Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 23. 5. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4919 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

PORUKE

Potpredsjednik SAD zavr{io posjetu

BAJDEN: BiH NE TREBA NOVI DEJTON
Mislim da trebamo oja~ani i realizirani Dejton BiH je dr`ava s najve}im rizikom od nasilja Na koncu }ete vidjeti tranziciju i promjenu koja }e povesti BiH naprijed „Vi{e od igre“: I danas se mo`ete uklju~iti

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

D

ejton dva nije potreban. Ustvari, Dejton dva u ovom momentu, vjerujem, samo bi ote`ao poziciju. To bi sada samo koristilo

nacionalisti~kim impulsima. Mislim da trebamo oja~ani Dejton i realizirani Dejton. Ovakav nesavr{en bio je neophodan i barem u dogledno vrijeme to je jedina vrsta

garancije da ne}e biti nasilja. BiH je dr`ava s najve}im rizikom od nasilja na Balkanu, ali joj ne treba novi Dejton, izjavio je potpredsjednik SAD Bajden. 3. str.

MILION 2 NA DAR
VI[E OD IGRE

Nagradna igra

Kupon br. 23. 5. 2009.

Ekskluzivno: Ser` Bramerc za „Avaz“

RATKO MLADI] ]E BITI UHAP[EN!
5. strana

Kritike: Sna`na poruka reisu-l-uleme Ceri}a

NASLJEDNICI IZNEVJERILI IZETBEGOVI]A
Reakcije: ^elnik SBiH ZDK tra`i istragu
10. str. Politi~ki prilog Sedmica

NE @ELIMO U^ESTVOVATI U KRIMINALU

Selektor Halid Demirovi} i \uro i „Bombaj {tampa“ donijeli sre}u

(Foto: F. Fo~o)

Ju~er izvu~eni dobitnici dvije nagradne igre na{eg lista

^itaocima dva automobila!
Prilog

BUNDESLIGA

BIJELJINA

TRAVNIK

D`eko i Misimovi} pred titulom
67. strana

Rafalima po gostima kafi}a
15. strana

Napadnuti ko{arka{i iz Lajpciga

16. str.

2

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

aktuelno

MAPA PUTA Ispunjavanje uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima

Vije}e ministara BiH }e probiti i vlastite rokove
Radmanovi} i Vujanovi}: Do~ek uz najvi{e dr`avne po~asti
(Foto: I. [ebalj)

Vujanovi} u posjeti na{oj dr`avi

Jo{ nije dostavljen nijedan usagla{eni prijedlog zakona
Vije}u ministara BiH jo{ nije dostavljen nijedan usagla{eni prijedlog zakona koji su uvjet za liberalizaciju viznog re`ima, ~ime }e dr`avna vlada, pored brojnih ka{njenja u ispunjenju evropskih obaveza, prekr{iti i vlastiti rok koji je postavila za zavr{etak tog posla.

Odnosi Crne Gore i BiH za primjer u regionu i EU
Od idu}eg mjeseca aviolinija Sarajevo - Podgorica
Saradnja BiH i Crne Gore na zavidnom je nivou i nema otvorenih politi~kih pitanja koja bi optere}ivala odnose izme|u ove dvije zemlje, ocijenjeno je na sastanku ~lanova Predsjedni{tva BiH i crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovi}a, koji je ju~er doputovao u dvodnevnu posjetu BiH, a u Sarajevu je do~ekan uz najvi{e dr`avne po~asti. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Neboj{a Radmanovi} kazao je da BiH i Crna Gora mogu biti dobar primjer dr`avama u regionu, ali i zemljama u EU kada je rije~ o saradnji. - Siguran sam da }emo uskoro potpisati sporazum o granici. To je vrlo va`no za BiH, koja ima nesporazume s ostalim susjedima kada je ova oblast u pitanju. Ovaj sporazum mo`e biti primjer drugima kako treba raditi - kazao je Radmanovi}. Kada je rije~ o sporazumu o dvojnom dr`avljanstvu izme|u dvije dr`ave, Vujanovi} je ocijenio da je ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} na njega ulo`io veto iz principijelnih razloga, a ne zbog njegovog odnosa prema Crnoj Gori. Vujanovi} se ju~er sastao i sa ~elnicima Parlamenta BiH te bh. premijerom Nikolom [piri}em, koji je ocijenio da }e ova posjeta dati novi podstrek daljnjem razvoju dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa i novim oblicima saradnje na putu euroatlantskih integracija. [piri} je ~estitao Crnoj Gori na iskoraku koji je u~inila u procesu pribli`avanja EU, nagla{avaju}i da BiH pozdravlja svaki napredak koji susjedne zemlje ostvaruju u procesu pribli`avanju EU, koji osim individualne ima i regionalnu va`nost. Predsjedavaju}i Vije}a ministara podvukao je potrebu intenziviranja saradnje izme|u BiH i Crne Gore u oblasti infrastrukturnih projekata, izraziv{i zainteresiranost BiH za realizaciju projekata modernizacije putne komunikacije izme|u Sarajeva i Podgorice, izgradnje pruge ^apljina Nik{i} te kori{tenja luke Bar. Vujanovi} je dodao da }e narednog mjeseca biti otvorena avionska linija od Sarajeva do Podgorice. Vujanovi} }e danas prisustvovati molitvenom doru~ku u Banjoj Luci te prezentaciji Svjetskog prvenstva u raftingu.
S. [KULETI]

Ministarske konferencije
Vije}e ministara pro{le sedmice zadu`ilo je ministarstva pravde, sigurnosti te prometa i komunikacija da organiziraju konferencije kojima bi prisustvovali i entitetski ministri te u roku od deset dana dostave usagla{ene prijedloge ili nove tekstove zakona o grani~noj kontroli, o oru`ju, o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme, o prijevozu opasnih materija i o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima. Generalni sekr-

Kutle{a: Nova ka{njenja

[ta radi Sadovi}?
Najvi{e zakona, tri, jesu obaveza Ministarstva sigurnosti BiH, ~iji je ~elnik Tarik Sadovi} po~etkom sedmice imao sastanak s entitetskim ministrima policije Muhidinom Ali}em i Stanislavom ^a|om u Banjoj Luci. No, u Ministarstvu nemaju informacija o tome {ta je dogovoreno.

etar Vije}a ministara BiH Zvonimir Kutle{a nagla{ava da rok istje~e, a da idu}e sedmice nema sjednice dr`avne vlade. - I na posljednjoj sjednici ministrima je skrenuta pa`nja da moraju uraditi svoj dio posla. Sada }e, osim roka od deset dana, dobiti jo{ jednu sedmicu. Zna~i, to bi trebali razmatrati na prvoj sjednici po~etkom juna - ka`e Kutle{a. Ministarstvo pravde, u ~ijoj je nadle`nosti zakon o me|unarodnoj

pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima, konferenciju }e odr`ati tek 27. maja. Sekretar tog ministarstva Jusuf Halilagi} navodi da je zakon vrlo brzo mogu}e pripremiti.

Dva poglavlja
- Radi se o dva poglavlja Zakona o krivi~nom postupku koji je trenutno na snazi i mi }emo te odredbe prebaciti u zakon o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima i malo ih razraditi. Prema Ustavu BiH, ova oblast u isklju~ivoj je nadle`nosti BiH - ka`e Halilagi}. Ako se postigne saglasnost, Vije}e ministara svih pet zakona uputilo bi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. [esti zakon koji je uvjet za liberalizaciju viznog re`ima, onaj o zabrani diskriminacije, ve} je u Parlamentu, a prije dva dana zatra`eno je da se zbog ubrzanja ispunjavanja obaveza tako|er razmatra po hitnom postuA. MALAGI] pku.

Podr{ka u Komisiji
Zajedni~ka parlamentarna komisija za ljudska prava na ju~era{njoj sjednici jednoglasno je podr`ala principe Prijedloga zakona o zabrani diskriminacije u BiH. - Jedan od uslova EU za dobivanje bezviznog re`ima je po{tivanje evropskih konvencija koje garantuju ljudska prava te samim tim i dono{enje ovog zakona. Njime se zabranjuje svaki vid rasne, polne, vjerske i drugih vrsta diskriminacije, ali i predvi|aju kazne za takve postupke - kazao je po zavr{etku sjednice za „Dnevni avaz“ zamjenik predsjedavaju}eg Komisije Zoran S. R. Koprivica.

Senat SAD potvrdio imenovanje

Gordon umjesto Frida
Ameri~ki senat potvrdio ings“ u Va{ingtonu. je dr. Filipa Gordona (PhGordon je ranije bio ilip) za pomo}nika dr`direktor za evropske poavnog sekretara za Evropu i slove u Vije}u za nacionaEvroaziju. Gordon, koji je lnu sigurnost za vrijeme preuzeo du`nost Danijela administracije Bila KliFrida (Daniel Fried), pontona (Bill). lo`io je zakletvu 15. maja, Predava~ je na mnogim saop}io je Stejt department. presti`nim univerzitetima, Novi pomo}nik Hilari Gordon: objavio je vi{e knjiga, a njeKlinton (Hillary Clinton) Ekspert za gove autorske tekstove ekspert je za ameri~ku va- Evropu objavljivali su „New York njsku politiku, posebice EvrTimes“, „Washington Poopu, a od 2000. do 2009. godine bio st“, „International Herald Tribuje vi{i savjetnik Instituta „Brook- ne“ i „Financial Times“.

Odgovor na preporuke dr`avnog ombudsmena

Raiffeisen banka smanjila kamate za 3.338 kredita
Kamate }e biti vra}ene na raniji nivo
Ombudsmen za za{titu potro{a~a BiH Dragan Doko potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ da je u skladu s njegovim preporukama Raiffeisen banka Sarajevo zapo~ela smanjenje kamata na kredite, koje je ranije samoinicijativno pove}avala. Rije~ je, uglavnom, o potro{a~kim kreditima. - Kako sam izvije{ten, Raiffeisen banka donijela je odluku o smanjenju kamatne stope za 3.338 kredita fizi~kih lica. Kamate su vra}ene na raniji nivo. U pitanju je akcija smanjenja kamata na kredite kod kojih su pove}ali stope. Gra|ani bi uskoro

Odgovore ombudsmenu poslale 22 banke
nka, Union banka... U dijelu banaka tvrdili su da oni nisu samoinicijativno pove}avali kamate na kredite, dok su u drugima izbjegavali direktan odgovor na pitanje kada }e smanjiti kamate. - Dio banaka pravda se time da u Zakonu o za{titi potro{a~a nije navedeno kako treba glasiti klauzula koja se odnosi na promjene kamatnih stopa. Ali, onda se postavlja pitanje kako banke uop}e rade sada ako nema provedbenih propisa!? Banke ne mogu mijenjati kamate na svoju ruku F. VELE rekao je Doko.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Ko }e hapsiti bh. gra|ane po zahtjevu Beograda?
- Ovo je ~isto priznavanje Srbije da je u~esnik u genocidu i agresiji na BiH. Ko je naredio razmje{tanje te{kog naoru`anja oko Sarajeva, bombardovanje avionima? Sve je to bila JNA s komandom u Beogradu. Jedini je @eljko Kom{i} odgovorio nalo`iv{i Tu`ila{tvu BiH da se pokrene krivi~na prijava protiv ]osi}a i Lili}a. Bo{nja~ki politi~ari {ute dok se najavljuju hap{enja heroja koji su sprije~ili da Sarajevo zavr{i kao Srebrenica. (zmaj od bosne)

trebali dobiti obavje{tenja o tome rekao je Doko. Osim Raiffeisena, ranije je smanjenje kamata najavila i UniCredit banka. No, gra|ani jo{ nisu po~eli dobivati obavijesti da su kamate uistinu smanjene. Ured ombudsmena zaprimio je do isteka zadatog roka ukupno 22 odgovora na preporuke dr`avnog ombudsmena za uskla|ivanje rada banaka sa Zakonom o za{titi potro{a~a BiH. Ostalo je jo{ {est banaka koje se nisu izjasnile o preporukama. Me|u njima su, izme|u ostalog, BOR banka, Pavlovi} International banka, Privredna ba-

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Faruk VELE (fvele@avaz.ba)

PORUKE Potpredsjednik SAD pred odlazak s Balkana

Bajden: BiH ne treba novi Dejton
Mislim da trebamo oja~ani i realizirani Dejton Velika Srbija nije aspiracija koja se odnosi na RS, uvjerava Tadi} BiH je dr`ava s najve}im rizikom od nasilja
Bosna i Hercegovina je dr`ava s najve}im rizikom od nasilja na Balkanu, ali joj, ipak, ne treba novi Dejton. Ovo je na kraju svoje turneje po Balkanu, pred odlazak s Kosova u Liban, izjavio ameri~ki potpredsjednik D`ozef Bajden (Joseph Biden), prenosi agencija Reuters.

Kraj lihvarima
Bankama mora biti odaslana jasna poruka javnosti da im se ne}e dozvoliti da budu dr`ave u dr`avi i da provode notornu otima~inu
^injenica da su komercijalne banke uva`ile preporuku ombudsmena za za{titu potro{a~a BiH i po~ele smanjivati samostalno i nezakonito pove}ane kamate, probudila je nadu bh. gra|ana da pravna dr`ava, ipak, mo`e stati ukraj bezobzirnoj plja~ki. Jesu li se lihvari prepali najava ~elnika uprava inspekcija Federacije BiH i Republike Srpske o pokretanju najve}e kontrole banaka u na{oj zemlji ili su shvatili da im, dugoro~no gledaju}i, izvla~enje novca iz d`epova bosanske sirotinje ne}e pro}i, nije ni bitno. Va`no je da je zelena{enje prekinuto i da }e institucije dr`ave istrajati na po{tivanju zakona i za{titi gra|ana. Nesporni dokazi o nezaja`ljivosti bankara, koji su iz sedmice u sedmicu u tajnosti pove}avali kamate na {tetu „obi~nih ljudi“, s pravom su izazvali veliki bunt doma}e javnosti. Tim vi{e {to je ve}i dio tog novca prebacivan u centralu tih banaka u inozemstvu, ~ime se na{a zemlja dodatno siroma{ila. Lako je predvidjeti {ta bi se desilo da nije bilo pravovremene reakcije, prije svih, na{eg lista. Koliko su bankarski lobiji dobro organizirani i plja~ka{ki nastrojeni, najbolje pokazuje to da su „Avaz“ i njegov vlasnik brutalno i la`no napadani {to su digli glas protiv bankarske otima~ine, i to iz usta Senada Pe}anina i Asima Metiljevi}a. ^ak se poku{alo podmetnuti da su kritike na{e novine neutemeljene. [ta sada? Akcija inspektora ne smije ostati samo na lijepoj rije~i. Ona mora biti `estok obra~un sa svima koji su iz Hrvatske, Austrije, Italije i drugih evropskih zemalja do{li u BiH napuniti kofere nau{trb naroda. Bankama mora biti odaslana jasna poruka javnosti da im se ne}e dozvoliti da budu dr`ave u dr`avi i da provode notornu otima~inu. Svileni lihvari ovog puta moraju biti uni{teni zauvijek!

Udarci i vriskovi
Bajden je nakon trodnevne misije tokom koje je posjetio Sarajevo, Beograd i Pri{tinu u razgovoru za ovu agenciju i nekoliko drugih izdanja u bazi „Bondstil“ sumirao poruke te se usprotivio pokretanju nove konferencije o BiH. - Dejton dva nije potreban. Ustvari, Dejton dva u ovom momentu, vjerujem, samo bi ote`ao poziciju. To bi sada samo koristilo nacionalisti~kim impulsima. Mislim da trebamo oja~ani Dejton i realizirani Dejton. Ovakav nesavr{en bio je neophodan i barem u dogledno vrijeme to je jedina vrsta garancije da ne}e biti nasilja - rekao je Bajden. Potpredsjednik SAD istakao je da bi perspektiva ~lanstva u Evropskoj uniji i jasne upute kako do toga do}i mogle ujediniti etni~ki podijeljene Bosance. - Nisam pesimisti~an da }e u narednih nekoliko godina do}i do prilago|avanja. Vidjet }ete po~etno oklijevanje, vidjet }ete mnogo politi~kih udaraca i vriskova, ali mislim da }ete na koncu vidjeti tranziciju i promjenu

Bajden u trenutku odlaska iz baze „Bondstil“

(Reuters)

Kalabi}: Ima mogu}nosti za unapre|ivanje
Predsjednik Kluba SNSD-a u Parlamentu BiH Drago Kalabi} ka`e da, tako|er, podr`ava Bajdenov stav o Dejtonu. - Sarajevski politi~ari pripremali su scenario o Dejtonu dva bez Bajdena. On je rekao ~injenicu koja je potpuno ta~na. Oni koji su ga sanjali, ~inkoja }e povesti BiH naprijed ka`e Bajden. On je pohvalio srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a zato {to je odbacio srpski nacionalizam iz pro{losti te spomenuo i premijera RS Milorada Dodika. - Bez obzira na ~injenicu da u mnogim prilikama Dodik nije bio od pomo}i, i dalje imam nadu, zato {to sam uvjeren da Tadi} igra pozitivnu ulogu u vezi s Republikom Srpskom. Uvjeren sam iz razgovora s Tadi}em da velika Srbija nije aspiracija koja se odnosi na RS - naglasio je drugi ~ovjek Bijele ku}e. ili su to jer u njemu nisu vidjeli RS. Bajden je rekao realnost, a nikakvi tektonski poreme}aju vi{e nisu mogu}i. Svi trebaju sada zasukati rukave i raditi na onome {to ovaj Dejton pru`a, a to je mnogo i ima mogu}nosti za unapre|ivanje - navodi Kalabi}. Bajden je iznio mi{ljenje da se integracija me|u etni~kim grupama na Balkanu mo`e pokazati i te`om nego {to je bilo zaustaviti ratove krajem devedesetih godina u biv{oj Jugoslaviji. - Govorim o novoj integraciji, ne samo eliminaciji brutalnosti i pokolja, ali tu postaje te{ko i to zahtijeva vrijeme. Stvari su drasti~no bolje nego {to su bile kada sam posljednji put bio ovdje. Ispred je jo{ dug i najte`i dio puta - upozorio je potpredsjednik SAD.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Gra|ani o~ekuju pozitivne pomake nakon Bajdenovih poruka
Pitanje: O~ekujete li pozitivne pomake u BiH nakon jasnih poruka potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena ovda{njim politi~arima?
A) DA 66% B) NE 29% C) Ne znam 5%

Lozan~i}: U}i u proces nu`nih reformi
Zamjenik predsjednika HDZBiH Niko Lozan~i} isti~e da u potpunosti podr`ava Bajdenov stav o Dejtonu dva, dodaju}i da za tim nema potrebe u ovom trenutku. - Mi na doma}em terenu trebamo ozbiljno u}i u proces nu`nih reformi i osigurati ambijent za normalan razvitak BiH ka`e Lozan~i}.

B C

Bolesni nacionalizam
On je uporedio situaciju u Americi s rasnim podjelama 1968. godine kada je ubijen Martin Luter King Jr. (Luther) i sada{nji dolazak Baraka Obame (Barack) za predsjednika SAD sa situacijom na Balkanu. - ^ovje~e, ako se to moglo desiti, onda i vi na Balkanu mo`ete ispraviti stvari. Kada }e se ovaj region umoriti od bolesnog nacionalizma koji generira takve pokolje? Dok god ljudi nemaju eksplozive na pragovima svojih ku}a, ne ni{ane pu{ke jedni u druge, dok `ene ne vode u kampove za silovanje, ljude ne tovare u vagone, moramo biti strpljivi - zaklju~io je Bajden. T. LAZOVI]

D`aferovi}: Ja~ati institucije BiH
Reagiraju}i na Bajdenove poruke, potpredsjednik SDA [efik D`aferovi} ka`e da se sla`e s ocjenom potpredsjednika SAD da BiH nije potreban jo{ jedan Dejton, ali isti~e da je potrebna njegova provedba i dogovor o unapre|ivanju dr`ave. - Dejton garantira integritet BiH, a mi u BiH na euroatlantskom putu trebamo mijenjati Ustav u dogovoru, tako {to }emo ja~ati institucije, nadle`nosti BiH i dati joj sve {to je potrebno da idemo ka Uniji i u~initi je funkcionalnijom. Dok god vrijedi Dejton, me|unarodna zajednica mora nam pomo}i da sve to u~inimo {to bolje. Reforme jesu na{ posao, ali nam treba i odlu~na me|unarodna zajednica - ka`e D`aferovi}. On je izrazio nadu da }e do}i vrijeme kada }e svi u BiH shvatiti da postoje}e ure|enje nije odgovaraju}e za sve narode i evropski put BiH.

A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 117.545 posjetilaca.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH

Rebalans bud`eta narednog mjeseca
Najavljenog rebalansa bud`eta FBiH, koji je zajedno sa smanjenjem bud`eta kantona i op}ina u ukupnoj vrijednosti od oko 414 miliona KM, uvjet za potpisivanje stand-by aran`mana s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), ne}e biti prije sredine narednog mjeseca. Ovo je za „Dnevni avaz“ izjavio zamjenik premijera i ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda, odgovaraju}i na pitanje zbog ~ega se o bud`etu FBiH ne}e raspravljati ni na predstoje}oj sjednici Vlade, zakazanoj za ponedjeljak u Sarajevu. - Ministarstvo detaljno analizira stanje i rebalans je neminovnost, ponavljam, i sa MMF-om

4

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

aktuelno

CEFTA Sastanak zvani~nika i privrednika

BiH odlu~na u za{titi doma}e proizvodnje
Hrvatska je zabranila uvoz `ive ribe iz BiH i logi~no je da i mi uradimo isto, kazao Zirojevi} Zemlja u koju se uvozi svakakva roba
Ve} du`e vrijeme mnogi proizvodi iz BiH ne mogu u}i u Hrvatsku i logi~no je da odgovorimo istim mjerama na njihove blokade, kazao je dr`avni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladen Zirojevi} komentiraju}i odluku o zabrani uvoza `ive ribe, govedine i peradi iz susjedne zemlje. Naglasio je da je Ured za veterinarstvo BiH mnogo puta poku{avao razgovarati s nadle`nim institucijama Hrvatske o ovim problemima, ali da oni nikada nisu pristali obrazlo`iti blokade uvoza i kr{enja Sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA).

Zamrznute pla}e
Vlada FBiH }e u ponedjeljak razmatrati zaklju~ak o nastavku ograni~enja pla}a bud`etskih korisnika na nivou iz oktobra pro{le godine. Po{to je zakonskim propisima predvi|eno uskla|ivanja pla}a svaka tri mjeseca, u skladu s podacima Zavoda za statistiku FBiH, neophodno je zbog nedostatka novca zamrznuti dostignuti nivo pla}a.

Bevanda: ^eka se Kongres SDA

i bez njega. No, da bi rebalans bio usvojen, neophodno ga je utvrditi na sjednici Vlade, a potom i u oba doma Parlamenta FBiH, {to fakti~ki nije mogu}e prije zavr{etka Kongresa SDA kazao je Bevanda. Uz obrazlo`enje da kona~na verzija rebalansa i dalje nije pripremljena, on je odbio da se izjasni ho}e li smanjenje bud`eta iznositi oko 105 ili ~ak Ad. H. 250 miliona KM.

Vancarinske barijere
- Zabranili su nam izvoz ribe zbog navodne bolesti, a na rang-listi zemalja rizika od epidemija BiH i Hrvatska su na istom nivou. Zato je bilo i o~ekivano da uzvratimo istim mjerama - kazao je Zirojevi}. Prema njegovim rije~ima, nakon ovih zabrana o~ekuje od Hrvatske da u|e u pregovore s na{om zemljom kako bi zauvijek rije{ili problemi koji idu na {tetu svih. - Moramo biti odlu~niji u za{titi
Sarajevo: S ju~era{nje konferencije za novinare
(Foto: S. Jordamovi})

Bh. uzgajiva~i ribe zate~eni

na{ih firmi i jasno upozoriti sve da ne smije biti nikakvih barijera za slobodnu trgovinu, jer tako nala`e CEFTA - naglasio je Zirojevi} nakon ju~era{njeg sastanka sa bh. izvoznicima, predstavnicima privrednih komora i nadle`nih institucija o vancarinskim barijerama i uvo|enju za{titnih mjera za doma}e proizvo|a~e.

Naglasio je da }e zemljama CEFTA-e uputiti upozorenja za gruba kr{enja Sporazuma i ako ona ne urode plodom, obavijestit }e institucije CEFTA-e, te da }e u krajnjem slu~aju uvesti vancarinske barijere tim zemljama.

Ve}e subvencije
Ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakovi} naglasio je da je BiH zemlja u koju se uvoze svakakvi proizvodi iz okru`enja bez ikakvih optere}enja. - Doma}u robu moramo u~initi i konkurentnijom kako bismo proizvodnju podigli na ve}i nivo i o~uvali radna mjesta - naglasio je Gluhakovi}. I. [MIGALOVI]

Carina na meso kitova i tuljana
Zirojevi} je naglasio da se doma}a proizvodnja ne mo`e za{tititi carinama, jer bi susjedne zemlje uvele kontramjere. - Prijedlog zakona ima dosta nelogi~nosti kao {to je, izme|u ostalog, uvo|enje pune carine na meso kitova i tuljana. Usvojimo li zakon, izazvat }emo reakcije me|unarodne zajednice i poru~iti da nismo spremni na daljnje integracije - upozorio je Zirojevi}.

Blagaj: Iz „Norfishovog“ ribogojili{ta

ANffffffffffffffffff gra|anima Mostara, Bijeljine i Biha}a KETA me|u
Je li trebalo uzvratiti Hrvatskoj zabranom uvoza proizvoda?

au ije va a-

Izvoznici `ive ribe u na{oj zemlji bili su ju~er zate~eni vije{}u o tome da je Hrvatska u potpunosti blokirala uvoz ovog proizvoda iz BiH. Ovoj privrednoj oblasti u BiH sada prijete milionski gubici. Rifat Tahri}, direktor „RIZ Krajina“ iz Biha}a, preduze}a koje se bavi uzgojom i prodajom ribe, kazao je za „Dnevni avaz“ da je s hrvatskim firmama ve} ugovorio izvoz ~ak milion komada riblje mla|i, u vrijednosti od oko 480.000 maraka. - Zate~en sam, sada ne}u mo}i isporu~iti mla| - ka`e Tahri}. Direktor „Norfisha“ iz Blagaja Sanel [ari} tako|er je zate~en ovom informacijom, iako njegova firma nije direktno pogo|ena, jer u Hrvatsku izvozi prera|evine, a ne `ivu ribu. - Mislim da je ovo vrlo surov postupak Hrvatske, posebno {to imamo velik deficit s tom zemljom. Riba je jedan od rijetkih finalnih proizvoda koji izvozimo,

pa se postavlja pitanje za{to se ba{ ona na{la pod blokadom. S druge strane, masa proizvoda iz Hrvatske dolazi u BiH bez ikakvih prepreka - istakao je [ari}. Za navode da je riba u BiH bolesna [ari} ka`e da su apsolutno neistiniti. Podsje}a da Ured za veterinarstvo BiH provodi monitoring prema pravilima EU. Osim toga, 90 posto analiza na{e ribe vr{i se po evropskim laboratorijama, nakon {to su pojedini bh. proizvo|a~i dobili zeleno svjetlo za izvoz ribe u EU. Generalna direktorica banjalu~ke kompanije „Tropic Ribarstvo“ Dragana Rado{evi} kazala nam je da jo{ nije dobila zvani~nu potvrdu o zabrani. - Ako do nje do|e, posao bi nam bio potpuno blokiran, jer izvozimo pet tona sedmi~no u Hrvatsku. Ne vidim za{to nas ili „Norfish“ blokiraju kada imamo izvozne dozvole za Evropu - ka`e A. DU^I] Rado{evi}.

Mostar

Prijete milionski gubici i blokada poslovanja

Kontramjere jedino rje{enje
- BiH treba odgovoriti kontramjerama, jer se Hrvatska pona{a na takav na~in. [to bismo mi druk~ije djelovali ako Hrvatska ne po{tuje Selim Husovi} CEFTA-u? - Naravno da trebamo odgovoriti. Na{a vrata svima su otvorena i nisam siguran da je sve {to jedemo iz drugih zemalja zdravstveno ispr- Milan Nikoli} avno. - Mislim da bi to isto trebala uraditi i na{a dr`ava, jer mi vi{e uvozimo, manje izvozimo, a imamo veliki asortiman kvalitetnih i provjer- Alma enih proizvoda. Mu{i} - Mislim da ne treba odmah uzvratiti kontramjerama, nego da treba iscrpiti sve mogu}nosti za dogovor. Ako to ne uspije, onda treba podu- Ivana zeti kontramjere. Knezovi} - Semberija i Posavina mogu hraniti cijelu BiH, ali do sada su o tome odlu~ivali uvozni~ki lobiji. Mi uvozimo 70 posto hrane, a na{e mli- Mirko Babi} jeko se prosipa. - To je ma~ s dvije o{trice, iako mislim da treba za{tititi doma}u proizvodnju i da bi svi gra|ani BiH u vrijeme recesije trebali koristiti do- Petar @ivni ma}e proizvode. - To nije rje{enje. Rje{enje treba tra`iti u razgovorima. Kontramjere bi samo doprinijele zao{travanju odSpasenija nosa.
Matkovi}

- Podr`avam svaku mjeru koja {titi doma}u proizvodnju. ^uj, sada su nam i ribe bolesne pa ne mo`emo izvoziti u Hrvatsku? Kontramjera je jedino Aleksandar Jela~i} rje{enje. - Ja sam ve} du`e zagovornik zabrane uvoza ve}ine proizvoda iz susjednih zemalja, jer na{a dr`ava proizvodi veliki dio A. Du. Irma njih.
- E. M. - Ir. N. Rami}

Biha}

Bijeljina

pogledi

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

5

EKSKLUZIVNO Ser` Bramerc, glavni ha{ki tu`ilac

Ratko Mladi} }e na kraju biti uhap{en!
Zlo~ini na kojima se baziraju na{a su|enja podsje}aju nas svakog dana na patnje kroz koje su `rtve pro{le Vije}e sigurnosti UN-a donosi odluku o Tribunalu
Razgovarala: Edina LATIF
Glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc (Serge Brammertz) za vrijeme nedavne posjete BiH istakao je da }e na{a dr`ava dobiti pozitivnu ocjenu za saradnju s Hagom, koja }e se na}i u njegovom junskom izvje{taju Vije}u sigurnosti UN-a. U ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ Bramerc je dao odgovore na trenutno najaktuelnija pitanja u vezi s Tribunalom, uz ogradu da o nekim stvarima jo{ ne mo`e javno govoriti iz opravdanih razloga. imaju}i u vidu me|unarodnu obavezu na{e dr`ave i uvjet da njena saradnja mora biti apsolutna ako `eli u EU? - Vije}e sigurnosti osnovalo je Tribunal i odluku o njegovoj budu}nosti donijet }e to isto tijelo Ujedinjenih naroda. Na dobrom - Karad`i} ima pravo da podnosi zahtjeve, Tu`ila{tvo u skladu s tim daje svoje mi{ljenje, a odluke donose sudije. Mislim da ne mogu ni{ta vi{e re}i o zahtjevima optu`enoga u tom predmetu i ne bih komentirao {pekulacije. Vama su, koliko se mo`e vidjeNedi}: Zabranio uvoz goveda i peradi

Li~nost dana

Drago Nedi}

Izlazna strategija
Koliko je ova majska posjeta regionu bitna za Va{ polugodi{nji izvje{taj Vije}u sigurnosti UN-a? - Na{a obaveza je da svakih {est mjeseci obavijestimo Vije}e sigurnosti o naporima koje smo ulo`ili u vezi sa strategijom okon~anja rada Tribunala. Jedan va`an aspekt na{eg rada je postizanje pune saradnje dr`ava u regiji s Tu`ila{tvom. Svrha posjeta regiji je da razgovaramo s kolegama o najnovijim doga|anjima vezanim uz sva pitanja koja se odnose na saradnju dr`ava u regiji s Tu`ila{tvom, a to su potraga za bjeguncima, pristup svjedocima i njihova za{tita, kao i pristup dokumentima.

^ovjek za velike borbe
Pokazao zube bh. susjedima kada je na zabranu uvoza mlijeka iz BiH u Hrvatsku odgovorio kontramjerama
U trenucima kada su svi pomislili da su doma}i proizvo|a~i prepu{teni sami sebi u borbi za tr`i{te zemalja potpisnica Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) s ja~om konkurencijom, direktor Ureda za veterinarstvo BiH Drago Nedi} posljednjim potezima dokazao je da iza firmi iz na{e zemlje ima ko da stane. Nakon {to je Hrvatska, zbog navodne bolesti, zabranila uvoz `ive ribe iz BiH, na scenu je stupio Nedi}, koji je susjedima jasno dao do znanja da ne mogu ucjenjivati na{u privredu kako oni `ele. Kontramjerama uzvratio je Hrvatskoj, ali je uz blokadu uvoza `ive ribe, potpuno opravdano, zabranio i uvoz goveda i peradi. Osim toga, Nedi} je i prije dva mjeseca pokazao zube na{im susjedima kada je na zabranu uvoza mlijeka iz BiH u Hrvatsku odgovorio istom mjerom i na taj na~in ponovo omogu}io na{im proizvo|a~ima slobodan izvoz u Hrvatsku i otvorio put bh. firmama da se bore za svoj komad tr`i{nog kola~a. Drago Nedi} ro|en je 2. juna 1962. godine u Gornjoj Slatini kod Bosanskog [amca. O`enjen I. [m. je i ima dvoje djece.

Bramerc: Upu}ene jasne poruke bjeguncima

Nisam potvrdio da su dokazi uni{teni
Haris Silajd`i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, zatra`io je istragu o uni{tavanju materijala i dokaza u Hagu. Kakav je Va{ stav o tome? - Nisam primio nikakav zahtjev u tom smislu od Silajd`i}a, tako da to ne mogu komentirati. Na`alost, mediji prenose djelimi~no neta~ne informacije, {to proizlazi iz o~iglednog krivog razumijevanja onoga {to je re~eno za vrijeme moje posljednje posjete Sarajevu. Srbija ne izru~uje Ratka Mladi}a uprkos svim pritiscima. Mo`e li ta dr`ava dobiti Va{u pozitivnu ocjenu o saradnji i bez Mladi}a u Hagu? - Kao {to sam ve} spomenuo, saradnja dr`ava ima vi{e aspekata i tu podrazumijevamo pristup svjedocima i njihovu za{titu, pristup dokumentima i arhivima, kao i potragu za bjeguncima. Naravno, hap{enje Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a jedan je od na{ih prioriteta. No, kada ocjenjujemo saradnju, pa`ljivo analiziramo sve elemente i u skladu s tim izvje{tavamo Vije}e sigurnosti - naglasimo pozitivne aspekte i izvje{tavamo o podru~jima na kojima je potrebno ulo`iti dodatne napore. Od predstavnika RS zvani~no i jasno ~ujemo kako `ele da Ha{ki tribunal {to prije bude zatvoren. Ugro`ava li se na taj na~in i pozicija Tribunala i BiH, Nisam potvrdio da su bilo kakvi dokazi uni{teni, a nisam govorio ni o nekom odre|enom mjestu zlo~ina. Ono {to sam rekao jeste da, u skladu s procedurama kao {to su one koje postoje u doma}im sistemima, materijal koji je sakupljen i koji vi{e ne}e biti kori{ten za su|enja mo`e, u vrlo specifi~nim situacijama, biti uni{ten. U takvim situacijama bio bi sastavljen zapisnik o tom materijalu i sa~uvane fotografije. smo putu da zavr{imo posao i ostvarimo ciljeve koji su pred nas postavljeni. Nimalo ne sumnjam da }emo, uz podr{ku me|unarodne zajednice, zavr{iti sva su|enja, kako ona koja su u toku tako i ona koja tek trebaju po~eti.

Podno{enje zahtjeva
Koliko je Rezolucija Evropskog parlamenta (EP) o podr{ci Tribunalu bitna za Va{ rad kao glavnog tu`ioca? - Tribunal je pozdravio Rezoluciju EP-a. Podr{ka me|unarodne zajednice uvijek je bila od ogromne va`nosti za rad Tu`ila{tva Tribunala, a tako je i danas. Kako komentirate stalne zahtjeve Radovana Karad`i}a za spise, za prijevode na engleski jezik? U RS se {pekulira da se to sve ote`e zato {to Vi, navodno, nemate dovoljno dokaza za ono za {ta ga teretite.

ti iz Va{eg dosada{njeg rada, na prvom mjestu `rtve. Ho}ete li do kraja istrajati da se svim optu`enima sudi pred Ha{kim tribunalom, odnosno da Tribunal ne mo`e biti zatvoren dok se ne okon~aju su|enja Mladi}u i Karad`i}u? - Zaista, zlo~ini na kojima se baziraju na{a su|enja podsje}aju nas svakog dana na patnje kroz koje su `rtve pro{le. [to se ti~e zatvaranja Tribunala, kao {to sam rekao, tu odluku donijet }e Vije}e sigurnosti UN-a. Na{ cilj je da bjegunci budu uhap{eni dok Tribunal postoji u svojoj sada{njoj formi. Ako se to ne dogodi, uspostavit }e se mehanizam koji }e se baviti odre|enim va`nim poslovima koji }e ostati i poslije zatvaranja Tribunala, {to }e, ako to bude potrebno, uklju~iti i su|enja. Rekao sam u nekoliko navrata da je od klju~ne va`nosti da bjegunci dobiju veoma jasnu poruku - bez obzira na to gdje i kada budu uhap{eni, sudit }e im se pred me|unarodnim sudom. Obavje{tajni krugovi u Srbiji plasirali su pri~u da je Ratko Mladi} u Rusiji i da su oni nemo}ni da bilo {ta urade. Kako to komentirate i raspola`ete li uop}e podacima gdje se nalazi Mladi}, ali i Had`i}? - Nedavno sam bio u Beogradu i sastao se sa ~lanovima srpskog Akcionog tima koji je zadu`en da traga za bjeguncima. No, iz razloga za koje sam siguran da }ete razumjeti, ne mogu detaljno govoriti o pitanjima potrage za njima. Uvjeren sam da }e Mladi} i Had`i} na kraju biti uhap{eni.

^ekaju se Vlada KS i Vije}e

Saltagina smjena zbog seksualne afere
Upravni odbor Pravnog fakulteta u Sarajevu upoznao je Nastavno-nau~no vije}e i Vladu KS s odlukom da smijeni dekana Fuada Saltagu te je od njih zatra`io izja{njenje o ovom pitanju. Naime, procedura izbora i smjene dekana je da takve odluke donosi UO, uz saglasnost ovog vije}a i Vlade. Kako saznajemo, ~lanovi Upravnog odbora od Saltage su ranije zatra`ili da im do 18. maja dostavi kompletan izvje{taj o stanju na fakultetu, a u vezi sa seksualnom aferom na tuzlanskom odjeljenju. S obzirom na to da Saltaga nije dostavio adekvatan izvje{taj te je svojim postupcima nanio ogromnu {tetu ugledu ove ustanove, UO je odlu~io da je za fakultet najbolje da Saltaga ode. Njemu je zamjereno i

Saltaga: Na{tetio ugledu fakulteta

da je u potpunosti marginalizirao Nastavno-nau~no vije}e i UO. Jo{ nije poznato kada bi se o cijelom slu~aju mogli izjasniti NastavnoG. M. nau~no vije}e i Vlada.

Spec
MOSTAR - Predsjedni{tvo HDZBiH odr`at }e u ponedjeljak u Mostaru 21. sjednicu, na kojoj }e biti rije~i o pripremi za sjednicu Sredi{njeg odbora stranke, koja }e biti odr`ana istog dana u Hrvatskom domu „Herceg Stjepan Kosa~a“. Na sjednici Sredi{njeg odbora bit }e rije~i o Programskoj deklaraciji HDZBiH, saop}eno je iz te stranke.

Od 0 do 24 sata
Pripreme za Kongres SDA pri kraju

6

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

mozaik

Zuki}: Sve spremno za najve}i politi~ki doga|aj
Sve tehni~ke pripreme za odr`avanje Kongresa Stranke demokratske akcije na kojem }e u Sarajevu 26. maja biti izabrano novo rukovodstvo, te usvojena programska deklaracija privode se kraju, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Amir Zuki}, generalni sekretar ove stranke. - Kongres je najve}i politi~ki doga|aj i bit }e organiziran na najbolji na~in. Rukovodstvo SDA }e biti demokratski i transparentno izabrano u javnom prostoru, a ne u skup{tinskim salama kako su to radile neke druge stranke ka`e Zuki} i dodaje da }e Kongres biti odr`an u Olimpijskoj dvorani Zetra. On isti~e da }e uz 776 delegata stranke biti prisutno vi{e od 1.500 gostiju, li~nosti iz javnog `ivota, predstavnika drugih stranaka iz BiH, regiona, Evrope i svijeta. - Do}i }e i potpredsjednik Stranke pravde i razvoja (AKP) iz Turske, pa i predstavnici stranaka

CIJENE Podaci Agencije za statistiku BiH

U aprilu sni`ene cijene hrane, re`ija, goriva...
Prosje~ni pad cijena hljeba i `itarica za 0,5, mesa za 0,7, mlijeka, sira i jaja za 1,4, te ulja i masno}a za 1,5 posto
Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za li~nu potro{nju u BiH, u aprilu ove godine, u odnosu na mart, bile su u prosjeku ni`e za 1,2 posto. Podatak je to Agencije za statistiku BiH. Gledano prema odjelima, a prema me|unarodnoj kvalifikaciji, najve}e sni`enje zabilje`eno je u odjelu stanovanja, vode, ele-

Zuki}: Pored delegata i gosti

iz Iraka. Kongres }e pratiti pedesetak akreditiranih novinara iz BiH i regiona - isti~e Zuki}. Prema njegovim rije~ima, pisma podr{ke uputili su, izme|u ostalih, Doris Pak (Pack) i Hans T. L. Ko{nik.

Razlika u odnosu na 2008.
Kao i svakog mjeseca, ju~er su objavljene i statistike za posljednjih 12 mjeseci, gdje inflacija na godi{njem nivou iznosi skoro dva posto. - U posljednjih 12 mjeseci hrana i bezalkoholna pi}a poskupjeli su za 0,8 posto. Od re`ijskih tro{kova, za posljednjih godinu cijene stanarine porasle su za 3,7, cijene odr`avanja i popravki stambenih jedinica za 5,7, snabdijevanje vodom za 5,8, a elektri~ne energije, plina i drugih energenata za 6 posto - re~eno je u Agenciji.

Posjeta kandidata za predsjednika SDA

Izetbegovi} sutra u Tuzlanskom kantonu
Potpredsjednik SDA BiH Bakir Izetbegovi} posjetit }e sutra Tuzlu, gdje }e na tribini u Bosanskom kulturnom centru govoriti o aktuelnom politi~kom trenutku u BiH. Tom prilikom Izetbegovi} }e se obratiti kantonalnom i rukovodstvima op}inskih organizacija SDA, delegatima Kongresa, kao i ostalim va`nim subjektima u politi~kom `ivotu u Tuzlanskom kantonu, saop}eno je iz SDA.

Hrana pojeftinila za 0,4 posto

Sastanak predstavnika Sindikata i Vlade

Profesorske pla}e ne}e biti smanjene
Predstavnici Sindikata Univerziteta u Sarajevu odr`ali su ju~er sastanak s ministrom obrazovanja i premijerom KS Safetom Ke{om i Besimom Mehmedi}em, u vezi sa najavljenim {trajkom 10. juna, ali konkretnog dogovora nije bilo. Iz Vlade je nakon sastanka, kojem su prisustvovali i predstavnici Rektorata, saop}eno da su iz Sindikata najavili mogu}nost odga|anja {trajka. Me|utim, Sead Vojnikovi} sa [umarskog fakulteta kazao je za „Avaz“ da nikakav konkretan dogovor nije postignut. - Sastanak je bio veoma pozitivan, ali na~elan. Mi ostajemo pri svome, a ide se dalje u dijalog rekao je Vojnikovi}. Premijer Mehmedi} obe}ao je da profesorske pla}e ne}e biti

ktri~ne energije, plina i drugih energenata. - Sni`enje je izazvano prvenstveno padom cijena elektri~ne energije za 21,9, odnosno prelaskom na ljetnu tarifu. Osim toga, sni`ene su i cijene plina i ~vrstih goriva za po 0,5 posto - re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare Agencije.

Sni`enje u odjelu hrane i bezalkoholnih pi}a izazvano je padom cijena hrane za 0,4 posto, dok su cijene pi}a imale rast od 0,1 posto. Cijene hrane su sni`ene uslijed prosje~nog pada cijena hljeba i `itarica za 0,5, mesa za 0,7, mlijeka, sira i jaja za 1,4, te ulja i masno}a za 1,5 poB. T. sto.

Ag

Oboljeli se `alili na nesta{icu lijeka

„Vepesid“ danas u apotekama
Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH nije obavije{ten da u klini~kim apotekama nema citostatika „vepesid“, generi~kog imena etopozid. Direktorica Zavoda Novka Agi} istakla je za na{ list da Zavod raspisuje javni konkurs i osigurava snabdijevanje zdravstvenih ustanova u FBiH citostaticima i ostalim lijekovima u skladu s programima solidarnosti. - Ako nedostaje pojedinih citostatika ili drugih lijekova, o tome nas obavje{tava zdravstvena ustanova da bismo mogli kontaktirati na{eg dobavlja~a. Nijedna od ustanova niti apoteka nije nam javila da nema „vepesida“ - navodi Agi}. Provjerom kod dobavlja~a utvr|eno je da je bilo zastoja u isporuci ovog lijeka zbog problema sa stranim isporu~iocem. Odmah su poduzeti koraci kako bi lijek {to prije bio dobavljen. U klini~kim apotekama, kako nam je re~eno, o~ekuju da }e lijek dobiti danas. E. Ha.

TV BINGO
Mehmedi}: Svjestan problema

20. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

smanjene, te izrazio o~ekivanje da }e odluka o organizaciji {trajka G. M. biti povu~ena.

58 36 52 22 2

1

63 89 27 72 4

2

28 80 17 13 85

3

59 23 87 44 26

4

66 8 77 79 24

5

86 11 68 71 34

6

82 10 1 14

7

32 42 65 43

8

73 74 41 45

9

Zeni~ka policija podnijela izvje{taje sudu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Prijave protiv [i{i}a i boraca
Zeni~ka policija podnijela je sudu izvje{taj i zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka protiv 16 osoba, u~esnika blokade magistralnog puta M-17 kod Zenice 4. maja. Me|u prijavljenima je i Mehmed [i{i}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH. - Prijavljen je i moj voza~, 22godi{njak, koji nije bio u~esnik svega toga. Nije prijavljen delegat u Domu naroda FBiH Ramo Isak, koji je dijelio bureke demobilisanima te, kao i ja, posredovao da sve to prestane. Njega ne smiju prijaviti, ili ne `ele, jer im je biv{i kolega - kazao nam je ogor~eni [i{i}. Tvrdi da me|u prijavljenima nema organizatora protesta „nego samo onih koje su prisutni policajci znali po imenu i prezimenu“. U policiji nisu komentirali [i{i}eve navode. Policija u prijavi navodi da je blokada izvr{ena, izme|u ostalog, i [i{i}evim „golfom 4“, iako su voza~ i on na protest stigli pet sati nakon po~etka A. D`. blokade.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 41

33

34

35

36

37

38

39

40

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/

1. 028 2318529 47 2. 028 1968293 17 3. 028 1884896 21 4. 028 2290938 99 5. 028 2986501 36
D`ek pot u narednom kolu iznosi oko 900.000 KM

42 Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: Dva dobitka - 23.453,88 KM Kartice kupljene u Sarajevu i Cazinu Deseterac: 47 dobitaka - 598,80 KM Peterac: 12.772 dobitka - 4,50 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Martin Luter King III

RASIPNI[TVO Odbijen skandalozan zahtjev Vije}a RAK-a

Agoniju je mogu}e prebroditi
Luter King: Stvoriti uvjete

Za Huseinovi}a tra`ili pla}u od 6.051 KM
Sada{nja pla}a generalnog direktora RAK-a prema koeficijentu 8,5 iznosi 4.551 KM
Ministarstvo finansija i trezora BiH odbilo je zahtjev Vije}a regulatorne agencije za komunikacije BiH kojim bi pla}a generalnog direktora ove institucije Kemala Huseinovi}a bila pove}ana za 30 posto u odnosu na dosada{nju. Sada{nja pla}a generalnog direktora RAK-a prema koeficijentu 8,5 iznosi 4.551 KM, a tra`enim pove}anjem dostigla bi iznos od 6.051 marku. Pore|enja radi, pla}e ~lanova Predsjedni{tva BiH, obra~unavane prema osnovici 535 maraka, iznose 5.355 KM. Ministarstvo finansija BiH obavijestilo je RAK da nije odobrilo unos dodatka na pla}u za generalnog direktora ove institucije, jer je suprotna ~lanku Zakona o pla}ama i naknada instituci-

- Ako stvorite uvjete u kojima svako mo`e posti}i ono {to `eli, a da ne na{teti drugima, ta se poruka mo`e prenijeti svima, i mo`da }e se onda i nacija BiH mo}i pomaknuti prema naprijed. Ne sugeriram da treba zaboraviti agoniju, frustraciju i bol koju su ljudi osjetili prije 13 godina, to se ne mo`e zaboraviti. Ali se mo`e prebroditi.
(Predsjednik organizacije „Ostvarenje sna“ za „Globus“)

Emir Had`ihafizbegovi}

Dolaze moje najbolje gluma~ke godine
- Imam 47 godina i mislim da dolaze moje najbolje gluma~ke godine, samo da budem zdrav. Ba{ je Robert de Niro izjavio da su najbolje gluma~ke godine od 45. do 60., tako da mi slijedi burno i kvalitetno gluma~ko Had`ihafizbegovi}: Burno razdoblje i nadam se da }u jo{ puno raditi.
(Glumac za „Jutarnji list“) razdoblje

Ned`ad Salkovi}

Sevdalinka je najmanje po{tovana upravo kod nas
Salkovi}: Neizmjerno blago

- @ao mi je {to je sevdalinka najmanje po{tovana upravo kod nas. U svijetu je veoma cijenjena, a ja sam je, poput mojih rahmetli kolega, doajena sevdalinke, kroz svijet nosio ponosno, i ljudski i umjetni~ki. @elja mi je da neko to i nastavi, te da se malo vi{e posveti tom (Pjeva~ za „Azru“) na{em neizmjernom blagu.
033/281-393 redakcija@avaz.ba

[ta ka`u u narodu

Penzioneri su gra|ani drugog reda
Faksimil odgovora iz Ministarstva finansija i trezora BiH

- Penzioneri su ve} godinama gra|ani drugog reda u BiH, a stalnim najavama da }e penzije biti ni`e, da }e stagnirati ili prijetnjama da ih nikako ne}e biti, jo{ nas vi{e poni`avaju. Na{ PIO sistem je zastario i zreo za reformu, ali tome mi nismo krivi. Svaki penzioner je po{teno (^italac s Ilid`e) zaradio taj mizerni novac koji dobiva.

Huseinovi}: Sada{nja pla}a 4.551 KM

ja BiH koji regulira ovu oblast. - Radi osiguranja kvalitetne kadrovske strukture iz oblasti najslo`enijih regulatornih poslova RAK-a, predvi|eno je da }e Vije}e ove institucije, na prijedlog direktora, usvojiti akt kojim }e definirati pravo na dodatak i visinu dodatka - navodi se u aktu upu}enom Vije}u RAK-a. To, prema ocijeni Ministar-

stva finansija BiH, upu}uje na odgovornost direktora i Vije}a RAK-a za pravilnu primjenu Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH prilikom utvr|ivanja dodatka na pla}u. - Tim prije jer su predvi|ene i sankcije za slu~ajeve da se pla}e obra~unavaju suprotno navedenim odredbama - zaklju~eno je u S. R. dopisu.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

23. 4. 2009.

promjenljivo

Po~ela ekshumacija uz „Agrokomercovu“ farmu

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Prona|eni dijelovi {aka boraca
U Ponikvama kod Velike Kladu{e, uz granicu BiH s Hrvatskom, po~ela su iskopavanja posmrtnih ostataka `rtava za koje se pretpostavlja da su borci Petog korpusa Armije RBiH koje su ubili pripadnici Abdi}eve vojske. Ekshumacija se obavlja u krugu biv{e peradarske farme „Agrokomerc“, a vodi je ekspertni tim Instituta za nestale osobe po nalogu Suda BiH. Nakon nekoliko sati rada, nije prona|eno nijedno kompletno tijelo nego samo dijelovi {aka. Jasmin Mesi}, zamjenik glavnog tu`ioca USK, izjavio je kako je izvjesno da su tijela izmje{tana. Alija Feriz, predsjednik Udru`enja logora{a Velika Kladu{a, kazao je da }e ekshumacija bit obavljena i na hrvatskoj teritoriji jer se raspola`e informacijom da su tijela ukopavana i na tom podru~ju. - Svirepost egzekutora je stravi~na {to potvr|uje i to da su izmje{tali tijela `rtava, koje su mu~ki ubili S. D`. - govori Feriz.

BIHA]

BANJA LUKA 29 BR^KO 27

VRIJEME DANAS

28

Sun~ano

TUZLA 27

Ponikve: Iskopavanja uz granicu s Hrvatskom

Novi porez donio ve}e zarade

SUBOTA
23. 5. 2009.

NEDJELJA
24. 5. 2009.

PONEDJELJAK
25. 5. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Prosje~na martovska pla}a 790 KM
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosje~na neto pla}a u BiH u martu 2009. iznosila je 790 KM, {to pokazuje nominalni pad za jedan procenat u pore|enju s decembrom 2008., dok je u odnosu na isti mjesec lani porasla za 8,9 posto. - U pore|enju s prosjekom 2008., najve}i rast imale su pla}e u javnoj upravi i odbrani te sektoru socijalnog osiguranja - ka`e se u obja{njenju Agencije. Prosje~na pla}a zaposlenih u tim sektorima iznosila je 1.130 KM. Uvjerljivo najve}e pla}e dijeljene su u finansijskom sektoru, u prosjeku po 1.257 maraka. Prosje~na neto pla}a u BiH za prva tri mjeseca ove godine iznosila je 788 KM, prema 706 maraka u istom periodu 2008., {to je rast od 11,6 posto. Taj rast se obja{njava uvo|enjem poreza na B. T. pla}u u 2009. godini.

od 130C do 220C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 13 C do 33 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 140C do 220C
DNEVNE TEMPERATURE

od 240C do 3380C

od 270C do 330C

od 270C do 330C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz relativno povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina populacije trebala bi se osje}ati dobro. Osobe osjetljive na promjene ne}e imati tegoba, naro~ito u prvom dijelu dana, dok su poslije podne, zbog izra`enijeg osjeta sparine, mogu}i problemi vezani uz njihove bolesti, o ~emu trebaju povesti ra~una. Upozoravamo na primjerenu za{titu od vru}ine i UV zra~enja.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.13 Zalazak 20.14

24. 4. 2009.
Izlazak 3.55 Zalazak 19.28

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

ZENICA Danas }e u LIVNO 28 Hercegovini biti SARAJEVO 27 sun~ano, a u Bosni 27 malo do umjereno obla~no vrijeme. Poslije GORA@DE podne mjestimi~no je mo27 gu} kratkotrajni lokalni pljusak u zapadnom i centralnom di- MOSTAR 32 jelu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroisto~nog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu NEUM do 22, dnevna uglavnom od 25 32 do 29, na jugu do 33 stepena.

Brzo - kratko
Bari{a ^olak za „Dnevni avaz“

8

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

teme

Glava{ ne}e biti izru~en Hrvatskoj
Ministar pravde BiH Bari{a ^olak potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ da hrvatski general i ~lan Sabora Branimir Glava{, koji je u Zagrebu osu|en na deset godina zatvora za ratne zlo~ine u Osijeku, ne mo`e biti izru~en Hrvatskoj, jer ima dr`avljanstvo BiH. Kako je pojasnio, BiH ne mo`e i ne}e izru~iti Glava{a bez obzira po kojoj osnovi to bude tra`ilo hrvatsko pravosu|e. - Notorna je ~injenica da Krivi~ni zakon BiH prije~i izru~enja dr`avljana BiH, kao {to Ustav Hrvatske ne dozvoljava da se isporu~uju ^olak: Izmijeniti zakon njeni dr`avljani. Dok je takva zakonska odredba na snazi, ne postoji mogu}nost izru~enja Glava{a i drugih na{ih dr`avljana bilo kome F. V. ka`e ^olak.

RIJASET Povodom saop}enja Ministarstva vjera

Reisu-l-ulema nije prijetio Srbiji
Nervoza zbog glasa savjesti za involviranost u kreiranje islamskih zajednica po svojoj mjeri ili zbog uru{avanja koncepta u koji je ulo`eno mnogo truda
Ministarstvo vjera Srbije saop}ilo je ju~er da je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri} prilikom posjete Islamskoj zajednici u Srbiji „uputio vrlo prijete}e i uvredljive poruke Srbiji“ i ocijenilo „da ne zaslu`uje da bude dobrodo{ao gost u Srbiji“. - Reis Ceri} negira postojanje srpske nacije u BiH - navelo je Ministarstvo vjera.

Fondacija za stambeno zbrinjavanje boraca

Lista kandidata 1. juna
Upravni odbor Fondacije za stambeno zbrinjavanje boraca FBiH 1. juna }e utvrditi ta~nu listu kandidata koji }e dobiti kredite ili nepovratni novac. - O~ekujemo da }emo u ovoj godini 1,6 miliona KM usmjeriti za kreditno zbrinjavanje bora~ke populacije. Oko 800.000 KM predvi|eno je u bud`etu FBiH, a drugi dio o~ekujemo od povrata kredita - ka`e Filip [ari}, predsjednik UO. Kredite bi trebalo dobiti 140 aplikanata. Za adaptaciju domova bit }e davani krediti u iznosu od 10.000 KM, za kupovinu stana 15.000 Az. D. KM, dok bespovratna pomo} iznosi 5.000 KM.

