Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 18. 5. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4914 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
Incko i Dodik: Razmatrana aktuelna politi~ka situacija u BiH (Foto: M. Lugi})
Banja Luka
Visoki predstavnik susreo se sa Miloradom Dodikom
Liberalizacija viznog
re`ima sa EU je prioritet
4. strana
[ta donosi rebalans bud`eta Federacije BiH
„AVAZ“ SAZNAJE
Pla}e u FBiH ni`e za 13,9 miliona KM, materijalni tro{kovi za 19,8 miliona, naknade {ehidskim porodicama i RVI
za 33,5 miliona Bud`eti u deset kantona bit }e manji za 279,7 miliona, a bud`eti op}ina za 19,3 miliona KM
@IVINICE
Izbo sina
no`em
u le|a
OTMICA U TUZLI
Jasmin Spasojevi}
bio zato~en i
brutalno mu~en 1
4
.

s
t
r
a
n
a
F
ederalno ministarstvo fi-
nansija do kraja ovog
mjeseca u parlamentarnu
proceduru }e uputiti re-
balans bud`eta za ovu godinu, ko-
ji }e, prema neoficijelnim procje-
nama, svim korisnicima smanjiti
prihode za oko 105 miliona KM,
saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora
bliskih Vladi FBiH.
Od kresanja pla}a, ukidanja ra-
znih naknada za rad u komisijama
i smanjenja ukupnih prihoda ne}e
biti izuzeta administracija, ali ni
socijalni i bora~ki sektor. 3. strana
ZVJEZDAN MISIMOVI]
Sve je u
na{im
rukama 4
0
.

i

4
1
.

s
t
r
a
n
a
Pretkongresni intervju: Sulejman Tihi}
N0Jâ f8l0808I
Jl N0Jl ëlĚl
Ĝ|ë0I80 |8808Ië0
Srebrenik: Policija reagirala po prijavi
00880ë0|J80
|Nâ|â 8l88
8â ělIë08|00N
Skandal: Gaf {efa bh. diplomatije
8l88lIâ8|0â 8
N|8|8I8|Nâ l0
1
6
.

s
t
r
a
n
a
4
.

s
t
r
.
Iâ 800ĜlI88l 808|88|8l
t0ê N|||08â 8N Nâ8Jl
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
Nova igra „More“: Danas ~etvrti kupon
4
Kupon br.
18. 5. 2009.

MORE
MILION
NA DAR
1
5
.


s
t
r
a
n
a
5
.

s
t
r
a
n
a
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Zilki} prijeti reisu
Ceri}u krvavim epilogom
- Velikodr`avnom projektu s one
strane Drine itekako je trn u oku IZ i
jedinstvo Bo{njaka, pa se po svaku cije-
nu `eli IZ usitniti i zavaditi, jer kada
cjeline nema, bitka se lak{e dobiva. Ce-
ri} je li~nost koja ima svoje kvalitete i
zna {ta je posrijedi, a IZ je bitna insti-
tucija za Bo{njake. (analit-kritik 1)
PORTAL - komentar dana
Lazovi} i Kom{i}: U~esnici dejtonskih pregovora
Potpredsjednici SDUBiH i
u~esnici na mirovnim pregovori-
ma u Dejtonu Miro Lazovi} i Ivo
Kom{i} pozdravljaju posjetu po-
tpredsjednika SAD D`ozefa Ba-
jdena (Joseph Bidena) Bosni i
Hercegovini i smatraju da ona
dolazi u trenutku kada se BiH na-
lazi u te{koj situaciji, zaustavlje-
na na polju reformi i daljnjeg pu-
ta ka euroatlantskim integracija-
ma te „zarobljena sujetama i opa-
snim namjerama politi~kih stru-
ktura na vlasti“, javila je Fena.
Lazovi} i Kom{i} nagla{avaju
u saop}enju za javnost kako
„posebno ohrabruje ~injenica da
nova ameri~ka administracija po-
sjetom potpredsjednika Bajdena
pokazuje da nije zaboravila na
svoje obaveze preuzete zajedno s
odgovorno{}u za zaustavljanje ra-
ta u BiH 1995. godine“ te da je
„demokratska javnost u BiH du-
go o~ekivala aktivnije u~e{}e
ameri~ke administracije u
rje{avanju konkretnih problema
s kojima se BiH suo~ava kada je u
pitanju u~vr{}ivanje njene
dr`avnosti i opstojnosti“.
- Kao u~esnici mirovnih pre-
govora u Dejtonu o~ekujemo da
}e ameri~ka administracija posje-
tom potpredsjednika Bajdena na-
javiti novu politiku prema BiH i
dovr{iti zapo~eti posao kako bi
BiH kona~no postala demokra-
tska i funkcionalna dr`ava na
na~in da se ubrzaju procesi uspo-
stavljanja bezviznog re`ima, ula-
ska u NATO i dono{enja funkci-
onalnog ustava BiH - istakli su
potpredsjednici SDUBiH.
Lazovi} i Kom{i} nadaju se da
}e posjeta potpredsjednika Bajde-
na doprinijeti daljnjoj demokrati-
zaciji BiH, normalizaciji odnosa,
smirivanju me|unacionalnih te-
nzija i prevazila`enju svih poli-
ti~kih i drugih prepreka ka ostva-
renju cilja zacrtanog od ameri~ke
administracije jo{ u Dejtonu
1995. godine, a to je uspostava de-
mokratske i funkcionalne dr`ave
BiH, ~lanice NATO-a i Evropske
unije.
Lazovi} i Kom{i} pozdravljaju posjetu
Bajdenov dolazak je
ohrabrenje za BiH
Bh. demokratska javnost dugo je o~ekivala
aktivnije u~e{}e ameri~ke administracije
Ministar sigurnosti BiH Tarik
Sadovi} nalo`io je Uredu za sara-
dnju s Interpolom BiH da odmah
kontaktira Glavni ured Interpola
u Lionu i zatra`i povla~enje po-
tjernica protiv vi{e osoba iz BiH
koje su povezane sa slu~ajem
„Dobrovolja~ka“, javila je Fena.
Sadovi} je, kako je navedeno u
saop}enju Ministarstva, naglasio da
je raspisivanjem tih potjernica NCB
Interpol Beograd prekr{io ~lan 3.
Statuta Interpola i potjernice raspi-
sao isklju~ivo iz politi~kih razloga.
Ministarstvo sigurnosti BiH
isti~e da raspisivanjem tih potjer-
nica Srbija pokazuje da ima namje-
ru proizvoditi probleme na svim
prostorima biv{e Jugoslavije, pa i
unutar BiH, tako {to }e destabilizi-
rati politi~ku situaciju u BiH nje-
nim dr`avljanima i onemogu}uti
putovanje bilo gdje izvan nje.
Sadovi}: Srbija proizvodi probleme
Sadovi}ev nalog Interpolu BiH
Povu}i potjernice za ’Dobrovolja~ku’
PORUKE Brifing u Bijeloj ku}i uo~i dolaska Bajdena na Balkan
Neupitna podr{ka suverenitetu
i teritorijalnom integritetu BiH
Bajden }e pozvati du`nosnike u BiH na saradnju preko etni~kih crta,
u interesu konsenzusa nu`nog za ustavne reforme
Posjeta ameri~kog potpredsje-
dnika D`ozefa Bajdena (Joseph
Biden) Bosni i Hercegovini, Srbi-
ji i Kosovu ove sedmice pokazuje
`elju Obamine administracije da
se Sjedinjene Dr`ave ponovo
anga`iraju u regiji jugoisto~ne
Evrope kako bi pridonijele
uklju~enju zemalja regije u euro-
atlantsku zajednicu, najavila je
uo~i posjete Bijela ku}a, prenosi
Fena.
- ^injenica da su potpredsje-
dnik Bajden i predsjednik Barak
Obama (Barack) odlu~ili da on
sada posjeti Balkan dokaz je `elje
administracije da poka`e da smo
se vratili, da je Balkan u velikoj
mjeri klju~ni dio na{ega progra-
ma - rekao je visoki du`nosnik
administracije na brifingu o Ba-
jdenovoj posjeti Sarajevu, Beogr-
adu i Pri{tini, ~iji je transkript
objavljen u subotu, i dodao:
Govor u Parlamentu
- Mi se brinemo za ono {to su
SAD i evropske zemalje ulo`ile u
Balkan devedesetih godina
pro{log stolje}a kako bi se regiju
udaljilo od etni~kog ~i{}enja, na-
silja i podjela, i `elimo ostvariti
daljnji napredak.
Dalje je istaknuto da }e prisu-
stvo potpredsjednika pokazati
sna`nu predanost SAD da podr`e
napredovanje tri zemlje prema
euroatlantskoj budu}nosti.
- Posjeta potpredsjednika Ba-
jdena izuzetno je zna~ajna za re-
giju i siguran sam da }e ubrzati
razvoj ameri~ke politike prema
njoj - izjavio je za Hinu Ed
D`ozef (Joseph), stru~njak za Ba-
lkan s Univerziteta „John Hopki-
ns“ u Va{ingtonu, koji je u predi-
zbornoj kampanji bio jedan od
Bajdenovih vanjskopoliti~kih sa-
vjetnika.
Bajden }e u utorak posjetiti
Sarajevo, gdje }e se susresti s
tro~lanim Predsjedni{tvom i vla-
dom BiH te odr`ati govor u Par-
lamentu BiH. Najavljen je i nje-
gov zasebni susret s premijerom
RS Miloradom Dodikom te s Ha-
risom Silajd`i}em, kao i posjeta
Ameri~koj ambasadi.
U Bajdenovoj pratnji u BiH }e
na svim sastancima u~estvovati
visoki predstavnik EU za vanjsku
politiku i sigurnost Havijer Sola-
na (Javier), kao i visoki predsta-
vnik me|unarodne zajednice u
BiH Valentin Incko (Inzko).
- Potpredsjednik }e u BiH
iskazati na{u neupitnu podr{ku
Dejtonu, suverenitetu i teritorija-
lnom integritetu BiH te
dr`avnim reformama koje su
nu`ne da bi BiH nastavila s pri-
bli`avanjem NATO-u i EU - re-
kao je ameri~ki du`nosnik.
Bajden }e, prema njegovim ri-
je~ima, pozvati du`nosnike u BiH
na saradnju preko etni~kih crta, u
interesu konsenzusa nu`nog za
ustavne reforme.
Zra~ni udari
Na brifingu je visoki ameri~ki
du`nosnik spomenuo i anga`man
D`ozefa Bajdena u jugoisto~noj
Evropi devedesetih godina, kada je
kao predsjednik senatskog Odbora
za vanjsku politiku posje}ivao regi-
ju te pridonio ukidanju embarga
na oru`je za BiH i zra~nim udari-
ma na bosanske Srbe.
On je, tako|er, istakao „{iru
poruku“ koju SAD {alju isla-
mskom svijetu, pru`anjem po-
mo}i muslimanima koji su bili
izlo`eni etni~kom ~i{}enju u BiH
i na Kosovu devedesetih godina
te sada{njom uspostavom „sna-
`nih i pozitivnih odnosa“ s te
dvije dr`ave.
U Srbiji }e se Bajden u srije-
du sastati s predsjednikom Bor-
isom Tadi}em, ~lanovima Vla-
de, ministrom odbrane i zapo-
vjednikom glavnog sto`era
oru`anih snaga.
- Cilj u Srbiji vrlo je dire-
ktan. To je ogromna prilika da
tamo{njoj vladi i narodu jasno
poka`emo kako se nadamo
„resetiranju“ odnosa sa Srbi-
jom, prilika da jasno poka`emo
kako `elimo vrlo pozitivnu bu-
du}nost za Srbiju u euroatla-
ntskoj zajednici i kao vode}u u
regiji. Zapravo je te{ko zamisli-
ti budu}nost regije, koja je pozi-
tivna i produktivna, a da Srbija
ne igra vode}u ulogu. To je por-
uka koju }e ista}i potpredsje-
dnik - kazao je visoki ameri~ki
du`nosnik.
Cilj u Srbiji vrlo je direktan
Bajden: Va`na poruka islamskom svijetu
Potvrdu ja~anja interesa SAD
za jugoisto~nu Evropu protekle
sedmice dao je i Predstavni~ki
dom ameri~kog Kongresa Rezo-
lucijom u kojoj je pozvao na
ustavne reforme u BiH u intere-
su stvaranja „djelotvorne dr`ave
koja mo`e ispuniti uvjete za
~lanstvo u NATO-u i EU“, {to je
ozna~eno „nacionalnim intere-
som SAD“.
- Ta rezolucija pokazuje
zna~ajnu zabrinutost u Kongre-
su doga|ajima u BiH. To je
pa`ljivo promi{ljen poku{aj
~lanova Kongresa da poka`u ka-
kva bi politika trebala biti, a na
administraciji je da odredi tu
politiku - ocijenio je Ed D`ozef.
Povratak jugoisto~ne Evrope
u zonu primarnog interesa ame-
ri~ke vanjske politike trebalo bi
potvrditi i imenovanje pose-
bnog ameri~kog izaslanika za
regiju, koje je iz Obamine admi-
nistracije najavljeno u okviru
aktuelne revizije regionalne po-
litike Va{ingtona.
Nacionalni interes SAD je
funkcionalna dr`ava
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
3
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)
Pouka izbora
u Hrvatskoj
Princip neposrednog izbora gradona~elnika
motivira bira~e na glasanje, a prije~i i mogu}nost
izigravanja volje ve}ine
U Republici Hrvatskoj ju~er su odr`ani peti po redu lokalni
izbori od stjecanja nezavisnosti te dr`ave.
Prvi put, bira~i su u Hrvatskoj gradona~elnike - njih 126 - birali
neposredno.
Rezultati ovih izbora u Hrvatskoj skoro pa da se uop}e ne ti~u
BiH, odnosno bilateralnih odnosa Sarajeva i Zagreba. Lokalna vlast
u rukama Sanaderovog HDZ-a ili neke druge - njemu oponiraju}e -
politi~ke opcije, ne}e bitno determinirati relacije BiH s njenim za-
padnim susjedom. Ali, ovi izbori u Hrvatskoj po ne~emu bi mogli i
trebali biti va`ni na{oj dr`avi.
Zvani~ni Zagreb, naime, adekvatnim izmjenama svog izbornog zako-
nodavstva odlu~io je bira~ima ponuditi opciju po kojoj }e gradona~elnike
birati neposredno. Dakle, strana~kim listama kazalo se „adio“.
Zasigurno da to zvani~ni Zagreb nije u~inio zato {to se prosudilo
da je u Hrvatskoj ve} postignuta takva razina politi~ke kulture ka-
kvu poodavno imaju dr`ave s dugom demokratskom tradicijom. Pr-
ije }e biti da se tako uradilo jer to Brisel ho}e od zemalja koje }e
„jednog dana“ biti punopravne ~lanice Evropske unije.
Bilo kako bilo, tek i BiH bi se mogla ugledati na Hrvatsku.
Za{to?
Iz najmanje dva razloga.
Prvi je taj {to je ju~er izlaznost bira~a u Hrvatskoj - do 11 sati -
bila izme|u dva i tri posto ve}a nego na pro{lim lokalnim izborima
kada su birali gradona~elnike. To pokazuje da su gra|ani mnogo
motiviraniji iza}i na izbore kada im se nudi princip neposrednog
biranja.
Treba li podsje}ati: gra|ani BiH svakih idu}ih izbora sve su ma-
nje motivirani odlu~ivati o tome ko }e voditi dr`avu i ko }e im „kro-
jiti“ budu}nost.
Drugi razlog zbog kojeg bi mudro bilo uvesti neposredno bira-
nje gradona~elnika u BiH pokazuju doga|anja s izborom grado-
na~elnika u Sarajevu i Mostaru.
Znano je: Gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu niko ne
mo`e osporiti legalnost izbora. Na funkciji koju obna{a do{ao je po-
sve u skladu s va`e}im propisima. Ali, itekako mo`e legitimitet.
Jer, nije Behmen - u ovom slu~aju politi~ka opcija kojoj on pri-
pada - dobio najve}i broj glasova bira~a ~ije opredjeljenje jeste
va`no za izbor gradona~elnika. Sli~na je, ako ne i kompliciranija, si-
tuacija s izborom gradona~elnika Mostara.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
„Avaz“ saznaje [ta donosi rebalans bud`eta Federacije BiH
Za bud`etske korisnike
105 miliona KM manje
Pla}e u FBiH ni`e za 13,9 miliona KM, materijalni tro{kovi za 19,8 miliona,
naknade {ehidskim porodicama i RVI za 33,5 miliona
Federalno ministarstvo fina-
nsija do kraja ovog mjeseca u par-
lamentarnu proceduru }e uputiti
rebalans bud`eta za ovu godinu,
koji }e, prema neoficijelnim pro-
cjenama, svim korisnicima sma-
njiti prihiode za oko 105 miliona
KM, saznaje „Dnevni avaz“ iz
izvora bliskih Vladi FBiH. Od
kresanja pla}a, ukidanja raznih
naknada za rad u komisijama i
smanjenja ukupnih prihoda ne}e
biti izuzeta administracija, ali ni
socijalni i bora~ki sektor.
Odre|ene izmjene
Ministarstvo finansija pripre-
milo je prednacrt rebalansa
bud`eta, koji nije kona~an, jer
vjerovatno mo`e pretrpjeti
odre|ene izmjene. On je pripre-
mljen u saradnji sa savjetoda-
vnim timom Fiskalnog vije}a
BiH i u skladu s dogovorom po-
stignutim s Me|unarodnim mo-
netarnim fondom (MMF).
- U FBiH je predvi|eno sma-
njenje pla}a svim bud`etskim kor-
isnicima za deset posto. To se
odnosi na pla}e koje su utvr|ene u
decembru pro{le godine. Umanju-
je se topli obrok za 50 posto u
odnosu na usvojeni bud`et, nakna-
de za regres od sada }e iznositi 50
posto od utvr|ene prosje~ne pla}e
u FBiH, a do sada je ta beneficija
iznosila 70 posto od ispla}ene
pla}e u posljednja tri mjeseca. Po-
tpuno se ukidaju naknade za pre-
kovremeni rad, dok se naknade za
rad u komisijama umanjuju za 50
posto - naglasio je na{ izvor.
Kako saznajemo, naknade za
neratne invalide, civilne `rtve ra-
ta tako|er }e biti smanjene za pet
do sedam posto, dok }e Vlada na-
kon analiza, koje su u pripremi,
utvrditi ho}e li biti umanjeni tra-
nsferi za {ehidske porodice i ratne
vojne invalide.
Bud`etski transferi
- U tom slu~aju, prema procje-
nama, pla}e u FBiH bit }e sma-
njene za 13,9 miliona KM i mate-
rijalni tro{kovi za 19,8 miliona.
Ako Vlada nakon analiza utvrdi
da treba smanjiti transfere za
{ehidske porodice i RVI, izdvaja-
nja za njihove naknade na go-
di{njem nivou trebale bi biti ma-
nje za 33,5 miliona i dobitnike
najvi{ih ratnih priznanja za 1,8
miliona KM. Invalidnine za ner-
atne invalide bit }e manje za 15,7
miliona KM, a umanjit }e se i be-
neficirane penzije za 6,3 miliona
KM, kao i primanja civilnih `rta-
va rata za 3,8 miliona KM - na-
gla{ava na{ sagovornik.
Prema rije~ima na{eg izvora,
ne}e biti izuzeti ni ostali bud`ets-
ki transferi, koji }e biti smanjeni
za 29,1 milion KM. To umanjenje
podrazumijeva smanjenje sre-
dstava drugim nivoima vlasti za
4,8 miliona KM, pojedincima za
6,5 miliona, neprofitnim organi-
zacijama za 12,2 miliona, transfe-
ri za podsticaj razvoja 2,5 miliona
i ostali grantovi i povrati za 2,8
miliona KM. Teku}a rezerva tre-
bala bi biti manja za 7,5 miliona
KM i kapitalni grantovi za 1,1
milion KM. A. DEDAJI]
Faksimil prijedloga dokumenta o smanjenju bud`eta (Foto: B. Nizi})
Kako tvrdi na{ izvor, usvaja-
nje rebalansa o~ekuje se polovi-
nom narednog mjeseca, a njego-
va realizacija trebala bi po~eti u
julu.
- Vi{e nemamo vremena, jer
nas ozbiljnija finansijska kriza
o~ekuje u septembru. Na ovo
smanjenje bud`etskih transfera
morali smo se odlu~iti i bez
uvjeta MMF-a, dok prvu tra{u
od stand-by aran`mana od 260
miliona KM o~ekujemo vrlo br-
zo - naglasio je na{ sagovornik.
Vi{e nema vremena
U rebalansu bud`eta za ovu
godinu zabilje`en je pad poreznih
prihoda od 169,1 milion KM. Od
te sume, indirektni porezni pri-
hodi za 140,1 milion KM ili za 12
posto manji su nego {to je pre-
dvi|eno bud`etom za 2009. godi-
nu. Tako|er, direktni porezi ma-
nji su za 29 miliona KM ili 39 po-
sto.
- Nacrt ovog akta ura|en je i
na osnovu dogovora postignutog
sa MMF-om i formaliziran je kr-
oz pismo namjere upu}eno toj
instituciji, u kojem je utvr|eno
umanjenje rashoda u FBiH.
Zna~i, ne}e biti smanjen samo
bud`et FBiH nego i bud`eti svih
deset kantona. Po tom osnovu
predvi|eno je umanjenje rasho-
da za 414 miliona KM - ka`e na{
izvor.
Ako ovih 414 miliona KM ra-
spodijelimo u FBiH, za 108,8 mi-
liona bit }e smanjen bud`et
FBiH, bud`eti u deset kantona
bit }e manji za 279,7 miliona,
bud`eti op}ina za 19,3 miliona i
vanbud`etski fondovi za 6,2 mili-
ona KM. Az. D.
Na osnovu dogovora sa MMF-om
Bud`eti kantona bit }e
manji za 279 miliona KM
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 4
SKANDAL Jo{ jedan gaf {efa bh. diplomatije Svena Alkalaja
Na sastanak s ministrima EU
poslao biv{u sekretaricu
Dok u Misiji BiH pri UN-u zapo{ljava koga stigne, istovremeno na
bitne skupove {alje ni`erangirane slu`benike
Istovremeno dok u Misiju BiH
pri UN-u zapo{ljava koga stigne da
u ulozi bh. diplomata lobiraju za
nestalnu ~lanicu Vije}a sigurnosti,
ministar vanjskih poslova BiH
Sven Alkalaj na bitne ministarske
skupove {alje ni`erangirane slu`be-
nike.
Podr{ka kandidaturi
Na nedavno odr`anu ministar-
sku konferenciju povodom po ~etka
predsjedavanja Slovenije Odborom
ministara Vije}a Evrope, Alkalaj je
posao Eminu Merdan, {eficu svog
kabineta, koja je ne tako davno s po-
zicije sekretarice unaprije|ena na tu
poziciju.
Na{i sagovornici u Ministarstvu
ovaj Alkalajev potez nazivaju ska-
ndalom i sa `aljenjem isti~u da je
zbog toga propu{tena odli~na prili-
ka za lobiranja me|u ministrima
zemalja EU, odnosno Vije}a Evro-
pe, da podr`e kandidaturu na{e ze-
mlje za nestalnu ~lanicu Vije}a si-
gurnosti UN-a od 2010. do 2011.
godine. S druge strane, upu}ena je i
lo{a poruka iz BiH. Nepojmljivo je
da jedna dr`ava koja se smatra ozbi-
ljnom na konferenciju koja se
odr`ava u rangu ministara mo`e
uputiti doju~era{nje sekretarice.
O~ito je da se Alkalaj odlu~io za
skuplje modele lobiranja. O tome
svjedo~e i u Ministarstvu finansija i
trezora, gdje nam je potvr|eno da
je ministar prvobitno zatra`io
izdvajanje dodatnih 600.000 KM
za potrebe Misije BiH pri UN-u u
Njujorku.
Zeleno svjetlo
Kako mu je poru~eno da taj
novac ne}e dobiti, uputio je za-
htjev da se za tu namjenu odobri
450.000 KM. No, ni ovaj zahtjev
nije dobio zeleno svjetlo. MVP-u
je sugerirano da dodatne uposleni-
ke u Njujork mo`e poslati iz svo-
jih rezervi za zapo{ljavanje 35
slu`benika. S. [KULETI]
Valentin Incko (Inzko), visoki
predstavnik u BiH, ju~er je na
sjednici Kruga nezavisnih intele-
ktualaca „Krug 99“ poru~io da je
BiH potreban novi politi~ki si-
stem razumijevanja, koji }e joj
omogu}iti da na najbolji na~in
budu iskori{tene prilike koje se
nude u cijelom regionu.
- Jasno je da sada postoji nova
politi~ka i ekonomska realnost na
zapadnom Balkanu. U BiH kora-
ke trebaju napraviti politi~ari, ali
i nevladine organizacije, te
gra|ani BiH. U Parlamentu BiH
nedavno sam naglasio da se evro-
pski put va{e zemlje treba dista-
ncirati od dnevnopoliti~kog ma-
nevrisanja - naveo je Incko.
Kazao je da politi~ari trebaju
posti}i saglasnost u vezi s
klju~nim zakonima i izbje}i pra-
ksu da se gra|ani dr`e kao taoci
nedovoljne politi~ke volje.
- Parlamenti trebaju ubrzati
dono{enje zakona koji se odnose
na ispunjavanje uvjeta za pri-
dru`ivanje Evropskoj uniji. To je
mogu}e ako se izmijeni Poslo-
vnik o radu Parlamenta BiH radi
br`eg dono{enja zakona. Potre-
bna je bolja koordinacija
dr`avnih i entitetskih parlamena-
ta - potcrtao je Incko.
On je u svom izlaganju naveo
da BiH ima neiskori{tene priro-
dne resurse i da se trebaju po~eti
graditi hidroenegetski objekti i
autoput.
- Na ovaj na~in zaposlio bi se
veliki broj radnika, a BiH bi bila
jedna od rijetkih zemalja u Evro-
pi koja se na ovaj na~i bori protiv
ekonomske krize - pojasnio je
Incko. Az. D.
Incko: BiH ima prirodne resurse (Foto: B. Nizi})
Iako se ne nazire odakle }e
Alkalaj nabaviti novac, lista potr-
eba za Misiju BiH pri UN-u ve}
je sa~injena. Osim uve}anja broja
uposlenih za najmanje ~etvero,
tra`e se i novi kancelarijski pro-
stor i namje{taj, nova kompjuter-
ska oprema, bar jedan novi auto-
mobil... Istovremeno, upu}eni
tvrde da nema ni traga rezultati-
ma rada dodatnog osoblja koje je
mimo zakona, po ugovorima o
djelu, Alkalaj imenovao za bh.
diplomate u Njujorku.
Tra`e nove prostorije,
kompjutere, vozilo...
Spec
BANJA LUKA - Partija demokratskog progresa (PDP) ocijeni-
la je ju~er da ostavka direktora Investiciono-razvojne banke Repu-
blike Srpske „predstavlja odraz raspada politike vladaju}eg
SNSD-a“, prenosi Fena. U saop}enju stranka navodi da to {to ve}
drugi direktor u kratkom roku podnosi ostavku na ~elno mjesto te
finansijske institucije, i redovno bez obja{njenja, predstavlja
„bje`anje od odgovornosti i spa{avanje vlastite ko`e .
Incko i Dodik: Razmatrana politi~ka situacija u BiH (Foto: M. Lugi})
Incko s Dodikom u Banjoj Luci
Liberalizacija viznog
re`ima s EU prioritet
Premijer RS potvrdio podr{ku Vlade RS u procesu
integracija BiH u Evropsku uniju
Predsjednik Vlade Republike
Srpske Milorad Dodik sastao se
ju~er u Banjoj Luci s visokim pre-
dstavnikom me|unarodne zaje-
dnice i specijalnim predstavnikom
Evropske unije u BiH Valentinom
Inckom (Inzko), saop}eno je iz Se-
ktora za informisanje Vlade RS,
prenosi Fena.
Razmijenjena su mi{ljenja o
politi~koj situaciji u Bosni i Her-
cegovini, s akcentom na rje{avanje
pitanja vezanih uz liberalizaciju
viznog re`ima BiH s Evropskom
unijom.
Dodik i Incko usuglasili su se
da treba intezivirati napore na do-
no{enju zakonskih rje{enja u skla-
du sa zahtjevima Evropske komisi-
je kako bi gra|ani BiH {to prije
mogli koristiti te povlastice.
Bilo je rije~i i o ispunjavanju
preostalih uvjeta i ciljeva posta-
vljenih od Vije}a za implementaci-
ju mira, neophodnih za traniziciju
OHR-a u Ured specijalnog pre-
dstavnika Evropske unije.
Dodik i Incko naglasili su spre-
mnost da zajedno s ostalim institu-
cijama u BiH rade na ispunjavanju
tih uvjeta i ciljeva kako bi se BiH u
potpunosti mogla posvetiti evro-
pskom putu.
Premijer RS potvrdio je po-
dr{ku Vlade RS u procesu integra-
cija BiH u Evropsku uniju.
Mikrobiolo{ka analiza u Sarajevu pokazala
Studentica iz Japana
nema svinjsku gripu
Mikrobiolo{ka analiza nalaza
uzetih od studentice iz Japana, ko-
ja je prekju~er primljena na Infe-
ktolo{ku kliniku Klini~kog centra
Univerziteta u Sarajevu (KCUS),
pokazala je da djevojka nema svi-
njsku gripu, kazala nam je ju~er
portparol KCUS-a Biljana Jandri}.
Japanka je, kao {to smo pisali,
primljena u bolnicu sa simptomi-
ma tipi~nim za novi oblik gripe ti-
pa A pa je odmah izolirana u pose-
bnoj sobi. @alila se na proliv, po-
vra}anje i hunjavicu. Sre}om, ana-
liza koju je provelo osoblje KCUS-
a pokazala je da svinjska gripa, od
koje je do sada u svijetu umrlo vi{e
od 70 osoba, jo{ nije stigla u BiH.
- Iako smo utvrdili da Japanka
nije zara`ena virusom H1N1, njene
nalaze, po preporuci Svjetske zdra-
vstvene organizacije, poslat }emo
na kontrolu u London, jer tamo su
jedini mjerodavni da daju kona~no
mi{ljenje. Djevojka ostaje na li-
je~enju na Infektolo{koj klinici uz
dodatne mjere opreza- istakla je Ja-
ndri}. E. Ha.
Visoki predstavnik na Krugu 99
Incko: Politi~ari gra|ane dr`e kao taoce
Parlamenti trebaju ubrzati dono{enje zakona koji se odnose na ispunjavanje
uvjeta za pridru`ivanje Evropskoj uniji
Jandri}: Djevojka ostaje na lije~enju
Alkalaj: Koliko je novca tra`io
- Vi{e od 80 posto gra|ana
BiH svoju budu}nost vidi u Evr-
opskoj uniji i ja o~ekujem da
Vlada Republike Srpske, skupa s
partnerima iz Federacije BiH i
dr`avnim institucijama, ispuni
preostale uvjete da bi se to dogo-
dilo {to prije - kazao je Inzko da-
nas na sastanku s Dodikom.
Volja gra|ana
pogledi 5
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Razgovarala:
Edina LATIF
Aktuelni predsjednik SDA
Sulejman Tihi}, s obzirom na tre-
nutnu strana~ku funkciju, prvi je
od tri kandidata za ~elnu poziciju
najja~e bo{nja~ke stranke, koji u
intervjuu za „Dnevni avaz“ po-
ja{njava svoj program djelovanja,
razloge zbog kojih se kandidirao
u tre}em mandatu i odgovara na
vru}a pitanja u vezi sa smjenama,
lobiranjima i pritiscima na dele-
gate.
Evropska stranka
- Moj program uglavnom je
ono {to pi{e u Programskoj de-
klaraciji SDA. To je program po-
liti~kog kontinuiteta uz odgovar-
aju}e promjene i prilago|avanje
vremenu i prilikama u kojima se
nalazimo. Borba za dr`avu BiH,
afirmacija bh. identiteta, vladavi-
na prava, borba protiv kriminala i
korupcije, antifa{izam, borba za
o~uvanje tekovina odbrambeno-
oslobodila~kog rata od 1992. do
1995., borba za odr`ivi povratak,
ja~anje solidarnosti ravnomjerni-
jeg ekonomskog razvoja u BiH,
gradnja dobrih prijateljskih
odnosa u regionu, posebno sa su-
sjedima, ~lanstvo u EU i NATO-
u, unapre|ivanje odnosa sa ze-
mljama ~lanicama OIC-a, u~e{}e
u me|unaronoj antiteroristi~koj
koaliciji, dijalog, dogovor, princi-
pijelni kompromisi s politi~kim
predstavnicima drugih naroda,
ekonomski razvoj BiH, pokreta-
nje javnih radova, uz dogradnju
odre|enih zakonskih procedura
kako bi se osigurala zakonitost i
transparentnost u dodjeli velikih
poslova.
Jeste li zadovoljni onime {to
ste radili u ova dva predsje-
dni~ka mandata?
- SDA sam primio kao opozi-
cionu stranku. Tada je rejting bio
nizak, ameri~ki ambasador u BiH
imao je zabranu razgovora s na-
ma. Bilo je to vrijeme kada se po-
ku{avala kriminalizirati stranka,
povezati s terorizmom, a vidite,
danas ona je najve}a, najpriznati-
ja stranka kako u zemlji tako i u
inostranstvu. SDA je u porodici
evropskih stranaka, uvijek i svu-
da rado vi|ena. Slika stranke u
vrijeme kada sam je primao i sada
je sasvim druga~ija. Svako obje-
ktivan re}i }e vam da je SDA na-
jodgovornija i najozbiljnija stra-
nka. Izme|u ostalog, to je rezultat
i politike koju sam ja vodio.
[ta je to, prema Va{em
mi{ljenju, prednost koju imate
u odnosu na protukandidate
Bakira Izetbegovi}a i Adnana
Terzi}a?
- Uva`avam svoje protukandi-
date, ali mislim da sam u predno-
sti. Prednost je moje ve}e `ivot-
no, radno i politi~ko iskustvo. Ja
sam u stranci od njenog osnivanja
kao predsjednik SDA u Bosa-
nskom [amcu. Prije rata bio sam
i potpredsjednik Regionalnog
odbora Doboj, ~lan GO u svim
mandatima, potpredsjednik
SDA, evo sada predsjednik, po-
slanik u tri mandata u NSRS,
~lan Predsjedni{tva BiH, sada
sam u rukovodstvu Doma naroda
BiH. Imam i bogato radno isku-
stvo tu`ioca, sudije i advokata,
{to je veoma bitno za obavljanje
ove funkcije. Imam puno pozna-
nika - politi~kih iz svih bh. naro-
da, dobre kontakte s me|unaro-
dnom zajednicom.
Iskustvo poslanika
Bogat bekgraund imaju i Te-
rzi} i Izetbegovi}, nisu ba{ ne-
poznanica u javnosti.
- Imaju, ali nemaju ovakav niz
kao ja.
Pa, niste ni Vi imali sve to
kada Vas je Alija Izetbegovi}
predlo`io za predsjednika
SDA. I Va{ izbor pokazao je da
bekgraund i ne mora biti pre-
dnost?
- I tada sam bio ovo {to sam
nabrojao. Imao iskustvo sudije,
tu`ioca, advokata, poslanika. Ne
`elim umanjivati vrijednost pro-
tukandidata, ali oni nemaju ni{ta
od onoga {to sam ja imao prije os-
am godina.
Mislite da }e to {to ste nabro-
jali prevagnuti na Kongresu?
- Kada ljudi glasaju, ne znate
{ta }e prevagnuti. Sa mnom znaju
da imaju kontinuitet sigurnosti,
znaju ko sam, {ta sam i {ta radim.
Za{to ho}ete i tre}i predsje-
dni~ki mandat? Koji je Va{
interes?
- Ima dosta poslova koji su za-
po~eti i koje treba zavr{iti. Mi-
slim da je moja obaveza da svoje
znanje i iskustvo iskoristim za
dobrobit BiH, Bo{njaka i uop}e
svih gra|ana. Velika obaveza mi
je i podr{ka na terenu. Razmi{ljao
sam puno o tome. Vidite da ima
veliki broj kandidatura koje dola-
ze s terena.
Va{ predsjednik Kadrovske
komisije Mirsad Kebo ka`e da
broj kandidatura ne zna~i i
stvarnu popularnost na terenu.
- Ne znam ja {ta ka`e Kebo, ali
to je objektivan pokazatelj. Ja da-
nas imam 44 kandidature, Izetbe-
govi} osam, a Terzi} tri, {to, nara-
vno, ne mora tako biti i do kraja,
ali je realan pokazatelj i to je ono
{to me obavezuje.
Nakon govora koji je na
d`enazi u Veljacima odr`ao na-
ibu-reis Ismet ef. Spahi}, u poli-
ti~kim krugovima pri~a se da
ste oti{li ljuti, jer ste se osjetili
prozvanim zbog montiranja op-
tu`nica Bo{njacima o kojima je
on govorio.
- Ne `elim komentirati to {to
je naibu-reis govorio. Ono {to IZ
jeste, {to predstavlja za nas
Bo{njake, muslimane, i sve ono
{to je IZ u~inila, kod mene li~no
uvijek ima podr{ku. Li~no sam
osigurao sredstva za gradnju
d`amija u Bosanskom [amcu i
Rogatici. Izdvojio sam 5.000 KM,
u 24 rate, za gradnju zgrade Rija-
seta, za Ferhadiju darovao 3.000
KM koje sam dobio u nagradi
„Nezavisnih novina“. Me|utim, i
sami ~lanovi porodica `rtava ja-
vno su rekli da im na dan d`enaze
njihovih najmilijih ne trebaju ni-
kakvi politi~ki govori.
U kakvim ste odnosima s vr-
hom Islamske zajednice?
- Nije bitno u kakvim sam
odnosima sa ~elnicima IZ, ve}
kako se ja odnosim zvani~no pre-
ma aktivnostima i onome {to
zna~i i predstavlja IZ.
Politi~ki centar
Ali, nije zanemarljivo u ka-
kvim ste odnosima sa ~elnicima
IZ. Ipak ste Vi predsjednik na-
jja~e bo{nja~ke stranke.
- Ja sam predsjednik najja~e
bh. stranke. SDA je narodna stra-
nka politi~kog centra, otvorena
za sve gra|ane. Imamo nebo{nja-
ke na raznim funkcijama.
Ka`ete li Vi to da SDA nije
bo{nja~ka stranka?
- SDA je najja~a bh. stranka, a
u okviru toga je najja~a bo{nja~ka
stranka.
Pa, zar Vam nije bitno imati
dobre odnose sa ~elnicima IZ
kao predsjednik najja~e bh. str-
anke?
- Imam dobre odnose s loka-
lnim imamima, muftijama, ~lan-
ovima Rijaseta...
Nedavno ste, gostuju}i na
RTRS, kazali da ste ro|eni u
RS. Jeste li sigurni da je to ba{
tako, govorimo o politi~kim ko-
notacijama ove izjave?
- Ne znam kako su to oni tamo
prenijeli.
Vi ste tako rekli, postoji vide-
ozapis.
- Ja sam ro|en u BiH, a na ter-
itoriji RS `ivi moj sin, moja sna-
ha, dvije unuke. Vratili su se ta-
mo da `ive i na ovaj na~in pru`am
primjer kako se trebaju pona{ati
bh. politi~ari.
Jeste li odustali od smjene
Ned`ada Brankovi}a?
- Ni{ta li~no protiv njega ne-
mam, to je principijelan stav. Mi-
slim da je za Brankovi}a, za stra-
nku i za Vladu FBiH bolje da po-
dnese ostavku. Vrlo je te{ko biti
premijer s takvom optu`nicom,
hodati po sudu. Prije nego {to
sam to iznio na Predsjedni{tvo
SDA, poku{avao sam Ned`ada
uvjeriti prijateljski da se povu~e,
ali je, o~ito, to pogre{no shvatio.
Adnan Terzi} poru~uje Vam
da je vrijeme da se nakon os-
am godina sklonite sa ~ela str-
anke. Kako to komentirate?
- Adnan ima pravo na svoje
mi{ljenje. Drugi misle druga~ije
i o meni i o Adnanu.
[ta mu, kao svom zamjeni-
ku, zamjerate u dosada{njem
radu?
- Ne bih `elio ogovarati
Adnana, ali ako mu ne{to zamje-
ram, to je {to nije bio aktivan u
radu SDA, {to nije dolazio na
sjednice. Jer, da je dolazio i vi{e
radio, mogao je utjecati na do-
no{enje odluka.
A Bakiru Izetbegovi}u, kao
potpredsjedniku?
- Ne bih da iznosim zamjer-
ke. Svako je radio ono {to je
znao i koliko je mogao. Bakir je
daleko vi{e bio prisutan i radio u
organima stranke, tu nemam pr-
imjedbi. Normalno, razlikovali
smo se u nekim stvarima, ali
smo gradili jedinstvo. Najva`ni-
je je da su 99 posto odluke bile
dono{ene jednoglasno, da nisu
usvajane preglasavanjem.
Terzi} je bio neaktivan, a Bakir
je daleko vi{e radio u stranci
Nanosi li Tarik Sadovi}
svojim pona{anjem {tetu
SDA? Ho}ete li tra`iti i njego-
vu ostavku?
- Oko Sadovi}a ima puno ko-
ntroverzi, dezinformacija. On
vodi jedno kompleksno minista-
rstvo. Mora biti spreman da do-
nosi te{ke odluke, koje se neka-
da mo`da nekome i ne svi|aju.
Svi mi koji radimo odgovorne
poslove moramo donositi odlu-
ke u op}em i dr`avnom interesu.
Sadovi} se ~esto nalazi u nedou-
micama, postoje prigovori na
njegov rad, ali generalno, on do-
bro radi svoj posao.
Dakle, ne}ete, kako se to ve}
{pekulira, tra`iti da podnese
ostavku? Posebno nakon {to je
napravio frku zbog hap{enja i
smje{tanja u Imigracioni ce-
ntar osoba afro-azijskog pori-
jekla?
- To je, na`alost, jedan od pr-
opusta. Na{ strate{ki interes su
prijateljski odnosi sa SAD. Mi-
slim da su te odluke o deportaci-
ji ra|ene u skladu s procedura-
ma i zakonima.
Sadovi} se nalazi u nedoumicama
U jednom sedmi~niku obja-
vljena je pri~a o Va{im stano-
vima, koje ste kupili za samo
26.000 eura.
- Ja sam prvi u BiH javno po-
zvao sve relevantne institucije
da provjere moju imovinu prije i
poslije rata! A ovakve neistine
objavljuju mediji koji su dio pr-
ojekta podr{ke odluci o nezako-
nitoj gradnji elektroenergetskih
objekata i odabiru strate{kih pa-
rtnera. Oni stalno o meni
izmi{ljaju, krive me {to nisu
uspjeli u tim poslovima. I zato
}e o meni stalno izmi{ljati la`i.
Mislite da tim pri~ama o
kupovini stanova javnost ne
vjeruje?
- Te novine malo ko ~ita i malo
im ko vjeruje. Opet ka`em: Neka
relevantne institucije provjere!
Neka nadle`ni provjere moju imovinu
Tihi}: SDA sam primio kao opozicionu stranku (Foto: B. Nizi})
PRETKONGRESNI INTERVJU Sulejman Tihi}
Moja prednost je
ve}e `ivotno, radno
i politi~ko iskustvo
Nije bitno u kakvim sam odnosima sa ~elnicima IZ, ve} kako se ja odnosim
zvani~no prema aktivnostima i onome {to zna~i i predstavlja IZ
mozaik
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 6
Od 0 do 24 sata
Na obalama Neretve bilo je malo svje`ije
Trideset pet Celzijevih stepeni
nagnalo je ju~er brojne Mostarce
na razne vidove osvje`enja. Mnogi
su potra`ili svje`ije kutke kraj Ner-
etve, na platou ispod Starog mosta.
No, uprkos ljetnim vru}ina-
ma, stari dio grada bio je prepun
turista, a aktivni su bili i mostar-
ski skaka~i. S najvi{e ta~ke mo-
starskog monumenta ju~er se
oku{ao i Hasan Demir, turski
dr`avljanin. Demir, koji je s visi-
ne od 27 metara hrabro sko~io u
hladnu Neretvu, kazao nam je da
uop}e nema straha od visine.
Nakon besprijekorno izvede-
nog skoka, ovaj ronilac, ina~e
~lan posade ratne mornarice
oru`anih snaga Turske, izazvao je
dugi aplauz prisutnih turista.
- Bilo je super! Nikada nisam
sko~io s vi{e ta~ke. Zaista je ludo, a
mo`da mi je i vru}ina udarila u gla-
vu - kazao nam je Demir. A. Du.
Mostarski skaka~i aktivni s prvim vru}inama
I Tur~in Hasan Demir
sko~io sa Starog mosta
^lan posade ratne mornarice OS Turske na
35 stepeni rashladio se u Neretvi
Turski ratni brod uplovio u Neumski zaljev
U povodu posjete broda or-
u`anih snaga Turske „TSG Goko-
va“ (F-496) Neumskom zaljevu,
preksino} je u Konzulatu Turske u
Mostaru prire|en sve~ani prijem
za ~lanove posade ovog broda.
Turski konzul u BiH Turgut
Kural kazao je da je ovaj ratni br-
od, koji je nedavno u~estvovao u
borbi protiv pirata u vodama So-
malije, u BiH do{ao u misiji mira.
Kapetan broda „TCG Gokova“
(F-496) Ender Kahja (Kahya) re-
kao je za na{ list da je posjeta BiH
posebna za njega i njegovu posa-
du s obzirom na to, kako je nagla-
sio, da je „BiH dr`ava za koju
smo emocionalno i historijski ve-
zani“. Danas }e na brodu biti
uprili~en prijem za bh. zvani~ni-
ke, predvo|ene ministrom odbra-
ne BiH Selmom Cikoti}em i
~lanom Predsjedni{tva BiH Hari-
som Silajd`i}em. A. Du.
Kahja: Uz BiH smo vezani
emocionalno i historijski
Turski konzul, kapetan i zamjenik visokog predstavnika na prijemu
Umjesto Mahmuta Alagi}a, na
mjesto predsjednika Kantona-
lnog odbora SDPBiH izabran je
na~elnik Biha}a Hamdija Lipo-
va~a. Gradona~elnik Sarajeva
Alija Behmen, koji je u svojstvu
gosta prisustvovao Izbornoj sku-
p{tini, rekao je da vidi Lipova~u
na mjestu budu}eg premijera
USK i predsjednika BiH.
Lipova~a je istakao da je stra-
te{ki cilj SDP-a razvoj transgra-
ni~ne - regionalne saradnje BiH
sa susjednim zemljama i br`e uk-
lju~ivanje BiH u zajednicu evro-
pskih dr`ava i naroda. A. C.
Smjene u Kantonalnom odboru
Lipova~a predsjednik kraji{kog SDP-a
USPJESI \ani Hase~i}, student na Kairskom univerzitetu
Autor najboljeg kratkog filma
u~esnika s Bliskog istoka
Takmi~enje organizirala TV mre`a NBC Veliko priznanje i za BiH
Da BiH ima vrijedne i talenti-
rane studente priznate izvan gra-
nica, dokaz je Sarajlija \ani Ha-
se~i}, student tre}e godine Odsje-
ka za TV produkciju i re`iju na
Fakultetu za masovne komunika-
cije Kairskog univerziteta, koji je
nedavno osvojio prvu nagradu za
najbolji kratki film u~esnika s
Bliskog istoka.
Takmi~enje je organizirala TV
mre`a NBC, a njegov dvominutni
film bio je najbolji u konkurenci-
ji od 150 radova.
- Pravila su bila veoma stroga.
S obzirom na to da sam imao dvi-
je minute, nisam se htio bazirati
na jednoj temi. Poku{ao sam pre-
dstaviti sve trenuta~ne probleme
koje susre}em u svijetu, kao {to
su, naprimjer, bolesti i ratovi. Fi-
lm sam nazvao „Ja sam Zemlja“ -
ka`e Hase~i}.
Dodjela nagrada bila je u Duba-
iju, u predstavni{tvu ku}e NBC.
Drugoplasirani u~esnik je i iz Jor-
dana, dok je tre}a nagrada ostala u
Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Kao nagradu dobio sam dvo-
mjese~ni trening-program u TV
ku}i NBC i trening-program
re`ije SAE na Institutu u Dubai-
ju. Dobio sam i „kadilak CTS“
2009. godine proizvodnja te poziv
za u~e{}e na Middle East Film
Festivalu, koji }e biti odr`an u
Abu Dabiju u oktobru ove godine
- nagla{ava Hase~i}.
Prema njegovim rije~ima, na-
gradi se nije nadao, jer je prilikom
pripreme filma i snimanja dje-
voj~ice na ulici koja prosi imao pr-
oblema s policajcima, koji su ga
pitali „`eli li to, kao stranac, Egi-
pat predstaviti u lo{em svjetlu“.
- Bio sam razo~aran i poslao
snimak. Nakon dva mjeseca po-
zvali su me i tra`ili osnovne po-
datke ne rekav{i mi o kakvoj je
nagradi rije~. Prilikom pro-
gla{enja trebalo mi je petnaestak
sekundi da shvatim da su pr-
o~itali moje ime. Prozvali su me
kao studenta Kairskog univerzi-
teta. Rekao sam da je to velika
nagrada i za dr`avu iz koje dola-
zim, da to nije Oskar, ali da mno-
go zna~i biti prvi kao Bosanac
me|u u~esnicima koji su Arapi -
isti~e Hase~i}. E. NI[I]
Hase~i} preuzima „kadilak“
Ocjenjivanje i progla{enje
odvija se tajno, a u `iriju su bi-
li predstavnici medija iz ara-
pskog svijeta. Hase~i} je dobio
nekoliko ponuda za rad, a tre-
nutno je kao reditelj anga`iran
u reklamnoj agenciji.
Ponude za rad
Prije}eno predsjedniku Osnovnog suda Distrikta
Policija ~uva Jadranka Gr~evi}a
Predsjednik Osnovnog suda
Distrikta Jadranko Gr~evi}, zbog
u~estalih prijetnji, od petka ima
24-satnu policijsku za{titu.
Br~ansku policiju iz regionalnog
ureda SIPA-e u Tuzli obavijestili
su da je ugro`ena sigurnost pre-
dsjednika Suda.
- U skladu sa Zakonom o poli-
ciji, predsjedniku Osnovnog suda
odredili smo policijsku za{titu -
kazao je za „Dnevni avaz“ portpa-
rol policije Distrikta Halid Emki}.
Gr~evi} je za na{ list izjavio da
su ga pojedine osobe i ranije pre-
sretale na javnim mjestima i na
putu do ku}e te da je prijetnje
shvatio krajnje ozbiljno. E. R.
Dubravko Lovrenovi}, Zejnep
Ahunbaj (Zeynep Ahunbay) i Ma-
rtin [eri (Cherry), ~lanovi Komisi-
je za o~uvanje nacionalnih spome-
nika BiH, i Muhamed Zlatar, de-
kan Gra|evinskog fakulteta Sara-
jevo, posjetili su Prusac i obi{li
uru{enu Hasan Kafijinu d`amiju.
Na ovom nacionalnim spomeniku
starom 400 godina nedavno su
zbog postavljanja drena`ne cijevi
oko objekta nastala te{ka o{te}enja
u njegovoj nosivosti.
- Problem je u tome {to je
objekt ranije obnovljen, a nisu sa-
nirani temelji. Do ovakvih dra-
sti~nih o{te}enja na d`amiji
do{lo je zbog loma temeljne ko-
nstrukcije - isti~e Zlatar.
S uru{ene d`amije najvjerova-
tnije }e biti skinuti sav materijal i
objekt iznova podignut.
- Ono {to je vidljivo jeste da je
nivo deformacija i o{te}enja obje-
kta velik, {to zahtijeva jednu
zna~ajnu intervenciju - kazala je
Ahunbaj, profesorica arhitekture
iz Istanbula i ~lanica Komisije za
o~uvanje nacionalnih spomenika
BiH. D. MAKI] ^lanovi Komisije i Zlatar u obilasku d`amije
Nakon o{te}enja objekta starog 400 godina
Hasan Kafijina d`amija gradi se iz temelja
D`erald Selente
Kriza je tek na po~etku
- Svjetska ekonomska kriza tek je na po~etku i mo-
gla bi potpuno promijeniti dana{nje odnose snaga u
svijetu. Kriza bi lako mogla potpuno promijeniti izgled
Evropske unije, pa ~ak i dovesti u pitanje njen opsta-
nak, iako mislim da }e posljedice recesije na Starom
kontinentu biti manje od onih u Sjevernoj Americi.
(Ekonomski stru~njak za „Ve~ernje novosti“)
Jelena Jankovi}
Ne `elim biti prosje~na
- Morat }u ne{to promijeniti, jer se `elim boriti za ti-
tule, a ne biti prosje~na teniserka. Svjesna sam da imam
veliki potencijal, ali mi treba pomo} trenera koji }e
u~initi da to u potpunosti do|e do izra`aja. Znam da
ima jo{ prostora za moj napredak i da nisam dostigla
vrhunac. (Teniserka za „24 sata“)
Aki Rahimovski
Kriteriji su spu{teni zbog
aktuelne situacije
- Aktuelna situacija nalagala je spu{tanje kriterija ka-
da je u pitanju kvalitet. Narod se veselio kroz nekakve ne-
buloze, skandalozne na~ine prezentiranja, pjesme kra-
tkog daha s rimom „piti i zbiti“, ali tako je ljudima bilo
lak{e u te{kim vremenima opustiti se. Ali, da se razumije-
mo, ako postoji tra`nja, onda je tu i ponuda. Tako su kole-
ge samo odgovorile trenutnoj potra`nji. (Muzi~ar za „Blic“)
mozaik
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
7
Selente:
Odnosi snaga
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 18. 5. 2009.
18. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 14
0
C do 21
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 26
0
C do 32
0
C
19. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 15
0
C do 20
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 24
0
C do 31
0
C
20. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 16
0
C do 21
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 23
0
C do 31
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
24
28
28
TUZLA
SARAJEVO
VRIJEME
DANAS
27
25
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
PONEDJELJAK
GORA@DE
28
UTORAK SRIJEDA
27
LIVNO
MOSTAR
NEUM
33
28
ZENICA

033/281-393
redakcija@avaz.ba
Radnici ostaju bez posla zbog java{luka
- Posljednjih godina na „jakim“ i dobro pla}enim direktorskim po-
zcijama stalno se smjenjuju isti ljudi. Ako ne zadovolji u jednoj ko-
mpaniji kao direktor, onda ga smjeste u upravne i nadzorne odbore dr-
ugih firmi. Sve dok je na sceni takav java{luk, radnici }e ostajati bez
posla, a kompanije }e propadati. Nama trebaju sposobni ljudi spremni
da rade. (^italac iz Visokog)
Rahimovski:
Skandalozno
prezentiranje
BR^KO
BANJA
LUKA
[ta ka`u u narodu
Jankovi}: Veliki
potencijal

