P. 1
Oblici finansiranja

Oblici finansiranja

|Views: 591|Likes:
Published by srdjan15

More info:

Published by: srdjan15 on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

2. OBLICI FINANSIRANJA 2.1. Samofinansiranje 2.1.1.

Skriveni oblici samofinansiranja Skriveno samofinansiranje imaju preduzeća čiji je bilans sačinjen u skladu s načelom finansijske pažnje, odnosno sadrži latentne rezerve. S obzirom na to da se ne pronalazi čitanjem bilansa, naziva se skriveno samofinansiranje. Latentne rezerve su posledica potcenjivanja imovine ili precenjivanja obaveza. Skriveno samofinansiranje kod osnovnih sredstava javlja se kada je amortizacioni period kraći od veka trajanja osnovnih sredstava i kada se primenjuje metod degresivne amortizacije. Na ovaj način javlja se razlika između stvarne i sadašnje vrednosti (sadašnja vrednost se smanjuje) pa je preduzeću potrebno manje izvora finansiranja. Kad su u pitanju zalihe materijala, latentne rezerve su posledica evidentiranja zaliha po nabavnim cenama koje su niže od poslednjih nabavnih cena. Za razliku između te dve vrednosti potrebno je manje izvora finansiranja. Skriveno samofinansiranje nastaje kod zaliha nedovršene prioizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda ako se primenjuje sistem obračuna po varijabilnim troškovima ili sistem obračuna po proizvodnim troškovima, uz uslov da je puna cena koštanja niža od neto prodajne cene. Kod potraživanja latentne rezerve nastaju dvojako. Ako je indirektno otpisivanje iznad stvarnog otpisa ili ako se bilansiraju po nižem kursu od vladajućeg kursa na deviznom tržištu. Precenjivanjem obaveza stvaraju se latentne rezerve. Ako se devizne obaveze vode po višem kursu od vladajućeg kursa to je skriveni oblik samofinansiranja do trenutka izjednačenja kursa na deviznom tržištu i kursa po kome se obaveze vode. Kod dugoročnih rezervisanja, veće rezervisanje za pokriće nekog budućeg troška od stvarnog troška predstavlja skriveno finansiranje, sve dok se višak dugoročnog rezervisanja ne ukine u korist prihoda. Ako je unapred obračunata zatezna kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza, a to se očekivanje ne ostvari, stvarna obaveza za zateznu kamatu je latentna rezerva sve dok se ona ne prihoduje. Možemo zaključiti, da razlika između bilansne vrednosti obaveza i stvarno plaćenih obaveza, pod uslovom da su bilansne obaveze veće od stvarno plaćenih predstavlja skriveni oblik finansiranja. 1

2. Efekti revalorizacije nadoknađeni iz ukupnog prihoda proističu od revalorizacije osnovnih sredstava koja predstavlja ponovno određivanje vrednosti osnovnih sredstava. Kod datih dugoročnih kredita to je naplaćena glavnica. Akumulacija neto dobitka polazi od neto dobitka koji predstavlja neto finansijski rezultat poslovanja preduzeća i raspodeljuje se na akumulaciju i potrošnju. Izvor samofinansiranja predstavlja onaj deo neto dobitka koji je akumuliran za preduzeće. Sprovodi se kada se stopa inflacije meri višecifrenim brojem. Revalorizacijom osnovnih sredstava vrši se usklađivanje njihove knjigovodstvene nabavne vrednosti sa njihovom stvarnom vrednošću koja se iskazuje na osnovu tržišne cene. 2003. Amortizacijom se vrši transformisanje naturalnih osnovnih sredstava u novčana sredstva. a kod prodaje kupljenih akcija i obveznica to je plaćena cena pri kupovini. Sarajevo.1 Amortizacija je novčana vrednost uračunata u nove proizvode i usluge na ime utrošaka određenih osnovnih sredstava.  naplaćena glavnica dugoročnih potraživanja. rezervisanje za troškove investicionog održavanja osnovnih sredstava. Beograd – S. pokriće troškova servisiranja proizvoda u garantnom roku.. Consseco institut. „Finansije preduzeća". Prvo se transformišu u robni oblik zatim u potraživanje od kupaca jer je amortizacija sadržana u prodajnoj ceni i na kraju u gotovinu pri naplati potraživanja od kupaca.1. Dugoročna rezervisanja stvaraju se za: pokriće troškova obnavljanja šuma. Ona predstavljaju izvor samofinansiranja sve do njihovog iskorišćenja za pokriće troškova. 1 Tuševljak S. za otpis potraživanja i za zadržane kaucije i depozite. Naplata glavnica dugoročnih plasmana predstavlja izvor samofinansiranja jer se vrši njihova direktna mobilizacija u gotovinu. Interni izvori samofinansiranja Interni izvori finansiranja su:  amortizacija.  dugoročna rezervisanja.2. pokriće rizika za dobro i o roku izvršenja posla u građevinarstvu. 2 . Amortizacija predstavlja mobilizaciju osnovnih sredstava u gotovinu i predstavlja izvor samofinansiranja.  akumulirani neto dobitak i  efekti revalorizacije nadoknađeni iz ukupnog prihoda.