Ratna propaganda
Zamjerilo mu je {to je u Novom Pazaru prenio poznatu poruku prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH rahmetli Alije Izetbegovi}a: „Velikim Bogom se kunemo da robovi biti ne}emo“. - Ceri} je podr`avao i secesiju Kosova i Metohije. Javnost, stoga, opravdano postavlja pitanje da li prijeti Srbiji ratnim obra~unom po bosanskom ili kosovskom scenariju i {ta tako nepromi{ljena osoba uop{te radi u na{oj zemlji - isti~e se u saop}enju i negira da se u Srbiji kr{e ljudska prava. Tim povodom reagirala je Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZBiH saop}enjem za javnost koje prenosi Mina, a u kojem se ka`e: - Saop}enje Ministarstva neodoljivo podsje}a na ratnu propagandu srbijanskih nacionalisti~kih centara o „samogranatiranju“ gra|ana Sarajeva ili o „nekoliko stotina“ ubijenih Srebreni~ana u genocidu u julu 1995. godine. Umjesto ~injenica i odgovora na tvrdnje o kr{enju osnovnih ljudskih i vjerskih prava muslimana, koristi se vi|enim metodama etiketiranja i diskvalifikacije, izno{enja o~itih neistina i insinuacija. O~ita je neistina da je reisu-lulema bilo kada i bilo gdje negirao postojanje srpske nacije u BiH, kao {to je o~ita neistina da je uputio ikakve prijete}e i uvredljive

Incko razgovarao s Kozari}em

Ef. Ceri}: Jasne poruke da su muslimani u Srbiji gra|ani Srbije

Klju~na je nezavisnost CBBH
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Incko (Inzko) naglasio je ju~er u razgovoru s guvernerom Centralne banke BiH Kemalom Kozari}em da profesionalnost i odgovornost pred javno{}u koju je pokazala CBBH predstavljaju primjer drugim institucijama u BiH, saop}eno je iz OHR-a. Kako je istakao, nezavisnost i neometano funkcioniranje Centralne banke klju~ je za daljnju finansijsku stabilnost u BiH i stabilnost konveKozari} na skupu: CBBH za primjer rtibilne marke.

Reisu-l-ulema putuje u Saudijsku Arabiju

Ef. Ceri} na Konferenciji ministara vakufa
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} otputovat }e danas u D`edu gdje }e u~estvovati u radu dvodnevne Osme konferencije ministara vakufa i islamskih pitanja zemalja ~lanica Organizacije islamske konferencije, javlja Mina. S njim }e otputovati i muftije mostarski i biha}ki Seid ef. Smajki} i Hasan ef. Maki}. Ef. Ceri} u~estvovat }e na poporuke Srbiji. U svojim nastupima jasno je poru~io da su muslimani u Srbiji gra|ani Srbije, da svoja prava trebaju ostvarivati u okviru ustavnopravnog poretka Srbije kao njihove dr`ave koja ima obavezu da im osigura potpunu slobodu i ravnopravnost kao {to to u`ivaju i ostali narodi u njoj. ziv ministra vakufa i islamskih pitanja Saudijske Arabije Saliha bin Abdulaziza bin Muhameda el-[ejha, predsjednika Izvr{nog vije}a Konferencije ministara vakufa i islamskih pitanja. Konferencija se odr`ava sutra i prekosutra, a tema je „Misaona sigurnost i odgovornost ministarstava vakufa i islamskih pitanja u njenom ostvarivanju“. u`ivanje temeljnih ljudskih prava prijetnja i uvreda za Srbiju? Ministarstvo saop}enjem pokazuje da nema sluha za istinske potrebe i probleme muslimana u Srbiji. Ton i sadr`aj saop}enja kona~no osvjetljavaju mjesta iz kojih je dirigirano podizanje tenzija uo~i posjete, te potvr|uje ve} izra`ena uvjerenja o postojanju sna`nih centara kojima smeta slobodna i samostalna Islamska zajednica u Srbiji i da je projekt cijepanja Islamske zajednice, prema svemu sude}i, sponzoriran i dirigiran iz tih centara naslonjenih na dr`avne institucije Srbije. Ministarstvo saop}enjem pokazuje nervozu, da li zbog glasa savjesti za svoju involviranost u kreiranje islamskih zajednica po svojoj mjeri ili zbog uru{avanja koncepta u koji je ulo`eno mnogo truda i ambicija.

„Sinovi Drine“ tra`e odgovore

[ta }e biti s invalidninama
Zbunjeno razli~itim tuma~enjima dogovora dr`ave s Me|unarodnim monetarnim fondom i najavama o smanjenju primanja borcima, Predsjedni{tvo Saveza RVI BPK „Sinovi Drine“ Gora`de zatra`ilo je vanrednu sjednicu Skup{tine Saveza RVI BiH. Na njoj }e, poru~uju njegovi ~lanovi Munib Vranja~a i Jusuf Tuti}, zatra`iti odgovor na pitanje {ta }e se desiti s invalidninama i jesu li ta~ne najave da }e oni s procentom tjelesnog o{te}enja manjim od 60 posto ostati bez prava. Iznijeli su i zamjerke predsjedniku Saveza RVI BiH Safetu Red`i}u Al. B. zbog njegovih istupa o smanjenju primanja borcima.

Podizanje tenzija
Za{to Ministarstvo pre{u}uje ili nije ~ulo ove poruke? Da li je sloboda muslimana u Srbiji i

Hal

Nakon hap{enja u Tuzli i Vlasenici

Trojka pu{tena na slobodu
Dr`avni sudija Izo Tanki} odbio je prijedlog Tu`ila{tva BiH da supru`nicima Merimi i Mirzi Alispahi} te \uki Kurti} bude odre|en jednomjese~ni pritvor, nakon ~ega su oni pu{teni na slobodu. Njih troje su prekju~er uhap{eni u Vlasenici i Tuzli, u okviru istrage o zloE. H. upotrebi li~nih dokumenata u projektu CIPS.

Inicijator dijaloga Srba i Bo{njaka
Ministarstvo vjera zaboravlja da je ef. Ceri} inicijator bo{nja~ko-srpskog dijaloga koji je prezentiran tokom susreta s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em u Beogradu i uspostavljanja harmoni~nih odnosa izme|u dva naroda na principima istine, pravde, uzajamnog po{tovanja i ravnopravnosti.

Slu~aj pogibije trojice radnika „Arcelor Mittala“

Optu`nice protiv {est rukovodilaca
Tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona podiglo je ju~er optu`nicu protiv {est rukovodilaca u „Arcelor Mittalu“ Zenica zbog tragedije koja se desila 13. februara 2007., izjavio je za „Dnevni avaz“ tu`ilac Sa{a Sarajli}. Tada su u pogonu ^eli~ane, u elektrope}i, poginuli radnici Ramo Bekta{, Mujo Smriko i Zenica: Sarajli} s nalazom vje{taka Ibrahim Hakanovi}. Optu`eni su direktor ^eli~ane Indijac Rjevalo~ana [e{a Prasad, pomo}nik direktora ^eli~ane za proizvodnju Ibrahim Husanovi}, pomo}nik direktora za odr`avanje Senad [eper, upravnik proizvodnje elektrope}i Omer Kablar, {ef Sekcije za ma{insko odr`avanje Tahir Vidimli} i poslovo|a na ma{inskom odr`avanju Sulejman Smajukovi}. Osnova za podizanje optu`nice bio je nalaz eksperata ra|en u Tuzli. A. D`.

Delegacija Ministarstva pravde BiH u Beogradu

Detalji o potjernicama bit }e poznati idu}e sedmice
Delegacija Ministarstva pravde BiH, koja boravi u Beogradu, ju~er je zatra`ila od srbijanskih kolega potpunu informaciju o predmetu „Dobrovolja~ka ulica“ u Sarajevu, za koju srbijansko tu`ila{tvo vodi istragu te je raspisana me|unarodna potjernica za 19 osoba u BiH. - Vi{e puta tra`ili smo dostavljanje podataka za „Dobrovolja~ku ulicu“, prije svega {ta se desilo i ko su osumnji~ene osobe, ali, na`alost, nismo dobivali te podatke. Na ovom sastanku dobili smo uvjeravanja iz Ministarstva pravde Srbije, koji su prije toga razgovarali s predstavnicima Suda i Tu`ila{tva, da }emo idu}e sedmice dobiti potpunu informaciju o tome - ka`e sekretar bh. ministarstva Jusuf Halilagi}. Ono {to su ~lanovi bh. delegacije uspjeli saznati od predstavnika Ministarstva pravde jesu navodi da „postoje zna~ajni dokazi“ i da se ne radi o samo jednom slu~aju nego o predmetu koji se odnosi i na Dom Armije u Sarajevu, Dobrovolja~ku ulicu i navodni napad na sanitetska vozila. Tako|er, ju~er je dogovoren sastanak ministara pravde Srbije i BiH idu}eg mjeseca, najvjerovatnije 29. i 30. juna. Ju~er je razgovarano i o slu~aju Ilije Juri{i}a, kojem se pred Sudom za ratne zlo~ine u Beogradu sudi za de{avanja u Tuzli u maju 1992. godine. Tako|er, i u ovom slu~aju nije bilo konkretnih pomaka, osim {to je srbijanska delegacija obavijestila predstavnike BiH da }e predmet „Juri{i}“ biti okon~an najvjerovatnije do kraja mjeseca. A. M.

teme

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

9

„Avaz“ otkriva Konfuzija zbog slu~aja „Dobrovolja~ka“

Nema hap{enja, ~eka se odgovor iz Liona
Tu`ila{tvo BiH te ministarstva pravde i sigurnosti dobili spisak od 13 imena
Nakon {to je preksino} Sarajevom prostrujala vijest da }e u no}i s ~etvrtka na petak biti uhap{eni bh. gra|ani ~ija su se imena na{la na potjernicama iz Srbije u slu~aju „Dobrovolja~ka“, a ~iji je jedini „grijeh“ {to su branili me|unarodno priznatu i suverenu dr`avu BiH, u ovda{njoj javnosti nastala je prava pometnja. Dodatno, konfuziju je, prema „Avazovim“ informacijama, izazvao i podatak da se na potjernicama, koje su dostavljene Tu`ila{tvu BiH, te ministarstvima sigurnosti i pravde BiH, nalazi 13 imena!? S druge strane, entitetski MUP- ovi, nezvani~no saznajemo, dobili su potjernice za 19 osoba, ali se ne zna uop}e kojim su kanalima one do{le u BiH. Saznajemo da je s njihovim sadr`ajem upoznat i federalni premijer Ned`ad Brankovi}. Jedini koji je rekao da }e uhapsiti osobe s potjernica, jer ga, tvrdi, na to obavezuje zakon, ako se na|u na teritoriji RS, jeste direktor policije manjeg bh. entiteta Uro{ Pena.
^lanovi Predsjedni{tva: Podijeljena mi{ljenja

Nakon zahtjeva za hap{enje ]osi}a i Lili}a

Kom{i} {iri listu imena za potjernice
Radmanovi} se usprotivio stavovima ostala dva ~lana Predsjedni{tva BiH
@eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, ju~er je najavio da }e njegov zahtjev Tu`ila{tvu BiH za pokretanje istrage i raspisivanje Interpolove potjernice protiv Dobrice ]osi}a i Zorana Lili}a, biv{ih predsjednika SR Jugoslavije, uskoro biti pro{iren imenima jo{ nekoliko ljudi iz tamo{njeg vojnog i policijskog vrha od 1992. do 1995. godine. On je potvrdio da je pokretamjere treba razmotriti.“ I on je kazao da slu~aj „Dobrovolja~ka“ ima isklju~ivo politi~ku dimenziju re`iranu iz Srbije, koja time `eli skrenuti pa`nju s vlastite neodgovornosti kada je u pitanju izru~ivanje ratnih zlo~inaca. No, predsjedavaju}i Predsjedni{tva Neboj{a Radmanovi} suprotnog je mi{ljenja i navodi da Silajd`i} i Kom{i} „obmanjuju javnost tvrdnjama da Srbija raspisivanjem

Sadovi}: Uputio zvani~ni dopis

Prvi ~ovjek federalne policije Zlatko Mileti}, ka`u na{u sagovornici, zasigurno se ne}e upustiti u taj rizik i hapsiti ljude s kojima je do ju~er rame uz rame branio ovu dr`avu od agresorske JNA, koja je

Borci najavili blokadu puteva
Koordinacioni odbor svih bora~kih udru`enja s prostora FBiH odr`ao je hitan sastanak s kojeg su uputili upozorenje da }e, ako bh. patriote budu uhap{ene, blokirati sve puteve u FBiH. Da su odlu~ni u svojim nakanama, dokazat }e, kako je saop}eno, 27. maja u podne kada }e kra}om blokadom puteva upozoriti na ozbiljnost situacije. Upu}en je poziv svim gra|anima da im se pridru`e. I Udru`enje „Patriotska liga BiH“ uputilo je o{tar protest nadle`nim organima Srbije.

u maju 1992. godine kada se i odigrala Dobrovolja~ka ulica, bila strana vojska u dr`avi BiH. SIPA tako|er nema nikakvih instrukcija o eventualno daljnjim potezima. Da li }e uop}e biti hap{enja, poku{ali smo saznati u Ministarstvu sigurnosti. Na{i izvori ka`u da potjernice s 13 imena koje su oni dobili, ne}e biti „spu{tane“ policijskim agencijama, sve dok ministar Tarik Sadovi} ne dobije odgovor iz sjedi{ta Interpola u Lionu. Sadovi} je prije {est dana nalo`io Uredu za saradnju s Interpolom BiH da zatra`i povla~enje potjernica. Odgovor se o~ekuje E. LATIF naredne sedmice.

Tu`ila{tvo ~eka zahtjev
Tu`ila{tvo BiH jo{ nije primilo Kom{i}ev zahtjev za pokretanje krivi~nog postupka i raspisivanje Interpolove potjernice za ]osi}em i Lili}em, izjavio je ju~er portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Prema njegovim rije~ima, nakon {to zahtjev stigne u Tu`ila{tvo, bit }e provedena standardna procedura, odnosno bit }e protokolisan i nakon toga dodijeljen nekom od dr`avnih tu`ilaca.

Dodik: Zlo~in je po~injen
Premijer RS Milorad Dodik ju~er je u Kne`ici kod Bosanske Dubice kazao „da je u Dobrovolja~koj po~injen zlo~in koji je bio povod za sve kasnije sukobe u BiH“. - Odgovornost stoji na onima koji su po~inili zlo~in u nje istrage protiv ]osi}a i Lili}a odgovor na beogradske potjernice protiv vi{e aktera takozvanog slu~aja „Dobrovolja~ka“. Prema njemu, pitanja poput onoga radi li se ovim potezom na zao{travanju odnosa izme|u BiH i Srbije „trebalo je postavljati kada je Ilija Juri{i} uhap{en“. Drugi ~lan Predsjedni{tva Haris Silajd`i} ovaj Kom{i}ev potez prokomentirao je rije~ima: „Sve Dobrovolja~koj ulici, Tuzlanskoj koloni ili, pak, ubistvo svata u Sarajevu - izjavio je Dodik. On je naveo da i zlo~ini koje su po~inili Srbi ili pojedinci u ime srpskog naroda trebaju biti M. Z. procesuirani. potjernica kr{i Rimski sporazum“. Osim iz Predsjedni{tva, ju~er su stizale i brojne druge reakcije. Tako je potpredsjednik RS Davor ^orda{ ocijenio da je Kom{i}ev zahtjev „put unazad za BiH, pogotovo {to dolazi s najvi{e razine institucija BiH“. Lider PDP-a Mladen Ivani} u izjavi za Srnu ocijenio je da je „Kom{i} ve} godinama poznat kao osoba koja je frustrirana Srbijom“.
S. [KULETI]

Tragom Silajd`i}evog saop}enja o susretu s Inckom

OHR negira da je glavna tema bila Dobrovolja~ka
^lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} primio je ju~er visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko), prenijela je Fena. Iz Silajd`i}evog kabineta saop}eno je da je tokom razgovora „nagla{eno pitanje doga|aja u Dobrovolja~koj ulici 1992. godine i na~in prevazila`enja nastale situacije, koja je uzrokovana mjerama poduzetim od pravosudnih organa Republike Srbije“. Me|utim, OHR je reagirao na saop}enje kabineta Harisa Silajd`i}a da je glavna tema razgovora izme|u njega i Incka bila Dobrovolja~ka ulica. - Dobrovolja~ka je spomenuta kao jedna od tema razgovora. Visoki predstavnik upozorio je da treba postojati saradnja izme|u pravosudnih institucija u regiji, naro~ito u vezi ratnih zlo~ina. Hrvatska i Srbija potpisale su odgovaraju}i sporazum i OHR pozdravlja ako bi se Tu`ila{tvo BiH pridru`ilo tome. Incko je podr`ao i rad pravosudnih institucija BiH - preneseno nam je iz OHR-a. Tokom susreta Incko - Silajd`i} razgovaralo se o dr`avnoj imovini, kao jednom od klju~nih rje{enja za ispunjenje prioriteta za zatvaranje OHR-a, politi~koj situaciji, gdje je visoki predstavnik ponovio da kompromis nije znak slabosti, te kako je potrebno napraviti napredak na evropskom putu BiH, re~eno S. N. nam je u OHR-u.

^etvrta optu`nica protiv paljanskog krvnika

Precizirana uloga Karad`i}a u zlo~ina~kom poduhvatu
Tu`ila{tvo u Hagu podnijelo je ~etvrtu izmijenjenu optu`nicu protiv Radovana Karad`i}a, u kojoj je preciznije odredilo njegovu ulogu u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu (UZP), dok je u svemu ostalom optu`nica ostala ista, javio je Birn. Na posljednjoj statusnoj konferenciji 6. maja Vije}e Tribunala je od Tu`ila{tva zatra`ilo poja{njenje dijela optu`nice koji se odnosi na Karad`i}evo u~e{}e u ~etiri UZP-a. - Radovan Karad`i} i Ratko Mladi} su bili klju~ni ~lanovi sveobuhvatnog UZP-a koji je trajao najmanje od oktobra 1991. do novembra 1995. Njihov cilj je bio trajno uklanjanje Bo{njaka i Hrvata s teritorije bosanskih Srba - navodi se, pored ostalog, u optu`nici.

Silajd`i} i Incko tokom susreta: Upozorenje visokog predstavnika

Klub poznatih

Vlatko Glava{

10

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

teme

@ivot nema reprizu
Li~ni profil nogometnog trenera
Ime i prezime: Vlatko Glava{. Datum i mjesto ro|enja: 2. septembar 1963. godine u Bugojnu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U Njema~koj. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje Tonija i Nine. Koji automobil vozite: „Krajzler“. Kako se odmarate: ^itaju}i {tampu. Omiljeni muzi~ar: Halid Be{li} i Nihad Alibegovi}. Volite li kuhati: Ponekad. Najdra`a knjiga: „Na Drini }uprija“. Omiljeni pisac: Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Dino Merlin. Za koji klub navijate: Bugojansku Iskru. Koga biste poveli na pusti otok: Svog oca Antu. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Vozim bicikl. Omiljena hrana i pi}e: Pita i ~a{a viljamovke. Ko se brine o Va{em imid`u: Sin Toni. Volite li i}i u {oping: Ne volim, jer me umara. Jeste li sujevjerni: Da, veoma. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivot nema reprizu. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih mnogo.

REAKCIJE ^elnik SBiH ZDK tra`i istragu u TE Kakanj

Ne `elimo u~estvovati u kriminalu energetske grupe
Predsjednik KV SBiH u Zenici Sejad Zaimovi} ogor~en pona{anjem strana~kog kolege, federalnog ministra He}e
Kantonalno vije}e Stranke za BiH ZDK uputilo je ju~er Predsjedni{tvu ove stranke, ali i nadle`nim institucijama, zahtjev za provo|enje istrage o de{avanjima u Termoelektrani Kakanj i preispitivanje sumnjivih kadrovskih rje{enja koja su dono{ena proteklih mjeseci u ovom dijelu „Elektroprivrede BiH“, potvrdio je za „Dnevni avaz“ Sejad Zaimovi}, predsjednik KV SBiH ZDK. - Ogor~eni smo pona{anjem federalnog ministra industrije Vahida He}e, koji po svaku cijenu, iz njemu znanih razloga, `eli da njegova bude zadnja u kadrovskoj politici. Predsjedni{tvo stranke upoznat }emo s time da visokopozicionirani kadar SBiH ima privatne firme koje dobivaju ekskluzivne poslove sa EP, ~ime {tete i stranci, i EP , pod He}inim pritiscima kazao je Zaimovi}. Dodao je da }e zatra`iti „potpunu istragu o zapo{ljavanjima unutar TE i ponika TE Kakanj „kontrausluga sada{njeg direktora Saliha Puri{evi}a ministru Vahidu He}i, koji je poni{tio njegovu smjenu, koju je potpisao biv{i direktor EPBiH Enver Kreso“. - Nakon remonta jednog bloka TE do{lo je do havarije i milionske {tete te je logi~no da je Kreso smijenio Puri{evi}a. Njega je He}o vratio u fotelju i sada tra`i protuuslugu. Li~no sam
Zaimovi}: Svjedok ucjena

Glava{: Veoma sam sujevjeran

Pratite li politi~ku situaciju: Svakodnevno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Zabranio rat i svima omogu}io da `ive normalno, kako to dolikuje ~ovjeku. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne bih.

Mandra prisustvovao razgovoru
Prvi ~ovjek SDA Kakanj Nermin Mandra ju~er je za „Dnevni avaz“ izjavio da je i on li~no od Puri{evi}a i Nihada Kadi}a, izvr{nog direktora EPBiH za proizvodnju, informiran da „moraju pristati na He}in zahtjev“. - Iako mi je to tada zvu~alo kao nemogu}e, sada sam se uvjeslovima TE s drugim preduze}ima“. Zaimovi} tvrdi da je instaliranje biv{eg direktora kakanjskog rudnika Harisa Neimarlije za ~elrio da su, pritisnuti ko zna ~ime, popustili i uradili to. Direktor Puri{evi} pozvao je {efove pogona i nalo`io im da ne daju saglasnosti za {est kandidata iz TE da konkuri{u na to radno mjesto, ~ime su vrata {irom bila otvorena za kandidaturu Neimarlije izjavio je za na{ list Mandra. prisustvovao Jerlagi}evom „poja{njavanju“ za{to on mora Harisa Neimarliju uvesti u TE - ka`e ZaiA. D@ONLI] movi}.

SMS
MUDRA GLAVA Slu{am Ivu Miru Jovi}a u`ivo na jednoj radiostanici. Ka`e: „U svijetu ima na stotine i tisu}e ba{~ar{ija, za{to bi samo sarajevska u{la u svjetsku kulturnu ba{tinu“. Zatim ka`e da se protivi nazivu Mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a u Vi{egradu, jer je on ratovao protiv hrvatske vojske 1106. godine (most datira od 1571. godine). E, to su na{i intelektualci. Jovi} nakon toga odleti u Oslo na zasjedanje NATO-a da zastupa BiH. Aferim, Bosno ponosna, {to iznjedri tako mudru glavu! FIJAKERSKO STAJALI[TE - Pitam se kome je napravljeno fijakersko stajali{te na Vrelu Bosne. Neka inspekcija ode sada da vidi kakav je to va{ar, gori nego ikad. Sramota! BEZOBRAZLUK

Dnevni avaz 061-142-015
NAFTA[A - Uvoznici nafte i pumpad`ije opet pokazuju bezobrazluk. Kada treba poskupjeti, ne ~ekaju ni trena, nema beskona~nih zahtjeva za promjenu cijene, nego se ona mijenja odmah. OTVARANJE FAKULTETA - Pitam ministre za obrazovanje za{to u BiH jo{ ne postoji fakultet za{tite na radu, na kojem sam ja studirao u Novom Sadu. Ovdje otvaraju, primjera radi, zdravstveni fakultet i ne znaju kakvo zvanje dati studentima, a oni koji zavr{e taj fakultet, ni posao ne mogu na}i. RVI Ibro iz Zenice BRENIN KONCERT - Svaka ~ast onome ko ne ode na Brenin koncert! Ako ima imalo pameti, ona ne}e do}i u Bosnu. Kako je samo nije sramota!? Pjevala je ~etnicima i davala im novac. Ko god ima razuma, ne}e oti}i na taj koncert!!! POSTOJE DOKAZI - Protiv Brene treba podi}i optu`nicu, jer imaju dokazi - fotografije u ~etni~koj uniformi. Treba je pitati {ta je radila za vrijeme rata u Bosni. GRAD BEZ IGRALI[TA - Mostar je grad u kojem nema igrali{ta za djecu. Ona su preure|ena u parkinge, pa se djeca igraju na gara`ama ili izme|u automobila. Isto tako, automobili su parkirani po trotoarima, a pje{aci hodaju po ulicama koje su svakog ljeta razrovane, jer se pere novac tajkuna, tako da turizam li~i na preskakanje prepona te se ne mo`e ni izbiti koji dinar da se pre`ivi u ovoj krizi. Tako je u gradu bez gradona~elnika i s ljudima koje mali ~ovjek ne zanima.

Mandra: Zvu~alo mi nemogu}e

i dr`avi... Ne `elimo stajati iza prljavih rabota energetske grupe i ja mogu posvjedo~iti kako su nam se ~elnici EPBiH `alili da su

„Avaz“ saznaje Komisija donijela kona~nu odluku

Korak ka poni{tavanju privatizacije „Aluminija“!
Zvani~na ponuda i bankarske garancije istekle potkraj godine
Komisija za prodaju 88 posto kapitala mostarskog „Aluminija“ ju~er je na sastanku u Sarajevu donijela odluku da Vladi Federacije BiH uputi kona~an izvje{taj u kojem }e zatra`iti da privatizacija mostarskog kombinata definitivno bude progla{ena neuspje{nom, saznaje „Dnevni avaz“. Time je, nakon trogodi{nje trakavice, propao svaki poku{aj da se privatizira ovaj industrijski gigant. Na sastanku je konstatirano da je Sporazum o rje{avanju otvorenih pitanja izme|u Vlade Federacije BiH i „Aluminija“ od 16. juna 2005. godine, nakon {to je vi{e puta produ`avan, istekao 5. aprila 2009. Tako|er, formalna ponuda konzorcija „Glencore“, „Feal“ i „Dalekovodi“ i bankarske garancije prilo`ene uz nju istekle su potkraj pro{le godine, a investitori ih nemaju namjeru produ`iti. [tavi{e, predstavnici konzorcija 30. aprila ove godine pismom su obavijestili federalnog premijera Ned`ada Brankovi}a da zbog ekonomske krize „nisu u mogu}nosti realizirati svoju ponudu bez promjene prethodnih uvjeta“. Konzorcij je, naime, za 88 posto „Aluminija“ nudio 130 miliona eura, 170 miliona novih ulaganja te zadr`avanje postoje}ih i upo{ljavanje jo{ 300 radnika. Tako|er, generalni direktor „Feala“ Ton}o Barbari} rekao je da „niko nije lud da plati 130 miliona eura za firmu koja svakodnevno pravi gubitke“. Sve ove ~injenice predstavnici Komisije }e navesti i u svom kona~nom izvje{taju Vladi FBiH kao razloge za{to privatizacija mora biti poni{tena. - Vlada FBiH najvjerovatnije se ne}e izja{njavati o ovom problemu, ve} }e cijeli slu~aj prebaciti na Parlament FBiH. Premijer ne `eli sam preuzeti odgovornost, jer }e vjerovatno do}i do `estokih reakcija. Parlament mo`e proglasiti privatizaciju neuspje{nom ili nalo`iti raspisivanje novog javnog poziva za prodaju „Aluminija“, ~ime bi sve bilo vra}eno na po~etak - rekao je „Avazov“ izvor u Vladi FBiH. F. VELE

panorama

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

11

GORA@DE Obilje`ena 17. godi{njica zlo~ina u Podlozju

Vojska RS ubila 40 mje{tana, ostale zarobila ili protjerala
@rtve prona|ene sa odsje~enim polnim organima i ekserima koje su im zlikovci zabijali u lobanje
U Podlozju, predgra|u Gora`da, ju~er je obilje`ena 17. godi{njica od stravi~nog zlo~ina ~iji po~initelji ni do danas nisu ka`njeni. Nakon granatiranja 22. maja 1992. godine, izme|u 150 i 200 vojnika Vojske RS u{lo je u opkoljeno i nebranjeno naselje, na zvjerski na~in ubijaju}i njegove stanovnike. Ubijeno je njih 40, ostali su zarobljeni ili protjerani. Sedam zarobljenika ekshumirano je neposredno nakon rata. @rtve su prona|ene sa odsje~enim polnim organima i ekserima koje su im zlikovci zabijali u lobanje. Za ostalima se i danas traga, iako su se u naselje vratili neki od u~esnika u napadu. U momentu zarobljavanja Emir ^engi} imao je 13 godina.

Gosti i doma}ini nakon potpisivanja Protokola

Sve~anost u Vincu kod Jajca

Za sportsku dvoranu obezbije|eno 200.000 KM
U jaja~kom naselju Vinac ju~er je sve~ano potpisan Protokol o partnerstvu izme|u op}ine Jajce i austrijskog grada Ottensheima, koji su potpisali na~elnici ovih op}ina Nisvet Hrnji} i Ulrike Bökere. Inicijator ovog zna~ajnog doga|aja je Refik D`elilovi} iz Vinca, koji od 1992. godine `ivi i radi u ovom austrijskom gradu. Gra|ani Ottensheima pomogli su uvo|enje grijanja u {kolu u Vincu, te organizirali godi{nji humanitarni koncert. Pored toga, ministrica obrazovanja i nauke FBiH Meliha Ali} polo`ila je temeljac za izgradnju fiskulturne sale O[ „Berta Ku~era“ Jajcepodru~na {kola Vinac. Radi se o objektu za ~iju je izgradnju resorno ministarstvo osiguralo 200.000 KM. Osim ministrice Ali}, sve~anosti polaganja temeljca prisustvovali su ministrica obrazovanja i nauke SBK Greta Kuna, na~elnici Jajca i Ottensheima, te direktor O[ „Berta Ku~era“ Osman @ili}. Ad. S.

Zatra`eno procesuiranje odgovornih, ~ija su imena poznata

Dokazi u Tu`ila{tvu BiH
Glavni kantonalni tu`itelj iz Gora`da Mirsad Bilajac u izjavi za „Avaz“ kazao je da su svi dokazi zlo~ina u Podlozju dostavljeni Tu`ila{tvu BiH, koje je preuzelo istragu. Dr`avnom tu`ila{tvu dostavljen je i predmet protiv Brane Petkovi}a, komandanta napada na ovo mjesto i komandanta tzv. kriznog {taba SDS-a Gora`de iz 1992. godine.

Sa ostalima je najprije zatvaran u bo{nja~ke ku}e u Podlozju i Povr{nici, a onda je preba~en u {kolu u Podhranjen. - Nekoliko puta su nas vozili prema Crvenim stijenama da nas ubiju, ali ba{ u tim trenucima nebo se otvaralo, nema {ta nije padalo i kamioni nisu mogli da nas izvuku. Kasnije su nas prebacili na Sokolac, tu smo pu{teni u jedno muslimansko selo i odatle smo se prebacivali prema Olovu ka`e ^engi}, koji je izgubio oca, dvojicu bra}e, daid`u, zeta ... Na hitno ka`njavanje zlo~inaca ju~er su pozvali Sead Deli}, gener-

al u penziji, sin ubijenih Edhema i Raze, na~elnik op}ine i premijer BPK Gora`de Muhamed Ramovi} i Nazif Uru~i, ministar za bora~ka pitanja D`evad Ad`em, Midheta Oruli, generalni sekretar Saveza logora{a BiH, pre`ivjela u napadu. Muftija gora`danski Hamed ef. Efendi} pozvao je na potpisivanje peticije kojom }e se zatra`iti procesuiranje odgovornih, ~ija su imena poznata. Cvije}e na hair ~esmu, posve}enu ubijenim civilima, polo`ili su ~lanovi porodica `rtava koji su ju~er posjetili i biv{u {kolu u PoAl. BAJRAMOVI] dhranjenu.

Ove godine sa podru~ja Bratunca

Na had` putuje {est povratnika
Iz Bratunca }e ove godine na had` otputovati {est povratnika, potvrdio nam je glavni bratuna~ki imam Elvir ef. Hod`i}. Hod`i} isti~e da je had` povratnika poruka da je njihova vjera mnoga ja~a od neda}a koje su ih zadesile tokom agresije na BiH, ali i borbe za opstanak na njihovoj djedovini. - Na{i povratnici nisu zaposleni. Neki od njih jo{ uvijek nisu obnovili krov nad glavom, ali su odlu~ni da uz pomo} rodbine izdvoje novac za had` - ka`e ef. Hod`i}. Od po~etka povratka do sada had` je obavilo 13 prijeratnih stanovnika Bratunca. Ove godine u Meku putuju [ahin Su{i}, Abdurahman Memi}, Uzeir Mustafi}, Meaza Muminovi} i Hasan IkaMs. Mu. novi} sa suprugom.

Uspje{na saradnja Travnika i Lajpciga

Iz Tuzlanskog kantona
Grada~ac
Organizacioni odbor za otkrivanje Centralnog spomen-obilje`ja {ehidima i poginulim borcima te civilnim `rtvama rata 1992-1995. godine usvojio je programske sadr`aje sve~ane ceremonije koja }e se odr`ati 5. juna u ve~ernjim satima. Programom je, izme|u ostalog, planirana izlo`ba prigodnih panoa sa Centralno spomen-obilje`je imenima i slikama poginulih boraca, vjerski obredi te pozori{na predstava „Na kapiji d`enetskoj“ Dramskog studija „Saruk“ iz Kladnja.

Evropski parlament nagradio partnerstvo
Postavljanjem plo~a na Trgu grada Lajpciga u Travniku ozna~eni su uspje{ni projekti i organizacije koje su ih realizovale u toku pro{le godine, a u sklopu gradskog partnerstva izme|u Travnika i Lajpciga. U maju gra|ani dva grada tradicionalno obilje`avaju uspje{no partnerstvo kroz niz projekata i kroz povezivanje sli~nih organizacije i klubova. U svojim obra}anjima na~elnik op}ine Travnik Tahir Lendo i predsjednik Dru{tva Lajpcig Travnik Mihael Vajhert (Michael Weichert) naglasili su kako je partnerstvo dva grada primjer dobre saradnje i prepoznato je u obje dr`ave. Me|utim, izuzetnu saradnju prepoznala je i Evropska unija. Kako ka`e Heike Konig, ~lan Predsjedni{tva Dru{tva Lajpcig-Travnik, ovaj projekt jedan je od 37 nagra|enih od strane Evropskog parlamenta. Dobitnici su ve} poznati, a promocija je najavljena na jesen. - Zna~aj projekta je u tome {to su partnerstvo razvili gra|ani i organizacije, a tek onda su ga ozvaK. K. ni~ili politi~ari - kazao je Vajhert.

Tuzla
Univerzitet u Tuzli naredne godine ne}e mo}i dobiti me|unarodnu akreditaciju jer vlade FBiH i TK jo{ uvijek nisu predale kasarnu „Husein kapetan Grada{~evi}“. Tim povodom Omladinska organizacija „Oko“ iz Tuzle najavila je blokadu Univerziteta u Tuzli zbog, kako navode, nekoliko procesa koje „ko~e“ kantonalna i federalna Vlada. - Dok se studenti u susjednoj Hrvatskoj bore za svoja prava i bolje uslove {kolovanja, mi koji imamo znatno lo{iji status {utimo - stoji, (A. Mu.) izme|u ostalog, u saop}enju organizacije „Oko“.

Vajhert postavlja plo~u na Trgu grada Lajpciga u Travniku

Akcija policije u Tomislavgradu

Teo~ak
Delegati skup{tine Lova~kog dru{tva „Kapetan Hajro“ Teo~ak ve}inom glasova donijeli su Odluku o promjeni naziva ovog Dru{tva u LD „Teo~ak“, obrazla`u}i kako nije primjereno da lova~ka dru{tva nose nazive narodnih heroja. Ovom prilikom razmatrane su i Skup{tina Lova~kog dru{tva `albe sankcionisanih lovaca te potvr|ena odluka disciplinskog suda da se tri lovca kazne, i to dva zabranom lova na period do dvije godine, dok je tre}i isklju~en iz Dru{tva (E. D`.) zbog krivolova i odstrela srnda}a tokom lovostaja.

Kamerama protiv voza~a koji ne po{tuju propise
Na podru~ju op{tine Tomislavgrad u naselju Bla`uj u toku je postavljanje nadzornih videokamera i radara na dijelu magistralne saobra}ajnice Tomislavgrad - Posu{je Split i Tomislavgrad - [ujica, gdje se doga|a najvi{e saobra}ajnih nesre}a sa tragi~nim posljedicama. Portparol Uprave policije MUP-a Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak potvrdio je da je u toku pribavljanje saglasnosti JP Elektroprivreda HZ HB i Direkcije za ceste iz Mostara, nakon ~ega }e ovaj projekt zvani~no po~eti s radom, javlja Srna. Vrdoljak je izrazio nadu da }e postavljanje kamera i radara smanjiti broj saobra}ajnih nesre}a sa tragi~nim posljedicama zbog nepo{tivanja crvenog svjetla na semaforu i ograni~enja brzine, po ~emu je op{tina Tomislavgrad posljednjih godina na prvom mjestu u LK.

12

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

panorama

SVE^ANOSTI Obilje`en Dan policije TK

Selvir Hamzi} i Darko Luki} dobili medalje za hrabrost
Prije 12 godina 22. maja donesen Zakon o unutra{njim poslovima TPK
Ovogodi{nji u~esnici Fotosusreta

Dvodnevni Me|unarodni fotosusreti

Poka`imo svijetu ljepote Une
Tre}e po redu Me|unarodne fotosusrete pod nazivom „Poka`imo svijetu ljepote Une“, veoma uspje{no organizirao je „Infokult“ iz Bu`ima. Susreti su trajali dva dana, a organizirani su u povodu obilje`avanja Dana rijeke Une. U~estvovali su umjetni~ki fotografi iz Slovenije, Hrvatske i BiH, koji su fotografirali Unu i znamenitosti Krajine od Bosanske Otoke preko Bosanske Krupe, Cazina i Biha}a, pa sve do Martin Broda. Fotografi su prigodnim poklonima obradovali i mali{ane Doma za nezbrinutu djecu „Duga“ u Kulen Vakufu. Za kraj manifestacije, u galeriji Kantonalnog muzeja u Biha}u otvorena je zajedni~ka izlo`ba fotografija. Autori su odlu~ili da }e nakon izlo`be darovati fotografije, koje bi trebalo prodati TV aukcijom, a sredstva pokloniti djeci „Duge“. Nakon Biha}a, izlo`ba }e biti otvorena i u Cazinu, a postoji mogu}nost da bude postavljena i u S. J. Zagrebu.

U prisustvu brojnih politi~kih du`nosnika i gostiju, sve~anom akademijom u tuzlanskom Narodnom pozori{tu ju~er je obilje`en 22. maj, Dan policije TK. Prethodnih dana odr`ana su sportska tami~enja na kojima su u~estvovali pripadnici MUP-a TK, a na ju~era{njoj sve~anosti nagra|eni su mnogi pojedinci i kolektivi. - Ovo je vrlo va`an dan za na{e pripadnike. Na ovaj datum prije 12 godina done{en je Zakon o unutra{njim poslovima TPK, i

Najbolji u~eni~ki radovi U saradnji sa Pedago{kim
zavodom Tuzla MUP TK raspisao je konkurs za u~enike osnovnih {kola u oblasti literarnih radova. Tema je bila „Policajac, moj prijatelj“, a prvo mjesto osvojila je Naida Nuhanovi} iz O[ @ivinice, drugoplasirani su Esmir Deli} iz Podora{ja i Mehdin Arnautovi} iz Vra`i}a, dok je tre}a nagrada pripala Nermini Suba{i} iz Vukovija.
Nagra|eni pojedinci i kolektivi
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Spec

dan kada je prije 17 godina na{a zemlja postala ravnopravna, 181. ~lanica Evrope - kazao je Sead Omerbegovi}, ministar MUP-a TK. „Zlatnom policijskom zna~kom“ nagra|eni su Zahid Selimba{i}, Midhat Huremovi} i Galib Had`iomerovi}, dok je „Srebrna policijska zna~ka“ pripala Vladimiru [imi}u,

Nuriji [ahdanovi}u, Velidu Suljendi}u, D`evadu Kormanu, Begi Guti}u i ]azimu Mu{anovi}u. „Policijsku medalju za hrabrost“ dobili su Selvir Hamzi} i Darko Luki}, a vanredno unaprje|enje u vi{e ~inove Ferid Kadri}, [eval Be{i}, Osman Husakovi}, Selma ^ila{evi} i Slavenko A. Mu. Koji}.

U Kalesiji odr`ana prva biciklijada

Najstariji u~esnik [emso Softi}
BUGOJNO - U obilje`avanje Dana op}ine na svoj na~in su se uklju~ili i bugojanski pekari i ugostitelji. Za ovu priliku preduze}e „Mlinpek“ napravilo je ogromni burek u koji je, kako ka`e direktor Franjo Bojani}, stavljeno oko 25 kilograma mesa, a ukupna povr{ina mu je {est metara kvadratnih. D`inovski burek u restoranu „Zlatarica“ besplatno je dijeljen stalnim gostima, ali i svim Bugoja(Az. M.) ncima koji su navratili.
Biciklijada revijalnog karaktera

Pod motom „Sportom protiv droge i alkohola“, a u povodu obilje`avanja Dana op}ine, u Kalesiji je odr`ana prva biciklijada. Organizator je JU BKC Alija Izetbegovi}. Biciklijada je bila revijalnog karaktera, a nastupilo je tridesetak u~esnika. Osim Kalesijaca, u~estvovali su i ~lanovi Biciklisti~kog kluba

„Zmaj od Bosne“ Tuzla, me|u kojima su bili i Hajrudin Trle, selektor biciklisti~ke reprezentacije BiH, i reprezentativac Hidajet Suba{i}, kadetski prvak BiH i prvak Evrope za mla|e kadete. Najstariji u~esnik bio je [emso Softi} (81), a najmla|i MiF. S. rzet Begi} (11).

MATURANTI

Tuzla

Kiseljak

Teo~ak

Nastavljaju novu etapu `ivota
Saobra}ajna {kola u Tuzli sve~ano je ispratila jo{ jednu generaciju maturanata. U sve~anim odijelima i haljinama plijenili su svojom ljepotom i mlado{}u. Proslava maturske ve~eri bila je organizirana u hotelu „Tuzla“ a fe{ta je trajala do ranih jutarnjih sati. A. Mu.

Osma{i fe{tali kao veliki
Defileom od {kole do zgrade op}ine, teo~a~ki u~enici ozvani~ili su zavr{etak osmogodi{njeg {kolovanja. Nakon defilea propra}enog od strane brojnih mje{tana i rodbine, „mali maturanti“ imali su organiziranu proslavu maturske ve~eri u jednom od lokalnih ugostiteljskih objekata do kasno u no}. Ove {kolske godine osnovnu {kolu u Teo~aku zavr{ila su ~etiri odjeljenja, odnosno 111 E. D@. u~enika.

Defile maturanata kroz Kiseljak

U defileu 279 u~enika
Sve~anim defileom kroz Kiseljak, 47. generacija Srednje {kole „Ivan Goran Kova~i}“ iz Kiseljaka i 16. generacija Srednje strukovne {kole Fojnica sa sjedi{tem u Kiseljaku, ukupno 279 maturanata, proslavili su zavr{etak svog srednjo{kolskog obrazovanja. Nakon sve~anog defilea Kiseljakom, maturska zabava odr`ana je u motelu „Zigi“ u Han Plo~i. Me|u maturantima prednja~ile su djevojke jer ih je bilo vi{e od mlaH. ^u. di}a.

Mladi plijenili ljepotom

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Mali maturanti u defileu ulicama

panorama

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

13

Bh. mozaik

BRATUNAC Donacije ponovo naljutile povratnike

Na listi je najvi{e nepravde
Istinski povratnici i po osam godina ~ekaju na krov nad glavom Odobrena sredstva od 400.000 KM, a prijavilo se 206 korisnika
Samo dva dana nakon {to je obznanjena lista korisnika donacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za rekonstrukciju ku}a u svrhu povratka na podru~ju Bratunca, kod istinskih povratnika izazvala je bijes. Ponovo ista pri~a. Na listi korisnika nalaze se oni koji nisu povratnici, imaju rije{eno stambeno pitanje ili su ve} ranije dobili donacije. Odobrena sredstva od 400.000 KM bit }e dovoljna za rekonstrukciju tek oko 18 ku}a. Vrijednost jedne donacije je izme|u 20.000 i 25.000 KM. Za rekonstrukciju ku}a ukupno se prijavilo 206 korisnika.
Detalj sa promocije diplomaca
(Foto: R. Ivi})

Sve~anost na Sveu~ili{tu u Mostaru

Promovirani novi profesori i nastavnici
Muharemovi}: Do{ao kod dona~elnice da se `ali

U ku}i devetero
Azira Gerovi} sa mu`em i dvoje djece osam godina od povratka `ivi u sobici ku}e u kojoj je trenutno nastanjeno deset ~lanova. Na listi od 70 korisnika, ona se nalazi na 25. mjestu.

[ta ka`u kom{ije
Kom{ije onih koji su `ale najbolje znaju kome je donacija potrebna. Avdo Ibrahimovi}, koji je 8. na listi istinski je povratnik, ali je 2002. godine dobio donaciju od „Mersy Corpsa“, a od BHB-a monta`nu ku}u. [emso Muminovi}, nije povratnik, na vrhu je liste i smatra se prioritehidin Muharemovi} iz Hrn~i}a ulo`io je `albu za majku Beharu i brata Ermina koji se uop}e ne nalaze na listi korisnika. tom, a svoju {talu ~ak je izdao pod kiriju kom{iji u Rakovcu. Alija Dedi}, `ivi i radi u Sarajevu kao prijevoznik i nije povratnik. Nezir Omerovi} `ivi u Gra~anici i nije se vratio u Glogovu, kao ni ]amil Hasanovi} koji je nastanjen u Sarajevu. Svi oni se nalaze na vrhu liste. se ne nalaze na vrhu liste u velikom su broju do{li se `aliti. - Nakon ulo`enih `albi zasjedat }e op}inska komisija i tada }e biti revidiran spisak. O svemu su obavije{teni predstavnici nadle`nog ministarstva i Bego Uvali}, koordinator projekta u Regionalnom centru Tuzla - ka`e Salki}. S druge strane, Bekir Hasanovi}, predsjednik Komisije za odabir korisnika ove donacije, ka`e da su ~lanovi Komisije odgovorno pri{li ovom zadatku. Priznaje da je vjerovatno bilo propusta, ali da lista jo{ uvijek nije Ms. MUSTAFI] kona~na.

U velikoj dvorani „Kosa~a“ ju~er je su sve~ano promovirani diplomci koji su svoje zvanje stekli na Fakultetu prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru. Svoje diplome dobilo je 170 profesora i nastavnika razredne nastave, pred{kolskog odgoja, hemije, biologije, matematike, informatike, fizike, historije i zemljopisa. Diplome su uru~ene i za 13 vi{ih stru~nih trenera studija fizi~ke kulture, koji su prva generacija ovog studija. M. Sm.

Smijenjen direktor „Vodokoma“ Kakanj

Do daljnjeg v.d. Senada Deliba{i}
Nadzorni odbor JP „Vodokom“ Kakanj preksino} je smijenio dosada{njeg direktora ovog preduze}a Abdulaha Deliba{i}a. U obrazlo`enju koje su ~lanovi Nadzornog odbora naveli kao argumente za smjenu stoji da je Deliba{i} kreditno prezadu`io preduze}e i da je veliki broj radnika primljen u ovu firmu bez konkursa - Nadzorni odbor }e u narednih 20 dana raspisati novi konkurs i izabrati direktora, a do imenovanja novog, v.d. bit }e biv{a direktorica Senada Deliba{i} - kazao nam je predsjednik NO JP „Vodokom“ Almedin Aliefendi}. Az. S.

Udru`ili se bugojanski „zlatni ljiljani“

Mogu}i propusti
Gerovi}: Osam godina u sobici

- Voljela bih imati krov nad glavom. U posljednje tri godine aplicirala sam na svaki objavljeni oglas i ne mogu da ostvarim nikakvu donaciju - ka`e Azira i isti~e da je ulo`ila `albu jer smatra da je prioritet. Na raspodjelu donacija i Mu-

- U ku}i nas trenutno `ivi devetero. Moja supruga, petero djece i majka sa bolesnim sinom. Tijesno nam je. Na spisku je najvi{e nepravde. Sve sam vam s time rekao. Ukoliko majka, koja je {ehidska porodica, ne dobije donaciju `alit }u se najvi{em vrhu vlasti - isti~e Muharemovi}. Kako ka`e dona~elnica Bratunca Amela Salki}, povratnici koji

Za{tititi interese dobitnika priznanja
Nihad Dautbegovi}-Mekenzi, bugojanski „zlatni ljiljan“, izabran je za predsjednika novoformiranog Udru`enja nosilaca najvi{ih ratnih priznanja odbrambeno oslobodila~kog rata od 1992. do 1995. godine Bugojno. Za predsjednika Skup{tine izabran je Ha{im Bu{atli}. Udru`enje }e braniti interese osam `ivih pripadnika nosilaca najvi{ih ratnih priznanja iz Bugojna, te jednog iz Prozora, kao i 10 predstavnika poginulih nosilaca priznanja u proteklom ratu u BiH iz ovog grada. Istaknuto je kako }e se Udru`enje u na- Dautbegovi}: Predsjednik Udru`enja rednom periodu zalagati za objedinjavanje svih bora~kih udru`enja i organizacija proisteklih iz Armije RBiH te njihovu adekvatnu za{titu. Az. M.

„Ameri~ki somi}“ u Modracu i dalje ugiba

Isplivavaju nove koli~ine uginule ribe
Fizi~ko-hemijski pokazatelji kvaliteta vode u akumulaciji jezera Modrac ne ukazuju da bi kvalitet vode mogao biti uzrok masovnog uginu}a ribe „ameri~ki somi}“. Rezultati su ovo analiza Instituta za hemijsko in`injerstvo, potvrdio je Hidajet Ribi}, vodoprivredni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla. - Akcija ~i{}enja ribe je krenula i trajat }e du`e vrijeme. Voda konstantno izbacuje nove koli~ine uginule ribe, a pokazatelji govore da „ameri~ki somi}“ jo{

Tokom vikenda na sceni BNP Zenica

Smotra {kolskog dramskog stvarala{tva
Tokom vikenda na Maloj sceni Bosanskog narodnog pozori{ta u Zenici svoje znanje, ali i rezultate vi{emjese~nog rada pokazat }e oko 150 u~enika iz 14 osnovnih i srednjih {kola, koji }e nastupiti u okviru Smotre {kolskog dramskog stvarala{tva. - Ove godine, eksperimentalno, odlu~ili smo se samo za zeni~ke {kole. Svoje predstave prijavilo nam je 11 osnovnih i tri srednje {kole. Ve} naredne godine namjeravamo da organizujemo Smotru dramskih sekcija {kola iz cijelog ZDK - ka`e predsjednik Organizacionog odbora Miroljub Mijatovi}. A. D`.

Redukcija u Tuzli
S obzirom na to da se vodom iz jezera Modrac putem Fabrike vode napaja stanovni{tvo Tuzle, ovih dana obustavljena je isporuka vode iz fabrike. Koriste se alternativna izvori{ta, koja nisu dovoljna pa je ve} danima u gradu redukcija vode.
Higijeni~arske slu`be tri op}ine ne sti`u o~istiti jezero
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Gradnja nove zgrade Suda u Te{nju

Vlada ZDK odobrila 745.000 KM
Za nastavak izgradnje zgrade Op}inskog suda u Te{nju Vlada ZDK odobrila je 745.000 KM, javlja Onasa. - Gradnja je po~ela pro{le godine i radovi se odvijaju prema utvr|enoj dinamici, a njihov zav{etak se o~ekuje do kraja ove jeseni - kazao je premijer ZDK Miralem Galija{evi}. Prema njegovim rije~ima, u planu je i rje{avanje smje{taja Op}inskog suda u Kaknju, dok }e dogradnja zgrada za smje{taj Op}inskog i Kantonalnog suda, kao i Tu`ila{tva u Zenici sa~ekati neka bolja vremena.

ugiba - kazao je Ribi}. Iako je jezero po nalogu kantonalne inspekcije trebalo jo{ u ~etvrtak biti potpuno o~i{}eno od ribe, nove koli~ine ribe koje isplivavaju na povr{inu onemogu}uju higijeni~arske slu`be op}ina Tuzla, @ivi-

nice i Lukavac da posao zavr{e u planiranom roku. Do sada je ura|eno vi{e desetina inspekcija koje bi trebale potvrditi ta~an uzrok pomora ribe. Ina~e, ova vrsta ribe masovno umire i u svim ostalim A. Mu. jezerima u BiH.

14

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

crna hronika

SUDAR Udes u mostarskom naselju Cim

Te{ko povrije|en motociklist Dalibor D`eba
Pi{tolj prona{la pedagogica {kole
(Foto:S.^akarevi})

Dvadesetdvogodi{njak smje{ten na intenzivnu njegu s brojnim povredama
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er oko 16.10 sati u mostarskom naselju Cim te{ko je povrije|en motociklist Dalibor D`eba (22), potvr|eno nam je iz MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona. Prema informacijama iz MUP-a, D`eba, koji se motociklom „kymco“ kretao u pravcu grada, iz jo{ neutvr|enih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom, skrenuo u suprotnu traku te direktno udario u „reno“ (134-K-654), za ~ijim upravlja~em je bio Ivica K. (27), koji je lak{e ozlije|en. Od siline udara D`ebin motocikl je potpuno uni{ten, kao i prednja strana vozila „reno“. Vozilom Hitne pomo}i te{ko ozlije|eni motociklist prevezen je na Centar urgentne medicine Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar. Kako smo saznali od glasnogovornice ove bolnice Ane Marije Dedi}, D`eba je smje{ten na Odjelu intenzivnog lije~enja SKB-a i nalazi se van `ivotne opasnosti. Dedi} je naglasila da je mladi} za-

Upravno-ugostiteljska {kola Doboj

Kod u~enice u torbi na|en pi{tolj
U {kolskoj torbi R. M. (17), u~enice drugog razreda Upravnougostiteljske {kole u Doboju, tokom nastave prona|en je pi{tolj s pet metaka, potvr|eno je u CJB Doboj. Pi{tolj je prona{la pedagogica {kole Miroslava Jerini}-\uki}, a kasnije je utvr|eno da ga je u {kolu donijela S. @. (17), tako|er u~enica ove {kole. - U~enica kod koje je prona|eno oru`je imala je manje ispade u pona{anju. Me|utim, u~enica koja je donijela pi{tolj je problemati~nog pona{anja, za nekoliko krivi~nih djela izre~ena joj je i sudska mjera - ka`e Jerini}-\uki}. Tokom pretresa ku}e koju kao podstanar koristi S. @., i ku}e u mjestu Porje~je u kojoj `ivi, prona|en je jedan metak za pi{tolj kalibra devet milimetara, i malokalibarski kolt sa {est metaka. Maloljetna S. @. odranije je poznata policiji po rasturanju falsificiranog novca, kra|i auta i drS. ^. ugim krivi~nim djelima.

Na podru~ju Vukosavlja

Policija i SIPA tra`ili krijum~arenu robu
Pripadnici MUP-a RS i SIPAe ju~er su pretresli {est lokacija na podru~ju Vukosavlja zbog sumnje da se na istim nalazi ve}a koli~ina {vercovanih cigareta i alkoholnog pi}a, potvr|eno nam je u banjalu~koj policiji. U policiji navode da su izvr{ene kontrole u privatnim ku}ama i lokalima u vlasni{tvu pet osoba s kojima je odmah obavljen informativni razgovor, ali policija nije na{la ve}u koli~inu krijum~arene akcizne robe. Pretresi su izvr{eni na osnovu naredbe Osnovnog suV.S. da u Modri~i.

S mjesta sudara u Mostaru

(Foto: Fotoservis.info)

dobio niz povreda na rukama, nogama i grudnom ko{u, zbog ~ega su mu o{te}ena i plu}a. Uvi|aj na

mjestu nesre}e obavili su pripadnici Policijske stanice za sigurnost A. Du. saobra}aja Mostar.

Na planta`i u Ti~i}ima kod Kaknja

Nail ^elebi} uzgajao indijsku konoplju
Uspio pobje}i kada je vidio policajce
Policijski slu`benici Policijske stanice Kakanj otkrili su da je u blizini Ti~i}a kod Kaknja, na parceli izvjesnog E. ^. iz Kaknja, zasa|en ve}i broj stabljika indijske konoplje. Utvr|eno je da E. ^. odavno nije posje}ivao svoj posjed. Pra}enjem de{avanja oko loka-

Pretresom ku}e prona|ena droga i oru`je
konoplja je fotografirana i izuzeta. - Uz saglasnost nadle`nog tu`ioca i sudije za prethodni postupak Op}inskog suda u Kaknju, obavljen je pretres ku}e koju koristi osumnji~eni, gdje je prona|eno dvadeset paketi}a sasu{ene indijske konoplje umotane u aluminijsku foliju, ukupne te`ine 23,45 grama, 27,87 grama spida, 8,67 grama sasu{ene indijske konoplje u pvc vre}i}i, 18 sjemenki indijske konoplje umotanih u aluminijsku foliju, ru~no izra|ena pu{ka, te gumena palica i bejzbol palica - saop}eno je iz MUP-a ZDK. ^elebi} je jo{ u bjekstvu i policija radi na njegovom pronalasku i hap{enju. - Otkrivena planta`a u prosje~nom urodu mo`e dati oko sedam kilograma indijske konoplje, a ako se pretvori u „d`ointe“, vrijednost na tr`i{tu bila bi oko ~etrdeset hiljada KM - ka`e na{ sagovornik u policiji ZDK, koji A. D@. je uklju~en u istragu.