27
Grad Sarajevo 18. 5. 2009.
Izlazak 5.18 Izlazak 1.55
Zalazak 20.08 Zalazak 13.28
Nestabilne vremenske prilike uz oscilacije atmosferskog pritiska, kod osjetlji-
vih osoba poja~at }e tegobe poput promjene raspolo`enja, glavobolje, deko-
ncentracije i malaksalosti. Hroni~ni bolesnici trebali bi se suzdr`ati od ja~ih
aktivnosti.
Sun~ano
Danas }e u na{oj
zemlji prije po-
dne preovladavati
malo do umjereno
obla~no i sun~ano vrije-
me. Tokom poslijepodne-
va, uz umjeren razvoj
obla~nosti, mjestimi~no su
mogu}i lokalni pljuskovi s gr-
mljavinom. Vjetar slab do umjer-
en, isto~ni i sjeveroisto~ni.
Srebrenica: Efendi}i nas do~ekali ispred ku}e Emina s majkom Safijom
NA LICU MJESTA Sa dobitnicima u Srebrenici i ^eli}u
Hvala „Avazu“ {to smo na
trenutak zaboravili patnje
Neka ste me podsjetili kakav je osje}aj obradovati se, kazala Emina Hajdarevi},
kojoj je posjeta bila va`nija nego osvojena nagrada
„Avazove“ ekipe nastavile su
posje}ivati sretne dobitnike na{e
velike nagradne igre „Milion na
dar“ i uru~ivati im osvojene nagra-
de. Posebno toplo bili smo do~eka-
ni u Srebrenici, gdje su se gra|ani
iznenadili na{om posjetom.
U Gornjim Poto~arima ispred
ku}e nas je do~ekala Fatima Efe-
ndi} s porodicom, ina~e dobitni-
ca kuhinje „Erna“. Njen suprug
Zahir, demobilisani borac Armije
RBiH, rekao nam je da povratni-
ke rijetko ko posje}uje, pa su zato
toliko iznena|eni.
- Borimo se, radimo koliko
mo`emo. „Dnevni avaz“ narodu
pru`a priliku da se bar malo zaba-
vi igraju}i ovu nagradnu igru i da
tako na trenutak zaboravi patnju
kroz koju smo pro{li. Nova kuhi-
nja dobro }e nam do}i - kazala
nam je Fatima.
Me|u dobitnicima je bilo i
onih kojima je bilo va`nije to {to
smo ih posjetili nego nagrada ko-
ju su osvojili. Me|u njima su
Emina Hajdarevi} i njena 80-go-
di{nja majka Safija, koje `ive sa-
me u Starom Gradu u Srebrenici.
- Izgubila sam mu`a i sina koji
je imao samo 16 godina. Neka ste
bar vi pokucali na na{a vrata. @ivi-
mo s bolom i tugom za na{im na-
jmilijima. Zaboravila sam kakav je
osje}aj kada se obraduje{ nekoj na-
gradi, neka ste me podsjetili kako
to izgleda - kroz suze nam je rekla
Emina ispra}aju}i nas.
Huska Omerovi} iz Vra`i}a
kod ^eli}a tako|er je ugostio je-
dnu na{u ekipu, koja mu je ispo-
ru~ila sjede}u garnituru „Orion“,
osvojenu u sedmi~noj igri „@el-
ja“. Ad. ALJIMI
Ekipa „Dnevnog avaza“ i u
svom dopisni{tvu u Bijeljini pr-
edala je nagrade. Miodrag Milo-
jica iz naselja Gojsovac preuzeo
je digitalni fotoaparat koji je do-
bio u igri „@elja“.
- Volim ovu nagradnu igru.
Pro~itam novine, prikupim ku-
pone i svaki put ih po{aljem na
ime nekog od ~lanova moje por-
odice. Ovog puta posre}ilo se
ba{ mom imenu - ka`e Milojica,
koji od po~etka prati nagradnu
igru „Milion na dar“. E. M.
Sre}a i u Bijeljini
Milojica dobio fotoaparat (Foto: G. Bobi})
Udru`enja pozivaju gra|ane na oprez
Cijenama bez PDV-a trgovci varaju potro{a~e
Udru`enja potro{a~a u BiH upozoravaju na ~estu
pojavu da trgovci kupce varaju neisticanjem ta~nih
cijena proizvoda. Iako je Zakonom o za{titi po-
tro{a~a BiH prodajna cijena proizvoda i usluga ko-
na~na u koju su uklju~eni svi porezi, doprinosi i ta-
kse, trgovci u reklamama isti~u cijene bez PDV-a, a
gotovo po pravilu, oznaka „plus PDV“ od{tampana
je sitnijim slovima koje kupac lako mo`e previdjeti.
- To je zavaravanje potro{a~a. Upravo radimo je-
dnu analizu situacije kako bismo takve slu~ajeve
mogli proslijediti nadle`nim inspekcijama - ka`e za
na{ list Ljubo Janji}, predsjednik Udru`enja po-
tro{a~a „Plava sfera“ iz Banje Luke.
Obja{njava da prema istom zakonu, cijena mora
biti istaknuta na proizvodu, polici na kojoj stoji, te
~ak i na proizvodu u izlogu, {to u velikom broju
slu~ajeva nije praksa.
Da se radi o prevari potro{a~a, mi{ljenja je i Me-
sud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu interesa
potro{a~a Kantona Sarajevo.
- Osim toga, trgovci koriste mnoge druge triko-
ve. Naprimjer, istaknu cijenu naveliko. Imamo
mnogo reagiranja na veli~inu cijena koje se ne mogu
pro~itati, koje su neprepoznatljive - ka`e Lakota.
Pozivaju}i potro{a~e na oprez, navodi jo{ jedan
primjer prevare. To je da uz cijenu proizvoda koji se
prodaje na vagu, nema jedinice mjere pa se kupac,
misle}i da se radi o kilogramu, na kasi uvjeri da se
ona odnosi na manju grama`u. B. T.
U prodavnicama moraju biti istaknute kona~ne cijene
teme
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 8
Brzo - kratko
RAZGOVOR Ministar Halilovi} o zna~aju revidirane strategije
Povratak vodi ka
reintegraciji dr`ave
Na povratak jo{ ~eka 153 hiljade osoba Prioritet Ministarstva
u ovoj godini ukidanje kolektivnih centara
Zna~aj revidirane strategije za
povratak u BiH ima vi{estruki
zna~aj, jer osim povratka, odno-
sno provedbe Aneksa 7 Dejto-
nskog sporazuma, osigurava pre-
tpostavke za budu}nost BiH kao
multietni~ke dr`ave i dru{tva.
Obnova infrastrukture
- Postojala je potreba da se obu-
hvati i ~itav niz drugih pitanja neo-
phodnih za odr`ivi povratak, prije
svega reguliranje zdravstvene za{ti-
te, obrazovanja, deminiranja, soci-
jalne za{tite, zatim obnove infrastr-
ukture, od izgradnje vodovoda, pu-
teva, struje, zapo{ljavanja... Odgo-
vor na sve to treba dati ova strategi-
ja - nagla{ava ministar za ljudska
prava i izbjeglice BiH Safet Halilo-
vi} u razgovoru za „Avaz“.
Izmijenjena strategija neda-
vno je usvojena u Predsta-
vni~kom domu BiH i o~ekuje se
da uskoro bude prihva}ena i u
Domu naroda.
On podsje}a da na povratak
jo{ ~eka 47 hiljada porodica,
odnosno 153 hiljade osoba. Za
izgradnju njihovih domova potr-
ebno je 600 miliona KM, kao i jo{
400 miliona kako bi se omogu}io
odr`ivi povratak, odnosno da im
se omogu}i da rade i `ive od svog
rada. Ovaj novac trebalo bi osigu-
rati ve}im izdvajanjem iz bud`eta
svih nivoa vlasti u BiH, krediti-
ma, iz sredstava neraspore|enog
vi{ka PDV-a i privatizacije.
- Realizacija ovog projekta vo-
dila bi reintegraciji dr`ave i
dru{tva BiH. Povratak Srba u
FBiH i Hrvata i Bo{njaka u RS
imao bi i politi~ke posljedice, jer
bi ti gra|ani relativizirali pojam
entitetskog glasanja. Time i popis
stanovni{tva, koji je najavljivan
za 2011. godinu, ne bi predsta-
vljao legalizaciju etni~kog ~i{}en-
ja koje se desilo tokom rata, ve}
bismo na terenu u narednih
~etiri-pet godina imali znatno dr-
uga~iju situaciju - ka`e Halilovi}.
Tu|a pomo}
Jedan od prioriteta Ministar-
stva u ovoj godini je ukidanje ko-
lektivnih centara.
- Me|utim, tu se odmah posta-
vlja pitanje izgradnje gerijatrije, za
ljude koji ne mogu `ivjeti sami bez
tu|e pomo}i. Tu je i pitanje Ja-
ke{a, hendikepiranih osoba koje
su tokom rata bile izmje{tene u
Ma|arsku, tu smo ulo`ili 300 hi-
ljada KM u obnovu objekata i
o~ekujemo da ova institucija vrlo
brzo po~ne s radom. U ovoj godini
imamo i zajedni~ke projekte
obnove zgrada u Mostaru, Drvaru,
Srebrenici, za {ta je predvi|eno
~etiri miliona KM, za elektrifika-
ciju dodatnih pet, za odr`ivost po-
vratka sedam miliona KM i 20 mi-
liona za rekonstrukciju ku}a -
ka`e Halilovi}. A. MALAGI]
Halilovi}: Omogu}iti povratnicima da
`ive od svog rada
Halilovi} navodi da se intenzi-
vno radi na realizaciji projekta po-
mo}i razvoju Srebrenice, za {ta je
izdvojeno deset miliona KM.
- Obnavlja se 11 zgrada,
odnosno krovova i fasada u sa-
mom centru Srebrenice, ~ime }e
grad dobiti lice urbane sredine,
a ne kao da je ju~er iza{ao iz rata
- isti~e Halilovi}.
Pomo} Srebrenici
Ugro`en program imunizacije u Federaciji BiH
Nesta{ica vakcina za bebe
U Zavodu za javno zdravstvo FBiH tvrde da }e cjepiva biti do kraja mjeseca
Ako Zavod za javno zdravstvo
Federacije BiH ne nabavi nove
doze obaveznih vakcina za djecu,
nastupit }e potpuno obustavlja-
nje programa imunizacije. Ve}ina
kantonalnih zavoda za javno zdr-
avstvo pri kraju je sa zalihama pa
upozorava na mogu}nost obolije-
vanja djece od zaraznih bolesti.
Bla{ko Topalovi}, epidemio-
log Zavoda za javno zdravstvo
Tuzlanskog kantona, za „Dnevni
avaz“ ka`e da u posljednja dva
mjeseca nisu dobili nijednu
po{iljku vakcina, upozoravaju}i
da je i ono {to imaju minimum.
- Nemamo `ive oralne polio
vakcine i Hib tip B, a vrlo malo
imamo BCG, koje {aljemo poro-
dili{tima kako bi {to vi{e novo-
ro|en~adi dobilo tu vakcinu. Ma-
lo imamo vakcina protiv hepatiti-
sa B, a tako|er nemamo cjepiva za
djecu protiv difterije i tetanusa za
revakcinaciju u 14. godini - isti~e
Topalovi}.
U Federalnom zavodu za ja-
vno zdravstvo isti~u da nabavka
pojedinih vakcina kasni zbog te-
nderske procedure.
- Od februara ove godine ne-
sta{ica je vakcina koje se koriste za
docjepljivanje. Nedostaje nam i va-
kcina protiv hemofilusa influence
tipa B, kojoj je rok upotrebe iste-
kao u martu, a njegova nabavka ka-
sni zbog procedure s dobivanjem
dozvola za uvoz. Vakcinu Hib do-
bit }emo narednih dana, a sve osta-
le krajem mjeseca ako ne bude pro-
longiranja zbog `albene procedure
- tvrde u Zavodu. E. Ha.
Deset vrsta
U programu cijepljenja dje-
ce primjenjuje se deset vrsta va-
kcina. To su DTaP +IPV (dif-
terija, tetanus, veliki ka{alj i
inaktivio polio), MMR (mor-
bili, rubeola, parotitis), VHB
(virusni hepatitis tipa B) i BCG.
U Unsko-sanskom kantonu
500 novoro|en~adi nije na vri-
jeme primilo vakcinu protiv
hemofilus influence tip B. I za-
lihe drugih vakcina u USK su
pri kraju. Ista je situacija i u
ostalim kantonima.
Situacija u USK
Vakcinacija {titi od zaraznih
bolesti (Foto: Arhiv „Avaza“)
Delegacija IZBiH otputovala ju~er
Reis Ceri} u trodnevnoj posjeti Sand`aku
Delegacija Islamske zajednice u
BiH, koju predvodi reisu-l-ulema
Mustafa ef. Ceri}, otputovala je
ju~er u posjetu Bo{njacima u Sa-
nd`aku.
Na poziv glavnog muftije IZ u Sr-
biji Muamera ef. Zukorli}a, oni }e
se tokom trodnevne posjete sastati
s predstavnicima organa i ustanova
Islamske zajednice u Srbiji, imami-
ma, predstavnicima obrazovnih
ustanova i drugih organizacija i
institucija muslimana u Sand`aku.
Delegacija Islamske zajednice u BiH,
u kojoj su osim reisa Ceri}a predsje-
dnik Sabora Edhem Bi~ak~i} i gener-
alni sekretar Rijaseta Muhamed Sa-
lki}, otputovala je u Sand`ak uprkos upozorenju samoprogla{enog srbija-
nskog reisa Adema Zilki}a da bi Ceri}eva posjeta mogla imati „krvav epi-
log“, jer se za nju nisu stekli minimalni uvjeti mira. E. L.
Ef. Ceri}: Brojni susreti
Premijer danas dr`i predavanje u Be~u
Brankovi} o {ansama BiH u ekonomskoj krizi
Na poziv Instituta za podru~je Dunava i
centralne Evrope, World Public Foruma
„Dijalog civilizacija“ i Politi~ke akade-
mije, premijer Federacije BiH Ned`ad
Brankovi} danas }e boraviti u Be~u.
Premijer }e u be~koj pala~i „Eschen-
bach“ odr`ati predavanje o temi „Bosna i
Hercegovina: {anse u ekonomskoj kri-
zi“. Predlo`iv{i ovu temu, organizatori
`ele pokazati da uprkos trenutnoj ekono-
mskoj situaciji u svijetu i u na{oj zemlji
mora postojati optimisti~an pogled na
budu}nost, {to je pretpostavka svih akti-
vnosti za izlazak iz krize, saop}eno je iz
Vlade FBiH.
Brankovi}: Provo|enje aktivnosti
Podaci Federalnog ministarstva finansija
Verificirano 427 miliona KM devizne {tednje
U Federaciji BiH do sada je verificirano oko 427 miliona KM duga po
osnovu stare devizne {tednje, rekao je pomo}nik federalnog ministra
finansija za pitanja unutra{njeg duga Tihomir ]urak, javila je Srna.
On je dodao da, prema procjenama Ministarstva, ima jo{ oko 300 mili-
ona KM {tednih uloga koji su bili deponovani u doma}im bankama, a
koji iz raznih razloga jo{ nisu verificirani. ]urak je izrazio optimizam
u pogledu usvajanja Zakona o izmirenju obaveza po osnovu stare devi-
zne {tednje, koji u dva prethodna poku{aja nije pro{ao Predstavni~ki
dom Parlamenta FBiH, naglasiv{i da je sazrelo razumijevanje za
va`nost ovog zakona.
Raspisivanje potjernica za 19 bh. gra|ana
Silajd`i} }e od Incka tra`iti da poduzme mjere
^lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}
intenzivirao je aktivnosti radi za{tite bh.
dr`avljana za kojima je Srbija raspisala
me|unarodne potjernice.
Tokom konsultacija izme|u Silajd`i}evog kabi-
neta i predstavnika Ministarstva pravde BiH za-
klju~eno je da je potrebno {to prije iskoristiti pr-
avo BiH da obavijesti Interpol da na{a zemlja
ima primarnu nadle`nost nad ovim slu~ajevima
s obzirom na to da se radi o bh. dr`avljanima ko-
ji se terete za navodna djela po~injena na teritor-
iji BiH, saop}eno je iz Silajd`i}evog kabineta.
S obzirom na to da potezi Srbije nose dugo-
ro~nu opasnost i neizvjesnost po te i druge
dr`avljane BiH, Silajd`i} }e zatra`iti od viso-
kog predstavnika Valentina Incka (Inzko) da se o~ituje i poduzme mjere u
pravcu implementacije Rimskog sporazuma, koji zabranjuje hap{enje ili
procesuiranje osoba za djela iz nadle`nosti Ha{kog tribunala bez pretho-
dnog odobrenja tog tribunala.
Silajd`i}: Dugoro~na
opasnost
Ha{ko tu`ila{tvo tra`ilo do`ivotnu
Sutra zavr{ne rije~i na su|enju Luki}ima
U Ha{kom tribunalu sutra }e izno{enjem zavr{nih rije~i Tu`ila{tva i
odbrane biti nastavljeno su|enje Milanu i Sredoju Luki}u, optu`eni-
ma za zlo~ine po~injene nad Bo{njacima u Vi{egradu 1992. godine, ja-
vio je dopisnik Srne iz Haga.
Tu`ila{tvo je u svom zavr{nom podnesku, objavljenom 15. maja, zatra`ilo
kazne do`ivotnog zatvora za obojicu.
Spec
ZENICA- Muzej grada Zenice danas }e bogatim programom obi-
lje`iti 18. maj, Me|unarodni dan muzeja, javila je Onasa.
- Dnevni dio programa po~inje od 13 sati i odvijat }e se na tvr|avi Vra-
nduk, gdje }e biti otvorena srednjovjekovna historijska zbirka. Ta-
ko|er }e biti odr`ana promocije knjige pri~a iz srednjovjekovne Bosne
- kazao je Adnadin Ja{arevi}, direktor Muzeja grada Zenica.
teme
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 9
Ribak: Ka`u da ga je slava potpuno promijenila (Foto: AFP)
Li~nost dana Aleksandar Ribak
Dvadesettrogodi{nji Aleksa-
ndar Ribak pobijedio je na Euro-
songu 2009 u Moskvi sa 387 osvo-
jenih poena, {to je najve}i broj
bodova zabilje`en u historiji ovog
velikog muzi~kog takmi~enja.
Dok je svojim {armom osvojio
brojnu publiku {irom Evrope, is-
to tako i zaraznom pjesmom
„Fairytale“ (Bajka), koju sam po-
tpisuje i koja ulazi u uho na prvo
slu{anje, Ribak je, prema rije~ima
novinara iz Norve{ke, veoma aro-
gantna i uobra`ena osoba koju je
slava potpuno promijenila.
U prilog tome ide i ~injenica da
je u posljednje dvije godine otpustio
pet menad`era, a posljednji je otkaz
dobio uo~i samog finala u Moskvi.
Pobjedni~ka pjesma Ribaka je
proslavila i prije trijumfa na 54.
takmi~enju za najbolju pjesmu
Evrope te je potpisao ugovor s je-
dnom od najboljih svjetskih pro-
dukcijskih ku}a „Universal“.
Aleksandar je ro|en u Bjeloru-
siji, a u Norve{ku se preselio kada
je imao ~etiri godine. Njegova ma-
jka poznata je pijanistica, a otac
~uveni violinista, te su i Aleksa-
ndra ve} u njegovoj petoj godini
forsirali da po~ne svirati klavir i vi-
olinu. Danas je uspje{ni violinista,
pjeva~ i kompozitor. S. A. A.
[armantni violinista
osvojio Evropu
Pobjeda na Eurosongu u Moskvi sa 387 osvojenih
bodova najubjedljivija u historiji ovog takmi~enja
Federalno ministarstvo
pravde na ~ijem ~elu je Fe-
liks Vidovi}, u saradnji sa
Agencijom za dr`avnu
slu`bu u Federaciji BiH,
pripremilo je novo izdanje
Priru~nika za polaganje
ispita op}eg znanja.
Ovo je, ina~e, ve} tre}e
izdanje Priru~nika u poslje-
dnjih pet godina. ^injenica
je to koja otkriva koliki je interes
za Priru~nikom, ali i to koliko je
dobro ura|en i koliko je od po-
mo}i onima koji kane uposliti se u
organima dr`avne slu`be.
Autori Priru~nika su Izmir Ha-
d`iavdi}, mr. Goran [imi}, dr. Env-
er I{eri} i Ivan Mate{i}. Kako se
mo`e ~uti u relevantnim pravnim
krugovima, autori su se i ovoga puta
potrudili da Priru~nik obuh-
vati sve aktuelne izmjene u
legislativi na svim nivoima
vlasti u Bosni i Hercegovini,
a koja je predmet Programa
za polaganje ispita op}eg zn-
anja.
Imaju}i u vidu da su Pri-
ru~nikom obuhva}eni i svi
propisi koji ure|uju status
dr`avne slu`be i dr`avnih
slu`benika u Federaciji BiH, autori
isti~u da je on korisno pomagalo za
sve uposlenike u dr`avnoj slu`bi.
Priru~nik }e se uskoro mo}i
nabaviti u svim odjeljenjima Age-
ncije za dr`avnu slu`bu u Federa-
ciji Bosne i Hercegovine. Ova
agencija ima pet odjeljenja: u Sar-
ajevu, Mostaru, Livnu, Zenici i
Tuzli. H. O.
Ministarstvo pravde i Agencija za dr`avnu slu`bu
Tre}e izdanje Priru~nika za
polaganje ispita op}eg znanja
Autori su Izmir Had`iavdi}, mr. Goran [imi},
dr. Enver I{eri} i Ivan Mate{i}
Sude}i prema dosada{njoj po-
punjenosti aran`mana u predsezo-
ni i interesovanju za odmore van
BiH u {pici sezone, bh. gra|ani
uprkos ekonomskoj krizi ne}e pre-
vi{e {tedjeti na ljetovanju, saznaje-
mo u turisti~kim agencijama.
Kako procjenjuje Mladen Ra-
ki}, direktor banjalu~ke agencije
„Kompas“, aran`mani za Hrva-
tsku i Crnu Goru od 15. jula do 15.
avgusta bit }e popunjeni. Mi{lje-
nja je da }e u skupljim hotelima u
Turskoj i Egiptu ove godine biti
manje klijenata „Kompasa“ nego
pro{le, dok }e interesovanje za Tu-
nis biti isto kao i ranije.
Ova agencija nudi i daleka,
skupa putovanja, za {to su cijene
ove godine vi{e. Interesovanje je
veoma malo.
- Ti putnici nisu ciljna grupa
nijedne agencije u RS, jer oni ar-
an`mane zbog diskrecije
upla}uju u Zagrebu, Beogradu ili
Ljubljani. Pri tome mislim na
ljude iz politike, kulture, sporta...
Mi, kao ni kolege iz drugih age-
ncija, do takvih putnika ne
mo`emo do}i - ka`e Raki}.
Pad interesovanje za ljetova-
nje ove godine nisu primijetili ni
u sarajevskoj agenciji „Sol Azur“.
- Uvijek ima novih klijenata i
starih koji na putovanja idu svake
godine. Cijene za ovu sezonu su
do pet posto vi{e u odnosu na
pro{lu. U predsezoni imamo spe-
cijalnu ponudu za osam dana u
Tunisu, sa cijenama od 695 do
1.200 KM - kazala nam je Emina
Muhi}-Muminagi}, menad`er
prodaje u „Sol Azuru“.
Prema pokazateljima agencije
„Best Reisen“ iz Sarajeva, intere-
sovanje je neznatno opalo.
- Kako ranije po~injemo s upla-
tama za rane ponude, interesova-
nja ima, istina, ne{to malo manje
nego 2008. godine. Me|utim, ne
radi se o drasti~no manjem broju
rezervacija. Cijene smo maksima-
lno prilagodili recesiji, tako da za
Tunis imamo ponudu od osam da-
na, na bazi polupansiona ve} od
555 KM, odnosno 666 za „all inc-
lusive“ ponudu. Takve }e ostati to-
kom cijelog juna - rekla nam je Ja-
smina Delali}, referent za turizam
„Best Reisena“. B. TURKOVI]
LJETOVANJE Kriza ne utje~e na odmore
Politi~ari tajno idu na
luksuzna putovanja
Zbog diskrecije, aran`mane upla}uju u Zagrebu, Beogradu ili Ljubljani
U agencijama isti~u da interesovanje nije opalo
Me|u 160 imena sa spiska za
dodjelu motokultivatora u Zvor-
niku, koji su kao donacija pakista-
nske vlade podijeljeni bo{nja~kim
povratnicima pro{le godine, pod
brojem 51 na{lo se i ime Saliha
Hrustanovi}a iz sela Kri`evi}i.
Nakon {to je u na{em listu
pro~itao navode Bahrije ^ikari}a,
~lana Regionalne komisije za po-
djelu motokultivatora, da je u Zvo-
rniku raspodjela donacije ura|ena
prema utvr|enim kriterijima, Hr-
ustanovi} je izjavio da „^ikari}eve
tvrdnje nisu ta~ne i da za to treba
snositi odgovornost“.
- Pro{ao sam dvije selekcije pri-
likom pravljenja spiska za raspodje-
lu motokultivatora. Jednog dana
pozvali su me ~lanovi te famozne
komisije da do|em s li~nom kart-
om, jer se moje ime nalazi na kona-
~nom spisku za dodjelu ovih ma-
{ina. Kako tada, tako i danas. Moje
ime ostalo je na spisku, ali je moto-
kultivator koji sam ja trebao preu-
zeti, zavr{io u Zenici. Dodijeljen je
drugom ~ovjeku s podru~ja Zvorni-
ka - kazao nam je Hrustanovi}.
On je naveo da je o svom slu~aju
obavijestio i Ambasadu Pakistana u
Sarajevu te Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH, ali da do sada
nije bilo nikakve reakcije. Tvrdi da
je u Zvorniku znatan broj onih koji
su dobili motokultivatore, a da to ni
po kojem kriteriju nisu zaslu`ili, te
je o tome ve} davao izjavu na-
dle`nim policijskim organima.
- Bahrija ^ikari} mora znati ko-
liko je ljudi prodalo motokultiva-
tore ~im su ih preuzeli. Motokulti-
vator je, prema mojim informacija-
ma, unov~io i jedan od ~lanova
Komisije koja je odlu~ivala kome
treba, a kome ne treba ova poljopr-
ivredna ma{ina - istakao je Hrusta-
novi}. A. HAD@I]
Zvorni~anin Salih Hrustanovi} tvrdi
Moj motokultivator zavr{io je u Zenici
^ikari}eve tvrdnje nisu ta~ne i on za to treba snositi odgovornost,
ka`e Hrustanovi}, koji nije dobio donaciju iako je bio na spisku
Vidovi}: Dobar
potez
Uplate za egzotiku zaobilaze bh. agencije
Kada su u pitanju cijene, Ra-
ki} ka`e da bi ne{to jeftiniji mo-
gli biti aran`mani za Tunis, te
privatni smje{taj na Hrvatskom
i Crnogorskom primorju.
- Ono {to je kvalitetno, kao {to je
smje{taj u ku}ama blizu pla`e, ne}e
biti jeftinije - obja{njava Raki}.
Privatno jeftinije
Hrustanovi}: Dao izjavu u policiji
Dopisni{tvu „Dnevnog ava-
za“ u Tuzli javio se i Edin Mura-
hemovi} iz Konjevi}-Polja, koji
je ustvrdio da je u selu Glogova
prodato osam, a u Konjevi}-Po-
lju devet motokultivatora koji su
tamo{njim povratnicima dodije-
ljeni kao pomo} pakistanske vla-
de. Naveo je, tako|er, da pre-
dstavnici ovih mjesnih zajedni-
ca „kriju podatke“ o zloupotre-
bama ove donacije.
Podaci se kriju
teme
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 10
SMS sa sadr`ajem AVAZ KULA po{aljite
na broj 091-310-107 i osvojite
neku od 67 redovnih dnevnih nagrada,
a mo`da i AUTOMOBIL Samand
Po{aljite SMS i osvojite...
MILION
NA DAR
MP4
1. 061148668
2. 062787700
3. 036752519
DVD player
1. 063247572
2 066548442
3. 061285506
4. 062959399
5. 062480655
Mini TV
1. 061851168
2. 061145629
MP3
1. 062621515
2. 061822816
3. 062910171
DVD bh. film
1. 061215859
2. 061710439
3. 061486110
4. 061103050
5. 062544851
6. 062562587
7. 061209547
8. 065225981
9. 061233522
10. 066619496
11. 061746343
12. 061898176
13. 061767321
14. 061435518
15. 061435518
16. 061753108
17. 061702383
18. 062801920
19. 063209150
20. 063386819
21. 061239499
Knjiga
1. 061167986
2. 061546418
3. 061350416
4. 062125573
5. 061152207
6. 061736030
7. 063109835
8. 061501678
9. 061796980
10. 061731329
11. 061216274
12. 061908508
13. 065624434
14. 061152888
15. 061423615
16. 061213936
17. 061346030
18. 062534287
19. 061328503
20. 037226616
21. 061738786
22. 062903078
23. 061951421
24. 062708184
25. 061193705
26. 065495872
27. 061520682
28. 063958514
29. 061201203
30. 066198896
31. 061176990
32. 061888751
33. 061536193
Dobitni brojevi telefona za 17. maj 2009. godine i spisak nagrada
D
n
e
v
n
i
a
v
a
z
Cijena SMS 0,35+PDV
OSVOJI ME
... jo{
dana
do
Samanda
3
MLA\I KADAR -
Ka`e uposlenik do-
ma zdravlja da ima
48 godina radnog
sta`a i da ne `eli u
penziju, jer bi mu
bilo dosadno! Pitam
se da li bi imao ova-
kvo razmi{ljanje da
je kojim slu~ajem
rudar u jami. Sve
one s vi{e od 40 go-
dina sta`a odmah tr-
eba poslati u penziju
i popuniti radna
mjesta mladima!
ZELENE
POVR[INE - Za{to
je zatvorena ~esma s
pitkom vodom u Pio-
nirskoj dolini u Sara-
jevu, a u neposrednoj
blizini otvorena je
ba{ta kafi}a? Ko do-
zvoljava da se zelene
povr{ine u Pionirskoj
dolini pretvaraju u re-
storane i kafi}e?
BEZ SEMAFORA -
Dok mu u~enici [este
osnovne {kole na Stu-
pu zbog nedostatka
semafora strahuju za
`ivot, ]enanovi}
otvara zgradu Op}ine
na Ilid`i! Bravo, ma-
jstore!
CIJEPANJE
BOSNE - Svako ne-
koliko jedan ~oban
skine opanke i prvi
put opere zadnji dio
tjela pa stavi kravatu i
po~ne cijepati moju
Bosnu. Ja sam Bosa-
nka s najni`om pe-
nzijom, ali sa snagom
diva da je branim.
SMS
Dnevni avaz
061-142-015
Momir Dejanovi}
Klub poznatih
Pra{tati je civilizacijski
Li~ni profil predsjednika Centra za
humanu politiku Doboj
Ime i prezime: Momir Dejano-
vi}.
Datum i mjesto ro|enja: 21.
oktobar 1957. godine u Doboju.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
@ivim u stanu.
Bra~no stanje: O`enjen, otac
jednog djeteta.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ima ih mnogo.
Koji automobil vozite: Polo-
van „pe`o 307“.
Kako se odmarate: U prirodi s
opu{tenim dru{tvom.
Omiljeni muzi~ar: Slu{am sva-
kog dobrog pjeva~a.
Volite li kuhati: Ne, ja sam Ba-
lkanac.
Najdra`a knjiga: „Tihi Don“.
Omiljeni pisac: [olohov.
Umjetnik kojeg cijenite: Dobo-
jski kipar Drago Handanovi}.
Za koji klub navijate: Odavno
sam prestao navijati.
Koga biste poveli na pusti otok:
Sli~nog sebi.
Jeste li ljubomorni: Te{ko je se-
be ocjenjivati. Ipak, malo jesam.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Facu.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Mo`da, pra{tati je civilizacijski.
Bavite li se sportom: Povreme-
no. Sve manje i manje kako go-
dine idu.
Omiljena hrana i pi}e: Riba i
vino.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Niko.
Volite li i}i u {oping: Povreme-
no, mada mrzim svakodnevne
nabavke.
Jeste li sujevjerni: Mo`da, malo.
Imate li ku}nog ljubimca: Psa.
Koji je Va{ `ivotni moto: Do-
bro se dobrim vra}a.
Va{ najbolji prijatelj: Imam ih
mali milion.
Pratite li politi~ku situaciju:
Obavezno i redovno.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Za 15 minu-
ta ni{ta ne mogu uraditi.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Ne bih.
Dejanovi}: Ja sam Balkanac
Slavica Gligi}, prijeratna zapo-
slenica Doma zdravlja Srebrenica,
nakon {to je prije 12 godina ostala
bez posla, bezuspje{no je po-
ku{avala pravdu na}i putem do-
ma}ih sudova. Prije pola godine
obratila se Evropskom sudu za lju-
dska prava u Strazburu, iz kojeg
joj je javljeno da je njen zahtjev
opravdan i da je uzet u razmatra-
nje.
Uru~ena knji`ica
Gligi}, po zanimanju stomato-
lo{ka sestra, majka je troje malo-
ljetne djece. Ni njen suprug Zoran
ne radi, a porodicu izdr`avaju ra-
de}i sezonske poslove koje ne bir-
aju.
- Dvije godine nakon rata radi-
la sam u tada{njem Domu zdravlja
Skelani bez zasnivanja radnog
odnosa, jer ustanova nije imala
stomatologa. Tokom 1997. godine
u Dom zdravlja Srebrenica do{la
sam da bih radila svoj posao kao i
prije rata. Tada{nji direktor Milo-
mir Milo{evi} uru~io mi je radnu
knji`icu bez rje{enja o otkazu -
ka`e Gligi}.
Tada je po~eo njen put od je-
dnog sudije do drugog. Isti~e da
joj je Mira Zeki}, sutkinja Osno-
vnog suda Srebrenica, kazala da je
moraju vratiti na posao. No, ka-
snije joj je vratila dokumente, a
Gligi} je zakasnila da se `ali u za-
konom predvi|enom roku.
Otezanje procesa
- Nikada me nisu obavijestili
ni pismeno ni usmeno. Jednosta-
vno su primili druge radnice na
moje mjesto. Tada{nji direktor re-
kao mi je da nikada ne}u raditi
dok je on na ~elu ustanove, ~ak i
da ga tu`im. Tu`ila sam Dom zdr-
avlja i spor je vo|en 1998. pred sr-
ebreni~kim sudom. Predmet je pr-
eba~en u Bijeljinu, gdje se proces
otegao dvije godine - govori Gli-
gi}.
Isti~e da je slu~aj zavr{io u Ba-
njoj Luci, gdje je odlu~eno da ga
vrate u Srebrenicu.
- Sudija Mirko Zagorac iz Sre-
brenice, koji se kasnije objesio, na-
pisao je da me trebaju vratiti na
posao, a ako sam vi{ak, da me
po{alju na biro. Me|utim, tu`ba je
zakasnila, jer je {est mjeseci
dr`ana u ladici. Predmet je pono-
vo oti{ao u Bijeljinu, gdje je opet
preusmjeren prema Banjoj Luci,
da bi oni kona~no odgovorili da
sam zakasnila na `albu i pobili
svoju prvu odluku - ka`e Gligi}.
Podvla~i da je razo~arana
~injenicom da su ovih dana u Dom
zdravlja bez konkursa primljene
dvije osobe, od kojih je jedna iz Br-
atunca. Me. MUSTAFI]
SREBRENICA Slavica Gligi} poku{ava se vratiti u Dom zdravlja
Prijeratni posao tra`i
putem Strazbura
Evropski sud za ljudska prava ka`e da je njen slu~aj opravdan Vi{egodi{nje
prebacivanje spora sa suda na sud
Zoran i Slavica Gligi}: @ive od sezonskih poslova
Nedavno je na sjednici
Skup{tine op}ine Srebrenica Pe-
tar Lon~arevi} smijenjen s mje-
sta direktora Doma zdravlja, a na
njegovo mjesto kao vr{iteljica
du`nosti postavljena je Ljiljana
Ivan~i}. Smjenu rukovodstva
incirao je Radomir Pavlovi}, pre-
dsjednik SO, koja nije bila nai{la
na odobrenje odbornika SDA i
SBiH, {to je rezultiralo bloka-
dom rada Skup{tine.
Novo rukovodstvo
panorama
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 11
Iz Tuzlanskog kantona
Tuzla
Na streli{tu Pa{a Bunar u Tuzli odr`ano je
takmi~enje u ga|anju slu`benim pi{toljem,
koje je organizirano povodom obilje`anja
22. maja, Dana policije TK-a. Nadmetale su
se 23 ekipe sastavljene od pripadnika MUP-
a TK, Sudske policije i pripadnika Dr`avne
agencije za istragu i za{titu (SIPA).
U ekipnoj konkurenciji najuspje{nija je
bila Jedinica za podr{ku MUP-a TK, dr-
uga PS Srebrenik a tre}a PS Lukavac. Najbolji pojedinci bili su Semir
Fazli}, Obren Popovi} i Edib Plani}. (A. Mu.)
Teo~ak
U Teo~aku je odr`an okrugli sto gdje se
raspravljalo o prevenciji u suzbijanju ma-
loljetni~ke delinkvencije. Na raspravi je
istaknuto da maloljetni~ka delinkvencija
na podru~ju op}ine nije izra`ena u tolikoj
mjeri da bi stanje bilo zabrinjavaju}e.
Me|utim, najve}i problem je kla|enje
djece u sportskim kladionicama, te upotr-
eba mobitela u {kolama u toku nastave.
Zakonom o igrama na sre}u regulisano je da kla|enje mogu vr{iti samo
punoljetne osobe. Me|utim, taj Zakon se ni u jednoj od tri kladionice
na podru~ju op}ine ne po{tuje. (E. D`.)
Gra~anica
Zima bez dubokog snijega i prolje}e bez
obimne ki{e, samo su produ`ili su{an peri-
od koji je ve} sada donio puno nevolja poljo-
privrednicima. U Zemljoradni~koj zadruzi
„Gra~anka“ u Gra~anici poljoprivredni
stru~njaci ka`u da te{ko ni~e ono {to je zasi-
jano i raste ono od poljoprivrednih usjeva
{to je izniklo. Isti~u i da, ne bude li uskoro
pala jaka ki{a, prinosi }e podbaciti za 50 po-
sto. I rije~na korita su prazna, rijeka Spre~a samo {to nije presu{ila. U nedo-
statku vode, tone sme}a plivaju Spre~om sve do Doboja. (H. ^.)
Nadmetale se 23 ekipe
Direktor Zavoda za zapo{lja-
vanje u Br~kom Mladenko Nena-
di} izjavio je da je za podsticaj
otvaranju novi radnih mjesta za
ovu godinu obezbije|eno 750.000
maraka.
- Podr{ka programima poslo-
davaca jedan je od zadataka Zavo-
da za zapo{ljavanje kojima se obe-
zbje|uje novac za zapo{ljavanje.
Ove godine prednost smo dali po-
slodavcima iz oblasti proizvo-
dnje. Ako ne bude dovoljno pro-
grama iz proizvodnih djelatnosti
mi }emo obra|ivati i ostale za-
htjeve - nagla{ava Nenadi}.
Prema njegovim rije~ima,
upu}en je poziv poslodavcima da
se kandidiraju i za projekte za-
po{ljavanja osoba starije dobi,
odnosno mu{karaca starijih od 50
i `ena od 45 godina.
- Poku{avamo da zaposlimo
osobe koje te`e nalaze posao. Ove
godine `elimo da pomognemo za-
poslenje 20 takvih radnika. Inter-
es poslodavaca za ovaj program
postoji pa }emo vidjeti da li }emo
ovaj program realizirati u cjelosti
- kazao je Nenadi}.
Govore}i o kriterijumima koje
poslodavci moraju ispuniti, odno-
sno o grupama radnika koje }e oni
primati na posao, Nenadi} je pre-
cizirao da }e sredstva biti dijeljena
prema ciljnim grupama koje su
odre|ene prema stepenu kvalifi-
kacije radnika koji se zapo{ljava.
- Tako za zaposlenje nekvalifi-
ciranog radnika poslodavac na
godi{njem nivou dobija 2.000
KM, a za osobu sa visokom
stru~nom spremom 5.500 mara-
ka. To su osnovne ciljne grupe i
radi se prvenstveno o mladim lju-
dima do 30 godina starosti. Za za-
poslenje pojedinaca iz izvedene
ciljne grupe podsticaji idu i vi{e
od 8.000 maraka jer se radi o
invalidnim osobama, ~lanovima
porodica poginulih i civilnih
`rtava rata, osobe kojima su oba
roditelja nezaposlena - istakao je
Nenandi}. E. Ra.
BR^KO Podr{ka otvaranju novih radnih mjesta
[ansu za zaposlenje
dati i starijim osobama
Poslodavac mo`e dobiti godi{nji podsticaj od 2.000 do 8.000 KM
U Drugoj osnovnoj {koli Srebre-
nik odr`ano je Federalno takmi~e-
nje osnovaca iz matematike, na ko-
jem je u~estvovalo 160 mladih ma-
temati~ara. Me|u u~enicima {estih
razreda najbolji je bio Ahmed Ma-
hmud iz Me|unarodne O[ Tuzla,
na drugom mjestu je Adna Arnaut
iz O[ „Edhem Mulabdi}“ Zenica,
dok su tre}e mjesto podijelili Ner-
mana ^elebi} iz O[ „Mula Mustafa
Ba{eskija“ Donje Mo{tre i Ena
Ha{imbegovi} iz O[ „Me{a Selimo-
vi}“ Zenica.
U konkurenciji sedmih razreda
na prvom mjestu je Irma Had`i} iz
Druge O[ Srebrenik, na drugom
Elmedin Ja{i} iz O[ „Novi [eher“
Maglaj, dok tre}e mjesto dijele
Adelisa Muratovi} iz O[ „Tu{anj“
Tuzla, Fadil @ili} iz O[ „Kreka“
Tuzla i Rijad Muminovi} iz O[
„^engi} Vila I“ Sarajevo.
Me|u u~enicima osmih razreda
najbolji matemati~ar u Federaciji
BiH je Dino Dizdarevi} iz O[ „Ko-
va~i}i“ Sarajevo, drugi je Had`em
Had`i} iz O[ „Skender Kulenovi}“
Sarajevo, dok je na tre}em mjestu
\uma Ugarak iz Druge O[ Bugojno.
Po tri najbolje plasirana ta-
kmi~ara dobila su diplome, knjige
i nov~ane nagrade u iznosu od
150, 100 i 70 maraka, a ukupno 22
matemati~ara izborila su pravo
u~e{}a na predstoje}em dr`avnom
takmi~enju koje }e se krajem maja
odr`ati u Vitezu. O. M.
Federalno takmi~enje osnovaca iz matematike
Tuzlaci i Sarajlije najuspje{niji
Peti festival humora i dje~ijeg
stvarala{tva odr`an je u Derventi
u organizaciji O[ „19. april“ i Se-
kcije za dje~iji osmijeh koja djelu-
je u sastavu istoimene {kole. Ovo
je ujedno i centralni doga|aj povo-
dom obilje`avanja Dan {kole.
U kategoriji {aljive pjesme pr-
vo mjesto osvojila je Ana Arsi},
u~enica O[ „Stevan Jakovljevi}“
iz Para}ina. Najljep{u kalendar-
sku pjesmu napisala je Ljiljana
Simi} iz O[ „Vaso Pelagi}“ iz Pe-
lagi}eva. Najuspje{niji literarni
rad kod ni`ih uzrasta imao je Lu-
ka Simi} iz Banje Luke.
Organiziran je sve~ani defile
u~enika. N. S.
Festival humora i dje~ijeg stvarala{tva u Derventi
Spec
DOBOJ - Povodom obi-
lje`avanja Nedjelje Crvenog krsta
predstavnici Op{tinske organiza-
cije CK Doboj poklonili su pet pa-
keta porodiljama ~ije su bebe u do-
bojskoj bolnici ro|ene 8. maja.
Obilje`avanje Nedjelje Crvenog
krsta okon~ano je akcijom bespla-
tnog mjerenja krvnog pritiska i
{e}era u krvi za penzionere, u gra-
dskom parku u Doboju. (S. ^a)
Detalj sa rasprave
Sme}e u Spre~i
Nenadi}: Podr{ka programima
Oni odlaze na dr`avno nadmetanje u Vitezu
Sve~ani defile u~enika
Nagra|eni najuspje{niji autori
Me|u vi{e stotina biciklista,
u~esnika ovogodi{nje biciklija-
de u Bosanskoj Gradi{ci, na-
jvi{e pa`nje izazvao je neobi~ni
bicikli Slavi{e Gli{i}a. Rije~ je o
biciklu koji je Slavi{a sam izra-
dio nakon jednomjese~nog pla-
niranja, crtanja i prikupljanja
neophodnih dijelova.
Slavi{a je ideju za ovakav bi-
cikl dobio sam, a potom je neka
rje{enja prona{ao na internetu.
Bicikl se lagano vozi stoje}i, a
vo`nja uop{te ne zamara.
- Umjesto pedala napravio
sam papu~e na kojima stojim.
Bicikl pokre}em laganim kreta-
njem unaprijed, kao da {etam
lagano. Papu~e sam napravio od
bukove daske, oblo`io sam je ta-
pacirungom iz starog „renoa 4“,
a ubacio sam i okove iz na-
mje{taja. Jedan stari bicikl sam
rasjekao na dva dijela i ubacio u
sredinu konstrukciju koju sam
sam smislio i napravio. Bicikl je
znatno ve}i od uobi~ajenih, ali
se lak{e vozi - isti~e Gli{i}.
I ovogodi{nju biciklijadu
organizira Turisti~ka organiza-
cija „Gradi{ka“. Vi{e od 300 bi-
ciklista vozilo je do sedam ki-
lometara udaljene Vrba{ke i
nazad. Za najmla|e bicikliste
uprili~eno je takmi~enje u ce-
ntru grada, a u izboru najneo-
bi~nijeg bicikla najve}e {anse
za laskavo priznanje ima upra-
vo Slavi{a Gli{i}. B. G.
Biciklijada u Bosanskoj Gradi{ci
Odziv vi{e od
300 u~esnika
Za najmla|e takmi~enje u centru grada
Neobi~ni bicikl Slavi{e Gli{i}a
panorama
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 12
Zenica Srbac Bugojno AKCIJE
Eko-mar{ do Rostova
U okviru tradicionalne manifestacije „Bugojansko pro-
lje}e“ Eko-rafting klub „Macola“ u saradnji sa NVO „Sunce“
uprili~io je eko-mar{ na relaciji Bugojno-Rostovo. Na 12 ki-
lometara udaljeno Rostovo krenulo je oko 130 ~lanova „Ma-
cole“, Planinarskog dru{tva „Koprivnica“, NVO „Sunce“ i
gra|ana Bugojna koji su podr`ali ovu akciju.
Po dolasku na Rostovo izveden je prigodan zabavni pro-
gram koji su pripremili najmla|i ~lanovi NVO „Sunce“ i
PD „Koprivnica“. Nakon zajedni~kog ru~ka svoj program
izvele su rok grupe iz Novog Travnika i Bugojna. Az. M.
Detalj sa radne akcije u Seli{tu
Slo`ni mje{tani popravili put
Mje{tani srba~kog sela Seli{te izveli su dvodnevnu ra-
dnu akciju na popravci lokalnog puta i kr~enju `ivice u
du`ini od dva kilometra. U ovoj akciji posebno se istakla
Velinka @uji} (50) koja je sama okre~ila 300 metara `ivice
pored svojih i kom{ijskih njiva.
Glavni organizatori akcije bili su Branimir Lazi} i
Gojko Aleksi} koji ka`u da je zahvaljuju}i slozi u selu
izvedeno puno akcija kao {to je {ljun~enje puta, izgradnja
manjeg mosta na njemu, ure|enje seoskog groblja i dru-
gih zajedni~kih objekata. Lj. K.
Na putu dugom 12 kilometara bilo 130 u~esnika
Policajci darivali krv
Povodom Dana policije Ministarstva unutra{njih po-
slova ZDK, policijski slu`benici Uprave policije MUP-a
organizirali su akciju dobrovoljnog darivanja krvi za po-
trebe Kantonalne bolnice Zenica.
Zeni~ki policajci i neuniformirani slu`benici su, u
skladu sa svojim radnim obavezama, na odjelu za Tra-
nsfuziologiju darivali krv u grupama. U Zenici je ukupno
28 slu`benika darovalo krv, {to je samo jedna u nizu ovo-
godi{njih akcija MUP-a. A. D@.
Na stotine Gora`dana pratilo
je sve~ani defile jedne od najboljih
generacija Srednje mje{ovite {kole
„Enver Pozderovi}“.
Ponosni maturanti, 151 mladi}
i djevojka, u subotu su {etnjom
ulicama grada, a potom i zabavom
u Domu mladih na najljep{i mo-
gu}i na~in u{li u novo poglavlje
svojih `ivota.
Direktor SM[ Fikret Terovi}
kazao je da ispra}a jednu od naju-
spje{nijih generacija do sada u ko-
joj su svi odlika{i, sa prosjekom
ocjena od 4.58. Organizaciju neza-
boravne zabave za maturante po-
moglo je Omladinsko udru`enje
„Wake up“. Osim crvenog tepiha,
no} je obilje`io i nastup DJ-a iz
Gr~ke i tambura{a. Al. B.
Ispra}ena jedna od najuspje{nijih generacija
Gora`dani ispratili maturante
Sve~ani defile ulicama grada
VI[EGRAD Okupljanje Bo{njaka u Kamenici
Mnogi nisu prepoznali
svoje zapu{teno selo
Za povratak zainteresirano desetak porodica Ku}e nisu obnovljene
Akciji se odazvalo ukupno 28 slu`benika
„Evropska no} muzeja“ obi-
lje`ena je i u travni~kom Za-
vi~ajnom muzeju u subotu od 20 do
22 sata multimedijalnim projektom
pod nazivom „Duhovna ba{tina tr-
avni~kog kraja“. Ovaj zanimljivi pr-
ojekt koji je kombinacija izlo`be
narodnih rukotvorina, tradiciona-
lne muzike i dokumentarnih filmo-
va otvorila je Fatima Masli}, dire-
ktorica Zavi~ajnoig muzeja.
- Ova no} posve}ena je duho-
vnoj ba{tini na{eg kraja. Kroz je-
dan multimedijalni projekt pre-
dstavili smo sitne predmete, nar-
odne rukotvorine. Tu su i teksto-
vi sa narodnim mudrostima i pre-
danjima koja su sa~uvana i sve to
uz nastupe izvornih folklornih
grupa iz Karaule, Gu~e Gore i
Vi{njeva koje izvode stare tradici-
onalne pjesme travni~kog kraja -
kazala je Masli}.
Brojni posjetioci iskoristili su
„Evropsku no} muzeja“ da pogle-
daju i bogatu prirodoslovnu zbir-
ku Zavi~ajnog muzeja Travnik po
kojoj je poznat. K. K.
Na poziv predsjednika SO
Vi{egrad Bilala Memi{evi}a, oko
pedesetak Bo{njaka, rodom iz se-
la Kamenice kod Vi{egrada oku-
pilo se u svom rodnom kraju, ka-
ko bi uz dru`enje poku{ali rije{iti
problem puta da bi se, oni koji
`ele, mogli vratiti u ovo mjesto.
Mnogi su do{li prvi put poslije
rata i jedva prepoznali svoje selo
od pusto{i u kojem se trenutno
nalazi.
Osposobiti put
- Postoji desetak porodica koje
bi se sigurno vratile da nastave
`ivot u Kamenici i koji su vi{e
puta u prethodnim godinama
aplicirali kod entitetskih mini-
starstava za raseljena lica za povr-
atak ali zbog lo{eg puta i nei-
zgra|ene infrastrukture to nisu
mogli ostvariti. Sada je prilika da
im pomognemo i bar jedan dio
puta osposobimo da bi ljudi mo-
gli zapo~eti obnovu svojih ku}a -
rekao je Memi{evi}.
Na ovom skupu, koji je odr`an
na livadi pored izvora Studenac,
dogovoreno je da se nekoliko na-
jzainteresovanijih porodica orga-
nizuje i da uz pomo} op{tine koja
}e obezbijediti bager osposobi na-
jkriti~niji dio prilaza ovom selu.
Stariji Kameni~ani bili su vi-
dno uzbu|eni zbog opusto{enog
sela u koje se ipak `ele vratiti.
- Ja sam sa svojom `enom i jo{
dvojicom kom{ija pro{log ljeta
do{ao ovdje i pod najlonom smo
spavali 13 dana usred ove pusto{i.
No}ima su okolo zavijali vukovi a
lisica je normalno prolazila pored
nas kao da smo i mi neke {umske
`ivotinje, ali nije me bilo strah,
samo da budem na svome. Tra`ili
smo pomo} u obnovi ku}a ali
ni{ta - isti~e Nazif Dudojevi}.
Do{li prvi put
Kamenicu je prije rata nastanji-
valo oko 50 doma}instava, a ju~er
su ovdje do{li njeni najstariji sta-
novnici. Sa njima su pristigli i nji-
hovi unuci koji su ro|eni u drugim
krajevima kako bi prvi put vidjeli
selo svojih o~eva i djedova.
M. ANDRI]
Ju~er su do{li najstariji mje{tani i njihovi unuci
Izlo`ene narodne rukotvorine
Evropska no} muzeja u Travniku
Predstavljena duhovna ba{tina
Sulejman Ali} (85) zaplakao je
pored svoje ru{evine i ka`e da je
sramota svih koji dr`e vlast u BiH
zato {to starim ljudima kao {to je
on, nisu omogu}ili da se vrate na
svoja ognji{ta, jer im je dosadio
`ivot na asfaltu i u podstanarstvu
na koji nisu navikli a ovdje imamo
svoje vo}njake i livade i sve boga-
tstvo prirode.
- Ovdje sam se rodio i ho}u
ovdje i da umrem, ali mi ni{ta ne
daju - tu`no govori Ali}.
Dosadio `ivot na asfaltu
Ali}: Ho}u ovdje da umrem
panorama 13
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Uo~i Nove godine, za manje od
sat vremena u potpunosti je izgorje-
la zgrada u mostarskom prigra-
dskom naselju Ju`ni logor. Skoro
pet mjeseci poslije, osam porodica
su socijalni slu~ajevi bez krova nad
glavom.
Iako sretni {to su ostali `ivi i
zdravi, ogor~eni su na gradske
vlasti, koje su reagirale samo u
prvi mah. O~ekivali su da }e nji-
hova tragedija potaknuti i neke
humanitarne akcije za pomo} ka-
ko bi lak{e prebrodili nevolju ko-
ja ih je sna{la, me|utim, prema
trenutnoj situaciji, dugo }e ~ekati
novi dom.
Zahir Rami} koji je tada, kao i
ostali, u jednom trenu ostao bez
igdje i~ega, trenutno je sa petero~la-
nom porodicom smje{ten u Bafo
naselju.
- Svaki dan obilazimo zgradu u
kojoj smo `ivjeli. Sve je isto od tre-
nutka kada je izgorjela, samo
ru{evina. Od gradskih vlasti dobili
smo obe}anja, od nov~anih do izgr-
adnje stanova, me|utim, od toga
jo{ ni{ta nema. Sad se pravdaju ka-
ko ne mogu ni{ta u~initi, jer grado-
na~elnik nije izabran, niti je usvo-
jen bud`et - govori Rami}.
Ru`di Ramani je sa suprugom i
troje djece privremeni smje{taj
na{ao kod starije k}erke i zeta. U je-
dnosobnom stanu `ivi njih osmero.
Iz Gradske uprave obe}ali su pla}ati
kiriju, ali je do sada upla}ena samo
jedna.
- @alosno je to kako se prema
nama pona{aju. Osim 400 KM koje
nam je odmah nakon po`ara dao
Centar za socijalni rad, te ne{to pr-
ehrambenih paketa, vi{e ni{ta ni-
smo dobili. Obra}ali smo se i priva-
tnicima da nam pomognu - navode
Ramanijevi. M. SMAJKI]
MOSTAR Pet mjeseci nakon po`ara u Ju`nom logoru
Osam porodica i dalje
bez krova nad glavom
Ogor~eni na gradske vlasti Do sada dobili samo obe}anja
Zavr{en Prvi radijski festival Radio @ep~a
Najbolji duet Martina i Deana
Finalnom ve~eri u @ep~u je zavr{en Prvi radijski festival zabavne
muzike. Muzi~ki projekt, koji je trajao vi{e od dva mjeseca, odr`an je
u organizaciji Radio @ep~a i Doma kulture.
Kroz manifestaciju u koju su se uklju~ile sve osnovne {kole `epa~ke
op}ine pro{lo je vi{e od 300 osnovaca. U finalnoj ve~eri, kojoj su pre-
thodile dvije polufinalne, nastupilo je 11 interpretatora zabavne mu-
zike.
Odlukom publike, kojoj je organizator povjerio ovogodi{nju ulogu
`irija, na Prvom radijskom festivalu tre}e mjesto pripalo je Muhame-
du Abdullatifu iz O[ „Abdulvehab Ilhamija“ @eljezno Polje, dok je
druga bila Sanina Mem~i} u~enica O[ „Alija Nametak“ Begov Han.
Prvo mjesto na Radijskom festivalu osvojio je duet Martina Relota i
Deana Reloti}, u~enice O[ „Fra Grga Marti}“ Ozimica. Organizator je
svim u~enicima uru~io zahvalnice a pobjednicima prigodne poklone.
Uredni~ki kolegij Radio @ep~a planira da od naredne godine proje-
kat u|e u kalendar kulturnih doga|aja @ep~a i postane dio tradicije
ovog grada. R. Ag.
Iz Mati~nog ureda u Tuzli
U bra~noj luci 12 parova
U tuzlanskom Mati~nom uredu od 4. do 11. maja vjen~ano je 12 par-
ova. Brak su sklopili Mersudin [ari} i Sanela Red`i}, Mirza Mujezi-
novi} i Amela Klino, Bo`o Luki} i Marijana Kova~evi}, Dalibor Fa-
zli} i Larisa Begi}, Mladen Mad`arevi} i Alma Ponjavi}, Davor Bu-
ndi} i Samira Meri}.
U bra~nu luku uplovili su i Omer Moranja~ki} i Amela Islamovi},
Marinko Kaladrmad`i} i Gorana Matanovi}, Suad \ulovi} i Maida
Mehmedovi}, Mirza Spahi} i Meliha Hasi}, Jasmin Hasanba{i} i Le-
jla Im{irovi} te Dejan Slavuljica i Sanja Josipovi}.
Gradskoj narodnoj kuhinji u Zenici
Donacija u mlijeku vrijedna 1.250 KM
Predstavnici Humanitarne organizacije Crveni polumjesec ZDK su
u okviru programa „Bo{njak Bo{njaku“ za potrebe Gradske narodne
kuhinje u Zenici uru~ili donaciju mlijeka, javlja Fena.
- Predali smo 150 litara slatkog mlijeka, od 1.010 litara koliko smo od
aktivista Crvenog polumjeseca osigurali za Gradsku narodnu kuhinju -
ka`e Ibrahim Had`imuhovi}, direktor Crvenog polumjeseca ZDK-a.
Ostale koli~ine mlijeka uskladi{tene su u hladnja~ama Zeni~ke indu-
strije mlijeka ZIM, odakle }e u odgovaraju}im intervalima biti dosta-
vljene Gradskoj narodnoj kuhinji. Vrijednost donacije procjenjuje se
na oko 1.250 KM.
Sezona lova na lipljen u Fojnici
Ribari na zbornom mjestu
U organizaciji Udru`enja
gra|ana sportskih ribolo-
vaca „Fojnica“ na lokalite-
tu Plo~ari polje uz rijeku
Fojnicu sve~ano je obi-
lje`en po~etak sezone ribo-
lova na lipljen.
Na „zborno“ mjesto prvi
su se odazvali Ivica Pecir-
ep, Ivo Vrtebac, Ante Tu-
ka, Jasko Beba, Salko Po-
lutan i Pero Bagari}. Gr-
upi od desetak ribolovaca
pridru`ila su se i dvojica
Zeni~ana Miralem Tuzlak i Ekrem Had`i} koji su redovni gosti na
obalama rijeka Fojnice. H. ^u.
Od zgrade ostala ru{evina Rami} i Ramani: Ne kriju razo~arenje
Mje{ovita sre-
dnja ma{inska {k-
ola u Tuzli od nar-
edne {kolske godi-
ne po prvi put u
BiH uvodi zani-
manje proizvo|a~
i monter alumini-
jskih i PVC prozo-
ra i vrata.
- Uvo|enjem
novog zanimanja
`elimo ponuditi budu}im sre-
dnjo{kolcima prosperitetan obra-
zovni profil koji }e im omogu}iti da
odmah po zavr{etku {kolovanja
do|u do posla. Na podru~ju Tuzla-
nskog kantona ima ~ak 150 firmi
koje se bave proizvodnjom alumi-
nijskih i PVC prozora i vrata, tako
da }e svi koji se opredijele za ovo
zanimanje imati sigurno zaposlenje
- isti~e Zlatko
Ibri{imovi}, dire-
ktor MSM[ Tuzla.
Inicijativu ove
{kole me|u prvima
je podr`ao i d.o.o
„Herceg“ Srebrenik,
firma s blizu 200 ra-
dnika koja vi{e od
polovine proizvede-
nih prozora i vrata
plasira na tr`i{te EU.
- Firme iz ove bran{e imaju ve-
liku potrebu za stru~nim majstori-
ma, tako da }e svi koji zavr{e ovaj
zanat na}i svoje mjesto u procesu
proizvodnje. Kako bismo osigurali
stru~ne kadrove, spremni smo i sti-
pendirati jedan broj budu}ih sre-
dnjo{kolaca, a poku{at }emo pru-
`iti i finansijsku pomo} MSM[ Tu-
zla za opremanje kabineta i u~ioni-
ca u kojima }e se {kolovati budu}i
majstori za proizvodnju i monta`u
prozora i vrata - isti~e Ramiz Kari},
direktor firme „Herceg“.
Upis jednog odjeljenja budu}ih
majstora za proizvodnju i monta`u
aluminijumskih i PVC prozora i
vrata predstavlja prvi konkretan
oblik saradnje obrazovnih institu-
cija i privrednih kolektiva na kreir-
anju upisne politike. O. M.
Na podru~ju Med`lisa IZ Ka-
lesija i ove godine odr`ano je me-
ktepsko takmi~enje iz kiraeta
(u~enje Kur’ana) i op}eg pozna-
vanja islama.
U kiraetu za takmi~are do 12
godina najbolji je bio Faruk Ima-
movi}, druga Amina Sinanovi}, a
tre}i Davud Imamovi}. U konku-
renciji polaznika mektepske na-
stave od 13 do 15 godina, prvo
mjesto iz kiraeta osvojio je Ha-
mza Hod`i}, drugo Tarik Meha-
novi} a tre}e Emina Huseinovi}.
Pobjednik u testu op}eg poznava-
nja islama je Suvad Suljkanovi},
drugi Rasim Omerbegovi} a tre}a
Emina Muminovi}.
Uz Faruka Imamovi}a i Ha-
mzu Hod`i}a, koji su i pro{le go-
dine bili pobjednici, plasman na
takmi~enje na nivou Muftiluka
tuzlanskog obezbijedio je i Suvad
Suljkanovi}. F. S.
Mektepsko takmi~enje u Kalesiji
Pokazano zavidno znanje iz vjeronauke
Bh. mozaik
Spec
ZVORNIK - Za unapre|enje poljoprivredne proizvodnje
op{tina Zvornik }e u ovoj godini izdvojiti iz bud`eta 150.000 KM.
Ova sredstva namijenjena su poljoprivrednicima koji su registrira-
li svoja gazdinstva u skladu sa zakonom, a takvih je na podru~ju
op{tine Zvornik 2.300. Maksimalan iznos koji se mo`e odobriti na
osnovu svih vrsta podsticaja je 1.500 KM. (M. M.)
Uz sigurno zaposlenje, bu-
du}i srednjo{kolci imat }e pri-
liku i da obavljaju prakti~nu
nastavu u firmama okupljenim
u Udru`enje proizvo|a~a alu-
minijumskih i PVC prozora i
vrata na podru~ju TK-a.
Prakti~na nastava
Kari}: Izra`ene
potrebe
Nagra|eni najuspje{niji u~esnici
Dobro dru`enje nije izostalo
Svi koji `ele pomo}i ovim po-
rodicama mogu to u~initi upla-
tom na ra~un: 45230944000 za
Zahira Rami}a, te 45381974000
na ime Ru`di Ramani, kod Uni-
Credit banke.
Ra~uni za pomo}
U Mje{ovitoj srednjoj ma{inskoj {koli Tuzla
Uz nova zanimanja do radnog mjesta
Ibri{imovi}:
Velika {ansa
crna hronika
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 14
Spec
SARAJEVO - Policajci su prekju~er slobode li{ili dvije osobe za
kojima traga Policijska stanica Pale. Rije~ je o 29-godi{njim N. M. i
V. D. Obojica su predata u nadle`nost paljanskoj policiji.
(tu
@IVINICE Donje Dubrave kod @ivinica
Izet Hod`i} ubo
sina no`em u le|a
Zajedno pili pa se posva|ali, a potom do{lo do tu~e
^etrdesetosmogodi{nji Izet
Hod`i} iz Donjih Dubrava u le|a
je no`em ubo svog 23-godi{njeg si-
na Mirzeta Hod`i}a, nanijev{i mu
te{ke ozlijede. Mladi}u je pomo}
ukazana u Univerzitetsko-kli-
ni~kom centru Tuzla, gdje je i za-
dr`an na lije~enju na Odjelu za to-
rakalnu hirurgiju.
Ljekari su, osim rane na
le|ima, konstatirali i vi{e ogrebo-
tina na vratu, najvjerovatnije za-
dobivenih no`em u ovom fi-
zi~kom obra~unu. Do sukoba je
do{lo preksino} oko 1.30 sati u
ljetnoj kuhinji pored ku}e poro-
dice Hod`i} u Donjim Dubrava-
ma kod @ivinica.
- Otac i sin sjedili su i pili, da
bi se u jednom trenutku po-
sva|ali, a potom i fizi~ki
obra~unali. U tu~i je Izet sinu na-
nio povredu no`em. On je
uhap{en i saslu{an u Tu`ila{tvu
TK, nakon ~ega je sudu upu}en
zahtjev za odre|enje pritvora -
kazao je Kenan Bali}, de`urni
tu`ilac u Tu`ila{tvu TK.
Uvi|aj su obavili pripadnici
Policijske stanice @ivinice. S mje-
sta doga|aja su, osim no`a kojim
je Mirzet uboden, uzeti jo{ neki
materijalni dokazi.
Kako nezvani~no saznajemo,
otac i sin te no}i su se u alkoholi-
ziranom stanju vratili s jedne sva-
dbe i nastavili su se opijati. U tr-
enutku kada je Izet no`em u le|a
ubo sina pored njih je stajala Mi-
rzetova majka, koja je kao svje-
dok saslu{ana u policiji.
Prema rije~ima tu`ioca Ba-
li}a, Izet Hod`i} najvjerovatnije
}e biti tere}en za ubistvo u po-
ku{aju. A. Mu.
Tu`ila{tvo TK : Poku{aj ubistva
U naselju Ulukovac iznad Visokog
Razbjesnjeli bik rogovima izbo Kemala Lisaka
Ljekari se bore za `ivot 51-godi{njaka iz Visokog Rogovima mu
probio plu}na krila i nanio serijski lom rebara
Kemal Lisak (51) te{ko je po-
vrije|en ju~er oko 14 sati kada ga
je odbjegli bik zbo rogovima ne-
daleko od njegove vikendice u
naselju Ulukovac, oko dva kilo-
metra u brdu iznad viso~ke prigr-
adske Mjesne zajednice Kula Ba-
njer. Kemalu je prva pomo} u
ukazana Hitnoj slu`bi Doma zdr-
avlja s poliklinikom u Visokom,
gdje su mu konstatirane te{ke po-
vrede te je upu}en u sarajevski
CUM. Uvi|aj su obavili slu`beni-
ci kriminalisti~ke policije PS Vi-
soko.
Kako smo saznali na mjestu
doga|aja, Kemal se odmarao u vi-
kendici kada je iz kom{iluka ~uo
zapomaganje svoje sestre. Do-
tr~av{i do njene vikendice, vidio
je razjarenog bika kako poku{ava
probiti vrata ljetne kuhinje u ko-
ju je pobjegla sestra. Dok ga je
Kemal poku{avao otjerati, bik je
nasrnuo na njega. Probio mu je li-
jevu stranu grudnog ko{a i vukao
ga nekoliko metara po travi. Ubr-
zo su dotr~ale kom{ije i vlasnik
bika Emir Kand`i} iz obli`njeg
sela Tramo{nik.
Povrije|enom Kemalu prvu
pomo} je ukazao de`urni ljekar
Safet Prnjavorac.
- Kemal je dovezen svjestan, ali
s te{kim povredama u lijevom dije-
lu grudnog ko{a. O{te}ena su mu
tri rebra i plu}na maramica. Veoma
mu je ote`ano disanje. Odmah smo
ga proslijedili u CUM Ko{evo -
izjavio je dr. Prnjavorac.
Kako smo dalje saznali, vla-
snik bika te{kog 600 kilograma i
starog pet godina, koji u~estvuje
u koridama, poveo je bika u
obli`nju {umu da ga „trenira“.
Bik se iz nepoznatih razloga otki-
nuo i pobjegao kroz {umu uz br-
do. Na imanju je probio `i~anu
ogradu i naletio na Kemalovu se-
stru, a potom i Kemala.
Portparol Klini~kog centra
Biljana Jandri} potvrdila je u po-
slijepodnevnim satima za
„Dnevni avaz“ da je zdravstveno
stanje Kemala Lisaka veoma
te{ko i da se on nalazi u `ivotnoj
opasnosti.
- Povrije|eni je dovezenu
15.15 sati s izuzetno te{kom povr-
edom grudnog ko{a. Probijena
mu je cijela lijeva strana grudnog
ko{a, ima serijsku frakturu rebara
i mnogo rana po glavi - izjavila je
Jandri}. N. O.
Na mjestu napada
ostala cipela (Foto: N. Omerovi})
Na ulici u Vitezu
„Audi“ se zapalio u vo`nji
Kod gradskog stadiona u Vitezu ju~er oko 10.15
sati u vo`nji se zapalio automobil „audi 80“ (756-M-
607) kojim je upravljao Mirsad Kazija iz Viteza.
Voza~ je zaustavio vozilo i pozvao vatrogasce. Br-
zom intervencijom pripadnika Vatrogasne jedinice
„Stari Vitez“ po`ar je uga{en. Voza~ Kazija pro{ao je
bez ozljeda, a na vozilu je pri~injena materijalna
{teta. K. K. Voza~ ostao nepovrije|en (Foto: K. Kavazovi})
Mjesto ubistva u Zavidovi}ima
Kantonalni sud Zenica
Sifet D`ini} optu`en za
ubistvo Emira Kalabi}a
Pedesetpetogodi{nji Sifet
(Mustafe) D`ini} iz Zavidovi}a
optu`en je za ubistvo sugra|ani-
na Emira Kalabi}a, koje se dogo-
dilo 8. marta ove godine oko
19.40 sati na platou ispred zgrada
u ulici Dobrovoljnih davalaca kr-
vi u Zavidovi}ima. D`ini} je Ka-
labi}u iz blizine pucao u glavu,
od ~ega je ovaj na mjestu ostao
mrtav.
Optu`eni D`ini} o krivici }e
se izjasniti pred sudijom za pre-
thodno saslu{anje Kantonalnog
suda Zenica Faikom Spahi}em
28. maja. A. D`.
Tridesetjednogodi{nja Aida
(Seada) Veli} i tri godine stariji
Kemal ([efika) ]amil u odvoje-
nim izjavama pred Kantonalnim
sudom u Zenici potvrdili su
u~e{}e u razbojni{tvu koje se de-
silo 11. marta u samoposluzi
„Bingo“ u Zenici, iako su ranije
kategori~no negirali da su oni
po~inioci neuspjele martovske
plja~ke. Oboje su dobili po godi-
nu zatvora.
Aida Veli} pu{tena je na slobo-
du do pravosna`nosti presude na
koju ne}e biti `albi, jer je pre-
dmet sporazuma, dok }e pravo-
sna`nost svoje presude ]amil
do~ekati u pritvoru. A. D`.
Aidi Veli} i Kemalu ]amilu
po godina zatvora
Epilog neuspjelog razbojni{tva u Zenici
Dovo|enje optu`enih u Kantonalni sud Zenica
crna hronika 15
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847;
Vlasenica,Srebrenica i
Bratunac 065-174-704
Trg heroja u Sarajevu
Oplja~kana
poslovnica
„Lutrije BiH“
U poslovnici „Lutrije BiH“
na Trgu heroja broj 27 u No-
vom Sarajevu prekju~er oko
8.10 sati dvojica nepoznatih
mu{karaca izvr{ila su razbo-
jni{tvo nad uposlenicama P. A.
i B. S.
Razbojnici, jedan s peri-
kom na glavi, a drugi s ka~ke-
tom i nao~arima, u poslovnicu
su upali na samom po~etku ra-
dnog vremena.
Prijete}i pi{toljem, radni-
cama su naredili da im otvore
najprije kasu, a kada su iz nje
uzeli novac, oti{li su i do sefa i
uzeli {to se u njemu nalazilo.
Pobjegli su s plijenom od oko
3.000 KM.
Uposlenice „Lutrije“ pro-
{le su bez ozljeda. Policija za
razbojnicima traga. L. S.
[emsudin (Himze) Kos (35)
priznao je krivicu za razbojni{tvo
nad bra~nim parom ^oloman u
selu @ivkovi}i kod Zenice koje se
desilo 14. februara ove godine pa
je prema sporazumu koji je potpi-
sao s Kantonalnim tu`ila{tvom
Zenica predvi|eno da bude
osu|en na tri i po godine zatvora.
Preostala dvojica, Hazim
([evala) ^oloman (27) i Sedin
(Adila) Kobilica iz Zenice, pri-
znala su razbojni{tvo ranije.
^oloman je osu|en na 3,5 godina
zatvora, a Kobilica na dvije godi-
ne. A. D@.
Kos: Sud treba prihvatiti sporazum
Optu`en za razbojni{tvo kod Zenice
[emsudin Kos pristao na 3,5 godina zatvora
OTMICA Uhap{ena trojica Tuzlaka
Jasmin Spasojevi} dr`an u
zato~eni{tvu i brutalno mu~en
Vezan lisicama dr`an od 9. do 15. maja u prostorijama Organizacije demobili-
sanih boraca Tra`ili da nezakonito prebaci novac na bankovni ra~un
Dvadesetdvogodi{nji Jasmin
Spasojevi} iz Tuzle od 9. do 15.
maja bio je otet i s rukama veza-
nim policijskim lisicama izlo`en
raznim mu~enjima i maltretira-
njima u prostorijama Organizaci-
je demobilisanih boraca Tuzla.
Zato~ila su ga i mu~ila ~etvorica
mu{karaca, potvrdio je Miralem
Malki}, portparol MUP-a TK.
Zahtjev za pritvor
Nakon {to se domogao slobo-
de, Spasojevi} je zajedno sa svo-
jim ocem slu~aj prijavio
Tu`ila{tvu TK, koje je ovlastilo
MUP da radi na ovom slu~aju.
Policajci su ubrzo li{ili slobode
tri osobe koje se dovode u vezu s
otmicom, dok se za ~etvrtim
u~esnikom, ~iji je identitet po-
znat policiji, jo{ traga.
Radi se o Emiru D`ini}u (37),
Edinu ]ehaji}u (36) i Eldaru Sa-
lki}u (21), koji su saslu{ani u pro-
storijama MUP-a i Tu`ila{tva. U
prostorijama gdje je mladi} bio
zato~en policija je prona{la gasni
pi{tolj, lisice, kao i jo{ neke pre-
dmete koji potvr|uju vjerodosto-
jnost prijave.
- Uhap{eni negiraju umi-
je{anost u ovaj slu~aj, ali je na|en
niz dokaza koji upu}uju na otmi-
cu i mu~enje. Kod Emira D`ini}a
na|en je i oduzet pi{tolj bez do-
zvole, a za ~etvrtim mu{karcem
tragamo. Ve} je upu}en zahtjev za
odre|ivanje pritvora za trojku
li{enu slobode - kazao je tu`ilac
Kenan Bali}.
Nezvani~no saznajemo da su
otmi~ari od Jasmina Spasojevi}a
tra`ili da u njihovu korist nezako-
nito prebaci novac s jednog na dr-
ugi, za sada nepoznati bankovni
ra~un. Kako je to on odbijao, ko-
nstantno je bio izlo`en mu~enju.
S vidnim povredama na glavi i
no`nim prstima, Spasojevi} je
upu}en na ljekarski pregled. Na{
izvor tvrdi da je bio izlo`en kra-
jnje brutalnom mu~enju. Osim
premla}ivanja, otmi~ari su mu
„municijom“ iz heftalice pucali i
u no`ne prste.
Naplata parkinga
Organizacija demobilisanih
boraca Tuzla godinama je u tom
gradu napla}ivala parking prosto-
re. Otkako je Op}ina Tuzla neda-
vno na svim mjestima u gradu
postavila parking automate, ova
organizacija je uga{ena, a osnova-
no je Komunalno preduze}e za
komunikacije i saobra}aj, na koje
su preneseni poslovi ODB-a.
Direktor ODB-a bio je upravo
Emir D`ini}, jedan od otmi~ara Ja-
smina Spasojevi}a. Bliski poznanici
u~esnika ovog nemilog doga|aja ko-
ji se de{avao u strogom centru Tuzle,
a koji ne `ele javno govoriti o tome,
tvrde da su rezultat otmice ranije ne-
ra{~i{}eni ra~uni izme|u otmi~ara i
Spasojevi}a. A. MUSLIMOVI]
Prostorije ODB-a u kojima je bio zatvoren Spasojevi} (Foto: A. Muslimovi})
Malki}: Policija prikuplja dokaze
Totalna {teta na „mercedesu“ (Foto: H. Manov)
Sudar na Makljenu
Voza~i te`e povrije|eni
U sudaru koji se dogodio na
Makljenu kod Si~aje oba automo-
bila su pretrpjela totalnu {tetu, a
skoro je nemogu}e, s obzirom na
izgled vozila, povjerovati da niko
od putnika ili voza~a nije zadobio
povrede koje bi im ugrozile `iv-
ote.
Sudarili su se „mercedes“ ko-
jim je upravljao S. [. i „golf “ koji
je vozio Z. B., obojica iz Prozora.
Voza~i su, nakon pomo}i uka-
zane u Domu zdravlja u Prozoru,
upu}eni u bolnicu u Mostar. Kod
obojice su konstatirane povrede
te`eg stepena, koje nisu opasne po
`ivot. Ostali putnici u vozilima za-
dobili su lak{e povrede. H. M.
Almir Bublin (24) dovezen je
ju~er oko 5.55 sati u Centar urge-
ntne medicine bolnice Ko{evo s
ranom od metka na lijevoj nozi.
Utvr|eno je da ima prostrelnu ra-
nu na koljenu i naprsnu}e ~a{ice.
Kako nam je kazala Biljana Ja-
ndri}, portparol KCUS-a, Bublin
je smje{ten na Kliniku za ortope-
diju, a ju~er je upu}en na operaci-
ju, koju je radio ljekarski tim s pr-
imarijusom Fahrudionom Kule-
novi}em na ~elu.
Policiju su o ovom slu~aju
obavijestili ljekari iz CUM-a, a
sam ranjeni mladi} nije im bio od
koristi prilikom utvr|ivanja oko-
lnosti pod kojima se desilo ranja-
vanje. Tako|er, jo{ im nije pozna-
to ni mjesto na kojem je u Bubli-
nu u nogu ispaljen hitac, niti se
zna ko je to u~inio.
Povrije|eni je istra`iteljima
ispri~ao nekoliko razli~itih verzi-
ja doga|aja. U MUP-u ka`u da on
o~ito ne `eli sara|ivati s polici-
jom. Zbog toga }e se sa~ekati opo-
ravak od operacije kako bi pono-
vo s njim obavili informativni ra-
zgovor.
Nezvani~no saznajemo da je
Bublina u Hitnu pomo} dovezao
Denis Srna, koji je policiji poznat
po brojnim krivi~nim djelima.
Ranjeni mladi} odatle je upu}en
u KCUS. L. S.
CUM bolnice Ko{evo: Obavijestili policiju
Pucnjava u Sarajevu
Almir Bublin ranjen hicem u nogu
crna hronika
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 16
Izgorjelo vozilo pred PU Centar (Foto: B. Nizi})
Automobil
uni{ten u po`aru
U ulici Mali Sedrenik do bro-
ja 4 u Sarajevu ju~er u 4.15 sati
izbio je po`ar na za sada nepozna-
tom vozilu bez registarskih ozna-
ka i nepoznatog vlasnika.
Vatru su oko 4.35 sati ugasili
pripadnici Profesionalne vatro-
gasne brigade Kantona Sarajevo,
a vozilo je u potpunosti uni{teno,
pa se jo{ ne mo`e utvrditi ni nje-
gova marka, a zbog nedostatka
registarskih oznaka za sada se ne
zna ni ko je vlasnik.
Vatra je zahvatila i automobil
„opel tigra“ (201-J-285), vlasnika
M. E., koji je bio parkiran u ne-
posrednoj blizini, i uni{tila mu
zadnju stranu.
Policija istra`uje ovaj slu~aj
paljevine, a vozilo je prevezeno
pred prostorije Policijske uprave
Centar, gdje }e vje{ta~enjem biti
utvr|en uzrok izbijanja po`ara.
Tako|er, radi se i na utvr|ivanju
ko je vlasnik uni{tenog automo-
bila. L. S.
Policijskoj stanici Trebinje
upu}ena je anonimna telefonska
dojava da je u diskoteci „Sky“ u
Trebinju postavljena eksplozi-
vna naprava, ali je utvr|eno da je
dojava bila la`na, potvr|eno je
Srni u Centru javne bezbjedno-
sti Trebinje.
Pripadnici protivdiverzionog
tima CJB Trebinje obavili su pr-
egled objekta, nakon ~ega je
utvr|eno da je dojava bila la`na.
Diskoteka „Sky“ omiljeno je
okupljali{te mladih Trebinjaca
vikendom, a u trenutku dojave u
objektu je bilo stotinjak gostiju.
Arijan N. (22) iz Tuzle policiji
je preksino} sat i po iza pono}i pri-
javio da su njega i njegovu 23-go-
di{nju drugaricu S. L. T. otela
~etiri nepoznata mu{karca u Sre-
breniku te da su nakon toga djevo-
jku silovali na lokalitetu sela Pa-
sci, nedaleko od Tuzle.
Pu{ten na slobodu
Policija je ubrzo prona{la i ide-
ntificirala jednog od po~inilaca,
kao i djevojku, koja im je kazala da
je seksualni odnos sa ~etvoricom
mu{karaca imala dobrovoljno!
Kako stoji u prijavi Arijana N.,
njega i njegovu prijateljicu ~etiri
mu{karca su nasilno ugurala u au-
tomobil „opel askona“ i iz Srebre-
nika ih odvezli u Pasce. Tada su
njega izbacili iz vozila, a nju su
odvezli u nepoznatom pravcu te je
silovali.
Policija je ubrzo prona{la auto-
mobil u kojem su sjedili navodno
silovana djevojka i voza~ P. S. (28)
iz Pasaca, koji je li{en slobode.
- Dvadesettrogodi{nja S. L. T.
je na saslu{anju u prostorijama
MUP-a priznala da je seksualni
odnos bio dobrovoljan te je nakon
toga voza~ „askone“ P. S. pu{ten
na slobodu - kazao je Kenan Bali},
predmetni tu`ilac.
Potvrda tvrdnji
Kako saznajemo od na{ih izvo-
ra, na saslu{anju kod inspektora u
MUP-u TK djevojka je odmah
opovrgnula poku{aj silovanja te
naglasila da je seks bio dobrovo-
ljan.
Sumnjaju}i da djevojka to na-
vodi u strahu od mogu}e osvete,
inspektori su joj nekoliko puta po-
stavljali isto pitanje. No, ona je on-
da odgovorila pitanjem: „Pa, {ta je
~udno u tome {to se danas dobro-
voljno pristaje na seks sa ~etiri
mu{karca?!“ A. Mu.
Mladi} iz automobila izba~en u Pascima
Te`e povrije|en motociklista iz Srbije
Aleksandar Dreki} (45) iz
[apca, Srbija, zadobio je te{ke
ozljede nakon pada s motocikla
kod jezera Modrac u Lukavcu, u
neposrednoj blizini restorana
„Belvedere“.
Voze}i se na motociklu „harli
dejvidson“, Dreki} je, prema poli-
cijskom izvje{taju, zbog brzine
neprilago|ene uvjetima i stanju
na putu sletio u kanal.
Nakon udesa prevezen je u
UKC Tuzla, gdje mu je ukazana
pomo} i zadr`an je na lije~enju.
Proteklog vikenda na Modracu je
odr`ana tradicionalna motorijada
na kojoj se okupljaju motociklisti
iz regiona, ~iji je, najvjerovatnije,
i Aleksandar Dreki} bio u~esnik.
Uvi|aj su nakon udesa obavili pr-
ipadnici lukava~ke plicije. A. Mu.
MUP Srednjobosanskog kantona
Za ~etiri mjeseca 14
la`nih dojava o bombama
Tokom prva ~etiri mjeseca ove godine Ministar-
stvo unutra{njih poslova SBK zaprimilo je 14 doja-
va o postavljenim eksplozivnim napravama. U dva
slu~aja bombe su prona|ene, dok je u ostalih 12
slu~ajeva nakon provjere utvr|eno da je rije~ o
la`nim dojavama. U ve}ini slu~ajeva na meti su bi-
le srednje {kole, pro{le godine u Vitezu, a ove u Tr-
avniku.
- Policijski slu`benici ne smiju kalkulisati da li je
dojava prava ili la`na. Kod svake dojave po{tuje se
ustaljena procedura. To zna~i, evakuacija, detaljan
KDZ pregled i tek nakon toga objekt se vra}a na
upotrebu - nagla{ava Sefir Baru~ija, portparol poli-
cijskog komesara SBK.
Odre|en broj slu~ajeva je rasvijetljen i predat na-
dle`nom tu`ila{tvu na postupanje. Na`alosniji dio
pri~e je da su u velikom broju po~inioci ovih djela
maloljetnici koji na ovaj na~in rje{avaju probleme
koje imaju u {koli ili se u nekim slu~ajevima `ele do-
kazati u dru{tvu. Pozivi su dolazili s prepaid kartica,
javnih govornica, pa ~ak s fiksnih priklju~aka iz
ku}a. Samo ove godine na meti la`ih dojava bile su
Mje{ovita srednja {kola Travnik, Srednja tehni~ka
{kola Travnik, Mje{ovita ekonomska {kola Travnik i
El~i Ibrahim-pa{ina medresa. K. K. S policijske intervencije u Travniku
Diskoteka „Sky“: Omiljeno okupljali{te mladih
SREBRENIK Policija reagirala po prijavi
Navodno silovana djevojka
priznala dobrovoljan
seks sa ~etvoricom
Arijan N. (22) prijavio otmicu i silovanje djevojke, {to je ona
kasnije u policiji opovrgnula
Nezgoda u Lukavcu
La`na dojava o bombi u Trebinju
Evakuirani posjetioci
diskoteke „Sky“
Mali Sedrenik u Sarajevu
biznis 17
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
EMU 978 EUR 1 1.955.830 1.955.830 1.955.830
Australija 036 AUD 1 1.088.451 1.091.179 1.093.907
Kanada 124 CAD 1 1.227.470 1.230.546 1.233.622
Hrvatska 191 HRK 100 26.354.800 26.420.852 26.486.904
Èeška R 203 CZK 1 0.072182 0.072363 0.072544
Danska 208 DKK 1 0.261994 0.262651 0.263308
Maðarska 348 HUF 100 0.674132 0.675822 0.677512
Japan 392 JPY 100 1.516.236 1.520.036 1.523.836
Litvanija 440 LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norveška 578 NOK 1 0.221270 0.221825 0.222380
Švedska 752 SEK 1 0.183407 0.183867 0.184327
Švicarska 756 CHF 1 1.298.635 1.301.890 1.305.145
Turska 949 TRY 1 0.918133 0.920434 0.922735
V.Britanija 826 GBP 1 2.190.837 2.196.328 2.201.819
SAD 840 USD 1 1.443.217 1.446.834 1.450.451
Rusija 643 RUB 1 0.044821 0.044933 0.045045
Srbija 941 RSD 100 2.055.064 2.060.215 2.065.366
Kursna lista Centralne banke BiH
Veliki trgova~ki centri u BiH
uni{tavaju bh. proizvo|a~e koji
se, me|u hiljadama uvezenih pr-
oizvoda, poku{avaju izboriti za
svoj komad tr`i{nog kola~a.
U na{u zemlju uvozi se vi{e od
11.000 raznih proizvoda, me|u ko-
jima su i voda, meso i mesne pre-
ra|evine, zatim mlijeko i mlije~ni
proizvodi, razne vrste vo}a i po-
vr}a, koji raznim lobiranjima do-
bivaju prednost nad doma}ima.
Ogromni dugovi
Napla}ivanjem visokih cijena
ulaska u markete, ulistavanja sva-
kog novog proizvoda te kojeka-
kvih komisija koje odre|uju koji
}e se proizvodi na}i na njihovim
policama, bh. proizvo|a~e, prije
svega one robe {iroke potro{nje,
stavljaju u zape}ak.
Predsjednik Udru`enja „Kup-
ujmo i koristimo doma}e“ Admir
Kapo ka`e za „Dnevni avaz“ da
tr`ni centri koji dolaze iz Hrva-
tske, Slovenije i Srbije favoriziraju
svoje proizvode, dok su bh. firme
izlo`ene maltretiranjima.
- Da bi na{a firma u{la u tr`ni
centar, prilikom potpisivanja mo-
ra pristati na akcijske prodaje pr-
oizvoda po odluci lanaca za nji-
hovo pokretanje, zatim odre|eni
rabat i superrabat koji podrazu-
mijeva dodatno obaranje cijena
proizvoda - ka`e Kapo.
Istra`ivanje koje je uradilo ovo
udru`enje govori da je prisustvo
bh. proizvoda u trgova~kim lanci-
ma od deset do 15 posto. Osim to-
ga, doma}e firme potra`uju od tr-
gova~kih lanaca ogromne koli~ine
novca za svoju robu i niko pouzda-
no ne zna koliki su dugovi.
Trgova~ki lanci napla}uju osno-
vni rabat od deset do 15 posto za sve
artikle, prodajno mjesto, zavisno od
vrste proizvoda i veli~ine prostora,
ko{ta i do 1.000 KM mjese~no, po-
ve}ani su rokovi za odgo|eno pla}-
anje sa 30 na 60, pa ~ak i 90 dana,
naknada za dobru saradnju iznosi
1,7 posto od cijene proizvoda, a ne-
ki centri uvjetuju da bh. proizvode
izlo`e s njihovom robnom markom.
Lak{e u inozemstvu
Mnoge firme ne `ele govoriti
o torturama kroz koje prolaze, jer
se, kako ka`u, pla{e da ne pokva-
re poslovne odnose. U jednoj od
najve}ih bh. firmi, Tvornici dete-
rd`enata Dita iz Tuzle, kratko su
nam kazali da nemaju problema s
trgova~kim lancima te da je sve
na nivou korektnih odnosa.
U Vispaku iz Visokog, do-
ma}em proizvo|a~u kafe, ka`u da
su do sada imali dobru saradnju,
da trgova~ki lanci postaju sve za-
htjevniji i da je ponekad lak{e
uvrstiti proizvode u trgova~ke la-
nce u inozemstvu nego ih proda-
vati na doma}em tr`i{tu.
- Tra`e se ve}i rabati, redovni
ili vanredni, ulistavanje asortima-
na, {irenje prodajne mre`e i pozi-
cioniranje proizvoda na policima.
Vanredno pozicioniranje, kao {to
je godi{nje ili paletno, poskupjelo
je i do 100 posto - ka`e direktor
prodaje Vispaka Malik ^abarav-
di}. I. [MIGALOVI]
LOBIJI Kako se bh. firme bore za svoj komad tr`i{nog kola~a
Trgova~ki lanci reketiraju
doma}e proizvo|a~e
Tra`e se ve}i rabati, skuplja su ulistavanja robe i ve}i period za pla}anje
Pojedini se pla{e govoriti kako ne bi ugrozili svoju poziciju u centrima
Evropska banka za obnovu i
razvoj (EBRD) odobrila je malo-
prodajnom lancu Konzum BiH
50 miliona eura kako bi pomogla
kompaniji u osna`ivanju kapita-
lne baze i stvaranju modernih tr-
govina {irom na{e zemlje.
Uz ovu podr{ku EBRD-a, Ko-
nzum }e restrukturirati bilans i
pro{iriti svoju maloprodajnu
mre`u otvaranjem novih centara
u manjim gradovima u BiH, sa-
op}eno je iz Konzuma.
Ve} dugo EBRD sara|uje s
Agrokorom i ranije je investirao
dioni~ki kapital u iznosu 110 mi-
liona eura te postao dioni~ar ove
hrvatske kompanije.
Ova finansijska institucija na-
jve}i je institucijski investitor u
BiH i do sada je dala 2,4 milijarde
eura za razne projekte u zemlji, ko-
ji su privukli dodatne investicije
vrijedne 1,4 milijarde eura.
Predstavnici Bioles Horizonta obi{li Kovan
Gra~ani~ka firma Kovan, spe-
cijalizirana za proizvodnju kotlo-
va na biomasu, potpisala je sa slo-
venskom kompanijom Bioles
Horizont ugovor o proizvodnji
150 kotlova vrijednih 800.000
maraka.
- Na{a firma zapo{ljava 50 radni-
ka. Ovim ugovorom stvaraju se mo-
gu}nosti da u te{ko vrijeme za eko-
nomiju uposlimo i nove ljude. Time
}emo izvoz, koji je u 2008. iznosio
1,5 miliona maraka, pove}ati za 50
posto. Na ovaj na~in Kovan {iri svo-
ju mre`u u Evropi, jer }emo putem
na{ih partnera u Sloveniji eko-ko-
tlove izvoziti u Njema~ku, Austriju,
^e{ku, pa i u Portugal - kazao je vla-
snik Kovana Said Karali}.
Dejan Cverlin, predstavnik
Bioles Horizonta, istakao je da je
ova firma imala proizvodnju bio-
mase za oko 30 miliona maraka, a
osim toga uspje{no se bavi i kli-
matizacijom i prozra~ivanjem so-
larnim sistemima. H. ^.
Iskorak gra~ani~ke firme Kovan u Evropu
Ugovor o proizvodnji 150
kotlova na biomasu
Mile Popovi}, vlasnik Milete-
xa, tekstilne konfekcije iz Prije-
dora, potvrdio je za na{ list da je
u proteklih nekoliko dana otpu-
stio 18 radnika.
- Zapo{ljavamo 92 radnika i u
grupi otpu{tenih mahom su kroja~i
i {iva~i. Sve je manje narud`bi stra-
nih partnera iz Italije s kojima godi-
nama sara|ujem. Neki od njih, pre-
ma mojim saznanjima, ~ak su i za-
tvorili pogone - poja{njava Popovi}.
Dodao je da }e narednih dana
podijeliti jo{ desetak otkaza i da
bi lo{e stanje u Miletexu moglo
potrajati do septembra, kada
o~ekuje pobolj{anje situacije.
- Dodatni problem tekstilaca
je i `enska radna snaga. U ovom
trenutku na bolovanju imam de-
set posto radnica za koje mje-
se~no, na ime raznih doprinosa,
izdvajam po 300 maraka. To su
ogromni tro{kovi koje ne mogu
pokriti ni subvencije Vlade RS za
tekstilce - ka`e Popovi}. M. Z.
U Miletexu otpu{teno 18 radnika
Trgova~ki lanci napla}uju sve i sva{ta
Konzum: Stvaranje modernih trgovina
Podr{ka EBRD-a maloprodajnim lancima u BiH
Konzum dobiva zajam od 50 miliona eura
Zastupnik u Hrvatskom sa-
boru Slavko Lini} ranije je
optu`io koncern Agrokor, koji
je u vlasni{tvu Ivice Todori}a,
da ucjenjuje doma}e proi-
zvo|a~e i napla}uje ogromne
iznose za mjesto na policama
Konzumovih trgovina.
Optu`be i u Hrvatskoj
Kapo: Favoriziranje proizvoda
Kriza u tekstilnoj industriji Prijedora
Popovi}: Narednih dana jo{ desetak otkaza
18 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
biznis 19
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
TR@I[TE KAPITALA Nakon dvomjese~nog rasta
Dionice na svjetskim
berzama u minusu
Oporavak privrede bit }e spor i postepen, a ne brz, kako su se
ulaga~i nadali O~ekivanje pozitivnih rezultata
Na svjetskim berzama pro{le se-
dmice cijene dionica su pale, nakon
dva mjeseca neprestanog rasta, jer
je sve jasnije da }e oporavak svje-
tske privrede biti spor i postepen, a
ne brz, kako su se ulaga~i nadali.
Od po~etka tog mjeseca vrije-
dnost indeksa S&P 500 porasla je
za vi{e od 30 posto, uglavnom za-
hvaljuju}i ne tako lo{im podaci-
ma koji ukazuju na to da se situa-
cija u ameri~koj privredi stabili-
zira, ali ne i pobolj{ava.
Pro{le sedmice objavljeno je da
su potro{a~ke cijene u SAD u aprilu
ostale nepromijenjene, dok je inde-
ks povjerenja potro{a~a u maju do-
segao najvi{i nivo u osam mjeseci.
Zajedno s manjim nego {to se
o~ekivalo padom industrijske pr-
oizvodnje u aprilu, ti podaci uka-
zuju na to da je najgora faza rece-
sije mo`da pro{la. Uprkos tome,
analiti~ari ka`u da na tr`i{tu vla-
da zabrinutost, jer je malo vjero-
vatno da }e oporavak biti toliko
brz koliko su se ulaga~i nadali.
- Tr`i{te se umorilo. Pro{li
smo ta~ku panike, ali ne tako lo{i
privredni podaci vi{e nisu podsti-
cajni. Ono {to bi nas moglo po-
di}i na vi{i nivo jesu vijesti o
stvarnom oporavku. I bit }e ih, ali
je pitanje kada - ka`e Daglas Kre-
ps (Douglas), direktor kompanije
Fort Pitt Capital Group.
I dok je dobra vijest da banke
ponovo mogu potra`iti kapital na
njujor{kom Wall Streetu, ulaga~i
se pla{e da }e izdavanje novih di-
onica nagristi vrijednost posto-
je}ih, pa su cijene tih banaka
o{tro pale.
Na Wall Streetu je indeks
Dow Jones pao za 3,6 posto, S&P
500 za pet, a Nasdaq za 3,4 posto.
Cijene dionica pro{le se-
dmice pale su i na evropskim
berzama. Londonski FTSE
indeks potonuo je za 2,56 po-
sto, DAX indeks Frankfurtske
berze za 3,59, dok je pariski
CAC indeks oslabio za 4,32 po-
sto. Na Tokijskoj berzi Nikkei
indeks pao je za 1,8 posto.
Evropa reagira
na promjene
Wall Street: Reakcije na slabije znake oporavka
U Srbiji po~inje primjena novog paketa mjera
Preduze}ima 850 miliona eura
U Srbiji danas po~inje primje-
na novog stimulativnog paketa
privrednih mjera za ubla`avanje
negativnih efekata krize, u kojem
je Vlada predvidjela 80 milijardi
dinara (oko 850 miliona eura) kr-
edita za likvidnost preduze}a.
Novosti u Vladinom paketu
mjera, koji je usvojen 7. maja, je-
su dvostruko ve}i iznos kredita za
izvoznike, kao i povoljni po-
tro{a~ki krediti za kupovinu
gra|evinskog materijala.
Preduze}a kojima je potreban
svje` kapital mo}i }e iz novog pa-
keta pozajmiti oko 850 miliona
eura, uz kamate na kredite s devi-
znom klauzulom koje }e biti dvo-
struko ni`e i umjesto 5,5 iznosit
}e tri posto godi{nje.
^elnik Me|unarodnog mo-
netarnog fonda (MMF) Domi-
nik [traus-Kan (Dominique
Strauss-Kahn) ocijenio je da }e
oporavak svjetske privrede za-
po~eti u drugoj polovini 2010.
godine.
On je naglasio da bi do preo-
kreta trenda trebalo do}i tokom
tre}eg kvartala sljede}e godine,
prenose agencije.
- To najvi{e zavisi od toga {to
}e se u kratkoro~nom razdoblju
u~initi na planu ozdravljenja fi-
nansijskog sektora - poru~io je
[traus-Kan.
On je naglasio da je MMF i
dalje zabrinut zbog privredne
situacije u SAD i ostatku svije-
ta.
- Posebno nas brine bankar-
ski sektor, jer je jasno da ne}e
do}i do oporavka sve dok se ne
povrati stabilnost banaka - na-
glasio je izvr{ni direktor
MMF-a.
Dominik [traus-Kan, izvr{ni direktor MMF-a
Bankarski sektor klju~an
za oporavak privrede
[traus-Kan: Zabrinut za
privredu SAD
20 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
INVESTICIJE Spora izgradnja vara`dinske fabrike u Br~kom
Projekt Vindija ko~e
brojni problemi
Vladi Distrikta potrebno dvije do tri godine da odradi svoj dio posla
Ulaganja od 70 miliona eura i upo{ljavanje vi{e od 500 radnika
Izgradnja proizvodnih pogona
Vindije iz Vara`dina ne ide o~ekiva-
nom dinamikom, potvrdio je za
„Dnevni avaz“ dogradona~elnik
Br~ko Distrikta Anto
Domi}.
- Kada smo
krenuli u ovaj pr-
ojekt, nismo ni
sanjali {ta nas
~eka. Tek kada
smo zavirili u ze-
mlji{ne knjige i
stavili
na sto sve procedure koje treba ura-
diti, vidjeli smo da je to mnogo vi{e
posla nego {to smo o~ekivali. Za sa-
