broja je Ukupan tira` ovog jeraka! 0 prim preko 110.

00

Dnevni avaz
petak, 22. 5. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4918 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik

INTERVJU Rafi Gregorijan o Bajdenovoj posjeti BiH

DOBILI SMO NOVE MI[I]E!
Potpredsjednik SAD nije samo kritizirao nego je ponudio i pomo} Do junske sjednice PIC-a mo`e se rije{iti pitanje vojne imovine Dr`avni poslanici ne bi trebali putovati u EU dok se vize gra|anima ne ukinu „Vi{e od igre“: Danas kartica i prvi kupon

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

B

oravak potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena u BiH i regionu izuzetno je va`an. Govor koji je odr`ao u Parla-

mentu Bosne i Hercegovine bio je veoma mo}an i potpuna potvrda svih na{ih zabrinutosti o kojima smo izvje{tavali me|unarodnu zajednicu i javnost u prote-

kle skoro tri godine. Bajden nije samo kritizirao nego je ponudio i pomo}, smatra drugi ~ovjek OHR-a Rafi Gregorijan. 5. strana

MILION 1 NA DAR
VI[E OD IGRE

Avaz Twist Tower

Kupon br. 22. 5. 2009.

Dobrovolja~ka: Stigle Interpolove potjernice

KO ]E PO ZAHTJEVU BEOGRADA HAPSITI BH. GRA\ANE?
14. strana

„Avaz“ saznaje: Inspektori kre}u u akciju

NAJVE]A KONTROLA BANAKA!
CEFTA: Nakon hrvatske zabrane uvoza

2. str.

Najsavremenije arhitektonsko dostignu}e u regionu: Vi{e od 20 spratova zauzimaju redakcije „Avazovih“ izdanja

(Foto: F. Fo~o)

Novo poslovno sjedi{te najtira`nije bh. novine

JE LI PO^EO OTVORENI TRGOVINSKI RAT?
3. strana

’Avaz’ se uselio u toranj
10. strana

VEDAD IBI[EVI]

Sanjao sam kada }u opet trenirati

81. strana

2

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Inspektori kre}u u akciju

Imamovi}: Iznevjerena obe}anja

Biber: Pomo} privredi

Mi{i}: Te{ka godina

Dramati~ne posljedice ekonomske krize u BiH

Najve}a poslijeratna kontrola banaka!
U fokusu istrage UniCredit, Raiffeisen, Intesa Sanpaolo i Hypo banka Predmet kontrola prije svega }e biti potro{a~ki ugovori
Desetine inspektora krajem naredne sedmice zapo~et }e najve}u poslijeratnu kontrolu banaka na podru~ju cijele BiH, saznaje „Dnevni avaz“. Dogovoreno je to na trosatnom sastanku koji su ju~er kasno popodne u Jajcu odr`ali direktori uprava za inspekcijske poslove FBiH i RS Ibrahim Tirak i Slavko Suboti}. Kako je precizirano, akcija bi trebala trajati 30 dana.

Slijedi novi veliki val otpu{tanja radnika!
Nismo dosegli dno, smatraju Imamovi}, Mi{i} i Biber
Za posljednjih sedam mjeseci zbog direktnih posljedica svjetske ekonomske krize na cijelom podru~ju BiH otkaze je dobilo ta~no 43.425 radnika, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u entitetskim zavodima za zapo{ljavanje. Broju od 35.388 radnika koji su otpu{teni do po~etka aprila dodato je jo{ 8.037 onih koji su posao izgubili u proteklom mjesecu. Predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH Nihad Imamovi} ka`e da jo{ nije kraj otpu{tanjima i da sve prognoze govore kako }e poslije godi{njih odmora situacija biti jo{ te`a, kada se mo`e o~ekivati novi veliki val otpu{tanja. - Ako poslodavci nemaju posla, prva mjera je smanjenje tro{kova i ukidanje pojedinih radnih mjesta. Postavlja se pitanje {ta su za to vrijeme uradile vlasti da pomognu privredi. U decembru pro{le godine s Vladom FBiH potpisali smo sporazum sa 47 mjera za rastere}enje, pomo} i reforme privrede. Nijedna od njih nije provedena. Bojim se da i ovih 60 miliona ameri~kih dolara koje je odobrila Svjetska banka ne}e oti}i u privredu ka`e Imamovi}. Predsjednica Saveza Sindikata RS Ranka Mi{i} isti~e da nedostaje novca koji bi se plasirao u privr-

Otkazi u aprilu
4.876 radnika FBiH 3.151 radnik u RS 10 radnika u Br~ko Distriktu
edu, {to je, kako navodi, jedni na~in da se zadr`e radna mjesta. - Oni koji su se borili da vladaju ovim prostorima moraju ponuditi rje{enja da se pre`ivi ova godina koja }e svoju kulminaciju do`ivjeti u tre}em i ~etvrtom kvartalu - smatra Mi{i}. Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH Edhem Biber uvjeren je, tako|er, da „jo{ nismo dosegli dno“. Sindikati zbog toga o~ekuju masovne radni~ke proteste. - Nijedna mjera koja omogu}ava pomo} privredi radi o~uvanja radnih mjesta jo{ nije realizirana. Nisu aktivirana sredstva za pomo} privredi. Mora se priznati da pri otpu{tanjima ima i zloupotreba od pojedinih poslodavaca. Sve to je pogubno. Vlasti trebaju odmah po~eti raditi u interesu onih koji su ih izabrali. U suprotnom, bit }e jo{ masovnijih otpu{tanja - ka`e BiF. VELE ber.

Poziv gra|anima
Kontrola }e, kako je za na{ list pojasnio Tirak, biti pokrenuta zbog ~injenice da ve}ina banaka u BiH i dalje odbija smanjiti kamate na kredite, koje su lihvarski pove}avale proteklih nekoliko mjeseci, pod izgovorom svjetske ekonomske krize. - Mi se vi{e ne}emo s bankama prepisivati i ubje|ivati. Dobio sam odgovor 21 banke na upit ombudsmena za za{titu potro{a~a Dragana Doke i, da budem iskren, sve mi to djeluje po onoj narodnoj „okruglo pa na }o{e“. Ti odgovori ustvari ni{ta ne govore.

Tirak: Natjerati banke da smanje kamate

Stoga smo dogovorili da odlu~no krenemo u akciju kontrole. Ve} imamo vi{e od stotinu prijava, a vjerovatno }emo ih jo{ dobivati. Cilj nam je da banke natjeramo da smanje kamate i svoje poslovanje usklade sa Zakonom o za{titi

potro{a~a BiH - ka`e Tirak. On je ponovo pozvao bh. gra|ane da prijave svako nezakonito pove}anje kamata.

Direktni ulasci
Inspektori }e, saznajemo, direktno ulaziti u banke i kontrolirati ugovore o kreditiranju, u slu~ajevima gdje su banke nezakonito pove}avale kamate i doslovno plja~kale gra|ane. Predmet kontrola prije svega }e biti tzv. potro{a~ki ugovori. Prema pouzdanim informacijama, u fokusu inspektora posebno }e biti UniCredit, Raiffeisen, Intesa Sanpaolo i Hypo AlpeF. VELE Adria banka.

Kazne i banci i direktoru
- Dio banaka uistinu nije pove}avao kamate, ali sve mogu biti predmet kontrole ako dobijemo prijave. Fokus }e, svakako, biti tri do ~etiri banke koje su davale najvi{e kredita i koje su najvi{e podizale kamate. Ako budu utvr|ene nepravilnosti, banke }e za svaki ugovor o kreditima platiti kaznu do 5.000 KM. Direktor banke, tako|er, mo`e biti ka`njen sa po 1.000 KM za svaki takav ugovor - rekao je Tirak.

Predao se Jelavi}ev otmi~ar

Savinovi} se brani sa slobode
Sa{a Savinovi} (34) iz ^apljine, nastanjen u Mostaru, posljednji od pet otmi~ara biv{eg hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}a, predao se u srijedu Tu`ila{tvu u Konjicu. Kantonalni tu`ilac Sead \iki} izjavio je za „Avaz“ da se Savinovi} brani {utnjom. Nakon ispitivanja i jednodnevnog pritvora, pu{ten je da se brani sa slobode. Oduzete su mu putne isprave, zabranjen prelazak dr`avne granice s li~nom kartom i nalo`eno redovno javljanje u PoF. V. licijsku upravu Mostar.

Istraga o zloupotrebi CIPS-ovih li~nih dokumenata

Nova hap{enja u Tuzli i Vlasenici
Uhap{eni Merima i Mirza Alispahi} te \uka Kurti}
Po nalogu Tu`ila{tva i Suda BiH, pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), u saradnji s entitetskim ministarstvima unutra{njih poslova, ju~er su u akciji razotkrivanja zloupotreba CIPS sistema u Vlasenici i Tuzli uhapsili tri osobe. U Vlasenici su uhap{eni Merima Alispahi}, mati~arka u Mati~nom uredu, i njen nezaposleni suprug Mirza, a u Tuzli, na radnom mjestu, \uka Kurti}, uposlenica MUP-a Tuzlanskog kantona i Ureda za izdavanje li~nih dokumenata. Svi oni sumnji~e se da su po~inili niz krivi~nih djela, od krivotvorenja dokumenata, preko zloupotrebe polo`aja, do uzimanja i davanja mita. - Navedene osobe osumnji~ene su da su po~inile kaznena djela zloupotrebom li~nih dokumenata Bosne i Hercegovine na na~in da su dr`avljanima BiH i zemalja u regiji omogu}avale pribavljanje la`nih putnih isprava i drugih li~nih dokumenata s la`nim podacima, odnosno nezakonito stjecanje bh. dr`avljanstva - kazao je portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Hap{enja su izvedena u okviru {ire istrage o zloupotrebi li~nih dokumenata u projektu CIPS, koja se u posljednje vrijeme provodi na cijeloj teritoriji BiH. Tokom ju~era{nje akcije pretreseni su objekti koje osumnji~eni koriste, E. H. kao i slu`bene prostorije.

Optu`nica Kantonalnog suda u Sarajevu

Izja{njavanje Bi~ak~i}a i Brankovi}a 1. juna
Biv{i i aktuelni premijer Federacije BiH Edhem Bi~ak~i} i Ned`ad Brankovi} trebaju se 1. juna pred Kantonalnim sudom u Sarajevu izjasniti o optu`nici za zloupotrebu polo`aja prilikom kupovine stana Brankovi}u, javio je FTV. Sudija za prethodno saslu{anje u srijedu je odbio prigovore Brankovi}a i Bi~ak~i}a na optu`nicu.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana „Bosnalijek“ prvi put dijeli dividende
- Za razliku od Srbije i Hrvatske, koje su rasprodale strancima svoju farmaceutsku industriju, u BiH se kona~no nazire jedna pozitivna stvar. „Bosnalijek“ je primjer kako bi otprilike trebala dana{nja (princ od bosne) industrija u BiH izgledati.

Tu`ila{tvo BiH: Izdavanje la`nih dokumenata

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

CEFTA Nakon hrvatske zabrane uvoza `ive ribe iz BiH

Po~eo otvoreni trgovinski rat?
Osim blokada, susjedna zemlja uvodi i necarinske barijere Razlozi za blokade navodne bolesti Potrebni bilateralni razgovori u rje{avanju problema
Hrvatska je u potpunosti blokirala uvoz `ive ribe iz na{e zemlje, a kao obja{njenje za takve poteze navedene su obaveze prema EU i navodne bolesti riba iz BiH. Iz Ureda za veterinarstvo BiH kazali su da je zdravlje riba u BiH isto kao i onih u Hrvatskoj. Zbog toga je bh. ured ju~er, kako javlja FVT, uzvratio istom mjerom prema Hrvatskoj. Ne tako davno, Hrvatska je zabranila uvoz mlijeka iz na{e zemlja, te su nadle`ne institucije uzvratile istom mjerom, {to je susjednu zemlju, koja u BiH izvozi tri puta vi{e mlijeka, natjeralo na ukidanje blokade.

Krah Harisa Silajd`i}a
Pohvalama na ra~un pro{logodi{njeg Tihi}evog istupa u Skup{tini RS, Bajden je Silajd`i}u odvalio {amar od kojeg }e se ovaj te{ko oporaviti
Televizijski snimak {irokog zagrljaja i osmijeha Harisa Silajd`i}a i hladno pru`ene ruke D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) vi{e od bilo kakve stru~ne analize govori o situaciji u kojoj su se, deceniju i po nakon Dejtona, na{li bo{nja~ka politika i njeni glavni protagonisti. Upravo se na Silajd`i}evom osobnom primjeru mo`e pratiti grafikon uru{avanja i tro{enja politi~kih i moralnih kredita koje su Bo{njaci tokom rata stekli svojom odbranom od agresije susjednih zemalja. Naravno da nikada ne}emo saznati {ta je doslovce Bajden rekao Silajd`i}u u razgovoru u ~etiri oka i naravno da Silajd`i} ne}e ni za `ivu glavu priznati da je dobio posljednju opomenu pred isklju~enje s politi~kog terena u BiH. Ali, i neke javne geste gosta iz Va{ingtona otkrivaju da to nije bio nimalo srda~an susret. O~igledan i{aret Bajden je poslao jo{ u zgradi Predsjedni{tva BiH, uzdr`anim do~ekom tragikomi~ne `elje bo{nja~kog ~lana kolektivnog {efa dr`ave da ra{irenim rukama demonstrira staro prijateljstvo. Potvrdu da od takve Silajd`i}eve bliskosti s drugim ~ovjekom Obamine administracije ni{ta nije ostalo, dobili smo nekoliko sati kasnije, u njegovom govoru u Parlamentu BiH. Podsje}anjem i pohvalama na ra~un pro{logodi{njeg istupa Sulejmana Tihi}a u Skup{tini RS, Bajden je Silajd`i}u odvalio {amar od kojeg }e se ovaj te{ko oporaviti. U slobodnom prijevodu, re~eno mu je da nije ispunio ameri~ka o~ekivanja i da je slu`beni Va{ington duboko razo~aran. Sru{io je aprilski paket ustavnih promjena, a nije ponudio alternativno rje{enje. Njegov posao odgovornog dr`avnika - iako bez potrebnog izbornog legitimiteta - radio je Tihi}. Umjesto zakopavanja politi~kih rovova, provo|enja neophodnih reformi na putu ka EU i tra`enja zdravog kompromisa, Silajd`i} je, na zadovoljstvo separatista i uz svesrdnu pomo} Milorada Dodika, {irio front izme|u BiH i RS. Krah njegove politike tolikih je razmjera da je pravo ~udo {to ga jedino jo{ on ne vidi. Ili se samo pravi da ga ne vidi, {to je jednako porazna ~injenica za sve koji su mu na posljednjim op}im izborima dali podr{ku i svoje glasove.
\oko NINKOVI]

Diskreditiranje robe
Postavlja se pitanje da li je nakon ovih poteza zapo~eo otvoreni trgovinski rat izme|u na{e zemlje i susjeda? U Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH kazali su nam da je ovo jo{ jedan primjer kr{enja Sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), te da je potreban ja~i anga`man doma}ih institucija u za{titi doma}ih proizvo|a~a i bh. tr`i{ta koji su ugro`eni prekomjernim uvozom, ali i blokadama izvoza u susjedne zemlje. - Blokada izvoza `ive ribe i nedavna zabrana uvoza mlijeka iz BiH pokazuju da se diskreditiraju bh. proizvodi kako bi bio smanjen njihov tr`i{ni udio u Hrvatskoj. Susjedna zemlja plasira svoje proizvode u BiH po dampin{kim cijenama
Bh. proizvo|a~i te{ko do tr`i{ta susjednih zemalja

i tako uni{tava na{u proizvodnju ka`u nam u VTKBiH. Nagla{avaju da bi to, ipak, trebalo dokazati i za to je potreban ja~i anga`man Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i bilateralnim razgovorima, kojih do sada nije bilo, rije{iti ovaj problem. - Osim direktnih zabrana, Hrvatska ali i Srbija slu`e se i necarinskim barijerama koje izvoz na{ih proizvoda dodatno optere}uju. Naj~e{}e su to nepriznavanje certifikata kvaliteta, zadr`avanja robe na granicama i poskupljenje trgovanje koji proizvode ~ine nedovoljno konkurentnim u tim zemljama - nagla{avaju u VTKBiH.

Ka`u da je potrebna za{tita doma}e proizvodnje, ali nikako zakonom kao {to predla`e Jerko Ivankovi} Lijanovi} jer bi uslijedile kontramjere, ali i sankcije evropskih institucija.

Veliki suficiti
I direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu i duhansku industriju u Privrednoj komori FBiH Erina Lasi} ka`e za „Avaz“ da je potrebna za{tita doma}ih firmi i izvoznika, ali ne kroz zakone, ve} kompromis izme|u susjednih zemalja i BiH. - U svijetu su uglavnom najve}i trgovinski partneri susjedne zemlje. Ne mo`emo uvo|enjem carina i zabrana uvoza ni{ta posti}i, jer poskupljujemo proizvode i stvaramo prostor za uvoz robe iz EU, {to ide na {tetu svih nas - nagla{ava Lasi}. Hrvatska i Srbija vide na{u zemlju kao veliko tr`i{te za plasman svojih proizvoda i svake godine ostvaruju velike trgovinske suficite u robnoj razmjeni.
I. [MIGALOVI]

/ TO JE TO

BiH zabranila i uvoz goveda i peradi
Osim ribe, BiH je zabranila i uvoza goveda, peradi i proizvoda od peradi iz Hrvatske. Ove odluke donesene su u skladu sa me|unarodnim i doma}im standardima, a odgovor su na odluku Hrvatske o zabrani uvoza `ive ribe iz BiH, zbog navodne bolesti kod riba iz BiH, javlja FTV. Drago Nedi}, direktor Ureda za veterinarstvo BiH, nada se da }e razgovorom sa hrvatskom stranom biti otklonjene nejasno}e.

Sead Avdi} nakon odluke Predsjedni{tva BiH

Sada je Srbija na potezu
O~ekujem da }e Beograd {to prije odobriti agreman, odnosno da }u u skorije vrijeme preuzeti poziciju ambasadora BiH u Srbiji, na koju me jednoglasno imenovalo Predsjedni{tvo BiH. Ovo je ju~er u izjavi za „Dnevni avaz“ istakao Sead Avdi}, ina~e predsjednik stranke BH Slobodni demokrati i nekada{nji dr`avni poslanik, kojeg je prekju~er kolektivni {ef dr`ave, na prijedlog bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva Harisa Silajd`i}a, imenovao za ambasadora na{e zemlje u Srbiji. Silajd`i}ev skoro dvogodi{nji inat, odnosno odbijanje da umjesto Bori{e Arnauta, kojem nije odobren agreman, predlo`i novog ambasadora rezultirao je time da su odnosi izme|u BiH i Srbije svedeni na nivo otpravnika poslova. Tu funkciju neprimjetno i bez rezultata obavljala je Amira Arifovi}-Harms. - Po~astvovan sam time da je odluka o mom imenovanju rezultat jednoglasja u Predsjedni{tvu BiH. Sada je na potezu Beograd i zaista ne vidim nijedan razlog da bi se moje imenovanje za ambasadora na bilo koji na~in moglo osporavati rekao je Avdi}. U tom kontekstu prokomentirao je ranije medijske napise u kojima je i on dovo|en u vezu s procesom u slu~aju „Tuzlanska kolona“, koji vodi Okru`ni sud u Beogradu. Naglasio je da za njime nije raspisana nikakva potjernica, da se njegovo ime ne nalazi na listi pet osoba u Srbiji osumnji~enih za taj slu~aj. - U svoj toj pri~i, ja se pojavljujem samo u ulozi svjedoka i ve} sam

Avdi}: ^eka agreman

dao svoj iskaz o tome. No, sa sada{nje pozicije ne mogu govoriti vi{e o tom slu~aju, iako sam svoj jasan stav javno iznosio - dodao je AvS. [KULETI] di}.

4

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

aktuelno

UPOZORENJA Valentin Incko, visoki predstavnik, za „Dnevni avaz“

Parlamentarci se ve} oglu{ili na pozive Solane i Bajdena
Dom naroda BiH: Onemogu}en prijenos ovlasti na doma}e snage

Nakon ru{enja zakona o kontroli kretanja oru`ja

Vjetar u le|a BiH, a ne OHR-u Nema mjesta prijetnjama s ovla{tenjima dr`ave i pravima entiteta
Posjeta i poruke ameri~kog potpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) i visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i sigurnost Havijera Solane (Javier) nisu vjetar u le|a OHR-u nego Bosni i Hercegovini, ali samo ako ih politi~ari u BiH shvate ozbiljno i prionu na posao, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Valentin Incko (Inzko), visoki predstavnik.

Srbi ponovo blokirali put ka ukidanju viza
Srpski delegati oborili jedan od klju~nih zakona za liberalizaciju viznog re`ima
Obaranjem zakona o kontroli kretanja naoru`anja i vojne opreme, delegati iz Kluba Srba u Domu naroda sprije~ili su napredovanje BiH prema EU i NATO-u, rekao je ju~er za „Dnevni avaz“ predsjedavaju}i Kluba Bo{njaka u Domu naroda BiH Hazim Ran~i}. - Ovaj zakon bio je jedan od uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima. Obrazlo`enje delegata iz Kluba Srba da se, zapravo, radi o prijenosu nadle`nosti s entiteta na dr`avu apsolutno ne stoji. Prema Dejtonskom sporazumu, ovlasti bude donesen. Mi }emo pristati i na kompromis, ali samo u slu~aju da se ne ide ispod standarda i propisa EU - zaklju~io je Ran~i}. Predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost i Kluba Hrvata u Domu naroda Branko Zrno istakao je da je ovaj zakon dobio zeleno svjetlo Vije}a ministara BiH, ali i svih ostalih relevantnih tijela, te mu stoga nije jasan potez srpskih delegata. - Ako ho}emo o svemu sami da odlu~ujemo i cilj nam je odlazak OHR-a i me|unarodnih snaga, onda smo ovaj zakon bespogovorno

Otre`njenje i zamajac
On je najavio da }e se, nakon ovih posjeta, OHR sna`no fokusirati na postizanje saglasnosti u BiH u vezi s klju~nim zakonima na putu ka EU. - Ako je neko i imao sumnje {ta su to stvarne namjere EU i SAD kada je BiH u pitanju, one su sada raspr{ene. Oni pru`aju punu podr{ku ovoj zemlji kada su u pitanju euroatlantske integracije - kazao je Incko. Prema njegovim rije~ima, jedna od klju~nih poruka Bajdena i Solane jeste da, ako BiH `eli napredovati, onda „jednostavno nema mjesta prijetnjama teritorijalnom integritetu zemlje, ovla{tenjima dr`ave te pravima entiteta“. - Nadam se da }e ova jasno izra`ena podr{ka euroatlantskim integracijama poslu`iti kao svojevrsno otre`njenje s jedne i zamajac s druge strane svim liderima u BiH da intenzivnije i u duhu kompromisa rade na pronala`enju

Incko: Sada }emo se fokusirati na evropske zakone

rje{enja, izgradnji povjerenja i ispunjavanju obaveza koje su pred njima - potcrtao je visoki predstavnik.

Koprivicino pravdanje
Brane}i stavove srpskih delegata, Zoran Koprivica izjavio je ju~er da njegov klub „nije mogao prihvatiti sporni zakon, jer nije u interesu jednog naroda“. - Siguran sam da }e se u narednih petnaestak dana desiti ne{to {to bi bilo u interesu svih naroda u BiH, odnosno da }e rukontrole oru`ja u BiH imale su me|unarodne snage. To zna~i da bi usvajanjem ovog zakona bile prenesene ovlasti s me|unarodnih na doma}e snage. Ne vidim {ta je tu sporno - konstatirao je Ran~i}. Navode}i jednostavan primjer, Ran~i} je pojasnio da „svaka dr`ava u svijetu kontroli{e povr}e koje prelazi preko granice“. Stoga je, smatra, apsurdno da se neko buni protiv kontrole nad kretanjem oru`ja i municije u BiH. - Da su srpski delegati su{tinski spremni da poprave zakon, oni bi to amandmanski u~inili. Dakle, nije im cilj da on uop{te kovodstva klju~nih politi~kih stranaka prona}i kompromis kada je rije~ o rje{avanju spornih pitanja pri preno{enju nadle`nosti s entiteta na dr`avu. Taj kompromis rezultirat }e setom zakona koji }e se pred Parlamentom BiH na}i u skra}enoj proceduri - smatra Koprivica. trebali usvojiti. Osim toga, svi znamo da je ovaj zakon jedan od uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima. Pa, ne mogu se nadle`nosti SFORa prenijeti na op}ine ili regiju, ve} samo na dr`avu. Valjda nam je svima stalo da `ivimo u sigurnom okru`enju, a ovaj zakon upravo to nam garantira - kazao je Zrno. Osnovna zamjerka Kluba Srba ovom zakonu je „oduzimanje ingerencija MUP-u RS te pravljenje zakona nabrzinu bez konsultacija sa RS „. Iako rijetko jedinstvene, pozicija i opozicija iz RS u Domu naroda jednoglasno su digle ruku protiv ovog zakona. S. RO@AJAC

Intimna `elja
Incko je izrazio razo~arenje zbog toga {to su se u vrijeme takvih poruka „parlamentarci BiH oglu{ili na ove pozive neusvajanjem zakona o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme, koji je jedan od klju~nih zakona za ukidanje viza gra|anima BiH i evropski put“. Na pitanja ima li sada, nakon

Ustavna reforma bila bi sjajan znak
Odgovaraju}i na pitanje krije li se ustavna reforma u BiH u jednom od dva uvjeta Vije}a za implementaciju mira (PIC) za zatvaranje OHR-a, Incko je kazao da ona „nije navedena u uvjetima za tranziciju“, ali jeste pozitivna ocjena o sveukupnoj situaciji u BiH. - U tom kontekstu, postignuti dogovor o ustavnoj reformi bio bi sjajan znak da su politi~ki lideri BiH u stanju prona}i rje{enje koje odgovara svim konstitutivnim narodima i na taj na~in odgovornost za budu}nost zemlje preuzeti u svoje ruke naveo je Incko.

posljednjih posjeta Sarajevu, njegovih ranijih obilazaka prijestonica EU, zatim Beograda, Zagreba, susreta s Miloradom Dodikom u Banjoj Luci, jasnu viziju i plan {ta mo`e uraditi, Incko odgovara da je u BiH do{ao s jasnom vizijom i da se ona nije promijenila. - Tu viziju dijelim s ve}inom gra|ana, a to je stabilna i prosperitetna BiH koja je dio EU. Od klju~nog je zna~aja da se sada fokusiramo na to da se postigne saglasnost u vezi s klju~nim zakonima vezanim uz integracije u EU i unaprijedi saradnja izme|u dr`avne i entitetskih parlamentarnih komisija za evropske integracije - istakao je Incko. Tako|er, napomenuo je da je njegova „intimna `elja“ koju nastoji ispuniti ta da lideri BiH jedni prema drugima „imaju vi{e povjerenja, da ispred vrata ostave uskostrana~ke interese i da se posvete onome {to }e donijeti boljitak svim gra|anima“.
T. LAZOVI]

Osmanovi} odgovara Alikadi}-Husovi}

Legalitet radne grupe nije upitan
Federalna zastupnica nezadovoljna predlo`enom listom kandidata za UO RTVFBiH
S prijedlogom liste kandidata za ~lanove Upravnog odbora Federalne radio-televizije, koju je utvrdila Radna grupa oba doma Parlamenta FBiH, nije zadovoljna Amila Alikadi}-Husovi}, poslanik SBMe|utim, Ismet OsiH i ~lan Komisije za izbor i manovi}, predsjednik imenovanje u Predstavni~kKomisije za izbor i imeom domu. novanje Predstavni~kog Prema njenom mi{ljenju, doma FBiH i ~lan Radne legalitet grupe je upitan jer grupe, negira da je legalinjeni pojedini ~lanovi ne prtet i legitimitet tog tijela edstavljaju stranke. upitan. - Koliko znam, klubovi - Izbor ~lanova podr`ala se o ~lanovima UO Osmanovi}: su radna tijela oba doma RTVFBiH jo{ nisu usagla- Podr{ka izboru Parlamenta FBiH. Do dasili. ^udi me da Ismet Osmanovi}, nas iz SBiH nije do{ao pisani zakoji je po Parlamentu FBiH dije- htjev da treba biti izabran drugi lio pismo Mirsada Kebe, potpre- ~lan u Komisiju za izbor i imenodsjednika FBiH i predsjednika vanje Predstavni~kog doma. PreKadrovske komisije SDA, a u ko- tpostavljam da Alikadi}-Husovi} jem se za ~lana UO iz reda ostalih aludira na Muniba Jusufovi}a, predla`e Goran Samard`i}, po- biv{eg predsjednika Kluba SBiH u dr`ava izbor tog istog kandidata, a Predstavni~kom domu, koji je ujeranije je bio protiv - ka`e Alika- dno i ~lan Komisije - poja{njava Az. D. di}-Husovi} za „Avaz“. Osmanovi}.

Komisija o zapo{ljavanju dr`avnih slu`benika

Obavezno utvrditi nedostatke
Komisija za finansije i miranja i komunikacije s bud`et Predstavni~kog doinstitucijama za zapo{ljama Parlamenta BiH razmavanje. trala je ju~er Izvje{taj revizi- Od tih institucija Koje u~inka procesa zapo{ljamisija je zatra`ila da s Agevanja dr`avnih slu`benika u ncijom uspostave odgovarabh. institucijama. Vije}e ju}i sistem razmjene inforministara BiH obavezano je macija, da aktivnije uklju~e da kroz pilot projekt razmomenad`ment u ovaj proces tri i utvrdi eventualne ne- Huski}: te da realno planiraju zadostatke te predlo`i mogu}e Razmjena po{ljavanje dr`avnih sluinformacija izmjene u ovom procesu. `benika u skladu s internim Agencija za dr`avnu slu`bu pravilnicima i odobrenom budBiH zadu`ena je da Vije}u mini- `etskom stavkom za tu svrhu stara dostavi potpune informacije izjavio je za „Dnevni avaz“ nakon o sistemu zapo{ljavanja i da uspo- sastanka ~lan Komisije Adem HuS. R. stavi odgovaraju}i sistem infor- ski}.

Sugestija OHR-a
Safet Softi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma FBiH, izjavio je za na{ list da nije bio upoznat s tim da }e zasjedati Radna grupa i da }e utvrditi listu kandidata. Me|utim, u Dom je do{lo pismo iz OHR-a u kojem je poslanicima sugerirano da na dnevni red uvrste ta~ku o izboru ~lanova UO RTVFBiH, jer od toga zavisi ho}e li FBiH dobiti kredit od milion eura.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

5

INTERVJU Rafi Gregorijan nakon Bajdenove posjete

Dobili smo nove mi{i}e!
Potpredsjednik SAD nije samo kritizirao nego je ponudio i pomo} Do junske sjednice PIC-a mo`e se rije{iti pitanje vojne imovine
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
Posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) i poruke koje je, zajedno s visokim predstavnikom Evropske unije za zajedni~ku vanjsku i sigurnosnu politiku Havijerom Solanom (Javier), izrekao u Bosni i Hercegovini dale su cijeloj me|unarodnoj zajednici, a posebno Uredu visokog predstavnika - dodatnu snagu! Glavni zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) smatra da je rije~ o iznimnom doga|aju.
Ef. Ceri}: Li~na karizma i istinska lojalnost Bo{njaka Sand`aka

Li~nost dana

Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}

Bogato znanje
- Boravak gosta tog nivoa, s tako bogatim poznavanjem situacije u regionu, izuzetno je va`an. Govor koji je potpredsjednik Bajden odr`ao u Parlamentu BiH bio je veoma mo}an i potpuna potvrda svih na{ih zabrinutosti o kojima smo izvje{tavali me|unarodnu zajednicu i javnost u protekle skoro tri godine. On nije samo kritizirao nego je ponudio i pomo}! Zajedno sa Solanom poru~io je da su vrata EU otvorena i da }e Unija i SAD pomo}i da BiH bude sastavni dio kako NATO-a tako i EU. Ali, da bi se to desilo, njima trebaju saveznici u BiH s kojima }e raditi na tome. Time se jo{ jednom potcrtavaju pozivi na zdrav razum i zajedni~ke interese, na ~emu ve} nekoliko godina insistira i Vije}e za implementaciju mira (PIC) - ocjenjuje Gregorijan. Integralna verzija razgovora s drugim ~ovjekom OHR-a bit }e dostupna danas na portalu „Dnevnog avaza“ www.dnevniavaz.ba.

Jedan narod, jedna vjera
Donio rije~i i djela ohrabrenja, ponosa i bratstva Bo{njaka s obje strane Drine
Posjeta reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a Bo{njacima Sand`aka mnogo je vi{e od obilaska tamo{nje Islamske zajednice i njenih zvani~nika. Njome je poglavar Islamske zajednice u BiH obnovio stolje}ima gra|ene mostove me|u pripadnicima jednog naroda iste vjere koji `ivi u dvije susjedne zemlje. Ogromnom i iskrenom podr{kom reisu Ceri}u Bo{njaci iz Sand`aka jo{ jednom su pokazali neraskidivu i trajnu vezu sa BiH. Zauzvrat, ef. Ceri} je njima, u vrijeme kada Beograd preko novih sejda bajramovi}a poku{ava ubaciti sjeme razdora, donio rije~i i djela ohrabrenja, ponosa i bratstva Bo{njaka s obje strane Drine. Spektakularni do~eci reisa Ceri}a u sand`a~kim mjestima i d`amijama, prisustvo desetina hiljada vjernika zorno pokazuju i nespornu li~nu karizmu reisu-luleme te visoko po{tovanje i istinsku lojalnost Bo{njaka Sand`aka prema poglavaru vjerske zajednice i Islamskoj zajednici u BiH. Nije tu samo rije~ o vjerskoj i kulturnoj povezanosti nego o temeljnom pokazatelju jedinstvenog nacionalnog identiteta. S druge strane, poku{aji zvani~nog Beograda da te veze prekine ili ih ignorira, ostat }e neuspjeli dokaz da tamo{nji politi~ki centri mo}i jo{ nisu raskrstili s politikom iz pro{losti. Reisova posjeta i sve {to ju je pratilo nisu politi~ki nego dr`avotvorni korak, signal jedinstva i integracije naroda koji, za razliku od nekih drugih, priznaje dr`avne granice, ali ne i barijere me|u ljudima i pripadnicima jeT. L. dnog naroda.

Gregorijan: Mora se ukinuti vizni re`im

Delegati da ne idu u EU
- Odluka nekih delegata da odbiju zakon o kontroli kretanja naoru`anja je korak nazad! Bilo je vrlo mnogo pogre{nih interpretacija tog zakona i bilo bi dobro da poslanici pro~itaju {ta tamo pi{e prije nego {to ga po~nu interpretirati. [teta je {to je taj zakon odbijen i sada se mora mijenjati da bi se ponovo na{ao u parlamentarnoj proceduri. Nadam se da me|uministadobit }e {ansu da ovu dr`avu povedu naprijed. Reakcije koje sam ~uo od lokalnih politi~ara su pozitivne. Svi oni podr`avaju ulazak BiH u NATO i EU! Postoje razlike kako se to mo`e uraditi, ali one ne bi trebale biti velike, jer su standardi prili~no jasni. rska komisija mo`e rije{iti ovo {to prije. Ljudi i iz RS, kao i svi ostali, `ele ukidanje viza. Ako zakoni ne budu prihva}eni, oni koji su odgovorni trebali bi se suzdr`ati od putovanja u EU, bez vize, sve dok to ne bude i privilegija svih gra|ana BiH. Takav akt solidarnosti bio bi odgovoran ~in izabranika prema svojim bira~ima.

Danas po~inje trodnevni skup u Banjoj Luci

OHR je znatno oja~an nakon posjete Bajdena i Solane BiH?
- Da! To jeste bitno poja~anje na{im aktivnostima, ali i rije~ima.

Na molitvenom doru~ku 150 zvanica
Vlada Republike Srpske izdvojila je 300 hiljada maraka za organizaciju trodnevnog molitvenog doru~ka u Banjoj Luci kojem bi se danas trebalo odazvati 150 eminentnih li~nosti iz BiH i jo{ 17 zemalja Evrope. Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} naglasio je na ju~era{njoj konferenciji za novinare da }e centralna manifestacija biti odr`ana u subotu u hotelu „Bosna“ kada }e se gostima obratiti ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi}, vladika banjalu~ki Jefrem, muftija banjalu~ki Edhem ef. ^amd`i} i biskup banjalu~ki Franjo Komarica. - Ovo nije politi~ki skup, ovo je specifi~no okupljanje koje ima religiozni i dru{tveni karakter koji treba da po{alje poruku mira i tolerancije - istakao je Radoji~i}.

Dobili ste mi{i}e, metafori~ki kazano.
- Naravno! ^uo sam i ja, kao i svi drugi, ~vrstu i punu podr{ku OHR-u i visokom predstavniku Valentinu Incku (Inzko). SAD }e nastaviti s takvom podr{kom sve dok u potpunosti ne bude ispunjeno pet ciljeva i dva uvjeta. Ta otvorena podr{ka vi{e je nego dobrodo{la i nismo je odavno ~uli.

nosti budu usvojeni i realizirani. [pekulira se da je rok za zatvaranje OHR-a kraj godine. Mo`e li se to desiti?
- Potpredsjednik Bajden posebno je istakao uvjet 2 - puna saradnja u skladu s Dejtonom i obavezama koje proizlaze iz njega. Pet ciljeva i dva uvjeta mogli su biti ispunjeni jo{ davno da je postojala istinska `elja politi~kih aktera u BiH. Mjesecima smo insistirali na tome da se uradi popis dr`avne imovine. Ponudili smo da pomognemo u tome, ali se niko nije ba{ obazirao... Apsurdno, oni koji se najvi{e zala`u da mi odemo iz BiH {to prije, rade sve da {to du`e moramo ostati...

Brojni problemi
[ta konkretno o~ekujete?
- Kada je u pitanju 5+2, o~ekujemo napredak do junske sjednice PIC-a, posebno kada je vojna imovina u pitanju. Brine me, s druge strane, neaktivnost na popisu dr`avne imovine. Pro{ao je skoro puni mjesec, a radna grupa koja je to trebala po~eti raditi, jo{ ne kre}e na posao.

Radoji~i} na pressu: Okupljanje s porukom mira (Foto: M. Lugi})

[ta se sada mo`e desiti, posebno kada su u pitanju doma}i akteri?
- Nadam se da je govor potpredsjednika Bajdena shva}en kao „poziv na bu|enje“. Oni koji su spremni raditi izvan strana~kih i etni~kih linija,

Spomenuli ste 5+2. Potpredsjednik Bajden bio je vrlo jasan u zahtjevu da oni u potpu-

Poput Dodika, naprimjer?
- Poput ~lanova njegove stranke.

Kada je rije~ o meniju u subotu, gosti }e u`ivati u tradicionalnoj bosanskohercegova~koj kuhinji. Radi sigurnosti u~esnika skupa, nazvanog [esto godi{nje okupljanje zvani~nika jugoisto~ne Evrope, MUP RS je formirao poseban {tab. Gosti }e obi}i Karanovac, gdje se odr`ava Svjetsko rafting prveV S. . nstvo i posjetiti Jajce.

Od 0 do 24 sata
Ambasador BiH u SAD u Bijeloj ku}i

6

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

mozaik

Kujund`i} predao akreditive Obami
Novoimenovani ambasador BiH u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama Mitar Kujund`i} predao je u srijedu u Va{ingtonu akreditivno pismo Predsjedni{tva BiH predsjedniku SAD Baraku Obami (Barack). U skladu s ameri~kim protokolom, ceremonija predaje akreditivnog pisma odr`ana je u Bijeloj ku}i. Osim ambasadora BiH, istog dana akreditivna pisma predalo je jo{ 14 novoimenovanih ambasadora akreditiranih u SAD, saop}eno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Ovo je bila prva sve~anost predaje akreditiva stranih ambasadora novom ameri~kom predsjedniku od njegovog stupanja na du`nost u januaru 2009. godine.

USUSRET KONGRESU Predsjedni{tvo SDA potvrdilo liste

Izetbegovi}, Tihi} i Terzi} i zvani~no kandidati
Njih trojica odmah predlo`ila i svoje zamjenike - Safeta Softi}a, Asima Sarajli}a i Husejina Smajlovi}a
Predsjedni{tvo SDA na ju~era{njoj sjednici potvrdilo je kandidatske liste za predsjednika ove stranke te njegovog zamjenika. Na prijedlog Kadrovske komisije, kandidati za predsjednika sada su i zvani~no Sulejman Tihi}, Bakir Izetbegovi} i Adnan Terzi}. Oni su odmah predlo`ili i svoje zamjenike ako budu izabrani na ~elnu funkciju. Tihi} je predlo`io Asima Sarajli}a, Izetbegovi} Safeta Softi}a, a Terzi} Husejina Smajlovi}a. Na Kongresu }e 766 delegata u prvom krugu glasanja birati predsjednika i zamjenika predsjednika, dok }e u drugom krugu glasati za pet potpredsjednika, s liste od najmanje deset kandidata koje predlo`i novoizabrani predsjednik, te izme|u 700 kandidata birati nove ~lanove Glavnog odbora. Amir Zuki}, generalni sekretar SDA, kazao nam je da }e se lista s imenima kandidata za ~lanove Glavnog odbora pro{iriti kako bi bili zadovoljeni kriteriji o

Va{ington: Obama i Kujund`i}

Pod predsjedavanjem ef. Ceri}a

Zasjedalo Vije}e za fetve
U Sarajevu je odr`ana sjednica Vije}a za fetve kojom je predsjedavao reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}. Kako javlja Mina, Vije}e je razmatralo pitanja Radija BIR o reklamiranju proizvoda preduze}a koja se bave {erijatski dopu{tenim i nedopu{tenim poslovima. Izvjestioci su bili Hasan ef. Maki}, muftija biha}ki, i Ismail ef. Smajlovi}, muftija vojni. Razmatrano je i pita- Sa sjednice: Zaklju~ci naknadno nje Med`lisa IZ Tuzla o proceduri primanja zahtjeva za nu biologiju, biotehnologiju i podjelu nasljedstva u skladu s pr- medicinu u Sarajevu i ideju o poavilima {erijatskog nasljednog tpisivanju protokola o saradnji s prava. Vije}e je razmatralo i za- Rabitinom, Akademijom islahtjev za davanje mi{ljenja o pro- mskog prava. Zaklju~ci }e biti najektu Univerziteta za molekular- knadno saop}eni.

S ju~era{nje sjednice Predsjedni{tva: Kebo i Poli} odustali

(Foto: F. Fo~o)

ravnopravnoj nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti. Predsjedni{tvo je potvrdilo i liste za pet potpredsjednika, na kojima se nalazi vi{e od 48 imena. Me|u predlo`enima su Adil

Je li Smajlovi} odustao?
Mirsad Zaimovi} iz ZDK prilikom utvr|ivanja lista rekao je da je Husejin Smajlovi} odustao od kandidature za zamjenika te da ne vidi razloga da sada bude potvr|en. Na to je Trezi} odgovorio da su to samo {pekulacije, kakvih je bezbroj, te da Smajlovi} ostaje njegov prijedlog za zamjenika.

Odluka Suda u Bariju

Odba~ene optu`be protiv \ukanovi}a
Sud u italijanskom gradu nku Dela Toru da mjese~no Bariju odbacio je ju~er uvozi 1.000 tona cigareta, optu`be za {verc cigareta prkoje su potom gliserima krotiv premijera Crne Gore ijum~arene u Italiju. Mila \ukanovi}a, uz obraIstra`itelji tvrde da je zlo`enje da on u`iva diploon koristio dr`avnu firmu matski imunitet. \ukanovi} da olak{a krijum~arenje, (47) informiran je 2007. goda je naredio policiji da dodine da bi mogao biti opzvoli krijum~arima da svotu`en za navodnu umi- \ukanovi}: jim brodovima pristaju u je{anost u krijum~arenje ci- Diplomatski crnogorske luke i da je pogareta u Italiju, prenijela je imunitet nudio za{titu italijanskim italijanska agencija ANSA. bjeguncima koji su prebjegli u CrJavni tu`ioci za borbu protiv nu Goru. Ukupno 15 osoba mafije obavijestili su \ukanovi}a i optu`eno je da je u~estvovalo u krnekoliko njegovih bliskih saradni- ijum~arenju, kao i za prebacivanje ka, uklju~uju}i i biv{eg ministra fi- miliona eura na strane ra~une. nansija Miroslava Ivani{evi}a, o Istraga, zapo~eta 1999. godine, optu`bama protiv njih, koje se pokazala je da je postojao dogoodnose na period od 1994. do 2002. vor izme|u organiziranih bandi godine. iz Crne Gore i oblasti Apulija na Crnogorski premijer osumnj- jugu Italije o kontroliranju trgoi~en je da je dozvolio [vicarcu Fra- vine cigaretama i drogom.

Osmanovi}, Sadik Ahmetovi}, Braco Juri{i}, [efik D`aferovi}, Ne`ad Brankovi}, Denis Zvizdi}... Mirsad Kebo i Ned`ad Poli} odustali su od kandidatura i za zamjenike i potpredsjednike, dok su Ahmetovi}, Brankovi} i Denis Zvizdi} odustali od zamjeni~kih kandidatura i ostali samo na potpredsjedni~kim. Zuki} poru~uje da delegati Kongresa kompletan kongresni materijal mogu preuzeti u svojim kantonalnim i regionalnim ureE. LATIF dima.

Odluka Izvr{nog odbora KO SDA

Sarajevo kandidiralo Bakira Izetbegovi}a
Kantonalni odbor SDA Sarajevo za predsjednika stranke na predstoje}em Kongresu 26. maja kandidirao je Bakira Izetbegovi}a, saznaje „Dnevni avaz“. Nedavno izabrani Izvr{ni odbor KO Sarajevo dao je podr{ku Izetbegovi}u za novog strana~kog lidera, a za zamjenika je kandidirana Semiha Borovac. Za jednog od strana~kih potpredsjednika kandidaturu je dobio Denis Zvizdi}. Osim toga, Izvr{ni odbor na ~elu s predsjednikom KO Abdulharisom [etom imenovao je i svoja tri delegata za preT. L. dstoje}i Kongres.
(Foto: F. Fo~o)

[eta: Za zamjenika Borovac

Kandidat za predsjednika SDA na web-portalu

Adnan Terzi} obratio se videoporukom
Nakon sedam dana kampanje putem digitalnih medija, kandidat za predsjednika SDA na Petom kongresu Adnan Terzi} obratio se videoporukom posjetiocima portala www.adnanterzic.ba. - Ponosan sam {to spadam u red politi~ara koji mogu bez straha otvoriti svoj portal za va{e komentare. Kampanjom `elim podi}i standard politi~kog djelovanja u BiH, koriste}i tehnologije 21. stolje}a rekao je Terzi}, prenijela je Fena. Uz zahvalu posjetiocima na podr{ci koja je prevazi{la i njegova o~ekivanja, konstatirao je da o njegovom izboru odlu~uju delegati stranke na Kongresu kojima je poru~io kako se nada da }e zaboraviti sve pritiske, {pekulacije i ucjene iz predizborne kampanje i da }e, razmi{ljaju}i svojom glavom, dati svoj glas novoj snazi SDA. Terzi} se opredijelio da iskoristi mogu}nost masovne komunikacije i promocije svojih ideja putem web-portala, kao i putem savremenih dru{tvenih mre`a kakve su Facebook i T witter. Do sada su stotine korisnika navedenih medija podr`ale njegovu odluku da se upusti u kampanju za predsjednika SDA .

Odluka Op}inskog suda Sarajevo

Ku~evi} i Spahi} jo{ dva mjeseca u pritvoru
Op}inski sud Sarajevo produ`io je za jo{ dva mjeseca pritvor Tasimu Ku~evi}u (48) i Enveru Spahi}u (36), optu`enima za nasilni~ko pona{anje. Njih dvojica su pritvorena 23. aprila, dva dana nakon incidenta pred zgradom Suda BiH kada je Ku~evi} o{amario Safiju Mahmutovi}, tetku Almire ^aji}, jedne od njegovih `rtava. Spahi} je sprije~io novinarku Federalne TV Vildanu Duran da pomogne nesretnoj `eni koja je uslijed jakog udarca pala na zemlju. Spahi} je novinarku gurnuo i dr`ao je naslonjenu uz `eljeznu ogradu. Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo zatra`ilo je 14. maja, kada je podignuta optu`nica protiv Ku~evi}a i Spahi}a, da im pritvor L. S. bude produ`en.

Terzi}: Standard politi~kog djelovanja

mozaik

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Justejn Gorder

SAZNAJEMO Na djelu opet plja~ka gra|ana u re`iji „BH-Gasa“

Mudrost je `enska osobina
- Mislim da je mudrost `enska osobina. Jer `ene su te koje ~esto nastoje da razumiju ne{to, dok je mu{karcima ~esto bitnije da oni budu ti koje }e neko razumjeti, a to nije filozofska osobina. Ja vjerujem u ljubav, ne Gorder: Vjeru- samo u tu mu{ko-`ensku, nego u ljubav kao brigu, kao (Pisac za „Blic“) princip, kao snagu. jem u ljubav

Rusi jo{ 1. aprila snizili cijenu plina za 20 posto!
Opet se preko d`epova gra|ana i kompanija pune fondovi „BH-Gasa“
Federalna vlada jo{ prije skoro mjesec nalo`ila je Ministarstvu industrije da preispita, sasvim o~ito, previsoke cijene prirodnog plina u FBiH, ali apsolutno nikakav potez s ciljem da se sprije~i plja~ka gra|ana i kompanija jo{ nije napravljen. Kako saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzdanih izvora, ruski „Gazprom“ je jo{ 1. aprila ove godine dodatno snizio cijene plina za ~ak 100 dolara po kubiku, tako da je u ovom trenutku, bez ikakvog opravdanja, zahvaljuju}i „BH-Gasu“ cijena ovog energenta vi{a za nevjerovatnih 20 procenata u odnosu na realno stanje! Tako se opet, preko d`epova gra|ana i kompanija, pune fondovi „BH-Gasa“, mada svi svjetski parametri, od cijene nafte, kursa ameri~kog dolara, te na kraju i veleprodajne cijene samog „Gazproma“, ukazuju da je posrijedi ni{ta drugo do plja~ka. Nakon {to je od 1. aprila u FBiH plin pojeftinio samo za 12,5 umjesto za cijelih 30 procenata, njegova cijena za distributi-

Vesna Ma{i}

Svijet je podivljao, sve se promijenilo nagore
- Ako vrijeme mjerimo du`inom mog `ivota, onda sada nije bolje. Sve se promijenilo nagore. Svijet je podivljao. Na svim stranama `estoki borci za ljudska prava, na svim `ivotnim prostorima `rtve njihovog Ma{i}: Ljudska ugro`avanja. Malo se ko u bh. dru{tvu nalazi na mjestu prava (Glumica za „Global“) koje zaslu`uje.

Tereza Kesovija

Nisam bahata, umjerena sam i to je vrijedno
Kesovija: Nisam bahata Plinska stanica: Nerealno visoka cijena

Rusima ipak pla}eno 480.000 KM
Nakon {to je sarajevski „Energoinvest“ javno upozorio da BiH prijeti isklju~enje plina zbog nepla}anja ratnih dugovanja „Gazpromu“, mada je za te namjene uvedena posebna taksa od pet dolara po kubiku ovog energenta, Vlada FBiH tek je ju~er uplatila Rusima 480.000 maraka. vne kompanije sada iznosi 0,7, umjesto oko 0,58 KM po kubnom metru, bez provizija distributera i Ad. H. PDV-a.

- Umjerena sam i to je vrijedno. Ina~e, po prirodi nisam bahata osoba pa me ne karakterizira rastro{nost. A nisam ni snob u onom smislu - vidjela `aba konja... Nije dovoljno pojaviti se na nekom mjestu, nakin|uriti se, (Pjeva~ica za „Azru“) i to je kao glamur.
033/281-393 redakcija@avaz.ba

[ta ka`u u narodu

Ubla`iti posljedice krize
- Ekonomska kriza itekako poga|a BiH, a ~injenica da je 40 hiljada radnika ostalo bez posla je frapantna. U na{oj zemlji ne postoji socijalna politika, a ne postoje ni mjere za ubla`avanje posljedica krize pa se pitam {ta }e biti s tim ljudima i njihovim porodicama? Kada bi politi~ari malo smanjili svoje pla}e, bilo bi dovoljno novca za socijalnu po.) mo} ljudima koji su ne svojom krivicom ostali na ulici. (^italac O. P

Otvorena masovna grobnica kod Rudog

@rtve zlo~ina zakopane uz Lim
^lanovi Instituta za nestale osobe BiH iz Terenskog ureda Gora`de u saradnji sa kriminalisti~kom policijom MUP-a BPK ju~er su u Oma~ini kod Rudog otvorili masovnu grobnicu s tijelima ru|anskih Bo{njaka ubijenih 1992. godine. Prvog dana na samoj obali rijeke Lim prona|eno je najmanje devet tijela. - Pretpostavlja se da se ovdje nalazi vi{e tijela i zato nastavljamo s radovima koliko nam to bude dozvoljavao nivo vode. Svjedoci su tvrdili da se ovdje nalazilo sedam, ali mi smo imali indicije, a sada i potvrdu, da je ovdje ukopano vi{e `rtava ratnog zlo~ina. Sasvim je sigurno da se radi o civilima me|u kojima je i nekoliko `ena, {to smo zaklju~ili na osnovu odje}e - kazao je za „Avaz“ glavni kantonalni tu`ilac iz Gora`da Mirsad Bilajac. Razli~ite informacije prate rad istra`itelja na terenu. Prema prvima, tijela ukopana na obali Lima doplutala su jezerom iz pravca Rudog, te su ih na toj lokaciji ukopali pripadnici Vojske RS sa prve borbene linije prema Strga~ini. Prema drugoj verziji, 19

Vremenska prognoza

22. 5. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 30 31

BANJA LUKA BR^KO 29

Oma~ina: Me|u ubijenima ima i `ena

TUZLA 29

Sun~ano

25

26 GORA@DE 26

Tokom kopanja temelja za trafostanicu u Zabr|u

Prona|eni skeletni ostaci
^lanovi Instituta za nestale osobe (INO) BiH ekshumirali su ju~er ljudske kosti, prona|ene dok su radnici kopali temelje za trafostanicu u Zabr|u kod Sarajeva. Prvi podaci ukazuju da se radi o starijim kostima, odnosno da najvjerovatnije nije u pitanju osoba stradala u proteklom ratu. Nakon {to je zavr{ena ekshumacija, radnici su nastavili radove uz ivicu lokalnog puta i tri metra dalje nai{li na jo{ jednu lobanju, te su odmah obavijestili policiju i ~lanove Instituta. - Lokacija je obilje`ena i radovi su opet obustavljeni. Kada tu`ilac bude spreman, otkopat }emo ovu lokaciju i vidjeti {ta ima - izjavio je ju~er Sadik Selimovi} iz INO-a. Oba skeleta prona|ena su veoma blizu povr{ine zemlje, po ~emu se mo`e zaklju~iti da se ne radi o nekom starijem groblju. Selimovi} je istakao i da se na ovom podru~ju traga za jednom osobom koja je poginula 1993. godine prilikom borA. M. benih djelovanja.

Danas }e u BiH biti sun~ano vrijeme uz malu, ponegdje umjerenu obla~noMOSTAR 31 st. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 24, a najvi{a dnevna od 26 NEUM do 34 stepena. 31

PETAK
22. 5. 2009.

SUBOTA
23. 5. 2009.

NEDJELJA
24. 5. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 140C do 240C
DNEVNE TEMPERATURE

od 14 C do 23 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 120C do 220C
DNEVNE TEMPERATURE

od 280C do 340C

od 260C do 320C

od 270C do 330C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Biometeorolo{ka prognoza je povoljna. Vi{e sunca }e popraviti raspolo`enje ve}ine populacije, a hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olak{anje, vode}i pri tome ra~una da ne pretjeruju s aktivnostima u poslijepodnevnim satima kada }e biti sparno vrijeme. Grad Sarajevo 22. 5. 2009.
Selimovi} pored mjesta gdje su prona|ene kosti (Foto. S. Jordamovi})
Izlazak 5.14 Zalazak 20.13 Izlazak 3.23 Zalazak 18.10

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

`rtava je kamionom dovezeno i ukopano na mjestu na kojem bi istinu o zlo~inu skrivalo jezero. Informacije o ovoj grobnici istra`iteljima Instituta poznate su ve} dvije godine, ali radovi nisu mogli po~eti zbog variranja vodostaja Limskog jezera i ispu{tanja

vode iz Hidroelektrane Potpe} kod Priboja u Srbiji. - Imali smo problema s rijekom i ~lanovi Instituta jedanput zamalo nisu ostali i bez ma{ine, tako da smo obavijestili Tu`ila{tvo i Sud BiH od kojeg smo dobili naredbu o ekshumaciji - isti~e Bilajac. Al. B.

VRIJEME DANAS

LIVNO

ZENICA 30 SARAJEVO

Brzo - kratko
Odba~ena `alba Mileta Kudi}a

8

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

teme

Petri} ostaje predsjednik CIK-a
Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbacila je ju~er kao neosnovanu `albu ~lana Komisije Mileta Kudi}a, u kojoj se navodi da predsjedavanje Komisijom umjesto izabranog ~lana Branka Petri}a iz reda srpskog naroda treba preuzeti Irena Had`iabdi} iz reda ostalih, saznaje „Avaz“. CIK je ju~er dao pozitivno mi{ljenje da Rudo Vidovi} bude imenovan na mjesto ministra prometa i komunikacija BiH. - Ponovo smo razmatrali poziciju Petri}: Izabran ~lan direktora Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) Harisa Ba{i}a i utvrdili da nemamo osnova za pokretanje postupka - rekao je Tihomir Vuji~i} za na{ list. Ju~er nije bilo govora o predsjedavaju}im Gradskog i Op}inskog vije}a Centar Sarajevo Marinu Ivani{evi}u i Lidiji Kora} jer nadle`ne S. R. slu`be CIK-a jo{ istra`uju oba slu~aja.

POSJETE Bajden u Pri{tini poru~io da nema podjele Kosova

Va{ington opredijeljen za stabilnost Balkana
Ameri~ko priznanje kosovske nezavisnosti je nepovratan proces, ka`e Bajden Upozorenje na korupciju i kriminal Izgradnja multietni~kog dru{tva
Ameri~ko priznanje kosovske nezavisnosti je nepovratan proces i ne mo`e biti podjele Kosova, poru~io je ju~er u razgovorima s najvi{im kosovskim du`nosnicima ameri~ki potpredsjednik D`ozef Bajden (Joseph Biden), koji je izrazio sna`nu podr{ku o~uvanju teritorijalne cjelovitosti Kosova, stvaranju multietni~kog dru{tva te odao priznanje naporima u obnovi zemlje. Nakon zajedni~kih razgovora s predsjednikom Fatmirom Sejdiuom i premijerom Ha{imom Ta~ijem, Bajden je zagarantirao kosovskim ~elnicima da }e granice najmla|e evropske dr`ave ostati netaknute, a „o~uvanje teritorijalne cjelovitosti minimum koji SAD ne}e prije}i“. Predsjednik Sejdiu izrazio je zahvalnost kosovskog naroda za podr{ku u stjecanju slobode i uspostavi mira, stabilnosti i razvoja Kosova, dok je premijer Ta~i Bajdenovu posjetu ocijenio „potvrdom podr{ke SAD postignutom napretku na Kosovu“, prenose agencije. Dvojica vode}ih kosovskih ~elnika izrazila su tokom razgovora s Bajdenom spremnost za izgradnju Kosova kao demokratskog i multietni~kog dru{tva s jednakim

Koktel u Sivom domu

Obilje`ena 300. emisija „60 minuta“
Povodom 300. emisije politi~kog magazina „60 minuta“ Federalne TV, ju~er je u zgradi RTV doma uprili~en sve~ani koktel na kojem su o emisiji govorili D`emal [abi}, generalni direktor FTV, Zvonimir Juki}, direktor programa, urednik i voditelj Bakir Had`iomerovi} i Slavo Kuki}, predsjednik UO FTV. Osim kolega, na koktelu u Sivom domu pojavili su se i Sulejman Tihi}, Desnica Had`iomerovi}: Zahvalio i onima koji nisu Radivojevi}, Jozo Kri`ano- do{li (Foto: N. Bo`ovi}) vi}, Beriz Belki}, penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak, komesar sarajevske policije Himzo Selimovi} i drugi. - Hvala i onima koji su pozvani a nisu do{li, jer su bili svjesni da im ovdje nije mjesto. Dugo sam razmi{ljao o tome {ta ako se uka`u neki politi~ki lideri na jednoj ovakvoj manifestaciji koja bi trebala biti priA. I. jateljska - rekao je, izme|u ostalog, Had`iomerovi}.

