Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 11. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5517

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

BRISEL

Kocijan~i} i Pak o strana~kim razgovorima

Svi narodi trebaju biti zastupljeni u {irokoj koaliciji, smatra Doris Pak Lideri se moraju anga`irati u konstruktivnom politi~kom dijalogu, ka`e Maja Kocijan~i}, portparol zvani~nice EU Kako se bogate visoki funkcioneri SDA

3. strana

zamjenik i Bakirov lobista otvorili kockarnicu?

E Tihi}ev

vropska unija poziva lidere Bosne i Hercegovine da se anga`iraju u konstruktivnom politi~kom dijalogu kako bi izgradili

viziju budu}nosti u EU, izjavila je ju~er za „Dnevni avaz“ Maja Kocijan~i}, portparol visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton.

Komentiraju}i razgovore o formiranju vlasti u BiH nakon oktobarskih izbora, Kocijan~i} ka`e da Brisel `eli da se {to prije formira nova vlast u dr`avi. 2. strana

Akcija ’Kamen’

Sarajevo: D`enaza hafizu ef. Had`imuli}u

ODLAZAK DUHOVNOG VELIKANA
@ivinice: Upao u ku}u prijete}i no`em

7. str.

Dovo|enje [emsudina Hod`i}a, glavnog organizatora grupe u Federalnu upravu policije

(Foto: M. @ivojevi})

ZET POKU[AO SILOVATI SVASTIKU
14. strana

Mesi opet najbolji na svijetu

FIFA ODLU^ILA

Slom automafije
11. str. 58. str.

Me|unarodna borba protiv kradljivaca vozila

Maloljetnik napastvovao djevoj~icu
15. str.

GORA@DE

Usmrtio oca drvenom palicom

VELIKA KLADU[A

15. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

PARLAMENT BiH Odr`an drugi po redu sastanak stranaka u Sarajevu

Kocijan~i}: @elja Brisela

Pak: BiH ~eka mnogo obaveza

Kocijan~i} i Pak o strana~kim razgovorima

Treba pro{iriti dijalog u tolerantnoj atmosferi
HDZ 1990, HDZ BiH, SBB BiH, SNSD i SDS nezaobilazni su u formiranju vlasti, kazao Milorad Dodik Radon~i} doma}in narednog sastanka

EU tra`i {to br`e formiranje vlasti
Lideri se moraju anga`irati u konstruktivnom politi~kom dijalogu, ka`e Kocijan~i}

Evropska unija poziva lidere Bosne i Hercegovine da se anga`iraju u konstruktivnom politi~kom dijalogu kako bi izgradili viziju budu}nosti u EU, izjavila je ju~er za „Dnevni avaz“ Maja Kocijan~i}, portparol visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton). Komentiraju}i razgovore o

mnogo vremena za postizborna pregovaranja i da je pred vlastima veliki posao. - Nakon {to smo vidjeli rezultate, bilo je jasno da }e biti te{ko napraviti vlast. Ali, zabrinuta sam {to sve traje toliko vremena. U svim demokratijama gdje nema jasne ve}ine imamo sli~ne probleme, ali politi~ari moraju po~eti raditi. Mnogo

Sa sastanka politi~kih lidera: Isklju~ivi stavovi samo dodatno produbljuju krizu u zemlji

(Foto: B. Nizi} - F. Fo~o)

Potrebna {iroka koalicija
Komentiraju}i sukob zbog u~e{}a glavnih hrvatskih stranaka, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, Pak ka`e da je u BiH neophodno napraviti „{iroku koaliciju“. - Ne mislim da je neka formiranju vlasti u BiH nakon oktobarskih izbora, Kocijan~i} ka`e da Brisel `eli da se {to prije formira nova vlast u dr`avi. Istovremeno, izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak (Pack) upozorava da BiH nema mala koalicija mogu}a. Svi narodi trebaju biti zastupljeni u {irokoj koaliciji. To je mnogo zdravija situacija i daje manje prostora za neslaganja i sukobe - ka`e Pak. toga dr`ava mora uraditi na evropskom putu i provesti reforme - ka`e Pak. Prema njenim rije~ima, ako dr`ava `eli napredovati ka EU, moraju se hitno formirati funkcionalni vlada i parlament. T. LAZOVI]

Prema dogovoru od 29. decembra pro{le godine, predsjednici pet parlamentarnih politi~kih stranaka u BiH ju~er su se ponovo okupili u zgradi institucija BiH u Sarajevu kako bi razgovarali o aktuelnoj politi~koj situaciji i otvorenim mogu}nostima za formiranje parlamentarne ve}ine u BiH.

Boljitak za BiH
Nakon ne{to vi{e od sat vremena razgovora iza zatvorenih vrata, lideri HDZ-a 1990, HDZ-a BiH, SBB BiH, SNSDa i SDS-a zaklju~ili su da }e zajedni~kim snagama nastojati ubrzati proces formiranja vlasti na dr`avnom nivou. O tome }e, kako su se usaglasili Bo`o Ljubi}, Dragan ^ovi}, Fahrudin Radon~i}, Milorad Dodik i Mladen Bosi}, ponovo biti razgovarano na tre}em po redu sastanku ~iji }e doma}in u Sarajevu biti SBB BiH. Datum odr`avanja ovog sastanka naknadno }e biti utvr|en. - Bili smo pripravni razgo-

Direktor za BiH mi{ljenju za Srbiju, a u Direktoratu za BiH je daleko, vrlo pro{irenje Evropske daleko od takve situkomisije Pjer Mirel acije - rekao je Mirel (Pierre) upozorio je za Radio „Slobodna da je situacija u BiH i Evropa“, prenijela je dalje veoma lo{a kada Srna. je rije~ o kretanju evrIzvjestilac Vije}a opskim putem, {to je Evrope Kimo Sasi zabrinjavaju}e, jer se Mirel: Stanje (Kimmo) smatra kasve ostale dr`ave zabrinjavaju}e ko to pokazuje da ima kre}u naprijed. veoma malo politi~ke - Nedavno smo sa~inili volje da se napravi zajemi{ljenje o Crnoj Gori i dni~ka zemlja za sve njene Albaniji, zapo~eli smo rad na stanovnike.

Veoma lo{a situacija BiH na evropskom putu

Evropski zvani~nici o na{oj zemlji

vr{etku sastanka Bo`o Ljubi}, koji je na ju~era{njem sastanku imao ulogu doma}ina. Po okon~anju ju~era{njih razgovora u Sarajevu, predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} objasnio je da ovih pet stranaka nije htjelo ponuditi nikakvu platformu koja bi li~ila na druge i koja je eliminatornog tipa. - Lo{a je situacija da se u dijelu sarajevskih medija, i zato vam se namjerno obra}am, od HDZ-a jednog, drugog te SNSD-a prave negativni politi~ki partneri. Podsjetit }u vas na to da su to stranke koje su na vlasti osam godina i s kojima su trenutno u koaliciji gospodin Tihi} i Silajd`i}, a 2000. godine bio je i gospodin Lagumd`ija. @elimo da u tolerantnoj atmosferi pro{irimo dijalog i da napravimo platformu koja }e biti boljitak za BiH. U tom smislu mi }emo se sutra (danas, op. a.), vidjet }emo u kojem kapacitetu - predsjednika ili predstavnika stranke, pojaviti na sastanku - rekao je Radon~i} i dodao

Sino} se sastali ^ovi}, Lagumd`ija i Tihi}
U zgradi Federalne vlade sino} je, bez prethodnih najava, odr`an sastanak kojem su prisustvovali Zlatko Lagumd`ija, Sulejman Tihi} i Dragan ^ovi}, javio je BHT. Sastanak predsjednika SDP-a, SDA i HDZ-a BiH bio je neformalne prirode i na njemu se, prema o~ekivanjima, trebalo prvenstveno razgovarati o deblokadi finansijske kase u Federaciji BiH i rje{avanju finansiranja ovog entiteta za prvi kvartal ove godine. Nezaobilazna tema bila je i dr`avna parlamentarna ve}ina, ali, kako je nezvasljedica po BiH. - Ako neko to `eli, ima sjajnu priliku to i da u~ini nastavljaju}i s opstrukcijom dogovora na nivou BiH. Ovih pet partija nezaobilazno je za formiranje vlasti u BiH u razli~itim varijantama. BiH je slo`ena zemlja i u njenim institucijama moraju biti predstavnici, a ne pripadnici naroda. Oni koji to opstrui{u, a to su SDP i SDA, ne mogu napraviti ve}inu na nivou BiH i ne `ele u~estvovati u razgovorima. Upravo zbog toga snose i odgovornost za ono {to }e se de{avati - istakao je Dodik.

Lagumd`ija: Deblokada bud`eta

ni~no re~eno BHT-u, te{ko je o~ekivati postizanje dogovora prije svega zbog potpuno suprotnih stavova SDP-a i HDZ-a. nekoga jo{ misli prevariti da mo`e bez legitimnog predstavnika jednog, drugog ili tre}eg naroda napraviti vlast na bilo kojoj razini u BiH, u slijepoj je ulici. Jasno je da time samo razgra|ujemo BiH - zaklju~io je ^ovi} iznose}i li~ni stav da je poziv prema SDA i SDP-u otvoren i dalje. Kao i njegovi prethodnici, i predsjednik SDS-a Mladen Bosi} ocijenio je da su oni koji se nisu odazvali ju~era{njem sastanku napravili korak prema produbljivanju krize u BiH. - Ovo je dr`ava koja mo`e funkcionisati samo dogovorom i kompromisom. Isklju~ivi stavovi koji dolaze od pojedinih stranaka dovest }e do ne~ega {to niko ovdje ne `eli - istakao je Bosi}. Predsjednici svih pet stranaka ju~er su potvrdili da }e njihovi parlamentarni predstavnici do}i na danas zakazani sastanak povodom konstituiranja Dr`avnog parlaS. RO@AJAC menta.

Dodik: @ao mi je {to ih nema
Dodik je podsjetio javnost da ve} drugi put dolazi u Sarajevo, a da predstavnici SDA i SDP-a ne `ele razgovarati. Naveo je i da mu strpljenje i nije vrlina, uz konstataciju da nije spreman u~estvovati na sastancima „koji bi trebali amnestirati Sulejmana Tihi}a ili Zlatka Lagumd`iju“. - @ao mi je {to ih nema, mada nisu to ba{ neki likovi koje volim gledati. Li~no }u varati o smjernicama za programsku platformu i uspostavu parlamentarne ve}ine, ali s obzirom na neodziv jednog broja stranaka (SDA, SDP, SBiH, op. a.), razgovarali smo kako dalje i kako deblokirati cijeli proces - prenio je okupljenim novinarima po zase odazvati sastanku koji sazove gospodin Radon~i}, kojem zahvaljujem {to je kao jedini predstavnik bo{nja~kih stranaka u~estvovao na sastanku. Mislim da ~ini najbolju mogu}u stvar za BiH. Oni arogantni s druge strane koji sada {etaju po Sarajevu i sprdaju se po kafi}ima, ne doprinose ni afirmaciji bo{nja~kog nacionalnog interesa, a duboko razgra|uju BiH - kazao je Dodik. da dijalog nema alternativu. Predsjednik SNSD-a i RS Milorad Dodik kazao je kako ova partija `eli da vlast na nivou BiH bude {to prije konstituirana. Smatra i da nije dobra poruka da se ote`e s formiranjem vlasti i da oni koji to ~ine proizvode najvi{e po-

Prevare i podvale
Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} izrazio je `aljenje {to na ju~era{njem sastanku nije bilo predstavnika SDA i SDP-a, „gdje se moglo napraviti sna`nije afirmiranje principa legitimnosti naroda i povjerenja gra|ana“. - Ljudi koji izbjegavaju do}i na sastanke u Parlament, {alju vrlo jasnu poruku kako razmi{ljaju o BiH. Ako neko

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Maloljetni~ke bande tra`e mjesto u sarajevskom podzemlju
- U Unsko-sanskom kantonu policija je ~ak podr`avala takve i gore kriminalne grupe, jer su imali neku korist. Vjerujem da je vrijeme da se o tome mora donijeti i provoditi zakon, jer ina~e }e biti problema (Bosanac Nostalgicar) za gra|ane, kao i za dr`avu.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

Izgubljena ravnote`a

Izetbegovi} mla|i trebao bi biti oprezniji kada daje izjave o tome {ta je za Bo{njake uvredljivo, a {ta nije
Obilje`avanje Dana Republike Srpske nije uvredljivo za Bo{njake, ali Bo{njaci ne vole {to je BiH podijeljena. Nama li~no nije pri srcu RS, niti podijeljenost BiH, niti to {to Bo{njaka nema u tom dijelu BiH kako ih je bilo prije rata. To nas morate razumjeti, ali po{tujemo Dejtonski sporazum... Ovom izjavom bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} sam je sebe, ni~im izazvan, doveo do ruba politi~ke provalije. Opasno gube}i ravnote`u, Izetbegovi} se doveo u situaciju da, dok govori {ta za njih nije uvredljivo, upravo uvrijedi Bo{njake u ~ije je ime sebi dao za pravo da govori. Na ~emu, uostalom, Izetbegovi} temelji svoju izjavu? Je li ikada provedena anketa ili ura|eno relevantno istra`ivanje javnog mnijenja u kojem su se Bo{njaci izjasnili da li je ili nije obilje`avanje Dana RS, uspostavljenog od Karad`i}a i njegove bulumente koja je kompletna zavr{ila u Hagu, uvredljvo za njih? I za{to Izetbegovi} govori u mno`ini, u ime kompletnog naroda? Izetbegovi} jeste bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH, ali mu to ni po izbornim rezultatima ni po bilo kojem drugom osnovu ne daje za pravo da govori u ime svih Bo{njaka. Vi{e je nego izvjesno da me|u Bo{njacima ima dovoljno onih ~iji su o~evi, bra}a i ro|aci poginuli bore}i se protiv RS i previ{e onih ~iji su ~lanovi porodica ubijani, mu~eni u logorima i bacani u masovne grobnice u ime te RS, a koji ne samo da je ne podr`avaju i duboko se ne sla`u s Izetbegovi}evom izjavom nego ih je ona pogodila u srce. Zbog toga Izetbegovi} izjave o tome {ta je uvredljivo, a {ta nije, mo`e davati isklju~ivo u svoje i(li), eventualno, u ime SDA, stranke kojoj pripada. I nikako druga~ije. Jasna je Izetbegovi}eva intencija da svojim izjavama i politikom relaksira zategnute odnose u BiH i regiji. To jeste za pohvalu. Ali, istovremeno postoji granica ispod koje niko, pogotovo ne u ime kompletnog naroda, ne mo`e i ne smije i}i. Izetbegovi} se svojom izjavom opasno primakao toj granici. I politi~kom ponoru koji je iza nje.

Kockarnica „El Casino“: Uposlenici tvrde da je Memi} vlasnik

(Foto: I. [ebalj)

OTKRIVAMO Kako se bogate visoki funkcioneri SDA

Tihi}ev zamjenik i Bakirov lobista otvorili kockarnicu?
„El Casino“ navodno vodi Alen Memi}, lobista Bakira Izetbegovi}a Sarajli}u i Kaplanu rekao ministar Sadik Ahmetovi}
rol SDA, ~ak su i prisustvovali sve~anom otvaranju kockarnice. Od toga ih je poku{ao odvratiti ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, tako|er iz SDA.

[ta je

Kockarnica „El Casino“, pompezno otvorena po~etkom decembra 2010. godine u sarajevskom hotelu „Holiday Inn“, novi je izvor boga}enja visokih funkcionera SDA, saznaje „Dnevni avaz“. Premda u javnosti predstavljen kao zajedni~ki projekt „Lutrije BiH“ i austrijske firme „Austrian Gaming Industries“, kockarnicu vodi doma}a firma „El Casino“, registrirana u Sarajevu. Na njenom ~elu navodno se nalazi Alen Memi}, operativac SDA, koji je bio dio naju`eg lobisti~kog tima Bakira Izetbegovi}a u kampanji za izbor predsjednika ove stranke. Kako saznajemo, vjeruje se da je Memi}ev poslovni partner na ovom, ali i brojnim drugim poslovnim poduhvatima, Asim Sarajli} zvani Brav~e, zamjenik predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a i omrznuti biv{i na~elnik op}ine Vogo{}a. Prema dobro upu}enim izvorima, uprkos upozorenju da to ne rade, Sarajli} i Salmir Kaplan, portpa-

sala ugovor s „El Casinom“. - T firma pojavila se sa zahtjevom a i mi smo sklopili ugovor o zastupanju. Takvih ugovora imamo ukupno 130. Znam da se radi o doma}oj fi-

Ministrovo upozorenje

Direktor nije upoznat
Ni Senadin Fetahagi}, direktor hotela „Holiday Inn“, nije znao ko je vlasnik „El Casina“. On nam je potvrdio da su ovoj Ahmetovi} je, naime, Sarajli}a i Kaplana upozorio da „posao nije ~ist“ i da bi cijeli projekt, kao i njegovi u~esnici, uskoro mogao postati predmet istrage dr`avnih agencija. Jedan od uposlenika kockarnice kazao nam je da je vlasnik „El Casina“ upravo Alen Memi}. S druge strane, direktor „Lutrije BiH“ Edhem Pa{ukan nije znao ko je vlasnik ove firme, iako je „Lutrija BiH“, kako nam je kazao, potpifirmi izdali prostor u kojem se nalazio stari kasino u „Holiday Innu“, ali nam nije `elio otkrivati detalje ugovora. rmi registriranoj u sudu. Vjerujete mi da ne znam ko je vlasnik. Oni su obezbijedili prostor i ljude, a mi svoju opremu, i oni su otpo~eli s radom kazao nam je Pa{ukan. Iako su vlasnici, tajni i javni, vjerovatno o~ekivali brzi profit i sigurnu zaradu, to se za sada nije dogodilo, tvrde rijetki posjetioci kockarnice u „Holiday Innu“. Ali, Memi} i Sarajli} izgleda nisu posebno zabrinuti, jer, kako nam je kazao dobro upu}en izvor, ovaj biznis samo im je maska za druge, mnogo unosnije, ali F. KARALI] i mutnije poslove.

www.dnevniavaz.ba

PITANJE: Mislite li da }e vlast na dr`avnom nivou biti formirana za mjesec?
A) DA 17,94% B) NE 76,63% C) Ne znam 5,43%

Vlast ne}e biti formirana za mjesec
C A

Prostor i oprema

Ameri~ki analiti~ar Danijel Server

Razlog zbog kojeg Ratko Mladi} nije uhap{en jeste taj {to Srbija nije reformirala slu`be sigurnosti, smatra ameri~ki analiti~ar Danijel Server (Daniel Serwer). On je u intervjuu za Radio „Slobodna Evropa“ rekao da je za evropske integracije Srbije rje{enje pitanja Mladi}a zaista od najvitalnijeg zna~aja, prenijela je Fena. On je rekao da vjeruje da }e Mladi} biti uhap{en kada bude ja-

Srbija }e uhapsiti Mladi}a kada to bude uvjet za EU
sno da je to apsolutni uvjet da Srbija dobije status kandidata za EU. - Onog dana kada srpska politi~ka elita povjeruje da nema alternative i da to mora u~initi, ona }e Mladi}a i uhapsiti, ba{ kao {to je uhapsila i Karad`i}a. Da sam u poziciji da odlu~ujem o prijemu u EU, sasvim sigurno ne bih u svoje redove primio zemlju s nereformiranim tajnim slu`bama - rekao je Server.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 129.743 posjetioca.

Server: Vitalni zna~aj

4

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

H1N1 I dalje raste broj oboljelih od nove gripe

Sarajlija i Gora`danka u kriti~nom stanju Najbolje kupovati
Sve vi{e hrane zara`ene dioksinom

Evropu potresa afera s dioksinom

Testiranje potvrdilo da je Dobojlija koji je umro u petak u UKC Tuzla imao svinjsku gripu Najvi{e inficiranih u Sarajevu

doma}u hranu
Zasad samo Slova~ka zabranila uvoz mesa i jaja iz Njema~ke
Bosna i Hercegovina kao ni druge evropske zemlje, osim Slova~ke, nije zabranila uvoz mesa i jaja iz Njema~ke iako se svaki dan pove}ava broj slu~ajeva `ivotinja i hrane zara`ene dioksinom. Evropska komisija ju~er je donijela odluku da Njema~ka mora narediti uni{tavanje svih `ivotinja zara`enih dioksinom i nametnuti striktne kontrole fabrikama koje proizvode masti zabrani uvoza. - Iz Ureda za veterinarstvo obavijestili su nas da jo{ nisu uvedene mjere zabrane uvoza iz Njema~ke, ali su poja~ane kontrole po{iljki iz ove zemlje. Po potrebi, uzimaju uzorke i {alju ih na analizu - kazali su nam u Uredu za za{titu potro{a~a. Dalje navode da su jo{ prije pet dana zatra`ili slu`beni stav Agencije za sigurnost hrane BiH, kao dr`avne kontakt ta~ke za pra}enje

Pe d e s e t p e t o g o d i { n j i mu{karac iz Doboj-Istoka, koji je u petak umro u Klinici za infektivne bolesti UKCa Tuzla, imao je virus gripe H1N1, a zaraza je potvr|ena molekularnim testom, kazala je portparol UKC-a Tuzla Amra Odoba{i}. Preminuli mu{karac imao je simptome nove gripe, obostranu masivnu upalu plu}a, {e}ernu bolest, bio je gojazan i pripadao rizi~noj grupi.

Podaci iz bolnica 2 pacijenta umrla od H1N1
16 potvr|enih slu~ajeva u KS 10 oboljelih smje{teno u KCUS 5 pacijenata le`i u UKC-u Tuzla 4 pacijenta umrla od H1N1
inficirane osobe lije~e se u KC-u Banja Luka

Borba za `ivot
Dobojlija je druga `rtva nove gripe u BiH ove zime. Pro{le sedmice u Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{„ od komplikacija izazvanih

2 pacijenta umrla od H1N1
oboljele osobe u bolnici u Isto~nom Sarajevu Dom zdravlja „Omer Masli}“: Najvi{e gripoznih pacijenata

Opasniji samo nuklearni otpad
Dioksin je izrazito otrovan, a stru~njaci tvrde da je od njega opasniji samo nuklearni otpad. U ljudskom tijelu zadr`ava se dugo zbog svoje hemijske stabilnosti te se pohranjuza `ivotinjsku hranu. No, potpune zabrane uvoza iz Njema~ke jo{ nema jer se ~lanice EK ne mogu „uskladiti“. U Uredu ombudsmena za za{titu potro{a~a u BiH isti~u da je u ovakvim situacijama Dr`avni ured za veterinarstvo ustanova koja treba da donese odluku o je u masnom tkivu. [teti reproduktivnom i imunolo{kom sistemu, stvara te{ko}e u razvoju, poreme}aje u stvaranje hormona te mo`e izazvati i rak. sistema brzog uzbunjivanja za hranu EU, ali ga, kako ka`u, jo{ nisu dobili. - Na{a preporuka potro{a~ima je da se informiraju o porijeklu proizvoda koje kupuju, te da se odlu~e za kupovinu proizvoda doma}ih proizvo|a~a - savjetuju iz Ureda za za{titu poM. AVDI] tro{a~a.
Odoba{i}: Potvr|ena zaraza Jandri}: @ivotno ugro`eni

Najavljen pad temperatura
Dr. Balta je upozorila da visoke temperature zraka pogoduju {irenju bolesti, „jer na minusima virusi miruju, dok se na visokim tedi{njem Sarajliji i 48-godi{njoj Gora`danki. - Oboje su `ivotno ugro`eni. Osim njih dvoje, imamo jo{ osmero oboljelih i oni se nalaze na Infektivnoj klinici. U nedjelju smo na ovoj klinici imali ~etvero pacijenata, a u me|uvremenu nam je do{lo jo{ ~etvero mperaturama bude i razmno`avaju“. Sude}i prema najavama meteorologa, sredinom ove sedmice mo`e se o~ekivati pad temperatura. s potvr|enim virusom. Svi su u stabilnom stanju - kazala nam je portparol KCUS-a Biljana Jandri}. Za sada je najvi{e inficiranih u KS. Prema rije~ima direktorice Zavoda za javno zdravstvo KS dr. Snje`ane Balte, do ju~er je u KS virus laboratorijski potvr|en kod 16 osoba.

virusom H1N1 umro je 65godi{nji Sarajlija. Broj oboljelih od pandemijske gripe u BiH i dalje raste. U najte`em stanju je dvoje pacijenata koji le`e na Internisti~koj terapiji KCUS-a. Rije~ je o 43-go-

Nema panike
Prema rije~ima Armana [arki}a, portparola JU „Dom zdravlja“ Sarajevo, nije registriran mnogo ve}i broj pacijenata nego {to je to uobi~ajeno za ovo doba godine. - Me|u stanovni{tvom nema panike. Uglavnom dolaze ljudi zbog viroza i oboljenja sli~nih gripi, kao i pro{le godine u ovo vrijeme - kazao je on.

Dvoje na respiratoru
- Pratimo situaciju i vr{imo aktivan epidemiolo{ki nadzor. Nema razloga za paniku kod stanovni{tva, ali opet moramo naglasiti va`nost li~ne i higijene prostorija u kojima se boravi kazala je Balta novinarima.

Udru`enje demobilisanih boraca Biha}

Galija{evi}ev patriotizam la`an
Udru`enje demomezarja na{ih suborbilisanih boraca Biaca koriste u ovakve ha} ju~era{njim sapropagandne i poliop}enjem, koje je poti~ke svrhe - ka`e se tpisao predsjednik u saop}enju Udru`eove organizacije Senja. lver Voji}, uklju~ilo se Iz Udru`enja kou predizbornu kanstatiraju da je Galimpanju za prijevreja{evi}ev patriotizam mene izbore za op}in- Galija{evi}: la`an. skog na~elnika Bi- Naljutio - Poru~ujemo goveterane ha}a. spodinu Galija{evi}u Ovo udru`enje prda skloni svoje prediotestira zbog kori{tenja vide- zborne poruke {to dalje s ozapisa za televizijski spot mezarja Humci i drugih mekandidata SDA Emd`ada zarja, da ne remeti mir na{ih Galija{evi}a, u kojem se ovaj poginulih boraca i ne vrije|a pojavljuje na gradskom me- osje}aje porodica ubijenih zarju Humci. patriota koji su krvarili za - Mi, nekada{nji borci i slobodu Biha}a, dok je on veterani odbrambeno-oslo- svoj patriotizam potvr|ivao bodila~kog rata, nismo i ni- po dalmatinskim otocima M. D. kada ne}emo pristati da se napisao je Voji}.

Broj pacijenata primljenih u UKC Tuzla tako|er se pove}ava. Ju~er ujutro na lije~enju su imali tri pacijenta s podru~ja Tuzlanskog kantona, a tokom dana primljena su jo{ dva. - Kod svih pacijenata ura|en je molekularni test i ~ekamo rezultate nalaza iz Referalnog centra u Sarajevu - kazala je Odoba{i}. Dvije osobe primljene su u bolnicu u Isto~nom Sarajevu zbog izra`enih simptoma gripe, kazala nam je portparol Instituta za za{titu zdravlja RS Milka Mr|a. Zdravstveno stanje ~etvero pacijenata u KC-u Banja Luka i dalje je nepromijenjeno. Dvoje le`i u Jedinici intenzivne medicine i priklju~eni su na respiratore, a dvije druge mla|e osobe smje{tene su na Kliniku za infektivne bolesti. Za jednu osobu potvr|eno je prisustvo virusa H1N1, a za preostale se ~ekaju rezultati nalazi iz Beograda.
E. Ha. - E. H. - V. S.

Novi problemi u INOBiH

Milan Bogdani} podnio ostavku
Pojedinci radi ostvarivanja li~nih ciljeva dodatno onemogu}avaju uspostavljanje sistema, obrazlo`io Bogdani}
^lan Kolegija direktora Instituta za nestale osobe (INO) BiH Milan Bogdani} podnio je ju~er Upravnom odboru INO-a ostavku na ovu funkciju zbog, kako je obrazlo`io, neslaganja s tendencijama prisutnim u procesu rje{avanja sudbine nestalih osoba i izostanka podr{ke principima za koje se zala`e. On je istakao i da su ovi prostori optere}eni „te{kim bremenom istorijskog naslije|a me|usobnih sukoba“ koji gra|ane dr`e u spirali mr`nje, osvete, duboke podijeljenosti i zatrovanosti me|uljudskih odnosa. - Ovakvo stanje dodatno komplikuju grupe i pojedinci koji, ne biraju}i metode i sredstva, radi ostvarivanja li~nih ciljeva dodatno onemogu}avaju uspostavljanje sistema koji bi obezbijedio izlazak iz postoje}e situacije - iznio je Bogdani}. U INO-u ju~er nisu mogli precizirati na koji }e se na~in Bogdani}eva ostavka odraziti na daljnji rad ove institucije. ^lan Kolegija INO-a Marko Juri{i} nije `elio ulaziti u razloge Bogdani}eve odluke, dok se predsjedavaju}i Kolegija Amor Ma{ovi} nije odazivao na novinarske pozive. Portparol INO-a Lejla ^engi} istakla je da }e Bogdani}evu ostavku razmatrati UO, koji imenuje i razrje{ava
Bogdani}: Historijsko naslije|e

~lanove Kolegija. - Mogu samo re}i da nam je veoma `ao {to je direktor Bogdani} dao ostavku. On je zaista veliki ~ovjek i direktor, a {to se ti~e rada Instituta, mi }emo nastaviti raditi kao i do sada - izjavila je ^engi} za M. K. na{ list.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

5

SKANDALOZNO Umjesto da FBiH bude veliko gradili{te cesta

Neiskori{teno 40 miliona maraka od GSM licenci
Umjesto da cijela Federacija BiH bude veliko gradili{te cesta, zbog pogubne politike Vlade FBiH, osim neiskori{tenih kredita za koje se pla}aju i milionski penali, na posebnom ra~unu za cestogradnju le`i vi{e od 40 miliona maraka!

Vlada FBiH gradi politi~ke predizborne ceste Revizori navode da se novac tro{i netransparentno

Milioni u igri
Vlada FBiH naplatila 100 miliona KM od GSM licenci 2005. i 2006. godine potro{eno 46 miliona KM Telekom operateri do 2020. godine }e uplatiti 420 miliona KM 2008. i 2009. godine potro{en 41 milion KM

- U pitanju su neiskori{tena sredstva koja FBiH svake godine dobiva po osnovu naplate GSM li-

Lokalni projekti

Ef. Hod`i}: Iz Njema~ke oti{ao u neizvjesnost Trebinja

Li~nost dana

Husein ef. Hod`i}

Pionir su`ivota
Politikanti nikada ne}e prihvatiti ~in efendije Hod`i}a, jer im upravo zla vremena i mr`nja me|u narodima donose najvi{e li~ne koristi
Gradili{te koridora 5C: Novac bankama umjesto gra|evinarima

cenci od telekom operatera. Umjesto aktiviranja novca, on le`i deponovan u bankama, a razlog je isklju~ivo pona{anje Ministarstva prometa i komunikacija, jer od po~etka 2005. godine sredstva se usmjeravaju samo za odabrane lokalne projekte, odnosno takozvane politi~ke puteve - isti~e „Avazov“ izvor u Vladi FBiH, koji je tra`io da ostane anoniman. Tako ve} godinama, a pogotovo

uo~i odr`avanja lokalnih ili op}ih izbora, Vlada direktno daje saglasnost za obnavljanje pojedinih lokalnih dionica cesta po kantonima. Na problem netransparentnog tro{enja ovih milionskih sredstava nekoliko puta su jasno ukazivali i u Uredu za reviziju institucija FBiH, svaki put zatra`iv{i da Vlada FBiH novac od GSM licence uvrsti u bud`et.

Uzimali kredite

Da se desetine miliona maraka potpuno nekontrolirano dijele u FBiH, odnosno slu`e pojedincima za manipulacije, svjedo~i i ~injenica da se sve donedavno novac od GSM licence mogao, prema odluci Vije}a ministara BiH, upotrebljavati samo za projekte i gradnju koridora 5C. No, za ovu namjenu nije utro{en ni fening, ve} su uzeti me|unarodni krediti.
A. HAD@IARAPOVI]

Vijest da je glavni trebinjski imam Husein ef. Hod`i} proveo pravoslavni Bo`i} s Mirom, Du{ankom i Anastasijom Zvijer, svojim kom{ijama, vjerovatno u nekim normalnim zemljama, negdje daleko od BiH, ne bi bila vrijedna ovih redaka. U BiH, zemlji gdje su posve normalne stvari obi~no vrijedne pa`nje, potez efendije Hod`i}a uistinu je veli~anstven. Ne zbog toga da bi se poslala nekakva „univerzalna poruka“, nego zbog ~injenice da je upravo Hod`i} dokazao da odnosi me|u na{im malim, posve obi~nim ljudima daju nadu da je opstanak ove zemlje, uprkos svemu, mogu} i logi~an. Zato je trebinjski imam istinski pionir su`ivota.

Ovda{nji politikanti nikada ne}e prihvatiti ovaj ljudski ~in efendije Hod`i}a. Ne zbog toga {to ga ne razumiju nego zbog spoznaje da im zla vremena i mr`nja me|u narodima donose najvi{e li~ne koristi. Husein ef. Hod`i} ro|en je 2. jula 1951. godine u Teo~aku. Zavr{io je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu i ~itav radni vijek proveo kao imam, hatib i mualim. Bio je imam d`emata u njema~kom Baden-Badenu, kada je 2001. u novinama na{ao konkurs za imama u Trebinju. Ostavljaju}i svu ugodnost Zapada, oti{ao je u trebinjsku neizvjesnost, u grad koji tada nije imao nijedne d`amije, mekteba ili imamske ku}e. Nikada prije nije F. V. bio u Trebinju.

SDU osudio izjavu Bakira Izetbegovi}a

Sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske
Posebna sjednica Narodne skup{tine RS ju~er je zaklju~ena nakon 15 minuta. Toliko je poslanicima bilo potrebno da izaberu pet ~lanova Zajedni~ke komisije Narodne skup{tine i Vije}a naroda RS. Izabrani su Igor Radoji~i}, Ramiz Salki}, Snje`ana Bo`i}, Spomenka Stevanovi} i Snje`ana Joki}, koji }e u novom sazivu, a u okviru ovog tijela, razmatrati skup{tinske akte koji ne dobiju podr{ku u Vije}u naroda RS. Ne budu li usagla{eni ni tada, kako je objasnio predsjednik NSRS Igor Radoji~i}, takvi zakoni, odluke i drugi akti idu pred Ustavni sud RS na kona~no odlu~ivanje. V. S.

Poslanici za 15 minuta izabrali ~lanove Komisije

Narodna skup{tina: Najkra}a sjednica

Izjava ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a da Bo{njacima ne smeta obilje`avanje Dana RS, s aspekta dr`avotvornosti BiH ne smije i ne mo`e biti njegov alibi za dobivanje komplimenata na ra~un kooperativnosti i stvaranja ambijenta za vo|enje politike kompromisa, stav je SDU-a BiH. - Izetbegovi} je, pre{utno daju}i podr{ku obilje`avanju 9. januara 1992. godine kao Dana RS, previdio ~injenicu da je taj datum predstavljao dr`avni udar na Ustav SRBiH i nagovje{taj stradanja, progona i genocida, u prvom redu bo{nja~kog naroda, koji je kasnije uslijedio - podsje}a se u saop}enju SDU-a, prenosi Fena.

Dan RS datum je dr`avnog udara na Ustav SRBiH

Izetbegovi}: Previdio ~injenicu

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

mozaik

O~ekuje se veliki gubitak leda na Alpama

Trojke sti`u u hladan stan i jedan krevetac Alpski gle~eri smanjit
Posljedice globalnog zagrijavanja
Djevoj~ice }e se zvati Sara i Nejra, a sin Faris Drva imaju za deset dana

PRINOVE Roditelji Kre{imir i Belma Vuk{i} `ive u lo{im uvjetima

}e se za tri ~etvrtine

Nau~nici iz Kanade i SAD prognozirali su dramati~ne posljedice globalnog zagrijavanja u Evropi. Oni tvrde da }e se pod utjecajem klimatskih promjena alpski gle~eri do 2100. godini otopiti za 75 posto, dok }e se na planinama {irom svijeta otopiti 21 posto leda. Naro~ito su ugro`ene Alpe, gdje }e, kako pokazuje model, gle~eri izgubiti

60-90 posto volumena. Planinske regije Novog Zelanda izgubit }e 72 posto leda. Posljedice }e biti znatno manje kada je rije~ o ledenim kapama i planinskim gle~erima na Grenlandu i u Aziji koji }e izgubiti osam do deset posto volumena. Prora~uni se zasnivaju na kompjuterskom modelu koji su nau~nici napravili na osnovu podataka o vi{e od 300 gle~era prikupljenih izme|u 1961. i 2004. godine.

Kre{imir Vuk{i} sa suprugom Belmom, koja je prije nekoliko dana rodila prve trojke na Klinici za ginekologiju i aku{erstvo na Jezeru, i jo{ dvoje starije djece `ivi u lo{im uvjetima u potkrovlju zgrade u sarajevskoj ulici Kaptol 14.

Human gest
Zadovoljstvo zbog pro{irenja porodice nije krio, ali brine kako }e ih hraniti i odgajati, jer sada njih sedmero `ivi od 320 maraka mjese~no. - K}erka i sin su izabrali imena, djevoj~ice }e se zvati Sara i Nejra, a sin Faris. Prve poklone za bebe dobio

Odmor na vrhu nebodera „Burj Khalifa“
Trojica mu{karaca ~ija imena nisu objavljena na{la su gotovo savr{eno mjesto za odmor. Naime, grupa je zaaju najbolje pokazuju kratke hla~e i majice, a jedan od njih ~ak nije ni vezan, ve} na visini od 828 metara sjedi na tankoj ogradi. - Sjedimo na samom vrhu najvi{e zgrade na svijetu.
Neuslovno kupatilo u stanu Vuk{i}a

Podvig trojice mu{karaca

Trojke Vuk{i}: Stariji brat i sestra dali imena

sam od biv{ih radnih kolega s pijace Sirano, iako ve} tri godine zbog bolesti ne radim. Najvi{e me brine kako }u djecu hraniti i grijati, jer drva imam jo{ za deset dana, a u fri`ideru ne{to malo hrane. Pe}icom se zagrije samo kuhinja, a soba i kupatilo su hladni - rekao nam je Vuk{i}. Prema rije~ima prodava~a na Siranu Mirze Tari}a, gestom pomo}i pokazali su

biv{em kolegi da im je drag te }e i dalje nastojati da mu pomognu.

Dje~iji doplatak
- Kre{imira smo svi voljeli, jer dok je radio, svima nam je pomagao na razne na~ine, on je velika po{tenja~ina, a znamo da skromno `ivi - dodaje Tari}. Kre{imir je rekao da je ju~er i{ao u Op}inu Centar i pr-

edao papire za dje~iji doplatak. - S nekoliko maraka u d`epu sam i{ao u bolnicu da ih vidim. Kada se vrate, moram ih smjestiti u jedan krevetac. Ipak, sretan sam i hvala Bogu pa ih imam. Svako ima svoju nafaku, tako i oni. Ako uspijem dobiti drva, mo}i }u lo`iti da se zagrije i druga soba u kojoj se su{i ve{ i spavaju starija djeca - kazao je Vuk{i}. A. NUHANOVI]

Neimenovana trojica mu{karaca snimili poduhvat

sjela na sam vrh najvi{e zgrade na svijetu, nebodera „Burj Khalifa“ u Dubaiju. Koliko se ugodno osje}-

Srce mi tu~e kao ludo. Dr`im se samo za lampu - rekao je jedan od mu{karaca koji je snimao ovaj podvig.

Napadao `ene starije od 65 godina
Zaposlenik dr`avnog zatvora u Teksasu koji je ranije radio u domu za starije i nemo}ne osobe optu`en je za seriju silovanja starijih `ena. Policija je uhapsila 53-godi{njeg Bilija D`oa Herisa (Billy Joe Harris) nakon {to

Uhi}en serijski silovatelj u SAD

Nakon izjave predsjednika NSRzBa Mladena Ivankovi}a Lijanovi}a o razlozima raspu{tanja Kantonalnog i op}inskih odbora stranke u Gora`du, Ustikolini i Pra~i reagirali su vije}nici i poslanici ove stranke u OV Gora`de i Skup{tini BPK Gora`de. Najavljuju}i istupanje iz stranke, oni predvi|aju i njen nestanak iz politi~kog `ivota ovog dijela BiH. Rasim Mujagi}, poslanik ove stranke u Skup{tini BPK, ka`e da sva|e zbog u~e{}a u vlasti nisu razlog odluci o raspu{tanju te da su sukobi po~eli mnogo prije nego su se

Nisu znali da se Fejzi} izjasnio kao Hrvat
Vije}nici i poslanici NSRzB-a: Stranka }e nestati u BPK

Vije}nici i poslanici NSRzB-a u Gora`du ogor~eni

znali rezultati izbora. - Sukobi su nastali iz sasvim drugih razloga. Na{ predsjednik Kantonalnog odbora Edim Fejzi} se mimo na{eg znanja deklarirao kao Hrvat, dok smo mi uvjeravali na{e gra|ane da oni glasaju za Bo{njaka. Tu smo izvarali svoj vlastiti narod - ka`e Mujagi}. Dodaje da je o svemu obavije{ten vrh stranke koji je, umjesto da rije{i problem, odlu~io raspustiti strana~ke organe. O nastavku politi~kog anga`mana pet poslanika i vije}nika javnost }e Al. B. obavijestiti naknadno.

su odgovorili na alarm koji je ogla{en u ku}i jedne starije `ene. Heris je poku{ao pobje}i, ali je ubrzo uhva}en i odveden u pritvor. Nakon {to je uhap{en uzet mu je DNA koji ga je povezao s jo{ pet napada. @ene koje je napadao uglavnom su `ivjele same te imale izme|u 65 i 91 godinu.

Hirurg i anesteziolog zamalo se potukli
Pacijent koji je legao na hirur{ki sto bjelovarske Op}e bolnice zbog sva|e ljekara umalo je stradao. Prema neslu`benim informacijama do kojih je do{la „Slobodna Dalmacija“, anesteziolog je savjetovao hirurgu kako bi bilo bolje obaviti dio operativnog zahvata. Rije~ po rije~ i prepirka je prerasla u sva|u, a grube rije~i umalo su izmakle kontroli. Verbalne prijetnje i sva|a orile su se operacionom salom.

Sve~ana ceremonija dodjele ugovora o stipendiranju i stipendija za prvi mjesec iz Fonda „Seikh Saleh Kamel“ za 500 djece {ehida i poginulih boraca te djecu slabog finansijskog stanja iz cijele BiH odr`ana je ju~er u Sarajevu, javila je Onasa. Kako je re~eno, godi{nja vrijednost stipendija iznosi 600.000 ameri~kih dolara. Fond „Seikh Saleh Kamel“ osnovan je na inicijativu BBI-ja, Asocijacije „Fatma“ i Saleha Abdulaha Ka-

Stipendije za 500 djece {ehida i poginulih boraca

Fond „Seikh Saleh Kamel“

Kamel: Osniva~ fonda

mela, osniva~a i predsjedavaju}eg El-Barakah finansijske i poslovne grupacije.

U prostorijama Ambasade ^e{ke u BiH u Sarajevu sutra }e biti otvorena knjiga `alosti povodom smrti biv{eg ministra vanjskih poslova ^ehoslova~ke Jir`ija Dinstbira (Dienstbier). U knjigu `alosti gra|ani se mogu upisati od 10.00 do 14.00 sati, saop}ila je Ambasada ^e{ke u BiH, prenijela je Fena. Kao potpisnik Povelje 77 Jir`i Dinstbir je od 1979. do 1982. godine proveo u zatvoru. Nakon promjene re`ima bio je prvi ministar

Knjiga `alosti povodom smrti Jir`ija Dinstbira

Sutra u Ambasadi ^e{ke u BiH

Dintsbir: Prvi {ef diplomatije

vanjskih poslova ^ehoslova~ke. Poslije tri godine radio je kao posebni izvjestilac UN-a za ljudska prava za region biv{e Jugoslavije.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Sr|an Karanovi}

SARAJEVO Obavljena d`enaza hafizu Halidu ef. Had`imuli}u

Odlazak duhovnog velikana
Ne ispra}amo samo hafiza Had`imuli}a, ve} i jedno stolje}e koje su obilje`ili na{i islamski velikani, kazao je reis Ceri}

Prava vlast se nalazi u rukama banaka i fondova
- Prava vlast se nalazi u rukama banaka i raznih fondova. Politi~ko i tzv. demokratsko odlu~ivanje svodi se na izbor banke ili fonda kome }emo ne{to dugovati, jer je, maKaranovi}: Malo prostora kar i mizerni, svakodnevni `ivot jedino tako mogu}. U takvom me|unarodnom zvjerinjaku ima sve manje prostora za njegovanje duhovnih vr(Reditelj za „Ve~ernje novosti“) ijednosti svih vrsta.

No{en na rukama hiljada Sarajlija, ali i vjernika koji su do{li iz gradova {irom BiH, ju~er je na ahiret ispra}en 96-godi{nji had`i hafiz Halid ef. Had`imuli}, veliki sufija, dugogodi{nji slu`benik Gazi Husrev-begove biblioteke, vi{edecenijski glavni imam i hatib Careve d`amije u Sarajevu, te mesnevihan, odnosno predava~ „Mesnevije“. D`enazu u haremu Begove d`amije predvodio je reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}. Tabut skromnog hafiza Halida, izuzetno cijenjenog me|u sufijama, ispra}en je sa suzama u o~ima. Na rukama je pronesen kroz Ba{~ar{iju i cijeli Stari Grad, sve do novosagra|ene Bakr-babine d`amije na At mejdanu, gdje je i ukopan.

Jelena Trivan

Sna`ne su stranke koje su spremne mijenjati lo{a rje{enja
- DS je ne deklarativno nego stvarno apsolutno spreman na sve vrste rezova i promjenu svakoga ko nije ispunio ciljeve i o~ekivanja. Vjerujem da su sna`ne samo one stranke koje istinski mjere u~inak svakoga i spremne Trivan: Sve su lo{a rje{enja i promijeniti. To gra|ani ne- vrste rezova (Srbijanska politi~arka za „Blic“) sumnjivo cijene.

Jasenko Houra

Konfuzija u Hrvatskoj je stravi~na
Houra: Vanredno stanje Hiljade Sarajlija prisustvovale d`enazi
(Foto: S. Jordamovi})

- Ta je konfuzija u Hrvatskoj stravi~na, na trenutke mi izgleda kao da nam fali tek sat vremena do vanrednog stanja. Sve mi to li~i na onu situaciju kad lije~nik uvjerava pacijenta: „Brzo }e{ ti meni ozdraviti“, a to se nikako ne doga|a...
(Muzi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)

Odbio pozicije i `ivio skromno
- Hafiz Had`imuli} bio je svjedok te{kih udaraca koje je trpio na{ muslimanski narod, od zatvaranja u bezbo`ni~ke tamnice, ukidanja mekteba, ru{enja d`amija, zabrane no{enja ahmedija i mahrama na javnim mjestima. Iako su mu nu|eni visoki polo`aji, ostao je dosljedan u namjeri da `ivi skromno i dostojanstveno. Drugovao je s knjigama - naveo je Ceri}.

Reis Ceri} kazao je kako ova d`enaza pokazuje ljudima kako treba `ivjeti. Podsje}aju}i na njegova `ivotna ostvarenja, istakao je da je hafiz Had`imuli} jedan od posljednjih duhovih velikana koji su svojim radom obilje`ili proteklo stolje}e. - On je primjer sada{njim i budu}im generacijama isla-

mske inteligencije i {ejhova. Danas, zato, ne ispra}amo samo hafiza Had`imuli}a, nego ispra}amo i jedno stolje}e koje su obilje`ili na{i islamski velikani. Takav edeb (ar. odgoj), ahlak (ar. moral) i etika mogu se sresti samo kod skromnih i iskrenih muslimana - kazao je F. VELE reis Ceri}.

Ivan Golac

D`eko se odli~no uklapa u Man~inijevu igru
- D`eko }e se odli~no uklopiti u igru koju forsira trener Man~ini, upravo zbog toga {to Siti igra previ{e ofanzivno, mada, ne}e imati puno prostora, kao {to bi imao da recimo igra u Realu.On je zreo igra~ za veliku scenu. Golac: Trebao Po meni, trebao je ranije oti}i iz Njema~ke. je oti}i ranije

(Nekada{nji igra~ Man~ester Sitija za „Avazov Sport“)
11. 1. 2011.

Na konkurse ’Al-Jazeere’ javilo se 6.000 ljudi
Pristupit }emo jednako svakom ~ovjeku, bio zvijezda ili po~etnik
Na konkurse za razne specijalizirane pozicije, koje je nedavno objavila „AlJazeera Balkans“, do sada se javilo ~ak oko 3.000 ljudi, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u sjedi{tu poznate katarske televizijske mre`e u Sarajevu. „Al-Jazeera Balkans“ oglasila je putem web-stranice agencije Posao.ba 100 pozicija u centrali u Sarajevu i dopisni{tvima u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Skoplju i Pri{tini. Rok za prijavu na ove pozicije istekao je potkraj decembra pro{le godine. Tako|er, na direktorske pozicije u „Al-Jazeeri“ javilo se jo{ 3.000 ljudi. Kako smo ranije objavili, generalni menad`er balkanske „Al-Jazeere“ bit }e Tarik \o|i}. Konkursi za administrativne pozicije na mre`i jo{ nisu objavljeni, ali se vjeruje da }e se na njih prijaviti jo{ vi{e ljudi. Iz „Al-Jazeere Balkans“ demantirali su navode iz hrvatskih medija da su odbijene skoro sve prijave iz te zemlje. - U toku je zapo{ljavanje. Niko nije odbijen. Prijavio se ogroman broj ljudi i treba pregledati sva~ije reference. Pristupit }emo jednako svakom ~ovjeku, bio zvijezda ili po~etnik - kazali su „Avazu“ u balkanskoj „Al-Jazeeri“. F. V.

Veliko interesiranje za balkanski ogranak katarske TV mre`e

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

10

Prete`no obla~no

BANJA LUKA

BR^KO 8 TUZLA 8

„Al-Jazeera“: Uskoro konkursi i za administraciju

Iako je u BiH ovih dana aktuelna pri~a o do`ivotnoj nov~anoj pomo}i koju Holandija nudi imigrantima starijim od 45 godina koji se vrate u mati~ne zemlje, na{i gra|ani u toj zemlji ovu mogu}nost mogu koristiti jo{ od 2000. godine. Prema podacima „Platforme BiH“, krovne organizacije bh. gra|ana u Hola-

Do`ivotna pomo} za 1.000 povratnika iz Holandije
ndiji, pravo na mjese~nu pomo} koja u slu~aju dr`avljana BiH iznosi 470 eura po osobi, odnosno 670 eura ako se radi o bra~nom paru, do sada je iskoristilo oko 1.000 povratnika iz Holandije. - Znam nekoliko takvih osoba i svi ka`u da uredno i na vrijeme primaju dogovoreni iznos. Za povratak jo{ postoji veliki interes, posebno starije populacije, ali mnogi se dvoume zbog sada{nje politi~ke i ekonomske situacije u BiH, zdravstvenog osiguranja i porodi~nih prilika - {kolovanja djece ili zbog pomo}i djeci koja su formirala svoje porodice - kazao nam je Nijaz Alijagi}, sekretar „Platforme BiH“.

Gra|ani BiH od 2000. godine koriste mogu}nosti

Preovladavat }e obla~no vrijeme, povremeno s ki{om, 7 a na planinama mo`e pasti malo snijega. Vjetar slab do umjerene ja~ine ju`nog i jugoisto~nog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 1 i 6, na jugu od 4 do 9, a najvi{a dnevna izme|u 5 i 11, na jugu od 9 do 13 stepeni.
LIVNO

ZENICA 9 SARAJEVO 7 10 MOSTAR GORA@DE 7

NEUM

13

UTORAK
11. 1. 2011.

SRIJEDA
12. 1. 2011.

^ETVRTAK
13. 12. 2011.

Prema njegovim rije~ima, holandska vlada ima jasnu ra~unicu, jer je boravak stranaca koji nisu u radnom odnosu ko{ta vi{estruko vi{e nego da im do`ivotno poma`e ako se vrate u zemlje porijekla. Prema procjenama, u Holandiji trenutno boravi oko 30.000 osoba porijeklom iz BiH.
B. T.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 1 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -1 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -20C do 60C
DNEVNE TEMPERATURE

od 50C do 130C

od 40C do 130C

od 70C do 140C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz promjenljivo vrijeme, biometeorolo{ke prilike bit }e uglavnom nepovoljne. Kod osjetljivih osoba mogu}e su poja~ane tegobe, a neuobi~ajeno visoke temperature tako|er bi mogle uzrokovati probleme hroni~nim bolesnicima. S odmicanjem dana, op}a slika lagano }e se popravljati.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.19 Zalazak 16.29

11. 1. 2011.
Izlazak 10.17 Zalazak 23.54

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

VRIJEME DANAS

BIHA] 10

Ukratko

8

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

teme

Kravica

OBESPRAVLJENI Protest radnika „Krivaje“ u Zavidovi}ima

Lipova~a: Sutra odluka

Vlada USK

Lipova~a mandatar
Mandatar za sastav nove Vlade USK bit }e Hamdija Lipova~a, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a i dosada{nji na~elnik Biha}a, javila je Onasa. Predsjedavaju}i Skup{tine Husein Ro{i} zvani~no }e objaviti ime mandatara sutra.

