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, K. Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem pos. prostor 30 m2, na Ko{. Brdu. Tel. 061 223 666. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan namje{ten, Ferhadija. Tel. 033/201-973. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHRa.Tel. 061 509 746. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru. Tel. 061 134 433. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Izdajem namje{ten tros. stan, Zagreba~ka, centralno grijanje, kablovska, blindo vrata, internet. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem ozbiljnoj osobi zaposlenoj, jednos. stan na Grbavici. Tel. 061 574 062. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 30 + 14 m2 u centru. Tel. 061 157 929. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prostor sa galerijom 40 m2 u [entadi, prizemlje. Tel. 063 991 870. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem namje{ten jednosoban stan studenticama, u privatnoj ku}i poseban ulaz. Grijanje na struju. Cijena 250KM. Tel 061 510 827. Izdajem sobu studentima, cent. grijanje - Ciglane. Tel. 062 253 440. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima i zaposlenim ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan u Kasindolskoj. Tel. 061 132 774. Jednokrev.-dvokrevetnu sobu sa kupatilom i mini kuhinjom, Bjelave. Tel. 033 204-915, 061 215 493. Jednokrevetna namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednokrevetna soba, upotreba kuhinje, kupatila, `enskoj osobi, izdajem. Tel. 543-365, 066 897 849. Jednos. namje{ten stan blizu Katedrale, ul. ^adord`ina. tel. 061 926 431, 033 465-871. Jednos. stan na [ipu-Bare, 200 KM mjese~no. Tel. 062 670 897. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Ko{. Brdo, jednos. prazan stan u zgradi, 39 m2, izdajem. Tel. 062 465 466. Ku}a od 100 m2 sa oku}nicom u Binje`evu, vrlo povoljno. T 033 511-963. el. M. Dvor, moderno opremljen dvos. stan u zgradi, kod „Unitika“, eta`no. T el. 061 145 853. Manji pos. prostor pogodan za kancelarije, trgovinu i ostalo. Tel. 033 227609. Manju ku}u-apartman kod Ko{eva 50 m2, opremljena na du`i period. Tel. 062 465 466. Namje{ten sprat ku}e, centr. grijanje, samcima, vojna liac, poslovni ljudi. Tel. 061 872 842, 062 921 728, 033 621-917. Nenamje{ten stan u ku}i 150 KM, kod Po{te u Hotonju. Tel. 061 936 964. Opremljen friz. kozmeti~ki studio izdajem. Tel. 061 207 448. Pos. prostor 60 m2 sa parkingom, pogdoan za razne namjene. Tel. 061 606 406. Pos. prostor 80 m, na Stupu, mo`e za sve namjene. Tel. 033/235-117, 061 265 588. Pos. prostor 80 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostor 80 m2, Zabr|e, ul. A. Imamovi}a. Tel. 065 684 987. Pos. skladi{ni prostor 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Prazan prostor 20 m2 na saobra}ajnici u S. Gradu za predstavni{tvo, magacin. T 033/534-087 i 033 458-217. el. Prostor na K. Brdu 60 m2, pos. centar, grada Robota, 300 KM mjese~no. Tel. 062 670 897. Salon za svadbe do 250 mjesta, Hrasnica-Famos. Tel. 601 709 931. Soba namje{tena, sa kuhinjom, priv. ku}a. Tel. 033 659-474. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV kupatilo, vrlo povoljno. T 062 644 , el. 055. Sokolovi} Kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012, 061 709 135. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, u ku}i, sve odvojeno, 180 KM. Tel. 061 866 409. Stan na Grbavici, 50 m2, namje{ten. Tel. 062 50 50 50. Studenticama jednos. stan, pos. ulaz, n.p. Tel. 535-539. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za advokaturu, uslu`ne djelatnosti, }evabd`inice, a{~inice, frizeraje i dr. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Ve}u namje{tenu sobu sa kuhinjom i grijanjem. Tel. 033 643-500. Vogo{}a, nenamje{tenu garsonjeru, novogradnja, plin, lift, ostava, 150 KM. Tel. 061 252 918. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987.

Prodaja
Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 19667-1tt Povoljno prodajem stanove na Dobrinji, iza nove Gimnazije. Tel. 00385 98 222-157, 033/467581. 50-1Nd` Prodajem stan A. Polje, Geteova, 54 m2, VI sprat, c.g., balkon 79.000 KM i Zmaja od Bosne, 72 m2, IV sprat, c.g., 2 balkona 135.000 KM. Tel. 061 926 069. 83-1tt Prodajem dvosoban stan Pofali}i, Sarajevska mljekara, fiksno 40.000 KM. Tel. 061 190 544. 87-1tt Prodajem super luksuzan stan 84 m2 + gara`a, hitno i povoljno, „Vrtovi Riverine“. Tel. 061 139 469. 69-1Nd` Prodajem jednosoban stan 30 m2 (renoviran), na Ko{evskom brdu, ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 1. Cijena 1.800 KM/1 m2. Tel. 065 450 114, 033/717-540. 73-1Nd` 33 m2 + balkon, Adema Bu~e, novija gradnja. Tel. 061 247 777. Adaptiran noviji stan sa lo|ama, 70 m2, 1.600 KM/m2, Lu`ani, centar Ilid`e. Tel. 033 473-796. B. Potok 60 m2, III sp. (Tibra pac.), Ned`ari}i, II sp., 40 m2, 80 m2, (Tibra pac.), povoljno. Tel. 033 639-190. Bar na moru, prodajem plac i ku}u. Tel. 033 473-796. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Beograd - Kara|or|eva 19, stan 42 m2, II kat, 63.000 EUR-a, bez posrednika i zamjene. Tel. 00381 61 244-6181. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. ^ekalu{a, I sp, 131 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Centar, ul. Titova, II sp., 111 m2. T el. 061 325 840. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, V sp., 54 m2, dvosoban, balkon, cijena 90.000 KM. Tel. 061 325 840. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, E. {ehovi}a, tros. 92 m2, dvije velike terase, 2.000 KM/m2. Tel. 063 792 277. D. Malta, VIII sp., 67 m2, dvoiposoban, balkon. Tel. 061 325 840. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje, prodajem. Tel. 065 877 065. Dobrinja, II sp., 60 m2, trosoban, balkon, novogradnja. Tel. 061 325 840. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Dobrinja, stan dvosoban 58 m2, prizemlje. Tel. 061 249 155. Dobrinja, vis. prizemlje, 50 m2, velika terasa, novogradnja. Tel. 061 325 840. Dolac Malta, VII sp., 71 m2, dvoiposoban, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|. prijateljstva, A. Polje, A faza. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 60 m2, adaptiran, extra lokacija, povoljno, hitno. Tel. 061 724 597. Envera [ehovi}a, dvoiposoban stan 65 m2, II sprat, sa 2 balkona. Tel. 065 581 363.

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno 19.000 KM. Tel. 061 531 130. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Auto zvu~nike „Eurotec“ po povoljnoj cijeni. Tel. 061 218 870. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^eli~ne felge sa gumama i ratkapama za Golfa IV, 195/65/15, fiksno 250 KM. Tel. 061 242 289. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip Infiniti FX35-3,5 V, god. 2008., full oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 783 405. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 2003. god., full oprema, benzin, uvoz Njema~ka, 5.950. Tel. 061 204 169. Fiat Uno 75 IE, 88/95, ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Eskort dizel 86. god., reg. do 9. 3. 2011., dobro o~uvan, 1.000 KM, hitno. Tel. 062 322 467. Ford Fiesta 1.3 B, 96. god., 3.100 KM, zbog odlaska vani. Tel. 062 008 374. Ford Siera 1989., benzin+plin, registrovan, 1.450 KM. Tel. 066 771 008, Sarajevo. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf diesel 1.9 SDI, 2002. god. Tel. 061 106 673. Golf IV 1.9 JTDI, 2003. god., 74 KW, karavan, crveni, povlastica, 10.500 KM. Tel. 062 670 897. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mazda 323, crvena, 1987. god., 55 KS, reg. do kraja 2011. god., u odli~nom stanju, 190.000 km, 2.300 KM. Tel. 033 619-752. Mercedes 190 dizel, automatik, 88., sive boje, odli~no stanje. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Nove i polovne disk plo~ice za Mazdu 90. god. Tel. 061 200 345. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., registrovan do kraja avgusta, fiksno 2.000 KM. Tel. 061 551 317. Pasat TDI, 97., limuzina, reg. do septembra 2011., cijena 7.700 KM. Tel. 061 519 750. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zel. metalik, daljin. zaklj., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 benzin, 1.2, kao nov, 2003. god., uvoz Njema~ka, 6.500 KM. Tel. 204-169. Pe`o 206, ful oprema, 2003. god., novi model, benzin 1.2, 6.950 KM. T 061 el. 107 285. Pe`o 207 1.6 HDI, premium, 12. 2006. god., 66 KW, registrovan, Sarajevo. Tel. 063 405 987. Podne prostirke za Renault Megane Scenic. Tel. 061 218 870. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798.

Izdavanje
Izdajem useljiv posl. prostor u Tuzli, ul. D`. Mahala 29 (biv{a ProCredit banka) na III eta`e, 500 m2, parking, pogodan za banke, predstavni{tva, izlo`b. salone. Tel. 065 980 929 i 062 150 991. 1407-Tz Izdajem ve}i stan u Sarajevu kod BBI-centra, M. Tita br. 22/I. Mo`e i kao poslovni prostor. Tel. 061 132 363. 42-1Nd` Izdajem apartman na Bjela{nici. www.bjelasnica.9k.com Kontakt telefon broj: 00387 33 243 554 ili 00387 61 56 33 70. 59-1tt A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085.

Dnevni avaz
Prodajem dvosoban stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cent. grijanje, 1. sprat. T el. 063 209 378. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu uz cestu OtesIlid`a, 1.350 m2, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 70 m2, Kotromani}eva, prvi sprat, 100.000 EUR-a, plin, parking. Tel. 061 211 303. Prodajem stan i radnju u jednoj cjelini, centar. Tel. 061 157 929. Prodajem useljivu ku}u sa 2 stana, zasebni ulazi, 1/1, povoljno. T 061 506 el. 750. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radnju prodajem ili izdjaem, 75 m2, povoljno na Ilid`i. Tel. 062 106 332. Rakovica, [. Gaj, dunum ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Socijalno, stan I sp., 80 m2, trosoban, balkon. Tel. 061 325 840. Soukbunar, prizemlje 65 m2, kompletno renoviran, terasa, povoljno. Tel. 061 325 840. Stan 120 m2, Skenderija. Tel. 066 783 856. Stan 38 m2 na K. Brdu, v. prizemlje, useljiv, fix. 72.000 KM. T 062 110 722. el. Stan 72 m2, dva balkona, novogradnja, Plandi{te-Ilid`a. T 061 141 258. el. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, jednos. stna 38 m2, adaptiran, uredni papiri. Tel. 033 459-874. Trosoban stan sa lo|om, 90 m2, 1.300 KM/m2, centar Zenice. Tel. 033 473-796. Useljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca, A. Smajlovi}a, ve}u ku}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlja 30 dun., Betanija, mo`e i u parcelama. Tel. 061 249 155. Zemlja uz put Semizovac-Srednje 4,7 dun., livada i {uma, povoljno. Tel. 061 249 155. Kupujem stan na Dobrinji do 70.000 KM, 49 m2. Tel. 061 222 422. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, za zapos. `enu, du`i period. Tel. 062 465 466. Stanovi potrebni u zgradi u najam za poznate klijente, reg. agenciji. Tel. 061 145 853. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje (agencija). Tel. 061 925 649. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 13-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 44-1tt moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige {titnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaeke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Imate akne i gnojne bubuljice, maska za no} + sapun. Tel. 061 311 276. Hemoroidi, prostata, bubrezi, neugodan zadah, bubuljice, `eludac, masno}a, `enske bolesti. Tel. 061 311 276. @eludac, probavni trakt, biljna baza. Tel. 061 311 276. Apa - neugodan zadah, javite se. Tel. 061 311 276. Prostata, imate prolem, javite se, biljna baza + med. Tel. 061 311 276. Masno}a u krvi, `eljezo, biljna baza + med. Tel. 061 311 276. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Prodajem ma{inu za pranje, ~i{}enje i poliranje podova. Tel. 062 332 702. Prodajem morsku {koljku te`ine jedan kg, porijeklo Jonsko more. Tel. 062 467 882. Povoljno prodajem u odli~nom stanju, LG fri`ider i dva vunena tepiha. Mob. 061 398 128. Fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja-plin, fri`idere, 150-170 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533631. Prodajem govorni aparat Servox-digital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Bunda i {ubara krzno nutrija, 42/44 br. Tel. 061 690 848. Prodajem grija}e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek, ma{inu za krompir. Tel. 061 311 784. Kanarinci bijeli, `uti, ~ubasti, {areni, dobri pjeva~i. Tel. 061 709 658. Mlade papagaje, tigrice, starosti 1 mjesec. Tel. 061 709 658. Zlatne ribice, akvarij oprema, tropse ribice. Tel. 061 709 658. Mlade papagaje i kanarince, li~ni uzgoj, prstenovani. Tel. 061 709 658. Prodajem gra|. dozvolu za izgr. st. posl. objekata na Vracama, D. Numi}a. Tel. 062 215 250. Ski opremu (daske, fas 100 Elan), cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Prodajem sonde protiv udara groma, pocin~ane. Tel. 061 397 462. Bare, Sarajevo, gradsko groblje, prodajem ure|eno grobno mjesto, ateisti~ki dio groblja Bare. Tel. 061 841 678. Sir u mjehu i stap za metenje varenike (mlijeka). Tel. 061 237 561. Industrijske ma{ine za tekstil „Juki“, specijalke, nove. Tel. 061 724 597. Ve{ ma{ine 150-170 KM, {porete struja-plin i fri`idere 150-160 KM, o~uvano, ispravno, dostava besplatna. Tel. 533-631. Plin. pe} „Maja“. Tel. 440-727, 061 740 293. Bukova i grabova drva u ~utcima, prevoz obezbije|en. Tel. 601 237 561. @enski skija{ki kombinezon, cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki starih i ugradnju novih bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo instalacije itd., sa garancijom. Tel. 061 222 228. 16609-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 19518-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 52-1tt Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Stolari povoljno vr{e proizvodnju i sve ostale usluge. Tel. 061 505 610. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Zaposlena prof. njema~kog jezika daje ~asove dopunske i dodatne nastavne i prevodi. Tel. 061 079 775. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

41

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Mijenjam stan na Ilid`i 55 m2, novogradnja, za stan u centru uz nadoplatu. Tel. 062 451 553. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Vla{i}, nova 2 apartmana na ski stazi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel. 061 483 448. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Trosoban stan za manji, pis. ma{inu, povoljno, Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Mijenjam kvalitetan dvos. stan Otoka sa odl. c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz dogovor ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Ku}a i 1.500 m2 zemlje Ljubina za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Popust na ve}u koli~inu. Bukova drva (cijepana, }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 16840-1Nd` POVOLJNO I TA^NO drvo iz „Gora`da“ od 35 do 65 KM. Ugalj Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Drveni bukov briket 150 KM. Tel. 061 444 456. 68-1Nd` BRZA DOSTAVA OGRIJEVA! Ogrijev (cijepana, }utci, metrice) od 38 do 68 KM. Ugalj (Kreka-drveni, kameni-Banovi}i) po dogovoru! Prijevoz besplatan! Tel. 062 521 880. 75-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ijajaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Popust na ve}u koli~inu do 50%. Prepelice nosilje i meso prepelica. Besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodaja zdrave hrane - slatka + d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel. 061 311 276. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Plasti~nu kadu sa postoljem za kupanje bebe, 30 KM. Tel. 061 594 627. Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipovima + 1 d`ojstik i 5 igrica. Tel. 061 259 655. Japansku ru`u, veoma povoljno. T el. 033/546-550. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. 100% lijek protiv hemoroida, biljna baza + med. Tel. 061 311 276. Garderobu i obuau , raznovrsno,

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Potrebno vi{e manjih stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 033/203-127, 061 214 306. Potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732.

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt

Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime,

42

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. T el. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake i pe}i za pizze zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minomalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, profesionalno. Tel. 062 760 012. VKV vodoinstalater, radi povoljno sve poslove uvo|enje nove i popravke stare vodoinst. i stolarije. Tel. 062 183 306. Spojite ugodno sa korisnim, bespl. se uklju~ite i zapo~nite sa radom, zarada 30 posto+pokloni. T 061 622 304. el. Za osnovce instrukcije: bosanski, engleski, arapski, fizika, hemija, biologija, matematika. Tel. 061 33 93 74. Dajem instrukcije iz bos. jezika i knji`evnosti, lektori{em, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 061 865 068. Sve kerami~arske i vodoinst. radove izvodimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539, 061 182 737. Odr`avala bi stan, ~uvala djecu, ~istila pos. prostor, radila u buregd`inic}evabd`inici. Tel. 063 022 996. Kerami~arski radovi, brzo i povoljno. Tel. 061 225 171, 061 367 400. ^uvala bi 1-2 djece u svom stanu, Alipa{ino B faza. Tel. 062 465 316. Zubni tehni~ar, 10 god. iskustva na poslovima fixne protetike (pokrivena sam). Tel. 062 450 882. Izrada vizit kartica extra kvaliteta 15-20 KM 100 kom. Tel. 061 700 863. Penzioner starosti 54 god. sa zavr{enom SSS, tra`im posao ~uvara ili portira. Tel. 061 562 531, 033 643-141. Izolater, radim sve vrste vodoprodora, krova terasa, podruma, gara`a, balkona, koji vla`e, po dogovoru. Tel. 061 900 971. Kre~im stanove, kvalitetno. T 061 el. 515 483. Instrukcije matematika, povoljno, 2 sata 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Instrukcije hemija, povoljno, 2 sata 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 062 522 986, 544-932. VKV bravar-varioc, izrada i ugradnja sve vrste bravarije. Tel. 061 397 462. Dolazak na adresu, fizioterapeut, rehabilitacija, manuelna masa`a, kvalitetno, povoljno. T 061 367 166, 033 615el. 675. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `enu. Tel. 061 925 649. Ako `elite ostvariti dodatnu zaradu u vlastitoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Pravnik pru`a usluge (prigovori, molbe, `albe, tu`be, ugovori) i dr. Tel. 063 190 722. Registrirate firmu (doo, dd, sur, str), trebate pravnu pomo}, javite se. T 063 el. 190 722. ^istim brzo i kvalitetno stambene i poslovne prostore. Tel. 061 516 910.

tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248.