Specijalno tu`ila{tvo RS

Branko Zelenika osumnji~en za organizirani kriminal
Branko Zelenika, koji je prekju~er uhap{en zbog sumnji na organizirani kriminal povezan s prevarom, falsificiranjem isprava i zloupotrebom polo`aja, ju~er je saslu{an u Specijalnom tu`ila{tvu RS u Banjoj Luci. On }e, uz prijedlog za odre|ivanje pritvora, biti predat sudiji za prethodni postupak Posebnog odjeljenja za suzbijanje organiziranog i najte`ih oblika privrednog kriminala Okru`nog suda u Banjoj Luci, potvr|eno je ju~er „Dnevnom avazu“ u Okru`nom sudu u Banjoj Luci. Zelenika se tereti da je kao organizator zlo~ina~kog udru`enja, zajedno s Mirom [uvak i jo{ nekoliko osoba, izvr{io prijenos novca s ra~una Elektroprivrede RS u iznosu od 710.000,00 KM na ra~un Mire [uvak. Iz Specijalnog tu`ila{tva ju~er je saop}eno da je istog dana kada je Zelenika uhap{en izvr{en pretres nekoliko lokacija na podru~ju koje pokriva CJB Banja Luka, a privedeno je i vi{e osoba koje su nakon saslu{anja pu{tene. V. S.

cije, saop}eno je ju~er iz MUP-a ZDK, policajci su 21. maja uo~ili Naila ^elebi}a (49), koji je obra|ivao parcelu. Nakon {to je uo~io policajce, ^elebi} je pobjegao, a uvi|ajem je utvr|eno da je na {est odvojenih lokacija zasijano ukupno 371 stabljika. Prona|ena indijska

Dio zaplijenjene droge i oru`ja

(Foto: MUP ZDK)

Kantonalni sud Novi Travnik

Dvije godine zatvora za navo|enje na prostituciju
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

Vije}e Kantonalnog suda Novi Travnik, kojim je predsjedavao sudija Slavko Mari}, oglasilo je krivim Kemala Muslimovi}a, zvanog Kemica, za krivi~no djelo navo|enje na prostituciju te ga je nepravosna`no osudilo na zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine zatvora.

Optu`nica protiv Ramiza Agu{evi}a, zvanog Mi{el, za isto krivi~no djelo, odbijena je, dok je Nazif Livnjak, zvani Gerzo, oslobo|en optu`be. Spomenuta dvojica se ve} nalaze na izdr`avanju vi{egodi{njih zatvorskih kazni. Prema optu`nici, Kemal Musli-

movi} je progla{en krivim za navo|enje na prostituciju tada maloljetne \enane [. Prva optu`nica teretila je i Ferida Deli}a, koji je nedostupan pravosudnim organima BiH i za njim je raspisana me|unarodna potjernica, a njegov predmet je razdvojen. K.K.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

15

Odlukom Vrhovnog suda RS

Dilerima droge produ`en pritvor za jo{ dva mjeseca
Odlukom Vrhovnog suda RS produ`en je pritvor za jo{ dva mjeseca osmorki iz Doboja, pod sumnjom da su se du`e vrijeme bavili prodajom opojnih droga, oru`ja i eksplozivnih materija, iznudama i napadima na slu`benu osobu. Pritvor je produ`en Admiru Veli~aninu (24), Mitru Bo`i~kovi}u (23), Sini{i Vidakovi}u (26), Salki Hasuki}u (24), @eljku Stevanovi}u (31) i Dragi{i [urbatu (38) svi iz Doboja, Adnanu Hari}u (33) iz Jelaha i Miloradu Todorovi}u (33) iz Dervente. Oni su, zajedno sa jo{ sedam osoba, du`e vrijeme pra}eni i li{eni slobode po~etkom ove godine u akciji pod kodnim imenom „Gradina“. Za njihovo su|enje u Doboju vlada veliki interes. Dvomjese~ni pritvor im je produ`en zbog bojazni utjecaja na svjedoke i reme}enja javnog reda H. ^. i mira.

Sa uvi|aja ispred kafi}a

(Foto: G. Bobi})

BIJELJINA Pucnjava u centru grada

Osuli paljbu po gostima kafi}a „Fi}o“
Nezadovoljni {to ih je gazda izbacio, vratili se s automatskom pu{kom Ranjena trojica, uhap{ena dva napada~a, tre}i u bjekstvu
Tri jedva punoljetna mladi}a, u stilu gangstera u ^ikagu iz dvadesetih godina pro{log stolje}a, preksino} su u centru Bijeljine izazvali te`ak incident u kojem je vi{e osoba ranjeno. Oni su, dolaze}i oko 21.40 sati iz Majevi~ke ulice, zaustavili crnu „opel astru“ ispred kafi}a „Fi}o“ na nekada{njim Ledincima. Dvojica su iza{la iz automobila, jedan od njih je repetirao automatsku pu{ku, postavio je za „nisko“ pucanje po nogama i istoga trena osuo paljbu po gostima kafi}a.

Sa privo|enja osumnji~enih

Na ulici u Zenici

O{tetio vozilo Hitne pomo}i
Na Bulevaru kralja Tvrtka u Zenici prekju~er u 2.55 sati S. A. iz Zenice o{tetio je slu`beno vozilo Stanice hitne medicinske pomo}i Zenica. U ulici Aska Bori}a, na platou ispred zapadne strane stadiona Bilino polje, pripadnici Policijske stanice Centar Zenica li{ili su slobode S. A. i priveli ga u slu`bene prostorije.

Napao policajca
Sarajevska policija uhapsila je prekju~er H. E. (28) iz Pe}i, nastanjen u Sarajevu, zbog napada na slu`benu osobu. On je u ulici Samira ]atovi}a Kobre na Ilid`i fizi~ki napao policajca.

Provaljeno u mekteb
Policijska uprava Mostar obavije{tena je da je izvr{ena provala u mekteb u [ari}a d`amiji koja se nalazi u ulici Mar{ala Tita u Mostaru. Lopov je iz prostorija mekteba odnio dvije ru~ne kosilice. Obavljen je uvi|aj.

Na|ena pu{ka
Epilog krvavog pira su tri ranjene osobe, dvojica uhap{enih napada~a, dok se za tre}im, koji je i pucao, jo{ uvijek traga. Od upotrebe vatrenog oru`ja, tjelesne povrede su zadobili Goran Erak, Jasko [abi} i Edin Hamidovi}, koji Blagojevi}: su prevezeni u bi- Poku{ao pobje}i jeljinsku bolnicu, a nakon ukazane pomo}i pu{teni su ku}i. Prema saop}enju iz CJB Bijeljina, radi se o Dra`enu Blagojevi}u (22) i Zlatanu ]uku (20), koji su iza{li iz automobila, dok je u njemu kao sau~esnik ostao D. S.. Prema saop}enju policije, ]uk je s ulice ispalio nekoliko kratkih ra-

Vrelo Oko kod Trebinja
[ire podru~je ogra|eno trakom

fala na nedu`ne ljude, a nastavio je pucati i kada je u{ao u kafi}, u kojem je pri~injena velika materijalna {teta. Nakon toga, po~initelji su oti{li u nepoznatom pravcu, ali je brzom intervencijom policije Blagojevi} uhap{en na grani~nom prijelazu Pavlovi}a most.

Razbijali inventar
Potom je uhap{en i D. S, dok je Zlatan ]uk jo{ u bjekstvu. Prona|ena je i automatska pu{ka iz koje je pucano. Prema onome {to smo iste no}i saznali na mjestu pucnjave, Blago-

jevi} i ]uk su te ve~eri bili u kafi}u „Fi}o“ i u alkoholiziranom stanju po~eli razbijati fla{e i inventar, nakon ~ega ih je vlasnik kafi}a Rajko Peri} Li~ka udaljio iz lokala. O~ito izrevoltirani takvim postupkom vlasnika, oni su se ubrzo vratili i na krvav na~in se osvetili, ugroziv{i pri tome `ivote vi{e ljudi. Policija nastavlja potragu za ]ukom, te daljnju istragu u ovom slu~aju, a de`urni tu`ilac Sead Hod`i} ju~er popodne nije imao informaciju da li je bjegunac i prE. M. ona|en.

Inscenirao saobra}ajnu nesre}u
Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Trebinje prilikom vr{enja uvi|aja saobra}ajne nesre}e na magistralnom putu M-6 u mjestu Vrelo Oko utvrdili su da je ona la`no prijavljena. V. S., dr`avljanin Republike Srbije, koji je prijavio nesre}u, li{en je slobode i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu prevare predat u Okru`no tu`ila{tvo u Trebinju na daljnje postupanje.

Spec
SARAJEVO - U ulici Reljevo, u sarajevskoj op}ini Novi Grad, preksino} oko 21.25 sati do{lo je do po`ara na automobilu „opel korsa“ bez registarskih oznaka, nepoznatog vlasnika. Po`ar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Nije bilo povrije|enih, a na vozilu je pri~injena {teta. Uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak protivpo`arne za{tite.

Isto~no Sarajevo

Zaplijenjeno 15 grama kokaina
Na osnovu operativnih saznanja pripadnika Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo da se u mjestu Lukavica, u ku}i vlasni{tvo V. D. nalazi odre|ena koli~ina narkoti~kih sredstava, uz saglasnost de`urnog tu`ioca, prekju~er je izvr{en pretres porodi~ne ku}e vlasni{tvo V. D. Prilikom pretresa u sobi koju koristi njen sin B. D. prona|eno je deset komada najlonskih paketi}a kokaina, koji su bili smje{teni u kutiju od cigareta. Utvr|eno je da se radi o 15 grama kokaina. Nakon hap{enja, B. D. je predat de`urnom tu`iocu na daljnji postupak.

Potvr|ena optu`nica u Zenici

^an~arevi} se tereti za sau~esni{tvo u plja~ki banke
Na meti bila Raiffeisen banka u Kra{evu kod Te{nja, odakle je odneseno vi{e od 750 hiljada maraka
Sudija za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici Faik Spahi} potvrdio je optu`nicu protiv Ante (Vinka) ^an~arevi}a (41) iz Bijele kod Br~kog, dr`avljanina BiH i Hrvatske, trenutno nastanjenog u Zagrebu, zbog te{ke razbojni~ke kra|e i razbojni{tva po~injenog 2002. godine u Kra{evu kod Te{nja. ^an~arevi} je optu`en da je sa dr`avljanima Hrvatske Antom Zebom i Matom Leli}em u~estvovao u oru`anoj plja~ki Raiffeisen banke u Kra{evu kod Te{nja 28. januara 2002. godine. Zeba i Leli} u{li su u banku te oru`jem zaprijetili uposlenicima i posjetiocima, nakon ~ega su iz ladice i vitrine uzeli ukupno 750.446,49 KM u apoenima raznih valuta. Pobjegli su automobilom, koji su nedugo zatim zamijenili drugim. ^an~arevi} je jo{ 2002. pozvan na saslu{anje nakon pro{irenja optu`nice, ali je jo{ od pokretanja istrage bio nedostupan bh. vlastima nakon {to se sklonio u Hrvatsku. Kako nam je potvrdio sudija Spahi}, Vrhovni sud FBiH poni{tio je osloba|aju}u presudu

16

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

crna hronika

TRAVNIK Na povratku s treninga

Napadnuta dvojica mladih ko{arka{a iz Lajpciga
Napad osudili na~elnik Tahir Lendo i Mihael Vajhert, predsjednik Dru{tva Lajpcig-Travnik Dvojica izgrednika privedena u policiju
Dva mlada ko{arka{a iz Njema~ke lak{e su ozlije|ena u ~etvrtak u ve~ernjim satima prilikom povratka s treninga u [kolskoj ulici u Travniku.

Prekr{ajni nalozi
^an~arevi}: Sklonio se u Hrvatsku

Kantonalnog suda protiv Zebe i Leli}a te nalo`io novo su|enje, ali su obojica nedostupni pravosudnim organima BiH i nisu se javili na pozive suda. ^an~arevi} je, na molbu zeni~kog suda, iskaz o navodima iz optu`nice dao ranije pred @upanijskim sudom u Zagrebu, a njegovo izja{njenje zakazano je za 9. juni, o ~emu je obavije{ten putem pravoA. D@ONLI] su|a Hrvatske.

Na putu Br~ko - ^eli}

Kako nam je potvr|eno iz Policijske stanice Travnik, grupa nepoznatih napada~a povrijedila je dvojicu ko{arka{a, ~lanova ekipe iz Lajpciga koji su u Travnik stigli na Me|unarodni ko{arka{ki turnir, na prostoru ispred Srednje tehni~ke {kole Travnik. Nakon {to je slu~aj prijavljen, policijska patrola vrlo brzo je identificirala napada~e, te su u Policijsku stanicu Travnik privedeni Abedin R. i Adnan A., oba iz Travnika. Od spomenute dvojice, koji su bili na ~elu ve}e grupe na-

Lendo i Vajhert: Izra`eno `aljenje zbog nemilog doga|aja

(Foto: K. Kavazovi})

pada~a, uzete su izjave i izdati prekr{ajni nalozi. Ovaj napad osudili su na~e-

lnik op}ine Travnik Tahir Lendo i predsjednik Dru{tva LajpcigTravnik Mihael Vajhert (Michael Weichert).

Kamion udario u „opel korsu“
Osamnaestogodi{njaci Ramiz Osmanovi} i Fuad [e~i} iz Br~kog lak{e su povrije|eni u saobra}ajnoj nezgodi koja se prekju~er dogodila na regionalnom putu Br~ko - ^eli}, u mjestu Donje Dubravice. Portparol policije Br~ko Distrikta Halid Emki} rekao je da je do nezgode do{lo kada je kamion „citroen“, kojim je upravljao L. C. iz Brusnice kod Lopara, udario u automobil „opel korsa“ u kojem su se nalazili Osmanovi} i [e~i}. Nakon udarca, „opel“ je sletio u kanal. Osmanovi} i [e~i} su nakon ukazane medicinske pomo}i u Urgentnom centru u Br~kom pu{teni na ku}no lije~enje. Na automobilu je pri~injena velika materijalna {teta. Uvi|aj su obavili pripadnici br~anske policije, a o doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Br~ko Distrikta.

Lak{e ozljede
- Kao prvi ~ovjek ovog grada izra`avam duboko `aljenje zbog ovog doga|aja i ve} se poduzimaju mjere da se otkriju i kazne napada~i na mlade ko{arka{e. Molim Boga da ovaj nemili doga|aj ne utje~e na saradnju na{a dva grada - kazao je na~elnik Lendo. - Dvojica mladih ko{arka{a su lak{e ozlije|ena u napadu, ali, na svu sre}u, ne}e do}i u pitanje njihov nastup na turniru. To ne}e ugroziti partnerske odnose izme|u na{a dva grada - naglasio je predsjednik Dru{tva Lajpcig-TraK. K. vnik Mihael Vajhert.

Mjesto napada ispred Srednje tehni~ke {kole

MUP Kantona Sarajevo

Slu`benici Odjeljenja Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo za borbu protiv zloupotrebe droga li{ili su slobode K. S. (33) zbog prodaje droge. Pretresom njegovog stana u Humskoj ulici oduzeti su osam ta-

Uhap{en zbog prodaje droge Maloljetnici krali ovce i janjad
bleta ekstazija, ~etiri paketi}a spida, paketi} marihuane i digitalna vaga. Sumnja se da je K. S. u proteklom periodu nabavljao drogu i preprodavao je konzumentima u Sarajevu. Predat je tu`iocu. Policijska stanica Sokolac podnijela je nadle`nom tu`ila{tvu izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu protiv maloljetnih M. N., D. K. i M. V., svi nastanjeni na Sokocu. Oni se terete da su od 24. aprila do 21. maja 2009. godine sa pa{njaka i iz {tala u sokola~kim selima Kr{evi, Kru{evci i ^itluci ukrali {est janjadi i tri ovce. Maloljetnici su privedeni u Policijsku stanicu, gdje su za vrijeme kriminalisti~ke obrade, u prisustvu radnika Centra za socijalni rad, priznali kra|e navode}i da su ukradenu stoku prodavali osobama sa podru~ja op}ine Sokolac.

Policijska stanica Sokolac

biznis

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

17

PROJEKT GACKO Odluka ~eka kompanije

^EZ `eli da spor sa RS rije{i arbitra`om
Podnesen zahtjev Me|unarodnom sudu u Parizu RS nije ispunila ugovorne obaveze Puhalac: Spremni na sve scenarije
^e{ki elektroenergetski gigant ^EZ podnio je prijedlog da njegov spor sa bosanskim partnerima zbog projekta Termoelektrane Gacko rije{i Me|unarodni arbitra`ni sud u Parizu, javlja Onasa. - Sumu ni druge detalje ^EZ ne}e komentirati u toku arbitra`e - kazala je ~e{koj agenciji ^TK portparol preduze}a Eva Novakova. O ^EZ-ovom podno{enju prijedloga arbitra`nom sudu da rije{i spor o do sada najve}em ~e{kom stranom ulaganju, projektu vrijednom 1,4 milijarde eura, javnost je saznala posredno, preko ju~era{njeg saop}enja ^EZ-a za potrebe berze. ^EZ je u sporu sa Elektroprivredom RS (ERS), jer nije ispunila obavezu iz ugovora, prema kojem je do prolje}a pro{le godine u zajedni~ko preduze}e Nove elektrane RS (NERS) trebala da realizira novu termoelektranu Gacko, snage od 660 megavata, i otvaranje rudnika uglja te da prevede aktivu preduze}a RiTE Gacko. Projekt je dodatno zakomplicirao spor ERS-a sa malim akcionarima RiTE Gacko pa je ^EZ iskoristio opciju iz ugovora za koju je imao rok do kraja januara, da se povu~e iz projekta i ponudi na prodaju svoj udio od 51 posto u zajedni~kom preduze}u NERS. Ministar privrede Republike Srpske Slobodan Puhalac nije iznena|en ~e{kim zahtjevom. - To je korak koji smo mogli o~ekivati bez obzira na razgovore koji su sve ovo vrijeme vo|eni sa ~e{kim partnerom. Na{i pravni timovi pripremili su se na svaki mogu}i scenarij pa i na arbitra`u. Cijenimo da su na{e {anse, pravno, vrlo utemeljene - izjavio je Puhalac ju~er u Banjoj Luci. On je podsjetio i na raniju ocjenu kako veliki projekti sa sobom nose i zna~ajne rizike. - Na posljednjem sastanku dali smo niz prijedloga za reaPuhalac: Nismo iznena|eni Bank United: [teta od 4,9 milijardi dolara

Nova `rtva krize u SAD

Bankrot Bank Uniteda najve}i u ovoj godini
Ameri~ki regulatori odlu~ili su da {tedionica sa Floride Bank United FSB ode u likvidaciju. Od 34 likvidirane finansijske institucije u ovoj godini to je najve}a banka u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Kako se o~ekuje, njena likvidacija pri~init }e Federalnoj korporaciji za osiguranje depozita (FDIC) {tetu od 4,9 milijardi dolara, {to je za nju, prema obimu, drugi tro{ak od kada je pro{le godine finansijska kriza po~ela poga|ati banke u SAD. Ve}u {tetu pri~inio je pro{logodi{nji bankrot kalifornijske banke IndyMac, koji je ko{tao FDIC 10,7 milijardi dolara, podsjetile su agencije. Planirano je da nova banka, pod nazivom Bank United, danas po~ne ponovo raditi. Lani je u SAD likvidirano 25 banaka, a 2007. samo tri, podsjetile su agencije.

Berzanski barometar za 22. 5. 2009. godine

Euro/dolar 1,3997 1,52%

Nafta 61,26 po barelu 1,07%

Zlato 951,80 $ po unci 1,73%

Kolika je cijena otkupa
^EZ nije saop}io za koju sumu nudi otkup svog udjela u NERS-u, a prema nezvani~nim lizaciju projekta Gacko i pokazali da smo, i pored svega, spremni na razgovore u kojima ne smiju biti dovedeni u pitanje ni interesi paprocjenama analiti~ara, rije~ je o 200.000 eura uz nedefinirana sredstva iz poslovnog kredita. rtnera, ni na{i interesi - rekao je ministar Puhalac. Me|unarodni sud u Parizu tek treba zakazati prvo ro~i{te. R. I.

Nadan Vido{evi}, predsjednik HGK

Hrvatsku ~eka jo{ te`a godina
Predsjednik Hrvatske privredne komore (HGK) Nadan Vido{evi} upozorio je da }e 2010. biti mnogo te`a za hrvatsku privredu od ove godine. Vido{evi} je rekao da je ekonomska kriza stigla kao upozorenje da se do sada `ivjelo na na~in koji nije mogao funkcionirati na du`i rok. - Neodgovorni smo, tro{imo vi{e nego {to zara|ujemo, nemamo radne navike i takav mentalitet hitno treba mijenjati - upozorio je predsjednik Hrvatske privredne komore. Prema njegovim rije~ima, ova godina ne}e biti najgora, jer }e 2010. biti vrlo, vrlo opasna. Ocijenio je da su najakutniji problemi nelikividnost i nepostojanje nacionalne ekonomske strategije.

Kraj kratkotrajnog i burnog mandata

Izvr{ni direktor AIG-a podnosi ostavku
Lidi o~ekuje da }e ljudi koji ga naslijede imati mnogo ve}u pla}u nego on
Izvr{ni direktor Ameri~ke me|unarodne grupacije (AIG) Edvard Lidi (Edward Liddy) najavio je da }e podnijeti ostavku te tako zavr{iti svoj kratkotrajni i burni mandat na ~elu te kompanije, nad kojom je vlada preuzela kontrolu. Lidi (63), koji je na ~elo AIGa do{ao neposredno nakon vladinog spasavanja te grupacije injekcijom od 180 milijardi dolara u septembru pro{le godine, oduvijek je planirao da njegovo rukovo|enje kompanijom bude privremeno, podsjetila je agencija Reuters. Ono po ~emu }e najvi{e biti zapam}en su brojne kritike javnosti i zakonodavaca zbog bonusa koje je isplatio rukovodiocima posrnule finansijske podru`nice AIG-a. Obja{njavaju}i zbog ~ega je prihvatio taj posao za godi{nju pla}u od jednog dolara, Lidi je rekao da je jedan od razloga to {to to nije bila stalna funkcija. Najavio je da }e podnijeti ostavku ~im budu na|eni njegovi nasljednici na funkcijama predsjednika vije}a direktora i izvr{nog direktora, koje je on sam obavljao, a koje }e ubudu}e biti razdvojene. Lidi se, kako je rekao, nada da }e njegovi nasljednici imati mnogo ve}u pla}u nego on. Slo`eni zadatak reorganizacije, ponovnog uspostavljanja profitabilnosti kompanije i vra}anja dugova dr`avi sada }e biti briga njegovih nasljednika. - AIG-u, koji ameri~kim poreznim obveznicima sada duguje vi{e od 85 milijardi dolara, mo`da }e biti potrebno nekoliko godina da otplati te zajmove - kazao je Lidi.

Rekordan gubitak British Airwaysa
British Airways (BA) zabilje`io je lani rekordan gubitak prije oporezivanja, od 401 milion funti (636 miliona dolara), {to je najgori rezultat u poslovanju tog avioprijevoznika od privatizacije 1987. Godinu ranije dobit je iznosila 922 miliona funti.

Industrija Ukrajine usporila za 30 posto
Industrijska proizvodnja Ukrajine u prvom kvartalu pala je za 32 posto, uglavnom zbog pada potra`nje ~elika, glavnog izvoznog proizvoda. U isto vrijeme, deficit je smanjen na svega 419,7 dolara, sa 3,7 milijardi dolara u istom periodu lani.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,094067 1,239164 26,655833 0,073047 0,262019 0,700794 1,484621 0,565032 0,219824 0,186158 1,282080 0,908766 2,221775 1,396321 0,044848 2,063208 1,955830 1,096809 1,242270 26,722640 0,073230 0,262676 0,702550 1,488342 0,566448 0,220375 0,186625 1,285293 0,911044 2,227343 1,399821 0,044960 2,068379 1,955830 1,099551 1,245376 26,789447 0,073413 0,263333 0,704306 1,492063 0,567864 0,220926 0,187092 1,288506 0,913322 2,232911 1,403321 0,045072 2,073550

Lidi: Godi{nja pla}a jedan dolar

18

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH» broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 10. stav 3. i ~lana 13. Pravila upravljanja dioni~kim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“ broj: 24/06, 27/06, 30/07), ~lana 39. Statuta «@ICA» d.d. - Sarajevo i Odluke o sazivanju Skup{tine dioni~ara „@ICA“ d.d. Sarajevo broj: 456/09-2, donesene na 54. sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 21.05.2009. godine, Nadzorni odbor „@ICA“ d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU PETNAESTE SKUP[TINE DIONI^ARA „@ICA“ DD SARAJEVO
Skup{tina dioni~ara „@ICA“ d.d. Sarajevo saziva se za dan 11.06.2009.godine, sa po~etkom u 14,00 sati. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama poslovne zgrade „@ICA“ d.d. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a br.160. Sarajevo. Nadzorni odbor za Skup{tinu predla`e slijede}i dnevni red: 1. Radna tijela Skup{tine- u skladu sa Odlukom o sazivanju Skup{tine: a) Radom Skup{tine }e predsjedavati predsjednik Nadzornog odbora Ahmet Dizdarevi}; b) Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: 1) Orman Sakib - predsjednik, 2) Kahrimanovi} Mirsada - ~lan, 3) [vraka Mirsad - ~lan; c) Zapisnik }e voditi sekretar Dru{tva Rami} D`enana, dipl.pravnik; d) Dva ovjeriva~a zapisnika biraju se na Skup{tini. 2. Usvajanje izvje{taja Uprave o poslovanju dru{tva koji uklju~uje: Finansijski izvje{taj o poslovanju za 2008.godinu; Izvje{taj vanjskog revizora; Izvje{taj odbora za reviziju; Izvje{taj nadzornog odbora. 3. Dono{enje odluke o rasporedu gubitka za 2007.godinu; 4. Dono{enje odluke o rasporedu gubitka za 2008.godinu; 5. Dono{enje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta „@ICA“ d.d. Sarajevo; 6. Dono{enje odluke o prodaji Upravne zgrade 1 i Upravne zgrade 2 „@ICA“ d.d. Sarajevo; Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine Dru{tva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika. Dioni~ar / punomo}nik koji `eli u~estvovati u radu i odlu~ivanju Skup{tine, du`an je najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine, neposredno ili preporu~eno po{tom, podnijeti sekretaru Dru{tva prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine. Uz prijavu se obavezno prila`e dokaz o identifikaciji podnosioca prijave, a punomo}nici i punomo}. Dioni~ar koji ne}e prisustvovati Skup{tini mo`e obaviti glasanje putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih Dru{tvu putem po{te ili faksa prije datuma odr`avanja Skup{tine (glasanje u odsustvu) i o tome je du`an, najkasnije pet dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja, pismeno obavijestiti Dru{tvo. Dioni~ar ili grupa dioni~ara, sa najmanje 5 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja, dati eventualni prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine. Podnosiocima prijave ovla{teni zaposlenik Dru{tva }e izdati potvrdu, koju je dioni~ar/punomo}nik du`an predati Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, uz predo~enje isprave o identifikaciji, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a, zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke. Dioni~ar/punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu. Uvid u materijale mo`e se izvr{iti u sjedi{tu „@ICA“ d.d. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a br. 160. u kancelariji sekretara Dru{tva svakog radnog dana u periodu od 09,00 do 15,00 sati. Sve dodatne informacije u vezi odr`avanja Skup{tine mogu se dobiti u radne dane na telefon 033 775-124 u vremenu od 09,00 - 15,00 sati. NADZORNI ODBOR

PZU APOTEKA AL HANA GORA@DE

KONKURS
za popunu radnog mjesta - magistar farmacije 1 - rad u PZ-u Apoteka Al hana Gora`de - magistar farmacije 2 - rad u SBK - Travnik - N. Travnik USLOVI: - Diploma - Stru~ni ispit - Sklonost ka timskom radu - znanje engleskog jezika. Kontakt 061 927 454 Kandidati treba da dostave aplikaciju sa dokazima na adresu: Apoteka Al hana 1, Bosanskih gazija 4, Sarajevo
6742-1nd`

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 044529 08 P Sarajevo, 19. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja ADEMA BERBEROVI]A iz Sarajeva, ulica Gornji Vele{i}i br. 60, zastupanog po Mehoni} Azemu advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih SAIME BERBEROVI], AMRA BERBEROVI] I FUAD BERBEROVI] svi iz Sarajeva, Gornji Vele{i}i broj 26, radi utvr|enja, objavljuje slijede}i

OGLAS - POZIV
ZA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU ADEMA BERBEROVI]A iz Sarajeva, ulica Gornji Vele{i}i br. 60, zastupanog po Mehoni} Azemu advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih SAIME BERBEROVI], AMRA BERBEROVI] I FUAD BERBEROVI] svi iz Sarajeva, Gornji Vele{i}i broj 26 radi utvr|enja Za BERBEROVI] FUAD iz Sarajeva, ulica Gornji Vele{i}i br. 26. Pozivate se kao parni~na stranka, na ro~i{te za glavnu raspravu, za dan UTORAK, 9. 6. 2009. godine u 9,30 sati. NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 2. ZPP-a). Sudija Mi~ovi} Gordana

biznis

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

19

Trgovanje 292.032 KM

STATISTIKA Rezultati za prva ~etiri mjeseca

Trgovinski deficit BiH za ~etvrtinu manji nego lani
Osjetno usporavanje vanjskotrgovinskih aktivnosti za 21,9, a uvoz za 24,3 posto
- U prva ~etiri mjeseca ove godine ostvaren je izvoz iz BiH u vrijednosti od milijardu i 668 miliona KM, {to je za 21,9 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine - saop}io je na ju~era{njoj konferenciji za novinare Zdenko Milinovi}, direktor Agencije za statistiku BiH. Uvoz je u ovom periodu iznosio tri milijarde i 879 miliona KM, {to je za 24,3 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. - U ovom razdoblju postotak

Prekinut pozitivni niz glavnog indeksa
Pad cijene Energopetrola od 6,72 posto Neuspjele vanredne aukcije
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od ukupno 292.032 marke, a u sklopu 98 transakcija prometovano je 20.508 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 7.176 KM, me|u fondovima 19.360 KM, na primarnom slobodnom tr`i{tu 234.208 KM, na sekundarnom 31.286 maraka, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice Crobih fonda, od 9,6 posto, sa pet na 5,48 KM i uz promet od 1.399 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao Plin Sarajevo, od 23,33 posto, sa devet na 6,90 KM, uz promet od 5.444 marke. U sklopu vanrednih aukcija

Vrijednost indeksa
BIFX 0,20% 1.697,95 1.015,87 1.119,44 SASX-10 1,57% SASX-30 0,28%

Izvoz pao

dionicama {est emitenata nije bilo transakcija zbog nepostojanja kupaca. Od najlikvidnijih kompanija najve}i pad cijene imao je Energopetrol, od 6,72 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,2 posto, na 1.697,95 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 potonula je za 1,57 posto, na 1.015,87 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 skliznula za 0,28 posto i sada iznosi 1.119,44 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Statistika za april
- U BiH je u aprilu ove godine ostvaren izvoz u vrijednosti od 426 miliona KM i uvoz u vrijednosti od 1 milijarde i 80 miliona KM. U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog prometa, procent pokrivenosti uvoza izvozom u ovom mjesecu iznosio je 39,4 posto - kazao je ju~er Milinovi}.
Milinovi}: Najve}i deficiti u odsjeku nafte
(Foto: B. Nizi})

Kursna lista SASE na dan 22. 5. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
4 1 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE

ZVANI^NA KOTACIJA 14,21 -1,45 8,90 2,30
KOTACIJA FONDOVA

500 8

7.105,28 71,20

pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 43 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio dvije milijarde i 211 miliona KM, {to je za 26 posto manje

Najvi{e se izvozio metal
Prema carinskim tarifama, najve}e u~e{}e u izvozu u prva ~etiri mjeseca ostvareno je u sektoru Obi~ni metali i proizvodi od obi~nih metala, sa ukupnom vrijedno{}u od 308,1 milion KM. Najve}e u~e{}e u uvozu ostvareno je u sektoru Mineralne tvari, sa vrijedno{}u od 599,9 miliona KM.

nego u istom periodu prethodne godine - objasnio je Milinovi}. Promatrano po odsjecima, najve}i deficit u periodu od januara do aprila ostvaren je u odsjeku Nafta i naftni derivati, u vrijednosti od 365 miliona maraka, a najve}i suficit u odsjeku Elektri~na energija, u vrijednosti od 165 miliona KM. U prva ~etiri mjeseca 2009. godine najvi{e se izvozilo u Hrvatsku, i to u vrijednosti od 308 miliona maraka. Iz iste zemlje najvi{e se i uvozilo, i to u vrijednoB. T. sti od 567 miliona KM.

IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF "CROBiH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO

4,15 5,48 5,00 3,70 6,60

-0,64 9,60 0,00 -4,88 1,55

2.470 275 570 82 690

10.258,60 1.399,00 2.845,00 303,40 4.554,39

2 2 2 1 3

PRIMARNO TR@I[TE

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BiH POSTBANK BH D.D. SARAJEVO RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA SOLANA DD TUZLA ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO UNIVERZALPROMET DD TUZLA

22,05 12,36 113,98 121,69 45,42 27,21 42,16 11,50 11,50 6,20 57,00

-0,69 -6,72 -5,28 1,41 8,43 0,12 -6,32 4,55 -4,17 0,62 -0,04

973 321 66 19 486 4.533 15 40 135 3.128 551

21.443,87 3.967,25 7.522,69 2.312,09 22.020,28 123.353,54 632,37 460,00 1.702,50 19.387,20 31.407,00

14 5 5 4 4 31 3 1 2 4 4

SEKUNDARNO TR@I[TE

METALNO DD ZENICA PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO UNIS DD SARAJEVO ZVE^EVO - LASTA DD ^APLJINA

5,00 6,90 5,50 3,50

0,00 -23,33 -2,65 0,00

50 789 4.384 423

250,00 5.444,10 24.112,00 1.480,50

1 1 2 2

Nakon posjete turskih zvani~nika BiH

Za{to brokeri ne mogu trgovati preko granice
Pomo} u krizi i slaboj likvidnosti na SASE
Predstavnici Komisije za vrijednosne papire iz Turske i Istanbulske berze posjetili su prethodnih dana institucije bh. tr`i{ta kapitala i razgovarali o mogu}oj saradnji. Turska delegacija posjetila je Registar i Komisiju za vrijednosne papire u FBiH i Sarajevsku berzu te istakla da }e u~initi sve kako bi pomogla bh. tr`i{tu kapitala u krizi i slaboj likvidnosti na SASE. Zamjenik direktora Registra vrijednosnih papira (RVP) u FBiH Firdus Hamzagi} ka`e za „Dnevni avaz“ da je vrlo va`no da ova dva tr`i{ta kapitala ostvare ja~u saradnju. - Naglasili smo potrebu ure|ivanja regulative koja bi na{im brokerskim ku}ama omogu}ila prodaju njihovih vrijednosnih papira i obratno. Najave privatizacije dr`avnog kapitala u bh. kompanijama putem berze, kao i izdavanje obveznica, obogatit }e ponudu tr`i{nog materijala na SASE, {to }e, svakako, privu}i i turske investitore ka`e Hamzagi}. Gostima je nagla{eno da u BiH

Promet 240.808 maraka

Fondovi dobitnici dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 85 transakcija ostvaren promet od 240.808 KM, a najve}i je obavljen akcijama Zeptera, od 60.621 KM, uz pad cijene od 0,82 posto. Ovo je bio i najve}i gubitak vrijednosti me|u fondovima, a dobitnik dana na ju~era{njem trgovanju bio je Polara invest sa rastom od 9,09 posto. Najve}i pad cijene zabilje`io je Sloboprom’s iz Br~kog, od 19,92 posto.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,09% 0,87% 968,88 1.942,13

Trgovanje papirima firmi iz BiH u Turskoj

Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,09 posto, na 968,88 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 0,87 posto i sada iznosi 1.942,13 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 22. 5. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
0,4 0,35

Promjena u%
0 2,94

Maks. cijena
0,4 0,35

Min. cijena
0,4 0,35

Ukupan promet (KM)
15.800,00 26.250,00

BERZANSKA KOTACIJA
Boksit a.d. Miliæi Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

KOTACIJA FONDOVA
ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,64 5,9 6,05 0,22 -0,34 -0,82 4,8 5,9 6,05 4,29 5,75 6,05 26.782,20 42.360,50 60.621,00

Hamzagi}: Bogatija ponuda

Dedi}: Ranija saradnja

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 0,211 35,4907 -8,26 6,42 0,229 36,05 0,21 35,0022 5.881,42 10.467,98

postoje turske firme u Lukavcu i Maglaju i da bi se u budu}nosti moglo trgovati i papirima tih kompanija na tr`i{tu Turske. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} ka`e da je izme|u dva tr`i{ta kapitala i ranije postojala saradnja, ali da nije bila na zadovoljavaju}em nivou.

- Osim treninga za uposlenike SASE u Turskoj prije tri godine, ni{ta vi{e nije u~injeno. Govorili smo o zajedni~koj platformi, o lak{em pristupu brokerskih ku}a jednom i drugom tr`i{tu, ali to je samo ideja na kojoj u budu}nosti treba mnogo vi{e raditi - ka`e I. [m. Dedi}.

Spec
GORA@DE - Agencija za promociju stranih investicija u BiH - FIPA organizirala je ju~er u Gora`du sastanak sa privrednicima i predstavnicima vlasti, na kojem su prezentirani rezultati rada Agencije te prikupljeni podaci i projekti koji }e biti predo~eni potencijalnim ulaga~ima. (Al. B.)

Ukratko

20

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

globus

SAD ^etvorica terorista pred sudijom u Njujorku

Narkoman i nepismen ~ovjek pripremali sofisticirane napade
Pajen ne zna ~itati, pisati, „mentalno je ograni~en i ima oblik {izofrenije“
Lavrov zadovoljan razvojem odnosa
(Foto: AP)

Lavrov: Ne smijemo dopustiti nove gre{ke
MOSKVA - Rusija i Sjedinjene Dr`ave ne smiju vi{e, 20 godina nakon pada Berlinskog zida i raspada SSSR-a, graditi odnose na lo{im osnovama, ocijenio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. - Zadovoljni smo razvojem odnosa s novom ameri~kom administracijom. Oprezni smo optimisti i ~ini nam se da ameri~ki partneri dijele na{ stav. Su{tina je da ne smijemo dozvoliti nove gre{ke naveo je Lavrov, te dodao kako je potrebno vrijeme da dvije dr`ave uspostave me|usobno povjerenje.

Apel UN-a na lidere Grka i Turaka na Kipru
NJUJORK - Ujedinjeni narodi apelirali su na lidere gr~ke i turske zajednice na Kipru da ubrzaju pregovore o ujedinjenju otoka, ukazuju}i da bi usporavanje moglo ote`ati put ka `eljenom cilju, a to je zajedni~ka dr`ava. - Iako su dvije strane postigle napredak, postoji potreba za ubrzanjem - rije~i su generalnog sekretara Ban Ki-mona (Ki-moon). On je naveo da u~esnici dijaloga i sami uvi|aju da }e „rje{enje biti te`e na}i s prolaskom svakog dana bez solucije“.

Poplave na Haitiju odnijele 11 `ivota
PORT O PRENS - U poplavama izazvanim obilnim ki{ama na Haitiju poginulo je najmanje 11 osoba, u vrijeme kada se siroma{na karipska dr`ava poku{ava oporaviti od pro{logodi{njih prirodnih katastrofa. Nekoliko stotina ku}a je o{te}eno ili uni{teno, a vi{e od 600 porodica ostalo je bez krova nad glavom tokom poplava u posljednja tri dana, navodi se u zvani~nim izvje{tajima. Zvani~nici strahuju da bi broj `rtava mogao porasti jer ki{a jo{ pada u nekim dijelovima dr`ave.

Ameri~ki mediji su ih opisivali kao najgore teroriste koji su se pojavili u SAD od 11. septembra 2001., ali od ~etvorice mu{karaca, koji su uhap{eni u Njujorku, jedan je narkoman, a drugi je nepismen, pi{e AFP . Prve pri~e su o njima govorile su kako je rije~ o veoma dobro pripremljenoj grupi islamista, koji su se pripremali da miniraju sinagoge, te da veoma sofisticiranim raketama „zemlja-zrak“ ga|aju ameri~ke avione. Ali, kada su se pojavili pred sudijom, ~inilo se da je rije~ od ljudima koji ne znaju ni pucati iz pi{tolja, a koji nisu ni dovoljno inteligentni da shvate kako ih je za nos vukao maskirani agent FBI-ja. Od njih ~etvorice, samo jedan je uspio „dogurati“ do posljednjeg razreda srednje {kole, dok su neki ve} bili u zatvoru. D`ejms Kromiti (James Cromitie, 55) rekao je sudiji kako je pu{io marihuanu u srijedu, kada je policija uhapsila njega i njegove prijatelje pri navodnom pokretanju teroristi~ke operacije.

Kromitija vode policajci: Pu{io marihuanu prije hap{enja

(Foto: AP)

Njegov prijatelj Lager Pajen (Laguerre Payen, 27) bio je u jo{ gorem stanju. Imigrant s Haitija imao je dosta problema pri razumjevanju procesa i sudiji je na jedvite jade rekao kako koristi antidepresive. Kada su ga pitali zna li ~itati i pisati, rekao je da ne zna, dok je njegov advokat kazao kako

je Pajen „mentalno ograni~en i ima jedan oblik {izofrenije“. Osim njih dvojice, uhap{eni su i Dejvid Vilijams (David Williams, 28) i Onta Vilijams (32). Tu`ioci su ~etvoricu uhap{enih opisali kao „veoma nasilne osobe koji predstavljaju veliku opasnost po dr`avu“.

Odre|ena kazna ameri~kom vojniku

Pakistan

Zaplijenjeno skoro 15 tona narkotika
KABUL - Afganistanske i ameri~ke snage ubile su 34 militanta, od kojih skoro polovinu u zra~nim udarima, i zaplijenile jednu od najve}ih koli~ina droge u toj dr`avi tokom operacije u ju`nom Afganistanu. Skoro 15 tona narkotika, uklju~uju}i opijum, heroin i morfin, zaplijenjeno je tokom operacije koja je po~ela u utorak, zajedno sa sjemenkama maka i proizvodima rafinirane droge, navodi vojska.

Biv{i ameri~ki vojnik na slu`bi u Iraku Stiven Grin (Steven Green), osu|en za silovanje i ubistvo ira~ke djevoj~ice i masakriranje cijele njene porodice, morat }e provesti ostatak `ivota na robiji. Naime, porota u ameri~kom gradu Luisvilu, gdje mu je su|eno za navedene zlo~ine, nije se mogla slo`iti u tome da li mu treba biti dosu|ena smrtna kazna ili do`ivotna robija bez prava na pomilovanje. Tu`ila{tvo je tra`ilo smrtnu kaznu za Grina (24), kojeg je ista porota prije dvije sedmice proglasila krivim za zlo~ine po~injene u blizini Bagdada 2006. godine. Grinovi branioci su ga, tra`e}i da mu `ivot bude po{te|en, opisivali kao `rtvu borbenog stresa i te{kog djetinjstva, uhva}enog u „trouglu smrti“, ratnoj zoni ju`no od Bagdada, gdje je gledao kako mu drugovi ginu i vi{e nije mogao razlikovati prijatelja od neprijatelja. Me|utim, ni nakon dva dana

Grinu do`ivotna robija za UN tra`i 543 silovanja i ubistva u Iraku miliona dolara za izbjeglice
Ujedinjeni narodi zatra`ili su 543 miliona dolara pomo}i kako bi olak{ali veliku patnju skoro dva miliona izbjeglica u pakistanskom ratu protiv talibana. Svjetska organizacija saop}ila je da je novac hitno potreban za finansiranje 165 projekata za pomo} civilima koji bje`e pred sukobom ~ije je `ari{te u sjeverozapadnoj dolini Svat. - Obim raseljavanja izuzetan je u pogledu broja izbjeglica i brzine kojom su napustile podru~je, {to je izazvalo veliku patnju - navodi Martin Mogvanja, humanitarni koordinator UN-a u Pakistanu.

Policija prati Grina: Izbjegao smrtnu (Foto: AP) kaznu

raspravljanja, porota sastavljena od devet `ena i tri mu{karca, nije mogla donijeti jednoglasnu odluku o najstro`ijoj kazni, pa je preostala do`ivotna robija.

Demonstracije muslimana u Atini
Luka{enko: KGB kao iz vremena SSSR-a

Nemiri nakon {to je policajac pocijepao Kur’an
Skoro 1.000 muslimana demonstriralo je u centru Atine jer je jedan gr~ki policijac navodno tokom rutinske kontrole uni{tio Kur’an, ali se protestna {etnja pretvorila u razbijanje prodavnica i automobila. Predsjednik Unije muslimana u Gr~koj Naim Elghandur izjavio je da je povod za protest muslimana bio to {to je, navodno, tokom provjere kafi}a u vlasni{tvu jednog Sirijca policajac uzeo Kur’an od gosta, pocijepao ga, bacio na zemlju i zgazio. - Policija je rekla da }e nam saop}iti ime policajca koji je to uradio kako bismo ga mogli tu`iti - rekao je Elghandur. Oko 1.000 muslimana koji `ive u Gr~koj, uglavnom Sirijci, Pakistanci i Afganistanci, protestiralo je centralnim atinskim trgom Omonijom, razbijaju}i izloge na prodavnicama i automobile. Izvori iz gr~ke policije prenijeli su da je pokrenuta unutra{nja istraga o incidentu u kafi}u.

Luka{enko `eli efikasnu tajnu policiju
MINSK - Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Luka{enko nalo`io je tajnoj policiji da bude efikasna „kao u vrijeme SSSR-a“. Tajna policija u Bjelorusiji nazvana je KGB, isto kao slu`ba sigurnosti iz vremena Sovjetskog saveza. - Organi koji trebaju osigurati bezbjednost dr`ave trebaju raditi mnogo bolje, a uloga i zna~aj KGB-a treba biti na nivou iz vremena Sovjetskog saveza - rekao je Luka{enko na sastanku sa {efom tajne policije Vadimom Zajcevim.

globus

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

21

SVINJSKA GRIPA Upozorenje dr`avama gdje je prisutan virus

Vlasti trebaju o~ekivati ozbiljnije slu~ajeve
Od bolesti umrlo 86 osoba od 11.168 oboljelih u 42 dr`ave
Dr`ave {irom planete trebaju se pripremiti za ozbiljnije infekcije virusom H1N1, koji izaziva svinjsku (meksi~ku, novu, A) gripu, kao i sve ve}i broj osoba preminulih od bolesti, kazala je direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Margaret ^en (Chan). - U slu~ajevima gdje je virus H1N1 ra{iren u zajednici, vlasti dr`ava trebaju o~ekivati ozbiljnije i fatalnije infekcije. Ipak, trenutno ne o~ekujemo iznenadan i dramati~an porast ozbiljno oboljelih i umrlih od gripe - rekla je ^en. Prema posljednjim podacima, od svinjske gripe oboljelo je 11.168 ljudi u 42 dr`ave, dok je od bolesti umrlo 86 osoba. Prvi slu~aj zara`enog potvr|en je na Filipinima, a prvu prijavu iz Hondurasa jo{ nije potvrdio WHO. [to se ti~e Meksika, gdje se bolest i pojavila i odnijela 78 `ivota, vlasti su odlu~ile spustiti nivo stepena opasnosti od pandemije. Gradona~elnik Meksiko SiObama: Gvantanamo poma`e El-Kaidi u regrutaciji
(Foto: AP)

Govor predsjednika u Va{ingtonu

Obama: El-Kaida aktivno priprema novi napad na SAD
Gvantanamo je oslabio dr`avu i njen moralni autoritet
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da teroristi~ka organizacija El-Kaida aktivno priprema novi napad na SAD. U govoru koji je odr`ao u Va{ingtonu, Obama je rekao da se radi o „izuzetnim vremenima“ za dr`avu, koja vodi dva rata i suo~ena je s nizom izazova. Obama je istakao da je njegova najve}a odgovornost to da Amerikanci budu sigurni. Potvrdio je planove da }e biti nastavljeno zatvaranje zatvora Gvantanamo na Kubi, dodaju}i kako je svrha tog zatvora bila za{tititi Amerikance, ali je on umjesto toga oslabio Sjedinjene Dr`ave i njihov moralni autoritet. - Umjesto da izgradi okvir za trajnu borbu protiv El-Kaide koji bi se temeljio duboko na na{im vrijednostima, na{a vlada zauzimala je stajali{te koje je ugrozilo vladavinu prava. Sam razlog za uspostavljanje Gvantanama bila je pogre{na predod`ba da }e taj zatvor biti iznad zakonskih okvira, {to je ideja koju je Vrhovni sud jasno odbacio. U me|uvremenu, Gvantanamo je postao simbol koji poma`e El-Kaidi da regrutira nove ~lanove - rekao je Obama. On je dodao da SAD moraju iskoristiti sve elemente svoje mo}i kako bi porazile teroriste iz El-Kaide, dodav{i da su ve} poduzeti koraci da bi se dr`ava u~inila jo{ sigurnijom.
Ebrard: Bez novih slu~ajeva u Meksiko Sitiju
(Foto: AP)

tija Marselo Ebrard (Marcelo) kazao je kako sedam dana nije bilo novih slu~ajeva, tako da nema potrebe za no{enjem maski na javnim mjestima. S druge strane, stepen opasno-

sti je pove}an u Australiji, dok je italijansko ministarstvo zdravlja odlu~ilo preventivno zatvoriti dvije gimnazije u Rimu. Razlog su ~etiri oboljela u~enika koja su nedavno putovala u SAD.

Zasjedanje ameri~kog Senata

Odobrene 91,3 milijarde dolara za ratove u Afganistanu i Iraku Antirusko Isto~no partnerstvo
Samit u Habarovsku
Ameri~ki Senat odobrio je 91,3 milijarde dolara za ratove u Afganistanu i Iraku u skladu s prioritetima nove ameri~ke administracije, ali u usvojeni prijedlog zakona nije uklju~io sredstva za zatvaranje zatvora u zalivu Gvantanamo na Kubi. Senat je prijedlog zakona usvojio ve}inom glasova 86 naprema tri, ali sada ostaje da budu uskla|ene razlike sa Predstavni~kim domom Kongresa koji je odobrio 96,7 milijardi dolara. Kada zakon definitivno bude usvojen na nivou ~itavog Kongresa, tro{kovi SAD za ratove u Iraku i Afganistanu vjerovatno }e prema{iti 900 milijardi dolara. Prijedlog zakona, koji je usvojio Senat, uklju~uje 22 milijarde dolara za vojnu opremu poput lovaca F22, 4,2 milijarde dolara za oklopna vozila i 1,5 milijardi za borbu protiv globalnih pandemija. Sekretar za odbranu Robert Gejts (Gates) po`urivao je pro{log mjeseca Kongres da odobri sredstva do 25. maja ili }e ministarstvo odbrane ostati bez pomo}i za Pakistan ve} ovog mjeseca, a mo`da i bez sredstava za druge vojne operacije do jula. Kongres }e, vjerovatno, probiti taj rok, jer razlike izme|u Predstavni~kog doma i Senata jo{ nisu otklonjene, a Kongres odlazi na jednosedmi~nu pauzu za Dan sje}anja koji se obilje`ava upravo 25. maja. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je na mogu}nost da se Isto~no partnerstvo, koje je inicirala Evropska unija sa {est dr`ava biv{eg SSSR-a, pretvori u „antiruski“ savez, iako su ga Evropljani poku{ali razuvjeriti. - Svako partnerstvo je bolje od sukoba, ali nam smeta {to neke dr`ave poku{avaju iskoristiti taj projekt kao partnerstvo protiv Rusije - izjavio je Medvedev na konferenciji za {tampu koju je odr`ao u Habarovsku, gdje se odr`ava samit njegove dr`ave i lidera EU. ^e{ki predsjednik Vaclav Klaus, ~ija dr`ava trenutno predsjedava EU, poku{ao je naglasiti „pozitivan“ karakter ovog saveza, dok je glavni diplomata EU Havijer Solana (Javier) pozvao Rusiju da u~estvuje u tom projektu. Cilj Isto~nog partnerstva s Bjelorusijom, Ukrajinom, Moldavijom, Gruzijom, Ermenijom i Azerbejd`anom pokrenutog po~etkom maja u Pragu je ja~anje ekonomsk-

Gejts: Po`urivao Kongres da odobri sredstva (Foto: AFP)

(Foto: AP)

Akcija italijanske policije

Arhijerejski sabor SPC

Medvedev sa Klausom: Svako partnerstvo je bolje od sukoba

Zaplijenjeno 10 miliona la`nih dolara
Italijanska policija saop}ila je da je zaplijenila 10 miliona la`nih dolara i velike koli~ine oru`ja iz ku}a mafija{kog {efa i njegove rodbine. Ve}ina nov~anica prona|ena je u sicilijanskom domu Fabija Mana (Fabbio Manno), jednog od stotinu osoba uhap{enih u antimafija{koj operaciji u decembru. Jo{ novca, u apoenima od 100 dolara, i naoru`anja otkriveno je u domu Manove tetke u unutra{njosti dr`ave. Za nov~anice se tvrdi da su „sjajnog kvaliteta“ i da su proizvedene u lokalnim {tamparijama. Policija je saop}ila kako vjeruje da je Mano ~uvao novac i oru`je za Gaetana Lo Prestija, vode}eg {efa sicilijanske mafije, poznate kao Cosa Nostra, koji se objesio u svojoj }eliji nekoliko sati nakon hap{enja u decembarskoj operaciji.

Imenovana ~etiri nova arhijerejski sabor Sr~lana Sinoda Sveti
pske pravoslavne crkve imenovao je ~etiri nova ~lana arhijerejskog Sinoda. Sinodom }e i dalje predsjedavati mitropolit crnogorskoprimorski Amfilohije (Radovi}) kao peti ~lan i zamjenik patrijarha Pavla koji je od novembra 2007. godine na lije~enju na Vojnomedicinskoj akademiji. Novoimenovani ~lanovi Sinoda su episkopi - ni{ki Irinej, ba~ki Irinej, dalmatinski Fotije i zahumsko-hercegova~ki Grigorije.

ih i politi~kih veza izme|u EU i tih dr`ava. Ina~e, Habarovsk se nalazi 25 kilometara od kineske granice i devet vremenskih zona od Brisela.

Benjamin Netanjahu, premijer Izraela

Jerusalem }e biti zauvijek na{
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kazao je da }e ~itav Jerusalem ostati zauvijek pod kontrolom Izraela, {to je odmah izazvalo kritike Palestinaca koji se nadaju da }e isto~ni dio grada biti prijestonica njihove dr`ave. - Ujedinjeni Jerusalem je izraelski glavni grad. On je uvijek bio na{ i uvijek }e biti na{. Nikada ne}e biti podijeljen - rekao je Netanjahu na dr`avnoj ceremoniji povodom Dana Jerusalema. Netanjahu je to isto izjavio tokom nedavne posjete Va{ingtonu, gdje se sastao s ameri~kim predsjednikom Barakom Obamom (Barack) i razgovarao o bliskoisto~nom mirovnom procesu i iranskom nuklearnom programu.

22

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

kiosk

ITALIJA Mediji ponovo napadaju premijera Berluskonija

Noemi: Papi Silvio }e mi srediti ulazak u parlament
Italijanski mediji jo{ nisu uspjeli odgonetnuti je li Noemi Berluskonijeva ljubavnica
Italijanski mediji ponovo su razljutili premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi). U najnovijoj epizodi sapunice Berluskoni-Noemi Leticija (Letizia) sporan je tekst u listu „Il Sole 24 Ore“ u kojem se navodi da jedva punoljetna Noemi posjeduje tri stana i jedan mali porodi~ni du}an u predgra|ima Napulja u kojima stanuju pripadnici srednje klase. Podatke je list koji se bavi finansijama dobio iz gruntovnice toga grada. List navodi i da je u Italiji normalno da ljudi svoju imovinu prepisuju na djecu, te da nije rije~ ni o kakvim rasko{nim stanovima, ali premijer se ipak razgnjevio: - Stidim se zbog tih novina, one su naru{ile njenu privatnost i privatnost njene porodice - grmi Berluskoni. Noemin otac nije bogat ~ovjek. Radi u gradskom vije}u kao slu`benik, a prijavljuje godi{nji prihod od oko 12 hiljada eura. ^ak ni ozbiljne novine nisu uspjele de{ifrirati kako je Berluskoni uop}e upoznao porodicu Leticija i za{to je toliki prijatelj s njima. Italijanski mediji jo{ nisu uspjeli odgonetnuti je li Noemi Berluskonijeva ljubavnica. Kada je novinar lista „Corriere del Mezzogiorno“ pitao Noemi kaObama s djevoj~icama

Zadovoljna prva dama SAD

@ivot u Bijeloj ku}i dobar za k}erke
Prva dama Sjedinjenih Dr`ava Mi{el Obama (Michelle) izjavila je da `ivot u Bijeloj ku}i pozitivno utje~e na njene k}erke Maliju (Malia, 10) i Sa{u (Sasha, 7). - Sada se vi|amo svakog dana, a to se nije doga|alo tokom ve}eg dijela `ivota djevoj~ica - rekla je Mi{el. Predsjednik Barak Obama (Barack), koji dijeli mi{ljenje supruge, izjavio je da je najve}a prednost `ivota u Bijeloj ku}i to {to svakog dana mo`e vidjeti suprugu i k}erke. - Vi|am ih ujutro, a obavezno zajedno ve~eramo. To je ne{to {to mi daje snagu - naveo je Obama, koji u Bijeloj ku}i `ivi od januara.