Policija sprije~ila blokadu kapija
Vi{e od tri stotine radnika otpu{teno, a ne mogu u penziju Iako su najavili, bra}a Mujanovi} nisu se pojavila pred radnicima Rok za izmirenje

Dobio naredbu da ubije zarobljenika

Sud BiH: Novi svjedoci

Stranke

SDS isklju~io Dragana An|eli}a
Predsjedni{tvo SDS-a donijelo je odluku da, kako je saop}eno, zbog naru{avanja ugleda stranke i rada izvan njenih organa iz SDS-a isklju~i Dragana An|eli}a iz Bijeljine. - Rade}i u dogovoru sa strana~kim protivnicima, An|eli} je poku{avao uru{iti ugled stranke u javnim istupima vode}i prljavu kampanju - saop}io je SDS, prenosi Fena.

Vi{e od dvije stotine radnika koji su nakon ispunjenja uvjeta poslani u penziju, ali ne mogu je dobiti zbog neizmirenih obaveza firme prema dr`avi, protestiralo je ju~er pred kapijama preduze}a „Krivaja“ u Zavidovi}ima. - Policija je zabranila prilaz kapijama, jer su to tra`ila bra}a Mujanovi}. Kada do|emo kod Mujanovi}a i tra`imo da nam uplate, oni ka`u da nemaju obaveze prema nama, jer firma nije registrovana, a kada su u pitanju imovina i profit, tada je njihova. Dali smo rok Mujanovi}ima, vladama ZDK i Federacije da izmire sve zaostale obaveze. Nas sedam bra}e bilo je u ratu, sada ka`em da mi je `ao, bolje da smo bili negdje van dr`ave za koju smo se borili - ka`e Alija Saletovi}. Salimu Buri}u, nakon 40 godina sta`a, ne daju ni u penziju, ni nazad na posao. Ka`e da su mu novi vlasni-

Za{ti}eni svjedok Tu`ila{tva BiH S-104 na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici ispri~ao je kako je kao pripadnik Centra za obuku na Jahorini dobio naredbu da ubije zarobljenika u Kravici, javila je Fena. S-104 je iskaz dao na su|enju Du{ku Jevi}u, Mendeljevu \uri}u, Goranu Markovi}u i Ne|i Ikoni}u, koji su optu`eni za u~e{}e u ubistvu vi{e od 1.000 Bo{njaka u Kravici.

Ratni zlo~in

Peri} i drugi danas u sudnici
Radnici ogor~eni postupkom dr`ave
(Foto: J. Had`i})

ci rekli da „mo`e da se `ali koliko ho}e“. - Rekao sam im da je sve dobro dok razmi{ljamo glavom, a ne stomakom. Ja sam do sada uspio da se sna|em,

Vlada FBiH

Nigdje vlasnika

Borba protiv narkomanije
Vlada FBiH planirat }e u ovogodi{njem bud`etu sredstva za borbu protiv narkomanije i zavisnosti od opojnih droga, najavio je premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} na sastanku ~iji je cilj bio upoznavanje s problemom zavisnosti i iznala`enje na~ina za osiguravanje dodatnih sredstava za finansiranje aktivnosti svih zavoda i terapijskih centara u FBiH, javila je Srna.

- Odlu~uju}i o ukupno 33 `albe protiv rje{enja o upisu u registar Privrednog dru{tva Krivaja 1884, Op}inski sud u Zenici odbacio je pet `albi kao neblagovremene, jednu `albu i jednu dopunu `albe odbacio je kao nedopu{tene, a donio je 27 rje{enja kojim se `albe vra}aju na ispravku ili dopunu - po-

Sud nije prihvatio nijednu `albu

tvrdila je ju~er za „Dnevni avaz“ Alisa Radon~i}, portparol Op}inskog suda Zenica. Advokati radnika te drugi koji su podnijeli zahtjeve za osporenje registracije ove firme, s kojima smo ju~er razgovarali u Zavidovi}ima, najavili su da }e u zakonskom roku podnijeti dopune zahtjeva. uvjete novog vlasnika i na kraju ostao bez igdje i~ega. Policajci koji su sprije~ili okupljanje ka`u da „im je tako nare|eno“. Novi vlasnici Krivaje, bra}a Mujanovi}, nisu do{li pred radnike, iako su najavili. Napustili su pogone, pa su bili nedostupni i noviA. D@ONLI] narima.

Po~etak glavnog pretresa pred Sudom BiH u predmetu Milan Peri} i drugi koji su optu`eni za ratni zlo~in u Kalinoviku zakazan je za danas, javila je Fena. Sud BiH potvrdio je 12. oktobra 2010. godine optu`nicu koja Spasoja Dodera tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti, a Milana Peri}a, Predraga Terzi}a i Aleksandra Cerovinu za zlo~in protiv ~ovje~nosti u vezi s ratnim zlo~inom protiv civilnog stanovni{tva.

Sud BiH

Prezentacije

Saletovi}: Zabranjen prilaz

Buri}: Potrebni lijekovi

mada svakog mjeseca trebam 140 KM za lijekove. Za dalje ne znam - kazao nam je Buri}. Zaimu Hrvi}u trebaju uplatiti osamnaest mjeseci sta`a i penziju ~eka ve} tri godine i osam mjeseci. Ahmet Kadri} ka`e da je odustao od tu`be, pristao na sve

Po~inje su|enje Bogdanovi}u

Nova odluka o homologaciji
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH odr`at }e danas u Sarajevu pres-konferenciju u vezi s uspostavljanjem novog sistema homologacije vozila u BiH. Izmjenama i dopunama Odluke o ograni~enju uvoza automobila, teretnih vozila i automobilskih guma, koja je po~ela da se primjenjuje od 1. januara, dozvoljava se uvoz vozila koja zadovoljavaju najni`e tehni~ke zahtjeve za novoproizvedena i kori{tena vozila u procesima homologacije tipa vozila i pojedina~nog vozila.

Skup{tina Javnog komunalnog preduze}a „Radnik“ Zavidovi}i ju~er poslijepodne razrije{ila je du`nosti Zijada D`aferovi}a funkcije direktora ovog preduze}a jer je odbio poslu{ati Nadzorni odbor i Skup{tinu, potvrdio nam je predsjednik Skup{tine preduze}a Remzo Sinanovi}. D`aferovi} je odbio povu}i `albu na registraciju „Krivaje 1884“ koju je ovo preduze}e podnijelo zbog navodnih dugovanja od preko 3,5 miliona KM za vodu dr`avne „Krivaje“ i privatizirane „Krivaje 1884“, ~ija je registracija jo{ u proceduri.

Smijenjen Zijad D`aferovi}
Predsjednik Nadzornog odbora preduze}a Hazim Halil~evi} ju~er nije odgovarao na na{e pozive, a saznajemo da }e D`aferovi}eva zamjena biti imenovana, najvjerovatnije, danas, kad formalno na snagu stupa i smjena. - Ja sam ~ist pred Bogom i narodom! Mirno }u spavati, a neka se zapitaju kako }e spavati oni koji su donijeli ovakvu odluku. Rekli su mi na sjednici da je to politika, da oni ne mogu protiv politike. Ako je politika iz dr`avnog u privatni d`ep premjestiti tri miliona, onda sam ja sretan {to su me smijenili - kazao nam je D`aferovi}. A. D`.

Direktor „Radnika“ nije htio oprostiti dug

Po~etak glavnog pretresa pred Sudom BiH u predmetu Velibor Bogdanovi} zakazan je za danas, najavljeno je iz Suda. Sud BiH potvrdio je 10. novembra 2010. godine optu`nicu protv Bogdanovi}a, pripadnika Hrvatskog vije}a obrane (HVO), koja ga tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva koji je po~injen 1993. godine u Mostaru.

Su|enja

Presuda [efiku Ali}u 20. januara

D`aferovi}: Odbio povu}i `albu

Sinanovi}: Odluka Skup{tine

Apelaciono vije}e Suda BiH izre}i }e 20. januara drugostepenu presudu biv{em pomo}niku komandanta za sigurnost u bataljonu „Hamza“ pri Petom korpusu Armije RBiH [efiku Ali}u, koji je prvostepenom presudom oslobo|en optu`bi da je u augustu 1995. godine u~estvovao u zlostavljanju zarobljenih srpskih vojnika, javila je Srna.

teme

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

9

PROMA[AJI Nakon {to je SCT krahirao

’Hidrogradnja’ razmontirala gradili{te na zaobilaznici
Novac od garancije ide dr`avi, a ne doma}im fimama

Softi}: Sutra Kolegij

Kre{i}: Izbor delegata

Radnici sarajevske „Hidrogradnje“ ju~er su po~eli uklanjati opremu na prvoj dionici sarajevske zaobilaznice, {to je jo{ jedan dokaz da je ovaj projekt do`ivio potpuni krah, saznaje „Avaz“. Pet ili {est radnika ju~er je poslato da demontiraju skele i drugu opremu, koju }e danas odvu}i s gradili{ta. Bit }e odvezeni i radni~ki kontejneri, a na gradili{tu ne}e ostati ~ak ni ~uvar. „Hidrogradnja“ je podizvo|a~ na ovom projektu, koji nije zavr{en jer je glavni izvo|a~ radova, slovenski SCT, krahirao. Iz Direkcije cesta FBiH kazali su da su pokrenuli raskid ugovora sa Slovencima. Ina~e, u posljednje vrijeme u javnosti su se pojavile pogre{ne informacije da }e Federalna vlada naplatom bankarske garancije od SCTa izmiriti dugovanja slovenske firme prema doma}im podizvo|a~ima, koji iznose oko pet miliona eura.

Softi} i Kre{i} sazivaju vanredne sjednice
Sjednica Predstavni~kog doma mogu}a 18. ili 25. januara
Privremeni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Safet Softi} zakazao je za sutra sjednicu Kolegija tog doma kako bi bio dogovoren termin odr`avanja vanredne sjednice. Na njoj bi trebala biti usvojena odluka o privremenom finansiranju Federacije BiH od januara do marta ove godine, s obzirom na ~injenicu da za ve}i bh. entitet nije donesen ovogodi{nji bud`et. - Dogovorit }emo da vanredna sjednica bude odr`ana ili 18. ili 25. januara, vidjet }emo koji }e datum prihvatiti poslanici. Nastavak konstituiraju}e sjednice Predstavni~kog doma ne}emo mo}i odr`ati dok ne stignu prijedlozi za izbor novog rukovodstva Doma i njegovih radnih tijela - izjavio je Softi} za na{ list. Odluka o privremenom finansiranju ne}e mo}i stupiti na snagu dok je ne usvoji i Dom naroda FBiH, koji jo{ nije konstituiran, jer se ~eka izbor delegata iz pet kantona. No, Stjepan Kre{i}, dosada{nji predsjedavaju}i Doma naroda, optimisti~an je da bi se novi Dom naroda mogao sazvati do 27. januara i usvojiti tu odluku. I to bi se, kako ka`e Kre{i}, trebaM. K. lo znati sutra.

Privremeno finansiranje Federacije BiH

Sarajevska zaobilaznica: Propao projekt

Ta~no je da Vlada mo`e naplatiti garanciju od petnaestak miliona maraka, ali to je novac koji predstavlja od{tetu dr`avi. Zbog kraha SCT-a realizacija projekta }e kasniti godinama, Federacija }e morati provesti ponovni izbor izvo|a~a rado-

va, a zbog toga platit }emo mnogo ve}i iznos kaznenih penala na nepovu~ena sredstva. Od toga novca, dakle, ne}e biti ispla}ivani dugovi na{im firmama, koje bi svoja potra`ivanja mogle naplatiti iz ste~ajne mase SCT.

No, to ne}e mo}i u~initi jer su one, kako smo ve} pisali, ugovore sklapale s firmom SCT-BBM, koja je osnovana specijalno za gradnju sarajevske zaobilaznice, i koja nema nikakvog kapitala koji bi poslu`io za namirenje G. MRKI] {tete.

Nakon veta na izbor premijera RS

Mjesto glavnog entitetskog tu`ioca dobit }e Bo{njaci?
Klub Bo{njaka povukao veto na izbor ~lanova Vlade RS
Delegati Vije}a naroda RS na ju~er odr`anoj sjednici u Banjoj Luci nisu uspjeli posti}i saglasnost o vetu Kluba Bo{njaka na izbor predsjednika Vlade RS, jer je ovaj klub ostao pri svojoj odluci da pokrene mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj izbor. Oni su, naime, na ju~era{njoj sjednici Kluba povukli veto na izbor ~lanova Vlade RS koju su ranije donijeli, ali ne i na izbor premijera, obja{njavaju}i da su Bo{njaci isklju~eni iz svih {est vladaju}ih funkcija u ovom entitetu na koja se vr{e imenovanja. Prema rije~ima predsjednika Vije}a naroda RS Momira Mali}a, ipak postoji optimizam da }e danas na sje-

Had`iomerovi}: Diskriminacija Bo{njaka

(Foto: M. Lugi})

dnici zajedni~ke komisije Vije}a i Narodne skup{tine RS ipak biti postignuta saglasnost u vezi s ovom odlukom. Iako nije `elio konkretizirati na osnovu ~ega teme-

lji takva o~ekivanja, Mali} je naslutio da bi Bo{njacima moglo pripasti mjesto glavnog entitetskog tu`ioca, koje je do sada obavljao Amor Buki} iz reda ostalih. B. S.

Sektor kriminalisti~ke policije MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona (ZHK) podnio je ju~er Tu`ila{tvu u [irokom Brijegu krivi~ne prijave protiv dva biv{a kantonalna ministra Vjekoslava ^ambera i @arka Kara~i}a.

Krivi~ne prijave protiv ^ambera i Kara~i}a
^amber, koji je obavljao funkciju ministra nauke, kulture i sporta u Vladi ZHK Zvonke Juri{i}a, tereti se za nesavjestan rad u slu`bi. ^amber je, prema izvje{taju policije, prekr{io Zakona o javnim nabavkama BiH. Ka-

Biv{i ministri u Vladi ZHK na udaru zakona

ra~i}, kao biv{i ministar privrede u istoj vladi, tereti se za zloupotrebu polo`aja ili ovlasti. Ina~e, protiv ^ambera i Kara~i}a MUP ZHK podnio je nekoliko krivi~nih A. Du. prijava.

Klub poznatih

Tanja \urovi}

Ne volim biti sama
Li~ni profil TV voditeljice

10

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

teme

OTKRIVAMO Istina kona~no izlazi na vidjelo

Ime i prezime: Tanja \urovi}. Datum i mjesto ro|enja: 7. februar, Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Trenutno `ivim s mamom u svom stanu. Bra~no stanje: Sretno po drugi put razvedena. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 22. avgust 2004. - ro|enje sina i 23. decembar 2007. - ro|enje k}erke. Koji automobil vozite: Ne vozim, voze me. Kako se odmarate: Najbolje se odmaram kada sam sa svojom djecom u ku}noj atmosferi. Omiljeni muzi~ar: Robi Vilijams (Robbie Williams). Volite li kuhati: Da, ali rijetko kuham. Najdra`a knjiga: „Demijan“, „Narcis i Zlatousti“, „Crveno i crno“. Omiljeni pisac: Herman Hese (Hermann Hesse), [arl Bodler (Charles Baudelaire), Stendal. Umjetnik kojeg cijenite: Sve ve} navedene pisce. Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Veliki je to popis ljudi, ne volim biti sama. Jeste li ljubomorni: Kada treba, jesam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Energiju i {arm. Biste li ikada oprostili nevjeru: Fizi~ku - da. Bavite li se sportom: Nemam vremena. Omiljena hrana i pi}e: Sve vrste supe i ~aj. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Naravno, a ko to ne voli. Jeste li sujevjerni: Nekada. Imate li ku}nog ljubimca: Da.

Sindikat gra|evinara poma`e ru{enje firmi
[aban Kadiri} ne}e da pomogne radnicima, nego podr`ava menad`mente kompanija i Federalnu vladu, ka`e Red`ep Tufek~i} Mizerne pla}e
Kadiri}: Sramna uloga Tufek~i}: Istupa iz Sindikata

Sindikat gra|evinara BiH uskoro bi mogao do`ivjeti rasipanje ~lanstva, s obzirom na to da su radnici kona~no postali svjesni da ta institucija uop}e nije na njihovoj strani, odnosno da od nje nemaju apsolutno nikakve koristi, saznaje „Avaz“. Posljednih godina na{e velike gra|evinske kompanije su plja~kane i uni{tavane, a veliki broj radnika zavr{io je na ulici. Onima koji rade pla}e su mizerne i neredovne, a doprinosi im se uglavnom ne upla}uju. Uprkos takvoj katastrofalnoj situaciji, predsjednik ovog sindikata [aban Kadiri} nijednom nije organizirao masovniji protest, niti je ozbiljnije zaprijetio federalnim vlastima da kona~no moraju povesti ra~una o pravima i potrebama radnika. Sve vi{e radnika postaje svjesno da od takvog sindikata nemaju nikakve koristi, da je pla}anje ~lanarine obi~no bacanje para, te zbog toga namjeravaju istupiti iz ~lanstva u ovoj instituciji. - Kadiri} ne}e da pomogne radnicima, iako mu je to posao, ne-

\urovi}: Sretno razvedena

Koji je Va{ `ivotni moto: Postojale su stvari u `ivotu kojih smo se pla{ili, nije trebalo, trebalo je `ivjeti. Va{ najbolji prijatelj je: Osim Andreja i Tare, tu su Ma{a, Zorana, Lajla... Pratite li politi~ku situaciju: Trudim se da ne pratim, ali pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ne bih se `eljela na}i u toj ulozi, jer bih sve naglava~ke okrenula. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} u~estvovala na „Farmi“.

Gra|evinski radnici u katastrofalnoj poziciji

go podr`ava menad`mente kompanija i Federalnu vladu. To je sramno. Zbog ~ega bismo mi onda bili u Sindikatu - kazao je za na{ list Red`ep Tufek~i}, dugogodi{nji ~lan Sindikata, ina~e upo-

slenik „Hidrogradnje“. Prema njegovim rije~ima, Kadiri} se zala`e da na ~elo sindikalnih organizacija gra|evinskih kompanija budu postavljeni ljudi koji odgovaraju direktorima, a ne radnicima. Dodaje da na{e firme i radnike svjesno uni{tavaju, a da Sindikat sve to potpoma`e, radi li~nih interesa pojedinaca. Stoga je najavio istupanje iz ove institucije, a siguran je da ima veliki broj ljudi koji misle poput njega. G. MRKI]

Odbacio optu`be
Kadiri} je za na{ list odbacio optu`be da ovaj sindikat nije ~inio dovoljno da za{titi radnike. Kazao je da su predstavnici Sindikata bili uz radnike uvijek kada su oni organizirali proteste u skladu sa zakonom, kao {to je bio slu~aj s „Vranicom“.

Li~ni interesi

SMS
PRIMJER SU@IVOTA ^itam kako je porodica Zvijer Bo`i} provela s Huseinom ef. Hod`i}em i ka`em da je to jo{ jedan primjer kako treba dru{tvo dijeliti na ljude i neljude, a ne po nacionalnom ili konfesionalnom opredjeljenju. Treba {to vi{e ovakvih primjera pokazivati javnosti da se u{utkaju oni koji tvrde da u Bosni nema su`ivota. Ima ga dok god bude postojao ijedan dobar ~ovjek! LA@NI TENDERI - [e}kanovi} i Mujezinovi} daju Slovencima i Hrvatima poslove u Federaciji BiH za male pare, a onda im kasnije to pove}aju. Svi tenderi su la`ni, kao i ponude firmi iz ovih zemalja, koje su dobile posao. [e}kanovi} i Mujezinovi} daju jo{ pa-

Dnevni avaz 061-142-015
jeka, zahvaljuju}i i onima koji idu za njima. JEDNO DR@AVLJANSTVO - BiH treba ukinuti dvojna dr`avljanstva sa zemljama regiona. Neka se ljudi odlu~e, ako `ele jedno ili drugo. ^im manipuli{u s vi{e dr`avljanstava, zna~i da je neki kriminal u pitanju. Po{ten ~ovjek ne treba vi{e dr`avljanstava. POMO]I NARODU - Pitam se da li su na{i vlastodr{ci i ru{ioci ove BiH ikada pogledali vijesti ili pro~itali novine i da li su se zapitali da li bi trebali pomo}i svom narodu i brojnim porodicama koje nemaju {ta jesti ili nemaju sredstava da {koluju djecu, koju ispisuju iz {kola. Bitno je da je njima lijepo, a za narod ih nije briga.

ra jer nisu njihove, a kada }e zaobilaznica biti gotova, e to se pitanje zaobilazi. NE MOGU SE DOGOVORITI Ne treba nama vlast, ve} prinudna uprava. Ovi na{i politi~ari igraju se s narodom i ne mogu za toliko vremena da se dogovore. A {ta radi CIK? Za{to i oni, kao i ovi koji su izabrani, primaju pla}u? Za sve to vrijeme dr`ava nam propada. Mislim da se ju~era{nji sastanak u Sarajevu nije trebao ignorisati. Bosanac BIJEDA I PONI@ENJE - Kada se sve sabere, rezultat ovih nacionalisti~kih oligarhija je bijeda i poni`enje malog ~ovjeka. Svakim danom, umjesto da se nazire svjetlo, nazire se tama. Oni su ubili u pojam normalnog ~ov-

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Prozora i Bijeljine

Vrijeme im je da se probude
- Ne znam ba{ {tite li prava radnika, jer nisam upu}ena toliko, ali sam sigurna da su na strani vlasti, jer je to veoma vidljivo u na{oj dr- D`enana [abanovi} `avi. - Sindikat vi{e radi u interesu vlasti i s njom je u dosluhu, a to se najbolje vidi po tome {to ni{ta ne mo`e uraditi da Fahro za{titi radni~ka Bali} prava. - Mislim da ne{to rade, ali to ipak nije dovoljno. [ta je tome razlog, ne znam, ali je ~injenica da je na sceni op{ta nebriga o radni- Muhamed Bahti} cima. - Rade za vlasti i misle na sebe. Nadle`ni samo gledaju kako }e njima biti dobro, a to {to radnici nemaju nikakve koristi, to nema Sabahudin ^au{evi} veze. - Vlast i stranke postavljaju svoje ljude na rukovode}a mjesta u sindikatu i tako ih kontroli{u. Za prava radnika niko Jusuf ne mari.
Beri}

Rade li sindikati u interesu radnika?

- Sigurno nisu na strani radnika, ne ispunjavaju svoje zadatke. Nema nikakvog pomaka u tom pogledu i ne vjerujem da }e Reuf ga biti. - Sindikati bi se trebali interesovati za prava radnika. I oni nose odgovornost {to su uni{tene mnoge nekada dobre Edin firme.

Sarajevo

Huseinovi}

Prozor

Cokoja

- Ne samo sindikati nego niko ne {titi prava radnika. U op{toj nezaposlenosti i krizi, ne vidim na~in da bude bolje jo{ duZejr go vremena.

Arnautovi}

- U Bijeljini postoji 60 sindikalnih organizacija. Svi spavaju i ne vode brigu o radni~kim pravima. Vrijeme je da se Spasoje Prtvar probude.
Ad. K. - H. M. - E. M.

Bijeljina

teme

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

11

AKCIJA „KAMEN“ Me|unarodna borba protiv kradljivaca vozila

Razbijene tri kriminalne grupe
U policijskoj akciji pod kodnim nazivom „Majevica“ na teritoriju RS pretreseno je 10 Vasi}: lokacija na Uhap{ena podru~ju desetorica Bijeljine i Isto~nog Sarajeva, a prema potvrdama iz MUP-a RS, uhap{eno je oko deset osoba. Prema rije~ima Gojka Vasi}a, direktora policije RS, radi se o razbijanju tri kriminalne grupe koje obuhvataju vi{e od 50 osoba, a od kojih se jedna bavila kra|om automobila, druga pravljenjem falsificiranih dokumenata i tre}a njihovom distribucijom i rastavljanjem dijelova. - Automobili su se krali na podru~ju Federacije BiH, dokumenti falsifikovali u RS, pa su dalje rasturani prema Srbiji, gdje su osobe u toj zemlji dalje obavljale distribuciju kroz njihovu legalizaciju ili rastavljanje i prodaju na autootpadima istakao je Vasi}. B. S.

Pao i automafija{ kojeg je tra`io Interpol Srbije
Velika akcija pokrenuta u nekoliko gradova u RS i Federaciji BiH te Srbiji 30 osoba, izvr{eni brojni pretresi
Po nalogu Tu`ila{tva BiH, u ranim jutarnjim satima ju~er je na teritoriju BiH i Srbije pokrenuta do sada najve}a zdru`ena policijska akcija pod nazivom „Kamen“, usmjerana ka do sada najozbiljnijem obra~unu s automafijom ~iji pripadnici samo u Sarajevu dnevno ukradu dva do tri automobila.

Privedeno vi{e od

La`ni paso{i
- U akciji je uhap{eno vi{e od 30 osoba te su radi pronalaska dokaza, me|u kojima i ukradenih automobila, izvr{eni pretresi na vi{e desetina lokacija, izme|u ostalog u Sarajevu, Banjoj Luci i Isto~nom Sarajevu, te Tuzli, Mostaru,

[estomjese~na istraga
- Istraga u ovom predmetu koje vodi Tu`ila{tvo BiH traje ve} {est mjeseci, a postoji su- Grube{i}: mnja da su Zaplijenjena pripadnici vozila organiziranih kriminalnih skupina u tom razdoblju ukrali vi{e stotina, uglavnom skupocjenih automobila vi{e klase. U akciji je prona|en i zaplijenjen odre|en broj vozila, za koja se, prema dostupnim dokazima, mo`e pretpostaviti da su ukradena - kazao je portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Tokom poslijepodneva u Federalnu upravu policije u Sarajevu privedeno je ukupno 26 osoba koje su uhap{ene na podru~ju Federacije BiH. Tokom akcije zaplijenjen je protuprovalni alat, visokosofisticirana oprema za pokretanje vozila, alati za prekucavanje {asija, odre|ena koli~ina novca, ra~unara, mobitela i drugih predmeta interesantnih za istragu. Osumnji~eni }e biti predati postupaju}em dr`avnom tu`iocu, koji }e ih ispitati i odlu~iti za koliko njih }e biti upu}en prijedlog za odre|ivanje pritvora. Ju~era{nja akcija imala je me|unarodni karakter, jer je jedan dio vozila, nakon krivotvorenja dokumentacije, zavr{io izvan granica BiH, pa se odre|ene aktivnosti provode i u Republici B. CERI] Srbiji.

Pe~aranin s kapulja~om na glavi priveden u FUP

(Foto: M. @ivojevi})

Privedena i jedna `ena

Kiseljaku i Grudama. Me|u pretresenim lokacijama su i autootpad - saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH U akciji je u~estvovalo vi{e stotina policajaca MUPa RS, Federalne uprave policije, te MUP-a Kantona Sarajevo, a potporu su pru`ili i pripadnici policije MUP-a TK, MUP-a SBK, MUP-a HNK i MUP-a ZHK. Ekipa „Dnevnog avaza“ ju~er ujutro zatekla se na

Oteli „peticu“ prijete}i oru`jem
Do kojih granica se`e drskost kradljivaca automobila pokazuje i slu~aj koji se preksino} u 19.40 sati desio u Ke~inoj ulici na podru~ju op}ine Stari Grad Sarajevo. Dvojica razbojnika su uz prijetnju oru`jem presreli biv{eg direktora „Po{tanske banke“ Mufida Loju te mu oteli „golf 5“ vlasni{tvo njegove supruge. Lopovi su vozilom pobjegli u nepoznatom pravcu, a vlasniku je ostalo da se nada da }e biti kontaktiran zbog otkupa.

Dovo|enje [emsudina Hod`i}a

Pregled automobila uhap{enog na Stupu

(Foto: S. Saletovi})

ilid`anskom naselju Stup, gdje su pripadnici Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo pretresli vi{e objekata te saslu{ali nekoliko osoba. Kako saznajemo, tom prilikom je uhap{en Goran Pe~aranin (29), koji slovi za jednog od organizatora kra|e automobila u Sarajevu, a koji su kasnije zavr{avali na crnom tr`i{tu u Srbiji. Za Pe~araninom, koji je odranije poznat po ovim aktivnostima, Interpol Srbije je raspisao me|unarodnu potjernicu. Pretresom stana u novogradnji na Stupu koji je Pe~aranin unajmio, policija je izme|u ostalog pr-

ona{la i pet paso{a s razli~itim imenima, a koje je koristio osumnji~eni. Na Stupu je privedena i jedna `enska osoba za koju se sumnja da je izra|ivala la`ne dokumente i voza~ke dozvole. Pretresi, kojima je prisustvovao dr`avni tu`ilac Oleg ^avka, izvr{eni su i na drugim lokacijama u Sarajevu. Tako je u Hrasnici uhap{en [emsudin Hod`i} (30), koji je osumnji~en da je glavni organizator grupe od 36 osoba koja se bavila kra|om vozila na podru~ju Kantona Sarajevo. Hod`i} se prilikom ispitivanja u prostorijama FUP-

a branio {utnjom, potvrdio nam je njegov izabrani branilac, advokat Omar Mehmedba{i}. Hod`i} je u julu 2008. godine bio hap{en zbog iznude 6.000 eura od turskog dr`avljanina za povrat ukradenog kombija.

Profesionalni alat
U sarajevskoj ulici D`emala Bijedi}a ju~er je priveden i Damir Ja`i} (42), za kojeg se sumnja da je u spomenutoj grupi bio anga`iran kao osoba koja je deaktivirala alarmne sisteme na automobilima. Ja`i} je, saznajemo, u FUP-u negirao navode koji mu se stavljaju na teret.

12

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

panorama

ZVORNIK Najnoviji oblici krivi~nog djela ugro`avanja sigurnosti

Uvrede pa i prijetnje ubistvom ~esto se {alju SMS porukama
Poplave su pri~inile ogromne materijalne {tete

Te poruke su tipa: „^uvaj se, znamo kuda se kre}e{, pratimo te“, „Zapamti}e{ ti nas, ako ne ti onda tvoja djeca“, „Proguta}e te no}“
Za novogodi{nje i bo`i}ne praznike poslano je bezbroj SMS poruka sa najljep{im `eljama. Me|utim, u posljednje vrijeme na podru~ju Stanice javne bezbjednosti Zvornik porastao je broj „upu}ivanja prijetnji putem mobilnih telefona i SMS poruka“. gurnosti i kao takve se i ka`njavaju. Kako poja{njava Vidovi}, ima tu raznih povoda i razloga, od naru{enih porodi~nih ili kom{ijskih odnosa, do politi~kih neistomi{ljenika. Nije na policiji da procjenju da li se radi o ozbiljnim ili praznim prijetnjama, ve} je to stvar suda, mada ima dosta i onih koji poruke takve vrste nikada i ne prijave znaju}i da im se te{ko ulazi u trag.

Op{tina im obe}ala isplatu novca

Mje{tani prekinuli blokadu puta Bile}a-Gacko
Stanovnici bile}kih naselja Jezerine i Plu`ine privremeno su prekinuli proteste i blokadu dijela puta Bile}a-Gacko, nakon {to im je obe}ano da }e im do kraja januara biti ispla}en sav novac za {tete pri~injene tokom poplava. Nakon sastanka mje{tana, na~elnika op{tine Bile}a Dragana Babi}a i direktora „Hidroelektrana“ na Trebi{njici Marka Mitrovi}a, Bile}ani su dobili usmeno obe}anje da }e njihovi zahtjevi biti u potpunosti ispo{tovani. Ukoliko se ovo ne ostvari, stanovnici poplavljenih dijelova ove op{tiP M. . ne 1. februara zapo~et }e nove proteste.

Ne prijavljuju
- U posljednje vrijeme uvrede, prijetnje ili poruke banalnog sadr`aja pojedinci jedni drugima saop{tavaju posredstvom SMS poruka, naj~e{ce sa skrivenog ili nepoznatog broja. Te po-

Bace karticu
Vidovi}: Te{ko je otkriti po~inioca

[ta mi se (ne)svi|a u Kalesiji

Prodaja alkohola pored {kola
- Dopada mi se lijepo ure|ena ulica koja vodi od centra prema Spre~i te {etali{te i izleti{te. Svi|a mi se i vi{enamjenska sala u BKC-u, a i kvalitetni kulturni sadr`aji koji nam se nude. Za pohvalu je i rad sa mladima u sportu, pogotovo rad {kola fudbala, {to govori da }emo imati novih Pjani}a, Ahmetovi}a... Ne svi|a mi se veliki broj kladionica i prodaja alkohola i duhana u blizini {kola, iako je to zakonom zabranjeno. Ne svi|a mi se {to je grad pust Nermin Bukvar, profesor nedjeljom i poslije radnog vremena. Lo{a je ~injenica da u Kalesiji ima oko 10.000 nezaposlenih. Trebalo bi kona~no rije{iti problem kanalizacije i otpadnih voda - ka`e Nermin Bukvar, proF. S. fesor bosanskog jezika i knji`evnosti.

Pi{u poruke dok voze
Sve je vi{e i nesavjesnih voza~a koji telefoniraju i razgovaraju, ~itaju ili ~ak i pi{u poruke u toku vo`nje. Mada je to sankcionisano zakonom, od te rizi~ne pojave ne odustaju, mo`da i stoga {to se nedovoljno kontroli{u i ne ka`njavaju. Pojedina~na prekr{ajna kazna za ovaj prekr{aj je 50 KM, ali je mali broj „uhva}enih“ u telefoniranju, u 2010. godini na podru~ju op{tine Zvornik svega stotinjak.

ruke su tipa: „^uvaj se, znamo kuda se kre}e{, pratimo te“, „Zapamti}e{ ti nas, ako ne ti onda tvoja djeca“, „Proguta}e te no}“ i sli~no, a ima ~ak i direktnih prijetnji ubistvom - ka`e Stanimir Vidovi}, na~elnik SJB Zvornik. Prijetnje mobilnim telefonom kvalifikuju se kao krivi~no djelo ugro`avanja si-

- Ako prijavitelj poziva ili poruke sumnja na nekoga mi to provjerimo, te`e je ako ne zna ili ne mo`e pretpostaviti od koga su. Te{ko je otkriti po~inioca, naro~ito ako je rije~ o pripejd korisnicima koji bace katicu nakon {to je iskoriste pa bismo ubudu}e morali imati bolju saradnju sa telekomima, koji bi morali upisati broj li~ne karte svakoga ko kupi telefonsku karticu - smatra Vidovi}.
M. MI]I]

Nastavlja se bitka za bolji `ivot Hozi}a iz Ljubije

U akciji i „Humano brdo 2010“
^lanovi prikupili donacije za adaptaciju zapu{tenog stana Hozi}evih

U tri op}ine Livanjskog kantona

Zbog nedostatka ogrjeva odgo|en po~etak nastave
Zbog nedostatka ogrjeva nastava u drugom polugodi{tu u osnovnim {kolama u Kupresu, Glamo~u i Bosanskom Grahovu odgo|ena je do 17. januara. Odgodu su od resornog kantonalnog ministarstva tra`ili pismenim putem direktori ovih {kola, a ministrica obrazovanja Gordana Cikojevi} je izjavila da su op}ine kao osniva~i du`ne osigurati ogrjev, odnosno grijanje u osnovnim {kolama, dok za srednje {kole to ~ini Kantonalna vlada i u njima nema problema ove vrste. Ina~e, nastava u svim ostalim {kolama A. K. LK po~ela je 10. januara.

Begovi} i Re{idovi} osmi{ljavaju akciju

(Foto: D. Stojni})

Begovi} posjetio Nijaza

Human gest malih povratnika u Miljkovac

Pripremili paketi}e za vr{njake
Iako povratnici u BiH `ive veoma te{ko, primjer malih povratnika u dobojsko naselje Miljkovac pokazuje da se uz dobru volju mo`e pomo}i. Muris i Arman Aldoba{i}, Nusret Kiki} i Muhamed Begovi} sakupili su novac i pred Novu Miljkov~ani sa paketi}ima godinu svojim vr{njacima povratnicima slabijeg imovnog M. ^. stanja kupili paketi}e.

Humana bitka za bolji `ivot Rizada (57) i Nijaza (67) Hozi}a, bra}e iz Ljubije kod Prijedora koja su u proteklih nekoliko mjeseci pro`ivjela jednu od naj{okantnijih drama 21. vijeka, se nastavlja. Rizad, ~ije se tijelo doslovce raspadalo, nalazi se u Op{toj bolnici u Prijedoru i tamo }e, prema saznanjima Ahmeta Re{ido-

vi}a, ~ovjeka koji mu je u najte`im trenucima pru`io ruku spasa, ostati narednih 15-ak dana. - Po~eo se oporavljati, progovorio je i po`elio ~uti malo muzike. Kupio sam mu radio - ka`e Ahmet, koji sa suprugom Dragicom svakodnevno posje}uje Rizada u bolnici. U akciju pomo}i za Ho-

zi}e posljednjih dana uklju~ila se i humanitarna organizacija „Humano brdo 2010“. Donacijama ~lanova, prema najavama Sauda Begovi}a, terenskog koordinatara ove organizacije, bit }e renoviran stan Hozi}evih u Ljubiji. - Razmi{ljamo i o pronalasku alternativnog smje{taja u Prijedoru u kojem bi

Rizad nakon povratka iz bolnice dobio i odgovaraju}u ku}nu njegu, ali i potrebnu medicinsku pomo}. Stan u Ljubiji je zapu{ten, treba ga u cjelosti adaptirati, opremiti novim namje{tajem i osposobiti za stanovanje - kazao je Begovi}, koji je ju~er u pratnji Re{idovi}a obi{ao Nijaza M. Z. Hozi}a.

Stipendije iz bud`eta op{tine Bratunac

Po 100 KM mjese~no za 100 studenata
Op{tina Bratunac }e u ovoj {kolskoj godini stipendirati 100 redovnih studenata, a za te namjene iz bud`eta je odobreno 100.000 KM. Studentima prvih godina bit }e dodijeljeno 15 stipendija, te 65 stipendija studentima ostalih godina. Onima koji studiraju na fakultetima koji su pravilnikom o stipendiranju studenata iz bud`eta utvr|eni kao deficitarna zanimanja bit }e dodijeljeno 20 stipendija. Me|u deficitarnim zanimanjima su: prirodno-matemati~ki, poljoprivredni, farmaceutski, elektrotehni~ki, ma{inski, medicinski te arhitektonsko-gra|evinski fakultet. Stipendija za studente svih godina iznosit }e 100 I. R. KM.

unsko-sanski kanton
CAZIN Dolazi bolje vrijeme za NK ]orali}i

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

13

Narednih pet godina sponzor }e im biti firma MNO iz Austrije
Ulo`it }e zna~ajna sredstva u modernizaciju Sportskog centra „^izmovac“ kao i u pokretanje {kole nogometa
^lanovi Skup{tine prihvatili sve prijedloge Igrali{te i klupski objekat NK ]orali}i

Grupa osnovaca na grani~nom prijelazu Maljevac

U~enici iz cazinske MZ [turli}

Upoznali rad grani~nih policajaca

Nakon sjednice Skup{tine NK ]orali}i iz Cazina, ~ini se da za ovaj sportski kolektiv koji je ~lan Nogometne lige USK napokon dolaze bolji dani. Nakon vi{egodi{nje agonije uzrokovane hroni~nom besparicom, koja je prijetila da dovede i do prestanka rada Kluba, ukazao se izlaz iz takve situacije. Dogovorena je sponzorska saradnja sa menad`erskom firmom MNO iz Au-

Grupa u~enika iz cazinske MZ [turli} posjetila je Grani~nu policiju u Velikoj Kladu{i, gdje su se upoznali sa njihovim radom, zadacima i nadle`nostima. Ova posjeta u~enika O[ [turli} dio je projekta kojeg na {irem podru~ju provodi Grani~na policija, s ciljem da se mladi upoznaju sa poslom kojeg oni obavljaju. U~enici su do odredi{ta prevezeni vozilima Grani~ne policije, gdje su im stru~ne osobe prezentirale poslove koje obavljaju. U~enici su sa velikom pa`njom pratili izlaganja o obimu posla policajaca, njihovim du`nostima, nadle`nostima i odgovornostima, a nakon toga su se upoznali i sa tehni~kom opremom, koju koriste policajci s ciljem ~uvanja i kontrole dr`avne granice. Nakon ove prezentacije, grupa u~enika obi{la je Grani~ni prijelaz Maljevac u Velikoj Kladu{i, gdje su na licu mjeS. J. sta vidjeli kakav je rad grani~nih policajaca.

{kole nogometa iz koja }e crpiti talentovane nogometa{e i nalaziti im anga`man u ve}im evropskim klubovima. Prema dogovoru, MNO iz Klagenfurta imat }e svoju ispostavu u klupskim pr-

ostorijama NK ]orali}i, njen predstavnik }e biti sportski direktor Kluba, a od ukupne dobiti koju ostvari, 30 posto sredstava izdvajat }e za ovaj NK. Na Skup{tini NK ]o-

Otkrivanje mladih talenata
Martin Oberresel, direktor MNO, Nisvet Top~agi} i Fikret Be{irevi}

strije koja je spremna ulo`iti zna~ajna sredstva u modernizaciju Sportskog centra „^izmovac“ u cazinskoj MZ ]orali}i, kao i u pokretanje

Predstavnik firme MNO iz Klagenfurta Nisvet Top~agi}, ina~e ro|eni Cazinjanin, isti~e da su prihvatili sve prijedloge Skup{tine NK ]orali}i, nagla{avaju}i da je njihov prvenstveni cilj otkrivanje

mladih nogometnih talenata sa ovog podru~ja i njihov anga`man u ve}e klubove. Sponzorski ugovor izme|u MNO i NK ]orali}i bit }e potpisan za nekoliko dana na period od pet godina.

rali}i prihva}en je prijedlog o sponzorstvu od strane MNO te prijedlog da se preimenuje naziv Kluba u FK „Una 1988“, a usvojen je i prijedlog o uspostavljanju strate{kog partnerstva izme|u ove menad`erske tvrtke i Kluba. - U njihovom programu je plan da se na stadionu „^izmovac“ naprave pomo}ni teren, restoran, sobe za spavanje, bungalovi za djecu, tako da }e na{ klub ve} u ovoj godini mo}i ugostiti vi{e od 200 djece - rekao je Fikret Be{irevi}, predsjednik NK ]orali}i.
S. JAPI]

Predavanje o savremenom p~elarenju

Nova saznanja za uspje{an rad

Deveto~lanoj porodici Pori} poklonili 21 ovcu i troje janjadi
Akcija je sprovedena u cijelom USK, a odazvali su se svi ov~ari kod kojih su oti{li  Prikupili i velike koli~ine sijena, kukuruza te namirnice

Humanitarci iz Varo{ke Rijeke i Bu`ima pokrenuli akciju

U prostorijama Udru`enja p~elara „Kesten“ u Cazinu odr`ano je stru~no predavanje o tehnologijama savremenog p~elarenja, s akcentom na za{titu p~ela. Organizatori predavanja bili su Me|unarodna organizacija za poljo- Veliki broj p~elara pratio je predavanje privredu IFAD, Poljoprivredni zavod USK -a i Udru`enje p~elara „Kesten“, dok su predava~i bili predstavnici Kantonalnog saveza p~elara i Poljoprivrednog zavoda USK-a. Znaju}i vrijednost ovog predavanja, na kojem su prezentirane teme koje se ti~u savremenog p~elarenja, klimatskih promjena i za{tite p~ela od bolesti, slu{ao ga je veliki broj p~elara. Prisutni su se slo`ili u konstataciji da }e im nova saznanja nau~ena na ovom predavanju puno zna~iti i doprinijeti uspje{nijem radu. Jedan od predava~a bio je i Muhamed Ajaz, predstavnik Poljoprivrednog zavoda USK-a. - Pro{logodi{nji uzorci meda, koji su dolazili na ispitivanja, imaju jako visok kvalitet. Med u 2010. puno je bio kvalitetniji od meda iz 2009. godine - rekao je Ajaz. Predstavnici Poljoprivrednog zavoda USK-a prezentirali su i Pravilnik o medu i drugim p~elinjim proizvodima. S. J.

Aktivnosti Udru`enja penzionera op}ine Cazin

Nabavka ogrjeva na osam rata

Husein Pori} sa djecom: Presretni zbog donacije

Humanitarci istovaraju stoku i dopremljenu pomo}

Sanel Bajrektarevi} iz Varo{ke Rijeke i Arif Begovi} iz Bu`ima pokrenuli su neobi~nu humanitarnu akciju za deveto~lanu porodicu Huseina i Hate Pori} sa Bu}evaca, nakon vijesti da nemaju novaca za {kolovanje sedmoro djece, Admira, Admire, Damira, Arijane, Armina, Mirele i Adnana. Bra}a Sanel i Samir Bajrektarevi} najprije su dali ovcu i janje za ovu porodicu, a

Bajrektarevi} i Begovi}: Pokreta~i akcije

onda su zajedno sa Arifom Begovi}em pokrenuli akciju

tra`enja donacija u ovcama, sijenu, kukuruzu i namirnicama. Njima su se pridru`ili i Mirsad, Senad i Ibrahim Isakovi}, koji su dali sijeno i kukuruz i osigurali prijevoz. I Emir Sarajlija dao je 200 kilograma kukuruza. Ovce su dali svi kod kojih su oti{li: Omer Melki}, Ibrahim Mevi}, Emso Piti}, Asim Kova~evi}, Semir i Ale ^izmi}, Ibrahim Kozar, Semir Musi}, Elvis Kubula,

Ahmet Ajkuni}, Adis Osmi}, Izo Reki}, Enes i Avdo Selman, Abid i Sabid Sulji}, Rasim Smaji}, dok je Zahid ]orali} dao tri ovce, od kojih jednu u amanet da se zakolje odmah za porodicu Pori}, {to je i u~injeno. Prikupljena je ukupno 21 ovca i troje janjadi. Akcija je sprovedena u cijelom USK, a odazvali su se i ov~ari iz Travnika koji svoja stada imaju na pa{njaN. V . cima ovog kantona.

Nakon uspje{no zavr{ene nabavke ogrjevnog drveta za ovu grijnu sezonu, Udru`enje penzionera op}ine Cazin prije ne{to vi{e od mjesec pokrenulo je akciju nabavke drveta za svoje ~lanove za narednu grijnu sezonu. Tako je cazinskim penzionerima bilo omogu}eno da do 10. januara naru~e pet prostornih metara drva, koje bi trebali dobiti ve} u prolje}e. I ovoga puta ugovor }e biti sklopljen sa Toromanovi}: Primjedbe na [umskim privrednim dru{tvom „Unsko-sanske {ume“. kvalitet - Uslovi isporuke drva su na nivou pro{logodi{njih. Cijena je ostala 62,40 KM po metru, a pla}anje }e biti omogu}eno u osam rata po 39 KM. Na Upravnom odboru smo dogovorili da drvo mora odgovarati standardu. Pro{le godine smo od na{ih ~lanova imali primjedbe na kvalitet i mjeru isporu~enog drveta i to smo ukazali Komercijalnoj slu`bi [PD „Unsko-sanske {ume“, koja je izrazila spremnost da otkloni te nedostatke - rekao je sekretar Udru`enja penzionera Cazin Hazim Toromanovi}. Ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, u Udru`enju penzionera o~ekuju da isporuka drva po~ne S. J. ve} u aprilu ove godine.

14

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

@IVINICE Upao u ku}u prijete}i no`em

Automobil zavr{io u {umi pored ceste

(Foto: S. Miluni})

Na regionalnom putu Olovo - Zavidovi}i, u mjestu Boganovi}i kod Olova, ju~er oko deset sati sudarili su se kamion „volvo“ (M29-T713), vlasni{tvo firme „Drvosje~a“ iz Sarajeva, i automobil „golf“ (714-J-102), ~iji je voza~ Hamza Muminovi} iz Soluna kod Olova te`e povrije|en. Prilikom sudara „golf“ je

Te`e povrije|en Hamza Muminovi}

Sudar kod Olova

Poku{ao silovati svastiku pred o~ima njene djece
U pomo} napadnutoj `eni prisko~ile kom{ije i svekar koji su uspjeli savladati napasnika
sne povrede. U neposrednoj bilizini prona|en je i no` kojim je prijetio H. M, kao i odje}a. Po~inilac je priveden u PS @ivinice, a o svemu je obavije{ten MUP TK. Nakon kriminalisti~ke obrade privedeni D. B. je pu{ten na slobodu. O ovom slu~aju je obavije{ten i kantonalni tu`ilac, a preduzete su sve potrebne radnje na rasvjetljavanju ovog slu~aja. Napadnutoj H. M. je ukazana ljekarska pomo} u Domu zdravlja @ivinice, odakle je upu}ena na UKC Tuzla, na Odjel za psihijatriju, gdje je pod nadzorom Sa. M. ljekara.

odba~en u provaliju i samo zahvaljuju}i drve}u, na kojem se zaustavilo, nije zavr{io u nabujaloj Krivaji. Nakon {to je povrije|enom ukazana ljekarska pomo} u Domu zdravlja Olovo, upu}en je u Centar urgentne medicine u Sarajevu. Uvi|aj je izvr{ila policija iz Olova, a saobra}aj na ovom dijelu puta bio je u prekidu S. M. skoro dva sata.

U mjestu Uro`a kod Srebrenika prona|en je napu{teni automobil „toyota“, a u Banovi}ima „opel kadett“, oba ukradena na podru~ju Srebrenika, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. „Toyota“, ~iji je vlasnik R.

Prona|ena dva ukradena automobila

MUP Tuzlanskog kantona

Dvadesetosmogodi{nji D. B. iz Kalesije preksino} je sat iza pono}i na brutalan na~in poku{ao silovati svoju svastiku H. M. (24) iz @ivinica u njenoj ku}i. Znaju}i da je njen mu` odsutan od ku}e, napastvovanje je poku{ao izvr{iti pred o~ima njene dvoje maloljetne djece. U pomo} su napadnutoj `eni pritekli kom{ije i svekar `rtve R. M. koji su nedaleko od ku}e savladali silovatelja i obavijestili policiju, te je nasilnik priveden u Policijsku stanicu @ivinice. Kako saznajemo iz policije, D. B. je uz prijetnju no`em svukao odje}u sa `rtve pri ~emu su joj nanesene tjele-

Ku}a u kojoj je napadnuta 24-godi{njakinja

(Foto: S. Mumi})

Policijska uprava Ora{je

J, ukradena je u no}i sa 7. na 8. januar, dok je „kadett“, vlasni{tvo J. G. iz Tuzle, nestao u no}i izme|u 6. i 7. januara. Nakon uvi|aja koji su izvr{ili pripadnici policije iz Grada~ca i @ivinica, automobili su vra}eni vlasnicima.

Policijska uprava Ora{je ju~er je Kantonalnom tu`ila{tvu podnijela izvje{taj pro-

Otac i sin prijavljeni za pucnjavu na ku}u tu`ioca
tiv 55-godi{njeg M. V i njego. vog sina \. V. (25) iz Donje Mahale kod Ora{ja. Oni su

Sarajevski policajci prekju~er su obavije{teni da je u Klini~ki centar bolnice Ko{evo do{ao [. B. (28) iz Sjenice, nastanjen u Sarajevu, sa povredama nastalim usljed eksplozije petarde. On se povrijedio u ulici Planta`e na Ilid`i. Ljekari su konstatirali da je Sjeni~ak zadobio te{ke

Petarda mu odbila tri prsta

Opasne igre u Sarajevu

tjelesne povrede prstiju. Njemu su djelimi~no amputirani mali, ka`iprst i srednji prst, a zadobio je i opekotine po licu i {aci lijeve ruke. Zadr`an je na daljnjem lije~enju na Maksilofacijalnoj hirurgiji. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici MUPa Kantona Sarajevo.
Vi{e hitaca pogodilo fasadu ku}e
(Foto: T. Bjelo{evi})

Radivoje Simi} (56) iz Donje Trnove kod Ugljevika ju~er oko 7.20 sati izvr{io je samoubistvo u prostorijama Rudnika i termoelektrane Ugljevik. Iako je hitno preba~en u bijeljinsku bolnicu, podlegao je povredama glave zadobivenim od pucnja iz pi{tolja. Za sada nisu poznati motivi ovog samoubila~kog ~ina koji je iznenadio sve zaposlene u ovom velikom preduze}u. Centar javne bezbjednosti Bijeljina potvrdio je ovu vijest, saop}iv{i da su na lice mjesta iza{li pripadnici policije kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nesretnog slu~aja. Nakon izvr{enog

Ubio se hicem iz pi{tolja

Rudnik i termoelektrana Ugljevik

osumnji~eni da su sudjelovali u pucnjavi po~etkom novembra pro{le godine na porodi~nu ku}u Luke Dabi}a (55), glavnog tu`ioca T u`ila{tva Posavskog kantona u Ora{ju. - Na osnovu naredbe Op}inskog suda Ora{je obavljen je pretres porodi~ne ku}e i pomo}nih objekata koje koriste ~lanovi porodice dvojice privedenih. Nakon kriminalisti~ke obrade privedeni su pu{teni na slobodu - kazao je portparol Kantonalnog MUP-a u Ora{ju Josip Dominkovi}. Prema policijskom izvoru, saznajemo kako u zadnjem pretresu nije prona|eno ni{ta {to bi pomoglo istrazi te da dvojica prijavljenih tokom istrage policiji

Dabi}: Glavni tu`ilac Posavskog kantona

nisu priznali djelo za koje se terete. Za istra`ne organe motiv napada na ku}u tu`itelja Dabi}a, u kojoj `ivi sa sinom i suprugom Marom Dabi}, glavnom inspektoricom inspekcijskih slu`bi Posavskog kantona, nije poznat. U policiji nam nisu `eljeli otkriti identitet dvojice mu{karaca koje su prijavili Ta. B. Tu`ila{tvu.