da je nezahvalno licitirati koliko
nam je vremena potrebno da sve
bude izgra|eno i pu{teno u rad - na-
gla{ava Domi}.
Prema njegovim rije~ima, prva
faza bit }e zavr{ena kada Vlada odr-
adi svoj dio posla, a to bi se trebalo
dogoditi za dvije do tri godine.
Dodao je da je rije~ je o velikom
projektu i da on ide sporijom dina-
mikom zato {to postoje velike oba-
veze Vlade Distrikta koje moraju
biti ispunjene. Predstavnici
Vindije i nadle`ni u Vladi
Br~kog mjese~no
imaju sa-
stanke na kojima usagla{avaju svoje
procjene za realiziranje projekta.
- Plan je da se na prostoru neka-
da{nje SFOR-ove baze grade postr-
ojenja za preradu pile}eg mesa i
mlijeka. Osim toga, na 11 lokacija
Vindija }e sukcesivno izgraditi per-
adnjake na kojima }e proizvoditi
pili}e. Pred nama je veliki posao u
smislu organiziranja poljoprivre-
dnika za proizvodnju mlijeka i pro-
cjena je da bi se na prostoru Br~kog
trebalo uzgajati oko 2.000 muznih
krava - ka`e Domi}.
Dodao je da }e Vlada Distrikta
Br~ko samo za projekte dovoda 80
litara u sekundi pitke vode do Vi-
ndijinih pogona i izgradnju kanali-
zacione mre`e utro{iti oko 13 mili-
ona maraka. E. RA@ANICA
biznis 21
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Domi}: Pune
ruke posla
Kriza nagriza proizvo|a~e automobila
Daimler o~ekuje
godi{nji gubitak
Njema~ki proizvo|a~ automo-
bila Daimler mogao bi u ovoj go-
dini zabilje`iti gubitak ponajvi{e
zbog volatilnog tr`i{ta i negati-
vnog utjecaja globalne ekonomske
krize.
Daimlerov direktor finansija
Bodo Ober (Uebber) naglasio je da
zbog volatilnog tr`i{te ne mo`e
odbaciti mogu}nost da najve}i
svjetski proizvo|a~ komercijalnih
vozila u 2009. zabilje`i gubitak.
Upozorio je da }e kompanija
mo`da biti prisiljena otpu{tati ra-
dnike, a kada je rije~ o drugom
kvartalu, Ober ka`e da je skoro pa
sigurno da }e Daimler zabilje`iti
gubitak.
Daimler: Mogu}e i otpu{tanje radnika
Spec
PODGORICA - Potpisivanje koncesionog ugovora za izgra-
dnju autoputa Bar - Boljari izme|u Vlade Crne Gore i hrvatskog
konzorcija koji predvodi splitski Konstruktor najvjerovatnije }e bi-
ti po~etkom juna. Pregovori dvije strane teku prema planu i pre-
dvi|enom dinamikom te nema nijednog razloga da po~etkom juna
ne bude potpisan kona~an ugovor o realizaciji najve}e investicije u
Crnoj Gori, javlja Hina.
Predstavnici vara`dinske
tvornice Vindija najavili su
investicije vrijedne vi{e od 70
miliona eura i zapo{ljavanje oko
500 radnika te velikog broja ko-
operanata u poslu.
Vindijine najave
22 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
11.520
nagrada!!!
vi{e od
D
anas je na redu ~etvrti kupon igre
„More“ u kojoj Vas o~ekuje ~ak 1.451
nagrada. Da biste u~estvovali u igri
„More“ dovoljno je da sakupite sedam ku-
pona koje }emo do ~etvrtka, 21. maja, sva-
kog dana objavljivati na prvoj strani
„Dnevnog avaza“.
Za u~estvovanje u igri neophodno je saku-
piti sedam kupona, odnosno {est redovnih
i jedan joker kupon. U ~etvrtak, 21. maja,
uz posljednji redovni objavit }emo i joker
kupon igre „More“. Time }ete ravnopra-
vno konkurisati za jednu od 1.451 vrijedne
nagrade.
Izvla~enje nagrada ove igre bit }e obavljeno
u petak, 29. maja 2009. godine. Imena na-
gra|enih bit }e objavljena u „Dnevnom ava-
zu“ u subotu, 30. maja.
Sedmi~ni nagradni
fond igre „More“
[koda Fabia x1
Putovanje u Tursku x1
Spava}a soba x5
Garnitura za sjedenje x5
Sedam dana za dvije
osobe u Neumu x2
Ugaona garnitura x4
Laptop x5
Ljetovanje u Ulcinju
za dvije osobe x1
PlayStation Sony 3 x5
Kompjuter
COOL LE W 2 x5
Skuter x5
LCD Samsung 32 Inch x5
Kuhinja x3
Dje~ija soba x3
Ma{ina za ve{ x5
Ma{ina za su|e x5
Klima-ure|aj x5
Fri`ider x5
Autonavigacija x5
Potro{a~ki bon 300 KM x30
Digitalna kamera x5
Ku}no kino x5
Mobitel x6
Autokasetofon x5
Dresovi Edin D`eko x1
Digitalni fotoaparat x10
Ljulja~ka x5
Bicikl x5
Mikrovalna pe}nica x5
Usisiva~ x5
Garnitura za vrt x5
Peka~ kruha x5
Ro{tilj elektri~ni x5
Fiksni telefon x5
[estomjese~na pretplata
na revijalno izdanje x60
Pribor za jelo x20
Komplet bh. filma
DVD (4 kom.) x20
Zippo upalja~ x5
Bu{ilica x20
Pegla x100
Sjeckalica mini x50
Mikser x100
Servis za jelo x10
Dvogled x20
USB memorija 2 GB x166
Vaga x100
Nogometna lopta x166
Knjige x271
CD PC igrice x166
Ukupno nagrada: 1.451
Nova sedmi~na igra „More“
Sa sedam kupona do 1.451 nagrade
I u igri „More“ o~ekuje Vas impresivan fond od 1.451 nagrade
Info telefoni
Sve informacije o igri i
preuzimanju nagrada
mo`ete dobiti svakog da-
na od 8 do 20 sati na te-
lefonske brojeve:
033 942-500
062 349-132
061 482-743
062 347-630
062 335-397
062 349-094
Ili na e-mail:
nagradnaigra@avaz.ba
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
O
kon~ana je i peta iz
serije nagradnih iga-
ra „Dnevnog avaza“
koju smo nazvali „Ljeto“.
Va{e kartice, sa svih sedam
zalijepljenih kupona i ~it-
ko upisanim li~nim podaci-
ma dostavite, u zalijeplje-
noj koverti, na na{u adre-
su:
Dnevni avaz
PP 140, 71 001 Sarajevo
Sve kartice sa kuponima
igre „Ljeto“ u na{u redakci-
ju treba da stignu najkasni-
je do petka, 22. maja, do 12
sati. Tog dana, u 14 sati, bit
}e obavljeno i izvla~enje na-
grada ove igre.
Ukoliko kartice `elite pr-
edati u do-
pisni{tvima
„Dnevnog
avaza“ to
mo`ete u~i-
niti do ~etvrtka, 21. maja,
do 12 sati u sljede}im gr-
adovima:
Zenica (Marjanovi}a put
bb - zgrada Jabuka; Tuzla -
Turalibegova ulica 22 (po-
slovno-zanatski centar Ko-
rzo-pasa`), Br~ko - Bosne
srebrene 3 (Kvadrant); Bi-
ha} - Biha}kih branilaca 2;
Mostar - Husnije Repca bb;
Gra~anica - zgrada Ozre-
nka; Travnik - @itarnica F;
Banja Luka - Tr`ni centar
Ekvator (Ulica kralja Petra
Kara|or|evi}a); Gora`de -
[ukrije Kukavice 12 ; Bije-
ljina - Me{e Selimovi}a 2.
U Sarajevu koverte sa karti-
cama mo`ete predati u
oglasnim slu`bama koje se
nalaze u Avaz Twist Towe-
ru u Te{anjskoj ulici 24, te
u Avaz biznis centru, u
Ned`ari}ima.
Imena dobitnika nagrada
igre „Uspjeh“ bit }e obja-
vljena u „Dnevnom avazu“
u subotu, 23. maja.
Sedmi~ni nagradni fond;
Peto izvla~enje 22. maja 2009.
Kartice sa kuponima
pro{losedmi~ne igre
trebaju sti}i do 22. maja
Drugi ciklus „SMS-om
do automobila“ se bli`i
kraju. I narednih dana
svakodnevno mo`ete os-
vojiti neku od 67 dnevnih
nagrada. I na kraju ovog
ciklusa najsretnijeg u~es-
nika o~ekuje automobil -
SAMAND.
Kako igrati
Svakog dana
pro~itajte „rije~ dana“
koju objavljujemo na
ovoj strani.
U svoj mobitel
danas ukucajte:
AVAZ (razmak) KULA
i poruku po{aljite na broj
091 310 107
Potom }ete dobiti odgo-
vor da je Va{a poruka primlje-
na i da je u{la u konkurenciju
za jednu od nagrada dana.
Ukoliko po{aljete vi{e
poruka, vi{e je i {ansi da
osvojite neku od nagrada
dana. Cijena jedne poruke
je 0,35 KM plus PDV.
Drugi ciklus traje od 1.
maja do 21. maja.
Nakon drugog ciklusa
bit }e obavljeno izvla~enje
premije ove igre - automo-
bil „samand“! U konkure-
nciji }e biti sve poruke koje
su pristigle, a nisu osvojile
neku od nagrada dana.
Rije~ dana
KULA
MP 4 .............................x 3
DVD player ....................x 5
Mini TV..........................x 2
MP 3 ..............................x 3
DVD bh. film................x 21
Knjiga .........................x 33
Ukupno dnevnih nagrada
67 x 42 dana =2.814
Dnevne
nagrade
Broj nagrada za jedan dan .....67
“SMS-om do automobila“ - Kome }e drugi „samand“?
Dobitne brojeve za 17. maj
objavljujemo na 10. strani
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 23
x
6
Prava je stvar MILION NADAR
Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH
. . . . . . J JO O[ [ 3 3 D DA AN NA A
D DO O D DR RU UG GO OG G
S SA AM MA AN ND DA A
Stan u Sarajevu od
57 m
2
20.000 KM
Kao {to se ~esto ka`e - {lag dolazi na kraju. Na kra-
ju ove spektakularne serije nagradnih igara
„Dnevnog avaza“, o~ekuje nas posljednja igra pod
nazivom „Vi{e od igre“. Rije~ je o sedmi~noj igri ko-
ja ima samo jedan „dobitak nad dobicima“: stan od
57 kvadratnih metara u Sarajevu, terenski automo-
bil Ssang Yong Actyon, 20.000 KM na kartici ABS ba-
nke, te egzoti~no putovanje... Ukupna vrijednost
ove nagrade je „okruglo“ - 200.000 KM!
300 KM
x180
E E
x xt t r r a a i i g gr r a a
x30
Dobitak vrijedan
~ak 200.000 KM!
Dobitak vrijedan
~ak 200.000 KM!
x30
x30
x30
x
2
x30
Preuzimanje nagrada u
„Avaz Twist Toweru“
Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu preuzeti u no-
vom tornju - „Avaz Twist Toweru“, svakog dana od 8
do 20 sati.
Zbog preseljenja redakcije „Dnevnog avaza“
globus
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 24
Ukratko
Na ulicama Ankare bilo 20.000 ljudi (Foto: Reuters)
Hiljade protestanata u Turskoj
ANKARA - Hiljade protestanata
defilirale su ju~er ulicama gla-
vnog grada Turske tra`e}i osta-
vku premijera Red`epa Tajipa Er-
doana (Recep Tayyip Erdogan)
zbog, kako oni ka`u, kr{enja se-
kularnih principa dr`ave.
Skoro 20.000 ljudi sa crveno-
bijelim turskim zastavama i paro-
lama „Sekularna Turska ostat }e
sekularna“ i{lo je od centralnog
trga Tangodan do Mauzoleja Mu-
stafe Kemala Ataturka, osniva~a
moderne Turske.
Pregovori Hamasa i Fataha u Egiptu
KAIRO - Palestinski pokret Ha-
mas upozorio je da pitanje pri-
znavanja Izraela ne spada u okvi-
re pregovora me|upalestinskog
dijaloga, koji je pokrenut sa riva-
lskim pokretom Fatah, a koji je
po~eo krajem protekle sedmice.
Jedna od glavnih ta~aka spoti-
canja u ovom dijalogu, koji je po-
krenut uz posredovanje Egipta, je
odbijanje Hamasa da prizna Izra-
el i ranije potpisane izraelsko-pa-
lestinske sporazume. Sjedinjene
Ameri~ke Dr`ave, Evropska uni-
ja, Rusija i Ujedinjeni narodi za-
htijevaju od Hamasa da odustane
od nasilja i da prizna Izrael i sve
sporazume.
Preru{eni banditi oslobodili 53 zatvorenika
MEKSIKO SITI - Naoru`ana
banda, preru{ena u policajce,
oslobodila je najmanje 53 zatvor-
enika u centralnom Meksiku u
akciji koja je trajala svega pet mi-
nuta. ^ak 27 oslobo|enih zatvor-
enika povezano je sa mo}nim na-
rko-kartelom „Galf “.
Dvadesetak naoru`anih mu{-
karaca u uniformama federalne
policije pristiglo je prije zore u za-
tvor Sijenegiljas u meksi~koj
dr`avi Zakatekas voze}i konvoj od
najmanje deset vozila. U zatvorski
krug u{li su predstavljaju}i se kao
inspekcija, a na snimcima se vidi
da su ~uvari pomogli bandi, ali po-
licija nije dala vi{e detalja.
Avion sletio nakon sudara sa jatom ptica
KONJA - Dvoje ljudi je lak{e povr-
ije|eno kada je turski avion prinu-
dno sleteo u grad Konja, jer su mu
ptice uletjele u motore, izvijestila je
dr`avna agencija Anadolija.
Avion, koji je sa 140 putnika
letio iz Konje u Istanbul, ubrzo
nakon polijetanja morao je pono-
vo sletiti na aerodrom u Konji
zbog sudara sa jatom ptica. Dvoje
ljudi preba~eno je u bolnicu zbog
lak{ih povreda.
HONG KONG - Trideset ljudi je
hospitalizirano zbog povreda na-
nesenih, kako se pretpostavlja,
kiselinom nakon {to su dvije boce
pale ili bile ba~ene sa jedne zgra-
de u gomilu kupaca u kvartu Mo-
ng Kok u Hong Kongu.
Povrije|eno je 14 `ena i 16
mu{karaca, a svi su pretrpjeli
opekotine po nogama, rukama i
licu. Policija smatra da postoji ve-
za izme|u ovog i incidenta u de-
cembru pro{le godine, kada je 46
ljudi napadnuto kiselinom u istoj
ulici.
Za sada niko nije uhap{en, a
odgovorni mogu dobiti i do`ivo-
tnu kaznu zatvora.
Jedan od 16 povrije|enih mu{karaca (Foto: AP)
Kiselinom povrije|eno 30 ljudi u Hong Kongu
Prvi put u historiji Kuvajta
@ene dobile mjesta u parlamentu
Prvi put u historiji Kuvajta
me|u 50 poslanika u parlamentu
na}i }e se i ~etiri `ene, pokazuju
ju~era{nji rezultati parlamentar-
nih izbora u ovoj dr`avi, gdje se
bavljenje politikom smatra
isklju~ivo mu{kim poslom.
Me|u 210 kandidata, na pre-
kju~er odr`anim izborima na{lo
se 16 `ena, od kojih su ~etiri u{le
u parlament. @enama u Kuvajtu
2005. godine dato je pravo da gla-
saju i da budu birane, ali do sada
nijedna nije uspjela u}i u parla-
ment iako su izbori bili odr`ani i
2006. i 2008.
Pravo glasa u Kuvajtu ima
384.790 gra|ana, od kojih polovi-
nu ~ine `ene, ali je odziv bio slab,
jer gra|ani smatraju da se ovim
izborima ne}e mnogo odma}i u
rje{avanju spora parlamenta i vla-
de, koja odga|a provo|enje eko-
nomskih reformi.
VELIKA BRITANIJA Nastavak afere zbog tro{kova u parlamentu
Abot: Ljudi ho}e da vide
poslanike na banderama
^ejtor napla}ivao stambeni kredit od 13.000 funti koji je davno bio ispla}en
Laburisti~ki poslanik Dejvid
^ejtor (David Chaytor) najnovija
je `rtva skandala zbog poslani~kih
tro{kova nakon {to je procurila
informacija da je od poreznika na-
pla}ivao stambeni kredit od 13.000
funti koji je davno bio ispla}en,
pi{e list „Daily Telegraph“.
„Times“ i „Daily Telegraph“
na svojim naslovnim stranama
donose vijest o suspenziji laburi-
ste ^ejtora, kao i da bira~i tra`e
njegovu neopozivu ostavku.
Otkri}a o neregularnoj naplati
li~nih tro{kova britanskih posla-
nika i dalje pune stupce brita-
nskih listova, koji poku{avaju opi-
sati posljedice koje ovaj skandal
ima na imid` britanskog parlame-
nta i na raspolo`enje javnosti.
Urednik rubrike „Pisma ~itala-
ca“ u „Daily Telegraphu“, listu ko-
ji je po~eo ovu istragu, poredi svoj
polo`aj tokom protekle sedmice sa
ne~ijim ko se uz pomo} ki{obrana
brani od olujnog pljuska da bi se
na kraju na{ao na udaru grada.
„Independent“ pi{e da su po-
slanici {okirani `estinom gnjeva
javnosti te prenosi izjavu laburi-
sti~kog poslanika Dajan Abot
(Diane Abbot) da ni{ta ne mo`e
umanjiti sada{nji bijes, da ljudi
ne}e izvinjenje niti povrat novca
nego ho}e da vide poslanike kako
vise sa bandera.
Abot: Ni{ta ne mo`e umanjiti bijes
[irom svijeta sve je ve}i broj
oboljelih od virusa H1N1, ta~nije
od svinjske gripe, koja se jo{ nazi-
va i meksi~kom, novom ili A-gri-
pom. Prema podacima Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO),
registrirano je je 8.480 slu~ajeva
oboljelih od ovog virusa, dok je
od njega umrlo 72 ljudi.
Kada je rije~ o broju dr`ava u
kojima je potvr|eno prisustvo
ove bolesti, do sada ih je 39, a na-
jvi{e briga zadaje ~injenica da je
virus H1N1 stigao u Indiju, Ma-
leziju i Tursku.
Najve}i broj oboljelih otpada
na Meksiko i Sjedinjene Ame-
ri~ke Dr`ave, a ~ini se da je, zbog
ovakve brzine {irenja oboljenja,
veoma izvjesno progla{avanje pa-
ndemije. WHO je krajem aprila
proglasio peti od mogu}ih {est
stepeni opasnosti od pandemije.
Svjetska zdravstvena organi-
zacija objavila je kako je u Meksi-
ku oboljelo 2.895 ljudi (podleglo
ih 66), dok je broj bolesnih u
SAD 4.714, uklju~uju}i ~etiri
smrtna slu~aja. Po jedan smrtni
slu~aj prijavile su Kanada (496
oboljelih) i Kostarika (9).
Oboljelo vi{e od 8.400 ljudi (Foto: AFP)
Sve ve}i broj oboljelih od svinjske gripe
Izvjesno progla{avanje pandemije
globus 25
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Na skupu u hotelu „Astir Pa-
lace“ u Atini pripadnici Bilder-
berg kluba raspravljali su o aktu-
elnoj ekonomskoj krizi. Kao i
obi~no, bio je zabranjen pristup
novinarima, a skup je osiguravan
i sa kopna, i sa mora, i iz zraka.
Ovaj sastanak pokrenuo je brojne
proteste u Atini, a naj~e{}a paro-
la bila je „Bilderberg nije dobro-
do{ao“.
Ovom klubu pripisuju se za-
sluge za osnivanje Evropske uni-
je, za NATO-ovo bombardovanje
Srbije, ali i za izbor ameri~kog
predsjednika Baraka Obame
(Barack) na pro{logodi{njim
izborima.
Na skupu je u~estvovalo skoro
130 utjecajnih li~nosti iz svijeta,
me|u kojima su politi~ari, pripa-
dnici kraljevskih porodica,
mo}nici iz vojnoindustrijskog i
bankarskog sektora, prve li~nosti
naftnih kompanija, odnosno oni
za koje se nezvani~no ka`e da su
kroja~i sudbine cijelog svijeta.
Bilderberg klub ima tvrdo je-
zgro, koje trenutno ~ine Dejvid
Rokfeler (David Rockefeller) i
Henri Kisind`er (Henry Kissi-
nger), a ostatak ~lanova bira se i
poziva prema trenutnoj aktuelno-
sti, odnosno prema tome koliko
je perspektivno ulagati u njih.
Od 1954. godine, kada je klub
osnovan, nijedan sastanak nije
protekao bez poznatog ameri~kog
politi~ara i diplomate Kisi-
nd`era.
Me|u zvanicama ovogodi{-
njeg skupa bili su i ameri~ki sekr-
etar za finansije Timoti Gajtner
(Timothy Geithner), predsjednik
Svjetske banke Robert Zelik
(Zoellick), ameri~ki izaslanik
Ri~ard Holbruk (Richard Hoo-
lbruke), predsjednik Evropske
komisije Hoze Manuel Baroso
(Jose Barroso)...
GR^KA Sastanak ~lanova Bilderberg kluba u Atini
Sesija kroja~a
sudbine svijeta
Ovoj grupi pripisuju se formiranje Evropske unije i izbor
ameri~kog predsjednika Obame
Vojne vje`be NATO-a, koje se
odr`avaju u Gruziji, stvaraju na-
petosti i ne pridonose evropskoj
sigurnosti, izjavio je u Barvihi ru-
ski predsjednik Dmitrij Medve-
dev nakon razgovora sa italija-
nskim premijerom Silviom Ber-
luskonijem (Berlusconi).
- Ne mo`emo a da ne budemo
zabrinuti zbog vje`bi NATO-a u
Gruziji. One stvaraju napetosti i
ne pridonose me|unarodnoj si-
gurnosti - rekao je Medvedev.
On i Berluskoni sastali su se u
moskovskoj oblasti Barviha kako
bi razgovarali o evropskoj sigur-
nosti, o predstoje}em samitu G8,
koji bi se trebao odr`ati u julu u
Italiji, i o nizu drugih pitanja.
Medvedev je najavio da }e Ru-
sija za vrijeme samita G8 pre-
dlo`iti me|unarodnoj zajednici
da se ponovo pokrene rasprava o
pitanju uspostavljanja nadnacio-
nalne valute.
Talibanski borci napali su po-
licijski kontrolni punkt u ju`noj
pokrajini Helmand i ubili
{estoricu policajaca, kazali su lo-
kalni zvani~nici.
Guverner distrikta Gere{k
Abdul Ahad Kan (Khan) kazao je
da je i policija nanijela gubitke tali-
banima, ali nije dao ta~ne brojke.
U me|uvremenu, navodni taliba-
nski portparol Jusuf Ahmadi kazao
je da su sedmorica policajaca ubije-
na i da je borba trajala neko vrije-
me. On je potvrdio da je jedan tali-
banski borac povrije|en.
Napad talibana u Pakistanu
Ubijena {estorica policajaca
Prabakaran: Nepoznata sudbina (Foto: AFP)
Gra|anski rat u [ri Lanki, na-
jdu`i u modernoj historiji Azije,
okon~an je nakon 25-godi{nje
borbe nakon {to su pobunjeni Ta-
milski tigrovi pokrenuli talas sa-
moubila~kih napada, a zatim pre-
stali sa borbama.
Predsjednik Mahinda Rad-
`apaksa (Rajapaksa) proglasio je
dan ranije pobjedu nad Oslobodi-
la~kom vojskom tamilskog elama
(LTTE) iako su borbe jo{ trajale
na sjeveroistoku otoka, a poslje-
dnji civili napu{tali su taj dio [ri
Lanke.
Sudbina vo|e i osniva~a
LTTE-a Velupilaja Prabakarana
(Vellupillai Prabhakaran) jo{ je
nepoznata iako su vojni izvori
objavili kako su prona{li njegovo
tijelo. Tokom no}i u samoubi-
la~kim napadima poginulo je vi{e
od 70 Tigrova, koji se nisu `eljeli
predati.
Ipak, ju~er je na internet-stra-
nici pobunjenika objavljeno kako
je borba do{la do svog gorkog za-
vr{etka.
- Kako bismo svojim neprija-
teljima oduzeli i posljednji razlog
za ubijanje na{eg naroda, odlu~ili
smo se na posljednji korak, a to je
da u{utkamo svoje oru`je - nave-
deno je u saop}enju LTTE-a.
Okon~an gra|anski rat u [ri Lanki
Tamilski tigrovi priznali poraz
Spec
LONDON - Snagama reda u Engleskoj i Velsu u naredne
tri godine bit }e potrebno dodatnih 2.000 policajaca kako bi se
uspje{no nosile sa porastom kriminala zbog recesije, tvrdi Polici-
jska federacija koja zastupa skoro 14.000 policajaca u ovom dije-
lu Velike Britanije. Prema procjenama federacije, u naredne dvi-
je godine o~ekuje se da }e, u uvjetima ekonomske krize, broj
kra|a porasti za skoro 25 posto.
Premijer Izraela Benjamin
Netanjahu (Netanyahu) za vrije-
me predstoje}e posjete Va{ingto-
nu ne}e pristati na stvaranje pale-
stinske dr`ave, izjavio je ju~er
njegov saradnik.
Netanjahu, koji }e se danas
prvi put sastati sa predsjednikom
Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava
Barakom Obamom (Barack),
odbija prihvatiti stvaranje suver-
ene palestinske dr`ave koja bi ko-
egzistirala sa Izraelom, dok se
Obama zala`e za dvodr`avno
rje{enje kako bi se okon~ali suko-
bi na Bliskom istoku.
Izme|u SAD i Izraela do{lo je
do neslaganja o rje{avanju suko-
ba na Bliskom istoku i iranskom
nuklearnom programu. Ame-
ri~ka administracija tra`i od Izra-
ela i da prekine gradnju jevre-
jskih kolonija na Zapadnoj obali
u skladu sa posljednjim me|una-
rodnim planom zaustavljanja ko-
lonizacije.
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE
RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA
Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51,
Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412
Netanjahu sa suprugom: Danas
susret sa Obamom
Stav izraelskog premijera uo~i odlaska u SAD
Netanjahu odbija dvodr`avno rje{enje
Protesti u Atini: Bilderberg nije dobrodo{ao (Foto: AP)
Berluskoni i Medvedev: Brojne teme za razgovor (Foto: AFP)
Dmitrij Medvedev, predsjednik Rusije
Vje`be u Gruziji stvaraju napetost
globus
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 26
Hiljade radnika FIAT-a na ulicama Torina (Foto: AFP)
Hiljade radnika italijanskog
proizvo|a~a automobila FIAT
iza{le su na ulice Torina tra`e}i
garancije za posao nakon najava
da }e se ova italijanska kompani-
ja ujediniti sa „Chryslerom“ i
„General Motorsom“.
Demonstranti su izrazili boja-
zan da }e ti ambiciozni planovi do-
vesti do zatvaranja fabrika i gubi-
tka posla. Radni~ki sindikati tvrde
da se 15.000 radnika okupilo ispred
sjedi{ta FIAT-a u Torinu, dok poli-
cija tvrdi da se okupilo 3.000 ljudi.
FIAT se `eli ujedinito sa
„Chryslerom“ i „General Motor-
som“ u sklopu strategije pro{iri-
vanja kako bi se ubla`ile ekono-
mska kriza i njene posljedice na
automobilsku industriju.
Radnici su protestirali i u Pra-
gu, a razlog su vladine i mjera pr-
eduze}a radi suzbijanja globalne
ekonomske krize, kojima se, kako
tvrde, kr{e njihova prava. Demo-
nstracije u Pragu dio su niza pro-
testa radni~kih sindikata {irom
Evrope, a privukle su i stotine ra-
dnike iz Njema~ke, Poljske i dru-
gih evropskih dr`ava.
Protesti radnika u evropskim dr`avama
Hiljade ljudi na ulicama zbog
straha od nezaposlenosti
Skoro 3.000 ljudi okupilo se
na mirnom protestu u Budimpe{ti
kako bi osudilo govor mr`nje i di-
skriminaciju. Protest koji su zaje-
dni~ki organizirali Ma|arska de-
mokratska povelja i Romski gra-
|anski pokret, odr`an je u Parku
svetog Stefana u Budimpe{ti.
Na protestu je prikazan video-
snimak kojim su zabilje`eni ne-
davni incidenti vezani za antiro-
mske i antisemitske akcije, me|u
kojima i za ubistvo jednog Roma
i njegovog sina. Oni su ubijeni
23. februara dok su bje`ali iz svo-
je ku}e u kojoj je izbio po`ar iza-
zvan dimnom bombom.
Vlasti su najprije objavile izv-
je{taj prema kojem je uzrok smrti
bio trovanje ugljenmonoksidom,
kao i da je po`ar izazvao kvar ele-
ktroinstalacija.
Premijer Gordon Bajnai naj-
avio je o{tru borbu protiv svakog
oblika diskriminacije.
Spec
AMSTERDAM - Vlasnik jedne mesare u Zanstadu na sjeveru
Holandije odnedavno je u svoju ponudu uvrstio i „meso“ inseka-
ta. Pored teletine, janjetine i drugih vrsta mesa, mogu}e je kupiti i
„meso“ larve skakavaca, koje se prodaje u pakovanju od 50 grama.
- Uz ~a{u bijelog vina, skakavci imaju zaista izvanredan ukus -
tvrdi mesar te navodi da je „meso“ ovih insekata izuzetno boga-
to vitaminima i proteinima.
POSJETE ^etvrta velika turneja predsjednika Obame
Pro{irivanje veza
SAD i Rusije
Prvi ~ovjek ameri~ke administracije, osim u Moskvi, boravit }e u julu i u Italiji i Gani
Ameri~ki predsjednik Barak
Obama (Barack) posjetit }e u julu
Rusiju, Italiju i Ganu, saop}eno
je iz Bijele ku}e. Isti izvor navodi
da }e Obama u Moskvi od 6. do 8.
jula razgovarati sa ruskim pre-
dsjednikom Dmitrijem Medve-
devom o na~inima saradnje u
oblasti raketne odbrane.
Obama, koji sti`e u Moskvu
na poziv ruskog predsjednika,
obe}ao je obnovu odnosa sa Ru-
sijom.
- Ovaj samit bit }e prilika
da se prodube posve}enost
smanjivnju nuklearnog oru`ja,
saradnja u vezi sa ne{irenjem
naoru`anja, na~ini saradnje u
oblasti raketne odbrane, kao i
razmjena mi{ljenja o zaje-
dni~kim prijetnjama i izazovi-
ma sigurnosti, kao i da se
pro{ire veze izme|u ame-
ri~kog i ruskog dru{tva i firmi
- navedeno je u saop}enju Bije-
le ku}e.
Nakon posjete Rusiji, ame-
ri~ki predsjednik u~estvovat }e
na samitu G8 u Italiji, a nakon
toga }e 10. jula posjetiti Ganu.
Obama }e predsjedavati sasta-
nkom o energiji i klimatskim
promjenama na samitu G8 u
italijanskoj Akvili. O~ekuje se
da }e se u~esnici samita u Italiji
fokusirati na napore da se su-
zbije globalna ekonomska kri-
za.
Obama, ~iji je otac iz Kenije,
odlaskom u Ganu posjetit }e
Afriku prvi put. Uprkos veli-
kim o~ekivanjima {irom Afrike
nakon izbora Obame, najsiro-
ma{niji kontinent ipak nije bio
prioritet u poslovnom dnevni-
ku ameri~kog predsjednika, ko-
ji se vi{e bavio Irakom i Afgani-
stanom, kao i Iranom i Sjever-
nom Korejom nego Afrikom.
Ovo }e biti Obamina ~etvrta
velika me|unarodna turneja od
kada je u januaru preuzeo du`no-
st.
Obama: Razmjena mi{ljenja sa Medvedovom (Foto: AFP)
Vrhovni sud u Londonu odbio
je `albu Milana [panovi}a na rani-
ju odluku o izru~enju Hrvatskoj.
Sud je prihvatio hrvatske argume-
nte i obe}anje da }e [panovi}u biti
omogu}eno novo i pravedno
su|enje. Hrvatska je dala garanciju
da [panovi} ne}e biti diskriminir-
an po nacionalnoj osnovi te da mu
ne}e biti naru{ena ljudska prava.
Kako je navedeno u dokume-
ntu presude, uzimaju}i u obzir
sve navedeno, sud je odlu~io da je
[panovi}eva `alba na izru~enje
neutemeljena te je stoga i odbije-
na. Sud u Londonu odlu~io je 30.
maja pro{le godine u korist Hrva-
tske, ali je [panovi} ulo`io `albu
na odluku o izru~enju.
U Velikoj Britaniji skrivao se
jo{ od 1998. godine, ali je otkri-
ven tek 2006. godine, kada je do-
bio sudsku opomenu zbog kra|e
u prodavnici u Satonu pa je tako
otkrivena i njegova pro{lost.
[panovi}u se u Hrvatskoj su-
dilo u odsustvu te je tako na
@upanijskom sudu u Sisku 17.
novembra 1993. osu|en na 20 go-
dina zatvora za ratni zlo~in, ma-
ltretiranje, mu~enje i protjeriva-
nje civila te za pale` njihove imo-
vine u selima Maja i Svra~ica u
Glinskom polju. [panovi}: Osu|en na 20 godina
Odluka Vrhovnog suda u Londonu
[panovi} }e biti izru~en Hrvatskoj
Bajnai: Najavio o{tru borbu
Demonstracije u Ma|arskoj
Osuda govora mr`nje i diskriminacije
Eksplozija voza u Nepalu
Povrije|eno
najmanje 18 ljudi
Najmanje 18 ljudi povrije|eno je u ju~era{njoj
eksploziji voza u Nepalu. Eksplozija se dogodila
u vagonu jedinog voza u toj dr`avi koji povezuje
grad D`anakpur na jugu Nepala sa D`ajanagarom
u isto~noj indijskoj dr`avi Bihar.
U Nepalu je 2006. okon~an desetogodi{nji
gra|anski rat, a nekada{nji maoisti~ki pobunjeni-
ci pobijedili su lani na nacionalnim izborima.
Jug dr`ave potresali su 2007. politi~ki neredi i
napadi oru`anih grupa koje su tra`ile regionalnu
autonomiju, a u nasilju je `ivot izgubio veliki br-
oj ljudi.
Sukobi u Somaliji
„El-[abab“ zauzeo D`ouhar
Najmanje 75 ljudi ubijeno je u sukobima tvr-
dokornih i umjerenih islamista u Somaliji, a
o~evici tvrde da su tvrdokorne snage „El-[abab“
ju~er zauzele strate{ki va`an grad D`ouhar, sjeve-
rno od glavnog grada Mogadi{a.
D`ouhar, koji je 2005. godine izabran za privr-
emeno sjedi{te prijelazne somalske vlade, udaljen
je 90 kilometara od Mogadi{a i povezuje somalsku
prijestonicu s nemirnim centralnim dijelom
dr`ave. Zbog nasilja je 3.300 civila pobjeglo iz svo-
jih domova.
U Somaliji posljednjih mjeseci bjesni nasilje,
a prijelazna vlada poku{ava obuzdati pobunu pr-
otiv administracije predsjednika [eika [arifa
Ahmeda.
oglasi
Dnevni avaz Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 27
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 043526 07 P
Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja UPI BANKA D.D. SARAJEVO, ulica Obala Kulina bana broj 9 A,
protiv tu`enih: 1. ALI] D@ENANA iz Sarajeva, ulica Drinska broj 54, 2. SOFTI] BRANISLAVKA iz Sarajeva, uli-
ca Sedrenik broj 11, 3. LOVRI] MIRKO iz Ilid`e, ulica Lepeni~ka broj 8 i 4. DIMITRIJEVI] SABINE iz Sarajeva,
ulica Hamdije ^emerli}a broj 5, radi isplate duga, v.s.p. 13.624,85 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a
OBJAVLJUJE
Tu`bom i kona~no opredijeljenim tu`benim zahtjevom od 06. 08. 2007. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon pr-
ovedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`ene Ali} D`enanu, Softi} Branislavku, Lovri} Mirka i Di-
mitrijevi} Sabinu da mu solidarno isplate i dug u iznosu od 13.624,85 KM, proizi{ao iz mjenice od 26. 04. 2001. godi-
ne koja je dospjela na pla}anje 11. 08. 2005. godine sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama od 11. 08. 2005.
godine pa do isplate, te da tu`itelju solidarno isplate tro{kove protestnog postupka u iznosu od 417,00 KM kao i
tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 30 dana.
Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu
zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182 ZPP-a.
Ovim putem se tu`enoj Dimitrijevi} Sabini iz Sarajeva, ulica Hamdije ^emerli}a broj 5 dostavlja tu`ba na odgovor u
smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 7. ZPP-a najka-
snije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostaviti pismeni odgovor na tu`bu.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Amela Selimovi} Fazlagi}, s.r.
Broj: 09-34-2-148/09
Dana: 11. 05. 2009.
Na osnovu ~lana 49. Zakona o policijskim slu`benicima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 27/05 i
70/08) i Odluke direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutra{njih poslova,
broj 09-34-2-148/09 od 02. 04. 2009. godine Komisija za provo|enje javnog konkursa za prijem kadeta za poha|anje osnovne polici-
jske obuke u po~etnom ~inu mla|eg inspektora za potrebe Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Fe-
deralnog ministarstva unutarnjih poslova objavljuje
JAVNI KONKURS
za upo{ljavanje i prijem kadeta u po~etnom ~inu mla|eg inspektora kao drugi nivo pristupa u Federalnoj upravi policije
Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova vr{i prijem 13
(trinaest) kadeta u po~etnom ~inu mla|eg inspektora kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa VII stepenom {kolske spreme i to:
- 4 (~etiri) diplomirana kriminalista;
- 3 (tri) diplomirana pravnika;
- 2 (dva) diplomirana ekonomista;
- 3 (tri) diplomirana in`injera elektrotehnike, i to:
- 2 (dva) smjer ra~unarstvo i informatika i
1 (jedan) smjer automatika-elektronika;
- 1 (jedan) sa drugim fakultetom dru{tvenog smjera.
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete.
Op}i uvjeti za kandidate:
a) dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine;
b) `ivotna dob izme|u 18 i 35 godina `ivota,
c) VII stepen {kolske spreme;
d) ljekarsko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizi~koj i psihi~koj sposobnosti za rad;
e) da kandidat nije otpu{ten iz institucije dr`avne uprave ili iz vojne slu`be u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
f) da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak i da nije izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo, osim za krivi~na djela pr-
otiv bezbjednosti saobra}aja u skladu sa krivi~nim zakonodavstvom;
g) da kandidat nije optu`en od strane Me|unarodnog krivi~nog tribunala za biv{u Jugoslaviju i da se nije odbio prijaviti pred Tribunalom.
Posebni uvjeti za kandidate:
a) da ima zavr{en fakultet i smjer tra`en ovim Konkursom,
b) da ima polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije.
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju:
- uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija)
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija)
- diploma o zavr{enoj {kolskoj spremi (original ili ovjerena fotokopija diplome)
- ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca)
- izjava kandidata ovjerena u op}ini ili sudu, potvrda ili uvjerenje poslodavca - dr`avnog organa ili institucije da kandidat nije otpu{ten iz or-
gana dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske sankcije na bilo kojem nivou vlasti Bosne i Hercegovine ili vojne slu`be
- uvjerenje o nevo|enju krivi~noga postupka izdano od nadle`nog suda (ne starije od tri mjeseca)
- izjava kandidata ovjerena u op}ini ili sudu kojom kandidat povr|uje da nije optu`en od Me|unarodnog krivi~nog tribunala za biv{u Jugosla-
viju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom
- ovjerena fotokopija voza~ke dozvole „B“ kategorije
- ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte
- ovjerena fotokopija prijave prebivali{ta CIPS-a
- za kandidate kojima je odbijena certifikacija u skladu sa ~lanom 133. Zakona o policijskim slu`benicima („Slu`bene novine Federacije
BiH“, broj: 27/05 i 70/08), du`ni su i pored navedene dokumentacije dostaviti i sljede}u dokumentaciju:
- ovjerenu pismenu izjavu kandidata u op}ini ili na sudu kojom dokazuje da mu nije odbijena certifikacija i da mu nije dozvoljeno privremeno
ovla{tenje od UN/IPTF-a;
- primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojom se potvr|uje odbijanje certifikacije;
- za kandidate kojima je dozvoljena certifikacija ne podlije`u op}im uvjetima iz ta~ke b).
Popunjene prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom (originale ili ovjerene fotokopije dokumenata) kandidati mogu predavati li~no
na pisarnici Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ulica Me-
hmeda Spahe broj, 7. 71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, kao i preporu~enom po{tom na adresu:
Federalna uprava policije Federalno ministarstvo unutra{njih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, ulica Mehmeda
Spahe broj 7, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku „Komisija za provo|enje javnog konkursa za prijem kadeta za poha|anje osnovne
policijske obuke u po~etnom ~inu mla|eg inspektora za potrebe Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova
- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova“
Prijave dostavljene na drugi na~in i prijave koje su neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Samo kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete i koji su prilo`ili svu potrebnu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju koje
uklju~uje test op}eg znanja (uklju~uje i pismeni rad), test tjelesne sposobnosti, lije~ni~ki pregled, psiholo{ki pregled (uklju~uju}i test i razgo-
vor) i drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
Obavje{tenje o datumu, vremenu i mjestu testiranja navedenih kandidata vr{it }e se isklju~ivo na oglasnoj plo~i Federalne uprave policije Fe-
deralnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, na Web stranici www.fup.gov.ba. Informacije kandi-
dati mogu dobiti na telefon broj: 033/280-020 lok. 3421.
Kandidat koji ne pro|e jedan od testova isklju~uje se iz daljnjeg procesa odabira.
Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova, na svojoj oglasnoj plo~i u sjedi{tu i na Web stranici www.fup.gov.ba
objavit }e listu sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i kona~ne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima, najkasnije u ro-
ku od 30 dana od dana posljednjeg testiranja.
Na bodovnoj listi se navode i kandidati koji su uspje{no zavr{ili testiranje i kandidati koji su predlo`eni za zapo{ljavanje.
Kadidat koji je pristupio testiranju ima neometan pristup rezultatima svojih testova.
U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste svaki kandidat mo`e izjaviti `albu Policijskom odboru za policijske slu`benike Federacije
Bosne i Hercegovine.
Komisija za izbor na oglasnoj plo~i Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova u sjedi{tu, kao i na Web stranici
www.fup.gov.ba objavit }e kona~nu listu kandidata predlo`enih za zapo{ljavanje.
Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnoj {tampi.
Odabir za prijem kandidata za ~in mla|eg inspektora u Federalnoj upravi policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova vr{it }e se u
skladu sa Zakonom o policijskim slu`benicima Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu i rasporedu testiranja kandidata i siste-
mu bodovanja u procesu odabira policijskih slu`benika Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova.
Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije }e se posebno rukovoditi odredbama ~lana 4. Zakona o policijskim slu`be-
nicima Federacije Bosne i Hercegovine kojim je regulisano da struktura policijskih slu`benika u policijskom organu odra`ava nacionalnu stru-
kturu stanovni{tva iz 1991. godine.
Odabrani kandidati poha|aju osnovnu obuku kao kadeti na Policiojskoj akademiji Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog
ministarstva unutarnjih poslova Sarajevo u trajanju od 6 ({est) mjeseci od ~ega su 4 (~etiri) mjeseca teorijske obuke i 2 (dva) mjeseca pra-
kti~ne nastave.
Po zavr{etku osnovne obuke kadeti preuzimaju du`nost policijskih slu`benika i nalaze se na probnom radu u trajanju od 12 (dvanaest) mjese-
ci.
Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se ne}e vra}ati, osim na li~ni zahtjev kandidata.
KOMISIJA ZA IZBOR
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
ADMINISTRATION OF FEDERAL POLICE
SARAJEVO
kiosk
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 28
Pozadina susreta srbijanskog
ministra policije Ivice Da~i}a i Jo-
vanke Broz, udovice Josipa Broza
Tita, na kojem su se dogovorili da
ona nakon vi{e od 30 godina dobi-
je paso{, mo`e biti dogovor i u ve-
zi s oko dvije milijarde dolara koje
joj je, navodno, suprug ostavio na
ra~unu u [vicarskoj.
Nema paso{
Godinama, naime, kru`i
pri~a da je izme|u dva svjetska
rata Tito stekao 30 posto dionica
be~kog hotela „Imperial“, kao i
dvije milijarde dolara u gotovini.
- Taj novac je na ra~unu u
[vicarskoj i vjerovatno je to ra-
zlog zbog kojeg Jovanka Broz ve}
30 godina nema paso{ - tvrdi do-
bro obavije{ten izvor.
Bezuspje{ni pregovori
Navodno se Slobodan Mi-
lo{evi} poku{ao dogovoriti s Jo-
vankom Broz o transferu novca u
Srbiju.
- Prije petnaestak godina Mi-
lo{evi} je poku{avao privoljeti
Jovanku Broz na neku vrstu do-
govora, ali su to bili bezuspje{ni
poku{aji. Sada, nakon Da~i}eve
izjave da }e Jovanka dobiti paso{,
izgleda da je taj dogovor posti-
gnut. Zanimljivo je i to {to bi Jo-
vanka mogla objelodaniti i neke
druge nerazja{njene stvari, bu-
du}i da je prvi dio biografije Jo-
sipa Broza Tita ostao nerasvije-
tljen. Tu se, prvenstveno, misli
na datum njegovog ro|enja, pa
ima li prst ili nema, svira li kla-
vir ili ne i druge detalje - ka`e
izvor.
BEOGRAD Pozadina susreta Jovanke Broz i Ivice Da~i}a
Titovoj udovici dvije
milijarde dolara i dionice?
Navodno je Tito gotovinu stekao izme|u dva svjetska rata i prebacio je u [vicarsku
Pejlin: Autorizirana biografija
^elzi Eseks (Chellsey Essex)
ro|ena je ovisna o heroinu i imala
je 13 slomljenih rebara kada je u
januaru 2007. u dobi od tri mjese-
ca umrla od sr~anog udara.
Beba je umrla samo nekoliko
sedmica nakon {to je smje{tena u
udomiteljsku porodicu. Povrede
koje je beba imala po tijelu bile su
tako stra{ne da je policija naredi-
la istragu, ali nema dokaza da su
one uzrokovale smrt. ^elzi je svoj
kratki `ivot provela bolesna jer je
njena majka bila ovisnica o heroi-
nu.
Obdukcija je pokazala da je
imala slomljena rebra, a nevjero-
vatno je da to niko nije primijetio
dok je beba bila `iva. Izvje{taj go-
vori da su djevoj~ici rebra slo-
mljena ~etiri sedmice prije smrti,
kada je stigla u udomiteljsku por-
odicu, a procijenjeno je da je do
njih do{lo zbog sna`nog stiskanja
odrasle osobe.
Izvje{taj je bacio novo svjetlo
na udomiteljsku porodicu u koju
je bila smje{tena tromjese~na dje-
voj~ica. Vlasti su pokrenule istra-
gu, a ve} je stiglo nekoliko novih
pritu`bi na bra~ni par kod kojeg
su socijalne slu`be godinama sm-
je{tale djecu bez roditelja.
Republikanska kandidatkinja
za potpredsjednicu SAD Sara Pe-
jlin (Sarah Palin) napisat }e auto-
riziranu biografiju, a za knjigu,
koju }e objaviti u prolje}e 2010.,
dobit }e sedam miliona dolara.
Ugovor je potpisala s poznatim
izdava~em „HarperCollinsom“. U
pisanju }e imati pomo} pisaca, a
kako ka`e, `eli ispri~ati ko je ona
zapravo. Za pregovore o knjizi an-
ga`irala je poznatog advokata koji je
sara|ivao s Bilom Klintonom (Bill
Clinton) i Tonijem Blerom (Tony
Blair).
Nakon {to je objavljen snimak
u~itelja koji dje~aku (14) na ~asu
zidarstva gura glavu u kantu s ce-
mentom, belgijska policija otvor-
ila je istragu.
Navodno je u~itelj dje~aka
zlostavljao u novembru pro{le go-
dine u obrazovnom centru za dje-
cu s posebnim potrebama u Ho-
gardenu.
Lokalni ured tu`ioca objavio
je da u~itelja o~ekuje te{ka kazna
ako sudija potvrdi optu`nicu za
povre|ivanje dje~aka. Prema izja-
vi direktora {kole, u~itelj je
po`alio zbog svog napada.
Istraga o smrti tromjese~ne djevoj~ice
Bebi ovisnoj o heroinu slomljeno 13 rebara
Da~i} tvrdi da o novcu nije
bilo rije~i u susretu s Jovankom
Broz.
- Nisam o tome pri~ao. Ra-
zgovarali smo samo o dokume-
ntima, paso{u i li~noj karti, nje-
nom statusu i tako nekim stvari-
ma - ka`e Da~i}.
Da~i}: Nismo spominjali novac
Broz: Krije mnogo tajni
Snimak iz novembra
Skandal u Belgiji
U~itelj glavu |aka gurao
u kantu s cementom
Otkrivena vrijednost ugovora
Sara Pejlin dobit }e
sedam miliona dolara
kiosk 29
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Trogodi{nji dje~ak kojeg su ote-
li naoru`ani plja~ka{i iz njegove
ku}e u Kaliforniji prona|en je na-
kon dvosedmi~ne potrage u Meksi-
ku, potvrdili su zvani~nici.
Brajanta Rodrigeza (Briant Ro-
driguez) prona{la je policija kako
luta ulicama jednog gradi}a i vrati-
la ga njegovoj majci u Kaleksiku,
na granici SAD i Meksika.
- Sretni smo {to je dje~ak `iv.
Ponekad ovakvi doga|aji imaju ne-
sretan kraj, ali ovaj nije - - rekao je
oblasni {erif San Bernardina Rod
Hups (Hoops).
Dje~ak je nestao 3. maja, kada
su dvojica naoru`anih plja~ka{a pr-
ovalila u njegovu ku}u i vezala ga
zajedno s majkom i ~etvero bra}e i
sestara. Napada~i su prilikom bije-
ga odnijeli manju sumu novca i po-
veli su dje~aka sa sobom. Njegova
kosa, du`ine do ramena, bila je obr-
ijana kada je prona|en.
Policija sumnja na dvojicu
mu{karaca koji su snimljeni u pro-
davnici u blizini Rodrigezove ku}e
kako kupuju ljepljivu traku, istu
kojom je vezana dje~akova porodi-
ca. Imena osumnji~enih nisu obja-
vljena zbog istrage.
^lanovi narko-kartela u pogra-
ni~nom regionu ~esto kidnapuju
ljude radi otkupnine.
Otmi~ari su Brajantu obrijali glavu
Putin: Nije `elio otkriti cijenu
Ruski premijer Vladimir Putin
poku{ao je podsta}i posrnulu rusku
automobilsku industriju pokazav{i
se pred novinarima u So~iju u svojoj
novoj „ladi nivi“, automobilu do-
ma}eg proizvo|a~a AvtoVAZ.
Putin je jo{ u martu radnicima
AvtoVAZ-a, u kojem francuski
„Renault“ posjeduje 25 posto udjela,
rekao da namjerava kupiti „nivu“.
Automobil u maskirnim bojama
odudara od vozila mnogih ministara
u vladi koji su u poreznim karticama
naveli da posjeduju automobile po-
put „mercedesa“ i „por{ea“. U pro-
gramu ruske televizije prikazan je
zadovoljni Putin kako poziva novi-
nare da se povezu s njim. Otkrio je
da }e svojim novim automobilom i}i
na pecanje, ali nije htio re}i cijenu.
- Sada su ovi automobili na
sni`enju, pa ih mo`ete kupiti po-
voljnije - rekao je jednom novina-
ru.
Guverner Rod Blagojevi} iz
ameri~ke dr`ave Ilinois postao je
svjetski poznat kada je poku{ao
prodati mjesto u Senatu upr-
a`njeno odlaskom Baraka Obame
(Barack) u Va{ington.
Nakon skandala brojni mediji
ismijavali su Blagojevi}evu kaci-
ga-frizuru koja je sada bila inspi-
racija jednoj kompaniji da lansira
liniju {ampona za kosu. [amponi
su nazvani „Blago“ i proizvode se
u ^ikagu.
Tajvanski nau~nici objavili su
da su otkrili gen povezan sa star-
enjem kod sisara, koji bi mo`da
mogao imati utjecaja na pro-
du`enje ljudskog `ivotnog vijeka,
prenio je list „Taipei Times“.
Stru~njaci Instituta za nauku
na Univerzitetu „Yang-Ming“
slu~ajno su otkrili gen Cisd2 na-
stoje}i u eksperimentima na
mi{evima otkriti koji je gen pove-
zan s rakom jetre.
Umjesto toga primijetili su da
laboratorijski mi{ star osam se-
dmica prebrzo stari nakon {to su
ga li{ili gena Cisd2. Kod mi{a su
potom primijetili pojavu sijedih
dlaka, gubitak tjelesne mase te
gubitak mi{i}ne i ko{tane mase.
Nau~nici ka`u da namjeravaju
nastaviti prou~avati na koji na~in
ponovo o`iviti gen Cisd2 uz po-
mo}i prehrane bogate antioksida-
nsima i na druge na~ine.
Spec
NJUJORK - Hiljade Amerikanaca dobile su podsticajne
~ekove u svoje sandu~i}e, ali problem je {to su mnogi od njih ve}
mrtvi. Antoniet Santopadre (Antoniette) o~ekivala je 250 dolara
pomo}i, a ~ek je bio naslovljen na njenog oca, koji je umro u Ita-
liji prije 34 godine. Iz ureda za socijalnu pomo} poslali su 52 mi-
liona ~ekova socijalne pomo}i, a neki su mrtvima oti{li zabunom,
jer u bazi podataka nemaju potvrdu o njihovoj smrti.
Ruski premijer provozao novi automobil
Putin „ladom nivom“
do{ao u So~i
Istra`ivanje na Tajvanu
Otkriven gen koji bi mogao
produ`iti ljudski vijek
Kineski ljekari izvadili su `eni
metak iz glave koji je tamo dospio
prije vi{e od ~etiri decenije. Na-
kon godina nesnosne boli, He Ve-
njing (65) kona~no se podvrgla
operacijskom zahvatu i odahnula.
@eni je metak iz glave izva|en
42 godine nakon {to je tamo dospio.
Venjing je metak slu~ajno pogodio
1967. u okr{aju suprotstavljenih fr-
akcija Crvene garde na po~etku ki-
neske kulturne revolucije.
Metak dug tri centimetra za-
glavio se izme|u ~eljusti i uha na
desnoj strani lica. Prvi su ga pri-
mijetili ljekari iz njenog sela
1978., ali nisu ga imali ~ime uklo-
niti.
Nakon {to je decenijama trpje-
la nepodno{ljive bolove, He je tek
nedavno odlu~ila ponovo potra`iti
pomo}.
Korumpirani guverner kao inspiracija
Linija {ampona nazvana
po Rodu Blagojevi}u
Blagojevi}: Poznat po kaciga-frizuri
Kineskinja decenijama trpjela bolove
@eni izva|en metak iz glave nakon 42 godine
POTRAGA Dje~ak otet u Kaliforniji prona|en u Meksiku
Brajant lutao ulicama
gradi}a na granici sa SAD
Dje~ak nestao 3. maja, kada su dvojica plja~ka{a provalila u njegovu ku}u
30 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
kultura
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 31
Pompezne najave da je Banja
Luka dobila prvi internacionalni
filmski festival koji }e iz godine u
godinu biti ozbiljan konkurent
Sarajevo Film Festivalu, ali i dru-
gim filmskim doga|anjima u re-
giji, ostale su samo jedna od pu-
stih `elja organizatora.
Ministarstvo prosvjete i ku-
lture RS i Vlada RS, naime, ove
godine ne}e izdvojiti nijednu je-
dinu marku za tu manifestaciju, a
kamoli basnoslovnih milion mar-
aka, {to je cifra koja je lebdjela
nad lanjskom organizacijom pr-
vog BLIFF-a.
Kulturne i politi~ke uzvanice
iz RS i Srbije te patron Festivala
Lazar Ristovski za ovu godinu su
ostali bez {etnje crvenim tepihom
u Banjoj Luci, a filmofili bez pro-
jekcija.
- Ministarstvo prosvjete i ku-
lture RS ne}e finansijski podr`ati
ovogodi{nju organizaciju
BLIFF-a jer je ovo godina {tednje
- izjavila je za „Dnevni avaz“ por-
tparol ovog ministarstva Spome-
nka Miljkovi}.
Ona je navela da }e se raditi na
osiguranju {to ve}eg iznosa novca
za BLIFF 2010. godine, do kada
}e Banja Luka ~ekati na drugo fe-
stivalsko izdanje.
Direktoricu BLIFF-a Irenu
Taskovski, uprkos brojnim po-
ku{ajima, nismo uspjeli dobiti na
telefon. Na zvani~noj web-strani-
ci BLIFF-a nazna~eno je da ba-
njalu~ki Filmski institut, ina~e
idejni tvorac Festivala, zahvaljuje
svima koji su aplicirali za u~e{}e
na drugom BLIFF-u, ali da se
manifestacija odga|a za narednu
godinu. V. STEVANOVI]
BANJA LUKA Ministarstvo prosvjete i kulture ne}e podr`ati BLIFF
Pro{le godine milion KM,
ove godine ni feninga
Pompezno najavljivani festival ne}e do`ivjeti svoje drugo izdanje, barem
ne u 2009. Ovo je godina {tednje, ka`u iz Ministarstva
Tuzlanski Art teatar ve~eras }e
u Narodnom pozori{tu Tuzla pre-
mijerno izvesti predstavu „Kandi-
dat br. 1“, koju su prema tekstu Va-
hida Klopi}a re`irali glumci koji i
igraju u njoj Midhat Ku{ljugi}, Re-
mira Osmanovi}, Adnan Omero-
vi}, Zlatko Jugovi} i Edis @ili}.
- Ovo je tre}a predstava u produ-
kciji mladog Art teatra. Ra|ena je
kako bi se publika nasmijala na{oj
stvarnosti u kojoj u predizborna vr-
emena mnogi, a naro~ito oni neko-
mpetentni, poku{avaju kandidira-
njem na razne politi~ke liste sebi
osigurati bolju egzistenciju.
To je i logi~no u zemlji koja ima
vi{e stranaka nego proizvodnih pre-
duze}a - ka`e Ku{ljugi}. A. Mu.
Scena iz predstave: Nu{i}eva hit komedija
Jedna od najvi{e nagra|ivanih
predstava u BiH, pobjednik festi-
vala u Br~kom i Mostaru „Narodni
poslanik“ banjalu~kog Narodnog
pozori{ta RS gostovat }e sutra na
sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo.
Tako }e u hit komediji Brani-
slava Nu{i}a, u re`iji Nikole Peja-
kovi}a, kona~no mo}i u`ivati i sa-
rajevska publika, a u okviru sara-
dnje dva pozori{ta.
- Ovo je nastavak dobre saradnje
koju imamo s Narodnim pozori{t-
em Sarajevo. Uvjeren sam da }e pu-
blika imati {ta vidjeti s obzirom na
to da je rije~ o predstavi koja je u Br-
~kom osvojila osam nagrada i koja je
zasigurno obilje`ila sezonu u bh.
pozori{tu - ka`e Ljubi{a Savanovi},
umjetni~ki direktor NPRS Banja
Luka i jedan od glumaca u predstavi.
Ostale uloge u „Narodnom pos-
laniku“ tuma~e @eljko Stjepano-
vi}, Nikolina \or|evi}, Boris
[avija, Anja Stani}, @eljko Erki},
Aleksandar Stojkovi}, \ur|a Vu-
ka{inovi}, Nata{a Ivan~evi} i Zla-
tan Vidovi}. A. G.
Najnagra|ivanija predstava u sezoni
„Narodni poslanik“ dolazi u Sarajevo
Pobjednik festivala u Br~kom i Mostaru
sutra u Narodnom pozori{tu Sarajevo
Vlada Tuzlans-
kog kantona po-
dr`ala je odluku
Upravnog odbora
Me|unarodne ga-
lerije portreta Tu-
zla da za direktora
ova javne ustano-
ve bude imenovan
Hari Ejubovi}.
Na ~elu ove institucije Ejubo-
vi} bi trebao biti naredne ~etiri
godine, a saglasnost na ovu odlu-
ku treba dati i
Op}ina Tuzla, kao
suosniva~ Galeri-
je.
Dosada{nji di-
rektor Galerije ]a-
zim Sarajli} odla-
zi u penziju, a po-
dnio je ostavku
jo{ prije dvije go-
dine. Ejubovi} je umjetni~ki dire-
ktor Bosanskog kulturnog centra
Tuzla. A. Mu.
Me|unarodna pjesni~ka aka-
demija iz Indije dodijelila je bh.
pjesnikinji Aj{i D`emili Zahiro-
vi} nagradu za `ivotno djelo, a u
znak njenog istaknutog doprino-
sa svjetskoj poeziji.
Ovo je 20. internacionalno pr-
iznanje na{oj pjesnikinji.
- Sve nagrade i priznanja mno-
go mi zna~e, posebno zato {to su
ih dodijelile razne institucije iz ra-
znih zemalja. Dodijelili su mi ih
ljudi koji me ne poznaju i koji su
vrednovali moj rad i doprinos mi-
ru i humanosti putem literature i
kulture - ka`e Zahirovi}. A. G.
Priznanje iz Indije bh. pjesnikinji
Nagrada za `ivotno djelo
Aj{i D`emili Zahirovi}
S lanjskog BLIFF-a: Banja Luka ove godine bez crvenog tepiha
U Ministarstvu prosvjete i
kulture RS tra`ili smo da nam
odgovore jesu li zadovoljni
na~inom na koji je pro{le godine
za prvi BLIFF potro{eno ~ak
milion maraka ili je to mo`da je-
dan od razloga odga|anja.
- Filmski projekti ina~e su sku-
pi - rekla nam je pomo}nica mini-
stra prosvjete Irena Soldat-Vujano-
vi}, naglasiv{i da je najve}i zna~aj
BLIFF-a {to je uspostavljen tim
ljudi za organizaciju te ulo`en no-
vac u izgradnju infrastrukture.
Filmski projekti su skupi
Me|unarodna galerija portreta Tuzla
Hari Ejubovi} novi direktor
Sarajli} i Ejubovi}: Smjena pozicija
Zahirovi}: Dvadeseto priznanje
S jedne od proba: O politi~kim listama
SARAJEVO - U
Domu mladih ve~eras u
19 sati bit }e uprili~ena
promocija nove knjige
Sulejmana Bugarija „Der-
sovi i dru`enja“. O knjizi
}e govoriti prof. dr. Fikret
Kar~i}, dr. Fahira Fejzi}-
^engi} i knji`evnik As-
mir Kujovi}. (A. G.)
KULT/ART TELEKS
Promocija u mostarskom pozori{tu
Intervjui i pisma Vehida Guni}a
Knjiga novinara i publiciste
Vehida Guni}a pod nazivom
„Pisma u budu}nost“ promovir-
ana je preksino} u Narodnom
pozori{tu Mostar, pi{e Fena.
Rije~ je o knjizi u kojoj autor
„portretira“ brojne poznate i
manje poznate osobe koje je su-
sretao u svojoj dugogodi{njoj
novinarskoj karijeri.
Govore}i o knjizi, akademik
Abdulah Sidran podsjetio je na ~in-
jenicu da je Guni} do sada napisao
vi{e od 30 knjiga razli~itih `anrova
i istakao da posljednja knjiga pre-
dstavlja zbir intervjua s poznatim
osobama iz cijelog svijeta koje zapr-
avo govore o svom vremenu.
Ve~eras premijera predstave „Kandidat br. 1“
Tuzlaci se smiju na{oj stvarnosti
32
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. show biz
KONCERTI D`ekson boluje od raka ko`e
Ne namjerava
otkazati turneju
Doktori ga uvjerili da je stanje izlje~ivo
Majklu D`eksonu (Michael Jackson) dijagnostici-
ran je prije mjesec rak ko`e na vratu, a prona|ene su i
}elije na licu koje se mogu razviti u rak, objavili su br-
itanski mediji.
No, ne o~ekuje se da }e dijagnoza omesti njegov
plan da odr`i ~ak 50 koncerata, koji su zakazani za
ovo ljeto u Londonu. Kralj popa prilagodit }e li-
je~enje datumima koncerata.
Doktori vjeruju da je bolest povezana s vitiligom,
bole{}u koja utje~e na pigmentaciju, od koje D`ekson
boluje godinama.
- U po~etku je bio veoma zabrinut, ali ka`e da su
ga doktori uvjerili da je stanje izlje~ivo i da }e se opor-
aviti. Majkl se raduje koncertima, a lije~enje }e mora-
ti prilagoditi terminima turneje - rekao je za „The
Sun“ izvor blizak pjeva~u.
Kako bi smirio svoje fanove, D`ekson je odlu~io
da ~itavoj javnosti poka`e kako ipak nije smrtno bole-
stan.
Da nije u toliko lo{em zdravstvenom stanju, kao i
to da je i dalje, uprkos mnogim operacijama, sve na
svom mjestu, mu{ka pop ikona pokazala je javnosti
dok se u dru{tvu svoje djece {etala Beverli Hilsom.
D`ekson: Raduje
se koncertima
Za ~asopis „Kurv“
istakla obline
Holivudska glumica Bruk [ilds (Brooke Shields)
u 43. godini izgleda bolje nego ikad. Osim {to su je
po~ele sustizati godine, ima dvije k}erke, ali je ~ak
ni to nije pretvorilo u zapu{tenu `enu. Na fotografi-
jama koje su snimane za ~asopis „Kurv“ Bruk je po-
kazala obline, ali je i istakla svoju `enstvenost, koju
je ~esto skrivala.
Odjevena u samostoje}e ~arape i donje rublje, Bruk
je na fotografijama zavodila dosta mla|eg mu{karca,
kojeg je ~ak i poljubila. Visoka glumica, koja je stigla
na film sa modne piste,
proslavila se u humor-
isti~koj televizijskoj
seriji „Suddenly
Susan“, za koju je
dobila dva Zla-
tna globusa.
Bruk [ilds u 43. godini
[ilds: Zavodila mla|eg mu{karca
Striptiz prekrasne glumice
Prekrasna Penelopa Kr-
uz (Penelope Cruz), barem
ako je suditi prema sce-
nama koje su preplavi-
le internet, sigurno }e
svojim striptizom za-
sjeniti ostale zvijezde
svjetskog kalibra ko-
je okuplja snima-
nje du-
goo~ekiva-
nog mjuzi-
kla „Nine“.
Uz genija-
lnog Denijela Deja Luisa (Daniel
Day Lewis), na projektu sudjeluju i
Nikol Kidmen (Nicole Kidman) te
besmrtna Sofija Loren (Sophia), Ke-
jt Hadson (Kate Hudso), D`udi
Den~ (Judi Dench) te pjeva~ica Fergi
(Fergie), ~ija je transformacija za po-
trebe filma, u kojem glumi prostitu-
tku, fenomenalna.
Iako ovo nije prvi put da Pene-
lopu gledamo razgoli}enu na fi-
lmskom platnu, u jakoj konkure-
nciji svojih zvjezdanih kolegica,
Kruz je briljirala.
Penelopa Kruz
zasjenila ostale zvijezde
mjuzikla ’Nine’
Kruz:
Briljirala
na sceni
Leno: Radi na novom tok-{ouu O’Brajan: Gost posljednje emisije
Nakon {to je punih 17 godina
vodio „The Tonight Show“, jednu
od najvi{e gledanih televizijskih
emisija u Americi, popularni
ameri~ki komi~ar D`ej Leno
(Jay) predaje voditeljsku palicu
Konanu O’Brajanu (Conan O’Br-
ien), kojeg }e ugostiti 29. maja u
svojoj posljednjoj emisiji. Leno je
objavio ovu vijest na konferenciji,
a svoje brojne fanove utje{io je
informacijom da trenutno radi na
novom tok-{ouu, koji }e ameri~ki
gledaoci ve} ove jeseni mo}i pra-
titi na malim ekranima u udar-
nom terminu.
Za posljednju sedmicu emitir-
anja „The Tonight Showa“ vodi-
telj je pripremio gledaocima niz
zanimljivih gostiju, me|u kojima
su Princ (Prince), kalifornijski
guverner Arnold [varceneger
(Schwarzenegger) te holivudski
glumac Mel Gibson.
Nakon 17 godina vo|enja „The Tonight Showa“
Konan O’Brajan
nasljednik D`eja Lenoa
Popularni reper 50 Cent toliko
`eli snimiti duet sa slavnom glu-
micom i pjeva~icom Beti Midler
(Bette Midler) da je ~ak spreman
da pjeva i d`ez.
Filmska veteranka za ml-
a|eg kolegu ima samo rije~i
hvale.
- On je tako divan i drag. Htje-
la bih da pjevamo neku pjesmu iz
doba Velike krize, ali on je tako
mlad pa mislim da ne zna nijednu
- ka`e Beti Midler, koja je otpje-
vala pjesmu „The Wind Beneath
My Wings“.
Beti i 50 Cent upoznali su se
kada je glumicina organizacija za
o~uvanje okoline Njujorka
„Restoration Project“ odlu~ila gr-
aditi javni vrt u Kvinsu, ta~nije, u
~etvrti u kojoj je 50 Cent odra-
stao.
50 Cent: Poznati reper
50 Cent `eli duet sa Beti Midler
Spreman da pjeva i d`ez
jet set 33
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Kiseli osmijesi ~lanova „Regine“ i prate}ih vokala nakon finala (Foto: Ivan [ebalj)
(Od specijalnih izvje{ta~a
„Dnevnog avaza“ iz Moskve)
Nakon 54. takmi~enja za Pje-
smu Evrovizije, na kojem je Nor-
ve{ka pobijedila, a „Regina“ sa
kompozicijom „Bistra voda“
osvojila deveto mjesto sa 106 bo-
dova, podijeljene su reakcije u
na{oj delegaciji.
Utjecaj politike
Raspolo`enje frontmena „Re-
gine“ i autora „Bistre vode“ Ale-
ksandra ^ovi}a nije mogla popra-
viti ni nagrada „Marsel Bezenson“
za najbolju kompoziciju te 9. mje-
sto smatra neuspjehom.
- Kao kompozitor, moram biti
zadovoljan, jer je moja pjesma
dobila nagradu. Ra~unao sam na
nju, ali bi mi bilo dra`e da smo
pobijedili. Nismo zadovoljni. I{li
smo na pobjedu i samo nas je to
zanimalo. Mislim da je na odluku o
pobjedniku i politika imala utjeca-
ja. @ao nam je {to nismo doveli Eu-
rosong u Sarajevo - ka`e ^ovi}.
[ef bh. delegacije Dejan Ku-
kri} zadovoljan je, pak, ~injeni-
com da se na{a zemlja na{la me|u
deset najboljih.
- Pjesma je dobila nagradu i
imali smo odli~an nastup. BiH je
jo{ jednom pokazala da ima na-
jbolji projekt Eurosong u regio-
nu, jer su na{i susjedi ostali dale-
ko iza nas. Hrvatska je 18., dok su
ostali otpali jo{ u polufinalu - re-
kao je Kukri}.
Bez iznena|enja
Na koncu, mo`emo re}i da
ve}ih iznena|enja na ovogodi{njoj
Evroviziji nije bilo. O~ekivano je
pobijedio Norve`anin Aleksandar
Ribak (Alexander Rybak), koji je
slovio za apsolutnog favorita. On
je pobjednik koji je do sada osvojio
najvi{e bodova u historiji ovog
muzi~kog takmi~enja, 387.
Iznena|enja poput Azerbe-
jd`ana i BiH nisu se desila pa je
tako i dalje najbolji uspjeh na{e
zemlje tre}e mjesto Harija Va-
re{anovi}a i „Lejle“ u Atini 2006.
godine. Denis ZEBA
EUROSONG 2009 „Regina“ nakon finala u Moskvi
Podijeljene reakcije
u bh. delegaciji
Aleksandar ^ovi} nezadovoljan i pored nagrade „Marsel Bezenson“, za razliku
od Dejana Kukri}a O~ekivana pobjeda Norve`anina Aleksandra Ribaka
Sarajevski rok bend „Letu
{tuke“ odr`ao je u subotu svoj
prvi nastup u Banjoj Luci, koji
je, prema rije~ima Dine [arana,
frontmena grupe, trajao dva sa-
ta u „Hard Rock Cafeu“.
- Svirka je bila odli~na. Oku-
pilo se dosta na{ih fanova koji
su tra`ili bis tako da mogu biti
samo zadovoljan na{im prvim
nastupom u gradu na Vrbasu -
istakao je [aran te je naredne
koncerte „[tuka“ najavio u Ze-
nici, a potom u Zagrebu. S. C.
„Letu {tuke“ prvi put u Banjoj Luci
Brojni fanovi u
gradu na Vrbasu
Regionalna rok atrakcija, beogr-
adski sastav „Disciplin a kitschme“
nastupio je preksino} pred saraje-
vskom publikom. Nastupom u Do-
mu mladih gosti iz Beograda preni-
jeli su publici ~isti ritam i energiju.
Za zagrijavanje pobrinuli su
se Ba{a i Leo iz skupine „Bash-
eskia & Edward EQ“, a potom je
oko 23 sata, uz ovacije publike,
iza{la i „Discplin a kitschme“ i
priredila dobru zabavu.
Nastup je bio i prilika da
„Disciplina“ promovira novi
album „Kada ka`e{ muzika, na
{ta ta~no misli{, reci?“. S. C.
^lanovi beogradske rok grupe
„Van Gogh“ promovirali su prote-
klog vikenda u Sarajevu novi CD
„Lavirint“.
- Koncerti u Sarajevu uvijek su
bili odli~ni. Uskoro trebam dogo-
voriti i nastup u sklopu turneje
„Lavirint“, a nadam se da }e to bi-
ti najesen - ka`e Zvonimir \uki}
\ule, vo|a grupe, te dodaje da je
njihova turneja po~ela 6. maja na-
stupom u Kragujevcu. S. C.
Grupa „Van Gogh“ u Sarajevu
„Letu {tuke“: Svirka trajala dva sata
„Disciplin a kitschme“: Dobra svirka (Foto: B. Nizi})
„Disciplin a kitschme“ u Domu mladih
Ovacije za goste iz Beograda
\uki}: Dru`enje u Sarajevu
Na dru`enju
najavili koncert
Lider „Regine“ Aco ^ovi}
isti~e da su nakon finala dobili
nekoliko ponuda da snime due-
te.
- Predstavnici Azerbejd`ana i
Turske `ele sa nama snimiti du-
ete, kao i jo{ nekoliko izvo|a~a
koji se nisu plasirali u finale.
Dobili smo ponude i da snimi-
mo albume za rusko i tursko
tr`i{te. To nam je priznanja da
smo imali dobru pjesmu i da
smo zaslu`ili vi{e od devetog
mjesta - ka`e ^ovi}.
Ponude za duete
Ribak: Pobjeda apsolutnog favorita
Iako nije stigla zvani~na po-
tvrda, ju~er u poslijepodnevnim
satima na{u delegaciju obavije-
stili su iz EBU-a da su pogre{no
zbrojeni glasovi iz Norve{ke, od
koje smo dobili 4 boda, tako da
smo u kona~nom poretku osvo-
jili 8. mjesto sa 110 bodova.
Ni povratak stru~nog `irija
u omjeru od 50:50 u odnosu na
televoting nije promijenio sko-
ro ni{ta u procesu glasanja na
Evroviziji. Kom{ije su izda{no
~astile jedne druge visokim br-
ojem bodova pa je tako i BiH
tri puta dobila po 12 bodova od
Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Glasale su 42 zemlje, od koji je
16 dalo bodove Bosni i Herce-
govini.
Kako se glasalo
Posljednja vijest
iz Moskve
34 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ~lana 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 9/07 - Pre~i{}eni tekst, 7/08 i
33/08) i Uredbe o dodjeli sredstava za odr`ivi povratak (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 17/03, 27/04 i 17/07), Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sara-
jevo raspisuje
JAVNI OGLAS
za podno{enje zahtjeva fizi~kih lica, povratni~kih op}ina, institucija i udru`enja za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak u mjesto
predratnog prebivali{ta za 2009.godinu
1. Predmet javnog oglasa:
Podno{enje zahtjeva za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak u mjesto predratnog prebivali{ta braniocima, ratnim vojnim invalidima, porodicama {ehida i porodicama
poginulih, umrlih i nestalih branilaca.
2. Pravo u~e{}a:
Pravo podno{enja zahtjeva za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak imaju ona lica koja su se sa podru~ja Kantona Sarajevo vratila na predratno prebivali{te, koja ima-
ju rije{eno stambeno pitanje u mjestu povratka i uslove za obavljanje, odnosno pokretanje proizvodno-uslu`nih, zanatskih, poljoprivrednih i drugih djelatnosti. Ovo
pravo nemaju lica koja imaju ili su imala status interno raseljenog lica na podru~ju Kantona, odnosno lica koja su svoje stambeno pitanje trajno rije{ila ili rje{avaju na
podru~ju Kantona Sarajevo.
3. Uslovi za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak:
Pravo na dodjelu sredstava za odr`ivi povratak mogu ostvariti lica koja su se sa podru~ja Kantona Sarajevo vratila na predratno prebivali{te i da tamo imaju rije{eno
stambeno pitanje, pod uslovom da su kao raseljena lica na podru~ju Kantona Sarajevo imala prijavljeno prebivali{te, odnosno boravi{te najkasnije na dan
06.02.1999.godine i da su u slu`bi u jedinicama OS RBiH za vrijeme agresije na BiH proveli najmanje 1 godinu, pod uslovom da OSBiH nisu napustili svojevoljno. Lica
koja su na dan 30.04.1991.godine imala prebivali{te na teritoriji entiteta RS imat }e prioritet na dodjelu sredstava za odr`ivi povratak.
Sredstava za odr`ivi povratak su bespovratna i odobravaju se u visini najvi{e do 12.000 KM. Od ukupnog iznosa odobrenih sredstava najmanje 60% sredstava plasira
se putem poslovne banke u stalna – osnovna sredstva i usluge, a najvi{e 40% u novcu na ra~un korisnika.
U slu~aju nenamjenske realizacije dobijenih nov~anih sredstava za odr`ivi povratak korisnik sredstava }e biti u obavezi da ista u cijelosti izmiri.
4. Podno{enje zahtjeva za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak:
Zahtjevi za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak podnose se Ministarstvu za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo na uredno popunjenoj aplikaciji za podno{enje zahtje-
va, koja se treba preuzeti u protokolu Kantona Sarajevo (ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br.1, 71000 Sarajevo) ili na web stranici Ministarstva za bora~ka pitanja
Kantona Sarajevo mbp.ks.gov.ba u rublici „preuzimanja“ pod „zahtjevi i obrasci“. Uz zahtjev je neophodno prilo`iti svu potrebnu dokumentaciju.
5. Potrebna dokumentacija:
Ku}na lista (izdata u mjestu povratka);
Dokaz o pripadnosti bora~koj populaciji po odredbama ~lana 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (Za porodice {ehida i
porodice poginulog borca, umrlog, nestalog branitelja - reviziono rje{enje o priznavanju prava na porodi~nu invalidninu. Za branitelja, dobrovoljca i organizatora ot-
pora, veterana, u~esnika rata - Uvjerenje od op}inskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za bora~ka pitanja sa upisanim razlogom o
demobilizaciji. Za ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida - reviziono rje{enje o priznavanju prava na li~nu invalidninu. Za dobitnika ratnih priznanja i
odlikovanja i ~lana porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja - rje{enje o ostvarivanju nov~ane naknade za dobitnike ratnih priz-
nanja iz op}inskog BIZ-a ili naredba o dodjeli ratnog priznanja);
Izjava da su podnosilac zahtjeva i njegovi ~lanovi porodi~nog doma}instva imali status raseljenog lica u Kantonu Sarajevo (ovjerena od strane op}inske slu`be za
ovjeru potpisa);
Uvjerenje o kretanju – potvrda o prebivali{tu za podnosioca zahtjeva (izdato od nadle`ne Policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo po mjestu prijavljivanog borav-
ka, a koje dokazuje prijavu boravka u Kantonu Sarajevo najkasnije na dan 06.02.1999.godine);
Izjava da podnosilac zahtjeva i njegovi ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste nemaju rije{eno stambeno pitanje u Kantonu Sarajevo i da u Kantonu Saraje-
vo nemaju imovine-nekretnina koje su u nihovom knji`nom ili vanknji`nom vlasni{tvu (ovjerena od strane op}inske slu`be za ovjeru potpisa);
Dokazi o neposjedovanju nekretnine ili stana na podru~ju Kantona Sarajevo za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne ~lanove doma}instva (Uvjerenje od Zemlji{no-
knji`nog ureda iz odjeljenja Grunta i Uvjerenje od Zemlji{no-knji`nog ureda iz odjeljenja Knjige polo`enih ugovora Suda u Sarajevu, kojima se dokazuje da nemaju
nekretnina u Sarajevu, odnosno da nisu vlasnici stana u Kantonu Sarajevo);
Dokaz o povratu imovine u mjestu predratnog prebivali{ta: Odluka, Rje{enje ili drugi dokaz o povratu imovine u mjestu predratnog prebivali{ta;
Dokaz o uslovnosti vlastite ku}e ili stana za stanovanje na podru~ju predratnog prebivali{ta: Potvrda, Uvjerenje, Izjava ili drugi dokaz izdat od strane Op}ine ili
Mjesne zajednice prema mjestu povratka-predratnog prebivali{ta;
Dokazi o ukupnim mjese~nim prihodima – primanjima podnosioca zahtjeva i ~lanova njegovog porodi~nog doma}instva po osnovu radnog odnosa, bora~ko-in-
validske za{tite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova: potvrde o primanjima od firmi, ~ekovi od penzije i sl., odnosno uvjerenja od Slu`be za zapo{lja-
vanje ukoliko je podnosilac zahtjeva ili ~lan njegovog doma}instva nezaposlen;
Kopije li~nih karti podnosioca zahtjeva i punoljetnih ~lanova porodi~nog doma}instva (izdate u Op}ini povratka);
Biznis plan - projekat za djelatnost, sa prilo`enim dokazom o postoje}oj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao {to su: zemlji{te, objekti i druga materijal-
na sredstva;
Izjava podnosioca zahtjeva da }e u skladu sa podnesenim zahtjevom odobrena sredstva iskoristiti namjenski za odr`ivi povratak u mjesto predratnog prebivali{ta
(ovjerena od strane op}inske slu`be za ovjeru potpisa);
Podnosioci zahtjeva kojima budu odobrena sredstva za odr`ivi povratak }e biti du`ni Poslovnoj banci dostaviti predra~un, fakturu ili (pred)ugovor o kupoprodaji
potrebnih materijalnih sredstava (kao npr.: sto~ni fond, poljoprivredne ma{ine, razna oprema-stalna sredstva za rad i druga materijalna sredstva koja se kupuju od
fizi~kih lica).
6. Zahtjevi povratni~kih op}ina, institucija i udru`enja:
Izuzetno, za lica iz ~lana 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a u skladu sa ~lanom 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-
branitelja Bosne i Hercegovine, sredstva za odr`ivi povratak }e se u 2008.godini namjenski odobravati i kroz projekte odr`ivog povratka kandidovane od strane povrat-
ni~kih op}ina, institucija i udru`enja ~ija je djelatnost povratak i njegova odr`ivost, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.
Uz zahtjeve kandidovane od strane povratni~kih op}ina, institucija i udru`enja neophodno je prilo`iti:
Projekat za koji se tra`e sredstva odr`ivog povratka;
Dokaz o registraciji i dokaz o djelatnosti;
Broj tansakcijskog ra~una op}ine, institucije ili udru`enja;
Pismo podr{ke Op}ine ili Mjesne zajednice prema mjestu povratka na koje se odnosi kandidovani projekat;
Izjava podnosioca zahtjeva da }e sredstva biti iskori{tena namjenski za kandidovani projekat u svrhu obezbje|enja uslova odr`ivog povratka u mjesto predratnog
prebivali{ta i da }e po realizaciji sredstava Ministarstvu za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo dostaviti potpuni izvje{taj o realizaciji i utro{ku sredstava (ovjerena od
strane op}inske slu`be za ovjeru potpisa);
Spisak povratnika - lica iz ~lana 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, sa pojedina~nim dokazima o pripadnosti bora~koj pop-
ulaciji i dokazima da su povratnici iz Kantona Sarajevo (spisak treba biti ovjeren od strane udru`enja, op}ine ili institucije – podnosioca zahtjeva);
u postupku rje{avanja po zahtjevu od strane Ministarstva za bora~ka pitanja ili prilikom dobijanja saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo, kao i u postupku
realizacije odobrenih sredstava od strane Poslovne banke od podnosioca zahtjeva mo`e biti zatra`ena i dodatna dokumentacija.
7. Izvor finansiranja programa dodjele sredstava za odr`ivi povratak:
Finansiranje programa dodjele sredstava za odr`ivi povratak obezbje|uje se iz namjenskih sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2009.godinu u ukupnom iznosu
od 300.000 KM.
8. Rok za podno{enje i rje{avanje zahtjeva:
Rok za podno{enje zahtjeva je od 18.05.2009. do 08.06.2009.godine u 16.00 sati.
Obrada i rje{avanje zahtjeva vr{it }e se u skladu sa osnovnim i posebnim kriterijima za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak i to u periodu trajanja Javnog oglasa a
najkasnije 45 dana po zatvaranju roka za podno{enje zahtjeva.
Rezultati }e biti objavljeni na oglasnoj plo~i u Kantonu Sarajevo, kao i na web stranici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo mbp.ks.gov.ba.
9. Obavijest podnosiocima ne rije{enih zahtjeva iz 2008.godine:
Zahtjevi za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak koji su ovom Ministarstvu podneseni u 2008.godini, a koji su bili nepotpuni ili nisu rje{avani zbog nedostatka sredsta-
va, trebaju se u roku predvi|enom ovim oglasom dopuniti s potrebnom nedostaju}om dokumentacijom kao i sa dokazima o neposjedovanju nekretnine ili stana na
podru~ju Kantona Sarajevo za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne ~lanove doma}instva (Uvjerenje od Zemlji{no-knji`nog ureda iz odjeljenja Grunta i Uvjerenje od
Zemlji{no-knji`nog ureda iz odjeljenja Knjige polo`enih ugovora Suda u Sarajevu, kojima se dokazuje da nemaju nekretnina u Sarajevu, odnosno da nisu vlasnici stana
u Kantonu Sarajevo), kako bi bili razmatrani i rije{eni u 2009.godini.
10. Napomena podnosiocima zahtjeva:
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi ne}e se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija podnesena uz zahtjev se ne}e vra}ati podnosiocu, te se sugeri{e podno{enje ovjerenih kopija navedenih dokumenata.
Broj:06-14-16198/09 M I N I S T A R
Sarajevo, 15.05.2009.god. Hajrudin Ibrahimovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 047253 08 P
Sarajevo, 29. 4. 2009. godine
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: Kulo Meho
TU@ENI: Avdulahi Eljmi
RADI: Naknade {tete
POZIV
Za tu`enog ELJMI AVDULAHI
Pozivate se kao stranka za ro~i{te za glavnu raspravu za dan
UTORAK, 9. 6. 2009. godine u 12.00 sati, pred ovaj sud u sobu
306/III., uz napomenu da je pripremno ro~i{te odr`ano dana 27.
4. 2009. godine u 11,00 sati u odsutnosti uredno obavije{tenog
tu`enog i uz napomenu da je na istom ro~i{tu punomo}nik
tu`itelja predlo`io izvo|enje dokaza na glavnoj raspravi.
Sarajevo, 29. 4. 2009. g.
NAPOMENA:
Prema ~lanu 97 stav 3 i 4 ZPP („Sl. novine F BiH, broj 53/03),
ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu
raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao
tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje.
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne
do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez
njegovog prisustva.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 054702 08 P
Sarajevo, 29. 4. 2009.
OGLAS
Kod ovog suda podnesena 5. 8. 2008. tu`ba u pravnoj stvari
tu`itelja Mikrokreditna organizacija MIKRA Sarajevo, ul. Marka
Maruli}a br. 2. koju zastupa Ismet Mehi}, advokat iz Sarajeva pr-
otiv tu`ene So}e Ana Marija iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 14c, ra-
di duga v.sp. 5.592 KM.
Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e
tu`ene obavezati da tu`itelju isplati iznos od 5.592 KM na ime
duga po ugovoru o kreditu br. 11-0005C2-SG-27C3-EC2-2/07 od
11. 10. 2007. sa zakonskom zateznom kamatom od 1% mjese~no
po~ev od 12. 2. 2008.,. do isplate, uz naknadu tro{kova postupka.
Tako|er je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja, ako
se ispune uslovi za to.
Poziva se tu`ena So}e Ana Marija da u roku od 30 dana da
odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku su-
da, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime puno-
mo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis.
Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih
se osporava.
Ako tu`ena, kojoj je tu`ba uredno dostavljena, ne dostavi odgo-
vor na tu`bu, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni za-
htjev.
Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se
izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
„NERETVA“ DD ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA I TRGOVINU SA P.O. SARAJEVO
„Neretva“ DD Sarajevo, ul. Kemal begova 10-12, na osnovu ~lana 42. Statuta
„Neretva“ DD Sarajevo, a u vezi zaklju~ka sa sastanka koji je odr`an 14. 4. 2009.
godine prema Zapisniku br. 268/09. od 17. 4. 2009. godine
OGLA[AVA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH
PONUDA ZA ZAKLJU^IVANJE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
I - PREDMET OGLASA:
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Sarajevu, ulica
Kemal begova 10-12 povr{ine 108 m2, vlasni{tvo „Neretva“ DD Sarajevo.
Poslovni prostor je podnesen za sve namjene.
II - PRAVO U^E[]A u Javnom pozivu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja daju na-
jpovoljniju ponudu; koja nemaju smetnji u sudjelovanju u Javnom pozivu po ~lanu
35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova („Slu`bene
Novine FBiH“ broj: 34/04.).
III - SADR@AJ PONUDE:
- Naziv, ta~na adresa i telefon ponu|a~a
- Ponu|ena cijena po m2 za poslovni prostor - ukupna cijena
- Izjava o prihvatanju uslova o na~inu pla}anja (gotovina - `iralno pla}anje preko tr-
ansakcijskog ra~una).
IV - PODNO[ENJE PONUDE:
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na adresu: „Neretva“ DD Sa-
rajevo, ul. Kemal begova 10-12 sa naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA - SARAJEVO“ li~no ili putem po{te.
V - OTVARANJE PONUDA
}e se obaviti komisijski 2 (dva) dana od dana zatvaranja oglasa u prostorijama
„Neretva“ DD Sarajevo, ul. Kemal begova 10-12, a o izboru ponu|a~a u~esnici }e
biti pismeno obavije{teni.
Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ponu|a~ li~no ili lice koje on pismeno ovlasti.
VI - U postupku ogla{avanja Javnog poziva „Neretva“ DD Sarajevo ne snosi nikakve
tro{kove ponu|a~a.
„Neretva“ DD Sarajevo zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no;
da je odbije; poni{ti Oglas ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaklju~iva-
nja Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora, te ne snosi nikakvu odgovornost pr-
ema ponu|a~ima, niti obavezu da objasni razloge takve odluke.
VII - Sve dodatne informacije ponu|a}i mogu dobiti putem telefona 033/663-961;
033/443-476.
V.D. DIREKTOR
Had`imu{ovi} Behmen, dipl.ecc
sveznadar
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
35
Na~in
pripreme:
1,5 kg ribe
({arana, soma,
smu|a), 4 ka{ike
ulja, 300 g luka,
1 ka{ika slatke
mljevene crvene
paprike, 1
ka{i~ica ljute
mljevene crvene
paprike, 100 ml
pasiranog para-
dajza, 2 ~esna bi-
jelog luka, 1
ka{ika vegete.
1. Ribu o~istite,
operite i nare`ite
na ve}e komade.
2. Na ulju pre-
pr`iti nasjeckani
luk, dodati ljutu i slatku mljevenu
crvenu papriku, pasirani paradajz i
oko 100 ml vode. Kuhati na laga-
noj vatri 10-ak minuta.
3. Dodati potom ribu, posuti vege-
tom i zaliti sa oko 1,5 litara vode.
Posudu s ribom protresti i nastavi-
ti kuhati na laganoj vatri 30-ak mi-
nuta.
4. Pred kraj kuhanja dodati nasje-
ckani bijeli luk, a po `elji i posoliti.
VREMEPLOV