4.2 Emisijom i prodajom običnih i prioritetnih akcija pribavlja se akcijski kapital. 2003. Kada se obveznica proda po većoj vrednosti od nominalne. 3 . 2.1. Povećanje kapitala po osnovu dodatnog ulaganja vlasnika odnosno inokosnog vlasnika predstavlja novi izvor za samofinansiranje u visini dodatnog ulaganja. Eksterni izvori samofinansiranja Eksterne izvore samofinansiranja čine:  emisija akcija. razlika među njima povećava rashode i pokriva se iz ukupnog prihoda. pa samim tim predstavlja izvor samofinansiranja. Ako su negativni efekti revalorizacije veći od pozitivnih. važno je napomenuti da deljene akcije ne predstavljaju dodatni izvor za samofinansiranje.3. S obzirom na situaciju u našoj privredi. a efekti revalorizacije aktive povećavaju vrednost aktive i predstavljaju pozitivni efekat revalorizacije.  novi ulozi vlasnika. a opstanak u okruženju koje se stalno menja vezan je za rast i razvoj. Premija se iskazuje na strani pasive i predstavlja izvor za samofinansiranje. to znači da je ostvarena premija na prodaju tih obveznica.Efekti revalorizacije pasive povećavaju pasivu i predstavljaju negativni efekat revalorizacije. Bruto i neto sredstva za samofinansiranje Jedna od osnovnih težnji preduzeća je obezbeđenje njegovog opstanka.  ulaganje kapitala inokosnog vlasnika u inokosno preduzeće i  prodaja dugoročnih obveznica iznad nominalne vrednosti. Kapitalni dobitak kao izvor samofinansiranja ostvaruje se ako je razlika između nominalne i prodajne cene akcije pozitivna. Rastom i razvojem preduzeća se osposobljavaju da efikasnije izvršavaju postojeće i preuzimaju nove zadatke u procesu 2 Tuševljak i Rodić: „Finansije preduzeća“. 2. Razlika između revalorizacione razlike kod nabavne vrednosti osnovnih sredstava i revalorizacione razlike kod otpisane vrednosti osnovnih sredstava predstavlja efekat revalorizacije osnovnih sredstava. Svaki otkup akcija predstavlja smanjenje izvora samofinansiranja. Beograd.1. Obveznica se može prodati po nominalnoj i većoj vrednosti od nominalne.

