P. 1
Pravo Evropske Unije Iz Perspektive Domacih Autora

Pravo Evropske Unije Iz Perspektive Domacih Autora

|Views: 357|Likes:
Published by harun1111

More info:

Published by: harun1111 on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

CENTAR ZA UNAPREĐIVANJE PRAVNIH STUDIJA

BIBLIOTEKA • SUOČAVANJA •

29
PROF. DR

Urednik JOVICA TRKULJA

Urednik izdanja MR SAŠA GAJIN
Projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju.

An EU funded project managed by the European Agency for Reconstruction.

Izdavač Centar za unapređivanje pravnih studija Goce Delčeva 36, 11000 Beograd Tel: 2608 360, Fax: 2608 346 E-mail: cups@cups.rs, www.cups.rs Za izdavača prof. dr Vladimir V. Vodinelić Priprema i štampa „Dosije studio“, Beograd Tiraž 500 primeraka ISBN 978-86-7546-049-7

Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora
Zbornik radova
Saša Gajin (ur.)

Beograd 2009

SADRŽAJ
mr Saša Gajin Uvodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I DEO prof. dr Aleksandra Čavoški Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . major Goran D. Matić Evropski standardi i propisi Republike Srbije o obradi podataka o ličnosti bez pristanka (ravnoteža i balans načela transparetnosti i tajnosti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mr Mario Reljanović Evropski nalog za hapšenje . . . . . . . . . . . . . . . . . mr Jelena Simić Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda Evropske unije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 71 15 9

34

91

Pravo i politika EU iz perspektive domaćih autora

II DEO Bojana Bogojević Korporativno upravljanje u EU i državama članicama sa osvrtom na pravni okvir korporativnog upravljanja u Srbiji . . . . . . . . . . . 119 Milica Filipović Sastav i ovlašćenja Evropske komisije prema aktuelnom rešenju i izmene koje su predviđene ugovorom iz Lisabona . . . . . . . . . . . 139 Milena Jovanović Slobodno kretanje robe u okviru Evropske unije i jednostrana primena prelaznog trgovinskog sporazuma od strane Republike Srbije. . . . . . . . 151 Nikola Kmezić Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Milica Kostić Evropski sistem regulisanja eutanazije. . . . . . . . 187 Jelena Milenković Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik . . . 209 Jelena Olofsson Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo Evropske unije . . . . . . . . . . . . . . 226 6

. . .Sadržaj Anđela Roglić Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju . . . . . . . . . . . . . . . 237 Nikola Stošić Zaštita medicinskih podataka o ličnosti . 318 7 . . 282 Milica Vagić Mobbing – zlostavljanje na radu (mobing) . . . . . . . 296 Nenad Vukčević Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU . . . . . . . . 261 Jelena Topić Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji . . . .

.

podržane od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. od akademskih krugova. uz bližu 9 . Edukativne projektne aktivnosti bile su usmerene na tri široke tematske celine. kao i osnovni problemi daljih evropskih integracionih procesa. zatim kretanje ljudi. do mladih koji su zaposleni u organima javne vlasti na centralnom i lokalnom nivou. pre svega mladih diplomaca i postdiplomaca. organi EU i proces donošenja odluka. preko aktivista nevladinog sektora i medija. Bila je to prilika da se podignu kapaciteti društva u kome živimo za evropske integracije. Polaznici kursa predstavljali su gotovo sve segmente javne politčke scene. a posebno istorija evropskih integracionih procesa.UVODNIK Knjiga „Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora“ predstavlja jedan od osnovnih rezultata sprovedenih aktivnosti na jednogodišnjem projektu čiji je puni naziv glasio „Pedeset eksperata za Evropsku uniju“. obrađivane su osnovne teme političkih institucija Evropske unije. osobenosti pravnog i posebno pravosudnog sistema EU. U okviru prve. Čitav niz predavanja bio je usmeren ka temama vezanim za slobodno kretanje robe. posebna pažnja bila je posvećena pojedinim aspektima jedinstvenog evropskog tržišta. Projektne aktivnosti. bile su usmerene na edukaciju mladih profesionalaca različitih obrazovnih profila u oblastima koje se odnose na pravne i političke institucije Evropske unije. U okviru druge tematske celine. i to putem širenja znanja i iskustva o najznačajnijim aspektima funkcionisanja Evropske unije.

a zatim sa njima i da diskutuju o pojedinim aspektima obrađivanih tema. zaštite prirodne okoline. u cilju očuvanja stečenih znanja u toku ovih projektnih aktivnosti. Uz ove dve institucije. U vezi sa svim ovim temama. zaštite potrošača. ali i za mehanizme i tela EU koja se redovno angažuju na primeni ovih najviših pravnih standarda. treća tematska celina bila je posvećena evropskom pravu ljudskih prava. kao i Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci iz Italije. posebna uloga u realizaciji projektnih ciljeva bila je poverena našem dugogodišnjem medijskom partneru. Najzad. te su sa svojim mentorima više meseci radili prvo na izboru teme. kretanje kapitala i slobodu obezbeđivanja usluga na teritoriji EU. Kao što je dobro poznato. To posebno važi za standarde antidiskriminacione zaštite. dnevnom listu „Danas“. polaznicima je na samom početku realizacije projekta bila predočena mogućnost objavljivanja stručnih radova na teme koje na njih ostave poseban utisak. zaštite podataka o ličnosti. polaznici su imali prilike da čuju uvodna predavanja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka. Zbornik 10 . Neki od njih su sa velikim interesovanjem krenuli u susret ovoj ideji. ali i u cilju produbljivanja diskusija započetih u toku trajanja kursa. kao i onim temama koje su vezane za specifične oblasti kompanijskog prava i evropskog antimonopolskog prava. koji je medijski ispratio i obradio sadržaj preduzetih edukativnih aktivnosti. i našim partnerskim organizacijama bez kojih ne bi bilo moguće organizovati i sprovesti sve navedene edukativne aktivnosti. u brojnim oblastima vezanim za zaštitu ljudskih prava. Ovim putem izražavamo iskrenu zahvalnost profesorima Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.Saša Gajin analizu osnova evropskog radnog prava. Najzad. Evropska unija već je uspostavila standarde koji se uporedno posmatrano mogu oceniti kao najviši. a zatim i na sadržini pisanih radova.

Sa druge strane. a to je da su povezani za evropskim temama koje su bile predmet edukativnih aktivnosti. CUPS se iskreno nada da je u izvođenju ovih projektnih aktivnosti. U drugom delu knjige sabrani su radovi polaznika kursa sa temama koji su odgovarali njihovim ličnim afinitetima. u izvesnoj meri doprineo formiranju novog talasa domaćih eksperata za Evropsku uniju. osim onog da njihovi radovi moraju imati veze sa Evropskom unijom. Međutim. koji su bili angažovani na realizaciji edukativnih aktivnosti. već i profesionalno iskustvo. predstavlja rezultat ovih njihovih aktivnosti. i to barem onoliko brzo koliko se oni sami budu trudili na putu svog profesionalnog usavršavanja. uz podršku evropskih partnera i u saradnji sa svojim dugogodišnjim partnerskim organizacijama. a koji su obradili teme vezane za Evropsku uniju iz perspektive njihovog svakodnevnog profesionalnog angažmana. Autorima se pri izboru i obradi teme nije nametalo nijedno ograničenje. trebalo bi očekivati da ova razlika između dve grupe autora veoma brzo nestane. Dakle. Knjiga „Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora“ podeljena je na dva dela. ali i njihovim sadašnjim ili budućim profesionalnim interesovanjima. vidljivo je da autore radova iz dva dela knjige ne deli samo uzrast. ovo je prva publikacija u kojoj se objavljuju njihovi stručni radovi.Uvodnik radova koji se nalazi pred čitaocima. Za većinu mladih autora. U prvom delu sabrani su radovi starijih i iskusnijih eksperata. svi objavljeni radovi dele jednu istu osobenost. mr Saša Gajin 11 .

.

I DEO .

.

treći stub. razmotrene su ovom prilikom. Posebno je važno istaći odsustvo direktnog dejstva okivrnih odluka i odluka donetih u okviru trećeg stuba. važno je pomenuti i raznolikost pravnih akata i načina donošenja odluka u sva tri stuba. ali i osobenosti tripartitne strukture Evropske unije. ali i mogućnost zaštite prava adresata ovih akata. Evropski sud pravde. kao i sam način njihovog donošenja u okviru trećeg stuba proizilaze iz atipične podele nadležnosti. Budući da je treći stub „ni na nebu ni 15 . prethodno mišljenje. zajednički stavovi.prof. kao i samog nadnacionalnog ili međudržavnog pristupa koji je posledica ove strukture. takođe posledica međudržavnog pristupa. konvencije. što dovodi u pitanje samu njihovu delotvornost. Ugovor iz Lisabona. direktno dejstvo. 1. odluke. predstavljene su najvažnije izmene koje se tiču pravih instrumenata i uloge Evropskog suda pravde. pravni akti. dr Aleksandra Čavoški Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu PRAVNA PRIRODA I DEJSTVO PRAVNIH AKATA U TREĆEM STUBU Specifična pravna priroda i dejstvo pravnih akata. Nadležnosti i uloge pojedinih organa EU. Uvod Jedinstvena tripartitna struktura Evropske unije dovela je do značajnih razlika između tri stuba. Pored prve i najvažnije razlike koja se ogleda u samoj podeli nadležnosti između Unije i država članica. Imajući u vidu značaj izmena predviđenih Ugovorom iz Lisabona. Ključne reči: Tripartitna struktura. okvirne odluke.

Peers.2009. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Ovde se misli na opšte poznate uredbe. odluke. direktive. Vrste pravnih akata u trećem stubu Dualizam pravnih akata u prvom i trećem stubu oduvek je predstavljao problem kako u teorijskom tako i u praktičnom smislu. Craig & de Búrca. preporuke i mišljenja predviđeni članom 249. 2.eu/en/treaties/index. Međutim. Iako je sasvim jasno da je nakon stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama deo nadležnosti koji se tiče viza. autor će predstaviti i novine predviđene ovim Ugovorom. još veći problem koji je posledica ovog dualizma pravnih akata jeste različita pravna priroda i dejstvo akata donesenih pod okriljem prvog stuba4 i onih koje Savet donosi u okviru trećeg stuba. ulogu organa u trećem stubu i ograničenu nadležnost Evropskog suda pravde. imigracija i pravosudne saradnje u građanskim stvarima prebačen u prvi stub. Ibidem. azila. dok se za prav1 2 3 4 http://eur-lex. fizička i pravna lica.05. Uvek se postavljalo pitanje razgraničenja mera koje se donose pod okriljem Poglavlja IV Ugovora o osnivanju Evropske zajednice1 i Poglavlja VI Ugovora o Evropskoj uniji2.htm. Monar. pošto se u njemu prepliću karakteristike i nadnacionalnog i međudržavnog pristupa autor je odlučio da razmotri vrste pravnih akata u trećem stubu. 16 . u stručnoj literaturi3 se ta materija i dalje posmatra kao deo trećeg stuba. 01. i članom 300. Iako Ugovor iz Lisabona nije stupio na snagu. Kao što je to poznato pod pravnom prirodom se prevashodno misli na njihovu pravnu obaveznost za države članice. kao i na obavezu i način unošenja u nacionalno pravo.Aleksandra Čavoški na zemlji“.europa. način donošenja odluka.

stvara nedoumicu.1. stavom 2. Zajednički stavovi Već sam naziv pravnog akta. ‘Recasting the Third Pillar’. Okvirne odluke Okvirne odluke se donose u cilju ujednačavanja zakona i propisa država članica. 2. Ove vrste akata ne proizvode nikakvo pravno dejstvo6 tako da bi bilo pravilnije da se koristi samo termin akt. Ova definicija podseća na definiciju direktiva propisanu članom 249. jer se se isti naziv koristi za vrstu akta koja se donosi pod okriljem drugog stuba5.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu na dejstva prevashodno vezuju dva koncepta koje je razvio Evropski sud pravde. Common Market Law Review. 893–920. 17 . Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Na početku valja nabrojati sve vrste pravnih akata koje se donose pod okriljem pravosudne i policijske saradnje u krivičnim stvarima kako bi se razmotrila gore navedena pitanja. odluke i konvencije. (1995). i to načelo direktnog dejstva i suprematije komunitarih propisa nad nacionalnim. Zajedničkim stavovovima se utvrđuje pristup odnosno stanovište Unije u pojedinim pitanjima. O’Keeffe. Vol. kako bi se napravila razlika u odnosu na ostale akte koji u ovom stubu prozvode pravno dejstvo. 2.2. Ovi pravni akti definisani su članom 34. Ugovora o Evropskoj uniji koji propisuje sledeće pravne akte: zajednički stavovi. okvirne odluke. Okvirne odluke obavezuju države članice u pogledu ciljeva koji bi trebalo da budu postignuti. koji je prevod engleskog izraza „common positions“. pp. što govori u prilog tome da se radi o pravnim aktima 5 6 Članom 12 predviđena je ova vrsta akta pod okriljem zajedničke spoljne i bezbednosne politike. 32. D. ostavljajući nacionalnim organima izbor oblika i načina da se ti ciljevi ostvare.

Aleksandra Čavoški koji su slični direktivama. priznanju i izvršenju presuda u 18 . budući da i jedne i druge imaju obavezujuću pravnu snagu. Odluke Sledeća vrsta pravnih akata su odluke koje se donose radi ostvarenja bilo kog cilja koji je u skladu sa policijskom i pravosudnom saradnjom u krivičnim stvarima. Mere kojima se sprovode odredbe iz konvencije usvaja Savet dvotrećinskom većinom glasova ugovornih strana. Savet usvaja kvalifikovanom većinom mere kojima se ove odluke sprovode na nivou Unije. konvencije će stupiti na snagu kada ih ratifikuje polovina država članica sa važenjem za te države. Treba pomenuti Konvenciju o nadležnosti. 2. Osim ako se ne predvidi drugačije. 2. Ove odluke podsećaju na odluke iz prvog stuba. Konvencije Poslednja vrsta akta su konvencije čije usvajanje državama članicama preporučuje Savet u skladu sa njihovim ustavnim pravilima. osnovna razlika između ove dve vrste pravnog akta ogleda se u činjenici da okvirne odluke nemaju direktno dejstvo. Ipak. konvencije se najčešće donose kada treba regulisati materiju koja je vrlo osetljiva za sve države članice. Države članice otpočinju odgovarajući postupak u rokovima koje utvrdi Savet. Međutim. ali kao i okvirne odluke ne proizvode direktno dejstvo. Ovi pravni akti se mogu donekle uporediti sa međunarodnim ugovorima. iako njihovo dejstvo na nacionalne pravne sisteme zavisi od samih nacionalnih ustavnih pravila. izuzimajući približavanje zakona država članica. što proizilazi iz same međudržavne prirode trećeg stuba. Ove odluke su obavezujuće. Najčešće se radi o prostupku ratifikacije konvencija.3.4.

EU Justice and Home Affairs Law. 1998 C 221/1. Pravna priroda pravnih akata u trećem stubu Kao što je već rečeno. 3. smatraju da direkno dejstvo važi u odnosu na zajedničke stavove i konvencije. a usvajanje konvencija zavisi od same volje država članica. Ugovora o Evropskoj uniji ne isključuje izričito ovo načelo u odnosu na stavove i konvencije. Peers. 2006. 19 .Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu bračnim stvarima7 kojom se utvrđuju pravila za priznavanje braka i razvoda braka. to znači da u ovoj oblasti pojedinac ne može da se poziva pred nacionalnim sudom na svoja prava utvrđena nekim aktom. okvirne odluke i odluke prema članu 34. Ugovora o Evropskoj uniji nemaju direktno dejstvo. Budući da postoje velike razlike između država članica. Budući da direktno dejstvo podrazumeva utuživost prava zajemčenih ugovorom i sekundarnim izvorima prava (osim horizontalnog dejstva direktiva). Case C–350/04 P Gestoras Pro Amnistia. s obzirom da zajednički stavovi nemaju obavezujuću pravnu snagu. Neki autori. što značajno dovodi u pitanje delotvornost propisa u ovoj oblasti i zašititu prava lica na koja se okvirne odluke i odluke odnose. paras 51–53. Međutim. S. Olano and Errasti v. Evropski sud pravde je kroz svoju sudsku praksu razvio načelo indirektnog dejstva komunitarnih odredbi9 7 8 9 Official Journal. Oxford University Press. Ipak. produbljivanje saradnje u ovoj materiji ratifikacijom i potonjom primenom konvencija pokazalo se kao odgovarajući metod. ova vrsta tumačenja nije od velikog značaja. Council. budući da član 34. kao što je Peers8. kao i sudski postupak u ovim slučajevima.. 2nd edn. 27 February 2007.

str. Ovo načelo može jednako da se primenjuje i na okvirne odluke u trećem stubu. Italijanski zakon je predviđao izuzetke u odnosu na ovo pravilo. imajuću i vidu njihove godine. Cases and Materials. ali se oni nisu mogli primeniti na odnosni slučaj. 0001 – 0004. italijanski tužilac je tražio da deca daju iskaze u prvoj fazi jer se plašio da će. 4th ed Oxford University Press. Iz toga razloga sud je odlučio da uputi prethodno pitanje Evropskom sudu u kome je zatražio da Sud utvrdi da li nacionalni sud mora da tumači italijanski zakon u svetlosti komunitarnog prava i to u ovom slučaju Okvirne odluke o položaju i zaštiti žrtava u krivičnim stvarima12. 22/03/2001 P. Italijanski sud iz Firence je potvrdio da ne može da prihvati objašnjenje italijanskog tužioca. P & de Burca. 2008. 251. budući da izuzeci nisu bili primenljivi u ovom predmetu.Aleksandra Čavoški prema kome nacionalni organi i nacionalni sudovi imaju obavezu da tumače nacionalno pravo u skladu sa direktivama. Official Journal L 082. Text. zaboraviti ili potisnuti svoja sećanja. 20 . Maria Pupino je uložila prigovor. EU Law. Ipak. Case C–105/03 Criminal Proceedings against Maria Pupino [2005] ECR I–528311 Činjenice: Maria Pupino je bila učiteljica i optužena je da je maltretirala i fizički napadala decu koja su joj bila poverena na čuvanje. Preuzeto iz Craig. što je i potvrđeno u presudi Mario Pupino10. Određeni broj država članica je smatrao da se ova ova vrsta tumačenja ne 10 11 12 Case C–105/03 Criminal Proceedings against Maria Pupino [2005] ECR I–5283. Italijanski krivični postupak se sastojao od dve faze i primenjivalo se pravilo da se dokazi izvode u drugoj fazi. 2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings.

može Sudu pravde da podnese komentar ili pisane primedbe u vezi sa postupcima iz stava 1. Činjenica da je prema članu 35. 37.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu odnosi na treći stub. 36. Nezavisno od stepena integracije predviđene Ugovorom iz Amsterdama u procesu stvaranja Unije na način što bliži građanima i među narodima Evrope u smislu drugog stava člana 1 Ugovora o Evropskoj uniji. bez obzira da li je podnela izjavu predviđenu stavom 2. Evropski sud pravde je stajao na drugom stanovištu. ili ne. Značaj nadležnosti Suda da daje prethodna mišljenja shodno članu 35. sasvim je razumljivo da su autori Ugovora o Evropskoj uniji smatrali korisnim da unesu odredbu. obavezu da saobrazno tumače nacionalno pravo. 35. Ugovora o Evropskoj uniji nadležnost Suda pravde manjeg obima pod okriljem Naslova VI Ugovora o Evropskoj uniji nego što je pod Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice i da ne postoji potpun sistem tužbi i postupaka utvrđenih za garantovanje zakonitosti akata organa u kontekstu Naslova VI ni na koji način ne poriče ovaj zaključak. stavom 4. 21 . u cilju delotovrnog ispunjenja ciljeva Unije. Obavezujuća priroda okvirnih odluka formulisana na način identičan definiciji iz trećeg stava člana 249. Ugovora o Evropskoj uniji potvrđen je činjenicom da u skladu sa članom 35. Iz presude 34. u kontekstu Naslova VI ugovora kojim se stavljaju na raspolaganje pravni instrumenti sa sličnim dejstvom koje je propisano Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice nameće nacionalnim organima. Sud je istakao da okvirne odluke obavezuju države članice u pogledu ciljeva. svaka država članica. naročito nacionalnim sudovima.

kao što to ističu Craig & de Búrca. 44. 43. Međutim.. stavom 2. kao što je to istakao opšti pravozastupnik u stavu 26. da bi ispunile svoje obaveze shodno komunitarnom pravu. nacionalni sud koji je pozvan da ga tumači mora to da čini u što većoj meri u svetlosti doslovnog teksta i svrhe okvirne odluke da bi ispunio rezultat kojem teži i da bi time postupio u skladu sa članom 34. U svetlosti svega rečenog. ostaje da se vidi u kojoj meri će ostala načela. Međutim.. koje posebno zahteva da države članice preduzimaju odgovarajuće mere. Sud utvrđuje da je načelo saobraznog tumačenja obavezujuće u odnosu na okvirne odluke koje se donose u kontekstu Naslova VI Ugovora o Evropskoj uniji. 42. naročito načelom pravne sigurnosti i zabrane retroaktivnosti. Kada se primenjuje nacionalno pravo. pod uslovom da Ugovor iz Lisabona ne stupi na snagu. načelo odgovornosti država i načelo garantovanja pravnih sredstava. 22 .Aleksandra Čavoški 38. Bilo bi vrlo teško za Uniju da delotvorno vrši svoje zadatke ukoliko načelo solidarne saradnje. kao što su načelo suprematije komunitarnih propisa nad nacionalnim. naći svoje mesto u trećem stubu. valja istaći da je obaveza nacionalnog suda da se pozove na sadržinu okvirne odluke kada tumači odgovarajuća pravila nacionalnog prava ograničena opštim pravnim načelima. Takva nadležnost bi bila lišena najznačajnijeg dejstva ako bi pojedinci bili lišeni prava da se pozivaju na okvirne odluke da bi dobili odgovarajuće tumačenje nacionalnog prava pred sudovima država članica. bilo opšte ili pojedinačne. svog mišljenja. Ugovora o Evropskoj uniji. nije obavezujuće u oblasti pravosudne i policijske saradnje u krivičnim stvarima koja se pretežno zasniva na saradnji između država članica i organa.

tačnije sastav Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove. 23 . pored Saveta i drugi organi igraju značajnu ulogu u postupku donošenja odluka. što podrazumeva zadržavanje nadležnosti država članica u ovoj oblasti koje je osigurano jednoglasnošću u Savetu. koji se smatra okosnicom u daljem razvoju saradnje u ovoj materiji. Evropski Savet Iako prema odredbama Ugovora o Evropskoj uniji Evropski savet daje neophodan podsticaj za razvoj Unije. što je posledica tripartitne strukture EU. Njegova uloga u ovoj oblasti je posebno istaknuta na Evropskom samitu u Tampereu. Dva najvažnija razloga koji ovo objašnjavaju jesu. postojanje različitih koncepata rada i organizacije rada pravosudnih organa i organa unutrašnjih poslova u državama članicama. s druge strane. Međutim. s jedne strane. ovaj organ se u poslednjih deset godina pokazao od neprocenjive važnosti za produbljivanje saradnje u trećem stubu. Države članice su zato i utkale u Ugovor o Evropskoj uniji princip međudržavne saradnje u ovoj oblasti. dok je. 4. Nadležni organ za usvajanje mera pod okriljem Naslova VI Ugovora o Evropskoj uniji i Naslova IV Ugovora o osnivanju Evropske zajednice jeste Savet Evropske unije. Nadležnosti organa u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova i postupak donošenja odluka Saradnja u ovoj oblasti je relativno novijeg datuma. Stoga je donošenje odluka u ovoj oblasti zasnovano na principu međudržavne saradnje.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu 4. naročito u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike i ekonomske i monetarne unije. ova oblast politički vrlo osetljiva jer se radi o ključnim službama za rad jedne države.1.

2.“13 Od velike važnosti u ovoj oblasti bili su i sastanci Evropskog saveta u Sevilji 2002.htm. Seville European Council. bezbednosti i pravde na taj način što će u potpunosti iskoristiti sve mogućnosti propisane Ugovorom iz Amsterdama. Valja istaći da je zapažen 13 14 15 16 17 Tampere European Counci. europarl. godine14. Savet EU Savet Evropske unije ima dominantnu ulogu u ovom stubu. godine16.2009. Presidency Conclusions. Član 34 (bivši član K.17 Inicijativa za donošenje različitih mera može da potekne kako od samih država članica tako i od Komisije.05. http://www.europa. 01. na inicijativu Komisije ili države članice.6) Ugovora o Evropskoj uniji. 24 .Aleksandra Čavoški Tako je istaknuto da je „Evropski savet rešen da razvije Uniju kao oblast slobode. 4. Brussels European Council. Thessaloiki European Council. budući da se radi o stubu koji počiva na međudržavnoj saradnji. Ujedno je Savet telo koja usvaja mere u ovoj oblasti. 21–22 June 2002. Solunu 2003. 25–26 March 2004.eu/summits/tam_en. Nakon podnošenja predloga Savet za saradnju u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova jednoglasnim odlučivanjem usvaja pravne akte u ovoj oblasti. godine15 i Briselu 2004. Evropski savet šalje jaku političku poruku u cilju potvrđivanja značaja ovog cilja i postigao je dogovor o velikom broju političkih smernica i prioriteta koji će ubrzano učiniti realnošću. U okviru Saveta se države članice dogovaraju i o organizovanju saradnje nadležnih službi svojih nacionalnih administracija. 19–20 June 2003. Naravno da ovome prethodi postizanje dogovora u Savetu gde se države članice međusobno obaveštavaju i konsultuju kako bi koordinisale svoje odluke i aktivnosti. Savet služi kao forum za obaveštavanje i konsultovanje država članica o aktivnostima u ovoj oblasti.

str. Za razliku od prvog stuba koji je 18 Craig. Text. Ugovora o Evropskoj uniji koji predstavlja treći organ koji pruža pomoć Savetu u njegovoj zakonodavnoj aktivnosti.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu porast zakonodavne aktivnosti u ovoj materiji. granicama i azilu i Odbor za građanskopravna pitanja. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. bila vrlo ograničena do usvajanja Ugovora iz Amsterdama. stav 2. Evropska komisija Nadležnosti Komisije u trećem stubu je.3. a to su Strateški odbor o imigracijama. smatra se da odluka nije usvojena. glasovi njegovih članova su ponderisani na način predviđen u članu 205. 245. Tako na primer. Komitet stalnih predstavnika se sastaje jedanput nedeljeno i utvrđuje dnevni red za sastanak Saveta za saradnju u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Kada Savet odlučuje kvalifikovanom većinom u ovom stubu. EU Law. 25 . Ne treba zaboraviti ni Odbor za koordinaciju predviđen članom 36. P & de Burca. a to je na primer u slučaju usvajanja mera kojima se odluke sprovode na nivou Unije. Kada Savet odlučuje kvalifikovanom većinom. 40% dokumenata koji se razmatraju u okviru Saveta odnose se na oblast pravosuđa i unutrašnjih poslova. Postoje još dva odbora u vezi sa Naslovom IV. kao i u slučaju Evropskog suda pravde. član Saveta može tražiti potvrdu da države članice koje čine kvalifikovanu većinu predstavljaju najmanje 62% ukupnog broja stanovnika Unije. tako da se ovaj sastav Saveta sastaje u proseku jedanput mesečno. i za njihovo usvajanje je potrebno najmanje 232 glasa „za“ koje je dalo najmanje dve trećine članova. 4. 4th ed Oxford University Press. 2008. Cases and Materials.18 Posebnu ulogu pre usvajanja propisa imaju Komitet stalnih predstavnika i radne grupe sastavljene od specijalista za ovu materiju. Ako taj uslov nije ispunjen.

već je imala organičenu nadležnost da predlaže pravne akte. 4. Ugovora o Evropskoj uniji. Pravo predlaganja ne odnosi se samo na pravno obavezujuće akte u ovoj oblasti već i na strateške akte kojima se definišu akcioni planovi. tako da u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova nadležnost Evropskog suda pravde proizilazi iz dva pravna osnova. Komisija inicirala veliki broj mera zarad uspešnije primene Haškog programa19. vremenom je dobio ograničenu nadležnost da daje prethodna mišljenja. jer je postojao veliki strah država članica od donošenja precedentih odluka kojima bi se utvrdili standardi rada i poštovanja osnovnih ljudskih prava u ovoj oblasti. Tako je. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice i člana 35. 26 .Aleksandra Čavoški uvek počivao na principu nadnacionalnosti (supranationationalism) i gde je Komisija imala isključivo pravo predlaganja. čime se iznova pokazuje da materija iz 19 Radi se o dokumentu koji je usvojen na Evropskom samitu u novembru 2004. člana 68. godine i kojim se definiše petogodišnji program u oblasti slobode. bezbednosti i pravde. Jedan od najznačajnijih predloga Komisije u ovoj oblasti bila je Zelena knjiga kojom je predloženo uvođenje ustanove Evropskoj javnog tužioca. treći stub počiva na međudržavnoj saradnji (intergovermental cooperation) i do usvajanja Ugovora iz Amsterdama Komisija nije bila isključiv predlagač. Međutim. Nakon usvajanja Ugovora iz Amsterdama Komisija ima jednako pravo predlaganja kao i države članice. koji su viši nego nacionalni standardi. na primer.4. Evropski sud pravde Evropski sud pravde je dugo vremena bio isključen iz trećeg stuba. Vremenom je Komisija u potpunosti iskoristila svoje pravo predlaganja i postala glavni predlagač zakonodavnih akata u ovoj oblasti.

ukoliko smatra da je njegova odluka o tom pitanju neophodna da bi doneo svoju presudu. zasnovanih na ovom naslovu. azil. predviđa primenu člana 234. samo ako država članica u trenutku potpisivanja Ugovora iz Amsterdama ili bilo kada nakon potpisivanja jednostranom izjavom volje prihvati nadležnost Suda pravde za davanje prethodnih mišljenja. Sud pravde je nadležan za donošenje preliminarne odluke o valjanosti i tumačenju okvirnih odluka i odluka. Davanje prethodnog mišljenja se ovde razlikuje utoliko što nacionalni sud ili tribunal. imigracija i ostale politike koje se odnose na slobodno kretanje lica“ kada se pitanje tumačenja ovog naslova ili valjanosti ili tumačenja akata organa Zajednice. Član 68. 27 . čija odluka ne podleže pravnom leku unutrašnjeg prava i koji onda podnosi zahtev Sudu pravde. Ugovora o Evropskoj uniji. nisu obavezni. pokrene u postupku pred nacionalnim sudom. o tumačenju konvencija na osnovu naslova „Odredbe o policijskoj i pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima“. niti da odlučuje o pitanjima koja se odnose na nadležnost država članica u pogledu održavanja javnog reda i osiguravanja unutrašnje bezbednosti.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu prvog stuba. koja potpada pod oblast pravosuđa i unutrašnjih poslova. već imaju mogućnost da podnesu zahtev za dobijanje prethodnog mišljenja. Sud pravde ne može da razmatra valjanost ili obim svrsishodnosti operacija koje obavljaju policijski ili drugi organi represije u državama članicama. To je jedan od razloga što se materija regulisana Naslovom IV prvog stuba i dalje razmatra u okviru materije iz trećeg stuba. kao i o valjanosti i tumačenju propisa kojima se primenjuju te konvencije. i dalje ima posebnom mesto u okviru prvog stuba. Shodno članu 35. i na Naslov IV „Viza. protiv čijih odluka nije dozvoljen pravni lek.

Ugovorom iz Amsterdama ovo je izmenjeno. povredu bitnih pravila postupka. osim prilikom donošenje zajedničkih stavova. Njegov položaj je donekle bolji u okviru Naslova IV u okviru Ugovora o osnivanju Evropske zajednice gde učestvuje ravnopravno sa Savetom u postupku saodlučivanja (osim za materiju porodičnog prava.Aleksandra Čavoški Sud pravde je nadležan da se izjašnjava o zakonitosti okvirnih odluka i odluka u tužbama koje podnesu države članice ili Komisija koje se odnose na nenadležnost. 28 . Shodno članu 39. 4. Iako postoji obaveza konsultovanja Evropskog parlamenta. Ukoliko Parlament ne odgovori u određenom roku20. Svake godine Evropski parlament organizuje debatu o napretku učinjenom u oblastima koje obuhvata ovaj naslov. kao i obaveza informisanja Parlamenta o odlukama iz treće stuba. pre donošenja bilo koje mere konsultuje Parlament. stavu 1 Savet. Sud je takođe nadležan da odlučuje u sporovima uzmeđu država članica i Komisije u pogledu tumačenja ili primene konvencija. ovaj organ i dalje nema značajnu ulogu u ovoj materiji. Parlament takože može da uputi pitanje Savetu i da neku preporuku. Savet može da donese odnosnu meru. Međutim. Ugovorom iz Amsterdama predviđeno je da predsedavajući Saveta i Komisija moraju redovno da informišu Parlament o odlukama iz trećeg stuba.5. vizne liste i obrazaca za podnošenje zahteva za vizu). povredu ovog Ugovora ili bilo kog drugog propisa koji se odnosi na njihovu primenu ili zloupotrebu ovlašćenja organa koji je doneo akt. formal20 Savet može da odredi rok koji ne može biti kraći od tri meseca. Rok za podnošenje tužbe je dva meseca od dana objavljivanja akta. Evropski Parlament Evropski parlament je takođe bio isključen iz procesa donošenja odluka.

Komisija je potpuno uključena u aktivnosti koje se odnose na oblasti navedene u ovom naslovu i zvaničnici Komisije učestvuju u radu ovog Odbora. Svakako da je najvažnije razbijanje tripartitne strukture21 i stvaranje jednog pravnog subjekta oličenog u Evropskoj uniji. Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije dodaje se novi naslov pod nazivom „Oblast slobode. 21 To proizilazi iz člana 1 Ugovora o Evropskoj uniji kojim se predviđa da će Unija zameniti i naslediti Evropsku zajednicu. 5. daje mišljenja Savetu na njegov zahtev ili samoinicijativno i b.6. Odbor za koordinaciju Odbor za koordinaciju sastavljen je od visokih funkcionera. Pored koordinirajuće uloge Odbor ima zadatak da: a. iako je tendencija razmatranja ovih pitanja u okviru oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Bivši naslov VI Ugovora o Evropskoj uniji o policijskoj i pravosudnoj saradnji postaje deo naslova IV Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. bezbednosti i pravde“.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu nopravno radi se o materiji prvog stuba. Pored toga valja napomenuti i izmene u vezi sa temom ovog rada. učestvuje u pripremama za zasedanje Saveta o pitanjima regulisanim u ovom stubu. a to su proširena nadležnost Evropskog suda pravde u postupku davanja prethodnog mišljenja i izmenjeni pravni akti koji će se primenjivati u Evropskoj uniji. 29 . Tačnije. Ugovor iz Lisabona i treći stub Može se slobodno reći da su Ugovorom iz Lisabona učinjene značajne izmene u trećem stubu. 4.

Evropski sud pravde nije nadležan da razmatra valjanost ili obim svrsishodnosti operacija koje obavljaju policijski ili drugi organi represije u državama članicama22. zajednički stavovi. napuštaju se i Ugovor iz Lisabona predviđa pri22 Pod ovim se podrazumeva i nadležnost država članica u pogledu održavanja javnog reda i osiguravanja unutrašnje bezbednosti. Unije.1.2. odluke i konvencije). 30 . Nadležnost Evropskog suda pravde Prema Ugovoru iz Lisabona.Aleksandra Čavoški 5. nadnacionalni pristup počinje da se primenjuje i na materiju iz trećeg stuba. Ipak. kao što je i do sada bio slučaj. što za sobom povlači proširenje nadležnosti Evropskog suda pravde da tumači i ispituje zakonitost akata donetih pod okriljem oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. budući da bivše poglavlje VI Ugovora o Evropskoj uniji o policijskoj i pravosudnoj saradnji postaje deo poglavlja IV Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Pravni akti prema Ugovoru iz Lisabona i način donošenja odluka Gore pomenuti instrumenti iz trećeg stuba (okvirne odluke. Jedna od ključnih izmena u odnosu na nadležnost Evropskog suda pravde u odnosu na materiju policijske i pravosudne saradnje u krivičnim stvarima jeste proširenje nadležnosti Suda prema članu 234. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. 5. nadležnost Evropskog suda pravde je značajno proširena. odnosi na lice u pritvoru. Posledica ovoga leži u činjenici da tzv. prema članu 276. Ugovor iz Lisabona predviđa da će Evropski sud pravde postupiti u najkraćem mogućem roku kada se prethodno pitanje. Štaviše. postavljeno pred sudom ili tribunalom u državi članici. vode se razgovori o propisivanju ubrzanog postupka u ovakvim slučajevima. Ugovora o Evropskoj zajednici. koji su se koristili u oblasti policijske i pravosudne saradnje u krivičnim stvarima.

Još neke od oblasti koje potpadaju pod ovaj zakonodacni postupak su: oblast energetike. 24 25 31 . dobijaju naziv zakonodavni akti Unije. turizma. 6. tačnije na policijsku i pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima. između ostalog. sporta. što je u skladu sa odredbom prema kojoj postupak saodlučivanja postaje uobičajeni ili redovni zakonodavni postupak24. Vrlo važna izmena koja je našla svoje mesto u Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije tiče se proširenja postupka saodlučivanja i glasanja kvalifikovanom većinom na veliki broj novih oblasti. strukturalnih fondova i slično. i to uredbe. Ova izmena značajno će doprineti jačanju uloge Evropskog parlamenta koji u ovom postupku ima jednaku ulogu kao i Savet. Zaključak Međudržavni pristup u trećem stubu prouzrokovao je mnoge razlike između prvog i drugog stuba Evropske unije. civilne zaštite.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu menu tradicionalnih instrumenata. i na pravosuđe i unutrašnje poslove25. Član 251 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Neke od najznačajnijih tiču se posebne pravne prirode akata donetih pod okriljem Naslova VI Ugovora o Evropskoj uniji 23 Prema Ugovoru iz Lisabona tradicionalni instrumenti. odnosno „zakonodavnih akata“23 Unije. odluke. dozvoljene migracije (u skladu sa relevatnim propisima) i integraciju državljana trećih država i mere koje se odnose na vizni režim za državljane trećih država i pravila o uniformnom formatu za vize. što znatno doprinosi jačanju demokratske Evropske unije. Na ovaj način se u potpunosti napušta dualizam pravnih akata i omogućava lakše razumevaja pravnog dejstva pravnih akata Unije. direktive. Postupak saodlučivanja primenjivaće se. preporuke i mišljenja.

nadležnost Evropskog suda pravde je proširena samim razbijanjem tripartitne strukture i primenom nadnacionalnog pristupa u radu Suda. čime je nadnacionalni pristup proširen i na oblast saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova u krivičnim stvarima. postavljeno pred sudom ili tribunalom u državi članici. U odnosu na pravnu prirodu i način donošenja odluka. na oblast pravosuđa i unutrašnjih poslova. Ugovor je ukinuo dualizam pravnih akata i predvideo jedinstvenu primenu tradicionalnih instrumenata iz prvog stuba. Komisija deli pravo predlaganja sa državama članicama. Osnovna izmena se tiče razbijanja tripartitne strukture i podvođenja materije iz trećeg stuba pod okrilje Naslova IV Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Posebno je važno istaći mogućnost hitnog davanja prethodnog mišljenja u situacijama kada se prethodno pitanje. odnosi na lice u pritvoru. Ugovorom iz Lisabona predviđene su značajne izmene u odnosu na materiju pravosuđa i unutrašnjih poslova. ali je sudskom praksom Suda pravde prošireno indirektno dejstvo na okvirne odluke. Evropski sud ima takođe ograničenu nadležnost u trećem stubu u postupku davanja prethodnog mišljenja i ispitivanja zakonitosti akata donetih pod okriljem Naslova VI. Okvirne odluke i odluke koje predstavljaju obavezujuće pravne akte kojima se produbljuje saradnja u ovoj oblasti nemaju direktno dejstvo. 32 . Tako zajednički stavovi nemaju obavezujuću pravnu snagu. Konačno. već se njima samo utvrđuje pristup Unije u pojedinim pitanjima. Primena postupka saodlučivanja predviđena je i za pravosuđe i unutrašnje poslove. podela nadležnosti između organa ne odgovara podeli koja je utvrđena u prvom stubu.Aleksandra Čavoški i načina donošenja odluka. predviđenih članom 249 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. dok Savet samo konsultuje Evropski parlament. Štaviše.

Key words: Tripartite structure.Pravna priroda i dejstvo pravnih akata u trećem stubu Summary The specific legal nature and the effect of legal acts. the work introduces the crucial changes related to legal instruments and the European Court of Justice. but also the possibility of protecting the rights of the acts’ beneficiaries. which bring into question their very efficiency. the third pillar. direct effect. but also from the special traits of the EU’s tripartite structure. The jurisdiction and roles of some EU bodies. legal acts. Considering the importance of changes envisaged by the Lisbon Treaty. framework decisions. the Lisbon Treaty. as well as the way they are adopted within the third pillar emerge from an atypical distribution of jurisdiction. common views. conventions. 33 . the European Court of Justice. preliminary opinion. It is very important to point at the lack of direct effects of framework decisions and the decisions made within the third pillar. decisions. as well as the consequence of an interstate approach are hereby considered.

u kome građanin postaje aktivni učesnik društvenih procesa. Ovo obeležje postaje ključna tačka „otvorenog društva“. regionalnu i globalnu bezbednost. 1. rizika i pretnji za individualnu. 34 . U toku je radikalna promena globalnog bezbednosnog ambijenta koja je. U radu su prikazani evropski standardi i propisi Republike Srbije o obradi podataka o ličnosti bez pristanka. podaci o ličnosti. nacionalnu. odnosno jačanja moći izvršne vlasti zbog ugroženosti nacionalne bezbednosti. regionalnu. on uvek u šumu gleda1“. Suštinsko obeležje 1 Ruska narodna poslovica. izazvana ali je i rezultirala promenjenom listom izazova. ljudska prava. posebno izraženih u ovlašćenjima tih državnih organa u obradi podataka o ličnosti bez pristanka.major Goran D. Matić Ministarstvo odbrane EVROPSKI STANDARDI I PROPISI REPUBLIKE SRBIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI BEZ PRISTANKA (RAVNOTEŽA I BALANS NAČELA TRANSPARETNOSTI I TAJNOSTI) Jedno od obeležja savremene pravne države je javnost ili transparentnost. Situacijom vlada onaj ko vlada informacijom. došlo je do rasta moći specijalizovanih agencija i službi. između ostalog. Ključne reči: Bezbednost. krivično pravo. Uvodna razmatranja „Kako god vuka hranio. Samim time. grupnu. nasuprot načelu tajnosti u radu državnih organa koje je najviše izraženo za potrebe bezbednosti države.

Milenković. Parlamentarni i javni nadzor primene posebnih mera i postupaka. zaštita podataka o ličnosti i tajnost informacija. između ostalog. odnosno jačanja moći izvršne vlasti zbog ugroženosti nacionalne bezbednosti3. može se kao zaključak prihvatiti postojanje tri glavne vrednosti koje obuhvata interes potrebe vođenje krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti svake države: a) postojanje države koje obuhvata njenu spoljnu bezbednost. regionalnu i globalnu bezbednost. došlo je do rasta moći specijalizovanih agencija i službi. narkoticima i oružjem. Beograd 2008. str. Ovo obeležje postaje ključna tačka „otvorenog društva“. b) ustavom utvrđeno ekonomsko i društveno-političko uređenje. izazvana ali je i rezultirala promenjenom listom izazova. Hadžić. Pristup informacijama. str. Beograd 2009. organizovani kriminal i sa njime povezana nedozvoljena trgovina: oružja za masovno uništavanje. 25–27.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka savremene pravne države je javnost ili transparentnost. Tako je i sloboda pristupa informacijama postala centralno mesto otvorenosti i transparentnosti rada i postupanja javnih organa. grupnu. M. Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja – zbornik radova. kao i korupcija. tužilaštva. Imajući u vidu jasno definisan interes svake države za određivanjem posebnog objekta zaštite. nacionalnu.. 35 . ljudima i ljudskim organima. sudova. službi bezbednosti.. uprave. Samim time. Na izmenjenoj listi dominiraju nevojne i nedržavne pretnje bezbednosti kao što su terorizam. rizika i pretnji za individualnu. teritorijalnu celovitost. kroz procese sekjutarizacije (ekstremne verzije politizacije). v) ustavom zajamčene slobode i prava (koja se ugrožavaju zloupotrebama vlasti za dis2 3 D. policije i slično. u kome građanin postaje aktivni učesnik društvenih procesa. nasuprot načelu tajnosti u radu državnih organa. U toku je radikalna promena globalnog bezbednosnog ambijenta koja je. nasuprot konceptu tajnosti rada državnih organa2. 99. regionalnu. nezavisnost i njenu odbrambenu moć.

Donošenjem tokom 2008. a primena je započela 01. rasnom i drugom diskriminacijom i državnim terorom)4. zdravstvenih i drugih organizacija. Ovlašćenja državnih organa za prikupljanje podataka – Delatnost državnih organa u cilju sprovođenja funkcije odbrane zemlje. godine Zakona o zaštiti podataka o ličnosti5 postalo je od značaja pitanje obrade i korišćenja podataka o ličnosti. Napomenimo kao primer navedenih konstatacija. obradi i upotrebi poda4 5 Lj. godine. Globus – Zagreb. civilnu zaštitu. kako u skladu sa navedenim zakonom tako i u skladu sa drugim propisima koji predviđaju obradu i korišćenje podataka o ličnosti za potrebe vođenje krivičnog postupka ili zaštitu bezbednosti Srbije. Širenju mogućnosti za prikupljanje podataka o ličnosti doprineli su razvoj poštanskog saobraćaja. Zatim je usledio brzi tehnološki razvoj informacionih i telekomunikacionih uređaja. Bavcon i dr. Matić kriminaciju i gonjenje zbog političkih i drugih uverenja. januara 2009. telefonije i uređaja za tonsko i optičko snimanje. uključujući mobilnu telefoniju. omogućilo državnim organima nadležnim za odbranu.Goran D.. policiji i službama bezbednosti da vrlo lako dolaze do tih podataka.. kao i u samim delovima državnog aparata. 85. 36 . pružio nove i izdašne mogućnosti za prikupljanje. vezana je za prikupljanje podataka o ličnosti odnosi se na procene mogućnosti organizovanja odbrambenih delatnosti (mobilizacije vojske. osiguravajućih. ali iza obradu. materijalnu i radu obavezu i slično). Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 97/2008. izvršeno od strane preduzeća. zločinima protiv mira. genocidom. personalne računare i internet. banaka. da je stvaranje računarskih baza sa obiljem ličnih podataka. korišćenje i čuvanje podataka. vojnim zločinima. satelitske i elektronske uređaje. Kaznenopravna zaštita države i njenog društvenog uređenja – politički delikti. str. 1988. Delatnost policije i službi bezbednosti počiva na prikupljanju.

Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka taka. drugačiju svrhu od podataka koje prikupljaju službe bezbednosti i prvenstveno služe za potrebe vođenja krivičnog postupka. podaci koje prikupljaju službe bezbednosti retko služe vođenju krivičnog postupka. U svim takvim slučajevima potrebna je saradnja i razmena podataka između policije i službi bezbednosti.). Na osnovu tako prikupljenih podataka. i 2) one čijim se korišćenjem privremeno i 37 ... odbranu i bezbednost zemlje. Na drugoj strani. objekat prikupljanja ličnih i drugih podataka policije su kriminalci. Podaci koje prikuplja policija imaju. u osnovi. opravdano se kaže da je neobaveštena policija – paralisana policija (važi i za službe bezbednosti). Sami tim. ekonomski i drugi vitalni interesi države). terorista ili stranih država koje su usmerene na zaštićena dobra (ustavno uređenje. diverzija. posebno kada je reč o nasilnim političkim deliktima (oružana pobuna. a za službe bezbednosti su interesantne aktivnosti potencijalno opasnih lica i organizacija koje ne moraju pripadati svetu kriminala. a znatno češće su povezani sa potrebom da se preduprede pretnje od delatnosti ekstremista. skupštini. a naročito kada se radi o organizovanom kriminalu.. Generalno gledano.). savetu za nacionalnu bezbednosti. Čitav spektar mera kojima službe bezbednosti i policija prikupljaju podatke o ličnosti moguće je razvrstati u dve grupacije: 1) one čijim se korišćenjem manje ili neznatno zadire u individualna prava i slobode. Navedene dve svrhe policijskih i obaveštajno-bezbednosnih ponekad se prepliću. službe bezbednosti analiziraju i procenjuju ugroženost zaštićenih dobara i preduzimaju preventivne mere ili upućuju svoje procene donosiocima državnih odluka (vladi.. sabotaža. odnosno identifikovanju osumnjičenih i prikupljanju dokaza za potrebe tužilaštva i suda. odnosno informacija o ličnosti. terorizmu i krivičnim delima protiv ustavnog uređenja i bezbednosti države.

kao i višegodišnjeg iskustva i prakse u borbi protiv ovog kriminala. kriminoloških i pravnih istraživanja. treba imati u vidu da su najteži oblici kriminaliteta (terorizam. 7 38 . Beograd 2008. kod određivanja enumeracije (kataloga) krivičnih dela za koja se mogu koristiti ove mere obrade podataka o ličnosti bez pristanka treba se držati tri načela: 1) da se obuhvate teška krivična dela.. Matić bez saznanja lica ograničavaju pojedina od zajamčenih individualnih prava i sloboda. Radulović D. 170. 2) otkrivanje legalnih struktura kojima teku informacije važne za opstanak i razvoj kriminalne delatnosti zločinačke organizacije. U svakom slučaju. str. Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja – zbornik radova. 3) ulaženje u trag nezakonito stečenom kapitalu. str. kao i lica u kriminalnoj vezi sa njima. Zakonik o krivičnom postupku. Dakle. Ovlašćenja policije i drugih državnih organa za tajno prikupljanje podataka: domaći propisi i evropski standardi.Goran D. a naročito pravo na privatnost6. korumpiranja državnih vlasti. zastrašivanja.7 6 B. ali i najznačajnije prilikom „pranja“ novca. a to znači prilikom „regrutovanja“ članstva. došle su i mnoge razvijene zapadnoevropske države na osnovu širokih kriminalističkih.. Milosavljević. Do ovakvih stanovišta u pogledu efikasnog suprotstavljanja najtežim oblicima kriminala. Pri tome. 3) krivična dela kod kojih su istraga i prikupljanje podataka tradicionalnim tehnikama istrage posebno teški. izvršenja nasilnih krivičnih dela. Pravni fakultet u Podgorici – 2004. organizovani kriminal i slično). identifikovanje i prepoznavanje pripadnika i saradnika zločinačkih organizacija. 62. 2) krivična dela tipična za aktivnosti organizovanog kriminala. u značajnoj meri prikriveni i tajni. delotvorna i uspešna politika i strategija za borbu protiv najtežih oblika kriminala trebala bi imati tri nivoa: 1) uočavanje.

8 Pored navedenih metoda policijskog rada. Na primer. prikrivenih istražitelja i svedoka-saradnika („pokajnika“). 389. tužilaštava. 2. nadzor komunikacija. u metode delovanja službi bezbednosti. 39 . izvršenje simulovanih krivičnih dela davanja i primanja mita. otkupa droge. kontrolisane isporuke. (4) korišćenje informanata i lica od poverenja. kao i drugim državnim organima (koji raspolažu policijskim ovlašćenjima). Demokratski nadzor nad obradom podataka o ličnosti bez pristanka (primenom posebnih ovlašćenja) Nadzor nad primenom posebnih mera.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka U navedene mere najčešće spadaju: policijska opservacija. za društvo koje želi 8 Škulić M. te instaliranje video-kamera. (5) kontrolisani transport. kompjuterske pretrage. omogućavanjem prismotre. (2) vizuelni nadzor i video snimanje. str. odnosno snimanje telefonskih i drugih razgovora.. (3) kontrola pisama i paketa. odnosno šire. lica i oružja. a u poslednje vreme i nad privatnim sektorom bezbednosti (preduzeća za fizičko-tehničko obezbeđenje i detektivske agencije). nadzor nad aktivnostima sudova. odnosno u konspirativne (tajne) metode prikupljanja podataka o ličnosti ubrajamo: agenturni (klasični) metod. i metod potajnog (prikrivenog) prikupljanja podataka. Beograd 2003. policije i službi bezbednosti. Organizovani kriminalitet. metod infiltracije (tajnog ugrađivanja obaveštajca) u strukture protivnika. upotreba informatora. vođenje kriminalističkoobaveštajnih banki podataka. u nemačkom Zakonu o borbi protiv organizovanog kriminaliteta predviđeni su sledeći posebni načini prikupljanja dokaza: (1) akustični nadzor. metod tajnog korišćenja tehničkih sredstava..

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava. kao i drugih organa i organizacija. „Službeni glasnik RS“ broj 120/2004 i 54/2007. str. Demokratski andzor nad primenom posebnih ovlašćenja. odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja. Organi uprave imaju obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom građana i da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke sa kojima raspolažu. Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 79/2005 i 54/2007. kao i različite poverenike (za pristup informacijama od javnog značaja. u koja spada i pravo na zaštitu podataka o ličnosti. sigurno je jedna od večito aktuelnih tema. organa nadležnih za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije. Zakon o zaštitniku građana10 – ovim zakonom ustanovljen je zaštitnik građana kao nezavisni državni organ. Šabić. koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave. a koji su od značaja za postupak koji vodi. bez obzira na stepen njihove tajnosti. Beograd 2008. 10 11 40 . Sva demokratska društva nastoje da grade kompleksne mehanizme za vršenje tog nadzora. diskriminaciju i slično)9. Zaštitnik građana ima pravo da obavi razgovor sa svakim zaposlenim u organu uprave kada je to od značaja za postupak koji vodi. Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja – zbornik radova. Matić da bude demokratsko. mehanizme koji pored parlamentarne (zakonodavne). radi ostva9 R. osim kada je to u suprotnosti sa zakonom. uključuju u većoj ili manjoj meri i pojedine nove ograne – ombudsmana (zaštitnika građana).Goran D. preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja11 – uređena su prava na pristup informacijama od javnog značaja koja raspolažu organi javne vlasti. 109. izvršne i sudske kontrole.

nezavistan u vršenju svoje nadležnosti. Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. 3. a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Privatnost je priznata širom sveta. Ona leži u osnovi ljudskog dostojanstva i drugih vrednosti. ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja. datum nastanka informacije.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka renja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. niti su bitna druga slična svojstva informacije. nije bitan nosač informacije na kome se nalazi dokument koji sadrži informacije. Evropskom konvencijom za 41 . RAdi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti. Privatnost (a s njim u vezi i obrada podataka o ličnosti) je postala jedno od najvažnijih ljudskih prava savremenog doba. način saznavanja informacije. Informacijom od javnog značaja je informacija sa kojom raspolaže organ javne vlasti. Evropsko pravo i obrada podataka o ličnosti bez pristanka Pravo na privatnost predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava. kao samostalni državni organ. odnosno o pravu svakoga (fizičkog i pravnog lica) da se obavesti o podacima kojima raspolažu javni organi kao i drugi subjekti kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja. u raznim regionima i kulturama. sadržana u određenom dokumentu. kao što su sloboda udruživanja i sloboda govora. osim ako bi se tim pristupom ugrozili pretežniji legitimni interesi (princip tajnosti). Danas je ona zaštićena Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti. Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice.

javne bezbednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje. Rezolucija 45/95 za regulisanje dosijea sa kompjuterskim podacima o ličnosti. zaštite zdravlja ili morala. doma i prepiske (član 8).. 104. str. zaštita podataka o ličnosti i tajnost informacija. Međunarodni pakt o građanskim slobodama i pravima13– garantuje pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. 12 13 D. godine o zaštiti privatnosti i prenosu podataka o ličnosti preo državnih granica.Goran D.12. odnosno na tajne podatke koji se odnose na zaštitu tajnih podataka do kojih je došla Evropska unija u komunikaciji sa drugim međunarodnim organizacijama i drugim državama (koje ne moraju biti uvek članice Evropske unije). 42 . ili zaštite prava i sloboda drugih. Objavljen u „Službenom listu SFRJ“ broj 7/71 i „Službeni list SRJ – međunarodni ugovori“ broj 4/2001. Pristup informacijama. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i protokom takvih podataka. Javne vlasti neće se mešati u vršenje ovoga prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti. Kada je u pitanju osnovni principi obrade podataka i tajnosti rada organa Evropske unije. Direktiva 2002/58/EC o obradi podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija i brojnim drugim međunarodnim i regionalnim dokumentima o ljudskim pravima. radi sprečavanja nereda ili kriminala. Matić zaštitu ljudskih sloboda i prava. Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i Protokol uz konvenciju. Saveta i Komisije i Odluka Saveta ministara 2001/264 o usvajanju bezbednosnih propisa Saveta. ova oblast je uređena Uredbom 1049/2001 o pristupu dokumentima Evropskog parlamenta. Smernice OEBS-a iz 1980. Beograd – 2009. Milenković.

(b) za zaštitu subjekta podataka i prava i slobode drugih. Pogledati pobliže A. pre svega standard najveće moguće transparentnosti obrade podataka i što efikasniji nadzor nad tom obradom. (posebne kategorije podataka) i 8. ona pored navedenog podrazumeva stavljanje na uvid javnosti dosijea tajnih službi u nekim bivšim totalitarističkim zemljama i sprovođenje postupaka lustracije svakog lica uključenog u ove procese16. (kvalitet podataka). godine o merama za razgradnju nasleđa bivših komunističkih totalitarnih sistema – kada je u pitanju obrada podataka o ličnosti bez pristanka.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka14 i Dodatni protokol uz konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka. Lustracija. Objavljen u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori“ broj 98/2008. za monetarne interese ili za suzbijanje krivičnih dela. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i protokom takvih podataka – promoviše standarde Evropske unije u ovoj oblasti. Rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope broj 1096 od 27. za javnu bezbednost. u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka15 – predviđa izuzetke i ograničenja od primene odredbi člana 5. (dodatne mere zaštite subjekta podatka) konvencije. juna 1996. 14 15 16 Objavljen u „Službenom listu SRJ– Međunarodni ugovori“ broj 1/92 i „Službeni list SCG– Međunarodni ugovori“ broj 11/2005. 43 . osim kada je to odstupanje predviđeno nacionalnim zakonom države potpisnice konvencije (odnosno strane ugovornice). kao i kada predstavlja neophodnu meru u jednom demokratskom društvu za: (a) zaštitu bezbednosti jedne države. člana 6. Beograd 2001. Zidar.

pravo da optuženi zna sve navode optužnice. a samo jedno od njih je zaštita podataka o ličnosti. Opoziva prava i slobode. pravo na nezavisnog i nepristra17 Ljudska prava su neodvojiva od života i telesnog integriteta čoveka. prema međunarodnim sporazumima. zabrana za ponovno suđenje zbog istog krivičnog dela. Elementi ovog prava doživeli su razradu i preciziranje. sloboda kretanja. elementarnim nepogodama i slično. putem formulisanja konkretnijih prava i obuhvatanjem novih sadržaja. doma i prepiske. sloboda veroispovesti. Pravo na život je danas višestruko ugroženo i to: ratovima. pravo na ime i ugled. sloboda izražavanja. kao i časti i ugleda. zaštita od mučenja. zaštita od stavljanja u pritvor zbog neispunjenja ugovornih obaveza (duga). elektronskih medija i slično). pravo na zakonski postupak. zabrana naučnog eksperimentisanja. pravo na moralni i fizički integritet. telegrama. zaštita od genocida. sloboda štampe. terorizmom. Smatra se da su nepoziva prava. paktovima ili konvencijama na snazi u ovom momentu su: pravo na privatnost. slobode i zaštite: zaštita prava na život17. ugrožavanjem životne sredine. Privatni život čoveka obuhvata čitav niz užih prava. Matić 4. zaštita od ropstva. zaštita od krivičnog gonjenja ex post facto. i zaštita osuđenih na smrt. zabrana prinudnog rada. jednaka zaštita pred zakonom. 44 . pravo na priznanje pred zakonom. na opšti način obuhvata pravo na poštovanje čovekovog privatnog i porodičnog života. pravo na učestvovanje u vlasti. pravo na nacionalnost. Pravo na privatnost obuhvata više prava. pravo azila. sloboda misli. pretpostavka nevinosti. Zaštita podataka o ličnosti iz Ustava Republike Srbije Pravo na privatnost. kao što su: pravo na zaštitu podataka o ličnosti. zabrana proizvoljnog zatvaranja. pravo na poštovanje svih oblika tajnosti prepiske (pisma. genocidom.Goran D.

bude proporcionalno. Priručnik za istražitelje povrede ljudskih prava (prevod Ivović V. Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 98/2006. Reč je sledećim principima (koji su za sada samo okvirni): izuzetnosti. Fond za humanitarno pravo – Beograd 2004. Proporcionalnost bi trebalo da u što manjoj meri ugrožava prava koja se ograničavaju. nediskriminacije i obaveštavanja. pravo na udruživanje. Ustava Republike Srbije19 zajamčena je zaštita podataka o ličnosti. sprečavanje nemira i kriminala. bude pažljivo zamišljena kako bi ispunila tražene ciljeve i ne sme biti proizvoljna. pravo na odbranu ćutanjem. Ograničenje se mora obrazložiti nekim od priznatih ciljeva (obrazloženje).18 Bilo kakvo ograničenje ljudskih (građanskih ili političkih) prava mora biti predviđeno zakonom (zakonitost). Mora se pokazati da je ograničenje „neophodno u demokratskom društvu“ (neophodnost i proporcionalnost). pravo na branioca. postoje principi koji se moraju zadovoljiti kako bi odstupanje bilo zakonito.). Odstupanje od standarda ljudskih prava mora da bude zakonito. 45 . pravo na sindikalno organizovanje. javnosti. doslednosti. Odredbama člana 42. pravo na obrazovanje. Grum. državnu i javnu bezbednost. ima veoma dobar razlog. i prava za vreme boravka u zatvoru. Razlika će se smatrati diskriminatorskom ukoliko nema objektivno i razumno obrazloženje.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka snog sudiju. Ovo odstupanje može u značajnoj meri da podrije ta prava. nepravedna ili zasnovana na iracionalnim stavovima. proporcionalnosti. predviđeno je 18 19 D. Bilo koja kvalifikacija prava u pogledu ograničenja ljudskih prava ne sme se upotrebiti na diskriminatoran način (nediskriminacija). koji obuhvataju: zaštitu prava i sloboda drugih. Pored toga. kao takva. prava za vreme krivičnog suđenja. nema dovoljno dobre razloge i kada je neproporcionalna. javno zdravlje i moral. Iz tog razloga. pravo na okupljanje. odnosno mora da ispuni neophodnu društvenu potrebu.

tajnosti pisama id rugih sredstava komuniciranja (opštenja). Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljani. objavljivanja i širenja ideja. u skladu sa zakonom. obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom. držanje. Pored toga. slobodu prikupljanja. slobodu proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa. i prava na ime. nepovredivosti fizičkog i psihičkog integriteta. Obrada podataka o ličnosti kada javnost ima opravdani interes da zna Odredbama Zakona o javnom informisanju20. Pravo na javno informisanje obuhvata naročito slobodu izražavanja misli. 46 . informacije i mišljenja o pojavama. izuzev ako su podaci obrađivani u skladu sa članom 13. ima pravo da bude obavešteno o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti. informacija i mišljenja. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (obrada podataka od strane državnih organa bez pristanka lica!). istraživanja. 5. kao i prava i obaveze učesnika u procesu javnog informisanja. stana. uređeno je pravo na javno informisanje kao pravo na slobodu izražavanja mišljenja. informacija i mišljenja. Svako fizičko lice. pravo na privatnost je ustavom zaštićeno i kroz zagarantovano jemstvo ljudskog dostojanstva. U javnim glasilima se slobodno objavljuju ideje.Goran D. slobodu štampanja i distribucije (rasturanja) novina i drugih javnih glasila. Matić da se prikupljanje. slobodu primanja ideja. osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije na način predviđen zakonom. kao i slobodu osnivanja pravnih lica koja se bave javnim informisanjem. kao i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe. događajima i ličnostima 20 Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 43/2003 i 61/2005. u skladu sa zakonom.

bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir. datum nastanka informacije. nadležnost i postupak nadležnih organa. Nosiocima državnih i političkih funkcija. odnosno prava ovih lica ograničena su srazmerno opravdanom interesu javnosti u svakom konkretnom slučaju. traka. Pored ovoga zakona. Interesantno je napomenuti. 6. gleda21 22 Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 58/2003 i 61/2003. u čije ime. ograničena su prava na zaštitu privatnosti koja imaju lica na koja se odnosi informacija. po čijem nalogu. „Službeni glasnik RS“ broj 97/2008. mesto pohranjivanja informacije. odnosno obrada podataka o ličnosti sprovodi bez pristanka tog lica. odnosno određeni: – oblici i vidovi kršenja ljudskih prava kao osnov ispitivanje odgovornosti. način saznavanja informacije (neposredno. i – mere koje se izriču licima za koja je utvrđeno da su kršila ljudska prava. ako je informacija važna za javnost s obzirom na činjenicu da lice na koje se odnosi informacija obavlja određenu funkciju. Zaštita podataka o ličnosti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti22 – Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice. putem slušanja. – sastav. elektronski mediji i slično). – lica prema kojima se sprovodi postupak ispitivanja odgovornosti za kršenje ljudskih prava. interesantne su i odredbe Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava21 (o lustraciji!) kojim su uređeni. osim kada je to drugačije određeno zakonom. što se primenjuje bez obzira na način na koji je pribavljena informacija. – načela i pravila postupka ispitivanja odgovornosti za kršenje ljudskih prava. i da se postupak po ovome zakonu.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka o kojima javnost ima opravdani interes da zna. 47 . odnosno za čiji račun je informacija pohranjena. film.

odnosno finansijskih interesa države. odbrane zemlje. objavljivanje. odnosno organ vlasti. bez obzira da li se vrši automatski. ukrštanje. prilagođavanje. korišćenje. objedinjavanje. menjanje. umnožavanje. prepisivanje. obezbeđivanje. pretraživanje. Organ vlasti je državni organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave. Matić nja i slično. putem uvida u dokument u kojem je informacija sadržana i slično). predmetnom ili drugom osnovu. Obrađivač podataka je fizičko ili pravno lice. zaštite prava i 48 . razvrstavanje. Organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica. kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima. čuvanje. pohranjivanje. prikrivanje. koji je zakonom ili po pristanku lica ovlašćen da koristi podatke. kome rukovalac na osnovu zakona ili ugovora poverava određene poslove u vezi sa obradom podataka o ličnosti. otkrivanja. otkrivanje. zaštite zdravlja i morala. snimanje. sprečavanja. izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim. istrage i gonjenja za krivična dela. odnosno drugi organ ili organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja. Korisnik podatka je fizičko ili pravno lice. ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom ili drugim propisom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti. poluautomatski ili na drugi način. otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim. odnosno organ vlasti. odnosno posredno. stavljanje na uvid. širenje. Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su prikupljanje.Goran D. razdavajanje. beleženje. ekonomskih. odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke. nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju. prenošenje. organizovanje. ili bez obzira na drugo svojstvo informacije ili podatka. Zbirka podataka je skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom. upodobljavanje. Rukovalac podataka je fizičko ili pravno lice. kopiranje.

a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica. kao samostalni državni organ. 85/05 i 115/05. stav 1. Prema odredbama člana 255. kao i da prikupi sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog svedoka (na primer lični podaci o oštećenom i svedocima). predviđena je mogućnost obrade podataka o ličnosti za sprečavanja. ali i da prikupe sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka. a policija je dužna da preduzme potrebne mere da se identifikuje. Pored toga. Poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. godine23. nezavisan u vršenju svoje nadležnosti. 7. stav 1. godine24. značajno je napomenuti da radnje iz ovog člana ne spadaju u krivični postupak. koji je u primeni do 31. „Službeni glasnik RS“ broj 46/2006. Obrada podataka o ličnosti za potrebe krivičnog postupka Zakonik o krivičnom postupku – Odredbama člana 225. 49/2007 i 122/2008. Zakonika o krivičnom postupku iz 2001. godine. podaci o ličnosti se obrađuju ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.12. otkrivanja. Zakonika o krivičnom postupku iz 2006. organi unutrašnjih poslova dužni su da preduzmu potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela.2010. ovaj zakonik sadrži i odredbe o nadzoru i snimanju razgovora ili komunikacija drugim teh23 24 „Službeni list SRJ“ broj 70/2001 i 68/2002.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka sloboda i drugog javnog interesa. odnosno ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. „Službeni glasnik RS“ broj 58/04. 49 . Pri tome. pronađe i uhvati učinilac krivičnog dela. istrage i gonjenja za krivična dela.

predviđeno je da su svi državni organi i organizacije dužni na zahtev tužioca za ratne zločine da bez odlaganja predaju svako pismeno ili drugi dokaz koji poseduju. 135/2004. „Službeni glasnik RS“ broj 118/2007. 25 26 27 „Službeni glasnik RS“ broj 42/2002. kontrolisana isporuka. pomoćnim knjigama i rokovnicima. 58/2004. svi državni organi i organizacije su dužni da na zahtev službe ili specijalnog tužioca bez odlaganja predaju svako pismeno ili drugi dokaz koji poseduju.). 39/2003. tačka 3. ili na drugi način saopšte informacije koje mogu da pomognu u rasvetljavanju krivičnih dela iz člana 2. Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine26 – u vezi obrade podataka o ličnosti bez pristanka (član 7.Goran D. Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala25 – prema odredbama ovog zakona (član 11. ovog zakona.). i 233. zaštita državne i službene tajne. odnosi tužilaštva i drugih javnih tužilaštava i državnih i drugih organa. 67/2003.). 50 . tačka 3. odnosi prema građanima. „Službeni glasnik RS“ broj 67/2003. rukovanje predmetima. uvid u evidencije ličnih i sa njima povezanih podataka osumnjičenog. Poslovnikom o poslovanju i vođenju evidencija u tužilaštvu za ratne zločine27 predviđen je: način rada. Pored toga. prema ovom zakoniku predviđene su i druge „posebne radnje dokazivanja“ ili mere tajnog nadzora: pružanje simulovanih poslovnih usluga i sklapanje simuliranih pravnih poslova. Matić ničkim sredstvima i optičkom snimanju lica za koja postoje osnovi sumnje da su sama ili sa drugima izvršili određena krivična dela (član 232. angažovanje prikrivenog islednika. 27/2003. 45/2005 i 61/2005. 29/2004. čuvanje arhivskog materijala. 61/2005 i 101/2007. ili na drugi način saopšte informacije koje mogu da pomognu otkrivanju učinilaca ratnih zločina. rukovanje stvarima od vrednosti. kao i kontrola bankarskih i finansijskih transakcija osimnjičenog.

dati i državnom organu. Kaznena evidencija sadrži lične podatke o učiniocu krivičnog dela. oslobađanju od kazne i oproštenoj kazni. kao i podatke o pravnim posledicama osude. Prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica28. na obrazloženi zahtev. kao i poništenje evidencije o pogrešnoj osudi. Krivično-pravni aspekti – Odredbama člana 102. kao i vođenje evidencija – upisnika. mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su im potrebni radi ostvarivanja njihovih prava. Niko nema pravo da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. kao i organima starateljstva. način izdavanja i korišćenje službene legitimacije.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka organizovanje stručne biblioteke. predviđeno je da se davanje podataka iz kaznene evidencije o osudama na kaznu 28 „Službeni glasnik RS“ broj 85/2005. pomoćnih i drugim materijala. javnom tužiocu i organu unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno. sudskoj opomeni. Krivičnog zakonika određen je sadržaj i davanje podataka iz kaznene evidencije. pomilovanja. mogu se dati samo sudu. uslovnoj osudi. organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestvuje u postupku davanja amnestije. rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posledica osude. na njihov zahtev. od krivičnom delu za koje je osuđen. kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti. ako još traju pravne posledice osude ili mere bezbednosti i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu. Podaci iz kaznene evidencije. U kaznenu evidenciju se unose i kasnije izmene podataka sadržanih u kaznenoj evidenciji. podaci o izdržavanju kazne. Građanima se. drugoj organizaciji ili preduzetniku. preduzeću. 51 . podatke o kazni. Podaci iz kaznene evidencije mogu se.