18. maj 2009.
NOSNICA
BAROMETAR
BEZ @IVE
@ENA IZ
SARAJEVA
ELEKTRON
SLIKAR
KOKO[KA
STARIJA
STONO-
TENISERKA
BRANKA
ZEMLJA
NA BLISKOM
ISTOKU
TERET U
RUKAMA,
BREME
GLUMICA
GARDNER
@ENSKA
PLEMI]KA
TITULA
(mn.)
NASELJENO
MJESTO
KALIJ
KOSTELOV
PARTNER
LI^NA
ZAMJENICA
PUSTINJS.
POVORKA
HOLIVUD.
FILM. NAG-
RADA
ITALIJANSKI
PJEVA^
RENATO
DRVENA
OGRADA,
PLOT
”Total Item
Record”
DRAS-
TI^NOST
O.G.
”INTERNAT.
TELECOM
UNION”
FUDBALSKI
STRU^-
NJAK NA
SLICI
(”Ipsvi~”)
UMIVATI
LI^NA
ZAMJENICA
URED
VIKARA
SLO@ENO
SLOVO
LITAR
SVETA
VATRA KOD
IRANACA
NEOBAVEZ-
NI RAZGO-
VOR U
DALMACIJI
SMAK, JASTUK, KAN,
KANTA, E, ANAKONDE,
AR, LUSAKA, ZONA,
PETSI KENSIT, ELAN,
IDIOTI, LASO, SOKRAT
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1805
Ovaj i druge recepte na}i }ete u
najnovijoj „Va{oj kuharici“
Nedavno sam dobio prvu penziju. Na 36,5 godina upla}enog
radnog sta`a kojeg imam i kao ratni veteran odbrambenog rata,
za{to je moja penzija 246 maraka, tj. ispod zagarantovane koja je
296 KM, pita M. M. iz Klju~a.
Visina starosne penzije zavisi od visine mjese~nog prosjeka
pla}a koje ~ini penzijski osnov i od du`ine penzijskog sta`a, od
kojeg zavisi visina postotka za odre|ivanje penzije.
Prema tome, na osnovu podataka koje ste dali u pitanju nije mogu}e
utvrditi za{to je va{a penzija odre|ena u iznosu od 246 KM i za{to u tom
slu~aju niste dobili najni`u pe-
nziju, jer to pravo nemaju samo
osiguranici koji su ostvarili pra-
vo na srazmjerni dio penzije pr-
ema me|unarodnim ugovorima
i korisnici koji nemaju prebiva-
li{te na podru~ju BiH.
Me|utim, u svakom slu~aju
vam savjetujemo da na rje{enje
ulo`ite `albu pa }e drugostepeni
organ, koji }e imati sve potrebne
podatke, utvrditi da li je rje{en-
jem pravilno odre|en iznos va{e
penzije. Federalni zavod PIO
Visina primanja
Ma|arska kuhinja PREPORUKE Kako do vitke linije
Vi{e sna, manje
kilograma
Nedostatak sna utje~e ne nepravilan rad
hormona koji reguliraju glad
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Apetit raste
ako ne
spavate
dovoljno
Danas je Me|unarodni dan muzeja koji se obilje`eva
{irom svijeta jo{ od 1977. godine kada je na Op}oj godi{njoj
skup{tini ICOM-a donesena odluka da se svake godine obi-
lje`ava ovaj dan.
1. TA^NO
Prva svenjema~ka
ustavotvorna skup{tina
Frankf ur-
tski parlament
je prva svenje-
ma~ka ustavo-
tvorna skup{ti-
na ~ije je prvo
z a s j e d a n j e
otvoreno na
dana{nji dan, 18. maja 1848. godine. Pod
utjecajem revolucionarnih doga|aja
1848/1849. godine na podru~ju svih nje-
ma~kih dr`ava (bez Austrije) bilo je iza-
brano oko 600 poslanika, prete`no pripa-
dnika liberalne bur`oazije. Cilj je bio izr-
ada ustava po kojemu bi od rascjepkanih
dr`avica bila stvorena nacionalno jedi-
nstvena dr`ava.
Ve}ina poslanika smatrala je da Pru-
sija treba imati sredi{nju ulogu, pa je kr-
una ponu|ena pruskom kralju Fridriku
Vilimu IV, koji ju je odbio prihvatiti bez
suglasnosti ostalih njema~kih vladara.
Republikanski usmjereni zastupnici na-
stavljaju zasjedanje u [tutgartu, ali ih vo-
jska raspu{ta 18. juna 1849. godine.
2. TA^NO
Tople pri~e o
naivnim idealistima
Ameri~ki filmski
re`iser, scenarist i pr-
oducent Frenk Ka-
pra (Frank Capra) je
dobitnik ~etiri Oska-
ra. Karijeru je otpo-
~eo 1922. kao re`iser
kratkometra`nog fi-
lma „Da{~ara fulta{-
kog ribara“. Nakon
{to potpisuje ugovor
s filmskom kompanijom „Columbia“,
Capra je snimio filmove koji }e ga tride-
setih godina pro{log stolje}a svrstati u
grupu vode}ih ameri~kih i svjetskih
re`isera. To su bili filmovi: „Platinasta
ljepotica“, „Dama za jedan dan“, te vjer-
ovatno njegov najbolji film „Gospodin
Smit ide u Va{ington“. Izvanredna ko-
medija „Dogodilo se jedne no}i“ postigla
je velik uspjeh u svijetu.
Svim svojim junacima Kapra je usa-
dio i dio svoje li~nosti: jednostavnost i
naivnost vjere u ljudsko po{tenje, te smi-
sao za humor i bezgrani~nu upornost.
Godine 1982. dobio je priznanje za `ivot-
no djelo Ameri~kog filmskog instituta.
Ro|en je 18. maja 1897., a umro 3. se-
ptembra 1991. godine.
3. TA^NO
Eneja mitski junak
Troje i Rima
Eneja (Aeneas) je
mitski junak Troje i
Rima. Bio je sin Afr-
odite i Anhisa, pripa-
dnika trojanske kra-
ljevske familije. Po
Homeru, jedino je
njegov bliski ro|ak
Hektor bio ve}i ju-
nak brane}i zidine
Troje u Trojanskom ratu.
Ep pjesnika Vergilija Eneida pripovi-
jeda o Enejinom bjekstvu poslije pada
Troje. Eneja je sa popri{ta pobjegao no-
se}i oca na le|ima, a uto~i{te je prona{ao
na Apeninskom poluotoku, gdje }e nje-
govi potomci postati vladari Rima.
1.
Frankfurtski parlament je prva
svenjema~ka ustavotvorna
skup{tina?
2.
Ameri~ki filmski re`iser Frenk
Kapra je dobitnik ~etiri Oskara?
3.
Eneja je mitski junak Troje
i Rima?
Ta~no
Neta~no
^orba od rije~ne ribe
Kvalitetan san vrlo je va`an
za zdravlje, ali i za vitku liniju.
Ve}ina nije ni svjesna kako
nam nakon nedovoljno spava-
nja, raste apetit. Ako jo{ imate
problema s vi{kom kilograma,
ne dr`ite se one teorije da po-
slije {est ni{ta ne jedete.
Pojedite ne{to laganije, ali
nakon toga idite u spava}u so-
bu i ne budite se do jutra. Ne-
dostatak sna utje~e ne nepravi-
lan rad hormona koji regulira-
ju glad. Upravo zbog toga, ra-
ste nam apetit, nemo}ni smo
kontrolirati potrebu za slatkim
i ne osje}amo sitost. Nedavno
provedeno istra`ivanje pokaza-
lo je da 80 posto ispitanika `eli
izgubiti ne`eljene kilograme,
ali njih 74 posto ne misli da je,
da bi to postigli, potrebno do-
voljno spavati.
Zato, ako se jo{ niste rije{ili
masnih naslaga, za po~etak
spavajte dovoljno, a kada pri-
kupite dovoljno energije, ni
pola sata dnevno kvalitetnog
vje`banja, ne}e vam predsta-
vljati nikakav problem.
36 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 45
S
ubotnjom pobjedom nad Hanover-
om od ~ak 5:0 u gostima, Volfsburg
je stigao nakorak od prve titule prva-
ka Njema~ke u klupskoj historiji. „Vuk-
ovi“ su ovog prolje}a protutnjali Bunde-
sligom, osvojili su 40 od mogu}ih 48 bo-
dova, a najvi{e zaslu`ni za to su na{i repr-
ezentativci Edin D`eko i Zvjezdan Misi-
movi} te Brazilac Grafite.
Rekordi na meti
Grafite je zabio 26, a D`eko 25 golo-
va i vode}i su na listi strijelaca. Zajedno
su postigli vi{e golova nego ~ak 11 klu-
bova ove sezone. Sada su na tri gola ma-
nje od bundesliga{kog rekorda koji dr`i
Bajernov dvojac Gerd Miler (Muller) i
Uli Henes (Honess). Oni su u sezonama
71/72 i 72/73 zabili po 53 gola.
Na meti je i ostvaranje Verderovog
Brazilca Ailtona, koji je u sezoni
2003/2004 postigao 28 golova, {to je na-
jvi{e za jednog stranog igra~a u Bunde-
sligi.
Misimovi} je, ipak, u Hanoveru
sru{io rekord po broju asistencija. Kako
nam je rekao na{ reprezentativac, pre-
ma listu „Kicker“ rekord je bio 17 asi-
stencija, a Misimovi} ih ve} ima 19. U
drugim listovima rekord je bio 20 asi-
stencija, a tu Misimovi} ima upisanu
21. Miske je stigao da zabije i {est golo-
va, dok ni D`eko, a ni Grafite, nisu bili
{krti. Obojica su upisala po deset asiste-
ncija.
Proslava naslova
Ipak, za svu trojicu va`nije od poje-
dina~nog u~inka je da dobiju Verder u
posljednjem kolu i da proslave naslov.
Ako ponove igru iz Hanovera, nema su-
mnje da }e se titula slaviti u „vu~ijoj ja-
zbini“. A. N.
Ukupno 50 43 14
Radost D`eke i
Misimovi}a u
Hanoveru: Tvorci
Volfsburgovog
uspjeha (Foto: AP)
utakmica golova asistencija
Bundesliga 31 25 10
Kup UEFA 8 4 2
Reprezentacija
BiH:
9 8 4
D`ekin u~inak
Kup
Njema~ke 2 - 6
Ukupno 53 16 30
utakmica golova asistencija
Bundesliga 32 6 19
Kup UEFA 8 4 1
Reprezentacija
BiH:
9 6 4
Misimovi}ev u~inak
Kup
Njema~ke 4 - 6
Volfsburg pred prvom titulom prvaka Njema~ke
Na{e asove
niko ne
mo`e
zaustaviti
Na{e asove
niko ne
mo`e
zaustaviti
38 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 39
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-09-000 039
Zavidovi}i, 11. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 039, po zahtjevu Horozovi} Fahre sin Mehe
iz Mramorja bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 191, kata-
starska op}ina Vukmanovi}i, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 786 „Donje Jemi{te“ {uma 4. klase povr{ine 1159 m
2
- katastarska ~estica broj 787 „Donje Je~mi{te“ pa{njak 5. klase povr{ine 9365 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Horozovi} Fahro Mehin, sa dijelom 1/1
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo
prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u su-
protnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slje-
de}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-09-000 037
Zavidovi}i, 11. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{noknji`nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i
54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 037, po zahtjevu [abanovi} Muhameda, sin Mehmeda iz Po-
tkle~a bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u posjedovni list broj 1248, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 201/2 „Do“ oranica 5 klase povr{ine 404 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [abanovi} Muhamed Mehmedov, sa dijelom od 1/1.
Posjedovni list broj 1250, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 201/4 „Do“ pristupni put povr{ine 71 m
2
.
Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su [abanovi} Muhamed Mehmedov i [abanovi Sa-
mir} Mehmedov sa dijelom 1/2.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku
od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e
biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka..
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana
kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, ze-
mlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-09-000 022
Zavidovi}i, 11. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 022, po zahtjevu Marjanovi} Ive sin Drage iz
Tuzle, ulica Dr. Ivana Ribara br. 5, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 240, kata-
starska op}na Hrge, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 9/5 „Donja DIljka“, ku}a i zgrada povr{ine 62 m
2
, dvori{te povr{ine 282 m
2
.
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Marjanovi} Ivo Dragin sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo
prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze u roku od
60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo
pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slje-
de}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-09-000 035
Zavidovi}i, 11. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04),
Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 035, po zahtjevu [ogolj Izeta sin Ahmeta iz Donje Lovnice
bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 777, katastarska op}ina
Donja Lovnica, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 1139 „Haluge“ {uma 4. klase povr{ine 7477 m
2
- katastarska ~estica broj 1162/2 „Haluga“ {uma 5. klase povr{ine 844 m
2
- katastarska ~estica broj 1165/2 „Haluga“ oranica 4. klase povr{ine 2875 m
2
- katastarska ~estica broj 1166/1 „Haluga“ oranica 4. klase povr{ine 11748 m
2
- katastarska ~estica broj 1166/2 „Haluga“ oranica 4. klase povr{ine 3425 m
2
- katastarska ~estica broj 1223 „Ora{je“ {uma 5. klase povr{ine 1024 m
2
- katastarska ~estica broj 1225 „Ora{je“ {uma 5. klase povr{ine 1824 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je [ogolj Izet Ahmetov, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`ui pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku
od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e
biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana,
kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, ze-
mlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-09-000 036
Zavidovi}i, 11. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04),
Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 036, po zahtjevu Hasi} Asmira sin Asima iz Mustajba{i}a
bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u posjedovni list broj 1495, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica brpk 1719/6 „Peruljica“ oranica 6 klase povr{ine 555 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Hasi} Asmir Asimov sa dijelom od 1/1.
Posjedovni list broj 1076, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 1719/5 „Peruljica“ oranica 6 klase povr{ine 262 m
2
.
Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su: Hasi} Fikret Begov, Hasi} Fadil Begov, Bulju-
ba{i} Emina Begina, sa dijelom 2/54, Hasi} Bege Uzeir, Hasi} Bege Hakija, sa dijelom 11/54, te Hasi} Asmir Asimov i
Hasi} D`emal Begov, sa dijelom 13/54.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku
od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e
biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana,
kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, ze-
mlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 40 41 OGLEDALO
Nedjelja: Dupla kruna
rukometa{ima Bosne
Ni najve}i pesimisti u redovima Real
Madrida nisu o~ekivali lo{ fini{ sezone
kao {to je to slu~aj sada. Nakon poraza
od Barcelone, Real je posrnuo i u Vasle-
nsiji te se tako oprostio od naslova
osvojenog pro{le godine. D`enson Ba-
ton (Jenson Button) pobijedio je u utrci
za Veliku nagradu [panije. Rukometa{i
sarajevske Bosne potvrdili su superior-
nost odbraniv{i duplu krunu u BiH.
Utorak: Pape bi na klupu PS@-a
Safet Su{i} istakao je kandidaturu
za trenera Pari Sen @ermena, ~iji
je dres nekada s uspjehom nosio.
Volfsburg je u derbiju savladao
Borusiju iz Dortmunda, a prvo
ime me~a, ni{ta lak{e za pogoditi,
bio je Edin D`eko. Na ATP listi
[kot Endi Marej (Andy Murray)
pretekao je Srbijanca Novaka
\okovi}a i prvi put u karijeri za-
uzima tre}u poziciju.
^etvrtak: Zvijezda igra po{teno
Uo~i raspleta u nogometnoj Pre-
mijer ligi BiH Ratko Ninkovi} ka-
zao je da }e Zvijezda do kraja odi-
grati ~asno i po{teno, a od ekipe iz
Grada~ca mnogo toga zavisi kada
je rije~ o borbi za opstanak. Na-
kon jo{ jedne fenomenalne pre-
dstave, Barcelona je u Valensiji
osvojila nogometni Kup [panije,
a Lacio u Rimu Kup Italije.
Subota: D`eko pogodio
tri puta
Inter i Barcelona nisu ni
igrali u subotu, a postali
su prvaci Italije i [panije.
Naravno, kiksali su Mi-
lan i Real pa je sve bilo
gotovo. Edin D`eko ne
zna stati. Sada je zabio tri
gola Hanoveru. Man~es-
ter junajted odbranio je
titulu u Engleskoj. Teni-
seri Rafael Nadal i Novak
\okovi} igrali su polufi-
nalni me~ turnira u Ma-
dridu ~etiri sata i tri mi-
nute, a na kraju je slavio
[panac.
Ponedjeljak: Navija~ki neredi
U zemljama nastalim raspadom biv{e
nam dr`ave sumirani su rezultati navi-
ja~kih nereda na nogometnimterenima.
USloveniji je na proslavi Mariborove ti-
tule povrije|eno 25 navija~a. U blizini
Zadra sukobili su se navija~i Hajduka i
Dinama, a privedeno je dvadesetak pri-
stalica Spli}ana. Sedmorica pijanih navi-
ja~a iz Nik{i}a izazvala su na utakmici
Druge crnogorske lige incident ~iji je
epilog biotrojica povrije|enihpolicajaca.
Srijeda: Sloboda bolja od Slavije
Nakon odustajanja Austrije, koja,
o~ito, nije bila ne{to posebno ni za-
interesirana, na{a nogometna repr-
ezentacija za prijateljski me~ 12.
avgusta jo{ nema rivala, ali daj,
Bo`e, zdravlja, javit }e se neko. U
prvoj utakmici finala Kupa BiH
Sloboda je u Tuzli sa respektabilnih
2:0 porazila Slaviju. Rukometa{
Mirsad Terzi} nastavlja karijeru u
velikom Vespremu. Bosna ASA
BHT izborila je plasman u NLB li-
gu.
Petak: U{anovi} ostaje v.d. generalnog sekretara
Ujdurma{i iz Nogometnog saveza
BiH opet ni{ta nisu dogovorili.
Izvr{ni odbor na sjednici u Bi-
ha}u odlu~io je da Munib U{ano-
vi} ostane na mjestu vr{ioca
du`nosti generalnog sekretara, a
od izbora novog za sada nema
ni{ta. Vidjet }emo dokle }e prko-
siti UEFA-i i FIFA-i. Zbog navi-
ja~kih nereda u Genku, FIFA je
kaznila NSBiH sa 50.000 franaka.
Kakav je belaj bio, jo{ smo i do-
bro pro{li.
Pi{e: Ismir ]OSI]
\urkovi}: Dva trofeja Sarajlija
Navija~i Maribora proslavljaju
titulu
Su{i}: Nekada igrao u Parizu
[}epanovi} i Hasi}: Pobjeda
Tuzlaka
Ninkovi}: Odluka o ispadanju
D`eko: Fantasti~an u~inak
Izvr{ni odbor NSBiH
Zvjezdan Misimovi} sru{io je
u Hanoveru rekord Bundeslige
prema broju asistencija. Kako
nam je na{ as rekao, pali su rekor-
di koje su u svojim statistikama
imali listovi „Kicker“ i „Sport-
bild“.
Sjajno dostignu}e
- Rekord u „Kickeru“ glasio je
17 asistencija, a prema njemu, do
sada sam napravio 19. „Kicker“ je
za rekordere imao Vo{ka (Wosz) i
Hercoga (Herzog). U „Sportbil-
du“ je Hercog bio najbolji sa 20
asistencija, a prema ovom listu, do
sada sam imao 21 dodavanje za
gol - objasnio nam je Misimovi}.
Sjajno dostignu}e na{eg asa,
koje ulazi u anale Bundeslige, si-
gurno niko ne}e zadugo uspjeti
sru{iti. Odsrca mu ~estitamo.
Nadamo se da }emo idu}e su-
bote nava~er imati priliku da mu
~estitamo i naslov prvaka Nje-
ma~ke. Volfsburg je u Hanoveru
slavio sa visokih 5:0 i do{ao nado-
mak osvajanja titule. Sjajna pre-
dstava u Hanoveru pokazala je
svu snagu „Vukova“.
- U dana{nje vrijeme ne mo`e
se ni{ta o~ekivati. Tako se ni mi
nismo mogli nadati da }emo odi-
grati ovako dobro protiv Hanove-
ra. Sve nam se poslo`ilo. Poveli
smo na po~etku sjajnim golom
D`eke, a onda smo do poluvreme-
na dali jo{ dva gola i zavr{ili po-
sao. U nastavku smo samo poka-
zali svoju snagu.
Pretposljednje kolo Bundeslige
donijelo je posrtanje Bajerna i Herte
te je put donaslova maloolak{an.
- Kao i prije ovog kola, sve je u
na{im rukama. Ostalo nam je da
napravimo jo{ jedan korak, protiv
Verdera. Mislim da }emo, ako bu-
demo igrali kao u Hanoveru, po-
bijediti sastav iz Bremena. Poka-
zali smo ovog prolje}a najvi{e i
smatram da smo zaslu`eno na
~elu Bundeslige.
U Volfsburgu se uo~i nastavka
Bundeslige niko nije mogao nada-
ti da }e ekipa odigrati briljantnu
polusezonu i postati glavni kandi-
dat za {ampionsku titulu.
- Ve} sam rekao da se u nogo-
metu danas ni{ta ne mo`e o~eki-
vati. Prije po~etka proljetne polu-
sezone kazao sam da mo`emo u
vrh sa nekoliko pobjeda u gosti-
ma. U{li smo u sjajnu seriju i to se
obistinilo.
Igrali smo ofanzivno, agresi-
vno i to nam se isplatilo. Postigli
smo mnogo golova, a primili do-
sta manje nego u prolje}e. Bili
smo efikasni u svim segmentima
igre.
Ne razmi{ljam o odlasku
Nakon {to je Feliks Magat (Fe-
lix Magath) potpisao za [alke, po-
javile su se glasine da bi i Misimo-
vi} mogao put Gelzenkirhena te
da bi se bh. tandem u Volfsburgu
mogao razdvojiti.
- Nikada se ne zna {ta mo`e
donijeti ljeto. [to se mene ti~e, ni-
ko mi se nije javljao, a o odlasku
nisam razmi{ljao - zaklju~io je
Misimovi}. A. NOVALIJA
Misimovi}: O
odlasku nisam
razmi{ljao (Foto: AP)
Volfsburg `eli
zadr`ati D`eku
- D`eko je jedan od na{ih
najva`nijih igra~a. @elimo ga
zadr`ati - izjavio je za nje-
ma~ke medije jedan od trojice
izvr{nih direktora Volfsburga
Jirgen Marbah (Juergen Mar-
bach).
Na{eg asa ugovor sa Vo-
lfsburgom ve`e do 2013. godi-
ne, ali nakon {to je trener Feli-
ks Magat (Felix Magath) obja-
vio odlazak u [alke, nije izvje-
sno da }e D`eko ostati u Vo-
lfsburgu.
Kako prenose njema~ki
mediji, za nekada{njeg igra~a
@eljezni~ara najvi{e su zainter-
esirani bundesliga{ki klubovi
Bajern i [alke te evropski veli-
kani ^elzi, Arsenal i Milan.
I Misimovi} se sla`e da je pro-
ljetni uzlet Edina D`eke, vjero-
vatno, bio klju~ni faktor u uspje-
hu Volfsburga.
- Uvijek sam govorio da je
D`eko igra~ neslu}enih mogu}no-
sti. Tek je na po~etku karijere, a
igra ovako zrelo. Sada je pred njim
najte`i korak, a to je da ostane na
ovom nivou. Poznavaju}i D`eku,
ne sumnjamda }e igrati jo{ bolje -
smatra Misimovi}.
Edin je igra~ neslu}enih mogu}nosti
ANKETA Bh. stru~njaci koji su utjecali na karijeru Edina D`eke
Osim: [ta re}i o trenutno najboljem igra~u u Evropi
On je na{ najbolji ambasador, ka`e selektor Bla`evi} Muzurovi}: Nikada ne}u zaboraviti gol protiv Turske
Pitali smo trojicu stru~njaka
koji su imali veliki utjecaj na kar-
ijeru Edina D`eke da nam u ne-
koliko re~enica opi{u na{eg asa,
trenutno jednog od najboljih na-
pada~a Evrope.
Po dolasku na ~elo repreze-
ntacije Bosne i Hercegovine, Mi-
roslav Bla`evi} rekao je kako }e
golgeter Volfsburga uskoro vrije-
diti 20 miliona eura i biti najbolji
napada~ na Starom kontinentu.
- Davno sam rekao dokle }e
on do}i. Da ga nije mu~ila povre-
da, zbog ~ega jesenas nije bio u
formi, danas bi bio jo{ bolji. Na-
jaktuelniji je igra~ u svijetu i po-
stao je na{ najbolji ambasador.
Ponosan sam {to imam ~ast i pri-
vilegiju da ga, kao i Misimovi}a,
Ibi{evi}a, Salihovi}a i druge,
imam u ekipi koju vodim - rekao
je Bla`evi}.
Amar Osim vodio je D`eku u
juniorima @eljezni~ara i poslije
ga je prekomandovao u prvi tim
„Plavih“.
- [ta re}i o trenutno najbo-
ljem igra~u Evrope? Ne treba tu
nikakav dodatni komentar - kra-
tko i jasno rekao je Osim.
Fuad Muzurovi} prvi je po-
zvao Edina u A-selekciju. D`eko
je kod Daid`e debitirao i protiv
Turske postigao svoj prvi gol za
BiH.
- D`eku sam prvi put vidio u
juniorima @eljezni~ara, dok ga je
vodio Amar Osim, kada je u fina-
lu Kupa BiH sam pobijedio Slo-
bodu i postigao ~etiri gola. Posli-
je se postepeno razvijao u karije-
ri, {to je veoma va`no za mladog
igra~a.
Imao sam priliku da budem
selektor BiH i da ga prvi pozo-
vem. Nikada ne}u zaboraviti gol
koji je postigao Turskoj na
Ko{evu. ^ast mi je {to sam imao
bar malog udjela u njegovom ra-
zvoju i `elim mu jo{ mnogo
sre}e, boljih igara, golova i rezu-
ltata - ka`e Muzurovi}. A. N.
Ibri~i}:
Najbolji igra~
Senijad Ibri~i} i Edin
D`eko su jo{ od mlade repreze-
ntacije nerazdvojni prilikom
okupljanja i cimeri su.
- Njegovi igre i golovi u ovoj
godini govore sve o njemu. Mi-
slim da je trenutno najbolji
igra~ u Evropi. @elim mu da {to
prije zaigra u jednom od najbo-
ljih evropskih klubova - rekao
je Ibri~i}.
Na pri~u o mogu}em odlasku
D`eke, koja je objavljena na internet-
stranici lista „Wolfsburger Allgemei-
ne“, zanimljiv komentar dao je jedan od
~italaca.
- Volfsburg bez D`eke i Magata =
Borba za opstanak - napisao je izvjesni
Ulf.
Bez D`eke i Magata
borba za opstanak
Osim: Prekomandovao ga u prvi tim Bla`evi}: Privilegija da ga trenira Muzurovi}: Prvi poziv
REKORDER Zvjezdan Misimovi} sru{io Hercogovo dostignu}e
Najbolji
dodava~
Njema~ke
Sve je u na{im rukama. Ostao nam je jo{ mali korak do osvajanja
titule prvaka, ka`e najbolji asistent Bundeslige
Krespo u Fiorentini
Napada~ Intera i argentinski
reprezentativac Hernan Krespo
(Crespo) igrat }e naredne sezone
za Fiorentinu.
„Gazzetta dello Sport“ navodi
da je Krespo ve} potpisao ugovor
sa klubom iz Firence, ali da klu-
bovi ne `ele objaviti transfer dok
se ne zavr{i sezona u Seriji A.
Argentinac bi u Fiorentini tr-
ebao zara|ivati pola miliona eura
po sezoni.
Spec
LINC - Ekipa Belgije
pobjednik je Svjetskog prve-
nstva dijaspore BiH u malom
nogometu, koje je odr`ano u
Austriji. Belgija je u finalu
savladala Dansku sa 2:1
([keri}, Duri} - Mulali}).
Krespo: Ve} potpisao?
Ronaldinjo: Neizvjesna budu}nost
u Milanu
Jonuz na klupi
Makedonije
Mirsad Jonuz imenovan je za
novog selektora Makedonije, koju
}e voditi do kraja kvalifikacionog
ciklusa za Svjetsko prvenstvo.
Kako je objavila Makedonska
fudbalska federacija, Jonuz, koji od
2002. godine vodi mladi timove ze-
mlje, bio je jedini kandidat zainter-
esiranza kratkoro~nusaradnju.
Makedonci su bez selektora od
pro{log mjeseca, kada je Sre}ko
Katanec podnio ostavku. (M. T.)
Milan pu{ta Ronaldinja
Milan ne}e spre~avati Brazilca
Ronaldinja (Ronaldinho) da na-
pusti klub i prije nego {to mu iste-
kne va`e}i ugovor ako bude na-
mjeravao da promijeni sredinu.
- @elimo zadr`ati Ronaldinja,
ali ako on izrazi `elju da ide, ra-
zmislit }emo o tome - rekao je
strateg Milana Karlo An~eloti
(Carlo Ancelotti).
Me|unarodni fudbal
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 40 41 OGLEDALO
Nedjelja: Dupla kruna
rukometa{ima Bosne
Ni najve}i pesimisti u redovima Real
Madrida nisu o~ekivali lo{ fini{ sezone
kao {to je to slu~aj sada. Nakon poraza
od Barcelone, Real je posrnuo i u Vasle-
nsiji te se tako oprostio od naslova
osvojenog pro{le godine. D`enson Ba-
ton (Jenson Button) pobijedio je u utrci
za Veliku nagradu [panije. Rukometa{i
sarajevske Bosne potvrdili su superior-
nost odbraniv{i duplu krunu u BiH.
Utorak: Pape bi na klupu PS@-a
Safet Su{i} istakao je kandidaturu
za trenera Pari Sen @ermena, ~iji
je dres nekada s uspjehom nosio.
Volfsburg je u derbiju savladao
Borusiju iz Dortmunda, a prvo
ime me~a, ni{ta lak{e za pogoditi,
bio je Edin D`eko. Na ATP listi
[kot Endi Marej (Andy Murray)
pretekao je Srbijanca Novaka
\okovi}a i prvi put u karijeri za-
uzima tre}u poziciju.
^etvrtak: Zvijezda igra po{teno
Uo~i raspleta u nogometnoj Pre-
mijer ligi BiH Ratko Ninkovi} ka-
zao je da }e Zvijezda do kraja odi-
grati ~asno i po{teno, a od ekipe iz
Grada~ca mnogo toga zavisi kada
je rije~ o borbi za opstanak. Na-
kon jo{ jedne fenomenalne pre-
dstave, Barcelona je u Valensiji
osvojila nogometni Kup [panije,
a Lacio u Rimu Kup Italije.
Subota: D`eko pogodio
tri puta
Inter i Barcelona nisu ni
igrali u subotu, a postali
su prvaci Italije i [panije.
Naravno, kiksali su Mi-
lan i Real pa je sve bilo
gotovo. Edin D`eko ne
zna stati. Sada je zabio tri
gola Hanoveru. Man~es-
ter junajted odbranio je
titulu u Engleskoj. Teni-
seri Rafael Nadal i Novak
\okovi} igrali su polufi-
nalni me~ turnira u Ma-
dridu ~etiri sata i tri mi-
nute, a na kraju je slavio
[panac.
Ponedjeljak: Navija~ki neredi
U zemljama nastalim raspadom biv{e
nam dr`ave sumirani su rezultati navi-
ja~kih nereda na nogometnimterenima.
USloveniji je na proslavi Mariborove ti-
tule povrije|eno 25 navija~a. U blizini
Zadra sukobili su se navija~i Hajduka i
Dinama, a privedeno je dvadesetak pri-
stalica Spli}ana. Sedmorica pijanih navi-
ja~a iz Nik{i}a izazvala su na utakmici
Druge crnogorske lige incident ~iji je
epilog biotrojica povrije|enihpolicajaca.
Srijeda: Sloboda bolja od Slavije
Nakon odustajanja Austrije, koja,
o~ito, nije bila ne{to posebno ni za-
interesirana, na{a nogometna repr-
ezentacija za prijateljski me~ 12.
avgusta jo{ nema rivala, ali daj,
Bo`e, zdravlja, javit }e se neko. U
prvoj utakmici finala Kupa BiH
Sloboda je u Tuzli sa respektabilnih
2:0 porazila Slaviju. Rukometa{
Mirsad Terzi} nastavlja karijeru u
velikom Vespremu. Bosna ASA
BHT izborila je plasman u NLB li-
gu.
Petak: U{anovi} ostaje v.d. generalnog sekretara
Ujdurma{i iz Nogometnog saveza
BiH opet ni{ta nisu dogovorili.
Izvr{ni odbor na sjednici u Bi-
ha}u odlu~io je da Munib U{ano-
vi} ostane na mjestu vr{ioca
du`nosti generalnog sekretara, a
od izbora novog za sada nema
ni{ta. Vidjet }emo dokle }e prko-
siti UEFA-i i FIFA-i. Zbog navi-
ja~kih nereda u Genku, FIFA je
kaznila NSBiH sa 50.000 franaka.
Kakav je belaj bio, jo{ smo i do-
bro pro{li.
Pi{e: Ismir ]OSI]
\urkovi}: Dva trofeja Sarajlija
Navija~i Maribora proslavljaju
titulu
Su{i}: Nekada igrao u Parizu
[}epanovi} i Hasi}: Pobjeda
Tuzlaka
Ninkovi}: Odluka o ispadanju
D`eko: Fantasti~an u~inak
Izvr{ni odbor NSBiH
Zvjezdan Misimovi} sru{io je
u Hanoveru rekord Bundeslige
prema broju asistencija. Kako
nam je na{ as rekao, pali su rekor-
di koje su u svojim statistikama
imali listovi „Kicker“ i „Sport-
bild“.
Sjajno dostignu}e
- Rekord u „Kickeru“ glasio je
17 asistencija, a prema njemu, do
sada sam napravio 19. „Kicker“ je
za rekordere imao Vo{ka (Wosz) i
Hercoga (Herzog). U „Sportbil-
du“ je Hercog bio najbolji sa 20
asistencija, a prema ovom listu, do
sada sam imao 21 dodavanje za
gol - objasnio nam je Misimovi}.
Sjajno dostignu}e na{eg asa,
koje ulazi u anale Bundeslige, si-
gurno niko ne}e zadugo uspjeti
sru{iti. Odsrca mu ~estitamo.
Nadamo se da }emo idu}e su-
bote nava~er imati priliku da mu
~estitamo i naslov prvaka Nje-
ma~ke. Volfsburg je u Hanoveru
slavio sa visokih 5:0 i do{ao nado-
mak osvajanja titule. Sjajna pre-
dstava u Hanoveru pokazala je
svu snagu „Vukova“.
- U dana{nje vrijeme ne mo`e
se ni{ta o~ekivati. Tako se ni mi
nismo mogli nadati da }emo odi-
grati ovako dobro protiv Hanove-
ra. Sve nam se poslo`ilo. Poveli
smo na po~etku sjajnim golom
D`eke, a onda smo do poluvreme-
na dali jo{ dva gola i zavr{ili po-
sao. U nastavku smo samo poka-
zali svoju snagu.
Pretposljednje kolo Bundeslige
donijelo je posrtanje Bajerna i Herte
te je put donaslova maloolak{an.
- Kao i prije ovog kola, sve je u
na{im rukama. Ostalo nam je da
napravimo jo{ jedan korak, protiv
Verdera. Mislim da }emo, ako bu-
demo igrali kao u Hanoveru, po-
bijediti sastav iz Bremena. Poka-
zali smo ovog prolje}a najvi{e i
smatram da smo zaslu`eno na
~elu Bundeslige.
U Volfsburgu se uo~i nastavka
Bundeslige niko nije mogao nada-
ti da }e ekipa odigrati briljantnu
polusezonu i postati glavni kandi-
dat za {ampionsku titulu.
- Ve} sam rekao da se u nogo-
metu danas ni{ta ne mo`e o~eki-
vati. Prije po~etka proljetne polu-
sezone kazao sam da mo`emo u
vrh sa nekoliko pobjeda u gosti-
ma. U{li smo u sjajnu seriju i to se
obistinilo.
Igrali smo ofanzivno, agresi-
vno i to nam se isplatilo. Postigli
smo mnogo golova, a primili do-
sta manje nego u prolje}e. Bili
smo efikasni u svim segmentima
igre.
Ne razmi{ljam o odlasku
Nakon {to je Feliks Magat (Fe-
lix Magath) potpisao za [alke, po-
javile su se glasine da bi i Misimo-
vi} mogao put Gelzenkirhena te
da bi se bh. tandem u Volfsburgu
mogao razdvojiti.
- Nikada se ne zna {ta mo`e
donijeti ljeto. [to se mene ti~e, ni-
ko mi se nije javljao, a o odlasku
nisam razmi{ljao - zaklju~io je
Misimovi}. A. NOVALIJA
Misimovi}: O
odlasku nisam
razmi{ljao (Foto: AP)
Volfsburg `eli
zadr`ati D`eku
- D`eko je jedan od na{ih
najva`nijih igra~a. @elimo ga
zadr`ati - izjavio je za nje-
ma~ke medije jedan od trojice
izvr{nih direktora Volfsburga
Jirgen Marbah (Juergen Mar-
bach).
Na{eg asa ugovor sa Vo-
lfsburgom ve`e do 2013. godi-
ne, ali nakon {to je trener Feli-
ks Magat (Felix Magath) obja-
vio odlazak u [alke, nije izvje-
sno da }e D`eko ostati u Vo-
lfsburgu.
Kako prenose njema~ki
mediji, za nekada{njeg igra~a
@eljezni~ara najvi{e su zainter-
esirani bundesliga{ki klubovi
Bajern i [alke te evropski veli-
kani ^elzi, Arsenal i Milan.
I Misimovi} se sla`e da je pro-
ljetni uzlet Edina D`eke, vjero-
vatno, bio klju~ni faktor u uspje-
hu Volfsburga.
- Uvijek sam govorio da je
D`eko igra~ neslu}enih mogu}no-
sti. Tek je na po~etku karijere, a
igra ovako zrelo. Sada je pred njim
najte`i korak, a to je da ostane na
ovom nivou. Poznavaju}i D`eku,
ne sumnjamda }e igrati jo{ bolje -
smatra Misimovi}.
Edin je igra~ neslu}enih mogu}nosti
ANKETA Bh. stru~njaci koji su utjecali na karijeru Edina D`eke
Osim: [ta re}i o trenutno najboljem igra~u u Evropi
On je na{ najbolji ambasador, ka`e selektor Bla`evi} Muzurovi}: Nikada ne}u zaboraviti gol protiv Turske
Pitali smo trojicu stru~njaka
koji su imali veliki utjecaj na kar-
ijeru Edina D`eke da nam u ne-
koliko re~enica opi{u na{eg asa,
trenutno jednog od najboljih na-
pada~a Evrope.
Po dolasku na ~elo repreze-
ntacije Bosne i Hercegovine, Mi-
roslav Bla`evi} rekao je kako }e
golgeter Volfsburga uskoro vrije-
diti 20 miliona eura i biti najbolji
napada~ na Starom kontinentu.
- Davno sam rekao dokle }e
on do}i. Da ga nije mu~ila povre-
da, zbog ~ega jesenas nije bio u
formi, danas bi bio jo{ bolji. Na-
jaktuelniji je igra~ u svijetu i po-
stao je na{ najbolji ambasador.
Ponosan sam {to imam ~ast i pri-
vilegiju da ga, kao i Misimovi}a,
Ibi{evi}a, Salihovi}a i druge,
imam u ekipi koju vodim - rekao
je Bla`evi}.
Amar Osim vodio je D`eku u
juniorima @eljezni~ara i poslije
ga je prekomandovao u prvi tim
„Plavih“.
- [ta re}i o trenutno najbo-
ljem igra~u Evrope? Ne treba tu
nikakav dodatni komentar - kra-
tko i jasno rekao je Osim.
Fuad Muzurovi} prvi je po-
zvao Edina u A-selekciju. D`eko
je kod Daid`e debitirao i protiv
Turske postigao svoj prvi gol za
BiH.
- D`eku sam prvi put vidio u
juniorima @eljezni~ara, dok ga je
vodio Amar Osim, kada je u fina-
lu Kupa BiH sam pobijedio Slo-
bodu i postigao ~etiri gola. Posli-
je se postepeno razvijao u karije-
ri, {to je veoma va`no za mladog
igra~a.
Imao sam priliku da budem
selektor BiH i da ga prvi pozo-
vem. Nikada ne}u zaboraviti gol
koji je postigao Turskoj na
Ko{evu. ^ast mi je {to sam imao
bar malog udjela u njegovom ra-
zvoju i `elim mu jo{ mnogo
sre}e, boljih igara, golova i rezu-
ltata - ka`e Muzurovi}. A. N.
Ibri~i}:
Najbolji igra~
Senijad Ibri~i} i Edin
D`eko su jo{ od mlade repreze-
ntacije nerazdvojni prilikom
okupljanja i cimeri su.
- Njegovi igre i golovi u ovoj
godini govore sve o njemu. Mi-
slim da je trenutno najbolji
igra~ u Evropi. @elim mu da {to
prije zaigra u jednom od najbo-
ljih evropskih klubova - rekao
je Ibri~i}.
Na pri~u o mogu}em odlasku
D`eke, koja je objavljena na internet-
stranici lista „Wolfsburger Allgemei-
ne“, zanimljiv komentar dao je jedan od
~italaca.
- Volfsburg bez D`eke i Magata =
Borba za opstanak - napisao je izvjesni
Ulf.
Bez D`eke i Magata
borba za opstanak
Osim: Prekomandovao ga u prvi tim Bla`evi}: Privilegija da ga trenira Muzurovi}: Prvi poziv
REKORDER Zvjezdan Misimovi} sru{io Hercogovo dostignu}e
Najbolji
dodava~
Njema~ke
Sve je u na{im rukama. Ostao nam je jo{ mali korak do osvajanja
titule prvaka, ka`e najbolji asistent Bundeslige
Krespo u Fiorentini
Napada~ Intera i argentinski
reprezentativac Hernan Krespo
(Crespo) igrat }e naredne sezone
za Fiorentinu.
„Gazzetta dello Sport“ navodi
da je Krespo ve} potpisao ugovor
sa klubom iz Firence, ali da klu-
bovi ne `ele objaviti transfer dok
se ne zavr{i sezona u Seriji A.
Argentinac bi u Fiorentini tr-
ebao zara|ivati pola miliona eura
po sezoni.
Spec
LINC - Ekipa Belgije
pobjednik je Svjetskog prve-
nstva dijaspore BiH u malom
nogometu, koje je odr`ano u
Austriji. Belgija je u finalu
savladala Dansku sa 2:1
([keri}, Duri} - Mulali}).
Krespo: Ve} potpisao?
Ronaldinjo: Neizvjesna budu}nost
u Milanu
Jonuz na klupi
Makedonije
Mirsad Jonuz imenovan je za
novog selektora Makedonije, koju
}e voditi do kraja kvalifikacionog
ciklusa za Svjetsko prvenstvo.
Kako je objavila Makedonska
fudbalska federacija, Jonuz, koji od
2002. godine vodi mladi timove ze-
mlje, bio je jedini kandidat zainter-
esiranza kratkoro~nusaradnju.
Makedonci su bez selektora od
pro{log mjeseca, kada je Sre}ko
Katanec podnio ostavku. (M. T.)
Milan pu{ta Ronaldinja
Milan ne}e spre~avati Brazilca
Ronaldinja (Ronaldinho) da na-
pusti klub i prije nego {to mu iste-
kne va`e}i ugovor ako bude na-
mjeravao da promijeni sredinu.
- @elimo zadr`ati Ronaldinja,
ali ako on izrazi `elju da ide, ra-
zmislit }emo o tome - rekao je
strateg Milana Karlo An~eloti
(Carlo Ancelotti).
Me|unarodni fudbal
42 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-09-000 040
Zavidovi}i, 12. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 040, po zahtjevu Hofmann Dibe k}i Saliha iz
Dolova bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 251, kata-
starska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 711/3 „Dolovi“, oranica 6 klase povr{ine 510 m2.
Prema podacima iz katastra posjednica navedene nekretnine je Hofmann Diba Salihova sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo
prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primerjeka i da podnesu dokaze za to, u su-
protnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slje-
de}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime
Jedinstvenog op}inskog organa uprave op}ine Klju~, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u
Jedinstvenom op}inskom organu uprave op}ine Klju~
01. Stru~ni saradnik za informisanje i odnose sa javno{}u -1 (jedan) izvr{ilac
02. Stru~ni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvr{ilac
01. Opis poslova: daje informacije za javnost o pitanjima koja odredi Op}inski na~elnik i pomo}nici
Op}inskog na~elnika koji rukovode op}inskim slu`bama za upravu; sara|uje sa sredstvima javnog
informisanja; ure|uje publikacije i promotivne materijale o projektima razvoja Op}ine te u saradnji sa
Op}inskim na~elnikom i Komisijom za planiranje op}inskog razvoja priprema prezentaciju projeka-
ta; priprema informativne materijale za gra|ane o razvojnim projektima op}ine; vodi konferencije za
{tampu koje se organizuju u sklopu poslova op}inske izvr{ne i zakonodavne vlasti; priprema i ure|uje
bilten Op}ine; organizuje komunikaciju sa medijima i gra|anima u cilju adekvatnog informisanja o
radu Op}inskog organa uprave; organizuje nastupe predstavnika Op}inskog organa uprave u mediji-
ma; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izv-
je{taje o svom radu Pomo}niku Op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka
i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine, pose-
bno u domeni komunikacije sa zajednicom; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz nadle`nosti
radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama Pomo}nika Op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno
je odgovoran Pomo}niku Op}inskog na~elnika.
2. Opis poslova: obavlja poslove neposrednog odr`avanja premjera i katastra zemlji{ta, na usposta-
vljanju katastra nekretnina, katastra komunalnih ure|aja, preno{enja projekata na teren; vr{i sva geo-
detska snimanja za potrebe projektovanja i izgradnje stambenih objekata, objekata infrastrukture, da-
lekovoda, puteva i dr.; vr{i radnje na odr`avanju postoje}e i uspostavi nove geodetske mre`e; obavlja
poslove premjera i utvr|ivanja nastalih promjena na gra|evinskom i drugom zemlji{tu; unosi nastale
promjene na planove premjera i vr{i njihovu tehni~ku obradu; obavlja poslove u postupku eksproprija-
cije, komasacije i arondacije i vr{i parcelaciju zemlji{ta; u~estvuje u tehni~kom vje{ta~enju za potrebe or-
gana uprave i suda; po zahtjevu stranaka izdaje kopije katastarskih planova; obavlja poslove koji podra-
zumijevaju odgovornost, visok stepen stru~nosti i nezavisnosti u odre|enim oblastima iz nadle`nosti
Slu`be; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne
izvje{taje o svom radu Pomo}niku Op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupa-
ka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po po-
trebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga rada Slu`be, a prema zahtjevu i uputama Pomo}nika
Op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran Pomo}niku Op}inskog na~elnika.
Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovi-
ne kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to:
za poziciju 01
-VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet politi~kih nauka; -radno iskustvo: najmanje 1 (jed-
na) godina radnog sta`a u struci -poznavanje rada na ra~unaru
za poziciju 02
-VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski fakultet-smjer geodezija -radno iskustvo: najma-
nje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci -poznavanje rada na ra~unaru
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda/uvjere-
nje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS
3.dokaz o poznavanju rada na ra~unaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostori-
jama Odjeljenja agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba )
Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za
dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od pola-
ganja ispita op}eg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog
ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavje{teni putem web stranice Agencije
za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti
du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim no-
vinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb 80101 Livno sa naznakom:
„Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Jedinstvenom
op}inskom organu uprave op}ine Klju~ „
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR
Dr. sc. Enver I{eri}
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 43
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 44
Problem 411: 1.Da1 Te5
(1...Tc3 2.Kg5 Kg7 3.Dxc3#;
1...Tc7 2.Kg6+ Tg7+ 3.Dxg7#)
2.Lf8 Te6+ 3.Kxe6#
Studija 411: 1.f5 Kh6 2.Lf8
Lg7 3.Lb4 Le5 4.Lf8 Lg7 5.Lc5
Ld4 6.La7 La7 7.b6 1-0
L. Kubbel, 1941.
Mat u tri poteza
G. Forintos, 1950
Bijeli vuèe i dobiva
Problem broj 412 Studija broj 412
Priprema: Muhamed
BORI], me|unarodni majstor
U organizaciji ~etverostrukog
prvaka Evrope, u Sarajevu je u to-
ku 39. izdanje turnira „Bosna
2009“, na kojem nastupaju {estor-
ica velemajstora.
U~esnike predvodi Slovak Ser-
gej Movsesjan (2.747), a igraju i Ki-
nez Hao Vang (2.696), Ukrajinac
Pavel Eljanov (2.693), Indijac Hari-
kri{na Pentala (2.686) te bh. pre-
dstavnici Ivan Sokolov (2.669) i
Borki Predojevi} (2.652). Turnir je
18. kategorije FIDE sa prosje~nim
rejtingom od 2.691 poena.
Nakon osam kola, na ~elu je
Eljanov, koji je pred pobjedom, a
slijede Movsesjan i Predojevi}. I
dok Slovak sigurno nije zadovo-
ljan igrom i rezultatima, jer je kao
apsolutni favorit o~ekivao vi{e,
Predojevi} itekako ima razloga za
zadovoljstvo.
Na{ mladi velemajstor, koji je,
prema rejtingu, najslabiji na tur-
niru, pru`a odli~ne partije i na pr-
avom je putu da se priklju~i svje-
tskoj eliti.
U {ahovskom svijetu ~uvene
su tri sestre Polgar - Suzana, Sofi-
ja i Judit. Njih tri izborile su vele-
majstorske norme i u mu{koj ko-
nkurenciji. Najstarija Suzana bila
je prvakinja svijeta, a najmla|a
Judit vinula se jo{ vi{e.
Najbolja je {ahistkinja svih vre-
mena i ~lan je svjetske elite, u~es-
nik najve}ih mu{kih superturnira
na kojima se ravnopravno borila sa
najboljima. Pobje|ivala je i najve}a
{ahovska imena, me|u njima i Ga-
rija Kasparova, Vi{ija Ananda, Ve-
selina Topalova...
Blizanke Ajna i Ajla
Bh. {ah ima priliku da dobije
svoje sestre Polgar. U Cazinu se
drevnom igrom aktivno bave tri
sestre Topi}, 11-godi{nja Aja te
14-godi{nje blizanke Ajna i Ajla.
Po~ele su igrati krajem 2006.
godine, a pravila su nau~ile same.
U cazinskoj Osnovnoj {koli pri-
mijetio ih je nastavnik Milan Dr-
lja~a, koji ih je doveo u tamo{nji
Omladinski {ahovski klub Dama,
gdje ih je po~eo trenirati majstor-
ski kandidat Enver Beganovi}.
Iako imaju vrlo kratku karije-
ru, dosada{nji uspjesi ve} su vrlo
zna~ajni. Najmla|a Aja trostruki
je prvak Unsko-sanskog kantona
i Federacije BiH, jednom je bila
prvakinja, a dva puta viceprvaki-
nja Bosne i Hercegovine.
Ajna je tri puta bila najbolja u
Kantonu, a dvaput druga u FBiH.
Zauzela je tre}e mjesto na ovogo-
di{njem prvenstvu dr`ave.
Ajla je najbolja, tri puta je
osvajala kantonalna i federalna
prvenstva, dva puta je bila druga
u dr`avi, a trenutno je prvakinja
BiH u svojoj konkurenciji. Veliki
uspjeh postigla je 2007. godine,
kada je osvojila mje{oviti turnir
„Bh. nade“ u @ivinicama.
Stru~ni rad
Upravo je sada pravi trenutak
da se daljnjem napretku cazi-
nskih mladih igra~ica pristupi
bolje organizirano, da se {ahovske
ustanove u BiH potrude i da se-
strama Topi} omogu}e stru~an
rad sa na{im najboljim pedadozi-
ma te da nastupe na planski oda-
branim turnirima.
A Aja, Ajna i Ajla sposobne su
da uzvrate velikim pobjedama.
U Sofiji je startovalo ~etvrto
izdanje Superturnira „M-Tel Ma-
sters“. U~estvuju {estorica igra~a,
koji }e odigrati dvokru`ni Berge-
rov turnir od deset kola.
Nakon ~etiri kola, vode Kar-
lsen i [irov, koji su ubilje`ili po
jednu pobjedu uz tri remija. Na-
kon poraza u prvom kolu od Kar-
lsena, favorit Topalov popravio je
plasman pobjedom nad Vangom.
Vasiliju Ivan~uku ni{ta ne polazi
za rukom, a dva poraza uz dva re-
mija svakako nije rezultat koji
odgovara njegovoj snazi.
Poredak: Karlsen, [irov po
2,5, Topalov 2, Vang, Domingez
po 2, Ivan~uk 1.
Aja, Ajna i Ajla Topi}: Same nau~ile pravila igre
Velike {ahovske nade iz Cazina
Sestre Topi} kao
sestre Polgar
Aja, Ajna i Ajla imaju priliku da, uz adekvatan
stru~ni rad, dosegnu velemajstorske visine
Predojevi}: Priklju~ak svjetskoj eliti
Hao Vang - Pentala (Slaven-
ska)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
c6 5.Lg5 h6 6.Lh4 dxc4 7.e4 g5
8.Lg3 b5 9.Se5 Lb7 10.h4 g4
11.Sxg4 Sxg4 12.Dxg4 Dxd4
13.Td1 Df6 14.e5 Df5 15.Dd4
Le7 16.a4 c5 17.Dd2 b4 18.Sb5
De4+ 19.De3 Dxe3+ 20.fxe3 c3
21.Sc7+ Kf8 22.bxc3 bxc3
23.Kf2 c4 24.Lxc4 Sc6 25.Sxa8
Lxa8 26.Tc1 Lb4 27.Thd1 Ke7
28.h5 Tc8 29.Lh4+ Kf8 30.Lf6
Se7 31.Td4 a5 32.g4 Sd5 33.g5
hxg5 34.Lxg5 La3 35.Tc2 Kg7
36.Ld3 f5 37.exf6+ Sxf6 38.h6+
Kf7 39.h7 Sd5 40.Kg1 Kg7
41.Txd5 1-0
Sokolov - Eljanov (Nim-
coindijka)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3
Lb4 5.Db3 c5 6.e3 0-0 7.Ld3
Lb7 8.0-0 Sc6 9.a3 Sa5 10.Dc2
Lxc3 11.Dxc3 cxd4 12.exd4 Lxf3
13.gxf3 Tc8 14.b3 Sh5 15.Le2
Dh4 16.Td1 f5 17.Tb1 Tf6
18.De1 Sc6 19.d5 Sd4 20.Kh1 e5
21.Txd4 exd4 22.Lf1 Tg6
23.Ld2 Sf4 24.Td1 Sd3 0-1
Movsesjan - Predojevi}
([panjolka)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.d3 b5 6.Lb3 Le7 7.0-
0 d6 8.c3 0-0 9.Te1 Sa5 10.Lc2 c5
11.Sbd2 Sc6 12.Sf1 h6 13.h3 Le6
14.Sg3 Tc8 15.Le3 Dc7 16.Tc1
Tfd8 17.d4 d5 18.Sxe5 Sxe5
19.Lf4 Ld6 20.exd5 Sf3+
21.Dxf3 Lxf4 22.dxe6 Lxc1
23.exf7+ Kf8 24.Txc1 cxd4
25.Lb3 dxc3 26.Txc3 De5 27.Te3
Tc1+ 28.Kh2 Dc7 29.Te6 1-0
Predojevi} - Pentala (Carro-
Kan)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3
e6 5.Le2 c5 6.Le3 cxd4 7.Sxd4
Se7 8.c4 Sbc6 9.Da4 a6 10.Sc3
dxc4 11.0-0-0 Dc8 12.Sxf5 Sxf5
13.Lb6 Lb4 14.f4 Lxc3 15.bxc3
0-0 16.Lf3 Sfe7 17.g3 Sa7 18.Dd7
Sd5 19.Dxc8 Sxc8 20.Lxd5 Sxb6
21.Lxb7 Ta7 22.Lf3 g5 23.Kc2
Tc8 24.Td4 Tc5 25.Tb1 Tb5
26.Tb4 gxf4 27.gxf4 Kg7 28.Lc6
Txb4 29.cxb4 a5 30.b5 f6 31.Td6
fxe5 32.Le4 Sc8 33.Txe6 Tf7
34.fxe5 Tf2+ 35.Kc3 Txa2 36.b6
Ta3+ 37.Kd4 1-0
Movsesjan - Hao Vang (Si-
cilijanka)
1.Sf3 c5 2.g3 Sc6 3.Lg2 g6
4.0-0 Lg7 5.e4 e5 6.a3 d6 7.c3
Sge7 8.b4 0-0 9.d3 h6 10.Sbd2
Le6 11.Lb2 b6 12.b5 Sa5 13.c4
Dd7 14.Se1 Tae8 15.f4 f5 16.Dc2
g5 17.g4 fxg4 18.f5 Lf7 19.Dd1
h5 20.Sc2 Lf6 21.Se3 Kg7 22.a4
Sg8 23.Lc3 Ld8 24.Sb3 Sxb3
25.Dxb3 Sf6 26.a5 Db7 27.axb6
Lxb6 28.Dd1 De7 29.Ld2 Tg8
30.Ta6 Kf8 31.Dc1 Tb8 32.Sd1
Sh7 33.f6 Dd7 34.Se3 Tg6 35.Sf5
Tb7 36.Le3 Le6 37.Ta2 Kf7
38.Taf2 Ld8 39.Sg7 g3 40.hxg3
Lg4 41.Sf5 Lxf6 42.Lf3 Lxf3
43.Txf3 Kg8 44.T3f2 Ld8
45.Kg2 De6 46.Ld2 Td7 47.Se3
Tf6 48.Sf5 Tg6 49.Dd1 Sf6
50.Se3 Th7 51.Tf5 g4 52.Da1 h4
53.gxh4 g3 54.Th1 Sg4 55.Sxg4
Txg4 56.h5 Tf7 57.Dd1 Tgg7
58.Thf1 De7 59.h6 Dh4 60.Th1
Txf5 61.Txh4 Tf2+ 62.Kg1 g2
63.Dg4 1-0
Eljanov - Pentala (Slavens-
ka)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lg4 5.Db3 Dc7 6.Se5 e6 7.Sxg4
Sxg4 8.Sc3 Sd7 9.Ld2 Sb6
10.cxd5 exd5 11.Tc1 Dd8 12.f3
Sf6 13.Ld3 Ld6 14.Se2 De7 15.a4
0-0 16.0-0 c5 17.dxc5 Lxc5 18.Sd4
Sbd7 19.Kh1 b6 20.Sf5 De6
21.Lb1 a5 22.Tfe1 Tfe8 23.Db5
g6 24.Sg3 Dd6 25.La2 Lb4 26.Tc6
De7 27.Sf1 Lc5 28.Lc3 Tac8
29.Td1 Txc6 30.Dxc6 Se5 31.Db5
Td8 32.Lb3 h5 33.h3 De6 34.De2
Dd6 35.f4 Sed7 36.Df3 Lb4
37.Lxd5 De7 38.Lxf6 Sxf6 39.Lc4
Txd1 40.Dxd1 Se4 41.Dc2 Kg7
42.Ld5 Sc5 43.b3 Df6 44.g3 h4
45.Kg2 hxg3 46.Sxg3 Le1 47.Dd1
Db2+ 48.Se2 Ld2 49.Kf3 Sd3
50.Lc4 Se1+ 51.Kf2 Kf8 52.Kg3
g5 53.Kf2 gxf4 54.Sxf4 Lb4+
55.Kf1 Df6 56.Dd7 Kg8 57.Dg4+
Kh8 58.h4 Kh7 59.Dh5+ Kg8
60.Dg4+ Kh7 61.Dh5+ Kg8
62.Dd5 Kf8 63.Ke2 Db2+
64.Kf1 Df6 65.Kg1 Kg8 66.Da8+
Kh7 67.De4+ Kh6 68.Sd5 Df3
69.Dxf3 Sxf3+ 70.Kf2 Sxh4
71.Sxb4 axb4 72.Lxf7 Kg5
73.Ke2 Kf6 74.Lg8 Sf5 75.Kd3
Ke5 76.e4 Se7 77.Lf7 Sc8 78.Lg8
Se7 79.Lh7 Sc6 80.Kc4 Kd6
81.Lg8 1-0
Izabrane partije
„M-Tel Masters“ u Sofiji
Karlsen i [irov u vodstvu
[AHOVSKI MOZAIK [ahovski festival u Sarajevu
Eljanov pred pobjedom,
sjajne igre Predojevi}a
Na{ velemajstor dijeli drugo mjesto sa favoritom Movsesjanom
U toku je i open turnir „BH
Telecom 2009“, prvi iz serije
Grand Pri Balkan turnira, na-
kon kojeg }e biti odr`ana ta-
kmi~enja u Bugarskoj, Crnoj
Gori, Rumuniji i Srbiji. Nakon
sedam kola, dva prije kraja, u
konkurenciji 96 igra~a iz osam
zemalja, me|u kojima je 13 ve-
lemajstora, na ~elu su ~etvorica
{ahista sa po 5,5 poena.
To su velemajstori Nikola
Sedlak i Bojan Vu~kovi} iz Sr-
bije i Milan Dra{ko iz Crne Go-
re te me|unarodni majstor
\er|elji Andra{ \ula Sabo
(Gergely Andras Gyula Szabo)
iz Rumunije.
Kvartet
u vodstvu
36 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 45
46 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
VELIKA PONUDA RABLJENIH
VOZILA NA LEASING I KREDIT
POLICE KASKO I OBAVEZNOG
OSIGURANJA SA POPUSTOM
VEOMA POVOLJNA USLUGA
SERVISIRANJA
PAKET IZNENA\ENJA
KUPOVINE NOVIH VOZILA
„AKCIJA“
„VA[ SIGURAN PARTNER“
UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI D.O.O. SARAJEVO
OVLA[TENI TRGOVAC ZA PRODAJU VOZILA FIAT, LANCIA I ALFA ROMEO
Ul. Muhameda ef. Pand`e 13; telefon: 033/203-917, 212-840
prodaja novih i rabljenih vozila
zamjena vozila „staro za novo“ i „staro za staro“
tehni~ki pregled, registracija
servis vozila FIAT, VW, [KODA i regla`a
Fiat punto
sa full opremom
ve} od 15.890 KM
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 47
48 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
OBAVJE[TENJE
Pozivaju se svi maturanti II generacije
ma{inaca i V generacije hemi~ara, Te-
hni~ke {kole GORA@DE, koji su maturira-
li {kolske godine 1968/69, da prisustvuju
40. godi{njici iste. Prozivka i sve~ani ~as }e
se odr`ati u na{oj {koli dana 30. 05. 2009.
godine u 12 ~asova.
Organizacioni odbor
Internisti~ki pregledi
Holter EKG(24 satno snimanje EKG-a)
Holter krvnog tlaka
(24 satno snimanje krvnog tlaka)
Ehokardiografija (ultrazvuk srca)
Dobutamine ehokardiografija
(za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenji-
ma)
Ergometrija (EKG pri optere}enju)
Programi za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`imcijenama za pacijente koji se od-
lu~e na cjelokupan program(angina pectoris, sr~ana aritmija,
stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje,
ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler)
Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu su-
plemenata !!!
Akupunktura
Preoperativni internisti~ki pregledi
Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas,
bubrezi
Ultrazvuk male zdjelice
Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk testisa
Laboratorijske pretrage
Screening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
INTERNISTI^KA
ORDINACIJA
Dr. Harun
Bilalovi} spec.
internista
BOLESTI SRCA
I UNUTRA[NJIH
ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki
pregled
Ultrazvuk, laboratorija,
EKG
NOVO! Ultrazvuk u
ku}noj posjeti
Pozivi za ku}ne
posjete i najave
na telefon 710-550;
mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 49
50 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo objavljuje
OGLAS
Za sljede}e radno mjesto:
1. Leasing manager za prodaju – regija Sarajevo
Potrebni uslovi:
VS ili VSS stru~na sprema
Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima
Voza~ka dozvola B kategorije
Poznavanje MS Office paketa
Poznavanje engleskog jezika
Pregovara~ke vje{tine i komunikativnost
Prijave slati na:
Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo
Odjel pravnih poslova i ljudskih resursa
Branilaca Sarajeva 20/IV
71000 Sarajevo
Putem faxa na broj: +387 33 212 273
Ili putem e-maila:aida.focic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
oglasi
Dnevni avaz Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 51
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVNE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ 65 0 P 53605 08 P
Sarajevo, 04. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojakovi} Gordana
u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURAN-
JE D.D. Sarajevo, ulica Augusta Brauna broj 2, protiv
tu`enog Golijanin Bojan iz Ilid`e, ulica Nikole Kolu-
mbi}a broj 57 radi regresne naknade {tete, v.s.p.
9.652,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o par-
ni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje sljede}i
OGLAS
Poziva se tu`eni Golijanin Bojan iz Ilid`e, ulica Nikole
Kolumbi}a broj 57 da u roku od 30 dana dostavi odgovor
na tu`bu od 09. 07. 2008. godine kojom je tu`itelj pre-
dlo`io da Sud nakon provedenog postupka donese presu-
du kojom se obavezuje tu`eni da tu`iocu na ime regresne
naknade {tete isplati iznos od 9.652,00 KM sa zakonskom
zateznom kamatom po~ev od 19. 06. 2003. godine do ispla-
te, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku
od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati
oznaku Suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebi-
vali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih
zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, pr-
edmet spora, sadr`aj Izjave i potpis podnositelja (^lan
334 Zakona o parni~nom postupku).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima
zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravni osnov.
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne
prigovore.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Sudija
Gordana Stojakovi}, s.r.
„NERETVA“ DD ZA IZRADU
ORTOPEDSKIHPOMAGALA
I TRGOVINU SA P.O. SARAJEVO
„Neretva“ DD Sarajevo, ul. Kemal-begova 10-
12, na osnovu ~lana 42., Statuta „Neretva“ DD
Sarajevo, a u vezi zaklju~ka sa sastanka koji je
odr`an 14. 04. 2009. godine prema Zapisniku
br. 268/09 od 17. 04. 2009. godine
OGLA[AVA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE I
IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA
ZAKLJU^IVANJE UGOVORA O ZAKUPU
POSLOVNOG PROSTORA
I - PREDMET OGLASA:
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup
poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Kemal-
begova 10-12, povr{ine 108 m
2
, vlasni{tvo
„Neretva“ DD Sarajevo.
Poslovni prostor je podesan za sve namjene.
II - PRAVO U^E[]A
u Javnom pozivu imaju sva pravna i fizi~ka li-
ca koja daju najpovoljniju ponudu; koja ne-
maju smetnji u sudjelovanju u Javnom pozivu
po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe,
vr{enju usluga i ustupanju radova („Slu`bene
novine FBiH“ broj: 34/04.).
III - SADR@AJ PONUDE:
- Naziv, ta~na adresa i telefon ponu|a~a
- Ponu|ena cijena po m
2
, za poslovni prostor -
ukupna cijena
- Izjava o prihvatanju uslova o na~inu pla}anja
(gotovina `iralno pla}anje preko transakci-
jskog ra~una)
IV - PODNO[ENJE PONUDE:
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj i zape~a}enoj
koverti na adresu „Neretva“ DD Sarajevo, ul.
Kemal-begova 10-12 sa naznakom „PONU-
DA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTO-
RA SARAJEVO“ li~no ili putem po{te.
V - OTVARANJE PONUDA
}e se obaviti komisijski, 2 (dva) dana od dana
zatvaranja oglasa u prostorijama „Neretva“ DD
Sarajevo, ul. Kemal-begova 10-12, a o izboru po-
nu|a~a u~esnici }e biti pismeno obavije{teni.
Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ponu|a~
li~no ili lice koje on pismeno ovlasti.
VI - U postupku ogla{avanja Javnog poziva
„Neretva“ DD Sarajevo ne snosi nikakve
tro{kove ponu|a~a.
„Neretva“ DD Sarajevo zadr`ava pravo da po-
nudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no, da je
odbije; poni{ti Oglas ili odbaci sve ponude u
bilo koje vrijeme prije zaklju~ivanja Ugovora
o kupoprodaji poslovnog prostora, te ne snosi
nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti
obavezu da objasni razloge takve odluke.
VII - Sve dodatne informacije ponu|a~i mogu
dobiti putem telefona
033/663-961; 033/443-476
V. D. DIREKTORA
Had`imu{ovi} Behmen, dipl. ecc.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 057751 081 I
Stari broj: 065-0_i-08-002337
Sarajevo, 08. 05. 2009. godine
Op}inski Sud u Sarajevu i to sudija Anabela Bogdana Krstovi} u pr-
avnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. -
sa sjedi{tem u Mostaru, ul. K: Branimira 2 protiv izvr{enika
HASIM MITE iz Sarajeva, ul. Prvomajska br. 31 i dr., radi izvr{en-
ja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 20. 05. 2008. godine na osnovu vjerodostojne
isprave - mjenice, radi naplate nov~anog potra`ivanja u uku-
pnom iznosu od 15.453,22 KM sa zakonskim zateznim kamata-
ma.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 326,00 KM.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom procjenom i prodajom pokr-
etnih stvari izvr{enika.
SUDIJA
Anabela Bogdan
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor
ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju
primjeraka za sud i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Na osnovu Odluke Nastavno-nau~nog vije}a Prirodno-matemati~kog fakulteta Sarajevo broj: 01/06-931/1-2009 od 08.05.2009. godine i Odluke
Upravnog odbora Prirodno-matemati~kog fakulteta Sarajevo, broj: U.O. 01/04-931/2-2009 od 13.05.2009. godine raspisuje se
KONKURS/NATJE^AJ
za izbor nastavnika i saradnika
Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Prirodno-matemati~kom fakultetu Sarajevo:
ODSJEK ZA BIOLOGIJU
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Ekologija i zoologija“..................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Uporedna anatomija `ivotinja“..................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: „Bioantropologija“ .......................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Ekologija i botanika“..................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Evoluciona biologija i zoologija“...............1 izvr{ilac;
ODSJEK ZA HEMIJU
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: Organska hemija i biohemija i Hemija za nemati~ne
studije.........................................................................................................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Fizikalna hemija“, za predmete: Fizikalna hemija I,
Fizikalna hemija III, Korozija i za{tita........................................................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: Hemijska tehnologija ...................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(u zvanje docenta) za oblast: Analiti~ka hemija...............................1 izvr{ilac;
ASISTENTza oblast: Fizikalna hemija.....................................................................1 izvr{ilac;
ODSJEK ZA FIZIKU
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Istorija fizike“..............................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast:“ Teorijska fizika“............................................1 izvr{ilac;
ODSJEK ZA GEOGRAFIJU
NASTAVNIK(sva zvanja) za oblast: „Fizi~ka geografija“.......................................1 izvr{ilac;
ODSJEK ZA MATEMATIKU
NASTAVNIK (sva zvanja) za predmete: „Euklidska geometrija“ i „Specijalne funkcije“
..........................................................................................................1 izvr{ilac;
NASTAVNIK(sva zvanja) za predmete: „Metodika nastave matematike“ i „Elementarna
matematika“............................................................................................1 izvr{ilac;
Uvjeti za izbor u zvanja utvr|eni su Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj: 43/08).
Kandidati za izbor nastavnika uz prijavu dostavljaju:
biografiju/`ivotopis,
ovjerene kopije diploma mati~nog fakulteta (visoke stru~ne spreme, nau~nog stepena magistra i nau~nog stepena doktora),
bibliografiju (prilo`iti: radove, ud`benike, knjige, monografije i dr.),
dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i nau~noistra`iva~kog kadra,
i druge dokaze koje zahtjevaju zakonski propisi iz oblasti visokog obrazovanja.
Kandidati za izbor asistenata uz prijavu dostavljaju:
biografiju/`ivotopis,
ovjerene kopije diploma mati~nog fakulteta visoke stru~ne spreme,
dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enim ispitima,
i druge dokaze koje zahtjevaju Pravila Prirodno-matemati~kog fakulteta.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza za izbor nastavnika i saradnika, dostavljaju izvod iz mati~ne knjige ro|enih i uvjerenje o dr`avljanstvu
Bosne i Hercegovine, koja nisu starija od tri (3) mjeseca.
Napomena: Biografiju/`ivotopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi.
Konkurs/natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Prirodno-matemati~ki fakultet Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem po{te (sa naznakaom za konkurs) ili direktno
na protokol, soba 319/III (visoka zgrada).
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
52 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Prodaja
Prodajem VW Golf 4, 2001. TDI, full,
registrovan, 12.900 KM. VW Golf 3,
1998. TDI, full, 10.500 KM. Reno Clio
2000., full, klima, registrovan, 7.000 KM.
Tel. 062 111 110. 4107-tt
Kamion Volvo FM 12, 3 osovine, kiper,
god. pr. 2000. [lep slu`ba MAN 8.100, sa
kranom, god. pr. 1988. Vilju{kari: 2, 2,5 i