Prijateljski do~ek: Zagrljaj Bajdena i Ta~ija

(AP)

Ja~anje dobrosusjedskih odnosa

Vujanovi} danas u BiH
Crnogorski predsjednik Filip Vujanovi} danas }e doputovati u dvodnevnu zvani~nu posjetu na{oj zemlji. Kako nam je potvr|eno, rije~ je o ranije dogovorenoj posjeti koja ima za cilj da oja~a susjedske odnose i utvrdi ugovor o me|udr`avnoj granici. Osim sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, Vujanovi} }e se sastati i sa ~elnicima oba doma Parlamenta BiH, dr`avnim Vujanovi}: Dvodnevna posjeta premijerom Nikolom [piri}em i visokim predstavnikom Valentinom Inckom (Inzko). Drugog dana boravka posjetit }e Banju Luku gdje }e prisustvovati molitvenom doru~ku, ~iji je doma}in predsjednik NSRS Igor Radoji~i}. Tako|er, prilikom posjete Banjoj Luci, susrest }e se sa zvani~nicima RS, a S. [. prisustvovat }e prezentaciji Svjetskog prvenstva u raftingu.

mogu}nostima za sve gra|ane. U obra}anju Skup{tini Kosova potpredsjednik SAD je istakao da su SAD opredijeljene da pomognu Kosovu i zemljama Balkana da se integriraju u Evropsku uniju.

Reagiranje lidera BOSS-a Mirnesa Ajanovi}a

Pogre{no shva}ena Bajdenova posjeta
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi} smatra da je u doma}oj javnosti pogre{no shva}ena svrha posjete ameri~kog potpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden), jer se njegove rije~i tuma~e isklju~ivo kao kritika i upozorenje doma}im politi~arima, a nimalo kao poruka gra|anima koji su te politi~are birali. - Bajden je profesionalni diplomata sa iskustvom i zna da bi direktan poziv gra|anima da smijene korumpiranu vlast bio protuma~en kao diplomatski gaf i nedozvoljeno mije{anje u demokratski izborni proces. Zato je Bajden indirektno uputio kritiku gra|anima, kao nosiocima izbornog procesa i mogu}ih demokratskih promjena - ka`e Ajanovi}.
Potpredsjednik SAD srda~no se pozdravljao s djecom

Odlikovan Zlatnim ordenom slobode
Kosovski predsjednik Sejdiu odlikovao je ju~er Bajdena Zlatnim ordenom slobode. S druge strane, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, na mostu Ibar, okupilo se oko 1.000 Srba, koji su iskazali nezadovoljstvo zbog Bajdenove posjete.

Djevojka nije pre`ivjela nesre}u

- Uspjeh nezavisnog Kosova je prioritet za na{u administraciju i moju zemlju i klju~an element u na{oj politici da pomognemo narode zapadnog Balkana da se integriraju u Evropu. Cilj nove administracije u Va{ingtonu je da iska`e opredjeljenje za stabilnost i progres na Balkanu i da ponovo afirmira da je politika SAD Evropa u miru, cjelovita i slobodna - kazao je Bajden. Pred Kosovom su tri izazova, rekao je on, spomenuv{i ekonomiju, finansije i vladavinu zakona te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Tako|er, Bajden je ju~er posjetio i manastir Visoki De~ani i ameri~ku bazu „Bondstil“ kod Uro{evca. Ina~e, drugi ~ovjek Bijele ku}e u Pri{tini je do~ekan kao heroj. Nakon {to je avion „Air Force Two“ sletio u pri{tinsku vojnu zra~nu luku, Bajden je do~ekan uz najvi{e dr`avne i vojne po~asti, a dobrodo{licu, uz postrojene pripadnike po~asne garde Kosovskih sigurnosnih snaga, po`eljeli su mu du`nosnici tamo{nje vlade. Automobil potpredsjednika SAD du` puta s aerodroma do grada pozdravljali su zastavicama u~enici osnovnih i srednjih {kola, dok ga je na ulicama do~ekalo vi{e hiljada gra|ana nose}i cvije}e, ameri~ke i kosovske zastave te parole kojima se izra`ava zahvalnost Americi.

Umrla Anita Mulaomerovi}
Anita Mulaomerovi} (31) podlegla je te{kim povredama zadobivenim u saobra}ajnoj nesre}i u utorak u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu. Pje{akinju je automobilom „golf“, ro`ajskih oznaka, udarila Bahra Nuki} (33). Ljekari su se borili da spase `ivot djevojci koja je u nesre}i zadobila te{ke povrede glave i abdomena, ali ni nakon vi{esatne operacije hematoma na mozgu njeno stanje nije bilo bolje. Bahra Nuki}, koja nema bh. dr`avljanstvo, pu{tena je iz Kantonalnog tu`ila{tva. Zabranjeno joj je da napu{ta BiH, a Tu`ila{tvu je predala L. S. svoje putne isprave.

Dragan ^avi} u Prijedoru

Ameri~ka politika gradi strategiju za region
Sve je izvjesnije da ameri~ka politika gradi strategiju za region i nije isklju~eno ni imenovanje specijalnog izaslanika za Balkan, a ako se to dogodi, mislim da }emo se na}i u velikim problemima, izjavio je preksino} u Prijedoru predsjednik Demokratske partije Dragan ^avi} na konstituiranju Op}inskog odbora stranke. On je dodao da se RS zbog pogre{nog politi~kog djelovanja posljednjih godina ponovo i bez ikakve potrebe na{la u politi~koj `i`i i dodao da je vladaju}a koalicija takvim djelovanjem ponovo poja~ala anga`man SAD i EU, prenijela je Onasa.

teme

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

9

ANALIZA Ameri~ki „Stratfor“ o posjeti Balkanu

Realizacija Bajdenovih poruka zavisi od EU
Izvo|enje strategije SAD o pridru`ivanju Balkana EU ostaje na Evropljanima, ocijenila je agencija
Cilj posjete Balkanu potpredsjednika Sjedinjenih Dr`ava D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) jeste uvjeravanje balkanskih dr`ava da je Va{ington i dalje anga`iran u ovom regionu i da podr`ava integraciju regiona u EU, ali ostaje da se vidi koliko se Evropljani sla`u sa SAD, ocijenila je ameri~ka privatna agencija za strate{ka istra`ivanja „Stratfor“. Iako Bajden mo`da nije rekao ni{ta novo, njegova izjava da Srbija ne mora, niti SAD od nje o~ekuju, da prizna Kosovo kako bi imala podr{ku Va{ingtona za ~lanstvo u EU, sigurno }e pomo}i trenutnoj proevropskoj vladi u Beogradu, naveo je „Stratfor“. Ta agencija ukazuje da je, „osim trajnih tenzija u razli~itim balkanskim dr`avama, prisutan i problem otpora EU prema pro{irenju“. U analizi se navodi da prijem biv{ih jugoslavenskih republika oduvijek predstavljao „gorku pilulu“ za EU, ali su Evropljani vjerovali da to moraju prihvatiti kako u regionu opet ne bi do{lo do sukoba“, ocjenjuje „Stratfor“. Me|utim, jedina trenutna „mrkva“ Zapada za balkanske dr`ave jeste ~lanstvo u Uniji, konstatira „Stratfor“, ukazuju}i da je Bajden u Sarajevu i Beogradu zapravo govorio o ~lanstvu u EU vi{e nego o bilo kojem ameri~kom planu.
Dodik: Krivi sarajevsku ~ar{iju

Dodik o sastanku s Bajdenom

Nije bilo „zavrtanja ruku“
Premijer RS ka`e da se ni u jednom dijelu Bajdenovog govora nije osjetio prozvanim
Premijer manjeg bh. entiteta Milorad Dodik rekao je ameri~kom potpredsjedniku D`ozefu Bajdenu (Joseph Biden) da se, kada su u pitanju unutra{nje politi~ke snage u BiH, kona~no mora prihvatiti realnost koja se zove RS, {to za samu Ameriku, kako je objasnio premijer, nije sporno. - Bajden je izrazio stav da su Sjedinjene Dr`ave zainteresirane za BiH, i kako je rekao, „`ive i aktivne entitete u okviru nje“ kazao je Dodik u intervjuu agenciji Srna, a na pitanje kako sada, poslije Bajdenove posjete, vidi RS pro{irenja“ i bit }e previ{e zaokupljena svojim unutra{njim problemima da bi energi~no radila na integraciji Balkana. - Balkanske prijestonice }e lako primijetiti taj nedostatak energije i pitanje je {ta }e se desiti kada balkanske dr`ave shvate da ~lanstvo u EU, zapravo jedino sredstvo Zapada za obuzdavanje me|unacionalnih tenzija, nije na vidiku ocjenjuje „Stratfor“. re~eno da SAD nemaju namjeru bilo {ta da ~ine {to je izvan na{eg konsenzusa i dogovora o bilo kojem pitanju - rekao je Dodik. Premijer manjeg bh. entiteta navodi da od njega nije tra`eno ni{ta drugo od onoga {to je tra`eno i od drugih koji su bili na sastanku, a to je da se zala`e za evroatlantske integracije i postizanje kompromisa u BiH. On ka`e da se ni u jednom dijelu Bajdenovog govora nije osjetio prozvanim, ali da je ~uo da su ga tokom odre|enih dijelova govora koji su se odnosili na nacionali-

Bajden u Sarajevu: Podr{ka Va{ingtona

Su{tinski problem s tom strategijom je u tome {to o ~lanstvu u EU odlu~uju zemlje ~lanice Unije, i bez obzira na to koliko sada{nja ameri~ka administracija nastoji na ve}oj integraciji Balkana u Evropu, izvo|enje te strategije ostaje na Evropljanima, navela je ameri~ka agencija. U doglednoj budu}nosti, pak, smatra „Stratfor“, EU }e i dalje biti optere}ena „zamorom od

Neki htjeli provu}i zakone
Dodik je tako|er poru~io da RS `eli biti aktivna u pribli`avanju BiH ka EU i da je opredijeljena da se zakonodavstvo prilagodi evropskim standardima, ali ne i ono koje nije potrebno usagla{avati. - Neki, poput ministra sigurnosti Tarika Sadovi}a, htjeli su i BiH u narednom periodu, Dodik je odgovorio - „Dejton zauvijek“. Dodik je istakao da na sastanku s Bajdenom nije bilo nikakvog „zavrtanja ruku“. - Pri~e o „zavrtanju ruku“ i o nekim o~ekivanjima napravila je sarajevska ~ar{ija, koja je iz svoje frustracije `eljela vidjeti neku akciju te vrste. To je bio jedan potpuno fer i korektan sastanak, u kojem je re~eno da SAD podr`avaju Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu i dvoentitetski sistem organizovanja. Svaka unutra{nja organizacija predstavlja stvar koja se ti~e nas i jasno je provu}i zakone koji im odgovaraju i prenijeti nadle`nosti s jednog mjesta na drugo kada to nije nu`no, poput ovih koji se moraju urediti za dobivanje bezviznog re`ima. Evropska praksa u vezi oru`ja potpuno je suprotna od onog {to je u zakonu predlo`io Sadovi} - kazao je Dodik. sti~ku retoriku - kamere BHRT zumirale. Dodik je poru~io da svi u RS mogu biti veoma relaksirani u pogledu iznesenih stavova i u Parlamentarnoj skup{tini BiH, kao i onog o ~emu je razgovarano kasnije. On je ponovio da RS nema namjeru da svoj kapacitet vi{e dovodi u pitanje bilo kakvim rje{enjima koja vode umanjenju njenog zna~aja. Premijer RS je mi{ljenja da bi ameri~ki izaslanik bio suvi{an u BiH, jer ve} postoji specijalni izaslanik EU, te da bi sutra mogla i Rusija `eljeti svog, isto tako Kina, Afrika ili bilo ko drugi.

Tokom boravka potpredsjednika SAD u Sarajevu

Posjeta Bajdena protekla bez incidenata
U osiguranju bilo 1.226 slu`benika policijskih agencija
Policijske agencije BiH koje su u~estvovale u osiguranju ameri~kog potpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) tokom njegove posjete BiH, nisu zabilje`ile nijedan incident, saop}eno je iz Agencije za istrage i za{titu BiH (SIPA). U saop}enju se navodi da je u ovoj akciji, u kojoj je u~estvovalo 1.226 slu`benika policijskih agencija u BiH, uhap{eno devet osoba, me|u kojima i jedna osumnji~ena za nelegalnu trgovinu eksplozivnim materijama. Osim pripadnika ameri~ke Tajne slu`be i SIPA-e, u Bajdenovom osiguranju u~estvovali su i policajci iz MUP-ova FBiH, RS i Kantona Sarajevo, Grani~ne policije BiH, kao i pripadnici Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH (OSA). Pripadnici policijskih agencija u BiH su preduzimaju}i ovu sigurnosnu akciju, proteklih dana legitimisali 443 osobe, izvr{ili 2.153 provjere voza~a i vozila, 3.019 kontradiverzionih pregleda voza~a i vozila, uklju~uju}i i sve trase kojima se delegacija kretala, dodaje se u saop}enju.

10 Radon~i}: Trajno zaokru`en sistem „Avaza“
Povodom preseljenja novinske ku}e „Avaz“ u novi toranj, utemeljitelj lista i kompanije Fahrudin Radon~i} ka`e: - Veoma mi je drago {to je nakon skoro 18 godina napornog rada koncept velike i ve} evropski relevantne medijske kompanije, koji }e ostati budu}im generacijama, vi{estruko i potpuno zaokru`en. Kao {to je poznato, novinska ku}a „Avaz“ osnovana je u centru Sarajeva 1991. godine, novina je izlazila i tokom rata, a dnevnik je pokrenut na stotinjak metara vazdu{ne linije od sada{njeg „Twist Towera“, u nekada{njoj zgradi „Bosna Auta“. Drago mi je {to se kompanija „Avaz“ i njeni novinari opet vra}aju u strogi centar, odakle je sve i po~elo, i {to je ovo kona~na, {esta selidba u posljednjih desetak godina. Svaki put i{li smo iz boljeg u bolji objekt koji smo sami sagradili, a sada sam ponosan {to }e u veleljepnom tornju novinska ku}a „Avaz“ trajno i definitivno ostati. „Avaz“ je jedna od najuspje{nijih bh. kompanija i iz vi{e razloga zaslu`uje ovakvo mo}no i presti`no sjedi{te. Istovremeno, time je - uz modernu {tampariju u Ned`ari}ima, distributivnu mre`u te tridesetak na{ih uspje{nih izdanja - i za budu}nost neupitno poentirana pri~a o „Avazu“, koji i u medijs-

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

teme

Radon~i}: Op}i ponos

kom i u arhitektonskom smislu ostaje op}i ponos i primjer koliko se mo`e posti}i vlastitim snagama. Uz to, ovo je dokaz da se li~ni uspjeh i razvoj privatnih kompanija ne mora zasnivati na otimanju nekada{njih dr`avnih firmi i dionica. Mnogo toga mo`e se i treba postizati isklju~ivim stvaranjem novih vrijednosti. U to upravo spadaju i „Dnevni avaz“ kao najprodavaniji bh. proizvod i „Avaz T wist Tower“ kao najpresti`niji arhitektonski objekt. Oni su osmi{ljeni i izgra|ivani kao potpuno originalni i novi projekti.

„Avaz Twist Tower“: Najsavremenije arhitektonsko dostignu}e u regionu

(Foto: F. Fo~o)

AVAZ TWIST TOWER O`ivjelo novo obilje`je BiH

’Avaz’ se ve} ispisuje u presti`nom tornju
Novinari i urednici najtira`nije novine u BiH rade na ~ak 29. spratu
Apsolutno najtira`nija i najuglednija novina u BiH ve} sedam dana se priprema i stvara u svojim novim prostorijama u „Avaz Twist Toweru“. Nekoliko stotina uposlenika grupacije „Avaz“ uselilo se u svoj novi poslovni objekt u srcu Sarajeva.

Donacije umjesto spektakularnog otvaranja
Prema ^ard`i}evim rije~ima, umjesto spektakularnog otvaranja tornja, kakvo je, primjerice, uprili~eno za pro{li „Avazov“ objekt, ovog puta bit na 25. i 26. spratu, te ekskluzivni restoran na 31. spratu. Bh. gra|ani koji `ele u`ivati u najnovijem obilje`ju na{e dr`ave, u „Avaz Twist Toweru“ na raspolaganju }e imati vi{e intrigantnih sadr`aja. }e upla}eno 20.000 KM u donatorske svrhe. Uprava „Avaza“ odlu~ila se na ovakav potez imaju}i u vidu ukupnu ekonomsku situaciju u BiH. - „Avaz T wist Tower“ nema namjeru takmi~iti se s drugim tr`nim centrima u gradu, jer je projektovan i izgra|en prvenstveno kao poslovno sjedi{te kompanije - kazao je ^ard`i} i dodao da }e dosada{nji prostori od vi{e hiljada kvadratnih metara koje je koristila grupacija „Avaz“ biti iskori{teni za pro{irenje kapaciteta superuspje{nog i modernog hotela „Radon Plaza“. Ina~e, najsavremenije arhitektonsko dostignu}e u na{em regionu ima i najve}i gara`ni prostor u BiH, na {est eta`a, sa 420 mjesta za parking, a o otvaranju svakog konkretnog prostora za javnost, gra|ani }e biti blagovremeno inS. [KULETI] formirani.

Vidikovac na vrhu
Vi{e od 20 spratova spektakularnog tornja, jedinstvene gra|evine u ovom dijelu Evrope, visoke 172 metra, ve} zauzimaju uredi kompanije i redakcije „Avazovih“ izdanja. Novinari i urednici „Dnevnog avaza“ sjede na 28. i 29. spratu, poput drugih zapadnih mo}nih kompanija koje zauzimaju sami vrh sjedi{ta svojih upravnih zgrada. Nekoliko eta`a „Avaz T wist Towera“ rezervirano je za ugostiteljske objekte, odnosno za potrebe javnosti i gra|ana BiH i regiona. Njih }e sigurno najvi{e zanimati vidikovac na vrhu objekta, s kojeg se pru`a veli~anstven pogled na bh. prijestonicu. Sa 36. sprata tornja Sarajevo, posebice no}u, izgleda nestvarno. Gosti }e, osim vidikovca, imati priliku posjetiti i otvoreni restoran na 100 metara visine, odnosno

Pogled iz „Avazove“ redakcije: U pozadini se vidi zgrada institucija BiH

Najsavremenija oprema
U novom sjedi{tu „Avazroto pressa“ instalirana je najsavremenija oprema visoke tehnologije, telefonske centrale, kakva je „Siemensova“ devete generacije, koja, primjerice, svima omogu}ava videopozive, kao i ra~unarska oprema i serveri. Uz to, cijeli poslovni centar pokriven je be`i~nom internet-konekcijom, prema svjetskim i evropskim standardima. Tako|er, ovaj objekt i u sigurnosnom smislu je doveden do perfekcije zahvaljuju}i najsavremenijim sistemima protupo`arne za{tite, videonadzora...

Pro{irenje hotela
- Nekoliko slobodnih eta`a bit }e uskoro iznajmljeno referentnim me|unarodnim i doma}im kompanijama i institucijama, koje su nakon javnog poziva pokazale ogroman interes - rekao je za na{ list generalni direktor „Avaz-roto pressa“ Faruk ^ard`i}. Ukupna povr{ina najvi{eg poslovnog centra u regiji iznosi 32.000 kvadratnih metara.

U holu sjedi{ta kompanije postavljen je i ovaj fotofriz, koji govori o dosada{njem neimarstvu „Avaza“

teme

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

11

PRAVDA Timovi dvije zemlje postigli dogovor

Osu|enici iz BiH bijegom u Srbiju ne}e izbje}i zatvor
Eksperti nemaju podataka o tome koliko je osoba pobjeglo u susjednu zemlju
Nakon uspje{nih pregovora u Zagrebu, eksperti Ministarstva pravde BiH ju~er su s kolegama u Beogradu postigli istovjetan dogovor prema kojem u {to skorijem roku ministri pravde Srbije i BiH trebaju potpisati ugovor o izvr{avanju odluka o kaznenim stvarima. Ovo je ju~er za „Dnevni avaz“ potvrdio Jusuf Halilagi}, sekretar Ministarstva, koji je predvodio bh. delegaciju u Beogradu. Potpisivanjem te kasnijom ratifikacijom ovog ugovora stat }e se ukraj osobama koje u bijegu od izvr{avanja pravosna`nih presuda iz BiH slobodu pronalaze u Srbiji, ali i obrnuto. Trenutno je za smje{tanje odbjeglog osu|enika u zatvor, prema zahtjevu zemlje u kojoj je izre~ena kazna, potrebna i saglasnost osu|enika. Ubudu}e bi, po zahtjevu na{e zemlje, Srbija uz prihvatanje presude i bez tra`enja saglasnosti od okrivljenoga provodila presudu, i obrnuto. To je, ina~e, sistem koji koriste u evropskim zemljama. - Konkretno, osu|enicima s pravosna`nim sudskim presudama, bijeg u Srbiju ne}e zna~iti i spas od zatvorske kazne - rekao je Halilagi}. No, ni u Ministarstvu pravde BiH, kao ni u Beogradu, nemaju podataka o tome koliko je osoba do sada spas od zatvorske kazne prona{lo u susjednoj zemlji. - Od Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a zatra`ili smo da nam dostavi podatak o tome koliGlava{: Slijedi li izru~enje [imonovi}: Pokrenuta procedura

Ministar [imonovi} najavio rje{enje

Hrvatska za Glava{a i [imi}a BiH daje Jelavi}a i Bendera
Hrvatski ministar pravosu|a Ivan [imonovi} potvrdio je ju~er u Zagrebu da }e Hrvatska uskoro zatra`iti isporu~ivanje zastupnika u Saboru RH Branimira Glava{a, osu|enog za ratne zlo~ine u Osijeku. [imonovi} je rekao da je primio zahtjev Suda BiH za dostavu dokumentacije kako bi po~eo proces izru~enja Glava{a, prenosi Hina. U Sudu BiH kazali su nam da je sudija za prethodni postupak Branko Peri} poslao dopis Ministarstvu pravde BiH, insistiraju}i da od vlasti Hrvatske zatra`i ekstradicionu dokumentaciju za Glava{a. - Ako stigne zvani~an zahtjev za izru~enje, slijedi redovni postupak ekstradicije na Sudu BiH u slu~aju „Glava{„. Ako ne bude zahtjeva, postupak se obustavlja - kazala je za „Avaz“ Selma Had`i} iz Ureda za odnose s javno{}u Suda BiH. Tako|er, ministar [imonovi} najavio je ju~er da }e Hrvatska krenuti u proceduru izmjena Ustava RH kako bi mogla isporu~ivati svoje dr`avljane drugim zemljama. To zna~i da bi BiH uskoro mogli biti izru~eni Ante Jelavi}, Ivan Bender i ostali bjegunci, dok bi na{a zemlja zauzvrat Hrvatskoj isporu~ila generala Glava{a, dr. Ognjena [imi}a i druge. F. V.

Danas o „Tuzlanskoj koloni“
Halilagi} nam je potvrdio da }e tokom dana{njih razgovora s predstavnicima Ministarstva pravde Srbije jedna od tema biti i slu~aj „Tuzlanska kolona“, odnosno slu~aj Ilije Juri{i}a, koji se pod optu`bom za navodni ratni zlo~in ve} vi{e od dvije godine nalazi u srbijanskom zatvoru. Stav BiH je poznat - rije~ je o slu~aju o kojem se ve} vodi istraga pred Tu`ila{tvom BiH te nema osnova da se tim istim pitanjem bavi i beogradski sud.

Halilagi}: ^ekaju podatke od VSTV-a

ko je osoba s pravosna`nom presudom pobjeglo u susjedne zemlje i za to smo VSTV-u dali rok od sedam dana. Rok je ve} istekao, ali nam podaci nisu dostavljeni - rekao je Halilagi}. S. [KULETI]

Vije}e ministara BiH nastavilo zasjedanje

Ho}e li biti poni{ten konkurs za izbor direktora DEI-ja?
Mogu}e da Lidija Topi} povu~e kandidaturu te da u igri ostane Nevenka Savi}
Vije}e ministara BiH ju~er je nastavilo sjednicu koju je premijer Nikola [piri} prekinuo 14. maja. Ponovo je, me|utim, bilo podjela zbog imenovanja novog ~lana Komisije za izbor direktora Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH. - Bo{nja~ki ministri nisu predlo`ili novog kandidata za ~lana Komisije, tako da se nije imalo o ~emu glasati - kazao je sekretar Vije}a ministara BiH Zvonimir Kutle{a. [piri} je, kako saznajemo, ponovo poku{ao progurati imenovanje predsjednika Komisije, umjesto Samira Rizve, koji je podnio ostavku zbog neregularnosti i neobjektivnog ocjenjivanja kandidata. [piri}u se usprotivio dio ministara, prvenstveno bo{nja~kih. Na sjednici je problematizirana i zakonitost rada Komisije, jer ~lanica Sanja Joki}, koja je trenutno na du`nosti [piri}evog savjetnika za pravna pitanja, uop}e nije dr`avni slu`benik.

12

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

teme

NOVI SKANDAL Ne odustaje se od plja~ke energetskog sektora

He}o instalira Neimarliju u Termoelektranu Kakanj
Radnici TE tvrde da odlaze}i direktor Puri{evi}, po He}inoj naredbi, uz pomo} Kadi}a i Jerlagi}a vodi cijelu igru Je li pozadina svega posao vrijedan 250 miliona eura
Prema saznanjima „Dnevnog avaza“, koja su potvrdili zvani~nici „Elektroprivrede BiH“ i Termoelektrane Kakanj, pro{le sedmice zapo~et je proces „ustoli~enja“ novih ~elnih ljudi u TE Kakanj, uo~i po~etka poslova vrijednih nekoliko stotina miliona maraka, a sve pod dirigentskom palicom ministra industrije FBiH Vahida He}e. Na{oj redakciji obratila se grupa nezadovoljnih rukovodilaca TE, koji su ukazali na to da odlaze}i direktor Salih Puri{evi}, uz pomo} izvr{nog direktora EPBiH za proizvodnju Nihada Kadi}a te direktora EPBiH Amera Jerlagi}a, vodi igru postavljanja biv{eg direktora Rudnika Harisa Neimarlije, a da je naredba stigla li~no od He}e.

Vije}e ministara BiH: Neregularan proces

Hitni postupak
Vije}e ministara BiH sugeriralo je ju~er Parlamentu BiH da Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije razmatra po hitnoj proceduri, jer je usvajanje tog akta jedan od uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. - Dva ~lana Komisije, odnosno Rizvo i Emina Kadri}, nisu bez razloga podnijeli ostavke. Oni su smatrali da je rad Komisije subjektivan i da je vodio ka eliminaciji pojedinih kandidata. Osim toga, jedan ~lan Komisije uop}e nije dr`avni slu`benik, tako da je sam proces bio neregularan - izjavio je ju~er za na{ list ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi}. On je dodao da bi pristajanje

na [piri}evu ucjenu da bude imenovana zamjena za Rizvu predstavljalo legalizaciju dosada{njeg neregularnog rada Komisije. Prema njemu, morale su se prvo razmotriti `albe koje su ulo`ili kandidati za direktora DEI-ja, pa tek onda da se vidi kako }e Komisija nastaviti rad. Na rad Komisije upu}ene su brojne primjedbe, od toga da je pojedinim kandidatima iz reda srpskog i hrvatskog naroda dozvoljeno da prepi{u kompletne zakone i budu nagra|eni maksimalnim ocjenama, dok su bo{nja~ki kandidati, prvenstveno Bisera Turkovi}, dobili minimalne ocjene od hrvatskih i srpskih ~lanova Komisije. Uz takvo tendenciozno ocjenjivanje, pismeni dio ispita pro{le su samo Nevenka Savi} i Lidija Topi}. Kako saznajemo, Topi} bi mogla povu}i svoju kandidaturu, tako da bi u utrci ostala samo Savi}, ~ime bi bile potvr|ene ranije {pekulacije da postoji dogovor srpskih i hrvatskih politi~ara da ovo mjesto pripadne Srbima. No, imaju}i u vidu brojne nepravilnosti, o~ekuje se poni{tavanje cjelokupnog konkursa. A. MALAGI]

Neimarlija: He}in ~ovjek

Puri{evi}: Ide u penziju

He}o: „Energetski“ ministar

Slijedi gradnja
„Energetski“ ministar prvo je mjesecima poku{avao Neimarliju ostaviti na mjestu direktora Rudnika, osporavaju}i zakonite odluke Upravnog odbora i nadle`ne komisije za popunu radnih mjesta o njegovoj smjeni s direktorske pozicije. - Biv{i direktor EPBiH Enver Kreso potpisao je ranije Puri{e-

{est kandidata, ali iako su ispunjavali uvjete, nisu dobili saglasnost pretpostavljenih, {to je apsurdna klauzula, suprotna svim evropskim konvencijama i zakonima o jednakopravnosti radnog statusa. Onda je raspisan eksterni konkurs, na kojem je, naravno, najbolji Neimarlija - navodi se u obra}anju radnika TE na{oj redakciji. Prema njihovim navodima, Puri{evi} uskoro ide u penziju, a onda }e biti raspisan interni konkurs putem kojeg }e, uvjereni su radnici, Neimarlija postati direktor TE.

izjavi za „Avaz“ kazao da je „sve po zakonu“ i da taj izbor nema veze s politikom.

Upra`njeno mjesto
- Radno mjesto in`injera upra`njeno je prelaskom dosada{njega u Direkciju za kapitalne investicije. Zbog obimnosti poslova u realizaciji teku}ih investicija ovo radno mjesto bilo je nu`no, u {to kra}em roku, popuniti novim izvr{iocem. ^injenica je i da su se na eksterni konkurs javila ~etiri kandidata i da najbolje uslove posjeduje Haris Neimarlija, kojeg je Komisija i predlo`ila za prijem. Nisam nikada utjecao, pa ni ovaj put, na rad Komisije i normalno je da }u potpisati njenu odluku, ako je u skladu sa zakonom i normativnim aktima EPBiH - rekao nam je ju~er Puri{evi}. On je potvrdio i da 1. novembra navr{ava 65 godina `ivota, ~ime ispunjava jedan od uvjeta za odlazak u penziju. - Popuna ovog radnog mjesta, kao i svakog drugoga, izvr{it }e se u skladu s va`e}im aktima EPBiH. Ponavljam, Komisiji nisam dao nikakav nalog, nije vr{en pritisak i Komisija je radila u skladu s kadrovskim potrebama TE Kakanj - ustvrdio je Puri{evi}. A. D@ONLI]

He}o i Kadi} predmet istrage
Nihad Kadi} jedan je od osumnji~enih u istrazi koju je u aprilu pro{le godine u slu~aju „energetske mafije“ otvorilo Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo protiv federalnog premijera Ned`ada Brankovi}a te He}e i jo{ 11 du`nosnika, osumnji~enih za zloupotrvi}evu smjenu, ali ga je He}o vratio da do~eka penziju u TE. Zauzvrat, Puri{evi} mu sada „odra|uje“ Neimarliju za nasljednika. Prema aktima, raspisan je interni konkurs za in`injera za investicije, javilo se ebu polo`aja i ovlasti dono{enjem odluka vezanih uz izbor strate{kih partnera u energetskom sektoru. Uprkos brojnim poku{ajima, nismo uspjeli dobiti komentare Kadi}a i direktora EPBiH Jerlagi}a o de{avanjima u TE Kakanj. - Ina~e, in`injer za investicije i direktor vodit }e posao gradnje bloka osam od 250 megavata, ~ija se vrijednost procjenjuje na 250 miliona eura - napominju radnici TE. Na ove tvrdnje Puri{evi} je u

Spec
SARAJEVO - Usagla{eni sporazum izme|u BiH i Litvanije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i spre~avanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu parafirali su ju~er u Viljnusu zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} i direktor za direktne i me|unarodne poreze u ministarstvu finansija Litvanije Audrone Misiunaite, saop}eno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

az i av vn Dne

NA DAR
MP4
1. 061100610 2. 061872160 3. 061789773 4. 061412895 5. 061470949

MILION
Mini TV
1. 033464138 2. 061176265

Danas izvla~enje drugog „Samanda“
8. 061356827 9. 061629178 10. 066449366 11. 062122465 12. 062902045 13. 061761673 14. 061967047 15. 065029923 16. 061377996 17. 061942131 18. 19. 20. 21. 061836854 061148251 061710439 061880335

Dobitni brojevi telefona za 21. maj 2009. godine i spisak nagrada
3. 065095317

DVD bh. film
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 061213367 061385005 061378575 061743653 061485241 061504198 061135395

DVD player
1. 062976406 2. 062684355 3. 061536814

Knjiga
1. 2. 3. 4. 062927619 061332608 061826569 061475362

MP3
1. 062393403 2. 062765156

5. 062183837 6. 061281283 7. 066154163 8. 061271219 9. 061758102 10. 061924292 11. 061158132 12. 061848903 13. 062938600 14. 061715955

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

062113240 063112278 061674667 061262942 061298395 061819081 062105912 061640178 062507105 066416197

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

062211602 061284878 062183032 061596120 062491301 061202931 061109816 062697390 061781102

teme

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

13

BESPARICA Adem Bori}, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH

U 2009. penzije se ne}e mo}i pove}ati!
U krizi }e se te{ko servisirati postoje}e penzije Broj penzionera sve ve}i Jedan radnik osigurava penziju za jednog na{eg korisnika
U finansijskom planu Zavoda PIO/MIO FBiH u ovoj godini predvi|eno je pove}anje penzija od ~etiri i po posto, ali za tu namjenu vjerovatno ne}e biti novca, jer je Zavod u vrlo te{koj finansijskoj situaciji, izjavio je u razgovoru za „Dnevni avaz“ Adem Bori}, direktor Zavoda PIO.

Hristu: Te`ak posao za vlade

Kostas Hristu, ~elnik MMF-a za BiH u Va{ingtonu

Jo{ ~ekamo rebalanse bud`eta
Bez mjera {tednje nema aran`mana, poru~uje Hristu
Me|unarodni monetarni fond (MMF) prati rad na ispunjavanju uvjeta za stand-by aran`man sa BiH i za sada nema nikakvog ka{njenja, izjavio je ju~er u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“ iz Va{ingtona Kostas Hristu (Costas Christou), {ef Odjela MMF-a za BiH. - Jo{ smo u okviru dogovorenog roka. O~ekujemo da nam {to je mogu}e prije vlade dostave rebalanse bud`eta, koje bi trebali dobiti ~im budu usvojeni na sjednicama, nadam se vrlo brzo ka`e Hristu. isti~e na{ sagovornik. Prema njegovim rije~ima, stand-by aran`man donio je pozitivne ocjene i doprinio boljem kreditnom rejtingu te ohrabrio druge finansijere, poput Svjetske banke i EBRD-a, da pokrenu projekte u BiH. - Ovaj aran`man nije dugoro~no rje{enje, ve} samo interventa pomo} da se prevazi|e pad prihoda usljed posljedica ekonomske krize. Ako se naredne godine situacija u BiH popravi i prihodi po~nu rasti, BiH mo`e odustati od kredita sa MMF-om i po-

Finansijska situacija
- Trudit }emo se da zbog ekonomske krize u FBiH servisiramo postoje}e penzije. Smatram da je podvig isplatiti penzije u uslovima u kojima posluje Zavod. Ta~no je da smo planirali pove}anje penzija od ~etiri i po posto, ali bli`i sam uvjerenju da }emo to mijenjati. Isplatni koeficijent ostat }e isti, a ako se u BiH pokrene investicijski ciklus, onda }e to biti garancija da }e one biti pove}ane - ka`e Bori}. Prema njegovim rije~ima, Fe-

Bori}: O~ekuje se manji priliv novca

Uvezivanje sta`a
Bori} ka`e da uskoro u parlamentarnu proceduru trebaju biti upu}ene izmjene i dopune Zakona o naplati dospjelih, a nenapla}enih doprinosa. - Moramo re}i da je Vlada iskazala spremnost i uva`ila na{e sugestije. Mi smo tra`ili uvezivanje sta`a za onaj broj radnika za koje su u toj godini osigurana sredstva. To nam daje {ansu da planiramo - navodi Bori}.

deralna vlada Zavodu jo{ nije uplatila kompletan dug za ispla}ene beneficirane penzije te se mo`e desiti da isplata penzija kasni. - U posljednja dva mjeseca preba~eno nam je 26 miliona KM, tako da je pro{logodi{nji dug smanjen sa 81 miliona na 56 miliona maraka - navodi Bori}.

Evidencija korisnika
Zabrinut je najavom da }e svim bud`etskim korisnicima pla}e biti smanjene za deset posto, jer to mo`e utjecati na poslovanje Zavoda zbog manjeg priliva novca. U tom slu~aju, tvrdi, prema Zakonu o PIO, Zavod je obavezan isplatiti penzije u visini ko-

liko za njih ima novca. Nagla{ava da se stalno pove}ava i broj penzionera te da, prema posljednjoj evidenciji Zavoda, u FBiH ima 348.420 penzionera. Pro{le godine njihov broj pove}ao se za 16.000, a do sada u ovoj godini ve}i je za 7.000. - Postoje najave da }e taj broj jo{ rasti, {to mo`e utjecati na stabilnost Zavoda. Prema statisti~kim podacima FBiH, u martu ove godine evidentirano je 427.000 zaposlenih, a kada to uporedite s brojem penzionera, jasno je da jedan radnik osigurava penziju za jednog na{eg korisnika - kazao je Bori}.
A. DEDAJI]

Transparentnost procesa
Govore}i o transparentnosti cijelog procesa, Hristu ka`e da je uobi~ajeno da se tekst pisma namjere ne objavljuje do samog odobrenja, ali da bi vlasti u BiH bez obzira na to trebale javnosti Prema njegovim rije~ima, vlasti su se u pismu namjere MMF-u obavezale na mjere {tednje, a dok one ne budu usvojene u parlamentima, Odbor direktora MMF-a ne}e razmatrati niti odobriti dogovoreni kredit od 1,2 milijarde eura. - Vjerujem da se odobrenje, ako sve bude i{lo po planu, mo`e dobiti za nekoliko mjeseci. Mi smo svjesni da je ovo te`ak posao za vlade, posebno Vladu FBiH koja mora usaglasiti mjere {tednje me|u brojnim ministarstvima i bud`etskim korisnicima, ali vjerujem da }e oni to uraditi pojasniti o kakvim se mjerama {tednje radi. - Bit }e potrebno razumijevanje svih i zato javnost treba znati kakva je situacija - navodi ~elnik MMF-a. segnuti za kreditima za velike infrastrukturne projekte, {to je jako potrebno ovoj zemlji - navodi Hristu. On potvr|uje kako postoji rizik da kantoni i op}ine ne prihvate daljnje smanjenje potro{nje te da to mo`e ugroziti cijeli plan, ali isti~e da je dobio uvjeravanja da se to ne}e dogoditi. - Neke op}ine i kantoni su ve} po~eli {tedjeti i smanjili su bud`ete za 20 do 30 posto. To jeste te`ak proces, ali svi trebaju pokazati odgovornost - poru~uje T. LAZOVI] Hristu.

Skup{tina Saveza penzionera/umirovljenika FBiH

Novi predsjednik Omer Omerefendi}
Skup{tina Saveza penzionera/umirovljenika FBiH na ju~era{njoj sjednici izabrala je za novog predsjednika Omera Omerefendi}a. U obra}anju tom tijelu Omerefendi} je kazao da }e Savez insistirati na pobolj{anju statusa penzionera te za{titi i stabilizaciji Zavoda PIO/MIO FBiH. - U FBiH vi{e od 50 posto penzionera ima primanja manja od 300 maraka. Mi nemamo ni{ta protiv penzionera koji su se penzionisali po povoljnijim uvjetima, ali za tu namjenu moraju biti osigurana sredstva iz federalnog bud`eta - ka`e Omerefendi}. Doju~era{nji predsjednik [efkija Elezovi}, koji je ujedno i ~lan Upravnog odbora Zavoda, rekao je da je ta organizacija napravila okvirni program aktivnosti za ovu godinu. - Zahtijevat }emo od Vlade FBiH, Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, UO i menad`menta Zavoda PIO da osigura redovnu isplatu i pove}anje penzija. Od Vlade tra`imo da izmiri sva dugovanja iz 2008. za beneficirane penzije, kao i da u rebalansu bud`eta budu osigurana 144 miliona KM za ovu namjenu. UO Zavoda poslao je Vladi usmenu opomenu pred tu`bu zbog neizmirenih dugovanja, a spremni smo, ako nam ne bude preba~en novac, zaustaviti isplatu beneficiranih penzija - kazao je Elezovi}. Na Skup{tini su izabrani i ~lanovi Izvr{nog i Nadzornog Az. D. odbora.

Ministarstvo finansija FBiH

Ispla}eni svi lanjski dugovi
Federalno ministarstvo finansija platilo je ju~er sve neizmirene obaveze bud`eta FBiH iz pro{le godine u iznosu od 225.793.081 KM. Za podsticaje poljoprivredi upla}eno je 40,7, industriji 7,6, obrazovanju 20,9, zdravstvu 13,9, poduzetni{tvu 8,3, okoli{u i turizmu 10,3, kulturi i sportu 12,4, a raseljenim i izbjeglim osobama 14,8 miliona KM. Upla}eno je i 30,3 miliona KM za potrebe izmirenja unutra{njeg duga, 5,2 braniteljima, 12,2 za Fond PIO, 4,6 miliona KM „@eljeznicama FBiH“, 6,4 za gradnju autoputa i 9,6 miliona KM ni`im nivoima vlasti. Ad. H.

Na{a stranka kritizira zvani~nike

Zatra`ena ostavka Nikole [piri}a
Na{a stranka zatra`ila je ju~er od Vije}a ministara i Parlamenta BiH javno izvinjenje i ostavke predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a i nadle`nih ministara zato {to „nisu odradili preuzete zadatke i ispunili obe}anja o bezviznom re`imu sa zemljama EU“. - O~ito je da }e gra|ani i gra|anke BiH biti jedni od rijetkih stanovnika Evrope koji, zatvoreni u geto, nemaju pravo na slobodno kretanje i putovanje - ka`e se u saop}enju Na{e stranke.

Sa Skup{tine: Nova poruka Vladi da vrati dug

(Foto: B. Nizi})

Klub poznatih

Samir ]eremida

Regulirao bih autorska prava
Li~ni profil bas-gitariste „Plavog orkestra“
Ime i prezime: Samir ]eremida. Datum i mjesto ro|enja: 6. novembar 1964. godine, Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Sretno o`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje k}erke. Koji automobil vozite: „Mini moris“. Kako se odmarate: Svakog dana spavam od 15 do 17 sati. Omiljeni muzi~ar: Lijam Galager (Liam Gallagher). Volite li kuhati: Volim. Najdra`a knjiga: „Mali Princ“ i „Je`eva ku}ica“. Omiljeni pisac: Robert Ladlam (Ludlum). Umjetnik kojeg cijenite: Braco Dimitrijevi}. Za koji klub navijate: Za Sarajevo, naravno. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu. Jeste li ljubomorni: Malo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Riba i kafa. Ko se brine o Va{em imid`u: Niko. Volite li i}i u {oping: Volim. Jeste li sujevjerni: Jesam. Imate li ku}nog ljubimca: Psa tornjaka koji se zove Fleks. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad i samo rad. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih

14

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

teme

DOBROVOLJA^KA Interpolove potjernice stigle u bh. policije

Ko }e hapsiti bh. gra|ane po zahtjevu Beograda?
Optu`eni Gani}, Kljui}, Muslimovi}, Backovi}, Divjak, [vraki}, Pu{ina...

Bara{in, Luji}, Pena i Mileti}: Svi u rukama imaju potjernice

]eremida: Sretno o`enjen

vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Regulirao bih autorska prava u BiH. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in, direktor Federalne uprave policije Zlatko Mileti}, direktor policije RS Uro{ Pena i direktor SIPA-e Mirko Luji} dobili su prije dva dana Interpolove potjernice za 19 bh. gra|ana protiv kojih je Specijalno tu`ila{tvo za ratne zlo~ine dostavilo optu`nicu Okru`nom sudu u Beogradu, za navodni ratni zlo~in u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih SIPA-i.

Bez naloga
Na potjernicama se nalaze Ejup Gani}, Stjepan Kljui}, Hasan Efendi}, Fikret Muslimovi}, Zaim Backovi}, Jovan Divjak, Emin [vraki}, Jusuf Pu{ina, Dragan Viki}, Jusuf Prazina, Ismet Bajramovi}, Nusret [i{i}, Mu{an Kova~, Jovan Begovi}, Avdo Panjeta, Jusuf Kecman, Damir Dolan, Samir ^ongi} i Ibrahim Had`i}. Trojica od njih 19 su umrla, Prazina, Bajramovi} i [i{i}.

SMS
DOVR[ITI POSAO - Hvala Vam, gospodine Bajdene, za sve {to ste u~inili za moju dr`avu Bosnu i Hercegovinu, ali Vas molim da posao dovr{ite i da pomognete da nestanu fa{isti~ke tvorevine iz Bosne i Hercegovine. RAT PROTIV POLITI^ARA ^itam naslov „U BiH mo`e izbiti rat“ i pitam se ima li jo{ ljudi na sve tri strane naroda koji bi danas uzeli pu{ku i ginuli za iste one politi~are koji ve} godinama mu~e i omalova`avaju ovaj narod. Mo`da mo`e biti rata, ali naroda protiv politi~ara. Arizona PASO[ BiH - Zar je mogu}e da Branimir Glava{ dobije bh. paso{ za nekoliko tjedana, a Bojan Skoko i Lens Vilijams (Lance Williams) ni za nekoliko godina. [piri}u, za

Dnevni avaz 061-142-015
koga radi{? [EHIDSKA DJECA - Ho}e li iko ikada pomo}i {ehidskoj djeci pri upisu na fakultet i pri zaposlenju? Osim crkavice koju dobiju {ehidske porodice, sva briga bora~ke organizacije o njima je da li su supruge poginulih boraca ostvarile vanbra~nu zajednicu, kako bi ih skinuli s grba~e. Aferim! HRVATSKE ZASTAVE - Na stubu za elektri~nu rasvjetu na raskrsnici ulaza u Vitez postavljena je zastava Hrvatske, druge dr`ave, koja nesmetano lepr{a nao~igled lokalnih policajaca, politi~ara... Jo{ na zidovima stambenih zgrada stoje natpisi hvale zlo~incima za sve pobijene Bo{njake u ime hrvatstva! To, na`alost, nikome ne smeta. I to je Bosna i Hercegovina! GRAD SLU^AJ Bosanski Petrovac postao je grad slu~aj. On je ve} mjesec pod opsadom saobra}ajne policije iz Biha}a, koja 24 sata na 15 punktova kontrolira vozila. Kao da se samo u Petrovcu pije. Pro|e{ pola Bosne, pa te zaustave pred ku}nim vratima. SJETITE SE RATA - Neka Lepa Brena pjeva u Hagu, zlo~incu Karad`i}u, a vi Bo{njaci sjetite se rata, bar malo! Almir NAJVE]A NOV^ANICA ^itam da je Centralna banka BiH organizirala izlo`bu starih nov~anica i da je najve}a bila nov~anica od sto miliona iz RS tokom rata. Ja posjedujem nekoliko nov~anica iz ratnog doba od jedne milijarde dinara i jednu od 50 milijardi dinara. Prijedor.

„Avazovi“ izvori iz SIPA-e ka`u da je tu`ilac Bara{in kazao da ne}e nijednoj policijskoj agenciji davati naloge da hapsi ove ljude i poru~io im da imaju „na hiljade drugih potjernica u slu~ajevima koje vodi Tu`ila{tvo BiH, ali da niko ne postupa po njima“. Kada je rije~ o Mileti}u, on se, otkako je dobio potjernice u ruke, raspituje na sve strane {ta da radi, a sli~no je i s Luji}em. No, kada su u pitanju Pena i MUP RS, oni su i prije mjesec, a tako je i sada, poru~ivali da }e, ako se bilo ko od ovih 19 osoba na|e na teritoriji manjeg bh. entiteta, biti uhap{en i predat u nadle`nost Tu`ila{tvu BiH. - Ne hapsi Uro{ Pena zato {to to on ne{to radi po svom li~nom naho|enju. Statut Interpola mora se provoditi i u ovoj dr`avi - ka`e Pena.

Crni scenarij
Naravno, ~ak i da se dogodi ovakav crni scenarij, niko od njih

19 ne bi bio izru~en Srbiji, jer su dr`avljani BiH, ve} bi bili zadr`ani u ekstradicionom pritvoru. Na Brijunima }e naredne sedmice biti odr`an sastanak tu`ilaca iz regije, kojem }e prisustvovati i glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc (Serge Brammertz). Prema na{im izvorima, vjerovatno }e na ovom susretu, koji je nastavak onoga iz Brisela, biti dogovoreno ne{to u vezi sa slu~ajem „Dobrovolja~ka“. O~ekuje se da Ha{ko tu`ila{tvo napokon zauzme stav i jasno ka`e {ta treba uraditi, odnosno u ~ijoj je nadle`nosti ovaj predmet, s obzirom na to da i Tu`ila{tvo BiH vodi istragu. I u Ministarstvo pravde BiH stigle su me|unarodne potjernice za 19 osoba u slu~aju „Dobrovolja~ka“. Kako je sino} javio FTV, nema nikakvog dokumenta koji bi ukazivao na to da postoje osnovi sumnje za po~injenje ratnog zlo~ina, te se u BiH ne o~ekuju aktivnosti domE. LATIF a}eg pravosu|a.

ANffffffffffffffffff gra|anima Sarajeva, Tuzle i Mostara KETA me|u
Kako ocjenjujete srbijansko raspisivanje potjernica za bh. patriotama?

Politi~ka agresija na BiH
- To je skandalozno i bespotrebno je da Beograd izdaje bilo kakve potjernice, posebno za onima koji su branili dr`avu Emir BiH.
Sijer~i}

- To je bruka i sramota za Srbiju. Na{ narod je stradao, na{i ljudi nisu ni za {ta krivi. To je izmi{ljanje, iza ~ega stoji Dodikova politi- [tefica Arapovi} ka. - Njih {alju ratni zlo~inci kojima nije bilo dovoljno ubijanja nedu`nog stanovni{tva u ratu, pa agresiju nastavljaju i neuAjdin temeljenim opOmeragi} tu`nicama. - To je vi{e nego skandalozno. To je farsa koja treba u na{em dru{tvu stvoriti razdor, me|u narodima i nacijama, kako bi oni lak{e mogli lobira- Hivzija ti u inostranstvu. Spahi}

- Apsolutno sam protiv takvih potjernica, posebno za patriotama ove zemlje. Na{ narod samo se branio i najvi{e nastradao, jo{ da mu Tanja Tulek se sudi. - Umjesto da procesuiraju svoje ratne zlo~ince i tako bar malo operu svoju ljagu pred svijetom, oni nas terori{u nekakvim optu`nica- Mirzet Salkanovi} ma bez povoda. - To je skandalozno. O~ito je kako je sve to politi~ki motivirano s ciljem da se zlo~in na ovim prostorima izjedna~i. A to Nermin je nedopustivo.
D`. A. - A. Mu. - M. Sm.

Sarajevo Tuzla Mostar

- Sve te optu`nice iz Beograda pravno su neutemeljene i predstavljaju politi~ku agresiju na BiH. Na`alost, na{i vlastodr{ci ne brinu se mno- Elvis go zbog tih ljudi. Lipovac - To je drska srbijanska igra koja je odavno prisutna na ovim prostorima i samo nastavak onoga {to je bilo u vrijeme raIbrahim ta.
Dizdar

Neziri}

teme

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

15

Trgovanje 697.340 KM

Pove}an interes ulaga~a za kupovinu dionica
Indeksi u pozitivnom nizu Minimalni pad cijene Elektroprivrede BiH
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od ukupno 697.340 maraka, a u sklopu 175 transakcija prometovane su 35.004 dionice. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 56.451 KM, me|u fondovima 64.769 KM, na primarnom slobodnom tr`i{tu 556.284 KM, na sekundarnom 19.835 KM, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice RMU Banovi}i, od 20 posto, sa 45 na 54 KM i uz promet od 270 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao Novi centar iz Zavidovi}a, od 40 posto, sa deset na {est KM, uz promet od 60 maraka. Od kompanija iz sastava glavnog indeksa, jedini pad vrijednosti zabilje`ila je Elektroprivreda BiH, od 0,09 posto, uz pr-

Velika Kladu{a: Iz sudske dvorane

Ro~i{te pratile hiljade Kladu{ana

AGROKOMERC Neuspjela prva prodaja imovine

Dobivena prva bitka
Ponu|a~i odustali kada je sutkinja Samira Jahjefendi} obznanila da Prehrambena industrija ne}e biti prodata za manje od 11 miliona KM
Prvo sudsko ro~i{te o prodaji dijela nekretnina Agrokomerca javnim nadmetanjem, koje je odr`ano ju~er u Op}inskom sudu u Velikoj Kladu{i, nije uspjelo, jer tri prijavljena u~esnika Ivan [akota, Farma C. B. i Lijanovi}i, svi iz [irokog Brijega, nisu istakli svoje ponude. Na prodaju je bio ponu|en zalo`eni objekt Prehrambene industrije sa ekonomskim dvori{tem od skoro 76.000 kvadrata. Ro~i{tu su prisustvovali tu`ioci ili njihovi zastupnici, koji su podnijeli tu`be kako bi namirili dugove (skoro milion KM) koje im Agrokomerc nije mogao isplatiti pa je aktivirana hipoteka na kompleks Prehrambene industrije. Pored advokata radnika, ro~i{tu su pristupili predstavnici BH Triglav osiguranja, firme Lijanovi}i i Agrokomerca, kantonalni pravobranilac Himzo Ezi}, predstavnici strana koje su se prijavile za usmeno nadmetanje. Sutkinja Samira Jahjefendi} prvo je odbacila dopise Op}inskog vije}a Velika Kladu{a i Sindikata uz obrazlo`enje da nisu „zakonski legitimni u ovom predmetu“, a zatim je objavila po~etne uvjete prodaje. Prema njenim rije~ima, kako procijenjena imovina Prehrambene industrije iznosi vi{e od 21 milion KM, prodaja ne}e biti obavljena ako ne bude postignuta cijena od skoro 11 miliona maraka. Nakon objave po~etne cijene, uslijedilo je odustajanje ponu|a~a. Prvo je to u~inila firma Lijanovi}i, zatim Ivan [akota i, na kraju, Farma C. B. Sutkinja je tada objavila da javno nadmetanje nije uspjelo, a novo ro~i{te zakazat }e naknadno. - Prva bitka za Agrokomerc je dobivena. Stvoreni su uvjeti da menad`ment, Federalna i Vlada Unsko-sanskog kantona urade za Agrokomerc ono {to gra|ani od njih o~ekuju vi{e od deset godina - kazao je Himzo Ezi}, koji je u ovom slu~aju zastupao interese Federacije BiH. Za vrijeme ro~i{ta pred zgradom Suda okupilo se vi{e hiljada gra|ana, koje je na mirni protest pozvao nedavno formirani Odbor za S. D@ANI] spas Agrokomerca.

Elektroprivreda BiH: Gubitak vrijednosti od 0,09 posto

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,28% 1,11% 1,09% 1.694,48 1.032,05 1.122,55

omet od skoro 122.000 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 1,28 posto, na 1.694,48 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 sko~ila je za 1,11 posto, na 1.032,05 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 uzletila za 1,09 posto i sada iznosi 1.122,55 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 21. 5. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
30 20 3 2 1 2 2 22 32 2 35 1 1 1 16 2 1 1 1 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) IF FORTUNA FOND DD BIHAC IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO BIMAL BR^KO BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH POSTBANK BH D.D. SARAJEVO RMU BANOVI]I DD BANOVI]I SOLANA DD TUZLA ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO UNIVERZALPROMET DD TUZLA GP @GP DD SARAJEVO NOVI CENTAR D.D ZAVIDOVI]I UNIS DD SARAJEVO

Ro~i{te i protest uz jako osiguranje
Kada su ~uli za ishod prvog ro~i{ta, okupljeni gra|ani ispred sudske zgrade razi{li su se bez incidenata. Predsjednik Odbora Mirvet Beganovi} kazao je da je mirni protest tek po~etak borbe koja }e uslijediti. I zgradu i protest osiguravao je veliki broj pripadnika sudske i civilne policije.

ZVANI^NA KOTACIJA 14,42 0,09
KOTACIJA FONDOVA

3.914 12.701 258 50 1.900 150 146 1.699 2.972 270 4.505 5 5 100 2.697 117 5 10 3.500

56.451,83 53.117,14 967,54 209,80 9.500,00 975,00 1.533,00 37.708,86 358.252,93 11.310,00 122.468,51 225,00 270,00 1.200,00 16.602,57 6.671,14 42,50 60,00 19.775,00

4,18 3,75 4,20 5,00 6,50 10,50 22,20 120,33 41,89 27,18 45,00 54,00 12,00 6,16 57,02 8,50 6,00 5,65

2,00 1,35 4,38 5,26 1,72 0,00 0,57 5,49 -0,26 -0,09 0,00 20,00 0,00 5,59 0,03 0,12 -40,00 0,00

PRIMARNO TR@I[TE

Novo na tr`i{tu BiH

Jedinstven proizvod za brzo zacjeljivanje ko`e
Efikasna obnova ko`e, manja mogu}nost za nastajanje o`iljaka
Golderm je potpuno novi i jedinstven proizvod na tr`i{tu BiH koji je renomirana farmaceutska kompanija Bosnalijek po~ela proizvoditi i plasirati na tr`i{te na zadovoljstvo ljekara, pacijenata i svih gra|ana koji samolije~enjem `ele brzo i efikasno sanirati o{te}enja ko`e kao {to su ogrebotine, posjekotine, opekotine i druge neinficirane rane, te raspuknu}a ko`e. [ta je zapravo Golderm? Golderm je savremeno medicinsko sredstvo vrhunskog kvaliteta, u formi vla`nog gela, koje sadr`i sukralfat (aluminijevu so sukroza sukralfata), koji u kontaktu sa o{te}enom ko`om formira za{titni sloj koji pokriva o{te}eno mjesto na ko`i, te brzo i efikasno djeluje na zacjeljivanje ko`e, spre~avaju}i nastanak infekcije. Golderm odlikuje velika sposobnost prijanjanja na o{te}eni epitel, a njegovo djelovanje je produ`eno i ne zavisi od kiselosti tj. pH vrijednosti ko`e, {to ga ~ini izuzetno pogodnim za samolije~enje, odnosno uspje{no saniranje razli~itih o{te}enja ko`e. Kako se Golderm primjenjuje? Golderm se preporu~uje svima koji `ele posti}i brze rezultate u obnavljanju o{te}ene ko`e te mogu}nost nasveoma jednostavna primjena jedanput dnevno {to, u procesu samolije~enja razli~itih ko`nih o{te}enja, predstavlja izuzetnu pogodnost i konfor za svakoga ko primjenom Golderm gela `eli posti}i maksimalan efekt, uz minimum

SEKUNDARNO TR@I[TE

Promet 122.892 marke

Indeksi zavr{ili u plusu
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 64 transakcije ostvaren promet od 122.892 KM, a najve}i je obavljen akcijama Euroinvestment fonda od 30.748 maraka, uz rast cijene za 2,62 posto. Gubitnik dana me|u fondovima bio je Zepter s padom od 1,93 posto, a najve}i rast cijene imao je BLB-profit od 9,2 posto. Ovo je i najve}i uzlet cijene na ju~era{njem trgovanju, a najve}i pad cijene zabilje`ila je Veleprehr-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 1,02% 0,70% 969,71 1.925,30

t a n k a o`iljaka svesti na najmanju mogu}u mjeru. Ovaj novi proizvod odlikuje i

ne`eljenih djelovanja, {to je i karakteristika svih vrhunskih proizvoda u svijetu koji su namijenjeni za samolije~enje (tzv. OTC proizvodi - lijekovi i medicinska sredstva koji se izdaju bez ljekarskog recepta). Golderm gel mo`e se nabaviti u apotekama, bez ljekarskog recepta, po veoma prihvatljivoj cijeni. M. D. A.

ana iz Banja Luke od 6,56 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 1,02 posto, na 969,71 poen, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 0,7 posto i sada iznosi 1.925,30 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 21. 5. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
0,246 1,22

Promjena u%
0,41 2,52

Maks. cijena
0,246 1,25

Min. cijena
0,245 1,2

Ukupan promet (KM)
13.522,20 8.771,18

BERZANSKA KOTACIJA
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Vrhunski kvalitet, sigurnost i djelotvornost proizvoda
Efikasnost u obnavljanju o{te}ene ko`e i zacjeljivanju neinficiranih rana razli~itog porijekla dokazana je u nizu klini~kih studija ra|enih u italijanskim medicinskim centrima.