Berluskoni: Stidi se zbog novina

Tragedija u Gr~koj

Ubio suprugu pa se sa sinovima bacio s balkona
Nikos Kirijazis (40), nezaposleni Grk iz Atine, kuhinjskim no`em iskasapio je svoju 26-godi{nju suprugu, a zatim je s dvojicom sinova sko~io s balkona {estog sprata zgrade u kojoj je `ivio. Kirijazis i mla|i sin ostali su na mjestu mrtvi, a trogodi{nji dje~ak je u kriti~nom stanju. Razlozi za tragediju jo{ su nepoznati. Ima indicija da je Kirijazis, koji je posljednjih {est mjeseci bez posla, poku{ao sumnjivim finansijskim transakcijama pribaviti nekakvu zaradu. Mediji pi{u o tome da je bio patolo{ki ljubomoran i frustriran zbog toga {to `ena osigurava egzistenciju porodici. U poruci, koju je policija na{la, o~ajnik je zahtijevao da njega i djecu sahrane u rodnom mjestu Ilija, a suprugu na nekom drugom mjestu.

kvi su joj planovi za budu}nost, odgovorila je: „Voljela bih biti zabavlja~ica. Ali zanima me i politika. Ja sam fleksibilna.“ Za „La Repubblicu“ je izjavila da bi htjela zasjesti u parlame-

nt i da }e joj to „papi Silvio srediti“. Na pitanje povjerava li joj se Berluskoni, Noemi odgovara: „Ja mu poma`em da se osje}a bolje. Niko ne zna kako je papi osjetljiv.“

Novi osumnji~eni za otmicu Medelajn Meken

Odbjegli pedofil na meti istra`itelja
Policija opisuje Hjuita kao podmuklu osobu koja predstavlja opasnost za djecu
da mu je alibi dala 15-godi{nja djevoj~ica. Sada je ponovo u sredi{tu istrage zbog ~udnih komentara koje je iznio porodici i prijateljima. Sumnje poja~ava i ~injenica da Hjuit li~i na mu{karca koji je vi|en u blizini apartmana iz kojeg je djevoj~ica nestala. Policija opisuje Hjuita kao podmuklu osobu koja predstavlja opasnost za djecu. Kako bi se pribli`io djeci predstavlja se kao policajac i zbli`ava se s porodicama. Privatni detektivi koji rade za Kejt i Gerija Meken (Kate i Gerry), otputovali su u Njema~ku gdje je 64-godi{nji Hjuit na liBiv{i vojnik Rejmond Hjuit (Raymond Hewlett), registriran zbog niza seksualnih napada na djevoj~ice, u {okantnom je obratu progla{en glavnim osumnji~enim u slu~aju nestanka djevoj~ice Medelajn Meken (Madeleine McCann). Britanski pedofil `ivio je samo sat od portugalskog ljetovali{ta Praja da Luz gdje se nalazila Medi u vrijeme nestanka u maju 2007. godine. Zbog mogu}e umije{anosti u nestanak djevoj~ice policija ga je ve} ispitivala, ali taHjuit: @ivio u Portugalu

Religija ispred dobrobiti djeteta

Ne `eli lije~iti sina od limfoma
Amerikanka Kolin Hauser (Colleen), majka 13-godi{njeg Danijela (Daniel) koji boluje od tumora, pobjegla je s te{ko bolesnim sinom kako ga ne bi morala podvrgnuti hemoterapiji za koju vjeruje da kr{i religiozna na~ela njihove porodice. Za odbjeglom `enom i njenim sinom kojem je dijagnosticiran Hod`kinov limfom, traga policija. Kolin `eli sina lije~iti prirodnim metodama za koje se zauzima ameri~ka indijanska religiozna grupa „Nemenhah Band“.

je~enju raka. Britanac je prije dvije godine ispitan u policiji. Hjuit ima podeblji dosje, tereti se za niz seksualnih napada na maloljetnice, a tra`i ga policija u Velikoj Britaniji i Irskoj. Od nestanka Medelajn on je u bijegu.

Vrhovni sud donio kona~nu odluku

U Ju`noj Koreji odobrena prva eutanazija
Danijel je ozbiljno bolestan

Spec
STENMOR BEJ - Trogodi{njakinja je slu~ajno putem online aukcijske ku}e „Trade Me“ naru~ila bager vrijedan 12.000 ameri~kih dolara. Djevoj~ica je klikala po tastaturi i pobijedila na aukciji. Roditelji su uspjeli vratiti bager, objasniv{i {ta se dogodilo.

Vrhovni sud Ju`ne Koreje prvi put je do sada u toj zemlji odobrio primjenu eutanazije u slu~aju 76-godi{nje `ene koja je u komi. Zahtjev da pacijentica bude skinuta s aparata za odr`avanje `ivota ulo`ili su ~lanovi porodice

uz obja{njenje da bi se daljnjim priklju~enjem prolongiralo „bolno i nesmisleno“ postojanje. Ljekari su mo`danu smrt `ene proglasili u februaru 2008. godine, nakon {to je pretrpjela cerebralno o{te}enje i pala u komu za vrijeme ispitivanja plu}a u bolnici u Seulu. Tri mjeseca kasnije njena djeca su ulo`ila zahtjev za

eutanaziju sudu, jer je bolnica odbila njihove molbe. Nakon sudske borbe, Vrhovni sud odlu~io je da se odr`avanje `ivota mo`e prekinuti na temelju pretpostavke o `elji pacijenta. Starica je ranije rekla da ne `eli biti umjetno odr`avana na `ivotu ako do|e do problema u lije~enju.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

23

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!

Prava je stvar MILION NA DAR 11.520
vi{e od

nagrada!!!

x6

I danas se mo`ete uklju~iti u igru vrijednu 200.000 KM!
jevu od Stan u Sara

Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH Sedmi~ni nagradni Ekstra igra sa spektakularnom nagradom fond igre „More“
[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica Pegla Sjeckalica mini Mikser Servis za jelo Dvogled USB memorija 2 GB Vaga Nogometna lopta Knjige CD PC igrice x1 x1 x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

Ni danas nije kasno da se uklju~ite u igru sa fantasti~nom nagradom Najsretniji u~esnik dobit }e stan, terenski automobil vrijedan 47.000 KM, egzoti~no putovanje, te 20.000 KM na kartici ABS banke

57 m

2

gra Extra i

Okon~ana igra „SMS-om do automobila“

20.000 KM

„Samand“ Bademi Ja{arevi} iz Zenice
Ju~era{njim izvla~enjem je zavr{en i drugi ciklus na{e nagradne igre „SMS-om do automobila“. Selektor rukometne reprezentacije BiH, Halid Demirovi}, je pokrenuo kompjuterski sistem u kojem je bilo pohranjeno 120.640 SMS poruka,koje su pristigle od 1. do 21. maja, kovio broj 063/366-330. Upravo sa tog broja je 3. maja u 11 sati 48 minuta i 18 sekundi poslana dobitna SMS poruka. Potom je selektor Demirovi} „okrenuo“ taj telefonski broj. Sa druge strane `ice bila je Badema Ja{arevi}, iz Zenice. Nakon {to joj je rukometni stru~njak objasnio zbog ~ega je zove, te ~estitao

lag, zaista, dolazi na kraju! million na dar“. Najsretniji u~esnik nove se- Kako u~estvovati u „Vi{e od igre“ dmi~ne igre simboli~nog i osvojiti fantasti~ni dobitak koji naziva „Vi{e od igre“ postat }e je, prema „slovu zakona“, maksivlasnik opremljenog stana u Sa- malno dozvoljena vrijednost forajevu, vozit }e se u „glanc“ no- nda jedne nagradne igre? vom terenskom automobilu vri- Uz ju~era{nji „Dnevni avaz“ cijejednom 47.000 KM, a provest njeni ~itaoci su dobili besplatnu }e i nezaborkarticu i prvi avne dane na kupon igre. jednom egzDanas objaoti~nom puvljujemo i drutovanju. gi kupon igre Uz sve to, na 1. Opremljen stan u Sarajevu simboli~nog kartici ABS 2. SSang Yong Actyon naziva „Vi{e banke ~ekat 3. Egzoti~no putovanje od igre“. Da }e ga ~ak 4. Kartica sa 20.000 KM biste konkuri20.000 kosali za „dobinvertibilnih maraka! Ukupna tak snova“ - stan, terenac, putovavrijednost ovog, jednog jedi- nje, 20.000 KM -dovoljno je da nanog dobitka je „okruglo“ - rednih dana pratite „Dnevni avaz“ 200.000 KM! Upravo tom fanta- i sakupljate kupone koje }emo do sti~nom nagradom okon~at }e ~etvrtka, 28. maja, objavljivati na spektakularna serija od 8 nagr- prvoj strani na{eg lista. Ne propuadnih igara „Dnevnog avaza“ stite ovu ekstra igru sa ekstra dokoju smo nazvali „Prava je stvar bitkom!

[

Dobitak nad dobicima!

Ukupno nagrada: 1.451
Trenutak kad je Halid Demirovi} zaustavio kompjuterski sistem
(Foto: F. Fo~o)

liko je trajalo „drugo poluvrijeme“ ove igre. Kompjuterski sistem je „vrtio“ brojeve nekoliko minuta. Nakon toga je selektor Demirovi} jednim „klikom“ zaustavio mehanizam. Na monitoru se poja-

na novom automobilu vrijednom 17.500 KM, sretna dobitnica nije krila nevjericu. Ipak, nakon par trenutaka se „sabrala“, te zahvalila selektoru Demirovi}u i „Dnevnom avazu“. Ad. A.

Info telefoni
Sve informacije o igri i preuzimanju nagrada mo`ete dobiti svakog dana od 8 do 20 sati na telefonske brojeve:

Kartice sa kuponima igre „More“ treba da stignu do 29. maja
Nakon {to smo objavili i posljednji kupon igre „More“, Va{ zadatak je da svih sedam kupona ove igre, u kojoj Vas o~ekuje 1.451 vrijedna nagrada, dostavite na na{u adresu: Dnevni avaz, PP 140, 71 001 Sarajevo Va{e kartice, u zatvorenim kovertama, treba da stignu u na{u redakciju najkasnije do 29. maja, do 12 sati. Tog dana bit }e obavljeno izvla~enje dobitnika ove igre. Imena nagra|enih objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 30. maja.

Zbog preseljenja redakcije „Dnevnog avaza“

Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu preuzeti u novom tornju - „Avaz Twist Toweru“, svakog dana od 8 do 20 sati.

Preuzimanje nagrada u „Avaz Twist Toweru“

033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094
Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

24

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

kultura

TUZLA Zavr{eni susreti dje~ijih pisaca „Vezeni most“

Nagrada „Mali princ“ Stanislavu Marijanovi}u
Dimitrijevi}: Originalni koncept

Uz izlo`bu Brace Dimitrijevi}a

„Enciklopedija ~udovi{ta“ najbolja knjiga za djecu Ovogodi{nje Susrete posjetilo 300 ljubitelja knjige i likovnih umjetnosti
Hrvatski pisac za djecu i slikar Stanislav Marijanovi} dobitnik je ovogodi{nje nagrade „Mali princ“ za najbolju knjigu za djecu objavljenu u pro{oj godini, ~ijom su dodjelom preksino} zavr{eni Me|unarodni susreti dje~ijih pisaca „Vezeni most“ u Tuzli. Prema mi{ljenu ~lanova stru~nog `irija Ra{ide Kadri}, Vuka Cerovi}a, Dubravke Te`ak, Slavice Jovanovi} i Ned`ada Ibrahimovi}a, knjiga „Enciklopedija ~udovi{ta“ je najbolje djelo za djecu, a koje su kriti~ari ve} proglasili remek-djelom postmoderne igre. Statuu malog princa i nov~anu nagradu od tri hiljade maraka Marijanovi}u je uru~ila ambasadorica Francuske u BiH Mariz Bernio (Maryse Berniau). - ^udovi{ta nisu proizvod ma{tovitog ljudskog mozga. To su stvarna, razumna bi}a, koja, kao i mi, `ive na ovom na{em ugro`enom, jedinom i zajedni~kom planetu. Drago mi je {to }e ova knjiga, u koju ja kao autor

Promocija knjige „Tractatus Post Historicus“
Promocija drugog izdanja teorijske knjige Brace Dimitrijevi}a pod nazivom „Tractatus Post Historicus“ bit }e uprili~ena 4. juna u ambijentu otvaranja njegove samostalne izlo`be „Future Post History“ u Muzeju moderne umjetnosti Ca’ Pesaro na Venecijanskom bijenalu. Izdava~ drugog, pro{irenog izdanja je Fondacija „Slought i University of Pennsylvania“ u Filadelfiji, a kao dodatak „Tractatusu“ i ostalim ranim Dimitrijevi}evim tekstovima, knjiga uklju~uje i kriti~ke komentare najrespektabilnijih svjetskih kriti~ara umjetnosti. U knjizi, Dimitrijevi} dalje razvija svoj originalni koncept posthistorije, koju ovaj umjetnik definira kao „vrijeme koegzistencije razli~itih vrijednosti i modela, vrijeme pogleda iz vi{e uglova, prostor bez jedne kona~ne istine“. A. Gr.

Premijera u okviru „Mostarskog prolje}a“

„[uma Striborova“ za najmla|u publiku
U okviru „Mostarskog prolje}a“ preksino} je na Maloj sceni HNK uprili~ena premijera lutkarske predstave „[uma Striborova“ u izvedbi Lutkarskog kazali{ta Mostar. Predstavu koju je prema djelu hrvatske knji`evnice Ivane Brli}Ma`urani} na scenu postavio Zvonko Festini, najmla|oj teatarskoj publici predstavili su glumci Jadranka Popovi}- Miljko, Ivan Nevjesti}, Marta Hubri~ (Haubrich), Anela Planini}, Tibor Ore~, Ru`ica M. Sm. Ili} i Milo{ @eraji}.

Najbolje ilustracije
Dodijeljene su i nagrade za najbolju ilustraciju koje su studenti likovnih akademija iz Sarajeva, Zagreba, Beograda i Cetinja poslali na konkurs o temi „Poezija [ime E{i}a“. Prva nagrada pripala je Zlatku Vitkovi}u, a druga Harisu Jusovi}u. O nagradama je odlu~ivao `iri u sastavu Amra Zulfikarpa{i}, Suzana Pajovi}@ivkovi} i Nezir ^orbi}.
Marijanovi}: Vjeruje u svoju knjigu

KULT/ART TELEKS
BE^ - Sarajevski ansambl „Dah ljubavi“ odr`ao je u Institutu „Wonder“ samostalni cjelove~ernji koncert. Ansambl je izveo kompozicije duhovne muzike islama i sevdalinke u zanimlji(A. G.) vim aran`manima.

vjerujem, po~eti jedan novi `ivot rekao je Marijanovi}. U konkurenciji za nagradu na{la se jo{ jedna knjiga iz Hrvatske i po dvije iz BiH, Srbije i Crne Gore. Na zavr{noj ve~eri dodijeljena je i nagrada za `ivotno djelo pjesniku [imi E{i}u, koji je ove go-

dine obilje`io 40 godina od objavljivanja svoje prve knjige. Nagradu je ravnopravno podijelio s bibliotekom ‘’Lastavica’’. Zavr{noj manifestaciji ovogodi{njeg „Vezenog mosta“ u Tuzli prisustvovalo je vi{e od 300 ljubitelja knjige i likovnih umjetnosti.
A. Mu.

Damir Ba{i} preporu~uje za vikend

Ekipa „Klasnog neprijatelja“ sutra putuje u Torun

Defo, „Eksperiment“ i „Firma ilegal“
Sarajevski muzi~ar i voditej emisije „Music life“ Damir Ba{i}, preporu~uje na{im ~itaocima da za vikend pro~itaju knjigu „Robinzon Kruso“ engleskog knji`evnika Danijela Defoa (Daniel Defoe), pogledaju film „Eksperiment“ reditelja Olivera Hir{bigela (Hirschbiegel) te poslu{aju album „Firma ilegal“ Dubioze kolektiva. - Meni najbolja knjiga. Isuvi{e interesantna, a radi se samo o nekom tipu, njegovom prijatelju i papagaju koji `ive na pustom otoku. Film pokazuje kako se ljudi na jedan divlja~ki na~in promijene kada preuzmu vlast nad ne~im ili nekim. Preporu~ujem album „Firma ilegal“ jer mi se buntovni{tvo kroz kulturu veoma svi|a, a Ba{i}: Buntovni{tvo A. Gr. ja tome i te`im - ka`e Ba{i}.

Veliki interes poljskih medija
Ekipa „East West Centra“ sutra putuje u Poljsku, gdje }e sa predstavom „Klasni neprijatelj“ nastupiti u zvani~noj selekciji renomiranog me|unarodnog festivala „Kontakt“ u Torunu. Predstava je ve} pobudila veliko interesovanje tamo{njih medija, pa je tim povodom jedan od najuticajnijih poljskih printanih medija, dnevni list „Gazeta Wyborcza“ posvetio cijelu stranu intervjuu sa rediteljem predstave i direktorom „East West Centra“ Harisom Pa{ovi}em. Podsje}amo, „East West Centar“ }e nastupiti u selekciji sa velikim teatarskim imenima i teatarskim kompanijama kao {to su berlinski „Volksbühne“, amsterdamski „Toonel Group“, ciri{ki A. Gr. „Schuspielhaus“...
Intervju s Harisom Pa{ovi}em u listu „Gazeta Wyborcza“

oglasi
FABRIKA KONFEKCIJE „ZINA“ d.o.o. TUZLA, u ste~aju Bir~anskog odreda br. 3 75 000 Tuzla br. St. 032-0-st-06-000022 Tuzla, 20. 5. 2009. godine Na osnovu ~lana 101., 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine broj FBiH broj 29/03 i 32/04), saglasnost ste~ajnog sudije Op}inskog suda u Tuzli i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 20. 5. 2009. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik Ogla{ava

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

25

A. D. TRANSPORT „VIHOR“ u ste~aju Bratunac Ul. Drinska 10. Bratunac Na osnovu ~lana 101. Zakona o ste~ajnom postupku i Odluke Odbora povjerilaca br.: St - 7/05 od 12.05.2009. godine, ste~ajni upravnik objavljuje:

OGLAS ZA PRODAJU
dijela imovine Ste~ajnog du`nika putem usmenog javnog nadmetanja 1) PREDMET PRODAJE dio imovine Ste~ajnog du`nika kako slijedi: I 1. Borkovac, ukupne povr{ine oko 13.740 m2, ukupne vrijednosti 160.000,00 KM 2. Baljinovac, ukupne povr{ine oko 10.030 m2, ukupne vrijednosti 60.000,00 KM II 1. Upravna zgrada i drugo i Hala sa radionicom - remont, ukupne vrijednosti 550.000,00 KM Upravna zgrada i hala sa radionicom prodaju se kao cjelina. 2) DETALJI PRODAJE DATUM PRODAJE: 09. JUNI 2009. godine, utorak VRIJEME PRODAJE: 12.00h MJESTO PRODAJE : A. D. Transport „VIHOR“ u ste~aju, Drinska 10. Bratunac 3) USLOVI PRODAJE a.) Imovina pod ta~kom I prodaje se pojedina~no, a pod ta~kom II kao cjelina, a u skladu sa utvr|enim cijenama. Ponu|ena cijena na usmenom nadmetanju ne mo`e biti manja od utvr|ene cijene. b.) Na javnoj prodaji mogu u~estvovati pravna i fizi~ka lica koja se prijave i polo`e depozit na ime osiguranja u visini od 30.000,00 KM. Depozit treba da se uplati najkasnije do petka 05.06.2009. godine, na ra~un AD Transport „VIHOR“ u ste~aju Bratunac, broj: 555 006 01002901 58 kod Nove banke AD Bijeljina - Filijala Zvornik (Bratunac). Depozit se ura~unava u postignutu prodajnu cijenu. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, depozit }e biti vra}en odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. c.) Prodaja se vr{i prema postoje}em imovinskom stanju i po sistemu „vi|eno - kupljeno“, te su isklju~eni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije. Eventualni kupci obavezni su na vrijeme izvr{iti uvid u dokumentaciju o imovinskom stanju i pravnom statusu predmeta prodaje. d.) Najpovoljniji ponu|a~ du`an je izvr{iti pla}anje postignute prodajne cijene u gotovom novcu na navedeni transakcijski ra~un najkasnije u roku od 30 dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. e.) Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati cjelokupnu postignutu kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat osiguranja/depozita, a automatski drugi, odnosno tre}i ponu|a~ po visini ponude sti~e pravo kupovine. f.) Sve poreze, tro{kove i druge obaveze oko prodaje imovine snose kupci. g.) Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, po~ev od objavljivanja oglasa o prodaji, kao i na sam dan prodaje do 9 ~asova. Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti na telefon ste~ajnog upravnika 065/883-488.

JAVNU PRODAJU IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA
Za prodaju nepokretne imovine-gra|evinskih objekata i zemlji{ta sa uknji`enim pravom raspolaganja, te pokretne imovine koja se sastoji od kompresorske stanice, kotlovnice i klima komore, radnih stolova, stolica, stala`a, opreme u restoranu, opreme u mehani~koj radionici, opreme u kancelarijama, a sve u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika Fabrika konfekcije „ZINA“ d.o.o. Tuzla, u ulici Bir~anskog odreda br. 3 u Tuzli za dan 24. 6. 2009. godine (srijeda) sa po~etkom u 11.00 sati PREDMET PRODAJE: 1. nepokretna imovina-gra|evinski objekti i zemlji{te po zemlji{noknji`nom izvatku katastarska op{tina Kolovrat, broj ZK ulo{ka 1629 pod rednim brojem 1 broj zemlji{ta 918/1 - portirnica - ekonomsko dvori{te 6852 m2; 2. broj zemlji{ta 918/13, fabrika konfekcije 2145 m2; 3. broj zemlji{ta 918/4 - oranica „Medina njiva“ 441 m2; 4. broj zemlji{ta 918/5 - oranica, „Medina njiva“ 907 m2, organ raspolaganja je Fabrika konfekcije „ZINA“ d.o.o. Tuzla sa 1/1, i po zemlji{noknji`nom izvatku katastarska op{tina Kolovrat broj ZK ulo{ka 1140, broj zemlj{ta 918/11 Privredna zgrada 2029 m2, vanknji`no vlasni{tvo prodavca, odnosno nepokretna imovina gra|evinski objekti i zemlji{te iz posjedovnog lista br. 1279, strana i katastarska op{tina Slavinovi}i, katastarski broj: 24181 d.o.o. „ZINA“ Tuzla, Bir~anskog odreda br. 3, sa brojevima parcela 116/1-1; Fabrika konfekcije „KU]A“ - 35 m2; 116/1-2, Fabrika konfekcije „DVORI[TE“ 6.817 m2; 116/3 Fabrika konfekcije ostalo neplodno 2.145 m2; 116/4-1 „MEDINE NJIVE“ njive 441 m2; 116/5-1 „MEDINE NJIVE“ - njive 907 m2 i 116/6-1 Fabrika konfekcije „Privredna zgrada“ 2029 m2, {to ukupno iznosi 12.374,00 m2. Po~etna najni`a cijena nepokretne imovine 3.595.302,50 KM 2. pokretna imovina - koja se sastoji od kotlovnice za grijanje tvornice i klima komora i opreme u kancelarijama, po dokumentaciji - popisu i procjenama stalnog sudskog vje{taka ma{inske struke Po~etna najni`a cijena pokretne imovine 14.696,50 KM Sva imovina (nepokretna i pokretna) se prodaje u paketu. Po~etna najni`a cijena ukupne imovine koja je predmet prodaje iznosi 3.609.999,00 KM. Svi zainteresovani mogu preuzeti pisanu dokumentaciju i pogledati imovinu koja je predmet prodaje svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Za podizanje dokumentacije zainteresovani su du`ni uplatiti 117,00 KM sa PDV-om, na ra~un broj: 1321002001397904 kod NLB Tuzlanske banke, ili u blagajni preduze}a, uz najavu na broj 061 77 88 02. Na~in i termin prodaje: Javno nadmetanje metodom usmenog javnog nadmetanja odr`at }e se 24. 6. 2009. godine (srijeda) sa po~etkom u 11 sati u poslovnim prostorijama ste~ajnog du`nika „ZINA“ d.o.o. Tuzla, u ste~aju, ulica Bir~anskog odreda br. 3 u Tuzli. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja po zakonu mogu biti kupci, a koja dostave prijave za u~e{}e na javnoj prodaji sa uslovima iz oglasa. Na~in i rok dostave prijava: Svi zainteresovani mogu dostaviti prijavu ste~ajnom du`niku na adresu: Fabrika konfekcije „ZINA“ d.o.o. Tuzla, u ste~aju, ul. Bir~anskog odreda br. 3, 75000 Tuzla, zaklju~no sa 22. 6. 2009. godine (ponedjeljak), putem po{te ili neposrednim uru~enjem. Prijava mora sadr`avati dokaz o uplati osiguranja. Obaveza uplate osiguranja: Uplata osiguranja u iznosu od 100.000,00 KM se vr{i na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika d.o.o „ZINA“ Tuzla, u ste~aju broj: 1321002001397904 kod NLB Tuzlanske banke u Tuzli, sa naznakom Osiguranje za u~e{}e na javnoj prodaji s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu ste~ajnog du`nika, zaklju~no sa 22. 6. 2009. godine (ponedjeljak). U~esnicima koji ne budu progla{eni kupcem, upla}eni depozit }e biti vra}en u roku od 3 dana od dana progla{enja kupca. Progla{enje kupca: Za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine, gubi pravo na povrat depozita. Rok pla}anja kupoprodajne cijene: Kupac je du`an platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 90 dana od dana progla{enja kupca. Kupcu se upla}eno osiguranje ura~unava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat osiguranja. Ostali uslovi prodaje: Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: porezi, porez na promet - PDV, tro{kove izrade i ovjere ugovora u vezi prodaje imovine, takse i drugo. Budu}i kupac imovine uvest }e se u posjed nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, u roku od 30 dana. Imovina se kupuje po principu „VI\ENO-KUPLJENO“ (postoje}e fakti~ko, vi|eno i pravno stanje), te se isklju~uju sve naknadne reklamacije. Ponu|a~ koji ne bude pristupio javnom nadmetanju, smatrat }e se da je odustao od kupnje. Sva obavje{tenja i informacije u vezi kupovine i pregleda predmeta prodaje mogu se dobiti pozivom na broj: 061 77 88 02, od 10.00 do 14.00 ~asova.

„GALAX-NISKOGRADNJA“d.d. Br~ko Broj:472/09 Datum:13.05.2009. godine Na osnovu ~lana 224 stav2. Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i ~lana 23. i 24 Statuta „GALAX-NISKOGRADNJA“d.d. Br~ko direktor dru{tva objavljuje

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU SKUP[TINE „GALAX-NISKOGRADNJA“d.d. Br~ko Skup{tina dioni~ara „GALAX-NISKOGRADNJA“d.d. Br~ko odr`a}e se dana 23. 06. 2009. godine (utorak) sa po~etkom u 15,00 sati u prostorijama solitera kod Radio stanice Br~ko. Za sjednicu se predla`e slijede}i Dnevni red: 1. izbor predsjedavaju}eg skup{tine, zapisni~ara dva ovjeriva~a zapisnika i verifikacione komisije, 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine. 3. Izvje{taj o poslovanju dru{tva za 2008. godinu 4. Revizorski izvje{taj o poslovanju dru{tva za 2008. godinu 5. Dono{enje odluke o imenovanju revizora Dru{tva za 2009. godine 6. Dono{enje odluke o izmjeni Statuta Dru{tva Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju skup{tine uz obrazlo`enje takvog prijedloga. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na skup{tini dioni~ara mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od starne dioni~ara i ovjerenu kod nadle`nog organa. Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u „ZA“ ili „PROTIV“ prijedoga odluke. Za sve informacije u vezi sa odr`avanjem skup{tine dioni~ara mogu se obratiti na tel. 049/216-390. Materijal za sjednicu skup{tine mo`ete razgledati u sjedi{tu preduze}a, a dopunska obrazlo`enja iznije}e se na skup{tini.

FABRIKA KONFEKCIJE „ZINA“ d.o.o. TUZLA, u ste~aju Bir~anskog odreda br. 3 75 000 Tuzla br. St. 032-0-st-06-000022 Tuzla, 20. 5. 2009. godine Na osnovu ~lana 101., 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine broj FBiH broj 29/03 i 32/04), odluke ste~ajnog sudije Op}inskog suda u Tuzli i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 20. 5. 2009. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik Objavljuje

PREDMET PRODAJE: prese za peglanje, ma{ine za {ivenje u asortimanu, koli~ini, najni`oj po~etnoj cijeni, utvr|en Odlukom Odbora povjeritelja CIJENA I NA^IN PRODAJE 1. Imovina se prodaje pojedina~no, a navedena vrijednost imovine predstavlja njenu po~etnu cijenu, bez PDV-a. Imovina se ne mo`e prodavati ispod te vrijednosti. 2. Imovina }e se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja. Nadmetanje }e se vr{iti isticanjem ponu|ene cijene uve}ane za najmanje 10 % po~etne vrijednosti. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNO[ENJA PRIJAVA Sva obavje{tenja i informacije u vezi s uslovima prodaje, rokovima podno{enja prijava i pregledom predmeta prodaje mogu se dobiti pozivom na broj telefon: 061 77 88 02, od 10 do 14 ~asova.

JAVNO NADMETANJE
Za prodaju dijela pokretne imovine u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika Fabrika konfekcije „ZINA“ d.o.o. Tuzla u ste~aju, u ulici Bir~anskog odreda br. 3 u Tuzli za dan 10. 6. 2009. godine (srijeda) sa po~etkom u 11 sati

26

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

jet set

AUTORI Kako posluje Agencija za za{titu autorskih prava

„Sine Qua Non“ inkasirao pro{le godine pola miliona KM
Hari i Eldin na setu: Odli~no raspolo`enje na snimanju
(Foto: B. Nizi})

Vare{anovi} i Huseinbegovi} snimili spot

Mislim da autori moraju biti zadovoljni jer je bolje da dobiju i{ta nego ni{ta, tvrdi direktorica agencije Amela Hadrovi}-Hasanefendi}
Agencija za zastupanje i za{titu autorskih prava „Sine Qua Non“ ima 2,5 miliona autora iz 105 zemalja, posluje na bazi reciprociteta, a ujedno {titi prava inozemnih autora kada gostuju u na{oj dr`avi, isto kao i prava bh. autora u cijelom svijetu. Na upit kako posluje ova agencija, predsjednica Upravnog odbora Amela Hadrovi}-Hasanefendi} nam je rekla:

Duet za „Sre}u“
Hari i Eldin otpjevali „Tvoje je samo to {to da{“ Prvi kadrovi nastali u dvori{tu Kur{umli medrese u Sarajevu
Prvi kadrovi videospota za pjesmu „Tvoje je samo to {to da{„, koju su nedavno otpjevali Hari Vare{anovi} i Eldin Huseinbegovi}, snimljeni su prekju~er u dvori{tu Kur{umli medrese u Sarajevu. Spot, koji je producirala „Gotiva“, a re`irali Muris Beglerovi} i Admir [vraki}, realiziran je na jo{ dvije lokacije u Sarajevu. Na setu je vladalo odli~no raspolo`enje, a Eldin Huseinbegovi}, koji je i autor ove pjesme, kazao je da je ne}e mo}i uvrstiti na svoj album. - Moj CD }e biti gotov tek u septembru, a pjesma }e se tako pojaviti samo na Harijevom albumu - ka`e Huseinbegovi}. Novi album grupe „Hari Mata Hari“ pod nazivom „Sre}a“ bit }e objavljen 15. juna i ovo je drugi duet Vare{anovi}a, nakon saradnje s Ninom Badri}, koji najavljuje ovaj CD.

Dozvole za koncerte
- Ve}ina autora smatra da mi samo ubiremo novac od autorskih prava te da ga na kraju godine me|usobno dijelimo. No, to nije istina. Od autora pop i rok muzike iz BiH pro{le godine inkasirali smo 621.881,07 KM i po~etkom juna po~et }emo isplatu autorskih prava za 2008. godinu.

[vraki}: Ne mo`emo se dogovoriti

Muharemovi}: Mo`e i bolje

Hayat TV kao zlatna koka
Direktor Hayata TV Elvir [vraki} decidan je u tome da se oni ne mogu dogovoriti s agencijom „Sine Qua Non“ o visini mjese~nog pau{ala za autorska prava i tvrdi da }e to rje{avati na sudu. Tu`be protiv njih prebacili su na Asocijaciju elektronskih medija, ~iji su ~lanovi. Ona isti~e da im je mnogo lak{e autorima isplatiti naknadu od koncertnih aktivnosti jer organizatori ovoj agenciji moraju prijaviti svaku manifestaciju. U protivnom, ne bi mogli dobiti dozvolu za odr`avanje koncerta. - U agenciji „Sine Qua Non“ evidentirano je 16.910 pop-rok autora i zadovoljni smo da smo u posljednje vrijeme pobolj{ali naplatu autorskih prava za 33 posto na 30 TV stanica, kod kablovskih - To je ura|eno zbog toga da se Hayat TV ne bi eksponirao. Mi smo 2004. izvr{ili jednu uplatu i bila je to cifra sa {est nula. Tada je „Sine Qua Non“ `elio da „oporezuje“ sve na{e djelatnosti jer su vidjeli u nama zlatnu koku i mi smo prekinuli saradnju. Ne mo`emo se dogovoriti - ka`e [vraki}. operatera za 82 posto i radiostanica za 33 posto. Mislim da i autori moraju biti zadovoljni jer je bolje da dobiju i{ta nego ni{ta - kategori~na je Amela.

Harijeva djevojka prati snimanje

Snimanje videospota pratila je i Jasminka I{tuk, Harijeva `ivotS. A{. na saputnica.

Koncert u Njujorku za Bosance i Hercegovce

Jedna uplata
Direktorica ove agencije dodala je i to da se naknada, u bruto iznosu, autorima pop i rok muzike u BiH godi{nje kre}e od 300 KM do nekoliko desetina hiljada. - Od elektronskih medija, najredovniji u upla}ivanju naknade za autorska prava je Radio M. Dobili smo tu`bu na sudu protiv javnih emitera BHT 1, Federalne TV i RTRS-a i oni sada sukcesivno upla}uju dug. OBN izmiruje dug, a jedino je Hayat TV izvr{io samo jednu uplatu - zaklju~uje Hadrovi}-Hasanefendi}.
A. TOMA[EVI]

Hadrovi}-Hasanefendi}: Sudski procesi

Dino Muharemovi} zadovoljan
[erhart s Pobri}em u Institutu sevdaha

Amerikanka Meri [erhart {iri sevdah svijetom
Snimila CD i DVD u Institutu Omera Pobri}a u Visokom
Amerikanka Meri [erhart (Mary Sherhart), ~lanica Instituta sevdaha, odr`ala je nedavno koncert u Njujorku zajedno sa bh. muzi~arem Sakibom Jakupovi}em. Nastup se desio u Kvinsu u okviru obilje`avanja 10. godi{njice Bosansko-ameri~kog udru`enja gra|ana. Posjetioci, uglavnom Bosanci i Hercegovci koji `ive u Americi, izrazili su Meri veliku zahvalnost jer je, izvode}i sevdalinke, kod mnogih izazvala nostalgiju za domovinom. [erhart je tradicionalnu bosansku pjesmu zapjevala prije pet godina, kada je i po~ela njena saradnja s Institutom sevdaha: „Fondacijom Omera Pobri}a“, a posjetila je i Visoko. [erhart je, ina~e, predsjednica organizacije „Sevdah North America“, posve}ene o~uvanju i prou~avanju ove vrste muzike. - Meri je u~enica Instituta sevdaha, koji je objavio njen CD i DVD, a postoji jo{ 30-ak njenih snimaka. Kontaktirao sam s njom nakon koncerta u Njujorku i drago mi je da nastavlja {iriti sevdah svijetom - istakao je Pobri}. S. A. A.

Autor Dino Muharemovi} je ~lan agencije „Sine Qua Non“ i on je zadovoljan. Ali, ka`e da se mo`e jo{ bolje raditi na za{titi autorskih prava. - Na ime autorskih honorara ova agencija godi{nje mi uplati

nekoliko hiljada KM. Autori iz BiH koji drvlje i kamenje bacaju na ovu agenciju, a ~lanovi su nekih drugih agencija u regionu vje{to prikrivaju da su dali punomo} i „Sine Qua Nonu“ - govori Muharemovi}.

Manekenke i dizajneri „Studija Fashion“

Ljetna turneja po Hrvatskoj i Crnoj Gori
Ljetna turneja, na koju po~etkom juna kre}e 10 ~lanica „Studija Fashion“ iz BiH, kao i nekoliko modela iz zemalja regiona, obuhvatit }e ve}e gradove na obali Jadranskog mora. - Kao i prethodnih godina, radit }emo revije od [ibenika do Ulcinja. Na{ grad partner bit }e Split, a 1. juna predstavit }emo se u Dubrovniku - ka`e Amela Radan, direktorica „Studija Fashion“. Zajedno s manekenkama, me|u kojima je i Jasna Pirgo, putovat }e i kreatori koji ~ine ekipu bh. brenda AR, u kojoj dizajn za nakit potpisuje Nermina Begovi}, za obu}u Aida Pavlovi}, zatim Belma Tvico, Adnan Hajrulahovi} Haad, Slavica Aleksijev i drugi. - Ekipa koja ~ini brend AR predstavit }e se 14. juna na Sedmici mode u Dubaiju - dodala je RaA. I. dan.

Pirgo: Turneja po Jadranskoj obali

Kongres SDA

Dnevnik Dine Mustafi}a

JESU LI TIHI], IZETBEGOVI] I TERZI] LIDERI?

DOBRICA ]OSI], PU^KA FIGURA I OTAC NACIJE

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

INTERVJU REISU-L-ULEMA MUSTAFA EF. CERI]
Foto: I. [ebalj

Odnos Sarajeva prema Bo{njacima Sand`aka je sraman O~ekujem da }e oni koji odlu~uju na Kongresu dobro razmisliti i preispitati svoju savjest, pitaju}i se kakva nama to budu}nost slijedi ako ostane sve po starom Zavjera Beograda protiv IZ

POGAZENI SU POLITICKI I MORALNI STANDARDI KOJE JE ALIJA IZETBEGOVIC POSTAVIO

2

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

INTERVJU Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri}

Poga`eni su politi~ki i
moralni standardi koje je Alija Izetbegovi} postavio
Odnos Sarajeva prema Bo{njacima Sand`aka je sraman O~ekujem da }e oni koji odlu~uju na Kongresu dobro razmisliti i preispitati svoju savjest, pitaju}i se kakva nama to budu}nost slijedi ako ostane sve po starom Zavjera Beograda protiv IZ
Razgovarala: Edina LATIF
eisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri} nije se obazirao na prijetnje samoprogla{enog reisa Adema Zilki}a te je odlu~io tri dana provesti u Sand`aku, gdje je ne samo svojim fizi~kim prisustvom ve} i u direktnom razgovoru s ljudima pokazao i dokazao Bo{njacima da Sarajevo ~vrsto stoji iza i uz njih, te da uvijek mogu ra~unati na IZ. U intervjuu za „Avaz“, reis Ceri} govori o situaciji u Sand`aku, polo`aju tamo{njih Bo{njaka, ali i o stanju u kojem se trenutno nalazi BiH, posjeti ameri~kog potpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden), te, naravno, neizbje`noj temi - Kongres SDA i izbor predsjednika najja~e bo{nja~ke stranke. dr`ava Srbija Bo{njake u Sand`aku ne do`ivljava na na~in na koji Bo{njaci sami sebe do`ivljavaju u Srbiji, a to je da su jednaki i ravnopravni i po svim pravilima zaslu`uju da budu konstitutivni narod, a ne manjina. Bo{njaci u Srbiji su u povijesnom smislu na toj teritoriji mo`da i du`e nego {to su ostali. U tom smislu autohtoni i konstitutivni. Zbog tog ma}ehinskog odnosa prema Bo{njacima u Srbiji od strane srbijanske vlasti, Bo{njaci u Srbiji o~ekuju da ih matica njihova, a oni imaju duboko u svojoj svijesti da je njihova matica BiH i Sarajevo, jednostavno prigrli. Neki mogu to problematizirati sa politi~kog stanovi{ta, ali sa psiholo{ko-sociolo{kog ili povijesnog niko ne mo`e izbrisati iz svijesti Bo{njaka u Sand`aku, u Srbiji da oni imaju pravo na mati~ni duhovni centar u Sarajevu i da se osje}aju kao dio jednog naroda bo{nja~kog. Polo`aj Bo{njaka u Sand`aku ne mo`e se mjeriti po nekoliko ministarskih pozicija u Vladi Srbije. Prema Bo{njacima u Srbiji vr{i se flagrantna diskriminacija, u smislu da se osporava zakonsko pravo IZ da postoji samo jedna tradicionalna IZ sa sjedi{tem u Novom Pazaru, kao {to je SPC ili katoli~ka crkva jedna. Beograd jo{ nije razumio da treba da po{tuje, a ne da on daje prava. Niko nikome ne daje nikakva prava, ona su prirodna, ona su Bogom data, a ne politi~ka prava koja se daju ili oduzimaju. Jer, to je bila logika samo komunista. U tom smislu Beograd ne po{tuje svoj vlastiti zakon o vjerama, ne po{tuje dostojanstvo IZ i muslimana u Srbiji.

R

Autohtoni narod
- Ne znam da li je mogu}e precizno odrediti kakav je polo`aj Bo{njaka u Sand`aku, jer sve dr`ave u postkumunisti~kom periodu prolaze kroz ista isku{enja. Svi gra|ani u tim dr`avama prolaze kroz pote{ko}e, snala`enja, razumijevanja, ljudskih prava, demokratije. U tom kontekstu Sand`ak bi se mogao uzeti kao op}a situacija koja vlada u Srbiji ili op}enito u postkomunisti~kim tranzicijama. Me|utim, kada se govori o Bo{njacima u Sand`aku, u Srbiji ima nekoliko stvari koje bi se mogle izdvojiti kao karakteristi~ne. Koje su to stvari? - Bo{njaci u Sand`aku se osje}aju kao gra|ani Republike Srbije i oni to ne osporavaju. Problem je {to

Ef. Ceri}: Bo{njaci imaju nacionalni ponos, ali im nedostaje slobode

(Foto: I. [ebalj)

Pa oni su se pri formiranju IZ na ~elu sa Zilki}em pozvali na Zakon o vjerama. - Beograd ne po{tuje IZ, jer se na vrlo perfidan na~in umije{ao, tako {to je tra`io me|u muslimanima fenomen Sejde Bajramovi}a. Dr`ava Srbija se putem Ministarstva za vjere izravno umije{ala, podr`ala, inicirala i ohrabrila da se unutar IZ i me|u muslimana napravi konfuzija nametanjem organizacije IZ u Srbiji. Nama je jako `ao {to se Beograd upustio u tu avanturu. Zanimljivo je da samo u Beogradu i Gr~koj postoje dvije IZ - jedna koju podr`ava re`im i

druga koju podr`avaju muslimani. Stoga je o~ito da se radi o zavjeri protiv integriteta IZ i dostojanstva muslimana. Ka`ete da su Bo{njaci Sand`aka za Beograd nacionalna manjina. Kako Sarajevo gleda na njih? - Pri~a odnosa Sarajeva prema Bo{njacima ne samo u Sand`aku, ve} Bo{njacima {irom svijeta, koji `ive izvan matice BiH, je sramna i porazna. Za mene kao ~ovjeka jako nerazumna i rekao bih svakom moralno odgovornom Bo{njaku koji `ivi u BiH bi trebalo da bude na savjesti

Ovdje se treba boriti za svaki gram slobode
Koliko Bo{njaci zaista imaju nacionalnog ponosa i dr`avotvorne svijesti ? - Mislim da imaju taj ponos, samo im nedostaje sloboda. Sloboda koja se ne daje ve} se za nju treba izboriti. Bo{njacima trenutno nedostaje hrabrosti da se bore za svoju nacionalnu slobodu. Ne da o~ekuju da im neko slobodu dadne. Nas su do sada u~ili da mi slobodu ne mo`emo izboriti, ve} da je dobivamo od nekog drugog. To moramo promijeniti. Ono {to mene kao muslimana, Bo{njaka, kao ~ovjeka koji razmi{lja o na{oj budu}nosti najvi{e zabrinjava jeste nedostatak individualne slobode i hrabrosti kod svjetovne inteligencije i odlu~nosti da svi zajedno se borimo za svoju slobodu ne o~ekuju}i da nam to neko pokloni. A zadnjih 100 godina `ivjeli smo u gr~u o~ekuju}i da nam to neko dadne. Ovdje se nikome ni{ta ne daje, ovdje se treba boriti za svaki gram slobode.

{to ne u~ini ne{to da se taj odnos promijeni. Nedopustivo je da u Sarajevu ne postoji nijedna adresa na koju bi se Bo{njaci koji `ive izvan BiH, a posebno mislim na autenti~ne Bo{njake na Balkanu, jer imamo i dijasporu koja je silom prilika protejrana iz svojih domova i `ivi u cijelom svijetu, mogli obratiti. Historijskim igrama su podijeljeni ili odvojeni jedni od drugih i ne ~ine jedinstvo svog nacionalnog i teritorijalnog bi}a. Za Hrvate iz BiH se podrazumijeva da mogu da crpe svoje duhovne potrebe iz Zagreba. I ne samo to ve} i pravo da dobiju hrvatski poso{ samo zato {to su Hrvati, a to se odnosi i na Srbe, koji imaju dva paso{a jer imaju specijalne odnose RS sa Srbijom. Ti specijalni odnosi njima slu`e, kao oni su ugro`eni u BiH od nas ve}ine i treba im specijalna za{tita od Beograda i Zagre-

ba, iako smo mi ti koji su ovdje do`ivjeli genocid, a ne oni. I na drugoj strani odnos prema Bo{njacima koji su u Srbiji, u Sand`aku da se osigura specijalni odnos sa Sand`akom, i da im se omogu}i da mogu imati dva paso{a, bh. i srbijanski. Sramotno je da su Bo{njaci u Sand`aku ostavljeni na „ni~ijoj zemlji“. Kada do|u u Beograd, tretira ih se kao va{e potrebe neka rje{ava Sarajevo, a kada do|u u Sarajevu, onda se ka`e vi `ivite u drugoj dr`avi, obratite se Beogradu.

Duhovni centar
Od kada datira takav odnos? - Nema po~etka. On traje koliko mi Bo{njaci trajemo u svojoj nedovoljnoj nacionalnoj svijesti i nedovoljno nacionalnom ponosu. Naravno, ja sam reisu-lulema i od mene se o~ekuje da govorim o duhovnim vrijednostima i o vjeri. Ali, da bismo mogli pre`ivjeti i

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

3

Spominjanje Tihi}a
Kako gledate na to {to je Bajden u svom govoru spomenuo samo Tihi}a. Ve} su krenule {pekulacije kako je to svojevrsna poruka za Kongres SDA. Mislite li i Vi tako? - Mogao je Bajden spomenuti jo{ mnogo imena koja to zaslu`uju. Za{to samo jedno ime, pitat }ete onda? Vjerovatno zbog prakti~nog primjera, koji mu je u tom trenutku pao na pamet da ga spomene. Zaista ne mislim da iz toga treba u duhovnom smislu, i da bismo mogli znati vrijednosti svoje duhovne supstance, mi ne mo`emo ako istovremeno ne budemo vodili ra~una i o na{em nacionalnom odre|enju. Stoga `elim da budem vrlo jasan. Pretpostavljam da mo`e biti to pogre{no shva}eno, ali moram re}i. Osporava se Sarajevu da se artikulira kao mjesto gdje svi Bo{njaci mogu na}i svoje duhovne i nacionalne potrebe. Jer, kao normalno je da Srbi imaju odnos prema Beogradu i da se Beograd brine o Srbima u BiH. Normalno je da Hrvati imaju odnos prema Zagrebu i da se Zagreb brine ~ak i iz bud`eta da ih poma`e. To se podrazumijeva. Ali, kada se do|e do toga da li Sarajevo treba da se brine o Bo{njacima u Hrvatskoj ili Srbiji, onda se to osporava i kod samih Bo{njaka. Za{to, prema Va{em mi{ljenju, to osporavaju Bo{njaci? Za{to se tako pona{aju? - Jo{ uvijek `ive u nekom svom apstraktnom ideolo{kom svijetu. Te{ko se spu{taju na zemlju, i da ka`u da Sarajevo ima moralnu i politi~ku obavezu. Upravo zato {to su Bo{njaci ve}inski narod, o~ekuje se da se ba{ u Sarajevu ~uva i {titi nacionalni interes Bo{njaka kako u BiH tako i vani. Ali kad se to spomene, nas se zastra{uje time, da ako mi to budemo radili, onda smo kao previ{e se reducirali na nacionalni interes, onda da zagovaramo getoizaciju Bo{njaka, da mi prisvajamo sebi Bosnu, pa kao ho}emo da Sarajevo bude muslimanski grad. Ti stereotipi su nam nametnuti i moramo ih se osloba|ati. Jer Sarajevo je kosmopolitski grad. Kroz historiju je pokazao da je primao uvijek one koji su proganjani, uklju~uju}i i Jevreje 1492. godine, ali i u modernom dobu Bo{njake koji su protjerani sa Drine. Pitanje demografske strukture u Sarajevu nije pitanje da li neko progoni nekoga iz Sarajeva jer Sarajevo nije nikada nikoga progonilo, u njemu su spas na{li prognani Bo{njaci. Na taj na~in su oni koji su protjerivali Bo{njake, etni~ki ~istili teritorije doveli do toga da su oni danas ~itati ne{to posebno i analizirati. Poznaju}i ameri~ki princip da su svi ljudi vrijedni pa`nje i da se Amerika ne `eli ni direktno ni indirektno mije{ati u unutra{nje stvari, a posebno ne u bilo koju stranku, onda to uop}e ne treba tuma~iti kao neku posebnu podr{ku. Naravno, ne treba ni potcjenjivati vrijednost te poruke, jer ona glasi da mi ovdje treba da sara|ujemo, da se dogovaramo da sara|ujemo, da razvijamo dijalog. ve}inski u Sarajevu. Upravo oni koji su doveli do demografskog debalansa, oni ne bi smjeli stavljati jo{ jednu krivnju nama Bo{njacima. Jer mi imamo jako puno krivnji - tursku, vehabijsku selefijsku. Dakle, oni koji nam name}u tu krivnju trebali bi se pobrinuti da omogu}e povratak ljudu u svoje prijeratne domove, da im stvore ekonomske uvjete za normalan `ivot. I onda }e Sarajevo biti po mjeri, kako bi neki `eljeli, da se smanji broj Bo{njaka, a pove}a broj drugih.

Glas uleme
Nisu li i Bo{njaci zbog svoje indolentnosti i nerijetko, vo|enjem oportunisti~ke politike, doprinijeli tome da imaju toliko krivnji na svojim le|ima? - Ne prihvatam nikakvu krivnju Bo{njaka! Ja samo mogu poku{ati da razumijem okolnosti pod kojima mi funkcioniramo kao Bo{njaci. Jedan od njih je da je nama, ulemi uvijek lak{e da imamo neke apstraktne teme koje su daleko od nas samih, i ponekad bolje znamo {ta se doga|a u Afganistanu, Iraku ili Palestini, nego u Travniku ili Krajini. Mi, ulema smo ponekad pod opsesijom da razmi{ljamo o univerzalnim temama, jer nam to nije zabranjeno. Ugradili su nam ~ip da kada se bavimo stvarima koje su daleko od nas, onda nismo tako opasni, a kada se po~nemo baviti vlastitim problemima, onda postajemo opasni za one koji ne vole da nas ~uju da govorimo o svojoj naciji, vjeri, dr`avi. A gdje je tu svjetovna inteligencija? - I ona pravi istu gre{ku. Lak{e im je da se utope u utopijske ideologije, poput komunisti~ke, u kojoj su pro{li {kolovanje, nego da se spuste na zemlju i razgovaraju o nacionalnim i dr`avnim interesima u BiH. Svi se moramo korigi-

rati, dakle i mi ulema. Shvatiti da moramo razumjeti na{ vlastiti dom, na{u vlastitu ku}i i osloboditi se od oikofobije - straha od vlastitog doma. Tokom susreta koji ste nedavno imali sa turskim predsjednikom Abdulahom Gulom, on je rekao da svaki ozbiljan politi~ar treba da slu{a {ta govori ulema, i da to oni u Turskoj i rade. Slu{aju li bo{nja~ki politi~ari {ta govori ulema? - Kako koji dan prolazi, sve mi vi{e nedostaje predsjednik Alija Izetbegovi}, koji je bio velik i po tome {to je i za manja pitanja koja su ga mu~ila imao potrebu da ~uje {ta ulema misli. Imao je respekt, iako je bio vrlo kriti~an prema ulemanskom stale`u. Mislio je da je intertan, da je bezosje}ajan, da ne `ivi probleme naroda. Mislio je da je ulema komformisti~ka i da slu`i podani~ki dr`avnim re`imima. Kada ka`em da mi nedostaje Alija Izetbegovi}, i sami mo`ete zaklju~iti da u zadnjih osam godina bo{nja~ki politi~ari, ne samo da nisu osje}ali potrebu da ~uju {ta mi mislimo, nego i ono {to smo mislili, kao na{e legitimno pravo, oni su osporavali. I to ne samo argumentima ve} do`ivljavali i kao konkurentne poruke koje su njih iritirale i smetale im do te mjere da su potpuno prekinuli bilo kakav kontakt, konstulacije i potrebu da ~uju {ta misli ulema. Naprotiv, to ih je optere}avalo, {to je zapravo rezultat sada{njeg stanja Bo{njaka, da se osje}aju poni`enima, da su izgubili ponos koji su imali. Osje}aju da je ono {to je Alija Izetbegovi} sa svojim najbli`im saradnicima po prvi put u povijesiti proizveo kao univerzalnu i kao svjetsku politi~ku vrijednost, gdje su Bo{njaci bili prepoznatljivi ne samo u regiji nego i u svijetu, uklju~uju}i i ideju da Bo{njaci treba da imaju jednu politi~ku opciju koja }e ih definirati kao muslimanski kulturni krug, sve to je iznevjereno. Sa posebnim naglaskom kao {to je to imao Nijemac Konrad Adenauer, koji je formirao Kr{}ansku demokratsku stranku `ele}i da u politiku unese morala, Alija Izetbegovi} je najsli~niji Adenaueru. Od te vrijednosti koju je Alija htio da artikulira do sitnih detalja, koji su bili va`ni da je program ili princip SDA da ima dobre odnose sa IZ i da {titi integritet IZ da ne bude vi{e nikada na milost i nemilosti onih koji ne razumiju potrebu Bo{njaka da arti-

kuliraju svoj vjerski identitet u duhu `ivota i tolerancije, oni za koje se misli da su naslijedili ostav{tinu Alije Izetbegovi}a, oni su to iznevjerili, potro{ili, a nisu ponudili nikakvu novu vrijednost koju bi Bo{njaci prepoznali kao svoju. Ja sam zbog toga dosta tu`an. Da li je ba{ sve tako „crno“? Imaju li Bo{njaci {ansu na popravni ispit? - Nije beznadno {to se to dogodilo. Mislim da nije jo{ kasno da se vrijednosti koje je Alija Izetbegovi} postavio, i za{to ne re}i i kao politi~ke i moralne standarde u politici kod Bo{njaka, nije kasno da se povrate. Politi~ki i moralni standardi koje je Alija Izetbegovi} postavio su poga`eni. I zbog toga su bosanski muslimani izgubili ponos koji su imali i izgubili su entuzijazam koji je vladao. Zahvaljuju}i velikim dijelom i onim medijima koji danono}no {ire depresiju, i nastoje da ubiju sve tragove koji podsje}aju na takvu jednu plemenitu ideju kakva je bila ideja Alije Izetbegovi}a, i koja je Bo{njake ujedinjavala. I ne samo to, ve}

zi na{e dru{tvo, mogu}e iza}i iz ovog }orsokaka, nedostatka ideje i poticaja da se udru`i sva energija i potencijal koji Bo{njaci imaju. Bo{njaci o~ekuju promjenu u smislu da dobiju jednu politi~ku viziju koja ne}e biti u slu`bi interesne grupe, ve} viziju koja }e imati ideal i biti spremna na samo`rtvu da bi se ostvario op}i cilj. Nadam se da }e ne samo u SDA ve} i u drugim strankama taj odnos op}eg dobra za koje trebamo svi raditi prevagnuti. Dajete uop}en odgovor, a postavljeno pitanje je konkretno vezano za SDA. - Jasno mi je na {ta aludirate u pitanju. Kao najbrojnija politi~ka stranka u Bo{njaka, o~ekujem da oni koji odlu~uju na Kongresu, da }e dobro razmisliti i preispitati svoju savjest, pitaju}i se kakva nama to budu}nost slijedi ako ostane sve po starom, ako se ne bude bilo spremno mijenjati i ne bude imalo hrabrosti da se mijenja ono {to mo`e. Imaju neke stvari koje se ne mogu mijenjati i za to treba imati strpljenja. Ali ima stvari koje se mogu mijenjati. I zato ja u~im do-

Odnosi sa Amerikom, Evropom i islamskim svijetom
Mi Bo{njaci se sla`emo svi, da je Amerika na{ prijatelj, da ovdje ima posebne zasluge za integritet i za za{titu ljudskih prava i demokratije u BiH, ali posebno Bo{njaka. I niko od Bo{njaka nema posebnu privilegiju kod Amerikanca da im mo`e ne{to vi{e ili manje ponuditi. Tako|er na{ odnos prema Evropi, svi se sla`emo da `elimo {to prije biti u EU, da se ukinu i ono {to je najte`e mnogim Bo{njacima sa kojima razgovaram, jeste da oni imaju namjeru da nam pljunu u du{u. Sretan sam {to su Bo{njaci to prepoznali i {to ne dozvoljavaju da im se pljune u du{u i da im se izbri{u tragovi koji ~ine njih ponosnim i koji dr`e njihovo ljudsko, nacionalno i bosansko dostojanstvo. Ka`ete ima jo{ nade da se Bo{njaci vrate Izetbegovi}evim idejama. Mislite li tu konkretno da SDA trebaju voditi drugi ljudi, a ne Sulejman Tihi}? - Stanje u kojem se nalazi trenutno bosansko dru{tvo u cjelini, a Bo{njaci posebno, o~ekuju promjene. Promjene u smislu da je, unato~ svim pote{ko}ama kroz koje prolavize, da se ukine diskriminacija prema Bo{njacima samo zato {to su druga~ije vjere, dok drugi zato {to nisu Bo{njaci putuju bez viza. Niko ne treba da ima monopol u odnosu na islamski svijet. Svi se sla`emo da su oni na{i prijatelji, da im se mo`emo uvijek obratiti ako osjetimo da su nam ugro`ena ljudska prava. Oko svih tih stvari niko od Bo{njaka nema pravo da tu dobiva ili gubi poene. vu da nam Allah dadne sabur da osaburimo za ono {to ne mo`emo mijenjati, ali da nam dadne hrabrosti da mijenjamo ono {to mo`emo, i da nam dadne mudrosti da znamo praviti razliku izme|u te dvije stvari.