Ponuda-potra`nja
NOVO! NOVO! „PARTY PIZZA - STADION GRBAVICA“. Potrebne 4 ozbiljne djevojke za rad. Tel. za informacije: 061 546 443. 19698-1tt Restoranu potreban konobar i kuhar-ica. Tel. 033 654-988. 51-1tt Kafeteriji u Tr`nom centru, potrebna radnica sa iskustvom za rad u {anku. Tel. 061 741 433, 062 213 620. 72-1tt Restoranu u centru grada, potreban kuhar i kuharica. Kontakt telefon: 061 108 027. 93-1tt Restoranu u centru grada, potrebno dvije konobarice i dva konobara. Telefon: 062 213 788. 93-1tt TRATTORIA SMS - Vogo{}a, potreban pic majstor sa iskustvom na kru{noj pe}i. Info. tel. 063 792 000. 103-1tt Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica,

Dvomjese~no {tene D`on za nekog dragog pravi poklon. Tel. 033 20 88 20. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 022292 09 P Travnik, 15. 12. 2010. godine Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA HT-HB DD MOSTAR ORGANIZACIJSKI DIO OPSKRBNO PODRU^JE CENTAR, POSLOVNICA VITEZ, protiv tu`enog VINKO \OTLO, Zabilje bb, Vitez, radi duga v.s. 3.550,36 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 028224 07 Mal Mostar, 26. 11. 2010. godine

Dnevni avaz

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

43

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Ht D.O.O. Mostar, protiv tu`enika Stanko Dugand`i}, radi -, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

Tu`enom VINKO \OTLO se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 10. 06. 2009. godine, kojom tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug u iznosu od 3.550,36 KM sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate tu`itelju, te da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove u iznosu sudske takse na tu`bu i presudu, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja Presude. Istovremeno se predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko se steknu uvjeti za dono{enje iste temeljem ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavjet{ava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH, te se isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Emira Sujold`i}

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 22. 01. 2007. godine tu`itelj Ht D.O.O. Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Stanko Dugand`i} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati na pla}anje iznosa od 70,39 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 64,01 KM po~ev{i od 15. 07. 2006. godine pa do ispalte, na iznos od 6,38 KM po~ev od 21. 09. 2006. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumlji i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zansiva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Minja Belovi} ^uljak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 025804 09 P Travnik, 15. 12. 2010. godine Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR DIREKCIJA ZA NEPOKRETNU MRE@U (TKC VITEZ), Stjepana Radi}a 1, Vitez, protiv tu`enog @ELJKO KOVA^EVI], Stojkovi}i br. 25, Novi Travnik, radi duga v.s. 3.765,28 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 903923 04 Mal Mostar, 10. 12. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Lido Osiguranje Dd, protiv tu`enika Filandra Sanel, radi naknade {tete, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Tu`enom @ELJKO KOVA^EVI] se dostavlja ure|ena tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2 ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 22. 09. 2009. godine, kojom tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje telekomunikacijskih usluga u visini 3.765,28 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 126,58 KM po~ev od 22. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 121,68 KM po~ev od 22. 03. 2009. godine, pa do isplate, 121,68 KM po~ev od 19. 04. 2009. godine, pa do isplate, 121,68 KM po~ev od 24. 05. 2009. godine pa do isplate, 3.273,66 KM po~ev od 19. 06. 2009. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Istovremeno se predla`e da ukoliko tu`eni u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostavi odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu, kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH, te se isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Emira Sujold`i}

Tu`beni zahtjev
Dana 28. 05. 2003. godine tu`itelj Lido Osiguranje Dd podnio je tu`bu protiv tu`enika Filandra Sanela radi naknade {tete. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog na ime regresa ispla}ene naknade {tete obvezati na isplatu iznosa od 3.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana utu`enja pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkansije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 84. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

44

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

MAJDA (REFIKA i JASNE) HAJDARPA[I]
5. 1. 2010 - 5. 1. 2011.

Godina pro|e a bol je sve ve}a. Tvoji: otac, majka, sestra Anita i brat Elvis
57-1tt

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg dragog

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se pola tu`ne godine od smrti na{e drage majke

TU@NO SJE]ANJE

ISMETA NO@I]A

MEJRA (MEHE) MORINA, ro|. JELE[KOVI]
Draga mama, kako vrijeme prolazi, bol za tobom je sve ve}a. Dok smo god `ivi, na{a ljubav prema tebi, na{a draga mama, ne}e nikad prestati i uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: sin Aziz-Zike, k}eri Ziza i Sanela, snaha Esma, zetovi Nurko i Edin, unu~ad Ajla i Midhat
11-1mo

na na{e drage

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Ramiza, sin Dino i sestra Raifa. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Ri~ina poslije podne namaza u ~etvrtak, 6. 1. 2011.

NUSRET VRA@ALICA
5. 1. 1995 - 5. 1. 2011.

NEZIRA VRA@ALICA, ro|. PINJO
25. 10. 1980 - 5. 1. 2011.

Tevhid }e se odr`ati 8. 1. 2011. u ulici Saliha @ige br. 10 sa po~etkom u 13.00 sati. 97-1tt

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Va{i sinovi Mirsad i Ibrahim, snahe Jasmina i Rasema, unu~ad Jasmin, Mirsada, Irma, Emir i Ermin
71-1nd`

Dana 5. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti

RIJAD VELAGI]
Kao da je vrijeme stalo, sve je bezvrijedno. Od kada te nema, samo odzvanja gorka ti{ina i boli. Okre}em se oko sebe, a tebe nema. Sad kad sam te izgubila, shvatam koliko si mi zna~io. Nedostaje{ mi. Za koga da brinem i pitam sad kad si oti{ao. Molim Allaha da ti podari mjesto u d`enetu u Njegovoj blizini, obasjan Njegovom svjetlo{}u, amin. Volim te puno, puno, najvi{e. Tvoji: Amina, Hilmija, Hanadi i Abdul Kerim
95-1tt

NEDELJKA MUHI], ro|. LASTA
Vrijeme prolazi, a ti i dalje `ivi{ u na{im sje}anjima. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, tvoj suprug Osman i sin Sead
83-1nd`

HAKIJA (HALID) SMAJI]
19. 1. 1952 - 5. 1. 2011.
Zahvaljujemo se svim njegovim kolegama i kolegicama, uposlenicima koji su bili uz nas svo ovo vrijeme tuge i bola koje su dijelili sa nama i njegovoj firmi na podr{ci: UNDP . Hatma dova }e se prou~iti u ku}i, u nedjelju iza ikindije, dana 9. 1. 2011., ulica Kasima Had`i}a 46.
72-1nd`

Dana 4. 1. 2011. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti mog dragog oca

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

SULJO - JARO HASOVI]

HAKIJA (HALID) SMAJI]
@ivjet }e{ zauvijek u na{im srcima i sje}anjima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga ^amka, sin Mukades, snaha Jasmina, unuka Sajra, k}erka Mahira i zet Adis
9-1go

RIJO
Na{a srca i dalje kucaju, a mi se pitamo za{to ti, a ne mi. Allah zna, Allahu si dra`i. Molimo Allaha da ti se smiluje i da lijepi d`enet, a nama mjesto kraj tebe, amin. Tvoji mama i tata
95-1tt

Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka D`ejna i porodica Resumovi}

Hatma dova }e se pokloniti u ku}i, dana 9. 1. 2011. iza ikindije, ul. 72-1nd` Kasima Had`i}a 46.

TU@NO SJE]ANJE

na mog supruga, oca, svekra i dedu

Pro{lo je 40 tu`nih dana od prerane smrti mog druga

Dana 4. 1. 2011. navr{ilo se 16 godina od kada nije sa nama na{ dragi

IN MEMORIAM

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se jedna godina od smrti drage

POSLJEDNJI POZDRAV

RAMIZ - RAM^E (MEHE) BABI]
Rado se sje}amo tvog dragog i plemenitog lika. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Olga, djeca Vedimir - Aba i Zehra, snaha [a}ira i unu~ad Vildan i Nejira
105-1tt

5. 1. 2001 - 5. 1. 2011.

SULJO - JARO HASOVI]
Neka mu je vje~ni rahmet. D`ambegovi} Almir sa porodicom
6-1go

SULJO (AVDE) ODOBA[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Fazli}
74-1nd`

IDRIZ (ADEM) KOSO
5. 1. 1982 - 5. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Nada, sin Gordan, nevjesta Enisa, unuke Amila i Idna
92-1tt

MARIJE PEJI^I]
Tvojim odlaskom u na{im srcima ostala je velika praznina ali i ponos {to smo te imali i u`ivali u svakom trenutku sa tobom. Sa ljubavlju, Porodica
84-1tt

ADMIR [ABI]

Tvoja raja: Drita, Du{ka, Elvir, Aki
89-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

45

ocu na{e kolegice

ocu na{ega kolege

SAFETU BAKALOVI]U
Obitelji Bakalovi} i Kuldija izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege i prijatelji iz Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
N

NISRAMU HUSREMOVI]U
Obitelji Husremovi} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege i prijatelji iz Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{ega kolege

supruzi i majci

MIRZETI PA[ALI]
Obitelji Pa{ali} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege i prijatelji iz Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva N i Federalne uprave za {umarstvo

FATIMI ^I^KO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji voljeni: suprug Husnija i djeca Amina, Mediha i Mirsad
76-1nd`

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg supruga i oca

SJE]ANJE

na na{e roditelje

Dana 5. 1. 2011. godine se navr{ava 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

BRACO (SALKO) KAROVI]
Dani prolaze, ali bol je bez tebe svakim danom sve ve}a. Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} vje~na ljubav i lijepa sje}anja. Samo ja znam koliko mi nedostaje{ i koliko mi je te{ko `ivjeti bez tebe. Moja ljubav nije bila dovoljna da te zadr`im, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravim. Molim Allah d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja voljena supruga Mad`ida
3-1tz

RAHMAN (MUJE) NASUF
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [e}a, sin Suvad, k}erke Sehija i Suvada sa porodicama.
107-1tt

MULA (ILJAZAGI]) IMAMOVI]
5. 1. 2001 - 5. 1. 2011. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca sa porodicama
POSLJEDNJI SELAM

OMER (IBRAHIM) IMAMOVI]
8. 2. 1994 - 8. 2. 2011.

iz Lukavca

Tevhid }e se prou~iti 5. 1. 2011. godne u ku}i `alosti, D`amijska 9/5 u 11.00 sati.

68-1tt

POSLJEDNJI SELAM mom dragom ocu, dedi, puncu i prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV najboljem ocu

dragom ocu

na{em dragom prijatelju

Danas se navr{avaju ~etiri godine od smrti mog voljenog oca

Danas se navr{avaju 4 godine od smrti na{eg dede

BRACO (SALKO) KAROVI] BRACO (SALKO) KAROVI]
Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u srcu gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Aldijana, zet Muamer, unuka Lajla i prija Sejda
68-1tt

BRACO (SALKO) KAROVI] BRACO KAROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji porodica Pr{e{ Sadik, Zehra i Amar
68-1t

Dragi tata, Tebe nema, ali ti si tu u mom srcu. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od moje ljubavi i sje}anja na tebe. Vrijeme svoj put nastavlja, ranu u mom srcu ostavlja. Osta}e{ voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj sin Samir
68-1tt

Izvini zbog suza {to nijemo padaju na svako slovo, ali srce i du{a me bole. Te{ko je ovo pisati , znaju}i da ide za tebe. Sve mi je te`e povjerovati da vi{e ne kuca tvoje veliko i plemenito srce. O~eva ljubav i toplina koju si mi nesebi~no darivao, grijat }e me do kraja `ivota. Tvoje postojanje je bila moja snaga a tvoje ime moj ponos. Tvoja k}erka Samira, zet Mirza i unuka Sara 68-1tt

HALIL IBRI^I]
5. 1. 2007 - 5. 1. 2011.
Rado te se sje}amo i `ivi{ sa nama u lijepim uspomenama. Neka ti je vje~ni rahmet. K}erka Amela i zet Pe|a Radak
30-1nd`

HALIL IBRI^I]
5. 1. 2007 - 5. 1. 2011.

Dragi deda, Neka je vje~ni rahmet. Ena i Deni Radak
30-1nd`

46

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 5. I. 2011. godine navr{ava se 17 godina od preseljenja na ahiret dragog sina, brata, {uraka i daid`e

[EFIK ([ABANA) KURTAGI]
Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo i u srcima vje~no ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka, otac i sestre sa porodicama
112-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog

piscu, kriti~aru i publicistu

BESIM - BR]E KAJMOVI]
5. 1. 2008 - 5. 1. 2011.
iz Travnika Pro|e jo{ jedna godina, a na{e sje}anje na tvoj lik i dobrotu su jo{ uvijek svje`a. Ne pro|e ni dan, a da te se ne sjete tvoji: Me{a, Dibek, Ulema, Ro|eni, Vis, Kule, Memo, Limar i Terza
1-1tr

SEADU FETAHAGI]U
23. XII 1935 - 28. XII 2010.
suprugu na{e dugogodi{nje sekretarice Zorice. Sarajevski ratni teatar SARTR
N

Dana 5. januara 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga

Dana 5. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage sestre

SAFIJA MURATOVI], ro|. OMERBA[I]
Ljubav i sje}anje na Tebe `ivjet }e uvijek u nama. Sinovi Nermin i Adnan, unuk Sanjin, unuka Ma{a, snahe Mirsada i Snje`ana
109-1tt

SAFIJE MURATOVI], ro|. OMERBA[I]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja. Da te na{a ljubav mogla spasiti, `ivjela bi vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Ismet i sestre Samija i D`evada
109-1tt

Danas, 5. 1. 2011. godine, su pune tri godine od kada je preminula na{a draga

Dana 4. 1. 2011. navr{ila se tu`na godina od kada nas je napustio na{ dragi zet i tetak

VENCESLAVA [AGI, ro|. KRSTI]
Tugujemo bez tebe, tvoje ljubavi i snage. Mnogi te spominju po tvojoj dobroti kao dragu mama slavu. Zahvalni smo svima koji te ne zaboravljaju. O`alo{}ena rodbina i prijatelji
88-1tt

SAFER (\ULAGE) HOGI]
iz Srebrenika
Prolaze dani i pro}i }e jo{ mnogi, ali uzalud, tvoj lik i uspomene na tebe niti su pro{le, niti }e pro}i. Bio si nam uzor po{tovanja, dobrote i plemenitosti. S tugom koju vrijeme ne lije~i, zauvijek }emo te se sje}ati. Porodica Moranjki}: zet Sakib, Marija, Sa{a, Denis, Sanela, Nefa i unuci
N

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na{e supruge, majke, nane i svekrve

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se trinaest godina od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJE

na dragog zeta i tetka

FAHIRA KRE^O, ro|. HAD@IEFENDI]
Dan za danom prolazi, `ivot ide a vrijeme za nas kao da stoji. Tuga i bol u srcima je sve ve}a sa spoznajom da si oti{la i da se ne}e{ vratiti. Ka`u vrijeme lije~i sve ali bol za tobom ne mo`e. Vje~no }emo te nositi u na{im srcima ~uvati od zaborava i vje~no }e{ `ivjeti u nama. Tvoji najmiliji: suprug D`emo, sinovi Armin i Adnan, unu~ad Adis i Anadi, snahe Mirsada i Sanela
70-1nd`

LEJLE BAJRAMOVI], ro|. ^USTOVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Bogatstvo je bilo imati te a velika tuga izgubiti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Nermin, snaha Amra i unuk Anel
77-1nd`

MEHMEDA KARAICA
2. 1. 2010 - 2. 1. 2011.

S po{tovanjem, Nermina, Amra i Alma
78-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

47

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

RIJAD (MEHMEDA) VELAGI]

Dana 5. 1. 2011. da }e se u ku}i `alosti u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a br. 25 prou~iti tevhid u 15 sati. Vje~no o`alo{}ena porodica
81-1nd`

Dana 5. 1. 2011. godine se navr{ava 40 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio

RIJAD (MEHMED) VELAGI]
Svaka rije~ je prazna kao i moja du{a. Molim Uzvi{enog Gospodara da ti podari lijepi d`ennet. El - Fatiha Zauvijek tvoji: Lejla i Nurd`ihan
96-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja Muniba (Hibe)

mom ocu, svekru i dedi

AZIRI MUJESIRA, ro|. KAHRIMANOVI]
Od raje sa Dobrinje: Aljo, Rakica, Juka, Sabahudin, D`emo B., Tifa, Mido, Meho, Huso, Deba, ]ata, Zlaja, Laki, D`emo M., Mirko, Babuka, Juso - General, Enko - Kapiten, Nihad, Fudo A. i 84-1nd` Mi{o

AZEMU STOVRAGU
U na{a srca i na{e du{e utisnuo si duboko tragove Mira, Ljubavi i Dobrote. Dragi o~e, nastavljamo istim putem tebi u sje}anje. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sin [a}ir, snaha Memnuna, unuci Haris i Emir
101-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 5. januara 2011. navr{ava se {est godina od kada je preselila na ahiret na{a draga i plemenita

Profesoru i dugogodi{njem kolegi

SULTANIJA (ISOVI]) ALTUMBABI] Prof. dr. OGNJEN JOKANOVI]
5. 1. 2005 - 5. 1. 2011.