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 8,21 6,1 2,62 -1,93 8,8 6,2 7,9 6,1 30.748,00 8.528,80

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
RiTE Gacko a.d. Gacko Republika Srpska - stara devizna štednja 0,2 88,6965 0 0,73 0,2 88,72 0,2 88,15 7.780,00 16.950,17

16

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

panorama

TRAVNIK Mje{tani razo~arani sporom reakcijom nadle`nih

[ta je nepoznati helikopter izbacio na lokalitet Jaruge?
Kantonalni MUP o~ekuje odgovore od EUFOR-a ^lanovi GSS-a nisu uspjeli pretra`iti cijeli prostor
Kamenolom Drenova~a izdat pod koncesiju
(Foto: D. Stojni})

Mje{tani kozara~ke regije o gradnji cementare

Nismo protiv razvoja nego protiv miniranja
Rije~ je o politikantskim argumentima, odgovara na~elnik Marko Pavi}
Mje{tani Kozarca, Kami~ana, Kevljana, Trnopolja i Kozaru{e kod Prijedora zahtijevaju od ministra privrede RS Slobodana Puhalca da im pojasni sve o ugovoru o 30-godi{njoj koncesiji kamenoloma Drenova~a, koji je Vlada RS potpisala sa {panskom kompanijom „Arikam“ koja u izgradnju budu}e cementare namjerava ulo`iti 192 miliona eura. - Nama nije problem cementara nego koncesija koja obuhvata 172 hektara. Eksploataciju kre~njaka pratile bi svakodnevne eksplozije, {to mi ne}emo dozvoliti - kazao je Ned`ad Be{i}, sekretar Savjeta Mjesne zajednice Kozarac, i naglasio da mje{tani kozara~ke regije nisu protiv razvoja Prijedora. Poru~uje da ne}e biti protesta sve dok ~ekaju Puhal~ev odgovor. - Ako je Vlada RS odlu~ila da posao uradi na {tetu Prijedor~ana, ovaj prostor }emo, ako treba, braniti i svojim `ivotima kazao je Be{i}, koji }e sa zahtjevima mje{tana upoznati i visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko). Marko Pavi}, na~elnik Prijedora, smatra da je rije~ o politikantskim, a ne realnim argumentima „koje protura grupica neupu}enih, koji ho}e da sprije~e budu}a zapo{ljavanja“. Zinaida Ho{i}, poslanik SDA u Narodnoj skup{tini RS, izjavila nam je da je na zahtjev Kozar~ana Puhalcu postavila poslani~ko pitanje o izgradnji cementare i da odgovor o~ekuje idu}eg mjeseca.
M. Z.

Nepoznati helikopter prije pet dana ispustio je paket iznad Bukovice kod Travnika, na nepristupa~nom lokalitetu poznatom kao Jaruga, {to je vidjelo vi{e gra|ana koji su to i prijavili policiji. Me|utim, spora ili nikakva reakcija nadle`nih natjerala je gra|ane da o tome obavijeste i medije.

Provjere u toku
- Helikopter sive boje gledao sam sa ove terase. Letio je nisko iznad brda, kratko se zadr`ao i ispustio paket koji me podsje}ao na vre}u. Nakon toga se udaljio. Nije imao oznake, ali je na vratima, gdje obi~no stoji oznaka, imao zalijepljenu fluorescentnu traku. Obavijestio sam policiju, a nakon toga do{li su ovdje sa pripadnicima EUFOR-a, koji su nas slikali - pri~a jedan od o~evidaca, koji je to sve posmatrao sa svoje terase nadomak srednjovjekovne tvr|ave Stari grad. Drugi o~evidac isti doga|aj

Bukovica: Mjesto gdje su o~evici vidjeli helikopter

gledao je se Plave vode. Niko od njih nije `elio da mu se pominje ime, niti da se slika. Navode da su razo~arani reakcijom nadle`nih i ~injenicom da se pojavio EUFOR. Iz MUP-a SBK potvrdili su nam da je ovaj doga|aj prijavljen te da su u toku provjere. - O~ekujemo odgovor iz EUFOR-a - kazali su kratko iz MUPa SBK.

Opasno podru~je
Na zahtjev Op}ine Travnik ~etiri dana nakon doga|aja u pomo} su pozvani ~lanovi Gorske slu`be spasavanja Travnik. ^lanovi GSS uspjeli su, uz mnogo napora, u srijedu poslijepodne da se popnu do Jaruge.

Iz Zeni~ko-dobojskog kantona
Zenica
Dru{tvo cvje}ara Zenice, koje okuplja desetak registrovanih prodavnica u ovom gradu, uputilo je otvoreno pismo premijeru ZDK, na~elniku op}ine, inspekcijama te Poreznoj upravi ZDK u kojem od njih tra`e hitno reagovanje i zaustavljanje „divlje“ prodaje ukrasnog cvije}a na ulicama, trgovima i Prodaja cvije}a mobilnim radnjama. - Cvje}ari iz Federacije ne mogu cvije}e plasirati u RS, ali obratno mo`e. Nemamo apsolutno nikakvu kontrolu uvoza cvije}a u BiH - na( A. D@.) vodi se, izme|u ostalog, u pismu.

Prona|ena ~eli~na sajla

- Rije~ o vrlo nepristupa~nom i opasnom podru~ju, lokalitet je prepun zmija. Na 90 posto puta koristili smo alpinisti~ku opremu. Tokom pretra`ivanja prona{li smo ~eli~nu sajlu koja se koristi za motalice. Me|utim, nismo uspjeli pretra`iti cijeli prostor. Jedno je sigurno, ta sajla je ispu{tena iz zraka, jer na taj lokalitet niko ne dolazi i nemogu}e ju je baciti sa nekog drugog mjesta ili donijeti. Nismo na{li sumnjivi paket, ali za detaljan pregled potrebno je anga`ovati vi{e ljudi kazali su nam u Stanici GSS. Da li }e potraga biti nastavljena niko nam sa sigurno{}u nije mogao K. KAVAZOVI] potvrditi.

Priznanje USAID-a stiglo u Novi Travnik

U Vladi Distrikta

Novi kvalitet u radu Kantonalnog suda
U Kantonalnom sudu Novi Travnik ju~er je odr`ana sve~anost povodom uspje{ne implementacije USAID-ovog projekta Evropskih standarda radnog u~inka. Uz ograni~enu finansijsku podr{ku USAIDovog Projekta razvoja sektora pravosu|a, ovaj Sud dobio je posebno priznanje i stekao status „model suda“. - Implemetacijom ovih standarda Kantonalni sud napravio je veliki korak naprijed u neovisnom pravosu|u. Poslovi se obavljaju br`e i efikasnije bez konflikata, a gra|ani su zadovoljni - kazala je Katica Jozak-Ma|ar, predsjednica Kantonalnog suda. Na ulazu u zgradu Kantonalnog suda, predsjednica Suda Katica Jozak-Ma|ar, predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH Mi-

O{te}eni zidovi vape za sanacijom
Uprkos ~injenici da je ovogodi{nji bud`et Distrikta ve}i od 210 miliona maraka i da Br~ko spada me|u najbogatije lokalne zajednice u na{oj zemlji, to se ne bi dalo zaklju~iti kada pro{etate hodnicima zgrade Vlade. Naime, razne delegacije koje do ureda gradona~elnika i njegovog zamjenika prolaze pored vrata {efova odjela za poljoprivredu Peje Mende{a, obrazovanje Rize ^ivi}a i ureda glavnog koordinatora Belmira Agi}a pa`nju itekako usmjere na o{te}ene zidove koje niko ne sanira ve} nekoliko E. Ra. mjeseci.

Kakanj
Dje~iji pisac [imo E{i} bio je gost literarne ve~eri povodom 101 godi{njice O[ „Mula Mustafa Ba{eskija“ u Kaknju. Tom prilikom u~enici ove {kole izveli su prigodan program te igrokaz pod nazivom ‘’Pobuna u |a~koj torbi’’. Svom dragom pjesniku otpjevali su i njegovu (Az. S.) omiljenu pjesmu ’’^uvaj mamu da ti du`e traje’’.

Maglaj
U Maglaju je prigodno obilje`eno 38 godina rada Radija i 17 godina postojanja Televizije. Za uposlene u ovoj medijskoj ku}i mnogi tvrde da su vrijedni hroni~ari svega {to se de{ava u gradu, a {to, zahvaljuju}i Maglajskoj hronici koja se emituje u programu TV Hayat, vide brojni gledaoci {irom svijeta. Putem maglaj.net portala pro- Dio ekipe Radija gram Radio Maglaja prati se u zemljama zapadne Evrope, Skandinavije ali i u SAD za {to svakodne( N. B.) vno sti`u i potvrde slu{alaca.

Na ulazu otkrivena plo~a lorad Novkovi} i predstavnica USAID-a Jasna Kilali} tim povodom otkrili su plo~u. K. K.

U Donjoj Dragotinji kod Prijedora

^agalj preklao pola stada Ranka Stojakovi}a
Ranko Stojakovi} iz Donje Dragotinje kod Prijedora, vlasnik stada od 30 ovaca ju~er ujutro bio je bezmalo {okiran kada je na njivi nedaleko od porodi~ne ku}e zatekao 18 preklanih ovaca i jaganjaca. Sumnja je odmah pala na ~aglja. - Bio je to jeziv prizor. Mrtve ovce i jagnjad bili su razbacani po cijeloj livadi. Takvo ne{to mo`e samo ~agalj u~initi, a ne mogu se na~uditi da nismo ni{ta ~uli - kazao nam je Stojakovi} koji je o pojavi zvijeri na ovim prostorima ali i tom {ta mu se dogodilo obavijestio veterinarsku slu`bu, nadle`ne u op{tini i lovce. Na`alost, pomo} koju je o~ekivao nije dobio. - Re~eno mi je da oni nisu nadle`ni za neku `ivotinju koja s vremena na vrijeme doluta na ove prostore i napravi zlo. Ne mogu mi pomo}i ni da propisno zakopam ovce tako da }u tro{kove bagera morati platiti sam - pri~a M. Z. Stojakovi}.

panorama

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

17

MAGLAJ U toku druga faza izgradnje gradske d`amije

Vakuf iz Ankare u radove investira tri miliona maraka
Sve~ano otvorenje planirano 15. avgusta U d`amiju ugra|eno 2.000 kubika betona, 200 tona `eljeza
Gradska d`amija u Maglaju bit }e zavr{ena do 1. avgusta ove godine, kada }e biti obavljena i primopredaja, a 15. avgusta planirano je sve~ano otvorenje na kojem se, pored vjernika iz cijele zemlje, najvi{ih du`nosnika Rijaseta IZ BiH, o~ekuje i visoka delegacija Republike Turske. U septembru pro{le godine prof. dr Mustafa Yazi|oglu, dr`avni ministar Turske, ~iji je rahmetli brat Red`ep prije 12 godina bio inicijator izgradnje d`amije u novom djelu Maglaja, i zamjenik reisu-l-uleme IZ BiH Ismet ef. Spahi} polo`ili su temeljac za novu gradsku d`amiju u Maglaju. Sredstva za gradnju obezbijedili su Rijaset IZ Turske, a investitor je Vakuf za vjerska i socijalna pitanja iz Ankare. Ukupna vrijednost radova je tri miliona maraka. Prva faza radova zavr{ena je za svega 163 radna dana, a uveliko traju radovi u okviru druge faze. U d`amiju je ugra|eno 2.000 kubika betona, 200 tona `eljeza, imat }e najmodernije grijanje, posebno vanjsko osvjetljenje, specijalnu
Bari{i}i na okupu: Uspjeh rezultat zalaganja

Finka i Ante Bari{i}, ponosni roditelji iz Prozora

Sve troje djece u~enici generacije
Kraj {kolske godine donio je mnogo radosti Finki i Anti Bari{i} iz Gmi}a kod Prozora. Troje njihove djece, Branimir, Nikolina i Josip, donijeli su u ku}u tri priznanja u~enik generacija. Branimir je progla{en u~enikom generacije u Katoli~kom {kolskom centru u Travniku, gdje je zavr{io Op}u gimnaziju, a blizanci Nikolina i Josip to priznanje zaslu`ili su u O[
Gradska d`amija imat }e dvije munare

„Marko Maruli}“ u Prozoru. - Mi na{u djecu odgajamo da budu ~estiti i po{teni ljudi i uvijek govorimo da uspjeh u `ivotu zavisi isklju~ivo od njih i njihovog zalaganja - ka`u presretni roditelji Finka i Ante Bari{i}. Dalje {kolovanje Branimir }e poku{ati nastaviti na nekom medicinskom fakultetu, Nikolina i Josip H. M. u Gimnaziji u Prozoru.

Na „Gastro susretima“ u Zvorniku
tki gradovi koji su tako ne{to dobili. Simbolika gradske d`amije je da le`i izme|u druga dva sakralna objeka - pravoslavaca i katolika, {to je i znak kom{ijske ljubavi koju njedri ovaj grad - ka`e Izudin ef. Kru{ko, glavni imam Med`lisa IZ N. BRADARI] Maglaj.

keramiku, granit. I tepih za ovu d`amiju specijalno se tka od merino vune sa Novog Zelanda. - Zlatni klju~ na dan predaje bit }e „te`ak“ tri miliona KM. To je poklon na{e bra}e iz Turske ovom gradu. Islamska zajednica u BiH mo`e biti ponosna jer su rije-

Svi eksponati mogli su se probati
Turisti~ka organizacija op{tine Zvornik priredila je ju~er „Gastro susrete 2009“. - Prvi put u Zvorniku je organizovan festival jela i pi}a na kome je svoje kulinarsko umije}e prikazalo desetak izlaga~a, uglavnom ovda{nji ugostitelji ali i pojedina udru`enja i prizvo|a~i zdrave hrane. Mada smo o~ekivali ve}i odziv, ipak smo, za po~etak, zadovoljni - ka`e Slavica Andri}, direktor TOOZ. Sva izlo`ena jela mogla su se i probati. U okviru ove manifestacije prire|ena je i izlo`ba naro-

Humanitarna akcija LOT tima u Konjicu

Novac od utrka za lije~enje Lejle Boloban
Njema~ki LOT tim EUFORa u Konjicu realizira i humane akcije, u cilju pomo}i lokalnom stanovni{tvu. Ovih dana radi se aktivno na pripremi jedne takve akcije pod nazivom „Mostovi spajaju“, koja je predvi|ena za 10. juni, a sredstva koja budu prikupljena bit }e donirana za pomo} u lije~enju Konji~anke Lejle Boloban. - Organizirat }emo trku na dvije distance. Prva du`ina je 1.382 metra, a predstavlja simboliku, jer je upravo ove godine zabilje`en i prvi pisani trag o gradu Konjicu. Druga utrka planirana je u du`ini od 4.000 metara - kazao nam je {ef LOT tima u Konjicu kapetan Fridrih [reder (Fridrich Schreder). Pomo} u realizaciji ove humane akcije pru`ila je i Op}ina KoM. ]. njic.
[reder: Dvije distance

Festival jela i pi}a

dnih rukotvorina pod nazivom „Zlatne ruke Zvornika“. M. M.

Spec
PRNJAVOR - Na reviru Akumulacionog jezera Drenova odr`ano je tre}e kolo [aranske lige BiH, na kome je nastupilo 13 ekipa. Najvi{e uspjeha imali su doma}i ribolovci iz RU „Ukrinski cvijet“, te ekipe iz Busova~e i Velike Kladu{e. Naredno, ~etvrto ko(D. ^.) lo [aranske lige bit }e organizovano u Br~kom.

MLADI

Gora`de

Tuzla

Teo~ak

Nejra „osvojila“ Sarajevo
U Gora`du raste nova generacija mladih, talentiranih i uspje{nih, {to potvr|uje i pobjeda Nejre Merkez (11) na „Lino festivalu“, odr`anom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Uspjeh male Gora`danke jo{ je ve}i ako se zna da je pjesmu „Sve djeca znaju“ pripremila za samo nekoliko dana. Nejra ve} godinama osvaja nagrade na dje~ijim festivalima {irom BIH, a ve} 6. juna u~estvovat }e na takmi~enju na Palama. Odli~na je u~enica petog razreda O[ „Fahro Al. B. Ba{~elija“.
Dodjela nagrada najboljima

Nafiji Naki~evi} 500 KM
JU Osnovna {kola „Teo~ak“ obilje`ila je 76 godina svog postojanja i rada. Uz prigodan program najboljim u~enicima uru~ene su pohvale i nagrade. Ove godine u~enikom generacije progla{ena je Nafija Naki~evi} kojoj je na~elnik op}ine Taib Muminovi} uru~io i nagradu od 500 KM. Skromno su nagra|eni i svi u~enici koji su bili odli~ni od prvog do osmog razreda. Direktor {kole Had`aga Mehi} podsjetio je na postignute rezultate tokom godine pohvaljuju}i posebno E. D`. ~lanove gra|evinske sekcije.

Priznanje Na|i Husi~i}
Sve~anom akademijom u tuzlanskom BKC-u obilje`ena je 110. godi{njica Gimnazije „Me{a Selimovi}“, jedne od najstarijih {kola u BiH, koja vi{e od stolje}a {koluje generacije u~enika. Na akademiji, u prisustvu brojnih gostiju, u~enici ove {kole predstavili su se kroz svoje sekcije. Tradicionalo, progla{en je i u~enik generacije a ove godine to je Na|a Husi~i}. Osim nje, priznanje je dobilo jo{ 30 u~enika koji su se kroz svoje {kolovanje istakli izuA. Mu. zetnim uspjehom.

Nejra: Navikla na nagrade

Nagra|ena u~enica generacije

18

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

panorama

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

19

Bh. mozaik
„Tragovima Bosanskog kraljevstva“ u Fojnici

BANOVI]I ^ehaji}i nakon 14 godina dobili struju

Promocija filma o Ahdnami
Ju~era{njim otvaranjem Info-centra u Fojnici zavr{en je dio projekta „Tragovima Bosanskog kraljevstva“, koji se realizira sredstvima Evropske komisije i Fondacije „Mozaik“ iz Sarajeva. Ovaj projekt traje do kraja 2010. godine, a obuhvata ure|enje srednjovjekovnih gra|evina u deset gradova, Fojnici, Zenici, Maglaju, Kaknju, Visokom, Vare{u, Travniku, Donjem Vakufu, Jajcu i Te{nju. Projekt obuhvata otvaranje info-centara, izbor suvenira, etno zbirki, obnaHuseinba{i} presijeca vrpcu vljanje starih gradova i snimanje promotivnog filma. Info-centar u Fojnici sve~ano je otvorio savjetnik na~elnika op}ine Azem Huseinba{i}, a dodijeljene su i nagrade za najbolje suvenire. Nagradu za najbolji prijedlog suvenira Fojnice od 1.500 KM u ime gvardijana Franjeva~kog samostana primio je `upni vikar fra Kristijan Montina za suvenir „Grbovnik“ i „Ahdnama“. Nagra|eni su i Mile Belojica za „Fojnton“ i Ibrahim Karahmet za „Triton“. Nakon otvaranja Info-centra prisutni su u atriju Franjeva~kog samostana odgledali dokumentarno-igrani film o Ahdnami, koji je kao producent uradila TV KISS. H. ^u.

Mo`da babo jednom zaradi puno para pa kupi televizor
Sedmo~lana porodica pre`ivljava od nadnice i 150 KM naknade za branitelje Nije bilo uvijek ni za koru hljeba

Spec
Ajdin i Ajdina ne `ive kao njihovi vr{njaci ^ehaji}: Radi za nadnicu

Be}ir ^ehaji} (48) i njegova porodica u Hrvatima kod Banovi}a punih 14 godina `ivjeli su bez struje. Za to vrijeme pola mje{tana nije ~ak ni znalo kroz {to ^ehaji}i prolaze, a ostali nisu mnogo ni marili. Igrom slu~aja za sudbinu ove skromne porodice saznali su predsjedavaju}i Zastupni~kog doma Parlamenta FBiH Safet Softi} i njegov prijatelj i strana~ki kolega Mirsad Kuki}. ^ehaji}i vi{e ne koriste lampu i svije}e.

ko i bi. Zahvalan sam ovim dobrim ljudima, zbog moje djece, da vid ne izgube u mraku - govori Be}ir i obara glavu da mu suze ne vidimo.

Kri{om palili i gasili
Ajdin (10) i Ajdina (9) su beskrajno sretni. Ne znaju za mobitele i nikada nisu dobili priliku da `ive kao njihovi vr{njaci. Dok smo razgovarali s njihovim ocem stojali su postrani sa polusestrama, a onda otvorili srca. - Ovih prvih dana, kad je do{la struja, stalno smo kri{om palili i gasili. Sve ne{to ne vjerujemo i bojimo se da }e neko do}i i isklju~iti. Mo`da babo jednom zaradi puno para pa nam kupi televizor da gledamo crtane filmove i pu{tamo muziku, kao {to rade djeca u kom{iluku. Al’ nema para, a babo ka`e pre~e je kupiti kadu i WC {olju, da se rahat okupamo - govore Ajdin i Ajdina i dodaju kako vi{e ne pale svjetlo bez nu`de, jer je babo rek’o da je skupo, a nema se para.
N. MAKSIMOVI]

ZENICA - Uprava ArcelorMittal Zenica pozvala je ju~er predstavnike Eko Foruma na sastanak u cilju prevazila`enja postoje}e ekolo{ke situacije u Zenici i njenoj okolini. Me|utim, kako su ju~er izvjestili iz Eko-foruma, sastanak nije rezultirao nikakvim konkretnim informacijama, nego samo „obe}anjima da }e dobiti (A. D`.) neke odgovore“.

^etvrti festival folklora „Bugojno 2009“

Posjetioci u`ivali u programu
U povodu Dana op}ine Bugojno na platou KSC-a uprili~en je ^etvrti festival folklora „Bugojno 2009“. Pored doma}ina, Gradskog folklornog ansambla, u dvoiposatnom programu nastupili su KUD-ovi „Kolovit“ iz Bosanske Gradi{ke, „Proleter“ iz Sarajeva i „@ivinice“ iz @ivinica. Oko hiljadu posjetilaca Nastupila su ~etiri KUD-a moglo je u`ivati u nastupima, kojima je prethodio sve~ani defile u~esnika ulicama grada uz zajedni~ki nastup u ulici Zlatnih ljiljana. Dio svog bogatog repertoara Az. M. predstavila je i Limena glazba Bugojno.

Otkaz u „Heliosu“
- U „Heliosu“ sam radio 21 godinu, onda do|e rat, glad, bijeda. Mislio sam kad stane bit }e bolje. Stade rat, a meni dado{e otkaz. Skrpim ne{to ku}ice da `ena i ja, njeno dvoje djece iz prvog braka i troje koje smo zajedno izrodili imamo krov nad glavom. Nije bilo uvijek ni za koru hljeba, gas za petrolejku ili svije}u. Tako iz dana u dan - pri~a Be}ir. Pre`ivljavali su od 150 KM naknade za branitelje BiH i ono malo crkavice koje je Be}ir zara|ivao ra-

Kupatilo pre~e od TV

de}i za nadnicu s dva konja. Nedovoljno za najosnovnije potrebe. - Od vojske imam tih 150 KM. Daju kad imaju. S konjima zaradim po dvadesetak maraka ali nema uvijek posla, traktori sad rade. Du{a me moja boljela gledaju}i djecu u mraku. Sva{ta mi padalo napamet. Preznojim se kad se sjetim. Skoro do|o{e neki mladi}i. Vele mi smo iz „Korektora“, sredit }emo vam sve „papire“. Uve{}e vam struju, a pare }e dati SDA. Ta-

20

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

21

Iz Ministarstva privrede ZDK

PRIVATIZACIJA Dogovor Vlade RS i Delta-Zextre

Kupcu Boske dato jo{ sedam dana
Konzorciju dat novi rok da izvr{i obaveze i uplati tri miliona eura
Ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakovi} i predsjednik poslovnog sistema Zextra grupe Dragan \uri} ju~er su u Banjoj Luci potpisali aneks Ugovora o prodaji akcija Robne ku}e Boska, kojim se kupcu, konzorciju Delta Zextra, ostavlja jo{ sedam radnih dana za izvr{avanje obaveza. - Te obaveze podrazumijevaju otvaranje odgovaraju}eg vlasni~kog ra~una hartija od vrijednosti i uplatu prodajne cijene, koja iznosi 3.000.000 eura - rekla je novinarima u Banjoj Luci {ef Biroa Vlade RS za odnose sa javno{}u Vera Saji}. Navela je da je aneksom predvi|eno da Vlada RS pru`i svu pravnu i drugu pomo} i da preko svojih nadle`nih institucija u~estvuje u postupcima zakonitog rje{avanja me|usobnih odnosa sa suvlasnicima poslovnih prostora u Boski. Ugovor je u ime Vlade RS potpisao ministar trgovine i turizma Predrag Gluhakovi}, a u ime konzorcija Delta-Zextra Dragan \uri}. - Kupac }e o provedenim radnjama bez odga|anja obavijestiti prodava~a te o tome dostaviti odgovaraju}i dokaz, odnosno potvrde - rekla je Vera Saji}.

Zbog neredovnih uplata, tu`ena ~etiri koncesionara
Od izdatih koncesija za eksploataciju minerala Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona inkasirala je u osam godina 4,7 miliona KM, od ~ega je op}inama na ~ijim se teritorijama nalaze nalazi{ta upla}eno 2,4 miliona KM, kazao je novinarima ju~er Amir Abazovi}, pomo}nik ministra industrije ZDK. - U 2008. godini od koncesionara smo naplatili 1,1 milion maraka - kazao je Abazovi}. Kako isti~u u Ministarstvu privrede, ~etiri firme, vare{ka BBM Amfibolit, te{anjska Ja{arevi} kop te Breza dom i Sanex iz Breze tu`ene su zbog duga od 370.000 KM. Od toga je tu`ba protiv Sanexa rije{ena naknadnom uplaA. D@. tom.
Abazovi}: Prihodi od koncesija

Poslovanje Telekoma Srpske u prvom kvartalu

Banja Luka: Supotpisnik aneksa Dragan \uri}

Ostvarena dobit manja za 30 posto
Telekom Srpske poslovao je u prvom kvartalu ove godine sa 18,8 miliona maraka neto dobiti, {to u odnosu na isti period lani predstavlja smanjenje profita za 30 posto, saznaje portal Investitor.ba. Kvartalni prihod u ovoj godini od 111,2 miliona maraka bio je ve}i nego u istom periodu lani, kada je iznosio 106,6 miliona KM. Telekom Srpske imao je i znatno pove}ane rashode, od 89,7 miliona maraka, {to je na kraju prvog kvartala rezultiralo i manjim profitom. Ukupna aktiva Telekoma Srpske zaklju~no sa 31. martom 2009. godine iznosila je milijardu maraka, kapital 491 milion KM, neraspore|ena dobit 117 miliona KM, dugoro~ne obaveze 84 miliona KM, a kratkoro~ne 88 miliona maraka. Ovaj telekom operater ima emitovanih 491.383.755 dionica, nominalne vrijednosti od po jednu marku, a ve}inski dioni~ar je Telekom Srbija sa 65 posto vlasni{tva.

Ona je potvrdila da na snazi ostaje i raniji dogovor koji su Vlada RS i premijer Milorad Dodik postigli sa Sindikatom Boske. Konzorcij Delta-Zextra je u oktobru pro{le godine sa Vladom RS potpisao ugovor o kupovini 58 posto dr`avnog kapitala Boske za tri miliona eura. Nakon {to je 26. marta istekao i drugi produ`eni rok za uplatu, ko-

nzorcij je saop}io da nije u mogu}nosti da realizira poslovne planove za Bosku sve dok ne bude postignut dogovor o otkupu najatraktivnijih poslovnih prostora te da o~ekuje da Vlada RS doprinese prevazila`enju ovog problema. Robna ku}a Boska ima 237 radnika. Privatnici koji unajmljuju prostor, duguju Robnoj ku}i V. S. 1.193.000 maraka.

Imenovanja u maglajskoj firmi

Elmir Mustaba{i} novi direktor Natrona
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona saglasila se ju~er sa prijedlogom Uprave Natrona da za direktora te firme bude imenovan Elmir Mustaba{i} iz Maglaja. Natron je neprivatizirani, dr`avni „ostatak“ preduze}a, ~iji je ve}i dio pripojen „joint venture“ kompaniji Natron Hayat, koja je u ve}inskom vlasni{tvu turskog Kastamonu Entegre i Hayat hoA. D@. ldinga iz Istanbula.
Telekom Srpske: Pove}anje rashoda

Reakcija trgova~kog lanca Mercator

Mi smo korektni prema bh. firmama
U povodu sve u~estalijih informacija u medijima o na~inu poslovanja trgova~kih lanaca u Bosni i Hercegovini, Mercator BH oglasio se saop}enjem u kojem sa `aljenjem konstatira da u tim informacijama nisu navedena imena trgova~kih lanaca na koja se odnose ozbiljne optu`be, {to {iru javnost mo`e navesti da izjedna~i sve trgovce. - Mercator od dolaska u BiH posve}uje posebnu pa`nju saradnji sa bh. proizvo|a~ima i distributerima od kojih nabavlja skoro 90 posto roba koje se nalaze na na{im policama. Osim toga, sva svoja dugovanja prema dobavlja~ima izmirujemo u ugovorenim rokovima - navedeno je u saop}enju Mercatora BH. Iz tog trgova~kog lanca podsje}aju i da projektom „Doma}a korpa“ promoviraju bh. proizvode jo{ od decembra 2000. godine, ~ime `ele doprinijeti o~uvanju radnih mjesta u BiH i razvoju doma}e proizvodnje.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,105035 1,240740 26,495103 0,073302 0,262040 0,702156 1,488585 0,565032 0,221446 0,185954 1,289963 0,929196 2,210447 1,425084 0,045023 2,073080 1,955830 1,107805 1,243850 26,561507 0,073486 0,262697 0,703916 1,492316 0,566448 0,222001 0,186420 1,293196 0,931525 2,215987 1,428656 0,045136 2,078276 1,955830 1,110575 1,246960 26,627911 0,073670 0,263354 0,705676 1,496047 0,567864 0,222556 0,186886 1,296429 0,933854 2,221527 1,432228 0,045249 2,083472

Sarajevo: Prodajni centar Mercatora

22

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

biznis

ZAKONI Kako Kongres SAD {titi gra|ane

Njujork: Velike dnevne oscilacije cijene nafte na berzi

Amerika staje ukraj plja~ki karticama?
Banke }e 45 dana ranije morati obavijestiti vlasnike kartica o rastu kamata, a ne}e ih mo}i pove}ati onima koji ne kasne sa pla}anjem bar 60 dana
Predsjedniku Baraku Obami (Barack) ameri~ki Kongres preksino} je uputio na potpisivanje zakon o za{titi korisnika kreditnih kartica, kojima }e banke i druge finansijske ku}e biti sprije~ene da samovoljno ili prikriveno zara~unavaju razne naknade i da pove}avaju kamate kao {to su to ~inile do sada, prenose agencije. Predstavni~ki dom Kongresa uvjerljivo je podr`ao zakon, sa 361 glasom za i 64 protiv, a dan ranije u Senatu je rezultat bio 90 glasova za i pet protiv. Zakon treba stupiti na snagu u februaru 2010. Novi propisi za{titit }e potro{a~e od mnogih iznena|uju}ih naknada uobi~ajenih u karti~nom poslovanju, poput naknade za prekora~ivanje limita, za pla}anje ra~una telefonski i sli~no. Istovremeno, osobama mla|im od 21 godine bit }e ote`ano dobivanje kartice. - Mnogi Amerikanci ovise o kreditnim karticama kako bi prekonomiju sna`nijom - ocijenio je predsjednik Odbora za banke, demokratski senator Kris Dod (Chris Dodd). Prema novim propisima, vlasnici kartica morat }e 45 dana ranije biti obavije{teni o rastu kamata, koje im ne}e mo}i biti pove}ane ako ne kasne sa pla}anjem barem 60 dana, a ako {est mjeseci nakon toga uredno pla}aju, morat }e im biti vra}ena ranija kamata. Novim propisima bit }e zabranjene neke naknade, a uvedeno bolje obavje{tavanje klijenata o pla}anju duga s kartice. Tra`i se i ve}a jasno}a kod ugovora sa korisnicima, odnosno ograni~avanje „sitnog teksta“. Naprimjer, obavijesti o stanju ra~una morat }e sadr`avati informaciju o tome koliko }e korisnicima trebati da poravnaju dug, koliko }e pri tome platiti na ime kamata i sli~no. Zakon }e uvesti {iroke promjene u karti~nom poslovanju, od kojih je neke ve} ranije odobrila uprava Federalnih rezervi.

Svjetsko tr`i{te energenata

Nafta govori da kriza popu{ta
Sirova nafta ju~er je na Berzi u Njujorku pojeftinila ispod 61 dolara za barel nakon {to je preksino} u jednom trenutku postignut {estomjese~ni maksimum od 62,26 dolara zbog velikog pada zaliha nafte i benzina pro{le sedmice uo~i ljetne sezone. Ameri~ka „laka“ nafta za isporuku u julu pala je ju~er popodne na Njujor{koj berzi na 60,53 dolara za barel nakon {to je prekju~er porasla za vi{e od dva dolara, prenijele su svjetske agencije. Cijena nafte je, u odnosu na mart do danas, porasla za skoro 75 posto zahvaljuju}i pokazateljima da je globalna privreda, iako se jo{ bori sa ozbiljnom krizom, mo`da ipak izbjegla najgori scenarij.

Berzanski barometar za 21. 5. 2009. godine

Senator Dod: Predvi|eno i ograni~avanje „sitnog teksta“ (Foto: AFP)

Euro/dolar 1,3751 0,21%

Nafta

60,53 po barelu Zlato 930,70 $ po unci 1,03% 2,93%

o{li kroz sada{nju ekonomsku krizu, a danas su izborili divovsku pobjedu, koja im osigurava za{titu od praksi koje ih guraju dublje u dug. To }e, ujedno, u~initi na{u

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

23

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!

Prava je stvar MILION NA DAR 11.520
vi{e od

nagrada!!!
Po~ela

x6

Ko }e dobiti stan, automobil, putovanje i 20.000 KM?
Danas kartica i prvi kupon za sedmi~nu igru pod nazivom „Vi{e od igre“ Najsretniji u~esnik dobit }e stan, terenski automobil vrijedan 47.000 KM, egzoti~no putovanje, te 20.000 KM na kartici ABS banke
lag, zaista, dolazi na jevu od Stan u Sara kraju! Najsretniji u~2 esnik nove sedmi~ne igre simboli~nog naziva „Vi{e od igre“ postat }e vlasnik opremljenog stana 1. Opremljen stan u Sarajevu u Sarajevu, vozit }e se u 2. SSang Yong Actyon „glanc“ novom terenskom 3. Egzoti~no putovanje automobilu vrijednom 4. Kartica sa 20.000 KM 47.000 KM, a provest }e i nezaboravne dane na jednom egzoti~nom ~itaoci su dobili besplatnu karticu i prputovanju. Uz sve to, na kartici ABS banke ~ekat }e ga vi kupon igre si~ak 20.000 konvertibilnih maraka! Uku- mboli~nog naziva pna vrijednost ovog, jednog jedinog dobi- „Vi{e od igre“. Da tka, je „okruglo“ - 200.000 KM! Upravo biste konkurisali za tom fantasti~nom nagradom okon~at }e „dobitak snova“ spektakularna serija od 8 nagradnih igara stan, terenac, puto„Dnevnog avaza“ koju smo nazvali „Prava vanje, 20.000 KM je stvar million na dar“. dovoljno je da nareKako u~estvovati u „Vi{e od igre“ i osvojiti fa- dnih dana pratite „Dnevni avaz“ i sakuntasti~ni dobitak koji je,prema „slovu zako- pljate kupone koje }emo, do ~etvrtka, 28. mana“, maksimalno dozvoljena vrijednost fonda ja objavljivati na prvoj strani na{eg lista. Ne jedne nagradne igre? propustite ovu ekstra igru sa ekstra dobiUz dana{nji broj „Dnevnog avaza“ cijenjeni tkom!

Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH Sedmi~ni nagradni ekstra igra sa spektakularnom nagradom fond igre „More“
[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica Pegla Sjeckalica mini Mikser Servis za jelo Dvogled USB memorija 2 GB Vaga Nogometna lopta Knjige CD PC igrice x1 x1 x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

[

Dobitak vrijedan 200.000 KM !

57 m

gra Extra i
20.000 KM

Danas izvla~enje nagrada igre „Ljeto“

Kartice sa kuponima igre „More“ treba da stignu do 29. maja
Nakon {to smo ju~e objavili i sedmi, posljednji kupon igre „More“, Va{ zadatak je da svih sedam kupona ove igre, u kojoj Vas o~ekuje 1.451 vrijedna nagrada, dostavite na na{u adresu: Dnevni avaz, PP 140, 71 001 Sarajevo Va{e kartice, u zatvorenim kovertama, treba da stignu u na{u redakciju najkasnije do 29. maja, do 12 sati. Tog dana bit }e obavljeno izvla~enje dobitnika ove igre. Imena nagra|enih objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 30. maja.

\uro i „Bombaj {tampa“ dijele sre}u
Izvla~enje 1.451 nagrade igre „Ljeto“ bit }e obavljeno danas. Koverte sa imenima najsretnijih u~esnika ove igre izvla~it }e ~lanovi popularnog benda „Bombaj {tampa“, koje predvodi slavni glumac, re`iser i muzi~ar Branko \uri} \uro. Ukoliko karticu sa kuponima „Ljeta“ jo{ niste dostavili na na{u adresu, to mo`ete u~initi i danas, najkasnije do 12 sati, isklju~ivo u „Avaz Twist Toweru“, u Sarajevu. Imena dobitnika ove igre objavit }emo u sutra{njem izdanju „Dnevnog avaza“.

x 30

x 30

x2
x 30

Ukupno nagrada: 1.451
Zbog preseljenja redakcije „Dnevnog avaza“

300 KM

x 180

x 30

Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu preuzeti u novom tornju - „Avaz Twist Toweru“, svakog dana od 8 do 20 sati.

Preuzimanje nagrada u „Avaz Twist Toweru“

Info telefoni
Sve informacije o igri i preuzimanju nagrada mo`ete dobiti svakog dana od 8 do 20 sati na telefonske brojeve:

„SMS-om do automobila“

Danas izvla~enje drugog „samanda“
n~anog ciklusa igre - drugi automobil „samand“ - znat }emo danas. Danas }e, naime, iz kompjuterske baze podataka u kojoj su pohranjene sve Va{e poruke poslane od 1. maja do 21. maja, koje nisu osvojile nijednu od nagrada dana, u}i u `rijebanje za vrijednu premiju ovog drugog, tek okon~anog ciklusa- automobile vrijedna 17.500 KM. Dobitni broj , dan i vrijeme poslane SMS poruke objavit }emo u sutra{njem broju „Dnevnog avaza“.

Stigli smo do samog kraja igre „SMS-om do automobila“ ~ija su dva ciklusa trajala ukupno 42 dana.U ovoj igri podijelili smo ~ak 2.814 dnevnih nagrada, te premiju prvog ciklusa - automobil „samand“. Kome }e pripasti premija ju~er oko-

033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094
Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

Federalna uprava policije

Tra`i se nestali [imo Mija~evi}
Na osnovu zahtjeva Ministarstva unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona, Policijske stanice Kakanj, Federalna uprava policije raspisala je me|unarodnu potragu za nestalim [imom Mija~evi}em iz Kaknja. Mija~evi}, sin Pave i Matije, ro|en je 1969. godine. On je 21. juna 2006. godine oti{ao od ku}e i od tada mu se gubi svaki trag. Mole se svi koji imaju informacije o ovoj osobi da se jave najbli`oj policijskoj stanici ili na telefon 122 ili Operativnom de`urstvu Federalne uprave policije na broj 033-261300.

24

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

crna hronika

GRA^ANICA Incident u Op}inskom sudu

[takom u sudnici te{ko pretukao kom{iju
Mirko \uri} izudarao Danka Miladinovi}a, kojemu se sudi za poku{aj ubistva u ranijem sukobu zbog me|e Prekinuta glavna rasprava

Mija~evi}: Nestao u junu 2006. godine

La`ne dojave o bombi u ^apljini

Banka dva puta pregledavana
Policijska uprava ^apljina obavije{tena je da je postavljena eksplozivna naprava u banci San Paolo u ulici Ante Star~evi}a u ^apljini. O ovom slu~aju odmah je upoznat Odjel kriminalisti~ke policije, dok su na lice mjesta upu}ene patrole policije radi osiguranja lica mjesta. Objekt je ispra`njen, te je izvr{en KDZ pregled unutra{njosti banke i prostora oko nje, kojom prilikom nije prona|ena eksplozivna naprava. Nakon toga, uslijedio je identi~an poziv, te je ponovo postupljeno po prijavi kao i u prethodnom slu~aju.

Na cesti Jablanica-Prozor

Te`e povrije|en suvoza~
Na dijelu magistralnog puta M16/2 Jablanica-Prozor dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je u~estvovalo vozilo „{koda oktavija“ za ~ijim upravlja~em je bio Edin M. (24) iz Jablanice. Tom prilikom suvoza~ u navedenom vozilu Toni I. (35) iz [irokog Brijega zadobio je te{ke tjelesne ozljede, te je prevezen u KBC Mostar. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su slu`benici Policijske stanice za sigurnost saobra}aja.
Miladinovi}: Izudaran po glavi i licu Sud u Gra~anici: Intervenirali policajci

Spec
DERVENTA - Policijska stanica Derventa podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu protiv E. H. iz Donjih Kalenderovaca kod Dervente, zbog sumnje da je izvr{io krivi~na djela te{ka kra|a i la`no prijavljivanje krivi~nog djela. Istraga o ovom slu~aju je u toku.

Na glavnom pretresu koji je prekju~er odr`an u Op}inskom sudu u Gra~anici, kojim je predsjedavala sudinica Selma Brki}, do{lo je do te`eg incidenta zbog kojeg je morala intervenirati sudska policija.

Udarci po glavi
Mirko \uri}, povratnik u Gornju Lohinju kod Gra~anice, iznenada je ustao i {takom neko-

liko puta po glavi udario kom{iju Danka Miladinovi}a (47), te mu nanio te{ke tjelesne ozljede, zbog ~ega je rasprava prekinuta. Miladinovi} je kolima saniteta prevezen u Slu`bu hitne pomo}i gra~ani~kog Doma zdravlja, gdje mu je ukazana pomo}, a nakon toga transportiran je na UKC u Tuzli, gdje su mu konstatirane te{ke tjelesne povrede glave i lica. \uri}a je uhapsila gra~ani~ka

policija, a kantonalni tu`ilac Stjepan ]a}i} naredio je istragu i kriminalisti~ku obradu protiv \uri}a. Zategnuti odnosi povratnika Danka Miladinovi}a i njegovog kom{ije Mirka \uri}a kulminirali su prije tri godine zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa, odnosno me|e, pa je Miladinovi}, kako je rekao, u odbrani svoje o~evine posegao za oru`jem, te je iz pu{ke ispalio metak i u nogu pogodio \uri}a.

Tra`i za{titu
- Nisam ga namjeravao ubiti. Htio sam mu pokazati da }u na sve na~ine braniti svoju imovinu, svoju suprugu i troje djece. Sada mi se sudi za krivi~no djelo ubistva u poku{aju. Eto, vidjelo se na sudu s kim imam posla. Ko zna kako bi se ovo u sudnici zavr{ilo da u trenu nije stigla sudska policija. Pozivam sud, tu`ila{tvo, policiju da me za{tite - kazao nam je ju~er Miladinovi} prije nego {to je oti{ao na previjanje. \uri} je, prema izvje{taju Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, napadom {takom po glavi na Danka Miladinovi}a po~inio krivi~no djelo nasilni~kog pona{anja i krivi~no djelo nano{enja te{kih tjelesnih H. ^ALI] ozljeda.

Vlasenica,Srebrenica i Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847; Bratunac 065-174-704

Mjesto obra~una od prije tri godine u Gornjoj Lohinji

(Foto: H. ^ali})

CJB Banja Luka

U pretresu stanova prona|en heroin
Pripadnici Odjeljenja za spre~avanje proizvodnje i prometa opojnih droga CJB Banja Luka uhapsili su dvije osobe i izvr{ili pretres dva stana. Uhap{eni su Z. M. (30) i G. O. (34), oba iz Banje Luke. Tom prilikom kod Z. M. je prona|eno {est pakovanja heroina, ukupne te`ine 1,3 grama. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjoj Luci, pripadnici policije izvr{ili su pretres dva stana koje koristi osoba Z. M. Tom prilikom u stanu u ulici Nikole Tesle prona|ena su tri pakovanja heroina, te`ine 0,8 grama. Navedena lica privedena su u slu`bene prostorije, gdje je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, nakon ~ega su, uz saglasnost de`urnog tu`ioca, pu{tena na slobodu. Protiv Z. M. nadle`nom tu`ila{tvu Banja Luka slijedi izvje{taj zbog prodaje droge.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

25
Federalna uprava policije

MUP KS U posljednje dvije i po godine

Stopostotni u~inak na rje{avanju 17 ubistava
Tim za krvne i seksualne delikte MUP-a KS u zadnjih 13 godina, rade}i na vi{e od 200 ubistava, uspio rasvijetliti njih 96 posto
Ov~ina: Poku{aj ubistva

U protekle dvije i po godine kriminalisti~ka policija sarajevskog MUP-a rije{ila je svih 17 ubistava koja su u tom vremenu po~injena na podru~ju Kantona Sarajevo. Rje{avaju}i ove slu~ajeve, policija je uhapsila 27 osoba, a za tri osobe su raspisane potjernice i jo{ uvijek se nisu na{le iza re{etaka.

Potjernica za Harisom Ov~inom
Federalna uprava policije raspisala je me|unarodnu potjernicu za Harisom Ov~inom (51) iz Sarajeva zbog poku{aja ubistva. Nalog za raspisivanje potrage izdao je Op}inski sud Sarajevo. Iz FUP-a mole gra|ane da, ukoliko imaju informacije o njemu, obavijeste najbli`u policijsku stanicu.

Optimalnih 48 sati
Za stopostotnu uspje{nost na terenu klju~ni su timski rad i uvezanost svih onih koji su anga`irani na slu~aju, ka`u u policiji. - Ubistvo je najte`e krivi~no djelo i jedina satisfakcija porodici `rtve je to da onaj ko je uzeo sebi za pravo da oduzme tu|i `ivot bude identificiran, prona|en i presu|en. Ono {to je nama najva`nije jeste to da se cijeli posao obavi {to prije, a optimalno vrijeme je 48 sati od trenutka pronalaska tijela. [to vrijeme vi{e prolazi, gube se tragovi, svjedoci, i sve je te`e raditi - ka`u u MUP-u. Sama ~injenica da policija ubistvo uspije rasvijetliti efikasno i brzo, u kratkoro~nom smi-

Pretres stana u Mostaru

Oduzeto {est paketi}a heroina
Pripadnici Odjela za posebne namjene MUP-a HNK prekju~er su, na osnovu naredbe Suda i prikupljenih operativnih saznanja, pretresli stan u ulici Hrvatske mlade`i broj 6, gdje su od K. P (35) iz . Mostara oduzeli {est PVC omota heroina. Vlasnik stana je uhap{en i zadr`an u policiji radi kriminalisti~ke obrade, nakon ~ega }e, uz izvje{taj, biti predat nadle`nom tu`ila{tvu, saop}eno je iz MUP-a HNK, prenosi Onasa.

S uvi|aja jednog ubistva u Sarajevu

slu i ne izgleda posebno zna~ajna. Me|utim, u dugoro~nom smislu to itekako poma`e pove}anju os-

Tri nerije{ene likvidacije
Samo su tri ubistva u posljednjih desetak godina u Sarajevu ostala nerazrije{ena. U pi- Zekovi}, Kali}, Torlakovi}: Ko su ubice tanju su likvidacija Ubistva Kali}a i Zekovi}a do Muzafera Kali}a u januaru 2002. godine u haustoru zgrade na Ske- sada su ostala obavijena velom tanderiji, ubistvo Taiba Torlakovi}a jne, dok su u slu~aju Taiba Torlau januaru 2004. na Stupu te ubi- kovi}a identificirane odre|ene stvo Seada Zekovi}a na Kobiljoj osobe za koje se sumnja da su povezane s ubistvom. Glavi u aprilu 2002. godine.

je}aja sigurnosti kod gra|ana. O tome koliko je uspje{an rad tima za krvne i seksualne delikte MUP-a KS, ali i ostalih slu`bi koje se uklju~e u rad na slu~aju, govori podatak da je u posljednjih

U MUP-u isti~u da ovaj posao zaista nije nimalo lak, s jedne strane zbog kompliciranosti samog doga|aja na kojem se radi, a, s druge, zbog stalnog pritiska medija i javnosti.

Ukradena dva pi{tolja
U Zvorniku su nepoznate osobe provalile u ku}u vlasni{tvo M. P odakle su ukrale pi{tolj CZ 99 , te pi{tolj kalibra 7,62, kao i novac u iznosu od 200 KM. Izvr{en je uvi|aj, a istraga je u toku.

Izno{enje tijela Kolara

Sve za jedan dan
U jednom danu, 23. februara ove godine, u Sarajevu su se desila dva ubistva, jedno na Stupu, a drugo u Hrasnici. Ubijeni su vlasnik kafane M Jakub Vi13 godina, od vi{e od 200 ubistava koja su se desila u Sarajevu, rije{eno njih 96 posto i u ve}ini slu~ajeva ubice su prona|ene i osu|ene. nji{tak i 32-godi{nji Adnan Kolar. Istoga dana policija je identificirala osumnji~ene. Salkuna [abanija i Senid Trgo priznali su da su izvr{ili ova ubistva. - Istra`itelji do|u na mjesto gdje le`i le{ i svi od njih o~ekuju da odmah ka`u ko je ubica. Javnost iste sekunde tra`i rezultate, a nas uvijek ~eka mukotrpan posao, od rekonstrukcije samog ~ina ubistva i onoga {to mu je prethodilo pa do pronalaska i zatvaranja ubice. Zato se s pravom mo`e re}i da je rje{avanje ubistava vrh policijskog posla kada je rad kriminalisti~ke slu`be u pitanju - isti~u u sarajevskoj poliL. SULJOVI] ciji.

Biti}i: Krije se na Kosovu

]osovi}: Uto~i{te u Srbiji

Me|unarodne potjernice
Za ubicama Ramiza Delali}a ]ele i Selvera Leki}a, Ljirimom Biti}ijem i Mersudinom ]osovi}em, raspisane su me|unarodne potjernice jer su obojica nakon ubistava napustila granice BiH. Sumnja se da se Biti}i skriva na Kosovu, a ]osovi} u Srbiji. Obojica posjeduju dr`avljanstvo Srbije.

Mukotrpan rad
Rasvjetljavanje ubistva je slo`en posao i radi se zanatski. Na terenu je stru~an i iskusan istra`iteljski tim, koji zna pravila rada u tim situacijama i koji ta pravila slijedi.

26

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

crna hronika

BANJA LUKA Provala u TC „Mercator“

Mjesto tragi~nog doga|aja

Lopovi odnijeli 14 laptopa vrijednih 22.600 KM
Iako se oglasio alarm, provalnici djelovali munjevito i uspjeli pobje}i s plijenom
Dva naoru`ana mladi}a provalila su u no}i sa srijede na ~etvrtak u trgovinu „Eurosplet“ u tek otvorenom Tr`nom centru „Mercator“u Banjoj Luci i odnijeli 14 laptopa u vrijednosti od 22.600 maraka, potvr|eno je ju~er „Dnevnom avazu“. Prema navodima iz policije, plja~ka je policiji prijavljena iste no}i oko 03.30 sati, a to su u~inili radnici „Sectora security“ koji su osiguravali ovaj tr`ni centar. Iz policije navode da je plja~ka izvedena krajnje profesionalno i da su provalnici obili ulaz u centar specijalnim pajserima, a potom su za manje od jedne minute pokupili sve laptope koji su sajlom bili povezani na policama. Ispred „Mercatora“ maskirane plja~ka{e u automobilu su ~ekale jo{ dvije osobe, nezvani~ni su podaci koje smo ju~er dobili. Saznajemo da se alarm aktivirao odmah nakon {to su plja~ka{i dotakli laptope, odnosno skinuli ih s polica. Me|utim, sve je bilo zavr{eno vi}a dok su u njivi pored puta sjekli orah vlasni{tvo @ivana Jak{i}a. Navodno, Tovilovi} je od ^aketi}a tra`io da mu za posje~eno drvo odmah plati 1.000 eura, {to je ovaj odbio. Nakon toga, Tovilovi} je ispalio jedan hitac u zrak, a drugi u ^aketi}a, nanijev{i mu povrede lijeve {ake i stomaka, usljed kojih je povrije|eni preminuo na licu mjesta. Tovilovi}ev advokat Dragomir @ivanovi} ulo`io je prigovor o nenadle`nosti Tu`ila{tva u Bijeljini, jer lokalitet na kojem se desilo ubistvo, iako je na lijevoj obali Drine, katastarski pripada Srbiji, gdje `ivi optu`eni. E. M.

Optu`nica u Bijeljini

Ubio ~ovjeka zbog posje~enog oraha
Sudija za prethodni postupak Okru`nog suda u Bijeljini potvrdio je optu`nicu za ubistvo koju je protiv Jeremije Tovilovi}a (74) iz Badovinaca kod Bogati}a u Srbiji podiglo Okru`no tu`ila{tvo u Bijeljini. Tovilovi} je optu`en da je 3. marta ove godine oko 19 sati u Popovima pored Bijeljine na obali rijeke Drine iz skra}ene pu{ke „krate`“ ubio Predraga ^aketi}a, rodom iz Po`arnice, a nastanjenog u Bijeljini. Prema optu`nici, Tovilovi} je spomenutog dana na makadamskom putu Badovina~ka ada zatekao Predraga ^aketi}a i Cvjetka Sa-

Na meti bila prodavnica „Eurosplet“

(Foto: M. Lugi})

Gornji Vakuf
Biciklist Vahid Jusufspahi} (43) iz Zanesovi}a kod Gornjeg Vakufa poginuo je prekju~er oko 14.20 sati u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na lokalnom putu u ovom mjestu, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona. Nesre}a se dogodila kada je Avdo \eki} (25) iz Gornjeg Vakufa kombijem (458-E- 227) udario u 43-godi{njeg Jusufspahi}a. Slu`benici Policijske stanice Gornji Vakuf obavili su uvi|aj, a istraga je u toku.

do dolaska policije i osiguranja. Na licu mjesta ju~er nam je potvr|eno i da su plja~ka{i snimljeni putem videonadzora, ali

snimak nije kvalitetan, jer je ure|aj postavljen prili~no daleko od mjesta odakle su ukradeni laV.S. ptopi.

Kombi usmrtio biciklistu Provalnici onesposobili proizvodnu liniju
Policijskoj stanici Novo Gora`de prijavljeno je da su nepoznate osobe u proteklih nekoliko mjeseci iz fabrike za proizvodnju `ice AD Novo Gora`de ukrale ve}u koli~inu bakarnih i aluminijskih elemenata s ma{ina i komandnih sanduka, te da je navedeno preduze}e o{te}eno za oko 35.000 KM. Izvr{enim uvi|ajem konstatirano je da su s petnaest ma{ina otu|eni bakarni elementi, kao i elektri~ni provodnici s novoformirane proizvodne linije, koja je time onesposobljena. Svi poklopci ma{ina koji su bili osigurani nasilno su otvarani. U toku je preduzimanje neophodnih mjera i radnji u cilju identifikacije i pronalaska po~inilaca ovog krivi~nog djela.

Kra|a u fabrici kod Gora`da

Na podru~ju Fo~e

Radovi} pored ubijene zmije

(Foto: I.Bajrovi})

Zmije zalaze i u dvori{ta ku}a
Na podru~ju Fo~e ovoga prolje}a evidentirana je pojava ve}eg broja zmija, a sa ovim nepo`eljnim gostima posebno se susre}u ribari na obalama rijeka i jezera. Mje{tani tvrde se zmije pojavljuju u blizini ku}a, a susre}u se i na ulicama i seoskim putevima. Njego Radovi} s Broda na Drini ubio je zmiju, du`ine preko metra u svom dvori{tu u neposrednoj blizini porodi~ne ku}e. Stanovnici Mjesne zajednice Popov Most kod Tjenti{ta strahuju od zmija koje su se po~ele pojavljivati u njihovim livadama i ba{tama. Niko od mje{tana u {umu ne zalazi bez ~izama na nogama. Ramo [olpa iz Zamr{tena ubio je tri zmije dok je radio u polju na svom imanju, a Muharem [adimlija, prije nekoliko dana dok je ~uvao krave ubio je dvije. [adimlija tvrdi da u ovom kraju ima poskoka i {arki, a posebno u planinskim predjelima i tamo gdje su ku}e poru{ene u minulom ratu. Sportski ribolovci u kanjonu Sutjeske, Hr~avke i Drine ~esto primje}uju prisustvo gmizavaca, ali ih ne diraju, jer kako reko{e {to ih vi{e ubija{ zmije se vi{e pojavljuju.U fo~anskom kraju ove godine, na svu sre}u, niko nije I. B. stradao od ujeda zmije.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

27

Ukratko

28

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

globus

RAZGOVOR Nikola Gedini, advokat italijanskog premijera

Berluskoni je ~ist i mi nastavljamo s procesom
Interesantno je i to da niko nigdje ne spominje da smo mi ve} ranije tu`ili Milsa
Ranjeno sedam ljudi
(Foto: AFP)

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Rima)
Nikola Gedini (Niccola Ghedini), advokat italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), u posljednje vrijeme ima pune ruke posla. Osim toga {to se njegov klijent razvodi od supruge Veronike Lario (Veronica) zbog navodne veze sa 18-godi{njom Noemi Leticijom (Letizia), posljednjih dana spominje se u presudi protiv advokata Dejvida Milsa (David Mills), koji je navodno bio pla}en da la`e u njegovu korist. - To je dio moje svakodnevice, kao i svakog advokata. Jedina razlika je {to je moj klijent uvijek na naslovnim stranama novina, za razliku od drugih protiv kojih se vode mnogo ja~i i ve}i procesi. To je privatna stvar i tako treba i ostati. Slu~aj navodne veze sa Noemi nemam namjeru da komentiram jer se radi o obi~nim insinuacijama. Me|utim, kada je slu~aj Mils u pitanju, imam dosta toga da ka`em.

Tri osobe poginule u napadu bomba{a
KIRKUK - U napadu bomba{a samoubice na sjeveru Iraka poginule su najmanje tri osobe, a ranjeno je sedam, saop}ila je ira~ka vojska. Napad je izvr{en na pripadnike sunitske milicije, koji su ~ekali na isplatu honorara. Ne{to ranije u napadu autobombom u jednom {iitskom kvartu u Bagdadu ubijeno je 40 osoba, a ranjene su 83, prema izvje{taju koji je objavio zvani~nik ministarstva unutra{njih poslova. Nakon {to su posljednjih mjeseci bili smanjeni, u Iraku su opet u~estali napadi i ubistva, naro~ito na ve}insku {iitsku zajednicu u zemlji.

Sukob Izraelaca i Palestinaca na Zapadnoj obali
JERUSALEM - Dva izraelska vojnika i palestinski policajac ranjeni su u razmjeni vatre u gradu Kalkilja na Zapadnoj obali, saop}ila je izraelska vojska. U saop}enju se navodi da su sukobi zapo~eli kada je policajac otvorio vatru na vojnike koji su vr{ili pretrage u gradu. U pretresima {irom Zapadne obale izraelska vojska uhapsila je 26 Palestinaca osumnji~enih za u~e{}e u nasilju protiv jevrejske dr`ave. Palestinski zvani~nici rekli su da se incident dogodio kada je palestinski policajac poku{ao zaustaviti sumnjivi civilni automobil, ali voza~ nije zaustavio vozilo.