Apstraktna retorika
O~igledno je kako smatrate da Tihi} treba oti}i. Kao jedan od osniva~a SDA, imate moralnu odgovornost i obavezu za budu}nost SDA, a time i dr`ave BiH, i upravo u tom kontekstu Vas pitam koga podr`avate Adnana Terzi}a ili Bakira Izetbegovi}a? - Ne bih `elio da govorim o imenima, i u ovom konkretnom slu~aju imena nisu bitna. Vrlo je va`no kakav se koncept nudi Bo{njacima i

Bajden je za nas povijesna li~nost
- Veoma sam sretan {to je potpredsjednik super sile 21. stolje}a D`ozef Bajden prvu svoju posjetu izvan SAD u~inio ovdje na Balkanu. Sretan sam {to je najvi{e vremena proveo u BiH. Bajden je za nas povijesna li~nost. On je na{ prijatelj, ali i vi{e od toga. Ova se posjeta mo`e mjeriti kao prekretnica i povijesni doga|aj za budu}nost BiH. Amerika jo{ jednom potvr|uje na{u tezu da najbolje razumije BiH, da najbolje zna kako da nam pomogne. Za razliku od drugih koji bi `eljeli da nam pomognu, a ne mogu, mislim na islamski svijet, i onih koji mogu, a ne}e, a to je Evropa. Kao {to je Alija Izetbegovi} govorio, re}i }u sada i ja: „Amerikanci su na{i prijatelji, jer jedini mogu i ho}e da nam pomognu.“

da li Bo{njaci mogu pepoznati da }e njihovi politi~ki predstavnici se o njima brinuti konkretno, a ne apstraktno. Mi do sada imamo brigu samo kroz apstraktnu retoriku. S druge strane, naravno, vrlo je moderno i popularno, i dodvorljivo posebno za Zapad da govorite velike misli o multikulturalnosti, multieti~nosti, da pozivate ljude da zaborave pro{lost i da misle o budu}nosti. To je vrlo dodvorljivo. Ali se zaboravlja jedna stvar. Mo`e se kolektivno i u ime naroda izviniti, pa da onaj koji o~ekuje na{e izvinjenje to shvati kao dobru volju. Ali niko nema pravo opra{tati u ime naroda, u ime kolektiva. Pitanje pra{tanja je individualna stvar. Svaki pojedinac mo`e, ali i ne mora oprostiti. Niko nema pravo u ime nijedne srebreni~ke, bosanske majke pra{tati i pozivati se na njezinu bol, da bi se postigla neka simpatija. Nakon svega {to smo ~uli, nakon debata, nakon svih opcija koje se nude, mislim da niko nema monopol na ideju o tome da Bo{njaci `ele funkcionalnu dr`avu, BiH u njenim granicama, da se provede do kraja proces rada Ha{kog tribunala, da se utvrdi istina i zadovolji pravda. Niko nema monopol i svi se sla`emo oko toga. Niko nema monopol prijateljstva s ovim ili onim faktorom u svijetu, uklju~uju}i SAD, Evropu ili islamski svijet. Ono u ~emu postoji razlika jeste puna i prepoznatljiva odgovornost koja pretpostavlja da se neuspjeh ne mo`e nagra|ivati, a da se uspjeh ne mo`e ka`njavati. U zadnje vrijeme sam primijetio da su Bo{njaci u strahu da }e biti ponovo prozivani i mogu}e optu`ivani jer su branili svoju domovinu i zato {to su nagla{eno isticali svoj vjerski i nacionalni ponos. Ljudi se pla{e da neki koji nemaju dovoljno podr{ke u svom narodu to kompenziraju podr{kom u nekim me|unarodnim centrima i kod doma}ih politi~ara, kako bi i dalje ostali kao faktor odlu~ivanja za Bo{njake. To Bo{njaci jako dobro prepoznaju i ja imam obavezu da im to ka`em da to ne rade, da mi jesmo mo`da slabi, ali da nismo glupi. Da jako dobro razumijemo svoj polo`aj i da nam niko ne treba ovdje ~itati nikakve lekcije o multikulturalnosti, demokratiji i su`ivotu, to smo polo`ili stotine puta i opet }emo. Svi oni koji su upu}eni u na{u povijest znaju da je Sarajevo {ampion u za{titi onih koji su proganjani. Tu tradiciju koju mi nosimo treba da je prenesemo na{oj djeci, na{im unucima. Zato je nedopustivo da bilo koji politi~ar, nas dijeli na radikalne, ekstremne, umjerene i da uzimaju sebi za pravo da se penju na visoke politi~ke polo`aje tako {to }e cinkariti neke Bo{njake, predstavljaju}i ih kao opasnost za mir i sigurnost u BiH i Evropi.

4

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

Milan Bandi} u drugom krugu izbora

ANALIZA [ta je otkrila posjeta potpredsjednika SAD

Da li Bajden i Solana govore o istoj zemlji?
Ve}ina politi~ara i analiti~ara u SAD sla`e se da je sada{nja evropska politika pogre{na, da je bazirana na pretpostavkama koje se mo`da mogu primijeniti drugdje, ali u BiH ne mogu
Pi{e: Kurt BASSUNER
Bandi}: Volim pobje|ivati u Zagrebu

P Pobijedio i Milanovi}a
Ja u~im cio `ivot, pa i drugi trebaju izu~iti pouku
Ro|eni Gru|anin Milan Bandi} uvjeren je da }e u drugom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj 31. maja ove godine uspjeti pobijediti protukandidata Josipa Kregara i po ~etvrti put biti izabran za gradona~elnika hrvatske prijestonice. ^elnik zagreba~kog SDP-a na izborima proteklog vikenda osvojio je ukupno 48,56 posto glasova, a Kregar 23,14 posto. politi~ke promid`be - ka`e Bandi} u razgovoru za „Dnevni avaz“. Aktuelni gradona~elnik Zagreba na izborima je osvojio 15,5 posto glasova vi{e od svog strana~kog {efa Zorana Milanovi}a, koji je, kao nosilac liste za Skup{tinu Grada Zagreba, dobio 33,13 posto glasova. Komentiraju}i ~injenicu da je ostvario bolji rezultat od svoje stranke, pa i strana~kog {efa Milanovi}a, Bandi}a ka`e da se „pobjeda kuje u sredi{tu ljudskih problema“. - Morate se su~eljavati s ljudskim problemima. Mo-

Nosilac liste
- Uvjeren sam da }emo pobijediti. Nedostajalo nam je 1,44 posto glasova za pobjedu u prvom krugu.

Ne trebamo dijeliti politi~ke lekcije nikome u BiH
- Posjetim svoju majku u Grudama kad god idem na jug Hrvatske. Ne trebamo dijeliti politi~ke lekcije mojim Grudama ili bilo kome u BiH. Ali, kaAli, ja volim pobje|ivati. Nama je su|eno da pobijedimo dva puta. Zajedni~ka djela, zajedni~ki rezultati, projekti koje sam realizirao zajedno s na{im sugra|anima govore vi{e od bilo koje ko ka`u, ko sa mnom tri puta popije kavu, osvoji deset posto glasova. Eto, mo`da tako mogu pomo}i i svojim zemljacima u Grudama - isti~e Bandi}. rate biti dostupni ljudima 24 sata i onda to ljudi honoriraju. Svi iz toga trebaju izvu}i pouku. Ja u~im cio `ivot, pa i drugi trebaju izu~iti pouku. Ne mo`e se utakmica dobiti posljednjeg mjeseca ili u nekim produ`ecima - ka`e Bandi}.

osjeta ameri~kog potpredsjednika D`oa Bajdena (Joe Biden) je dobrodo{lo i jasno priznanje Va{ingtona da je BiH na pogre{nom putu. Njegov dolazak je posljednji u nizu signala koji govore da je vlada SAD zabrinuta te, kako je to Bajden rekao u svom govoru, da nije uvjerena u sada{nji pristup Evropske unije. ^injenica da je visoki predstavnik EU Havijer (Javier) Solana, tako|er, do{ao u Sarajevo, velikodu{ni je simbol jedinstvenih namjera EU i SAD u BiH. To je, doista, bila poruka koja je trebala biti poslana - SAD ne mo`e niti treba imati su{tinski razli~itu politiku od Unije. Evropa i Amerika }e zajedno uspjeti ili ne}e uspjeti u Bosni. Barem u Va{ingtonu, to je shva}eno kao tako, ali je daleko od izvjesnog da je to slu~aj i s institucijama EU i ve}inom ~lanica EU.

Bajden: Zajedni~ki uspjeh ili neuspjeh

Bajden napomenuo, dogovor o vladi u kojoj bi se svi Bosanci i Hercegovci, svi konstitutivni narodi i ostali osje}ali komotno i za{ti}eno zahtijevat }e kompromis. A to zna~i prihvatanje nekih realnosti koje je mo`da te{ko progutati. Ako, ili dok, ve}ina u Republici Srpskoj ne odlu~i da im ne treba entitet, RS }e postojati. Oni koji pretpostavljaju da se zemlja mo`e raspasti u miru su u opasnoj zabludi. Gdje se onda tu Amerikanci uklapaju? Na koncu, kako mnogi Evropljani znaju primijetiti, BiH `eli u}i u EU, a ne u SAD. Amerika, teoretski ima

Pogre{an put
Dok su javne poruke kada su Bajden i Solana bili zajedno pokazivale zajedni~ki cilj (kako je to navedeno u zajedni~koj izjavi), samostalne Solanine izjave o aktuelnoj situaciji u BiH bile su mnogo vi{e „ru`i~aste“ nego Bajdenove. Kada je Solana rekao da bh. politi~ari idu u pravom smjeru, on je bio potpuno kontradiktoran sa Bajdenom, koji je rekao bh. parlamentarcima, sa njemu svojstvenom direktno{}u i osje}ajima, da je njihov sada{nji put pogre{an. Neko bi se zapitao da li njih dvojica govore o istoj zemlji. Zajedni~ka posjeta i mije{anje poruka s obje strane Atlantika jasno ilustriraju trend u ameri~kom razmi{ljanju o BiH. Ve}ina politi~ara i analiti~ara u SAD sla`u se da je sada{nja evropska politika pogre{na,

Volim Sarajevo, to je divan grad
Bandi} ka`e da bi saradnja izme|u BiH i Hrvatske morala biti bolja, iako su posljednjih godina primjetni bolji odnosi izme|u dvije zemlje. - Strate{ki interes Hrvatske je suverena i demokratska BiH. Posljednji atom svoje snage utro{it }u da radim na tom pravcu. Ja }u s pozicije ~elnika Zagreba u~initi sve da imamo jo{ bolju suradnju. Ne dijelim ljude i sve ih volim jednako. Posebno volim na{e Sarajevo. To je prekrasan grad - rekao je Bandi}.

Mesi}ev nasljednik
Na pitanje zna~e li ovakvi rezultati na izborima i njegovu kandidaturu za poziciju predsjednika SDP-a, Bandi} isti~e: - Na va{e pitanje odgovorit }u lakonski: „Bog se moli po redu.“ Polako. Treba prespavati, pa vidjeti planove. Iako tvrdi da ga ljudi ~esto postavljaju na razne pozicije, nije mu krivo kada se spomene kao mogu}i nasljednik predsjednika Hrvatske Stjepana Mesi}a. Na toj poziciji, naime, mnogi ga vide. - U politici je bitan tajming. Ako se odlu~im ikada baviti drugim javnim i politi~kim poslom, onda }u to objaviti. Za sada o tome ne razmi{ljam - rekao je F. VELE Mesi}.

da je bazirana na pretpostavkama koje se mo`da mogu primijeniti drugdje, ali u BiH ne mogu. EU je, izgleda, zaglavila u birokratskom autopilotu bez planiranja i strategije. Definiranje problema je su{tinski va`no. Bajden je upravo to uradio kada je u Parlamentu BiH rekao da se moraju preduzeti napori kako bi razvili funkcionalnu dr`avu, sposobnu da se priklju~i Uniji i NATO-u, {to uklju~uje ustavnu reformu. Ali, definiranje problema i slanje jasnih signala bosanskim politi~arima i ljudima nije dovoljno. Mora postojati nastavak i, uskoro, formiranje zajedni~kog pristupa EU i SAD koji bi se pozabavio razlozima zbog kojih BiH nije pokazala sposobnost da sama sebe reformira, uprkos velikom podsticaju u vidu potencijalnog ~lanstva u Uniji i Alijansi. Iako li~nosti i pojedinci mogu biti najvidljivije manifestacije nefunkcionalnosti BiH, oni nisu sr` problema. To su, ustvari, struktura bh. vlasti, politi~ke pobude za podjelom koje su ugra|ene u sistem i odvojenost vlasti i gra|ana. Ono {to je najva`nije gra|anima jeste da imaju

Nema jasne zajedni~ke strategije
Nema jasne zajedni~ke strategije prema BiH unutar same EU. Zbog toga {to BiH nije vrhunski prioritet za ve}inu ~lanica Unije, ~ak i one koje su vi{e zaisistem koji ima legitimitet i koji mo`e pru`iti usluge i za{titu koju imaju pravo o~ekivati od vlasti. Evropska unija ima najsna`nije mehanizme koje mo`e iskoristiti - agresivno ili kreativno. Perspektiva ~lanstva je mo}an alat, ali ona mora biti povezana sa funkcionalnim, demokratskim reformama koje su neophodne kako bi BiH radila za svoje gra|ane, a ne samo politi~are. Da bi se to postiglo, bit }e potrebno zna~ajno skretanje iz „zone komfora EU“. To je pitanje politi~ke volje, a ne pitanje da li se to mo`e uraditi. Bh. gra|ani moraju vidjeti koristi od tih reformi u kratkom ili srednje dugom roku. Da gurne reforme naprijed i pomogne izgradnji neophodne ve}inske saglasnosti za reforme, EU bi morala kazniti politi~are koji rade protiv javnog interesa blokiraju}i te reforme. Ni{ta nije rezonantnije u javnosti od vizne liberalizacije. Politi~ari koji „vuku noge“ na putu usvajanja neophodnih zakona za ukidanje viza trebali bi trpjeti sudbinu gra|ana - trebalo bi im zabraniti pristup EU. Te{ko bi bilo zamisliti korak koji bi dobio vi{e podr{ke i popularnosti me|u ve}inom bh. gra|ana od toga. Kako je potpredsjednik nteresirane za sna`niji pristup - Britanija, Holandija i mo`da Njema~a - ne `ele tro{iti mnogo politi~kog kapitala u EU kako bi okrenuli u svom pravcu. zna~ajno manje mogu}nosti i mehanizme od EU u BiH. Ipak, kada je rije~ o politi~kom utjecaju na terenu, SAD se smatraju i tretiraju kao vode}i strani politi~ki igra~. Na EU se gleda kao na donatora dubokog d`epa i po`eljnu adresu.

Ameri~ko vodstvo
SAD moraju odigrati vitalnu ulogu katalizatora kod svojih evropskih partnera da smisle i do|u do zajedni~ke, kredibilne politike prema BiH. Bez ameri~kog vodstva BiH }e biti zaglavljena sa Briselskom politikom „najmanjeg zajedni~kog sadr`ioca“. To bi bilo tragi~no za BiH, koja ve} sada kli`e na pravcu koji od nefunkcionalne dr`ave vodi ka raspadu. EU sada ide ka svom neuspjehu u BiH. Taj neuspjeh bi ~ak utjecao i na Ameriku, a kamoli na bh. gra|ane. Ipak, postoji nada da }e Bajdenova posjeta BiH biti prvi korak ka vra}anju sa ruba provalije i dolazak zajedni~ke transatlantske strategije koja }e na koncu donijeti funkcionalnu dr`avu za koju svi Bosanci i Hercegovicu osje}aju da radi za njih.
(Autor je analiti~ar Centra za politiku demokratizacije, globalne inicijative za promociju demokratije)

Za{to i}i ka Evropskoj uniji, kada }e Unija do}i vama?
Bh. politi~ari su iz prve ruke osjetili da s Evropom mogu lako, posebno ako se sjete potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju uprkos nepostoje}oj reformi policije. Za{to i}i ka Evropskoj uniji, kada }e Unija do}i vama? Ovakvo shvatanje se mora promijeniti. Ali, to je mogu}e jedino ako se stalno i uporno dokazuje da nije tako.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

5

POGLED IZ OPOZICIJE

PRESSIJA

Inckovanje - ludom radovanje
Kao neku vrstu mantre Incko ushi}eno izgovara kako je Bosna lijepa zemlja, kako on voli tu zemlju, kako su Bosanci pametan i dobar narod

D

va mjeseca mandata visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU u na{oj zemlji Valentina Incka (Inzko), njegovo ukupan govor i djelovanje potpuno je zasjenjeno polusatnim govorom potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) u Parlamentu BiH prilikom ovonedjeljne posjete Sarajevu. Ova usporedba mo`e se u~initi neumjesnom ako se ima u vidu da je Bajden potpredsjednik najmo}nije dr`ave, a Incko tek predstavnik neodlu~ne Evrope, da iza Bajdena stoji definirana politika nove administracije, ali i sva ameri~ka sila, dok iza Incka stoji evropska birokratija ~esto suprotstavljenih stavova.

Bo{njaka. U svim dosada{njim susretima Valentina Incka s bo{nja~kim mudrim glavama bilo je i previ{e srda~nosti, a nimalo razumijevanja. Naime, otkako je u TV emisiji jedan sarajevski profesor demonstrirao rasko{an talent podila`enja i komplimentiranja Incku, a ovaj to prihvatio kao obrazac pona{anja, do danas se ni{ta nije promijenilo. Incko se susreo gotovo sa svima koji ne{to zna~e u politi~kom i javnom `ivotu zemlje, ali ni sa jednim sagovornikom nije otvorio niti jedno zna~ajno pitanje.

Finansijska kriza
Pi{e: Enes OSMAN^EVI]

Dodatne simpatije
No, klju~na razlika je u direktnosti i iskrenosti upozoravaju}eg Bajdenovog govora naspram uvijenosti i sladunjavosti Inckovog govorenja. Zbilja, kako je to u dosada{njem mandatu govorio Valentin Incko, a kako njegovi sagovornici - predstavnici ovda{njeg politi~kog i javnog `ivota? Incko je na po~etku svog mandata srda~no do~ekan u Sarajevu, kao stari prijatelj i znalac, a njegovo slu`enje lokalnim jezicima izazvalo je dodatne simpatije. Za razliku od srda~nog i ushi}enog Sarajeva, Banja Luka je ostala hladna, ignorantska, naro~ito nakon Dodikove tirade o {tetnom djelovanju stranaca u na{oj zemlji, beskorisnosti OHR-a i potrebi njegovog {to prije zatvaranja. Prije nego {to je i stigao u Bosnu, Incku je Dodik poru~io - idi ku}i! U Mostaru, po starom obi~aju, jo{ uvijek vagaju. U atmosferi ignoriranja, pa ~ak i neprijateljstva me|u politi~kim predstavnicima bosanskih Hrvata i Srba, Incko je svoju aktivnost koncentrirao tamo gdje ga prihvataju - me|u Bo{njacima - nastoje}i da stvori utisak me|usobne prisnosti i razumijevanja. Naruku mu idu nekompetentnost bo{nja~kih politi~ara i udvori~ka psihologija koja se desetlje}ima nesmetano razvija me|u Bo{njacima.

Otkako je u TV emisiji jedan sarajevski profesor demonstrirao rasko{an talent podila`enja i komplimentiranja Incku, a ovaj to prihvatio kao obrazac pona{anja, do danas se ni{ta nije promijenilo
Ona nije samo posljedica negativnih historijskih okolnosti vi{estoljetne inozemne vladavine, ve} i sada{njeg osje}aja bezna|a koje producira svojevrsnu mitomansku svijest da }e neki visoki predstavnik do}i i za tren rije{iti njihove neda}e, a da pri tome Bo{njaci ne moraju ~initi ni{ta. No, ono {to smo do sada imali prilike da vidimo i ~ujemo sve je drugo nego razumijevanje. „Prava osnova za brak je uzajamno nerazumijevanje“, jedna je od cini~nih sentenci Oskara Vajlda (Oscar Wilde), koja u na{oj stvarnosti mo`e biti poticaj za politi~ki brak Incka i

Prema vlastitom priznanju potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe, on i Incko su se dobro ispri~ali i o svemu usaglasili, iako ni{ta bitno nisu spomenuli. Osim fraza i op}ih konstatacija da bi bilo dobro Bosancima ukinuti vize, kako bi vlasti trebalo da se bore protiv finansijske krize i sli~no. Kao neku vrstu mantre Incko ushi}eno izgovara kako je Bosna lijepa zemlja, kako on voli tu zemlju, kako su Bosanci pametan i dobar narod, kako su mladi puni energije i kako je pred njima perspektiva. Ni spomena o tome da su ovu lijepu zemlju i dobre ljude upropastili lo{i politi~ari, da je korupcija pojela zdravo tkivo dru{tva, i da je lo{a vlast prodala budu}nost mladih, odnosno da pohlepni vlastodr{ci onemogu}avaju realiziranje potencijala mladih ljudi, sve zarad svog odr`anja na vlasti i bezo~ne plja~ke javnih fondova i dobara. Kada bi to spomenuo, Incko bi morao tra`iti odgovornost svojih sagovornika, a morao bi re}i i {ta on s tim u vezi namjerava uraditi, ali i saop}iti {ta o~ekuje od ljudi u BiH. U toj situaciji ne bi se a priori mogao odre}i bonskih ovlasti, ne bi mogao izbje}i sukobe. Umjesto toga, Incko promovira obe}anje i a{ikovanje s politi~arima koje je iznjedrila mitomanska svijest. Taj spoj obe}anja i a{ikovanja u politici mogao bi se nazvati inckovanje. Inckovanje - ludom radovanje.
Alkalaj: Zbunio Bajdenove saradnike

Kora}: Direktorica „Oslobo|enja“ tra`i solidarnost sa Selimovi}ima

^eli~na metla Lidije Kora}

Radnicima smanjila pla}e i ru`i ih {to ne piju „Pivarinu“ vodu
Radnicima „Oslobo|enja“ ovoga mjeseca umanjene su pla}e! Onima koji primaju „li~ni dohodak“ manji od 1.000 KM, primanja su smanjena za 10 posto, a onima iznad 1.000 KM ~ak za 20 posto! Lidija Kora}, direktorica „Oslobo|enja“, nije imala razumijevanja za radni~ko nezadovoljstvo koje je uslijedilo. Naprotiv! Obru{iv{i se na njih, ona ih je, izme|u ostalog, ru`ila zato {to piju „Sarajevski kiseljak“. - Umjesto {to pijete ovo, bolje kupujte mineralnu vodu „Sarajevske pivare“. Tako pokazujete solidarnost prema novim vlasnicima Selimovi}ima - pou~ila je „materinski“ one kojima je upravo srezala pla}e! S. N.

PRESSIJA

Savjetnik ostao iza vrata

Silajd`i} pro{vercovao Alkalaja na sastanak s Bajdenom
Mnogi su bili {okirani na~inom na koji je ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, mimo planiranog, na sastanak sa zamjenikom ameri~kog predsjednika D`ozefom Bajdenom (Joseph Biden) bukvalno pro{vercovao {efa bh. diplomatije Svena Alkalaja. Naime, na sastanak s Bajdenom sva trojica ~lanova institucije kolektivnog {efa dr`ave mogli su sa sobom povesti po jednog savjetnika iz kabineta. No, za razliku od druge dvojice, Silajd`i} je u posljednji tren napravio rokadu i umjesto Sejfudina Hod`i}a na ovaj sastanak je, u ulozi savjetnika, uveo svog privatnog ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja. Kako nam je potvr|eno, Silajd`i} je na ovu ideju do{ao dva sata uo~i sastanka, nakon {to mu je potvr|eno kako tome sastanku ne}e prisustvovati {ef bh. diplomatije, odnosno da uop}e nije pozvan na taj susret, te da nema mjesta da se naknadno doda i njegovo ime na listu osoba koje }e prisustvovati razgovorima s Bajdenom. [to je zami{ljeno, to je i u~injeno. Na sastanak sa potpredsjednikom SAD Alkalaj je pro{vercovan kao Silajd`i}ev savjetnik, iako je Bajden Alkalajev lik toga jutra ve} ugledao na Sarajevskom aerodromu, gdje ga je do~ekao u ulozi ministra vanjskih poslova BiH. Na`alost, zbog ovoga pojedini u Bajdenovoj pratnji izvukli su pogre{an zaklju~ak - da je Alkalaj i {ef bh. diplomatije, ali i savjetnik ~lana Predsjedni{tva BiH. S. [.

6

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

PRESSIJA
Slu~aj „[a}irbegovi}“

POLITI^KI POLIGON

Kongres bez lidera
Izetbegovi}, Tihi} i Terzi} i svojim odnosom prema reisu Ceri}u, Harisu Silajd`i}u i Zlatku Lagumd`iji pokazuju koliko su zreli i sposobni da budu bo{nja~ki lideri
Delegati Petog kongresa SDA izabrat }e 26. maja predsjednika stranke. On, sude}i prema intervjuima i televizijskim nastupima glavnih kandidata, Bakira Izetbegovi}a, Sulejmana Tihi}a i Adnana Terzi}a, ne}e biti i novi nacionalni lider Bo{njaka. Za{to? Dvije su vrste odgovora na ovo pitanje. Prema jednom, koje je u „Sedmici“ ve} elaborirao politi~ki analiti~ar Fatmir Alispahi}, Bo{njacima kao narodu u 21. vijeku nije potreban lider u tradicionalnom zna~enju tog pojma, nego osoba koja }e biti spremna da okupi umne glave, akademike i univerzitetske profesore, na projektu kona~nog definiranja nacionalnog programa i nacionalnih interesa Bo{njaka u evropskoj BiH, dr`avi u kojoj `ive zajedno sa Srbima i Hrvatima. tjere, kada su pravljeni spiskovi za hap{enje i procesuiranje uglednih bo{nja~kih politi~ara, biznismena i generala. Na osobni rejting, posebno Tihi}a i Terzi}a, jo{ pogubnije se reflektira evidentno koketiranje s vje~itim izbornim gubitnikom Zlatkom Lagumd`ijom. Prosto je degutantno bilo njihovo utrkivanje da u emisiji „Po{teno“ Federalne televizije poka`u ko je od njih dvojice bli`i Lagumd`iji i ko od njih dvojice mo`e da ra~una na njegovu podr{ku. Nevjerovatno. Kao da je Lagumd`ija predsjednik najve}e bo{nja~ke stranke, a oni posva|ani i iskompleksirani opozicioni lider~i}i. U istom televizijskom nastupu trojica kandidata za predsjednika SDA pokazali su da nisu na visini Alije Izetbegovi}a ni kada su u pitanju odnos i relacije s Islamskom zajednicom i reisom Ceri}em.

[a}irbegovi}: ^eka u SAD

[piri}: Postupio prema zakonu

[piri} se nije umije{ao u nadle`nost Tu`ila{tva BiH
Podr{ka data Tribunalu u skladu je s preuzetim obavezama BiH
Odluka Vije}a ministara BiH da pru`i podr{ku Ha{kom tu`ila{tvu u slu~aju Muhameda [a}irbegovi}a, da kod ameri~kih vlasti poku{a ishoditi dozvolu za dolazak biv{eg ambasadora BiH pri UN-u u Hag da svjedo~i u korist Tu`ila{tva u predmetu „Mom~ilo Peri{i}“, kako Ipak, kako saznajemo u Vije}u ministara, u ovom slu~aju postupano je prema zakonu i [piri}, kao i ostali dr`avni ministri koji su glasali za ovu odluku, nisu u{li u nadle`nost Suda i Tu`ila{tva BiH. - Podr{ka koja je data Tribunalu u skladu je s preuzetim obavezama BiH u

Pi{e: Fadil MANDAL

Manji kalibar
Alispahi}evoj tezi u prilog ide i povijesna praksa da se nacionalni lideri pojavljuju samo u specifi~nim historijskim okolnostima. Kada su Bo{njaci u pitanju, takav je slu~aj s Alijom Izetbegovi}em, koji je u turbulentom vremenu raspada komunizma i pada Berlinskog zida osnovao SDA i bio na ~elu op}enarodnog pokreta za nezavisnost BiH i oslobo|enje od velikosrpskog jarma. Izetbegovi} je svoju misiju ostvario, a njegovi nasljednici niti mogu dosegnuti njegovu veli~inu, niti se s njim mogu porediti. Drugi razlog za{to Tihi}, Terzi} i Izetbegovi} mla|i ne}e i ne mogu biti lideri Alijinog kalibra mo`e se objasniti i letimi~nim skeniranjem njihovog odnosa prema reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH Mustafi ef. Ceri}u, predsjedniku Stranke za BiH i bo{nja~kom ~lanu Predsjedni{tva BiH Harisu Silajd`i}u, te {efu opozicione Socijaldemokratske partije Zlatku Lagumd`iji. Obi~nom posmatra~u sa strane, a jo{ vi{e ~lanu ili delegatu SDA, te{ko je shvatiti za{to se sva trojica, i Izetbegovi}, i Terzi}, i Tihi}, toliko inferiorno lome oko naklonosti i dobrih

Va`an svjedok Ha{kog tu`ila{tva
Muhamed [a}irbegovi} jo{ nije dobio garancije da mo`e bez problema doputovati u Hag te su njegovi pravni zastupnici uputili zahtjev direktno ameri~kom sudu da dozvoli njegovo svjedo~enje. - O~ekuju}i da BiH i vlada SAD kona~no daju saglasnost, uputili smo zahtjev direktno ameri~kom sudu da izda odobrenje [a}irbegovi}u da otputuje u Hag. O razlozima zbog kojih ove vlade spre~avaju [a}irbegovi}evo svjedo~enje mo`e se {pekulirati, ali je nakon 15 mjeseci o~igledno da pojedinci iz obje vlade poku{avaju izbje}i svoje zakonske i me|unarodne obaveze. Pla{imo se da bi odga|anja i ko~enja mogla potrajasaznaje „Avaz“, izazvala je `estoku reakciju jednog od tu`ilaca Tu`ila{tva BiH koji je zadu`en za [a}irbegovi}ev slu~aj. Imaju}i u vidu da je zahtjev Ha{kog tu`ila{tva upu}en Vije}u ministara povjerljiv, kao i sama odluka, a da lokalni tu`ilac nije bio upoznat sa zahtjevom Haga, u Tu`ila{tvu BiH su mi{ljenja da je Vije}e ministara u{lo u nadle`nost sudsko-tu`ila~ke vlasti. Tim povodom, jedan od tu`ilaca napisao je i pismo koje je oti{lo na adresu predsjedavaju}eg Nikole [piri}a. Tokom ju~era{njeg dana to pismo jo{ nije bilo stiglo u [piri}ev kabinet. ti dok se ne zavr{i su|enje Peri{i}u i da bi time bilo onemogu}eno da se ~uje [a}irbegovi}evo veoma va`no svjedo~enje - navodi se u popratnom pismu. U urgenciji koju je tu`ilac Ha{kog tribunala Mark Harmon krajem aprila uputio bh. i ameri~kom sudu navodi se da bi [a}irbegovi} trebao svjedo~iti i od 2. do 8. juna. - [a}irbegovi} je va`an svjedok Ha{kog tu`ila{tva. Od [a}irbegovi}a }e biti tra`eno da identificira i komentira veliki broj dokaza, uklju~uju}i i za{ti}ene dokumente - naveo je Harmon, poja{njavaju}i da zbog toga nije prikladno svjedo~enje putem videoA. M. linka. pogledu saradnje s Hagom. Vije}e ministara nije suspendiralo bilo koju procesnu radnju niti Tu`ila{tva niti Suda BiH, ve} je samo kod ameri~kih vlasti pru`ilo podr{ku tu`iocu Ser`u Bramercu (Serge Brammertz) da poku{a ishoditi dozvolu za dolazak [a}irbegovi}a u Hag - ka`e na{ izvor iz Vije}a ministara. I ranije je Vije}e ministara, podsje}a na{ sagovornik, pru`alo apsolutnu podr{ku radu Tribunala, posebno kada je u pitanju bio dolazak jednog mud`ahedina koji je trebao svjedo~iti protiv generala Rasima DeE. LATIF li}a.

Obi~nom posmatra~u sa strane, a jo{ vi{e ~lanu ili delegatu SDA, te{ko je shvatiti za{to se sva trojica, i Izetbegovi}, i Terzi}, i Tihi}, toliko lome oko naklonosti i dobrih relacija sa Harisom Silajd`i}em
relacija sa Harisom Silajd`i}em. ^ovjek koji je istro{io sve kredite kod bo{nja~kih bira~a, koji nije ispunio nijedno predizborno obe}anje i ~iji su ministri na meti tu`ila~kih istraga zbog korupcije i kriminala, odjednom se do`ivljava kao relevantan za unutarnje odnose u SDA. Svi koji malo bolje poznaju stanje u SDA od odlaska Harisa Silajd`i}a, u trenu }e vam posvjedo~iti da sve frakcije i grupacije unutar stranke, bez obzira da li su bli`i, naprimjer, Izetbegovi}u ili Tihi}u, s jednakim prezirom gledaju na Silajd`i}evu izdaju 1996. godine i njegovo kolaboriranje sa Lagumd`ijinom Alijansom za po-

Ra~unica i procjene
Ne{to od o~eve mudrosti pokazao je jedino Bakir, koji ostavlja otvorena vrata za svekoliku saradnju na projektima va`nim za narod i dr`avu, pokazuju}i razumijevanje za ulogu i zna~aj IZ u bh. dru{tvu i javnosti, mada je o~ito da u odnosu na ef. Ceri}a nema gard koji je imao Alija izetbegovi}. Tihi}, s druge strane, te{ko suspre`e o~itu netrpeljivost i ljutnju prema reisu Ceri}u. On, dodu{e, poku{ava o~uvati duh po{tovanja i povezanosti s ni`im slojevima uleme, a rezultati izbora na Kongresu pokazat }e da li je njegova ra~unica dobra i da li je odr`iva njegova procjena da mo`e postati predsjednik SDA bez direktne podr{ke reisu-l-uleme. Otvoreno i potpuno oslanjanje na mi{ljenje reisa Ceri}a demonstrirao je Adnan Terzi}, previ|aju}i da izbori u SDA ipak nisu izbori u Islamskoj zajednici i da delegati Kongresa, uz respekt prema instituciji reisa, imaju i neke svoje li~ne simpatije, interese i animozitete, na osnovu kojih }e i donijeti odluku o tome ko }e voditi SDA u naredne ~etiri godine.

PRESSIJA
Predsjedavaju}i Kluba Bo{njaka u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Jasenko Tufek~i} po~etkom pro{le godine do`ivio je mo`dani udar. Lije~io se u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, a rehabilitirao u Fojnici. Ljekari su konstatirali da se iznimno uspje{no oporavlja. Nakon mo`danog udara, funkciju prvog ~ovjeka Kluba Bo{njaka prepustio je Aliji Begovi}u. S obzirom na njegov uspje{an oporavak, Tufek~i} je ovih dana do{ao u zgradu Parlamenta FBiH kako bi obi{ao renoviranu salu u kojoj federalni parlamentarci odr`avaju

Nakon uspje{nog oporavka

Tufek~i}u merak bio stati za govornicu

Tufek~i} ovih dana u sali Parlamenta...

(Foto: Slu`ba Doma naroda)

sjednice. Merak mu je bio stati za govornicu. Ina~e, Jasenko Tufek~i}

je pravnik po zanimanju, dugogodi{nji je aktivista SDA, predsjednik Kanto-

nalnog odbora ove stranke u Livnu te ~lan PredsjeH. O. dni{tva SDA.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

7

EKSKLUZIVNO Odlomci iz autobiografske knjige Pedija E{dauna „Sretan `ivot“

Kako je nastala Tu|manova „mapa na salveti“
Opro{tajno pismo D`ejn
Ovo je bilo moje do tada najopasnije putovanje u Sarajevo i imao sam neki u`asan predosje}aj. Na svako svoje putovanje u Bosnu i{ao sam u pratnji nekog od ~lanova svog osoblja. Ovoga sam se puta, svjestan da je putovanje isuvi{e opasno, odlu~io krenuti sam. ^ak sam neposredno pred odlazak u Bosnu napisao kratko pismo D`ejn i ostavio ga kod jednog svog prijatelja u slu~aju da mi se ne{to dogodi. Napisao sam stvari koje bra~ni partneri obi~no pi{u u ovakvim situacijama i na samom kraju zaklju~io: „Neki }e mo`da re}i (a vjerujem da i ti tako misli{) da idem u Sarajevo da bih iskazao hrabrost. No,

Slobodan Milo{evi}, koji je u to vrijeme bio predsjednik Srbije, bio je u osnovi oportunist, ali Tu|man je imao svoje vlastito uvjerenje, svoju ideju vodilju, po meni je to bio fa{izam u modernoj formi

[

estog maja 1995. godine britanska vlada je organizirala sve~ani ru~ak u „Guildhallu“ radi obilje`avanja pedesete godi{njice Dana Evrope. Neko od osoblja zadu`enog za planiranje rasporeda za stolom je zaklju~io da bih ja, s obzirom na to da sam ve} pone{to znao o Balkanu, trebao sjediti pored Tu|mana, predsjednika Hrvatske. Ja sam se zapravo ve} ranije susreo s Tu|manom i zaklju~io da je rije~ o najneugodnijem ~ovjeku kojeg sam ikada upoznao. Slobodan Milo{evi}, koji je u to vrijeme bio predsjednik Srbije, bio je u osnovi oportunist, ali Tu|man je imao svoje vlastito uvjerenje, svoju ideju vodilju, po meni je to bio fa{izam u modernoj formi. Imaju}i to u vidu, odlu~io sam da budem pomalo zao. Stalno sam vodio ra~una da njegova ~a{a za vino ne bude prazna i nakon {to je podosta popio, upitao sam ga na najbezazleniji na~in kakva je, prema njegovom mi{ljenju, budu}nost Balkana? Uzeo je meni sa stola i na njegovoj pole|ini ugrubo skicirao mapu biv{e Jugoslavije, zatim jednostavnom linijom u obliku slova S podijelio zemlju na dva dijela, poja{njavaju}i da bi tako trebalo biti u budu}nosti.

Visoka cijena
Ne}e biti nikakve Jugoslavije. Umjesto nje, postojat }e dvije dr`ave, Hrvatska i Srbija. [ta je s Bosnom, pitao sam? Gdje je Bosna? ‘Nema Bosne’, odgovorio je. A {ta je sa bosanskim muslimanima? ‘Oni su dobrodo{li u Hrvatsku, ukoliko budu po{tivali na{e zakone. Ako to ne `ele, mogu se vratiti u svoju domovinu, Tursku’, bio je njegov odgovor. [ta je s enklavom Srba koji su `ivjeli u Krajini na jugu Hrvatske? Tu|man je na to odgovorio da }e vrlo skoro zapo~eti rat i istjerati ih s tih prostora. Rekao sam mu da bi njegova vojska mogla platiti visoku cijenu u jednom takvom poduhvatu. Uzvratio je da njegovi gubici u ljudstvu ne}e prije}i brojku od hiljadu, a ja sam mu ponudio opkladu u bocu dobrog hrvatskog bijelog vina da }e imati mnogo ve}e gubitke. Odjednom mi je sinulo {ta mi je upravo rekao. Mapa koju je nacrtao na pole|ini

menija u „Guildhallu“ je zapravo rezultat tajnog dogovora iz 1991. godine o podjeli Jugoslavije izme|u Milo{evi}a i Tu|mana u lovi{tu Kara|or|evo. Narednog dana sam poslao kopiju mojih zabilje{ki iz ovog razgovora zajedno s mapom nacrtanom na pole|ini menija britanskom ministru vanjskih poslova Daglasu Herdu (Douglas Hurd). Tu|man je tri mjeseca kasnije, negdje u avgustu, ostvario svoje prijetnje pokrenuv{i operaciju „Oluja“. I ba{ kao {to je i rekao, gubici su na hrvatskoj strani bili veoma mali, dok je prema obi~nom srpskom narodu u Hrvatskoj i zapadnim dijelovima Bosne iskazana u`asavaju}a brutalnost. Zapad, a pogotovo Sjedinjene Dr`ave su iskazale poprili~no neodlu~an i kolebljiv pristup spram Tu|manove agresije, vjerovatno zbog toga {to su Tu|manove snage pro{le vojnu obuku Sjedinjenih Dr`ava, a vrlo vjerovatno i zbog toga {to su bili ubije|eni da }e, ukoliko Srbi pretrpe poraz u ovom dijelu, to pomo}i u stvaranju boljih uvjeta za vo|enje pregovora o uspostavljanju mira u Bosni. Me|utim, kada sam pro~itao izvje{taje o napredovanju hrvatskih snaga, zabrinuo sam se da bi stvari mogle izma}i kontroli, {to bi moglo rezultirati podjelom Bosne onako kako mi je to Tu|man nacrtao na meniju. Vo|en ovom mi{lju, potrudio sam se da mapa i cijela pri~a o mogu}oj podjeli Bosne dospije do ~asopisa „The Times“, {to je ovaj ~asopis i objavio. Neposredno nakon toga, Sjedinjene Dr`ave su kona~no reagirale i poduzele korake vr{e}i pritisak na Tu|mana da ga zaustave u njegovom napredovanju.

nije tako. Ne bih nikada rizikovao vlastiti `ivot da bih dokazao hrabrost, pogotovo ne bih rizikovao i napravio ne{to {to bi me moglo odvojiti od tebe i od na{e drage djece. ^inim to jer sam uvjeren da je to ispravno i da se mora u~initi. Postoje, a ti to zna{ bolje od bilo koga drugog, dvije stvari koje me naprosto tjeraju na ovaj ~in (obje }e vjerovatno zazvu~ati izvje{ta~eno i napuhano), prva je - pravda - jer ja istinski vjerujem da je bosanskom narodu nanesena u`asna nepravda, a druga - moja liberalna uvjerenja. Internacionalizam ~ini jezgro ove druge, to jest mojih liberalnih uvjerenja, i pitam se, ukoliko na{a partija ne stane iza ovoga, ko }e drugi“?

E{daun: Tajni odlazak u Sarajevo

Za{ti}ena zona
Tri sedmice nakon pri~e s „mapom na salveti“, D`ejn (Jane) i ja smo boravili u na{oj ku}i u Francuskoj. Dok smo jedne ve~eri sjedili uz ve~eru s nekim na{im prijateljima Francuzima zazvonio je telefon. Bio je to poziv iz Downing Streeta. Na liniji je bio britanski premijer. Povod za njegov poziv je bio krajnje ozbiljan. Britanske trupe su se na{le pod udarom `estokih napada Mladi}evih

jedinica u Gora`du, jednoj od „za{ti}enih zona“. Premijer je tokom ovog razgovora istakao da }e sazvati Parlament kako bi najavio slanje dodatnih 6.000 britanskih vojnika kao poja~anje. Reagiraju}i ~isto instinktivno, rekao sam mu da su mu generali vjerovatno `eljeli ukazati da je ta „za{ti}ena zona“ sada zapravo neodbranjiva i da bi trebao razmi{ljati o povla~enju. Ove dodatne trupe koje je namjeravao poslati, trebale bi zapravo imati dvojaku svrhu i cilj. Na jednom privatnom sastanku ne{to kasnije, ta~nije 31. maja, s engleskim ministrom odbrane Malkolmom Rifkindom (Malcolm) neposredno prije rasprave u Donjem domu Parlamenta o slanju britanskih snaga poja~anja, Rifkind mi je priznao da na{a vlada razmatra planove za povla~enje na{ih snaga iz ove „za{ti}ene zone,“ jer je prema mi{ljenju njenih ~lanova ova zona zaista postala neodbranjiva. Upozorio sam ga da ne}emo ~ekati dugo da general Mladi}, stari majstor u ispipkavanju pulsa volje svojih neprijatelja, sazna za ovu izmjenu u na{oj politici. [ta bi mogli u~initi Britanci na za{titi muslimana koji su kao izbjeglice dospjeli u „za{ti}enu zonu“ i koji bi nakon na{eg povla~enja do{li pod udar Mladi}evih snaga? Odgovorio je da bi im se osi-

gurala sredstva da se sami za{tite i odbacio ideju o tome da bi takav korak morao neizbje`no dovesti do tragedije. Kasnije sam povjerovao u pri~e da je nekoliko dana prije Mejd`orovog telefonskog poziva do{lo do tajnih razgovora izme|u predstavnika ~elnih dr`ava ~ije su trupe bile prisutne na terenu u okviru UN-a i komandira UN-ovih snaga u Bosni, francuskog generala Bernara @anvijea (Bernard Janvier). @anvije je, po svemu sude}i, tokom ovog sastanka izjavio da vi{e ne mo`e braniti ovu „za{ti}enu zonu“, te je zbog toga postignut dogovor da se ovoj zoni ne pru`a za{tita snaga UN-a.

Srpski obru~
Ne{to vi{e od mjesec dana kasnije, neposredno prije nego {to su Mladi}eve jedinice uzele Srebrenicu, holandskoj avijaciji koja je krenula da odgovori na srpske napade u zadnji ~as je nare|eno da se vrati nazad u bazu, dok je holandskim trupama stacioniranim u ovoj enklavi izdata komanda da se povuku iz ove enklave zajedno sa `enama i djecom, ostavljaju}i tako kompletnu mu{ku populaciju „za{ti}ene zone“ na milost Mladi}u i njegovim jedinicama. Likvidacija 8.000 muslimanskih mu{karaca i dje~aka, koja je uslijedila nakon toga, kada je ovaj broj ljudi likvidiran za samo

~etiri dana, postala je jedan od najzlokobnijih primjera zla na{eg doba i trajna mrlja na reputaciji onih koji su dozvolili da se ovo dogodi. I UN i holandski vojnici na terenu sasvim se opravdano krive i kritiziraju zbog toga. Me|utim, zapadne sile, ~ije odluke su i dovele do stvaranje za{ti}enih zona koje nisu bile u potpunosti za{ti}ene, nikada nisu do{le ni pod udar pomnog ispitivanja niti su bile predmet o{trih kritika radi sno{enja dijela vlastite odgovornosti u ovoj tragediji, premda su ove njihove odluke tako|er doprinijele lancu doga|anja, koji su u kona~nici neizbje`no doveli do srebreni~kog masakra. Na sam dan pada Srebrenice kada je mimo na{ih saznanja otpo~eo masakr u Srebrenici, u [tokholmu sam se susreo sa nekim bosanskim prijateljima koji su iza{li iz Sarajeva s namjerom da se susretnu sa mnom. Ispri~ali su mi da je trenutno stanje u gradu o~ajno. Srpski obru~ oko grada se stezao i jedini ulazak u grad je bio razdrndanim starim kamionima kroz {ume planine Igman, smje{tene jugozapadno od grada, zatim kroz tunel koji su Bo{njaci tajno iskopali ispod aerodromske piste. Molili su me da posjetim grad po drugi put u nadi da }e se na taj na~in skrenuti pa`nja svjetske javnosti na u`asnu situaciju u kojoj se nalaze. Me|utim, ovoga puta je UN odbio da mi pomogne nagla{avaju}i da je odlazak u tome trenutku isuvi{e opasan. I iz Ministarstva vanjskih poslova sam dobio ozbiljna upozorenja da ne bih trebao i}i, zbog opasnosti kojima bih mogao biti izlo`en, a ukoliko bi se meni dogodilo ne{to lo{e, to bi svakako moglo pogor{ati i ona-

ko lo{u situaciju. Razgovarao sam i sa D`ejn (Jane) i na kraju smo se oboje slo`ili da i pored svega ne mogu re}i „ne“.

Tajni tunel
Dogovorio sam susret sa svojim bosanskim prijateljima 16. jula u dva sata ujutro u Jablanici, malom bosanskom gradi}u koji su dr`ali muslimani, smje{tenom dvadesetak kilometara ju`no od Sarajeva. Odatle smo se u njihovom „renou 5“ odvezli preko Igmana u tamnu no}. Zatim smo se pod okriljem magle kojom je bila obavijena ova planina trebali sakriti od doma{aja srpskih hitaca i spustiti se u ju`nu enklavu grada koja je bila u rukama Bo{njaka. Tu nas je ~ekao jedini mogu}i ulazak u grad tajni tunel. Proveo sam tri dana u Sarajevu, susreo se sa svojim starim prijateljima, me|u njima i sa Leri Holingvortom (Larry Hollingworth), koji je izrazio svoju zabrinutost zbog sve izra`enije nesta{ice hrane u gradu, posjetio sam i predsjednika Izetbegovi}a i proveo neko vrijeme u razgovoru s novim komandirom UN-ovih snaga u Bosni, generalom Rupertom Smitom (Smith), koji je bio ~vrsto opredijeljen za kona~no razbijanje srpske opsade grada. [okiraIo me suo~avanje s obimom uni{tenja Sarajeva. Ljudi su djelovali kao da su izgubili svaku nadu i izgledali su potpuno obeshrabreno i uni{teno, ba{ kao {to su bili i njihovi granatirani domovi. Dok sam u landroveru britanskih vojnih snaga napu{tao grad, vra}aju}i se opet preko Igmana, pod okriljem tame i magle, pitao sam se kako }e ovaj grad pre`ivjeti jo{ jednu zimu. Moramo odmah reagirati.

8

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

9

EKSKLUZIVNO Na{ reporter u Moskvi i rodnom mjestu velikog L. N. Tolstoja

Na mezaru proroka iz Jasne Poljane
Zastao sam! Cvrkut ptica orio se Zakazom... Sunce je obasjavalo samo mezar. Pri{ao sam k jednom javoru, sagnuo se i uzeo tejemum, obrisav{i lice i ruke finim, sitnim kao prah, humusom. Zatim sam pri{ao mezaru i ~u~nuo pored uzglavlja humke. [utio sam! Pri polasku uzeo sam jedan busen s travom i jednu malu zelenu gran~icu
Pi{e: Ned`ad LATI]
, junak moje pripovijetke, koga volim svom svojom du{om, koga sam nastojao prikazati u svoj njegovoj ljepoti, koji je uvijek bio, koji jest i koji }e biti divan - to je istina, zapisao je Lav Nikolajevi~ Tolstoj u svojim „Sevastopoljskim pripovijetkama“. Na tu re~enicu mi je ukazao had`i hafiz Halid Had`imuli}, u obja{njenju za{to je toliko ~itao Tolstoja. Za razliku od mene, koji sam bio pro~itao samo „Anu Karenjinu“, „Had`i Murata“, „Krojcerovu sonatu“ i nekoliko pripovijetki, Hafiz je pro~itao sva Tolstojeva djela prevedena na na{e jezika, a samo „Rat i mir“ pro~itao je ~etiri puta. Stoga sam, posti|en pred Hafizom, izbjegavao razgovor o Tolstoju. zgovarao s nekim da je toliko fasciniran Tolstojem kao {to je to Hafiz. Gledao je i filmove „Rat i mir“ i „Anu Karenjinu“. Preferirao je verziju u kojoj Greta Garbo glumi lik Ane Karenjine. Nakon {to me je zainteresirao za ponovno ~itanje Tolstoja, tako {to }e pokazivati na pasuse koji su ga odu{evili u romanu „Rat i mir“, kao {to je opis prirode u prolje}e, zatim opis brijesta, ili odlomak o smrti Ivana Ilji~a, skrenuo mi je pa`nju kako moram i{~itati Tolstojevu ideologiju i nauk. Tako }e me jednog jutra ~ekati nove po`utjele knjige koje je prona{ao u svojoj biblioteci: R. Rolan, Tolstoj (njegov `ivot i djelo), prijevod dr. Du{an Stojanovi}; Ernest Hovard Crosby, Tolstojeva nauka, prijevod Branimir Pekari}, Koprivnica 1919; N. K. Gudzij, Lav Nikolajevi~ Tolstoj, prijevod Bisenija Luki}, Beograd 1946.; U Grof L. N. Tolstoj, U ~emu je moja vjera, prijevod dr. Jovan Kuja~i}, Beograd 1913.; kopije tekstova L. N. Tolstoja Ispovijest (uvod u neobjavljeno djelo), Odgovor na odluku Sinoda od 20 do 22. februara i na pisma koja sam dobio povodom tog slu~aja; Ne mogu {utjeti itd... „Ako pa`ljivo i{~ita{ ova djela, uo~it }e{ njegovu veli-

U Rusiji `ivi dvadeset miliona muslimana
Na zidu hodnika jedne stanice moskovskog metroa jo{ i danas stoji ogromna slika-bilbord iz vremena SSSR-a na kojoj je naslikano petnaest ljudi i `ena s oznakom imena svake zemlje ~lanice biv{e sovjetske federacije. polumjesec i krstove iznad njih. Sve ih nadvisuje krvava petokraka na najve}oj kuli Kremlja! Ve}ina njih su bile muslimanske zemlje. Smatra se da i danas u Rusiji `ivi dvadeset miliona muslimana. Za cijelog mog boravka u Moskvi nisam vidio niti jednu `enu pokrivenu mahramom. Osim nekoliko restorana s napisima do obzorja koje zastiru niska {umovita brda, smatra se da se pri{lo Jasnoj Poljani. Posjed Tolstojevih, ku}e, njive, vo}njaci, jezera i {ume, ogra|en je velikom `eljeznom ogradom. Prolaz kroz kapiju ome|en je s dvije masivne kule. Stazom kroz aleju breza ide se vili Tolstojevih. S lijeve strane je bistro „{e{-be{„, {to asocira na kulturu turkofonskih naroda, nema niti jednog znaka islamske kulture po kojem bi se dalo zaklju~iti da tu `ive i muslimani. To je danak koji su platili svi narodi koji su pre`ivjeli sovjetsku vlast. stazama kroz imanje prema {umarku. Sve je lijepo ozna~eno natpisima i putokazima, tako da smo se lako orijentirali koja staza vodi ka Tolstojevom mezaru. Samo nas troje tiho je kora~alo mekom {umskom stazom u`ivaju}i u cvrkutu ptica. Na samom kraju {umarka Zakaza, i na kraju staze, na malom proplanku, kolik’ seosko gumno na kojem se vrhlo `ito, bila je humka, poput zelene lijehe, oblo`ena zelenim gran~icama bora. Uokolo tog malog gumna pobodene su ljeskove pritke svijene u poluluk. Neko je polo`io svje`e bukete ru`a, karanfila i lala ispod svijenih pritki po pervazu gumna. Zastao sam! Cvrkut ptica orio se Zakazom... Sunce je obasjavalo samo mezar. Pri{ao sam k jednom javoru, sagnuo se i uzeo tejemum, obrisav{i lice i ruke finim, sitnim kao prah, humusom. Zatim sam pri{ao mezaru i ~u~nuo pored uzglavlja humke. [utio sam! Pri polasku,

A

Voz za Tulu
Na preporuku Aline, mlade obrazovane Ruskinje crnogorskog porijekla iz Kola{ina, odlu~ili smo vozom putovati u Tulu. Na vozu je

Na{ reporter pored Tolstojevog spomenika u Moskvi

Preci Pu{kina i Jesenjina
Mnogi ruski klasici bili su pod utjecajem islamske knji`evnosti. Primjerice, preci Pu{kina i Jesenjina su bili muslimani. Pu{kin je svom pradjedu, kojeg je Petar Veliki doveo kao roba, posvetio pisalo Sevastopolj. U vagonima, koji su mi djelovali veoma poznato, kao da sam sjeo u voz za Jablanicu, sve dok putnici nisu dobili ~istu posteljinu i po~eli prostirati du{eke du` cijelog sjedi{ta u vagonu. Nakon pola sata vo`nje, dok jo{ voz nije ni otruckao iz moskovskih predgra|a, svi kupei su bili pretvoreni u spavaonice. Morali smo se penjati na vise}e klupe i le`ati iznad dvojice spava~a na donjim klupama. U vagonima-spavaonicama se ne pu{i. Imao sam sre}u da sam se vozio u zadnjem vagonu i da sam spazio `enu koja je dijelila ~ar{afe, kondukterku i sprema~icu, da izlazi na papu~icu vagona i pu{i. Tako sam prestajao na papu~ici, pu{e}i i razgledaju}i tek ozelenjelu prirodu. Ovdje je prolje}e samo pastor~e zime. U Tuli mi je sve izgledalo poznato. Taksista u maskirnoj vojnoj jakni, razdrljenih prsa i velikog stomaka, podsjetio me na postratno Nevesinje ili Mrkonji}-Grad. A tramvaj, koji je zazvonio dok smo se vozili taksijem cestom uporedo s tramvajskom prugom, po farovima, zvonjavi, prozorima, sjedi{tima, bio je blizanac sarajevskog „keca“. Ista ih je fabrika iskovala. Jasna Poljana je malo ve}e selo. Kad se prije|e rijeka Voronka, a s lijeve i desne strane se prostiru njive i sve jedno djelo, a Jesenjin je ispjevao desetine prekrasnih pjesama zanosnim Perzijankama. To su samo neki pokazatelji kulturnih utjecaja i pro`imanja dviju velikih civilizacija islama i pravoslavlja. jezero, a s desne su dva manja jezerceta prekrivena `abokre~inom. ^uvar sa {apkom na glavi, kolik’ mala poljana, zaustavio nas je na kapiji. Zbog praznika nije bio dozvoljen prilaz posjetiocima. Na za-

Hafizova `elja
„Za~udo, pored toliko glasovitih svjetskih pisaca, nau~nika i intelektualaca, niko nije uspio spoznati to {to je Tolstoj spoznao!“, uzviknut }e Hafiz jednom dok smo pili ~aj u njegovom halvati}u i poslati jednog od svojih hizme}ara da donese ~etiri knjige s njegovog hastala u ~ardaku.