TE Ugljevik: Uposlenici zate~eni vije{}u

uvi|aja preduzete su istra`ne radnje na utvr|ivanju motiE. M. va samoubistva.

Pripadnici Sudske policije Gora`de ju~er su udaljili iz sudnice Bahrudina Hela}a Gicu, optu`enog za izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mr`nje. Na ro~i{tu su trebali biti saslu{ani svjedoci Tu`ila{tva i odbrane o doga|ajima vezanim za navodno upu}ivanje pogrdnih rije~i i prijetnji Daliboru Kova~evi}u prilikom sva|e zbog aparata za kafu. - Kada je sudija naveo da jedan od svjedoka ne mo`e do}i i da je svjedo~enje odlo`io za petak, Hela} je

Tu`ioca nazvao vo|om zlo~ina~ke organizacije
sko~io i tu`ioca nazvao zlo~incem i vo|om neke zlo~ina~ke organizacije. Kada je sudija intervenirao i rekao „dosta“, onda je on rekao „{ta dosta“ i sko~io sa stolice, tako da je policija intervenirala. Do{lo je do hrvanja policije i Hela}a, pru`ao je konstantan otpor dok nisu do{la dva-tri pa i ~etiri policajca da ga savladaju - kazao nam je glavni kantonalni tu`ilac Mirsad Bilajac. Nakon toga Hela} je udaljen iz sudnice, a su|enje je nastavljeno. Hela}, koji je

Incident u sudnici u Gora`du

Bilajac: Intervenirali sudski policajci

u drugim predmetima optu`en i za lihvarenje te nasilni~ko pona{anje, prije nekoliko dana je Tu`ila{tvu uputio pismo u kojem ga obavje{tava da je stupio u {trajk gla|u. - On smatra da je glavni tu`ilac odgovoran za to {to mu se de{ava, da se njemu smje{ta, da se izjave svjedoka mijenjaju i da se protiv njega vodi haranga. To pismo smatram suvi{nim, ono ni{ta ne dokazuje, jer postoje svjedoci i o{te}eni - isti~e Bilajac. Al. B.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

15

UBISTVO Marjanovac kod Velike Kladu{e

Usmrtio oca udarcima drvenom palicom
Sabid Okanovi}a (21) sam se prijavio policiji
Sabid Okanovi}, 21-godi{nji mladi} iz sela Marjanovac kod Velike Kladu{e, preksino} je oko jedan sat u porodi~noj ku}i udarcima drvenom palicom usmrtio oca Emina (62). Okanovi} se tri i po sata kasnije sam prijavio u Policijsku stanicu Velika Kladu{a, nakon ~ega je li{en slobode i nalazi se u pritvoru u Biha}u.

Ubijeni Emin (62) bio poznat po prgavoj naravi
Starac najvjerovatnije izvr{io samoubistvo
(Foto: E. Ra`anica)

Iz rijeke Save u Br~kom

Izvu~en le{ 80godi{njeg Ismeta Ribi}a
Pored puta Br~ko - Bijeljina, kod vodotornja, ju~er oko 10.30 sati ribari su uo~ili mu{ki le{ u rijeci Savi i to odmah prijavili br~anskoj policiji koja je o svemu obavijestila Vatrogasnu jedinicu u Distriktu. O doga|aju su upoznati i ~lanovi Spasila~ko-ronila~kog kluba „Nemo“. - Tijelo smo izvadili na Ficibajru jer je na mjestu gdje je prona|eno teren bio nepristupa~an. Prema vizuelnom dojmu, le{ je u rijeci bio tri dana - kazao je rukovodilac akcije izvla~enja Nedeljko Mi~i} Tulija. Prema nezvani~nim informacijama koje su saop}ene novinarima, radi se o Ismetu Ribi}u (80) iz [atorovi}a kod Br~kog. Nesretni starac je najvjerovatnije izvr{io samoubistvo, a identificiran je na osnovu zdravstvene knji`ice koja je prona|ena u njegovom d`epu. Iz policije nam je nezvani~no potvr|eno da porodica nije prijavila Ismetov neE. R. stanak.

Udarci po glavi
Kako se navodi u policijskom saop}enju, a prema izjavi Sabida Okanovi}a, on je bio u ku}i kada je njegov otac Emin u alkoholiziranom stanju i psuju}i u{ao u ku}u s drvenom palicom i napao ga. Mladi} je izbjegavao udarce, a u jednom trenutku oteo je od oca palicu i udario ga njom nekoliko puta po glavi. Emin Okanovi} je pao na krevet i ostao nepomi~an. Ispostavilo se

Ku}a u kojoj se desio tragi~an doga|aj

(Foto: M. Dedi})

Amid`i}: Osumnji~eni priznao djelo

da su povrede bile smrtonosne. Slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije USK obavili su uvi|aj i nastavili daljnji rad na dokumentiranju krivi~nog djela pod rukovodstvom kantonalnog tu`ioca Fadile Amid`i}. - Osumnji~enog sam saslu{ala i on je priznao da je po~inio navedeno krivi~no djelo. Sudu je upu}en zahtjev za odre|ivanje pritvora, ali jo{ nije potvr|en od sudije za prethodni postupak - kazala je tu`iteljica Amid`i}. Po njenom zahtjevu ju~er

je sudski vje{tak-patolog dr. Miroslav Rako~evi} uradio obdukciju tijela ubijenog Emina Okanovi}a. Nezvani~no, nastradalom su nanesene povrede samo u predjelu glave.

[estero djece
U Marjanovcu su {okirani ovim ubistvom, ali se po pri~anju kom{ija moglo naslutiti da }e kad-tad do}i do krvave drame. Rahmetli Emin, biv{i radnik „Agrokomerca“ u penziji, imao je suprugu i {estero djece. Uglavnom je pio i zlostavljao porodicu, a ni sa

kom{ilukom nije `ivio u skladnim odnosima. U jutarnjim satima nakon ubistva u porodi~nu ku}u do{ao je njegov stariji sin Ibro (33). On je s ocem ranije tako|er imao fizi~ke sukobe, navodno ga je rahmetli Emin prije dvije godine te{ko povrijedio no`em, pa je Ibro oti{ao od ku}e. I supruga ubijenog, kako ka`u kom{ije, zbog prgave naravi stalno pijanog Emina sklonila se ranije u obli`nje selo Polje kod k}erke. Troje djece rahmetli Emina `ive van BiH, dvoje u Americi, a jedno u M. DEDI] Italiji.

Pucnjava na Ilid`i

Hitac mu slomio bedrenu kost
Pripadnici Policijske stanice Ilid`a ju~er oko 2.25 sati obavije{teni su da je u ulici Kobilja~a na Ilid`i nepoznati po~inilac koji je vozio BMW iz pi{tolja ispalio hitac u pravcu Aldina Hasanovi}a (18) s Ilid`e pogodiv{i ga u desnu nogu. - Pacijent je dovezen u 3.20 minuta sa ustrelnom ranom na desnoj natkoljenici. To je te{ka tjelesna povreda. Slomljena mu je bedrena kost pa }e vjerovatno morati na operaciju. On je zadr`an na lije~enju na Klinici za ortopediju - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Na mjesto pucnjave odmah su stigle policijske patrole, a u istoj ulici se pojavio spomenuti BMW kojim je upravljao Adis Tokmo, a s njim je u dru{tvu bio Drago Mileti}, oba nastanjena u Kiseljaku. Policajci su od njih uzeli izjave u vezi s Ad. A. ovim doga|ajem.

Petnaestogodi{njak iz Gora`da prijavljen za silovanje
Otac 13-godi{njakinje iz Gora`da prijavio je u subotu oko 22 sata Policijskoj stanici Gora`de da je njegova maloljetna k}erka silovana. Za taj gnusni ~in optu`io je dvije godine starijeg maloljetnika koji je, prema njegovim rije~ima, djevoj~icu silom odveo u Omladinsku ulicu, gdje ju je vi{e puta udario {akom u glavu i izvr{io obljubu. Napastvovanje djevoj~ice mobilnim telefonom snimao je drug prija- Djevoj~ica silom odvedena u Omladinsku ulicu vljenog 15-godi{njaka. Uz prisustvo roditelja u policijskim prostorijama saslu{ani su akteri nemilog doga|aja, a o svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac. U ovom predmetu bit }e vo|en poseban postupak, s obzirom na to da se radi o maloljetnim osobama. O~ekuje se zakazivanje pripremnog postupka pred sudijom za maloljetnike, nakon ~ega }e tu`ila{tvo predlo`iti mjere protiv izvr{ioca. Al. B.

kod [irokog Brijega Napastvovanje 13-godi{njakinje snimano mobitelom Uhva}en radaromza upravlja~em Maloljetnik

jurio 172 kilometra na sat
Zbog vo`nje od ~ak 172 kilometra na sat u naseljenom mjestu Duboko Modro kod [irokog Brijega, gdje je ograni~enje 50 kilometara na sat, MUP ZHK podnio je ju~er prijavu protiv 16-godi{njaka koji je u petak na spomenutoj lokaciji upravljao „mercedesom“. Vozilo je u vlasni{tvu njegovog oca B. C. (54), a protiv kojeg }e tako|er biti podnesena prijava jer je automobil dao na upravljanje maloljetnoj osobi. Kako su istakli u MUP-u ZHK, {esnaestogodi{njak je

Snimak policijskog radara

(Foto: A. Bajramovi})

Uro`a kod Srebrenika

(Foto: O. Mujki})

prijavljen zbog vi{estrukog prekora~enja dopu{tene brzine, te zbog upravljanja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Ina~e, ovo divljanje na cesti zabilje`io je policijski radar.
A. Du.

Lan~ani sudar bez povrije|enih
Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, u Uro`i kod Srebrenika, do{lo je do lan~anog sudara u kojem su u~estvovali automobili „alfa romeo“ (J81O-182), za ~ijim upravlja~em je bio Senaid Z. (45) iz Tinje kod Srebrenika, „passat“ (460-T-717), kojim je upravljao Ivo D. (56) iz Tuzle, te „ford mondeo“ (M64-O-533), koji je vozio [emso S. (58) iz Banovi}a. Na vozilima je pri~injena materijalna {teta, a voza~i i njihovi saputnici pro{li su bez povreda. Uvi|aj na licu mjesta obavili su policajci PS SrO. M. ebrenik.
S uvi|aja na mjestu udesa

Krao poklopce sa {ahtova
Policajci iz Zenice prekju~er su uhapsili A. B. iz Zenice nakon {to su kod njega prona{li sedam ukradenih metalnih poklopaca od {ahtova. Poklopci su ukradeni u ulici Travni~ka cesta istoga dana kada je kradljivac uhap{en.

16

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

biznis

Slovenci nastoje oteti nekretnine HEKOM-a
UPI banka ne mo`e ustupiti potra`ivanje po kreditu nekom tre}em subjektu, ka`e Tipura Agencija podnijela krivi~ne prijave
Ako na vrijeme ne budu reagirale nadle`ne institucije, dr`ava bi dijelove imovine mostarskog preduze}a Hermeti~ki kompresori (HEKOM) opet mogla izgubiti, iako je, nakon raskida privatizacijskog ugovora, to preduze}e vra}eno u stopostotno vlasni{tvo Vlade Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK). Kako saznaje „Dnevni avaz“, firma AR Plane iz Lakta{a, ~iji je direktor Slovenac Andrej Rautner, uputila je pro{log mjeseca Op}inTipura: Hitna skom sudu intervencija Mostar urgenciju za uknji`avanje prava vlasni{tva na katastarske ~estice 1841, 1842, 1843, 1845 i 1846 HEKOMA-a, uprkos ~injenici da se one nalaze u dr`avnom vlasni{tvu. Ta firma u dopisu se poziva na ugovor o kupoprodaji potra`ivanja koji je u septembru 2009. godine sklopila sa slovenskom Izolacijom Kepi},

„Avaz“ saznaje Nasrtaji na dr`avnu imovinu

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je, u sklopu 88 transakcija, ostvaren promet od 978.263 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice ZIF-a BIG Investiciona grupa Sarajevo, od 6,75 posto, i dostigle cijenu od 3,47 KM, dok su najve}i pad registrirale dionice Biha}ke pivovare, od deset posto, dostigav{i cijenu od devet KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Sarajevo-osiguranja, po kursu od 5,92 KM. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF-a BIG, u iznosu 44.416 KM, po kursu od 3,47 KM.

ZIF BIG pobjednik dana
Kursna lista SASE na dan 10. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
5,92 3,47 1,30 5,13 37,01 0,00 19,95 74,94 8,80 27,14

Prometovano za 978.263 KM

Promjena kursa (%)
-2,06 6,75 -2,26 0,61 0,00 96,00 2,31 1,68 -0,01 -6,42 -10,00 -10,00 0,00

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
8 14 2 4 3 1 9 11 2 19 1 1 1

KOTACIJA KOMPANIJA

SOSOR SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO MFTS BIGFRK3 ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO MFTS EFNFRK1 ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA MFTS PVNFRK3 ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO MFTS FBIHK1D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. D MFTS FBIHKC FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C MFTS BHTSR BH TELECOM D.D. SARAJEVO MFTS FDSSR FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO MFTS HTKMR JP HT DD MOSTAR MFTS JPESR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO MFTS

2.649 12.800 589 2.228 57.833 8.080 1.026 545 775 24.474 500 1.138 5.660

15.676,76 44.416,93 765,70 11.431,80 21.403,49 7.756,80 20.468,84 40.842,23 6.819,00 664.233,11 4.500,00 102.420,00 1.132,00

KOTACIJA FONDOVA

OBVEZNICE FBiH

PRIMARNO TR@I[TE

SEKUNDARNO TR@I[TE

BIPVR BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC Aukcija 9,00 BORBRK3 BOR BANKA DD SARAJEVO Aukcija 90,00 KOBUR DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJNO Aukcija 0,20

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,37% 0,75% 0,08% 1.509,10 968,13 936,32

Opusto{ena firma

Obveznicama ratnih potra`ivanja FBiH trgovalo se za 21.403 KM, a obveznicama stare devizne {tednje za 7.756 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najvi{e je trgovano dionicama Elektroprivrede BiH, u iznosu od

664.233 KM, po kursu od 27,14 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama BOR banke Sarajevo, u iznosu 102.420 KM, po kursu od 90 KM. Na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija.

Faksimil zamolbe za prijenos vlasni{tva

~iji je vlasnik Milan Kepi}. Tokom privatizacije HEKOM-a, naime, vlasnik slovenske firme Gama Ivan Vogrinac, sada ve} biv{i kupac ovog nekada{njeg mostarskog giganta koji je potpuno opusto{io, 2003. godine je kod UPI banke imovinu preduze}a zalo`io zbog hipotekarnog kredita. Potom je UPI banka svoja potra`ivanja iz ugovora ustupila Izolaciji Kepi}. Tako sada ova firma, u ulozi tre}eg, imovinu HEKOMA-a pre-

nosi na ~etvrtog povjerioca, firmu iz Lakta{a. Direktor Agencije za privatizaciju u HNK Alija Tipura izjavio je za na{ list da su ove radnje protivzakonite. On je najavio da }e hitno intervenirati kako bi bio za{ti}en dr`avni kapital. - UPI banka ne mo`e ustupiti potra`ivanje po kreditu nekom tre}em subjektu. Ona je to, me|utim, radila bez znanja Agencije. Mi smo zbog toga ve} podnijeli krivi~ne prijave. Firma Izolacija Kepi} ve} je jednom od Op}inskog suda tra`ila izuzimanje nekih ~estica. No, njihov zahtjev nedavno je odba~en. Sada ponovo poku{avaju ne{to sli~no. Oni tako vjerovatno `ele prati novac - kazao je TiA. DU^I] pura.

Pranje novca

Kepi} i Rautner nedostupni
Poku{ali smo kontaktirati s vlasnikom firme AR Plane u Lakta{ima. No, ova firma, kako nam je re~eno, nije registrirana u imeniku M:tela. U sjedi{tu Izolacije Kepi} re~eno nam je da je vlasnik te firme Milan Kepi} bolestan i da ga pozovemo kada se vrati na posao.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je, kroz 78 transakcija, ostvaren promet od 876.420 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske, u iznosu od 22.197 KM, po prosje~noj cijeni akcije od 1,41 KM. Ukupan promet obveznicama iznosio je 834.926 KM, a najvi{e se trgovalo obveznicama Op}ine Bijeljina, u vrijednosti od 296.689 KM. Akcije jednog fonda ostvarile su rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF-a Zepter fond Banja Luka (4,60 posto) i njima se trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,55 KM. Akcije ~etiri fonda zabilje`ile su pad prosje~ne cijene.

Najtra`enije obveznice Op}ine Bijeljina
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 10. 1. 2011.
Naziv emitenta
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Promet od 876.420 KM

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,302 1,41 3,74 5,9 4,55 0,121 0,32 906,00 22.197,66 7.607,16 1.890,00 2.957,50 74,66 1.166,40

BERZANSKA KOTACIJA
0,302 0,33 0,302 1,41 0 1,43 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE 3,74 5,91 4,55 0,121 0,32 -0,8 -9,08 4,6 0,83 -20 3,74 6 4,55 0,121 0,32

ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Boska RK a.d. Banja Luka Una IGP a.d. Kozarska Dubica

KOTACIJA FONDOVA

Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Une IGP Kozarska Dubica, u iznosu od 1.166 KM, po prosje~noj cijeni od 0,32

KM, ~ime je zabilje`en pad za 20 posto. Rast su ostvarile akcije samo jednog emitenta, preduze}a Boska RK Banja Luka (0,83 posto).

Berzanski barometar za 10. 1. 2011. godine

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS

=
0,58%

956,13 1.623,01

Euro/dolar 1,2928 Nafta 94,32 po barelu Zlato 1.371,00 $ po unci 1,06% 0,15% 0,16%

globus

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

17

Ukratko

SAD Podignuta optu`nica protiv napada~a kongresmenke

Gabrijela Gifords je dobivala prijetnje smr}u
Kongresmenka je poznata po tome {to je smatrala da `ene imaju pravo na abortus
(Michael Lemole), dodaju}i da je krajnje optimisti~an kada je u pitanju stanje Gifords. Metak je pro{ao jako blizu podru~ja koje kontrolira govor, pokret i vizije, pa bi zbog toga Gifords mogla imati pote{ko}a s razumijevanjem ljudi, ali i izra`avanjem svojih misli. Gifords je prva `ena politi~ar na koju je u Americi izvr{en atentat. Ve} je bila na meti ekstremista kada su, u martu pro{le godine, vandali provalili u njenu kancelariju. Razlog je bila podr{ka Obaminom zakonu o zdravstvenoj za{titi, koji je izazvao negodovanje konzervativaca.

Seul ne prihvata ponudu

Odbijen Pjongjang SEUL - Ju`na Koreja
odbacila je ju~er novu ponudu za dijalog koju je u subotu formulirao Pjongjang, ocijeniv{i da komunisti~kom re`imu treba suditi vi{e zbog njegovih djela nego zbog rije~i.

Ameri~ke vlasti podigle su optu`nicu protiv 22-godi{njeg D`areda Li Lofnera (Jared Lee Loughner) za poku{aj ubistva kongresmenke Gabrijele Gifords (Gabrielle Giffords) i ubistvo {est osoba u gradu Taksonu, u ameri~koj dr`avi Arizona.

„Dejvis je sljede}i“
Poslije ranjavanja kongresmenke Gifords demokratski kongresmen iz ^ikaga Deni Dejvis (Davis) tvrdi da mu je elektronskom po{tom upu}ena prijetnja. - Neko je poslao mail jednom od mojih saradnika s porukom: „Deni Dejvis je sljede}i“ - rekao je Dejvis, dodaju}i da je o tome obavijestio policiju u Va{ingtonu i ^ikagu. Kongresmen je kazao da je po{iljalac maila „osoba iz ^ikaga koja je i ranije upu}ivala prijetnje“.

U smrt s piknika - Najmanje KALKUTA
desetero ljudi poginulo je na istoku Indije kada se njihov minibus sudario s kamionom koji se kretao prevelikom brzinom, saop}ila je indijska policija. Ve}ina `rtava su mladi ljudi koji su se vra}ali s piknika.

Detalji optu`nice
Prema navodima optu`nice, D`ared Li Lofner tereti se za dva ubistva prvog stepena, poku{aj ubistva ~lana Kongresa i jo{ dva poku{aja ubistva. U me|uvremenu, ljekari su izrazili umjereni optimizam u vezi sa zdravstvenim stanjem Gabrijele Gifords, koja je pogo|ena u glavu. „Ohrabreni smo“, rekao je ljekar Majkl Lemol

Otac o neprijateljima
Otac povrije|ene politi~arke Spenser Gifords

Napad u Pakistanu

Gabrijela Gifords va`i za zvijezdu u usponu u Demokratskoj partiji. To je potvrdio i predsjednik Barak Obama (Barack), dok je Robert Rajh, ministar rada za mandata Bila Klintona (Bill Clinton), Gifords vidio kao budu}u predsjednicu SAD: - Ne bi me iznenadilo ako bi ona postala predsjednik SAD. Ona je politi~arka takvog kalibra.

Vi|ena i kao predsjednica

Ispred ureda kongresmenke: Svije}e u pomen `rtvama

Najmla|a `ena u Senatu
Gabrijela Gifords je ro|ena i odrasla u Taksonu, u Arizoni. Saradnici i prijatelji je opisuju kao pionira i inovatora - najmla|a je `ena izabrana u Senat Arizone, prva Jevrejka i tre}a `ena u Predstavni~kom domu u Va{ingtonu. Ponosna je na svoje ju`nja~ke korijene i (Spencer, 75) zaplakao je kada su ga novinari upitali je li njegova k}erka imala neprijatelje: „Da“, grcao je, „cijelu partiju ’^ajanke’!“ Kongresmenka je poznata i po tome {to je smatrala da `ene imaju pravo na abortus, zbog otvoreno govori da voli kamione i motocikle. Ne krije ni svoju ljubav prema oru`ju. Karijeru je zapo~ela rade}i u porodi~noj fabrici guma. Tada je bila republikanac bez politi~kih ambicija. Imala je Fulbrajtovu stipendiju i studirala je u Meksiku. Diplomirala je urbano planiranje. ~ega je dobivala prijetnje smr}u. Strastveno se bavila vojnim pitanjima i u~estvovala je u sastavljanju nacrta zakona koji predvi|a pomo} veteranima iz Iraka i Afganistana da steknu srednjo{kolsku diplomu.
Poginuli policajci

KANDHAR - U napadu koji je izvr{io samoubica aktivirav{i eksploziv u svom vozilu u distriktu Spin Boldak, u blizini pakistanske granice, poginula su trojica afganistanskih policajaca, saop}ila je lokalna policija.

Potraga za 47 terorista

Gifords: Ljekari su izrazili umjereni optimizam u vezi sa zdravstvenim stanjem

Mjere sigurnosti

Austrija strahuje od napada
Ministrica unutra{njih poslova Austrije Marija Fekter potvrdila je da su u toj zemlji pove}ane mjere sigurnosti zbog mogu}e opasnosti od teroristi~kih napada. Ona je rekla da u Austriji postoje „spava~i“ koje zbog pove}ane opasnosti od teroristi~kih napada u Evropi policija neprestano prati. Prema pisanju be~kog dnevnika „Esterajh“, u Austriji ima vi{e „spava~a“, ljudi koji `ive neprimjetnim `ivotom i mogu u svako doba biti „aktivirani“ da izvedu teoristi~ke napade u toj zemlji.

Oru`ana baskijska separatisti~ka grupa ETA proglasila je ju~er trajno primirje, objavljeno je na internet stranici baskijskog lista „Gara“. Progla{enje trajnog primirja uslijedilo je tri mjeseca nakon {to je oslabljena gruGra|ani slu{aju saop}enje baskijske grupe pa proglasila presukoba - navedeno je u sakid vatre, naveo je Reuters. - ETA je odlu~ila proglasi- op}enju na engleskom jeziku. ETA smatraju odgovorti trajan i op}i prekid vatre koji }e potvrditi me|unarodna nom za smrt vi{e od 850 zajednica. To pokazuje da je osoba u posljednjih 50 godiETA ~vrsto posve}ena proce- na oru`ane borbe za nezavisu ~iji je cilj postizanje trajnog snu dr`avu na sjeveru [panirje{enja i okon~anje oru`anih je i jugozapadu Francuske.

ETA proglasila trajno primirje Broj `rtava porastao na 77
Sedamdeset i sedam osoba izgubilo je `ivot, 26 je povrije|eno, a najmanje jedna je nestala kada se avion Boeing 727 kompanije Iran Air sru{io, u nedjelju, na sjeverozapadu Irana, navodi se u najnovijem policijskom izvje{taju koji je objavila televizija. Novinska agencija Isna objavila je isti izv- Pilot se `elio vratiti zbog lo{ih je{taj, ali se u njemu vremenskih uvjeta navodi da su dvije osobe nesta- nistarstva za puteve i promet Ahmad Majidi za agenciju Isna. le. - Zbog lo{ih meteoro- U avionu je bilo 105 osoba, 94 putnika i 11 ~lanova po- lo{kih uvjeta pilot nije mogao sade. Prema posljednjim poda- sjetjeti na aerodrom u Orumicima o nesre}i, 77 osoba izgu- jehu, htio se vratiti, ali se iz nebilo je `ivot, 26 je povrije|eno, poznatih razloga sru{io pet a dvije su nestale - izjavio je pr- kilometara od aerodroma edsjednik kriznog odbora Mi- izjavio je Majidi. Nalog u ~etiri zemlje

Nakon 50 godina oru`ane borbe

Novi bilans avionesre}e u Iranu

RIJAD - Saudijska Arabija objavila je me|unarodne naloge za hap{enje 47 osumnji~enih pripadnika El-Kaide koji se kriju u Jemenu, Afganistanu, Pakistanu i Iraku.

Mornari nisu prona|eni je MOSKVA - Rusija
obustavila potragu za najmanje 11 mornara koji se vode kao nestali otkad je potonuo njihov brod u nemirnim vodama kod otoka Sahalina, prije tri dana.

18

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

BLISKI ISTOK Bespravna gradnja naru{ila odnose sa Zapadom

Izrael izjavu E{ton nazvao besmislicom
Visoka predstavnica EU osudila je ru{enje historijske gra|evine u sredi{tu arapske ~etvrti u pripojenom isto~nom Jerusalemu, na {to je iz izraelske vlade stigao uvredljiv odgovor Prepreka miru
tike, ocijenio je on. U saop}enju objavljenom u Briselu E{ton je o{tro osudila ru{enje biv{eg hotela „Shepherd“ u palestinskoj ~etvrti [eik Jarah i plan izgradnje nove nelegalne kolonije. E{ton je podsjetila da su „kolonije, prema me|unarodnom pravu, nelegalne“. Kolonije „potkopavaju povjerenje i predstavljaju prepreku miru“, ocijenila je ona, naglasiv{i da je „isto~ni Jerusalem dio palestinskih teritorija“ koje je okupirao Izrael i da „EU ne priznaje njegovo pripojenje“.
E{ton: Kolonije su nelegalne

Referendum u Sudanu pod budnim okom svjetske javnosti

Izrael je ju~er kategori~ki odbacio kritike visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Ketrin E{ton (Catherine Ashton) nakon {to je sru{ena jedna historijska gra|evina u sredi{tu arapske ~etvrti u pripojenom isto~nom Jerusalemu. - Nazvati Jerusalem kolonijom predstavlja besmislicu, uvredu historije ovog grada - izjavio je za agenciju AFP portparol Ministarstva vanjskih poslova Igal Palmor. Neshvatljivo je da se brkaju pitanja privatnog prava, me|unarodnog prava i poli-

Spremni na brzu reakciju
U Vije}u vlada svjesni optimizam u vezi sa Sudanom, rekao je ambasador Barbali}
(Od dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)
U Ujedinjenim narodima pa`ljivo prate doga|aje u vezi sa sudanskim referendumom, koji je zapo~eo u nedjelju, a potrajat }e sedam dana. Najve}a afri~ka zemlja mogla bi biti podijeljena na dva dijela ako se, kako to predvi|aju ameri~ki mediji, poka`e da }e vi{e od 90 posto nski predsjednik, op.a.) D`ubi, uklju~uju}i njegove tamo{nje izjave koje Vije}e sigurnosti dr`i konstruktivnim. Imaju}i u vidu neke druge elemente, vjerujemo da proces referenduma mo`e pro}i bez nasilja i zato ka`em da postoji vrlo veliki svjesni optimizam u Vije}u - rekao je za „Dnevni avaz“ ambasador Barbali}. U UN-u se iz vi{e izvora mo`e ~uti da sada svi o~ekuju da }e centralna vlada predsjednika Ba{ira „odr`ati svoje obe}anje i prihvatiti mirnu podjelu zemlje“. Ameri~ki mediji sa svojim izvje{ta~ima na terenu, tako|er, javljaju da je „rat izbjegnut“. U Njujorku Vije}e sigurnosti, kako se to najavljuje, ostaje spremno da brzo reagira ako kola krenu nizbrdo. U posebnom izvje{taju Vije}a sigurnosti navodi se da je UN misija u Sudanu (UNMIS), koju ~ini oko 10.000 vojnika, jo{ od 2005. „spremna podr`ati dogovor kojim je okon~an 20 godina dug rat izme|u sjevera i juga, a koji kulminira ovim referendumom“. UN, isto tako, upozorava da bi „humanitarne posljedice od eventualno obnovljenog konflikta bile katastrofalne“. Prema navodima UN-a, UNMIS „ima razra|en plan sve do juna ove godine ako se sigurnosna situacija (u Sudanu) pogor{a“. Predsjednik Vije}a sigurnosti bh. ambasador za Avaz je naglasio da je „veoma va`no da ~lanovi Vije}a ostanu trajno fokusirani na ovo pitanje i budu spremni da se aktiviraju ako ne{to krene lo{im putem“. Erol AVDOVI]

Vije}e sigurnosti UN-a o Sudanu

Reakcije iz svijeta
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) osudila je ru{enje hotela, upozoriv{i da takav potez „podriva mirovne napore“. Klinton je ocijenila da je „takav potez (Izraela) kontradiktoran logici razumnog i neophodnog sporazuma dviju strana o statusu Jerusalema“. Britanski Foreign office potvrdio je „dugotrajno protivljenje stvaranju tog novog nelegalnog naselja u okupiranom isto~nom Jerusalemu“. - Ova najnovija aktivnost ne poma`e, naprotiv, pove}ava napetost bespotrebno - rekao je ministar u Foreign officu Alister Bart (Alistair Burt).

Izraelske vlasti su u nedjelju sru{ile najve}i dio biv{eg hotela „Shepherd“, koji je slu`io kao rezidencija biv{em velikom muftiji jerusalemskom Aminu el-Huseinu u isto~nom dijelu Jerusalema, pripojenom poslije okupacije 1967. Na tom mjestu namjeravaju graditi stanove za jevrejske koloniste.

Rezidencija muftiji

Do sada 23 `rtve
Najmanje 23 osobe ubijene su u sukobima muslimanskih i arapskih nomada u sudanskoj pograni~noj provinciji Abjei, na jugu zemlje, u toku drugog dana referenduma, javile su ju~er agencije. Ova sudanska provincija je `ari{te sukoba muslimanskog sjevera i kr{}anskog juga Sudana i strahuje se da }e nasilje koje je izbilo uo~i referenduma i traje i dalje biti kulminacija vi{egodi{njeg zategnutog stanja sjevera i juga. stanovni{tva Ju`nog Sudana glasati u korist svoje dr`avne samostalnosti. Vije}e sigurnosti UN-a, s bh. ambasadorom Ivanom Barbali}em na ~elu ovog mjeseca, budno je tokom vikenda pratilo po~etak referenduma. - Rekao bih da u Vije}u vlada svjesni optimizam u vezi sa Sudanom. Svi smo upoznati s posjetom predsjednika Ba{ira (Omar el-Ba{ir, suda-

Poslije Gr~ke i Irske ove sedmice Portugal }e postati sljede}a ~lanica eurozone koja }e zbog prezadu`enosti biti prinu|ena prihvatiti finansijsku pomo} Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda, tvrdi „Daily Telegraph“. List pi{e da, kao u slu~aju Irske, Njema~ka i Francuska `ele da Portugal pristane na paket pomo}i od

Portugal prinu|en tra`iti finansijsku pomo} EU i MMF-a

Nakon Gr~ke i Irske

Nove `rtve vremenskih nepogoda
(Foto: Reuters)

UN spreman?

oko 80 milijardi eura da bi se izbjegla mogu}nost {irenja krize zajedni~ke valute te da su u tom smislu ve} obavljeni prvi razgovori s Portugalcima. „Daily Telegraph“ pi{e da iza svega stoji strah Berlina i Pariza da bi kriza mogla biti pro{irena na [paniju, ~ija je privreda dva puta ve}a od gr~ke, irske i portugalske zajedno.

Mirni rasplet

@enu pje{aka odnijela je bujica u gradu Tuvumba, u Australiji

Premijer Hoze Sokrates i ministar finansija Fernando dos Santos

Peveci opet idu u pritvor
Vrhovni sud Hrvatske poni{tio je rje{enje o ukidanju pritvora za Vi{nju i Zdravka Peveca koje je donio @upanijski sud u Bjelovaru. Peveci su iz {estomjese~nog pritvora iza{li 15. decembra. Osumnji~eni su da su o{tetili bud`et Hrvatske za vi{e od 10 miliona kuna te da su na privatni ra~un u Austriji uplatili novac te tako nezakonito pribavili korist od 3,9 miliona kuna.

U najnovijim poplavama u dr`avi Kvinslend, na sjeveroistoku Australije, jedna `ena je ju~er izgubila `ivot, veliki broj ljudi ostao je zarobljen na drve}u i krovovima ku}a i automobila, gdje su se popeli da bi se spasili od nemilosrdne vodene stihije i sa~ekali spasila~ke ekipe. @enu pje{aka odnijela je bujica u gradu Tuvumba, za-

Poplave odnijele `ivote Petrovi} nije zadovoljan ponudom Vlade u Australiji i Njema~koj Princ najavio tu`bu protiv Crne Gore
padno od Brizbejna, glavnog grada dr`ave Kvinslend. Visoke temperature prouzrokovale su topljenje snijega i leda diljem Evrope, a u Njema~koj su se izlile rijeke Rajna i Mosel. U poplavama je poginuo mu{karac. Poginuli 50-godi{njak veslao je u svom kajaku koji se, usljed visokog nivoa vode i jakih struja, prevrnuo u rijeci Enz. Nikola Petrovi}, praunuk crnogorskog kralja Nikole, najavio je da }e tu`iti dr`avu Crnu Goru ako ona, kako je poru~io, status dinastije Petrovi} ne rije{i na „~astan“ na~in. Nikola Petrovi} je ponovio da za njega nije prihvatljivo rje{enje koje mu je ponudila Vlada Crne Gore. Na osnovu tog rje{enja, princ ko-

ji `ivi u Parizu dobio bi mjese~nu pla}u {efa dr`ave Crne Gore, posebnu rezidenciju na Cetinju i jo{ neke privilegije. Nikola Petrovi}, kako su prenijeli dana{nji podgori~ki listovi, tra`i sveobuhvatnije materijalno obe{te}enje njegove porodice i „moralnu rehabilitaciju“ posljednje crnogorske dinastije.

(Foto: AFP)

globus

19

20

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

21

[OKANTNO Najmla|a pacijentica se oporavlja

Trogodi{njoj djevoj~ici otkriven i operiran rak dojke
Kada u|e u tinejd`erske godine, Alei{a Hanter bit }e podvrgnuta rekonstrukciji dojke
tumor nije pro{irio. Ve} nakon tri dana oporavka djevoj~ica je pu{tena ku}i. - Bavim se rakom dojke posljednjih 25 godina i nikada nisam nai{la na ovako mladu pacijenticu. Alei{a je najmla|a pacijentica s rakom dojke na svijetu - napominje dr. Nensi Daun (Nancy Down), hirurginja koja je operirala djevoj~icu. Dodaje da sumnja da }e se rak vratiti, ali, za svaki slu~aj, Alei{a }e redovno i}i na kontrolu. Kada u|e u tinejd`erske godine, bit }e podvrgnuta rekonstrukciji dojke. Najmla|a pacijentica s rakom dojke do sada je bila 10-godi{nja Hana PauelOslam (Hannah Powell-Auslam) iz Kalifornije, kojoj je bolest dijagnosticirana 2008. godine.

Zagarantirano pravilo

Melani Hanter (Melanie Hunter), majka 4-godi{nje Alei{e Hanter (Aleisha) iz Toronta u Kanadi, ostala je {okirana kada je, prije godinu, kupaju}i svoju k}erku, otkrila kvr`icu na njenoj dojci. Odvela je djevoj~icu ljekaru koji je rekao da nije ni{ta opasno, ali kada se kvr`ica pove}ala na dva centimetra promjera, stvari su postale ozbiljne. Alei{i je dijagnosticiran rak dojke te je odmah podvrgnuta mazektomiji. Djevoj~ica je danas zdrava i potpuno svjesna svoje bolesti. - Znam da sam imala rak dojke i da su me ljekari izlije~ili. Isto znam da zbog raka neki ljudi idu u raj, ali ja sam sada puno bolje - ka`e Alei{a.

Po{tanske marke morat }e imati sliku kraljice
Budu}i kupac britanske po{tanske slu`be „Royal Maila“ nema obavezu dr`ati se tradicije i {tampati na po{tanskim markama lik kraljevskog vladara. Britanska vla-

Zakon u Velikoj Britaniji

da to je rije{ila dopunom predlo`enog Zakona o po{tanskim uslugama. Ishodili su da }e lik kraljice na po{tanskim markama biti garantiran zakonom, bez obzira ko kupi „Royal Mail“.

Alei{a tokom boravka u bolnici

Prva zvjezdana putovanja za 200 godina
Zvjezdana, odnosno intergalakti~ka putovanja, za ljude }e ostati nau~na fantastika barem jo{ 200 godina, predvi|anja su jednog od biv{ih nau~nika iz NASA-e. Mark Mils (Marc Miles), biv{i {ef NASA-inog projekta za intergalakti~ka istra`ivanja, bri`ljivim prora~unima do{ao je do ovog zaklju~ka. On je do ovog podatka do{ao na osnovu pa`ljivog prikupljanja informacija o koli~ini energije koja je bila potrebna za svaki svemirski brod, odnosno svemirsku misiju u proteklih nekoliko decenija. Tako|er je napravio procjenu prema kojoj bi za svemirski brod s posadom od 500 ~lanova lansirana energija iznosila barem jedan eksad`ul, {to je 1.018 d`ula, odnosno malo manje od energije koju potro{i cijela planeta za godinu.

Melani isti~e da je ostala zate~ena kada joj je ljekar rekao dijagnozu te da do tada nije ni znala da dijete mo`e imati rak dojke. Alei{a je

odmah po otkri}u raka imala operaciju na kojoj joj je odstranjeno 16 limfnih ~vorova ispod pazuha kako bi ljekari bili sigurni da se

Goli{ava sprema~ica za 150 dolara usisava stan
Klijenti mogu birati izme|u sprema~ica u donjem rublju, toplesu ili potpuno nagih
Ona ka`e da je dugo razmi{ljala o tome kako da zaposli {to vi{e svojih kolegica i kolega. Za sada Katka ima u ponudi 15 ~ista~a i ~ista~ica. Klijenti su mahom odu{evljeni. Jedan profesor iz Praga rekao je da mu je drago vidjeti goli{avu ~ista~icu, jer je tada siguran da }e sve biti ~isto i mirisno, ba{ kao {to je i ona sama. Katka je izjavila da njena agencija nije agencija za prostituciju i da s klijentima potpisuje strog ugovor o obimu posla. Ona reklamira svoju firmu sloganom: „Nismo agencija za prostituciju, ve} obi~an servis za ~i{}enje“. Agencija „The Crazy Cleaners“, koja posluje na teritoriji ^e{ke, osmislila je novi program kako bi do{la do ve}eg broja klijenata. Za 150 dolara ili vi{e agencija {alje u privatne domove svoje atraktivne ~ista~ice, koje goli{ave usisavaju i pospremaju. Klijenti mogu birati izme|u sprema~ica u donjem rublju, toplesu ili potpuno nagih. Posao u agenciji naj~e{}e prihvataju studentice zbog lake dodatne zarade. Studentica ekonomije Katka Kopecka osniva~ica je ove zanimljive agencije.

Neobi~na agencija razvija biznis u ^e{koj

S klijentima potpisuju strog ugovor

Vozilom Hitne Nasmrt pretukao pomo}i u kupovinu trogodi{njakaraspiBolni~arka odgovara pred Policija u Austriji
disciplinskom komisijom jer je vozilom Hitne pomo}i oti{la u kupovinu. Ester Tomas (Thomas, 37) bila je na du`nosti u Kardifu kada je primila poziv i oti{la na adresu osobe koja je zvala. Po{to je pacijentu ukazana pomo}, Tomas je prijavila da je i dalje na terenu, ali je zamolila kolegu da je odveze do tr`nog centra. Disciplinska komisija razmatra njen slu~aj, ali je najvjerovatnije da }e Tomas ostati bez posla. sala je me|unarodnu potjernicu za 25-godi{njim Miloslavom Maleti}em iz Srbije, koji je do smrti istukao trogodi{njeg sina svoje djevojke u austrijskom Bregencu. Policija u Bregencu odmah je raspisala me|unarodnu potjernicu za odbjeglim mladi}em. U vezi s majkom ubijenog dje~aka bio je oko pola godine te je, navodno, i nju vi{e puta istukao.

Bolni~arka pred komisijom

Policija tra`i Srbijanca

Italijanka se obratila sudu

U 75. godini tra`istara 75 godina obroca Italijanka

Prvi bh. edukativni magazin za roditelje u novom broju donosi
Sve o povi{enoj temperaturi kod djece

atila se sudu kako bi zatra`ila priznavanje o~instva. Ona smatra da bi njen sugra|anin star 100 godina mogao biti njen otac. @ena nosi maj~ino prezime, jer je otac nije priznao i o`enio se drugom `enom. Nedavno se Italijanka odlu~ila obratiti sudu. Protagonistima ove pri~e u me|uvremenu je uzeta DNA iz pljuva~ke i rezultati ka`u da postoji velika {ansa da su u srodstvu. Su|enje je zakazano za april ove godine.

Mali vodi~ za kupovinu cipela

14 trikova za trudnice
Kada i kako rezati noktice

Tre}i krajnik zna zadavati probleme

Prvi bebin jelovnik

Kako TV utje~e na djecu

Prvi simptomi alergije vide se na ko`i
Udarac u glavu tra`i oprez, a ne paniku

22
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

kultura

„Gospo|a ministarka“ ponovo u Banjoj Luci
Najuspje{nija predstava Narodnog pozori{ta RS iz Banje Luke „Gospo|a ministarka“ Branislava Nu{i}a, u re`iji Milice Kralj, bit }e izvedena sutra na mati~noj sceni. Naslovnu ulogu u predstavi tuma~i Svetlana Ceca Bojkovi}, dok ostale uloge igraju \or|e Markovi}, Sla|ana Zrni}, Boris [avija...

Dva filma u „Charlami“
U okviru projekta „Kino CKA Charlama“ sutra }e u sarajevskoj galeriji „Charlama“ biti uprili~ena projekcija filmova „Few of Us“ litvanskog reditelja [arunasa Bartasa (Sharunas) i „No}ni portir“ italijanske rediteljke Ljiljane Kavani (Liliana Cavani). Bartasovo ostvarenje, koje je smje{teno u daleki Sibir, prikazano je na Kanskom festivalu 1996. godine, dok „No}ni portir“ spada me|u najkontroverznije filmove ikada snimljene.

Knjiga rediteljke Danijele Gogi}
Sarajevska rediteljka Danijela Gogi} objavila je knjigu „Tragovi i odgovori - William Shakespeare na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo“. Rije~ je o hronologiji svih predstava od 1921. do 2003. godine koje su prema [ekspirovim komadima postavljene na scenu NPS-a. Knjiga }e biti promovirana 15. januara, uo~i premijere predstave „Richard III“.

USPJESI Studenti sarajevske ALU pred odlazak u Keln

Obrali}, Skopljak, Hasanbegovi} i [opi}: Umjetnici razli~itih generacija

Donosimo bolju budu}nost BiH „Mlazovi vremena“
Kolektivna umjetni~ka izlo`ba

U konkurenciji za nagrade
- „Proizvod plus“ jedan je od projekata koji je odabran od presti`nog me|unarodnog `irija i „German Design Councila“ i on }e se takmi~iti za jednu od tri nagrade koje se dodjeljuju u sklopu „[D3] Design Talents“ platforme - ka`e Teskered`i}.

u zeni~kom muzeju
Izlo`ba }e biti otvorena 14. januara i trajat }e mjesec
Muzej Grada Zenice i Dru{tvo za promociju kulturnog stvarala{tva „Mlaz“ iz Po~itelja organiziraju kolektivnu izlo`bu „Mlazovi vremena“. Izlo`ba }e u zeni~kom muzeju biti otvorena 14. januara i trajat }e trideset dana. Na izlo`bi }e se predstaviti umjetnici iz cijele Bosne i Hercegovine razli~itih generacija. Zeni~ka publika tako }e vidjeti radove koje potpisuju Nelisa Ba`dar, Sanel Boti}, Admira Bradari}, Ante Brki}, Nela Hasanbegovi}, Snje`ana Idrizovi}, Kemal Konakovi}, Jasmin Kukavica, Fikret Libovac, Salim Obrali}a. Predstavit }e se i Daniel Premec, Sonja Radan, Eldar Sejdi}, Maja Skenderovi}, Ira Skopljak, Mustafa Skopljak, Bojan Stoj~i}, Azra Suba{i}, Samir Su}eska, Roman Sulejmanpa{i}, Darko [obot i Adi M. ^u. [o{i}.

Studenti produkt dizajna predstavit }e se na svjetskom sajmu namje{taja me|u 27 najboljih u~esnika Prepoznata kreativnost mladih talenata

Najpresti`niji internacionalni sajam namje{taja i interijerske opreme „IMM Cologne“ u okviru svoje „[D3] Design Talents“ platforme i ove godine organizirao je konkurs za studente produkt dizajna, interijer dizajna i arhitekture iz cijelog svijeta. Tako od 500 prijavljenih iz cijelog svijeta priliku da se predstave dobilo je njih 27, ~iji }e projekti biti prezentirani od 18. do 23. januara na jednom od najve}ih svjetskih sajmova u Kelnu.

Poslovne ponude
Me|u njima su i studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU) sa Odsjeka produkt dizajn: Narda Nik{i}, Neira Sinanba{i}, Anida Kapo, Emina Sulejmani, Harun Salkanovi}, Marina Bu{i}, Sabina Talovi}, Adisa Vatre{, Andrea Krivanek, Altijana Salispahi} i Nevena Nikoli}. - Projekt „Proizvod plus“ radili smo {est mjeseci. On podrazumijeva proizvod bilo da je napravljen od ekolo{kih ili alternativnih materijala. U na{em slu~aju to bi bila vje{alica i stolica, sa dodatnim funkcijama pored
Dio kreativne ekipe koja je u~estvovala u izradi projekta „Proizvod plus“
(Foto: I. [ebalj)

Na Bijenalu u Firenci

U~estvuje i slikar Amar Porobi}
Na me|unarodnom bijenalu savremene umjetnosti koji }e krajem godine biti odr`an u Firenci, uz Mirka [evi}a iz Prijedora, u~estvovat }e i akademski slikar Amar Porobi} iz Zenice. Slu`beni partner Bijenala je program „Dijalog me|u civilizacijama“ Ujedinjenih naroda. - Prvi put na ovom bijenalu bio sam 2009. godine. Poziv koji sam dobio za drugo u~e{}e smatram velikim priznanjem za svoj dosada{nji rad - ka`e Porobi}.
M. ^u.

onih osnovnih - ka`e Sinanba{i}, isti~u}i da je u~e{}e na sajmu u Kelnu prilika za njih da upoznaju ljude iz struke, a mo`da i dobiju neke poslovne ponude.

Drugo u~e{}e
Kako ka`e za „Dnevni avaz“ mentor projekta profesor Salih Teskered`i}, u pitanju je me|unarodni konkurs za mlade talente, koji svake godine raspisuje njema~ka vlada preko nje-

Promocija na sarajevskom FIN-u

ma~kog instituta za dizajn. - Radovi na{ih studenata ra|eni su na predmetu „Koindustrijsko oblikovanje“ koji smo predvodili komentorica Jasna Mujki} i ja. Ovo je na{e drugo nagradno predstavljanje, jer smo 2006. godine na istom ovom sajmu bili jedini u~esnici iz ovog dijela Evrope. Drago nam je da je to postao neki kontinuitet - isti~e Teskered`i}. On smatra da projekt ima

veliki zna~aj za industriju namje{taja i kompletnu industriju Bosne i Hercegovine jer je u pitanju specijalizirani sajam, gdje }e se sarajevski studenti predstaviti pred strukom iz cijelog svijeta. - Sajam posjeti vi{e od 100.000 posjetilaca i iskreno se nadamo da }emo pokupiti samo pozitivne kritike jer na ovaj na~in donosimo bolju budu}nost na na{e prostore - zaklju~uje TeskerM. ^USTOVI] ed`i}.

Fakultet islamskih nauka, u saradnji sa Institutom „Ibn Sina“ u Sarajevu, 13. januara organizira promociju „Perzijsko-bosanskog rje~nika“ autorica Mubine Moker i D`enite Haveri}, a koja }e biti odr`ana u amfiteatru ovog sarajevskog fakulteta. Promotori }e biti ambasador Irana u BiH Golamreza Jusefi, dekan FIN-a Ismet Bu{atli}, direktor Instituta „Ibn Sina“ Mohamed Bager te Fehim Nametak i Senahid Halilovi}.

Promovirana knjiga „Operacija lete}i zmaj“ u Sarajevu Prvi perzijskobosanski rje~nik Svjedo~anstvo o sudskom sporu Bahrudina Bijedi}a
U foajeu Narodnog pozori{ta Sarajevo ju~er je uprili~ena promocija knjige „Operacija lete}i zmaj“ autora Bahrudina Bijedi}a, a koju je izdao Historijski arhiv Sarajevo, pi{e Fena. Knjiga predstavlja autenti~no svjedo~anstvo o sudskom sporu protiv tada{njeg generalnog konzula SFRJ Bahrudina Bijedi}a, koji je na sudu u Pensilvaniji trajao od 12. juna do 6. septembra 1989. godine. Bijedi}a je, naime, ameri~ka policija na osnovu falsificiranih dokaza uhapsila i protiv njega vodila tromjese~ni sudski spor zbog optu`bi za pranje novca, dilanja droge i krijum~areO knjizi su govorili Gradimir Gojer, Ismet Dizdarevi}, Ibrahim Efendi} i izdava~ Sejdalija Gusi}. Gojer stil ove knjige opisuje kao ozbiljan, pravno-politi~ko-poetski, gdje se autor osim borbe za vlastitu slobodu borio i za svoju domovinu BiH. - Knjiga je svjedo~anstvo o istini, jer autor govori jezikom ~injenica, ~ak i onda kada bi mu one mogle na{koditi - kazao je Gojer. Bijedi} se prisjetio besmislenih optu`bi i tromjese~nog su|enja u Pensilvaniji, koje je predstavljalo {ok za njega koji je ostavio traga na njegov `ivot.

(Foto: S. Jordamovi})

Sa promocije u Narodnom pozori{tu

Naslovnica vrijednog izdanja

nje podvodnih dizalica za diverzije na brodovima, kao i op}enito obavje{tajnog protuameri~kog djelovanja.

jet set

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

23

Go~eva: Promocija u Sarajevu po~etkom februara

FESTIVALI Pripreme za novo izdanje EXIT-a

Gramophonedzie i „Arcade Fire“ na listi u~esnika
Iz Kanade sti`e i elektro-pop zvijezda Tiga, a iz Britanije slavni DJ i producent D`ejms Zabijela Gramophonedzie na Dance areni
(James Zabiela). Doma}a DJ zvijezda Marko Mili}evi} Gramophonedzie tako|er }e odr`ati koncert na Dance areni. Hit-mejker internacionalnog kova prvi singl „Why Don’t You“ u martu ove godine na{ao se na 12. mjestu, ni manje ni vi{e, britanske top-liste singlova, a Mili}evi} je osvojio i presti`nu regionalnu nagradu MTV Best Adria Act. Na Fusion bini nastupit }e DJ duo iz Britanije „Hadouken“, koji je prije dvije godine, tako|er, nastupio na EXIT-u, ali na Elektrana stejd`u. Kako je to svake godine bio obi~aj, za o~ekivati je da }e na ovoj presti`noj manifestaciji ponovo nastupiti i muzi~ari iz na{e zemlje. Do sada su BiH na EXIT-u predstavljali bendovi „Dubioza kolektiv“, „Letu {tuke“, H. P. „Skroz“...