Matić maloletničkog zatvora (član 34. Evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kaznama maloletničkog zatvora (član 37. obradi. ne mogu davati nikome. iskazivanje. prenosa i razmene podataka i informacija Pravosudnog informacionog sistema. Prema Zakonu o organizaciji i jedinstvenoj metodologiji prikupljanja. objedinjavanju prenosa i razmeni podataka i informacija u pravosudnom informacionom sistemu30. „Službeni glasnik RS“ broj 114/2005.). prikupljanje.) vodi sud koji je sudio u prvom stepenu. „Službeni glasnik RS“ broj 85/2005. 29 30 31 „Službeni list SFRJ“ broj 44/89 i „Službeni list SCG“ broj 1/2003. a od interesa su za celu zemlju. službenu. Pored toga. vojnu ili poslovnu tajnu ili se odnose na lične i porodične prilike dostupni su samo ovlašćenim subjektima pod uslovima i na način propisanim zakonom i drugim propisima. evidentiranje. na snazi je i Pravilnik o prikupljanju. osim u slučajevima predviđenim Krivičnim zakonikom (članom 102. Bliže propise o evidencijama donosi ministar nadležan za pravosuđe. objedinjavanja. stav 2. Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija31 predviđena je obrada podataka o ličnosti. iskazivanju.). 52 .Goran D. iskazivanja. prenos. odnosno o vođenju odgovarajućih evidencija lica prema kojima se izvršavaju sankcije i pritvor. razmena i zaštita podataka i informacija koje se koriste za ostvarivanje funkcija i zadataka pravosudnih organa. Način vođenja evidencije određuje se posebnim aktom. obrade.ustavna povelja. evidentiranja i obrade podataka i informacija pravosudnih organa od interesa za celu zemlju29 uređeno je organizovanje. obrada. Podaci koji predstavljaju državnu. u kojem su uređene metodološke osnove i način prikupljanja.

obrađuje i koristi lične podatke. (2) kaznom iz stava 1. 2) lica za koje postoje osnovi sumnje da su učinila krivična dela i prekršaje. Zakona o policiji) koje vodi policija: 1) lica kojima je po bilo kojem osnovu ograničena ili oduzeta sloboda (dovođenje. Evidencije ličnih i drugih podataka (član 76. Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 101/2005. Zakon o policiji – Policija (član 75. Druge podatke o ličnosti policija može prikupljati.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka Pored toga. Zakona o policiji33) prikuplja. kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi. lišavanje slobode i drugo). saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni. zadržavanje. u Krivičnom zakoniku32 predviđeno je krivično delo neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka iz člana 146. obrađivati i koristiti samo ako je za to ovlašćena drugim zakonom i ako obezbeđuje zakonom utvrđenu tih podataka. obezbeđuje zaštitu i vodi evidencije o ličnim i drugim podacima na čije je prikupljanje ovlašćeno ovim zakonom radi sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i radi pronalaženja njihovih učinilaca. (3) ako delo iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi. 3) učinjenih krivičnih dela za koja se gone po službenoj dužnosti. koristi ih i njima rukuje u skladu sa zakonom. ograničenje kretanja. 53 . 6) provera identiteta 32 33 „Službeni glasnik RS“ broj 85/2005. prekršaja i lica oštećenih tim delima. kazniće se zatvorom do tri godine. prema kojem – (1) ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju. 4) učinjenih krivičnih dela nepoznatih učinilaca za koja se goni po privatnoj tužbi. 5) traženih lica i predmeta i lica kojima je zabranjen ulazak u zemlju. Ovlašćeno službeno lice podatke o ličnosti do kojih dođe u vršenju službe čuva kao poverljive. 88/2005 i 107/2005. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe.

prijavljenim i oštećenim licima. i 12) pritužbi. 10) događaja. da su u organu koji traži podatke ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti. operativnih izvora saznanja i lica pod posebnom policijskom zaštitom. bezbednost ljudi i imovine ili bi moglo naneti štetu interesima trećih lica. podrazumeva da se oni ne mogu koristiti protivno svrsi predviđenoj zakonom. daktiloskopiranih lica. prema ovom zakonu. da te podatke nije moguće pribaviti na drugi način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove. Brojčani podaci o krivičnim delima. fotografisanih lica i DNK analiza. izuzev obaveštenja o podacima koje je to lice o sebi dalo na osnovu zakona. 7) lica nad kojima je sprovedeno utvrđivanje identiteta. pružanje ovih podataka policija može rešenjem odbiti ako bi to ugrozilo izvršenje njenog zadatka. Matić lica. po njegovom zahtevu. Lični podaci se mogu dostavljati drugim organima pod uslovima: da je organ koji traži podatke zakonom ili drugim propisom ovlašćen da traži i prima te podatke. Kada prestanu navedeni razlozi. u skladu sa utvrđenim pravilima o međunarodnoj policijskoj saradnji. Rešenje se obrazlaže i usmeno saopštava podnosiocu zahteva. kao i drugim propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Ovi podaci se mogu dati i na korišćenje nadležnim stručnim i naučnim ustanovama za potrebe naučno-istraživačkog rada. 8) operativnih izveštaja. 9) primenjenih operativnih i operativno-tehničkih sredstava i metoda. vođenje zakonom propisanog postupka. Zaštita ličnih podataka. 54 . Međutim.Goran D. kao i ostali brojčani podaci mogu se koristiti u statističke i analitičke svrhe u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Policija će licu o kome se vode lični podaci pružiti obaveštenje o tome u roku od 60 dana od dana prijema zahteva tog lica. Lični podaci mogu se dostaviti i inostranim policijskim organima i određenim međunarodnim organizacijama na njihov zahtev. 11) upotrebljenih sredstava prinude. policija će pružiti obaveštenje licu.

obaveštenja o podacima iz evidencija policije. lice može dobiti tek pošto je za podacima prestala potreba korišćenja. a u nekim slučajevima i trajno čuvanje. postupa se u skladu sa posebnim zakonom i aktima donetim na osnovu tog zakona. odnosno uslovi zbog kojih je lični podatak unet u odgovarajuće policijske evidencije. i to od njihovog unošenja pa do brisanja iz evidencije. mogu se dati samo licu na koje se oni odnose. saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita ličnih podataka – Poverenik za informacije javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 62/2006. koji su u trajanju od dve.) sadrži i odredbe o rokovima čuvanja ličnih i drugih podataka u policijskim evidencijama. pet ili deset godina. Policijski službenik ovlašćen za davanje podataka iz policijskih evidencija. Podaci o ličnosti koji su sadržani u evidencijama policije. kao posebna organizaciona jedinica Poreske uprave 34 „Službeni glasnik RS“ broj 80/2002. Nadzor nad delovanjem informacionog sistema u kojem su sadržane evidencije ličnih i drugih podataka vrši organ nadležan za zaštitu ličnih podataka. 61/2005. 55/2004. 84/2002. mora uvek da štiti identitet lica koje je dalo obaveštenje. Prikupljeni podaci moraju se odmah brisati u slučaju da se utvrdi da nisu tačni ili da su prestali da postoje razlozi. Sa podacima o primenjenim operativnim i operativno-tehničkim sredstvima i metodama. 85/2005. Zakon o policiji (član 81. tri. koji se odnose na operativne izveštaje. 55 . 70/2003. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji34 – Za izvršavanje poslova na otkrivanju o prijavljivanju poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca obrazuje se Poreska policija. operativne izvore saznanja i lica pod posebnom policijskom zaštitom. 23/2003. Izuzetno. 63/2006 i 61/2007.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka Policija je dužna da ispravi lične podatke za koje utvrdi da su netačni ili na čiju netačnost ukaže lice čiji su lični podaci obrađivani i na koje se podaci odnose.

Poreska uprava vodi posebno poresko knjigovodstvo i za 35 B. poziva građane i prikuplja potrebna obaveštenja od njih. prikupljene od poreskog obveznika ili traćih lica. a ukoliko se sprovođenjem tih ovlašćenja osnovano očekuje otpor. Činjenice u poreskom postupku utvrđuju se na osnovu dokaza (član 43.. izvrši pretresanje stana. Poreska policija.Goran D. izuzev ograničenja kretanja. Radi otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca (član 135). poslovne knjige i evidencije. ovlašćena je da: poziva i saslušava osumnjičenog. 99–100. ostvari uvid u dokumentaciju državnih organa.raspisati potragu za licima i stvarima za kojima se traga. uviđaj i svako drugo sredstvo kojim se činjenice mogu utvrditi. trgovinskih i zanatskih radnji. vrši pregled prevoznih sredstava. vrši pregled određenih objekata i prostorija državnih organa. trgovinskih i zanatskih radnji. nalaz veštaka. preduzetnika i drugih pravnih lica. računovodstveni iskazi. poreski bilans. putnika i prtljaga. Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. preduzetnika i drugih pravnih lica. poslovnih i drugih prostorija. Navedena ovlašćenja poreska policija preduzima samostalno. kao dokaz u poreskom postupku mogu se upotrebiti poreska prijava. Matić (član 162. izvrši prinudno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. poslovna dokumentacija i druge isprave i informacije kojima raspolaže Poreska uprava. O podacima prikupljenim u ovakvim postupcima.). Poreska policija. prevoznih sredstava i lica. u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku. preduzeća. Beograd 2008. str. ministarstvo unutrašnjih poslova pruža pomoć radi sprovođenja izvršenja ovih ovlašćenja. iskaz svedoka. preduzeća. Batarilo. na zahtev Poreske policije. Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja – zbornik radova.). 56 . uključujući i njegovo prinudno dovođenje. Poreska policija ostvaruje i druge oblike saradnje35. Poreska policija u pretkrivičnom postupku postupa kao organ unutrašnjih poslova (policija) i ovlašćena je da preduzima sve potražne radnje.

Uprava obavlja poslove koji se odnose na: 1) prikupljanje. 57 . 2) praćenje izvršavanja odredaba ovog zakona i preduzimanje mera iz svoje nadležnosti radi otklanjanja nepravilnosti u primeni ovog zakona kao i predlaganje ministru izmena i dopuna ovog zakona i drugih propisa koji uređuju otkrivanje i sprečavanje pranja novca. 4) saradnju sa nadležnim državnim organima radi razmene podataka i informacija od značaja za otkrivanje i sprečavanje pranja novca. 6) dostavljanje nadležnim državnim organima podataka i informacija o transakcijama i licima za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca. 62/2006 i 63/2006. od kojih je najznačajnija obrada podataka o ličnosti. obradu.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka te svrhe organizuje poseban poreski informacioni sistem. obradu i korišćenje podataka o ličnosti. na osnovu akta koji donosi ministar finansija. 7) procena podataka i informacija koje se odnose na organizo36 „Službeni glasnik RS“ broj 107/2005. 3) primanje i traženje od nadležnih državnih organa podataka i informacije potrebnih za ocenu da li u vezi sa određenom transakcijom ili određenim licem postoji sumnja da se radi o pranju novca. 5) učestvovanje u izradi liste pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje sumnjivih transakcija. analiziranje i čuvanje podataka i informacija dobijenih od obveznika i državnih organa. druga pravna i fizička lica). kao i njihovim izvršiocima (obveznici. a od ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove – i traženje podataka iz krivične evidencije i podataka o podnetim krivičnim prijavama. podataka i informacija o postupcima u vezi sa prekršajima. privrednim prestupima i krivičnim delima koja se odnose na pranje novca. ovim zakonom je uređena i nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca i nadležnosti drugih državnih organa vezanih za prikupljanje. Zakon o sprečavanju pranja novca36 – ovim zakonom su predviđene mere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprečavanja pranja novca. Pored toga. 117/2005.

Matić vani kriminal i finansiranje terorizma i ocenu da li u vezi sa konkretnom transakcijom postoji sumnja da se radi o pranju novca. privrednih prestupa i krivičnih dela. objekte.) obrazovana je Uprava carina. 62/2006 i 63/2006. dokumentaciju. 58 . Za potrebe realizacije ovih poslova. razmenu podataka na bazi reciprociteta u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca. 61/2005. i vodi evidencije iz svog delokruga. sprovodi zakonom predviđeni postupak u cilju otkrivanja carinskih prekršaja. robu i lica. Privremeno zadržavanje može trajati najduže do dolaska ovlašćenog službenog lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. 8) obavljanje bilateralne i multilateralne saradnje. 2) zatraži od lica ispravu kojom to lice dokazuje identitet.Goran D. kao i da izvrši proveru podataka iz isprave. koja između ostalog. iniciranje zaključivanja sporazuma o saradnji sa međunarodnim organima i organizacijama i učestvovanje u radu međunarodnih organa i organizacija u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca. i 11) druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima. 10) vođenje evidencija podataka i informacija u skladu sa ovim zakonom. prevozna sredstva. o čemu odmah obaveštava nadležnog istražnog sudiju ili ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. 3) pregleda poslovne prostorije. izvoz ili tranzit robe. u primeni odredaba ovog zakona ili drugih propisa koji se odnose na uvoz. da: 1) privremeno zadrži lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo propisano ovim zakonom. 9) planiranje i sprovođenje obuke zaposlenih u upravi i organizovanje seminara za obveznike u vezi sa primenom propisa iz oblasti sprečavanja novca. 85/2005. ovlašćeni carinski službenik može. Carinski zakon37 – odredbama ovog zakona (član 252. privremeno oduzme robu i sredstva kojima je počinjena povreda propisa 37 „Službeni glasnik RS“ broj 73/2003.

Uprava carina može. dužni su da o tome. i 297) – Uprava carina prikuplja lične i druge podatke 59 . službena vozila opremljena svetlosnim i zvučnim signalima i posebno obučene životinje. u slučajevima kada je ta administracija započela krivično ispitivanje ili je došla do saznanja u vezi sa činjenicom. Pored toga. radi obavljanja svojih zadataka. 5) razmenjuje informacije o uvozu. utvrde da su povređeni carinski i drugi propisi za čije je sprovođenje nadležna uprava carina. Za potrebe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti bez pristanka. 4) ostvaruje saradnju i razmenjuje informacije sa nadležnim državnim organima. evidencija.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka licu za koje postoje osnovi sumnje da je svesno učestvovalo u uvozu. da koristi specijalnu tehničku opremu. organi koji pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. i 7) prikuplja i raspolaže sa informacijama potrebnim za vođenje postupka i preduzima posebne radnje otkrivanja i sprečavanja carinskih prekršaja. Uprava carina može da zatraži pomoć od organa ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Vojske Srbije u sprovođenju odredaba ovog zakona i drugih propisa čija je primena u nadležnosti carinskih organa. nameravalo da izveze robu ili je učestvovalo u uvozu robe u suprotnosti sa ovim zakonom i drugim propisima. 6) vrši ispitivanja u ime drugih carinskih administracija (zamolnim putem). privrednih prestupa i krivičnih dela. koja se odnosi na carinski prekršaj. bez odlaganja izveste najbližu carinarnicu. izvozu ili tranzitu robe sa stranim carinskim administracijama. radi sprovođenja odredbi ovog zakona i drugih propisa. odnosno da postoji mogućnost da se to dogodi. javnim ili privatnim organizacijama. obrada i zaštita podataka (član 296. Prikupljanje. Službena vozila mogu imati oznaku „carina“ i službenu oznaku carinske službe.

34/96. kao i od lica koja poseduju tražene podatke ili iz već postojećih evidencija. grana 746) kao: traženje izgubljenih lica. „Službeni list SRJ“ broj 31/96. 58/98 i 74/99. Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja39. organi. iznajmljivanje i poslovne aktivnosti. transport dragocenosti. predviđena je delatnost traženja izgubljenih lica i zaštita (Sektor J. 39 60 . Ako carinski službenik. „Službeni list SCG“ broj 1/2003 – ustavna povelja. Delatnost privatnih detektiva (istražitelja) – Pojam detektivske delatnosti obuhvata poslove prikupljanja i pružanja informacija od značaja za zaštitu lica i imovine u skladu sa pravilima koja su propisana zakonom. za obavljanje određenih zadataka. 12/98. Privatne detektivske agencije su manje firme sastavljene od nekoliko zaposlenih. Beograd 2008. čuvanje i nadgledanje stambe38 M.. na zahtev ovlašćenog carinskog službenika. prikuplja lične ili druge podatke iz već postojećih evidencija. 18. drugim zakonima kojima je uređena zaštita. Milošević. pri čemu ovlašćeni carinski službenik nije dužan da o tome obavesti lica na koja se ti podaci odnose. telesna zaštita. u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. ako bi to onemogućilo ili otežalo izvršenje određenog zadatka. a najčešće ih vode bivši policajci ili pripadnici službi bezbednosti38. str. organizacije i drugi subjekti koji te podatke vode po službenoj dužnosti. Privatne bezbednosne kompanije u Srbiji – prijatelj ili pretnja. Uprava carina vodi evidenciju o ličnim i drugim podacima koji se prikupljaju i objedinjuju u vezi obavljanja njenih poslova. aktivnosti privatnih istražitelja. neposredno od lica na koje se ti podaci odnose.Goran D. Metodološki okvir istraživanja privatnog sektora bezbednosti u Srbiji. Aktivnosti u vezi sa nekretninama. aktivnosti prismotre i ostale zaštitne aktivnosti. Matić za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. prikupljanje i čuvanje ličnih podataka i podataka o privrednim aktivnostima. ulične patrole. pružiće te podatke.

domaćinstava i javne bezbednosti. koji je bio 61 . gradilišta. privatni detektivi u skladu sa pravnim režimom kojim se uređuje rad službi bezbednosti. Na osnovu iznetog. Međutim. diskoteka i slično. u praksi. aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama. bez saglasnosti i odobrenja tog lica. hotela. Ova delatnost ne obuhvata: postavljanje alarmnih uređaja i istraživanja u vezi sa osiguranjem. Samim tim. imajući u vidu okolnost da je privatni detektiv ili istražitelj institut anglosaksonskog pravnog sistema koji predviđa privatnu krivičnu istragu i slično. prilikom obavljanja delatnosti privatnog istražitelja i detektiva. aktivnosti ovih agencija obuhvataju i „spasavanje od delovanja sekti“ i „proveru vernosti bračnog druga“. se obavlja delatnost prikupljanja. nameće se zaključak da delatnost detektiva nije uređena zakonom. odnosno da oni u svom radu mogu primenjivati samo opšte odredbe Zakonika o krivičnom postupku koje se odnose na podnošenje krivične prijave i obaveštavanje organa unutrašnjih poslova o saznanjima o izvršenom krivičnom delu. sporno je pitanje po kojem pravnom osnovu. od 1993. davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka nih zgrada. obrade i korišćenja podataka o ličnosti. kancelarija. moraju izveštavati službe bezbednosti Republike Srbije o bezbednosno indikativnim saznanjima u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima. 8. praćenje pomoću mehaničkih i elektronskih zaštitnih uređaja i slično. pozorišta. fabrika. eliminisana je bezbednosna politika i koncept. Pored toga. koje su svrstane u posebne podgrupe klasifikacije. Obrada podataka o ličnosti za potrebe bezbednosti i odbrane Bezbednosni aspekti – Raspadom SFRJ i stvaranjem Savezne Republike Jugoslavije (SRJ). godine.

dok u drugom delu posvećenom ljudskim i manjinskim pravima u članu 27. nije imala nikakvih konkretnih potreba niti ustavnih nadležnosti da razvija svoju bezbednosnu politiku i koncept. deklarativno obrađuje pravo na slobodu i bezbednost. bezbednost je kao funkcija prepuštena državama članicama. dok je odbrana kao deo sistema bezbednosti ostala na zajedničkom nivou. kao država članica SRJ.Goran D. tačka 4. navodi se da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana. što opet otvara konceptualno pitanje da li je odbrana šira funkcija države od bezbednosti ili su pak 62 . U četvrtom delu Ustava Srbije u članu 97. Ustav u prvom delu ne definiše postavku nacionalne bezbednosti kao značajnu ustavnu kategoriju. Ključna pitanja kreiranja bezbednosne politike Republike Srbije. Interesantno je napomenuti da novi Ustav Srbije nije u celosti definisao koncept i model bezbednosti. uz ocenu da je prevaziđen i ideološki obojen. nego je svoje potrebe za bezbednošću amortizovala kroz savezne institucije i organe. Republika Srbija. odnosno konceptualno čitav ovaj član je posvećen zaštiti prava na slobodu. Ovakvo rešenje je u praksi dovelo do delimične političko-normativne regulative na polju bezbednosti (zaokružen je samo sistem odbrane strategijom i doktrinom). što opet nije bilo dovoljno samo po sebi za realizaciju priključenja evroatlantskim bezbednosnim i ekonomskim integracijama. ustavnih i zakonskih rešenja. koncepta i modela bezbednosti. bezbednosnih tela izvršne vlasti i adekvatnog naučnog multidisciplinarnog pristupa problemu. Donošenjem Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora. možemo svesti na potrebu definisanja: državnog interesa. bezbednosnih strategija i odgovarajućih doktrina. Matić razvijan kao model „Opštenarodne odbrane i društvene samozaštite“.

str. koji je sposoban i obučen za uključivanje u sistem odbrane. Ustava Srbije. Karanović. 28/96. i 27) i poglavlje XVII – Vojna obaveza (čla40 41 Objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 116/2007. 42 63 . dok je prema nekim iskustvima država EU odbrana zapravo u funkciji bezbednosti.. 177. doktrine i sistemske zakone na polju bezbednosti i odbrane. odlukama nadležnih organa i planovima odbrane. a potom i vizija mesta i uloge funkcije odbrane u sistemu bezbednosti u Republici Srbije. Zakon o odbrani40 – ljudski resursi u odbrani obuhvataju demografski potencijal države koji podleže obavezi odbrane. Vojno delo broj 4. radna i materijalna obaveza. dok se o strategiji nacionalne bezbednosti u Ustavu Srbije ne govori čak ni u naznakama. To pre svega znači državno opredeljenje za nacionalni koncept i model bezbednosti. „Službeni list SRJ“ 43/94. prema kojima Narodna skupština usvaja strategiju odbrane. kroz kreiranje odgovarajuće strategije. Obrada podataka bez pristanka lica. Obrada podataka za potrebe odbrane se obavlja u skladu sa evidencijama (spiskovima) koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostali državni organi Ministarstvu odbrane41. prigovor savesti i civilna služba u budućim zakonskim rešenjima. 44/99. 3/2002 i 37/2002. Vojna. „Službeni list SCG“ broj 7/2005 i 44/2005. u skladu sa zakonom. Zbog toga je u predstojećem periodu neophodno. U prilog ovakvoj tvrdnji idu i odredbe člana 99. N. utvrditi osnovne instrumente nacionalne bezbednosne politike. 74/99. ostale su na snazi odredbe Zakona o Vojsci Jugoslavije42 odredbe o popuni rezervnog sastava (član 26. radne i materijalne obaveze i učestvovanje civilnoj zaštiti.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka one ravnopravne. Beograd 2008. Do donošenja propisa o vojnoj obavezi. vezana za sistem odbrane zemlje vezana je za izvršavanje vojne. kroz buduće zakonske reforme kao i kroz izradu strateških dokumenata.

primenjivaće se odredbe Zakona o službama bezbednosti SRJ i Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji. 43 „Službeni glasnik RS“ broj 116/2007. kao i drugih propisa kojima se štite ljudska prava koja mogu da budu ugrožena razmenom informacija ili drugim operativnim radnjama. Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti rad službi bezbednosti.Goran D. državnih organa. u skladu sa zakonom. Materijalnu obavezu za potrebe odbrane zemlje izvršavaju vlasnici stvari. opština i gradova. Savet (član 5. Vlada donosi propise o načinu organizovanja i izvršavanja radne obaveze. staraju se organi uprave i pravna lica u delatnostima iz nadležnosti tih organa. uređuju se posebnim zakonom i propisima za njihovo izvršenje. raspoređuju se prema ratnom rasporedu za potrebe Vojske Srbije.). do 345. koje nisu u suprotnosti sa odredbama zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije43 – Odredbama Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije formiran je Savet za nacionalnu bezbednost za obavljanje poslova i zadataka iz oblasti nacionalne bezbednosti.) se stara o usaglašenoj primeni propisa i standarda za zaštitu podataka o ličnosti. za ove potrebe. postupak i način njihovog evidentiranja.) i poglavlje XIX – koje se odnosi na kaznene odredbe (član 340. privrednih društava i drugih pravnih lica u skladu sa kriterijumima za raspoređivanje građana i normativima stvari za potrebe popune Vojske Srbije i druge potrebe odbrane zemlje. O organizovanju i izvršavanju utvrđene radne obaveze na teritoriji autonomnih pokrajina. a u koje spadaju i odredbe o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti bez pristanka. 64 . Stvari i materijalna dobra. do 336. Matić novi 279. Stvari i materijalna dobra za potrebe odbrane zemlje. naknada za korišćenje tih stvari i druga pitanja od značaja za izvršavanje materijalne obaveze.

– istraživanje. o čemu vodi odgovarajuće evidencije i obezbeđuje zaštitu njihove tajnosti. niko ne može biti prinuđen. „Službeni glasnik RS“ broj 83/2004. kao i druge poslove određene zakonom. podatke i stručnu pomoć od značaja za razjašnjavanje činjenica vezanih za obavljanje poslova iz delokruga agencije. pravnih i fizičkih lica traže i dobiju obaveštenja. obradu i procenu bezbednosno-obaveštajnih podataka i saznanja od značaja za bezbednost Republike Srbije i informisanje nadležnih državnih organa o tim podacima. obrade. 44 45 46 „Službeni glasnik RS“ broj 42/2002. obrade. Agencija (član 2. davanja obaveštenja ili podataka mora biti zasnovano na zakonom utvrđenim razlozima.) obrađuje. zaštite i dostavljanja drugim državnim organima informacija i dokumenata o poslovima iz nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije45. Na pružanje pomoći. a uskraćivanje ili odbijanje pomoći. pripadnici agencije ovlašćeni su da od državnih i drugih organa. čuvanja. prikupljanje. korišćenja. i to: – Uredbom o načinu evidentiranja. O poslovima iz svoje nadležnosti agencija (član 11. 65 . korišćenja. Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti pripadnici agencije raspolažu sa ovlašćenjima organa unutrašnjih poslova. davanje obaveštenja i podataka.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji44 – U obavljanju poslova iz svoga delokruga (član 10. čuva i koristi prikupljene informacije i dokumentaciju. zaštite i dostavljanja drugim državnim organima informacija i podataka utvrdila je Vlada. i 52/2007. „Službeni glasnik RS“ broj 68/2002. Način evidentiranja.) obavlja poslove koji se odnose na: – zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka Republike Srbije.). čuvanja. i – Uredbom o korisnicima eksternih informacija Bezbednsono-informativne agencije i vrstama edicija46.

koje se odnose na obaveštajne i druge delatnosti stranih službi. obrade. Službe su ovlašćene da (član 24. „Službeni glasnik RS“ broj 43/2007. usmerenih protiv jedinica Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za poslove odbrane. u skladu sa ovim zakonom. krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti.) dužni su da omoguće službi. Organi državne uprave. unutrašnji i međunarodni terorizam i subverzivne aktivnosti. zaštite i dostavljanja drugim državnim organima informacija i dokumenata o poslovima iz nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije predviđeno je da način evidentiranja. kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane. korišćenja. Matić Uredbom o načinu evidentiranja. i „Službeni list SCG“ broj 17/2004. u okviru svojih nadležnosti (član 8. protiv čovečnosti i međunarodnog prava. čuvanja. obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim zakonima.). 66 . korišćenja. kao i najteža krivična dela sa elementima organizovanog kriminala. obrade. organizacija i lica. kao i korišćenjem drugih javnih izvora. prikupljaju podatke: traženjem potrebnih obaveštenja od građana. Ako podaci iz 47 48 „Službeni list SRJ“ broj 37/2002. sudovi i pravna lica koja vode registre i druge zbirke podataka (član 26. uvid u registre i druge zbirke podataka. Zakon o službama bezbednosti SRJ47 – Nadležnost u ovoj oblasti je prešla na Republiku Srbiju na osnovu prestanka Državne zajednice Srbija i Crna Gora. uključujući uvid u registre i druge zbirke podatka. Na osnovu Zakona o ministarstvima48 Vojnobezbednosna agencija (vojna služba bezbednosti) i Vojnoobaveštajna agencija (vojno-obaveštajna služba). čuvanja.Goran D. zaštite i dostavljanja drugim nadležnim državnim organima informacija i dokumenata.). u skladu sa ovom uredbom internim uputstvima uređuje direktor agencije. na osnovu pisanih zahteva rukovodioca službe.

organi državne uprave. 9. kao i evidencije službi. Ukoliko službe dođe u posed takvih podataka i informacija. rukovanje i zaštita evidencija i podataka u njima. sudovi i pravna lica dužna su da omoguće službi uvid u ove registre i druge zbirke podataka na osnovu pisanog zahteva nadležnog ministra (odbrane). rokovi za preispitivanje potrebe daljeg korišćenja podataka. pripadnici Vojnobezbednosne agencije raspolažu sa ovlašćenjima organa unutrašnjih poslova prema odredbama zakonika kojim se uređuje krivični postupak. pristup. Kapaciteti čuvanja podataka i informacija su gotovo neograničeni. zbirkama podataka i arhivi službe ne mogu se nalaziti podaci i informacije o ličnosti koje se ne odnose na nadležnost službe. predstavljaju državnu. 67 . Zaključna razmatranja Na planu prikupljanja podataka već se događa „revolucija koja teče“ jer su razvojem modernih informacionih tehnologija izvori podataka (otvoreni i poluotvoreni) dostupniji kao nikada do sada. Službe uspostavljaju i vode registre i zbirke ličnih i drugih podataka (član 33. kao i dokumente o tim podacima. dužna je da ih neodložno uništi. o čemu će posebna komisija sačiniti zapisnik. službenu ili vojnu tajnu. rokovi za čuvanje predmeta o zaključenim slučajevima.).Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka registara i drugih zbirki podataka predstavljaju državnu. Podzakonskim propisom (član 35. Registri i zbirke podataka. kao i način njihovog arhiviranja i uništavanja. kao i dokumenti. Njihovo prenošenje i obrada ostvaruje se neviđenim brzinama i kapacitetima. službenu ili vojnu tajnu. U registrima. Prilikom obavljanja navedenih poslova.) uređuju se vrste i način vođenja registara i zbirki ličnih podataka. odnosno onih koji se odnose na dokumentovanje krivičnih dela.

Zakona o policiji. između ostalog i za potrebe vođenja krivičnih postupaka. a sa druge strane obezbeđena je uspešna zaštita obrade podataka o ličnosti zasnovana na legitimnoj društvenoj opravdanosti. kao i javnost i civilno društvo. ili – da donose mere kojima se štite ljudska prava. sudska vlast. izrazito je štetno za ostvarivanje vitalnih interesa svake države. kako zakonodavne. preterivanje. i očuvanje osnovnih ljudskih prava ili drugih demokratskih vrednosti sa druge 68 . čime je ostvaren osnovni cilj otvorenost ili transparentnost organa javne vlasti u funkciji građana. Preko civilizacijskog razvoja zaštite ljudskih prava. tako i izvršne i sudske vlasti. Naći meru između kontrole. Međutim. ali međusobno povezane oblasti. sprečavanja. zakonima o službama bezbednosti i slično. zakonodavna vlast. Zakonodavci širom planete često imaju utisak da su suočeni sa izborom: – da li se zalažu za veću bezbednsot na uštrb nekih sloboda. što je uređeno kako odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. uglavnom kontrolu nad državnim organima koji vrše obradu podataka o ličnosti bez pristanka. mehanizmi nadzora i kontrole rada se usavršavaju. kroz poštovanje ljudskih prava. Na ovaj način je obezbeđena kompatibilnost u dve različite. Nosioci demokratske civilne kontrole obrade podataka o ličnosti od strane državnih organa su: izvršna vlast. Demokratski razvoj društva usavršio je. nacionalne bezbednosti i odbrane.Goran D. Zakonom o odbrani i Vojsci Srbije. može se obavljati. Matić Obrada podataka o ličnosti. usporavanja ili blokade rada državnih organa sa jedne. kao i u svemu drugome. a ponegde čak i kontrolu do strane javnosti (u Srbiji – Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti). tako i odredbama drugih zakona – Zakonika o krivičnom postupku. uz uskraćivanje bezbednosnom aparatu određeih instrumenata iz kategorije posebnih mera i ovlašćenja. bez odobrenja tog lica.

a tako i za same državne organe koji obrađuju podatke o ličnosti bez pristanka49. Kako bi rekao Bloh. poseban je izazov kako za teoretičare. Beograd 2009. u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta. mora bar malo da se razume u mornarske čvorove. a naročito sudovi. Dobar cilj uvek opravdava sredstva. odnosno međusobnu ravnotežu i balans.. Ustava Republike Srbije propisano je pod kojim uslovima je moguće od strane nadležnih organa vršiti ograničenja ljudskih i manjinskih prava. nosioce odlučivanja. Mehanizmi kontrole će sve manje biti otuđeni centri moći koji svakog trenutka mogu da se otrgnu kontroli i jednostavno zauzmu mesto svog nalogodavca. Ronin. svi državni organi. delikatno je pitanje i zahteva kako političko iskustvo. Obaveštajni priručnik – praktični aspekti. Prilikom odstupanja od ljudskih i manjinskih prava. Javnost rada. 20. zakonodavce. str. Ne 49 R. prirodi i obimu ograničenja. a njihova primena dobrim delom zavisi od moralnih karakteristika izvršioca. odnosu ograničenja sa svrhom ograničenja i o tome da li postoji način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjima prava.“ Odredbama člana 20. 69 . dužni su da vode računa o suštini prava koje se ograničava. tako i profesionalnu osposobljenost nosilaca vlasti. važnosti svrhe ograničavanja. Prepoznavanje interesa društva i države i njihovo stavljanje iznad interesa pojedinca. a time i sa efikasnošću. komentarišući težinu Hegelovog stila: „Ako neko želi da ide na more. ravnoteža i pomirenje oba zahteva (tajnost i transparetnost) intezivno traže i približavanje. u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajamčenog prava. kontrola i nadzor. i to samo ako ta ograničenja dopušta Ustav.Evropski standardi i propisi RS o obradi podataka o ličnosti bez pristanka strane. u suprotnosti su sa kriterijumima tajnosti i ovlašćenja državnih organa namenjenih obradi podataka o ličnosti bez pristanka. Ipak.

3) znanje bez karaktera.Goran D. i 7) politika bez principa50. 50 D. Radulović. Summary One of the important bases of modern legal states is transparency. Psihologija kriminala – psihopatija i prestupništvo. Svih ovih sedam znakova itekako se mogu povezati sa pitanjem zloupotrebe prikupljanja. This question is becoming a crucial point of an „open society“ in which a citizen becomes an active participant in social processes. This text presents some of the important European standards. as opposed to the principle of secrecy in the work of state bodies. već čovek koji ga koristi. tako i protiv svakog fizičkog lica dostupnog obrađivaču podatka. 26. korišćenja i obrade podataka o ličnosti (bez pristanka). which is mostly expressed in the matters of national security. criminal law. Beograd 2006. and rules of the Republic of Serbia about handling with personal database without agreement of the person. Mohandas Karamehad Gandi je u svoje vreme upozoravao na sedam znakova psihopatskog stila u društvu: 1) bogatstvo bez rada. 2) uživanje bez savesti. human rights. Matić treba zaboraviti da ne ubija oružje (ono je samo alat!). 5) nauka bez humanosti. 70 . usmerenih kako protiv države i njenih institucija. The result of the security ambient changing is the growth of police and intelligence services power against citizen rights and secret handling with personal data base. personal data base. str. 4) biznis bez morala.. 6) obožavanje bez žrtvovanja. Key words: Security.

nerazumevanja i zloupotrebe. bilo je jasno da će se stvoriti pogodno tle za delovanje različitih kriminalnih grupa i vršenje krivič71 . u slučajevima kada jedna država traži od druge da izruči neko lice zbog suđenja za počinjeno krivično delo ili izdržavanja kazne zatvora. kao i ekstradicionu praksu zemaljačlanica EU. u vreme kada su stvorene Evropska ekonomska zajednica i EUROATOM. Takođe. 1. nalog za hapšenje) jeste da zameni odredbe o ekstradicionim procedurama. Evropski nalog bi trebalo da bude pravni supstitut komplikovanim procedurama ekstradicije. Saradnja zemalja-članica pre donošenja EAW seže nekoliko decenija u prošlost.mr Mario Reljanović istraživač-saradnik Institut za uporedno pravo Beograd EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE Evropski nalog za hapšenje ustanovljen je kao jedan od mehanizama pospešivanja saradnje država-članica Evropske unije u krivičnim stvarima. Ključne reči: Evropska unija. evropski nalog za hapšenje. Pojam i istorijat EAW Svrha Evropskog naloga za hapšenje (u daljem tekstu: EAW. U praksi. ovaj institut nailazi na različite probleme. međutim. Već na početku ekonomskog povezivanja. U pitanju je revolucionarni institut koji dovodi do automatske primene odluke suda jedne države od strane policijskih i pravosudnih organa druge države. ekstradicija. velika prednost evropskog naloga za hapšenje je u tome što državljanstvo nije prepreka da država izruči neko lice. međunarodna saradnja u krivičnim stvarima.

03.2009).unicri. Dodatni protokol uz Konvenciju donet je 2003.2009). Više na internet adresi: http://europa.htm (01.pdf (01.7. ali još uvek nije stupio na snagu. 1975. CETS broj 024. godine doneta je Evropska konvencija o ekstradiciji1. Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (Decision 2002/584/JHA. su doneta i dva dodatna protokola uz Konvenciju. a potom 1995. 2002. godine doneta je Okvirna odluka Evropske komisije o evropskom nalogu za hapšenje i proceduri predaje lica između država-članica5 (u daljem tekstu: Okvirna odlu1 Doneta je u okviru Saveta Evrope.eu/scadplus/leg/en/lvb/ l14015a. konvencija je doneta u okviru Evropske unije. Zato je saradnja u krivičnim stvarima bila jedno od značajnih pitanja saradnje i pre stvaranja Evropske unije. U pitanju je još jedna konvencija EU. a 1977.03.2009). 1989.htm i http://www. Evropska konvencija o suzbijanju terorizma2.2002). Tekst Konvencije se može naći na internet adresama: http://conventions. godine. „trećeg stuba“ EU. godine doneta je nova Konvencija o ekstradiciji4. sa ciljem da proširi domašaje prethodnih konvencija nastalih u okviru Saveta Evrope.htm (01. I ova Konvencija doneta je u okviru Saveta Evrope. 1996. i 1978. Iako 2 3 4 5 72 . kada su policijska i pravosudna saradnja postale ključni elementi tzv. koja je zamenila sve do tada postojeće međunarodne instrumente koji su važili između državačlanica. države-članice Evropske unije potpisale su sporazum o olakšanju ekstradicione procedure. Ovoga puta.int/Treaty/ EN/Treaties/Html/024.eu/scadplus/leg/en/lvb/ l14015b. godine donele Konvenciju o pojednostavljenoj proceduri ekstradicije3.03. Official Journal L 190 od 18.Mario Reljanović nih dela koja bi se zasnivala na zloupotrebi sloboda datih građanina država-članica tadašnjih evropskih zajednica. 1957. CETS broj 090.it/wwd/justice/docs/ JudicialCoop/1957%20european-convention-extradition. konačno. Više na internet adresi: http://europa.coe.

godine se još uvek može primeniti na neke slučajeve kada izdavanje EAW nije moguće. Tekst Okvirne odluke na internet adresi: http://eur-lex. broj 9–10/2004.eu/ LexUriServ/LexUriServ. godine). januara 2004. Nalog se izdaje u nekoliko situacija koje su predviđene Okvirnom odlukom: • Radi vršenja istrage za počinjeno krivično delo. 6 73 . Izdavanje EAW EAW može izdati svaka članica EU i on važi na teritoriji svih država-članica. godine. a stupila je na snagu 13. aprila 2005. uniformno za sve države-članice. U ovom slučaju lice nije osuđeno – u toku je pretkrivični postupak i ono može biti osumnjičeno je Okvirna odluka doneta sa namerom da zameni sve postojeće instrumente o ekstradiciji. sa ciljem da druga država-članica uhapsi i izruči određenu osobu.do?uri=CELEX:32002F0584:EN:HTML (01. juna 2002.Evropski nalog za hapšenje ka). Evropsko zakonodavstvo. Okvirna odluka važi u 8 zemalja. Član 1 (1) Okvirne odluke.2009).eu/scadplus/leg/en/lvb/l33167. Od 1. a nešto kasnije su je implementirale i sve ostale članice EU (poslednja je to učinila Italija. Više o donošenju Okvirne odluke i njenoj sadržini na internet adresi: http://europa. Prema Okvirnoj odluci. avgusta 2003.htm (01. Evropski nalog za hapšenje. EAW je odluka doneta od strane sudske vlasti države-članice. kojom se ova oblast uređuje na jedan kvalitativno sasvim novi način.europa. str. Okvirna odluka (Framework Decision 2002/584/JHA) osvojena je 13. godine.6 2.03. Videti takođe: Aleksandra Čavoški.2009). može se izdati Evropski nalog za hapšenje. 22. 17–20. Ukoliko je neko lice povezano sa izvršenjem određenog krivičnog dela.03. Konvencija iz 1996.

7 Ibidem. EAW će se izdati: • Kada je određena kazna zatvora ili pritvora u trajanju od bar 4 meseca. 74 . U toku pretkrivičnog postupka se može doneti odluka da se lice zadrži u pritvoru. član zločinačnog udruženja i sl. Kada je reč o licu koje se traži radi izvršavanja odluke o pritvoru. podstrekač ili organizator. Međutim. • Radi izvršenja kazne. Tako. Kazna zatvora odnosi se na slučaj kada se lice traži zbog izdržavanja kazne. a oni sumnjaju da se nalazi na teritoriji neke druge državečlanice. pomagač. nakon nastupanja pravnosnažnosti presude.Mario Reljanović kao izvršilac.7 Evropski nalog za hapšenje je moćno sredstvo u rukama pravosuđa jedne zemlje. Ovde je u pitanju drugačija situacija od prethodne. odnosno nije dostupno nadležnim organima države u kojoj je osuđeno. saizvršilac. Lice koje je u bekstvu. traži se radi izvršenja krivične sankcije. izdaće EAW radi njegovog hapšenja. Da ne bi postojala disproporcionalnost između težine dela i izdavanja naloga. tako i zemlji koja ga izvršava. a pri tome ne sme postojati nikakva smetnja njegovom izvršenju. to je takođe instrument koji stvara troškove kako zemlji koja izdaje EAW. Oni se posmatraju kumulativno –svi moraju biti ostvareni. krivični postupak je završen donošenjem osuđujuće presude. odnosno da se nalog ne bi izdavao za bilo koje krivično delo manjeg značaja. Ukoliko to lice nije dostupno nadležnim organima za izvršenje odluke o pritvoru. Okvirnom odlukom su propisani određeni uslovi za izdavanje EAW. • Radi izvršenja odluke o pritvoru.

Evropski nalog za hapšenje postoji drugi navedeni slučaj. finansijske prevare. U oba slučaja se traži minimum od četiri meseca trajanja kazne koja je već određena u presudi. odnosno rešenju o pritvoru. trgovina ljudima. silovanje. obzirom na prethodnu konstataciju da su sva dela u pitanju teža ili imaju teži oblik za koji je zaprećena visoka kazna zatvora. učestvovanje u kriminalnom udruženju. Međutim. trgovina drogom.8 Iako su uslovi za izdavanje EAW postavljeni tako da ne smeju biti prepreka normalnom funkcionisanju pravosudne saradnje u krivičnim stvarima između država-članica EU. Najpre. nabrajanje izuzetaka na ovakav način zapravo predstavlja uvođenje pravila „na mala vrata“ – nabrojana dela predstavljaju korpus težih krivičnih dela u svakoj državi. Dodatni uslov jeste da minimalna zaprećena kazna za delo zbog kojeg je izdat EAW. • Kada je reč o prestupu za koji je predviđena maksimalna zatvorska kazna od jedne godine. korupcija. • Da je delo u pitanju inkriminisano u obe države u pitanju. Ti izuzeci su: terorizam. itd. trgovina oružjem. odnosno dela za koja se može izvršiti EAW. čak iako pravo države koja ga izvršava ne poznaje takvo krivično delo. dodatni uslov koji je postavljen ne bi smeo da predstavlja naročitu prepreku za izvršenje naloga. oni 8 Član 2 Okvirne odluke. značajna razlika koju pravi Okvirna odluka nalazi se u navođenju izuzetaka. rasizam i ksenofobija. 75 . Ovaj izuzetak predviđaju i klasični međunarodni instrumenti o ekstradiciji. u državi koja traži izručenje bude 3 godine zatvora. falsifikovanje novca. ubistvo. Odmah se mogu primetiti dve stvari. dela visokotehnološkog kriminala. Drugo.

Ukoliko se nalog izdaje u toku pretkrivičnog postupka. • Izjava o podignutoj optužnici i nameri da se dotičnom pojedincu sudi. prema Okvirnoj odluci. tako i pravosudni organi zemlje u kojoj se lice nalazi. država mora potkrepiti svoju izraženu volju da procesuira lice koje traži i formalnom odlukom sudske vlasti. o čemu će više reči biti kasnije. i omogućili izdavanje velikog broja naloga za dela koja po svojoj prirodi i društvenoj opasnosti nikako ne spadaju u one za koje se treba tražiti međunarodna asistencija. 3. u svakom konretnom slučaju potreban i objektivan test racionalnosti i svrsishodnosti. Podaci koje mora sadržati svaki nalog su sledeći9: • Ime organa koji ga je izdao. 76 . Taj organ. kao i da će troškove takvog postupanja snositi ta država – koja zbog neozbiljnosti samog dela možda odluči da ne postupi po izdatom nalogu. već će u zavisnosti od stepena u kome se nalazi postupak protiv lica čije se hapšenje i izručenje traži. Nijedan nalog neće sadržati doslovno sve podatke. Sve to se mora uzeti u obzir imajući u vidu da će se prema tom nalogu aktivirati kako policijski. 9 Član 8 (1) Okvirne odluke. Zbog toga je čini se kao dopuna navedenim uslovima. što je logično obzirom na to da je jedan od ciljeva njegovog uvođenja smanjenje birokratizacije postupka. mora pripadati sudskoj vlasti države. a naročito opravdanosti troškova kada se izdaje nalog za hapšenje.Mario Reljanović su se u praksi zapravo pokazali suviše blagim. biti navedeni npr. Sadržina EAW EAW ima pojednostavljenu strukturu. isključivo iz razloga ekonomičnosti. izjava o podignutoj optužnici ili pravnosnažna sudska presuda.

ostali nalozi i sl. kao što su osnovni podaci. Na taj način se državi od koje se traži hapšenje mogu predočiti detalji izvršenog dela. kako bi se pristupilo njegovom izvršenju. kao i zaprećena kazna. • Ukoliko postoji – presuda. Uz nalog. Osim navedenih. kod izvršenja EAW se ne ceni njihova težina – inkriminacija i opis dela jednostavno služe da bi se utvrdila da li su uopšte ispunjeni uslovi za izdavanje naloga. ali i npr. Ovde se pre svega misli na presudu kojom je neko lice osuđeno za izvršeno delo u pitanju. država će ustupiti sve podatke o licu koje traži a koji su joj dostupni.Evropski nalog za hapšenje • Podaci o osobi čije se hapšenje traži. treba se predočiti inkriminacija tog dela u domaćem zakonodavstvu. rešenje ili sličan dokument koji se odnosi na pojedinca i delo u pitanju. Svi dokumenti i nalazi koje država smatra relevantnim mogu činiti prateću dokumentaciju u nalogu za hapšenje. 77 . uz kratak opis okolnosti i činjenica. ali i neki drugi podaci o traženom licu. • Prateća dokumentacija. ali oni ne pripadaju obaveznim elementima naloga nego se mogu odrediti fakultativno. Takođe. fotokopije ličnih dokumenata i sl. u zavisnosti od okolnosti i potrebe. ili na rešenje o pritvoru ukoliko se lice traži radi izvršenja odluke o pritvoru. država mora pojasniti o kom se krivičnom delu radi. fotografije lica. EAW može sadržati i zahtev za zaplenu stvari koje se smatraju dokazima ili imovine koja je stečena izvršenjem krivičnog dela. za razliku od ekstradicionog postupka. Dokazi koji su prikupljeni čine važan deo naloga ali. Logično. • Detalji o počinjenom delu i mogućoj kazni.

nego na formalnoj ispunjenosti naloga. ali Okvirna odluka izričito navodi da EAW mora biti izdat od nadležnog organa sudske vlasti. upotreba proporcionalne i neophodne sile. kao što su presretanje komunikacija.2009). ona ima pravo da koristi sva policijska i druga sredstva koja joj omogućava unutrašnje pravo. Nadležna vlast (države od koje se traži hapšenje) će traženu osobu. policijski organi države postupaju kao da je nalog izdao domaći sud.03. itd. Uhapšena osoba mora biti upoznata sa svojim pravima i sadržinom EAW. zatražiće pomoć od European Judicial Network-a11.Mario Reljanović 4. Drugim rečima.europa.ejncrimjust. ali ne sme se zasnivati na diskrecionoj oceni činjenica predočenih u nalogu. zadržati). odnosno drugi nadležni organ njihove države. broj 6/2003. Koja su tela u pitanju zavisi od unutrašnjeg uređenja država u pitanju. 78 . o čemu će odlučiti sudija na prvom saslušanju. Ona može ostati u pritvoru ili može biti puštena na slobodu dok se ne odluči o ispunjenju EAW. 10 11 Članovi 9–16 Okvirne odluke.eu/ (01. Više o EJN-u: Aleksandra Čavoški. str. i upućuje ga nadležnom organu te druge države (dalje: nadležna vlast). ukoliko potvrdi da se nalazi na njenoj teritoriji uhapsiti (pritvoriti. Dopuna se može tražiti po bilo kojem od navedenih elemenata koje nalog mora sadržati. Ukoliko država koja traži hapšenje nije sigurna kome treba poslati EAW. 21–23. tražiće dopunu EAW. Zvanična internet prezentacija EJN-a može se naći na internet adresi: http://www. Ukoliko nadležna vlast smatra da zahtev ne sadrži dovoljno činjenica za donošenje odluke. Pri tome. Evropska pravosudna mreža. Evropsko zakonodavstvo. Procedura za izdavanje10 EAW izdaje nadležni organ države koja traži neko lice i veruje da se ono krije na teritoriji druge države-članice.

Kada je odluka doneta.). Nakon toga sudija donosi odluku. Glavno saslušanje se vrši pred sudijom i određuje se u razumnom roku od trenutka hapšenja. snosi država koja je izdala nalog za hapšenje. sledi tzv. Nadležna vlast mora u svakom slučaju odlučiti da li će uhapšeno lice isporučiti državi koja ga traži u roku od 60 dana od dana hapšenja. Organ nadležan za postupanje po žalbi se određuje prema unutrašnjem pravu države. procedura se znatno skraćuje – odluka se mora doneti u roku od 10 dana od dana davanja saglasnosti od strane uhapšenog. kao i (ne)postojanje uslova za izručenje. ustavni sudovi. sa kojom dalje određuje tehničke i operativne detalje oko prebacivanja lica. Svrha saslušanja jeste da se proveri da li je EAW dopunjen (ukoliko je to traženo) i da se odredi da li postoje prepreke njegovom izvršenju. Troškove hapšenja i postupanja po nalogu snosi država na čijoj se teritoriji lice nalazi. 79 . i sl. U tom smislu. na koju postoji pravo žalbe (takođe prema unutrašnjem pravu države u pitanju). nego tehničke činjenice vezane za izdavanje i izvršenje naloga. Ostale troškove. Razlika u odnosu na ekstradicioni postupak je što se ne razmatraju dokazi u slučaju. glavno saslušanje uhapšenog lica. prema zakonodavstvu države u pitanju. kao što su troškovi prevoza i obezbeđenja lica prilikom transporta. sudija koji odlučuje je lišen diskrecione ocene o suštini slučaja koji je pokrenut prema uhapšenom licu – on je samo nadležan da proveri ispunjenost forme. nadležna vlast o tome obaveštava organ države koja je izdala EAW. ali u dosadašnjoj praksi su države bile sklone da tu nadležnost pridodaju najvišem sudu u zemlji (vrhovni sudovi.Evropski nalog za hapšenje Nakon preliminarnog. Ukoliko se posle hapšenja osoba u pitanju složi sa izručenjem na osnovu EAW.

Međutim. tako da država neće izručiti lice: • Koje je već osuđeno za to krivično delo (ne bis in idem). • Koje je amnestirano za to krivično delo u državi u kojoj se nalazi. Opet. lice ne može biti dva puta osuđeno za isto delo. jer se lice može amnestirati za krivično delo za koje se traži njegovo izručenje u državi u kojoj se nalazi. kao ni da li je sankcija već izvršena ili je procedura izvršenja još uvek u toku. Nije od značaja da li je osuđeno u zemlji od koje se traži njegovo hapšenje ili u nekoj trećoj zemlji. pojedini principi zaštite prava pojedinca se primenjuju i u ovom slučaju. a u državi u kojoj se lice nalazi 18 godina. Ovo je klasičan razlog odbijanja. Ipak. Kada se može odbiti izvršenje EAW Osnovni cilj uspostavljanja EAW bio je da se ubrza procedura i da se izbegnu neke od formalnosti koje ponekad suprotno interesima pravde sprečavaju ekstradiciju. 16 godina. u praksi države nisu zloupotrebljavale ovakvu mogućnost i očigledno je da do stvaranja takve prakse neće ni doći.Mario Reljanović 5. Ako je granica krivične odgovornosti u državi koja traži izručenje npr. pa čak i nakon izdavanja EAW. ovde su relevantni propisi države od koje se traži izručenje lica.12 12 Član 3 Okvirne odluke. • Koje se ne smatra krivično odgovornim prema propisima države u kojoj se nalazi. Ova situacija može biti komplikovanija od prethodne. 80 . osim možda u pojedinim slučajevima sa izraženom političkom pozadinom. lice staro 17 godina neće moći da bude izručeno na osnovu naloga za hapšenje.

a njihov procenat izvršavanja se kreće oko 20%. Ovo na prvi pogled može delovati kao nizak nivo uspešnosti. odnosno odgovaraju razlozima za odbijanje ekstradicije (npr. ova odredba može doprineti negativnoj praksi i stvaranju pogrešnih tumačenja koja nemaju veze sa ciljem uvođenja EAW kao mehanizma međunarodne saradnje država u krivičnim stvarima. kao i bez sprovođenja pomenutog testa ekonomičnosti angažovanja stranih državnih organa i službi.Evropski nalog za hapšenje Razlozi koji su navedeni su sami po sebi logični i očekivani. i njima se „trguje“ u diplomatskim odnosima raznih 81 . Otada je izdato više stotina naloga. Neki nalozi su izdati kao političko sredstvo pritiska. Okvirna odluka sadrži i jedno dopunsko rešenje u članu 4. Dosadašnja primena EAW Prvi zabeleženi slučaj izručenja na osnovu evropskog naloga za hapšenje zabeležen je u januaru 2004. Čini se da su ovi izuzeci postavljeni preširoko. Međutim. ako je delo zbog kojeg se lice traži počinjeno na teritoriji države koja ga treba izručiti). godine. iako su i oni na tragu tradicionalnih rešenja u međunarodnoj krivičnoj saradnji. kojim se nabrajaju određene situacije kada država može navesti i drugi obrazloženi razlog zbog koga ne želi da izruči uhapšenu osobu. ako se vodi postupak protiv tog lica u državi koja ga treba izručiti. 6. svojstveni tradicionalnim shvatanjima ekstradicionog postupka i ne mogu dovesti do nekih većih zloupotreba i pogređnih tumačenja. kada je švedski državljanin uhapšen u Španiji i vraćen u Švedsku. ali mnogi nalozi su izdati bez znanja o tačnoj lokaciji tražene osobe. ako je lice već osuđeno za to krivično delo u trećoj državi. Kao što ćemo kasnije videti.

za kojim je Italija više puta izdavala. godine osumnjičeni za bombaške napade u Londonu su vraćeni u Britaniju iz Italije. Iako postavljeno relativno jednostavno. što takođe predstavlja zloupotrebu ovog instrumenta i negativnu praksu. 82 . a iste godine je italijanski tužilac izdao EAW protiv 22 agenta CIA-e.Mario Reljanović zemalja. opšti rok za okončanje celog postupka je 60 dana. pa zatim povlačila EAW. u dosadašnjoj praksi izvršenja naloga za hapšenje prosečno trajanje postupka traje šest puta kraće nego što bi trajao postupak po pravilima o ekstradiciji. Nekoliko zaključaka u pogledu pozitivnog dejstva evropskog naloga za hapšenje mogu biti: • Uvedena je brža i ekonomičnija procedura.13 Dva najpoznatija slučaja primene EAW vezana su za terorizam: u julu 2005. Prednosti sistema koji je uspostavljen uvođenjem EAW Za razliku od ekstradicije. Kao što je već rečeno. ovo pravilo po prvi put u istoriji saradnje država ovako eksplicitno briše mnoge tradicionalne prepreke izručivanju lica stranoj državi. zbog kidnapovanja ljudi osumnjičenih za terorizam na teritoriji Italije. a on se može i dodatno smanjiti ako uhapšeno lice sarađuje. zbog učestvovanja u raznim finansijskim prevarama. evropski nalog za hapšenje stvara mehanizam prema kome se sudska odluka nastala u jednoj državi-članici mora poštovati kao odluka domaćeg suda u svakoj drugoj državi-članici EU. 7. 13 Poznat je recimo primer sadašnjeg premijera Crne Gore. Prema nekim raspoloživim statistikama.

tako nešto očigledno još uvek nije moguće u odnosima između država. Iako je namera bila da se politički faktor u potpunosti prevaziđe. ali za veliku većinu slučajeva koji nemaju takvu političku pozadinu. • Politički faktor pri odlučivanju nije dominantan. uticaj vanpravnih argumenata će biti neminovan. Ono je zaštićeno u prvostepenom i drugostepenom postupku izvršenja EAW u državi 83 . rešenje koje je usvojeno postavlja političku dimenziju na jedan sasvim periferni nivo. • Dozvoljeno je izručenje domaćih državljana drugoj državi. odlučuje se i pazi po službenoj dužnosti na tri nivoa. Ovo je jedno od izuzetnih dostignuća evropskog naloga za hapšenje. to nije slučaj – lice se može izručiti ako su ispunjeni ostali uslovi. tako da dvostruka inkriminacija više ne može biti izgovor za neizručenje lica koje je počinilo neko ozbiljno krivično delo. Ipak. U proceduri po nalogu za hapšenje nema ocene dokaza od strane sudije koji ispituje ispunjenost uslova za izručenje uhapšenog lica državi koja ga traži. ovo rešenje često nailazi na otpor kod nacionalnih sudskih organa. bez obzira na državljanstvo. EAW znači mnogo efikasniji rad bez ikakvog upliva političkih činilaca. O pravima lica koje je predmet izvršenja naloga za hapšenje. Državljanstvo se u velikom broju slučajeva postavljalo kao osnovna prepreka u postupcima ekstradicije. Ako je neki slučaj od posebne političke važnosti. pravilo inkriminisanja dela na isti ili sličan način u obe države trpi značajne izuzetke.Evropski nalog za hapšenje • Procedura je jednostavnija i svedena na tehničke elemente. Takođe. Prema Okvirnoj odluci. U praksi. • Prava optuženog/osuđenog su višestruko zaštićena. kako će biti objašnjeno u nastavku teksta.

8. koji su određeni nadnacionalnim zakonodavstvom i drugim instrumentima međunarodnog prava koji ih obavezuju. EAW se zaista može izdati za gotovo svako krivično delo koje ima i teži oblik. a veoma često i za osnovni oblik nekog dela koje ne nosi adekvatnu društvenu opasnost da bi se na njegovom rešavanju angažovali međunarodni resursi. Tako da se o problemima pri primeni evropskog naloga za hapšenje može govoriti u okviru dve velike grupe: • Neracionalno izdavanje naloga za dela malog značaja. 84 . Ovo je redovno slučaj kod posedovanja malih količina opijata (npr. a takođe je i zaštićeno svim procesnim garancijama države koja traži njegovo hapšenje i izručenje. Konačno. Problemi u praksi sprovođenja EAW Iako je osnovni cilj EAW da uspostavi efikasan i depolitizovan sistem ekstradicije. a koji će se u velikoj većini slučajeva svesti na visinu zaprećene kazne. postoje slučajevi kada ovaj mehanizam ne funkcioniše dobro.Mario Reljanović u kojoj je uhapšeno. Sa druge strane stoje slučajevi kada politika vrši nemali uticaj na donošenje konačne odluke o (ne)izvršenju EAW. posedovanje marihuane se u većini zemalja podvodi pod opšta krivična dela o posedovanju narkotika). nisu uvek dovoljni za sprečavanje njegove zloupotrebe. Slučajevi koji se kvalifikuju za izdavanje naloga. ili pogrešne upotrebe. prema postavljenim uslovima u Okvirnoj odluci. obe države u pitanju moraju da poštuju minimume procesnih prava lica. Analizirajući fleksibilne uslove koji su postavljeni. Dosadašnja praksa je pokazala da se EAW izdaje i zbog dela koja su daleko od ozbiljnih.

odnosno osuđeni. • Politički motivisano delovanje pri izvršenju EAW. Ovo se naročito dešava kada odlučuju da li će izručiti svoje državljane. 9.eu/2008/09/30/the-european-arrest-warrant-category-and-practice/ (01. EAW će ostati samo papir bez velikog praktičnog značaja. odgovara pred sudom. kada je Vrhovni sud Irske iskrivio tumačenje Okvirne odluke o uvođenju EAW.03. Podrazumeva se da pri tumačenju postoji dobra vera. koji je zbog svoje specifične težine privukao veliku medijsku pažnju.Evropski nalog za hapšenje ali i u nekim specifičnim slučajevima koji zaista ne odgovaraju ni na prvi pogled svrsi evropskog naloga za hapšenje koju su u vidu imali njegovi tvorci (u praksi je poznato izdavanje zbog krađe dve automobilske gume ili krađe praseta).2009). http://blogeuropa. odnosno volja organa obe države da slučaj okončaju tako da pravda bude zadovoljena i da okrivljeni. Okvirna odluka je pravni dokument. Međutim. pojedine države očigledno ne postupaju u dobroj veri i nisu vođene idealom pravde. Ovaj slučaj je priv- 85 . Najpoznatiji primer. The European Arrest Warrant: Cathegory and practice. Slučaj Tobin14 Jedan od najvećih neuspeha koji je vezan za primenu evropskog naloga za hapšenje je izigravanje njegovih 14 Više o ovom slučaju: Petra Bard. jer se radi o solidarnosti i saradnji istorodnih stručnih organa u dve države. čiji tekst se mora tumačiti prilikom primene. Bez takve volje. koja se ne sme nazvati političkom. bila je odluka Irske da odbije EAW Mađarske da izruči svog državljanina koji je pregazio dvoje dece u Mađarskoj zbog tobožnjeg neispunjenja uslova za ekstradiciju.

U ovakvim okolnostima.Mario Reljanović odredbi od strane irskog pravosuđa u slučaju gaženja dece u Mađarskoj. na njegov zahtev. brata i sestru. Nakon što je Tobin. tako da se suđenje nastavilo bez procesnih smetnji. godine krivični postupak je okončan i Tobin je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. a deca su u trenutku nesreće stajala na trotoaru pored puta i preminula su na mestu. dokumenta su mu posle izvesnog vremena vraćena. 86 . Tobinu su odmah oduzeta sva lična dokumenta. On je deponovao izvesnu sumu novca kao kauciju da će se vratiti u Mađarsku i legalno napustio zemlju. mađarski sud je izdao ukao izuzetnu medijsku pažnju. Apelacioni sud je omogućio Tobinu da bude pušten na uslovnu slobodu nakon polovine izdržane kazne. Tobin je vozio auto 75 do 80 kilometara na sat brže od dozvoljene brzine. Irski državljanin Ciaran Tobin. dakle nakon godinu ipo dana u zatvoru. Pri tome je ovlastio svog advokata da ga zastupa u njegovom odsustvu. Ostaje nejasno zašto su mađarske vlasti dozvolile da Tobin napusti zemlju kada je pred mađarskim sudom tekao krivični postupak u kome je on bio okrivljen i u kome je bilo realno očekivati da će biti osuđen na višegodišnju kaznu zatvora. kako bi prisustvovao venčanju svoje svastike. 9. a između dve države nije postojao sporazum o ekstradiciji. na poziv vlasti Mađarske da odsluži kaznu. koji je imao prebivalište u Mađarskoj i radio kao direktor kompanije za osiguranje. Tobin je osuđen za teži oblik krivičnog dela izazivanja opasnosti u saobraćaju. godine je pregazio dvoje male dece. aprila 2000. tako da se na internetu mogu naći različiti izvori informacija (i tumačenja). Međutim. kako ne bi napustio zemlju. Ova činjenica još više zbunjuje kada se ima u vidu da u tom trenutku Okvirna odluka o EAW nije još uvek bila doneta. 2002. odbio da se vrati u Mađarsku.

Evropski nalog za hapšenje EAW. Šanse da se tako nešto dogodi su ipak minimalne. biti bezbedan iako je isključivo svojom krivicom pregazio dvoje male dece. pa je irsko pravosuđe naišlo na ozbiljne zamerke od strane evropskih kolega. valjda u pokušaju da ga na neki način privoli da se preda njenim vlastima. ovakvo tumačenje se očigledno mora posmatrati kao zlonamerno. Međutim. odnosno irski zakon kojim je ona implementirana.16 15 Odluke irskih sudova ne obavezuju nijednu drugu zemlju. odnosno da se na njega ne može primeniti evropski nalog za hapšenje. Tobin je uhapšen u Irskoj. takođe bile kritikovane. ali i institucija EU. i da samim tim nema razloga za njegovo hapšenje. bez obzira na činjenicu da je ubio dvoje dece. Tobin će. zaboraviti i da su mađarske vlasti. nego legalno napustio zemlju. Teško je verovati da su tvorci ovog pravnog instrumenta imali u vidu takvo njegovo tumačenje i (zlo)upotrebu. tumačeći Okvirnu odluku. Vrhovni sud Irske je po žalbi doneo istovetnu odluku. Čak su u nekim kritikama ta opažanja išla tako daleko da su irske sudije optuživane za bukvalizam (imajući u vidu doslovnu interpretaciju pravila onako kako očigledno nisu zamišljena da se shvate) i kukavičluk (zato što nisu iskoristili izuzetan trenutak da postave presedan i da omoguće buduće nesmetano izvršavanja EAW u sličnim situacijama. kako zbog izuzetnih propusta prili- 16 87 . kao i na činjenicu da je Mađarska. koja je jula 2007. izrekla minimalnu kaznu za takvo krivično delo i omogućila mu uslovni otpust nakon isteka polovine kazne. sa ciljem da Irska po svaku cenu zaštiti svog državljanina. dok god ne bude napuštao teritoriju Irske. tako da Tobin može biti uhapšen u bilo kojoj drugoj državi-članici i izručen Mađarskoj.15 Osnov za ovakve odluke sudova leži pre svega u načinu tumačenja Okvirne odluke i irskog zakona. međutim. kojih će neminovno biti). čini se sa pravom. godina postala konačna. za šta je pravnosnažno osuđen. Ne treba se. ali je okružni sud odbio da izvrši nalog. na taj način da osuđeni nije pobegao.

jeste da je jedan od glavnih preduslova funkcionisanja ne samo EAW.Mario Reljanović Ono što je podjednako važno kao posledica ovog slučaja. tako i zbog tvrdog stava da samo izdržavanje kazne u Mađarskoj dolazi u obzir. I dok je realno očekivati da će neka nova pravila. Nalog za hapšenje važi do 1. februara 2010. Ova zajednička komunikacija Saveta. neopterećeno tradicionalnim pitanjima krivičnog prava i ekstradicionih postupaka – očigledno da pojedine države nisu dorasle tom izazovu i da se neće tako lako odreći nadležnosti da ekskluzivno odlučuju o sudbini svojih državljana. koji je zadobio značajnu medijsku pažnju. nego i pravosudne i policijske saradnje u krivičnim stvarima uopšte. Komisije i Parlamenta nije još uvek zaživela u praksi. uključujući i Mađarsku. možda i više nego u bilo kojoj drugoj grani prava. postupanje država u dobroj veri i sa uzajamnim poštovanjem i poverenjem. Nakon uvođenja instituta priznanja uzajamnog krivičnih presuda između država-članica EU 2005. Mađarska i Irska su počele pregovore o priznanju presude u slučaju Tobin. godine17. kada će izrečena kazna Tobinu zastareti i on će biti slobodan da se kreće svim zemljama. 10. vezana za više i kvalitetnije standarde uživanja i poštovanja prava okrivljenog u krivičnom postupku. i da osuđeni ne može izdržavati kaznu zatvora u Irskoj. uzeti korena i postati kom omogućavanja Tobinu da napusti Mađarsku teritoriju. godine. Zaključak U krivičnom pravu nesumnjivo postoje tradicionalna pravila. čime bi se omogućilo njeno sprovođenje u Irskoj. tako da ne postoje ustanovljeni mehanizmi priznanja presuda u krivičnim stvarima i izdržavanja kazni na teritoriji matične države po presudi iz neke druge države-članice. 17 88 . Irska za sada uspešno opstruira takve pokušaje.