Ned`ad Lati} kraj mezara Lava Tolstoja u Jasnoj Poljani

nikada nisam po`elio vidjeti Moskvu“, rekao sam Juriju. „Moja generacija je putovala na ekskurzije u Rusiju nose}i `vaka}e gume, farmerice i

^etrnaest soba u Tolstojevoj ku}i
Hendikep da je Tolstojeva vila bila zaklju~ana zbog praznika nadoknadili smo posjetom njegovoj ku}i u Moskvi. Jedna ulica i trg s Tolstojevim spomenikom od granita nosi njegovo ime. Ku}a s oku}nicom kao parkom sa~uvana je kao muzej. U njoj su Tolstojeve `ivotne stvari, radna soba, spava}a soba, dje~ije sobe, saloni za prijeme, kuhinje, soba Bila su to ~etiri toma romana „Rat i mir“, {tampana 1928. godine, povodom sto godina ro|enja L. N. Tolstoja. Korice su bile boje izblijedjelog indiga, a stranice `ute kao duhan. Kupio ih je u jednoj jevrejskoj knji`ari u Sarajevu. Mo`da su ko{tale tada ~etiri pla}e jednog dr`avnog slu`benika. „Ove knjige su {tampane povodom stogodi{njice Tolstojevog ro|enja. Trebalo bi objaviti njegova djela povodom stogodi{njice njegove smrti“, insistirao je Hafiz. Znao sam da muslimani imaju simpatije prema Tolstoju zbog njegovog romana „Had`i Murat“ i zbirke stotinjak hadisa koje je sam izabrao, ali jo{ nikada nisam raza slu{kinju..., helem ~etrnaest soba. Tolstojev radni sto, pisa}i pribor, dokumenti, ~iraci, lampe, porculanski bardak, krevet, jastuk, kape, ~arape, mali porodi~ni portreti, veliki portreti k}eri i `ene, porodi~ne relikvije, porculanske {oljice za ~aj dizajnirane sitnim gran~icama jabukovog behara, posu|e, tanjiri, dva crna ku, dramati~nu borbu sa samim sobom, i s okolinom, u traganju za istinom“, savjetovao mi je Hafiz. „^itav `ivot sam `udio posjetiti Tolstojev mezar, ali nije bilo prilike“, po`alio mi se Hafiz. „Ti bi trebao oti}i u Jasnu Poljanu, ako `eli{ upoznati Tolstoja“, savjetovao mi je. „I to bi trebao u~initi jo{ ovoga prolje}a“. klavira, bicikl..., sve je sa~uvano! U drvarnici motike, sjekire, duge sanke, bure, alatke... Na kapiji povijena breza stara preko stotinu godina pred kojom se Tolstoj slikao ja{u}i na konju. Na biletarnici se prodaju mali prospekti i bro{urice Tolstojevih predaka i s o~eve i s maj~ine strane, njegove fotografije sa djecom i unu~adima. hulahopke, a ja sam ~itao ruske disidente Sol`enicina, Pasternaka, [alamova i gnu{ao se na one koji su se hvalisali jeftinim dernecima po Moskvi. Gledao sam igrane i dokumentarne filmove o Gulagu i tako zadobio jezive vizije puteva prema najhladnijem gradu na svijetu Jamajkonu, ~ija je cesta posuta smrvljenim kostima logora{a sa Kolime. Zatim, pokroviteljska uloga Rusije tokom agresije na BiH prema Milo{evi}evoj vojnoj kliki omrzla mi je i pomisao da moja noga kro~i na rusko tlo. Tako sam nekad pisao kako Alija Izetbegovi} ne treba i}i u Moskvu na obilje`avanje 50godi{njice pobjede nad fa{izmom kada ga je pozvao Boris

Jeljcin i Alija
Ve} sutradan sam nazvao kulturnog ata{ea Ruske ambasade u Sarajevu Jurija Pi~uvidina radi konsultacija za dobivanje vize. Ljubazno je prihvatio razgovor. Iskazao sam mu svoj interes za Tolstojem. „Bio sam antikomunist i

Jeljcin“, zapo~eo sam razgovor sa Jurijem. „Sada, nakon i{~itavanja Tolstoja, posebno njegovih ideolo{kih ~lanaka i djela, `elim razbiti stereotipe o komunisti~koj Rusiji i potencirati na dijalogu izme|u islamskog i pravoslavnog svijeta, izme|u na{ih naroda. Obljetnica stogodi{njice Tolstojeve smrti mo`e poslu`iti kao povod takvim nastojanjima“, rekao sam mu. „U Rusiji `ivi desetak puta vi{e muslimana nego u Bosni“, odgovorio je. „Postoji nekoliko muzeja i instituta koji se bave ideologijom Tolstojevih djela, tako da takvo Va{e interesiranje i pristup Tolstojevim djelima nije ni{ta novo“, iskazao je razumijevanje. Bio mi je potreban samo poziv koji mi je poslao ambasador BiH u Moskvi @eljko Janjetovi} da bih dobio vizu. Prilikom rezervacije avionskih karata uop}e nisam imao u vidu ~injenicu da je 9. maj, dan kad }u sletjeti u Moskvu, praznik kojim se obilje`ava pobjeda nad fa{izmom. Tako da paradoks bude potpun, ono {to sam odvra}ao Aliju Izetbegovi}a u svojim tekstovima, bude nasib da sam do`ivim. Velika vojna parada na Crvenom trgu ve} je bila zavr{ena kada sam, voze}i se metroom, izi{ao na stanici Biblioteka V. I. Lenjin. Odmah ispred ulaza u biblioteku je spomenik F. M. Dostojevskog. [iroke ulice

oko Crvenog trga bile su zatvorene za saobra}aj. Po njima je {etala milionska masa Rusa sa zastavicama u rukama i ordenjem na bluzama. Redovi mladih vojnika i policajaca postrojenih uz ivicu trotoara usmjeravali su mase i propu{tali ih u grupama kroz kapije Kremlja. U jednom nizu u parku ispred zidina Kremlja Moskovljani su prilazili i stavljali cvije}e na spomenike posve}ene palim borcima u desetak veli-

kih bitaka poput Moskve, Staljingrada, Sevastopolja... Na jednom kraju ulice, ispred zgrade KGB-a, pjevala je mr{ava pjeva~ica zabavne pjesme. Ispred Bolj{oj teatra, ~ija se fasada renovira, pjesnici su recitirali poeziju... Ulice su ~iste! Cvije}e u parkovima raznobojnih tulipana i ru`a iscvalo, mlazovi bistre vode prskali su iz fontana... Sun~ev odsjaj na mnogobrojnim kupolama crkava zasljepljuje pogled u

Kao u slavenskom kom{iluku
Moskva se doima kao raspojasan grad s jednim od najve}ih metroa na svijetu, s tri nivoa, sa {irokim ulicama, prostranim trgovima, velikim mramornim spomenicima velikanima, kulama Kremlja i Staljinovim neboderima. A predgra|a Moskve su poput bosanskih provincijskih gradova; ceste, nadvo`njaci, soliteri nalik na d`inovske kutije {ibica itd. molbu kako smo stigli iz daleka, nismo rekli odakle, pustio nas je da u|emo sporednom stazicom kroz {umarak i drvene mosti}e. Sadnice cvije}a, potkresana stabla jabuka, uzorane njive, bale sijena govorili su da se imanje jo{ obra|uje. Kroz otvorena vrata duge {tale uspio sam primijetiti glavu konja bijele dlake. Mnogo, mnogo sli~nosti s na{im gradovima. Osje}ao sam se kao da sam do{ao u neki slavenski kom{iluk u kojem ranije nisam bio. Ali opet, kad se obratim nekom „kom{iji“ Slavenu na engleskom ili improviziranom ruskom jeziku, i on po jeziku shvati da sam stranac, neljubazno se okrene. Iz namrgo|enog pogleda jo{ bije hladno}a mraza iz vremena hladnog rata! uzeo sam jedan busen s travom i jednu malu zelenu gran~icu. Jo{ }emo, Mirza, Alina i ja dugo stajati na stazi {ute}i i zure}i u mezar. Zapazio sam da ispod gumna, na kojem je humka, neprimjetno oti~e voda ispod li{}a. Naklonio sam se prije nego {to sam okrenuo lice od mezara. Obilaze}i ku}e, vilu i ku}ice, pomislio sam da je Tolstojeva {kola poru{ena. Tek na izlasku s kapije neko }e nam skrenuti pa`nju na bijelu veliku ku}u.

Koliko znam, prije mene ovom stazom hodila su jo{ dvojica Bo{njaka, Mustafa Krila{, pustolov iz Kre{eva, i Alija Isakovi}. ^itao sam i Krila{evu ispovijest u „Bosanskoj po{ti“ i Isakovi}ev zapis „U Tolstoja, doma“. Pri povratku iz Tule kupio sam ~uvene tulske medenjake dizajnirane bobicama crnih ribizli, ili likovima divljih `ivotinja s porukama na ruskom jeziku. Bili su slatki i ukusni kao starinski nanini kola~i. Ili ~itali Tostojeve dnevnike, ili dnevnike njegovog doktora Du{ana Mikovickog, sekretara Vladimira ^ertkova, Valentina Bulgakova, dnevnike njegove supruge Sofije Andrejevne, ili obilazilili njegovo imanje, njegovu ku}u, sve je toliko istinito, ta~no, stvarno i iskreno da kad i ne gledate njegove fotografije mo`ete mu zaviriti i vidjeti boju o~iju ispod velikih obrva, ili velike ruke sklopljene na koljenima kao dva crvena raka. Dok sam {etao stazom kroz {umu prema Zakazu, nisam mogao imenovati svaku vrstu drveta, niti cvijeta, pa ~ak nisam razaznao cvrkut i

Simpatije prema poslaniku Muhammedu
Op}e je poznata istina da je Tolstoj imao simpatije prema islamu i njegovom poslaniku Muhammedu, a. s., te da je imao kontakte i razmjenjivao pisma s islamskim intelektualcima, novinarima, {ejhovima. Isto tako pojenje mnogobrojnih ptica, zeba, sjenica, slavuja... A Tolstoj opisuje i imenuje svaki cvijet u prolje}e, svaku pticu i insekt, svako stablo jasena, brijesta, graba, breze itd. Dok gledam niz raskr{}e, na kraju imanja, u duge proplanke, vidim ga kako ja{e Mahnitu, kako odlazi u lov... Dok gledam duge njive obrasle travom do koljena, vidim ga kako kosi. Dok {etam stazicama izme|u dva jezera, kojeg sada zovu parkom ljubavi, vidim Ljovo~ku kako prilazi mladoj Sofiji, koja bere maline u kotaricu, i poput medvjeda iska~e iza jednog malinjaka. Izvinio joj se, uzeo jednu malinu i stavio je u usta i nestao. Eto, kad sam uzimao mali busen s mezara, vidio sam je jasno da su jo{ mnoge ~injenice u vezi s njegovim javnim prihvatanjem islama kao svoje vjere pomno skrivane i zata{kane. Osim toga, njegovi preci su bili u kontaktima s islamom u vrijeme Osmanlija. mno{tvo `utih malih mrava. Zapravo ispod sitnih vlati trave i polo`enih malih zelenih pruti}a cijela humka je mravinjak. To {to je Tolstoj zapisao u knjizi „Dje~a{tvo“, kao ma{tu svoga starijeg brata Nikolaja o mravljoj bra}i i zelenom pruti}u iz Zakaza kojim se mo`e usre}iti cijeli svijet, i zbog ~ega je po`elio da mu mezar bude ba{ tu, danas je stvarnost! Osim toga, tvrdi se da su nau~nici otkrili djelovanje energetskih sila oko mezara.

Posljednji dani
Ni njegov intimni `ivot, od raskala{enosti i razuzdanosti do uzornog prodi~nog `ivota s mnogo djece, njegova ljubomora, bra~ne sva|e, kao i njegova te`nja za osamom i izbjegavanje `ena, nije skriven. On priznaje da je razmi{ljao o samoubistvu, sklonio je u`e iz radne sobe, i nije nosio pu{ku u lov, kako ne bi do{ao u isku{enje da se ubije. Njegovi posljednji dani `ivota, njegov bijeg od ku}e, do zadnje stanice u Astapovu, njegove zadnje rije~i, zabilje`ene su. On nije prihvatao mitove, nau~nu istinu, umjetni~ku istinu, nikakvu istinu s prefiksom, osim suhe istine kao takve! Nije bio otmjeni licemjer poput jednako tako slavnih pisaca. Zato su ga zvali prorokom iz Jasne Poljane.

Gorostas sa Kafkaza
Iako histori~ari tvrde kako je Tolstoj bio pod utjecajem znamenitog islamskog filozofa iz Indije Suhraverdija, te razmijenio nekoliko uljudnih pisama sa [ejh Muhamedom Abduhom, njegov stvarni uzor mogao je biti samo jedan drugi gorostas s Kafkaza, Muhamed Ibn Ismail El-Buhari. On je za {esnaest godina sakupio sedam hiljada i dvije stotine i sedamdeset i pet hadisa, izreka poslanika Muhammeda, a. s., obilaze}i prenosioce hadisa! Na osnovu Buharijine zbirke hadisa, lik poslanika Muhammeda, a. s., jasan je ~itaocu kao da ga `ivog gleda u o~i. Djela Buharije i Tolstoja, u kojima je glavni junak istina, po pristupu su bez premca u svjetskoj civilizaciji. Bez njih suvremena misao, kao i sam `ivot, postao bi obi~na kalju`a la`i i mitova!

Krila{ i Isakovi}
Iako je posjeta bila zabranjena, nismo bili sami na imanju. @urili smo {irokim

U Moskvi na dan proslave pobjede nad fa{izmom

oglasi

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

1

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!

Prava je stvar M ILION NA DAR
Izvu~ene nagrade sedmi~ne igre „Ljeto“

„[koda“ Izetu ^aki}u iz Novog Travnika
\uro i „Bombaj {tampa“ izvukli 1.451 nagradu
zvla~enjem 1.451 nagrade ju~er je okon~ana i peta sedmi~na Izvla~enje nagrada je obavljeigra iz spektakular- no u prisustvu peto~lane komine serije nagradnih sije koju su ~inili: predsjednik igara „Dnevnog komisije Nedim Lisak te Nihad avaza“ pod nazi- Bumbul, Selma Adilovi}, Alen vom „Ljeto“. Popu- Ke{etovi} i Denis Zeba. larni glumac, re`iser i lider benda „Bombaj {tampa“ Branko \uri} \uro je, zajedno sa svojom grupom, izvla~io koverte sa imenima najsretnijih u~esnika igre. ^lanovi „Bombaj {tampe“ su se suo~ili sa „bazenom“ u kojem je bilo 25.721 koverta. Potom su „zaronili“, te dobro izmije{ali hiljade koverata. Popularni \uro je {alama i duhovitim upadicama nasmijavao ~lanove popularnog sastava, ali i komisiju koja je nadgledala izvla~enje. U jednom trenutku \uro je u{ao u „bazen“ i po~eo koverte bacati uzrak. I ostatak „Bombaj {tampe“ se preko \urine glave „ga|ao“ hiljadama koverti. Hrpe su letjele na sve strane. \uro je uhvatio jednu „u letu“. Time je najsretnijem ~itaocu donio „{kodu fabiju“. To je bila koverta u kojoj se nalazila kartica sa kuponima koje je poslao Izet ^aki}, iz Novog Travnika. Nakon ~estitki dobitnicima nagrada, \uro i „Bombaj {tampa“ su obi{li Avaz Twist Tower, u kojem je Ad. A. obavljeno ju~era{nje izvla~enje.
\uro i njegov bend imali pune ruke posla

I

^lanovi komisije

Spisak dobitnika 1.451 nagrade igre „Ljeto“
[KODA FABIA 1,2 70HTP 1. Izet ^aki} ^aki}i b.b. Novi Travnik PUTOVANJE U TURSKU U VRIJEDNOSTI OD 3,500 KM 1. \enita Hod`i} Lond`a 92, Zenica SJEDE]A GARNITURA „PALMA“ 1. Mahmut Salaman Hakije Kulenovi}a 8/2, Sarajevo SJEDE]A GARNITURA „KASANDRA“ 1. Selma [aran Ba~i}i 3, Sarajevo SJEDE]A GARNITURA „MOJCA“ 1. Sadeta Malki} Ismete Mujezinovi}a 45, Tuzla SJEDE]A GARNITURA „VILI“ 1. Namira Adilovi} Branilaca S. Viteza bb SJEDE]A GARNITURA „MIMA“ 1. Mirzet Mahmutovi} Osivica, Tesli} SPAVA]A SOBA „ATLANTA“ 1. Safeta \ubo Travni~ka cesta br.40, Zenica 2. Sabina Krasnik Kakanjska br.3, Ilija{ SPAVA]A SOBA „SS1“ 1. Mustafa Neziri} Krstac, Jablanica 2. Mabera Dori} Vi{egradska br.3, Gora`de 3. Marica Jake{eri} Zgone 13, Jajce SEDMODNEVNI ARAN@MAN ZA DVIJE OSOBE U NEUM 1. ]era ]uran Budisavskas 26, Prnjavor 2. Irma Vuk Mraku{a 4, Sarajevo UGAONE GARNITURE COLORADO 1. Ajla Podgorica Semira Fra{te 3 2. Sebila [ahinovi} Ul. 505 VMBR. Br. 62, Bu`im 3. Nasima Zadi} Sarajevska 33, Zenica 4. Nada Mihaljevi} Nikole Pa|{i}a 26/26, Doboj LJETOVANJE U ULCINJU ZA DVIJE OSOBE 1. Asim Hajdarevi} Benjamina Kallaja bb, Biha} PLAYSTATION SONY PS3 80GB 1. Irma Be{i} ^ar{ija 45 - Otoka Bos. 2. Lejla Gosto 21. ulica br. 9. Opine - Mostar 3. Hasan Alagi} Dana Nezavisnosti 4. Bos. Krupa 4. Emira Jakubovi} Had`ijamakova 8a, Sarajevo 5. Haris Beri{a Ul. Mejlijina br. 7, Sarajevo SKUTER 50CC YM50QT-6A 2S 1. Hajrudin [abi} Posavsko Trebavskas 39, Modri~a 2. Sr|an Safatlija Gavrila Principa 151, Vi{egrad 3. Zekija Husi} Prof. Josipa Ba}{a 20, V. Kladu{a 4. Ne{ad Saki} Ajvaz Dedina 40, (S. Kolonija) 5. Damir Koso Grada Kalgarija 2, Sarajevo DJE^IJA SOBA BINA 1. Mujo Goran~i} K. Tomislava Prozor - Rama 2. Rasim Ogorinac Vlatka Vukovi}a 3, Koz. Dubica 3. Aza Ja{i} Nova Kasaba MA[INA ZA VE[ BEKO WML 15060KL 1. [aban Topov~i} Kamenica bb, Tesli} 2. Amor Avdi} Zahira Panjeta 70, Sarajevo 3. Hasija Jaki} Glavica, Ljubu{ki 4. Ramiz Hod`i} Bra}e Muli} do broja 15 5. Uro{ \uri} Obljaj 1, Bosansko Grahovo KLIMA URE\AJ „BIRA“ 1. Haris Had`agi} Vukovarskas 183, Tuzla 2. Muharem Palaska Spre~anska br. 2, Sarajevo 3. Miroslasv Tripi} Br~ko Mehmedagia} 18 4. Sajra Voji} Ozimice 1, S/P+8/2, Biha} 5. Aldijana Puri} Mahmuta Zuli}a 8, V. Kladu{a MG AUTONAVIGACIJA 3100 EU 1. Irman Hrusti} Dositeja Obradovi}a 10, Bos. Novi 2. Jasmina Muharemovi} @unova~ka 123, Had`i}i 3. Emina Dizdarevi} Kromolj do 142, Sarajevo 4. Sanih Oru~ Ul. Suada Pozdera 9, Gora`de 5. Majda Smajlovi} Stupine br-8-VI/18, Tuzla POTRO[A^KI BON U VRIJEDNOSTI OD 300 KM 1. Emina Alagi} Me{e Selimovi}a 80, Biha} 2. Endi Faji} Ul. 10. juli bb. Bos. Krupa 3. Senada Bi{~evi} Omladinsko naselje 22a, Sanski Most 4. Sabera Pipi}` Stara Ksarna bb, Jablanica 5. Emar Avdagi} Blagaj - Mostar 6. Hedija Berbi} Bre`ani, Haljinica 7. Osman Ahmeta{evi} Rita{i}i bb, Gra~anica 8. Semir Bajramovi} Humska bb, Stolac 9. Edib Avdi} Sarajevska 69, Zenica 10. Azemina Amhetovi} Grada~a~ka 36, N. Grad 11. Zlatko Stjepanovi} Trg Ote{kog Bataljona 71 12. Nikola i Milan Kova~evi} Milo{a Mati}a 22, Banja Luka 13. Amila [ehovi} Ulica Stojana Jankovi}a 25, Mrkonji} Grad 14. Adila Pa{agi} Grabovac 100, Vrnogra~ 15. Jadranka Bucalovi} - Be{i} H. \oze 154, Sok. Kolonija 16. Nerma Omanovi} Sinan Pa{e Sijer~ia} 17, Gora`de 17. Muris Peljto Ul. 31. Drinske brigade 223, Gora`de 18. Tobudi} - Ha{im - Galib I. Mujezinovi}a 5, Tuzla 19. Nermina Aljevi} Lukovo Polje 86, Zenica 20. Mirha Pejazitovi} \ure \akovi}a 5 1-3 Tuzla 21. Adi Kova~ Dobrinjska 129, Sarajevo 22. Melisa [kampo Trg me|unarodnog prijateljstva 11, Sarajevo 23. Mevla ^ustovi} Omera Hajaha 4/2, Sarajevo 24. Edin Elezovi} H. Su}eske 5, Sarajevo 25. D`evdet Kapi} Toromanova 11, Sarajevo 26. Ajdin Podgorica Avde Podgorica Avde Karabegovi}a 13, S. Kolonija 27. Safet Mulavdi} Saliha @ige 54, Ilid`a 28. Muamera Ku~ Seada Bublina 62, Ilid`a 29. Mevlida Pekmez Sarajevo, Trg heroja 1/1 30. Atija ^negi} Hladivode 7, Sarajevo KU]NO KINO SAMSUNG HT Z110 1. Elvira Dautovi} Gnjilovac bb 2. Kadir Ku{mir Manja~ki ustanika 24, B. Luka 3. Amela Trle Bulevar Me{e Selimovi}a br. 15 4. ]ati} Mirza Vrbanja bb, Bugojno 5. Amir Bilajac Ahmeta Be{irevi}a bb, Grada~ac LAPTOP ACER FY3302A 1. Mejra Pe{tek Bogu{i}i ,Gor`de 2. Zehra B. Had`i} Drinska br.3, Biha} 3. D`evdeta Osman~evi} P .V.Kova~evi}a br.13, Banja Luka 4. Milorad Kosti} A i F. Herljevi}a 8/2, Sarajevo 5. Fikreta Harovi} M.Tita 31, Sarajevo RA^UNAR „LO COOL LE W -2 „ 1. Adnan Kamber Stjepana II Kotromani}a bb Livno 2. Ma{e Kova~evi} Brezova Kosa 153 3. Danijela Filipovi} Safeta Had`i}a 229, Sarajevo 4. Emina Somun Drinska br.5, Sarajevo 5. Hatid`a Festi} Mehe [anti}a 22, Bosanska Gradi{ka LCD SAMSUNG LE32A330 1. Nermin Ja{arevi} Bajatova 18, Mostar 2. Sabina Musi} Fikreta Salihovi}a 228, Tuzla 3. Sonja Brki} Drakuli}i 51, Banja Luka 4. Stanko Grahovac M.Anti}a bb, Bosanska Dubica 5. Merza Mujanovi} Izeta ^omare 73, Ilid`a KUHINJA „ERNA“ 1. Edina Hasanbegovi} Paromlinska 30/3, Sarajevo, 2. Refik Ba{i} M.Selimovi}a 47, Bos/Kozarska Dubica 3. Izet Pirija 1.D.U.B.-A br.15, Vitkovi}i MA[INA ZA SU\E „BIRA“ 600F 1. Ajman Helgi} Milo{a Pocerca br.4, Banja Luka 2. Rajif Salamovi} Miri~ina, Gra~anica 3. Admir Mirojevi} Petra Tije{i}a 12, Sarajevo 4.Muhiba Sarajli} Vojvode Mi{i}a 72 , Doboj 5. Azra Had`ovi} Milana Preloga, Sarajevo HLADNJAK ZAMRZIVA^ 168-73L 1. Elvira ^ehaji} Redak 27, Sanski Most 2. Amra Halebi} Pere Bili}a 31, Jablanica 3. Lejla Adanali} H.Turajli}a 33, Sarajevo 4. Alma Merdi} Kupre{ka 31, Sarajevo 5. Mevlida Huskovi} Gojka Vukovi}a 63a, Mostar KAMERA SAMSUNG VP D381 1. [ahzudin [abi} 17. V.K.B. br.20 Sanski Most 2. Aida Bajrovi} 43. Drinska udarna brigada 9 Gora`de 3. Sadeta Kevri} Omladinska 3, 4. Sabaheta Poplata Hivzi Bjelevca 64, Sarajevo 5. Aldina Kadri} Zaulica 27, Sarajevo MOBITEL NOKIA SLIDE 1. Ibrahim Maci} Prigre|ani, Potoci 2. Kristijan Aleksi} 511. Slavna F/13, Bosanska Krupa 3. Mehmed Spahali} M.K.Ljubu{aka 1, Br~ko 4. Mira Ibrakovi} Hivzi Bjelevca 164, Sarajevo 5. Jasenka Gogalija Mehmeda Spahe bb, Fojnica 6. Esada Rizvanovi} Amira Muharemovi}a 11, Sarajevo DIGITALNI FOTOAPARAT SAMSUNG DIGIMAX D760 SILVER 1. Sandy Hod`i} Tale Li~anina, Biha} 2. Faruk Poplata Antuna Hangija 83, Sarajevo 3. Senad Sejmenovi} Kosova, Maglaj 4. Mileva Pavlja{evi} Prokosovi}i bb, Lukavac 5. Midhat Akelji} Aleja bb, Turbe 6. Muamer Li{njo D. Vraca, Zenica 7. Jasmina Obradovac V.Skari}a br.4 Banja Luka 8. Sabina Komi} Unska 12, Otoka 9. Senad Lutvikadi} ]amila Sijari}a 8, 10. Erna Vu~eti} Igmanska 5, Sarajevo AUTOKASETOFON BLAUNGPUNKT MILANO MP 28 RDS AU 1. Hamdija Had`i} Dragodol 73, Tuzla 2. Enver Kasupovi} A.Izetbegovi}a L4, Kakanj 3. Munira Had`iabdi} Safeta Had`i}a 114, Sarajevo 4. Mehmed Feli} Bosanskog stanka 38 Biha} 5. Muhamed Kebo Blagaj bb, Mostar

(Foto: F. Fo~o)

2

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
Ustikolina, Gora`de 15. Avdulah Selimovi} Omera [ahi}a 40, Sarajevo 16. Ned`ad Omerovi} R.Porobi}a 114, 17. Vedad Bajramba{i} Krivaje 24, Zenica 18. Sedika Bebe Prijeka ^esma 42, Sarajevo 19. Zlatan Rudalija M.Maruli}a 13, 20. Munevera U{akovi} Edina Plakala, Gora`de 21. Bekija Musai ]osi}i bb, Karaula 22. Irma Canovi} Osmana Ef. Rastodera 25, Ilid`a 23. Senada Kasupovi} Put Armije BiH bb, Pritoka - Biha} 24. Edin Salki} Loji}ka ,Cazin 25. ]amila Beganovi} Sarajevo 26. An|elka Krsti} S. Kulenovi}a 9,Br~ko 27. Vernesa Muri} E.[abanije 40, Ilid`a 28. Aldijana ^oho Habibe Sto~evi} 16, 29. Enes Tahmi{~i} H.Bjelavca 58, 30. Kerim Hamza Te{anjska 4, Sarajevo 31. @an Mati} Drinska 11, Sarajevo 32. Indira Eminagi} Malta 19, 33. Ermin Musa Budu`delje bb, Vare{ 34. Bajro D`aferagi} Bra~e Begi}a 5, Sarajevo 35. Eldina Leti} Vele{i}i 8, Sarajevo 36. D`ehva ^ota Rejs Ef. Spahe ^ikma 72, Sarejvo 37. Zahida Guhdija Trg Solidarnosti 27, Sarajevo 38. Fadija Heli} M.].]ati}a bb, Gra~anica 39. Remzija Deki} Lubarde 128, Bu`im 40. Senad Loli} Doljanka bb, Jablanica 41. Jasmin Patkovi} 325 Brd. Brigade, Vitez 42. Zineta Mikuli} Paromlinska 20, Srajevo 43. Lejla Ho{i} Zije Krajine 77, Hrasnica 44. D`emila Ze~evi} Tepeba{ina 37, Sarajevo 45. Ahmet Me{inovi} H.K.Pru{~aka 7, Biha} 46. Amila Rov~anin J. Najtharta 9, Sarejevo 47. Alma Be~irevi} Semira Fra{te 12, 48. Nedim Be~irevi} Aleja Lipa 58, Sarejvo 49. Izet Sipi} Han Bila, Travnik 50. Rijad Mahmutovi} Trg Zlatnih ljiljana 1/11, 51. Mujo Dervi} Kasapovi}i, Novi Travnik 52. Omar Jusufbegovi} Bijela ^esma 4, Sarajevo 53. Elmedina Kr{i} Bosanska bb, Fojnica 54. Husein Mahmutovi} Vrbovska 179, Sarajevo 55. Salko Miso ^ebe|ije 51, Sarajevo 56. Nermin Ki{i} Vele{i~i 78, 57. Mele}a ^eki} Od Z. Rajka, Banja Luka 58. Ineska Hasagi} Voloder 23, Otoka 59. Belma ^ani} Petra Ko~i}a 11a, Tuzla 60. Ahmed Vila Trg Grada Prato 12, Sarajevo 61. Adisa Begi} Mejdani} 9, Gra~anica 62. Sejada Muji~i} Tetovska 337, Zenica 63. Ramiz D`aferovi} Trg Sarejevske olimpijade 12/2, Sarajevo 64. Hajrija Gluhi} Hasana Su~eske 2/7, 65. Mitar Kon~ar Branilaca Sarejva 19a, Sarejevo 66. Pa{a Junuzovi} Ibrahima Cvike 23, Srebrenik 67. Maida ]ati} Nijgle II/11, Bugojno 68. Bakir Rahimi} Fra Lucijana Kodri}a 6, Mostar 69. Senada Mulaomerovi} Taba{nica 1, Sarajevo 70. Ramiz Osmanovi} H.Brki}a 2/1, Sarajevo 71. Muradija D`eko Save Skari}a 4, Sarajevo 72. Mirza Vu~kovi} H.Kre{evljakovi}a 61/3, 73. D`eneta Pa{ali} A.[irbegovi}a 2/4, Od`ak 74. Jasminka Mustedanagi} - Mujanovi} M.Maka Dizdara 38, Tuzla 75. Nermina Omeragi} Ejuba Sarajki}a 6, 76. Ilhana Turulja Grbavi~ka 14, 77. Aida Vukovi} Mehmeda Spahe bb, Zavidovi}i 78. Tifa Ljuma Bezd`eta Muteveli}a 20, Sarajevo 79. Ida Zekovi} A.Smajlovi}a 1, Sarajevo 80. Sead Lisica Donja Mahala 3, Travnik 81. Sabaheta Rasulovi} Tekija 47, Mostar 82. Irnesa Salo{evi} Bogo{i}i 7/1, Visoko 83. Nermina ^aluk Obre 63, Kakanj 84. Zana Hamzi} Vahide Maglajli}a 15, Sarajevo 85. Lamija Reko Bosanskih Gazija 100 86. Halil Imamovi} Brije{}e Brdo 196, 87. Abdurahman [ukali} Paje 37, Sarajevo 88. Haris Prko Laki{i}a 58, Mostar 89. Sanja ^orhasanovi} Ul. 14 br. 93, Ora{je 90. Emir Obrali} 7 ulica 2/5, Maglaj 91. Azra Selimba{i} B.Begova 6, Tuzla 92. Rabija Gigovi} Kralja Tvrtka 4, 93. Danijela Krtali} Envera [ehovi}a 16, Sarajevo 94. Edina Mehi} [ehida 23, Travnik 95. Fatima Sujold`i} [ehida 27, Travnik 96. Azra Spahi} Aska Bori}a 41, Zenica 97. Belma Durakovi} Grada Bobovca 23, Sarajevo 98. Mirela Imamagi} Korovinji}i 4, Vare{ 99. Fahreta Mami} Novi [eher bb, Maglaj 100. Sead Durmi{evi} Branka Mikuli}a 1, 101. Sejada Gagula Adija Mulabegovi}a 17, 102. Husein Omaba{i} Panorama 26, Tuzla 103. Favzija Kukuljac Ive Andri}a 1, Sarajevo 104. Ibrahim Alihod`i} Buci 58, Visoko 105. Hakija Lozi} Turbe, 106. Alen Mr{i} Branilaca BiH, Klju~ 107. Bahrija Dizdar Zrinsko - Frankopanska, Stolac 108. Emir Efovi} Karpuzova 25, 109. Aida Ustamuji} Skenderija 18, Sarajevo 110. Ejub Ademovi} Pe}ina 2, Sarajevo 111. Fata hanuma Bulbul Piski} G. Jo{anica 1/15, Vogo{~a 112. Ajla Pobri} Midhata Begi}a 5/2, Sarajevo 113. Amir Sadikovi} Humska 610, Sarajevo 114. Dijana Numi} Aleja Lipa 6a, Sarajevo 115. Enisa Bunjo Z.Imamovi}a 29, Gora`de 116. ]amila ^ordalija K.Zvonimira 12a, Mostar 117. Hanifa Muratovi} Lamela 15b, Gra~anica 118. Mirza [aki} Kasindolska @ 28, Sarajevo 119. Selim [abanovi} 15 mejdan T.C.Senjak P .Prostor 20, Tuzla 120. Murisa Seferagi} Seferagi}i bb, Cazin 121. Emin Maci} Branilaca Konjica, Konjic 122. Enver Tuzovi} S. Lagumd`. 7, Sarajevo 123. Mira Dasovi} Topal Osman Pa{e 19, 124. Hajrudin Zuki} Vu~kovci Hrastavice 20, Grada~ac 125. Amina Maci} M.Tita 58/4, Konjic 126. Enijad Bajri} Ro{~evina 52, Kakanj 127. Toni Mikuli} G.Jesenica 93A, Mostar 128. Irma Puri{ Aleja Lipa 51, 129. Semir Bijedi} D`emala Bijedi}a 77, Sarajevo 130. Enisa D`afer Franje L.Pancera 28, Jajce 131. Reuf Tali} Travni~ka 56, Zenica 132. Tarik Tahirovi} Most Spasa 62, Sarajevo 133. Emina [ahbaz Tuzlanska 70, Sarajevo 134. Adnan Hasanefendi} E.[ehovi}a 26, Sarajevo 135. Enes Fatu{i} [kolska 55, Pura~i} 136. Osman Trapo Gromile Iv/75, Bugojno 137. Subhija Muj~i} Bje`anijska bb, Fojnica 138. Aida Kemez Alagi} P .Lige 7, Visoko 139. D`evada \ozo 8 mart 26,Brije{}e - Sarajevo 140. Nadir [abi} Hotonj 2 br. 32, Vogo{}a 141. Ahmet Halilhod`i} Jela~i}i 2, Jablanica 142. Jasminka Mehinagi} A. Mahmutagi}a bb, Maglaj 143. Bla`enka Ahmedhod`i} I.F.Juki} 6/2, Br~ko 144. Senad Lulo D`. Bijedi}a 101, Sarajevo 145. Azra Fehri} Kakanjski Put 122, Ilid`a 146. Iznaida Sajdivi} Musala 13, Br~ko 147. Mirsada Zahirovi} [umarija bb, Turbe 148. Meliha Huski} Dragodo 98, Tuzla 149. [emso Ba{i} Enesa Tvrtkovi}a 9, Gora`de 150. Safija Omerovi} Alije Izetbegovi}a 53, Banovi}i 151. Edin Mahmutovi} Biha~ki Branilaca 91, 152. Emina Bukva Breka 62, Sarajevo 153. Aziz ^ato Grada~a~ka 88/4, Sarajevo 154. Eldar Kadri} Semira Fra{te 5/3, Sarajevo 155. Bakir Pilavd`ija H.^emerli}a 12, 156. Rasim [ubo Grbavi~ka 6a, 157. Enisa Had`i} Soukbunar 7, Sarajevo 158. Jasmina Telalagi} Donja Mahala 1, Travnik 159. Izet Grabus Donja Mahala 5/3, Travnik 160. Mevludin Berberovi} Ba{bunar 2b, Travnik 161. Arnela Hod`i} D`. Bijedi}a 12, Gornji Vakuf 162. Merima ^olakhod`i} Ismeta Mujezinovi}a 2, Sarajevo 163. Aleksandar [erka Bosanka 1, Bugojno 164. Mirza Tutun Trg djece Dobrinje 73, Sarajevo 165. Fehrija Salkovi} 15 maja 4, Tuzla 166. Emir [ehi} Adema Bu}e 15/4, NOGOMETNE LOPTE 1. Re{ad Pljevljak Trebevi~ka 40, Sarajevo 2. Ranka Jankovi} D`. Bijedi}a 96, 3. Haris Mujaba{i} D`. Bijedi}a 62, Sarajevo 4. Mersada Lali} Nerkeza Smajlagi}a 15, Sarajevo 5. Mersud Kustura Rabiga D`inde 38, Sarajevo 6. Bahra Delija D`. Bijedi}a 101, 7. An|elka Stany Valtera Peri}a 22, Sarajevo 8. Murat Jaha Prijedorka 14, Sarajevo 9. Nijaz [ahbaz Vrbanju{a 152a, 10. Ifeta Bav~i} Humska 478,Sarajevo 11. Haris Gorak Bijela D`amija 12, Visoko 12. Lamija Mehamovi} 208 Brdska 18, ^eli} 13. Muharem ^upina Stari Vitez 14. Nehrudin D`ambi} Bogumilska 18, Breza 15. Semin Hota D`. Bijedi}a 287, 16. Vahid Ba{i} Solakovi}i bb, Kiseljak 17. Zumra Murti} Bukovica 46, Lepenica Kiseljak 18. Armana Pinji} Dre`nica bb, Mostar 19. Nedim [eketa Ul. 305 S.B.B. 20. Fuad Macanovi} Seonica Buturovi} Polje 21. Edin Sarhatli} Jezernice Zgrada 6 Lamela B, Sanski Most 22. Esma Avdakovi} 5. Korpusa H-5, Biha} 23. Seida Balihod`i} Bosanska 3, Sarajevo 24. Zvonko Mari} Tome Me|e 16, Ilid`a 25. Nidal ]ato B. Muteveli}a 26. Fatima Hod`i} Pekiska, Bos. Petrovac 27. Jasmin Mujezinovi} Branilaca Grada, Zavidovi}i 28. Sabahudin Berisali} H.K.G., Olovo 29. Tarik [abi} A.Izetbegovi}a 57/1, Kakanj 30. Enver Muratovi} Bosanska 14, Doboj Jug 31. Emina Zukanovi} Trg Grada Prato 26, Sarajevo 32. Razija Karali} N.Smajlagi}a 14/17, Sarajevo 33. Nermina Maki} Vitkovac ^ikma 11, 34. Mirzet Halilovi`} M.Tita 38, Tuzla 35. Nedim \edovi} Lukavi~ka Cesta 7/VIII 36. Dorian Berberovi} A.Izetbegovi}a 27, Zavidovi}i 37. Mensura Kadi} Muli}i bb, Visoko 38. Meho Salki~evi} Zavidovi}i 39. Mevlida Memi} Bosanska 9C/13, Gra~anica 40. Omer Jusupovi} Pere Bili}a 45, Jablanica 41. Enes Haseta M.Ef. Pand`e, 42. Ahmed Ahmetspahi} Hotonj 3 br. 44, Vogo{~a 43. Ena Kari} Jaja~ka 45, Sarajevo 44. Salih Deli} M.Smajlagi}a 16, Sarajevo 45. Nedim Goga A.[e~irbegovi}a 122, Sarajevo 46. Naida [urkovi} Milikladska 37, Sarajevo 47. Avdulah Popovi} 43 Drinjske Brigade 12, Gora`de 48. Muris Osmanbegovi} Ora{ac bb, Visoko 49. Nasiha Mujagi} Oto~kog Bat. Bosanska Otoka 50. Mirsad Huji} Himze Polovine 26, Sarajevo 51. Alen Ali} Hipodrom 23, 52. Nermin Mani} Asima ferhatovi}a 29, 53. Nejra Brzina Kneza Domagoja, Stolac 54. Zineta Mer|o S. Toma{evi}a 5, ^apljina 55. Ria Sahami} E. Pa{ali}a 3/1, Sarajevo 56. Fikreta Dikonja Muftije D`abi}a 7, Sarajevo 57. Edhem Godinjak Selo Godinja, Trnovo 58. Zdravka Niki} S. Kulenovi}a 55, Vogo{~a 59. Ibro Me{i} Brajkovac 8b , Sarajevo 60. Sabina Land`o Vranja~e 23, 61. Halid Skoki} Zlokobac 4b, Tuzla 62. Mahira Pa{ali} Mandrina 61, Sarajevo 63. Lea ^olakovi} Bjelave 60, Sarajevo 64. Mulija Alihod`i} ^ajni~ka bb, Gora`de 65. Adisa Zoni} O.Ker{ovanija 143, Tuzla 66. Azra Ba{i} S. Omerovi} 22/7, Maglaj 67. Suvada Sabrihafizovi} N.K.Had`i} 8, 68. Veljko Mi~evi} K.Tomislava 4a, Mostar 69. Sulejman Mu{i} Ninkovi}a 10, Ljubu{ki 70. Slavica Ivi} Aleja Lipa 52, Sarajevo 71. Amina Kurt Hasana Su~eske 8/3, Sarajevo 72. Adnan i Samir Mahmi} Bistrik 23/2, 73. Akma Pljaki} Teheranski Trg 2, 74. Mustafa Ali~i} Matuzi}i 75. Kemal Halilovi} Golubinjak A7, @ivinice 76. Maida i Sajid ]erimovi} Olimpijska 24/2, Sarajevo 77. Tatjana ^olakovi} Cicin Han 29, Sarajevo 78. Emir Hrelja N. Smajlagi}a 16/13, Sarajevo 79. Sulejman Vra~kovi} K.Kapetanovi}a 14/2, Sarajevo 80. Zijad [ahbaz Vrbanju{a 152a, Sarajevo 81. Sadat Berbi} B.M. Selimovi}a 31, Sarajevo 82. Azra Muminovi} Avde Smajlovi}a 25, Sarajevo 83. Bojan ili~kovi} M.Tita 157/7,Tuzla 84. Selim Red`ovi} Prkanj L2/2, Konjic 85. Dino Ahmi} 1 mart bb, Jelah 86. Had`em i Ema Me{i} Trg Zavnobiha 18, Sarajevo 87. Edia Kr{o Bulevar Mimara Sinana 6, Sarajevo 88. Hajdo Hilimi} H.Bjelavca 64, Ilid`a 89. Sabina Salihovi} Raji}evac 21, Vare{ 90. Alija Sefo Banovinska 21, Stolac 91. Refik D`ubur Trg Djece Dobrinje 12, Sarajevo 92. Sabina [abanovi} Cazinska 13, Sarajevo 93. Emina Ba{i} [pionica D. 94. Adem Garaplija Grada~a~ka 72, Sarajevo 95. Bedrija Tataragi} D`emala Bijedi}a 119, Sarajevo 96. Sanjin Had`iabdi} Zlatnih Ljiljana 23, Zavidovi} 97. Ekrem [abanovi} Aleja [ehida Resula 10, Visoko 98. Husref Agarevi} Dr. Avde Su~eske 13, Ilid`a 99. Amela D`indo Fra Matije Divkovi}a 28, 100. Samir Budimlui} 1 marta bb, Cazin 101. Nermina Dedi} [kaljevica bb, Gra~anica 102. Ismeta Huremovi} Kurta Schorka 24b, Sarajevo 103. Aida Bakal I. Andri}a 2, Sarajevo 104. Mersida Brki} Zanatski centar ,Od`ak 105. Kasema Su{an Ra{idovi}a 21, Visoko 106. Faiza Ferhatovi} D`emala Bijedi}a 12, Breza 107. Emir i Bakir Mujankovi} Sead Bega Kulovi}a 10, Tuzla 108. Salko Bevab Proleterskih Brigada bb, 109. Mesud Hli{i} Banjalu~ka 50, Sanski Most 110. Lamija Kologlija 8 mart 26, Brije{}e 111. Amra Ba{i} Grada Bakua 4, Sarajevo 112. Ezana Lo{i} Viteska 17, Maglaj 113. Jasmin Huskovi} 7 Bataljon, Grada~ac 114. Samra Derli} Kulina Bana 7, @ep~e 115. Suad ^ehi} Had`i}i bb, ilija{ 116. Adela Mand`i} Milinkladska 71a, Sarajevo 117. Senka Sal~in Musala 5, Sarajevo 118. Edin Koluder Tekija 49, Mostar 119. Ida Hod`i} @upana @elimira 3, Livno 120. Esma Mud`elet Skenderija 22, 121. Hasan Kurtovi} Ozimice 1 TO3/4, Biha} 122. Vasvija Lisica Senada Mandi}a Dene 3, Sarajevo 123. Una Sadiba{i} Bosanska 160, Travnik 124. Fajo Omerinovi} Uzunovi}a Put 3, Zenica 125. Mirela Rujovi} Armije BiH 6/IX 126. Muhamed Zuki} [atorovi}i 127. Ilhana Red`i} Jalimanov Put 14, Zenica 128. Me{a Re|i} Crnile 51, Zenica 129. Amira \idi} Sarajevska 67, Zenica 130. Nusret Sarihod`i} Klostenska 5, Tuzla 131. Refik Trle Huma~ka Plo~a do 68 132. Avdo [akrak Ru`da Islamagi} 49, Gora`de 133. Ajdin Zlatko Franje Markovi}a 8/9, Tuzla 134. Adnan Kljako M.Tita, Mostar 135. Vahid Fazli} Stjepana Matjeni}a 101, Tuzla 136. Amela Sadi} Prijedorska 44, Sanski Most 137. Almana Rahimi} Pijesci, Buna 138. Nermna D`ud`o Branilaca bb, Kakanj 139. Kre{imir Juri{i} Ra{idovi}a 42, Visoko 140. Zarfa Hubani} Grada Kalgarija 8, Sarajevo 141. Latifa \ogi} Vogo{~a 142. Alma Agi} I.Mujezinovi}a 123/8, Tuzla 143.Ekrem Mahovac Sinanovi}i, Zavidovi}i 144. Seudin [ahinagi} Gojka Vukovi}a 118a, Mostar 145. Fahrudin Hod`i} 119 M.B.B. 20, Banovi}i 146. [a~ir Kre~ni} Lug 112, Jablanica 147. Amela Ku{und`ija Trg zavnobiha 3, Sarajevo 148. Ivana Filipovi} Butmirska 281, Ilid`a 149. Maja Mujezinovi} A.Herljevi}a 10/15, Tuzla 150. Ademir Ligata Hasana Kiki}a 32, 151. Ejub Veli} D`emala Bijedi}a 4/3, Breza 152. Muhamed Klebi} Branilaca Grada bb, Grada~ac 153. Taisa Ramovi} Ilova~a , Gora`de 154. Elvis Kari} Lu`ine bb, Fojnica 155. Enisa Eminovi} M.B. Sto~anina, Uskoplje G.Vakuf 156. Fata Palavra Strijela~ka 1a, 157. Irfan Pa{i} Obala Kulina Bana 27, Sarajevo 158.Izeta Halilba{i} G.@ivinice, @ivinice 159. Mujo Omanovi} Dubrova~ka 1/8 Mostar 160. [ahsena Kundali} Stara ~ar{ija 2, Zenica 161. Emir Rizvi} Radni~ka 60, Sarajevo 162. Ermin Ramadan Ticina 21/a, Sarajevo 163. Ermin Silajd`i} Alipa{ina 51, Sarajevo 164. Amela i Sr|an Dubo~anin \i|ikovac 11, Sarajevo 165. Borka Alibegovi} Kra~uje 25, Sarajevo

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
USISIVA^ SAMSUNG SC 4130 1. Nadia Sari} Varda bb, Konjic 2. Zumra Had`i} Halilovi}i 37, Sarajevo 3. Ines Curl A. Andrejevi}a 154, Sarajevo 4. Arijana Ragu` Humska bb, Stolac 5. Faruk U`i~anin Pinjagi}a br.1, Visoko DRES EDIN D@EKO 1. Mirnes Tabak G. Bio~a 26, Had`i}i ZIPPO UPALJA^I 1. Fatima Had`imehi}, Te{anj Krndija lamela, Te{anj 2. Selma D`ambi} Sarajevo, ul. H. [abanija br. 10-e 3. Lamija Turkovi} Jar~edoli do 32, Sarajevo 4. Edina Hrusti} ^. [erifa 12, Stari Vitez 5. Nisveta [e~i} Ul. Bosanskih branilaca bb, Srebrenik [ESTOMJESE^NA PRETPLATA NA REVIJALNO IZDANJE „AVAZ ROTO PRESSA“ 1. Mehmedalija Dukatar Sarajevo, M. Tita 29 2. Vildana Drljevi} @rtava Fa{izma 4, Sarajevo 3. Zulejha Burak Stara Bila 53, Vitez 4. Mubera Hrustemovi} Ferida Dizdarevi}a br. 19, Gora`de 5. Igor Trkulja Rudarskas 55, Tuzla 6. Adela Sinanovi} Don Ivana Musi}a 6 7. Salko Tucovi} Nalina - 6 Sarajevo 8. Larisa [ari} Uzunovia} put 6, Zenica 9. Dila [e~i} Ul. Safeta Isovi}a 81, Sarajevo 10. Enijad ^i~ak I Zeni~ke brigade 19a, Zenica 11. Malik Catovi} Z. Krajine 2, Hrasnica 12. Edina @ehak Teheranski Trg 2 13. Elma Pol~i} Huse Masli}a 3, Mostar 14. Emir Kalkan Bosanska 9, Sarajevo 15. Munira Had`ijamakovi} Sarajevo, Aleja Lipa 55/5 16. Abdulah Zeherovi}a Ul. I. Mujezinovi} 29/9, Tuzla 17. Denis Halilovi} M. Spahe 2a/30 N. Travnik 18. Harun Kali} Z. Mu{novi}a 41, Br~ko 19. Edin Kasi} Bedem 2 Biha} 20. Emir Fi{o Trzanj 30, Tar~in 21. Melisa Mizdrak Malta 19, Sarajevo 22. Muhamed Memi{evi} Hamdije ^emerli}a 19, Sarajevo 23. Amina Omerika Ul. XVIII br. 3, Mostar 24. D`enita Bajramovi} Lizoperci bb, Jablanica 25. Jasmina Ibrahimovi} Zaima Mu{anovi}a 28, Br~ko 26. Jasmin ^aklovica [abana Zahirovi}a 6/III, Tuzla 27. @elimir Osenk H. Kulenovi}a 11, Sarajevo 28. Tarik ^engi} Dobrinjske Bolnice 6, Sarajevo 29. Hajrudin Dizdarevi} V. Palagi}a 42/I, B. Luka 30. Hasan i Hava Konji} Trepari}i 32, Gra~anica 31. Mirko Andri} Japalaci 37, Tar~in 32. Edna ^olpa Ul. Jahijela Fincija 17, Ilid`a 33. Ajdin Bahtanovi} Alije Nametka 23 34. Branislav Duvnjak Solunska 26, B. Luka 35. Amila Hara~i} D`. Bijedi}a 58, Sarajevo 36. Ademi Abdilbari Ul. 1. marta br 32, Srebrenik 37. Suada Ali} M. Tita 1a, Zenica 38. Ned`la [abanovi} Dobrinjska 201. Ilid`a 39. Alija Had`i} Ulica Ljubice Gerovac 3, Banja Luka 40. Bisera Krpo Poljice kod Tuzle 41. Azra Zoloti} 43. Drinska brigada br. 20, Gora`de 42. Nazifa Berhamovi} Hrvatske Mlade`i 3/VII Mostar 43. Ilda Hopovac Geteova 14/5, Sarajevo 44. Jasna Jukan Pribava bb, Gra~anica 45. \ani Had`ovi} Stupine B4 L1 Tuzla 46. Alen Rebi} Vrbovska br. 8/4, Sarajevo 47. Esma Zup~i} Ibra ^elka 46, Gora`de 48. Jasminka [ahinovi} Ul. 4. bb, Maglaj 49. Aida Frndi} Sarajevskas 79a, Zenica 50. Ezedin Livnjak Teheranski Trg 6, Sarajevo 51. Amel [ahinovi} Ribi}i br. 6, Konjic 52. Rusmir Fazlinovi} Prvomajska 21, Sarajevo 53. Tanja \ordi} Bulevar Kulina bana 2/11, Zenica 54. Omar Husrep Jablanica 55. Sad`a Herco Breza, Mehmeda Spahe bb 56. Husein Kabiljagi} 505. Vite{ke bb, Bos. Krupa 57. Nazim Nurkjovi} ]ehaje - Srebrenik 58. Vesna ]urovac Paromlinska 33 59. Esad Smajkovi} Bbr~anska malta bb, Gra~anica 60. Hatemina Kurbegovi} \ure \akovi}a br. 6/st 17, Banja Luka TELEFON PHIPIPS CD1401B 53 1. Munta [ikalo Gnojnice 78, Mostasr 2. Hamdija Hasanbegovi} Halilovi}i 41 Sarajevo 3. Fatima Tabak Ko{evska ~ikma 3a, Zenica 4. Vedran Filipovi} Fadila Jahi}a [panca 54 5. Esad Had`isalihovi} Rudarska 25 - Tuzla RO[TILJ ELEKTRI^NI BIRA 1. Halid Slini} N. Luke br. 5 Visoko 2. Ibrahim Horozovi} 517 Oslob. Brigade 56, Cazin 3. [efik Silajd`i} Ul. Alije Izetbegovi}a L-2, Kakanj 4. Ajla i Enis Hod`i} Ahmeta Ljubun~i}a 17 5. Adi Kova~ Dobrinjskas 129, Sarajevo PEKA^ KRUHA XBM1008 1. Nina Marjanovi} Spasovdanska 15/II, Lukavica 2. Nina Stojanovi} br. 15, Gora`de 3. Dervi{ Halilhod`i} Armije BiH, Tuzla 4. Emina Kubat Vla{kovo 88, Ilija{ 5. Safet Kor{eni} Dr. Fetaha Be~irbegovi}a br. 3, Sarajevo GARNITURA ZA VRT STO + 4 STOLICE PVC 1. Re{ad Had`i} Ulica Patke 10, Sarajevo 2. Hasan Fi{i} Novo Naselje Travnik 3. Ned`ad Hasanbegovi} Lubi{ka 3, Klju~ 4. Kemal Gruhonji} M.m: Merd`e br. 34, Tuzla 5. Milan Stanisavljevi} Slavka Rodi}a 2b, Banja Luka MIKROVALNA SAMSUNG MW 71E 1. Zrinka Bodul Ul. Prof. J. Neidharta 14/I, Zenica 2. Edita Stambolija D`ani}a Mahala 41, Biha} 3. Marija Karat Joakima Vuji}a 19, B. Luka 4. Mirnesa Skender Ja{arevi} Bosanski Gazija 99, Ilid`a 5. Mirsada Tikve{a Vrap~i}i bb, Mostar LJULJA^KA 20176 110X175X17 1. Andrea Hamidi~evi} H. Bjelevca 8, Ilid`a 2. Damir Veli} Ul. Mahmuta Bu{atlije 1, Tuzla 3. Amna i Amra Gazi} Hendek II 32, Bugojno 4. Mehmed Handamovi} M. ]ati}a 271, S. Most 5. Suada ^ago Ul. Abdulaha Aska Bori}a 17 PC IGRICE 1. Mirza Pa{i} Vlakovo 101, Ilid`a 2. Asima Safi} S. Filipovi}a 1/IV, Sarajevo 3. Edin Zaimovi} D`emala Bijedi}a 7, Breza 4. Rahima Muminovi} D`avida Haveri}a 7, Sarajevo 5. Enver Raljevi} Vi{njik 31, 6. Azra i Naida Vehabovi} Doglodi - Unska 37, 7. Nermin Spaho Mo~ila 5, Sarajevo 8. Fazila Demirovi} Dervi{ Pa{e Bajezidagi}a 8, 9. Mersiha Gavranovi} Trg Djece Dobrinje 26, Sarajevo 10. Eljub Fejzi} Banovinska 60, Stolac 11. Subhija Alijagi} Vreoca 27, Ilid`a 12. Nermina Terzo M.Krle`e 5/1, 13. Hatid`a ]osi} M. Dr`i}a 2, 14. Emira Mulabdi}

