D. T.

SUZUIil

• u-·

I ..,..,

ZENIUDIZAM

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG

Vn~di,Q Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs

bilJ§l pJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm

M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l

C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I, 11'f.8ttz!llfijClc 1%9"

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj

Gr.a!l'i~ko tl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ]l .. ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l

8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:! l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl oakladi1i:ka,

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~ kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb

UOK 294.3

$UZUKI,Daiseh:;'Teital'O

JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, Jllii~ : ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<»

ZB.~ ~ [Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, - B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

..

,BILJRICA UR'EDNIKA

f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstl-

ke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD II Jeziku ~~ dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1 JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera~u:r~ 0 Zt!!.nIU ua ~.H,gle.";k(lm, pl'vi Lu'iLdjo-vo.g ]}i'.(.'1imeill l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih EYe;a to O:::!!.IJ budb;,mu V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927. godill(, !list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).

Dr. Suzuki 11j, ail' ic Vjill'Glflo,stojl"l,O, .' SOllll110 dill, f. IJrQII· ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl 1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bumsHfl,c -sekte, blo [e pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll 'l'walllU u J"IIJtUlU. [{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!m Slvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~, t;:;0v odoie kiln CO" jck l'~olI. II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl. "ill dot a klj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg ml~!I. dajnrio se k'lo tnvlek k~)ji ~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti "iZVall i'lIlelcklrl",

SVilfl onlilia l,nji ne IlUJ.gl,1 sj 'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" p~!>;lIHI titjC'l,a 1D10Nljll b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

O$l:'V1Hrl(), nason Dnl_;;og Svjets;Kog }·.lta, djellli (11', SU1..ukija skup~{e:l.la IOU u iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\.i~ei'&cO. ]!I Londonu te o~avljena 11 osam s:V~..;IIko:!. Razlikuju se po zllOlcaju, od StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GI ze:1t blldizmu (Essa,YSc in Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.udijama ti zel~ budizm« (SIu.dies .in zen BltddJusm), Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni.ji ipl'tkUv,Qd il. zen. budi,ztllrt Cijiln je k.).Suijiu izda. I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr, Carla Junga jz ZiiI'IChll., D~·. JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz.llledll llgl:!l,vnO'Ill kinesk,e iJ:Lisli i ;zapalffie psilllo1ogije. Ida dr, SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog; vclikO% psiho]o.g.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If.enu; ani zrJa.eaj']]o prldonose Qvom.cuvl;lllom polmMju 'pI'e;dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji.m:.i, Zapllda.

Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek .'a-sle i sve v:ise $;;Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!;I'ec~vo, Zen: u, iJngie.skOj kr~IiUww$ti (Zm, ill Ellgli.sft IitiJ/"a!w'e) ltH, :Blyl.hll, Itl.aj Ze!~ buaizam (Zen ButldJli,m~). Put zeJIa O'Vay of Za.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.l~OSli stf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i."'Elb~m Zit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UI PO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt; zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el."j. 11 bllduti da je dlr. SUZliki Z<I.padll.1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn, prcdmem, iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji. 'IIoriie za sve ko.U 1)0 prvl ;put pr'is<hlpajll zen u _ ,Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOI muje prm~iS::;wanie kOje zauzvrat, Lh"lkon ul.Qienog :tr:i;)i..I'Onl,vodi do osl-o-bodm:l.ja srca i uma, plodova zenisknstvn,

CHlUSTMl:lS HUMPHREYS

Bit).~i p'/-edsjeclnik Budisl.i{;k(}g drusux: u Lo}ulmm

JADRZAJ

lii.]jei'ikru ut>el]l1,il:::<I! .. """" ,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,, """ ";'" ""'" ', .. ," .. '.' ...... ,,"" 3

PI.'oQg(rIlTO' alltOl'a ,."""" """"",., ,. ", ""'" .'3

PI'li(gOYOI' c.,G. Juu.ga , ,; " .. "., ,.",., ,., ,.,.,.,., , ,.,.,.,., 0

I.. Ull'.~)d .,.,.,.,,',',',',. ".,_,',',',' .. _,' _, , , , .. , , .. ,'"u." 'u.'.'.'.'.'.'.'.'.' ""' 3,'1

2, ~LO Je' ·z.eu? "," , " " :'" '"'"'", ,.,.,., , , 39

:,)" Je:li zen uihil.izru:n? ., ,.,."., , .. , , " _ _ 51

1. NeR}g~6all zen .... ," ,.,.,., ,., " " , , '.'m ' ".,,.,.,,,,,., .. ", ,",. 6..1

5. Z~~n - w i1l~~ ~fi1'1 ]:IOlcoija, ".,., " ,., " " .. ,.,.,.,.,.~,.,.'" ",. , 11,

6., Pt':(lkl t&~'(~! zeu ", , "."., .. ,.,., " ,." .. , , •. , , ,',g 1

1, Balm:i, i[j zo]uzim,1llJ1ic ;novo:,; g~f,'dl$tfl." .. u, .. "',." .. , g'1

~l K"~~n "',_ ,""""", .. " ,"'" , , , " ,.:"'., ,., , ,., J. 09

9. I)w,H',m;l!l :/,11 lrIedi:t1lciliu I i~,"'ot re'dovnil1l , ili.29

'&{ ,l7,;:l,h:> ........ ,,,. ,,, ....... , 'H' ".' ...... , .. ,., ...... , ...... , " ........ ," .. , ..... ","'",., ..... ",",,,,, .... ,141

1

PRIiDCiOVOR

ci<illc.j ovcJ:ile p:l.,n,J.rI,ljeul prvolntno $1:1 nap.isaru. za Net» East, i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.1 :t~. J.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l.4t U lU'ednii;ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta, lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\;,n b'.J.~rlige. no ta(~a :I1n S~ [0 nlje eMilo. dobrem idejoI'il~. Kas.llije: suposlali o.<;~(Jva prve sCI.'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays,. :W~7. godi:ne) \';:01i, nru::H1fno, 11ok'l"ivaju vise .ilimanje· ~.slQ· podr'Ucje_

Nednvl10 sam se dOSJ\~11o tla se ClrulCi ip<i.k ntegu ponovuo h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t].j~.ge. Th"l. tl/ZUog Z<1l to sll.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e,t.~lu,za·ohe ko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£.W:!. Nece lit $tog~ moji s.lr<lin~. pl'i.j<l;te:!jl pozw'<lViIl.l nesto ,~IO se 1l1.o<llle stl1atruti ll'i"o!10'tn?

S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s.!Ii:i;ICliI<!\, rnkop']s ~.i;'>·~)j·1Wio sve ,grclle u svez;~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<;lBllnt m,alerij~om. l'.;1!fldJ~ ilna dusta rruisli kOjB bih sada ielio vi.()jetimal.od!·llgalSi~c tzr ai,elllE, [llS!lm ill promD j eni.o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('.i.jn I~e:i,zbjei'.fID PQdr aZUll.llij[>VlI, prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn;~Ckstl1. $v,e dak p(l£;n~,5no ne 1)1'~.k')'Z111u stvari, mogu ostati onaka j.;ak,(! s~. l1apisal]e.

PosJlliZl li lqlj]gll. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~,ll'l::I :i ... o ell. Iii .e:ltate).ja ~.t prOl.:uca'vrnlj:e m.ojUi tiJ:'llg:in djd.<l, ci~1 je posUgrlHl, Ne Wail ·se .l~ofult' ZIl<lnstvell] p.d.slli'ppred. metu,

Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei ~,,\wis:teHje prat{lc~kj;~j~.g,~, Pl'b~ucl~ik o zen bl1di,z/nu,

D.1:8.

ICmnakura, iwiovo:(. l'lM.

nmu_ DAISETZ TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr.aml su mednlk"tJb~lji.m doprlnosbna zrw.nju 0 :{,t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa, <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve.~<lcij,e lwrij~je [e zbirka klljig<S. ENdi Jka_r~O]1!i., 1 Nr; ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.lli auroru, prvo zbog Cil]~el1[ice slo .i.e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll.i\l, a drugo zbog naoma. iila!>.oj~ jle il(D :pOSH~M\. Orijellt alnG. n:Ligijske pl'ed!.od~be obil'nQ se M!.Liko l"<JiZlikujl.! od nasiJl zapacU'i<ja6.t:JiJi ,clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl;, ~:cMei":t SI,lQQeoi .s veM'!t:~ll'll pOi~k{}6ilm<u, l pl.".llli~llo. SU1iQ Q...1.i!I:liw i]d .l:'t:llCsel;li:h ide.j.l- 11.0 je. [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11 olj e ne pi·evodi:li. T.1teb~'1 sm;no. spommmH ltiheski tao, rtjeckojOl jo~ nije prevedena ]]i. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i;.'!i s·ad.I'7,e gIGcl'i:Sl~1 i .idej'6 k.oje se, vuse 11.i manje,. 'fie mogu prUagodHi pn:,sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\.Uluje.v ttl1!iX~~. N'a p!,illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~.og<l (Hi m.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~na da hi se iz budi,stiCkO{l;I){ljma kanw., i'l;veIF" neka POIl)'OJ;lo(Cista id'eijfl" Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~ini zena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije,. nenadmasne H -SVO~[)j PQf;el}n()~!i. OV(l rleQh~cml piOlr,cepciJ:<l nllztva se satori; a mo';e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'. Suzuki k.'1Z.e::!&~IR.Q pe raison. d 'etr« ZeJ1<l r bet f . !lema Zl;ll[a"," Z,wad~ nl1J;(·i iou] H!i!l~ l r~.·f!· )i tl:ci }~IO h tl~rk:o ihv ~t:iti sto rniistik ~n{]l;<lZlllu:i.jev<l. pod! "pl."Osvjc!.lje]ljlem'i,iJli s.tQ :"lI'Hli::i "(11'0- svjeUi:enje" u I.·eli!gi~sl'>.or]] gOVQl:U, MeCiltlim, satori' 0]X1.$I,a_je

, ih!l<iCl:1 SOJll1 ~mol'i OI·ijen~,1p'ITIoL1.\".j1_t,. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!,,!·(Ij)ry,'iJ~.iJ Q (;,,~jcm· .. Torn te In1~tlW.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi;,~ ~koJu)i~i'J. u~eni"a,bez· ilcdile ;;iJ~tll. Sa'n.o K(];S)'.~i>~ !l~1 jc shvmi(l. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j, z../l. lkr l.o""diJQ; H"ddhi .. ",,,,,. i", }",i<jl<, Wil" .. sb·. '1)

·Ullljel:llo,.;t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI.I'ojiHjuni1n<.i ~or~o i1eHl;?,g:U~\j;~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1,g H lm.l-hm, !2'k-SI4I. g. u, e.) ua· slr.'l!niai 9!)'.

Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L;LtiU [q'lO dotlalni . pl"i:injer; l'ecIQV'nil~ je' ~edBl,Nn pl'ililtom'd61ao G~lshd;eneri s:az!)~lJU gclie,suv,.ai.n do put~, l~Um,:~" Qells.h.-. g'it je 1l.1IiJ<!!o; "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m,· 'odgovodQ je l·cdo'l.mik. "'~'<~!l1O ;;;

n<!I~~ • J)QdnffQ ga. le' ncite~1.' '

Z<l~tovo_~Jit ~n se oV:i[R p.rHllj~~I'.i:!:r!a .koji. jasno oS~lkav,)ju lm·e,PJ"?z.I~·nos~. :m!.(ld i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj;CI' Zill PI"!.H]j~·a~];l ~ diJllj\~~ W;l ki.·".jnje Ile~ .. sne k.fll,wdollar.t.i tlo tog ~II'O'f.vle:tJ:Jel1~lI i M ceg1'l-se sas~oi~, tlrugim ~'.ijecdmll na !ilo lI.! CUI·H~. Jir1:' covjd:.. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I. ] Sam uek,fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To. .. Shu Col~e'·e'll I~ l'o.Rljil. 'gov~:n'edo IJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" '

~O&lobodiv~ sepogii"..$tlJ(J:g shva~lIJ;1j<l Seh~~, ,~,liede6.. sto I~S~3f;f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.-!$'rrht ~ia'j'QSI, ~S.lll [ b6pr~~skll,koJI.1 zen uc:!h:.ljf'fi.nzt. ¥ aJ~ n~;[ dlun \;!.!~,,, bO,dl:il dr .1)~:aHla. Oliii :je'hM~1w svj,e tlo, 1.I1~u:t~.l"nfli ]'[Ij, llfjl.1.c ·sc?e~.1 nOl'~ u (,g bog~l~:Sl"~, f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel, &~ediSfc JjubaZ.~1!"l5!], . jm~"'de •. , $llOsje6auj a, ]~I::prist rtl ne lj!lbavi, hUlllilU08't1 I. mHooti>lUj'm.·~~Q svth st v~!".i. Krul, j[' 011'01 ll!nu;ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI,puI'IO- l)l'QhudeliH, fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll. II ;>us,li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm. ih!(lwm M.i BI.~(ld.illQm, r1n svntko :laUl'ijck ,3ivj llcemu lice.s F1IuddivJm,. da- sv,u;wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl.i nd nlagoQ.s~o~r]jcnog, dl~ On pC)[tCt~ njcgovil. morahnr ]Jri'~'~u, ~f.! On olv.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi;l da On rrur.vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II,OSti, d,~ Ull ,odr"eduje nregov ·tad<llal:l i. ill], ziYnt !'life ocenn L'Q(;tenjl!, bo~_(\~H, S:[o1l'OS!li, i !ln1~·t! ~tili iJ.o.Ii)J:;1I, SUZ,l, 'l'l2t sven BU!ddh.ul hram, 'C:i~~<lJ Zen1]j1t.gd.ie se uii.Y<llblm~r.n~ >jlv(lllIrjhlu~.

'full na~,u milOv'~,r~o:~i.vljil\,'liu l'dhlV~1 I'evolucii.jl:l. Viii!:';' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a, IIU' gri;~l1 uas znv ill,ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'.,inOSf i. zl,ovoJfa, ne savlaCl.ivorjlCnl:lS mdankQli.j<J. i orah'" ;il ti.

O\!'~.k(l ,CO'ljt;l.!t jc'>[OIM, nCiil],ik zeniu, opisnje susUml .. PI'(I.~ sVfcUjenja MOJ"a sa jp'rl.maU <I.a bu -ovaj od:roll],ak zalhilije¥,1l.Q s:m:no ,,-i.ttle prom,jenc (~a Ibi. se IlaS,tO It uelt;;oj ki.·!l&l[~skoi Hli.liCa];O'j :knriz:i hog(J~lu.zja"I'~},ak,m~ ~l..s,pijIW;;'I' nam I)Om()'~f II SVf..ozi 5 t'Wl.um~~(""ml~e']n'saJ;ori i~us'v a op]sanog ,o.vmn sveobuhvatnom l{;)lzu]sHkolU, !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl. l'(~d.fmidu"'mu l<o~eg je I S,[U'~1 tlsvojio ~iohdm di~elom,pa '1Htl;OSvc.i _z~vu~i tnko bezu¥~;;;t.llo·, u7.cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ ,$kl·~\fi.l(~$l 'Nn~l)j'i~~u lie ho]j~. o.r;] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa,ari<lV<I.pmlO vuse, ~1. gOll'dl'i man]e

Zen je ,,"1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .'t;apalbij(J{1f.Oi.ft smisln .t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7,.l"o2.a'\;·a lhtdoLf' 01,10 t~ SVOl1l1UVmlu Ohm'wl.nine, kni~g:e Zen klld l~.uie da [e Nrtktn-~ya ~trl,lfio I.n<1gl{:ni 6t"ijentahu s.v1jot ideja n nil~>E: zapadne filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga s Q\'llmt. A!;,.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki. p<ll'alljl.i2:ml~, Il'ij[v!'du od svi h doktrina,. da bt (I bjlasni Ii {)vaj.l.nis licni i n~tuH.i:v nl es jeca] ne- t11i' ojnos!i (NkM;z£lJi!iJu;,i/),. J,clIuoU:I. i 'cm:!ldch~ljti(J, 0lw,o,iilorimn,. potplIno smo .i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana, Ji"wai$ua i J(~~en;j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU skrovttoscu Z.£H.-pl'ica te ,ci.jd.Q vl"tJcmc tm,aU' ma U\\lm@a ie $lIlOr! In!l'"swl'imn i'lwffalJile., BMI w:~j(·eljj zena ~lisi.ilm i.2c!e. Kako- 1~1i. sM'~I.ctlcrn(l, 'itla.ie:r:!u pi.'l(i!l i. mfi.srr[. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc j;rt; 11<1 c.ije se IU-eJ.lIo!lCiy.mje 1I ~m)holH~lti shic<lju moie uJIHz;rli, ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih. L1lW'irkst 1 OoVjriik ll'ml \1i}j{~blJ da Ie dodinm.o Pl\;:1,'VU,

" -{A!Il "iil>"~ 11Sili,,1~.fJl '"U rilo1.ol>fii'l.,·

" ou" ,~ (1!1"~o"'li: Zf .... ~~,r. ~;ij

I i'o~"~~m Ii '~"'lIOC Q\'QU1Ol ·ol)l~$n.iW ono <110 sl'i"~i. iQ'S M:m''''ijeJ< pMP1UWl!~ jc-Sl,m ch eno ~~(I k~~n~ m."~'· 1l'[I'il~I)Lf;OO~v['ij~(ftliO s ,gi(..~~ilt,!. "(,,,,n,;l,. 1D'-od~lk" II'S;]'" I]'W!';iJ<'l. od.aljeti )l<lRt"sOlio1 .~, d(Nedcm J'!;a;!;f ,,,,patb,,, ~'';;IYLitljililjt h,,,,(,~u bli"l< 1'''''11''··0.]( ... .,·,*1. O'!"~ 1.;,cl;:'~"k J:c:!' tl>lci~;o lid,,,,!! do, .;.d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i. ~TL<!mn1' ~I«'''ili ",k ... ,[""" d"djeu. ,,~il ·'(]',!1"'lI "~Im_

i'~jnu, a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI.JeI'iQ, To r1ii~ zhunjujuc~l tajno"il"OSl" ,r,ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike. Sa1:(ll'i dol.l!Zi kao lJe~to neoce.l!.iW1J1Q, n~tQ.1i'lo se ue l1lok oCckivfl.U.

Ot.kad SUI LI lJOl.'Ilmcjll I\J!'SC.lllS.t a dopustene vizije Svctog Ir-ojstV(lJc; Ma.d,m)!e, r. .. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z.a!titni ka, (:iWjll11C m'IDCl. dOjOlirl di.l, 'vise 'Ili man]e, l.ako mora i bui, R~~u.ll1lljiv je i ,Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea u cemnsm. naturee putem SlU:lIOe''V'C zrake koj,a, se Q~lbi~;a {}. lirneni [,"t!1jUI'. 1'eie pe prilivilra-i 'Viz;i.iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku",~' ,i]t cak S, edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~., i ,I.mj,eg je oV'aj pr.vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga, pr'epO~taO lao Gospoda lBoga." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J,iee s groteskom, Ml.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL, medurhn, ue sarno da gr~ilrioe is gi;O:lesl{om, vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC kao POt.PUlh'l blllsmislica.

M!'dutirn. Z~I s'V<1lkog tko je pes v ene dosta vrell1leu.a pro. uCilvanju, s Iju~ln.vlju i l·!ilz~m1!i,je'Vanjem, cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka, otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii;V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode [~ je<tlle iledoLMuic.e u drugu .. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll: cvjet.(lva .k.inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui.s£i 'bmbzma, Ona], d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.l1 cl;oklJ"inu harem do. oliit'e(ienog !ltt!p:nja.~Q jest" odrteanjem J";J,anib z<'lpadnj.':ll,Chl.b pre(lI'.a.~ntla, doc~ ce do odn::-cl!.'!.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar.a indhridlullnog sa.1,ori dw.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee ,POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.mai'iv'ID. IiHHiiJ.ozoF, oo~rjek se jsliljlllC.ivo 1),1.'11 razumi,jevanjem. kOjle" kaQ lukvo, .11 ma nista sa zlvotQin. [{,Il.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz.'mOffi~! {"ZalWl~.

]jitJ~e:m U, OO$1)ode, .!ito rusam Mo dJ"lIgi .Ijudi "). UllIim' ovih Z<lI?ild.njawh granjOJ. nema satori.ja, - to, je oriienl<illia stvar, NOl fe Ii z.;Msta tako? Znr rni, l~stva.l'i,llf;!!.lru:nO .saM:!"!?

[(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e.\{SI, ne mozemo se otetl u!is:r.;:u da~e, sa svtm ilIa je neo,bi~l1'() u nj,e1l1.U, saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(.mje, ueiito tollko jednostavno" da ne vulim« S,\t!ll~1 od drveca, l 1,lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie.molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e. Nu]kariYfl.ii jle zato 11 praY!1 kad k.19..e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl.IStljenja m analise saru.·Znj.a zena u svezl 8 PI'os,vjt!IXje= njem, " rJ,1Q;tQC tome f.1\i'lor se usndu]e i.zjff"'iU 1)0 :p'}'o.svjelhenh~ da ono obuhv,at1a Ilvid It prirodu. jastva i da je OIlO etlfiri.}lcipaciju svjeS,IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu,lii Pri:o;ri(i u sve-,/:i S p,I.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU,' Ukal'iYil, "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom,. to jest, ledncsravno, POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be.wusstsei~,t$I.r)/.ali!iU) .0 ~tv'Qtn. Citil.'a !'.:un Sh."1Ik1. kojik~e: ·Svije:J; uma obuhvac-a Citav Uili'ven-;um svojtm, svjetlom,' dodajl.l:6i, "Io le koznJ.iCki zivol. i kQzmic!ti duh, a. 1,1, is:lo- vriieme ind:ivid,Ua1r:u

iiiv,O'! j ~ndill'WuaJft duh,· II .

K.MO god flu covjek dellniJ"li. jastvo, uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego, a. bnd"uci da vi!i,e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ ,jaslvlI, 'O'Vo .I)osl~cd!l.je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.I1je 0 morn jc:l,stvu" tako [e i ja,stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj,' se, rnedurtm, vi~e Ill! ~lol:..ivljav!l U ohliku Si.reg ill ,ri~eg Q"a, vee u obliku aeega (Nid!!1-ich).

, 'tlLcl, I<M).~' ·l'l·ij~ HQ ~Q~J!l'l!:.llil':;ll.c pJ'OllC3va1.i Z-e11. za n)('1I<1, lfllllllne ~_11)1;}11i(jt; a ,,,,..In ,Ie vodo .. ,UI k.,,1 cl"hij~ 'wid u i~tillll. 1l~1';) ~"<:>Z j)~k_, IiDilll'qg ·I~~iletjil. p;bfmiliC '.j~'t! rti~u '~Li!:niille. 11'1;; '",,<ill' !listl vode, .\1.~dlll.i"m, i;.'I$i!lije, .k"iI z .... 1.:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)' j~! r_I,Lgl"it: ~"Wj"i), pllll!lillle :m l'cn",,,o I,ll[lni!lie i vode sn limit,." (S'!Zi!llil. & .... ". I, ~tr. 19)

~ /f.i!fi!JI'ill' '~r Ii,. Jlam w",i. (II\;f. 125

'" 'Pr*\'jetijtniE! n.kJi.!(illje uvid II I'rin)dl.l j!lsIWI. OflO .., ,~I"b""i""lJC' mna (ld pr.i,.,j(h Q $ Ili.·

II .l.i dL iljchl, ,I r.'l~.

• Vidi. T: .... If; "'''S ct.r rt~"f.'f·I'.lr M,r<Wi d~ [ellllu! IS. J<lI"'/II<lI,1",,'I;<, I:.;'*!! [e objavLOAdr;iif S.~njl::r, 19012., ,Sl!,'t 11J, ' • 'Wmi,~m Whiie, I!Ilwmr • .j ''''''''!"!'IJl;'"-g .. !8(l7. S-'£""'''~ I, str, ~.

: ·Z~", jc l1os",""lljh'o jedt, .. 0<1 mfJdi·il,~<I"jenIii.h I '.1 Q1!lo:go .a$imk,lL~ ).:.h'1l. QilliIajz,j"c.~,inJj,1I [iluhCllfih I1tilool e 1;;0J m;l jc: Qrijellli~J:'; ~Jek i.o!~g·Q.sllil'l",,, .. • (Snzllili. I-i;s,."",. I" .1'r. ~9'J

O\r;i'Ji,ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ".Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl;VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi,ol~fe:itlN), uesto-stve (.et!~/(1Mu:U) i jusl'VO.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10;1,1'1"0 sebl, to iSC dogada :r.bug zahlude (I" je one mof(~ ill da sam ja Ilobro, ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli .i ludostl, Da sam sv] sWI1 isthie, 11lJ~0<1,(~I' bill bio .'j:V lestan da ja nisani Dobro, da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje ad mene." ·"COY·jek ka2:e: ".11.11; ~,)lm.J, ~U,d01, hio sam It Zllb.lu:di, a1:hlhvncaBlfI da to je.sl i bi:u ie uistmu I~()g,'"

OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll,,h;i!!jll proS'vjc'!l.jel1ja. Do.2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiast va kole je ue-eao. "0'1'.1 Ill' dodi.liti GdgO\lo1Jl'[! prirodi zena, ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh.lil.rt,~_r· M a jS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1.1,"10111" kaie: "Itad sam i7.fl!l~n tZ Boga, 1>V'I" stvar! ·1' kose, 'Bog posloji!' li to me He mo1. luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~. No, [I pi'olboj.~I, ". linda. iehm. ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~ !Jcz Ie volje l3-0ga i svih nje'.,;ov~.h djela, i hex smuog Boga - !~,J;d<l sam v~~e od svih .slvorenj.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW ,flO je:sam, i OIW sso i' .• ~ ostati, ·ad.9! i zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r,ml(lvl)ljH.i usprkos svemu !ltD gll /;111i Bog 011]., usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma, jm' ~I ovom proboju spo;r,lwjel:ll slo smo Bog i. j<.l ziljl'·!In(t Tado. sam. ja QIl(l sro san« biQ,'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga, j.1'.)' j<. stun nepekr ·tno hice r;;,ojl~ I)Qh {c sve stvari. Bog vi~ lie preblvau covjcku, [er je cavjdk kroz

svoje stromasrvo jJO.i'lOVQ osvouo ono lito k oduvijck biol i\to CC z<llIvijek bill, II

Ovdje t~"~.V.IIJ,J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'.o koiemu ic dorl.lJw ·p.:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':.'llu,.ku sveuknpno .. '>L l3uduci. do SU ?:hog skrmnnosn zmIlllSt'lenfr;'JI. fie usud1Lljcm i.Z't·f~Ci IIlclafi:zit:l(u't- l'dll.jU, vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s;oju je moguce doii· '\' j 'Ii, Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu, Za .'J.!t.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r.'nIHije ova g1edisle. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'.l' znaeenja. On u tom sluc'ajll ne moze .izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i;illj(~lJicil, drugim I'ijei':i1n!I .• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti .!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str. 99. mO,) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95.) m~u. ~lljiec<titi na ZI!l<ltuc JlI'onaje.i:1e svljestl, NiL.I':~·~'Iii)., i'J.ajjednoslllvni.j<1 Sf.V;,u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi.ce It kL'aljev~lVo bajki, ill billrei 1, ako ~Iw.je.k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl.biIJ.:;ih ill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm.·e. (Ol'dje bi covjek moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7;J'IIZ "antosugesrijs", logj;;lrJlllQg bijelog slonn iz, trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp.itiNtnje cudill1h 110j,ilV.iI W'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk.t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil.!I ill "lS!J.Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta, Za to nemarnokrite]·~.je, Povrh toga, dobru zuaruo da J(~ za.!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli.j'l 011 l<ilkozv,<llue prave boll, jer .je pt",1lti iedva pl'inlj,ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf;~ ~(~ ~tl':.]"okO'lIanl'i sumoruim osiecai{~!!Jl ().rnoOI)tuihnmj.l, To, dakle, Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ",ee duho ne stvill'lIosti, odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj.J, znanog kao satori.

Sv.1iki duhovm dOg21,(trtj j(" s)jkii t i ll"ISl.'l. On tOi ~ 1(' nije' tsko, He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z.bivt~n jil, rvI a:.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv;mje, ,1)11. prema tome, 1.0·VI;! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl.l:nim" .iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I. (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> ilii IH)jj I:vrdj dOl .ga inm, 11 svaJwm slm"u.ju misli da je pl.'olwi.jcUjcn, '1\l!le IIIi.Slj('uje IlC IUOZ' u.mjr.",to njcg<i od.'f'i!jli b;']~ nBt<1 u svezi

II I),," 11",/;1.0'" ,." .... J.'I,H/i,'mn,ell hr,,'Ir, "lIiM;;, H . .El"n.,m·. 1007,

I' Mds(e,' [l<;k(';h'l'! 's Stlrlt1.ttc:". ~lIid P"<~!il)IIl"'. obi""" .Ii. lll~ilineL .I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.'t<l ... 1 u~.it~~jo pil.,IL 00 (~';;a >10: m"loji· jllLd..1SI"G. od;;",·tldo ie: 'I)",) "r"''' je !·w.'hUello.· {:>u;ml<J.,I';"fJ.¥>l ill ;:'" I/IUUIII.'III, I. ~II:, JIi')Jo~· jI!',l·nll ~mlloi1-ij;lI(JII'I(; I- 'r.t'I'I'>"lLl.l'c n'eC,,·. (SlliZuh ;~",,,ys i,.. 7.'1.1 IJmltUl;j"",. II. m', IOU,

" lJ"I'OIfl"{U, 5"~.,,t;.i. 1<;<$1.1 .• ·.< itl 2."" !hutllll;'''', .1 r, 210.141. Z ',1 <l",1"""i<' L{'~i"ni"'''11 I!\'id n Jl~·n,Wi IlII I'I'itroc!,, t",·j~~m""l ,." lLl SilW.,,;.ju 1 WI ,,1);1 'lOg ~<l" i<"kIl. (Vitli ~~.k .. lI),r "II', Hoi}

14

s, tim clorl..ivijajem. CIlk. i k.ruJ bi lagito, njego¥<I. ]<lZ bil,. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&,. Da, caki da r d~gujske Pt".ipovij,es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il.ini~,~i()!1l]e i krivot'i'Ql'~]l;~,. 'M len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u.1pitW! 'Vl'I~ ,HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !.::mlJ1$~V,eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il.cije.Cil]fc" nica daposloji r.-eligtjs:ki I.);l)lcI"6t na kojem Stl J,;:j'IT-l; I:mtOgll sluljeca, ['"dill ]ID.l!ogi bIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~. bm'ell1 Q.';;t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~aj ciO'vodelilj.alnk'ltih d.ogadmlja u PO(tI.'l~ 0j~~ snanst \lell<ogt'llZ~,lm]f;evauja,

RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to sll&.o satoriiu., Ako 11tilw<liluT10 k.:1Zi.vmllHl, 'nasm z<tI,l;!duLh mi:stLk.a, ,PO\'I."SllO gl'!2daI~](~· He Q!Kl"]vrnuo InSlil .sto bi rnu i [Iajl.nanje s!WJlo, Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ stupnjevi UJ t'az;yuju cSvi,jesti ne l)osloj~. Puka pemisae Q pO$~Qia.uj!l ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!'),'ledu svljestl " pO$tofml;jl~, nekog' pn~cl!m.et'l, i wtj!;.s!i 0 :mijeSl.i 0 :pr:eil.!)le!ug]'mlii.Ci s oSll·{Jltl.lli.1KISC,U .11<1 kOjll$,e J,e(t:".!~ nloze odgO'VOl'~U" (;i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno.m prohlemu toHM ozbi]jllo d,l uzine u obztr psil:w.lollke U'li jet e u ]lOZ llrnni lakvog prob,~enlc1. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1,I1je ~.<jkvili i ..,]iclltlh pitanj',l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz. h1te1.eI .. tualuepou-eba, ~IO l,muQ' gcTje e;a m1i(!l, skoro nvii(lk je 1·di;,(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak,sLU lndiji jc yoga, .'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1.ot]Vhrl'ljuc.u Sil[~gU (.~~ pOklt%iij otillIl.fmj.u ~z o.krwu o(lred:en~g st,u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l. Sto. se Hce zllJ,adfiog misticizm«, uje;:!1;\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~,k, ~.n02,e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV",,· ~lcMwlligkeU) s'IIaj.e ;>vt~(%Ii, kako hi se krLJ:'<l zaanleo SVOll~ M6\! !]]O_g,lO uzdii.C:i iZfllId :rJJjeg~1 i doseci tll1!ll.aI"Elje{; (hoial1skog) 6ovjeka-. :r.uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz.ofima, 1!i;liin'Le drv-o koJelll n fe korijenje gore, (,I, gl',me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.ma dolje,

.. ·~lO)iL stnro dJ¥o., 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!.,'1tl g,Ji"', 'i.jqg""'!)-

grlrl1e prem;:o d(lIje ... Z;o"".~ ,BI~;cl~m;)ln, j jedillo (>" lH! "'lti!'~." (J(l"tlJ<l4.lpmoish."tl. ~[,!,QjlY!'S.1, & Valli. 1:) !'lie J:i1ry}.., ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ";;$I.i[;<, rotten I:!2B" ~mslU<1io "V" .!i!<'~ rt!.lleM!! trnllj$k~ ·1,,1;.;;I.iIj.

~c:r mu if: kOJrijetl~e .kod hog(!"m cP.,II(.ysbl'oock l<lkod,erka2{f, kao i. yO,g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti .1 is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja."I~ "'Ne £nl.]je ga dorakmut pozuda ~. I)aln.ja. dD~'H* :i g(lbHak, uzdizru:I~{l I Imdanje,briga za druge, 'lcl.il~lk i, s:I.~'.'lh, .i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~;i!ije(lnosl \'oh~nje.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" SlVO" Me." .i ·7.11a~i "'bili :Qlltrenu~, premu uJlulru" .. To :maCL "da je cDvj,ek okrenut prema ~nu!l.:rHf u svoru "reo" .i otuda moZe rnljeltH.i t !'UlMl[lj(lli ~.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.arnje ~'ije(:i 130ga.l" • Ovo novo slMlje svijesti k.oje police iz reHgioo:nc prakse, obilljezel1.Q je CinjcrriooYn d<~ va.njfs:k,t: stvarl vl~5,e ue utjecu na .svi,jiest eg'a, mjesto iz koj'e.g p,!'oizla'lj od:goval.'~.iu(·"'1 vezanost, nego da [lIJ·<lZ.~l<l :>vijesl !>.I.oji ctvorena za druge utjecaje, I)vajl ~dru,gin t]tjlecaj 6ovf,El, viii!'! ne0e (J5~{)(:fI,h 11.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje, vee Irn,o djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha." Rl'i.o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0;:;<1 i preuzee mu mjes.to"J;! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs.l\.og iskustva lwje,g [e fonm,uirao. Sv. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2.0)- 1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH, odvoiene od prija;§,njieg stanj.a svljesti kr():;:· il;(IJe~~Q'H!ini prGces ,.·dig:ijs1,,~ p~:eoboo'iIZ<lj~~,

MO::1;B se [J['igoYorili ,i1a se uije [ll''OIluijerril;;l !!{~.i:f~~/" ${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l.mo .mij(~M o m:l'emu, ~'M da je netko oln-enno SU'<l111ctl .kn~]ge i. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l, Bojlirl'n Sf! da je takvo sh v tlblLllje :.<anw rU'ol.zv((~f!llo, .tnmacet:!je jer se ne s-~at.e 5 d:njenicilma, St~.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill. ill predmet, w~c ptiije iskustvQ IJrM~~t,~zO\l!HI kQj{~j(} w.-Sw I'ez~IJI'll sn<~.ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~c ftdsanje f,~d,ne sUke i.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61.o·

" John .qJ pW~'$~jr~cl;. T~ 11d""'"",,,m <if Uw !>'p,rii""r M""';(tb":' S l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO· c...,\ .• WYIlSChcl<. Dern, HI'ilL, 01 r. 41

"Cil. II >tov, t~l~lil, str, m.

.. C~L " >la,\r. (Ueltl, su-, 57

'" Oil', .~ !~~y. tlie,h" ~Ir. !I';:l

" '0, CO]spooe. ... Porh,,~~ JIll! IklkJrini. """%", • jil:[~ iCilt ... i '17; l"'''!<'''''lIt""", MiH'~, SlIzulki. ~!Jr$ 1/, 7.~" IJj,artjji~"!, I, $lL".)"'6)

"1Jt~tdj =):;1 k..j.~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll;i .. · 0;(1) ol1,j !;.<lji I~~j SPQ~n.~ti ",,'''if U110,' (S .. ttLIlll, 'ii! .. t'~\'lt it. 7"",. lI.iHl<'Ihi~I~', I, ~tr. 76).

sv&k{~drlevnJ: dog<ldaj im;i netna ,obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I, Ne. '/}idi ,j',eni§l;a dru,go, I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~. Kao dn. je I)]"ostol·ni. Ci.n glcclanja .z~nijeni1a ~O'!'l\ djme.ll~ila. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll ,z'<LlbOl.·,e]lje pOti)I!.II?~ 011 oolo ruisli 11,1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC.l1og ·shlSill1ia·,H $vijesl jc He.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e. i IJ<lS, sao sto Ie Q,V ~·lPQs.ljetllljil ,podred,en.u 1W j('it.full1!, i gnHocon 111'l,. LIil~:Q je i sa S"ije5li.~a prnujer, eovjck moze hm vjestan nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima,. u uz.oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl .. 1~;;Jizli1>.e u stupuievlma su, medutim, ("1::5lo l'az.!iIJc u karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll. oscbuoet], to j,CSI 0- J.!i"!J."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I,

int-eiekl, n. zl'.IHima stanje osobe koj'1J perclplra, 11 OI1.~}j m.jel~[ u l$.Ojoj osoba i:azmislja same logWki. [melcli.l Ie .iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z,aja svtjestl I III tQd),U1llil p~'ol)(l.vlian,ia, POll'dmu je riill.ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[,lol,usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira, Takva .~H'[I!$t le, modumn, gotO'Vo neraz;luci.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e, pa cilav ovaj problesn pl'i,,lMda precesu I'dj .... ijskog preobrej;aj~l l,{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom. A.nti \I;:tl filozofij<l nesthnmj.nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol;wai:HJ.IIOIU pi'Gee 'll nil usluzl, sto ~H~ sve .nmnfe .1Il00ie reel za I.I4)VI.l filo(lofifil. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi,ckL l letzscheov Zoratll.u$il,([, pak., l)ije.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI,'OCes !;,oji je u pot.puttosl'i prognrao i~'I~elekt. To "lSi! ni:j!e pilanje misl!i, v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~, :j to ua $vakOI s,uallid kllljige, l""'i oovjek, potPilliG pn~~obr<i;:,erl oovi'ek,poj.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ, 'CQvJcl{ kOj,i ie ]'.azi:lio lj usku st;'l]"().fj c!J".jeka i .ikQji ne same r.1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml.jrl~, uego. i.h je i stvorio, Angdm;, Silesillls je to iZl'~'I"'io desta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?;

Melli Leib i.'it ein Sclwl, i~! dC'm dn J(.liCli.e.I"e,Wl l/cun. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn,

(Mo,jc [e Ii.ido ]jusl.m u koi uice Sf! iz lIul101. V'jet'nosl.i

t:d,~cu pfl(',)

, (Il1.o,"iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar,1 ~loiivl~"i I·e,lli~ g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl, le(luhm, Imdul;l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva, 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu;ili kilk"OI'ijtl kola l.,tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu, Bez S11I11!1.ljC ie to mist i(:no isliu.lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C ]J.1·.ipl'ema ::I<I."I{)ji_ od "pl·epu.sta!!j:l," (skh lasslm). "lIl'ld~lllj~~ ~lil\u" i drug-ill tll.'I'ari, Ono se 1·<Iz.li~mj~· od !'eHgijsldl.liskm'lilvn tH!ja sc, poput duhovnih vjczbl Sv, Ignuca, lemelje na '~'jeJJnUJjl,D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t.\I. '~V.II Iloslj'(~dl1ijl.! k:atcgm.'1]11 zeUo blh ukljucU.i ii 'Pl'e,obn.iaj kl.'oz vjeru i moutvu te kroz i,s.k,ustSQ' z:.jcd,nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu, jer 11 IDijtirmli Od.~I.lCll jl1:611 U ~(.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.·l~lpostil.' vka, a nik.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI, lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"''', bit .. bj u i'mr:eh, neuskladiv<l! S kolltll'll.Ipl<lcijom strasn, s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl.njima z<!i,cdnice.

l\.ma·~lJg[j!'IJ z."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 sa &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl na nekohko kl'Manskih mislika cijt'; su izre.ke. paradeks.alno, ua l'1,dmlu'ivQvjel'ja iii. su ga pn:k.omcile. PI·izlal.O P' da [e Il/,t !t'I'{IHlelfl ,IIllVlll~h~ l'Ieodol;,,"awlJIje ('1'1<.\1'(! nil Meistera Eckeharta, D<I j~ budlizam ". I'lk.va" U nasem smi lu l'ijeCi, :ten ,1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret, f\<fz.log tognje l::. .... '1jllje· imJiv,jdualn.u obltk lU,elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~ni stav 11l1illOgih uNlclj.,.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7.e1i· poki'el, hjell;oll"l ~toLieca st vcreui $:1,1. ~{Qh;!lr;,tivrri. oblict !tao sto: se moze Ili.clj."ti ii!, SU:l.ul{i.jrevih d.jela 0 Olm.cnt'anju r~dotmilm _un budir.m{/.-JtJ~ ali ni1hov 'ohlik i

" "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro.dh ittlllllnih iskli.S! ava," (Su'iHi~l, Il.mn ... II, 7;Ci,lJlJ,(MIU'/iJi<, I. srr, J4(1)

~1 l'<iilelj J;,~j.., svom uce'r~l:.lh' "N"llll"'Dl. Ii, us t·"J1!ri, roio •.• ,'coL. ; "ikmd !l","" bil; tvo]," (Su'l;"ki, ":'"a,Y,'- ill 7..-" fltu/tJ'.;;g.ll, II, ,,11'. il9) n@o"'l~i'" !:,..~~ l.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l.i(> s:.am S, ~d41\1.l". na I<;c:>fl!llll ~il j~:w~ ~

(SIIZ'lki, 1~"._«t,Y> !Ii l..:'~ lJ'~:f-J«J;i"m, II. Sir, 59) .