Nema dugih administrativnih postupaka. u onim slučajevima kada se ekstradicija ne bi primenila iz bilo kog razloga suštinske prirode. centralizovanog odlučivanja preko ministarstava pravde jedne i druge zemlje. zanemarivanja ili suprotstavljanja i zloupotreba. nalog za hapšenje policiji npr. Evropski nalog za hapšenje je revolucionaran pravni instrument. Ponekad. EAW nailazi na neprijatan splet opstrukcija. Norveške može izdati sud u Bugarskoj. Ali kada slučaj ima izraženu političku komponentu. postoji smerna i potpuna primena odredbi Okvirne odluke. sve u cilju smanjenja troškova. nije se mnogo promenilo – kriminalci se i dalje kriju iza svojih granica i svojih pasoša. 89 . koja je nastala pre više decenija i koja uporno prkosi postepenom nestajanju granica među državama-članicama Evropske unije i uspešno se nosi sa reformističkim strujama. jednostavnije i efikasnije saradnje i ispunjenja ideala privođenja krivaca pravdi. neke druge norme. Prema EAW. sredstava i vremena. On po prvi put omogućava zaobilaženje ekstradicione procedure.Evropski nalog za hapšenje deo tradicionalnog krivičnog prava. i može se sa zadovoljstvom konstatovati da je u pitanju velika većina slučajeva kada je nalog mogao biti izvršen. Jednostavnom procedurom se omogućava gotovo trenutno izvršenje naloga. Očigledno je da se dosadašnjom primenom može doći do jednostavnog. bez obzira na njihovo državljanstvo. a naročito kada se radi o slučaju izručivanja sopstvenog državljanina drugoj državi. a opet efektnog zaključka kada je u pitanju evropski nalog za hapšenje: njegovo uvođenje je umnogome olakšalo i pojednostavilo proceduru u onim slučajevima u kojima bi ekstradicija oduzela previše napora. I baš ta revolucionarna komponenta čini da praksa izvršavanja naloga varira. koje zadiru u suverenost nacionalnih organa u krivičnom postupku verovatno u bližoj budućnosti neće tako dobro proći.

The European warrant should replace rules on complicated extradition procedures. Key words: The European Union. extradition. international cooperation in criminal matters. 90 . when it comes to the implementation of the European Arrest Warrants. there are several types of problems. misinterpretations and misusages. the European Arrest Warrant. the citizeship of a person in question is no longer a legal obstacle for transfer. However. Also. It is a revolutionary legal institute which enables judicial rulings of one member-state to be automatically implemented by the police and judiciary institutions of another member-state. in cases when one state is asking for a transfer of a person accused or convicted of a crime.Mario Reljanović Summary The European Arrest Warrant was established as one of the mechanisms of more efficient cooperation between the member states of the European Union in criminal matters.

91 . zato što on nastoji da se njegov lični život i zdravlje zaštite od povreda i opasnosti. imamo interes društva koje teži budućoj boljoj zaštiti života i zdravlja ljudi. zdravlju i ljudskom dostojanstvu mora voditi računa. biomedicinska istraživanja na ljudima se smatraju dopuštenim prosedeom ali pod uslovom da takav cilj ne opravdava svako sredstvo. Ključne reči: Zdravstvena politika. dakle. a sa druge strane. EU. grupu obolelih lica od iste bolesti. da u fokusu uvek bude pojedinac – ispitanik o čijem se telesnom integritetu. i sl.). Sa jedne strane. Međutim. zbog etičkog limita. pravna regulacija biomedicinskih istraživanja. Etička opravdanost primene biomedicinskih istraživanja nađena je. tj. interes pojedinca. na kome se vrše ispitivanja – ispitanika. Beograd PRAVO NA ZAŠTITU ZDRAVLJA I BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA U SVETLU STANDARDA EVROPSKE UNIJE U ovom radu analiziraju se ciljevi zdravstvene politke EU i navode organizacije i institucije koje sprovode zdravstvenu politiku EU. biomedicinska istraživanja. u koristi koju takav poduhvat može doneti (na primer za određenu uzrasnu populaciju. Kod biomedicinskih istraživanja na čoveku sukobljavaju se dva interesa. Posebna pažnja poklanja se oblasti biomedicinskih istraživanja i međunarodno pravnoj regulativi o biomedicinskim istraživanjima na čoveku.mr Jelena Simić istraživač-saradnik Centar za unapređivanje pravnih studija.

Međutim. sistem zdravstvene zaštite predstavlja odgovornost zemalja članica. Zdravlje je jedan od prioriteta za građane Evropske unije i jedna od glavnih odgovornosti državnih vlasti u zemljama članicama EU. droge) prevazilaze granice zemlje i od zajedničkog su interesa za sve članice 1 Statut Svetske zdravstvene organizacije na:http://www.04. političkom ubeđenju. bez obzira na razlike u rasi. kao i koje će medicinske tehnologije koristiti u dijagnostici i lečenju. religiji. tako da one same određuju kako će upravljati svojim zdravstvenim sistemima. isto toliko je važno i pomerati granice postojećeg uz neophodno poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. ekonomskom i društvenom položaju. Zato će predmet ovog rada biti analiza ciljeva EU na polju zaštite zdravlja ljudi ali i pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti posmatrano u kontekstu biomedicinskih istraživanja na čoveku. ni postojanje čitavog niza međunarodnih pravnih standarda često nije dovoljan garant adekvatne zaštite zdravlja ljudi.Jelena Simić „Zdravlje je jedno od osnovnih i neotuđivih prava svakog čoveka. jer koliko je važno poštovati zadate okvire u medicini. pušenjem i rizičnim ponašanjem (alkohol. 05.“1 Medicinsko pavo je deo šire oblasti.2009. Međutim. 1. količinom finansijskih sredstava koje će trošiti na zdravlje i zdravstvenu zaštitu svojih građana. koja se naziva zdravstveno pravo i koja podrazumeva sve pravne propise koji su u interesu zdravlja ljudi. zarazne bolesti. 92 .int. koje će lekove obezbediti pacijentima. Pravo na zaštitu zdravlja i EU Prema sadašnjim propisima EU. oboljenja prouzrokovana neodgovarajućom ishranom.who.

c i d). pretežno zakonskom regulativom vezano za krv i krvne preparate. org/resources/special_topics/eu_health_strategy/directorate_general_health_and_consumers_affairs_dg_sanco_european_commission. Odsek za javno zdravstvo DG SANCO ima stotinak zaposlenih.2 Politika EU na području zdravstva zamišljena je kao dopuna nacionalnim politikama. član 19). Aktivnosti koje sprovodi DG SANCO obuhvataju pripremu strateških dokumenata.2009. evropskom nivou kao što su: kontrola i praćenje epidemija koje zahvataju više zemalja. član 11 stav 1. Međunarodni pakt o ekonomskim. Odsek Evropske komisije koji se bavi područjem zdravstva je Odsek za poslove zdravlja i potrošača „DG SANCO“ (Directorate General Health and Consumers Affairs). Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (član 5.04. uz dodatne vrednosti koje je moguće ostvariti samo na nadnacionalnom. član 14 stav 2). stav 1 i 2 i član 12. slobodan protok pacijenata i zdravstvenih poslenika te praćenje i smanjivanje zdravstvenih nejednakosti između zemalja. ali važno telo Evropske unije koje se bavi zdravstvenim zakonodavstvom. član 7 tačka 2 i 10. 7 i 11. Pravo na zaštitu zdravlja proklamovano je u skoro svim najvažnijim dokumentima međunarodnih organizacija. član 11. član 13. godine. b. Značajan deo aktivnosti usmeren je na razmenu znanja u po2 Opšta deklaracija o ljudskim pravima (član 25). koordinaciju zdravstvenog programa. deo II član 2 stav 4. socijalnim i kulturnim pravima (član 10 stav 3. zakonskih predloga iz područja zdravstva. To je malo. član 3 tačka 1. 3 93 .eurocare. uglavnom smeštenih u Luksemburgu i Briselu i bave se javnozdravstvenim temama. član 11.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU EU. Više informacija o ovome na: http://www. 05. Evropska socijalna povelja (Deo I stav 3. tkiva i ćelija. stav 1) Konvencija o ukidanju diskriminacije prema ženama (član 10 tačka h. stav 2 tačka a. područje delovanja ovog odseka je zaštita potrošača i zaštita hrane.3 Osim zdravstvene problematike.

6 Uz to. Izvršna agencija za javno zdravstvo (Public Health Executive Agency-PHEA) ima ulogu upravljanja zdravstvenim programima koje pokreće i podržava EU unutar svojih članica i kandidata za članstvo.htm.2009. poslovnim institucijama. eu/eahc/. pružajući im stručnu i tehničku podršku. različitim udruženjima vezanim za zdravlje i zdravstvo. Poslednja. 05.eu/health-eu/ index_en.eu/healtheu/health_in_ the_eu/prevention_and_promotion/index_en. a osnaživanje saradnje među članicama EU postaje sve značajnija aktivnost.2009.04.04. Celovit i koordiniran pristup zdravstvenoj politici po prvi put je uobličen u Zdravstvenoj strategiji Evropske komisije iz 2000. koordinira evaluaciju i nadzire implementaciju određenih programa iz oblasti zdravstva.04.europa.2009. osnovan je Evropski Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control – CDC) čija se aktivnost temelji na saradnji zdravstvenih sistema zemalja članica5.Jelena Simić dručju zdravstvene politike i modela dobre prakse. agencija objavljuje konkurse. nacionalnim vladama i agencijama.4 U svome radu DG SANCO sarađuje s ostalim EU institucijama. Opširnije o tome videti na: http://ec. 05.europa. naučnicima i stručnjacima. godine.europa. 05. Zvanični web portal agencije za javno zdravstvo na: http://ec. Tako na primer. u svrhu poboljšanja aktivnosti na području kontrole epidemija i drugih zdravstvenih pretnji. nova Zdravstvena strategija 4 5 6 Zvanični web portal EU za zdravstvo: http://ec.htm. Agencija logistički i naučno podržava ukupne zdravstvene aktivnosti EU. 94 . Pregled informacija i aktivnosti u području zdravlja dostupan je na službenom zdravstvenom portalu EU na svim jezicima članica. U okviru EU postoje i druge institucije i organizacije koje se bave zdravstvom.

95 . U programu strategije zdravstva za period 2008–2013. 05.. • prikupljanje i širenje znanja o zdravlju (aktivnosti vezano za razlike u zdravlju između polova. saradnji između različitih zemalja na problemima kao što su mobilnost pacijenata i zdravstvenih profesionalaca). mentalno zdravlje i druge važne zdravstvene teme.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU postavlja jasne ciljeve za budući rad na području zdravstva.2009. kao i proširenje zdravstvenog monitoringa u okviru EU.. definiše mehanizme njihove implementacije. pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti 7 Više o Strategiji EU za zdrvastvo na: http://ec.europa.htm. godine. 2. putem zdravstvenog portala). • aktivnosti vezane za odrednice zdravlja kao što su prehrana. npr. razvoj indikatora i prenošenje informacija građanima na pristupačan način. • promocija zdravlja za napredak i sigurnost (aktivnosti na programima o „zdravom starenju“.04. zdravlje dece. alkohol. Ubrzanim razvojem medicinske tehnologije. regulativa vezano uz krv. posebno u novim članicama. Medicinska istraživanja u EU Najnovije razdoblje moderne medicine koje traje i danas podrazumeva: visok nivo medicinske tehnike i usku specijalizaciju lekara. duvan. u saradnji sa zemljama članicama. smanjenju nejednakosti zdravstvenih sistema. droge.eu/health/ph_ overview/strategy/health_strategy_en. EU je postavila sledeće ciljeve7: • poboljšati zdravstvenu sigurnost građana (aktivnosti na poboljšanju sigurnosti pacijenata i odgovora na pretnje zdravlju. tkiva i ćelije).

EU pravno uređenje ovih domena postavlja kao prioritetan zadatak iz sledećih razloga: da bi se identifikovale vrednosti i interesi koje pravni poredak prioritetno hoće da zaštiti.04. Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. Nove teme.eu/research/fp7/index_ en. transplantacije organa ili ljudske asistirane reprodukcije sve teže mogu biti razrešeni postojećom pravnom regulativom.europa. telesnog integriteta. a etički i pravni problemi koji iskrsavaju u kontekstu novih saznanja u oblasti eksperimenta na čoveku.9 Ovaj budžet je drugi po vrednosti 8 9 Kandić-Popović. ljudskog dostojanstva. u: Pravo ljudskih prava. 05. godine. Više o programu EU na: http://ec. Program FP7 Zemlje članice Evropske unije osigurale su budžet od 6 milijardi evra za Program FP7 –Program za istraživanje i tehnološki razvoj (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7) za period od 2007 do 2013. genetskog inženjeringa. na primer.8 2. Beograd.. zagovara se ideja da ova vrsta regulative bude označena kao biopravo. da bi se prevenirala zloupotreba i propisale sankcije za kršenje pravila. Štaviše u Francuskoj. biologiji i genetici. privatnosti) postaje sve aktuelnija. Z. 1996.2009.cfm.: Pravna zaštita života embriona i fetusa. Okvirne programe usvaja Veće EU i Evropski parlament. kao i da bi se odnos lekara i pacijenta regulisao u kontekstu novih saznanja u medicini. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine 96 . posebno humane genetike prevazilaze klasično medicinsko pravo koje u središte izučavanja stavlja odnos lekar – pacijent.Jelena Simić (života. Na predlog Evropske komisije.1. čime se sugeriše da pravni problemi vezani za saznanja u oblasti biologije. traju od tri do pet godina.

ptičiji grip. koji su trajali od tri do pet godina. dijagnoza i praćenje • • Predviđanje prikladnosti. sigurnosti i efikasnosti terapija Inovativni terapeutski pristupi i intervencije II Primenjena (translating) istraživanja za ljudsko zdravlje • Integracija bioloških podataka i procesa • Istraživanje mozga i bolesti vezanih uz mozak. nakon budžeta koji je odobren za program Informativne i komunikacijske tehnologije u EU. do kraja 2013. Medicinska istraživanja koja će biti finansirana podeljena su na sledeće oblasti: I Biotehnologija. Za razliku od prethodnih okvirnih programa.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU budžet u EU odobren za neki program. SARS. godine. ljudski razvoj i starenje • Primenjena (translational) istraživanja zaraznih bolesti (HIV/AIDS. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. što samo za sebe govori o važnosti koje EU pridaje istraživanju u području zdravlja. FP7 traje sedam godina. od 01. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća). malarija. srčanožilne bolesti. . generičke metode i medicinska tehnologija za ljudsko zdravlje • Detekcija. retke bolesti.. januara 2007.) • Primenjena (translational) istraživanja glavnih bolesti: rak. 97 . dijabetes/pretilost. godine. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte. ostale hronične bolesti uključujući reumatološke bolesti i artritis novog programa. tuberkuloza.

nove terapije i lekovi biće razvijeni u kraćem vremenskom periodu. bolesti vezane uz starenje – Alchajmerova i Parkinsonova bolest. Kod biome98 . efikasnost i solidarnost sistema zdravstvene zaštite uključujući tranzicione sisteme zdravstvene zaštite i strategije kućne nege • Proširenje zaštite od bolesti i bolja upotreba lekova • Pravilna upotreba novih medicinskih terapija i tehnologija. medicinske terapije i tehnologije moraju se isprobati i na ljudima. malarija. uključujući promociju zdravog starenja dijagnostičkim pomagalima i medicinskoj tehnologiji i održivim i efikasnim sistemima zdravstvene zaštite. novi medicinski postupci. metodama za promociju zdravlja i prevenciju.Jelena Simić III Optimizacija sistema zdravstvene zaštite za građane EU • Prenos kliničkih rezultata u kliničku praksu • Kvalitet. mentalne i neurološke bolesti. dijabetes i pretilost. tuberkuloza. posle istraživanja koja se obavljaju u labaratorijama i na životinjama. SARS. srčanožilne. 3. Klinička istraživanja baviće se velikim brojem bolesti kao što je rak. a očekuje se bolja povezanost i bolja razmena profesionalnih iskustava i konkretna pomoć među različitim zemljama Europe. Koristi koje će građani EU imati od ovog Programa biće neizmerne jer je naglasak medicinskih istraživanja na: razvoju i potvrđivanju novih terapija. Međunarodnopravna regulativa o biomedicinskim istraživanjima na čoveku u EU Kod skoro svih istraživanju u području zdravlja. ptičiji grip i niz drugih. Nadalje. HIV. lekovi. zarazne.

Medicinsko pravo. str. 2007.11 Ova dimenzija bitno menja etičku i pravnu 10 11 Radišić J. Škorić M. 2008. Stvorena je mogućnost da se pojedine bolesti leče na nov način. Evropske Unije i organizacije UNESCO. Beograd. br. 254. u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveuč. 99 .Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU dicinskih istraživanja. 31. počela intenzivna zakonodavna aktivnost u oblasti različitih domena moderne biotehnologije. 2. kao mogućnost različitih biomedicinskih istraživanja na ljudima ili genetskih intervencija na čoveku. uočljivi su osnovni etički i pravni okviri za izgradnju regulative i u zemljama koje nisu članice EU. većina eksperimentalnih postupaka predstavlja direktan zahvat u telo i zdravlje čoveka ili je barem povezano sa mogućim povredama tih pravnih dobara i to prvenstveno prava na život i telesni integritet. str. Rezolucije i Direktive donete na nivou EU. Spomenućemo Evropsku Konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini Saveta Evrope. Pravna regulacija reproduktivnog i terapeutskog kloniranja na mešunarodnoj i nacionalnoj rauini. primenom genske terapije ili da se analizom pojedinačnog genoma identifikuje gen uzročnik bolesti. Za evropsku pravnu harmonizaciju u zaštiti osnovnih ljudskih vrednosti u kontekstu moderne biotehnologije značajna regulativa doneta je na nivou Saveta Evrope.1244. Imajući u vidu taj nadnacionalni kontekst kao i rešenja u pojedinim zemljama EU u vezi pravne zaštite fundamentalnih ljudskih vrednosti u vezi moderne biotehnologije. II dopunjeno i izmenjeno izdanje.10 U zemljama Evropske Unije je od kraja devedesetih godina. kao i Univerzalnu Deklaraciju o ljudskom genomu i ljudskim pravima koju je doneo UNESCO. str. brojne Preporuke Saveta Evrope u ovom domenu. Rijeka. Progresu u oblasti nauka o živim sistemima posebno je doprinela genetika kao biološka nauka koja se bavi strukturom i funkcijom gena.

04.unesco. Fond za otvoreno društvo. već i stvarati mikroorganizme.phpURL_ID=12027&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=– 471.15 (2005) 12 Kandić-Popović Z. značenje moderne biotehnologije je bitno različito u odnosu na tradicionalnu biotehnologiju. Na međunarodnom planu donet je niz zakonskih dokumenata nastalih kao reakcija na ekspanziju u medicinskoj tehnologiji.org/en/ ev. Legislatura koja je donošena u okviru UNESCO-a i Saveta Evrope uticala je na veliki broj razvijenih država da ih ugrađuju u svoje pravne sisteme i poštuju. recimo.2009. ljudskog dostojanstva. Prag. 03. insulina za dijabetične bolesnike. Detaljnije o tekstu Deklaracije na: http://portal. telesnog integriteta. Univerzalna deklaracija o bioetici i pravima čoveka.unesco.04. poput života. 13 14 15 100 . genetskog identiteta ili privatnosti.html.2009.html.12 S druge strane. može menjati i poboljšavati ne samo vrste koje su za čoveka. str.Jelena Simić perspektivu u odnosu na zaštitu fundamentalnih ljudskih vrednosti. 03. Detaljnije o tekstu Deklaracije na: http://portal. Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti u centralnoj i istočnoj Evropi i moderna biotehnologija. biljke i životinje koji mogu proizvoditi supstance neophodne za lečenje bolesti. Moderna biotehnologija ima širi opseg primene i uključuje npr: transfer ljudskih gena u životinjske vrste (primer ksenotransplantacije) ili gena iz bakterija u biljke. Tri važna dokumenta na kojima se zasniva etičko ponašanje u biomedicini i srodnim disciplinama su: Međunarodna deklaracija o genetskim podacima čoveka.phpURL_ID=12027&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=– 471.14 UNESCO. na primer hrana.13 Baš zbog takvih mogućnosti neki autori su modernu biotehnologiju označili kao ekspanziju i pogrešnu primenu jednog naučnog polja koje vodi obezvređivanju i eksploataciji života. 1999.org/en/ ev. 8. Ibid. (2003).

coe. višedisciplinarni kako bi omogućili: 16 Detaljnije o Konvenciji na: http://conventions. 1246. abortusom.htm. kako bi principi te Deklaracije mogli da se sprovode u skladu sa međunarodnim zakonom o ljudskim pravima.coe.16 3. populacionu genetiku.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164. prirodnih nauka i na tehnologije koje primenjuje čovek.04. mogućnosti njegovog produžetka. Naglašava se da bi se poseban stav trebao izgraditi u vezi sa prenatalnom i pre-implantacionom (genetičkom) dijagnozom. str.3009.1. Univerzalna deklaracija o bioetici i pravima čoveka „Univerzalna deklaracija o bioetici i pravima čoveka“ poziva sve zemlje članice UN da usvoje mere pravne.17 U sprovođenju ovih principa ističe se posebna uloga Etičkih komiteta. 03. zajednica i institucija. 17 101 . GMO. pravne i ekološke dimenzije. cit (fusnota 11).htm i http://conventions. prirodne nauke i naučne tehnologije koje se odnose na ljudsku vrstu i namenjena je državama kojima daje precizna uputstva za odlučivanje i praktično postupanje pojedinaca. kloniranje.int/Treaty/EN/Treaties/ Html/195. kao i u odnosu na gensku terapiju. Škorić M. koji moraju biti nezavisni. Odnosi se prvenstveno na etička pitanja u vezi medicine.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU i Konvencija o zaštiti ljudskih prava i o biomedicini (Savet Evrope). selekcijom polova. op. Deklaracija se poziva na etička pitanja vezana za medicinu. ali i u vezi sa pojmom i načinom okončanja života. u vezi sa reproduktivnim tehnologijama. eutanazijom. grupa. palijativnim održanjem života. patentiranje gena. administrativne ili druge vrste. uzimajući u obzir njihove društvene.

dijagnostičke i terapeutske intervencije mogu se obaviti samo uz punu obaveštenost i svesni pristanak pacijenta. 4. Autonomnost pacijenta u donošenju odluke mora biti poštovana. pravne. Preventivne. 18 Op. čl. čl. čl. čl. Etički principi odnose se na medicinu. 1. društvene i etički opravdane pristupe pri proceni predloženih projekata. 6. zakonske i posledice u odnosu na okolinu. treba obaviti odgovarajuću autorizaciju. čl. čl. a za one koji nisu u stanju da sami o tome odluče obezbediti pravnu zaštitu njihovih prava i interesa. a štetnost primenjenih terapija svedena na najmanju meru. obuku i razmenu mišljenja o pitanjima Bioetike. što se odnosi i na naučna istraživanja (grupni pristanak ne može da zameni saglasnost svakog pojedinca). Pri nesposobnosti pacijenta/ispitanika da sam donese odluku. U okviru dvadeset osnovnih članova Univerzalne deklaracije ističu se sledeći zahtevi i obaveze:18 čl. prava i osnovne slobode moraju biti poštovani. uz postupak koji je u punom interesu pojedinca. 3. Privatnost i poverljivost podataka su obavezni u najboljem smislu. (fusnota 14) 102 . Čovekovo dostojanstvo. 9. s tim da interes pojedinca uvek bude iznad interesa nauke ili društva. cit. 5. Svaka korist za pacijenta mora biti maksimizirana. – pravilan naučni i tehnoloških razvoj u okvirima normi Deklaracije. 7. – obaveštenost Društva. biološke nauke i odgovarajuće tehnologije i na njihove društvene.Jelena Simić – odgovarajuće naučne.

Pluralizam i kulturna različitost moraju se poštovati. godine. 2). odobrava se odgovarajuća intervencija s tim da bude od zdravstvene koristi za pacijenta (čl.21 Posebna pažnja je posvećena korišćenju humanog genetskog materijala. Zaštita okoline i biosfere. u zdravstvene i naučne svrhe. ali u slučaju hitne potrebe. Zabranjena je bilo kakva 19 20 21 Op. kada taj pristanak nije moguće odmah ostvariti. 3. 11–12. godine. 19.20 Posebno se obraća pažnja na informisanost pacijenta i njegov pristanak na intervenciju. 16. čl. Protokoli sve do 2005. čije se članice pridržavaju tzv. Ibid. (fusnota 16) Ibid.2. Korišćenje savremenih dostignuća za boljitak sledećih generacija. 14. ćelija i organa. 17. čl. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i o biomedicini Specifičnim pitanjima u ostvarivanju prava čoveka u biomedicini bavi se i Savet Evrope. uz saradnju u istraživačkom radu. višedisciplinarnih i pluralističkih etičkih komiteta koji obezbeđuju primenu ove Deklaracije. ali je kasnije dopunjuju tzv. Obaveza za dostizanjem najviših standarda u zdravstvu. čl. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i o biomedicini. koja je doneta u Oviedu u Španiji 1997.19 U opštim odredbama ove Konvencije posebno se ističe da „interes i dobrobit čoveka mora da bude ispred interesa društva i nauke“. održanje biodiverziteta u prirodi. Uspostavljanje nezavisnih.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU čl. cit. čl. 103 . bez bilo kakve diskriminacije i stigmatizacije.

2007. Ratifikovalo ga je 16 država: 104 .3. tako da predstavlja zloupotrebu savremene biologije i medicine.coe. kao i činjenicu da se ona dešavaju i prirodnim putem dajući genetski identične blizance. Upotreba tehnika kojima se odabira pol budućeg deteta je izričito zabranjena. s obzirom na svrhu za koju možemo 22 23 24 Ibid.22 In vitro istraživanja na embrionima moraju obezbediti njegovu punu zaštitu. Protokol o zabrani kloniranja ljudskih bića Dodatni Protokol Konvencije. Uzimajući u obzir tehničku mogućnost ovakvih kloniranja. objavljen januara 1998. 19–22). s tim da ne bude prenosna na potomstvo.23 3. ovaj Protokol se opredeljuje za to da je namerno kreiranje genetski identičnih humanih bića u suprotnosti sa dostojanstvom čoveka. osim u slučaju ozbiljnih hereditarnih polno-vezanih bolesti. Odnosi se na Zabranu kloniranja ljudskih bića. dijagnostike ili sa terapeutskim ciljem. Ibid. Članovi 1 i 2 Protokola govore da je zabranjena ma kakva intervencija kojom se kreira čovekovo biće identično sa.htm.I. 13.1998.12. drugim takvim bićem. ceo tekst na: http://conventions. živim ili mrtvim.Jelena Simić diskriminacija na bazi genetskog nasleđa. Pri tome. pod „genetički identično“ smatra se čovekovo biće koje deli sa nekim drugim istu hromozomsku garnituru. godine. Testovi kojima se utvrđuje genetska predispozicija za neko oboljenje mogu se primeniti samo iz zdravstvenih razloga i na predlog genetičkog savetovališta. Zabranjena je bilo kakva dobit pri prenošenju dela čovekovog tela sa jedne osobe na drugu (čl. Stvaranje humanih embriona radi istraživanja na njima je zabranjeno. ETS 168 – Convention on Human Rights and Biomedecine (Additional Protocol). Bilo kakva promena u humanom genomu može se obaviti isključivo u cilju preventive.int/Treaty/ EN/Treaties/Html/168.24 Upravo. 12.

najbolje pokazuje duboku podeljenost među naučnicima i državama u pogledu terapeutskog kloniranja. Na taj način. 03. godine.nap. Portugal. Beširević Violeta. Mađarska. Slovenija. Bugarska.php?record_ id=10285&page=92. Litvanija. u skladu sa svojim nacionalnom zakonodavstvima. Španija i Gruzija. Kipar. Dakle. Anali pravnog fakulteta.25 Kod reproduktivnog kloniranja embrion dobijen tehnikom prenosa jezgra ćelije. Moldavija. 25 26 27 105 . Engineering and Public Policy. 2006.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU upotrebiti tehniku prenosa jezgra somatske ćelije (eng. Opširnije o tome na: http://www. Hrvatska. iz kloniranog embriona dobijenog tehnikom prenosa jezgra ćelije. usvojena bez koncenzusa 2005. br. Island. Grčka. u budućnosti je moguća i primena drugih tehnika. urede da li je terapeutsko kloniranje u suprotnosti sa ljudskim dostojanstvom i zaštitom ljudskog života. Rumunija. Committee on Science. Bogovi su pali na teme-o Ustavu i bioetici.04. razlikujemo dve glavne vrste kloniranja: tearpeutsko i reroduktivno kloniranje. smešta se u matericu kako bi se stvorilo biće sa identičnim genetičkim materjalom kao i osoba iz čije je ćelije uzeto jezgro i stavljano u jajnu ćeliju.27 U tekstu Deklaracije ističe se da su zabranjeni svi oblici kloniranja ljudi u meri u kojoj su nespojivi sa ljudskim dostojanstvom i zaštitom ljudskog života.2009. Kod terapeutskog kloniranja. godine. Beograd. 2/2006. Slovačka. reproduktivno kloniranje se u potpunosti zabranjuje a državama je ostavljeno da same. izdvajaju se matične ćelije sa ciljem da se koriste kao terapijsko sredstvo u lečenju nekih bolesti ili da se od njih proizvede celi novi organ koji se može transplatirati osobi koja je dala DNA. Estonija. Češka republika. Za sada je prenos jezgra nukleusa jedina tehnika koja se primenjuje kod terapeutskog kloniranja.26 Deklaracija UN o kloniranju ljudi. Naravno. somatic cell nuclear transplatation). svrha reproduktivnog kloniranja je rađanje čoveka.edu/openbook.

zato što on nastoji da se njegov lični život i zdravlje zaštite od povreda i opasnosti. interes pojedinca. Ibid. 195 – Human Rights and Biomedicine (Protocol on Biomedical Research).28 Etički komitet. sa ciljem da se obezbedi dostojanstvo. sva prava. Prema članovima 7 i 8 ovog Protokola.coe. godine. Sa jedne strane. je dužan da sistematski prati napredak koji se odvija u medicinskoj praksi i u prirodnim naukama i bio-tehnologiji i da normativnim aktima utvrđuje postupke i pravila ponašanja u tim oblastima. telo i zdravlje jesu najteži. imamo interes društva koje teži budućoj boljoj zaštiti života i zdravlja ljudi. 25. Informacije o predlogu istraživačkog projekta dobija u pismenoj formi. Istraživanja se odnose na in vivo (ne na in vitro) ispitivanja humanih embriona i fetusa.4. Zahvati u život.I.2005.29Bioetički komitet.2009. bezbednost i dobrobit osoba na kojima se sprovodi istraživanje. 12.30 Kod biomedicinskih istraživanja sukobljavaju se dva interesa. istraživanja na čoveku mogu se preduzeti samo ako je projekat odobren od kompetentnog tela i posle nezavisne procene naučnog opravdanja i etičke prihvatljivosti takvog projekta. mora biti nezavistan od spoljnih uticaja. a sa druge strane. ali ne 28 CETS No. Istraživanje se može obaviti isključivo pod nadzorom kliničkog specijaliste profesionalca koji ima odgovarajuće kvalifikacije i potrebno iskustvo. na kom se vrše ispitivanje – ispitanika. Ispitanici moraju biti obavešteni o svojim pravima.htm. Ibid.04. http://conventions.int/Treaty/ EN/Treaties/Html/168. a naročito o mogućnosti da odustanu od učešća u projektu ako im to ne odgovara.Jelena Simić 3. Protokol o istraživanjima u biomedicini Protokol Konvencije posvećen novim istraživanjima u biomedicini. Etičku prihvatljivost ocenjuje Etički komitet. donet je i usvojen krajem januara 2005. uz pravo na ispravan medicinski tretman. 29 30 106 .

Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966. o medicinskim proizvodima. ili se nalaze u besvesnom stanju. 107 . I određene druge odredbe u navedenim međunarodnim dokumentima na direktan ili indirektan način zabranjuju navedena ponašanja (npr. u članu 5. cit (fusnota 8). godine (član 3). koja je posle više od 50 godina od njenog donošenja postala mnogo više od obične deklaracije. ispitanik ne može da se punovažno saglasi sa svakim rizikom koji iz istraživanja proizlazi. str. Nisu svi potencijalni ispitanici sposobni da se saglase sa istraživanjem. Iako pristane na biomedicinsko istraživanje. a sta zabranjeno u domenu medicinskog istraživanja na čoveku? U evropskim zemljama. godine. ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju“.31 Zato se prilikom uzimanja u obzir svih ovih aspekata. o zaštiti od jonizirajućih zračenja. takođe predviđa da „niko ne sme biti podvrgnut mučenju. nečovečnom ili ponižavajućem postupku ili kazni“. op. pravo na bezbednost lično31 32 Radišić J. nego regulativom koja se ovim problemima bavi samo posredno – na primer zakonima o lekovima. ove deklaracije. godine. s tim što je u njoj posebno naglašena zabrana da se neko lice podvrgne medicinskom ili naučnom eksperimentu bez njegovog slobodnog pristanka. zabrana trgovine ljudima. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. u praksi stalno postavlja i pravno i etičko pitanje – šta je dozvoljeno. jer nemaju pravno relevantnu volju. Istraživanje može da škodi različitim pravima ispitanika. 256. izričito navodi da „niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili svirepom. Ista odredba sadržana je u članu 7.32 Univerzalna deklaracija o pravima čoveka iz 1948.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU i jedini postupci koji se ostvaruju biomedicinskim istraživanjem na ljudima. o transfuziji krvi i sl. Ibid. biomedicinsko istraživanje na čoveku nije uređeno u okviru jednog zakonskog teksta.

1983 (Venice. Pravne norme međunarodnog karaktera. Canary Publications Ltd. 108 . jedno je od prvih u oblasti medicinskih istraživanja. zatim. 2000. Finland). Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. a potom revidirana). zabrana prinudnog rada itd). 33 Helsinška deklaracija je usvojena 1964 (Helsinki. trebalo bi voditi računa i o poštovanju staleških pravila koja su utvrdila nacionalne i međunarodne organizacije lekara. 1996 (Somerset-West. Direktiva 2001/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta. Scotland). obaveza humanog ponašanja sa licima lišenim slobode. UK. pa 1989 (Hong Kong). o usaglašavanju zakona. godine. Naročito je značajna Helsinška deklaracija Svetskog saveza lekara o biomedicinskom istraživanju na čoveku (doneta 1964. Italy). godine. 32. First edition November 2000. koje su svoje zakone gradile na osnovu ranije revidirane Helsinške deklaracije.Jelena Simić sti. po kome niko ne sme da bude podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodnog pristanka. South Africa) i 2000 (Edinburgh. Opširnije u:World Medical Association: Declaration of Helsinki. Helsinška deklaracija je dobila poseban značaj i usvajanjem Smernica Komisije EU. str. Edinburgh 2000. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima UN iz 1966. usvojen je potpuno novi tekst revidirane Helsinške deklaracije ali taj tekst nije značajno uticao na određena pravna pravila zemalja članica. regulative i administrativnih odluka zemalja članica po pitanju implementacije dobre kliničke prakse i sprovođenja kliničkih ispitivanja medicinskih produkata za ljudsku upotrebu već je prihvaćena od članica EU. Guildford. kao što je načelno pravilo sadržano u članu 7. U Edinburgu. Da bi se pravilno pristupilo pravnim normama o eksperimentima na ljudima. revidirana prvi put 1975 (Tokyo. godine. Japan). One nalažu da se sva klinička ispitivanja lekova obavljaju u skladu sa etičkim načelima sadržanim u revidiranoj Helsinškoj deklaraciji.33 U zemljama EU.

Takve osobe ne mogu se uključiti u kliničko ispitivanje. Posebna pažnja poklanja se osobama koje nisu u stanju da daju saglasnost nakon iscrpnog obaveštenja. beleženje nuspojava i neželjenih reakcija. kako se ističe u Helsinškoj deklaraciji. kao što je to dato u verziji iz 1996. Detaljno su regulisani osnivanje i rad etičkog komiteta. i dr. zasnovan na istraživanju koje nezaobilazno počiva na eksperimentu s ljudskim bićima“. U slučaju osoba koje nisu u stanju da daju saglasnost. Štaviše. kao što su dementne osobe. Te osobe se mogu uključiti jedino kada se može očekivati da će primena leka biti od direktne koristi pacijentu. suspenzija ispitivanja. psihijatrijski bolesnici. uključivanje u kliničke studije je još restriktivnije. biomedicinsko istraživanje se može podeliti u dve kategorije: prvo. bez obrazloženja. proizvodnja i uvoz medicinskih produkata za ispitivanje. Posebna pažnja posvećuje se i deci. zahteva se pristanak zastupnika bolesnika. 34 Ibid. Medicinski produkti mogu se primeniti samo kada je direktna korist za pacijenta veća od rizika. „Medicinski progres je.34 Osnova za klinička ispitivanja bazira se na zaštiti ljudskih prava i dostojanstva čoveka. koje ima dijagnostički ili terapeutski cilj za pacijenta i drugo koje za cilj ima naučni napredak bez direktnih dijagnostičkih ili terapeutskih implikacija za pacijenta.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU Prema Helsinškoj deklaraciji. izvođenje kliničkog ispitivanja. dat u saradnji sa lekarom bolesnika. ako se isti rezultati mogu dobiti uključivanjem osoba koje su u stanju da daju saglasnost. godine Helsinške deklaracije. 109 . a potrebna klinička ispitivanja sprovode se u uslovima koji omogućuju najbolju moguću zaštitu ispitanika. koji je predmet istraživanja. Zaštita osobe koja učestvuje u ispitivanju je potpuna i uključuje njegovo pravo da se povuče iz studije u bilo kom trenutku.

35 Među savremenim pravnicima postoji bezmalo potpuna saglasnost da treba zabraniti vantelesnu proizvodnju embriona radi eksperimentisanja sa njima. zaštićena u skladu sa etičkim principima pravila Nirnberškog kodeksa i Helsinške deklaracije. a koje su objavljene u: Schweizer Aerztezeitung 1985.Jelena Simić 3. html. od 02. je da se na nivou zemalja EU postigne etički konsenzus o tome šta se smatra nepoželjnom upotrebom IVF tehnike u odnosu na vitalne interese društva i poje35 Videti: World Health Organization (WHO). Fact Sheet 10: Women and HIV and Mother to Child Transmission 2000. onda je to u slučaju kad je već u trenutku njegovog začinjanja postojala namera da bude uništen i da mu se time unapred uskrati mogućnost da postane čovek. Videti tačku 7. 36 37 38 110 . koje je izdala Švajcarska akademija medicinskih nauka. Medicinsko-etičkih smernica za oplođenje in vitro i transfer embriona. i dalje. who.38 Ono što je važno.04. dostupno na www. makar da se time umanjuje uspešnost vantelesnog oplođenja. Dopustivost istraživanja na embrionu in vitro u EU Sloboda naučnog istraživanja je ustavima zagarantovana sloboda u mnogim zemljama Evrope.int/healthservices-delivery/hiv_aids/English/factsheet–10/index.36 I eksperiment sa „suvišnim embrionima“smatra se da nije u skladu sa njihovim „moralnim statusom“. Neuartige Bedrohungen ungeborenen Lebens.2009. ako je čovečiji život igde unižen do čistog objekta.37 U Norveškoj je to čak zabranjeno i krivičnim pravom. Embryonenforschung und „Fetozid“ in rechtsvergleichender Perspektive (Heidelberg. ali se ide i dalje od toga pa se zahteva zabrana produkovanja „prekobrojnih“ embriona i njihova selekcija. 1127.5. Jer. 19. ESER Albin. Ibid. str. 1990) str. ili „trošenja“ u neke druge svrhe.

Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU dinca a nakon toga. po pravilu. određene razlike u nacionalnim zakonodavstvima mogu biti prihvatljive. d) eksperiment mora biti podvrgnut posebnim pravilima: – može se izvoditi samo na in vitro embrionu do 14. u Engleskoj). – eksperiment mora biti naučno i etički verifikovan od strane stručnog tela (poput. Ako je moguće govoriti o nekoj vrsti jedinstva u pogledu uslova koji treba da budu zadovoljeni kod eksperimenta na embrionima in vitro. vezani su za očuvanje ljudskog genetskog identiteta i dostojanstva embriona i rođenog. – može se preduzeti uz pristanak davalaca oplodnih ćelija od kojih je embrion nastao. – može se preduzeti ako takav eksperiment nije moguć na životinjskom modelu. e) nije dopušteno stvaranje i/ ili održavanje u životu embriona ili fetusa (in vitro ili in utero) za naučno 39 Ibid. onda bi se oni mogli klasifikovati na sledeći način: a) određene vrste eksperimenta smatraju se nedopuštenim. na embrionu koji je non-viable. Human Fertilization and Embnriology Authority. dana od momenta fertilizacije i.39 Zajednički vitalni interesi zemalja članica EU. b) nedopušten je transfer embriona in vitro na kome je vršeno istraživanje. c) nedopuštena su istraživanja s eugeničkim ciljem kojima se menja „nepatološko genetsko nasleđe“ embriona. – istraživanje treba da vodi značajnom cilju koji se ne može postići na drugi način. poput kloniranja ili stvaranja himera. 111 .

tj. Richard. prekobrojnih embriona. tkiva ili organi. European Human Rights Law –text and materials.40 Bezuslovna zabrana znači da je nedopušteno i stvaranje in vitro embriona u cilju istraživanja (što je slučaj i u zakonodavstvima koja dopuštaju ograničeni eksperiment) i korišenje tzv. 112 . Bradley W. Španija. tj.41 40 41 Ibid. Švedska. f) nije dopušteno masovno stvaranje ljudskih embriona in vitro u industrijske svrhe. kao ni transfer ljudskog embriona u uterus životinje i životinjskog u ženski uterus. Janis W. h) embrioni in vitro koji su bili zamrznuti ne mogu biti upotrebljeni u eksperimentu nakon isteka dopuštenog roka za krioprezervaciju. str. 121–203. onih koji su stvoreni radi prokreacije ali nisu upotrebljeni. Anthony. To uključuje i zabranu korišćenja embrionalnog materijala za izradu biološkog oružja. Danska: one predviđaju dopuštenost ograničenog istraživanja na in vitro embrionima. Oxford University Press. da bi se na taj način. g) nije dopušten ni transfer embriona u uterus žene dobijen tehnikom embryo lavage. radi ostvarenja cilja koji ne služi njegovoj dobrobiti (održanju života) jer bi to značilo narušavanje dostojanstva ljudskog entiteta koji bi bio sveden na objekt. Mark. Postoje dve tendencije u pogledu dopustivosti eksperimenta na embrionima stvorenim in vitro: bezuslovna zabrana i ograničena dozvola. Kay S. dobio genetski materijal. ćelije. na primer. Drugoj grupi pravnih sistema pripadaju.Jelena Simić istraživački cilj. na primer. 2000. U osnovi tog rešenja je stav da ljudski zametak ne može biti korišćen kao sredstvo. Engleska. Najizrazitiji predstavnici takve opcije su Nemačka i Austrija.

Treba dopustiti samo one eksperimente sa ranim embrionima. povlači značajne posledice na moralnom i pravnom planu. koje zaslužuje „moralni status“ i pravnu zaštitu. Jer. Ibid. nego činjenica da se radi o živome biću čovečije vrste. 113 . proizilazi da su očuvani važni etički principi.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU Uprkos razlikama u pravnim rešenjima. stvaranje embriona in vitro opravdano je samo radi implantacije u telo žene i izazivanje trudnoće. da razvija interdisciplinarnu saradnju i stalni dijalog među državama članicama o određenim praktičnim pitanjima i sprovodi ostale delatnosti u službi zaštite ljudskih prava u oblasti zdravlja i podizanja standarda i kvaliteta u prižanju medicinskih usluga. Drugim rečima. dostojanstvo embriona zahteva od ljudi da se prema njemu odnose sa uvažavanjem. Mnogi misle da nije za to bitna kvalifikacija embriona kao „gotove ličnosti“ ili kao „potencijalnog subjekta“. nezavisno od toga da li je nosilac i subjektivnih prava. koji služe održavanju njegovog života.43 4. Svako drugo raspolaganje čovečijim životom treba smatrati nedozvoljenim. 42 43 Ibid. Protivno je dostojanstvu embriona da se on podvrgava postupcima koji njegov kvalitet subjekta dovode u pitanje.42 To biva uvek kada on postane sredstvo za neki drugi cilj mimo njega samog. poput poštovanja ljudskog dostojanstva i očuvanja ljudskog genetskog identiteta. Priznanje da embrion ima svoje ljudsko dostojanstvo. Zaključak Ciljevi EU u oblasti zdravstva su da populariše i unapređuje nauku i praksu medicinskog prava.

and states the organizations and institutions which implement the policy. poput Preporuke koja se tiče medicinskog istraživanja na ljudskim bićima. On one hand. kao i Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini koju je doneo Savet Evrope. due to the ethical limit. and on the other hand.Jelena Simić Kada je reč o medicinskim istraživanjima i eksperimentu. to the population of certain age. we have the interest of the individual who is subject of a research – the examinee. biomedical 114 . EU teži da zakonska regulativa bude omeđena opšte prihvaćenim etičkim uzusima uobličenim u relevantnim preporukama Komiteta Ministara Saveta Evrope. An ethical justification of the implementation of biomedical research was. However. we have the interest of a society which strives to achieve better protection of human life and health in the future. Summary This work analyzes the aims of the EU’s health policy. found in the benefit such a venture could result in (for example. Etička opravdanost primene biomedicinskih istraživanja nađena je. Baš zbog takvog etičkog limita biomedicinska istraživanja na ljudima se i smatraju dopuštenim prosedeom ali pod uslovom da takav cilj ne opravdava svako sredstvo. etc.). to a group of people who suffer from the same illness. because he/she aims at protecting his/her personal life and health from injuries and peril. zdravlju i ljudskom dostojanstvu mora voditi računa.). da u fokusu uvek bude pojedinac – ispitanik o čijem se telesnom integritetu. A conflict of two interests occurs in biomedical research with human subjects. i sl. tj. Nirnrberškom kodeksu. Special attention has been given to the field of biomedical research and the international legal regulations on biomedical research with human subjects. grupu obolelih lica od iste bolesti. Helsinškoj i Tokijskoj Deklaraciji. u koristi koji takav poduhvat može doneti (na primer za određenu uzrasnu populaciju. therefore. dakle.

i. Key words: The EU’s health policy. under the condition that such an end does not justify all means. legal regulations of biomedical research.Pravo na zaštitu zdravlja i biomedicinska istraživanja u svetlu standarda EU research with human subjects is considered allowed. health and human dignity must be taken care of is always in the focus.e. that an individual – examinee whose bodily integrity. biomedical research. 115 .

.

II DEO .

.

navedeni su OECD osnovni principi i dat je pregled pravnog okvira korporativnog upravljanja u Republici Srbiji.Bojana Bogojević. evropska kompanija. nadzorni odbor. Parmalata. 119 . kao i davanje pregleda pravnog okvira korporativnog upravljanja. Korporativno upravljanje je postalo aktuelno nakon propasti velikih korporacija poput Enrona. specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U EU I DRŽAVAMA ČLANICAMA SA OSVRTOM NA PRAVNI OKVIR KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U SRBIJI Svrha ovog rada je doprinošenje literaturi vezanoj za temu Korporativnog upravljanja. Zemlje članice OECD i EU su se zainteresovale za jačanje koncepta korporativnog upravljanja.. 1. Kroz ovaj rad su prikazani modeli i elementi korporativnog upravljanja u zemljama članicama EU. modela korporativnog upravljanja. kodeks. objašnjenje samog pojma. Uvod Poreklo ustanove korporativnog upravljanja se vezuje za Londonsku kompaniju trgovaca koja je krajem 1600. upravni odbor. pravnik.. dipl. Ključne reči: Korporativno upravljanje. model uprave. direktiva. prikazane su prednosti i mane svakog od modela upravljanja. godine Kraljevskom poveljom ovlašćena da trguje u Indiji.

to može usloviti lančanu reakciju padanja berzanskih indeksa. kada sagledaju da način upravljanja određenog društva ugrožava njihove interese. Proteklih godina je poraslo zanimanje zemalja članica EU za upravljanje privrednim društvima. str. investitori (vlasnici kapitala) se odlučuju za sigurnije investicije. Ako ovakav gubitak poverenja u privredu postane masovna pojava. kao i kontrole privrednih društava. nadzornih organa. Ova kompanija je otpočela svoj rad sa 218 članova (akcionara)1. primerima dobre prakse i preporukama. jačanju efikasnosti privrednih društava i poboljšanju njihovog pristupa spoljnim izvorima kapitala. Korporativno upravljanje nam na nivou određenog društva opisuje uređenje odnosa u tom društvu između akcionara. što za posledicu ima istupanje akcionara iz privrednog društva.Bojana Bogojević osnivanjem Istočnoindijske kompanije. U slučaju kapitalističkog društva čiji se opstanak i delovanje neosporno vezuju za interese vlasnika kapitala. članova društva i drugih bitnih spoljnih grupa ili institucija. 120 . Korporativno upravljanje-pravni aspekti. uprave. Kada govorimo o upravljanju društvima na nivou države ili zatvorenom privrednom okruženju stanje korproativnog upravljanja je veoma često sažeto u kodeksima korporativnog upravljanja društava. Ovome je doprine1 Mirko Vasiljević. 19. Beograd 2007. sa sigurnoščću možemo reći da je za društva najkobniji gubitak poverenja investitora. Ukoliko dođe do toga. stečaja i ekonomsku krizu. Korporativno upravljanje se odnosi na procese i strukture upravljanja. Dobrim sistemom korporativnog upravljanja se doprinosi održivom ekonomskom rastu.

1996) i Republika Slovačka (14. septembra 1961. novembar. a koja je stupila na snagu 30. decembar. april. decembra.1957. Meksiko (18. 2. dobara i rada preko granica država članica. Švajcarska.03. maj. Finska (28. decembar. Sledeće zemlje su naknadno postale članice pristupanjem na dan koji je ovde naveden: Japan (28. 1969). Grčka.Korporativno upravljanje u EU i državama članicama lo zalaganje za neometan protok kapitala. 1996). Irska. Portugal. Turska. Danska. maj. Češka Republika (21. 1994). Švedska. Belgija. Italija. maj. Španija. Kompanija koja poseduje dobar sistem korporativnog upravljanja bolje je pozicionirana na tržištu. Australija (7. i definisano je suplementom Protokol Br. 1971). 1964). 1973). Novi Zeland (29. slabi konkurentske sposobnosti. sto je utvrđeno Konvencijom OECD (član 13 OECD Konvencije). Holandija. juni. promovisala politiku predviđenu: 2 Konvencija o Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj.1951. Prvobitne zemlje članice OECD su Austrija. ali pre svega ovoga svest da loš sistem korproativnog upravljanja vodi neefikasnoj upotrebi dobara. 1995). Koreja (12. decembar. Učestvovanje EZ ustanovljeno je ugovorima u Parizu i Rimu 18.04. Kanada. 1 to the Convention on the OECD). ujedno i konkurentnija što ostvaruje kroz uspešnu realizaciju ekonomskih. OECD principi korporativnog upravljanja OECD – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj je na osnovu člana 1. januar. 2000). 1 Konvencije OECD (Supplementary Protocol No. Nemačka. Luksemburg. socijalnih i ekoloških zahteva tržišta. Mađarska (7. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Poljska (22. godine2. 121 . Norveška. Island. a time sprečava ostvarenje dobiti i ekonomski razvoj. Razvoj finansijskog tržišta usko je povezan sa dinamikom razvoja korporativnog upravljanja. 1960. Komisija Evropskih zajednica učestvuje u radu OECD-a. Konvencije potpisane u Parizu 14. 1996). i 25. Francuska.

– da u procesu ekonomskog razvoja doprinese zdravoj ekonomskoj ekspanziji u zemljama članicama kao i u zemljama koje nisu članice.Bojana Bogojević – da se postigne najveći održivi ekonomski rast i zaposlenost. Sačinjeni su tako da budu koncizni. Međunarodno usvojeni standard za korporativno upravljanje je standard OECD. Da bi ostale konkurentne. Nisu predviđeni kao zamena za inicijative vladinog. kompanije moraju unositi novine u svo122 . institucionalni i regulatorni okvir za korporativno upravljanje u njihovim zemljama. investitore. Ovi principi predstavljaju osnovu koju zemlje OECDa smatraju bitnom za razvoj dobre prakse upravljanja. te da se na taj način doprinese razvoju svetske ekonomije. razumljivi i dostupni međunarodnoj zajednici. kao i povećanje životnog standarda u zemljama članicama. da procene i poboljšaju pravni. Oni su po svojoj prirodi evolutivni. poluvladinog ili privatnog sektora na izradi detaljnije „najbolje prakse“ u korporativnom upravljanju. Svrha OECD principa korporativnog upravljanja je da pomognu vladama zemalja članica OECD-a i onima koje to nisu. Principi su neobavezujući i nije ime cilj da daju detaljna uputstva nacionalnim zakonodavstvima. korporacije i druge učesnike u procesu razvoja dobrog korporativnog upravljanja. i – da doprinese ekspanziji svetske trgovine na multilateralnoj. Principi se fokusiraju kako na finansijske tako i na nefinansijske kompanije čije akcije su ponuđene na tržištu. da obezbede smernice i predloge za berze. nediskriminatornoj osnovi u skladu sa međunarodnim obavezama. Konvencija je potpisana na engleskom i francuskom jeziku i oba teksta se smatraju autentičnim. uz održavanje finansijske stabilnosti.

Korporativno upravljanje u EU i državama članicama

je korporativno upravljanje tako da zadovolje nove zahteve i iskoriste nove mogućnosti. Vlade država imaju veliku odgovornost za formiranje delotvornog regulatornog okvira koji će da omogući efikasno funkcionisanje tržišta i odgovori na očekivanja akcionara i drugih zainteresovanih strana. Od vlada i učesnika na tržištu zavisi odluka o načinu primene ovih Principa.

2.1. Osnovni principi:3
1. Obezbeđenje osnove za efikasan okvir korporativnog upravljanja. Okvir korporativnog upravljanja ima cilj da promoviše transparentno i efikasno tržište, da bude u skladu sa vladavinom prava i da jasno artikuliše podelu odgovornosti među različitim nadzornim i regulatornim organima i organima za sprovođenje zakona. 2. Prava akcionara i ključne funkcije vlasništva. Okvir korporativnog upravljanja traba da zaštiti i olakša ostvarenje prava akcionara. 3. Ravnopravni tretman akcionara Okvir korporativnog upravljanja treba da obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara, uključujući i manjinske i strane akcionare. Svi akcionari treba da imaju mogućnost da obezbede efikasnu zaštitu u slučaju povrede njihovih prava. 4. Uloga zainteresovanih strana u korporativnom upravljanju Okvir korporativnog upravljanja treba da priznaje prava zainteresovanih strana utvrđenih zakonom ili zajedničkim sporazumima i da podstiče aktivnu saradnju između kom3 Mirko Vasiljević, op. cit., str. 273 –277.

123

Bojana Bogojević

panija i zainteresovanih strana u stvaranju bogatstva, radnih mesta i održivosti finansijsi zdravih predužeća. 5. Obelodanjivanje podataka i transparentnost Okvir korporativnog upravljanja treba da obezbedi da se pravovremeno i tačno obelodanjuju sve materijalne činjenice vezane za kompaniju, uključujući finansijsku situaciju, rezultate, vlasništvo i upravljanje kompanijom. 6. Odgovornost odbora Okvir korporativnog upravljanja treba da osigura strateško vođenje kompanije, efikasno nadgledanje mendžmenta od strane odbora, i odgovornost odbora prema konpaniji i akcionarima. Iz pobrojanih osnovnih principa OECD a može se zaključiti da se zasnivaju na ravnopravnom tretmanu akcionara koji poseduju istu seriju i klasu akcija, transparentnost kod upravljanja privrednim društvima i profesionalno i etičko ponašanje članova uprave u društvima. Iako su principi neobavezujući, njihova primena pospešuje efikasnije korišcenje resursa, dovodi do nižih troškova kapitala i potpomaže rast proizvodnje a time i društvenog standarda u celini.

3. Modeli uprave u EU
3.1 Anglosaksonski jednodomni model
Ovaj jednodomni sistem uprave je sistem anglosaksonskog prava, koji je usvojen i u nekim zemljama kontinentalnog prava: Francuska, Švajcarska i Italija. U ovom sistemu funkcija upravljanja je u rukama jednog ili više lica (Švajcarka, Engleska), odnosno odbora direktora 124

Korporativno upravljanje u EU i državama članicama

– upravni odbor (Francuska), koji bira skupština akcionara. Po ovom sistemu, funkcija upravnog odbora (odbora direktora) ostvaruje se delom na kolegijalnoj osnovi (sednice, kolegijalno zastupanje...), a delom na inokosnoj osnovi (izvršna funkcija predsednika, generalnog direktora, direktora, izvršnih direktora). U anglosaksonskom sistemu uprave, nadzorni odbor nije obavezan organ u akcionarskom društvu (ovde kontrolnu funkciju obavljaju spoljni nezavisni revizori, a delom i interni i specijalni revozori). Ovaj model korporativnog upravljanja razvio se u uslovima akcionarskog kapitalizma i ranije je karakterisan kao menadzerski (profitno) orijentisan model. Danas se sve više naziva akcionarski orjentisanim modelom. Osnovne odlike4: Konkurencija u svim oblastima jer konkurencija čisti od neefikasnih. Samim tim ne sme da vodi zaštiti konkurenata jer bi to onda bila negacija konkurencije. Motivisanje uprave ugovorom koji naknadu za njih vezuje za uspeh društva (tj. kompanije). U ovom sistemu je razvijena i javna kontrola kvaliteta upravljanja, sudska praksa, odvajanje upravljanja od vlasništva. Takođe je akcionarima omogućeno da lako pokreću sudske postupke protiv odluka uprave društva. Prednosti: Prednosti prilikom započinnjanja vlastitog biznisa, takođe i uvođenje novih tehnologija. Ovaj sistem podstiče na individualnost, inicijativu i inovativnost, što je u stvari posledica konkurencije u svim oblastima. Relativno su visoki prinosi od ulaganja u akcije i rizik je u velikoj meri diverzifikovan. Ovaj sistem korproativnog upravljanja je politički neutralan.
4 Ibidem.

125

Bojana Bogojević

Mane: Ovaj sistem korporativnog upravljanja dovodi do maksimizacije profita na kratak rok i baziranje cene akcija na kratkoročnoj strategiji. Vezivanje naknada uprave za uspeh kompanije (cene akcija) dovodi do zloupotreba od strane uprave prilikom izrade bilansa. Ovde je izražena slaba zaštita svih interesa koji nisu akcionarski.

3.2 Nemački dvodomni model
Ovaj sistem uprave tzv. nemački sistem alternativno sa prvim sistemom uprave usvaja i novije francusko zakonodavstvo. Ovaj sistem se sastoji u tome što u akcionarskom društvu u principu mogu postojati dva odbora: upravni odbor u užem smislu i nadzorni odbor. U ovom sistemu članove nadzornog odbora bira i razrešava skupština akcionara, a nadzorni odbor bira i razrešava članove upravnog odbora. Mandat upravnog odbora je najviše 5 godina, ali može biti reizabran. Upravni odbor dokle god ima mandat radi na sopstvenu odgovornost i nije vezan ni za kakve naloge ili instrukcije, ali je dužan da podnosi izveštaje. Za utvrđivanje plate članova upravnog odbora nadležan je nadzorni odbor koji je dužan da objavi i sumu koju je zaradio upravni odbor. Odgovornost članova nadzornog odbora izednačena je sa odgovornošću članova upravnog odbora. Članstvo u upravnom i nadzornom odboru mogu da imaju samo fizička lica. Ovde kontrolnu funkciju osim nadzornog odbora vrši spoljni revizor, a mogu i interni i ponekad specijalni revizor. Protiv nadzornog i upravnog odbora može se podići tužba za naknadu štete. 126

Korporativno upravljanje u EU i državama članicama

Dvodomni model uprave u Nemačkoj se razvio u uslovima radnički orjentisanog kapitalizma. U Nemačkoj zaposleni učestvuju u rukovođenju društvom jer imaju svoje predstavnike u nadzornom odboru. Osnovne odlike dvodomnog modela upravljanja5: Nedovoljno izražena odvojenost vlasništva od upravljnja koja nesumnjivo dovodi do razvijene diskrecione moći kontrolnog akcionara. Upravo to koncentrisovano akcionarstvo i slaba disperzija umanjuju prava akcionara, ali povećavaju sigurnost radnih mesta. Sve ovo dovodi do slabe zaštite manjinskih akcionara. Kod koncentrisovane svojine vlasnici žele da izvuku privatne benificije. Prednosti se u ovom modelu uprave odnose na prednosti uloge banaka: U državama sa ovim modelom korporativnog upravljanja cena bankarskih kredita je jeftinija i sukob koji se može javiti između interesa kredita i kapitala se lakše rešava. Takođe kao bitno se ističe da u odnosu na male akcionare banke koje se mogu javiti i kao akcionari ili kao poverioci imaju veću zaštitu. Mane: uloge banaka kao ključnih akcionara: Ukoliko dođe do dugogodišnjeg vlasništva u kompanijama ono nesumnjivo dovodi do zbližavanja sa upravom kompanije što dovodi do gubitka profesionalnog odnosa. Upravo zbog ovog bliskog odnosa sa kompanijom banke često daju subvencije ili niže kamate na kredite. Slabosti ovog modela: Nedovoljno razvijena konkurencija i tržište, natransparentno upravljanje. Slaba zaštita manjinskih akcionara i potencijalni sukob interesa organa uprave i akcionara.
5 Ibidem.

127

Bojana Bogojević

Nemački kodeks korporativnog upravljanja ima tri dela6: 1) Prvi deo čini sažetak nemačkog sistema korporativnog upravljanja za poslovne ljude iz inostranstva; 2) Drugi deo čine preporuke koje su posebno označene; 3) Treći deo čine napomene za poslovanje koje nisu obavezujuće ali se u praksi sve više sprovode. Kotirana društva nemaju obavezu da slede preporuke iz kodeksa. Nemački kodeks korporativnog upravljanja je izradila komisija sačinjena od izuzetno poznatih stručnjaka iz oblasti ekonomije i prava, profesora, predstavnika sindikata i akcionara.

3.3 Mešoviti model
Ovaj treći sistem uprave je sistem koji usvaja Statut Evropske kompanije7 (Societas Europea). Prema njemu u akcionarskom društvu može postojati jednodomni model – izvršni (upravni) odbor direktora koga bira skupština akcionara i dvodomni model – upravni odbor i nadzorni odbor, gde nadzorni odbor bira skupština, a on bira upravni odbor. Međutim u ovom sistemu je ostavljena mogućnost državama da predvide da upravni odbor takođe bira skupština akcionara. Ovaj model uprave naziva se mešovitim jer je je kod njega ostavljenja sloboda izbora modela uprave.
6 7 German Corporate Governance Code, Government Commission, Germany. Statut Evropske kompanije, Council regulation (EC), No. 2157 / 2001.

128

Korporativno upravljanje u EU i državama članicama

Ovaj sistem predstavlja u osnovi mešavinu jednodomnog i dvodomnog sistema. Prihvaćen je u Francuskoj alternativno sa jednodomnim modelom, Sloveniji... Najveći broj zemalja EU predviđa mogućnost izbora između dva sistema korporativnog upravljanja: Francuska, Španija, Bugarska, Mađarska, Rumunija... Možemo zaključiti na osnovu izloženih modela korporativnog upravljanja u EU da ni jedan model korporativnog upravljanja u svom klasičnom smislu u osnovi više ne postoji. Globalizacija nameće snažne promene svakog modela korporativnog upravljanja. Potreba internacionalizacije pitanja korporativnog upravljanja zajedno sa potrebom približavanja modela uprave veoma je aktuelna u uslovima transnacionalnih fuzija, premeštanja sedišta, slobode osnivanja kompanija i slobode kretanja kapitala.

4. Elementi korporativnog upravljanja u EU i državama-članicama
4.1 Evropski sud pravde i mobilnost kompanija
Praksa Evropskog suda pravde o mobilnosti kompanija dokazuje da je privatna inicijativa moguća alternativa centralizovanom donošenju propisa. Evropski sud pravde iznova definiše ravnotežu koja postoji između centralizovanog načina donošenja propisa i negativnih posledica nacionalnih zakonodavnih inicijativa8. Evrospki sud pravde sprovodi pravila o slobodi osnivanja (nastanjivanja) na osnovu Ugovora o EZ. Sloboda nastanjivanja uključuje pravo na preduzimanje i nastavljanje aktivnosti kao samozaposlena osoba, kao i na uspostavljanje i vođenje preduzeća, posebno kompanija u smislu čl. 48, st. 2,
8 Reiner Clums, PiP, Beograd, 2008.

129

Bojana Bogojević

pod uslovima koji važe za domaće državljane u državi u kojoj bi do tog osnivanja došlo, uz primenu odredaba koje se odnose na kapital. Član 48 Ugovora o EZ9: Trgovačka društva i preduzeća osnovana u skladu sa zakonom države članice koji imaju svoje registrovano sedište, glavnu upravu ili glavno mesto poslovanja unutar Zajednice, izjednačena su u primeni odredaba ovog poglavlja sa fizičkim licima država članica. „Trgovačka društva ili preduzeća“ znači preduzeća osnovana u skladu sa građanskim ili poslovnim pravom, uključujući kooperative, i druga pravna lica javnog ili privatnog prava, osim neprofitnih. Osim u slučaju prevare, dozvoljeno je izbegavati stroge propise jedne države članice i pribegavati liberalnijem režimu kompanijskog prava u drugoj državi članici. Zatvorenim društvima kapitala dozvoljeno je da učestvuju u prekograničnim spajanjima. Favorizujući zatvorena društva kapitala u odnosu na kotirane kompanije, stavovi Evropskog suda pravde mogu biti smatrani nekoherentnim. Ali ovo se može okarakterisati kao posledica ravnoteže snaga između država članica, evropske komisije i evropskih sudija.

4.2 Pravila o informisanju
Direktive o prospektima i transparentnosti10 teže zaštiti investitora, unapređenju transparentnosti i treba da doprinesu objavljivanju informacija. Treba da doprinesu stvaranju prostora unutar Evropske unije za slobodno nuđenje hartija
9 10 EC Treaty, Article 48, free movements of persons, services and capital. Transparency directive (EC), No. 2004/109.

130

Korporativno upravljanje u EU i državama članicama

od vrednosti, kao i da omoguće da investitori donose odluke o kupovini ili prodaji na osnovu minimuma informacija. Opštim propisima o hartijama od vrednosti i nadzoru, države članice koračaju prema jedinstvenom regulatornom modelu. Gore pomenute direktive ne zabranjuju emitentima da dobrovoljno prihvate više standarde u pogledu objavljivanja informacija. Dominantan razlog je izgradnja poverenja o evropsko tržište kapitala. Direktiva o kolektivnoj odgovornosti odbora11, kao i Preporuka o prihodima direktora, u okviru su jednog od ciljeva evropskih propisa nalaganja pružanja informacija. Upravni odbor se odnosi na pojam odbora direktora u jednodomnom sistemu korporativnog upravljanja i na članove upravnog i nadzornog odbora u dvodomnom sistemu korproativnog upravljanja. Moguće je pomiriti i Nacrt direktive o reviziji finansijskih izveštaja12 i zahteve transparentnosti. Ali u vezi ovog Nacrta direktive ostaje nejasno da li će predloženi propis suštinski poboljšati kvalitet revizije. Sprovođenje direktive o reviziji finansijskih izveštaja nameće državama člaicama obavezu da uvedu odgovarajuća pravila o odgovornosti i da zaštite specifične interese manjinskih akcionara u insajderskim principima korporativnog upravljanja. Ovo se može primeniti i na revizorske odbore i Preporuku komisije o nezavisnim direktorima. U sistemima korporativnog upavljanja sa krupnim kapital – učešćem važno je obezbediti manjinskim akcionarima da imaju pravo da postave nezavisnog direktora koji bi štitio njihove interese.
11 12 Directive about collective board responsibility (EC), No. 2006/46. Directive on statutary audit of annual and consilidated accounts (EC), No. 2008/30.

131

Bojana Bogojević

4.3 Prekogranične koncentracije
Prema pravilima većine država članica koncentracije su moguće jedino ukoliko se radi o dvema rezidentnim nacionalnim kompanijama. Međutim presudom Evropskog suda pravde od 13. decembra 2005. utvrđeno je da je ovakav stav u suprotnosti sa komunitarnim pravom: međunarodna spajanja treba da budu dopuštena. Mada iz praktičnih razloga (npr. porezi) značajne prepreke međunarodnim koncentracijama biće zadržane. Prema Direktivi13 koja je stupila na snagu u oktobru 2005. kapital kompanija koje se koncentrišu prenosi se na novu kompaniju. Spajanje preuzimanjem može se obaviti i bez prethodnog postupka likvidacije preduzeća koje se preuzima. Ova direktiva olakšava prekogranična spajanja d.o.o. jer ispunjava prazninu u Evropskom kompanijskom pravu. Uredba o kontrloli spajanja nalaže EU Komisiji da kod odluka o spajanjima više uzima u obzir ekonomske temelje14.

4.4 Evropska kompanija (Societas Europea)
Od oktobra 2004. ideja o Evropskoj kompaniji je postala realnost i kompanijama je dozvoljeno da se transformišu u ovaj pravni oblik. Evropsko društvo je jedan nadnacionalni pravni oblik, Uredba EU sadrži osnovne regulative za evropsko društvo. Supsidijarno se primenjuje u onim državama gde evropsko društvo ima svoje sedište. Statu evropskog društva osnivačima omogućava da mogu da biraju između jednodomnog sistema koji je karakterističan za kontinentalnog prava i dvodomnog sistema koji je karakterističan za zamlje Anglo –Sak13 14 Directive No. 2005/46 (EC) on Cross Border Mergers of limited liability companies. Council Regulation (EC), No. 139 / 2004, Merger Control.

132

Korporativno upravljanje u EU i državama članicama

sonskog prava. Zakonodavstvo EU se dopunjuje nacionalnim zakonodavstom. Zemlje koje poznaju samo jedan sisitem korporativnog upravljanja moraju u svom zakonodavstvu da predvide i drugi sistem. Statut SE predviđa četiri načina za formiranje SE. Otvorena i zatvorena privredna društva mogu osnivati evropsku kompaniju kao holding ili kao filijalu, a dozvoljava se postojećim kompanijama (koje su prethodno formirane prema nacionalnom zakonodavstvu) da se transformišu u evropsku kompaniju (Primer: nedavno se nemačka hemijska kompanija BASF odlučila na transformaciju u evropsku kompaniju, navodeći između ostalog da će posle transformacije nadzorni odbor biti manji, omogućavajući tako efikasniju strukturu korporativnog upravljanja sa manje predstavnika radnika). Do kraja juna 2007. godine osnovane su 74 evropske kompanije u EU15. Registracija i završetak likvidacionog postupka jedne SE mora biti objavljen za informacione svrhe u Službenom listu EU. Svaka SE mora biti registrovana u zemlji gde ima registrovano sedište u registar određen za tu svrhu po zakonu te zemlje. SE mora sataviti godišnji bilans stanja, koji se sastoji od bilansa dobiti i gubitaka. Svrha godišnjeg finansijskog izveštaja je da osigura informacije o novčanim primanjima i izdacima tokom računovodstvenog perioda; da osigura informacije investitorima, kreditorima i ostalim korisnicima. I Konsolidovani bilansi mogu takođe biti potrebni. Što se tiče poreskog režima SE se tretira kao bilo koja druga multinacionalna kompanija, tj. subjekat j eporeskog režima nacionalnog zakonodavsta koji se primenjuje na društva i filijale. SE su subjekti za poreze i takse u svim državama članicama gde se nalaze njihovi administrativni centri. Tako
15 Klums Reiner, PiP, Beograd 2008.