Uposlenici Energoinvest d.d. - Sektor Energoin`enjering Sarajevo
N

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Sakib, k}erke Amela i Lejla
2-1tz

Dana 3. 1. 2011. navr{avile su se 3 tu`ne godine odkako vi{e nije sa nama na{ dragi mu` i otac

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj dragoj tetki

ARMAN BAKIJA
Dugo }emo pamtiti tvoj plemeniti lik, dobrotu i sje}anje na tebe. Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: Senada, Nadina, Nadin, Armin, Senadin i Amer
12-1mo

had`i [EVKA (BEGO) MURTI], ro|. VARNICA
Hvala ti na dobroti koju si nam stalno pru`ala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Eniz Varnica sa suprugom Jasminom i djecom Elminom i Mersihom
8-1go

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se pet godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

AZRA [ENDEROVI]
Volimo te Tvoji sinovi Tarik i Kenan
63-1tt

48

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava godina od smrti na{eg dobrog prijatelja

BAKIR HABE[
5. 1. 2010 - 5. 1. 2011.

Rado te se sje}aju tvoji prijatelji sa stadiona Ko{evo. D`evad Zahiragi}, Omer, ^ola, Taib, Haris, Senad, Hamid, D`evad Katica, Nijaz, Admir, Hatko, [emso, [kamo, Mirso, Be}ir, Galib, Nedim, Samir, Ramo i ostali mnogobrojni prijatelji
90-1tt

POSLJEDNJI SELAM

[est mjeseci sje}anja na voljenu osobu

had`i [EVKI MURTI]
majci na{eg uva`enog direktora Jusufa Murti}a, i na{eg dragog kolege [evala Murti}a Kolektiv JU Srednje ugostiteljsko-turisti~ke {kole
N

RESMIJA PERENDIJA, ro|. SEJDI
Ljubavi ni{ta {to je vrijedno zadr`ati nije lako imati. An|ele moj, Bog te je uzeo sebi, meni je ostavio da se nadam na{em novom susretu. Suprug Memen, sin Elvir, k}erka Mirela, zet Amer
69-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

na na{u dragu majku, nanu i punicu

Danas, 5. 1. 2011. godine, navr{ava se devet godina od smrti na{e voljene

BAKIRA (MUHAMED) KAFED@I]A
Dragi na{ Bakire, tuga i bol ostaju a sje}anje na tebe nikada ne}e prestati. Tvoji najmiliji: porodice Kafed`i}, Dedi}, [u~ur, Kadi}, Zuli}, Mu{anovi} i 16707-1nd` Kobasica

RE[ID (ZULFO) [ABANI]
4. 1. 1987 - 4. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo tvoj plemeniti lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
80-1tt

5. 1. 1993 - 5. 1. 2011.

({ehid)

[EVALA SADIKOVI]
Postoji ne{to {to nikada urmijeti ne}e, a to je ljubav, ponos, po{tovanje i stalno sje}anje na tebe. Tvoji: k}erka Samira, zet Samir, unuke Segmedina i Sajra
79-1tt

HAFE (MEHMEDA) HUSEINOVI]
Godine su pro{le i prolaze, ali bol i tuga za tobom niti prolaze niti }e pro}i. Hvala ti na tvom davanju LJUBAVI, koja nas jo{ uvijek vjerno prati. @ivimo s njom i kao da smo sa tobom. Ona nam daje snagu da nastavimo dalje i ako smo puni boli i nerazumjevanja, za{to si nas napustila. Svaka na{a suza je znak da te neizmjerno VOLIMO. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: dedo Kasim, unuci Hanan i [ahza, k}erke Zita i Aida - Idana i zetovi PTT Asim i Esad

SJE]ANJE

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

ISMET (TAHIR) LJUTOVI] MIDHAT - MITA PREMILOVAC
5. 1. 1992 - 5. 1. 2011.
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak sa tobom. Uspomene na tebe ostaju vje~no u srcima onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote onoga svijeta jer si ti to zaslu`io svojom dobrotom i plemenitom du{om.

na{em dragom penzioneru

EKREM - KEMO (IBRAHIM) BARDAK

Supruga Zora, sinovi Zlatko i Dragan, nevjesta Divna i unuka Sun~ica
421-1mo

Tvoji: supruga Surma, sinovi Sead i Hamza, k}eri Sejka i Mevlida, unu~ad [ejla, Lejla, Samira, Haris i Ajdin, praunu~e Abdulah, zetovi Ragib, Adnan i Ermin te snahe Fadila i Mubera
82-1tt

Sindikat Centra po{ta Sarajevo
81-1tt

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kada nas je napustio suprug, otac i dedo

Petog januara 2011. navr{ava se {est godina kako nije sa nama na{ dragi

ABDULAH (SULJAGE) IMAMOVI]

SAKIB (OMER) D@INALIJA

Sa ponosom ~uvamo uspomene na tebe. Supruga Fahira, k}erke Zlata, Jasminka i Mirsada sa porodicama
76-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Seka, Amila i Alma
62-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

49

na na{e roditelje

na dragu prijateljicu

MAJDA AJDARPA[I]
^uvamo uspomenu na tebe. Tvoj IV4 sa razrednicom
94-1tt

RAMIZ MUMINOVI]
27. 1. 1995 - 27. 1. 2011.

ZEHRA MUMINOVI], ro|. KONI]
5. 1. 2010 - 5. 1. 2011.

Neka vam je vje~ni rahmet. Sin Emir i k}erka Edina sa porodicama

113-1tt

Dana 5. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg voljenog

POSLJEDNJI POZDRAV

Petog januara 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e majke

na{em dragom

OMER (BAJRE) TABAKOVI]
Ka`u vrijeme lije~i sve, ali bol i sje}anje na tebe ne}e nikada. Onaj ko se voli, kao {to mi volimo tebe - ne zaboravlja se. Tu si u na{im mislima, na{im razgovorima. Uvijek }emo se sa puno ljubavi, po{tovanja i zahvalnosti sje}ati tvoga lika. VOLIMO TE! Tvoji: supruga Sabaheta, k}erka Sena, sinovi Senad i Vedad, zet Senad, snahe Armida i Amra, unuk Sanin, unuke Asja, Naida i Deja Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
121-1tt

MATO PAPAC
ro|en 24. 2. 1940. - umro 4. 1. 2011.
O`alo{}eni: supruga, sinovi, bra}a, sestre i mnogobrojna 79-1nd` rodbina i prijatelji.

ALMASA NICEVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. K}erka sa familijom
98-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom Rusi Dana 5. 1. 2011. godine se navr{ava 40 najtu`nijih dana otkako sa nama nije na{a

RUSI RUSMIR KOPI]
Od Bajinac Predraga, Dragice, Verice i @eljke sa porodicama
87-1nd` 102-1tt

ALMASA (MUSTAFA) NICEVI], ro|. HELA]

S po{tovanjem Sa{a i Jasmin

SJE]ANJE

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Sabit sa porodicom
118-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage

na

TU@NO SJE]ANJE

Dana 2. 1. 2011. godine navr{ile su se dvije godine kako nas je napustio na{ dragi

AHMET BA[I] REUF ^ELIK
1984 - 2011.
Zauvijek }emo ~uvati u srcima tvoj plemeniti lik. Sestra Hasnija, sestri~ne Senija i Elmedina sa porodicom
100-1tt

ERMIN ^ELIK
1990 - 2011.

I danas kao i svih proteklih godina ~uvamo ponosno uspomenu na vas. Va{i najdra`i
4-1go4-1go

SJE]ANJE

HA[A KORAD@I], ro|. PUHALOVI]
Tvoja beskrajna ljubav i dobrota vje~no }e nam nedostajati. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Kika i unuk 116-1tt Ismar Dana 5. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane i punice

5. 1. 2001 - 5. 1. 2011.

RAZIM HO[I]
iz Prijedora S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Safeta, k}erka Alma Bla`evi} i sin Amel sa porodicama
5-1tz

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se 5 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, supruga i snaha

na moje drage roditelje

MEVLA BARLOV, ro|. PENDEK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi Elmir i Nermin sa djevojkom Nermom k}erka Elma sa porodicom, suprug Fadil i svekrva [e}a

majka

otac

[EVALA SADIKOVI]

HALIL SADIKOVI]

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se {est mjeseci kako nas je napustio

Dok sam `iva, nikada vas ne}u zaboraviti. Jedno veliko hvala za va{u dobrotu prema nama. Neka vam je lijepi d`enet.
90-1nd`

K}erka Nusreta, zet Hajrudin, unuci Alen i Anel

88-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ile su se ~etiri godine od smrti moje sestre

majci na{eg dragog zeta Armina

SALIH KARKELJA FATA ESKIJA, ro|. HOD@I]
S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Esma, zet Hasko, unu~ad Ibrahim i Amela
114-1tt

MIRZETI PA[ALI]

NERMINA IBRULJ, ro|. TAHIROVI]
Istina je da vi{e nisi sa nama, ali }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima.

Tvoj dragi lik }emo uvijek nositi u na{im srcima, a sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam nedostajati. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja sestra Zineta, zet Alija sa djecom, zetovima, snahom i unu~adima
92-1nd`

Od porodice \edovi} Aziza, Sejde, Harisa, Selme i Ajne Molimo dragog Allaha da joj podari vje~ni rahmet.
91-1nd`

Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Jasmina Latifagi} sa porodicom
1430-1tz

50

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Dana 05. 01. 2011. godine navr{avaju se 52 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi:

HASAN (HAKO) GA^EVI]
Tu`na je i bolna istina da vi{e nisi sa nama. Ostala je velika praznina i tuga iza tebe. Volimo te i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.

Tvoji: Mejra, Denijal, Amil i Belma

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.

Tevhid }e se prou~iti 08. 1. 2011. (subota) u 11.00 sati u ku}i `alosti, ul. Mustafe Behmena 116, Vele{i}i.

122-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

51

uposleniku Porezne uprave FBiH - kantonalni porezni ured Biha} - ispostava Klju~

HASAN (RAMIZ) [EHI]
1950.

Porodici iskreno sau~e{}e. Direktor Midhat Arifovi} i uposlenici Porezne uprave Federacije BiH
N

Petog januara 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg

ZAHVALA
Zahvaljujemo Hitnoj pomo}i Sl. Brod, Grani~nim slu`bama BiH i Hrvatske, na{em prijatelju dr. Feridu Lati}u i ostalim doktorima i osoblju Op}e bolnice „dr. Josip Ben~evi}“ u Sl. Brodu, imamu Hasanovi}u i D`ematu Sl. Brod. Hitnoj pomo}i Sarajeva, ljekarima i osoblju KC Ko{evo, posebno doktorima Gavrankapetanovi}u, Had`ismailovi}u, Burazerovi}u, te medicinskom osoblju In. njege Neurohirurgije, rodbini, prijateljima, kom{ijama i svima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. HVALA Porodica [abi}
115-1tt

ADMIRA (MEHMED) [ABI]A
Tevhid }e se prou~iti danas u 16 sati u ku}i mu{ke, Ul. Ferhadija br. 3/I. Ku}a `alosti: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 45. O@ALO[]ENI: otac Mehmed, majka Fikreta, supruga Adijata, k}erke Ajla, Adna i Alma, brat Vahidin, snaha Vildana, brati} Mirza, amid`a Ibrahim sa porodicom, strine Hasna, Ha{a, Mejra, Umija i Ai{a sa porodicama, daid`e Zikret i Ihsan sa porodicama, dainice Rada i Safija sa porodicom, tetke Fadila i Lejla sa tetkom Fauziem i porodicom, punica Emina sa suprugom Muhamedom Granovom, punac Ned`ad Ibri{imovi}, {ure Emir Granov sa porodicom Oro i Zlatan Ibri{imovi}, ro|aci i rodice, te porodice [abi}, Ibri{imovi}, Granov, Pilav, Dedi}, Omerovi}, Kelle, Ivojevi}, Ra{idovi}, Had`ipiri} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije AL - FATIHA

Na{em babi

SELAM

mom

ADMIR [ABI]
„Babic! Do|i u na{ zagrljaj“. Tvoje k}erke: Ajla, Adna i Alma AL - FATIHA
115-1tt

ADMIRU
S ljubavlju, Adijata AL - FATIHA
115-1tt

SELAM

SELAM

na{em

na{em sinu

ADMIRU (MEHMED) [ABI]U
Fali{ nam. Porodica Ra{idovi}
115-1tt

ADMIRU (MEHMED) [ABI]U
Volimo te majka Fikreta i otac Mehmed [abi} Al - Fatiha
115-1tt

SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

na{oj dragoj

ADMIRU (MEHMED) [ABI]U
VOLIMO TE „I onda Amke?“ Vahidin, Vildana i Mirza AL - FATIHA
115-1tt

U srijedu, 5. 1. 2011. navr{it }e se 7 godina od kada je na ahiret preselila na{a draga

IRMI OPRHAL - JOVANOVI]
SEHIJA HOD@I], ro|. D@EVLAN
Ostavila si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamte. Postoji{ u svakoj na{oj pri~i, uspomenama i sje}anjima, `ivjet }e{ dok i mi `ivimo. Inna lillahi ve inna ilejhi rad`i’un. Porodica
126-1tt

Tvoji tetak Faruk, tetka Samka, sestra Farah Filipovi}, sestra Amra, zet Nino i sestri~na Hava [krijel

117-1tt4

52

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg dragog

na voljenu

DELFU MIHALJ
6. sije~nja 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nas je zauvijek napustila. Svaki dan nedostaje nam sve vi{e. Po~ivala u miru Bo`jem. Sveta misa slu`it }e se 6. sije~nja u 9.00 sati u crkvi Presvetog Trojstva. Tuguju}a obitelj
94-1nd`

RIJADA VELAGI]A
Ne postoji ni zaborav ni utjeha, samo tuga. ^ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave, a ti }e{ vje~no `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i veliki rahmet. Bio si najbolji i najljep{i. Porodica SPAHOVI]
135-1tt

Dana 5. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e kolegice [uhre

IZET AVDAGI]

Farmavita - proizvodnja
134-1tt

RIJAD VELAGI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje i bol u na{im srcima gdje }e{ ostati uvijek voljen i nikada zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Mela i Benjo
136-1tt

Sa neizmjernom tugom i boli upu}ujemo
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj

IRMI

Zoka, Majda i Benjamin Oprhal

98-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

IRMI OPRHAL - JOVANOVI]
k}erki na{ih prijatelja i kolegice Rabije i Krunoslava Oprhal Nasiha, Verica, Mirsad, Ahmet i Zoran
100-1nd`

na{oj dragoj

IRMI OPRHAL - JOVANOVI]

Porodice: Oprhal, Petrovi}, Beganovi} i Beni} iz Kanade
98-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Zate~eni i u nevjerici, duboko o`alo{}eni upu}ujemo
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em iskrenom prijatelju i kumu

POSLJEDNJI POZDRAV

ADMIRU [ABI]U - [ABI
Sedam dana nevjerice i velike tuge. Neka ti je vje~ni rahmet dobri na{ [aba. Tvoji: ]iro, Fikreta, Zana, D`evad, Sema, nena Ema, Ajdin, Ilma, Ajla, Ervin i Haris
138-1tt

na{em voljenom drugu

KERIMU

IRMI (KRUNOSLAV) OPRHAL - JOVANOVI]

Ostat }e{ urezan u na{im srcima, kao {to si bio ovih prelijepih deset godina. Voljet }emo te i pamtiti zauvijek. Lamija, Lejla, Hana i Nadina
133-1tt

Kolektiv JU O[ „MALTA“
99-1nd`

SJE]ANJE

Dana 5. 1. 2011. navr{ava se 11 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog

na{oj dragoj

ABDULAHA - DUDU HAND@I]A
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: Azra, sin Mustafa, snaha Dijana i unuk Rijad
132-1tt

VEZIRA KISO, ro|. [ARAC
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemeniti lik. Suprug Safet, sinovi Zlatan, Alan, snaha Enisa i unuk Adi
97-1nd`

IRMI OPRHAL JOVANOVI]
Pred tvojom mlado{}u sve rije~i tuge i `alosti padaju. Porodice Bav~i} i Kopi}: Lejla, Selma, Sabina, Amel i Ajna
99-1nd`

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

53

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

ORU^ (EDHEM) SEAD
1952 - 2011.
preselio na ahiret dana 4. 1. 2011. D`enaza }e se obaviti dana 5. 1. 2011. u 14.00 sati na mezarju Pazari} - Sejdanovi}i. O@ALO[]ENI: majka Ai{a, supruga Fuada, sinovi Damir i Sanjin, sestre Sejada i \evada, sestri}i Mirza, Ehlimana i [ejla Porodice: Oru~, Mujan, ^i~ko, Fejzi}, Tufo, Kazi}, Nizi} i ostala mnogobrojna rodbina.
102-1nd`

IRMA OPRHAL JOVANOVI]
preminula 4. 1. 2011. godine u 35. godini. Sahrana }e se obaviti 5. 1. 2011. godine u 12.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: mama Rabija, tata Krunoslav, brat Alen, suprug Zoran, svekrva Mirjana, zaova Milica, djeveri Dejan i Darko, te porodice: Oprhal, Jovanovi}, Begovi}, Mid`i}, ^i~i}, Filipovi}, Halilba{i}, Pahor, Bav~i}, Sudar, Lucovi} i ostala mnogobrojna porodica, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Avde Smajlovi}a br. 31/1. 111

MEL]A - \ULA MILI[I], ro|. VATRI]
preselila na ahiret dana 4. 1. 2011. u 56. godini. D`enaza }e se klanjati dana 5. 1. 2011. ispred Centralne d`amije u S. Koloniji u 12.15 (poslije podne namaza) i u 14.30 (poslije ikindije namaza) u selu Mili{i}i - TRNOVO gdje }e se i ukopati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Selman, k}erka Meliha, unuci Amer i Alem, zet Sabahudin, sestra [a}ira, bra}a Alija i Safet, djeverovi Omer, Halil i Osman, jetrve Rifija, Safija, Huma i Bosa, zaove Hava i Raza, snahe Faja i Sija, brati}i, brati~ne, sestri}, sestri~na, djeveri}i, djeveri~ne, porodice: Mili{i}, Vatri}, Fati}, Drki}, Elezovi}, Bandi}, Tre{njo, Holjan, Gad`o, Huseinovi}, [ari}, Lipa, Leka, Masle{a, Hod`i}, D`ihan, Pind`o, Kadi}, Bajri}, Berilo, Lavi}, Pamuk, Pintol, Jugo, Kruta, Ho{i}, Saiti, Faji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije JASIN }e se prou~iti istoga dana u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji poslije jacije namaza. PREVOZ polazi ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, preko 128-1tt Had`i}a sa po~etkom u 12.30 sati.