U~I~lj k,~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" ,·;u.LLlIOiil', to )c &J(l!nt"" 1\~',,~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ.Ii.i, J~"y;; ill .1''<'1/. 11",ldi.iwl.. II, '~'ll" 5-;(, _

"" ::;",-".1.:', H,« 'Jhr''''''~~ qf II,., h'," IJJ'uIIH'i,~1 M,mI;. ~.~)'''t'', 19.. ... ~,

"S"Z,,'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R.1!?l~. ~flil11ij' ,,1111]1;; kOIlr.!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r,ul·· ,'r'~ ... g]{W(l.lpeI"DIII '~~~deil um,,' m 'i>n,;I,~,"~ Yj"~,,'II~",' {t-;,isfl,YG hr, Y .. ,,, #,ul.J1rhll .. I. ~~ r .. Z"5·~.1

111

19

srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih. funnL Os"Wl red!wnicl~e balje, pnt duhovne Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! J~(J(/.Im,[{(UN~ ]]oru',flZll1nij€!V,a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ iii d~elo ,o~.C'itt1aj,\'l. Pl"eJU1I Suz:uii.ijcvol1)'] episu, ngJa\'n'om su te pllallJiTt .koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a. IUCilelj ih ~ice..illm d.1je Zol. medit1lcij~!.Kj<l;siC!li. pdllnjtw k Wll- iIi, MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi.t:a.o ijCi~ elja; "Ima Ii i J)ilS hu.cl!llitici!:11 I.Hij'.av?", u . .i SID je tlcj~~;riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki. pdmjecnie, ()Vaj "WI1" f~dnQ.st.1l.vno zna¢i "WH~,oNto one. ill:o Ii~ [~ s ri.ll1 p,iS odgmrorfu.

Nllprvi .. pogled ciJli se da ta k \' o ptt f1f1jC! pred vida i:li pl·efudkiJ:.·a konaml:iis.hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj, ,~tJi~~t ,~c.1lmiicslcih duhevnih vleib. m ncltibJ jn,gijsM!1 111~~h~:'l.c!ja C:iW~ Mt(J!J·.Ziuu otireduju pitilnja koj~~ je· poSlflV]Q ll.atelJ. iiocmi su, lH~dutin, ~flko 1"llZl]ol(1ti_, take neQl]]'ed!eni I', i.Z,i:lltld sveg'l. 1,ru;;Q ~l~dmo·~"n(;i :p<l!l'iadoksrun.i cl~ cuk' 8trli~Jlja1, tapk.'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk.u, ue zna ko~e ~gOVilraj",!(-e i'i~"mil~te izaci. H!I!i'ld~e.1o. J!UVdl logrl.,Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS da lie nl u joonom s]ucaju lie r(~(Y.l;e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~ koana i ]SkHSl'va <l .kQjojr~e . hi 'bilO p:ri,gOV\lI.·Il.. Buduc.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCki slJiJed, rfwte seIJl'eit~G8t;lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a.j:ln'j1nje·[JJe ograa.1icav~! slobodu d'!!il.16vnIJI zbtvm;ija te da, prcm~ ~~t1~e, .k.ontloClli l'~Zllit;ll p:!'(liii~tl;i Iii, osobne p~'(ldis~ ~Q7;j()lJe uucil'ane osobe, POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l.IIlltel!E!!k,t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va.ragOlQ¥9 lW!:;P'U.i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s,,, i.i~ti,. lill:m:!' jt' sYfesna pi;'etpost<lvkalSkiJHcen.'l koUkQ gail ]e MI, !'rIoguce. rui nesvjesJul prclposl,":vl";=111ijC, W jest, p&s!oi~c':e nepl:i.tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! ,~o·je je sve S<I!m~, ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool.iIv~e, Ovaj cumhenik je d..y p.I'~!l'l(1cle i kflil, (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil,p MHOi'i ]SKllS!.Vo. - to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I', IQ p.rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~, "',.?I)O ~to ]1csvje~tlll,pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI,i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't.Gi.lljJ. m~. se dOl. je b<U'~,t1i1 ovq ]J1·o,m.at l'lln~e J!wje,. pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll,

N ~lJz~~'~A:'~'l'" ii, ;;::t:r, lJ'Mld'JjJ"'i, U. str. '~I k~~.(!: .... , z~ii swjje,gt ."

k<:l~~ ~e I~U"1l;j-1lI1 livid. !I ~~"J~S."" .•

manje m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t $ilsti:rm satorija; Ovo ,mH~.je.nje t<lI\._Q{leJi' pocfutz<lvi1I. cm.jeru.C<I. C1Ja sn ~leHm]can lIVid 'il \!l~l:.iht prirodu", "p-!· ... olf!;l • .lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za ZC1)11Ci!Le1Je.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri. ....

leu se l'ilZlilk.uje od :rv9h l).st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl. po svom mj;"cdu. ·!'ddsllSIYnl.JI~l'lll}Qst" ... ki· (.VQr(!;u~ ·se.~;.mlg). r..1~(!(lh<)l Ile srrogo od.bacujc, gotove l'J.ogollllih)o se i,gmn'il'<t, ieko - illj HioZ~a :tbog toga ~ .Ijj ]'J!,lOg;1l.0 Jlfli nfl-Ijac~I.(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki, No, I on MUll [e sLilk.-1 i zhog t(lg1l. se n101·,;t sl~lVi!i na stranu, Ni:S.ta ne'>)l)lle IPQsto],lJti oshn, <)<)log S~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo, to f~esl' {io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il, nesvjesnem iw.elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1.UJ:..ild, l]jk[~d ne r[~.Q'.le I'ijciilill,PI'llli'{1 . stoga .iiI Q ona itS!; nesvjesna, Odgovor kQji dolM:i i1.: TlraZrn.ll'le, sv·jc.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl.jCl'll[eg mraka, to su 'Od:Ul vi.je.k IJjla tSk);~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~.oY]jetlog Pllo:.5vjet]iierij~-

SYi~e.t svijesU jellle1.zbje:ixm :;vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j.i Il,toic. KIa pUhl. S<lS,~.oj'it se od, u.vi~f,el." jednoslr.am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ ,l:iosljedictJ. sl!~:til1Je S.Vijesti, NijerXna :8'YijeK~ ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!og p}'oja tstovrememh [.l~';Mooibi .sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1.i u sjelll,. ~l,I]e.k.o "d oCliu" Povecfm.jeistovl.'ellie.nih S,WJ'Zk.lj1l. s~u:*".sl<l iHV~i.·~I.pOlliull]jn u svijeest[, kOl.lfnzijll., ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije. Sv ijesl ne semo 1'11.1_ zahlijev<l, vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og;t_'ilI~fCeU;l :11~1 ne.ko1lko i! stoga j<lsn,i:h s<tdi.·j:::*...Z01Il:vttIU za 1l1l.Sn Opec.lulu Ol·Ij.el)1 a.ci.jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d;ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo.Ze.IIDIO j?:".e;).H~' a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk.1I. I"llifi:njl1.j;e, '~!'ie{l:l'(H.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o .s:pOSlohni Z.1to nam l,!j !lljluj~ mum lstovremernh ,I,r;roepcija ~ nizanj.,. sli.ka. JnO~'01, LaIW!'eci, hili d.(lvQljan" Zbog [toga. su v[l~~i'k;;i~ pOtb·uc.jOil

'" CO~HI" zen " .. ~i.-'lKl .t;,1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l;l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~].:ie b"d~!w,~' ·(S~lZ~_ki. J;::';',,:», iii z"" Irmldi"f<m I I, "~no 1), K~(J. je L"<)d)Qv~I'" z.~Lr<!1l.(l Hyl!i N~ilj:;" (l.1g" po,h'~i, 0"1\( """ \!'I:1S.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb.itl;,(l H~(!q)l'lj" j'oft""i",; tij1;~.o, ~l~). $"1,,,,;: <J!!\lli"lj.~j H~th;j,\i mhl1i.".". 'ill'~Qbut;j(j~ .oo"idf'" _ I'!u i: {'Iie.l1l;. J.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r..:>. ru: "lilJ, roll ;:1.0, \f~iO ",,]j k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] ,~v()jsl''1'' U (IV()m trc,mUlli. a k<)i.J!1 .;;j j,,:,,;~ 1"'*' "" ~Iq..j .1~M U 2;1\<'01,· ~jst.o 11, S[I', ~S)

mogu(ojl;t jJeilcoepGijOil ~:rajllo zanemerena i.svijest seuvilel; yftle za.rJ,(~jhzi .kt'ug, Ne moze so pojml;ti ~,iQ bi se dogoclilo knd bf indivi,h;~~tl!]a !>vije~l [edulm [p,og~edpnl ~l~picl<l olmhvfltili i5~,CJ"rcrnenu .slliku sveg ,~i o !:lv.lZie ;!:run.l.s1~ u, !\ko ]~ tOY jell. VB'; usplo lZgJ',llott i stJ"ulHm'l! sv.ljelrtOCl. nd~()lffio jas~)it~ stval'i l{0ie mo.;;e peo-ci!)ir;'Ji11 ~I .~edllmn trenutku, koji hoz;;mski I.:~tizol" IIi. li mIl se ukazao d~L m(ih~ p&rdpinlti !Juno'log,ll ,odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[;mje od"!.(Jsi .5<'11110 nil percepdje :/:,1[ koje sme sj)os,()fjui, Alli ako bl tome dQd,~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.rtajc- to h~Sl sa~kzi'lfe ,k()j~ ~]tS ~Ii(d :i.i.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli - j()l)(lil. [:xllm.stlli zm,i:li:;H!ii Cit"v P']'1Zrit', lJ<l,~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr.h ~t,Ilt];tdj;\. Ova I),e~ml!.i,·· $.HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II;'~H!i:' ;~]emogm;no.,~ ~I sv [esnom obl:llkxl, ali II nesvjesnom ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica. f(~r sve ono ~,t~ k.ljncaispOdje wi'.ijeklji.\L~t~lJj<~ !lIo,gncuo.sn predoclibc" ~esvje.sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-;iljJl flmbc. I~~kj~ koie ie·Il.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ i, "potpun; prikn;t;" in{lg~J~ pnrade, Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~, S vremeua IV! vdjen1l,\ svijest ll,l.fi:nm SiJIIUG djeli<k, ilko sc SVIi,jesl ~A~£1.I'Hzni od svth ~;td.rzaj<l kohko ~Qd ie mogl,16~~,(W,d d':l'ugi. ee pHc!jti n stru3~e (b.u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.lie) l]e.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka,o, p~;~nlil!o U zen!] pl\oi;.l;lazi izNnjenfae da se Nl~;~ij.a. svj.e;<jrtag pov.bld j~ :sadrzaj[t t .1'i'(~!lOs.i Il<1poja~n prszrunc III na kO(ut, Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ.je-ri!n.ib·ll],o.ra bili "tabHuo, sh.jed sH .. k<]. j:e lakodel' H!lilin~l, a s n~irn~ I energujiCI kQj~! QdI'ZaYl1.knIl~lihH 6vjiesnog, [{oHCimlenCl'gije 1;:oi'J je ;,)<lct~val.~f1 )l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim,tln~JI. O\fO l'0vGcn:v;I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.I'$1tj'e~mi.b. '~m(~'z,~~j(t d\l se prol)iij~,l II sviiest, ~u{]!(t('i. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j);:'11 jenog ni jf' 1;11;"1 slv<lii·, 111.1'-".111 .j(' posebna oh\.lk~~ i fliBodl'odk;no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-;lw !',lZddIhoJte.'ll .<l.~1 hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l.Q,ji \'(~fJii do kOJ:1OlCnog probojll ne;;\fj~·sullih sadi'zaJa'u svllest,

Sll&':;;,~(i'i 1>.oil p.rob.ij1ln.usu· .IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.l'<3(II'Ni .. Psi.h.i~<llrjJs~,() i$,li:.l.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno,,' i !)Qkt!.zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:;::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn ." &,(1 Lidhol'!n~~ Q.sn.i\r~c >;ella II I\'i rti, Il.Ml~;· .. .:s·~"ki 11,II))"J' ~ij;;<I~ . lItO,'" "" "'l,,"loVltl, ~ (SLl:~"b. l~.!),Vf. lu bJj, H"<I"Ii<i:.",, i. $11.", l.'lUl

te .1'i~d.I~.(,;.WJlcij~L ] hl)uihi, kl)j~1 upadnht u Ujill, Ove 811 I,!ez;c lstekae i one iZ~.n('.du snnva i djelatHe :;'1' ije{;li normalnih Ijndli, ''\i'ez;il. jto' I;~ ,~llfM~:I.i kr;mq.Jf!,'~z.(Jdifski~lod!w'f"; nssvjesni sadriaj i.zl'losi. :I1a povrsillli s.veiit:o je \,1 ~l'~J~iJ:'mH sm.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje, oduasuo '2'.<1 POr.P'IJenOst .!wjesne. o,'ije.nhicijfl... Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog, IlOjavijnj.e se obik psi.hlickog postojanja ]wji..bol)c oclgovai?t! ci~e~,oj O$ol)nooU j hiku ~lk.hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu, Mmlo::rn,,1 1;~ihUl.e,,;;,Wfihl )loct'"\I"*l na

. ..

ijll!om naoelu II mje:d ll,kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ';JSHili dla nc;,g;\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl.ilne i mo:ra]:oo ni.Z:c ,sitddl.ajc, Si:gl.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk, NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl",jlli, koje Sill, ~:lleduti.Jn, mmlj,e uesvjesne, a vi,;e ~kl'ivm~:e :i samo r!~;PQI<l !1",l~JOl'tlVljeHe, No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~.olilic"'f:ze kolJko i. suplji zt;~b S<l, i:i,lMo(}i'l'! O{;;gb~;lOSt.L Ne;,;vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii, sve mfi~ol,ogljif!, SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o,l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z.l:vola Htrne:~tel.1ih na ps~hJ.11ofkhn P:!,,~tP(~~l'~\lk~;r! ~UI"

Sv(iku lil<1i~zd<l .I1CSV,jCS1]O,g je od,guvor na od['~d.m1O stallje 5vi.0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz. d:dofurpnost.i tnog uclh id.ej:ll kOjl~ po.slDj~ to jest i? {~i:t,~\log li.relJeni'<~ kQj:eje, k~(j ilto je objusnjello gore, lstevremena shka in potentia ~iliic[.m:g rJ(l$l.oj!J,)l~fi,!\..~~i\'.(Jv ~~l:,lllje HOI l)Qje>!.linacuQ, je{ilIQstr <111:]0,. (lje~.omi.c.ll!o obi.Jj€i: ieocl~OVtt';';1 ~1.II$ljllj~"Vkr$tlO~, H('.!'lk(·:ij<'l u:redciljll. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l,-~* ntje pnu~die[la ]Ii.k,ikV"QUTh difere.ll" cljahrem svijesli,.l' Odatle joj nemloljiva S.Haga, To je 'lleo6e!kit',ln:I, nllZu:nli.jiv, pmpuno proo,vjctljtl~HC:i QI.!govOl";

... I~Qjl j~ "lCi'ol~llllii '0<1 \iIO~p"'iJ:l ~.,,,,plo,,,,,,,,t~'I~I""g, d~l..,"~~"g m[I1~~"" " Z. (WO, ']1;""."; ei'ilH:lj. "!"'I;I; nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo.!;';;u: ttlei;a~llrH, ;j t),_," 'nn~,,~sl'" jij !,,"II~' !l'p~'0Z~,. LWQi mogu 1:tllflU i ilH~j!l.l=ill

. uti~lienj. " j~jOoi. Na I)r~m,~r, je$0I 1J i""~~lis1:l POII'o<,>,r;'l'l'Li::i.'iiI ", 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-", till'ill., 10 j~l. j 1 .. :I;y;d'"'I"~ i':~"'t-"Ih

. Z .... 10 nema ~llni'.~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo,

,. "K<l[1 'Ii]~ .:tik,.'~~~il"", .~~" I.~, ." r""~""W~lik(l:St o:t,f~ t'i, .. ~ [;;I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[., ~o51i"S!-;f,j .t"!I<jl" $t"~',.i: (S1JzulJ, U.;.u.Y1: i'.~ 7."" It''~I'f1'i''''',, ~. gil' .. 8S)

koji .Imo lu'O.>vjelljenje .I otkl'Ollcnj:e lljell,lje ii}~ bolj!.'i jet· je svj.es.M ugurano ',R "liij,epu ulicu bez mule,!"

i{:t(~ dOlkl(l, IUllk.ou puao sodnll~ teSkog ... jdlJanjm i uapornog rilZ,~n)nial.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 u6ern.k .. ~!obijc OdgCiYOJ' - ~dini iSlinslli odgov(II' - od same IVf.I·mle, sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl, priroduos; (Naliu·ha.ftigkeit) je ouo sto iSijav.ii ~z v. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita. Da, mozeme s potpmlQ!U su,s.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl,jenog ocenika kojli I'~ .. , kako pl'tc{L KOlze, z,n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(,1Q llOlt,gl:.ldu (vldi ·,~r. l03-Ua'k). !{o~.ik,o, mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick.oj pru'ocli psu! M.<lI.':amo, Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi.r rla s J'dne sti:anelw,stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl.ikov~Ui "OIliiIovm,1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •. Ii, S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofif stlloIiko u1"~e]"f)ni 1.1 svoju nadarenost (La u ij".oru nlsu

srell lliko; do samo budale, .

Iako je v!!inQst zen. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.1k.og pl·~i)b['az.aji:l vellka, nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.p<l.da. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen tiledostajl1 Z-i')padu .. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva.o fu1dil'edleJ:i.om nCit.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1 QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl,ojl j-lidlll0 na lSlDl~u. TIm hi. Soli! mogao hv,alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa.j,l. Jk.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_.e miere, ,slm~i~e do re mjei;e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj [p;()trazi. za [~tkviim ·ciIJefn.? ] komir-llCl, tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino.,l liD" obraZajnog iskustva uelse W'11ge. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i, motd.\Ji Ii- pat.oJ oSki,h 'I'azloga., im:<1 previse [(J,g,!. re6i 0 sebl ne hi b:io JHm7,dm]., i taka\' GOY,jek ne hi Ul1<10 t{l:doga da ,s,. z,iIli ua ued()stilll,~!.I .. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko.g pm)A,llj'<U:lja, Em'opl)1anin J;lQcmje sutrrllj<1iti j,el' je SU'Il1<l :-;t.1IZ1l Smn(W:il1;voja.za 1:lji[~ga

"VldJ odI(>jlbi1!~, Imii potl.nJe: "H'l\',e yQ"l' Hum] lik" 1m.l1;1 ~l<lCtil.,." [SU.'lmJ<,], F.ii1il';"0 i1l ?:Oi lIUlklli.;,,,,, t. stl', 88)

paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna.

. e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i.sl~,u51 \I{) '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI. ]eri ml innU:M Ipude' kO~li lfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct.i., ne same iz si·iii".luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d.{I. hi $va.ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s.lV!l, d!'u<!ima hio, bez~lspi~al1. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1. c~k ~1ii CI.'kv<I, euvar rcIi.gi~5kih (lobartL Nijena je Iu .... kd,ja, ustvari, da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i;t.i stIIHo,kl'h'(Ivten1il1, Jcdb:ni pokret u rm50j ,ki,tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .ovakve teznj,e [e llsihotcl'apija, lije, daiMe, slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv,o pSih(l!enl]leut.

Gledeno $tlg~'In;ski, :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju.edu lijce:nikai p:adjcllta. Ot'HI. j:e l"n;l<TOVOl' ·i.zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut [e SV<li mudrost snmenlat, Ciljie' lY1•e{llbr.lI!2&j, n,B predadredena vee ]l.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~ 1H'lstantt:k j~h~tva. fik.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'e strane ne mogu pl'ismti. iskl1stV{H1JI S· pojavi.

ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt. do zauz:iln<lI'!j,1 ;s~a,,'a kojlm ce se snprotsta viH '11 lJ]rn,ilti~ln,ieil.t otj;i>ol.·n prema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .i lgra velilm lliogu' u I}!I,Stm z.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna, oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi, aenalne duJIOY!iJe flll)l.osfel'e budlsrna u zenu, Zen l njeao,ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme.ljlmfl ImilisUN!.t' duhovne kulture i to je nje.gava 1»" 'll}Os'lavka. e mo.zd; unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP, Sll'u.cnjak zena nlje re7:u[i.'\:l n('.zmlfljil. i nedostatka kull Hire. Slog;;! se i ko(l n~~ ne:!,jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!i sv~esnl ego i svjesno, kuUi: .... inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.jeno sto cov,jek lnoi.el~O~)Ce ptl~lI'lisli,h 0 uJkidaUiju !<lstv.a iii. "<ldOLl"'"lli~ma. K 'tQn~[1, p5ihm.m'.rlpi}a se oi. u kom s.lucajll ne buv:i IJt~'li.l1UI koji SlJ, [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni 1'1(1 bHo kakv,efu'rve zbog ilSt[lle; v·(;; vl!.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q,plj~!W;t)~. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1',\vIW ios 1'.'Iz.r.oHkij~ ''i

O$(}IJ~~e rn".:e C1ugog procesa SUsr~(U3e s rumo v]se ol,J)(Il"<I

ne;:;o II. zenu, -

JZrYv"iil .1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni pdjenos .zGIW U ~~~Hl(11,*16.k~ uvjH.-: nifl~ llfpre'pon~cl;i.v I~~tlmo,guc c , M~~lutLln'l~hot,c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l' ciljem SVQje ~e~·lIplJC ll:e rnoze (1(.~ln!i ncp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l;ell"lll~"' l::2.i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11 (ld~en~,'~l;ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.lVrulja" - 1:0 ';?!it "i.Ji:~iulli. eijei~~n"'. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil d'l W ()V;;tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad",,:),:t:llijc. Ul,n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~ p~g~e(tu i·,1z17ijene m~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ZillS1QIl,IIIJjll syez.<ll-ladi;'H:~ pol\.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl.~l pofmsaji S'CI se, S iH'~kQJiko .I'II.I,t::ctakl1''',msl<will iii not m~~i£;~;Jim (nnsteriozm ,kU.lWVI, Ii kdjc se ntQr<l ubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP,i:t;'\llgorc do SChof)eli1l1J;,wue.ra). S,l~HO dnhovne l.·agmlj,fe Goetheoy,o" Fm~l~f j Nicl.Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.I';C. QZUflcn:jlJ J)r'l' j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI. IWSll Z"<lp"lfb r polurku, '.' Jo~ III d~'l.lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil," ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~, na kt'l1i~,~ i ZWlce, ~eJ·~~~yn:.lc~·iv~mi :njJlted,jalho~clL i. ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi.)NI odret!t lj~ lees 8'1'c:'a~og'll dll)'Hi,. ~"II~O j fr b ];I.S iln.e!ekl, cl~~~eo gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp,,'~~e :~a oP~~?,l ,I n~~jmnnje£ miA,[ s .tlfljv;isib V~S'l~I<', gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm.l;nra .i ;StJJI,gskare ga ;ljiil.pl.icl~ ]C, SV~let zihlmfrlljur-ilh, sli ka likoi,ulw v iiie ne v,n~lm pHjen ! lCgO ..,kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm.~i, Da, l)<lila lU. po!'MaJue.nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>.n,aJl~ s't:r<lh!)te U op~ll,r:lo.sH re ~)d_jet,e opsjenarske iI.~vnfi~

I . Z,ruHl'lH.:flU l~hu'illJl,l" :"lai8IJ·;t§l~:ijl) oj .s v ill sHI.ll:dna phi(~h p~101ovu - Uha, be:,;Ii,1In<l.si!iW)M U vremeuu koh~' ml zove S\'O~lilL Tko i§tn ,;n11 q d\ihokhn mQlivIm~J, ·remei!.dk~a",

kah,o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1., illi 0 (h'iltajiJll.1I "D]Quil:o'lIog, iskllBtV(l"? Covje.k mora proCil"Jti BI).I,I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J.1ult~gti ~nl"lVill, ~iI]~ti';jg, kM ~o saan prcdlQrZh),~"; .klll\iObhli$ao i8toCiJ:;JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~ i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~().';Ul!rlj'\lNwg· ·mli;i!I'llll~I)USl;;mj"l" i,1 .cjelov~.!ost, 1'0 [e YaZllQ, a rae dol)!'c uauuere, SP~'ClnO opon."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.l~iil, To le ouo ilito se, ~I 01 u !;j,jail ifl. U vecuu iiH Ul.mJn~'l fl:"ag,rneilti1'li~~,IXl~fI~ljt:lje IWe(~ pSH.lot'c::rapcN~om [:;,pji se eslobodto ~shill'e.n~h i ~,r<llkovidnjh uaueuih uvje~'ell~a. A.ko je Qlj ,i]uga s:yoj,oj kvr'zi-b,iQlnskoj vjeri, tJulCe uvijd PP!;,i,J5~I~i iiveSH ;i,Y(jj~1 (JV~l;;;jlt*1 ua uesto otseano svakid<l~l1je i. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t;iv.ilika kojL je ,dQ'Vo[ja91 saino G~UJUI Uta je zaclovo.ljan s pd'\l'W_im~. IV,,:~· 'H'!!edn ,,"llll p.'~vtdima, ineduthu, je d'l IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno. Tnj pdvid slojj i.t:'11';;:veg lie PQdnooJji,v og i isp)'e(] sv e:g H<I,V~' (~~ kfl ~ na~lt<3Ze ga jc nrulvladllli, Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua ,izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl.]lij;$~,~allj~l. i If lllMJ je shl&.~no l~dsUje:n pl'o,?,:~,(·,ti s\i'ofe vJffitUe pl"i,,~de, maze mu pOSlaH. jl11Sl10 l,ako. su sllplja i, pHt.ka, ~V'lko su p:l·~ii1(l. zlvollll SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{,J:~u("Jl!.'<'Inj~~ t! "tls,~'eUi s ncl::fim 2.ivtm :!lfo 6e se NI;Wi~L Ako nastavi, nskoro ce shV.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO,~ill hi SC sv'~ l'ntlo~);I'mir.ljfdl".,

Ne g_e']in\ d~ se Irt II ~(,ojim okolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(;, ;prepQnukc .ili uudim bllo l.\.<lli ve sav je~e. fill lUKI khldi Z,tp-",C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U, smfl;l~I'{jln svejern (lu2;riM('II pok<irzali. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.15 u~<tz, na ttl "uajduzn od svih best"," koja vodi u sasori, l!1.ojinJ joe leSl~.Q~\:lilIW posur 1)'I~.l&()jiil'!}~(~ g~'1.ala semo-nekohclna mI~i.h Il<~jve!~ih ljl[(]i - kao hal~ljfg_ M<I vlsoko] p[allini,isi javaju6i u m1igl'QVi.~L~ budueuost. m.ia bi ]I.ezru'QII'!.I fK;g;I·e.§!w: lJf1el:pGs:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il.mod/l i l1:lOgU !i1l.6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1, p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II. obril", Psi~IQ~o.S.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u;l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(;'Li da~f'. 'sv lesno sru no {UO d u IltOV ~ log· 1. z,1)(}g. lGga Hikm:I rulje spo-

-_. __ ._--------'_.......... ~-

"\v.l', ~';).n*"W(!']llz, !:A~' ·"ij/",ltU!i.""!'~' ~"I~"/)r'~~r, j~""dl("', 7;ij,.id"

'1934.. " ."

sobne za duhovnu potpunest, Za ro ie. potrebno b~sk!' ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog, O\'(j .pos.ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l, se ne liIOZe ugr.:'l.biili. VjeSHlll fG);'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll, j,e,m~-l;~o popUl Sl4dbiJ,e pl'k"lllja uz I~jeg - da, p'oll.e.kad je [-0 sarna Sudbina, klio sto Paust i. Z(I.I~alluu.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u, Posl.igm:l(:..e l)otpun.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l.iSt.\\ mame fH~Ceb.iti dov 01j11(I, stoga ne moze btU la.kil:ill u"jeta, uikakvih Ztl.ln,ie.na, nik'iJk.Yihkom~ro~nisa. S".oh~ifl·?nl 1)/, 1,0 ,dJ? su i .F~u:;t ~ \ ZaIY1.lfru.st.ra"l;j1_ko vrto ClJcnJe)"fi; na gral'lIel raz.lltnJllvOiSt.i za :ElI:rop~jani:lla,. tesll:.o se mo-le (I -'duvaU od kl.l.IHv:i,ranpubllke 1wi81 je tek poeela s~u~ati. 0 Z~l~."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna. stvorH:i '1)ri.khH.l:nl'l predodJ:Um. duh~Jvnog .$~OJinjill Govjeka koji je 1JP~'i;~"'O upeo U km:nh~7.iilll proce&:l utait'tw.uu:ije. t emnin kQj.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci,!.eJim" (G(Jf~zlt,"(~rdfmg). Limll izvla6e I'~ee]lij.; pat·oIQgij.e, lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze". SapUl',Ii (I "tajrii slval~auj{.· - .11I:i :ilbo maze. slvoriti clfvl;ek kojli. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne ... porazurn kQjeg sum po.s,ljedi'~jeg SPQr.l1elUlO je u mnde:nlil v .• -emena potakao Il:~l:na;li oroj lj~ldli d.<l sami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a", Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .. 1 rJil~akve veze sa ·s.pasobl1oocu"! Ako' nemas nisLa za "stvoriti", uwz'd.a st.V<lJ'.<lS sebe.

Zen PQk\lZuje k.oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t.i5.i lstolm Z;,w!i:;u]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.l"mjU kral.je-tnicUi stl.'~Slj~'"og Europljani.na iii mu oslg.l.J:I"ot:! par Ila.ocalliza njegovu lb'f,~lkovtdIH)Sl da iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d,t,l" moze I;~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n;J.-svtjel dll~]O"V:-'log iskUAi'tv<l, do, lad zav~je:l1og U izmogli:e...~, S.i_g1i.urno, neee IO!!ie ;':llJv.r·siU, fer 0.11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU Ce umnkov]to z<lsHceru od d.:djnjeg kvarenja, 1".10 iott :;i\',,",g ZllilCajllOg, korl nom i(iejom Q "autosu. .. cstiji" (vidl strauiou W"'k), MHo bib, medl~tim. upozQI'iti pal~ih.'og i dolu-ohotnog c.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i. d.~ ne sman- •• zen jeHi'nim IJ. bilo kojelll ulisl1l.1IL Gotiji.vo pot.i1rf.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!;~e]]wlrj.'oj rizr:rici n'ri,$·li II OV(lIJJ [c .dl.lC<tjll m!l!nj<JI opasnost, je.I', lIas~'(~CU, u z . ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh.rih r~jeci k a e It

imJlijs}tim kuuovtma. Zen so ne :ig~I'!~ i:li S~l:~IO~~:iiliD. telmika!na·"'h.at.ha-yog(~koje MV ode .flZJO]oSl!.i Ol"lJellt~: ranog Em.'opljfJl,'lJii:mt hlil10m nadem da se .. d:l.lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i. dfsanj m.,:api·Ol.iv,. zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje, kao i sve "dike stvnfl ,,"o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC.

.. "z,cn l.Ii~e ,·a.bib.jl!-'~I, 1''-.;0 OIsjm';liili\lJij; z.adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm P"32Th; I!:I~va """ .~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu," (SUZllk!, T""';IJ,'" riO XC"

If .. ,ddl •• :sJ.rr,. I, sir. !G). VI(Ii l"J\Qdel' 51!". 8~, '. . .• -Rad 1I."m~"! I",'-d~.t""·'" nikilit !Wee:) i>!lt;l:ici 'i,;Htm," I\"~,,, Il.cllcl~. (,S"""llkj •• I';<.w.'fl. 111 Z~Ji IJfuldJr';",m, I, ~".". 2!l:!l)

:l. pogIavlle

UVOD

111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l· ... Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa- da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1 clviie skoic, h~n<IJ'nni,li mahayana, i1i Mill.'! koli~' i VclikEl .. Il.oi,.~ oSI,e)bod!e])ja. M"almYilllr1, S;ft svun svojim raznim formulama, nSl",I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli.k bmhzlfla kojemu i.e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj,ilelj 1.'cJik.! Buddha S;-Iky.mmni. l{a,dl [eova] ~'ilz'l'i.jeni oblik m.n}litl}',:ule ,dos:no 1'1 [(il1u, ,I l~oloJ1l u JUI),m, nastavto se dalJe razv.ijnti n, U ovlrn zemljnrna. Razv,oj .su, b z sumnje, potkal:t kin ski' i japans]{i. budisliCki. vode lwji. su ;':'11,.,'d1 pl"i.tnije~~)i.li 1I.:~6~1<'t $vojc v.jel'f; lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli, Prcmjena l PI'~L~iJ.godb.l Imju 5~1 pl"oveii ).05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei.lu mahayane' i nje:riog pdl.1'li.tivnijl~g oblika. Moze se reel da

''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.J'(!I.u" , .. <k'laljuc) i~n~;;;<l1l0 II ['I'Oljil~P"i';.ml1t3 ,"upUu l)Ilclislt¢i«: kr.j'ij..,,; IIlD~ti; I'~ve ocllib id~i~ poj;:r;.'ik, s .. ii" ni! b_;;.nij.e <)<1 If I [(I11I;e goclirm nnkQI1 BII(tdhill,o; ;;Ill,lL Z~11'l"ci >L~ illl, l1C'Sm.mjc,·o, ;, '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT.~<l .. m" IJI'i"'"tj"",-,,,,,

b •. ,t11zn",. [J,-'letl;ll.lill1. one se nlsu ;,:to.g~c ""'_";j;J.h, IQ i~51 illlS" se IHO.1lI" svjesno .~~!wli k.1Ct 1l..1JjbiimjIJ "' "",,:njinw, 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" .1iIW.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~;!lnp u razlUol,l<,m i I,,'omjenjivl.m ~lvjt1im~ :<';,Y·o!", S l;t.l\() i)!lCtgaCelii'fl is];".!"""" i sn He·I..,;CI1 U 1'~zIl1li;;lIjal'liu, 'illilojl;I;_i .~IG bLI(U:s~1 i'azl'lii ,,,,;It;'l'''U1 obh~.1,w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il: '[!!"j'lu:th,rllflg iii ""i";I~~II1"~ollli~.~. p Inillj;i "II ·[>O~.J.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):;0]"; MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml" j Vi'~";lJ>-~im"'I. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\'''''';'''' i V,,~,,(b~~1(lIm, l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~;'T""ulru (~1""Hai), Ke~!)n (~_v"l~m"akil), Judo ,chilll5-L·II). !l; n '~h'Qi'), i.Cd, O~i"" ovih, u, J"'l>mm po-slofe Hokkc, Shirl,:;:<lll. S,h'u .. .ai, lId, S .. ~ Ol"" '~kD.l(! 'iii. ~ckle rl!'if~~~tlj,.t krllu 'llJb,]p".~ l~".di~n"'"

J1

mahayana H (t~l,t!Jlc$.nje.m obliku fie I~()I;J);zi1je. barem ne POVI"SIlO gledano, o'bi!l~ezja kojlil se Slllatra,itt najislaknuUn~ ,oSOWmUIl<iI prvobi,!!}og b"l(\i;zlIl<L,

Nelli b,i ijudi, iz tog l'azlQg.1 izj2).vti! da 0"" grmlil U,,'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji, se ohicl1rJ podrazuunjevn, Me!111Iim, moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im .. 1 ~ivQI ] organlzam, a po S,{lJl1Qj :.l,rojoj prlrodl oarumzam SI.': l'Iikadne l';<lJ;!:rZ:ii!Vl'l U. Istem.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm (h"i.lg .. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6.e'1l1 l It proklijalim iz zas.tilneljqJsk,e sasvun dX'uga,tm £;lIt potpuno izraslQg, dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" .1<1 koje se uzilife do Hello" No, kl'oZ; ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli, nc<prekidan rust i j1J.$:tii znactistovj,etnosU, \J;!:'~ema kojuna zuamo .daje 'til. tedna te ista biljk11 pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia. Takosvan; pl'l.miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1; .iz ujega je nastao bucli[Zlbnl) Dalekog: list6it,a S obe;canjcm d!nllnjeg i-azvuja, Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu, no iii ovdj , 11(' saaledavam budizam S,IiIl.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece. ua nas iivol kno J)otil(;<tju~\ duhovna snag<1 lit'! Dalek.om lstoku,

ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII, H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI","l, bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda, Ova] [e red lednn ad f!a:~7.nca~j[l]ij,ili vidova h~!db:;:m.~ ne samo jz g'le(tiSta. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U ] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege, 1'1;:(: i zbog vrlo Qri.gil1~t~l!.Q(; i pPLlcaj]~og narnm HlO;1]1i.I'eSllt·nnjl'l. NjegO''I'() skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl.tddh.ml'idaya)", ali je obicno Zl:IlI.B kao zen. lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s.]~te ... ~di,e (ch'<IU-I1;;~; l.<)f1lflli il<lJ japan$.kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(;i, zell Illjc Isto lito i lilly-at",,,, kao !ito ee bili obl~i5.n1eno k.:umij!!.

O'v.':I je ito,l .. po maogocemu i,edinst\'cna u povijesti religij a, Teorelski, rl~ene s dokll"illc moglll I);;lZ'i'Ulli $pekulla'ti ... ni:!:n mi.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.slll'illjajl:l i prik..1- ZU!'il ~la lakay naiiin d., (;;)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji flU Iml~Q[J

clllge obuke lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti njihova. k,mmcno Z]}aC~llj.~. :;;:;a. one Imji nlsupostigli ovu pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~, to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom, dje.lalnom ~tvotu, njego'va llCe'Jlj<l ill, bo]j~ reeeno, izJ"aZavm,ja poprilll:ttjiu ooot.!l ,;udan. Sirav. pa (:a_k i zagoneran iz,sJe(l. 'JI,1'kvi Ijudi. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno, smatraju ga krajnie apsuJ'dnim. i ,smijeSl1iJ:n, ill namlerno uerazw.nl.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I."h1dn.n snagu ad v<linjs,ke .kdtike. No, prama sljedbeni:(,jma, prtvidne pal'a.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene, 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee. Bmll,llci (hi Iju.dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av.mjl.l najdul.lljih. tsttna zena, 'one ue lUOg,u bHi pred_n'ilet logii:kog :il;.blg,jIJ!Ji<l;, nj:ih se treba isku.sht.i I~~ dublnl dwe, kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn.ljlve. Ni.jedull. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI,II, jedJ'lostElv.lli,ie i Izravllij:e' od zena, "Ugijeu jt; em .• - 0'10. '[e jasno, ali zen tvrdi, "Ug~jen ni.je ern. '" [ ovo [e jasno, a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i, C;j~ i j.'ll~l'me od P!'vog, pozHi.vnog: i.skaza"

Osnbno iskustvo je u zenu, d!ahle, SVC. Ideje sui nerazurilljiV,e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l,lstv<i. 1'0 joe plitkoca duha, Mrn.o di.jete nema i.deja. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl) kroz ideJe.Ako uepee una ideje, one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv.~nloS,(.n. Dabl se nda M,\'(U' ] lai~~.IJ.ije i lliid llspjes.ni.je razumjel (I), itl'eba je, .dakle, eso bno doz:i'l'jeti. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI.OSt, ll;llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .zi .... ot, Bel. 'tQg lskustva ng·[a e;LMc liJegovog dl.l.b]le'" djelovanfa )'I(:>C;e se ispravno, a time ni uspje.§l1o pOjm,itl .. Temel] svth peimov« je jednostavno, nerefinireno tSkllS,tVQ. Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.ljlil(1 lsknstvo te ,ito ui,errt~ g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl.8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0· lovice" (jap. gorQkl.l" kin. }'U-.U), 1(1..1&'0 1>1 ... 1::1 lwuza vrte korisno sredstvo :i;,) close-umje unutaruje srvarnosu, ipnk, je to saHlO pomna obr[l~.a i ullljehl<l tvoreviJI.<l. Kat] Ie ~hv!lLi.tno kaQ konacnu slva!"['!.o~L gr~~h.'i1o !ljen C.jielovi!

smisao. @'J"i_rod!aljll.d«k9g razun::llijevnnf.;1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju.listi.ftlul{;ijtl ni] cilj 7.lma, HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l.~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .. Prodli'l k1'o(l] kOliceptu- 1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik,;dj3i sllljesl,'1 oe nestati, a .D"~ovlfemello cc dod. do i,Wo.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori.'