Najpopularniji muzi~ki festival u regionu EXIT ove godine bit }e odr`an od 7. do 10. jula u Novom Sadu, a organizatori su ve} najavili prve u~esnike. Na glavnoj bini na Petrovaradinskoj tvr|avi nastupit }e kanadski rokeri „Arcade Fire“, koji }e promovirati aktuelni album „The Suburbs“, objavljen pro{le godine, a koji je trenutno u trci za Gremi. Ova grupa poznata je po pjesmama „Wake Up“, „Rebellion (Lies)“ i „Cold Wind“, a bend ~ine sedmorica muzi~ara, multiinstrumentalista koji tokom nastupa mijenjaju i po 16 instrumenata, od gitare i violine, preko harmonike do metalofona. Iz Kanade sti`e i majstor elektro-pop zvuka Tiga, dok iz Britanije ve} tre}i put na EXIT dolazi slavni DJ i producent D`ejms Zabijela

Utrka za Gremi

Predstavnici BiH

Novi album makedonske pjeva~ice Karoline Go~eve pod nazivom „Kap ispod neba“, namijenjen bh. tr`i{tu, bit }e promoviran po~etkom februara u Sarajevu. Nakon du`e pauze pjeva~ica koja se nedavno obna`ila za „Playboy“ u{la je u studio bh. producenta Mahira Sarihod`i}a. Za muziku i tekstove ve}ine od jedanaest pjesama zaslu`ni su Mahir Sarihod`i}
Gramophonedzie: Dobitnik MTV nagrade

Poslastica - numera s Vlatkom Stefanovskim

CD Karoline Go~eve za bh. tr`i{te

i njegova supruga Maya Sar, koja s Go~evom sara|uje i na regionalnom humanitarnom projektu „Moj je `ivot moja pjesma“. Posebna muzi~ka poslastica bit }e numera „Vi{e se ne vra}a{„, koju je Karolina snimila s legendarnim gitaristom Vlatkom Stefanovskim, a koja je ujedno objavljena i kao najavni singl njenog noA. I. vog albuma.

U 76. godini ju~er je preminuo legendarni muzi~ar Bo{ko Petrovi}. Njegovo tijelo ju~er ujutro u stanu je prona{ao sin Kolja, a detalji o smrti jo{ nisu poznati. Petrovi} }e ostati upam}en kao vibrafonist, kompozitor, producent, diskograf i jedan od najzna~ajnijih d`ez muzi~ara na ovim prostorima. Neke od njegovih kompozicija kao {to su „Green Lobster Dream“ ili „With Pain I Was Born“ ostat }e trajnim vrijednostima. Prvog aprila 1988. godine u Zagrebu je otvorio B.P klub, gdje je . ugostio brojne svjetske muzi~are. U sklopu kluba otvorena je i izdava~ka ku}a „Jazzete Records“.

Umro Bo{ko Petrovi}

Almir Medija alias Almir M. uskoro }e u}i u studio, gdje }e snimiti pjesmu „\ido mova“. Ovo }e biti drugi singl sarajevskog pjeva~a koji je prije tri mjeseca po~eo samostalnu karijeru. - S numerom „Lelo“ sam se predstavio, a s novom }e publika u na{oj zemlji upo-

Uskoro „\ido mova“

Pjeva~ Almir M. u studiju

znati novog Almira. „\ido mova“ je neobi~na pjesma kojom }u, vjerujem, skrenuti pa`nju javnosti. U januaru nastavljam s nastupima, a naredna gostovanja imam zakazana u Zenici i Kaknju govori Almir M., kojeg na svim nastupima prate ~lanovi D. Z. „Tribun benda“.

VREMEPLOV

11. januar 2011.

AKTUELNE TEME Kako da sami sebi pomognete

DOGODILO SE
1569. - U Engleskoj, pod patronatom kraljice Elizabete I (Elizabeth I), u Katedrali sv. Pavla u Londonu, prvi put organizirana lutrija. Prihod je kori{ten za obnovu utvr|enja, luka i druge javne radove. 1843. - Austrijski car Ferdinand I, u vrijeme najve}eg uspona Ilirskog preporoda, zabranio upotrebu ilirskog imena, posebno u „novinama i javnim spisima“. 1886. - U Njujorku po~eo prvi {ahovski me~ za prvaka svijeta izme|u Vilhelma [tajnica (Wilhelm Steinitz) i Johana Cukertorta (Johannes Zukertort), koji je dobio [tajnic rezultatom 10:5, uz pet remija. 1922. - U Tuzli po~elo su|enje husinskim rudarima. 1946. - Ustavotvorna skup{tina u Tirani proglasila Narodnu republiku Albaniju. 1970. - Nigerijska armija, poslije 32 mjeseca borbi u gra|anskom ratu, u kojem je poginulo oko milion i po ljudi, ugu{ila pobunu secesionista u provinciji Bijafra. Vo|a pobunjenika, general ^ukvuemeka Odumegvu Od`ukvu (Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu) napustio je zemlju dan

U sezoni gripe nemojte dr`ati dijetu i jedite visokokvalitetne proteine kao {to su riba, meso, vo}e i povr}e
Sezona je gripe i va`no je biti spreman. Mnogi ne znaju da upravo svakodnevnim navikama mo`emo smanjiti opasnost od ove neugodne bolesti. Nudimo vam pet jednostavnih trikova uz pomo} kojih mo`ete izbje}i gripu. Hrana. Lo{a prehrana slabi imunitet i tijelo ~ini podlo`nim za razne bolesti i viruse. U sezoni gripe nemojte dr`ati dijetu i jedite visokokvalitetne proteine kao {to su

Pet trikova protiv gripe
1
riba, meso, vo}e i povr}e. Jogurt, sir i kefir i probiotici vrlo su dobri za ja~anje imuniteta. San. Odrasla osoba bi trebala spavati barem sedam sati dnevno jer manjak sna pove}ava {anse da obolite od gripe, kao i od bolesti di{nih puteva. Vje`be. Nije va`no je li rije~ o tr~anju, fitnesu, teretani ili {etnji, va`no je da se kre}ete. Tjelesne aktivnosti

24
ORDINACIJA

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

sveznadar

41

Ta~no Neta~no
Alan Paton 1.Ju`noafri~ki knji`evnik zemljo“?prsvjetsku slavu je stekao svojom vom knjigom „Pla~i, voljena reda je 2.Tragedija vi{egstolje}a? stvorena u Francuskoj 17. 3.Egida je prema gr~koj mitologiji {tit presvu~en kozijom ko`om?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Obrnuti efekt

Hladan i suh zrak je pogodan za {irenje virusa i bakterija

2 3

tako|er ja~aju imunitet, pa ako `elite ovu zimu provesti bez bolovanja, 30 minuta vje`be dnevno bit }e sasvim dovoljno. Zrak. Hladan i suh zrak je pogodan za {irenje virusa i bakterija. Upravo zato, dom odr`avajte toplim, a zrak vla`nim. Higijena ruku. ^esto pranje ruku je najbolji na~in borbe protiv bakterija i virusa.

Trend dana{nje doktrine u plasti~no-rekonstruktivnoj hirurgiji je da se jednim aktom uradi vi{e operativnih zahvata,

Je li mogu}e jednim operativnim zahvatom uraditi kod istog pacijenta podizanje grudi i zatezanje trbuha, pita ~itateljka iz Visokog.

Podizanje grudi i zatezanje trbuha

4 5

Poliklinika „Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I GINEKOLO[KE OPERACIJE ESTETSKA HIRURGIJA

tel. 033 556 556

dakle za v r i j e m e Dr. Amela Karabeg, specijalista jedne aneplasti~ne hirurgije stezije. Podizanje grudi, sa ili bez implantata (tzv. mastopeksija) i „zatezanje trbuha i uklanjanje strija“ (tzv. abdominoplastika) rade se veoma ~esto zajedno, za vrijeme jednog uspavljivanja (anestezije). Podrazumijeva se da je uredno op}e zdravstveno stanje (naro~ito kardiovaskularnog i respiratornog sistema) preduvjet operativnog zahvata. [to je pacijent boljeg zdravstvenog stanja, operativni zahvat mo`e trajati du`e, o ~emu prvenstveno odlu~uju internista i anesteziolog u dogovoru s hirurgom operaterom.

Stariji prijatelji ~ine nas mla|ima
Jedan od razloga za{to legendarni zavodnici, poput Hjua Hefnera izgledaju tako staro su upravo mla|ahne djevojke koje su uvijek s njim u dru{tvu
Mladi prijatelji isti~u na{e godine

1922. - Prvi pacijent izlije~en inzulinom od {e}erne bolesti postao je 14-godi{nji Kana|anin Lenard Tompson (Leonard Thompson). poslije pada Overija, glavnog grada Bijafre. 1989. - Ispred Skup{tine Crne Gore odr`an masovni miting gra|ana, na kojem je zatra`eno smjenjivanje dr`avnog i partijskog rukovodstva. Pod velikim dvodnevnim pritiskom demonstranata, to rukovodstvo je podnijelo ostavke, a na politi~ku scenu Crne Gore stupila je grupa mladih komunista, na ~elu s Momirom Bulatovi}em i Milom \ukanovi}em. 2001. - Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) donio odluku kojom }e „konstitutivnim narodima BiH, Bo{njacima, Srbima, Hrvatima i ostalima, biti osigurana za{tita njihovih vitalnih interesa“. Prema ovoj odluci, u ustavne komisije parlamenata oba bh. entiteta imenovani su predstavnici svih konstitutivnih naroda, ~iji }e zadatak biti da {tite interese tih naroda. 2002. - Hrvatska i BiH verificirale u Zagrebu Program onemogu}avanja prelaska 149 nelegalnih cesta izme|u ove dvije dr`ave. 2002. - SAD imenovale D`ejmsa Holmsa (James Holmes) za novog specijalnog izaslanika za Balkan. Holms, koji je posljednje tri godine bio ameri~ki ambasador u Latviji, zamijenio je D`ejmsa Perdjua (James Pardew).

Osobe oboljele od tuberkuloze imaju 11 puta ve}i rizik obolijevanja od raka plu}a, sugerira istra`ivanje tajvanskih nau~nika. Nalazi se temelje na podacima prikupljenima tokom {estogodi{njeg pra}enja 700.000

Tuberkuloza je rizik za rak plu}a
ispitanika, uklju~uju}i i 4.480 osoba kojima je dijagnosticirana tuberkuloza. „Journal of Thoracic Oncology“ objavio je i kako se do sada povezivalo tuberkulozu i rak plu}a, no ova veza nije niZemlje u razvoju prednja~e po oboljelim od tuberkuloze

Rezultati tajvanske studije

Razvod ~ini mu{karce bogatijima
Istra`ivanje pod vodstvom prof. Stefana D`enkinsa (Stephena Jenkinsa) otkrilo je kako nakon razvoda mu{karcima mjese~ni prihodi rastu za otprilike 25 posto, dok su `ene suo~ene sa znatno druk~ijom i lo{ijom situacijom. Naime, `ene nakon razvoda nerijetko zapadaju u finansijske te{ko}e bez obzira imaju li djecu ili ne. Ovo istra`ivanje je bilo prvo koje je imalo za cilj uporediti razvod i promjenu mjese~nih primanja kod mu{karaca i `ena. Za razliku od mu{karaca, `enama nakon razvoda mjese~ni dohodak opada za ~itavu petinu te ostaje tako nizak idu}ih nekoliko godina.

kad definitivno dokazana. S obzirom na u~estalost tuberkuloze u zemljama u razvoju, ljekari vjeruju da }e njihovi rezultati dovesti do osmi{ljavanja novih kampanja za prevenciju raka plu}a.

Mnogi mu{karci smatraju da }e znatno mla|a partnerica i njih u~initi puno mla|ima, me|utim efekt je potpuno obrnut. Mladi partneri i prijatelji ~ine nas starijima nego {to jesmo, tvrde nau~nici. Jedan od razloga za{to legendarni zavodnici, poput Hjua Hefnera (Hugh) izgledaju tako staro su upravo mla|ahne djevojke koje su uvijek s njim u dru{tvu. Naime, kako tvrde nau~nici, kada je jedna osoba znatno mla|a od ostalih, promatra~i sa strane lak{e uo~avaju razliku u godinama i ostatak grupe definiraju kao znatno stariji. Nau~nici tvrde da su otkrili kako pojedinci godine do`ivljavaju ovisno s kime su u dru{tvu. Naime, ljudi }e naj~e{}e za mjerilo uzeti osobu koja se najvi{e izdvaja po godinama te prema njoj rangirati ostale, stoga ako ste u mla|em dru{tvu, djelovat }ete puno starije nego {to jeste.

Za vrijeme istra`ivanja otkriveno je da kada promatramo samu osobu ili grupu vr{njaka ve}e su {anse da pogodimo njihovu stvarnu dob.

Me|utim kada se radi o grupi starijih ljudi u ~ijem dru{tvu je i jedna mla|a osoba, oni s vi{e godina }e izgledati znatno starije.

Ju`noafri~ki knji`evnik Alan Paton (Alan Stewart Paton) svjetsku slavu je stekao svojom prvom knjigom „Pla~i, voljena zemljo“, objavljenom 1948. godine. Od tada je napisao nekoliko romana i studija o `ivotu u Ju`noj Africi, no nijedno njegovo kasnije djelo nije nadma{ilo snagu i popularnost prvog romana, koji je preveden na dvadesetak jezika i prodat u vi{e od 15 miliona primjeraka. U mla|im danima Paton je bio vrlo aktivan borac protiv apartheida. Osniva~ je i predsjedik Liberalne stranke, koja je 1968. godine zabranjena. Svojim spisateljskim radom i anga`iranjem u borbi protiv rasne politike vladaju}e bijele manjine skrenuo je pozornost svjetske javnosti na zbivanja u Ju`noj Africi, te je za to dobio i nekoliko mirovnih nagrada. Ro|en je 11. januara 1903., a umro 12. aprila 1988. godine.
2. NETA^NO

Slavu stekao svojom prvom knjigom

Nau~nici otkrili

Hrana za gurmane
Potrebno je: 1 kg soma i {arana, 1,3 l vode, 500 g luka, 3 ~esna bijelog luka, ka{ika slatke crvene paprike, 1-2 ljute papri~ice ili feferona, so, biber. Na~in pripreme: Ribu o~istiti i narezati je na komade. Na vru}em ulju popr`iti nasjeckani luk. Dodati nasjeckani bijeli luk, slatku papriku, ~ili te biber i sve zaliti vodom. Kad malo uvri, dodati na komade narezanu ribu te sve lagano kuhati dok jelo ne bude pripremljeno.

Jeste li primijetili da vam se kada ~ujete refren omiljene pjesme ili taktove omiljene simfonije oko srca javlja topao i ugodan osje}aj? Takav u~inak muzike je i nau~no dokazan, a istra`iva~i su sada otkrili i kako to muzika ~ini. Naime, ka`u da muzika poti~e odre|ene hemijske reakcije u tijelu ba{ kao {to to ~ine dobra hrana,

Za{to je slu{anje muzike jednako dobro kao i seks?

Fi{ paprika{

novac ili seks. Iskustvo u`itka poti~e dopamin koji poma`e `iv~anim }elijama u prijenosu informacija od jedne do druge. Muzika proizvodi fizi~ki u~inak koji se ~esto naziva trnci u tijelu, a takav se osje}aj javlja zbog promjene u broju otkucaja srca, disanju i temperaturi tijela. Sve su to znakovi u`ivanja i mogu se nau~no izmjeriti.
GRANA MATEMATIKE PREZIME GLUMICE NA SLICI FRANCUSKA RIJEKA GRA\ANIN JAPANSKA IGRA NA DASCI HAMAJLIJA S CITATIMA IZ KURANA PROSTODU[NO AMERICIJ ORU@ANI SUKOB NARODA EKSPLOZIVNA SMJESA @I^ANI MUZI^KI INSTRUM. NEUTRON DIO GLAVE (mn.) MU[KO IME MALOUMNICI VRSTA VRBE IME GLUMICE NA SLICI

1 2 3

Puno starosno primanje
Ostvario sam pravo na prijevremenu penziju 1998. godine. Na moj zahtjev isplata primanja je obustavljena 2000. godine jer sam se zaposlio. Sada sam napunio 40 godina sta`a. Mo`e li mi se sada priznati pravo na punu starosnu penziju i da mi se u osnov uzimaju pla}e ostvarene i za taj period rada, pita J. L. iz Fojnice. Odredbom ~lana 114. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da korisniku penzije koji je primanje ostvario prije navr{enih 40 godina penzijskog sta`a, odnosno 65 godina `ivota, i korisniku invalidske penzije koji zasnuje radni odnos ili po~ne da obavlja djelatnost iz ~lana 11. ta~ka 1. i 2. ovog zakona, penzija se ne ispla}uje za to vrijeme, a najdu`e do navr{enih 40 godina penzijskog sta`a, odnosno 65 godina `ivota. Tom osiguraniku na njegov zahtjev penzija }e se ponovo odrediti prema navr{enom penzijskom sta`u i ponovnim odre|ivanjem penzijskog osnova, uzimaju}i u obzir i nove pla}e, a penzija }e se odrediti pod uvjetima utvr|enim ovim zakonom. S obzirom na to da vam je prestala isplata prijevremene starosne penzije jer ste se zaposlili, a sada ste navr{ili 40 godina sta`a, na va{ zahtjev penzija }e vam se ponovo odrediti uzimaju}i u obzir nove pla}e i navr{en penzijski sta` u ponovnom osiguranju, s tim {to }e penzija biti odre|ena pod uvjetima utvr|enim ovim zakonom. Penzija }e vam biti priznata u 75 posto iznosu, a taj procent je najve}i za odre|ivanje starosne penzije.

Penzija iz Ma|arske
Ostvario sam srazmjerni dio penzije u Ma|arskoj i Federaciji BiH. @ivim u BiH, pa me zanima ho}e li mi Ma|arska ispla}ivati penziju u BiH u svojoj valuti ili u KM, pita H. K. iz Fojnice.
U suprotnom, pla}anje se obavlja u eurima. Isplata davanja vr{i se neposredno korisniku prava. To zna~i da }e nosilac osiguranja u Ma|arskoj ispla}ivati srazmjerni dio va{e penzije u Federaciji BiH u KM.
Federalni zavod PIO
VO\A

FRANCUSKI KO[ARKA[ GRAD DANEU

UZ, DO, KRAJ

AMPER

NIJE TOPLO

FUDBALSKI STRU^NJAK OSIM (stariji!)

PISAR, BILJE@NIK VODONIK RUTINSKO OBAVLJANJE POSLA

NARKOMAN (`arg.)

Tragedija vi{eg reda je stvorena u tri vremenska perioda i okru`enja, od kojih je svako imalo osoben akcent i stil, a ne samo u Francuskoj 17. stolje}a. Bilo je to u Atici, Gr~ka, u petom stolje}u prije nove ere; u elizabetanskoj i jakobinskoj Engleskoj od 1588. do 1625. godine, a tek onda u Francuskoj 17. stolje}a. Ideja tragedije na{la je utjelovljenje i u drugim knji`evnim oblicima, posebno u romanu. Tragedija je ina~e drama o ozbiljnom i uzvi{enom karakteru koja obi~no opisuje razvoj sukoba izme|u protagoniste i vi{e sile (kao {to su sudbina, okolnosti ili dru{tvo) i zavr{ava se tu`no ili katastrofalno.
3. TA^NO

Tragedija stvorena u tri vremenska perioda

RO\ENI
1503. - Ro|en italijanski slikar i bakrorezac \irolamo Fran}esko Marija Macola (Girolamo Francesco Maria Mazzola), poznat kao Parmi|anino (Parmigianino), najzna~ajniji predstavnik manirizma u gornjoj Italiji.

TINTA ZA CRTANJE MAKAR MALO

UMRLI
1962. - Pod snje`nom lavinom, koja je u peruanskim Andima zatrpala selo Huaskaran, `ivot izgubilo vi{e od 3.000 ljudi. 1998. - Naoru`ani napada~, islamski fanatik, ubio 22 i ranio 51 {iitskog muslimanskog vjernika tokom molitve u d`amiji u pakistanskom gradu Lahoreu. 1999. - U Sarajevu umro akademik Svetozar Zimonji}.

Odredbom ~lana 29. Sporazuma izme|u BiH i Republike Ma|arske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, propisano je da ako je nosilac jedne strane ugovornice obavezan da izvr{i pla}anje nosiocu druge strane ugovornice to pla}anje izvr{it }e u nacionalnoj valuti druge strane ugovornice ako je valuta druge strane ugovornice konvertibilna.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA FRANK RIBERI, RANA, ALADIN, ADIS, ZALIVI, NASLOVNICA, CRTATI, NINO, U, ODATI, JOD, ZONA, IMPALA 2401

BELGIJA

PJEVA^ [ERFEZI IRIDIJ

DR@AVNA BLAGAJNA

Egida (gr~ka rije~i aigis koja zna~i oklop od kozije ko`e) je prema gr~koj mitologiji {tit presvu~en kozijom ko`om. Izradio ga je Hefest, a Zeus ga je darovao Ateni. Kada Zeus trese egidom, stvara buru i munje. U postklasi~no vrijeme egida je vrsta ogrta~a i kod vladara ona simbolizira vlast, a metafori~ki zna~i za{titu.

Zeus egidom stvara buru i munje

specijalni prilog

UTORAK, 11. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. GODINE Novi Passat: Najja~i argument cijena
(Foto: I. [ebalj)

Nissan je sumirao prodajne rezultate na bosanskohercegova~kom tr`i{tu za 2010. godinu, koju je zavr{io sa 136 prodatih vozila - 119 putni~kih i 17 privrednih - {to pr-

Nissan BiH pove}ao prodaju za 135 posto

Sve popularniji

NOVITETI U BiH stigla sedma generacija Volkswagen Passata

Novi standardi iz Volfsburga
Ista je ostala samo linija krova Luksuzan ambijent i mno{tvo inovacija
izgleda kao da nije do`ivio mnogo promjena, Passat je zapravo potpuno novi automobil u pore|enju sa {estom generacijom. Ista je samo linija krova, dok su druga~iji svi ostali dijelovi {asije. Prednji dio nosi masku s prepoznatljivim genima VWa, a zadnji se odlikuje bi-xenonskim svjetlima sa LED tehologijom. U odnosu na prethodnika, du`i je za ~etiri milimetra, dok je ni`i za dva. Unutra{njost je inspiraciju prona{la u modelu Passat CC. Odlikuje se luksuzom i visokokvalitetnim materijalima. Kada je rije~ o inovacijama, Passat ve} u osnovnoj opremi ima sistem za prepoznavanje umora kod voza~a, dok su dostupni i mnogobrojni drugi sistemi, poput parking asistenta druge generacije, City funkcije ko~enja u hitnim slu~ajevima, auto-

Nissan Qashqai: Nosi vi{e od polovine prodaje u BiH

Cijena ve} od 33.724 KM

esetak dana nakon {to su grad preplavile reklame s licem novog Passata, ASA Auto je ju~er i zvani~no predstavio sedmu generaciju bavarske limuzine. Passat postavlja nove standarde u domenu komfora i klase, tehni~ki je unapre|eniji i naoru`an je potpuno novom i ekolo{ki prihvatljivijom motorizacijom, pa

D

Sinonim klase

u ASA Autu s pravom o~ekuju da izazove pometnju na bh. tr`i{tu automobila. - Passat je sinonim svoje klase, kao {to su to i Golf i Polo. Ovo {to nova generacija nudi je tehnolo{ki vrhunac u ovom segmentu automobila. Novi Passat bit }e nam velika potpora za provo|enje ambicioznih planova u 2011. - rekao je direktor ASA Auta Senad Olov~i}. Mada na prvi pogled

edstavlja pove}anje od skoro 135 posto u odnosu na 2009. Najbolji rezultat ostvaren je u novembru, kada je isporu~eno 27 automobila. Najprodavaniji model je novi Qashqai, koji je u obje verzije (Qashqai i Qashqai +2) prona{ao put do ~ak 70 vlasnika. Osim Qashqaija, nastavku dobrih prodajnih rezultata Nissana u 2011. godini zasigurno }e doprinijeti i atraktivni gradski crossover Juke, koji je za samo dva mjeseca komercijalizacije prona{ao put do 12 kupaca. M. T.

Novi motori i ja~i paketi
Passat je u BiH dostupan s jednim benzinskim i dva dizelska motora. Benzinski agregat je zapremine 1,8 litara, sa snagom od 160 KS, a mo`e biti i u kombinaciji sa DSG mjenja~em. Dizelski agregati su zapremine 2,0 litara, sa 140 i 170 KS i pogonom na dva ili sva ~etiri to~ka, s tim {to ovaj drugi nije dostupan s manuelnim, ve} samo DSG mjenja~em. Paketi Trendline i Sportline su izba~eni, a umjesto njih su uvedeni bogatiji Comfortline i Highline. Mogu}a je i individualizacija modela u skladu sa `eljama kupca.

Prepoznatljivi geni Volkswagena

Upozorenje na umor

matskog reguliranja razmaka od drugog vozila, regulatora dugih svjetala, vrata prtlja`nika sa senzorskim sistemom otvaranja „Easy Open“, visokokvalitetnih sjedi{ta s funkcijama masa`e i ventilacije... U ASA Autu od Passata o~ekuju da ostvari rezultat od 25 do 30 posto prodaje u svom segmentu, a najja~i argument za to bit }e cijena,

koja }e prijatno iznenaditi sve kojima je VW-ov model zapao za oko. Naime, luksuzna VWova limuzina dostupna je ve} od 33.724 KM, a s obzirom na to da je ASA Auto zna~ajno unaprijedio pakete opreme, mo`e se konstatirati da je novi Passat mnogo povoljniji nego {to je to u svoje vrijeme bio njegov prM. T. ethodnik.

Touareg: Doprinio ja~anju konkurentske pozicije

Volkswagen je 2010. godinu zaklju~io novim rekordom - prvi put u historiji kompanije realizirana je godi{nja prodaja od 4,5 miliona primjeraka, za oko 500.000 vi{e u odnosu na 2010. Rast od 13,9 posto ostvaren je zahvaljuju}i svojim inovativnim i ekolo{kim modelima poput Tourana,

Volkswagen isporu~io 4,5 miliona automobila
Sharana, Touarega i Passata, preko kojih je VW dokazao svoju poziciju u te{kom tr`i{nom okru`enju i zna~ajno oja~ao konkurentsku poziciju. Na va`nim tr`i{tima kao {to su Kina, SAD, Rusija i Indija, Volkswagen je zabilje`io veliki rast. Samo u Kini, u 2010. godini je pro-

Rekordna prodaja njema~kog giganta u 2010.

dato vi{e od 1,51 milion automobila, kupcima u SAD isporu~eno je 256.800, dok je na rusko tr`i{te plasirano 58.900 primjeraka. ^elnike VW posebno raduje zna~ajan porast prodaje na tr`i{tu Indije. Sa 30.300 primjeraka ostvarena je deset puta ve}a prodaja u odnosu na godinu prije. M. T.

Godinu iza nas Hyundai }e pamtiti samo po uspjesima. Krizu svih automobilskih marki ju`nokorejski proizvo|a~ iskoristio je bilje`e}i rast prodaje na svim zna~ajnijim tr`i{tima. U 2010. godini Hyundai je ukupno prodao 3.608.442 vozila, {to predstavlja porast vi{e od 16 posto u odnosu na 2009. Gledano po velikim tr`i{tima, Hyundai je zabilje`io rast u SAD (23 posto), Kini (19) i Evropi (7). Zahvaljuju}i dobrim prodajnim rezultatima, Hyundai je u 2010. godini zadr`ao poziciju najbr`e rastu}e automarke na svijetu. Hyundai ima velike planove i za ovu godinu, za koju su najavljena i rekordna ulaganja od oko 10,7 milijardi ameri~kih dolara. U BiH, Hyundai je tako|er poslovao uspje{no. Zabilje`eno je pove}anje prodaje vi{e od 12 posto. Najprodavaniji modeli su svakako i30 i odli~no prihva}eni ix35. Za 2011. godinu planirana su daljnja pove}anja prodaje, ~emu }e doprinijeti i M. T. ~etiri noviteta.

Rast na svim zna~ajnijim tr`i{tima

Hyundai u 2010.

Novi vlasnik, dva noviteta i pove}ana prodaja

Volvo u 2010. godini

26

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

auto market

39
Dosada{nji pobjednici
1998. . . . . Renault Kangoo 2000. . . . . . FIAT Punto II 2001. . . . . . . . . [koda Fabia 2002. . . . . Daewoo Tacuma 2003. . . Renault Megane II 2004. . . . . . . . . . . . Mazda 3 2005. . . . [koda Octavia II 2006. . . . . . . Ford Focus II 2007. . . . . . . Opel Corsa D 2008. . . . . . . . Hyundai i30 2009. . . . . . . [koda Superb 2010. . . . . . . . . Ford Fiesta

Prve fotografije KIA-inog Picanta

[est kandidata za jednu krunu
Ove godine }e prvi put biti dodijeljena i nagrada za ekolo{ki automobil godine
Izbor se vr{i prema uobi~ajenim pravilima - svaki automobil mora biti promoviran na bh. tr`i{tu i mora ga testirati najmanje 80 posto ~lanova `irija. Te kriterije ispunili su Audi A1, Chevrolet Spark, Hyundai ix20, Nissan Juke, Renault Fluence i Volvo S60. Nagrade }e biti dodijeljene i u kategorijama Best Buy, Terenac/SUV, privredno vozilo, PR, menad`er i ekolo{ki automobil.

IZBORI Uo~i progla{enja Automobila godine u BiH za 2011.

KIA Picanto: Predstavljanje u @enevi

Za Volvo je 2010. bila godina promjena. Pregovori kompanije Ford Motor i grupacije Zhejiang Geely Holding rezultirali su ugovorom o prodaji 28. marta. Kinezi su potpunu kupovinu Volva finalizirali 2. avgusta. Nakon dvije te{ke godine, Volvo je preokrenuo negativni trend i pove}ao pro-

dajne rezultate za 11,2 posto u odnosu na 2009. Plasirano je ukupno 373.525 vozila, od ~ega najvi{e modela XC60 (80.723 komada). U me|uvremenu, potpuno novi Volvo S60 i V60 o~arali su kupce i predstavnike medija, te osvojili nekoliko va`nih me|unarodnih priznanja.

Tako|er, predstavljeni su i novi petocilindarski dizelski motor, koji iz zapremine od dva litra razvija 163 KS i 400 Nm obrtnog momenta, te info-sistem putem kojeg se informacije audiosistema, navigacije, mobilnog telefona i drugih funkcija prikazuju na kolor ekranu dijagonale 5 ili 7 in~a.

Pripremio: Muamer TANOVI]
dru`enje automobilskih novinara BiH 1. februara organizirat }e tradicionalnu manifestaciju na kojoj }e biti progla{en najbolji automobil 2011. godine.

U

Eco automobil Toyota Auris HSD
Ove godine }e prvi put biti dodijeljena nagrada za Eco automobil godine, ali u ovoj kategoriji, na`alost, nema mnogo kandidata. O ekolo{koj osvije{tenosti na{eg naroda suvi{no je i govoriti, stoga velika ve}ina autoku}a ekolo{ke modele gotovo da i ne poku{avaju plasirati na bh. tr`i{e. Iznimka je Toyota, koja na na{em tr`i{tu dr`i primat s dva hibrida. Pored Priusa, u 2010. je u BiH stigao i Auris HSD, koji koristi isti ~uveni pogon kao i Toyotin pionir. Ne~ujnog Japanca ukupne snage od 136 KS karakterizira

SEAT je godinu u kojoj je proslavio 60. ro|endan zavr{io izvanrednim rezultatom. Tokom devet mjeseci 2010. SEAT je bio najprodavanija marka na {panskom tr`i{tu, {to se nije desilo od 1979. Ukupan broj registriranih vozila u 2010. iznosio je 982.015, {to je za 3,1 posto vi{e nego u 2009., a u okviru toga SEAT je prodao 89.392, za 6,7 posto vi{e u odnosu na pro{lu. Time je SEAT bio jedini koji je postigao tr`i{no u~e{}e u [paniji

SEAT najprodavaniji u [paniji

Godinu jubileja obilje`ili sjajni rezultati

Audi je 2010. godine u BiH predstavio mali, ali veliki novitet. Zbog veli~ine, ime mu je A1, ali svojom tehnologijom nimalo ne zaostaje za ve}om bra}om iz Ingol{tata. Ovaj gradski {minker nosi prepoznatljive Audijeve crte dizajna, a unutra{njost je dotjerana kokpitom koji je inspiraciju prona{ao u obliku avionskog krila i centralnom konzolom koja podsje}a na krmu luksuzne jahte. S obzirom na to da se radi o modelu sa ~etiri kruga na haubi, suvi{no je govoriti o voznim osobinama. Audi A1 je pravi urbani trka~. Vo`nja je udobna i dinami~na, a sportske performanse pospje{ene su podvozjem koje spaja agilnost, stabilnost traga i komfor. Po~etna cijena mu je 31.843 KM.

Audi A1

KIA je objavila prve fotografije nove generacije malenog Picanta, koji }e biti ponu|en u dvije verzije s ~etiri nova motora od 1,0 i 1,2 litara. Picanto izgleda zrelije i ozbiljnije i odi{e s vi{e samopouzdanja u odnosu na prethodnika. KIA-in model je porastao i ima ve}i me|-

Zreliji i ozbiljniji

uosovinski razmak, {to }e mu omogu}iti ve}u konkurentnost u segmentu malih gradskih automobila. Dok je trenutni model bio dostupan samo sa petera vrata, novi }e imati i trovratnu sportsku verziju. Model }e slu`beni debi imati na Sajmu automobila M. T. u @enevi u martu.

Osvje`enje za modelsku 2011. godinu

potro{nja od 3,8 litara na 100 km i pregr{t sofisticiranih inovacija. Zbog carine, koja bi mu u 2011. tre-

bala biti ukinuta, po~etna cijena hibridnog Aurisa u BiH je dosta visoka - 48.876 KM.
Novi Kangoo: Efektne dorade

SEAT Exeo: Pove}anje u odnosu na 2009.

ve}e od 9 posto. Najzna~ajnije pove}anje prodaje u odnosu

na pro{lu godinu zabilje`eno je kod modela ExM. T. eo i Alhambra.

vnik Prvi predsta ije r specijalne se

Infiniti IPL G Coupe
„Nabrijani“ G Coupe: Vizuelne i tehni~ke dorade

Chevrolet Spark

Chevrolet je u 2010. godini u BiH ostvario vrlo zapa`en rast, a zasluge za to pripadaju i Sparku. Ovaj mali moderni Chevrolet nosi izgled za koji se opredijelilo 800.000 anketiranih osoba koje su birale izme|u tri ponu|ena dizajnerska rje{enja. Unutra{njosti pe~at daju instrumentalna tabla kakvu nema nijedno drugo vozilo i lijepo rije{ena centralna konzola. Ostalo je manje-vi{e u standardu. Pretinaca je dosta i prostora ima za ~etiri osobe, ali kao {to je to obi~no slu~aj kod ovako malih modela, sve preko toga je ve} vi{ak. Malen (3,6 metara), okretan i ne ba{ slaba{an, Spark je idealno rje{enje za pretrpane gradske ulice, ali s prtlja`nikom od 170 litara ne mo`e ba{ konkurirati za du`a putovanja. Po~etna cijena je 13.880 KM.

Hyundai ix20 tek je stigao na bh. tr`i{te, pa je u posljednji trenutak u{ao u izbor. Novi predstavnik evropske porodice s predznakom „i“, dizajniran i napravljen u Evropi za kupce s na{eg kontinenta, pripada segmentu monovolumena. Formalno je nasljednik Matrixa, ali s njim nema puno sli~nosti. Modernog i dinami~nog oblika, kombinira jedinstven izgled s klju~nim funkcionalnim osobinama MPV modela. Unutra{njost je elegantna, moderna i stilski pribli`ena ukusima Evropljana. ix20 ima odli~an ovjes i ugodan je u vo`nji, a s du`inom od 4,1 metar i neobi~no dugim me|uosovinskim razmakom od 2,6 metara, nudi dosta prostora u unutra{njosti. Karakteriziraju ga optimalan odnos snage i potro{nje. Po~etna cijena iznosi 24.596 KM.

Hyundai ix20

Meganea Sedanea, koji je u BiH stekao veliku popularnost, vi{e nema, ali }e njegov duh utjeloviti nasljednik - Renault Fluence. Za razliku od prethodnika, ~iji je izgled nai{ao na dosta opre~ne reakcije, nova Renaultova limuzina gaji dosta tradicionalan i jednostavan vanjski dizajn. Ni tamo, ni ‘vamo, ali francuski proizvo|a~ potrudio se da Fluence, uprkos dosta niskoj cijeni za ovaj segment, zadr`i prepoznatljive Renaultove gene. Udobna i {armantna unutra{njost u kombinaciji s vrlo potentnim motorima i dobrim dr`anjem na cesti garant su da je Renault sa Fluenceom napravio dosta dobar posao. Po~etna cijena je 25.698 KM.

Renault Fluence

Renault je za modelsku 2011. godinu detaljno obnovio svoj popularni model Kangoo, dostupan u putni~koj i dostavnoj varijanti sa standardnim, kratkim i produ`enim me|uosovinskim razmakom. Kangoo je izmijenjen u svakom pogledu, dizajnerskom i tehni~kom. Na karoseriji su izmjene najvidljivije na branicima i retrovizorima. U unutra{njosti su primjetni kvalitetniji materijali, ugodniji dezeni i boje, te

Novi Renault Kangoo

bogatija oprema. Ponuda motora podrazumijeva samo Euro 5 jedinice i to 1,6 16V benzinski sa 105 KS, dostupan i u bioethanol verziji i s automatskim mjenja~em, te 1,5 dCi dizelski sa 75, 90 i 110 KS, opremljen filterom ~estica. Zvani~na prezentacija bit }e uprili~ena na nastupaju}em sajmu automobila u Briselu (od 15. do 23. januara), a prodaja po~inje u martu po osnovnoj cijeni od 13.500 S. Pa. eura u Francuskoj.

Jo{ jedan ~lan luksuzne serije

Citroen DS5 spreman za debi

Nissan Juke

Infiniti je i zvani~no predstavio model IPL G Coupe. U pitanju je prvi predstavnik Infiniti Performance Line serije modela ove luksuzne podru`nice japanskog Nissana. Svojevrsni ku}ni tuning program uklju~uje atraktivan body kit s modificiranim prednjim branikom, stiliziranim pragovima, zadnjim spojlerom, hromiranim zavr{ecima ispu{nog

sistema i ekskluzivnim 19in~nim felgama. [to se ti~e pogona, poznati 3,7-litarski V6 na benzin je putem izmjena na upravlja~koj elektronici i ispu{nom sistemu oja~an za 18 KS, na ukupno 353, dok je obrtni moment tako|er ne{to ve}i. Tu su i sportski ovjes, ja~e ko~nice i djelimi~na viskozna blokada diferencijala.
S. Pa.

Potpuno novi Infiniti QX56 u odnosu na prethodnika osim novog izgleda donosi napredne tehnologije, pobolj{anu udobnost i performanse. Naziv automobila govori sve kada je u pitanju motor jer se radi o 5,6-litarskom V8 benzinskom s direktnim ubrizgavanjem koji razvija 406 KS i 600 Nm obrtnog momenta.

Infiniti QX56

Ovo je definitivno najupe~atljiviji model u izboru. Nissan Juke odlikuje se smjelim dizajnom, ali sude}i prema narud`bama, mi{i}avi Japanac osvojio je srca velikog broja kupaca. Juke ima elemenata svakog segmenta - kombinacija je gradskog SUV-a i crossovera, ali s coupeovskom linijom krova. Unutra{njost je elegantna, s visokosjajnom povr{inom na centralnoj konzoli na~injenoj po uzoru na motocikl. Hvali se i zanimljivom inovacijom - naprednim dinami~kim nadzornim sistemom komandi i informacija koji mu omogu}ava da mijenja dinami~ke postavke i ostale funkcije kao {to je klima-ure|aj. Visokom odignuto{}u od tla, Juke je idealan za na{e uvjete, a dinami~ka kontrola omogu}ava tri na~ina vo`nje - normal, power i eco. Dostupan je s pogonom na prednje i sve to~kove. Po~etna cijena mu je 29.000 KM.

Volvo S60 je remek-djelo {vedskog proizvo|a~a koji, izuzimaju}i ci-

Volvo S60

jenu, gotovo da i nema mane. S coupeovskom linijom krova, zaobljenim prednjim i modernim zadnjim dije-

lom s dvije ispu{ne cijevi, S60 je vrlo elegantni sportista. Iako {vedski tradicionalisti nisu odstupili od prepoznatljivih linija Volva, unutra{njost je vrlo dotjerana, luksuzna i elegantna. Testirani model od 205 KS ostavio je upe~atljiv dojam, jer ga, osim snage, krasi uzorno dr`anje na cesti za koju su zaslu`ni Corner Traction kontrola i napredna kontrola stabilnosti. Po~etna cijena mu je s razlogom visoka, 62.978 KM, ali automobili koji nose simbol Volva na haubi nisu na glasu kao jeftini, ve} kao odli~ni.

Koncept C-Sportlounge iz 2005.

Citroen grabi velikim koracima naprijed kada je u pitanju luksuzna serija DS. Nakon gradskog DS3, te kompaktnog DS4, na aprilskom sajmu automobila u [angaju trebao bi osvanuti koncept modela DS5, ~ija se produkcijska izvedba o~ekuje ve} na sajmu u Frankfurtu krajem godine, a komercijalizacija po~etkom 2012.

DS5 }e kao luksuzna izvedba Citroena C5 biti kra}i (cca 460 cm) od obi~ne izvedbe, ali }e s prtlja`nikom od 450 litara zadr`ati epitet prostranog porodi~nog automobila. Dizajnerski }e se sna`no oslanjati na konceptni C-Sportlounge iz 2005. Prvi render budu}eg Citroena C5 nedavno je objavio magazin S. Pa. „AutoJournal“.

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

28

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Prodaja
Air bag na volanu i tabli za Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprinter, Opel, 4 kraka. Tel. 061 200 203. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra Opel 1.7dti 2001.g. full oprema alu felge karavan.plava metalik.serwisirana i tek registrovana, 9000 KM Zenica. Tel.061 431 354 Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Audi 80, 1.6 B, 91. god., ura|en veliki servis, o~uvan, bez ulaganja. Tel. 063 730 777. Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno 19.000 KM. Tel. 061 531 130. Auto gume 4 kom. „Sava“, zimske 165-70-13, sa felgama, cijena 150 KM. Tel. 062 386 286. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Baggi nov, bovien na nagradnoj igri. Tel. 061 709 736. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Daewoo 1.9 dizel, 51 KW, putni~ko vozilo pikap sa 5 sjedi{ta i otvorenom karoserijom, zadnji pogon, 5 brzina, dodatna oprema, proizveden 12/2000 god, prva reg. 2002, cijena 6.000,00 KM, Ilid`a.Tel. 061 809 670 Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za Golfa jedinicu. Tel. 061 367 103. Dijelovi za FAP-a 16-20, dijelovi za Forda tranzita, dijelovi za Tami}a 2000. Tel. 061 169 243. \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 4x4, 2001. god., registrovan, pre{ao 120.000 km, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 85.000 pre{ao, knjiga vozila, uvoz Njema~ka, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Fiat Punto, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 6.200 KM. Tel. 061 204 169. Fiat Stilo,19 Jtd 2002, max oprema,klima ABS,8 Z.jastuka,mp3.Tel. 061 238 000 Ford Mondeo 2.0 TDCI, god. 2003., sa 5 vrata. Tel. 061

842 201. Ford Mondeo 2.0 TDCI, sa 5 vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Golf 1, 1.6 dizel, 2 vrata, boja siva, 1982. god., reg. do 10/2011., cijena 1.200 KM. Tel. 061 244 181, Sarajevo. Golf 2, 1.3benz,89god.reg do 11.2011,metalik crni,nove gume,5 brzina,dvoja vrata,remus,duboke karambolke cijena 3000 km Visoko.Tel.061 415 164 Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 2. 1.6 TD 1989/90. Motor ,limarija i enterijer u ekstra stanju zimske gume i akumulator. Cjena 3.500 nije fiksno. Tel. 063 033 421 Golf V, 1.9 TDI, 2006. god., regis. do 11/2011., crne boje. Tel. 061 202 982. Jetta 98. god., ful oprema, ura|en veliki servis, registrovan, 6.300 KM, hitno. Tel. 061 688 855. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Komplet to~kove, zimske gume+felge za Reno 4. Tel. 033/534-087 i 062 682 690. Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, 12.000, mo`e zamjena. Tel. 061 143 036. Mazda 323, crvena, 1987. god., 55 KS, reg. do kraja 2011. god., u odli~nom stanju, 190.000 km, 2.300 KM. Tel. 033 619-752. Mercedes 190 dizel, automatik, 88., sive boje, 6.000 KM, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes C-220 avangard, u odli~nom stanju, 1998. god., metalik siva. Tel. 061 147 434. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes prodajem e 220 CDI 2004.g, reg do 5/2011,crni,metalik, automatic, u odli~nom stanju, mogu}a garancija, mo`e zamjena za Mercedes CLS ili s uz doplatu.Tel. 061 101 410 Motor „Mercedesa“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Opel Kadet 1.3 benzin 86.god. Ispravan cijena 600 KM.Tel.061 336 526 Opel Ascona 1.3 benzin, 1985. g., o~uvana, reg. do 3. 2011., cijena 600 KM. Tel. 062 534 060. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., registrovan do kraja avgusta, fiksno 2.000 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 2.0 b, 2003. god., karavan, tek registrovan, ekstra stanje i oprema, cijena 12.800. Mogu}a zamjena. Tel. 061 161 355. Peugeot 306 karavan benzin 1997, full oprema, registrovan, odli~no stanje, srebrni po dogovoru.Tel. 061 133 812 Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklj. {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 HDI, 1.4, 2004.,

reg. do 20. 5. 2011., metalik srebreni, klima, tamna stakla, CD. Tel. 033 644-590. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do reg. 7.700 KM. Pe`o 206 1.2 B, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 50.000 pre{ao, l cijena do reg. 7.400 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2 sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.600 KM. Tel. 061 107 285 Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 6.950 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cij. 6.900 KM. Fiat Punto, god. 2003., ful oprema, benzin 1.2, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ke. Tel. 061 107 285. Pe`o 207 1.6 HDI, premium, 12/2006., registrovan, full (autom. klima), alu, ABS, tempomat, itd., 5 vrata. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Polo 1.4d 92god nove gume, crven @ep~e.Tel.061 197 037 Polo 82.god. Registrovan do marta 2011. 600 KM.Tel.066 612 783 Polo, 1.0, 94. god., o~uvan, metalik boja, nove gume, cijena 2.900 KM. Tel. 061 161 355. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodaje se Citroen c2 1.4 hdi 2005 god.Tel.066 138 608 Prodaje se Opel Kadet Suza 1.2 benzin cjena 1200 KM registrovan do 1. fêbruara 2011 u odli~nom stanju. Tel 061 359 894 i 062 007 255 Prodajem ili mjenjam za jeftinije Passat automatik 2001. Tel. 062 337 509 Prodaje se VW Pasat caravan, 2006 godina, 1.9 tdi 105 ks, srebrena metalik, servisna, 2 klju~a, digitalna klima, tempomat, 175000 kilometara, cijena do reg 18990 KM.Tel. 066 415 302 Prodaje se VW Pasat karavan 1.9 tdi, 105 ks 77 kw, 2006 godina, srebrena metalik, servisna, 2 klju~a 170000 kilometara, cijena sa carinom porezom i homologacijom do reg 18900 KM. Tel. 063 241 934 Prodajem „Opel Vectru“ 1.6 benzin, 1997. godina. Tel. 061 167 222. Prodajem AUDI 8 s-line 25 tdi ful oprema 2000 g. Tv, ,navigacija plus itd.Tel.061 195 569 Prodajem Audi A4 TDI , 2,5 V6 2000 god. Euro 3 ,na Njema~kim tablama,ful oprema sa servisnom knji`icom, crni metalik.cijena 5000 eura.Tel.061 241 645 Prodajem Audi A4 tdi 19 96kv pre{ao 206000 km, servisna knjiga, metalik crna, fabri~ko stanje, ful oprema, reg do maja, meta alarm cjena 17900KM Tuzla Tel. 061 283 618 Prodajem Audi tt 1999god na talijanskim tablama udaren cjena po dogovoru.Tel.066 306 222 Prodajem Citroen Xsara 2004. Veoma ocuvan, ~etvera vrata. Cijena 8800 KM. Tel. 061 893 681 Prodajem Fiat punto 2001 godina, udaren prednji kraj.Tel. 063 128 467 Prodajem Fiat Seicento 2003 god. benzin 1.1, 40kw. Registrovan oktobar 2010., ljetne i zimske gume. Cijena 4800 KM. Tel. 061 237 906 Prodajem Ford Fiestu 88g 1.0 reg. u dobrom stanju 1200 KM.Tel. 062 332 603

Prodajem ford Mondeo, 2003.god karavan ful oprema,registrovan u odli~nom stanju, a mo`e i zamjena za manje vozilo,cjena po dogovoru. Tel. 061 628 268 Prodajem Golfa 4 1,9 SDI model 2000 registrovan do 12. 2011.godine.Tel. 062 326 126 Prodajem Golfa S paket 82 god. registrovan do aprila dizel.Tel.061 201 993 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mjenjam za luksuzno Seat teretni dizel 99. god. Cijena: 4400, 00 KM.Tel. 061 109 095 Prodajem izuzetnog Punta 2oo6 godina.Tel.062 316 911 Prodajem komplet {tand za pijacu `eljezni rasklopivi, pokretni komplet dimenzija 1.5 x1,00m. Cijena: 80eura.Tel. 062 963 333 Prodajem Opel Astra, siva metalik, klima, 2001. 1.6 benzin, km 170.000, povoljno. Tel. 062 419 347. Prodajem Opel Kadett Suza 1.6i, 91 god. Registrovan do septembra 2011. U odli~nom stanju. Cijena 2.800,00 KM. Tel 061 517 888. Prodajem Pe`o 206 HDI 1.4, god. proizvodnje 2004., registrovan do 20. 5. 2011. Tel. 033 644590. Prodajem Pola 1.3 dizel karamboliranog. Ma{ina,papiri i neki dijelovi su uredu. Prodajem ili cijelog ili u dijelovima.Tel. 061 710 720 Prodajem Pucha 1980. God. Dizel.Tel. 061 158 226 Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. Tel. 061 206 689. Prodajem Renault Twingo, abs, panorama krov, el.prozori i retrovizori. Cijena po dogovoru.Tel. 062 454 173 Prodajem tri Kadeta, 1.500 KM. Tel. 063 459 893. Prodajem vojni kamion TAM 110 T7 u ekstra stanju. Tel. 066 947 383 Prodajem Volvo 340gl. Tel. 061 308 352 Prodajem vozilo Golf IV 98/99 1.4b 16V, comfort line, dosta opreme, alu felge, zeder, tek registrovan, ura|eni servisi, servisna, top stanje,4 vrata, metalik. Tel. 063 785 185 Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem VW 2,4 cestar 8.200 KM.Tel.061 182 104 Prodajem VW Lupo 1,7 SDI, 2000. godi{te.Tel. 061 521 368 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531996, 063 639 176. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3-4 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Kangoo, 2004. god., 1.5 dCi-70, teretni (staklo pozadi i sa strane), plavi metalik, ekstra oprema, svi servisi u servi. snoj knjizi, kao nov, hitno! P S. strane ({vedske) table. Tel. 061 761 812. Renault Megan II 16V 1.6, 2004god. reg. do 11/2011 god.Cijena 11500 KM Tel. 063 479 348 Renault Megan II, 1.6, 16V, 2004. god., reg. do 11./2011., u odli~nom stanju, servis ura|en,

servisna knjiga uredna, 11.500 KM. Tel. 063 479 348. Renault Megane, 1.5 dCi/105 KS, 11/2007., tamno-sivi, servisna, 75.000 km, full-oprema, 16.500 KM. Tel. 061 213 286. Reno Kango zatvoreni, 2005. god. Tel. 061 958 001. Reno Megan II, 1.6 16 V, 12/2003. god., ful, klima, ABS+ESP bord, registr., 3 vra, ta, crni. Tel. 061 202 888. Reno Megan, god. 2003., ful oprema, 4 vrata, benzin 1.6, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 9.400 KM. Tel. 061 107 285. Reno T wingo 1.2 B, 2003., crveni sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 110.000 pre{ao, cijena do reg. 5.700 KM. Tel. 061 835 565. Seat Ibiza 1.4, 16V, model 2007. god., sivi, 3 vrata, full oprema, registrovana, 1. vlasnik, upljen u ASA auto, 105.000 pre{ao, cijena 10.300 KM. Tel. 062 548 408. Seat Ibiza, god. 2005., benzin 1.2, ful oprema, 4 vrata, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 9.400 KM. Tel. 061 107 285. Seat Ibiza, god. 2005., benzin 1.2, ful oprema, 4 vrata, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cij. 9.400 KM. Reno Megan, god. 2003., benzin 1.6, 4 vrata, ful oprema, pla}ena carina i PDV, cij. 9.400 KM. Tel. 061 107 285. Ssang Yong - Rexton, 2005., prodajem povoljno. Tel. 061 137 241. [koda Felicija, 2000. god., reg. do 5. 2011., zelena 1.3 B, hitno, povoljno. Tel. 061 925 596. [koda Felicija, 2001. god., reg. do avgusta, 3.800 KM. Tel. 061 552 354. [koda Octavia A5, clasicc 1.6 MPI, 75 KW/102 KS, 1595 ccm, 2007. god., reg. do januara 2012., pre{la 40.000 km, capucino be` metalik, klima, cijena 21.500. Tel. 061 130 011. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vrata (lijeva zadnja) za [kodu Fabiu, 250 KM. Tel. 061 709 956. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adre-

su, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW kombi putni~ki 1982. god., dizel, registrovan, u dobrom stanju, hitno radi odlaska u inostranstvo. Tel. 061 928 095. VW Polo 82.god registrovan do marta 600 KM.Tel. 066 612 783 VW T2 putni~ki, registrovan do 9.2011 g.dizel 1.6 u dobrom stanju 3000KM.Tel. 061 324 555 Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

AUTO DIJELOVI
Prodajem bo{ pumpu za golf 2, 150 KM.Tel. 063 895 828 Prodajem novu gumu sa novom felgom dim 185/65 R15 continental fix 100 KM.Tel. 061 255 601 Djelovi motora i mjenja~a za [kodu Feliciju 1.9 dizel.Tel. 063 223 103 Prodajem Mercedes 124 komplet u dijelovima.Tel. 061 916 136 Dijelovi Seat Cordoba.Tel. 061 720 566 Prodajem mjenja~ GETRIBA za BMW 1994 1600 coupe.Tel. 062 926 987 Prodajem 4 ~eli~ne felge za golfa 5 i pasata,i dvije ljetne gume,cijena jako povoljna.Tel. 061 048 343

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem felge 15 za novi Renault Megane, 5 rupa. Zvati iza 17 h. Tel. 061 923 420. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

29

30

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Izdavanje
Dobrinja: Izdajem poslovni prostor 18 m2, pogodan za kancelarije ili prodajem. Tel. 061 324 642. 322-1Nd` Izdajem trosoban namje{ten stan, Kova~i}i, 86 m2, 1. sprat, extra lokacija (kod OHR) - prednost imaju stranci. Tel. 061 493 323. 359-1tt

A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerodromsko naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B-faza, Nerkeza Smailagi}a, zaposlenim iz Federacije, soba sa grijanjem, 120 KM. Tel. 062 467 823. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bistrik, izdajem lokal 41 m2, opremljen za buregd`inicu. Tel. 065 188 648. Blizu Katedrale, izdajem sobu `enskoj osobi, udobnost, mir, kablovska, internet. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Branilaca Sarajeva, I kat, namje{ten kancelarijski prostor 40 m2. Tel. 062 295 919. Breka, prazan tros. renoviran stan sa kuhinjom u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 061 145 853. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar Dobrinje, izdajem pos. prostor 32 m2. Tel. 033 464197, 062 967 192. Centar, A. [angi}a, prazan pos. prostor (ordinacija ili kancelarija), 84 m2, 1.500 KM. Tel. 066 340 748. Centar, tros. stan u Sarajevu, 40 m2, namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar, ul. Ko{evo, prazan dvosoban stan 50 m2, pogodan i za kancelariju, 650 KM. Tel. 061 247 777. Centar, ve}i dvosoban stan namje{ten, plinsko grijanje. Tel. 061 916 429, 033 526-022. Ciglane Gornje, dvos. fino opremljen stan u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 061 145 853. Ciglane, troiposoban stan, 500 KM. Tel. 061 899 209. ^obanija, centar, dvos. moderno opremljen stan u zgradi, izdajem. Tel. 062 465 466.