oglasi
166. Sead Mrkonja Ba{bunar 5, Travnik SJECKALICA MINI GM-3800F 1. Selver Pari} Put mira 34, Kula „A“ 2. Kenan [o{i} Maka Dizdara ?, Jablanica 3. Muharem Grabus Sadova~e Vitez 4. Majam Mali} Ze~evi} Musala 21/1 5. Alen Premilovac Banovinska 23/3, Stolac 6. Jasminka Nenadi} Alibega Firdusa 65/III, Sarajevo 7. Ahmed Tabakovi} Ul. Samira Radovca 11 8. Mirnes ^au{evi} Trg Zavnobiha 7/4, Sarajevo 9. Indira Mehi}-^ejvan Kralja Tvrtka 140, Jajce 10.Ismir Pepeljak Ho{in Brijeg 82, Sarajevo 11. Besima Kari{ik Sulje Jahi}a 137 12. Adem Mujkanovi} XX ul.bb, Ora{je 13. Edina Lokvi} Jelah, Armije BH 14. Murto Murtovi} Dobrinjske bolnice 13, Sarajevo 15. Amila ^ukle [etali{te bb, Fojnica 16. Selim Sefer Meljanac 7, G4,Da, Travnik 17. Amela Lokvan~i} Mejdan 3, Gra~anica 18. Nihad Rujanac Rujanci 47, 19. Mustafa Ba{i} Brijesnica Mala, Doboj Istok 20. Jasmina Mari} M.Tita 84, Mostar 21. Bakir Habe{ Bukva 3, Sarajevo 22. Rasema Seferovi} Srebreni~ka 44, Biha} 23. jadranka Ladan Mile bb, Jajce 24. Halida }eli} Kiseljak~ka 8, Sarajevo 25. Ramiza Begi} N.Smajlagi}a 12, Srajevo 26. Elvir Rahirovi} Trg Zavnobiha 2, 27. Hajrija Rami} Vukovarska 55, Tuzla 28. Majda Vajzovi} Nikola Bojanovi}a 5, 29. Zehra Ba{i} [pionica D. Bb, Srebrenik 30. Tenzila Ba{i} A.Andrejevi}a 13, Sarajevo 31. Jasminaka Smajlagi} Aleja Ljiljana 33/4, Maglaj 32. Amra Himzi} Rosulje bb, Jelah 33. Kenan Birno I. Andri}a 4/8, 34. Erduan Ba{ovi} Dr. P .Be~irbegovi}a 1/7, Sarajevo 35. Nerina ^engi} B.M.Selimovi}a33, 36. Mehmed Hanu{i} Beogradska 37, Bijeljina 37. Isak Mand`i} S.Toma{evi}a 84, Jajce 38. Ajla Bizum [ehitluci 38, 39. [emsa Haseta Ivanjska 27, 40. Vildana [abanovi} ^abru{a 1, Travnik 41. Emir Husi} ^ajengrad, Visoko 42. Fatima Lepir Zenjak centar 1, Travnik 43. [ejla Ro{i} @rtava Domovinskog Rata, Cazin 44. Zulfo Bajramovi} Prva, @ep~e 45. Ahmet Elezovi} Kneza Domagoja, Stolac 46. Elmira Trebinjac S.Filipovi}a 3/VI 47. Mehmed Feli} Bosanskog Stanka 38, Biha} 48. Emina [o{i} Stara Cesta Jezera 33, 49. ]amila Nurkovi} D.Ibrahimbega 12, 50. Hajrija Cerovi} Marija Mikuli}a 65, DVOGLED, SNAGA 10X, OBJEKTIV 50mm 1. Emir Ora} Duhri bb, Kiseljak 2. Berina Ba{i} Trg Zavnobiha 3, Sarajevo 3. Izudin Herenda Branilaca Sarajeva 32, Sarajevo 4. Merima Brki} Vrbanju{a 105, Sarajevo 5. Ademir Halilovi} Medenice 27, Tuzla 6. Husein Sinanovi} Kneza Milo{a 20. Janja 7. Sead Husni} Podvele`je, Mostar 8. Damira Memi{evi} M.Tita 62/3, 9. Indira [eta Smajla {ikala 174, Sarajevo 10. Emina Kari} Hasana Aganovi}a 54, Br~ko 11. Suada Numanovi} Kladanjske Brigade 51, Kladanj 12. Emina Kadi} Alipa{e He~imovi}a, Te{anj 13. Minka Kadri} Vratnice 28, Ilid`a 14. Armudin Vatre{ Balibegovi}i, Podlugovi - Ilija{ 15. D`eneta Osmanovi} Kapetana Hajre Me{i}a 25, 16. [ehbudin Ljuca Fadilpa{e [erifovi}a 1a, Sarajevo 17. Adema Roti} D`emala Bijedi}a 99, 18. Naliha Mand`o Dragodol 56, Tuzla 19. Ifeta Prolaz 31 Drinske Brigade, Gora`de 20. Samir Ga{evi} Branilaca Grada bb, Bosanska Krupa GLA^ALO PARNO „BIRA“ 1.[emso Konak Ante Babi}a 3, Sarajevo 2. Sulejmana Memija Votulje 30, 3. Fatima Mehiki} Trobradovi} Sokak 4, Br~ko 4. Franjo Topi} G. ^ajdra{ bb, Zenica 5. D`ehva Jakupovi} Kamenica merezni~ka bb 6. Damir Kotori} Sl. ^ifluk, Te{anj 7. Ramiz Dlaki} [ibenska bb, Livno 8. Jasmin Hajder Sulejmana Ef. Musi}a 2, 9. Belma Be{i} Kule 1, Lukavac 10. Minela Jusi} Voloder, Bos. Otoka 11. Sakib Kravi} D`emala Bijedi}a 4, Tuzla 12. Hazim Kljaji} A.Izetbegovi}a bb, @ivinice 13. Mersija Hod`i} Pu{kar bb, Cazin 14. Erdina EL Chekh Kosovska 37, Janja 15. Marija Miki} Naselje Gri}, Cazin 16. [efika Bajrovi} A.Izetbegovi}a 77, Visoko 17. Amira [u{a Zlatnih Ljiljana bb, Gra~anica 18. Re{ad Burekovi} A.Smajlovi}a 2D, Zenica 19. Amela Kurtovi} Adema Bu~e 197, 20. Edina Abazovi} Vakuf bb, Travnik 21. Izeta Fi{ekovi} Novo Naselje 41, Tuzla 22. Salko Turajli} Huse Masli}a 1/5, Mostar 23. Faruk Razi} T.M.P 2, Sarajevo . 24. Nafija Topi} Nurije Pozderca 14, V. Kladu{a 25. Mirza @abi} Zlokovac 4, Tuzla 26. Branka Bukvarevi} Put Mira 08, Vare{ 27. Zarifa [urkovi} Adema Bu}e 193, Sarajevo 28. Sarah Grabus \ermanovi}a 17, Br~ko 29. Bo`idar Tadi} Spre}a 29, Dubrave Donje 30. Aleksandar I{ek Bajrama Zenunija 3, Sarajevo 31. Vahid D`aji} D`aji}i 42, Konjic 32. Jasmina Jajetovi} Mahmutovac 2, Sarajevo 33. Ibrahim Muj~inovi} M.Abdi}a 10, Br~ko 34. Senad Mujagi} Bu`imska 34, Biha} 35. Almir Buljuba{i} Tuzlanski Odred 31, Serbrenik 36. Kasim Begi} ]ire Truhelke 8c, Zenica 37. Ismir Pleh Alojza Benca 2, Novo Sarajevo 38. Dervi{a Kapi} Sulejmana Kapi}a 8, D. Vakuf 39. Envera Spahi} Mejdan 29, Hrasnica 40. Ena Bu~an Ive Andri}a 8, Sarajevo 41. Haris Mulabdi} Enesa Galija{evi} 25, Te{anj 42. D`emal Malki} Novov Naselje, Tinja 20a 43. Besim Omerovi} Gojsali}i, Kladanj 44. Bajazid Jugovi} Mehuri}i bb, Busova}a 45. Amra Hendi} Patriotske Lige bb, Kalesija 46. Igor Jaki{a Zrinsko - Frankopanska 124, ^apljina 47. Senad ^ustovi} One{~ukova 39a, Mostar 48. Amra Sir~o Sarajevska bb, Olovo 49. Mustafa Ali{a Cerava~ka brda 62, Biha} 50. Salih Kotovi} Logobare , Te{anj 51. Zuhidina D`afi} Seljanu{a bb, Gra~anica 52. Enesa Jugovi} Pleha bb, Konjic 53. Vasil Bo{njak Trg Me|unarodnog Prijateljstva 10, Sarajevo 54. Dino Ahmetovi} Moku{nice 9/7, Zenica 55. Sejad Vele Vatu{a, G.Vakuf 56. Saltaga EL Harun Muhameda Ef. Pand`e 49a, Sarajevo 57. Dino Mulasmaji} 1 mart 35/5, Maglaj 58. Hasan Kuduzovi} Potok Mahala bb,Gra~anica 59. Mubera Berbi} Naselje Luke 13, 60. D`enita Hrnji} Ba{bunar 5a, Travnik 61. Mirza Sulji} Budo`delje , Vare{ 62. Nada Kosti} Kozara~ka 17a Bijeljina 63. Marinko Toti} Bila Grgino Polje bb, Vitez 64. D`enana Fejzi} Sarajevska 146, Zenica 65. Nermina Dautba{i} Petri}a bb, Srebrenica 66. Jasmina Delali} Porodice Foht 37, Sarajevo 67. Refik Omera{evi} Debelo Brdo 146, Tuzla 68. Riad ]i{i} Trg I. Krmdelja 36a, Mostar 69. Kemal [ahi} Rijeke II br.62 70. Adisa Zuki} Naselje Doljanska bb, Jablanica 71. Izudin Muminovi} Hubjeri, Gora`de 72. Rada Div~i} Njgo{eva 28b, 73. Ned`ad Fo~o Trg Solidarnosti 37, Sarajevo 74. Jasmin Pripo @eljezni~ka 14a, Konjic 75. Suad Alagi} Alije \erzeleza br.20, Biha} 76. Huska Omer~evi} Vra`i}i, ^eli} 77. Mehmedalija ^amd`i} A. Hasi}a br.6, Kladanj 78. Ismeta i Ismail Makan Ibrahima Ljubovi}a 7, Ilid`a 79. Enisa [abanovi} Izbod bb, Breza 80. Aco Marjanovi} Srpskih ratnika 4 I. Novo Sarajevo 81. Senija Mujezinovi} Branilaca Bosne 2b, Zenica 82. Hanifa Be}irovi} Brijesnica-Doboj Istok 83. Irma Jozi} Bosanska 149, Fojnica 84. Emir Toromanovi} Hamdije ^emerli}a L.1, Biha} 85. Said Pali} Omladinska [etali{te bb, Jablanica 86. Adnan @uni} A.P Budimlije 2, Gra~anica . 87. Habiba Mijanovi} A. Star~evi}a 32c, Mostar 88. Hazim Horozovi} N.Pozderca, Cazin 89. \enana Babi} Donji}i I 11a, Bugojno 90. Be{ir Ba{i} Proko{ki p. Fojnica 91. Sadeta Tepi} M.Tita 151, Tuzla 92. Mirsad ^engi} Cvilin, Ustikolina 93. Amar Ibri} A. Izetbegovi}a 16/IV, Srebrenik 94. Zemir Smaji} 14. Septembra bb, Bosanski Petrovac 95. Franjo Diviki D. Cvetkovi}a 6, Lukavac 96. Bahrudin Beganovi} 8. Mart br.5, Pe}igrad 144, V. Kladu{a 97. Enes Ahmi} Hasana Brki}a 9, Sarajevo 98. Milada Konjhod`i} A. Mulabegovi}a 5, Sarajevo 99. Fahro Dedovi} Aerodromska do 38, Ilid`a 100. Ramiza Popovi} A. Ljubun~i}a 19 BICKLO 26“ SWD 2615 1. Emira Hod`i} @rtava Fa`izma 9/XI, Sarajevo 2. Azemina Holjan Mustafe Muje Pa{i}a 21, Sarajevo 3. Osman Rahmanovi} Pere Kosori}a, Rogatica 4. Azra Kre~ini} @eljezni~ka 6c, Jablanica 5. Haris ^izmi} Stjepana II Kotromani}a 40, Srebrenikl KNJIGE 1. Alina Smajlovi} Buci 10, Visoko 2. Muharem ^ehaji} Edhema Eke D`ubura 10, Ilid`a 3. Dino Pamuk ]amila Sijari}a 9, Sarajevo 4. Selma Karad`a Nugle II br. 12, Bugojno 5. Kenan Arnaut Mejdand`ik br. 5, Zenica 6. Jasko Jahi} Zmaja od Bosne 66, Sarajevo 7. Amra Ma{i} Huseina \oze 188, S. Kolonija 8. Damir Mulamehmedovi} Poljice, Lukavac 9. Jakub Kubur M.B.K. Ljubu{ka 3/I 10. Zlata Muratspahi} Safeta Zajke 34, Sarajevo 11. Zilka Sulejmanovi} Envera [ehovi}a 30, Sarajevo 12. Nihad Filipovi} Srpski Pilota 16, Banja Luka 13. Azra ^elik Kalo{evi} bb, Te{anj 14. Rusmir Talovi} Malta 23, Sarajevo 15. Hamza Edin Vladislava Skari}a 6, Sarajevo 16. Mirsad Deli} D`. Bijedi}a, Gra~anica 17. Sabahudin Kafed`i} Had`eli 105, Had`i}i 18. Senada Ba{i} Vratnik M. 84 19. Ramiz D`ebo Gornji Vele{i}i 425, Sarajevo 20. Zijada Begi~evi} Branilaca Bosne 6, Zenica 21. Edhem Mahir Donja Me|i|a 22. Nejra Fazli} Me|i}a Donja Kerep - Grada~ac 23. Mijo Pejazi} Jajce, Vukovarska 8/10 24. Haris [a~i} Tekija br. 56, Sarajevo 25. Zajko Hod`i} Hamdije ^emerli}a 12, 26. Nafija Bav~i} Ul. Kranj~evi}eva 13, Sarajevo 27. Aida Grant Trg Sabora Bosanskog 12, Sarajevo 28. Mersad Jugo Ive Andri}a 7, Sarajevo 29. Sadudin \ulbi} I. Mujezinovi}a 41, Tuzla 30. Elvis Musi} Ul. 203 Brigade Matuzi}i 31. Behira Herak M. Rizvi}a br. 5, Biha} 32. Goran Kla~ar Dervi{a Numi}a 30, Sarajevo 33. Bedrudin i Selma Tursunovi} G. Rahi}i 34. Mirsada [koro M. Had`ijahi}a 21, Sarajevo 35. Alija Hasanovi} K. Kapetanovi}a 6, Sarajevo 36. Halima Karajko Lu`ansko Polje 135, Ilid`a 37. Vladimir Erki} Br~ko Distrikt ul. Laze Kosti} (centar) 38. Zlatko Mizi} Ul. Logora{a Domovinskog rata 33, Cazin 39. Mirsada Lepara Ostro`ac, Jablanica 40. Ned`ad Tuzlak Bajre Kaljanca 12, Ilid`a 41. Alma Hasi} Ul. A. Izetbegovi} br. 110, Banovi}i 42. Indira Hrnji} Jahijela Fincija ?, Ilid`a 43. Rabija Sarki} Zmaja od Bosne 36, Sarajevo 44. Dubravka Pani} Ili}ka I-11, Br~ko 45. Romana Zlou{i} 309. br. Brigade P+4, Kakanj 46. Mahir Hod`i} 3. Tuzlanska br. 5, Tuzla 47. Zumreta Muharemagi} Provare 8, Sarajevo 48. Enisa Muharemovi} S. Fra{te 15/VI, Sarajevo 49. Naila Honi} ^atale 39, Travnik 50. Ekrem Alibegovi} Prkanj 1a, Konjic 51. Jusuf [puren Monta`no naselje, Jablanica M/N 52. Ali Muharemovi} Ul. Alije Izetbegovi}a bb, Srebrenik 53. Faris Gogi} Kolonija 52, Konjic 54. Maid Muli} Bezd`eta Muteveli}a 20, Sarajevo 55. Enizar Dizdarevi} Ul. Bosanska 68, Turbe 56. Ramiza Kirli} Dizdaru{a 19, Gornji Vakuf - Uskoplje 57. Nihad Kurti} Emila Zole 4, Sarajevo 58. Melina Nulbegovi} Meli} Sulejmana Filipovi}a 14, Sarajevo 59. Edin Hasanspahi} Krivoglavci II do 9, Vogo{}a 60. Merima Selimovi} Ul. Hazima Vikala bb, Srebrenik 61. Vanesa Sinanovi} A. Izetbegovi}a 110, Banovi}i 62. Muhidin Liki} Ul. Majdanska M-6, Vare{ 63. Sanja Ragu` Banovinska 20, Stolac 64. Jasminka Golo{ Ismeta Mujezinovi}a 3, Tuzla 65. Mevludin Ku~ Igmanska c. Do 33. Ilid`a 66. Ahmed Drakovac [efika Halimanovi}a 62, Sarajevo 67. [emsa Kuko Izeta ^omare br. 1, Ilid`a 68. Emira Zovko Zelenih Beretki 6/II, Sarajevo 69. Nusreta Zoni} Plane 56, Tuzla 70. Fatima Kiki} O{ljak bb, Te{anj 71. Mira Bo{kovi} Hodbina 21a Mostar - Buna 72. Muhamed Smajlovi} Sapna - Vitnica 73. Sad`id Smajki} M. Bjelavca 5c, Mostar 74. Ned`ad Abdi} Branilaca bb, Vitez 75. Husein Ahatovi} Faleti}i 4, Sarajevo 76. Faketa Galijatovi} Hamdije Kapid`i}a 6/6, Sarajevo 77. Radmila - Stani{i} Radi}eva 7, Kiseljak 78. Kenan Kadi} Kakanj 79. Irmin D`evlan Hifzi Bjelevca 58 80. Senad Muka~a Ul. Bosanska bb, Fojnica 81. Medina Hromo Emira [abanije 19, Osjek, Ilid`a 82. Malik Dervi{evi} Ul. Ha{ima Spahi}a br. 26, Ilija{ 83. Halil Deli} Senija Poturak 88, Sarajevo 84. Abdulah Zul~i} Aleja A. Izetbegovi}a 25, Tuzla 85. Azra Atikovi} Albina i Franje Herljevi}a 4/25, Tuzla 86. Sead Razi} 4.m.brigade 16, Konjic 87. Esad Bajramovi} Mehmeda Spahe 2a/21, N. Travnik 88. Fatima Lojo Ru|era Bo{kovi}a 266 89. Fata Ba{i} Ilid`a - Dobrinjska 29 90. Sead Pa{ali} B. Zeninija 5 - Sarajevo 91. Mehmed Trutovi} Tuzla, Slavka Mi}i}a 13 92. Zana Zolota Karaulska ul. 29 Turbe 93. Ferida Softi} Amira Krupalije 10, Sarajevo 94. Jasmin Krnji} Lo`ioni~ka 5, Sarajevo 95. Bajro Aganovi} Grabije bb, Busova~a 96. Amira Kukrica Sarajevo, Zmaja od Bosne 34 97. Mirsad Smaji} ^eli} 98. Almin ^eho Crkvice 64a, Zenica 99. Begajeta ^ehaji} Mehmedagina 26, Sarajevo 100. Mustafa Ho{o Zife Fazlagia} 29, Gora`de 101. Sanela Softi} Mehmeda Spahe L1, Zenica 102. Sunita Deli} Solina Novo Naselje 63/13, Tuzla 103. Jasmin Ali{ah Gandijeva 12, Sarajevo 104. Iman Vili} Sulejmana Zolja 1a, Sarajevo 105. Amra Imamovi} Rosulje do 27 106. Jasminka Brki} Homoj 10, Lepenica 107. Fuad Sinanovi} Kralja Tvrtka 16, Doboj 108. Armin [akan~i} Had`ijina vod, Visoko 109. Sevda Dervi{evi} Ul. Mitra [u}ura 39, Vogo{}a 110. Jasmina Eminovi} ^ekalu{a 2/III, Sarajevo 111. Mirsad Vukovi} Kupre{ani Jajce 112. Armin Javri} Prvomajska 2, Zavidovi}i 113. Muhamed Alijagi} Geteova 7, Novi Grad, Sarajevo 114. Vesna Kari{ik Ispod Grada 25b, Sarajevo 115. D`enana Pekmi} Krivajska 10, Zavidovi}i 116. Sanida Pari} Be}arevo ]o{e 29a, Sarajevo 117. Zlatko Smailagi} Envera [ehovi}a 62, Sarajevo 118. Sanja Tucakovi} Franjeva~ka 6b, Sarajevo 119. Hamdija Ali} Sarajevska 35, @ep~e 120. Enes Halilagi} Lukavac - Bokavi}i bb 121. Avdo Hasagi} Bratstva Jedinstva 137, Kakanj 122. Adnan [ahinovi} Pomolska 12, Konjic 123. Amir Red`iba{i} Batu{a Gornji Vakuf 124. Sakib Ibrakovi} Ul. Mustafe Re{idbegovi}a 4, Gra~anica 125. Naida Selimbegovi} Zuhdije Kadri}a 29, Ilid`a 126. Zilkida Borovina Splitska 5, Sarajevo 127. Muhamed Nogo E. [ehovi}a 46, Sarajevo 128. Ademir Sulji} Mejdan 34, Tuzla 129. Salvada Fakovi} Kre~anska 9, Tuzla 130. Aida \ozo Grada~a~ka 24/II 131. Alija Prutina Semira Fra{te 15, Sarajevo 132. Amir Al Hallak Olimpijska 13/6, Sarajevo 133. Amela Kujovi} Trg Saraj. Olimpijade 21 134. Fahra Omerbegovi} Stari drum 22, Hrasnica 135. Marija Moranjki} Sjenjak II L5/VIII-22, Tuzla

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

3

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
136. Mensur Imamovi} Ul. 22 divizije bb, Gra~anica 137. Jasnela Kadri} Dubrava 60, Stupari 138. Begija Grkovi} Kasima Bili}a br. 6, Tuzla 139. Janja Kukri~ar Ustani~ka 5, Ilid`a 140. Emina [atara Trg Me|. Prijat. 15, Sarajevo 141. Belma Bajrovi} Butmirska cesta br. 79, Sarajevo 142. Emina Zjajo Bosanskih Gazija 25, Ilid`a 143. Aldo ]efo Stjepana II Kotromani}a, Livno 144. Ninela ^au{evi} Skopljanska br. 13, Sarajevo 145. Denisa Gostev~i} Mitra [u}ura do 9,Hotolj 146. Edhem Somun Teheranski Trg br. 5, Sarajevo 147. Aner Goli} Ili}ka 24, Mostar 148. Adna Mem~i} Top~i} Polje 125, Top~i} Polje 149. Merima Durakovi} Vrap~i}i bb - Mostar 150. Mujesira D`ambi} Tuzla, I. Sarajli} 151. Elma Kapi} Podharem 2, Mostar 152. Alma Kadrovi} Drinska 9, Sarajevo 153. Miralem Kurbegovi} Bakarevi}a 46, Sarajevo 154. Sead ]imi} Liva~ bb, Mostar 155. Munira Sal~in Mustafe Kameri}a 7, Sarajevo 156. Elvir Ahmethod`i} Ho{in Brijeg 84, Sarajevo 157. D`emila Hurko Safeta Isovi}a ^ikma bb, Sarajevo 158. Jasmina Poli} Ul. Behd`eta Muteveli}a 34, Sarajevo 159. Mehmed Husakovi} St. Rijeka, Doboj - Istok 160. Nadira Imamovi} Panorama 40, Gora`de 161. Azra Tarade [. Zahirovi}a 9/I Tuzla 162. Samir Aluki} 511. Slavna SP/40, Bos. Krupa 163. Fatih Pedi{a Omera [ahi}a 12, Sarajevo 164. D`enana Trtak Aleja Bosne Srebrene 3/2, Sarajevo 165. Emira Hara~i} Sultan Ahmedova broj 69, Bugojno 166. Zumreta Kov~i} Put breza br. 16, Tuzla 167. Velija Nezir Avde Hod`ia} 27, Sarajevo 168. Fikreta Delali} F. Ku~ukali}a 11, Br~ko 169. Zehra Bulbulu{i} Bulbulu{i}i br. 27, Breza 170. Arijana Br~i} Bugojno Kulina Bana 2 171. Suada ^oli} Trg Sarajevske olimpijade 2/I, Sarajevo 172. Zlata Kustura Novopazarska 67, Sarajevo 173. Armina Rami} Toka 12, Sarajevo 174. Indira Alimanovi} - Omeragi} Fra Matije Divkovi}a 50, Sarajevo 175. Eldin Laletovi} Nerkeza Smailagi}a 9, Sarajevo 176. Enes Keserovi} 7. Bataljona Grada~ac 177. Mirza Mujki} Luka~ka 9/D Travnik 178. [ejla Medari} Odmut 5b, Zenica 179. [evala Goran~i} Trg Oslobo|enja s.p. 2/2, Jablanica 180. Ehlimana Kamnja{evi} Mao~a bb, Mao~a 181. Adi Kova~ Dobrinjska 129, Sarajevo 182. Minela Isanovi} Gornja Breka 5, Sarajevo 183. Huma Buljina Bosanska bb, Jablanica 184. Azra Hondo IV Muslim. Brig. 18/20, Konjic 185. Sabina Piri} Tuzla - D`afer Mahala 28 186. Alma Berilo Stari drum 99, Hrasnica 187. Samra Osmovi} Bul. Me{e Selimovi}a 45, Sarajevo 188. Habiba [abanovi} Sulje ^ili}a 24, jablanica 189. Jasmin Huseinspahi} Sarajevska 169, Zenica 190. Goran Dedi} Slatina 7, Tuzla 191. Amar Dizdarevi} Dola 6, Sarajevo 192. Almir Toroman Trg Solidarnosti 15, Sarajevo 193. Jasmina Zili} Alad`a 44, Ilid`a 194. Mirsad Nuhanovi} Adema Bu}a 392 do 195. Izet Kurtali} Radojka Laki} 2, Tuzla 196. Maid Maki} Bu~i}i 42, Jajce 197. [efika Durak Firduzbegova 26, Sarajevo 198. Ilejla Tasliman Halim Hod`ina 1, Sarajevo 199. Senadin Efendi} Dragana Kulid`ana 33, Otes 200. Azra [kamo Salke Lagumd`ije 7/Sarajevo 201. Rezija Mujanovi} Krivaja bb, Zavidovi}i 202. [efko Omerovi} Civilnih @rtava Rata 6/2, Konjic 203. Sa{a Bjelica Antuna Branka [imi}a 6/I Sarajevo 204. Osman Humi} N. Smailagi}a 9/4, Sarajevo 205. Nermina Husejnagi} Sejmenska 17a/III - Zenica 206. Danko Pranji} Varda 40b, Konjic 207. D`evad Nuhanovi} M. Ibrahimovi}a, Srebrenik 208. Fuad ^engi} Huseina @ige br. 20, Gora`de 209. Mrela Hercegli} Hasana Su}eske 4, Sarajevo 210. Suvad [ljivo Binje`evo 22, Had`i}i 211. Zemina Durmi{evi}{ Ina Kalibunar Lv/63 Travnik 212. Emir Kazazi} Ul. Bra}e Feji}a 63, Mostar 213. Edina Pandur Put. 29 Hud br. 37 214. Amela Agi} Hajkovi}i br. 50, Zenica 215. Vasva Kapo Nerkeza Smajlagi}a 14, Sarajevo 216. Fata ^omor Sejfulaha Prohe 26, Sarajevo 217. Ankica Lali} N. Naselje bb, Fojnica 218. D`afer Alibegovi} Br~anska bb, Biha} 219. Kerim Sal~inovi} A. Smajlovi}a br. 7, @up~a 220. Almir Trle Branislava Nu{i}a 100, Sarajevo 221. Samir Jandri} Kraljas Tvrtka bb, Livno 222. Armin i Melisa Leki} Abdi}a 12, Sarajevo 223. Husein Hidi} G. Grapska - Doboj 224. Neboj{a Savi} Petra Ko~i}a 6, Tuzla 225. Asim Zajkovi} Branislaca Nu{i}a 100, Sarajevo 226. Atija Beguni} Vinka [amarli}a 19, Ilid`a 227. Hidajet Berbi} Medrese 36, Sarajevo 228. Nenad [emi} Ko{evo 17, Sarajevo 229. Dita Heganovi} A. Izetbegovi}a 21, Kakanj 230. Sabira Smajlovi} Stupari}i 62, Visoko 231. Alija Nesimovi} Ilija{ Kadari}i 82 232. Haris Omanovi} 517 Osl. Brigade 86, Cazin 233. Edina Hafizovi} Bukovik, @ep~e 234. Amela Imamovi} Ul. 9. maja C-3 Lukavac 235. Zdenko Krasnik Kakanjska 1, Ilija{ 236. Ajdin Tabakovi} Ru|era Bo{kovi}a 170, Sarajevo 237. Sabina Musi} Zaima [arca 60, Sarajevo 238. Adnan Hari} Ul. Gornji [u{njari br. 29, Doboj 239. Lejla Heganovji} Trg Djece Dobrinje 31, Sarajevo 240. Alma i Bariz Samard`i} Srpska 77, Banja Luka 241. Dragan Sli{ko Zaima Suba{i}a 4, Banovi}i 242. Kasim Seferovi} Muhameda ef. Pand`e 3 243. Edina Livnjak Teheranski Trg 10, Sarajevo 244. Ismet [ehi} Ahatovi}ka do br. 45, Sarajevo 245. Nefa Moranjki} Ismeta Mujezinovi}a 30, 246. Irand Kujund`i} Hamzibegova 143, S. Most 247. Amela Deliba{i} - Prnajvorac Ibrahima Hod`i}a Visoko 248. Zora Martinovi} Kara|or|eva 26, Lukavica, Sarajevo 249. ]amila Maksumi} Opine br. 61, Mostar 250. Emir Salkanovi} Sl. [ije, Matuzi}i 251. Smail Lipova~a Biha}, V Korpusa 8/II 252. Merlina Had`ime{i} Lepeni~ka 23 - Ilid`a 253. Sanela Vila Safeta Zajke br. 264, Sarajevo 254. Mirjana Luki} Br~ko, M. Selimovi}a 14 255. Sanel Jakupovi} Vuka Karad`i}a 4, Prijedor 256. Alma Terzi} i Anesa Rami} N. Naselje 61, Turbe 257. Ajdin D`ino Donje Paprasko, Jablanica 258. Almin Adrovi} K. Hajre Me{i}a 3, Ilid`a 259. Nikola Pand`i} Derokova 51, I. Sarajevo 260. Amira Vi{nji} Bolni~ka 9, Sarajevo 261. Safet Arnautovi}

4

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
Polje 3. br. 20, Bugojno 119. Azemina ^ardakovi} Azize [a}irbegovi} 98/I 120. Branka Kova~evi} Esada Pa{ali}a 9/4, Sarajevo 121. Elmir Tabakovi} Donje Brdo 11, Tuzla 122. Mubera Spahi} Hrasno bb, Kakanj 123. Agan Haselji} Topal Osman Pa{e 22, Sarajevo 124. Suzana [abanovi} Zaima [arca 42/V, Sarajevo 125. Belma Hrnji} Misuri}i 100, Maglaj 126. Sabira Omerika Ul. XVI 56, Mostar 127. Asim Seferovi} Isaka Samokovlije 143 128. Amela Zolj Teheranski Trg 8 129. Dajana ^oli} Besarovi}a 14 1. Ilid`a 130. Ena Tantula Oslobodilaca Sarajevo 8, Sarajevo 131. Azra [ehi} Husein - Kap. Grada{~evi}a niz b/5, Zavidovi}i 132. Jasmina Imamovi} I. Mujezinovi}a 40, Tuzla 133. Izudin Unki} Mrkoti}i - Jelah 134. Sanel Smaji} 1. Tuzlanske br.¸ Tuzla 135. Ramiz Jahi} Bosanska 5, Fojnica 136. Lucija Dragojevi} Gromiljak bb, Kiseljak 137. Nadira Fazli} Ul. Hazna bb, Grada~ac 138. Selma Sarajli} M. ]. ]ati}a, Lam b19, Sanski Most 139. Admira [i{i} Klokotnica , Doboj - Istok 140. Milovan Krsmanovi} Mostar, Kralja Tomislava L.6. 141. Hajrudin Kuloglija A. Herljevi}a 16, Tuzla 142. Selma ^ustovi} Edhema Eke D`ubura 10, Ilid`a 143. Munir ^au{evi} Ilid`a, ul. Karima Zaimovi}a 8 144. Elvis Ki~i} Prijedorska 23, Sarajevo 145. Emina Demirovi} Biha}, Hamdije ]emerli}a 8 146. Jasmina Huski} Ul. Z.P 60, Kakanj .O. 147. Emina Rondi} Bul. M. Selimovi}a 8, Sarajevo 148. Samira Veli} Dejzina Biki}a L-15, Sarajevo 149. Faruk Mulali} Aleja Liljana A-3, Maglaj 150. Jasmina Semi} Delahmetovi}a 14, Visoko 151. Nedim Ku~evi} Ul. Branilaca Sarajeva 31, Sarajevo 152. Amela Agi} Senad P Sen}i 14 - Sarajevo . 153. \ula Bu{atli} Voznik II br. 4, Bugojno 154. Jasmina ^ehi} Crkvice L-3b, Zenica 155. Merima Jaband`i} Patriotske lige bb, Te{anj 156. Senija Luka~ Dalmatinskas 15, Sarajevo 157. Larisa Muftarevi} Paromlinska 55, Sarajevo 158. Enisa Bjelak A. Muharemije 59 159. Muhamed Kolar Elezova 7, Sarajevo 160. Muamer Mustafi} Hajderovi}i Zavidovi}i 161. Medina Brkovi} Goli Brijeg 53, Tuzla 162. Hana Karahmet Misuri}i bb, Maglaj 163. Sabina Isabegovi} Donje Dubrave 128, @ivinice 164. Irna ^usto Vite{ka do 92, Sarajevo 165. Fatima Muhi} Grbavi~ka 38 166. Mehmed Ikanovi} Trebinjska 113 VAGA OSOBNA BR2016 1. Ivanka Mlaki} O~ice bb, Vitez 2. Ramiza Sali} Novopazarska do 159 3. An|elina @uti} Nerkeza Smajlagi}a 9/1, Sarajevo 4. Latifa Puljarga Ul. Mehmedbega Sto}anina bb, Gornji Vakuf 5. Hajrija Smailbegovi} Sarajevo, Osik 126 6. Mirza Toromanovi} Biha}, Ozimice I. H. ^emerli}a Lam. 1. 7. Alem Pohara Bra}e Bu}an 18 8. Amir Maki} Bu~i}i Jajce 9. Safeta Kara~a Mejtefska bb, Livno 10. Igor Azinovi} Glogo{nica 13, Glogo{nica 11. Enver Softi} Tuzla, Dragodol 78 12. Mugdim [ehovi} Kulovi}a br. 5 13. Na|ida @upa Trg Solidarnosti 15, Sarajevo 14. Kerim Imamovi} Ustikolina bb 15. Naila Osmanbegovi} Kneza Milo{a 22, Bijeljina 16. Mensur D`ino Donje Paprasko, Jablanica 17. Faruk Suljanovi} Kru{ni~ka 2a, Bos. Krupa 18. Erna Aleta R.F. Spahe 117 19. Esad Pa{i} Trg Zavnobiha 31, Sarajevo 20. Elvir Huseinba{i} Envera [ehovi}a 7 21. Ned`ad Husanovi} Prvomajska 17, Zavidovi}i 22. Jermina Kapetanovi} Ul. Branilaca BiH 88, Klju~ 23. Zlatka Hamuli} RJ. PTT Tr`a~ka Ra{tela 24. Fehim [ahinovi} Brigovi 277, Bu`im 25. Mersida Brki} Gra~anica, Piskavica bb 26. Hanka Bandovi} Alije Izetbegovi}a 21, @ivinice 27. Ahmet Ajanovi} Br~ko Musala 55 28. Maja Ajanovi} Zvijezda E-1, Vare{ 29. Azra Salihovi} Krkojevci bb, Sanski Most 30. Zorka Vasi} M. Selimovi}a 7, Br~ko 31. Mersija Mazalovi} Srma} br. 5, Kladanj 32. Sead Imamovi} A. Izetbegovi}a Lma Niz „C“ Kakanj 33. Mirsada Taso B.N.R. br. 13, Mostar 34. Nadira Hasi} Rudarska 71, XIV/54, Tuzla 35. Senad [uvali} Fra. Seratina Ze~evi}a 95, Br~ko 36. Sanela Smajlagi} Zovlje 18, Maglaj 37. Jasmina ]ehaji} Rudni~ka bb, Lukavac 38. Ehlimana U{anovi} Petra Kre{imira - Livno 39. Asim Pilav Ul. 15. april 28. G. Vakuf - Uskoplje 40. Zaim Nurkanovi} Hotel Tuzla - Tuzla 41. Enisa Kurtanovi} Aleja Bosne Srebrene br. 2 42. Senija Hod`i} Sarajevo - Gravi~ka 60 43. Emir U{~upli} Izeta Sarajli}a C-10/17/I, Tuzla 44. Ibrahim Huski} D`ani}a Mahala 14, Biha} 45. Haris Andelija Medenice 54, Tuzla 46. Sabina Marevac Vitkovac 115, Sarajevo 47. Alma ^ovi} Ferde Hauptmana 28/VI, Sarajevo 48. D`evad Salkanovi} Teo~ak Krsta} 222 49. Nadira Kundi} [ehida br. 3, Travnik 50. Admir Heleg Dr. ]ire Truhelke 10b Zenica 51. Smajo Selimovi} Sapna, Vitnica 52. Anes Gad`o Vitkovac 115, Sarajevo 53. Alma Mu{i} Hasana Kjafije Pru{~aka 54. Elvedina Aljovi} Zije Krajine 157, Ilid`a 55. Alija Tupkovi} Teo~ak 56. Elmedin Eminovi} Ul. Kn. Domagoja Stolac 57. Alma Suba{i} Atifa [ap~anina 6, Od`ak 58. Elma Begovi} Bra}e Pobri} 6, Te{anj 59. Sanela Im{irovi} 31. Drinske Brigade Gora`de 60. Ivona Pej~novi} Salke Neze~i}a 3, Sarajevo 61. Dinka Softi} Dragodol 78, Tuzla 62. Haris Tursanovi} Mo{}anica 43, Zenica 63. D`ehva Salkovi} Sime Milutinovi}a Sarajlije 15, Sarajevo 64. Fazila Pozder Bjelave 24, Sarajevo 65. Adisa Alibegovi} Ul. Bra}e Jugovi}a 52 Doboj 66. Senad Suljakovi} Misuri}i Kelo br. 79, Maglaj 67. D`emal ^oli} Gojka Vukovi}a 126, Mostar 68. Abdulah Zild`ovi} M.M. Ba{eskije 34, Br~ko D. 69. Naida [estan Donja Lohinja 70. ]amila Sudi} Ul. Edina Plakala bb, Gora`de 71. De`vad Zuka Muhameda Su|uke, Fojnica 72. Amar Husremovi} Lond`a 90, Zenica 73. Sabahudin \ulbi} Mandi}i 91, Tuzla 74. Senahid Velad`i} Grbavi~ka Sarajevo 75. Ahmed Jusufovi}{ Rami}a sokak 16, Sarajevo 76. Mehmed Zoloti} Matije Gupca 9, Tuzla 77. Refik Rizvi} M. Zuli}a 14, V. Kladu{a 78. D`evad Duganhod`i} ^ukure bb, Glamo~ 79. D`emal Begovac Kakanj, A. Izetbegovi}a 67 80. Adnan Isakovi} Srebreni~ka 47, Te{anj 81. Ozrenko Jovanovi} J.B. Jela~ia} 89, Kiseljak 82. Nadina Mehanovi} Mehmeda Skopljaka 62, Kakanj 83. Samir ^aji} Eniza Cocali}a 7 84. [ef}eta Kalender M.M. Ba{eskije 58, Sarajevo 85. Andrea Semerad Armije BiH 26 XII/60 Zenica 86. Fikret Hrnji} Jajce Hrast 11/9 87. Zehra Ku~ Adija Mulabegovi}a 13 88. Emira Gazi} Branilaca br. 80, Stari Vitez 89. Zvonko Bradara Fridriha Kalera 6, Ilid`a 90. Ishak Botulja Botulje 6 91. D`evad Konjhod`i} Trg Zavnobih-a 29, Sarajevo 92. Samra Zuki} Zalik 13, Mostar 93. Mirza Tabak Fakultetska 32, Zenica 94. Jasmin Mahmi} Dr. Safvet -beg Ba{agi}a 2b, Zenica 95. Delila Re{idbegovi} Paromlinska 35 96. Mehmed Karahod`i} Kova~eva 18, Sarajevo 97. Medija Had`ira{idovi} Pr. Juraja Neidharta 19 98. Katarina Trogrli} [iroka 7, Kre{evo 99. Latif Karahmet Ostru`nica - Fojnica 100. Arman [anti} Put za Opine 25 e, Mostar MIKSER [TAPNY + POSUDA 918A 1. Amir Nefi} Ul. Bosanska 14, Biha} 2. Emina Ajanovi} Kr. Petra Kre{imira IV 31a, Mostar 3. Eldina Andelija Grada~a~ka 38/2, Sarajevo 4. Vejsil Smajlovi} Solakovi}i, Srednje 5. Habiba Huski} S. II. Kotromani}a 8, Livno 6. D`emal Kljako K. Vi{eslava 5, Mostar 7. Osman Biserovi} Palanka 188, Br~ko 8. Nihad Cviko Novopazarska 132d 9. Senad Karad`a Adija Mulabegovi}a 7, Sarajevo 10. Enida Bajraktarevi} Milana Raki}a 19, Br~ko Distrikt 11. Alma Bujak Nugle II br. 12, Bugojno 12. Hana Had`iahmetovi} Bistrica - Gornji Vakuf 13. Bekira Muli} Irfana Ljubijanki}a 176, Biha} 14. Sead Adanali} Sarajevo, Hakije Turajli}a 33 15. \emila Ramizi Ive Andri}a 9/IV 16. Ammar Kulo Ol. Luke Olovo 17. Mak [ahovi} Isaka Samokovlije 45 18. Sead D`afi} 3. Bat. 84 Ratkovi}i - ^eli} 19. Osman Muli} Ul. Dr. Irfana Ljubijanki}a bb 20. Sadeta Ze~i} Bakarevia} br. 2, Sarajevo 21. Kenan Saltovi} Ora{je, VII ulica 19 22. Ernad Dizdar Fra Grge Marti}a 15, Zenica 23. Ai{a Plasto 7. Muslimanska 27, Kakanj 24. Katica Juri{i} Dr. A. Bori}a 19, Zenica 25. Edin Hod`i} Lepenica, Te|anjka 26. Enisa Ajanovi} Te{anj, M. Selimovi}a bb 27. Mejase Ramuli} Biha}kih branilaca 13 28. Zehra Spahi} 7. ul. 20/15, Maglaj 29. Alisa Gulamovi} Rudarska 33, Tuzla 30. Amra Hamzi} Ilije Engela br. 12, Sarajevo 31. Ljubinka Draga{ Pera Kosori}a bb, Sokolac 32. Velid Halilovi} Solun bb, Olovo 33. Sanela Habibovi} Ul. [ehida bb, Kakanj 34. Omer Smajlovi} Stjepana Radi}a 39, Zavidovi}i 35. Kanita Salki} Had`eli 60, Had`i}i 36. Faruk Puli} Grli~i}a brdo 11, Sarajevo 37. Sanela Dra~i} Didovi}i bb, Bos. Petrovac 38. Alen Mu{i} Vite{ka 20/8 Maglaj 39. Jasmina Mehi} Travnik Gaj 9 40. Belma Vili} Kre~anska 15, Tuzla 41. Belma Huji} Trg Me|unarodnog prijatelj. 14, 42. Senada Biber Trg me|una. Prijatelj. 5 43. Muhamed Had`imusi} Mostar, Vukovarska 20/I 44. Ilhana Pelja Ul. XVI br. B.b., Mostar 45. Melisa Selimovi} Isemta Mujezinovi}a br. 45 46. Mevsud Polovina Vele{i}i do br. 99, Sarajevo 47. Minela Kamber Porodice Foht 80 48. Sabaheta Saha~i} Branilaca grada, Grada~ac 49. Merima Reki} 2. Tuzlanske brigade 2 50. Jasmin Huremovi} Centar bb, Teo~ak 51. Irma Zelenjakovi} Mujdanova}a 6, Br~ko 52. Meliha Had`iefendi} Jo{ani~ka 4, Vogo{}a 53. Amira Mustafi} Rudarska 33, Tuzla 54. Danijela Raji} Rudarska 164, Mostar 55. Alma [i{i} Paromlinskas br. 1, Sarajevo 56. Omer D`anko Hifzi Bjelevca 26 57. Jasmin Peki} Mushvina Rizvi}a 14, Br~ko D. 58. Husein Lepir Donja Mahala Lam./st. 69/ 59. Damir [e}erovi} Grbavi~ka 76, Sarajevo 60. Jasmin D`elo Nerkeza Smailagi}a 10/6 Sarajevo 61. Ena Rami} Jablanica 271, Biha} 62. Salih Ruvi} Zagreba~ka 14, Prozor 63. D`elal Memija Botulje 9, Ilid`a 64. Ibro i Amila Me{anovi} Josipa Pan~i}a 12, Ilid`a 65. Ljiljana Hasani} A. V. Ilhamje Zavidovi}i 66. Emir Mujanovi} Asima Lo{i}a 8, Maglaj 67. Husein Livadi} Dizdaru{a - Bare{ 102, Br~ko 68. Eldina Hasanovi} Smaila [ikala 192 69. Jasmina Kulelija Bosanska 7, Sarajevo 70. Fatima ^oli} @eljezni~ka 4a, Jablanica 71. Asim Selimbegovi} Dr. Kasima Begi}a 34, Sarajevo 72. Aldijana Sokoli} 12. mart br. 14 73. Nermina Kova~evi} [eh-Mehmedova 23, Sarajevo 74. Merjem Ba{imamovi} Sara~i bb, Donji Vakuf 75. Almedin Mr{o Mar{ala Tita br. 32, Gora`de 76. Amela D`elihod`i} Ul. Veterana Rata br. 6, G. Vakuf 77. Mersed Deli} Mo{evac bb, Maglaj 78. Amir Misira Josipa Slavenskog br. 13 79. Lidija Vignjevi} Azize [a}irbegovi} 12/18, Sarajevo 80. Elva Opra{i} Ul. S. Fra{te br. 15, Sarajevo 81. Mehmed Zuli} Industrijskas zona bb, Sanki Most 82. Enes Had`iri} Kosova, Maglaj 83. Elvedin Be{i} Naselje Luke dr/11, Visoko 84. Elvis Kari} Lu`ine bb, Fojnica 85. Vildana Hajdarevi} Trg Solidarnosti 15/VI, Sarajevo 86. Avdo Bajri} Samira Radovca br. 51 87. Adna Herco Odred Plana Breza 88. Admir Durmi} Ul. Re{e Mujkanovi}a bb 89. Begija Ziberi F. Hauptmana 16 90. Azra Ov~ina Provare 2, Sarajevo 91. Sakib Plan~i} Jablanica - Te{anj 92. Vildana Hase~i} D`emala Bijedi}a 107/5 93. Senad Bosto Kova~u{a I 24, Bugojno 94. [a}ir Beha Brezi}i bb, V. Kladu{a 95. Munevera Balijagi} Zahira Panjete 160, Sarajevo 96. D`emal Ibri} Ul. Vahida Ibri}a br. 3, Srebrenik 97. Antun Marti S. Omerovi}a 13/1, Maglaj 98. Fata Mari} 27 juli 14, Tar~in 99. Adnan Teskered`i} Grada Bakua 2 100. Edin D`elihod`i} Dun br. 1, Gornji Vakuf SERVIS ZA JELO 1. Rabija ]osovi} Ali ef. Lokvan~i} br. 62 2. Milena Resi} Lati~ka 18, Ilid`a 3. Milena Pavi}evi} Grbavi~ka 119/2 4. Arnela Sudar Kralja Tvrtka 16/9, Livno 5. Emina Durakovi} Ozimice 1 P+12/1, Biha} 6. Mirsada Por~i} Sjenjak II Lamela 2 st. 3/11, Tuzla 7. Vedad Kari} Hasana Aganovi}a Ta~a 54, Br~ko 8. Uzeir Kevri} O.R.B. 14, Sarajevo 9. Samir Karahod`i} Ul. M. Gavri}a, Glamo~ 10. Alma Sarvan Tarevci 383 PRIBOR ZA JELO 24/1 1. Minka Hamzi} Grabovac 103, Vrnogra~ 2. Ramiz Serdarevi} Trg Zlatnih Ljiljana 19/2, Sarajevo 3. Hidajet Ali} Dugi Sokak 12, Sarajevo 4. Hidajeta Dugonji} Mand`ina Donja 7, Sarajevo 5. Azira Muharemovi} Klostarsko 16, Br~ko 6. Muamer Hajdukovi} Liskovac Pe}igrad 7. Lejla [iv{i} Ul. Ibre ^elika, Gora`de 8. Alma Me{anovi} Ul. D`emala Bijedi}a Srebrenik 9. Edin Bad`ak Galjevo 26, Konjic 10. Adnan Alagi} 502 Vite{ka br. 6, Biha} 11. Abid Kiki} Makljenovac bb, Doboj 12. Alma Ja{arevi} Bistrik 38, Sarajevo 13. Enila Poljo Zelenih Beretki 12, Sarajevo 14. Emina Hasanspahi} Breza Kahve 15. Sanja Burojevi} Travnik, Meljanac 7/c 16. Melisa Omerba{i} Dejzina Biki}a 2, Sarajevo 17. Mirsada ^eljo Odoba{ina 59, Sarajevo 18. Belma Dervie{vi} Mahala 58, Breza 19. Tomo Milo{evi} B. Jermenskas 57 20. Mirsad [eljpi} Marka kraljevi} 54, Janja UDARNA BU[ILICA 1. Husein \edovi} Brda-Kalesija 2. Valenta Dominik ul. Stejapana Radi}a Vitez 3. Josip Pavlovi} Sarajevski put 48, Kiseljak 4. Mediha D`ambegovi} Aleja Lipa 50 5. Lidija Tahirovi} Avde Jabu~ice 39, Sarajevo 6. Hajrija [ehovi} Talia} brdo br. 6, Zenica 7. Mensura Hatibovi} Patriotske lige lam 1/IV, Zavidovi}i 8. Nermina Vrabac Ul. Branilaca 22, Olovo 9. Danijela Kari{ik Muhameda Ef. Pand`e 4c 10. Amela Sikira Donja Papratnica 82, ]ati}i 11. Elizabeta Lekovi} Kolibe 44 12. Esad Merdi} Cvijetina Todi}a 16, Doboj 13. Imran Ceri} Humskas 218, Sarajevo 14. Ibrahim Hrvat Vladimira Preloga do 37 15. Jasmina Kova~ Sedrenik 40c 16. Nedim Turkovi} Omera Vrane 15, Gora`de 17. Ramiza Musi} G. Rahi} bb, Br~ko 18. Emir Be}arevi} Kara|or|eva L-E 1 Tesli} 19. Asmir Garibovi} Kneza Milo{a 46, Janja 20. Ensar Boloban @eljezni~ka 14a Konjic DVD BH FILM (paket od 4 filma) 1. Hana Salihbegovi} J. Najtharta 11/4, Sarajevo 2. Almasa Had`i} Trg Nezavisnosti 28 3. Abduselam Smailbegovi} Smailbegovi}i bb, Breza 4. Sanela Klisura Ul. Muhameda Sud`uke bb, Fojnica 5. Mithat ^ekro Humsks bb, Stolac 6. Semra Mirojevi} Petra Tije{i}a 12 7. Nihad ]eso Vesela 235, Bugojno 8. Hazem Sinanovi} Ul. Ibrahima Cvike Srebrenik 9. Zdenko Sesar Ili}ka 40a, Mostar 10. Ernad Ma~kovi} VIII-a ulica 4/12, Maglaj 11. Enver Beganovi} D. Lu~ka 2 - Pe}igrad 12. Anvar Efendira Donje Rosulje 30/IV 13. Jasmina Elezovi} Podgaj br. 11 14. Ismeta Grozdani} Bare 43, S. Most 15. Armin Omahi} Radu{a bb, Te{anj 16. Kemal Su{i} Geteova 15/X, Sarajevo 17. Sefer D`igal Lukavi~ka cesta 3 18. Sajma Bjelopoljak A. Izetbegovi}a S-3, Kakanj 19. Jasenko Tadi} Ul. Bosanska 4a/2- Jajce 20. Mirsad ]ati} Poljice bb, Zavidovi}i

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
H. Su{i}a 3, Sarajevo 262. Semina [kandro ^ipulji} I br. 1, Bugojno 263. Azra Granovi} Trn 75, Polje, Velika Kladu{a 264. Maida Kopi} U. Jasen bb., Olovo 265. Enes Deljki} Dr. ^ire Truhelke 8, Zenica 266. Mujo Bajrkatarevi} Gaj III br. 21, Bugojno 267. Fata Sadik Karagi} Karagino polje, Olovo 268. Dino ^omor Sejfulaha Prohe 26, Sarajevo 269. Amra Blae`vi} Paromlinskas 29, Sarajevo 270. Osman Taranin Katera 15-a Ilid`a 271. Samra Ba`darevi} Gandijeva 11 USB MEMORIJA 2GB 1. Alija Du~i} Had`i Mustafe Penjave 4, Sarajevo 2. Ibrahim Nuhi} Zmaja od Bosne 24 3. Hasan Karabegovi} Husimovci 211. Sanski Most 4. Edin Cokoja Ul. Luka 7/3, Konjic 5. Ru`a Rado{ Modri~ 176 Domanovi}i, ^apljina 6. Mineta Ja{i} Radu{a bb, Te{anj 7. Asim Deli} Ul. Bra}e Smajlovi}, Gora`de 8. Be}ir Drljevi} Po`egina 30, Sarajevo 9. Mahmut Ablakovi} Bjelave 113, Sarajevo 10. Enisa Had`i} Soukbunar 7, Sarajevo 11. Medin Sara} Stan Stojanovi}, Trg Herova 16/13, Sarajevo 12. Hazim Samouk Envera [ehovi}a 5/5, Sarajevo 13. Jasmin Rami} Gabrijela Jurki}a 2, Livno 14. Elvin D`aferovi} Tale Li~anina 23, Biha} 15. Besim [arac Fojnica, Bosanska 67 16. Emina \u|o Branilaca bb, Kakanj 17. Vahid Kaliman Hasana Brki}a 19, Sarajevo 18. Marko Gruji~i} Hasana Brki}a 23, Sarajevo 19. Muhamed Hod`i} Donja Ljubija, D. [kori} bb 20. Mensura [tulanovi} @rtava rata 1992 b.b. Klju~ 21. Sead Javaragi} E{refa Kova~evi}a bb, H-15/II, Biha} 22. D`evdet Had`i} Soukbunar 7, Sarajevo 23. Davorin Putica Grbavi~ka 32, Sarajevo 24. Sead Agi} Vlakovo 120, Sarajevo 25. Mensura Karahod`a Ul. Alije Izetbegovi}a, Ustikolina 26. Ahmo Mehi} Mudrike bb, Travnik 27. Enisa Hajrulahovi} Ul. Bo{nja~kih {ehida bb, Cazin 28. Nurudin Ilijazagi} Poljanak br. 13, V. Kladu{a 29. Sakib Avdi} D`emala Bijedi}a 89, Sarajevo 30. Jasmin Muji} Trg Nezavisnosti 23/I, Sarajevo 31. [eherzada Kali} Patriotske lige bb, Gra~anica 32. Mediha Bali} @eljezni~ka 5, Konjic 33. Almira Buljina Muslinovac bb, Fojnica 34. Lejla Bajraktarevi} 1. maj br. 8, Gora`de 35. Besima Ramusovi} A. Andrejevi}a 5, Sarajevo 36. Zekija Kasapovi} Lukavi~ka cesta 33b, Sarajevo 37. Almedina Muharemi Adema Bu}a 80b, Sarajevo 38. Sejid Ja{ar Behd`eta Muteveli}a, 117/3, Sarajevo 39. Fahira ^elikovi} Proleterskas 140, Od`ak 40. Nail [vraka Rudarska 49, Tuzla 41. Advija Ibi{evi} Antuna Hangija br. 12, Sarajevo 42. Alisa @iga Fojni~ka 3, Sarajevo 43. Stjepan Latin Kiseljak, Radi}eva 6 44. Senaid Spahi} Zelina bb, Kalesija 45. Rifat Ahmetovi} S. 30/2 br 1, Maglaj 46. Muaz [o{o Ul. U{anovi}a bb, Gora`de 47. Ajnija Imamovi} Ivana - Frane Juki} br. 4, Fojnica 48. Amina Kukavica Sarajevo, Porodice Ribar 63 49. Zlatko Juri} Sarajevo, Olovska 30 50. Igor Pavlovi} Br~anska 14/2, Sarajevo 51. Nejra Mujezinovi} Put Famosa 21, Hrasnica 52. Almir Kadri} Ul. Ti}ija 22, Breza 53. Ahmed ^engi} Ibrahima Popovi}a 41, Gora`de 54. [ejla Mustafi} Ljevarska 17, Vare{ M. 55. Sanjin Elezovi} Lacina 51a, Mostar 56. Amina Janjo{ Ul. Humska 18, Sarajevo 57. Maida Vi{}a Grbavi~ka 35, Sarajevo 58. Harun Dedovi} Mraku{a 60 59. Hamed i Edin Katovi} Lu`ansko polje 76 d 60. Mehmed Meki} Gornji Vele{i}i do 89, Sarajevo 61. Dorijana [imi} Brnjaci - Kiseljak 62. Hedija D`igal Novo Naselje, Fojnica 63. Sejad Deli} Red`e Porobi}a 64. Mensad Isi} Igmanska 97, Had`i}i 65. Jasmina Japalak Japalaci br. 53, Tar~in 66. Ramiz Sinanovi} Novo Naselje, polje - Srebrenik 67. Amela Memi} Mustafe Behmena 52, Sarajevo 68. Lamija i Aida Hamzabegovi} M. Had`ijahi}a 41, Sarajevo 69. Fatima Halilovi} Prijedorskas br. 25, Sarajevo 70. Ne|mina ^akal Jo{ani~ka 118 do, Vogo{}a 71. Mensura Dervi{evi} Paromlinska 55b, Sarajevo 72. Mirza Hod`i} [ehida 3/A, Travnik 73. Renata Mujak Hanovi 7, Biha} 74. Muziba Tokali} Ora{je ul. 8. k.b.7 75. Muhiba Piti} H. ]emerli}a 17/IV, Sarajevo 76. Adis Hajdarpa{i} Sabita U`i~anina 34 Hrasnica 77. D`emal Malagi} Gornji Vele{i}i 166 78. Avdo Bakovi} Hamida Be{irevi}a br. 28, Sarajevo 79. Nermina Ibrali} Tuzla Tomislava Ramlja. 4 80. Admir Mehuri} 15. maj 4, Tuzla 81. Jasmina Osmanovi} Budimovi bb Miri~ina, Gra~anica 82. Ned`ad Nuhi} Omerovi}i, Tomislavgrad 83. Muhidin Hrapovi} Malta 3, Sarajevo 84. Naida Tanovi} Blagaj ^ar{ija bb, Mostar 85. Nevenka Aralica - Niki} A. Mahmutagi}a 16/1, Maglaj 86. Adi Muminovi} Juraja Najdharta 10, Sarajevo 87. \eneta Ajanovi} 311. L. Brigade Kakanj 88. Izet Doljan~i} J. Najtharta br. 7, Sarajevo 89. Nedim Bajraktarevi} Had`i}i, Tirohovska bb 90. Fahrudin Softi} Kakanj - Slapnica 91. Dragana \oki} Ul. Kremenita brda bb 92. Lela Josi} I. Mujezinovi}a 19, Tuzla 93. Midhat Nalo Bosanska 12/11 94. Maida Dizdarevi} Vrazova 16 95. Nijaz D`akmi} Milankovi}i - Olovo 96. Semka ]ati} Paravci bb, Zavidovi}i 97. Suljo Muminovi} Ru|era Bo{kovi}a br. 80. Sarajevo 98. Jasmina Elezovi} Ad`emovi}a 22, Sarajevo 99. Edin Hama{ Gromile 4/43, Bugojno 100. Ne|ad Smaji} Novopazarska do 48 101. Ramiz Cocali} Milinkladska 85, Sarajevo 102. Rajko ^aji} Donji Hotonj 64, Sarajevo 103. Ejla Marevac Ul. Bistrik Brijeg 29, Sarajevo 104. Midheta Horo Sadova~e bb, Stari Vitez 105. ]azim Hurem Kru{~ica bb, Vitez 106. Zahir Lugu{i} Br~ko, Bra}e Ribnik 107. Vahid [orlija Med`azi 16, Ilid`a 108. Mehmedalija Su}eska Azize [a}irbegovi} 12, Sarajevo 109. Emir Tica [ume}e 225, Travnik 110. Adisa Omanovi} Radinovi}i 69, Visoko 111. Amira ^engi} Mihrivode 37a, Sarajevo 112. Mirsad Hota Bosanska 3, Olovo 113. Husein Tali} 15-ti april br. 10, @ep~e 114. Romina ]ehaji} Alije Izetbegovi}a bb, Zavidovi}i 115. Mehmed Muzur, Stari harem 5, Hrasnica 116. Tahir Osmanovi} Ilid`a, Zaulica 23 117. Samira Rizvi} Slimena 51/17, Travnik 118. Mersiha Hota