Z n, stoga, vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r..)11lijcv<1 umuam]e dt.~1.ovu!) t.~J;;u~t\'o. On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I <IznaSI svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima .()d stran ll111rldh i uccni.h .Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1. oblekttvuom o~)javljenitl, ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu. upl'1l.111j!l.va;nje dhyaue, na japlllll1skom znanu kao zazen: '

U'vdje treha i;e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7";'1. postlza.n~e duhovne S~!~Oz.~l;lje, a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::;kusil'o zcna. Po 1'ljOj S(, z n [l,admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du.hO'lI'I1.Q iskustvu, take slw.inoos.oh]lo, kOfl "emile je uJlsHka povremeno, zasebno i Ile()cel{i.\?<ltw. n~i bj ga pl'iz-val.:i. }.::.rscani S~ sl\.li.e molitvom, mucenjern UjCla i1i hl,~;. konl-tm:lIJlaci.jom, it n.ie.govo iSlm.lljellje FI.·el)U.~t!l,j\l hQZllll· sl:wj milosH. Bmlnci da budizam ue pdzllajc natpi'il'()d!I

ilc II ovtm stvarima, zen-metoda duhovue obuk . pral~Ucna .ie i SllS~~~'!'n.<'J .• Sklonost JJiI'l;'Il1J~1 I'I.joj 1biiln [e sn!lZua j'O:5 oil ~lj "rib poeetaka u Kiui. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('.c'{cio, pojavio se konaeno pravilt!1l sustav, pa dOlli.I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLl rnelQ'du uz pomoc l:\.(lje se sljcdhm;1id uviezb~rvnjl.l za pestizan]e Sl'Og cilja, U ul.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl. zenn, Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan, s d~'u,gce strane nje.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan .i bhlgohrol'all uCltHl.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu

------------- -----

• 'Vi<li "tQl.~"

'x .. · ~I!~¢i • jc(l)li",,, 1"''''''' ""~I'iO moig .~lIa~ili, 'sj dJLi u rncdilB¢iji'_ '1bt!11(! ;;;naten)" Vidjc1. .;0;:1"0 IuIsnijr II (lpi.s", - th'O)I'MllC ~~ II.~il m~ijl!' (~1].'" Z(:iItdo-: ki.l" d'l'm~4 'ling).

narav izra7;f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog, pl.·akHc[lo.g l;i.'\fol~.- Ii, tu moramo cijeniti. s[vm'nu. vf'iljedllost zeua, j(~' zenpronelnzt n$i7.N~c~v,n tlnbolm nusao cak ~ u :pocli.'laJljt] IWil!.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li.oj.e'" sh;~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena, najpl"aklicni.je je ono najskrovltlje, i obmnto, CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~ •.

R,ekao sam dOl je zen i'!')'i;&ti" '1J!1. To je lmizbjczI10,llka menno 0<1 .. ie z.en gJavna nusao 'Ol'ijen,I.,jJHe kuiluII.·C. Zapm'! .cesto ne l.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib.lha. jel' se miSI~ciZl))m pc svojo] prave] prirutli suprolstavlja log'iiTh.oj a11ruizi, .alogika te m~fijzmtc<ljhi.je ·olilii.l.jcije zap<ldne I.:nish. [s!;ok je sil:rte'tic<UJl U ~,,·ojojllnetodi. Nlsndi\'~1l.l:l'i{j, Ii nijl!! rnu loJi.ko stale do n;lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7.m::l'!lje\l;mj~ ciellne, Slogn je lsloi;llja ~ki. "mil, ako pretpostavimo da postojt, Ilutxw n jasan i. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok.a.z.atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i.(kZaj, Stv~u' je tu, pl' d I:lltliliJll oi;iltm. iodbija da ie .iglloril.'<lIIuo" no kad. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI;St:fI.v~:fi je ~i!'Q'Ulill, i'Z.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag. Zen Ham izaziv.acki hmi.ce, - z.I'Ql, toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'l hik<JidtilI<l kojn. istocnjil/;k! um il,cwjl;[i (bl. jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e, tako red, u .sarno] gra.t1li ls:toCJ.lIiackog uma, Da blsrno, d,nlde. razumjeli Istok, I),)OI'a-mo );~IZI.IJnkti mlstieizam, W jest 7,e)[I,

Me.dll'Um. i'illOI",UJ:lI) imali. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma, ractonalni i b:i:lc.ionalirti, spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:.ti j ritl1ta8ti~n.L K'ad kazem da j:~' 15101, mislici:m, ne nuslim dill je '·.;ml'ls.li6m, tractoualan i da je f,otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l.'(ulja, JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw,g uma I)QSloj1 ne to smireno, spo.kojno, lillo, neuzr» miruju6e .ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost. Ova] lU.iru Usn.a IUsU znak puke i,slw,aZn(~sti. i uedlelatnostl. 'l'i~.i.lla ni.je Oil" ()gQljeJe pu.li.llje bez vcgela'ij.e, niti jt~ La W;i.ua ](~sa, [)alog 1::1 vje-eni s<1I:) i lc·~llei. To ie lisi.n<l "vjee'llog beooOlna"

u kojerr:nu su zd:,oPfY_rJ.e sve suprornosti \ u.v~eli:;.lo je ti:§uw Bog<il Iwji, duboka :n-az,niS:l:j<l(i~~6i! (I s\'ojimpro§liili:o, sada~njtnl i. IJudu(1m dje:)J.mf:l., ,qx)l!':ojn.o' sjedi ])<1. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!." usred blieska j l)1L!ke sl~l!;obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a, O",a.kv.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!orijcnt<lhw, 1'cl.l';.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml.enciju ~ limN. [eree g<J. sa.vladiJiti $il!m.t dje1<dJ]os.t LZ;li'jec:nc tisl11e. To je ~lOO slQ pocka<!1fIl]J.ijevanJ g'O'vQII.;(;:i 0 mis:~Jcj_zm.u Q)'ijeto[_ne .lm1tln:e. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i. razJog :t]j(:go'\I~_.llja. Q''i'Oil];VQ~ imsUcizn.f:!_ Ako se b~~clizillll. ,l1.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW. h'lkodm. ?ndovolji. ~'ea~jiNske I.eznje Ijudi, onda je mnrao u.I'w:;H u zen. huiij;ci su misttcrn., riil. nfihQV ]!E! :!"niSJt.iciz.:'Uli ,1?J'evi5;e; sjJe._k!l~ !tUV ail, }:;Q.Il,te.trqi!ijI,tiNm, PI'CV]Se slo.~en, <I! povrh ~oga uema stvru."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj,ern zivim_o, SUP.l10- Ino lOUle,nlisticiz<lln D.~I.ekog K:;:tOKil. fe izralV<ff'I., ,pl'ti_kl~l'ioxn ,1. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ.je se mogao r <Ja.:viti ni u :stll drugo rJo u zen.

Sve cstale lmdlk;t~i:llie sekte u Kinik..10 l u JaprullU1, (m.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j;o" NKtHYVI~ nlel~ln~c"tl slo2e· nost, zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l., '\']"1'0. <l!.pstr airJ:no nlS~d .. v iItilje 1 pJ:(n:l,(l~'an 'Uvtd, u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui. nimalo hln.eski.ru j apans.ki .. So,,] koji su tlPOZI] all. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ.li:m. ~:rw::ti2mom .smje.!l.ta ce to p',"ePOzll~t.L

p(lg~e(l[ijr'IO', ne l?I'i.!ll!]e~·; kJ.'a~nj,e slQzene obrede kOi,ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il.V maMdale kOiiUl poJ.;.,u::l.:Ji.va l'tlzjasruti sverrur. NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH. urn m.je rnogao $['l'Q'I'.i:ti iak(l-;::~trnl'iierri spl.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsike misli, Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk.o je vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l, l'e.n.daia (kin. "i.~n·!,ai) ili Ragona (A. v.i1t'anJ;$~la;:.·!l nr Ga:ndn" "yuba 11<'1 smlS!utUi). Njihovo apsu'1l!kmo m.uS:lje]!!j~ i .Io@li.cka ja.snoca S\;~ l.ii5ti.l1~1 Mdi.vrju.iu6e- Ove cinJcruce jasno pOkllz.uju dn su ml.ved.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ, uvezeue,

l\ad nai,wl'l ]'.azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en.il,. ]11l)~$)O 1).!·'i'ln~~U. d_H :S'~~ nJegqv~~ jednooW\l~liost,

iZl'((V]l!OSt. sldonosr k prag.!'ll!lJUCj I.OHlle nje-g-ova blf;s\Vt 't(\UI: sa .syaka(hl~vlili.'l1 ",j;y,O:lQIU u ZlMhlO~ SUp1'oll1:OSU S Q.staliiJ.n budisticikim sektama, NesU:il1:n:JiI.vo je da su glaVlle icl!e'j~ ZIe,]1!iI! iz.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z,€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI.HI~fljeJ,l:n:. No, taj je Sl;~~!)lnlj :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!;O svejstvene psiho~()gj,j].ljudiDik_!-;,Q8 ]~to1~a. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv,ajll v isoko metnfizi.cku na.d;fp·,nd:lllu J~itko bl. poMf,lO !;H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl. zivQla. Rezw,ta[ .F~ z.en. StoSia, lls.ud,tlj,ElO) SJf: reij da je U z.e~llt si$~emJltizilrma, m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.ja. relig~ia. i S<llld'jvot Iju,di ])nM~og Istoka" <l posebl'l'o .!f1apru:t!1cu,

:!. poglavlje

iToJI ZENI

Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.jed~)¢ku stranlcama, dOPUS:I.ll.e nu Ot."ov,o· rit l na nekoliko pilau ja I.U vezi st verne pJ'irode zena, a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.ll·i.

Je li zen SUS!;),v :f'iloz:ol'ije, visoko inte.lektllfllrYl i duboko melafi.zican, kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC.Cllj<l?

V ~~6 s.~.rL'l. ustvrdlo da u zeuu nltl.t<:irtIQ kI.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo.mfi,ju Istoka .• 1.11 10 ne zno.ci ·(In je z,e:ll fUozofij.1 U uo;bieajenom smtsln rlJeti .. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi, Ako ~liSla d!'1I~(), on je .ultipQd. ~og:ici, pod C:i.m.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti,i;k:l .naCilI i:rliiEl~e,ni~- U Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d.liill1 elernenata, jC::I' zen j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimo mnog slval1. 'No, urn mje mjeilavim stvari keja se iii jeli 110 puno sposobnosti od l>;ojl1h ne 06;I~Je ni!lta nakon secn-anjn, Z.e.!1 nes nemn !lto ltlmCiI.i. o Intelekutnlno] a.rmli)!'i, uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl.:'I:, I evom sunslu zen fe', p't'.illl.i:.no l,.itotican. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn, a]i n;;l svo] vlastlti raeun i za svojn vil,L'(;:titu dobrobit, onl uc duguju tI~ 6uje.nicll zenu Z,I'w, U ZBn,lI nerua svetlh k.lljiga iii dogmat.skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g.d'1 poinecu kojila se lim'}. -, SpOZ,llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha, DOl me, dalde, pl1<ljll. N~[l.IU zen poducava, odgovo.!'io, bih, zen He poducava Idcemu. Sva I,l.i''ellja zena kojn poswje dolaze .i:zC()'IljekQi\\'o,g vlasilitog uma, Mi snmi sebe poduCa" varno, ZCJfI samepokazuje Im~. Uko,JIik,o to pokazi.vanje, Iii}"

poducavooje, 1.1 Ze1U.t $:igtKTIQ nema n]'ceg namiemo zad:anog kao osncvna doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll.

Ze[1 tvrdi da je hud~.z,fln"b, nosva bUJtliBti:Ck.a u6enju onakvim1i. kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ] sesrrama, zeu ~Hl1I);ti·~J ol:pacima pOlpi],lI~o~'[:snii:rlil: Z!l bds<J.nje prli<IV'stine inlclekta t iRS!:.' vicS:e". Mced'nt:im, Ilemo~~e :mls1iti da je zeu rllihlliz,tl.:rn. $vak] nihHi?:<)jl1 j,e !irunmlesil'lik.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a.fin:mu::ija. Raw se k.:ue da zen neme fiJioz,ofiju, da porL&:

S'!i'fIk.! uttj,ec.aj doktri:ne, da odbaeuje svu takozvan.1.1 svetu lilljJiZ,evllOs,t kao g!tI.PCI"'l, ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti.ce neilto prli]j,crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv),jik aru'maHvftQ, O'YO ee PQs<tajati, ja:mijc kako Inl(lelllQ i;§1ii dal,je,

Je [i zen religilj..;? On nije rel!(gij<JJ 11, s;mislu kQji se :P'OPwm"JlQ pm1:t'<lZurnj,jeva, jer zen nema IDQga koj~g obo~ava, uema cerem.ordjaJni,h obl'eda J..oje s!~vi, nema b~tdJne;eg p("(:b:iv.a~ liSM ';l:f.J, mrtve, i posljednje, sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:i i CljOi: je besmrtnost stvared silne 'vaZllosli za uese ljude, Zen je osleboden svih 'OVill do.gmatskili. i. iil'eJ;i,g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a.

Kad: knZiem dau zenu nema BOf!;a., pobOZ:n.ici:tDitel.jm.oze bitt ~okit.wnc< all to ne ZIl .. lCJ1 da zen .poW''ii'le[J;oi:j~ po.stojocQj1e'. Zen sc ns ID<lvi 11)i pGt'~CO)l[n'pem. nl afU."macijOltli, II.ad. ,S!(! n~IO pooi6e, $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l.o nepIl[t'ece.no. Ista se stvar lllQ;!:e l'eGi i z,(I~ a!fu;macijLl. Ovo tee: neizbte2no U lo,gici, Zetw se felt uZiwcii:znat:! 10g£k;.:, zeu Zeli. nIliN!{.~n afi.l1nllcif~.1 gd~,e nelO . a antlteza U zenu, stoga, Bog se ne podoe niti se 111(1. nf,emU! !nzistill"il, jedlno sto UI z~ml. nema l.akvog.lli3og<l. kakvog SI.1 z .. nl~sliU ~i.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi. [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~.o:zof.i.ra, zeu mpe ni I.'eligij.a.

$to se lii':.e svih onUl! sJj_k~1 .1'<lzIlii.l:a Blllddha, bodhisati.vi., d~va i ostellh bi6a skiojiD.'JrI<l S@; bw je.k, Si:l.$~'ece C~t zen hr<lillI01,'ima, 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c.b:ugih komada d •. 'vela, killlUel1a ilii melru<l, Oni sm. pOptl1 kaIHelija, m;:ale~.'lI mkru'lle.nih svje:tlIfki

40

umom vrtu, [i'okl,oni se krullel.i.ji. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8,tvo ako zeUS, l"eRfl(l bi .. zen, [I tom c:lrm lma isto loUko I.'elligije kohko i u hlalljl1lllju rasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl.:JI<t, ill u pJ",sJ.anjUJ svetom vcdom, i~.i sudjelOV!illljU 1[, Bol".joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.na dFela k.oja veoo'n!lI. Ulkozv<l.lIih rdigijs.ki svjesmh I~uili smatra hvalevrijednun i svetim, u oCima zena su UjlljeU-'f:!' I:VOI'evble, On smjelo izj,)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J;ni yogif~ rile l]lilzC III I~r."a]ll,l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao", Ovo je,. z<lobifun urn, U IfiUIU"oln(l.s,u s pI"iI"odmn). ~ak(mo:m 111.Q\i·l1};]O@; Z;["'lri~fl, ~Jij, uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena, Zen je dull covjc!r;a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj, i dnbrotu, Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i.e zen llillglascTho protlv S'veg I.'el:igij:skog konve:IJ.cioD.alizm<Ji.

Me(llutm, njee;(!,{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i.v:idna. Om koji su Istiuski re.l:igiozni. bit ce iZJletl~der]i: ,d!m se u barinu"s.kQj de'klaJ.",fl.ciji zena l~alazi, to)ijI;,o religio:znog. No, r,ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U.tstvu m. muharn.edanstt'll. ello bi PQgl.·~l\(l. Da bi l';)I2;josn:i.o svoju lvnh'llju etttram .s:ljed.ete. Kad se Sn:kyru.l'l!l]n~. redle l~nzu dil~ je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"ema uebu, ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl.l, ),lZ"vtkr~,llv!:i;. " n~~l~(~ n,eba i. jspod nebo, jcdi.llo sam jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL, osruvac DIlUtiOn ~J!tole zeua ovo kO:II~r;:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .i.ZgOV(H'[O, signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I.di II s;itlSt.e' gl.Wl(lg psa." .Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.? No, jOOaJl od zen u6:i~elj!!~, !la!;;tj'ed.'nuk Ulmt'l:ona luJie: ·Z;;li~!.IIi, to :ie mlE"fn~a koji. Ummon z,ellii. $Juziti. svuetu, el'tv].lfucJ sve 5W ~.i.'!If.I, [i,jelo i umt K<l...~o zabvalen mora c.la je blo zaljhllibav lBudclbd"

Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili.o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll", I!.J·Jl¢~:mskl .z.nmlStvemd, hindu sanuyasini II] l1el!.i. bmlisll" PrC!:na zenn, dhya]],) ne odg:mrtl.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z..erro, CO'VJek. moi!e

me(!itu'<l!li na neIU religijski i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg,om zena, ~11i sarno nzgrednc, Jt!:r s~,I§t1:n~~ zena llopce niJ~ u tom _ Cil; zena [e s~avi:h uru jXld stegu, H'iJliai ga v lastithn vladarom 1t."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH. Zen je, dakle, "He 0<1 nH~djl.%c!~e .i dllymH~ U ohicnO.fil smisln, ZC1"\ cliisoiplill<l se silsl.oj.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio- sam ]'uzlog POS!oj<lJlja.

Da hi illedlil~irao, c(ll'jek mOl'!! na r,dto u:srnj,eJ"':iJ;i svoju misae, na [Jl:'imje]- na jednotu TIoga, xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi. Ali, zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to, Ako postoji nesto sto zen jHl':,O naglasava omrn je to postizanje slohode, to [est slobode od svih nelli.'i.l:'odu:ih za.p):eka. Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno, ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma, Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'.1<Iiu? f\1u 11.(1 rrl~dHi.I'<l.ju rihe u vom? Ollt>. lele, one pI1V(1!ju,. Nje It to dovoljne? Tko .z.eli lISl'edo!.ob-iti. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo,''''., I covjle'k.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci.jalYJ,ll na dobrotu bO---L.:atllikog posto] .. mj!l. Hi na vjeclUl vatru pakia?

MOiemo reei. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1.0befstic.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l; .Iii DC mQ~mQ slii;no t:vt'dili. 0 zenu Zen nij.e ni ru'ono!c:izam, ni pante~iUI.ul. zen odo~ije~'.[ svirn takvU~l oznakeme. Zai.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i,;~smieritiuiii:sa(l. Zen je piutajU(;i. obhd~ na ncbu, Ne dl',fi ga I;(ll.;,ak.~v vijak, He- zauzdava nilw'kv[1 vezlca, pOllli.ce-lYe' kal\co ga j ~ volja, JVilf.(Ii.;m mediladjo 11£L~e mdd?,r;lI'l" zen lUI jed/wm InjC;_llu, Metliladfa nij-e :tell- Ni prmle.iz-aUl, nl mouoteizam ue o.<;.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln.cc.ml';~dje'. Da je 7.(l,1l 1ll0l10teisliC<Ul, mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l, mediilil':'1jll na j-ed.ll{lt~! stvari gt.l~e SLl sve l'a'IoIlli.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti" obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l, izbil'isane, n;~ je zen p8Jil'eisl~can, g-o'~'Qrli) hi mMI da i l1ajsi.tni}! (,vije~ u lJolj'QI odrai;!V~1 boijun S!,;IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a.kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na

jed~\Oln, mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z,eli dn Ie um ,eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l,!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.uk~!p'1 osti kamen spoucama i. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl.obodi duh,l-

Zen, dakle, ne I rrni:i don. l'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~l idei u da j pas Bog ill d.o:l !>~I kilogrill.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl. zen to IIC-ini., 'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j,e()noslfl,\IIIO QI$ j~(;~I.'!,tu ie \' Ml'u l'Opla,. ~I led lllOi¢I"n, j '1' kad padne rm-az mi. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U. Os,jecOl1j [e sve u svemn, k<lL~O Faustkaze; sva nilsa teorelizira:njll ne ,diOtiCll $IV~"rn(l$t, AU "os] cai" se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h. i najCiMem. obl'iJ~l,l, Qd:!..-i k.~td se l:;,aze "Ovo]e osjeca]", ZI1<l,Cj da zena viSe tu nema, Zen oo:ohjle.va, S.lv~l1'ilnJu bi!lo liJlkvm pojmov;~. ZbQg lQ-ga,ga je tdko shvaritt,

Me-di.Rlldja k.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu, smarran sn~jeg bljICH1!l; tI! gil\'I'iUi<1Tllilll- Ka~l ~(ifV(~),"iJlio 0 llle,dilaciji,. U vc6im Sh,lCt1i~va nusllmo l'!.n, njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni,je, POp;I"i_Tm!j stvari, !.:Ivije.k bllisko i. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 11 2fvort,L Z.e~l QP"lZU, m osjee<l, a ne fJ.PSIl".fIJ1iil"a ill meditu"n. Zen prodire i ~1iaJlos.]jietku S<~ g flbj u tom ul',onj.lv,anjll. MediHI 'jj'~1 je, s druge strnne, otvoreno dualisli6na.i posljcdicllo neiz;bje-1no IP()Vl'Sn,~,

Jedan I;j'iHb~t['~ smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv, 19lil(l,cij& LQyoo.<t'", l{J'ilicar poknzn,jc veliku sklonost lUll pron.lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$.iiCke stvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli;ic.'Jl~1', C21k i p<I,vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a,ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez.bi, i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa, ]{ontcnlplacije i l;1:o]]tve Sv, 19l1<lc.ij'<l SU, s glcclilil,t zena, samoproi z vooi masle pomno islkani u korist. p-obOZHih <l II S,Lv~"'nl)sti to

je .kllO go:nli:I<ln.je c"f'ije~po .. a 11<1 glavu oovjeka, a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu, Medutim, mozemo I'ec.i da ove duhevne vjdbe po necerull ",lice od!.-et'le:ui:m meili:tacijam.a l1iin",Yiltia b1;~iliznill, kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna, Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.lIItle::enja.

Ze~. ,ponekatl z[ID!lIJ:i "Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g ~Hll,jiJjl'enjill·. Ovoje izjav;J! Gl'iffi.sa", "1"110 p>02rmt,og au'tora d,ida Religim,~s of Japan (neligije Jllpmla),l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo,jsl vom uma", rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiiko da vde misae lUI jednu iltv,,1I' ill. tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I.tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i. da j zen "n1is:ti.Cr:lO smnooptjarnje". Znaci Ii [00 d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast ... om", kao ~:~o' j~ S:pinoza bioI opijCll Bogom? Iako g. Bcisd::tauel' Ul.j'" lJ~tS jasan glede m~Ii.-efija "opijellost:i'''. mo2dH mi.sli dla Je zen n~p,I'av'ilI1Q obuzet mBJju. Q "V,eilw.ll1 Jas,t"u"kai) lwnaci.1;oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti. ZalJm.ljl.:ljuce :je vId§eti it~lkQI S~ [loiVJ.·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI,1i:13lj:aii~ a zemd Zapravo, zeu nema "run" kojeg treba ubjti, zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM", Zen, opet, n ema "j:ru;tv <I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO .sil\lloniti kao II u~ocU~,e, sto,ga, U zenu ne;ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz,e opiti.

Istma je da je zen .kraj[lje fie1.(hvatljliv, harem \lI pogledu iljegQvill izv,rulJsk1~ obiljidja. Kad Itlis[is da sl ga :1.101. tr-ennrak, leUmicno, spOzl'IaQ 'Vise g1:1l [lJemS!, [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no, alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe, lI..ko,. d.liklle ne posvet.is nekol iJto ,godirJ,a o:z b:iljno~ llOenj!EI mzunnjev anju )~,j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ ne tnoie.s oookiv!lti dijl Cd I_:)occti shvatali zel:!!,

"Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm,Oi:li, siCi IllJ sebe, • to su rijeci Iiu,gtm,. "1'!11..0 :ie'm'l istrafili ,cliUlho,ke ~'o:i:je stvarl, istndi dubine vlMtilog duh .. ," OVQ je I'ekao Rtch.ilTd ad

'~r- ~65.

• .'ir.rull('j< q{ Bluld/j'!$}," '" J"P""" .s~;r, I. loll,

44

Sv; Vi.klOtll_ Kad Sf: sve (JV- {l:uboke stvarl pretraze, "jastv'a" uopce nerna. 'rHino gdje silaziil, nema dnba nema Boga cf.je se dubine moglt i.;;gJiJ'ri~.L Zaslo? Jer zen [e bezdan, Zen izruvljUje, iako na maio drugaCiji. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk;Qg svije't<l. Gdje zcM vid.jetii um (ili dltlh! = J.I.silt)? Sva ceUli e1J,el!lellta S1!.! prazna po svojioj :~onaclloj ,p:i1li'odj, Odje D,j u:w.,glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? - aili gl,eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv,ojim o(\i01.a,. To je sve sto ona jest - i. utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen. Svi, Buddhe Pl"oa]osli, sOIda:Sl1josti l bUKJ.illlS:llosl::i mogu :pokll.:5i1li nal.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira.tlli. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko, "UbOojsl.VO uma" :i "'sru.noopij!anje", s.tVnI'!1.ot ZI@Il uema vremena bavi.i:i SI!! takv:i~n. kJ'itil.alJli1ti!..

Rl'ilicru"i mo.glll sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1I do StJll'D.~.j nes'Vjes[]Qstl, a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj,en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata), tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be,. izcgnbllj.Cll<l U O:gI'O,lm1.Cl} pr,azt1iui ma .!ito ena lbila. Ova 'lUff)a~e:rHe ~met ne uspijeva op:i$;}1j zen k<iko tr ba, 'tOCl:i.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji. mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e, ali da bismo razumjeli zen m,orllll].o (lvd~ie napeaviri skok..1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm.l p:r'IZ.~lfinu·. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i. akn ne .zcli bill 2'1 ,B. I!~tk(lpana. Zen, & ' postiZe jedino ka(1 se na;puSli '''sam.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ].I svoje.rr.! ch.lblj'em jastrvu. Aim (UTI treha "uhit]", ])OSM ¥replistizel1l!l, jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil ... eta, "Rndtte se ponovno, prebudite see tz smt. u.shmite ad nH'tv:il. 0, Vi. (:i.'jani'el". I:tZ'viknuo bi zen, emoj pok.usavstt, dakle, vldjeJtizen pCfiveza-.nih ooiilll, lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M. hi. ga m'iale:, I zapamH dOl. ova' nlsu samopuste l~i,fecL

MOg'OlOb:i!':l navesn mnogo talkv:ih kritika, <ill se nadmm da i;e got'llje dnvoljna pdp: .. ema citfllelievom umu zapozaivne izjave 0, Z(~I]U kOoje Hiede. Telll~]jull ~d.ejia.2e.rl,.) i" doci u Ve'lU s wmtamjiJlI dje.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t Ito mUIWj'-

iZNllIrrij:i n.]_ogu~i n<H~:~n, hez olShmjll.HJU, !W isla ste je izv,1llljsko ill dodauo, SlOga zen ,ollbOlGUj,e S'V(' .sto slici ·V<lllj'Sl\.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n,.je II l\wjel,w'l'o nnl'ltru'nje bice, ~ef; kou:r god autoruet da pr..st.oji u zenu, SVt~ G]oM..zi izmnrn .. OVO je lQCllO Q1 najHz,m smlslu ,l"ije'i, Cak ni sposohnost '!"asl,diivmall~ se ne sman'a kouncnom Hi potpunom. UPI'.avo supremo, otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~' a VI1~'j U] komumkaei ju 1'.<1 stlrill] m ii 0 bo m, III telekt ]SI)llIIjllVl'l. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos ... odllil~,a, Z<!il uema nista 5 posr-erlnikem osun t';';ld idt saopfUi sebe druglma. b.: lO.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S,IUW pokusni i pr,ivreuwui, U IljilfW 1.1 rna kl},i'UiiCUOOti" Sl'edi~hja zivoillu) c.1!!ljellic..~, (ll'I!UI.,r,a kakva se iiv], je' one sit) zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l.vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.llo uslVal'i OL~ je duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija" Kad se zen shv'!li u potpunost], ;p{)sti1. Se bc'z~l\'jClll.i [~I~:lh-ovl'l:i I.nk I c(lvjek itvi onako .k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu .~,(~ vls,e rnozemo nadaH"

Neki kO'li,u da, htldui da je po opcem I)]j..::nanju ob.Ji.k J'llisUclzm,n, Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii.jtt MoMa Jeo tako, <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5.1(:. M]sH~al1 je II .smi$]~ u rta sunee sjn, da cvJijd evjeta, (]il II 1)\'0[1::11 tl.'nutl~u cutem lnci;:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm,s:t.icne cinjenLcc', onda ih jf.: zen ]lIYfI do vrha, Ka.cl su [ednom pH,;ili uekog uCitclj[l zena ,·~o je zen Qagm'odo f,e: "Tvoja svt.l_l~odJ,u:V]l~ nusao." N:lje Ii QVO ~edrn.OSl<rv no i v 1'1.0 :~sliJ:'eno? J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva . .KJ·s ani. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j, 'Vd:tl~a 'j mala I,jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt. Zen jl ocean, zen j,e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i ;rmmjfG, PJ>o]~e;:;tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijeg- ne, U vIse 0(1 1Oga, Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr,1nnm, kOlW'W)ijiama i. do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II. sVOj9~ dugoJ povijesU, njegova srcdi~lIjtl ,(,jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl, Pose!mavl:i.jednosl ZCIl<l je <In. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l. i.kaf.!,vib IlI'Cdl'aSllda.

,KaQ ~lO jevee spomenuto, (1'110 .~tQ zen l!.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J.lPmlU cini jedi.nst.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei.bunjc uma, Obi(.'an lI1isticiz<UfI RJiio, je I'w(~yise hi.rm·i.fi i, drueko 0(1 uovjeko,'og svak.Qdnevl1og ii'volta, a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .. One ,;10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na zCI11lju, S razvoiem zena, mislicizmll, [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl, i. vlse lJijc spol":vliCni. prQizli'od neprrrodno nad,<l1"C[tog unta, Zen se ,o~kI'iv.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!;:zl1il,C!ljHijem tiVOLI.! obj'cnog 'covjckll nil 1,dici. prcpo., Zf,lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav jest, 2'[m sustavno vjdila Ilin (La to livid!; OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi,di najvceu ZiI"one(k[1 .koJ<1 se odvija svc1kog dann, S'I':'It:;:o,g S<'l[''I.; on pr,oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS,lm':l! II niegovom .~vako:m ofkli,t,:I~jl.lJ; ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll.o po u:'ajiSl"om ' thl, Sve ove duhovnc l';lil.js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij.1m.jallja tIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t.vanjem isUlle koja hrl;j II IJaSe.l)l ,Il!lut.anlj,e.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.ji uac.rn.

Slogodi drnao zen bio, on jc pl'ilkHcan i sv,akida1i-nji, a u ]S~O vrijeme vrlo iiv. Or'vnj u(lJlclj, bljev!j PQkazali, 5~O zen jCS:I, lindig-ao je jedHil P,"I'5t, I1ruginl j. ~IHrmo Ieptu, a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca, Aka- se unutarnja i!Sliiml koja le-zi r]lJ,bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj.pl'akl.icujj<l i najizl',lvniin metoda duhovne ohl.ll~ kQJoj se tknu pdbj8g.u v ~tlo 1I btlo kojo i rcligiji,? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd.l1o i IlfIjOl'i,gilla.1ili.ij!l? UisHnll, zen ne :llIoic biti msta drugo 110 QI'igitla~l'ln i kreanvan, jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.m cinjm1ic~rula iivolill. AI~o ga 1.';lZuuiijvamo kouceptualno, podi:Wllj{~ prsta je jOO!,Ul ocillajolJ~{1l1jill (log,l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog.a. No< gled.1uo S gl!c!lHt<l zena, Utr<l boz.m:\skim zua"enjem ikr,c,lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll, l"[iko !Jugo dok Willi zen .lno2,e nk,12<lti t~!1 tI~ islllt1ll. usresl naseg kOllvcncirm,alHog i [)ojmovim., [Jritjc[;ujellog' POSl(lj.'tnja, n,wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 pastoj.1JI ie.

41

SUede6iC1Ul.liz pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I;ILl, '~566-1G4~;t) moze (iQlleld odg{} .... Ol'it:i 11..:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!;jIvlja. "::;1.0 ~e ze:!"!?".

"On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl, u',enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite, Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.re~rua lll'l ruti dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~, ali c.'lk. se i and l)OlJiu·a.dii gl'e.Ska. JQ§ i viSe kad se $,tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo .. ICkQj i.g11 i'j,j@tim u , Hlda odmiee sve dal)c ad te~e. Ve'm..~1 :i, s tinn zeua lrna svatkc, PO!!i:~e(If:J.1 u sveie VI,llSM,IO' l)ice i, n~ tl'aZl je 1\1'(17. druge, Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika, on je stobodan, m~'an i do-voljan, on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj,etila ]-'eli'I'i e.le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:,l, tisaj dualizam .sub,elw'.l I. ob]ekla, zabol'avi (Ibn. transcendir'sj intelekt, O!Ll"gni. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~j izravno i clu:b6ko u idcntite!l. B~Id.dhiIlQ~, uma, isvan ovog nema stv,arnostL Z,1ttO kad je Bodlu~ dlun~mii dosao sa Zapada lednosl,.:t,vllO Ie l"lja\l'j,o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll,OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt.,t6enja"Olm je perpum Pl'i.j£lf.lOS PJ";;t;vQg pecill.a." Zen nerna nikat."ve veze sa slovima, l'i,ie~[lll,la ili s'Uh'ama. On ~,edinl) trail (1m ~,Y~~no sl!wa~i~ stvar i. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle:

Kad se urn I.ll..Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l],jevmje je ponakJJ.'lI1f!Q, stvari se prepoZllajll, pojll,Hwi se raz:lmln'aju, duhcvl ~~l zazvanl ~ p.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU .. Zen ee MlUVlJck osrau

izgubLjian u lablrlntu.

M~elM(} t·S:Aih--SJ.i!iUiallg,)"je...lleka.q: < Prel~ sa. SVUl.1 s;ojim zudnjlUf!a., neka pI.iJj:esiJU izra:st~ nalv,oJ~rn usuarn?, 1I.1lli sebe peput savrseuog komada cl,ste svile, ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l, imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l. hladan J betivotw'll, Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lm seoskom hranm!"

"Jfecll1Qs'i~f no vjeruju '1 u ovo, mwLk_riJ se ml red u skl,adu IJ Urn, dopusu ,cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \,.] bcZiv'~Lnj predmet ])i"i.J·od.e popUl I:;.;;'.Uflena i.Ii kom.atla. drveta, Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u, .. ;sv~esno:stL bude posu-

48

.gnut.o,. svi znak.o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i, ,!,I, uiedne ce nestatt l sv,akli Lragogr,alli,cenja. NU,,;;!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl, l:iad - glel ocljed.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~e punom l'adQ,s~u. 'To je kao '1')'0· nruai.en:je svjetla u gllstOj lmm, kaoprunanie blaga u s:(a"Q.Il1<18tvu, oCetttd elementa ~. pel ~,~;:r'egal:a vi~'e ue os.jeGaS .kao :tel' t, takn sl lagan, tako ZaaOVQljall, tako s]oboda.u, Sarno lvcje postojanje os.iobodc!l:o je svth CJgl';uuccuja, postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.an., Debio sl pro. svJellju:j~tti uvtd 11 semu prirodu stVfll'i ,j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI.{Q!j!' cvijecil. koje Ilemll. shvaHjivu sl'lamosi. 1'1.1 S,· pokaz;llje ci.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l, ovdje je prikasan, sasv i'l'l] ogoljtl.ll, na.j]je-I?~i kt' ajolik IVo.g miesta I'odenja. ~o t.oji. sarll.O j,edan pravi pl·olaz., u pol. pUt'IJosU oivoren ! bez. zapreka. To f:e lako' kad SI'; od'l·ek~.es svega - SVQ~ li,ie]'a. svog ii veta i sveg t1!!'J.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla, Tu postl!Zcl mir, zadOvQ[jslvo, ne:djelovanje i ueizreclv uiilak., . .sv,!: sutre :i sastre sa]_¥!;Q prenese eve "iuje:lli.oo. Sv~ mudraci, d)I'eVIl.] lc_Jto i modernt, iscrpti. su S'Y ohl gellijru.nosi. 1 ll1.ttst 1I 5 jediJtlo.Ul :;:Vi'hOl'[l- da llhliu na put d.o toga, To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice; !Lad. jed.!'iO!').'] ud:eA, svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo], svaka priltka I\.oja.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju, Jer, UliSH n sve stvar], ma k.Q.Jiko nmog;obl.·ojne; (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv.iko ~1!)Q..gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.oljs:[vo i ,kol'iStenje. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje, z.1I1!Ivijek tvoje, cak I do kn.ja vrcmena." Ipak, nista n:ije ~JQ'Stignut(l .. 0.110 sto si postigso IliFe posiigl"luoo, a ipak je II tome nesto ]sli:I.lskd.pQ.$tign~lto."

50

.... "I· II'

:J, pog,I.a:v.~.Je

.J! U ZE:M I.UHIUZAM'.

U povijes U ~f~ml, Y eno (H vi -neng, I 638-7 1~.), l<;.oj] se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini., odJigl'<iO je !Hljzrmcajllijll ulogu, llitvflri. un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I.]ikoya(l od ,ostruib bmlisliCkiJl sektl u t.·U:lft$tl,~Ojl IUl1ii. SI'.andm.'(llw~i je po.sl~l.Yi.o kao is~illski iZl'tlzllj zen "jere je (IV it st.'·of .. :

.Bod1lr~ (I. .. Mllska Mudt'ooq n~je kao tltVO; sjl<ljno ogledalo ne Iljaj,j lligdje:

budncl cbt ga .nema, .

gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?'

Ovo j~ napisano kao Qd,:;OYo.r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik .. lwji i,e tvrdio (1m je spoznao vjeru u nje'lloj i:1st,Q!Si. Njegovi stlhovl idu o'V~ko:

Ova drvo je ID.odhj~ilr"l(i; dus a Ie kao siajno ,oglecl:~lo; [J~Iz;i da u1i'ijfi'k bL;~(le ,oisn<l,

i ue da] clIa se pI',Mna na njo] skuplj'n,

Obojlca su blli lIC nlet I'elo!.' paltl'ijarha, GIUli.Ik1. (Hungje'.il umro 675.). a on je smatrao da je Yer~o ispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t;[J,jelu kao njegov stvarni na.\>~jedurk to zenu. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r, znat:.1j<1 l»"v '; 't enove, stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~,rtii iZJ';;nZaj zen vj~'l'~'. Bml.uci. (~il se lflrli .all

mliae dnh IljghIVfl08t.:i, Il1rIO§i I,jtd, Sl.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli.zillil ,QVO poghwlje 1,1aIl1Je~,,{fWt It) QPovl"ci

lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz;ev]!o,sti, ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis;[i(:ku .do~ldnu, na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl,·aznlllc)," Cali] nekl od uceni,,*K'" koji su dolH."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1;~ frl,.\d"l"IY rum :budizIl1,a. j~)ij uvijek se d!rzel,1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte, znane k<l.O M adhyamHi:i:l, sl<.oa,t Sam'on zlla.ca ~~~~~ l'll1l,pril.ve", <I ~o su Madh;mmika $a;J>tJ'(1 ] .R(L~()Vm· od dVCII~(I,rt.st odloma;/ta ocl! Nagm·jtme ~, Ra,zgot,o,:J<1' ad stoli:ttu,' strq/a or] Deve, Ove sll(k,ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll, fi Imdut[ ,clia nH.thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g,kwru·,s['!lQ Pn.':flju".'Jiparrullite, obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl.'!ije sliib:ia ~!edista, m.ozo!'Ijf;l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I;S.le da zen, dakle, .~}nlkJti61ti prtpiil:d;m ,()iVQJ vrst i, mdru,gim. 1.'I§,e.Chn~l; lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi.!)(ldl·,iavruJlj:e: sl.uw~~a sustava

Do odreCl:e:ne ~!njere. harem ,P<YVli5Il!O, ovo je mi~l~enjc opr <lVd,'IHo.. Na ]lrimje'!", pl"oCilajne sl.jeclr;6e:

"Dolmdm ovdje tl'lli;m istinu budizma, iI' uOerllik je

rekao UlMe~.jtl. .

'"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:.vu ,S,l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj. ·ZM!o lut~, u.okQIQ. z<ll1:enmt.·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner.lil!(lt)l U ni}.l;la za dati, i. tiOju isiilnu, fiyw;l:iznm .ieM ,n,ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg, <J!pS.O:t1f~1!10 Iliifeg."

l]{:ite]j bi ponekad l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli lien, NeJI.,1l:]'I UJ rusIa za pokazati, zaro, )l.(''[~'l9j st.ajati L1liko, ()~('k;ujwti lIeSto it; mcega. S1Im se llro5v.ijel]i, a~o ~lelliil .. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt, hlh,v fLli to sam,"

POfIOVllO': "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] sve I1<lCine

, S~() '~orij:l sm:IJ';)~" Z.,~1510, ;m1!.ci :I'!' oon~li~ll ,klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:.r$(~Y' ,"" ~" Ihllllll,;,,,,,, Ill, E>D" '1"..iIOZQflij<i j :ft:U",ij:n 1'I'~ju.i"'ralllitOl SlJh'~·,

(~~l'" 201· 88..).

52

.iz;~·ai."!wtlnj.\l. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl;.o hi. lvwl_io dll je na pmn do p.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae."