Ubijeno osam pobunjenika na Filipinima
MANILA - Najmanje osam komunisti~kih pobunjenika iz Nove narodne vojske ubijeno je u sukobima s vladinim trupama na jugu Filipina. Vojska je intervenirala u jednom kampu Nove narodne vojske blizu grada Rosario, u pokrajini Agusan del Sur. - Najmanje osam pobunjenika je ubijeno. Nije bilo `rtava na strani vladinih trupa - izjavio je potpukovnik Denis Godfri Gamad (Dennis Godfrey Gammad), lokalni vojni zapovjednik, te dodao kako se borbe nastavljaju.

Mo`ete li za po~etak objasniti kako se 600.000 dolara na{lo na ra~unu Milsa, {to je suma, prema navodima mila-

Berluskoni: @eli da sve bude razja{njeno

(Foto: AFP)

Nije mogu}e ostaviti dr`avu obezglavljenu
Mnogi iz opozicije tra`e da se premijer odrekne imuniteta dobivenog nedavno izglasanim zakonom Alfano, a drugi insistiraju na ostavci. Da li se sla`ete s tim?
- To }e odlu~iti sam premijer. Li~no mislim da nije pametno u ovom predizbornom momentu ostaviti dr`avu bez jakog rukovodstva i baviti se sudskim procesima. U ovom trenutku jake ekonomske krize, posljedica zemljotresa, dolaze}ih izbora, nije mogu}e ostaviti dr`avu obezglavljenu. Berluskoni `eli da sve bude razja{njeno i sudski proces mo`e biti nastavljen i kada okon~a mandat premijera. Smatram van pameti pozive Di Pietra i nekih drugih da premijer podnese ostavku. Bilo koji komentar na to je suvi{an.

Hrvati ukinuli vize za diplomate s Kosova
ZAGREB - Hrvatska je ju~er ukinula vize za nosioce „diplomatskih i slu`benih paso{a Kosova“, ali ne i za obi~ne gra|ane, saop}ilo je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske. Izmjenom odgovaraju}ih propisa, nosiocima diplomatskih i slu`benih paso{a Kazahstana, Kosova, Perua i Kolumbije i nosiocima diplomatskih paso{a Al`ira vi{e nije potrebna viza za Hrvatsku.

nskih tu`ilaca, ispla}ena za la`no svjedo~enje na sudu?
- Mi smo ve} podigli tu`bu zbog odluke sudija u procesu Milsu, u vezi sa optu`bama da je lagao u korist mog klijenta i siguran sam da }e na drugostepenom sudu na{ apel biti saslu{an. Kazali smo na sudu da je novac na Milsovom ra~unu poslao jedan poduzetnik, {to je potvr|eno i u engleskom poreznom uredu, gdje je Mils morao platiti takse. Neobja{njivo je da taj klju~ni dokaz milanski tu`ioci uop}e nisu uzeli u obzir.
Pobuna bila u bazi Muhrovani

Prema milanskim tu`iocima, Mils je u vi{e procesa la`no svjedo~io da bi odbranio Berluskonija i dobio vi{e novca na bankovnim ra~unima njegove „off-shore“ firme?
- Ko god bolje pro~ita i prati izjave Milsa, uvjerit }e se da nisu re~ene u korist premijera. Mils je samo koncentriran da brani vlastite interese. Interesantno je i to da niko nigdje ne spominje da smo mi ve} ranije tu`ili Milsa. Mnogi u Italiji ne znaju da smo mi 1997. po~eli proces protiv njega, jer je kao direktor Berlusko-

nijeve kompanije „Fininvest“ prebacio 10 milijardi tada{njih lira na ra~un svoje firme, za {to smo imali dokaze. Nakon toga, Milsu sti`e na ra~un 600.000 dolara, za koje je optu`en Berluskoni. Objasnit }u vam i kako su upetljali ime premijera. Vrlo jednostavno, preko pisma koje pi{e taj isti Mils i u kojem, znaju}i da ga prislu{kuju i prate, navodi svoje strepnje zbog dobivenih 600.000 dolara za {utnju o nekim poslovima gospodina B, koji ne mo`e biti niko drugi do Berluskoni. Advokat kalibra Milsa nije tako naivan da pismeno izjavljuje kako „strahuje za svotu dobivenu za {utnju“. Sasvim je jasno da je bilo najlak{e optu`iti Berluskonija. Imaju}i u vidu sve {to sam naveo, zar vam djeluje logi~no da mu Berluskoni nakon svega {to je do`ivio od Milsa, {alje novac kao „nagradu“. Me|utim, za finansijsku policiju je to bilo dovoljna indicija da je Berluskoni poku{ao podmititi Milsa. Kako je moj klijent ~ist, mi `elimo nastaviti s procesom i dokazati njegovu nevinost. Sanja MIHALJINAC
(Foto: AFP)

Svinjska gripa i dalje se {iri
Prema navodima policije, operacija je provedena preksino}, 30 kilometara sjeverno od Tbilisija, nakon informacije da njih trojica poku{avaju iza}i iz glavnog grada Gruzije. Na zahtjev da se zaustavi minibus, biv{i oficiri su otvorili vatru prema policajcima, koji su odgovorili paljbom.

Ubijen vo|a tenkovske pobune
TBILISI - U operaciji hap{enja osumnji~enih za organizaciju pobune 5. maja u gruzijskoj tenkovskoj bazi Muhrovani ubijen je biv{i komandir specijalnog odreda „Delta“ Gija Kriala{vili, a biv{i oficiri Koba Otana|e i Levan Amiri|e te{ko su ranjeni, javile su ruske agencije.

Oboljelo vi{e od 11.000 osoba
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da se virus svinjske (meksi~ke, nove, A) gripe H1N1 i dalje {iri i da je od ove bolesti oboljelo vi{e od 11.000 osoba. Zdravstvene vlasti u 41 dr`avi svijeta prijavile 11.034 oboljele osobe, od kojih je 85 podleglo. Ve}ina novih slu~ajeva, koje je registrirao WHO, dolazi iz ~etiri dr`ave, ta~nije iz Meksika (tri smrtna slu~aja, 244 infekcije), Sjedinjenih Dr`ava (dvije smrti, 241 infekcija), Kanada (221) i Japan (49).
Slu~ajevi registrirani u 41 dr`avi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Ip 001496 08 Ip Grada~ac, 11.05.2009. godine

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

29

Op}inski sud u Grada~cu, sudija Atifa Zaimovi} u izvr{noj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina raniji naziv UPI Banka d.d. Sarajevo protiv izvr{enika DOO „Dil~e“ Srebrenik i Hamdije Ba{i} iz Donje [pionice, op}ina Srebrenik radi nov~anog potra`ivanja, gore navedenog dana donio je slijede}i

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se ro~i{te za prvu javnu prodaju nekretnina i pokretnih stvari zvr{enika i to: a) K~. br: 474/13 bara ku}a, ekonomsko dvori{te povr{ine 2000 m2, i k.~. br. 474/3 bara, Oranica povr{ine 2362 m2 upisana u zk. ul. br. 40, K.O. Gornja [pionica, vlasni{tvo „DIL^E“ DOO [pionica Donja sa vlasni~kim dijelom 1/1, {to u naravi predstavlja poslovni objekat sa objektom brente sagra|en 1992 godine a dogradjen 1997 i 1998 godine, gabaritnih dimenzija 14,00 metara x 6,00 metara x 40,00 metara x 6,00 metara, u jednom dijelu prizeman, a u drugom P + 1 ukupne korisne povr{ine 387,17 m2. b) Nekretnine upisane u zk. ul. br. 13 K.O. Donja [pionica vlasno{tvo Ba{i} Hamdije sina Abdulaha sa 1/1 a koji se sastoji po starom premjeru od katastarskih ~estica: - k~. br. 122 Ku}i{te, ba{~a, povr{ine 270 m2 - k~. br. 112 [ljivik u njivi Ba{~a povr{ine 910 m2 - k~. br. 124/1 [ljivik pod ku}om, ba{~a povr{ine 535 m2 - k~. br. 125/1 kod ku}e vo}njak povr{ine 500 m2 - k~. br. 139/2, Lihovina {ljivik ba{~a, povr{ine 700 m2 - k~. br. 124/2, ku}i{te, ku}a, povr{ine 40 m2 - k~. br. 124/3, ba{~a pod ku}om, pristupni put povr{ine 110 m2 - k~. br. 124/4, ba{~a pod ku}om, {ljivik povr{ine 150 m2 - k~. br. 139/5, Ba{~a, Lihovina pristupni put povr{ine 100 m2 - k~. br. 124/5, Ba{~a, {ljivik povr{ine 568 m2 - k~. br. 124/6, Ba{~a, ku}a, oku}nica povr{ine 597 m2 U naravi predmetne nekretnine predstavljaju individualni stambeni objekat izgra|en 1984 godine a dogradnja i rekonstrukcija 2001. god. Objekat je spratnosti P + 1 + potkrovlje gabaritnih dimenzija 8,50 metara + 8,00 metara, zatvorena veranda 5,30 metara sa izgra|enim prostorijama za sjedenje ispod objekta od drvne konstrukcije dimenzija 5,00 metara x 4,00 metara sa kaminom c) - Silos sa sistemom otpra{ivanja vrijednosti 22,050.00 KM - Brenta za rezanje gradje, vrijednosti 16,590.00 KM - Vi{elisni cirkular, vrijednosti 17,000.00 KM - Ma{ina za o{trenje tra~nih pila, vrijednosti 16,660.00 KM - Ma{ina za {traufanje tra~nih pila, vrijednosti 16,100.00 KM - Ma{ina za peglanje tra~nih pila, vrijednosti 13,300.00 KM - Brenta za rezanje gra|e-tra~nih pila, vrijednosti 41,000.00 KM - Razni alati za obradu drveta, vrijednosti 10,800.00 KM - Kamion sa prikolicom - Mercedes, Tip 16/35L, broj {asije: WDB64547615318494, godina proizvodnje 1987. - Prikolica Tip HKD 24, broj {asije 877386, godina proizvodnje 1987, vrijednost kamiona i prikolice 26,600.00 KM - Kamion {ticar sa prikolicom MAN, Tip FO8, broj {asije WMAF090408M080297 godina proizvodnje 1988. - Prikolica Tip: p18, broj {asije P2497/88, godina proizvodnje 1988, vrijednost (kamion i prikolica), 38,100.00 KM - Vilju{kar Proizvodja~ NOTZ-COAG/SA - br. UGG, Tip: HYSTER H 60C, Fabri~ki broj 112986 CL, godina proizvodnje 1987. vrijednosti 14,280.00 KM - linija za proizvodnju paleta, proizvodja~ M-R d.o.o. Ljubljana, Slovenija, tip 2T, ser. br. 101/07. god. proizvodnje 2007., kapacitet 1,5t/h. Sastavni dijelovi su pobli`e opisani u procjeni na iznos od 580,000.00 KM. Prodaja }e se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog suda, soba broj 5 na dan petak 12.06.2009. godine u 10 sati. II Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka nema slu`nosti a imaju tereti - na osnovu Rje{enja Op}inskog suda U grada~cu od 27.07.2006. godine br. 028-0-I-06-003024 uknji`eno je zalo`no pravo na nekretninama k~. br. 474/13 i 474/3 za kredit DOO Dil~e Srebrenik u iznosu od 874,256.00 KM u korist UPI Banke d.d. Sarajevo - na osnovu Ugovora o zasnivanju hipoteke, notarski obra|en od strane notara Kemala Avdi}a uknji`eno je zalo`eno pravo na nekretninama k~. br. 474/13 i 474 za bankarsku garanciju za uredno pla}anje do iznosa 154,900.00 EUR-a u korist UPI Banke d.d. Sarajevo, Filijala Tuzla. - na osnovu Zapisnika Op}inskog suda Srebrenik od 26.06.2002. godine br. I-143/03 uknji`eno je zalo`no pravo na k~. br. 124/1 i 124/2 radi obezbje|enja kredita u iznosu od 350,000.00 KM u korist UPI banke d.d. Sarajevo i USAID Business Finance Sarajevo. - na osnovu zapisnika Op}inskog suda Srebrenik od 14.03.2003. godine nr. I-143/03 uknji`eno je zalo`no pravo na k~. br.124/1 i 124/2 radi obezbje|enje kredita od 350,000.00 KM u korist UPI Banke d.d. Sarajevo. - na osnovu zapisnika Op}inskog suda Grada~ac od 17.11.2004. godine br. I:2606/2004 uknji`eno je zalo`no pravo na k~. br: 124/6 radi obezbje|enja kredita u iznosu od 300,000.00 KM u korist UPI Banke d.d. Sarajevo, Filijala Tuzla. III Tr`i{na vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklju~ka a ozna~ene pod ta~kom I zaklju~ka pod a) utvr|uje se u iznosu od 725,382.35 KM, - ozna~ene pod ta~kom I zaklju~ka pod b) utvr|uje se u iznosu od 226,681.50 KM, - ozna~ene pod ta~kom I zaklju~ka pod c) utvr|uje se u iznosu kako je navedeno u toj ta~ki za svaku pojedina~nu pokretnu stvar, a iste se na zakazanom prvom ro~i{tu ne mogu prodati ispod polovine utvrdjene vrijednosti. IV Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica navedenih u ~lanu 88 Zakona o izvr{nom postupku. V Za u~e{}e u prodaji nekretnina, uslov je davanje osiguranje koje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10,000.00 KM Osiguranje se pola`e na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj:1321900309458869, dokaz o deponovanim sredstvima ulo`iti u spis ovog suda od 08.06.2009. godine. Tra`ilac izvr{enja po ~ijem prijedlogu je odre|eno ovo izvr{enje, nije du`an dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemlji{noj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potra`ivanja dosti`u iznos osiguranja. VI Kupac najvi{om ponudom pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje koju je du`an platiti na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `irora~un broj: 1321900309458889 u roku od 30 dana nakon odr`ane Javne prodaje. Kupac je du`an platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke druga~ije ne dogovore. VII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najpovoljnija ponu|a~a vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VIII Ovaj zaklju~ak objaviti }e se na sudskoj oglasnoj tabli Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljena `alba niti prigovor. Sudija Atifa Zaimovi}

U PRODAJI

30

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

globus

CRNA GORA Tri godine od obnove nezavisnosti

\ukanovi}: Kormilo evropske budu}nosti u na{im je rukama
Sve bli`i kandidaturi za ~lanstvo u EU, pred ulaskom u MAP i s realnom {ansom da se uskoro na|emo na bijeloj {engen listi, poru~uje Ro}en
Crnogorci su ju~er obilje`ili tre}u godinu od obnove nezavisnosti svoje dr`ave, odnosno od referenduma na kojem je ve}ina njih dala pozitivan odgovor na pitanje „@elite li da Crna Gora bude nezavisna dr`ava sa punim me|unarodno-pravnim subjektivitetom“.

Sna`ni iskoraci
Premijer Crne Gore Milo \ukanovi} i {ef crnogorske diplomatije Milan Ro}en u izjavi za „Dnevni avaz“ nagla{avaju da je njihova dr`ava u samo tri godine napravila sna`ne iskorake na unutra{njem i me|unarodnom planu. - Nasuprot najavama da }e referendum izazvati trajnu politi~ku podjelu s rizikom sigurnosne nestabilnosti, unutra{nji politi~ki procesi bili su, ne samo prilog pouzdanijoj stabilnosti, nego i ubrzanom {irenju konsenzusa o izvjesno evropskoj budu}nosti na{e dr`ave - rekao je \ukanovi} potcrtavaju}i kako „Crna Gora pouzdano dr`i kormilo evropske budu}nosti u svojim rukama“. Ro}en je naveo da je sve do obnove crnogorske nezavisnosti, nakon pada Berlinskog zida, ~ehoslova~ki model mirnog razdvajanja slu`io kao primjer demokratskog nastanka dr`ava na evropskoj mapi. - Crnogorsko-srpski model je mo`da i zna~ajniji, jer se prvi dogodio u srcu Evrope, a na{ na Balkanu. Crna Gora danas je stabilna ekonomsko-prosperitetna zemlja, multietni~ke demokratije

- KRIZA VIJE]A MINISTARA: DR@AVA NA PRAGU NAJDUBLJE POLITI^KE KRIZE Navodni tajni srpsko-hrvatski dogovor o izboru direktora DEI-ja bio je neposredan povod za najnoviju krizu Savjeta ministara, koja je otvorila pitanje imenovanja u nizu dr`avnih institucija. - MONSTRUMI NA SLOBODI: RATNI ZLO^INCI SE [ETAJU PRED @RTVAMA! - MAHIR HAD@IRE[I] NA PRAGU WEST HAMA: NASLJEDNIK LAMPARDA

2164# +6' ).1$#. 0# -+15%+/# 7 %+,'.1, $H*

\ukanovi}: Najva`niji ekonomski napredak i razvoj dr`ave

prepoznata kao faktor stabilnosti u regionu i pouzdan susjed s dinami~nim progresom u evropskoj integraciji. Pred dobivanjem smo upitnika koji }e nas pribli`iti kandidaturi za ~lanstvo u EU, pred ulaskom u MAP - predsoblje NATO-a, i imamo realnu

{ansu da budemo u prvoj grupi zemalja koje }e se uskoro na}i na bijeloj {engen listi - rekao je Ro}en.

Opadanje nezaposlenosti
Ipak, za \ukanovi}a su najva`niji ekonomski napredak i razvoj dr`ave, gdje je, mjereno stopama rasta BDP-a, Crna Gora u prethodne tri godine imala jednu od najbr`e rastu}ih ekonomija u Evropi. Potvrda tome je i ubrzano opadanje nezaposlenosti, tako|er jedan od najdinami~nijih priliva direktnih stranih investicija po stanoS. [KULETI] vniku u Evropi.

Ideja nezavisnosti
\ukanovi} je u srijedu na Cetinju otkrio spomenik u ~ast 90 godina od Bo`i}nog ustanka podignutog u januaru 1919. radi poni{tenja odluke Podgori~ke skup{tine s kraja 1918. o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. \ukanovi} je rekao da obelisk ustanku, nakon gotovo jednog vijeka, potvr|uje smisao `rtve tih slobodara za ideju crnogorske nezavisnosti.

Veliku Britaniju i dalje potresaju skandali

Suspendirana dva poslanika Gornjeg doma parlamenta
Ekskluzivno: Lepa Brena za Express

U Sarajevo dolazim sa Bobom i Novi CD djecom Donne Ares

Biv{i britanski ministar energetike Piter Truskot (Peter Truscott) i Tomas Tejlor (Thomas Taylor), obojica poslanici Gornjeg doma britanskog parlamenta iz redova vladaju}e Laburisti~ke partije, suspendirani su zbog primanja mita. To je prvi put za vi{e od 350 godina da su neki poslanici Gornjeg doma suspendirani, navodi Reuters. Britanski premijer Gordon Braun (Brown) ranije je odbacio pozive opozicije da sazove prijevremene izbore kao odgovor na skandal u vezi sa neopravdanim poslani~kim tro{kovima, izjaviv{i da bi u trenucima recesije reforme donijele

(Foto: AFP)

Braun: Odbacio pozive opozicije

mnogo vi{e dobra nego „haos“ glasanja. Opoziciona Konzervativna partija, kojoj podr{ka glasa~a prema rezultatima anketa sve vi{e raste, vi{e puta je tra`ila od Brauna da sazove prijevremene izbore i dozvoli bira~ima da na njima iznesu mi{ljenje o skandalu koji je ozbiljno naru{io ugled parlamenta. Britanski poslanici su izazvali pravu buru bijesa u javnosti kada je objelodanjeno da su iz bud`eta potra`ivali nadoknadu raznih tro{kova, uklju~uju}i one koji su se odnosili na hranu za pse, popravke teniskih terena i porno-filmove.

Up rod aji

globus

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

31

IRSKA [okantan izvje{taj vladine komisije

Sve}enici decenijama u {kolama i siroti{tima maltretirali djecu
Optu`eni za izgladnjivanje, batinanje i silovanje Intervjuirano vi{e od 1.000 osoba koje su bile smje{tene u 216 institucija
Katoli~ki sve}enici decenijama su maltretirali i seksualno zlostavljali djecu u siroti{tima i rimokatoli~kim {kolama u Irskoj, zaklju~ak je izvje{taja vladine komisije za istra`ivanje zloupotrebe djece. - Atmosfera straha, stvorena pretjeranim ka`njavanjem, postojala je u gotovo svim institucijama. Djeca su svakodnevno bila zastra{ena, ne znaju}i odakle }e sti}i sljede}e batine - navedeno je u izvje{taju, na~injenom nakon devet godina istra`ivanja, prenosi Reuters. Komisija koju je irska vlada osnovala 2000. godine, optu`uje ~itave generacije sve}enika i opatica za batinanje, izgladnjivanje i, u nekim slu~ajevima, silovanje djece u irskim {kolama i popravnim domovima od tridesetih do devedesetih godina pro{log stolje}a. Siroti{ta i {kole u 20. stolje}u u Irskoj bila su mjesta straha, zanemarivanja i rasprostranjenog seksualnog zlostavljanja, navedeno je u petotomnom izvje{taju,
Klinton: Zaustavljanje svih aktivnosti
(Foto: AFP)

Hilari Klinton, dr`avna tajnica SAD

Izrael mora zaustaviti izgradnju na Zapadnoj obali
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) pozvala je na potpuno zaustavljanje {irenja jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uklju~uju}i i {irenje zbog prirodnog rasta stanovni{tva. - Mi `elimo vidjeti zaustavljanje izgradnje naselja, uklju~uju}i pro{irenje, prirodni rast, svaku vrstu aktivnosti u naseljima - rekla je Klinton u intervjuu za TV „El-D`azira“, samo dan nakon {to je izraelski premijer BenjaJedna od `rtava ~ita izvje{taj
(Foto: AP)

min Netanjahu (Netanyahu) okon~ao prvu posjetu Bijeloj ku}i otkako je njegova vlada polo`ila zakletvu. Ta izjava smatra se najjasnijim izrazom do sada onoga {to administracija predsjednika SAD Baraka Obame (Barack), izme|u ostalog, o~ekuje od Izraela. Klinton je, tako|er, spominjala i dvodr`avno rje{enje koje Netanjahu nije spomenuo nakon sastanka sa Obamom u ponedjeljak u Va{ingtonu.

Spec
ATINA - Organizacija „Narodna volja“ preuzela je odgovornost za aktiviranje eksplozivne naprave ispred sjedi{ta jedne investicione kompanije u Atini. Eksplozivna naprava sa satnim mehanizmom aktivirana je neposredno prije nego {to je nepoznata osoba o tome upozorila redakciju gr~kog dnevnik „Elefterotipia“.

koji je nastao na osnovu devetogodi{nje istrage u institucijama koje su sada zatvorene. Izvje{taj optu`uje i ministarstvo prosvjete zbog snishodljivog stava koje je imalo prema vjerskim redo-

vima i neuspjeha u spre~avanju zlostavljanja. Komisija je intervjuirala vi{e od 1.000 mu{karaca i `ena koji su bili smje{teni u 216 institucija, uklju~uju}i domove za djecu, bolnice i {kole.

32

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
EIB-BOSNA I HERCEGOVINA FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA Projekat: IZGRADNJA AUTOCESTE NA KORIDORU 5C, DIONICA DRIVU[A-KAKANJ KONSULTANTSKE USLUGE ZA NADZOR NAD GRA\ENJEM POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA 2009/S 94-133924 Ovaj poziv za izra`avnje interesa slijedi Op{tu obavijest o nabavci za projekat Koridor 5c, koji je objavljen na web stranici EBRD-a 13 Oktobra 2008, pod brojem projekta 38716. Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicijskom bankom (u daljem tekstu EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu EBRD) za finansiranje prioritetnih dionica autoceste na trasi Pan Evropskog Koridora 5c kroz Bosnu i Hercegovinu. Federacija Bosne i Hercegovine (u dalje tekstu Poslodavac) namjerava koristiti dio sredstva ovog zajma za pla}anje radova i konsultantskih usluga nadzora za izgradnju dionice autoceste od Drivu{e do Kakanja. Izgradnja i nadzor nad izvo|enjem radova na dionici autoceste od Drivu{e do Kakanja u ukupnoj du`ini 15,4 km, biti }e podijeljena u tri zasebna Lot-a, kako slijedi: Lot br..1: Poddionica Bilje{evo-Kakanj, du`ine 8,955 km, biti }e finansirana iz zajma potpisanog sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB) Lot br.2: Poddionica Gorica-Bilje{evo, du`ine 3,56 km, biti }e finansirana iz zajma potpisanog sa Evropskom Bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Lot br. 3: Poddionica Drivu{a-Gorica, du`ine 2,885 km, biti }e finansirana iz zajma potpisanog sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB) Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta (FEDA) u ime Poslodavca namjerava predkvalifikovati konsultantske firme za vr{enje nadzora nad izvo|enjem navedenih radova koji }e biti finansirani iz sredstava zajma EBRD-a:

EIB - BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL TRAFFIC DEPARTEMENT FOR CONSTRUCTION, MENAGING AND MAINTENANCE OF HIGHWAYS PROJECT: HIGHWAY ON CORRIDOR 5C, SECTION DRIVU[A-KAKANJ, SUBSECTIONS BILJE[EVO-KAKANJ AND DRIVU[A-GORICA CONSULTING SERVICES FOR SUPERVISION OF WORKS INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST 2009/S 94-133924 This Invitation for Expression of Interest follows the General Procurement Notice for Corridor 5c Project which was published in Procurement Notice on 13th October 2008, under project ID: 38716. Bosnia and Herzegovina signed loan agreements with European Investment Bank (hereinafter EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter EBRD) to financing priority section of motorway on the route of Pan European Corridor 5c through Bosnia and Herzegovina. The Federation of Bosnia and Herzegovina (Promoter) will use these loans for payments of the works and consulting services to be procured under this project of construction of priority sections which includes, inter alia, section Drivu{a - Kakanj. Construction and supervision of works of section Drivu{a - Kakanj in total length of 15,4 km, has been divided into three contracts: Contracts No.1: Subsection Bilje{evo-Kakanj, length of 8,955 km, will be financed by the loan signed with European Investment Bank (EIB) Contracts No.2: Subsection Gorica-Bilje{evo, length 3,56 km, will be financed by the loan signed with European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Contracts 3: Subsection Drivu{a-Gorica, length 2,885 km, will be financed by the loan signed with European Investment Bank (EIB) The Federal traffic department for construction, managing and maintenance of highways (FEDA) on behalf of Promoter intends prequalifying firms and Joint Ventures for the procurement of consulting services regarding the supervision of civil works for the following contract(s) to be funded from the proceeds of the EIB’s loan:

FIDIC Uvjeti Ugovora o gra|enju, MDB harmonizirano izdanje 2006, biti }e kori{ten za ugovor o gra|enju. Ugovor za pru`anje usluga nadzora o~ekuje se da po~ne ne ranije od Augusta 2009. The FIDIC Conditions of Contract for Construction, Multilateral Development Bank Harmonised Edition March 2006, will be used. The Contract(s) for the provision of supervision services are expected to start not earlier than August 2009. The contract service includes the following: - Verification of site demarcation and compliance with required permits issued by competent local authorities for asphalt plants and quarry prior issue of commencement order; - Control of contractor’s preliminary test and production specification of materials; - Continuous follow-up of the contractor’s work programmes and monitoring cash-flow in relation to the planned schedules - Supervise laboratory measurements and verification of compliance with contractual obligation; - Supervise the environmental management plan and implementation of mitigation measures; - Ensure proper programming, recording, measurement and accounting of the works by means of appropriate management and measurement techniques - Prepare and deliver reporting documents The consultant shall act as „Employer’s Personnel“ and outputs shall have to comply with current local Laws and regulation concerning construction, supervision, civil works quality control and environmental protection. (Law on Physical Planning and Utilization of Land at the Level of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Guidelines for Road Designing, Construction, Maintenance and Supervision, Law of Environmental Protection, etc.) The invitation for Expression of Interest is open to firms and joint ventures from all countries. Interested firms are hereby invited to submit their expression of interest. This invitation shall be followed by a short list of candidate firms for each lot and the short listed firms will be formally invited to submit proposals. Interested consulting firms must provide information indicating that they are qualified to perform the services: - Letter of Application - Company profile: name, status, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, number of permanent staff and part-timers, fields of expertise - Applicant’s average annual turnover for the previous 5 (five) years (2004-2008). - Details of experience and description of assignments of an equivalent nature undertaken in the previous 5 (five) years, including the contracts value and location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the contract. Available reference letters by the Employers for completed contracts. - CVs (short version, max. two pages) of staff who could be available to work on the assignment, clearly showing that their experience covers the main works activities above; - Form of association (sub-contractor / joint venture) for the execution of the contract, if the case may be, and the leading company. The same information as for the leading company shall be requested for the associated company/companies; - A list with ongoing contracts including the starting, the ending date and the personnel involved. The following selection criteria will be applied to candidates. Firms or joint ventures wishing to submit Expression of Interest for more than one lot will have to fulfil required criteria on cumulative basis. In case of applications submitted by a JV or Consortium, these selection criteria will be applied to the JV/Consortium as a whole. (b) The average annual revenue of the applicant for the past five years (2004-2008) must exceed: 1.800.000 EURO for Lot 1 and 1.700.000 EURO for Lot 2 (c) The applicant has completed (provisional acceptance or defects liability certificate issued) in the past five years (2004-2008), at least three major similar projects in road works as supervisor/FIDIC Engineer with consultancy services value of 1.440.000 EURO or more per project for Lot 1 and 1.360.000 EURO or more per project for Lot 2 (d) In case of JV or Consortium, the Leading Company shell meet not less than 60% and other partners shall meet not less than 25% of the qualifying criteria (a) and (b) (e) The audited balance sheets for the past five years (2004-2008) must demonstrate the soundness of the applicant’s financial position, showing long-term profitability. One original and two copies of the above information (which should not exceed 25 pages excluding CV’s) in the English language plus two copies in local language should be submitted to the address below in an envelope marked „Expression of Interested for the Supervision Consulting Services - Motorway on the Corridor 5c, section Drivu{a-Kakanj“, not later than 29 June 2009, 14:00 hrs. Documents received after this date shall be rejected and returned unopened upon written request at the applicant cost. Federal traffic department for construction, managing and maintenance of highways Lacina 2, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Further information may be obtained at the address below Monday thru Friday from 8:00 to 15:00. Sanela Kosovac Federal traffic department for construction, managing and maintenance of highways Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 562 694 ; +387 33 562 700 Fax: +387 33 562 690 ; @ Email: h.sanela@feda.ba Usluge nadzora nad izgradnjom uklju~ivati }e slijede}e: - Ovjeru iskoli~enja objekta i predhodnu provjeru uskla|enosti postrojenja asfaltne baze i kamenoloma sa potrebnim dozvolama izdatim od strane nadle`nih lokalnih vlasti prije po~etka radova; - Kontrolu izvo|a~evih predhodnih ispitivanja i proizvodnih atesta za specificirane materijale; - Neprekidno pra}enje programa rada izvo|a~a (dinami~kog plana) i pra~enje nov~anih tokova u odnosu na planirani raspored; - Nadzor nad laboratorijskim mjerenjima i verifikaciju uskla|enosti s ugovornim obavezama; - Nadzor nad planom upravljanja za{tite okoli{a i provedbom mjera ubla`avanja uticaja na okoli{; - Osiguranje pravilnog programiranja, snimanja, mjerenja i obra~una radova pomo}u odgovaraju}e tehnike upravljanja i mjerenja; - Priprema i dostavlja izvje{taja o napredovanju radova i drugih izvje{taja. Konsultant }e djelovati u ulozi FIDIC-ovog In`injra i njegov rad }e biti u skladu sa lokalnim zakonima i propisima iz oblasti gra|enja, nadzora, kontrole kvaliteta gra|evinskh radova, materijala i opreme i za{tite okoli{a. (Zakon o prostornom planiranju i ure|enju zemlji{ta FBiH, Smjernice za projektovanje, gra|enje, odr`avanje i nadzor nad radovima, Zakon o za{titi okoli{a i dr.) Poziv za izra`avanje interesa je otvoren za firme i konzorcije iz svih zemalja. Ovim se zaintereresirane firme pozivaju da podnesu svoje izra`avanje interesa. Izme|u dostavljenih aplikacija za izra`avanje interesa biti }e odabrana kratka lista predkvalifikovanih konsultantskih firmi za svaki LOT, koje }e biti pozvane da dostave svoje ponude. Zainteresirane konsultantske firme moraju dostaviti slijede}e podatke kojima dokazuju da su kvalificirane za obavljanje tra`enih usluga: - Pismo prijave - Podatke o firmi: naziv, pravni status, adresu, broj telefona, broj fax-a, godinu osnivanja, kontakt osobu za projekt, broj stalno uposlenog osoblja i uposlenog na dio vremena, polja stru~nog djelovanja - Podnosio~eve Finansijske izvje{taje za predhodnih 5(pet) godina (2004-2008). - Podaci o iskustvu i opis zadataka od sli~ne prirode izvr{enih u prethodnih 5 (pet) godina, uklju~uju}i vrijednosti ugovora i lokaciju, broj anga`ovanog osoblja u realizaciji ugovora, naziv Poslodavca, naziv partnera u izvr{enju ugovora, izvori financiranja, vrstu pru`enih usluga, datume po~etka i zavr{etka ugovora, kratak opis ugovora. Tako|er prilo`iti i Potvrde o izvr{enju ugovora od strane Poslodavca, ukoliko su dostupne. - CV-e (max. dvije strane) osoblja koje bi moglo biti na raspolaganju za rad na zadatku, koji jasno pokazuju da njihovo iskustvo pokriva glavne aktivnosti navedene gore - Ukoliko se radi o zajedni~kom nastupu vi{e firmi, oblik udru`ivanja (podugovaranje / joint venture) za izvr{enje ugovora, i navesti vode}eg partnera. Sve informacije trebaju biti dostavljene kako za vode}eg partnera, tako i za ostale firme / poduze}a u zajedni~kom nastupu. - Popis ugovora koji su u toku, uklju~uju}i datum po~etka, datum zavr{etka i osoblje koje je anga`ovano na izvr{enju. Slijede}i kriteriji odabira bit }e primijenjeni na kandidate. U slu~aju zajedni~kog nastupa firmi u JV-u ili konzorciju, kriteriji za odabir }e se primijeniti na JV / konzorcij kao cjelinu: (a) prosje~ni godi{nji prihod podnositelja zahtjeva u posljednjih pet godina (2004-2008) moraja biti preko: - 1.800.000 EURO for Lot 1 - 1.700.000 EURO for Lot 2 (b) podnositelj treba imati najmanje tri izvr{ena sli~na projekta na nadzoru izgradnje cesta u ulozi FIDIC In`injera u posljednjih pet godina (2004-2008) (prihvata se i privremeni prijem ili potvrde o okon~anju perioda odgovornosti) u vrijednosti od: - 1.440.000 EURO ili vi{e po projektu za Lot 1 i - 1.360.000 EURO ili vi{e po projektu za Lot 2; (c) u slu~aju JV ili konzorcija, vode}i partner }e zadovoljiti ne manje od 60% a ostali partneri }e zadovoljiti ne manje od 25% od uslova datih u kriterijima (a) i (b) (d) Dostavljeni finansijski izvje{taji za posljednjih pet godina (2004-2008), moraju demonstrirati jasnost financijske pozicije podnosioca prijave, pokazuju}i dugoro~nu profitabilnost. Orginal i dvije kopije svih navedenih (koje ne bi trebale prelaziti 25 stranica isklju~uju}i CV-e) na engleskom jeziku plus dvije kopije na lokalnom jeziku trebaju biti dostavljene na dole navedenu adresu u jednoj koverti sa naznakom „Expression of Interested for the Supervision Consulting Services - Motorway on the Corridor 5c, section Drivu{a-Kakanj ne kasnije od 29 Juna 2009, do 14:00 sati po lokalnom vremenu. Dokumenti zaprimljeni nakon ovog datuma mogu biti odbijeni i vra}eni neotvoreni na pisani zahtjev i na tro{ak podnositelja zahtjeva. Dodatne informacije mogu se dobiti na navedenoj adresi od ponedeljka do petka u vremenu od 8:00 do 15:00. Sanela Kosovac Federalna direkcija za izgradnju upravljanje i odr`avanje autocesta Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 562 701 ; +387 33 562 700 Fax: +387 33 562 690 ; @ Email: h.sanela@feda.ba Datum : 16.05.2009. god.

kiosk

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

33

SKANDAL Detektivi „Deutsche Telekoma“ nadgledali Hrvaticu

[pijunirali seksualni `ivot novih zaposlenika
[pijuni su ~lanovi biv{e tajne policije Isto~ne Njema~ke Zaklju~ili da je Hrvatica koja se kandidirala za visoku funkciju ma{tovita seksualna partnerica
Kompaniji „Deutsche Telekom“, ~ini se, nije bio dovoljan skandal sa {pijuniranjem svojih zaposlenika, pa ~ak i novinara, nego su sebi priskrbili jo{ jednu aferu. Naime, ta je kompanija {pijunirala i privatni `ivot Hrvatice koja je konkurirala za ~elnu poziciju u Hrvatskom telekomu. „Deutsche Telekom“ unajmio je {pijune iz slu`be sastavljene od ~lanova biv{e tajne policije Isto~ne Njema~ke (STASI), koji su utvrdili da `ena „ima velike seksualne apetite i da voli starije mu{karce“. - Maja (ime je izmijenjeno) na glasu je da je u krevetu vrlo iskusna i ma{tovita seksualna partnerica - stoji u izvje{taju od 22. aprila 2004. Privatnu istragu pokrenuli su i protiv dvojice mu{karaca. - M. iz Zagreba je `estoki pijanac, a D. je korumpirani {takor pi{e u izvje{tajima.
Vozilo u „Tescu“

Pijanom Britancu odbili prodati alkohol

Automobilom uletio u prodavnicu
[est `ena je povrije|eno nakon {to je pijani Britanac automobilom „rols-rojs“ kroz stakleni zid uletio u prodavnicu „Tesco“ ~iji su uposlenici odbili o~ito pijanom mu{karcu prodati alkoholno pi}e. Prema nekim informacijama, mu{karac je {ef jedne manje kompanije koja zapo{ljava profesionalne voza~e. Nezadovoljan odbijenicom 50-godi{njak je iza{ao iz trgovine i vratio se do svog automobila kojeg je pokrenuo te se zabio u „Tescu“. Navodno je voza~ policajce do~ekao za volanom, a prije nego {to je uhap{en medicinska ekipa mu je davala kisik. Bit }e krivi~no prijavljen zbog poku{aja ubistva i vo`nje pod utjecajem alkohola.

Opasni izumi
„Deutsche Telekom“: Godinama nadgleda zaposlenike

Iz „Deutsche Telekoma“ optu`be su prokomentirali rije~ima da je `ena {pijunirana kao eksperiment za zapo{ljavanje budu}ih zaposlenika, ali je

Provjera ra~una
Poznato je da je „Deutsche Telekom“ od 2000. godine {pijunirao svoje zaposlenike. Sada je u javnost procurilo da uprava kompanije nije samo prislu{kivala telefonske razgovore zaposlenih, nego je i pregledala bankovne podatke u Deutsche Banku, Postbanku i HypoVereinsbanku, kako bi vidjeli je li neko od njih korumpiran.

odjel za upravljanje ljudskim potencijalima odbio takvu vrstu istra`ivanja zaposlenih. Biv{i savjetnik za sigurnost u „Deutsche Telekomu“ otkrio je da je ta kompanija {pijunirala desetine zaposlenika u Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Ma|arskoj. - [pijuniranje je sasvim normalno jer {efovi moraju znati s kakvim ljudima u takvim zemljama imaju posla - govori biv{i savjetnik.

Poku{ao patentirati ~ip za ubijanje nepodobnih
Izumitelj iz Saudijske Arabije predao je u Njema~koj zahtjev za patentiranje mikro~ipa za pra}enje ljudi. ^ip bi mogli koristiti za pra}enje kriminalaca, ali u [vicarskoj su ga nazvali „~ip ubica“ jer bi tako|er mogao slu`iti za pra}enje politi~kih protivnika, dezertera i Saudijaca koji se ne vrate s hodo~a{}a. Nakon ugradnje ~ip oda{ilje kodirane radiovalove putem kojih se satelitima mo`e identificirati i locirati nosilac. Drugim ~ipom moglo bi se aktivirati ispu{tanje smrtonosnog otrova u tijelo nosioca. Prvi zahtjev za patentiranjem Saudijac je predao u oktobru 2007. godine u [vicarskoj, gdje je odbijen.

Biv{i ruski ministar zdravlja okrenuo se vjeri

Osu|ena danska novinarka

Ugledni kardiohirurg postao sve{tenik
O motivima da postane sve{tenik, profesor Jurij [ev~enko ne `eli govoriti
Biv{i ministar zdravlja Rusije Jurij Leonidovi~ [ev~enko, jedan od najboljih ruskih kardiohirurga, postao je otac Georgij i subotom i nedjeljom slu`i u Hramu svetog Nikolaja. Informaciju da je jedan od najuglednijih ljekara u Rusiji postao sve{tenik potvrdila je Moskovska patrijar{ija. Dr. [ev~enko je prije mjesec postao sve{tenik, a za dvije godine zavr{io je seminariju, {to je bio uvjet da se zaredi. Kao jedan od najboljih kardiohirurga [ev~enko je bio imeje. Zavr{io je Vojnomedicinsku akademiju, a 1992. postao je na~elnik te presti`ne medicinske ustanove. [ev~enko je bio glavni kardiohirurg Sankt Petersburga i lenjingradske oblasti. Kao doktor nauka objavio je vi{e od 360 nau~nih radova. Interesantno je da je dr. [ev~enko na po~etku svoje ministarske karijere u Moskvi zamolio tada{njeg patrijarha Aleksija II da osve{ta zgradu ministarstva koja je do revolucije bila berza. O motivima da postane sve{tenik, profesor Jurij [ev~enko ne `eli govoriti, samo ka`e da je uvijek bio iskreni vjernik.

U emisiji {amponom ubila ribice
Danska televizijska novinarka osu|ena je zbog okrutnosti prema `ivotinjama, odnosno zato {to je {amponom ubila 12 akvarijskih ribica u TV emisiji za potro{a~e. Gradski sud u Glostrupu utvrdio je da je Lizbet Kelster (Lisbeth Koelster) 2004. u akvarij s ribicama za potrebe TV programa izlila 10 mililitara {ampona koji sadr`i tvar za suzbijanje peruti. U emisiji javne televizije DR htjeli su pokazati otrovnost hemikalija koje se koriste u nekim kozmeti~kim proizvodima. Tri dana poslije uginulo je 12 od 13 ribica. Veterinar ju je dva dana nakon emisije prijavio policiji, ali slu~aj je pred sud iznesen tek sada. U presudi se ka`e da je Kelster znala da }e ribice uginuti jer je eksperiment utemeljen na sli~nim labor-

[ev~enko u crkvi slu`i vikendom

novan 5. jula 1999. za ministra zdravlja Rusije. Ro|en je 1947. u Jakutsku, glavnom gradu hladne Jakuti-

Za{titari uznemirili Loru Voton

Kelster: Prikazala eksperiment

Prekr{ila zakon doje}i bebu pored bazena
Engleskinja Lora Voton (Laura Watton) iz Notingema bila je {okirana i bijesna kada su joj rekli da ne smije dojiti svog tromjese~nog sina pored bazena, jer na taj na~in kr{i zakon kojim se zabranjuje konzumiranje jela i pi}a u objektu. - Kada sam po~ela dojiti bebu, pri{ao mi je spasilac i rekao da kr{im zakon - rekla je Lora. Ona je poku{ala objasniti ~ovjeku da ima pravo dojiti bebu bilo gdje i bilo kada, ali on nije odustajao i ponudio joj je da je odvede u slu`bene prostorije, gdje navodno ne bi kr{ila zakon. Gradsko vije}e Notingema kasnije se izvinilo Lori, uz obja{njenje da je dojenje izuzeto od zabrane jela i pi}a pored bazena.

atorijskim testovima. Iako je progla{ena krivom, sud je nije kaznio rekav{i da je prekr{eno njeno pravo na brzo su|enje.

Spec
BERLIN - Nema vi{e crvene svjetiljke na vratima 36-godi{nje Ines L., njema~ke prostitutke te{ke ~ak 100 kilograma. Lokalne vlasti odlu~ile su zatvoriti bordel nakon uzastopnih `albi susjeda. Od 2003. godine Ines je svoj trosobni stan u Berlinu pretvorila u bordel i pokrenula posao. Njeni susjedi ka`u da vi{e ne}e trpjeti nesnosnu buku te da je Ines, pru`aju}i seksualne usluge, ugrozila statiku zgrade.

34

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

35

HRVATSKA Jahta biv{e Abramovi~eve supruge u Cavtatu

Ne zna se je li Irina Maladina na „Pelorusu“
Plovilo dugo 115 metara ima {est paluba U ure|enje potro{eno na desetine miliona dolara
Marion prije i poslije

^udotvorna hipnoza
Na sidri{tu u cavtatskom akvatoriju pojavila se jedna od najpoznatijih i najve}ih svjetskih megajahti „Pelorus“. ^ak 115 metara duga~ka, blistavo bijela jahta s tri unutra{nje i tri vanjske palube bila je u vlasni{tvu jednog od najbogatijih ruskih oligarha, vlasnika nogometnog kluba ^elzi Romana Abramovi~a. Jahtu je posjedovao sve do 2007. godine i razvoda od svoje druge supruge, biv{e stjuardese Irine Maladine s kojom ima ~etvero djece.

Misle}i da su joj podvezali `eludac izgubila 25 kilograma
„Pelorus“: Pri~a se da je na brodu i antiraketni sistem

Kapetan SAS-ovac
Jo{ nema potvrde je li jahtom u Hrvatsku stigla Irina, sama ili u pratnji djece, ali je lako mogu}e da ju je posudila nekom od brojnih prijatelja. „Pelorus“ posti`e brzinu od 18 ~vorova, a opslu`uje ga 47 ~lanova posade kojima zapovjeda biv{i pripadnik SAS-a.

Jahta je za jednog arapskog bogata{a sagra|ena 2003. godine u poznatom njema~kom {kveru Lursen, specijaliziranom za megajahte. On ju je ve} za godinu prodao Abramovi~u koji je za vanjsko preure|enje anga`irao dizajnersku kompaniju koja je „Pelorusu“ dodala poleti{te za helikopter, ugradila dodatni stabilizator za sigurniju plovidbu i neke „sitne detalje“. Izmijenjen je i interijer koji dizajnerski potpisuje Terens Dizdejl

(Terence Disdale). U preure|enje su ulo`ene desetine miliona dolara, {to je dalo povoda glasinama da „Pelorus“ posjeduje skriveni raketni te sistem za zbunjivanje raketa i torpeda, ali i podmornicu za koju neki tvrde da slu`i za prijevoz ljudi, a drugi da je u pitanju „robot za otkrivanje eksplozivnih sredstava u podmorju“. Irini se jahta odmah svidjela te ju je izri~ito tra`ila kao dio otpremnine prilikom razvoda.

Marion Korns (Corns, 35) iz okoline Londona imala je 98 kilograma. Ni li~ni trener, gomile dijeta i tableta za mr{avljenje nisu joj mogli pomo}i da izgubi nagomilane kilograme. Doma}ica i majka troje djece kona~no se podvrgnula hipnozi na kojoj ju je terapeutica i vlasnica {panske klini-

ke „Elite“ Marion [iran (Shirran) uvjerila da joj je podvezan `eludac. Smr{avila je gotovo 25 kilograma u samo ~etiri mjeseca. Misle}i da joj je `eludac sada veli~ine loptice za golf, sita je nakon male porcije hrane. - ^udno, ali sje}am se svakog dijela operacije. ^ak i da su me vozili u salu, zvuka skalpela i mirisa anestezije - rekla je Marion.

Spec
MOSKVA - Ruskinja (28) iz Sretenska na istoku zemlje popila je pola litra ~istog alkohola. Nakon toga je tri puta tokom ve~eri dojila svog petomjese~nog sina, prenose „Ria Novosti“. Dijete je ubrzo umrlo zbog trovanja alkoholom. @ena je osu|ena na godinu zatvora.

36

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

37

Ususret Festivalu bh. drame u Zenici

KNJI@EVNOST U Sarajevu promoviran „Balkanski roman“

Ve{ovi}: Kult istine je najva`nija stvar u Sidranovoj poeziji
Knjigu priredio Pjero del Dudi~e
Velika knjiga akademika Abdulaha Sidrana na italijanskom jeziku „Romanzo balcanico“, odnosno „Balkanski roman“, promovirana je preksino} u Kamernom teatru 55 u Sarajevu. Rije~ je o djelu koje je priredio izdava~ iz Milana Pjero del Dudi~e (Piero del Giudice), a u kojem su na 928 stranica objedinjeni Sidranovi scenariji, drame i poezija. - Prvobitno je to trebala biti knjiga u kojoj su sabrani moji najbolji filmski i dramski tekstovi. Me|utim, kada je Pjero del Dudi~e dobio prijevode tekstova, poredao ih je prema povijesnim hronolo{kim zakonitostima, tako da se u knjizi nalaze svojevrsna pripovijedanja o postojanju, padu i nestanku Jugoslavije. Rije~ je o veoma inteligentno, lucidno i smi{ljeno skrojenoj knjizi - rekao je Sidran. Ambasador Italije u BiH Alesandro Favolita (Alessandro Fallavollita) na promociji je rekao da je ponosan na ovaj projekt, jer je Sidran kao persona i autor veoma cijenjen u Italiji, dok je au-

Slogan ovogodi{njeg festivala „Stegnimo kai{, kriza je“
U takmi~arskom programu {est predstava
Od 29. maja do 4. juna u Bosanskom narodnom pozori{tu u Zenici bit }e odr`an 8. Festival bh. drame. - Zbog sveprisutne krize slogan ovogodi{njeg Festivala je „Stegnimo kai{, kriza je“. Ina~e, Festival prire|ujemo s puno manje sredstava od drugih sli~nih festivala u okru`enju, ali to nije utjecalo na kvalitet programa rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji u BNP Zenica direktor Festivala Ned`ad Fejzi}. Selektor ovogodi{njeg Festivala @eljko Huba~, dramski pisac i dramaturg iz Beograda, odlu~io je da u takmi~arskom programu Festivala ove godine budu izvedene predstave „[vedsko srce moje majke“, „Dervi{ i smrt“, „Djeca sa CNN-a“, „Kulin“, „Dervi{ i smrt“ A. D`. te „Mousefuckers“.

Inteligentno skrojena knjiga, ka`e Sidran

Fejzi}: Ove godine manje (Foto: J. Had`i}) sredstava

U tuzlanskom Narodnom pozori{tu

Odr`ana premijera „Helverove no}i“
S promocije u Kamernom teatru 55
(Foto: M. Kadri})

tor knjige Pjero del Dudi~e rekao da je „Balkanski roman“ knjiga o balkanskoj historiji i knji`evnosti. Govore}i o Sidranovom djelu, knji`evnik Marko Ve{ovi} istakao je da je Sidran knji`evnik ko-

ji mrzi mistifikaciju. - Kult istine je najva`nija stvar u Sidranovoj poeziji, ali ne samo u njoj, nego u svemu {to pi{e. Sidran je pjesnik poraza, pusto{i i patnje - rekao je Marko A. Gr. Ve{ovi}.

Predstavljeni doma}i izvo|a~i na koncertu „Putevi prijateljstva“

Uz slavnog Mutija i bh. muzi~ari
Uz slavnog maestra Rikarda Mutija (Riccardo) te orkestar i hor „Maggio Musicale Fiorentino“ iz Italije na spektakularnom koncertu „Putevi prijateljstva: Od Sarajeva do Sarajeva“, koji }e biti odr`an 13. jula u sarajevskoj Zetri, nastupit }e i horovi iz BiH. Tako }e se na sceni uz svjetskog dirigenta i 200 izvo|a~a iz Italije na}i hor djece iz Srebrenice, vokalni ansambl „Iskre“ iz Tuzle, Kamerni hor i orkestar „Arion“ iz Banje Luke, „Mostarske ki{e“, Kamerni hor i orkestar Muzi~ke akademije iz Sarajeva i Isto~nog Sarajeva te hor „Pontanima“ iz Sarajeva. Predstavljaju}i program i bh. izvo|a~e, na ju~era{njoj pres-konferenciji u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu, direktor Muzi~ke i baletske {kole „Amadeus“ i organizator koncerta Emir Nuhanovi} rekao je da }e koncert ispuniti `elje svih obo`avatelja klasi~ne muzike svih generacija. - Ovaj koncert je veoma va`an samim time {to je maestro Muti zvijezda i za na{ grad i dr`avu bit }e ~ast da ugosti ovakvog velikana. Koncert }e biti dobra promocija za Sarajevo jer }e cijela Evropa putem prijenosa italijanske televizije RAI UNO imati priliku da ~uje lijepe vijesti iz Sarajeva - rekao nam je Boris Peri{i}, projekt menad`er iz agencije „Via Media“, jednog od organizatora koncerta. Tako|er, ju~er je potpisan ugovor s direktorom Fabrike duhana Sarajevo Edinom Mulahasanovi}em, koja je generalni sponzor koncerta, te s direktorom Federalne televizije D`emalom [abi}em, koja je, uz „Dnevni avaz“, medijski pokrovitelj koA. Gr. ncerta.
Scena iz diplomske predstave

U Narodnom pozori{tu Tuzla preksino} je premijerno izvedena predstava „Helverova no}“ koju je prema tekstu Ingmara Vilkista (Villqist) re`irala tuzlanska glumica Remira Osmanovi}. Rije~ je o diplomskoj predstavi Nedima Malko~evi}a, studenta Akademije dramskih umjetnosti Tuzla, a po prvi put je jedna diplo-

mska predstava uvr{tena na repertoar tuzlanske pozori{ne ku}e. - Nadam se da je publika zadovoljna napustila pozori{nu dvoranu. Sama ~injenica da je moja diplomska predstava prva koja je uvr{tena na repertoar pozori{ta predstavlja mi li~no zadovoljstvo i veliku odgovornost - rekao je A. Mu. Malko~evi}.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U galeriji „Dupex/10m2“ ve~eras }e biti otvorena izlo`ba nizozemskog umjetnika Navida Nura (Nuur) pod nazivom „(No) Norms Forgotten“, koju }e gra|ani mo}i pogledati do 13. juna. ZAGREB - Izlo`ba zidnog sikarstva bh. umjetnika Avde Panjete bit }e otvorena ve~eras u Kulturnom centru BiH. Izlo`bu }e otvoriti ambasador BiH u Hrvatskoj Vladimir Raspudi}. (A. Gr.)

Organizatori na ju~era{noj pres-konferenciji

38
ZAGREB Ana Mili} kategori~no tvrdi

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

jet set

„Let 3“: Sarajevo je bitna karika

Koncert grupe „Let 3“ ve~eras u Sarajevu

Moj suprug Goran nema svinjsku gripu
On ima samo upalu plu}a i to je sve. ^ak nije ni u izolaciji, ja ga redovno posje}ujem Ju~er su se pro{irile {pekulacije da je TV novinar zara`en opasnim virusom
U cijelom regionu ju~er je poput bombe odjeknula vijest da je novinar Goran Mili} preksino} smje{ten na Zarazni odjel Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi}“ u Zagrebu zbog visoke temperature, kao i da su ga ljekari testirali na virus svinjske gripe. Iako se mogu ~uti razne {pekulacije, supruga ovog poznatog TV novinara Ana Mili} ju~er nam je rekla da su prvi nalazi brisa negativni i da Goran Mili} nema svinjsku gripu. - On ima samo upalu plu}a i to je sve. ^ak nije ni u izolaciji, ja ga redovno posje}ujem, ali ne mo`emo, naravno, sada dopustiti ve}e posjete. Bio je gladan, pa sam mu odnijela i ru~ak - rekla nam je Ana i dodala da }e njen suprug u

Nadamo se da nas ne}e skinuti s bine
U klubu „Cinemas“ u Sarajevu ve~eras }e koncert odr`ati „Let 3“, jedna od najkontroverznijih grupa u regionu. Uo~i dolaska rije~kog benda u na{ glavni grad, njihov menad`er Sanjin \uki} kazao je da }e „Let 3“ izvesti novi {ou, tokom kojeg }e se, osim pjeva~a Zorana Prodanovi}a Prlje, smjenjivati robot i gostuju}i pjeva~. Iako su nastupi grupe „Let 3“ uvijek na rubu ekscesa, \uki} isti~e da ih nikada niko nije skinuo sa bine. - Nadamo se da se to ne}e desiti ni u Sarajevu. „Let 3“ }e do}i i odsvirati. Kakve }e reakcije biti, vidjet }emo poslije - rekao je \uki}. Isti~e da je „Let 3“ imao nekoliko odli~nih nastupa u Sarajevu i da je njihov odnos prema publici uvijek bio dobar. - Posljednjih godina oni probijaju sve granice i Sarajevo je njihova redovna stanica. Uvijek se rado vra}aju jer je Sarajevo bitna karika njihovih nastupa - doS. C. dao je \uki}.

Uspje{ni nastupi grupe „No Rules“

Slovenci razgrabili CD-ove, majice i suvenire
Nakon uspje{ne turneje po Holandiji i zemljama regiona, ~lanovi tuzlanske grupe „No Rules“ koriste kratki predah kako bi zavr{ili novi CD „Homesick Blues“, koji bi se na tr`i{tu trebao na}i krajem juna. Rok i bluz koje svira „No Rules“ privukli su veliki broj fanova, posebno u Sloveniji, gdje se na koncertima ova grupa nekoliko puta vra}ala na bis. - Zaista se imamo ~ime pohvaliti. Na nastupima u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu i Ilirskoj Bistrici dvorane su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. U Sloveniji smo prodali mnogo na{ih CDova, majica i suvenira - ka`e frontmen benda Goran ^ampara, dodav{i da }e se 5. maja dru`iti sa svojim Tuzlacima, a dva dana kaA. I. snije gostuju u Sarajevu.

[ta ka`u iz bolnice
Ordiniraju}a doktorica Tomislava Skuhalo na Zaraznom odjelu Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi}“ rekla nam je ju~er u poslijepodnevnim satima: - Goran Mili} se dobro osje}a, vi{e nema visoku temperaturu, potpuno je pri svijesti i ljekarski konzilij smatra da je kod njega rije~ o te{koj upali plu}a. Daljnji medicinski tretman zavisit }e od vrste bakterA. T. ije kojom je zara`en.

Mili}: Osje}a se bolje

bolnici ostati jo{ pet-{est dana. Ispri~ala nam je kako ju je Goran prekju~er nazvao iz Frankfurta. - Osje}ao se veoma lo{e. Iza sebe imao je 15 sati avionskog leta, a osim toga i visoku temperaturu.

Odmah sam alarmirala ljekare jer ni{ta nisam htjela prepustiti slu~aju - pri~a nam Ana Mili}. Ina~e, Goran se vratio iz Ju`ne Koreje, gdje je snimao jedan od L. S. R. svojih putopisa.

Ema Alagi} nakon modnih anga`mana

^ampara: Svirke u Tuzli i Sarajevu

Ljetovanje s Emirom Bukovicom u Americi
Nakon {to ju je Jasmin Fazlagi} u Sarajevu fotografirao za katalog hrvatske kreatorke Larije Tatar, na{a manekenka Ema Alagi} }e u narednom periodu imati nekoliko anga`mana u Hrvatskoj. - Dobila sam poziv da radim revije na modnim manifestacijama u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku. Ve} nekoliko godina imam dosta anga`mana u Hrvatskoj i kreatori iz ove zemlje redovno me zovu da nosim njihove kreacije - ka`e Alagi}. Ema je ve} du`i period u vezi s Emirom Bukovicom, liderom grupe „Emir&Frozen Camels“, a kako nam otkriva, planiraju i zajedni~ko ljetovanje.
Alagi}: Pozivi iz Hrvatske
(Foto: Jasmin Fazlagi})

Bukovica: Idealno ljetovanje

Spec

- Za po~etak to }e biti Dubrovnik, a razmi{ljamo i o Americi. To bi bilo idealno ljetovanje, jer oboje volimo D. Z. Ameriku - ka`e Alagi}.

SARAJEVO - Zbog sutra{njeg koncerta „Mladi mladima“ u Zetri, nastup popularne hrvatske grupe „Majke“, koji je tako|er trebao biti odr`an 23. maja u Domu mladih, odgo|en je za sedam dana. - Koncert }e biti odr`an 30. maja, a ulaznice koje su ve} u prodaji, va`it }e i tog dana. Organizator smatra da je zbog de{avanja u Zetri bolje odgoditi njihovo gostovanje u Sarajevu, a mi smo, na svu sre}u, imali slobodan termin, tako da njihovi fanovi ne}e predugo ~ekati - rekao je portparol Doma mladih D`emo Dragolj.

jet set

Dnevni avaz, petak 22. maj/svibanj 2009.