5 tona. Audi A8, 3.0 TDI, novi model,
2004. god. Mercedes E 220 CDI, god.
2004. Fiat Dukato 6+1 + sanduk, god.
2001. Fiat Multiplo, novi model, 1.9 JTD,
god. 2004. Fiat Doblo, god. 2001. Opel
Kombo, god. 2002. Ford Tranzit 6+1 +
sanduk, 2002. god. Nisan Terano 2.7 TD,
god. 2001. Suzuki Wagon 4x4, god. 1999.
Tel. 061 775 331. 6459-1Nd`
Ford Mondeo, 1997. god., TDI, klima,
ABS, tek registrovan, 7.000 KM. Tel. 061
250 942. 6596-1Nd`
Prodajem Polo 1.9 SDI, kraj 2000. god.,
metalik sivi, 5 vrata, full oprema - ga-
ra`iran, kao „nov“. Tel. 062 367 717.
4220-1tt
Pasat limuzina 1.9 TDI, creno DI, 130
KS, 2003, ABS-SRS-CD, navigacija, te-
mpomat, digitalna klima, el. paket, velika
ispekcija, strane table, cijena 14.000 KM.
Reno Kango 1.9 DCI, pla}ena carina i
PDV, godina 2000., povoljno. Tel. 061 352
800. 6643-1Nd`
Audi 80 1.8 plin+atest, crveni, 1988.
god., MP3 Lukavica, 4.500 KM. Tel. 065 970
319.
Audi A3 TDI, 66 KW, 2000. god., zeder,
alarm, auto klima, nove gume, al. felge,
mo`e zamjena za Golf 2/3. Tel. 061 140 582.
Audi A4 1.9 TDI, 97. god., Audi A3 1.9
TDI, 2000. god., Mercedes 220 CDI, 98. god.
Tel. 061 133 050.
Audi A4, 2003. god., Kvatro, str. table,
full sa navigacijom, mo`e na povlasticu,
18.950 KM. Tel. 061 549 399.
Auto Pe`o 205 dizel, bez papira, u vo-
znom stanju. Tel. 062 378 818.
BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god.,
benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-
plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do
registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938.
Bora, karavan 2003., automatik, benzi-
nac. Tel. 061 275 436.
Dijelove za reno clio 2 i twingo. Tel. 061
259 784
Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u
odli~nom stanju. Tel. 033 223 844.
Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek re-
gistrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062
104 028.
Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful opr-
ema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199
442.
Ford Karavan, ugra|en plin, jeftino. Tel.
061 140 057.
Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. god., tek
registrovan, sivi metalik, ful oprema. Tel.
061 321 325.
Galeriju prodajem za auto, 40 KM. Tel.
062 967 832.
Golf 2, 1986. god., vrlo povoljno. Tel. 062
320 014.
Golf 3 dizel, 97. god., reg. do 3. 2010., 5
vrata, odli~no sa~uvan. Tel. 062 315 616.
Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, re-
caro sjedi{ta. Tel. 061 867 621.
Golf 4, 2005. god., ful oprema, 50.000 ki-
lometara, cijena 18.000 KM. Tel. 062 600
111.
Havarisan Punto dizel 1.9, 2000. god., cr-
veni, 2 vrata. Tel. 061 188 750, 033 526-521.
Hunday Elantra 2002., full oprema, Ford
Focus 4x4, 2006. Tel. 061 480 019.
Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., kli-
ma, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM.
Tel. 065 780 850.
Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000
km, klima, automatik, CD player, reg. do 11.
09. Cijena 8.500 KM. Tel. 06 133 413.
Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2
WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon faro-
vi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crve-
na metalik. Cijena do registracije 28.000
KM. Tel. 061 424 456.
Jetta I, TDS, 120.000 km, prvi vlasnik,
skoro nova, registrovana, 2.500 KM. Tel. 061
165 170.
Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg.
2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 138 457.
Laguna, dobro o~uvana, 1.6, 2000. god.,
malo pre{la. Tel. 061 156 170.
Mercedes 124 250 dizel, 86. god., {iroka
l., met. zeleni, CD, alarm, al. f., dalj., dobro
stanje, mo`e zamjena. Tel. 061 136 638, Viso-
ko.
Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin,
2001. god., full oprema, ko`a, cobra, met. si-
vi. Tel. 061 146 657.
Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003.
god., ful oprema. Tel. 061 145 887.
Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3
L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi,
CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km,
reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM.
Tel. 061 424 456.
Opel Astra 1.7 TDI, 1997. god., 130.000
km, tek registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262
516.
Pasat karavan dizel, extra stanje, 1992.
god., zvati od 17-19 h. Tel. 033 432-482.
Passat 1.9 TDI, 130 KS, 6 brzina, Kva-
tro, 2003. god., full, sve pla}eno, kao nov,
18.500 KM. Tel. 061 549 399.
Passat 1.9 TDI, boks, 6 brzina, 2001., sve
pla}eno i registrovan, full, zeder, 16.850
KM. Tel. 061 170 308.
Passat V6, 2004. god., benzin, full opre-
ma, tiptronic, plavi met., registrovan, cijena
19.900 KM. Tel. 062 127 719.
Peugeot 206, 2005. god., 1.4 HDI, full
oprema, extra stanje, al. felge, pre{ao 83.000
km, mo`e zamjena, 11.495 KM. Tel. 062 606
611.
Peugeot 206, 99. god., 11. benzin, sve os-
im klime u ovl. servisu odr`avan, cijena
7.400 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452.
Peugeot 307 2.0 HDI, 66 KW, 2003. god.,
karavan, registr., iz Njema~ke. Tel. 061 140
582.
Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao
83.000 km, metalik crni, parking senzori, te-
mpomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000
KM. Tel. 061 217 037.
Povoljno Jeep Grand Cheroke limited,
2002., 4.7, V8 B, zamjena za manje. Tel. 061
186 064.
Prodajem Golf 2, god. proizv. 89., dizel,
bijele boje, kao nov, dvoje vrata, cijena 4.500
KM. Tel. 061 107 285.
Prodajem Golf 3, 1.8 benzin, god. 1992.,
u vrlo dobrom stanju, pre|ao 145.000 km,
GT, alarm, lavlja kand`a, cijena 6-500 KM.
Tel. 061 203 773.
Prodajem Golf II, 88. god., turbo dizel,
rikardo sjedi{ta, registrovan do 9. 10. 2009.
Tel. 061 484 294.
Prodajem Golfa 2, turbo dizel, 91. god.
Tel. 232-520.
Prodajem i ugra|ujem ogledala za retro-
vizore, povoljno. Tel. 061 382 478.
Prodajem ili mijenjam Kedy Seat, pu-
tni~ki, dizel, 1992., tek registrovan, pogodan
za dostavu. Tel. 066 798 757.
Prodajem kamion TAM 130 T 11, regi-
strovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 866 808.
Prodajem Lagunu 1.6 dobro o~uvana,
2000. god., malo pre{la. Tel. 061 156 170.
Prodajem Landrover discovery 2.5 TDI,
2000. god., cijena 21.000 KM. Tel. 062 970
122.
Prodajem Mercedes C 230 kompresor
2003. god. i Audi 4 Qvatro, benzin, 2002.
god. Tel. 061 139 510.
Prodajem motor kompletan sa mje-
nja~em i svim priklju}cima za Reno Megan,
1,5 CDI . Tel. 061 550 284 i 061 259 784.
Prodajem polovne auto gume 4 kom.
215/65/16, 4 kom. 205/55/16, 4 kom.,
205/55/15 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057.
Prodajem Reno Clio, 1,5 DCI, 2005 god.
ful oprema, registrovan, cijena 12 300 KM.
Tel. 061 259 784
Prodajem [kodu Fabiju SDI, god. proi-
zv. 2001/2002., kao nova, sive boje, cijena
9.900 KM. Tel. 061 204 169.
Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio
1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god.
i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190.
Prodajem Wentu, god. 96., bijele boje,
kao nova, mo`e zamjena za jeftinije, cijena
8.900 KM. Tel. 061 204 169.
Prodajem za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260
598.
Prodajem za Reno 5 prednja desna vrata.
Tel. 457-259
Renault Clio 1.2, 2002. god., pre{ao
43.000, tek registrovan, 9.900 KM. Tel. 061
866 356.
Reno Megan coupe, 2001. god., gara`ir-
an, registrovan do jula 2009. Tel. 061 338
433, 061 202 307.
Reno Megan, 1,5 CDI, 2006 god. sivi me-
talik, servisna knjiga, cijena do registracije
15200 KM. Tel. 061 259 784
Seat Toledo 1.9 TDI, 7/2005., zadnji mo-
del, full oprema, kao novi, servisna knjiga,
cijena 19.500 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-
452.
[koda Fabia sedan 1.2, 2005. god., dipl.
tablice, al. felge, pre{ao 19.000 km, cijena
10.500 KM. Tel. 062 909 106.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove
vozila. Tel. 061 749 462.
Volvo S40, 2002. god., benzin, automa-
tik, ko`a, full oprema, vrlo povoljno. Tel. 061
715 746.
VW „buba“ 1.9 TDI, 2001. god., automa-
tik, full oprema, ko`a, cijena po dogovoru.
Tel. 062 505 111.
VW Golf 4 1.9 TDI, 2002. god., 4 vrata,
full oprema, klima, al. felge. Tel. 061 715
746.
VW T4 2.5 D, teretni, produ`eni, povo-
ljno, tek registrovan. Tel. 061 482 250.
Kupovina
Ford Ka ili neko drugo auto kupujem.
Tel. 063 132 183.
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i
ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689.
Kupujem ispravna i havarisana vozila.
Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana i neispravna vozila.
Tel. 061 274 441.
Kupujem auto Kin Sportage havarisan,
za dijelove. Tel. 061 254 038, 033 480-002.
Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na
samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama.
Tel. 063 321 434. 577-1Mo
Tu~epi biser Jadrana! Pansion „Bili
dvor“ obavje{tava cijenjene goste da
po~inje sa radom 1. 6. Tradicionalno vr-
hunska gastronomija bez upotrebe svi-
njskog mesa, blizina pla`e, sat-TV, klima,
parking. Ekstra ponuda do 20. 6. Tel. 063
315 070, 063 313 816. 630-1Mo
Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40
m2 od mora. Pogledati na www.chorva-
tsko-ubytovani.cz Makarska rivijera, Po-
daca, app Pjer i Niko. Kontakt tel.: 00385
98 185 0402. 4671-1Gr
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u
zgradi u centru, sa gara`om, 800 KM. Tel.
061 142 704. 4228-1tt
Izdaje se u centru grada poslovni pro-
stor povr{ine 85 m2, pogodan za banke i
predstavni{tva. Kontakt tel. 061 102 454.
6592-1Nd`
Izdajem dva stana dvosobna i radnju,
centralno grijanje, svi priklju~ci, ul. Kra-
ljice Jelene br. 7. Tel. 033/656-057, 544-
603. 6647-1Gr
Izdajem poslovni prostor 20 m2 na atr-
aktivnoj lokaciji na samoj trolejbuskoj
stanici do OHR-a, Kova~i}i. Tel. 061 150
341. 4254-1tt
Grbavica, lijepo opremljen dvosoban
stan, eta`no, blind, I kat, 500 KM, izda-
jem i prazan dvoiposoban kod Katedrale
izdaje. Tel. 062 465 466. 6671-1Gr
Apartmane izdajem u Igalu i Zaosrogu,
blizina mora. Tel. 061 537 739.
Apartmani i sobe S. Grad, Sarajevo, 20
KM po osobi. Tel. 061 537 479.
Apartmani, sobe za preno}i{te sa parki-
ngom, po osobi 20 KM, Ko{. brdo. Tel. 062
226 665.
Ba{~ar{ija, nudim no}enje u ve}em lux.
konf. apartmanu. Tel. 061 131 818.
Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u
zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553
803.
Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX
mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944.
Centar - Papagajka, nudim no}enje u lu-
ksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061
724 725.
Centar, izdajem pos. prostor D. Ciglane,
kod kosog lifta, 44 m2. Tel. 061 487 210, 061
473 019.
Centar, kod Katedrale, izdajem stan -
pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189.
Ciglane, izdajem dvos. namje{ten stan,
zgrada Robota. Tel. 062 453 211.
^. Vila 1, studentici izdajem konf. na-
mje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i ba-
nje,l cent. grijanje. Tel. 033 678-504.
^etiri le`aja radnicima na terenu, pos.
ulaz, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes.
Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetova-
nje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz
upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel.
00382 67 360-365, 033/621-119.
Dvos. stan izdajem A. Bu}e. Tel. 613-396.
Dvos. stan namje{ten, ^. Vila, Br~anska,
bra~. paru ili djevojkama. Tel. 061 911 240.
Extra prostor izdajem za teretanu i fi-
tnes. Tel. 061 141 610.
Fast fud izdajem, mo`e ro{tilj, pica, pe-
kara itd. dobra lokacija. Tel. 062 967 832.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor
86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090.
Gara`u izdajem kod OHR-a Vrbanja,
kod benz. pumpe. Tel. 061 482 776.
Garsonjeru izdajem 26 m2 u centru Sara-
jeva. Tel. 061 996 416.
Garsonjeru izdajem, pos. ulaz, struja,
plin, Glasina~ka. Tel. 659-328.
Hrasno brdo, izdajem pos. prostor 50
m2, pogodan za kancelarije, market, ordina-
ciju. Tel. 033 619-865, 061 214 694.
Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem dvo-
soban namje{ten stan. Tel. 062 422 405.
Ilid`a-Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061
537 739.
Izdaje se pos. prostor u Ferhadiji i ^. Vili
po 350 m2. Tel. 033 668-096, 061 103 284.
Izdaje se posl. prostor 60 m2 Mostar, B.
Feji}a. Tel. 061 227 590.
Izdajem 99 m2 pos. prostora u N. Saraje-
vu, pogodan za ordinacije, vrti}e, kancelari-
je, salone i sl. Tel. 061 150 368.
Izdajem advokat. kancelariju kod Suda,
[enoina 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126.
Izdajem dvos. stan, R. Prgude, Ko{evo.
Tel. 208-177.
Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531
641.
Izdajem ili prodajem tip top namje{ten,
opremljen objekat u radu, povoljno. Tel. 033
227-182, 061 172 516.
Izdajem jednosoban stan bez naknade, za
~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192
073.
Izdajem lux. namje{ten stan u ku}i, spr-
at, Ilid`a, pos. ljudima i strancima. Tel. 033
637-494, 061 257 567.
Izdajem namje{ten dvos. stan, 70 m2, ce-
ntralno gr., kablovska TV. Tel. 033 657-697,
061 507 240.
Izdajem namje{tene sobe ili sprat ku}e,
sezonskim radnicima. Tel. 033 659-474, 061
866 090.
Izdajem oko 4 dun. placa pored glavnog
puta, Kobilja~a. Tel. 062 203 895.
Izdajem pos. prostor 12 m2, mokri ~vor,
ul. Te{anjska, „Karingtonka“. Tel. 033 442-
998 i 062 139 085.
Izdajem pos. prostor 20 m2, lijepo
sre|en, idealan za predstav., naselje Aerodr-
om, izdajem. Tel. 061 617 293, 472-758.`
Izdajem pos. prostor na [ipu, nov, pogo-
dan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062
320 648.
Izdajem pos. prostor sa kompletnim
inventarom za trgovinu, cijena 250 KM. Tel.
061 746 489.
Izdajem pos. prostor skladi{ni 120 m2,
Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869.
Izdajem tros. namje{ten stan, 2 kupatila,
2 terase, u obzir dolaze studenti, ul. A. [a}ir-
begovi}. Tel. 061 926 164.
Izdajem-prodajem stambeno-pos. pro-
stor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sa-
rajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249
249.
Iznajmljujem ku}u sa 2 apartmana, otok
Hvar, Su}uraj 5 i 7 le`aja od 15. 6. 15. 9. Tel.
00385 95 800 4552.
Jednoipos. stan u centru ul. Branilaca Sa-
rajeva, mjese~na najamnina 500 KM. Tel.
062 970 122.
Kod Engl. ambasade izdajem 4-soban
stan konf., prazan, mogu}a prodaja. Tel. 061
227 419.
Lux. opremljen stan izdajem, ul.
^ekalu{a sa gara`om, 90 m2. Tel. 062 203
895.
Manju jednokrev. sobu izdajem sa kupa-
tilom, pos. ulaz, c. grada, studentu. Tel. 061
217 897.
Namje{tenu kanc. izdajem 20 m2 sa mo-
krim ~vorom, Ko{. brdo, kod Robota. Tel.
033 760-355, 061 259 968.
Ned`ari}i, izdjem sobe studenticama i
zaposlenim djevojkama. Tel. 062 124 318.
Neum - povoljno izdajem apartmane sm-
je{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884-
169.
Neum, iznajmljujem klimatizirane apar-
tmane u centru. Tel. 063 350 149.
Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto
krevetni - parking. Tel. 061 846 930.
Otes, jednos. stan polunamje{ten, pos.
ulaz, priv. ku}a. Tel. 629-054.
Otok Hvar-Su}uraj, apartman uz pla`u,
parking, 10 EUR-a po osobi, VI, VII i VIII
mj. izdajem. Tel. 00385 21 773 305.
Otok Kor~ula polupansion, bos. kuhinja,
hotel tri zvjezdice, vrlo povoljno, VI, VII i
VIII mj. izdajem. Tel. 00385 20 715 791.
Pos. prostor 27 m2, ul. N. Filipovi}a, Sar-
ajevo. Tel. 033 642-132.
Pos. prostor 50 m2 u Ned`ari}ima, Luka-
vi~ka c. Tel. 033 471-778.
Pos. prostor 65 m2+parking uz glavnu
saobra}ajnicu, Butmir. Tel. 033 685-233.
Pos. prostor izdajem 85 m2, Alipa{ino p.,
pogodan za trgovinu. Tel. 061 191 902.
Pos. prostor, odmah useljiv, 27 m2, ^. Vi-
la. Tel. 033 642-132.
Pos. prostor+parking uz glavnu sao-
bra}ajnicu, Butmir. Tel. 062 355 557.
Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa
svim priklju~cima, za sve namjene izuzev
ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima
svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061
345 991, 033 454-542.
Prazan stan 60 m2, priv. ku}a, pos. ulaz,
struja, ul. Cazinska. Tel. 033 654-662.
Skenderija, tros. nenamje{en, 2 sp. Tel.
061 493 323.
Smje{taj izdajem novi apartmani 10 m
od mora sa pogledom na Blagva zaliv. Tel.
382 69 978 292, Crna Gora.
Sobe za preno}i{te, dnevni boravak, TV,
kupatilo, povoljno. Tel. 062 644 055, Stup.
Sobu smcu u Aerodrom. naselju, pos.
ulaz, unaprijed pla}anje. Tel. 033 452-478.
Stan izdajem 85 m2, kod Druge gimnazi-
je, pogodan za pos. prostor. Tel. 062 570 826,
iza 17 h.
Stan izdajem u centru Otoke. Tel. 062
954 392.
Stan iznajmljujem iza OBI-ja Ilid`a. Tel.
061 161 148.
Trg solidarnosti, jednos. stan namje{ten,
I sp., kod stramv. stanice. Tel. 614-110.
Tros. stan polunamje{ten sa balkonom,
Pofali}i. Tel. 524-457.
U Hrasnici kod Famosa iznajmlj. jednos.
namje{ten stan, povoljno. Tel. 061 726 480.
Vraca-tranzit, izdajem jednos. namje{ten
stan studentima ili zapos. Tel. 033 214-219.
Zenica - centar, izdaje se pos. prostor po-
godan za mikrokreditne banke, urede, pre-
dstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel.
061 189 895. www.nekretnine.ba
Prodaja
Stanovi novogradnja, 45, 51 i 55 m2.
Idealna lokacija Betanija-Pionirska doli-
na. Visoki standard gradnje. Parking mje-
sto. Cijena 2.850-2.950 KM. Tel. 063 799
152. PTT
Aerodromsko naselje - stanovi novogr-
adnja (33 m2, 47 m2, 64 m2) sa parking
mjestom. Mogu}nost kupovine gara`nog
mjesta. Useljenje 1. 6. Tel. 061 472 977.
6108-1Nd`
Prodajem jednosoban stan (adaptiran)
37 m2, na Dobrinji, ul. Vahide Maglajli}
13/3. Cijena 1.800 KM x 1 m2. Terl. 065
450 114. 6420-1Nd`
Prodajem stanove u Sarajevu. Novogra-
dnja / stambeno-poslovni kompleks: Oto-
ka - Bu}a Potok. Po povoljnim cijenama.
Kontakt: 061 274 598. 6437-1Nd`
Prodajem apartmane u Neumu, 50 me-
tara od mora, razne veli~ine, 26 m2, 36
m2, 37 m2, stan 70 m2 i ku}e. Tel. 061 906
923. 4701-1Gr
Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gla-
dno Polje, naselje Grabovina. Tel. 062 27-
27-82. 4138-1tt
Prodajem jednosoban renoviran stan u
Hrasnom, ul. Porodice Ribar, 38 m2, IV
sprat, bez posrednika. Tel. 061 158 822.
4159-1tt
Prodajem stan na Dobrinji IV, 60 m2, 2
balkona, I kat, Gandijeva 11. Tel. 066 439
591. 6503-1Nd`
Prodajem stan u novoj zgradi, Stup, Sa-
rajevo, 51 m2, cijena 1.790 KM/m2 sa
PDV-om. Tel. 061 141 971. 6540-1Nd`
Hitno prodajem nov stan u Sarajevu,
68 m2, cijena 1.550 KM/m2 sa PDV-om.
Tel. 061 141 971. 6538-1Nd`
Prodajem jednosoban stan 41 m2, III
sp., kod Socijalnog adaptiran, hitno. Tel.
061 223 772. 6649-1Nd`
Al. Polje, prodajem ili mijenjam 4-soban
stan 90 m2 za manji. Tel. 061 156 156.
Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom.
Tel. 061 817 960.
Breka-Sarajevo, prodajem trosoban ada-
ptiran stan. Tel. 063 351 708.
Centar, prodajem stan 66 m2, prakti~nog
rasporeda na prekrasnoj lokaciji, P. Lige.
Tel. 00381 37 521 386.
Centar, prodajem stan 81 m2 kod Lati-
nske }uprije. Tel. 061 185 231.
Ciglane Donje, jednos. stan 43 m2, pro-
dajem. Tel. 061 902 825.
Dvs. stan 54 m2, prizemlje, Vrazova, po-
godan i za pos. prostor. Tel. 062 690 522.
Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2.
Tel. 061 145 740.
Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan,
visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50.
Ku}a u centru, Pat. lige. Tel. 063 180 064.
Ku}a u S. Gradu, 250 m2. Tel. 066 220
022.
Osijek-Ilid`a, prodajem atraktivne
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 53
OGLASI
MALI
54 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
gra|evinske parcele, svi priklju~ci dostupni.
Tel. 061 269 144.
Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 ze-
mlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200
854.
Parcelu u naselju sa svim komunalijama,
Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558.
Petnaest dun. zemlje D`epi-Konjic pro-
dajem. Tel. 062 555 431.
Plac u Kova~i}ima, 576 m2, dozvoljena
gradnja, 3x 106 m2. Tel. 061 335 484.
Pofali}i, Humska, stamb. pos. objekat
600 m2, na placu od 610 m2, novogradnja.
Tel. 062 227 122.
Pos. prostor na Dobrinji 3, suteren, 27
m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200
854.
Primo{ten more, prodajem ku}u. Tel.
063 180 064.
Prodajem blizu FDS i OBN-a ku}a p+s,
dva tros. stana, okuk}nica 441 m2, dvije ga-
ra`e, sve komunalije. Tel. 033 645-156, 062
439 329.
Prodajem dvos. stan 57 m2, ^. Vila 1. Tel.
677-065.
Prodajem garsonjeru potpuno renovira-
na, Dobrinja II. Tel. 061 47 42 42.
Prodajem kvalitetno renoviran stan 80
m2 u neboderu kod [opinga, Grbavica. Tel.
062 941 044.
Prodajem motel na Jablani~kom jezeru.
Tel. 063 180 064.
Prodajem polovnu ku}u, 3 dun. zemlje,
Br|ani, `elj. stanica. Tel. 065 727 004.
Prodajem pos. prostor Donje Ciglane, 69
m2, renoviran, vlas. list, pogodan za sve na-
mjene 295.000 KM. Tel. 061 140 071.
Prodajem stan na Ilid`i-Pejton, 84 m2,
IV sp., 65.000 EUR-a. Tel. 065 581 631.
Prodajem trosoban stan 65 m2, u centru,
Pat. lige. Tel. 061 243 923.
Prodajem u Bla`uju ku}u u izgradnji,
gra|evinska na 3000 m2 zemlje, 45.000
EUR-a, dogovor. Tel. 033 570-555, 062 332
556.
Prodajem u strogom centru tros. stan 72
m2, 2 mokra ~vora, 14 sp., nije zadnji. Tel.
033 445-876.
Reljevo-Perivoj, ku}a i dva duluma ze-
mlje, okru`eno visokim ~empresima. Tel.
061 215 695.
Stan prodajem 1/1, ^adord`ina, S. Grad,
53 m2, I sp. Tel. 062 376 287.
Stan, Logavina, 90 m2+ba{ta 30
m2+gara`a. Tel. 061 183 941.
[vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1
sp., parno grijanje, 2000 KM/m2. Tel. 061
818 261.
Trosoban 64 m2, N. Smailagi}a 95.000
KM. Tel. 061 55 29 76.
U Bla`uju prodajem ravan plac 8.000 m2,
pogodno za privredu. Tel. 061 269 144.
U Zenici prodajem stan 39,5 m2+lo|a 5
m2, 1.700 KM/m2. Tel. 032 409 002.
Vogo{}a, Igmanska, prodajem stan 75
m2, nadogradnja, dvoeta`ni, klju~ u ruke,
1.900 KM/m2. Tel. 061 162 150.
Vogo{}a, stan 81 m2. Tel. 061 215 695.
Zemlju prodajem u Kijevu kod Trnova.
Tel. 061 689 016.
Potra`nja
Potreban plac za servis, pla}am do
50.000 KM, Sarajevo. Tel. 061 244 166.
Kupujem staru dev. ku}u u S. Gradu-Ce-
ntru. Tel. 061 107 710.
Agenciji potrebno vi{e stanova za proda-
ju i izdavanje. Tel. 061 493 323.
Potrebno vi{e stanova i ku}a u centru, S.
Gradu, Grbavici. Tel. 061 145 664.
Kupujem manji stan. Tel. 062 322 467.
Zamjena
Mijenjam trosoban stan za jednosoban
uz dogovor, Hrasno. Tel. 033 649-434.
Mijenjam ku}u Doboj-Mravi}i, 70 m2 +
dulum zemlje za stan u Doboju, a mo`e i pr-
odaja. Tel. 033 456-268, 061 429 533.
Mijenjam renoviran stan 68 m2, na Do-
brinji 4 za dvos. stan na Grbavici. Tel. 542-
183.
Mijenjam-prodajem manju ku}u u ce-
ntru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u
Sarajevu. Tel. 033 661-076.
Tar~in kod `elj. stanice, mijenjam plac sa
ru{evnom ku}om za Pale-Zvornik, ulaz sa
asfalta, uli~na rasvjeta, blizina M-17. Tel.
061 583 708.
Stan 68 m2, za dva jednos. u KS, Olimpi-
jska. Tel. 061 325 289.
Jednos. stan 37 m2, I sp. u Kasindolu mi-
jenjam za Sarajevo. Tel. 061 789 743.
Mijenjam za manji, tros. adapt. stan na
D. Malti 93 m2, uz doplatu. Tel. 061 858 063.
„AKCIJA“! Prodajem cijepana bukova
drva, }utke i metrice, kao i ugalj (drveni i
kameni kocka, orah) Banovi}i, sve sa pre-
vozom na adresu kupca. Tel. 061 670 068.
6640-1Nd`
Pica pe} italijnska, topla vitrina, kao
novo. Tel. 061 356 122. 6637-1Nd`
Prodaja i dostava cijepanih bukovih
drva po cijeni od 70 KM. Kameni ugalj
Banovi}i 130 KM, drveni Kreka 90. Tel.
062 713 856, 061 265 811. 6664-1Nd`
U prodaji su bukova cijepana drva 75
KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM
(Banovi}i) 140 KM, bukovi briketi. Ispo-
ruka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785
535. 6666-1Nd`
Novo u gradu! [panske zavjese i mebl
{tofovi „Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209-
595.
Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine
Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police.
Tel. 033 638-006.
Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i
el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906.
Prodajem nov kompresor 270 litara, 11
bari. Tel. 062 823 739.
Dupli sudoper Inox du`. 120 cm,
neo{te}en, cijena 95 KM, uz to poklanjam
color TV ispravan. Tel. 033 981 670, 066 739
144.
Gumene dijelove za automobile: gumice,
ko~ionih sistema, povoljno po narud`bi. Tel.
061 233 552.
Prodajem, gumena galanterija u industr-
iji i ku}anstvu, povoljno po narud`bi. Tel.
061 233 552.
Ba{tanske stolove, stolice, gumeni
~epovi po narud`bi. Tel. 061 233 552.
Gumeni plo~asti dihtunzi u industr. i
ku}anstvu, povoljno, po narud`bi. Tel. 061
233 552.
Oringe, semeringe, mand`ete, raznih
oblika, sve po narud`bi. Tel. 061 233 552.
Prodajem gum. membrane za sve vrste
plin. bojlera i dr. po narud`bi. Tel. 061 233
552.
Gumene odbojnike, razne uvodnice,
bu`iri i dr. povoljno po narud`bi. Tel. 061
233 552.
Gumeni ~epovi za perutanje peradi i dr.
po narud`bi, povoljno. Tel. 061 233 552.
Plinska pe}, plin. re{o, plin. fla{e, {poret
~vrsto gorivo, el. grijalica, portabl TV. Tel.
665-258.
Prodajem neraspakovanu spava}u sobu
veoma povoljno. Tel. 526-583, iza 16 sati.
Prodajem povoljno izuzetno zdrave i ja-
ke p~ele u LR ko{nicama. Tel. 061 486 926.
Polovan crijep prodajem. Tel. 061 434
374, 240-884.
Rash. vitrinu, zamrziva~ i vagu za ra-
dnju. Tel. 062 504 465.
Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj
sa prevozom. Tel. 061 159 904.
Lijek „Plavix“ original neotvoreno, u
blisteru, povoljno prodajem. Tel. 063 638
928.
Pica pe} jednoeta`na i {poret plinski za
doma}instvo prodajem. Tel. 063 567 604.
Harmonika vrata jednokrilna i dvokri-
lna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna
ugradnja. Tel. 061 512 294.
Prodajem fri`. Obodin, ispravan, 60
KM. Tel. 033 213-259.
Metranska drva, dovozim na adresu. Tel.
061 866 808.
Prodajem Smederevo pe}, 100 KM,
mo`e dogovor. Tel. 062 215 655.
Prodajem pi{tolj za bu{enje u{iju, cijena
300 KM. Tel. 062 806 821.
Trosjed, dvosjed i fotelju, o~uvano. Tel.
232-520.
Prodajem veoma povoljno nov, neraspa-
kovan ku}ni ra~unar. Tel. 061 211 280.
Ve{ ma{ine najnovije i polovne, 120-320
KM, fri`. nove i polovne 100-300 KM,
{porete struja-plin, dostava bespl. Tel. 533-
631.
Tablete prodajem za smirenje i depresiju
i druga psihol. oboljenja. Tel. 062 788 739.
Gu{~iju mast prodajem za lijeka i guske
o}i{}ene doma}e, donosim na adresu. Tel.
061 925 691.
Me|unarodni tel.l razgovori do 70 posto
jeftiniji, doma}i do 20 posto, bez pretplate.
Tel. 062 521 995.
Prodajem Nitendo DS lite, povoljno. Tel.
061 818 876.
Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za
trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891.
Kaffe aparat za ugostiteljstvo sa dva izla-
za, talijanske, marke Astoria. Tel. 033 667-
477.
Rakiju doma}u {ljivu prodajem povo-
ljno. Tel. 062 348 818.
Play station 2 sa dodatnom opremom u
kutiji, povoljno. Tel. 062 378 818.
Prodajem staklo 8 mm u tablama, jefti-
no. Tel. 061 140 057.
Prodajem 2000 l `ilavke i 50 0l loze, cije-
na po dogovoru. Tel. 063 808 069.
Kuglagere, le`ajeve za sve tipove altena-
tora i ostale el. motore, 1 kom. 2 KM, 1 kl.
Tel. 062 967 832.
Prodajem skije vi{e pari i pancerice 40
KM (par). Tel. 062 967 832.
Skoro nov sobni klub stoli}, lijepog diza-
jna sme|i, prodajem. Tel. 062 908 522.
Prodajem skoro novu komodu tamno
sme|a, lijepog dizajna, povoljno. Tel. 062
908 522.
Skoro nov dvosjed model „Mojica“ na
razvla~enje, bez stranica. Tel. 033 444-117.
Prodajem trpezarijsku, ugaonu klupu,
tapac. pli{om, lijepog dizajna. Tel. 062 908
522.
Njema~ki bokser, vakcin., mikro~ipo-
van, profesionalno odnjegovani, {tenci, otac
multich, europasieger. Tel. 061 715 188.
Polovnu, dobru sjede}u ko`nu garnituru
be` boje, trosjed, dvosjed, fotelja. Tel. 061
209 057.
Kolica, trodjelna-Surace, tapac. na
to~ki}e. Tel. 450-937.
Prodajem pijanino ^ajka cijena 2.500
KM. Tel. 648-223, 061 181 534.
Harmonika vrata „Harmik“, prodaja i
ugradnja, svih modela i mjera sa dvije vodi-
lice. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
Razne lavaboe i limove za sudoperu, 10
KM/kom. Tel. 062 972 512.
Prodajem dig. vage, ba`darene, certifikat
za BiH, garancija 1 god. Tel. 061 902 269.
Prodajem Bayerove trakice za mjerenje
{e}era u krvi. Tel. 061 183 591.
Bayerove trakice za mjerenje {e}era u kr-
vi. Tel. 061 800 057.
Prodajem industr. ma{ine za tekstil Juki.
Tel. 061 724 597.
Prodajem stari unikatni stol i ugaonu fo-
telju, o~uvan, rad u rezbariji i sedefu. Tel.
061 38 88 13.
Vuneni tepih i staza, plave boje. Tel. 061
272 611.
Prodajem ugaoni le`aj i fotelju na
izvla~enje, cijena po dogovoru. Tel. 033 648-
396.
Aparat za expres kafu Borac, veliki pro-
dajem. Tel. 208-177.
Prodajem ro{tilj ~umura{, veliki profesi-
onalni. Tel. 061 138 071.
Rashl. vitrinu, {krinju 210 l, kasa Olive-
ti, vagu, trgova~ka. Tel. 062 966 403.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alumini-
jske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, va-
njske roletne, harmonika vrata. Tel. 061
501 401. 5264-1Nd`
KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja,
auta, sa najsavremenijim ma{inama i
{amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i
generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel.
061 350 688. 5058-1Nd`
KVALITET I GARANCIJA - Alumi-
nijske `aluzine, vanjske PVC i alu. role-
tne, panelne, platnene i trakaste zavjese,
BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170
248, 033/613-584. 5949-1Nd`
TV SERVIS opravka svih marki TV,
video DVD. Dolazak, ra~un, garancija.
Daljinski za TV. Tel. 033/650-400,
033/610-000. 4411-1Gr
SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih
vrsta TV aparata uz besplatan dolazak,
ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob.
061 139 093. 5887-1Nd`
SZR SERVIS rashladne tehnike vr{i
opravke svih vrsta fri`idera, zamrziva~a,
ve{ ma{ina, ra~un, garancija. Mob. 061
164 849. 5888-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Har-
mo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 6405-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisa-
vanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i
namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10
KM. Tel. 061 141 944. 4685-1Gr
TV SERVIS vr{i popravke svih TV
aparata i videorekordera. Dolazak na adr-
esu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel.
033 451-788. Mob. 061 148 042.
6375-1Nd`
Moleraj, farbanje, rigips, termo i hidro-
izolacije, obrada {paleta, izvodimo uz gar-
anciju kvaliteta! Mob. 062 225 195, 033
485-549. 4175-1tt
Servis ra~unara, instalacija windowsa,
programa, antivirusna za{tita, povratak
izgubljenih podataka, ugradnja dijelova.
Dolazak na adresu. Tel. 062 295 988.
6587-1Nd`
Profesorica engleskog prevodi i dr`i
~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465-
958, 062 612 399, Dobrinja.
Instrukcije iz matematike - uspje{no, po-
voljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja sta-
nova i pos. prostora. Tel. 033/533-721.
Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski ra-
dovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel.
061 199 442, 621-733.
Radim molersko-farbarske poslove brzo,
~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20
god. Tel. 061 174 192, 033 210-791.
Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz
kabastog otpada, povoljno, obez. radna sna-
ga. Tel. 062 139 453.
Centralno grijanje, plinske instalacije,
zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno
i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.
Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja
novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim.
dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke
usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pre-
gled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a ci-
jena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno.
Profesor daje instrukcije iz francuskog,
latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-
521.
Povoljno prevozim malim autom i ko-
mbijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085.
Iskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i prevodi.
Tel. 061 702 873, 033 440-236.
Molerske radove rade dva molera, cijena
po dogovoru. Tel. 062 295 100.
Kirby aparatima u va{em stanu dubinski
usisavamo i polusuho peremo tepihe, etiso-
ne i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611.
Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi
sve molerske radove, kvalitetno sa garanci-
jom. Tel. 061 372 829.
Prevoz putnika kombi vozilima {irom
BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062
213 645.
Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3
KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422
040.
VKV elektri~ar za instalacije, popravke
ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel.
061 963 543, 033/626-990.
Profesorica engleskog jezika daje ~asove,
zvati iza 19 sati. Tel. 237-072.
„Unikum“ presvla~enje namje{taja, kva-
litetno sa garancijom. Tel. 061 406 789.
Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha,
sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061
916 272.
Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100
kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM.
Tel. 061 229 347.
Vr{im selidbe modernim kombijem sa
radnim snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227
189.
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju
Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel.
062 519 449.
Molerske usluge, uredno, kvalitetno. Tel.
062 127 525.
Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066
205 151.
Apsolvent el. tehnike daje instrukcije i
pripremu za prijemni ispit iz matematike.
Tel. 061 349 710.
Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bo-
sanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530
346, 033 205-191.
Prekucavam knjige i du`e tekstove i pre-
vodim sa engleskog na bosanski jezik. Tel.
062 34 00 94.
Povoljno uz garanciju radimo termo fa-
sade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
Profesorica dr`i instrukcije iz matemati-
ke i fizike. Tel. 522-016.
Drva re`em motornom `agom, varim
ograde. Tel. 061 491 463.
KV vodoinstalater - radim sve vrste vo-
doinstalacija i odr`avam staru instalaciju,
brzo i ~isto. Tel. 061 349 294.
Prevoz putnika luksuznim kombijem na
sve destinacije (more i sl.). Tel. 061 862 323.
Matematika i fizika, instrukcije osno-
vna, srednja, studenti. Dolazim za redovne.
Tel. 062 327 168.
Repariram karambolke, spojlere i druge
dijelove od plastike. Tel. 062 714 976.
Fizioterapeutski tretmani, povoljno. Tel.
066 546 467.
Dajem ponudu prevoza sa kombijem do
jedne tone. Tel. 062 920 199.
Kerami~ar radi brzo i kvalitetno, radio
bi na moru. Tel. 061 275 263.
Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova i
vikendice od drveta. Tel. 061 740 127.
KV moler radi sve poslove kvalitetno,
povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel.
626-296.
Arhitekt sa ekipom projektuje i izvodi
novogradnju, renoviranje, adaptacije, enter-
ijere. Tel. 033 666-189.
Elektri~ar brzo i kvalitetno. Tel. 061 125
993.
Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste mo-
lerskih usluga, 1 m2 - 1 KM. Tel. 061 439
366, 061 398 569.
Adaptacije stanova i ku}a, postavljanje
plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061
510 373.
Elektrotehni~ar popravlja sve vrste
ku}anskih aparata i elektro ure|aja, kvalite-
tno i povoljno. Tel. 061 555 800, 033 619-325.
Kompjuterska obrada seminarskih, ma-
turskih, diplomskih i ostalih radova, kvali-
tetno i povoljno. Tel. 061 555 800.
Mladenci, pravim prelijepe bogate
ma{ne za auta, povoljno. Tel. 062 941 028.
Prevodilac engleskog jezika - posjetite:
www.prevodilac.blogger.ba Tel. 061 926 347.
VKV vodoinstalater sa iskustvom. Tel.
061 530 205.
Knjigovodstvene usluge nudim ugostite-
ljskim, uslu`nim, zanatskim radnjama. Tel.
061 811 816.
Izvodimo molerske radove. Tel. 061 500
855.
Molerski radovi, unutra{nja izolacija sti-
ropol i dr. po dogovoru. Tel. 061 544 449.
Presvla~enje i lakiranje svih vrsta na-
mje{taja, uz garanciju, dolazak besplatan.
Tel. 061 210 832, 033 459-539.
Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje
tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.
Medicinski tehni~ar vr{i sve vrste medi-
cinskih usluga, kvalitetno i profesionalno.
Tel. 061 381 651.
Popravka PC-a, ugradnja dijelova, insta-
lacija windowsa. Tel. 062 118 292.
Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem,
obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel.
063 872 529.
Prevoz putnika novim kombijem i minibu-
som sa klimom 9-21 sjedi{ta, izleti, more, semi-
nari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. Tel.
061 106-385.
Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 574 040
Prekucavam i sastavljam sve vrste radova,
seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika.
Tel. 061 723 505.
Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata,
stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel.
062 516 278
Snimanje i fotografisanje vjen~anja i
drugih doga|aja profesionalnom digitalnom
opremom. Mob. 061/555-869.
Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova
brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445.
Kombijem prevozim povoljno na-
mje{taj, po dogovoru obez. radna snaga. Tel.
061 185 744.
Kerami~ar - brzo, kvalitetno, povoljno.
Tel. 062 214 879, 061 525 310.
Brzi servisni opravci i intervencije ele-
ktro-voda i drugi kvarovi u ku}i, pos. pro-
storu. Tel. 062 324 716.
Adaptacije i dekoracije interijera. Tel.
062 324 716.
Adaptacije i sve vrste gra|evinskih rado-
va izvodim povoljno i kvalitetno! Tel. 062
393 187.
Dajem instrukcije iz matematike, za sve
{kole i fakultete. Tel. 061 534 231.
Instaliram video igrice na va{ ra~unar, 1
igrica 1 KM. Tel. 061 159 367.
Apsolvent germanistike daje instrukcije
njema~kog jezika za sve uzraste. Tel. 062 119
946, 033 678-195.
Vr{imo usluge pla}anja va{ih ra~una, ku-
povine i ostalih usluga uz minimalnu nado-
knadu. Tel. 061 504 425.
Gledam u grah i karte u svojoj ku}i, sa-
mo Sarajevo - Mahmutovac 84, Bistrik. Tel.
061 501 469.
Ma{insko ~i{}enje Kercher aparatima,
}ilima, tepiha, itisona, namje{taja, auto sje-
di{ta. Tel. 062 738 728.
Instrukcije iz matematike, osnovci-sre-
dnjo{kolci. Tel. 061 451 056.
Instrukcije za osnovce: M, bosanski, fizi-
ka, engleski, geografija, biologija. Tel. 061 33
93 74.
Srednjo{kolcima radim povoljno gra-
fi~ke radove iz mehanike i ma{inskih eleme-
nata. Tel. 033 625-196, Ilid`a.
Elektri~ar-vodoinstalater, radimo nove i
stare instalcije, sanitarije, el. aut. osigura~e,
bojlere, itd. Tel. 061 132 149.
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i
100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA
GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA.
NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL.
061 702 404. 5739-1ND@
INVESTITOR PRODAJE STANOVE:
LOKACIJA: D. VELE[I]I - U TOKU
RADOVI NA VANJSKOM URE\ENJU -
1M2 = 2.050, URA^UNAT PDV - KLJU^
U RUKE, GRBAVICA: JO[ NEKOLIKO
STANOVA, RADOVI PRI KRAJU.
ZVATI IZA 13 H. TEL. 062 320 969.
4666-1GR
SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAM-
AGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG,
BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRE-
CIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POU-
ZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIA-
GRA.BA 5349-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEK-
AT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM).
VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJ-
NA = HIT + PODESNA I ZA BOL-
ESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065
234 239.“ 6449-1ND@
Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti,
5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-
297, 062 916 729.
Akupunktura, dijagnostika, informo ter-
apija - pro{irite svoje znanje i nazovite. Tel.
061 901 652.
Instrukcije iz njema~kog i bosanskog
osnovcima, daje iskusni nastavnik. Tel. 659-
750.
Izvodim kvalitetno molersko-farbarske
radove, te kompletnu adaptaciju stana. Tel.
061 248 572.
Kre~im brzo i kvalitetno. Tel. 062 169
161.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje parke-
ta, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061
222 851 i 033 471 812
Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vr-
sta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260 i 061 257 522.
Ugradnja blind vrata sa obradom, prozo-
ra, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542
493.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje parke-
ta, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061
244 183
Molersko farbarske radove obavljam pr-
ofesionalno. Tel. 057 343-253.
Zidar i tesar: gradimo ku}e od temelja
do krova, unutra{nji vanjski radovi. Tel. 062
536 204.
Izrada projekata i izgradnja od temelja
do krova svih vrsta objekata. Tel. 063 503
283.
VK bravar radi ukrasne ograde, ogra|uje
balkone, vari auspuhe, povoljno. Tel. 062
940 731.
Dajem ~asove iz matematike i statike
|acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945.
Odr`avanje operativnih sistema (win XP
98 vista), za{tita ra~unara. Tel. 061 524 318.
Servisiranje ra~unara, instalacija siste-
ma, postavljanje mre`e, internet konekcija,
antivirusi, dogradnje, popravke. Tel. 061 668
935.
Termo fasade sa rofix materijalom, kvali-
tetno i povoljno. Tel. 061 914 302.
Dajem ~asove iz: violine, muzi~ka teori-
ja, solfe|o i dr. Tel. 061 549 495.
RTV servis vr{i brzu i kvalitetnu opra-
vku va{ihe televizora. Tel. 033 453-000, 061
505 084.
Prevoz putnika na svim destinacijama,
kombi Hjunadi 8+1. Tel. 061 210 832.
Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogra-
dnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica.
Tel. 061 545 375.
[ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `en-
skih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e.
Tel. 033 204-093.
Profesor instruira matematiku sve uzra-
ste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel.
657-082, 066 329 172.
Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroi-
de, uspje{no. Tel. 033 204-093.
Iznajmljujem play station 2 sa igricama,
cijena 12 KM. Tel. 061 201 341.
Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Ig-
man, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombijem
Mercedes. Tel. 061 140 572.
Radim grijanje, mijenjam konvektore
radijatorima i ostale popravke na grijanju.
Tel. 033 800-514, 061 922 476.
Zidarsko-kerami~arske usluge, posta-
vljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i
moleraj. Tel. 062 466 093.
Opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061
366 112, Sarajevo.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje
svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel.
061 262 868 i 061 967 229.
^istim stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
^istim stanove i poslovne prostore i pe-
glam ve{. Tel. 061 543 114.
Sve vrste prevoza kamionom kiperom do
pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materi-
jal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904.
Drva `agam motornom pilom, radim br-
avarske poslove. Tel. 061 491 463.
Logopedski tretman djeci sa govornim
smetnjama, djeci sa specijalnim potrebama.
]urevac Birsena. Tel. 033 680-061.
Profesorica hemije daje instrukcije. Tel.
667-880.
VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263.
Servis, programiranje i prodaja registar
kasa. Tel. 061 251 809.
Certificirani ra~unovo|a vodi pos. knji-
ge privrednih dru{tava i udru`enja, povo-
ljno. Tel. 033 558-491, 061 353 244.
Instrukcije iz hemije studentima i u~eni-
cima, dolazim na adresu. Tel. 615-901.
Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel. 061
525 490.
Radimo centralno grijanje i prepravke
centr. grijanja. Tel. 062 316 826.
VKV bravar - radi ugradnju brava, PTT
sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povo-
ljno. Tel. 061 507 683.
Radimo termo fasade profesionalno i po-
voljno. Tel. 061 102 126.
Zidanje, {alovanje i krovovi, kvalitetno i
povoljno. Tel. 673-645.
Ugra|ujem keramiku i laminat. Tel. 061
241 204.
Radimo sve vrste molerskih radova, ~is-
to i kvalitetno. Tel. 062 672 258.
Renoviram banje komplet. Tel. 061 241
204.
Servis klima ure|aja, limarije i lakiranje,
opravka autoelek. mehanike. Tel. 062 807
577.
Pravni savjeti i pismeni podnesci. Tel.
061 159 408.
Rainbow pranje i dubinsko usisavanje
}ilima i tapaciranog namje{taja, kvalitet za-
garantovan. Tel. 061 204 144.
Superefikasno uni{tavamo `ohare, mo-
ljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve.
Tel. 061 234 026.
Masa`a: manuelna, kineska uz aroma-te-
rapiju, sportska, kiropraktika, dipl. terape-
ut. Tel. 063 975 031.
Radim moleraj, stolariju lakiram, kade
lakiram. Tel. 062 327 374.
Vr{im usluge servisiranja ra~unara, po-
dizanje operativnih sistema, ugradnju dije-
lova. Tel. 062 488 276.
Elektri~ar VKV, ugra|uje elektroinstala-
cije, popravlja bojlere, TA pe}i i dr. Tel. 061
461 273.
Brusim i lakiram parket, postavljam la-
minat, brodski pod, lamperiju, stolariju. Tel.
061 156 286.
Radimo od temelja do krova kao i stiro-
pol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216
268.
Radim molersko-farbarske poslove, br-
zo, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 926 333.
Prevoz putnika i roba {irom BiH i dalje.
Vozila klimatizirana. Tel. 062 205 740.
Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika,
kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-
998, 061 863 559.
Nastavnica engleskog jezika daje instru-
kcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033
642-704.
Radim sve vrste grijanja i servisiranje,
povoljno. Tel. 061 105 425.
Profesorica engleskog instruira i prevodi
tekstove. Tel. 061 349 001.
Povoljne pripreme za popravni ispit iz
matematike srednjo{kolcima. Tel. 033 625-
196, Ilid`a.
Fizioterapeutski tehni~ar sa polo`enim
dr`avnim ispitom i iskustvom vr{i usluge
manuelne masa`e. Dolazak na adresu. Tel.
061 696 885.
Kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, pre-
voz robe, monta`a namje{taja, postavljam la-
minat. Tel. 061 267 648.
Vodoinstalater radi instalacije i otklanja
kvarove. Tel. 061 207 851.
Prekucavam sve vrste tekstova na
ra~unaru. Tel. 061 872 581.
Student informatike brzo i efikasno vr{i
instaliranje windows sistema. Tel. 061 505
979, 033 469-965.
Vr{imo efikasno popravke hardversko-
softverskih problema na kompjuteru, dola-
zak ku}i. Tel. 063 714 322.
Instruiram matematiku za sve {kole i fa-
kultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242.
Povoljno, elektri~ar, popravka starih i
ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901
646.
Majstor zida, {aluje, armira, postavlja si-
ku, vrata, prozore, patos, lamperiju, rigips,
termo fasade, maltanje 4 KM 1 m2 unutra.
Tel. 062 372 734.
Moler - vr{im molersko-farbarske poslo-
ve, kvalitetno i ~isto, postavljam tapete. Tel.
061 923 260.
Molerske usluge, gletovanje i farbanje
stolarije, radnik sa iskustvom. Tel. 062 248
293.
Elektro opravka bijele tehnike, bojlera,
indikatora, pe}i, fri`idera, usisiva~a, el.
instalacija i ostalo, povoljno. Tel. 061 262
411.
VK stolar vr{i popravku vrata, prozora,
zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i
plakarima. Tel. 677-549.
Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja,
plakara, ormara, stolova, prema katalogu i
zahtjevu. Tel. 062 466 093.
Ma{inska obrada blokova, motora, egali-
ziranje radilica, ispitivanje i bru{enje glava.
Tel. 049/745-512, Br~ko.
Rigips majstor, potkrovlja, pregrade,
spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732.
Prevodim i podu~avam, prof. engleskog
jezika. Tel. 061 321 321.
Dajem instrukcije iz njema~kog jezika za
sve stepene znanja. Tel. 061 375 513.
VK vodoinstalater, izrada novih instala-
cija i opravka kvarova. Non-stop. Tel. 061
219 974.
Fizioterapeut - radim masa`e i vje`be za
tijelo, po pozivu dolazim. Tel. 062 111 883.
Izvodim sve radove na popravci ku}a i
stanova, uz popust, Sarajevski kanton. Tel.
061 501 835.
Izra|ujem natalne i li~ne horoskope za
2009. godinu (ljubav, posao, novac i zdra-
vlje). Tel. 062 104 226.
Popravljam TV svih modela - profesio-
nalno i na va{oja adresi. Tel. 061 365 690,
033/653-311.
Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi
u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988,
061 968 031.
Peremo sve vrste }ilima, mokro pranje,
dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 061
209 057.
Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne
knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene uslu-
ge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491.
Osvje`enje i podizanje XP operativnog
sistema, dolazak na adresu. Tel. 062 524 382.
Radimo adaptacije, moleraj, tapete, rigi-
ps, laminate, keramiku i sitne opravke. Tel.
062 905 895.
Kombijem vr{im prevoz razne vrste ro-
be, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 033 614-
436, 062 476 471.
Profesorica instruira hemiju studentima
i |acima. Tel. 061 800 103.
^istim stanove i poslovne prostore. Tel.
062 152 398.
Instrukcije engleski, njema~ki i prevod.
Tel. 061 339 306.
Popravljam sve vrste kompjutera. Tel.
061 571 814.
Studentica ~etvrte godine engleskog je-
zika daje povoljno ~asove osnovcima. Tel.
061 326 786.
Radim zidarske i tesarske poslove. Tel.
033 466-154.
Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih
stanova i podruma. Tel. 061 133 026.
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu
ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i
efikasno. Tel. 061 99 00 82.
Radim sve vrste molersko-farbarskih ra-
dova i postavljam laminat. Tel. 062 238 093.
Dajem instrukcije iz fizike i matematike.
Tel. 642-140.
Stolar, postavljam laminate, {ipod,
ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000.
Precizna tarot analiza za ljubav, zdravlje
i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbiljne
ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290.
Profesor instruira matematiku sve uzra-
ste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel.
657-082, 066 329 172.
Radim sve molerske farbarske radove
povoljno. Tel. 061 397 187.
Svi gra|evinski radovi na jednom mje-
stu. Tel. 061 564 263.
Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plaka-
ra, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663.
^istim stanove ozbiljnim porodicama.
Tel. 063 874 475.
Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el.
instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr.
Tel. 061 524 123.
Dajem instrukcije iz matematike i fizike
za prijemne ispite svih srednjih {kola. Tel.
061 812 528.
Stolar i lakirer vr{e sve usluge proizvo-
dnje i popravki. Tel. 062 332 702.
Instruiram |ake i studente iz matemati-
ke i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-
976.
Diplomirani pedagog daje instrukcije
u~enicima osnovnih {kola, ~as 5 KM. Tel.
062 922 787.
Izrada i tuma~enje `ivotnog horoskopa.
Tel. 062 922 787
Radimo klasi~no pranje }ilima ma{inom
za pranje auta. Tel. 061 927 550.
Servisiranje ra~unara i opreme, instala-
cije softwera, povoljno, dolazak bespla-
tan.Tel. 062 419 358.
Povoljno vo|enje poslovnih knjiga,
DOO, SP, diplomirani ekonomista. Tel.
049/218-133.
Povoljno vodim knjige za DD, DOO,
STR, SZR. Tel. 066 442 454.
Instruiram matematiku, za redovne
~asove dolazim. Tel. 062 327 168.
Lektori{em sve vrste tekstova, povoljno i
brzo, prof. bosan. jezika. Tel. 062 967 852.
Instruiram osnovce daju}i temeljno zna-
nje - prof. bosanskog jezik. i knji`evnosti.
Tel. 062 967 852.
Prevodim tekstove sa slovena~kog na bo-
sanski. Tel. 061 460 150.
^asovi engleskog jezika za osnovce, pre-
vod tekstova, konverzacija, uspje{no i povo-
ljno. Tel. 061 903 709.
Snimam sa VHS super 8, 8 mm, kaseta
na DVD format. Tel. 062 254 422.
Postavljam laminate, panel parkete i
ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
Radimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih
radova, cijena po dogovoru. Tel. 062 379 301.
Izvodimo molerske usluge: struganje,
gletovanje, lakiranje, moleraj. Tel. 033 674-
292.
Prevoz putnika VW novim kombijem,
koji posjeduje klimu, sve destinacije, profe-
sionalno i povoljno. Tel. 061 522 190.
Klimatiziranim kombijem vr{im prevoz
putnika i robe. Tel. 062 214 690.
Kvalitetno i vrlo povoljno servisiramo
VW vozila, Golf, [koda, Pasat i ostala. Tel.
061 320 722.
VKV elektromehani~ar povoljno popra-
vlja ve{ ma{ine, elektri~ne {porete, bojlere,
indikatore. Tel. 061 563 910.
Vr{im prevoz stvari, robe i ljudi, kombi
prevoz. Tel. 062 385 762.
Elektri~ar - izvodim sve vrste elektroi-
nstalacijskih radova, slabe i jake struje. Tel.
061 133 829.
Prevoz putnika udobnim kombijem, vo-
za~ iskustvo 20 god., za 1 kilometar - 1 KM.
Tel. 061 234 895.
Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim
na adresu. Tel. 061 219 972.
Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri,
brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806.
Izdajem ozvu~enje za sve vrste zabava
(svadbe i sl.). Tel. 061 134 597.
Instrukcije za prijemni ispit iz matema-
tike, uspje{no. Tel. 061 571 973.
Ekonomski ekspert izra|uje biznis pla-
nove i vodi knjige. Tel. 061 864 545, 033/619-
034.
Moler sa velikim radnim iskustvom
izvodi sve molersko farbarske radove, brzo,
kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345.
Sve vrste bravarskih radova povoljno -
ograde, gitere, balkone, itd. Tel. 061 360 252.
Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije
kupatila, kao i opravke. Tel. 535-236.
Dajem instrukcije matematike i fizike,
dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014.
Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061
439 666.
Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel.
616-747, 061 272 220.
Kucam, printam, skeniram sve vrste ra-
dova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220.
Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134
597.
Izvodimo molerske radove. Tel. 033 674-
291.
Prosvjetna radi svaki dan sa osnovcima
koja imaju problema sa u~enjem. Tel. 234-
705.
Engleski i bosanski podu~avam sve uzra-
ste, prevodi. Tel. 065 572 966.
Radimo moleraj, farbanje stolarije, kera-
miku, laminate i kompletne adaptacije. Tel.
061 255 253.
Vodoinstalater radi instalacije i otklanja
kvarove. Tel. 061 207 851.
Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala,
monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952.
Bravar - izra|ujem i montiram sve od
`eljeza, brzo i povoljno. Tel. 061 709 382.
Staklar - obavljam sve staklarske radove,
dolazim na adresu. Tel. 061 842 343.
Molerske usluge uredno i povoljno. Tel.
062 922 323.
Dajem instrukcije iz ra~unovodstva za
srednjo{kolce, 15 KM ~as. Tel. 061 223 122.
Zidanje, maltanje, izolacije, podloge, re-
noviranje stanova. Tel. 061 904 293.
Staklar sa iskustvom radi sve vrste sta-
klarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel.
061 609 947.
Engleski i njema~ki, uspje{no svi uzra-
sti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033
471-297, 062 916 729.
Knjigovodstveni programi, pos. kase,
obr. pla}a, instalacija i odr`avanje. Tel. 062
548 593.
Ponuda-potra`nja
„Casa del Caffe“ na Grbavici u [opin-
gu - potreban kuhar - pica majstor. Tel.
033 524-906 i 061 915 029. 4764-1Gr
Hotelu ITALIA potreban recepcionar
sa poznavanjem stranog jezika. Informa-
cije na mob.: 061 188 338. Kontakt osoba
ELIS. 4730-1Gr
Potrebna radnica za rad u trgovini na
pijaci Ciglane. Tel. 062 260 326, 062 358
597. 4193-1tt
Potreban konobar. Tel. 061 356 485,
033/452-460. 6576-1Nd`
Hitno potrebna mla|a radnica za rad u
grillu na Dolac Malti - stalni radni odnos.
Tel. 063 244 042, zvati od 8 do 16 sati.
4225-1tt
„Dom Vitalis - Smje{taj za starije i ne-
mo}ne osobe“, tra`i kuharicu ili kuhara
sa iskustvom. Velika Aleja 28, Ilid`a.
Mob. 061 172 948; tel.: 033/761-836.
6651-1Nd`
Potrebni radnici za rad na ameri~kim tu-
risti~kim brodovima, do 35. god. Poznava-
nje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710.
Restoranu „Esmeralda“ potrebne dvije
pomo}ne radnice. Tel. 061 247 166.
Restoranu na Grbavici potrebna jedna
pomo}na radnica. Tel. 061 247 166.
Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita
30. Tel. 033/213-813, 061 778 526. Potrebni
radnik i radnica u kuhinji i djevojka za pro-
daju sladoleda. Do}i na razgovor iza 17 sati.
Potrebni radnici u praonici na A. Polju.
Tel. 061 172 518.
^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica,
@eljin stadion. Tel. 033 642-458.
Potrebna 4 konobara u cafe-piceriji na
Ilid`i. Tel. 061 322 903, 033 637-994.
Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi di-
jete. Tel. 646-636.
@ena ozbiljna ~uvala bi dijete ili stariju
osobu. Tel. 062 934 702.
Potreban frizer za friz. salon. Tel. 061 977
996.
Potrebna radnica za rad u cafe clubu na
Dobrinji. Tel. 061 218 071
Zidanje, malterisanje, {alovanje, zamje-
na vrata, prozora u stanu, ku}i, uz popust 20
posto. Tel. 061 501 835.
Vodila bi brigu o starijoj osobi, uz
pla}anje. Tel. 061 237 474.
Restoranu na M. Dvoru potreban {anker.
Tel. 062 387 663.
Tra`im saradnike iz cijele BiH za kat. pr-
odaju Oriflam kozmetike, zarada 30 po-
sto+kreditiranje. Tel. 061 622 304, 032 403
508.
Rad u svojoj ku}i za ino. firme, lak po-
sao, dobra i sigurna zarada, uz {iroku ponu-
du posla. Tel. 063 347 564.
^uvala bi dijete u va{em ili mom stanu,
relacija Al. Polje. Tel. 033 461-002.
Potrebna frizerka za friz. salon. Tel. 061
977 996.
Potreban samo ozbiljan radnik sa isku-
stvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji,
plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209
057.
Usluge ~i{}enja stanova, ku}a, pos. pro-
stora. Tel. 062 773 795.
Arhitekta radi sve vrste projekata. Tel.
062 203 895.
VKV voza~ B, C, D, E vozio bi povreme-
no ili za stalno po BiH i inostr. Tel. 033 647-
799.
Priprema osnovaca za upis u srednju, he-
mija (2 ~asa 15 KM), dolazim ku}i. Tel. 061
481 182.
Pravna pomo} kod registracije firme i
promjena u registru pravnih subjekata. Tel.
062 465 838, 063 214 309.
Maturanti srednje Ekonomske {kole,
Sarajevo, matura 1959., slave 50 godina ma-
ture 6. 6. 2009. Prijavite se: 033/472-554 ili
061 231 713.
Dionice kupujem i neulo`ene certifikate
{irom Federacije po berznim cijenama. Tel.
061 520 918.
Kupujemo dionice svih firmi i fondova,
isplata odmah.Tel. 061 398 487.
Certifikate kupujem, prodajem {irom
Federacije. Tel. 061 271 935.
Dionice i certifikate kupujem i proda-
jem, povoljno. Tel. 061 279 971.
Kupujem crtane romane (Zagor, Mister
No, Zlatna serija, Lunju Magnus strip) itd.
Tel. 061 275 792.
Kupujem dionice svih fondova, predu-
ze}a, certifikate kupujem-prodajem, pla}am
odmah. Tel. 061 864 047.
Kupujem: ordenje, zna~ke, slike, filateli-
ju, satove, zidne, d`epne, ru~ne, stari nakit i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Kupujem dionice-akcije sa sarajevske i
banjal. berze od svih firmi i fondova u BiH
prodajem neulo`. certifikate za otkup stana
u Federaciji, vrlo povoljno. Tel. 061 188 488,
065 974 799.
Kau~ i fotelju, skoro novo, poklanjam.
Tel. 033 641-246.
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 55
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa............................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
56 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Misterije - Igra prirode ili nas neko zaista promatra!?
MJE[TANI SNIMILI NLO IZNAD VISOKOG
D`emal Ha{imovi}, bioenergi~ar
iz Visokog upozorava
STAKLENE ZGRADE SU OPASNIJE OD
PODZEMNIH VODA
Tajna ljepote Emine Kari{ik
SAMO SE U [TIKLAMA OSJE]AM @ENSTVENO
Dimitrije Bjerke Ipatov, umirovljeni zapovjednik
broda „Admiral Kuznjecov“, vra}en u
`ivot bioenergijom
VJEROVALO SE DA JE OTROVAN I
DA MU NEMA SPASA
Sarajevske legende - Kozija }uprija u Sarajevu
ZAHVALJUJU]I KOZAMA MEHO SE
[KOLOVAO U CARIGRADU
Na 7. lukava~kom sajmu turizma „List“ 2009.
NAJTRA@ENIJI „TVRTKO“ ZA POTENCIJU
Fojni~ke razglednice
ISPIRANJE ZLATA KAO TURISTI^KA ATRAKCIJA
Proro~anstva: tre}a Fatimska tajna - „Bi~ Bo`iji“
SMAK SVIJETA ILI DOMINACIJA ILUMINATA
I
s
t
i
n
i
t
e