133

Pravni okvir korporativnog upravljanja u Srbiji Pravni okvir korporativnog upravljanja u Srbiji čini Zakon o privrednim društvima16. kao i niz zakona koji uređuju 16 Službeni glasnik Republike Srbije. Druge države članice. U Nemačkoj od većine velikih korporacija se zahteva da omoguće radnicima da izaberu određeni broj predstavnika u nadzorni odbor. Nacionalne kompanije mogu preći u oblik evropske kompanije i migrirati u okruženje koje je naklonjenije i povoljnije za investitore. br. Kombinacija Uredbe o evropskoj kompaniji i prakse Evropskog suda pravde treba da nagna države članice da se bore za efikasnije propise u oblasti kompanijskog prava i hartija od vrednosti. koje su stavar za upravu kompanije. 134 . 125/2004. 4. ali se tiče učešća u nadzoru i strateškog razvoja kompanije. Učešće zaposlenih u korporativnom upravljanju Države članice EU se razlikuju u stepenu uključenosti radnika u korporativno upravljanje. Evropska kompanija će doprineti da se prepreke mobilnosti kompanija uklone. a osim toga u ovim zemljama je takva praksa uglavnom nepoznata i smatra se pretnjom pravu upravljanja. Učešće zaposlenih ne znači učešće u svakodnevnim odlukama.5. kao Velika Britanija nemaju takav zahtev.Bojana Bogojević da njihov poreski status nije savršen. jer još uvek nema adekvatne usklađenosti na evropskom nivou. 5.

br. 46/2006. To su Kodeks korporativnog upravljanja i Kodeks poslovne etike. Službeni glasnik RS. Primenjuje se na sva kotirana akcionarska društva koja su članovi Privredne komore Srbije. 123/2007. Korporativno upravljanje – pravni aspekti. Beograd 2007. 1/2006. 135 . br.1. Službeni glasnik RS. br.d. na neposredan način utiču na korporativno upravljanje u Srbiji. Beograd donela Kodeks korporativnog upravljanja koji je obavezan za kompanije koje se nalaze na listingu berze. br. Službeni glasnik RS. Zakon o privatizaciji19. Službeni glasnik RS. Službeni glasnik RS. br.Korporativno upravljanje u EU i državama članicama tržište kapitala u Srbiji. 47/2006. 38/2001. br. Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koji građani ostvaruju u postupku privatizacije20 i propisi o računovodstvu i finansijskom izveštavanju – Zakon o računovodstvu i reviziji21. Poseban doprinos pravnom okviru korporativnog upravljanja u Srbiji daju i dva kodeksa koje je donela Privredna komora Srbije. Posebno treba istaći da je Beogradska berza a. Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije22 Kodeks korporativnog upravljanja predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi. 5. te samo članstvo u Privrednoj komori Srbije znači prihvatanje ovog kodeksa i nije potrebna dodatna izjava o njegovom prihvatanju. 18/2003 i 45/2005. 17 18 19 20 21 22 Službeni glasnik RS. 46/2006. najvažniji od njih su Zakon o tržištu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih instrumenata17 i Zakon o preuzimanju18 . Mirko Vasiljević.

i 2) Odredbe. „ne sme“ i sl.2. obavezna im je primena i u tekstu Kodeksa se prepoznaju po upotrebi reči „ mora“. ukazuju na poželjnu praksu korporativnog upravljanja i načine za efikasnije ostvarenje ciljeva preporuka. ali nije obavezna. 136 . primena po principu „primeni ili objasni“. Prepoznaju se po reči „ trebalo bi“. Prepoznaju se po upotrebi reči „predlaže se“. „može“ i sl. a ukoliko to ne učini ili odstupi od njih dužno je da pruži odgovaraju razloge zašto to nije učinilo. Br. 2153/08.Bojana Bogojević Kodeks sadrži tri vrste pravila: 1) Zakonska pravila. koje se vezuju za primenu pravila „primeni ili objasni“ U Kodeksu se prepoznaju po upotrebu reči „treba“ ili u negativnom obliku „ne treba“. 23 Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze a. Postoje dve vrste pravila u Kodeksu: 1) Preporuke. 5. „mogu“. Lice treba da postupi po ovim preporukama. poželjna primena. „na primer“. Sadržina i struktura Kodeksa: Ovaj Kodeks predstavlja skup pravila i principa za unapređenje korporativnog upravljanja.. Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze23 Kodeks je namenjen u prvom redu akcionarskim društvima čije su akcije uključene na neko od tržišta Beogradske berze. i sl.. Beograd. 2) Preporuke. 3) Predlozi. Primena ovog Kodeksa zasniva se na principu dobrovoljnosti i pravilu primeni ili objasni.d.

rada organa uprave i nadzora i uspostavljanja efikasnog internog regulatornog okvira. Deo Kodeksa posvećen je izloženosti kompanija ukupnoj investicionoj javnosti i bavi se politikom izveštavanja i distribucije informacija u cilju obezbeđenja transparentnosti kada je reč o pitanjima od značaja za investiciono odlučivanje. Evropski sud pravde je otvorio nove mogućnosti za regulatornu konkurenciju. Na ovom mestu je važno istaći da je rekonstrukcija korporativnog upravljanja u Srbiji bitan faktor na putu tranzicije iz post – socijalističke planske privrede ka punoj tržišno orjentisanoj privredi. Predviđeno je da se Formu sastaje dva do tri puta godišnje. 24 25 European Corporate Governance Forum. a sastav čine predstavnici dršava članica. emitenti i investitori. 6. Zaključak Na osnovu svega gore izloženog možemo zaključiti da model korporativnog upravljanja koji bi bio efikasan u svim privrednim sistemima ne postoji. CESR – Comittee of European Securities Regulators. Ali. EU regulatori (uključujući i CESR25). 137 .Korporativno upravljanje u EU i državama članicama Kodeks sačinjavaju preporuke o organizaciji i načinu rada privrednih društava koje su obuhvatile pitanja prava i položaja akcionara. Regulatorna konkurencija između država članica ne mora nužno dovesti do približavanja nacionalnih pravnih sistema međunarodnim sistemima korporativnog upravljanja koji su opšte prihvaćeni. da bi se učinili bitni koraci potrebo je da se doneta regulativa poštuje u praksi korporativnog upravljanja. Kao prioritet se ističe potreba za modernizacijom korporativnog upravljanja u EU i približavanje nacionalnih pravnih sistema putem redovnih sastanaka na nivou evropskog foruma korporativnog upravljanja24. ostali učesnici na tržištu i akademici.

supervisory board. European company. directive. Parmalat. koji će ukazati na bitnost transparentnosti i efikasnosti tržišta. OECD and EU memberstates have become interested in strengthening of the concept of corporate management. and provides an overview of the legal framework of corporate management in the Republic of Serbia. 138 . management model. kao što je rekao Adam Smith: „Malo toga je potrebno za uzdizanje zemlje od najnižeg stepena varvarstva do najvišeg stepena obilja izuzev mira. sve ostalo donosi prirodni poredak stvari. to explain the notion itself. Jer. etc. It also shows advantages and flaws of every of the management models. niskih poreza i dobrog deljenja pravde. Corporate management became actual after the breakdown of great corporations such as Enron. OECD principi korporativnog upravljanja doprinose i doprineće stvaranju efikasnog okvira za korporativno upravljanje. afirmaciju i usvajanje kodeksa korporativnog upravljanja. the model of corporate management. code. states the OECD’s basic pronciples.Bojana Bogojević Međutim. This work presents the models and elements of corporate management in the EU member-countries. Key words: Corporate management.“ Summary The purpose of this work is to contribute to the literature related to the topic of Corporate Management. as well as to provide an overview of the corporate management legal framework. kao i usklađenost sa vladavinom prava i jasno podeliti odgovornost između nadzornih i regulatornih organa. board of directors. može se istaći da će konvergenciji modela korporativnog upravljanja doprineti usvajanje dobre prakse korporativnog upravljanja. izgradnji koncepta društveno odgovornih kompanija kao i stvaranje univerzalnog pravnog kodeksa.

potom na njena ovlašćenja i naposletku na izmene koje se odnose na Komisiju u Lisabonskom ugovoru. ovlašćenja Komisije. što se ponovilo prilikom sastavljanja Ugovora iz Lisabona. Sastav Komisije je bio jedan od glavnih razloga za negativan stav građana Irske na referendumu o prihvatanju Ugovora. Ključne reči: Evropska komisija. Evropski sud pravde i Finansijski sud. Savet.Milica Filipović student SASTAV I OVLAŠĆENJA EVROPSKE KOMISIJE PREMA AKTUELNOM REŠENJU I IZMENE KOJE SU PREDVIĐENE UGOVOROM IZ LISABONA S obzirom na aktuelnu problematiku vezano za ratifikaciju Lisabonskog sporazuma u pojedinim državama članicama EU autor je odlučio da predstavi izmene vezane za funkcionisanje i sastav Evropske komisije1 shodno Ugovoru iz Lisabona. Imajući u vidu aktuelnost teme i svega napred navedenog autor je odlučio da predstavi probleme koji su postojali u vezi toga. Ugovor iz Lisabona. 1 2 U daljem tekstu Evropska komisija će se označavati sa Komisija. 139 . Komisija. Glavne institucije EU su: Evropski parlament. sastav Komisije. Pitanje sastava Komisije je jako osetljivo pitanje oko koga su postojala i ranije sporenja među državama članicama. zatim na sastav Komisije i izbor komesara. U daljem tekstu autor će se prvo osvrnuti na nastanak same Komisije kao jedne od vrlo važnih institucija EU2. i rešenja koja su pronađena.

Komisija je vrlo važan organ EU. Evropska zajednica za atomsku energiju i Evropska ekonomska zajednica) imale su posebne organe. 41. Čavoški. godine koja sadrži mere koje bi trebalo preduzeti u cilju stvaranja jedinstvenog unutrašnjeg tržišta.“3 Do momenta uspostavljanja Komisije kao zajedničkog organa sve tri zajednice (Evropska zajednica za ugalj i čelik. EU. Jedna od značajnih aktivnost Komisije bila je objavljivanje „Bele knjige“ 1985. Iako je postojala prepreka za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta zbog neophodnosti jednoglasnog glasanja svih država članica za svaku meru. 36. Aleksandra Čavoški. Beograd 2006. Pravni i politički poredak EU.4 Od njenog osnivanja pa do danas dogodile su se određene promene kako u pogledu sastava Komisije tako i u pogledu ovlašćenja. 140 . godine bila predviđena jedna Komisija i Savet kao zajednički organi sve tri zajednice. institucionalna reforma. str. Ugovora 3 4 Jean – Claude Zarka. koje je predvideo pet značajnih izmena“.Milica Filipović 1. nadnacionalni organ. (Pet izmena: razvoj unutrašnjeg tržišta. „usvojen je Jedinstveni evropski akt 1986. Važne izmene osnivačkog ugovora EU dogodile su se usvajanjem odredbi Ugovora iz Mastrihta. Kratak istorijski pregled nastanka i funkcionisanja Evropske komisije Evropska komisija je nastala fuzijom izvršnih organa Zajednica koja je izvršena 1965. u daljem tekstu A. Predstavlja jedan od osnovnih organa EU koji pojedini autori nazivaju „istinskim pokretačkim motorom EU. Gualino. Osnovi institucija EU. u daljem tekstu Zarka. da bi potpisivanjem Ugovora o spajanju 1965. jačanje ekonomske i monetarne integracije i formalizovanje Evropske političke sradnje u oblasti spoljne politike). Beograd 2004. str. Službeni glasnik. proširenje isključive nadležnosti Zajednice na određene oblasti. godine. Osnovi institucija EU. koji u određenim periodima nije imao snagu kakvu sada ima.

Politički sistem EU. 141 . Međutim prema Ugovoru iz Nice. Politički sistem EU. godine ima 25 članica. uključujući i predsednika Komisije. str. kao i izmene koje su usvojene Ugovorom iz Nice i promene koje je predvideo Lisabonski ugovor. 2. Komesari ne mogu primati nikakve instrukcije tokom svog mandata od vlada iz svojih država. Francuske. izbor i funkcionisanje Komisije Komisija predstavlja kolektivno telo koje je sastavljeno od 27 komesara. „U slučaju nepošto5 Simon Hix. Beograd 2007. predviđeno je da iz svake države članice dolazi po jedan komesar. Ujedinjenog Kraljevstva. Službeni glasnik.5 To rešenje se zadržalo i posle prijema Bugarske i Rumunije. U nastavku izlaganja biće detaljno obrađen način izbora komesara i predsednika Komisije. Za Komisiju su relevantne najviše razlike koje predviđa Ugovor iz Nice u odnosu na ranija rešenja. kada EU posle proširenja 2004. a iz srednjih i malih država po jedan. Tako je EU sa petnaest država članica imala dvadeset komesara: po dva iz Nemačke. bez obzira da li dobijaju naknadu za to. Italije i Španije i iz ostalih deset država po jednog komesara. Hix. kada je broj država članica dostigao 27. 57. Sastav. Prema Ugovoru o osnivanju Evropske zajednice iz svake velike države članice dolazila su po dva komesara. Moraju biti potpuno nezavisni u obavljanju svojih dužnosti i ne smeju obavljati istovremeno nikakve druge funkcije. to bi trebalo da znači da se prilikom predlaganja određenog lica za komesara gleda njegova stručnost a ne podobnost aktuelnoj vlasti. u daljem tekstu S.Sastav i ovlašćenja Evropske komisije iz Amsterdama i Ugovora iz Nice. Njihov mandat traje pet godina što znači da se za vreme njihovog mandata održe najmanje jedni parlamentarni izbori u zemlji iz koje dolaze.

S. zatim su vlade zajednički uz saglasnost imenovanog predsednika određivale ličnosti koje će biti komesari. Hix. Posle usvajanja Ugovora iz Nice ova procedura je promenjena. a posle saglasnosti Parlamenta. na zahtev Saveta ili Komisije“. A kada broj članica EU pređe taj broj onda će se smanjivati broj komesara. 57. Ugovora o Evropskoj zajednici. 216. Zatim Evropski parlament odobrava to imenovanje. 56.Milica Filipović vanja ovog pravila Sud ih može razrešiti dužnosti na osnovu čl. Upravo Ugovorom iz Nice je predviđeno da se Komisija sastoji od po jednog komesara iz svake države članice. str. str. Pre potpisivanja Ugovora iz Nice ličnost koja će biti kandidat za predsednika određivale su vlade država članica. Kada Parlament da saglasnost tada bi predsednika Komisije i komesare zajednički imenovale vlade država članica. 142 . Savet zajedno sa imenovanim predsednikom usvaja listu potencijalnih komesara. a potom Savet kvalifikovanom većinom postavlja komesare i predsednika. Države koje su do tada imale po dva komesara pristale su na ove izmene jer im dato više glasova u Savetu u zakonodavnom postupku.6 Što se tiče izbora predsednika Komisije i komesara na njihovu dužnost tu se pravi razlika u pravilima koja su postojala pre usvajanja Ugovora iz Nice i posle usvajanja istog. Zatim odobrenje daje Parlament.7 Takođe predviđene su 6 7 A. Kada bi se dogovorili oko potencijalnih komesara onda bi Parlament davao saglasnost na kompletan sastav Komisije zajedno sa predsednikom Komisije. Čavoški. Politički sistem EU. Sada potencijalnog predsednika Komisije predlaže Savet na nivou šefova država i vlada kvalifikovanom većinom. Potom je njihovo imenovanje potvrđivao Evropski parlament. a ne kao do tada vlade država članica. i da se takva struktura Komisije zadrži do broja od 27 država. EU.

2009.8 Funkcije komesara može prestati smenom. 20. 57.europa. 143 .htm. str. u pregovaranju oko zaključivanja ugovora između EU i drugih zemalja.Sastav i ovlašćenja Evropske komisije i veće nadležnosti predsednika Komisije prema ugovoru iz Nice. npr. To su: mogućnost da odlučuje o unutrašnjoj organizaciji Komisije. http: // www. smrću. tada se mora imenovati druga ličnost za predsednika. ostavkom i razrešenjem. da kontroliše i sprovodi politiku EU i da upravlja budžetom. EU. Čavoški.eu/index_en. Po njemu po8 9 A. da postavi potpredsednika Komisije i da zatraži ostavku od pojedinačnog komesara nakon dobijanja kolektivnog odobrenja Komisije.ec. ali ovo nije dopušteno kada je u pitanju razrešenje predsednika Komisije. Ovlašćenja Komisije Komisija ima četiri glavne nadležnosti9: 1. Neki autori razdvajaju neke nadležnosti na više delova pa tako Simon Hix nabraja šest nadležnosti. da se stara o primeni ugovora EU i prava EU (zajedno sa Evropskim sudom pravde). Dužnost predsednika Komisije prestaje i ako je prestao da ispunjava uslove za vršenje svojih funkcija kao i ako je kriv za ozbiljne propuste u radu Komisije. 4. 2.1. Kada funkcija prestaje razrešenjem tada se komesar zamenjuje drugim komesarom ali samo do kraja preostalog mandata komesara koji je razrešen. kao alternativa je moguće i da Savet odluči da ne popunjava upražnjeno mesto do kraja mandata. da predlaže zakonodavne akte Parlamentu i Savetu. 3. 2.04. da predstavlja Evropsku Uniju na međunarodnoj sceni. zatim da izvrši promenu resora.

Milica Filipović red navedene četiri nadležnosti postoje još dve: nadležnost EU da predlaže ideje javnih politika za srednjoročni razvoj EU. A. Komisija mora da sagleda sve probleme Takođe mora da bude upućena u novu situaciju i shodno tome predloži adekvatne propise koji će pomoći da određene oblasti funkcionišu na najbolji mogući način. tu Komisija donosi direktive koje se npr. Ekonomskim i socijalnim komitetom i Komitetom regiona. zatim on odvaja upravljanje budžetom od kontrolisanja i sprovođenja politike EU kao posebnu nadležnost Komisije. str. Čavoški.10 Pored činjenice da Komisija ima ova isključiva zakonodavna ovlašćenja ona ima i tzv. Prilikom pokretanja inicijative potpuno je samostalna i lišena bilo kakvih uticaja sa strane. a u trećem stubu deli ovo pravo sa državama članicama. U prvom stubu ima pravo predlaganja u svim oblastima. odnose na oblast konkurencije. 3. EU. Zbog toga Komisija sarađuje sa dva savetodavna tela. 144 . st. Upravo pre predlaganja određenih akata na usvajanje Parlamentu i Savetu.11 Nadležnost Komisije da inicira predlaganje akata Parlamentu i Savetu odnosi se na određene oblasti. čl. 86. Zakonodavna aktivnost Komisije ogleda se u mogućnosti da donosi propise koji se odnose na javna preduzeća i preduzeća kojima države članice daju isključiva prava. dok u drugom stubu nema pravo predlaganja. 72. ali to ne znači da ne može da se konsultuje i sarađuje sa pojedinim organima prilikom predlaganja akata. S tim da status ovlaštenog predlagača najviše dolazi do izražaja u predlaga10 11 Ugovor o Evropskoj zajednici. Ovi propisi spadaju u isključiva zakonodavna ovlašćenja Komisije. kvazizakonodavna ovlašćenja koja se ogledaju u delegiranju ovlašćenja Komisiji od strane Saveta.

Njena reakcija će zavisiti od toga da li se radi o državi ili o preduzećima. Takođe ona održava veze sa organima EU. Službeni glasnik. Pravo Evropske Unije. Ukoliko ona smatra da država članica nije ispunila obavezu iz Ugovora o Evropskoj zajednici ili iz nekog drugog ugovora ili akta koji su usvojeni sa važnošću na nivou Unije ovlašćena je da preduzme odgovarajuće mere radi zaštite zajednice. str. Savetom Evrope i OESC-om.12 A ako je reč o preduzećima tada je ovlaštena da nekada neposredno izriče kazne i druge mere kojima se obezbeđuje poštovanje prava Unije13 12 13 A. Jedno od njenih vrlo bitnih ovlašćenja u okviru izvršne funkcije jeste i vođenje pregovora sa potencijalnim i pridruženim kandidatima za članstvo u EU. Beograd. Komisija je ta koja učestvuje u ime Unije u pregovorima sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Zatim ona rukovodi i organizuje pomoć trećim zemljama. Izvršna ovlašćenja Komisije se ogledaju kroz nekoliko nadležnosti. 103. Komisija može izneti slučaj pred Sudom pravde jer je aktivno legitimisana. 74. i na kraju ona predstavlja Uniju u međunarodnim organizacijama i trgovinskim odnosima. str. Čavoški. u okviru upravljanja budžetom u njenoj nadležnosti je da na odgovarajući način angažuje fondove koji se formiraju u okviru budžeta kako bi se smanjile razlike između razvijenih i manje razvijenih članica. Ako je u pitanju država onda Komisija o određenom problemu u pitanju daje obrazloženo mišljenje nakon što je državi pružila proliku da se izjasni. kroz izvršavanje budžeta u granicama odobrenih sredstava. EU. uspostavljanju novih organa i sl. Poslednje ovlašćenje Komisije je kontrolno ovlašćenje koje podrazumeva kontrolu i nadzor. 145 . Ako država ne postupi po mišljenju. Zlatko Stefanović. Prvo.Sastav i ovlašćenja Evropske komisije nju i iniciranju različitih razvojnih programa.

st. Rešenja Lisabonskog ugovora u pogledu sastava Komisije Posle neuspelog pokušaja ratifikacije Ustava EU. Lisabonskim ugovorom su predviđene između ostalog i određene promene u sastavu Komisije o kojima će biti reči u nastavku. 17. Nemačka je ratifikovala Ugovor u Parlamentu. Ugovor iz Lisabona. čl. st. izvršna ovlašćenja uključujući i izvršenje budžeta. iz razloga što je ratifikacija vršena u parlamentima tih država. 1. 17. Države koje još nisu ratifikovale Lisabonski ugovor su Poljska. Do sada ugovor je ratifikovan u 23 države članice bez većih problema. kada su Francuska i Holandija rekle ne novom ustavu pristupilo se izmenama teksta koji je bio predviđen ustavom i počelo da se radi na novom aktu koji bi bio bolje prihvaćen od strane članica EU. 146 . kontrolna funkcija i funkcija predstavljanja EU u odnosima sa drugim državama.15 U pogledu trajanja 14 15 Ugovor iz Lisabona. Češka i Irska s tim da je najveći problem izazvao neuspeli referendum u Irskoj gde je oko 53% građana bilo protiv ratifikacije.14 Ugovorom se takođe predviđa da je Komisija jedini ovlašćeni predlagač propisa. Ona zadržava sva ovlašćenja koja je imala i do sada. Upravo te promene su bile jedan od razloga za skepticizam prema Ugovoru među državama članicama.Milica Filipović 3. ali će nemački Ustavni sud razmatrati njegovu usklađenost sa Osnovnim zakonom Savezne Republike Nemačke. čl. izuzev u situacijama gde se samim Ugovorom predviđa drugačije. godine sačinjen Lisabonski ugovor koji je trebalo da ratifikuju sve države članice da bi stupio na snagu. Novine koje predviđa Ugovor odnose se samo na sastav Komisije a ne i na njena ovlašćenja. 2. Tako je krajem 2007. zakonodavna inicijativa u pojedinim slučajevima. a to su: promovisanje interesa EU.

147 . uzimajući u obzir demografske i geografske karakteristike država članica. Od tog datuma bi se prešlo na rotacioni sistem gde bi broj komesara bio smanjen za 1/3. Deklaracija na čl. 17 Ugovora o EU. mandat traje pet godina. jer neće biti zastupljene sve države u Komisiji. Ova mogućnost koja je data Savetu. Prema tom rešenju broj komesara bi odgovarao broju od 2/3 država članica uključujući predsednika Komisije i Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku koji bi bio jedan od potpredsednika.16 a to je da svaka država ima po jednog komesara u Komisiji uključujući i predsednika Komisije. 4.17 Pored toga zauzet je stav da će Komisija preduzeti sve neophodne mere da obezbedi da se uzimaju u obzir političke. U pogledu sastava Komisije predviđeno je članom 17. Takođe predviđeno je da će Komisija sarađivati vrlo blisko sa državama i da će obratiti posebnu pažnju na potrebu da deli informacije i da se konsultuje sa svim državama članicama. novembra 2014. verovatno ostavlja odškrinuta vrata za eventualne promene u slučaju da dođe do nepredviđenih okolnosti ili nekih većih problema u odnosima među članicama. Istovremeno je predviđeno Deklaracijom na član 17. st. da će se obezbediti puna transparentnost u odnosima država članica. socijalne i ekonomske prilike u 16 17 Ibid. osim ukoliko Savet ne odluči da poveća broj komesara.Sastav i ovlašćenja Evropske komisije mandata komesara i predsednika Komisije rešenje je ostalo isto. godine ostati rešenje kao što je sada. Kao rešenje predviđen je sistem baziran na striktno jednakoj rotaciji među državama. a članovi Komisije se biraju na osnovu stručnosti i iz reda lica čija nezavisnost je van svake sumnje da bi Komisjija mogla da funkcioniše kao nezavistan organ. Nadalje Ugovor se bavi pitanjem na koji način će se određivati kada će jedna država članica imati svog komesara u Komisiji. da će do 1.

Saveta i potencijalnog predsednika Komisije. Ugovor iz Lisabona. S obzirom na probleme koje ima EU sa ratifikacijom Ugovora iz Lisabona. Potom se Parlament izjašnjava većinom od svih članova.consilium. Savet predloži kvalifikovanom većinom Evropskom parlamentu kandidata za predsednika Komisije. 2. 245. 2009. i ukoliko postoji većina. stao na stanovište da je potrebno zadržati dosadašnje rešenje koje predviđa da svaka država članica ima po jednog komesara u Komisiji. Predviđena je i njihova obaveza da tokom mandata i posle isteka mandata poštuju obaveze koje im proizilaze iz njihove dužnosti i da se ponašaju odgovorno i sa integritetom dok obavljaju funkciju i posle toga.europa. izglasa se predsednik Komisije. 148 .19 18 19 http: // www. Po izglasavanju predsednika Komisije. Lisabonskog ugovora zadržano je i rešenje da članovi Komisije ne smeju da obavljaju nikakvu drugu funkciju tokom mandata bez obzira da li se radi o poslovima za koje se dobija naknada ili ne.Milica Filipović svim državama članicama bez obzira da li imaju predstavnike u sastavu Komisije. čl. godine u svojim zaključcima u kojima se pozabavio sastavom Komisije. Evropski savet je u decembru 2008. pri tome uzimajući u obzir i sugestije država članica. on zajedno sa Savetom usvaja listu potencijalnih komesara. 25. st.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ en/ec/104692. U slučaju da dođe do kršenja obaveza koje su prihvatili od strane komesara postupak protiv njih će voditi Sud pravde na zahtev Komisije ili proste većine u Savetu. U članu 245. O tom predlogu se izjašnjava Evropski parlament.18 Način izbora komesara prema Ugovoru iz Lisabona se sprovodi u saradnji Parlamenta.pdf. Takav stav je zauzet posle negativnog stava Irske oko referenduma o prihvatanju Ugovora iz Lisabona. 04. Prvo. koji bira ko će biti budući komesari Evropske komisije.

pri tome obezbeđujući da Komisija funkcioniše konzistentno. 6. čl. osim Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku.21 Dok je Parlament taj koji može da raspusti Komisiju na osnovu člana 234. Komisija je za svoj rad odgovorna Parlamentu i obavezna je da godišnje. Njega bira Savet kvalifikovanom većinom uz saglasnost predsednika Komisije. Ugovor iz Lisabona. efikasno i kao kolegijalno telo i imenuje svoje potpredsednike između članova Komisije. Takođe predsednik ima ovlašćenje da smeni komesara sa njegove dužnosti.Sastav i ovlašćenja Evropske komisije Obaveze predsednika Komisije su uređene članom 17. 249.20 i to su sledeće: utvrđuje smernice u okviru kojih će raditi Komisija. Zaključak U ovom seminarskom radu autor je predstavio trenutni način funkcionisanja Komisije EU i rešenja predviđena Lisabonskim ugovorom. Sve ovo nije dovoljno da bi se ubedili građani ne20 21 Ugovor iz Lisabona. Iz tog razloga deklaracijom na članove Ugovora se garantuje da ni u jednom momentu neće biti zanemareno mišljenje država članica koje nisu u određenom momentu zastupljene u Komisiji preko svojih komesara. čl. st 2. ne kasnije od mesec dana pre otvaranja zasedanja Parlamenta podnese generalni izveštaj Parlamentu u vezi sa aktivnostima Unije. Ugovora iz Lisabona. 149 . a Visokog predstavnika može razrešiti dužnosti samo uz saglasnost Saveta i to kvalifikovanom većinom. 4. 17. Promene u broju komesara izazvale su oprečne stavove među državama članicama iz razloga što ni jedna zemlja ne želi da nema svoga predstavnika u organima u kojima se odlučuje i o pitanjima koja se direktno tiču nje i koja utiču na njeno funkcionisanje. st. odlučuje o unutrašnjoj organizaciji Komisije.

Ako se ratifikuje Ugovor u svim državama članicama EU ostaje da se vidi kako će funkcionisati Evropska Komisija kada u njoj ne budu sedeli predstavnici svih država članica. 150 . the Treaty of Lisbon. structure of the Commission. Irska koja je dala negativan stav oko prihvatanja Lisabonskog ugovora. authorities of the Commission. Considering everything mentioned above. Summary Based on the current issues in the ratification of the Lisbon Treaty in certain EU member states. Besides. odnosno da li će biti potrebe da se aktivira ovlašćenje Saveta iz čl. The same problem appeared in relation to the Lisbon Treaty. the author decided to try to explain the problems and solutions referring to the Commission’s structure under the Lisbon Treaty. Key words: The European Commission. the author decided to present the changes which emerged in the structure of the European Commission under the Lisbon Treaty. the author is interested in the Commission’s authorities and changes related to the Commission under the Lisbon Treaty. 17.Milica Filipović kih država kao što je npr. In this essay. The question of the Commission’s structure is very delicate. The structure of the Commission was one of the main reasons why the Republic of Ireland rejected the EU’s Lisbon Treaty in the referendum of June 2008. so there were disputes between the EU member states in the early period. da odluči o povećanju broja komesara. Tačnije da li će biti nezadovoljstva od strane određenih država. the author refers to the creation of the Commission as one of the very important EU institutions. Međutim ne može se reći sa sigurnošću da su građani bili u potpunosti upućeni u odredbe Ugovora kada su se o njemu izjašnjavali na referendumu. as well as to its structure and the method of electing commissionaires.

poznatih pod nazivom acquis communautaire (pravne tekovine Zajednice). dozvoljena ograničenja kretanja robe. carinska unija. i zajedno sa slobodnim kretanjem usluga. mere istog dejstva.Milena Jovanović apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu SLOBODNO KRETANJE ROBE U OKVIRU EVROPSKE UNIJE I JEDNOSTRANA PRIMENA PRELAZNOG TRGOVINSKOG SPORAZUMA OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE Slobodno kretanje robe je prvo od trideset jednog poglavlja propisa Evropske unije. Uvod Ostvarivanje slobodnog prometa robe od značaja je ne samo za postizanje unutrašnjeg tržista. Ključne reči: Slobodno kretanje robe. sa zaključnim delom rada koji se odnosi na jednostranu primenu Prelaznog trgovinskog sporazuma od strane Republike Srbije. kapitala i osoba predstavlja temelj zajedničkog tržišta Evropske unije. 1. već i zato što su pravila usvojena upravo u odnosu na slobodan promet robe uticala 151 . Države članice Unije uklonile su carine na međusobnu trgovinu. a postepeno se uklanjaju i carine na trgovinu između Unije i država koje imaju status pridruženoga članstva. kvantitativna ograničenja. jednostrana primena Prelaznog trgovinskog sporazuma od strane Republike Srbije. Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji. U ovom radu biće razmatrani osnovni pojmovi vezani za slobodno kretanje robe. državni monopoli.

. januara 1958. Ugovorom su bile propisane sledeće mere: zabrana carina na uvoz i izvoz između država članica i svih mera koje imaju isto dejstvo kao carina.. godine. Videti predmet 7/68. Radi ostvarivanja slobodnog prometa robe u potpunosti. kao i uvođenje zajedničke carinske tarife u njihovim odnosima prema trećim državama (član 23– 27). u praksi Evropskog suda pravde2 došlo je do stava da se pod robom moraju smatrati proizvodi koji mogu biti vrednovani u novcu i koji su kao takvi sposobni da budu predmet međunarodnih poslova. 152 . Ugovor o osnivanju Evropske Unije ili ugovor iz Nice.Milena Jovanović i na ostvarivanje preostale tri slobode: slobode kretanja lica.all trade in goods. potpisan u Nici. Robu u slobodnom prometu čine produkti poreklom iz zemalja članica kao i produkti koji dolaze iz trećih zemalja. potpisan u Rimu 1957. U pomenutom članu. stupio na snagu 26. kako je određeno članom 9 (2) Ugovora o osnivanju Evropske zajednice1. (1968) ECR 423.. Pomenutim odredbama dati su samo elementi Ugovora.. stupio na snagu 1. zabrana kvantitativnih ograničenja i mera koje imaju isto dejstvo kao ova ograničenja (članovi 28–30) i prilagođavanje državnih monopola (član 31). slobode pružanja usluga i slobode prometa kapitala. u stvari navedeno je da se carinska unija zasniva na carinskoj uniji „koja obuhvata celokupnu trgovinu robom“ (. februara 2001. god. godine. ali nije određen pojam robe. Tek kasnije. Mesto koje je dato odredbama o regulisanju načela slobode prometa robe u trećem delu naslova I – članovi 23–31 Ugovora o osnivanju Evropske unije3 – govori o samom formalno-pravnom značaju posvećenom ovom pitanju.). Export Tax on Art Treasures: Commission v Italy. dok je Sudu pravde ostavljeno da na kauzistički način bliže odredi sadržinu i prirodu njenih elemenata. 1 2 3 Ugovor o osnivanju Evropske zajednice ili Rimski ugovor. koja su slobodna da cirkulišu u okviru Zajednice.

Zajednička carinska tarifa (Common Customs Tarif) kao osnovna spoljna karakteristika zajedničke trgovinske politike konačno je uvedena u Zajednicu prvog jula 1968. O svim promenama vezanim za zajedničku carinsku tarifu odlučuje Savet. To je trebalo da kulminira uvođenjem zajedničke carinske tarife najkasnije do kraja prelaznog perioda. kombinovanu nomenklaturu (spisak). kojom bi države trebale da se „uzdržavaju od uvođenja novih uvoznih ili izvoznih carina ili dažbina sa istim dejstvom i povećanja onih koja se već primenjuju u njihovim međusobnim trgovinskim odnosima“. Nijedna zemlja članica ne može unilateralno odlučivati ili pregovarati o carinskim pitanjima. koji je bio određen samim Ugovorom o osnivanju. Suština carinske unije jeste ukidanje carina na celokupnoj teritoriji Evropske unije. godine. koji su od 1975. Za članove Zajednice. Ugovor je predviđao dva načina za to: korišćenje tzv. Carinska Unija Slobodno kretanje robe razvilo se uvođenjem carinske unije i zajedničke carinske tarife. zajednička carinska tarifa značila je gubitak carinskih prihoda. prema dinamici koju odredi Zajednica. 153 . prihvaćenu u Uredbi Saveta br. klauzule o zadržavanju (standstill clause).Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS 2. a primenjuje se na robu uvezenu iz trećih država nečlanica. prateći pregovore i predloge Komisije. dok se drugi način odnosio na to da se države članice obavezuju da uvozne dažbine i dažbine istog dejstva postepeno smanjuju. doveli su do usvajanja Međunarodne konvencije o harmonizaciji opisa robe i kodnom sistemu (International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System). Najznačajniji pregovori. godine bili jedan od glavnih izvora budžeta Zajednice. ali i gubitak mogućnosti samostalnog vođenja trgovinske politike. Tada je stvoren osnov za tzv. u kojima je i sama Zajednica učestvovala.

ali svaka modifikacija se odmah elektronskim putem prosleđuje odgovarajućim administracijama. (1963) ECR. Zabrana kvantitativnih ograničenja između država članica Članovima 28 i 29 Ugovora o osnivanju Evropske unije zabranjena su kvantitativna ograničenja uvoza i izvoza između država članica i sve mere sa istim dejstvom. Ona se objavljuje jednom godišnje u Službenom listu Zajednice. obično u decembru. u kojoj je sadržan Carinski kodeks. Od 1992. godine. Videti predmet 26/62. 4 5 Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. Osim neposrednog značaja koji ima za države članice. NV Algemene Transport– en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration.Milena Jovanović 2658/874 o novoj zajedničkoj nomenklaturi i tarifi. Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code. Značajnu prekretnicu predstavlja i slučaj Van Gend en Loos5 nakon koga su se države članice i njihovi privredni subjekti mogli pozivati na direktnu primenu odgovarajućih odredbi Ugovora i komunitarnog zakonodavstva. godine svi komunitarni propisi koji su regulisali pojedina pitanja carinske tarife su objedinjeni u posebnoj Uredbi Saveta br. Tokom narednih decenija postepeno su usvajani komunitarni carinski propisi čiji je cilj bio jednobrazan tretman za robu koja prelazi bilo koju granicu u okviru Zajednice. kodeks predstavlja i model po kome će države kandidati i pridružene države usklađivati svoje nacionalne carinske propise. 2913/926. 6 154 . 3. koja je počela da važi od prvog januara 1988.

fiksiraju cene uvoznih proizvoda isključivo na osnovu troškova ili kvaliteta domaćih proizvoda na takvom nivou da stvaraju prepreke uvozu. Svaka druga mera istog dejstva kao i kvantitativna ograničenja je takođe zabranjena. što je bliže određeno Direktivom 70/507 usvojenom od strane Evropske komisije 1969. 155 . u skladu sa okolnostima. Iako se ova Direktiva primenjivala samo tokom prelaznog perioda. godine. Pod kvantitativnim ograničenjima podrazumevaju se mere koje predstavljaju potpuno ili delimično ograničenje. ona i dalje predstavlja dobru sliku onoga što se smatra merama istog dejstva. sprečava svako povećanje cene uvoznih proizvoda koji odgovaraju pratećim troškovima i dažbinama svojstvenim za uvoz. smanjuje vrednost uvezenih proizvoda.Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS Ugovor o osnivanju Evropske zajednice ne daje definiciju kvantitativnih ograničenja uvoza i izvoza između zemalja članica. fiksiraju granični profit ili druge komponente cene samo za uvozne proizvode ili ih fiksiraju različito za domaće i uvozne proizvode. uvoza ili kretanja robe u tranzitu između zemalja članica Unije. postavljaju lošije cene za uvoznu nego za domaću robu. Direktivom 70/50 navedene su između ostalih sledeće mere istog dejstva kojima se: samo za uvozne proizvode postavljaju minimalne ili maksimalne cene ispod ili iznad kojih je uvoz zabranjen. izvoza. 7 Commission Directive 70/50/EEC of 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 (7). smanjen ili uslovljen ispunjavanjem uslova koji dovode do ometanja uvoza. posebno umanjenjem njihove unutrašnje vrednosti ili povećanjem njihovih troškova. nego se zadovoljava njihovom opštom zabranom koja naglašava značaj njihovog eliminisanja za slobodno (unutrašnje) tržište u Evropskoj uniji. Ugovor o osnivanju Evropske unije nije promenio postojeće odredbe. na štetu uvoznih.

veličinu. a mogu se odnositi na način prodaje proizvoda. oblik. sastav. dakle one mere koje se primenjuju samo na uvozne proizvode. a njihovo restriktivno dejstvo na slobodno kretanje robe prevazilazi dejstva koja su svojstvena pravilima trgovine. trgovinu unutar Unije. Procureur du Roi v Dassonville. (1977) ECR 197. Videti predmet 8/74. stvarno ili potencijalno.Milena Jovanović Ove mere su nejednako primenljive mere. Njihova primena se smatra nedopuštenom samo ako je njihovo restriktivno dejstvo na slobodu kretanja robe nesrazmerno svrsi i ako se isti cilj mogao postići nekom drugom merom kojom bi se manje ometala trgovina. Sud je čak postavio opšte određenje mera sa ekvivalentnim efektom. Procureur de la République v Bouhelier. identifikaciju ili korišćenje proizvoda. Praksa Evropskog suda pravde vezana za mere koje imaju isto dejstvo kao kvantitativna ograničenja Primeri tipičnih mera koje imaju isto dejstvo kao kvantitativna ograničenja su najbolje navedeni upravo u praksi Evropskog suda pravde. neposredno ili posredno. to su one mere koje se primenjuju podjednako i na domaće i na uvezene proizvode. Sa druge strane postoje i jednako primenljive mere. direktno ili indirektno.1. 156 .. stvarno ili potencijalno. ometati trgo8 9 Videti predmet 53/76. težinu. 3. U predmetu Dassonville9 Sud je zauzeo vrlo širok stav koji vidimo u najbitnijem delu presude – stav 5. prezentaciju. u jednom konkretnom slučaju – Procureur de la Republique v Bouhelier iz 19978 – kao sve mere koje su u stanju da ometaju. (1974) ECR 837. koji glasi:“Sva pravila trgovine koje usvoje države članice a koja mogu. One su uvek zabranjene.

Navedeni stav Suda izazvao je razne dileme vezane za tumačenje kako same odluke. već samo unutrašnje mere10. Dalje stav 6. presude u predmetu Dassonville se kaže: države članice mogu preduzeti neke mere kojima se potpuno slobodan promet robe ograničava pod uslovom da su takve mere razumne („rule of reason“). Sud je zauzeo stav da se ova formulacija treba tumačiti usko. jeste ona u predmetu Cassis de Dijon12. kampanju sponzorisanu od strane Irske vlade (Buy Irish)11. tako i nekih njenih delova. Rewe Zentrale AG Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein. Ipak u kasnijoj praksi. Kragujevac 2006. Što se tiče toga šta treba podrazumevati pod pojam trgovačkih pravila (propisa). Videti predmet 120/78. u kojoj je podsticana kupovina domaćih proizvoda od strane građana. str. nije potrebno da postoji namera diskriminisanja uvezenih proizvoda već je bitno da mera ima takvo dejstvo. Odluka Evropskog suda pravde. 157 . (1992) ECR 4005. tako da nije obuhvatao propise poreske prirode.Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS vinu u okviru Zajednice imaju se smatrati merama koje imaju slično dejstvo kao i kvantitativna ograničenja“. Dakle. Ugovora o osnivanju. Sud je pri pozivanju na odluku u slučaju Dassonville izostavljao usku formulaciju trgovačka pravila. Pravo Evropske unije. Njome je potvrđeno i razvijeno pravilo da se član 10 11 12 Vukadinović. koja se nadovezuje na odluku u predmetu Dassonville. Tako se i postavilo pitanje da li se zabrana iz člana 28. drugim rečima pojam pravilo je dovoljno širok da obuhvati i praksu i politiku. Sud tretirao kao meru sličnog dejstva kao i kvantitativna ograničenja. 233. na primer. Dok je. osim na trgovačke propise. kako bi se mogle obuhvatiti i mere koje se odnose na izvoz. primenjuje i na druge državne mere. Videti predmet 249/81. Commission v Ireland (Bay Irish campaign). (1979) ECR 649. kao i da li se pomenute mere odnose samo na unutrašnju trgovinu (Intra-Community trade).

Konkretno u zemljama članicama se najčešće radi o otvornoj ili prikrivenoj diskriminaciji prema proizvodima namenjenim izvozu ili uvezenim proizvodima u domenu mera sa ekvivalentnim efektom. str. zaštita javnog zdravlja. pošteno privredno poslovanje i zaštita potrošača. ali kojima se ipak otežava trgovina samim tim što su različita od trgovačkih pravila zemlje porekla. Stav 14 (4) presude u predmetu Cassis de Dijon glasi: Roba zakonito proizvedena i stavljena u promet u jednoj državi članici mora biti puštena u promet u bilo kojoj državi članici bez ograničenja. Naime. i nemaju veze sa dozvoljenim izuzecima određenim u članu 30.Milena Jovanović 28. zaštitu domaćeg tržišta od strane kon13 Vukadinović. Ti razlozi su: delotvornost fiskalnog nadzora. cit.. 237. u njemu su navedena četiri slučaja u kojima se smatra da je moguće da nacionalne mere država članica kojima se odstupa od načela slobodnog kretanja robe. op. Pored Suda pravde značajan je i rad Evropske komisije u sprovođenju tehnika usmerenih na eliminisanje mera koje imaju isto dejstvo. U predmetu Cassis de Dijon dalje se razvija ideja „pravila razuma. usvajanjem direktiva usmerenih na eleminisanje mera sa ekvivalentnim efektom. razumnosti“ ili „princip imperativnih zahteva“13. kao i kroz usvajanje preporuka i mišljenja upućenih zemljama članicama sa istim ciljem. Razlozi koji predstavljaju sastavni deo „pravila rezona“ proizilaze iz same suštine člana 28. Treba napomenuti da se termin ‘diskriminacija’ izričito ne pominje u Ugovoru o osnivanju. 158 . Zato je zadatak Komisije eliminisanje onih mera koje imaju za cilj favorizovanje domaće proizvodnje. osim onih koja se mogu opravdati obaveznim razlozima. ostanu na snazi. zaista može primenjivati na nacionalna pravila kojima se ne vrši diskriminacija u odnosu na uvozne proizvode kao takve. Svoj rad Komisija je uspela da obavi kroz pokretanje slučajeva pred Evropskim sudom pravde.

javnog poretka ili javne bezbednosti. Kako je ovim članom dozvoljeno odstupanje od ključnog principa slobodnog kretanja robe Sud mora tumačiti dozvoljenost primene člana 30. zaštite zdravlja i života ljudi. to jest da se merom za koju se traži opravdanje u skladu sa članom 30. Ugovora o osnivanju Evropske unije govori o odstupanju u odnosu na članove 28 i 29 Ugovora. dozvoljenim se smatraju mere nacionalnih zakonodavstava i izvršnih vlasti ako su donete u cilju: 1.2. i kaže da ovi članovi ne predstavljaju prepreku zabranama ili ograničenjima uvoza. javnog poretka i javne sigurnosti. životinja ili biljaka. 3. Samo razlozi izričito navedeni u članu 30. Dozvoljena ograničenja slobodnog kretanja robe Član 30. Ugovora o osnivanju. izvoza ili tranzita robe. zaštite javnog morala. veoma usko. Sud je instistirao i na njihovoj srazmernosti.Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS kurencije ili kao u pomenutom Dassonville slučaju favorizovanje jednog uvoznika u odnosu na drugog. istorijske i arheološke vrednosti ili zaštite industrijske i trgovačke svojine. takve zabrane ili ograničenja ne smeju postati sredstvo diskriminacije ili prikriven oblik ograničavanja trgovine između država članica. Osim što je zahtevao razloge zabrane ili ograničenja kretanja robe među onima navedenim u članu 30. nameće najmanje moguće ograničenje potrebno radi postizanja nameravanog cilja. zaštite nacionalnog kulturnog dobra umetničke. Međutim.. su mogući osnov opravdavanja neke nejednako primenjive mere. ako su ona opravdana razlozima javnog morala. država članica se ne može pozivati na druge razloge kao osnov diskriminacije. 159 . čak i ako bi ti razlozi činili opravdanim neku jednako primenjivu meru. Dakle. Prema odredbama člana 30.

Milena Jovanović

2. zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka; 3. zaštite nacionalnog nasleđa, i 4. zaštite industrijske i intelektualne svojine. Vezano za izuzetak po osnovu zažtite javnog poretka, konkretno u predmetu R v Thompson14, Sud je priznao da je potreba države da zaštiti svoje pravo na kovanje novca jedan od osnovnih interesa države, te da sprečavanje njegovog kovanja ili uništavanja u drugoj državi članici proizilazi iz toga prava. Izuzetak po osnovu javne sigurnosti, predmet Campus Oil Ltd v Minister for Industry and Energy15, Sud je obavezu kupovine domaće nafte opravdao razlozima javne sigurnosti, jer bi prekid prozvodnje mogao ozbiljno da ugrozi javnu sigurnost. Kod izuzetka po osnovu zaštite zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, Sud je ovo pravo država članica ograničio principom proporcionalnosti i principom nužnosti i razumnosti mera zaštite. Sud je pri tome uzeo u obzir nivo zaštite zdravlja i života određen komunitarnim merama, ali i odgovarajućim međunarodnim konvencijama.16

4. Državni monopoli
Odredbama člana 31 Ugovora o osnivanju Evropske unije predviđa se da će države članice usklađivati delatnost državnih monopola komercijalnog karaktera kako bi ukolonile svaku diskriminacije u pogledu uslova nabavke i plasmana između državljana država članica. To će se primenjivati i na
14 15 16 Videti predmet C–7/78, R. v Thompson. Videti predmet C– 72/83, Campus Oil Ltd v. Minister for Industry and Energy. Preuzeto sa: http://www.fpp.edu.yu/files/Slobodno%20kretanje%20%20roba.ppt, 01.05.2009.

160

Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS

svaku organizaciju putem koje neka država članica pravno ili faktički, neposredno ili posredno, kontroliše, određuje, ili znatno utiče na uvoz ili izvoz između država članica. Države članice će se uzdržati od svake nove mere koja je u suprotnosti sa načelima navedenim u ovom članu, ili mere koja ograničava domašaj odredbi kojima se uređuje zabrana carina i količinskih ograničenja između država članica. U slučaju da državni monopol komercijalnog karaktera ima pravila čiji je cilj da se olakša plasman ili vrednovanje poljoprivrednih proizvoda, tada će se prilikom primene ovog člana primeniti odgovarajuće zaštitne mere zapošljavanja i životnog standarda proizvođača. Zabrane mera sa ekvivalentnim efektom biće bez pravnog efekta budući da trgovinski monopol zemlje članice omogućuje određivanje fiksne cene i kvalitet za uvezenu robu i robu namenjenu izvozu, a samim tim i zaštitu domaće proizvodnje, odnosno proizvodnje namenjene domaćem tržištu od strane konkurencije. Članom 31. navodi to da se u ovom slučaju trgovinski monopol definiše kao pravni, a ne kao ekonomski pojam, kao i to da mora biti uspostavljen ne samo od države, već i trgovinski po svojoj prirodi. Treba napomenuti da se zabranjena diskriminacija koja se pominje ovim članom ne odnosi na javne službe kao što su železnica i pošta.17

5. Jednostrana primena Prelaznog trgovinskog sporazuma od strane Republike Srbije
Osnovni spoljno politički cilj Republike Srbije jeste ulazak u Evropsku uniju, prevashodno dobijanje statusa kandidata i kao krajnji cilj – Srbija kao punopravan član Evropske
17 Vučinič, J., Strani pravni život, teorija, zakonodavstvo, praksa, Institut za uporedno pravo, Beograd 2003, str. 154.

161

Milena Jovanović

zajednice. Ono što se zahteva od kandidata jeste usvajanje pravne tekovine Unije, to jest čitav korpus evropskih zakona definisanih uglavnom čuvenim Ugovorima iz Rima, Mastrihta, Amsterdama i Nice. Našoj zemlji svakako najvažniji jeste upravo ovaj finalni ugovor iz Nice, zbog Protokola o proširenju Evropske unije sadržanog u njemu. Pred zemljom koja planira ulazak u EU stoji 31 poglavlje u okviru standardnog pristupanja Uniji, na osnovu kojeg se odvijaju pregovori o stabilizaciji i pridruživanju. Svaki novi talas širenja Unije sa sobom nosi sve veće zahteve, koje u procesu stabilizacije i pridruživanju svaka zemlja ponaosob mora da ispuni. Udovoljavanje zahtevima EU i usklađivanje privrede i zakonodavstva Srbije sa evropskim standardima i komunitarnim zakonima očigledno neće biti ni lak ni kratkotrajan proces. Tranzicioni period, prema iskustvu zemalja koje su u maju 2004. godine postale članice EU – iznosi 1,5 do 4,5 godina nakon ulaska u Uniju.18 Ekonomski preduslovi i zahtevi za približavanje Srbije EU, pokrivaju nekoliko oblasti: tržišna privreda i strukturne reforme u upravljenju javnim finansijama, standarde Unije koji se tiču unutrašnjeg tržišta i spoljne trgovine, kao i pojedinačne sektorske politike koji spadaju u oblast zajedničkog tržišta. Sporazum o stabilizacioji priduživanju Srbije Evropskoj uniji19 i Prelazni trgovinski sporazum20 potpisani su 29. aprila 2008. godine u Briselu, a ratifikovani su u Skupštini Srbije
18 Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije: http://www.kombeg.org. yu/aktivnosti/EU/vlada_rs_eu/harmonizacija_trzista.htm, 01.05.2009. Preuzeto sa sajta Kancelarije za evropske integracije: http://www.seio. sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=409, 01.05.2009. Ibidem.

19 20

162

Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS

9. septembra. Evropska unija još nije počela punu primenu Prelaznog sporazuma sa Srbijom jer je za tu odluku potreban konsenzus svih članica, a Holandija insistira da pre toga Beograd do kraja ispuni svoje obaveze prema Haškom tribunalu. Odlukom o jednostranoj primeni, Srbija je pokazala spremnost za sledeći korak, a to je dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU. Primena Prelaznog trgovinskog sporazuma predviđa postepeno smanjenje, a zatim i ukidanje carinskih stopa na uvoz proizvoda iz Evropske Unije, što će rezultirati pojeftinjenjem i većom konkurentnošću na tržištu Srbije. Sa tim problemom se ovih dana suočava mlekarska industrija koja otkazuje ugovoreni otkup mleka od farmera, pravdajući taj potez smanjenom tražnjom zbog konkurencije uvezenog mleka u prahu. Već imamo najave jeftinijeg uvoznog mleka za bebe – Kompanija Kibid, uvoznik i zastupnik nemačkog proizvođača Milupa i holandskog Nutricia, saopštila je da će već od marta 2009. njihovi proizvodi pojeftiniti.21 Zahvaljujući primeni Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom i ukidanju carina, cene svih kategorija mlečnih formula za bebe biće niže u proseku za deset odsto dok će mlečne i nemlečne cerealije pojeftiniti u proseku za pet odsto. Kompanije Nutricia i Milupa, kao deo vodećeg evropskog prehrambenog sistema Danone, najveći su proizvođači dečje hrane i hrane za specijalne medicinske namene u Evropskoj uniji. Svi proizvodi poseduju sertifikate koji dokazuju kvalitet i strogu kontrolu kvaliteta u procesu proizvodnje. Imajući to u vidu pitanje koje se logično nameće jeste da li bi se i drugi proizvođači mogli suočiti sa sličnim scenarijom. Takođe ne treba zaboraviti i činjenicu da je pri21 Dnevni list Danas – „Jeftinije uvozno mleko za bebe“, 15.02.2009. godine.

163

Milena Jovanović

mena Sporazuma počela u jeku svetske ekonomske krize i pada kupovne moći potrošača što je rezultiralo promenom strukture potrošnje ka osnovnim životnim namirnicama. Realnost je da će proizvođači morati da se upuste u tržišnu utakmicu sa konkurencijom iz razvijenih zemalja, koja je spremna da ponudi jeftinije proizvode. Prvi na udaru naći će se manji proizvođači, koji nisu pre primene Sporazuma, uspeli da poprave nivo kvaliteta, ali ni dizajna proizvoda. Jednostrana primena Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom podrazumeva da se u narednih šest godina postepeno liberalizuje trgovina industrijskim i poljoprivrednim proizvodima. Dinamikom smanjenja predviđeno je da se u prvoj godini carine spuste od pet do dvadeset odsto u odnosu na dosadašnji nivo. U prvoj godini primene sporazuma carine na sirovine i repromaterijale biće smanjene na sedamdeset odsto onih iz prethodne godine, dok se na proizvode više faze prerade carine spuštaju na osamdeset odsto, odnosno osamdesetpet odsto carinske stope u 2008. Carine se ukidaju na uvoz žive stoke za uzgoj i priplod, kao i na neke poljoprivredne artikle koji se ne proizvode u Srbiji, kao što su, recimo, tropsko voće, začini i neke vrste semenske robe, mada su carine i na te proizvode do sada bile simbolične. Carinske stope na ostale poljoprivredne i prehrambene proizvode u prvoj godini su između osamdeset i devedeset pet odsto od postojeće carine.22 Srpska industrija će se najduže štititi pri uvozu robe koja je na listi „najosetljivijih proizvoda“, među kojima su nameštaj, obuća, oružje, keramički proizvodi, staklo, gvožđe, čelik, bakar, aluiminijum i proizvodi od tih metala. U prvoj godini primene sporazuma carina na te proizvode iznosiće osamdesetpet odsto dosadašnje, a među „najosetljivijim proizvodi22 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa aneksima – na sajtu Kancelarije za Evropske integracije.

164

Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS

ma“ su i traktori manje snage, bicikli, motokultivatori, hartija i karton i električne mašine i oprema. Za sledeću kategoriju – „veoma osetljive“ proizvode – carina bi se postepeno smanjivala četiri godina, i to prvo na osamdeset odsto od postojeće, zatim na šezdeset, četrdeset i dvadeset odsto, a od 2013. godine bi bila ukinuta. Na toj listi su sapun i razni proizvodi hemijske industrije, plastične mase, prirodna i veštačka krzna, kaučuk i drvo i proizvodi od njih, zatim proivodi od kamena, gipsa, cementa, betona i azbesta, alati, železnički i tramvajski vagoni i igračke. Carine na „osetljive proizvode“, treću kategoriju prema prelaznom trgovinskom sporazumu, smanjivale bi se u naredne tri godine, odnosno do 2011. godine, a smanjenje u prvoj godini bi bilo na sedamdeset odsto, a zatim na četrdeset odsto sadašnje carinske stope. U toj grupi su so, mineralna goriva i ulja, šeširi i kape, vozila za sneg, golf vozila, kao i merni, kontrolini, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati.

6. Zaključak
Sprovođenje sporazuma imaće veliki uticaj na srpku ekonomiju. Dolazi do velikog porasta uvoza konkuretnih proizvoda, kao i znatnih teškoća u pojedinim delatnostima i regionima. Iako u prvom periodu primene Sporazuma neće biti osetnijih efekata na polju cena, njegova primena podstaći će slabu tržištnu konkurenciju u Srbiji. Sa druge strane domaći izvovnici imaće slobodan pristup tržištu Evropske unije, što bi pored razvoja konkurentnosti domaćih izvoznika, trebalo da dovede i do povećanja investicija i zaposlenosti u tim preduzećima.23
23 http://web.uzzpro.sr.gov.yu/kzpeu/publikacije/2007/ssp.pdf.

165

zažtite nacionalnog blaga umetničke. kao i taksi. izvoza ili tranzita robe opravdane na osnovu javnog morala.glas-javnosti. Takođe Srbija će ukinuti sva količinska ograničenja i mere sa istim dejstvom na uvoz ribe i proizvoda od ribe poreklom iz Zajednice (član 30).Milena Jovanović Kao što je već spomenuto. poreza na dobit 25 i od poreza na dohodak 47 milijardi dinara. Da bi bila potpunija slika o tome koliko bi se primenom sporazuma izgubilo navodi se primer da je od januara zaključno sa avgustom 2008.danas. Odredbe koje se odnose na dozvoljena ograničenja regulisana su članom 45 Sporazuma. Po ovome članu se ne sprečava zabrana ili ograničenje uvoz. godine od akciza prikupljeno 62 milijarde dinara. životinja ili biljaka.rs/clanak/ekonomija/glasjavnosti–19–09–2008/blize-evropi-ali-manje-para-u-budzetu.html?news_id=150751. Stupanjem na snagu Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz u Zajednicu industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije (član 20). nadomestiti manjak budžetskih prihoda zbog smanjenih prihoda od carina.25 Pitanja vezana za kvantitativna ograničenja i mere istog dejstva jasno su definisana u glavi IV Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.24 Dopunom Zakona o akcizama predviđa se da će se povećanjem akcize na naftne derivate. prouzrokovanog primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU. od poreza na dodatu vrednost 200.56. 166 . javnog interesa ili javne bezbednosti. ove zabrane 24 25 Preuzeto sa: http://www.rs/vesti/politika/prihodima_od_akciza_bice_ nadoknađen_manjak_u_budzetu. zaštite zdravlja i života ljudi. doći će do smanjenje budžetskih prihoda od carina. cigarete i pivo. isto dejstvo se primenjuje i na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije (član 27). istorijske ili arheološke vrednosti. Međutim. http://www. To znači da su prihodi od carine skoro u nivou poreza na plate i predstavljaju značajna sredstva.

05. 01. ekonomski rast i zaposlenost.2009. godine. http://www. y u / a kt i v n o s t i / E U / v l a d a _ r s _ e u / harmonizacija_trzista.Slobodno kretanje robe u EU i primena trgovinskog sporazuma od strane RS ili ograničenja neće biti sredstva proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine između Srbije i Unije.05. koji bi ugušio svaku antikonkurentski usmerenu praksu.gov. kao na primer Češka. or g .2009. Slovenija i druge. 01. known as acquis communautaire (the Community’s legal acquisition).28 Summary Free movement of goods is the first of thirty-one chapters in the EU regulations. and together with free movement of services.sr.27 Ovaj zakon bi trebalo da dopuni nedostatke onog iz 2005. godine Narodna skupština usvojiti zakon. Evropska Unija insistira na donošenju modernog antimonopolskog zakona.html. trebalo je da se utvrdi predlog Zakona o zaštiti konkurencije.vesti.yu/kzpeu/publikacije/2007/ssp. Iskustva zemalja koje su pre Srbije prošle kroz proces pridruživanja EU. capi26 27 28 ht t p : / / w w w. Nakon što nacrt zakona bude poslat ministarstvima.05. pokazuju da je u celini gledano taj proces pozitivno uticao na restruktuiranje. 01. može se očekivati da će do polovine 2009. Mađarska.pdf. ako je praćen odgovarajućim merama makroekonomske i razvojne politike. zakonodavstvu i Komisiji za zaštitu konkurencije na dobijanje zaključnog mišljenja. k om b e g .rs/exit/Objavljen-Nacrt-zakona-o-zastitikonkurencije.htm. http://web.26 Do kraja februara 2009.uzzpro.2009. 167 . takođe Unija zahteva od Srbije da na svaki način obezbedi i administrativni kapacitet za stvarnu primenu ovog zakona. kako na unutrašnjem tržištu Srbije tako i u bilateralnoj trgovini sa Unijom.

allowed limitations of movement of goods.Milena Jovanović tal. quantitative limitations. with a final part of the work referring to the unilateral implementation of the Interim Trade Agreement by the Republic of Serbia. Stabilization and Association Agreement. unilateral implementation of the Interim Trade Agreement by the Republic of Serbia. state monopolies. customs union. measures of same effect. 168 . and they are also gradually abolishing customs for the trade between the EU and the countries with the status of associate member. The EU members abolished customs for mutual trade. represents the basis of the EU’s single market. and people. Key words: Free movement of goods. This work will consider the basic notions related to free movement of goods.

Evropsko pravo. šta je njegov cilj i koji su pravni osnovi na osnovu kojih dolazi do njegove primene. Evropski sud pravde. Cilj rada je da se ukratko predstavi tema i ukaže na značaj koji prethodno pitanje ima u razvoju Evropske unije. kao i ko može da ga uputi. Izuzetno istorisko nasleđe svedoči o burnoj prošlosti koju je obeležila jedna ideja. kultura. tradicija. osvajanjima. cilj i pravni osnov je dato objašnjenje šta je prethodno pitanje. 1. a samo jedan kontinent. prethodno pitanje.Nikola Kmezić dipl. Ključne reči: Evropska unija. kao jednom od najvažnijih instituta procesnog prava. U uvodnom delu je napravljen jedan osvrt na prošlost same ideje unije. kontinent neverovatne istorije. To je kontinent izmoren sukobima. pravnik PRETHODNO PITANJE U EVROPSKOM SUDU PRAVDE U ovom radu je obrađena tema prethodnog pitanja u Evropskom sudu pravde. Forma i sadžina ukratko govore o tome kako pitanje treba da izgleda i šta sve treba da sadrži. jezika. Analizom literature autora koji su se bavili i analizirali ovu temu u samom Sudu i prakse ovog Suda došlo se do nekih zaključaka koji su predstavljeni u radu. 169 . Evropa pseudonim za različitost. ideja ujedinjenja kontinenta. U završnom delu su opisani sam postupak odlučivanja o prethodnom pitanju i dejstvo te odluke koje ona proizvodi u praksi. vera. ratovima. Tema je obrađena sa više aspekata. Kroz pojam. Malo koji deo sveta bi imao danas toliko toga da pokaže svojim posetiocima kao Evropa. Uvod Veliki broj naroda.

Nikola Kmezić Prema mitologiji Evropa je dobila ime po prekrasnoj feničkoj princezi. sve su to bili pokušaji. Sveto-rimsko carstvo.04. različitosti.wikipedia.) Evropsko pitanje biće rešeno samo putem ujedinjenja evropskih naroda. Prvi svetski rat. 170 . obično su trajala do smrti utemeljivača ili njegovim vojnim porazom. svesni strahota koje su preživeli mnogi političari počinju da razmišljaju o viziji nekog boljeg. na polju budućih sukoba. godine je na prvom Panevropskom kongresu održanom u Beču okupio brojne ličnosti iz sveta politike. ćerki sidonskog kralja Agenora i njegove žene Telefase inače ljubavnice boga Zevsa. Austrijski grof Rihard Koudenhove-Kalergi je 1923. na porobljavanju. na buretu baruta međunarodnih sukoba.“1 Francuski premijer Aristid Brijan 1 http. Najveća prepreka stvaranju Sjedinjenih Evropskih Država su 1000 godina rivaliteta između dvaju najbrojnijih nacija Evrope – Nemaca i Francuza. g. Po raspadu te moćne države usledili su mnogi pokužaji stvaranja jedne tako moćne države koja bi se rasprostirala preko celog kontinenta. Franačka država.2009. Drugi svetski rat. (. Francusko carstvo predvođeno Napoleonom. savršenijeg sveta. pa se tako i polako počelo razmišljati o ujedinjenju evrope ali na nekim drugim principima..org/wiki/istorija evropske unije 19. pa su se tako ređali pokušaji. Ta društva su ostajala kratkog veka.. godine osnovao Panevropski pokret i 1926. a ostali su pokušaji zato što su temeljeni na nacionalizmu.// sr. uzajamnom poštovanju i međusobnoj saradnji naroda na kontinentu. Ovo je evropsko pitanje: međusobna mržnja Evropljana koja truje atmosferu. Takve države nisu uvažavale potrebu za slobodom. Ovaj deo sveta obuhvata narode i država koje se nalaze u haosu. Nakon završetka Prvog svetskog rata. i tom prilikom je između ostalog istakao sledeće: „Evropa kao politički koncept ne postoji.. na prisili i na nekim sličnim principima.. Još u Rimskom carstvu se javila ideja o ujedinjenoj Evropi.

Sve je počelo na jednom bezazlenom nivou. ali životna realnost i velika ekonomska kriza su još jednom uvukli Evropu u stare podele i probudili stare duhove. a problemi sa kojima su se suočavali su tražili sve veće angažovanje članica. u kojima su stradali desetine miliona ljudi. Takve situacije su vremenom postajale sve učestalije i njihov broj rastao. Ti predlozi su nailazili na odobravanje među intelektualcima tadašnje Evrope. zajednica je postajala sve kompleksnija. Drugi svetski rat. strahovitih razaranja i neprocenjive materijalne štete. ali takođe vodi računa i o uzajamnom poštovanju država članica po kome je Evropa danas i prepoznatljiva u svetu. Njegovo sedište je u Luksemburgu.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde je na sednici Društva naroda 1929. preko nepoznavanja propisa drugih članica. ali je plaćena. Ta institucija na najbolji mogući način učestvuje u stvaranju komunitarnog prava. Danas Evropska Unija broji dvadesetsedam članica i sve te zemlje imaju različite pravne sisteme. U decenijama iza nas se stvarao i konačno stvorio jedan sistem vrednosti koji pre svega počiva na interesima. Taj proces je još uvek u toku. kako su godine prolazile tako je i projekat dobijao sve više maha. S obzirom na potencijalno veliki broj problema koji se mogu javiti zbog složenosti same unije bilo je neophodno izgraditi funkcionalan mehanizam koji će na što brži način dati odgovor na mnoga sporna pitanja. Jedan od stubova funkcionisanja unije je Evropski sud pravde. pa do nedostatka odgovarajuće prakse u pojedinim oblastima nisu u situaciji da donesu odluku koja se od njih očekuje. jedno od najbolnijih iskustava u ljudskoj istoriji. Sudovi država članica često dolaze u situaciju da zbog nepoznavanja propisa donešenih od strane same Evropske Unije. početkom druge polovine dvadesetog veka konačno su se stvorili uslovi i svest dosla do tog nivoa da se shvati značaj ujedinjenja. Cena je bila previsoka. godine predložio formiranje federacije evropskih država u cilju političkog napretka. Nakon svih ratova. 171 .