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg radnika Dana 5. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana
Sa bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AVDULAH (HUSEIN) AVDI]

[ERIFA MUJ^INOVI], ro|. [ARAN
preminula 3. 1. 2011. u 83. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 5. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Lav“.

ADMIR [ABI]
doo „ALPROM“ Sarajevo
106-1tt

O@ALO[]ENI: sin Edin-Dino, k}erka Ida, snaha, zet i unuka. Ku}a `alosti: ul. D`emala Bijedi}a br. 44/5.
111

Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote, od: [abi} Ha{e, Esmire i Elvire sa porodicom
101-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj strini

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu i tetku

EKREM - KEMO BARDAK
iznenada je prestalo da kuca jedno plemenito srce. Bio si dobra du{a i vje~no }emo te voljeti i ~uvati od zaborava. Tvoja svastika Halima, Elmedin, Dina, Hajra, Elvin, 127-1tt Adna i Ilma

had`i KASIM (OMER) KUSTURA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Edina, zet Sead, unu~ad Faruk, Tarik i Hamza
89-1nd`

MIRZETI PA[ALI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

SJE]ANJE

D`evad, Safija, Edin i Alma sa porodicama

95-1nd`

na na{e drage roditelje

ALISPAHI]
Dana 5. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

had`i SEVLIJA
2. 8. 2010.
Zahvalna djeca

had`i BE]IR
5. 1. 2004.
131-1tt

ADMIR [ABI]

POSLJEDNJI POZDRAV

Pro{lo je {est mjeseci od kako nije sa nama veliki ~ovjek i prijatelj

Dana 3. 1. 2011. navr{ile su se 4 godine od smrti na{eg dragog oca, svekra, dede, pradede

Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote, od: amid`a Ibrahim, Alija i Sanela sa porodicom
101-1nd`

ADMIRU [ABI]U
Dragi na{ Admire ([umaheru), kako smo te ~esto nazivali. Te{ka je i bolna pomisao da te nema i nikad se ne}emo pomiriti sa tim. @ivjet }e{ vje~no na na{im putovanjima, u na{im salonima, na{oj struci i na{im srcima. Tvoje kolege: Selma, Kenan, Dragica, Zorica, Hiba, Nermina, Alma, Igor, Alisa, Dragana, Sini{a i ostali.
96-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SEADU FETAHAGI]U

gos. KAZAGI] RASIM
Od zaborava ~uvat }emo sve trenutke provedene s tobom. S du`nim po{tovanjem Feto Nihad sa porodicom

HATIM PIRAJ
Tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin D`evdet, snaha Senada, unuk Adnan, unuka Tanovi} D`enana sa porodicom.
124-1tt

MEL]I (\ULI) MILI[I]

Obitelji Todorovi} i Tomi}
103-1nd`

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Selman sa k}erkom i unucima
129-1tt

123-1tt

54

Srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RUSMIR (OMER) KOPI]
preminuo 4. 1. 2011. godione u 64. godini. Sahrana }e se odr`ati 5. 1. 2011. godine u 14.30 sati na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Rozalija, sin Zlatan, k}erka Dijana, sin Dario, sestra Dubravka, sestri}i Aleksandar i Bojan, zet Davor, unuke Daria, te porodice: Kopi}, Boro{, Ledi}, Eferl, Planin{ek, Kulenovi}, Gaco, Ramljak, Slugi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

93-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dana 4. 1. 2011. godine u 74. godini preselio je na ahiret

AVDULAH (HUSEIN) AVDI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. januara 2011. godine u 70. godini.

had`i KASIM (OMER) KUSTURA
D`enaza polazi dana 5. 1. (srijeda) 2011. godine u 12.00 sati ispred d`amije u Butmiru, a obavit }e se u haremu Suhodo. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH, EL-FATIHA!

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. januara 2011. godine u 13.00 sati, na porodi~nom mezarju AVDI]I - POLJUDE (BRATUNAC). O@ALO[]ENI: sinovi Omer i Hamdija, k}erka Sabiha, snahe Tima i Aida, zet Sead, unu~ad i praunu~ad, te ostala mnogobrojna porodica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti - Avdi}i.
106-1tt

O@ALO[]ENI: k}erke Mensura, Ermina i Edina, bra}a [ahin i [a}ir, unu~ad Vedad, Enesa, Faruk, Tarik, Hamza, snahe Zumreta, Hasena, Hasna i [uhra, zetovi Enes i Sead, brati}i i brati~ne, sestri} te porodice Kustura, Ustamuji}, Goro, Repuh, Musi}, Zgodi}, Lagum|ija, @uni}, Rapki}, Duro, D`ano, Be}irba{i}, ^enanovi}, Zuli}, Hota, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Butmiru, poslije podne namaza.
89-1nd`

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (RAMO) ^I^KO, ro|. TABAK
preselila na ahiret dana 4. januara 2011. godine u 59. godini. D`enaza polazi u srijedu, 5. 1. 2011. godine u 14.00 sati, ispred d`amije u Japalacima, a ukopat }e se na mezarju ^i~ke. O@ALO[]ENI: suprug Ramadan (Husnija), k}erke Amina i Mediha, sin Mirsad, bra}a Abid, Adem, Ramiz i Mustafa, unu~ad Samra, D`enana, Lamija, Bakir, Amna i Ammar, zetovi Enes i Semir, snaha Esmina, sestre Mejra i Ramiza, djeverovi Ahmed i Mehmed, jetrve, snahe, brati}i, sestri}i te porodice ^i~ko, Tabak, Huji}, Kabulovi}, Bu`o, Me{anovi}, Katki}, Ja{arevi}, D`ambas, ^ovi}, [ari}, Tufo, ^ato, Malji}, Musi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i Merhume u 14.00 sati, adresa: 27. juli 35 Tar~in. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

76-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EMSA (EMIN) ALJIJI, ro|. ^UTUK
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. januara 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. januara 2011. u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: k}erke Fatima, Amira i Zahida, zet Enver, unu~ad i praunu~ad, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice: Aljiji, ^utuk, Palo, Sabrihafizovi}, ^avka, Kadrija, Hasanovi}, Mahmutovi}, D`abija, Muri}, Bilal, Komarica, Prutina, @iga i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Stro{i}i br. 59. 111

MIRZETA (MEHO) PA[ALI], ro|. ME[ANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. januara 2011. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Omer, sin Armin, k}erka [ejla, zet Midhat Deliba{i}, snaha Muamera, unuk Harun, sestra Minheta, sestri~na Amina Pa{i}, snaha Slavica, brati}i Zlatko i Sanjin Me{anovi}, djever D`evad sa porodicom, zaove Jasmina i Sadina sa porodicama, te porodice: Pa{ali}, Me{anovi}, Zub~evi}, Korman, Deliba{i}, \edovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u mesd`idu na Ilid`i - Pejton. Ku}a `alosti: Bosanskih gazija br. 5/IV
111

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IZET (RAMIZ) AVDAGI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. 1. 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. 1. 2011. godine poslije ikindije namaza (14.00 sati) na mezarju Ugorsko. O@ALO[]ENI: supruga Rasema, k}erka [uhra, sin [uhret, unuci Anel, Armin i Meris, unuka Anela, zet Mujo, snaha Sanela, sestre Izeta, Ismeta i Safeta, bra}a Ismet i Safet, {ure, svastike, zetovi, bad`e, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, te porodice: Avdagi}, Be{lija, Hala}, Deli}, Kuni}, Medi}, Tokali}, Zuki}, Belet, Popara, Spahi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, Menjak br. 20. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

IBRI[IM (JUSUF) HOD@I]
preselio na ahiret dana 2. 1. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. 1. 2011. godine u 13.00 sati ispred d`amije u @epi, a ukopat }e se na mjesnom mezarju Tule` - @epa. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Cura, sin Ibro, k}eri Mujesira, Bisera i Hanka, brat Ago, sestra Hanka, brati}i [e}an, [emso i Hasib, snaha Tima, zetovi [emso, E{ef i Hamdija, unuci, unuke, praunu~ad, sestri}i, sestri~ne, brati~ne, te porodice Hod`i}, Lili}, ^av~i}, Begi}, Durakovi}, Zimi}, Vatre{, Hrustemovi}, Deved`ija, Bogilovi}, Brgulja, Omanovi}, Kulovac, Muj~inovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz obezbije|en sa polaskom ispred d`amije u Zabr|u u 9.00 sati sa zaustavljanjem na Stupu i kod Vije}nice. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Zabr|u u 13.00 sati.
67-1nd`

...Za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i [EVKA hanuma (BEGO) MURTI], ro| VARNICA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. 1. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 5. 1. 2011. godine poslije ikindije namaza (14.15 sati) u haremu d`amije Budakovi}i, a ukop }e se obaviti na mezarju Budakovi}i. O@ALO[]ENI: sinovi Jusuf, Bego, Alija i [eval, k}erka [evala, unuci Almir, Samir, Admir, Adis, Alma, Emir, Nesim, Nermin, Naida i Safet, praunuci, zet Namik, snahe Hidajeta, Zarfa, Nermina i Safija, njene Nermina i Seida, te porodice: Murti}, Brankovi}, Varnica, Memi{evi}, D`afo, Halvad`ija, Kuduz, Kurtali}, Had`i}, Kurspahi}, Be{irevi}, Kustura, Smailbegovi}, Ad`em, Cero, Drapi}, Bulatovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i merhume u 14.15 sati, ul. Mihrivode 28 A. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

]AMKA (OSMAN) MIRVI], ro|. OMANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. januara 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. januara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: suprug Zajko, sinovi Zijad, Sejdo i Muhamed, k}erka Saima, snahe Mirsada, Enisa i Enisa, zet Abdussabur, unu~ad Eldina, Mirela i Ajdin, sestra had`i Fehrija i zet had`i Omer, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, daid`i~ne i teti~ne sa porodicama, zaova Emina sa porodicom, djeverovi Edhem i Hamdo sa porodicama, jetrva Sevda sa porodicom, te porodice: Mirvi}, Omanovi}, Rogge, Kadri}, Elezovi}, Kadri}, Grabovica, ]ati}, Bukva, Alibegovi}, D`ananovi}, Muhi}, Hamzi}, Kapo, Handrka, Gugi}, Ajanovi}, Katica, Be}irovi}, Marava, Dugalija, Sejtarija, Feriz, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i merhume u 111 ulici Fojni~ka br. 7/I - Dolac Malta.

Dnevni avaz
Sa dubokim bolom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a majka

srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

55

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SLAVKO (FRANJE) FLEGER
preminuo u ponedjeljak, 3. januara 2011. godine u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 5. januara 2011. godine u 14.00 sati na katoli~kom groblju „Sveti Mihovil“ u Ko{evu. O@ALO[]ENI: supruga Slavica, sinovi @eljko i Zoran, snahe Branka i Jelena, unu~ad Igor, Jovana i Marko, svastika Mira, porodice: Juri{i}, Hod`i}, ^i~i}, Petkovi}, Kova~evi}, Vujadinovi} i kumovi Po`ar i Marjanovi}i. Ku}a `alosti: ul. Odoba{ina br. 21.
111

ZAGORKA (NEDELJKA) CEKI], ro|. ^AN^AR
preminula dana 3. 1. 2011. godine u 83. godini. Sahrana }e se obaviti dana 5. 1. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Jovan, k}erka Jasna, sestra Koviljka, zet Neboj{a, snaha Nevenka, unu~ad Vladimir i Dejan, snaha Anita, porodice: Ceki}, Stani{i}, Obradovi}, Sulji}, Bakari}, Pe{i}, Ranitovi}, [ip~i}, te ostala mnogobrojna porodica i prijatelji. 111 Ku}a `alosti: ul. A. [a}irbegovi} br. 12/18, stan Stani{i}.

SEMIJA - SEMKA BEBA, ro|. BUHARALIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. 1. 2011. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. 1. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju u Fojnici. O@ALO[]ENA PORODICA RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

AZIRI MUJESIRA, ro|. KAHRIMANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 2. januara 2011. godine, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. januara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Mustafa, Munib i Suad, k}erke Mevlida i Mubera, sestra Esma, snaha Jela, zet Sead, snahe Rasema i Nevzeta, unuci Muamer, Amel, Jusuf i Nud`eim, snahe D`emila, Alma i Mirela, unuke Larisa, Sabina, Alisa, Edina i Alma, zetovi Amir, Mirza i Boris, praunu~ad, sestri}i, sestri~ne, brati}i i brati~na, te porodice Drapi}, Aziri-Azirovi}, Gavri}, Pecar, Had`i}, Kaliman, Jugo, Bilalagi}, Kahrimanovi}, [u{njar, Bajraktarevi}, Pa{i}, Islamovi}, Sijer~i}, Palo{, Omerinovi}, Mali}i, ^au{evi}, Lagumd`ija, ]orovi}, Tvrtkovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i merhume u ulici Podcarina br. 55. 45-1tt

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017287 05 Mal Zenica, 01. 09. 2010. godine
Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`enog Nehru Biloglavi}, ulica Obalni Bulevar broj 6/13, Zenica, radi isplate duga, v.s. 1.687,80 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
Tu`enom BILOGLAVI] NEHRU iz Zenice, ulica Obalni Bulevar broj 6/13, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 13. 11. 2001. godine, ure|ena dana 03. 01. 2007. godine, kojom tu`ilac potra`uje iznos od 1.687,80 KM sa zateznom kamatom i to: - na iznos od 74,80 KM po~ev od 16. 04. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 234,40 KM po~ev od 16. 05. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 535,70 KM po~ev od 16. 06. 2001. godi-

ne do dana uplate - na iznos 824,80 KM po~ev od 16. 07. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 08. 2001. godne do dana uplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182 ZPP - FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 17287 05, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: Mal-4839/055 Tuzla, 30. 11. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Tuzlanska banka dd Tuzla, ul. M. Tita br. 34, protiv tu`enog Ibri{evi} Zehrudina iz Lipnice, ul. Proleterskih brigada br. 50, radi duga, VPS 465,26 KM, u toku pripremanja ro~i{ta za glavnu raspravu, donio je dana 30. 11. 2010. godine:

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 19. 12. 2005. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 465,26 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja je zasnovan na ~injeni~nim navodima da su tu`itelj i tu`eni zaklju~ili ugovor o teku}em ra~unu dana 18. 11. 2002. godine, te da je tu`itelj dana 17. 09. 2003. godine donio odluku o odobravanju pozajmica na teku}em ra~unu, te na osnovu iste sa tu`enim zaklju~io ugovor o kreditu-pozajmici na iznos od 500,00 KM u periodu od 17. 09. 2003. godine do 17. 03. 2004. godine. Kako je tu`eni ostvario negativni saldo, koji na dan 08. 02. 2005. godine iznosi 465,26 KM, to tu`itelju predla`e da sud donese slijede}u:

PRESUDU
„Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 465,26 KM, sa kamatom na nedozvoljeno prekora~enje teku}eg ra~una po stopi od 24,90%, dekurzivno na iznos od 330,00 KM, po~ev od 09. 02. 2005. godine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka na taksu na tu`bu i presudu, i druge tro{kove, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku F BiH („Slu`bene novine F BiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupati, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavjestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi}

UNIVERZITET U SARAJEVU MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO
Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima Ma{inskog fakulteta Sarajevo, Upravni odbor Ma{inskog fakulteta Sarajevo donio je Odluku o raspisivanju

Dekan se bira na mandatni period od ~etiri godine sa mogu}no{}u jo{ jednog uzastopnog izbora. Lica koja konkuri{u obavezno prila`u: - prijavu na Konkurs - biografiju - program rada za mandatni period - Rje{enje/Odluku o posljednjem izboru u nastavno zvanje - potvrdu o radnom odnosu na Ma{inskom fakultetu Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave se mogu predati li~no na protokol Fakulteta ili putem po{te na adresu: Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 9, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

za izbor dekana Ma{inskog fakulteta Sarajevo
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, za dekana Fakulteta mo`e biti izabrano lice koje ispunjava i posebne uslove: - da je ~lan akademskog osoblja u zvanju redovnog ili vanrednog profesora koji je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Ma{inskom fakultetu Sarajevo, izra`ene sposobnosti komuniciranja i timskog rada.