Tuševljak S. Ako je domaći partner uložio 60% kapitala. a ulog kapitala stranog preduzeća je dugoročna obaveza. Zajednička ulaganja Zajedničko ulaganje nastaje ulaganjem kapitala dva preduzeća u zajednički posao. o konvertovana dividenda u dividendne akcije i o efekti revalorizacije.društvene reprodukcije. onda je ta proporcija osnova za raspodelu neto dobitka. 4 .4 3 4 Isto. nominalne vrednosti otkupljenih sopstvenih akcija i prihodovanih dugoročnih rezervisanja. Beograd. Postavlja se pitanje: Kako vrednovati zajednička ulaganja? Odgovor zavisi od oblika zajedničkog ulaganja. i J. odnosno da ostvaruju veću dobit. Proporcija raspodele neto dobitka i pokrića gubitaka utvrđuje se na bazi vrednosti kapitala koji su partneri uložili u zajednički posao. o dugoročna rezervisanja na teret ukupnog prihoda. U domaćem preduzeću se obavlja zajednički posao. Najčešće se radi o domaćem i stranom preduzeću. o akumulirani neto dobitak. o amortizacija. 2. Rodić : „Finansije preduzeća“. a to su: o o o ulaganje partnera u postojeće preduzeće ulaganje partnera u deo postojećeg preduzeća ulaganje partnera u novoosnovano preduzeće. a strani 40%. Neto sredstva za samofinansiranje predstavljaju razliku između bruto sredstava i zbira otplaćene glavnice dugoročnih obaveza.2. 2003. Rasta i razvoja nema bez ulaganja iz finansijskog rezultata. Na osnovu uloga kapitala i kapitala preduzeća koje izvršava zajednički posao utvrđuje se proporcija raspodele neto dobitka iz zajedničkog poduhvata. Pod bruto sredstvima za samofinansiranje podrazumevaju se sledeća sredstva3: o naplaćena glavnica dugoročnih plasmana. ali i za pokriće eventualnog gubitka.

za razliku od know-how. Ovaj problem može uspešno da se reši na sledeći način5:  projektuje se novčani tok za period koliko traje zajednički poduhvat u dve varijante: o varijanta 1: novčani tok sa prenosom industrijske svojine (know-how). a vrednost tog kapitala utvrđuje se procenom. Manji problem predstavlja vrednovanje patenta i licenci jer imaju tržišnu cenu.Ako se ulaže u postojeće preduzeće. proširenje tržišta i sticanje industrijske svojine. Ciljevi preduzeća koje ulaže u posao vezani su za osvajanje novih tržišta. Međutim. 5 . Ta sredstva stoje na raspolaganju preduzeću u ugovorom predviđenom roku.3. a za njihovo korišćenje se plaća naknada u vidu kamate. a njihova visina zavisi od obima poslovne aktivnosti i brzine cirkulacije sredstava. Ciljevi preduzeća koje vodi posao zajedničkog ulaganja odnose se na pribavljanje kapitala bez kreditnog zaduženja. ulaganje tog preduzeća je njegov kapital. koja predstavlja vrednost know-how. Osnovne vrste kreditiranja Potrebe preduzeća za sredstvima su stalne.3. proizvodnja proizvoda po nižoj ceni koštanja.  razlika između novčanog toka po varijanti 1 i po varijanti 2 diskontuje se na sadašnju vrednost čime se dobija sadašnja vrednost te razlike. 5 Isto. pa preduzeće mora da koristi i pozajmljene izvore. osvajanje nove tehnologije ili modernizacija postojeće tehnologije. licence i know-how. o varijanta 2: novčani tok bez prenosa industrijske svojine (know-how). a uložena gotovina na bazi iznosa uplaćene gotovine. Ukoliko je u pitanju novoosnovano preduzeće procena se vrši na osnovu tržišne vrednosti imovine koja se unosi u to preduzeće. 2. Isto važi i za utvrđivanje vrednosti kapitala dela preduzeća. dok partner koji vodi zajednički posao ima suprotan interes.1. Partner koji ulazi u zajednički posao ima interes da se ova nematerijalna vrednost proceni u što većem iznosu. Kreditiranje 2. problem je vrednovanje nematerijalnih prava: patenti. Sopstveni izvori često nisu dovoljni. Uložene stvari vrednuju se po vladajućim tržišnim cenama. prodaja patenata i know-how.