111: ·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi. se oh jiL'w(.,10' fiieOiJn:Ml" :nem,a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina. THdcsct udaraea, btlo {lfllIQt.VJ';(J]ujes iJ] nrijoces. Ne bud. !iuit'lji.v, nit!

nesnvtsao, II' '

I)iltanjc 1k'\k,Q oovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f,ede6'i od;gov or: "Nda u tvem l.miLll ne bm!e l)emi~I,"<I; ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~.·em<u()bjekti"~:liOm svijetu .. OSlllti 11ilk.o cijclo vrijcmeupetpunej :!11"IJ~nilli i !j,poko~l! je nai;,jn d.lI se hude s Emldhom"

i>on,eiwd rH'i~lel;lflIO ~l~ $l.jie.{h~.ce: "S:r'\~t!;Elii,r~u! i'e Of!aj gdje nema ni S1."edlial@; ui d:vijc str rule. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID, iliIilaS jednu stranu; kad Ii Ie mil mmnlliren, ilnaS dmgu sl~'<I11;U. Kad nema uti. j&1ne od o"'nh" nerua !li. !wedine ] to f:e srednji [JuL"

.ifnp.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e ,govOl"!O Pl'ije ne'h,olfiko stodna godina ZlTI.<l.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOl ovl usrdne mollili' d a tm.lillie .:lae.ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla.1 smrti;: ·Ovr]je nel'U2L )'N,hmjl(l ! sr~~.·ti,·

Bocllh:i.dhanl1u (jap, Danm.llH;. ~H, T1'lII1.Ml). Prvog p<lJtrijarM ~efi se.kte u IUnt piL!3Io [e Wu, f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54.9.g.rJI.c.) Li.1litlI,g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.I~1a. IL~~iu d.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel.o,g u ntQj."

DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.eili]o,g s!d<1:dli:.s't"" zen knjiievrI!o.s:li ] svi su prd2eU icl.ejrun .. 'l P']·<lZl1l.i:l.~e {sun;yata), l~islada (na$tt),. mira (.'%mtl), l!e·'!J[Jil~li (a,ctnta) i drugim sUc.nim pojmovi:rna, a zn koje l]lo2.erm'lBhi:shH da $U lilllJHsLic.ni ili cia zBgovamjn [1C,glltivni mil'.

Ciilat iz, Pr3iin~.pm·<I[l:l!ila-.Ilrida}'a sutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe

, VlrJj t~iki.oc1e,· c.ll~1 Sel<:'s;~. tlolle. l!iCljj sc o"~t,, ~:~'C',mil 'ii,\ll.t~~ !zi'E~'lilll "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu;, a"i11i:la"ij~. La. origi"ml ",,' ~moslirlli, kI",,;!kJ p:r'jl.·\;otl :M"'Uilfll.dltlafJ.Vllll knjj~""]ll'.i[" i lQClliijl:t '~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid; l~::w !\;;<ii<',y., in, '1.".1.00-\105. g<!.j", m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC; '~I'.:Jifl'!!~' ~I.u're,

0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka, Usrvt;ll'i, sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah,tyrn.1<1 knjli.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J;'oiete idejGi),lI ul~ynlc:. I onl kO'ii, uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l.al'eccni i mozda ne6e ZI.l'lli iZl'lilZiti svo] sud, Ta sutra sman-a se llIujs.ttctijom i nnjntlt.unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~; ustvari, !O l,e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka,

"Tako, Sru'ipuh'.a, sve stvarl imaju narav pra!Znine, nsruaju 1)0i':1':11,<l, !1 maju kra1~1, one nemaju mane i unaiu rnene, one I.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·';;'!~lle. Zat.o., 0, Sa.l·ipl,Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika, nema pCI' epeije, unena, polrnovn, znanja, NCIUil oka, uema 1.111.'1, nosa .• ~exik<iL, Hfe]a, uma Nerua ob~[ka Z'vt;li.ka, rnlrtsa, <QlU:ts,~I; docbn. predmeta .. , Nerua zmmj41l, U(lUUI ~le,,:t!mda, nema uUlis~enia neg;1ll1J:ljll.".. lema p~"{)lmdalljOli ni. smru: nema ·i':eItl·"i Isuue, nanne, nema bQ'Ui, lK\lnr.. uzrcka holi, nema zaustavljanja holi ni.li puta do 1..lnsl.avLjanja holl, "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln.i, neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja. Sloga, o, Sal']ll'ml'~l, hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane, ,covjek l~(ljl se pri.bU2iO I',i',[I.jnaparmn:i1li nQdlli,sattve pl'el'Jiiv'<I uesmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti ukirm, "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlL dosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu."

Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale, l'JrloZemo .'uUf.llrali da .krit.icar~ .!mail! pri.iv(I tad Op'lu2.lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj.." fiJozorije cis[e negaciie, no l:lillta nijc luko (hiJel;:,o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k.jIZl~Jie', Zen u'V~jek lez! 8h.v<l:&u]ju sn:dHnje tiv(Jme cilljm.lice k.oJ~! nikad ne moze dOil])jeli. Ulll obdUlkcijski stol i.ntelel~ta, K.ako hi, $lwuUo ovu .I.'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja, Puka ne·(ra'ija, meduum, lIije dull zena, ali bud~~ti da smo t'lko vtclli dmili tickom .llJlciJm 1'"zlt1iSlj,mia, OVII illtr.l('k:ttulk1.U p,ogrcskl.l tl'eh;! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ. IIC ono,.I'Ie iliilla" [-.0, mt 1ll00i'l;c;:I'!!O PQslavili pittmje ZCl]U !ito, Qstnje naton sveg tog l1ijckanja, ~I. nWelj

ce lHH. mozda II 101'11 slucaju pli~lsnuH po lieu, uzviiknjluCi:

"Ti, ludo, !filo [e OVQ.?" N UI"Q !)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 naC'nn hIjega odnedounnce 1i.1:i !.taO 11l'<lkUcan p;!"lil'1lier Ioseg odgoja, Jm kad 5C zen-duh spm:na u s,wjoj cisltO'i, vid~el 6e '" [;:~d,o II! $IVin"lift In pljllsl,a, 1\1 nema uegaclje, nema ruinnacije, vee j,edno.s:tavn,1 cinj enlca, (;islio isl, ust '10, sam lemclj ui1;'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1. ,1wt\Zllina koju covjel<. ~noi. ,!lQzel,jt~li· USI"':OC] najjacc mcnlalne djelatnosu, Nelnoj cia te zanese i.:tla i.zvanjsl0 ill llobirajeuo., Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml. Il '7. ikak ii; rukevi . ca.

ZeI! je l'>l'usiJjetl sl.uztli se negacljom zbog Il<ls, 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um " ... '1:.0 mok.ra odjebl lIZ tijdo. "'rHmn'nj.e"·' je dobro 1.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije to preko vlasnnh gl anica. "Ncznanj;e" je drugo une zn logiNci dmil.izmn. 5llJijeg: [e hijd, a . ravran fe ern, No, oui. pril)ilJI.'IFu S ijeU,) i lli,egovom neukom nacinu govoI'enjti. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl, 11]01"<1.1110 ill pl·.omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~ l{'t',[;!I:I'rm, gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu, to [est, u S\fojelH 1>pOkojstvu. i pntw1.ni. '110 jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji - afirilladji 1I31'ctI ne ... ;:tdj<il- Snijeg. niie [bejel, gavran nile ern, .1 ip::d, ]e svakil,o-d ]ljlb bij.el u]i ern s~ml PC) se bl. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca

Zen ocitQ negiJ"a, all mull, uviJek poka7;11je ~~e.'l[O sto ~'l1lm je tQCH!O i!.;:pi·er~l.(} 'ljl,l, i .ako l() !'Ie uzm mo smni, to jc nasa gl't'.iika, V,ccina lfudi. ciji jlc mentalnl pogled z.'dd(lll,jen obIOlcima neznauja, pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti. K,ad je Ohakli ("LIang-po, unu-o 850,) iskazlvfiO postovanje l!J,uddhi II sveli~m,pl'id.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi';e cia to lie Iratis IU'(lr<: BllddhH, 111 ltl'O:;! Dhnrmu, ILL krQz San rhl..~, l',(lslO se ld.mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni. (,i.n ~(:;Iis ne1ilo dobHi?'"

• M,(Yf...c .t' rffi dll QVI) od.;:,,"'m:fi Herl'!klilollQIll pt>jmu ,,'''IIII,r,.,/I'timi'l, ~c(llJlimjlL6Jj fmlkcijl ili,[jH!I'.(!,

55

liNe Il'azi{il to,' cdgovori 'UcHelj, "ltroz BlItLdhu. ni, kl'QZ; Dhnrmu, III kros Sa.n:g'bu; samo ci,uim ov'O djelo po:f;fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi."

Ui.le:m:k pI'ogut](l<Ji: ',I{O'jfl je, uosralom svrha l1i'og uaeko poboz,]]og 17.gleda?"

UCitelj ga pljusne po, lieu ua s.lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia.n!"

"Zl'IaS Ii gdje si sada,?" uzvtkne Ij··itelj., "Ovdje ja ne.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt. ill neuljudnost." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku,

li:l'Ie.i!g,elltni ()Hate.lj~ ce 1I stav u Obakua vid.~cli nesto sto 0'11 .2m'ko ~:eli i~!·eti.li:;.prkos svoJoj OL.1to'i l'lap~I"a.si.t,oiiti spram ncenikil. Or!! zt!D!i"arJijllfe i.zvall.'Jiu, a II dnhu i.p.1.k afi1'I~l~a, 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen.

SLn ... zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1.jo'l,B~a. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao. chou, :n8-897.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh.i. Kad je Joshu pljusnuo redevntka, o'!i'a.jl·Gl'(~: "NUe li :isimziv"mje postovanja .. Buddhi IWt'llevrijedua ,stVaI·?" "Da," odlgovm'i ucU.elj. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV.'J.Ievl·ijednih sl'll'a1'1." Ima h eva] stav r1lh]]isti5.ki iJi ikonokJ.isUckj 1)11 .. vuk? rO,~,tSrno gledm,o, da, ali zQ~'onhng Ii duhlje III dub Joshua i:z c.i.jil dnMna ova iziava dolazi, [la6( cemo se S~QCeIl.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i,cl'lOi.z,van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz.umijev<illjil ..

Hakum ('1685-'1768.), nte.tneJji!.elj modernos jiapa.ns.kog zena, lOs kao rnladl ~;edmrl!ik 2mbl;;)' naklonjen ovladavanju zena, 1l'1.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce, ill. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo II do razlIl111ijev,1Il"ljc.. Sheju .ga 'l:lpiUI I!,nliko zua 0 zenu, H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g,,,dclljem: "..\.ko posWji i$!<1 cega.s.e ruogu dctaknntt, sve eu idnaclU i~ sebe, H GovoN~bi to, @;luJI'tio je kac da 6;~ [)O'V]·(lc'fft.i. 8110jl.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I. za nos i r'eoe: '''Sto

je !)vo? Ni.:smn ll ,gaipak dotaknuo?" Ne.J.>.a. l1tatclj:i. zaj,ed.110 s FJalu.IiJIO[[1 ,i·ilZrni:Sl,jaju 1'1 ovem razgovoru i$;iltJ!li otb'ij!.:1 ~~o je lo si.o je ShQjlu 'lOllo l."e~.i.iJtiCno pokazao,

Zen i,tje l)o-tptm,a.IWlgadj<l. J..oj<l ostavJi~. um prami:m kao da l1:i:je nista, ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m,onoojstvo. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo, bi:t<hlci cia. je slobodno i. apsolutno, ne pozuaje nil{aJll.-vtl Qgl'ani.cenjn i odbiia da se s njime postupa !l.llSU'8.kmo. Zen je zjva c:injenicu, nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" .. zan prostee. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom - ne, ulhvatiH je U sVnikom )·,nzdoiliju tivOLii. - to je nruujera 5YLh ZeD. discipl:in..'1.

Nro'isellft (N<Ill-c.tll.1an~ 148-854.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl;mg:, 700-8"l4.}, jiedan 0<1 \):,'a6e .I'cdo'Vl1ili,ll, bna Ii fieSto o cenn,l se ne usudi pl·i.i::ati s rnrtlginla. ci)lclj m]gov(II']; ";'0<1."

Nmo rerlovnik nastavi; "Sw j" onda to nesto ;;) 'cemu ne g·OVQt'i.s?"

cite1!jiev ed "ovor bio je: "To mje nf 1;ID1, ]]Ii 1B1IC1~ dha, ni matcrija.~

lzgle.tl,rI da je to dolUI'inCl ,apso[ulIle p:t·azcnine, ~d.i t:.iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0 se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju. PI·0'1Il0- trite !l,I,Sl,all,!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli,j d:vojrice, 1\ edovnik re~e:

"Ak.o ~e tako, olldia s.i ''''cc gov'oFio ,0 rome." "Ne mogu ucuuli mstOl! bolje. Stu hi ti. rekao]"

"Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i,"odgoV!)i1 I-Jaynlmjo. lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a, vee saln rekao i previ 0 lome,,·

OVQ s.Ulnje ill.·mbl[l'nje svijesti, 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati niik(lkav logi.i::<m tskaa, merume SIH)~IUli.lt ~n'ije no §to mOz,C1UO ,rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu; lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje; kroz njih !I'D 111,Oi2;e.mo tiC! II njegovo zIlacenje, ali. nemojte 1;;1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo, POliJi~(tjLe p(f"Va, vbdjet.i ukakvom su 1'I:~('~1·

Ilalnfl)j] stunj~ I zen tl.ci~e]j i kad Se IlOllas<rjll na ~.aj J I;);i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi, k,il,·o bi nelti rel •. li., Ie· glupe 'bezUi:u:;ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI . hiirovito l"aspo.loM]l~e. Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I. IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(.~iivo:tnije istine. Glcdane i~ te iSI.illC". NIl., ni I']'elanj nt;r1{og nulverzusna Ili.jl' zlwlca.inije ~)d Jr.t, •. komarca uti od maJimnj.i. lepezom, Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj . krozsve !ljih, 510 je a.psolull'll<l OlJirm,J(;ija bez ijctllne (:·~~tice l1il.lili.zm~. u sebi,

n~dO:\lllik je li'i1tno Joshua. "S~(~ bi mi rekao 1;;,<.(1 bi d050;O k teht hez ireg.ll?~

Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.'

1\edovnik se iPobm1i: "lleR.no sam da nenuun niSta~ !ito en o:i1Jl~l otpust it i?"

i'Ako je tako, onda to odnest dalje," bio je odgo 01' Joshua.

Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<).z{lI.!I,I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije. Da !hi. sepootig<l!o cii!.j 2·~N~. ca_k SC 1 idcja "n;eaimanja niCe"a." mora ukl.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'.1 kad S . vi$e lie tl'aiL; (0 fe'$!. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe. To [c je-.clilli Imtin d.'! se dode do spoznnje iSlillC zena, 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (} apsolmnom, covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil."I;l od zena, Calk se i upol·iste u SUIIS;I.t.l mora odbadli. .I dini. na.Cii·j d;~ se spasi jc 11<1 S(~ lbac:i. P]'flVO u bezdan. A to zrusta lli.je lak zadtllak.,

''l\'iJl" .. kv i Buddhe," smlono]e b:j~'\'io Y eugo (v.idl sit", 41.11, "nisu se nilmd po jl11l ill ua zemi.ji, 11m ima iCC'':;.f! :sLu hi se moglc p.r!~~nj:'ti. kao sveta u,olilr:i.m!. Uodhidhillrma, PI'vi pa'tl"ijm·h zena, nikm.lnijc dOOfiO u.1 lstok, 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufli unm. J 'dill4) svjelovili Ijo:di, n.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN, 1.I'a;;;{' is!i:llu izvan se~'H;!_ Roj.n steta da !ltva!' "",,ojll u'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~.! -Ol1a se iI~! merle s,1)o ... n.'1li. mmi.t'1oocu ",.,.ill mu-

sa

cb·,]C<I. MelkdIm, Hlt vid:imlJ stver, a. una se ipak ne vidi:, mil je clljllmo, a lpak se ue L"tljC; mi govorimo 0 nial. a ip;Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj; ~J"Ii je ZI'I,m;lf'nO, a ipni( JC ncznann. Pitm:n gel, kako se 1.0 do;gada7"

Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao .!lto nam ae Cin:i? Iii lc. ustvari, to poztu na izjav<.ikoja opisu]c odredeni stuv uma?

SL08ii1, km.1 zen pOI'i.ce, to 1I.lje nuzno :l1Iije~;mje. l~ ]o:"ickom smislu. lsto se Inoic ['I -6 i zn afirrnnc;jlu, ldcfc1l. l La da !i..011 a --:!HI lin j e'.I)ll _ U I Iskustv <.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja, !fili bilo li,a:I~V'e amltcze "da" iii "ne", niH bilo ka_kve ()fh:ezau i. osusene tormule e[Ji$!,el'nl()lo"'l~e. OCilQ je cia :r;Cll stalno (fun apsurdne i. il'a.ei.onahl 's.I\,.ai!'i!" ali samo naoL~o, ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice > ~.'j'1vo ITLzn'llllijevanje, p(l:gre~]:w tmnacenj.a i. isnujavanja 1w;a su cest~' zl~'namjerna. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1 (will posljedion,

J:(.ld je Viiilal,flJ'il'l.i pH<I'!) l·"'li:m.j~tS:b·ija. k.oja j doktrlua uedmdi,:r..ma. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l, MUJINstl (,d,;;ovorl: ft]ti ,.'kg. jll tl(l razumlletu dokn-ina s . spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~.~ rn"~.iav-anja. il)l'i!mzi:vauji,tle k\l;u It'<U15c..endi]''1I. 7;lllmje i. l'aSpl".avU. Ovo jll;: rnoje sl'w:'!lcnnje;rno,!;11 .~jl)i:tali k<llk.o u to raz;IUlllijes.?" VimalakiJ'ti je nato pita.nj.c ostae potpuno 'Ink C.ini se da jic lfl1iS(]c..'Ul odgovor - 1.0 jest, sklnprmjie usana ~ jedini tnt,cill 1);)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11 koji:lml se zen eesto nalaz.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva. Sto?,o.; .Mo· !;"mnenlar ml (~Vo g·ul·e, Yengo (YulI.n"wu) una 0 ... 00 za reci:

"Kaiem "da" I nema Hi"'· .. iilO (J''''~~ afil"ll.adj<l potvrdu] ; Kil.ie:lI'I "ne" i nema llLi.ceg sro o\'o u.ijcoc·. In stellm :izrmd "da" i "ne", ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl.!.mli.~~ {~i.s.t(.ice,. sumje polpU)le !"il7.<"Qul'.en.osti. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. n.cd.ovnil moze lstupltl lz .skup'" i !·~!'i :

"VidH.o.n Bmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb(), 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj , 1 dnevm~ sohu i.za selle." Je Iii

59

ovom oovJeku otvorene I.!I'1ulro'nje O.li,o? K<ld ga bud.d tnogao NiUlikovali, _l)J·jznru. CLI. da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla."

Kad lisiua. 1'tC! pornaie, mogli bismo reci, po,put, Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·,ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r.:~1·:Mnje znaeenjezena, il:eugu~,e:nog nuallzrnom ',dia' t 'ue'? Zttista, ILaI,~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".sli 00 nvome i onome meum el tuusn, nHlio ~1I.e moie doci do POill)1.ul.ije spoznaje Zl'fl'il'i, i muClf'f.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k.uo .nekli s kojiln.a nemame n:gl<l za;cdniCkog. Un:Ulflt'uje blago Q,.!>tat ce zau;vijek zakopu'llo.

f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1, m;lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~ Zeml.ju treba proclsWi urn; ali !lto je to prociSccni 'um?'" Od_go¥ori zen.~loilelj: ".J{~id je nm aps()ILI~.n:o CiiS:l, tad.a t.i je um pro ~iS6en, a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI.d [e izmld cistoce i nerusto6e. ,Zelia znntl ;Iwlw to O.$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali. Cistacu. No k ... ad to posUgnes, nemojimaU nikakve f1l'lisli 0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi. I opel,knd postiglles to s~.~itJlje ne-Cislo.ce, I1cm,o'i ilm!lli lliJlulnn,,! misli o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'. To je apsohuna ci,s~oCa. • Aps(ilh,;~tl1a C1Sl()C,l [e apso.lllJ:.n,a ,afinrmcija, jer je iznad cis~oce i. ne~{5is'toce, te ih u ]SlO \I rijell'le! t.I~ediLljujc U VLSi oblik sinteze." njemu nema negacij niti lkakvog Pl>'OLUl"j1ecjOl.. Duo cemlLl zen ,cilja je postizan]« toO" uja,t'lliJl.je]}j<l J;lCu'lljekoVO.ti1J svakodnevucm :(;lvotll cinjellkiJi, a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl."enm metafizic[{oj vje'-:bi. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'.i" (At:()tldo) Ln~lmjupl.·o~ matrati u tom svjetlu, Nema .i::~IUI{lot<l!V,lInj[1 1>.m:ica!icfI_mu, nerna lgr - I:ijecrm<l, nema mudrovmljlj"; zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu.

Z<ikI.jlLtCit to ov,o })ogl<lvlj~ sliede6il.l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·;miji.h zen spisa, D~Q (Tho-kw.m:g), blldi.slicitm. film:of i lie' lik Vi.jnapUnmtl'e; (flpsdhlUlog hlenlizme), dosao fe' zen ucUeLjll i piUG::

'0"" [e C.iL~1 i. <ljell! [)<li~1I Y")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj, IICI!11i!;'~ &hOO (M~ ... rsu, lunrc 1~,), Z,;; dJ;"go: cuate ,-elti (iJ',uge iz;",,~~.

"S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba pOci.llCa \I".)tit~ i$1 iru?"

Zen ltCitelj .rece: "Ne ]_)osto,it urn .ko]eg treba 1'[\5- poloiiti, niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili."

"Ako 11: I.1C1i'1. uma koj'eg treba I'.as:poloiiti oUi i.sLi:ne o koj.O'j treba bili PQdUCU~'rul, _zast? s'l'a.ki dan ,O~l~~]j,~ redovnike l(.()'iillL·Ou.c.1!\I'toJtl zen llwJl se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ'

- ili'teJj odgo'l"ol'j: "'.emanl nl eentlmetar .:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika, i k,.d!.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1 doclu It llIleni?"

FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako, I1n 111LoZeS It lice iZI.'et~i tak.vu .Iat?"

'''Kad nemam jezika. cia savjetujem druge, je Ii moguee da kaicm ~oct?"

0'01\0() I."ooe oCOJija ... n.j~ti6ji: ''[\Ie nl.og"~ pl'tlliJi tvoje rasudtiV'a'ilje, •

• j la. sebe ne razumllem," z.1l1djul)i zen ucit.e]ji.

ilo. poglavlje

NILOGIC~ ZlEN

Pmzuih l'u.J€U idel'J~ i vidi.m, lopala je u mojim rukama; .l dent pjejicc, (! iJX11f 'w kd.ima '1)1')[0 joliem;

l((~'d pl'e/a,,,iln pre-ko masta,

G,lt', ,M tr:.i::e ~NJd(l;, urN,' lete most,

0'10 je cW,teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~ (Shnn-luu, 491-460, n.e.) koji je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill), 11 sil2eLo daje vjdt~nje Ito,iim se have sljedbenici zena, Mada l1Ii.]r.ako ne isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l,'\!';J., ol'W, sHkovJto I~kflzl~.le un put kniem zen teZJi. Qui koji ~clc ifu.tdc.kluainu spoz;n<1'j~l i$~t~]e Zetli11.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]".,tJu PI"VO l .... Zl!.II1.~e:ti. sto ta st rof a. utst im,l zl.l<lci.

Nisna. nitre lallo neIogicno i.proUvllo Zd!I.TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l, .KriliCtI.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii.troim, ilnmjujut:hn i van dosega \.1obic~lpen(lg :1·<Is;u{ti.vanja. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si 'i! nlio hi. da t1Iikozvani .. zdrnvo- 1'!lz'l,nr,c'l,ki nno[':,li'l gledar~j". 11~1_ ;;t 1I;'JJr1 ltije l~oJw.cru] re da I'llz1og zbogkojeg ne !I10lzemo pooh{;~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI.Mll. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi. c[.;,o:m" I~llll'ic('njn i:;;tiue- Zelitno Ij znb.tu doci do biti iivQlm, momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~., f!1(ji"fnM pnlom,"~r<li~;i ua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i.ju !Qg~]u~ ~. J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc. Mm .k<ll.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S,I" ciniJo" Zi~1l ~,;)ie da se ~oIHIJ<. dl'zi u prazrdm rukama, i da 1.'1(:: leec veda vee 11.1081 is,pod tVQji]] ~LOI,JI3l.I<1"

Meduttm, ovo nisu jedlne neracionalne iz.jm',e ko]e zen daje. lma ih jos puno jOOil.\lko :..:almnjilljucib, Nehl mogu progltls;iti zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es.llinl. SIV'l;o'no, sto bl lIaSi cil<ltelji rekll lUI tv i'du;J:je kao sto su sljede6e?

"Rlld TOI~'i! IJijle; Dick j,e prip!!.·

"Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm, prosllh, sad.aslljih i Imducili.? Kuhar John."

"SinOG je drveni kon] rzao, akameni covjek I)OS~ kaltivao,,"

"Gle, oblak pra!iline dize Sf! t;;:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el,() zemJje .. •

Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn:

"Risa HFe', kako b1 j~ M ZllJl;lStUlvlO?"

"K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I.'OO1NOdi se zv llR; shwaj

z;vuk jedne ruke .. • .

• Alto si Ctlo,z'vuk je~tl ruke, !lnoies Ii uCillili da ga I ja cUje;!lfl'~"

"Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu i ... nora k,oJla, jspl,mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI;l!j'IDIW ci.lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk.O Hi nlski)?"

iresu Ii sljedbenici zena izgl'll:il.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko I.m,I.llW'llje, pow5no m.<l!.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :;;:;Imnjetlool u nasem m~lI11?' Nil! sl·O nes zen usb ari. mLV'Odli. £1.11 s1111i1lUnQ Iui"Q/,/j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1 ... ·01' je [ednostavan, Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede, ftazlog tome je kOllfl~' iii zaklju.-o;lk. zena da je uobicajeni [os;i,clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba,

OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A".ill"A je B" nez,mnisliv,a. ikad se nismo mogli oS.lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew. Sada ze,l1 obj.jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii n]sta viSe .. I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~,l] (:il'~~>eu.icruliLa

vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eili i vT!ttin~[) Ci.njeni 'am!!. Sve -dolt logfk1l. tma l7I·i1l1lr.Ml\lu.1 vt~ijednosl treba je li\,ol'lstiti, ,lit kad prestane djclovaU Hi kad lml;wiiil, ]lil"iJeci }¥I'eko svojlih SlV~it"jflrh e;.[·ani.cm, moramo uzvlkrmti. IhS~rul.li!" Od samog budenia s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w .'1l1 Z'J,gOI'let ke POS:I(ij~j'lja i ~u![Ii.iti ~ed za [Ogil .. om dv OJ!~osti, iiN' ~ ne-A", 10 jest, !~<lztval!i. SI)lO most mestcm, voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie; 110, na [lase vclili.o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr, sflvrileml sreetl i. polpuno !",azmnijevanj ii eta i. sYijela I\.ao da smo jzgubili pamet, . lsmo mO,gta. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d,n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.~esll. ·H,1Lltn.1'l1je "lgOillij.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i,; ID1d glcl, sv jello ol);Jl,Sja mu\e olmto 'Dice. '1'0 f,C'! pocetHzena. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A", da je lo .. ika jednostrnua, cia takozvana ne\Qgic.l.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn,,'1; eno Slo Ie 11 "ntcion:l.lt,w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1,SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl, "Preznih rnku idem i vidlrn, loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi,.seno sretnima je~', neobi.~~l,O· ovo proturjce] . je ono sto smo djdo vI"i.jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu.denj> i~)telek'hl ~~ij:e ZW1~nO fLl'i~·lni.l:nnie jnL lekl,a, ve~ 1I'<lUscendiranje seh , ZuaCCl1jcpI·,ctposlavke •. ie A· dobija se tek Sa "A j H A", Biti neste [e lie hili "II :sto - to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn.ilSC tezn]e,

"Cvije:t. nije crven, yrba llije zelena," [i(lk~on~ci zena ,000\l(l, smarrnju '1'1"10 o.kl!'{~:pliu~n6im U za.do'Volja1,l<ljucim. T<Ilk.o dugo> dol!;. miskrno da je logikn ken .. acua mi smook.ov~m.i. !.:liJlcima. nemamo slobede dnha i. gubuno prave ZLvClll,1e Cinjenkc ]Z vida, Sadn, medutlm, lmamo k]juc cijele siluaol.je; JJJLi sino maistorl stvarnosti, djeCi su odusrale ad .... ladavine nm,1 nama, Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10.1,£11\1 ne nazvall lopatem, unnmo na to potpnne pravo; lopflLa ne mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l; a, osan tog", prema jednom zen ~lcUdju, to to.('llDjre i',I.·~lZa'\l'a stanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l.110 uz iIU.B.l1<1.

S]mm:m~c tir1lllufe im:ena i lo.gike je ~l ~s~o vrijiem:e~, dnhovn<l:

CHlilllcipa,rija .j,el' duii3 viSe ni,ie n ;:avndi sa san-Will sebom, Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s.elle;. rodenie i SInd je vBe ne muee, ~,m' tak .. ili dUllinosH mgclje nema; mi z.iv'ilU') i kroz SIIlI'!. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j, gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0 pl'OI.Urjecre ,j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~,e.m.to jesi, vise ill milnje IleIJ]~ijillt e~jski stnv, No (r\"'o se p.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a i nu smo l;~ :ml.~m<l])iu ruku dooH do toek.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl. hm.ulra. Zalo, fficdicno drveccje U.I lJUlIOI.H evaiu"; i "usred kj!jc koj<L I'jev;l. ja rusam mnkar", DU~!Ilie 1 alko cjeJQvita, savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom"

Z,cn se bavi ~llienical11a, a ne njihov"im logl ~kilU, V(W .. biil!1ii:Jll, IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi,erlHvim Inallli.r!~SI~lcijUl11il1, Izravua jedJrlosl.lilflQoSt je dub zena, odatle ]\,i,egQVo1 iivotnosl, slobeda .i ol'i"'illanost. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i,ell (I jedlloslav:nosU srca, iSIO, kaot druse religi]e, ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~ .. eba i)jJU proslodusm.n iii IIl'ig]up. 11 zenu 10' l)Qfl:n.zmntfievo;l da se netreba zj]plesli u t;lte}.ektnalnc tancine llHi zanljeti. filozotsktm ]'(l.z,ma[l:a.nj,em koje]e i;esoo d'ovi.tljh'l) i puno izvj·tauja c:;tnj·iNca. To" opet, znaci prepoznati e.inj(~ni.ce kao takve te znar i d,a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.u~e urn S ogledalomcisttm 00 lnrija, Prema zenu, dakle, bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili, da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I. potpunc i,i{'k.azili !i:io god da dode pred I1§eg. J,liezu.llal te hm p):"iznanje ,(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO ... rljeme cia ]"l.i je Iopata . Prepoznau same avo. pevo je gledist(: zdravoa razuma, I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo. ZdIJ'avo]",!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene, dol~ jie gledi';t,e zena llvi.jek 01"igi:llurno i !,ot[cajno. Sv .ikj pur ;Ik.m.1 se Zen afil"D'UU'a, stvart s vitaH;':,iu'1Ijl,i i javlj!) se ell.1

stvlII'alIja, -

Zen sm,.tnl dill p.te,,~se l',obt]i'emo riieC:i.n:~a i logic:i. 11Ili.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il';lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi.mo k~'QZ n lueeivil palnjill. AU ilJo zel.imo vidjeli ne~t.o zaista vdjedllo ZJlaJlja., l1.dlo .'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(.ee,

moramo uilslojali os.lobodili se jle~lnom zauvijeli. svth uvjetovanja; moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.lste iz I"Q~(~g sa sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j cielQviwSl~, a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra, Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi,.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli.. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta. 'ft. nema ]ogi:ke ni fHozofil.'Ollljin; In fie ne i'ml,'en ,einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.e llilSim un Ije1rdm ,mjerilima; tu se nc uhil!ll _i,!d.sk:;i, nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no,j ohc:hdtCiji; jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom, popUli d.v<l.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st,!) bi posredo v alo i:l.me-diu njiJhov:ih ~'l)e.dusolmlih mlr-fl.Za.

U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean. Ne:m__.'OIi U,i§ta s tlipS!J't1kcijanm m S 'isla{lctillosliirm.l dij.,deltl'ike. On \:IlZ:iru~'t lopattu koja I.e}.! iSl)l'OO tehe I, 1)I'ui~}u{1 je, sm,jclo \zjf.lVljuje:

"Ja dJ':t..im, loplltu,,- iJ)aI.~ j~ ne dl'zinl!." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J; nema govor<l (I bes:k.O]l(l.CnOSli ill ibvOtu poSUje smru, ltu.kcw.m.je nClIgledHo:m ~.opillmu, mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01 .. 0 seb , otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u' Je zen sada o"i.st]o novi pristup stvaruosu stvart. U .. .:Iid l'a.zuJrnijemQ skreruan CY ijet It jJll].:cobni :ztlli1. , raz;L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11,1ni rznm i sve stvari u njemu i h;\!'an Iljega, U z nu, lnpata je klju{: enave zagonetke. Hako je svje.i i pim il v OI~1 ~l~t:1n na .lio;i se ;SL'::~] h \I' ala u ko.sJt<lc s tlfljz<lI.m·l~enijim pilal1lji.Jul! f'ilot{Yfije't

j),oz:nalii krscanski Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~;vm nuo: "0, jadni Ads~l)tele! Ti, koji sl herelicima 01.\'>11'0 umije6e: di.i<deHiltl~, ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja j I'USenjiil" um.i}cee l"asVruvlj.a.lljiil. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i.~,fI l1iice:g!" MnOo"'Q vike IClii za stQ" lu:;.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I ,WOrll log;ickll prQnidji.vQst] analil.ie/:ki g,ellij :011 lillmzv,me pl"obiem(! "wa;1l0SU i. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t .. u-a ',~el~l;i jedIlom z<lnvijek okonfuli. sve ovak,ve ll1e.kor'L~ne raspntve, smjelo bncio s.njedecl.l

bemcn ,~ Sru110 sl.'edi,ste oV.m gl'adi'lelj~ kula od pije.sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1"; ill, logicnit!~, "Crv:.:io qu.it!; absurduu~ (:$1.." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o; nije Ii W of;;tla potvrda uma?

JlOOrurl $tllri llCililelj d.o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o: [110,. ~;edoymci, viddle U (lito? Bisteh rekll, 'Ovo je stOlp'? Ako to klli..ete, ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen. l!.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t;;1;p', ~'[d\";10 bi]] 'Jill g,a ()vdje drznu, i kukQlllozete po;l"iCff~i, til: cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 nema vremena Z.fI i;.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1,I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI.riverllif,e [ajl1e s:~\'ari, ue ]i'l}or.£_§.lbiti LU oo'uiltvu di.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iO t!'B~e 01<;0 kojc vi[!i ~l~!p> <l ipal;, ga He "Wi? Gdjc Dovie!!. dobije 0'10 n.elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ,J:i?

Zen k",ze: ".Buih:lll1Jll ]c I'll.'opovijeltao cetrdeset ii de-vet godma, 11, ip.ak IlIJ('tgov 's;iI'Qki jez:i.k' (il1lHl;jikIY~,) .IJije: se l1tjjedllom pomakao," Mo~e ~i CQ\lje.k govot"jtihez ponneanja jezill:a? Zaslo QV~.j ~.p(mI·(!? Shjedi objas.ll~e:ni!~ koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ, 85f·90S.): "Svi oenii ,!;,oji 311 ",k]m,l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill dil eeb'I{lgoslovini. dl'uge ua sve tilognoe 1.1tadnc. No., kad ~)~. se iliusreli S ld vrsre invalid!!, k<lk.o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.diGt i c~lk ~. da 1m poknfes S~;11) ill p'-'iicu; gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~.iko dohrQ pro!)ovijcd 'bil~);, illjemi nemogu g'(j\lOl.·m ma kollko lh nagollaJ"ti.O nato, No, (~!!o se ovlnllJmlima. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1,oie ~lOi,no6i, koje ieO:f!d~ dobro II bW:,liz;mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i! kJ·<fi.ju us ohj'J..5njm'<L n:iilt,L Moe:d., komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*,vije~]jli Il~vru', Svof'im t]c~lIlC~ll'H! rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU; !ito Sle< [1I"ld culli. nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma ,jez.nk; i";tQ .:lile mad. PJ.'opO:Y]jed.ali ilji:me? ZaicSlf:I, willd niste g(lvorili., ni~!ld utsl.e CU]]" nfkad nlste v.i.djdi. Olta'tile onda dOlaze svi OV.i obHd, g],wSlovi, Illlil·~s·i i okusir (To jest, odalde d;()I,lZi ova] ~"'liil':t?)

AKQ nas ova pdmjicdb.r1 ruita"'~jm la:lllo, gdje SlllQ bHt i.]lf!"ij:f;I" pogl.edajl~1Jo moie ~:i r~run[JomoCi [JrWIHoJ1 (YluHnen, ~um.·o 966.), jeda~,~ od ntl,jvooh zen ucileJj<l ~,!()ji iill.md 2:~vj<lse, IT(

UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii. cia se prQS'vtje1,1ii I'l11 gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu, Ummonme naredi da gm r]'I.tpt"ije ~veca.nopoz.unl\'i Nrnl~~ll sto je PillQ na koljena precl ujim i pozdravio 15[1 e ]'~d.ov~1ilk ustarle, <I. Urnmon gll gnme svollm s,tapom te n:(lovnilk. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra.g~ Ut:'[[clj r'e.ce; iiNisj~ (kl)de, s Ilt~ep" II' T1t.(~!'1r;l6~ !.·ecIQ¥'I1lku dill stupi napl'ijed"iilo oya.j i lIe-ini. U[1teJj I'Bee: "Ni;si. dahle, ghili. '" NU'l)Oslijetku up]!,a redev nika je .Ii rasunuc 0 Ce'.lIli1Jl [e !':i.jec, a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe, §,:(;I5])odiD."le,'" Ummon tad zakljuci.: ''Nisi, [JakIe, nije:m. ["

s.~ 8,\'on QVEI1 komentarlma i ~-esl<limaj pullljem.o Ii i d~illj:[;l l"TOZ terrae i1u:"O'.;niia,e? Ako je taka, ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu:

PI'(Jznih lukuir1em, i !,'idim, 101l(Jw j;~ l~ rlwJ'im .1·uk(unCl.; ld(!llt pjeJtte, .a; l:paf:t. l~oj le4~lrl(l. txiia j{l~em,;

JuS, lle~ohko r~~~;i: j'lIzlog zhog Itojeg De- zen ta!k.ozes!ok u svomnapadu.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj ,ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~, jest. [Hi . d~ J~ log)~a pI·o.zela zivot dote .I.njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka ;;::i;vot l d'l be""- tl~e ijvol [lJ.eitJilm SmiS~[l: Ze.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i. !~e ntiSllli.![J .kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l. mi.illj~l~~) .koj~ :>1,1 kona.cnt. Ta!k.:wv opcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi, iakQ moram reel da I,lstvrwl oni. nelP'I\e.-stilJ~O kj'~e one ~to misle dfl fie nepre.kr5ivo"To zlIacid,,1. II,dl'zf: lopntu, a ipak je me drzc", da ?;lmljill.['jjen:~ GV,l ~ dva ponel.rul. do b:iju. tr:il" a I~Oi:~11.d ])et; samo !ito 0111 11:1$1.] svje.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~.ogiCJd. iIi nfiiatemaW5.ki urederu, Zen l,eli oovoj'iH h,'1I. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Ii d . .ai.ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki,a ]~I" lO!(!liJeM.

[J log,l.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU. i I)ol'i, log!k~. je samosv [esna, "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<l Iogike .11,,," t!volne C,i.i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (;jni hivalevrijedntl. diehl; ~~IH ~,h i~ on cije~o 'Ill.'ije-I.ne s,vjesl~Ii', [I os-tm logam02e oosl,o 1l1llsJlt.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1,Q l'U.1oZe:mo .-eei dn i,e nf,e:!l.Wv

um 1.Iprlj!!n, rukako Gist, ma kollko da SI.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra. Zen to prezlre, Zivoi j~ umjetnost, l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll.:~v~U, sehe; ne smije biili Ili 'tra.g,a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. Prema Z .I'll!, ilvo[ treha zi.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz- 1',ndIVatlljll, awjek je (isuden,viSc nije slohodno biee, ' Ie Zivis kao sto bl. Irebao zivjeU, PN:tis pod samovo],jom Qlrolllosti; osjecas neku ptisihl i gulli,s sWljl,li ueovisnost, Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli, lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c,fdovitosti tvog bi~a, [),I'UgirnJ rjceimii, zeu kli iivieti lZi'i.utra. Da u - budemo vezani pravtlana, vee da srvaramo vlastit!!, j,ir<rvi1a - to. je mJ.cin ii.vl.jcnra Itoji, zeu precIla2.c. Oluda nelogi,'L:ne, ill. hol]e, n.adlx)gicne iz.javc z, na.

U je(tl'tOj ad svoj;.i,hp~l"owo'!{iJedi zen uci~e]jl izj.avljuje:

"Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao Z!J S v 0" fivo ta penje do ,P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j, OS,!lI'n sveiujevll' om ukl.jlJ!~u.jIl dQkll'i.unpr,aznine i dokll'iuu poslojan,ja. tame su uuct'nja 0, U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll, Nije 11 to afiJTL1:adja?

"No, knk.o bite YolujJ,~ "'Nem:'!! osje6ajl1.ib btea, !lerna Buddha:; mudraef, llmo",ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~",i, samo su i.njebtll'il:i u oceOj'nl; mudract i. [una 'l proolosti su popul, blje.skit m~infre." Ni,j,e ll 0'1'0 neg'acija?