p
r
i
~
e
:
Muhamed Spahi} Asim, p~elar iz Vogo{}e: P^ELINJIM OTROVOM PROTIV MO@DANOG I SR^ANOG UDARA Mirzada Pitarevi} (21)
iz Tuzle uspje{no pobijedila sterilitet: LIJE^NICI SU NAS UBJE\IVALI DA NE MO@EMO IMATI DJECU Kako je Karmen
Ja~evi} (58) iz Sarajeva prirodnim preparatima izlije~ila „spinu“, smanjila holesterol i oslobodila se masnog tkiva na
le|ima: DOBRINJSKA HEROINA KOJA JE ZAUSTAVILA PRVI AGRESORSKI TRANSPORTER IZ LUKAVICE PREMA DOBRINJI
Fikreta i Aziz Smaji} iz Bu`ima, bili su napola ludi: SIHIRBAZI SU NAS HTJELI RASTAVITI \uzida Smital (70), penzionerka
iz Sarajeva: KAKVI ANATOMSKI JASTUCI, RAHAT SAM NA HELJDINIM Safa (61) i Mujo (62) Papi} iz Sarajeva: TIKVU
SAM KISELILA I PRIVIJALA NA NOGE, A HERBA LOS SLALA U NJEMA^KU Sabit i Medina Kuldija, dvije osamljene du{e
~ine Zelomi}e zaseokom na obroncima Treskavice: U BRA^NOJ LJUBAVI I SLOZI @IVE SKORO PET DECENIJA
U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
Zdravlje
iz prirode
NAJBOLJI HOMEOPATSKI
LIJEKOVI KOD VALUNGA I
MENOPAUZE KAKO LIJE^ITI
HRONI^NU UPALU CRIJEVA, POLIPE I
PROMUKLOST?RECEPTI I BILJNI
PREPARATI KOD ULCEROZNOG
KOLITISA, OPSTIPACIJE I PROKTITISA
BEZBOLNI TRETMANI KOD
LIJE^ENJA GLAVOBOLJE, BOLOVA
U LE\IMA, KOLJENIMA I PADA
ENERGIJE
SA[A SORAK: BILJNE KAPI „PRIMUM BS“
I „PRIMUM FORTE BS“ SU EFIKASAN
LIJEK ZA VE]INU PSIHI^KIH BOLESTI
MAHMUT KAPETANOVI]: ^AJEVIMA
ZA 40 DANA NESTAJE BAKTERIJA
E[ERIHIJA KOLI T
R
A
V
A
R
I
:

oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 57
OBAVJE[TAVA
da je u „Slu`benom glasniku BIH“ broj 36 od 11.05.2009. godine, stranica 35 i 109 objavljeno
OBAVJE[TENJE O JAVNIM NABAVKAMA
kako slijedi:
1. Obavje{tenje o javnoj nabavci radova broj 03-6-06/09 koje se odnosi na radove na pro-
kresu rastinja za potrebe ED Zenica
2. Obavje{tenje o javnoj nabavci roba broj 03-6-07/09 koje se odnosi isporuku alata i instr-
umenata za potrebe ED Zenica
Pozivaju se svi zainteresovani ponu|a~i registrovani za obavljanje djelatnosti koje su pre-
dmet nabavke da dostave pismeni zahtjev za u~e{}e na navedenom tenderu na fax br. 032
449-636 u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH („Slu`beni glasnik BIH“ br. 49/04)
i Obavje{tenjem o nabavci. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e navedeni su u Oba-
vje{tenju o nabavci, odnosno na web stranici: www.elektroprivreda.ba.
Ostale dodatne informacije mo`ete dobiti putem kontakt telefona br.: 032 449 666, Kasap
Amar.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 079987 08 I (065-0-I-08003323)
Sarajevo, 08.05.2009 godinE
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja ProCredit Bank
d.d. Sarajevo, ul: Topal Osman Pa{e broj 32b protiv izvr{enika [a}irovi} Avdija iz Sarajeva ul.Bistrik
Basamaci broj 35, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku objavljuje
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 09.07.2008 godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice serije AF1738516 od
15.03.2007 godine, protest broj 478/08 od 17.06.2008 godine Op}inski sud u Sarajevu, radi naplate
nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.628,99 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 18.06.2008 go-
dine do isplate i tro{kova protesta mjenice u iznosu od 8 KM. Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu
od 105,00 KM. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari
izvr{enika.
Sudija
D`enana [kalji} s.r.
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana pri-
jema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku sma-
tra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
U skladu sa èlanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci („Slu`bene novine Federacije BiH"
broj 29/05), Regulatorna komisija za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
OBAVJEŠTAVA JAVNOST
da je 24.12.2008. godine godine FERK primio od Samostalne radnje „HE BUK" Široki Brijeg
Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost proizvodnja elektriène energije u mHE
„Buk", na vodonatapnom kanalu na rijeci Lištici, opæina Široki Brijeg, instalisane snage 0,140 MW i
predviðene godišnje proizvodnje elektriène energije 750 MWh, pod brojem 06-03-1363/26/08, uz koji
je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa èlanom 10. stav (2) odnosno èlanom
19. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci. Postupajuæi po èlanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola
- licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan.
Više informacija o podnesenom Zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-
a, u Ul. Blajburških `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sve zainteresovana lica da daju pisane ko-
mentare na podneseni Zahtjev, koji moraju biti potpisani.
Lica koja imaju direktan interes da uèestvuju u postupku obnove dozvole pod uslovom da im je
interes razlièit od opæeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješaèa, o èemu
odluèuje FERK u svakom pojedinom sluèaju. Uèestvovati na raspravama tokom postupka u vezi sa
dozvolama mogu zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješaèi.
Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umješaèa podnose se do 29.05.2009. godine, do
12:00 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i putem faksa br. 036/333-507,
036/333-508, odnosno putem elektronske adrese: kontakt@ferk.ba
58 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
U skladu sa èlanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci („Slu`bene novine FBiH" 29/05),
Regulatorna komisija za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
OBAVJEŠTAVA JAVNOST
da je 20.03.2009. godine FERK primio od „ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor Zahtjev za izdavanje
prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE Crima, na vodotoku rijeke Crime, opæi-
na Prozor-Rama, instalisane snage 1353 kW i predviðene godišnje proizvodnje elektriène energije cca
7,18 GWh, pod brojem 06-03-282/9/09, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u
skladu sa èlanom 10. stav 2. odnosno èlanom 36. stav (2) Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci.
Više informacija o podnesenom Zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u
Ul. Blajburških `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na
podneseni Zahtjev, koji moraju biti potpisani.
Lica koja imaju direktan interes da uèestvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je in-
teres razlièit od opæeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješaèa, o èemu od-
luèuje FERK u svakom pojedinom sluèaju. Uèestvovati na raspravama tokom postupka u vezi sa
dozvolama mogu zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješaèi.
Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umješaèa podnose se do 29.05.2009. godine, do
12:00 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i putem faksa br. 036/333-507,
036/333-508, odnosno putem elektronske adrese: kontakt@ferk.ba
Na osnovu Odluke broj 06-03-160-09/2/09 donesene na VII redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru dana
15.05.2009. godine, Regulatorna komisija za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPÆOJ RASPRAVI
FERK je 16.02.2009. godine primio od WIND-NERETVA d.o.o. Konjic Zahtjev za izdavanje prethodne
dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Dubrava", na Kozièkoj rijeci, opæina Gornji Vakuf/Usko-
plje, instalisane snage 3.147 kW i predviðene godišnje proizvodnje elektriène energije od 13.779 MWh, broj
06-03-160/2/09 o èemu je javnost bila obaviještena 16.04.2009. godine putem „Dnevnog lista" i „Dnevnog
avaza", kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog
objekta mHE „Dubrava" za WIND-NERETVA d.o.o. Konjic, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i
fizièka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opæoj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja æe se
odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, dana 26.05.2009. godine u 12:00 sati.
Zainteresovana lica imaju moguænost dostaviti i svoje pisane komentare FERK-u od dana ob-
javljivanja ovog obavještenja do 29.05.2009. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških
`rtava br. 33, Mostar, kao i putem elektronske adrese. Pisani komentari moraju biti potpisani.
Pisani i usmeni komentari æe se analizirati i bit æe pa`ljivo razmotreni.
Tekst nacrta Prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Dubrava" mo`ete dobiti
svakim radnim danom od 11:00 - 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških `rtava br.
33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a (www.ferk.ba).
Na osnovu Odluke broj 06-03-506-42/8/06 donesene na VII redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru
dana 15.05.2009. godine, Regulatorna komisija za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Herce-
govine - FERK
OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPÆOJ RASPRAVI
FERK je 27.06.2006. godine primio od WIND-NERETVA d.o.o. Konjic Zahtjev za izdavanje
prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „T-3 Lukaè" na rijeci Trešanici, opæina
Konjic, instalisane snage 2915 kW i predviðene godišnje proizvodnje elektriène energije cca 12.060
MWh, broj 06-03-506/8/06 o èemu je javnost bila obavještena 11.09.2006. godine putem „Dnevnog lista"
i „Dnevnog avaza", kao i web stranice FERK-a, odnosno putem Radija „Konjic" u periodu od 11.09.2006.
godine do 15.09.2006. godine. FERK je pripremio nacrt Prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog
objekta mHE „T-3 Lukaè" za WIND-NERETVA d.o.o. Konjic, te se pozivaju sva zainteresovana prav-
na i fizièka lica da budu prisutna i da daju usmene komentare na opæoj raspravi o nacrtu ove dozv-
ole, koja æe se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, dana 26.05.2009. godine u 11:00 sati.
Zainteresovana lica imaju moguænost dostaviti i svoje pisane komentare FERK-u od dana ob-
javljivanja ovog obavještenja do 29.05.2009. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških
`rtava br. 33, Mostar, kao i putem elektronske adrese. Pisani komentari moraju biti potpisani.
Pisani i usmeni komentari æe se analizirati i bit æe pa`ljivo razmotreni.
Tekst Nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „T-3 Lukaè" mo`ete do-
biti svakim radnim danom od 11:00 - 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških `rtava
br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a (www.ferk.ba).
U skladu sa èlanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci („Slu`bene novine Federacije BiH"
broj 29/05), Regulatorna komisija za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
OBAVJEŠTAVA JAVNOST
da je 30.03.2009. godine FERK primio od „KORLEA" d.o.o. Jajce Zahtjev za obnovu dozvole za
rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektriènom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-
309/11/09, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa èlanom 10. stav (2)
odnosno èlanom 29. stav (2) i (3) Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci. Postupajuæi po èlanu 10.
Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan.
Više informacija o podnesenom Zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a,
u Ul. Blajburških `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na
podneseni Zahtjev, koji moraju biti potpisani.
Lica koja imaju direktan interes da uèestvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je
interes razlièit od opæeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješaèa, o èemu
odluèuje FERK u svakom pojedinom sluèaju. Uèestvovati na raspravama tokom postupka u vezi sa
dozvolama mogu zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješaèi.
Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umješaèa podnose se do 29.05.2009. godine, do
12:00 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i putem fax-a broj 036/333-507 i
036/333-508, odnosno putem elektronske adrese: kontakt@ferk.ba
U skladu sa èlanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci („Slu`bene novine Federacije BiH"
broj 29/05), Regulatorna komisija za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
OBAVJEŠTAVA JAVNOST
da je 09.03.2009. godine FERK primio od GPPD „VLAŠIÆ-II" d.o.o. Travnik Zahtjev za izdavanje
dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektriène energije u mHE „Torlakovac" na vodotoku
Sokolinski potok, opæina Donji Vakuf, instalisane snage 0,470 MW i godišnje proizvodnje 2,20 GWh, pod
brojem 06-03-237/7/09, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa èlanom 10.
stav (2) odnosno èlanom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci. Postupajuæi po èlanu 10. Pravilnika
za izdavanje dozvola - licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan.
Više informacija o podnesenom Zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a,
u Ul. Blajburških `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na
podneseni Zahtjev, koji moraju biti potpisani.
Lica koja imaju direktan interes da uèestvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je
interes razlièit od opæeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješaèa, o èemu
odluèuje FERK u svakom pojedinom sluèaju. Uèestvovati na raspravama tokom postupka u vezi sa
dozvolama mogu zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješaèi.
Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umješaèa podnose se do 29.05.2009. godine, do
12:00 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i putem fax-a broj 036/333-507 i
036/333-508, odnosno putem elektronske adrese: kontakt@ferk.ba
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 59
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA KARI]
Bo`e oprosti joj grijehe i pomiluj je,
podaj joj spas i oprosti joj. Uvedi je
u D`enet i sa~uvaj je od kaburskog i
d`ehenemskog azaba. Neka joj dragi Allah podari D`enet
i vje~ni rahmet.
Njeni najmiliji: Safet, Amela, Almina i Ajla 6621-tt
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA KARI]
Bo`e podari joj lijepi D`enet i sve
d`enetske ljepote, a podari milost
Svoju i oprost Svom robu.
Neka joj je vje~ni rahmet.
Njeni k}er Mejra, unuk Mehmedalija i snaha Senada
6621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA KARI]
Bo`e oprosti joj grijehe i pomiluj je.
Uvedi je u D`enet i sa~uvaj je od
kaburskog i d`enetskog azaba.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet.
Njeni: Hakija, Mejra i Berina 6621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA ([EMAN) KARI]
„S imenom Bo`ijim i u vjeri Bo`ijeg
Poslanika! Bo`e, olak{aj joj stanje i
u~ini joj lahkim ono {to joj dolazi.
Usre}i je susretom s Tobom i u~ini
joj ono kuda je oti{la ‘boljim od onog odakle je iza{la’“.
Tvoja Samila i Faruk
6621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
„Dani se ni`u, mjeseci i godine bez
tebe, ali Tvoj lik i dobrotu koju si
nam pru`ala ~uvamo i ne zabora-
vljamo. Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote.
Tvoj sin Mehmed i snaha Hasnija 6621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA ([EMAN) KARI]
Sve prolazi i nestaje, samo sje}anja na tebe ostaju. Zauvi-
jek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji najmiliji: Esad i Sedina 6621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA KARI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
D`enet i vje~ni rahmet, a mi }emo
uvijek ~uvati uspomenu na tebe i
nositi u na{im srcima.
Tvoja Smaila, Omer, Kenan i Adna
6621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ZEJNA KARI]
Godine prolaze, ali tuga i bol za tobom nikad ne}e. Moli-
mo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoj sin Zaim i snaha Zarfija
6628-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom daid`i
RE[ADU KARAME[I]U
Sje}anje na tebe, nikada ne}e izgubiti sjaj, uvijek sam te
volio i sada te volim.
Tvoj Nein sa porodicom
6654-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se godina od smrti
MUHAMED - BELO
ZOLOVI]
iz Trebinja
Po dobru te pamtimo, sa ponosom
spominjemo. Neka ti Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Emina, sinovi Hu-
snija i Kenan, snahe Sanela i Samira, unu~ad Ena, Se-
lma, Nedim i Ajla
Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji, 18. 5. 2009.
iza podne namaza u 13.20 sati.
6633-1nd`
Svi smo mi Allahovi i Allahu se vra}amo
Dana 18. 5. 2009. navr{ava se tu`na godina od kako je
preselio na ahiret na{ dragi babo i
suprug
MUSTAFA D@AFI]
iz Fojnice
Ostat }e{ vje~no u na{im srcima voljen i nikad zabora-
vljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da te obaspe d`ene-
tskim ljepotama i podari vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem: supruga i djeca s porodicama
6639-1nd`
Dana 19. 5. 2009. navr{ava se 7 dana od kako je preselila
na ahiret na{a draga mama
TAIBA KRE[TALICA,
ro|. MA[I]
Hvala ti za svu dobrotu, ljubav i li-
jepe trenutke koje si nam podarila.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoje k}erke: D`evahira, Azra i Amira sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 19. 5. 2009. u 15 sati u
Buzad`i had`i Hasan d`amiji na Logavinoj.
6645-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je
preselio na ahiret na{ dragi
JUSUF (SAFERA)
NED@IBOVI]
Sve na{e misli i razgovori o tebi bu-
de lijepe uspomene i bolno po-
dsje}aju {ta smo sve tvojim odlaskom izgubili.
Uvijek }e{ biti dio nas.
Tvoja supruga [efika i k}erke Amra sa porodicom i Lejla
6640-1nd`
Dana 18. 5. 2009. navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa
nama na{ voljeni
JUSUF (SAFERA)
NED@IBOVI]
Nikada te ne}emo zaboraviti jer si ti
na{a zvijezda koja }e vje~no sjati.
Dok smo `ivi mi, ti }e{ uvijek biti u na{im sje}anjima.
Tvoja k}erka Amra, unuci Sven i Ivor i zet Goran
6640-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom nam
RE[ADU KARAME[I]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i
vje~ni rahmet.
Rasim i Ned`ad sa porodicama
6650-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kom{iji
RE[AD KARAME[I]
Porodica Musemi}: Husref, Aida, Omar i Emir
6652-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{avaju se tri godine od
prerane smrti
HARIS (ADNAN)
TUKELIJA
Uvijek }emo Te voljeti i rado sje}ati. Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi D`enet.
Tvoji: nana Ai{a, tetak Ragib, tetke Hasna i Izeta
4249-1tt
POSLJEDNJI
POZDRAV
mojoj najdra`oj
mojoj najplemenitijoj
mojoj najvoljenijoj baki
ANKI SRETENOVI]
Od unuke MARINE
4261-1tt
Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 60
TU@NO SJE]ANJE
na moju dragu sestru
RAZIJA ALIBEGOVI], ro|. HAJROVI]
18. 5. 2008 - 18. 5. 2009.
U znak sje}anja, s ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo najljep{e uspomene na tebe.
Brat Nazif Hajrovi} sa porodicom
4245-1tt
Dana 18. 5. 2009. navr{ava se sedam godina od kako je preselila na
ahiret na{a draga i nikad pre`aljena
MUBERA RAJKOVI], ro|. ]UPINA
Vrijeme ne mo`e izbrisati na{u bol i tugu. Ostat }e{ uvijek u na{im
srcima, jer ti si bila i bit }e{ dio nas dokle god smo mi `ivi. Sje}anje na tvoj dragi lik i
tvoju dobrotu ne}e nikad izblijedjeti.
Tog dana u 17.00 sati polo`it }emo cvije}e na tvoj mezar.
Tvoji: suprug Kemo, sin Ibrica i k}i Lejla 689-1mo
Dana 18. 5. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od smrti mog dragog sina
MIROSLAV SOLOMUNOVI]
Bio si ~astan, po{ten, dobar drug, prijatelj, brat, omiljen mu`, bri`an otac i mili sin.
Svi su izgubili oslonac, podr{ku i bezgrani~nu ljubav, a ja sam izgubio sve.
TATA
6604-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine
navr{ava se osam tu`nih
godina od smrti na{eg
dragog
REFIK - BRACO
[ELO
Uvijek }e{ biti u na{im
srcima i mislima i biti
dio na{ih najljep{ih
uspomena.
Tvoja sestra Fatima, se-
stri} Aksel sa familijom
678-1mo
TU@NO SJE]ANJE
na mog dragog sina
SA[A
^OLAKOVI]
18. 11. 2008 - 18. 5. 2009.
Bol nije u rije~ima, ve} u
srcu gdje }e{ ostati vje~no
voljen i nikad zaboravljen,
moj jedini sine.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja mama Senada i
stara majka Bosa
687-1mo
Dana 18. 5. 2009. godine
navr{ava se 8 godina od
smrti na{eg dragog
REFIK - BRACO
[ELO
S ljubavlju i po{tovanjem,
Brat Arif, nevjesta Renata
i Benjamin
678-1mo
Dana 18. 5. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg
dragog taje i supruga
MIROSLAV - MIRO SOLOMUNOVI]
Ne mo`emo vratiti vrijeme, ni sprije~iti da prolazi, ali ni vrijeme ne mo`e sprije~iti nas
da sa~uvamo uspomene na godine provedene s tobom.
Tvoji najmiliji: Kristijan i Sanja 6604-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
AKIFA (OSMANA) SMAJLOVI]A
18. 5. 2001 - 18. 5. 2009.
Danas se navr{ava 8 tu`nih godina kako je tvoje plemenito srce pre-
stalo da kuca.
Za tobom je ostala velika praznina kako tog dana, tako i danas, osam
godina poslije.
To osje}amo mi koji smo te voljeli, u ~ijim srcima }e{ zauvijek ostati. Vje~no }emo te od
zaborava ~uvati.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i d`enetske ljepote.
Tvoji najmiliji: supruga Ned`iba, k}erka Edina i sin Admir 4243-1tt
Danas, 18. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako
nije sa nama na{ dragi
ABDULAH - DULO PROLI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet.
S neizmjernom ljubavlju, tugom i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji
4796-1gr
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se {est godina od kako je preselio
na ahiret na{ dragi
MUJO (AHMETA) HABIBOVI]
Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Uvijek }e{ biti u
na{im srcima.
Tvoji: Nana, Elvir i Sanela 4235-1tt
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog tetka
TINJAK AVDIJE
Pamtit }emo te po dobroti, sa ljuba-
vlju i po{tovanjem spominjati i
vje~no ~uvati uspomenu na tebe.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Suad, Mensur, Fata, Samija, Samila i Adin 6537-1nd`
Danas, 18. maja 2009. navr{ava se 9 godina od smrti
na{e drage majke, svekrve i nane
VASVIJE RO@AJAC
Sinovi, snahe i unu~ad 4207-1tt
Dana 18. maja 2009. godine navr{ava se devet godina otkako nas
je zauvijek napustila na{a draga mama
MEVLIDA [EPI],
ro|. ]ORALI]
1938 - 2000.
Postoji ne{to {to vrijeme ne mo`e nikada
izbrisati, a to su ljubav i sje}anje na tebe.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, jer voljeni nikada ne umiru.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoj sin Ismet sa porodicom 64-1bi
Dana 18. 5. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od smrti
na{eg zeta i tetka
MIROSLAVA - MIRE
SOLOMUNOVI]A
Suvi{ne su rije~i za tvoj prerani odlazak. Postoji ne{to {to
umrijeti ne mo`e, a to je na{a ljubav prema tebi.
Obitelj \ogo 6642-1nd`
SJE]ANJE
JUNUZ BANJANOVI]
1935 - 2005.
Dragi Baba,
Pro{le su ~etiri godine od kada si
oti{ao.
Mnogo te volimo i nikad te ne}emo
mo}i zaboraviti. Uvijek }e{ ostati u
na{im srcima.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Saliha, sinovi, k}eri, zetovi, snahe, unuci,
unuke, te brojna rodbina i prijatelji 670-1tz
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
Dana 18. 5. 2009.
godine navr{ava se
17 godina od
pogibije na{ih
najmilijih
ALIJA
[AHINPA[I]
FEHIMA
[AHINPA[I]
Va{a djeca, zetovi i unuci
6553-1nd`
i
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 61
Dana 18. maja 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage majke
FARUZA SMAJLOVI]
Uvijek }emo te se s ljubavlju sje}ati.
Tvoji: Adnan i [ejla
Hatma-dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u ponedjeljak, 18. 5. iza podne namaza.
4823-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragom ocu, puncu i dedi
IBRU MILI[I]
Tvoje mjesto u na{im srcima nikad ne}e biti izbrisano. Sa ljubavlju }emo te ~uvati od
zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Raza, zet Aziz, unu~ad Ermin i Emina
6665-1nd`
SJE]ANJE
na dragog prijatelja
MIROSLAV
SOLOMUNOVI]
18. 5. 2006 - 18. 5. 2009.
Rastoder Haris sa porodicom 6653-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava-
ju se 2 godine otkada nije vi{e sa
nama suprug, otac, punac i djed
KASIM (IBRAHIMA)
@IVOJEVI]
iz Rogatice
Tuga i bol nisu u rije~ima nego u
na{im srcima gdje }e{ zauvijek
ostati.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari
lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Abida, k}erka
Nermina, zet Emir, unu~ad Ne-
dim i Nejra
4830-1gr
Dana 18. 5. 2009. godine
navr{avaju se 52 dana od
smrti na{e drage
AZEMINE
D@ABIJA, ro|.
MUHAREMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`enet.
Tvoji: djever Mustafa, je-
trva Sajma, te djeveri~ne
Elma, Alma i njihove por-
odice 4174-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom dedi
IBRU MILI[I]
Postoji ne{to {to nikad umrijeti
ne}e, a to su ljubav i sje}anje na te-
be. Rana u na{im srcima je do`ivo-
tna, a ljubav prema tebi vje~na.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka je
rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
S ljubavlju i po{tovanjem,
unu~ad Ermin i Emina
6665-1nd`
SJE]ANJE
na dragog prijatelja
MIROSLAV
SOLOMUNOVI]
18. 5. 2006 - 18. 5. 2009.
Krtali} Marko sa porodicom
6653-1nd`
SJE]ANJE
na
D@EVADA
i
ANELA
SJEKIRICU
Navr{ava se 40 dana od
va{eg tragi~nog odlaska.
Dragi na{ Ano, prerano si
nas napustio, a tvoj babo
je oti{ao s tobom da te
~uva i na ahiretu. Ni{ta ne
mo`e izbrisati prazninu
nastalu va{im gubitkom.
El-Fatiha.
Va{ dedo Hasan [o{e
6670-1nd`
SJE]ANJE
na
D@EVADA
i
ANELA
SJEKIRICU
Te{ko je izgubiti jednu
dragu osobu, ali dvije u
istom danu, {ok je od
kojeg se nikada ne}emo
oporaviti.
Neka dragi Allah podari
D`ennet voljenom zetu i
sestri}u.
Va{e: Fatka i Hana
6670-1nd`
SJE]ANJE
na drage nam
D@EVADA
i
ANELA
SJEKIRICU
Iako je pro{lo 40 dana jo{
uvijek ne mo`emo vjero-
vati da se nikada ne}ete
vratiti. Uvijek }ete biti u
na{im srcima i na{im
mislima.
Tvoje daid`e-{ure:
Ahmet, Kemal i Mirsad s
porodicama
6670-1nd`
SJE]ANJE
na
D@EVADA
i
ANELA
SJEKIRICU
S Fatihom na usnama
spominjemo Va{a imena,
od dragog Allaha d`.{. za
vas molimo d`enetske
ba{~e.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na vas.
^olpa Fatima, Adnan,
Dina, Iman i Imran
6670-1nd`
Dana 18. 5. 2009.
navr{avaju se ~etiri godine od
smrti na{eg dragog
supruga, oca i dede
[A]IR BE]A
Tu`ni smo {to smo te izgubili,
a ponosni {to smo te imali.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Jadranka, si-
novi Sanel, Seid, Semir, Jadra-
nko, k}i Sanda, zet D`enan i
unuka Azra
690-1mo
Dana 18. 5. 2009. navr{ava
se godina od kada nije sa
nama na{a draga
MEMNUNA - NUNA
HAD@IOSMANOVI]
Tvoji: sestra Minka, zet
Slobodan i porodice
Mi{anovi}, ^ustovi},
Kne`evi} i Veljkovi}
681-1mo
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu, djeveru i
amid`i
IBRU MILI[I]
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni
rahmet.
Brat Dervo, snaha [erifa, Haris, Hata i Najda 6663-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i
IBRO MILI[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
Fatima i Amar 6663-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i
IBRU MILI[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
Ejub, Mu{kija, Aldin i Adela 6663-1nd`
SJE]ANJE
MIROSLAV
SOLOMUNOVI]
Raja iz SORU-a: Haris, Marko, Sola, Nedo, Gaga, Zlaja,
Kemo 6632-1
SJE]ANJE
na dragog tetka
AVDIJA TINJAK
Tuga nije u suzama i rije~ima, ve} u
na{im srcima gdje }e{ zauvijek osta-
ti voljen i nezaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: Amra, Emir i Amna 6641-1nd`
Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 62
SJE]ANJE
na na{e najmilije
NEDIM
IBRAHIMOVI]
1924 - 1988.
D@EMILA
IBRAHIMOVI]
1924 - 2007.
Neka vam je vje~ni rahmet.
Zahvalna porodica
4143-1tt
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se godina otkako je preselila
na ahiret na{a voljena mama
RAZIJA ALIBEGOVI], ro|. HAJROVI]
Iza tebe je ostala neopisiva praznina, ostale su rije~i koje se pamte, ostale su uspomene
kojima lije~imo du{u, ostala je ljubav koja nas zauvijek ve`e.
Volimo te, ljubice na{a.
K}erke Aida [kalji} i Senida Lukovac sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti dana 18. 5. 2009. godine u 17.30 sati u d`amiji Hrasno.
4818-1gr
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{e
RAZIJE HAD@IDEDI], ro|. FETAHOVI]
1935 - 2009.
Hvala ti za sve {to si za nas u~inila, a rije~i za tugu nemamo {to smo te izgubili.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Mehmedalija, sin D`evad (Kriger) k}erka D`evida, zet Ibro, snahe Irma i Milena, unuke Elma, Amra, Eleonora, Elda, praunuka Lejla
6661-1nd`
Dana 18. maja 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od
kada zlo~inci ubi{e na{u djecu
ADMIRA ISMI] i BO[KO - BATO BRKI]
Tuga i bol su se zauvijek uselili u na{a srca i beskrajna praznina,
jer ni{ta vi{e nije isto bez vas.
Porodice
Ismi} i Brki} 4240-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na
ADMIRU i BO[KA
Smrt nije kraj. @ivite u svakoj zraci sunca, u kapi ki{e, u na{im uspomenama. @ivite u
sje}anju onih koji vas vole.
Va{a Amela
4239-1tt
SJE]ANJE
ADMIRA ISMI] i BO[KO - BATO BRKI]
Vrijeme koje je pro{lo ne mo`e ubla`iti tugu i bol za vama. Rana u
na{im srcima je beskrajna, a ljubav prema vama vje~na. Zaborav
ne postoji jer je istina prete{ka, a tuga i bol vje~ni.
Mirha, Aida i Amila 4241-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci i nani
ZEJNIJA EFENDI],
ro|. RUHOTINA
Draga nano,
Tvoja dobrota, plemenitost i ljubav
vje~no }e `ivjeti u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lije-
pi D`enet i d`enetske ljepote.
El-Fatiha
Tvoja k}erka Ifeta, unuke Sejka i Jasmina, unuk Suljo sa
suprugom Sadetom i sinom Benjaminom
6669-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se 14 godina kako je preselio na
ahiret na{ dragi
FATIH (SMAJILA) BOGU]ANIN
1971 - 1995.
Dragi na{ sine i brate,
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u bol, jer nam te ne mo`e
vratiti. Ti `ivi{ sa nama, u nama, u onome {to je bilo, u svemu {to }e biti. Molimo Allaha
d`.{. da ti podari lijepi D`enet.
Tvoji: mama Hanka, brat Faruk, sestre Muzafera, Ferida, Emira i Mersija sa svojim por-
odicama 6668-1nd`
SJE]ANJE
na na{e
drage
roditelje
JUSO (RAMO)
TOPALOVI]
18. 5. 1995 - 18. 5. 2009.
RABIJA (KASIM) TOPALOVI],
ro|. ADILOVI]
4. 1. 2007 - 18. 5. 2009.
Va{u hrabrost, humanost, dobrotu slijedit }emo s ponosom, za-
hvalni za svaki momenat proveden s vama, za svaku lijepu rije~ i
topli osmijeh. Nema rije~i kojima mo`emo opisati koliko vas vo-
limo i koliko nam nedostajete.
Va{a zahvalna djeca: Amira, Samira i Admir 6662-1nd`
NAZIM (GALIBA) LIHI]
iz Rogatice
IFETA LIHI], ro|. [KALJI]
iz Rogatice
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ilo se 13 godina od kada
je preselio na ahiret na{ dragi
27. 5. 2009. godine navr{ava se 20 godina od kada je
preselila na ahiret na{a plemenita majka
Neka im Allah d`.{. pomogne da i dalje u`ivaju u d`enetskim ljepotama.
Porodica Lihi} s ljubavlju i po{tovanjem 6667-1nd`
i
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 63
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
MEVLIDA HAD@IOMEROVI]
17. 12. 1917 - 18. 5. 2003.
D@EMAL - [ICE HAD@IOMEROVI]
9. 5. 1909 - 26. 12. 1977.
iz Mostara
Vrijeme prolazi, a njihovi dragi likovi ostaju u na{im srcima.
Njihova djeca
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga
SABIRA FERIZBEGOVI], ro|. LALI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti danas, 18. 5. 2009. godine poslije podne namaza u ^ar{ijskoj d`amiji u Tuzli.
O`alo{}eni: sin Jasmin, k}erke Jasminka i Dubravka, snahe Amira i Arijeta, zet Kre{imir, unu~ad Damir, Jadranka, Jasmira i Emir, praunuka Aniel, se-
stra Fethija, bra}a D`evad i Ned`ad, porodice: Ferizbegovi}, Lali}, Pejakovi}, @iga, Morali}, Mid`i}, Had`ihasanovi}, [irbegovi}, Muhurdarevi} i ostala
rodbina, kom{ije i prijatelji.
671-1tz
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana kako je na ahiret
preselila majka na{eg direktora
SABIRA FERIZBEGOVI], ro|. LALI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj plemenitoj du{i vje~iti
rahmet.
Kolektiv JP Veterinarske stanice Tuzla
N
Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se tu`na godina da nas je na{ dragi brat
dr. MEHMED DERVI[KADI]
1958 - 2008.
napustio i preselio na ahiret.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tog dana u 12.30 dati hatma-dova u d`ami-
ji Sjeverni logor u Mostaru.
Sestre i bra}a s porodicama
667-1mo
Dana 18. maja 2009. navr{avaju se dvije godine od smrti
MUHAMED LOMIGORA -
ABOJE
Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Tvoji: Mirsada, Ned`ad i Edna
Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama
na{ dragi
RAGIB FETAHAGI]
18. 11. 2008 - 18. 5. 2009.
S tugom u srcima, ljubavlju i du`nim po{tovanjem moli-
mo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Porodice
Fetahagi} i Abaz 4251-1tt
Dana 18. 5. 2009. navr{avaju se 2 tu`ne godine otkako je
preselila na{a draga supruga i majka
FATIMA (ADEMA)
HALAPI], ro|. VELAGI]
Najljep{e uspomene nas ve`u za te-
be. Vje~no }emo te spominjati i tra-
jno sa~uvati od zaborava.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah podari lijepi
D`enet.
Tvoji najmiliji: suprug Safet, k}erka Nerma i unuk Adis
152-1tr
680-1mo
TU@NO SJE]ANJE
na na{e najdra`e brata, oca i majku
EDHEM (SULEJMEN)
UZUNOVI]
28. 2. 1964 - 18. 5. 2009.
ZAKIRA UZUNOVI],
ro|. HUJI]
8. 2. 1995 - 18. 5. 2009.
SULEJMEN
UZUNOVI]
18. 5. 1991 - 18. 5. 2009.
S tugom i po{tovanjem,
Djeca sa porodicama (sestre i brat)
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
SMAIL (MUHAREMA) HERO
18. 5. 1989 - 18. 5. 2009.
MEMNUNA HERO, ro|. JAKUBOVI]
10. 12. 2008 - 18. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem u srcu vas ~uvamo.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet va{im du{ama.
Sin Muharem i k}erka Mirsada sa porodicama 6622-1nd`
6634-1nd`
Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 64
Dana sedamnaestog maja 2009. navr{ila se godina ispunjena bolom i tugom otkako je preselila na ahiret na{a draga majka i voljena supruga
HAD@IRA BUTUROVI], ro|. BE]IROVI]
Sve misli i uspomene bolno podsje}aju na sve {to smo Tvojim odlaskom izgubili. Ponosni smo {to smo Te imali i vje~no zahvalni na dobroti i
ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ala. Hvala svim ro|acima i prijateljima koji je ~uvaju u lijepim sje}anjima i uspomenama.
Tvoji najmiliji: suprug [efik, djeca Amira, D`ana, Vildana, Denial i Denis sa porodicama 4237-1tt
SJE]ANJE
Dana 18. 5. 2009. godine navr{avaju se tri godine od prerane smrti
na{eg dragog sina i brata
HARIS (ADNAN) TUKELIJA
Sa neizmjernom sjetom i ljubavlju u mislima i srcu te ~uvamo. Neka ti dragi Allah
d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: otac Adnan, majka Suvada i sestra Amina
4773-1gr
@ELJKA KNE@EVI]
18. 5. 2007 - 18. 5. 2009.
Hvala ti {to si ostala dio mog `ivota koji nosim sa sobom.
Vidio sam `ivot {ta je
plamen pro|e, a
Pepo (o`iljak) vje~no staje.
Tvoj Semir
6577-1nd`
Pro{le su dvije godine otkako nisi sa nama
@ELJKA KNE@EVI]
Danas u 17 sati, tvoja rodbina i prijatelji }e posjetiti tvoj
grob na Stupu.
SEMIR 6578-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine se navr{avaju dvije tu`ne i
prazne godine otkako je na ahiret preselila na{a draga
supruga i mama
ALMA (SEID)
SMAJLAGI], ro|. ISI]
iz Maglaja
Vrijeme ide, neizmjerna bol ne prestaje, a tvoj lik, djela i
osmijeh zauvijek ostaju u na{im srcima...
Vole te tvoji: Ferid, Samir i Senka PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
NA[OJ DRAGOJ
RAMIZI MEKI]
KOJA NAS JE NAPUSTILA 15. 5. 2009. GODINE.
ZAHVALNI ZA DUGOGODI[NJE PRIJATELJSTVO,
NJENE KOM[IJE I PRIJATELJI: SEKA
DRAGI^EVI] SA SINOM NEBOJ[OM, K]ERKOM
BILJANOM I NJIHOVIM PORODICAMA
4224-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu prijateljicu
@ELJKU - CICU KNE@EVI]
Tvoj osmijeh kao najljep{a uspomena.
Tvoj `ivot kao tren.
Na{e prijateljstvo kao vje~nost.
Nedostaje{ nam: Cina, D`ana, Tanja, Jasna, Belma, Mirela, Lea, \ina 4250-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se 8 godina od smrti
na{eg dragog
REFIKA (BRACO) [ELO
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Erna sa djecom Ervin i Mustafa
684-1mo
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se 13 godina od prerane smrti
na{eg supruga, oca, djeda i punca
SULEJMAN KELI]
Linija `ivota i smrti nije umanjila na{u ljubav i po{tovanje na tvoja djela, dostojanstvo
i dobrotu koju si nam pru`ao u svakom momentu.
Nedostaje{ nam!
Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`enet i vje~ni rahmet.
Hatma-dova i tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Pruscu.
Tvoja supruga Mihreta, k}erke Amela, Sanela, D`enana, unuci Kenan i Faris, zetovi
Halid i Bahrija 4260-1tt
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 65
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj dragoj baki
ANKA SRETENOVI]
Unuka Ljiljana, praunuk Haris i zet Drljevi} D`emo
4261-1tt
@ELJKA KNE@EVI] - CICA
Draga sestro,
Sje}anje na tebe je isto kao zvijezda na nebu, svijetli jo{ uvijek, iako se ve} dugo ugasila.
Tvoje sestre: Spomenka, Mirjana Jurgen, Luka, Andrea, Leni i Henry
6672-1nd`
Dana 18. 5. 2009. navr{ava se 10 godina od kada nije sa
nama na{ dragi
HIMO - BATO KO^AN
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: supruga Ramiza, djeca Enis i Azra, bra}a Selim,
Hamdo i Sabro sa porodicama
6673-1nd`
Na{oj voljenoj nani
POSLJEDNJI SELAM
HAVKA BAHTANOVI]
1927 - 2009.
Unuka Nizama, zet Mensud, praunuk Ajdin
Bit }e{ vje~no u na{im srcima.
Molimo Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote.
4258-1tt
POSLJEDNJI SELAM
voljenoj majci, punici i nani
HAVKA BAHTANOVI]
1927 - 2009.
K}erka Vezira, zet Fehim, unuke Nizama, Lejla, Aida,
zetovi Mensud Amer, praunu~ad Ajdin i Iman
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti je vje~ni rahmet. 4258-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mjoj dragoj majci i svekrvi
HAVKA BAHTANOVI]
1927 - 2009.
Tvoj sin Muhamed i snaha Aida
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni mir i ljepote
D`eneta, sve najljep{e {to nisi postigala na ovom svijetu.
Neka ti je vje~ni rahmet.
4258-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci, punici i nani
HAVKA BAHTANOVI]
1927 - 2009.
K}erka Pemba, zet Kadar, unuke Amira, Mubera, Amina
i unuk Mirsad sa porodicama
^uvat }emo te do na{e smrti u srcima.
@elimo ti lijepi D`enet. 4258-1tt
JOZO LJUBAS
18. 5. 2003 - 18. 5. 2009.
Dragi Jozo, vrijeme prolazi,
ali ne donosi utjehu, ne lije~i
tugu i ne ubla`ava bol. Tvoja
ljepota, dobrota, vedri i na-
smijani lik vje~no }e `ivjeti uz
mene.
Uvijek }e te voljeti tvoja supr-
uga Ana, sin Nenad, snaha
Sla|ana, unuka Marijana,
unuci Danijel, Denis i Mario
6562-1nd`
SJE]ANJE
ZLATAN
KARAHOD@I]
18. 5. 1992 - 18. 5. 2009.
Tvoj brat Cuni sa
porodicom
6322-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
velikom ~ovjeku i
dragom prijatelju
HALIDU ^EHI]U
Neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet u d`ene-
tskim ljepotama.
Jusi} Midhat sa porodicom
4253-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri, zaovi i tetki
ALTI DELAHMET,
ro|. VEJZAGI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`enet i
vje~ni rahmet.
Brat Vejzagi} Ramiz-
Medo, zaova Adva, Fati-
ma, Samka i Senada
sa porodicama 4257-1tt
SJE]ANJE
na na{u dragu
majku i nanu
FATU,
ro|. TAIND@I] -
SUDI]
18. 5. 1993 - 18. 5. 2009.
Draga na{a majko, vje~no
}emo te voljeti i nositi u
na{im srcima.
Tvoja k}erka Fikreta, zet
Elvidin, unu~ad Alen i Irma
6614-1nd`
Dana 18. 5. 2009. godine navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret moj dragi suprug
AVDIJA TINJAK
18. 5. 2008 - 18. 5. 2009.
Dragi moj Avdija, te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez Tebe. Te{ko je rije~ima iska-
zati bol i tugu, a jo{ te`e navi}i se na `ivot bez Tebe, jer ni{ta nije kao prije. Ostale su samo bolne
uspomene na sretne dane provedene sa Tobom. Hvala Ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si mi ne-
sebi~no pru`ao. Bol i tuga nisu u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ ostati vje~no voljen i nikad zabora-
vljen. Ponosna sam {to sam Te imala, a neizmjerno tu`na {to sam Te rano izgubila, najdra`a ljubavi
moja.
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoja neutje{na supruga SUADA
Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji u GLAVATI^EVU u petak, 22. 5. 2009. godine poslije d`uma
namaza, a tevhid odga|am zbog bolesti. 6678-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
RE[ADU
KARAME[I]U
Od Muamera, Alije i
Hamze Ku~uk
Neka ti Allah d`.{. da lijepi
d`enet i vje~ni rahmet
6681-1nd`
Dana 18. maja navr{ava se tu`nih i bolnih 40 dana kako
nas je napustila na{a voljena supruga, majka i punica
KOVILJKA ^INGEL,
ro|. DRA[KOVI]
Neizmjerna bol i praznina ostale je
poslije tebe, ali ti sa nama ostaje{ da
`ivi{ zauvijek.
^uvamo te u na{im srcima i mislima, jer ti si dio nas i
uvijek }e{ ostati.
Tako nam nedostaje{.
Vole te tvoji najmiliji: Miro, Marijana, Sanja i Amer 6675-1nd`
Navr{ilo se 5 godina otkako je preselila na ahiret moja
majka
ALMASA - HANKA
(IMAMOVI]) HODO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
K}erka Enisa sa porodicom 4263-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
[A]IR ]ERIMAGI]
13. 11. 1992.
ARIFA ]ERIMAGI]
4. 5. 1979.
Dragi na{i roditelji, iako je pro{lo mnogo godina od va{e smrti, jo{ uvijek
nam mnogo nedostajete i ~uvamo uspomenu na va{u neizmjernu ljubav i
dobrotu koju ste nam neizmjerno pru`ali.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Va{a k}erka Suada, sin Sulejman, snaha Julijana, k}erke Siba i Hidajeta i
mnogobrojna unu~ad i praunu~ad 6678-1nd`
Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 66
POSLJEDNJI SELAM
majci mog velikog prijatelja Idriza
ZEJNIJA EFENDI], ro|. RUHOTINA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od: Amira, Senade, Alena,
Ajle i uposlenika firme „ALPEKS“ 6657-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj nani
ZEJNIJI EFENDI]
Lijepo je bilo `ivjeti sa tobom, rasti
u tvom naru~ju i zagrljaju. Nano,
hvala ti za poklonjene nam lijepe tr-
enutke. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet.
Tvoj unuk Emir, snaha Selma, praunuci Amar i Amsal
6674-1gr
POSLJEDNJI SELAM
majci i nani
ZEJNIJA EFENDI],
ro|. RUHOTINA
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet.
Sin Ibro, snaha Hida, unuci Admir i Admira
6674-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{em
RE[ADU - RE[I
KARAME[I]U
Od kolegica iz Unis Toursa: Nevrese, Almedine, Mirze i
Esme
4262-1tt
POSLJEDNJI SELAM
majci i nani
ZEJNIJA (RUHOTINA)
EFENDI]
1930 - 2009.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Sin Idriz, snaha Ferida, unu~ad Naida i Armin 6674-1gr
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj majci, svekrvi i nani
HAVKA BAHTANOVI]
1927 - 2009.
Sin Sinan, snaha Du{ka i unuka Aldijana
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet.
4258-1tt
Mojoj dragoj nani
POSLJEDNJI SELAM
HAVKA BAHTANOVI]
1927 - 2009.
Uunuka Lejla, zet Amer i praunuka Iman
Hvala ti za svu pa`nju i dobrotu koju si nam pru`ila.
4258-1tt
POSLJEDNJI SELAM
najdra`oj mami i nani
MIRZETA OMEROVI], ro|. TAFRO
Sin Adnan, k}erka Almira-Seka, unuci Sanja, Sanjin, Ena i Nina, snahe Vahdeta i Narcisa
4259-1tt
Dana 18. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od
smrti na{e drage
DINE ISI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Tvoji: Eso, Enes, Nasiha, Sadik, Jasna, Zamira, Emir,
Advija, Muris i Aida 6569-1nd`
Dana 15. 5. 2009. prestalo je da kuca srce na{eg
VELIKOG PRIJATELJA
RE[E KARAME[I]A
[ta re}i...
Oti{ao je jo{ jedan dobar ~ovjek, dr-
ug, prijatelj sa kojim smo proveli
veliki dio na{eg `ivota.
Njegovi: Sada, Kasim, Ajla i Lejla Kabahija
6684-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci, punici i nani
ZEJNI EFENDI],
ro|. RUHOTINA
Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe
dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati.
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj i dobroj du{i
podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet.
O`alo{}eni: k}erka Fikreta, zet Suljo, unuke Minela i
Medina 6685-1nd`
SJE]ANJE
Pro{le su dvije godine od preseljenja na ahiret
ESME @ILI], ro|. KAZIJA
Neka je rahmet njenoj du{i.
Ahmed, Aida i Emina
6688-1nd`
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
majci na{eg komandira Policijske stanice Novi Grad Efendi} Idriza
ZEJNIJI EFENDI], ro|. RUHOTINA
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
Radne kolege Policijske stanice Novi Grad na ~elu sa na~elnikom III policijske uprave Hrvat D`aferom
6689-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog
MIROSLAVA - MIRU
SOLOMUNOVI]A
Bio si ono {to drugi ne mogu i ne znaju biti.
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti prazninu koju os-
je}aju oni koji te vole.
Tvoji @eljka i Robert
Po~ivao u miru Bo`ijem 6683-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
ESAD (SALEM)
ZUBETLJAK
iznenada preselio na ahiret u subotu, 16.
maja 2009. godine u 57. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18.
maja 2009. godine u 15.00 sati na mezar-
ju GRLI]A BRDO.
O@ALO[]ENI: supruga Azemina, k}er-
ke Enisa i Anisa, unuke Saira i Zejna, sestra Saida sa djecom,
snaha Rabija sa djecom, brati~ne, punica Asima, zetovi Asmir i
Nedim, svastika Hajra i bad`o Mehmed sa djecom, te porodice:
Zubetljak, Aganovi}, Habibovi}, Kulenovi}, Had`iali}, Misirli},
Had`ali}, Mandra, Omerovi}, Jamakovi}, [akrak, Hod`i},
D`aka, Ga~anovi}, Zeba, [vraki}, Tokmo, Taslid`ak, te ostala ro-
dbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i o`alo{}enih u
ulici Hercina br. 23.
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAHD@I’UN - SVI SMO
ALLAHOVI I NJEMU SE VRA]AMO. 111
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 67
Zauvijek je oti{ao na{ omiljeni
RE[AD (HUSE) KARAME[I]
Dragi na{ „^ika Re{o“, iza tebe }e ostati velika praznina. Te{ko je shvatiti da nema vi{e onih {ala i smicalica kojima si
uveseljavao sve nas. Nema osmijeha koji nas je motivirao da idemo dalje kada smo mislili da odustanemo. Nema vi{e sa-
vjeta i rije~i podr{ke, kada bi uvidio da nam je to potrebno.
Osobe kao {to si ti upoznaju se jednom u `ivotu ili nikada.
Ponosni smo {to si bio s nama toliko godina i nikada te ne}emo zaboraviti.
Ejub, Muamer, Mersa, Almasa, Alma, Azra, Elma, Jasmin, Alisa, Nermina, Ermin, Sonja, Aida, Malka, Suzana, Elve-
din, Davor, Sandin, Lejla, Emira, Nedim, Sanjin, Mirza, Adnan, Denis, Melisa S. L., Haris, Amela, Toni, Adisa, Aida
H., Nermin, Kenan, Melisa T., D`enana, Maja, Alma, Adis, Mele, Azra S., Mirza, Envera, Azra M., Meri, Jasmina,
Ma{a, Besima, Ida, Ramiz, Irena, Ned`ad, Irfan, Sara, Me{a... i ostali uposlenici MITA Group, Oxygen, Response
4256-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
RE[AD (HUSO) KARAME[I]
preselio na ahiret u petak, 15. maja 2009. godine u 64. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. maja 2009. godine u 14.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE.
O@ALO[]ENI: supruga [evala, sinovi Amel i Amar, k}erka Aida, brat Reuf, sestra Azra, zet Mu-
stafa, snahe Ramiza i Michelle, punac Muharem, svastike Emira i Munevera sa porodicama, {ura
Munever sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i, te porodice: Karame{i}, Ljuca, Karaibrahimo-
vi}, Pazarac, O`egovi}, Sarajki}, [ehi}, ^olo, Islamagi}, Hand`o, Hasanbegovi}, Ku~uk, Musemi},
Makota, [opovi}, Mulahusi}, Kabahija i ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i raja iz Unis-Turista i
Mita Group.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti, u ulici Husrefa Red`i}a br. 9/VII
4256-1tt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
RAMIZA MEKI], ro|. ZUKANOVI]
preselila na ahiret u petak, 15. maja 2009. godine u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. maja 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju
BARE.
O@ALO[]ENI: sin Jasmin, unuci Adin i Edin, amid`a Ago, strina Munira, te porodice: Meki},
Zukanovi}, Pa{i}, Kara~i}, U`i~anin, Dragi~evi}, \urevska, te ostala mnogobrojna rodbina, prija-
telji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u mesd`idu na Ko{evskom Brdu.
Ku}a `alosti: Nusreta [i{i}a Dede br. 18/I. 4224-1tt
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
IBRO (OSMAN) MILI[I]
preselio na ahiret u subotu, 16. 5. 2009.
godine u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u PONEDJEL-
JAK, 18. 5. 2009. godine u 17.00 sati na
mezarju BRDA - MILI[I]I - Trnovo.
O@ALO[]ENI: supruga Hurija, sinovi
Uzeir - [e}o i Sejo, k}erka Raza, brat De-
rvo, brati}i Ejub i Haris, sestir}i Selim i
[e}o, sestri~na Fatima, zet Aziz, snahe [erifa, Habiba, Mu{kija,
Fatima, Harisa i Hata, unu~ad Ilda, Aldin, Ermin, Arnela, Adela,
Amar, Emina, Neila, Adna, Harun, Najda, amid`i} Dervo i
amid`i~ne Fatima, Medina, Mu{kija i Di{a, {ura Duran i svastika
Zlatka sa porodicama, te porodice Mili{i}, Kadi}, Kukavica, Dr-
ki}, Elezovi}, Had`iahmetovi}, Softi}, Fati}, Pamuk, Vatri}, Ber-
ilo, Lu~kin, Fo~o, Ho{i}, Bandi}, Pintol, D`ihan i Faji}, te ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Jasini }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u Mili{i}ima po-
slije d`enaze namaza.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred DOMA KUL-
TURE u Hrasnici sa polaskom u 14.00 sati, sa usputnim staja-
njem na Ilid`i kod stare Op}ine i kod podvo`njaka u Had`i}ima.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AHMET (AVDO)
TORLAK
preselio na ahiret u subotu, 16. maja
2009. godine, u 85. godini.
D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 18.
maja 2009. godine poslije ikindije nama-
za u haremu Adil-begove d`amije na Ko-
biljoj Glavi, a ukop }e se obaviti u 17.30
sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava.
O@ALO[]ENI: supruga Mina, sinovi D`evad, Vahid i Amir, k}er-
ke Fehima i Amira, zetovi D`emo i Himzo, snahe Belma, Munevera
i Behija, unu~ad i praunu~ad, zet Mehmed, sestri}i i sestri~na,
amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Mujo
sa porodicom, te porodice Torlak, Smaji}, Rad`o, Bogilovi}, Bezdr-
ob, Mujki}, Mangafi}, [o{i}, [ero, Mehmedovi}, Dizdarevi}, Fazli},
Isakovi}, Hod`i}, Halilovi}, ^oli}, Selimovi}, Pod`i}, Jerlagi}, Ka-
ri}, Osmanovi}, ^av~i}, ]esko, [abanovi}, Gu{i}, D`ebo, Suba{i},
Hasanovi}, Selak, Hota, Imamovi}, Deved`ija, Agi}, Kre{talica, Ko-
zadra, Jusi}, ]uhara, Baji}, Sara~evi}, Kapo, Dumanji}, Pleho,
Omerovi}, Parovac, Maksi}, Smaji{, Pribi{i} i ostala mnogobrojna
rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u ulici
Sulejmana Omerovi}a Cara br. 42. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HAVKA BAHTANOVI],
ro|. [ENDEROVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 17. maja
2009. godine, u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18.
maja 2009. godine u 14.00 na gradskom
groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred d`amije Do-
nji Vele{i}i sa polaskom u 13.15 sati, do
groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: sinovi Sinan i Muhamed, k}erke Pemba i Vezi-
ra, snahe Du{ka i Aida, zetovi Kadar i Fehim, unu~ad Nizama,
Lejla, Aida, Aldijana, Amira, Mubera, Amina i Mirsad, zetovi
Mensud i Amer, mnogobrojna praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, br-
ati}i i brati~ne, jetrve Sifa i Devla, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i
zaovi~ne, te porodice Bahtanovi}, [enderovi}, Kadri}, Hasanbe-
govi}, Salifovski, Muhovi}, Obreni}, Omanovi}, Popara, Gazija,
Opra{i}, ]urevac, Zukanovi}, Kamenja{evi}, ^ongo, Tvrtkovi},
[u{i}, Hod`i}, Jahi}, Hrvo, Be~i}, Handrka, Mujagi}, Sulejma-
novi}, Mirvi}, Zup~evi}, Pinjo, Pinji}, Homarac, Zagorica, D`in-
do, Be}irovi}, Kari}, Vra`alica, Cviko, Muzaferija, Bahto, Kati-
ca, Konakovi}, Miluni}, Bukva, Sulja, Krlu~ i ostala mnogobro-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Hasana Bibera br. 93 - Donji Vele{i}i. 111
Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 68
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ZEJNIJA EFENDI], ro|. RUHOTINA
preselila na ahiret u nedjelju, 17. maja 2009. godine u 79. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. maja 2009. godine u 17.00 sati na me-
zarju [EHOVI] - GORA@DE.
O@ALO[]ENI: suprug Hasib, sinovi Ibro i Idriz, k}erke Ifeta i Fikreta, sna-
he Hida i Ferida, zet Suljo, unu~ad Sejka, Bahra, Suljo, Emir, Admir, Naida,
Armin, Jasmina, Admira, Minela i Medina, praunu~ad Amar i Amsal, bra}a
Zahid i Hilmo, sestra Zlatna, snahe Habiba, Hasiba, Selma i Badema, zet Sa-
fet, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~na, djeverovi Hamid, [emso, Muharem i
Rasim sa porodicama, te porodice: Efendi}, Ruhotina, \ozo, Aganspahi}, Bu-
ljuba{i}, Turkovi}, Ligata, Drki}, Kala~a, ^ehaji}, Be{o, Crvenjak, Prlja~a, ^alija, Radoovi}, Kutje{,
Aganovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u porodi~noj ku}i u [ehovi}ima. 111
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je dana 16. 5. 2009. godine u
70. godini
LUTVO (HAMDIJE) KASUMOVI]
1939 - 2009.
preselio na ahiret
D`enaza je obavljena u nedjelju, 17. 5. 2009. godine u Kosovskoj
Mitrovici.
O@ALO[]ENI: supruga Ilka, sin Mersid, brat Sulejman, sestra
Emina, zet Milo{, snaha Zuma, sestri~i} Ismet, sestri~ina Irfeta, bratanac Kemal, brata-
nica Kanita, unu~ad Miralem, Mirela i Anisa, snaha Belkisa te porodice Kasumovi}, Vr-
evi}, Nik{i}, Kahrimani, Rov~anin, Nad`ak, Sadikovi}, Skorupan, Behte{evi} i ostala ro-
dbina i prijatelji 6687-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
^EDOMIR ZONJI]
preminuo 16. 5. 2009. godine u 74. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u Crnoj Gori.
O@ALO[]ENI: porodica, rodbina, prijatelji i kom{ije
6676-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga
ESMA (ADEMA) OSMANOVI], ro|. GRAHI]
preselila na ahiret u nedjelju, 17. maja 2009. godine u 82. godini.
D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 18. 5. 2009. godine poslije ikindije nama-
za (16,45) ispred d`amije u mjestu Prokosovi}i - Lukavac, a ukopat }e se na
mjesnom mezarju Bostani{te.
Tevhid }e biti prou~en prije ikindije namaza u d`amiji Prokosovi}i.
Ku}a `alosti, Modrac 41 - Lukavac, kod ]osi} Fikrete.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: k}erka Fikreta - Zahida, sin Sabit, snaha Nafija, unu~ad Enes, Sanela i Armin, praunuka
Sanela, snahe Nerka i Ana, zet Luka, brat Ibrahim, sestre Ismeta, Najla i Dilavera sa porodicama, te poro-
dice: Osmanovi}, Grahi}, ]osi}, Kurti} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 6680-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a najdra`a
MIRZETA OMEROVI], ro|. TAFRO
preselila na ahiret u nedjelju, 17. maja 2009. godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. maja 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo.
O@ALO[]ENI: sin Adnan, k}erka Almira - Seka, unu~ad Sanja, Sanjin, Ena i Nina, snahe Vahdeta i Narcisa, brati~na Samra, brati} Ivor, prijateljice teta Kira, teta
Sida, teta Raza, teta Nusreta i teta Zinka, te porodice Omerovi}, Tafro, Mulabdi}, Sirbubalo, Pilav, Brankovi}, Dreca, Bali}, ^ampara, Rami}, Arnautovi}, Kapi}, Ga-
cko, Ceri}, Dedovi}, Softi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: Merhemi}a trg br. 10/VI - Ciglane. 4259-1tt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a najdra`a
MIRZETA OMEROVI],
ro|. TAFRO
preselila na ahiret u nedjelju, 17. maja
2009. godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18.
maja 2009. godine u 14.00 sati na mezar-
ju Grli}a brdo.
O@ALO[]ENI: sin Adnan, k}erka
Almira - Seka, unu~ad Sanja, Sanjin, Ena i Nina, snahe Vahdeta i
Narcisa, brati~na Samra, brati} Ivor, prijateljice teta Kira, teta
Sida, teta Raza, teta Nusreta i teta Zinka, te porodice Omerovi},
Tafro, Mulabdi}, Sirbubalo, Pilav, Brankovi}, Dreca, Bali}, ^am-
para, Rami}, Arnautovi}, Kapi}, Gacko, Ceri}, Dedovi}, Softi} i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komije
Ku}a `alosti: Merhemi}a trg br. 10/VI - Ciglane. 111
U velikoj `alosti javljamo svim ro|acima, prijateljima i poznani-
cima tu`nu vijest da je na{a majka, baka i prabaka
ANKA (SVETOZAR)
SRETENOVI],
ro|. TRO[I]
preminula dana 16. 5. 2009. godine u 90.
godini.
Sahrana }e se obaviti, 18. 5. 2009. godine
u 13.30 sati na groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Radmila i Rado-
mirka, unuk Zoran, unuke Marina, Lji-
ljana i Gordana, praunu~ad Vanja, Haris, Damir i Sanela, snaha
Jadranka, zetovi D`emal i Salem, te porodice Sretenovi}, Tro{i},
D`ami}, Ma`ibrada, Fetahovi}, Drljevi}, Salakovac, Kosti},
^an~ar i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. D`emala Bijedi}a br. 67/I. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
GOJKO (MIRKA)
JELISAVAC
preminuo 16. 5. 2009. godine u 79. godini.
Sahrana }e se obaviti 18. 5. 2009. godine
u 14.15 sati na gradskom groblju Bare.
TVOJI NAJMILIJI: supruga \uja, k}i
Jadranka, unuk Dejan, Staka, Branko,
Savka, Marela te ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
MARA MANDI],
ro|. KNE@EVI]
preminula 16. 5. 2009. godine u 83. godini.
Sahrana }e se obaviti 18. 5. 2009. godine
u 14.30 sati na groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Dragan, unuk Mio-
drag, sestri~na Ivica, sestri} Vlaho, te obi-
telji Mandi}, Kne`evi}, [imunovi}, Kralj,
Bukvi}, Danilovi} te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111
Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama
da je na{ dragi
RASTISLAV (MIHAIL)
^IRKO
preminuo 15. 5. 2009. godine u 93. godini.
Sahrana }e se obaviti 18. 5. 2009. godine
u 11.30 sati na groblju „SV. MARKO“.
O@ALO[]ENI: supruga Enisa, sin Vla-
dimir, unuci Nikola, Mi{o i Aleksandar,
snaha Emina, porodice: Tschyrkow, Ler-
montov, Tali}, Ajanovi}, Vukovi}, Osmovi}, ]uk, Todorovi}, te
ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HALID (HAMDIJA)
^EHI]
preselio na ahiret u subotu, 16. maja
2009. godine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18.
maja 2009. godine u 15.00 sati na BAKI-
JSKOM mezarju FALETI]I 2.
O@ALO[]ENI: supruga Ilinka, k}erke
Irma i Lidija, sestra Munevera sa porodi-
com, brat Enver sa porodicom, zet Sudo sa porodicom, Tarik sa
porodicom, porodice: ^ehi}, Damjanovi}, Sofo, Alibegovi}, Pu-
halovi}, Fejzi}, Be{i}, Sabljica, Helji}, Kulagli}, Jusi}, Aganovi},
D`afi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Budakovi}i.
Ku}a `alosti: Vrbanju{a br. 107. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
ALTA ([EMSO)
DELAHMET,
ro|. VEJZAGI]
preselila na ahiret u petak, 15. maja
2009. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak,
18. maja 2009. godine u 17.00 sati na
mezarju RAVNE BAKIJE.
O@ALO[]ENI: suprug Be}ir, sinovi Sabahudin, Samir i
Ismet, k}erke Merd`ana, Ermina i Samira, snahe Amira i
Hajrija, zetovi Jasmin i Giani, unuci Ademir, Haris, Mir-
za, Armin, Amar, Zijad i Giacomo, unuke Adela, Sabahe-
ta, Delila, Amila, Arnela, Ermina i Maria, praunuka, brat
Ramiz - Medo, sestra Had`era, snahe Adva i Muharema,
brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeverovi Hasan i
Ramiz sa porodicama, zaove Munira i Had`ira sa porodi-
cama, te porodice: Delahmet, Vejzagi}, Hajdarevi}, ^eki},
Vili}, Ba{i}, Orrano, Bajrovi}, Hrelja, Mud`elet, Zahiro-
vi}, Babi}, Pa{ukan, Lovi}, Alajbegovi} i ostala mnogobr-
ojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti
u ulici Novopazarska do br. 387. 111
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo
"BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne
Europe specijalnim
pokopnim vozilima
i organizuje d`enaze
na teritoriji BiH.
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogre-
bne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava
brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze
na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine,
te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inoze-
mstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja
umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u
Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u
neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austri-
jskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon:
033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 69
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI
ILID@A, Ustani~ka br. 19
Broj: 065-0-Mal-06-22005
Sarajevo, 11. 5. 2008. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Almira Kulovac [etki} u pravnoj stvari tu`itelja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, Filijala Saraje-
vo, ul. Trg solidarnosti br. 12, protiv tu`enih 1. Had`imuratovi} Oliver iz Sarajeva, ul. Had`i Sulejmanova br. 37, 2. Skopak Mirsada iz Sarajeva,
ul. Trg ZAVNOBIH-a br. 3/8 i 3. Staji} Vesne iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 117, radi duga v.sp. 1.025,95 KM, na osnovu ~lana 348. st. 3 ZPP-a,
objavljuje
OGLAS
Poziva se tu`ena STAJI] VESNA da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 27. 10. 2006. godine a kojom je predlo`eno da
se tu`eni obave`u solidarno isplatiti tu`itelju na ime glavnice iznos od 776,60 KM, na ime redovne kamate iznos od 74,57, na ime zateznih ka-
mata iznos od 154,78 KM i tro{kova 20,00 KM, a {to ukupno iznosi 1.025,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1. 9. 2006. go-
dine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknade parni~ne tro{kove sa zateznim kamatama po~ev od dana presu|enja pa do isplate, sve u roku od
15 dana.
U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja kojom }e se udovoljiti postavljenom tu`benom zahtjevu, ukoliko tu`eni ne dostavi
odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te, ime zakonskog zastu-
pnika i punomo}nika, ako ga ima, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja.
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71.
stav 1. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1 ZPP-a).
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu (Op}inski sud u Sarajevu, [enoina br. 1) u tri istovjetna primjerka, pozivom na broj pre-
dmeta.
STRU^NI SARADNIK
Almira Kulovac [etki}
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Ps 007102 08 Ps
Zenica, 12. 03. 2009. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija KUBAT JASMINKA, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „GRAFO-AMADEUS“
D.O.O. Ul. Miramarska br. 13. B Zagreb zastupan po punomo}niku Pivi} Nermina advokat iz Zenice, protiv tu`enog
„WOM MARKETING“ D.O.O. Ul. Bulevar kralja Tvrtka I br. 17. Zenic,a radi isplate duga v.s. 5.039,00 KM (2.612,00
EUR-a) na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
Tu`enom„WOM MARKETING“ D.O.O. Ul. Bulevar kralja Tvrtka I br. 17. Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba
tu`itelja, podnesena sudu dana 09. 05. 2008. god. kojom tu`ilac potra`uje da mu tu`eni isplati dug u iznosu od 5.093,00
KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: na iznos od 6.068,00 KM po~ev od 27. 02. 2004. god. pa do 14. 06.
2004. god. , na iznos od 5.093,00 KM po~ev od 27. 01. 2004. god. pa do isplate, i tro{kove parni~nog postupka. Osnova-
nost potra`ivanja tu`itelj u tu`bi temelji na dokazima: ra~una broj 2/04-BiH od 27. 04. 2004. god., izvozne carinske de-
klaracije broj 4116/510/432 od 27. 01. 2004. god., izvje{}a o naplati iz inozemstva dio duga broj 256216, te izvodu iz su-
dskog registra za tu`enog. Tu`eni „WOM MARKETING“ D.O.O. Ul. Bulevar kralja Tvrtka I br. 17. Zenica, se poziva
da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa ~l. 70. ZPP-a. Po proteku roka od 15 dana od
dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je tu`ba tu`enom dostavljena na odgovor. Tu`bom je pre-
dlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a.
Sudija
Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
BROJ: Ps 667/04
DANA, 13. 04. 2009. godine
TU@ITELJ: DOO „OIL-MEP“ CAZIN
TU@ENI: DOO „PAPIRO“ CAZIN
VSP. 9.148,70 KM
Na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vei s ~lanom 349. stav 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha}, objavljuje slijede}i
OGLAS
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa PS 667/04, pismeni
odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a.
U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge
podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a.
Ako tu`enik osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima
zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica, te pravni osnov za navode. (~lan 71. ZPP-a).
Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uvjeti, donijeti presudu zbog pro-
pu{tanja (~lan 75. stav 2. i ~lan 182. ZPP-a).
Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv i nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~lanom 336. ZPP-a.
SADR@AJ TU@BE:
Nala`e se tu`enom Doo „PAPIRO“ Cazin da tu`itelju Doo „OIL-MEP“ Cazin isplati iznos na ime glavnog duga od 9.148,70 KM sa za-
konskom zateznom kamatom koja se ima ra~unati: na iznos od 835,20 KM od dana 20. 1. 2002. god., na iznos od 1.047,55 KM od
dana 10. 2. 2002. god., na iznos od 7000,45 KM od dana 25. 3. 2002. god., na iznos od 33,00 KM od dana 11. 06. 2002. god., na
iznos od 232,50 KM od dana 1. 03. 2002. godine pa sve do isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.
SUDIJA
Deli} Delista
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 017-0-P-06-001577
Biha}, 8. 5. 2009. god.
Op}inski sud u Biha}u, sudija Nezirevi} Jasmina, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Triglav BH osi-
guranje dd, Sarajevo, Podru`nica Biha}, zastupan po punomo}niku Ba{anovi} Nermin, dipl. prav., za-
poslenik, protiv tu`enog Feli} Osme sin Osmana iz Biha}a, Kamenica, Zagreba~ka bb, radi regresa,
vsp. 6.617,04 KM, nakon odr`ane glavne rasprave u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i u odsutnosti
uredno pozvanog tu`enika, zaklju~ene dana 6. 4. 2009. god., donio je dana 8. 5. 2009. god., sljede}u
PRESUDU
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime regresa iznos od 6.617,04 kM sa zakonskom zateznom ka-
matom po~ev od 6. 4. 2006. god., pa do isplate, te da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove u ukupnom
iznosu od 438,68 KM, a sve u roku od 30 dana.
SUDIJA
Jasmina Nezirevi}
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu Biha} u roku od 30 dana od dana dono{enja
ove presude.
@alba se podnosi putem ovog suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 053994 02 Mals
Sarajevo, 6. 5. 2009. godine
PRAVNA STVAR
Tu`ilac: JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo
I-tu`eni: Avdagi} Alija, ul. Mi{evi}i I, br. 326, Had`i}i
II-tu`eni: „Be{i} Spektar“ doo Sarajevo, ul. Mi{evi}i do br. 123, Had`i}i
Radi: Isplata potra`ivanja v.sp. 1.509,55 KM
POZIV
NA PRIPREMNO RO^I[TE
ZA I-TU@ENOG: AVDAGI] ALIJA HAD@I]I, ul. Mi{evi} I br. 326 Had`i}i
Pozivate se na PRIPREMNO RO^I[TE, za dan 8. 9. 2009. godine u 13.30 sati, pred ovaj Sud, u sobu broj 211/II sprat.
STRU^NI SARADNIK
DENIS KURTOVI]
NAPOMENA:
Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele
izvesti u tom postupku, te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz ~lan 77. ZPP-a.
Ako na pripremno ro~i{te bez opravdanog razloga ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako
tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i, ~lan 79. i 80. ZPP-a.
Ako na pripremno ro~i{te bez opravdanog razloga ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog
tu`enog.
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`ilac, a bude uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom.
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protitu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 012008 07 Mal
Zenica, 28. 04. 2009. godine
POZIV TU@ENOM
DA PODNESE ODGOVOR NA TU@BU.
ZA: FEJZIBEGOVI] FADILA iz Zenice, Mejdand`ik broj 1 T9
Ovom sudu tu`bu je podnio tu`itelj DOO ZENICA - STAN ZENICA, protiv Vas kao tu`enika, radi: duga, v.s. 268,28 KM
Primjerak navedene tu`be sa dokazima dostavljamo Vam u prilogu.
Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog poziva da dostavite sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu.
U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate
postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni
zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju
~injenice kao i pravni osnov za svoje navode.
UPOZORENJE!
Ako u postavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a a bit }e donesena presuda zbog
propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev.
Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na
tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu.
U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni se u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zako-
nske posljedice.
Pod uslovom odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protutu`bu.
Sudija
Albisa Kapi}
POTRA@ITE NA KIOSCIMA
70 Ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Ps 016529 05 Ps
Sarajevo, 07. 05. 2009. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to po sudiji Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja Triglav BH Osiguranje D.D.
Sarajevo, pravni slijednik BH Osiguranja d.d. Sarajevo, ulica Augusta Brauna br. 2, Sarajevo, protiv tu`enog Cenex
d.o.o. Sarajevo, ulica Paromlinska br. 55, Sarajevo, radi Isplata potra`ivanja v.s.p. 26.000,00 KM na osnovu ~lana 348. i
349. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 29. 08. 2000. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi Isplata potra`ivanja. Tu`bom od tog datuma
predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e usvojiti iskazani tu`beni zahtjev.
Poziva se tu`eni Cenex d.o.o. Sarajevo, ulica Paromlinska br. 55, Sarajevo, da dana 29. 05. 2009. godine preuzme presu-
du u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu - pisarna suda, a rok za `albu te~e od prvog narednog dana nakon dana do-
no{enja presude.
Sudija
Radivoje Stani{i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 026801 07 Mals
Sarajevo, 26. 04. 2009. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, stru~ni saradnik Denis Kurtovi} u pr-
avnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „Elektrodistribuci-
ja“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, Sarajevo, protiv tu`enog
PROHOUSE DOO SARAJEVO, ul. Vi{egradska bb, Sarajevo, radi
isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o par-
ni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja
TU@BU NA ODGOVOR
Dana 31. 07. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog
PROHOUSE DOO SARAJEVO, ul. Vi{egradska bb, Sarajevo, radi
isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e
obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od
65,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama, te da mu naknadi
tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u
dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti oba-
vje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni
je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime
i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
mo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podno-
sitelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i
mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH):
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sa-
dr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na koji-
ma tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a
FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac pre-
dlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni
odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom
se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako stranka ili njen zastupnik ne obavijeste odmah sud o promjeni
adrese, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju obja-
vljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen
zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. stav 5.
ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
STRU^NI SARADNIK
Denis Kurtovi}
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 18. maj/svibanj 2009. 71
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 72
Had`i}: Niko nam nije davao {ansu za Evropu
Sarajevo je u Evropi! Kolo prije
kraja sezone, tim s Ko{eva uspio je
osigurati, u najgorem slu~aju,
~etvrto mjesto, koje ekipi otvara
vrata za nastup u Evropskoj ligi.
Iako je njihov protivnik i rani-
je izgubio {anse da opstane, fu-
dbaleri bordo tima pribojavali su
se me~a sa Posu{jem. Poraz od
@eljezni~ara u pro{lom kolu na-
ru{io je atmosferu u svla~ionici
bordo tima, a Borac je bio za peta-
ma. Svaki posrtaj mogao je
zna~iti kraj evropskih nada.
Ipak, Posu{je je dobilo propi-
snu lekciju (4:0). Pobjeda, u ko-
mbinaciji sa remijem Slavije i Bo-
rca, zna~i da se Sarajevo u poslje-
dnjem kolu u Lukavici ne treba
pla{iti ni~ega.
- Nakon Grbavice, bilo je
te{ko iza}i pred publiku, ali
sre}om, nismo potcijenili Posu{je
nego smo sve rije{ili u prvom po-
luvremenu. Momci su nakon por-
aza od @elje pokazali karakter -
ka`e Damir Had`i}.
Napada~ bordo tima, koji je u
protekloj polusezoni iznio mo`da
i najve}i teret u usponu Sarajeva
na poziciju koja vodi u Evropu,
odu{evljen je zato {to je ekipa, na-
kon slabe jesenje polusezone,
ipak ispunila `elje navija~a.
- Presretan sam zbog Evrope,
naro~ito zbog toga {to nam zimus
niko nije davao {anse za to. ^ak su
govorili da }emo se, nakon odla-
ska nekoliko igra~a, boriti za
opstanak. Ipak, ekipa je odgovori-
la na pravi na~in, zbila je redove i,
pod palicom Mehmeda Janjo{a,
ispunila cilj. Bog nas je nagradio
za zajedni{tvo, jer smo svi u svakoj
utakmici davali 120 posto mo-
gu}nosti - govori Had`i}. M. T.
Fudbaleri Sarajeva ispunili `elje navija~a
Had`i}: Evropa je Bo`ija
nagrada za zajedni{tvo
Drago mi je {to smo, nakon poraza od
@elje, pokazali karakter
U pretposljednjem, 33. kolu
njema~ke Druge nogometne lige
Majnc je gostuju}om pobjedom
od 2:0 nad Firtom osigurao povr-
atak u Bundesligu.
Remijem kod Hanse (0:0)
Nirnberg je osvojio bod koji mu
je kona~no osigurao tre}e mje-
sto i razigravanje sa {esnaesto-
plasiranom ekipom Prve bunde-
slige.
Pored Majnca, plasman u Bu-
ndesligu ranije je osigurao Fra-
jburg. (Is. ].)
Pretposljednje kolo Druge lige Njema~ke
Majnc osigurao povratak u elitu
Had`i}u je prije me~a uru-
~ena nagrada „Ismir Pintol“ za
najborbenijeg igra~a sezone pre-
ma izboru navija~a. ^ini se da je
priznanje oti{lo u prave ruke.
- Bilo mi je malo nezgodno,
bio sam nervozan zbog poraza od
@eljezni~ara u pro{lom kolu, ali
}u taj trenutak pamtiti do kraja
`ivota. Zaista je velika ~ast dobiti
priznanje od navija~a kakvi su
na{i. Moram re}i da bi bilo za-
slu`eno i da je nagradu dobio bilo
koji drugi igra~ - ka`e Had`i}.
Nagradu }u pamtiti do kraja `ivota
Odigrane su utakmice 27. kola
Prve lige Federacije BiH.
Budu}nost 2
Vitez 0
Gradski stadion u Banovi}ima.
Gledalaca: 300. Sudija: Tomo Kre{o
(Livno) 7,5. Strijelci: 1:0 - Hasanovi}
(52), 2:0 - Kurti} (61). Igra~ utakmi-
ce: Edis Kurti} (Budu}nost) 7,5.
BUDU]NOST: Husi} 6,5,
^amrkovi} 6,5, Miri} 6,5, ^ergi}
7,5, Husanovi} 6,5 (46. Ner. ^oli} -,
71. Boji} -), Sli{ko 7, Vukovi} 7, Ha-
ski} 7, Kurti} 7,5, Vi{}a 7,5, Ikano-
vi} 6,5. Trener: Munever Rizvi}.
VITEZ: Palali} 5,5, Buhi} 6,
Frlji} 5,5, Drmi} 5,5, Lovrinovi}
5,5, Pa{kalj 5,5, Livaja 5,5 (60. Bi-
lje{ko 5,5), Omerdi} 6, Mi{kovi}
6 (70. A. Kri{to -), [afradin 5,5
(78. Grebenar -), J. Kri{to 5,5. Tr-
ener: Veseljko Petrovi}. N. M.
Rudar 4
SA[K Napredak 0
Stadion u Kaknju. Gledalaca 250.
Sudija: Matan Boro (Livno) 7. Strijelci:
1:0 - [abi} (34), 2:0 - Ili} (40), 3:0 - Ili}
(43), 4:0 - Gafurovi} (67). Igra~ uta-
kmice: Mahir Kari} (Rudar) 7,5.
RUDAR: Had`i} 6,5, Bajra-
movi} 6,5, Kubat 6,5, (75. Turudi-
ja -), Jusi} 6,5, [abi} 7, Ili} 7 (60.
Zatagi} 6), Gafurovi} 7, Spahi} 7,
Prki} 6,5 (73. Neimarlija -), Janjo{
7, Kari} 7,5. Trener: Nijaz Kapo.
SA[K NAPREDAK: Kadi} 6,
^i{ija 6, Sadikovi} 6 (46. Ahmeto-
vi} 5), [aboti} 6, Lemezan 5,5, Ka-
ljanac 6, Kadri} 6, \uderija 5,5,
Elezovi} 5,5 (73. Trogrli} -), Turko-
vi} 6, Bajraktarevi} 5,5 (46. D`anko
5). Trener: Fadil Hod`i}. M. Ko.
Jedinstvo 2
Krajina 4
Stadion Jedinstva u Biha}u. Gle-
dalaca 250. Sudija: Tarik Ke~o (Sara-
jevo) 7,5. Strijelci: 0:1 - Pava~i} (1),
1:1 - Me{anovi} (26), 1:2 - Zlotrg
(35), 1:3 - Halilovi} (61), 1:4 - Zlotrg
(64), 2:4 - Ze~evi} (66). Igra~ uta-
kmice: Aldin Zlotrg (Krajina) 7,5.
JEDINSTVO: Kaltak 6,
Ze~evi} 6,5, [u{njar 6, [ahinovi}
6 (49. Be{i} 6,5), Muli} 6,5, Hrki}
6, ^ahtarevi} 7 (57. [adi} 6), Du-
jmovi} 6, Mehad`i} 7, Abdi} 6,5
(70. Treji} 6), Me{anovi} 6,5. Tre-
ner: Irfan Demirovi}.
KRAJINA: Karali} 6,5, Ra~i}
6,5, Raili} 6, Pali} 6,5, Smaji} 7,
Pu{kar 6,5 (80. Klasan -), Pava~i}
7, D`elalagi} - (26. Halilovi} 6,5),
Zlotrg 7,5, Gavranovi} 6,5 (71.
Nuhi} 6), Hod`i} 7. Trener: Haki-
ja Beganovi}. E. A.
GO[K 1
Olimpik 0
Stadion Podavala u Gabeli.
Gledalaca: 150. Sudija: Danijel
Zrni} (Zenica) 7. Strijelac: 1:0 -
[abanovi} (5). Igra~ utakmice:
Vedad [abanovi} (GO[K) 7,5.
GO[K: Nikola Juri} 6,5, Mar-
kovi} 6,5, Kvesi} 6,5, Koji} 7,
Stojanov 7, Raji} 6,5, Muri} 6,5
(62. Nedjeljko Juri} 6,5), Orta{ 7
(90. Proleta -), Rako 6,5, Beni} 7
(85. Pehar -), [abanovi} 7,5. Tre-
ner: Damir Borovac.
OLIMPIK: Adilovi} 6,
Kne`evi} 6,5, Savi} 6, Suljevi} 7,
Genjac 6, Kozica 6, Ra{~i} 6,5,
Ze~evi} 6,5, Kurto 6, ^ulov 7 (73.
Fati} -), Mahovi} 6 (56. Kuki} 6).
Trener: Husref Musemi}. E. B.
Iskra 0
^apljina 1
Stadion Jakli} u Bugojnu. Gleda-
laca 150. Sudija: Denis Begovi}
(Grada~ac) - (od 12. minute zbog po-
vrede lo`e zamijenio ga ~etvrti sudi-
ja Ahmet Ibranovi} iz Grada~ca - 7).
Strijelac: 0:1 - Glavina. Igra~ uta-
kmice: Jure Glavina (^apljina) 6,5.
ISKRA: Perkovi} 6, Malki} 6,
^ehaja 5,5, ]ati} 6, Drobi} 6, Vrban
6, Nuhbegovi} 5,5, (50. Had`i} 5),
Durakovi} 5,5, Seferovi} 5,5, Sma-
ji} 5 (63. Pra~i} -), Jusufba{i} - (23.
Zec 5,5). Trener: Senad Smaji}.
^APLJINA: Soldo 6, Bila} 6,
Kre{i} 5,5, M. Pa`in 5,5, Dodig 6,
Grbavac 6, Glavina 6,5 (80. Jurica -
), Jurkovi} 5,5 (63. Tolo -), Hajduk 5
(55. To{i} 5), G. Pa`in 6, Zubac 5,5.
Trener: Ante Markota. K. B.
Bosna 6
Troglav 2
Stadion Luke u Visokom. Gle-
dalaca: 300. Sudija: Eldis Pro{i}
(Cazin) 7. Strijelci: 1:0 - ^abaravdi}
(4), 2:0 - ^abaravdi} (21), 3:0 -
^aki} (30), 4:0 - A. D`afi} (47), 5:0 -
^aki} (57), 5:1 - Mihaljevi} (67),
5:2 - Vrdoljak (70), 6:2 - Cana (86).
Igra~ utakmice: Mirza ^aki}
(Bosna) 9.
BOSNA: [abi} 6,5, Kambero-
vi} 7,5 (66. Taji} 6,5), Cana 8,5,
Teskered`i} 7,5 (54. ^ehaji} 6,5),
Hrustanovi} 8,5, [eta 7,5 (56.
Pu{~u} 6,5), ^abaravdi} 8,5, A.
D`afi} 8,5, ^aki} 9, ^eho 8, M.
D`afi} 8,5. Trener: Jusuf ^izmi}.
TROGLAV: Vrgo{ 5, [apina 5
(66. Orman 5,5), Bartulovi} 5, Vrdo-
ljak 5, ^eko 5, ]osi} 5, Crnjak 5,
Musli 5, Vukadin 5, Semren 5, Mi-
haljevi} 5,5. Trener: Ivo Krezo. A. J.
@ep~e 3
Ozren 0
Stadion u @ep~u. Gledalaca
50. Sudija: Vedran Zovko
(Mostar) 6,5. Strijelci: 1:0 - Du-
spara (20), 2:0 - Smajlovi} (28),
3:0 - Dizdarevi} (81). Igra~ uta-
kmice: Marko Jevti} (@ep~e) 7.
@EP^E: Trogrli} -, Krd`ali}
7, Mileti} 6,5, Jevti} 7, Ze~evi}
6,5, Oru~ 6,5, Ma{i} 6,5 (62.
^e~ura 6), Lu~i} 6,5 (77. Maha-
lba{i} -), Smajlovi} 7 (46. Dizdar-
evi} 6,5), Isakovi} 6,5, Duspara
6,5. Trener: Ilija [ainovi}.
OZREN: Rastoder 5,5, Smaji} 6,
Zuki} 5, Ba`darevi} 5, [abanovi}
5,5, Dervi{i 5,5 (65. Omerba{i} 5),
Numanovi} 6, Zerdo 5,5 (60. Katica
5), Burina 5, Babi} 5 (77. Vitija -),
Seferi 5. Trener: Faruk Dedi}. I. I.
Omladinac 2
Bratstvo 1
Stadion Lipik u Mionici. Gleda-
laca: 800. Sudija: Adis Mulahasano-
vi} (Sarajevo) 7,5. Strijelci: 1:0 - So-
fti} (4), 1:1 - Panti} (32), 2:1 - Turbi}
(76). Crveni karton: Begi} (80, rezer-
vni golman Bratstva). Igra~ utakmi-
ce: Alen Turbi} (Omladinac) 8.
OMLADINAC: Ili{kovi} 7,5,
Vuji} 7,5, D`ananovi} 7, Softi} 7,5,
Me{anovi} 7,5, Ke{etovi} 7 (od 67.
Maksimovi} 7), Br~kali} 7 (od 57.
Pavlovi} 7,5), Bratanovi} 7, Turbi}
8, Ma{i} 7,5 (od 85. Luki} -), ^eha-
ji} 7,5. Trener: Smail Kari}.
BRATSTVO: Ribi} 6, [u{a
6,5, Muslimovi} 6,5, ^ejvanovi} 6,
Panti} 7, Top~agi} 6,5 (od 88. Cr-
nogorac -), Smajlovi} 6, Divkovi}
6, Terzi} - (od 5. Kljuni} 6, od 56.
Dizdarevi} 6), Had`i} 6,5, Smai}
6,5. Trener: Denis Kari}. D`. D.
PRVA LIGA FBiH Odigrane utakmice 27. kola
Lider pao u Gabeli
Bosna, Rudar i @ep~e uvjerljivo slavili
Trenutak kada je Kurti} postigao drugi gol za Budu}nost (Foto: T. Trojak)
Rezultati 27. kola: Ru-
dar - SA[K Napredak 4:0,
Budu}nost - Vitez 2:0, Jedi-
nstvo - Krajina 2:4, Bosna -
Troglav 6:2, Iskra - ^apljina
0:1, GO[K - Olimpik 1:0,
@ep~e - Ozren 3:0, Omladi-
nac - Bratstvo 2:1.
Parovi 28. kola: SA[K
Napredak - Bosna, Troglav -
Iskra, ^apljina - Jedinstvo,
Krajina - Omladinac, Bra-
tstvo - @ep~e, Ozren - Bu-
du}nost, Vitez - GO[K, Oli-
mpik - Rudar.
1. Olimpik 27 18 2 7 39:18 56
2. Rudar 27 14 5 8 39:21 47
3. Bosna 27 14 4 9 41:22 46
4. Jedinstvo 27 14 3 10 41:34 45
5. Budu}nost 27 14 1 12 40:35 43
6. Iskra 27 14 1 12 42:39 43
7. GO[K 27 13 3 11 36:32 42
8. Omladinac 27 13 2 12 33:30 41
9. @ep~e 27 13 1 13 40:29 40
10. SA[K N. 27 12 2 13 35:31 38
11. Vitez 27 11 4 12 27:42 37
12. ^apljina 27 11 2 14 31:51 35
13. Troglav 27 10 3 14 33:47 33
14. Bratstvo 27 9 5 13 25:30 32
15. Krajina 27 9 4 14 29:45 31
16. Ozren 27 3 6 18 20:46 15
Tabela
sport 73
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
BANJA LUKA Veliki neredi nakon me~a Borac - Slavija
U navija~kom stampedu
bilo stotinjak huligana,
uhap{ena samo trojica
Igra~u Slavije Goranu Simi}u izbijena dva zuba Izgrednici po
gradu palili javne toalete i prevrtali kontejnere
Trojica huligana uhap{ena su
zbog napada na policajce za vrije-
me incidenta nakon utakmice
Borca i Slavije (1:1) u subotu na-
ve~er u Banjoj Luci.
Banjalu~ani Davor Bokan
(ro|en 1982. godine), Andrej Slo-
ven (1986.) i Sr|an Nihi} (1985.)
li{eni su slobode i protiv njih je
podnesena krivi~na prijava zbog
napada na policajce.
Njih trojica su, zajedno sa jo{
stotinjak navija~a Borca, utr~ali u
teren nakon me~a s namjerom da
tuku sudije, a na meti su im se na{li
i igra~i Slavije te policija i redari.
Petorica povrije|enih
U navija~kom stampedu izu-
darane su i sudije, ali i igra~i Sla-
vije. Najvi{e je stradao Goran Si-
mi}, kome su izbijena dva zuba.
U banjalu~koj Hitnoj pomo}i
dobili smo informaciju o pet
lak{e povrije|enih osoba, me|u
kojima su i dvojica policajca. Svi
su, nakon {to im je ukazana po-
mo}, pu{teni na ku}no lije~enje.
Neredi su nastavljeni i nakon
utakmice na ulicama Banje Luke.
Izgrednici su palili javne toalete
po gradu, prevrtali kontejnere za
sme}e, remetili javni red i mir,
zbog ~ega je, na pozive gra|ana,
policija, tako|er, intervenirala
vi{e puta.
Policija podbacila
Treba re}i i da su osiguranje i
policija, prema na{oj procjeni,
podbacili u ovom slu~aju, jer ih je
bilo malo, pogotovo s obzirom na
to kakva su ranija, lo{a iskustva
sa huliganima me|u navija~ima
Borca.
U Centru slu`be bezbjednosti
Banja Luka pravdaju se da je
gu`vu izazvalo dvadesetak gostu-
ju}ih navija~a kada su sa sjeverne
tribine uspjeli isprovocirati pro-
laznike pored stadiona, koji su se
poku{ali fizi~ki obra~unati sa nji-
ma. Policija je poku{ala smiriti tu
situaciju zbog ~ega su isto~na i
zapadna tribina, prakti~no, ostale
bez osiguranja. S. K. - V. S.
Huligani u potjeri za sudijama, policajci kao promatra~i
Sudija Elmir Pilav iz Saraje-
va i njegovi pomo}nici Anto
Su~i} iz Novog Travnika i Elmir
Trako iz Viteza dobili su porciju
batina od razularene gomile.
- Bilo je te{ko voditi ovu uta-
kmicu. Igra~i obje ekipe bili su
nervozni. Iako sam pokazao tri
crvena i deset `utih kartona,
ni{ta nije naslu}ivalo na to da
}emo biti izlo`eni takvom lin~u
nakon utakmice.
Huligani su u stampedu udar-
ali i moje pomo}nike, a i mene, a
pravi lin~ uspjeli smo izbje}i bije-
gom u svla~ionicu - opisao nam je
stravi~ne doga|aje u Banjoj Luci
glavni sudija Pilav. A. N.
Pilav: Lin~a smo se spasili bijegom
I dok iz Borca sipaju drvlje i
kamenje po sudiji Pilavu apostr-
ofiraju}i ga kao direktnog krivca
za sve ono {to se de{avalo na uta-
kmici, u taboru Slavije ka`u da
je za sve krivo lo{e osiguranje.
- Nije Pilav sudio ni za Borac
ni za Slaviju nego za nekoga
tre}eg, ali ne mislim da je on kri-
vac za incident. Vi{e je to plod
lo{e organizacije - ka`e predsje-
dnik Slavije Dragan Kulina.
S druge strane, komesar Bor-
ca za sigurnost Aco Milo{evi}
isti~e da je kompletna organiza-
cija ura|ena prema propisima.
- Borac je preduzeo sve mjere i
radnje predvi|ene Zakonom o
sportu. Anga`irali smo redarsku
slu`bu, vatrogasnu jedinicu i Hi-
tnu pomo} te, uz saglasnost CSB-a
Banja Luka, prema planu osigura-
nja, dovoljan broj policajaca. Mi-
slim da i Nogometni savez BiH
snosi dio odgovornosti, jer Savez
procjenjuje stepen rizika odre|ene
utakmice, a ova je bila ozna~ena
kao obi~na - tvrdi Milo{evi}.
Kulina: Krivo je lo{e osiguranje
Identificiran
napada~
Na snimku BHT 1, koji je
emitiran u subotu, lijepo se
vidi da jedan od pomo}nih su-
dija dobiva jak udarac od na-
vija~a, ali na njegovu sre}u,
uspijeva da se do~epa tunela i
svla~ionice.
- Na osnovnu snimke, po-
licija je ve} identificirala
po~inioca i podnijela prijavu
protiv njega. Rije~ je osobi ko-
ja ve} ima podeblji dosje, a
ovo mu nije prvi prekr{aj ova-
kve vrste - ka`e na{ izvor iz
CSB-a Banja Luka.
Bundesliga{ki me~evi sve vi{e posje}eni
U 33. kolu prosjek 50.959 gledalaca
Utakmice 33. kola njema~ke
Bundeslige u subotu je na devet
stadiona posmatralo ukupno
458.633 gledaoca ili 50.959 u pro-
sjeku po utakmici, ~ime je posta-
vljen novi rekord posje}enosti u
jednom kolu.
Na stadionima u Njema~koj
do sada su ove sezone prisustvo-
vala 12.619.142 gledaoca, odno-
sno 42.489 u prosjeku, a najve}i
porast posje}enosti zabilje`en je u
Hamburgu, Berlinu, Gelzenkir-
henu, [tutgartu, Hanoveru i Si-
nshajmu, gdje svoje me~eve kao
doma}in igra Hofenhajm. (Is. ].)
Sa me~a Vele` - Zvijezda: Mostarci pri`eljkuju da se Ora{je nasu~e u Grada~cu
Sve poznato osim drugog putnika u ni`i rang
Ora{je pred ambisom,
„Ro|eni“ i „Uljari“
mogu ga zaobi}i
„Labudovima“ neophodna sva tri boda u
Grada~cu, uz pobjedu bilo kojeg tima u Modri~i
Zrinjski je prvak, Sloboda,
Slavija i Sarajevo idu u Evropsku
ligu, Posu{je je ve} odavno prvo-
liga{, a jedina nepoznanica uo~i
posljednjeg kola Premijer lige je
drugi putnik u ni`i rang.
Pred provalijom su Ora{je,
Modri~a i Vele`, a u najte`oj situ-
aciji su „Labudovi“. Ekipa trene-
ra [enera Bajramovi}a ne ovisi
sama o sebi nego i o drugim rezu-
ltatima te opstanak mo`e izboriti
samo ako Modri~a pobijedi Vele`,
a Ora{je u gostima Zvijezdu. Ti-
mu sa Save odgovara i da
„Ro|eni“ uzmu tri boda u Mo-
dri~i, ali sve pod uvjetom da oni
pobijede u Grada~cu.
Nekako je naj~e{}e spominja-
na kalkulacija u kojoj bi Vele` re-
mizirao sa „Uljarima“, a Ora{je
osvojilo tri boda u Grada~cu. Ta-
da bismo, u slu~aju poraza Tra-
vnika na Grbavici od
@eljezni~ara, imali ~etiri sastava
sa po 37 bodova.
U tom slu~aju, pravila bi se
mini tabela u kojoj je Ora{je opet
najlo{ije, jer je u dva duela sa Mo-
dri~om osvojilo samo bod.
Ako doma}i sastavi u poslje-
dnjem kolu ostvare pobjede
(Modri~a, Zvijezda, @eljezni~ar),
situacija na tabeli ostat }e nepro-
mijenjena, {to zna~i da, i u tom
slu~aju, u ni`i rang takmi~enja
seli Ora{je. F. IBRULJ
Parovi 30. kola (23. maj): Zvi-
jezda - Ora{je, Zrinjski - Leotar,
^elik - Borac, Slavija - Sarajevo,
Posu{je - [iroki, @eljezni~ar -
Travnik, Lakta{i - Sloboda, Mo-
dri~a - Vele`.
1. Zrinjski 29 17 3 9 49:37 54
2. Sloboda 29 15 5 9 32:24 50
3. Sarajevo 29 14 7 8 42:28 49
4. Slavija 29 14 7 8 34:27 49
5. Borac 29 14 4 11 42:25 46
6. [iroki 29 13 3 13 45:37 42
7. ^elik 29 12 5 12 29:30 41
8. Zvijezda 29 10 10 9 40:37 40
9. Lakta{i 29 11 6 12 42:39 39
10. @eljezni~ar 29 12 3 14 28:34 39
11. Leotar 29 12 3 14 32:42 39
12. Travnik 29 11 4 14 37:51 37
13. Vele` 29 11 3 15 39:42 36
14. Modri~a 29 10 6 13 34:38 36
15. Ora{je 29 9 7 13 32:40 34
16. Posu{je 29 5 8 16 30:56 23
Tabela
PREMIJER LIGA
(
F
o
t
o
:

R
.

I
v
i
}
)

Vele` - Travnik 1:0, 0:3
Vele` - Modri~a 6:0, ?
Vele` - Ora{je 2:0, 0:1
Modri~a - Ora{je 0:0, 2:0
Travnik - Ora{je 3:1, 0:4
Modri~a - Travnik 0:1, 4:1
Me|usobni dueli
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 74
Nakon odlaska Luisa van Gala
Kuman preuzima Alkmar
Luisa van Gala (Louis Gaal)
na klupi holandskog prvaka
Alkmara zamijenit }e Ronald
Kuman (Koeman).
Biv{i holandski reprezentati-
vac, koji je u svojoj trenerskoj ka-
rijeri vodio Benfiku, Ajaks, PSV i
Valensiju, potpisao je dvogodi{nji
ugovor sa Alkmarom.
Van Gal je prihvatio pro{le se-
dmice da od sljede}e sezone vodi
Bajern. (M. T.)
Kuman: Potpisao dvogodi{nji ugovor
^amak posti`e gol za Bordo protiv Le Mana (Foto: AFP)
FRANCUSKA Bordo ostao u utrci za prvaka
`ĜHQNMCHMBHlSDZJN
HOQNSHU.D/@M@
Grenobl Mehmeda Ba`darevi}a remizirao sa Nansijem
Najzna~ajniju pobjedu u okvi-
ru 36. kola prvenstva Francuske
ostvarila je ekipa Bordoa, koja je
na doma}em terenu savladala Le
Man sa 3:2 te tako ostala u utrci za
{ampionsku titulu. „@irondinci“
su do{li do trijumfa golom Gurku-
fa (Gourcouf) u 76. minuti, a repre-
zentativac Francuske postigao je i
gol za vodstvo od 2:1. Tako je Bor-
do, nakon Valensijena, te{ko do{ao
do pobjede i nad Le Manom.
Va`nu pobjedu u borbi za
opstanak zabilje`io je Kaen pro-
tiv direktnog rivala, ekipe So{oa,
dok je Sent Etjen ispustio pobje-
du nad Tuluzom, jer je Tuluzov
prvi strijelac @injak u 89. minuti
izjedna~io na 2:2.
Rezultati i strijelci 36. kola:
Bordo - Le Man 3:2 (^amak 27,
Gurkuf 45, 76 - Le Talek 23, 54),
Kaen - So{o 2:0 (Savidan 72, 90),
Grenobl - Nansi 0:0, Lorijen -
Avr 1:1 (Vahirua 62 - Dijalo 10),
Monako - Valensijen 1:1 (Jung 6 -
Audel 61), Sent Etjen - Tuluz 2:2
(Sal 34, Ilan 73 penal - Sisoko 66,
@injak 89), Pari Sen @ermen -
Okser 1:2 (Minjo 82 autogol - Ka-
mara 40 autogol, Jelen 44), Lil -
Nica 1:1 (Kabaje 71 - Modeste
34), Nant - Ren 1:1 (Bagajoko 41 -
Sou 83). (A. ^.)
1. Bordo 36 22 8 6 62:34 74
2. Marsej 35 20 11 4 60:31 71
3. Lion 35 18 10 7 46:27 64
4. PS@ 36 19 6 11 48:36 63
5. Tuluz 36 15 15 6 43:27 60
6. Lil 36 15 13 8 47:37 58
7. Ren 36 14 16 6 39:29 58
8. Okser 36 15 7 14 33:33 52
9. Nica 36 13 10 13 40:39 49
10. Lorijen 36 10 14 12 45:43 44
11. Monako 36 11 11 14 41:44 44
12. Grenobl 36 10 13 13 23:35 43
13. Nansi 36 10 12 14 35:42 42
14. Valensijen 36 9 14 13 33:37 41
15. Le Man 36 10 8 18 41:52 38
16. Kaen 36 8 13 15 41:45 37
17. Sent Etjen 36 10 7 19 36:55 37
18. So{o 36 8 12 16 37:47 36
19. Nant 36 8 10 18 30:51 34
20. L’Avr 36 7 4 25 30:66 25
Tabela
22 - Andre-Pjer @injak (Tuluz)
17 - Giljom Oaro (PS@)
14 - Karim Benzema (Lion)
Lista strijelaca
[PANIJA Pobjedom nad Real Madridom Viljareal rije{io sve dileme
Kapdevilja donio
titulu Barceloni
Katalonci imaju priliku da 27. maja u finalu Lige {ampiona
u Rimu osvoje trostruku krunu
Poraz madridskog Reala od
Viljareala i definitivno je promo-
virao Barcelonu u novog prvaka
[panije s obzirom na to da je
„kraljevski klub“ ostao na osam
bodova zaostatka dva kola prije
kraja Primere i prije sino}njeg
me~a Katalonaca na Majorci.
Barceloni je to 19. titula naci-
onalnog {ampiona u historiji klu-
ba, a prije samo ~etiri dana do{la
je do 25. Kupa kralja, ~ime je na-
gra|ena za vjerovatno najljep{i
fudbal, koji je ove sezone igrala
bolje od ikoga i ikada prije.
Gol iz ofsajda
Priliku da zaokru`i sezonu
trostrukom krunom Barcelona
}e imati 27. maja, kada se u fina-
lu Lige {ampiona u Rimu sasta-
je sa Man~ester junajtedom, pr-
vakom Engleske. Viljareal se
pobjedom nad „Kraljevima“ u
vi{e nego zanimljivoj utakmici
ozbiljno umije{ao u borbu za
~etvrto mjesto, koje vodi u kva-
lifikacije za Ligu {ampiona.
Gre{ku sudije, koji je dvije
minute prije kraja priznao Realu
Iguainov (Higuain) gol iz ofsajda
za 2:2, ispravio je Kapdevilja u
90. minuti, ~ime je donio tri boda
svom klubu i novu titulu prvaka
timu Pepea Gvardiole (Guardi-
ole).
Remi Sevilje
Na drugom kraju tabele vodi
se gr~evita borba za opstanak. Od
ju~er je u najte`oj situaciji Rekre-
ativo, koji je nakon poraza od do
ju~er posljednjeplasirane ekipe li-
ge Numansije pao na samo dno.
I pored pobjede nad Malagom,
Sporting se i dalje nalazi u zoni
ispadanja, ali se poravnao sa Osa-
sunom, koja je u subotu izborila
bod protiv Sevilje. Nije bilo golo-
va, ali jeste crvenih kartona. Prvo
je isklju~en Romarik u 82. minuti
da bi sedam minuta poslije i do-
ma}i igra~ Gonzales zaradio crve-
ni karton.
Rezultati i strijelci 36. kola:
Deportivo - Hetafe 1:1 (Riki 86 -
Soldado 46), Osasuna - Sevilja
0:0, Viljareal - Real Madrid 3:2
(Pires 17, Kani 63, Kapdevilja 90
- Van der Vart 46, Iguain 88), Be-
tis - Almerija 2:0 (Gonzalez 6, Ar-
zu 65), Espanjol - Atletik 1:0
(Garsija 69 penal), Sporting - Ma-
laga 2:1 (@erar 24, Helder 53 au-
togol - Velington 38), Numansija
- Rekreativo 1:0 (Barkero 88 pe-
nal), Rasing - Valjadolid 3:2 (Ser-
ano 4, Pereira 60, @igi} 85 - Vi-
ktor 13, Goitom 20). Sino} su igr-
ali: Majorka - Barcelona i Atleti-
ko - Valensija. (A. ^.)
Hiljade najvatrenijih prista-
lica katalonskog kluba iza{le su
u no}i sa subote na nedjelju na
ulice da proslave uspjeh, pri
~emu su se sukobile i sa polici-
jom. Huligani su ga|ali pripa-
dnike organa reda kamenjem i
fla{ama pa je policija morala
upotrijebiti gumene metke ne bi
li smirila gomilu. U sukobima je
povrije|ena 51 osoba, a policija
je privela 63 izgrednika.
Neredi u Barceloni
Incidenti tokom slavlja navija~a
Barcelone (Foto: Reuters)
1. Barcelona 35 27 5 3 103:31 86
2. Real M. 36 25 3 8 81:47 78
3. Sevilja 36 19 7 10 51:39 64
4. Valensija 35 17 8 10 65:50 59
5. Viljareal 36 16 11 9 55:51 59
6. Atletiko 35 17 7 11 72:56 58
7. Deportivo 36 16 9 11 47:45 57
8. Malaga 36 15 9 12 54:55 54
9. Almerija 36 13 7 16 45:55 46
10. Majorka 35 12 9 14 46:55 45
11. Atletik 36 12 8 16 46:56 44
12. Rasing 36 11 9 16 47:47 42
13. Valjadolid 36 12 6 18 44:55 42
14. Espanjol 36 10 11 15 40:49 41
15. Betis 36 10 10 16 49:56 40
16. Hetafe 36 9 11 16 48:55 38
17. Osasuna 36 8 13 15 38:46 37
18. Sporting 36 12 1 23 43:77 37
19. Numansija 36 10 5 21 38:66 35
20. Rekreativo 36 8 9 19 33:54 33
Tabela
Huntelar i Rodrigez: Viljareal bolji od Reala (Foto: AFP)
28 - Eto (Barcelona)
27 - Forlan (Atletiko)
25 - Vilja (Valensija)
23 - Mesi (Barcelona)
20 - Iguain (Real)
Lista strijelaca
Nakon {to je Man~ester junajted
u subotu osigurao 18. titulu prvaka
Engleske, Liverpul i ^elzi ju~er su
nastavili bitku za drugo mjesto.
„Redsi“ su u Birmingemu sa
2:0 savladali Vest Bromvi~, koji je
ju~er i zvani~no ispao iz lige. Stri-
jelci su bili D`erard (Gerrard) i
Kujt (Kuyt). Istim rezultatom
^elzi je pobijedio Blekburn, ali s
obzirom na to da ima tri boda
manje od Liverpula i slabiju gol-
razliku, londonski tim samo teor-
etski mo`e osvojiti drugo mjesto.
Rezultati i strijelci 37. kola: Bo-
lton - Hal 1:1 (Stajnson 26 - Fagan
46), Everton - Vest hem 3:1 (Saha
38 penal, 76, Jobo 48 - Kova~ 24),
Midlsbro - Aston vila 1:1 (Tund`aj
14 - Karev 57), Njukasl - Fulam 0:1
(Kamara 41), Stouk - Vigan 2:0
(Fuler 69, Biti 76), Totenhem -
Man~ester siti 2:1 (Defo 29, Kin 86
penal - Bo`inov 65), Man~ester ju-
najted - Arsenal 0:0, Vest Bromvi~ -
Liverpul 0:2 (D`erard 28, Kujt 63),
^elzi - Blekburn 2:0 (Maluda 4,
Anelka 59). Danas igraju: Por-
tsmut - Sandrlend. (M. T.)
1. Man. jun. 37 27 6 4 67:24 87
2. Liverpul 37 24 11 2 74:26 83
3. ^elzi 37 24 8 5 65:22 80
4. Arsenal 37 19 12 6 64:36 69
5. Everton 37 16 12 9 53:37 60
6. Aston vila 37 16 11 10 53:48 59
7. Fulam 37 14 11 12 39:32 53
8. Totenhem 37 14 9 14 44:42 51
9. Vest hem 37 13 9 15 40:44 48
10. Man~. s. 37 14 5 18 57:50 47
11. Stouk 37 12 9 16 37:51 45
12. Vigan 37 11 9 17 33:45 42
13. Bolton 37 11 8 18 41:52 41
14. Blekburn 37 10 10 17 40:60 40
15. Portsmut 36 9 11 16 35:55 38
16. Sandrlend 36 9 9 18 31:48 36
17. Hal 37 8 11 18 39:63 35
18. Njukasl 37 7 13 17 40:58 34
19. Midlsbro 37 7 11 19 27:55 32
20. V. Bromvi~ 37 8 7 22 36:67 31
Tabela
Maluda posti`e gol: ^elzi
lako savladao Blekburn
ENGLESKA Favoriti bez problema
2NAIDCD.HUDQOTK@HěDKYHI@
sport 75
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Fudbaleri Intera iznenada su
u subotu nave~er iza{li u grad da
se zabave i da na Pjaci Duomo sa
navija~ima proslave novu titulu
prvaka Italije.
Naime, porazom Milana od Udi-
nezea u Udinama sa 1:2 i matema-
ti~ki je potvr|ena Interova odbrana
naslova. To je „Crno-plavima“ 17.
skudeto u historiji i ~etvrti u nizu.
Put uspjeha
Trener Intera @oze Murinjo
(Jose Mourinho) bio je odu{evljen.
- Ova titula je zasluga svih u
klubu: ljudi koji ga vode, igra~a,
trenera, ~ista~ica koje ~iste kupa-
tila... Nadam se da }emo nastavi-
ti putem uspjeha. U Interovoj hi-
storiji mnogi su svoj posao radili
bolje od mene. Zbog toga `elim i
dalje ostati na ovoj stazi kako bih
sa~uvao mjesto u srcima na{ih
navija~a - kazao je Portugalac, ko-
ji je naslove prvaka uzimao jo{ i
sa Portom i sa ^elzijem.
Fudbaleri Rome su uz mnogo
muka savladali Kataniju. Sicilija-
nci su uspjeli da sustignu dva go-
la zaostatka, ali je veteran Panu~i
(Panucci) pogotkom u sudijskoj
nadoknadi donio „Vu~ici“ tri bo-
da, koja plasman u Ligu Evrope
~ine sve izvjesnijim.
Juventus je, pak, nastavio sa
lo{im rezultatima, ni sedmi put
zaredom nije uspio do cijelog pli-
jena. „Stara dama“ ne samo da ni-
je iskoristila kiks Milana nego je,
remizirav{i sa Atalantom sa 2:2,
dovela u pitanje i tre}u poziciju
na tabeli. Fiorentina je pri{la Ju-
ventusu na samo bod zaostatka.
Na dnu, Bolonja i Re|ina
osvojile su bodove nade, dok je
Le~e ostao bez skoro ikakvog
izgleda da se i naredne sezone na-
tje~e u Seriji A.
Povratak Parme
Ve} sada je izvjesno da }e se u
najvi{i rang vratiti Bari i Parma,
dok }e se tre}i putnik znati na-
kon plej-ofa, u kojem }e igrati Li-
vorno, Bre{a, Empoli i Tristina.
Rezultati i strijelci 32. kola: Bo-
lonja - Le~e 2:1 (Di Vajo 38, Volpi
90+4 - Triboki 30), Juventus - Ata-
lanta 2:2 (Jakinta 26, Zaneti 36 - Ci-
garini 2, Pelegrino 44), Fiorentina -
Sampdorija 1:0 (\ilardino 21),
\enova - Kjevo 2:2 (Milito 58 pe-
nal, Oliveira 71 - Pinci 35, Pelisije
85), Napoli - Torino 1:2 (Pia 42 -
Bjenki 51, Rosina 72), Palermo -
Lacio 2:0 (Mikoli 6 penal, Milja~io
87), Re|ina - Kaljari 2:1 (^eravolo
26, Brijenca 49 - Lazari 18), Roma -
Katanija 4:3 (Perota 13, 31, Vu~ini}
17, Panu~i 90 - Tedesko 15, Maska-
ra 47, Morimoto 73) Udineze - Mi-
lan 2:1 (D’Agostino 31 penal, Zapa-
ta 49 - Ambrozini 90+3), Inter - Si-
jena (sino}). (A. ^.)
ITALIJA Dva kola prije kraja prvenstva
Inter do{ao do ~etvrtog
uzastopnog skudeta
Nakon remija sa Atalantom, ugro`eno i tre}e mjesto Juventusa
Novokrunisani engleski prvak
Man~ester junajted `eli zadr`ati
Karlosa Teveza (Carlos) iako Arge-
ntinac govori da `eli napustiti Old
traford, rekao je izvr{ni direktor
kluba Dejvid Gil (David Gill).
On je izjavio za BBC kako u
Man~esteru razmi{ljaju o tome da
isplate 25 miliona funti (skoro 56
miliona KM) za njegovu otkupni-
nu, ali da je cijela stvar vrlo kompli-
cirana, jer su prava za Argentinca u
posjedu njegovog menad`era.
- Tevez igra veoma dobro. Na-
pravio je razliku u nekoliko vrlo
va`nih utakmica. @elimo da osta-
ne, ali moramo razmisliti o fina-
nsijskim aspektima - ka`e Gil.
Na pitanje da li menad`er Ale-
ks Ferguson (Alex), koji je do sa-
da istican kao najve}i protivnik
Tevezovog ostanka, `eli Argenti-
nca u timu, on je rekao:
- Ako se to mo`e izvesti kore-
ktno, naravno da jeste - rekao je
Gil.
Mo`da bi presudnu ulogu u
svemu mogli imati navija~i, koji
su u subotnjoj utakmici protiv Ar-
senala (0:0) skandirali Fergusonu
da potpi{e Teveza, a u znak prote-
sta protiv tvrdoglavosti menad`era
Junajteda, pivom su posuli glavni
ulaz na stadion. (M. T.)
Austrija
Dva kola prije kraja sezone
Salcburg je osigurao titulu prva-
ka Austrije.
Rezultati 34. kola: Austrija -
Altah 4:1, Salcburg - Linc 2:1,
Matersburg - Kernten 3:2, Ka-
pfenberger - [turm 3:3, Rid -
Rapid 3:0.
Poredak: Salcburg 74, Rapid
67, Austrija 59, [turm 57, Rid 54...
Belgija
Rezultati 34., posljednjeg
kola: Gent - Standard 0:1, Bri`
- Muskron 4:1, Dender - [arlroa
1:2, Genk - Andrleht 0:2, Rese-
lar - Serkl Bri` 1:2, Tubiz -
@erminal 1:0, Vesterlo - Kortri-
jk 1:3, Varegem - Mons-Bergen
3:0, Mehelen - Lokeren 3:0.
Poredak: Andrleht i Standard
po 77, Bri` i Gent po 59, Varegem
55, Vesterlo 52, Lokeren 51...
Andrleht i Standard }e, zbog
istog broja bodova, igrati dva
me~a plej-ofa.
Hrvatska
U pobjedi Hajduka Senijad
Ibri~i} bio je asistent, a Boris Pa-
nd`a strijelac. U remiju Intera i
Zadra od 2:2 jedan gol za goste
postigao je Edin [aranovi}.
Rezultati 31. kola: Hajduk -
[ibenik 2:0, Zagreb - Croatia
Sesvete 0:0, Cibalia - Varteks
2:1, Inter - Zadar 2:2, Osijek -
Rijeka 1:2.
Poredak: Dinamo 70, Ha-
jduk 66, Rijeka 53, Slaven 51,
[ibenik 43...
Rusija
Rezultati 9. kola: Amkar -
Rubin 2:2, Himki - Moskva 1:1,
Rostov - Spartak Nal~ik 1:1,
Lokomotiv - Terek 4:0, Tom -
Spartak Moskva 1:1, Krilija -
Kuban 1:0, Saturn - Dinamo
0:0, CSKA - Zenit 2:1.
Poredak: CSKA 19, Rubin
18, Krilija i Moskva po 16, Zenit
15, Rostov i Spartak Moskva po
14, Lokomotiv i Dinamo po 13...
Srbija
Rezultati 31. kola: Borac -
Banat 2:0, Jagodina - C. zvezda
1:5, Napredak - ^ukari~ki 0:0,
Rad - Partizan 1:5, Hajduk - Vo-
jvodina 0:0.
Poredak: Partizan 74, Vojvo-
dina 57, C. zvezda 55, Javor 46,
Borac i Rad po 37...
[kotska
Rezultati 37. kola: Harts -
Dandi junajted 3:0, Rend`ers -
Aberdin 2:1, Falkirk - St. Miren
0:2, Hamilton - Madervel 0:3,
Kilmarnok - Invernes 1:0, Hi-
bernijan - Seltik 0:0.
Poredak: Rend`ers 83, Se-
ltik 81, Harts 58, Dandi juna-
jted 53, Aberdin 50...
Turska
Rezultati 32. kola: Had`ate-
pe - Sivaspor 1:2.
Poredak: Sivaspor 63, Be{i-
kta{ 62, Trabzonspor 59, Galata-
saraj 55, Fenerbah~e i Bursa-
spor po 54... (M. T.)
[kotska liga: Miler posti`e gol za Rend`ers protiv Aberdina (Foto: Reuters)
Nakon {to je njegov klub
Inter osigurao novu titulu prvaka
Italije, portugalski fudbaler Luis
Figo objavio je da prestaje sa
aktivnim igranjem fudbala.
Figo se `elio oprostiti jo{
pro{le godine nakon sva|e sa
biv{im trenerom Robertom
Man~inijem (Mancini), ali je
odlu~io prolongirati taj trenutak.
- Ovo mi je prvi naslov prvaka
a da se nisam znojio za njega. Na-
jbolji je trenutak za opro{taj. Vi{e
se ne}u profesionalno baviti fu-
dbalom osim ako se ne dogodi
~udo, i to izvan Evrope - izjavio je
Figo, koji je u karijeri osvojio 23
klupska trofeja. (M. T.)
Nakon {to je proslavio Interovu titulu
Interovi igra~i na proslavi titule u centru Milana (Foto: AFP)
Tevez: Komplicirana situacija
Prvaci u posljednjih 15 godina:
1995 - Juventus, 1996 - Milan,
1997 - Juventus, 1998 - Juventus,
1999 - Milan, 2000 - Lacio, 2001 -
Roma, 2002 - Juventus, 2003 - Juv-
entus, 2004 - Milan, 2005 - Juvent-
us (titula oduzeta, ali nije dodijelje-
na nikome), 2006 - Inter (titula po-
novo oduzeta od Juventusa), 2007 -
Inter, 2008 - Inter, 2009 - Inter
Najvi{e titula od 1898. godine
ima Juventus - ukupno 27, a slije-
de Milan i Inter sa po 17, \enova
sa 9, Proi Ver~eli, Bolonja i Torino
sa po 7, Roma sa 3, Fiorentina, La-
cio i Napoli sa po 2 te Kazale, No-
veze, Kaljari, Verona i Sampdorija
sa po jednom.
Juventus i dalje prvi sa 27 titula
1. Inter 35 23 9 3 62:27 78
2. Milan 36 21 8 7 66:32 71
3. Juventus 36 19 11 6 64:37 68
4. Fiorentina 36 21 4 11 52:35 67
5. \enova 36 17 11 8 49:36 62
6. Roma 36 16 9 11 58:57 57
7. Palermo 36 17 4 15 53:46 55
8. Udineze 36 15 9 12 53:46 54
9. Kaljari 36 14 8 14 45:43 50
10. Lacio 36 14 5 17 45:53 47
11. Atalanta 36 13 7 16 40:42 46
12. Sampdoria 36 11 11 14 45:48 44
13. Napoli 36 11 10 15 39:42 43
14. Sijena 35 12 7 16 32:37 43
15. Katanija 36 11 7 18 37:47 40
16. Kjevo 36 8 13 15 35:46 37
17. Torino 36 8 10 18 33:55 34
18. Bolonja 36 8 9 19 40:61 33
19. Re|ina 36 6 12 18 29:60 30
20. Le~e 36 5 14 17 35:62 29
Tabela
23 - Marko di Vajo (Bolonja)
21 - Zlatan Ibrahimovi} (Inter)
20 - Dijego Milito (\enova)
19 - Alberto \ilardino
(Fjorentina)
15 - Kaka (Milan)
Lista strijelaca
Figo: Najbolji
trenutak za
odlazak
Evropa na dlanu
(Foto: Reuters)
Ho}e li Argentinac napustiti Old traford
Gil: @elimo da Tevez ostane
Figo se oprostio
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009. 76
SMS sa sadr`ajem AVAZ KULA
po{aljite na broj 091-310-107 i osvojite
neku od 67 redovnih dnevnih nagrada,
a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME
Dnevni avaz
MILION
NA DAR
Cijena SMS 0,35+PDV
... jo{
dana
do
Samanda
3
Po{aljite SMS i osvojite...
Federer: Prvi naslov ove sezone (Foto: Reuters)
[vicarski teniser Ro`er Federer
(Roger) pokazao je da jo{ nije za sta-
ro gvo`|e. Nekada{nji prvi reket svi-
jeta ju~er je u finalu Mastersa u Ma-
dridu pobijedio svog dugogodi{njeg
protivnika, [panca Rafaela Nadala i
osvojio prvi trofej u ovoj godini.
Federer je dobio Nadala u dva
seta, sa 6:4, 6:4. [pancu je ovo tek
peti poraz na zemljanoj podlozi
od 2005. godine.
U konkurenciji `ena pobijedila
je Ruskinja Dinara Safina, koja je
u finalu sa 6:2, 6:4 savladala deve-
tu nositeljicu, Dankinju Karolin
Voznjacki (Caroline Wozniacki).
Ovom pobjedom Safina je osi-
gurala status prve nositeljice na
Rolan Garosu, koji po~inje za se-
dam dana. (M. T.)
Teniski Masters u Madridu
Federer preko
Nadala do trofeja
Deseti juniorski teniski turnir
„Zenica Open 2009“ za uzrast do
16 godina okon~an je dvostrukim
trijumfom bh. nada Marijane No-
vakovi} i Elmara Ejupovi}a.
Marijana Novakovi} odbrani-
la je naslov uvjerljivim triju-
mfom nadom Nedom Kopr~ine
iz Hrvatske (6:0, 6:2), dok je Eju-
povi} igrao tri iscrpljuju}a seta
protiv Mate Srdanovi}a iz Hrva-
tske (5:7, 6:2, 7:5). V. B.
Novakovi}: Odbranila naslov (Foto: J. Had`i})
Me|unarodni turnir u sje-
de}oj odbojci „Zavidovi}i Open
2009“ zaslu`eno je pripao ekipi
Banje Luke. U finalu sedmog
izdanja ovog turnira Banjalu~ani
su sa 2:1 (10:25, 25:23, 15:12) do-
bili doma}i sastav. U me~u za
tre}e mjesto Ilija{ 126 nadigrao je
Tigar 119 iz Banovi}a sa 2:0.
U~estvovali su i Sisak i Novska iz
Hrvatske te OKI Br~ko i Kakanj.
I. I.
Me|unarodni turnir u sjede}oj odbojci
Banja Luka pobjednik u Zavidovi}ima
Spec
Bo}ari Gruda ispali su iz Lige evropskih prvaka nakon {to su
i u revan{-me~u ~etvrtfinala pora`eni od italijanskog kluba San
Danijele sa 6:16. U prvom me~u bilo je 20:2 za Italijane. V. T.
Dvostruki trijumf bh. nada u Zenici
Slavili Novakovi} i Ejupovi}
U utakmici punoj preokreta
Sloga i Borac su u 20. kolu Pre-
mijer lige podijelili bodove, {to
je, prema svemu prikazanom, i
najrealniji ishod. Kod Sloge, bo-
lji od ostalih bili su golman Deja-
novi} i pivot Manji}, dok se u re-
dovima Borca istakao mladi Mi-
ki}.
Sloga 31
Borac 31
Sportska dvorana Srednjo{ko-
lskog centra u Doboju. Gledala-
ca: 500. Sudije: Jasmin Husi}
(Banovi}i) i Ognjen [atord`ija
(Zenica). Delegat: Dragan Semiz
(Gora`de). Sedmerci: Sloga 6 (4),
Borac 6 (2). Isklju~enja: Sloga 4,
Borac 6 minuta. Rezultat: Sloga -
Borac 31:31 (15:16).
SLOGA: Dejanovi} (14 odbr-
ana, 4 sedmerca), Grbi} 5, Zeki}
1, Pavlovi}, Ne{kovi} 3, Jozi} 2,
Mad`arevi} 4 (3), Prole 2, Kali} 4
(1), Maksimovi}, Stankovi} 1,
Mi{anovi}, Mikovi} 2, Manji} 7.
Trener: Zoran Doki}.
BORAC: Bla`evi} (12 odbra-
na, 1 sedmerac), [kori} 2, Mali}
2, Gari} 4, Pucarevi} 2, Rakocija
1, Pijetlovi} 3, Pavlovi} 3, Kule-
novi} 3, Mulabdi} (3 odbrane),
Miki} 7 (2), Trkulja 3, Vranje{ 1,
Kara~i}. Trener: Dra{ko Budi{a.
G. S.
Izvi|a~ MG 44
Krivaja 32
Gradska sportska dvorana.
Gledalaca: 200. Sudije: Sa{a Pa-
nd`i} (Banja Luka) i Boris
[atord`ija (Zenica). Delegat: Sa-
mir Suljevi} (Sarajevo). Sedmer-
ci: Izvi|a~ MG 2 (2), Krivaja 2
(1). Isklju~enja: Izvi|a~ MG 6,
Krivaja 10 minuta. Rezultat:
Izvi|a~ MI Grupa - Krivaja 44:32
(23:18).
IZVI\A^: Kvesi} (13 odbra-
na), Peri} 2, Dominikovi} 11, He-
rceg 3, Bo{njak, Mati} 1, Muci} 6,
Prskalo (2 odbrane), Boras 5,
Nui} 6, D`oli} 5, Tabak 2, Ili} 3,
Juri}. Trener: Josip Glava{.
KRIVAJA: Selimbegovi} (19
odbrana), Puri} 2, [anti} 4,
Rid`i} 7, Avdi} 2, Veli} 7, Omer-
ovi} 1, Te{anovi}, \and`i}, Me-
mi} 5, Ali} 4, Osmi}, Had`ihasi}
(6 odbrana), Divkovi}. Trener:
Adnan Ba{i}. M. Kr.
Konjuh 31
Sloboda Solana 27
Gradska dvorana @ivinice. Gle-
dalaca: 350. Sudije: Vejsil Be{irevi}
(Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin).
Delegat: @eljko Savi} (Bijeljina).
Sedmerci: Konjuh 3 (2), Sloboda
Solana 4 (3). Isklju~enja: Konjuh
6, Sloboda Solana 4 minuta. Rezu-
ltat: Konjuh - Sloboda Solana
31:27 (15:10).
KONJUH: Savi} (12 odbra-
na), Had`iomerovi}, Labend`,
\erzi} 5, Ferhatbegovi} 6, Me-
mi}, Alji} 2, Kerezovi} 6, Be}ar,
Muhi} 7, Kamberovi} (1 odbra-
na), Smaji} 1, Begi} 1 i Bjelobr-
kovi} 3. Trener: Emir Junuzovi}.
SLOBODA: Sejdinovi}, Tra-
ki}, 1, Mehinovi}, Jahi} 9, Janko-
vi}, Suhonji} 4, Savkovi}, Mu-
tap~i} (18 odbrana), Ov~ina 8, Bu-
ji} 1, \ug 2, Sablji} i Vujadinovi}
2. Trener: D`evad Jahi}. R. D`.
RUKOMET Odigrano 20. kolo Premijer lige BiH za mu{karce
Derbi bez pobjednika
Izvi|a~ uvjerljivo slavio nad Krivajom
Doki}: Remi Sloge sa Borcem
Rezultati 20. kola:
Izvi|a~ MI Grupa - Krivaja
43:32, Konjuh - Sloboda
Solana 31:27, Sloga - Borac
31:31, Bosna SO - Bosna P.
37:34, Grada~ac - Kotor-
Varo{ 39:30. Slobodno je
Gora`de. Me~ 22. kola: Go-
ra`de - Grada~ac 30:26.
Parovi 21. kola (22. i
23. maja): Grada~ac -
Izvi|a~, Kotor-Varo{ - Go-
ra`de, Borac - Bosna SO,
Bosna P. - Konjuh, Slobo-
da Solana - Krivaja. Slobo-
dna je Sloga.
1. Bosna SO 20 19 1 0 735:530 58
2. Borac 20 16 1 3 641:492 49
3. Grada~ac 21 13 0 8 598:561 39
4. Gora`de 22 12 1 9 629:611 37
5. Konjuh 20 12 0 8 561:497 36
6. Krivaja 20 10 2 8 587:596 32
7. Bosna P. 20 9 1 10 584:611 28
8. Izvi|a~ 20 9 0 11 606:640 27
9. Sloga 21 8 2 11 633:616 26
10. Sloboda 20 6 1 13 526:564 19
11. Kotor-V. 22 1 1 20 641:891 4
Tabela
Premijer liga
za rukometa{ice
Rezultati 21. kola: Loko-
motiva - Ljubu{ki LO
23:43, Zrinjski - @ivinice
25:21, Jedinstvo - Katarina
31:30, @eljezni~ar - Gora`de
33:30, Borac - Ilid`a 40:29,
Mira - Kne`opoljka 32:21.
Poredak: Borac 58, Lju-
bu{ki LO 49, @eljezni~ar 35,
Zrinjski 34, Katarina 31,
Ilid`a 31, @ivinice 30, Mira
27, Jedinstvo 25, Gora`de
25, Lokomotiva 17,
Kne`opoljka 3.
Parovi posljednjeg, 22.
kola (22./23. maja): Lju-
bu{ki LO - Mira, Kne`opo-
ljka - Zrinjski, @ivinice -
Borac, Ilid`a - @eljezni~ar,
Gora`de - Jedinstvo, Katari-
na - Lokomotiva.
Najbolja evropska
ekipa u `enskoj konkur-
enciji je danski Viborg.
Rukometa{ice danskog
prvaka i najskuplji tim
u `enskom rukometu
potvrdio je renome te,
poslije razo~aravaju}e
pro{le sezone, donio pe-
har Lige prvakinja u
klupske vitrine.
I pored poraza u pr-
vom me~u na svom ter-
enu od ma|arskog \era
(23:25), u revan{-me~u
finala, koje su Ma|arice
igrale pred 5.100 gleda-
laca u „Vesprem Areni“,
Viborg je slavio sa tri
gola razlike 26:23 te Ma|arice, koje su specijalistkinje za poraze u fi-
nalu, jo{ jednom ostavio bez dosanjanih snova. (Is. ].)
Danske rukometa{ice neprikosnovene
Viborg prvak Evrope
Grita Jurak (Viborg) sa peharom (Foto: AFP)
sport 77
Dnevni avaz, ponedjeljak,
18. maj/svibanj 2009.
Rezultati 4. kola: Mladi
Kraji{nik - ^elik 95:41,
@eljezni~ar UNIQA - Jedi-
nstvo 75:46.
1. M. Kraji{nik 4 4 0 333:230 8
2. @eljezni~ar 4 3 1 329:243 7
3. ^elik 4 1 3 223:325 5
4. Jedinstvo 4 0 4 226:315 4
Liga 4 za ko{arka{ice
KO[ARKA Drama u fini{u prve utakmice polufinala plej-ofa
Bosna se vratila
nakon minus 23
Tuzlaci proma{ili napad za pobjedu, Ikoni} pogodio za kona~nih 88:86
Mala dvorana KSC-a Skende-
rija u Sarajevu. Gledalaca: 500.
Sudije: Petar Obradovi} (^aplji-
na), Bojan Jovani} i Sa{a Babi}
(Banja Luka). Pet li~nih gre{aka:
[ehovi} (Bosna). Tehni~ka
gre{ka: Velimirovi} (29), klupa
Bosne (32). Rezultat: Bosna ASA
BH Telecom - Sloboda Dita 88:86
(25:25, 19:26, 17:23, 27:12).
BOSNA ASA BH TELE-
COM: Ivanovi} 19, [ehovi} 13,
Ikoni} 12, Raki}, Vu~urovi} 16,
\urasovi} 6, Suljagi}, Hajri} 3,
Pa{ali} 6, \or|evi} 6, Avdi},
Ov~ina 7. Trener: Vlada Vu-
koi~i}.
SLOBODA DITA: Jakubo-
vi}, Jovanovi} 28, Halilovi} 4, Ve-
limirovi} 13, Hrn~i} 10, Halilbe-
govi} 3, Albijani} 7, Per{i} 13,
Leri} 4, Milo{evi} 4, Hod`i}, Ta-
nasilovi}. Trener: Senad Mumi-
novi}.
Ko{arka{i Bosne ASA BH Te-
lecoma savladali su Slobodu Ditu
u prvom me~u polufinala plej-ofa
za prvaka BiH nakon dramati~ne
zavr{nice u kojoj su imali vi{e ne-
rava i sre}e.
Proma{aji Velimirovi}a
Tuzlaci su, suprotno o~ekiva-
njima, pru`ili odli~an otpor favo-
riziranoj Bosni. Tokom ve}eg di-
jela me~a imali su prednost, koja
je u 28. minuti iznosila ~ak 23 po-
ena (73:50).
Predvo|eni odli~nim Zla-
tkom Jovanovi}em (28 poena i 8
asistencija), gostuju}i igra~i bili
su na pragu senzacije. No,
„Studenti“ su u posljednjem per-
iodu, zahvaljuju}i ponajprije izu-
zetno agresivnoj odbrani, anulir-
ali prednost protivnika i ostvarili
prvi trijumf u seriji na dvije po-
bjede.
Velika drama vi|ena je u po-
sljednjoj minuti. Velimirovi} je
kod rezultata 86:84 za Slobodu
Ditu proma{io oba bacanja. Na
drugoj strani Ivanovi} je iskori-
stio penale 35 sekundi prije kraja
i poravnao.
U sljede}em napadu, nakon
izra|ene akcije, Milo{evi} je pro-
ma{io ~ist {ut za tri poena. Ikoni}
je ne{to manje od tri sekunde pr-
ije kraja pogodio za kona~nih
88:86. Nakon minute odmora,
koju je zvao trener gostiju, Slobo-
da je uspjela za tri sekunde orga-
nizirati napad. Opet je Milo{evi}
bio sam na {utu za tri poena, ali je
ponovo proma{io.
Povreda Jovanovi}a
Bosni je u fini{u bio olak{an
posao, jer je najbolji igra~ Tuzla-
ka Jovanovi}, nakon kontakta sa
Ov~inom, zbog povrede mi{i}a
napustio parket u 29. minuti. Po-
slije se vratio, ali se osjetilo da ne
ide svom snagom.
Drugi me~ igra se u srijedu u
Tuzli, a eventualna majstorica,
ako Sloboda pobijedi, u subotu u
Sarajevu. A. DRINJAKOVI]
Zakucavanje Vu~urovi}a: Detalj s me~a (Foto: B. Nizi})
Bosna Sloboda
30/23 1 poen 30/22
29/22 2 poena 33/17
24/7 3 poena 24/10
26 Skokovi 26
22 Asistencije 15
7 Osvojene lopte 12
20 Izgubljene lopte 16
27 Prekr{aji 24
Statistika
Vlada Vukoi~i}
Zadovoljan sam pobjedom, ali
ne i igrom. Izuzev samog po~-
etka te posljednjih desetak mi-
nuta, odigrali smo daleko ispod
mogu}nosti. Do revan{a ostaje
da analiziramo propuste i da
spremni odemo u Tuzli.
Senad Muminovi}
Pokazali smo da se mo`emo nosi-
ti sa najboljim ekipama u BiH.
Smatram da smo moralni pobje-
dnici, jer su sudije re`irale Bo-
snin povratak u me~ dopustiv{i
im izuzetno grubu igru. @ao mi je
{to se povrijedio Jovanovi} .
Izjave trenera
[ahovski turnir „Bosna 2009“
Pavel Eljanov
osigurao titulu
Kolo prije kraja Ukrajinac Pavel Eljanov osigur-
ao je titulu prvaka 39. velemajstorskog turnira
„Bosna 2009“.
Remijem u 9. kolu sa na{im Borkijem Predoje-
vi}em Eljanov je zadr`ao nedosti`nih poen i po.
Jedinu pobjedu postigao je kineski velemajstor
Vang Hao, koji je savladao drugog bh. predstavnika
Ivana Sokolova. Slovak Sergej Movsesjan i Indijac
Harikri{na Pentala podijelili su poen.
Poredak: Eljanov 6,5, Movsesjan i Predojevi} po
5, Vang Hao 4,5, Pentala 3,5, Sokolov 2,5 poena. Eljanov: Remi sa Predojevi}em
Josipovi} i Kova~evi}: Detalj sa me~a na Pecari (Foto: R. Ivi})
Dvorana Pecara u [irokom
Brijegu. Gledalaca: 3.500. Sudije:
Edin Husari} (Tuzla), Haris Bije-
di} (Sarajevo) i Medin Du{kaj
(Sarajevo). Rezultat: [iroki Ero-
net - Igokea Partizan 92:82
(25:19, 17:18, 27:26, 23:19).
[IROKI ERONET: Planini},
Josipovi} 15, Naletili}, Siri{~evi}
19, [pralja, Puljko 10, Ru`i} 12,
Mi{i}, Tomas 2, Vrbas, Mejson
24, Grgat 13. Trener: Hrvoje
Vla{i}.
IGOKEA PARTIZAN: Kestl
7, Vuksanovi}, Bocka 5, Mekeskil
22, \urica, \erasimovi} 18, Te-
jlor 10, Mi}i} 5, Bilanovi},
Mi{anovi} 2, Kova~evi} 13, Topa-
lovi}. Trener: Darko Ruso.
U polufinalu plej-ofa protiv
Igokee Partizan ko{arka{i [ir-
okog Eroneta poveli su sa 1:0 u
seriji na dvije pobjede.
U prvoj utakmici [iroko-
brije`ani su sa dosta preokreta i ne-
izvjesnosti tek u odlu~uju}oj ~etvr-
tini, uz veliku podr{ku sa tribina,
slomili otpor Aleksandrov~ana te
na kraju ipak zaslu`eno do{li do
iznimno va`nog trijumfa.
Uzvratna utakmica igra se ve}
sutra u Aleksandrovcu, a eventu-
alna majstorica idu}e subote,
opet na Pecari. D. K.
[iroki Eronet - Igokea Partizan 92:82
Gosti posustali tek u
posljednjoj ~etvrtini
Mirza Teletovi} se vratio na-
kon povrede u sastav Tau kerami-
ke i postigao 8 poena uz 2 skoka
za doma}u pobjedu nad Bilbaom
(90:86) u prvom me~u ~etvrtfi-
nalne serije {panskog plej-ofa.
U Turskoj, Fenerbah~e Ulker
je sa 92:74 savladao Antaliju na
gostovanju te se sa 3-0 plasirao u
polufinale turskog plej-ofa. Emir
Preld`i} postigao je 5 poena uz 4
asistencije i 3 skoka, dok je Da-
mir Mr{i} imao u~inak od 3 poe-
na i 2 skoka.
Budu}nost je u drugom me~u
finala u Crnoj Gori, uz odli~nu
igru na{eg Nemanje Gordi}a, ko-
ji je sa 20 poena bio najefikasniji
u svom timu, savladala na gosto-
vanju Primorje iz Herceg-Novog
(87:66). Podgori~ani }e ve~eras
na svom terenu tra`iti tre}u po-
bjedu, koja bi im donijela i novi
naslov prvaka.
Titula se smije{i i zagre-
ba~kim Cibosima, koji su pobje-
dom u posljednjem, 14. kolu Lige
za prvaka nad gradskim rivalom
Zagrebom (85:81) ovjerili prvu
poziciju pred plej-of i za protivni-
ka u polufinalu imat }e Split CO.
Drugi par ~ine Zadar i Zagreb
CO. Vedran Princ je u gradskom
derbiju postigao 6 poena te dodao
3 skoka i 2 asistencije. (V. B.)
Gordi}: Vodi Budu}nost prema
naslovu
Na{ reprezentativac oporavio se od povrede
Teletovi}evih osam poena
za pobjedu nad Bilbaom
RTS
17.00 Dnevnik
17.25 Slagalica
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na vezi,
program za di-
jasporu
19.30 Dnevnik
20.10 Bolji `ivot, TV
serija
21.00 Svjedok
22.00 Vijesti
22.05 Jedna pjesma
- jedna `elja
Eurosport
11.00 U@IVO: Fu-
dbal U17 EP
13.00 Tenis WTA tur-
nir u Madridu
14.30 Biciklizam
16.10 Biciklizam
16.15 Fudbal U17
EP: Finale u
Magdeburgu
18.00 Eurogolovi
18.45 Eurogolovi je-
dan na jedan:
Intervju se-
dmice Frank
Riberi
DSF
16.00 U@IVO: Tenis:
Svjetski kup:
Dizeldorf
18.30 Bundesliga
aktuelnosti
21.15 Fudbal:
Engleska
22.30 DSF aktuelno-
sti
23.00 Sportski kviz
00.00 Sportski klipo-
vi
00.45 Reklame
01.15 Sportski
klipovi
Sportklub
12.55 U@IVO: World
Team Cup Te-
nnis Dusse-
ldorf
19.00 Pregled Bu-
ndeslige
20.15 U@IVO: ACB
liga play off
1/4 finala: Jo-
ventut - Real
Madrid
21.45 Pregled fra-
ncuske lige
22.45 Pregled Moto
GP
National G.
15.00 Autocesta
~eki}ara
16.00 Stvoreni za
ubijanje: Ka-
nd`e
17.00 Moj genijalni
mozak
18.00 Istra`ivanje
planete Ze-
mlje
19.00 Interpol is-
tra`uje
20.00 Najokrutniji
ameri~ki za-
tvori
MTV Adria
14.30 My Own
15.00 Room Raiders
15.30 My Super
Sweet 16
16.00 Made
17.00 Top 5 od 5
17.30 Fresh/New
18.00 Rock Chart
19.30 Music Mix
20.00 Today In Mu-
sic
20.30 Music Mix
22.00 Pimp My Ride
22.30 Pimp
My Ride
RTL
17.00 112 - Oni
spa{avaju tvoj
`ivot
17.30 Me|u nama,
serija
18.00 Explosiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 Ko `eli biti mi-
lioner, kviz
PRO 7
15.00 U20 - Nje-
ma~ka tvoji ti-
nejd`eri
16.00 Tvoja {ansa
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Fringe, serija
21.20 Primeval, seri-
ja
22.20 Reaper,
serija
23.10 TV total
SATELITSKI TV PROGRAM
22.05 JEDNA PJESMA... 20.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI ZATVORI 21.45 PREGLED FRANCUSKE LIGE 15.00 ROOM RAIDERS 21.15 FUDBAL: ENGLESKA 22.20 REAPER
PONEDJELJAK 18. 5. 2009.
BHT 1
07.00 Dobro jutro
09.00 Etnografske osobenosti BiH:
Narodni obi~aji
09.30 Alojz Benac, dok. program
10.00 BHT vijesti
10.07 Mumijevi, an. serija, 29/74
10.31 Uradi sam, uradi sama
10.36 Frenderi u zemljama Evrope:
Azori
10.46 Dje~iji festivali
11.06 Galakti~ki fudbal, strana crta-
na serija, 2/26
11.30 Nau~na postignu}a, 23/52
11.45 Moja mala kuhinja, r.
11.56 I ovo je Bosna i Hercegovina
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta, politi~ki magazin, r.
13.15 JUB van savjetuje, reporta`a 1/8
13.20 Muzi~ki program
13.30 Global, emisija o zbivanjima u
svijetu, r.
14.00 BHT vijesti
14.05 Dimenzija vi{e, pr. iz kulture, r.
15.00 U~ilica, kviz
15.25 ^udesni svijet, obr. s., 20/52
15.40 Patkograd, an. serija, 11/26
15.52 Nema problema
16.15 BHT vijesti
16.25 Retrovizor, muzi~ki program
16.50 Nedirnuta priroda Japana, str-
ana dokumentarna serija, 6/10
17.15 Poznati atentati, strana doku-
mentarna serija, 16/26
17.45 Moja mala kuhinja
17.55 Ljubavna oluja, igrana serija,
217/313
18.45 Business News
18.50 Celestin, crtani film
18.57 I ovo je Bosna i Hercegovina
19.00 Dnevnik
19.35 Intervju sa Martinom Luther-
om Kingom III
20.00 Kapri, igrana serija, 31/50
20.57 Nogomet: Engleska Premijer
liga: Portsmut - Sanderlend, p.
23.00 Tema dana
23.27 BHT vijesti
23.42 Mostarsko prolje}e 2009, kronika
23.54 Business News
00.00 Music Life, 17/20
00.25 Top gol, sportski program
01.10 Pregled programa za utorak
FEDERALNA TV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Garfield
09.30 Mali {lager 2007., spotovi
10.00 Vijesti
10.05 Opet Cher, igrana serija, 27. i
28. epizoda, r.
10.55 D`epobran, potro{a~ki maga-
zin, r.
11.25 Paralele, vanjskopoliti~ki ma-
gazin, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Na{a mala klinika, igrana seri-
ja, 45. epizoda, r.
13.05 Invent, strani dokumentarni pr-
ogram, 6. epizoda
13.30 Pozitiv, r.
14.15 Ha{ki dnevnik
14.55 Vijesti
15.00 Opet Cher, igrana serija, 29. i
30. epizoda
15.55 Ovdje ima `ivota,
dokumentarni
program
16.25 Abeceda zdravlja:
Alergije, obrazovni
program
17.00 Federacija danas
17.30 Na{a mala klinika,
igrana serija, 46.
epizoda
18.19 Dnevnik, najava
18.20 Korner, sportski magazin
19.05 Nody, crtani film
19.21 Finansijske novosti
19.23 Stanje na cestama
19.30 Dnevnik 2
20.05 60 minuta,
politi~ki magazin
21.25 Gluvi barut,
doma}i igrani film /RP/
23.35 Vijesti
Finansijske
novosti
Stanje na
cestama
23.50 Hayd u park,
program za mlade
00.45 Korner,
sportski magazin, r.
01.25 Pregled programa
za utorak
OBN
06.50 Kri`i} kru`i},
dje~ija igra
07.05 Memory,
dje~ija igra
07.20 Mala {kola,
dje~ija igra
07.35 Sveznalica,
dje~ija igra
07.55 Top Shop
08.20 Udri mu{ki,
zabavna emisija
10.00 Odred za ~isto}u,
53/59, zabavna emisija, r.
10.30 Felicity, 18/39,
dramska serija, r.
11.30 Sportske ve~eri,
6/45, humoristi~na serija
11.55 OBN Info
12.10 Bojno polje, 35/40,
ratna dokumentarna serija
12.35 Fali~ni pansion,
10/12, humoristi~na
serija
13.05 Top Shop
13.25 Stargate SG-1,
36/44, nau~no-
fantasti~na serija
14.25 Pepeljuga, 300/361,
teen sapunica
15.15 Super Milijuna{, kviz, r.
16.25 Felicity, 19/39,
dramska serija
17.25 Crna guja, 2/24,
humoristi~na serija
18.00 Na{a mala klinika,
41/52, humoristi~na serija
18.55 OBN Info
19.15 !Hej Music,
glazbena emisija
20.00 OBN Star
Model by Dejana
Rosulja{, reality show
20.30 Sa{ina ekipa, 7/15,
kriminalisti~ka serija
21.30 Istinite la`i,
film sedmice
23.00 Sa{ina ekipa, 7/15, kriminali-
sti~ka serija, r.
00.00 Milan Tarot
00.30 Uzmi lovu, kviz
02.30 NBA Play Off,
snimak utakmice
HAYAT TV
06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji progr-
am
08.20 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Ben 10, crtani film
09.30 Hello Kitty, crtani film
09.35 Yu Gi Oh Gx, crtani film
10.00 SMS, igrana serija, 180. epizo-
da
10.30 Rebelde, igrana serija, 180.
epizoda
11.30 Muzi~ki program
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Madre Luna, igrana serija, 55.
epizoda
13.00 VIP, igrana serija
14.00 [kole i zajednice
po mjeri djeteta
14.10 Muzi~ki program
15.00 Na zapadu,
igrana serija
15.55 Sport centar
16.00 Zauvijek susjedi,
igrana serija, 101. epizoda
16.30 Sve }e biti dobro,
igrana serija, 170. epizoda
17.30 @ene s broja 13,
serijski program,
4.epizoda
18.00 Recept za dobar `ivot,
revijalni program
18.53 Biometeorolo{ka
prognoza
19.00 Vijesti u 7
Vremenska prognoza
Stanje na putevima
Izvje{taj s berze
Horizonti
20.00 FBI Files,
dokumentarni program
20.58 Vremenska
prognoza
21.00 Jedva sam pre`ivio,
dokumentarni program
22.00 Krvavi zlo~in,
igrani film
23.50 Vijesti,
informativni program
23.55 Sport centar
00.00 VIP,
igrana serija
PINK BH
07.20 Made in
Banja Luka, r.
07.30 Sportissimo, r.
07.35 Pink taxi, r.
08.00 Izdaja, r.
09.00 Balkan net
09.50 Vremenska
prognoza
10.15 Napu{teni
an|eo, r.
11.00 Zauvijek
zaljubljeni, r.
11.55 Vremenska
prognoza
12.00 Info top
12.10 Mje{oviti
brak, r.
13.00 Obi~ni ljudi,
serija
14.00 Info top
14.10 Sarajevo
line
14.25 Made in
Banja Luka
14.35 Sportissimo
14.40 Just for laugh
15.00 Izdaja, serija
15.50 Info top
16.00 Napu{teni an|eo
17.00 Mje{oviti brak
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.25 Sarajevo on line
18.35 Made in
Banja Luka
18.45 Zvijezde
Granda
19.00 Zauvijek
zaljubljeni
19.50 Mijenjam `enu
20.45 Kursad`ije
21.30 Mahala{i,
serija
22.10 Miss tajni agent,
film (Miss Congeniality)
2000
00.00 U`as u Hobokenu,
film (Hoboken
Hollow) 2005
01.50 Sarajevo
on line, r.
17.55 LJUBAVNA OLUJA 17.30 NA[A MALA KLINIKA 18.55 OBN INFO 21.00 JEDVA SAM PRE@IVIO 17.00 MJE[OVITI BRAK
TV TK
17.00 Ljubav s neprijateljem
serijski program
17.45 Sport 7
sportski magazin
18.15 Frejzer, humoristi~ka serija
18.40 Bra}a Koale
dje~iji program
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Svi vole Rejmonda
humoristi~ka serija
20.05 Razotkriveni
dokumentarno-zabavni pr-
ogram
21.00 Tribunal, informativni pro-
gram
21.30 Poznati, zabavni program
22.00 Klinika, igrana serija
22.50 Na kraju dana
informativni program
23.00 Razgoli}ena nauka
strani dokumentarni progr-
am
00.00 Glas Amerike
RTM
16.30 Sve }e biti dobro, igrana
serija
17.30 Vertikale duha
18.00 Grad
19.00 RTM vijesti
19.30 Sportski magazin
20.00 RTM ordinacija, emisija o
zdravlju
21.00 Top live, muzi~ka emisija
22.00 Krvavi zlo~in, igrani film
23.50 Vijesti
23.55 Sport centar
00.00 VIP, igrana serija
TV BPK Gora`de
17.05 SMS Chat
19.00 Dnevnik
20.00 Sportski program
20.30 Dokumentarni program
21.10 Kontakt emisija
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Sportski program, r.
NTV Amna Te{anj
17.20 Muzi~ka linija
18.30 ASTRO FUN
19.00 Muzi~ki SMS
20.00 TOP VIJESTI
20.05 Mu{kar~ine, igrana serija
21.00 Va{a `elja
22.00 TOP VIJESTI
22.05 Muzi~ki SMS
00.00 Muzi~ka linija
00.50 Dokumentarno-revijalni pr-
ogram
TV Visoko
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Vijesti
20.45 Drugo poluvrijeme
21.15 Saga o Mekgregorovima
22.15 Vijesti, r.
22.25 TV strane
23.30 VOA
23.00 Satelitski program
TV KISS
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
19.55 Marketing, ~estitke
20.00 Reporta`a
20.35 NK Kiseljak 1921-2005,
16. epizoda, r.
21.10 Hrvati i kr{}anstvo, 6. ep.
21.45 Reporta`a
22.45 Dnevnik KISS, r.
23.30 No}ni program
TV Kakanj
18.50 ^udesna zemlja
19.00 Baka Kata i radoznali
Sre}ko, crtani film
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
20.40 ^udesna zemlja
21.00 TV Liberty, informativni pr-
ogram
21.30 Merkur trka kolica, zabavni
program
22.00 Druga strana ljubavi, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Glas Amerike
00.00 Vijesti IC
TV USK
18.10 Svi vole Rejmonda, serija, r.
18.35 Svi vole Rejmonda, serija, r.
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 Berkli skver, serija, 9/10
21.00 Bh. veza, infor.-politi~ki pr-
ogram, r.
21.30 Hronika USK
21.45 Sportska hronika
22.00 Pod suncem St. Tropea,
igrana serija
22.50 Nesanica, Igrani film
TV Zenica
19.00 Zenica danas
19.30 Autoshop, r.
20.00 Turizam plus
21.00 BH veza
21.30 ZE sport plus
22.00 Plima `ivota, igrana serija
23.15 Vijesti
23.30 VOA - Glas Amerike
TV Cazin
19.00 Moja {kola, repriza
20.00 TV Panorama, informativni
program
20.30 Razgovor s povodom, info-
rmativni program
22.00 Igrani program
22.50 Bonus
23.00 Glas Amerike
00.00 Odjava programa
TV Travnik
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.30 Autovizija
20.00 Gost i ona
21.00 Kviz Tuti fruti
22.00 Igrana serija Lo{e djevojke
HIT TV
19.30 Frame
20.00 Amerika, serija
21.00 Super Tempo - sportska
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 KGB, r.
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
23.45 Frame
00.00 Tri minuta
BN
18.25 Monitoring
19.00 BN sport
19.30 BN Monitor
20.10 TV serija: Ljubav sa nepri-
jateljem, 148.
21.00 BN koktel
22.30 Pregled dana
23.00 Glas Amerike
23.30 Igrani film: Rizik
01.15 Kriminal u Rusiji, r.
Engleska
Premier liga:
Portsmut-
Sanderlend
NOGOMET, BHT 1
20.57
Ne zaboravi
stihove
U dana{njoj emisiji gleda-
telji }e imati priliku vidjeti i
koliko su u prepoznavanju
stihova dobre missice Jo-
sipa Kusi}, Ivana Ergi} i
Rajna Ragu`.
KVIZ, NOVA TV
21.00
18.45 EUROGOLOVI 20.15 KO @ELI BITI MILIONER
Istinite la`i
Heri Tasker vodi dvostr-
uki `ivot, za svoju supr-
ugu Helen i k}erku De-
nu on je prodava~ ko-
mpjutera, a u biti je vr-
hunski vladin agent. Na
jednom zadatku u [vic-
arskoj upozna lijepu
D`uno Skiner, trgovkinju
skupocjenim antikviteti-
ma. No ne zna da i ona
vodi dvostruki `ivot.
FILM, OBN
21.30
PONEDJELJAK 18. 5. 2009.
RTRS
07.00 Jutarnji program
09.00 Kuhinjica
09.25 Moja zlatna ribica je zlica - cr-
tana serija, 5/26
09.50 [umska {kola - program za
djecu
10.00 Vijesti
10.05 SP u raftingu - sportski progr-
am
11.30 Dangube - serija, 6/14
12.00 Vijesti
12.15 Kreni u prirodu - dokumentarni
program, 7/10
13.00 Sveti orah - serija, 105/260
13.05 W.W.M. magazin - zabavni pr-
ogram
14.10 ^arolija - serija, 227. i 228.
epizoda
15.05 Mts magazin - zabavni progr-
am
15.30 Divlja stvorenja - dokumentar-
na serija, 78/78
16.30 Srpska danas
17.15 Pitajte, tra`imo odgovor
17.35 Aktiva
18.00 Dangube -
serija, 8/14
18.30 Crne knjige -
serija, 15/18
19.00 Ekstremni `ivot -
Ada Ciganlija - ronjenje
19.20 Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.05 Presing -
informativni program
21.00 Tito - crveno i crno:
Splitski kre{endo -
dokumentarni
serijal, 15/24
21.50 Poslu{aj... -
muzi~ka emisija
22.00 SP u raftingu -
sportski program
23.05 Info profil
23.20 Sport
23.25 Finansijske
novosti
23.30 Najdu`i penal
na svijetu - film
01.15 Gillette world sport
HRT 1
09.15 Sve }e biti dobro, telenovela*
09.55 Croatia Osiguranje - prozor u
svijet 125
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Globalno vino: Kamo idemo?,
dokumentarna serija (52’56“)*
11.10 Tre}a dob, emisija za umiro-
vljenike
11.55 Burzovno izvje{}e*
12.00 Dnevnik
12.10 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.35 Draga neprijateljica, telenove-
la*
13.25 Dan za danom, mozai~no-za-
bavna emisija
14.30 Vijesti + prijevod za gluhe
14.39 Vrijeme sutra
14.45 Normalan `ivot, emisija o oso-
bama s invaliditetom
15.40 Direkt: @ednja
16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti
16.15 Hrvatska u`ivo
17.40 Hrvatska u`ivo - Vijesti
17.45 Croatia Osiguranje - prozor u
svijet 125
17.50 Najslabija karika, kviz*
18.40 Sve }e biti dobro, telenovela*
19.30 Dnevnik
19.55 Ve~eras...
19.57 Sport
20.02 Vrijeme
20.10 Latinica: Rastava braka - po-
sljedice
21.45 Potro{a~ki kod
22.15 Burzovno izvje{}e*
22.25 Otvoreno
23.30 Dnevnik 3
23.45 Poslovne vijesti
23.50 Vijesti iz kulture
00.00 Dosjei X (7), serija (12)*
00.45 Zvjezdane staze: Deep Space
Nine 6, serija*
01.30 @ivot na Marsu 1, serija (12)*
02.20 Dosje kuhinja, humoristi~na
serija (12)*
02.40 Bostonsko pravo 3, serija*
03.25 Skica za portret
03.35 Latinica: Rastava braka - po-
sljedice
HRT 2
06.45 TEST
07.00 Najava programa
07.05 Zgode Toma i Jerryja, crtana
serija*
07.25 Kuzco - careva nova {kola, cr-
tana serija*
07.50 TV vrti}:
Klaun Kiri: Ravnote`a*
Tikvi}i: Dva zmaja u pri~i bez
kraja
Pingu*
08.10 Abeceda EU: Slovo H
08.20 [kolarci obavje{tajci, serija za
djecu*
08.45 Beverly Hills 10, serija*
09.30 Vip Music Club
10.00 Na prvi pogled, serija za mla-
de*
10.30 Antologija hrvatskoga glu-
mi{ta - Joza Ivaki}: Pouzdani
sastanak (1997.) (96’)*
12.10 Klinci za pet, dokumentarni fi-
lm (53’)
13.05 Vip Music Club LP
15.05 Obi~ni ljudi, TV serija
15.50 Ta politiká: Vladavina zakona
16.00 Brlog
16.20 U uredu 3, humoristi~na seri-
ja*
16.40 Uvijek je sun~ano u Philade-
lphiji 3, humoristi~na serija*
17.05 Bostonsko pravo 3, serija*
17.50 @upanijska panorama
18.10 Vrijeme
18.15 Vijesti na Drugom
18.35 Na rubu znanosti: Vastu - `ivot
u skladu s prirodom
19.20 Crtani film*
19.30 Vip Music Club
20.00 Ve~eras...
20.05 Brown Sugar, ameri~ki film
(105’)*
21.55 Vijesti na Drugom
22.07 Vrijeme
22.10 Zakon!, doma}a humoristi~na
serija (12)*
22.50 @ivot na Marsu 1, serija (12)*
23.45 Dosje kuhinja, humoristi~na
serija (12)*
00.10 Blizu doma, serija (12)*
00.50 Vrijeme je za jazz: Renato
Ro`i} Consort
NOVA TV
06.30 Otvori svoje srce,
serija
07.20 Yu-Gi-Oh GX,
crtana serija
07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo,
crtana serija
08.00 Graditelj Bob,
crtana serija
08.15 Tomica i prijatelji,
crtana serija
08.30 Ezo TV,
tarot show
09.30 Nova lova,
TV igra
10.30 Rebelde,
serija
11.30 Vatreno srce,
serija
12.25 IN magazin by Bijele udovice
13.10 Inspektor Rex,
serija
14.10 Farma,
reality show
15.10 Alibi za ubojstvo,
igrani film
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Inspektor Rex,
serija
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Farma,
reality show
21.00 Ne zaboravi stihove,
glazbeni kviz
22.00 Privatna praksa,
serija
23.05 Vijesti
23.20 Kevin Hill,
serija
00.20 Seinfeld,
serija
00.50 @ivot na sjeveru,
serija
01.45 Ezo TV,
tarot show
02.45 Gacy,
igrani film (18)*
04.10 Seinfeld, serija
04.35 @ivot na sjeveru, serija
05.20 IN magazin
05.55 Farma, realtiy show
06.25 Kraj programa
14.10 ^AROLIJA 20.10 LATINICA 17.05 BOSTONSKO PRAVO 22.00 PRIVATNA PRAKSA
PINK BH
22.10
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi},
Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg
Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a
Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra:
281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail:
sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax:
281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-
364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-
648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Pe-
tra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: D`emala Bijedi}a 185
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
Organizatori Izbora Miss Ame-
rike, koji se odr`ava ve} 50 go-
dina, primili su prijete}e pismo
od kriminalca poznatijeg kao
„Gra|anin“, kojeg FBI tra`i ve}
dugi niz godina. Ovo mo`e biti
njihova {ansa da ga kona~no
uhvate. Poslije duge kompju-
terske pretrage za „pravom“
djevojkom, odabrali su speci-
jalnog agenta Grejsi i prijavlju-
ju je na takmi~enje.
Uloge: Sandra Bulok, Be-
nd`amin Bret, Majkl Kejn
Reditelj: Donald Petri
FILM
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: ^ak ako ste u skladnoj vezi, odlu~it }ete
da povu~ete granice dopu{tenog u odnosima sa
partnerom.
Posao: Iskoristite trenutak, poduzmite akcije, o koji-
ma ve} dugo sanjarite. Povoljni su poslovi vezani za komuniciranje.
Zdravlje: Ne zamarajte se pretjerano.
Ljubav: Ovoga puta, par tner se ne zadovoljava
samo va{om slatkorje~ivo{}u. Tra`i stvarne do-
kaze ljubavi.
Posao: Ne dozvolite da vam izmakne uspjeh, koji
vam se tako napadno nudi. Poma`u vam lukavstvo i manevri.
Zdravlje: Smanjite aktivnosti.
Ljubav: Vi{e ste posve}eni svom izgledu. Poka-
zat }ete se promijenjenog stila. Nekom }e pose-
bno zaigrati srce.
Posao: Sve je vi{e prilika da iska`ete svoje sposo-
bnosti. Iskoristite sve svoje potencijale. O~ekuje vas uspje{an dan.
Zdravlje: Dobro bi vam do{la rekreacija.
Ljubav: Ako ste u braku vezi, otkrit }ete sasvim
nove vrijednosti kod partnera. Mogu}e je i pono-
vno zaljubljivanje.
Posao: Va{e sposobnosti izra`enije su nego
ina~e. Izvrstan ste organizator, preuzimate i dodatne obaveze.
Zdravlje: Odmorite se uz dobru knjigu ili film.
Ljubav: Ako ste, nekim slu~ajem, usamljeni, pri-
vu}i }e vas osoba sa `ivotnim iskustvom, elega-
ntna i {armantna.
Posao: Ta~no procijenite {ta `elite, koji su vam ci-
ljevi u bliskoj, a koji u daljoj budu}nosti. Ne zna~i da ste i kruti.
Zdravlje: I najve}a energija ima granice.
Ljubav: Najbolje rje{enje je da ulo`ite energiju u
animaciju postoje}e veze. Posavjetujte se sa do-
brim prijateljem.
Posao: Ako ne uskladite ljubavnu i poslovnu sfe-
ru, ne osje}ate se kao potpuna osoba.
Vi to, ipak mo`ete..
Zdravlje: Zadr`ite smisao za humor.
Ljubav: Mogu}a je platonska ljubav. Najvjerova-
tnije, sve }e ostati na ma{tanjima, ali, niste neza-
dovoljni.
Posao: Potaknuti su putovanje i va`ne odluke. Dan je kao stvo-
ren za tako ne{to. Savjet prijatelja je dragocjen.
Zdravlje: Unutra{nja napetost.
Ljubav: Va{a veza prolaze kroz fazu vru}e - hla-
dno. Ipak, preovladavaju ljep{a, toplija, nje`nija
raspolo`enja.
Posao: Nemojte se pokolebati po~etnim pote{ko}ama ili lo{im
sugestijama kolega. Najva`nije je da imate cilj.
Zdravlje: Napetost izazvana i{~ekivanjem.
Ljubav: [anse za pravu ljubav postoje. Treba se
samo potruditi. Nazovite, po{aljite lijep SMS volje-
noj osobi.
Posao: Ako ste shvatili da vam posao ne donosi
zadovoljavaju}e prihode, potrudite se na}i ne{to novo.
Zdravlje: Nema razloga za brigu.
Ljubav: Ljubavni sklad temeljite na iskrenosti.
[etajte, opu{teno razgovorajte. Upoznajte se na
nov na~in.
Posao: Suo~eni ste sa svojim pretjeranim ambicijama. Prihva-
tite svoje `elje kao ne{to {to je mogu}e ostvariti.
Zdravlje: ^uvajte nerve.
Ljubav: Privla~i vas osoba koja ulijeva povjerenje i
sigurnost, uz koju se osje}ate za{ti}eno. To vam
sada i treba.
Posao: I planete su vam sklone. To, itekako, osje}ate, posebno
na finansijskom planu. Problem je {to ste rastro{ni.
Zdravlje: Uz samodisciplinu, sve odli~no.
Ljubav: Radite samo ono {to je za vas dobro.
Ipak, nemojte povrijediti osje}anje osobe koja vas
voli.
Posao: Za va{ posao i uspjeh, od presudne va`no-
sti su dobra organizacija i vrijeme.
Znate biti majstor u tome.
Zdravlje: Na|ite vremena za {etnju.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Pri~a se odvija u jednom srpskom selu
visoko u bosanskim planinama. Njego-
vi stanovnici su se usred ratnog me-
te`a na{li na udaru dvije ideologije,
izme|u ~etnika i partizana. Predstavni-
ci te dvije ideologije su partizanski ko-
mesar [panac i biv{i kraljevski oficir
Radeki}. [panac je fanatik, nosilac ide-
ja kojima `eli da promijeni svijet ne pi-
taju}i za `rtve, a drugi je realni pozna-
valac situacije, ~ovjek iz tih krajeva.
21.25
FEDERALNA TV
Miss tajni
agent
FILM
SERIJA
HAYAT TV
16.30
Sve }e biti
dobro
Matko posje}uje Neve-
nku, kada dolazi i osta-
tak porodice Bebi}. Ma-
tko shvata da se ne{to
taji. Matko predla`e Zo-
ranu da se udru`e u ku-
povini zemlji{ta za spa-
lionicu. Radovan od Mi-
le tra`i jo{ jedno pismo.
Ku~eru zaintrigiraju Mi-
haelovi nalazi te odlazi
u laboratorij siguran da
je otkrio uzrok mla-
di}eve bolesti.
Gluvi barut
SERIJA
Umberto je {okiran
saznanjem da ima
k}erku. Vitorija se
zbli`ava sa Kosimo-
vim {ti}enicima. Luci-
ja predla`e Totonu da
Falka isplati za njegov
rad drogom, jer su-
mnja da je jo{ uvijek
ovisnik. Da li }e Falko
nasjesti...
20.00
BHT 1
Kapri
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
Pove}avanje svjesnosti
Obilje`avanje
dana AIDS-a
ALAHABAD - Stotine volo-
ntera koji se bave zdravstvenim
radom i mnogi gra|ani obi-
lje`ili su Dan svjetlosti svije}e
u ovom indijskom gradu.
Ovaj dan tradicionalno se obi-
lje`ava kako bi se pove}ala svje-
snost o opasnostima od virusa
HIV, kao i da bi se odala po~ast
oboljelima od AIDS-a.
NJUJORK - Stotine policajaca
i vatrogasaca opkolile su ju~er
lokaciju gdje je nekada stajao
Svjetski trgovinski centar u
ameri~kom gradu. Rije~ je bila
o vje`bi u kojoj se provjeravala
spremnost na reakciju ako bi se
desila neka nesre}a.
U ovoj provjeri spremnosti u~-
estvovalo je i nekoliko desetina
volontera, koji su predstavljali ci-
vile sa simuliranim povredama.
VA[INGTON - Barak Obama
(Barack) zanemario je nakratko
svoje predsjedni~ke du`nosti da
bi, uz glasno navijanje, posmatr-
ao nogometnu utakmicu u kojoj
je u~estvovala njegova mla|a
k}erka Sa{a (Sasha).
Nakon {to je u odijelu i kravati u
Bijeloj ku}i saop}io ime novog
ambasadora u Kini, Obama se br-
zo presvukao i krenuo na stadion
u D`ord`taunu, u kvartu Va{in-
gtona, gdje se odr`avala utakmica
{kolskog tima njegove k}erke.
Mala Sa{a odli~no se pokazala na
terenu i postigla je pobjedni~ki gol
na vidno zadovoljstvo tate, koji je
navijao iz sveg glasa.
Velika koli~ina oru`ja
Racija u Pakistanu
KARA^I - Pakistanska policija
izvr{ila je tokom vikenda nekoli-
ko racija u domovima ~etvorice
navodnih militanata iz grupe
„La{kar-e-D`angvi“, koja se po-
vezuje sa talibanima i El-Kaidom.
Prona|eni su velika koli~ina
oru`ja i materijala za pravljenje
eksplozivnih naprava.
Iskosa
Zatvor za visoke
pete i `vaka}e gume
ATINA - Prema novom zakonu
koji uvodi Gr~ka, onome ko bude
uhva}en sa `vaka}om gumom ili u
cipelama sa visokom petom tokom
posjete pozori{tu Heroda Ati~kog,
prijete visoka nov~ana kazna i za-
tvor. Vi{e od 350.000 posjetilaca
godi{nje pro|e kroz ovo pozori{te,
gdje je prije dvije godine uklonje-
no 27 kilograma `vaka.
Stotine u~esnika provjeravaju spremnost na reakciju (Foto: AFP)
Vje`ba u Njujorku
Obama navijao iz sveg glasa (Foto: AP)
LAS VEGAS - Poznati grad ko-
cke u ameri~koj dr`avi Nevada
bio je doma}in najve}e svjetske
parade ljepotica u bikinijima, a
svrha ove manifestacije bio je po-
ku{aj da Las Vegas povrati repu-
taciju najvi{e posje}enog grada u
Sjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-
ma.
Doma}ica ovog de{avanja bila je
manekenka Holi Medison (Holly
Madison), a na jednom mjestu
okupila se 281 ljepotica u kupa}em
kostimu, {to je bilo dovoljno da
ova manifestacija bude uvr{tena u
Ginisovu knjigu rekorda.
Obilje`eno je i 50 godina postojanja
neonskog znaka „Dobrodo{li u Las
Vegas“, kao i, kako je istakao grado-
na~elnik Las Vegasa Oskar Gu-
dmen (Oscar Goodman), po~etak
ljetne sezone mjesec prije ostalih
turisti~kih destinacija na sjevernoj
hemisferi.
Parada ljepotica u kupa}im kostimima u Las Vegasu
REKORDNA 281 DJEVOJKA U BIKINIJU
Manifestacija uvr{tena u Ginisovu knjigu rekorda
Predsjednik navijao za k}erku
Najve}a svjetska parada djevojaka u bikinijima (Foto: AFP)