što znači kredit ili zajam. Srednjoročni krediti su s rokom vraćanja od jedne do pet godina. odnosno od reči credo. Dugoročni krediti se koriste za finansiranje nabavke osnovnih i trajnih obrtnih sredstava. Ovi krediti se koriste za finansiranje sezonskih zaliha i drugih kratkoročno vezanih obrtnih sredstava.Sam izraz kredit potiče od latinske reči creditum. Pokriveni krediti su oni za čije se pokriće uzimaju u zalog realne vrednosti iz kojih se poverilac može naplatiti ako dužnik ne ispuni svoje obaveze. credere što znači verovati. a odobravaju se na osnovu poverenja zasnovanog na kreditnoj sposobnosti korisnika kredita. 6 . Krediti se mogu razvrstati prema nizu kriterijuma: • Vreme Način obezbeđenja Kriterijumi za podelu kredita Obliku davanja • • Upotrebi • • • • • • • • • • kratkoročni srednjoročni dugoročni nepokriveni pokriveni robno-novčani krediti finansijski krediti proizvođački potrošački obrtni investicioni domaći krediti inostrani krediti Poveriocu Kratkoročni krediti su krediti čiji je rok vraćanja kraći od godine dana. odnosno investicionog elaborata. Oni i dugoročni krediti se u praksi i teoriji nazivaju jednim imenom dugoročni krediti. Nepokriveni krediti nemaju nikakvo pokriće ni garanciju. međutim to jeste nužan ali ne i dovoljan uslov. Korišćenje kratkoročnih kredita za finansiranje stalnih obrtnih sredstava u značajnom obimu upućuje na zaključak da je došlo do slabljenja finansijskog položaja preduzeća. Odobravanje kredita za osnovna sredstva od strane banke uslovljeno je odgovarajućim učešćem tražioca kredita i podnošenjem odgovarajuće dokumentacije. Poverenje igra nezaobilaznu ulogu prilikom odobravanja sredstava dužniku.

Oni se najčešće praktikuju između poslovnih subjekata. a vraćaju se u novcu. Proizvođački krediti se koriste da bi se uvećala proizvodna moć dužnika. Ugovorom se utvrđuje da će komitent celokupno svoje poslovanje obavljati preko tekućeg računa. Domaće kredite odobravaju domaći kreditori. Finansijski krediti su krediti koji se daju i vraćaju u novcu. Oni mogu biti: obrtni i investicioni. Kredit po tekućem računu (kontokorentni kredit) je kratkoročni kredit koji na osnovu ugovora odobrava banka vlasniku tekućeg računa. 2. odnosno za kupovinu potrošnih roba. Investicioni krediti se koriste za nabavku osnovnih sredstava i za izgradnju novih pogona i fabrika radi povećanja proizvodnje. a to su:  kredit po tekućem računu (kontokorentni)  lombardni kredit  rambursni kredit  hipotekarni kredit  akceptni. a Inostrane kredite inostrani kreditori. Ostale vrste kredita U praksi postoje određene vrste kredita koje se odobravaju uz prethodno realno obezbeđenje.Robno-novčani krediti su krediti dati u robi. utvrđuje se visina dugovnog salda ili iznos 7 . Obrtni ili krediti za obrtnu imovinu su oni kojima se koriste za finansiranje obrtnih sredstava.3. Danas se pod pojmom kredita uglavnom podrazumeva finansijski kredit. Osnovna karakteristika ovog kredita je što se u kratkom roku može pretvoriti u novac i vratiti.  avalni.2. Potrošački krediti se koriste radi povećanja tražnje.