KONKURSA

Ljep{e je oti}i u Junajted, Arsenal ili ^elzi, ali ga samo Siti mo`e platiti
Kada idete u takav klub, morate znati da odmah `ele sve i nemaju vremena ~ekati
Malo je na{ih fudbalera koji su imali priliku osjetiti ~ari engleskog fudbala. Muhamed Konji} jeste, a Englezi su ga toliko zavoljeli da je ~ak pisao i kolumne za novine. Konji} voli engleski fudbal i smatra ga vrhom karijere svakog igra~a i stoga mu je drago {to }e D`eko oti}i u Man~ester siti. - D`eko zaslu`uje Englesku, a i Engleska zaslu`uje D`eku. Ako se sve ove pri~e obistine, to }e biti veliki Konji}: D`eko zaslu`uje Englesku plus i za njega i za na{ fudbal - ka`e Konji}. jer oni `ele trenutni efekt. Biv{i reprezentativni, ali Adebajor je bio najtra`enii stoper Derbija i Koventr- ji centarfor lige, do{ao je u ija, tvrdi da je na{ napada~ Siti kao zvijezda, a sada ga nigdje nema. idealan za englesku ligu. U Junajtedu, Arsenalu - Stil koji D`eko gaji apsolutno odgovara Engle- ili Liverpulu imaju ra-

Konji} o situaciji oko D`eke

56

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

sport

TRANSFERI Edinu D`eki otvorena vrata Man~ester sitija

Roberto Man~ini potvrdio dogovor s Volfsburgom
Kada D`eko postane na{ igra~, govorit }emo vi{e, ka`e menad`er Sitija Sigurno }e se prilagoditi, tvrdi Meklaren 30 miliona funti

U moru razli~itih informacija u vezi s tokom pregovora o transferu Edina D`eke iz Volfsburga u Man~ester siti, koje ovih dana plju{te na sve strane, te{ko je procijeniti koja je ta~na, a koja nije. Me|utim, da ipak sve vodi ka tome da }e D`eko postati novi igra~ Sitija, svjedo~e i ju~era{nje rije~i menad`era engleskog kluba Roberta Man~inija (Mancini). Iako je u izlaganju na konferenciji za novinare bio dosta neodre|en i {krt na rije~ima, istakav{i da }e o D`eki pri~ati nakon ve~er-a{nje utakmice sa Arsenalom, Man~ini je potvrdio da su Siti i Volfsburg postigli dogovor. - Ono {to za sada mogu re}i jeste da smo se dogovorili. D`eko je dobar igra~. Svaki klub u Evropi ga `eli i svi za njega govore isto. Ipak, trebamo jo{ ~ekati. Kada D`eko postane na{ igra~,

Pun naboja i ambicija
- D`eki ne}e biti lako jer za konkurenciju ima tri izvanredna centarfora, ali su sva trojica problemati~ni. Vjerujem da bi njegov dolazak unio malo miskoj. Vidim da traju rasprave o D`ekinoj pla}i, ali mislim da on zaslu`uje biti najpla}eniji - tvrdi Konji}. Mada smatra da se D`eko ne treba dvoumiti oko odlaska na Otok, Konji} se ipak ne mo`e oteti bojazni da bi ne{to moglo krenuti krivo, jer kolektivi poput Sitija imaju druga~iju filozofiju od velikih klubova. - Uvijek je ljep{a varijanta oti}i u Man~ester junajted, ^elzi, Arsenal ili Liverpul, ali D`eku mo`e platiti samo Siti. A kada dolazite u takav klub, morate znati da ni{ta nije sigurno, ra u svla~ionicu. Kada sve skupa gledam, nekako mi D`eko i pripada uz Siti, jer je on, ba{ poput njih, u uzlaznoj putanji, pun naboja i ambicija - ka`e Konji}. zra|ene planove o novim igra~ima, jer im se ostavi prostor za adaptaciju. Aleks Ferguson poja~anjima ne daje puno prilike ~ak ni kada igraju dobro, ali ih ne ka`njava kada igraju lo{e. To je dugoro~no dobra politika, ali klubovi poput Sitija nemaju vremena za ~ekanje, a to je veliki rizik - govori Konji}, ali i dodaje da vjeruje u D`eku. - Edin ima konstantu i karakter. Radom i golovima odaje dosta sigurnosti, a to mu je dobar preduvjet da uspije ~ak i u nezahvalnim sredinama poput SiM. T. tija.

D`eko na treningu u Marbelji: Transfer je pitanje dana

o njemu }emo govoriti vi{e rekao je Man~ini. Navodno, kako prenose britanski mediji, dogovoreno je obe{te}enje od 30 miliona funti, a ako se Siti dogovori s D`ekom, transfer }e biti realiziran.

@eljezni~aru dva miliona KM
D`ekin transfer u Man~ester siti mogao bi oboriti rekord novca koji }e primiti jedan bh. klub. Prema pravilu UEFA-e „mehanizam solidarnosti“, pet posto obe{te}enja koje }e biti upla}eno Volfsburgu podiD`eko je top-tema i u Volfsburgu, koji se, sude}i prema izjavama trenera Stiva Meklarena (Steve McClaren), opra{ta od svoje najve}e zvijezde. Engleski strateg tvrdi da D`ekin potpis za Siti nije daleko od realizacije. jelit }e prethodni klubovi u kojima je nastupao na{ as. Tako bi @eljezni~aru pripalo oko 3,3 posto, {to bi u slu~aju najavljenog transfera od 30 miliona funti zna~ilo da }e na Grbavicu sti}i vi{e od dva miliona KM. dobar igra~, {to se odra`ava i na njegovu cijenu. Visok je i jak, ali ima i odli~nu tehniku. No, ono {to je najva`nije je to da posti`e golove, lijevom i desnom nogom, ali i glavom. To je ono {to Siti dobiva. On je dobra investicija za taj klub, ali u Premijer ligi }e morati raditi vi{e nego sada. Ali, sigurno }e se prilagoditi - dodao je Meklaren. Volfsburg ve} tra`i zamjenu za D`eku, a nova opcija je - [alkeov D`eferson Farfan (Jefferson). M. TANOVI]

Predstavljanje u ~etvrtak?
D`ekin menad`er Irfan Red`epagi} rekao nam je da u ~etvrtak ide u Man~ester na pregovore o uvjetima koje }e na{ fudbaler imati u Sitiju. - Vi{e o tome sada ne mogu govoriti - rekao je Red`epagi}. D`eko bi u Sitiju trebao imati sedmi~nu pla}u u iznosu od 150.000 funti, a navodno bi predstavljanje moglo biti uprili~eno sutra.

Ranije oti{ao s treninga
D`eko je ju~era{nji trening Volfsburga u {panskoj Marbelji zavr{io prije svojih kolega, jer se `alio na prehladu. Na{ napada~ je na pripremama dosta miran i povu~en, a kako nam je prenio kolega novinar koji prati pripreme „Vukova“, D`eko ne govori ni za njema~ke medije.

Visok i jak
- D`eko }e biti idealan napada~ za Siti, naro~ito u paru sa Karlosom Tevezom (Carlos). @elim mu sve najbolje. Nadam se da }e tamo ostvariti snove. On je veoma

Ponovo tu~a na treningu Man~ester sitija
Edinu D`eki bilo bi pametno prije potpisa za Man~ester siti zavr{iti kurs neke borila~ke vje{tine, jer je na treningu ekipe, drugi put u samo mjesec, do{lo do tu~e. Ovoga puta akteri su (Foto: Daily Mail) bili Kolo Ture (Toure) i Emanuel Adebajor (Emmanuel Adebayor), koji su se u klin~u valjali po tlu dok ih suigra~i nisu razdvojili. Pro{log mjeseca potukli su se Mario Baloteli (Balotelli) i @erom Boateng (Jerome). (M. T.)

Le~e i Bari ipak pred navija~ima
Sutra{nja utakmica italijanske lige izme|u Le~ea i Barija ipak }e biti otvorena za gledaoce, a za to je zaslu`an pritisak dva kluba na policiju. Utakmica dva ljuta rivala je prema ranijoj odluci snaga reda trebala biti igrana pred praznim tribinama, zbog opasnosti od sukoba navija~a. Simpatizeri dva kluba s juga Italije gaje veliki rivalitet, a njihove tu~e postale su redo(M. T.) vna pojava.

Avdi} (u sredini) sa Saidom Husejnovi}em i Perom Mertesakerom na treningu Verdera

Avdi} potpisao za Verder
[ve|anin na{ih korijena Deni Avdi} potpisao je ugovor s njema~kim Verderom i odmah se pridru`io treninzima ekipe. Avdi}, koji je u dresu {vedskog Efsborga pro{le sezone u 29 utakmica postigao 19 golova, u njema~kom klubu zamijenit }e najboljeg strijelca Hugu Almeidu, koji je (M. T.) oti{ao u Be{ikta{.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

57

MEKSIKO Biv{i igra~ Sarajeva Alen [koro za „Dnevni avaz“

Nisam pre{ao u Dorados, klubovi su se dogovorili a da me ni{ta nisu pitali
I dalje mi te{ko pada {to sam daleko od ku}e Mogu} povratak u Evropu
Puri}: Potvrdio kontakte

^im je objavljeno da Alen [koro mijenja sredinu i napu{ta Kueretaro kako bi potpisao ugovor s Doradosom, klubom u kojem je Pep Gvardiola (Guardiola) zavr{io karijeru, nekada{nji fudbaler Sarajeva osjetio se du`nim da nam se javi i pojasni {ta se de{ava. Ljubimac navija~a Sarajeva, od ~ijeg se odlaska pro{le godine na Ko{evu na terenu malo {ta interesantno de{ava, ka`e kako }e ostati u Kueretaru. - Vidim da su svi objavili informaciju da sam pre{ao u Dorados, ali to nije istina. Zapravo, i ovdje je u Meksiku to iza{lo u medijima, ali stvar je u tome da su se klubovi dogovorili o transferu a da mene niko ni{ta nije pitao. A kada su pitali, rekao

^elikovci na meti Istre 1961

Nisam htio i}i

[koro u dresu Kueretara: Stadioni su popunjeni do posljednjeg mjesta

Alen je novogodi{nje praznike proveo u ku}noj atmosferi. - Bio sam sa suprugom i k}erkicom. Meksikanci su slavili, ali meni je bilo neobi~no Novu godinu do~ekivati bez snijega i po vrlo toplom vremenu - pri~a [koro.

Novogodi{nja sparina

sam da ne}u da idem iz ovoga grada i tako je sve palo u vodu - rekao nam je [koro. Alenu je u Kueretaru dobro, a vremenom se i navikao na `ivot u Meksiku. - Na samom po~etku meni i porodici bilo je vrlo te{ko. Vremenom smo se malo navikli, ali i dalje mi te{ko pada to {to sam daleko od ku}e. Ljudi su topli, temperamentni i ljubazni, ali nedostaju mi Sarajevo, porodica i prijatelji. Sre}om da

Pratim Sarajevo putem interneta
[koro putem interneta prati sve {ta se de{ava u BiH, pa je tako upoznat sa svim aktuelnostima u svom Sarajevu. - Sve sam pratio i jako mi je `ao {to Sarajevo ponosu mi tu supruga i k}erkica, pa to lak{e podnosim. Moram re}i da nam je veliku pomo} pru`ila jedna porodica iz Sarajeva, jedina na{a u ovom kraju, koja u Meksiku `ivi dugo. S njima je prilago|avanje i{lo lak{e govori [koro. Alenu se meksi~ki fudbal svidio. - Ovdje su klubovi vrlo organizirani i u njih se puno ula`e. Sponzori su im jako sna`ni, a stadioni popunjeni do posljednjeg mjesta, tako da vo prolazi kroz te{ke trenutke. Nadam se da }e nova Uprava, navija~i i igra~i zajedni~kim snagama odvesti moje Sarajevo na vrh tabele - ka`e [koro. je u karijeri lijepo do`ivjeti sve ovo. Osim toga, fino je i za `ivjeti. Grad je lijep i nema kriminala, za razliku od onih na sjeveru zemlje - ka`e [koro. Na{ fudbaler nije puno igrao u Kueretaru i priznaje da mu je budu}nost neizvjesna. - Ako sve bude po planu, u Meksiku bih trebao ostati do maja, ali mi je situacija neizvjesna, jer je do{ao novi trener. Vidjet }emo {ta }e donijeti januar. Postoji i mogu}nost da se vratim u Evropu, ali o tome je jo{ rano govoriti - rekao je [koro. M. TANOVI]

Vezni igra~ Deni Bo{njak, koji }e 8. februara napuniti 20 godina, postat }e novi ~lan hrvatskog prvoliga{a Istre 1961 iz Pule. Bo{njak je s juniorskim timom ^elika 2009. bio prvak BiH, ali u mati~nom klubu nije dobio pravu priliku pa je proteklu polusezonu proveo u drugoliga{u Vitezu. Istovremeno, u vezu s Istrom 1961 dovodi se jo{ jedan igra~ ^elika, ali mnogo poznatiji, Dario Puri}. On nam je potvrdio da postoji kontakt s ~elnicima ovog kluba, ali je negirao da je do-

Bo{njak sti`e, pregovori s Puri}em, Had`i} odlazi

govorio transfer. Puri} je, ina~e, od ove zime slobodan igra~. I dok bi Puri} i Bo{njak mogli pre}i u Istru, klub bi narednih dana trebao napustiti biv{i ~elikovac Emir Had`i}, koji }e se ipak pojaviti na po~etku priprema. - Nisam siguran da }u ostati, jer je klub zbog krize najavio smanjenje ugovora. Kako su mi i du`ni ne{to novca, realna je opcija da }emo se dogovoriti o sporazumnom raskidu - ka`e Had`i}.
V. B.

Nenad Stojanovi} na pragu odlaska iz Leotara

[karice me|u pet najljep{ih golova
Alen je u Kueretaru postigao jedan gol, ali kakav! Njegove {karice u posljednjoj minuti me~a donijele su Kueretaru tri vrlo va`na boda. Snimak gola preplavio je internet, pa smo proklju~ali stadion mogli vidjeti i mi. [korine {karice na{le su se me|u pet najljep{ih golova prvenstva. - Taj gol bio je od velike va`nosti za nas. Bilo je zaista fascinantno osjetiti atmosferu nakon jednog takvog gola - prisje}a se [koro.

Vrlo organizirani

Man~ester junajted pozajmio napada~a

Napada~ Man~ester junajteda Federiko Makeda (Federico Macheda) do kraja sezone igrat }e u Sampdoriji, kao pozajmljeni igra~ engleskog kluba. Mladi italija-

Makeda do ljeta u Sampdoriji

Napada~ Leotara Nenad Stojanovi} (31) dobio je primamljivu ponudu iz Vijetnama i na pragu je odlaska. Stojanovi} je stasao u Crvenoj zvezdi, bio je ~lan {ampionske generacije Leotara iz 2003., a poslije nekoliko uspje{nih godina u inozemstvu ljetos se vratio u trebinjski klub. - Od Navibank Sajgona sam dobio novogodi{nju ~estitku od 10.000 dolara mjese~no, uz sve privilegije koje pripadaju vrhunskim fudbalerima (stan, auto, premije) za potpis ugovora dugog deset mjeseci. Kona~nu odluku donijet }e moja porodica - ka`e Stojanovi}.
M. P .

Vijetnamci mu nude 10.000 dolara mjese~no

Stojanovi}: Novogodi{nja ~estitka

Aron Vinter trener Toronta
Nekada{nji veznjak Ajaksa, Intera, Lacija, LA galaksija i selekcije Holandije Aron Vinter (Winter) postat }e novi trener kanadskog Toronta, koji se takmi~i u sjevernoameri~koj MLS ligi. Vinter je do sada bio u stru~nom {tabu Ajaksa, u kojem (M. T.) je po~eo karijeru.

nski reprezentativac u klubu iz \enove zamijenit }e Antonija Kasana (Antonio Cassano), koji je pre{ao u Milan.
(M. T.)

Makeda: Zamjena za Kasana

58

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

sport

[PANIJA Real Madrid izborio pobjedu nad Hetafeom

Murinjo: Nisu mi se svidjeli
Kaka zabilje`io prvi nastup nakon dugog oporavka

Bajramovi}: Borba za ~etvrtfinale

Teletovi} protiv Bajramovi}a
\edovi} i Gordi} u grupi s Barcelonom
Bh. ko{arka{ki reprezentativci Mirza Teletovi} i Kenan Bajramovi} bit }e direktni rivali u borbi za pla(Gr~ka), Kaha Laboral ([panija), Unikaha Malaga ([panija), Litvos ritas (Litvanija). GRUPA F: Makabi

@rijeb druge faze Eurolige

Poraz Kaha Laborala
Teletovi} je pru`io jo{ jednu efikasnu partiju (15 poena, 8 skokova), ali je Kaha Laboral pora`en na gostovanju kod Estudijantesa u Madridu (70:72). sman u ~etvrtfinale Eurolige. Teletovi}ev Kaha Laboral `rijeban je u grupu E top 16 faze zajedno s Bajramovi}evim Litvos ritasom u kojoj }e se za dva prva mjesta i prolaz me|u osam boriti jo{ Panatinaikos i Unikaha. Rimska Lotomatika, s na{im igra~ima Nihadom \edovi}em i Nemanjom Gordi}em, imat }e jake konkurente u aktuelnom prvaku Barceloni te Makabiju i Olimpiji. GRUPA E: Panatinaikos Aktuelni prvak [panije, s omjerom 9-5, na prvenstvenoj tabeli zaostaje dvije pobjede za vode}im tandemom, Raelom i Barcelonom, koji imaju po 11-3. (Izrael), Union Olimpija (Slovenija), Barcelona ([panija), Lotomatika (Italija). GRUPA G: Montepaski (Italija), Real Madrid ([panija), Efes Pilsen (Turska), Partizan (Srbija). GRUPA H: Olimpijakos (Gr~ka), Fenerbah~e Ulker (Turska), @algiris (Litvanija), Valensija ([panija). Top 16 }e se igrati od 19. januara do 3. marta. U ~etvrtfinale }e se plasirati po dvije najbolje ekipe iz ~etiri (E. J.) grupe.
Kaka: Nisam znao ni ho}u li se vratiti
(Foto: AP)

Mirza Begi} poja~ava „Kraljeve“?
Biv{i ko{arka{ tuzlanske Slobode Mirza Begi} bit }e novo poja~anje {panskog velikana Reala iz Madrida, prenose agencije. Begi} (25 godina, 220 centimetara) sezonu je po~eo u @algirisu, ali je prije nekoliko dana raskinuo ugovor s Litvancima, navodno zbog dugovanja. U deset me~eva Eurolige prosje~no je bilje`io 9,7 poena i 4,8 skokova. Begi} je ro|en u Bijeljini, prije osam godina oti{ao je u Sloveniju (Triglav, Olimpija, Slovan), ~ije posjeduje ko{arka{ko (E. J.) dr`avljanstvo.