Prethodno pitanje je regulisano članom 234. pružanjem sveobuhvatne pomoći. bilo koje instance država članica Unije. Svrha ovog instituta pred Evropskim sudom pravde je slična kao i u zakonodavstvima država članica. Međutim. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Nacionalni sud. obim poslova koje je Sud bio dužan da preuzme vremenom bivao je sve veći. nakon raspravljanja o upućenom zahtevu. 3. i pored toga neophodna je i dobra saradnja sa evropskim in172 . može da uputi zahtev Sudu za rešavanje po predhodnom pitanju. Ono predstavlja mogućnost postupajućem sudu da u određenom trenutku postupka zatraži tumačenje. Pojam prethodnog pitanja Kada govorimo o prethodnom pitanju. doprinesu razvoju i reformisanju pravosudnih sistema novih država. Širenje Unije nije rađeno planski.Nikola Kmezić 2. Zadatak starijih članica Unije je bio da. ono je bilo često i politički obojeno. Prethodno pitanje služi kako bi se što bolje utvrdilo činjenično stanje u postupku i donela odluka koja će imati manju mogućnost za osporavanje pravnim lekovima. Sud će. doneti odluku i dostaviti je nacionalnom sudu. mišljenje ili odluku nekog drugog suda ili organa. Nespremnost novih država članica je za posledicu imala njihovu sporiju integraciju u evropske institucije. Cilj Evropski sud pravde je jedan od ključnih faktora za razvoj ne samo komunitarnog prava nego i Evropske unije uopšte. pre svega je neophodno naglasiti da se radi o institutu procesnog prava koji poznaju gotovo sva savremena zakonodavstva. a pogotovo na pravosuđe. Ta nespremnost se odnosila na gotovo sve pore društva. Uzimajući u obzir istorijski razvoj Unije. ako je to korisno za sam postupak.

str. ali i starim članicama nisu uvek upoznate na pravi način i da pojedine odredbe mogu biti tumačene na pogrešan način. Taj slucaj je poznat po tome što je tužilac želeo da skrene pažnju na to da je holandski zakon u suprotnosti sa evropskim pravom. Pogotovo treba imati na umu da je pravo Evropske unije jedna široka i složena oblast i da stručne javnosti u novim. Holandija se branila na taj način što je dostavljala podneske u kojima je isticano da samo Evropska komisija ili neka druga članica mogu da povedu postupak pred Sudom u kome bi bilo ukazano na eventualnu suprotnost i da se taj postupak ne može rešavati kroz član 234. Pojedinac pred sudom evropskih zajednica. 80. Sud 2 Maja Stanivuković. voditi računa i o tome da ovim putem Sud kroz različite slučajeve i situacije na koje nailazi otklanja dileme i postavlja određene standarde u pogledu tumačenja procesnih pitanja. 173 . Upravo je prethodno pitanje institut koji omogućava vezu između nacionalnog sudstva i Evropskog suda pravde. ugovora o osnivanju Evropske zajednice. pa se tako može navesti i slučaj Van Gend en Los (Van Gend en Loos v. Treba takođe. Nederlandse administratie der belastingen)2. Sam postupak ima nekoliko ciljeva. Prvi i najvažniji cilj je ostvarenje opšteg interesa da se pravo Unije tumači i primenjuje na jedinstven način od strane nacionalnih sudova i organa država članica.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde stitucijama. tako je i u sudsku pisarnicu u Luksemburgu stizao sve veći broj zahteva za rešavanje prethodnog pitanja. Dalje ovaj postupak treba da omogući fizičkim i pravnim licima dodatnu mogućnost da indirektno ospore zakonitost akta Unije pred Sudom ako to nisu uradili tužbom. kao najznačajnije evropske institucije kada je primena prava u pitanju. Kako je rastao broj država koje su primane pod krov ujedinjene Evrope. pogotovo sa Evropskim sudom pravde.

taj sud može. Donošenjem takve odluke. ako to ovi statuti predviđaju. te kao takav za svoje postojanje mora da ima uporište u važećim prvnim aktima. Pravni osnov Prethodno pitanje je. odnosno fizičkim i pravnim licima. Tim članom su definisana pravila za korišćenje prethodnog pitanja. on je procenio da će se ovako mnogo lakše i uspešnije otklanjati sve one manjkavosti i nedostaci nacionalnih zakonodavstava. Dakle. pravni osnov je osnovna pretpostavka da bi se uopšte moglo govoriti o njegovoj primeni. ako smatra da je odluka o tome potreb174 . istog Ugovora. institut procesnog prava. Njegov pravni osnov se nalazi u članu 234. ovom odlukom približio pravo Unije njenim stanovnicima. Radi se o bivšem članu 177. i da se inicijativa za pokretanje postupka pred Sudom ne može prepuštati samo Komisiji ili drugoj članici Unije. – tumačenje statuta tela koja su osnovana aktom Saveta.Nikola Kmezić je u tom slučaju zauzeo veoma čvrst stav i svima jasno stavio do znanja da se ne može u ovakvim situacijama ignorisati član 234. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Kad se takvo pitanje postavi pred nekim sudom države članice. jer se na njih to pravo prvenstveno i odnosi. – valjanošću i tumačenjem akata koje su doneli organi Zajednice i Evropske centralne banke. Sud je takođe. 4. Član 234 (bivši 177) Ugovora o Evropskoj zajednici: Sud pravde je nadležan da donosi odluke o prethodnim pitanjima u vezi sa – tumačenjem ovog Ugovora. kao što je već rečeno.

Tu će se pitanja najčešće odnositi na nadležnost i na priznanje i izvršenje sudskih odluka iz drugih država ugovornica. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Evropski sud pravde. a to su: – član 68. postoje još neki članovi međunarodnih ugovora i konvencija koje predviđaju primenu prethodnog pitanja pred Evropskim sudom pravde.3 Dakle. Dušan Popović. a sve u vezi sa oblastima koje pokrivaju članovi od 61. policijske i sudske saradnje u krivičnim stvarima. – član 150. Ugovora o Evropskoj uniji koji uređuje nadležnost Suda pravde za odlučivanje o prethodnim pitanjima. koji daje pravni osnov za postavljanje prethodnog pitanja vezano za probleme koji se odnose na vize. 175 . Kada se takvo pitanje postavi u predmetu pred nacionalnim sudom čije odluke ne podležu pravnom leku unutrašnjeg prava. str. imigraciju i politiku koja reguliše slobodu kretanja. Ugovora o osnivanju Evroatoma i ovaj član je sadržinski jako sličan članu 234. koja se tiču punovažnosti i tumačenja okvirnih odluka i odluka donetih na osnovu takozvanog trećeg stuba Evropske unije. zatim o tumačenju konvencija koje budu usvojene u okviru trećeg stuba i o tumačenju i punovažnosti mera za sprovođenje pret3 Aleksandra Čavoški. tj. Ana Knežević Bojović.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde na za donošenje njegove presude. da zatraži od Suda pravde da odluči o tom pitanju. Ali i pored ovog člana. Ugovora. 64. – član 35. do 69. azil. ovaj sud je obavezan da zatraži prethodno mišljenje Suda pravde. kao što se vidi iz priloženog ovaj član nedvosmisleno predstavlja pravni osnov prethodnom pitanju pred Sudom pravde. istog ugovora.

odnosno u kojoj meri će stranke učestvovati u njegovom formulisanju. a iz konteksta se može zaključiti na šta se ono odnosi. tu nije propisana odgovarajuća forma. U nekim situacijama. 176 . – Pojedine međunarodne konvencije zaključene u okviru Evropske zajednice posebnim protokolima daju Sudu pravde nadležnost da na predlog nekih drugih sudova donosi odluke o predhodnim pitanjima koja se tiču tumačenja odredaba konvencija. Kao primer se može dati Briselska konvencija iz 1968. da bi se ostvarila svrha. Tumačenje ove konvencije je posebnim protokolom bilo povereno Sudu. op. Međutim. Nadležnost nije obavezna i postoji samo ako je država članica dala saglasnost odgovarajućom izjavom. Tu nema jedinstvenog odgovora. Forma pitanja Jedan od preduslova da bi neki zahtev bio u Sudu uzet na razmatranje je da zadovoljava određenu formu. kada pitanje nije na odgovarajući način formulisano. dok im 4 Maja Stanivuković. jer različiti pravni sistemi imaju različit pristup ovom problemu. neophodno je da se povede računa o tome da podnesak bude uredan. str. stranke učestvovati u formulisanju. 82–83. a pitanje vidljivo i jasno formulisano. Sud će odgovoriti kao da je dobro formulisano. cit.4 5.. Kada je u pitanju odluka nacionalnog suda da uputi prethodno pitanje Evropskom sudu pravde. godine. kao predstavniku anglosaksonskog pravnog sistema. dobio odgovor od Suda.Nikola Kmezić hodno navedenih akata. koja je u međuvremenu transformisana u uredbu Evropske unije. Pa će tako u Engleskoj. Postavlja se i pitanje na koji način će nacionalni sud postaviti pitanje. tj.

Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Evropski sud pravde je izdao uputstvo u kome savetuje nacionalne sudove kako da postave prethodno pitanje. po mogućnosti što kraća. a takođe i proširena nadležnost usvajanjem Ugovora iz Amsterdama. stranke imaju pravo da dostavljaju podneske i na taj način pomognu Sudu da stekne pravu sliku o činjeničnom stanju. naročito u okolnostima sve većeg broja zahteva. 6. jer su postojale već odluke Suda na pitanja iz drugih sličnih predmeta. pa se tako traži da ona budu jednostavna. Za razliku od forme. Ipak. tumačenja odredaba Ugovora. Sadržina pitanja U prethodnom naslovu se govorilo o formi prethodnog pitanja. odlučivanje o valjanosti i tumačenja akata koje su doneli organi Zajednice i Evropske centralne banke. ako to ovi statuti predviđaju. pa je Sud uzimao u razmatranje i ona pitanja koja nisu u potpunosti zadovoljavala ovaj uslov. Tako da je na ovaj način Sud ograničio svoje delovanje na nove slučajeve. te tumačenje statuta tela koja su osnovana aktom Saveta.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde u vecini država članica koje pripadaju kontinentalnnom pravnom sistemu neće biti pružena ta mogućnost. a za ostale je tu sudska praksa u kojoj mogu da pronađu odgovor na pitanje 177 . odnosno na sve one situacije koje do sada nisu rešavane. jasna. Traži se da pasusi budu numerisani. Sadržina se u praksi morala svesti na ono što predviđa član 234. ali ipak sa svim neophodnim činjenicama. a to su kao što je već rečeno. Ali ne samo to. koja kao što je već rečeno pogotovo u prvim slučajevima i nije bila toliko presudna. problem sadržine prethodnog pitanja je mnogo bitniji za Evropski sud pravde. problem je nastao što se ni na sva pitanja nije moglo odgovarati. kao i da samo pitanje bude ili na početku ili na kraju zahteva zbog bolje preglednosti.

odbijao da da odgovor i u situacijama kada nacionalni sudovi nisu dostavljali dovoljan broj činjenica uz pitanje. To se pre svega odnosi na situacije gde je pitanje u stvari hipotetičko i prvi takav slučaj u kom je Sud odlučio da uskrati odgovor je bio slučaj Foglia (Pasquale Foglia v. Sud je ovakvim slučajevima gradio svoju reputaciju i stavio do znanja svima da neće dozvoljavati zloupotrebe. Dušan Popović. On je takođe. već je zatraženo od Suda da on svojom presudom utvrdi da je francuski poreski sistem u suprotnosti sa komunitarnim pravom. Ana Knežević Bojović.. a nemaju preteran značaj ni za razvoj komunitarnog prava. zahtev mora da sadrži sve činjenice vezane za sam postupak. U tom uputstvu. Sud kada dobije takvo pitanje. op. on o njemu ne odlučuje. ali suštinski odgovara njihovom. 178 . a on u svakom konkretnom slučaju sam procenjuje koliki je taj značaj. gde nije ni postojao spor među strankama. cit. već uputi na neki sličan slučaj koji je već odgovorio. pored saveta kada je u pitanju forma prethodnog pitanja. str. kada sam govorio o formi samog pitanja Sud je 2005. 5 Aleksandra Čavoški. 67–68.Nikola Kmezić koje možda ne potpuno sadržinski. nalaze se brojni saveti vezani i za njegovu sadržinu. Pored pitanja. Sud je zauzeo stav i stavio do zananja da neće odgovarati na pitanja koja nisu od značaja ni za sam postupak koji se vodi pred nacionalnim sudom. Sud je svojom praksom potvrdio da će se odgovarati samo na ona pitanja koja su od značaja za nacionalne sporove. Kao sto je već rečeno. ukoliko postoje neke nesuglasice vezane za komunitarno pravo. godine izdao jedno uputstvo kojim savetuje kako postaviti prethodno pitanje. U obrazloženju je Sud istakao da je njegov zadatak da da odgovore koji bi služili nacionalnim sudovima da lakše donesu presude u svojim postupcima. Mariella Novello)5.

kao što su na primer da li se radi o organu koji je osnovan zakonom. Kada govorimo o nacionalnim sudovima. govori o tome i definiše kada postoji obaveza nacionalnog suda da uputi pitanje.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde mišljenja nacionalnog suda. postoje dve situacije u kojima sud postavlja pitanje. Organi koji su nadležni da upute pitanje Ugovorom o osnivanju Evropske Zajednice predviđena je i nadležnost za upućivanje prethodnog pitanja. reguliše i to pitanje i u njemu stoji da su nacionalni sudovi ti koji imaju pravo da upute zahtev. kada nije 179 . Prva je ona kada on ima diskreciono pravo da odluči da li će uputiti pitanje ili ne. U praksi se postavilo pitanje da li to mogu da budu i neki drugi nacionalni organi i kada dođe do te situacije Evropski sud pravde je taj koji u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje da li će razmatrati ili ne. odnosno ko je u stvari ovlašćen da sudu uputi taj zahtev. da li donosi pravosnažnu i izvršnu odluku. Član 234. Član 234. a ne redovnom sudu. 7. Druga situacija je ona kada se radi o nacionalnom sudu najviše istance. Prilikom tog odlučivanja Sud uzima u obzir različite okolnosti. da li se pred njim vodi postupak u skladu sa načelom kontradiktornosti. Kao dilema javlja se i to da li se arbitraža može pojaviti kao neko ko je nadležan da uputi prethodno pitanje. a takođe se zahteva i da su stranke u obavezi da se obrate toj arbitraži. odnosno da li je ta presuda neophodna za njegovu odluku. Praksa Suda pokazuje da je moguće ako ona ispunjava uslove vezane za donošenje odluka koje moraju biti pravosnažne i izvršne. stavove stranaka i sve ono što je neophodno i što je od značaja da Sud da što potpuniji odgovor. a takođe i posebna pažnja se posvećuje tome da se radi o organu koji nije stranka u postupku.

8. Do usvajanja Ugovora iz Nice. Što znači ako nacionalni sud proceni da taj slučaj nije od značaja za njihov postupak. ali ni tada ne znači da će sud biti u obavezi. Postupak Upućivanje prethodnog pitanja sprovodi se prema sledećim pravilima.Nikola Kmezić moguće korisriti pravne lekove na njegove odluke i tada se sud nalazi u obavezi da uputi prethodno pitanje. Međutim. Da bi se Ugovorom iz Nice proširila nadležnost Prvostepenog suda i u pogledu donošenja presuda na prethodne zahteve nacionalnih sudova u specifičnim oblastima predviđenim u Statutu. Evropski sud pravde ima nadležnost da donosi odluke o prethodnim pitanjima koja su mu upućena od strane nacionalnih sudova. to se nalazilo u isključivoj nadležnosti ovog Suda. Ibidem. 180 . a to je da je pitanje od značaja za postupak koji se vodi. iako protiv tog suda ne postoji mogućnost ulaganja nekog pravnog leka. Taj postupak se započinje pred nacionalnim sudovima. Praktičan primer bi mogao biti slučaj poznat kao CILFIT7. on nije u obavezi da uputi prethodno pitanje pred Evropski sud pravde. jer je neophodno da se ispuni još jedan preduslov. Sud je potvrdio i ovu svoju obavezu u slučaju Da Costa6. str. ne mora neki nacionalni sud samo da bude sud najviže instance. Prva bitna stvar je proceniti u kojoj fazi nacional6 7 Ibidem. Prvostepeni sud. najbitnije je da se njegova odluka ne može pobijati pravnim lekovima po nacionalnom zakonodavstvu. 65. ako smatra da je bitno za očuvanje komunitarnog prava. ali obaveza postavljanja pitanja ne postoji u situacijama kada je Sud vec odlucivao o sličnom pitanju. može nadležnost u tom predmetu da prebaci na Evropski sud pravde.

te da izvede sve radnje koje su neophodne. pa tako to mogu biti Evropska komisija. ali ta žalba ne sprečava odluku nacionalnog suda niže instance da uputi zahtev za rešavanje po prethodnom pitanju. 181 . Savet. Ono što je stav Suda i celokupne stručne javnosti je da taj trenutak treba da proceni sam nacionalni sud. Sam Sud ako dobije zahtev za povlačenje. da sakupi argumente stranaka u postupku. Njihova mogućnost uticaja na slanje prethodnog pitanja zavisi od države do države. Ako bi Sud doneo odluku o prethodnom pitanju. Kada pitanje stigne u Sud sekretarijat ga prevodi te dostavlja svima onima kojima bi se trebalo dostaviti. Evropska centralna banka itd. a on još nije raspravljao o pitanju neće ni raspravljati. Budući da neka zakonodavstva dozvoljavaju žalbu. a u međuvremenu se ustanovi da je sud koji odlučuje po žalbi uvažio žalbu. Postoji praksa da se pitanje dostavi i državama članicama. Kada se sve to obavi onda je neophodno formulisati pitanje na odgovarajući način te uputiti ga Evropskom sudu pravde. Momenat upućivanja nije nigde preciziran propisima. To su obično stranke u postupku. te razne evropske institucije u zavisnosti od toga sta je predmet pitanja. tako da se taj trenutak procenjuje u svakom pojedinačnom slučaju. a pitanje se objavljuje u Službenom listu Unije. Sud može da sačeka pravosnažnost zahteva. Pitanje je da li je i nakon slanja moguće povući ako na primer dođe do poravnanja među strankama ili se ustanovi da odluka o prethodnom pitanju neće imati značaja na odluku pred nacionalnim sudom. Prilikom te procene je bitno da ispita sve relevantne činjenice o tom slučaju. odluka Evropskog suda pravde ostaje na snazi i neće biti povučena.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde nog postupka je najbolje uputiti pitanje. Stranke u postupku pred nacionalnim sudom u pojedinim zakonodavstvima imaju prava da ulože žalbu na odluku da se Sudu uputi prethodno pitanje.

Nikola Kmezić Kao jezik na kom će se voditi postupak. tako da to sigurno predstavlja veliki problem i oduzima veliko vreme prevodiocima. ali Sud takođe poseduje veliku prevodilačku službu. odnosno jezik postupka zavisi od zemlje iz koje je upućeno pitanje. Takođe. Kada prevede i dostavi svima postavljeno pitanje Sud pazi na rok od dva meseca u kome zainteresovane strane mogu da dostavljaju sudu podneske u kojima bi se izjasnili o prethodnom pitanju. za razliku od postupaka pred nacionalnim sudovima stranke ovde nisu u obavezi da postavljaju svog punomoćnika za prijem pismena. Kao što je poznato Unija ima 23 službena jezika. Države članice te podneske mogu da dostavljaju na svom maternjem jeziku. Rasprava u ovom postupku se ipak razlikuje od rasprava u drugim postupcima pred Sudom. dok evropske institucije to mogu da čine isključivo na jeziku postupka. a i ukoliko stav Suda bude da za tim ne postoji neka preterana potreba. pa se za odgovor na upućeni zahtev čekalo samo mesec dana. Na samoj raspravi. Postoji mogućnost i da se ne održi usmena rasprava ako zainteresovane strane u roku od dvadeset jednog dana od dana prijema podnesaka spora i ostalih pismena to ne zatraže. stranaka i zainteresovanih država članica. Danas je situacija znatno drugačija. a to je malo nezgodno obzirom da ne znaju šta je suprotna strana navela u svom podnesku. Unija je postala jedna veoma ozbiljna naddržavna organizacija koja broji dvadeset sedam država. tako da se danas u proseku na odluku čeka skoro dve godine. One će imati nakon podneska na raspravi prava samo jednom da se obrate i da iznesu svoje viđenje problema. Sud pravde je bio mnogo ekspeditivniji na pocetku svog delovanja. 182 . odnosno usmenom delu postupka su obično prisutni predstavnici Komisije. pa se i taj problem uspešno prevazilazi. te ga eventualno osporili. Stranke nemaju neke velike mogućnosti za iznošenje svojih stavova.

Sud formalno ne ulazi u pitanje zakonitosti nacionalnog prava. već i za sve ostale nacionalne sudove država članica koji bi se mogli naći pred sličnim problemom. Takođe. 9. Nije ni potrebno propisati Ugovorom. nego rešenjem. Dejstvo Nacionalni sud ili organ upucuje prethodno pitanje Evropskom sudu pravde i od njega se očekuje da donese neku odluku ili da da neko mišljenje. One. postavlja se pitanje kakvo dejstvo ima ta odluka ili misljenje u odnosu na one koji su to pitanje postavili. Evropski sud pravde je kroz svoju bogatu praksu gradio pravila i principe koji danas čine njegovo procesno pravo. ne samo da su obavezujuće za postupajući sud koji je pitanje i postavio. ali to uvek čini 183 . rešenjem će se odgovarati i kada Sud proceni da pitanje nije relevantno za postupak pred nacionalnim sudom. Ovo je jedno od tumačenja dejstva ovih odluka. Samim Ugovorom nije precizirano. jer može da se koristi analogija iz nacionalnih prava. Međutim. Kada to učini. opšte je prihvaćeno da su one obavezujuće. ni propisano kakvo je dejstvo tih odluka. Prvo bi se osvrnuo na odluke o tumačenju koje imaju obavezujuće dejstvo. kao i kada u priloženim spisima ne postoji dovoljno podataka o činjenicama bitnim za postupak pred nacionalnim sudom. Tumačeći prava Unije. Rešenjem će se obično uputiti na sudsku praksu ako postoje već slučajevi koji su slični i iz njih se može videti na koji način bi trebalo postupiti. Nema sumnje da Sud uspeva i pored preopterećenosti poslom da odgovori na sve zahteve koji se pred njim postavljaju kada se radi o institutu prethodnog pitanja.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde Postoje situacije kada Sud na zahtev neće odgovarati presudom.

zbog diskriminatorske odluke prilikom ugovaranja uslova rada. kao što se desilo u slučaju Defren protiv Sabene (Defrenne v. o osnivanju Evropske zajednice. koji je proklamovao jednakost polova u radnom odnosu. ako bi to moglo da izazove ozbiljnije ekonomske posledice u zemljama članicama Unije. op. Odluka o tumačenju ima retroaktivno dejstvo. 184 . Sud je doneo odluku da ograniči dejstvo odluke samo na slučajeve u budućnosti (ex nunc). Ovo je slučaj u kom je gospođa Defren tužila avio kompaniju Sabenu u kojoj je bila zaposlena kao stjuardesa. treba naglasiti da su one u praksi analogne posledicama kao kada je akt poništen po tužbi. To je bilo direktno u suprotnosti sa tada članom 119. Znači da Sud može da ograniči retroaktivno dejstvo svoje odluke. Zbog prigovora jednog broja zemalja da bi retroaktivnost ove odluke dala mogućnost velikom broju fizičkih lica da u raznim predmetima zatraže zaštitu svojih narušenih prava. Ako se govori o posledicama odluke Suda da je akt Unije nezakonit. str 102–103. odnosno obavezu da za isti posao oba pola budu jednako plaćena. cit. Nakon odluke Suda akt se smatra nezakonitim i to ne samo pred postupajućim sudom koji je uputi zahtev za rešavanje po prethodnom pitanju. dovodeći žene u nepovoljniji položaj u odnosu na muškarce za koje je bila predviđena veća zarada za obavljanje istog posla.Nikola Kmezić kada je nacionalno pravo u suprotnosti sa pravom Evropske unije. vec i pred svim ostalim nacionalnim sudovima i organima država članica Unije. Sud je zauzeo jasan stav u pogledu obaveznosti poštovanja evropskih propisa i time otvorio nesmetanu mogućnost svim licima da naplate potraživanja na ime kršenja ove odredbe. ali takav način postupanaja može proizvesti neke negativne posledice. Sabena)8.. Institucije Unije su u obavezi da onog trenutka kada im je Sud proglasio akt nezakonitim 8 Maja Stanivuković.

The introduction made an overview of the past of the very idea of the Un- 185 . od njenog osnivanja do danas i nema razloga da to ne ostane i u budućnosti. što zbog sadašnjih članica Evropske Unije.Prethodno pitanje u Evropskom sudu pravde pokrenu inicijativu za donošenje novog. Države će u toj situaciji biti obavezne da ukinu eventualne izvršne propise u skladu sa domaćim zakonodavstvima u situacijama kada ostanu bez pravnog osnova izvršnog akta koji je poništen. Odluke Suda proizvode posledice i na države članice ako su na osnovu sada nezakonitih propisa unije doneli neke izvršne propise u svojoj zemlji. and to point at the significance of the role of preliminary issue in the development of the European Union. to iz zbog budućih članica među kojima će. This work’s aim is to briefly present the topic. čije odluke o kojima Sud raspravlja i odlučuje po predhodnom pitanju. biti i naša Srbija! Summary This work covers the topic of preliminary issue in the European Court of Justice as one of the most significant institutes of the procedural law. The topic was covered from a number of aspects. odnosno da popune pravnu prazninu nastalu odlukom Suda. imaju izuzetan uticaj na nacionalne sudove i na postupke koji se odvijaju pred istima. On je na taj način opravdao ulogu jednog od najvažnijih stubova izgradnje Evropske Unije. Iz svega navedenog u ovom naslovu. nadam se u bliskoj budućnosti. The analysis of literature written by the authors who dealt with and analyzed the Court’s practices and the topic in the Court itself. Bez obzira na sve veći broj predmeta koji dolaze na rešavanje u Sud po raznim osnovama. jasno proističe nesumnjiv autoritet Evropskog suda pravde. led to certain conclusions which were represented in the work. ipak je značaj instituta prethodnog pitanja jedan od najvaznijih.

as well as who can make it. its aim. Key words: The European Union. what it should contain. The final part describes the procedure of decision on preliminary issue.Nikola Kmezić ion. the European Law. and the legal basis based on which it is implemented. preliminary issue. The form and contents briefly speak of what the issue should look like. the aim and the legal basis provide an explanation of preliminary issue. and the decision’s effect in practice. 186 . The notion. the Euroepan Court of Justice.

Ključne reči: Eutanazija (aktivna. holandski kardiolog) Vekovima staro pitanje o dopuštenosti eutanazije se smatra jednim od najkontroverznijih tema u oblasti ljudskih prava i zdravstvene zaštite oko kojeg se. njenog legalizovanja i opravdanja. starih i drugačijih. 1. autor će se baviti pitanjima definisanja pojma eutanazije i njenih oblika.Milica Kostić student EVROPSKI SISTEM REGULISANJA EUTANAZIJE „Osnovno pitanje o eutanaziji: Je li to pokret za slobodu čoveka i prava na izbor ili agresivni put ka istrebljenju slabih. ljudska prava. Konačno. kao i na kome je odluka kako ćemo umreti. U ovom radu. U daljem tekstu. je pitanje na koje se sad može dati odgovor. kao i argumentima dve strane u raspravi o legalizaciji. samo su neka od pitanja koja se ponovo aktuelizuju i koja su dove187 . autor vrši pregled različitih zakonodavstava sa akcentom na osobenosti datih sistema koje su dovele do zabrane/dekriminalizacije eutanazije. zdravstvena zaštita. elementima koji se vezuju uz pojam eutanazije: vrednost ljudskog života. nacionalna zakonodavstva. humanost i autonomnost čoveka. u poslednjem poglavlju će biti reči o stavu Evropske Unije prema eutanaziji. vodi žučna rasprava među pripadnicima različitih profesija. Evropska Unija. i dalje. Istorijat Pitanja dopuštenosti eutanazije.“ (Richard Fenigsen. To je jedno i drugo. pasivna). kroz njenu politiku o zdravstvenoj zaštiti i ljudskim pravima.

Zagreb. i smrt je nešto s čime se ipak stalno susrećemo. 1996. Međutim. Nakon početnog oduševljenja savremenom medicinskom tehnologijom. U srednjem veku smrt je bila česta tema svakodnevnog religioznog. kao i s njenim negiranjem i potiskivanjem iz društvenih razgovora. vekovima staro. i zato „o tome ne treba govoriti“. ipak. S razvojem medicine. a pogotovo umirući čovek. ipak. znači prekid sa svim ugodnim i lepim u životu. bolovi i patnje. 1 Buckman. postalo je jasno da se tom tehnologijom ne produžava samo život. R: Ne znam šta reći: kako pomoći i podržati umiruće. Kao početak starosti danas se označava doba nakon sedamdeset i pete godine. pa se zato nje i boje. Savremena svetska populacija postaje sve starija. s promenom starosnog sastava svetske populacije. i njenih tehnoloških dostignuća. potrošačko društvo svakodnevnih užitaka u kojem se reč smrt retko spominje. neugodnosti ili frustracije. literarnog i likovnog života. kao tabu-teme. Neizlečivo bolestan. Savremeno društvo je. medicina nije i svemoćna. smrt i patnja su se sve dalje odgađale i odmicale iz središta čovekove pažnje. koja omogućuje produženje ljudskog života do. a sa njom. već i bolest. čak i razmišljanja o njoj. nezamislivih granica. nekada. pitanje o dopuštenosti dobre i lake smrti (eu = dobro i thenesus = smrt) čije se rešenje traži kroz argumentaciju na pitanje da li postoji pravo na smrt kao ljudsko pravo. osim kao sadržaj kriminalističkih filmova. i smrt prestaje da bude marginalizovana kako zbog etičkih. iako moćna. smatra se i medicinskim neuspehom. 188 . Mnogi članovi ovoga društva ne podnose ni najmanje teškoće. Time se otvorilo.Milica Kostić la do polarizacije većine savremenih društava poslednjih decenija XX veka.“1 Ipak. „Smrt je u ovakvom vidu negacija svega što je planirano i s njom se sve završava. Smrt. što većini ljudi predstavlja osnovno u životu.

iznenađuju tako različiti religiozni kriterijumi u vezi s nasilnim završetkom života. To su ljudi koji često žive život beskrajne patnje. Osim toga. Raspad života u porodici i lokalnoj zajednici stvara osećaj usamljenosti. borbe za religioznu afirmaciju ili odbranu zemlje. To je sigurno osnovna vrednost koju čovek i svako živo biće ima. dopušteno je ugrožavanje vlastitog života iz plemenitih motiva. tim više što se nakon radikalnog iskorenjivanja mnogih bolesti javljaju nove koje odnose milione žrtava. zbog izrazito neravnomerne raspodele materijalnih dobara u svetu. Zato. Pre nego što se pređe na konkretnu analizu oblika eutanazije. stvaraju se bolesna stanja čiji je uzrok jasan kao i njihovo lečenje. Pod njim se podrazumeva sve ono što pomaže da se potvrde oni kvaliteti koje čoveka razlikuju od manje razvijenih živih bića. Poznata su samoubistva zbog neizdrživih bolova. ne može biti ni humano ni milosrdno rešenje jer se lišava svoga postojanja čovek koji pati. doživljaj pomanjkanja oslonca u nevolji. tim više. data od „stvoritelja“. Eutanazija. trebalo bi reći nekoliko reči o vrednosti ljudskog života. umesto da se eliminiše patnja. U prvom redu njegov duhovni profil u najširem smislu kao i njegova emocionalno-društvena uključenost u sredinu 189 . Često se čuje izjava: „Ne bojim se smrti. vrednost postojanja. Uz to. ili zato što je jednostavno previše slaba za borbu sa životnim nedaćama. Isto tako se maksimalna osuda upravlja na nasilno skraćenje života zato jer dotična osoba ne može više izdržati neizmernu patnju. sve više se proširuje i grupa hroničnih bolesnika koji su akutnu fazu preživeli zahvaljujući modernoj medicini. Mislim da je potrebno zaustaviti se i na pojmu humano. Religiozno je dopušteno oduzimanje života u ratu ili na osnovu sudske presude. međutim. te prevladava i razvija se želja da se „sve to jednom svrši“.Evropski sistem regulisanja eutanazije tako i zbog materijalnih razloga. bojim se umiranja i uz umiranje vezane patnje“.

pretvarajući ga u objekt merenja bioloških parametara. knjige Illicha i van den Berga2. Drugi autor ukazuje na to kako je smrt postala medicinski kontrolisan događaj i traži da se osigura pravo bolesnika da sam oblikuje svoje umiranje. Jedni smatraju da definicija eutanazije obuhvata svako činjenje i nečinjenje koje dovodi do smrti umirućeg ili neizlečivo bolesnog pacijenta u cilju prekraćivanja bolova i patnji. 2 Ten Have A. među ostalim. 190 . vrlo relativan. H. odnosno izbor. nažalost. a s druge su strane uticaji uže i šire zajednice. često. prošla iskustva i konačno teška bolest.Milica Kostić u kojoj se nalazi. Borbu protiv ovakvog oblika dehumanizacije pokrenule su. 1997. Odluku s jedne strane poremećuje manjak informacija. Prvi autor zahteva reorijentaciju medicine s očuvanja biološkoga ljudskog života na održavanje sadržajnog života osobe. u praksi. J. Još je teže odlučivati o događaju u budućnosti (ne oživljavati – DNR – eng. Termin eutanazija je reč grčkog porekla koji. Teško je odlučivati u aktuelnom trenutku i za aktuelni trenutak. J: Euthanasia in The Netherlands. označava „dobru“ i „laku“ smrt i on predstavlja jedini opšteprihvaćeni segment definicije ovog pojma oko kojeg postoje sporenja među učesnicima u raspravi o eutanaziji. V. sofisticirana medicinska tehnologija izoluje ga od društvenog života u jedinicama intenzivne nege. M. tzv. daleko od onoga što bi dotični želeo kao oblik završetka svog života. do not resuscitate). kao što je gore napomenuto. M. Advanced European Bioethics Course Ethics and Palliative Care. aktivnu i pasivnu eutanaziju.. Još jedan značajan pojam koji se često pominje u rapravi o eutanaziji je pojam autonomnosti čoveka koji je. Welie. dok drugi definišu eutanaiju kroz njena dva oblika. U sporenju oko definicije ovog pojma postoje dva gledišta. Moderna. jer se retko ima celovit pregled i razumevanje značenja svih elemenata na kojima bi se trebalo osnivati naša odluka.

direktna i indirektna. Mnogi smatraju da je direktna eutanazija. izdavanjem recepta kojim se prepisuje smrtonosna doza medikamenata uz pomoć kojih pacijent sam sebi oduzima život. odnosno uključuje nameru posredno. često sporna. davanjem lekova protiv bolova koji mogu da izazovu smrt pacijenta i sl. direktno ili indirektno izaziva njegovu smrt (ubrizgavanjem inekcije sa smrtonosnom dozom medikamenata. ono što nazivamo aktivnom. Tako se u pojam aktivne eutanazije uvode dva. U postupku smirivanja bolova i drugih simptoma kod umirućih bolesnika upotrebljavaju se etički argumenti koji se zasnivaju na razmišljanju o postupcima s dvostrukim efektom. Tu.). laičkom filozofskom razmišljanju i uklapa se u etički. ono se zasniva i na savremenom. jer eutanazija uključuje nameru izazivanja smrtne posledice. Ali. kroz izričit zahtev bolesnika.Evropski sistem regulisanja eutanazije O aktivnoj eutanaziji se često govori. On odvaja ono što neko namerava od onoga što predviđa kao mogući efekt jednoga čina. direktna eutanazija bi označavala direktan uticaj lekara na izazivanje smrtne posledice kod pacijenta. podoblika tzv. Ovaj način razmišljanja opravdava čak i agresivne palijativne mere koje mogu ubrzati ili izazvati smrt (operacija!). Problem je. Indirektna eutanazija se odnosi na lečenje čija nuspojava može biti skraćenje života. kao o asistiranom samoubistvu. zapravo. Aktivna eutanazija se definiše kao postupak u kome lekar. na izričit zahtev pacijenta. Razmišljanja s dvostrukim efektom imaju svoje poreklo u spisima Tome Akvinskoga. upravo nastaju sporenja. ali što ne namerava učiniti. naročito u Severnoj Americi. pluralističke kliničke pogone. Kao što se vidi. kod određenja pojma indirektne eutanazije. Istorijski je ovakvo razmišljanje vezano uz katoličku moralnu teologiju. Akcije se ne proglašavaju dobrim ili 191 . (iz mnogo razloga) mora preduzimati kako bi se ljudska patnja umanjila i život možda ipak popravio. ipak. kad se termin eutanazija uključi u pojam nečega što se. iz prethodnog opisa.

umre (na zahtev pacijenta se isključuju aparati pomoću kojih se veštački održava u životu. Osim toga. primenjen peroralno. 1996.Milica Kostić lošim samo na osnovu posledica3. lekar ne izaziva smrt pacijenta već isti umire prirodnom smrću tj. Administration of the Terminally. odnosi na aktivnu eutanaziju. 3 Cavanaugh. dopuštanje bolesniku da umre od svoje bolesti. taj problem nije više aktuelan. odnosno. a smiruje bol u preko 80% slučajeva. termin eutanazija. u postepeno rastućim dozama. uglavnom. delo je dobro i ako ima loše posledice. pasivna eutanazija je legalizovana uz pomoć pravne fikcije prema kojoj. smrt nastupa kao posledica bolesti ili povrede. kao i za patnje bolesnika. 192 . ili se na zahtev pacijenta ne počinje sa korišćenjem takvih aparata npr. Ako se da jak analgetik kako bi se. on prekida i sa bolom izazvane refleksne poremećaje kardiorespiratornog i gastrointestinalnog sistema i imunološke reakcije. ako je učinjeno iz opravdanih motiva. ublažili neizdrživi bolovi i ako zbog tog leka dođe do ubrzanja ili nastupa smrti. Danas. U većini zakonodavstava i u sudskoj praksi. Ovaj vid eutanazije je danas legalizovan u velikom broju zakonodavstava. na sopstveni zahtev. se. Dakle. prilikom aktuelnih raprava o njenom legalizovanju. onda je ovakav postupak opravdan ili čak i obavezan. odbijanje medicinskog tretmana kojim se spašava ili produžuje život nije samoubistvo. zahtev pacijenta da se ne reanimira i sl. Pasivna eutanazija podrazumeva nečinjenje ili „dopuštanje“ pacijentu da. Po nekonzekvencijalističkoj etici. na bolesnikovu želju. što bi trebalo da predstavlja veliko olakšanje i za savest lekara. T: The Ethics of Death-Hastening or Death-Causing Palliative Analgesia. To u našim problemima vredi za primenu morfijuma u inekcijama koje mogu ugroziti centar za disanje. Dakle. Morfijum. kada postoji peroralni morfijum.). pasivnom eutanazijom se označava prekid ili neuvođenje besmislenog lečenja. odnosno. ne ugrožava značajnije centar za disanje.

Kolumbiji. Australiji. Belgiji. osim u Holandiji. svodi na doktrinarne i pragmatične. 4 Beširević. na zahtev liberala. U prilog pragmatične argumentacije. 2008. je počela diskusija o nacrtu zakona kojim bi se legalizovala aktivna eutanazija. Težište joj je na kvalitetu života do smrti i bolesnika i njegove porodice. uznapredovale bolesti s nepovoljnom prognozom. Rasprava o legalizaciji aktivne eutanazije aktuelna je i u Meksiku. neurologiji. kurativu i palijativu. ide iskustvo iz nacističke Nemačke u kojoj je sprovođena prislina eutanazije nad raznim kategorijama ljudi. Pored toga. koriste očuvanje etičkog integriteta lekarske profesije4. Takođe. Aktivna eutanazija je zabranjena gotovo u svim zemljama sveta. Dok pragmatičari svoje argumente vezuju za mogućnost zloupotrebe ovakvog medicinskog tretmana. Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd. 193 . Švajcarskoj i Japanu. Izgleda da će se cela medicina podeliti u tri područja: preventivu. koji bi trebalo da stupi na snagu tokom ove godine. progresivne. u češkom parlamentu. a posebno u onkologiji. U aktuelnoj debati o legalizaciji eutanazije.Evropski sistem regulisanja eutanazije Takođe. pallium – plašt) je nova grana medicine koja proučava i primenjuje postupak s bolesnicima obolelima od aktivne. Takođe. Sve više prevladava mišljenje da se stavovi palijativne medicine moraju primenjivati u većini medicinskih struka. američkoj državi Oregon. kao argumentaciju. 2008. neophodno je ovde pomenuti i palijativno lečenje. pedijatriji i gerijatriji. godine u Luksemburgu je donet zakon o legalizaciji aktivne eutanazije. argumentacija se. Palijativna medicina (lat. na strani onih koji se zalažu da eutanazija treba da ostane inkriminisana od strane država. oni protiv legalizacije eutanazije. uglavnom. V: predavanje: „Pravo na eutanaziju kao ljudsko pravo“. Doktrinarni argumenti vezuju se za princip neprikosnovenosti ljudskog života koji se mora uvek zaštiti. pre svega. Kini i Rusiji.

Isti autori citiraju procente o eutanaziji u Engleskoj i Australiji. Često se kaže da se moralni integritet jednog društva meri načinom kako ono postupa sa svojim najranjivijim članovima. oni koji se zalažu za legalizaciju. a posebno o onoj koja je namerno izazvana. Protivio se pomaganju umirućima jer bi to. Svakako se o smrti sve više govori. Oni ističu da je pravo svakog umirućeg ili neizlečivo bolesnog lica. U SAD eutanazija ima javnu podršku. predstavljalo mešanje u odluke bogova. 2. je broj onih koji prihvataju legalizaciju eutanazije porastao na 53%. a 1991. Pregled nacionalnih zakonodavstava Stari Grci su izlagali svoju malformiranu i slaborazvijenu decu smrti.Milica Kostić Na suprotnoj strani. na pravu na samoopredeljenje. U Engleskoj. odnosno. vrlo složen problem i ne može se rešiti jednostavnom borbom protiv „medikalizacije“ eutanazije. Belci su joj skloniji nego Afroamerikanaci. da zahteva od lekara pomoć u okončanju života. procenat lekara koji prihvataju legalizaciju eutanazije iznosi 47%. odnosno. iako se to od njega traži. To je. Poznat je i podatak o običaju starih Eskima da svoje nemoćne starce izlažu zverima. koja iz godine u godinu raste. argumentaciju. baziraju na načelu autonomije. da umre na način na koji želi. mlađi su joj skloniji nego oni stariji od 50 godina. Lekar i medikament stvarno nisu bitni elementi u eutanaziji. uglavnom. sposobnog za rasuđivanje. Mnogi autori naglašavaju potrebu za dijalogom na temu ovako kompleksne problematike. kako Hipokrat smatra. Godine 1973. s tim da ih je svega 46% spremno da eutanaziju primeni ako bude 194 . iznosio je već 63%. često su i sami pomagali pri samoubistvu. Hipokrat je u tekst lekarske zakletve stavio da lekar ne sme dati smrtonosan lek nikome. a pogotovo ne u asistiranom samoubistvu. kao što se vidi iz uvoda i definicija.

J. uglavnom. Ethics and Palliative Care. Practices and Psychiatric Considerations. uslovno prihvatila eutanaziju. a ne individualna. ona se odnosila i na hronične bolesnike. pokazali da prihvataju aktivnu eutanaziju s više od 54%. stvaranje čiste rase. Ethics and Palliative Care. Klaschik. pa su počinitelji govorili i o nekakvom milosrđu. 1997. počinilac eutanazije sam sebe prijavljuje.Evropski sistem regulisanja eutanazije legalizovana. 5 Chochinov. Dakle. S. lekar mora obrazložiti zašto ga nema). slobodan.. uglavnom duševne i bolesnike s različitim prirođenim malformacijama. Bila je. M. M. Berlin – Heidelberg: Springer Verlag. Pritom. navode sledeći neophodni dokumenti: 1. nacistička je eutanazija bila nešto sasvim drugo. E. 4. Advanced European Bioethics Course. kao osnovni. opis sredstava upotrebljenih za skraćenje života. zahtev za skraćenje života: jasan. K: The Euthanasia Debate: Attitudes. Ten Have A. 6 7 195 . O svemu tome lekar-izvršilac treba da napravi pismeni izveštaj koji predaje javnom tužilaštvu. Ethik und Kommunikation. Međutim. 2. Husebo. H. istorija bolesti bolesnika. 1997. Bila je masovna..6 U Holandiji je Kraljevska medicinska zadruga još 1984. u ispitivanju javnog mnjenja 1974. J: Euthanasia in The Netherlands. Ipak. V. Uslovno. 3.. uz spremnost da je izvrše nad 40% do 50% obolelih. Welie. Pritom se. (1998) Palliativmedizin: Praktische Einführung in Schmerztherapie. brižno sastavljen zahtev od strane samog bolesnika (ako takvog zahteva nema. Wilson. G. H. rezultat identifikacije s Firerom i nacističkim pokretom. Ponovljena anketa u 1994. Nemci su prema njoj dugo bili suzdržani iz poznatih razloga.5 Nemci su. motivi su joj bili eugenički. konsultacija sa drugim nezavisnim kolegom. M. Advanced European Bioethics Course. pokazala je porast na 80% u prilog eutanaziji. a ono treba da proveri je li sve učinjeno u skladu s propisima. znači da joj mora prethoditi ispunjenje niza uslova7. U Australiji su procenti još viši – 60% i 58%.

Milica Kostić Teoretski. Kao razlog za zahtevanje eutanazije navode se i osećaj gubitka dostojanstva. Još 1991. Broj zahteva za eutanazijom ili asistiranim samoubistvom tri puta je veći od broja ostvarenih eutanazija.000 slučajeva nije bilo jasno izražene volje bolesnika. Konstatacije citirane komisije. odnosno patološkom žaljenju.9 8 9 Ibidem. U tim slučajevima.000 umire zbog različitih oblika eutanazije. zamorenost životom i sl. sud mu je prigovorio samo to što se nije konsultovao sa kolegom. Govorilo se i o „bežanju“ nekih bolesnika lekarima u Nemačku.8 Posebno se u Holandiji citira slučaj majke koja je obolela od depresije zbog gubitka dvojice sinova. kod brojnih bolesnika osećaj nesigurnosti i nepoverenja u odnosu lekar/bolesnik. kao isključivi razlog za zahtev. on bi mogao biti proglašen i krivim. Premda je bila reč o reaktivnoj depresiji.000 umrlih godišnje. Ibidem. a i drugih sličnih. odluku je donosio lekar na osnovu svoje slobodne ocene stanja kao neizdrživog. zavisnost od drugih. i stvaraju. a nedostajala je i konsultacija s drugim lekarom. Remmelinkova komisija je obrađivala smrtne slučajeve u Holandiji. ili istorija bolesti nije bila u redu. sigurno je da nije moglo biti indikacija za eutanaziju. 49. tražila eutanaziju. Ten Have i Welie dalje govore o rezultatima komisijskih analiza. stvorile su. Na suđenju. i došla do porazne činjenice: od 130. susreće se u samo 6% slučajeva! Događalo se da je smrt zbog eutanazije bila prijavljena kao prirodna smrt samo zbog straha od eventualnih posledica. a od tog broja 5% je bilo aktivnih eutanazija. gde eutanazija nije dozvoljena. međutim to se po pravilu nije dešavalo. Bol. U 1. i psihijatar je prihvatio zahtev. One kod njih izazivaju strah da bi lekar mogao izvršiti eutanaziju iako je sam bolesnik ne želi. 196 . Ona je odbila psihijatrijsko lečenje.

eutanazija je legalizovana u Severnoj Australiji. Te godine je belgijski senat odobrio eutanaziju uz sledeće uslove: da zahtev podnosi lice starosti iznad 18 godina. tako da je njegova primena praktično prestala. 1996.Evropski sistem regulisanja eutanazije Holandska javnost štiti lekara koji se brine za bolesnika. N: Legal euthanasia in Australia. Problem koji je u početku izgledao kao problem odnosa bolesnik – lekar. D: Issues of euthanasia in the European context. izvršena je pomoću. nakon davanja pozitivnog odgovora. izričiti zahtev bolesnika i registracija na nacionalnom odboru. Naslednik Marshalla Perrona omogućio je izglasavanje pedesetak amandmana na Perronov zakon. ona postaje legalna 2001. Izvršenju eutanazije prethodilo je vreme ispitivanja postojanosti bolesnikove odluke o smrti od više nedelja.11 10 Clark. Nakon dugog perioda dekriminalizirajuće tolerancije prema eutanaziji. Prva eutanazija. do ubrizgavanja. 11 197 . o kojoj se mnogo pisalo. potrešen smrću svoje majke koja je umrla u izuzetno teškim bolovima. da je u pitanju neizlečiva bolest. koje se ogledalo kao mučenje pacijenta. on: Conference on key issues in palliative care and its solutions in family medicine. Legalizaciju je dozvolio sam predsednik Marshall Perron pri kraju svog mandata. godine. Hospice Bulletin 3 (3):2–2. U finalnoj fazi. Bolesnik bi se onda obratio Društvu za dobrovoljnu eutanaziju i ono bi pokrenulo javnost u prilog njegovog zahteva. na taj način bi postao socijalno-politički problem. Zagreb. za tu svrhu. 21–23 March 2007. posebno konstruisanog aparata koji je omogućavao bolesniku da sam sebi intravenozno ubrizga mešavinu barbiturata i mišićnog relaksanta. godine. Javljaju se i slučajevi u kojima bi lekar odbio eutanaziju. Sykes.10 Još 1995. često je dolazilo do bolesnikovog psihološkog pada. Navodi se da je čak 10% smrti u Belgiji posledica neformalne eutanazije.

U tom članku. Biggs. javnog mnjenja od preko 81% stanovništva koje se izjašnjava u prilog legalizaciji eutanazije.Milica Kostić Značaj pregleda nacionalnih zakonodavstava i stavova javnog mnjenja ogleda se u saznanju da je legalizacija eutanazije (kao i njena zabrana) rezultat sasvim specifičnih istorijskih. veoma raspoloženog. to je zemlja. Lynn. Principles of Medical Law.12 Isto tako. 2004). 14 198 . u kojem kaže da se apsloutno ne slaže sa legalizacijom eutanazije jer. Iako su sve evropske države deklarisane kao sekularne države. Hazel. jedino Bog može odlučivati o životu i smrti. New York. A. 1107. kako ističe. Y. upravo. potekla moderna filozofska misao o eutanaziji u vidu radova Fransisa Bejkona i Tomasa Mora.14 Razlog zbog koje sam želela da istaknem poziciju Velike Britanije u ovom pregledu nacionalnih zakonodavstava jeste taj što. Macedonian Press Agency. Robert. (eds. Health Law 43. J. and Laing. 46. političkih i drugih okolnosti. ono što je prethodno navedeno o ovoj zemlji. (Oxford University Press. To je zemlja iz koje je. Taj uticaj se još jasnije oslikava u jednom novinskom članku koji je u Grčkoj izašao ubrzo nakon što su započete promene zakonske regulative u Holandiji po pitanju legalizacije eutanazije. [2005] 12 (1) Eur. 2nd ed. recimo u slučaju Grčke. ‘Ending Life’ in Grubb. između ostalih. vidi se veoma jasan uticaj pravoslavne crkve na pravni sistem. pominjane.).13 Uprkos inkriminisanog položaja eutanazije. takođe. ukazuje na te. interesantna zemlja za nacionalni pregled jeste Velika Britanija u kojoj je eutanazija propisana kao krivično delo. ‘The Assisted Dying for the Terminally Ill Bill 2004: Will English Law Soon Allow Patients the Choice to Die?’. 12 13 Anonymous (2000) ‘Church of Greece: Euthanasia is Assisted Suicide’. u praksi sudova Velike Britanije pojavljuje se nespremnost sudija da osude lekare i članove porodica koji su izvršili ubistvo iz milosrđa. pravoslavna crkva iznosi svoj stav po tom pitanju.

J. Dakle. A onda. 199. Dve liberalne i laburistička partije su napravile većinu u vladi koja je ostala bez značajnijeg uticaja hrišćanske partije. godine. godine. najznačajnija zemlja za ovaj pregled nacionalnih zakonodavstava jeste Holandija i okolonsti koje su. odnosno.15 15 Pakes. kao i nedostatak nekog uticajnijeg glasa crkve. godine. na njegov izričit zahtev. ali. put do dekriminalizacije eutanazije je započet 1973. ‘Under Siege: The Global Fate of Euthanasia and Assisted-Suicide Legislation’. Postoje mnoge spekulacije kako je vlada u tome uspela. Bez obzira na vrednost koju štiti zakonodavac zabranom eutanazije. i 2002. 1984. izjasnio da lekar može biti zaštićen od krivične odgovornosti ako je izašao u suret suštinskim i proceduralnim zahtevima. čak 70% kontinuirano od 1990. ali takva da koči savremeni razvoj. [2005] 13(2) Eur. Sud u Leeuwardenu se. Dalje. jeste pogodna politička scena. međutim. jednom prilikom. Vrhovni sud Holandije je doneo odluku da lekar može skratiti život i patnje bolesniku. dovele do legalizacije eutanazije. činjenica je da se politička klima u državi menjala između 1994.L. a onda. verovatno. nije dobar zakon. godine. ono što predstavlja specifičnost Holandije. Francis. Ono što bih istakla kao specifičnost Velike Britanije jeste tradicionalnost. One su uspele u tome da prođe liberalni paket socijalnih reformi. Započet je beleženjem značajnog porasta podržavanja legalizacije u javnom mnjenju od 40% u 1966. zabranjuju legalizaciju eutanazije. pre svega.Evropski sistem regulisanja eutanazije specifične okolnosti u svakom društvu koje. 199 . zakonodavstvo koji nije u stanju da se razvija i menja u skladu sa razvojem svesti i napretkom svojih građana. u ovom slučaju. u pogledu legalizacije eutanazije. atmosfera. zakon koji se ne obazire na stav 80% svog stanovništva. među kojima i dekriminalizacija eutanazije. godine. Ta odluka je utrla put ka definitivnoj legalizaciji eutanazije 2001. spremnost i podrška stanovništva za takvu promenu zakonske regulative.Cr. u njoj. U Holandiji.Crime Cr.J.

EU aktivno promoviše i štiti ljudska prava unutar svojih granica. u aktuelnoj raspravi o eutanaziji se govori o pravu na smrt kao ljudskom pravu. ili se bar to pokušava. Politika ljudskih prava Evropske Unije odnosi se prvenstveno na zaštitu građanskih. dok se u okviru zaštite sloboda naglasak stavlja na zaštitu ličnih podataka. ekonomskih. U pogledu zaštite ljudskih prava u okvirima EU naročito se ističe zaštita ljudskog dostojanstva. sa druge strane. tako da će se dalje izlaganje baviti tim dvostrukim odnosom. Ključna je i zaštita prava dece. u vezi sa EU. obrazovanje.Milica Kostić 3. kao i prava domorodačkog stanovništva uz druge aspekte zaštite ljudskih prava. Područje jednakosti obuhvata borbu protiv svih oblika diskriminacije kao i socijalna pitanja. godine svi sporazumi 200 . borbi protiv torture i lošeg postupanja. Stoga se mora prvo utvrditi položaj ljudskih prava u Evropskoj Uniji. političkih. kao i u odnosima s trećim zemljama. dok se područje solidarnosti bavi problematikom zaštite okoline. Evropska Unija i ljudska prava Prilikom određivanja mesta pojmu eutanazije u sistemu Evropske Unije. nesumnjivo je da eutanazija ulazi u oblast zdravstvene zaštite. prava radnika i azil. Dok. Polazeći od pretpostavke da su ljudska prava univerzalna i nedeljiva. najpre treba utvrditi njihovu vezu. što uključuje borbu protiv trgovine ljudima i zabranu mučenja. socijalnih i kulturnih prava. nadgledanju izbora. pa onda taj odnos suziti na vezu sa „pravom na smrt“. kao i borbi protiv ratnih zločina i genocida. U pogledu zaštite ljudskih prava u trećim zemljama. borbi protiv rasizma i ksenofobije. Kao što je na početku rečeno. potrošačima i javnim zdravstvom u onoj meri u kojoj se pitanja odnose na zaštitu osnovnih ljudskih prava. Od 1992. EU promoviše zaštitu ljudskih prava s naglaskom na ukidanju smrtne kazne.

human rights clause). Od 1974.) uvodeći niz načela na kojima se Unija temelji („sloboda. Evropski sud.eu/pol/rights/overview_en. poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i vladavina prava“).Evropski sistem regulisanja eutanazije o trgovini i saradnji s trećim zemljama sadrže klauzule koje naglašavaju da su ljudska prava ključan element tih sporazuma (tzv.2009. koji pruža zaštitu ljudskih prava. Human rights clause predstavlja specifični pravni osnov. smatrajući to jednim od opštih načela prava Evropske zajednice. koji. Ugovora iz Mastrihta formalno uvode obvezu Evropske unije da poštuje prava definisana u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava. Ugovor iz Amsterdama jača postojeće odredbe o zaštiti ljudskih prava u Ugovoru o EU (čl. godine Evropski sud je doneo niz presuda o slučajevima u kojima se prepoznaje kako su temeljna ljudska prava sastavni deo opštih načela koja Sud mora štititi. crpi inspiraciju kako iz Evropske konvencije tako i iz zajedničkih ustavnih tradicija država članica. 6. 6. Ugovora o EU uvođenjem mehanizma prevencije kršenja ljudskih prava prema kojem Komisija. u slučaju da određena zemlja ne poštuje osnovna ljudska prava. dajući Evropskom sudu ovlašćenja da zajamči poštovanje tih načela od strane evropskih institucija. i 7. Iako Evropska zajednica službeno nije potpisnica Konvencije.16 Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava glavni je pravni instrument za zaštitu ljudskih prava u Evropi. sve su države članice EU strane Konvencije. predviđajući sankcije u slučaju kršenja osnovnih načela od strane države članice.05. demokratija. 201 .) i posle čl. Preambula Jedinstvenog evropskog akta (1986. Parlament i trećina država članica mogu zatražiti od Saveta da utvrdi postojanje opasnosti ozbiljnog kr16 http://europa. Ugovorom iz Nice dopunjuje se čl. 01. može dovesti do suspenzije trgovinskih povlastica odnosno do smanjenja ili obustave programa pomoći.htm. 7.

EU je 1994. Određeno je i postupno povećavanje finansijskih sredstava budžeta. Evropski parlament svake godine usvaja izveštaje o poštovanju ljudskih prava u Uniji. uputi dotičnoj državi odgovarajuće preporuke.18 17 18 Ibidem. obrazovanjem policijskih službenika) i represivnim merama (npr.) ukidanje smrtne kazne u zemljama koje tu kaznu još imaju. Kako bi dala dodatnu težinu zaštiti ljudskih prava u svetu. iv) borba protiv rasizma i diskriminacije. uz suglasnost Parlamenta. Ibidem. koja prvi put u istoriji Unije u jedinstvenom tekstu utvrđuje niz građanskih. godine utemeljila Evropsku inicijativu za demokratiju i ljudska prava sa ukupnim početnim budžetom od 130 miliona eura. političkih. slobodu medija).17 Osnovni cilj Inicijative je promovisanje zaštite ljudskih prava. 202 . Taj cilj ostvaruje se putem finansiranja aktivnosti usmerenih na njegovo ostvarenje. osiguravanjem poštovanja političkih i građanskih prava.Milica Kostić šenja ljudskih prava u nekoj državi članici i da. Važno je spomenuti i trajna nastojanja da se Povelji o osnovnim pravima dodeli karakter pravno obavezujućeg dokumenta u sklopu nacrta Reformskog ugovora EU-a. do 2013.) borba protiv mučenja preventivnim merama (npr. tako da sada premašuju 1.1 milijardi evra predviđenih za period od 2007. kao i sprečavanje konflikata u trećim zemljama. Inicijativa se odnosi na četiri područja: i) jačanje demokratije. dobro upravljanje i vladavinu prava (saradnju s civilnim društvom u promovisanju političkog pluralizma.. ekonomskih i socijalnih prava svih građana i osoba s prebivalištem u EU. iii. stvaranjem međunarodnih krivičnih sudova). demokratije. Na sastanku Evropskoga saveta u Nici prihvaćena je i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima. ii.

Iako je sud presudio protiv pomenute Diane Pretty.Evropski sistem regulisanja eutanazije Inicijativa takođe finansira projekte za zaštitu ravnopravnosti polova i zaštitu prava dece. što je tužilac odbio. U pogledu eutanazije. Ujedinjenih nacija. podržava udružene aktivnosti Evropske unije i drugih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava (npr. dotična je tužila zemlju. na koje su se odredbe stranke pozivale u cilju dokazivanja svog „prava na smrt“. je tražila od britanskog javnog tužioca da krivično ne goni njenog muža. 9 i 14. značajno je da je sud našao da je bilo povrede članova 8. Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost I saradnju). Prema članu 2. Evropske Konvencije o ljudskim pravima. kao i da nema povrede člana 14. Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi imao slučajeve vezane za eutanaziju koje vredi pomenuti u smislu. koji garantuju pravo na privatnost i slobodu misli. i 9. sud je našao da nema povrede jer se to pravo ne može tumačiti negativno. u ovom slučaju. Postupak 203 . smatrajući da je Velika Britanija. a to su članovi 2. jako je značajno osvrnuti se na Evropsku konvenciju o ljudski pravima i osnovnim slobodama. Međunarodnog odbora Crvenog krsta. Takođe je našao da nema povrede člana 3. Međutim. kao pravo na smrt. Međutim. Ono što je. Konvencije. U već poznatom slučaju Diane Pretty protiv Velike Britanije. direktno. ali pri zdravoj svesti. svojim zakonima koji zabranjuju eutanaziju. značajno za ovaj rad jesu odredbe Konvencije na koje se tužiteljka pozivala. 3. povredila njena ljudska prava garantovana Konvencijom. koji bi joj asistirao pri samoubistvu. kojim se garantuje pravo na život. obolela od teške degenerativne bolesti. kojim se garantuje sloboda od torture. protumačiti kao dopuštenost eutanazije. 8. Tužiteljka. sud nije išao toliko daleko da na osnovu ova dva člana presudi u korist dotične. niti sadrži neku drugu odredbu koja bi se mogla. Konvencija ne garantuje pravo na smrt.

the United Kingdom. H. poboljšanje stanja javnoga zdravstva.R. potrebno je sagledati sistem zdravstvene zaštite unutar Evropske unije i mesto eutanazije u tom sistemu. krvi. delovanje na nivou Zajednice upotpunjuje nacionalne zdravstvene politike. 155. 3. Osnovni ciljevi i načela zdravstvene politike sadržani su u Glavi XIII Ugovora o EZ. Prema istome članu. kao I provera programa javnoga zdravstva. a to obuhvata sledeće prioritete: osiguranje visokog nivoa zdravstvene zaštite u svim delovanjima Zajednice.19 4. U skladu sa načelom supsidijarnosti. Ugovora o EZ. sprečavanje bolesti. kao i otklanjanje izvora opasnosti za zdravlje. osiguranje nezavisnih procena rizika. isključujući usklađivanje nacionalnih prava država članica. Suodlučivanje Saveta i Parlamenta zahteva se. 152. kada se radi o merama koje postavljaju visoke standarde kvaliteta i sigurnosti organa i stvari ljudskoga porekla. 204 . st. 2000. Evropska komisija definisala je pitanja javnog zdravlja kao jedan od prioriteta i stoga razvija usklađen pristup zdravstvenim politikama. kao i o merama u veterinarskom i fitosanitarnom području čiji je cilj zaštita javnog zdravlja. 2002-III Eur. kao i kada su posredi mere za zaštitu i promovisanje ljudskog zdravlja. Savet je ovlašćen da kvalifikovanom većinom usvaja preporuke usmerene postizanju navedenih ciljeva. Opšti cilj je što više nivoa zdravlja u Evropi. 4. godine pokrenuta je nova strategi19 Pretty v. prema čl.Milica Kostić Velike Britanije je sud opravdao kao neophodno potreban u demokratskom društvu. Ct. para. Politika zdravstvene zaštite Evropske Unije U svom drugom vidu veze sa EU.

205 .05. Novi program ima tri prioriteta: poboljšanje informisanja i znanja s ciljem razvoja javnog zdravstva. godine. koji treba da omogući stalnu razmenu podataka i iskustava svih zainteresovanih strana i na taj način pridonese transparentnosti i usavršavanju sistema. platforme za opštu razmenu informacija i iskustava. osnaživanje sposobnosti brzog i usklađenog delovanja u slučajevima opasnosti za zdravlje. kao i usmerenost na ostvarenje utvrđenih zadataka. Evropski parlament je ustanovio poseban Odbor za okolinu. javno zdravstvo i zaštitu potrošača. retkih bolesti i raka. mogućnost evropskih građana da ostvare informisani izbor. koji će se sprovesti do kraja 2008. održivost.2009. 2000).Evropski sistem regulisanja eutanazije ja razvoja javnog zdravstva Evropske zajednice (COM (2000) 285 final. Ključni element Strategije razvoja je novi program javnog zdravstva. On je nadogradnja u odnosu na osam programa koji su se sprovodili tokom proteklih deset godina.eu/pol/health/overview_en. kao i povreda. Foruma zdravstve20 http://europa. borba protiv zaraznih bolesti. 01. Sastoji se od tri komplementarna dela: Otvorenog foruma. kao i stalno nastojanje da dimenzija javnog zdravstva bude uključena u sve mere preduzete na evropskom nivou.20 Trebalo bi istaći značaj Opšte uprave Evropske komisije za zdravstvo i zaštitu potrošača koja kao prioritete navodi osiguranje sigurne i kvalitetne hrane. Cilj strategije je usklađen pristup očuvanju i poboljšanju zdravlja. poverenje pri korišćenju prednosti unutrašnjeg tržišta. čiji su prioriteti bili: promovisanje zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike. sprečavanje zavisnosti. kao i promovisanje zdravlja i prevencije bolesti uključivanjem zdravstvene dimenzije u sve politike i delatnosti Unije.htm. Važan element nove strategije javnog zdravstva je Zdravstveni forum EU. a osnovna načela su integrisanje u sve politike Zajednice. bolesti povezanih s zagađenjem okoline.

Uprkos tome što je 2003. Evropska agencija za ocenu medicinskih proizvoda. Evropski centar za sigurnost i zdravlje na radu. prezentovao je predlog na temu brige o umirućim bolesnicima. eutanazija mora biti zabranjena.html. je često bilo predmet diskusije u Evropskom parlamentu. koji je usmeren ka raspravi ključnih pitanja u području javnog zdravstva i Virtualnog foruma. stoga. u okviru politike zdravstvene zaštite Evropske unije. 01.com/2007E/01/thecurrentsit. 206 .Milica Kostić ne politike. godine prilikom usvajanja rezolucije o poštovanju ljudskih prava u EU. Dva dokumenta nikada nisu bila uzeta u razmatranje zbog odbijanja pojedinih država.2009. Evropski nadzorni centar za droge i zavisnosti i Evropski centar za prevenciju i nadzor nad bolestima. plenarna sednica je odbacila izveštaj 2003. 21 22 www.com/news/ap/2003/AP031021.html. Parlament je istakao da pravo na život podrazumeva zdravstvenu zaštitu i da. godine Leon Schwartzenberg21.05. u kojem se iznosi stav da bi aktivna eutanazija bila prihvatljiva i u skladu sa dostojanstvom i autonomijom pacijenta. kao i u februaru 1991. Specijalizovana tela i agencije u području javnog zdravstva u Uniji su brojna i raznovrsna. http://www. 1995. u kojem se tražilo da zemlje članice prošire norme svojih zakonodavstava koje se odnose na eutanaziju i abortus22. 01. godine u Parlamentu usvojen predlog u kome se traži da se izrazi mišljenje sa medicinskog i etičkog stanovišta po pitanju eutanazije.aegis. ministar u vladi Francuske. a kao najvažnija se mogu navesti: Evropska agencija za sigurnost hrane. koji otvara široku javnu raspravu o zdravstvenim pitanjima. U julu 1990. Pitanje eutanazije.traces-cl.05. Postoje i tela koja se na međunarodnom nivou bave analizom i prevencijom drugih opasnosti po zdravlje poput Evropske mreže za sprečavanje pušenja. Godišnji izveštaj Evropske unije o stanju ljudskih prava je jasan pokazatelj konstantnog sukoba u Parlamentu po pitanju eutanazije.2009.

bilo bi pretenciozno očekivati od jednog nadnacionalnog tela da donese odluku koja. apsolutno. ova vrsta tretmana je. Takođe. Takav stav EU je kompatibilan sa većinom učesnika rasprave o eutanaziji. u skladu sa argumentacijom. 23 24 Ibidem. u prilog legalizaciji eutanazije. Međutim. sasvim prikladno ostavljena u nadležnosti članica. podržavale razvoj i primenu palijativnog lečenja. nezavisno od struje kojoj pripadaju. ipak. kao element različitosti u jednakosti evropskih država. Palijativna medicina ne predstavlja samo srednje rešenje u dijalogu o eutanaziji. institucije Evropske unije su. 207 . Vlade zemalja Evropske unije. Zaključak Eutanazija je. verovatno.24 5. da ubrza prirodan proces smrti. kako je dalji razvoj i apsolutno priznanje autonomnosti čoveka neminovan. čudi zakonima koji su nekada zabranjivali samoubistvo.Evropski sistem regulisanja eutanazije Što se tiče Evropskog saveta. on se izjasnio po ovom pitanju kroz preporuku koja isključuje dopuštenost aktivne eutanazije. već predstavlja rešenje i trenutno tačku konsenzusa strana u raspravi. o ljudskom dostojanstvu. potvrdile su stav da „doktor mora pokušati sve da olakša muke i da nema pravo. po mom mišljenju. verovatno je da će se buduće generacije čuditi našim zakonima o zabrani eutanazije. Međutim. kao što se većina. sastajući se u Savetu. u savremenoj raspravi o legalizaciji eutanazije. kroz svoje rezolucije i preporuke. pa makar delovalo beznadežno. Ibidem. pripadali. Bez obzira kojoj strani.“23 Dotle se Evropska komisija izjašnjava da eutanazija spada u politiku zdravstvene zaštite koja je u nadležnosti država članica. predstavlja rezultat različitog istorijskog i društvenog razvoja. u svojim skromnim izjašnjavanjima po ovom pitanju.

national legislation.Milica Kostić Summary „The fundamental question about euthanasia: Whether it is a libertarian movement for human freedom and the right of choice. Furthermore. Dutch cardiologist) A centuries-old question about the concession for euthanasia is considered to be one of the most controversial topics in the matters of human rights and healthcare. such as the value of life. the elements of its definition. as well as the arguments of both sides concerning the legalization of euthanasia. 208 . healthcare. over which there is still an ongoing dispute between members of various vocations. passive). the author will address the definition of euthanasia and its aspects. humanity and person’s autonomy. the author will provide an insight into different legislation systems underlining specific circumstances under which euthanasia has been banned or allowed. Key words: Euthanasia (active. human rights. through its healthcare and human rights policy.“ (Richard Fenigsen. or an aggressive drive to exterminate the weak. the last chapter will cover the standpoint of the European Union considering euthanasia. It is both. And finally. this question can now be answered. and the different. the old. In this work. the European Union.

pokazuje njegovu ulogu u sudskoj proceduri. pozivanjem na relevantne odredbe osnivačkih ugovora. godine osam. sastav Suda. objašnjava značaj njegovog mišljenja i njegove garantovane nezavisnosti. opisuje suštinu njegovog imuniteta i daje predviđene razloge izuzeća i prestanka funkcije. ali pomenuta odredba još uvek nije stupila na snagu. postavljajući 209 . dok je broj opštih pravozastupnika sve do 2007. opšti pravozastupnik. a od oktobra iste godine. a centralna pravosudna institucija. 1. Evropski sud pravde U okviru pravnog sistema Evropske unije formirano je jako nadnacionalno pravo (Supranational Law). Evropski sud pravde (European Court of Justice– u daljem tekstu Sud) je imao veoma značajnu ulogu u stvaranju tog nadnacionalnog prava. Rad. navodi načine imenovanja opšteg pravozastupnika. Statuta Evropskog suda pravde i Pravila postupka pred Evropskim sudom pravde. Ključne reči: Evropski sud pravde. taj broj je povećan na jedanaest. koje predlažu po jednog sudiju. Ugovorom iz Lisabona. objašnjenje organizacije Suda sa stavljanjem akcenta na specifičnu instituciju opšteg pravozastupnika.Jelena Milenković Saradnik u nastavi Fakultet za evropske pravno-političke studije. Sremska Kamenica EVROPSKI SUD PRAVDE I OPŠTI PRAVOZASTUPNIK Cilj ovog rada je davanje doprinosa literaturi na temu Evropskog suda pravde. Broj sudija koincidira sa brojem država članica (danas 27).

upravno-sudsku i funkciju građanskog suda. Sud. za razliku od većine institucija Unije. stvara pravo putem svoje sudske 1 2 3 4 Radović.05.Jelena Milenković pravne osnove funkcionisanja Evropske unije. 2006. Sud pravde je pokazao još jednu svoju značajnu nadležnost. Beograd. http://www. ali su u upotrebi i termini Evropski sud pravde ili Sud pravde.eu/en/. a to je njegova zakonodavna uloga. str.3 Nadležnost. sastav. godine Pariskim ugovorom. Njegovo sedište je u Luksemburgu. Statutom i Pravilima postupka pred Evropskim sudom pravde.curia. On ima ulogu zaštite zakonitosti Evropske unije. Z. 01.1 Zvaničan naziv ove institucije je Sud pravde Evropskih zajednica. Stupanjem na snagu Ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju. 34. 12. Sud vrši ustavno-sudsku. Beograd. postao je zajednički sud svih triju zajednica. kontrole rada njenih organa i neposredne zaštite interesa država članica. 210 .europa. Pravni život br. pravnih i fizičkih lica.4 Jedan od osnovnih zadataka je da osigura da se pravo Evropske unije tumači i primenjuje na isti način širom EU. nacionalni sudovi i institucije poštuju komunitarno pravo. Babić. I. putem precedenata. 499. a karakterističnu za anglo-saksonski sistem.: Pravo Evropske unije. u nedostatku pisanih pravila. Ibid.: Evropski sud pravde i odluke o prethodnom pitanju. str. koje svoje sedište imaju u Briselu. prvobitno kao Sud Evropske zajednice za ugalj i čelik. obezbeđujući da države članice. 35. Evropski sud pravde je osnovan 1951. odnosno da nacionalni sudovi država članica iste propise ne tumače na različite načine.2 Evropski sud pravde je najviši sud Evropske unije po pitanju komunitarnog prava. 220– 244 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. str. organizacija Suda su regulisani odredbama čl. atipičnu u kontinentalnom sistemu.2009. 2006.