39

FESTIVALI U Budvi program posve}en „Indexima“

Topi}: Svi }emo pjevati „Snijeg pade na behar na vo}e“
Na „Pjesmi Mediterana“ hitove bh. grupe izvodit }e Arsen Dedi}, Aki Rahimovski, Massimo Savi}, Zoran Predin, Hari Vare{anovi} i drugi...
Da sje}anje na „Indexe“ ne blijedi, dokaz je jo{ jedan u nizu koncerata posve}enih ovoj velikoj bh. grupi i pjeva~u Davorinu Popovi}u. Tako }e na Festivalu „Pjesma Mediterana“, koji }e od 5. do 7. juna biti odr`an u Budvi, hitove „Indexa“ u posebnom programu izvoditi poznati pjeva~i iz regije, kao {to su Arsen Dedi}, Mladen Voji~i} Tifa, Dado Topi}, Aki Rahimovski, Hari Vare{anovi}, Massimo Savi}, Boris Novkovi}, Zoran Predin te Kaliopi. Program posve}en „Indexima“ za`ivio je i izvodi se u raznim prilikama u cijelom regionu. To je dokaz da su „Indexi“ i Davorin zaista bili veliki. [to se ti~e Budve, najvi{e se veselim d`ez-etno obradi pjesme „Snijeg pade na behar na vo}e“, koju je Davorin rado izvodio, a sada je ~esto pjeva Halid Be{li}. U Budvi }e je, nadam se, svi pjevati - rekao nam je Dado Topi}. Ovaj legendarni rok pjeva~ privodi kraju snimanje svog novog albuma i isti~e da ga ni pod koju cijenu ne `eli komercijalizirati.
Ribak: Refren }e pu{tati cijelo ljeto

Nakon pobjede Aleksandra Ribaka na Eurosongu

Zvona gradske vije}nice u Oslu sviraju „Fairytalea“
Zvona gradske vije}nice u Oslu sviraju ve} nekoliko dana refren „Fairytalea“, pobjedni~ke pjesme Eurosonga 2009, koju je izveo mladi Norve`anin Aleksandar Ribak (Alexander Rybak). - Refren }e pu{tati jednom dnevno tokom ljeta - ka`e Bjoern Risvik, tehni~ki direktor gradske vije}nice. Repertoar pjesama zvonika gradske vije}nice redovno se mijenja. Osim „Fairytalea“, zvona tokom dana proizvode zvukove poznatih klasi~nih djela, a na muzi~kom rasporedu gradske vije}nice bile su i pjesme „Beatlesa“ i dijelovi iz slavnog mjuzikla „Kosa“.

Spec
Topi}: „Indexi“ su bili veliki

- Te{ka su vremena i u diskografiji. Kroz moje pjesme komentiram `ivot, moje pjesme ne `ele biti hitovi i stoga se izdava~i ba{ i

ne lijepe za mene. Ali, ostajem pri svom i ne `elim podilaziti jeftinim ukusima - kategori~an je ToL. S. R. pi}.

SARAJEVO - U Domu mladih danas }e biti odr`an parti „West weekends VIP invitation“, na kojem }e nastupiti DJ Evil Eddie Richards, britanski kum haus i tehno scene. Prije njega posjetioce }e zabavljati DJ Ari i DJ Bonjasky.

40

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

41
Ne pretjerujte s olovkom za usne

Ta~no Neta~no

LJEPOTA Trikovi iskusnih {minkera

Jarke boje smanjuju usne
Malo sjaja na donjoj usni stvorit }e dojam puno}e i uve}ati ih
Kako bi se usne doimale punijim, potrebno je neznatno pro{iriti njihovu prirodnu liniju. Olovkom u boji najsli~nijoj boji va{ih usana ocrtajte novu liniju tek oko dva milimetra izvan one prave jer previsok obrub mo`e izgledati nakaradno. Kako biste postigli dubinu, pre|ite zatim cijelo podru~je usana olovkom za usne te ru`em ispunite dio izvan prirodnog ruba. Da biste sprije~ili brisanje ru`a i izbjegli neugodne situacije, nastojte koristiti dugotrajni ru`. Na taj }ete na~in omogu}iti da boja sa svih dijelova izblijedi u podjednakoj mjeri. Zavr{ite slojem svjetlucavog sjaja koji }ete, za efekt privla~nih usana, u ne{to ve}oj mjeri nanijeti na sredinu donje usne. Sjajne ~estice privla~e svjetlost, {to stvara dojam puno}e i uve}ava usne ~ine}i ih najprivla~nijim dijelom lica. @ene koje imaju tanje usne trebale bi izbjegavati intenzivne boje, poput jarko crvene ili tamnoljubi~aste. Takve boje }e smanjiti usne.

1.Tijuca, Ti`uka (Floresta da Tijuca) najve}a je urbana {uma na svijetu?
David kao 2.Kralj kraljeva?jeodzapam}enstarih najpravedniji svih izraelskih slonom je na~in 3.Gnje~enjesmrtne kaznebio nekim izvr{enja u krajevima svijeta?
1. TA^NO

Tijuca najve}a urbana {uma na svijetu
Tijuca, Ti`uka (Floresta da Tijuca) je nacionalni park i ki{na {uma u srcu Rio de @aneira, najve}a je urbana {uma na svijetu, koja pokriva 32 kvadratna kilometra. Ti`uka je dom stotina vrsta biljaka i `ivotinja, od kojih su mnoge na pragu izumiranja i samo se mogu na}i u atlantskim ki{nim {umama - Mata Atlantika (Mata Atlântica). Kada je ve}ina {ume na ovom podru~ju posje~ena, nau{trb planta`a kafe, Ti`uku je ponovo zasadio major Manuel Gomes Archer u drugoj polovini 19. stolje}a. Zelena ki~ma Rija, kako zovu Ti`uku, tako|er u sebi skriva i kolosalnu skulpturu Isusa Iskupitelja na brdu Corcovado, vodopade Cascatinha, kapelicu Mayrink s muralima koje je naslikao Kandido Portinari. Me|u impresivnijim vrhovima u Ti`uki nalazi se i Pedra da Gavea. Godine 1961. {uma Ti`uka je progla{ena nacionalnim parkom.
2. TA^NO

ORDINACIJA

Ugradnja implantata i karcinom dojke
@elim ugraditi implantate, odnosno pove}ati grudi. Ima li opasnosti od nastanka raka zbog toga, pita ~itateljka iz Zenice. Dr. Amela Karabeg, Poznato je da svaka deseta `ena u specijalista plasti~ne i SAD oboli od karcinoma dojke (ovakva rekonstruktivne hirurgije statistika ne postoji u BiH, a vjerovatno je sli~na). Dakle, rak dojke mogu dobiti `ene koje imaju implantate, kao i one koje ih nemaju. Nagla{avam da se Poliklinika implantati ne mogu dovesti u bilo „Karabeg’’ kakvu etiolo{ku vezu s nastajanjem raka dojke. ^ak postoje stuSVE HIRUR[KE I dije koje govore suprotno: `ene s GINEKOLO[KE OPERACIJE ugra|enim implantatima imaju ESTETSKA HIRURGIJA mogu}nost rje|eg obolijevanja od raka dojke u odnosu na populaciju tel. 033 556 556 koja tu proceduru nije imala.

Spec
^ak 60 posto `ena stidi se pokazati svoja stopala u javnosti, pokazala je anketa Ameri~kog ortopedskog udru`enja. Strah od razotkrivanja stopala ~est je u ovo doba godine jer su noge izmu~ene od cijele zime provedene u ~izmama i cipelama. - Nije te{ko noge dovesti u savr{eno stanje, ka`e D`in Sun (Jin Soon), pediker poznatih filmskih zvijezda, te da bi briga za stopala trebala biti uklju~ena u svakodnevnu rutinu uljep{avanja. Najbolje je zapo~eti namakanjem u toploj vodi oko pet minuta. U vodu mo`ete staviti i malo mlijeka jer ono omek{ava ko`u. Potom treba ukloniti grubu ko`u, a zatim isturpijati nokte. Zatim nje`no izmasirati stopala balzamom.

VREMEPLOV

Najpravedniji od svih starih izraelskih kraljeva
Kralj David je zapam}en kao najpravedniji od svih starih izraelskih kraljeva. Bio je drugi kralj Kraljevstva Izraela i nasljednik kralja [aula, a vladao je od 1005. do 965. godine prije nove ere. Bio je kralj koji je ujedinio 12 izraelskih plemena. Bio je veliki vojskovo|a, muzi~ar i pjesnik (napisao mnogo psalma). Priroda Davidove vladavine, pa ~ak i samo njeno postojanje, ne mo`e se ta~no dokazati historijskim ili arheolo{kim instrumentima. Ipak, za `idovsku historiju i zapadnu kulturu ona predstavlja jedan od temelja. Naslijedio ga je sin Salomon.
3. TA^NO

Porodi~na penzija
U trenutku smrti moj supr- imali 54 godine `ivota, ispuniug je imao 61 godinu i 11 mje- li uvjete za ostvarivanje prava seci `ivota i 23 godine nepre- na porodi~nu penziju. kidnog sta`a, a ja sam imala Federalni zavod PIO 54 godine `ivota. Da li prema ovim uvjetima mogu dobiti porodi~nu penziju, pita D. B. iz Sarajeva. Obavezno prilo`ite Kako je va{ suprug u trekupon iz novina. nutku smrti imao navr{enih 61 godinu `ivota i Na koverti nazna~ite: 23 godine penzijskog sta`a, “Za kontakt stranu”. to je po osnovu ostvarenog sta`a stekao uvjete za invaPitanja mo`ete slati i na lidsku penziju, a time ste i vi, s obzirom na to da ste u e-mail: redakcija@avaz.ba momentu smrti supruga

Kupon za odgovore

- Danas je Me|unarodni dan biolo{ke raznolikosti. Njime se upozorava na zabrinjavaju}u ugro`enost biolo{ke raznolikosti i ubrzano siroma{enje vrsta i ekolo{kih sustava, zbog ~ega je ugro`en i ~ovjek.

DOBITNIK VISOKOG PRIZNANJA @ENSKO IME, LEJLA

ZABRANA UVOZA I SL.

SPARTANS- ”APPROACH KI LIGHT JUNAK SYSTEM” RELIGIOZNA PJESMA AMERI^KIH CRNACA NE, NIJE (rus.) TRANSP. INOSTRANE ROBE

TRULOST

O.E.

GLUMAC SEGAL

PORTUGAL

AMERI^KA GLUMICA KARMEN

@ENSKO IME

Gnje~enje slonom na~in izvr{enja smrtne kazne
Gnje~enje slonom je bio na~in izvr{enja smrtne kazne u nekim krajevima svijeta, odnosno {irom ju`ne i jugoisto~ne Azije, naro~ito u Indiji, za vi{e od 4.000 godina. Rimljani i Karta`ani su tako|er ponekad upotrebljavali ovu metodu, a spominje se i u radovima Josephusa i u deutero-kanonskim knjigama u vezi s Egip}anima. Vijekovima unazad slonovi su bili upotrebljavani u vojne svrhe, a smrt pod stopom slona je bila obi~na kazna za vojne bjegunce ili zarobljenike te za vojne zlo~ince. Engleski mornar Robert Noks je 1681. godine pisao o metodi izvr{enja pogubljenja slonom, koju je vidio dok je bio zarobljenik u [ri Lanki. Tokom putovanja u srednju Indiju, 1868. godine, G. Luj Rusle je opisao pogubljenje zlo~inaca slonom. Osu|ena osoba je bila prisiljena da stavi glavu na postolje, a uvje`bani slon ju je gnje~io pod stopom.

PJEVA^ ]URI]

L.E. BROJ PRIMJERAKA NOVINA I SL. LUKA U GR^KOJ DUHA^KI MUZ. INSTRUMENT

ZABOSTI U [TO OSTRVO NA JADRANU BLATO, GLIB

PRIJEVREMEN

MLIJE^NI PROIZVOD

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GLUMAC NA SLICI

KAKADU, SKO^, ANANASI, KNA, ROM, MADA, AR, ARIKA, ERIKA, UTOR, OASKOP, LINDA BLER, AT, ONI, NAOR 1809

ZA[E]ERENA VODA ZA BAKLAVU I SL. VE^ERNJA [MINKA @ENE

PODVODNI LOKATORI ELEKTRON

@ERAVICA

Pjeva~ica u zagrljaju drugog

Novi momak Riane reper Drejk
Vi{estruka dobitnica „Music Awardsa“ Riana (Rihanna) izgleda da je definitivno prekinula sve veze s pjeva~em Krisom Braunom (Chris Brown), koji ju je pretukao u februaru, a trenutno mu se sudi zbog toga. Paparaci su u njujor{kom klubu i kuglani „Lucky Strike“ fotografirali pjeva~icu zajedno s Obrijem Grejemom (Aubrey Graham), koji nastupa pod imenom Drejk (Drake). Grejem je poznat po ulozi u seriji „Degrasi: Nova generacija“, a muzi~ki mentor mu je Lil Vejn (Wayne). Ameri~ki tabloidi pi{u da su Drejk i Riana cijelu ve~er bili u ~vrstom zagrljaju i da su se ljubili nao~igled svih u klubu. Prije nekoliko sedmica kru`ile

42

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

show biz

HOLIVUD Zeleno svjetlo za snimanje filma o Martinu Luteru Kingu

Ispunjen Spilbergov san
Govori i eseji humaniste bili su pod strogim pravilnikom autorskih prava
Poznati filmski reditelj Stiven Spilberg (Steven Spielberg) uskoro }e ispuniti svoju dugogodi{nju `elju. Naime, prije odre|enog perioda dobio je zeleno svjetlo za snimanje filma o legendarnom borcu za ljudska prava Martinu Luteru Kingu (Luther). Da bi se za~uo zvuk prve klape, bilo je potrebno prethodno dobiti dozvolu za kori{tenje Luterovog intelektualnog vlasni{tva, za koje se danas brine njegov sin Dekster King (Dexter). Film }e biti prepun citata iz govora i eseja humaniste, koji su do sada bili pod vrlo strogim pravilnikom autorskih prava. - Velika je ~ast {to smo dobili dozvolu za kori{tenje tog materijala u na{em filmu. Tako }emo imati priliku dosljedno pokazati historijsko okru`enje tada{njeg svijeta. Nadam se da }emo svojom kreativno{}u i utjecajem Kingovih ideja ispri~ati pri~u od ogromne va`nosti, na koju svi

su pri~e da se Riana pomirila s biv{im momkom Krisom. Riana: Pre`alila biv{eg Drejk: Glumac i reper

Spilberg: Pri~a od velikog zna~aja mo`emo biti ponosni - dodao je poznati reditelj. Martin Luter King ubijen je u atentatu 1968. u Memfisu,

ameri~koj dr`avi Tenesi. Danas va`i za jednog od najve}ih boraca za jednakost i pravdu u historiji.

Oglasila se Natali Portman

Nisam u vezi sa [onom Penom
Vijest da je u romanti~noj vezi sa [onom Penom (Sean Penn) Natali Portman (Natalie) nazvala je obi~nim glupostima. - [on mi je prijatelj i kolega i sve drugo {to o na{em odnosu iza|e u javnosti, u potpunosti je neta~no - obznanila je glumica dodav{i kako obi~no ne odgovara na glasine o svom privatnom `ivotu, ali su je sve ove izmi{ljene pri~e natjerale da ne{to poduzme.
Portman: Samo prijatelji

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

43

44

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

45

46 Petak, 22. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 047701 08 P Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja Turkish Ziraat Bank d.d. Sarajevo, koju zastupa direktor Kenan Bozkurt, protiv tu`enih: 1. Be{lagi} D`emile, 2. Gagula Vehbije i 3. Rajli} Milorada radi isplate duga, v. s.p. 8.898,32 KM, objavljuje sljede}i

oglasi
NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga, ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu ne upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP- a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavjestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavjeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352 ZPP-a). Na osnovu ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima (‘’Slu`bene novine F BiH’’, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09 ), ~lana 82. Zakona o investicijskim fondovima (‘’Slu`bene novine F BiH’’, broj 85/08), ~lana 35. Statuta IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo (broj I-81/07 i 80/08) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju VII skup{tine Investicionog fonda ‘’BONUS’’ d.d. Sarajevo, broj I-63/09, donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj dana 19.05.2009. godine, Nadzorni odbor Investicionog fonda ‘’BONUS’’ d.d. Sarajevo, objavljuje OBAVJE[TENJE O SAZIVANJU SEDME SKUP[TINE INVESTICIONOG FONDA „BONUS“ D.D. SARAJEVO I Sedma Skup{tina Investicionog fonda ‘’BONUS’’ d.d. Sarajevo }e se odr`ati u ~etvrtak, 11.06.2009. godine s po~etkom u 12,00 sati u Sarajevu, u prostorijama Fonda, u ulici Skenderija br. 48. II Skup{tina Fonda mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari sa vi{e od 30 % dionica s pravom glasa. Ako kvorum za odlu~ivanje nije postignut po isteku 60 minuta od zakazanog vremena po~etka Skup{tine, odr`avanje Skup{tine se odga|a, a Nadzorni odbor }e najranije 15, a najkasnije 30 dana od prvobitno zakazanog dana odr`avanja objaviti obavje{tenje o ponovnom sazivanju Skup{tine. III Za Sedmu Skup{tinu IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo utvr|en je slijede}i:

POZIV
Za: prvotu`enu Be{lagi} D`emilu Pozivate se kao stranka na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan UTORAK, 06.10.2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 337/III. SUDIJA Jasmina Muratovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 074776 09 P Sarajevo, 05. 05. 2009. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine Federacije broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog Bi{~evi} Almir iz Sarajeva, Ulica Ru|era Bo{kovi}a br. 360, radi isplate duga, v.s.p. 3.945,60 KM, objavljuje OBJAVLJUJE SLJEDE]I

OGLAS
Poziva se tu`eni Bi{~evi} Almir iz Sarajeva, ulica Ru|era Bo{kovi}a broj 360, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 06. 02. 2009. godine kojom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se nala`e tu`enom da tu`iocu plati iznos od 3.945,60 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospje}a obaveze, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 669,85 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 900,45 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 1.593,15 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 101,85 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 101,85 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate,

- na iznos od 101,85 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 476,60 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, III tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako III tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tre}etu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad III tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Tre}etu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u 4 primjerka, pozivom na broj predmeta 65 0 P 074776 09 P. SUDIJA Tufo Merdita

DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika; 2. Dono{enje Odluke o usvajanju Godi{njeg finansijskog izvje{taja IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2008. godinu, sa izvje{tajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 3. Dono{enje Odluke o uskla|ivanju djelatnosti IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti u BiH (Sl. Glasnik BiH broj 84/06) 4. Dono{enje Odluke o izmjeni Statuta IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog pove}anja osnovnog kapitala 5. Dono{enje Odluke o izmjeni naziva IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo 6. Dono{enje Odluke o usvajanju Statuta ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo (uskla|en sa Zakonom o privrednim dru{tvima i Zakonom o investicijskim fondovima) 7. Dono{enje Odluke o izboru Vanjskog revizora ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2009. godinu; 8. Dono{enje Odluke o davanju povjerenja ~lanovima Nadzornog odbora 9. Informacija o realizaciji Godi{njeg programa investicione politike IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2008.godinu IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda kako slijedi: 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika od prisutnih dioni~ara i punomo}nika izvr{i}e se na sjednici Skup{tine; 2. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o usvajanju Godi{njeg finansijskog izvje{taja IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2008. godinu, sa izvje{tajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 3. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o uskla|ivanju djelatnosti IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti u BiH (Sl. Glasnik BiH broj 84/06); 4. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o izmjeni Statuta IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog pove}anja osnovnog kapitala; 5. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o izmjeni naziva IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo; 6. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o usvajanju Statuta ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo (uskla|en sa Zakonom o privrednim dru{tvima i Zakonom o investicijskim fondovima); 7. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o izboru Vanjskog revizora ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2009. godinu; 8. Predla`e se Skup{tini da glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora 9. Upoznavanje dioni~ara sa Informacijom o realizaciji Godi{njeg programa investicione politike IF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2008.godinu V Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. VI Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari i punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH, 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara - vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Fondu li~no, po{tanskom po{iljkom ili faksom, najkasnije u roku utvr|enom za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. Punomo} prestaje ako se dioni~ar - vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~ito iskazanom namjerom da li~no glasa; izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara - vlastodavca, sa u~inkom od dana dostavljanja Fondu, i danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioni~ara - vlastodavca. Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u rije~i „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke, ili imena kandidata. VII Dioni~ar mo`e ostvariti pravo odlu~ivanja na skup{tini putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih Fondu putem po{te ili faksa prije datuma odr`avanja Skup{tine (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu), u slu~aju nemogu}nosti prisustvovanja Skup{tini. U slu~aju da dioni~ar `eli ostvariti pravo glasanja na Skup{tini na na~in iz stava 1. ovog ~lana, du`an je najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Investicioni fond da `eli pravo odlu~ivanja na Skup{tini ostvariti glasanjem u odsustvu. VIII Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja Obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Fonda, u Sarajevu, ul. Skenderija br. 48, izvr{iti uvid u listu dioni~ara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. IX Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama Fonda, po{tom na adresu: IF „BONUS“ d.d. Sarajevo, 71000 Sarajevo, ul. Skenderija br. 48, ili na fax: broj: ++387 33 566 751. X Obavje{tenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu odr`avanja Skup{tine Fonda objavi}e se u najmanje dva razli~ita dnevna lista koja se izdaju u Federaciji BiH i to dva puta u dva uzastopna dana, najkasnije 20 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Fond }e dostaviti ovo obavje{tenje svim dioni~arima koji imaju 0,5% ili vi{e dionica s pravom glasa. Ovo obavje{tenje istovremeno sa objavljivanjem se dostavlja KVP koja }e ga objaviti na svojoj web stranici. , Dioni~ari i/ili punomo}nici dioni~ara snose tro{kove dolaska na Skup{tinu. XI Registracija prijavljenih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara vr{it }e se dana 11.06.2009. godine, u vremenu od 11,00 do 12,00 sati, u prostorijama sjedi{ta Fonda, u Sarajevu, ulica Skenderija br. 48. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Silvo Zorec, dipl. ecc., s.r.

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma u saradnji sa preduze}em „Ba{anovi}“d.o.o.Lukavac, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike naselja koje gravitiraju podru~ju asfaltne baze „Ba{anovi}“ na lokaciji Pura~i}-Tabaci, da uzmu u~e{}e u

Dnevni red: 1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoli{a i turizma) 2.Prezentacija dokumentacije za izdavanje okolinske dozvole (predstavnik konsultanta i investitora) 3.Diskusija, odgovori i obja{njenja. Dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole dostupna je na uvid u prostorijama op}ine Lukavac, Slu`ba za urbanizam, prostorno planiranje geodetske i imovinsko pravne poslove, kao i Federalnog ministarstva okoli{a i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul.Titova 9A/IV Sarajevo. Dokumentacija je dostupna i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okoli{ne dozvole/javne rasprave.

JAVNOJ RASPRAVI
U postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju asfaltne baze Pura~i}-Tabaci, op}ina Lukavac, investitora „Ba{anovi}“ d.o.o. Lukavac. Javna rasprava }e se odr`ati u prostorijama Mjesne zajednice Pura~i}ul ^ar{ijska bb, dana 08.06.2009.godine u 12,00 sati.

PA@NJA, PA@NJA!!! DAJE SE NA ZNANJE, MA GDJE BILI, [TA RADILI, MATURANTI '83/84 MEDICINSKA BRA]A I SESTRE IZ FOJNICE, DA ]E SE 30. V 2009. GODINE ODR@ATI CJELOVE^ERNJI DERNEK POVODOM 25 GODINA MATURE. SASTANAK U 18 h ISPRED CSUO FOJNICA, RADI RASPOREDA ^ASOVA. PO[TO JE PRVI DAN [KOLE, NE]E BITI NASTAVE, PA SE PREBACUJEMO U KAMIN SALU NOVE BOLNICE RADI JA^E REANIMACIJE. DA NE BI DO[LO DO INSUFICIJENCIJE PERFUZIJE PERIFERNE CIRKULACIJE - [OKA - DO\ITE U [TO VE]EM BROJU. IV1 i IV2

Dioni~arsko dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Na osnovu ~lana 24. i ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH 23/99, 45/00, 6/02 i 29/03), ~lana 62, 63, 64 Statuta Dru{tva, Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje:

OBAVJE[TENJE
o sazivanju i odr`avanju VIII Skup{tine dioni~ara „MAGROS - METALA“ D.D. SARAJEVO I Obavje{tavaju se dioni~ari „MAGROS - METALA“ D.D. SARAJEVO da }e se u Sarajevu, dana 23. 6. 2009. godine sa po~etkom u 17,00 sati, odr`ati Skup{tina dioni~ara „MAGROS - METALA“ D.D. SARAJEVO u prostorijama „MAGROS - METALA“ D.D. Sarajevo, ul. Halilovi}i br. 6 Sarajevo. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

DNEVNI RED 1. Usvajanje Zapisnika sa VII Skup{tine 2. Izbor * Zapisni~ara * Dva dioni~ara za ovjeru Zapisnika * Odbora za glasanja * Vanjskog revizora i Odbora za reviziju 3. Izbor i imenovanje Nadzornog odbora 4. Usvajanje finansijskog izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2008. godinu sa izvje{tajem spoljnog revizora i Nadzornog odbora 5. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti 6. Razno Pozivaju se dioni~ari Dru{tva, da prisustvuju Skup{tini u navedeno vrijeme, odnosno obezbijede prisustvo svog punomo}nika u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati doni~ari ili punomo}nici Dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku od 3 dana. Uvid u dokumenta Dru{tva, koji su u vezi sa dnevnim redom Skup{tine, mo`e se izvr{tii u sjedi{tu Dru{tva u ulici Halilovi}i br. 6.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

47

48

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

49

50

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

51

52

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

53

54

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

55

MALI

OGLASI
Prodaja
odr`avan, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061 348 322. Golf dizel 86. god., 2600 KM. Tel. 061 443 277. Golf 3, 1.4 benzin, bon jovi oprema, 96 god., 7.300 KM, tek registrovan. Tel. 061 525-925. Golf 4 2.0 benz., crveni, 2001. god., al. felge, klima, centr. zaklju~avanje, cijena 10.500 KM. Tel. 061 999 906, Fojnica. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 4, 1.9 TDI, 2002. god., 4 vrata, o~uvan, al. felge, ABS, klima, cijena po vi|enju. Tel. 062 600 111. Golf 5, 2007. god., benzin, automatik, full oprema, vrlo povoljno. Tel. 061 715 746. Golf IV tdi, 11.200 KM, tek registrovan. Tel. 061 434 867 Golf dizel, proizv. 2002., ima klimu i ostalu opremu. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Jeep grand cherokee limited, 2000 god., 3.1 dizel, full, nove gume, mo`e zamjena. Tel. 061 867 280. Jetta 1.9 TDI, 2006. god., automatik, DGS mjenja~, full oprema, ko`a, povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 062 127 719. Kombi Mercedes 312 {printer, I reg. 2000., mo`e zamjena. Tel. 061 138 457. Lada 112, 1.5 GLI, 16 V, hacbak (5 vrata), skoro nova, 22.500 km, 2004. god., centr. brava, kod za{tita, el. stakla, itd. fix. 8.500 KM. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Mazda 626 dizel, 91. god., registr., cijena 2.500 EUR-a. Tel. 061 278 106. Mercedes 124, 250 D, 1986. god., reg. do 7. 07. Tel. 063 802 629. Mercedes CLK cabrio 200 kompresor, 2001. god, plavi, full, mo`e zamjena. Tel. 061 867 280. Mercedes 190 D, 1986. g., reg. do septembra, u odli~nom stanju. Tel. 062 521 371. Mercedes E 124, 300 TD, full oprema, 95. Tel. 063 892 324. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4i, 1999. god., karavan, automatik, zamjena za Punta. Tel. 063 506 303. Opel Astra 1.7 t. dizel, proizv. 2003., ima klima i ostalo, cijena 11.500 KM. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Opel Astra 1.7 TDI, 1999. god., 128.000 km, registracija do oktobra, 11.500 KM. Tel. 061 48 48 39. Pasat karavan dizel, extra stanje, 1992., fix. 7.500 KM. Tel. 061 913 424. Pasat karavan, 2001. god., ura|en veliki servis, tek registrovan, dosta opreme, hitno, povoljno. Tel. 061 252 438. Passat 1.9 TDI, havarisan, 2002. god., sva mogu}a oprema osim ko`e, 6.000 KM. Tel. 061 791 275. Peugeot 307, 2.0 HDi, 66 KW, 2003. god., karavan, full oprema, bijeli, registrovan, servisna, 14.500 KM. Tel. 061 140 582. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Povoljno Jeep Grand Cheeroke limited, 2002., full oprema, registrovan, zamjena. Tel. 061 186 064. Povoljno prodajem Jugu, registracija istekla. Tel. 061 387 197. Prodajem Golf 2 1989. god., dizel, reg. do 2. 2010. Cijena 4.200. Tel. 061 275 995. Prodajem Golf 2, god. 84. dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem Golf A 3, 97. god., benzin, 5 vrata, cijena 7.000 KM. Tel. 062 812 769. Prodajem Golf II, dizel, obi~ni, god. 1992., odli~no stanje, cijena 5.300 KM. Tel. 062 324 288. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Lagunu 1.6, dobro o~uvana, 2000. god., malo pre{la. Tel. 061 156 170. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., ful oprema, hitno. Tel. 061 145 887. Prodajem motor Honda, 1000 ccm, vtr. firestorm, povoljno, servisna, drugi vl. kao nov. Tel. 061 252 438. Prodajem Peugeot 206, 99. god., 1.1 benzin, sve osim klime, u ovla{t. servisu odr`avan, cijena 7.400 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Peugeot skuter Looxsor plavi, 2004. god., obujam mot. 49,10 cm3, snaga 3,5 KW (nov), cijena 2.700 KM, Travnik. Tel. 061 154 632. Prodajem Polo 1.9 SDI, kraj 2000. god., met. sivi, 5 vrata, full oprema. Tel. 062 367 717. Prodajem Renault Clio 1.2 60 KS, 2002. god., pre{ao 43.000, tek registrovan, 1 ruka, nove gume, lavlja kand`a. Tel. 061 86 356, Sarajevo. Prodajem Reno Klio 1.5 dizel, proizv. 2002., ima klimu i ostalu opremu. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Prodajem Reno Megan Coupe, 2001. god., extra stanje, registrovan do jula 2009. Tel. 061 338 433, 061 202 307. Prodajem Suzuki-Maruti, 91. god., registrovan u februaru. Tel. 061 260 598. Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio 1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god. i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190. Prodajem za Golf auto presvlake od eko ko`e, proizvodnja Pazari}. Tel. 061 244 181, Sarajevo. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996. Prodajem Zastavu 128, god. proizv. 1987. zelene boje, 40 KW reg. istekla, 9. 5. 2009. cijena 600 KM. Tel. 062 524 386. Punto 1.9 JTD, 2001. god., 3 vrata, klima, servo, city, air bag, el. podiza~i, centralna muzika, ISD, 6.980 KM. Tel. 062 212 474. Putn. vozilo Reno Twingo, god. pr. 7/2001., reg do 18. 8. 09. (6.300 KM), Saab tip, 93. god., pr. 11/99., 16.000 KM. Tel. 061 223 119. Reno 18 TL, 1983. u voznom stanju, pre{ao 85.000 KM, prvi vlasnik. Tel. 061 527 290. Reno Megan karavan, 1.5 DCI, klima, ABS, multilok, serv. knjiga, god. 2003., reg. do 3. 2010. Tel. 061 275 736. Reno Megan sport coupe, 1.6, 16 V, 2003. god., klima, ABS+ESP Reno sport sjedi{ta, , crni. Tel. 061 140 067. Stillo 1.9 JTD, 2002., 5 vrata, plavi, klimatronik, ABS, servo 6x airbag, 4x el. podiza~i, comp indikator, itd, mogu}a zamjena, 9.900 KM. Tel. 062 212 474. [koda Fabia, Sedan 1.2, 2005. god., dipl. tablice, al. felge, pre{ao 19.000 km, cijena 10.500 KM. Tel. 062 909 106. [koda Favorit L 136 u vrlo dobrom stanju, 90. god., povoljno. Tel. 061 214 746. [kodu Feliciju, turbo dizel, karavan, 2001., pre{la 37.900 km, cijena 5.800 KM. Tel. 061 869 186. Tami}a prodajem, god. 1986. dobro stanje. Tel. 033 485-967. Toyota Rav 4, 2007., pre{ao 28.000 km, ful oprema, automatik, benzin, 33.500 KM. Tel. 062 967 063. Volvo S40, 2000 god., benzin, full, servisna knjiga. Tel. 061 723 505 Volvo S40, 1.9 t, 2002. god., benzin, automatik, full oprema. Tel. 061 715 746. VW T4 2.5 D, teretni, produ`eni, povoljno, tek registrovan. Tel. 061 482 250.

Izdaje se u centru grada poslovni prostor povr{ine 85 m2, pogodan za banke i predstavni{tva. Kontakt tel. 061 102 454. 6592-1Nd` Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat, klima, gara`a, iznajmljujemo. Tel. 036 885 555. Mob. 063 436 333, www.villaplava.com PTT Neum - sobe sa kupatilom - apartmani, kuhinja, parking, 50 m od mora. Miralem. Tel. 036 884-477. Mob. 061 185 160. 4713-1Gr Izdajem ~etvorosoban stan 133 m2, prazan, sa gara`om 16 m2, strancima, Vele{i}i, novogradnja. Tel. 061 862 385. 4424-1tt Izdajem poslovni prostor cca 100 m2 sa parkingom - ba{tom 300 m2, uz poslovni prostor izdajem trosoban namje{ten stan. Poslovni prostor mogu sve namjene. Adresa: Fo~anska 1 iza Bosmala. Tel. 062 841 081, 061 342 390. 6710-1Nd` Izdajem radnju na Ba{~ar{iji, 20 m2. Tel. 061 158 386. 4444-1tt ^engi} Vila, dvoiposoban adaptiran namje{ten stan, I sprat, 450 KM. Tel. 061 144 378. 4482-1tt Izdajem dvosoban lijepo i moderno namje{ten stan u centru, 750 KM. Tel. 061 142 704. 4498-1tt Izdajem klimatizovan poslovni prostor 53 m2, na ^engi} Vili. Tel. 061/74 74 11. 252-1Ze Izdajem poslovni prostor na Dobrinji (kod sportske dvorane), 18 m2. Tel. 033/468-883. 6761-1Nd` Ilid`a - Pejton, dvosoban namje{ten stan, ul. Bosanskih Gazija 24, 350 KM. Tel. 061 103 037. 6795-1Nd` ^. Vila 1, studentici izdajem konf. namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje, kupatila, centr. grijanje. Tel. 061 237 870. 6802-1Nd` Iznajmljujem poslovni prostor cca 80 m2, u 2 eta`e, u centru grada, pogodan za sve namjene: magacin, trgovina, kancelarija... Kontakt tel. 033 223-658, 061 867 657. 4530-1tt Iznajmljujem namje{ten trosoban stan sa parking mjestom za auto - kartica, mo`e na du`i period, sa ugovorom. Op}ina Centar - [ip - novogradnja. Tel. 061 183 169. 6819-1Nd` Izdajem dvosoban stan u ul. Nike Kolumbi}a ([ake) 111, Stup II. Tel. 033 638433. 6830-1Nd` Izdajem na du`i period dvosoban 62 m2 nenamje{ten stan, Hamdije ^emerli}a 11/II, kod zgrade Energoinvesta u Pofali}ima. Mob. 061 137 826, zvati iza 14 h. 4534-1tt Apartmani i sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 20 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. ^. Vila 1, studentici izdajem konfornu namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i banje, centr. grijanje. Tel. 033 678-504. ^etiri le`aja izdajem za radnike na terenu, ulaz pos. Tel. 061 550 601. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Drvenik, polupansion za juni 17 eura, juli i avgust 25 eura po osobi. Tel. 00385912517145 Dvoipos. namje{ten stan sa gara`om u centru grada. Tel. 061 142 704. Dvokrev. soba, priv. ku}a, centr. grijanje, upotreba kuhinje, kablovska. Tel. 061 916 170. Dvos. namje{ten stan izdajem studenticama. Tel. 033 203-887. Dvos. namje{ten stan na Al. Polju, N. Smailagi}a kod {kole, 58 m2, 8 sp., 400 KM. Tel. 033 711-665. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem kod OHR-a, iznad benz. stanice u Kova~i}ima. Tel. 061 482 776. Gara`u izdajem na du`i period, Vraca, A. Smailovi}a. Tel. 061 335 484. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Hrasno, apartman za no}enje i kra}i dnevni boravak, 20 KM. Tel. 062 100 285, Sarajevo.

Kamion Volvo FM 12, 3 osovine, kiper, god. pr. 2000. [lep slu`ba MAN 8.100, sa kranom, god. pr. 1988. Vilju{kari: 2, 2,5 i 5 tona. Audi A8, 3.0 TDI, novi model, 2004. god. Mercedes E 220 CDI, god. 2004. Fiat Dukato 6+1 + sanduk, god. 2001. Fiat Multiplo, novi model, 1.9 JTD, god. 2004. Fiat Doblo, god. 2001. Opel Kombo, god. 2002. Ford Tranzit 6+1 + sanduk, 2002. god. Nisan Terano 2.7 TD, god. 2001. Suzuki Wagon 4x4, god. 1999. Tel. 061 775 331. 6459-1Nd` Reno-Laguna karavan, 2.2, 150 KS, dizel, novembar 2002., puna oprema, vo`en samo u Njema~koj, njema~ke tablice, njema~ka servisna knji`ica, pre{ao 97.000 km, povoljno. Tel. 062 342 236.6697-1Nd` Audi Olroad 2001., Grand Cheroke 2000., Toyota Corolla 2002., Audi 6 karavan 1999., Mercedes 124, 91. D. Sve max ful oprema, registr., povoljno. Tel. 062 265 179. 4305-1tt Polo benzin 11/2002. god., registrovan, novi model, servo, central, alarm itd., plavi, u odli~nom stanju. Tel. 061 205 098. 4448-1Gr Prodajem Golf 4, TDI, 2001. god., registrovan, full oprema, metalik zelena, karavan, zeder, 12.700 KM. Reno Clio 2000. god., full oprema, plava boja, 6.950 KM. Tel. 062 111 110. 4467-1tt Passat 2.9 TDI, 2005. god. Kia Sportage 2.0 TDI, 2002. god. Kia Picanto HB EX 1.0, 2005. god. Hyundai Terracan 2.5 TDI, 2006. god. Mob. 061 482 962. 4486-1tt Land Rover Diskavery 2.5 TDI, 12. 1998. g., klima, el. podiza~i, perfektno stanje i Volvo V70, 2.5 TDI, 1997. g., odli~an. Tel. 061 148 810. 4501-1tt Ford KA 2000. god., registrovan do 2. 2010., klima, servo, 4 nove gume, servisna knjiga, jedan vlasnik, metalik sivi, odli~no o~uvan, 5.500 KM. Tel. 033 461897. 6786-1Nd` Reno Laguna 1.9 DCI, 120 KS, 6 brzina, 12/2002. god. Reno Clio 1.5 DCI, 2002. god. Reno Scenic 1.6, 16V, 2001. god. Sve full oprema. Tel. 061 869 323. 6828-1Nd` Alfa 166, 2.4 JTD, 2000. god., registr., aut. klima, navig., bord itd, 42.500 km, original. Tel. 061 140 067. Audi A3 TDI, 66 KW, 2000. god., zeder, alarm, auto klima, nove gume, al. felge, v. servis. Tel. 061 140 582. Audi 90 tdi, 90. god, metalik sivi, 5800 KM.Tel. 062 267 418. „Buba“ 1.9 TDI, 2001. god., automatik, full oprema, ko`na sjedi{ta, cijenu formirajte sami. Tel. 061 715 746. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. BMW 525 tds, 99. god., registrovan, mo`e zamjena. Tel. 061 864 660. Citroen Saxo 1.5 dizel, 2001. god., full oprema, reg. god. dana, plava metalik. Tel. 061 144 162. Dijelovi za auta Zastava, kao i stakla i gume, balkonska vrata i prozor. Tel. 061 530 314. Dijelovi za Jettu, TD, 91. g., nova disk klije{ta, diskovi, nosa~i motora, itd. Tel. 061 381 909. Dijelovi za Oktaviju 99. g., novi i polovni. Tel. 061 381 909. Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223-844. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Ford mondeo 2.0 tdci, 2003. god, registrovan, full, 14.000 KM. Tel. 061 525-925. Ford Mondeo 2.0 benzin, 2000. god., 120.000 km, klima, itd. Cijena 11.500 KM. Tel. 062 345 854. Golf 2 dizel, 4 vrata, automatik, 86. god., registrovan. Tel. 033 204-830, 061 244 518. Golf 2, 90. god., dizel, bijela boja, u dobrom stanju. Tel. 398 312. Golf 3, 1.9 SDI, 1997. god., redovno

Kupovina
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 061 426 997. 243-1Ze Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala auta za autodijelove. Tel. 061 249 467, 033 622-904. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183.

Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Iznajmljujem ku}u otok Hvar - Su}uraj, od 15. 6. - 15. 9. za 7.000 l, 2 apartmana sa 5 i 7 le`aja, 2 kuhinje, 4 kupatila. 150 m od mora. Tel. 00385 95 800 24 33. 3071-1Gr Tu~epi biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ obavje{tava cijenjene goste da po~inje sa radom 1. 6. Tradicionalno vrhunska gastronomija bez upotrebe svinjskog mesa, blizina pla`e, sat-TV, klima, parking. Ekstra ponuda do 20. 6. Tel. 063 315 070, 063 313 816. 630-1Mo Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na www.chorvatskoubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Kontakt tel. 00385 98 185 0402. 4671-1Gr

Hrasno, apartman za no}enje, 10 KM po osobi. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Izdaje se namje{ten stan 35 m2, na du`i period. Tel. 063 506 303. Izdaje se tros. dobro namje{ten stan na D. Malti (stara „kifla“), 8 kat, 2 lifta, par. grijanje, 650 KM. Tel. 066 340 748. Izdaje se tros. prazan stan na Otoci (@. fa{izma), 8 kat, 2 lifta, parno grijanje, 2 balkona, 350 KM. Tel. 033 711-666. Izdajem 99 m2 pos. prostora u N. Sarajevu, pogodan za ordinacije, vrti}e, kancelarije, salone i sl. Tel. 061 150 368. Izdajem advokatsku kancelariju kod Suda, [enoina, 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534126. Izdajem atraktivan prostor za fitnes i teretanu. Tel. 061 141 610. Izdajem extra prostor za fitnes-teretanu i dr. Tel. 061 141 610. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem jednoipos. stan na Aneksu, komplet opremljen, namje{ten, cijena poslije pregleda stana. Tel. 061 171 164. Izdajem jednos. stan namje{ten u centru grada. Tel. 033 442-556, ^ekalu{a. Izdajem jednosoban namje{ten stan kod Hitne pomo}i, visoko prizemlje, zvati iza 16 h. Tel. 061 508 220, 061 216 616. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem poslovni prostor 50m2, iznad taxi {tanda na Ba{~ar{iji, pogodno za sve namjene. Mob. 061 571 344, ili 033 533 222. Izdajem lux. namje{ten stan u ku}i, sprat, Ilid`a, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem namje{tenu sobu u Kova~i}ima. Tel. 062 475 009. Izdajem prostor 45 m2, ^. Vila, N. Filipovi}a, za vi{e namjena. Tel. 061 157 391. Izdajem stamb.-poslovni protor 92 m2, u strogom centru, pogodan za notara, advokata, ambulantu, predstavni{tvo. Tel. 061 160 312. Izdajem tros. lijepo namje{ten stan u S. Gradu, M. ]. ]ati}a, II kat, plin. eta`. grijanje, 700 KM. Tel. 061 899 209. Izdajemo restoran i sve~anu salu za svadbe i dr. sve~anosti, parking obezbije|en. Tel. 033 472-989. Izdajemo vi{e kanc. u Ned`ari}ima, parking obezbije|en. Tel. 033 472-989. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljuje se dvos. stan kod Elektroprivrede za studente, namje{ten. Tel. 062 737 506. Iznajmljujem jednos. stan, namje{ten u Hrasnici, kod Famosa, povoljno. Tel. 061 726 480. Iznajmljujem ku}u sa 2 apartmana, Otok Hvar-Su}uraj, 5 i 7 le`aja od 15. 6.-15. 9. Tel. 00385 95 800 4552. More, Komarna-Klek, izdajem apartmane za 3-70 osoba sa upotrebom kuhinje do 15. 6. popust 10 posto. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Mostar, B. Feji}a, izdaje se pos. prostor 60 m2. Tel. 061 227 590. Namje{ten stan za radnike na terenu, ulaz poseban, B. Potok. Tel. 061 280 094. Ned`ari}i, izdajem sobe studenticama i zapos. djevojkama. Tel. 062 124 318. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Neum, sobe sa kupatilom, apartmani, kuhinja, parking, 50 m od mora, Miralem. Tel. 036 884 477, 061 185 160. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Orebi}, izdajem sobe za odmor, povoljno. Tel. 00385 20 714 199. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani uz pla`u, 10 EUR-a po osobi izdajem, VI, VII i VIII mj. Tel. 00385 21 773 305. Otok Kor~ula, polupansion, bosanska kuhinja, hotel tri zvjezdice, vrlo povoljno izdajem, VI, VII i VIII mj. Tel. 00385 20 715 791. Polunamje{ten stan u B. Potoku (kirija 200 KM+re`ije), zvati poslije 13 h. Tel. 061 923 445, 062 367 865. Pos. prostor 65 m2 izdajem u Butmiru. Tel. 062 355 5557. Pos. prostor Hrasno, zaobilaznica, kancelarija 35 m2, skladi{te 30 m2. Tel. 061 222 659. Pos. prostor izdajem 100 m2 u Hrasnom, pogodan za vrti}e, ordinacije, salone, kancelarije i sl. Tel. 061 150 368. Pos. prostor kod Robot komerca, Hrasno II. Tel. 033 535-052. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Prazan stan izdajem 60 m2, posebno voda, struja, ulaz, ul. Cazinska. Tel. 033 654662. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Soba studentici ili zapos. `eni. Tel. 061 237 474.

56

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
Prodajem parcelu za gradnju ku}e na Orahovom brijegu, 640 m2, 1/1, papiri uredni, struja, voda, plin. Tel. 061 803 715. 4465-1tt Ferhadija 73 m2/I, P Lige 77 m2/I, . Vi{njik 90 m2/III, Radni~ka 95 m2/V. Ku}a Breka (P+S) + gara`a. Tel. 061 558 932. 4488-1tt Vogo{}a - Kreme{, prodajem kvalitetno zemlji{te sa infrastrukturom i dozvoljenom gradnjom. Info. tel. 062 340 130. 4492-1tt Centar, austrougarski stanovi od M. Dvora do Katedrale, od 50 m2 do 180 m2, cijene od 2.200 KM/m2 do 3.000 KM/m2. Pogodni za poslovne prostore. Tel. 061 148 810. 4497-1tt Ciglane, Avde Hume, 105 m2, 2-eta`ni i 59 m2 + ba{ta, Kranj~evi}eva 100 m2, 4-soban, Gorica 74 m2 + garsonjera 25 m2 + ba{ta. Tel. 061 148 810. 4497-1tt Ferhadija 67 m2 i [trosmajerova 125 m2. Tel. 061 148 810. 4497-1tt Alipa{ino 18 m2, [vrakino 25 m2, K. Brdo 18 m2 i 25 m2, R. [teti}a 41 m2, Grbavica 40 m2. Cijene 1.700 KM/m2 2.200 KM/m2. Tel. 061 148 810. 4497-1tt N. Sarajevo [ipad 81 m2, 3-soban, Splitska 74 m2 prizemlje, Hrasno 60 m2 100.000 KM, Loris 86 m2, 3,5-soban. Tel. 061 158 810. 4497-1tt Prodajem tri stana, novogradnja, blizu Avazovog tornja (Vele{i}i). Tel. 061 151 406. 699-1Tz Prodajem ku}u sa velikom oku}nicom: 1.350 m2 u Bugojnu, 100 m od Op}ine. Papiri uredni. Informacije na tel.: 061 792 600. PTT Prodajem stan 33 m2, ili mijenjam za ve}i do 40 m2 uz nadoplatu. Tel. 033 461448, 062 270 357. 6792-1Nd` Prodajem komad zemlje 816 m2, u Konjicu, preko Jezera, papiri svi uredni. Tel. 033 461-448, 062 270 357. 6792-1Nd` Malta, stan dvosoban iza Union-comerca, 55 m2 + veliki balkon, nova PVC stolarija, I sprat, lift, parking, bez posrednika, 105.000 KM. Tel. 066 428 009. 6806-1Nd` Centar - ul. Danijela Ozme, dvoiposoban, adaptiran, na II spratu, 3.500 KM/m2. Kod OHR-a - ul. E. Bluma 65 m2/VP pogodan i za pos. pr.. 212.000 , KM. Al. Polje - ul. Bosanska 29 m2 + balkon, cen. gr., na X sp., 54.500 KM. Ko{. Brdo - 22 m2/VP ul. N. [. Dede. Tel. 061 , 510 964, 061 269 835. 4516-1tt Extra ponuda! Stan novogradnja, neuseljen, ^engi} Vila, ul. Nedima Filipovi}a, 93 m2, sprat tre}i, i Breka 95 m2, sprat prvi, sa gara`om. Tel. 061 540 015. 6804-1Nd` Hitno i povoljno prodajem stan u Hrasnom, dvosoban 59 m2 + balkon, I sprat, vl. 1/1, 1 m2 = 1.550 KM. Tel. 066 435 190. 4528-1tt Stari Grad, jednosoban 30 m2/II sprat, novija zgrada, adaptiran, povoljno i hitno, mo`e na dvije rate. Tel. 061 916 208. 6808-1Nd` Ilid`a - prodajem poslovni prostor, Mala aleja Ilid`a, ul. Emira Boguni}a-^ar~ija br. 39. Tel. 032/408-047, 032/405-805. 259-1Ze Al. Polje, Trg me|. prijateljstva, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 061 269 148. Ba{~ar{ija, lokal extra zona, 22 m2, vl. 1/1, za sve namjene. Tel. 061 550 202. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Blizu `elj. stanice, sobe za no}enje, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, mogu}e sa gara`om. Tel. 061 167 344 Centar, Alipa{ina, troipos. stan 80 m2, VI sp, dva balkona. Tel. 062 105 908. Centar, prodajem stan 66 m2, prakti~nog raspreda na prekrasnoj lokaciji, P Lige. Tel. . 00381 37 521 386. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. Centar, Skenderija, stan 76 m2, prodajem ili zamjena za manji. Tel. 061 137 908. ^. Vila, funkcionalan dvoiposoban stan 64 m2, 3. sprat, balkon, cen. grijanje. Tel. 063 876 844. MOSTAR - RASPRODAJA - POSLOVNI PROSTORI. CIJENE VE] OD 1.000 KM PO M2. TEL. 036/576-785, 061 198 200, 062 361 714. N. 033 466-838, Tr~ivode. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem stan 42 m2, Bolni~ka, 4 sp. Tel. 061 719 842. Prodajem stan 56 m2+lo|a (5 m2), zazidan i ustakljen, Br~anska, Otoka, 2.400 KM/m2. Tel. 033 533-698, 061 229 876. Prodajem stan na Ilid`i, Pejton, 84 m2, IV sp., 65.000 EUR-a. Tel. 065 581 631. Prodajem stan u Hrasnom, zgrada „Loris“, 95 m2, 2.300 KM/m2, useljiv, lift, centr., vl. 1/1. Tel. 061 899 923. Prodajem stan u porodi~pnoj ku}i 60 m2+gara`a i oku}nica 50 m2. Tel. 033 630714. Prodajem stan u Vogo{}i. Tel. 065 953 045. Prodajem tros. stan 80 m2, ul. H. Brki}a, Grbavica. Tel. 065 462 264. Prodajem tros. stan u ul. H. Kre{evljakovi}a kod fakulteta politi~kih nauka. Tel. 061 260 598. Prodajem zapo~etu ku}u 8x9, 600 m2 voda, kanalizacija, papiri. Tel. 033 451-309. Prodajem zemlju i ku}u u Perivoju. Tel. 065 953 045. Prodajem zemlju u Hladivodama i B. Potoku. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prvomajska, dvos. stan 53 m2, extra sre|en, namje{ten, centr. grijanje, kablovska, povoljno. Tel. 066 464-651. Stan prodajem 112 m2, petosoban u ~etvorokatnici na II katu, Trg ZAVNOBiHa. Tel. 061 130 258. Stan prodajem 171, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Stan prodajem Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan prodajem u Hrasnom, 53 m2+zatvoren balkon 4 m2. Tel. 061 101 186. Stanove prodajem: 34 m2, centar, 59 m2, Otes, 93 m2, centar, 76 m2 Hrasno. Tel. 066 117 202. Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposoban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a, parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616187, 062 531 949. [vrakino, prodajem garsonjru 29 m2, 1 sp., parno grijanje, 2.000 m2. Tel. 061 818 261. Tros. stan 64 m2, N. Smailagi}a, 95.000 KM. Tel. 061 55 29 76. Tros. stan 80 m2 u centru (kod Druge gimnazije), priz., pogodan za pos. prostor. Tel. 062 908 522. U B. Potoku, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. U centru prodajem tros. stan i pos. prostor, Had`i}i. Tel. 061 260 598. U Orebi}u prodajem 3.550 m2 gra|evinskog zemlji{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98 608 523, Orebi}. U strogom centru prodajem tros. stan 72 m2, 2 mokra ~vora, 14 sp., nije zadnji. Tel. 033 445-876. U Zenici prodajem dvos. stan 51 m2. Tel. 061 933 833, 032 247 495. Vikendica na Ni{i}ima 1/1 i 1500 m2 zemlje, lijepa lokacija, vikend naselje 35.000 KM. Tel. 062 267 418 Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlju prodajem u Osijeku na Ilid`i, 7.800 m2 u cijelosti ili parcelama. Tel. 065 250 110. Zenica, ku}a na prodaju tri stana+gara`a 640 m2 oku}nice. Tel. 032 247 495, 061 647 071.

Soba u Sarajevu za jednu studenticu ili radnicu. Tel. 061 237 870. Sobe za spavanje sa TV-om, po osobi 20 KM, centar, M. Dvor. Tel. 061 135 345. Tivat, Crna Gora, ~etverokrevetni apartman sa terasom, more blizu, 30 EUR-a. Tel. 382 69 387 425. Troipos. stan 90 m2, namje{ten na Dobrinji (Trg Zlatnih ljilj.), II kat, 3 balkona, 450 KM. Tel. 066 340 748. Tros. stan izdajem, K. Glava, polunamje{ten, cijena 200 KM. Tel. 486 961, 061 923 165. Trosoban, namje{ten stan sa gara`om na Ciglanama (V. Peri}a), 79 m2, 3 kat, 800 KM. Tel. 061 899 209. U Makarskoj sobe i apartmane. Tel. 385 91 584 0761, 091 535 9847. Zapos. mu{karcu ili studentu, dvokrev. ili jednokrev. sobu, kuhinja, kupatilo, zas. ulaz, Centar. Tel. 227-609. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

PRODAJEM ^ETVOROSOBAN STAN 93 M2/4, U RADI]EVOJ ULICI - ADAPTIRAN. TEL. 066 117 203. 4316-1TT PRODAJEM DEVASTIRANU KU]U U MALOJ DUBI. TEL. 066 117 203. 4316-1TT Dev. ku}a na placu 737 m2, plus njiva Ripa~ kod Biha}a. Tel. 052 216 373. Dobrinja 2, tros. 82 m2, V sp, 2 balkona, sun~an, dobra lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja 4, Gandijeva, II sp., jednosoban 38 +2 m2. Tel. 033 235-155. Dobrinja II, garsonjera 28 m2, II sp., potpuno renovirana. Tel. 061 474 242. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786. Dvos. stan ul. A. Lipa, I sprat, Grbavica. Tel. 066 783 856. Fo~a, Brod na Drini, prodajem ili mijenjam ku}u sa tri dun. zemlje za Sarajevo. Tel. 061 836 405. Fojnica, [}itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a u novogradnji, 12 m2, M. Dvor, preko puta Holiday Ina. Tel. 061 869 396. Garsonjeru prodajem 29 m2, Prvomajska, extra sre|ena, vrlo povoljno. Tel. 061 274 818. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavica I, dvos. stan 53 m2, II sp., c.g., adaptiran. Tel. 066 284 895, Sarajevo. Grbavica, prodajem stan 50 m2, I sprat, cijena 120.000 KM. Tel. 062 957 410. Had`i}i, ku}a useljiva, 1/1, 8,5x9, m p+s+p, svi priklju~ci, 2 gara`e, 618 m2 oku}nice. Tel. 033 420-319. Hitno prodajem garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, 50.000 KM, adaptirana, papiri uredni. Tel. 062 320 774, 033 641-802. Ilid`a-Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I sprat. Tel. 063 242 872. Kod Interexa (Stup), novogradnja, p+s+s, 21x13, pos. stamb. objekat sa 920 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Kolodvorska, tros. extra sre|en i namje{ten stan useljiv, cijena po dogovoru. Tel. 062 726 004. Ku}a 3 dun. oku}nice u Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 455 148. Ku}a na Hridu, pored gl. este sa gara`om, ba{tom i {upom. Tel. 061 740 127. Ku}a nedovr{ena, D. Hotonj, Barica i 1 dun. zemlje, 1/1. Tel. 062 215 655. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536239. Ku}a sa oku}nicom 1/1, bez posrednika, ul. Radni~ka, 2 podruma, vis. prizemlje, sprat i dvije gara`e. Tel. 065 540 702. Lu`ani, J. Fincija 54 m2, I sp., cijena po dogovoru. Tel. 065 645 108. Na Ciglanama 4-soban stan 93,5 m2, I kat, vlasni{tvo ~isto, cijena dogovor. Tel. 033 668-802, 061 928 526. Odli~na lokacija, dvos. stan 56 m2, plus balkon, sun~an, 14 sp., cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611. Otes, prodajem 2.500 m2 zemlje. Tel. 061 161 762. Otoka, prodajem dvos. stan sa c.g., dig. TV, ustaklj. lo|a, jako uslovan, useljiv, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Plac na Ni{i}ima, 5,5 duluma, pogodno za gradnju. Tel. 033 489-002, 061 254 038, 061 719 890. Plac prodajem u Kova~i}ima, 5,76 m2, dozvoljena gradnja, 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Podaca, ku}a p+s+p sa 370 m2, oku}nice, vl. 1/1, 15 min. od pla`e. Tel. 065 877 065. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s s dva tros. stana, dvije gara`e, oku}nica 441 m2, sve komunalije. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, Humska ul., stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor prodajem na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Povoljno, dvos., sun~an stan 56 m2, 14 sp., na Malti. Tel. 061 272 611. Prodaje se caffe Mohito, 71 m2, uhodan posao, Mostar, B. Feji}a. Tel. 061 227 590. Prodajem 2,5-sobans tan 55 m2, Ilid`aPejton. Tel. 062 146 961. Prodajem dvije tro{ne ku}e, H. Kaimije. Tel. 061 211 840. Prodajem dvoipos. stan 68 m2, ul. H. Su}eske, 6 sp., Saraj Polje. Tel. 033 460-064. Prodajem dvos. stan 56 m2, povoljan za osobu u kolicima i starije osobe, zlaz glavni i sporedni. Tel. 062 758 241. Prodajem dvos. stan 57 m2, ^. Vila 1. Tel. 677-065. Prodajem garsonjeru na Ko{. brdu. Tel. 062 525 399. Prodajem ku}u sa ba{tom, S. Grad. Tel.