Biv{i igra~ Slobode na meti Reala

Sedamnaesto kolo {panske lige donijelo je o~ekivan rasplet, makar kada je rije~ o utrci Barcelone i Reala, pa Katalonci i dalje imaju dva boda prednosti na ~elu tabele. Nakon {to je Barcelona pobijedila Levante, Real je u malom gradskom derbiju protiv Hetafea o~ekivano osvojio tri boda, ali je kraj me~a do~ekao u neplaniranoj nervozi. Real je zahvaljuju}i golu Ronalda, drugom u utakmici i 19. u sezoni, krstario ka sigurnoj pobjedi, ali isklju~enje Alvara Arbeloe i pogodak Huana Albina (Juan) za 2:3 stvo-

Lista strijelaca
19 - Kristijano Ronaldo (Real M.) 17 - Lionel Mesi (Barcelona) 11 - Fernando Ljorente (Atletik), David Vilja (Barcelona)

rili su malo panike. - Obi~no smo koncentriraniji i kompaktniji. Dali smo protivniku previ{e prostora. Moja ekipa se mora braniti bolje, danas mi se nije previ{e svidjela - rekao je trener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho). Portugalcu se pak svidio povratak Kake nakon dugog oporavka od ozljede, kojeg je uveo u posljednjih 15 minuta. - O~ito jo{ nije u naponu snage, ali njegov povratak je sjajna vijest. Kaka je superfudbaler i vremenom }e biti sve bolji - rekao je Murinjo. Brazilcu je ovo bio prvi nastup u sezoni. - Vrlo sam sretan {to sam se vratio. Pro{ao sam kroz te{ke trenutke, ali mislim da su oni iza mene. Nisam znao ni kada }u se vratiti ni ho}u li se uop}e vratiti. Sada se osje}am prili~no dobro. Ovaj nastup `elim posvetiti svojoj supruzi, koja zna kroz {ta sam pro{ao - rekao je (M. T.) Kaka.

Rezultati i strijelci 17. kola: Hetafe - Real Madrid 2:3 (Pareho 29, Albin 85 - Ronaldo 12 penal, 57, Ozil 19), Viljareal - Almerija 2:0 (Katala 22, Valero 58), Saragosa Real Sosijedad 2:1 (Pongol 10, Braulio 90+1 - Prieto 33), Atletiko - Rasing 0:0, Majorka - Herkules 3:0 (Nsue 38, Vitor 41, Pereira 51), Valensija - Espanjol 2:1 (Aduriz 29, Mata 90+2 - Kosta 45+1 autogol), Sevilja Osasuna 1:0 (Kanut 36), Barcelona - Levante 2:1 (Pedro 47, 59 Stuani 80), Sporting Malaga 1:2 (Kastro 42 pen - Veligton 45, Apono 59 penal), Atletik - Deportivo 1:2 (Ljorente 86 Adrian 22 penal, 52).

Rezultati i tabela
1. Barcelona 17 15 1 1 53:10 46 2. Real M. 3. Viljareal 17 14 2 1 42:14 44 17 11 3 3 32:14 36

4. Valensija 17 9 4 4 26:20 31 5. Espanjol 17 9 1 7 19:24 28 6. Atletiko 7. Hetafe 8. Atletik 9. Majorka 10. Sevilja 17 8 3 6 27:19 27 17 8 2 7 28:25 26 17 8 1 8 26:29 25 17 7 3 7 19:20 24 17 7 2 8 22:27 23

11. Real S. 17 7 1 9 23:28 22 12. Deportivo17 5 6 6 15:20 21 13. Herkules 17 5 4 8 18:25 19 14. Rasing 17 5 4 8 13:23 19 15. Osasuna 17 4 5 8 15:21 17 16. Malaga 17 5 1 11 22:36 16 17. Levante 17 4 3 10 19:28 15 18. Saragosa 17 2 7 8 16:28 13 19. Almerija 17 2 7 8 15:27 13 20. Sporting 17 2 6 9 14:26 12

Blekburn `eli dovesti Brazilca

Begi}: Napustio @algiris

Prema dogovoru ~elnika dva kluba, Crvena zvezda je 1. januara trebala platiti Slobodi 30.000 eura kao prvu ratu obe{te}enja za davno realizirane transfere bh. ko{arka{kih reprezentativaca Elmedina Kikanovi}a i Milana Milo{evi}a. Me|utim, u tuzlanskom

Zvezda ve} prekr{ila dogovor

Sloboda ~eka ratu obe{te}enja

Ronaldinju ponudili 24,6 miliona eura
Engleski Blekburn ponudio je 24,6 miliona eura za sunovra}enu zvijezdu Brazila i Milana Ronaldinja (Ronaldinho), javio je BBC. Klub koji ima nove vlasnike, indijsku porodicu Venki (Venky), tvrdi da njihova podru`nica u Brazilu s Ronaldinjovim menad`erom pregovara o potpisu trogodi{njeg ugovora i da je spreman na sve kako bi ovog fudbalera doveo u Englesku.

klubu saznali smo da Beogra|ani do ju~er nisu ispunili ovu obavezu, koja ukupno iznosi pribli`no 200.000 eura. Slobodini ~elnici ka`u da }e sa~ekati jo{ nekoliko dana prije nego {to potegnu pitanje isplate prve rate E. M. obe{te}enja.

Ronaldinjo: Neizvjesna budu}nost u Milanu

Ako bude dogovora, Ronaldinjo }e prve godine u Blekburnu zaraditi 7,6, a u naredne dvije po 8,5 miliona eura. Budu}nost Ronaldinja u Milanu vrlo je neizvjesna nakon {to je napustio trening-kamp italijanskog kluba u Dubaiju. Blekburn tako|er poku{ava dovesti Dejvida Bekama (David Beckham) na pozajmicu iz Los An|ele(M. T.) sa.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

59

RUKOMET Senjanin Maglajlija, sportski direktor reprezentacije BiH

Jo{ imamo {ansi za Evropsko prvenstvo
Bitno je da stvorimo dobru atmosferu u kojoj }e igra~i mo}i pokazati potencijal koji evidentno imaju, ka`e proslavljeni as

Prvak BiH poku{at }e slaviti u Novom Mestu

Senjanin Maglajlija, proslavljeni rukometni mag, jedan od najboljih koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, „debitirao“ je na mjestu sportskog direktora na{e reprezentacije tokom mini priprema u E~koj kraj Zrenjanina. Dugo je trajala `elja i selektora Vojisalava Ra|e, ali i Maglajlije, za anga`manom u reprezentaciji. Znali su i jedan i drugi da itekako mo`e koristiti svojim neupitnim znanjem. Saradnja je, napokon, uspostavljena. - Ve} du`e sam bio zainteresiran da na bilo koji na~in u|em u reprezentaciju, jer smatram da mogu pomo}i. Sada su se poklopile vizije ljudi iz na{eg Saveza sa mojima, selektor Ra|a je tako|er insistirao da se priklju~im. Prije nisam mogao, budu}i da sam bio u Za-

Danas me~ protiv Srbije
Na{a reprezentacija, nakon dva dana treninga, danas }e boravak na mini pripremama u E~koj zaklju~iti utakmicom protiv Srbije u Rumi. Me~ se igra od 17 sati. - Treba nam {to vi{e jakih utakmica, da ovi standardni igra~i potvrde svoj kvalitet, ali i kao prilika da se nametnu neki mla|i i novi. Na svakom novom okupljanju potrebno je dodatno razra|ivati taktiku, da se igra~i {to vi{e „osjete“ na terenu. Jak protivnik ima svoje zamisli, ono {to }e uvje`bavati. Na nama je da to sprije~imo, ali i ostvarimo svoje zamisli - ka`e Maglajlija. lifikacijama na{a reprezentacija mo`e na EP 2012. - Ja mogu garantirati da }emo pru`iti puno bolju igru u nastavku. Sve dok se igra imamo {ansi za plasman na Euro. Bitno je da se poklope mnoge stvari, da imamo barem 7-8 igra~a u optimalnoj formi u datom trenutku i ako u~inimo ovo {to smo planirali imat }emo dobre izglede - tvrdi Maglajlija.
A. ^ULI]

Igokeu o~ekuje te`ak zadatak protiv Olimpije
Krka je veliki du`nik [irokog. Tim iz Novog Mesta jedini je ove sezone slavio na Pecari (72:62) i to u prvom kolu NLB lige. Od tog poraza u redovima [irokog TT kabela mnogo se toga promijenilo. Aktuelni prvak BiH u{ao je u veliku formu i nakon prvog kruga ima osam pobjeda i pet poraza, {to ni najve}i optimisti nisu mogli slutiti. Identi~an omjer ima i slovenski prvak, koji je, uz [iroki, najugodnije iznena|enje regionalne lige i danas }e u 14. kolu ugostiti na{eg {ampiona u Novom Mestu (20 sati). - Krka ima dobro poslo`enu mom~ad, iskusnog trenera i zbilja su neugodni. Me|utim, i mi imamo adute. Ni u Zadru nam nisu davali previ{e izgleda pa smo iznenadili. Sli~an scenarij o~ekujem u Novom Mestu - ka`e trener [irokog Ivan Veli}. Upitno je ho}e li nastupiti kapiten [irokog [ime [pralja, koji ve} du`e vu~e ozljedu {ake. Duel bh. i slo-

[iroki `eljan revan{a Krki
Raspored
Danas: Igokea - Union Olimpija (17 sati), Cibona - Hemofarm (18), Crvena zvezda - Nimburk (20), Krka - [iroki TT kabeli (20), Zadar - Cedevita (20.15). Petak: Budu}nost - Partizan (17). Radni~ki i Zagreb igrat }e 19. januara.

Duel bh. i slovenskih klubova

Poklopile se vizije

Maglajlija: Potrebno je {to vi{e razgovarati s igra~ima

grebu - ka`e Maglajlija. [ta }e mu biti osnovni zadatak na ovoj funkciji? - Sportski direktor u reprezentativnom konteksu ne podrazumijeva neki konkretan

Igrao i u Barceloni i u Sijudad Realu
Senjanin Maglajlija u svojoj superbogatoj karijeri igrao je za dva najve}a {panska kluba Barcelonu i Sijudad Real. Ipak, ve}i trag je ostavio u katalonskom gigantu, budu}i da za vrijeme boravka u Realu klub nije bio na tako visokom nivou. Ina~e, ovaj pivot karijeru je po~eo u rodnom Gora`du, nastavio u Borcu, Partizanu, Kuenki, Bidasoi, a nakon {panske epizode igrao je jo{ za njema~ki Fredenbek. Posljednji klub u karijeri bio mu je Zagreb, u kojem je bio od 1998. do 2004. U trenerskoj karijeri vodio je upravo hrvatskog prvaka, i to od februara 2009. do marta 2010. Ro|en je 30. aprila 1968.

opis posla. Zapravo, moj zadatak }e biti da pomognem u svakom mogu}em smislu, organizacionom, stru~nom, logisti~kom, ali i ljudskom. Potrebno je {to vi{e razgovarati s igra~ima i to }u ~initi svakom prilikom, obilaziti ih. Bitno je da stvorimo dobru atmosferu, drugarstvo, u takvim okolnostima igra~i }e mo}i pokazati potencijal koji evidentno imaju. Ovo {to sam do sada vidio ne zahtijeva radikalne promjene. Posla ima, ali najbitnije je da se postave neke norme ispod kojih se ne smije i}i - mi{ljenja je Maglajlija, koji smatra da i pored lo{eg starta u kva-

Postaviti norme

venskih klubova vodit }e se i u Lakta{ima (17) izme|u Igokee i Union Olimpije. - Olimpija je u{la u top 16 Eurolige i o njenom kvalitetu ne treba tro{iti rije~i. Strategiju }emo graditi na ~vrstoj odbrani kako bismo zaustavili njihove najopasnije igra~e Vladu Ilijevskog i Gorana Jagodnika - otkriva dio plana trener viceprvaka BiH Slobodan Klipa. Igokea }e igrati bez centra @arka Rako~evi}a, koji ima virozu. D. K. - Z. V.

Na pomolu transfer rukometa{a

Bosna `eli Vranje{a, Markovi} ne}e ni da ~uje
Slobodan sam i zainteresovan, ka`e Vranje{  Ima ugovor sa mnom, tvrdi trener Borca
Rukometa{ Borca m:tela Vladimir Vranje{ na meti je sarajevske Bosne BH Gas koja bi ga rado dovela ve} ove zime. - Zvali su me iz Bosne i ponudili kvalitetne uslove. Zainteresovan sam, ali jo{ ni{ta nije dogovoreno. Ugovor s Borcem mi je istekao, trenutno sam slobodan igra~ i u narednih nekoliko dana sve }e biti jasnije - rekao nam je Vranje{, koji se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije BiH u Tesli}u. [ef stru~nog {taba Borca Dragan Markovi},

Magoda: ^ekamo odgovor
- Stupili smo u kontakt sa Vranje{om, jer imamo informaciju da je slobodan igra~. Uputili smo mu ponudu i sada ~ekujemo odgovor. Iako je rije~ o odli~nom defanzivcu, dali bismo mu slobodu da igra u oba pravca, jer nam je potreban takav profil igra~a - potvrdio nam je direktor Bosne Kenan Magoda.

Nema predaje protiv Turkinja

Odbojka{ice Jedinstva u Kupu CEV-a

Vranje{: Na pripremama reprezentacije

me|utim, ka`e da mu ne pada na pamet da se odrekne Vranje{a. - Od tog nema ni{ta. Vlado ima ugovor sa mnom i ne vidim nijedan razlog za{to bi sad oti{ao u Sarajevo! Pa, Bosna ne mo`e da pla}a ni svoje igra~e, a kamoli na{e. Oni samo poku{avaju da unesu nemir u na{e redove, ali im to ne}e uspjeti - poru~io je MarkoS. K. vi}.

Ekipa Jedinstva: Te`ak ispit sa Galatasarajom

Aktuelne {ampionke na{e zemlje, odbojka{ice br~anskog Jedinstva, ve~eras (19 sati) }e na doma}em parketu u prvom susretu drugog kola Kupa CEV-a ugostiti Galatasaraj. Jedinstvo se u drugo kolo plasiralo odustajanjem gr~kog Panatinaikosa, pa }e im duel sa Turkinjima biti prvi ovosezonski nastup na me|unarodnoj sceni. - Igrat }emo protiv jedne

od najkvalitetnijih ekipa Evrope, koja pored turskih odbojka{ica, u svojim redovima ima i reprezentativke Srbije, Brazila te Portugala. Objektivno, ne mo`emo o~ekivati ~udo, ali to ne zna~i da }emo se unaprijed predati. Borit }emo se za svaki poen - rekao je Goran Had`i}, trener odbojka{ica Jedinstva. Revan{ susret igrat }e se 12. januara u Istanbulu. J. B.

Pa{ali}: D`umhur je Prvi poklon dobio vrhunski potencijal 13-godi{njak iz
Izbor ~italaca
Kapiten Bosne D`eki po`elio veliki evropski transfer

1 Larisa Ceri} (d`udo) Edin D`eko 2 (fudbal) Damir 3 (tenis) D`umhur 4 Adnan Manko (sjede}a odbojka)

Lista kandidata

5 Nermin Potur (karate) Merima 6 (karate) Softi} 7 Danijel [ari} (rukomet) 8 Mirza Teletovi} (ko{arka)

60

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

sport

IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2010.

Velike Brijesnice
Svakog dana darujemo bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM

Uz ~lanove ocjenjiva~kog suda, i na{i ~itaoci imaju priliku da kreiraju ishod izbora Sportske li~nosti BiH u 2010. godini. Glasati mo`ete putem SMS-a na broj 091/310-107. Poruka treba da sadr`i klju~nu rije~ AVAZ, zatim razmak pa redni broj kandidata za kojeg glasate (kao na fotografiji u prilogu).

SMS {aljite na broj

091/310-107

Umjesto X upi{ite redni broj kandidata (npr. ako `elite glasati za Larisu Ceri}: AVAZ 1)

Za kapitena ko{arka{a Bosne ASA BH Telecoma Muhameda Pa{ali}a, jednog od 30 ~lanova na{eg ocjenjiva~kog suda u izboru Sportske li~nosti BiH u 2010., dilema nema. Prema njegovom mi{ljenju, sportsku godinu je obilje`io mladi teniser Damir D`umhur. - Njegovi rezultati, ne samo u juniorskoj konkurenciji, pokazuju da je rije~ o momku koji posjeduje vrhunski potencijal da jo{ niz godina uspje{no reprezentira na{ sport - ka`e Pa{ali}, koji je na drugo mjesto svrstao Edina D`eku.

Cijena poruke iznosi 0,35 KM + PDV. Glasanjem za svog kandidata imate mogu}nost da dobijete dnevni poklon bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM u prodavnicama kompanije „Sport Life“.