8 . ali se on odobrava ispod te vrednosti u relacijama 60-80% vrednosti založene stvari. stopa aktivne i stopa pasivne kamate i drugo. Rambursni kredit (franc.isplatiti) predstavlja specifičnu vrstu kredita koja se javlja u spoljnotrgovinskoj razmeni robe i usluga. Pored toga banka može založene hartije od vrednosti relombardirati kod druge banke i na taj način doći do potrebnih likvidnih sredstava. Banka odobrava kredit na osnovu tržišne vrednosti nepokretne imovine za koju se stavlja hipoteka. Dokumenta o otpremi robe banka izvoznika dostavlja rambursnoj banci. Hipotekarni kredit je oblik dugoročnog kredita koji se odobrava korisniku na bazi zalaganja kod banke njegovih nekretnina (zemljište. rambuser . Procena vrednosti založene stvari čini osnovu odobravanja kredita. ne održavajući visoko stanje duga. hartija od vrednosti. ili ih dostavlja banci uvoznika koja prima pokriće. što smanjuje suprotnost između likvidnosti i rentabilnosti. jer omogućuje korisniku da obezbedi finansiranje pomoću kredita od banke u meri koliko je siguran da svoje obaveze po kreditu može pokriti očekivanim prilivima sredstava. koju on može eskontovati. stan). Rambursna banka akceptira menicu i dostavlja je banci izvoznika koja će je uručiti izvozniku kada od njega primi dokumenta o otpremi robe koja se prenose na rambursnu banku. Preduzeće ne može da koristi založene vrednosti. Po prijemu dokumenata banka izvoznika izdaje izvozniku akceptiranu menicu. koja ih može zadržati kod sebe ako nije primila pokriće od banke uvoznika za dati akcept. koja će akceptirati menicu kojom se plaća uvoz. rok kredita. Komintent ne mora da drži likvidnu rezervu ili je drži u manjem iznosu. Kada korisnik vrati dugoročni kredit banci. Nakon toga kupac daje nalog svojoj banci da na teret njegovog računa doznači sredstva rambursnoj banci. Banka uvoznika predaje dokumenta uvozniku. već se samo obezbeđuje novčano potraživanje banke. kuća. Sa stanovišta banke ovo je povoljan kredit jer je na kratki rok i pokriven. dragocenosti i dr. Hipotekom se ne odvaja imovina od njegovog vlasnika. Lombardni kredit je oblik kratkoročnog kredita koji se daje na osnovu zaloga zaliha. Lombardni kredit je često nepovoljan za preduzeće jer smanjuje finansijsku elastičnost. Banka ima pravo preče prodaje imovine koja je založena. a on na osnovu njih preuzima robu od brodara. Kupac i prodavac zaključuju kupoprodajni ugovor kojim preciziraju da će se plaćanje izvršiti menicom akceptiranom od strane rambursne banke. Prilive sredstava na svom računu može racionalno da koristi. pa ne može da ostvari zaradu usled povoljnih kredita na tržištu. ona skida hipoteku koja je upisana u zemljišne knjige. prodati ili naplatiti od rambursne banke.kredita. Kontokorentni kredit ima svoju praktičnu stranu. kako bi na taj način naplatila svoje potraživanje po osnovi datog kredita.

Beograd. Na taj način preduzeće dolazi do gotovine. ona sama isplatiti menicu.. jer prodavac robe na osnovu akcepta obezbeđuje sigurnost naplate svojih potraživanja. Faktoring predstavlja važnu formu kredita i servisiranja naplate potraživanja od kupaca u zemlji. Za svoje usluge faktoring firma naplaćuje proviziju. 2004. "Poslovne finansije".  forfeting. Preduzeća imaju mogućnost da svoja potraživanja od kupaca prodaju faktoring firmi uz diskont. Preduzeće sa faktoring firmom sklapa ugovor o prodaji svojih potraživanja od kupaca. 2. 6 Krasulja D. Komitent može akceptiranu menicu eskontovati u drugoj banci i doći do gotovine ili putem indosiranja platiti svoju obavezu. 9 . a sastoji se u sledećem: komitent banke izdaje menicu koju banka akceptira i kao glavni dužnik obavezuje se da će ona isplatiti menicu ako to ne učini komitent. Faktoring firma može uplatu izvršiti odmah po prijemu fakture od preduzeća.4. Faktoring firme. Ovde se praktično radi o mogućnosti odlaganja plaćanja obaveza do dospeća menice na naplatu. Preduzeće može da zadrži saldo gotovine na računu. kojim se mogu predvideti različiti načini plaćanja obaveze faktoring firme preduzeću. a faktoring firma će platiti kamatu po stopi jednakoj tekućoj kamatnoj stopi. Pokrićem spoljnotrgovinskog posla akceptom banke sa visokim ugledom i rejtingom pospešuje se komercijalni posao. zahvaljujući razgranatoj mreži filijala obezbeđuje informacije o kreditnoj sposobnosti kupaca. Ostali oblici finansiranja Medju najznačajnije ostale oblike finansiranja izdvajamo:  faktoring. Avalni kredit predstavlja kratkoročni kredit gde banka putem avaliranja menice obezbeđuje poverenje u smislu da će u slučaju da glavni menični dužnik ne plati u roku. što znači da kreditira preduzeće i obračunava kamatu koja je viša od tekuće kamatne stope za 2-5%6. a faktoring firma preuzima na sebe sve rizike naplate potraživanja ako se radi o ugovoru bez rekursa. Uslov za davanje avala je kreditni bonitet klijenta.Akceptni kredit je kratkoročni kredit.  lizing i  franšizing. Ovim vidom kreditiranja faktoring firma omogućava preduzeću da se kontinuirano bavi svojom poslovnom aktivnošću.i Ivanišević M.