U prodaji su bukova cijepana drva 75 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM (Banovi}i 140 KM, bukovi briketi. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 6666-1Nd` Prodaja i dostava cijepanih bukovih drva po cijeni od 70 KM, kameni ugalj Banovi}i 130 KM, drveni Kreka 90. Tel. 062 713 856, 061 265 811. 6664-1Nd` Prodajem ko{nice malo kori{tene. Tel. 061/21 49 21. 4310-1tt Prodajem bukova drva cijepana i u ~utcima. Prevoz obezbije|en, cijena po dogovoru. Tel. 061 245 736. 6726-1Nd` „Akcija“ - Prodajem bukova (sirova) drva, cijepana, metarska i }utke, te ugalj Kreka, kocka i orah Banovi}i. Sve sa dostavom. Tel. 061 670 068. 6737-1Nd` Prodajem bukova drva iscijepana, u ~utcima i metrica, veoma povoljno. Tel. 061 963 354, 033/682-288. 6740-1Nd` Harmonika vrata - prodaja i kvalitetna ugradnja svih modela. Jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice u bojama drveta i bijeloj boji. Tel. 033 225-227, 061 516 910. 4485-1tt Prodaja bukovih, hrastovih drva (cijepana, }utci), drveni ugalj Kreka, kameni ugalj Banovi}i (orah, kocka). Dostava na adresu. Tel. 061 855 460. 6790-1Nd` Prodajem bukova drva spremna za lo`iti, 1 m3 - 65 KM. Tel. 061 539 981. 6818-1Nd` AKCIJA! Drva: cijepana 75 KM, }utci i metranska 70 KM. Ugalj: Drveni (Kreka) 90 KM. Kameni (kocka, orah) 125 KM. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 409 989, 061 361 931. 6823-1Nd` Prodajem bicikl „Citi urban bycicle“, na sklapanje. Tel. 061 248 920. 4537-1tt „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Lovci i ribolovci koristite knjigu „Sve tajne znanja prepariranja ptica, glava divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Prodajem nov kompresor 270 litara, 11 bari. Tel. 062 823 739. Prodajem fri`ider Wrilpool o~uvan. Tel. 061 420 755. Zamrziva~ ladi~ar 120 KM, fri`ider 70 KM, mikrovalna „Bira“ nova 60 KM. Tel. 225-492. Prodajem ugaonu se}. na izvla~enje. Tel. 061 420 755. Ljekovita svje`a jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM-30 jaja, bespl. ku}na dostava. Tel. 061 201 358. Prodajem p~ele u LR ko{nicama, cijena 150 KM. Tel. 061 486 926. Prodajem 2 trosjeda na razvla~enje, o~uvani, povoljna cijena. Tel. 061 926 333. Trosjed prodajem na razvla~enje, sa dvije fotelje, eko ko`a, skoro novo. Tel. 061 350 236. Rashladnu vitrinu, zamrziva~ i vagu za radnju. Tel. 062 504 465. Trosjed, dvosjed i fotelju prodajem, o~uvano. Tel. 232-520, Sarajevo. Sobna vrata sa {tokovima (6 kom.) i 3 dvokrilna ustaljena prozora sa {tokovima. Tel. 061 869 396. Role, gumeni to~kovi, razni modeli, ve}i izbor, kvalitetne, izgledaju kao nove, uvoz iz SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 5349-1ND@

Prodaja
Stanovi novogradnja, 45, 51 i 55 m2. Idealna lokacija Betanija-Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850-2.950 KM. Tel. 063 799 152. PTT Prodajem stan u novoj zgradi, Stup, Sarajevo, 51 m2, cijena 1.790 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 141 971. 6540-1Nd` Hitno prodajem nov stan u Sarajevu, 68 m2, cijena 1.550 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 141 971. 6538-1Nd` Prodajem jednosoban stan 41 m2, III sprat, kod Socijalnog, adaptiran, hitno. Tel. 061 223 772. 6649-1Nd` Prodajem stan 54 m2, super renoviran i namje{ten, vrlo povoljno. Prijedorska 4, Aneks. @ivim u inostranstvu. Mob. 062 811 314. 6708-1Nd` Aerodromsko naselje - stanovi novogradnja (33 m2, 47 m2, 64 m2) sa parking mjestom. Mogu}nost kupovine gara`nog mjesta. Useljenje 1. 6. Tel. 061 472 977. 6108-1Nd` Prodajem posl. prostor, Nova Breka, 91 m2, luksuzno adaptiran i opremljen. Tel. 061 214 152. 3973-1tt Prodajem stan 31 m2, ul. Branilaca Sarajeva, kod Narodnog pozori{ta. Cijena: 110.000 KM. Mob. 061 312 217. 4324-1tt Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gladno Polje. Naselje Grabovina. Tel. 06227-27-82. 4346-1tt Prodajem jednosoban renoviran stan u Hrasnom, ul. Porodice Ribar, 38 m2, sprat IV, bez posrednika. Tel. 061 158 822. 4343-1tt Prodajem trosoban stan u novogradnji 92 m2, III sprat, lok. ^. Vila, i 47 m2 na Grbavici, adaptiran. Tel. 062 404 437. 4355-1tt Prodajem stanove u Sarajevu / novogradnja, poslovno-stambeni objekti „Otoka-Bu}a Potok“. Vrhunska gradnja po povoljnim cijenama! Kontakt: 061 274 598. 4376-1tt Alipa{ino - 33 i 53 m2, ^engi} V. - 35, 86 m2, Ko{evsko b. - 22, 30 m2, Novo S. 42 m2, Dobrinja - 28, 38 i 47 m2, Otoka 39 m2, Centar - 110 m2, Grbavica - 35 i 131 m2, Breka - 89 m2, Marin D. - 76, 90 m2, Aerodrom - 98 m2, Hrasno - 50 m2, Stup - 51 m2, Vojni~ko p. - 89 m2. Tel. 061 375 787. 4407-1tt Prodajem dvoiposoban stan ^engi} Vila, naselje Kvadrant, lift, tre}i sprat, balkon. Tel. 061 190 544. 4419-1tt Prodajem stanove: Grbavica 39 m2, Breka 49 m2, K. Brdo 32 m2, S. Grad 78 m2, Vojni~ko P 87 m2. Tel. 061 803 757. . 4435-1tt Prodajem stan E. [ehovi}a, Malta, 60 m2, balkon, c.g. - 125.000 KM. Hrasno 50 m2, XX sprat, c.g., 2 balkona - 95.000 KM. D`amijska, Hrasno, 59 m2, 2 balkona (novija gradnja) - 130.000 KM. Tel. 061 926 069. 4431-1tt Centar, kod Bo{nja~ke gimnazije, dvosoban 60 m2, II kat, ~etverokatnica, eta`no grijanje, li~ni parking, novija gradnja, povoljno. Tel. 061 350 448. 4436-1tt Prodajem jednosoban stan 33 m2, 1 sprat, renoviran, Grbavi~ka, kod Elpi komerca. Tel. 062 954 940. 356-1Go

Potra`nja
Potreban jednoiposoban stan Pofali}i Socijalno. Tel. 062 451 251. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033/203-127. Potreban stan 40 m2, S. Grad-Hrasno, do 300 KM, mladi bra~ni par. Tel. 062 950 783. Tra`im stan u zakup u Zenici-Blatu{a. Tel. 062 617 010. Potreban ve}i broj stanova-ku}a za iznajmljivanje, kupovinu-prodaju (agencija). Tel. 062 802 836. Agenciji potreban ve}i broj stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potreban stan za stranca bli`e centru na godinu dana. Tel. 061 142 704. Agenciji potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje i prodaju, manje kvadrature za poznate kupce. Tel. 033/236-760.

Zamjena
Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja, za odgovaraju}i stan ili poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 033/661-076. Stan mijenjam 68 m2 za dva jednosobna u Kantonu, Olimpijska. Tel. 061 325 289. Bijeljina, 5 placeva, 10 dun. {ume za stan u Sarajevu. Tel. 062 469 630, 033/658-251. Mijenjam vikend-ku}u za stan, voda, struja, jedan dun. zemlje. Tel. 033/668-122, 061 548 271. Jednosoban stan na Ko{evskom Brdu mijenjam za isti ili malo ve}i na Saraj Polju ili Al. Polju. Tel. 061 381 728. Mijenjam ili prodajem stan trosoban, 93 m2 na D. Malti za manji uz doplatu. Tel. 061 858 063.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4417-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 5739-1ND@

Dnevni avaz
Njema~ke, radimo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u, izuzetno kvalitetna i moderna, veliki izbor, izgleda kao novo, uvoz iz Njema~ke, cijena extra povoljna, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Francuski le`aj, komodu dugu 2 m, masivna hrastova, {poret kombinovani plinstruja, povoljno. Tel. 033 451-737. Prodajem polovan crijep jeftino „Vinkovci“. Tel. 033 464-378. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. Prodajem dvosjed na razvla~enje bez stranica, dim. 200x120 cm. Tel. 062 908 522. Prodajem klupu trpezarijsku ugaonu, tapaciranu pli{om, dim. 195x155 cm. Tel. 062 908 522, 033/444-117. Prodajem klub stoli}, dim. 110x55 cm. Tel. 062 908 522. Komodu prodajem tamnosme|u, dim. 145x45x80 cm. Tel. 062 908 522. Trgova~ka rashladna vitrina, polovna, 170 cm, povoljno. Tel. 065 226 189. Prodajem 2 m isje~enih drva, cijena po metru 50 KM. Tel. 065 226 189, Ilid`a. Masa`a opu{taju}a manuelna komplet tijela (Sarajevo), diskrecija zagarantovana, radim od 9 h do 23 h. Tel. 062 546 057. 4329-1tt Radim molersko-farbarske poslove po pristupa~nim cijenama sa iskustvom, ~isto i uredno. Fix. 033 412-486. Mob. 062 482 192. 4415-1tt VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AREM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 6714-1Nd` Servis ra~unara, instalacija windowsa programa, antivirusna za{tita, povratak izgubljenih podataka, zamjena i ugradnja dijelova. Dolazak na adresu. Tel. 062 295 988. 6736-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari), ispitivanje kanala (kamera), brze intervencije, popravke, odr`avanje kanalizacije... Tel. 033/223560, 061 100 078. 4442-1tt Elektro instalacije: ugradnja novih i popravak starih. Rigips: ugradnja plafona, pregradni zidovi, obloge sa rigipsom. Tel. 062 255 055. 4446-1tt Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 6738-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 6748-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel. 061 350 688. 5058-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 4349-1tt TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 6375-1Nd` TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 4411-1Gr KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, vanjske PVC i alu. roletne, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 5949-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4685-1Gr Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6405-1Nd` Pet molera profesionalaca rade stan u danu, mogu i manji poslovi, nudimo usluge pomjeranja namje{taja i ~i{}enbja stanova. Mogu}nost pla}anja preko ra~una. Tel. 061 969 136. 6679-1Nd` SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob. 061 139 093. 5887-1Nd` SZR SERVIS rashladne tehnike vr{i opravke svih vrsta fri`idera, zamrziva~a, ve{ ma{ina, ra~un, garancija. Mob. 061 164 849. 5888-1Nd` Kombi prevoz na podru~ju BiH, selidbe, radna snaga po dogovoru, monta`a i demonta`a namje{taja. Odvoz kabastih stvari. Tel. 061 841 309. 6114-1Nd` Vr{im: monta`u, demonta`u i popravku namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 6482-1Nd` Moleraj-farbanje, rigips, hidro i termo izolacije, obrada {paleta, izvodimo uz garanciju kvaliteta! Tel. 062 225 195, 033 485-549. 4477-1tt Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 4487-1tt Arhitektonski tehni~ar projektuje i izra|uje plo~asti namje{taj po mjeri (kuhinje, am. plakari, ormari, kanc. namje{taj, police, itd.) Tel. 061 501 269. 4496-1tt BLISTAL - Dubinski usisavamo (grinje) i polusuho peremo tepihe, }ilime, etisone i sjede}e garniture u Va{em stanu. Kvalitet zagarantovan. Mob. 061 243 611. 6783-1Nd` Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 6785-1Nd` „ELEKTRO KLIMA“ - Klima ure|aji, monta`a i servis, elektroinstalacije, aut. osigura~i, indikatori, interfoni, itd... Tel. 061 191 566, 630-324. 6800-1Nd` Profesionalno rje{avanje svih vrsta kompjuterskih problema, povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instalacija windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 4520-1tt Panoramski let iznad Sarajeva ili po va{oj `elji. Podijeli avanturu sa prijateljima. Mob. 062 452 388. 6810-1Nd` TRI MAJSTORA rade molersko-farbarske radove i laminat, i `ena za ~i{}enje. Uredno, ~isto i kvalitetno. Tel. 061 377 054, 062 782 270. 6814-1Nd` MAJSTORI RADE: Moleraj, rigips, elektro i vodo instalacije. Kvalitetno, brzo i povoljno. Tel. 061 377 054, 062 133 543, 062 782 270. 6814-1Nd` VODOINSTALATER i ELEKTRI^AR pov. i garantovano za ~esme, v. ma{ine, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 6831-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje originalnih autopresvlaka, popravak sjedi{ta, presvla~enje tapacirunga, reparacija oltajmera. Tel. 061 215 658, Terezije 32. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Lije~im infarkt srca na bazi ljekobilja. Tel. 033 616-211. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. Agencija „Drug“ vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i svih ostalih vama potrebnih usluga uz minimalnu nadoknadu. Tel. 061 504 425. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. KV vodoinstalater - radim nova kupatila sa dugogodi{njim iskustvom, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Obra~un pla}a i drugih primanja vo|enje poslovnih knjiga, za UG, DOO, povoljno. Tel. 061 353 244, 033 588-491. Radim ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Profesorica sa Cambridge certifikatom CAE daje ~asove engleskog jezika. Tel. 062 374 593. Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Elektri~ar-vodoinstalater, radimo nove instalacije, el. osigura~e, bojlere, pe}i, sklopke, itd. Tel. 061 132 149. Dajem ~asove crtanja i slikanja - zvati na tel. 062 968 220. Kerami~ar sa iskustvom, rad timski brzo i kvalitetno. Tel. 061 525 310. Sve vrste bravarskih radova, povoljno (ograde, balkone, gitere, vrata, itd.). Tel. 062 389 567. Profesor glazbe daje ~asove iz violine, harmonike, teorija glazbe, solfe|o za sve uzraste. Tel. 061 549 495. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje tepiha, namje{taja, automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 062 139 034. Laminat ugra|ujem profesionalno {panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa i alata, legalizacija windowsa, konekcija. Tel. 061 243 611. Agencija vr{i priklju~ak za jeftinije tel. razgovore, za sve firme i fizi~ka lica, dolazak na adresu. Tel. 062 788 739. Matematika i ma{insko, instrukcije - sigurno i povoljno, Sarajevo. Tel. 063 797 732, 652-343. Osnovce instruiram bosanski jezik - prof. bosanskog jezika. Tel. 062 967 852. Vodoinstalater popravlja i ugra|uje sanitarije, izra|uje cjevovode od eko plastike. Tel. 061 966 678. Vr{im stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Kombi prevoz, odvoz, dovoz materijala, selidbe, itd. Tel. 061 279 405. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Moler radi sve molerske radove, brzo i jeftino - ~isto. Tel. 062 214 519. Izvodim limarske radove po objektima. Tel. 062 151 468, Sarajevo. VKV elektri~ar opravlja i postavlja el. instalacije. Tel. 061 350 764. Ru{enje pregrada, zidova, skidanje stare keramike, izno{enje, odvoz. Tel. 061 544 449. Dajem instrukcije iz engleskog i prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 062 739 347. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem ~asove engleskog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 062 397 320. Profesorica njema~kog jezika daje instrukcije i prevodi tekstove - Ned`ari}i. Tel. 061 236 573. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. VKV moler - kre~enje stanova pouzdano i uredno. Tel. 062 921 864. Povoljno, prevoz putnika sa novim klimatiziranim vozilom za Neum, Makarsku i ostale destinacije. Tel. 063 943 445. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Snimanje i fotografisanje vjen~anja i drugih doga|aja profesionalnom digitalnom opremom. Mob. 061/555-869. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688 711. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Prevodim sa i na engleski jezik i dajem instrukcije iz matematike za osnovce. Tel. 061 539 637. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Molerski radovi, unutra{nja izolacija zidova, stiropol, i dr. Tel. 061 544 449. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, prevod tekstova i aplikacije. Tel. 061 903 709. Medicinska sestra i fizioterapeut pru`a medicinske usluge, vr{i masa`e, povoljno. Tel. 061 313 469. Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bosanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530 346, 033 205-191. Apsolvent el. tehnike daje instrukcije iz ra~unara, instalira i osvje`ava windows XP . Tel. 061 349 710. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povoljno. Tel. 062 417 695. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Prof. matematike daje instrukcije za sve uzraste vrlo uspje{no. Tel. 061 367 742. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Legalizacija-izrada izvedbenih projekata za legalizaciju bespravno izgra|enih objekata. Tel. 062 649 370. Kerami~ar sa iskustvom kvalitetno i povoljno, sve vrste keramike i mozaika. Tel. 061 565 961. Izra|ujem idejna rje{anja ku}a, 7.000 primjeraka za urbanisti~ku saglasnost, 50 KM. Tel. 061 537 576. Servisiram sve vrste ra~unara, dolazak na ku}nu adresu (sistem) 20 KM. Tel. 061 537 576. Radimo projektovanje, ure|enje i odr`avanje svih vrsta zelenih povr{ina. Tel. 065 867 127. Gra|. ing. izvodi sve vrste gra|. radova, grubi i fini radovi, adaptacije i sl. Tel. 061 811 951. Kombijem prevozim namje{taj, po dogovoru obez. radna snaga. Tel. 061 185 744. Vodoinstalater - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija i bojlera. Tel. 061 389 112. Elektri~ar - popravka i ugradnja instalacija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, uti~nica, itd. Tel. 061 132 149.

petak, 22. maj/svibanj 2009.

57

Potrebna radnica (sobarica) i radnica za rad na recepciji. Kontakt tel.: 061 336 075. 4403-1tt SOBARICA-^ISTA^ICA u Neumu od 20. 5. - 20. 9., tra`imo `enu od 25-40. godina, osiguran smje{taj, pla}a po dogovoru. Tel. 036 885-555. Mob. 063 436 333. PTT Potrebne dvije radnice za rad u trgovini. Informacije na tel.: 061 901 676, svaki dan od 07-16 sati. 6734-1Nd` Potrebno vi{e voza~a „B“ kategorije sa polo`enim dr`avnim ispitom za rad u taxi slu`bi. Tel. 062 136 136. 4447-1tt Hitno potrebne 2 radnice za rad u }evabd`inici na Dobrinji. Plata po dogovoru. Tel. 061 135 384. 6824-1Nd` Potrebni radnici za rad na ameri~kim turisti~kim brodovima, do 35. god. Poznavanje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469724, 061 724 263. Restoranu „Esmeralda“ potrebne dvije pomo}ne radnice. Tel. 061 247 166. Restoranu na Grbavici potrebna jedna pomo}na radnica. Tel. 061 247 166. Potrebni radnici u praonici na A. Polju. Tel. 061 172 518. Potrebna ozbiljna radnica za poslu`ivanje u F.K. Dobrinja. Tel. 061 700 815 ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Potrebne radnice za rad u samoposluzi na Dobrinji. Tel. 061 803 597. Potrebna radnica u kafe fast fudu, nedjelja slobodna. Tel. 061 303 190. Potrebni distributeri dodataka prehrani, integratora i energenata. Tel. 061 610 645. Nutricionisti~ka kompanija tra`i dinami~ne osobe. Prijave svaki dan od 14-16 h. Tel. 061 697 942. Velika ponuda poslova u svojoj ku}i, lak posao, dobra i sigurna zarada. Tel. 063 347 564. Lanac frizerskih salona „Madonna“ otvara konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos, postanite i vi dio kreativnog tima uz jako povoljne uslove za rad. Mob. 061 181 424. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za kat. prodaju {ved. kozmetike, akcija bespl. u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Potreban pizza majstor za rad na moru, obavezan hrvatski paso{. Tel. 00385 98 905 7500. U piceriji „IN“ na Vi{njiku potreban dostavlja~. Tel. 061 513 911. Pizzeriji potrebna radnica za rad u kuhinji i izradu pizza, potrebno radno iskustvo. Tel. 061 279 908. Vr{im usluge {ivenja veoma povoljno. Tel. 062 11 88 38. Tra`im saradnike iz cijele BiH za kat. prodaju Oriflame proizvoda, uklju~enje besplatno. Tel. 066 480 232.

Ponuda-potra`nja
]evabd`inica BESKO u Hrasnom, potreban radnik ili radnica za ro{tiljem. Tel. 061 139 401. 4284-1tt Zapo{ljavamo: 1. Bravare-cjevare, obuka ma{inskih tehni~ara, bravara, vodoinstalatera. 2. TIG varioci (argon). Mogu}nost rada u dr`avama EU. Poznavanje jezika (engleski ili njema~ki), prevoz i smje{taj obezbije|eni. Plata po dogovoru, ograni~en broj radnika. Tel. 066 745 655. PTT „PAJA“ taksi - potrebno 5 radnika sa polo`enim dr`avnim ispitom i radnim iskustvom. Tel. 061 550 506, 061 379 393. 4352-1tt

Maturanti srednje Ekonomske {kole, Sarajevo, matura 1959., slave 50 godina mature 6. 6. 2009. Prijavite se: 033/472-554 ili 061 231 713. Kupujem zlato. Tel. 061 701 857. Kupujem narodnu no{nju, razglednice, stare pe{kune, demirlije, mangale i dr. Tel. 061 701 857. Lomljeno i zub. zlato, dukate, zlatne satove i ostalo od zlata kupujem. Tel. 033 655598, 061 553 640. Primamo na poklon kau~ manji, fotelje, }ilim, pisa}i sto, hvala. Tel. 033 661-185, 062 393 096. Kupujem dionice i neulo`ene vau~ere od svih firmi i fondova u BiH sa sarajevske i banjalu~ke berze i prodajem neulo`ene certifikate za otkup stana u Federaciji, povoljno. Tel. 061 188 488, 065 974 799. Kupujem norve{ku pe} Jotul. Tel. 061 400 190.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER, DOLAZAK BESPL. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 4483-1TT

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

ELEKTRO SERVIS VR[I MONTA@U I SERVIS KLIMA, POPRAVKA RASHLADNIH URE\AJA, VITRINA, KOMORA. TEL. 061 143 019. 6728-1Nd`

58

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

59

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 025352 07 Mals Sarajevo, 3. 2. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an u pravnoj stvari tu`itelja „MAS MEDIA“ d.o.o. Sarajevo ul. Branilaca Sarajevo broj 15/II, koga zastupaju Edina Jahi} i Tanja Had`agi}, advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog „JUMBO“ STR ul. Zagreba~ka bb vl. Kara~i} Nermin ul. Paje Malta broj 24, radi duga u iznosu od 159,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 159,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 21,60 KM po~ev od 7. 12. 2005. godine - na iznos od 32,40 KM po~ev od 7. 1. 2006. godine - na iznos od 40,50 KM po~ev od 7. 2. 2006. godine - na iznos od 39,15 KM po~ev od 7. 3. 2006. godine - na iznos od 25,65 KM po~ev od 25. 4. 2006. godine pa sve isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 292,80 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Edina Bu~an

60 Petak, 22. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

KONKURS
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U STALNI RADNI ODNOS, SA PUNIM RADNIM VREMENOM

SEKTOR ( UVOZ-IZVOZ , VELEPRODAJA, MARKETING) 1. Referent u slu`bi Izvoz-Uvoz . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca 2. Referent za nabavku i prodaju tehni~ke robe .3 izvr{ioca 3. Referent za nabavku i prodaju programa igra~aka . .1 izvr{ilac 4. Referent za nabavku i prodaju programa alata i sanitarija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca 5. Referent za nabavku i prodaju namje{taja . . . .1 izvr{ilac 6. Referent za rad na terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 izvr{ioca

KOMERCIJALA (PREHRANA) 1. Voditelj programa za svje`e vo}e i povr}e . . . . .2 izvr{ioca 2. Voditelj programa za svje`e meso i mesne prera|evine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca 4. Blagajnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 izvr{ioca 5. Radnik u trgovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 izvr{ioca

VOZNI PARK - SARAJEVO 1. Vilju{karista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca

Sve dodatne informacije za radna mjesta mo`ete dobiti na telefone 033 771 401 , 771 460 .

„PJ SARAJEVO“ Raspisuje natje~aj za radno mjesto KOMERCIJALNI DIREKTOR Uvjeti: -SSS, V[S, VSS -voza~ka dozvola „B“ kategorije -posjedovanje automobila -izrazite komunikacijske vje{tine -samostalnost i samoinicijativnost -razvijene organizacijske sposobnosti -spremnost na usavr{avanje i ulaganje u osobni razvoj -sklonost timskom radu -predanost poslu i entuzijazam -minimalno 5 godina iskustva na takvom ili sli~nom poslu. - po`eljno poznavanje stranog jezika ( njema~ki ili engleski )

TRGOVAC Za prodajno izlo`beni salon u Sarajevu - N.Grad Uvjeti: -SSS, V[S -izrazite komunikacijske vje{tine -samostalnost i samoinicijativnost -razvijene organizacijske sposobnosti -spremnost na usavr{avanje i ulaganje u osobni razvoj -sklonost timskom radu -predanost poslu i entuzijazam -minimalno 2-3 godine iskustva na takvom ili sli~nom poslu Sve zainteresirane molimo da po{alju zamolbe sa `ivotopisom na e-mail adresu: rox@tel.net.ba ili na broj fax-a 031/ 717-033 Za sve dodatne informacije nazvati na broj telefona 031/ 717-030

Zainteresovani kandidati mogu preuzeti aplikaciju u prostorijama Preduze}a /Poslovna zgrada ROBOT u Rajlovcu , ul.Rajlova~ka cesta 41 , Sarajevo , od 8,00-17,00 sati./ Prevoz do Rajlovca obezbije|en autobusom „Robot-a“ , na relaciji Otoka-Ned`ari}i-Rajlovac. Aplikaciju dostaviti na navedenu adresu , uz prilo`enu fotografiju formata kao za li~na dokumenta. Uz aplikaciju nije potrebno dostavljati nikakva dokumenta , niti CV! Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

61

62 Petak, 22. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

63

"SANI GRAND CITY" d.o.o. Butmirska cesta br.4 71210 Ilid`a Tel. 033 626-291 Gsm. 061 188-470

OGLAS
za prijem novog uposlenika: 1. Menad`er Uslovi: VSS - Ekonomski fakultet, smjer marketing, sa ili bez radnog iskustva Molimo uz prijavu dostaviti biografiju. Prijave slati na adresu Butmirska cesta br.14, Ilid`a Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave

64

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana kako je na ahiret preselio na{ dragi direktor i prijatelj

na na{eg voljenog sina i brata

IM[IR (JUSO) ZUBOVI]
Te{ko i bolno je prihvatiti da te nema, ali u na{im mislima i srcima zauvijek }e{ biti prisutan. Tvoja dobra djela ostaju sa nama da te se uvijek sje}amo i nikad ne zaboravimo. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. 5. 2009. godine u 12.00 sati u d`amiji u Novom naselju Solina Tuzla. Kolektiv JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu{anja i govora Tuzla.
695-1tz

MIRZU MUSI]A
Ispunjeni bolom i tugom za tobom, `ivimo sa ranom na srcu, suzom u oku, ~uvaju}i uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoji: otac Miki, mama Vahida, sestra Mirela i brat Dino
703-1tz

Dana 23. 5. 2009. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage sestre i tetke na

SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se tu`na godina od smrti

HAJRE (MURADIFA) SIJER^I]
Neka je rahmet njenoj plemenitoj i dobroj du{i. Bra}a Ejub, Sulejman-Car, sestra Mevlida-Mika, snahe Aj{a, NusretaNuna, zet Alija Huremovi}, brati~ne Semira sa suprugom Ibrahimom Mahovki}em, Maksida, Zumreta i Fatima sa suprugom Edinom Baklovi}em, sestri}i Benjamin sa suprugom Jasminom Mahmutovi} i Tarik
705-1tz

GORANA JOVI^I]A
2004 - 2009.

ATIJE ([EHI]) TABAK

Vje~no }emo te pamtiti. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj braco Zlatan sa porodicom
704-1tz

Na{a ljubav prema tebi je ja~a od vremena i zaborava. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Budmoli}i. Zauvijek o`alo{}ena porodica
4531-1tt

SJE]ANJE

na na{e roditelje

BAHRIJA DIZDAREVI]
2002 - 2009.

iz Tuzle

ADEM DIZDAREVI]
1978 - 2009.

Sin Tahir-Lale, k}erka Zumreta-Mumica sa porodicom
685-1tz

Dana 25. 5. 2009. godine navr{ava se 14 godina od pogibije na Tuzlanskoj kapiji na{eg dragog

Dana 15. 5. 2009. godine navr{ila se tu`na godina od kako nije sa nama na{ dragi suprug, babo, svekar i dedo

SJE]ANJE

na 3 godine bez na{eg voljenog

FEHIM (MUJO) LON^AR AMIR (ZEJNILA) \APO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo usopmenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

NIKOLE VUKOVI]A

Vrijeme prolazi, ali bol, tuga i sje}anje na Tvoj plemeniti lik ostaju vje~no u nama. Tvoji: majka Amira, otac Zejnil i brat Mirsad sa porodicom
696-1tz

Hatma-dova }e se prou~iti-pokloniti u subotu, 23. 5. 2009. godine u 17.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Ibre ]eske br. 19 naselje Sokolje. Porodica
6729-1nd`

Ne postoje rije~i utjehe, samo bol {to razdire na{a srca tvojim odlaskom. Bio si divan mu`, bri`an otac, plemenit i veliki ~ovjek. Svi s ponosom spominjemo Tvoje ime. Beskrajno Te vole: supruga Maka, sin Damir, k}i Nina i zet Mustafa
6825-1nd`

SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se dvadeset godina od smrti mojih roditelja

MUJO SMAJI]
22. 5. 1989 - 22. 5. 2009.

RAHIMA SMAJI]
14. 11. 2004 - 22. 5. 2009.

Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo na{u bol, ona je ista kao i onog dana kada si nas napustio. Veoma smo zahvalni za neizmjernu ljubav i pa`nju kojima ste obasipali na{u porodicu, rodbinu i prijatelje. Va{ odlazak zauvijek je ostavio preveliku prazninu i bol u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sevleta - Abdulah Mezild`i} 6787-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 7 godina da je na{a draga

HAVA MEMI[EVI], ro|. ^OLI]
preselila na ahiret. Vrijeme }e prolaziti, a sje}anje na tebe nikada ne}e izblijedjeti i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Mu` Atif, k}erka Sehija, sin Mirsad, snaha Jasminka i unuka Arnela
6812-1nd`

Dnevni avaz
Dana 19. 5. 2009. godine navr{ilo se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog oca, djeda, pradjeda, brata i punca

petak, 22. maj/svibanj 2009.

65

Zahvaljujemo se na pa`nji koju su pru`ili na{em voljenom ocu: had`i Almasa Jamakovi}, Ismeta Delali}, had`i dr. Nabil Al Hassan, Sedika Omerhod`i}, Dom Vitalis, gospo|a i gospodin Goji} sa profesionalnim saradnicama.

JUSUF (had`i HALID-had`i ARAP) GANDURA
„Kada ~ovjek umre prekidaju se njegova djela, osim u tri slu~aja: trajna sadaka, znanje kojim se (iza njega) koristi i dobro odgojeno dijete koje mu dovu ~ini“.

Tvoji: sin had`i Muhamed, k}erke had`i Selma i had`i Semira sa mamom had`i Zinetom D`aferbegovi}-Gandura, zet Nusret, unuci had`i Eldin i had`i Nermin sa suprugom Nejrom, praunuk Imran, brat had`i Husejn
4339-1tt

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i dede

ABAZ (HASAN) @ARI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Uvijek }e{ biti sa nama. Tevhid }e se prou~iti dana 22. 5. 2009. godine (petak) u 15 sati u ku}i rahmetlije, a hatma-dova isti dan po d`uma-namazu u d`ematu u d`amiji Mahala, Ned`ari}i. Tvoji: supruga Ismeta, sin Senadin, k}erka Aida, snaha Dijana, zet Faruk i unuci Faris i Kerim
6829-1nd`

Povodom iznenadne smrti na{eg voljenog i dragog supruga i tate

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada nas je napustio na{ voljeni

ANTONA - TONIJA KLASERA
Dana 2. maja 2009. za kojim neizmjerno tugujemo, upu}ujemo izraze

ZAHVALE
svim Tonijevim i na{im dragim prijateljima, kolegama, rodbini, {kolskim drugovima i poznanicima koji su u ovim najte`im danima dijelili na{u bol li~nim pomaganjem, prisustvom, koji upu}ivahu rije~i su}uti i utjehe usmenim i pismenim putem iz zemlje i inozemstva. Iskrena zahvalnost i na{im dragim kom{ijama koji sa neskrivenom boli i su}uti priteko{e u ovim tuguju}im danima i isprati{e na{eg preminulog Tonija sa ovoga svijeta. Zahvaljujemo i ~lanovima Dru{tva Italijana koji isprati{e svog dragog prijatelja na vje~ni po~inak. Osobitu zahvalnost izra`avamo ~lanovima Franjeva~kog reda iz Franjeva~ke teologije u Ne|ari}ima koji su svesrdno, istinskom bratskom ljubavlju prihvatili da suu~estvuju u molitvenom ispra}aju pokojnog Tonija iz ovozemaljskog `ivota. Hvala svim Tonijevim i na{im dragim prijateljima, rodbini, kolegama i kom{ijama koji prekri{e grob cvije}em i koji svojim zadnjim pogledom za na{im nepre`aljenim pokojnim Tonijem prepusti{e njegovo tijelo zemlji a njegovu predobru, iskrenu i skromnu du{u dragom Bogu u zagrljaj. Zahvalni Hela, Rajna i \ani
6809-1nd`

IBRO UZUNOVI]
Dani prolaze a tuga i bol ostaju. Ostaju i sre}om sje}anja sa svojim najljep{im cvjetovima uspomena. Dok `ivimo njihov miris }e nas krijepiti i neprestano podsje}ati na onoga koga smo tako mnogo voljeli i po{tovali. Beskrajno tu`ni ali i ponosni {to si bio sa nama, Tvoji: supruga Biba, sinovi Nijaz i Ned`ad, unuk Amir, unuke Hana i Nina, snahe D`enana i Kamala
6821-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 20. 5. 2009. godine navr{ava se 29. godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

Dana 21. 5. 2009. godine navr{ilo se sedamnaest godina od smrti na{eg dragog
SJE]ANJE

MIRSADA (HA[IM) [ETKI]A
Tuga i bol se ne mjere vremenom, ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodica
6797-1nd`

ADEMA (SELIMA) PENDEK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Rasim, snaha Rusmina, unuke Belma i Lejla, praunuk Benjamin
6789-1nd`

1981 - 2009. 1998 - 2009. S ljubavlju i po{tovanjem nosimo u srcu va{e likove. Neka vam dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. 4538-1tt Va{e k}erke: Hata, Hajrija, Alija, Alma, Aida sa porodicama

FATIMA HAMZI], ro|. BE[IREVI]

ALIJA HAMZI]

Dana 20. 5. 2009. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od kako s nama vi{e nije na{ dragi

SJE]ANJE

MEHMEDA BASARI]A
@ivimo sa osje}ajima bezgrani~nog ponosa {to smo imali tako dragog i plemenitog supruga, oca, svekra i dedu. Uvijek }emo se s ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u sje}ati tvog plemenitog lika. Nedostaje{ nam puno... Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Naza, sin Miralem, snaha Zumreta 6816-1nd` i unuci Agdal i Hanadin

FARUK (HAMDIJE) [AKOTA
Na~ini{ li jedan korak prema Njemu On }e na~initi deset koraka prema tebi. Ali, prava istina je da je Uzvi{eni Allah d`.{. uvijek sa tobom. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Ramiza, k}erka Mensura, sin Mirza, snaha Aida i unuke D`ejlana i Enida PTT

ADEM (SELIM) PENDEK
1992 - 2009.
Iako je pro{lo 17 godina u na{im srcima ti jo{ uvijek `ivi{. Tvoju dobrotu i plemenitost nikada ne}emo zaboraviti. Tvoji: Rasema, Mujo, Adnan, Amra, Eldina i Tarik Kova~
6789-1nd`

SJE]ANJE Dana 20. 5. 2009. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se 5 godina od kad je preselila na ahiret na{a draga

ocu na{e radne kolegice Rukije Ismailovi}

MEHMEDA BASARI]A
@ivimo sa osje}ajima bezgrani~nog ponosa {to smo imali tako dragog i plemenitog oca, punca i dedu. Uvijek }emo se s ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u sje}ati tvog plemenitog lika. Nedostaje{ nam puno... Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote. Porodica Korjeni}, k}erka Miralema, zet Kasim, unuci Omer i Azer i snaha Amra
6816-1nd`

RAZIJA U@I^ANIN, ro|. HAD@IKADUNI]
iz Doboja Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Atif, sinovi Mithat i Mevludin, snaha [emsa, unuk Muhammed, unuka 6817-1nd` D`enana

MUSTAFI BA[I]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. RADNE KOLEGE IZ GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA ENERGOIN@ENJERING ENERGOINVEST DD

4535-1tt

66

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

BEJTO (PA[E) RONDI]
23. 5. 2008. godine

i

ZIBA (JUSE) RONDI]
7. 5. 2007. godine

Dragi o~e i majko, znali ste koliko vas volimo, ali ne znate koliko nam nedostajete. Tuga i `al za tobom, majko i o~e, traje dvije godine i jedna godina nikad se ne}e smanjiti. Zahvalni smo vam {to ste nam podarili najljep{e dane `ivota provedenog sa vama. Zato molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari sve d`enetske ljepote. Pozivamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da dana 23. 5. 2009. godine se okupimo iza podne namaza u 13.30 sati u ku}i, Veliki ka~anik br. 50 i prou~imo dovu. Majko i o~e, zahvalna su vam va{a djeca sa svojim porodicama 4525-1tt

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nas je zauvijek napustila na{a draga supruga, mama, baka, sestra

SJE]ANJE

ANKICA PLAV[I], ro|. DIVKOVI]
Na{a bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zaboravljena. U subotu, 23. 5. 2009. godine u 11,00 sati posjetit }emo tvoj grob i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji: suprug Lazar, sin Spomenko, k}erka Spomenka, unu~ad Andrea, Daniel, Danijela i Robert, snaha Zorica i zet Bernan
677-1tz

FIKRET - HAMO BEGI]
22. 5. 1993 - 22. 5. 2009.

Molimo Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`enet. Porodica Begi}
6782-1nd`

Dana 20. 5. 2009. godine navr{ilo se {est godina od smrti na{eg dragog kolege i prijatelja

Dana 21. 5. 2009. godine navr{ilo se 11 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

HIMZE KLJAJI]A
iz Stupara @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje dok `ive oni koji te vole. S ljubavlju i po{tovanjem, kolegica i kolega Osnovne {kole „Stupari“ u Stuparima
N

HASAN (SULJE) RAMOVI]
Vje~no smo zahvalni {to smo te imali, i s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Advija sa sinovima Senadom i Amirom, snahama Fatimom i D`anom, 4491-1tt unu~adi Emir, Admir, Adna i Sara

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede, brata i punca

TU@NO SJE]ANJE

na na{e najdra`e

KEMO (HAMDO) HAMZI]
Bol nije u rije~ima i suzama ve} u srcima gdje }e{ zauvijek ostati nikad zaboravljen.

VAHIDE BERBEROVI], ro|. SMAILBEGOVI]
iz Te{nja
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i sa ponosom ~uvati uspomenu na tebe. K}i Enisa i sin Izudin sa porodicama
4426-1tt

HAMID MERDOVI]
20. 5. 2002 - 20. 5. 2009.

[ERIFA (STROJIL) [UMAN
1980 - 2009.

FARUKA (^AMILA) SELIMOVI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Adnan i Edin
4532-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid i dova za hatmu i Jasine obavit }e se 23. 5. (subota) u 16 h u ulici Sagrd`ije br. 31. Tvoji: supruga Subha, k}erke Belma i Elma, unuke Lamija, Hana, Amina i Sara, brat D`emal sa porodicom, zet D`eko MirdalDado 6827-1nd`

Uvijek }ete biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Hatma-dova }e se pokloniti 22. 5. 2009. (petak) u Begovoj d`amiji, iza d`uma-namaza. Va{i: Merdovi}i i Alagi}i 6749-1nd`

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od iznenadne smrti na{eg dragog oca i supruga

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je na ahiret preselila na{a

TU@NO SJE]ANJE

MIROSLAVA - MI[E PRAJZLERA
Znaj da smrt ne zna~i kraj... @ivi{ u svakoj sekundi na{eg `ivota, u svakoj utakmici koju gledamo, u svakom golu koji neko da, o svakom pogre{nom pasu prokomentari{emo kao nekad sa tobom, ali ovaj put u sebi... ali komentari{emo jer ti si tu... sa nama... Volimo te, Tvoji Duda i Sale Danas u 13,00 sati }emo posjetiti tvoje mjesto ukopa na groblju 6801-1nd` Bare...
4438-1tt

EMA - MINKA STROIL, ro|. BIKI]
Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu i navi}i se na `ivot bez tebe. Ostale su uspomene na sve lijepe trenutke provedene s tobom. Hvala ti za ljubav, dobrotu i plemenitost koje si nesebi~no davala svima oko sebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka [akira i sestra Zehra sa porodicom
4519-1tt

na

MAD@IDA D@EVLANA
2002 - 2009.
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u bol, jer nam se ne mo`e{ vratiti. Porodice: Ahatovi}, Arnaut, Djana i Frankovi}

Dnevni avaz
Dana 22. 5. 2009. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog sina, brata, dajd`e i amid`e

petak, 22. maj/svibanj 2009.

67

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se {est mjeseci od kako je preselio na ahiret istaknuti borac za prava osoba sa mentalnom retardacijom i dugogodi{nji predsjednik Saveza Sumero

FARUK (MUSTAFE) ALI[AH OMERA (MUJE) ^ENGI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 22. 5. 2009. u 11 h u ku}i `alosti, Baruthana do br. 22. O`alo{}ena porodica
4521-1tt

Faruk Ali{ah je cijeli svoj `ivot posvetio djeci i omladini sa posebnim potrebama ula`u}i bezgrani~nu energiju za pobolj{anje kvalitete `ivota ove populacije. Izra`avamo zahvalnost za sve ono {to je u~inio za djecu i odrasle sa posebnim potrebama. Uvijek }e ostati u na{im srcima i sje}anju. Kolektiv, korisnici, volonteri Saveza Udru`enja za pomo} osobama sa mentalnom retardacijom FBiH „SUMERO“
4518-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

na{em dragom amid`i

mom dragom daid`i

OMERU ^ENGI]U OMERU ^ENGI]U
Hvala ti za svu ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam pru`io. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoje: Nadira i Nerma
4522-1tt

HAJRA BURI], ro|. MEHI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. 5. 2009. godine u 15,00 sati u ulici Sulejmana Zolja 5b. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Djeca: Senad, Mediha i Igbala sa porodicama
4524-1tt 6805-1nd`

Nedostaje{ mi... Ja znam da ti ne voli{ da sam ja uplakana i tu`na. Volio si me nasmijanu i veselu. Beskrajno te volim, najdra`e stvorenje. Tvoja Arijana

POSLJEDNJI SELAM

mom bratu, amid`i, djeveru i prijatelju

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, amid`e i djevera

OMERU ^ENGI]U
Dragi na{ Omere, bio si poseban, oli~enje dobrote, plemenitosti, iskrenosti i svih drugih dobrih osobina koje krase velikog ~ovjeka. Ostali smo u tuzi, boli i vje~noj rani na srcu. Ostavio si nas kad si najpotrebniji. Ostajemo `eljni tebe. Da ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj dragi Hamo, snaha Behudina, prija Hasiba i tvoj Faruk
4523-1tt

DERVO (MUJO) HOLJAN
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji: Amer, Alem, Azemina i Avdija
6796-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg radnog kolege

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{e drage

ocu na{eg suigra~a Tinija

Dana 22. maja 2009. navr{ava se {esnaest godina od kada je stradala od neprijateljske granate na{a draga

BERINA - RINA MUJAGI]
22. 5. 1993 - 22. 5. 2009.
Draga na{a Rina, `ivot prolazi, prolazi... Mi moramo nastaviti da `ivimo sa puno bola, tuge i sje}anja na tvoj dragi lik. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}ena porodica
6746-1nd`

MUSTAFA ([E]E) ^OLAK

S po{tovanjem, KOLEKTIV DRVOPROMETA D.O.O. SARAJEVO
N

BERINA (RED@EPA) MUJAGI]
Nikada te ne}e zaboraviti, Tvoj daid`a Zijo Ke{ki} sa porodicom
6750-1nd`

[EVKO RAMOVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari D`enet. FK Novi Grad Sarajevo
6753-1nd`

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane, svekrve i punice

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{e drage

AHMED (ADNAN) DERVI[EVI]
Bol i tuga vje~no. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Sejo, Satka, Denis, Haris, Nedim, Indira, Lana i Zvjezdana
6759-1nd`

VASVIJE (DERVI[) MAHMUTOVI], ro|. BA[ALI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodica Tevhid }e se u~iti u petak, 22. 5. 2009. u ku}i merhume, ul. Jasenje 1 - Butmir
6778-1nd`

ZAHIDE (IDRIZ) GA^O, ro|. ]EHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid i hatma-dova }e se prou~iti 23. 5. (subota) u 16 h u porodi~noj ku}i Sagrd`ije br. 31. O`alo{}ena porodica
6826-1nd`

MIRZU MUSI]A
S tugom u srcima, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Obitelj D`ani}
702-1tz

NE\O STANKOVI]
1989 - 2009.

Zahvalna porodica
6794-1nd`

68

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ voljeni suprug, otac i dedo

FARUK (MUSTAFE) ALI[AH
22. 11. 2008 - 22. 5. 2009.

Dragi Faruk, tu`no je to {to ljudi velikog srca kratko `ive, a utje{no je to {to je njihova dobrota vje~na i dugo se pamti. Postoji ljubav koju smrt ne prekida, a beskrajna tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Zlata, djeca Belma i Alen, snaha Mirela, unuke Leila i Minea Tevhid }e se prou~iti 23. 5. 2009. godine (subota) u 17 sati u d`amiji Jedileri kod Sedam bra}e - Bistrik. Dana 22. 5. 2009., u petak, pedeset drugi dan od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva, punica, nana i pranana
6731-1nd`

MUNTA SKOPAK, ro|. MULA]
Dajemo hatma-dovu u 13.40 ~asova, poslije d`ume namaza, u Begovoj d`amiji u Sarajevu. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da se okupimo i dovu prou~imo. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Porodica
Dana 24. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog TU@NO SJE]ANJE
6791-1nd`

na

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se godina ispunjena bolom i tugom otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac, svekar i dedo

BAJAZID (BAJZE) JAMAKOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet. Tvoji: supruga Sevda, sin Senahid, snaha Ajka, unu~ad Mirela i Mirza PTT

SAUDINA - DINU HALILOVI]A
22. 5. 1993 - 22. 5. 2009.
Porodice D`ino i Krivo{ija
4529-1tt

ISMET DURAKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Porodica Jelin
712-1mo

EMIN BE]IROVI]
Sve misli i uspomene bolno podsje}aju na sve {to smo Tvojim odlaskom izgubili. Ponosni smo {to smo Te imali i vje~no zahvalni na dobroti i ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ao. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u mesd`idu u Hrasnici 22. 5. 2009. poslije d`uma-namaza. Tvoji sinovi Suad i Mensur, snahe Amra i Fata, unu~ad Emir, Amna, Samija, Samila i 6758-1nd` Adin

Dana 18. maja 2009. navr{ilo se {est mjeseci od kada nije s nama na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

na na{eg dragog

FARUKA ALI[AHA IBRAHIM (SULEJMANA) TERZIMEHI]
22. 11. 2008 - 22. 5. 2009.
Bio si plemenita du{a, veliki ~ovjek. Hvala dragom Allahu {to smo te imali. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
6730-1nd`

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Sestre Meliha i Mirsada sa porodicama
4811-1gr

Dana 21. 5. 2009. godine navr{ava se 6 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

ABASA SLATINA, ro|. LJUHAR
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, te{ko se navi}i na `ivot bez tebe, jer ni{ta nije kao prije. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane provedene s tobom. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjala. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljena i nikad zaboravljena. Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, u srcu nositi. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S velikim po{tovanjem, Tvoji: Ned`ib i Enisa

6784-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage

IBRO (MEHO) ALADIN
22. 5. 2008 - 22. 5. 2009.

SUADA (IBRO) HOD@I], ro|. ALADIN
10. 2. 2005 - 22. 5. 2009.

Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Supruga i majka Atija, sinovi i bra}a Irfan i Mirsad sa porodicom, k}erka i sestra Irfana sa porodicom Tevhid i hatma-dova }e se prou~iti 22. 5. 2009. u d`amiji u Vare{u.
4527-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 22. maj/svibanj 2009.

69

na na{e prijatelje sa kojima smo podijelili najljep{e godine na{e mladosti

AZRU MALI]BEGOVI]
1960 - 1994.

i

MLADENA BEVANDU
1961 - 2005.

Generacija maturanata I gimnazije koja je maturirala 1979. okupit }e se 22. maja da obilje`i 30 godina od tog doga|aja. Sa ponosom i tugom se sje}amo na{ih rano preminulih prijatelja Razred IV-b
4508-1tt

Dana 24. 5. 2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada nije vi{e sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

Dana 22. 5. 2009. navr{avaju se ta~no tri godine od smrti supruge, majke, bake, punice i svekrve

ASIM (ALIJA) PLEHO
2007 - 2009.
Te{ko je prihvatiti da vi{e nisi sa nama. Sad vidim da ne postoji ni vrijeme, ni rije~i koje bi ubla`ile bol i prazninu koju osje}amo. Supruga Adila, sinovi Kasim i D`evad, snahe Senada i Amira, unu~ad D`enan, Kenan, Lejla, Luna i Nedim
4504-1tt

SONJE MERD@ANOVI]
Vrijeme neumitno proti~e, a bol i sje}anje na tebe ne prestaje. Uvijek }e{ ostati u na{im mislima i nikada, nikada ne}e{ biti zaboravljena. Porodica Pozderovi} i Merd`anovi}
4503-1tt

Deset je godina od kako je na ahiret preselila na{a dobra

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{a k}erka i sestra

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, svekrva i baka

ALMA ZELIHI], ro|. ZUBOVI]
Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Alija, D`ula, Kaid, Farah, Omar, Silma, Samira, Amra, Senajid i Miralem
4495-1tt

JASMINKA KU^, ro|. HAD@ISELIMOVI]
Vrijeme koje je pro{lo ne mo`e smanjiti na{u tugu i bol u grudima. Sa nama si svaki tren i bit }e{ dok smo `ivi. TVOJI: majka Anisa, bra}a Edhem i Jasmin sa porodicama
253-1ze

ZUMRETA HALILOVI], ro|. AZABEGI]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}amo se tvog plemenitog lika. Suprug Kemal, sin Rusmir, snaha Nada, unuke Tina i Vanja
4506-1tt

SJE]ANJE

Dana 20. 5. 2009. navr{ilo se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage supruge i mame

Dana 24. 5. 2009. navr{ava se 7 dana od smrti majke na{eg prijatelja

HIKMET (IBRAHIMA) ^OLI]
22. 5. 2000 - 22. 5. 2009.

ATIJA ([ABAN) BUZA
Nenadoknadiva je stra{na bol u nama koji smo ostali bez tebe jer si bila stub na{e ku}e. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima jer jo{ nismo u stanju shvatiti da nisi me|u nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Vje~no o`alo{}eni: suprug Sead i sinovi Armin i Adnan
4458-1tt

HAVKA BAHTANOVI], ro|. [ENDEROVI]
Neka je vje~ni rahmet njenoj du{i. Osoblje objekta „Stari krovovi“: Elvir, Nena, Majda, Hamdo i raja: Nedim, Nijaz, Fadil, Zuko, Sejo, Lala, Terza, Tica, Novo, Marsela, Emira, Biba, Fahro, Meho...
4509-1tt

Tvoji najdra`i: Racka, Ada, Lejla i Haris
4499-1tt

Danas, u petak, 22. maja 2009. navr{ava se sedam dana od kako je na ahiret pre{ao na{ radni drug i prijatelj

NISVET SMRIKO
Sa tugom u srcima sje}amo se njegovog vedrog lika. Sa ponosom pri~amo o njegovom znanju i majstorstvu, radnom elanu i spremnosti da pru`i pomo} svakom ko ju je od njega o~ekivao. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Radne kolege i kolektiv preduze}a „Termomatik“ Zenica
255-1ze

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se dvije godine kako nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE Danas se navr{ava puna godina od kako je prestalo da kuca srce na{eg dragog, velikog i humanog ~ovjeka i dragog prijatelja, na{eg

MUSTAFA HAD@IABULI]
Nisi sa nama, ali si u na{im srcima uvijek bio i ostat }e{ vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodica
710-1mo

dr. MEHMEDA DERVI[KADI]A
iz Mostara - Sanskog Mosta
Dragi na{ dr. Mehmede, za tvoga `ivota smo bili veoma na Tebe ponosni {to smo te imali a danas smo na Tvoju godi{njicu smrti veoma tu`ni {to smo Te izgubili. Ali VELIKI kao {to si bio Ti nikada ne umiru a niti se zaboravljaju. Neka Ti Allah dragi podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet onako kako si i zaslu`io. Vje~no o`alo{}eni - Tvoji veliki prijatelji dr. Majda Ke{etovi}, dr. Salih Muminagi}, dr. Emina Muminagi}-Hod`i}, Muhamed Mu4423-1tt jagi} i Ammar Muminagi}

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

Danas, 22. 5. navr{ava se 10 godina od smrti na{e drage

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

EMINE [EBO
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo. Bila si sve ono {to drugi ne mogu biti. @ivjela si kratko, ali pamtit }e{ se vje~no. EL-FATIHA Suprug Sabrija, sestra Fatima, sin Senad, k}erka Amira, zetovi Zijad i Osman, sestri} Nihad, unuke Anela i Amina
4455-1tt

ALICE (SALKE) KAJTAZA
Te{ko se pomiriti sa istinom da te vi{e nema me|u nama. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Hatma-dova prou~it }e se u petak, 22. 5. 2009. godine prije d`uma-namaza u d`amiji u Po~itelju. 701-1mo O`alo{}ena porodica

OMERU ^ENGI]U
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Rad`ija, Belma, Elma i Selma
4429-1tt

OMERU ^ENGI]U

Nasa, Zaim, Rad`ija i Bahra
4429-1tt

70

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog dede

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nas je iznenada u svojoj 52 godini napustio dragi suprug, otac i deda

MILE GAVRI]
Praznina koju si ostavio je velika, kao i sje}anje na ljubav i pa`nju koju si nam svakodnevno pru`ao. Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Mnogo nam nedostaje{ i svakodnevno te spominjemo. Tvoji: Sergej, Emilija i Milan
N

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog direktora

MILE GAVRI]
Te{ko je prihvatiti istinu da vi{e nisi sa nama. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Bio si plemenit i velikog srca. Svojom dobrotom pokazao si nam put da te slijedimo. Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam pru`ao. Tvoji: Jelica, Tijana, Dijana, Mitar, Sergej, Milan i Emilija
N N

MILE GAVRI]
S po{tovanjem te svakodnevno spominjemo i s ljubavlju u srcu ~uvamo. Kolektiv GAVRI] KOMERC

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog i voljenog oca

MILE GAVRI]
Stanite vjetrovi, u}utite ptice, sunce prestani da grije{ bar na trenutak. Stanite i odajte po~ast jednom velikom ~ovjeku koji nas je rano napustio i ostavio dubok i nezibrisiv trag u na{im srcima. Zagrlite ga umjesto na{ih ruku, poljubite ga umjesto nas i reci te mu: Nismo te se nagledali, Nismo te se naljubili, Tako rano ti nam ode, Tako `ivot brzo pro|e. Ljubavi na{a, ponosu na{, rano bolna, bolu neprebolni, `ivjet }e{ dok na{a srca kucaju. Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole. K}erke Tijana i Dijana
N

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e majke

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od prerane smrti na{eg dragog brata i {ure

MARA (RADE) DABAR^I], ro|. BUJAK
Te{ko nam je da ubla`imo bol, da umirimo na{a srca ispunjena tugom i velikim osje}anjima prema tebi. Mjereno trajanjem vremena, tvoj `ivot je kratko trajao, mjereno djelima, trajao je mnogo du`e kao roditelja, majke, prijatelja. Rije~ Bo`ija nas u~i, `ivot ma kako dobar bio, kratko traje, samo dobro ime `ivi dovijeka. Uvijek }e{ da `ivi{ u srcima svoje zahvalne djece koja TE VOLE.
4471-1tt

MILE GAVRI]
Bato, te{ka je i bolna istina da vi{e nisi tu... Jedini moj brate, to mnogo boli. Suzama mojim oprosti, rana je duboka, bolna i neizlje~iva. Volimo te i mislimo na tebe. Ponosu moj! Tvoji: sestra Svjetlana i zet \uro Lubura
N

SJE]ANJE

Dana 21. 5. 2009. godine navr{ilo se {esnaest godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

Dana 22. maja 2009. godine navr{ava se 16 godina od prerane smrti

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od prerane smrti na{eg ujaka

SABRIJA (BEGE) GOLI]
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Zumreta, sinovi Mirsad i Senad, unu~ad Merisa i Sabrija, snaha Edina
4404-1tt

SUADA - SULETA (ASIMA) SILAJD@I]A
Dani i godine prolaze, a tvoj lik i dobrota }e se vje~no pamtiti. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Pomajka Aj{a
4421-1tt

MILE GAVRI]

Dobrota, po{tenje i plemenitost pripadaju velikim ljudima kao {to si bio, ujko, ti. Hvala ti {to si nam pokazao {ta zna~i biti veliki ~ovjek. Tvoji sestri}i: Marko i Branko Lubura
N

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 22. maj/svibanj 2009.

71

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

na na{e drage

MURIS (RASIMA) ]EMALOVI]
22. 5. 2008 - 22. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo drage uspomene na tebe i tvoju dobrotu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Porodica
PTT 4472-1tt

HAJRIJA HONDO
1984 - 2009.

SELVETA HONDO
1994 - 2009.

EMIR HONDO
1993 - 2009.

Jusuf i Armin sa porodicom

Dana 24. 5. 2009. navr{ava se pet godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dvadeset prvog maja 2009. godine navr{ilo se {est godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

dipl. ing. HUREM (BAJRE) FEJZI]
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i zauvijek u na{im srcima ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Amin. Tvoji najmiliji
4505-1tt

UZEIR (HASANA) TANOVI]
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i od zaborava ~uvati ponose}i se {to si bio dio na{eg `ivota. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi D`ennetom. Tvoji: Vahida, Hasan, Hamid, Albina, Tarik i Emir
4469-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 24. 5. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od kako nas je zauvijek napustio na{ voljeni

TU@NO SJE]ANJE

penzioneru na{eg kolektiva

MA\ID (SALIHA) D@EVLAN IBRO JELI] OMER (IBRAHIMA) HAD@IALI]
22. 5. 2002 - 22. 5. 2009.

Svi dani, mjeseci, godine sve vi{e su bolnije za tobom. Sindikat KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
4358-1tt

Porodica
4425-1tt

Tvoj sin Dino i supruga Azra
4452-1gr

TU@NO SJE]ANJE

Danas, 22. 5. 2009. navr{ava se 16 godina od pogibije na{ega

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{eg dragog

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 17 godina otkako je preselio na ahiret

OSMAN (\ULBE) KAHRIMAN
22. 5. 2007 - 22. 5. 2009.

[AHMO (ZULFE) ME[I]
Mi tvoji najbli`i vje~no }emo ~uvati uspomene na tebe, tvoju dorotu i velikodu{nost koja te krasila. Neka ti je vje~ni rahmet.

OMERA ^ENGI]A
S ljubavlju i po{tovanjem neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Nafa i k}erka Jasmina sa porodicom
4433-1tt

Supruga Fatima, sinovi Nijaz i Samir, snahe Mirsada i Razija, unu~ad Irhad, Dalila, Irem i Armin
4443-1tt

HAJRUDIN SPAHI]
Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga i djeca
4500-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Dervo, Muniba, Merima i Nejra
4429-1tt

Danas je 40 dana
SJE]ANJE

Dana 22. maja 2009. navr{ava se {est godina od smrti na{e drage

na na{e drage roditelje

Dana 22. maja 2009. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage k}eri, sestre i tetke

ZIBA KRAJ^IN, ro|. PERVAN
18. 11. 2008 - 22. 5. 2009.

BEGO KRAJ^IN
8. 4. 2009 - 22. 5. 2009.