Dobitnik poklona za prvi dan glasanja, ponedjeljak, 3. januar, je 13-godi{nji Omar Had`i} iz Velike Brijesnice, koji je glasao za Edina D`eku. Dobitnika poklona za utorak objavit }emo u sutra{njem broju „Dnevnog avaza“. Za sve potrebne informacije i pitanja mo`ete se obratiti na telefon broj 033/281-418.

Bodovi
Damir D`umhur . . . . . .5 Edin D`eko . . . . . . . . . 4 Mirza Teletovi} . . . . . . .3 Adnan Manko . . . . . . . .2 Merima Softi} . . . . . . . .1 - [ta re}i o jednom od najtra`enijih svjetskih fudbalera? @elim mu sve najbolje i da potpi{e za neki od vode}ih evropskih klubova. Mirza Teletovi}, krilo {panskog ko{arka{kog prvaka Kaha Laborala i Pa{ali}ev kolega po sportu, dobio je tri boda. - Mirza niz godina dr`i visok nivo igara u Euroligi i {panskom prvenstvu, sada
Pa{ali}: Petica mladom teniseru

KANDIDATI

Damir D`umhur
D`umhur: Medalja i iz Singapura

je i kapiten svog kluba ka`e Pa{ali}. Bosnin kapiten bodove je dodijelio jo{ reprezentativcu u sjede}oj odbojci Adnanu Manki i karatistkinji Merimi Softi}. - Odbojka{i ve} niz godina osvajaju najve}a priznanja na me|unarodnoj sceni i zaslu`ili su sve ~estitke - rekao E. J. je Pa{ali}.

Teletovi}: Visok nivo igara

Bh. teniser osvojio juniorsko EP u [vicarskoj
Damir D`umhur aktuelni je juniorski prvak Evrope u tenisu. Ovaj fantasti~ni uspjeh 18-godi{nji Sarajlija (ro|en 20. maja 1992.) postigao je u julu 2010. na Evropskom prvenstvu u [vicarskoj nakon {to je u finalu porazio [panca Andresa Martinavara sa 6:1, 6:4. Bilo je to najupe~atljivije ostvarenje u rezultatski sjajnoj godini u kojoj je D`umhur na{oj dr`avi donio i bronzanu medalju sa Olimpijskih igara mladih u Singapuru (u me~u za tre}e mjesto savladao Rusa Viktora Baludu sa 7:5, 6:1). U velikom stilu D`umhur je debitirao u Dejvis kup reprezentaciji BiH, u ~ijem je dresu postigao odlu~uju}u pobjedu u me~u protiv Estonije. Zapa`ene nastupe imao je i na gren slem turnirima za juniore. U Vimbledonu je stigao do ~etvrtfinala, US Openu do osmine i Rolan Garosu {esnaestine finala. Na juniorskom turniru u Montrealu osvojio je prvo mjesto.

Pokorio Evropu

Selektor mu{ke reprezentacije BiH u karateu Suad ]upina u izboru „Sporta“ i „Dnevnog avaza“ za Sportsku

Najvi{e bodova karatistima Nerminu Poturu i Merimi Softi}
li~nost 2010. godine najvi{e glasova dodijelio je Nerminu Poturu i Merimi Softi}. - Nermin je pro{le godi-

Suad ]upina, selektor karate reprezentacije BiH

Moj izbor

Poredak

Nermin Potur . . . . . . . .5 Merima Softi} . . . . . . . .4 Adnan Manko . . . . . . . .3 Danijel [ari} . . . . . . . . .2 Damir D`umhur . . . . . .1 ne u na{oj dr`avi osvojio skoro sva takmi~enja, te se dokazao na me|unarodnoj sceni. Osvojio je svjetsku bronzu, a pripadaju mu i velike zasluge u osvajanju bronzanih medalja u ekipnoj konkurenciji na Svjetskom i Evropskom prvenstvu - ka`e ]upina, pa nastavlja: - Ne priznajem podjelu sportova na olimpijske i ne-

D`eko . . . . . . . . . . . . .19 D`umhur . . . . . . . . . . .13 Ceri} . . . . . . . . . . . . . . .12 [ari} . . . . . . . . . . . . . . .10 Teletovi} . . . . . . . . . . .10 Potur . . . . . . . . . . . . . . 10 Manko . . . . . . . . . . . . . .9 Softi} . . . . . . . . . . . . . . . 7 olimpijske. Vrlo dobro znam kako su oni radili, s kakvom mukom su do{li do uspjeha koji su postigli. Sve ka`e ~injenica da se me|u kandidatima na{lo dvoje sportista iz karatea. Merima je pro{le godine osvojila prvu svjetsku medalju za `ene i zbog toga njoj dajem ~etiri boda naveo je ]upina u svom obrM. Tr. azlo`enju.

]upina: Nije glasao za D`eku i Teletovi}a

Potur: Svjetska bronza

sport
Foto dana

Dnevni avaz, srijeda, 5. januar/sije~anj 2011.

61
Vijest u brojci
Stotine navija~a {panskog fudbalskog prvoliga{a Atletika provele su vi{e od 40 sati na ulicama Bilbaa po izuzetno hladnom vremenu ~ekaju}i da se otvore blagajne kako bi kupili karte za ve~era{nji revan{ me~ Kupa kralja protiv Barcelone, objavio je madridski „As“. Neki navija~i ponijeli su i {atore. Cijene ulaznica iznose od 55 do 110 eura.

40

Izjava dana
- Ko{arka{e mogu podijeliti u dvije grupe, one koji su izraubani i one koji su takvi kakvi jesu.
(Dra`en Anzulovi}, trener Cibone, o igra~kom kadru Zagrep~ana)

Ofsajd

Hokeja{u Medve{~aka operirana puknuta slezena

Fudbaler Bajerna Tomas Miler nezainteresiran za (Foto: Reuters) upute trenera Luisa van Gala

Hokeja{u zagreba~kog Medve{~aka D`ejmiju Riversu (Jamie) ju~er je operirana slezena, koja je Kana|aninu pukla tokom nedjeljnog susreta u austrijskom Vilahu. Prema mi{ljenju ljekara, sezona za Riversa je zavr{ena, jer mu slijedi vi{emjese~ni oporavak.

Skija{ice vozile slalom na zagreba~kom Sljemenu

[ild ponovo najbr`a
[nicler: Ovisnik o kla|enju

Rene [nicler uzeo 100.000 eura za namje{tanje rezultata
Njema~ki fudbaler priznao da je primio novac, ali ne i da je u~estvovao u namje{taljkama
[ild: ^etvrta pobjeda u sezoni

Priznanje biv{eg igra~a Sent Paulija

Marlis [ild (Marlies Schild) potvrdila je svoju nadmo} u slalomu, pobijediv{i u utrci na zagreba~kom Sljemenu. Nakon {to je Austrijanka bila uvjerljivo najbr`a u prvoj vo`nji, u drugoj je odli~no vozila Njemica Marija Ri{ (Maria Reisch), no

[ild je ipak ostala na prvom mjestu. Bila je to 25. slalomska pobjeda 29-godi{nje skija{ice, 27 ukupno, te tre}a pobjeda u Zagrebu. [ild je pobijedila u ~etiri od pet utrka slaloma ove sezone, te je ve} sada blizu osvajanja „Kristalnog glo-

busa“ u slalomu, koji je podigla 2007. i 2008. godine, prije nego {to se povrijedila. Ri{ je pove}ala svoje vodstvo na ukupnom poretku za Svjetski kup, i sada ima 186 bodova vi{e od Lindzi Von (Lindsey Vonn), koja je pala u prvoj vo`nji utrke na (Z. [.) Sljemenu.

1. Marlis [ild (Austrija) 2:01.80 2. Marija Ri{ (Njema~ka) 2:02.55 3. Manuela Moel| (Italija) 2:02.88 4. T Poutianien (Finska) anja 2:03.05 5. Marija Pjetilae-Holmer ([vedska) 2:03.64

Poredak

^elnici NBA lige ne pra{taju nesportsko pona{anje, {to je osjetio Pol Pirs (Paul Pierce), zvijezda Boston seltiksa. Pirs je na pro{losedmi~noj utakmici protiv Indijane u jednom trenutku u publiku bacio `vaka}u gumu. Ta

Pirs ka`njen sa 15.000 dolara zbog bacanja `vake u publiku
glupost }e ga ko{tati 15.000 dolara. Trener Orlanda Sten van Gandi (Stan Van Gundy) lak{i je za 35.000 dolara, jer je nakon susreta s Njujork javno kritizirao (A. Dr.) sudije.

NBA disciplinira zvijezdu Bostona

Biv{i napada~ Sent Paulija Rene [nicler (Schnitzler) priznao je da je 2008. godine primio mito u iznosu ve}em od 100.000 eura kako bi namjestio rezultate pet utakmica. Kako je objavio magazin „Stern“, radi se o utakmicama Druge njema~ke lige. [nicler je rekao da mu je novac isplatio njegov agent Pol Roj (Paul Rooij), ali je negirao da je namjestio rezultate. Ipak, priznao je da je ovisan o kla|enju. - Od moje 18. godine nije bilo dana kada se nisam kladio - rekao je [nicler „Sternu“. Ovaj fudbaler od po~etka je zaigrao u jednoj spornoj utakmici, u jednoj je u{ao kao izmjena, dok u tri nije igrao

nikako. Sent Pauli je zabilje`io jednu pobjedu i jedan remi, dok je tri me~a izgubio. Kristijan Benig (Christian Boenig), glasnogovornik Sent Paulija, koji je sada prvoliga{, rekao je da je {okiran, ali ne i iznena|en tvrdnjama [nicera. - Znali smo da je Rene imao velikih problema. Poku{ali smo mu pomo}i, ali on sam nije `elio da mu se pomogne - rekao je Benig. Za Roja su istra`ni organi utvrdili da je na kla|enje u Aziji plasirao velike sume novca, a njegovo ime dovodi se u vezu i sa pripadnicima kladioni~arske mafije koja je {irom Evrope namjestila vi{e (M. T.) od 30 utakmica.

Rezultati

Denver - Hjuston 113:106, Juta - Detroit 102:97, Nju Orleans - Filadelfija 84:77, Boston - Minesota 96:93, [arlot - Majami 82:96, Orlando Golden stejt 110:90.

Pirs: Neprimjeren potez

Palestinci na turneji po Pakistanu
Palestinska fudbalska reprezentacija sljede}eg mjeseca }e krenuti na turneju po Pakistanu i poku{ati pomo}i da se me|unarodni sport vrati u ovu zemlju, shrvanu borbom s terorizmom. Strane selekcije odbijaju do}i u Pakistan ve} dvije godine, nakon {to su teroristi napali kriket reprezentaciju [ri Lanke i tom prilikom ubili osam i ranili sedam osoba. Zbog toga, Pakistan svoje me~eve igra na neutralnom (M. T.) terenu.

Nijemci bez TV prijenosa sa Igara u So~iju i Riju?
Njema~ke televizijske stanice ARD i ZDF odustale su od pregovora sa MOK-om oko prava na televizijske prijenose s olimpijskih igara u So~iju 2014. i Rio de @aneiru 2016. godine. Predstavnici dvije njema~ke javne televizijske stanice objavili su da ~elnici MOK-a tra`e ogroman novac za TV prava. „Bild“ prenosi da MOK tra`i ~ak 180 miliona eura za paket prijenos takmi~enja iz So~ija i Rija.

Fudbaleri {panskog prvoliga{a Real Sosijedada, njih osam, najavili su u~e{}e na subotnjem protestu u Bilbau, na kojem }e tra`iti od vlasti da zatvoreni ~lanovi ETA-e budu preba~eni na odslu`enje kazne u Baskiju. Tako }e se na ulicama Bilbaa na}i igra~i Imanol Agire~e (Agirretxe), Jon Ansotegi, Mikel Gonzalez, Mikel Labaka, Enaut Zubikarai, Markel Bergara, Da-

U~estvovat }e u protestima podr{ke pripadnicima ETA-e

(Ne)o~ekivana odluka fudbalera Real Sosijedada

vid Zurutuza, a predvodit }e ih kapiten Mikel Aranburu. Osu|eni ~lanovi ETA-e, baskijske nacionalisti~ke i separatisti~ke organizacije, odgovorni za teroristi~ke napade {irom [panije proteklih nekoliko decenija, smatraju se krivim za smrt velikog broja ljudi. Ipak, ta ~injenica nije smetala igra~ima iz San Sebastijana da se na|u me|u (A.Dr.) protestantima.

SRIJEDA 5. 1. 2011.

20.40
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

19.05

UPITNIK

17.25

STOL ZA 4

18.02

SASUKE NINJA RATNICI

21.00

GRAND PARADA

Engleska Premier liga: Wolverhampton Wanderers Chelsea

00.20
SERIJA, HAYAT TV

Seks i grad
Tokom izlaska u jedan klub na Menhetnu Keri saznaje da se njen biv{i momak, Bobi Fajn, kona~no `eni. Ovo Keri i njenim prijateljicama pru`a mogu}nost da odu u Hemptons. [arlot prvi put svima pokazuje svog novog momka, a Keri sre}e pisca D`eka Bergera.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Pravi pas, drama 09.30 Muzi~ki program 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 10/47 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 257/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 38/130 12.00 BHT vijesti 12.15 BiH u 2010, specijalna emisija, r. 13.15 Oligarsi, umjetnost i dolari, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 7/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Robot Robi, animirana serija, 14/52 15.25 Mini school 15.40 Bakine pri~e, 10/20 15.50 Majstori kuhinje: Menu Bella Roma 16.20 Gorko-slatko, igrana serija, 8/230 16.55 Ko{arka. NLB liga: Igokea Union Olimpija, prijenos 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Koliko visoko je nebo, dokumentarni film 20.40 Nogomet: Engleska Premier liga: Wolverhampton Wanderers - Chelsea, prijenos 22.45 BHT vijesti 23.00 TV Justice, sudska hronika 23.30 Feniks je sagorio uzalud, snimak predstave 00.30 Koliko visoko je nebo, dokumentarni film, r.
20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.45 EPP 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza 17.35 17.55 18.30 18.55 19.35 19.40 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 94. epizoda, r. Program za djecu 10.00 Kako to 10.15 Mekanike u misiji 10.30 Tomica i prijatelji 10.35 Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, 3. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 27. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 95. epizoda 13.05 2001: Suluda odiseja u svemiru, kanadski igrani film 14.45 Pri~e iz Hercegovine: Livno, dokumentarni program, 12. emisija 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 75. i 76. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 16.50 Pingu, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Villa Maria, igrana serija, 28. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 3. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show, vanredno kolo 21.24 Dnevnik, najava 21.25 Ameri~ki top model, reality serijal, 6. epizoda 22.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Umjetnik i grad: Ibrulj, dokumentarni program 23.25 Koncert Maksim Mrvica 00.30 Federacija danas, r. 01.00 Dnevnik 3, r. 01.45 Pregled programa za ~etvrtak
TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza Portal Game zone Lice nacije Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dobro ti ve~e 17.40 19.00 19.25 19.30 20.20 20.50

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, specijal 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, specijal Specijal Zagreb - 2. tjedan 11.15 V.I.P Survivor 11.55 OBN Info 12.10 Dejana Talk Show. „Kako zaraditi? Mo`e i striptizom!, talk show 13.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, specijal 17.25 Stol za 4, specijal Specijal Zagreb - 2. tjedan 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.00 V.I.P. Survivor 2010.-Veliko finale U`ivo iz studija u Beogradu 00.05 Vox populi (Glas naroda) 00.10 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 01.00 Playboy Girls, holivudska pri~a

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 47. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 28. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 41. i 42. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 35. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 13. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 35. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 35. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 107. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 90. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 110. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 108. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke - Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 27. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 28. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 111. epizoda 21.00 Jesen sti`e, Dunjo moja, serijski program, 7. epizoda 21.30 Jesen sti`e, Dunjo moja, serijski program, 8. epizoda 22.00 ZMBT profili 22.20 El Cortez, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 74. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Autoklub
reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike

07.00 Danijela 08.00 Film: [e}erna vodica 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^in, serija 13.00 Mi nismo an|eli, serija 13.35 Grand poga~a 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Ivkova slava, serija 17.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 Film: Margot na vjen~anju 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Farma, specijal 21.00 Grand parada 22.00 Film: Ne mo`e{ pobje}i 00.00 Film: Kreni 02.00 Grand parada

TV Alfa
07.00 08.00 08.40 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Puls, r. Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Kafe Azra Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana

Ekstra plus r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT [to uzrokuje bolesti 2/8 ^ovjek i zdravstvena kultura r. 22.50 Dnevnik KISS, r. 22.15 Film, Umri mu{ki (16) r

19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Dostojevski Dok. serija 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 Intermeco 22.00 Ple{i, ple{i

21.00 21.30 22.15 22.45 23.30

BN
15.00 Dnevnik 16.00 Novosti 16.10 Doma}a serija: Greh njene majke r. 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Muzi~ki {ou Du{ka Kuli{a 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Doma}a serija: Greh njene majke 22.45 Dnevnik 3

TV Zenica
17.00 17.50 17.55 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 Discovery, dok. program Ze sport plus TV izlog Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Srijedom - kontakt program Sfera - emisija iz kulture TV izlog

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dokumentarni program

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija, r. 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Poljoprivredne teme 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty TV 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska tv serija 22.30 Reporta`a, r. 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Melodije Orijenta Ja sam tvoja sudbina, serija Danas napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija ADS kviz Auto shop magazin Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Visoko
18.25 19.30 20.05 20.30 20.55 21.30 Svijet mladih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Dragulj u palati, serijski program 22.20 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti r.

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Objektiv I Triumph Pod suncem Sen Tropea Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

TV HEMA
18.15 Vremenska prognoza, stanje na putevima 19.00 El profe - igrana serija, 44. epizoda 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program

TV USK
18.10 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje Obrazovni program (r) 19.00 Dnevnik TVUSK

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori...,

TV OSM
16.10 Vi{e od sporta 16.50 Tre}a dimenzija

TV KISS
17.00 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija (r.)