^obanija, dvosoban moderno opremljen stan eta`no, izdajem. Tel. 061 031 330. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521566. Dvoipos. stan neopremljen, novogradnja, kuhinja, parking mjesto. Tel. 061 214 306. Dvos. namje{ten stan, eta`no grijanje, renoviran, Mihrivode. Tel. 062 577 869. Dvosoban stan M. Dvor, ~etverosoban + gara`a Centar, trosoban ul. Alekse [anti}a, l trosoban + gara`a u Vele{i}ima, ku}a u nizu + gara`a u Ko{evu. Tel. 061 177 711. Gara`u izdajem u ul. Nusreta Fazlibegovi}a br. 50 (Ko{evo). Tel. 061 906 866. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica II, Ante Flamenga, trosoban stan 90 m2, u prizemlju rezidencijalne ku}e, 1.000 KM. Tel. 061 526 243. Grbavica, dvosoban ekstra namje{ten stan. Tel. 062 666 893. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213. Grbavi~ka kod OHR-a, dvoipos. moderno opremljen stan, eta`no, izdajem. Tel. 061 522 190. Hrasnica, manju radnju na autobuskoj stanici, najprometniji dio. Tel. 061 330 979, 033 657-673. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Hrasno, pos. prostor 100 m2, parno grijanje, parking. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442998 i 062 139 085. Ilid`a-Pejton, posl. prostor 40 m2, za sve namjene, prostor je bezbijedan. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan, dvosoban, 50 m2. Tel. 061 866 705. Izajem namje{ten (ili nenamje{ten) sprat ku}e, ul. Vidovci br. 40, Gladno Polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m.Tel. 061 481 c605 Izdaje se uhodan i opremljen autoservis, vulkanizer i autopraonica, A. Bu~e 35. Tel. 061 161 463. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Izdajem dvosoban stan 60 m2 Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066 634-794. Izdajem gara`u na du`e vrijeme, Grbavica jedan. Tel. 641881, 062 272 269. Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u [opinguGrbavica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912 565. Izdajem garsonjeru sa centralnim grijanjem i internetom, studentu. Tel. 033 921-031. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061.

Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442131. Izdajem ku}u na Mejta{u, 120 m2, sa 200 m2 vrta, strancima - sre|ena, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem lijep namje{ten trosoban stan, Ko{evsko brdo. Tel. 061 103 104. Izdajem lijepu sobu sa kablovskom i TV,centralno grijanje zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo. Tel. 033 659 895 i 062 943 021 Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, grijanje na plin,kablovska tv.Tel.062 568 023 Izdajem namje{ten dvosoban stan Bjelave.Tel.061 386 732 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem namje{ten stan Alipa{ino Polje A-faza. Tel. 062 961 144. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Izdajem namje{ten tros. stan, Zagreba~ka, centralno grijanje, kablovska, blindo vrata, internet. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem nov extra namje{ten stan u Sarajevu iza `eljezni~ke stanice 63km., prvi sprat centralno grijanje,kablovska.Tel. 063 188 369 Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem ozbiljnoj osobi zaposlenoj, jednos. stan na Grbavici. Tel. 061 574 062. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem posl. prostor 15 m2, suteren, Saraj polje, poseban ulaz, 100 KM. Tel. 061 157 193. Izdajem posl. prostor 40 m2 u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2 na [ipu, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144 845. Izdajem stan djevojkama.Tel. 062 466 515 Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem trosoban stan na Ko{evskom brdu. Povoljno. Tel.061 352 786 Izdajem uhodan frizerski salon. Tel. 061 157 740. Izdajem ve}i dvosoban na-

mje{ten stan kod po{te „Malta“. Tel. 061 019 313. Izdavanje, Stup, novogrdnja, dvosoban moderno namje{ten stan, kablovska, internet, 400 KM. Tel. 033 615 540 Iznajmljujem gara`u na Grbavici.Tel. 061 263 614 Iznajmljujem poslovni prostor na Skenderiji na platou,u prvom redu. Tel.061 504 442 Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem (Mejta{) studentici. Tel. 207425. Jednokrevetnu sobu namje{tenu, upotreba kuhinje, kupatila, `enskoj osobi. Tel. 033 541-365, 066 897 849. Kancelarije u Ferhadiji i ^. Vili. Tel. 033 668-096. Kod FDS, namje{ten stan studentima, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Kod OHR-a, namje{ten trosoban, I kat, plinsko eta`no, balkon, 700 KM. Tel. 033 711 665. Ko{. Brdo, jednos. ve}i stan 40 m2, prazan u zgradi, III kat. Tel. 061 031 330. Kova~i, namje{tenu garsonjeru u stamb. zgradi, studentici ili zaposlenoj `eni. Tel. 061 511 102. Kova~i}i, namje{ten stan za 2 studenta 175 KM po krevetu. Tel. 061 287 861 Kvadrant - Novo Sarajevo, dvosoban 60 m2, dugoro~no ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Tel. 061 701 128. Kvadrant, Novo Sarajevo, dvosoban, prazan ili namje{ten, dugoro~no ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja.Tel.061 701 128 M. Dvor, dvos. moderno opremljen stan u zgradi kod UNITIC-a, eta`no. Tel. 061 145 853. M. Dvor, Kralja Tvrtka, potpuno renoviran namje{ten dvosoban stan 53 m2, 700 KM. Tel. 066 340 748. Muftije D`abi}a 12, Sarajevo, stan, 2 sobe, 2 le`aja, mo`e bra~ni par. Tel. 066 786 738. Namje{ten dvos. stan u novoj zgradi, B. Potok. Tel. 061 221 706. Namje{ten stan, poseban ulaz, grijanje na plin, kablovska. Tel. 062 568 023. Namje{tena 2 poslovna - kancelarije 19 i 24 m2, pos. centar Ko{. Brdo. Tel. 061 198 722, 760-355. Ned`ari}i, novoopremljeni stan, I sprat, bez namje{taja. Tel. 061 538 725. Ned`ari}i, poslovni objekat, izdajem kancelarijske prostore, zvati od 16 do 20 sati. Tel. 061 130 504. Otoka, jednosoban namje{ten stan u zgradi, centralno, 40 m2. Tel. 062 465 466. Pofali}i - izdajem jednoiposoban stan u zgradi, namje{ten, studenti ili studentice. Tel. 061 509 156. Pos. prostor 80 m2, na Stupu, mo`e za sve namjene. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostor dozvola za sve namjene, 80 m2, u odli~nom stanju, parking, grijanje. Tel. 033 208-214, 062 422 524. Pos. sklad. 100 m2, i 105 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Prazan jednos. stan u stamb. zgradi, 1 sp., odmah useljiv. Tel. 033 657-491. Pru{~akova, trosoban stan 85 m2, I kat, pl. eta`no, balkon, 800 KM. Tel. 061 899 209. Rajlovac, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Skenderija, Taba{nica, I kat, namje{ten kancelarijski prostor 51 m2, 550 KM. Tel. 061 150 519.

Sobu studenticama ili zapos. djevojkama. Tel. 066 135 821. Sokolovi} Kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012, 061 709 135. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, u ku}i, sve odvojeno, 180 KM. Tel. 061 866 409. Stan stambena zgrada Podhrastovi.Tel.061 386 732 Stan u privatnoj ku}i, Bistrik, studentima 4 sobe 350 KM.Tel. 033 667 145 Stari Grad-Izdajem dvosoban stan sa upotrebom plinskog grijanja,poseban ulaz.Prednost studenti iz medrese.Tel. 033 237 266 Stup, Tibra Pacifik, trosoban nov prazan stan, 70 m2, eta`no. Tel. 061 522 190. [vrakino, ul. Alibega Firdusa, prazan jednosoban stan odmah useljiv. Tel. 033 657-491. Trg ZAVNOBiH-a 33, sobu sa dva le`aja u stanu. Tel. 062 972 616. U srcu Ba{~ar{ije, pos. prostor 19 m2, sa izlogom, 500 KM. Tel. 063 023 372. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za advokaturu, uslu`ne djelatnosti, }evabd`inice, a{~inice, frizeraje i dr. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vratnik, dvije jednokrevetne sobe, c. grijanje, kuhinja, kupatilo, zaseban ulaz. Tel. 061 516 479. Vratnik, namje{ten jednosoban stan u priv. ku}i, sa posebnim ulazom, 180 KM. Tel. 062 132 657, 033 440-465. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 274-1tt Pionirska dolina, prodajem stan 39 m2, uz popust. Kontakt: 063 311 430. 16618-1Nd` Dolac Malta: Prodajem stan 54 m2, povoljno. Tel. 061 685 506. 322-1Nd`

33 m2 + balkon, Adema Bu~e, novija gradnja. Tel. 061 247 777. 66 m2/4 sp. Danijela Ozme, 113 m2/3. sp., 96 m2/4. sp. ul. Had`iidrizova, 75 m2/4. sp. Pofali}i, 39 m2 Alipa{ino polje, 31 m2 Vi{njik, 83 m2 + gara`a Ciglane. Tel. 061 177 711. Alipa{ino polje, ul.N.Smailagi}a, jednosoban stan, 35 m2 plus ustakljen balkon, prizemlje, centralno grijanje, dobro stanje, 53.000 KM.Tel. 061 510 964 Aquareumal fojnica apartman sa gara`om prodajem ili mjenjam za stan u Sarajevu. Tel. 061 725 039 Asima Ferhatovi}a, 63 m2, 2 balkona, centralno, dvostrano orijentisan. Tel. 062 156 882. Bare-[ip, nove bijele zgrade, dvosoban stan, 47 m2, visoko prizemlje, u ekstra stanju, sa ugradbenom kuhinjom (aparatima), ameri~ki plakar, 92.000 KM.Tel. 062 068 901 Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653311. Beograd - Kara|or|eva 19,

stan 42 m2, II kat, 63.000 EURa, bez posrednika i zamjene. Tel. 00381 61 244-6181. Biha}, Ozimice II, prodajem jednosoban stan ili iznajmljujem isti kao kancelar. poslovni prostor. Tel. 070 201-611. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Bu~a Potok, novogradnja, kancelarijski protor, 85.000 KM. Tel. 033 711-666. Busova~a, prodajem ku}u 200 m2, useljiva sa malo ~i{}enja, zemlji{te ko voli raditi. Tel. 061 176 730. Centar Bare-[ip, novogradnja, 46 m2/I, sa ugradbenom kuhinjom i plakarima, 91.000 KM. Tel. 061 269 835. Centar Ciglane, ~etverosoban stan 94 m2, prvi sprat, pogled na N. Sarajevo, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526. Centar novo naselje [IP prve , bijele zgrade, dvosoban 46/I sa novom ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, eta`no grijanje, u prizemlju velika ostava. 90.000 KM.Tel. 061 269 835 Centar Vare{a, slovneske zgrade, prodajem stan 55 m2, 200 EUR-a po m2. Hitno i povoljno! Tel. 061 172 516. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^engi} Vila, ul. Grada~a~ka dvosoban 52 m/II ura|ena vanjska stolarija, kupatilo, postavljena blind vrata, ima centr. grijanje. Stanje odli~no. Cjena vrlo povoljna 1730 KM. Tel. 061 269 835 D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, E. [ehovi}a, 3-soban 92 m2, dvije velike terase, 2.000 KM/m2. Tel. 063 192 271. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja 4, 72 m2, I sp., Gandijeva. Tel. 065 298 520. Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1 sp., renoviran, hitno. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, 2,5-soban renoviran stan 67 m2, gara`a 13 m2, PVC stolarija, plinsko grijanje, 1/1. Tel. 062 346 780. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvos. stan 65 m2, sa dva balkona, prodajem. Tel. 065 877 065. Dobrinja, kvalitetna novogradnja, useljena, stan 35 m2 (dnevni boravak, manja spava}a soba, kuhinja sa trpezarijom), eta`no grijanje.Tel. 062 068 901 Dobrinja, novogradnja stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Dobrinja, Trg zlatnih ljiljana, II kat, stan 53 m2, 81.000 KM. Tel. 062 295 919. Donje Ciglane, ulica Alipa{ina, trosoban stan sa velikim balkonom, na drugom spratu, u

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

31

odli~nom stanju. Tel. 062 068 901 Donji Hotonj-Vogo{}a, ku}u sa oku}nicom, papiri 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 033 481-775, 061 517 490. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|unar. prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 52 m2 iznad Op{te bolnice, plin. grijanje, ba{ta, 90.000 KM. Tel. 062 619 266. Enevera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat plus 2 balkona. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`omi i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gra|. parcela sa urbanisti~kom dozvolom i svim priklju~cima za stamb. poslovni objekat. Tel. 061 160 906. Gra|. zemlji{te, povoljno. Tel. 033 691-319. Grbavica II, K. Kapetanovi}a, extra renoviran i adaptiran dvosoban 52 m2, u potkrovlju, bez lifta. Tel,. 061 247 777. Grbavica 72m/IV trost. orijentrisan, + dvije lodje i balkon, kompl.adaptiran. Kuhinja i sanitarije iz Austrije, stolarija firme Kontinental. lo|a jedna preure|ena u garderober i druga u ostavu, a balkon je sa tendom i rasvjetom. Namje{taj puno drvo /orah/. 190.000 KM.Tel. 061 269 835 Grbavica, blizu OHR-a, 72m/IV trost. orijentrisan, + dvije lo|e i balkon, kompl.adaptiran. Kuhinja i sanitarije iz Austrije, stolarija firme Kontinental. Lo|a jedna preuredjena u garderober i druga u ostavu, a balkon je sa tendom i rasvjetom. Namje{taj puno drvo, orah. 190.000 KM.Tel. 061 269 835 Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m, p+s+p, dvije gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Had`i}i-Mi{evi}i, ku}a 400 m2, na parceli od 1.500 m2, 265.000 KM. Tel. 061 526 243. Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno ku}a u Pofali}ima kod plavog granapa p s p 240 kvadrata novogradnja 150000 KM.Tel. 061 138 454 Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku,ku}u 42m2 .tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hrasno, Azize [a}irbegovi}, prodajem hotel 200 m2, 500.000 KM. Tel. 061 150 519. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija, mo`e kao kancelarije ili ordinacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Hrasno, Trg heroja, jednosoban renoviran stan, XIV kat, 2 lifta, parno grijanje, balkon, 70.000 KM. Tel. 061 247 777. Ilid`a ku}a sa 520 m zemlje prodajem ili mjenjam za stan uz doplatu zvati poslije 17:00 sati.Tel. 066 534 070 Ilid`a, centar stan od 48+5m/2,cijena 75.000 KM.Tel. 061 272 136 Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i

676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, prodajem ku}u, 2 sprata, ljetna kuhinja, 540 m2 oku}nice. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, restoran (tipa konoba, u radu), pogodan za sve namjene. Cijena po dogovoru. Tel. 033 227-182, 061 172 516. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, trosoban 77 m2, 1. sprat, renoviran + gara`a. Tel. 061 493 323. Ilid`a-Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Iznad Op{te bolnice, prodajem dvosoban stan 52 m2, plinsko gr., ba{ta, 90.000 KM. Tel. 062 619 266. Jednos. stan 65 m2, ul. Trg me|unarodnog prijateljstva, . Alipa{ino P Tel. 033 460-064. Jednos. stan, 1 sp., cijena povoljna, [vrakino, ul. A. Firdusa. Tel. 033 657 491. K. brdo, Nusreta [i{i}a, jednoiposoban 41 m2, III kat, plinsko grijanje, 84.000 KM. Tel. 061 899 209. Ko{evsko brdo, adaptiran stan od 30m2, drugi sprat, kod bus stanice, odli~na lokacija. Hitno prodajem ili mijenjam za stan od 50-60m2 do 5. sprata u Centru ili Novom Sarajevu.Tel. 062 900 860 i 063 793 294 Ko{evsko brdo, stan 30 m2, II sprat, odli~na lokacija, mo`e zamjena za ve}i Novo Sarajevo. Tel. 062 900 860. Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Ko{evsko brdo, trosoban stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Kova~i}i, Ljubljanska, prodajem stan 78 m2, sa 2 balkona, eta`ni ulaz + gara`a 17 m2. Tel. 033/212-479. Kova~i}i, Ljubljanska, trosoban stan sa 2 balkona + gara`a 17 m2. Tel. 033 212-479. Ku}a u centru sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u centru sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.613 m2 oku}nice, sve za 95.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu, G. Bio~a, 8x9 m2 na sprat i 1.960 m2 oku}nice + 4.000 m2 zemlje, 500 m od ku}e, sve 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Visokom, O~azi, p+s+p, pored ceste 12x12. Tel. 062 952 395. Ku}a u Zvorniku, ravni dio grada, dva odvojena stana sa dvori{tem. Tel. 061 160 906. Ku}a ve}a, novija gradnja Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. M. M. Ba{eskije, 53 m2, prizemlje, plin u stanu, pogodan za notarske kancelarije. Tel. 062 156 882. M. M. Ba{eskije, 53 m2, prizemlje, plin u stanu, pogodno i za p. prostor. Tel. 062 156 882. Mahmutovac ku}a sa dva stana 200m2 vl 1/1 gradnja 2003 useljiva,plin kablovska internet za garsonjeru i dogovor.Tel. 061 073 446 Manja bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Mojmilo, garsonjera 32 m2, v.p. kod Hipermarketa, hitno. Tel. 061 493 323. Mojmilo, prodajem zemlju

sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar,Rodo~,kod Osnovne {kole-prodajem jednosoban, adaptiran stan, prizemlje, sa malom avlijom. Cijena 50.000 KM.Tel. 063 968 107. Mostarsko raskr{}e, 1.600 m2 zemlji{ta. Tel. 033 691-319. Mostarsko raskr{}e, povoljno gra|. zemlji{te. Tel. 061 745 586, Ilid`a. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612-007. Na Vla{i}u, Babanovac, prodajem 4.000 m2 zemlje i nedovr{enu vikendicu, povoljno. Tel. 062 742 141. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjere 34 i 37 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan delux sa klimom 50 i 60 m2, cijena povoljna. Tel. 061 072 815. Nova ku}a na Stupu sa tri trosobna stana i 500 m2 zemlje, ku}a sa 2 dul. zemlje u Barama, ku}a sa 2 dul. zemlje u Brezi. Tel. 061 177 711. Op}ina Centar, ku}e u nizu, ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e,parno grijanje, gara`a ,ba{ta . Tel. 062 341 250 Op{tina Centar, ku}e u nizu, ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e,parno grijanje, gara`a ,ba{ta .Tel: 062 341 250 Otoka, dvoiposoban 76 m2, 9. sprat i dvosoban 55 m2, 5. sprat. Tel. 061 493 323. Otoka, dvoiposoban 76 m2, 9. sprat, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1 ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale, jednoipos. stan nov, III sp., mo`e i gara`a. Tel. 065 581 363. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov, mo`e i gara`a. Tel. 065 581 363. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem stanove na Dobrinji iza Nove gimnazije. Tel. 00385 98222-157, 033 467581. Prodaja Centar Podgaj, ekskluzivan stan 120m2/ll+terasa 24m2+dva gara`na mjesta.Tel. 061 350 682 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se ku}a Prozor / Rama (P+S+P) sa 1568m2 zemlje,extra lokacija uz samu magistralu na putu M16,vlasni{tvo 1/1, mogu}a zamjena.Tel. 062 963 333 Prodaje se stan u Mostaru naselje Zalik 60 kvadrata plus balkon.Tel. 066 456 054 Prodajem dvosoban komforan stan u centru Zenice,naselje Mokusnice(60m2),vlasnik 1/1,ili zamjena za 1.soban stan do 40m2 uz nadoplatu. Tel. 066 600 623 Prodajem dvosoban stan na Mojmilu, cijena po dogovoru.Tel.063 016 749 Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, cijena 97800 KM, potpuno adaptiran, namje{ten, eta`no grija-

nje. Mo`e i zamjena za ve}i stan sa gara`om uz moju doplatu.Tel. 061 102 470. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, blindirana vrata, tri lifta, dva balkona, pogled na panoramu Sarajeva - isto~na strana, fiksno 100.000 KM. Tel. 033 649-629. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina. Prodajem garsonjeru 29m2 ul. Prvomajska br.18/4-sprat.Tel. 051 675 592 Prodajem garsonjeru 30 m2 na Alipa{inom, centralno, sun~ana, 46.500 KM. Tel. 061 940 367. Prodajem gra|evinsko zemlji{te 6000 metara kvadratnih uz put m17 mjesto Rajlovac Op{tina Novi Grad Sarajevo.Tel. 061 141 292 Prodajem ili mijenjam stambena ku}a naselje Miljkovac 2 km od centra grada Doboja 3 stana odvojena.Tel. 066 973 595 Prodajem ili mjenjam stan 142 m2 po papirima, stvarnih 157m2, na M. Dvoru za manji ili ku}u uz doplatu bez posrednika.Tel. 061 350 680 Prodajem ili mjenjam stan 142 m2 po papirima, stvarnih 157m2, na M. Dvoru za manji ili ku}u uz doplatu bez posrednika.Tel. 061 350 680 Prodajem ili mjenjam za garsonjeru 3 soban 74 m 2 na grbavici 14 kat 1800 m 2 fixno.Tel. 061 080 257 Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem ku}u Blagovac. Tel. 061 032 503. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem kvalitetan stamb.posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novoadaptiran stan od 70 m2, cijena po sporazumu, centar Ilid`a. Tel. 033 473-796. Prodajem novu ku}u u Biha}u povoljno.Tel. 063 277 144 Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor 200 m2 Tuzla Br~anska Malta u posjedu je Nova Banka.Tel. 061 180 248 Prodajem poslovni prostor u

Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 225.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 60 m2, A. Polje B-faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2, sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan sto kvadrata u Zagrebu blizu stadiona Maksimir.Tel. 00385 91 200 2992 Prodajem stan u centru Sarajeva i ku}u u Bijeljini. Tel. 061 206 946. Prodajem stan u centru Sarajeva kvadrature 70m2 idealan za specijalisti~ke ordinacije ili poslovne kancelarije. Cijena po dogovoru.Tel. 063 084 910 Prodajem stan u Novom Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [amin gaj 21, dunum ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033/514-565. Semizovac, ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 zemlji{ta. Tel. 033 655-398. Skradno-Busova~a, prazni~ni popust 30%, ku}a novija gradnja, 4 duluma zemlje. Tel. 061 154 540. Skradno-Busova~a, prazni~ni popust 30%, {uma ~etinar 2,5 duluma, ima potok, put, struja, za vikendicu. Tel. 061 154 540. Skradno-Busova~a, prazni~ni popust 30%, {uma mje{ovita, 9 duluma. Tel. 061 154 540. Stan 120 m2, Skenderija, II sp. Tel. 066 783 856. Stan 29 m2, III sp., kod Policijske uprave, 48.000 KM. Tel. 061 214 306. Stan 55 m2, II sp., ul. M. Tita. Tel. 061 225 164. Stan 65 m2, I sp., kod BBI centra, ul. B. \ur|eva. Tel. 061 225 164. Stan dvos. 53 m2, Fra Matije Divkovi}a, N. Sarajevo. Tel. 033 611-203, 063 721 207. Stan kod ambasade Austrije, manji dvos. sa gara`om. Tel. 061 160 906. Stan u Centru 65 m2, I sp., zgrada Karingtonka. Tel. 061 311 238. Stan u Rogatici 42 m2, centar Trg oslobodilaca 12. Tel. 065 313 872. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, ulica Ke~ina, kuca sa dva odvojena stana (jednosoban + ~etverosoban), gara`a, ba{ta, parcela 350 m2, eta`no grijanje. 320 000 EUR. Tel: 062 068 901 Stariju bosansku ku}u prodajem kod `i~are, ul. Hrvatin 35. Tel. 061 225 164. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa

poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, stan 33 m2, uredni papiri, adaptiran. Tel. 062 612 281. [vrakino, ul. Alibega Firdusa, prodaje se jednosoban stan, 1. sprat, renoviran. Tel. 033 657-491. Titova, I kat, ~etverosoban renoviran stan 105 m2, pogodan za kanc., pl. eta`no, 2.300 KM/m2. Tel. 061 899 209. Tros. 68 m2, I sp., sa gara`om u zgradi, ul. Franjeva~ka. Tel. 061 158 735, 033 460-707. Tros. stan Al. Polje, A faza, I sp. Tel. 066 170 127. Tros. stan sa 2 balkona+17 m2 gara`a, Ljubljanska ul. Tel. 033 212-479. Trosoban stan Al. Polje, 1.500 KM/m2. Tel. 461-628. Trosoban stan, centar, Gabelina. Tel. 061 548 390. U Starom Gradu kod Pivnice, prodajem dva stana, ukupno 90 kvadrata, 2.200 KM. Tel. 061 336 014. Useljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Useljiva ku}a 8x8 i s. sa priklju~cima i 1.500 m2 zemlje, Rajski Do, Trnovo za 42.000 KM. Tel. 061 709 430. Useljiva trospratna ku}a i 3.000 m2 zemlje u Gornjem [eheru Banja Luka, cijena 180.000 KM. Tel. 061 709 430. Vi{njik, jednosoban stan 31 m2, vis. prizemlje. Tel. 066 125 453. Vje~na vatra, stan 63 m2, 170.000 KM, pogodan i za pos. prostor. Tel. 061 902 827. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vojni~ko polje, prodajem trosoban stan 75 m2. Tel. 065 726 993. Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h. Vraca, A. Smajlovi}a, zidanu gara`u u nizu, 8.500 KM. Tel. 062 295 919. Vraca, Avde Smajlovi}a, prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vrap~i}i, prodajem ili mijenjam useljivu ku}u za stan u zapadnom dijelu grada. Tel. 063 345 338. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, kuk}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vrbanju{a, ku}a sa oku}nicom.Tel. 061 350 682 Vrbanju{a, prodajem ku}u sa oku}nicom.Tel. 061 350 682 Zemlja Sarajevo centar Kromolj 17500 m2 ve}inom gra|evinsko zemlji{te.Tel 0034650166031 Zemlje 7.000 m2 u Rakovici, blizu glavne saobra}ajnice, cijena 25 KM/m2. Tel. 061 709 430. Zemlji{te na Poljinama u ogradi, struja, voda, vanjska rasvjeta, 7.500 m2, 75 KM/m2. Tel. 061 732 581, 033 220-964. Zemlju sa objektima, 3.700 m2, u Lukavici kod pijace. Tel. 061 047 960, 033 647-462. Zenica, pos. prostor 60 m2, pogodan za sve namjene (suteren). Tel. 061 753 131.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330.

32

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

33

Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Agenciji potrebni stanovi, ku}e i poslovni prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj, ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 061 484 068, 033 221-121. Agenciji potreban manji tan u zgradi za iznajmljivanje za zaposlenu `enu, du`i period. Tel. 062 465 466. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente, agencija. Tel. 061 145 853. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za izdavanje i prodaju. Tel. 033 203-127. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Stanovi potrebni u zgradi za iznajmljivanje za ozbiljne klijente, agencija. Tel. 062 465 466. Kupujem stan na Dobrinji do 70.000 KM. Tel. 061 222 422. Potreban dvosoban namje{ten stan (mart, april, maj). Tel. 061 516 351. Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306. Kupujem 3-soban ili 3,5-soban stan u Kranj~evi}evoj ulici ili bli`oj okolini. Tel. 061 484 068, 033 221-121. Kupujem dvosoban stan po umjerenoj cijeni. Tel. 061 360 084. Hitno kupujem trosoban stan (80 m2) na relaciji centar do Grbavice, pla}am do 160.000 KM. Tel. 033 236-760. Za poznatog klijenta Agenciji hitno potreban dvosoban stan sa gara`om. Tel. 066 340 748. Hitno kupujem jednosoban stan do Otoke. Tel. 062 762 572. Tra`im dvije cimerice-studentice, cijena povoljna, u centru Zenice. Tel. 062 831 281. Agenciji potrebno vi{e stanova za izdavanje. Tel. 061 437 732. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel. 061 224 601 Kupujem mali stan u kantonu Sarajevo, do 38.000 KM. Tel. 062 068 901 Hitno kupujem trosoban stan do 85 m2 od Centra do [opinga na Grbavici, pla}am do 160.000 KM. Isplata odmah.Tel. 033 236 760 Kupujem manji stan, mo`e i u ku}i do 35 000 KM.Tel. 062 068 901 Ageniciji potrebni stanovi za prodaju u Kantonu Sarajevo za poznate klijente.Tel. 061 269 835

Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Mijenjam kvalitetan dvos. stan Otoka, sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu, ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Mijenjam zemlju u Bratuncu za zemlju u Kantonu Sarajevu. Tel. 033 699-153. Hitno mjenjam jednosoban stan 30m2 drugi sprat za ve}i od 50-60m2 do 5. sprata Centar ili Novo Sarajevo uz moju doplatu.Tel. 062 900 860 i 063 793 294 Mjenjam dvosoban stan I dvije podzemne gara`e (Sarajevo) za sli~no u Tuzli. Tel. 061 567 193 Mijenjam dvosoban stan 60m2 za ve}i. Tel. 062 342 539. Mijenjam stan 55m2 Dobrinja2 za manji 30-40m2, prednost Dobrinja.Tel. 061 864 382

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd` Akcija: Rasprodaja bukovog drveta po cijeni od 50 KM po jednom metru. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 065 712 703. 329-1Nd` Suha i sirova bukova i grabova, 40 do 60 KM. Ugalj Kreka 75 KM. Kameni (kocka i orah) 150 KM. Bukov briket 180 KM. Juka. Tel. 061 025 311. 330-1Nd` Prodajem robu second hand, zbog selidbe zatvaram radnju. Povoljno! Tel. 061 865 896, 061 497 382. 343-1Nd`

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Vla{i}, nova 2 apartmana na ski stazi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel. 061 483 448. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424.

Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Prodaja zdrave hrane - slatka + d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel. 061 311 276. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Plasti~nu kadu sa postoljem za kupanje bebe, 30 KM. Tel. 061 594 627. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipovima + 1 d`ojstik i 5 igrica. Tel. 061 259 655. Japansku ru`u, veoma povoljno. Tel. 033/546-550. Bundu dugu nerc-no`ice, ve-

li~ina od 42-46. Tel. 033/613845. Trosjed, dvosjed i fotelja, sve na razvla~enje, povoljno. Tel. 061 272 611. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Vuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25 KM. Tel. 210-736. Prodajem mali plastenik, ul. Vidovci br. 40, Gladno polje Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747. Prodajem solarij stoje}i. Tel. 061 209 876. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Ve{ ma{ine 150-170 KM, {porete struja-plin i fri`idere 150-160 KM, o~uvano, ispravno, dostava besplatna. Tel. 533631. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Povoljno korpe, kreveti}e za bebe i korpe i kaveze za ma~ke i pse. Tel. 061 200 894, 033 525966. U toku je rasprodaja zaliha stolica, fotelja i stolova od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Elektri~nu pe} za pizze, velika. Tel. 061 138 561. Ve{ korpe, stalke za cvije}e, klofere, tacne i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033/525-966. Dva para skija sa {tapovima u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 456-809. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji.Tel. 061 191 935. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Radim i prodajem kerane stolnjake razne veli~ine i oblika. Tel. 033 453-029. Dva Canon kopir aparata, povoljno, ispravni i o~uvani. Tel. 061 512 874. Krema Vipsogal protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}. Tel. 033 211-822. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Bosanske }ilime i serd`ade, ru~ni rad, tkane, 2 komada, cijena 350 KM. Tel. 033 512-957, 061 905 896. Polukru`nu sofu za sjedenje ili kao le`aj i sobni stoli}, sve kao novo. Tel. 063 848 252, 887680. Ra~une i LCD monitore iz uvoza uz garanciju, cijena povoljna, dostava {irom BiH. Tel. 062 267 695. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 062 877 535. Ro{tilji ugostiteljski plinski, novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516 351. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 376-1tt „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 303-1ND@

mrava. Tel. 061 243 891. Ve}i broj drvenih stala`a za prodavnice (kao nove, povoljno). Tel. 062 111 849. Bojler 50 litara, WC {oljuzidnu i umivaonik sa armaturom, sve ispravno, cijena 50 KM. Tel. 062 386 286. Skije „Elan“, du`. 180 cm, sa vezovima i {tapovima, cijena 30 KM. Tel. 062 386 286. Rasne njema~ke ov~are (povoljno). Tel. 061 862 756. Skije „Elan“ du`ine 170 cm, sa „tirol“ vezovima, cipelama br. 38 i {tapovima, sve za 100 KM. Tel. 061 165 156. CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica, 5 i 2,5 KM. Tel. 061 547 280. Fasadnu plinsku pe} 3 KW, cijena 100 KM. Tel. 062 315 540. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Popust, poto~ara rastavljena u dijelove, u funkciji, SkradnoBudova~a. Tel. 061 154 540. Razne {amotne cigle iz TA pe}i, 1 KM - komad. Tel. 062 972 512. Novu bundu duga sa etiketom-nutrija. Tel. 063 020 248. Vi{e vitrina za butik, apoteku, drvene, kao nove, povoljno. Tel. 062 111 849. Vitrinu u obliku piramide du`. 2,5 m, povoljno, hitno. Tel. 062 111 849. Regal-piramida iz 5 dijelova, cijena 350 KM. Tel. 061 250 763. Komodu-hrast, cijena 350 KM - bila 820 KM, dobro o~uvana. Tel. 062 681 161. Dva o~uvana kau~a sa spremnikom za posteljinu, svijetlo kafane, na izvla~enje, stara 2,5 godine. Tel. 033 473-806, nave~e. Duge zimske mu{ke {tofane kapute. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti, se po 2 KM. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove klizaljke sa bijelim ko`nim cipelama broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane i ispravne manje mehani~ke ma{ine ra~unsku i pisa}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske mokasinke br. 43. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Novu i dobro o~uvanu sezonsku mu{ko-`ensku-dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Metra`ni materijal tekstil za {ivanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033 534087, 062 682 690. O~uvanu ugaonu sobnu garnituru sa dva taburea, plave boje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvanu sobnu garnituru: trosjed na izvla~enje, dvosjed i fotelju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za el. instalaciju stana-ku}e. Tel. 033 534-087,

062 682 690. TV antenu mre`astu riblja kost, prozorsku-krovnu. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Umivaonik desni emajlirani, lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Razne vrste plinskih gorionika sa diznom i bez, ru~ne izrade. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Uvozni mu{ki zimski {tofani kratki kaput, teget boje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. ^istu uvoznu `ivu prera|enu na laboratorijskim aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Lustere sa po jednim sijali~nim mjestom. Tel. 033 534087, 062 682 690. @enske {tofane zimske kapute. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom 60x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske balon i {tofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Prodajem bi`uteriju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Kratku `ensku bundu od ze~ijeg krzna. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove braon `enske ko`ne talijanske ~izme broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Telefon marke „Iskra“, Kranj - stariji model. Tel. 033 534087, 062 682 690. Mu{ke balon mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Zimske balon i {tofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Polovna drvena vrata balkonska sa {tokom 240x90. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Fri`ider kombinovani sa komorom, 70 KM. Tel. 062 972 512. Skija{ke cipele 37-38, bijele, 30 KM. Tel. 062 972 512. ]ilim Tabriz, 3,5x2,5, vuneni }ilim 3x2, hitno, povoljno. Tel. 061 256 445. Malu grijalicu 1200 vati, 20 KM, nova. Tel. 061 709 301. Fasadnu plinsku pe} 3 KW, cijena 100 KM. Tel. 062 314 540. Nove elektroza{titne ~izme, 3000 vati, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Tu~ije meso, ili `ive prirodno hranjene, dostava na adresu. Tel. 061 349 238. 4 stola i 14 stolica (eko ko`a), registar kasa, mesarska m{ina za mljevenje mesa, povoljno. Tel. 061 331 280. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman, sa komplet alatom, dizalice, kompresor. Tel. 061 753 355. Prodajem GPS 12 XL 12 kanala /navigacija/, marke GARMIN cijena po dogovoru. Tel. 061 048 343 Prodaje se televizor.Tel. 066 138 608 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Memorijske kartice CF SDHC Sony Produo 8 16 i 32GB

Sandisk Hama,novo.Tel. 061 199 419 Blic za DSLR aparat Canon ili Nikon TTL II NOVO 220KM.Tel. 061 199 419 Prodajem pet novih kau~a u najlonu 700 KM.Tel.061 723 758 Prodajem regal piramida iz pet djelova 350 KM, Sarajevo.Tel. 062 681 161 Prodajem Nokiu N 95 u solidnom stanju.Cijena:80 eura, HNK. Tel. 062 963 333. Prodajem Nokiu zlatnu u dobrom o~uvanom stanju sa memori karticom,fiksno 300 KM.Tel. 061 702 432 Prodajem vebasto grijanje.Tel.061 108 653 Prodajem knjigu gramatike italijanskog jezika sve obuhva}eno.Tel. 061 243 836

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 110-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 122-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM, i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944, Tuzla: 061 587 721. 298-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje novih i starih bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo instalacije, kupatila, osigura~a, indikatora i sl. sa garancijom! Mob. 061 222 228. 307-1Nd` VODOINSTALATERELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 375-1tt EPC servis - servisiranje ra~unara, laptopa i prate}e opreme; (re)instalacija sistema, konfigurisanje wireless mre`e, izrada web stranica. Veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan! Tel. 062 643 394. 328-1Nd` Slasti~arna pravi izvrsne torte za sva slavlja. U ponudi veliki izbor. Probaj pa plati. Dostava na ku}nu adresu. Uvjerite se nazovite: 061 865 896, 061 497 382. 343-1Nd`

34

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

35

Staklarska radnja ustakljuje prozore, balkone, haustore, pravi termo stakla, uramljuje slike, ogledala. Dolazak na adresu. Tel. 061 865 896, 061 497 382. 343-1Nd`

Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Zaposlena prof. njema~kog jezika daje ~asove dopunske i dodatne nastavne i prevodi. Tel. 061 079 775. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957.

Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.

Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molerskofarbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije,

gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moler-

aj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionomgrajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevomore novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345.

Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiroprakti~ar - uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Njema~ki jezik - instrukcije za u~enike osnovne i srednje {kole. Tel. 062 759 897. Instrukcije za osnovce i srednjo{kolce (bos., eng., bio., hem., fiz., geog., his...) vrlo povoljno. Tel. 061 312 126. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466736 i 061 506 755. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112.

36

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 063 190 722, 061 865 068. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472.

Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Popravljam ve{ ma{ine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, {ipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408.

Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Prevoz na godi{nje odmore do mora Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vr{im servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge popravak starog - izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613-414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. Tel. 062 820 498, 062 869 258. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567.

VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednoso-

bne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake i pe}i za pizze zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste

el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141.

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

37

Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u

gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Moler vr{im molersko farbarske radove lakiranje stolarije i drugo. Tel 062 681 161 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP Tel. 061 130 . 787 i 033 537 108 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108. VKV kerami~ar radi kvalitetno i profesionalno.Tel.061 183 918 Frizerske usluge radim u svom ili va{em domu.Tel. 061 557 100 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata,lamperije i podova.Tel. O61 502 739 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Dubinsko mokro suho pranje tepiha, Njema~kom ma{inom u va{em stanu dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 069 856 Pru`am knjigovodstvene i ra~unovodstvene usluge fizi~kim i pravnim licima. Tel.062 214 274 Prekucavam maturske, seminarske i ostale radove pisane forme.Tel. 061 243 836 Samohrana majka s troje male djece tra`i bilo kakav po{ten posao u Mostaru.Tel. 063 050 290

Ponuda-potra`nja
Frizerskom salonu potrebno vi{e pomo}nih frizera. Tel. 061 828 416. 202-1Nd` Buregd`inici potrebna majstorica za pitu i radnica na poslu`ivanju i prodaji pite sa iskustvom! Tel. 062 841 539. 357-1tt

Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem grra|. zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Nudimo smje{taj, hranu i platu vrijednoj i sposobnoj mla|oj `eni bez obaveza, protuusluga vo|enje doma}instva i briga o djetetu od 5 godina. Tel. 066 643 099. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789365, 061 135 657. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644178, 061 225 424. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, ugovori). Tel. 063 190 722. VKV vodoinstalater radi povoljno tare i nove instalacije. Tel. 062 183 306. Tra`im saradnike za kat. prodaju, zarada 30 posto, bespl. u~lanjenje. Tel. 061 622 304. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Kerami~arski radovi povoljno. Tel. 062 140 094.

Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Nudim knjigovodstvene usluge zanatskim uslu`nim i ugostiteljskim radnjama. Tel. 061 811 816. Instrukcije iz ~e{kog jezika, prevod. Dolazim ku}i. Tel. 063 366 047. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih 24 sata uz vas. Tel. 061 557 022. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614436. Kombijem vr{im prevoz robe. Tel. 061 758 031, 033 460655. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno i pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, pla}anje re`ija i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. ^uvala bi stariju osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 061 521 468. Opravljam ku}. aparate uz garanciju. Tel. 062 520 287. Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. ^istim kvalitetno stambene i poslovne prostore. Tel. 061 516 910. Odgovorna djevojka sa radnim iskustvom u trgovini tra`i isti ili sli~an posao, a mo`e i ~i{}enje stana, peglanje ve{a, ~uvanje djece. Tel. 066 815 033. ^uvala bih stariju osobu i vodila doma}instvo. Tel. 061 837 633. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033/237-878, 061 482 045. Potrebno vi{e radnika: trgovaca, komercijalista i skladi{nih radnika. Detaljnije na: www.tranzitexport.ba Tel. 033 639-190. Samohrana majka s troje male djece tra`i bilo kakav po{ten posao u Mostaru.Tel. 063 050 290 Potreban radnik na poslovima picmajstora I radnika u supermarketu.Minimalno iskustvo rada jedna godina.Tel.066 515 277 Knjigovo|a certificirani za preduze}a, obrte, udru`enja i predstavni{tva. Tel. 062 340 144 Nudimo smje{taj,hranu i platu vrijednoj mla|oj `eni bez obaveza,protuusluga vo|enje doma}instva i briga o djetetu od 5 godina.Tel. 066 643 099 Renomirani restoran tra`i konobara.Tel.061 916 946 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Projektnu dokumentaciju za legalizaciju stambenih i druge objekte povoljno i brzo radi firma.Tel.061 725 039 Inventar za buregd`inicu i piceriju,pe} za picu,pe} za burek,topli pult,radni sto od rosfraja,komora za peciva,vitrina rashladna,ma{ina za meso velika.Tel.065 428 291 Ozbiljna `ena tra`i posao, pomo} u ku}i odr`avala bi stanove ~asno i po{teno.Tel. 062

392 466 Brinula bi i njegovala starije i bolesne osobe plata po dogovoru.Tel. 066 297 845 Ozbiljna `ena tra`i posao, pomo}na radnica u kuhinji, ~ista~ica ili rad za komjuterom.Tel.062 737 869 Tra`im posao u obezbe|enju, no}ni ~uvar, portir i sli~no,imam certifikat za fizi~ku za{titu MUPa FBiH.Tel.061 743 547 Potrebne dvije konobarice za rad u kafani plata po dogovoru.Tel. 062 788 739

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta. Ve}e i manje iznose. Isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 199-1Nd` Potrebna pozajmica od 6.000 KM. Vra}am 7.000 KM za 7 dana. Garancija kombi sa termokingom 12.000 KM. Tel. 063 214 617. 333-1tt

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem zlato, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 378 818. Kupujem dionice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odma. Tel. 061 271 935. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice i certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem autoradio u ispravnom stanju, proba obavezna, cijena da je povoljna. T 061 709 772. el. Kupujem staru deviz. {tednju, ratne od{tetei dionice i FBiH i RS, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah, dolazim na adresu. Tel. 061 140 521. Kupujem stare kablove i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli, gradsko groblje Bare. Tel. 061 936 378. Kupujem dionice svih vrsta, staru dev., ratnu od{tetu, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047. Poklanjam madrac 180x200. Tel.061 339 326 Prodajem solarij kori{ten par mjeseci, vrlo povoljno.Tel.061 772 534.

Prodajem trakice za mjerenje {e}era u krvi CONTOUR TS.Tel. 061 758 098 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Kupujem dje~ija kolica Chicco da nisu starija od 4 godine.Tel. 061 540 363 Kupujem dvije Chicco autostolice za djecu do 36kg.Tel. 061 540 363 Kupujem eksponate sarajevske olimpijade ZOI-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, zna~ke i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem staro oru`je sablje,kubure,bode`e,ordene,medalje,vojne oznake,bajonete i sli~no.Tel.061 139 767 Kupujem stare radio aparate,lustere,d`epne satove,}ilime,ogledala,slike,stari nakit i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem CAM dje~ija kolica ili Peg perego da nisu starija od 3 godine.Tel. 061 540 363 Izgubljeni klju~evi, zeleni, crni i dva obi~na.[vrakino-A. Polje. Nagrada pronalaza~u.061 598 501 Prodajem pr`ionicu kafe s komplet opremom.Tel. 065 291 942 Prodajem sadnice maline 1000 Sadnica cjena 1 marka po komadu, Velika Kladu{a. Tel. 061 714 018. Presnimavanje sa sa svih vrsta video kaseta na dvd i duplikacija va{ih dvd i cd-ova, Sarajevo.Tel.062 824 523 Prodajem plastenik konstrukciju 100 kvadrata pvc cijevi veoma povoljno. Tel.065 081 563. Prodajem polovan fri`ider, bicikl za odrasle, dje~ije biciklo,sportska dje~ija kolica 100 KM.Tel.062 170 416 Prodajem polovnu Kon~ar el.pec-150 KM, plinsku pe}-100 KM, zamrziva~ lati~ar Gorenje100 KM.Tel. 033 446 769 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova.Tel. 061 997 840 Kupujem mobitele, novije foto aparate, bicikla, lcd plazma televozore, prenose dvd plejere i sli~no.Tel. 063 015 338 Kupujem Chicco kolica da nisu starija od 3 godine i dvije Chicco autosjedalice do 18 ili 36 kg.Tel. 063 015 334 Pe} na ~vrsto gorivo, Metalac fri`ider Obodin povoljno.Tel. 062 006 706 Presnimavanje video kaseta na DVD.Tel.061 260 596 Prevo|enje svih vrsta tekstova sa njema~kog jezika.Tel. 061 260 596 Prodajem {poret na drva, Smederevo, veli~ina pekare 9, povoljno.Tel. 063 349 011 Prodajem lova~ku pu{ku bokericu 16-ku sa rezervnom cijevi 16/7.57 R . Papiri uredni.Tel. 062 326 126 Prodajem doma}u rakiju.Tel.065 319 352 Prodajem polovnu Kon~ar el.pe}-150 KM, plinsku pe} Philips-100 KM, zamrziva~ lati~ar Gorenje-100 KM. Tel. 033 446 769 Prodajem 250m2 monta`ne skele.14KM/m2.Tel.061 182 104 Prodajem Mercedes 312 hladnja~a maxi tek registrovana povoljno, mogu}a zamjena.Tel.061 141 292 Prodajem Zepter servis za kafu nov.Tel.062 451 251 Prodajem kupinovo vino u zenici 2 litra 20 KM.Tel. 062 009 315 Prodajem bukov parket. Tel.061 709 904 Prodajem ugostiteljski {ank, pivomat,ledomat i ma{inu za pranje posu|a.Tel.062 598 362 Potrebna cimerka u garsonjeri preko puta RTV doma. Kirija sa re`ijama 180 KM.Tel. 063 010 974.

38

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Novi vlasnik, dva noviteta i pove}ana prodaja

Volvo u 2010. godini

26

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

auto market

39
Dosada{nji pobjednici
1998. . . . . Renault Kangoo 2000. . . . . . FIAT Punto II 2001. . . . . . . . . [koda Fabia 2002. . . . . Daewoo Tacuma 2003. . . Renault Megane II 2004. . . . . . . . . . . . Mazda 3 2005. . . . [koda Octavia II 2006. . . . . . . Ford Focus II 2007. . . . . . . Opel Corsa D 2008. . . . . . . . Hyundai i30 2009. . . . . . . [koda Superb 2010. . . . . . . . . Ford Fiesta

Prve fotografije KIA-inog Picanta

[est kandidata za jednu krunu
Ove godine }e prvi put biti dodijeljena i nagrada za ekolo{ki automobil godine
Izbor se vr{i prema uobi~ajenim pravilima - svaki automobil mora biti promoviran na bh. tr`i{tu i mora ga testirati najmanje 80 posto ~lanova `irija. Te kriterije ispunili su Audi A1, Chevrolet Spark, Hyundai ix20, Nissan Juke, Renault Fluence i Volvo S60. Nagrade }e biti dodijeljene i u kategorijama Best Buy, Terenac/SUV, privredno vozilo, PR, menad`er i ekolo{ki automobil.

IZBORI Uo~i progla{enja Automobila godine u BiH za 2011.

KIA Picanto: Predstavljanje u @enevi

Za Volvo je 2010. bila godina promjena. Pregovori kompanije Ford Motor i grupacije Zhejiang Geely Holding rezultirali su ugovorom o prodaji 28. marta. Kinezi su potpunu kupovinu Volva finalizirali 2. avgusta. Nakon dvije te{ke godine, Volvo je preokrenuo negativni trend i pove}ao pro-

dajne rezultate za 11,2 posto u odnosu na 2009. Plasirano je ukupno 373.525 vozila, od ~ega najvi{e modela XC60 (80.723 komada). U me|uvremenu, potpuno novi Volvo S60 i V60 o~arali su kupce i predstavnike medija, te osvojili nekoliko va`nih me|unarodnih priznanja.

Tako|er, predstavljeni su i novi petocilindarski dizelski motor, koji iz zapremine od dva litra razvija 163 KS i 400 Nm obrtnog momenta, te info-sistem putem kojeg se informacije audiosistema, navigacije, mobilnog telefona i drugih funkcija prikazuju na kolor ekranu dijagonale 5 ili 7 in~a.

Pripremio: Muamer TANOVI]
dru`enje automobilskih novinara BiH 1. februara organizirat }e tradicionalnu manifestaciju na kojoj }e biti progla{en najbolji automobil 2011. godine.