čl. 222. kada je u pitanju njegova organizacija i sastav. stručni saradnici i jedna posebna kategorija pravosudnog osoblja. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice.5 1. 2006. DS 866/07. op. postoji mišljenje da vremensko ograničavanje mandata može protivurečiti zahtevu da sudije budu nezavisne u svom radu. Knežević– Bojović.7 Ovaj ugovor još nije stupio na snagu. Ugovorom iz Lisabona. 33– 40. A. October 2007. Lisbon.. Taj broj opštih pravozastupnika je sa osam povećan na jedanaest. na zahtev Suda. 18. D.. Sud rešava pravne sporove među državama članicama. str. str. i autori. Savet EU može da poveća broj opštih pravozastupnika. A. institucijama EU. Beograd.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik prakse. 16. ima određene specifičnosti.1. oktobra 2007. i stalnošću sudijske funkcije. U sastavu Suda pojavljuju se sudije. 18. Čavoški. pored ostalih mehanizama. Declaration ad Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the number of Advocates– General in the Court of Justice. Sudije i opšti pravozastupnici se imenuju sporazumom vlada država članica sa mandatom od šest godina. 7 8 211 . Nezavisnost sudija se u mnogim državama članicama obezbeđuje. Sud se sastoji od 27 sudija i 8 opštih pravozastupnika.. Popović. godine. čime je promenjen član 222 Ugovora o funkcionisanju EU6. cit. A.8 5 6 Čavoški. kao jednim od osnovnih načela građansko – procesnog prava. Sastav Evropskog suda pravde Evropski sud pravde. pravnim i fizičkim licima država članica.: Evropski sud pravde. s obzirom na to da postoji odredba koja omogućava da. opšti pravozastupnici. Kada je u pitanju rešenje prema kome se sudije imenuju na šest godina.

Ova mogućnost je dovela do donošenja rezolucije Evropskog parlamenta 1982. Dalja procedura teče u dve faze: prva je pisana. uzimajući u obzir činjenicu da su vlade politička tela. 212 . može se navesti da postupak počinje podnošenjem tužbi Registru. U zavisnosti od značaja i složenosti slučaja. u praksi ovaj sistem isključive nadležnosti država članica u imenovanju sudija ipak funkcioniše zadovoljavajuće. u kojoj je izražen stav da Evropski parlament treba da učestvuje u izboru sudija Evropskog suda pravde. 20. Međutim. te su i odluke koje donose politički obojene. s obzirom na to da su sudije veliki broj puta sprovodile temeljne principe Unije. Ovakva isključiva nadležnost vlada država članica u imenovanju sudija nosi i izvesnu skepsu.9 1. Kako se organizuje rad suda? Iznoseći najelementarnije informacije o postupku pred Sudom. a zatim dolazi usmena faza. 16. godine. Pa ipak. imenovaće se i dodatni sudija onda kada postoji paran broj država članica. str. s obzirom na to da Sud može da zaseda samo sa neparnim brojem sudija. tako da broj sudija uvek koincidira sa brojem država članica. sumirajući u njemu ove iskaze i pravni osnov slučaja. čl. a ne uske interese svojih država. ovo saslušanje će se odigrati 9 10 Ibid. Statut Evropskog suda pravde.2.Jelena Milenković Svaka država članica EU ima ovlašćenje da imenuje jednog sudiju. a sudija kome je konkretni slučaj dodeljen piše izveštaj. Zbog prethodno navedenog može se javiti sumnja da će za sudije biti predložena „politički podobna“ lica i da će politički interesi uticati na njihov izbor. a zatim se pojedinačni slučaj dodeljuje određenom sudiji i opštem pravozastupniku.10 Zatim dolazi druga faza – javno saslušanje. U toku prve faze zainteresovane strane podnose pismene iskaze.

Sud nije u obavezi da posluša mišljenje opšteg pravozastupnika. opšti pravozastupnik daje svoje mišljenje. Opšti pravozastupnik Opšti pravozastupnik je specifična institucija u Evropskom sudu pravde. ali ne identična Commissaire du Gouvernement (komesaru vlade) pri Državnom savetu. Tako je stvorena institucija opšteg pravozastupnika i Protokol Suda pravde omogućio je da dva opšta pravozastupnika asistiraju Sudu. a s obzirom na obavezu postojanja neparnog broja sudija. Koreni ove institucije leže u pregovorima koji su vođeni povodom Pariskog ugovora (Treaty of Paris) 1951. petoro. godine uneseno i u Rimski ugovor.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik pred većem od troje. 64 i 65. čl. Odluka se objavljuje na dan donošenja. Noreen Burrows and Rosa Greaves: The Advocate General and EC Law. obezbeđujući na taj način da „velike“ države članice imaju jednako predstavljanje u Sudu. godine. Oxford University Press. Na saslušanju advokati stranaka izlažu slučaj pred sudijama i opštim pravozastupnikom. rad u većima je postao pravilo. Deo institucionalne strukture Evropske zajednice za ugalj i čelik trebalo je da bude Sud pravde. posle čega sudije zasedaju i donose svoju odluku. što je i 1957. 2007. U trenutku kada je Zajednica brojala šest država članica. pri čemu je francuska delegacija predložila da se stvori institucija slična. 213 . Odluke Suda se donose većinom glasova i objavljuju se na javnom saslušanju.11 U praksi. trinaestoro sudija ili pred Sudom u punom sastavu.12 2. 11a. Zatim. čl. postignut je politički kompromis tako što je dodatni sudija bio Italijan.13 11 12 13 Pravila postupka pred Evropskim sudom pravde. koji ih mogu ispitivati. kada i postaje obavezujuća. a opšti pravozastupnici Francuz i Nemac. str 2. Pravila postupka pred Evropskim sudom pravde. a neparan broj članova veća onemogućava „pat poziciju“.

14 Dashwood. The Journal of the Society of Legal Scholars. godine. 1973. kao i da. oktobra 2000. 214. do 6.: Novine u organizaciji Evropskog suda pravde. naznači obrise daljeg razvoja komunitarnog prava i njegove eventualne izmene. str. godine. Z. tako i jurisdikcione razlike među njima. Beograd.14 Iako jeste tačno da je poreklo institucije opšteg pravozastupnika u Evropskom sudu pravde francusko i prvi opšti pravozastupnik je sam bio Commissaire du Governement u Conseil d’ Etat. I sam bivši opšti pravozastupnik insistira da. da ga utemelji u postojećem komunitarnom pravu. s tim što je za period od 1. Postoje kako proceduralne. 14. godine.: Reflections of an Irish Advocate General. dok postoje slične funkcije u nekim pravnim sistemima. istina je ipak da je opšti pravozastupnik institucija sui generis. taj broj narastao na osam. AA: The Advocate General in The Court of Justice of the European Communities. koji je i Ugovorom iz Nice 2001.15 Opšti pravozastupnik nije advokat. ali nije ni javni tužilac. jer specifična uloga opšteg pravozastupnika u kontekstu rada Evropskog suda pravde nije potpuno funkcionalno ekvivalentna radu Commissaire du Gouvernement u Conseil d’ Etat. nije ni pravobranilac u klasičnom smislu reči. Međutim. godine. bilo bi pogrešno zaključiti da je opšti pravozastupnik samo kopija francuskog modela. Radivojević. treba biti pažljiv u pravljenju takvih poređenja.16 Broj opštih pravozastupnika se povećavao sa razvojem Zajednice. januara 1995. Irish Journal of European Law 5. Pravni život br. Nemačke. 2007. On ima ulogu da predlaže rešenje slučaja. N. 15 16 214 . ako je moguće. 1996. i fiksiran. da bi 1995. po jedan opšti pravozastupnik iz Francuske. taj se broj povećao na četiri. Fennelly. 1982. Italije i Velike Britanije.Jelena Milenković Francusko poreklo ove institucije je bilo često citirano u studijama koje se tiču uloge opšteg pravozastupnika.

iste su im i kvalifikacije.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik godine bio određen i deveti opšti pravozastupnik. čl. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice. Imenovanje opštih pravozastupnika Postoji veliki broj odredaba zajedničkih i za sudije i za opšte pravozastupnike. Sud može da predloži Savetu da broj opštih pravozastupnika poveća. Švedske. Statut i Pravila postupka pred Sudom.19 Kao i u slučaju sudija. a postoji i opcija da se određeni broj opštih pravozastupnika imenuje iz takozvanih malih država 17 18 19 Ibid. 6. Finske i Norveške. u kome se navodi da se „sudije i opšti pravozastupnici Suda pravde biraju među licima čija je nezavisnost izvan sumnje i koja ispunjavaju sve uslove za izbor na najviše pravosudne funkcije u svojim državama ili su istaknuti pravnici priznate stručnosti. prema starešinstvu. u članu 222. što potvrđuje član 223. Pitanje da li će neka država imati svog opšteg pravozastupnika je rešavano aktom o pristupanju.17 Prema odredbama Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Takođe. Sudije i opšti pravozastupnici se rangiraju jednako u napredovanju na viši nivo. Pravila postupka pred Evropskim sudom pravde. čl. 3. 223. str. 215 . Pravila o postupku pred Sudom predviđa da se starešinstvo određuje prema godinama staža. koje se nalaze u svim propisima koji regulišu organizaciju Suda. a u slučaju istog broja godina staža. što je bilo posledica strukturalnih promena Suda posle proširenja Unije i pristupanjem Austrije. opšti pravozastupnici se imenuju sa obnovljivim mandatom od šest godina.18 Član 6. 2. prema godinama starosti. a to su: osnivački ugovori.1. s tim da odluka mora biti jednoglasna. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice.

22 Sud prema Pravilima postupka imenuje Prvog opšteg pravozastupnika čiji mandat traje jednu godinu.24 Statut Suda ističe da se svi uslovi koje postavlja za sudiju. 2006. Pravila postupka pred Evropskim sudom pravde. Iako Statut Suda pominje samo konkretnu osobu koja je postavljena na to mesto. Lenaerts. 22 23 24 25 216 . ali tako da ne dođe ni do kakve specijalizacije za određenu vrstu predmeta.: Procedural Law of the European Union. London. Čavoški. op.25 kao što je. kao i da će čuvati tajnu sudskog odlučivanja. 4. i autori. odnose i na opšte pravozastupnike.20 Svake treće godine vrši se njihova delimična zamena. str.23 Opterećenje opštih pravozastupnika predmetima treba da bude ravnomerno raspoređeno. K. u praksi i sudija i opšti pravozastupnik imaju pravni tim koji ih podržava. op. tako što se zamenjuju po pet opštih pravozastupnika. A. ed. str 24.. 5. i autori. koje 20 21 Čavoški. I. čl. čl. cit. 23. ne smeju se baviti ni jednim drugim poslom. cit. DS 866/07. recimo. 10. 18. Arts. October 2007. Declaration ad Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the number of Advocates– General in the Court of Justice. sa zadatkom da odredi opšteg pravozastupnika za određeni predmet onog trenutka kada predsednik odredi sudiju izvestioca za taj predmet. osim toga.21 Pre stupanja na funkciju. Honorary Proffessorships na Univerzitetima. tako da im nije dozvoljeno da budu na političkoj ili upravnoj funkciji. plaćenim ili neplaćenim. str.. Svim sudijama i opštim pravozastupnicima pomažu po dva izvestioca. Lisbon. D. A. and Maselis. sec.Jelena Milenković članica prema rotacionom sistemu. Statut.. sudije i opšti pravozastupnici polažu zakletvu da će svoju dužnost vršiti nezavisno i savesno. ali im Savet može dati odobrenje da stupe na određenu poziciju.

A. Činom čitanja završava se i učešće opšteg pravozastupnika u postupku. Strani pravni život 1–2/2007. Sam usmeni deo postupka završava se čitanjem ovog mišljenja. Ranije je opšti pravozastupnik čitao svoje celokupno mišljenje. Čavoški. godine.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik oni slobodno biraju. str. radeći u skladu sa potpunom nepristrasnošću i nezavisnošću. op. tako da njegovo mišljenje predstavlja najcelovitiju sliku predmeta.2. analize pravnih pitanja. godine. I. a zatim preporuke o tome kako treba rešiti predmet.26 2. Pošto opšti pravozastupnik nije ograničen tužbenim zahtevom u davanju mišljenja. Funkcija opšteg pravozastupnika Član 222. od oktobra 2007. 24 i 56. što dakle ne ostavlja prostora za odgovor stranaka. U praksi se najčešće dešava da on najavi datum kada će dati svoje mišljenje. Izvestioci su pravnici koji proučavaju i pripremaju spise predmeta. jeste putem davanja mišljenja i to na samom kraju postupka. podnesaka stranaka. s obzirom na to da ne prisustvuje ni većanju.: Evropski sud pravde. ni glasanju pri donošenju odluke. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice ističe da je dužnost. Način da opšti pravozastupnik iznese svoje viđenje konkretnog predmeta sa preporukom kakvu bi Sud odluku trebalo da donese. i autori. on često daje komentare i drugih pitanja. ali je 1991. cit. str. usvojena praksa da se čitaju samo preporuke. jedanaest opštih pravozastupnika da pomažu Sudu. 217 . 248. pa se u tu svrhu i zakazuje posebno ročište.27 26 27 Rakić. tj. kako bi Sudu dali obrazloženi predlog za odlučivanje o predmetu koji je pokrenut pred Sudom. Mišljenje opšteg pravozastupnika sastoji se iz detaljno prikazanih činjenica konkretnog predmeta. kao što je recimo usklađenost delovanja nacionalnih organa sa komunitarnim pravom i različite karakteristike konkretnog postupka. zaključni deo mišljenja.

223.. Pišući 1962. 20. Funkcija opšteg pravozastupnika je bila opisivana na različite načine od strane različitih autora. a to nakon konsultacija sa njim. čl. ali vitalna funkcija je da pripremi i javno prezentuje argumentovane zaključke za sudsko veće. Iako tehnički.. Berb. Berb je izjavio da je „njihova funkcija slična onoj koju imaju Commissionaire de Governement u Conseil d’ Etat. Pa tako.29 S obzirom da je centralna dužnost opšteg pravozastupnika pravna argumentacija. Njegova jedina. 36. dakle.30 Kapacitet za pravnu argumentaciju je suštinski kvalitet i za sudiju i za opšteg pravozastupnika. Kako 28 29 30 31 Statut. ne iznenađuje da Ugovor o osnivanju Evropske zajednice izjednačuje karakteristike sudija i opštih pravozastupnika u okviru njihovih kvalifikacija. str. 24. već samo savetodavna. istaći da mišljenja opštih pravozastupnika nisu pravno obavezujuća.: Judicial Control of the European Communities.Jelena Milenković Statut Suda daje mogućnost i da se postupak okonča bez mišljenja opšteg pravozastupnika. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice. a ne pravno obavezujući. njegova mišljenja mogu imati jak uticaj na razvoj komunitarnog prava“. i sudije i opšti pravozastupnici se biraju među licima čija je nezavisnost izvan sumnje i koja ispunjavaju sve uslove za izbor na najviše pravusudne funkcije u svojim državama ili su istaknuti pravnici priznate stručnosti. čl. godine. čl.28 Na ovaj se način vrši se rasterećivanje predmetima opštih pravozastupnika. jer postoji dovoljno izgrađena sudska praksa po konkretnim pravnim pitanjima. pa Sud odluči da konkretan predmet reši bez odgovarajućeg mišljenja opšteg pravozastupnika. G. 1962.. 218 . Statut.31 Mora se. Statut Suda zahteva da Sud navede argumente na kojima zasniva presudu.. na tu temu. a ta se situacija odnosi na predmete u kojima se ne postavljaju neka nova pravna pitanja.

čak ni u savetodavne svrhe“. da istaknu mogući budući razvoj procesnog prava“. Ali taj izraz je neodređen. T. pa kaže: „Često se pretpostavlja da čim opšti pravozastupnik preda svoje mišljenje. On to ne može da uradi sve dok nema potpuni 32 33 34 Brown. 1976.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik navode Brown i Kennedy: „On je član Suda. Ova neodređenost može da deluje ambivalentno kada je u pitanju uloga opšteg pravozastupnika: iako član Suda.32 U Sudu pravde je. za razliku od Commissaire de Governement u francuskom Conseil d’ Etat. on ne prisustvuje odlučivanju.: The Court of Justice of the European Commuinities. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. 1976. str..: Some Aspects of the European Court of Justice. Keneddy. Lasok. ako je moguće. Society of Public Teachers of Law. 2000. 159.. 219 . London. godine.33 Pošto opšti pravozastupnik predlaže rešenje.34 Sudija David Edward se ne slaže sa stavom da mišljenje opšteg pravozastupnika igra odlučujuću ulogu. opisali funkciju opšteg pravozastupnika na sledeći način: „Njihov zadatak je da predlože rešenje slučaja pred Sudom. on deluje kao nezavisni savetnik.. Lasok i Bridge su 1976. kao što stoji u članu 222. Svaki sudija mora sam da odluči kako će se slučaj okončati. London. 64. ponekada se izjavljuje da je njegovo mišljenje blisko presudi Prvostepenog suda. da taj predlog rešenja bude u skladu sa postojećim procesnim pravom i. D. Bridge. nekada se odnosi isključivo na sudije. JW.. Warner. L. JP. S obzirom na to. jasno.. str.. ali imaju prednost saveta opšteg pravozastupnika pre nego što tu odluku donesu. str. Pa ipak.: An Introduction to The Law and Institutions of the European Communities (2nd edn). Sud jedino odlučuje da li će ili da li neće prihvatiti to mišljenje. dakle. 15–18. sudije odlučuju o slučaju.

op. Pa tako. onoga dana kada se donese presuda. 539. njega često krasi jasnoća i neposrednost koja presudama Suda može da nedostaje. 7. mišljenje je tek početni korak za donošenje odluke. generalno. Mišljenje se objavljuje u European Court Report zajedno sa presudom. kao i na sajtu Suda.3. 220 . s obzirom na to ja je u pitanju mišljenje samo jednog čoveka. st. koji ga zatim 35 36 37 38 Edward. koji uključuje i mišljenje opšteg pravozastupnika. str. str. 1.: How The Court of Justice Works. str. 6. zatim u kome je sudio kao sudija drugog suda ili tribunala. Statut. postupao u tom predmetu bilo u kom svojstvu. ono ima svoju širu publiku. Zanimljiva je konstatacija Craig-a i de Burca da je jedna od uloga mišljenja opšteg pravozastupnika da bace svetlo na nekada opskurne presude.. Noreen Burrows and Rosa Greaves.Jelena Milenković materijal. Ibid. 1995. 18. čak i ako rezultat bude potpuno isti“.35 Mišljenje opšteg pravozastupnika nije napisano „samo za oči“ Suda. Izuzeće opštih pravozastupnika Pravila postupka Suda regulišu i pitanja koja se odnose na izuzeće opštih pravozastupnika.36 Obazirući se na kvalitet mišljenja opšteg pravozastupnika. D.38 Ukoliko sam opšti pravozastupnik smatra da postoje razlozi zbog kojih ne treba da učestvuje u određenom postupku. cit. o tome će obavestiti predsednika suda. ili. European Law review. ili bio član istražne komisije. Arnull piše da.37 2. čl. Pa tako će biti izuzet iz postupka onaj opšti pravozastupnik koji je u konkretnom predmetu prethodno učestvovao u svojstvu agenta ili savetnika neke od stranaka.

Takođe bi trebalo da podrazumeva nezavisnost od bilo koje stranke u postupku. odnosi se i na sudije. tj. The Arbitral Process and Independence of Arbitrators (ed. Neutralnost je objektivno stanje duha u ovom slučaju sudije ili opšteg pravozastupnoka. 2. neutralnosti i nepristrasnosti. da se neutralnost može „izgubiti“ i u dobroj nameri (gubitak neutralnosti. čl. dok do pristrasnosti može doći ili zbog malicioznih namera (dolus) ili zbog nemarljivosti ili nebrige za osnovne zadatke (culpa). ili tužbe i protivtužbe. 31–35. osnovnim vrednosnim sudovima. jednake udaljenosti od stranaka. ICC).4. Bernini: Report on Neutrality. str. Dok je nepristrasnost subjektivni stav prema strankama. a da niko ne može biti neutralan ko se ponaša pristrasno. od zahteva tužbe i odbrane. Po Berniniju.40 Nezavisnost bi svakako trebalo da podrazumeva nezavisnost od uticaja bilo koje države članice. Ali i predsednik suda ga može izuzeti iz određenog postupka ukoliko smatra da postoje razlozi za to. 18. kao individue. kulturološkim razlikama). 1991. Bernini dalje zaključuje da neko može biti nepristrasan. ali sam ne definiše taj pojam.39 Kada je u pitanju izuzeće. a da ne bude neutralan. 2. 39 40 Statut.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik izuzima. ono što je navedeno za opšte pravozastupnike. 221 . može biti rezultat razlika u obrazovanju. Nezavisnost i imunitet Ugovor o osnivanju Evropske zajednice u članu 223 ističe značaj nezavisnosti opšteg pravozastupnika. koja podrazumeva jednako odstojanje misli i delanja. nezavisnost se sastoji iz dva elementa. st. Impartiality and Independance.

. na sopstveni zahtev i razrešenjem. A. str.. 3. 222 . Statut. Statuta Suda reguliše ovo pitanje i navodi da sudije i opšti pravozastupnici mogu biti razrešeni svoje funkcije ako. već kao pravni zastupnik javnog interesa. a sudija ili opšti pravozastupnik koji je tražio razrešenje ostaće na svojoj funkciji sve do imenovanja novog. Zajedničko za funkciju sudije i opšteg pravozastupnika.43 Treći način prestanka funkcije pre isteka mandata jeste razrešenje. cit.42 Imunitet im se može ukinuti odlukom Suda koji zaseda u svom punom sastavu. prestaje i funkcija opšteg pravozastupnika. 2. op. koji se odnosi na dela učinjena u vršenju njihovih funkcija. sudija. C. Kada je u pitanju prestanak funkcije na sopstveni zahtev.41 Sudije i opšti pravozastupnici Evropskog suda pravde uživaju imunitet. str. posle čega se pokreće krivični postupak. Čavoški. G. i autori. a tiče se njenog prestanka jesu i uslovi pod kojima može prestati njihova funkcija i pre isteka mandata. Cambridge University Press. a ovaj ga prosleđuje predsedavajućem Saveta.. 123. Prestanak funkcije Istekom mandata. Monti. a jedina disciplinska mera koja se protiv njih može preduzeti je razrešenje.Tomkins. prema jednoglasnom mišljenju ostalih sudija i 41 42 43 Chalmers. D. odnosno opšti pravozastupnik će predsedniku Suda dostaviti svoj zahtev u pisanoj formi. Ti uslovi su slučaj smrti. što se odnosi i na sudijsku funkciju. čl. Hadjiemmanuil. Objaviće se upražnjeno mesto u pitanju.5. kao i ona učinjena van vršenja te funkcije. 2006.Jelena Milenković Opšti pravozastupnik ne deluje kao pravni zastupnik jedne od stranaka. Član 6.: European Union Law. 18. A.

On ima ulogu da predlaže rešenje slučaja. 223 . Sudija koji se bira na mesto razrešenog sudije ili opšteg pravozastupnika. a obrađivanje te teme je potrebno s obzirom na tendencije Republike Srbije da postane punopravna članica Evropske unije. nije ni pravobranilac u klasičnom smislu reči. str 18. na zatvorenoj sednici. ako je moguće. više ne ispunjavaju potrebne uslove ili obaveze u vezi sa vršenjem svoje funkcije. Opšti pravozastupnik nije advokat.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik opštih pravozastupnika. sa sedištem u Luksemburgu. u praksi se 44 Ibid. opšti pravozastupnici. naznači obrise daljeg razvoja komunitarnog prava i njegove eventualne izmene. o njoj se obaveštava predsedavajući Saveta. Zaključak U našoj pravnoj teoriji nije se puno pisalo o instituciji opšteg pravozastupnika u Evropskom sudu pravde. U sastavu Suda pojavljuju se sudije. Sud se sastoji od 27 sudija i 8 opštih pravozastupnika. a zatim se objavljuje da je jedno mesto upražnjeno. kao i da. stručni saradnici i jedna posebna kategorija pravosudnog osoblja. da ga utemelji u postojećem komunitarnom pravu. bira se samo za ostatak njegovog mandata. ali nije ni javni tužilac. Iako njegovo mišljenje nije obavezujuće. Evropski sud pravde je najviši sud Evropske unije po pitanju komunitarnog prava. U slučaju da se odluka usvoji.44 3. dati sudija ili opšti pravozastupnik biće pozvan da se o pitanju razrešenja izjasni pred Sudom. ona se saopštava predsednicima Evropskog parlamenta i Komisije. Po pokretanju postupka. ali neće moći da prisustvuje većanju i glasanju o sopstvenom razrešenju.

koje se nalaze u svim propisima koji regulišu organizaciju Suda. Postoji veliki broj odredaba zajedničkih i za sudije i za opšte pravozastupnike. By referring to relevant provisions of the founding contracts. the work states the ways of appointing Solicitor General. Statut i Pravila postupka pred Sudom. Summary This work aims at contributing to the literature covering the topic of the European Court of Justice. ali im se on može ukinuti odlukom Suda koji zaseda u svom punom sastavu.Jelena Milenković često dešava da bude prihvaćeno pri donošenju odluke. and since October 2007. a to su: osnivački ugovori. whereas the number of Solicitor General’s positions until 2007 amounted to eight. On to ne može da uradi sve dok nema potpuni materijal. but the given provision has not entered into force yet. at explaining the Court’s organization. points to his/her role in the court procedure. the Statute of the European Court of Justice. explains the significance 224 . On ne prisustvuje ni većanju. the Lisbon Treaty increased the number to 11. čak i ako rezultat bude potpuno isti. ni glasanju pri donošenju odluke. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice u članu 223 ističe značaj nezavisnosti opšteg pravozastupnika. Svaki sudija mora sam da odluči kako će se slučaj okončati. Treba pomenuti da sudije i opšti pravozastupnici Evropskog suda pravde uživaju i imunitet. koji uključuje i mišljenje opšteg pravozastupnika. with a particular stress on the specific institution of Solicitor General. mišljenje je tek početni korak za donošenje odluke. The number of judges coincides with the number of member-states (currently 27 of them) which propose one judge each. and the Rules of Procedure before the Court. Pa tako.

and his/her guaranteed independence. Key words: The European Court of Justice. 225 . structure of the Court. describes the essence of his/her immunity and gives the reasons envisaged for his/her exemption and termination of employment. Solicitor General.Evropski sud pravde i opšti pravozastupnik of his/her opinion.

Sloboda pristupa informacijama od javnog značaja Institut slobodnog pristupa informacijama u posedu javnih vlasti kao ideja nastao je još u XVII veku da bi svoju ekspanziju doživeo tek sa univerzalnim prihvatanjem koncepta ljudskih prava sa jedne strane i koncepta dobrog upravljanja i principa javnosti u radu državnih organa. pristup dokumentima Evropske Unije. Ključne reči: Informacije od javnog značaja. Saveta i Komisije. a detaljnije regulisano tek usvajanjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 2004. 8. sa druge strane. Prvi put je priznato Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. poverljiva dokumenta. opravdani interes.1 1 Vidi: Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama – Ekspertski tim Koalicije za slobodu pristupa informacijama. 1. te da da preporuke o usklađivanju našeg Zakona sa standardima Evropske Unije. klasifikacija podataka i dokumenata. 226 .Jelena Olofsson dipl. str. godine. Ovaj rad ima za cilj da predstavi način na koji je ovo pitanje regulisano u Evropskoj Uniji kroz prikaz Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu javnog pristupa dokumentima Evropskog Parlamenta. pravnik SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I PRAVO EVROPSKE UNIJE Pravo na pristup informacijama u posedu javnih vlasti je jedno od novih prava u Srbiji. zaštita podataka o ličnosti.

Demokratska funkcija služi većem učešću građana u politici. 2. jača se i poverenje u državnu upravu. februara 1992. a stupio je na snagu 1. Pravo na pristup informacijama u posedu javnih vlasti građanim Srbije je prvi put priznato tzv. Nadzorna funkcija omogućava građanima nadzor nad delom javne uprave. odnosno državne uprave. godine. Zakon o slobodnom pristupu informacijama o javnog značaja (Službeni glasnik RS 120/2004) stupio je na snagu 13. Sloboda pristupa informacijama u Evropskoj Uniji Ugovorom o osnivanju Evropske unije. sloboda mišljenja) i nezamenljiv instrument za vršenje kontrole nad radom državnih organa. 7. već mora uključivati i različite oblike neposredne saradnje građana u donošenju propisa i političkih odluka. zloupotrebu vlasti i korupciju. a istovremeno. godine. što sprečava loše upravljanje. otvorenost delovanja javne vlasti ne može biti ograničena samo na različite oblike parlamentarnog odlučivanja. kao i nadzor nad trošenjem novca iz budžeta. koji je potpisan u Mastrihtu (Holandija). godine.Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo EU Pravo na informaciju od javnog značaja ima dve osnovne funkcije – demokratsku i nadzornu. Time se povećava efikasnost rada organa vlasti. novembra 2004. novembra 1993. zahvaljujući komunikaciji i bližem odnosu između javnog sektora i pojedinca. već u članu 1. godine. Slobodan pristup informacijama od javnog značaja je uslov za kvalitetno i efikasno uživanje drugih ljudskih prava i sloboda (kao što su pravo na informisanje. poznatijem kao Mastrihtski ugovor. nadzor nad pravilnošću rada javnih vlasti. „Malom poveljom“. odnosno Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. se promoviše otvorenost i javnost 227 . a Poverenik za informacije od javnog značaja imenovan je u decembru 2004.

Jelena Olofsson u procesu donošenja odluka što podrazumeva i obezbeđuje da građani Unije bliskije sarađuju u procesu odlučivanja u Uniji. godine. 1049/2001 of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament. Evropskog saveta i Evropske komisije. 228 . Ugovorom iz Amsterdama je po prvi put u jednom od osnovnih izvora prava Evropske unije izričito navedeno pravo na pristup dokumentima Evropskog parlamenta. poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Evropskog saveta i Evropske komisije. godine a stupio na snagu 1 maja. Na osnovu člana 255. p. Ugovora o osnivanju evropske zajednice usvojen je najvažniji izvor prava Evropske unije o pogledu pristupa informacijama. Savet je u obavezi da u roku od dve godine od stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama usvoji osnovne principe i eventualna ograničenja ovog prava na osnovu javnih i privatnih interesa. ima pravo pristupa dokumentima Evropskog parlamenta. Council and Commission documents.2001. 31. Svaka od tri organa Unije su obavezana da donesu pravilnike kojima će se detaljnije regulisati ostvarivanje prava na pristup dokumentima. 43. Ugovor iz Amsterdama kojim su izmenjeni Ugovor o osnivanju Evropske unije i Rimski ugovori iz 1957. kao jedan od osnovnih principa Evropske unije. U pitanju je Uredba br. jačanja demokratije.2 Suština Uredbe je u tome da uvodi načelo što je moguće 2 Regulation (EC) No. a u vezi sa principima slobode. potpisan je 2. oktobra 1997. 1049/2001 Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu javnog pristupa dokumentima Evropskog Parlamenta. 1999. godine. konsolidovane verzije Ugovora o osnivanju Evropske zajednice navodi da svaki građanih Unije. Official Journal of the European Communities L 145.5. Tako se u članu 255. Saveta i Komisije. kao i svako fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište odnosno sedište na teritoriji Unije.

ali u meri koja ne dovodi u pitanje proces donošenja odluka u okviru tog organa.Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo EU većeg pristupa dokumentima. i načelo podsticanja upravne prakse u toj oblasti. Saveta i Komisije. Pravo na slobodan pristup dokumentima institucija (organa i tela) Evropske unije ima svaki građanin Evropske Unije. Pored dokumenata sačinjenih od strane Evropskog Parlamenta. Ova Uredba odnosi se na sva dokumenta u posedu organa i tela Unije. pod istim principima. 35 uz Ugovor iz Amsterdama. Ova Uredba ima za cilj da omogući u najvećoj mogućoj meri pravo pristupa dokumentima organa Unije. ona se odnosi i na sve agencije osnovane od strane Evropskog Parlamenta. mora se obezbediti i pristup dokumentima koje ove institucije prime od drugih sem ukoliko neka država članica ne uslovi pristup svojim dokumentima davanjem prethodne saglasnosti u skladu sa Deklaracijom br. Kako bi se osigurala potpuna primena Uredbe. Određeno je i da bi trebalo omogućiti najširi mogući pristup dokumentima u slučajevima gde organi Unije vrše zakonodavna ovlašćenja. Dokumenti će biti učinjeni dostupnim javnosti u pismenoj ili elektronskoj formi. tako i na dokumenta koje je institucija primila i nalaze se u njenom posedu. a koji 229 . načelo najlakšeg ostvarivanja tog prava. kao i da odredi osnovne principe i ograničenja ovog prava. Pristup dokumentima koji u sebi sadrže informacije koje mogu biti izuzete od obaveze pristupa. uslovima i ograničenjima odobriti slobodan pristup informacijama i fizičkim i pravnim licima koje nisu rezidenti ili nemaju sedište na teritoriji Evropske unije. odnosno svako fizičko i pravno lice koje ima prebivalište ili sedište u bilo kojoj državi članici Evropske unije. Organi i tela Unije mogu. Saveta i Komisije. kako na dokumenta sačinjena od strane institucije. u skladu sa principima. uslovima i ograničenjima koji su utvrđeni ovom Uredbom.

ili • privatnost i integritet pojedinca u skladu sa propisima Unije koji se odnose da zaštitu podataka o ličnosti. Council and Commission documents.4 Pravo na pristup dokumentima institucija Unije nije apsolutno pravo. Treća strana označava svako fizičko i pravno lice ili drugi entitet koji nije obuhvaćen pojmom institucija. Council and Commission documents. Official Journal of the European Communities L 145/43. 4 230 . Uredba definiše pojmove „dokument“ i „treća strana“. ako bi obelodanjivanje informacija sadržanih u dokumentima moglo da ugrozi: • javni interes pod kojim se podrazumeva javna bezbednost. tretiraju se na poseban način. 2. U kontekstu ove Uredbe dokument predstavlja svaki sadržaj bez obzira na nosač informacije (pisani dokument ili dokument čuvan u elektronskoj formi ili zvuči. aktivnostima i odlukama donetim u skladu sa nadležnostima i odgovornostima institucija Unije. Postoje dve vrste izuzetaka. Art. 3 Vidi: Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament. 3. monetarna ili ekonomska politika Unije ili države članice.Jelena Olofsson su takođe utvrđeni ovom Uredbom. odbrana i vojne stvari. Official Journal of the European Communities L 145/43. Art. Prva grupa izuzetaka ovlašćuje instituciju Unije da odbije zahev za pristup dokumentima. međunarodni odnosi i finansijska. Vidi: Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament.3 U članu 3. uključujući države članice i druga tela u i van okvira institucija i tela zajednice i trećih zemalja. vizuelni ili audio zapis) koji se tiče stvari u vezi sa politikom.

Ograničenje postoji i kada se zahtev odnosi na dokumente treće strane koje se nalaze u posedu institucije Unije. a tiče se situacije gde institucija još uvek nije donela odluku ukoliko bi obelodanjivanje takvog dokumenta bi moglo ozbiljno da ugrozi proces donošenja odluke. dužne su da zatev odbiju. Ovo ograničenje je takođe moguće primeniti samo ukoliko ukoliko bi obelodanjivanje takvog dokumenta bi moglo ozbiljno da ugrozi proces donošenja odluke i ukoliko ne postoji pretežan javni interes za obelodanjivanjem. • sudski postupak. I nakon donošenja odluke. Zahtev tražioca može biti odbijen i u slučaju kada se odnosi na dokument koji je sačinjen za internu upotrebu institucija Unije. Svaka država članica ima pravo da zahteva od institucija Unije da ne obelodane nijedan dokument te države članice bez njene prethodne saglasnosti. ili • postupak inspekcijskog nadzora.Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo EU Institucije Unije su takođe ovlašćene da odbiju zahtev za pristup dokumentima. Ovaj zahtev tražioca neće moći biti odbijen ukoliko postoji pretežan javni interes za objavljivanje dokumenta. institucija može odbiti pristup dokumentu ukoliko dokument sadrži mišljenja za internu upotrebu institucije Unije kao sastavni deo procesa razmatranja i preliminarnih konsultacija u okviru institucije. istragu i reviziju. Poslednja grupa razloga za isključenje pristupa dokumentima neće biti primenljiva ukoliko je javni interes njihovog obelodanjivanja pretežniji. 231 . U suprotonom. Tada su institucije Unije dužne da konsultuju treću stranu u vezi sa pristupom traženim dokumentima i dobiju njenu saglasnost. ako bi obelodanjivanje informacija sadržanih u tim dokumentima moglo da ugrozi: • komercijalne interese fizičkih i pravnih lica uključujući i intelektualnu svojinu.

Postupak za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama se pokreće pismenim zahtevom. nemački. 232 . institucija će obaviti neformalne razgovore sa tražiocem sa namerom da se pronađe pravično rešenje. danski. letonski. Svaki od prethodno navedenih izuzetaka traju samo dok postoje razlozi izuzeća. te institucija nije u mogućnosti da postupi po zahtevu. litvanski. mađarski. koji mora biti napisan na jednom od zvaničnih jezika Unije (engleski. Zahtev mora sadržati dovoljno podataka kako bi institucija Unije mogla da identifikuje dokument koji je zahtevom tražen. poljski.Jelena Olofsson Ako su samo delovi traženog dokumeta obuhvaćeni nekim od izuzetaka. holandski. U skladu 5 Vidi: Čl. odnosno ukoliko se zahtev odnosi na veoma dugačak dokument. francuski. slovački. Ukoliko je zahtev tražioca upućen nekoj od država članica. što uključuje i elektronski zahtev. pozvaće tražioca da dopuni svoj zahtev i ponodiće mu pomoć u tome. slovenački. a odnosi se na dokument koji potiče od neke od institucija Unije. portugalski. a tražilac nije dužan da navede razloge podnošenja zahteva. finski. španski i švedski5). ostali delovi dokumenta biće dostupni javnosti. irski. Ukoliko zahtev ne sadrži dovoljno podataka. a u svakom slučaju ne mogu trajati više od trideset godina osim u slučaju kada dokument sadrži informacije u vezi sa pravom na privatnost. češki. Ako se zahtevom traži veliki broj dokumenta. malteški. italijanski. komercijani interes ili kada je reč o osetljivom dokumentu. 314 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. grčki. država članica će konsultovati tu instituciju pre donošenja odluke sem ukoliko je jasno da je obelodanjivanje dokumenta dozvoljeno. Svaka institucija Unije ima obavezu da obezbedi pristup informacijama i da pomogne tražiocu kako i na koji način da pristup traženom dokumentu bude obezbeđen. estonski.

2009. rok u kome je institucija dužna doneti odluku može biti produžen za još 15 radnih dana. kako podneti zahtev. smatraće se da je njegov zahtev odbijen. Tražilac čiji je zahtev delimično ili u potpunosti odbijen može u roku od 15 dana od prijema odgovora tražiti od iste institucije da ponovo razmotri zahtev. Ted). Ukoliko ponovo dođe do delimičnog ili potpunog odbijanja zahteva. institucija je dužna da tražioca informiše o pravnim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju. kome ga poslati.Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo EU sa tom obavezom Unija je objavila Vodič kroz pristup dokumentima Evropskog Parlamenta. korisne adrese i važeći propisi koji regulišu pitanje pristupa dokumentima. 233 . Tražilac čiji je zahtev odbijen može pokrenuti sudski postupak protiv institucije ili se obratiti Ombudsmanu. Legislative Observatory OEIL. PRE-Lex. baze podataka dostupne na internetu (EUR-Lex. a najduže u roku od 15 radnih dana od dana registracije zahteva.htm. Institucija je tom prilikom u obavezi da navede razloge odbijanja. kada je dužna da ili dozvoli pristup traženom dokumentu ili u pismenom odgovoru odbije zahtev u potpunosti ili delimično. U slučaju da se zahtev odnosi na jako dugačak dokument ili na veliki broj dokumenata. podnošenje žalbe. Institucija je u obavezi da po zahtevima postupa bez odlaganja. Ukoliko tražilac ne dobije odgovor istitucije u predviđenom roku.eu/geninfo/info/guide/index_en. takse za podnošenje zahteva. kao i da da pouku o pravnom leku. 01.6 Vodič sadrži podatke o tome kako doći do dokumenata. CELEX. i to u roku od 15 radnih dana od prijema ponovljenog zahteva.05. Osetljivi dokumenti su doku6 http://europa. Uredba na poseban način tretira osetljiva (poverljiva) dokumenta u svom posedu. mogući odgovori institucija. Institucija je dužna da o ponovljenom zahtevu odlučuje bez odlaganja. Saveta i Komisije i koji se može naći na internetu. arhive.

osim dokumentima koji mogu biti predmet izuzeća od slobodnog pristupa. ako je to moguće. i dostavljanje traženog dokumenta u elektronskoj formi. pre svega u oblasti javne bezbednosti. Svaka institucija je u obavezi da informiše javnost o pravima koja uživaju na osnovu ove Uredbe. kratak opis sadržaja dokumenta i datum kada je dokument sačinjen i unet u registar. koji su klasifikovani jednim od stepena tajnosti „stroga tajna“. propisano je da je svaka institucija Unije u obavezi da obezbedi javni pristup registru dokumenata elektronskim putem. „tajna“ ili „poverljivo“. svim dokumentima. institucije su dužne da obezbede direktan pristup i dokumentima koji se odnose na razvojnu politiku i strategije. Ovo se naročito odnosi na zakonodavna dokumenta. Gde je to moguće. Kako bi osigurali ostvarenje prava građana iz ove Uredbe. a kojima se štite suštinski interesi Evropske unije ili jedne ili više država članica. Svaki dokument mora imati svoj registarski broj. Takođe. odbrane i vojnih stvari. treba kroz registar obezbediti direktan pristup. Troškovi kopiranja i slanja kopije mogu biti naplaćeni od tražioca pri čemu se mora voditi računa da je reč o stvarnim troškovima. kao i da razviju praksu dobrog upravljanja. kao i dokumenti država članica i trećih zemalja odnosno međunarodnih organizacija. Kada traženi dokument ima manje od 20 stranica A4 formata ili kada je pristup omogućen u elektronskoj formi ili kroz registar. odnosno da mu izda kopiju traženog dokumenta. 234 .Jelena Olofsson menti sačinjeni od strane institucija i agencija koje su osnovale institucije Unije. Pravo da traže pristup ovim dokumentima imaju samo osobe koje imaju pravo da budu upoznate sa njihovima sadržajem. uključujući. Institucija je dužna da tražiocu omogući pristup dokumentima u skladu sa željom tražioca. odnosno dokumenta sačinjena tokom usvajanja akata koja su obavezujuća za države članice. troškovi se ne naplaćuju.

Prema Zakonu. donošenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja otvorena su i dva važna pitanja koja moraju biti regulisana. nezavisno od razloga propisanih za ograničenje prava na informaciju od javnog značaja. Jedno je pitanje zaštite lič7 Vidi: Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. uključujući ako je to potrebno. primećuje se da Zakon uvodi pretpostavku opravdanog interesa kao četvrti elemenat informacije od javnog značaja. Zaključak Upoređivanjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Srbije sa standardima Evropske Unije. Evropska komisija je bila dužna da objavi izveštaj o implementacaiji principa sadržanih u ovoj Uredbi i učini preporuke. predloge za reviziju ove Uredbe. opravdani interes javnosti da zna postoji u pogledu svih informacija kojima raspolažu organi javne vlasti. Zakona kao nepotrebno izostaviti navođenje opravdanog interesa javnosti da zna. 2. 235 .7 Zato bi bilo dobro kod određivanja pojma informacije od javnog značaja u čl. razloge takvog odbijanja i broj osetljivih dokumenata koji nisu zavedeni u registar. čl. niti da je njegov interes opravdan. 3. Glasnik 120/2004). 15. Pored toga. Tražilac informacije ne treba da dokazuje da ima interes da zna za određenu informaciju. Organ javne vlasti ne sme od tražioca da zahteva navođenje razloga za podnošenje zahteva. stav 4. godine. Najkasnije do 31.Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo EU Svaka institucija Unije dužna je da sve godine objavi izveštaj koje se odnosi na prethodnu godinu i koji obuhvata broj slučajeva u kojima je institucija odbila da obezbedi pristup dokumentima. januara 2004. Ovo ne treba razumeti tako da odsustvo ovog elementa predstavlja razlog za odbijanje zahteva tražioca.

Key words: Information of public importance. Narodna Skuština Republike Srbije donela je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni Glasnik RS 97/2008) kojim uređuje upravo ovo pitanje. činjenica da je u čl. 236 . and regulated in detail by the Law on Free Access to Information of Public Importance in 2004. st. Zaštita osnovnih interesa države može biti legitiman osnov za odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Pre svega. Council and Commission documents. and to provide recommendations for the harmonization of our Law with the EU standards. koliko je to moguće. ali to ipak mora da bude – kao i svi ostali izuzeci– tumačeno usko. Summary The right of access to information held by the authorities is one of the new rights in Serbia. samo naglašava potrebu da se zakon o tajnim podacima što pre usvoji.Jelena Olofsson nih podataka kako bi se uspostavila ravnoteža između prava građanina „da zna“ i prava na privatnost. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tajnost utvrđena kao izuzetak. a koji ne. Drugo pitanje se odnosi na klasifikaciju podataka i dokumenata u posedu javnih vlasti. odnosno na pitanje koji su podaci poverljivi. confidential documents. access to the EU’s documents. The goal of the paper is to present the manner in which this issue has been regulated in the European Union through a description of the Regulation of the European Parliament and Council regarding public access to the European Parliament. 1. Potrebno je usvojiti nove standarde kojima će biti regulisano pitanje koja dokumenta i podaci mogu i treba da budu obeleženi kao tajni. 9. justified interest. protection of personal data. It was acknowledged for the first time in the Charter on Human and Minority Rights and Civil Freedoms. Takva zakonska praznina može imati za posledicu kršenje načela što veće mogućnosti pristupa dokumentima. classification of data and documentation. tač. 5.

član2. jedan broj dece ostaje bez neposredne roditeljske brige – zbog gubitka roditelja. 1 Pravilnik o hraniteljstvu. obezbeđujući trajna emotivna uporišta-ljubav i pripadnost. a koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima. O njima brigu preuzima država. Iskustvo u biološkim porodicama. putem života u okruženju koje pruža podršku. psihološke i druge vidove podrške biološkoj porodici za prevazilaženje krizne situacije. zaštitu i pažnju. Većina dece odrasta sa svojim roditeljima i u svojoj biološkoj porodici ostvaruje osnovne životne potrebe. Međutim.Anđela Roglic dipl. nezavisni i aktivni članovi društva. 32/08. država primenjuje neki od. napuštanja ili neadekvatnog vršenja roditeljske dužnosti. ili sprečenosti da o njima brinu usled bolesti ili nekih drugih razloga. „Službeni glasnik RS“. pravnik PORODIČNI SMEŠTAJ DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U EU I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU Deci bez roditeljske nege mora da se pruži prilika da oblikuju svoju budućnost da bi postali samouvereni. zakonom predviđenih oblika zaštite. preteška za njihove godine i dalji život. dalji život u sopstvenoj porodici za dete ostane rizičan i ugrožavajući.1 Deca kojima je potreban porodični smeštaj najčešće su do dolaska u hraniteljsku porodicu doživela iskustva kojima nisu dorasla. Ali ako i pored toga. koja ima obavezu da obezbedi socijalne. 237 . Porodični smeštaj – hraniteljstvo je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja. i koje unapređuje njihov potpuni potencijal. odnosno deteta pod roditeljskim staranjem koje ime smetnje u psihofizičkom razvoju ili poremećaj ponašanja. među kojima je i smeštaj u drugu porodicu-porodični smeštaj.

Bavljenje hraniteljstvom i deljenje porodičnog iskustva sa detetom koje je na najranijem uzrastu upoznalo težu stranu života. Konvencija UN o pravima deteta. 1. kao i podršku u uspostavljanju i održavanju veza sa biološkim porodicama i očuvanju ličnog. koliko traje razrešenje krizne situacije. Međunarodnopravna zaštita deteta Deca. Konvencija o pravima deteta (1989) i Evropska konvencija o ostvarivanju dečjih prava (1996). obavezuje države 238 . osamostaljivanju. Ključne reči: Porodični smeštaj – hraniteljstvo. deca bez roditeljskog staranja. Nekima od njih odlazak iz porodice potreban je za kraće vreme. Na povoljniji položaj deteta u današnjem vremenu značajno je uticala međunarodnopravna zaštita deteta i donošenje niza međunarodnih dokumenata koja se bave zaštitom dece kao što su: Deklaracija o pravima deteta (1959). zbrinjavanje.Anđela Roglic rastanak sa njima i preseljenje u novu sredinu za decu može biti veoma stresno i sa posledicama po njihov dalji razvoj. kao najosetljiviji članovi društva. članom 20. za neke to traje godinama. porodičnog i nacionalnog identiteta. učestvovanje u njegovom razvoju i podsticanje pozitivnih promena. Hraniteljske porodice obezbeđuju sigurnu i podsticajnu sredinu za razvoj dece pružajući im adekvatnu negu i brigu o njihovom zdravlju. što hraniteljstvo svrstava u jedinstveno životno iskustvo. unosi promene i u hraniteljsku porodicu. obrazovanju. a mnogi dočekaju punoletstvo u hraniteljskoj porodici sa kojom uspostavljaju veze od značaja za ceo život. U pogledu zaštite dece bez roditeljskog staranja. čiji razvoj zavisi od odnosa i podrške odraslih i društvena briga o njima je jedna od značajnih tekovina razvoja društva. obogaćuje iskustvo svih njenih članova i može predstavljati veliko zadovoljstvo za sve.

Roditeljska odgovornost odnosi se na ceo skup prava i obaveza u odnosu na 2 3 Jugoslovenski centar za prava deteta.2009. 01. Uloga EU se uglavnom odnosi na obezbeđivanje da se odluke donesene u jednoj zemlji mogu sprovesti u drugoj. repealing Regulation (EC) No 1347/2000. Svaka država članica ima svoja sopstvena pravila koja regulišu porodično-pravne stvari. 1999.europa.05.“2 2. Beograd. Ova Uredba zamenjuje Uredbu (EC) No 1347/2000. Porodični smeštaj na nivou EU – pravni osnov za regulisanje ove oblasti EU ima ograničenu ulogu u porodici.3 – Uredba u pogledu nadležnosti i priznavanja i izvršenja presuda u bračnim stvarima i pitanjima roditeljske odgovornosti. Vidi: internet adresa: http://www. 239 . Svrha ovog propisa je da se okupljaju u jednom dokumentu odredbe o roditeljskoj odgovornosti.eu. Veliki korak napred u borbi zaštite dece predstavlja sledeća uredba: – BRISEL II-Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju članice da ovoj deci obezbede posebnu zaštitu i osiguraju njihov smeštaj u alternativne porodice ili ustanove: „Država je obavezna da obezbedi posebnu zaštitu deci lišenoj roditeljskog staranja i da osigura smeštaj takve dece u odgovarajuće alternativne porodice ili ustanove.

1977. u slučaju zanemarivanja i zlostavljanja. onda se trazi alternativno rešenje. Porodični smeštaj na primeru Velike Britanije Pod uticajem Konvencije UN o pravima deteta.coe. kao i korišćenje pozitivnih iskustava za razvoj porodičnog smeštaja kod nas. Savet Evrope.1. Ukoliko. dete mora da se odvoji od roditelja. a u novije vreme oslanjajući se na tzv. kao na primer. 2. I upravo odredbe ove Regulative. Strazbur.int. a kako bi se obezbedila jednakost za svu decu. Evropska Unija u ovom propisu daje prioritet dečjim pravima i to pravu da održava normalne odnose sa oba roditelja. Dodatak na Rezoluciju (77) 33 o smeštaju dece.4 • Princip 7 Preporuke broj R (87) 6 o hraniteljskim porodicama Komiteta ministara država članica. Strazbur. 240 . Razvoj porodičnog smeštaja u zemljama Evropske unije Uporedni pregled primene porodičnog smeštaja kao oblika društvene brige o deci bez roditeljskog staranja ima za rezultat nova saznanja iz svetske prakse o mogućnostima. raznovrsnosti i kvalitetu zaštite dece. pak. 3. kao i jedan od oblika zaštite deteta obradiću u ovom radu. Značajni propisi koji regulišu ovu oblast su i Preporuke Saveta Evrope i to: • Lista oblika smeštaja. Uredbu – Brisel II većina zemalja usaglasila je svoje propise u oblasti zaštite dece što je 4 Vidi: internet adresa: http://www. Uredba uključuje određene mere u cilju zaštite deteta. 1987.Anđela Roglic dete.

Socijalna politika i socijalni rad. 4/96. takođe imaju specifične potrebe i prava.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju učinila i Velika Britanija donošenjem Zakona o deci. str. ali takođe i posebne. kojih ne mogu biti oslobođeni. zbog čega je njegova dobrobit od vrhunske važnosti. deli sa hraniteljima. izuzev u slučaju potpunog usvojenja. ili su u terminalnoj fazi oboljenja (npr. 138. svojstvene i ostaloj deci. Dete je stoga jedinstveno.5 3. – deca sa specijalnim potrebama. str.1 Oblici porodičnog smeštaja U Velikoj Britaniji postoji više oblika hraniteljstva:6 1) Porodični smeštaj u funkciji odmenjivanja roditelja – kraći boravak deteta na porodičnom smeštaju sa ciljem obezbeđivanja stimulativne pauze. uzrokovanim bolešću ili ometenošću u razvoju. 241 . Iskustva u praksi porodičnog smeštaja u Evropi i Velikoj Britaniji. lične potrebe. u zavisnosti od konkretnih okolnosti. – takvo dete ima zajedničke potrebe. Prema ovom zakonu: Svako dete na porodičnom smeštaju je: – od neprocenjive vrednosti za zajednicu. 2) Podeljeni porodični smeštaj – dugotrajno zbrinjavanje u situacijama kada su roditelji trajno ometeni (u razvoju). sida). Ibid. Roditelji dece koja se nalaze na porodičnom smeštaju i dalje imaju obaveze prema svojoj deci. koji se u znatnoj meri bavi zaštitom i unapređivanjem položaja dece na porodičnom smeštaju. odnosno predaha za dete i odmenu za roditelje. br. 5 6 James. 139. G. tako što se uloga roditelja.

iznenadni smrtni slučaj. Značajan doprinos unapređivanju porodičnog smeštaja daju i programi pripreme i obuke hranitelja. 3) Iskustvo u podizanju dece – hranitelji treba da imaju iskustvo u podizanju dece. Tokom pripreme dobijaju se informacije o hranitelj242 . Uslovi za izbor hranitelja U Velikoj Britaniji za izbor hranitelja sagledavaju se mnogi uslovi: 1) Zdravstveno stanje hranitelja – hranitelji treba da budu dobrog zdravstvenog stanja. kada je potrebno smestiti maloletnu samohranu majku sa novorođenčetom. a sa davaocima ovih preporuka obavezno se obavlja razgovor. 3. Pored toga.Anđela Roglic 3) Neodložni porodični smeštaj – najčešće traje kraći vremenski period. traži se da hranitelji imaju dve pisane preporuke. npr. bilo sopstvene ili u ulozi hranitelja. ili onim adolescentima koji su prethodno boravili na psihijatrijskom tretmanu. zbog iznenada nastale nemogućnosti roditelja da se brinu o detetu. Takođe se praktikuje. isključujući mentalna oboljenja ili poremećaj ličnosti. 5) Tinejdžeri na porodičnom smeštaju – kada se radi o maloletnim izvršiocima teških krivičnih dela. 2) Osobine ličnosti – hranitelji treba da budu ugledni u sredini u kojoj žive. kao što je program Nacionalnog udruženja za hraniteljstvo „Izabrati hraniteljstvo“. smeštaj u bolnicu ili hapšenje roditelja.2. 4) Usmereni porodični smeštaj – namenjen deci sa specijalnim potrebama.

paradigma akcionarskog roditeljstva (corporate parenting) koja se ogleda u njihovoj odgovornosti prema deci u sistemu zaštite.3. sredini iz koje potiču. Deca pripadnici manjinskih etničkih grupa koja se nalaze na porodičnom smeštaju imaju potrebu da kontaktiraju sa pripadnicima svoje etničke grupe. U Velikoj Britaniji. Ograničenja postoje u situacijama ako bi takav kontakt za dete bio negativan i protiv njegovog interesa. srodnicima. hraniteljskim veštinama. Zaštita dece na porodičnom smeštaju u Engleskoj U Engleskoj je prisutna velika uloga države – tzv. Po mišljenju stručnjaka iz Velike Britanije. Istraživanja u Velikoj Britaniji pokazala su da su uspešne one hraniteljske porodice koje nastoje da pomognu deci na porodičnom smeštaju da očuvaju osećaj pripadnosti svojoj biološkoj porodici.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju stvu. deci za koju je potreban porodični smeštaj. porodični smeštaj je za decu najbolji ukoliko ona mogu da budu u čestom kontaktu sa članovima biološke porodice. na porodičnom smeštaju boravi 70% od ukupnog broja dece bez roditeljskog staranja. školom i aktivnostima koje su pohađali. susedstvu. 243 . pisama i sl. Oni u punoj meri sarađuju sa socijalnim radnicima kako bi deca koja se nalaze kod njih na smeštaju ostala u vezi sa svojim roditeljima. Deca na porodičnom smeštaju treba da ostanu u vezi sa svojim prvobitnim susedstvom. 3. drugovima – putem poseta. Kada deca izgube svoje roditelje onda je značajno da budu zajedno smeštena (da se braća i sestre ne odvajaju) ili da budu u bliskim kontaktima. telefonskih kontakata. uključujući i decu ometenu u razvoju i decu koja su fizički i seksualno zlostavljana. tj.

nz. 3) poboljšanje načina regrutovanja hraniteljskih porodica kroz posebno osmišljene kampanje. reformisanje sistema smeštaja zahteva radikalnost i poboljšanje kvaliteta i broja hraniteljskih porodica uz garancije da će dete biti upućeno u ustanovu samo ukoliko ova odgovara visokom standardima nege. odnosno način rada učitelja.05. Predlozi za poboljšanje podrazumevaju: 1) uvođenje niza okvira za smeštaj koji bi mogli odgovoriti raznovrsnim nivoima potreba. Lokalne vlasti u svojstvu roditelja 7 Care Matters: Transforming the Lives of Children and Young People in Care. odgovornim za koordiniranje rada stručnjaka koji čine tim oko deteta.Anđela Roglic odnosno preuzimanje na sebe zadatak roditeljstva najosetljivijih grupa dece u društvu. od vitalnog značaja i odnos. 244 . Zbog toga. sa druge strane. Crown copyright. kako bi detetovim potrebama bilo odgovoreno. Detetov socijalni radnik je na nivou svakodnevnog života otelotvorenje njegovog roditelja – akcionara. koji predstavlja lokalni organ vlasti i hranitelja. 4) širu primenu specijalizovanog hraniteljstva za decu sa posebnim potrebama. 5) uvođenje novih regionalnih odeljenja za ugovaranje koje će obezbediti maksimum za uloženi novac i uvesti mogućnost izbora smeštaja za dete. nastavnika i drugog školskog osoblja. 2006.7 Istraživanja u Engleskoj pokazuju da česta premeštanja deteta iz jedne hraniteljske porodice u drugu imaju drastične efekte na njegovu uspešnost u školovanju i drugim aspektima života. Više o ovome na internet adresi: http:// www. 01. Iskustvo u ovoj zemlji govori da je za decu na porodičnom smeštaju.org. 2) pilot faza za mlađu decu koja podrazumeva intenzivan porodični smeštaj sa podrškom aktera iz različitih oblasti (miltiagency).ifconz07.2009. Socijalni radnik smatra se vodećim stručnjakom. u pogledu njihove šanse za uspeh. Kod dece u sistemu zaštite uloga roditelja je podeljena između socijalnog radnika.

napuštanje hraniteljske porodice. čak i ukoliko imaju popunjen kapacitet. godine. škola) i aktivnostima u slobodno vreme. što je kao zadovoljstvo svojstveno svoj deci. kao što su: pravo da u hraniteljskoj porodici ostanu do 21 godine uz potrebnu podršku radi nastavka školovanja. Što se tiče prelaska u svet odraslih tj. olakšan pristup dece i hraniteljskih porodica uslugama dečjih centara. Iskustva ova zemlje takođe govore da je značajno da deca imaju slobodan i lak pristup svakoj vrsti nege (lekar opšte prakse. kao i uvođenje stipendija za njihovo univerzitetsko školovanje na nacionalnom nivou. Njihova podrška se ogleda i u sledećem: mogućnosti da se školama naloži da prime dete. tog Zakona utvrđuje prava i dužnosti hra245 . podršku deci kako bi se sprečila njihova marginalizacija (exclusion). bolnica. dodatne obuke pedijatara i drugih stručnjaka kako da rade sa decom. Ova životna etapa posebno je teška i stresna za mlade ljude sa teškoćama u razvoju (disability). u Engleskoj postoji niz mera koje omogućavaju pomeranje ka svetu odraslih. Kada je ustanovljeno da svako peto dete na hraniteljstvu nema redovne zdravstvene preglede uveden je model sveobuhvatnog zdravstvenog pristupa. pravo na naknadu troškova prevoza.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju – akcionara rade sa školama kako bi se postiglo da svako dete na porodičnom smeštaju pohađa dobru školu i ima svu potrebnu podršku kako bi ostvarilo maksimum. Član 54. utvrđivanje budžeta kojim bi nadležni socijalni radnik raspolagao za poboljšanje obrazovnog iskustva svakog deteta na porodičnom smeštaju. 4. Porodični smeštaj na primeru Mađarske Mađarska ima dugu tradiciju porodičnog smeštaja ali najznačajnije promene u ovoj oblasti donosi Zakon o zaštiti dece i vršenju starateljskih poslova koji je na snazi od 1997.

ili u slučaju kada je njegov fizički. u svakom okrugu postoji služba koja pruža usluge porodičnog smeštaja. uspostavljanja i rukovođenja mrežom hranitelja. ponašanju ili učenju. i nevladine organizacije se mogu baviti određenim poslovima dečje zaštite. odgovarajućoj porodici. pored njih. 3) Kratkoročno hraniteljsko staranje – zbrinjavanje deteta ukoliko je njegov razvoj u sopstvenoj porodici ugrožen a takvo stanje se nije moglo popraviti sprovođenjem osnovnih mera dečje zaštite. detetu zavisnog od droga.Anđela Roglic nitelja detaljno definišući profesionalnog hranitelja kao lica koje ima kvalifikacije propisane zakonskim aktima i specijalizovanog profesionalnog hranitelja kao lica koje zadovoljava tražene kriterijume i koje je kompetentno da se stara o detetu sa teškoćama u prilagođavanju. Zakona o zaštiti dece i vršenju starateljskih poslova. Međutim. alkohola. emocionalni.1. kao i deteta koje zahteva naročitu negu usled nekih drugih okolnosti. a u skladu sa članovima 97. Oblici porodičnog smeštaja Mađarsku odlikuje raznovrsnost oblika smeštaja: 1) Smeštaj deteta u drugu porodicu – na zahtev roditelja a po odobrenju organa starateljstva. a u Budimpešti postoji jedna služba za razvoj servisnih usluga vezanih za porodični smeštaj. dete se poverava na privremenu brigu i staranje drugoj. 2) Urgentno zbrinjavanje deteta – smeštaj deteta u hraniteljsku porodicu u slučaju kad ostane bez roditeljske brige i staranja. 246 . U Mađarskoj. I 98. 4. intelektualni i moralni razvoj u porodici ozbiljno ugrožen u meri koja zahteva hitno zbrinjavanje deteta.

Uslovi za izbor hranitelja Prilikom izbora hranitelja vodi se računa o: – – – – – uslovima života i stanovanja. Aktivnosti ovih udruženja mogu biti: sakupljanje odeće. and Education. poslu i mestu rada. usled lišavanja roditeljskog prava ili nekih drugih razloga ostalo bez roditeljskog staranja i pod uslovom da se briga i podizanje deteta ne mogu obezbediti postavljanjem staraoca. odgovornost. U Mađarskoj. zdravstvenim stanju hranitelja. hranitelji mogu postati samo lica koja su završila pripremni kurs za hranitelje. Cilj pripremnog kursa je da učesnici sami donesu odluku o tome da li bi bili sposobni da obavljaju ulogu hranitelja. deci hranitelja. i nosi naziv FIKSZ.2. koji je prilagođen uslovima Mađarske. 4.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju 4) Dugoročno hraniteljsko staranje – obezbeđuje se za dete koje je. policijskoj evidenciji. Ova lica mogu preuzeti brigu o najviše petoro dece istovremeno. ili ne. U toku obuke se razvija i unapređuje profesionalno znanje i sposobnost koja je potrebna za obavljanje dužnosti hranitelja. Development. uključujući i sopstvenu decu. organizovanje ek247 . tj. Postoji i nekoliko udruženja za porodični smeštaj ali nijedno od njih nije na nacionalnom nivou. informisanost i kompetentnost roditelja. 5) Povremeno hraniteljstvo – oblik zaštite dece kojim se obezbeđuje da određena lica vode privremenu brigu o deci koja inače žive u svojoj porodici. Ovaj kurs se zasniva na američkom programu PRIDE – Parent Resources for Information.

o zaštiti ugroženog deteta. svojom aktivnošću. – ponašanje u društvu. 1998. stanje zdravlja i psihološki profil koji daju sigurnost da će korektno izvršavati zadatke koje ima jedan roditelj. – raspolaganje stanom koji zadovoljava uslove za potrebe dece koja će biti smeštana. demonstriranje partnerskih odnosa i saradnje za decu i porodice i sl. Zakon o prihvatanju Hitnog Ukaza Vlade broj 26/ 1997.1.8 5. Porodični smeštaj u Mađarskoj. obezbeđuje rast. 5. K. 8 9 Izvori podataka: Toth. 248 . Posebno je značajan Ukaz o zaštiti ugroženog deteta9 koji radi poštovanja najvišeg interesa ugrožene dece može utvrditi odgovarajuće mere za zaštitu dece. Kovacz E. X/205. Porodični smeštaj na primeru Rumunije Reforma dečje zaštite u Rumuniji obuhvata reorganizaciju domova u centre za porodični smeštaj. Juna 1998. Balkanska letnja škola socijalnog rada. Uslovi za izbor hranitelja U Rumuniji su propisani određeni uslovi za profesionalnog hranitelja: – radna sposobnost. Neka od ovih udruženja imaju ovlašćenja države da organizuju porodični smeštaj. „Službeni glasnik“ Rumunije od 2. Uveden je profesionalni hranitelj koji se definiše kao fizičko lice koje u svom domu. Što se tiče dece ona mogu ostati u porodici smeštaja i posle punoletstva ako je na studijama ali ne duže od 26 godina. brigu i vaspitanje neophodno za harmoničan razvoj dece koja su mu poverena.Anđela Roglic skurzija za hraniteljske porodice.

Licenca profesionalnom hranitelju se izdaje na period od tri godine. sa prioritetom srodnih porodica. 249 . – roditelj kome je oduzeto roditeljsko pravo ili onaj čije je dete sudskom odlukom evidentirano kao napuštano. pol dece. Socijalni radnik obavlja razgovor sa potencijalnim hraniteljima. – obezbeđuju pomoć i podršku licu ili porodici pre i posle poveravanja deteta. uzrast. Socijalni radnici pružaju pomoć hraniteljskim porodicama jednonedeljnim posetama tokom prvog meseca smeštaja deteta. – utvrđuju mišljenje deteta. – lice koje ima hronične zarazne bolesti. a zatim se ta učestalost poseta smanjuje i prilagođava potrebama porodice i deteta. Hranitelj zaključuje ugovor sa specijalizovanom javnom službom za zaštitu dece ili privatnom institucijom za praćenje aktivnosti na porodičnom smeštaju. vrši uvid na terenu i podnosi izveštaj komisiji za zaštitu deteta. – obezbeđuju pomoć i podršku roditeljima deteta da bi se obezbedio povratak deteta u porodičnu sredinu.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju Profesionalni hranitelj ne može biti: – lice koje je bilo osuđeno i kojem je izrečena sudska mera za izvršavanje ili nameru izvršavanje prekršaja. Predlog da se da dozvola profesionalnom hranitelju obuhvata: broj dece koji podnosilac zahteva može primiti. Njihova aktivnost se sastoji u sledećem: – identifikuju porodice kojima se deca mogu poveriti. U Rumuniji su od posebnog značaja specijalizovane službe za porodični smeštaj. kao i mogućnost podnosioca zahteva da zbrine decu sa posebnim potrebama.

koji su nekoliko godina pokušavali da pruže dom Nataši.birn. godine na programima obuke u oblasti socijalnog rada. 1998. a koja se desila u Rumuniji. Za praksu porodičnog smeštaja u Rumuniji karakterističan je projekat hraniteljstva socijalne službe Bethani. 11 250 . sačekale su ih loše 10 Prelici. četvorogodišnjoj rumunskoj devojčici bez roditeljskoj staranja. Bitan element reforme dečje zaštite u Rumuniji: reorganizacija domova u centre za porodični smeštaj. u poslednjem pokušaju da uh ubede da dozvole da postanu hranitelji Nataše.eu. V. tiče se rigoroznog zakona te zemlje kojim se zabranjuje smeštaj dece u hraniteljske porodice iz inostranstva. tromesečno ili na zahtev komisije. Među ljudima koji su želeli da postanu hranitelji nalazi se i jedan bračni par iz inostranstva. – podnose izveštaje i predloge komisiji o ovim aspektima. Grupa zakonodavaca iz parlamenta Evropske unije zahtevala je od Rumunije da preispita takvu zabranu jer bi potpuna zabrana mogla ugroziti živote dece bez roditelja.com. Posle uvođenja zabrane. Balkanska letnja škola socijalnog rada. mnoga deca bi bila vraćena svojim biološkim roditeljima što bi moglo rezultirati njihovom zanemarivanju i zlostavljanju.10 Interesantna situacija koja se odnosi na ovu oblast. kao i roditelje deteta nakon njegovog povratka u porodičnu sredinu. a koja je živela u domu za nezbrinutu decu u Rumuniji. Internet adresa: http://www.Anđela Roglic – prate porodice i lica u kojima je zbrinuto dete tokom smeštaja. koja u Rumuniji radi od 1992. Ali.11 Sa poslednjom u nizu prepreka suočili su se kada su doputovali u Brisel da bi se sreli sa predstavnicima EU i rumunskim zvaničnicima.

predstavlja donošenje Zakona o dečjoj zaštiti 1988. što znači da ih povremeno posećuju majke.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju vesti jer im je saopšteno da je devojčica data hraniteljskoj porodici u Rumuniji. kao i regionalne kancelarije. Zvanični podaci u Rumuniji govore da se oko 45. Razvoj porodičnog smeštaja u Bugarskoj Novinu u zakonodavstvu Bugarske. U istoriji Bugarske. te da je lokalno rešenje najbolje za decu. Ova situacija najbolje objašnjava pravilo da se deca primarno smeštaju u sredini svog porekla. godine.000 su pod starateljstvom socijalnih službi „uz materinsku pomoć“.000.400 zahteva za porodični smeštaj dece koji su podneti tokom moratorijuma. Ta situacija je rezultirala time da je Evropski parlament zatražio od Rumunije da izvrši konačnu reviziju oko 1. osnovan je Nacionalni komitet za dečju zaštitu sa statusom ministarstva. da bi Rumunija konačno odbila sve zahteve stranaca koji su želeli da pruže dom nezbrinutoj deci. 6.000 dece nalazi u „starateljskom porodicama“ – bilo kod rođaka ili hranitelja – a još 32. kojim se otvara put razvoja porodičnog smeštaja. svaka se stara o bar jednom detetu i svaka prima sredstva iz lokalnog budžeta. Prema ovom zakonu. a danas ih ima skoro 18. Potreba za hraniteljskom porodicama u Rumuniji dramatično je porasla. 251 . Zvaničnici u Bukureštu su opravdali svoju odluku time da imaju uspeha u rekonstrukciji sistema zaštite dece u zemlji i poboljšanju njihovih uslova. Pre deset godina uopšte ih nije bili. to je prvi zakon koji je namenjen samo deci i u kome se po prvi put najavljuje porodični smeštaj kao mogućnost u zaštiti dece.