već to čini u ugovorenim rokovima i nakon započetog korišćenja sredstva i ostvarivanja odgovarajućeg finansijskog prihoda. Preduzeće izvoznik zaključuje ugovor sa bankom o svakom pojedinačnom poslu i banka preuzima rizik naplate potraživanja. koja ono prima od vlasnika tih sredstava odnosno zakupodavca. Za korisnika lizinga prednosti su: • • • • što do poslovnih sredstava dolazi u uslovima kada ne raspolaže slobodnim finansijskim sredstvima ili želi da ih angažuje u druge namene. Preduzeće se javlja u ulozi zakupca sredstava. što po isteku ugovorenog roka poslovno sredstvo može otkupiti po daleko nižoj. i Ristić Ž: "Bankarstvo" Beograd. koji ostaje vlasnik tog sredstva i dalje. čime povećava atraktivnost ovog oblika izvoza. nabavkom poslovnog sredstva i zaključenjem ugovora o lizingu korisnik nije u obavezi da odmah davaocu lizinga isplaćuje naknadu. gde u ovom poslu operiše oko 300 banaka od kojih su mnoge osnovale i svoje specijalizovane kompanije za forfeting7. vozila i dr. Kroz mehanizam forfetinga ubrzava se obrt kapitala i smanjuju angažovana sredstva izvoznika. pa će banka preuzeti rizik naplate potraživanja ako su obezbeđena nekim kvalitetnim komercijalnim kreditnim instrumentom u inostranstvu. što poboljšava njegovu likvidnost. To je ekonomski i pravni posao između dva ili tri privredna subjekta. Na taj način povećava svoju likvidnost i finansijsku kondiciju. što može da nabavi sredstva koja brzo tehnološki zastarevaju (kompjuteri. a na taj način obezbediti opstanak i razvoj preduzeća. Forfeting potraživanja su dugoročna. Korisnik predmeta lizinga je preduzeće ili preduzetnik koji nabavlja pokretna i nepokretna poslovna sredstva neophodna za obavljanje redovne poslovne delatnosti. Na osnovu forfeting poslova formirano je sekundarno tržište hartija od vrednosti. oprema) i da rizik prenese na davaoca lizinga. • što može razviti i usvojiti savremenu tehniku i tehnologiju prozvodnje sopstvenog proizvoda i učiniti konkurentnim na tržištu. koji ugovorom o lizingu obezbeđuju nabavku potrebnih poslovnih sredstava na brz i ekonomičan način. Lizing je veoma značajna savremena poslovna metoda i sistem finansiranja brojnih investicionih aktivnosti. 2003. 7 Đukić Đ. Vještica V. 10 .Forfeting je oblik finansiranja izvoznih kredita koji se realizuje prodajom izvoznog potraživanja banci. Za razliku od faktoringa. otpisanoj ceni. a plaćene naknade knjižiti kao trošak. ovde se radi o prodaji potraživanja u inostranstvu.. Izvoznik prebacuje rizik na banku. Najveći deo forfeting operacija obavlja se u Londonu.