U

Eco automobil Toyota Auris HSD
Ove godine }e prvi put biti dodijeljena nagrada za Eco automobil godine, ali u ovoj kategoriji, na`alost, nema mnogo kandidata. O ekolo{koj osvije{tenosti na{eg naroda suvi{no je i govoriti, stoga velika ve}ina autoku}a ekolo{ke modele gotovo da i ne poku{avaju plasirati na bh. tr`i{e. Iznimka je Toyota, koja na na{em tr`i{tu dr`i primat s dva hibrida. Pored Priusa, u 2010. je u BiH stigao i Auris HSD, koji koristi isti ~uveni pogon kao i Toyotin pionir. Ne~ujnog Japanca ukupne snage od 136 KS karakterizira

SEAT je godinu u kojoj je proslavio 60. ro|endan zavr{io izvanrednim rezultatom. Tokom devet mjeseci 2010. SEAT je bio najprodavanija marka na {panskom tr`i{tu, {to se nije desilo od 1979. Ukupan broj registriranih vozila u 2010. iznosio je 982.015, {to je za 3,1 posto vi{e nego u 2009., a u okviru toga SEAT je prodao 89.392, za 6,7 posto vi{e u odnosu na pro{lu. Time je SEAT bio jedini koji je postigao tr`i{no u~e{}e u [paniji

SEAT najprodavaniji u [paniji

Godinu jubileja obilje`ili sjajni rezultati

Audi je 2010. godine u BiH predstavio mali, ali veliki novitet. Zbog veli~ine, ime mu je A1, ali svojom tehnologijom nimalo ne zaostaje za ve}om bra}om iz Ingol{tata. Ovaj gradski {minker nosi prepoznatljive Audijeve crte dizajna, a unutra{njost je dotjerana kokpitom koji je inspiraciju prona{ao u obliku avionskog krila i centralnom konzolom koja podsje}a na krmu luksuzne jahte. S obzirom na to da se radi o modelu sa ~etiri kruga na haubi, suvi{no je govoriti o voznim osobinama. Audi A1 je pravi urbani trka~. Vo`nja je udobna i dinami~na, a sportske performanse pospje{ene su podvozjem koje spaja agilnost, stabilnost traga i komfor. Po~etna cijena mu je 31.843 KM.

Audi A1

KIA je objavila prve fotografije nove generacije malenog Picanta, koji }e biti ponu|en u dvije verzije s ~etiri nova motora od 1,0 i 1,2 litara. Picanto izgleda zrelije i ozbiljnije i odi{e s vi{e samopouzdanja u odnosu na prethodnika. KIA-in model je porastao i ima ve}i me|-

Zreliji i ozbiljniji

uosovinski razmak, {to }e mu omogu}iti ve}u konkurentnost u segmentu malih gradskih automobila. Dok je trenutni model bio dostupan samo sa petera vrata, novi }e imati i trovratnu sportsku verziju. Model }e slu`beni debi imati na Sajmu automobila M. T. u @enevi u martu.

Osvje`enje za modelsku 2011. godinu

potro{nja od 3,8 litara na 100 km i pregr{t sofisticiranih inovacija. Zbog carine, koja bi mu u 2011. tre-

bala biti ukinuta, po~etna cijena hibridnog Aurisa u BiH je dosta visoka - 48.876 KM.
Novi Kangoo: Efektne dorade

SEAT Exeo: Pove}anje u odnosu na 2009.

ve}e od 9 posto. Najzna~ajnije pove}anje prodaje u odnosu

na pro{lu godinu zabilje`eno je kod modela ExM. T. eo i Alhambra.

vnik Prvi predsta ije r specijalne se

Infiniti IPL G Coupe
„Nabrijani“ G Coupe: Vizuelne i tehni~ke dorade

Chevrolet Spark

Chevrolet je u 2010. godini u BiH ostvario vrlo zapa`en rast, a zasluge za to pripadaju i Sparku. Ovaj mali moderni Chevrolet nosi izgled za koji se opredijelilo 800.000 anketiranih osoba koje su birale izme|u tri ponu|ena dizajnerska rje{enja. Unutra{njosti pe~at daju instrumentalna tabla kakvu nema nijedno drugo vozilo i lijepo rije{ena centralna konzola. Ostalo je manje-vi{e u standardu. Pretinaca je dosta i prostora ima za ~etiri osobe, ali kao {to je to obi~no slu~aj kod ovako malih modela, sve preko toga je ve} vi{ak. Malen (3,6 metara), okretan i ne ba{ slaba{an, Spark je idealno rje{enje za pretrpane gradske ulice, ali s prtlja`nikom od 170 litara ne mo`e ba{ konkurirati za du`a putovanja. Po~etna cijena je 13.880 KM.

Hyundai ix20 tek je stigao na bh. tr`i{te, pa je u posljednji trenutak u{ao u izbor. Novi predstavnik evropske porodice s predznakom „i“, dizajniran i napravljen u Evropi za kupce s na{eg kontinenta, pripada segmentu monovolumena. Formalno je nasljednik Matrixa, ali s njim nema puno sli~nosti. Modernog i dinami~nog oblika, kombinira jedinstven izgled s klju~nim funkcionalnim osobinama MPV modela. Unutra{njost je elegantna, moderna i stilski pribli`ena ukusima Evropljana. ix20 ima odli~an ovjes i ugodan je u vo`nji, a s du`inom od 4,1 metar i neobi~no dugim me|uosovinskim razmakom od 2,6 metara, nudi dosta prostora u unutra{njosti. Karakteriziraju ga optimalan odnos snage i potro{nje. Po~etna cijena iznosi 24.596 KM.

Hyundai ix20

Meganea Sedanea, koji je u BiH stekao veliku popularnost, vi{e nema, ali }e njegov duh utjeloviti nasljednik - Renault Fluence. Za razliku od prethodnika, ~iji je izgled nai{ao na dosta opre~ne reakcije, nova Renaultova limuzina gaji dosta tradicionalan i jednostavan vanjski dizajn. Ni tamo, ni ‘vamo, ali francuski proizvo|a~ potrudio se da Fluence, uprkos dosta niskoj cijeni za ovaj segment, zadr`i prepoznatljive Renaultove gene. Udobna i {armantna unutra{njost u kombinaciji s vrlo potentnim motorima i dobrim dr`anjem na cesti garant su da je Renault sa Fluenceom napravio dosta dobar posao. Po~etna cijena je 25.698 KM.

Renault Fluence

Renault je za modelsku 2011. godinu detaljno obnovio svoj popularni model Kangoo, dostupan u putni~koj i dostavnoj varijanti sa standardnim, kratkim i produ`enim me|uosovinskim razmakom. Kangoo je izmijenjen u svakom pogledu, dizajnerskom i tehni~kom. Na karoseriji su izmjene najvidljivije na branicima i retrovizorima. U unutra{njosti su primjetni kvalitetniji materijali, ugodniji dezeni i boje, te

Novi Renault Kangoo

bogatija oprema. Ponuda motora podrazumijeva samo Euro 5 jedinice i to 1,6 16V benzinski sa 105 KS, dostupan i u bioethanol verziji i s automatskim mjenja~em, te 1,5 dCi dizelski sa 75, 90 i 110 KS, opremljen filterom ~estica. Zvani~na prezentacija bit }e uprili~ena na nastupaju}em sajmu automobila u Briselu (od 15. do 23. januara), a prodaja po~inje u martu po osnovnoj cijeni od 13.500 S. Pa. eura u Francuskoj.

Jo{ jedan ~lan luksuzne serije

Citroen DS5 spreman za debi

Nissan Juke

Infiniti je i zvani~no predstavio model IPL G Coupe. U pitanju je prvi predstavnik Infiniti Performance Line serije modela ove luksuzne podru`nice japanskog Nissana. Svojevrsni ku}ni tuning program uklju~uje atraktivan body kit s modificiranim prednjim branikom, stiliziranim pragovima, zadnjim spojlerom, hromiranim zavr{ecima ispu{nog

sistema i ekskluzivnim 19in~nim felgama. [to se ti~e pogona, poznati 3,7-litarski V6 na benzin je putem izmjena na upravlja~koj elektronici i ispu{nom sistemu oja~an za 18 KS, na ukupno 353, dok je obrtni moment tako|er ne{to ve}i. Tu su i sportski ovjes, ja~e ko~nice i djelimi~na viskozna blokada diferencijala.
S. Pa.

Potpuno novi Infiniti QX56 u odnosu na prethodnika osim novog izgleda donosi napredne tehnologije, pobolj{anu udobnost i performanse. Naziv automobila govori sve kada je u pitanju motor jer se radi o 5,6-litarskom V8 benzinskom s direktnim ubrizgavanjem koji razvija 406 KS i 600 Nm obrtnog momenta.

Infiniti QX56

Ovo je definitivno najupe~atljiviji model u izboru. Nissan Juke odlikuje se smjelim dizajnom, ali sude}i prema narud`bama, mi{i}avi Japanac osvojio je srca velikog broja kupaca. Juke ima elemenata svakog segmenta - kombinacija je gradskog SUV-a i crossovera, ali s coupeovskom linijom krova. Unutra{njost je elegantna, s visokosjajnom povr{inom na centralnoj konzoli na~injenoj po uzoru na motocikl. Hvali se i zanimljivom inovacijom - naprednim dinami~kim nadzornim sistemom komandi i informacija koji mu omogu}ava da mijenja dinami~ke postavke i ostale funkcije kao {to je klima-ure|aj. Visokom odignuto{}u od tla, Juke je idealan za na{e uvjete, a dinami~ka kontrola omogu}ava tri na~ina vo`nje - normal, power i eco. Dostupan je s pogonom na prednje i sve to~kove. Po~etna cijena mu je 29.000 KM.

Volvo S60 je remek-djelo {vedskog proizvo|a~a koji, izuzimaju}i ci-

Volvo S60

jenu, gotovo da i nema mane. S coupeovskom linijom krova, zaobljenim prednjim i modernim zadnjim dije-

lom s dvije ispu{ne cijevi, S60 je vrlo elegantni sportista. Iako {vedski tradicionalisti nisu odstupili od prepoznatljivih linija Volva, unutra{njost je vrlo dotjerana, luksuzna i elegantna. Testirani model od 205 KS ostavio je upe~atljiv dojam, jer ga, osim snage, krasi uzorno dr`anje na cesti za koju su zaslu`ni Corner Traction kontrola i napredna kontrola stabilnosti. Po~etna cijena mu je s razlogom visoka, 62.978 KM, ali automobili koji nose simbol Volva na haubi nisu na glasu kao jeftini, ve} kao odli~ni.

Koncept C-Sportlounge iz 2005.

Citroen grabi velikim koracima naprijed kada je u pitanju luksuzna serija DS. Nakon gradskog DS3, te kompaktnog DS4, na aprilskom sajmu automobila u [angaju trebao bi osvanuti koncept modela DS5, ~ija se produkcijska izvedba o~ekuje ve} na sajmu u Frankfurtu krajem godine, a komercijalizacija po~etkom 2012.

DS5 }e kao luksuzna izvedba Citroena C5 biti kra}i (cca 460 cm) od obi~ne izvedbe, ali }e s prtlja`nikom od 450 litara zadr`ati epitet prostranog porodi~nog automobila. Dizajnerski }e se sna`no oslanjati na konceptni C-Sportlounge iz 2005. Prvi render budu}eg Citroena C5 nedavno je objavio magazin S. Pa. „AutoJournal“.

40

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

auto market

IZ HISTORIJE Renault 4 (1961 - 1994.)

Snijeg i minusi veliko su isku{enje za limene ljubimce na ~etiri to~ka

50. ro|endan „~etvorke“
Tre}i najprodavaniji automobil u svijetu svih vremena
Renault 4 iz 1961. godine: Vrijedan jubilej

SAVJET VI[E Hladni start

Strpljivo na minusima
Voziti lagano dok automobil ne postigne radnu temperaturu
je preporu~ljivo, ve} je idealno odmah krenuti, ali lagano i sa {to ~e{}im mijenjanjem brzina do 3.000 obrtaja u minuti. Na taj na~in }e se motor i mjenja~ ravnomjerno ugrijati. Preporu~ljivo je odmah uklju~iti i grija~ zadnjeg vjetrobranskog stakla, kojem }e trebati osjetno vi{e vremena da obavi svoju zada}u. Voziti treba {to opreznije, zbog ~injenice da hladne gume ne pru`aju idealan kontakt s podlogom. Ubrzavanje i ko~enje treba obavljati s rezervom i pomno pratiti de{avanja u saobra}aju radi blagovremene reakcije. Prvi jutarnji zimski start mo`e zadati mnogo glavobolja, ali uz malo strpljenja i dobru pripremu ni{ta nije S. Pa. nepremostivo.

Jutarnji minusi, svojstveni zimskim uvjetima vo`nje, veliko su isku{enje za limene ljubimce na ~etiri to~ka. Ve} pri ulasku u automobil mogu nastati problemi zbog snje`nog ili ledenog pokriva~a koji se preko no}i nakupio na automobil. Bo~ica s te~no{}u za odle|ivanje brava je obaveza ukoliko nemate moderni automobili s daljinskim centralnim zaklju~avanjem, koji generalno ne poznaje ovaj problem. Zale|eno stakl treba strugati lagano i oprezno, kako ga ne biste o{tetili, a idealno bi bilo koristiti sprej za odle|ivanje. Kada ste ve} u{li u automobil, uzmite u obzir s ~ime se susre}e motor va{eg automobila. Grijanje u mjestu ni-

Renault je suspendirao tri svoja top-menad`era, optu`iv{i ih za industrijsku {pijuna`u, a kako saznaju francuski mediji iz izvora u kompaniji, oni su bili umije{ani u odliv informacija o elektronskim tehnologijama koje se tek usavr{avaju. Imena i du`nosti suspe-

Menad`eri suspendirani zbog industrijske {pijuna`e

Skandal u Renaultu

Pontiac i Mercury oti{li u historiju Osvje`en kompaktni
Jeep Compass facelift

ndiranih nisu navedeni, a poznato je tek da su bili ~lanovi direkcije kompanije na ~ijem ~elu je Karlos Grosn (Carlos), a bili su i u timu za projekte elektri~nih automobila. Odluka o suspenziji donesena je nakon zavr{etka istrage pokrenute krajem M. T. avgusta 2010.

enault u 2011. godini slavi vrijedan jubilej - 50 godina od po~etka prodaje svog nesumnjivo najpoznatijeg modela 4. Naime, ono {to je bio Mini za Veliku Britaniju, Fiat 500 za Italiju i VW Buba za Njema~ku, to je Renault 4 bio za Francusku. Bio je to pravi narodni automobil, prostrane unu-

R

Narodni automobil

tra{njosti, jednostavne mehanike i dopadljivog dizajna, koji je nakon ~ak pet godina razvoja svjetlost dana ugledao 1961. godine. Premijera je, dakako, uprili~ena na oktobarskom sajmu u Parizu. Renault 4 dokazao se kao vi{estruko upotrebljivo vozilo, ~ija popularnost gotovo da nije jenjavala sve do kona~nog kraja proizvodnje 1994. godine (u Sloveniji i Maroku), nakon ~ak

8.135.424 prodata primjerka u vi{e od 100 zemalja {irom svijeta. Na ovaj na~in Renault 4 postao je tre}i najprodavaniji automobil u cjelokupnoj historiji automobilske industrije, nakon VW Bube i Forda T, te najprodavaniji francuski automobil svih vremena, a samim time i neizbrisiva ikona autoindustrije uop}e. Zbog velike potra`nje, „~etvorka“ je svojevremeno

proizvo|ena u ~ak 28 tvornica na svim kontinentima. Osim standardnih verzija, postojale su i brojne specijalne izvedbe, te dostavnjak, koje su sve zajedno pomogle u dostizanju rekordnih brojki. Renault }e vrijedan jubilej svoje ikone proslaviti brojnim izlo`bama, prigodnim utrkama i nastupima na sajmovima oldtimera. S. Pa.

Specijalne izvedbe

Kona~an kraj dva ameri~ka proizvo|a~a automobila

Jeep je za modelsku 2011. godinu opse`no obnovio svoj kompaktni crossover SUV model Compass. Primjetni su novi detalji na vanj{tini po uzoru na Grand Cherokee, a osjetno je obnovljena i unutra{njost, kojom umjesto tvrde plastike sada dominiraju mekani Novi Compass: Po uzoru na Grand Cherokee materijali. Dora|eni su ovjes i upr- sa 158 KS i 2,4-litarski ~etveavljanje, a ponuda motora i rocilindra{ sa 172 KS u komjenja~a nije mijenjana. I mbinaciji s petostepenim dalje su u ponudi 2,0-litarski manuelnim ili CVT mjeS. Pa. ~etverocilindarski benzinski nja~em.

ameri~ki terenac

Tokom {ezdesetih godina pro{log stolje}a Pontiac je bio tre}i brend u SAD, nakon Chevroleta i Forda

Nakon 73 godine postojanja, ameri~ki automobilski brend Mercury je i zvani~no „mrtav“. Iako je ga{enje najavljeno jo{ u junu pro{le godine, tek je nedavno s proizvodnih traka u Ontariju „si{ao“ posljednji primjerak modela Grand Marquis. Na`alost, posljednji model ne}e oti}i u muzej, kako to i prili~i, ve} }e biti prodat u salonu kao i svaki drugi automobil. Iako nikada nije postigao slavu ostalih ameri~kih proizvo|a~a, Mercury je ipak predstavio nekoliko zanimljivih automobila poput Cougara i Maraudera. Krajem pro{le godine i legendarni ameri~ki brend Pontiac je zvani~no uga{en, iako je proizvodnja ve} ranije obustavljena. Na`alost,

GTO: Jedan od najpoznatijih Pontiaca

Grand Marquis: Posljednji Mercury

Pontiac je posljednjih deset godina zbog lo{e politike GM-a bilje`io samo gubitke, te je u nedavnom restrukturiranju i izlasku iz bankrota bio me|u prvima na listi za odstrel.

No, nije uvijek bilo tako, tokom {ezdesetih godina pro{log stolje}a, Pontiac je bio tre}i brend u SAD, nakon Chevroleta i Forda. Pamtimo i neke od legendarnih modela poput Pontiaca GTO i Trans-Am.

Ina~e, Pontiac je oformljen 1926. godine, a ime je dobio po gradu u dr`avi Michigan. Najbolji godi{nji prodajni rezultat zabilje`en je 1973. godine, kada je plasirano S. Pa. 920.000 jedinica.

VREMEPLOV

11. januar 2011.

AKTUELNE TEME Kako da sami sebi pomognete

DOGODILO SE
1569. - U Engleskoj, pod patronatom kraljice Elizabete I (Elizabeth I), u Katedrali sv. Pavla u Londonu, prvi put organizirana lutrija. Prihod je kori{ten za obnovu utvr|enja, luka i druge javne radove. 1843. - Austrijski car Ferdinand I, u vrijeme najve}eg uspona Ilirskog preporoda, zabranio upotrebu ilirskog imena, posebno u „novinama i javnim spisima“. 1886. - U Njujorku po~eo prvi {ahovski me~ za prvaka svijeta izme|u Vilhelma [tajnica (Wilhelm Steinitz) i Johana Cukertorta (Johannes Zukertort), koji je dobio [tajnic rezultatom 10:5, uz pet remija. 1922. - U Tuzli po~elo su|enje husinskim rudarima. 1946. - Ustavotvorna skup{tina u Tirani proglasila Narodnu republiku Albaniju. 1970. - Nigerijska armija, poslije 32 mjeseca borbi u gra|anskom ratu, u kojem je poginulo oko milion i po ljudi, ugu{ila pobunu secesionista u provinciji Bijafra. Vo|a pobunjenika, general ^ukvuemeka Odumegvu Od`ukvu (Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu) napustio je zemlju dan

U sezoni gripe nemojte dr`ati dijetu i jedite visokokvalitetne proteine kao {to su riba, meso, vo}e i povr}e
Sezona je gripe i va`no je biti spreman. Mnogi ne znaju da upravo svakodnevnim navikama mo`emo smanjiti opasnost od ove neugodne bolesti. Nudimo vam pet jednostavnih trikova uz pomo} kojih mo`ete izbje}i gripu. Hrana. Lo{a prehrana slabi imunitet i tijelo ~ini podlo`nim za razne bolesti i viruse. U sezoni gripe nemojte dr`ati dijetu i jedite visokokvalitetne proteine kao {to su

Pet trikova protiv gripe
1
riba, meso, vo}e i povr}e. Jogurt, sir i kefir i probiotici vrlo su dobri za ja~anje imuniteta. San. Odrasla osoba bi trebala spavati barem sedam sati dnevno jer manjak sna pove}ava {anse da obolite od gripe, kao i od bolesti di{nih puteva. Vje`be. Nije va`no je li rije~ o tr~anju, fitnesu, teretani ili {etnji, va`no je da se kre}ete. Tjelesne aktivnosti

24
ORDINACIJA

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

sveznadar

41

Ta~no Neta~no
Alan Paton 1.Ju`noafri~ki knji`evnik zemljo“?prsvjetsku slavu je stekao svojom vom knjigom „Pla~i, voljena reda je 2.Tragedija vi{egstolje}a? stvorena u Francuskoj 17. 3.Egida je prema gr~koj mitologiji {tit presvu~en kozijom ko`om?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Obrnuti efekt

Hladan i suh zrak je pogodan za {irenje virusa i bakterija

2 3

tako|er ja~aju imunitet, pa ako `elite ovu zimu provesti bez bolovanja, 30 minuta vje`be dnevno bit }e sasvim dovoljno. Zrak. Hladan i suh zrak je pogodan za {irenje virusa i bakterija. Upravo zato, dom odr`avajte toplim, a zrak vla`nim. Higijena ruku. ^esto pranje ruku je najbolji na~in borbe protiv bakterija i virusa.

Trend dana{nje doktrine u plasti~no-rekonstruktivnoj hirurgiji je da se jednim aktom uradi vi{e operativnih zahvata,

Je li mogu}e jednim operativnim zahvatom uraditi kod istog pacijenta podizanje grudi i zatezanje trbuha, pita ~itateljka iz Visokog.

Podizanje grudi i zatezanje trbuha

4 5

Poliklinika „Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I GINEKOLO[KE OPERACIJE ESTETSKA HIRURGIJA

tel. 033 556 556

dakle za v r i j e m e Dr. Amela Karabeg, specijalista jedne aneplasti~ne hirurgije stezije. Podizanje grudi, sa ili bez implantata (tzv. mastopeksija) i „zatezanje trbuha i uklanjanje strija“ (tzv. abdominoplastika) rade se veoma ~esto zajedno, za vrijeme jednog uspavljivanja (anestezije). Podrazumijeva se da je uredno op}e zdravstveno stanje (naro~ito kardiovaskularnog i respiratornog sistema) preduvjet operativnog zahvata. [to je pacijent boljeg zdravstvenog stanja, operativni zahvat mo`e trajati du`e, o ~emu prvenstveno odlu~uju internista i anesteziolog u dogovoru s hirurgom operaterom.

Stariji prijatelji ~ine nas mla|ima
Jedan od razloga za{to legendarni zavodnici, poput Hjua Hefnera izgledaju tako staro su upravo mla|ahne djevojke koje su uvijek s njim u dru{tvu
Mladi prijatelji isti~u na{e godine

1922. - Prvi pacijent izlije~en inzulinom od {e}erne bolesti postao je 14-godi{nji Kana|anin Lenard Tompson (Leonard Thompson). poslije pada Overija, glavnog grada Bijafre. 1989. - Ispred Skup{tine Crne Gore odr`an masovni miting gra|ana, na kojem je zatra`eno smjenjivanje dr`avnog i partijskog rukovodstva. Pod velikim dvodnevnim pritiskom demonstranata, to rukovodstvo je podnijelo ostavke, a na politi~ku scenu Crne Gore stupila je grupa mladih komunista, na ~elu s Momirom Bulatovi}em i Milom \ukanovi}em. 2001. - Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) donio odluku kojom }e „konstitutivnim narodima BiH, Bo{njacima, Srbima, Hrvatima i ostalima, biti osigurana za{tita njihovih vitalnih interesa“. Prema ovoj odluci, u ustavne komisije parlamenata oba bh. entiteta imenovani su predstavnici svih konstitutivnih naroda, ~iji }e zadatak biti da {tite interese tih naroda. 2002. - Hrvatska i BiH verificirale u Zagrebu Program onemogu}avanja prelaska 149 nelegalnih cesta izme|u ove dvije dr`ave. 2002. - SAD imenovale D`ejmsa Holmsa (James Holmes) za novog specijalnog izaslanika za Balkan. Holms, koji je posljednje tri godine bio ameri~ki ambasador u Latviji, zamijenio je D`ejmsa Perdjua (James Pardew).

Osobe oboljele od tuberkuloze imaju 11 puta ve}i rizik obolijevanja od raka plu}a, sugerira istra`ivanje tajvanskih nau~nika. Nalazi se temelje na podacima prikupljenima tokom {estogodi{njeg pra}enja 700.000

Tuberkuloza je rizik za rak plu}a
ispitanika, uklju~uju}i i 4.480 osoba kojima je dijagnosticirana tuberkuloza. „Journal of Thoracic Oncology“ objavio je i kako se do sada povezivalo tuberkulozu i rak plu}a, no ova veza nije niZemlje u razvoju prednja~e po oboljelim od tuberkuloze

Rezultati tajvanske studije

Razvod ~ini mu{karce bogatijima
Istra`ivanje pod vodstvom prof. Stefana D`enkinsa (Stephena Jenkinsa) otkrilo je kako nakon razvoda mu{karcima mjese~ni prihodi rastu za otprilike 25 posto, dok su `ene suo~ene sa znatno druk~ijom i lo{ijom situacijom. Naime, `ene nakon razvoda nerijetko zapadaju u finansijske te{ko}e bez obzira imaju li djecu ili ne. Ovo istra`ivanje je bilo prvo koje je imalo za cilj uporediti razvod i promjenu mjese~nih primanja kod mu{karaca i `ena. Za razliku od mu{karaca, `enama nakon razvoda mjese~ni dohodak opada za ~itavu petinu te ostaje tako nizak idu}ih nekoliko godina.

kad definitivno dokazana. S obzirom na u~estalost tuberkuloze u zemljama u razvoju, ljekari vjeruju da }e njihovi rezultati dovesti do osmi{ljavanja novih kampanja za prevenciju raka plu}a.

Mnogi mu{karci smatraju da }e znatno mla|a partnerica i njih u~initi puno mla|ima, me|utim efekt je potpuno obrnut. Mladi partneri i prijatelji ~ine nas starijima nego {to jesmo, tvrde nau~nici. Jedan od razloga za{to legendarni zavodnici, poput Hjua Hefnera (Hugh) izgledaju tako staro su upravo mla|ahne djevojke koje su uvijek s njim u dru{tvu. Naime, kako tvrde nau~nici, kada je jedna osoba znatno mla|a od ostalih, promatra~i sa strane lak{e uo~avaju razliku u godinama i ostatak grupe definiraju kao znatno stariji. Nau~nici tvrde da su otkrili kako pojedinci godine do`ivljavaju ovisno s kime su u dru{tvu. Naime, ljudi }e naj~e{}e za mjerilo uzeti osobu koja se najvi{e izdvaja po godinama te prema njoj rangirati ostale, stoga ako ste u mla|em dru{tvu, djelovat }ete puno starije nego {to jeste.

Za vrijeme istra`ivanja otkriveno je da kada promatramo samu osobu ili grupu vr{njaka ve}e su {anse da pogodimo njihovu stvarnu dob.

Me|utim kada se radi o grupi starijih ljudi u ~ijem dru{tvu je i jedna mla|a osoba, oni s vi{e godina }e izgledati znatno starije.

Ju`noafri~ki knji`evnik Alan Paton (Alan Stewart Paton) svjetsku slavu je stekao svojom prvom knjigom „Pla~i, voljena zemljo“, objavljenom 1948. godine. Od tada je napisao nekoliko romana i studija o `ivotu u Ju`noj Africi, no nijedno njegovo kasnije djelo nije nadma{ilo snagu i popularnost prvog romana, koji je preveden na dvadesetak jezika i prodat u vi{e od 15 miliona primjeraka. U mla|im danima Paton je bio vrlo aktivan borac protiv apartheida. Osniva~ je i predsjedik Liberalne stranke, koja je 1968. godine zabranjena. Svojim spisateljskim radom i anga`iranjem u borbi protiv rasne politike vladaju}e bijele manjine skrenuo je pozornost svjetske javnosti na zbivanja u Ju`noj Africi, te je za to dobio i nekoliko mirovnih nagrada. Ro|en je 11. januara 1903., a umro 12. aprila 1988. godine.
2. NETA^NO

Slavu stekao svojom prvom knjigom

Nau~nici otkrili

Hrana za gurmane
Potrebno je: 1 kg soma i {arana, 1,3 l vode, 500 g luka, 3 ~esna bijelog luka, ka{ika slatke crvene paprike, 1-2 ljute papri~ice ili feferona, so, biber. Na~in pripreme: Ribu o~istiti i narezati je na komade. Na vru}em ulju popr`iti nasjeckani luk. Dodati nasjeckani bijeli luk, slatku papriku, ~ili te biber i sve zaliti vodom. Kad malo uvri, dodati na komade narezanu ribu te sve lagano kuhati dok jelo ne bude pripremljeno.

Jeste li primijetili da vam se kada ~ujete refren omiljene pjesme ili taktove omiljene simfonije oko srca javlja topao i ugodan osje}aj? Takav u~inak muzike je i nau~no dokazan, a istra`iva~i su sada otkrili i kako to muzika ~ini. Naime, ka`u da muzika poti~e odre|ene hemijske reakcije u tijelu ba{ kao {to to ~ine dobra hrana,

Za{to je slu{anje muzike jednako dobro kao i seks?

Fi{ paprika{

novac ili seks. Iskustvo u`itka poti~e dopamin koji poma`e `iv~anim }elijama u prijenosu informacija od jedne do druge. Muzika proizvodi fizi~ki u~inak koji se ~esto naziva trnci u tijelu, a takav se osje}aj javlja zbog promjene u broju otkucaja srca, disanju i temperaturi tijela. Sve su to znakovi u`ivanja i mogu se nau~no izmjeriti.
GRANA MATEMATIKE PREZIME GLUMICE NA SLICI FRANCUSKA RIJEKA GRA\ANIN JAPANSKA IGRA NA DASCI HAMAJLIJA S CITATIMA IZ KURANA PROSTODU[NO AMERICIJ ORU@ANI SUKOB NARODA EKSPLOZIVNA SMJESA @I^ANI MUZI^KI INSTRUM. NEUTRON DIO GLAVE (mn.) MU[KO IME MALOUMNICI VRSTA VRBE IME GLUMICE NA SLICI

1 2 3

Puno starosno primanje
Ostvario sam pravo na prijevremenu penziju 1998. godine. Na moj zahtjev isplata primanja je obustavljena 2000. godine jer sam se zaposlio. Sada sam napunio 40 godina sta`a. Mo`e li mi se sada priznati pravo na punu starosnu penziju i da mi se u osnov uzimaju pla}e ostvarene i za taj period rada, pita J. L. iz Fojnice. Odredbom ~lana 114. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da korisniku penzije koji je primanje ostvario prije navr{enih 40 godina penzijskog sta`a, odnosno 65 godina `ivota, i korisniku invalidske penzije koji zasnuje radni odnos ili po~ne da obavlja djelatnost iz ~lana 11. ta~ka 1. i 2. ovog zakona, penzija se ne ispla}uje za to vrijeme, a najdu`e do navr{enih 40 godina penzijskog sta`a, odnosno 65 godina `ivota. Tom osiguraniku na njegov zahtjev penzija }e se ponovo odrediti prema navr{enom penzijskom sta`u i ponovnim odre|ivanjem penzijskog osnova, uzimaju}i u obzir i nove pla}e, a penzija }e se odrediti pod uvjetima utvr|enim ovim zakonom. S obzirom na to da vam je prestala isplata prijevremene starosne penzije jer ste se zaposlili, a sada ste navr{ili 40 godina sta`a, na va{ zahtjev penzija }e vam se ponovo odrediti uzimaju}i u obzir nove pla}e i navr{en penzijski sta` u ponovnom osiguranju, s tim {to }e penzija biti odre|ena pod uvjetima utvr|enim ovim zakonom. Penzija }e vam biti priznata u 75 posto iznosu, a taj procent je najve}i za odre|ivanje starosne penzije.

Penzija iz Ma|arske
Ostvario sam srazmjerni dio penzije u Ma|arskoj i Federaciji BiH. @ivim u BiH, pa me zanima ho}e li mi Ma|arska ispla}ivati penziju u BiH u svojoj valuti ili u KM, pita H. K. iz Fojnice.
U suprotnom, pla}anje se obavlja u eurima. Isplata davanja vr{i se neposredno korisniku prava. To zna~i da }e nosilac osiguranja u Ma|arskoj ispla}ivati srazmjerni dio va{e penzije u Federaciji BiH u KM.
Federalni zavod PIO
VO\A

FRANCUSKI KO[ARKA[ GRAD DANEU

UZ, DO, KRAJ

AMPER

NIJE TOPLO

FUDBALSKI STRU^NJAK OSIM (stariji!)

PISAR, BILJE@NIK VODONIK RUTINSKO OBAVLJANJE POSLA

NARKOMAN (`arg.)

Tragedija vi{eg reda je stvorena u tri vremenska perioda i okru`enja, od kojih je svako imalo osoben akcent i stil, a ne samo u Francuskoj 17. stolje}a. Bilo je to u Atici, Gr~ka, u petom stolje}u prije nove ere; u elizabetanskoj i jakobinskoj Engleskoj od 1588. do 1625. godine, a tek onda u Francuskoj 17. stolje}a. Ideja tragedije na{la je utjelovljenje i u drugim knji`evnim oblicima, posebno u romanu. Tragedija je ina~e drama o ozbiljnom i uzvi{enom karakteru koja obi~no opisuje razvoj sukoba izme|u protagoniste i vi{e sile (kao {to su sudbina, okolnosti ili dru{tvo) i zavr{ava se tu`no ili katastrofalno.
3. TA^NO

Tragedija stvorena u tri vremenska perioda

RO\ENI
1503. - Ro|en italijanski slikar i bakrorezac \irolamo Fran}esko Marija Macola (Girolamo Francesco Maria Mazzola), poznat kao Parmi|anino (Parmigianino), najzna~ajniji predstavnik manirizma u gornjoj Italiji.

TINTA ZA CRTANJE MAKAR MALO

UMRLI
1962. - Pod snje`nom lavinom, koja je u peruanskim Andima zatrpala selo Huaskaran, `ivot izgubilo vi{e od 3.000 ljudi. 1998. - Naoru`ani napada~, islamski fanatik, ubio 22 i ranio 51 {iitskog muslimanskog vjernika tokom molitve u d`amiji u pakistanskom gradu Lahoreu. 1999. - U Sarajevu umro akademik Svetozar Zimonji}.

Odredbom ~lana 29. Sporazuma izme|u BiH i Republike Ma|arske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, propisano je da ako je nosilac jedne strane ugovornice obavezan da izvr{i pla}anje nosiocu druge strane ugovornice to pla}anje izvr{it }e u nacionalnoj valuti druge strane ugovornice ako je valuta druge strane ugovornice konvertibilna.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA FRANK RIBERI, RANA, ALADIN, ADIS, ZALIVI, NASLOVNICA, CRTATI, NINO, U, ODATI, JOD, ZONA, IMPALA 2401

BELGIJA

PJEVA^ [ERFEZI IRIDIJ

DR@AVNA BLAGAJNA

Egida (gr~ka rije~i aigis koja zna~i oklop od kozije ko`e) je prema gr~koj mitologiji {tit presvu~en kozijom ko`om. Izradio ga je Hefest, a Zeus ga je darovao Ateni. Kada Zeus trese egidom, stvara buru i munje. U postklasi~no vrijeme egida je vrsta ogrta~a i kod vladara ona simbolizira vlast, a metafori~ki zna~i za{titu.

Zeus egidom stvara buru i munje

Ljepotica dana Lili Oldrid`

42

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

show biz

POTVR\ENO „Spajsica“ ponovo trudna

Bekamovi o~ekuju ~etvrto dijete
Viktorija bi se trebala poroditi tokom ljeta Nakon trojice sinova voljeli bi djevoj~icu
Engleski fudbaler Dejvid Bekam (David Beckham) i njegova supruga Viktorija (Victoria) objavili su da }e ove godine dobiti ~etvrto dijete, prenosi BBC. Njihov portparol D`o Miloj (Jo Milloy) potvrdio je da je Viktorija u drugom stanju, da bi se trebala poroditi tokom ljeta te da je cijela porodica Bekam odu{evljena {to }e dobiti novog ~lana. Fudbaler „LA Galaxyja“ i manekenka i pjeva~ica te biv{a ~lanica pop grupe „Spice Girls“ u braku su od 1999. godine i imaju trojicu sinova Bruklina (Brooklyn, 11), osmogodi{njeg Romea i petogodi{njeg Kruza (Cruz). Bekamovi su ranije izjavili da se nadaju da }e imati jo{ djece, a javna je tajna da bi `eljeli djevoj~icu. Viktorija tvrdi da se jako vole te da njihovu ljubav nisu poljuljali ni napisi o Dejvidovoj aferi s prostitutkom Irmom Nici.
Dejvid i Viktorija sa sinovima

Oldrid`: Pozirala u bikiniju

Lijepa 25-godi{njakinja Lili Oldrid` (Lily Aldridge), jedna od novih uzdanica „Victoria’s Secreta“, za vikend je na Karibima, ta~nije u mondenom francuskom ljetovali{tu Sent Barts, odradila seksi snimanje u bijelom bikiniju. Na veliku `alost

Bikini i Karibi

mu{kog dijela populacije, srce ove ljepotice vi{e nije slobodno - zaru~ena je s Kejlebom Folouvilom (Caleb Followill), frontmenom benda „Kings of Leon“, s kojim je u vezi od 2007. godine, ali to okupljene mu{karce na pla`i nije sprije~ilo u tome da u`ivaju u pogledu.

^e{ki supermodel u akciji

Kurkova za{titno lice „Mercedesa“

Biv{i suprug Elizabet Harli

Arun Najar na{ao djevojku od 25 godina
Elizabet Harli (Elizabeth Hurley) sigurno prolazi kroz te{ke dane. Naime, nakon {to je saznala da joj je ljubavnik bio nesta{an ~ak i dok su imali aferu, Liz je zadan

Kurkova pred novim CLS-om

^e{ki supermodel i an|elica „Victoria’s Secreta“ Karolina Kurkova, koja je krajem novembra pro{le godine po prvi put postala majka, novo je za{titno lice „Mercedesa“ i Berlin Fashion Weeka, koji se odr`ava pod generalnim pokroviteljstvom tog automobilisti~kog diva. O novom „Mercedesovom“ CLS-u o~arana Kurkova je kazala:

- To je prekrasan luksuzni automobil mekih linija koji me osvojio na prvi pogled. Ima ove fascinantne obrise koje sam tokom snimanja `eljela istaknuti i do~arati govorom svoga tijela. Budu}i da odnedavno imam voza~ku dozvolu, trebam skupiti i jo{ voza~kog iskustva. A uvjerena sam da }e to s mojim novim CLS-om biti itekako zabavno.

Arun i Kim: Nova veza

Tom i Keti bojkotiraju dodjelu Oskara
Tom Kruz (Cruise) i Keti Holms (Katie Holmes) ne}e prisustvovati dodjeli Oskara idu}eg mjeseca, i to zato da bi, kako navode ameri~ki mediji, izbjegli neugodan susret s glumicom En Hetavej (Anne Hathaway). Ovogodi{nja doma}ica 83. dodjele presti`ne je ismijavala Keti, zabavljala je publiku imitiraju}i njene pokrete, uklju~uju}i stavljanje kose iza uha i pri~anje uko{enih usana. - Tom i Keti donedavno su bili prijatelji s En te su je ~ak vodili na koncert Tine Tarner (Turner) da bi joj pomogli da lak{e preboli prekid s tada{njim de~kom Rafaelom Folijerijem (Raffaello Follieri). Keti misli da su joj bili velika podr{ka kada joj je bilo te{ko i osje}a da ju je En izdala time {to je ismijavala na nacionalnoj televiziji otkriva anoniman izvor.

Ljuti na En Hetavej

jo{ jedan udarac. Njezin biv{i suprug Arun Najar (Nayar) zapo~eo je ljubavnu vezu s 25-godi{njom manekenkom Kim D`onson (Johnson). Svojom sjajnom sme|om kosom i plavim o~ima Kim neodoljivo podsje}a na Elizabet. Ipak, ovo sigurno nije lako za glumicu, koja je od manekenke starija ~ak dvadeset godina. Kim je, navodno, provela tri dana u Arunovom domu u Velikoj Britaniji, a dru`ili su se i s njegovim prijateljima. Da podsjetimo, Liz je najavila kraj svog braka s Arunom kada je fotografirana u klin~u sa [ejnom Vornom (Shane Warne). Kada je shvatila da ona nije bila jedina za fatalnog Australca, ostavila ga je i sada samuje.

Harli: Ostavila ljubavnika, sad samuje

Holms i Kruz: Osje}aju se izdanim

nagrade, naime, u jednom televizijskom {ouu nedavno

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

43

Na osnovu ~lana 7 Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Pra~a direktor raspisuje

OGLAS
Za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. doktor medicine - op}e prakse ............................................................................1 izvr{ilac Pored op}ih uslova kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove - zavr{en medicinski fakultet - polo`en stru~ni ispit - da je dr`avljanin BiH Uz prijavu na oglas dostaviti ovjerenu kopiju slijede}ih dokumenata 1. Diploma o zavr{enom medicinskom fakultetu 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu) Prijave slati na adresu: JU Dom zdravlja Pra~a ul. Himze Sablje br. 3 73290 Pra~a. Kontakt tel.: 038 799 020 Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

Na osnovu ~lana 36. i 37. Statuta, JU „Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva“ Kantona Sarajevo, Direktor Zavoda, ogla{ava

U prodaji je

PONI[TENJE KONKURSA
ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME Poni{tava se konkurs za popunu radnih mjesta na neodre|eno radno vrijeme, specijalista ginekologije i aku{erstva za dva izvr{ioca, koji je objavljen dana 02. 12. 2010. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

44

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

ELVEDIN - DINO TUNJI]
11. 1. 1999 - 11. 1. 2011.
Trebalo se suo~iti sa nemo}i i ~e`njom, srcu tuma~iti {to razum nije mogao i nau~iti `ivjeti bez tebe. Mi smo za to imali vremena, samo je vrijeme za tebe bilo prekratko. Lijep i mlad sad traje{ u na{im sje}anjima. Tvoji: majka Mediha, otac Irfan i brat Eldar
347-1nd`

na{em dragom amid`i

na{em dragom djeveru i amid`i

AHMED - ABA OBRADOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Tatlijana, Ervin, Tarik i Lejla
349-1nd`

AHMED - ABA OBRADOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: nevjesta Sabaheta i brati~na Alma
349-1nd`

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i djeda

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SULJE (HUSO) HALILOVI]A
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Haska, sinovi Safet i Enver, k}erke Nura, Safeta i Mejra, snaha Enisa, zetovi Ifet i Sabahudin, unu~ad Vedad, Eldar, Mirela i Adela
326-1nd`

na{em dragom ocu, puncu i dedi

mome dragom bratu

RAMIZU - [EVKI (ALIJA) MAHOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: k}erka Enisa, zet Elmedin, unuke Elma i Eldina
nr.019610-1b

RAMIZU - [EVKI (ALIJA) MAHOVI]U
Od Hamdije sa porodicom Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
nr.019608-b

Dana 11. I 2011. godine navr{ava se 7 godina od kako nisi sa nama na{a draga

NERMINA BERBI], ro|. JA[AREVI]
11. I 2004 - 11. I 2011.
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju po{tujemo i spominjemo, a u srcu ~uvamo. Tvoji: djever Sadik sa Denisom, Nejrom i Tarikom
36-1tz

POSLJEDNJI SELAM

PO[TOVANOM I DRAGOM PROFESORU

na{em dragom ocu, puncu i dedi

RAMIZU - [EVKI (ALIJA) MAHOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: k}erka Esma, zet Adem, unuk Adis sa suprugom Bernisom i sinom Aldenom, unuka Sanela sa suprugom Be{}om i sinovima Rijadom i Nidalom
nr.019609-b

MUHAMEDU NUHI]U

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od prerane smrti na{e drage k}erke, majke, sestre i tetke

Ponosni smo {to ste bili dio na{e ku}e kroz sudjelovanje u Programskom savjetu. Hvala za sve ideje, sugestije i kritike. J.P TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO .
N

RAMIZE (ADEMOVI]) MULABDI]
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. S ljubavlju i vje~nom tugom. Majka Emina, k}erka Edina, sestre Sajma, Zumreta, Mirsada i Munevera sa porodicama, tetka Zajneba, bra}a Muhamed i Muhjedin sa porodicama, dajd`e Ejub, Jakub, Omer i Mustafa sa porodicama, te porodice Ademovi}, Hiro{, Mulabdi}, Bogovi}, Barnjak te ostali brojni ro|aci, rodice, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti 15. 1. 2011. u 13.00 sati u Juki}evoj 24.
339-1nd`

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage

SJE]ANJE

na rano preminulog radnog kolegu

[EMSA (EMIN) ALJIJI
Sje}at }emo se tebe i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Tvoji: k}erke Fatima, Amira, Zahida sa porodicama Tevhid }e se prou~iti 11. 1. 2011. godine u 13.00 sati u ulici Stro{i}i 59.
378-1tt

DENISA KRMEKA
11. 1. 2010 - 11. 1. 2011.

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti kom{ije, ro|aka

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{e drage majke

ODSJEK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE
372-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 12. 1. 2011. godine navr{avaju se 52 tu`na dana od smrti na{eg dragog

OCU NA[E RADNE KOLEGICE

MIDHATA PRAZINE
Sa neizmjernom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 12. 1. 2011. godine u 14.00 sati u ku}i porodice, Mo{}anica br. 8.
390-1tt

IZETA (IZO) AVDAGI]
Tvoj dragi lik }emo uvijek nositi. Neka ti dragi Allah podari d`enet. Od porodice Spahi}
353-1nd`

ZEJNE (ATI]) GEGI]
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i sje}anja na tebe. K}erke sa porodicama
23-1tz

HUSEJN (ZAHIR) ROV^ANIN

Od uposlenika Slu`be za oblast bora~ko invalidske za{tite Op}ine Novo Sarajevo.

Tvoji najmiliji
389-1tt

Dana 11. I 2011. godine navr{ava se 7 godina boli bez tebe

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nane, sestre, snahe, punice i svekrve

NERMINA BERBI], ro|. JA[AREVI]
11. I 2004 - 11. I 2011.
Dani prolaze, a tuga i bol na tebe vje~no ostaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: svekar Muharem i svekrva Mevlida
36-1tz

MIRZETE (MEHE) PA[ALI], ro|. ME[ANOVI]
Neka joj se dragi Allah d`.{. smiluje i podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti 11. 1. 2011. godine u 13.00 sati u mesd`idu na Ilid`i - Pejton.
335-1nd`

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

45

SANJIN (SEAD) MULALI]
1983 - 2010.

SADIKA (HANEFIJA) MULALI]
1953 - 2002.

Ne postoje utjeha i zaborav, samo neizmjerna bol i vje~na ljubav. Va{ Sead Tevhid }e se prou~iti dana 16. 1. 2011. u 12.30 sati u Novoj d`amiji Dobrinja II.

325-1nd`

Dana 11. januara 2011. godine navr{ava se petnaest godina od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog brata

ESAD (IBRE) KULOVI] - KULA
Kako vrijeme prolazi sve vi{e nam nedostaje{. Uspomena na tebe, tvoju dobrotu i ljubav osta}e vje~no u na{im srcima. Tvoji: sinovi Ned`ad i Sead, snaha Amra i unu~ad Ado, Selma, Edin i Azra
348-1nd`

SJE]ANJE

na

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se 7 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sestri}a

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

MUHAREM - PINDO (VAHIDA) ALI]
Sa najljep{im uspomenama ostat }e{ u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sestra Hajrija, bra}a Ruvejd i Vehid sa porodicama
25-1tz

IRMU OPRHAL JOVANOVI]

VEDINA - VEDE (MUSTAFE) ^OLAKOVI]A
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: tetka Zlata i tetak Ibro Drobi} sa porodicom
32-1mo

HASANA (MEHMEDA) HAD@I]A
Vrijeme prolazi, ali ne bri{e sje}anje na tebe, tvoju ljubav i dobrotu. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo te u na{im srcima. Supruga Marija i k}erka Jasna
327-1nd`

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog

MUHAREM - PINDO (VAHIDA) ALI]

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Supruga Tifa i k}erka Enida sa porodicom
29-1tz

PRIMAVERA
380-1tt

SJE]ANJE

na nikad pre`aljene roditelje

na na{e drage

SJE]ANJE

RASIM MUSI]
11. 1. 2001 - 11. 1. 2011.

NURA MUSI], ro|. LOKVAN^I]
11. 1. 2008 - 11. 1. 2011. ESEF (MEHMEDA) SALI]
1936 - 11. 1. 2007.

BEHIJA (SALIHA) ME[I]
1928 - 1. 4. 2005.

HUSEIN (HRUSTE) ME[I]
1924 - 1999.

Dani,mjeseci i godine prolaze, prolaze, ali utjehe nema. U mom srcu ostaje zauvijek praznina i bol. Moj `ivot nije vi{e isti otkad vas nemam. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. K}erka Mirzama, unuk Haris, unuka Hana i zet Had`o 377-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{i najmiliji

332-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg saboraca pripadnika K-de 1.mtb/2 „V“ mtbr

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se sedam godina kako vi{e nije sa nama na{ dragi sin, brat i djever

AHMED DU^I]
koji je na dana{nji dan 11. 1. 1994. godine na brdu @u~ polo`io `ivot za odbranu BiH Pozivamo porodicu, prijatelje, ~lanove Udru`enja, saborce iz 2. „V“ mtbr da dana 11. 1. 2011. godine u 11.00 sati obi|emo mezar na mezarju „Bu}a Potok“, prou~imo Fatihu i odamo po~ast na{em Ahmedu, kao i svima onima koji su polo`ili `ivote za odbranu domovine BiH. UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD SARAJEVO
340-1nd`

VEDIN - VEDO (MUSTAFE) ^OLAKOVI]
Godine prolaze, zaborav ne donose. U srcu svom ~uvamo te da zauvijek uz nas ostane{. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji: majka Nadija, otac Mustafa, brat Nermin i nevjesta Maja
27-1mo

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga

Dana 11. januara 2011. navr{ava se 5 tu`nih godina od kada nas je napustila na{a mama

PRA[O
SAMIJA, ro|. SKOPLJAKOVI]
11. 1. 1982 - 11. 1. 2011.

IRMA OPRHAL
Draga Irma, Tuga i bol su ogromni. Te{ko je povjerovati da te nema. Vole te neizmjerno Tvoje: rodica D`ana i dajd`inica Mirsada
383-1tt 381-1tt

VI[NJA KAPI]
Majka je majka najljep{a bajka ta na{a ro|ena mati, sve nam je dala i zato joj hvala! Ljubavi na{a volimo te. Adnan i Miran
35-1mo

[EFKET
20. 1. 1991 - 20. 1. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, Djeca, unu~ad, snaha i zet

46

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se tu`ne dvije godine od kako je moj voljeni sin preselio na ahiret

ALADIN (EDINE PA[ALI]) KORAJKI]
1990 - 2009.
Istina, kao u nekoj dalekoj srebrnoj magli. Ali divno te vidim. Na nogama ti ~izme od sedam svjetlosnih milja. U ruci ona lampa u koju, poslije Aladina, umjesto duha zatvara{ obrise vje~nog vremena. I ~ujem {apu~e{: sezame. I novi svijet se pred tobom rasklapa... Aladine moj voljeni, neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet za tvoju plemenitost i dobrotu koju si nam podario na ovom svijetu. S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom, tvoja mama Edina
27-1tz

ALADIN (EDINE) KORAJKI]
6. 8. 1990 - 11. 1. 2009.

Najljep{i cvijet je ubran iz ba{te. Sada, taj cvijet ukra{ava d`enetsku ba{tu. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: Hana, D`evad i Suad
28-1tz

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se sedam godina od kada je na ahiret preselila na{a draga i voljena

NERMINA BERBI], ro|. JA[AREVI]
11. 1. 2004 - 11. 1. 2011.

Vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu ne blijedi. Ono }e uvijek `ivjeti u nama. Draga mama, mi rastemo i `ivimo sa tobom u na{im srcima i mislima, i obe}avamo ti da }emo biti ono {to si i ti `eljela i voljela da budemo. Neka ti Allah d`.{. podari najsjajnije i nasvijetlije nebeske i d`enetske pute. Tvoji: Selma, Mirza, Aid
SJE]ANJE
30-1tz

na na{e drage roditelje

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se 7 punih godina od smrti na{e drage i nikad zaboravljene k}erke

NERMINE BERBI], ro|. JA[AREVI] ZEJNA SULJEVI], ro|. BAHOR
10. 1. 1986 - 10. 1. 2011.