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
10.00

22.10
FILM, Nova TV

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

20.55

KONJI^KI SKOKOVI

TENIS

20.45 ARSENAL - MANCHESTER CITY

21.00 BOMBARDIRANJE NJEMA^KE

22.00

RANDY JACKSON...

22.15

STERN TV

17.00

TAFF

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Svjedok 22.00 Vijesti

15.45 Ski skokovi. Bi{ofshofen 17.15 Bijatlon. S.Kup Oberhof 19.00 Pikado 20.15 Reli 20.50 Svi sportovi 20.55 Konji~ki skokovi. S.Kup London 21.55 Konji~ki skokovi 22.55 Konji~ki skokovi

10.00 Tenis. Atp Turnir Doha 13.30 Tenis. Atp Turnir Doha 20.30 Vijesti 20.45 Ski skokovi. Bi{ofshofen 21.30 Hokej na ledu. S.[. Do 20, Sad 23.45 Svi sportovi

17.45 Premier League News 18.00 U`ivo: Copa del Rey. Malaga - Sevilla 20.00 NBA Live 20.15 Premier League News 20.45 U`ivo: Premier League. Arsenal - Manchester City 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker

18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 2012. Kona~no proro~anstvo 21.00 Bombardiranje Njema~ke 22.00 Istrage zra~nih nezgoda 23.00 2012. Kona~no proro~anstvo

17.00 16&Pregnant 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.50 Ukus poznatih 21.10 Top 20 22.00 Randy Jackson Abdc 5 22.50 Punk’d 23.10 South Park

17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Dnevnik doktora, serija 22.15 Stern TV

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Seks i grad, film 23.00 Tudorovi, serija 01.00 Mjese~ina, serija

Savr{eno ubojstvo
Milioner i industrijalac Stiven Tejlor, ~ovjek je koji ima sve, no ono {to najvi{e `eli je ljubav i vjernost njegove supruge. Iznimno uspje{an pojedinac u poslovnom svijetu Njujorka, Tejlor smatra da je Emili Bredford Tejlor njegova najvrijednija akvizicija. Uloge: Majkl Daglas, Gvinet Paltrou Reditelj: Endrju Dejvis

SRIJEDA 5. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: Svi|ate se mnogim osobama. Ta ~in-

17.00

KARMELITA

18.02

KOD ANE

20.00

DOBRA @ENA

18.25

IN MAGAZIN

09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija (70./100) 09.25 Tomica i prijatelji, crtana serija (96. i 97./100) 09.35 Zaboravljene igra~ke, crtani film 10.05 Doktor @ivago, serija (8./11 10.50 Karmelita, TV novela (91./170) 11.45 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina, hronika 12.00 Dnevnik 1 12.20 Mali heroji, film 14.00 Stanarka napu{tenog zamka, mini serija (2./3) 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, TV novela (148./210) 16.00 Od sna manastir, reporta`a 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 16.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina - predstavljanje politi~kih subjekata 17.00 Karmelita, TV novela (92. /170) 17.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina @abor - @eljko Marjanovi} - SDS, Stevo Stevi} SNSD Milorad Dodik, Savo Jovi~i} - nezavisni kandidat - predstavljanje politi~kih subjekata 18.05 Trio relikt, ruske romanse 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni rijaliti {ou 21.00 Kraj dinastije Obrenovi}, serija (11./11) 22.00 Patrijarh Pavle - Budimo ljudi dokumentarni film 22.45 Dnevnik 3 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.20 Kejt i Leopold - film 01.20 Trio i „Relikt“ - ruske romanse 02.20 Patrijarh Pavle - Budimo ljudi dokumentarni film 03.00 Dnevnik 2

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.32 13.20 14.05 14.14 14.18 14.55 15.25 16.00 16.58 17.10 17.16 17.20 18.02 18.14 18.22 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 22.00 22.35 23.00 23.03 23.05 23.15 00.00 00.45

Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (122/164)* Hitna slu`ba 15, serija (19/22)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Rije~ i `ivot: S ~ime smo u{li u novu godinu?, religijski program Moja obitelj 7b, humoristi~na serija (1/9)* Indeks, emisija o {kolstvu Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info 8. kat: Kod mame je najbolje, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Novogodi{nje odluke, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela (3/106)* LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom In memoriam Fadilu Had`i}u: Novinar, hrvatski film* Policijske pri~e 3: Krvava subota, dokumentarna serija (12) (1/4) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format: Pavli~i} i Tribuson Retrovizor: Kraljevi, serija (12) (2/12)* Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (15/22)*

08.25 Lagodan `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (5/39)* 08.50 Jelenko, serija za djecu (13/13) 09.20 Aladinove pustolovine, crtana serija (11/26)* 09.35 Paulino ljeto, serija za djecu (2/13)* 10.05 Tvoja sam sudbina, telenovela (2/106) (R)* 10.50 Program za{tite za princeze, ameri~ki film (R)* 12.15 Skica za portret 12.25 Proces (R) 12.50 Paralele (R) 13.20 U istom loncu (R) 14.15 Mala TV (R) TV vrti}: Za~arani snjegovi} (R) Patuljkove pri~e: Novogodi{nji do~ek gospodina lava, crtani film (R)* Mala princeza: @elim moje sanjke, crtani film (R)* 14.45 29. ulica, ameri~ki film* 16.25 Gdje je moj robot?, dokumentarni film (R)* 17.10 Hannah Montana 2, serija za mlade (10/30)* 17.35 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (16/24)* 17.55 Hitna slu`ba 15, serija (19/22) (R)* 18.45 @drijeb: Svjetski skija{ki kup Snje`na kraljica Sljeme, emisija 18.50 @drijeb: Svjetski skija{ki kup Snje`na kraljica Sljeme, prijenos 19.30 @drijeb: Svjetski skija{ki kup Snje`na kraljica Sljeme, emisija 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija (2/23)* 20.45 Ciklus akcijskih filmova: Slomjena strijela, ameri~ki film* 22.35 CSI: Miami 7, serija (15/25)* 23.20 Dnevnik plavu{e: Novogodi{nje odluke, emisija pod pokroviteljstvom 23.30 29. ulica, ameri~ki film (R)* 01.10 Kraj programa

06.45 Na{i najbolji dani, serija (79/260) 07.35 Gospodin Magoo, crtana serija (42/65) 08.00 Bumba, crtana serija (83-84/150) 08.15 Graditelj Bob, crtana serija (19/39) 08.30 Roary, crtana serija (32/52) 09.30 Slomljeno srce, serija R 10.20 Gumus, serija (37/100)R 11.50 Asi, serija (10/71) R 13.10 IN magazin R 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (70/140) 14.45 Slomljeno srce, serija (78/130) 15.40 Najbolje godine, serija (70/152) R 16.40 Gumus, serija (38/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (71/152) 21.00 Asi, serija (11/71) 22.10 Savr{eno ubojstvo, igrani film (12)* 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Savr{eno ubojstvo, igrani film (12)* - nastavak 00.35 [mokljani na faksu, igrani film R 02.10 Bra~ne vode, serija (22/26) 02.35 Na rubu zakona, serija (3/14) (12)* 03.20 Ezo TV, tarot show (18)* 04.20 Transmorfers, igrani film (12)* 05.45 Bra~ne vode, serija (22/26) R 06.10 IN magazin R

jenica mo`e iritirati va{eg partnera, izazvati ljubomorne scene. 21. III - 20. IV Posao: Imate simpatije kolega, ali previ{e ste autoritativni ili nestrpljivi. Vi{e takta ne bi bilo naodmet. Zdravlje: Popravlja se raspolo`enje.
BIK
21.IV - 22.V

Ljubav: Situacija nema toliko predvidiv tok. U

va{ emotivni `ivot dolazi nova, mo`da ~ak i fatalna ljubav. Posao: Vanjske prilike mogu vas ko~iti i odga|ati ostvarenje plana. To je, sre}om, samo prolazna kriza. Zdravlje: Nagla{ena potreba za odmorom. BLIZANCI Ljubav: Mogu} je nesporazum s osobom koju volite. Ljubav }e, nakon brzog pomirenja, biti jo{ sla|a. 23.V - 22.VI Posao: Dinami~ni poslovi, u kojima do izra`aja dolazi i va{ talenat za improvizaciju, kao stvoreni su za vas. Zdravlje: Kao da vam je sve potaman.
RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: Ovisite o osobi koju volite. Ako partner

nije osjetljiv za va{e `elje, mo`e vas ~ak i uvrijediti. Posao: Sve va{e lijepe zamisli moraju pro}i okrutnost realnosti. Mogu}e je da jedna osoba ko~i va{ uspjeh. Zdravlje: Sa~uvajte du{evnu ravnote`u. Ljubav: [to manje drugima otkrivajte svoj ljuLAV bavni `ivot. Neke stvari trebate pre{utjeti i najboljim prijateljima. 23.VII - 22.VIII Posao: Od posla ne mo`ete pobje}i, a upravo takve porive imate. U stisci ste, pa morate dobro zapeti. Zdravlje: Na|ite vremena i za odmor.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Neophodna vam je emocionalna ura-

vnote`enost, stabilna veza, osoba koja vam pru`a nje`nost. Posao: Pazite da se va{a borbenost ne pretvori u agresivnost i pogre{ne korake. Budite strpljiviji. Zdravlje: Premoreni ste.
VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Va{ ljubavni `ivot vrlo je intenzivan. To

vas nimalo ne iscrpljuje. Naprotiv, cvjetate uz voljenu osobu. Posao: Dobro su vam aspektirani poslovi. Nagla{ena je ambicija, `elja za uspjehom. Imate i podr{ku. Zdravlje: Osje}ate se dobro.
Ljubav: Rasteretite se. Porazgovarajte s osobom koju volite. Nalazite utjehu u partnerovom zagrljaju. 23.X - 22.XI Posao: Pustite na stranu probleme za koje i sami uvi|ate da ih ne mo`ete rije{iti. Okrenite se drugim obavezama. Zdravlje: Mirni ste, stalo`eni.
[KORPIJA STRIJELAC Ljubav: Kao da sami sebe zavaravate. Bezra-

FILM, PINK BH

18.00 Margot na vjen~anju
Margot je veoma uspje{an pisac kratkih pri~a, ali je neuroti~na i gdje god se pojavi stvara probleme. Iznenada odlu~uje da sa svojim sinom Klodom provede vikend kod sestre koju dugo nije vidjela. Iste ve~eri se Polin, njena sestra, udaje za Malkolma. Margot se ne sla`e sa izborom svoje sestre i poku{a}e da u~ini sve kako bi pokvraila njihovu vezu. Uloge: Suzan Blekvel, Nikol Kidman, D`ek Blek Reditelj: Noa Baumbah

Gorko - slatko

16.20
SERIJA
Tu}io moli sestru da policiji ka`e da je no} u kojoj je oplja~kana prodavnica proveo s njom, te da mu je ona dala novac koji tro{i. Lena ima problema i u {koli, a njen kolega Randaco je presretan jer je njegova strategija u odnosu sa problemati~nim u~enicima urodila plodom.

BHT 1

21.00
Finale V.I.P Survivor
[OU REALNOSTI, OBN

Gumus

19.55
SERIJA, OBN
Mehmet i Gumu{ se sre}u na svim zna~ajnijim skupovima u gradu. Situacija u firmi Sadoglu je najte`a do sada. Mehmet Fikri nastoji spasiti situaciju i di`e ogroman zajam. Berk se vra}a iz vojne slu`be...

zlo`no ste hladni prema partneru. Da li to ba{ zaslu`uje? Posao: Odnosi sa kolegama nisu ba{ blistavi. Neko iz poslovne okoline izrazito vam je antipati~an?! Zdravlje: Sve je pod kontrolom. Ljubav: Mogu}e su iskrice netrpeljivosti prema JARAC partneru. Posljedi~no, mo`e do}i i do emotivnog zahla|enja. Posao: Nemojte napetost u odnosima sa ljudi23.XII-21.I ma, pogotovo sa partnerom, kompenzirati iscrpljuju}im radom. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja ili nesanica.
23.XI-22.XII

VODOLIJA Ljubav: Probu|ene su strasti, pogotovo ako

ste zaljubljeni. Ne mo`ete ni o ~emu drugom misliti, osim o ljubavi. Posao: Kolege su vam sklone, simpatiziraju vas. Me|utim, to nije razlog da zloupotrebite njihovo povjerenje. Zdravlje: Potrebno vam je vi{e sna. Ljubav: Lak{e vam je prepustiti se strasti, nego RIBE se otvoriti emocijama. To za vas nije uobi~ajeno. 20.II-2O.III Posao: Shvatate da se ozbiljan rad uvijek na kraju isplati. Favoriziraju vas i osobe na vode}im mjestima. Zdravlje: Budite umjereniji.
22.I-19.II

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Tel Aviv: Projekt Univerziteta

Ptica ozna~ena {pijunom Mosada

TEL AVIV - Jedna ptica grabljivica koju su obilje`ili nau~nici s Univerziteta Tek Aviv kao dio dugotrajnog istra`iva~kog projekta migracije ptica zalutala je na teritoriju Saudijske Arabije, gdje je uhva}ena i ozna~ena izraelskim {pijunom, prenijeli su izraelski mediji. Stanovnici i novinari su izjavili za saudijski list „Al Weeam“ da se radi o cionisti~koj zavjeri.

Gomez: Prijete}e poruke na Twitteru

OPASNI POLJUBAC S BIBEROM
Mladi par vezu demantira, ali obo`avaoci su ljuti
NJUJORK - Nakon {to su fotografi zabilje`ili poljubac Selene Gomez (18) i D`astina Bibera (Justin Bieber, 16) pjeva~ica je primila prijetnje smr}u od Biberovih obo`avalaca. Iako ve} du`e kru`e glasine kako su Selena i D`astin u vezi, oni su pri~e demantirali. Me|utim, njihov poljubac potvrdio je kako je izme|u njih ipak ne{to vi{e od prijateljstva. Time nisu zadovoljni Biberovi obo`avaoci, zbog ~ega je na Twitter profilu Selene osvanula prijete}a poruka. - Ru`e su crvene, ljubi~ice plave, Selena Gomez, ako slomi{ srce D`astinu Biberu, ubit }u te - napisala je ljuta obo`avateljica. - Ubit }u te, kunem se - napisala je druga obo`avateljica. - Ako si njegova djevojka, ubit }u te, mrzim te - javila se jo{ jedna obo`avateljica slomljenog srca. Na prijete}e postove Selena i D`astin nisu se obazirali. Njeni obo`avaoci {okirani su ru`nim napisima na dru{tvenoj mre`i, a neke od njih takav stav je skoro i rasplakao.

Pjeva~ici Seleni Gomez prijete smr}u

Odluka vlade u Kirgiziji

Planinski vrh „Vladimir Putin“

Skandal u ratnoj mornarici SAD
VA[INGTON - Ameri~ka ratna mornarica otvorila je istragu o nizu neprili~nih videosnimaka, punih seksualnih aluzija i homofobnih primjedaba, koji su snimljeni na nosa~u aviona USS Enterprise i prikazani posadi dok se brod nalazio u misiji podr{ke ameri~kim snagama u Iraku i Afganistanu. Videosnimci, objavljeni na web-stranici lista, prikazuju kapetana Ovena

BI[KEK - Kirgizija je odlu~ila da jedan od vrhova planinskog lanca Tjen{an, 4.446 metara visine, dobije naziv „Vladimir Putin“, saop}io je ju~er portparol vlade u Bi{keku. Odluku vlade ove biv{e sovjetske republike treba ratificirati parlament, {to }e biti samo formalnost, jer - kako navode posmatra~i novi kirgizijski parlament je proruski orijentiran.

Honorsa (Owen), tada drugog u zapovjednom lancu broda, kako psuje zajedno s drugim ~lanovima posade nastoje}i biti duhovit. Na videozapisima su i simulirani pokreti seksa te dvije `enske ~lanice posade zajedno pod tu{em. Ameri~ke TV mre`e u izvje{tajima ocjenjuju da }e skandal s videosnimcima, vjerovatno, rezultirati smjenom kapetana Honorsa.

Iskosa

Bi~evanje gradona~elnika

LIMA - U znak zahvalnosti na ukazanom povjerenju i u `elji da poka`e da }e biti predan poslu, novi gradona~elnik ^ilke, gradi}a u centralnom Peruu, polo`io je zakletvu uz tri udarca bi~em. Neobi~ni na~in polaganja zakletve, izveden u tradiciji Inka, treba da podsje}a novog gradona~elnika da tokom mandata odr`i obe}anja.

Pariz: Najbogatiji vole da kukaju, konstatira filozof Brukner

LONDON - Istra`ivanje koje je u 53 zemlje provela agencija Galup pokazuje da su Francuzi najpesimisti~nija nacija. Za njima slijede Islan|ani, Rumuni, Srbi i Britanci. Francuzi su, pi{e „Times“, poslovi~no sumorni, dok za Britance to mo`e da se ka`e tek od finansijske krize iz 2008. godine. Mnogi bi rekli da pesimizam Evrope i nije neko iznena|enje, ali ono {to je

Evropljani su pesimisti~ni

zaista iznena|uju}e jest razuzdani optimizam Nigerijaca i podatak da su ~ak i Afganistanci ve}i optimisti od Amerikanaca. „Times“ prenosi ocjenu filozofa Paskala Bruknera (Pascal Bruckner), koji ka`e da je prosto nepristojno koliko najbogatiji vole da kukaju. - [to bolje `ivimo, to se vi{e `alimo - konstatira Brukner.

Videosnimci kapetana Ovena Honorsa rezultirat }e njegovom smjenom