Prometni franšizing (poslovni) podrazumeva prodaju robe u maloprodajnoj mreži krajnjim potrošačima. Korisnici prometnog (trgovačkog) franšizinga su najčešće mali preduzetnici koji se bave trgovinom na malo. Franšizing podrazumeva prodaju robe u maloprodajnoj mreži potrošačima na osnovu ugovora o franšizingu između davalaca i korisnika franšizinga. Beograd. • • zakupnina predstavlja fiksnu obavezu zakupnina ne uključuje marketing proizvoda i usluga već o marketingu brine korisnik lizinga. Lizing je posebno interesantan i privlačan kao metod finansiranja malih i srednjih preduzeća. Kao davaoca franšizinga javljaju se proizvođači robe ili trgovina na veliko. i Rodić J: „Finansije preduzeća“. Ovi poslovi su rezultat trgovačke prakse. Cena zakupa obuhvata amortizaciju opreme. Prednost za korisnika franšizinga je što on prodaje robu za koju je tržište već istraženo i obezbeđeno. dok se kredit mora vratiti bez obzira na postignute efekte. Korisnik franšizinga plaća davaocu franšizinga nabavnu cenu 8 Tuševljak S. ali kako se tiču finansiranja posvećujemo im prostor. Postoje dve vrste franšizing poslova:  prometni franšizing i  proizvodni franšizing. Kod preduzeća se može javiti dilema da li opremu uzeti u lizing ili je kupiti na kredit. zajedničkim ulaganjem ili kupovinom akcija. kamatu na sredstva data u zakup. održavanja i zamene dotrajalih delova opreme. Ugovorom o franšizingu davalac franšizinga prenosi na korisnika pravo prodaje njihovih proizvoda. To znači da lizing aranžman kompenzuje veću cenu većim efektima u odnosu na druge vrste finansiranja. On često učestvuje u finansiranju korisnika franšizinga davanjem kredita. Korišćenjem kredita za nabavku nove opreme nema sigurne garancije da će se kupljena roba pokazati celishodnom tokom eksploatacije. troškove servisiranja. a posebno novoosnovanih preduzeća i preduzetnika. Davalac franšizinga prenosi znanje i iskustvo vezano za prodaju na korisnika franšizinga i na ovaj način širi tržište preko prodajnog prostora korisnika i jača konkurentsku sposobnost bez većih ulaganja. jer se za nabavke poslovnih sredstava putem lizinga smatra da se samostalno finansiraju iz profitabilnih projekata. troškove osiguranja opreme8. a kao korisnici trgovina na malo. ime i žig robe.Lizing poslovi imaju i odgovarajuće nedostatke: • što je skuplji način finansiranja. 2003 11 .

čime se smanjuje rizik ulaganja u dodatne proizvodne kapacitete. 12 . Davalac i korisnik franšizinga se dogovaraju o kapacitetu proizvodnje i kontroli obima prozvodnje. Na taj način se proizvodnja približava mestu prodaje. odnosno na povećanje konkurentnosti proizvoda. Proizvodni (industrijski) franšizing obuhvata pored prava prodaje proizvoda davaoca franšizinga i pravo na proizvodnju tog proizvoda. prenosi znanje i iskustvo (know-how) u poslovanju i vrši obuku kadrova na području prozvodnje i marketinga. u izradi planova proizvodnje i sl. Za davaoca ova naknada znači učešće u raspodeli ostvarene zarade. Prednost korisnika franšizinga je što se radi o proizvodnji koja je već osvojena i tržištu koje je istraženo. Davalac franšizinga učestvuje u početnom finansiranju korisnika. što utiče na smanjenje troškova transporta.prodate robe kao i naknadu za korišćenje imena i prenosa znanja i iskustva. u pripremi investicionog projekta. Korisnici proizvodnog franšizinga su mali preduzetnici koji sa davaocima franšizinga sarađuju pri izboru lokacije. Davalac franšizinga prenosi licencno pravo na proizvodnju proizvoda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->