Proces sticanja prava vršenja obaveza hranitelja traje preko četiri meseca. kao i ona deca uzrasta mlađeg od tri godine. Do sada. pruža profesija „hraniteljskog roditelja“. Profesionalno hraniteljstvo je zakonski uvedeno u Bugarskoj od januara 2007. koju su napustili jedan ili oboje roditelja. ali istovremeno nisu odustali od ostvarenja roditeljskog prava. Posle smeštaje deteta u hraniteljsku porodicu kontrola. Prednost da budu smeštana u takve porodice imaju deca koja su iz jednog ili drugog razloga postala žrtva nasilja. jednostavno nije moguće usvojiti. Ideja hraniteljstva je da dete sačuva vezu sa biološkom roditeljima i to je veoma važno saznanje koje hranitelji moraju imati. 1998. Oni treba da dobro znaju da će im se često dešavati da sarađuju sa mnogim ljudima – predstavnicima državnih 12 Todorova. prema poslednjim podacima.000 mališana je u Bugarskoj koji su smešteni u ustanove socijalne zaštite. Priprema kandidata za profesionalne hranitelje izvodi se u skladu sa posebnim programom. Onu decu. podneto je oko 135 zahteva za preuzimanje briga oko nezbrinute dece u hraniteljskoj porodici i budući hranitelji se nalaze u različitim fazama proučavanja i pripreme. Stručnjaci su procenili da ti mališani čine najugroženiju grupu.12 Prema poslednjim podacima. E. oko 8. 252 . Balkanska letnja škola socijalnog rada. Zatim slede hendikepirana deca. konsultacije i saveti od strane socijalnih radnika u stanju su da spreče neadekvatno ponašanje ili neke teškoće koje mogu nastati u uzajamnom prihvatanju ili adaptacije hranitelja i deteta.Anđela Roglic agencije za usvojenje i porodični smeštaj koje mogu da odluče o usvojenju ili da obezbede porodični smeštaj. Bugarska na putu da počne da koristi porodični smeštaj. godine. Alternativna mera koja pruža šansu deci da se nađu u normalnom porodičnom krugu.

Pravilnikom o hraniteljstvu. Porodični smeštaj u našem zakonodavstvu uređen je. posebno zaštita dece bez roditeljskog staranja.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju institucija i nevladinog sektora. što zahteva visoku pro253 . Ono se zasniva odlukom organa starateljstva – Centra za socijalni rad. primenjuje se za maloletno dete i samo kada je to u skladu sa najboljim interesom deteta. Stoga se smatra da ne bi bilo naodmet da hraniteljska porodica izbliza upozna životnu priču deteta kako bi adekvatno reagovala na potrebe tog deteta da doživi ljubav. Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. 7. u osnovi. Kratak osvrt porodičnog smeštaja u našoj zemlji Za ostvarivanje porodičnog smeštaja u našoj zemlji relevantni su ustavni dokumenti i posebni zakoni kojima se uređuju prava dece u pojedinim oblastima. hraniteljstvo kao mera zaštite dece u Srbiji. razumevanje i pažnju. kao i brojni međunarodni dokumenti. Poslove porodičnog smeštaja u našoj zemlji realizuju centri za socijalni rad u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj dece i omladine u Beogradu. kao i drugim podzakonskim aktima kojima se bliže reguliše materija porodičnog smeštaja. Osnovni princip smeštaja deteta u hraniteljsku porodicu je zadovoljavanje njegovih potreba. ukoliko se pokaže da je to u interesu deteta. Porodičnim zakonom. Bugarska posebnu pažnju posvećuje deci koja su doživela nasilje i svrstavaju ih u grupu onih koja su prioritetna za porodično smeštanje zbog specifičnih potreba za bezbednim okruženjem. Polazeći od zakonskog uređenja obe oblasti. toplinu.

Učesnici u tom procesu su deca. članovi hraniteljskih porodica. za koje je procenjeno da je primena hraniteljstva u njegovom najboljem interesu. 7. i država koja obezbeđuje normativnu i finansijsku podršku ovom obliku zaštite dece. stručnjaci centara za socijalni rad i Centra za porodični smeštaj dece i omladine. rodbina. hranitelji. 2) specijalizovano hraniteljstvo – zadovoljava potrebe deteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. izraženim zdravstvenim teškoćama ili poremećajem ponašanja. koje se smešta u hraniteljsku porodicu na kraći period u cilju predaha i očuvanja kapaciteta hraniteljske.1. Oblici porodičnog smeštaja Polazeći od specifičnih potreba deteta bez roditeljskog staranja i uslova potrebnih za njihovo zadovoljavanje. Potrebu smeštaja u hraniteljsku porodicu imaju ona deca koja nemaju roditelje ili njihovi roditelji. grubog zanemarivanja ili zlostavljanja deteta ili kada su roditelji sprečeni da brinu o detetu zbog teške bolesti ili smrti. 4) povremeno hraniteljstvo – primenjuje se za dete sa razvojnim ili zdravstvenim teškoćama. biološki roditelji. odnosno biološke porodice za dalju brigu o detetu. 3) urgentno hraniteljstvo – primenjuje se u hitnim situacijama kada je došlo do napuštanja deteta od strane roditelja.Anđela Roglic fesionalnost i odgovornost u svim fazama procesa njegovog ostvarivanja. zbog raznih život254 . kod nas se primenjuju sledeći oblici hraniteljstva: 1) standardno hraniteljstvo – zadovoljava potrebe deteta urednog psihofizičkog razvoja i koje se u hraniteljsku porodicu smešta na kraći ili duži vremenski period.

13 Od hranitelja se zahteva da prepoznaju i adekvatno zadovolje sve potrebe deteta.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju nih teškoća i kriza nisu u stanju da o njima adekvatno brinu. obično su sa teškim životnim iskustvom koje utiče na njihov razvoj. 255 . zdravstvenom stanju hranitelja. Od hranitelja se zahteva da imaju znanja i ve13 Izvori podataka: Porodični zakon „Službeni glasnik RS“. Deca koja imaju potrebu za hraniteljstvom. zbog čega im je potrebna briga i podrška. 4) u kojoj bi zbog bolesti člana porodice bilo ugroženo zdravlje deteta i ostvarivanje svrhe smeštaja 5) ako je porodica materijalno neobezbeđena u smislu odredaba Zakona. odnosno visini mesečnih prihoda. 7. broj 18/05. poslu. 3) u kojoj neko od članova ima društveno neprihvatljivo ponašanje. Uslovi za izbor hranitelja Prilikom izbora hraniteljske porodice naročito se vodi računa o: – – – – – uslovima života i stanovanja. Tako se dete ne može smestiti u porodicu: 1) u kojoj je neko od članova lišen roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti. policijskoj evidenciji. ne samo bazične kao što su smeštaj. hrana i odeća. deci hranitelja. 2) u kojoj su poremećeni porodični odnosi.2. Odredbama Zakona određene su situacije koje mogu biti smetnja za smeštaj deteta.

i da zadovoljavaju potrebe deteta tako da njegov razvoj ide ka potpunom osamostaljenju. zdravstvenim. To je program PRIDE. vaspitanjem i obrazovanjem. Često će hraniteljima za ostvarivanje ovog cilja biti potrebno strpljenje i podrška stručnjaka. Hranitelji se za bavljenje hraniteljstvom pripremaju po Programu pripreme i obuke za hraniteljstvo. Zasniva se na specifičnim kompetencijama – znanjima i veštinama za uspešno obavljanje hraniteljske uloge sa ciljem povećanja kompetentnosti hranitelja.Anđela Roglic štine da podrže i podstiču dete da se razvija socijalno.3. 2) obezbeđuje trajnost odnosa i veza sa porodicom porekla i drugim osobama važnim za dete.14 Stručni tim daje posebno mišljenje iz koga se vidi da su članovi porodice po svojim ličnim svojstvima sposobni za čuvanje i vaspitanje deteta. Nakon prijavljivanja Centru za socijalni rad. emotivno i intelektualno u skladu sa svojim potencijalima. 14 Familia: Bukvar hraniteljstva. emocionalnim i socijalnim razvojem. 7. obavljaju se početni razgovori i vrši procena ispunjenosti ličnih i porodičnih uslova za adekvatnu brigu o deci. 256 . U slučaju ispunjenosti ovih uslova predstoji priprema i obuka za buduće hranitelje i donošenja rešenja o porodičnom smeštaju. Standardi za ostvarivanje zaštite deteta na hraniteljstvu Hraniteljstvo kao mera zaštite deteta primenjuje se kada je to u njegovom najboljem interesu. kao jedan od najpoznatijih programa obuke hranitelja koji se realizuje u najvećem broju evropskih zemalja. a u najboljem interesu je ukoliko: 1) predstavlja odgovor na potrebe deteta za bezbednošću. fizičkim.

komplementarne sa potrebama konkretnog deteta. ekonomske i socijalne promene imaju odraza na promene unutar porodice i što su ove zemlje započele reformu pre nas. član 5. stručni tim ima zadatak da na osnovu psihofizičkih karakteristika deteta i karakteristika hraniteljske porodice vrši izbor porodice koja će na najbolji način kompenzovati odsustvo roditeljskog staranja kod deteta i zadovoljiti sve njegove razvojne potrebe. Zemlje Centralne Evrope koje imaju bolju ekonomsku situaciju nego druge zemlje u tranziciji počele su sa prestruk15 Pravilnik o hraniteljstvu „Službeni glasnik RS“. među kojima se favorizuju programi za decu. Nevladin sektor sve više dobija na značaju i kao dopuna državnom sistemu socijalne zaštite. posebno što političke. 32/08. Pravilno izabrana hraniteljska porodica osnovni je uslov zaštite deteta na porodičnom smeštaju. 8. Pored utvrđenih kriterijuma za izbor hraniteljske porodice. Porodični smeštaj u susednim i zemljama u tranziciji Iskustva susednih zemalja i zemalja u tranziciji za nas su od praktičnog značaja i u reformskim procesima i oblasti socijalne politike.15 Kada plan zaštite bez roditeljskog staranja određuje porodični smeštaj kao oblik zaštite. Zajedničkom nam je i suočavanje sa novim učesnicima u pružanju usluga socijalne zaštite koji sve više dobijaju na značaju.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju 3) u najvećoj mogućoj meri obezbeđuje uslove za prevladavanje zastoja u razvoju i optimalan razvoj deteta. onda je jedan od najznačajnijih zadataka i standarda zaštite deteta izbor hraniteljske porodice. Formiraju se mnoge nevladine organizacije i pojavljuju međunarodne organizacije i agencije sa izvorima sredstava za socijalne potrebe. 257 .

Memorandum je dobio podršku Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd. obezbeđivanje mesta stanovanja od strane lokalne zajednice za one koji napuštaju institucije. Opširnije o ovome na internet adresi: http://www. str.05.savethechildren. Prema rečima šefa Delegacije Evropske komisije Josepa Lioverasa Evropska unija će obezbediti finansijsku pomoć kako bi se osiguralo da sistem brige o deci punim kapacitetom odgovori na potrebe najvulnerabilnijih grupa dece u Srbiji. 1999. za decu sa posebnim potrebama koja su na smeštaju u institucijama. A. obezbeđivanje alternativnih rešenja. Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije i Save the Children UK potpisali su 13. Finansijska podrška Evropske unije se ogleda i u sprovođenju projekta „Posebna briga za posebne potrebe“ koji je usmeren na unapređenje kvaliteta života dece sa posebnim potrebama i razvoj specijalizovanog hraniteljstva kod nas.2009. org. Uporedna i međunarodna socijalna politika.uk.Anđela Roglic tuiranjem službi porodičnog smeštaja. novoosnovanog državnog tela zaduženog za hraniteljstvo. Reforma institucionalne brige je usmerena na poboljšanje uslova života u postojećim institucijama. 01. godine Memorandum o saradnji na sprovođenju trogodišnjeg projekta koji se finansira iz bespovratnih sredstava Evropske Komisije. pomeranje prema drugim vidovima brige na bazi porodice i dr. 175–176. Januara 2009. 258 .17 Realizacija ovog projekta doprinosi ostvarivanju nacionalne politike u oblasti zaštite dece bez roditeljskog staranja i ostvarivanju Strategije razvoja socijalne zaštite u delu obez16 17 Čekerevac.16 Zemlje u tranziciji se suočavaju sa problemom dece bez roditeljskog staranja i dece koja žive sa invaliditetom. Trenutni smeštaj ove dece u rezidencijalnim ustanovama je neadekvatan.

da postoje određene teškoće sa kojima se većina zemalja susreće i da je potrebno stalno raditi na dogradnji sistema u cilju unapređivanja zaštite dece primenom ovog oblika. Ali. boljeg uspostavljanja odnosa roditelj – dete. Približno 30% te dece su deca sa smetnjama u razvoju. negde.000 dece smešteno u hraniteljske porodice širom Srbije. Priča o boljoj organizaciji zaštite dece na porodičnom smeštaju ne trpi odlaganja i sporost. 50% njih su deca sa smetnjama u razvoju. neosporno je da je porodični smeštaj jedan od adekvatnijih oblika zaštite u porodičnim uslovima za većinu dece bez roditeljskog staranja. nekako rastu. Zaključak Na osnovu rezultata istraživanja.Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju beđivanja manje restriktivnih oblika zaštite dece. odnosno obezbeđivanja uslova da deca odrastaju u porodičnom okruženju. 800 dece je još uvek u institucijama. Za ono dete koje se nalazi u domu ili neadekvatnoj porodici. boljeg ostvarivanja dečjih prava i njihove participacije u porodičnom životu i sticanja porodičnih iskustava bitnih za osamostaljivanje i kasniji život kao samostalnih odraslih ljudi. trenutno je oko 4. Svako dete ima pravo da odrasta u porodici!!! 259 . jer za to vreme neka deca. Prema zvaničnim podacima Vlade. detinjstvo je jedno. svaka druga priča nema smisla. uporedne analize porodičnog smeštaja i vizije njegovog razvoja. opšti je utisak da je porodični smeštaj u razvoju. 9. razvijanja trajnih emotivnih veza i stabilnosti odnosa. Sve ove obećavajuće inicijative pokazuju da se ide napred. Na kraju. često u neadekvatnim uslovima koji mogu ostaviti posledice za ceo život. zbog bolje adaptacije dece na hraniteljsku porodicu nego na institucionalnu zaštitu.

education. 32/08. and it can represent a great satisfaction for everyone. future independence. brings change into the foster family itself. Fostering and sharing family experience with a child who saw a difficult side of life in its earliest age. family and national identity. 260 . thereby making fostering a unique life experience. 18 Fostering Book of Regulations. and stimulating its positive changes. is a protection measure for children without parental care. children without parental care. or with behavioral disorders. but with a disorder in mental and physical development.e. article 2.18 Foster families provide a secure and stimulating environment for the children’s development. participating in its development.Anđela Roglic Summary Family accommodation – fostering. i. caring. Key words: Family accommodation – fostering. as well as preserving their personal. no. by offering them adequate attendance and care about their health. who temporarily cannot live with their parents. „Official Gazette of the Republic of Serbia“. children under parental care. and support in establishing and maintaining connections with their biological families. enriches all its members’ experience.

Širenje kruga subjekata koji vrše prikupljanje i obradu podataka o ličnosti i mogućnosti njihove upotrebe u različite. Kada su u pitanju medicinski podaci o ličnosti kao podaci vezani za zdravlje čoveka. pravnik ZAŠTITA MEDICINSKIH PODATAKA O LIČNOSTI Relativno laka dostupnost informatičkih uređaja i razvoj sredstava masovne komunikacije su nužna posledica tehnološkog napretka. kao i na pojedine oblasti koje do sada u našoj zemlji nisu bile predmet zakonskog regulisanja. često nedopuštene svrhe. u Preporuci Komiteta Ministara Saveta Evrope o zaštiti medicinskih podataka iz 1997. 1. nesumnjivo je da postoje brojni razlozi da se posebnim zakonom reguliše ova oblast i pronađe ravnoteža između naizgled ambivalentnih ciljeva i to prirodne želje pojedinca da iste zadrži u domenu svoje privatnosti zbog posebne osetljivosti ovih podataka i težnje da se zaštite važni društveni interesi. obrade i upotrebe ličnih podataka i obezbediti delotvorni mehanizmi njihove zaštite. Uni261 . Pravo na privatnost Pravo na privatnost je osnovno ljudsko pravo koje je kao pravo prve generacije našlo svoje mesto i u članu 12. aktuelizuje potrebu za postojanjem adekvatnih zakonskih rešenja kojima će se regulisati uslovi prikupljanja. U tom cilju potrebno je ukazati na nedostatke postojeće zakonske regulative u oblasti zaštite medicinskih podataka o ličnosti i potrebi usklađivanja zakonskih rešenja sa dostignutim evropskim standardima. pre svega. a koje bi trebalo da sadrži moderan Zakon o zaštiti medicinskih podataka o ličnosti. godine. sadržanim.Nikola Stošić dipl.

porodicu. čak i u slučaju da ta bolest nema nikakvog uticaja na kvalitet njegovog ili njenog rada. 30. Takođe. da bi se pacijent uopšte obratio lekaru i sa njim podelio osetljive informacije koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja. i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Sama mogućnost da.org/docs/ Eur_Convention/euroconv. često je dovoljna da pojedinca odvrati od namere da se obrati stručnom licu. stana i prepiske. koje je pojedinac u modernom. Sa druge strane.3. na primer.hrcr. Svako ima pravo na zakonsku zaštitu protiv ovakvog mešanja ili napada. htpp://www. stan ili prepisku. pre svega. niti napadima na čast i ugled.“ Zaštita ličnih podataka. u članu 8. 262 .html. godine. pre svega zbog osobenosti odnosa pacijent-lekar.“1 Kada su u pitanju medicinski podaci o ličnosti. njegove kolege saznaju da ima makar i blage psihičke tegobe. poverenje pacijenta je preko potrebno kako bi lekar pribavio sve potrebne informacije na osnovu kojih bi mogao da utvrdi uzroke bolesti. predviđa:“Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života. još jedan krucijalni dokument u oblasti zaštite ljudskih prava. visoko birokratizovanom društvu „prinuđen da podeli“. najčešće će poslodavac odbiti da zaposli lice koje ima određenu bolest.Nikola Stošić verzalne deklaracije o pravima čoveka usvojenoj na Generalnoj skupštini UN decembra 1948. postavi tačnu dijagnozu i odredi odgovarajući tretman 1 European Convention on Human Rights. u cilju ostvarenja svojih životnih interesa. poštovanje i garancija privatnosti pojedinca ima poseban značaj. sa predstavnicima državnih organa. ali i drugim grupama i pojedincima. neophodna je radi primene temeljenog pravnog principa istaknutog u Univerzalnoj deklaraciji o pravima čoveka.01. Takođe.2009. godine kojim je propisano: „Niko ne sme biti izložen proizvoljnom mešanju u privatni život. Naime. neophodno je da bude uveren da ti podaci neće biti upotrebljeni van svrhe za koju se prikupljaju.

– da se prikupljanje i obrada medicinskih podataka može vršiti samo ukoliko je domaćim zakonom obezbeđena odgovarajuća zaštita.html.1. Medicinska etika i medicinsko pravo. mora biti garantovano u postupku prikupljanja i obrade medicinskih podataka. kao jednog od bazičnih načela na kojima počiva i Hipokratova zakletva jeste preduslov adekvatnog medicinskog tretmana i zdravstvene zaštite.com/psihijatrija/ETIKA%20KALICANIN/Med%20Etika%20_ 22. htpp://www. htpp://www. – da medicinski podaci mogu da se prikupljaju i obrađuju samo od strane profesionalnih lica-zdrvstvenih radnika. posebno prava na privatnost. a u sklopu toga i prava na privatnost. Respect for privacy. i to posebnim odeljkom pod nazivom „Poštovanje privatnosti“ predviđeno je: – da poštovanje fundamentalnih prava i sloboda. str.3 U kontekstu poštovanja prava na privatnost treba spomenuti i odluku koju je Evropski sud za ljudska prava doneo u slučaju Z.2009.doc. 3 263 .umn. godine u kojoj je istaknuto da je zaštita medicinskih podataka od suštinskog značaja za ostvarenje prava pojedinca da se poštuje njegova 2 Kaličanin P.psihijatrija. 97 o zaštiti medicinskih podataka. Recommendation No.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti u cilju izlečenja. 16.01.edu/humanrts/instree/coerecr97–5. ostvarenje načela poštovanja ličnosti pacijenata. Stoga. a od strane drugih pojedinaca i tela samo ukoliko to čine u korist profesionalnih lica-zdravstvenih radnika i pri tome postupaju u skladu sa pravilima poverljivosti koja su propisana za zdravstvene radnike. godine.2 Preporukom Komiteta Ministara Saveta Evrope br. vs Finland februara 1997.. 1. R(97) on the Protection of Medical Data.

22009/93).2009. Aplication (no. nije dovoljno da država samo propiše obavezu uzdržavanja od povrede prava na privatnost. 16.htm.01. s obzirom na to da otkrivanje tih podataka može imati dramatičan uticaj na privatni život tih lica.cl. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and of the free movement of such data. već podrazumeva i obavezu države da u cilju poštovanja privatnosti preduzme odgovarajuće mere u cilju osiguranja prava na privatnost. str. U odluci je naznačeno i da je poštovanje privatnosti od posebnog značaja kada su u pitanju informacije o osobama obolelim od HIV-a. godine. htpp://www. 7. 5 6 264 . a u slučajevima postojanja prenosivih bolesti i zdravlje čitave zajednice. već je neophodno da preduzme odgovarajuće mere u cilju sprečavanja povrede tog prava.fi/zvf.ac. 16.01.2009. kao i na njihov socijalni i radno-pravni status.4 Međutim.fredman-mansson. čak i u sferi odnosa između fizičkih lica međusobno. izlaganjem tih osoba poruzi i vređanju. godine.uk/rja14/Papers/echr-finland.Nikola Stošić privatnost i porodični život.cam. Evropski sud za ljudska prava je u slučaju I vs Finland zauzeo stav da član 8 Direktive 95/46 Evropskog Parlamenta i Saveta Evropske Unije o zaštiti pojedinaca koja se odnosi na obradu ličnih podataka i slobodan prenos tih podataka5 ne obavezuje državu samo na uzdržavanje od mešanja u privatni život pojedinca. čime bi ugrozili sopstveno zdravlje. Case of Z vs Finland.6 Iz sadržine navedene odluke nesumnjivo proizlazi da pored negativne oba4 European Court of Human Rights.pdf. htpp://www. te da bi se bez takve zaštite oni koji imaju potrebu za medicinskom pomoći uzdržavali od otkrivanja informacija lične i intimne prirode čak iako su takve informacije neophodne da bi im se ukazao odgovarajući medicinski tretman.

ali samo pod uslovom da za njih važe ista ili slična pravila kojima se obezbeđuje poverljivost informacija. 2.1. država ima i pozitivne obaveze koje se sastoje u stvaranju delotvornih mehanizama pravne zaštite.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti veze države i drugih adresata da se uzdrže od povrede prava na privatnost medicinskih podataka o ličnosti. kao i od pojedinaca ili tela koji rade u njihovu korist. Preporukom je propisano i da druga fizička i pravna lica mogu prikupljati i obrađivati medicinske podatke o ličnosti samo ukoliko su potčinjena pravilima kojima se obezbeđuje jednak stepen zaštite poverljivosti podataka kao i pravilima koja se odnose 265 . Prikupljanje i obrada podataka Radi ostvarenja i zaštite prava na privatnost i drugih prava i interesa fizičkih lica od ključnog značaja je postojanje adekvatnih zakonskih rešenja kojima će se predvideti: – koji subjekti su ovlašćeni da prikupljaju i obrađuju medicinske podatke o ličnosti – pod kojim uslovima se podaci mogu obrađivati – koji su to razlozi koji mogu opravdati odstupanje od opšteg režima koji je propisan za prikupljanje i obradu medicinskih podataka o ličnosti 2. Propisi Saveta Evrope Preporukom Veća Ministara Saveta Evrope br. a koja obavezuju lica koja koja se bave pružanjem zdravstvene zaštite profesionalno. 97 o zaštiti medicinskih podataka je propisano da bi medicinski podaci o ličnosti trebalo da se prikupljaju i obrađuju samo od strane fizičkih i pravnih lica koja se bave pružanjem zdravstvene zaštite profesionalno.

str. 7–13.8 Međutim. htpp://www.org. godine predviđena generalna zabrana obrade podataka koji se odnose na zdravlje pojedinaca iz razloga posebne osetljivosti tih podataka.Nikola Stošić na lica koja se profesionalno bave pružanjem zdravstvene zaštite.umn.html. str. 1.7 2. 8 266 ./privacy/eudirective/EU_Directive_html.2009. 16. pre svega treba istaći da je Direktivom 95/46 Evropskog Parlamenta od oktobra 1995. Derogacija opšteg principa o zabrani obrade medicinskih podataka o ličnosti se odnosi pre svega na one situacije u kojima postoji izričita saglasnost lica na koja se ti podaci odnose. izuzev ukoliko zakon države članice ne predviđa da se generalna zabrana prikupljanja i obrade podataka ne može otkloniti ni davanjem te saglasnosti.2009.2. Propisi Evropske Unije Što se tiče uslova pod kojima se medicinski podaci o ličnosti mogu prikupljati i obrađivati.01.1. postavlja se pitanje pod kojim se uslovima izjava volje jednog lica kojom daje saglasnost da se podaci koji se odnose na njegovo zdravlje mogu obrađivati smatra punovažnom i ovlašćuje nadležne subjekte da pristupe procesu prikupljanja i obrade podataka? 7 Recommendation No.cdt. htpp://www.edu/humanrts/instree/coerecr97–5. imajući u vidu neophodnost dostupnosti informacija koje se odnose na zdravlje pacijenta u cilju pružanja odgovarajućeg medicinskog tretmana.01. godine. 16. Direktivom 95/46 Evropskog Parlamenta predviđeni su izuzeci od opšte zabrane prikupljanja i obrade medicinskih podataka o ličnosti. Directive 95/46/EC of the Europian Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection on individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Međutim. R(97) on the Protection of Medical Data. godine.

Slobodno izražen pristanak podrazumeva dobrovoljnu odluku. psihološke ili druge prirode. datu u odsustvu prinude bilo koje vrste-socijalne. kao što su priroda 9 Article 29 Data Protection Working Party. konkretna i od strane subjekta koji je informisan data izjava volje. Pristanak mora biti i konkretan i odnositi se na tačno određenu i definisanu situaciju u kojoj se pristupa prikupljanju i obradi podataka. finansijske. Takođe. pristanak može punovažno biti dat samo od strane lica koje je informisano o svim relevantnim pitanjima koja su u vezi sa obradom podataka i koji se zasniva na proceni i razumevanju relevatnih činjenica. Osim toga. Radna grupa. ta izjava mora biti slobodno izražena. Direktive 95/46 Evropskog Parlamenta. Working Document on the processing of personal data relating to health in electronic health records. 00323/07/EN WP 131. te stoga opšti. pri čemu se pristanak dat pod pretnjom da će u suprotnom lice biti lišeno medicinskog tretmana ili da će tretman biti neodgovarajućeg kvaliteta ne može smatrati slobodnim. nezavisno evropsko savetodavno telo u oblasti zaštite podataka i privatnosti. konkretna i data od strane subjekta koji je informisan o svim relevantnim pitanjima koja se odnose na obradu podataka. je u Radnom dokumentu koji se odnosi na obradu ličnih podataka koji se odnose na zdravlje od februara 2007.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti Pre svega. godine9 precizirala šta se podrazumeva pod izrazima slobodno izražena. čije je formiranje predviđeno članom 29. 267 . generalni pristanak subjekta da se mogu obrađivati podaci koji se odnose na njegovo zdravlje i da se mogu dostavljati drugim subjektima koji će učestvovati u njegovom lečenju se ne može smatrati dopuštenim. treba imati u vidu da saglasnost pacijenta da bude podvrgnut određenom medicinskom tretmanu ne povlači za sobom automatski i saglasnost koja se odnosi na obradu podataka prikupljenih tokom tog tretmana.

Nikola Stošić podataka koji se obrađuju. 268 .europa. 16. U tom cilju. kao i način njihovog prikupljanja i obrade. osnovnim.01. 10 Article 29 Data Protection Working Party. Pri tome. Takođe. izuzev preduzimanja medicinskog tretmana u cilju spasavanja života. Ovaj izuzetak se odnosi samo na mali broj slučajeva i to pre svega na situacije u kojima je ugrožen život lica čiji se medicinski podaci obrađuju i ne može se koristiti kao opravdanje za obradu podataka u druge svrhe. lica kojima se podaci mogu dostaviti.pdf. vitalnim interesima lica čiji se podaci prikupljaju i mora biti neophodna za preduzimanje medicinskog tretmana koji ima za cilj spasavanje života. zakonom se mora precizno naznačiti cilj koji opravdava odstupanje od generalne zabrane obrade medicinskih podataka o ličnosti. ovde je od posebnog značaja sprečiti eventualne zloupotrebe. što uključuje i svest o mogućim posledicama odbijanja da se da pristanak za prikupljanje i obradu podataka. htpp://ec. a to lice nije fizički ili pravno sposobno da izrazi svoj pristanak.10 Takođe. derogacija opšteg principa o zabrani obrade medicinskih podataka o ličnosti se odnosi i na one situacije u kojima je prikupljanje i obrada podataka neophodna kako bi se zaštitili vitalni interesi lica na koga se ti podaci odnose. svrha obrade. Special Protection for sensitive personal data. i to samo ukoliko lice čiji se podaci obrađuju nije u stanju da izrazi svoju volju. obrada podataka mora biti u uzročnoj vezi sa suštinskim.eu/justice_home/fsj/privacy/ docs/wpdocs/2007/wp131_en. odnosno povredu prava na privatnost i privatni život pod izgovorom potrebe zadovoljenja javnog interesa.2009. od opšte zabrane obrade medicinskih podataka o ličnosti može se odstupiti i u slučaju postojanja suštinskog javnog interesa. Međutim. pre svega u domenu zaštite javnog zdravlja i socijalne sigurnosti. Konačno. koja su prava lica čiji se podaci obrađuju.

2. godine je od strane Ministarstva zdravlja donet „Privacy rule“ u cilju implementacije standarda predviđenih federalnim zakonom iz 1996. da se bez ovlašćenja 269 . četvrta grana vlasti imaju u oblasti zaštite ljudskih prava i koja u tom cilju moraju biti snabdevena konkretnim ovlašćenjima. uključujući i pravo da podnesu i krivičnu ili prekršajnu prijavu u slučaju povrede zakona. kao i da o preduzetim merama obaveste nezavisno nadzorno telo čije je osnivanje predviđeno odredbama člana 28. Ovde je interesantno videti koje su to situacije predviđene ovim aktom u kojima njegovi donosioci smatraju da postoji suštinski javni interes koji dopušta derogaciju ovog principa.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti države članice imaju obavezu da obezbede odgovarajuća. i to posebno prava na privatnost. godine – „HIPAA“ (Health Insurance Portability and Accountability Act) i njime su uređeni uslovi upotrebe i objavljivanja medicinskih podataka o ličnosti (PHI). između ostalog. pokrene postupak pred sudom u slučaju kršenja propisa. I ovim aktom je kao osnovni princip predviđeno da se medicinski podaci o ličnosti ne mogu prikupljati i obrađivati bez ovlašćenja lica na koje se ti podaci odnose. što je standard koji je propisan i Direktivom 95/46 Evropskog Parlamenta. Direktive 95/46 Evropskog Parlamenta kao obaveza država članica.3 Propisi Sjedinjenih Američkih Država U Sjedinjenim Američkim Državama 2002. Time se jasno naglašava uloga koju nezavisna tela kao tzv. Nezavisno nadzorno telo bi bilo ovlašćeno da nadgleda da li država ispunjava obaveze preuzete u skladu sa Direktivom i u tom cilju bi bilo snabdeveno ovlašćenjima da. Kao izuzetak od principa da je za obradu podataka o ličnosti potrebna saglasnost lica na koga se ti podaci odnose predviđeno je. konkretna jemstva i garancije u cilju zaštite prava i sloboda fizičkih lica. između ostalog.

otkrivanja informacija o žrtvi ili moućoj žrtvi krivičnog dela. obaveštenja o prirodi krivičnog dela. 270 . 25–27. medicinski podaci mogu ustupiti: – nadležnim organima ovlašćenim zakonom da prikupljaju i obrađuju medicinske podatke u cilju prevencije i kontrole bolesti. nadležnim organima ovlašćenim zakonom da primaju izveštaje o zlostavljanju i zanemarivanju dece. – agencijama koje se bave nadzorom i kontrolom funkcionisanja zdravstvenog sistema. str. htpp://www. – ukoliko je takva informacija neophodna u sudskom ili administrativnom postupku – u cilju identifikacije ili lokacije osumnjičenog.01. odbeglog lica. pojedincima koji su zaraženi ili su bili izloženi nekoj prenosivoj bolesti ukoliko je takvo obaveštenje dozvoljeno zakonom. poslodavcima i to informacija na osnovu kojih se može utvrditi da li je povreda ili bolest pretrpljena na radu i to ukoliko je takva informacija neophodna za ispunjenje obaveza predviđenih odgovarajućim zakonom.pdf.2009. mestu izvršenja i učiniocu krivičnog dela – naučnih istraživanja pod uslovima predviđenim zakonom – postojanja ozbiljne opasnosti po zdravlje ili bezbednost – obezbeđenja ostvarenja dužnosti državnih organa11 Ova lista izuzetaka jasno ukazuje da postoje brojne situacije u kojima osnovni princip da se medicinski podaci o 11 Summary of HIPAA Privacy Rule.healthprivacy. 16. godine.Nikola Stošić ili dozvole lica na koga se odnose.org/ usr_doc/RegSummary2002. svedoka ili nestale osobe. upozorenja nadležnih organa da postoji mogućnost da je smrt nastupila nasilno.

Zaštita medicinskih podataka o ličnosti

ličnosti mogu prikupljati i obrađivati samo ako postoji saglasnost lica na koga se podaci odnose dolazi u koliziju sa interesima društva, što nameće potrebu njegove derogacije. Sasvim je sigurno da ukoliko je medicinski podatak o ličnosti potreban kako bi se, na primer, uspešno sproveo krivični postupak, a saglasnost za njegovu upotrebu nije moguće pribaviti iz bilo kog razloga, u tom „sukobu“ privatnog interesa pojedinca da zaštiti privatnost ličnih podataka i javnog interesa prednost svakako ima javni interes. Međutim, radi sprečavanja eventualnih zloupotreba i ugrožavanja prava na privatnost pod izgovorom zaštite javnih interesa potrebno je zakonom što preciznije definisati izuzetke od opšteg principa i obezbediti odgovarajuća jemstva i garancije u cilju sprečavanja neovlašćene obrade medicinskih podataka o ličnosti.

2.4. Propisi Republike Srbije
Kada je reč o domaćoj zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, još uvek važeći Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva12 („Sl. list SRJ“, br. 12/98, 37/02) kojim se uređuje način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz evidencija u oblasti zdravstva ne predviđa poseban režim zaštite podataka o ličnosti, već u tom delu upućuje na primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. list SRJ“, br. 24/98, 26/98)13 kojim se predviđa da su lični podaci informacije koje su sadržane u zbirkama podataka, a koje se, između ostalog, odnose i na privatnost lica. Međutim, suštinski nedostatak zakona je već u samom određenju medicinskih podataka o ličnosti kao informacija sadržanih u zbirkama podataka. Medicinski podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na zdravlje pojedinca ili je u vezi sa zdravljem, pri čemu se uopšte ne
12 13 Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Sl. list SRJ“, br. 12/98, 37/02). Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. list SRJ“, br. 24/98, 26/98)

271

Nikola Stošić

mora raditi o informaciji koja je medicinski značajna i koja se unosi u zbirki podataka, već je dovoljno da pacijent ima interes da se određene činjenice drže u tajnosti, jer bi mu obznanjivanje tih činjenica škodilo u bilo kom smislu, ili bi moglo povrediti njegov psihički integritet.14

3. Genetski podaci
Genetski podaci o ličnosti predstavljaju osobenu vrstu medicinskih podataka o ličnosti koja zbog svojih specifičnosti zaslužuje posebnu pažnju. Pre svega, genetski podaci su zbog osobine gena da se prenosi sa generacije na generaciju od značaja za zdravlje ne samo lica analizom čijih gena su utvrđeni, već i njegovih srodnika, što nameće pitanje ko ima pravo pristupa ovim podacima i pod kojim uslovima, te da li to pravo pripada i licima van kruga bioloških srodnika (poslodavcima, osiguravajućim organizacijama) u cilju zaštite njihovih legitimnih interesa. Genetski podatak je svaka informacija o naslednim karakteristikama pojedinca dobijena analizom nukleinske kiseline ili drugim naučnim metodom. Međutim, potrebno je načiniti jasnu distinkciju između genetskih podataka (informacija) i genetskog materijala. Gen je segment, deo DNK koji sadrži podatak o spajanju RNK molekula neophodnih za sintezu proteina unutar tela i kompletna građa gena, kojih ima preko 30.000 u ljudskom genomu, nalazi se u svakoj ćeliji organizma i kao takav predstavlja jedinicu nasleđivanja koja određuje ispoljavanje bioloških karakteristika organizma. Genetski podatak je kodiran u DNK kao niz nukleotida i kao takav prenosi se sa generacije na generaciju potpuno nepromenjen, usled čega se i razlikuje od drugih medicinskih podataka o ličnosti i to po tome što je od značaja za zdravlje
14 Jakov Radišić, Medicinsko pravo, Beograd 2008. Godine, str. 157.

272

Zaštita medicinskih podataka o ličnosti

ne samo konkretne osobe analizom čijih gena je utvrđen, već i njegovih bioloških srodnika, kako živih tako i još nerođenih. Pri tome, genetska informacija i genetski materijal mogu se razdvojiti, i ta informacija se može čuvati odvojeno od biološkog materijala iz koga je dobijena i koristiti se za buduća ispitivanja.15 Danas je nesporno da postoji veliki broj bolesti koje su u celosti ili pretežno uslovljene genetskim karakteristikama čoveka, dok je kod pojedinih hroničnih oboljenja (bolesti srca i krvnih sudova, dijabetes, depresija) u preko 70% slučajeva njihov nastanak uzrokovan genetskim predispozicijama. Stoga je sasvim razumljiv i opravdan interes ljudi za genetske testove kojima se mogu utvrditi genetske anomalije kod još nerođene dece ili procenat verovatnoće za nastanak nekog oboljenja kako bi se predupredila njihova eventualna pojava. Sa druge strane, postoji i ekonomski interes poslodavaca ili osiguravajućih društava da dođu u posed tih podataka i zasnivanje radnog odnosa ili zaključenje ugovora o osiguranju života uslove „odgovarajućom“ genetikom. Imajući u vidu nesumnjivu opravdanost vršenja genetskih testiranja i istraživanja, kao i mogućnost zloupotrebe tako dobijenih podataka, potrebno je celokupnu problematiku podvesti pod odgovarajuću zakonsku regulativu.

3.1. Propisi na nivou Ujedinjenih Nacija – Unesko
Međunarodnom Deklaracijom o genetskim podacima čoveka donetom pod okriljem Unesco-a predviđeno je da se genetski podaci mogu prikupljati isključivo u svrhu dijagnoze koja ima za cilj očuvanje čovekovog zdravlja, a izuzetno i
15 Human Genetic Data: Preliminary Study by the IBC on its Collection, Processing, Storage and Use, htpp://www.eubios.info/UNESCO/ ibc2002.pdf, 30.01.2009. godine, str. 5.

273

Nikola Stošić

radi medicinskih i drugih naučnih istraživanja, forenzičkih ispitivanja i sprovođenja odgovarajućih sudskih postupaka. Pri tome, moraju se obezbediti odgovarajuće garancije da se prikupljeni genetski podaci neće koristiti u svrhu diskriminacije ili stigmatizacije neke ličnosti, porodice, grupe ili zajednice, uz posebnu pažnju u tumačenju i interpretaciji populaciono-genetskih podataka i ponašajnih karakteristika pojedinaca ili grupa. Da bi se pristupilo prikupljanju, obradi i upotrebi genetskih podataka o ličnosti neophodno je da postoji saglasnost subjekta na koga se ti podaci odnose koja mora biti slobodno izražena, određena i data od subjekta koji je informisan o svim relevantnim pitanjima koja se odnose na obradu podataka, čime se praktično u ovom domenu zahteva ispunjenje onih standarda koji su prethodno uvedeni Direktivom 95/46 Evropskog Parlamenta. Imajući u vidu osobenost genetskih podataka o ličnosti, Međunarodna Deklaracija o genetskim podacima o ličnosti sadrži i neke specifične odredbe, te tako predviđa da genetski podaci ne smeju biti otkriveni ili učinjeni dostupnim trećim licima, a posebno poslodavcima, osiguravajućim organizacijama, nučnim ustanovama i porodici, izuzev ulikoko to zahtev važan društveni interes u slučaju koji je restriktivno predviđen nacionalnim zakonom. Takođe, Deklaracija predviđa i uvođenje genetičkih saveta pri bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama uz čiju saglasnost treba da se obavlja analiza genetičkog materijala i koji moraju uživati nezavisnost u svom odlučivanju, vodeći se prvenstveno zdravstvenim benefitom pojedinca, a tek potom korišću koja može nastati za medicinu kao nauku.16 Dakle, neophodno je podvesti pod
16 International Declaration on Human Genetic Data. htpp://unesdoc. unesco.org/images//0013/001361/136112.e.pdf, 18.01.2009. godine, str. 9–11.

274

Zaštita medicinskih podataka o ličnosti

zakonsku regulativu i rad etičkih komiteta koji bi trebalo da imaju izuzetno značajnu ulogu upravo u ovom domenu.17 I IBC (International Bioethics Comittee), osnovan pri UNESCO 1993. Godine, koji čini 36 nezavisnih eksperata koji prate razvoj nauke i njenu primenu u cilju obezbeđenja ljudskog dostojanstva i slobode je u Preliminarnoj studiji o prikupljanju, obradi, čuvanju i upotrebi genetskih podataka iz maja 2002. Godine postavio neka interesantna pitanja iz ove oblasti. Pre svega, treba istaći da je IBC-a savetodavno telo čiji je osnovni zadatak da doprinese prihvatanju principa postavljenih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskom genomu i ljudskim pravima i daljem istraživanju pitanja uzrokovanih njenom primenom i evolucijom tehnologije, te da stoga ne nameće zakonska rešenja, već samo razmatra moguće alternative i daje preporuke o pojedinim pitanjima. Tako, IBC predviđa da se genetski podaci mogu prikupljati u različite svrhe– medicinske (utvrđivanje uzroka bolesti, utvrđivanje postojanja genetske predispozicije za razvoj određene bolesti, idnetifikacija zdravih pojedinaca koji su nosioci gena koji dovodi do razvoja određene bolesti i čije je potomstvo zbog toga ugroženo, prenatalna testiranja), društvene (forenzičke analize, utvrđivanje očinstva, studije psihofizičkih mogućnosti, identifikacija zdravstvenih rizika zaposlenih od strane poslodavaca i osiguravajućih organizacija), naučne (utvrđivanje genetskih veza između pojedinih etničkih grupa i distribucije pojedinog gena, utvrđivanje genetske osnove za razvoj određene bolesti ili genetske otpornosti prema određenoj bolesti, tumačenje interakcije gena i drugih faktora) . Međutim, osnovni princip kada je u pitanju prikupljanje i obrada genetskih podataka o ličnosti se sastoji u tome da se genetski podaci mogu prikupljati samo u korisne
17 Više videti, Mujović-Zornić Hajrija, Pravni aspekti rada etičkih komiteta u medicini, Pravni život br. 9 (2007).

275

Nikola Stošić

svrhe, te nije prihvatljivo prikupljati genetske podatke u cilju sprovođenja programa diskriminacije prema određenoj grupi u okviru ukupne populacije ili eugeničkih programa. Takođe, IBC ukazuje i na potrebu da se usled specifične prirode genetskih podataka i njihovog značaja za krvne srodnike lica na koga se podaci odnose regulišu i pitanja ko i pod kojim uslovima ima pravo pristupa tim podacima nakon smrti tog lica ili ko ima pravo pristupa podacima dobijenih prenatalnim analizama.18

3.2. Propisi Saveta Evrope
Konvencijom o ljudskim pravima i o biomedicini donetom od strane Saveta Evrope u Ovijedu aprila 1997. Godine zabranjena je diskrimanicija bilo koje vrste prema pojedincu na temelju njegovog ili njenog genetskog nasleđa, predviđeno je da se testovi kojima se utvrđuje genetska predispozicija za neko oboljenje mogu izvršiti samo iz zdravstvenih razloga i na predlog genetičkog savetovališta, a bilo kakva promena u ljudskom genomu dozvoljena je samo iz razloga dijagnostike ili terapije, ali samo pod uslovom da se ne prenosi na potomstvo. I u ovoj Konvenciji stavljen je akcenat na činjenicu da je za preduzimanja medicinskog zahvata neophodan pristanak pacijenta, a u slučaju kada taj pristanak nije moguće obezbediti, a postoji hitna potreba, intervencija se odobrava pod uslovom da bude od zdravstvene koristi za pacijenta.19 Dakle, navedeni međunarodni dokumenti ukazuju na moguće dileme u regulisanju pojedinih pitanja iz ove oblasti, ali se ne opredeljuju za konkretna rešenja. Stoga, postavlja
18 Human Genetic Data: Preliminary Study by the IBC on its Collection, Processing, Storage and Use, htpp://www.eubios.info/UNESCO/ ibc2002.pdf, 18.01.2009. godine, str. 9–11. Convention on Human Rights and Biomedicine, htpp://conventions. coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/164.htm, 18.01.2009. godine.

19

276

prirode genetski uzrokovane bolesti.pdf.yu/Anali/Analls%202007/ %20pg%20093–109. procenom da li otkrivanje podataka unapređuje neki legitiman socijalni interes. 277 .20 Imajući navedeno u vidu. te kako bi lice kome se podatak otkriva moglo reagovati. Ethical and Legal issues of individual and group genetic testing. kada su u pitanju genetski podaci o ličnosti. Stoga. htpp://www. odnosno kako bi saznanje tog podatka moglo uticati na njegovo psihičko zdravlje.01. str.2009. 12.ac. da: – ukaže na osobenost genetskih podataka o ličnosti i izdvoji ih kao posebnu kategoriju medicinskih podataka o ličnosti – postavi temeljne principe i odredi svrhu u koju se genetski podaci mogu prikupljati i obrađivati – predvidi uslove pod kojima članovi porodice i druga zainteresovana lica imaju pravo na uvid u njihovu sadržinu 20 Vesna Tatić Klajn. godine. Zakon o medicinskim podacima o ličnosti bi trebalo.bg. 30. smatra se i da osiguravajuće organizacije imaju legitiman interes finansijske prirode da saznaju kakvo je zdravstveno stanje osiguranika i kakvi su potencijalni zdravstveni rizici tog lica uzrokovani genetskim predispozicijama. pre zaključenja ugovora o osiguranju života lice koje namerava da se osigura trebalo bi da ima obavezu da se podrvgne medicinskim testovima i pruži podatke koliko su dugo živeli njegovi roditelji i koji je bio uzrok njihove smrti. Sa druge strane.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti se pitanje pod kojim uslovima članovi porodice lica nalizom čijih gena su podaci uzvrđeni imaju pravo na uvid u njihovu sadržinu? U teoriji je izražen stav da se zdravstveni radnik prilikom donošenja odluke da li će genetske podatke saopštiti članovima porodice mora rukovoditi sledećim kriterijumimadostupnošću tretmana ili terapije.ius. Medical.

Takođe. medicinski podaci o ličnosti koji se nalaze u odgovarajućim zbirkama podataka mogu biti neophodni za naučna istraživanja koja se vrše u društvenim naukama. Izuzetno. istraživanje se može vršiti sa ličnim medicinskim podacima. 4. Osnovni princip koji je prihvaćen i Preporukom Komiteta Ministara Saveta Evrope br. ukoliko bi uprkos 278 . ali samo pod uslovima: – postojanja saglasnosti lica na koga se ti podaci odnose. 97 o zaštiti medicinskih podataka je. pri čemu ta saglasnost ne može biti generalna. Medicinska istraživanja Naučnici i zdravstveni radnici koriste medicinske podatke o ličnosti u svojim istraživanjima u cilju otkrivanja uzroka bolesti i utvrđivanja mogućih načina izlečenja. već se mora odnositi na korišćenje tih podataka za tačno određeno istraživanje – u cilju sprovođenja tačno određenog istraživanja za čije vršenje postoji važan društveni interes utvrđen od strane organa ili tela određenih zakonom i to samo ako se lice na koga se podaci odnose izričito ne suprotstavi upotrebi tih podataka. da kada god je moguće medicinski podaci koji se koriste u tu svrhu treba da budu anonimni. na primer sociologiji. ukoliko bi anonimnost medicinskih podataka istraživanje činila neizvodljivim. kao i da naučne organizacije i državni organi treba da promovišu i razvijaju tehnike i procedure koje će obezbediti anonimnost podataka.Nikola Stošić – predvidi postojanje nezavisnih tela-saveta pri bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama uz čiju saglasnost treba da se obavlja analiza genetičkog materijala.

21 Dakle.01. 279 . R(97) on the Protection of Medical Data. 16. izuzev ukoliko postoji izričita saglasnost tog lica da se podaci objave ili je objavljivanje podataka dozvoljeno domaćim zakonom. one do sada nisu bile predmet zakonskog regulisanja.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti razumnim naporima bilo neizvodljivo da se stupi u kontakt sa tim licem i zatraži njegova saglasnost ili ukoliko je društveni interes zbog koga se sprovodi istraživanje takvog značaja da opravdava njegovo obavljanje i bez saglasnosti lica na koga se odnosi – ukoliko je naučno istraživanje predviđeno zakonom i neophodno je u cilju uspostavljanja mera kojima se štiti javno zdravlje Medicinski podaci o ličnosti korišćeni u svrhu istraživanja ne smeju biti objavljeni na način koji omogućava identifikovanje lica na koga se odnose. htpp://www. godine. Zaključak Značaj i složenost oblasti koju smo analizirali ukazuje na potrebu usvajanja modernog Zakona o zaštiti medicinskih podataka o ličnosti čije će odredbe biti bazirane na standardima predviđenim u najvažnijim međunarodnim dokumentima i pozitivnim rešenjima nacionalnih zakona pravno razvijenijih država.umn. ali zbog svoje važnosti svakako zaslužuju mesto u novom Zakonu o zaštiti medicinskih podataka o ličnosti.2009.html. Ovo iz razloga što je još uvek važeći Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva. koji pravno tretira materiju koja bi pre trebalo da bude sadržana u nekom pod21 Recommendation No.edu/humanrts/instree/coerecr97–5. 5.1. kada su u pitanju poslednje dve teme koje su predmet rada – genetski podaci i medicinska istraživanja.

Zakon o zaštiti medicinskih podataka o ličnosti bi trebalo da: – naznači kao cilj donošenja ostvarenje i zaštitu prava na privatnost fizičkih lica. Summary Relatively easy availability of IT devices and the development of the instruments for mass communication represent a necessary consequence of technological progress. – predvidi saglasnost lica na koga se podaci odnose kao osnovni princip čije je ispunjenje neophodno da bi se podaci prikupljali. – definiše prava lica na koja se podaci odnose i obezbedi pravne mehanizme za njihovu zaštitu – usled složenosti i specifičnosti izdvoji genetske podatke o ličnosti kao posebnu podvrstu medicinskih podataka o ličnosti i reguliše pitanja koja su posledica njihove osobenosti (pre svega da definiše krug lica koja imaju pravo na pristup tim podacima) – uvede instituciju nezavisnog nadzornog dela – poverenika koji neće imati ulogu savetodavnog organa. s obzirom na posebnu osetljivost ovih podataka i negativne posledice koje bi njihova neovlašćena upotreba mogla imati na privatni život lica na koja se ti podaci odnose. ima brojne nedostatke. već će posedovati konkretna ovlašćenja koja će koristiti u cilju obezbeđenja poštovanja odredaba ovog zakona. Spreading of the circle of subjects 280 . pri čemu pojedine izuzetno važne oblasti uopšte ne reguliše. obrađivali i upotrebljavali i da što preciznije odredi izuzetke od tog principa u cilju ostvarenja važnih društvenih interesa koji bi opravdavali njegovu derogaciju.Nikola Stošić zakonskom aktu. Shodno tome.

it is necessary to point at the flaws of the existing legal regulations in the field of personal medical data protection and the need to harmonize the legal resolutions with the European standards. For this purpose. and which should be contained in the modern Law on Personal Medical Data Protection. 281 . It should also be underlined that there are certain fields which have not been subject to legal regulation in our country. there is no doubt that there is a number of reasons to pass a special law which will regulate this field and to find balance between seemingly ambivalent aims and individual’s natural wish to keep them private due to the special sensitivity the data hold.Zaštita medicinskih podataka o ličnosti which perform personal data acquisition and processing. and the strive to protect important social interests. mostly contained in the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on medical data protection. and provide effective mechanisms of their protection. When it comes to personal medical data. and the possibility of their exploitation for various. dated from 1997. processing and use of personal data. as data related to a person’s health. actualize the need for adequate legal solutions which will regulate the conditions of acquisitions. often illicit purposes.

1. a onda proširena na nivou Evropske unije. a to je omogućavanje svakom pojedincu da mu se pruži adekvatna pravna pomoć. kako u državnim. Pravna pomoć u Evropskoj uniji. Od sistema do sistema. Ključne reči: Pravna pomoć. Danas se može reći da skoro svi savremeni pravni sistemi imaju uređeno pitanje pravne pomoći. da bi bila upotpunjena regulativama Saveta Evrope. objašnjenje samog pojma i naglašavanje nedostataka u samom pojmu pravne pomoći u našoj regulativi. obim prava i ovlašćenja su drugačiji. doprinosi pravičnom suđenju. koje mora biti kvalifikovano. Kod nas je. jer se očekuje usvajanje Zakon o pravnoj pomoći. kojim osobama i u kojim situacijama. Uvod Pravna pomoć se danas shvata kao ljudsko pravo. tako u prekograničnim postupci282 .Jelena Topić dipl. Sama suština je u dostupnosti ovog prava svim kategorijama bez obyira na pol. pravnik PRAVO NA PRAVNU POMOĆ U EVROPSKOJ UNIJI Cilj ovog rada je davanje doprinosa literaturi na temu Pravne pomoći. pravna pomoć tek na početku. veru ili imovno stanje onog koji samu pomoć traži. Pravna pomoć je uvedena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. te da ispunjava oderđene uslove i u pogledu kvaliteta pružanja. Evropska unija. ali cilj je svuda isti. Kroz rad je prikazano na koji način se pravna pomoć obezbeđuje. može se slobodno reći. Savet Evrope. što znači da je pružaju lica stručno osposobljena za to.

Poseban osvrt je i na uređenje pravne pomoći u Savetu Evrope. stav 2. kao samostalna i nezavisna služba. 283 .11. uslovi za dobijanje pravne pomoći i sama regulative. te pojasniti šta Okvirna odluka o položaju žrtve donosi. države ratifikovanjem obezbeđuju sigurnost licima slabog imovnog stanja. što je donekle u 1 Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 98. godine. Što se tiče stanja u našem zakonodavstvu prvo se primećuje nedostatak zakonske regulative koja bi detaljnije uredilo ovo pitanje. ovo je daleko od standrada koje propisuje Evropska unija u segmentu pružanja pravne pomoći. od 10. što ranije nije bio slučaj. Okrivljeni se više ne stavlja jedini u prvi plan. kao i mogucnost korišćenja tih prava. član 67. već se i žrtvi pruža mogućnost da se koristi pravnom pomoći. u skladu sa zakonom“.2006). Jedina obaveza u vezi prava na pravnu pomoć jeste da lokalni organi javnih vlasti moraju da organizuju službu pravne pomoći. koji propisi su doneti u cilju poboljšanja ovog ljudskog prava. ali i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava. kao i šta kaže Direktiva Saveta za unapređenje pristupa pravdi u prekograničnim sporovima putem utvrđivanja minimuma zajedničkih pravila koja se odnose na pravnu pomoć. tj. Predlog okvirne odluke o određenim proceduralnim pravima i postupcima u zemljama Evropske unije nam donosi nam set osnovnih prava u krivičnim postupcima.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji ma. Donošenjem propisa u segmentu pravne pomoći. U našem Ustavu1 iz 2006. Premda. zatim. i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave. jemči svakom pojedincu pravo na pravnu pomoć i kaže da „pravnu pomoć pružaju advokatura. U daljem tekstu će se detaljnije obraditi definicija prava na pravnu pomoć u Evropskoj uniji.

i to od strane eksperata Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i još dva predloga Zakona o pravnoj pomoći. član 6. Evropska konvencija o ljudskim pravima. sačinjena od strane eksperata Advokateske komore i Ministarstva pravde. Beograd 2007. propisana u Zakonu o parničnom postupku. prvobitno. Mada kod nas još nije donet Zakon o pravnoj pomoći. Mnoge zemlje su prihvatile ovaj institut i upotpunile ga u skladu sa svojim zakonodavstvima. 33/04. 135/04). i to u članu 6. ali i samo zastupanje pred sudovima. stav 3. da bi potom bila nadograđena. što aktima i merama Evropske unije. U članu 72. i to u članu 1642. Pravna pomoć je kod nas. se govori o postavljanju branioca siromašnom licu.2006. Izrađeni su Modeli zakona o pravnoj pomoći.Jelena Topić skladu sa uporedno-pravnim trendovima. što u praksi Evropskog Suda za ljudska prava. U Zakonu o krivičnom postupku3 propisuje pravo okrivljenog/osumnjičenog ima pravo na angažovanje branioca koji mora biti advokat. Većina usluga nije besplatna. savete i sastavljenje pravnih akata. 2. 2 3 4 Zakon o parničnom postupku („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 9. Samu pomoć pružaju opštine koje imaju obrazovane Službe pravne pomoći gde ova pomoć podrazumeva: informacije. od 2. Savet Evrope. od 2.2002. 49/07). ali je pristupačnija jer se nudi po mnogo manjim tarifama od advokatskih. 284 . 33/02. za sada. Definicija pojma pravne pomoći Definicija prava na pravnu pomoć je.06. Zakon o krivičnom postupku („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 46. postavljena u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda4. stav 3.

itd5.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji Pravna pomoć se može pružiti posredno (snošenje troškova postupka ili oslobađanje od troškova postupka) i neposredno (davanje saveta. potrebno je ispuniti određeni zahtev za pružanje pravne pomoći. Kada govorimo o pružaocima pravne pomoći. 5 Gajin Saša. Krug lica kojima se pruža pravna pomoć podrazumeva fizička. na advokate. Pravna pomoć (Evropski standard). Mada u nekim sistemima je dozvoljeno pružanje pravne pomoći od strane profesora prava. ona zavisi od vrsta radnji. pre svega. oni mogu biti subjektivni i obejktivni. Što se tiče uslovi za pravo na pravnu pomoć. a što se tiče forme zahteva. izrade akata i podnesaka). da bi se kasnije proširila i na druge sudske. zastupanja. položaj socijalnih slučajeva. Beograd. obaveštenja. A. Sepi Robert. Čavoški Aleksandra. Tako je u nekim zemljama ostavljeno sudu da proceni kada je pravna pomoć neophodna. kao i da su to obavezno domaća lica. subjektivni uslovi podrazumevaju domaće državljanstvo. Izvor finansiranja pravne pomoći predstavlja posebno pitanje. prvobitno je ona bila predviđena samo za krivične stvari. V. Da bi se pravna pomoć mogla pruziti u objektivnom smislu. Tako. Reljanović Mario. 2007. određeno imovinsko stanje. pretpostavlja se finansiranje iz budžeta. mada se neretko sreće i volonterski rad pružaoca pravne pomoći. Kosanović Srećko. što se tiče domena pravne pomoći. Objektivni uslovi nisu svuda isti jer se ne tiču ličnih svojstava korisnika te pomoći. pa čak i nestručnjaka ako se radi o vansudskim postupcima.Vodinelić Vladimir. nevladinih organizacija. 285 . odnos mogućih troškova postupka i imovinskog stanja korisnika pravne pomoći. misli se. Knežević Bojović Ana. Naime. str. 20. koji može biti različito uređen. ali i vansudske postupke. a u nekim zemljama i pravna lica.

cit.03. To su Okvirna odluka Saveta o polozaju oštećenog (žrtve) u krivičnim postupcima od 15. p. 59. Pravna pomoć u Evropskoj Uniji Evropskim samitom.Jelena Topić 3. 50. donetih na nivou Evropske unije. 22. Povelje utvrđeno je da će „pravna pomoć biti dostupna onima koji nemaju osnovna sredstva. Direktiva Saveta za unapređenje pristupa pravdi u prekograničnim sporovima putem utvrđivanja minimuma zajedničkih pravila koja se odnose na pravnu pomoć u takvim sporvima8 i Predlog Okvirne odluke o određenim proceduralnim pravima u krivičnim postupcima u zemljama Evropske unije.. 53. godine.6 Tada su doneti sekundarni propisi koji se bave pitanjima pravne pomoći.2001. stavom 3. uspostavljen je minimum pravila kojima se obezbeđuje pravna pomoć u prekograničnim slučajevima u Evropskoj uniji (tačka 30. Takođe je obrazovano telo za izradu Povelje Evropske unije o osnovnim pravima. marta 2001. uočavaju se tri osnovna pitanja: 1) šta podrazumeva pravna pomoć 2) kako se proceunjuje da li ima mesta pravnoj pomoći 6 7 Gajin Saša. str. str.. cit. a tiču se pružanja pravne pomoći. Članom 47. održanom u Tampereu 1999. godine7. 1–4). str. cit. odnosno licima koja su slabog imovnog stanja i kojima je takva pomoć potrebna da bi im se obezbedio delotvoran pristup pravdi“. zaključka Evropskog samita u Tampereu). op. (OJ L 82. op. Gajin Saša. op. 8 9 286 . 2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceeding. Gajin Saša.9 Pregledom svih propisa.

Odlukom se. se predviđa da je svaka država dužna da obezbedi oštećenom pravo na besplatne savete. Sve ovo se odnosi na pomoć pred pravosudnim oragnima. godine10 Ovom Odlukom unete su neke novine u krivičnoprocesnoj oblasti. kao i drugu vrstu pravne pomoći. p. Odluka obuhvata 19 članova i preambulu. čime se uspostavlja minimum zajedničkih standarda na nivou Evropske unije. taksativno nabrajaju sva prava koja pripadaju oštećenom. ovom Odlukom se više pažnje poklanja drugoj strani u sporu. koja uključuje i sve troškove postupka. od pravosudnih i upravnih organa oštećeni dobija informacije kao što su pravni savet. Članom 6.2001. Naime. Pod tim se podrazumeva krivičnopravna zaštita oštećenog. marta 2001. takođe.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji 3) koji se troškovi pokrivaju pravnom pomoći.03. 3. Okvirna odluka Saveta o položaju oštećenog (žrtve) u krivičnim postupcima od 15. 22. Finansiranje snosi država članica u kojoj teče postupak. Međutim. garantuje i posebna pravna pomoć oštecćenom. dok se članom 4. kojom se napominje da su drzave duzne da preduzmu sve mere neophodne za izjedanačavanje svojih procesnih zakona i podazakonskih akata kako bi se obezbedio visok stepen sigurnosti oštećenom (žrtvi) bez obzira u kojoj se državi članici nalazio. (OJ L 82. dostupnost suda oštećenom i pravo oštećenog na odštetu. Kako je osumnjičeni ili okrivljeni bio u centru pažnje. 287 . mada se može desiti da te troškove snosi država u kojoj oštećeni ima prebivalište ili boravište. ova Odluka obuhvata i posredovanje kao oblik vansudskog rešavanja spora.1. 1–4). pravna pomoć ili bilo koja druga vrsta saveta. 10 2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceeding.

uključujući i drugostepeni postupak. Direktiva Saveta za unapređenje pristupa pravdi u prekograničnim sporovima putem utvrđivanja minimuma zajedničkih pravila koja se odnose na pravnu pomoć u takvim sporovima Ova Direktiva je doneta kao jedna od mera uspotavljanja i razvoja prostora slobode. godine. U Direktivi se kaže da je pravna pomoć obezbeđena kako pre postupka. ali ne i carinske. oslobađanje od troškova postupka (kao što su tumačenje. tako i u toku. kao i obuka u vidu stručnog osposobljavanja za službenike MUP-a i advokate koji će raditi sa oštećenim licima. Kao što je već navedeno. zastupanje. Evropskim samitom u Tampereu. Ako stranka. Savet je pozvao države članice da utvrde minimum pravila kojima se obezbeđuje odgovarajuća pravna pomoć u prekograničnim sporovima u Evropskoj uniji. Ova Direktiva obuhvata samo sudove i tribunale. zatim pomoć pri pokretanju postupka. putni troškovi. inspekcijske ili druge organe uprave. jeste: savet pre početka postupka. izgubi spor. itd). bezbednosti i pravde u kome je zagarantovana sloboda kretanja ljudi. Osnovna ideja jeste promovisanje primene pravne pomoći u prekograničnim sporovima za koja nemaju dovoljno sredstava. kojoj je pružena pravna pomoć u postupku. Pravna pomoć.Jelena Topić Jedna od novina je i da se ovom Odlukom uvode specijalizovane službe i organizacije koje se bave zaštitom žrtava krivičnih dela. pravna pomoć obuhvata ove troškove ako primalac ima prebivalište ili boravište u državi članici u kojoj sud zaseda i donosi odluku. 288 . prevođenje. koju svaka država treba da obezbedi.2. održanom oktobra 1999. 3. ali i fazu izvršenja odluke nadležnog organa.

ponudi pravni savet u cilju zaštite pravičnog suđenja. prevođenje dokumenata potrebnih sudu ili drugim organima. final. ex officio. gde god da se vodi krivični postupak i posebno ističe sledeća prava: Pravo na pravni savet – okrivljeni ima pravo na pravni savet u što kraćem vremenskom roku. Primenjuje se na sva okrivljena lica u bilo kom krivičnom postupku. Ovaj Predlog bi obavezivao sve sudove i državne organe na primenu. a koji se odnose na određena prava okrivljenog u krivičnom postupku. ali i tokom čitavog krivičnog postupka. putni troškovi.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji Prilikom određivanja pravne pomoći. na nivou Evropske unije. troškovi su sledeći: troškovi pravnih saveta. propisuje se obaveza da se određenim osumnjičenim licima.3. itd). lica optužena za izvršenje krivičnog dela (gde je zaprećena kazna od najmanje godinu dana). prevođenje prijave i ostalih potrebnih dokumenata. Predlog okvirne odluke o određenim proceduralnim pravima u krivičnim postupcima u zemljama Evropske unije11 Osnovna ideja ovog Predloga je uspostavljanje minimalnih zajedničkih standarda. kao i na građane trećih zemalja. 3. uključujući i prekršajni. 289 . Kada se vodi postupak u zemlji u kojoj pružalac ima prebivalište ili boravište. itd) i taksativno se nabrajaju prekogranični troškovi (troškovi tumača. procenjuje se imovno stanje lica (plata. lica protiv kojih je izdat evropski nalog za hapšenje ili pokrenut postupak 11 COM (2004) 328. Članom 3. Ovo se posebno odnosi na sledeće kategorije okrivljenih lica – lica zadržana u pritvoru pre suđenja. dok o zahtevu za pružanje pravne pomoći odlučuje nadležni organ u državi članici u kojoj se vodi postupak. porodično stanje.

maloletnici. Na ovo pravo materijalno stanje okrivljenog nema nikakvog uticaja. propisana je obaveza država članica da obezbede svim osumnjičenim licima da budu obaveštena o svojim bitnim procesnim pravima. Pravo na komunikaciju – ima dve različite komponente. advokati. pravo na prisustvo trećeg lica tokom ispitivanja.Jelena Topić ekstardicije. Pravni savet isključivo daju kvalifikovana lica. lica koja nisu u stanju da razumeju ili prate postupak (zbog godina. Pravo na besplatno tumačenje i prevođenje relevantnih dokumenata – odnosi se na okrivljene koji ne razumeju jezik i trebalo bi da im ovo pravo bude obezbeđeno tokom celog postupka. Lica koja daju te savete. Pravo na posebnu pažnju – odnosi se na okrivljena lica koja ne mogu da prate sadržaj ili zančenje postupka zbog svojih godina. Naime. moraju biti kvalifikovana. Posebna pažnja se sastoji u: pružanju odgovarajuće zdravstvene nege. sačinjavanju audio ili video zapisa bilo kog ispitivanja okrivljenog. i to u pisanom obliku. Jedna se odnosi na sva okrivljena lica. psihičkog. tj. psihičkog. a druga samo na okrivljena lica koja su strani državljani. Država članica obezbeđuje prevod ovog obaveštenja na zvanične jezike Evropske unije. takođe. svaki okrivljeni ima pravo da njegova porodica i poslodavci budu obavešteni o tome da je pritvoren. itd. Nadzor nad primenom sistema – predviđena je periodična evaluacija i nadzor nad primenom ove Okvirne 290 . što se odnosi i na komunikaciju sa konzularnim odeljenjima. fizičkog ili emotivnog stanja). Obaveštenje se izrađuje u dva primerka koja potpisuju pripadnik policije i okrivljeni. fizičkog ili emotivnog stanja. Dužnost obaveštavanja okrivljenog o njegovim pravima u pisanom obliku – članom 14.