EMI STROIL
Od na{eg rastanka, A mnogo, mnogo mi nedostaje{. ^uvat }u na{e godine i slike na moju prijateljicu koja ZAMJENE NEMA. Nermina
4512-1tt

ZAHIDA (HUSEINA) [ABETA
Zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Istog dana }e se prou~iti hatma-dova u d`amiji Faleti}i. Porodica
4511-1tt

Dragi moji roditelji, smrt ne prekida ljubav koju osje}am, niti vrijeme mo`e izlije~iti tugu koja osta iza vas. Hvala vam za sve {to ste u~inili za nas. Neka vas dove prate na d`enetskim putevima, a Allah d`.{. nek vam podari sve d`enetske ljepote. El-Fatiha! Tvoja k}i Subha, unuci Elvir i Alen, unuka Elvira sa porodicama, te snaha Fatima Hatma-dova }e se pokloniti u d`amiji Kratine - Mre`ica u petak, 22. 5. 2009. iza d`uma-namaza. 4454-1tt

AI[E MULALI]

Porodica
4484-1tt

72

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se tu`na i prazna godina da si me iznenada i bez najave ostavio i preselio na ahiret

dr. MEHMED DERVI[KADI]
1958 - 2008.

Bogatstvo i ljepotu imati starijeg brata koji ti je uzor, a i stariji kolega doktor, vi{e nemam. Kratki ovozemaljski `ivot potro{it }u da svoja medicinska znanja podarim drugim ljudima da ne bi patili kao {to ja patim za tobom. Tvoj brat dr. Nazif Dervi{kadi}, spec. infektolog
667-1mo

Dvadeset {estog maja 2009. godine navr{it }e se godina otkako je na ahiret preselio na{ voljeni sin, brat, otac, mu`, zet, amid`a i djever

CEZAR (D@EMALA) MA[OVI]
Tevhid }e se prou~iti u petak, 22. maja 2009. godine iza ikindije namaza (17 sati) u Carevoj d`amiji. Porodica
4450-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 26. 5. 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{e majke i 6 mjeseci od smrti na{eg babe
OSMANA (OSMANA) HALILOVI]A
1994 - 2009.

SAUDINA - DINU (MUSTAFE) HALILOVI]A
1993 - 2009.

I nakon toliko godina te{ko je izvu}i rije~i koje geleri granate ostavi{e. Bol je sama sebi dovoljna. Suza }e za vas te}i dovijeka. Dragi ljudi umiru, njihova djela i dobrota vje~no ostaju onima koji ih po{tuju i vole. Hvala svima koji vas se rado sje}aju. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet va{im du{ama, a nama sabur. 4427-1tt Porodica Halilovi} Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada na ahiret preseli na{a draga majka, svekrva, nena i pranena

TOKA^A

ZEJNA

HILMO

had`i FATIMA (ALIJE) ISAKOVI], ro|. HALILOVI]
(udova had`i RAMIZA)
Mila na{a majko, bolna je i tu`na istina da si nas zauvijek napustila. Bez obzira koliko si jaka `ena bila, smrt je ipak bila ja~a. Mi, a i svi koji su te poznavali, zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu, savjete i po`rtvovanost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, jer si to zaslu`ila. Tvoji najmiliji: k}erka Munira, sinovi Alija i Munir, snahe Vesna i Namira, unu~ad Azra, Amra, Aljo{a, Andrea, Ahmed i Aida, praunuke Nejra, Nermana, Amera, zet Amer, prije Mina i Namka. Tevhid }e se prou~iti 22. 5. 2009. godine u 17,00 sati u ku}i `alosti na Ko{evskom Brdu, ul. Maria Mikuli}a br. 49. 4490-1tt

U subotu, 23. 5. 2009. godine u 12.00 sati u ku}i rahmetlija, ul. Krka 56, prou~it }e se tevhidi. O`alo{}ena porodica
4493-1tt

Dana 22. maja 2009. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke, sestre, svekrve i nane

RAZIJA (SADIJA) KULOVI], ro|. KARDA[EVI]
Dana 22. svibnja 2009. godine u 15.00 sati navr{ava se peta tu`na godina kako smo izgubili na{eg dragog i nikad pre`aljenog supruga, oca i djeda
Uspomena na Tebe, Tvoju dobrotu i ljubav ostat }e vje~no u na{im srcima. Tvoji: sinovi Sabahudin, Ned`ad i Sead, sestra Fahra, snahe Emira i Amra, unu~ad Muharem, Muamer, Ado, Selma, Edin i Azra Tevhid }e se prou~iti 23. 5. 2009. godine (subota) u d`amiji Hrasnica u 11.00 sati.
4369-1tt

SJE]ANJE

na na{e najdra`e: ZLATKO i AIDA (ro|. KASAPOVI]) VEJZOVI] i
20. 6. 1992 - 20. 6. 2009.

AVDO VEJZOVI]

IVAN LUKI]
Neka ti je laka zemlja i po~ivao u miru Bo`ijem. Supruga Nevenka sa sinom Zvonkom i obitelji
4412-1tt

22. 5. 2006 - 22. 5. 2009.

Ostala je praznina i bol u na{im `ivotima, ali i sje}anja na sretne trenutke zajedno provedene. Neka vam dragi Allah podari lijepi D`enet. Sa tugom u srcu, Va{i: Hajrija, Irma, Haris, Selma i Na|a

4291-1tt

Dana 26. maja 2009. navr{avaju se pedeset dva dana od smrti na{eg oca i brata

SJE]ANJE

na dragog supruga, oca i brata

MURATA (DEME) ZEKI]A
Oti{ao si iznenada. Ostala je velika praznina. Neka ti Bog da D`enet i rahmet tvojoj du{i. Hatma-dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji, 24. 5. (nedjelja) iza podne namaza. Porodica Zeki}, prijatelji i kom{ije
4364-1tt

HIKMET PRLJA^A
22. 5. 1990 - 22. 5. 2009.
Supruga sa djecom
4481-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

petak, 22. maj/svibanj 2009.

73

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ otac, svekar i djed

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi

dragom babi

RASIM (SALIH) BE^I] HILMI AHMESPAHI]U
Molim Uzvi{enog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj jedini sin Arif sa porodicom
4542-1tt

DU[AN SARAFIJANOVI]

Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sinovi: Senad, Emsad i Vahid, snahe Selma i Nermina, unuci Bakir i Faris i unuka Alina
6833-1nd`

Supruga Stojanka i sinovi Mirko i Obren
2515-sh

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu i dajd`i

BURHANUDINU [EHOVI]U - BUDI
iz Bijeljine Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Subhija [ehovi}, sestri} Denis, supruga Narima i sin Alek Isakovi}
6849-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na{oj dragoj

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kako je na{a draga sestra, tetka i snaha preselila na ahiret

SAFIJA NOGO, ro|. [EHI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. maja 2009. godine u 73. godini. Sojle na{, nano na{a, te{ko nam je {to te vi{e nema sa nama. Falit }e{ nam, ali }emo te se uvijek sje}ati sa rado{}u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet du{i tvojoj. Tvoja snaha Mevla i unuka Jasmina
6832-1nd`

ANITI MULAOMEROVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Amid`a Selim s porodicom
6813-1nd`

SAUDINA (DINE) HALILOVI]A
22. 5. 1993 - 22. 5. 2009.
Tvoj lik ne mogu ni ki{e isprati, tvoj osmijeh ne mo`e ni vjetar odnijeti. Tvoj trag ne mogu ni snjegovi pokriti, niti te vrijeme mo`e odnijeti. U na{im srcima zauvijek }e{ ostati, s velikom ljubavlju ~uvamo te od zaborava. Tvoj: Zvjezdan, Bojan, Zvonko i Snje`a 6834-1nd`

NURA GARIBIJA, ro|. OLOV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat had`i Enver, sestra Razija, brati}i Muhamed i Mevludin, snaha had`i Hata, sestri~na Emina sa porodicom 4541-1tt Tahi}

SJE]ANJE

na

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se sedam dana od d`enaze na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi moga druga Seada Buze

ATIJI BUZA SELIMA SMAJLOVI]A
Dana 22. 5. 2009. navr{avaju se 3 godine od kada nisi sa nama. Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti Allah podari lijepi D`enet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Vezira, sinovi D`evad i D`emal sa 6739-1nd` porodicama

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 6 godina kako je preselila na ahiret na{a draga

Avdo i Ramiza Saliba{i}

BEGAJETA (ADEM) KARAMAN, ro|. KURSPAHI]
6850-1nd`

D@EMILE (IBRE) HALILOVI], ro|. MULABDI]
Tevhid }e se prou~iti 23. 5. 2009. u mektebu mjesto PAU^. Njeni: suprug Asim, k}eri Amra, Alma, [erifa i Asima, zetovi i unu~ad 6835-1nd`

Dani, mjeseci, godine prolaze, ali sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost.

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, supruga i naka

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Kasim, sinovi Suljo, Enes i Nevsad sa porodicama i k}eri Zakira - Emira Ma{i} i Enisa Borovina sa porodicama
6843-1nd`

SABAHETA ABLAKOVI] HAD@IBAJRI]
Molimo dragog Allaha da joj podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 22. 5. 2009. u 17 sati u ku}i `alosti ul. Hamdije ^emerli}a 41. Suprug Mehmed, k}erka Sabina i sin Faruk sa porodicama
4552-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragog roditelja

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 7 dana od smrti

FEHIM ^USTOVI]
23. 5. 1996 - 22. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, E{ef i Amira Hatma-dova }e se pokloniti u Begovoj d`amiji poslije d`ume.
4546-1tt

Dana 23. 5. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

HABIBE TUFO
Nije bitno ono {to nas je razdvajalo ve} je bitno ono {to nas je spajalo... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja unuka Jasmina Tufo
4549-1tt

MUSTAFE (ISMET-bega) SIJER^I]A
iz Rogatice Tevhid }e se prou~iti u Alipa{inoj d`amiji u subotu, 23. 5. 2009. godine u 14.00 sati. Porodica
6852-1nd`

MIRZA MUSI]

SAUDIN HALILOVI] DINO
22. 5. 1993 - 22. 5. 2009.
Godine {to prolaze ne mogu izbrisati ljubav i sje}anje na Tebe. Porodice: Toromanovi} i Keserovi}, Topi} i Ja`i}
6799-1nd`

Sje}anje na Tebe i Tvoj lik `ivje}e vje~no! ^edo, Mirsada i Goran
4555-1tz

74

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE
ZAHVALNICA

mom suprugu

REUFU (ENVERA I IFETE) DURANOVI]

Zahvaljujem se rodbini i prijateljima koji su u te{kim trenucima bili uz nas. Posebno zahvaljujem FUADU RID@ALU. Veliko hvala dr. Maji Banjin, dr. Nevzeti Had`imehmedovi}-Kahriman i svom ostalom medicinskom osoblju. Posebno zahvaljujem primarijus dr. med. sci. Seadu Jamakosmanovi}u O@ALO[]ENA SUPRUGA
4540-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog radnog kolegu

Dana 22. maja 2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi sin, brat, dajd`a i {ura

Dana 21. 5. 2009. godine navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana od smrti na{eg

LATIFA - LALETA SAL^INOVI]A
Lijepe uspomne i dru`enja ostat }e u na{im mislima i srcima zauvijek. Radne kolege: Kasim, Nusmir, Mirza, D`emo, Almir, Nail, Faruk i Nermin
PTT

SABAHUDIN (MUHIDIN) HARBA
Praznina i sje}anje na tebe ostaju do kraja `ivota. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Majka Fadila, sestra Emina, sestri} Bakir i zet D`email
4548-1tt

ESADA HAJDAREVI]A
Sje}anje na tvoj lik i plemenitu du{u nikad ne}e izblijedjeti. S ponosom te pominjemo, u srcu ~uvamo. Tvoja supruga Nada, k}eri Elvira, [ejla, Anita, zet Goran i unuka Alena
4543-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

penzioneru na{eg kolektiva na na{eg zaposlenika na na{eg radnog kolegu

LATIFA - LALETA SAL^INOVI]A
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`enet. Zaposlenici i korisnici Zavoda Drin Fojnica
PTT

LATIF - LALE SAL^INOVI]

Dobri ljudi umiru da bi ih `ivi spominjali. Zaposlenice prvog odjeljenja Zavoda Drin Fojnica
PTT

HILMI AHMESPAHI]U
Sindikat - KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
4550-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg radnog kolegu i prijatelja

Navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog radnog kolege

Dana 22. 5. 2009. godine (petak) navr{ava se 40 dana otkako nas je napustila na{a draga supruga i majka

LATIFA SAL^INOVI]A LALETA
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im sje}anjima. Zaposlenice drugog odjeljenja Zavoda Drin Fojnica: Mubina, Samira, Hasija, Nisveta, Alisa, Nevresa, Edina PTT T., Jasmina [., Azra i Rukija

MINKA STROIL, ro|. BIKI]
Ne postoji ljubav koju smrt mo`e prekinuti kao ni tuga koju vrijeme mo`e ubla`iti. Dok `ivimo mi, `ivje}e lutko, sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i ljubav koju si nam nesebi~no darovala. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Smajo sa djecom Majom, Emirom i Arijanom Tevhid }e se prou~iti u petak, 22. 5. 2009. godine u 14.00 u d`amiji Hrasno.
6844-1nd`

LATIFA - LALETA SAL^INOVI]A
S po{tovanjem se sje}amo njegove plemenitosti i ljudskosti. Sabiha, Amra, Maida, Zubejda, Mejrema, Behija, Zijada, Mel~a, Abida, Lejla, Hanifa, Seniha, Aida i Elvedina D`.
PTT

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage sestre i tetke

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

NURA GARIBIJA, ro|. OLOV^I]
Tuga se ne mjeri rije~ima, suzama ni vremenom koje prolazi, ve} prazninom koja ostaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Fatima, Raza, Elvir, Belma, Sejo, Dina i djeca Amna, Alden, Eldar i tvoja Adela... Tevhid }e se prou~iti istog dana (u petak) u 14.30 u d`amiji Faleti}i.
6836-1nd`

SELIM (OMER) SUBA[I]
5. 2. 1954 - 19. 5. 2008.
Navr{ila se godina od kako si oti{ao, tiho i dostojanstveno kako si i `ivio. Bol i praznina koja nam je ostala nikada ne}e nestati. Ti si u na{em srcu i u na{oj du{i i tu }e{ zauvijek ostati. Ponosni smo {to smo te imali i kada bi `ivio od na{e ljubavi `ivio bi vje~no. Tvoji najmiliji: supruga Sehija, k}erke Adisa i Lejla, unuk Hanan, zet Ibrahim
257-1ze

FEVZIJA - FE\A DRNDA
22. 5. 2005 - 22. 5. 2009.

Samo vrijeme prolazi, sje}anja ostaju. Safeta, Ajla i Lejla

Tevhid }e se prou~iti 24. 5. sa po~etkom u 14.00 ~asova, 6803-1nd` Aerodromska 61 Butmir.

Dana 21. maja navr{ile su se dvije godine od prerane smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

Ovih dana navr{ilo se {est tu`nih mjeseci kako nije sa nama na{a draga supruga, mama, nana i punica

MEDIHE DELI], ro|. SUBA[I]
Draga Mediha, nikada ne}emo zaboraviti tvoje tople rije~i i plemenita djela. S ponosom }emo te stalno spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Jakuf, Envera i Adnan
4529-1tt

SABIRA ABDULAGI], ro|. HASANBEGOVI]
Nedostaje nam mnogo. Hatma-dova predat }e se u nedjelju, 24. 5. 2009. u 17 sati, Zagreba~ka 2D/IV. Porodice Abdulagi}, Mandilovi} i Martinez
6820-1nd`

Dnevni avaz
Dana 16. 5. 2009. godine preselio je na ahiret na{ dragi brat i daid`a
SJE]ANJE

petak, 22. maj/svibanj 2009.

75

na radnu kolegicu

LATIF (HAMDE) SAL^INOVI] LALE
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Ne postoje rije~i koje mogu ubla`iti tugu i bol za tobom. Zauvijek }e{ biti suza u o~ima i lik u mislima onih koji te vole. S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomene na tebe i tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Smajo, sestra Hatid`a, Ramiza, Almasa i Alma, zetovi Vehbija Mustafi} i Sabahudin [ljivo, sestri} Muharem sa suprugom Sabinom i djecom Emirom i Elmom, sestri} Samir sa suprugom Amrom i djecom Selmom i Nedimom, sestri} Vahid sa suprugom Almom i djecom Amnom i Enidom, sestri~na Ajla i sestri} Ismet te ostala rodbina Tevhid }e se prou~iti u petak, 22. 5. 2009. godine, poslije d`ume namaza u d`amiji u PTT Dusini.

AZRA DERVI[EVI]
Dani, mjeseci i godina pro|e, sje}anje na tvoj lik i dobrotu ostavlja trag koji se ne mo`e izbrisati. Uvijek te se sje}amo i rado spominjemo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet jer si to zaslu`ila. Tvoje radne kolegice i kolege „PRETIS“ D.D.
6837-1nd`

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se {est mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, sestra, svekrva, punica, snaha i nana

NADIRA [O[KI], ro|. KANDI]
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima za svu tvoju veliku ljubav, dobrotu i plemenitost prema nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi Enver, D`afer, Ekrem, k}erke Nafija, Nad`ija i Sultana, brat Ramiz, sestra Badema, djever Uka, snahe Mubera, Bahrija i Andrea, zet Ismet, unuci Enis, Artan, Ljuljzim, Ljorik, Edin, Haris, Ardijan, Ramiz i Jasin, unuke Ljuljeta, Rezarta, Edna, Edina i Alisa, snaha Samra i praunuk Danin
6854-1nd`

SJE]ANJE

Pro{lo je 13 godina od smrti na{eg dragog

RU@DE KUHINJE
23. maj 1996 - 23. maj 2009.
Sje}amo se sa ljubavlju i po{tovanjem Supruga sa k}erkama Dana 23. maja 2009. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg dragog
6838-1nd`

NEVRESE (IBRAHIMA) RAMI] - BEOGRADLIJA
S ponosom i ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. 5. 2009. u 14.00 sati u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica
258-1ze

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi upravnik

FARUKA ALI[AHA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Korisnici, roditelji i uposlenici Udru`enja „Oaza“
6841-1nd`

FERIZ (TAHIRA) BIHORAC
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoju plemenitost i dobrotu koju si ostavio iza sebe. Tvoji: Munib, Zlaja, Enes, Muris, Sejo, Ivan, Dada i Hedija
6840-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage

SJE]ANJE

na na{u dragu majku, nanu, prananu

UMU[A MANDRO, ro|. BULBUL
MIRALEM KRESO
25. 5. 2004 - 25. 5. 2009.

BISERA KRESO
22. 6. 2004 - 25. 5. 2009.

Dragi na{i, ne postoji utjeha ni zaborav, ali postoji beskrajna tuga i bol koja ne}e nestati u na{im srcima. Sje}anje na vas, ljubav i ponos {to se mo`emo zvati va{ima, trajat }e dok smo `ivi. Neka je vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca Samir i Suada sa familijama 715-1mo

Dana 23. 5. 2009. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret. Te{ko je vrijeme koje prolazi bez tebe, jako bolno i tu`no. Ti si tu svaki dan, sat, minut. Dovoljno je da zatvorimo o~i i tad znamo da si tu uz nas i to nam daje snage da nastavimo dalje. Ka`u da vrijeme lije~i sve rane, da je to istina ne bi ovoliko bolio svaki novi dan, znaju}i da tebe nema. Nikada te ne}emo prestati voljeti, niti izbrisati iz sje}anja. Mogu nam uzeti sve, ali ljubav i uspomenu na tebe nikada. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Neutje{na djeca - sin, k}eri sa unu~adima i praunu~adima Hatma dova }e se pokloniti u d`amiji u Novom Ilija{u. 4544-1tt

76

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HILMO (BE]IR) AHMESPAHI]
preselio na ahiret u srijedu, 20. maja 2009. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. maja 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Kopa~i - Gora`de. Prijevoz obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Arif, k}erke Munira, Bejhana, Ramiza i Raza, snaha Hajrija, zetovi Suad, Mujo i Muhamed, unuci Admir, Damir, Muamer, Denis, Zlatko, Nedim i Mirza, unuke Azerina i Berina, sestri} Nezir, sestri~na Nezira, {ura Salko sa porodicom, te porodice Ahmespahi}, Omanovi}, Du~i}, [abanovi}, @uni}, Hurko, Suljovi}, Kurti}, ^ardakovi}, Alagi}, [ehi}, Leko i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji u Kopa~ima. 4542-1tt

BURHANUDIN (SULEJMAN) [EHOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 22. 5. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: supruga E{efa, sinovi Asmir i Admir, snahe Selma i Suada, unu~ad D`enan, Emina, Amar i Amina, bra}a Bedirhan, Faik i Hariz, sestre Bisera, Remzija i Subhija, amid`a Smail, tetka D`emila, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, snahe, zetovi, te porodice: [ehovi}, Had`isalihovi}, Hamzi}, Kobili}, Isakovi}, Husagi}, Latifagi}, @ivoti}, Omi}, [i{i}, Kom{i}, Mehmedovi}, Pilakovi}, Skoki}, Ahmetovi}, A{}eri}, Zul~i}, Dudi}, U`i~anin, Stevi}, Katana, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. TOME ME\E 10, ILID@A. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

ANITA (ASIM) MULAOMEROVI], ro|. ABAZA
preselila na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 31. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. 5. 2009. godine u 17.00 sati na mezarju Turovi - Trnovo. O@ALO[]ENI: suprug Edin, k}erka Sajra, majka Senada, sestra Sandra, brat Jusuf, svekar Ramiz, svekrva Envera, zaova Amina, tetka [uhra, amid`e, teti}i, teti~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, te porodice Mulaomerovi}, Abaza, Mehanija, [ehovi}, Rizvanovi}, Hod`i}, Holjan, Kuni}, Bibi}, Panjeta, Mehmedagi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u mesd`idu Hrasnica (ul. [ehitluci 22). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAFIJA NOGO, ro|. [EHI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. maja 2009. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. maja 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: sinovi Ferid, Hidajet i Enver, snahe Mevla, [efija i Hasima, unu~ad Vahidin, Muhidin, Jasmina, Emina, Sanela, Lejla i Muhamed, brat Himzo, snahe Haska i Zejna, zetovi Avdo i Selmo, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaove Rabija, Sabija, Haska, Hajra i [efika sa porodicama, te porodice: Nogo, [ehi}, Svraka, ^ani}, Agovi}, Hrnji}, Smaji}, Had`i}, D`abija, Imamovi}, Titori}, ]ato, ]osi}, Selmanovi}, Kla~ar, Ra`anica, Suljevi}, Sadikovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Sastavci br. 2 - Otes.
111

MUHAREM (MEHO) KURTOVI]
preselio na ahiret dana 20. 5. 2009. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. 5. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju u Jele~u Fo~a, gdje }e se i ukopati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sinovi: Mehmed, Murat i Amir, snahe Zejfa, Raza i Almira, unuci Miralem, Nedim, Eldar i Denis, sestra Hatid`a, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Kurtovi}, Pehilj, Kadri}, [alaka, Smajovi}, Sal~in, Had`i}, Sabljica, Spaho, Ahmethod`i}, Delali}, Muslim, Sitar, Be~iragi}, Mu{anovi}, Had`imuratovi}, [ahbaz, Sara~, Tuzlak, Kavazi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u ulici Vlakovo broj 86 - Sarajevo, u 14 sati. 6822-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMINA (IM[IR) ]EHAJA, ro|. BAJI]
preselila na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 22. 5. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: suprug Abdulah, k}eri D`emila i Jasmina, sin Ahmed, zet Omer, snaha Azra, unu~ad Aj{a, Armin, Merima, Midheta, Ajla i Harun, praunu~e D`email, bra}a Ramiz i Osman, sestra Temima, snahe Emina i [efika, djeverovi Adem i Salko i jetrva Ra{ida sa porodicama, te porodice: ]ehaja, Baji}, Kamenica, ]osovi}, Omerovi}, D`ambegovi}, Nuhanovi}, Hod`i}, Arukovi}, [krbi}, Otajagi}, Parnica, Horo, Ba{i}, [ehovi}, @ivojevi}, Habibovi}, Paldum, Gazap, Ali{ehovi}, Obu}a, Kasapovi}, [eta, Pe{l, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, ul. IVE ANDRI]A 4/IX. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Dana 22. 5. 2009. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE Dana 25. 5. 2009. navr{ava se 19 godina od smrti moje voljene majke, nane i punice

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BINASA (HILMO) MAVRI], ro|. KARAD@I]
preselila na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 22. 5. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: suprug Adem, sin Denis, k}erka Ajsela, zet Nermin, unuk Ersan, sestre Jasmina i Behija sa porodicama, bra}a Muhamed i Safet sa porodicama, majka Abida, djeverovi sa porodicama, zaove sa porodicama, tetke i dajd`e sa porodicama, te porodice: Mavri}, Karad`i}, Muminovi}, Pinji}, [aranin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, ul. SULEJMANA FILIPOVI]A 14/III DOBRINJA V.

ABID - BEGO (MEHE) OBHO\A[
Koliko god vremena da pro|e, utjehe nema. Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Izeta, k}erke Zineta i Hajra sa porodicama
6856-1nd`

RAMIZA [KALJI], ro|. HALILOVI]
Uvijek }emo te se rado sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. K}erka Mevlida sa porodicom
6857-1nd`

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

SJE]ANJE

Dana 26. maja 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana 22. 5. 2009. navr{ava se tu`na godina od kada je preselio na ahiret moj svak

SJE]ANJE

na dragu majku, nanu i svekrvu

EMIN BE]IROVI] MALIKA - BATE (HAKIJE) POZDERCA
26. 5. 2008 - 26. 5. 2009.
Dana 23. 5. 2009. godine u 12 sati posjetit }emo grob na{eg Bate. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
4554-1tt

RABIJA (MAHMUTA) MU[OVI]
15. 5. 1948 - 22. 5. 2006.
Tvoja dobrota i plemenitost ostat }e zauvijek u nama. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: sin Almir, unuk Rijad i snaha Zlatka
6855-1nd` 6848-1nd`

Iako je pro{la godina od kada si nas napustio, tvoja dobrota i plemenitost uvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ao dok si bio `iv. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja svastika Suada

Dana 23. maja 2009. navr{avaju se 52 tu`na dana od smrti na{e drage mame, nene i zaove

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se sedam godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

HAJRE (RAGIBA) LIPA
@ivot nestaje u jednom trenu. Velika bol i praznina u du{i svjedo~e da smo uskra}eni za najve}u ljubav, dobrotu, plemenitost i razumijevanje koje si nam nesebi~no davala. Pomisao na tebe budi suze u o~ima, bol u srcu, prazninu u du{ama na{im. Tvoji najmiliji: Sabaheta, Sena, Ilderin, Nina, Nud`ejma, Edin, Almir, Emina, Fehim, Tid`a i Jasmina Tevhid }e se prou~iti 23. maja 2009. (subota) u 13.00 u ul. Topal Osman pa{e 22/4.
4553-1tt

MAD@ID (SALIHA) D@EVLAN

S ponosom i ljubavlju uvijek }emo se sje}ati tvog dragog i plemenitog lika. Tvoji najmiliji: majka Nafija, brat Kemal, sestre Fadila i Arifa sa porodicama
4551-1tt

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

petak, 22. maj/svibanj 2009.

77

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

ENISA (SABIT-beg) RESULBEGOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 6. maja 2009. godine u Danskoj, u 89. godini.

D`enaza }e se obaviti u petak, 22. maja 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: brat dr. Vahdet Resulbegovi} sa porodicom, sestra Almasa Cvijeti} sa porodicom, te familije: Resulbegovi}, Buturovi}, Rizvanbegovi}, Behmen, Kadriba{i}, Smajlagi}, Cvijeti}, Ljubovi}, Had`iselimovi}, Avdagi} i ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Carevoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
4430-1tt

S velikom tugom i `alo{}u obavje{tavamo sve one koji su poznavali na{eg dragog oca

MUSTAFU (HALIL) BA[I]A
da je preselio na ahiret u Melburnu 20. 5. 2009.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: svi njegovi ~lanovi porodice
4502-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZA (HIMZO) HAD@IHASANOVI], ro|. HERENDA
preselila na ahiret u srijedu, 20. maja 2009. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 16.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O@ALO[]ENI: k}erke [emsa, Sehija, Fatima i Naima, zetovi Hazim, Sulejman i Jakub, unu~ad Mersiha, Senada, Meliha, Anel, Mirsada, Mirza, Azra i Lejla, zetovi Almir i Rijad, praunu~ad Eldar i Zejneb, sestre Behija i Sehija sa porodicama, pastorci Nezir, Zaim i Ahmed sa porodicama, pastorke Hiba i Vezira sa porodicama, Bejta sa porodicom, snaha Pa{a sa djecom, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Had`ihasanovi}, Herenda, Katica, Ad`em, Malko~, Pita, ^engi}, Omeragi}, Jolda{, Ma{i}, Medo{evi}, Be{lagi}, Gagula, Vra`alica, Had`i}, Poplata, Ja`i}, [urkovi}, Selimbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg Ote{kog bataljona br. 13/II. 111

SABIT (MU[AN) OMER]AJI]
preselio na ahiret u srijedu, 20. maja 2009. godine u 95. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. maja 2009. godine u 16.00 sati na mezarju JASEN - TREBINJE. O@ALO[]ENI: sinovi Muhamed i Safet, brat Muharem, snahe Faketa i Vildana, unu~ad Amina, Almira, Adnan i Kanita, praunu~ad Aida i Anes, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, snaha Ai{a, te porodice: Omer}aji}, Beki}, Ri|e{i}, [ahovi}, [aran, Isovi}, Alijagi}, Kreso, Omerba{i}, Kljako, ]erimagi}, Sefi}, Busulad`i}, Pulo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: D`emala Bijedi}a br. 103/VPR. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANKIJA (MURAT) DEMIR, ro|. POTURA
preselila na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 76. godini. D`enaza je obavljena u ~etvrtak, 21. 5. 2009. godine u 17.00 sati na mezarju Govedovi}i - Trnovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sena i Mejra, zet Mustafa, unuke Amina, Edina i Irma, unuk Nihad, djeverovi, jetrve, djeveri}i, amid`i} Mujo, te porodice Demir, Potura, Mrakovi}, ^olpa, [abani, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid je prou~en istog dana u porodi~noj ku}i merhume u Govedovi}ima, u 17.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim i `alosnim srcem obavje{tavamo sve ro|ake, prijatelje i poznanike da je na{ dragi suprug, otac i djed

POKOPNO DRU[TVO

prim. dr. OMER MIJATOV
nakon duge bolesti preminuo 11. maja 2009. godine u Hastingsu, na Novom Zelandu. Posljednji ispra}aj i sahrana pokojnika su obavljeni 15. maja 2009. godine na groblju Western Hills, u Hawkes Bay, na Novom Zelandu. O@ALO[]ENI: supruga LUKRECIJA, djeca MARIJA i DRA@EN, snaha TIHANA, unuci AMAR, AMRA, TIHOMIR i SONIA, sestri}i DARKO i VESNA, porodice: MIJATOV, VR@ULJEVI], JURJEVI], IKI], DURAKOVI], COOK i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji. „Nikada ne}e{ biti zaboravljen i uvijek }e{ imati posebno mjesto u na{im srcima. Gdje god da si sada, znaj da si uvijek bio ~astan ~ovjek, koji je pro`ivio jedan izvanredan `ivot, i znaj da }e{ nam uvijek beskona~no mnogo zna~iti.“ 691-1tz

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IDRIZ (IBRO) ^UHARA
preselio na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 22. 5. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: k}erke Ferida, Zineta, Fazila i Vezira, snaha Emira, brat Omer, sestre Devla, Latifa i Rum{a, zetovi Ha{im, Agan, Sakib, Mensur, Aldin i Sadmir, snahe Rasema i Dika, unuci Edin, Nedim, Nihad, Mirnes, Arnes, Amer i Amar, unuke: Samira, Sabina, Belma i Amra, praunu~ad Alen, Benjamin, Ajla, Sanjin, Adna i Edna, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: ^uhara, ^izmo, Mirvi}, Sulj~i}, ^au{evi}, Solak, \ozo, Ali}, Boguni}, Ma{i}, Memija, Dervi{evi}, Bublin, Rizvanovi}, Kapo, Kozadra, Mulahasanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. HASIBA BRANKOVI]A 8. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

www.bakije.com

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

ANITI MULAOMEROVI]

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

Od kom{ija iz Hrasnice Zijo, Drita, Salem, Beba, Halit, Refko, Fadila, Adis, Alija, Mustafa, Senija El-Fatiha
2516-1sh

78

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
1.637,87 KM, a po osnovu kamate iznos od 191,73 KM, {to ukupno iznosi 1.829,60 KM, kao i da naknadi parni~ni tro{ak i tro{kove objave u dnevnim novinama, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enim se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2 ZPP-a FBiH i tu`ene su du`ne dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a FBiH u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`ene ne dostave pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182 ZPP-a FBiH). Obavje{tavaju se tu`ene da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj plo~i suda. SUDAC Dragan ^ampara, s. r. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 028252 07 Mals Mostar, 4. 5. 2009. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Odjeljenje suda u Drvaru Broj: 068-1-Mal-08-000 102 Drvar, 27. 4. 2009. god. Op}inski sud u Livnu, Odjeljenje u Drvaru i to sudac tog suda Dragan ^ampara, postupaju}i po tu`bi ProCredit d.d., Filijala Banjaluka, Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 91, protiv tu`enih Baji} Jelene iz Drvara, Splitska br. 7 i [obi} Zorice iz Drvara, prijavljena i na adresi ul. Stevana Mokranjca br. 34 - Banjaluka, sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate, v.sp. 1.829,60 KM.

PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: HT d.o.o. Mostar, zastupan po z.z. direktoru TU@ENI: Vjekoslav [unji}, ul. Vukodolska br. 51 Mostar

OGLAS

TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za telefonske usluge u visini od 108,59 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 41,99 KM po~ev od 22. 9. 2006. godine do dana uplate, - na iznos od 24,43 KM po~ev od 15. 10. 2006. godine do dana uplate, - na iznos od 23,03 KM po~ev od 22. 11. 2006. godine do dana uplate, - na iznos od 19,14 KM po~ev od 21. 12. 2006. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove sa kamatama od dana dono{enja presude po odre|enju suda, sve u roku od 30 dana.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svojedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

OBJAVLJUJE
Tu`enim Baji} Jeleni i [obi} Zorici dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu 30. 12. 2008. godine kojom tu`itelj potra`uje po osnovu glavnice iznos od

Posl. br. 07 58 Ps 004343 06 Ps Op}inski sud Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Unicredit Zagreba~ka banka dd Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog djl Colpiv-Co Export Import Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku, radi isplate potra`ivanja v.s. 5.550,94, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 12. 02. 2009. godine, donio je slijede}u: zbog propu{tanja Du`an je tu`eni platiti tu`itelju iznos od 5.550,24 KM i to po osnovu glavnice iznos od 2.375,34 KM, iznos od 63,31 KM na ime redovne kamate, iznos od 3.1129 KM na ime ugovorene kamate po dospjelosti, sve sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 04. 2005. godine do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 320,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dono{enja presude do isplate, sve to u roku od 30 dana. Obrazlo`enje U tu`bi zaprimljenoj dana 31. 1. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injeni-

OGLAS

cama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 30. 12. 2008. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 167,00 KM i odluku u iznosu od 83,50 KM, te tro{kova dostave tu`be i presude zbog propu{tanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od 70,00 KM. Sudija Rabija Tanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

PRESUDU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-MALS-06-00/1710 Tuzla, 24. 12. 2008. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Amira Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BN „Stil“ DOO Tuzla, radi duga u iznosu od 590,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. do stava 7 ZPP-a u vezi ~lana 349. stav 3. ZPP-a

su od 240,00 KM, takse na tu`bu i presudu zajedno sa 17% PDV-a. Tu`ena je du`na tu`itelju isplatiti pomenuti dug u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. st. 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~l. 71. ZPP-a najkasnije, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be - dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Upozorava se tu`ena da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH. Dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Sudija Amira Ferizbegovi}
dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Tu`eni se pou~ava da je du`an najkasnije u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. (~l. 70. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ZPP FBiH). U slu~aju da u zakonskom roku tu`eni ne dostavi sudu odgovor na tu`bu u kojoj je tu`ilc predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik: Aida Hidovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Mal 001091 06 Mal Ora{je, 30. 4. 2009. godine Op}inski sud u Ora{ju, po stru~nom suradniku Darku @upari}u, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, TKC Ora{je, protiv tu`enika Bakira Pamuk~i}a iz Ora{ja, V ulica br. 23, sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga v.sp. 303,98 KM, na osnovu ~l. 348 st. 3 Zakona o parni~nom postupku

tama, po~ev od 20. 06. 2005. godine, pa do isplate, kao i t ro{kove postupka, a sve to u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem se tu`eniku dostavlja tu`ba u smislu ~l. 62 st. 2 Zakona o parni~nom postupku i tu`enik je du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti u pisanoj formi odgovor na tu`bu sa~injen u smislu ~l. 71. Zakona o parni~nom postupku. Napominjemo da je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`enik ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a budu ispunjeni uvjeti iz ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`enik da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni suradnik Darko @upari}

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`itelja BN „Stil“ DOO Bijeljina, protiv tu`enog „Betriks“ DOO Tuzla, radi duga u iznosu od 590,70 KM. Tu`itelj je dana 07. 11. 2006. godine Op}inskom sudu Tuzla podnio tu`bu protiv tu`ene a radi duga u iznosu od 590,70 KM. Potra`ivanje se odnosi na dug u iznosu od 590,70 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 05. 2005. godine, pa do kona~ne isplate, zajedno sa tro{kovima naknade za sastav tu`be u izno-

OBJAVLJUJE
Dana 30. 1. 2006. gdine, podnesena je tu`ba protiv tu`enika, u kojoj tu`itelj zahtijeva da tu`enik Bakir Pamuk~i} iz Ora{ja, V ulica br. 23, plati tu`itelju JP HT d.o.o. Mostar, TKC Ora{je, na ime duga, nov~ani iznos od 303,98 KM, sa zakonskim zateznim kama-

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Op}inski sud u [irokom Brijegu Broj: 64 0 Mal 001163 06 Mal [iroki Brijeg, 07. 05. 2009. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank d.d. BiH, Kneza Domagoja bb, Mostar, protiv tu`enog Ivan Ljubi} sin Gojaka, Uzari}i br. 64, [iroki Brijeg, radi naplate nov~anog potra`ivanja, VSP: 1.118,71 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH (u daljem tekstu skra}eno ZPP FBiH), objavljuje slijede}i Tu`enom Ivanu LJubi} sin Gojaka, Uzari}i br. 64, [iroki Brijeg dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozima tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 18. 09. 2006. godine s tu`benim zahtjevom koji glasi: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati dospjelo nov~ano potra`ivanje po osnovu Diners kartice br. 3645 444221 1006, partija br. 822000203-7 od 1.118,71 kM sa zakonskom zateznom kamatom koja te~e od 15. 09. 2006. godine pa sve do kona~ne isplate, te tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja“. Dostava tu`be na obavezni odgovor smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: P-569/06 Dana, 6. 5. 2009. godine
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: Ani~i} Rade Tu`eni: Omi} Ale i drugi Radi: Naknade {tete

OGLAS

PETAK, 26. juna 2009. godine sa po~etkom u 9,00 sati, soba broj 16. U smislu ~lana 77. Zakona o parni~nom postupku, obavje{tavamo stranke o posljedicama izostanka sa pripremnog ro~i{ta, pa isti~emo u smislu ~lana 84. stav 1 ZPP-a, ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, ako ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. U smislu ~lana 77. ZPP-a upozoravamo da su stranke du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremnom ro~i{tu donijeti isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Sudija: Velad`i} Sadeta s. r.

POZIV
Za Omi} Alu, sina Omera, Bosanska Krupa Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan

oglasi
STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU organizuje
Pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita iz predmeta FIZIKA, HEMIJA I BIOLOGIJA za upis studenata u prvu godinu studija u {kolskoj 2009/10 godini na Stomatolo{kom fakultetu u Sarajevu, Bolni~ka 4 a. Pripremna nastava se izvodi u obimu od 20 ~asova za svaki nastavni predmet. Nastava }e biti organizovana u periodu od 08. 06. do 26. 06. 2009. godine. Uplata za nastavu mo`e se izvr{iti u Studentskoj slu`bi Fakulteta. U cijenu pripremne nastave uklju~en je Informator za pripremanje kvalifikacionog ispita sa pitanjima i rje{enjima. Rok za podno{enje prijave je 5 (pet) radnih dana od dana objavljivanja. Stomatolo{ki fakultet sa klinikama zadr`ava pravo da ne organizuje pripremnu nastavu, ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 033 664 327 (Studentska slu`ba). BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 038480 08 Ps Sarajevo, 08. 05. 2009. godine

Dnevni avaz

petak, 22. maj/svibanj 2009.

79

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Maida Biki}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NIKE INTERNATIONAL Ltd, One Bowerman Drive, Beavertou, Oregon 97005-6453 US, zastupan po advokatu Mi}unovi} Draganu iz Sarajeva, protiv tu`enog HONG d.o.o. Sarajevo, ul. Orahova~ka br. 1, Sarajevo, radi povrede prava na `ig i djela nelojalne konkurencije, v.sp. 465,00 KM u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 07. 05. 2009. godine, donio je slijede}u: zbog propu{tanja 1. Utvr|uje se da je tu`eni „HONG“ d.o.o. Sarajevo, Orahova~ka br. 1, povrijedio prava tu`itelja NIKE INTERNATIONAL Ltd, iz osnova povrede prava na `ig i djela nelojalne konkurencije, na taj na~in {to je stavljao u promet - uvozio pod svojom firmom proizvode za{ti}ene `igove tu`itelja. 2. Tu`enom se zabranjuje svaka daljnja upotreba `igova tu`itelja ili sli~nog znaka (uvoz, stavljanje u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije) a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom izvr{enja. 3. Nala`e se tu`enom „HONG“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ove presude uni{ti zaplijenjenu koli~inu od 9.300 `igova NIKE koje je neovla{teno uvozio, a koji su pod carinskim nadzorom kod UINO BiH. 4. Obavezuje se tu`eni da plati sve tro{kove skladi{tenja, tro{kove uni{tenja predmetne robe kao u iznosu koliko isti budu iznosili a po cijeni Uprave za indirektno oporezivanje. 5. Tu`eni je du`an trpjeti da se o njegovom tro{ku ova presuda OBJAVI u dnevnom listu „DNEVNI AVAZ“. 6. Tu`eni je du`an naknaditi sve tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 44,85 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje U tu`bi zaprimljenoj dana 10. 03. 2008. godine punomo}nik tu`itelja je podnio tu`bu i tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojim stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku pod 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`eni tu`bu sa prilozima primio dana 26. 01. 2009. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 23,25 KM i takse na odluku suda u iznosu od 11,60 KM, {to ukupno iznosi 44,85 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. SUDIJA Biki} Maida

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047856 06 P Sarajevo, 3. 4. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`idi} Sanela postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja BABIKER ULFETE iz Sarajeva, ul. [emsudina Sarajli}a br. 27 zastupane po punomo}niku Jahi} Edini, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih BABIKER MOHAMEDA iz Sarajeva, ul. [emsudina Sarajli}a br. 27, MAMOUN OSMANA iz Sarajeva, ul. [emsudina Sarajli}a br. 28 zastupanog po punomo}niku Mamoun Sebini iz Jajca, Donje Zastinje bb i BANDA SUADA iz Sarajeva, ul. Josipa Pan~i}a br. 11/3 zastupanog po punomo}niku Pilav Salki advokatu iz Sarajeva, radi utvr|enja ni{tavosti ugovora o kupoprodaji stana v.s.p. 25.000,00 KM nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 4. 3. 2009. godine u prisutnosti punomo}nika tu`iteljice i punomo}nika tre}etu`enog, a u odsutnosti uredno obavije{tenih prvotu`enog i punomo}nika drugotu`enog, donio je dana 3. 4. 2009. godine slijede}u:

PRESUDU
Utvr|uje se da je ni{tav kupoprodajni ugovor zaklju~en dana 21. 9. 2005. godine izme|u drugotu`enog Mamoun Osmana i prvotu`enog Babiker Mohameda, kao prodavca i tre}etu`enog Banda Suada, kao kupca, ovjerenog pred Op}inskim sudom u Sarajevu Ov. br. 5589/2005 dana 28. 9. 2005. godine, kojim su prodavci prodali stan koji se nalazi u Sarajevu, u ul. Josipa Pan~i}a br. 11, sprat III, oznaka 49, ulaz V, po strukturi troiposoban, povr{ine 99 m2, upisan u podulo`ak br. 3909 Op}ina Ilid`a u Knjizi polo`enih ugovora Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu. Tu`eni su du`ni tu`iteljici solidarno naknaditi tro{kove spora u iznosu od 2.767,20 KM, u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`iteljica se odbija u dijelu tu`benog zahtjeva, kojim je predlo`eno da se zabrani Odsjeku knjiga polo`enih ugovora Zemlji{no-knji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu, da upi{e pravo vlasni{tva u korist tre}etu`enog na osnovu Ugovora o kupoprodaji od 21. 9. 2005. godine. SUDIJA D`idi} Sanela POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 019375 02 Ps Sarajevo, 08.05.2009.godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „Domoinvest“ d.j.l. Sarajevo, ulica Vrazova br.8, Sarajevo, protiv tu`enog PP „Stel Merks“ Sarajevo, ulica Vrazova br.8, Sarajevo, radi Isplata potra`ivanja, v.s.p. 16.850,60 KM , u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 08.05.2009.godine, donio je slijede}u:

je su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku pod 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 26.03.2009.godine godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPPa donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. ZPP-a, a isti se sastoji od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 505,00 KM i takse na odluku u iznosu od 252,50 KM, {to ukupno iznosi 757,50 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljana `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 046271 08 P Sarajevo, 8. 5. 2009. godine Tu`itelj: ULFETA BABIKER Tu`eni: RAIFFEISEN BANK D.D. BiH I DRUGI Radi: PONI[TENJA I NI[TAVOSTI UGOVORA Vsp: 1.050,00

POZIV
Za MOHAMED BABIKER Pozivate se kao stranka na ro~i{te povodom prijedloga za odre|ivanje mjere osiguranja zakazano za dan 3. 6. 2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 326/III. Sudija Nermina Novalija

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 16.850,60 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be tj. 04.02.2002.godine do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~kog postupka u iznosu od 757,50 KM, sve to u roku od 30 dana.

O b r a z l o ` e nj e
Prijedlogom za dozvolu izvr{enja koji se smatra tu`bom od 04.02.2002.godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica ko-

SUDIJA Radivoje Stani{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Broj: 65 0 P 046271 08 P Sarajevo, 8. 5. 2009. godine Tu`itelj: ULFETA BABIKER Tu`eni: RAIFFEISEN BANK D.D. BiH I DRUGI Radi: PONI[TENJA I NI[TAVOSTI UGOVORA Vsp: 1.050,00

POZIV
Za OSMAN MAMOUN Pozivate se kao stranka na ro~i{te povodom prijedloga z odre|ivanje mjere osiguranja zakazano za dan 3. 6. 2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 326/III. Sudija Nermina Novalija

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 047277 07 P Sarajevo, 06. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}Butigan, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja D@OMBA MIRSADA iz Br~kog, ul. Hilendarska br. 42. protiv tu`enog „NEKRETNINE 2-A“ doo Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovi}a br. 57. radi raskida ugovora zbog neispunjenja, povrata sredstava i naknade {tete, v.s.p. 161.616,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 06. 04. 2009. godine, u prisustvu tu`iteljice li~no i odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, dana 06. 05. 2009. godine, donio je slijede}u

stana po Ugovoru o zastupanju u postupku kupovine nekretnine koji je zaklju~en dana 28. 04. 2006. godine u Sarajevu sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 08. 2007. godine pa do isplate. Odbija se tu`beni zahtjev u dijelu kojim se tu`eni obavezuje isplatiti tu`iteljici iznos od 82.500,00 KM na ime naknade {tete zbog neispunjenja ugovora sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 4.920,50 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan Pouka: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

PRESUDU
Usvaja se dio tu`benog zahtjeva kojim se nala`e tu`enom da izvr{i povrat novca tu`iteljici u iznosu od 79.116,00 KM, na ime upla}enog iznosa za kupovinu

80

Petak, 22. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U BIHA]U UPRAVNI ODBOR
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Slu`bene novine FBiH“ br. 34/03), ~lana 92. Zakona o Univerzitetu u Biha}u (Sl. glasnik 8/98), Pravila Univerziteta u Biha}u i ~lana 2. Izmjena i dopuna Pravila Univerziteta u Biha}u (Saglasnost resornog ministarstva br: 10/1-38-3612UP/04 od 12. 07. 2004.), Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u broj: 01893/09 od 18. 05. 2009. godine, a uz pribavljeno Mi{ljenje Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 10-02-6757-2/08 od 03. 07. 2008. raspisuje se:

d.d. Sarajevo
Na osnovu ~lana 81. Statuta „UNIGRADNJE“ D.D. SARAJEVO Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje

OBAVJE[TENJE
O sazivanju i odr`avanju X Skup{tine dioni~ara „UNIGRADNJE“ D.D. SARAJEVO I Obavje{tavaju se dioni~ari „UNIGRADNJE“ D.D. SARAJEVO da }e se u Sarajevu, dana 22. 06. 2009. godine sa po~etkom u 17.00 sati, odr`ati Skup{tina dioni~ara „UNIGRADNJE“ D.D. SARAJEVO u prostorijama „Unigradnje“ d.d. Sarajevo u ulici Mula Mustafe Ba{eskije broj 10. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i DNEVNI RED 1. Usvajanje Zapisnika sa IX Skup{tine 2. Izbor Zapisni~ara Dva dioni~ara za ovjeru Zapisnika Odbora za glasanje Vanjskog revizora Odbora za reviziju 3. Usvajanje finansijskog izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2008. godinu sa izvje{tajem spoljnog revizora i Nadzornog odbora 4. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti 5. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva 6. Razno II Pozivaju se dioni~ari Dru{tva da prisustvuju Skup{tini u navedeno vrijeme, odnosno, obezbijede prisustvo svog punomo}nika u skladu za Zakonom o privrednim dru{tvima. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici Dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine. Uvid u dokumenta Dru{tva, koji su u vezi sa dnevnim redom Skup{tine, mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva u ulici Mula Mustafe Ba{eskije br. 10

KONKURS
za izbor i imenovanje rektora Univerziteta u Biha}u na mandatni period od dvije godine

Opis pozicije rektora: - Rektor je poslovodni organ Univerziteta - Rektor organizira i rukovodi radom Univerziteta, zastupa Univerzitet prema tre}im licima i odgovoran je za zakonitost rada Univerziteta. Kandidati za izbor i imenovanje rektora moraju ispunjavati slijede}e uslove: Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili eniteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa. - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, te da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova za poziciju za koju se prijavljuje, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1 Ustava BiH, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, - da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH Posebni uslovi: - da je kandidat u nau~no-nastavnom zvanju redovnog i vanrednog profesora, - kandidat koji se prijavljuje mora dostaviti i program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period Rektor se bira i imenuje na vrijeme od 2 (dvije) godine i mo`e biti ponovno imenovan u kontinuitetu jo{ jedan mandat. Rektor se bira iz reda nastavnika u nau~no-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora. Uz prijavu kandidat treba dostaviti: 1. Kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 5. Dokaz o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora 6. Ovjerene izjave kandidata na navode u alineji 3, 5, 6 i 7 7. Program rada i razvoja Univerziteta u Biha}u za mandatni period 8. Potvrda o zaposlenju na nekoj od visoko{kolskih ustanova Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Biha}u, ulica Kulina bana 2/II Biha}. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preprouke i informacije o kandidatima. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 32/01). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Predsjednik Upravnog odbora: Doc. dr. Ekrem Pehli}

Na osnovu ~lana 36. Statuta, ~lana 6 stav 2 ta~ka 1 Pravilnika o radu i Odluke o raspisivanju konkursa, generalni direktor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, raspisuje

KONKURS
ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA ODRE\ENO VRIJEME U TRAJANJU OD 12 MJESECI 1. Specijalista internista 2. Specijalista neuropsihijatar 3. Specijalista pedijatar 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac I Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1 VSS - medicinski fakultet Specijalisti~ki ispit iz interne medicine Znanje stranog jezika Poznavanje rada na ra~unaru 2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2 VSS - medicinski fakultet Specijalisti~ki ispit iz neuropsihijatrije Znanje stranog jezika Poznavanje rada na ra~unaru 3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3 VSS - medicinski fakultet Specijalisti~ki ispit iz pedijatrije Znanje stranog jezika Poznavanje rada na ra~unaru II Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: Diplomu ili uvjerenje o zavr{enom medicinskom fakultetu Uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu Uvjerenje ili certifikat o znanju stranog jezika Uvjerenje ili certifikat o poznavanju rada na ra~unaru Uvjerenje o neka`njavanju Uvjerenje o dr`avljanstvu Kra}u biografiju Kandidati su du`ni prilo`iti originale dokumenata ili ovjerene fotokopije III Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. IV Prijavu sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Slu`ba pravnih, kadrovskih i op{tih poslova Vrazova br. 11 SARAJEVO (soba broj 2 - PROTOKOL, ulaz iz ulice \oke Mazali}a) V Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

Firmi Triland Development (www.triland.net) iz Sarajeva potrebni slijedeci radnici: 1. Arhitekta- Projektant 2. Gra|evinski in`injer za rad na gradili{tu 3. Gra|evinski tehni~ar za rad na gradili{tu 4. Pravnik Kandidati treba da imaju najmanje dvije godine radnog iskutva u struci a CV poslati na mail mavdic@triland.net ili na fax 251-800.

sport

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

81

REPREZENTATIVCI Vedad Ibi{evi} po~eo vje`bati sa ekipom

Sanjao sam dan kada }u normalno trenirati
Ne `elim gledati unazad, bitno je ono {to je ispred mene je da se pripremim za narednu sezonu
Vedad Ibi{evi} je po~eo trenirati sa ekipom Hofenhajma. To je sjajna vijest za sve ljubitelje nogometa u BiH. Napada~ bh. reprezentacije tako se, nakon ta~no 127 dana odsustvovanja zbog povrede i operacije kri`nih ligamenata, vratio na teren. No, jo{ ne}e igrati utakmice.

Najva`nije

BUNDESLIGA
Grafite, Misimovi}, D`eko: Klju~ Volfsburgovih uspjeha

Magat poo{trio disciplinu uo~i posljednjeg kola

@eljan igre
- Sanjao sam dan kada }u normalno trenirati i normalno je da se osje}am sjajno kada sam to do`ivio. Ne mogu opisati kako sam se osje}ao vje`baju}i sa suigra~ima. Meni nogomet nije samo posao nego i ljubav. Koliko volim igrati i zabijati golove, toliko isto u`ivam treniraju}i - rekao nam je Ibi{evi} u telefonskom razgovoru. Vedad je povrijedio ligamente 14. januara na pripremama u
Ibi{evi}: Nogomet mi nije samo posao nego i ljubav

Adlung otjeran sa treninga
Jo{ nismo zagrizli slavljeni~ku tortu, ka`e trener Volfsburga
Trener Volfsburga Feliks Magat (Felix Magath) poo{trio je disciplinu me|u „Vukovima“ uo~i odlu~uju}ih 90 minuta u borbi za titulu njema~kog prvaka. Iskusni stru~njak vrlo dobro zna da u posljednjem me~u sezone u subotu protiv Verdera ne smije biti gre{ke. Od igra~a je zatra`io da ostanu fokusirani na uspjeh koji je pred njima i da se ne obaziru na euforiju koja je zahvatila grad VW-a. - Jo{ nismo zagrizli slavljeni~ku tortu. Moramo ostati koncentrisani. Ako budemo igrali upola dobro kao u posljednje dvije utakmice, to bi trebalo biti dovoljno za naslov - ka`e Magat, koji je u srijedu sa treninga otjerao Danijela Adlunga zbog nediscipline. Volfsburg ima skoro perfektan u~inak na svom terenu. U 16 utakmica ostvario je 15 pobjeda uz jedan remi. Najvi{e zasluga za to ima nevjerovatni trio D`eko Misimovi} - Grafite, koji su zajedno postigli 57 golova, a namjestili 41. Napada~ki tandem Volfsburga

Klju~na rije~ „tebra“
Misimovi}, D`eko i Grafite otkrili su za „Sportbild“ tajnu svog uspjeha. Klju~na rije~ je „tebra“ (brate, `argon). - Sa „tebra“ sve po~injemo. I Grafitea smo nau~ili pa svaku akciju zapo~injemo dozivaju}i se tako - otkriva D`eko. ima dva gola (51) manje od rekorda Bundeslige, koji dr`e Gerd Miler (Muller) i Uli Henes (Ulli Hoeness). - Obaranje rekorda bio bi uspjeh, ali je najva`nije da osvojimo titulu - ka`e D`eko za njema~ki „Sportbild“. Zvjezdan Misimovi} dodaje za isti list da se nada da }e njegov suigra~ iz kluba i reprezentacije presti}i Grafitea na listi strijelaca. - @elim da D`eko bude golgeter (A. N.) lige - ka`e Misimovi}.

Volfsburg }e biti prvak
Ibi{evi} }e provesti subotu navijaju}i za Edina D`eku, Zvjezdana Misimovi}a i Volfsburg, koji }e protiv Verdera tra`iti put do {ampionske titule. - Bit }u uz D`eku i Misketa svim srcem. Mislim da ne}e kiksati. Kod ku}e su nepobjedivi. Verder se istro{io u finalu Kupa UEFA, a pred sobom ima jo{ i finale Kupa Njema~ke sa Hamburgom. To ne zna~i da }e se Verder predati, ali mislim da su igra~i istro{eni i da ne}e mo}i na{koditi Volfsburgu, koji je proljetnu polusezonu odigrao maestralno - govori Ibi{evi}.

[paniji, u prijateljskoj utakmici protiv Hamburga. Nakon ~etiri mjeseca, ponovo je u pogonu, {to je br`e nego {to se o~ekivalo. - Ovako djeluje brzo, ali nije bilo tako. Dugo, dugo je pro{lo. Dosta sam vje`bi u bolnici uradio sam i naro~ito poslije, za vrijeme terapije. No, ne `elim se vra}ati na to i gledati unazad. Bitno je ono {to je ispred mene, a to su nova sezona, nove utakmice i, nadam se, novi uspjesi. @eljan sam igre, to je ono {to me vodi naprijed - dodao je. Nakon te{ke povrede i pokidanih ligamenata desnog koljena, mnogi se pitaju da li }e se Ibi{evi} ikada mo}i vratiti u sjajnu formu iz jesenje polusezone Bundeslige, kada je u 17 utakmica zabio 18 golova. - To je druga stvar i manje je bitna za mene. Najbitnije je da sam se oporavio i da nemam ni-

Ragnik ostaje na klupi
Ambicije Hofenhajma su velike i za narednu sezonu. Najavljuju se poja~anja i borba za Evropu. - Sigurno je da trener Ralf Ragnik (Ragnick) ostaje. Najbitnije je da nas zaobi|u povrede. Mislim da nam se serija pehova koje smo imali ove sezone ne mo`e ponoviti. Stekli smo veliko iskustvo, {to nam je veoma va`no. Sa nekoliko poja~anja, mislim da mo`emo u borbu za Evropu zaklju~io je Ibi{evi}. kakvih zdravstvenih problema. Sada je preda mnom period priprema. Najva`nije je da se pripremim za narednu sezonu. Bit }e te{ko dosti}i onakvu formu, ali nemam taj pritisak.

Spisak mladih za Lihten{tajn

Salihovi}, Misimovi} i D`eko u timu sezone
Novinar uglednog portala Goal.com Metju Bart (Mathew Burt) uvrstio je trojicu na{ih reprezentativaca Sejada Salihovi}a, Zvjezdana Misimovi}a i Edina D`eku u bundesliga{ku ekipu sezone. Najbolji tim Bundeslige, prema Bartu, izgleda ovako: Golman: Robert Enke (Hanover); Odbrana: Filip Lam (Bajern), Benedikt Hevedes ([alke), Josip [imuni} (Herta); Vezni red: Sejad Salihovi} (Hofenhajm), Frank Bilal Riberi (Bajern), Renato Augusto (Bajer), Zvjezdan Misimovi} (Volfsburg); Napad: Edin D`eko (Volfsburg), Grafite (Volfsburg), Mario Gomez ([tutgart).