'''0, vi, rnoji ut";,enicl, ako k<l!i,et - da poslOlji, tdere pl'oliv foOb; .mo ka2ete Ida Ill'i Po.s;l.ojii, ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi. Da je s nanui, ka.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti.clI? Ako,medut!J11, znate (oellO g,(ije srno, razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU.·O' i pozm.'avljalj, ua naveeer. Ako, 5 druge sreane, priznete svoje neZI1<1fije, UOjlUStIJt;"ll vam da PI\OZl'e!.il': lajm!. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji, tOll'l.l?no ne podrazumiieva neg ae:ij lI; tad kazem <La postojl, to !,akodel.' .Il1J:r.no ne OZ:I.l .. ll)ava al'h'lmldfu, Okl'ell~t,e se 11<1 i.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml.ju;, okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja.(;a se lama Lnka:mjd"

I l:lQ'<) 1'10 ;;11 (F; ... ~cn 0<1 WI!.~~\:!-shIrn).

, YmJ<;-cI'rl" u "vojGj "Pje:;;mi rJ'c.s'~'j'"i.I~"nial·'

5. poglavhe

ZEN ... riA AFDIMAC~JA

SHUZAN (ShOtl.-slum,. 926-909..) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i.zja.vlOi: ~ Ta:zov,eLe 1i ovo shippe', tad Indite; ne nazovete Iii ot'o~hf;ppe, ,t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjli m iH)"'~Nltj',i k~o b~~e I,Qo nazvalt? Re ue, rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu, uzme shippe od ~ICildjl1t i, s]omjviii ga n,apo.l<l~ uzvi..kn : oSlO. je tNO?m

On.itrnJa koji 5111 V!mi. apslrakc:ijaU1:o.[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz,e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' , jel' kakve veze lmaju oni, y]'IOI1CeIU .filozon" s l1levaZ.:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!;! ,I] se 1.0 hamnsov ~wp ili. ne, je Ii slomljen ill nije. je Iii ba.Ce.1l I1a.Uo?' ,.10, za slj,edbeiue zena, ova iz.jav<l. Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I. Spozllmno Ii. I.llisHuu stm;l!je uma u kO]0m je po.s~avio a:vo piltanje" ltio je lliaS pl"Vi ulaznk n krru.,iev tvo zena, tM]JQ, ~die .S"u ~iQ\g~ ,;e1$t,I&.!.elji, ,!'iHied~>t,":i [)~·i.rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl. 81,1'01 sitiPIJe, tl'a2.ili Z[u:lovo1j<l.\',a.juci 0015'0'101' od svoj:iIh ueenlka

GOl,i'm·e~i. apstraktno, sto ee l1lotda vcfh.1i ci;t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi.je, idej.a je da . se dosegne afirm.,dj" "i:~~1 cd logic...l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i, li:e"'~cije, Obi~~o se l~,e usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno, Logika llIIS [e toliko z<lstroo,ila da drhtimo

I ~l~P dll!!; ok,; 46 cenl:i"'ICliu,';;'; .i;<;rill1c,. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs];,,; "Jl~I"n. "~l@n"r", 1~1l""'Br3 {ill ~i""J<:;,

71

gVm put k.td joj , e spomene Hue. .In .kaji le jo.s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog, dhlillUZ'ff!;[l, lie Ze.li Ole oslollodiM S;ilO~ zmnilHj,ellog Qkov,~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl.lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It;f'_.Ilje koj. . smo sami sebt nameInuit Z;tiSU1, ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz ;tnmezu "da" t "ne", ne .mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl.i slohcdnim zb'o~()n}, A tlllsa j~ oCluvi,jek :pInkaln z~ !1jim, z:abOl'avlja1~iCi d-,.I, U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS.i ob]ik 11.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l,'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie. Zaltv~i.Ijtlju6 UPi',lVQc zenn, ov.-, vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO,g stapa U "tiel zen lIcitelj'n,

Ne ll"eb~ I~('i dOl ovajistOl.klu.ll.i Sl.lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"i U o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l,'lI1'\Z.imo 8'1' a .lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI,jelll~1 su t,ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV <l !l,dla moguea iskustva, Ka.d gfl miiIJUO - ova; prlipl:'osti komad namhuse - Lad z~]u'Jnoi c]ta.vu pl'icu. na rmjpOlpunijI nacin, D,'z,eci ga \1 rucl, ja dr,ZiIll cijelli l1mve.I'ZtIUl. Staged da IZillVim 0 njemu, 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll. !vldnjn, sve ostale tvrdnjeidn S njom. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo;Jiij<1 PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno . Jedno i ve 1 Sve [e Jedno, JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn, Toje tako 'a svaklm proolUe.tom, sa sVfJ.kii:1l poslo.j<uliern," Mi, pazl, Q'\I"dje nema palltci?.lll<i .I1it:i leorije 'id:enUtel<l, 1r{ .. d [e barnhusov :1!ilfl;}) i,s,pnlzen pred tobom to je same stap, u njem,u nema saZ~to<· U!liVCI'Z:Wll<l, Iliti Svegn, mn Jednog, Oak i kad se izjmri "Vidi.IH ~tal)", :ili ';Evo slaIJa", 5\,1 smo IU·OUllMiIi. 1'1" vil'le nema zena, t.I! jos m.m.je AValmlf]slIk.l mor.wl!i _,

jedlli.Olll od ,PI't'tllodllibpog.Llwlja govoeio Stu;l:) 0 neleS;icllosli zen,l, CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti. s .logiko'In" sh.libeno:m illlllesluibetlUtn. Oi'lj zel1a~ nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog, v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia .!judi dfl logi', Iw dosl.jet'J.!Jl(lst ni.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .l)uki.m i.mele-

'12

kmrun.inl prunelov3.11jeill). Int'eleklualna l'uti'HI. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom,.o. CUll se poj~tv.~ knajl~ie pihlllje :tiv.ota, lntelekt ne uspijeva .d!ali uu:lo,volj",V'.\Ijiu.6i OdgOVOl" 1(~ld l",12erno <Ida" 1l111i tvrdimo, ,,. lvn'{]njolU se oel',~ln!C<l.IVmIlo" Kad koili 1110 "ne", mi l)oriemo, a 11OrioCm1.je je isklljiuoonje, !,skljucenje [ ogrruncen.j , koje su na kl'aju ista stvar, !.U.L1ijajtJJ duSU, jet nije Ii zirvot dl.;~· tal koji iil'l U savl'~mUljl slohndi i S<l,1I' 1.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski,h;~t)t:t~)ju tilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s ,a, ZCii]e.Y.rI~ :~l'eifoiI~,

skladn sa zru,tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il.'l]lcgt]YOla, zen nas dovodli u ar)$ol.nlno kt"i'IlIj;evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste

M.or-amo znpmutin, medmilll, da ,70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji, a ne III ll,eg!ll.ci~i; ~el' snm ii .... ot [e nnl'lllad~a, Tu ,ajfil'macijl~ ne smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl; takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna, ill Ilikllko apsolutua, S takvoin .llfi"iilju:::i~om. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki. po.sblpaJ!!., meljuCii m· so i [~o$li bez duse'. Dca bi hio s~obod[ln,_~:iY~o\ [I1QI~@I b"- a, l$__o~~!!aCII~ MONt fl;aJlSOeitlc:lir.[lti SoW.: moguee uvjete, ogl.'<lIriee~li .. j anuteae kJojc ,oHI.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle. Ked je S~llrn~lu iSP1"UZio sve] .stup od bambusa, htlo ie do .. Iljegovl Lloern.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit". naclje, Sv ill odgovor je zad,ovQlj;;Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI.u'njeg bi6a, Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i.je~ f.al/;v<I, ZeIJl, dakle, ne pr'ec]siavlja puld tJi~eg od inl,elel,m.lllI.llllog u'lOliIDl;d.'enj3J slo, pOllek<ld zav·I'!.:1.va u p'ul~o'j obijes.H_· 7,e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta U u islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje,mc(luli.lll.,. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11.$111. Zen llCUelj !'!.nstoji ueenlku olen sva llporisk"t I,Qjil ~e iUWG jos od svog prvog pojavlJiv.ainja na zfJl1li.H, Ill. onda l'l]U dati uno koje u~~va.[·i i :wje n;ij'.<l~WO u:pOl.'i,[l[e, ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.mSQV iltal)" iskm1slii. ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct. I jl!llizrun nl] zen, jel" Q~v;tii brunlJ1!.iSOV stall iIi l)il0 .:ito. dl'lIgQ Ile 1110<2;£: ukilutU kau stu se mo,gu uk~D1Iuti I'ijeci iJi I~ik;}. To jc 'V'ojslvo koje I.ll.>. sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av,iI!n~n ZtfM.

D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m';)_ kao ohj(t!injml~'e_ Toku-san ('fe.h-

£wil, 180.f>as.) obi~l,vao i nmh"lILi svojim veliki.rn slapolll svcld put kad Ilj i.z!lliao, II dvoranu propovijedalli. gO'VQi'eci: "i1[;:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea; ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec, sv j 'duo tl'i.des"l ua:arnca po v.-.so; gl.ll']." To je bilo S\'C ,;i,w bi, re.k:aQ u:ce.nlcimru, [\C"z (kug',e pr.tt - 0 I\Il~i~'iji. ill nli)j"alu; hez apslralklnog izJag,aui';1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG; uprav [I suprotno, to Ie jahmlfe 11:1 ,ostl'o J~Qlkaval)w,[l 1I:(1I1jU. Oujnm. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak. 1\lik,ad se s ""ifliellic~].rrw l)oS'lupa lulo s ci.nj'lllC<lIlUt Ib, z I_kak fig JJQsl"ecInjl\,a, to uglavaom ,j Jest! nengodne Shr;tri. MoranlJO se st.wcrlti s II.jim . .1 be~ straha, jC]' nil(akvQ Zlnll'enj ill i.zbjie~a\'rulje neee pomeet, (JDlIJl1li'llje eke ce se QtvOl~n.i pod !i;iSOH:iI 100 trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt treba se llzdh'j iz plamenog kratera sameg zivo'Ill.,

LioY~lI1 (Fa-yell. Uil'Jll'O .1104.. , I~ Oosozana (WU-lsu-shall), j, dl:i;om je pi.tao: "J\.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu, pa ako mune k,(iZcl l1!ili!a ili. Nko ostanes r~iJe:ll1,kiUk.() ocl J'llzgoVll.l',nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI.TII.ac:i:jom. Nc SanlQ dOl se PQbj'~''''ue od .• nJ'tileze "dOl'" i "ne " , neeo d~l se narte I)OZmV.:I1] na(;jll. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j ,SlI.l)l"Olil,osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1,e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~,I;)J uvo zovem vI'Ilrom, all -v.l t,o lie ~ovete I{.nco; :r{~clte mi. ~lQ tn i sl. ~ Opel ista srvar. cilelj nOlIuj' ~";W<I. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.ke .k(llji SOU oclLlvijeJ!. bili prokletstvo iXrvjec.'lllstl'ft

OV(I ne treba smatrati z .... ··o.llcllkQJ,1l .c';ij'l je nru;!ljel"l zhul'liti. '1\1 nerna niCe" salji.vog; Olk,o ue 0d'govor.is !tlorlliS se uCiCiU

posljedlcama Ho6~';;, ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vlaslilim zakomma rni..sljellj .. iIi 6 shill .!l1l.\'1"31 1.I.n slobodan zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11 .IJO'elilk ni Za ha.ji' N{' moies ok!ljev.'lti .. Zgl"O'Ibi ,NI111,enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne .kI"oz l'Wc - !lema Izbonl izmcdu ova dv~ie. Metoda

74

zen disctpLiil1e opcenlic se SIl.SI.oji od dol,/oll.e:nja cev j el, .. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II,Sal.i i.zvuci ne 1)LI~em loS ike, v 'l: puremumr .. vise,g reda,

Yakusru.1 ('iHel)-shan. 75]-790,) joe L~ pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[.;jto~. (Shih-ti nu, 70?-79?), J),~. ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo.stl strane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna, ali ba§,lma_kvog znmtlCl ~l.el~la~rJi 0 do.~tt!·irai zana .kako i,e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 . .l J~I]J sIJt':d~ ilenici. t VI'd· d.iil je to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i, [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li; ilil)e n,~~~,?hiIlJi!.~IV~I'I~7. pru·ocle. A.ko jc tnko, kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!, Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja, a III POI:I,·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni.(;I·elLm, sto 'lOt H rckao?" YlIl,msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z;l1aceujc' pil.\lnjtl, UcLhclj mu 'nad!lN~.ce da ode k B.adJ~:&hijLI {~a :nliii-S.hiih) !toji hi mu moid.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la,

"",10 redovnik ¥.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I,Sh,ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov,clI" 1~~jil'S ; "Poll'ekacl n~l]f:ra.moo'lje.ku da lJQ(lignB obrve iii da u-epn , do~ I:~. ~ nekom drngoo[l1 Shl'~m.jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll. YakUStlll je smjesta shvnha k~'a.jilljUi svrhn eve pnmledlbe. Ba;5IOUlJ1tu: "St.o te dovele do l~tl?'" Yali;.USWl O~lgo'lol,'~:

"Kadl sam blo kod Sekitoa, hi.lo f to kao da k,Olllal'3.C bode celi.e.11o:g ]~ik(l}' 1~ m, re :zad.o"ol~avajl..~~i razloog ill .ob)1I.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m;.[cij!l!

RThQ, v,isoki dJrZUVll.l slu}'benli'k T'al1Jl!j dil1.~~ti.je. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):. "Nek1ld do:vtJ.'Q j;d~ JC ~~'~Iel~, ~i'Z~O euskuu boel. Guska JC rasla, live veea I ve~ll" t vise ruje ~:iO"'lil i.ziti ~z.iH}c:e, On rti.jc bUo razhiLi boeu nili j'e h!~o oil:iJ,editi g:lIsltU; 1131,o hi. j U izhilWio?" UI~.i.l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.o $!~]Ies~.uoclluzow, "'On!" "Eve, v~ll!li jtal" Na ova; 'j: I.l!lciu ansen i.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva. Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n.I·lUlldiu?'

Kyogcn (lhJang-yen)' jc .. elmo: "PI·etposta.vuno dfl $e

, ZQ.". :i.'1i l"m;."~t1. ,0<1 o:swllb 'lJ.lulisuNdla ~IIDI:J., nt~" i;.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm l'i.nc,

'Mlm!i Sl.Ivr"n.,.,ltili:. KlAel,·sJ.'Il[IJl~ (H'~ . .:gti3.),

"75

eovjek ko;! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ',Ul\;l j, da IIjegoYocijelo Ujclo, 1.,1!ko v.Lsi. NFego\le ruke n.:is!a ne tlt'ze, a s [~pru,ll £11 1ll~1 iZH,\ld tla S<'l.dI mlUn:zi. ani <rj oovje}!. i P]t .... 6o"'Jek.~~ na dYV,etll 0. tel'Ileljl~om l1JlI,!\:-clu budizma, A k(l ,ccrv,jek Uti drvetu ne od!govo]'], :zililemal'lije ,lJitaoc'I., ali ilLko polms.1l Qdgo'l"O'J"ilti, izgubll ce ii,,·OI. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe, l1ie,~in smtsao j.e poput ,Ollo'" vee spomeuutog. ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti, m 'wnijek';;lt;i, izwubljen sl, Zen viSe !'Ii;€: tu. No semo sutjeti lalwdiC}· niie oovo];no. Kamen kojil tamo stoji $llti., cviiet U cvatu lspod prozora SHU, no niiedan ad I.ljoJh tlel'az'iU'nije Zen. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}i Sl.tl,lljfl i rjec_itosl p.oMaju istovjetlri, 10 jest, gdje 1011 Jll]ek.lIl1.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f.X11 oLl:ik1l:1 isjave, Rae! d:otlJen]o do loga, tad.jjlnmno zen,

Slo je, enda !1J'.JiSOJlIU~Q afil'nt .. tivna iz.juva? [(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg, 1-10-8[4,,) .ieli.o orU~~1\iti t1~o ee bili s;ljed'e6i pogl~~v,iJ.l' l<aj-kl..lf'l-shan S;UIlOSHnla, P07.\',<I'O i dVojicll Syo!iIb, n~jlmliih l~~I1~~n pa im polmzujuci !If-I vrc ko,eg l:lI.Id.lsllcki. rt duv.lllk" ,oblcno [osi sa sobom. I"coo: ~ _ e Zov.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" .Prvi odgovO'J'j: ti .G n):ozc ~ • n.uz;vatikcJlu<id(i[i[! drveta," Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.ije duge Nlzmatl'110 o~;ovor kad drugi stupi 1i1i.!1l'i.jcd,liigano gU,I"IlC VI' ': (lrell~a ,dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no, [If1pusti: sobu .. On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f,e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k.fI" Je .Ii, OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I;!J&o£ut~l!a llJi.nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji.1i;u, no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen,

Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!;i m ,opona8an~l~ hilo !;;ole vrste, jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I, ve" sumo .. n.l'IIw'a., Zivot I,e ciinjenica i. nlkaikva, obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno, Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se, <l zastQ hi se ispricli!va.li stQ' zivimo? Zivjeti - 11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino, on.da, af:il:':mil.'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 ,,:voi vojoj cisloci kao i 1I sv .oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.

II NaIHHl.llQVOm SfIlnost.\'l.i:m 1·.::dJ)Vlli,c,i 8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S ,oirli:lJltl. s d~jlO.g' ~n'i 1;)1 0 tome d!Ujll j.e nwc~{,~~.

UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1.'oo z;;(Vud!ennl n!do\'llik<ll, I't:ce: ".i\.k.o nerko (lei vas ~noz.e· I"eel HeSLO da g,pam .jo:liliUl zivoHllVU, pustlt crl je." It!lkco nnko lIije~lI.UI):i,o I. izrel,ao l'.ij:etti .. 1aif'l;1'111mcije, Nansen t'ru;;l;rgne p.i'~tlmj)t razdo ... a ua dv(( di.]ie]a, tako z.m"'ije1~ okO]l.~avM neplodnu l)I.'epi,I.·.k~ o.ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje.g", Kaslli]e, Joshu (Ch<lo.chou) se vl'aU s i~leLa. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju, Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(lje sandale ad slam I, stilviv.lli ill nil glavu, izade.

~udjev~i ovo, tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i,icll1e, spuslo bi nm~ku,;;

Sto sve eve zl.l.aci.? Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K,tl'ivc veze hna sl.wl jrulje sandala !m !5]'lVl,~ Jostm.1 s prepcir~mjem,? Je li N<lil1lSCI::l htio bilHIH~l'eligi.m1:!tn j, n~o,vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~ ~~~ vllj'i bto budala $,10 je D.~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln,jc"i "apsQluJi'H:l. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I, pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' II "'hullea, Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli.m,o, zen je doista l)l.l_ka fm'sa, Ma.C1m sigUnlO nije hila. ubij,tlm. s n l~mn svrhom, Ako ie ij,edna od uifi.h zivoHnja ilmd u- hala po,stici budastvo, toj j .ma "'Iti to' ZB!s.igl.ll'l:1o hila sudbina,

Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil.<lO: "Sve s,~ stvari J!10gl,1 svesu na Jedno, na !it'll se svotli to Jcd~o?

• Ci[e.ljev edgover bij'.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin, dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il,i)vl1i~ku lutij~] k.Qja je leZ.mill sed:mt'l. ci~iIW,.n Ovc je ~edna od llA'lj:;.lm'j"[ijlli :~zj,av,akoju je ill.'ld lza-ckao nekl zen 'OCitel" (';ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~o se ~lnall"l iI.psoh .. unom efirmacl]o n? R.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i. ledllole stvari.?" Dopustl da upitam; Vjll':l'tljl!-S (1[1 sve stvarl postole u B.o,,,u, .no ,"dj~ [e ni~ovi) 1)1' bi".di.~tc? Jc.li cue u ,j(nsbIlQ 0]1 sv,ccelucko] hlljj~ni? Kad lr;w;~ dOl je Bog o,vdje, 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110.; ali I.e UJJoze! I',eel da on nij' IllgdjC', jet" po lvom ocirellell,ju B~)g je svepr!sl\lall. Sv;: dol> SJ:l.10 spuluni iJite].c.kIOIlI, ~le mo;r;r.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom, o'md(:vjlll kflkav jC.'lt; nri ga Itl'aZimo, posvud"" !:IJi Oil1, U.llijek OOJeU od.

1'7

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j .p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjl zivOI)loj prmci. sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l? I ne zahtijeva H O1]a u:vijek rreuetne i. n.''WP-i'u[Ii! iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni odgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' ua bilo koje pool (\vllena n1!U p~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLi sluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .• U strahu j boli, <Ijecak. (lokniia pob~eti, no m:~ilel.j ga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" r r e~:;].ik1l1Hm.~e je ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a .: ~~ svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a <:<1 svs s[o titreba,

U jed!l.loj s~,i;n"i rutrul1o: Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~ st nra zena ]~,oj!a je redens ];!.ud ~ Buddha, ~ ollLi i;ivjieSe na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OI l, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qg cd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~ dama?"

AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es sve (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie :iZgllbi.sp~ 'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l jit' d,j smorm popnt.

78

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ "M~ koji Ilfflril:~~ ad 7;e<li d.~)k s'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! usrcdt'ijeke", J.eilim. uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~: "Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1 ~. s,J;tTl<L Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a U I ]'lam., nije !!:i81~1 nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~o k SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](I b:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1 ilto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEld re6e Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~& !li.l!;,,~IJ:1 f!.ije llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!a smo poput {wo.g jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110 prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar,

Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:wei):'

"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl

"CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,·

Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel"

&iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rum m:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -. poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!"

90

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o uvidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,i as je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl predmet ravno U usta bez .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1 je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.d hl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I Z(~lI. ptsea, medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111 sredsrvo u tim okolnestima, 011 C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco [e to moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se "Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samop~'onL:'1trru'1~u. DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:ooje jc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,

Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t) pitali s[..() je Tao, {tli ist:i:n.a

01

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno postojonje ,PNlI10 povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_ 1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le: - u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\I je-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11 rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosn je]~e_

e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I. [spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,

TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiH s lH~. niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i stQ' 01] jest, QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~ drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j "Ne znam."

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]:

"Slo r-ad:iiil (It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,. oml~1 II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y 1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l; 111..0 [e onda Utj koji: 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. ' ... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

C;u' Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l:

D<I:islli joe dos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~, Jca~n o~ carevlh Silugu re"': "I flis~'IJ. je ZilVl·51.0 s vropovtjedanJem~ l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,lj govern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!" Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~, prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLa zaisto;Jj biln toko zu ... lus~\jnl:lI.? Ako je tako, sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~.

;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! Strije.lo se UdV{ljila odJ luka,'

R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'i enoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulri-

jm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort; "Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i "Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori Yene, "nls M1i'I."

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm.

ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei."

1 • k 'I 1'. .' t" • ," . zena!

J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. kako ra .. o razlu"J:lje I, isunu .. , .....

'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli. [e znael ne I'MumjeH je; lalko, j{~r ne 1'<lJZUnl~et~ [e 'znalSi rU!Zumjeti je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju.

Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava ap'~tl·nkcije.

91

DlihlD!e.sI:a:e.l_jc r jezliiJue rigL~'e,. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog, Suddhil" du~n, Beskl)Jlucnost, Jedn.o j sllcmm .djetimll, One au, 11Islval1, samo I'lj6.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome, one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1. Tako smo p;jjmo .. ~ni d.':) llvijek budemo na oprezu. flec.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad izgov(l1"iA, rije(: Bllddha. • Ui.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll; to i Buddha," IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh.e i ne ostani tamo gdje an jest." Z;ffiI'1;} su sljedbeilijci ~e~ul ~ako ilepl.'ij",tcl.jski ~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm. Iljfhov Gospodjn? Nij" I.i on .I1~livgfi stvarncs; budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg,av.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl.ha. Vee mrskost Ve.Z,nll:! UlZ tu rijec,

Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI,ja 11<1 pilanje tko ili. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il;dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-e umeve od S:V,Ul mogu8}1J ~~RN"k<t j pil'h']es;1litt.l kat) sto SII rijeCi,ideje. 2:eUe. ud. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas, Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~:

"OnAj Imji je iZI'<J;(Jen O'd gId'ne i uikt'asem: zlatem," "Cak ni llajlbcli~ umjetlltk. ne moee aa IUlslik.al!." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1.1 Budd!hinoj DVOI'a:ni.1i "On luje Buddha .. •

"Ivojetme je Yecite.·

"Sasuseno strugalo bl<lta s cipda,,"

"Pogledaj kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i vru.Oyt~.'''

"B,uob usov gaj lJ pWl.oiju brda Chang-tin" 'I' H]{ llog]'1U1) i po] IUI.1<1. ii

"Usta su vrata zakl.e:tve,,·

"G'Je, valovi. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv.li." "Pogleds] ll'ono.gog magarca kld\.Q ide sep~ljllcj,,"

84

"Trska jeizl'asla kroz, uegu,"

"EvCl, Ide i:ovjek s nlzr.lt]Jeimn prslma i razgoll- 6e:nin1 ]logruna."

Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga. kaje konstim II O,Vlt $vdn,l, Tern.eljHom, [SI,ISlffV!]QJf.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz. vnostl dobivemo po,pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J,litaJ:!j,u tko, je Imlillm.. ekj od gorulih odgevora fm. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci ;Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima. 1:<17.ma,l[·<I!Ilja . Drugt, Clui se, zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall,je.Lu ili !><I. samim IJi.taOQell1 .. Mogu li se :ZM uCitelji koji. ci.iljn tilkv,!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l.Iiill.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l,y .. Il.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii izgoYOl'i.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto, ~ili [l'(I:"~vlli~g;ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm ,(]1'I;~,o:rn~viedu i posta] prekrasno providan,

Bud,uCi da je pl·akHc.m i Jzravne kouki-etan, zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill.i 1".ijel:i.11il1 objaSll,ie:nje. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi.jek k]'[llki j jez."'l"Ovili.· zenu uema nie g preopsimog. llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl,~U'~'tod,gMmjOl!.

darae II gong_il)jegove 'l'fbr.aaije shiede trenutno, Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti, :Ulfllo [ednn ll"eplaj i. proll'l:a§ili smo z:auv:l.jek. Zen, seepravdano uspOre~hJlje s munjom, ,Bq"zixm. rn (luUm, ue cinj Z'eTI. Prtrodncsr, oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina, svojstvo iz~"aZ.·lVania samog ilvo!ta, oJ:'igMmlnOSI - to 05,11 slestinske zmlcafke ""ella. Zato llvi.jek moramc hili Opl.'e::m] ilt!. nas ne Z!J.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc,i do SI';ij zenn, Kaloo te!lw i V/,l);,~VO' hi bilo pnknsf.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10 i logt&i, na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D,uddha.aJ.·<Jivno, sve do,k, su dane kao odgevori, one SLl: lIU,lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib. mozemo ZIW.t:i g:dje U'iJ12;ili Buddhinn prlsornost. lO, moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l,il:~YP. prst, i da ui pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e,~,ec.

SIjedec 6e mozd<l bolie pok.iiZi1ti da zen nije oblilt pallt, - Izma, pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH.·110Sti zvanom Bog, i m ill sllcno, <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillH neovlsno <0 svojlm mmnllest.'lcij~!ma. slvai,'i, zen p- nest,Q vis" od loga .. L zenu [Iom,1 I:njesl" ;'>;,11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1I i vnleme, AI! fiiozo;fiju. je lal.~Q{ie]' i IlNlniJesladjn 9;ivotllc a'li:!:ivuosti j, zato ie se zen nui,no ne kJmu. Kad U1iU rilozof [lod.e da se pX'()lSvijctli, zen uCit(111 ni.ic [Ii!~sklon tome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l;'llU. Rani,ji zen ueil ":I;i hili Sl! ,1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz;vallinl f~l.oo.:Orlll!n, u ne tako ~lesll·pl.iivi kao ~l sll.loajn Rinzaia (Lill-cili, orore 867.) ill Tokusana (Te-shan 780. 865.) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO, 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll. ~:nspravc DaijUfi.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena, a .s<lSI"lvljeno i(~ 1I OSl[])OI!l1 (il.i d veloJ;JI'l) sloljetu kad j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI.lOl.11 sjl.tj'u i [edinstvenosti, .Redo'li):ik, up1t<l. Oaj jlla;

liP: Jesu Ii riied UlI;"I?'i

"0;. Ne, l"ijC! tj :o;1,l jzv nnjsk Q,l~oll]osH (jail, yell; Mll, Ylu~n); one 1n..S.U Um,"

~P: OsiJ'I'D 11 izv <llljsltirn okolnost i I na, "'d:je U,'e'l!a 1..1.' atiti xn?"

"0: Ne pm,l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l. (To ~est, Um jc ~ ~ rijeCi 111,[1, uli se ne s~:rdi· poistoY),el iti 5 njiflln,)"

!lp: Ako 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima, slo je ':m?"

"O: Um je hez IikOili i oMi'ka, Istina, on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima. On je vjecno 11lil.·1lt1l. ~ slobodan II SVOIll dj, 1Q"'I.'lIljll. 'PatrijClJ;h k<ize: 'Rail spm.::rw,~ da . m !lije LJIII. tad 1'[lzum:iIes lJm dlj.egovQjfpelovanje,'"·

, [);lljJ;h F;I<./1'. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom, bio j" LL{"nil;. M"-L.~I~ (Ulfu'O i',IJ;6~), N~o!"a ditto lro;e se 1I\o~" l}r';;ves!.i km) -R"S;l'!'~"o 0 ."~'tirll i';Dlen~d!1O,o; hmlr:-np· (" A: ·Ih'il.~i"" 'tl. Ilr~ f;!<S ... ,,,,, 'If ~uir!~" ,1I1'<t.'·.:tli,,;{·) ,I d\;.~ ''-<:SKi! (["Ie gl~.\\'!~ "~"r'li,j Z':-Il~. LU MLiirSnjelll l"~~Ull.tij:",,~afljj._ ..

:9'1

Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru.".i. j:~ Omnnap:r·u"o.{11. iln Dhru·mil.kn,ya. Pod takoZV!l~]jJIU Dh.iJ"mmH ~lrnisli se 1]<), Um svlh Mf-<l. K,td se li.t~i[JQblltli; pol:mCle se sve Sl'l'(U'i. Rae! Utn nije I:~ol)lldeli, ne.1l111 po bud'iv;mja i nema ]mcna. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw.rmrikay{!, .,Hlillna po s,e!Jii bet: Qbm~j1,. pcpmna pOjedina,ene ()blike premn o.kO~:!'l08tilill'l<1., ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI, <Ii drvo sa ilHim. evietovima samom P~·ajllom. Da je drvo [M"lIjUoJ!, tad hi. prajna bila neosjeUlno biiee. :[).:I jc b'mlbius Dhru·m.1I~,~iY1lJ, DhtwJ:nnlkitiy,t!)i bila istu §to :i b~.~j[{-,~. AI.i, Dhru.·I.IMlk.,!ya PQstoji, PI·».j!l<1 postoj! i .kml 11e;m.:fl drvera Ii CVa~]'~I:tili .zel.enog bmnbusa, U protivnorn, iK<1d Ill! covjek poieo mi.!OCUml hl!J:l1ibus{'l, l)ojeo b~,i sanm D!l.a:rmak"yu. Ovakva v~(h!J:lja stvaruo ~I]isu vrjjedna pr.'.Ge. ru

II

Out k.oji su 1~,'oCil,and same p.l·ethodllll 1",ISl)]" ",'Ill,) 0 neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:;,1,0 visoj' ~lfu:maci,jli, UlO.gU zaldJtlcH~ da je ze]~ ~!iest 0 ~lfrprisl'il])1\fullO, n.~~o d!alek,o 0(1 n(lj~.eg obirul.Og $vru",oc:l:ue'i'Hog it VOtll, nes~,() v~;lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj.ivo. Ne mll:aenw Im ?,[i[llje.l·iH ~nitJrc li 1_0. Zen treba, d<tli;]e .. 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke, pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie.t;ivo! je temel] svih st 'if <lr~; IliJ~~f, ne m(!.~ebiH i~vrul ~1!jeg<1,;. Sa SVQm filol.';QfijQI11., svun tlaS:ilW! ve~ik:iiu~, ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie.mo pobjeCi od ::i;~VOl<l je:~' gO'! .UV:iJIlO. Dill ko ji pi ·ol.'J.ai]'t~~.u .zvifc,..;de ip.llik hoda~ll pozernl]l,

~to [eouda z~!,.kml se svii1!ll] L~6in~ Pl!"!sl.Hpil.cnn?' Joslm (CilUlO-chou) pe.;k!OIll !1p~la nevog red.O'\lntka:

"Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(;"·

l\·eco·vnffi. od@ovori: "[1<1, gOl>pOilill!~, j~o:tm.iI'

Nato uc.ttelj l'cce:: "Uzu1i. !lllil.ctl c.a.jla."

Kasm.je, (k~~g] l'edo"T~iik dode i ova) 1111.U UpUli illl.o pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj;c iliad prije?"

- Oval pu~ odlg9vor jeb'io snsvlm S~Lpl·.Qtaal "Nis!li!:)[!

m1k.ad bio ovd.je, gO$podline,,~

SMri 1:1i'iJite.lj, medutim, oc]govori isto kao prije: "lJznn s;:J1icu ,e!l!ja .. •

f';'·ru.tQll ~oga, Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) upiln ncitelj!l: "Kliko to da jed;nako tilH:li.i!i ~<lhC'l C<lF~ be-z obzlra 11<1 to !Lto rooovn:i1t (,.QgovQri?"

Stf'J'j \,'lc:itel! ~~".ikile: "0, lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es;!a etlasove "Da, uejt.elju.· Nato Joshn recc; ·"UZIl'l!i. saHcl] filii;'t •

Jos;i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1;J;J.I)ronicljivi~rn zen uci1:el);a za YI'i.Jmne T'al;~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio. 1\m:l~ dIt je putovao c,tI~ ~1 osnmd.eseIO)· hodiui, s dlf:em da ae Il·S{IV~dli, u .ov~adayajllln senem .

. ~ . . . S '. '''. bWi

~.Jml·\o je u ste i dvadese:t.Qj godi:l.li . ve njegove aZJiJlve .•. 1':

SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~. -0 ~Ije:rr.w j;f~ .';·(~~:~O: "Nje"~O'\! l)(:t! sja mn 11<1. nsnasna. i! neclOivni~. kOJi. je .~os ,uvl)ek lne p~1p'r..r\!~J:i!!, dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu,

Joshu rece: "Jest li vee dO'l;'u6ko'1H~cQm

Rec]ovl.m: OO;goyo['I, i'Da,gospodi.ne,. vee sern dOl'Hc:.kova_o·."

"AJ;o je !<l.ko, 'i1AQl?edsv()~f; .i'Qs~tcle.· Ov,tu&e~ ljeva p.l"iul.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll,vni.kn OCl za. tsnnu 0 zenu

.. Jednog dan .. meo je (IvQri.8te kad ga redovnik upila: 'in $'i, htl!"o mullm' i svet ueddj; red mJl, kako te d;'I. se prMi:nil nope£! s'~nplja n i,V01Tl dvm'ijlm?"

Ucrlel.i ~'>ece; "[}ohlZi iZ\lilJIl,L"

... lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.H su g<t ·ZnSlo OVO

89

~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai;i.IIII?"l" 10 [c Od.g<Nor hic: "(;:\10, JiOS jedna ~e .• tiea p.!'asiJle~"

" JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10 jellJlIl od lanlio.sll_iih .z.ml.lnf;nitosll. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita; "Pdje n~k,og VI'emCI],'! euo 5;11'1"1 Z,'l[ V .. g: slavlli I.~am.ellil most, ali tog:t ovdje 11C ;;r]rtiUl; vldirn S'''IUO flasku."

JOs.lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku, <l nel{<tmeni mos~:)10 "Odie Ie Qll,d!1 itaj 1(i1j'nelli most?

"'I' ")I'ffiI'O si ]J(I'lf:sao preko njcg<l," bio i(: hitm- odgOi{or.

" ,. ~edllom. ch'n"'om. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za

l a] _lsli k~.mcm most, lljegmr odg()\lQl" b.ijalle; "Konii "<!l pn:l.l<lzie, .Ijudi ga !)I"e]azE'], ·v.i g."! IJl'>eJtlze .•

Vidill1,(} Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:,'.I<:!1 I) ~hi.('llim. stvarjma 1l z.ivot,,_ i pdirocli? Nem'i. u IICCf'g clul.lOvnog, neceg slo vocli do pl'osvjeUI,(l]!)a reltgiozne du~e? J.~ Ii zen, Q]ld~l, prev]8:c pl'nldi,can, prC'Y.ist~ obii.:aJJ? Je I~. lopl'enagli silazak v;rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il. do sv n!(~(.~~evl~h s.t:~'~'n' Pa :;'I'f; uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua to. NIlllMll slaple !Zgal'~IJ na .mom ::;[oru. Je 1'1 to be;:'Ia"'ajlna sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli. Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I, tako clll;O dok poslo!!! p.njilm pmst(lI'o1. No" :r.j'\i'imo, li nil!, uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu - zvanom I>roshll'? Zen hi . mjesta odgovm'jo; "S .lz.gill'<lr!jcrn mil'i.S~)08 St.ilpl'~~a C:itav.j! 11'il!)/m izg<JTa, Joshu ovo] ,§alki pIes, I mol' ke 8u'eu'. !:§,:ve dok, ~ .. "ovJ-ek S jesl,Ul l"OSIQr,<l. i ,~I·emeJ~Il'z...E.Cl1 6e s~dJ"i:!I1j ll<l; PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i; los,e pro odB odmor, Ilvoj S1m j. m'mU"i·m i tvO) ¢.it,WTivot je nmlspkh,

if:rOl'illil.j sljedeci "{IzgovO,i' iZJn.(~du '{is,llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y,Hi -shanj, Kl"ujelll S,\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo, ko~i n~ce: "Ni;;;a:m "jai:o (1,1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo, !lto SI I'ndio 1.l1li10 dol!je?"

I{YOZ;Ul (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun kQlnad zebllJlj~~ i ZW.I'SIO sa sijanjem prosa."

PO

Yjsan n'.c[~: "Ond.a nisi l}O'tNllio !.je!,o."

ud a ie blo red na Kyozanu (1m pilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i, 'li preveo ije\o?!!

"'Jeclrull o'I!J;J"Q'k, dnevno. 'U dobm' san l1ocu .. •

Ova je nzazvil.lo Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi.

Pfll.t"<ili.o lleto."

K.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr.aie. ~s~~:n~! l?I'e,-b>J;I.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .. ISla s' stvar moze ]'\1:;6.1 i za zen. ~,~) I,~ne (rutin ;fl~e.~s,.e__;glQ~ na.jlnan~I!<III~~l.--(.l...l1:,e:liliilninl.""apSI:.I;~Cl'ill)l~ I. llie~i(:kJlj i..,tanc.."iltlo.:sti. dok~ls.l.iUa~zel1a_zru~ta _kd] .'~

onckm:ctl1un $lval'imil.~valtodn 'lung ,Z;iv{)l;1. rtcdOViUI( tl~)] ~a tiNMla: !iV,ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.j~iltlo ~ V(l.Ut.~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!, nonikad ~m ni,5.tf; dali ni $!Ilt.nju 10 en, M (lHrrl VOO ,i.nJ.;~tjle viii~ l"~lI]~ij.I~. "anja!' Nfl ova je lI.an illj d -j odgQvm': "Killko 1.0 11lISl..iS .• $hl~ mo]? Svako [utro me l)ljrz.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones, ~. s<ll.icu ca.ja. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.'I"<lllil.n i. ue iIi).ivmu]i ispiJ~j\H':i j;e? Osiim ovoga, kakve jos peduke ~em.od mene?"

Je Ji to zen? Je ll to iivolno I ... kustvo koje zen :tcLi da unamc? Zen :!lje.snLk.IJjcv;_l:

Kalt.o t:ude~no ~le{)I)"icIIO, i kaI,(J ~t;:)I:I)a:ni1]iuCe je ov.o! Vucem'!l'odu, nostm gorlvo,

!tad se zen m·o'man'a. k110 ri,elogic1ln i ueraeionehm, boj<lZljiv i6illltel,ji se uplasei mozda ne ~~I,e iJ~lali n.ik~ikv ' veze ,; njim, 11.0 sigl!.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn.o praklicllm.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ kO~<i se moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U.p~. on~J mlerl u k,ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.'aJk:lJ(';n[JJ SU·MU" ne smi.jelll!o prev iiie HfI.gl.asu '{ali ~ l~eg;QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t,eZ;u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt, 1).[1 bill nm-:I,'1Jje pokazae l~"ruif} i,e zen .jed.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver, .. I ~ljsto vrijeme 1.1;lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1

[e odJgoVO.l'. U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1, jed<lll1 dn'''i IICiIe.l~ komentira; "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d.~~go evdie,"

Ne Sl'l:l;an'<l~ Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll ad mteleklualruh sl(}zenosU, sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ;]r~~. (Chung, un.ro 775,). nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J;; all~

anga, koji je ,0l'ii,6;,[1\'<l0 zvil!i s ... O .... slugutn pUla ua dan, goyoret.i~ "0, mo] S~~I€>O; [li,oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~, gospodaru," KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO; "MiP~Uo sam da SaITl ];1 zubhl(ij g~ecle 'hebe, a!li (.i S.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene, ;!c Nije Ii oVO d;o'VoJjno 1millO'StuvDO, - semc zaziv;{~I~e. llekoga fJO tll']:Bl:'lll!

c huev po.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke, 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll .IHI.Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl.vru:i u 2iv()lU, Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu, pa mOz,ell.lO vidjdi Kalil) je zen trezven, . njeml,). l\lel'l).fl rnist~rije. Cin.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ,'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$; Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve,

l\yosui (.Li<m,g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma .. ku, SlllVl'emenik Rinzma), Kad ~(j M<rlyokll IJozvao: .0., Ryosui!" 0'1;)1' edgovon, 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta, odgevorl ttl puta, 11 uciteI~ reec: "O, li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto .k parnell. Tad je razumic zen i. ulzv!lI;:lle:. "0, uCite'lju,. nemo] me v:i.i'e .zlwm·.avali. Da nisam do-sao I, tebt, suu'C i sastre bi me mlav z.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc.kol:i.cuu. b:t'!'l,ce redovnfka k(lj~ !;in pro\l'odili vri] me 11 sW\1)ot>Hwupl.'ou.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQ znate, ZIWI1 i jll; '''Ill!. one ~to ja znam, ndki) od vas ne zna," ..ije Ii sjiajltQ .slo je Hyos.ui megac lakvo !it.o izJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje. uCitel~ce.vo.g poz,i n?

Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I;U no prije? Mogao bib mlbra.~ati ovakve zgode u nedoglcd, 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s.la\i;en uili Je to znanost kO.ia zahLii. va najv]se u.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle, lsttml i snagn zen.!! cinl !li eg ov.! [ednostavnost, i:l.n'<IvIUlsl: i

II'ie.l!

·z ~I~!O l1e?"

"j I' 1,,<1(1 .i:l,du n e ;c.dt ~"- . I

• :' J' I., vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll

stv aruna i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu. Rad spavaju, 1'1 spavaju, vee anjajll o usucu i i ~dn(jj stvad. Po tome Oil! nisu k<lo ~fl. '"

Nazov,emQ li 7£"1] nalu.I',aljzl"mml, 10, [e zbo .... stroge steae \I nje"(jvoj poe;a-ciini.. U tom smisllLl, a ne onako kal~Q' ani l';l!zuzdm:tii to vide, zen. mozcmo Qznac.il.i rw.tm;'illizl.lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e, nji,llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni. 7. n, 1IIllSlIp.I'Ol, uti" a [I ,sil.vrs,cnoj :slohodi; 01.1 je sam 51<'0.l gospcdar. Zen nema "prcbivrui§l.:i",. da upoll'ijebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l.rnil<l siurt, Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte, 0]1<1 je sputaaa, 'Il'H\cniie apsolutua, Sljedeei nl.zgQv{)~· ce sigurno o,bjmmili oV'O sl.;I.j;J.l:iSle,

Bedovuik j:e pitao,; "GdFe je pl'l),bivaliste Ulna?~

u Urn, " o[lg{];vor~. Llcitclj, ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama, "

"1'ilo se misli pod "'dje nema prebrvan] a '?"

"Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predmet U; tad kOl2cm.o tIn lrl'eb;'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.·

"Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll.?"

"Zml.Ci ne pl'cbi il~~t.k@b\Wa.~.;rla pestnjrulj;;u i i'!;pos.toi~_!. tlm&li i, n"[at~J;;jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU

<-......:........, "'''.'' k '

m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm.m, III u spor;o,IU ill II nespo 0JU,

Tamo gdje uemapreblvallsta, to [c ])l';i,'VO [ll'cbo,vnWUe umr:l,,·

SePI10 ([bm::h-reng, 822-9008.) bijtJllf: jedaII oct llajsl',e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il 'U p(l\'iij,'eS~i zen;:. za vdtcme T'ang OOI;,l;.-9luje, K~lzu da jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasilw;v mh zen poltoda Ni'Bgo'i' a ~.e it:!ej!'! bila S:~uiitli nf~ jednom ad n n j[l r eczn~l:ljjlh. if najlezih tnjest,illl samostanskom ZivOl1i - to jesl, kao kuhar - .'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio, Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil.lll: "S,\o si to I)OSU"UO pod

7. peglavlle

SATO,RI, 'ILl ZAUZIMANJE N,OVOG

_____ .. v - -

GLEDIITAI

Cil,j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl.a. z:u 1)1'OlI,1,atranje 5t~$.[lJW stvarl, A_ko s:i irnao IDWI.ikl,l mis.lilii !ogicno u sl(l,1i(]tl S pravdlme dVQ~losti, rije,~:i i.h se I rlou 6eS blizl.l gledista zena, Ti i ja ml[yodno l!ivl.l1lo u Istom SVi.jf~ilU. ]]0 tko m!iJ~('t reel da je stvar il.Q,ju popularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf),luo cui u il!iliC~I. 'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu. 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1.ubok j.'IZ :izt1lL'edn (V0S; imog iSpijlfmj,a. U lvo'!:!'1 li!.mo2d<,.lUlm,1 zena, £10k j:e !,l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ;.,: __ ~l_l1a. azXQg Z,.UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1, a j~l SOlIll.Az:EjjI,H )lj'E:gU. TillHl LlSlVM'i nema .11i.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.edistu z,;na, izraz "novi" p~~jJr;JU!dno iz]",!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anja Svijel;;I, no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik

oll strane Z nfl. -

Ova zauzlm . .I.IIje novog glIedBlf. u zeun zove sc sa!.ori (Wli nil kilies'korn}.a njegQv gl~golski ohlil{, je SCJ IfJ/"U .. I'J, '7., l:lle",&1i !lema zena, [er 7.ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl ,satol'ija "' .. Sm.ori se moze del'inil"ati 1{11(} inluilivui ~lVid, Z<I raz.mt:l.1 od i\1le1ekmrunog i logi(;kog razmnijevanja. l{<lkvtl. god da i' d flnicij'll, sator; znaet l'<llZolitrivf.I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie.!lOS u It.ol1[uziji dmlli.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~,C]bOllfl iclilll da sc Nl.atel.i zanuslinad slj,edieCim

I O,'mj """i1imet .Ie L'llllje obrM<::,. u z.'1< l~.,m,"'" " sIr. :l:1~-O[),. I:....".i U It ()o!j ;lLI' .. -Htil~;';,

mMd'o (dosl.Qvno. "pitanj<:. i odgovanmjeii), t{oji 6(> -e lla(~mTI 'e, ohja.snUi: mo~u lvrdl1ju.

MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos.hlU'\ da "a pO~iei zen v jeri. . Cilcl) l"eoe:

• Jes] ti dO.I·uc!wV[I.{) ill 1I[1ii?';

nUa, l!.lcitcfju, je:s.u'It," (ld._govor·:i redovnik.

~hii i Of)f>J'j svoJ'c :z~dje.li.re," bio re h'!!nutni od"'O\!Ql".

[ • • • ,0

. ova] lie :S~'II']Iet smiesta olvOl'[Q J',ed(Jvlliku oc:n da Villi istinu

sena

Kasnjj.e~ Uunnon jc k.om.enlirao odgovor, govoreci: "Je Ii u.?~o) Jo~UtOVOj IJri.m.jedhi bilo .k.~lk.ve posebne U[IIJ,te iill l1lJe? A.ko Ie bUQ, koj,', jeto upuln? .A)I:,o je uije bilo kOjl j,e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU.;: lJoslig~lO?· .I~s kMllije:Suigllfi ,W Qdgovol"JO 1"):.;1. runonovn ])IHmja: "Velik..i Hcitljj' I n'I1110n ne zna Ata je-sto' edntle l'I.j(! 0 .. k.omentar . On je pot]JUI'lO neporr 'ban, kao da shk,as U(lgc z!,1liji ill bnKhl eU[l~llm. ~~*. s~ vi.de.nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g , Ta] rcdovnik koji je, em) se, pOcsli.gao satori ide I.lp.~Kao r-avno J)QjpUL sU'ijeld'"

S:l~ II) sve :znaci - Jcshuo II p'r~mietl ba .0 pr <lnju: z(Ue!i ca, l'e(lQy;uIl.ovo :posl.iz<lnji~ Sal'()t'ija, Un'llI1!O,IIOV{:' .'Llten~l1l1ive i ~~ti.gmlOv,~ smfdost? GO'\'<OI'C l.l ani jedall prot]v drugoga lh JC to mnogo vU{e n1 za ~to? Po meni, svi onipokaztljl! u ledll~o]~ sm§en.l i )'edt:w nik nloze t,Gi. bilo "dj(', ali n.j('gov sator« Illil('! bez svrhe,

l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam.anh!l!>' ::;utl' . Suzna\r:S.i dll. poslojt ndto kao slo je ze:Il.!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek,o"Vu c1l:\SlI, mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil .. pOllci cv oin uCenju. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws;l;vaju(1 prezreti zagO"neUm zena. Ryuaal1. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau." R.ytlla1'l up~di ,S"vijecu i IU·uil je Tokusann, OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH ,kad otljeLlnQ,m I\yulan puhne i 1.I~alS;i svjerlo, Ila

sto se Tokusanov mn otvert, "

IctY1ul.ln,ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog

go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu), kad I_l~led,iil;c ja'1O divljlh "usak.a k~J;,o kttBasCl upi'ta:

It5W .ic toO?"

"Th sn di.vlje "'iliS]!,",!i. \II

"Kalno lele'?" \lOdildje1e &'1,!,."

Haso nagto uhvati 1:ly<l.kllljov nos Z;lvrne gll, .olrl.izel bolom, ny;:(lm.jo j:lOVik.1: "Oil! Oh~1!

l!'JasoO rece: "'Kil.~e; d1a su mllenje.le, rili Sill 5\' jedno ovdje i,QS Qd ssmog poe tka."

Od 0'10" se HyakujoY,a led~ .. ovlai:ise z[wjern. lmao je S(ilO,1'i..,

Post.oil Ii ik@kvn vezaizme(l,iI ]}I·a.nja zd,jdictl, gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.l1ia 00 s 0)1)1 M {)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo, nom; A~o nema !:I!ikillkvc veze K;'Ijko su ouda 5'1'1 d!."l5h d? spoznaje ~$t'lne zena? !\..Ito, [,Osno!! VC'L'~. l'Oji~. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~a na

st;V<:l1"i.?

rod vod.stvoull Daiye'<!i ('T:,\-hui)'. velikos zen ul:itelja S~U1? dilillSliij,l'l, livio je n,i]iwni1 <lV,lIi Do~en (Tao-,:Irl'ien,) !t0Jl je pro" t';(j u'l]lClge .go:l.ille 11 pl"()~ll;antlJu ,~e~i'l, •. all ,~Ol~ (~ot~~ ma.1l ni.je otkrio nlegoove. t.aJlu,:. ak.a I h Je I. bil~, ~1O je pI.'.illono Qbe5h,\'ulil.'en kad sn .g~.po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj, .gl'.ad., .Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od.in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i;l. Soeeu rl'stli;"l~~yum1.), [eden oel brace I'roovnikn, J'iIIIVlSe ~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~l OU te 11(1 ()vw-n put,ovooJu ~ tjI,Citlil ell za le.be sve :!ito IUQ· ... iJJ. Nema l'ad?~< ... da lie nastaviS Sa svojom mooit.adjorf] ~ak i dok ImtU!,:s.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jn zagonet~,e i.:ivola .. Pnlal.e!J r~ ~':

"Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu, 00 i'O$noJt, ~l. ke slvari u Ito;ima U ue "!lO .... u bili ni. od kilkV(~ pomo&. Za

I!jtih se moras ssm pobrmutl. II Doken izr-azi 0djn da S.I1;[1;] Ik.oje su to stvart, Prijatdj lTUI !'ceo:: "N;'!: IU'im,j(~' kad sl '",~adan iii iedml, rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n.1]YilIi:UH !l,I'ojzelL!(liil{,:, MmYls !iruin za ache jesu .i piti, Karl se icli:[. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe, jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel.lm'l,"!ClCi. [\ii'tko drugi do ! i. sam neeo UQs.iJt i, tvoje liJelo po ovoj cesU, II' Ova] p~'iiateJjski, savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io, lstlnu i ,koji. [e sad bio, 1.1\ko ushicen otk.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za,v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l, Tako ostavi Dokena <111. smn nastavt putov!l"E'lje. . rur,QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan, Daiye na SVO:in puiu niz planme, lucajllQ) sretne Do:koC!illl'.i i snuesta 1n'i,m]fiel:i slj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve,.~ $w je 10, dopusu da pit.lill1, slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet?

I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang).

OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l) toji je bjQ stm·.iji u6eni:k. lllyalmjo,';U, YiSill1g1t upi:la: II KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk.ojnog ucitelja .1 da si lZUl'idno itnteligenlfl,u, ]laz.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte.lel~llllalni;m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili.k(~ korisn. No, sv~}eduo mO;'e$ Inmti uvid u is,U:ult z lilia. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l;lllja 0 ~t1i1ll'anja. to jest, v~d,enje SI'O,g vll1;slitog blc:l!, pr.ije Il.O tto su ti I'ocl!~lclii dm'ov!:ili zlvot."

1'ako upltan, [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj. POVU1t<llJ' 8C U SVOJtl sobu ;i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n;ihovog' pokojnog tnci.leJja. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~.I~j (lcllOJ ]I!l,l{ keLi hi ftl\eds,tllll'"i(l k<J.o,sVO'Pt: vi,(let]je. Vl'alLio se k Yismm. I p!;'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena, 11li1 YiSill1 odgovo!'i: NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti, i. polm!><l,liU ~ i to. l~f]nm, iilntLo hI l:w,UiJ.;,u 11~[I],i!l me ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.~nju, Omn toga, SY{~ slo Ii mO"ul'e6. ~. Sru.DO moje i niJ);.<1d n~ moze hilli hoJe.," Kyogen Je bio 1'~'tocanJ,)1 1

smatrae .ga ,ic neljllbaznit1l1. l\QJ]i-l:(;no je oclll'ubo spaliU $V~ svo.je b,ilje-Ske Imje, elni se, nisu bit . )1'000. k<.tkve pomoca ~]je;ge,"(lm duhevuom blagoSl!lltjU te, po" la~e~l:, se PO,tPlIJ10 iz Svijeta provesti osLaLal, &ivol<! u sanloCi, z~v·a Je«110- ;tavnQ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima. IisUo je:, "K?i~ je li:Ol'~,S1r od 1J1cefljf.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q, ~.~~I,jl~l.)e~l l k.Q~ je pn!ics,l.ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik. OpLel.'eeeu misllu kako dl. Qvlada:m st v rn'ima pl",ecil,]bokJitl1.a '<': a miSli. I! NrlipnsUo j e I'isml<l .i ~Z{;radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce .?l1u.a, Iml'~-, dnog u6il.eJja u NruJ"yangu., Jednog dana ].e :rlt.! V101{Qil'OV i meo I~O kad l(ru:l';u~nNc koje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~. ['ie.oeeki"-'Il.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ..1 udareem l:z~?aO,Je njeio,," IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i,ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca,Pitll.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W,lO ,jJos~m~? je 'P1'ovidno, Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I.'odli!~cl,ie, Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>..lld, Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li, i,@;r jie sl1'1/,~ti,o d<l,ne' b~ ,mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb,lzan ohj<l5nitri I:niU stvar,

MoZ,e li :se zenobj~~sl]m. pit da UCIH,:~j moze [)'h,ji1S11j<1V',11~l,jmU voillli sve s,V'oje ll~elliike do prosv jeUj;en{l? lc Li UIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog.ute iUiel!elt~mdi.V;1 rul1lliziJ:~ni? Da, t 0 ~~ i6hlSt~'O ko~e lil!ik.ukvo obii[!tll~jeuie i]~ ;'(J'gllmc,n! ne m.oi.c preniietl ili'ugima ul.\.oU]k.o gu p,olOl:1.j~ nisu _llr d1~dl1Q doiivjel.i.. Aka'ie w,!on' pOd.lOZ!'l:'1 a~!<lh.zl ,11 sn'lil~~UI dll~ ~II~O j'i'osl,aje savt§eno jasml d"nlg,om.lI.oJ',fl;;lIl'iik1fl? nJ~e (lOZ.]VIO, la,i satori neee biti llikakav sat.QrI. Sa/~OI'~ pr~voren. II. PQ~an1L prestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1. zen IIlI!. 'lDSlV~ .. Sto""iJl sve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ],I :snnslill »odllke J:e l..ik.~~t1i" preillO"liti i]i pokazaH put t<iJm da. Qo,,!eko~a p.~,nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu. S,ll)' se lice pOS~l~~l,I'<l c,u!)~ I. hvalanjn :s~~ne stvari, Ilg {:ov~,ek IllQrn. 1L~~UUh ~lasUtm~ rukama, jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.0! I~}eg<l. SlO se li.ce zllalli;_~va, o[li I(!;~e p(}5Vi;~da, Krn:~. ~e ~01;'~~q_ ... : tJ!lr~_ Zl'eG za S'(1.ton. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l. Neru hhlIDr-(IIli, z~l!k, !l-eJ~~go"j:etm,p"'imjeclb .. , l)i]~ka u c.'V'a;tu Hi bezna-,

1,01

cajllaJ ~,god!l. kao p(lIsnallje, uV']et j'e ili prim"", I:~~ja ~e 'Oil.vQl"il.i njegov um prema S(UOl"iju. [(<like SIC cun b~zl1aciilJjni (log,ildaj JU"o:izvodi Ui;.illak. koji je po Vflzl'lo:ni. ])!)t}nmo nel·~lZmieral1. ~~"ed .. rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J,je, Svj uzroci svt qvjeti z,,! sasor; su u umu, 0])1 SMl10 cekajl! S,azl'ije'v<111ie. Knd je ]z nekog l·a:zjoga 11m spreman, pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?;'VOIlO I I:i ~ sn't~~ ~J'::1.CilS u svoj_ 111."'i'~bHll~ dom, 10 jesl .... 2,1;.!ill"ivas -"voie .11!'UVO ja Od! snmog poult,! m!lta, ,Ii lie Ilij'e skrivalo, sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&.1 tobom clj:e!:o Yrije,rJe, SaJ.110 s1 u I~~] I\oji. k dil'2.m oci zatv'orene, Stoga II z;cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H, l1isla za PQdl.l·,]ti slo Ce P.I",idOl:iijeU ~1fOI:1I znanju. Ne lillolazii 11 UP1'(!'IIO iz tebe, ni~mkvoz['J~ru:~i'e

n:ije st aruo [vQ;e, veC]' '1'1> sall:],() lJosudeno Il,""e. _.

Kozrnikoku (Huan Shar~·ku), .kQnfm;ifslti pjesl1iik i, drz.rn1& SlUlga, dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen. Zen 1IC:ilelj I'e~e: "U t.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj.cg j<i.ko doill'(I pozn;~jeS i .kQji prlklmluo opi5uje nce.!)j . zena, Nije Ii Kmliucijc LZJ;;wio: 'Misllte ll da sl.;.:ri'Vl:lfn stvari ad vas, 0', u,ce.t'lid lno,ji.? Zaistii. uemam llli's;l,t od V<1S SKfivalL". KI}ZrulkQl~lIPoklllla od,gov'Ol'iti, :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.Jeci, g'o'lforeci: "Ne, me!" [(ol)jn~cijski. Zna(!Slven,U\ osJecao se zbu~~jeno. alii nije ZIl<l.O kako se iZI'S7.Uii, .K'18\Ilije su ~et;ili planiJl~UJH1; d.ivlji Iws.ljall rQ;LO ie II imno:m, evarn i :I:]"<lk j'e od.1,s,ao n§eg'ovim mil"isom. Zen 1,lcilelJ uplta. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~d je ,konfIIC:ii~m.1C odgoltol'io potvrdno, Ihvmdo I"Qce: "Evo, nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe." Ovo podsJecm:rjc Je smje;)~n mlvc.o '[(.ozankolwv :tllTI It. otw!f<mjl,l satQr,(ia,

~lJ'<le6i 6 P.l"~l)jci'i bili dovoljill .d.a IJOkail~ slo satori joe...'il I .kak{) se olknYa. Me(h~Un'J: ciH~t,eH m.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu, msmo ni, llU'\'1I !umll'iji .. Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj .!CUori', •. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?;ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni, ali mi. je.dnosl£wllo Zrl~i!.Il.o t!..1k.o "'jet <11' [Jus,e. Gdje je Illka koj'o] cam,~.c k01lllicno piovi?" [\la, ovo PQ5~e(;e.. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l, ni 11

10i

sa$ori.)'u III u ~er~.u ne:m~B~'i;~i;1 k2.1U!!'~ ;~'!1,Ot;;~ ~.y.,:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi.. p~ill.azati jj~p.okaza!i~Z~l.~~.l~Q~ -5 ld~~}it ~",lQr,i '. e., ;:n3~i'l LI»Ulru:llJe._~e:tC!Re)!,~ ~. _!!~ ~!)clfin ,~1l]10" pOjet.JjJl.<lx:])Jlg prediJ~:;li, ,v.c~ fIl.~:.cepclJ'i $'B)ne Stv.m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je .Iastvo, .I u~m~1 -1)"'-;;""'11' ... '" {k' to·,o,. cilja osim da se covick 'Vrlli~.i samorn seb~.

.lIM'" v ~~'" ~ , . •

Za.to, Joshu reee "Ui:nn sill.liC'u caj a '" Zato, l.ansen rece "0""0 je debar SI"P, ~tlk.o doom !l.ijeC(1." ~ako d],eli~.~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv;um, usred 'Il~egov(~g d.jelovallja.

Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt, njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf.l pl'clu'e~T~c~, u c?~jcko(om i.iVOlU. Postignuee, meduiliirl.'I, mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to. Mlak satori, ;;i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal;o,-ija. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere:

[(ad ji rU.l1zai (Lill-clU) pemano prim.[o .~ridestlldal'aca od Obaikua (H II an {!;- po), hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor, no 6im je pesngao sator; POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba, N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak.1.iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110, viid]Q pl·ijekQ1'Oog9..b~Uia, vratio mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee, ~Kak;va[;Ii:~k.os.t! Kakvu bes~:a_rn!llost!", coyjek meze pornislill. .. No~ bile I.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu, JW n'Lje ni cudo :iiLo ~e Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o,m.

Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu .. ..<ina, Sll~jest<'1 jei~',~di~ s~e s.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e, ~le,kad lak,o,C!l.~~~tJe i smatrane neephodrdma d a i..Ii je mrn 01.0 nos b ",dIe god hi lsao pa ill. zapa.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo.

~viltn~,lo je: "MOl. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje, 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.Ole.lllIO prostranstvo SV(!m.U'i:'!, 1\18. koliko dill i~' nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma, ono J(~ POIIUI kapivode bl.lcl~[~e II tl!ciZnf}j.el'Hn bezdan,"

Jednog dana, l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o,lB&lo se 'l,Doi~lvio"u ,~volf~l1i Z~lpl"~,a'll[m!ill.1 Spn!HlaO se go'VodU ,Ill'ed okllp]J; !l!!mu., kad ISluPI fIyakJJJo

10t

,eiji ws bijaM do,si:o,vlJ;O iskriv.ljell, i. pocue SIl)~lt<liU, rogo2illu l:ul kojoj kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he. Smatallje ~Wcno oznacilv<J; kl"aj ptQPovijedi. {~aso, bexprosvjeda, 8:ldi.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1 i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo,:r.iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC, Hyaktljo O(l"'ovoI"I:

"Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illo je pl'iUcl1.o bolno." 13.15>0 I"eOc: "Gdje$ll ti 1l11 s lj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S

.. . . . ~

vtse ni!je bolno, n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'.<lzlenIijev<Illje,

Ovi pl'i,ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw.:i:u .lmk1;'(~ se lll'omjenc d.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] ". k.1ko su bespomo.cni hili ~i i"'Wovn:ici! BfJ[ S~I pOpllt putruks BZP'ubl.fnib l~ pusr'mji •. fO nakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap.s,o]l.m),iih 'I'lm~l~wa, V~Iie niS It niroome :i'obovi,l'e(; su sanu "ospollal'i..

Naito]] O\lDh prlinjooM mog!.! se navestl ;i s,lzeti sl] dece . Cll1ni.ce 0 otvru',llljU UHm lltQ se zove saiori.

(Y;;!u~] CCSii~ ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l,z~lImlJeva ~] (lIZ\' Odt1iJI] stanja SlIlll,fISu.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl. 'fo, je j:iolpunJ prmrmsaj', keo ;[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.ugoI'e ollH"arlili, S(.u(}l'i se us sasttojli od proizvod,e:r~ja odredenog Ull.~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0, njemu. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!).I11atl'anj - stV1'l.l'i, .Jos od razvnka .svj,j'esli holli smo ~,lsmje\l·OiI'ilaI'l.i da (j,c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".iUk, ua odrederupojl'llovnii ,j ruuLlilickf ~!.tltiJl .. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.od l"u§eJli'l. ovog le,lUeija jednom Zatl.Vijek, i ponovne i~~radnje SUI.fog okvlra I;" .PQlpuno n01l'o,j csnovl, J~!15no< je, stog .. , d.! mediltll"nnje

,-,l1~.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma. ue igra a!:v~ I.d·ogu u zenu,

ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ loz..e t.le! u Istin u ~ell", Stw)n je iznenadnt prodor II $'VJICBil tLotad Ilcz<il!ilslivc: nove tsnne. To [e VI·stU 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II. k.ojQU Sf!

sve clo"ad.n odjeduom llakoin pllno"'omi1all,jll :inte-

1(~ku~al]Jib i ddwzivib shI3l-ji. Gomllanje doslZe granieu stabilnl)$H i ,cHavo zdanj:e serusl ma tlo, kml. gle, U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl.cdl~,Ka(.I .. e dosegne tock.a S[i::u'z·,!lv~mja,voda se Q(ije(U10m pretvara u led. 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et",o~:<i u kruto tii~11)1' i v-ise 11,C' Ll'!ce slohodno. Sal(ln' covjeku dol,,;t;i neocekillano, kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ,L'C. R .c.ligljslti, ~I) [; novo l'oC!enjc; llll!elektu<lluo to je ZilUZllll.Ulfi il'lO'V~ gledl.i;ta. Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu. ~.I l'ii0" .... uoprav 1l1~oJ?, ,culi se, prel,tl'j,\I'i'i svu .I.·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI

..A~ na RUlrnsHCko,i [r,tt(~oJo~ijL

3. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en,

S[O"a ~e sva:lti Izum, illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll.?n" ~~smjcl',elf1l kn satol'.tju. Zen lI.~it,elIfii nisu l'l.l10gh strpljlvo oekati da zen dode sam, to [est, ,[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno. U svoloi iskxer'lostl rla p:om,ogm,1, ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll.eUll1 ~}rikaz;jvmlja .\ioJ11i!I,jena .su da$~v(l,'e kod utcl1im. s'lanje t.lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl,jeilja. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m,15tl"Vi~.i.je. i ll~govaranja, llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la.ko daleko, nisu uspiele prolzvesti z"I,ell~ \lcitl.ak i. l1iiho .... ~ sll ui5emci l a ko sv dclje i cl:al.~e ~l:et~ s pl~tu, P;'~ebM je 1.0 bio .sht&!,j .5 I~~r.~~m U.~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (;l\'.i:1li SVOjUl.' mdiJskim itiJ!l;SlJedem Ylsoko Ill.etafizic.klh apstrakci]n I .... 1'1,0 sJo,ielliiJ:n susta"'10m [o 'e. To ill pek develo a:u-aikti,Cnlje [{llilcze II ned?u. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock.e doklnn~ SaJkyru:~unij~l. Bmlh:idhal'ma, ~esli [laI.11.jm·h, ~a:so. i Q$t~11I kiinesl,t\ lI.cil elj,i prinllij,-etili Sli,l H.I. ,cinjellicll, pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i. SU saton smtesl ili i~n.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S,1 venfh n'asp~!(~iJI, u saslrt.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .. Zen je, ihikle. bez sal'orija l{~u) papal' hex o·illl'll'lie, I 0,. takoder posloj,l i sLvu!" kao iU.Q je prevelli~ .. vezanost za IS.k.US.tv,o 5((1,01'1.;();, sW, treba pre:tu·,'!!ti.

104,

4., _ag!llsavanje soiortio: 1.1 ,,;el'lXI zna'i da zen nije sustav dJiyane 11.00 sto se ,praMict!·~ u Tndij:i i u dil,'iJ'''im bll~li&im Skotlruna . i:, IUn:!. Dit,"YtJ'Iia ollknopud!·aZl.InllJcV<l vrstu mcdit:tc.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi,ekoj odre(!cnoj mi.sM,Ulli;tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli, doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc. [(ad j,e nm laJi:_.Qizvjci~ban dn se IinQze dov,-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti, :i i~ koje Ie nestao ,e:ak i pOjllnl. 0 nesvjesl;lom; d.!"llgiln rijecima, karl SU' sv] olluc1 m nlulnog d,clo'Vallja na~l~lo i.zhrisml!i S ]){lfill"llCf,il 5v:ijellti, 0:>101- vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil, Si1J1'])O SirOkll pJavo p!1'ootl·'l.Il!ltvu, lad 51.'! kate da i:e dlIy,auiI postigla s'voje savrsenstvo. TOo s, , Ino2e n<l;t;V;'lb eksrazom iii transom, ali to nije zen. U zena m,orapo$~ojali sasor«, mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita,\'<1 sl!l)'e ~la:t.LI.pi.tle iI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l; n~Ol;a do~i do I'lrn(tcllja, i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led.:11:! sllll.l'e $['V~ri i.7. dowd I1ez~llli$Jj v og KI,!la 1)1'0- l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga, jet' re ona $11]110 ~ iezbli! t~nir]v',an.jll. uma. KilO takva, dh:yal:i;il be.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot, ;ill zen se He slllije po,islovj. 'Civ,lIti S 1])01[1.

5. Sal'(wi l'I'i.;e vi,denio r';oga t;)lkv.ilill kakav jest, kao 5,W bi

, ~" ltik.dcm~sld rflis:~.iet nvnliU. Zen [e od smuog poceUt.a jasnn uWlvao L'U1 ,g,IDrvll~l t,e.zu, ,<I. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·,II.nj<l. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI.e,IJ ohlilmvarnje n sV'og, llUi:verZU.Il1a iii moi.da nlje u svojoj "'ldionic.i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem. On ne (W.iSl 00 pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ.log )!ivH,enju zivola, on le zadov,oJjrul. l-lioyen (.fa·YI1, lIJlJiI.·O -U04.) jc o,bicav'&o "pl'Qiz.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil. Rat!: Z11IDlIO ra~log, S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen. Dolt lla(iI'Qti,v; 5 Bogom u mnflliCIluml poslO,ji spoznt~jil. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·.m~'-iBog je iskJjuceno. To jf: srunQ{lgrarueenje. Zen ,:.:;eli <lpsQillll:lll! slobodu, ak.i oslo!bodenj'e

1QiS

1101

8. pogiavlje

lKOAN'

Zen le' Jedi,nsl veal prolzvcdori jellw1.nog uma i i:lJegoV1l. se jedinslvenost sasl'oji, sto se rii'l 'pntllU,icllosti, od njcgoYo""' IllctQd.i.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a,~ol'ili.~ u kojem 511. otkrrvene sve njegove lnine. Z@H se I,note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma, no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl,il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu, S ume prvenstveno I,llisl:u'll na Iwa.nvjcibu i ))3. zazen.

Zazell, ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts,k!ekviv,l1ilent." ({1i.ftU,!,tI, ZI,l<1ci s.jecili llre:krizen.iih nogu II 'Ii§iui i clu,hokol kontemplacfli, o va I'fNlk.~a nastala je 11 ]udJji i pl,·o.~iri].a se cijeLitl1 (stokCll'l, . astavtla se stol~eC1ma, i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric. U ovom slms,hl zazen je prevlad .• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u, no kad se kO'l"isL] II S'If;zi s koa;IIom dobii'l'a, pesebnu zl1laCai~~ll i I)osl;:,je monopol zena,

Obj!il$I.~Ut stn je zazen. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li. cil! ovog pogtavl,ja k.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7;1l<"lc"jkon1 zena dancs ,pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli.ll, 1'!'Wlb:illio j.e LI budi:zJinl dh,'Y{uW hila jL':dnOl od njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla), dh_yrma (komemplaeila) :i prajna (mndrost), L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.flLi morelnih prtlJ,liJa koin. je postavto l3ud,dhn, treball su hili l,e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:,l:anje svejlh

IDS

10S!

neumjerenlh Sir.lISti pod koo ~.tI'(JiOIU i, k()t1Il.,cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke, etlos'taje ,Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl,ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI,fo, kake j v];'ijeme prolilZiJo, dos]o ic do l"azdViI.ja:nja i ueki SII hndi.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije. Neki SIl hili, morallsu vis no ista drugo, d!_i·~.l.gi su bili ucenicl dJI,yane" III ~:l'cd SI:I bili, j)osvcce1l.i ovladilvanju inlel(~k,ut.)lnjJl d,omiiiJj.alosLi u Llce~iljhlln b'l.!dizU1ll, Slje(lheniC'i zena I[wgu se s.umll:'."Il.i p:raktik.,mtuma dhy(;!,n~', ali se U zenu dl~'Ym!a l)i'esta.la nuznnnjev,1ti u svom pl"il:mlhrnom sm,ilu rer zen sada una svo] ylolsUH c'i1j prl p'I'illkti.ciL'm.mju ovog orlredencg indijslwg oblik<li dillhovlLih vjcibi.

Pl'em..,. ulahaY.iUla Sastrt, citiranoj II Dhy(.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita- ,tusu;w,~o o/;jnSl!jr!nje) od CI1.i-sh.'1 Dai.sh:ia. ule.r~'teliiilcl.ja T'ten-tai sekte, dhytUw St; prnkttelra .kal~o b - sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel,t' koje s!Uj(! csvlliki. pohozni nudist:

Dll.rmwj: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr; I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli:

Kao veda slobm.ln21.r,H_:lnei5islocc dhyana ,is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51,1:'<1 ti, Dltya.fUf, ie oklop ~,sJk:ovmll od vaj;'('"

I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::! zeljl1; laik.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw.uje ne-diel.M iluJj,~li' TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant,

J er li eM pO~lk'i v,llja-a-sml1 arlhl,

SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif.ldice ZapI~kt' i

Ogl'mtice.nja, iako vtsl)ku kao planine

S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih. Mocr,

~jlUl X" !'!~j,ri!:l imtLihv,p~ $Il~g~, k"ft1 mj",.·j du"in~ 1l1hS" doi~ i, l:,L~~X"".o., puno [e ",gc ll~ snmo jl;t('le~tlJ"lJl.!l. z.~ d~jnj" iiirOl'nW1;C:~jI;) Ilril I{ll p~wlle <> P.l·IlJll,'p~INumLi u 7:;". h""'(.'r:i, III.

I, I, v,~ Q.:lJtII'h;~ bitll. 11m kako ~J~"5"['11jilll" ZQ" i!!ll,lIj!!i;l '~'ll'>Q~t~illU,

2. ve 8U\:;.'l;, l1II' k::lJi.,;, n';i~c.I·!,I'Je, "1l'il~HlJ(~:1II sc isjoL'i!y !!~ !;QliUtdi6" lv~ tttcltj" .. RlO k~.ko bct;i:w<>jll", z~vjelUi~rn s .. MII~U,

, $"" &driRliUE! ot;'~ii~c. iu.~ ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!;I1~. ~llvletuJem se .is!,,,,,Lti.

1i10

I m.o6'i 6esizhllVIU ncbro,ieml I:)i!ca;

{lad.... pl·a_5iu.a Muke (jj;!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC

"h~liki ]~ljusak. l1.10Ze [e 1sPl'.alj,

Vjewr It]leb:MuiJ,]tlGg Prosv;eUjeu.ja Ulozcje ttj,!.on~ t~.,

Ali dllyana je la koja (; jc potpuno <l.UlistitL

Dhymm dol a zi ,cd korijena dhl, ~w znaci IIpetc:i.pii:,ini". Nl'llZilli..§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil."; rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s ,dha, IllIdri,di:\ ·~nv!).'W, 'IZilI.dl'zatill" Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC. (klali misti sabranans, He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura, to jest, Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli. Sloga, kad se pta· ,kticil:'<l zen ill .dllyana, sve v.mjsk,e dctalje b'le!)a k.onu'oli~ 1'000.tikf.l'ko hi S~ urn dQV;(lQ u naj.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt',l6u strasu i ,seDZuolno,s[i. Na pdruj;~!'" [reba pra.vj1uQ jesti l lllli, ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin, tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol . .a.2.njll ali rnvue i lISlll'<JI.VnO, a ~LO se tic~ konrrole disanja, Indij"i SU, kao 51.0 le poznetc, S<lVl'Sei'li um] tniei U tome, Nadalje, izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn.1 vazna stvar za .ruzmisljlruJjc.-;U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi,C:Ct, tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Ll itz.bjcgUVl:lli. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna. i1i pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 kejima se te'fnf'Jjil.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj;'elu 0 ,cU!ry"mm Paranvai'.

tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ.e, zaU1l, enakav ka!lh'lV pNlkt~.ejjl'ajl~ zen l}o:.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll,oa.jLl bm:lisli.· l',e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil. l.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz.!LlI.,je J'jMf':nja J.Ot:liUI, Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom, jet' osim koaJFvjctbe:, prakli.ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var.:nosli. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl.'<Ilnja ovlad<."tUl,ja zencm. Cak i kad se koan sh"aU, njegmrttdulmkOl. duhovna iHin<~ nee se \'I',atiti I.{ll(;i

111

u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u .z:aul'lu. /(,rxm j zaun $U &I!:.~s.hlnje zena; prva je u oku, a dI'ug,lI, U no:zi.,

I :I·.(mnn d,n 'IllWl Imdi.zma u KinJi" filoil;Qrske ','aSl:1l:ave 5:t.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~.:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.tO Ibullamsak(l. Pundarika, Pl"ajnali(I.ramiUl, NI;r'M'Ua, rtd, !'~ijl(l prevedene na kineski. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld.l'ii111le II ovim svetun lc.ksIQ,vin:llu zauueI>'es.il'ruc on klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l. no vje;I'o,jntl1!o :je netlllpm',edi.\'Ei. KtllIl<u·aji.w,~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P.I'oufiJ.''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:ma bllo jG sljedece .. {{ad je HOflhi(UHlnl.l,fl" ]~J·vi patl"ijudl zena dt1s~o II IGnu u ~estom slnlje¢H. g:l~di:lli. gil "'a popl·ijeko, kao nekakvu vrstu kJ'h',(l'vjCl·I]Jk~. Peznevnceuua l:nuUstiiik.c· mown;.e se ni.je svtdao i nisu Sfl rasumieh, COli, i kad je YeJI!) (Hui.-lru:II'~) izasao LZ mraka i SalJlOZ<lta~lOs.ii te se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk.~ ,alt)l~ ga nisu b~.~ primje.civnll Dosad je dIlY(!IIa. iii zazen !}I"akti,cu·<1.).'] 1tg:la.vIlQll1.llilll<JilYnll hJ.1'lOlJ',an,c., k1lO 3t.o se mo.2e }l!t'oiSl<lti u b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini. i kao ill,O IIlo,zemo zaJd.jllN~ i ]z S'utri .!wje govore 0 ,dh;f(mi:, <I, l\.oje su se prevele 1I tiln. d;arum,l, Nar<J;§!.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen;!, .~eL'1 'Ie, ,o:lll~knl' kakvtm ga danas smatromo, uistiJ:m ozivio j (lInd., se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j,sl~CI\,f' sk,o~c. Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana koj:i [Ie .I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm;;;IIP ?:kOitl zena, Jedan od nekoliko r,~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~ se ll<:tCI 1.1 p.I·;dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai;i1'U pO~liz,mijt' sa/'orijrt.

Ko-an doslovno ZllaCl, "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb.vrli 51 antI" - iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-.Hj(·'m 1"ill~ djuasilij, . Danas Qznacava rl~Jl..u zgodu drevueg m'ite.lj!l,. !'aZ'"(IYOI' ucildja i. redovulka i1j :izj;Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil

, 1'rem,ll1Q 11: Iilll'tsk. I>mljz.,m ~ud.n" r"jdnrln~ ,_t'''~ i n~llml.~m, i",];;O IUflCJ,g; ~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill';pad~l!J(' "0:11 ,,~"I i. l.'I:>!lml.o,; l'I-"~ir",J,;,.(I«')';m. !lUli rocilir.jt; i ,1",fl,o:>lIJ)" •• ,,{nI.

112

ueitel]. Sve ovo .'>t! kO.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l,1~~ Co" i,el<{)vog nma ka :bLiil d zena, U po6etku; :0111"'<1\,110" nilJc biilo lromw. ofl,jjkvog k.ak.vog danas Zt'll!lmo. On le rl,I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5.,1O tz dobrote srca k~smlili Z~I1 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc.m zeljeli sil,o:~np;I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:i U muovima svo.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika,

Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi, cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve, .d:i c.ovjek]u ne )~M.~ U1vijcl{ "I~kati, en se ",oti upLitall 11 dobl.·n ill ~t lo.s? On niknd [iiije su'p]jiv;. kad god HI1~l ,In'ilikl.l uutijesall. svoje prste, ~~I to zasigurnc i 1,~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil, a IlQLl(~lmd svakako nije. PI".wilfJ j~ d.<ld.i~l'~li, u ,?va smJ~r;;l. Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo ku.:! je dobttak 'liri!Ci oil "'ubltka i t(l.d; gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak, n!Oka~ ~e okone;] na upre ... n (lUP:I'uUlll 11<I.<15i:11., [;;t(( 8ft ZOVCl1lli() hod imatraa, Ci'V:i ii ::r.l1Cijlfi je Ii udsl5,lt ! um] etna; Ile'ki 1li.S.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi, Pit, lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:. '~:dkaJI.O niie lU"lIjnje b~m'..c:llstvo; fill II C'je.LiJ.1i; iii hm,"eu~ s matel"i:j~l:bn strane zi\fola, l:ini. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e, ~! ,:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj,Silnja. Sl"oga. M_&e guudanje u"brvuoIll nne Ollllll"f.lsiro.

'<I. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW. lllCisli, PJ"ilJ'iO(~ni U elel'lllellt;;Jl)·!!l ~ell tstevremene i po,go~'san,je i pobolj~an)~,

;0.; jednom oiivljcn, fin! se da je: snstav vrt(l H~~ko ulrnmtl.