OSMAN SULJEVI]
11. 11. 2001 - 10. 1. 2011.
ptt

Draga na{a Nermina, ni nakon 7 godina od tvoje smrti nema utjehe ni mira u na{im srcima. Puno te vole tvoj otac Had`aga i majka Fatima
34-1tz

Sje}anja nikada ne blijede... Va{a djeca: Avdulah, Musa i Meliha

Dana 11. januara 2011. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 11. januara 2011. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog

MURADIFA D@AMBI]A

MURADIF (AHMET) D@AMBI]
1993 - 2001.
S ponosom i po{tovanjem sje}amo se tvoje plemenitosti i dobrote.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
32-1tz

Vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati na{e sje}anje. Porodice: Seleskovi}, Hod`i} i Gazija
33-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se 7 dana kako si nas napustio

SJE]ANJE

na{em dragom

na drage roditelje

IZET AVDAGI]
Tvoj dragi lik }emo uvijek nositi u na{im srcima, a sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam nedostajati. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rasema, k}erka [uhra, sin [uhret, unuci Anel, Armin i Meris, unuka Anela, zet Mujo, 354-1nd` snaha Sanela

ZEJNA TUNOVI], ro|. JUGO
1935 - 2004.

ZI]RIJA TUNOVI]
1933 - 1962.

SALEMU NOVI]U

Munezeha, Zuhdija, Hasan i Samir Sarajlija sa porodicama
352-1nd`

Vehbija sa porodicom Hatma dova }e se pokloniti dana 14. 1. 2011. godine prije d`ume namaza u d`amiji na Tepi u Mostaru.
38-1mo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

47

Dragom

na na{eg

had`i IBRO AVDI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, tugom i po{tovanjem unuka Denija i Dino
388-1tt

SANJU
11. 1. 2010 - 11. 1. 2011.
Sje}anje na tvoj osmijeh, snagu i dobrotu sve nas i dalje ispunjava. Tvoji prijatelji: Jesenka, Senaida, Adi, Mirzet, Midhat, Marko, Admir, Armin S., Armin M. i Jasmin
385-1tt

Dana 31. 12. 2010. godine na ahiret je tragi~no preselio na{ dragi

ASIM DRLJEVI]
1958 - 2010.
Kako vrijeme prolazi, sve vi{e nam nedostaje{. Na svaki spomen tvog imena poteku suze u o~ima i otvara ranu u srcu nama koji smo te najvi{e voljeli. D`enaza }e se obaviti 14. 1. 2011. godine u 13.30 h u Norrköpingu. Neka ti dragi Allah podari sve D`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj brat Adin sa porodicom
332-1nd`

Dana 11. januara 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e

FATIME (RAMO) ^I^KO, ro|. TABAK
ZAHVALA
Zahvaljujemo se osoblju Ambulante u Tar~inu: dr. E{efu ^au{evi}u, medicinskim sestrama: Melihi Topalovi}, Fajdi Tiro i Indiri Cepi}, porodici Me{anovi}: tetki Zehri, Midhatu, Fadili, Aidi i Azri te ostaloj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas. HVALA O`alo{}ena porodica
341-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{ dragi

mojoj dragoj sestri

[AHZI (DEDE) KOBILJ
iz Banja Luke Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. D`enaza }e se obaviti utorak 11. 1. 2011. u 15.30 h ispred Jama d`amije u Gornjem [eheru / Banja Luka. Kobilj D`emil sa porodicom
345-1nd`

FIKRET (KIKO) CURI]
Vrijeme tugu ne lije~i jer je na{a ljubav prema tebi bila i ostala velika. Zaborav ne postoji samo tuga i bol u srcima koja te vole. Supruga Hasija, sin Kemal, k}erka D`ana
334-1nd`

SJE]ANJE

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Danas se navra{vaju dvije godine od kada si prerano oti{ao moj voljeni sine

na na{eg dragog

ZUMRETA ZOLOTA ELVEDIN - DINO TUNJI]
Bol nije u rije~ima i suzama, nego u na{im srcima u kojima }e{ vje~no `ivjeti. Po dobroti te pamtimo i sponosom spominjemo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
384-1tt

FIKRET CURI]

Ostavio si trag koji se ne mo`e izbrisati i tuga koja se ne mo`e preboljeti.
342-1nd`

Tvoji: daid`a Nerko, Sanela, Asja, Adna

Tvoji: sinovi Avdo i Hamdo i nevjete sa svojim porodicama i suprug Bejdo

Tvoja majka Rahima i brat Zlatko
331-1nd`

48

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

had`i hafiz HALID ef. (ALI) HAD@IMULI]
O@ALO[]ENI: rodbina Had`imuli} LILLAHIL - FATIHA
368-1tt

Pro{lo je 7 dana od odlaska na{e drage

Povodom 7 dana od smrti na{e k}erke i sestre ne mo`emo zaboraviti one koji su ovaj mjesec dana bili uz nas i na{u

IRME OPRHAL - JOVANOVI]
3. 12. 1976 - 4. 1. 2011.
Vrijeme te~e, tuga se ne umanjuje. Ipak, vrijeme ne lije~i na{e du{e! Tvoji: mama Rabija, tata Kruno i brat Alen
369-1tt

IRMU OPRHAL - JOVANOVI]
3. 12. 1976 - 4. 1. 2011.
Zahvalnost dugujemo na{oj rodbini i prijateljima u zemlji i inostranstvu, a posebno Irminim kolegicama iz Centra za strane jezike ALTERA LINGUA na svakodnevnoj pomo}i i brizi, te ekipama Zavoda za hitnu medicinsku pomo}, posebno dr. Tigranu Elezovi}u. Porodica Oprha
369-1tt

Dana 11. januara 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselila na ahiret moja draga mama, nana i punica

Navr{ava se pola godine od smrti na{e voljene

MELIHE HOPI], ro|. VRBANJAC
Voljeli smo je svi, neka ne padnu u zaborav dani ti. Prou~it }emo Fatihu i po`eljeti d`enetsku ljepotu, jer je bila ne{to posebno u na{em `ivotu. Na nekom boljem mjestu sada njena du{a spava, a mi }emo obe}ati jedno: sa~uvat }emo je od zaborava. Tvoji: suprug Nedim, sinovi Tarik i Edin
311-1nd` 6-1tr

IFETA (JUKO) MILI], ro|. PE[TEK
11. 1. 2008 - 11. 1. 2011.
Draga mama, ljubav i sje}anje na tebe je svjetlo i snaga koja me vodi dalje, i kad tebe vi{e nema ovdje. Dragog Allaha d`.{. molimo da te obaspe milo{}u Svojom i podari sve d`enetske ljepote. S ljubavlju, Tvoji: k}erka Enisa, unuk Anes i zet Senad

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, djeda i pradjeda

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od kako sa nama vi{e nije na{a najdra`a

DRAGOLJUB (SERGIJE) LUKI]
11. 1. 2009 - 11. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. K}erka i sin sa porodicama
265-1tt

NEVENKA NENA ^ADE@, ro|. KUZMAN
Tuga i praznina nastala je tvojim odlaskom. Stra{no je to koliko nam nedostaje{. Zauvijek si u na{im srcima i mislima na{a najdra`a supruga, mama i baka. Tvoji: Buco, Tanja, Tijana i Ella
ptt

TU@NO SJE]ANJE

na moje najmilije roditelje

POSLJEDNJI POZDRAV

BJELI

uva`enom

MIRA
27. 4. 2004.

VLADO
2. 12. 2010.

Prof. dr DU[ANU JOVANOVI]U

Kada bi ljubav mogla vratiti `ivot, moja bi vam podarila vje~nost. Va{a neutje{na „sin“ Bilja Veliko hvala dr. Subhiji Red`epovi} iz D.Z. Vojni~ko polje, dr. Omeru iz Slu`be palijativne njege i na{im Slavici i Draganu Justini} i Gogi i Lani Rolji} i svima koji do|o{e na posljednji ispra}aj na{eg voljenog. Zahvalna porodica 274-1nd`

KOLEKTIV [UMARSKOG FAKULTETA SARAJEVO
N

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke i nane

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kako nije sa nama na{a draga mama i majka

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine kako je preselila na ahiret na{a draga majka

SULTANIJE KUPUSIJA
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostaje{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoj suprug, k}erke i unu~ad
254-1nd`

HAFIJA (IZET) HASAGI], ro|. D@ERO
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali i vje~no `aliti {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke Jasminka, Almira i Sevleta (Lela), unu~ad, praunu~ad i zetovi
523-1ze

MEJRA KURTOVI], ro|. HANJALI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet njenoj plemenitoj du{i. O`alo{}eni: sin ]amil, snaha Marija, unuci Edim sa suprugom i Alma sa suprugom Igorom
362-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

49

POSLJEDNJI POZDRAV

uva`enom

prof. dr. MUHAMEDU NUHI]U

supruzi na{eg prijatelja i saradnika Seje ^atala

KOLEKTIV FIRME MARECO INDEX BOSNIA D.O.O.
N

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

MIO[I] (NEVEN) PA[KO
Te{ko je shvatiti da te vi{e nema. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan bez tebe. U ti{ini, vje~nog mira, neka te prati na{a ljubav i sje}anje. Tvoji prijatelji iz Udru`enja „Oaza“: Adisa, [evala, Jakov, Armin, Samir, D`ehva, Semina, Dragana, Zijada, Davor, Imijana, Ferida, Nefisa
356-1nd`

IN MEMORIAM

na{im voljenim

VELINKA ^ATAL, ro|. KNE@EVI]

AMIR UDOVI^I]
(11. 1. 1998 - 2011)

ZLATAN (AMIR) UDOVI^I]
(21. 6. 2009 - 2011)

Nogometni/Fudbalski savez BiH
N

@ivimo s dubokim bolom u srcima za na{im najro|enijim. Porodica Udovi~i}
358-1nd`

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog druga

SEID ([A]IRA) MUJKI] - PINKI
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Raja iz „^ardaka“: Zajko, Sejo, Skenda, Vaha, Jasko, Mujo, Dino, Avdo-Gigi, Rasim, Muna, Fahro, Mitke, Dajd`a, Omer, Baha, Besko, Gera, Kingela, Rujo, Kenan, @or`, Suad-Brko, Samir, Rubin, Aske, Bena, Neka, Mur~o, Azra, Haris, Ga{i, Eko, Me{a, ^ar{o, Ekrem, Caci, Nera
351-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SLOBODANU KOVA^EVI]U
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota. Bio si veliki drug, pouzdan saradnik i takvog }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. Tvoji: Nada i Nijaz Kari} MEKSIKO SITI
350-1nd`

SEAD (EDHEM) ORU^ SLOBODANU KOVA^EVI]U
Bio si veliki prijatelj, drug i saradnik. Ostat }e{ u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji, radne kolege i prijatelji kolektiva ENERGOINVEST - RAOP-a Isto~no Sarajevo
350-1nd`

Tu`na je i bolna istina da vi{e nisi sa nama. Ostala je velika praznina i tuga iza tebe. Volimo te i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: majka Ai{a, sestre Sejada, \evada Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 14. 1. 2011 (petak) u 11.00 sati u 359-1nd` d`amiji Kahrimani - Pazari}.

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog mu`a, oca i djeda

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca i djeda

POSLJEDNJI POZDRAV

ISMET (MEHO) RAMI]
Tu`an je ovaj dan koji podsje}a na rastanak s tobom. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj lik, plemenitost i dobrotu. Supruga Esma, k}erke Vildana i Maida, unu~ad Ajla i Faris
13-1ze

MUJO (HASAN) MRKOVI]

majci na{e prijateljice Elme Karahasanovi} - Pa{ovi}

LEJLA (ZULFO) PROLI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`eneta. Tvoji: sin Rusmir, snaha Alema i unuke Mirela i Lamija
392-1tt

Mirela Ro`ajac - Zul~i}, Anela Rami}, Azra \ipa, Lea Taji} i Anila Gajevi}
397-1tt

50

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 11. 1. 2011. navr{ilo se {est tu`nih mjeseci od smrti moje voljene supruge

PEMBE (SALIHA) ^OLI], ro|. MUMINOVI]
Hvala ti na nesebi~noj pa`nji koju si imala prema meni. Voli te neutje{ni suprug Meho
368-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

dragoj tetki

NISVETI (MEHA) CRNALI], ro|. OMERBA[I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Vasvija, Enver i Midhat s porodicama
16-1go

Dana 10. 1. 2011. navr{ilo se 7 dana od smrti supruga i oca

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

IBRAHIMA PRLJA^E

Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga [emsa i familija
369-1nd`

NERMINA BERBI]
11. 1. 2004 - 11. 1. 2011.
Tvoj plemeniti lik vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Alma, Majda i Azra
42-1tz

had`i OMER (HASIB) OMANOVI]
11. 1. 2007 - 11. 1. 2011.
Uvijek u na{im mislima i srcima. Porodica
402-1tt

AHMED (MUJE) OBRADOVI]
Dragi moj tata i dedo, svo vrijeme ovog svijeta ne mo`e ubla`iti bol koju osje}amo. Ponosni smo {to smo te imali, i nikad te ne}emo zaboraviti, nosi}emo te u srcu. Neka ti dragi Allah podari sve blagodati i ljepote onog svijeta. Amin. Tvoji najmiliji: k}erka Azemina, unuk Harun i zet Sadik
366-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage strine

dragoj tetki

PEMBE - ALIJE ^OLI]
S tugom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik. Sutka i Keka sa porodicama
368-1nd`

BEBI

POSLJEDNJI SELAM

Od sestri~ne Suade, Belme, Selme i Armina Burzi}
399-1tt

na{em ocu, puncu i dedu

AHMED (MUJO) OBRADOVI]
1953 - 2011.
Bio si i ostao najbolji tata na svijetu. Ponosna sam {to sam imala oca kao {to si ti. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Nerma, Memsud i Amar
367-1nd`

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na{e drage mame, nane i majke

POSLJEDNJI SELAM

dragoj tetki

IFETE MILI], ro|. PE[TEK
Sve {to je bilo lijepo i plemenito bilo je dio tvoga bi}a. Nedostaje{ nam. S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Osta}e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
399-1tt

BEBI

SJE]ANJE

Od brati}a Rusmira i Harisa sa porodicama

Sin Miralem, unu~ad D`eneta i Nadir i snaha Velida
313-1tt

na dragog i nikad pre`aljenog
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kada je preselila moja draga supruga

ELVEDIN - DINO TUNJI]
11. 1. 1999 - 11. 1. 2011.

dragoj

IFETA MILI], ro|. PE[TEK
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za tobom, niti mo`e popuniti prazninu koju si mi ostavila. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
399-1tt

11. 1. 2008 - 11. 1. 2011.

BEBI

U jednom trenutku minula je vje~nost. Tetka Esma sa tetkom Asimom i Adijem
370-1nd`

Od snahe Ljubice

Tvoj suprug Halil
313-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

51

ANTO PE]AR
11. 1. 2004 - 11. 1. 2011.

Uvijek voljen nikad zaboravljen. Tvoja obitelj
283-1nd`

Dana 10. 1. 2011. navr{ila se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi rod`ak

Dana 12. 1. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkad je na ahiret preselila na{a draga majka, supruga, nana i pranana

MUNEVERA (SALKE) HASETA, ro|. PLJEVLJAKOVI] EMIR (MUNIB) D@ANANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Adnan, Aida i Ajla
366-1tt

Vrijeme i `ivot }e nastaviti te}i, ali sje}anje na tvoj mili lik, plemenitu du{u i dobrotu nikad ne}e nestati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. „INNA-LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN“ Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u ulici Ferde Hauptmana br. 16 u srijedu 12. 1. 2011. godine u 14.30 sati. O`alo{}ena porodica
360-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se 40 dana kako je moja draga majka

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg najdra`eg oca, svekra i djeda

JASMIN - SKEJA (SAFETA) SKEJOVI]
Po dobroti te se sje}amo, sa ljubavlju te spominjemo. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Nisveta, sin Armin i k}erka Arnela sa 361-1tt porodicama

MEJRA MUJEZIN, ro|. TUR^ALO
11. 1. 2009 - 11. 1. 2011.

[EHO (HAMZE) MUJEZIN
14. 1. 2006 - 14. 1. 2011.

Va{a djeca sa porodicama
370-1tt

MUJESIRA (DELI]) DELI]
preselila na ahiret. Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Ponosna sam {to sam tvoja k}erka, Senada
245-1tt

MUJO (HASANA) MRKOVI]
Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} vje~na ljubav i lijepa sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Jasmin, snaha Begzada, unu~ad Erna i Mujo
336-1nd`

Dana 9. 1. 2011. godine navr{ilo se sedam dana kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 11. 1. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

EKREM - KEMO (IBRO) BARDAK
Bol za tobom nije u rije~ima i suzama, ve} u srcu. Iza tebe su ostali oni koji te vole i dok su `ivi da pamte tvoj dragi lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga Raza i najmiliji Tevhid i hatma dova }e se prou~iti 11. 1. 2011. godine u 13 sati u d`amiji u ulici Toka.
324-1nd`

AZIRI - AZIROVI] MUJESIRA, ro|. KAHRIMANOVI]
Tevhid }e se prou~iti 11. 1. 2011. u ku}i `alosti, Podcarina br. 55, u 13.30 sati. Porodica
373-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg

mojoj dragoj nani

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

radnom kolegi

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SANJINA MULALI]A
Tu`nog srca i s ljubavlju, Tvoji: [ejla, Jasko, dajd`a, Jasna i Emir
363-1tt

FATIMI GRBO, ro|. VRABAC
Uz dovu dragom Allahu d`.{. da joj podari lijepi d`enet. El-Fatiha Berkovac Tarik sa porodicom
367-1tt

EKREMU - KEMI BARDAKU
Od kolega iz Centra po{ta Sarajevo
371-1tt

KLEPO (ALIJE) ZUKO
Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo i u srcima vje~no ~uvamo. Supruga Ai{a, sinovi Suad i Nermin, nevjesta Denaida i Amelina, unu~ad Enisa i Dino
PTT

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 11. januara 2011. navr{ava se 11 tu`nih godina kako je preselio na ahiret moj voljeni sin

SJE]ANJE

dragom

dragom
Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od prestanka srca na{eg voljenog supruga, oca, punca i dede

MUSTAFA - MUJO (rah. IBRAHIMA) LALI]A ASIMU DRLJEVI]U
Prolaze dani, prolaze mjeseci i `ivot pro}i }e. Dok `ivimo mi u nama `ivjet }e najljep{e sje}anje {to vrijeme ne bri{e. Znamo da je za `ivota sve odre|eno, ali te{ko je kada nam odlaze dragi i ostave uspomene. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen. Neka ti je vje~ni rahmet du{i tvojoj. Tvoji najmiliji: supruga Senada, k}i Irma, zet Muhamed i unuk Hasan 26-1mo

SAMIR TORLAK
Ovaj dunjaluk nije vje~an, ali na{a ljubav i sjeta prema tebi je beskrajna. Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Majka had`i [evala, Gabela Asim, tvoji sinovi Re{ad, Ademir i Ajdin, bra}a Sadik i Armin te sestra Hatid`a sa svojim porodicama 267-1nd`

ENVER (HUSEINA) ^AMO
11. 1. 1985 - 11. 1. 2011.
S ljubavlju, po{tovanjem i nezaboravom. Porodica
353-1tt

ASIMU DRLJEVI]U

amid`a Ahmo i strina 393-1tt Alija

Jasna, Emina i D`evad
393-1tt

52

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Dana 11. januara navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako sa nama nije na{ Staran

MUHAREM ALI] - PINDO
Bolne su pripreme koncerata, turneja i neobaveznih dru`enja kad sa sjetom i toplim rije~ima se sje}amo svega onoga {to si u~inio za amatere UKUD „Zvonko Ceri}“-a, Univerzitet u Tuzli i grad Tuzlu. Nastavili smo Tvoju misiju rasta i napretka Ceri}a kako si je Ti zapo~eo. S ponosom te se sje}amo, s ljubavlju spominjemo i u na{im srcima ~uvamo! UKUD „Zvonko Ceri}“ obavje{tava sve aktivne ~lanove dru{tva, veterane i prijatelje da }e se zajedni~ko okupljanje i polaganje cvije}a obaviti u subotu 15. 1. 2011. godine u 12 sati na mezarju Bukov~i}i. UNIVERZITETSKO KULTURNO UMJETNI^KO DRU[TVO „ZVONKO CERI]“ TUZLA
N

POSLJEDNJI SELAM

majci na{ih prijatelja

MENSURA KULENOVI]
Safet Muhoti} sa porodicom
362-1nd`

SJE]ANJE

NERMINA BERBI]
11. 1. 2004 - 11. 1. 2011.

Pamtimo, sje}amo se i ~uvamo lijepe uspomene. Porodice: Milanovi}, Kikanovi}, Perki}, Isabegovi} i Jurak
41-1tz

Dana 11. januara 2011. navr{ava se sedam dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine tu`nih i bolnih dana od kad nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

FATIMA ^I^KO

ALADIN KORAJKI]
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje ostaju dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja raja: Ado, Aki, Alma, Maja, Adis
363-1nd` 39-1tz

EDHEM D@AMASTAGI]
11. 1. 1990 - 11. 1. 2011.

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji suprug Ramadan, sin Mirsad, k}erke Amina, Mediha sa porodicama

Sje}anje na tebe uvijek nas podsje}a na jedan predivan period na{eg `ivota. S ljubavlju, Porodica
396-1tt

Dana 11. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg oca, dede i pradede

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage rodice

OSMAN (SALKE) MUSTAFI]
Sa ponosom i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Tahir, k}erke Hamida i Sabaheta, zetovi [emso i Nesim, snahe Mirsada i Amira, unuci, praunuci i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
PTT

MIO[I] (NEVEN) PA[KO
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje, kao i bol u na{im srcima. Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. Udru`enje „Oaza“ Korisnici, roditelji i uposlenici
356-1nd`

FATIME (RAMO) ^I^KO
Tvoj dragi lik }emo ~uvati zauvijek u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Me{anovi}, Japalak i Tufo
357-1nd`

Dana 11. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{ dragi dedo

Danas, 11. 1. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage

MEHO (SULJA) MRAV
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina i tuga. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Unuka Dina, zet Samir, praunuke Ema i Hana
364-1nd`

ALJE - ALIJE DIZDAREVI]
iz Breze
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug had`i Haso, sin Sabahudin, snaha Jasmina, unuka Amila, Sead i Suad sa porodicama
03666nr

Dnevni avaz
Dana 10. 1. 2011. navr{ilo se 7 godina otkako nije sa nama na{ voljeni dedo
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

53

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

MURTIJA (OSMAN) BIBOVI], ro|. HAMBO
preselila na ahiret u nedjelju, 9. januara 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 11. januara 2011. godine poslije podne namaza u haremu d`amije u Jele~u, a ukop }e se obaviti u 12.30 sati na mjesnom mezarju Jele~. Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred d`amije u Bojniku u 9.00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i i Dobrinja, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Fadil, k}erke Mediha i Hedija, zetovi Ibrahim, [eval, Suad i Vahidin, snahe Halida, Emina i Izeta, zaova Fadila sa k}erkom Razom i unucima, unuci Edin, Nermin, Adis, Kenan, Armin i Faris, unuke Meliha i Ajla, praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, djeveri} Muhidin sa porodicom, te porodice Bibovi}, Hambo, ^ano, Zamtica, Mirvi}, Konjo, Uzunovi}, Krkali}, Cviko, Kurtovi}, Kari}, Berber, Bektovi}, Merina, Prazina, [e}erovi}, Zuko, Had`i}, te ostala mnogobrjna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u porodi~noj ku}i u 111 Jele~u.

RAMO (BE]IR) [UKI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na Tebe. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Raza, Ramiz, Edina 406-1tt i Haris

MUHAREM - HARI (SALIHA) SARA^EVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. 1. 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 1. 2011. godine u 15.00 sati u haremu kod Seferbegove d`amije pod pe}inama u Banja Luci. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Amir i Sead sa majkom Emirom, snahom Lindom, unu~adima Benjaminom i Isabellom, Amela, Emir i Sara \uzel, porodice Sara~evi}, Mu`ar, Fazli}, Ja{arevi}, \o|i}, Hatipovi}, \uzel, te ostala brojna rodbina, 484-1tt prijatelji i kom{ije

Dana 11. 1. 2011. navr{avaju se 2 godine od odlaska na{eg dragog

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka, svekrva, baka i sestra

DERVI[A KAHVED@I]
23. 2. 1936 - 10. 1. 2011.

SEIDA ([A]IRA) MUJKI]A
25. 8. 1960 - 11. 1. 2009.
Sa neizmjernom ljubavi i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}ati se svih trenutaka provedenih sa tobom. U na{im srcima }e{ ostati voljen, a u mislima nikad zaboravljen.
nr03665

JELENA VOJI^I], ro|. DUJMU[I]
blago u Gospodinu preminula 9. 1. 2011. godine u 75. godini. Sprovod }e se obaviti 12. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: sinovi Dragan i Mladen, snaha Ljiljana, unuka Sara, te porodice Voji~i}, Voj~i}, Dujmu{i}, Mati} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Jezero br. 5.

Posljednji pozdrav dragoj nani, majci i svekrvi od unuka Dine, sina Nermina i snahe Janje

Tvoji: brat Almir, sestra Amela, snaha Mediha i brati~na Anesa
371-1nd`

...Za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NISVETA (MEHA) CRNALI], ro|. OMERBA[I]
iz Gora`da preselila na ahiret u nedjelju 9. 1. 2011. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. 1. 2011. godine u 14.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, poslije ikindije namaza, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: k}erka Emina Hubjer, unuke Aida, Devla Omerhod`i}, porodice Hubjer, Crnali}, Borovina, Kolo{, ^engi}, Jabu~ar, Pa{i}, Bav~i}, Omerba{i}, Deovi}, Mirvi}, Dragolj i ostala rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
16-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ocu na{e radne kolegice

D@EMKA (MUSTAFE) NIK[I] - BEBA MAHMUTU DRINI
preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. januara 2011. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. januara 2011. godine iza ikindije namaza u 14.00 h (iza ikindije namaza), mezarju „Mahala“ Breza. O@ALO[]ENI: sinovi Edin i Ned`ad, brat Jusuf, sestre Rabija i Azra, unuk Armin, unuka Sanja, snahe Vesna i Asmira, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ali}, Nik{i}, Dedi}, Burzi}, Sal~i}, Bi{~evi}, ^ehaji}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Mahali. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!
398-1tt

Vlatko Dugand`i}, Huse [epi}, Naida ^ar{imamovi} Vukoti}, Amela Hasanbegovi}, Katarina Hlivnjak, Halida Pa{i}, Vlatka Lovri} Vukoja, Sanela Sadikovi}, Milan Ba{evi}, Meliha Had`i}, Nijaz Dori}, Adnan [kapur, Sne`ana Vujadin, Sakiba Demir, Tanja Mini}, Iva Puji}, Amra Temim, Danijela Kri{to, Jagoda \erek, Edina Fati}
382-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

ALIJI BA[I]U
MUP KANTONA SARAJEVO
N

54

Utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

MENSURA (MUSTAFA) KULENOVI], ro|. BEGLEROVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 9. januara 2011. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. januara 2011. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Malik i Adnan, k}erka Meliha, snahe Amela i Alma, zet Ahmo, unu~ad Lejla, Aida, Selma, Naida, Nadan i Muhamed, te porodice: Kulenovi}, Beglerovi}, Filipovi}, Kapetanovi}, @eljo, Lihi}, Osmovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije (14.30 sati) u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Nerkeza Smailagi}a br. 5/XVI - stan 65 (Alipa{ino polje B faza).
nr.019606-b

RAMIZ - [EVKO (ALIJA) MAHOVI]
preselio na ahiret u subotu, 8. januara 2011. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. januara 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Devlija, k}erke Esma, [evka i Enisa, brat Hamdija, zetovi Adem i Dino, unuci Adis i Admir, unuke Sanela, Aida, Elma i Eldina, praunu~ad Alden, Rijad i Nidal, snaha Hajra, brati}i Alija i Amer, brati~ne Suada, Alma i Aida, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, svastike Fatka, Emina i [emsa, {ure Sajto i Dino sa porodicama, bad`o Ismet, te porodice Mahovi}, Vegara, Kajanija, \ido, Had`i}, ]urt, Skorupan, Hromi}, Man|uki}, Alibegovi}, Le{o, Kuni}, Hod`i}, Vukas, Me{i}, Gabela i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Karima Zaimovi}a nr.019607-b br. 10/II - Lu`ani - Ilid`a.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

NEMKA CRNOVR[ANIN, ro|. HADROVI]
preselila na ahiret dana 7. 1. 2011. u 86. godini.

D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti dana srijeda, 12. 1. 2011. na mezarju Vlakovo u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Ibrahim i Red`o, k}erke Aj{a, Bajra i Ramiza, bra}a Meho, Ismail, Rasim, sestre \uza, ]amila, Naza, Naja, D`emila, Muniba, Ajka, zetovi, unu~ad, praunu~ad, porodice: Crnovr{anin, Hadrovi}, Pepeljak, Me{i}, Martinovi}, Bahovi}, Trubljanin, Agovi}, Skenderovi}, Vi{nji}, Baba~i}, Kora}, i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije TEVHID }e se prou~iti istoga dana u ku}i merhume, ul. Bla`uj 79 u 13.00 sati. PREVOZ obezbije|en na relaciji d`amija Zabr|e - Bla`uj br. 79 - Vlakovo.
365-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

U dubokoj boli javljamo rodbini, susjedima, prijateljima i znancima da je 9. 1. 2011. godine u 41. godini `ivota preminuo na{ voljeni, dobri i nikad pre`aljeni sin

had`i IBRO (AHMO) AVDI]
iz Bratunca
preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. 1. 2011. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [uhra, sinovi Mirza i Nasir, k}erka Tija, unuci Alen, Asmir, Nerko, Mirso, Dino, Denija i Denis, praunu~ad Amar, Suljo, Alan, Nino, Tarik i Ajna, snahe Nesiba i Verisa, brat Abid sa porodicom, brati}i i sestri}i sa porodicama, {uri}i i svasti}i sa porodicama, te porodice: Avdi}, Kari}, Omba{i}, Hasanovi}, Ahmetovi}, Rami}, Durakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, Krivoglavci I/31, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

ALIJA (EMIN) BE^I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. 1. 2011. godine u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. 1. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: supruga Bisera, sin Enver, snaha Samira, unu~ad Belma, Mersad i Alen, zet Mirza, te porodice: Be~i}, Ja{arevi}, Koro, Hod`i}, [o{o, Salihbegovi}, Ademovi}, Vrp~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Goloderica 35. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

PA[KO MIO[I]
Pogreb na{eg dragog pokojnika obavit }e se 11. 1. 2011. godine u 13.30 sati u Sarajevu na gradskom groblju „VLAKOVO“, a Sveta misa zadu{nica u crkvi Presvetog Trojstva u Sarajevu istog dana u 17.00 sati. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM! O@ALO[]ENI: majka Biserka, otac Neven, stric Ton}i s obitelji, stric Slobodan, tetka Tomislava s obitelji, dundo Josip s obitelji, tetka Zorka s obitelji, te ostala tuguju}a rodbina i prijatelji. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, majka, sestra i tetka

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

LJEPOSAVA MLINAREVI], ro|. VU^I]EVI]
preminula 9. januara 2011. godine u 87. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 11. januara 2011. godine u 13.00 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Vaso, sin ^edomir, k}erke Grozda, Dragica i Nada, sestra Rosa sa porodicom, unu~ad Gorana, Zoran, Jasmina, Nevena, Tihana, Ivana i Sanja, praunuke Ella i Lara, snaha Dragica, zetovi Stani{a, Ahmed, Tihomir, Du{ko, Amer, Danko i Ismar, porodice: Mlinarevi}, Vu~i}evi}, Danilovi}, Radosavljevi}, Milutinovi}, Hindija, Bilo{, ^akar, Banovi}, Peku{i}, Jo111 vanovi}, [ainovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

FATIMA (ZAIM) ISMAILI, ro|. HUSI]
iz Banja Luke Preselila na ahiret 5. 1. 2011. godine u [vedskoj, u 59. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine na mezarju Malme - [vedska. O@ALO[]ENI: k}erke Imrana i Majlinda, unuk Arduan, bra}a Mehmed i Sakib sa porodicama, sestre Hajra, Senka, Enisa i Ifeta sa porodicama, zetovi, snahe, te porodice: Ismaili, Husi}, Rizvanovi}, Priliplija, Hod`i}, Merd`i}, Red`i}, Troki}, ]ati}, Kari}, Zukanovi}, Tukar, [abi}, kao i ostala rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

JELKA MITROVI], ro|. KARABUHA
preminula 9. januara 2011. godine u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 11. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Sv. Arhangeli“. O@ALO[]ENI: suprug Miroslav, djeveri Vojislav i Ljubomir, zaove Miroslava i Branislava, sestra Desa sa porodicom, Neboj{a i Aleksandra Bojani}, Mira, Olga, Vesna, 111 Milka, prijatelji i kom{ije.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

55

ZEJFA SVRAKA, ro|. HASE^I]
preselila na ahiret u nedjelju, 9. januara 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Murat, sin Ibrahim, k}erke E{refa i Ekrema, snaha D`evida, zet E{ref, unuke Elma, Emina, Minela, Nermina, Azra i Elda, zetovi Sanel, Sabahudin i Haris, praunuke Lejla i Amila, sestra Mafa, snaha Fatima, brati~ne Amera i Amela, brati} Muamer, sestri} Memsur, sestri~ne Mubera i Nermina, zaove Fatima i Edhija sa porodicama, jetrva Pemba sa porodicom, Senija i Hata sa porodicama, te porodice: Svraka, Hase~i}, Suba{i}, \uzo, Had`idedi}, Taran~i}, Tokovi}, Beganovi}, Lugonja, Hrnji}, Fazli}, Kadi}, Valjev~i}, Skorupan, Dardagan, Crn~evi}, Karaosmanovi}, Gogali} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Osik do br. 85 - Osijek.

iz Starog Rudog

nr.019611-b

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo da je dana 5. januara 2011. u 78. godini preminuo na{ dragi

AJI[A KI^EVI], ro|. HIDI]
udova Mustafe Krvavca
preselila na ahiret u nedjelju, 9. januara 2011. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. januara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Alma i Aida, zetovi Izet Ibi{evi} i Mladen Vasiljevi}, unu~ad Emir, Adin, Anja i Nina, sestra Hasnija, zet Mustafa [urkovi}, snahe Mevzeta, Hajrija i Fehma, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Hidi}, Ibi{evi}, Vasiljevi}, Krvavac, [urkovi}, Sulejmanovi}, Kukuljac, Hamzi}, Belki}, Honi}, Rizvi}, Karovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Behd`eta Muteveli}a br. 20/I-stan Ibi{evi} - Grbavica. nr.019612-2b

SAVO (MILENKA) LUKI]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12. januara 2011. u 14 ~asova na novom be`anijskom groblju u Beogradu. O@ALO[]ENI: supruga Vasilija, sinovi Milenko, Rade, Vujadin, unu~ad Sava, Sini{a, Katarina, Jana i Ma{a, snahe Sonja, Vesna, Ana i ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Prevoz je obezbije|en i autobus polazi 12. 1. 2011. u 05.30 sa platoa autobuske stanice 361-1nd` u Isto~nom Sarajevu.

1933 - 2011.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

]AMIL (MEHO) BOTULJA
preselio na ahiret u ponedjeljak, dana 10. 1. 2011. u 83. godini. D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Sokolovi} Koloniji u utorak, 11. 1. 2011. godine u 14.00 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije (Igmanska cesta br. 3) RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erke Dika i Zineta, unu~ad Muhamed, Amila, Adnan, Amer, Amel, Almin i Faris, bra}a Muhamed, Adem i Sulejmen, zetovi Safet, Mujo i Ned`ad, snahe Jasmina, Samira, Kanita, Minka i Mersiha, svastika Hajrija, bad`o Fajko, brati}i Halid, Husein, Memsur, Mirza i Vildan, brati~ne Senada, Sanela, Lejla i Mirsada, nevjeste Sabaheta, Hida i Naila, te porodice: Botulja, Serdarevi}, Hasi}, Kolar, Red`ovi}, Tutun, [ehi}, Memi}, Vite{ki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
373-1nd`

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dnevni avaz
POKOPNO DRU[TVO

SALEM (HASAN) NOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 6. januara 2011. godine, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Behija, sin Suad, snaha Sne`ana, unuka Tijana, brati} Hasan, brati~ne Aj{a i Zlata, porodice Novi}, Had`i}, Osmi}, Sarajlija, Duvnjak, Bili} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. HVALA PORODICI HASANAGI] NA UKAZANOJ LJUDSKOJ POMO]I.
111

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

www.bakije.com

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

DERVI[A KAHVED@I], ro|. ALD@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. 1. 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u utorak, 11. 1. 2011. godine poslije podne namaza u MAHALI - BREZA. Tevhid }e se prou~iti u isto vrijeme u d`amiji MAHALA. O@ALO[]ENI: sin E{ref-E{o, snahe Samka i Edina, unuci Ed`nan i Sanel
03665nr

iz Breze

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

56

Utorak 11. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tita okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Eurotrans doo, iz Grada~ca upu}uje

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 127587 10 I Sarajevo, 16. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja ASOLSME d.o.o. Banja Luka, ul. Jevrejska bb, koju zastupa Ribi} Adis advokat iz Travnika, ul. Bosanska broj 42/a, protiv izvr{enika Trogran~i} Mladena iz Sarajeva, ul. Trg Zlatnih ljiljana broj 27, radi izvr{enja, v.s.p. 2.199,20 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na Prijedlog tra`ioca izvr{enja; RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 17. 03. 2010. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 15. 02. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestiranoj mjenice broj AF 1853570 izdate u Sarajevu dana 30. 03. 2007. godine, broj protesta 1037/09 od 08. 04. 2009. godine, protiv izvr{enika Trogran~i} Mladena iz Sarajeva, ul. Trg Zlatnih ljiljana broj 27, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.199,20 KM, tro{kovi protesta mjenice 8,00 KM i tro{kove izvr{enja u iznosu od 376,80 KM, izvr{enje je odre|eno i to: 1. Pljenidbom na nov~anim sredstvima - pla}i do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e ukoliko ista prelazi iznos od 1.000,00 KM koju pla}u izvr{enici ostvaruju kod poslodavca izvr{enik Trogran~i} Mladena, ostvaruje kod BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana bb, te uplatom nov~anih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja kod VOLKSBANK A.D. BANJA LUKA, broj 5761622200001564, sve do namirenja tra`bine. 2. Zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Trogran~i} Mladena, koje se nalaze u mjestu njegovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja VOLKSBANK A.D. BANJA LUKA, broj 57616222000015640, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

POZIV
Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za postoje}i pogon: „benzinske stanice“ na lokalitetu [EHITLUCI 80 u op}ini Grada~ac. 1. Predlo`ena aktivnost: benzinska stanica kapaciteta podzemnih rezervoara 211,3 m/3, = cc 160 tona (op}ina Grada~ac). 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinskh dozvola: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. 3. Tok postupka: a.) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenje relevantnim za date aktivnosti; b.) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2 Tuzla, c.) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

OBJAVLJUJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 044971 07 P Sarajevo, 18. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. ZPP-a Op}inski sud u Sarajevu donosi sljede}i oglas

PRESUDU Obavezuju se prvotu`eni Miladinovi} Milan i drugotu`eni Kadri} Admir tu`eni da na ime duga po osnovu kredita br. GR-8887/05 od 29. 11. 2005. godine solidarno uplate u korist tu`itelja Organizaciji LOK Micro Sarajevo iznos od 3.504,70 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 04. 2007. godine pa sve do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 947,52 KM a sve u roku od 30 dana. Prima se na znanje da je tu`ba povu~ena u odnosu na Peranovi} Danko i Anti} Cviko. SUDIJA SIJER^I] NERMINA s.r. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda, u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: MAL-3483/05 Sarajevo, 15. 07. 2010. godine Pravna stvar: Tu`ilac: ORIFLAME KOZMETIKA BH D.O.O., zastupan po advokatu Branku Mari}u i dr. Tu`ena: FADILA KULOVI], s posljednjim poznatim prebivali{tem na adresi Konatur 26, Op}ina Travnik Radi: isplate duga Vrijednost spora: 383,30 Na osnovu ~lana 348. stav (3) (4) i (5) Zakona o parni~nom posutp~ku - ZPP („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) TU@BU TU@ENOJ NA ODGOVOR, UZ DOPIS SA POUKOM O ODREDBAMA ZPP-a Kratak sadr`aj tu`be: Tu`bom od 18. 02. 2005. godine tu`ilac navodi da je tu`enoj isporu~io robu u vrijednosti 233,10 KM koja je bila du`na da ovaj dug plati najkasnije do 12. 11. 2004. godine. I pored vi{e opomena tu`ena nije izmirila dug pa tu`ilac podnosi ovu tu`bu. Predla`e da sud usvoji tu`beni zahtjev koji glasi: „Du`na je tu`ena isplatiti tu`iocu iznos od 383,30 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 27. 11. 2004. godine do dana isplate, te naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana“. Tu`ilac je predlo`io da sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja) ako tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Dopis sa poukom o odredbama ZPP-a - Pismeni odgovor na tu`bu du`ni ste dostaviti sudu najka-

OBJAVLJUJE

snije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be (~l. 70. st. 1. ZPP-a); - U odgovoru na tu`bu istaknut }ete mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a); - Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadra`vati sljede}e: razloge iz kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice i pravni osnov za svoje navode (~l. 71. st. 2. ZPP-a); - Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda (naziv i sjedi{te suda i sudski broj predmeta), ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora i potpis podnosioca odgovora na tu`bu (~l. 334. st. 1. i ~l. 71. st. 1. ZPP-a); - Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, a u tu`bi je tra`eno dono{enje presude zbog propu{anja, sud }e donijeti presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) ako su za to ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi (~l. 182. st. 1. ZPP-a). - Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, a u tu`bi nije tra`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e po proteku roka za podno{enje odgovora na tu`bu zakazati pripremno ro~i{te (~l. 75. st. 2. ZPP-a). STRU^NI SARADNIK Talirevi} Sanela, s.r. NAPOMENA: TU@BA I POUKA O ODREDBAMA ZPP-a DOSTAVLJAJU SE TU@ENOJ FADILI KULOVI] Tu`ena mo`e preuzeti tu`bu sa prilozima u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu - Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti - „MAL“, sa sjedi{tem u Ilid`i, ul. Ustani~ka br. 19. Na osnovu ~lana 348. stav (4) ZPP-a dostava pismena se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u ovim dnevnim novinama.

Op}inski sud Sarajevo po sudiji Nermini Sijer~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Adisu Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 40 protiv tu`enih Miladinovi} Milan iz Br~kog ul. Bosanskih Kraljeva bb, Kadri} Admir iz Br~kog ul. Dejtonska br. 84, Peranovi} Danko iz Br~kog ul. B. Kobi}a bb, Anti} Cviko iz Br~kog ul. Brezak bb radi duga, v.s.p. 3.504,70 KM nakon odr`anog glavnog ro~i{ta dana 21. 09. 2010. godine, prisustvu u punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih, dana 18. 10. 2010. godine, donio je slijede}u:

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 121779 09 P Sarajevo, 28. 12. 2010.

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Dijana D`anan i drugi, a sve zastupa Hakija Kurtovi}, advokat u Sarajevu, protiv tu`enika „Palas“ d.o.o. - dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za turizam i ugostiteljstvo Sarajevo, radi isplate potra`ivanja iz radnog odnosa, donio je 28. 12. 2010. presudu zbog propu{tanja kojom je tu`enik obavezan tu`enik da tu`iteljima isplati neispla}ene pla}e za juni 2009., zatim naknade za kori{tenje godi{njeg odmora - regres i to za 2007., 2008,. i 2009., kao i naknadu na ime otpremnine po otkazu ugovora o radu i to Dijani D`anan iznos od 9.883,60 KM, Zineti Telalovi} iznos od 2.889 KM, Nevresi Pintol iznos od 5.990,50 KM, Jasminki Be~irevi} iznos od 1.395 KM, Ajki Spahi} iznos od 1.395 KM, Suvadu Im{irovi}u iznos od 7.687,60 KM, Seadu Peljto iznos od 8.800,60 KM, Asimu Sinanovi}u iznos od 5.500 KM, Senadu Huseinbegovi}u iznos od 7.727 KM, Mahidi Palavri} iznos od 2.922,80 KM, Senadi Hamzi} iznos od 3.592 KM, Belmi Bajrovi} iznos od 1.457 KM i Sudbiji Srna iznos od 6.040,50 KM, svima sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be, 31. 1.2. 2009. do isplate, kao i naknaditi im tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 927,73 KM. Objavljivanjem ovog oglasa dostava presude smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 124308 10 I Sarajevo, 24. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 9a, protiv izvr{enika ALIJAGI] ZINAIDA iz Sarajeva, ul. Abdi}a br. 4., radi izvr{enja, v.s. 764,04 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE

RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 28. 01. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijski broj AF1254828, protestirane dana 18. 09. 2009. godine kod Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem 2098/09, protiv izvr{enik Alijagi} Zinaide iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 764,04 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 18. 09. 2009. godine pa, do isplate, te tro{kova protesta u iznosu od 55,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka. Izvr{enje je odre|eno: a) Na nov~anim sredstvima - pla}i koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „ENERGOINVEST-TERMOAPARATI“ dd Sarajevo, ul. Tvorni~ka br. 3., te uplatom nov~anih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja br. 154001000000190 kod Intesa Sanpaolo banke dd BiH Sarajevo, sve do namirenja tra`bine. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju, izvr{enje }e se provesti: c) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbe ~lana 114. do ~l. 135. Zakona o izvr{nom posutpku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom na ra~un tra`ioca izvr{enja br. 154001000000190 kod Intesa Sanpaolo banke dd BiH Sarajevo, sve do namirenja tra`bine Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 38,20 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 070015 08 P Sarajevo, 12. 10. 2010. godine

OBJAVA
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH („Sl. novine FBiH“, broj 53/03, u daljem tekstu ZPP), tu`enom se dostavlja odluka: Op}inski sud Sarajevo, sudija Sanela Rondi} postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo, ulica Skenderija broj 13, koju zastupa punomo}nik Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Mersiha Delibegovi} iz Tuzle, Stupine B 5/3 st. 1., Miladeta Delibegovi} iz Tuzle, Stupine B 5/3 st. 1, Ismeta Puhovac iz Tuzle, ul. Goste Lazarevi}a 164, Zineta ^ulumarevi} iz Tuzle, ul. Stupine B 5/1, radi duga, vrijednost predmeta spora 7.357,34 KM, nakon zaklju~ene glavne rasprave, odr`ane dana 11. 10. 2010. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih, dana 12. 10. 2010. godine donio je: PRESUDU Obavezuju se prvo, drugo i tre}etu`ena da solidarno na ime duga isplate tu`itelju iznos od 6.195,74 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 6. 10. 2010. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.670,19 KM, a sve u roku od 30 dana. Prima se na znanje povla~enje tu`be u odnosu na ~etverotu`enu Zinetu ^ulumarevi}. Sudija Sanela Rondi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

sport

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

57

SARAJEVO Trener Mirza Vare{anovi} obavio prozivku fudbalera

Prioritet je izmiriti barem dio dugovanja igra~ima Idem u Istanbul da vidim
Misimovi}: Potpuno sam miran

Zvjezdan Misimovi} prekinuo {utnju

Koja{evi}, Arsenijevi} i Guti} odsutni opravdano, ali ne i Hamzagi} Stiglo obe{te}enje za D`akmi}a

Trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} ju~er je na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ obavio prozivku fudbalera, ~ime je ko{evski premijerliga{ po~eo pripreme za proljetni dio sezone. Na prozivci se pojavilo 26 igra~a, a opravdano su izostala trojica. ^etvrti nije imao „ispri~nicu“. - Damir Koja{evi}, Branislav Arsenijevi} i Hilmo Guti} dobili su odobrenje da zakasne dan-dva, ali ne i \enaldin Hamzagi}. Koliko sam ~uo od njegovog menad`era, navodno ima ponudu ma|arskog prvoliga{a Debrecina. Me|utim, Hamzagi} ima ugovor sa Sarajevom, i ukoliko ga neki klub `eli anga`irati, onda mora pregovarati s nama - rekao je Vare{anovi} i istakao: - Dobili smo obe{te}enje od ju`nokorejskog prvoli-

(Foto: S. Jordamovi})

Bez „ispri~nice“

Spisak igra~a
Na ju~era{njoj prozivci pojavili su se sljede}i igra~i: Dino Hamzi}, Ibro Hod`i}, Ervin Mujakovi} - golmani, Faruk Ihtijarevi}, Alen Avdi}, Sedin Torlak, Vu~ina [}epanovi}, Asmir Sulji}, Nedim Be}irevi}, Amel Hand`i}, Jasmin Peljto, Veldin Muharemovi}, Adis Jahovi}, Denis ^omor, Jasmin ^ampara, Amer Dupovac, Nail [ehovi}, Amar Kadi}, Damir Had`i}, Haris Hand`i}, Kenan Hand`i}, Anel [koro, Sanel Trebinjac, Fadil ^izmi}, Ajdin Nuhi} i Edin ^akal.
S ju~era{njeg okupljanja bordo tima: Igra~ima se obratili ~elnici kluba

Nakon gotovo jednomjese~ne medijske {utnje tokom boravka u Minhenu s porodicom, vezni igra~ reprezentacije BiH i Galatasaraja Zvjezdan Misimovi} progovorio je za „Avazov Sport“. Ka`e da u srijedu ide u Istanbul. Na{ as je u nemilosti trenera Georga Had`ija, koji ga je prebacio u drugi tim. - Nisam u frci, idem potpuno miran. Ne znam {ta je

{ta je Had`iju u glavi

u njegovoj glavi, da li se ne{to promijenilo, ali kod mene je isto. I dalje ne znam pravi razlog za{to sam preba~en u drugi tim. Znam samo da nisam kriv. Misimovi} je u ekskluzivnom razgovoru za „Avazov Sport“ koji se od danas nalazi na kioscima {irom BiH govorio i o transferu svog nekada{njeg suigra~a iz Volfsburga Edina D`eke u Man~ester siti.

ga{a Gangvona za na{eg doju~era{njeg kapitena Muhameda D`akmi}a. Prema ranijim informacijama zvani~nika Sarajeva, od{teta za D`akmi}a iznosi 140.000 eura, i taj iznos }e ite-

Odlazak u Antaliju?
Ju~era{njoj prozivci prisustvovalo je nekoliko ~lanova Upravnog odbora na ~elu s predsjednikom Amirom Rizvanovi}em. - Na{ osnovni zadatak je da rije{imo dio dugova koje Sarajevo ima prema igra~ima i uposlenicima kluba i ve} smo preduzeli odre|ene aktivnosti. Namjeravamo redovno ispla}ivati plate jer je to i osnovna obaveza kluba te obezbijediti pripreme u nekim toplijim krajevima. Vjerovatno }e to biti Antalija, a sve ovo radimo s ciljem da ekipa izbori barem izlazak u Evropu - rekao je Rizvanovi}.

Tek kada izmirimo barem dio obaveza prema igra~ima koji su na svojim le|ima iznijeli teret jesenjeg dijela prvenstva, okrenut }emo se dovo|enju novih fudbalera. Obavio sam razgovore s nekoliko potencijalnih poja~anja, ali zasad ne bih iznosio u javnost njihova imena - kazao je Vare{anovi}. Fudbaleri ju~er nisu trenirali, ali je predvi|eno da danas dva puta iza|u na pomo}ni teren Ko{eva. Kako je rekao Vare{anovi}, ekipa }e u Sarajevu trenirati sve dok to budu dozvoljavali vremenski uvjeti, a po~etkom februara bordo tim }e se preseliti u A. Dr. toplije krajeve.

Vedad Ibi{evi} dobro je po~eo 2011. godinu. Napada~ reprezentacije BiH je u pripremnoj utakmici Hofenhajma protiv Tventea, posljednjoj pred nastavak takmi~enja u Njema~koj, postigao gol.

Gol Ibi{evi}a protiv Tventea
Prvi malonogometni bo`i}ni turnir

Pripremni me~ Hofenhajma

Na{ reprezentativac je u 73. minuti svojoj ekipi donio izjedna~enje za kona~nih 1:1. Zanimljivo je da je susret odigran u La Mangi, mjestu u kojem se prije dvije godine Ibi{evi} povrijedio. (M. T.)

Topliji krajevi

kako dobro do}i klubu s Ko{eva, prije svega za isplatu dijela duga prema igra~ima. - Imam obe}anja Uprave da }e se dio dugovanja isplatiti tokom ove sedmice i to nam je u ovom trenutku najbitnije.

Prozivkom {efa stru~nog {taba Vlade Jagodi}a ju~er su zvani~no po~ele pripreme fudbalera Borca za proljetni dio {ampionata u kojem Banjalu~ani juri{aju na naslov. - Imamo lijepu prednost od pet bodova, {to nam daje realne {anse da se na kraju upravo mi radujemo tituli. Da bismo to ostvarili, moramo na vrijeme po~eti s ozbiljnim i kvalitetnim radom. Imam igra~ki

Borac hvata zalet za titulu
kadar sposoban da ostvari cilj. Zato sam zahtijevao od Uprave da nam omogu}i kvalitetne pripreme, {to je i u~injeno pa }emo, nakon prvog dijela rada u Banjoj Luci, od 31. januara do 14. februara boraviti u Antaliji i tamo odigrati pet kontrolnih utakmica s jakim rivalima - istakao je Jagodi}. Prozivci i prvom treningu su prisustvovali sljede}i

Banjalu~ani se okupili na Gradskom stadionu

@enski nogometni klub ^elik je u povodu pravoslavnog Bo`i}a organizirao malonogometni turnir na kojem je u~estvovalo osam ekipa iz na{e zemlje i Crne Gore. Nakon grupne faze, u finalu je SFK 2000 Sarajevo savladao Mladost iz Nevi} Polja sa 2:1, dok je u utakmici za tre}e mjesto Gradina iz Srebrenika bila bolja od

Sarajke u finalu bolje od Mladosti

nik{i}kog Ekonomista sa 1:0. Uz ove ~etiri ekipe, nastupili su i Iris, Tempo-sport i doma}i ^elik iz Zenice te Fortuna iz Srebrenika. Dio prihoda od prodaje ulaznica bit }e upla}en za lije~enje mladog Zeni~anina Kenana Kremi}a, koji je prije nekoliko dana otputovao u njema~ki Tibingen na operaciju presa|ivanja V. B. ko{tane sr`i.