Izgubili samopouzdanje
Prolje}e je za Hofenhajm bilo te{ko. Jesenas lideri, u drugom dijelu sezone nanizali su ~ak 12 utakmica bez pobjede. - Mnogi su i o~ekivali da nam ne}e i}i tako dobro kao jesenas. U odlu~uju}im fazama nedostajala su nam po dvojica-trojica klju~nih igra~a. Nakon nekoliko utakmica bez pobjede, igra~i su izgubili samopouzdanje - ka`e Ibi{evi}.
A. NOVALIJA

Tuli} pozvao 21 igra~a
Za prijateljski me~ sa Lihten{tajnom 3. juna u Vaduzu selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Branimir Tuli} pozvao je 21 igra~a. GOLMANI: Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar), Stefan Tomovi} (Slavija); ODBRANA: Matijas Peji} (Ora{je), Nenad Kiso (^ukari~ki, Srbija), Neboj{a Peji} (BSK, Srbija), Rijad Demi} (Vele`), Slavko Brekalo ([iroki Brijeg), Toni [unji} (Zrinjski); VEZNI RED: Damir [ov{i} (Zagreb, Hrvatska), Sanid Mujaki} (Lakta{i), Mirko @aja (Primorje, Slovenija), Almir Beki} (Sloboda), Adin \afi} (Cibalija, Hrvatska), Mirsad Bedak (Alen, Njema~ka), Sanid Halilovi} (Slavonac, Hrvatska), Nemanja Bilbija (Borac), Nedeljko Mali} (Materzburg, Austrija), Dalio Memi} (Valdhof Manhajm, Njema~ka), Damir Husi} (Zvijezda);

Ajntraht }e se rastati od Fridelma Funkela

Bajramovi} ostaje bez trenera
Nezadovoljni ovosezonskim rezultatima, ~elnici njema~kog prvoliga{a Ajntrahta odlu~ili su da na kraju sezone raskinu saradnju sa trenerom Fridelmom Funkelom (Fridhelm). Biv{i trener Kelna i Hanse bit }e na klupi jo{ samo tokom utakmice posljednjeg kola, u kojem }e ekipa na{eg reprezentativca Zlatana Bajramovi}a igrati protiv Hamburga. Ajntraht je od po~etka proljetnog dijela sezone zabilje`io samo tri pobjede u 16 me~eva i pao na (M. T.) 13. mjesto na tabeli.

[ehi}: Opet na golu mlade selekcije

NAPAD: Muris Me{anovi} (Jablonec, ^e{ka), Amer Osmanagi} (OFK Beograd, Srbija). Okupljanje je zakazano za 31. maj u Bosanskoj Gradi{ci. A. N.

Vele` uo~i me~a sezone u Modri~i

Ibrakovi}: Mo`emo do boda
Fudbaleri Vele`a sutra }e u Modri~i igrati utakmicu sezone, u kojoj `ele ostati nepora`eni, {to bi im donijelo opstanak u Premijer ligi. [ef stru~nog {taba „Ro|enih“ Abdulah Ibrakovi} imat }e na raspolaganju sve igra~e osim povrije|enog Nermina Kadi}a. - Vjerujem da }e ekipa protiv Modri~ana biti prava i da mo`emo do toliko `eljenog boda. [to se ti~e me~a u Grada~cu, ~injenica je da je Zvijezda daleko kvalitetniji tim od Ora{ja. ^elik je pokazao da je veliki klub savladav{i Ora{je kada je malo ko o~ekivao. Nadam se da }e to isto potvrditi i Zvijezda - ka`e AbduF. I. lah Ibrakovi}.

82

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

sport

ZENICA ^elik op}inskim novcem po~inje rekonstrukciju stadiona

Milion maraka za novi krov i teren na Bilinom polju
Zbog predstoje}ih radova, pod upitnikom i evropske utakmice Slobode u Zenici
Kako je na ju~era{njoj redovnoj pres-konferenciji u zeni~kom klubu najavio ~lan Upravnog odbora Amir D`idi}, ^elik }e najkasnije za mjesec po~eti jo{ zimus najavljenu rekonstrukciju stadiona Bilino polje. Podsjetimo, prvobitno je bilo planirano da rekonstrukcija starta po~etkom maja, a prema tom planu, zeni~ki tim bi svoje dvije posljednje doma}e utakmice (Ora{je i Borac) igrao na stadionu Kamberovi}a polje. - Op}ina Zenica osigurala je milion konvertibilnih maraka za ovu rekonstrukciju, kojom }e biti obuhva}ena sanacija krova na zapadnoj tribini i samog terena, na kojem }e biti izmijenjena i kompletna drena`a - kazao je D`idi}. Na pitanje da li to zna~i i da tuzlanska Sloboda na ovom stadionu ne}e mo}i igrati svoje evropske utakmice, D`idi} je odgovorio da, koliko mu je poznato, Tuzlaci jo{ nisu sigurni da li }e i dobiti licencu za nastup u Evropi. - Rekonstrukcija nam je priorIbrakovi}: Vjeruje u po{tenje Zvijezde

Predsjednik Modri~e Milenko Grabovac

Idemo na pobjedu, drugi nas ne zanimaju
U Modri~i }e se u subotu voditi bitka za opstanak. Jo{ aktuelni {ampion Bosne i Hercegovine za samo jednu godinu pro{ao je put od vrha do dna. Sutra protiv Vele`a ne smije izgubiti da bi i idu}e sezone igrao u dru{tvu najboljih. Budu}i da remi i „Uljare“ i „Ro|ene“ sasvim sigurno ostavlja u Premijer ligi, a da ispadaju Ora{ani, pojavilo se dosta pri~a kako se ve} zna ishod sutra{njeg duela u Modri~i. - Mi imamo svoj cilj i do njega }emo sigurno do}i. Pobjeda nam rje{ava sve brige i vjerujem da do nje ne}emo sti}i lako, ali je dosti`na. Drugi nas ne zanimaju. Sve je u na{im rukama i sigurno je da }emo i idu}e sezone igrati Premijer ligu - ka`e predsjednik Modri~e Maxime Milenko Grabovac. Ina~e, u {est godina, koliko se takmi~i u Premijer ligi, Modri~a je svaki put zavr{avala prvenstvo me|u prvih {est ekipa, osvojila je po jednom Kup i prvenstvo, a nikada nije bila u te`oj situaciji da se u posljednjem kolu mora boriti za status premijerliga{a. S. M.

Bilino polje: Radovi po~inju najkasnije za mjesec

itet, ali ne zna~i i da }emo otkazati gostoprimstvo Slobodi - kazao je D`idi}, koji je izrazio sumnju

da bi rekonstrukcija mogla biti okon~ana do po~etka naredne noV. B. gometne sezone.

Juniori Zrinjskog osvojili Kup BiH u nogometu

Enes Me{anovi} o izdavanju evropske licence Slobodi

Had`i}ani pobijedili u Mostaru pa izgubili na penale

Ne postoji nijedna prepreka izuzev pritiska drugih klubova
Za{to ikoga treba interesirati kako smo sa Poreznom upravom sklopili sporazum o reprogramiranju duga, ka`e Me{anovi}
Sportski direktor Enes Me{anovi} tvrdi da ne postoji nijedna prepreka da Slobodi u ponedjeljak bude odobrena licenca za nastup u me|unarodnim takmi~enjima. Drugostepena komisija za licenciranje odgodila je u utorak odluku o zahtjevu tuzlanskog kluba da mu odobri nastup u Evropi dok ne dobije stru~no, pravno mi{ljenje o dva problema. Kako nam je tada prenio predsjednik Komisije \or|e Star~evi}, sporni su sporazum o reprogramiranju Slobodinog duga Poreznoj upravi Federacije BiH te pla}anje naknade za igra~e. - Nogometnom savezu BiH dostavili smo validan sporazum o reprogramiranju duga, koji je potpisan sa nadle`nom Poreznom [to se ti~e drugog problema, radi se o od{teti Budu}nosti za Semira Slomi}a. Pod prijetnjom suspenzijom, banovi}kom klubu platili smo kompletan dug, o ~emu imamo potvrdu, koju smo i dostavili Savezu - poja{njava Me{anovi}. U ~emu je, onda, problem? Me{anovi} ka`e da je o~ito da drugi klubovi vr{e pritisak kako Slobodi, koja je u Premijer ligi ve} izborila Evropu, a igra i u finalu Kupa BiH, ne bi bila izdata licenca. - Znamo i od koga dolazi taj pritisak - navodi Me{anovi}. Iako to ne `eli re}i, jasno je da aludira na [iroki Brijeg, jedini klub koji je jo{ u prvostepenom postupku dobio me|unarodnu licencu, a kroz takmi~enja nije O. L. izborio izlazak u Evropu.

Me{anovi}: Isplatili smo Banovi}ane

Detalj sa utakmice: Slavlje Mostaraca

(Foto: R. Ivi})

upravom. Ne znam {ta tu mo`e biti sporno i za{to ikoga treba interesirati kako smo mi sklopili sporazum.

Juniori mostarskog Zrinjskog osvojili su Kup BiH nakon {to su na penale sa 6:5 dobili Radnik. Mostarci su na svom terenu Pod Bijelim brijegom pora`eni sa 0:1, istim rezultatom kojim su dobili prvu utakmicu u Had`i}ima. Odluka o pobjedniku pala je tek u

{estoj seriji penala nakon {to je kapiten Zrinjskog Mateo ]ubela pogodio, a golman Igor Budimir odbranio udarac igra~a Radnika Adija Mehremi}a. Jedini pogodak u regularnom dijelu susreta postigao je Arnes S. Sp. Ra~i}, u 14. minuti.

Golman Travnika na izlaznim vratima

Nurkovi} na meti Kelna i Majnca
Golman Travnika Adis Nurkovi} nedavno je postao interesantan klubovima u [paniji, a ovih dana na{ao se i na meti njema~kih klubova Kelna i Majnca. Prema rije~ima sportskog direktora „Vezira“ Midheta Saraj~i}a, eventualni transfer Nurkovi} }e obaviti u dogovoru sa Travnikom. - Istina je da su za na{eg golmana zainteresirani {panski i njema~ki klubovi, {to nam je posebno drago, jer se radi i o promociji Travnika. Nurkovi} je stekao punu afirmaciju na Piroti. Pokazao se korektnim, sve `eli rije{iti u dogovoru sa nama - ka`e S. P . Saraj~i}.
Nurkovi}: Afirmirao se na Piroti

Spec
BEOGRAD - FIFA je kaznila Fudbalski savez Srbije (FSS) sa 14.000 franaka zbog incidenata koje su priredili navija~i ove reprezentacije za vrijeme me~a kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunije u Konstanci. Osim toga, FSS morat }e platiti jo{ 4.300 franaka zbog {tete nastale tom prilikom, kada je polomljen (Is. ].) ve}i broj stolica.

sport

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

83

Portugalac razmatra odlazak iz Evrope

KUP UEFA [ahtjor nastavio dominaciju Istoka

Figo `eli u Kinu
Mada je u nedjelju najavio opro{taj, biv{i najbolji igra~ svijeta Luis Figo ipak jo{ nije voljan da zavr{i karijeru nego bi je mogao nastaviti izvan Evrope. Kineski mediji objavili su da portugalski fudbaler razmatra opciju da ostatak karijere odigra u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta. - ^ekam ponude iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i Japana, ali sam spreman da prihvatim i poziv iz Kine - rekao je 36-godi{nji Figo, koji je u nedjelju sa Interom proslavio ~etvrtu titu(M. T.) lu prvaka Italije.

Lu~esku: Sada nam dajte Ligu prvaka
Bili smo previ{e spori i nesposobni da stisnemo protivnika, ka`e Tomas [af
Po tre}i put u posljednjih pet godina, trofej Kupa UEFA oti}i }e na istok, a [ahtjor iz Donjecka ostat }e upisan kao posljednji osvaja~ ovog natjecanja prije preimenovanja i promjene formata.
Figo: ^eka ponude

@elim Barcelonu
[ahtjor je nakon produ`etaka u istanbulskom finalu golom Brazilca @adsona (Jadson) savladao njema~ki Verder sa 2:1, osvojio prvi evropski trofej i potvrdio ulazak Ukrajinaca u dru{tvo najja~ih evropskih klubova. - Osje}am se fantasti~no, mlado i pobjedni~ki. Imam veliku

Menad`er Arsenala zagrijan za novi projekt

Venger razmi{lja o Realu
Ako se Florentino Perez ponovo domogne predsjedni~ke fotelje u Realu, u Madrid bi mogao do}i i Arsen Venger (Arsene Wenger). Venger, koji ve} 13 godina vodi ekipu Arsenala, odbacio je {pekulacije o selidbi u Madrid nekoliko puta tokom sezone, ali je sada tu opciju prvi put nazvao interesantnom. Promjenu raspolo`enja francuskog stru~njaka izazvali su, vjerovatno, novi sukobi sa upravom zbog malog bud`eta za transfere ovog ljeta i mogu}nosti da klub proda Robina van Persija (Persie). - Ako Perez dobije izbore, njegov projekt bio bi interesantan za svakog trenera. Ja, prema pravilu, ostajem u klubu do kraja ugovora, ali ne mogu re}i da li sam razgovarao sa Perezom - kazao je Venger, ~iji trenutni ugovor sa Arsenalom traje do 2011. Perez, tvorac „Galaktikosa“, koji je u ~etiri uzastopna prijelazna roka (2000-2003) na Bernabeu doveo Luisa Figa, Zinedina Zidana, Ronalda i Dejvida Beka-

Posljednji osvaja~i
2000 - Galatasaraj (Turska) 2001 - Liverpul (Engleska) 2002 - Fejenord (Holandija) 2003 - Porto (Portugal) 2004 - Valensija ([panija) 2005 - CSKA (Rusija) 2006 - Sevilja ([panija) 2007 - Sevilja ([panija) 2008 - Zenit (Rusija) 2009 - [ahtjor (Ukrajina) potrebu da u ovom trenutku samo zahvaljujem na{em predsjedniku, svim igra~ima, cijelom trenerskom timu i navija~ima - rekao je trener Mir~ea Lu~esku (Mircea Lucescu) te je nastavio: - Kona~ni rezultat utakmice odra`ava ono {to se doga|alo na terenu. Dominirali smo u prvom poluvremenu i, osim pogotka, imali smo nekoliko izglednih prilika. Bili smo bolji i na po~etku produ`etaka, {to smo okrunili pogotkom. Moram re}i da smo cijelu sezonu u Evropi igrali

Fudbaleri [ahtjora: Posljednji osvaja~i Kupa UEFA

(Foto: Reuters)

Venger: Promjena raspolo`enja

Srna potro{io 45.000 eura
Dio novca zara|enog ulaskom u finale, a potom i osvajanjem trofeja Kupa UEFA, hrvatski reprezentativac u dresu [ahtjora Darijo Srna potro{io je na prijatelje i rodbinu. Srna je unajmio ~arter-avion iz Splita za Istanbul, u njega smjestio odli~no. Mi, Dinamo Kijev i Metalist donijeli smo Ukrajini mnogo bodova, koji }e dosta zna~iti u eurokupovima - rekao je Lu~esku izraziv{i `elju da u Superkupu sljede}e sezone [ahtjor zaigra pr85 najbli`ih osoba, uru~io im ulaznice za finale, koje su ko{tale po 150 eura, te im platio kompletan boravak na Bosforu, uklju~uju}i i razgledanje grada, {alove, suvenire... Pretpostavlja se da je Srna na to potro{io skoro 45.000 eura. otiv Barcelone. Rumunski stru~njak kazao je da }e naredne sezone njegova ekipa iznenaditi Evropu i u Ligi prvaka.

ma (David Beckham), apsolutni je favorit uo~i klupskih izbora u Madridu, a u ~etvrtak je predstavio svoju viziju koju je nazvao spektakularnim projektom. Perez je veliki Vengerov po{tovalac, a 2003. poku{ao ga je do(M. T.) vesti u Real.

Aleks Ferguson izvest }e drugi tim protiv Hala

Davljenici prijete Man~esteru tu`bom
Utakmicu posljednjeg kola engleske Premijer lige novi-stari prvak Man~ester junajted igrat }e, prema svom obi~aju, sa rezervnim timom. Protivnik „Crvenim |avolima“, koji su ve} osigurali novu titulu, bit }e Hal, koji je do~ekao ovu vijest s odu{evljenjem s obzirom na to da se gr~evito bori za opstanak. No, ostala tri kluba ~iji je status u Premijer ligi ugro`en Sandrlend, Midlsbro i Njukasl reagirali su gnjevno zaprijetiv{i Man~esteru da }e ga tu`iti. Vodstvo Engleske asocijacije stalo je u odbranu Man~estera uz obrazlo`enje da menad`er Aleks Ferguson (Alex) ima pravo da na teren po{alje koga god `eli, naro~ito zato {to naredne srijede u Rimu igra finale Lige prvaka protiv Barcelone. Tako|er, izra`ena je i nada da }e Junajted, u kojem god sastavu bio, i}i na pobjedu (M. T.) protiv Hala.

Mlada ekipa
- Imamo mladu ekipu. Nadam se da igra~i ne}e odlaziti, a u tom slu~aju, mo`emo ra~unati na uspjeh i u Ligi prvaka - dodao je Lu~esku. Razo~arani trener Verdera Tomas [af (Thomas Schaaf) rekao je kako je za poraz kriva njegova ekipa, koja nije dovoljno pritisnula protivnika. - Bili smo previ{e spori i nesposobni da stisnemo [ahtjor. Nismo ni napadali onoliko koliko to, ina~e, imamo obi~aj, a kontrola lopte je, naro~ito u veznom redu, bila slaba. Moramo iskoristiti ovo neugodno iskustvo kako bismo ubudu}e bili bolji - rekao (M. T.) je [af.

[ahtjor
Stadion [ukru Sara~oglu u Istanbulu Gledalaca: 38.000 Sudija: Luis Medina Kantaleho ([panija) Pomo}nici: Hesus Guadamuro i Roberto del Palomar ([panija) Delegat: Gerhard Kapl (Austrija) Strijelci: 1:0 - Luiz Adriano (25), 1:1 - Naldo (35), 2:1 @adson (97) @uti kartoni: Ilsinjo, Luiz Adriano, Srna ([ahtjor), Beni{, Fric, Frings, Ciolis (Verder)

2 (1:1) 1
[AHTJOR Pjatov Srna Ku~er ^ingrinskij Rat Levandovski Fernandinjo Ilsinjo (100. Gai) @adson (112. Duljaj) Vilian Luiz Adriano (90. Gladkij) Trener: Mir~ea Lu~esku

Verder
VERDER Vize Fric (95. Pasanen) Prodl Naldo Beni{ Nimejer (103. Ciolis) Frings Bauman Ozil Rozenberg (78. Rozenberg) Pizaro Trener: Tomas [af

\enova postigla dogovor sa italijanskim prvakom

Milito i Mota prelaze u Inter
Dijego Milito (Diego) i Tijago Mota (Thiago Motta) pre}i }e na kraju ove sezone u Inter, objavio je njihov klub \enova. Milito je ove sezone postigao 20 golova i bio je klju~ni igra~ u pohodu \enove na peto mjesto na tabeli. Mota je za vrijeme anga`mana u Atletiku i Barceloni imao dosta problema sa povredama, ali je u \enovi prona{ao novu mladost. Trener Intera @oze Murinjo (Jose Mourinho), koji sljede}e sezone `eli podmladiti ekipu, na spisku `elja ima jo{ Fabija Kvaljarelu (Fabio Quagliarella) iz (M. T.) Udinezea.

Ohrabrenje za Barcelonu

Oporavljaju se Anri i Inijesta
Fudbaleri Barcelone Tjeri Anri (Thierry Henry) i Andres Inijesta (Iniesta) uspje{no se oporavljaju uo~i nastupa u predstoje}em finalnom obra~unu Lige prvaka protiv engleskog Man~ester junajteda 27. maja u Rimu, saop}eno je iz katalonskog kluba. Anri je van pogona zbog povrede kri`nih ligamenata u desnom koljenu, dok Inijesta ima povredu desnog butnog mi{i}a. Prema pisanju {panskih medija, rehabilitacija Inijeste odvija se znatno br`e nego oporavak (M. T.) francuskog napada~a.

Milito: 20 golova ove sezone

84

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

sport

TRANSFERI Bh. rukometni reprezentativac mijenja klub

Vuka{in Stojanovi} sve dogovorio sa Aragonom
Agasi: Posljednji put igrao sa Samprasom 2002.

Teniski spektakl u Makau

Jo{ nisam potpisao ugovor, ali i to bi se trebalo desiti u narednih nekoliko dana, ka`e lijevo krilo na{e reprezentacije

Agasi i Sampras opet jedan protiv drugog
Dvije velike teniske zvijezde, a sada veterani, Pit Sampras (Pete) i Andre Agasi (Agassi), koji su osvojili 22 turnira gren slema, susrest }e se jo{ jednom na teniskim terenima - 25. oktobra u povodu gala me~a u Makau pred 15.000 gledalaca. - Presretan sam zato {to }u u oktobru igrati sa Andreom - izjavio je Sampras, koji protiv Agasija nije igrao od finala US Opena 2002. godine. Sredinom devedesetih njih su dvojica bili prvi i drugi teniser svijeta. Sampras je od ukupno 34 (Is. ].) me~a pobijedio u 20.

Hrvatski teniser ne ide u Francusku

An~i} otkazao Rolan Garos
Hrvatski teniser Mario An~i} propustit }e predstoje}i drugi gren slem sezone Rolan Garos. Nakon ~etiri me~a u Kicbilu pro{le sedmice, tri pobjede u kvalifikacijama te potom poraza u prvom kolu glavnog turnira, An~i} je shvatio da je nespreman za zahtjevni turnir poput Rolan Garosa. An~i} je ove godine ve} pauzirao od marta do maja, a izgleda da su posljedice prije dvije godine preboljene mononukleoze previ{e te{ke te bi 25-godi{njem Spli}aninu i ova sezona mogla biti uni{tena. Za sada je, kako prenose hrvatski mediji, pod znakom pitanja i nastup u Vimbldonu, kao i ~etvrtfinale Dejvis kupa sa Amerikanci(Is. ].) ma po~etkom jula.
Stojanovi}: Peti strijelac {panskog prvenstva

Italijanska Serija A

Lacio izbacio Re|inu iz lige
Porazom od Lacija u prvoj utakmici 37. kola Serije A Re|ina je izgubila {anse za opstanak. Rimljani su savladali Re|inu sa 1:0 golom Maura Zaratea u 26. minuti. Utakmica se trebala igrati u nedjelju, ali je prolongirana za srijedu kako bi travnjak Olimpika bio spreman za finale Lige prvaka (M. T.) u srijedu, 27. maja.

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Na{i rukometni reprezentativci tra`eni su na evropskom tr`i{tu i ovog ljeta. Nakon Mirsada Terzi}a i Nikole Prce, koji }e idu}e sezone nositi dresove velikana - ma|arskog Vesprema i {panskog Ademar Leona, i lijevo krilo bh. dr`avnog tima Vuka{in Stojanovi} prelazi u bolji klub. Stojanovi} je minulu sezonu igrao za {panski Logronj i bio je najbolji strijelac kluba, a peti na listi golgetera Asobal lige. Za njega je bilo zainteresirano nekoliko klubova, a najbolja ponuda do{la je iz Saragose od Aragona. - Jo{ nisam potpisao ugovor,

ali i to bi se trebalo desiti u narednih nekoliko dana. Sve smo dogovorili, ostalo je jo{ samo da to ozvani~imo potpisom. Uglavnom, naredne dvije sezone trebao bih igrati u Aragonu. Veoma sam zadovoljan minulom sezonom, ali uvijek mo`e bolje. Nadam se da sam ovim prelaskom napravio dobar potez - kazao je Stojanovi} za „Avaz“. Kako je sezona u [paniji gotova, Stojanovi} je nakratko bio na odmoru u Srbiji, a od utorka je u Sarajevu. Ka`e da s nestrpljenjem o~ekuje okupljanje na{e reprezentacije uo~i odlu~uju}ih

utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2010. godine u Austriji. Kao {to se zna, od 10. do 21. juna na{ tim igrat }e ku}i protiv Italije i Rusije te u gostima sa [vicarskom i Farskim Otocima. Na tabeli na{e grupe, nakon {est odigranih kola, Rusija je prva sa 10 bodova, a dalje slijede Srbija sa 9, BiH ima 7, [vicarska 7, Italija 6, dok su Farski Otoci bez bodova. - Nema tu mnogo matematike. Moramo do kraja pobijediti sve, {to mo`emo uraditi, te se nadati kiksu Srbije - kazao je Stojanovi}.
Is. ].

Salko Zild`i} uo~i okr{aja u Podgorici

Odbranit }u naslov svjetskog prvaka
Svjetski prvak u lou-kiku u WAKO pro asocijaciji Salko Zild`i} putuje sutra u Crnu Goru, gdje ga u utorak u Podgorici o~ekuje okr{aj sa Ivanom Strugarom. Ovo }e biti njihova tre}a me|usobna borba, a u posljednjem duelu prije godinu u tuzlanskom Mejdanu na{ borac nokautirao je Strugara. - Osje}am se odli~no i spreZild`i}: Optimista uo~i borbe sa Strugarom (Foto: A. Bajri})

mno do~ekujem me~ sa Strugarom. Pripreme za ovaj dvoboj traju ve} tri i po mjeseca i zadovoljan sam njihovim tokom. O~ekujem da me~ u Podgorici rije{im ranije, odnosno prije nego {to isteknu sve runde te da tako odbranim naslov svjetskog prvaka - rekao je Zild`i}, koji }e do me~a u Podgorici biti smje{ten u E. M. Budvi.

Nastavljen SP u raftingu

Ma|ari i Japanke najbr`i na Tari
Svjetsko prvenstvo u raftingu nastavljeno je ju~er na rijeci Tari u blizini Fo~e. Na 16 kilometara dugoj dionici od mjesta Br{tenovice do [}epan-Polja odr`ane su utrke u spustu. Kod mu{karaca, pobijedila je reprezentacija Ma|arske, ispred Brazila i Rusije. Na{a ekipa zauzela je 21. poziciju. U `enskoj konkurenciji Japan je bio prvi, Holandija druga, ^e{ka tre}a, a BiH 19. Takmi~ari, njih 437 iz 35 zemalja, vra}aju se ponovo u Banju Luku, gdje }e sutra biti vo`en slalom, koji }e odlu~iti ukupnog pobjednika Svjetskog prvenstva.
E. A.

sport

Dnevni avaz, petak, 22. maj/svibanj 2009.

85

KO[ARKA Bosna u dva me~a bolja od Slobode

Hajri}: Mi smo favoriti u finalu
Ako bih mogao birati rivala, izabrao bih [iroki, ka`e krilni centar „Studenata“
Bosna ASA BH Telecom - Sloboda Dita 5-0! Dobiti svih pet me~eva (Kup, Liga 8, plej-of) protiv jednog rivala u samo tri mjeseca ne mo`e biti slu~ajno pa ni ishod polufinalne serije u kojoj su sarajevski „Studenti“, nakon fantasti~nog preokreta u prvom me~u (od 50:73 do 88:86), dobili i drugi u Tuzli (84:78) nikoga nije za~udio. Tuzlacima se ne mo`e pore}i da su pru`ili `estok otpor aktuelnom prvaku, koji ipak nije dozvolio iznena|enje i iz dvokoraka se domogao finala za prvaka BiH. - Sloboda je bila veoma motivirana, ali mi smo pokazali snagu. Prijelomni moment polufinala bilo je drugo poluvrijeme u Sarajevu, gdje smo nadoknadili ogroman zaostatak. Kada je rije~ o toj utakmici, dodao bih da sam razo~aran optu`bama da smo, kako ka`u, tukli igra~e Slobode. Niko nikoga nije tukao nego smo demonstrirali igru kakvom smo, recimo, pobje|ivali jednu Zvezdu, Budu}nost, Olimpiju... u NLB ligi isti~e krilni centar „Studenata“ Seid Hajri}. Pred Bosnom je finale, u kojem }e joj rival biti pobjednik suMuminovi}: Grije{ili u klju~nim momentima

Sloboda Dita zavr{ila sezonu

Dostojan otpor prvaku
Ko{arka{i Slobode Dite okon~ali su sezonu porazom. Kao i pro{le godine, u polufinalu plejofa pora`eni su od Bosne ASA BH Telecoma. Tuzlacima utjehu mo`e predstavljati to {to su pru`ili dostojan otpor aktuelnom prvaku, naro~ito u prvom me~u u Sarajevu. u~inimo i vi{e, ali smo u odlu~uju}im trenucima pravili gre{ke koje je iskusan tim, kao {to je Bosna, znala~ki kaznio - rekao je trener Slobode Senad Muminovi}. Odli~na sezona, u kojoj je Sloboda stigla do polufinala u Prvenstvu i Kupu BiH, pamtit }e se i po

Sloboda Dita

78:84

Bosna ASA BHT

Hajri} u duelu sa Slobodom

(Foto: B. Nizi})

Dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 3.500. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Dragan Kralj (Trebinje), Medin Du{kaj (Sarajevo). Pet li~nih gre{aka: Hrn~i} (33). Nesportska gre{ka: Per{i} (39). Rezultat: Sloboda Dita Bosna ASA BH Telecom 78:84 (21:22, 16:26, 20:16, 21:20). SLOBODA DITA: Jakubovi}, Jovanovi} 20, Halilovi} 2, Sloboda ni u Tuzli nije igrala podre|enu ulogu, sa minus 15 serijom od ~etiri uzastopne „trojke“ stigla je na samo tri poena zaostatka (76:79), ali bez snage za preokret (78:84). - [teta, imali smo {ansu da

Velimirovi} 23, Hrn~i}, Halilbegovi} 10, Albijani} 7, Per{i} 8, Leri} 8, Milo{evi}, Hod`i}, Tanasilovi}. Trener: Senad Muminovi}. BOSNA ASA BH TELECOM: Ivanovi} 6, [ehovi} 12, Ikoni} 17, Raki}, Vu~urovi} 15, \urasovi} 1, Suljagi}, Hajri} 4, Pa{ali}, \or|evi} 17, Avdi}, Ov~ina 12. Trener: Vlada Vukoi~i}. sjajnim igrama Zlatka Jovanovi}a. Ipak, pitanje je da li }e tuzlanski ljubitelji ko{arke i dalje gledati ovog sjajnog plejmejkera u dresu Slobode, jer je Jovanovi}u istekao ugovor pa bi karijeru mogao nastaE. M. viti u inozemstvu.

tra{nje majstorice izme|u [irokog Eroneta i Igokee Partizan. Hajri} ka`e da }e Bosna, ko god stajao na drugoj strani parketa, biti favorit i zbog igra~kog

[esti put zaredom za titulu
Bosna }e ove godine odigrati {esti uzastopni finale Prvenstva BiH. U prethodnih pet, titulu su osvajali protiv [irokog (2005, 2006) i Igokee (2008), dok su dva puta izgubili od [irokobrije`ana (2004, 2007), i to oba puta majstorice na doma}em parketu.

kvaliteta i zbog prednosti doma}eg terena. Ipak, ako bi mogao birati, izabrao bi [iroki. - Za{to [iroki? Samo zbog jedne stvari, revan{a u gostima. Mnogo je lak{e gostovati u [irokom Brijegu nego u Aleksandrovcu. Ipak, ko god da nam bude rival, mi smo u prednosti izjavio je Hajri}. Termini finalne serije su 26. i 30. maj i 2. juni. Bosna }e biti doma}in u prvom i u eventualnom E. J. tre}em me~u.

Prva utakmica finala Istoka NBA lige

Trenerski seminar u Sarajevu

Orlando sru{io Klivlend
Nakon {to je u konferencijskom polufinalu NBA lige izbacio branioce naslova Boston seltikse, Orlando med`ik priredio je iznena|enje i u prvoj utakmici finala Istoka, poraziv{i doma}e Kavalirse u Klivlendu sa 107:106. Nakon dvije odigrane ~etvrtine, rezultat je bio 63:48 za Klivlend, ali je u nastavku Orlando, predvo|en Dvajtom Hauardom (Dwight Howard), koji je uknji`io 30 ko{eva i 13 skokova, zaigrao mnogo bolje. Prednost Kavalirsa polako se topila da bi po~etkom posljednje ~etvrtine gosti pre{li u vodstvo. U napetoj zavr{nici pobjedu Med`iku donio je Ra{ard Luis (Rashard Lewis) „trojkom“ 14 sekundi prije kraja utakmice. Dru(Foto: AFP)

O~ekuju se Repe{a, Pe{i}, Prodanovi}...
Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine i ove }e godine (27. i 28. juni) u Sarajevu organizirati seminar, kojem bi, izme|u ostalih, kao predava~i, trebali prisustvovati aktuelni selektor Hrvatske Jasmin Repe{a, trener Crvene zvezde Svetislav Pe{i} te nekada{nji i sada{nji bh. selektori Dra{ko Prodanovi} i Mensur Bajramovi}. - Planirano je da stru~na predavanja odr`e jo{ Jasna Bajraktarevi} i Asim Bradi} sa Fakulteta sporta. Vjerujem da }e biti zanimljivo saslu{ati i jednog od vode}ih evropskih eksperata iz oblasti ko{arka{kog skautinga, kojeg o~ekujemo iz Njema~ke - ka`e Sulejman Begovi}, koordinator u KSBiH. Seminar je obavezan za glavne i pomo}ne trenere iz tri najvi{a doma}a ranga takmi~enja (Prvenstvo BiH, A-1, A-2 liga) kao jedan od uvjeta za dobivanje licence za narednu sezonu, a otvoren je i za sve ostale zaintereE. J. sirane trenere iz BiH i inozemstva.

Luis: „Trojkom“ potopio Kavalirse

ga utakmica finala igra se no}as, (Is. ].) tako|er u Klivlendu.

Repe{a: Sti`e i selektor Hrvatske

Ko{arka{ko prvenstvo Slovenije

Krka ostala bez finala
Helios iz Dom`ala prvi je izborio finale ko{arka{kog prvenstva Slovenije. Uvjerljivom pobjedom rezultatom 80:64 i u drugoj utakmici polufinala protiv Krke Dom`al~ani su osigurali borbu za titulu, a ako im protivnik bude Olimpija, osigurat }e i nastup u NLB ligi. Helios ~eka dana{nji kona~ni rasplet u seriji Olimpije i Zlatoroga. Olimpija je jo{ u utorak uspjela i{~upati pobjedu (70:66) u La{kom, spasila se od ispadanja i ima priliku da u Tivoliju izbori (Is. ].) finale.

PETAK 22. 5. 2009.

21.00
SERIJA, BHT 1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.25

KONA^NO PETAK

20.05

TV BINGO SHOW

21.00

SUPER MILIJUNA[

17.30

@ENE S BROJA 13

20.00

SVE ZA LJUBAV

Mafioza - klan
Nakon sramnog razrje{enja sa mjesta {efa klana, Sandra ima samo jedan cilj, a to je da ponovo preuzme kontrolu i da se osveti onima koji su je izdali. Sama i izolirana, ona se jedino mo`e osloniti na Andrinija, koji bi sve u~inio za nju.

14.00
SERIJA, OBN

Felicity
Felisiti poziva Bena da do|e kod nje na razgovor, {to Ben prihva}a, ali ubrzo se predomi{lja i ka`e kako `eli nastaviti dalje. Loren se preseljava u Njujork kako bi zapo~ela iznova. Ben je poziva na sastanak....

10.10 Frenderi u~e brojati, animirana serija 10.18 Bijeli konj, igrana serija, 6/6 10.33 Dje~iji festivali 10.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 219/313, r. 11.45 Moja mala kuhinja, r. 11.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Naked.TV: Tehnomanija, r. 12.45 JUB vam savjetuje, reporta`a, 3/8, r. 12.50 Muzi~ki program 13.00 Izbor iz Figura: Sinan Gud`evi}, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 Tajne istorije: Stvarnost misterije u Roswellu, 5/6, r. Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Mumijevi, animirana serija, 29/74, r. 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Moko, dijete svijeta, 3/13 16.00 Nau~na postignu}a, 24/52 16.15 BHT vijesti 16.25 SP u raftingu Banja Luka 2009, r. 16.45 Izgubljeni svijet, dokumentarna serija, 13/17 17.15 Moja mala kuhinja 17.25 Kona~no petak! 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 18.57 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.32 Ku}ni ljubimci, 1/24 20.03 Crta, politi~ki magazin 21.00 Mafioza - klan, igrana serija, 10/16 22.00 BHT vijesti 22.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture Filmski maraton 23.10 Ubijaju}i g|u Tingle, ameri~ki igrani film 00.45 Pacijent 14, ameri~ki igrani film 02.20 Eksperimentalno istra`ivanje, britansko-ameri~ki igrani film 03.45 Pregled programa za subotu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 P~elica Maja: Lete}i mi{ 09.30 Barimba 10.00 Vijesti 10.05 Opet Cher, igrana serija, 35. i 36. epizoda, r. 10.55 Sedmica, magazin iz kulture, r. 11.25 Povratak poklonjenom vremenu, dokumentarni program, 3. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 49. epizoda, r. 13.05 Invent, strani dokumentarni program, 10. epizoda 13.30 Po{teno, politi~ki magazin, r. 14.55 Vijesti 15.05 Opet Cher, igrana serija, 37. i 38. epizoda 16.00 Turizam plus 17.00 Federacija danas 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 50. epizoda 18.24 Dnevnik, najava 18.25 Pozitiv, magazin 19.05 Nody, crtani film 19.21 Finansijske novosti 19.23 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 TV Bingo Show 21.15 Zvjezdani studio, muzi~ki program 22.10 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 22.30 Ciklus: Horor petkom: Krug 0, japanski igrani film /Z/ 00.15 Zvjezdani studio, muzi~ki program, r. 01.05 Pregled programa za subotu

07.35 Sveznalica, dje~ija igra 07.55 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{ reality show 10.30 Odred za ~isto}u, 57/59, zabavna emisija, r. 11.00 Felicity, 21/39, dramska serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 39/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Stargate SG-1, 40/44, nau~no -fantasti~na serija 14.00 Felicity, 22/39 dramska serija 15.00 Pogled s neba film, r. 16.45 Crna guja, 6/24, humoristi~na serija 17.20 Fali~ni pansion, 2/12 humoristi~na serija 18.00 Na{a mala klinika, 45/52, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 20.30 Sponzoru{e, zabavna emisija 21.00 Super Milijuna{, kviz 22.00 Red Carpet, show biz emisija 22.40 Penn & Teller, 15/39, humoristi~na serija 23.10 Pogled s neba, film, r. 00.40 Uzmi lovu, kviz 02.30 NBA: Cleveland - Orlando direktan prijenos

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 SMS, igrana serija, 184. epizoda 10.30 Rebelde, igrana serija, 184. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre Luna, igrana serija, 59. epizoda 13.00 VIP igrana serija , 14.00 Muzi~ki program 15.00 Na zapadu, igrana serija 15.55 Sport centar, Mre`a plus 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 105. epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 174. epizoda 17.30 @ene s broja 13, serijski program, 8.epizoda 18.00 Sport plus, sportski program 18.53 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Sport Horizonti 20.00 Biti ~ovjek, igrani film 21.58 Vremenska prognoza 22.00 Progonjeni, igrani film 23.45 Vijesti 23.50 Sport centar 23.55 @ena srna, igrani film 01.40 VIP igrana serija ,

07.20 07.30 07.35 08.00 09.00 09.50 10.15 11.00 11.55 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.25 14.35 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.15 18.25 18.35 18.45 19.00 20.00 21.15 23.15 01.15 01.25 01.35 01.40

Made in Banja Luka, r. Sportissimo, r. Pink taxi, r. Izdaja, r. Balkan net Vremenska prognoza Napu{teni an|eo, r. Zauvijek zaljubljeni, r. Vremenska prognoza Info top Mje{oviti brak, r. Obi~ni ljudi, serija Info top Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Just for laugh Izdaja, serija Info top Napu{teni an|eo Mje{oviti brak Info top Vremenska prognoza Sarajevo on line Made in Banja Luka Zvijezde Granda Zauvijek zaljubljeni Sve za ljubav Grand show Bijele no}i, film (White nights) 1985 Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Dvogled, r.

TV TK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda humoristi~ka serija 20.05 Bingo {ou, zabavnomuz. program 21.30 Crne knjige, humoristi~ka serija 22.00 Klinika, igrana serija 22.45 Na kraju dana 23.00 Film 00.30 Glas Amerike, informativni program

23.55 Sport centar 00.00 @ena srna, igrani film

TV BPK Gora`de
19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 Dnevnik Liberty TV Pop top To je `ivot - stari zanati Dnevnik, r. Dragulj u carskoj palati, igrana serija 23.00 Saga o McGregorovim, igrana serija, 54. ep.

ogram 22.30 Dokumentarni zapis 22.10 Va{a `elja

TV Kiss
17.55 FIS shop 18.00 Aborid`in iz Babinog Dola, reporta`a 19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Aborid`in iz Babinog Dola, reporta`a 20.25 FIS SHOP 20.30 RUBALICA, gl. kontakt emisija 23.35 Dnevnik KISS, r.

Sre}ko, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 20.40 ^udesna zemlja 21.00 Hutba, vjerski program 21.20 Biznis magazin 22.00 Druga strana ljubavi, serija

TV Zenica
19.30 Iz bisaga Vehida Guni}a, r. 20.00 Gostiona 21.00 Sfera Ze sport plus Stanje na putevima, vremenska prognoza TV izlog, mali oglasi Obavje{tenja 22.00 Igrana serija: Plima `ivota Tu`na sje}anja

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 20.45 21.20 Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Bh. gradovi Saga o Mekgregorovima 22.05 Sevdah u srcu, muz. program 22.30 Vijesti, r.

HIT TV
21.00 22.00 22.35 23.00 23.40 23.45 00.00 00.05 02.30 Scena Objektiv II KGB, r. Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film Kriminal u Rusiji, savremene hronike, r.

TV USK
19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Turkiye’den muzik, muzi~ki program 20.05 Islam u vremenu, dokum. program 21.00 Muzi~ki program 21.30 Hronika TV USK 21.50 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 22.40 Skrivena istina, igrani film

TV Travnik
19.00 Dnevnik TV Travnik 19.25 Slijedi... preporu~ujemo... 19.30 Muzi~ki program 20.00 Muzi~ki program Show na moj na~in 21.00 Igrani film

TV Mostar
19.00 Vijesti u 19 19.30 Vertikale duha, emisija iz kulture 20.00 Filmski program 22.00 Progonjeni, igrani film 23.50 Vijesti

NTV Amna Te{anj
18.30 19.00 20.00 20.05 ASTRO FUN Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Mu{kar~ine, igrana serija 20.55 TV VIKEND, kontakt pr-

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film

BN
18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 23.30 Monitoring Sport fle{ BN monitor Biljana za vas Svijet Renomea Pregled dana Glas Amerike Bez maske

TV Kakanj
18.50 ^udesna zemlja, program za relaksaciju 19.00 Baka Kata i radoznali

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.00
FILM, NOVA TV

23.20 PJEVA]U VAM DUGO

19.30 U@IVO: FUDBAL

20.15 FUDBAL: ENGLESKA

12.55

U@IVO: TENIS

21.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI ZATVORI

19.00 LENNY KRAVITZ WEEKEND

21.15 ULTIMATIVNI CHART SHOW

20.15

JEZGRA

19.30 Dnevnik 20.05 Bolji `ivot, serija 21.00 Visoki napon, kviz 21.55 Vrijeme, stanje na putevima 22.00 Vijesti 22.05 Klju~ 23.00 Vijesti 23.05 [ta radite, bre 23.20 Pjeva}u vam dugo: @eljko Samard`i}

12.00 U@IVO: Tenis WTA turnir u Var{avi 15.30 U@IVO: Biciklizam 17.30 Eurogolovi 17.45 Eurogolovi 18.00 Fudbal 19.00 Eurosport, magazin 19.25 Biciklizam 19.30 U@IVO: Fudbal (`ene) 21.30 Armwrestling 22.00 Poker

14.30 U@IVO: Motorsport 16.00 U@IVO: Tenis: Svjetski kup: Dizeldorf 18.30 Bundesliga aktuelnosti 19.15 Reporta`a 19.45 Reporter 20.15 Fudbal: Engleska 21.30 U@IVO: Motorsport 22.00 DSF dokumentarac

12.15 Bundesliga Najava kola 12.55 U@IVO: World Team Cup Tenis Dusseldorf 19.00 ATP Kitzbuhel 1/2 finala 21.00 U@IVO: Rugby Super League: Varington - Vigan 23.00 ATP Kitzbuhel 1/2 finala 00.30 WTA Strasbourg 1/2 finala

16.00 Stvoreni za ubijanje: Otrov 17.00 Sekunde do katastrofe 18.00 Istra`ivanje planete Zemlje 19.00 Najve}a katastrofa 20.00 Istra`ivanje planete Zemlje 21.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori

15.30 My Super Sweet 16 16.00 Made 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.00 DFC 19.00 Lenny Kravitz Weekend 20.00 Today In Music 20.50 Making The Movie 21.00 MTV World Stage: Kaiser Chiefs & Kid Rock

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 Ultimativni Chart show

16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Jezgra, film 22.20 Galileo Mystery 23.30 Focus TV

Dr`avni neprijatelj
Robert Din je dobro}udni advokat, koji radi u Va{ingtonu te je na tragu mafija{kom {efu po imenu Pintero. Uloge: Vil Smit, D`in Hekmen, D`on Vojt Reditelj: Toni Skot

PETAK 22. 5. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Nerazumijevanje za va{e ljubavne „podvige“ pokazuje jedna bliska osoba. Ne odgovarajte arogantno. 21. III - 20. IV Posao: Sve {to se doga|a, vidi se u {irem kontekstu. Shva}ate da stvari zbog kojih ste se nervirali nisu toga vrijedne. Zdravlje: Dan bez napetosti.
OVAN

22.00

SP U RAFTINGU

12.35

DRAGA NEPRIJATELJICA

23.05

BITANGE I PRINCEZE

18.25

IN MAGAZIN

09.00 Kuhinjica 09.25 Moja zlatna ribica je zlica - crtana serija, 9/26 09.50 [umska {kola - program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 SP u raftingu - sportski program 11.05 Mts magazin - zabavni program 11.30 Zdravlje je lijek 12.00 Vijesti 12.15 Pe~at - politi~ki magazin, repriza 13.20 Sveti orah - serija, 110/260 13.45 Ekstremni `ivot 14.10 ^arolija - serija, 235. i 236. epizoda 15.05 Muzi~ki poster 15.30 Turizam plus 16.15 RTRS preporu~uje 16.30 Srpska danas 17.15 Sto ljudi, sto }udi - dokumentarni program 17.35 Predstavni{tvo RS u [tutgartu - reporta`a 17.50 Muzi~ki poster 18.15 TV bingo 19.00 Ekstremni `ivot - ronjenje, Crna Gora 19.17 50. godi{njica postojanja „Vegete“ - zakupljen termin 19.24 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Sviraj ne{to narodno - Bra}a Baji} 21.30 U raljama `ivota - film 22.00 SP u raftingu - sportski program 23.05 Info profil 23.20 Sport 23.25 Finansijske novosti 23.30 Brojevi - serija, 42/84 00.15 Tribunal 00.45 ^arolija - serija, 235. i 236. epizoda 01.40 Sveti orah - serija, 110/260

07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.10 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.40 15.05 15.35 16.10 16.15 17.25 17.30 17.35 18.00 18.40 19.30 19.55 19.57 20.02 20.15 21.50 22.00 22.20 23.15 23.20 23.25 00.15

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Sve }e biti dobro, telenovela* Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Globalno vino: Do|oh, vidjeh, prodah - dokumentarna serija (50’38“)* Oprah Show (1126.)* Burzovno izvje{}e* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela* Dan za danom, mozai~no-zabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Glas domovine Znanstvena petica Drugo mi{ljenje Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo - Vijesti Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Jelovnici izgubljenog vremena Iza ekrana Sve }e biti dobro, telenovela* Dnevnik Ve~eras... Sport Vrijeme Va{ film tjedna* Burzovno izvje{}e* Dnevnik 3 Lica nacije Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Dosjei X (7), serija (12)* Zvjezdane staze: Deep Space Nine 7, serija*

07.00 Najava programa 07.05 Zgode Toma i Jerryja, crtana serija* 07.25 Kuzco - careva nova {kola, crtana serija* 07.50 TV vrti}: Klaun Kiri: Veliki orkestar* Tikvi}i: Lav i `irafa Pingu* 08.10 Abeceda EU: Slovo I 08.20 Ran~ kod Pikove sedmice, serija za djecu* 08.45 Beverly Hills 10, serija* 09.30 Vip Music Club 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 Dokuteka - Branko Lenti}: Dinamita{i, dokumentarni film (1974.) (1. dio) (36’12“) 14.15 Pola ure kulture 14.50 Obi~ni ljudi, TV serija 15.35 Koga briga? Mo`emo li nau~iti biti sretniji? 16.10 Vip Music Club 16.45 Lokalni izbori 2009. 17.50 @upanijska panorama 18.15 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, emisija 18.30 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four: Jug - Pro Recco, prijenos polufinala 19.45 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, emisija 19.54 Ve~eras... 19.55 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four: Mladost - Primorac, prijenos polufinala 21.10 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, emisija 21.35 Vijesti na Drugom 21.47 Vrijeme 21.55 Lijepom na{om: Kri`evci (1/2) 23.05 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (12)* 23.45 Kronika FESTO-a (2/3) 00.00 Struna u krvi 5, mini-serija (12)* 01.30 Dr`avnik novog kova 2, humoristi~na serija (12)* 02.00 Filmski maraton: Kako stvari stoje, ameri~ko-britanski film (12) (93’)*

06.30 Otvori svoje srce serija 07.20 Yu-Gi-Oh GX serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo serija 08.00 Graditelj Bob serija 08.15 Tomica i prijatelji serija 08.30 Ezo TV tarot show 09.30 Nova lova TV igra 10.30 Rebelde serija 11.30 Vatreno srce serija 12.25 IN magazin showbiz emisija 12.55 Inspektor Rex serija 13.55 Farma reality show 14.55 D.R.:NEKO] ZVIJEZDA igrani film 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.25 Inspektor Rex serija 18.25 IN magazin by Bijele udovice showbiz emisija 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.00 Farma reality show 22.00 DR@AVNI NEPRIJATELJ igrani film 00.20 DRUGA ODANOST (12) igrani film 02.10 Ezo TV tarot show 03.10 UTO^I[TE igrani film 04.40 OSU\ENA (12) igrani film 06.10 Kraj programa

Ljubav: Pogotovo ako ste slobodni, zapo~injete harmoni~nu vezu i to u laganom ritmu. To vam i 21.IV - 22.V odgovara. Posao: Posvetite se poslu i ne}ete po`aliti. Radite predano i sa puno `ara, u`ivajte u radu, ali svjesni svojih `elja. Zdravlje: Dolazi psihi~ka ravnote`a.
BIK BLIZANCI Ljubav: ^ini vam se da shvatate partnera, prijate-

lje, uku}ane, `ivot. Tako najlak{e sve prilago|avate sami sebi. 23.V - 22.VI Posao: Impulsivni ste, pomalo i agresivni. Ne dozvolite da brzopleto{}u zabrljate ne{to u skladnim okolnostima. Zdravlje: Manje ste nervozni nego ina~e. Ljubav: Skloni ste povla~enju, `elite smanjiti dru`enja. Pogotovo ak ste se skrasili u harmoni~noj vezi. 23.VI - 22.VII Posao: O~ekujte mnogo bolju finansijsku situaciju, iako jo{ nije sve blistavo. Mo`da previ{e tro{ite na druge. Zdravlje: Manje je briga i stresa.
RAK

Ljubav: Lo{e je po vas, ako bje`ite od iskrenog, otvorenog razgovora sa partnerom, pa i o najdeli23.VII - 22.VIII katnijim stvarima. Posao: U svakom slu~aju, na ovom planu ste zadovoljni sobom.Pogotovo {to ne izostaju priznanja i materijalna dobit. Zdravlje: Mogu}a je nesanica. Ljubav: Vi{e se potrudite. Potra`ite ono {to vam treba, a trebaju vam ljubav, nje`nost, zagrljaji, ri23.VIII - 22.IX je~i podr{ke. Posao: Da bi ovo bio uspje{an dan, uvjet je da vjerujete u svoje sposobnosti. Maksimalno se koncentrirate na rad. Zdravlje: Izbjegavajte buran no}ni `ivot. Ljubav: Dolaze zna~ajne promjene. Polako se hlade strasti, sasvim dobro vladate sobom i svojim 23.IX - 22.X emocijama. Posao: U nagovje{taju je promjena radnog mjesta, novi posao ili promjena u va{em odnosu prema obavezama. Zdravlje: Odmarajte se vi{e. Ljubav: Popu{ta napetosti izme|u vas i voljene osobe. Nesporazume, na obostrano zadovoljstvo, 23.X - 22.XI povoljno rje{avate. Posao: Ma{tate o budu}nosti u kojoj }ete dobro `ivjeti, ne rade}i previ{e. Sre}om, takva razmi{ljanja kratko traju. Zdravlje: Zdravi i puni poleta. Ljubav: Ne poku{avajte unaprijed planirati, jer nema koristi. Prilike su izvan va{e kontrole, a vi puni 23.XI-22.XII strasti. Posao: Vrijeme je da se poka`ete pred kolegama. Ako to u~inite sa puno takta, sve }e biti na va{oj strani. Zdravlje: Napetost djelomi~no popu{ta. Ljubav: Bilo da ste sami, bilo da imate stabilnu vezu,ili ste u{li u sasvim nove relacije, ne}ete biti 23.XII-21.I nezadovoljni. Posao: Rastro{niji ste vi{e nego ikada. Posebno ako ste zaljubljeni, ne `alite novac da ugodite voljenoj osobi. Zdravlje: Osjetljiv vam je `eludac. Ljubav: Prepustite se ljubavi, ali ne dozvolite da postanete apsolutno ovisni o partneru. Ne zapo22.I-19.II stavljajte ostale obaveze. Posao: Vjerujte u sebe. Ne dozvolite da neko manje sposoban ili manje obrazovan, pokukupi „lovorike“. Zdravlje: Opustite se uz lijepu muziku. Ljubav: Ljubav vam se pokazuje sa sjajnije strane. Vjerujete u potpunu harmoniju, `elite stalno bi20.II-2O.III ti sa partnerom. Posao: Razmi{ljate o novoponu|enom poslu. Ne odbijajte takvu sjajnu mogu}nost, ~ak ako je previ{e zahtjevno. Zdravlje: Zra~ite posebnim zadovoljstvom.
RIBE VODOLIJA JARAC STRIJELAC [KORPIJA VAGA DJEVICA

LAV

23.15
PINK BH

Bijele no}i
Za vrijeme hladnog rata jedan avion je zbog kvara prinudno morao da sleti u vojnu bazu u Sibiru, na svom putu od Londona do Tokija. Protiv svoje volje, prebjegli ruski plesni prvak Mihail, koji je bio u njemu, ponovo se na{ao na tlu svoje biv{e domovine. KGB mu kao pratnju dodjeljuje ameri~kog dezertera Rejmonda, koji je i sam igra~. Njih dvojicu }e povezati strast prema plesu. Uloge: Mihail Bari{njikov, Gregori Hajns Reditelj: Tejlor Hekford Za ambicioznu Lej En BHT 1 Votson jedini na~in da ode iz svog grada je studentska stipendija koja se dodjeljuje najboljem u~eniku u {koli. Za to joj jo{ jedino treba petica iz historije. Ali postoji samo jedan problem, gospo|a Tingle, profesorica historije, koja ve} 20 godina terorizira u~enike, ali i kolege u {koli. Uloge: Kejti Holms, Helen Miren Reditelj: Kevin Viliamson

22.30 Krug 0
FEDERALNA TV
Pri~a zapo~inje prikazuju}i Sadako kao stidljivu studenticu koja poha|a nastavu drame. Reditelj smatra kako ona ima talenta, me|utim, neki od drugih glumaca postaju ljubomorni {to joj on poklanja toliko pa`nje. Istovremeno, reporter koji istra`uje njenu majku spiritualisticu misli kako se sa Sadako de{ava ne{to veoma sumnjivo. Uloge: Juki Nakama, Sei~i Tanabe, Kumiko Aso, Jo{iko Tanaka Reditelj: Norio Tsuruta Troje ljudi dobiva novac HAYAT TV kako bi provelo no} u ukletoj ku}i. Misle da su tu radi eksperimenta kojim se izu~ava nesanica, ali zapravo je rije~ o eksperimentu o strahu. Kako dani i no}i prolaze, novi stanovnici ku}e suo~avaju se sa stra{nim tajnama ku}e, s duhovima ubijene djece porodice koja je `ivjela tu. Uloge: Lili Tejlor, Lijam Nison, Ketrin Zita-D`ons, Oven Vilson Reditelj: Jan de Bont

FILM

FILM

Ubijaju}i g|u Tingle

23.10

Progonjeni

22.00

FILM

FILM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Mustafa slu{a presudu Glumila u „Spidermanu 3“

Objesila se Lusi Gordon
PARIZ - Mlada britanska glumica Lusi Gordon (Lucy) objesila se u svom stanu u glavnom gradu Francuske samo dva dana prije svog 29. ro|endana, objavljeno je ju~er. Tijelo Gordon, ro|ene u Oksfordu, koja je glumila u brojnim visokobud`etnim holivudskim filmovima, pa i „Spidermanu 3“, na|eno je kako visi u njenom stanu.

Tamim: Ubijena pro{le godine u Dubaiju

Egipatski biznismen kriv za ubistvo pjeva~ice Tamim

Biv{i nogometa{

MUSTAFA OSU\EN NA SMRT
Poslanik Gornjeg doma parlamenta platio El-[ukariju za smaknu}e Libanke
KAIRO - Sud u glavnom gradu Egipta osudio je na smrt vje{anjem poznatog egipatskog biznismena i poslanika Gornjeg doma parlamenta Hi{ama Talata Mustafu za ubistvo libanske pop pjeva~ice Suzane T amim. Mustafa, koji je blizak sa najstarijim sinom egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, optu`en je da je pro{le godine dao biv{em egipatskom policajcu Mohsenu el-[ukariju dva miliona dolara da ubije Tamim u Dubaiju. Vlasti su navele da su Mustafa i Tamim bili ljubavnici. El-[ukari je, tako|er, osu|en na smrt, a po{to je pro~itana presuda u sudnici je nastao haos. Mustafine dvije k}erke briznule su u pla~, a njegova sestra se onesvijestila. Ovaj slu~aj izazvao je zaprepa{tenje {irom Bliskog istoka i pa`nju brojnih Egip}ana, jer se radi o pripadniku dru{tvene elite, koja je naj~e{}e iznad zakona. BEOGRAD - Pripadnici MUPa ju~er ne{to prije 17 sati u Predsjedni{tvu Srbije oduzeli su Draganu Mari}u bombu i li{ili ga slobode, re~eno je Tanjugu u MUP-u Srbije. Time je nakon vi{e od pet sati okon~an incident, izazvan Mari}evim ulaskom u zgradu Predsjedni{tva Srbije, uz prijetnju da }e aktivirati dvije bombe ako mu ne garantiraju sudsko poravnanje. Prva bomba mu je oduzeta na po~etku incidenta.

Kantona u Kanu
KAN - Biv{i nogometa{ Erik Kantona, kojeg ljubitelji ovog sporta pamte po igrama za engleski Man~ester junajted, bio je jedna od zvijezda proteklog dana filmskog festivala u Kanu. Kantona je na takmi~enje do{ao kao glumac u filmu „Tra`e}i Erika“, koji je debitirao na 62. izdanju festivala.

Iskosa

S bombama u Predsjedni{tvo Zmija kao konopac
za preskakanje
PITSBURG - Jedan 17-godi{nji Amerikanac, u~enik lokalne gimnazije u saveznoj dr`avi Pensilvaniji, bit }e sudski gonjen jer je koristio zmiju kao konopac za preskakanje, saop}ila je ameri~ka policija. Isti izvor naveo je da je gmizavac „pre`ivio“ ovu krajnje neprijatnu avanturu. Protiv gimnazijalca, koji je ukrao zmiju iz kabineta za biologiju, bit }e podignuta optu`nica za kra|u i svirepo pona{anje prema `ivotinji.

Detalj sa snimka

(Foto: AP)

Otkazi zbog premla}ivanja
BIRMINGEM - Pet ameri~kih policajaca dobilo je otkaz nakon {to je u javnost plasiran snimak na kojem se vidi kako tuku onesvije{tenog ~ovjeka. Petorka je 23. januara pro{le godine pretukla Entonija Vorena (Anthony Warren), koji je prilikom potjere, kada je bio osumnji~en za kazneno djelo, isko~io iz automobila i ostao bez svijesti. Snimak ovog maltretiranja bio je sakriven godinu, da bi do njega do{li neki lokalni mediji.
Dio grada bio blokiran