BilQl je to,nrn"Rvno; pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·.[tt~ .~e.~ l~Cit.el~a slo jc mrslio 1J<l svnju l(w.uje sretnu bHl,C:1!j l";'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova, pi! 1J1 v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull udu ill ]stinl.l 7, lUI. ~Hw till je pruziti., aka [e u:wg,tIDe. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL,liInij~~',wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l"

[egov mWJt"lIfSIu pori\, ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:.kl,nacm zn etv ar <Inje :~U cak ]n·isil~av an]e 11.1110"" $": o~i!; .~cenik~ ~rn. ll'Ie1:IKln I jepote satoi"',ija., .~ koji. JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu 1,~"lJ poslupciJrna, ruikf.ld n hi dosLi. do toga osun r1!elkim sr,eLuim sl.u.cajem. ,i'ilelj i,A 7;11<10 d~ je ko.f,IJ,~ lu~o 5redstvQ lilllJA.na tvorc\,utl.l i nepotrebmt stvi'l!r. ,i ••• aim :t,el'll Ile

.I'~~~.". iz c~Vf ·!.;.ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h;~.ll$_l~ i, ~UJ:li SLV;U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU, 0, hio hi blago.slo¥ lmau Cilk nesro sll&.rtQ l'OH1C kad .~~ ~~~I.~~a sl 'I'm', aako l",i~ctkn it la, .: ~, JH>vrh toga, hi10 Ie .,)iOJ<lt.I~;~ Chi, ~~l, ~,la\'.I],e!]a sama sebi, 011<1 J>iilJluno nestala IZ ~lratenlala IFI.I&koglsktr'lva. 51i'CllO ne l':IIO.I·i]l IliU eme ~):!·!Vllelll;enl! zm.njell~ veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110 moguClloJ;Jg" ier sustav koonrl.i za;;oen<1 k.ml se prnvilno kOl'iSli, Zal.staotv,aJI'<l urn kalsum zeil",. Za§to ";1" OIl?';:I, 1L~~,bism.o pl'mvaIU:ii i 1.7,l·.~dili ,do Iljeeovm r..'a'!l"ih

mogll!JlW Ill? J J

pO~;ilki.r. zen nc~~eJ.j [e bio i'(}vjek kOj.1 se Ulzdligao $vo,jim vlasl.r t~ ,1.2 ! a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI.ol:n"1J£Zbu. nMe iSflO 1101 s.,'ctlCl.h:st _~ (lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme. t.lnm, ;CC zhog \1I1.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac ,11 da lIe ld!~ 1L1.okollo i skupl.j"I. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b.:"dQ, OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510', aravno, lmao je II iI, ]ja, ;.111 mu lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn kake ,!l,e' drums pOrl'lnic IICe[uc;an'1a.-:- pI',eee sto . I~tiiml, 'Vise no !jIo Y uce:ilikul i. )Jl':lbcbno, :ISC no sto je I dQb~'o za n.j;eSil. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~ sn;l.l~:r:tiji:m I Il1t~evIl.lJIIii. Ovo je j',lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~ Je~l,. ~a "ri.jeme T.mg dill~tjj~ - ~el'U, bio ~arw djel<Jil~! bl!.o 5J~I<ln, tali!'! sml.i.m . .lad je slIstavk(:uu,la doot,to " modn ll.le.kom SimI'!' dil'l{lsti.je'; najsm,\c''l!Illii diani Zeml su bil.l SkOl'?I~"O~ j on je po.S1UPl10 poeeo p~kazfV.ati zl1~dmv!.'l :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli.

~'II0 j'edo~ od pnih Jwemo;!. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana, K~J [e l'sdorvuik. M}'o (Miug) Ulli!uo !;estog 1)!I;ti."i~a. 1·~l'I.~IO r zen, '?Ii nrl~vol"i;; I!l{{jd~ tvoj urn n po~i.\I'a IIlI rJ,~~jl:~~~I. dobra ]_ ~11I. ~kole ij~ I1IQj~ pi"vobi.tllo JjC!~ pl"ije t'l'Og rodenJll, OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene, Tko si Ii prij no sto se l"od,io A braham? Nllkon

osobr.to'" hlis"'''''' ·•· ·'·.0'" . ._

.. ~,e.:, ,~" u.r", ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1.11, 7.;1]1IJ (CS bolje

Iko Sl tl I Ilk .... J.r. ~lO- 17 0"1" .,' 'k "" . .

•• , .. ' •• " 'CC D .• ' 'I. eU)v11II..a se I)V«,Ic ll':[IjJ dil pnlz.i

lllil~11 0"-011'1 p.1·vobitcrUlilI cO\ljekl.l, il:i mt~I'I~"i<,jcki I'el'eno 5\'0'.111 vlastilOiia lI.nulm.'llje.!H jilS'lVlI.) , .- ,.

114

Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje, vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm, PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U, f.l. ustvart jet o ,'lr3.1·U1aciji'~ [lal,11.ijo(~!1Jell<1 otv,ou·.'mjll uma S!USill,.lja.Pah·ij;dl j.·pl'i.mjetio da j Myoo,'I' um Ilil.groullici S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena, [~e(]o'l'IILk fie l811kao u mraku, du,go I o:zbil~r)o; [lje'J7rtv um [c s;;tlz;J'i,i), hio i . lo.i!lko Sl)Zi".io clia [e lz "ledi11(} kao zrela voekn koju treba some l'll;nl.a, protresu <hi bt jJ!iliI.1 na 110. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m,'ni dodir uc'ih~II've ruke. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO' oko.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l;IHl.o i.<;tinll. No, kad se '!,)WI izj,av,1! II obl.Lk.u pilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl.'aVll!ika ltoji .. ncmaprethoduog zen m:1I.ik..1. k!lO Myo •. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll,celliko,lIru:; uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e ,r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl, nije nuzno taka te da f1i~ov dot<.n];;L~I;l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1 stV~l'I'i nije uviji6k !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU. akcn sto ie to shvatio, ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu. i ]JOkuso1:i. dOc.i do njcnp- istine" ld!.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll.ZlllC taj iSpiti,vtlcki stay. U(;eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I' do!;. ne dode do rnb« mentalae pr(lv,f~i.le gdj,e mu ne preosta]e 1l.iSla drQlgo do sko ·'illi. ISllustou.1jeoyog posljemljeg, ii.volno'" ul~m'i~ia 6e iLtOel.lik...:1 duve_;sH .d~ potpnmog. v[d~l~ja "njego~.og prv(lb:i!nog.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li.1U'ha zalllIJcv a, ~z ovog se Vlc]l. {fa se s klWnom ",i,se ne postupn na 1 ·Ii. nacin K.10 il .!·anijitIn danlma, 011 ie bio. lEl~ot'eti, vrhunae svego:l ~to, se c1ogaiT;)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje,go!;'<, .. ruzrada tl:Mla do k:rnja. mjeslo no!' poC'!!l.tm zen ii>kuSIVa,kao ,sto danas dQl<tzi, pitanje Seslog p.1trija;·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!.e,

If]. U uiodernnn dl.'lil1.imil /i(,Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto ozuacavu I,'lI'vi ko.l'aik UI bId. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m.ehaniiCi{o, ~;'l"elanje ·pasHZ'.e. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.:slmstva, a/willi dje.hlj . kaQ "f. t'llI'jCUI". K.ul LI posU<I"',mli :;r;adovollijavajuCl ullieN; mn sc poli,lztlj:e' u. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja . .znac(lil~:t tn()d,emo~ zentl ,ie koriS'lf:nje komm.utl

'liS

o~ oj lllSt]'lllnenlailli .I iii till kako bi se um oil vorio zn v ]~wt~le l<lJI:Ie.,

Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!.1 ruku i z.1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a, cl:lj ~l nien zv 1.11'r- Obi-CllO se ZV 1I1i, ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl,r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edne ruke, Hal(uin,mcdutbn, ieU II .kOl'ije:!lu' ;;.as)c~) nase svakodnevno i.skl.lstv,o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln, znm1:llvenom. ]Ii logickom temelju. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I;O' da bi se j?';_e;z"tWio novt poredOllk shrllrf Ita !el'~ellu.~ellISkllSI\lIL OclaU, t,ajpi'ividno v .• "1ol!f'I)l"irod.m a 1l?'11e l ,1~elogi'cal1 .zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm, ~I'C'!lho.(ll1l koas« bio je 0 "lieu", 0' neCe111U IUo S(~ gleda, d.ok je p~sJJed1nj,i 0 "zvuku~, neslo' slo u!ljeee na osjet sll.1'ha,lO, ~a~~lJ.u,yl'hll,1m ie, ist;a',obn, irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JU nrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:, Osjet sluha iii viJI<l1 nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkim z~ia~enjenl kaana. [(<lO ~t(l zen uC:ilel.ji k~J1.u, Jwtm )e $.a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l;,')J kucaOje na u I nz n ,1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ ,pokaztI.ie na Mjesee, jeg()'''~1 je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali - koji. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i - dVO~I1~!: osjeta, Take dl~g() doll. lim nije slobodaneutt ;'Wl~ ko}! lJi:Qizvod.~ jetlila rub, en je ogranic.t] i razje~U:J(!11- UmJe...,t,o da spozna[;Jjuc il1:lJjne sl'/.'(U"anja, 1.Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i,. a time i unjihovu phtkosl. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (;11,0 va, illikad mu IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl,ed~1 citav sv.ijet. ~,vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s,a kno ~.c1o l'mjidublj~~g paMa, iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit.a~o ,P~~I:!"~IC]e sl.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H;_lliillli'1l I SeSh ptI,trijrn.'h stoje nu isto] rru:iIli s l'!llkom u ruet.

D1I s]Jon~e]j]jffin. J(};!i. jedan prim,jel"_ Kad su Joshua pil.dj o z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je, poslov~~o, ~IO, st~ r pxanje ,I) lem_djnom 11I.IlCclu Im(l;l.zum), od"",o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu,·

"Govori~, • i."'eCe redovui.k, "0 objcktivnom simllO,Iu." ~Ne, l1:e gov'Oi"jm 0 objekl:ivnom sirnboiu,"

"Koje je onda," upita l'e(Jovnik POlIO" 0, ~teml':li[[o naGeI,a btilClizm'l?"

·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao lW'(J'IL.

Alls~.l"al:utllo g01;/oM'eci, za ove se I~omu: ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni, caki s ~led~U!L zdravog razuma, pa ako teJimo, to l'az:motrUi, >':11. takea razmatranla una mjesl{l,

~a j:wimjcr, neli.t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl, 11 Joshuev Cern))1' S ... ddjeti kao koniknlml manifc.sladju najviiiieg [H1Cel<l kJi'IOZ :kQ~~ se moze prepozn .. l:j pa:u-tdsLi.at~1 'rt1:njn budlzma, 10, ShV<1c.lllje koaiu» 11<1 laj lntelektuslni nacu] ~Ill~(~ zen, Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan ,ovdj~', Ni IJOc]kojinl okolno.s~im<l $,[! >"en ne sl~1ije lwbrlitali s fiJOi;!:ofijom" Zen ~ma svo]e vlastite J·azloge za samestOjlllosl i tu se ··Iuj.eni,cu niltatlne .s.rnije izgubiH iz vIda; lit £;.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\.l!'I'!l~ 7:!!tl<l ra5,p!l.d') na km~l<ldice. Cem}1l'cs te z.al"u"'~lek "Ce!tlpl.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i.zmom", JQ:;;IU.l nue blo f:ilQzof, ,i:aikni. II ~aj~il'e~]JJ i 1],njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci. 011 le biQ ~.Ien uNlelj, slY:'(lz na skrnz, l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l .. Stoza estm 0'\;'0 malo "s:u,t1Jjelk:liviznliCI"" ]~jik'Q usrvarl u zent! nema I"twill dvomostt k.10 slIbj,ekt :i objekt, rnts a o i svljet, "oonp:res" p-otputlO gilifli. znacai. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja,1'l10z.emo po'klllnU M'azm'i,]~~:t.i. mezino l:lwCeluje preko Janca idej,l koji je g,llal'l:an u uioi, poft m'oZemo za'mismt (III smo konaeno rije:;ili problem. No zen u5Hciji te Y<!!S, uvje:riti da ie cal, i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas, i cut cete duh Joshua kako vam se smije t.l;<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi, :Koml treba !ljeg,ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.iikmJ dop!'i1 U n:ik.akV<li lo~i.a(1 ~1tnrujZ<l. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l .sbellO!]] Josnucvorn oblil,,! uma, znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet,!,! uvj.eJ"(~1l1 da. sac! znOl.le sve"

Ul

t~ce~a JOSI:lU,l tWilInQg KakII..!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) pltah su nakon snmt iljegovog uciJleljill Ie I.i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~ Uc:enik hez o,klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj t? ~11],~ ,nl~ilcI i7.ja'l'io,.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l, )el' su Iwi. tadn znali~to f~ Joshu i;..;jllvio.a ona] l"'?ji j.e !C.tkUAeitsu-sbja .1111.'101 sam j , to znao. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so .. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl;lI pri['I(J I) ~empx' esu. Stnga JC piralae nllslmrio i..s:piMv<lt:i Tetsua goyorefi: "No, QVo ~V] tVJ'de:. pa kako II i Ito enda po,d,e:(~?-" Tetsu [e tv r dio: B~;1oQj ucilelj nil·e mkad 110 l"t!'k,,1I0,i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh." Kal:,va smjd.;Ji:z,jlava! 0, O'ln kO)1 poz.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'.icllnje komlcni. dokez 'Tel,\Hlovog potpuneg nJ:zlU.I'll:ljeviill~j.fl ,dulul svog IIcit elja, Njc,gov zen bio je izYan sViI._k.e sumnje, No, .ii:. IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ;1I1l1.skog"]eili!H.1l, l1iikak.vom ~e InteleklU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz,e POll'li~:I."IU sa snmom CiJije~llcolll, Zen Je dllkl(~. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1a onlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>.0j]]1)'[1 Pl"ic,i! 0' 6emll{'esu nlir.isc n .. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI.

i(l)(U£i su, stoga, kao !ltD smo v'icljdi, ollC:clliito lilkv£ da zatvar,ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i,QIl.'d:igaciji. Nalwn .lito si nekolik,r) IJu1a izl.oiiio sVQja vtdcnja u 1',ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern, ~lo Sf! 'nehnh;lti nazlva srm-:';<Ju, sj"w'llo Ce', elm:i ~~o kl !I·fa ,~vo_fe dos-jeUjivosti, <I 10 sUzl.tllje do :;Ii,jepc ldioc je llstV<D'llSl.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnju zenn, zen niUw, ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a. Karl se cl'O[~E do le toe:k,e, moze se Slllllt!' ... U da u koani p()~tigli polovmu c.ilja kot'" iP~'edsl<nrljQfll. 5

A~() gcvornne 1.IObiCa.~eiJ,Lm jez:ikonl, -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit,rntdju 1a,kS-e vidjeU zen pl'eds!a.v[jeu na Ulj naNn - IJ IMsem lIJIlU !)OSloje ,~l~rIvena miesra koj:jl, SoU izO'J: !)!'ug,iI n:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli, Oznmciti ill Rpod...sv.i~esl'" :lih ·n,lld"~';';[Jesll· )C po,gl'eiitlQ. Hi,jec "i.zll" ki,),j'i:;;ti se jcdnoSl?"110 ~'l;to Sl~ je t~ 1.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk,Il'l.uje 1m 1:'I.jlhoyo bOnl"]~W. AJi, I..Islvud, !lema Ifistiil "]za", i'jspod"

11,9:

III "nail U u!'lsoj sviJesli. L'm je iedi~!a nedjeljli.vll cje:til1<t i ne 1l100':e ~e l~as:tr"aU na KOm;Ji{]e, Tako:-t:'I,I'O:f[Il11 !en'a i'tl.:(l@'U:~a j. Ilstupall. zena nasem l]l)b~6a.i{'Jlom IUlcmU govora, jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj.) su nam poanata su obleno puna pojmovue svjetiJ:n:c, "" da bi. jc se !'ijes.i.o, sto [e apsoln!.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev.anje zen lsknstva, zen JlslihoJog l)()llrilJ,aci rU!lWZllje ua PQ,stoj<U'nje ne._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl.'ucj<.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i.e svtiesti, QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.lk(:l,' aMe !l:i'I1,1[ll.iti;;-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e,---;'V11 mi shvatuno lIu • .ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s.liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li,aj;q, nsm se <:ij,eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom.

Roan nij 11.. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil, On ima It]''f(jnje odredeni cil~, po[jcu'n.j;e sunune i nj,e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca, [z.javiizgr'-'I;[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00,2' se priCi k,l"Oz. nje'l'lIu racionalnost. Svukn sumnla lli jjoteSkoc., glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei.l. Sve rijel~e $i·'·I.1I'IIO uti eu U ocean, a.1i, horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h;:lekl:Lt1ttnom napol'u ,eovi'ek<l, da I?l'od·, Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW,'li isprut~ je{~nn ruku, l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-,"var'1J]jil. Os]ec,ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen, Oklijcvas, swnllj~. ,Z<lbl'i~)ul si 1 uxnemiren, n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan, [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca, tvoia c.ijela osobnost, Ul.'lula:mj<llioljfll, najdlilb]ja. prlroda, (jdlllci'V~i oif.ollcali s[tIl.acij\l, baca se I!e'J; mish -0 . 'ebi ilii. ne-sebi, 0 ovom • Hi onome, izravno i (J'tVOI'CflO, tl i::elicni zid k.na/w:, 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .. bi&m.:Q .. kQ.WLUg!J~k~i'!J.'IIi!!? Ovariil ,'QUi nepOz.wl<t pOOt'ucj~~ tUna, ~nt~l.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I.n.sccndil·a.ujf: _ _,gljIlIciflo"~~ C1vo.ID.o~ij nQj,~!a· v'rfi.i~C'I.io to i' obno'l"', JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g ,osjet.U:i.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ;;I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv,m:je_sr;ftu't, P'C1 prvt puta znw:;en~,(" kool!<l PQstaje jas!.'l1() i to ~l" lsti lilitlCill. lUI koji O'Vjek. Z.lla a .. jeled hlad"n 1 smrzuul. Oko vidi, ltho C'uje, hez Sm!!:llje, ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri,.

120

ostalih lwji C (10 t, [~o je zenu ~vojstvel1O (Ill. n.i.k.1.d tie L1!(I~e postatl PQP~iblI'I:l~. I"clig:i:ja II 01WU·t smlsln u kojem su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e.austvo. razlog 7.bog koj~ Ie llSp!to. o<:llrzal,j ~<lt~a.c pil' daje c~~eprki1!.luim.ie po, mom I.lllisljenju $W,I!IY lI:o.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao, ko.a-it lie postoji ~I svom c.islollJ obliku, Lanac predaje vtse ne pos.loji; lolilw je pro:l;,(~t prnksom Ciste Zemlje kQj,~ priziv';lune Buddhe_ .. Jediino je II .Iap,·mu zen ~(j~ miiek Vlullan ~ ]ocSuvijd\:. lJor:lll.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS.lfI,VlIikc. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ",",bog snstava pouovl'mg o:livljav.U1ja kOalta v.!Zallm liZ. prakticu'llllje Z(lZena, NcnHI s\.i(Il'lllje ,(lu Ie tll.j sustav \I'(\CinOl'lii mmjeln'l tvorevina i da skrivn "t.like Zilll'lik , no njil.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.1a ako ga se protY iluo korisu, Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0 'lode pod \I odstvom st v 111'110 s l.r·ucllo:g IIcilelja, zen iskllslvQ !. n:]o,gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u.rno doei,

Mlli2:emo, (Ial!lle. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po.~,ll.1pku ebuke, To znai':i, kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{;in i s mked,enim ~i.ljem. Zen tlri]epOpi~l 0010011 Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va. Sistematizacijll/warm je, daMe, jedua od u;;!jveGlh zlmttljkI zena .. To j~. ano. sro CUV~I. Zrnfl d..l11 potoue u trans, da s ne ucillbi. u puku kO!ltl;!.np.lacijl,l da ne postane vj:ei.ha za smil"enje. Zen JoIU,I~lI'i' a rI~bjU ~l,\lot !!I11]e,g,Q'IIQn!, dUU

iivljenja. .. Za\iSta"ljauje t . ota i ll:!egovo lwom.tll:'<l11je

ni.le posno zena, Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi,!i[cm.]u Qdl'2av a HaS um slalno zapo:;~ .Innl, La jest, u punoj djelillnostii. SaleN se I)osli~. usred te djel,utl19Sti, a lie njenim pol:i.sIdV''ililje:m, kM lila 'lDii neJIJ. mogU rnisJ:iti .. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~ on1lko k;!Ll\..o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l, sad mozemo ~i(Jl!e v.id,jet:j ill. onog 81:0 saut gore naveo <I. 510 se Hce l)ri.l"ode /,,00IL3.

Si:stenr:mliz.[Lc[ja ~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija - to jest, u desetom sloUecu ., no do njeno!!i k.t·.!Ija deveo ju je genii Hakuma 0685-1768.) k,oji je fivio u1Iblu!1!j.lw<l eri, M,ot S-'!o da se "'OVOI'i.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana, upiavo je ksuus taj

t2;l

ko~i j spasto iapanski. ;001) (iel potPW1:o,g uniSlen:flI. I\lglc. d~:l11iO It"!lko se knlleski.zen sve v:i~e luila.ljfl'l' a; .kolij,.o v.1dimo $.ve ie~ vise .ifi mauje, same ~ulm tme. .I ]Jogledajlno op6~; sklonest V~diiiv].b ked sl.jedlleli1i.kill Solo skole u d..,~n<l.5.njem ,jal)mn~ ,Pl'l. p:1·~~tidi·ru!l.i'll zena, Ne mOZCttblO J)OI'cCi d." u S~IO~,I:IUll ueklh d~bl:i!h _ ((leak.", kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl, J,I? slQ se l1ce ziv.ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.i.nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m.a_

.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf.l inle.lekla 1('1Q slo ti. IvrdiS, u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava .. Uslvart, no bi ga mo, ... to biU,jcr je sam ~OJm:ll sl~:!;tnva - i}!telektti;'1Jan. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU,. ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I, . :Dski)lJeujll!6i sve sto III i]'ise lUI IJOstuP~id~, sustuv ill (_i.]SC'lplll:lUI, f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla, SUVi~1l0SI, .~toviSe - p!:·~tL11I·p!'!cje.· Teoretsk], m bolje, s .1j)$olulnogglecliSta, o~o le, sllii:l.m .locllo. StQga, karl se Zen po.~!<.\'Jj'a ni";t.;[VllO~, ne.ln·l.z.n~je I1IJ(;;~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do, Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe, 1U110 sta" lepeza il..i

~.. • r ,"'.1 l k I' ... ..'

.;UJ~<:. Va",\ I ,nc!tl:.ai(-$ "Ova jesta}), R '\ .. ;!ljem Z\i'uk," illi

V]dlln saku", zen "ist! l'l.ije hi, 0[1 je POilU! bljeslt;:1 munje II .zenll nema lnjcstf.l ni vremena u l~ojem bi. se za,cd~ ~TI1Sa.0' 0 kaanu. m SUSWvu govOi·.iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l,mbic."1,ic:m:: StJ·iUP .. Kao slQ je vee l'eCC110, to sto ie 0"·0 djdo rn1l.jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~.I)[lk, ispr'i[m, k(lm'Il]J.l"omiS,. a ·Ci:!.wa sn.'>!eJl1ult.izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise. . ..

VO.!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I."OI:mr~"'I~tllna, O\'U "$~Slcn.lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul.alicnom, jer je puna prohu"'jecj<1:, a ciLk i. medu samn» .ze~ l~citclJHrna ]JQs.toji veLil.'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo uz~emll·lIlI1~._ Otto stto Iedan llli"di d.ru...-i. jasno POI,'j'" Hi ~iIIJe s,?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l.ulnlh urvrzl.alIH1., Cill,Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f:

PiWI·SII,Hl,. j·e~· Dzrazi !lllSHIY, l'ac:[onaIIl.OSil, dositjednost, PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl;llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia. Dtl bl,~mo I'.,zll!mjeii zen .1)QlrcbnQ je 1Il"cok..!"er:LUli .. koma(] tog'

brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j,ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze.tlosi ~tki i OSllOVC. OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf..a l)otreba u zenu,

Naveillmo primjer []tl. hiS!l!1JO \'id~el'i. kaJ:r.o S [~iillJ.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!.l~itC:Iji. l1'irnyo, velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS! ije, reee: "'Ako neki cOivjel.;, 7""<1 !ito [e (.!"Iaj slap, iljegovo In"ouC:~I'V .Ulje zeaa se zavrsava "Cini. se da jie ove jednostavan koan: Ucilte.~j obilS<LlO mlS! dugac]ti 5til.p koji jl danns znek njegovo" .rcli.gi,jsJi;.,o,g fllllm·aeLa- fi~j kOijj je u dt·eVl1UIl. daalma bte samo stall za puiovonja, korlstan ]))'1. :penjinllju na planine iligaZenju preko petoka, B'f!d.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta, 1.~~lteJJ"~l ~lv~Jd. po1~~':l.uje sknp:ini kako 'bi oslil.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>..sto ~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~. Ch~ ~. Roli.tlt~~la, dT'ugi zen ucit ']j;, [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i.telja, FIll1Y0;;l" kad je usl'\I.i:d~o, ';Jilko cOllick zna sto [e EiU.]), 01 iei ce u pakae r ,,"'no kilo ,sto lett s,u:ijela." A.\t;,o 'Ie lome- ltlJko, nllko nece btU nveden 1,1 Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an, joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj,avu 0 stapli koja nije tako I'ad]k,d"i!l.~'l. Pi'i]iCIlQ [e racionalant nevtn kadk!lz~: "Ako OQ'ilj.ek zna §to [e :ltap, neka ga. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1,i temo zid." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l.iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i,jel':intll, veei c]njeIUCIII'11a i lstiuOlU? 1 spilajrno ,ios nekc ucitelje. glede sl apR.

SlU'i~{\1 je.dnog 'c]arw, !ii,de s pr-opovjedaoulce j., lJOimzuj~~ti'- 51 a p" pov.ie!'i. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo,~ godi.~,nj;Olg prebiv<l11ja II 0'11 om semostannje vj'hlla 0'1,'00'':'.

Jedan redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu stekao od to fa,?"

I~Oslal,ljaj,ucI se na ]lieg, g<lzinl preko poto~a prelazan pil'i'lko pl.ani.mt; zatsta, s! 0 mugu bez n~e,uri1?"

Knsnl]e, SI,'1okei., j()cs [edan zen Hell.elj, . uvsi oQ OV(,) prilnjedb'l. ,',"ce; HOil. sam nR.t I1jegoym:tl :mje.stu,. in l() II bill l"ek,u).li

"8.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile ShQ,]k.d n.rrJ l:iZme s'lflP, spusti se ua tlo i ode.

lLo~H;!l sa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar, !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep, ShQ!tc.i Sa. 51 i jew, a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1 bUaSc K.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i.d ga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi,o, 7;fI~tQ nije lZ"v;JI_dio s~ap i b.acio g~l. pred 5~mpmn? Tad. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl.n;lj, pnuvi ltg.ill', i20l.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h

Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav, kakav j to sustav? ,r)uti se Jm()liCa!iIi~ l kako su suprotua vld.enj.~ ucil>ljn! No s gl.CldBht zena Po.sto,ji S[lll.lAJjedll<l sU't!j<l k,oja SI.:l'uji kroz . av ov.ni met i, i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava. sve ostale uCitdf:c: !:la, l:lajll.e[.]\f()smisl~lliji. nnci ... ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj.i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli. .• lil!;YOm IIIt;~dusl('.Ilmom ciO])lmj[lVllllju, ne logii':l':lOll1 vee na 11W.Ci.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1,() z,ivot i Istlnu koaaa. Ct.1l'1 va iZj,:IWI ne mo.ie pr<J!zvQditi. re:zuH<llle. Haknmcva "jednll. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:.s," ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc', ve eve suiivc do S,lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5],(".' je& .. mtl I ciJcli IlliIlivel'li;Unl Ce uslali lz groba gdjl~ SJI10 grn 1)O,kopall !'IUSOlU

lo"'ikom I Imoozom. .

'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl V]se 0 koauisnt: koji. se daju zen ueeulcunn df;l Ih I'ije.se, nckol:ik.o nj:ih dano ie Q\f(~je, l{ad le l{y esan dobio (0 .Iedalo 00. Yisa:r~;I", i.zni.o gn te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~(),: "0, redovnm c:i,Yisim je poslao oglcdalo; da Ii da aa zoveme Yis;)'nO':viJll ill moji.i11[ Ak.Q ga zovete mojirn, J:;.1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim, k .. tk.o obj8~l1i;]jval' to da S,1l nal.a:z.i l~ mo;ji.111 ~"t.J.k..'ll,]I<li? Ako l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O, zi1{h':l.nl GU og[ed.fllo;, ako 11. llJ.()iet,e, ~·~I;::bdt otl gSi U k,Qnwdi6e," 0'10 je ocjavio t]'i. puta, a k'.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze, ml~sLio j,e Qglooa]o.

TO"lOlin cl(ld~ Ummol1u po poduku; polOflji upi'la: ·OdMl dol·IZi.~'~·

"Gdj si proveo ljelo?" "l{od HQjia iz Konana." "Karl $.1 otamo oUS<lQ?"

"Dvmle..sel i. petog (l~lflfl osmog u"lIjt>..!i,eca."

Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!;tru.ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada."

II ec j:' TOZID' od t - rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to le to skri.vio (La je Msluiio rrideset udJII~ara,' i,:ilelj rete; '''Je 1i to ]Jacm nakoj] lun:mu'as zemljm.u? O. u, ?1.'cCQ rlZe!"

1{~S<lill je dlriiemuo, Imd udJe KyosiID- cwd:i po'Sjetile~ia, 'ii,s<n~ se okrene [)rerna z~du,

Kyusan reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~, I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i.':I]Vo.st,'"

UCielj se pokrene .iulD d,(l se hudi iz sna, R~~lSml krene iVici lz sobe, no, ~lcjte'ji ga poz..ove natrag. 1i'ISil.1lI n:(":{': "'islJricat 6~ ti $voj san, II

[f,yosan se na ne llalnijed 1t."I.Q da slnsn,

Yisan reee: "Ti pog(lw."

Kyosan ]Z!lde \ - donese p01>udu pmm vode Ii. I"ll:cnik. U:ei:telj: umlle hee vodom, no l~l'lji'! 110 stos v'I·.ali na .Si.loj,G mlesto, dll'u,gi rcdovnik, Kyogen, n(l.e,

Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo - i to ne hflZ[]~,~Jno,"

E\.}'ogc[I odgovori: "'.Bio sam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d;vuj!icc,-

"Al\.o je 1&0i. reel !l1.i !ito je 1;0;>" zall'a!i uCiilelj,.

Kyogen mu 1.000du ,eIM.ese~ruicl! caja,

Yisml~,lId !)J"Ullj{!U: ~O, 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V .. sa 11l11(llr05t i cuclesn,a djel<IJ z.\Ijsla pl'e~n<lsuju c1,id<l S([l'ipul~'e i M<I.lJdg.1lyayanel'·

,sekiso (Shi.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj,ego\l~ 3\;!81.~:edbenid misrui da g.) treha Il<tS1:i,JediU vo(]a rediovniJk.1. ~tli Kyuho (Ch~~·fell,gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi.leljfl, ~'cec>c:

"Ceka§ltr;!, ]m;n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ.I·iU,. S~m·i. IWS j~ Hmld.§ Qbicllvao poduCilv(t!j sljedecem: "Zausl<lvi sve !Svoj(; f~~nje; hmU poput I'tl,adno,g '!JepeIll i 11Sllhl.e bLljke; d:!'zi 11$1.'1. CVl'stO z;(llvm'{~Jm sve d,Qi1 plije8.(m ne izn.s~e oko nhl1, bum poput cisto:;; hijdog ruhlja, potpuno be~g!'iiclian; budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt.b.I.:l 1.1: ml]rU.8t.e:no~ne hr';:llmL' KjlI:f.;,o se OYO tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~.?"

"To," reee voda :1"edoV~!ikll, "'prikalluf'e stanjeapso, lUlrwg u]lislenj[!."

"r;Wl\ podPL~'10' si PJ 'otl1Mic znacenf'e."

"Jcs<IIH ll? A1:.o je tJd,,(), lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1.<5, a!\o uis.t.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl,eljlot, UC('l) moet I.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL"

Th1oo. govorcci, vMiII redovIlikillJadne u s;tanj:ri:1 i~esvije~l:i iz kojeg se v Hie ]]i kilJ:il ne VC\,]'Ilt.L!)omiJ.ov av~j let!;l, svog l))"ell~inl!log bl'ii~la I"edo"'nik"l,. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!.ta£:k<'l u 1[1'<ims z;r~sl;a sl ])ok1tZ<Uo dJoh;l]" p:dmj:el\ no .\il.o se HBe r!:l7,~:!ltnl.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l, opel si :~:n'{]~nruSio,· 0 vo je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:.uje (It! 1JIl" anj,wj.ll l1Ji lusta" i]o,

Brojlt.ooi'W. se I.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II,'! 1700, ~Mo Ie. mtNJIullllm, jako velikmlu§no I1nb!'uj.mte. U prakUcr]e SV!:~Y;, d.ovolj:no te lLliliuje (ld deset, ulanje0(1 IHll.m &'lk $fJ;I';!t(l j(lcl!m~, twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua, lbucljitloproS!vjetlienje. l'!1e(hllxil(l, pustiioe se je(llilO ])l~t.e.m s~~~ja :~rml u ~m~e.motl sam sebe ;(;rtvu.~e, a slo je pod!Ji"i<ll'lO Ov]'SI!)1ll vf.fwOm u kOJlac.n.OSI ZCIl<1l,. 0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe.n.i:(HU11i1 koano, jc:dnom :l:a.

Il&"ugom. I!.il;~) stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili, sljedbe.nfi.c:l.lun~.~ §ko1c. ~ruis~a nema n:ilkakv~.ve;c s :tu~l(mli;~~ ~vJ.:!~ ll!-v-j!'!I:;'tl- o$;Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:,oj~h Ie zen Sf~,?],o, ~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l.tr~JII _ 'Z,:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~. a~lI ,:lr-;cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!.'i J,ell ,t]e nJegov i II dl i bmfl. k:) J~

jedin.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.Qrl:cizm.jlcritL Merle POS:IOl~ltl stetiue /':0(1:1I1l, ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm .k.ao slo je I bes,ko:tltll6rll hroj stv~1l'i. ko~c i5Plll1~;1:li'illijU uni':el',_mm, ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl.O'vo[j~fVai'ucu spo~!lajui lmani i;e se pob ... hlA~I:i s{l."mi ".("1 sehe,

H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava. Covjek je skloH :rn.:iSI.jenju. (La SUI 0:1'1] sve p .. d ])1'm~u;<'l,v.'lnjU! zena, za~e~flvl.j<ljw:'i [J]',llvi ciij, a ~o je razvo] ,050Vj~~~,~ogl,lJ1utarI1J~ z;ivota .. M.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I.b~ez,.,jl.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll.'c.Ilte 1 prop!:l;t~<Inje zena, Daiye ("l'a-hm.}Jc prlhC!l"o doh ... o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001 sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj;egov lI,eLlce~j]fe)lgO Cf\l.m-~v11). Ovihsto kOl:!:.,~a iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll;:h-tou) kOJ~ JC na njili! pifl~() It.o.!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a, za svaltl P? Je!'laJ~ stih,.Daiye iie bio iSlins.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj,l karl jeov a~ Jl.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u .. jJJ ~abl"m;~e kQm~e. [$[0 take ~ei1i.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do.k~"lli kao saJlloubojH,Q orulje protiv zena, p<! ill je sve pt'epl!;!:olic [l1~lne'!~.u.

Kl1j~.g<l je, nledJ~nim, prd~'I'fe.i'l 'l'a~I'u"i !;~~ je l1'Vije'k II nasem vhl.snHI;vu 1:1,([0 jedna od l1<lyv[IZ,mJlh I"<ISIJI',<l:"a <0 zenu, ~ ~\UI]:i, to je s,t,lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil,1' an Ie..k~t :k:OjeJ,'!i~u" se jo§ uvi.je!i:; I))'i,bjegllvil. da b] sCI'ljeSilf,l sumnje u pI'OUcllvV!nfu zena, Ovc djetQ ie ua ,iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu. (P:i."..-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~ 10 joe zapetace:nil kuj[gfl. P~"\I'e. ki)w..,Jl.i! '" el"zija ne .'\]i"jedl .l~·<~~Ic:ionru.l1l model. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l.:niil. ie. vrlo ,e~el'~iCILO, Dr\Jigp. sUI, je l:udfm za 0'1'1111>." I:~ ·Vj·sll.l djelfl, fa 1l'lliSU:1 1>'.~'~IZi U IlJ?J su tolika 1.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte.lxn kO].1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d.1:stH;~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l

kll~!>'l!;jz.<'lm, OSi:1n, ovih kujizev~tih pute~lto6<l. Hekigan [e naravno ~jUll zena, Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal.:.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp;l.jn S h:mmim.t, dlol!110 l:e ui;illiti ako se posavjel~~~u S ovom knji"'QJU,

~~tOjl~)OS ueke ktlji,ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul.Jc sltlede sill Hel,i_galtt'l; 10 su Slwyoroku, i'WwnOflkr_'ll(U!" Kwau.mk.okugo, ud. U"~"'ilri, svi zen spigj ])Q.zllali ~U:1lO G()f'Qk,~ (f!f!u,.lu, ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010- gntfskC!, pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V,em, bro], postupn,jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai;ill CU:]aI~ ;,UI z;~1.n. Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~ 0510\'10 JC svole G'oroJ.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l. 1a1110 ~d.je riloZiOfska studlla budi:;;lll,l, obiltlje svunvrsta, mn za[:,iIJ~ski., tmll<l.Oellj.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene, :ze~llludi. jezg.I'ovfle pr]lujf.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni.ma. J QS [edna znii.f~j~m zeua je l'l,je,go(;IV<I nakl()nest prema JlOfZi.ii, Poetiku koau« ,iii I'ijene ill kl'ili~i1'.iljll. ~.ljzml.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw,yo.roku (T'slmg~ywI Lu), AI,llo'l' prvc jeSeecno, kao .\ito gam ve~' SPQlnenuo, 1:1 dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji ;a~U<de!: d;;!,le poetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J,;oafliJ. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez.ifi II [U', U rmi020hJl, ~CI' ga vts pr.iY~illt'~ osjeea] l]O m:lu(~h~kt. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'.'izbjC'2na.

12B

9" IJogla:vlje

D¥OIANA 'ZA. MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA'

DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci. Vidjeli njegovo med:enje z.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui. vld zeaa To je j.e:d(nsevena iiI'lsmucij .. i una 1.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~ I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.