Saudijci nezadovoljni porazom od Sirije

igra~i: Avduki}, Kuni}, Benovi}, Petri}, ]ori}, Stupar, Puziga}a, Petrovi}, Nikoli}, Grahovac, Si. Dujakovi}, Raspudi}, Maksimovi}, Muminovi}, Vidakovi}, Sakan, Damjanovi}, Miki}, @ari}, Sre}o, Luburi}, Trivunovi}, Staji}, Stan~eski, Prodanovi}, Mar~eti} i Maleti}, te dva mlada igra~a iz Bor~evog omladinskog pogona, Runi} i St. Dujakovi}. S. K.

Jagodi}: Kvalitetne pripreme

^elik je, kako nam je kazao trener Abdulah Ibrakovi}, blizu dogovora s Adisom ]olovom iz Olimpica,

Blizu dogovor s ]ulovom, Musi} na ~ekanju
koji je ju~er ponovo bio na pregovorima na Bilinom polju. - Mislim da }emo se dogovoriti. ]ulov bi bio dobro poja~anje. [to se Vedina Musi}a ti~e, trenutno je u Istanbulu, a u srijedu bi se

^elik popunjava praznine u timu za prolje}e

on i direktor Nermin [abi} trebali na}i u Sarajevu i finalizirati dogovor - ka`e V. B. Ibrakovi}.

Vodsto Fudbalske federacije Saudijske Arabije otpustilo je selektora @ozea Peseira (Jose) usred Azijskog kupa, a na to ih je ponukao {okantan poraz od Sirije 1:2. Saudijska Arabija je na takmi~enje u Kataru do{la s velikim ambicijama, ali je na samom startu dobila `estok {amar. Poraz od autsajdera Sirije burno je odjeknuo u saudijskim medijima, {to je Federaciju natjeralo na munjevitu reakciju. - Kvalitet igre bio je lo{, fudbaleri nisu igrali sr~ano. Njih krivim za poraz, ali selektor je dobio otkaz. Imao je dovoljno vremena da napravi ekipu, ali to nije u~inio - rekao je predsjednik Save-

Selektor dobio otkaz usred Azijskog kupa

Peseiro: [amar na startu takmi~enja

za princ Sultan bin Fahd bin Abdulaziz. Ekipu }e u nastavku takmi~enja voditi Naser el(M. T.) D`ohar.

58

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

sport

@ELJEZNI^AR Ibrahim [ehi} dogovorio ostanak na Grbavici

Trofej za 90. ro|endan kluba
Super }e biti ako ekipa ostane na okupu, sigurno }emo biti ja~i nego jesenas, ka`e reprezentativni golman

Murinjo: Najbolji trener Mesi: Drugo godinu zaredom najbolji na planeti
(Foto: AFP)

Lionelu Mesiju „Zlatna lopta“
Argentinac trijumfovao u konkurenciji suigra~a ^avija i Inijeste
Argentinac Lionel Mesi (Messi) dobitnik je „Zlatne lopte“, nagrade za najboljeg fudbalera svijeta u 2010. U ovome izboru, za naslov najboljeg konkurirao je Barcelonin trolist. Pored Mesija tu su bili jo{ Andres Inijesta (Iniesta) i ^avi Ernandez (Xavi Hernandez), po mnogima igra~i koji uveliko doprinose Mesijevom majstorstvu. I sam Mesi uo~i izbora je Na gala sve~anosti u {vicarskom Cirihu, za najbolju nogometa{icu izabrana je Brazilka Marta, dok je najbolji fudbalski trener u 2010. @oze Murinjo (Jose Mourinho). Portugalski stru~njak koji je sa Interom u pro{loj sezoni dohvatio naslove prvaka Evrope i Italije te osvojio italijanski Kup, trijumfovao je u konkurenciji jo{

FIFA izabrala nabolje u 2010.

Na Grbavici ne `ele govoriti o eventualnim poja~anjima, jer je prioritet kluba bio da se produ`i saradnja s prvotimcima kojima istje~u ugovori u ljeto. Najvi{e se o~ekivalo kako }e pro}i razgovor menad`era Amara Osima i golmana Ibrahima [ehi}a. Trajalo je

Bolji uvjeti za golmana
Amar Osim je potvrdio da }e [ehi} i u nastavku sezone nositi dres @eljezni~ara, a ako bude i{ao u inozemstvo, transfer }e biti realiziran preko kluba. - Ve}inu stvari smo dogovorili, [ehi} je zaslu`io bolje uslove od onih koje je imao, i dobit }e ih. Od kada sam se vratio u @eljezni~ar, igra~ima je ispla}ivano sve ono {to su zaradili kroz plate i premije, samo tako se mo`e graditi ozbiljan klub - smatra menad`er.

[ehi}: Ponikao na Grbavici

kratko, a zavr{ilo s osmijesima na oba lica. - Brzo smo se dogovorili, ostale su samo jo{ neke sitnice koje }emo definirati prije potpisivanja ugovora. Ostajem u @elji, ova godina je posebno bitna za klub, slavimo 90 godina postojanja

i bila bi posebna dra` osvojiti neki trofej. Na Grbavici sam ponikao, to je moj klub, a siguran sam da mogu braniti jo{ bolje nego {to sam do sada - rekao je [ehi}. Osim je posljednjih dana dogovorio uvjete produ`avanja ugovora i sa

Sr|anom Stani}em i Muamerom Svrakom. - Super }e biti ako ekipa ostane na okupu, blizu smo lidera Borca, u polufinalu smo Kupa BiH, a sigurno je da }emo biti ja~i nego jesenas - istakao je reprezentativni Z. [. golman.

FIFA je izabrala i najboljih 11 u protekloj godini, a logi~no me|u njima je najvi{e [panaca, {est. Isto je toliko i fudbalera Barcelone: Golman: Iker Kasiljas Odbrana: Karles Pujol, @erar Pike, Lusio, Maikon Vezni red: Andres Inijesta, ^avi Ernandez, Vesli Sneider Napad: Kristijano Ronaldo, Mesi, David Vilja

Izbor prema pozicijama

Sneider skoro rasplakao Murinja
Fudbaler koji je po mnogima nezaslu`eno izba~en iz naju`e konkurencije za dobitnika „Zlatne lopte“ bio je Vesli Sneider (Wesley Sneijder) koji je skoro pa rasplakao @ozea Murinja. - Ova godina bila je fenomenalna, neopisivo je liizjavio: „Neka neko od njih dvojice dobije tu nagradu, zaslu`ili su je“, me|utim, nije bilo tako. Iako se za razliku od pomenute dvojice nije proslavio na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, Mesi je ponovio uspjeh iz 2009. - drugu godinu zaredom osvojio je najpresti`niju fudbalsku nagradu na svijetu, koju zajedno dodjeljuju FIFA i magazin „France Football“. jepo osvojiti Ligu prvaka, a nedostajalo je malo i da sa Holandijom osvojim Mundijal. Ipak, od svega najljep{e u 2010. je bilo raditi sa @ozeom Murinjom. Ovom prilikom mu `elim re}i da je za mene on najbolji trener na svijetu - kazao je Sneider. dva velika imena, Vinsentea del Boskea (Vincente del Bosque) koji je vodio [paniju do titule svjetskog prvaka te Barceloninog Pepa Gvardiole (Guardiola). U `estokoj konkurenciji fantasti~nih 10 golova, za najljep{i je progla{en pogodak Hamita Altintopa u susretu Kazahstan - Turska, dok je nagrada za fer-plej pripala fudbalskoj reprezenta(A. ^.) ciji Tahitija.

Nogometa{i Zrinjskog ju~er su po~eli pripreme za drugi dio sezone u koji }e u}i sa 14. pozicije. Na prvom treningu Slaven Musa je radio sa 30 igra~a, a osim najavljenih Samira Dure, Pere Stojki}a i Levana Kutalije, trenirao je i 20-godi{nji Toni Marki}, brani~ koji je posljednju godinu nosio dres [irokog Brijega. Opravdano je izostao Damir D`idi}, koji je na rehabilitaciji u Zagrebu, a nije bilo ni Suvada Grabusa, po{to je dobio zeleno svjetlo za potragu novog anga`mana. Duro na ~elu kolone: S okupljanja

Me|u prinovama i Toni Marki}

Na prvom treningu Zrinjskog 30 igra~a

(Foto: I. Rozi})

- Zadovoljan sam dosada{njim prinovama, ali igra~ka kri`aljka jo{ nije zavr{ena. Prioritet je dovo|enje desnog beka, ali u obzir dolazi samo provjereni igra~ koji ima kvalitetu odmah upasti u po~etni sastav - izjavio je Musa. Radu su priklju~ena i trojica juniora (Mili~evi}, Martinovi}, Bari{i}), a na prvom treningu bilo je i nekoliko mladih igra~a koji su do{li na probu (Tabakovi}, Dedi}, Ra{o, Re`ina, Salkovi}, Buli}, MuMa. P. slimovi}).

Brazilac Marsijano (Marciano), koji je svojevremeno igrao za ^elik, Sarajevo i [iroki Brijeg, vratio se iz norve{kog Sandefjorda na Pecaru i ju~er po~eo pripreme s izabranicima Ive I{tuka. Uz 30-godi{njeg veznog igra~a novo ime na prozivci bio je i Argentinac Maksimi-

Marsijano ponovo u [irokom
lijano [evrot (Maximilliano Chevrot) koji je stigao na probu. Dres [irokog u nastavku sezone ne}e nositi Toni Marki}, Bo{ko Peraica, Josip ]utuk i Ivor Vajcer (Weitzer). - Nismo previ{e mijenjali, jer smo procijenili da za to nema prevelikog razloga.

Sa pripremama krenula i mom~ad s Pecare

Imamo mom~ad kojoj treba vjerovati, koja je u stanju opravdati o~ekivanja klupskih ~elnika, a to je izlazak u Europu - kratak i jasan bio je {ef struke Ivo I{tuk. Opravdano odsutni na prozivci bili su Brazilci Vagner (Wagner) i Diogo koji }e se D. K. priklju~iti danas.

Marsijano dok je igrao za [iroki

sport

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

59

KO[ARKA Direktor slavnog Benetona boravio u Zenici

Paskvali: Va{i mladi igra~i rade bolje nego italijanski
Vidio sam vi{e interesantnih ko{arka{a, ka`e predstavnik kluba iz Treviza
Poznati italijanski ko{arka{ki trener Renato Paskvali (Pasquali), koji trenutno obavlja funkciju direktora omladinskog pogona slavnog Benetona iz Treviza te reprezentativnih selekcija, boravio je proteklog vikenda u Zenici. @elio je da se uvjeri u potencijal igra~a iz ove regije, odakle su ponikli, kako isti~e, Zoran Savi}, Kenan Bajramovi}, Emir Preld`i}, Ned`ad Sinanovi}... - Poznati stru~njak s ovih prostora Kosta Jankov ostvario je kontakt s na{im generalnim menad`erom, nakon ~ega sam dobio zadatak da do|em i vidim {ta bi za nas moglo biti interesantno u mla|im selekcijama ^elika. Uvjerio sam se da postoje dobri uvjeti za rad, da mladi igra~i imaju dobru motivaciju, za razliku od dje~aka u Italiji. Na ovim prostorima se mnogo trenira, {to nas zanima, jer iz takvog rada mo`e biti i neke koristi - ka`e Paskvali. Benetonov direktor nije `elio spominjati zanimljive
Harvi: Ponovo u ekipi

Igokea do~ekuje ~e{kog {ampiona

Nimburk kao putokaz
Ko{arka{i Igokee danas }e imati novi ispit u NLB ligi. U Lakta{e (17 sati) sti`e ~e{ki Nimburk. Pred utakmicu 16. kola u taboru Aleksandrov~ana vlada optimizam, tim vi{e po{to se u tim vra}aju oporavljeni Donel Harvi (Donell Harvey) i Milan Dozet, koji nisu igrali u nedjelju u Banjoj Luci protiv Borca, u finalu Kupa RS, kada je Igokea po {esti put trijumfirala (71:56). - Njihov povratak nas izuzetno raduje, zbog {irine klupe i rotacije igra~a. Ovo nam je prijelomni me~, ne{to kao putokaz u kom }emo smjeru na tabeli i}i. Imali smo u subotu i nedjelju dvije jake utakmice i prili~no smo se istro{ili. Moramo se svi maksimalno usmjeriti na ovu utakmicu. Pozvao sam i bolesnog @arka Rako~evi}a, da bukvalno iz kreveta do|e u dvoranu i bude nam podr{ka sa klupe, jer bit }e te{ko 7-8 igra~a za kratko vrijeme oporaviti od velikih napora kazao je trener Igokee SloboZ. V. dan Klipa.

Matea Tavi} gostovala u svom gradu
Paskvali na treningu u Zenici
(Foto: J. Had`i})

igra~e iz grupe od 18 zeni~kih mladi}a s kojima je u protekla tri dana imao priliku raditi, a koje }e prepo-

Trenirao Mujezinovi}a
Paskvali je kao glavni trener vodio Forli, gdje je trenirao i Harisa Mujezinovi}a, zatim Re|o Emiliju, ukrajinski Kijev i Virtus iz Bolonje. Bio je pomo}nik u Benetonu i reprezentaciji Kanade, kojoj je pomogao da se plasira na pro{lo Svjetsko prvenstvo.

ru~iti svom klubu. - Mogu samo re}i da je vi{e dje~aka koji bi nam mogli biti interesantni. Mo`da }e neki od njih dobiti poziv da do|u obaviti treninge u Trevizu. Klubovima u Italiji je, ina~e, te{ko anga`irati mlade igra~e iz inozemstva, jer moraju imati najmanje {estoricu doma}ih. No, onako kako oni rade i kako su zai-

nteresirani, ne bih stavio nijednog - ka`e Paskvali te isti~e da Beneton jedini ima petoricu igra~a iz svog podmlatka u prvoj ekipi, {to je veliki uspjeh. Na pitanje ima li u vidu skori anga`man nekog bh. igra~a, Paskvali je odgovorio da bi prava adresa za tu temu bio trener Benetona, ^apljinac Jasmin Repe{a.
V. BEGUNI]

Tek }u za mjesec po~eti tr~ati
Na veliko iznena|enje, u sastavu slovenskog Celja u me~u protiv ^elika u Zenici bila je i na{a ko{arka{ka reprezentativka Matea Tavi}. Devetnaestogodi{nja Tavi} je ve} dvije sezone ~lanica Celja, a jo{ toliko je ugovor s ovim klubom ve`e i nakon ove sezone, u kojoj zbog operacije koljena jo{ nije niti }e odigrati nijednu utakmicu. - @eljela sam, naravno, da do|em s ekipom u svoj grad, ali nisam u mogu}nosti da igram. Trenutno sam u posebnom programu rehabilitacije, a tek }u za mjesec po~eti tr~ati. Ova sezona je izgublje(Foto: J. Had`i})

Na{i ko{arka{i u Evropi

Huki} i Vasiljevi} ponovo lideri u Ukrajini
Ko{arka{i Donjecka su nakon gostuju}e pobjede nad ekipom Fero ZNTU (91:75) ponovo izbili na ~elo tabele u ukrajinskoj ligi. Na{i internacionalci bili su uspje{ni, Jasmin Huki} je uz 14 poena imao 5 skokova i 4 asistencije, dok je Sa{a Vasiljevi} dao 21 poen i uknji`io 5 asistencija. S druge strane, Himik Ju`nji Edina Bav~i}a (6 p i 4 sk) trijumfom protiv Odese (100:69) bje`i iz opasne zone. U Italiji, Lotomatika Nemanje Gordi}a (13 p, 3 sk, 2 as) i Nihada \edovi}a (10 p i 3 sk) pora`ena je kod CS Bolonje (79:87). Panionios je u Gr~koj nanio poraz Iraklisu (94:76) na{eg Ermina Jazvina (10 p i 11 sk), dok je Marusi Feliksa Kojadinovi}a (10 p, 3 sk i 3 as) savladao Ilisijakos (80:75). U 18. kolu njema~ke lige Oldenburg Olivera Stevi}a (23 p i 6 sk) je pora`en kod Frankfurta (71:76). V. B.

Tavi}: Ne}e igrati ove sezone

na, ali to vi{e i nije bitno. Najva`nije je da potpuno ozdrV. B. avim - ka`e Tavi}.

Huki}: 14 poena i 5 skokova

Sa `rijeba: Jedinstvo direktno u polufinalu

(Foto: M. @ivojevi})

Tica naslijedio ^erima
Upravni odbor Ragbi kluba ^elik, kojim predsjedava Tarik Sarajli}, imenovao je za novog trenera seniorskog tima Alena Ticu, koji je do sada vodio juniorski tim s kojim je osvojio titulu prvaka BiH. Safet ^erim }e ostati u klubu, ali zbog poslovnih i privatnih obaveza na za njega manje zahtjevnom mjestu trenera kadetske selekcije. V. B.

Arijana Tirak {esta u Sloveniji
Arijana Tirak, reprezentativka BiH u umjetni~kom klizanju i ~lanica sarajevske Bosne, na Otvorenom prvenstvu Slovenije zauzela je {esto mjesto u konkurenciji juniorki. Kako isti~u iz Bosne, ovo je najbolji rezultat u historiji bh. umjetni~kog klizanja.

^etvrtfinale Kupa BiH za ko{arka{ice
Parovi ~etvrtfinala Kupa BiH za ko{arka{ice izvu~eni su ju~er u KSBiH. Sastaju se: ^elik - Mladi Kraji{nik, @eljezni~ar - Banovi}i, Igman - Tomislav. Broj ekipa je neparan, zbog ~ega je tuzlansko Jedinstvo, kao posljednji izvu~eni klub, direktno pro{ao u polufinale. Utakmice ~etvrtfinala su na rasporedu u utorak, 18. januara.

60

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

sport

IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2010.

Un~anin: Potur za nijansu
Prevagnule medalje s velikih takmi~enja
Omanovi} s poklon bonom

Teletovi}u ~etiri boda

Izbor ~italaca

Poklon Selmi Bali}
Svakog dana darujemo bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM
Uz ~lanove ocjenjiva~kog suda, i na{i ~itaoci imaju priliku da kreiraju ishod izbora Sportske li~nosti BiH u 2010. godini. Glasati mo`ete SMS-om na broj 091/310-107. Poruka treba da sadr`i klju~nu rije~ AVAZ, zatim razmak pa redni broj kandidata za kojeg glasate (kao na fotografiji u prilogu). Cijena poruke iznosi 0,35 KM + PDV. Glasanjem za svog kandidata imate mogu}nost da dobijete dnevni poklon bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM u prodavnicama kompanije „Sport Life“. Poklon za nedjelju, 9. januar, dobila je Selma Bali}, 27-godi{njakinja iz Vogo{}e, koja je zajedno sa suprugom

Umjesto X upi{ite redni broj kandidata (npr. ako `elite glasati za Larisu Ceri}: AVAZ 1)

Un~anin: D`eko je mogao i morao jo{ vi{e

Potur: Bronzani u svijetu i Evropi

SMS {aljite na broj

091/310-107

Mirsadom glasala za Edina D`eku. Ju~er je u „Avaz Twist Toweru“ svoj poklon preuzela Merima Omanovi}, 21godi{nja Viso~anka koja je glasala za Larisu Ceri}. U sutra{njem broju „Dnevnog avaza“ objavit }emo ko je dobio poklon za ponedjeljak, 10. januar. Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon broj 033/281-418.

Prema mi{ljenju Radeta Un~anina, trenera ~etiri puta uzastopnih {ampionki BiH, rukometa{ica banjalu~kog Borca, li~nost koja je obilje`ile proteklu godinu u sportskom pogledu je karatista Nermin Potur. - Bilo je nekoliko sportista koji bi s puno prava mogli da se okite ovom titulom, ali su, prema mom mi{ljenju, nijanse prevagnu-

le na stranu Nermina koji je tokom cijele godine s velikih

Moj izbor
Nermin Potur . . . . . . . .5 Mirza Teletovi} . . . . . . .4 Danijel [ari} . . . . . . . . .3 Edin D`eko . . . . . . . . . .2 Damir D`umhur . . . . . .1

takmi~enja donosio medalje - ka`e jedan od 30 ~lanova ocjenjiva~kog suda u izboru Sportske li~nosti BiH u 2010. godini. Odmah uz Potura je, prema navodima Un~anina, Mirza Teletovi}, koji je „nakon odli~nih rezultata u 2009. godini ove sezone jo{ bolji“. Vrsni rukometni trener u svoj izbor uvrstio je Danijela [ari}a, golmana repreze-

ntacije BiH i slavne Barcelone. - Ve} sama ~injenica da je neko ~lan prve postave Barcelone dovoljan je razlog za priznanje. D`eko je mogao i morao jo{ vi{e, dok sam ubije|en da vrijeme velikih uspjeha za mladog Damira D`umhura tek dolazi i da }emo mu se tek diviti - zaklju~io je strateg popularnih S. K. „osica“.

Uspjesi nada bh. tenisa

Aida Pilav, reprezentativka BiH u ko{arci

Tri titule u Beogradu, jedna u San Hozeu
Mladi bosanskohercegova~ki teniseri Dario Ra~i} i Damira Muminovi} osvojili su me|unarodni ITF turnir „Junior Open 2011“ u Beogradu. Oboje na{ih predstavnika u finalnim me~evima singla savladali su prve nosioce, prenosi Fena. Ra~i} je dobio Kahita Kapukirana iz Turske, ina~e 186. juniora svijeta, sa 4:6, 6:1, 6:2, a uspje{an nastup je upotpunio i trijumfom u konkurenciji parova. ^etrnaestogodi{njoj Damiri Muminovi}, kojoj je ovo tek drugi juniorski turnir u karijeri, trebala su samo dva seta da sa 7:6 (7:1), 6:1 okon~a finalni me~ protiv dvije godine starije Makedonke Line Gor~eske, 191. na listi najboljih juniorki svijeta. Istovremeno je Anita Husari} osvojila titulu u dublu na juniorskom ITF turniru 1. kategorije „Coffee Bowl“ u San Hozeu (Kostarika). [esnaestogodi{nja Tuzlanka i Crnogorka Danka Kovini} pobijedile su Rebeku Peterson (Rebecca) iz [vedske i Domeniku Gonzalez (Domenica) iz Ekvadora sa 6:3, 5:7, 10:7. U pojedina~noj konkurenciji Anita je ispala u 3. kolu.

„Petica“ prvaku [panije i tre}em strijelcu Eurolige
D`eko je idol nacije, Poturu priznanje za medalje
Aida Pilav, reprezentativka BiH u ko{arci i ~lanica zeni~kog ^elika, na prvo mjesto svoje liste najboljih u izboru „Dnevnog avaza“ i „Sporta“ stavila je Mirzu Teletovi}a. - Kapiten je Kaha Labo-

Poredak
D`eko . . . . . . . . . . . . .56 Ceri} . . . . . . . . . . . . . .49 D`umhur . . . . . . . . . .44 Teletovi} . . . . . . . . . . .32 Manko . . . . . . . . . . . . .30 Potur . . . . . . . . . . . . . .22 [ari} . . . . . . . . . . . . . . .20 Softi} . . . . . . . . . . . . . .17
Pilav: Historijski uspjeh D`umhura

Moj izbor
Mirza Teletovi} . . . . . . .5 Edin D`eko . . . . . . . . . 4 Nermin Potur . . . . . . . .3 Damir D`umhur . . . . . .2 Larisa Ceri} . . . . . . . . . .1
Teletovi}: Kapiten Kaha Laborala

Muminovi}: Sa Ra~i}em osvojila ITF turnir u Beogradu

rala, prvaka [panije, tre}i je strijelac Eurolige... To su osnovni razlozi za{to od me-

ne dobiva najve}i broj bodova - navela je Aida Pilav u svom obrazlo`enju.

Za Edina D`eku je kazala da je idol nacije i na{ najuspje{niji ambasador u svijetu, dok je Nerminu Poturu odala priznanje za medalje sa Svjetskog i Evropskog prvenstva. - Damir D`umhur je napravio historijski uspjeh za bh. tenis osvojiv{i naslov juniorskog prvaka Evrope. Larisa Ceri} je, istovremeno, na{a najbolja sportistkinja u ovoj godini, bilje`ila je odli~ne rezultate u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji - zaV. B. klju~ila je Pilav.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, utorak, 11. januar/sije~anj 2011.

61
Vijest u brojci
Od 107 poena koje su ko{arka{i Majamija zabili Portlandu, udarni trojac Hita Lebron D`ejms (LeBron James), D`ejms Vejd (James Wade) i Kris Bo{ (Chris Bosh) postigli su ~ak 96. Junak ve~eri bio je D`ejms, sa 44 ko{a. Vejd je postigao 34, a Bo{ 18. Ovo je Majamiju bila ~ak 13. uzastopna gostuju}a pobjeda, a 21. u poslje(M. T.) dnja 22 me~a.

Izjava dana
- Luku Tonija smo kupili jer nismo imali novca za Edina D`eku. S Man~ester sitijem se ne mo`emo takmi~iti.
(Trener Juventusa Lui|i del Neri)

96

Na Old Trafordu privedeno 15 ekstremnih navija~a

Ofsajd

Portugalac Helder Rodrige{ probija se kroz pustinju tokom sedme etape relija Dakar u ^ileu (Foto: AP)

Engleska policija privela je 15 navija~a zbog naru{avanja javnog reda i mira na utakmici FA kupa izme|u Man~ester junajteda i Liverpula. Policija nije saop}ila ~iji su navija~i u pitanju i {ta su radili, s obzirom na to da je na Old Trafordu bilo i desetak hiljada simpatizera Liverpula. Samo je re~eno da se radi o najekstemnijim pojedincima iz ta(M. T.) bora navija~a dva kluba.

UFC Ameri~kom borcu prijeti zatvorska kazna

Sonenov sunovrat od vrha do ponora
Tek {to je pomilovan zbog upotrebe dopinga, Amerikanac je priznao da je utajio porez

Pliva~ki as Jan Torp po~eo trenirati

Koliko puta smo ~itali prelijepe bajke o tome kako je neki sportista od ni~ega do{ao do ne~ega, kao recimo Edin D`eko. Isto tako, mnogo smo puta ~itali pri~e o tome kako je neko krenuo suprotnim smjerom i od svega do{ao do ni~ega. Takva je pri~a ^ela Sonena (Chael Sonnen). Ameri~ki borac bio je na sedmom nebu kada mu je pro{log ljeta stigla ponuda da se bori za titulu prvaka UFC-a u srednjoj kategoriji, ali to je, ~ini se, bio vrh poslije kojeg je Sonenova karijera krenula nizbrdo. Amerikanac je naime nakon borbe protiv Andersona Silve pao na doping-testu i bio suspendiran. Ipak je pomilovan, jer je Sportska komisija Kalifornije za doping utvrdila da nedozvoljene supstance nije uzeo namjerno,

Sonen (desno): Zakinuo dr`avu za 70.000 dolara

ve} slu~ajno. Tu nije bio kraj pri~e.

Zadao 289 udaraca i izgubio
Na~in na koji je Sonen u borbi protiv Silve izgubio titulu zaista je neuobi~ajen. Tokom borbe je svom protivniku zadao nevjerovatnih 289 udaraca, dobio je ~etiri uvodne runde, ali Silva ga je slomio u petoj.

O~ekivalo se da se Sonen vrati u sami vrh UFC-a, ali je opet suspendiran, i to nakon {to je priznao da je 2006. godine u~estvovao u pranju novca. Ameri~ki borac je navodno dr`avu zakinuo za 70.000 dolara i u najboljem slu~aju prijeti mu dvogodi{nja uvjetna zatvorska i

nov~ana kazna od 10.000 dolara. Maksimalna kazna iznosi i do 20 godina zatvora i pola miliona dolara. - Sonen je u posljednjih nekoliko mjeseci do`ivio sva{ta, pa smo zaklju~ili da ga je najbolje ostaviti da sredi svoj `ivot - rekao je predsjednik UFC-a Dena Vajt (M. T.) (Dana White).

Peterostruki olimpijski pliva~ki prvak Jan Torp (Ian Thorpe) vratio se u bazen i na {pekulacije o povratku na takmi~enja odgovorio - da je sve mogu}e. Dvadesetosmogodi{nji Australac oprostio se u novembru 2006. godine govore}i da je izgubio motiv za plivanje. Prije dvije godine u Kini je do`ivio saobra}ajnu nesre}u, a povratak u bazen pomogao mu se da se potpuno oporavi od ozljede ramena. Sada ponovo trenira i

„Torpedo“ ponovo u bazenu i ne isklju~uje povratak

mogao bi se pojaviti na Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu. Njegov menad`er Dejvid Flaskas (David) potvrdio je da Torp trenira, ali je naglasio da se, ako se Australac odlu~i vratiti profesionalnom plivanju, to ne}e desiti preko no}i. - Ponovo voli plivati. Mislim da i dalje ima takmi~arski duh, ali je svjestan da treba vremena da se pripremi za natjecanja - rekao je Fla(M. T.) skas.

Igra~ Viljareala ga|ao Murinja
Kristijano Ronaldo (Cristiano) u utakmici protiv Viljareala postigao je tri gola, ali nije mogao ukrasti slavu svom treneru @ozeu Murinju (Jose Mourinho). Nakon {to je Kaka u 82. minuti postigao gol za kona~nih 4:2 za Real, prgavi Portugalac u sumanutoj radosti je istr~ao iz svoje zone, pro{ao pored Viljarealove klupe, okrenuo se tribinama i po~eo lu|a~ki mahati rukama, na {ta ga je rezervni igra~ Viljareala Kani

Trener Reala nervirao klupu gostuju

Trenutak kada je Kani krenuo ga|ati Murinja

(Cani) ga|ao bocom. Murinjo nije povrije|en, pa je mogao likovati {to je u svojoj radosti jo{ uspio izboriti i crveni karton gostima, koji je sudija pokazao Kaniju. - @elio sam proslaviti gol sa svojim sinom koji je bio iza njihove klupe, ali su igra~i Viljareala mislili da ih provociram. Ovo je samo plod op}eg mi{ljenja u kojem me smatraju negativcem, {ta god da radio - rekao je (M. T.) Murinjo.

Liverpulov fudbaler Rajan Babel (Ryan) mogao bi biti ka`njen jer je na Twitteru osuo paljbu po sudiji Hauardu Vebu (Howard Webb), optu`uju}i ga za poraz od Man~ester junajteda u FA kupu od 0:1. Veb je u drugoj minuti dosudio penal za Junajted, da bi nakon toga isklju~io Liverpulovog kapitena Stivena D`erarda (Steven Gerrard). - I njega zovu jednim od najboljih sudija? To je vic napisao je Babel. Osim toga, holandski sudbaler je na internet stavio fotomonta`u Veba u dresu Man~ester junajteda ^im je Engleska fudbalska asocijacija najavila da }e ispitati slu~aj, Babel se izvinuo. - Izvinjavam se ako su sli-

Najbolji sudija? To je vic

Fudbaler Liverpula vrije|ao Hauarda Veba

Sporna slika: Veb u dresu Man~estera

ku koju sam stavio shvatili ozbiljno. To je bila emotivna reakcija nakon poraza u va`noj utakmici - rekao je (M. T.) Babel.

UTORAK 11. 1. 2011.

16.55
KO[ARKA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

20.30

DOPUNSKA NASTAVA

21.15

DEJANA TALK SHOW

21.00 HAYAT PRODUCTION SHOW

18.00

DOBAR KOM[IJA

NLB liga: Igokea CEZ Nymburk

22.20
FILM, OBN

Dijamant 13
Mat je policajac trinaeste no}ne divizije kriminalisti~ke policije. Povr{an i sam, privu~en podzemljem, progonjen sopstvenim fantazijama, Mat je odavno izgubio vjeru u to da mo`da negdje drugde postoji bolji `ivot. Sve do dana kada se njegova sudbina poljuljala jednim telefonskim pozivom njegovog starog prijatelja... Uloge: @erar Depardje, Olivije Mar{al, Asija Argento Reditelj: @il Beat

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 ^udesni svijet, obrazovna serija, 10/52 09.30 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 260/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 41/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.15 Doma}a lektira: Hodnici svijetloga praha, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 11/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Sander, drama 15.25 Muzi~ki program 15.35 Nau~na postignu}a, 11/47 15.55 Gorko-slatko, igrana serija, 12/230 16.20 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 16.55 Ko{arka: NLB liga: Igokea CEZ Nymburk, prijenos 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Eliot Nes protiv Al Kaponea, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Sedam samuraja, japanski igrani film 02.05 Pregled programa za srijedu
21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 99. epizoda, r. 10.00 Srebrenik: Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina, predstavljanje kandidata Program za djecu 10.10 Kako to 10.25 Mekanike u misiji 10.35 Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, 6. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 31. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 100. epizoda 13.05 60 minuta, specijal, r. 14.20 Ameri~ki top model, reality serijal, 6. epizoda, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 81. i 82. epizoda 16.20 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 16.45 Pingu 16.50 ^arli i Mimo 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Villa Maria, igrana serija, 32. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 7. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 Pingu, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Dopunska nastava, 16. emisija 21.00 Hard Ball, ameri~ki igrani film 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Srebrenik: Devata, prijevremeni izbori za na~elnika op}ine 23.45 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Izlog Bez koraka 00.10 Federacija danas, r.

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 Survivor, bez cenzure 11.55 OBN Info 12.10 Telering, talk show 13.00 Skrivena kamera 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Survivor, bez cenzure 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.15 Dejana Talk Show: „Od `iranata do siromaha!“, talk show 22.15 Vox populi (Glas naroda) 22.20 Dijamant 13, film 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 11.epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 7. epizoda 09.35 Fifi, crtani film , 49. i 50., epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 39. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 17. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 39. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 5. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 111. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 95. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.10 Bioclinica 15.20 Top shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 115. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 112. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 30. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 31. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 116. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Posljednji bijeg, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 78. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Dokumentarni program, r.

07.00 Danijela 08.00 Film: De~ko koji obe}ava 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda mraza - interaktivni kviz 18.00 Dobar kom{ija - u`ivo 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Kursad`ije 21.00 Ami G show 22.30 Film: Francuski poljubac 00.30 Film: Gnjev zbog ~asti
22.30 Dnevnik 3 23.00 Igrani film: Posao za stranca 00.30 Satelitski program

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.35 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne? - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti ISTINA - repriza Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Sportske legende

22.00 Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

21.35 Sa Zemlje mira, reporta`a 3/11 22.05 Dnevnik KISS, r. 22.20 Film

TV Zenica
19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV Liberty, informativni magazin 21.30 TV izlog

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 Objektiv I Triumph Frame Pod suncem Sen Tropea Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame

TV Visoko
19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Dragulj u palati, serijski program 22.15 TV Liberty 22.45 Aktuelnosti r.

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Glas naroda Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Intervju Budimo humani Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Bugojno
118.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Prava avantura, igrani film 00.20 Seks i grad - igrana serija

TV OSM
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 19.58 EPP 20.00 TV panorama 20.28 EPP 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike

BN
14.05 Doma}a serija, Kamiond`ije 15.00 Doma}a serija: Jelena TV sop 16.00 Dnevnik 1 16.10 Doma}a serija: Greh njene majke, r. 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Muzi~ki {ou [erifa Konjevi}a 19.30 Dnevnik 2 20.05 Doma}a serija: Jelena 21.00 Doma}a serija: Gluvi barut

TV KISS
17.50 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 18.45 FIS Shop 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 Teri Parchhain Hoon, serija 4/212

TV USK
18.00 TV {kola Crtani film 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program Intermeco 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 21.50 TV SHOP

TV HEMA
16.00 Otvoreni studio 18.00 Informativni program 19.00 TV Liberty 20.00 Na{i razgovori 21.00 Reporta`a 22.00 Hema magazin 22.30 Vremenska prognoza

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Reporta`a 20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
19.45

22.10
FILM, NOVA TV

21.00

TABLOID

21.15

SNUKER

KO[ARKA

20.00

NBA LIVE

10.00 GROMOVITE ZVIJERI

18.30

JUKEBOX

22.15

PSYCH

21.10 DVA I PO MU[KARCA

16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Evergrin klub. Moja najljep{a zvijezda

14.30 Snuker. International Masters London 17.30 Alpsko skijanje 18.15 Ski skokovi 19.00 Olimpijske igre 19.05 Pikado 20.15 Reli. Rally Raid Dakar 20.45 Alpsko skijanje. S.Kup 21.15 Snuker. International Masters London

17.00 Ko{arka 17.15 Fudbal. Azijski Kup Katar - Iraq - Iran 19.15 Svi sportovi 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Snuker 21.15 Tenis. WTA Turnir Sidnej 23.00 Fudbal. Bajer Leverkuzen Monchengladbach 23.45 Ko{arka

18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 Real NBA 19.30 Pregled FA Cup 20.00 NBA Live 20.15 Premier League News 20.45 U`ivo: Carling Cup 1/2 Finale. West Ham Birmingham 22.45 NBA Live

10.00 Gromovite zvijeri 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 13.00 Zato~eni u inozemstvu 14.00 Konvoj 15.00 U unutra{njosti divova prirode 16.00 Lavlja vojska 17.00 Zato~eni u inozemstvu

16.40 Hard Times Of Rj Berger 17.00 Real World 24 New Orleans 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 20.00 Just See MTV 21.20 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Buzzin’ 22.20 Chapelle Show

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Psych, serija

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.10 Dva i po mu{karca, serija 22.10 Switch Reloaded 23.10 TV total

Okrug Hazard
Ro|aci Bo, Luk i Dejzi moraju promijeniti svoje `ivote te su poslani u okrug Hazard u D`ord`iju kako bi prvi put `ivjeli sa svojim ujakom D`esijem. Njihov ujak D`es je farmer koji se stalno bori sa svojim starim rivalom Bosom Hogom. Dejzi se kod ujaka transformira u djevojku snova svakog mladi}a. Uloge: D`onatan Benet, Rendi Vejn, Ejpril Skot Reditelj: Robert Berlinger

UTORAK 11. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: @udite za uzbu|enjima, mo`da i skri-

21.55

CRNI GUJA

14.55

MOJA OBITELJ 7b

22.40

CSI: MIAMI

19.15

DNEVNIK

06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mali TV 09.08 Nodi, crtana serija (73./100) 09.20 Mimo i ^arli, crtana serija (3./65) 09.25 Bo`i}ni medvjed Vinslou - crtani film RTRS preporu~uje 10.10 Doktor @ivago, serija (11./11) 11.00 Karmelita, tv novela (93./170) 11.45 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina, hronika 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, muzi~ki serijal (13./25) 13.25 Plesa~ na vjetru, film 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca - TV novela (150./210) 16.00 Re.publika - Podrinje 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 16.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina, hronika 17.05 Karmelita - TV novela (94./170) 17.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tine [ekovi}i @eljko Risti} - SDS, Momir Risti} - SNSD Milorad Dodik, predstavljanje politi~kih subjekata 18.10 Banjalu~ka panorama 18.50 Mala princeza, crtana serija (14./65) Vremenska panorama 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami, serija (11./24) 21.55 Crni guja, serija (13./24) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija (10./24) 23.50 No limit, muzi~ka emisija 00.15 Plesa~ na vjetru, film

12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 14.55 15.25 16.00 16.58 17.10 17.20 17.25 18.15 18.26 18.35 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.00 21.55 22.25 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 23.50 00.35 01.00

Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (126/164)* Puna ku}a Raftera 1, serija (2/22)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Me|u nama Moja obitelj 7b, humoristi~na serija (5/9)* Proces Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info 8. kat: Ljubav nema granica, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: [to mu{karci `ele?, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela (6/106)* Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatsko prolje}e: Kara|or|evo, dokumentarna serija (8/9) Misija: Zajedno Paralele @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Retrovizor: Kraljevi, serija (12) (4/12)* Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (18/22)* Retrovizor: Dragi Johne 1, humoristi~na serija (6/22) (R)* CSI: Miami 7, serija (18/25) (R)*

08.25 Lagodan `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (9/39)* 08.50 [kolski program: NTC Mensa Navrh jezika: Za{to tri kralja Kratki spoj: Klizanje tla 09.35 Paulino ljeto, serija za djecu (6/13)* 10.05 Tvoja sam sudbina, telenovela (5/106) (R)* 10.50 Globalno sijelo (R) 11.20 Prizma, multinacionalni magazin (R) 12.05 U istom loncu, kulinarski show (R) 12.50 Lica nacije (R) 13.45 Znanstvena petica (R) 14.15 Znanstvene vijesti (R) 14.20 Mala TV (R) TV vrti}: Policajac Tugomir (R) Ninin kutak: Kola` od ostataka tkanine (R) Neli i Cezar, crtani film (R)* Danica i zec (R) 14.50 [kolski program: NTC Mensa (R) Navrh jezika: Za{to tri kralja (R) Kratki spoj: Klizanje tla (R) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Nada, ameri~ki film* 17.20 Flachau: Svjetski skija{ki kup - slalom (@), prijenos 1. vo`nje 18.15 Puna ku}a Raftera 1, serija (2/22) (R)* 19.00 Iz pti~je perspektive: Sve je `ivo i sve je povezano (2.), dokumentarna serija (2/16) (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Dobra `ena, serija (4/23)* 20.40 Ciklus komedija bra}e Farrelly: Zauvijek zajedno, ameri~ki film* 22.40 CSI: Miami 7, serija (18/25)* 23.25 Dnevnik plavu{e: [to mu{karci `ele?, emisija pod pokroviteljstvom 23.35 Flachau: Svjetski skija{ki kup - slalom (@), snimka 2. vo`nje 00.05 Nada, ameri~ki film (R)* 01.40 Kraj programa

06.45 Na{i najbolji dani, serija (83/260) 07.35 Gospodin Magoo, crtana serija (46/65) 08.00 Bumba, crtana serija (91-92/150) 08.15 Graditelj Bob, crtana serija (23/39) 08.30 Roary, crtana serija (36/52) 09.30 Slomljeno srce, serija (81/130) R 10.20 Gumus, serija (41/100)R 11.50 Asi, serija (13/71) R 13.10 IN magazin R 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (74/140) 14.45 Slomljeno srce, serija (82/130) 15.40 Najbolje godine, serija (73/152) R 16.40 Gumus, serija (42/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija-nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (74/152) 21.00 Asi, serija (14/71) 22.10 Okrug Hazard, igrani film (12)* 23.55 Ve~ernje vijesti 00.10 Put bez povratka, igrani film (12)* R 02.20 Bra~ne vode, serija (25/26) 02.45 Heroji, serija (15/26) 03.30 Ezo TV, tarot show (18)* 04.30 Grad nasilja, igrani film (15)* 06.00 IN magazin R 06.45 Kraj programa

venom avanturom. @elje vam se lako i brzo mogu ostvariti. 21. III - 20. IV Posao: U posljednje vrijeme poslovi vas zaokupljaju vi{e nego {to `elite. Puni ste planova, radite bez odmora. Zdravlje: Uzmite vitamine uz jak tempo.
BIK
21.IV - 22.V

Ljubav: Ne `elite „pokleknuti“ pred emocija-

ma. Naime, ~ini vam se da bi to umanjilo va{u neovisnost. Posao: Mnogo radite, ali ste zadovoljni. Svaki vam dan, pa tako i ovaj, donosi uspjeh. Ima i malih problema. Zdravlje: Prolazna glavobolja.
BLIZANCI Ljubav: Racionalnije gledajte na ljubavnu situ-

aciju. Ne poduzimajte ni{ta radikalno, primirite se i ~ekajte. Posao: Nailazite na odre|ene te{ko}e. Neko iz va{e sredine nastoji vas zako~iti ili poremetiti planove. Zdravlje: Ne{to slabija cirkulacija.
23.V - 22.VI

Ljubav: Nastavlja se intenzivno razdoblje. ^ini se kao da nemate vremena ni za {ta drugo, 23.VI - 22.VII osim za ljubav. Posao: Pokazujete `elju za samostalnim i predanim radom. Ipak, zbivanja u va{oj sredini odvla~e vas od posla. Zdravlje: Brz ritam iscrpljuje. Ljubav: Neukrotivi ste, nemirni. Samo ako LAV imate pored sebe osobu sli~nog temperamenta, mo`ete usaglasiti ritam. 23.VII - 22.VIII Posao: Iako imate dosta briga ili obaveza, nema razloga za nezadovoljstvo. Slobodno prihvatite izazove. Zdravlje: Nema problema.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

RAK

Ljubav: Iako vam se to mo`da ne ~ini, sve {to

vam se sada doga|a, od zna~aja je za va{u budu}nost. Posao: Lak{e vam je, ljep{e i bezbolnije da se prepustiti kovanju budu}ih planova, nego se prihvatiti posla. Zdravlje: Mislite da je gore nego {to jeste.
Ljubav: Veoma zna~ajan dan. Ne toliko zbog doga|aja oko vas, koliko zbog bure koja se 23.IX - 22.X zbiva u vama. Posao: Neki va`ni doga|aji su iza vas, mo`da kriza ili problem. Sada ste u pomalo praznom hodu. Zdravlje: @ivci su vam prenapregnuti.
[KORPIJA ljubavnim ushi}enjem, sre}om i renesansom VAGA

Ljubav: Ako se potrudite, sve mo`e rezultirati

21.00 Hard Ball FILM, FTV

Francuski poljubac 22.30
FILM, PINK BH
Imala je sre|en `ivot sve dok je vjerenik nije napustio. Na sre}u, pojavio se sitni lopov koji }e joj pru`iti sve {to joj je nedostajalo. @ivoti Kejt i ^arlija izgledaju savr{eno. Zajedni~ku egzistenciju isplanirali su do detalja, od ku}e do braka i djece. No sve }e se promijeniti kada, zbog straha od letenja, Kejt odustane od puta, a ^arli odlazi sam u Pariz na konvenciju. Uloge: Meg Rajan, Kevin Klajn, Timoti Haton Reditelj: Lorens Kasdan

va{e veze.
23.X - 22.XI

Posao: Privla~e vas novi poslovi, ako i niste

Konor je mladi} koji nema cilja u `ivotu te ~ija je jedina zanimacija pijan~enje, kockanje i gubljenje vremena. Polako i sigurno Konor putuje prema dnu. Uz sve to mu~e ga dugovi za koje kao da ne mari prepu{taju}i se vlastitoj propasti. Izlaz iz krajnje nezavidne situacije ukazuje mu se u obliku poslovne ponude. Uloge: Kijanu Rivs, Dajen Lejn, D`on Hoks Reditelj: Brajan Robson

zavr{ili stare. Skupite snagu i rije{ite se svega {to vas ko~i. Zdravlje: Nervozu osje}ate kroz `eludac.
STRIJELAC
23.XI-22.XII

Ljubav: Kona~no se ne{to zbiva. To je, ~ak i u

slu~aju da nije onako kako `elite, bolje nego dosada. Posao: Intenzivno razmi{ljate o poslovnim prilikama, o mo`da ~ak i o promjeni djelatnosti. Nemojte prenagliti. Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: I u slu~aju da vam ne cvjetaju ru`e,

Indija

16.50
SERIJA, HAYAT TV
Opa{ odlazi kod ^iare kako bi razgovarali, a Duda mu daje Tonijev rodni list. On zove Indiru i govori joj da Ra` nije otac. Lukas se vra}a u stan i suo~ava se s Opa{om. Tarso se izvinjava Murilju.

Gorko - slatko

15.55
SERIJA, BHT 1
Antonio vi{e ne skriva neprijateljstvo prema Tu}iju, nastoji mu {to vi{e zagor~ati `ivot i natjerati ga da napusti posao. Marta i Feli}e se prepiru zbog `ene koja je iznenada u{la u njegov `ivot. Lucija je primjetila napetost izme|u njenog vjerenika i prijateljice i tra`i od njih da joj ka`u {ta to kriju.

imate priliku da dosta toga poradite na li~nom planu. Posao: Intenzivno radite, zavr{avati stare poslove, spremati se da zapo~nete nove. I, u`ivate u poslu. Zdravlje: Miran dan.
VODOLIJA
22.I-19.II

Ljubav: Naprosto, ovisni ste o ljubavi. Svjesni

ste da bez sklada sa voljenom osobom ne mo`ete biti sretni. Posao: Te{ko se koncentrirate na posao. Misli vam lutaju, ~ak ako i nemate problema koje ne mo`ete rije{iti. Zdravlje: Treba vam malo razonode. Ljubav: @elite da dr`ite sve konce u rukama, da RIBE imate pod kontrolom i svoj i partnerov emocionalni `ivot!? 20.II-2O.III Posao: Shvatate, po hiljaditi put, da je najbolje da se oslonite na sebe, svoje sposobnosti i mogu}nosti. Zdravlje: Najbolja preventiva je uredan `ivot.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Tajnovita „Mona Liza“

Rije{ena misterija

Rijana: Pjeva~ica je svoj prvi hit na vrhu britanske liste imala 2007. godine

RIM - Italijanska histori~arka umjetnosti Karla Glori (Carla) tvrdi da je pomo}u {ifre sakrivene u ~uvenoj slici „Mona Liza“ uspjela utvrditi pravu lokaciju pejza`a koji se nalazi u dnu najpoznatijeg djela Leonarda da Vin~ija (Vinci). Glori je otkrila da kameni trolu~ni most, naslikan iza lijevog ramena `ene enigmatskog osmijeha, upu}uje na Bobio, selo koje se nalazi u blizini Pja~ence, na sjeveru Italije.

DOSTIGLA REKORD ELVISA PRISLIJA
Rijana, koju ve} zovu „hit ma{ina“, uspjeh postigla singlom „What’s My Name“
LONDON - Muzi~ka zvijezda s Barbadosa Rijana (Rihanna) postala je prvi `enski izvo|a~ ~ije su pjesme bile u vrhu britanskih top-lista pet godina zaredom. Tu ~ast do sada su imali samo hitovi Elvisa Prislija (Presley). Rijana, koju ve} zovu „hit ma{ina“, dostigla je Elvisov rekord kada se njen novi singl „What’s My Name“ s posljednjeg albuma „Loud“ na{ao na prvom mjestu britanske top-liste singlova. Elvis Prisli je postavio rekord u periodu izme|u 1957. i 1963., kada je godi{nje imao barem po jedan hit koji se na{ao na vrhu ljestvice me|u singlovima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mla|ana Rijana u pohod je kre-

Pjeva~ica pet godina zaredom na prvom mjestu britanskih top-lista

Najrizi~nije Ru{enje spomenika prijateljstva zemlje
KARS - Turski premijer Tajip Erdoan naredio je ru{enje spomenika prijateljstva sa susjednom Ermenijom, {to je izazvalo kontroverze. Erdoan je tokom posjete gradu Karsu na istoku Turske rekao gradona~elniku, ~lanu njegove vladaju}e Partije pravde i razvoja, da uni{ti tu „monstruoznost“ i da umjesto toga napravi park. Protivnici vlade kritizirali su ovu odluku.

nula 2007. sa svojim megahitom „Umbrella“, zatim je 2008. uslijedila pjesma „Take a Bow“, 2009. „Run This Town“, 2010. „Only Girl“ i na samom po~etku 2011. „What’s My Name“.

Atina: Gr~ka na prvom mjestu

ATINA - Najve}u opasnost od bankrota u narednih pet godina ima Gr~ka (~ak 59 posto), dok najmanje {anse za bankrotstvo imaju skandinavske zemlje, utvrdila je analiti~ka ku}a „CMA Vision“. U regionu je najbolje plasirana Slovenija, s tek 6,7 posto opasnosti od bankrota, prenio je portal SEEbiz. Prema istra`ivanjima, po riziku od bankrotstva Gr~ku prate Venecuela (51 posto), zatim Irska (41 posto) i Portugal (36 posto).

Cilj je da se izazove veselje na javnim mjestima

(Foto: Reuters)

Iskosa

LONDON/NJUJORK - Danu bez hla~a odazvali su se ju~er Britanci, Amerikanci, ali i [vicarci. Prije devet godina Dan bez hla~a u podzemnoj prvi su „ob-

Dan bez hla~a u metropolama

ilje`ili“ Njujor~ani. Cilj obilje`avanja ovog dana, kako su istakli organizatori, jeste da se bizarnim spektaklom izazove {to vi{e veselja na javnim mjestima i nasmiju ljudi.

Kra|a radi deportacije
Protivnici vlade kritizirali su ovu odluku
(Foto: AFP)

36 KM

MEKSIKO SITI - Gvadalupe Kruz-Vaskez, 38-godi{nji Meksikanac, tra`io je od {erifa u Idahu da ga deportira ku}i, no njegov zahtjev je odbijen jer to nije bilo u nadle`nosti policije. Kako bi mu ispunili `elju, ukrao im je slu`beno vozilo koje je ubrzo prona|eno pomo}u signala mobilnog telefona koji se nalazio u automobilu. Nakon kra|e `elja mu je ispunjena.