Recimo. u predmetu Airey v. 4. u smislu kvaliteta te usluge kako bi se adekvatno štitila ljudska prava okrivljenog. Naime. stav 3. U 291 . u slučaju Steel and Morris v. tačka (e) Konvencije predviđa da vako optužen za krivično delo ima pravo na besplatnu pomoć tumača ako ne razume ili ne govori jezik. Ireland podnositeljki predstavke pravna pomoć je bila neophodna zbog složenosti postupka. podnosiocima predstavke je bila uskraćena pravna pomoć. velikih finansijskih izdataka i neophodnosti zatupanja od strane advokata. može biti osnov za pokretanje sudskog postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava. čime se može videti uspešnost primene ovog Predloga. a morala je biti pružena zbog složenosti postupka. UK. Ratifikovanjem ove Konvencije države članice se obavezju da će u svoje zakonodavstvo uneti određene izmene ako je to potrebno kako bi se usaglasile sa Konvencijom. Član 6.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji odluke. Neretko se dešava da. besplatna pravna pomoć je predviđena u sledećim slučajevima: a) složenost datog slučaja b) ne/sposobnost optuženog da razume i iznese argumente bez pomoći c) težina zaprećene kazne Zastupanje mora biti praktično i efikasno. građanima kojima je bilo uskraćeno pravo na pravnu pomoć na nivou države. Pravna pomoć u okviru Saveta Evrope Najznačajniji izvor prava koji reguliše pitanje pravne pomoći na nivou Saveta Evrope jeste Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (u daljem tekstu: Konvencija). Zatim.

str. Vrlo bitna stavka je i da. Praksa Suda je da se honorari isplaćuju jednom advokatu. kao i drugim neophpodnim troškovima boravka. podnosioci su dobili spor zbog nepružanja pravne pomoći id strane države. 48. Tada Komisija za pravnu pomoć procenjuje finansijsku situaciju podnosioca predstavke i rešava o tom zahtevu. Po osnovu pravila 92. Pravna pomoć se može odobriti i retroaktivno. 4. Ovi primeri daju nadu da svi napori učinjeni stvaranju i primeni nisu bili uzaludni i da se žrtvi ipak priznaju njena osnovna prava. Procenu vrši domaći organ. Beogradski centar za ljudska prava. Evropski sud mu je ipak može dodeliti. 292 . Pravna pomoć pred Evropskim sudom za ljudska prava12 Pravna pomoć pri Evropskom sudu za ljudska prava je besplatna i namenjena je nadoknadi honorara zastupnika i putnim troškovima. a postoji i utvrđena skala honorara za svaku fazu postupka. što je bila obaveza. Podnosilac predstavke treba da popuni tri primerka sudskog obrasca kojima informiše Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) o svom imovinskom stanju. mada moguće je isplatiti i više 12 Lič Filip. ukoliko podnosilac predstavke po odluci domaćeg organa ne ispunjava uslove za dobijanje pravne pomoći. kakao podnosioca predstavke. Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava.1. tako i njegovog zastupnika. Beograd 2007. Misija OEBS u Srbiji. koji je overava.Jelena Topić oba slučaja. Advokatu se u svakoj od faza šalje ponuda pravne pomoći i on ti ponudu potpisuje i vraća je nazad. a potom dostavlja Sudu. Sud proverava da li je ta pomoć neophodna za pravilno odvijanje postupka i da li podnosilac predstavke zaista nema dovoljno sredstava da nadoknadi potrebne troškove u celini ili delimično. Knjiga 1.

kao što sam naziv kaže. Zaključak Polazeći od same definicije pojma pravne pomoći – da je to pravo pojedinca na pristup pravdi i jednak pristup sudu i drugim organima i telima pred kojima se ostvaruju pojedina prava. već to mogu biti udruženja građana ili nevladine organizacije koje se ne odnosi na sam sudski postupak. poboljšanje kvaliteta pružanja pravne pomoći i kriterijumi. te pomoć u sudskim postupcima i dodeljivanje zastupnika. odnosi na veoma siromašna lica. pa do prakse pružanja iste. Ako je podnosilac sam sebi zastupnik. str 71. moze se doneti zaključak da je ovo pitanje od izuzetne važnosti za 13 14 Preporuka br. Zastupnici ne moraju biti isključivo advokati. Posebno se obrađuju pitanja: ko ima pravo na nju.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji njih (Pravilo 94. koji organi je pružaju. 293 . Akcionim planom date su mere koje bi trebalo da poboljšaju sisteme pravne pomoći u državama članicama. već na prikupljanje podataka pre stupanja pred sudskim organima. a u smislu razmene informacija među državama. on ima pravo na razumne troškove. kao i mesta za pružanje pravne pomoći. 5. Pravna pomoć se odnosi na savete. Preporuka se. Gajin Saša. op. cit. U okviru Saveta Evrope donete su Preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope o efikasnom pristupu pravu i pravdi/pravosuđu za veoma siromašna lica13 i Akcioni plan o sistemima pravne pomoći Evropskog komiteta za pravnu saradnju (2002)14. itd. R (93) 1. obaveze i pravni interesi. Ovim Planom je posebno istaknuto pitanje pružanja pravne pomoći u prekograničnim sporovima. a čije troškove u celini ili delimično snosi drzava. stav 1).

because the Law on Legal Aid is yet to be adopted. strancima prevodioce). Ovo stavlja obavezu zakaondavcu da reguliše novi Zakon o pravnoj pomoći u skladu sa potrebama samog društva ali i Evropske unije i Saveta Evrope. Ono što bi posebno trebalo naglasiti je da pravna pomoć ne podrazumeva samo siromaško pravo. posebno u onim oblastima u kojima nema velikog interesovanja od strane advokata. već i ostala prava (npr. a to je jedna od ideja prepuštanja nevladinim organizacijama i pravnim klinikama da učestvuju u pružanju pravne pomoći. a koje bi finansirala država. We can confidently state that legal aid is at its beginnings in Serbia. vec u prvi plan stavlja ljudsko dostojanstvo i jedankost u potupcima. explaining the notion itself. 294 . Legal aid was introduced by the European Convention on Human Rights. to bi bilo utvrđivanje socijalnog statusa i važnosti pravnog problema koje ima građanin. U centru pažnje je sada i druga strana u postupku tj.Jelena Topić efikasno sprovođenje postupka. Summary This work aims at contributing to the literature covering the topic of Legal Aid. obezbeđenje stručne pomoći gluvonemim osobama. Preuzeti rešenje iz uporednih sistema Evrpske unije. Sistem pružanja pravne pomoći doprinosi učvršćivanju standarda osnovnih ljudskih prava. Ovo bi ujedno i značilo da „pravna pomoć“ ne pravi razliku kome se pruža. and stressing the flaws in the very notion of legal aid in the Serbian regulations. žrtva. Kada govorimo o mogućim „problemima“ koji bi se mogli pojaviti u našem sistemu pružanja pravne pomoći. kao i donošenje pravednih presuda na osnovu dobro vođenog postupka. and enlarged on the level of the European Union. amended by the Council of Europe regulations.

the Europan Union. or material situation of the person who seeks legal aid.Pravo na pravnu pomoć u Evropskoj uniji The work contains an overview of the ways. the Council of Europe. 295 . Key words: Legal aid. persons and situations in which legal aid is provided. The essence itself lies in the right’s availability to all categories regardless of the gender. religion.

Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Kočić-Mitaček. Saša Gajin (ur. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. dok se ostatak zaposlenih javljalo iz društvenih preduzeća. profesija i radnog okruženja.Milica Vagić student MOBBING – ZLOSTAVLJANJE NA RADU (MOBING) 1. potreba za ponižavanjem drugih. Savez samostalnih sindikata Vojvodine utvrdio je da četiri petine zaposlenih građana u Srbiji ima psihičke probleme zbog posla koji radi i izloženo je mobingu. 7. Uvod Nasilje na radnom mestu predstavlja pojavu za koju se kaže da ozbiljno ugrožava zaposlene. Saša Gajin (ur. nasilje na radnom mestu postalo je globalna pojava. 296 . Oko 1 Tanja Drobnjak. zavisti i mržnje. koja prevazilazi granice pojedinih država. 68 odsto zlostavljanih građana zaposleno u privatnom sektoru. str. Violeta Kočić-Mitaček. osećaj ljubomore. u daljem tekstu: Drobnjak.). psihičkom ili seksualnom zlostavljanju.1 Mobing postoji odkad postoji ljudski rod i želja pojedinaca za vlašću.). ne samo u EU. Beograd. Podjednako su zlostavljana oba pola. već i širom sveta. a odnos je 56 naspram 44 odsto u korist žena. a najmanje kod zaposlenih starosti između 20 i 30 godina – četiri odsto. 2008. U najvećem broju slučajeva mobing se dešava ljudima koji imaju više od 50 godina – oko 44 odsto. Bez obzira da li se radi o fizičkom.

i 2007. vesti. zarada umanjena ili nije isplaćena. a veliki broj požalio se i na neljudske fizičke uslove rada koji ostavljaju teške posledice po njihovo zdravlje.rs/exit/Vise-od–170-prijava-za-zlostavljanje-na-poslu. isterivao je iz kancelarije i govorio joj uvredljive reči“. izvor: Beta.d. Na broj SOS telefona su se najčešće javljali ljudi koji se na radnom mestu osećaju poniženim i obezvređenim. bez objašnjenja. dok se zbog mobinga javilo i 28 odsto osoba sa visokim obrazovanjem. Opštinski sud u Jagodini doneo prvu presudu zbog mobinga. novembar 2008. godine. glavnog i odgovornog urednika nedeljnika „Novi put“. Presuda Zoranu Milovanoviću. u toku 2008. 11. izvor: Beta. čak i kada nisu u stanju uopšte da rade ili davanja neadekvatnih poslova u odnosu na stručnost ili godine. Više od 170 prijava za zlostavljanje na poslu. Nemali broj je zvao zbog nemogućnosti odlaska na bolovanje. Zoran Milovanović. godine. vređao njeno ljudsko dostojanstvo.“3 U Srbiji je u septembru mesecu 2008.rs/aktuelne-vesti/2008–11–21/sindikat-cetiri-petinezaposlenih-izlozeno-mobingu. koji je zbog 2 Sindikat: Četiri petine zaposlenih izloženo mobingu.html. 3 297 . godine zlostavljao novinarku tog lista Ivanu Delić Janković. http:// www. 21. v.Zlostavljanje na radu (mobing) 68 odsto ima završenu srednju školu. dobila je više od 170 prijava za zlostavljanje na radnom mestu. Istaknuto je da zlostavljanje na radnom mestu postoji podjednako u državnom i privatnom sektoru i da su žrtve zlostavljanja „uvek i samo osobe koje se u radu isključivo rukovode principima zakonitosti i pravičnosti.kurir-info. „Optuženom se stavlja na teret da je tokom 2006. decembar 2008. za koje je predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine. Obraćali su se i oni kojima je. http://www. osuđen je za krivično delo zlostavljanja i mučenja iz člana 137 Krivičnog zakonika Srbije.2 Organizacija Gradskog odbora G17+ „Antimobing centar“.

moral harassment).4 Srbija za sada nema zakon o mobingu. Leymann u svojoj „Enciklopediji mobinga“ (eng. nemačkoj i italijanskoj literaturi. definiše mobing na sledeći način6: 4 Prva presuda za mobing. posledice po zdravlje. izvor: B92. odredio njegova obeležja. Termin „mobing“ koji se sve češće koristi kod nas u javnosti. a u SAD-u su najčešći termini work abuse ili employee abuse. septembar 2008. upotrebivši ovu reč za neprijateljsko ponašanje na radnom mestu. http://www. najčešće podrazumeva postupke koji nisu samo fizičke.Milica Vagić mobinga osuđen na četiri meseca zatvora. U svetskoj literaturi različiti autori koriste različite termine koji se odnose na mobing (eng. 5. već i psihičke prirode. odnosno dve godine uslovno. Ova definicija se sedamdesetih godina prošlog veka koristila od strane dečijih psihologa. The Mobbing Encyclopedia). tako da još uvek ne postoji efikasan pravni odgovor na široko rasprostranjen problem nasilja na radnom mestu. On je prvi upotrebio termin mobing za određena ponašanja na radnom mestu. kako bi se opisalo slično ponašanje u populaciji školske dece. prva je u istoriji srpskog sudstva. godine. 5 6 298 .b92. koji se ponavljaju tokom određenog perioda vremena i koji po svojim posledicama vode ponižavanju žrtve. dok u zemljama engleskog govornog područja nailazimo na termin workplace bullying. Termin mobing najčešće se koristi u švedskoj. 2. a osnovao je i kliniku za pomoć žrtvama mobinga. Definicija mobinga Prvu definiciju mobinga dao je švedski psiholog dr Hienz Leymann5 1984. „moralno uznemiravanje“ u Francuskoj (eng.php?yyyy=2008&mm=09&dd=05&nav_id=317159.net/info/vesti/ index. mobbing).

već u učestalosti i trajanju samih radnji. koja je na sistematičan način usmerena od strane jedne ili više osoba. od strane klijenata). koje je usled toga dovedeno u poziciju bespomoćnosti ili nemogućnosti da se odbrani i koje se u tom položaju zadržava kontinuiranim aktivnostima mobinga. „spoljnu agresiju“ (npr. nego na same postupke. kao i ponašanje koje ugrožava zaposlenje jednog lica ili degradira atmosferu na radnom mestu“. pretežno prema jednom licu. godine francuska psihološkinja Marie-France Hirigoyen. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.). bilo da su u pitanju reči. str. 12. pogledi.8 Ova definicija ne uključuje tzv. str. Kočić-Mitaček. ova definicija svrstava u 7 8 Drobnjak. povređuju ličnost. ponudila je 1998. Ovi postupci vrše se često (statistička definicija: najmanje jednom nedeljno). Saša Gajin (ur. gestovi ili pisani tekst. 10. odnosno kroz ponavljanje. dostojanstvo i fizički ili psihički integritet osobe. i tokom dužeg vremenskog perioda (statistička definicija: najmanje tokom 6 meseci). pri čemu se akcenat stavlja više na posledicu koja se ogleda u psihološkom pritisku na pojedinca. psihosomatskih i socijalnih patnji. Usled čestog ponavljanja i dugog trajanja neprijateljskog ponašanja dolazi do značajnih mentalnih. kao ni fizičko nasilje i seksualno uznemiravanje.“7 Razlika između običnog konflikta i mobinga ne ogleda se u samoj radnji ili načinu na koji se ta radnja vrši.Zlostavljanje na radu (mobing) „Psihički teror ili mobing u radnom okruženju uključuje neprijateljsku ili neetičku komunikaciju. Za razliku od Leymana. Prema njenom shvatanju moralno uznemiravanje predstavlja „svako uvredljivo ponašanje. 299 . Nešto širu definiciju „moralnog uznemiravanja“ na radu. Ibidem. koji sistematično.

odnosno on se mobinguje i izlaže psihičkom uznemiravanju. ne u smislu profesionalne hijerarhije. podrazumeva nesimetričan odnos. Moralno uznemiravanje. Ibidem. 300 . sa svrhom i ciljem njegovog otuđivanja“. koje izoluju neku osobu u socijalnom pogledu. 14. u svom „Mišljenju o nasilju na radnom mestu“. str. za razliku od konflikta na poslu. mobing određuje kao uvredljivo ponašanje koje se manifestuje kao osvetoljubivi.10 Francuski Zakon o socijalnoj modernizaciji iz 2002. surovi. higijenu i zdravstvenu zaštitu na radu.9 Međunarodna organizacija rada (ILO). kao i širenje raznih informacija. usvojenom 2001. str. U okviru tela EU. godine (franc. Karakteriše se udruživanjem protiv određenog saradnika. Savetodavni odbor Evropske komisije za sigurnost. u kome jedna osoba dominira nad drugom. utiče na njegovo fizičko ili mentalno 9 10 Ibidem. zlonamerni ili ponižavajući pokušaji da se sabotira jedan ili grupa zaposlenih. 14. Loi de modernisation sociale) zabranjuje svako „ponovljeno moralno uznemiravanje koje ima za cilj ili posledicu pogoršanje radnih uslova na način koji šteti pravima i dostojanstvu zaposlenog. navodi sledeću definiciju mobinga: „Mobing je negativan oblik ponašanja između kolega ili između hijerarhijskih nadređenih i podređenih. već pre kroz psihološku nadmoć nad žrtvom koja je primorana na povlačenje i gubitak identiteta. kojim se pojedinac izlaže ponovljenom ponižavanju i napada direktno ili indirektno od strane jedne ili više osoba. godine. U mobing spadaju stalne negativne primedbe ili kritike.Milica Vagić moralno uznemiravanje na radu i pojedinačan akt agresije ukoliko postoji namera da se zaposleni ponižava.

smatram da je definicija koja je data u francuskom Zakonu o socijalnoj modernizaciji možda najbliža suštini problema kojim se bavimo. Leymann je sve postupke (aktivnosti). prema efektu koji imaju na žrtvu. Vrste aktivnosti koje se mogu smatrati mobingom H. Napadi koji utiču na mogućnost komunikacije: • Nadređeni i/ili kolege ograničavaju mogućnost izražavanja žrtve • Žrtva je uvek prekidana dok govori • Odbijaju se neverbalni kontakti sa žrtvom (izbegavaju se pogledi. 301 . npr. Do sada u uporednopravnoj praksi i međunarodnim dokumentima nije prihvaćena nijedna standardizovana definicija kada je u pitanju nasilje. 3.) 2. isključivo. dizanje ruke itd.“11 Ako bismo mobing posmatrali. 11 Loi de modernisation sociale no 2002–73. odnosno zlostavljanje na radu. kao psihički teror. niko joj se ne obraća • Žrtva se ne poziva na zajedničke sastanke. L 122–49.Zlostavljanje na radu (mobing) zdravlje ili dovodi u pitanje profesionalnu budućnost zaposlenog. tako da je jako bitno da se pod zakonsku definiciju mogu podvesti i oni slučajevi koje ona izričito ne navodi. svrstao u sledeće kategorije: 1. Pravnom normom je teško obuhvatiti sve životne okolnosti. svečanosti itd. ne primećuju se znakovi. Napadi koji utiču na socijalne kontakte: • Žrtva je stalno izolovana.

Napadi koji utiču na fizičko zdravlje: • Žrtva se prisiljava da obavlja zadatke koji narušavaju njeno zdravlje • Zaposlenom se ne dozvoljava korišćenje godišnjeg odmora i slobodnih dana • Preti joj se fizičkim napadima • Fizički napadi • Seksualno zlostavljanje12 12 Sličnu podelu dala je Andreja Kostelić – Martić. 2–4. 302 . Napadi koji utiču na profesionalni rad: • Stalne kritike i prigovori • Preterana kontrola • Stalna kažnjavanja i niska ocena rada • Zaposlenom se ne daju radni zadaci i oduzimaju mu se sredstva za rad (sindrom „praznog stola“). 5.doc.com/ clanki/Kostelič. str. 25.delavska-participacija. nipodaštavanje i ogovaranje zaposlenog • Izmišljenje priča o žrtvi i njenom privatnom životu • Prisiljavanje žrtve na obavljanje ponižavajućih zadataka itd. 4. Napadi koji utiču na reputaciju žrtve: • Ismevanje. decembra 2008. Mobing – psihičko maltretiranje na radnome mjestu. ili mi se zadaju besmisleni zadaci • Zaposlenom se daju zadaci neprilagođeni profesionalnoj kvalifikaciji • Zatrpavanje zadacima i određivanje kratkih rokova (sindrom „punog stola“) • Podmetanje i falsifikovanje dokumenata itd. www.Milica Vagić 3.

kada se ponašanje pripisuje zaposlenom. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Horizontalni i vertikalni mobing mogu prerasti u tzv. Kočić-Mitaček. Vertikalni mobing se definiše kao nasilničko. Saša Gajin (ur. Primarna prevencija Cilj primarne prevencije jeste sprečavanje pojave novih patoloških slučajeva uzrokovanih stresom i mobingom. kod koga se radi o neprijateljskom odnosu prema zaposlenom na nižem položaju. 11–12. „serijski mobing“ u kojem sve zlostavljačke aktivnosti potiču od jedne osobe koja po odabiru „uništava“ jednog po jednog zaposlenog. 303 . a čini na štetu poslodavca. pri čemu su mogući i vertikalni napadi u obrnutom smeru.Zlostavljanje na radu (mobing) 4.13„Horizontalni mobing“ podrazumeva napade između zaposlenih koji su jednaki na hijerarhijskoj lestvici u radnoj sredini. str. Vrste mobinga Kao vrste mobinga razlikuju se vertikalni i horizontalni mobing. gde se kao osnovni motiv pojavljuje namera da se zaposleni neprimetno udalji jer je postao nepoželjan zato što iz različitih razloga odudara od drugih zaposlenih. str. koji se iskazuje agresivnim i uvredljivim ponašanjem. kao primarna.). Prevencija mobinga Prevencija mobinga može biti organizovana na tri načina. 11. Posebna vrsta vertikalnog mobinga je „strateški mobing“(eng. odnosno koji dele radne zadatke i obaveze jednake ili slične vrednosti. sekundarna i tercijarna prevencija. Na 13 14 Drobnjak. Ibidem.14 5. odnosno zlostavljačko ponašanje poslodavca prema zaposlenom. bossing).

medijacija u radnim organizacijama postala je svakodnevna realnost. u Švajcarskoj. zakonska zaštita itd. odnosno zlostavljanja na radnom mestu. U nekoliko evropskih država. str. može biti teško držati ga pod kontrolom ako se odmah ne preduzmu efikasne mere.Milica Vagić stvaranju i održavanju efikasnog sistema prevencije i zaštite od svih oblika nasilja. 304 . moraju se preduzeti mere koje će žrtvi mobinga pomoći da što brže ponovo uspostavi psihofizičko zdravlje i povrati uništeno dostojanstvo (razne grupe samopomoći. kao npr. Mobing – psihičko maltretiranje na radnome mjestu. Regulativa EU i druga uporedna rešenja U okviru Evropske Unije već je došlo do značajnih reakcija na mobing. Nemačkoj i Engleskoj. rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Tercijarna prevencija Budući da mobing može uzrokovati vrlo teške posledice za žrtvu. cit. poziva sve zemlje članice da se 15 Andreja Kostelić – Martić. Vrlo važnu ulogu mogu imati savetnici od poverenja i medijatori. European Parliament Resolution on Harassment at the Workplace 2001/2339 (INI). kao i u SAD-u i Kanadi. Sekundarna prevencija Kada je mobing već započeo.)15 6. Francuskoj. morali bi pored državnih organa biti uključena sindikalna i profesionalna udruženja zaposlenih i nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava radnika i ljudskih prava. godine (eng. Rezolucija Evropskog parlamenta o uznemiravanju na radnom mestu iz 2001. 15–16. loc.

Kočić-Mitaček. Saša Gajin (ur. a naročito one koje se odnose na smanjenje produktivnosti radnika. kao što su Nemačka. Ukazujući na brojne negativne posledice koje mobing ima po zaposlene. koji su izraženi na uvredljiv način i koji mogu rezultirati njegovim izolovanjem i isključenjem iz radne zajednice“. kao i da izgrade efikasne mehanizme pravne zaštite. dok se u većini drugih zemalja. U Švedskoj je 1993. Rezolucija ukazuje i na njegove negativne posledice po poslodavce. Viktimizacija se definiše kao „periodični. godine doneta Uredba o viktimizaciji na radu. u koje spadaju Švedska. str.Zlostavljanje na radu (mobing) suprotstave zlostavljanju i seksualnom uznemiravanju na radnom mestu. Section 1.16 Samo mali broj evropskih zemalja. 9.17 Uredba se sastoji od 6 članova i predviđa obavezu poslodavca da organizuje rad na način koji će u najvećoj meri sprečiti viktimizaciju i na jasan način staviti svima u radnom kolektivu do znanja da ona nije prihvatljiva. ponovljeni. Rezolucija takođe ukazuje na porast broja slučajeva različitih formi uznemiravanja. Ordinance of The Swedish National Board of Occupational Safety and Health containing Provisions on measures against Victimization at Work. prekorni ili izrazito negativni postupci koji su usmereni protiv pojedinačnog zaposlenog. Francuska i Holandija.). doneo je posebne zakone u cilju borbe protiv zlostavljanja na radu. To je prvi zakonski tekst o sprečavanju mobinga i on se primenjuje na sve aktivnosti u kojima zaposleni mogu biti izloženi viktimizaciji. da izmene i dopune postojeće zakonodavstvo i preispitaju zakonske definicije u ovoj oblasti. ordinance AFS 1993:17. Irska i Velika Britanija. Opšte preporuke za sprovođenje navedene uredbe Nacionalnog odbora za profesionalnu sigurnost i zdravlje 16 17 Drobnjak. koriste postojeće odredbe krivičnog i građanskog prava. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. 305 .

kao i na nivou grupe. 15–16.18 U praksi francuskih sudova. Novi član L 122–49. januara 2002. Aprila 2001.Milica Vagić (eng. Zakona o socijalnoj modernizaciji. http://hesa. Pod viktimizaciju se podvode skoro svi oblici nasilja na radnom mestu. obavezama i očekivanjima poslodavca. kao što su zlostavljanje. Preporuke sadrže opšte i posebne mere protiv viktimizacije na radnom mestu. uznemiravanje i seksualno uznemiravanje. naglašavajući značaj brzog rešavanja problema.etui- 306 . September 2002. Opšte mere usmerene su na prevenciju i odnose se na stvaranje sigurnog radnog okruženja. N 19. propisuje da je zabranjeno svako „ponovljeno moralno uznemiravanje koje ima za cilj ili posledicu pogoršanje radnih uslova na način koji šteti pravima i dostojanstvu zaposlenog. Saša Gajin (ur. str. edukaciju rukovodećeg osoblja i informisanost zaposlenih o njihovim pravima.19 18 19 Drobnjak. socijalna izolacija. Newsletter of the European trade Union technical Bureau for Health and Safety. Swedish National Board of Occupational Safety and Health). 20. koje je imalo veliki uticaj na buduće zakonodavstvo i donošenje posebnog Zakona o socijalnoj modernizaciji 17. psihičko nasilje. uz obavezu poštovanja privatnosti zaposlenog koji je izložen viktimizaciji. Stress at work.). godine. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. moralno uznemiravanje na radu bilo je prepoznato daleko pre donošenja posebnih zakona u ovoj oblasti. godine francuski Savet za socijalna i ekonomska pitanja usvojio je mišljenje o psihičkom uznemiravanju na radnom mestu. Kočić-Mitaček. utiče na njegovo fizičko ili mentalno zdravlje ili dovodi u pitanje profesionalnu budućnost zaposlenog“. Sama definicija psihičkog uznemiravanja postala je predmet velike debate. Posebne mere sadrže uputstva poslodavcu kako da postupa u slučajevima viktimizacije. bave se uzrocima i posledicama viktimizacije u odnosu na pojedinačnog zaposlenog.

Medijator mora biti izabran sa već ustanovljene liste. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Zakon obavezuje poslodavce da preduzme sve neophodne mere u cilju zaštite zaposlenih i njihove dobrobiti na radu. Francuski zakon o radu sadrži odredbe koje zaposlenog štite od diskriminacije ili kažnjavanja u vezi sa pravom na zaradu. U pogledu tereta dokazivanja. decembar 2007. Jedna od mera zaštite zaposlenog sadržana je u pravilu po kome raskid ugovora o radu koji bi proizašao iz nekog od ovih osnova ne proizvodi pravna dejstva. 20 307 . a žrtvi mogućnost da kroz postupak medijacije zahteva da ovakvo ponašanje prestane. zaposleni ima obavezu da dokaže elemente moranog uznemiravanja. 22–23. 16–17.20 U julu 2002. Zakon poslodavcu daje ovlašćenja da disciplinski kazni zaposlenog koji uznemirava nekog od ostalih zaposlenih. Poslodavci i druga odgovorna lica dužni su da preduzmu sve potrebne mere kako bi sprečili moralno uznemiravanje na random mestu. kao i u vezi sa obnavljanjem ugovora o radu u slučajevima kada je zaposleni pretrpeo ili se usprotivio moralnom uznemiravanju. L. dok je na poslodavcu da dokaže da ponašanje na koje se u prijavi zaposlenog upućuje ne predstavlja moralno uznemiravanje. str.Zlostavljanje na radu (mobing) Pomenuti zakon uz Zakon o radu i Krivični zakonik. usavršavanje ili napredovanje na poslu. obezbeđuje adekvatnu zaštitu zaposlenima od moralnog uznemiravanja. 25. a postoji i mogućnost sudske zaštite. Drobnjak. Kočić-Mitaček. rehs. pojedine odredbe ovog zakonskog teksta su izmenjene. str. Četiri godine kasnije. godine u Belgiji je izglasan Zakon protiv nasilja i moralnog ili seksualnog uznemiravanja na poslu (franc. Saša Gajin (ur.pdf#page=18.). 11–06–2002). Loi rélative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.org/UK/newsletter/files/Newsletter–20.

str.Milica Vagić uključujući i sprečavanje nasilja i moralnog ili seksualnog uznemiravanja. ustanovi plan prevencije i godišnji akcioni plan sprečavanja zlostavljanja i postavi poverenika za sprečavanje zlostavljanja kao autonomnog internog organa koji učestvuje u izradi analize rizika zabranjenog ponašanja i donošenju preventivnih mera. cit. Ibidem. kao i na podatke vezane za konkretne slučajeve koje zaposleni prijavljuju povereniku u vezi sa ovim pitanjima. 17.22 Ovaj zakon pravi značajan pomak u pogledu shvatanja seksualnog uznemiravanja. Kako je u krajnjoj instanci poslodavac odgovoran za sprovođenje svih ovih mera. str. pri čemu osoba koja uznemirava zna ili bi trebalo da zna da takvo ponašanje utiče na dostojanstvo žene i muškarca na radnom mestu. 308 . koje je u prvi plan stavljalo pojedinca. Opširnije– Newsletter of the European trade Union technical Bureau for Health and Safety. takođe. poslodavac ima obavezu da prioritetno preduzme niz preven21 22 23 Ibidem. Na osnovu rezultata analize rizika. Iako se čini da je srodan francuskom zakonodavstvu. Stress at work. odnosno žrtvu zlostavljanja. neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode. belgijski zakon je više usmeren na prevenciju psihičkog i seksualnog uznemiravanja i postupak medijacije. on je takođe u obavezi da sprovede i „analizu rizika“ putem upitnika i intervjua. jasno ukazuje na ograničenost ovog pristupa. koja se odnosi na istraživanje potencijalnih situacija koje mogu dovesti do neke forme nasilja ili uznemiravanja na radu. 20. September 2002. 18.23 Obaveza poslodavca je da predvidi pravila internog disciplinskog postupka kažnjavanja zlostavljača. loc.21 Zakon seksualno uznemiravanje na radnom mestu opisuje kao bilo koji oblik verbalnog. N 19. Dosadašnje iskustvo.

Stoga. bilo zbog nemogućnosti rešavanja spora unutar firme. zakon predviđa prebacivanje tereta dokazivanja. poslodavac je dužan da preduzme brzu i sveobuhvatnu istragu u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i pružanja efikasne pomoći žrtvama. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.24 U konkretnom slučaju zlostavljanja na radu. dok je na optuženom teret dokazivanja da nije došlo do nasilja. str. Zakon propisuje da zaposleni uživa zaštitu tokom perioda od 12 meseci od dana podnošenja pritužbe. Ibidem. 24. bilo zbog nedostatka poverenja u pomenute savetnike.). cit. osim ukoliko razlozi nisu vezani za podnošenje pritužbe. pa je žrtva u obavezi da iznese činjenice koje ukazuju na postojanje nekog od oblika ponašanja koji su sankcionisani zakonom. Izmene zakona iz 2006. poslodavci su takođe dužni da imenuju poverenika za sprečavanje zlostavljanja. Newsletter of the European trade Union technical Bureau for Health and Safety. godine su povećale značaj interne procedure zaštite zaposlenih. odnosno moralnog ili seksualnog uznemiravanja. N 19. zaposleni imaju mogućnost rešavanja svojih sporova uz pomoć internog medijatora ili specijaliste za prevenciju.26 U slučaju obraćanja sudu. 18. str. 309 . a mogu izneti svoj slučaj i Medicinskom inspektoratu Ministarstva rada. tako da poslodavci imaju mogućnost da imenuju i internog medijatora koji pruža pomoć žrtvama. Stress at work. 18. ali mora imati iskustvo na polju psihologije.Zlostavljanje na radu (mobing) tivnih mera.25 Poverenik ne mora po profesiji biti lekar. tokom koga poslodavac ne može da mu otkaže ugovor o radu ili da mu jednostrano promeni uslove rada. September 2002. 20. Kočić-Mitaček. Saša Gajin (ur. str. loc. kao što je adekvatna organizacija rada na način koji umanjuje rizik od uznemiravanja. 24 25 26 Drobnjak.

bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu. ovog zakona govori da „zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu. koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje. svim zaposlenima radi nege deteta.“27 U stavovima 2.Milica Vagić 7. ne obezbeđuje zaposlenima efikasnu i delotvornu zaštitu u svim slučajevima nasilja na radnom mestu. 3 i 4 se garantuje pravo na posebnu zaštitu ženama za vreme trudnoće i porođaja.28 27 28 Zakon o radu. str. ovog zakona (koji se odnose na zabranu diskriminacije). Saša Gajin (ur. u smislu ovog zakona. izričito zabranjuje uznemiravanje i seksualno uznemiravanje. u skladu sa zakonom i opštim aktom. Drobnjak. materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti. ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Zaštita zaposlenih u Republici Srbiji Zakon o radu Republike Srbije. neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje. a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko. 310 . 24/05. kao i zaposlenog u sferi polnog života. kao i zaposlenog. kao i zaposlenima mlađim od 18 godina života i zaposlenim invalidima. Pod seksualnim uznemiravanjem. zdravstvenu zaštitu. Sl. smatra se svako verbalno. kao i druga prava. kao i pravo na druge oblike zaštite. U smislu ovog zakona. uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko. Član 21. iako predviđa pravo zaposlenih na zaštitu zdravlja i ličnog integriteta. ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 19–20. smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti. Model zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Kočić-Mitaček. zaštitu ličnog integriteta i druga prava u slučaju bolesti. glasnik RS br. Član 12.).

političko ili drugo uverenje. bračni status. Domašaj zakonske zaštite u slučajevima uznemiravanja na radu ograničen je najpre samom definicijom uznemiravanja kao „svakog neželjenog ponašanja uzrokovanog nekim od osnova iz člana 18. rođenje. 29 Ibidem. socijalno poreklo. 20.). odnosno zaštitu prema opštem pravnom režimu sadržanom u Zakonu o obligacionim odnosima. odnosno uznemiravanja koje se vrši diskriminatorski na osnovu nekog od ličnih svojstava žrtve29 (pol. starost. str. već su posledica drugih razloga (individualni ili grupni obrasci ponašanja. porodične obaveze. rasa. interni postupak zaštite pred poslodavcem. zakonske odredbe o prekršajnoj odgovornosti mogu uticati na poslodavca samo ako on zlostavljanjem na radu prekrši pravilo o zabrani diskriminacije. ostaje u Zakonu o radu nedorečen i nejasan. ovog Zakona. nacionalna pripadnost. zdravstveno stanje. seksualno opredeljenje. te u sudskom postupku može zahtevati samo naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti. Tako zaposleni koji je pretrpeo neki oblik nasilja na radnom mestu nema mogućnosti da u kratkom roku ostvari zaštitu van odredbi članova 18–21. imovinsko stanje itd. Ovom zakonskom definicijom nisu obuhvaćeni oblici zlostavljanja na radu koji se ne vrše diskriminatorski prema ličnom svojstvu zaposlenog. 311 . odnosno invalidnost.). Na drugom mestu. ovog zakona“. nastupanje sa pozicije moći i sl. veroispovest. kao alternativa skupom i komplikovanom sudskom postupku. Njegova primena u najvećoj meri zavisi od pitanja da li je internim aktima poslodavca uznemiravanje na radu predviđeno kao povreda radne obaveze koja sa sobom povlači i disciplinsku odgovornost. Najzad.Zlostavljanje na radu (mobing) Analiza navedenih odredbi jasno pokazuje da postojeća rešenja Zakona o radu ne pružaju sveobuhvatnu zaštitu u slučajevima zlostavljanja na radu. trudnoća. jezik. boja kože.

sudska praksa u ovoj oblasti gotovo da ne postoji. poštovanje njegove privatnosti. a oblici zlostavljanja na radu (fizičko. str.30 Usled nepostojanja efikasne zaštite i nedostatka pravne regulative u ovoj oblasti. str. sva pažnja će biti usmerena ka modelu zakona koji je uradila nevladina organizacija CUPS. Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) je takođe uradio model Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. psihičko i seksualno zlostavljanje) se ni ne pominju. Iz tog razloga u ovom radu. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Republike Srbije završilo je radnu verziju Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.31 Široka definicija poslodavca sadržana u Modelu zakona. Ibidem. sveobuhvatna zaštita svih kategorija lica od zlostavljanja na radu. CUPS-ov model pomenutog zakona se zasniva na osnovnim načelima koja su formulisana imajući u vidu postojeće međunarodne standarde u oblasti rada i zapošljavanja. kao i osnovna prava koja su zajemčena Ustavom RS i koja su dalje garantovana postojećim zakonima u oblasti radnih odnosa. U osnovna načela spadaju poštovanje dostojanstva i zaštite psihičkog i fizičkog integriteta zaposlenog. obezbeđuje da se sistem zaštite od zlostavljanja na radu pri30 31 Ibidem.Milica Vagić što ostavlja otvorenim pitanje odgovornosti poslodavca za zlostavljanja i uznemiravanja na radu koje po svojoj prirodi nije diskriminatorskog karaktera. poslodavac i zaposleni). 20–21. 312 . drugih ličnih prava i opšteprihvaćenih moralnih pravila ponašanja u društvu. kao i stvaranje uslova neophodnih za zdravu i sigurnu radnu sredinu. 21–22. U modelu zakona koji je uradilo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku jako malo pažnje je posvećeno definiciji pojmova (zlostavljanje na radu.

str. koji se sprovodi pred poslodavcem. uključujući i lica koja traže posao. a zatim i njegove osnovne oblike. 23. volontere. zahteva od suda zaštitu od zlostavljanja na radu. 23. već i sva lica koja po bilo kom osnovu učestvuju u radu kod poslodavca. aktivno legitimisana lica za podnošenje tužbe su i predstavnik sindikata. poslodavac uz zabranu zlostavljanja može izreći jednu ili više drugih mera taksativno nabrojanih u zakonskom tekstu. koji je dužan da u roku do 8 dana od dana pokretanja postupka donese odluku. nezavisno od toga da li u konkretnoj oblasti važe opšte odredbe Zakona o radu ili drugi posebni radnopravni propisi. profesionalno 32 33 34 Ibidem. pružena je mogućnost da podnošenjem tužbe protiv poslodavca. Ibidem. 313 . Ibidem.33 Cilj pravila kojima se uređuje interni postupak zaštite od zlostavljanja. Uz saglasnost zaposlenog. str.Zlostavljanje na radu (mobing) menjuje na sve oblasti rada i zapošljavanja. lica na stručnom osposobljavanju i usavršavanju kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa i sl. Predviđeno je da se interni postupak pokreće pritužbom zaposlenog ili po inicijativi samog poslodavca. str. je da omoguće brzu pravnu reakciju i efikasnu zaštitu zaposlenom koji je pretrpeo. trpi ili kome preti opasnost od zlostavljanja na radu. 22. Ovaj postupak sudske zaštite ima karakter spora iz radnih odnosa.32 Model zakona na prvom mestu određuje opšti pojam zlostavljanja na radu. Definicija zaposlenog lica obuhvata ne samo lica u radnom odnosu. Ako nađe da postoje razlozi za izricanje mera zaštite.34 Zaposleni koji nije uspeo da ostvari zaštitu u internom postupku. Čini se da je na ovaj način moguće obezbediti korisniku zakonskog teksta sveobuhvatno i precizno razumevanje kako suštine. studente i učenike na praksi. tako i pojavnih oblika zabranjenog ponašanja.

U tom cilju. i to zabrana približavanja zaposlenom. Posebno poglavlje se bavi merama za unapređivanje odnosa na radu i propisuje obaveze poslodavca u cilju stvaranja uslova karakterističnih za zdravu i sigurnu radnu sredinu. 23–24. kao i sredstvima pravne zaštite od zlostavljanja na radu. Predviđeno je i pravo da se zahteva od suda određivanje privremene mere o kojoj je sud dužan da odluči u roku od 48 sati. odnosno sindikata. kao i udruženje građana koje se bavi zaštitom prava zaposlenih odnosno zaštitom ljudskih prava. odnosno udaljenje sa rada lica protiv koga se vodi postupak. Predviđena je i obaveza upoznavanja zaposlenih sa zabranom i oblicima zlostavljanja na radu. o 35 36 Ibidem. poslodavac je dužan da izradi i dostavi zaposlenima informator. sprečavanje daljeg vršenja zlostavljanja na radu. odnosno da mu preti opasnost od zlostavljanja na radu. Nezavisno od toga da li je sproveden postupak zaštite pred poslodavcem. pa je tako na tužiocu obaveza da učini verovatnim da je pretrpeo ili trpi zlostavljanje na radu.Milica Vagić udruženje čiji je zaposleni član. Ibidem. dok poslodavac snosi teret dokazivanja da taj akt ne predstavlja zlostavljanje na radu. 314 . kao i objavljivanje presude donete povodom nekog od prethodno navedenih zahteva. zaposlenom pripada pravo na naknadu materijalne ili nematerijalne štete. str. 24. kao i da organizuje obuku za rukovodeća lica i predstavnike zaposlenih.36 Pravila o teretu dokazivanja uvedena su u skladu sa postojećim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. izvršenje radnje radi uklanjanja posledica zlostavljanja na radu. kao i premeštanje u druge radne prostorije. str.35 Tužbom se može tražiti utvrđenje da je zaposleni pretrpeo zlostavljanje na radu. posledicama nepoštovanja ove zabrane.

Zaključak Fenomen mobinga je toliko složen da se njegovi uzroci.38 Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite od svih oblika nasilja. 315 . 8–9. Nesporno je međutim. str. što stvara atmosferu veće nesigurnosti i nezaštićenosti zaposlenih i lica koja traže posao na tržištu rada. trebalo bi da bude jedan od primarnih zadataka svake moderne države. Stoga se usvajanje mera i propisa usmerenih na borbu protiv zlostavljanja na radu danas javlja kao prioritet u oblasti zaštite fizičkog i psihičkog zdravlja zaposlenih. da pojavi različitih oblika zlostavljanja na radu pogoduje tendencija zaključivanja ugovora o radu na kraće rokove. kao i visok procenat nezaposlenosti. odnosno smanjenoj produktivnosti.37 8. str. učestalim bolovanjima i drugim odsustvovanjima sa posla. kao što su sindikalna i profesionalna udruženja zaposlenih i nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava radnika i ljudskih prava.39 Buduća zakonska regulativa u ovoj oblasti bi trebalo da se rukovodi potrebom obezbeđivanja celovitog sistema za37 38 39 Ibidem. Istovremeno. str. ali ni posledice ne mogu još do kraja sagledati. efektivno sprečavanje mobinga takođe pogoduje i interesima poslodavaca jer se posledice pretrpljenog zlostavljanja na radu direktno odražavaju u nezdravoj radnoj sredini. odnosno zlostavljanja na radnom mestu. 24–25.Zlostavljanje na radu (mobing) svim pitanjima relevantnim za stvaranje zdrave i sigurne radne sredine. Ibidem. 7. Ibidem. Na stvaranju i održavanju ovog sistema morali bi pored državnih organa biti uključeni i svi relevantni socijalni partneri.

kako bi bili u stanju da preduzmu mere zaštite u ranoj fazi nasilja. Istovremeno. Što se tiče terminologije. Whether it is phyiscal. Takođe bi trebalo obezbediti stručnu rehabilitaciju radnika koji su bili prečesto na bolovanju. kao strana reč. Iako sistematična akcija na stvaranju zdrave i sigurne radne sredine u cilju osiguranja poštovanja ljudskog dostojanstva. ne bi se mogao smatrati primerenim duhu nacionalnog zakonodavstva. postaje primarna obaveza svakog pojedinačnog poslodavca. privatnosti i ličnog integriteta zaposlenih. mental or sexual abuse. termin „mobbing“. Zakonske mere bi trebalo da prisile poslodavce da redovno vrše kontrolu radnog okruženja. ovaj termin se u uporednom zakonodavstvu najčešće vezuje samo za psihičko zlostavljanje i uznemiravanje na radnom mestu. kao i pružanje osnovne pravne zaštite zaposlenom.Milica Vagić štite od zlostavljanja na radu. Summary Mobbing represents a phenomenon which is considered to be a serious threat to employees not only in the EU. prevencija zlostavljanja na radu. Istovremeno. koji bi zaposlenima omogućio brzu i efikasnu zaštitu putem propisivanja kratkih rokova za postupanje i velikog broja privremenih i zaštitnih mera. trebalo bi istaći da iako ostvarivanje prava na zaštitu od zlostavljanja na radu u sudskom postupku daje dodatne garancije zaposlenom. mobbing has become 316 . but also worldwide. stvaranje sigurne i zdrave radne sredine. već duže vreme predstavlja prioritet evropskih i međunarodnih organizacija. Približavanje Republike Srbije EU. pored ostalog. iziskuje dostizanje njenih standarda i u suzbijanju zlostavljanja na radnom mestu. samo je mali broj zemalja članica EU doneo zakone koji su direktno usmereni na sprečavanje ove pojave.

“ The term „mobbing. In the world literature. 2008. German.). Saša Gajin (ur. Key words: Work abuse. the feeling of jealousy. Belgrade. pg. KočićMitaček. the most commonly used terms are „work abuse“ or „employee abuse. the term „moral harassment“ in France. Draft Anti-Mobbing Law. envy and hatred. and Italian literature.“ and in the U. whereas the English speaking countries mostly exploit the term „workplace bullying. the need to humiliate others.40 Mobbing is as old as the human kind. mostly implies not only physical. vertical and horizontal mobbing. Saša Gajin (ur. prevention of mobbing. which exceeds borders of countries. but also mental actions. 7. Draft AntiMobbing Law. so there is still no efficient legal answer to this widely spread issue of work abuse.Zlostavljanje na radu (mobing) a global phenomenon.“ which has been increasingly used in the Serbian public. professions and work environments. The term „mobbing“ is mostly used in Swedish. and individuals’ strive for power.S. For the time being. the EU regulations. Violeta Kočić-Mitaček. and which lead to the humiliation of a victim.). Serbia does not have a law on mobbing. 40 Tanja Drobnjak. 317 . in further text: Drobnjak. which are repeated throughout a period of time. different authors use different terms to refer to mobbing.

Nenad Vukčević student POLOŽAJ I OVLAŠĆENJA VISOKOG PREDSTAVNIKA ZA SPOLJNU I BEZBEDNOSNU POLITIKU EU Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU predstavlja poseban inokosni organ u sistemu uređenja Evropske unije. među evropskim državama javila se ideja ujedinjenja između bivših ratnih 318 . Evropska unija. još uvek relativno nove funkcije. iz koje je nastao II stub EU. predstavlja svojevrstan pomak u uređenju Evropske unije i njenom približavanju sistemu nadnacionalne federalne države. Uvod Nakon završetka Drugog svetskog rata. Zapadnoevropska unija. Takođe. Ključne reči: Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU. kao dela sistema Evropske unije u kojem je nastala funkcija Visokog predstavnika. koji se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Rad se najpre bavi podacima o samom početku razvoja zajedničke spoljne i bezbednosne poltike evropskih država. II stub EU. u ključnom delu rada izneti su osnovni podaci o položaju Visokog predstavnika i njegovim ovlašćenjima koja su se proširivala pri svakoj izmeni sporazuma na kojima je Evropska unija zasnovana. Ovom funkcijom se postiglo ono što je Evropskoj uniji oduvek falilo. odnosno njenom posebnom delu tzv. Uvođenje ovakve. II stubu. a to je jedinstveni predstavnik u njenim odnosima sa trećima. 1.

Osnovni cilj osnivanja ekonomskih zajednica a potom i EU. kao i saradnja u oblasti pravosuđa izme1 ECSC je osnovana 1951. godine Pariskim ugovorom. Ove državne karakteristike su ozvaničene Mastrihtskim ugovorom i smeštene u takozvani II stub EU. a potom i Evropska ekonomska zajednica (European Economic Community – EEC). Takođe istim ugovorom ozvaničena je policijska saradnja. čime Evropska ekonomska zajednica postaje Evropska zajednica (European Community – EC)3. Ukidanjem granica povećavao se ekonomski razvoj država članica usled proširenja tržišta. Belgija. koja ustvari predstavlja takozvani I stub Evropske unije. Holandija. EU najpre kao međunarodna organizacija. Kako se ovakva saradnja pokazala više nego uspešno. Luksemburg i Zapadna Nemačka. Stvorena je najpre Evropska zajednica za ugalj i čelik (European Coal and Steel Community – ECSC) od strane šest evropskih država1. To su pre svega zajednički nastup prema trećima. Kako bi upotpunila obeležja države. godine. ECSC je u međuvremenu prestala da postoji (2002. Posle određenog perioda dolazi i do stvaranja Evropske unije. počela je postepeno da se razvija u jedan oblik nadnacionalne države. Masthritski ugovor je stupio na snagu u novembru 1993.Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU protivnika. a koji je iznosio 50 godina. a koji je stupio na snagu u januaru 1958. godine. EU su nedostajale i druge karakteristike državnosti. čime je zvanično osnovana EU. Italija. kao i Evropska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community – EAEC or EURATOM)2. godine) jer je istekao rok na koji je ova organizacija bila osnovana. kao i zajednička odbrana u odnosu na treće države. EEC i EURATOM su osnovane Rimskim ugovorom potpisanim od strane država članica ECSC. čije su potpisnice bile Francuska. i to Ugovorom iz Mastrihta3. jeste saradnja evropskih država u oblasti ekonomije i ukidanje granica u odnosu na trgovinu različitim robama i uslugama. 2 3 319 .

NATO je nastao potpisivanjem Severno-atlanskog sporazuma aprila 1949. godine od strane Velike Britanije. godine. Razvoj ove dve zajednice (organizacije) u narednom periodu bio je potpuno drugačiji.Nenad Vukčević đu država članica. Belgije i Holandije. Kratka istorija razvoja zajedničke spoljne i bezbednosne (odbrambene) politike evropskih država Prva konkretna povezivanja nakon Drugog svetskog rata između evropskih država. Francuske. Na osnovu ovog sporazuma nastale su dve organizacije. godine u Vašingtonu. kao i USA. Potpisivanjem protokola u Parizu5 zajednici nastaloj Briselskim sporazumom. tačnije jedan njegov posebni organ. Dok je NATO širio svoje članstvo i imao značajne aktivnosti na evropskom i globalnom nivou. a koje se tiču pre svega bezbednosne (odbrambene) politike. 320 . Zapad4 5 6 Briselski sporazum je potpisan marta 1948. Portugala. od strane zemalja potpisnica Briselskog sporazuma. a to je Severno-atlanska organizacija (North Atlantic Treaty Organization – NATO)6. Protokol u Parizu je potpisan oktobra 1953. Danske i Italije. a to je Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU (High Representative for the Common Foreign and Security Policy). Luksemburga. pridružile su se Zapadna Nemačka i Italija. 2. Kanade. Italije. Pored Zapadnoevropske unije. nastala su potpisivanjem Briselskog sporazuma4 od strane pet evropskih država. Norveške. a koje su smeštene u takozvani III stub EU. Predmet ovog izlaganja jeste II stub EU. Briselski sporazum je bio osnova za stvaranje još jedne odbrambene organizacije. dok je sama zajednica dobila naziv Zapadnoevropska unija (Western European Union – WEU).

Pokušaj osnivanja Evropske odbrambene zajednice propao je 1954. U okviru EPC koga su činili ministri spoljnih poslova. Potpisivanjem Amsterdamskog ugovora Zapadnoevropska unija postaje sastavni deo II stuba EU. čije države članice su je i osnovale. predstavlja jednu od specifičnosti koja onemogućava EU da pređe u oblik federalnog ili konfederalnog državnog uređenja. 321 . osno7 8 Peterbuški zadaci koji se tiči bezbednosnih i humanitarnih akcija. kao posebne organizacije. Ostvarivanje Peterbuških zadataka7 prešlo je u nadležnost EU koja ih ostvaruje upravo preko Zapadnoevropske unije. Upravo zadržavanje indentiteta Zapadnoevropske unije u okviru EU. najpre su usvojeni u okviru Zapadnoevropske unije 1992 godine. ponovo se pokrenulo pitanje političke saradnje država članica.Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU noevropska unija je praktično postojala samo formalno do osnivanja EU. pri čemu je Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU (čija funkcija je uvedena ovim sporazumom) izabran na funkciju generalnog sekretara Zapadnoevropske unije. Prava prethodnica današnjeg II stuba EU u oblasti spoljne politike. je u stvari predstavljala Evropska politička saradnja (European Political Cooperation – EPC) koja je uspostavljena 1970. Kroz EPC države članice su putem konsultacija i razmenom informacija usaglašavali svoje stavove koji su se ticali njihovog nastupa u spoljnoj politici. Evropska politička saradnja je predstavljala mesto za ostvarivanje zajedničke spoljne politike Evropske ekonomske zajednice. godine. Kako je Evropska ekonomska zajednica u tom trenutku bila veoma razvijena u pogledu ekonomske saradnje. kada je Francuski parlament odbio da ratifikuje sporazum o osnivanju. godine. nakon neuspelog pokušaja osnivanja Evropske odbrambene zajednice (European Defense Community – EDC)8. što je rezultiralo osnivanjem EPC.

njegova uloga je preciznije definisana tek donošenjem Ugovora iz Mastrihta. da bi se osnivanjem EU ova politička saradnja formalizovala kroz II stub EU. Iako je postojao još za vreme Evropske ekonomske zajednice. Evropski savet predstavlja telo koje nije zvanični organ EU. Odluke Evropskog saveta predstavljaju načela i smernice koje sprovodi Savet ministara EU (Council of Ministers). Glavni organ CFSP je Evropski Savet (European Council) koji je sastavljen od šefova država i vlada država članica. 3. Savet ministara u skladu sa smernicama Evropskog saveta i zajedničkim strategijama. Ipak prema Lisabonskom sporazumu Evropski Savet postaće formalni organ EU. kao i predsednika Komisije EU. Samitom u Štutgartu 1983. Pored Evropskog Saveta i Saveta ministara. donosi odluke i stara se o njihovom sprovođenju. značajan organ je i Komitet za politiku i bezbednost (Political and 322 . godine EPC-u je proširena nadležnost i na bezbednosna pitanja. Ispod Evropskog saveta jeste Savet ministara EU sastavljen od ministara spoljnih poslova država članica. To znači da on pre svega predstavlja politički organ koji zbog svog sastava (šefovi država i vlada) ima jak uticaj na donošenje odluka organa EU.Nenad Vukčević van je i Politički komitet sačinjen od visokih članova nacionalnih ministarstava spoljnih poslova. sa širim ovlašćenjima pre svega u spoljnoj politici. već on nastupa u situacijama kada niži (ostali) organi EU nisu u stanju da reše neki problem. Organi II stuba EU Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU (Common Foreign and Security Policy – CFSP) predviđena je samim ugovorom o osnivanju (Mastrihtski ugovor) i smeštena je u takozvani II stub organizacije EU.

Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU 4.1 Uvođenje funkcije Amsterdamskim sporazumom Svakako jedan od najvažnijih organ II stuba EU pored Evropskog Saveta i Saveta ministara EU. Amsterdamski ugovor potpisan je oktobra 1997.Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU Security Committee – PSC)9 koji se sastaje na ambasadorskom nivou i koji je nadležan da prati međunarodnu situaciju radi pomoći EU u ostvarivanju i sprovođenju svoje spoljne i bezbednosne politike. Visokog predstavnika po 9 Komitet za politiku i bezbednost je naziv dobio Ničanskim sporazumom. Vojni komitet EU (European Union Military Committee – EUMC). dok je njegov prvobitni naziv bio Komitet za politička pitanja. a prvi funkcioner koji je izabran na tu funkciju je Španac Havijer Solana11. Vojni personel EU (European Union Military Staff – EUMS). funkcije koja se po 10 11 323 . 4. koji je u vreme stupanja na snagu Amsterdamskog ugovora vršio funkciju generalnog sekretara Saveta EU. jeste Visoki predstavnik za spoljna i bezbednosna pitanja EU. Pored PSC u okviru II stuba EU između ostalih postoje još i Evropska odbrambena agencija (European Defence Agency – EDA). godine. Funkcija Visokog predstavnika je uvedena Amsterdamskim ugovorom (Amsterdam Treaty)10. Ipak. godine. dok je na snagu stupio u maju 1999. Havijer Solana je izabran na funkciju 1999. zvanično prvi Visoki predstavnik bio je Jürgen Trumpf. godine na period od pet godina. Civilni Komitet (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management – CIVCOM). Savet za opšta pitanja i spoljne odnose (General Affairs and External Relations Council – GAERC).

i to na period od pet godina. zajedno sa sadašnjim predsedavajućim EU i nadležnim komesarom Evropske komisije. Položaj Visokog predstavnika prema Amsterdamskom ugovoru ogleda se u obliku političkog saradnika. Amsterdamskom ugovoru spojila sa funkcijom Visokog predstavnika.). 12 324 .Nenad Vukčević Ugovoru iz Amsterdama bira Evropski savet jednoglasnom odlukom. njima može da se priključi i sledeći predsedavajući. koja po Amsterdamskom sporazumu čini sastavni deo EU. izabranih od strane Saveta EU. dok Generalnom sekretaru pomaže njegov zamenik. Bliski istok. koji pomaže predsedavajućem Saveta EU (Presidency of the Council of the European Union) u cilju efikasnijeg odlučivanja u pitanjima iz II stuba.. Kosovo. Na poziv sadašnjeg predsedavajućeg EU. Kada smatra da je to neophodno. Takođe po Amsterdamskom sporazumu Visoki predstavnik je ujedno i član „Trojke“ koja zastupa EU u odnosima sa trećima. već samo pomaže u njenom pripremanju i sprovođenju. Visoki predstavnik koordinira i rad specijalnih predstavnika EU u različitim delovima sveta (Bosna. a u međuvremenu je izabran i na funkciju Generalnog sekretara Zapadnoevropske unije12. Visoki predstavnik istovremeno vrši i funkciju Generalnog sekretara Saveta EU.. Avganistan. godine. Visoki predstavnik kao Generalni sekretar Saveta EU rukovodi Generalnim sekretarijatom EU (General Secretariat of the Council of the European Union) koji pomaže Savetu u njegovom radu. učestvuje i u radu u oblasti bezbednosne i odbrambene politike EU. Visoki predstavnik je izabran na ovu funkciju nakon samita u Helsinkiju 1999. On ne učestvuje u definisanju spoljne i bezbednosne politike EU. predsedavajući EU može ovlastiti Visokog predstavnika da predstavlja EU u odnosima sa trećima. Na taj način Visoki predstavnik pored spoljnih poslova.

pa se ubrzo krenulo u stvaranje sopstvenog odbrambenog sistema. Ovakvom mišljenju je doprinela i velika diplomatska aktivnost sadašnjeg vršioca funkcije Španca Havijera Solane. godine. za razliku od ranijeg načina kada je biran jednoglasno. Osnovana je Evropska odbrambena agencija (EDA)14. dotadašnjem vršiocu funkcije Visokog predstavnika Havijeru Solani obnovljen je mandat na novih pet godina. doprinelo je posmatranju njegove funkcije kao ministra spoljnih poslova EU iako zvanično nema tu funkciju. Jednu od retkih novina predstavlja obaveza Visokog predstavnika na izveštavanje Evropskog parlamenta i država članica EU o sprovođenju odluka koje su usvojene u okviru spoljne i bezbednosne politike EU. Ničanskim sporazumom su odstranjene odredbe o učešću Zapadnoevropske unije u zadacima EU (mada i dalje postoji mogućnost saradnje EU i ZEU). 4. 325 . Njegova česta putovanja i sastanci sa najvišim zvaničnicima trećih država.2 Položaj na osnovu Ničanskog sporazuma Ničanskim sporazumom (Nice Treaty)131 položaj Visokog predstavnika se praktično nije mnogo izmenio. a Visoki predstavnik 13 14 Ničanski sporazum potpisan je februara 2001. godine. EDA je osnovana u julu 2004. dok je na snagu stupio u februaru 2003. On je sada biran kvalifikovanom većinom Saveta. godine odlukom Saveta ministara EU. Izvršena je promenu u proceduri njegovog izbora. položaj Visokog predstavnika je ustvari neformalno počeo to i da predstavlja. kao i prenošenje stavova EU. Nakon isteka prvog petogodišnjeg mandata 2004. odnosno bolje rečeno funkcija „ne nosi“ takav naziv. a njen sastav čine ministri odbrana država članica EU. kako onih usvojenih u Evropskom savetu tako i onih usvojenih u Savetu ministara EU.Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU Iako po Amsterdamskom ugovoru zvanično nema funkciju ministra spoljnih poslova. godine.

Visoki predstavnik učestvovaće u radu Evropskog saveta17 u kojem. 4. Funkcija dobija i novi naziv – Visoki predstavnik Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy). Takođe u slučaju nemogućnosti postizanja potrebne većine u Evropskom 15 Lisabonski sporazum (Treaty of Lisbon) potpisan je decembra 2007. svojim predlozima. funkciju predsednika EDA. Takođe on zastupa EDA pred trećim licima i podnosi izveštaje o radu EDA Savetu EU. a svoj rad vršiće u saradnji sa diplomatskim službama država članica. već i u stvaranju spoljne i bezbednosne politike EU. a da bi stupio na snagu neophodno je da ga ratifikuju sve države članice. Organizaciju i funkcionisanje Službe za spoljne akcije urediće Savet EU. Lisabonski sporazum (Treaty of Lisbon)15 unosi dosta novina u položaju i ovlašćenjima Visokog predstavnika. za razliku od svojih amsterdamskih ovlašćenja gde je bio samo pomagač. 16 17 326 .Nenad Vukčević dobija još jednu funkciju. Visokom predstavniku kao šefu delegacije EU u odnosima sa trećima pomagaće Služba za spoljne akcije (External Action Service)16. Član 15. Lisabonskog sporazuma. godine.3 Položaj na osnovu Lisabonskog sporazuma Za razliku od Ničanskog sporazuma gde status Visokog predstavnika nije mnogo promenjen u odnosu na prethodni Amsterdamski sporazum. Njegova funkcija se sastoji u organizaciji EDA i sprovođenju odluka Saveta EU kojem je EDA podčinjena. savetima i mišljenjima treba da pomogne ne samo u sprovođenju. a nastaje spajanjem dve dotadašnje funkcije – Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU i komesara Evropske komisije za spoljne odnose (European Commissioner for External Relations).

Lisabonskog sporazuma. Na taj način Visoki predstavnik predstavlja vezu između Saveta EU i Evropske komisije. Lisabonskog sporazuma. Član 329. 18 19 20 Član 31. Takođe Visoki predstavnik dobija funkciju jednog od potpredsednika Evropske komisije (European Commission)21. Visoki predstavnik vršiće i funkciju predsedavajućeg u Savetu EU sastavljenim od ministara spoljnih poslova država članica. Član 18. Lisabonskog sporazuma. a koji se odnosi na ocenu da li je takav zahtev u skladu sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU19. 21 22 327 . Lisabonskog sporazuma. pri čemu ima ovlašćenje da bilo koje pitanje koje smatra važnim za spoljnu i bezbednosnu politiku EU iznese pred Savet. Visoki predstavnik dobija ulogu glavnog zastupnika EU u oblasti spoljne i bezbednosne politike u odnosima sa trećim državama i organizacijama22. Vršeći funkciju podpredsednika Visoki predstavnik podleže pravilima o postupanju u Evropskoj komisiji koji su propisani I stubom EU. Ukoliko neke od država članica žele da povećaju svoju međusobnu saradnju u oblasti spoljne i bezbednosne politike. i to preko Viskog predstavnika koji će o tom zahtevu izneti svoje mišljenje pred Savetom EU (koji odlučuje o tom zahtevu).Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU savetu ili Savetu EU. Lisabonskog sporazuma. što predstavlja posledicu spajanja njegove funkcije sa funkcijom komesara Evropske komisije. Član 27. Ovo ovlašćenje je ranije bilo predviđeno za Predsedavajućeg Saveta. ali je prepušteno Visokom predstavniku članom 30. njihov zahtev moraju da upute Savetu EU. a ako je od izuzetnog značaja za EU i da sazove hitan sastanak Saveta u što kraćem roku20. o pitanjima od velikog značaja za EU u ovoj oblasti. Visoki predstavnik ima ulogu posrednika između država članica kako bi se otklonile nesaglasnosti između njih18. kao dva kolektivna organa koja su pre Ugovora iz Lisabona bila razdvojena u dva različita stuba EU.

Države članice imaće obavezu da usvojene jedinstvene stavove EU u oblasti spoljne i bezbednosne politike. U oblasti bezbednosti Visoki predstavnik u saradnji sa Komitetom za politiku i bezbednost kojim predsedava. 328 . Član 18 Lisabonskog sporazuma. uvedena je još jedna obaveza Visokog predstavnika koja se odnosi na konsultovanje Evropskog parlamenta (European Parliament) pre njihovog usvajanja. koji se uvodi Lisabonskim sporazumom. koje na osnovu odluke Saveta vrše države članice. zastupaju i u međunarodnim organizacijama čije su članice. Kada je reč o glavnim stavovima u spoljnoj i bezbednosnoj politici EU. Član 34. U slučajevima kada EU zauzme jedinstven stav o nekom pitanju o kome se raspravlja u Savetu bezbednosti UN. vršiće i kordinaciju civilnih i vojnih misija EU. zatražiće od Saveta bezbednosti UN da se pozove Visoki predstavnik pred Savet kako bi izložio stavove EU24. Visokom predstavniku je dodeljena uloga predsedavajućeg u Spoljno-političkom savetu25. ili ukoliko neka država članica želi da participira u nekoj misiji u kojoj nije bila angažovana. Ukoliko neka država članica želi da promeni svoj status u nekoj od misija u kojoj učestvuje.Nenad Vukčević bez obzira da li je zastupa samostalno ili kao lice koje predvodi delegaciju EU. i to preko novog organa u okviru II stuba EU. Kordiniciju u njihovom postupanju vršiće Visoki predstavnik. Lisabonskog sporazuma. kao i na međunarodnim konferencijama na kojima učestvuju. države članice EU koje su ujedno i države članice Saveta bezbednosti UN. upućuje svoj za23 24 25 Član 36 Lisabonskog sporazuma. kao i na obaveštavanje Evropskog parlamenta o rezultatima u njihovom budućem sprovođenju23. U pitanju je Spoljno-politički savet (Foreign Affairs Council) koji će baviti spoljnim poslovima Evropske unije u skladu sa smernicama Evropskog saveta.

kao i u slučaju sa ostalim oblastima EU. 5. izvorna funkcija Visokog 26 Član 41. Pa tako. odnosno njihovih građana. i na taj način gubitku identiteta država članica. 329 . a to je ministar spoljnih poslova. koji o njemu i odlučuje. uvođenje zajedničkih organa i predstavnika ide postepeno. Po njima funkcija ministra spoljnih poslova upravo je jedan od pokazatelja koji vodi stvaranju države EU. Ipak. Što se tiče sredstava koja se koriste za sprovođenje spoljne i bezbednosne politike EU. koji ne žele stvaranje jedne nadnacionalne države na području cele Evrope. svakodnevni praktični problemi sa kojima se suočava EU u odnosima sa trećima. Zbog toga kada su u pitanju spoljni poslovi.Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU htev preko Visokog predstavnika koji se o njemu izjašnjava pred Savetom. Kako se EU sve više razvija u jedan oblik jedinstvene države potrebni su joj i odgovarajući predstavnici. novina je da o njima odluku donosi Savet EU na predlog Visokog predstavnika. iziskuje potrebu postojanja ličnosti koja će da zastupa stavove EU u političkim i bezbednosnim pitanjima. Zaključak Uvođenje funkcije Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU predstavljalo je neophodnost u daljem razvoju EU. Lisabonskog sporazuma. o čemu obaveštava Savet EU26. koji će ujedno biti nadležan i za raspolaganje odobrenim sredstvima prema utvrđenom planu. Za takvo jedno predstavljanje EU i zastupanje zajdničkih dogovorenih stavova država članica. potrebno joj je ono što karakteriše svaku državu. u svojim nastupima prema ostatku sveta (kao i prema ostalim državama Evrope koje nisu članice) ima nameru da nastupa jedinstveno. Upravo uvođenje ove funkcije prouzrokuje jedan od razloga za protivljenje onih država članica. EU kao skup brojnih država Evrope.

to ne znači da Visoki predstavnik de facto ne vrši takvu ulogu u sistemu EU.Nenad Vukčević predstavnika se iz godine u godinu proširuje novim ovlašćenjima i spajanjima sa drugim funkcijama.e. Summary The EU High Representative for Common Foreign and Security Policy represents a special individual body in the European Union organization system. Tako da iako Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU još uvek nema klasičnu poziciju i naziv ministra spoljnih poslova. The introduction of this relatively new function represents a movement in the organization of the European Union and its approaching to the system of a supranational federal state. a koju je predvideo Ustav EU27 – ministar spoljnih poslova EU. This function provided the European Union with something it has always lacked – a unique representative in its relations with third parties. Evropski ustav nije usvojen jer je odbijen na referendumima u Francuskoj i Holandiji. Namera je bila da EU dobije jedan jedinstven propis na kojem će da zasniva svoju organizaciju i ovlašćenja. jer predstavlja novinu u načinu uređivanja jedne države koji do sada nikad nije bio isproban. godine. i. 330 . a sve u cilju da bi se konačno došlo do one funkcije koja je bila prvenstvena namera kreatora EU. što je predstavljalo razliku u odnosu na dotadašnju praksu kada su se važeći sporazumi EU menjali putem amandmana. in its special part also known as the 2nd Pillar. posle čega se odustalo od njega. Ipak zbog neuspeha Ustava EU. novi Lisabonski sporazum uvodi novi naziv – Visoki predstavnik Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. which refers to the common foreign and security policy of the European Union. koji je inače sam po sebi specifičan. This essay begins with the information about the initial development 27 Sporazum o uspostavljanju Evropskog ustava potpisan je oktobra 2004. kao što je to slučaj u državnom uređenju bilo koje države.

the Western European Union. the European Union.Položaj i ovlašćenja visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku EU of the common foreign and security policy of the European countries. the 2nd pillar of the EU. the crucial part of this essay contains basic information about the position of High Representative and his/her authorities which have enlarged with every change of treaties upon which the European Union is based. Also. Key words: The EU High Representative for Common Foreign and Security Policy. 331 . as a part of the European Union’s system which introduced the position of High Representative. from which the 2nd pillar of the EU emerged.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->