SI::r.stav je utemellio tilie$ki Z1l11 ucilelj Hy.akujo (P,;d-ch;lOlg, 72Q-8114.) pi"tfl! vise od tisucu godjina. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je- Ibila nj.egova idej~ \fodilja "Dan. bez. rada je drnJ bez [i~La:i .~to zllam "Ncma jella bez ['adla",21(;;d su n~eg~wl pl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl· estill' Zit rad 1.1 vrtu ko~i le blo nje,gov omiljclli pOS!lQ, ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:r nije htio Sllt&tt:i. n.jlh.ov,e s tame pngovere, '[\'td je on odbio jesti, "N~mfll'adn. nema ,&i:VCW,,- U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"ad je" <i pesebne oni poslovl koji .~ SlUi1a1Ji·aj.u teia~ikin;l<J, .glav:ni etementztvota _'·edovnika,. To podli'aZlllllijeva puna 'tj(~les:nQg rada MO st,o te metenje, 'ci,S6enje, kubanje, s!i.upFja,nje gorlva, b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i p:nrlenje po Vl~C i1im.'~ljie 1J.ldaljenim sellma, e SInatra se dill je hila. koji r ad ispod i'!asri, U mednr edovntclmn

i, 0.0 se lO:flldj~~,o ohm(mjel!, g:p[f]iti 'ilic!rWI',01.1t Itjil>l~' il.iJ,j)"~jwL;olll, O{~I(oI)I~f,mfr ,."dlJ~"".ffr1 ~I! bu,di" ... " n'lIe :'hlinillg qf IfI" ;tAm: lhi,rJ,dM$l M",,,I."), 'kojc it:' l';.o,!:j(lIO i1u~I)'ii['OO ",!:Sr.u Zl1lOCbu ,5.;;1<> irz K.am~.k_"re'. Th_toit.). ~jdi z.-,,, IlJsos(~u, I r ~UI·, illl~' na !i1~je-

f UspOJ:'IX!:! 1i',,(d(l!n!gS., ·IIlo;! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"';lI~, blnogo ",bU, doo\Ho ee ti 1i1~11.'

pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl.'alstv<'ll, On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i..lI, &z Gb!4it\'.l kako ll'.t~tI!l;, ill prostrad bio, neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ;6iIlC, J~r oni 1\1SU he,s,posUC;<l'd kao nekl Ita]~o:z~.nti n~dovnici iU I'OOr.rvllic.i-pt'os~ad, nil pl'illljeT ulml.i,jL

PI'OJlI<lI~',"lil1Q' psiholoSkitru.;av je I'ad odll;<l/fI, jet" miS,lella je dfeialnosl najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj;.l_ Illof.e nas:til.tl iz mooil,a,t;l:v;lle prakse, a zen j ·11'1'10, sidon proizvestj laj' neiel,jclti uelnsk. PI'obhmls vecinom rdigmo7.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU),(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju, NjibOov,o tijdo je I,lvijek Mvojeilo ad uma, a III.n 00 HJeI,a, J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i. da _postpj' tl,!E,h~ z:auora.vlja§lu dID. je ova od.vo~enost semo ideina,p!~. ,pl'e.l'ml. tome laJ:njehm. _Budu~ .. dllJ je t~.fa zen disGlp~ !J,l.ij:ijti to :o.ai.!$!;1:l.tili l"ij"' '!lZITkO"vmJj~,_o;11 \!'VUek patlj~vo~~iegl!v~1 hi.lokQju praksa koja teZl liagla.s,av.nnju ide.je j(ltlim. sU'<ul.ostL Sa,t'ori se ),l]stiULl sflsLG,ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv;mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.'i.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do ,sazl']Jev~mia solol'ija" Om k.Qj!i f~le llil.predovaJti, U p:rOlll6a:.v,!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau,slillvruila flulduoet mentalae djel,atno:sti .. Ovo ie barem [eden ,od r<'tzloga .z:bOlg kojeg; zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik.opr,aidlciJ';J.n:mje dhyane. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ.kQdm' ooJ"'i;w;rati lI.m.~apQS;Ie.~1'i.1r~; a tU:D.'Hl; s:vje:lii]jJ" cjel_oviiJim i budnlm,

Meralne, svaki rM koji ukij\1.cuje t!'oiien:je tje1esil;e snage svjedoci o ispravnosH ideja, U Zem~ je OVO posebno ta'ko; apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI.aZno i uCiJ.llim1:to U P!N.Lklicnmn Zi.voltl, smllU'llju se bez-:vdjednim<l. Osv]edo(!eJljetno~'a do(;j tro:;'; iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu. Mor.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D.znad tn!dektUaI~lOg :5uda; to jest, ,i.slinii! se lnOra le.meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i..sknstv~l. Otn se lie h,u'eisprw:nim s,mji1lil'1faul:ll, rUIg!,asnvaju. ~en slij,edbeuici. Dni. D'Dru";;lVI10, m'fx'no, sFede i

no

praktid.l·aju zazen; ao :nlQI'aju ,ClrliH ruto z-d,e usvojUi L,ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ, buducl dill _se protive stalnom ·pl'ez.i\V~jt1.", Ql,l'U sve nl,isli koj,e su :ii:11!I~i 11 s.at:iJma lmr'j1,ot; sjec1eJ.lja p]'etv,IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu ... ,lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i Qdl.'Zavilllje protoka k.J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila poronula do razine pul:;:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5, !i sva )o.]ag,a koja sn POhNI.rlili ucitelji Kilne i J,apil.na bila hi odbaeenn, kao da ntsu Vl·cdnij.a od 1'H'p-' trulezl,

o.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju, iJli z6r,~d(l kal\(!I Iif! ZOVU II Jnp,tlJu, [e 7.gl.',ada. Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~.lCina,v ee pi'et1~a bre]u I.'ed(wmka "'oj.s nnjru 'In:ba ;!;~:nl~titi. OiD'la u Eng*1I.1~tll UI K<)fn~w'i j,tl!: vfili.CiifiJJe otpl'ililte 10. x 2{) m i pdIi~n t,t'ide.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' ~on je dodljcljCll S, .. ;tkOlll redovnfkn je jadan talal!li', ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1, )o( 1,80 Ill), na kQ:jern sJedi, medliJtira i spava. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii;kad llIije viSe do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko ru,,5 x 1,8 111], bllo di!I je ]j1et.o ID Z'bna. Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili. No,oVQ posljednje:, medutlm jt S¥?l"o. l1~ta; s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i ,fror.orna (svei:em&e halie], nekoliko knjiga, britve :i lJel!:.oLtl{{) z.dje.la., a sve to dJ'2! U 'lwitiji cd P<l!p;ir~In.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem, hi F\JU(l"anfli.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~. Tak.o n»ego,v'o6i:ta:vl"l' ill'anj,e puhlje s vlasuikinn. n Jedlrm halja i jedna zdj,ela, pod drvetem i na kamenu," slikovil.o, se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU. U nsporedbl S ovan, za moderneg zen I:edovni.ka mose se reei dn je bogata opremlten. . (l jc;Jl! uvije.k su iljegove poU'el'ie svedene na Inirriuliil.1l'lle en vodl jednoslavan, mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt,. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v.Qt zen redovn'ilta. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il.'tllThie. ORO sto mol V!I,rI ~l:;r'Q.lmje triliku p-aluji! 11 svi$etu

111

je m~e.i·z;atru poUcaj k.as:tjecanltI. Kad se iell Inoc, jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi,J.·nju sl.,"be~ ka,di se ]li·ti..elikufl(:bog~'J;I$tvo, b(lgOlt~ j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.aju nl.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj,St',..u. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue, H, dJ:'wtven.li se ll.e.tillr[ S!OOIO sir"e, tt.ko.lmo se ovar POl"icOilj za. :st.jecanjel'(l i zadr.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem. Zar dl'ltstvo me Jnoz,e bili ponovillQ' or gan.iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i.jiJn temeIji:ljJ& od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.emo H se ika.d. nadati da oe Be OkO~lIt:,~ti zgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil,anje m(lci samo jz puke .uije za poiedtnafumn ru uMionaln.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ.cio.!1~dJlo'scu ljllldskog pom..s"mja, budii:st.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak .i od! ~'aZllJ.mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU), Milo ktlll.o billo; zen idef.ll redovnikovQ.~ sprernanja :r'/oj:i.tlie 11. mali)! kuUtu.j;e njiegm' mjemi ]Yl·os.vje!i; llilko u06oullH;1!l.Cin.kovit, p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU,l>i; Ul'edenjll,

U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e, nna sam [edan p.I·avi ,obl'ok dll&VU!O, [;e.r njegov d.otllcak, u amer(CikPill ill e~lgle.$:.kom SJ!li.sI~,!lilie niktd\.<"I'I' d:Orli'Eak. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer, 11.0, ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i.raiH klil11~tsk(l u.vffele" il:l1a n:.eJ.;,riku:v ne liaS osobitj obrok, D.. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom", .oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l.tro! jos dok je ml"ak, sastoii Sf: o() ri;i4ine 1I,~)Sle i. ultiselje:nog fo'vrea. OlaVlll obrok [e 0]\;,(1 deset ~iJUh'O R, S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u),juJ1.;~ 00 p()vr~1lI! ~ ukiselleneg pov~'ca, 'Pos]tje PQdne j(.i1uono lito je ostalo od rucka. i De kuha se u.ista posebne .. Ako ill uapezovu van il:i .alk.o ih neW veHkodu!n:i 1?;(l.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi, Iljib.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!. iz ~odine u godinu, S1ro1l1~!Sl:vo ! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o.

i eSlllij~no~ medu:iiJ'n, zakljiu ili d!a. i"e a.skel~zru::n idlealfln 2i.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen.'1 l:Iije l1l.i a-s.kelizam IlUi hilo k,o:ji cltlUlg;i. Stl$[it\' el~ke,A.ko se cln.i d .. 1 Zen pod.rzillva o:oklriJUl suzdJ;·.~avallia m odvajauja. ·ond~ h) ,culi samo VlJ<t povrs.mi, je~' zcn ~lo,skol;)J opceg bl1dizma

na,s:.l:jMl.lje, viSe iU I'lIwinjc. ooo'ilfZcn,OS[ hm.dJ.ciSlt.1cte· as.!i!ct.sl:ie disci.pille. SI·edi.llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .. IllerJtt· tun, u.ije pJOrr.lll.iJli vee iskOl'isi:iti 1>lO je ]~a:il).olje mogllCe st .. rari Oi::lilk.ve !k.:1kve :>1< ~)!lJn dane, ,,1 slo je takodel:'" i u dlliliu c.Je:lok.tlpr~og buili7.::1J1<l. Ustvil:l'i,. i.nleJekt, n:msta t SeVCl ostme meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID.·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo, d,mi au LWl1i za otru;1vilI'lje 1 PQVe&,vwlje nasihl ]lil~Visjll moei, a ne SarIDO Zeit zadovo]je~ruJ('! pojeclltm~cnih hirovu i zelja kale se z<1isigw'!:o Sllkob]jiavaju s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt O'vo S~I ll·eJn:", od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.i,olml_sIVOi l'ooovluCkog z.iV·O[{I.

U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.c u gong i redovnici iz]"a;ze :iz zenda 111 llOVOJ"C", uose6i svoje zd.je'le d() bl!j.~(!'Vaomti.ce, ,JJ:i ue sjcrJaj1l] dok "oda ne Zo1ZvQl1i ";&vono))), Zdjele k()je svald no-s1 sa sobom su ed dl,'Vi)oUI. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.aJilC. Obicilo lli bi:Ji~. celiirl Ili pet i pl'tslaJ,u [edna U drtH!)l kilO ugJuj;ezdo. necilY:~ se sutra. (hrida.;,'('l sUlra) j "V:l. meililadja", a zaum .['edlo\lniid.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu. Sada SU oSlali s].ll'eunn meti svoje stap.i6e za j~lQ, no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ;i!j r1!.lc.ak, pri.sj:t.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ].1 (j'ii'(ll'll ~ U ,a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil, pa SVakii uztma otprilike sedam zrna !"i:f.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d;ljivim,a. Za vri.feme jell .. prevla(llliva si .... rsenll (]si.na; s p{lIS.u,(lem se nlk1:ll~e' ueeuJllo,. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec, uema ~"nzgovo\l.'a i, sve se zelje ~7.'I·a9"..,(l:v~{ji~ p.I.·eJkJ.aprnljfilill i. tr]ja'lljan .ruku, Jelo Je:»..a njiib: ozbi.l.jna st .... ml". l{ad .idi ,~o5 jlednu zdjclicu rw;c, lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke, pOlSlllzitelj ga. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'ed gl.at.i.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll, l!:l"a:no rWUJL1.lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi.Otcl!a skupila i kofa Jnoz.e 'iJprJjati po.~lmzi~elje"rll ruku, Dok se z.dteUca puni, ~'~d.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke" dok tdjanje diana 0 d!J.m z~'lIm':':i da je ])oslufltcl.j sLa.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u z,ftjeJicll.

PI:f~vi10 .ie dill svalU redovil!ili.. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a.e

da, ·skupljajuci. i djdiCe koji OSUUU~·, i,er to je nflihoYfl. re'igi.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e, (!br'ok se 'll<wj'!Java. Vod_a 11([00:'", jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n. vo~ht Sv.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i' OJTI nillf\l'CCU zdpdu,pa se U nfrJj Sl;[ aim zdjeliea pere, a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV;lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] . k1'l.l~i lIQ!l:olo·. Svaki redovtuk m;una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata, S!OI~vi s'~'. ada pl'uZJli kno l pri]e, osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim.a. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere; u kojoj su i usU,

Mm.'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1. Ako im dan nije .r~rcdv~den za u~nje kod knee, ob1.wo .ih se moie v.idjcli. odln1<111 na'lton dQ'rUCID:1,. Ijet:i oko po]u ses~.,.zlmi. ~fko [X)·Ma sedam, 11<1 samostansko] ze1flll.ji. m na pO$]O'\lUl1'l O:ko il.nar*~ p1.'.i.pOJCll() '" zeadou. Ka."lll~€. neke skupin> ld.u 11 sULsjedna sela i prose t'i:f.t\. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu, iZ,l1ub'<l j tzvane, Kad k.u. 1'1110 [)Im je law Ull lu:(r.lU to z,ul\ci da se. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu, Obicno 511. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl.I~ize iU ])O'Vl·c,,!. 1\.m1 prose; redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko, ~ 0::;:1" ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka natovarena bmlllevruna, krumpn-om iii daikol:liolll. Pone:k~dJ tdu 11 sUllnll po drva za vatru .ill tl~ijl'iii6e 1l~1, ponpahl. Takoch':!' 21I1<1j1:1 ] nesto Q po1]0pl'iVI'ecli, 13-u([u;N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll.i suuledno po]jodjelc1. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!. Cesto sanu g~·ade."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~.rllcnjaka, Njiho'V' rad uije nemaran, Qui rade is'~O tako tesko k.to i obi.cni lez.acl, a I11JO'lda &1k. i lei' jel'

![LkaC~, rad je njihowH"cligija, .

RedQl'nici au snmoupravno Uiclo, Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~- mdzoI'lli.ke, uprn v i'~eljc ,gro biU'e, v ode ceremoni'jlfl, Rd. hd_>o je .fnujstor" Wi nhlelj dus;] Zf!lldoo. PI! nije I.L i:zr <lY:I1oj vezi. ... viasc'l1. 0 [1<1 sc pre~.JtI5!;:1 slru'i~illl 1;111- I]OYjh:'l,!I. .;r;ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI kr-oz.

U4

n:-ruQgegodme disc:i.plilUe., [{ad SI! govori 0 lUtCeUU1<1. zena, Bovfek se mO'i-e (jtiV(li nfihovoJ dnboko] i ~S'l;mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik.lIko .~HI 'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II, bliedoika Skl.lP'ilrl~1 [judi k,oj<u, spu§te]]ill glllv.l, :lmlboro .... ijliJ na svijet. No, u stvaruom ii\fOhl ()1l1. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl.fl(:hlm radom. 011.1 su vedrl, zbij,ailU! sale, spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t',ld koj.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi.l"aoc osobe, Duh lIyak.lIjo<1 [e ovdje uvljcl;, vtdJj,iv. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.vij~lji!. Oni ne dobivaju form.alno lll knjiievllQ obr .. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0;1; k_tljig·e.i af>$U'akll'lIL:I obuku, <iii OUO sto d.obiv·aju j(~ pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.d~. Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ".\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:;:um 1-11 1,t:·k.o[1~ valeseeuie. K<lIllavica danese na iwijet s,r~}jt] II.lJmluLlcad, poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~ trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi. vh.lj<!I,a mogu I.i se uspen ll<llnlg do I)j -'. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine, Bilo to toCno il:i ue, uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11 ruzne i JJI"ivid.,lo neljlabazn.e nac.inc. Redovnici ce.'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q.~jecali t1(101Hw, nemaju dosta hrane d·a li,la;i.e gln.d., :nerli<.lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI,~e, a povrh svega, lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO. Te \'ati.j~k.e illl:?nosl.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic, djclu}uti za:jedno na osobnost I.'edo-vruka, cest.o 1.!J'OO7.v'clu, li.ja!) 'j:udslti. pJ:-i;mjerak Z\/Wl ~,mlostnlm zen uCi:t.eJj. Taj lctiil1JSlve:ni sustav o.bl'!IZOVaIlja k.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo, m.ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~, tako treautno p0J5.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1.ivoln II zen snmostanu, 0, ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.mDmC]je ae v1dl~1 preko ciJlog I.SLoka. l.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-,dtlll fJ.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle, 'i Z<l!lHtlO <!B c.m i. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI. moi.da biti 1l1.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w.terijaHzma. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj;ll kD:~ \'0 "a7.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja. [ako ne moze.rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai.'i n tom

redov:n:ick.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl, njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln,jn prema z.ivotu i radu morase QCllva!;i. zeU. Ii. :loe:11 unp6e: pl'e.zh"jeli 11 ~_nn{i;(l:i:m nadolazectm godirm:ma.

Teorelski, ze~~ oibilYija ,Cital' un:ivenum ] ni.ie ogl'atliieen pravii10lll <lutiteze. 0,1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI';:rVI10, a kad posrnn.pad je [H"ijci;rJO keban, Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn, zen u.bmki se poneka~ preobrate jn slobudomnntke, gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom, fovijest 0. tome S'II'jedoti, <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l': degcnerncij.e. Zen 1.I~Hel~~~dnom je rekao: "_ .eLttl se Covj,ekov leleal, lIzdigne visoko ,kao kl·~tUl Vairechane (najviseg bdlanstva). il!li neka ll.~,egov tlVot bude pun. poniznosn taka d..ll je i. PI'OO d:jetf:ltmn na koljer!im1l.,· ZiVOI. II zen samostanu se nad,li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11 Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $.j'\et.injovjekovlli.h mlsliika. i z;:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo.gli] U ])oc:luc.l'vnnju zena,

Kad s rank!! ('fl.Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l hr'aJ.1'UI Y'e~'inji 1;1 glavuom gradu, btlo je strasuo hlndno, pa je sldtlUo. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a zapuo je ~ llgrlta.o, se. GlIWlIl' IU'liHHI. vidiievsi to, sh>aSlI~ se l"mbjesnio pa uzvikn :

"Kar_k(l se lIsnduje~ .'l,pa]ili moju drvenu sliku B!\i!ddhe?~

'l'ank a silane razgl:ta,ti ]~epeol.~ao da nesto Lt";J!Zl I reee. 'ISk:up]~al.1il sveti sartl'(I;' iz; izgo:a·jel.og pepela," "KakQ' inoici, 'I I'ece cllV~_l', "dobRi sarira ad dl've~ nog Bliddhe?jj

Tanka odgo'l'ori:: "A.ko tu ne budem mffiilO sarira mO.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?"

'Sarinl (j311_ >!'.ari;, !\In • .JI,,·Ii) ,losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"', .11ll Il bUllizm'l ].'lred"!",~ljaYl"5~t\ I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I;.Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ.ll l:iT'd,:~,gg 1I1'1l~ 'WJ;~l' M'ej].lll=J~. Vlci.i"'illJl%! w~ '11i1l0.g"" p:I:<:I'i1D lo,td;"tiID4l. je '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!,

CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os,vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti, d.ok ~l~ddihin gnjev ltik,ad nij:e pan 11l1l o.vo.g petonjeg.

hllm IUsru1U siguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l, (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d,uhovuil.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:,oji. je oskvmue .BuddJm. Knd je ~ednO'm 1l'edO,vl1ik upilao svog l1;;'li:telja 0. 'fru,~ak.o,,,{)j !deji. da spill klpi\uc1dbe, tlc:ileli je o.<i ... ovorle:

"Kad. je hl.adno, sjediflilo. oko Qgnjista gdj,e god vall'a,"

"~\Rd je vruee, tclemo 11 harubusov gaj pored po-

toka,"

"lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?"

IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa so mstog zen gledisl,a. nema S\lnll1je da tflkva. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti., Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV,1llili zen mogu, ne pl·etflcS:i. ui pred cHne, poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y,e to u ime zeona. Iz If>'''sU !'ailOi;;npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:; ~sko]"ije:nll1 PO][lOO Ui srcu i tspilili Casu ponrltlosti do

dna"

Kad je Slrllko (, ~1u·I.W1g) 'iz Ming dill.ilsUje pisae knjiJgu 0' deset hv.1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika,jeda:n od o:oih samesvjesnih momelsa dode Ill, lljemlll. go'VoreCi:

"KOjil je !;;.ori,st od pisanja evasve k!nji:ge kn.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij;ednom ill ne=Jwli.levrijedn.on1.?~

ShI.1ko 'OOg(~'I'mi "ret .agregamili slanja (sl~rn'[dh.."l) se upMu., a cetil'i elements (m .. ho;b~n:lta) u7.Jmaj~1 maha pa ];calilco moieii. l'eCii da nama zla?-

Redovnik je joii. ll_ag]aSlivlIC, ·Cettl-:i. elements IOU kOllU.ct:W praz~ ill, t'l pet <lg ... ega~nih SLal1~a nisu ni.kakQ stva!.·ua."

SI:nmko, I.ld.araju'i, gapo ]jjC\~, reee: "Ieliko je puno

511:1:110 Sk,ol(lvanill, Td: jog ruSt o;fla§ PI"m']. D a j mi nekl dnlgi

oclgovo.r, " .

N,~ redovl1:ik ne r,;nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren hu]\esorn,

mEto,· ~"ece ItCilteH smijeseci se, ·zaSlo, ne obl"iiies bli.110 s "I{~$li!og lica?"

. I),i"~~~~a~aniu z, -na, s)l. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo.kim (lSlccajmn ponrzncsu i

mekoee srca, ' ,

[J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lra sa rl1entW.ml stegu redovlIika, ktl(lliI, ih ne omera iiikrumll, ti:1,e5,IDi rad o;_~im OIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl, To ra~I?~)IJe J~,~rl,a~lQ .~fi~ seM/!in, lJog,~a, se l1e:koJiko pllht, 5vrurl put ~ ill!!! tled;:MrI danau .I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri h,<I~"rr,v?k; (ge-a/,!g.o) i ]JQJ'Wvno Il~ (h;l1.g;om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:i boravak (.vetsll-ango). Op6ellit:o" li'e~,I)i bQl'<lvlli~ PO;IJl!(l tI trave]u i 4;;!VI'~av .. ukol:u'VOZlI, dok zimski pOt~u,me ,U1 ~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1,1, vcljacL Sesshin zna.ci ~~I,~I.I'?IUlelli kO'~lcefit:n:lcija uma, Z~I vrtierne tNljOl:lljfl se~/ulI~. "l':dOl',IUc::i 811 ~~~\'ore .. i tI zendo, ustaju nmij" no OblCIl.Ol sjede do IuiSHO II nee, SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl',~a~il. S e y'~,etr,a;rulJe (lw~a Hi feisJj.(~), I[Jd;{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r,e ~lll bilo }';:OJ<l nd ten knjiga kao sto su li,r!a~afl$ltu" Ri/~~;,.lrokll., ili/!lmQ/,kw(lm, .lUdol"oku, !(U}{ilall-krll;f,ugo,iJl[L .lUtl:l;ail'oifu je z'liliGt.ka PI',opovij;:.di ili lZl.·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z(',Il, scl;_~e fJ,r.kigmlcsj/"I,I .. kao .:51o ~;~J:n }pm nenuo, je zhi I:k.,'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo.n~ i. (lh,iaSl)jefl.jiIlla Mi:mIOl!/ill.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k.a ?el]'(i,~sel .1 osmn kOO;ii<1 s kOji]cntm:"iina s,Yojst v' nun zenu

H Jll~'10 j~dJi!osta;'IJrjj,<l o'~ Flek¥1(tii'Ct. ladora/,ll, sndl'ii i;n'ek~ PI'Opo\'!,edl,,)lJeSnlC I ostala djela Rido.'l (BS,Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ on.,!!; bio, li-c.iteZj Oaj-o Kol,.t.ISbia aJi lanac Zl"JI ,~:ed;Je J05 tl~IJIl~, eVIct? ti ,l,flpanlu. [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"''', k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.o 1101msh,ievfu pn'!)~lovije-d.i g 1r.l"l:I{$jil ,k,?:melIt~I'j;~ u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l,~lje" Olucl:lom CltOl.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~;tm Q/)$f.'UrWH per

ob~CU,i'-ius. Nr.kon slu.sanja seriie pre.ilavauja. redovrnk se moi~ l1larn U 1111..0] inevc)lji kao i pirije. uko1iko nlle otvo~'i'o oili J,ren1f.! Istini Ze.l~,01" OV~I tajn.'ovitosl lU,1l:lJl0 ne uzrokp~,e tesko razumljlva PJ.'k",od~l kl1jig,a., nego (fu:~ieuicn c]a [e slwtl"teljl;lv l11l1 jo~ ltV-lJek obavijen i vrdo~l'lll.jlUi,kom relaH'V~J.e svijesti.

Tijekom S'/1sshiJid, oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu. Oiiniti. sru!~(W ~i1aci lei. k ucitdju ~ predstavui mu svoj,e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi.j~~ velilki $C$Shin, sa7tze,1 ,I':.e so vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj;t sabiran]a misll - sLO, i Z~lil.· ccnje S'fS.~.Ij,in(l. - .I.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu;:l ~\U,[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.U]Su javni rooov.lliG~. tl'-eb.-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:;':iU n uc:ih~1 jev 1.1 sobu <r~lie se na vrto fon:nmall t s.vet;all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI. Prlje no SIb p~'ijed~ prag, I"e(hw.IWt, se td puta poklnni i. i>"Vilki put s koljenill'Wi ua podn, ']~ad UI.<l!Zl II sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i,ldil:l!li'l. dhm 0 dil~1l1, a k.ad dode 11 blizum nt'lelj.a, klekne i. jo.s.e jerlItO'Jn pokl.olli. Kad se ova ,C remonljn zal'i-si,; vi.s,- nsma llik<likvill ~rlliel!,(lvniti obzira, AIW Ie is gl,edH;ta 'ZCJHl to petrebnn, magn sc &1.k met1.lIsolmo fzmijeniti udm"(,j, l'ok<17..ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11 SI'COl ,ied~mo je vazno, a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai;nja. Kad z;;IVt'si pl'oo.$!tlvIJanj(!-" redovl;uj, se POVblCiiz sotie u ~:ll{]j i'azl'oden~ eeremoniji II lwj,oj je ~ llSaQ. Z" 1;lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft; ,jel" [edan ,mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje.

U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo,.;; shvaeanja ZCI1IU, no iU,Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa valjam rnzlog za sumniu H l,I~i«:.j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl, to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll,e sam:enct, 0110 pr,ei:lstllvlj.anj.e v],Clenja, d<!lUe, rriJ(~ dokona igra ni za i.lcitclja ni za redovniku" 110 je, uisturu, vrlo Clz,biljna stvar I ~¥PJ',"VQ ,,-hog Ii[)g<l Itli rlisciplina zeH,a una vdilm morelnn vrtjednest. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i,pl'Qm(!ltriulo~,~dtm

ze;:m:J1I i:z ziv(lit!'i, Hakuina I!lI'em,eljHelja modemos n~l1z3ii sena u l~!prultl.

Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio, na veriiulrjj; llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi,upo-s1, l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati, opal: mll pljtlsJm preko llh<l . na kralu ga gnrne preke verande, J3.udu6i da je padala ki,§a. Uakum: se nado u Matu j vow. Karl: se opora,vb); Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi,te}ju koJi odV}',ati; "0, l.i zitdJn lUNlC;ile spHjel'"

D.I'u,gj dan" ,1ll1sleci kllko ij,cit,clj n~je stvarnc S~OZL'L,H) dilibmu nlegcvog zn,mja ° senu, lil<lk.uin ~e sveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc, Ha.kui:n tide 1.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i, sav $voj geni) U Mljecal1ju. s njim, odJ!llC[vsi dll, oval put. ne ustukne ni za pedalj. UCitJ@1j blja§e i'Ji,iesali te, k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina, pljus:ne g'lllekoliko putu l. gurne s !l'ijema. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH. Ut31tdj pO,gled'1 dolje Ita njeg:a 1. tlliismija Sf! Sl'dacno., 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli. a kad ,s;e~'Jrati(l, I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I, Ucite~j ga medullin jos 11(:

O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k,!t(l i pl!'i]e:: "0, U zRelj'u ~Ill'D1r;lle spilie~ tl

Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~ da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija, Jednog d,;rna d(li{ je Isao okolo po selu prosect, jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a. kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive.U<l od nje,ga,

§egova radosr bij<Nie bet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na,fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili, Pdje no. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl, UeIle]j J;:fvidi da nUl se nest'l) do().godilo ,j dl)zv,a ga go'v'oreC:i: "Ko,je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta, bWZOi. brzo!" HakuJn JlllU tad!a. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana, [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e; "Sad ga UU[ls. kml,acilo gil i:mai! "Nak,oll ovog, u,{:mel.i Sf.! nj,rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il.'l'lleniIl1<lI,

TiLkva bijlflse obi:j_k;jl koju je prol,3.4io alae moder:nog

j"p~'li,'i$k))g zena .. Kak~ str~J10 08~,~ bij.'!ie ,WlTi., l,l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt.'I/, ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi..en, bijaAe. Ir;~d se ~l)e,r;~~, Il~e~;: nakon ~o1ililll~eg postupanle, I!i!>II!I.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul, 11 zenu nema niceg mlakog, ako je lnla~o, ~n~a mJe zen. .Zen 'ocelmje d.il. ,COy jek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" .'1 istina se [1 ,moze spoznatl sv d.ok SIC', I'.worl]Ie'V'e!l.od sv.iJ~ !Ires.. inlcl~k!tl!alJ.tih ill druglh, ,e""jek. ne naill ~VO)OI yI,as1jiO:i l!1'od.e'ttoj 11agosli, Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '- s H'Ia.kuina uJ"e .. ove n'''il'ide i neiskrenost. _ stvm,'l, SVI

Ie - ",. . "'~.. ..'_' . 'I., . r

lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~. il:l~I~ ... 'en~_s]

ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex,!:,: s nas.:i..I]]t~Uhl.r'l:\Jlm Jastvom, Sloga, cia bi se dotakki to, lU'iUitilim~~ J?:,tyO; putem cega.llcenik dobija pravo znfIJ1~e zena, u~ltell oe~l.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~ nimalo wJc dobrcdusan,

U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ.Qm (lib l'fI!zovanju, Za neke rliplome lle1,?a ,m IWli,O[i d'vadesct godina ta_m(l.~njeg ZiVOt1i!i,110 S ltob(D.~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl .1. n~ll,i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese .~ ~azdQblJIJJ od de$.elgQ~lla Ispitati Sy,ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:.na,. Med~I~I~lI, v~dbi;lU na.OOJa zana u svak.Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta --:. to Jest, b'ilHpotpU!llo pt'o,fell d:l.lJm:rn zena - toje dru@lill _ srvae. .Za to. je moida jedJan .. zivot pr~~'utaj{, _I,eI' se _k~e .~~.l.~1k Salkyamuni i. Maitl'cya j(l.S UVJ)elk. sanu sebe (ibl1'C<I:Valll.,

Da bi postao potpuno osposobljen ul:Helj. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA,!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~.ena.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz;l"ljev~u~Je svete utrebe", Izraa je sigul'1)o prvobimo stil;;a.o i.~ I?O~l~~:. I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci, opcellilo govoreci, ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni.jevrnl,jem. Pod, 'iI()dst'llOl'n"']'S~log, \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1;;11~lO postiei t.eUl~ljiito :l;.J18Uje S'''~l tnJllll zena 110 Qi.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo, JaKQ U [lajl;'~enlSmisl1J. Redovl'tikov ,7..1YQt, izvml<l_ i izl1.'l.m·fl"lllm·~ rasti u savr.Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em, Da bi to ucnlio,. pOlrei:Jno je daIj]l,ie SflOlO·ol:IIJlcromnje, jer onD !St.o

'141

jepo.sUgll,Q 1I WI·(j,QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1.:ili s voje kD'lIfnje na,I;lOl"fl. No, Q~!,iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:;t, v~se nije I!1Il1Z00. UJll"<I1I'O supremo, ,0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI,cirlU) n-eba S1J.lditi po dol .. skJu' u stV!lJ'"InI 'ii'e-.l:Ui $<1 sv:i.jetol1.'l.e postoie pl'opdsallll Iml.vila za ovo ;"slIzl.'ijli!'V'<lnj ~". Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati, u sJUa.dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi;1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u.s<llllljenipusUl:1Ijak; ill moz.t~ i2;,tci na tl"z;lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1, tsklm dogadru'l,jiula. Kaiu da je Ses:l.i pUl.rijm·h petnaest godlna Zirvio !.] pl.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P,elO:g paU'ifiil'ha. B:io je pl'iliffio ne)l(ilZl'HU s'Vi,~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje,. Obi~ (Chung), narodal ruCiJtelj, IJI'OVOO [e c.~trde5'et gad.i.ua. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad se .~~iJel)QJ:r;aziv'Q;~ lzvan grada, No., njeg:ov svett .ziv,ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!;i_1(j, je' uapustle 5VO'jU ko!libu .. Yi.s,rurI. (Kulei.-sl;ulIl) [e proveo l1.ekOJilko goilina 11 divJ.ji.ni. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin.tmimua i jel.en.ima. Medlluim, proMSli su ga .i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu, a on je postae uCitclj tisl.l~U I pet SloUna i'lidov-mka. I{ ",r "IllZ<ID,. !,Uem,eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu. 11 poce:lku je 7:iv~opovl.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji, )'ade~i kao [~o.d.mto]J' za sd~[Ille, NHko :got nije ~rep~nMl sve d,ck jednog dana. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil, pa je Sud z.ab!I]jevao ala ovaf os;l1.l:q~1;!i Sall:l'oot.'irI U g 1<l'l/]l.On:u:~ gr aJlu.

Napoeetku svoje km'ijel'e, Hakui_j\ MjaSe jeelliJj ,eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n,jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s;vijet 1(1.. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j,e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCH su zvijez.de sjaile :k1:l)z njega, Ii. nile bil.l) :r:n [pOSLeDO.g pod a .. 'll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog,adruo u ,sredisnjem dijelu rn.'ama za 'k:i8nog vreuU!ena, Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip.~tdale h.l!'[OUU bile su. 11 !'ukanw 1i',~ei·Qvni.lk', a svc6cnicki. P"etinlBti. bili suo u zollilogu k.od lrgovlI.ca.,."

142

Povijest zena puna jle tilkv:ih p.riJmjei"a 1.1 kolima su se veHki uciieJji poj;)["vilir,1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll';m~a, Ne :I'ad~ se o praktlclraruu ,as:keti:a;IH~, vee o S!l.Z,I·i~e'll'illnju mor.iLlte.o.~Qb:llo'liU 6ovjekll., Na u·.ije:l.ulI.lXlka pml.O zm:i:ja, IJii! ako. (11 i;:ovjek He uSj)ije zgaziti, one j:U;Jili,(:J,1fO ,diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl,'aflello na vi'Zijii 11lo:i;e SA::' srustu ~! jednom danu, Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost,

odi'd.el'l1mU smtslu, bez sumnje, ova!.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjill kO,jc prevtadava u ZlZlutOU, jc zncstao, [10 njegov,"" vooec .. 1, mil 'ela, kao !l;lo su pojcoooslavl,jellje ziv~la, suzd".zavallj:e od 2.elja, He iI:,'o~euje tremnka m~alm], s.lIlu,oowjl1o.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.~a dobra za. !l1re zelUllJ.~,~ t za sva ~·llZdob]ja, ove je posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10, .svoj~ stveua zl1<lc;(jka zen di ,Cip!.ioe. Ono zna~i['JJe trositi Pl";WOI1]i1H do:br·ll.j znaci potpun.o iskoJ'istiti, ekonomskl i meraino, sve ~Io u se nade Iii~ p,nlu; znact odtllositW se pl'emll sehi i, prema sVIf,etu ~I stanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja, Posehne znaci Jrriikticu.'aH dobrotu bez ik,,;lkvih rnisll 0' priZn.)lj~.lLD ed druglh, Dijete se utap!l; uJ'iIl.!n~ ILl vodu i dijet.e je spaseno, Ttl je sve .sLO treba uftnili 11 tom slucarju, ,5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0, Odlaz:i.m,.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D.ll1ii.slim o tome. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. Zen 1.0 naatva "djdo bez zasluge' (wwbJtosa,ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava uspunitl buaar 5u.ijego-m.

lsus je )"ekiim ".I\lld d<lij~ nulostlniu, fie d!tI,J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de .. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii..lostinja bude taina.' To ie "tajna. V)'liJla"; budizma No kad pl'ikaz j,(1e dmje gQv.ot;elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11,11"1'3.di:1i·, vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl.[1 i kJ.'s,cans4.va, Tako dugo doat postOjl m:isll;o 0. blll) k(IJue, bio 011 So'" ill Vj·ag. ltoji zna. Z,ti" nas3. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e. zen hi .reltli.o: 'iTi, jo~ nis~ j;~dan .od mls." Dida kof.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l.l"!lg'Qve'" ~ "stenle·, Ako dlilJl p .... l.Ii ll."OJ.gove

141

tvojih cljelll, ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~, Z<I ono ilto sl nCi:nio. Zelllo ne6epl'ibivaIiti, Nil! SO'liVI.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi,m tzvana .IU. izmllJ'~; ORO je iledna cjeliuiI i. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd.{} likaIIO. U ~~!liU, sto,ga, ne smije bili I.dknlcvm tragova ·uobra1.enost.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J, a kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga

Re-"sh:i fLiell-l.zu) s . kinesl<i li.loiZo[, opislije OVO stanje uma ua vrlo slikovit :naC-.m:

'nOp~~$'li,Q sam s"'om umu d.~~. bez ust.e-zilllja l'WllnJ~lia o 'CCll'm god zeu. a nlo,~bl1 Ills'li.ma da gm'ore 0 eemu god .zele. TaxI.) sam Z<ll:!o['<lvio je li. "to i ne-to" ruojc m lll,de, je ll dOlll~t.<lIk ill gubit8k. mo] ili t~ldi. <I IliStJil:ll. Ill. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIO moi pt'ijal.elj. [ izv~lOil, i iznuh'il, temeli~'o smu se preobrazio., Tada j;e okopostale popnl ulrJi;ili, uho poput nosa, a nos poputusta, j I1ilje' hilo ruceg ~no se IlJije POlstol!'jetllo, Kako [e UllIl postae kencentriran, ta.ko se otJliJ<. rasrvorfo, a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(i m:'U'2nlV<Ii l1J:Oj oblik mti li.u.(]f1. idu mo~e noge, Si!!IIlIlO sam, se kretno s vje:tl"(~m, 11<1 istok ill zapadl, popu.t listil. odvojenoa ad clrvc,ta. isam ble svjeslan jasem. :Ii ua ... j~rtl ill jilSe Oil na meni,''

Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU,ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"J a 'Iaulereva defit'j:i:(;Ma~ je iiAP;SOl!.l,UIO sl sG'mn<r!'m;n ktltl se ne nloi~ prisjem.i duguje Ii, 1I netko lie$UJ.iI.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~; bas kao 8to ('cl 7.i.<1Inoravlt.i na sve stva.l'l, ua posl.joolljeltl. PU[,OV <IIlilll sn wH.·

Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm, lluga, iak,o k<d.em.o da u njemu ii.vimo, tilt se u Iljen~m Iwecemo i iI,a je nase blee \1 rrjemu, Zen Zeli. d!a se izbl·tse 1posl.lednj:i l'n°,!'I" svijcstlQ Bogu,tt"g je mcguce. Zaio nas zen Il~L1.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ.tll u undQu, U In'flksi kao I u tenrijl, l,erli'lle1~cuilie ~)a uacelu, "d:ie]~ be'.': zasluge''. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1:

144

S,ienkebru.ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn, GiO pl',(l~il]a se ne diZe, Mj~sec se <:Jcil'a:b,v!l. duhoko !J l:ibl!j<lk~~, no voda

lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:;mja.

Sve u svem«, zen je lu::dv'OS1l1]s(,eno $['11111' esobnog iskustva, ko se n,:'sLo ~n.oi{;e llEilZVali I'llClikalno empidjsltim. Q~ldla [eto zen, Ni.kakvo citanjle, nik~,!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!. m.kakva kontemplacija nee ,caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem. 8m'll l.ivOl trebauhvarut usred njeg(l,yoga, I(lka. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok.l"ilKUispitiviilllja i il[lnil. ... :e ZlUltl ~I~~li ~a i. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl.nj za ll1ed.ilncijll .i svaki (lIelal] u njezinom discip~.inanIOl.n f<l:S,pol'''edu ureden na mlan koji, '.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt, Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.!W)! kroz povij,es[ budizma Balckog Islokn odJ~l.livn medu ostalim budistickim sd>itama II .J'apiJJllU i. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti .. institl.laiji. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju iili zenda:

145

A

m;;lJlltl.H fd"'J.rlm_lcija

'lp~o!lIU.m rs, 76, n <lgr..:gai.llD sl;lflje, pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N

nnrosugestija 15

nvid.yil 5J

B

BlIsr.l.1M bodhl,

J:;tiJlSka mudrost 5J, J2 [l~!U:li.i(U;lfimli(l..

l'l'vi IJatJrij,11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2.1

l1udiUlil SalkymllUill

21" 11, e. &4 ~md':ll::i;l.lU'td n ~m. )"}. ull.(~dhm HOI (l:iodhi i.li l.wa;m!~;) 10

D

d1l..'L1'lill<l J6 diw'mrl88 dllli'Jrlll_.l!ll.<~ya. ,YiJ

':~.!~·"ft<l 14, 42, l{}f" H}f), HI <liv)je gu.skll 99

c!V01"an"

~ij. m~allaciju .12"9, HI

:F

Pcwsi 20. 28

G

. O~lt.e] (OhlH:h:iib) is

H

Haktnin, lllffil)~~JdJ.lIj 16 hillllt~rui I t Jl. 44

H!JYlln (F'a,-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo, Victor 44

J

j,lStV.Q 0, 16, 44 j,eeam. iJj

K

kesa. 01

k(l';1,l1 2lJ', 1M, nz .~AI~m~ m

M

:lnruh,1YII!I1Il )1, 86 '1I1at'ijivosl .1'!)dQVllliko [:PI

147

illCdjil;jcifa 42, 4) J Meister Ikkdtruct 14, 19-'

Mt'oki .j!:lZik, IUllujiJm(l 68

N

nast'i jJ na;nlli",iilizutJII 94 n~g<'icll<l 12, 7J nem,tiije ;:; nu1i!lzm:n IIp 7J

o

objaJi:Jflju\lfflije i6 opijltlloSI 44 opo:!laSanje :76

p

pilanj" ] odgovori, JiliOildo cO pr 3ji]I,1, 5';2

Imibivali!te 9.>

Ilredavauje .1lJ

'R

l'fuJ.1J2

s

sangha J(j s<mU .I") :5oi.l1l-Zllll US

;s;<liWi 9, J(1,tJ,JJ, Hi;.2J,. In; f04c.j,()$

Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.cl'H:~:!I:g) 9; sesshtn lJ8, 1J9

Shin SO!] Jti

~llippe U

Sil'll J'()fJ

si1"!illul'SivQ 144

SW1:!' ill I 4f, ;J,54

tn,}:9, 81 [I:i!o-Ka 9()

u

udarac u gong iJJ UJn at

UnmlQU (Yun-rnen) 68

w

w1Ll9~

Wn, Flli 'Cllil' J), ss

y

Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye.no. ~esLi. pf.l!r~j.u:h J.1' Y.g~IUi (CIIOO·~.h[iu)· J6·

ZiIlrnb:imsi:r'1, 26, 2'i~ zazen :H~ 109 aende 129, III