8

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

9

EKSKLUZIVNO Na{ reporter u Moskvi i rodnom mjestu velikog L. N. Tolstoja

Na mezaru proroka iz Jasne Poljane
Zastao sam! Cvrkut ptica orio se Zakazom... Sunce je obasjavalo samo mezar. Pri{ao sam k jednom javoru, sagnuo se i uzeo tejemum, obrisav{i lice i ruke finim, sitnim kao prah, humusom. Zatim sam pri{ao mezaru i ~u~nuo pored uzglavlja humke. [utio sam! Pri polasku uzeo sam jedan busen s travom i jednu malu zelenu gran~icu
Pi{e: Ned`ad LATI]
, junak moje pripovijetke, koga volim svom svojom du{om, koga sam nastojao prikazati u svoj njegovoj ljepoti, koji je uvijek bio, koji jest i koji }e biti divan - to je istina, zapisao je Lav Nikolajevi~ Tolstoj u svojim „Sevastopoljskim pripovijetkama“. Na tu re~enicu mi je ukazao had`i hafiz Halid Had`imuli}, u obja{njenju za{to je toliko ~itao Tolstoja. Za razliku od mene, koji sam bio pro~itao samo „Anu Karenjinu“, „Had`i Murata“, „Krojcerovu sonatu“ i nekoliko pripovijetki, Hafiz je pro~itao sva Tolstojeva djela prevedena na na{e jezika, a samo „Rat i mir“ pro~itao je ~etiri puta. Stoga sam, posti|en pred Hafizom, izbjegavao razgovor o Tolstoju. zgovarao s nekim da je toliko fasciniran Tolstojem kao {to je to Hafiz. Gledao je i filmove „Rat i mir“ i „Anu Karenjinu“. Preferirao je verziju u kojoj Greta Garbo glumi lik Ane Karenjine. Nakon {to me je zainteresirao za ponovno ~itanje Tolstoja, tako {to }e pokazivati na pasuse koji su ga odu{evili u romanu „Rat i mir“, kao {to je opis prirode u prolje}e, zatim opis brijesta, ili odlomak o smrti Ivana Ilji~a, skrenuo mi je pa`nju kako moram i{~itati Tolstojevu ideologiju i nauk. Tako }e me jednog jutra ~ekati nove po`utjele knjige koje je prona{ao u svojoj biblioteci: R. Rolan, Tolstoj (njegov `ivot i djelo), prijevod dr. Du{an Stojanovi}; Ernest Hovard Crosby, Tolstojeva nauka, prijevod Branimir Pekari}, Koprivnica 1919; N. K. Gudzij, Lav Nikolajevi~ Tolstoj, prijevod Bisenija Luki}, Beograd 1946.; U Grof L. N. Tolstoj, U ~emu je moja vjera, prijevod dr. Jovan Kuja~i}, Beograd 1913.; kopije tekstova L. N. Tolstoja Ispovijest (uvod u neobjavljeno djelo), Odgovor na odluku Sinoda od 20 do 22. februara i na pisma koja sam dobio povodom tog slu~aja; Ne mogu {utjeti itd... „Ako pa`ljivo i{~ita{ ova djela, uo~it }e{ njegovu veli-

U Rusiji `ivi dvadeset miliona muslimana
Na zidu hodnika jedne stanice moskovskog metroa jo{ i danas stoji ogromna slika-bilbord iz vremena SSSR-a na kojoj je naslikano petnaest ljudi i `ena s oznakom imena svake zemlje ~lanice biv{e sovjetske federacije. polumjesec i krstove iznad njih. Sve ih nadvisuje krvava petokraka na najve}oj kuli Kremlja! Ve}ina njih su bile muslimanske zemlje. Smatra se da i danas u Rusiji `ivi dvadeset miliona muslimana. Za cijelog mog boravka u Moskvi nisam vidio niti jednu `enu pokrivenu mahramom. Osim nekoliko restorana s napisima do obzorja koje zastiru niska {umovita brda, smatra se da se pri{lo Jasnoj Poljani. Posjed Tolstojevih, ku}e, njive, vo}njaci, jezera i {ume, ogra|en je velikom `eljeznom ogradom. Prolaz kroz kapiju ome|en je s dvije masivne kule. Stazom kroz aleju breza ide se vili Tolstojevih. S lijeve strane je bistro „{e{-be{„, {to asocira na kulturu turkofonskih naroda, nema niti jednog znaka islamske kulture po kojem bi se dalo zaklju~iti da tu `ive i muslimani. To je danak koji su platili svi narodi koji su pre`ivjeli sovjetsku vlast. stazama kroz imanje prema {umarku. Sve je lijepo ozna~eno natpisima i putokazima, tako da smo se lako orijentirali koja staza vodi ka Tolstojevom mezaru. Samo nas troje tiho je kora~alo mekom {umskom stazom u`ivaju}i u cvrkutu ptica. Na samom kraju {umarka Zakaza, i na kraju staze, na malom proplanku, kolik’ seosko gumno na kojem se vrhlo `ito, bila je humka, poput zelene lijehe, oblo`ena zelenim gran~icama bora. Uokolo tog malog gumna pobodene su ljeskove pritke svijene u poluluk. Neko je polo`io svje`e bukete ru`a, karanfila i lala ispod svijenih pritki po pervazu gumna. Zastao sam! Cvrkut ptica orio se Zakazom... Sunce je obasjavalo samo mezar. Pri{ao sam k jednom javoru, sagnuo se i uzeo tejemum, obrisav{i lice i ruke finim, sitnim kao prah, humusom. Zatim sam pri{ao mezaru i ~u~nuo pored uzglavlja humke. [utio sam! Pri polasku,

A

Voz za Tulu
Na preporuku Aline, mlade obrazovane Ruskinje crnogorskog porijekla iz Kola{ina, odlu~ili smo vozom putovati u Tulu. Na vozu je

Na{ reporter pored Tolstojevog spomenika u Moskvi

Preci Pu{kina i Jesenjina
Mnogi ruski klasici bili su pod utjecajem islamske knji`evnosti. Primjerice, preci Pu{kina i Jesenjina su bili muslimani. Pu{kin je svom pradjedu, kojeg je Petar Veliki doveo kao roba, posvetio pisalo Sevastopolj. U vagonima, koji su mi djelovali veoma poznato, kao da sam sjeo u voz za Jablanicu, sve dok putnici nisu dobili ~istu posteljinu i po~eli prostirati du{eke du` cijelog sjedi{ta u vagonu. Nakon pola sata vo`nje, dok jo{ voz nije ni otruckao iz moskovskih predgra|a, svi kupei su bili pretvoreni u spavaonice. Morali smo se penjati na vise}e klupe i le`ati iznad dvojice spava~a na donjim klupama. U vagonima-spavaonicama se ne pu{i. Imao sam sre}u da sam se vozio u zadnjem vagonu i da sam spazio `enu koja je dijelila ~ar{afe, kondukterku i sprema~icu, da izlazi na papu~icu vagona i pu{i. Tako sam prestajao na papu~ici, pu{e}i i razgledaju}i tek ozelenjelu prirodu. Ovdje je prolje}e samo pastor~e zime. U Tuli mi je sve izgledalo poznato. Taksista u maskirnoj vojnoj jakni, razdrljenih prsa i velikog stomaka, podsjetio me na postratno Nevesinje ili Mrkonji}-Grad. A tramvaj, koji je zazvonio dok smo se vozili taksijem cestom uporedo s tramvajskom prugom, po farovima, zvonjavi, prozorima, sjedi{tima, bio je blizanac sarajevskog „keca“. Ista ih je fabrika iskovala. Jasna Poljana je malo ve}e selo. Kad se prije|e rijeka Voronka, a s lijeve i desne strane se prostiru njive i sve jedno djelo, a Jesenjin je ispjevao desetine prekrasnih pjesama zanosnim Perzijankama. To su samo neki pokazatelji kulturnih utjecaja i pro`imanja dviju velikih civilizacija islama i pravoslavlja. jezero, a s desne su dva manja jezerceta prekrivena `abokre~inom. ^uvar sa {apkom na glavi, kolik’ mala poljana, zaustavio nas je na kapiji. Zbog praznika nije bio dozvoljen prilaz posjetiocima. Na za-

Hafizova `elja
„Za~udo, pored toliko glasovitih svjetskih pisaca, nau~nika i intelektualaca, niko nije uspio spoznati to {to je Tolstoj spoznao!“, uzviknut }e Hafiz jednom dok smo pili ~aj u njegovom halvati}u i poslati jednog od svojih hizme}ara da donese ~etiri knjige s njegovog hastala u ~ardaku.

Ned`ad Lati} kraj mezara Lava Tolstoja u Jasnoj Poljani

nikada nisam po`elio vidjeti Moskvu“, rekao sam Juriju. „Moja generacija je putovala na ekskurzije u Rusiju nose}i `vaka}e gume, farmerice i

^etrnaest soba u Tolstojevoj ku}i
Hendikep da je Tolstojeva vila bila zaklju~ana zbog praznika nadoknadili smo posjetom njegovoj ku}i u Moskvi. Jedna ulica i trg s Tolstojevim spomenikom od granita nosi njegovo ime. Ku}a s oku}nicom kao parkom sa~uvana je kao muzej. U njoj su Tolstojeve `ivotne stvari, radna soba, spava}a soba, dje~ije sobe, saloni za prijeme, kuhinje, soba Bila su to ~etiri toma romana „Rat i mir“, {tampana 1928. godine, povodom sto godina ro|enja L. N. Tolstoja. Korice su bile boje izblijedjelog indiga, a stranice `ute kao duhan. Kupio ih je u jednoj jevrejskoj knji`ari u Sarajevu. Mo`da su ko{tale tada ~etiri pla}e jednog dr`avnog slu`benika. „Ove knjige su {tampane povodom stogodi{njice Tolstojevog ro|enja. Trebalo bi objaviti njegova djela povodom stogodi{njice njegove smrti“, insistirao je Hafiz. Znao sam da muslimani imaju simpatije prema Tolstoju zbog njegovog romana „Had`i Murat“ i zbirke stotinjak hadisa koje je sam izabrao, ali jo{ nikada nisam raza slu{kinju..., helem ~etrnaest soba. Tolstojev radni sto, pisa}i pribor, dokumenti, ~iraci, lampe, porculanski bardak, krevet, jastuk, kape, ~arape, mali porodi~ni portreti, veliki portreti k}eri i `ene, porodi~ne relikvije, porculanske {oljice za ~aj dizajnirane sitnim gran~icama jabukovog behara, posu|e, tanjiri, dva crna ku, dramati~nu borbu sa samim sobom, i s okolinom, u traganju za istinom“, savjetovao mi je Hafiz. „^itav `ivot sam `udio posjetiti Tolstojev mezar, ali nije bilo prilike“, po`alio mi se Hafiz. „Ti bi trebao oti}i u Jasnu Poljanu, ako `eli{ upoznati Tolstoja“, savjetovao mi je. „I to bi trebao u~initi jo{ ovoga prolje}a“. klavira, bicikl..., sve je sa~uvano! U drvarnici motike, sjekire, duge sanke, bure, alatke... Na kapiji povijena breza stara preko stotinu godina pred kojom se Tolstoj slikao ja{u}i na konju. Na biletarnici se prodaju mali prospekti i bro{urice Tolstojevih predaka i s o~eve i s maj~ine strane, njegove fotografije sa djecom i unu~adima. hulahopke, a ja sam ~itao ruske disidente Sol`enicina, Pasternaka, [alamova i gnu{ao se na one koji su se hvalisali jeftinim dernecima po Moskvi. Gledao sam igrane i dokumentarne filmove o Gulagu i tako zadobio jezive vizije puteva prema najhladnijem gradu na svijetu Jamajkonu, ~ija je cesta posuta smrvljenim kostima logora{a sa Kolime. Zatim, pokroviteljska uloga Rusije tokom agresije na BiH prema Milo{evi}evoj vojnoj kliki omrzla mi je i pomisao da moja noga kro~i na rusko tlo. Tako sam nekad pisao kako Alija Izetbegovi} ne treba i}i u Moskvu na obilje`avanje 50godi{njice pobjede nad fa{izmom kada ga je pozvao Boris

Jeljcin i Alija
Ve} sutradan sam nazvao kulturnog ata{ea Ruske ambasade u Sarajevu Jurija Pi~uvidina radi konsultacija za dobivanje vize. Ljubazno je prihvatio razgovor. Iskazao sam mu svoj interes za Tolstojem. „Bio sam antikomunist i

Jeljcin“, zapo~eo sam razgovor sa Jurijem. „Sada, nakon i{~itavanja Tolstoja, posebno njegovih ideolo{kih ~lanaka i djela, `elim razbiti stereotipe o komunisti~koj Rusiji i potencirati na dijalogu izme|u islamskog i pravoslavnog svijeta, izme|u na{ih naroda. Obljetnica stogodi{njice Tolstojeve smrti mo`e poslu`iti kao povod takvim nastojanjima“, rekao sam mu. „U Rusiji `ivi desetak puta vi{e muslimana nego u Bosni“, odgovorio je. „Postoji nekoliko muzeja i instituta koji se bave ideologijom Tolstojevih djela, tako da takvo Va{e interesiranje i pristup Tolstojevim djelima nije ni{ta novo“, iskazao je razumijevanje. Bio mi je potreban samo poziv koji mi je poslao ambasador BiH u Moskvi @eljko Janjetovi} da bih dobio vizu. Prilikom rezervacije avionskih karata uop}e nisam imao u vidu ~injenicu da je 9. maj, dan kad }u sletjeti u Moskvu, praznik kojim se obilje`ava pobjeda nad fa{izmom. Tako da paradoks bude potpun, ono {to sam odvra}ao Aliju Izetbegovi}a u svojim tekstovima, bude nasib da sam do`ivim. Velika vojna parada na Crvenom trgu ve} je bila zavr{ena kada sam, voze}i se metroom, izi{ao na stanici Biblioteka V. I. Lenjin. Odmah ispred ulaza u biblioteku je spomenik F. M. Dostojevskog. [iroke ulice

oko Crvenog trga bile su zatvorene za saobra}aj. Po njima je {etala milionska masa Rusa sa zastavicama u rukama i ordenjem na bluzama. Redovi mladih vojnika i policajaca postrojenih uz ivicu trotoara usmjeravali su mase i propu{tali ih u grupama kroz kapije Kremlja. U jednom nizu u parku ispred zidina Kremlja Moskovljani su prilazili i stavljali cvije}e na spomenike posve}ene palim borcima u desetak veli-

kih bitaka poput Moskve, Staljingrada, Sevastopolja... Na jednom kraju ulice, ispred zgrade KGB-a, pjevala je mr{ava pjeva~ica zabavne pjesme. Ispred Bolj{oj teatra, ~ija se fasada renovira, pjesnici su recitirali poeziju... Ulice su ~iste! Cvije}e u parkovima raznobojnih tulipana i ru`a iscvalo, mlazovi bistre vode prskali su iz fontana... Sun~ev odsjaj na mnogobrojnim kupolama crkava zasljepljuje pogled u

Kao u slavenskom kom{iluku
Moskva se doima kao raspojasan grad s jednim od najve}ih metroa na svijetu, s tri nivoa, sa {irokim ulicama, prostranim trgovima, velikim mramornim spomenicima velikanima, kulama Kremlja i Staljinovim neboderima. A predgra|a Moskve su poput bosanskih provincijskih gradova; ceste, nadvo`njaci, soliteri nalik na d`inovske kutije {ibica itd. molbu kako smo stigli iz daleka, nismo rekli odakle, pustio nas je da u|emo sporednom stazicom kroz {umarak i drvene mosti}e. Sadnice cvije}a, potkresana stabla jabuka, uzorane njive, bale sijena govorili su da se imanje jo{ obra|uje. Kroz otvorena vrata duge {tale uspio sam primijetiti glavu konja bijele dlake. Mnogo, mnogo sli~nosti s na{im gradovima. Osje}ao sam se kao da sam do{ao u neki slavenski kom{iluk u kojem ranije nisam bio. Ali opet, kad se obratim nekom „kom{iji“ Slavenu na engleskom ili improviziranom ruskom jeziku, i on po jeziku shvati da sam stranac, neljubazno se okrene. Iz namrgo|enog pogleda jo{ bije hladno}a mraza iz vremena hladnog rata! uzeo sam jedan busen s travom i jednu malu zelenu gran~icu. Jo{ }emo, Mirza, Alina i ja dugo stajati na stazi {ute}i i zure}i u mezar. Zapazio sam da ispod gumna, na kojem je humka, neprimjetno oti~e voda ispod li{}a. Naklonio sam se prije nego {to sam okrenuo lice od mezara. Obilaze}i ku}e, vilu i ku}ice, pomislio sam da je Tolstojeva {kola poru{ena. Tek na izlasku s kapije neko }e nam skrenuti pa`nju na bijelu veliku ku}u.

Koliko znam, prije mene ovom stazom hodila su jo{ dvojica Bo{njaka, Mustafa Krila{, pustolov iz Kre{eva, i Alija Isakovi}. ^itao sam i Krila{evu ispovijest u „Bosanskoj po{ti“ i Isakovi}ev zapis „U Tolstoja, doma“. Pri povratku iz Tule kupio sam ~uvene tulske medenjake dizajnirane bobicama crnih ribizli, ili likovima divljih `ivotinja s porukama na ruskom jeziku. Bili su slatki i ukusni kao starinski nanini kola~i. Ili ~itali Tostojeve dnevnike, ili dnevnike njegovog doktora Du{ana Mikovickog, sekretara Vladimira ^ertkova, Valentina Bulgakova, dnevnike njegove supruge Sofije Andrejevne, ili obilazilili njegovo imanje, njegovu ku}u, sve je toliko istinito, ta~no, stvarno i iskreno da kad i ne gledate njegove fotografije mo`ete mu zaviriti i vidjeti boju o~iju ispod velikih obrva, ili velike ruke sklopljene na koljenima kao dva crvena raka. Dok sam {etao stazom kroz {umu prema Zakazu, nisam mogao imenovati svaku vrstu drveta, niti cvijeta, pa ~ak nisam razaznao cvrkut i

Simpatije prema poslaniku Muhammedu
Op}e je poznata istina da je Tolstoj imao simpatije prema islamu i njegovom poslaniku Muhammedu, a. s., te da je imao kontakte i razmjenjivao pisma s islamskim intelektualcima, novinarima, {ejhovima. Isto tako pojenje mnogobrojnih ptica, zeba, sjenica, slavuja... A Tolstoj opisuje i imenuje svaki cvijet u prolje}e, svaku pticu i insekt, svako stablo jasena, brijesta, graba, breze itd. Dok gledam niz raskr{}e, na kraju imanja, u duge proplanke, vidim ga kako ja{e Mahnitu, kako odlazi u lov... Dok gledam duge njive obrasle travom do koljena, vidim ga kako kosi. Dok {etam stazicama izme|u dva jezera, kojeg sada zovu parkom ljubavi, vidim Ljovo~ku kako prilazi mladoj Sofiji, koja bere maline u kotaricu, i poput medvjeda iska~e iza jednog malinjaka. Izvinio joj se, uzeo jednu malinu i stavio je u usta i nestao. Eto, kad sam uzimao mali busen s mezara, vidio sam je jasno da su jo{ mnoge ~injenice u vezi s njegovim javnim prihvatanjem islama kao svoje vjere pomno skrivane i zata{kane. Osim toga, njegovi preci su bili u kontaktima s islamom u vrijeme Osmanlija. mno{tvo `utih malih mrava. Zapravo ispod sitnih vlati trave i polo`enih malih zelenih pruti}a cijela humka je mravinjak. To {to je Tolstoj zapisao u knjizi „Dje~a{tvo“, kao ma{tu svoga starijeg brata Nikolaja o mravljoj bra}i i zelenom pruti}u iz Zakaza kojim se mo`e usre}iti cijeli svijet, i zbog ~ega je po`elio da mu mezar bude ba{ tu, danas je stvarnost! Osim toga, tvrdi se da su nau~nici otkrili djelovanje energetskih sila oko mezara.

Posljednji dani
Ni njegov intimni `ivot, od raskala{enosti i razuzdanosti do uzornog prodi~nog `ivota s mnogo djece, njegova ljubomora, bra~ne sva|e, kao i njegova te`nja za osamom i izbjegavanje `ena, nije skriven. On priznaje da je razmi{ljao o samoubistvu, sklonio je u`e iz radne sobe, i nije nosio pu{ku u lov, kako ne bi do{ao u isku{enje da se ubije. Njegovi posljednji dani `ivota, njegov bijeg od ku}e, do zadnje stanice u Astapovu, njegove zadnje rije~i, zabilje`ene su. On nije prihvatao mitove, nau~nu istinu, umjetni~ku istinu, nikakvu istinu s prefiksom, osim suhe istine kao takve! Nije bio otmjeni licemjer poput jednako tako slavnih pisaca. Zato su ga zvali prorokom iz Jasne Poljane.

Gorostas sa Kafkaza
Iako histori~ari tvrde kako je Tolstoj bio pod utjecajem znamenitog islamskog filozofa iz Indije Suhraverdija, te razmijenio nekoliko uljudnih pisama sa [ejh Muhamedom Abduhom, njegov stvarni uzor mogao je biti samo jedan drugi gorostas s Kafkaza, Muhamed Ibn Ismail El-Buhari. On je za {esnaest godina sakupio sedam hiljada i dvije stotine i sedamdeset i pet hadisa, izreka poslanika Muhammeda, a. s., obilaze}i prenosioce hadisa! Na osnovu Buharijine zbirke hadisa, lik poslanika Muhammeda, a. s., jasan je ~itaocu kao da ga `ivog gleda u o~i. Djela Buharije i Tolstoja, u kojima je glavni junak istina, po pristupu su bez premca u svjetskoj civilizaciji. Bez njih suvremena misao, kao i sam `ivot, postao bi obi~na kalju`a la`i i mitova!

Krila{ i Isakovi}
Iako je posjeta bila zabranjena, nismo bili sami na imanju. @urili smo {irokim

U Moskvi na dan proslave pobjede nad fa{izmom

10

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

Inðiloviæ d.o.o. Posušje objavljuje

LICITACIJU VOZILA
Licitacija æe se odr`ati 30. 05. 2009 g. u prostorijama In|iloviæ d.o.o u Posu{ju sa po~etkom u 12 sati.Osoba koja izlicitira odreðena vozila du na je u roku 5 dana uplatiti izlicitirani iznos ili gubi pravo na povrat jam~evine.Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizi~ke osobe uz obavezu polaganja jam~evine u iznosu 20% poèetne cijene za svako vozilo, potrebno je obavezno nazna~iti za koje vozilo se pla}a jam~evina.Najmanji iznos jam~evine je 100 KM.Jam~evina se mo`e uplatiti

30. 05. 2009 od 8 do 11 sati gotovinom na blagajni In|ilovi} d.o.o..Navedena vozila se mogu pogledati 28. i 29. 2009 g od 9 do 17 sati na lokaciji Rastova~ko polje-In|ilovi} d.o.o..Prodaja vozila obavlja se po na~elu vi|enokupljeno i isklju~uje moguænost naknadnog ulaganja prigovora.Izlazni ra~un izdaje se isklju~ivo na ime fizi~ke /pravne osobe koja je isto vozilo izlicitirala. U navedene po~etne cijene izra`ene u KM ura~unat je PDV. Sva vozila su za registraciju. -Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 039 680 324; 063/329-672 Kontakt osobe: Miro Be{li} i Ivan Ba{i}

„PJ SARAJEVO“ Raspisuje natje~aj za radno mjesto KOMERCIJALNI DIREKTOR Uvjeti: -SSS, V[S, VSS -voza~ka dozvola „B“ kategorije -posjedovanje automobila -izrazite komunikacijske vje{tine -samostalnost i samoinicijativnost -razvijene organizacijske sposobnosti -spremnost na usavr{avanje i ulaganje u osobni razvoj -sklonost timskom radu -predanost poslu i entuzijazam -minimalno 5 godina iskustva na takvom ili sli~nom poslu. - po`eljno poznavanje stranog jezika ( njema~ki ili engleski )

TRGOVAC Za prodajno izlo`beni salon u Sarajevu - N.Grad Uvjeti: -SSS, V[S -izrazite komunikacijske vje{tine -samostalnost i samoinicijativnost -razvijene organizacijske sposobnosti -spremnost na usavr{avanje i ulaganje u osobni razvoj -sklonost timskom radu -predanost poslu i entuzijazam -minimalno 2-3 godine iskustva na takvom ili sli~nom poslu Sve zainteresirane molimo da po{alju zamolbe sa `ivotopisom na e-mail adresu: rox@tel.net.ba ili na broj fax-a 031/ 717-033 Za sve dodatne informacije nazvati na broj telefona 031/ 717-030

MANN +HUMMEL BA J.S.C. Te{anj NO XV Broj : 10/09. Dana: 19.05.2009. godine
Na osnovu ~lana 52. i 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima (Sl.novine F BiH Br.29/03), ~lana 30. Statuta MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, Odluke Nadzornog odbora o sazivanju, datumu, mjestu odr`avanja i dnevnom redu XI Skup{tine dioni~ara MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, Broj 09/09 od 19.05.2009.godine, Sekretar Dru{tva izdaje slijede}e MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, Ul. Bukva bb, najkasnije do 23.06.2009.godine. Prijava se podnosi na pripremljenom obrascu koji se mo`e dobiti u MANN+HUMMEL BAJ.S.C. Te{anj. 2.3. Podnosiocu prijave ovla{tena osoba }e izdati potvrdu, koju je dioni~ar/punomo}nik du`an predati Odboru za glasanje, uz predo~enje isprave za identifikaciju, najkasnije 60 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. 2.4.Punomo} mora sadr`avati generalno ovla{}enje bez ograni~enja i/ili obavezuju}ih uputstava za zastupanje i mora biti u pismenom obliku, sa ovjerenim potpisom dioni~ara vlastodavca. 2.5. Punomo} se predaje prilikom podno{enja prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. 2.6. Prijave i prijedlozi dostavljaju se na adresu: MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, 74260 Te{anj, Bukva bb. 3. Na~in glasanja na Skup{tini 3.1. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e, kao i prijedlog odluke za koju dioni~ari glasaju. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ Prijedloga Odluke za koju se glasa. 4. Uvid u materijale za Skup{tinu 4.1. Dioni~ari/punomo}nici mogu izvr{iti uvid u materijale pripremljene za Skup{tinu od prvog dana po objavljivanju ovog Obavje{tenja i to svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati u sjedi{tu MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, Bukva bb, u prostorijama Upravne zgrade, telefon 032/ 650 - 640 i 032/650-210. 4.2. U skladu sa ~l.13. t~.2. Pravila o upravljanju dioni~kim dru{tvima, ovo obavje{tenje }e biti objavljeno na web stranici Komisije za vrijednosne papire FBiH. Obavje{tenje }e biti dostavljeno i dioni~arima koji imaju najmanje 0,5% dionica u Dru{tvu. 4.3. Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale Skup{tine, ovla{tena je Kalabi} Nusreta, dipl.pravnik., bez ovla{tenja za tuma~enje materijala. 5. Tro{kovi dolaska i u~e{}a u radu Skup{tine 5.1. Dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara snose tro{kove dolaska i u~e{}a u radu Skup{tine. SEKRETAR DRU[TVA Muris Bukvi}, dipl.iur.

OBAVJE[TENJE
o sazivanju XI Skup{tine dioni~ara MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODR@AVANJA SKUP[TINE: Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Upravne zgrade MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, Ul. Bukva bb dana 24.06.2009.godine (SRIJEDA), sa po~etkom rada u 14,00. II DNEVNI RED: 1. Izbor Predsjednika Skup{tine, 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika, 3. Dono{enje Odluke o usvajanju Izvje{taja o radu Nadzornog odbora, uklju~uju}i Izvje{taj o poslovanju Dru{tva za 2008.godinu, Izvje{taj Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2009.godinu, 4. Dono{enje Odluke o rasporedu dobiti u rezervni fond Dru{tva po finansijskom obra~unu za 2008.godinu, 5. Dono{enje Odluke na bosanskom i engleskom jeziku o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj, na bosanskom i engleskom jeziku, 6. Dono{enje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju Izvje{taja o poslovanju MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj za 2009.godinu. III ORGANIZACIJA I PROCEDURE ZA PRIPREMU ODR@AVANJA SKUP[TINE U prostorijama MANN+HUMMEL BA J.S.C. Te{anj organizirat }e se pripremne aktivnosti prije odr`avanja Skup{tine i to: 1. Dokumentacija koja se stavlja na uvid dioni~arima. Dokumentaciju koja se stavlja na uvid dioni~arima ~ine materijali koji su po dnevnom redu predvi|eni u Sazivu XI Skup{tine dioni~kog dru{tva. 2. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini 2.1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine, imaju dioni~ari koji se nalaze na Listi dioni~ara kod Registra 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. 2.2. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju u Skup{tini, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

Obavijest
1) Igor @ontar branit }e magistarski rad iz filozofije pod naslovom: Racionalni holizam mentalnog u filozofiji Donalda Davidsona Odbrana }e se odr`ati 23. 6. 2009. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 2) Zlata Maglajlija branit }e magistarski rad iz pedagogije pod naslovom: Pedago{ko-psiholo{ka i didakti~ko-metodi~ka komponenta dodiplomskog studija nastavnika stranih jezika - posebno njema~kog jezika Odbrana }e se odr`ati 26. 6. 2009. godine u 11 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Pristup svim odbranama je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radove u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

11

DNEVNIK

Dino Mustafi}, redatelj

[ta si radio u ratu, tata?
Stvarno je nevjerovatno kako je ta pu~ko-{kolska figura upro{}ene pameti provincijskog duha u liku i djelu Dobrice ]osi}a zauzela prostor „Boga i Oca nacije“ i tako respektovana u {iroj javnosti Srbije

Subota, 16. maj

Ru~ak s Nata{om
Obradovao me jutarnji poziv Nata{e Kandi} za zajedni~ki ru~ak u Beogradu. Sre|ujem utiske nakon izvedbe „Mortal kombajn“ na festivalu „Dani Sarajeva u Beogradu“ u organizaciji Incijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Organizatori su mladi ljudi koji su bili djeca za vrijeme bombardovanja Sarajeva, a sada `ele jasno i glasno politi~ki suo~iti svoju sredinu sa bliskom pro{lo{}u, `ele probuditi umrtvljenu savjest i saosje}anje svojih sugra|ana za stradalnike rata, bore se protiv ropstva duha zato~enog u nacionalisti~kim kli{ejima i predrasudama. Mnogo su uradili proteklih godina, u srbijanskim medijima precizno iskazuju da je Sarajevo bilo napadnuto i pod opsadom, da su gra|ani Sarajeva bili `rtve vojnog terora, ne dozvoljavaju relativizaciju i revizionizam historijskih fakata. Bio sam privilegovan, jer sam u njihovom dru{tvu, impresioniran njihovom gra|anskom hrabro{}u, postao sam optimista, jer dolazi generacija koja }e pitati u Srbiji „[ta si radio u ratu tata?“. Nata{a Kandi} mi prepri~ava svoje do`ivljaje iz Pri{tine, poku{ava regionalno povezati istomi{ljenike u jedan front koji }e se institucionalizirati kao tijelo za utvr|ivanje ~injenica u proteklom ratu. Na{a mi{ljenja se podudaraju, Albanci na Kosovu su izolirani i zapostavljeni od ostalih ju`noslovenskih naroda. Nata{a ne mo`e da vjeruje kako su Albanci jedini narod na Balkanu koji ne mo`e u}i u Bosnu i Hercegovinu, jer na{a Dr`ava nije priznala nezavisnost Kosova, pa ~ak niti kosovske dokumente. Razmi{ljamo o pokretanju {ire politi~ko-gra|anske inicijative za uzajamno priznavanje va`e}ih dokumenata na dr`avnim granicama kako bi se omogu}ila sloboda kretanja bez obzira na etni~ku i dr`avnu pripadnost.

Mustafi}: Lijepi i dirljivi susreti s prijateljima u Beogradu

netne. @urim na probu predstave „Zvijeri na mjesecu“, koja se igra u Ateljeu 212.

Srijeda, 20. maj

Ponedjeljak, 18. maj

Kadareov roman
Zovu me iz Skoplja za pripremu predstave „General mrtve vojske“ albanskog pisca Ismaila Kadarea koju trebam postaviti na Ohridskom ljetu ove godine. Bit }e to velika kooprodukcija albanskih nacionalnih teatara Skoplja, Pri{tine i Tirane. Rat je zaboravljen ali je pod ko`om pre`ivjelih i u kostima mrtvih. Poznati, balkanski istorijski refren krvi i ubijanja. Pozori{na inscenacija ovog grandioznog romana mora imati atmosferu i ton tmurnog i mra~nog mjesta, sa ki{om koja se pretvara u snijeg kao katarza za neki bolji i pravedniji svijet, bez ratova i mrtvih, bez prizora kolektivnih grobnica, kada vi{e ne}emo morati upoznavati jedni druge, na{e susjede i zemlje na Balkanu kroz ekshumacije i identifikacije. Ovo je duboko antiratna pri~a, zaokru`enih i profiliranih karaktera, vizuelnih slika kadareovskog amalgama, ~ija aktuelnost i na{e neposredno blisko ratno iskustvo bri{e sve prostorne i vremenske barijere.

Provincijski mrakovi
Vra}am se za Sarajevo ispunjen lijepim i dirljivim susretima sa svojim prijateljima iz Beograda, do`ivljavam ih blisko kao dio velike familije koja `eli normalno i odgovorno dru{tvo. Pred nama je izbor da li }emo ostati izolirani u svojim provincijskim mrakovima ili }emo uspjeti vratiti sopstveno dostojanstvo. ^im prestanete slu`iti idejama i nekom re`imu, vi postajete slobodan ~ovjek s kriti~kom percepcijom svijeta oko sebe, postajete socijalna jedinka svjesna svoje pokreta~ke snage za individualizam. Na`alost, na{i prostori obilje`eni su kolektivnim identitetima, kolektivnom svije{}u u kojem se samo servilno slu`ilo ili narodu ili vo|i, a svaki disonantni ton je bio zaglu{en vikom i galamom gomile. Ova posjeta Beogradu mi vra}a nadu da }emo napokon iz doba gomile prije}i u slobodno dru{tvo pojedinca. Nisam ~estito ni iza{ao iz auta, a prilikom susreta sa poznanicima na ulicama Sarajeva uz pitanje gdje si bio i moj optimizam, skepti~no vrte glavom na moje odgovore „Znam, ali to je manjina... ne}e i}i to tako brzo, itd“. Beznade`nost, apati~nost i odsustvo nade za bolji `ivot je karakteristika bosanskog ~ovjeka, za to su krivi korumpirani politi~ari, socijalna nepravda i doktrinacija nacionalisti~kim idejama.

Nedjelja, 17. maj

Borkine rije~i
U Centru za kulturnu dekontaminaciju u~esnik sam kao gost spomenutog festivala panel diskusije pod nazivom „Sloboda, molim“. Na po~etku razgovora stavljam primjedbu na nominaciju ove teme, jer mislim da nemamo vremena za molbe. Predla`em imperativno da nam se pru`i elementarno pravo na slobodu mi{ljenja, slobodu rada i kretanja, {to zna~i „Sloboda, odmah“. Uvod u razgovor je projekcija filma „Queer festival Sarajevo 2008“ reditelja ]azima Dervi{evi}a, izvrstan {lagvort za pri~u o slobodi udru`ivanja i opredjeljivanja na doga|aju u kojem se demistifikovala kvazi-tolerancija i otvorenost Sarajeva. U~esnici u razgovoru su ljudi koje iznimno cijenim u javnom `ivotu, Biljana Srbljanovi}, dramska spisateljica, Biljana Kova~evi}-Vu~o, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije, Borka Pavi~evi}, dramaturg i direktorica Centra u kojem se diskusija odvijala, i moj prijatelj Pe|a Kojovi}, novinar i knji`evnik. Dok razgovor traje, misli mi se vra}aju u flash-backu na susret ’94 godine u podrumu „Holiday Inna“ sa Borkom Pavi~evi}. Ta hrabra `ena je u{la kroz sarajevski tunel, jer je `eljela dati podr{ku svojim teatarskim kolegama i biti `ivim svjedokom opsade Sarajeva. Podsje}am se njenih rije~i dok su odjekivali u no}i granate i rafalna paljba „Dino, jednom }e sve ovo stati, a onda }e{ ti do}i u Beograd i re}i }e ti kako je sve ovo bilo u`asno a da nisu znali... tada ih napomeni kako su postojale satelitske antene i drugi kanali sem tvornice zla RTS (Radio-Televizija Srbije) i takve po{alji u neku stvar.“ Iz tih misli me u realnost vra}a pljesak publike koji prekida Biljanu Kova~evi}-Vu~o, jer `eli Dobricu ]osi}a vidjeti iza re{etaka kao srpskog nacionalistu i rasistu. Stvarno je nevjerovatno kako je ta pu~ko-{kolska figura upro{}ene pameti provincijskog duha u liku i djelu Dobrice ]osi}a zauzela prostor „Boga i Oca nacije“ i tako respektovana u {iroj javnosti Srbije. Krle`a bi na sve to rekao „No, gdje su u nepovrat oti{li duh i ukus ove nacije“. Ostaje nam dug proces da se to odgo-

^etvrtak, 21. maj

Intervju Timoti John Bajforda
^itam potresni intervju Timoti John Bajforda u NIN-u, te{ko je obolio od raka, svjestan je blizine smrti. Ovaj kultni autor dje~ijih TV emisija, od kojih se rado sje}am „Nedeljnog zabavnika“ ili Nevena, otkriva ljepotu `ivota u njegovom usporavanju, pri~a o svojim bojama osje}anja i slutnji, borbi da produ`i svoj `ivot, ali i odsustvu straha od smrti. Proteklih godina napustili su nas mnogi dragi i dobri ljudi radi ove bolesti, u{la je u na{e `ivote podmuklo i izjeda one koji ne mogu da opstanu u ovom svijetu brzog ritma, svijetu bez ideala i ljubavi. Sje}am se Marka, Amele, Nirman, Keme, Farah, Ace ... nedostaju mi.

Utorak, 19. maj

Pru`iti otpor
Odlazim u poslijepodnevnim satima u Tuzlu na tribinu Na{e stranke ~ija je tema Antipolitika kao na~in rehabilitacije odgovornog pojedinca i pre`ivljavanja u ovakvim politi~kim, ekonomskim i socijalnim okolnostima, gdje se mora aktivno suprostaviti, pru`iti otpor pasivizaciji dru{tva i otupjelosti na devijantni politi~ki `ivot u BiH. I na toj tribinu su mladi ljudi koji ne `ele biti ljudi proma{ene egzistencije, godinama stajati na {alterima biroa za nezaposlene, `ele imati paso{ sa kojim se mogu kretati van granica svoje dr`ave i koji `ele imati i druge identitete osim nacionalnog i vjerskog, kao {to su generacijski, strukovni i mnogi drugi.

Petak, 22. maj

Vikendica u Binje`evu
Nevi|ena saobra}ajna gu`va na sarajevskim ulicama, nervozni voza~i, buka i galama, jedva ~ekam subotu da odem kod svojih na vikendicu u Binje`evo i sklonim se iz grada... Idem u prirodu da ozarim svoju du{u...

12

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

13

KULTURA DIJALOGA [ta se mo`e pro~itati iz Bajdenovog govora u Parlamentu BiH

Kompromis kao veleizdaja
Je li mogu}e da ovaj ~ovjek toliko grije{i kada ukazuje na trivijalne stvari, a previ|a su{tinske, kao {to su pretresanje rodbine na{ih politi~ara ili otkrivanje ljubavnih afera na{ih politi~ara
„Sjedinjene Dr`ave su umorne od nacionalisti~ke retorike, kada }ete se vi umoriti“, poru~io je Biden doma}im politi~arima. „Dr`avne institucije moraju ja~ati“. („Oslobo|enje“) „Kompromis nije znak slabosti“, „SAD cijeli region vide u EU i NATO-u. Odlu~nost da se posao zavr{i uspje{no. O{tre kritike na ra~un nacionalisti~ke retorike i secesionisti~kih ambicija. Pohvale lideru SDA Sulejmanu Tihi}u“. („Dnevni avaz“) vnom, a posebno politi~kom prostoru jeste da je svaki oblik kompromisa izdaja i slabost. Definitivno netko grije{i. Ili gospodin Bajden ili svi oni koji u kompromisima vide veleizdaje. Sjetimo se samo koliko je uvreda upu}eno na ra~un politi~ara koji su poku{ali zajedni~kim nastojanjima do}i do kompromisnih rje{enja za budu}nost BiH. Prigovori i neprimjeren rje~nik o njihovim nastojanjima dolazio je upravo s onih mjesta sa kojih je trebalo ~uti zagovaranje za razboritost i argumentirano raspravljanje, pa makar to bile i najbolnije politi~ke teme. „U najboljem slu~aju, bit }ete me|u najsiroma{nijim zemljama Evrope. U najgorem slu~aju, sunovratit }ete se u etni~ki haos koji je obilje`io va{u zemlju tokom protekle decenije. Sudit }e vam historija i va{a djeca“, rekao je Bajden. Jo{ u nekoliko navrata su spomenuta djeca. Djeca, mladi, jesu sastavni dio predizborne retorike koja nema ba{ mnogo veze s politi~kom realno{}u. Politi~are djeca i ne zanimaju. Djeca zanimaju samo novinare kada treba da kompromitiraju politi~are. Pomislili ste da govorim neutemeljeno? Nije tako.

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]

Neprimjeren rje~nik
„Jedini pravi put priklju~enje Evropi“, „SAD ne}e podr`ati zatvaranje OHR-a dok ne bude ispunjeno pet ciljeva i dva uslova“. („Glas Srpske“) „BiH prijeti etni~ki kaos“, „Zabrinut sam zbog smjera u kojem ide va{a zemlja zbog budu}nosti va{e djece“. („Dnevni list“) Od svih ovih navoda koje sam pro~itala u ~etiri dnevne novine najvi{e pa`nje sam obratila na onaj u kojem se koristi rije~ kompromis, a u vezi s tim pro~itala sam i ime jedinog politi~ara koji (barem u javnim nastupima) pokazuje upravo to: spremnost na kompromis. Kompromisi ne nastaju sami od sebe, nego iznimnim zalaganjem za odre|eni slu~aj. Uprkos prihvatljivoj konstataciji da kompromis nije slabost, op}e mjesto u bh. ja-

Pravi izbor
Pro{lo je petnaest mjeseci od stravi~nog ubojstva koje je po~inilo jedno mlado ~eljade

drugome usred Sarajeva. I {to se kasnije doga|alo? Ni{ta! Nema zakona, nema institucija za smje{taj maloljetnika koji prekr{e zakon, nema zatvora za maloljetnike, nema stru~nih slu`bi da brinu o mladima, nema direktora zavoda Hum, nema mehanizama za bolju suradnju MUP pravosu|e, nema... ni{ta nema. Mo`da bi politi~arima mogla suditi djeca koja pre`ive. Ali, za{to da itko ikome sudi? Rje{enje je sasvim jednostavno: „Izbor je na vama“. Dakle, samo od dobre volje onih koji mogu i ne moraju sjesti za pregovara~ki stol ovisi ispunjenje ovih predvi|anja. Imati ameri~ku podr{ku ili ne? „Ukoliko napravite pravi izbor, mi }emo biti na va{oj strani“, kazao je Bajden. Razgovarati ili ne?

Od politi~ara ~ije su se izjave mogle pro~itati u dnevnim novinama, na kompromis su obratili pa`nju: „Do`ivio sam to kao vrstu satisfakcije zbog svih napada i nerazumijevanja kojima sam bio izlo`en zbog politike dijaloga i kompromisa, za koji sam ja uvjeren da je jedini na~in rje{avanja problema u BiH“. (Sulejman Tihi}) „Vrijeme nadmudrivanja i pravljenja dodatne politi~ke mo~vare trebalo bi biti iza nas“. (Nikola [piri}) „Tu se mo`e na}i kapaciteta (u Dejtonskom mirovnom sporazumu, op. aut.) za kompromis da BiH ispuni svoje uslove i pridru`i se EU“. (Milorad Dodik) Mo`da je jo{ poneko uo~io zna~aj dijaloga, ali, na`alost, gra|ani nisu imali priliku to i saznati. Ovako, dvojka od omra`ene prudske

trojke vjeruje u dijalog i smatra nu`nim da to i sa gra|anima podijeli. Utje{no je pro~itati da se njima pridru`uje i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH. No, mo`da je sve ovo jedna velika gre{ka, jer niko od navedenih nije spomenuo klju~ne probleme ove zemlje, pa s ovom pri~om o dijalogu `ele samo da skrenu pa`nju sa su{tine problema. A problemi se prema ovim drugima rje{avaju dirljivim frazama i retorikom koja budi traume ratne pro{losti i isklju~uje dijalog. Nije valjda da je ovaj visoki ameri~ki du`nosnik primijetio da na ovom prostoru vlada hu{ka~ki i jezik mr`nje. Njega nema, nema niti me|u politi~arima, niti u medijima. Sjetimo se da su taj jezik mr`nje primijetili samo neki kolaboracionisti i oportunisti. Posebno kada je rije~ o jeziku koji vlada slobodarskim medijima. Ukazati na svu pogubnost ove retorike, zna~ilo je ru{iti ideal slobode govora. No, ipak ~ovjek koji dolazi iz svijeta u kojem je debata uvjet za bilo koju suradnju ipak ukaza na isti problem na koji su ukazali kolaboracionisti: jezik mr`nje, hu{ka~ka retorika i nedostatak kompromisa. U jedinom op{irnom prijenosu Bajdenovog govora objavljenom u „Avazu“ od 20.5.09. uo~ljivo je da u dijelu govora koji se odnosi na BiH, naj~e{}e kori{tene misli jesu sljede}e: opasna retorika u usponu, retorika koja igra na

kartu straha, retorika koja podgrijava ljutnju i gnjev, jezik maksimalizacije i apsolutizma, nema jezika me|usobnog kompromisa i saradnje, opasne pri~e o budu}nosti zemlje. ^ulo se tako|er i da to mora prestati, da se moraju kovati komplikovani i ponekad nepopularni kompromisi, da je pristup - duh kompromisa neophodan BiH, da se BiH mora izgraditi napornim radom i kompromisom.

Dijalog ili rat
Je li mogu}e da ovaj ~ovjek toliko grije{i kada ukazuje na trivijalne stvari, a previ|a su{tinske kao {to su: pretresanje rodbine na{ih politi~ara, otkrivanje ljubavnih afera na{ih politi~ara, raskrinkavanje neprijatelja ove zemlje, neophodnost pozivanja na ratnu pro{lost, tra`enje sveg zla u drugom entitetu, stavljanje cenzura na svako druga~ije mi{ljenje od mi{ljenja slobodarskih medija i njima pripadaju}ih politi~kih opredjeljenja, podupiranje etni~ke netrpeljivosti, pretresanje privatnosti do krajnjih granica degutantnosti... A na sve ovo je propustio da skrene pa`nju ameri~ki potpredsjednik i zadr`ao se ponajvi{e na brizi o nekakvoj retorici. I, kona~no, da li dijalog ima alternativu? Ima, novi rat!

REAGIRANJA

Fatmir Alispahi} pisao njema~kom „Der Spiegelu“

La`i o Bo{njacima i Jevrejima
Za{to se, pored brojnih, pa ~ak i zajedni~kih fotografija usta{a, ~etnika i njema~kih oficira, na naslovnici „Der Spiegela“ na{la fotografija bosanske Hand`ar divizije
Njema~ki nedjeljnik „Der Spiegel“ u svom izdanju od 18. maja ove godine objavio je pri~u o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Na naslovnici ovog magazina uz fotografiju nacisti~kog firera Adolfa Hitlera objavljena je fotografija pripadnika bosanske Hand`ar divizije (13. Waffen-GebirgsDivision der SS Handschar), koji su optu`eni kao glavni Hitlerovi pomaga~i u istrebljivanju Jevreja. Ivana D`ona (John) Demjanjuka, Ukrajinca koji je osumnji~en za u~e{}e u ubistvu 29.000 Jevreja, uop}e ne zavre|uje da bude ilustriran fotografijom pripadnika Hand`ar divizije, ~iji fesovi upu}uju na Bo{njake i konotiraju na islam ka`e magistar Fatmir Alispahi}, koji je svoje pismeno reagiranje na tekst uputio i redakciji njeNaslovna strana „Der Spiegela“ od 18. maja ma~kog magazina. 2009. godine U tekstu se govori o razli~itim vi evropski pomaga~i u istresaradnicima nacisti~ke Njebljivanju Jevreja“, napisan u ma~ke u Evropi, a poseban povodu izru~enja Njema~koj akcent stavlja se na usta{ke i ~etni~ke pomaga~e Adolfa Hitlera. Naravno, govori se i o Jasenovcu, kao najve}em gubili{tu Jevreja na Balkanu. - Govori se i o holandskim, ma|arskim, poljskim nacistima, ali se nigdje ne govori - jer se nema {ta re}i - o bo{nja~koj suodgovornosti za istrebljenje Jevreja. Za{to se onda pored brojnih, pa ~ak i zajedni~kih fotografija usta{a, ~etnika i njema~kih oficira, na naslovnici „Der Spiegla“ na{la fotografija bosanske Hand`ar divizije - pita Alispahi}.

Historijska sramota i osje}aj stida zbog obla~enja njema~ke uniforme
- Hand`ar divizija ne samo da nema nikakvu suodgovornost za holokaust nad Jevrejima, ve} je jedan jedini primjer antifa{isti~ke oru`ane pobune unutar SS formacija, koja se dogodila 16. septembra 1943. u francuskom gradi}u Villefrance de Rourgue, gdje je ova jedinica imala obuku. Bosanska Hand`ar divizija jedina je SS formacija kojoj evropski antifa{isti svake godine odaju po{tovanje.
na s ambicijom zalaganja za bosansku autonomiju pod za{titom Njema~ke, a protiv ~etni~kih zlo~ina nad Bo{njacima i usta{ke asimilatorske agresije na Bo{njake. Na pitanje za{to Bo{njaci nisu odmah pri{li partizanskom pokretu, odgovor treba tra`iti u ~injenici da su partizani s po~etka rata sara|ivali s ~etnicima, koji su pobili desetine hiljada bo{nja~kih civila - poja{njava Alispahi}. Bo{nja~ka ambicija sre-

Bo{nja~ki narod, koji je nakon Jevreja procentualno podnio najve}e `rtve u Drugom svjetskom ratu, svoje antifa{isti~ko opredjeljenje pokazao je masovnim pristajanjem uz antifa{isti~ki pokret u Jugoslaviji. Za Bo{njake je Hand`ar divizija bila historijska nu`da, koja je prerasla u historijsku sramotu i osje}aj stida zbog obla~enja njema~ke uniforme ka`e Alispahi}.
dnjeg puta i zalaganja za bosansku autonomiju, dodaje Alispahi}, ubrzo je izigrana od njema~ke vlasti, a ostao je teret historijske odgovornosti. - Zlo~ine Hand`ar divizije izmi{ljala je velikosrpska historiografija, koja je time tra`ila ravnote`u ~etni{tvu, kao {to se danas organizirano izmi{lja tzv. islamski terorizam u Bosni, kako bi se umanjila odgovornost za genocid u Srebrenici - nagla{ava Fatmir Alispahi}. F. MANDAL

Primjer Jasenovca
- Rije~ je o apsolutnoj historijskoj neistini, jer ni jedna bo{nja~ka grupacija nikada nije pomagala u istrebljenju Jevreja, a zabilje`eni su brojni slu~ajevi u kojima su Bo{njaci spa{avali svoje jevrejske kom{ije pred nacisti~kim racijama. Tekst pod naslovom „Saradnici u zlo~inu - Hitlero-

Genocid u Srebrenici
Prema njegovom mi{ljenju, pripadnici Hand`ar divizije jesu silom historijskih neprilika bili u komandnom lancu SS organizacije, ali ne postoji dokaz da su ugrozili i jednog Jevreja. - Ova jedinica je formira-

14

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

23. MAJ/SVIBANJ 2009.

15

16 23. MAJ/SVIBANJ 2009.
Slavni norve{ki pisac Knut Hamsun ro|en je 1859., a umro 1952. godine. Smatra se jednim od za~etnika moderne knji`evnosti i najzna~ajnijih pisaca 20. stolje}a. Roman „Glad“, koji je objavio sarajevski „Connectum“, njego-

IZ BIOGRAFIJE

vo je najznamenitije djelo, a koje je prvi put prevedeno na bosanski jezik. Objavljen je povodom 150. godi{njice njegovog ro|enja, a „Dnevni avaz“ se pridru`uje obilje`avanju ovog jubileja nude}i ~itaocima odlomke iz ~uvenog romana „Glad“.

kult

RETROVIZOR

EKSKLUZIVNO Odlomci iz romana „Glad“ Knuta Hamsuna

Jo{ jednom osjetih bijes, njegov zadnji plamsaj
Pa ja tu hodam s glavom kojoj nema ravne u cijeloj zemlji, s pesnicama koje bi mogle, neka mi Bog oprosti, glasono{u samljeti u prah i pepeo, a gladujem izobli~en usred grada Kristijanije!
Izdava~: Connectum, Sarajevo 2009., prijevod s norve{kog: Munib Delali}, urednik Emina Kamenarevi} remuckao sam, i mozgao, i poprili~no te{ko patio. Prona{ao sam kamen~i} koji sam o~istio i stavio u usta da bih imao {ta `vakati; ina~e se nisam pomicao, niti sam gledao s dugmadi? Naravno da ni od tog ne bi bilo ni{ta, a usto sam i prili~no bolestan. Pa ipak, kad bolje promislim, za{to i ne, ta svakako bih se trebao zaputiti u „Ujakovom“ smjeru - u smjeru mog pravog „Ujaka“ - kad krenem ku}i? Opipah obraze: mr{avi, dabome da su mr{avi; obrazi su bili kao dva tanjuri}a s ulupljenim dnom; o Bo`e! I od{vrljao sam dalje.

Pi{e: M. Daki}

Eurosong
Eto, „Regina“ ipak nije pobijedila. Ali, dobri su bili. I tako nas zaobi|e Eurosong, jer {ta bismo, jadni, na{i bud`eti {uplji k’o sir. Gdje god udari{, jumpa i kjompij, {to bi rek’o ugledni Kike, vije}nik kod {efa Marinka. I, zamisli, trebali izletjeti milione eura. Kuku lele! Po{teno, meni one skladbe ne{to nisu legle. Meni sve vi{e li~ilo na veliki, {to bi se u nas reklo, va{ar, muzika na zadnjem mjestu. Nula bodova!

D

Mozak mi stao
Ali sam se opet zaustavio. Mora da sam bio skroz neshvatljivo mr{av. I o~i su mi sasvim upale. Kako li sam zaista izgledao? Pa nije valjda kvragu da te obi~na glad `iva unakazi! Jo{ jednom osjetih bijes, njegov zadnji plamsaj, nategnu}e mi{i}a. Zaboga koje lice, a? Pa ja tu hodam s glavom kojoj nema ravne u cijeloj zemlji, s pesnicama koje bi mogle, neka mi Bog oprosti, glasono{u samljeti u prah i pepeo, a gladujem izobli~en usred grada Kristijanije! Ima li u tom ikakva smisla? Zasukao sam rukave i mu~io se i dan i no} kao kakva kobila koja tegli sve}enika; o~i su mi ispale od ~itanja i mozak stao od gladi - a ~emu, kvragu?
(Oprema teksta je redakcijska)

Spremala se groznica
Najzad sam ustao, i polako krenuo, i vrzmao se ulicama. Iznad obrva mi je po~elo gorjeti, spremala se groznica, te sam pru`io korak, koliko sam mogao vi{e. Opet sam prolazio kraj pekare u kojoj se u izlogu vidio kruh. Ne, ne, ovdje se ne}emo zaustavljati, kazao sam s izvje{ta~enom odlu~no{}u. A {ta ako bih u{ao i lijepo zamolio za komadi} kruha? Bila je to zalutala, letimi~na misao. Fuj! pro{aptao sam i zatresao glavom. I produ`io sam dalje, gorko se {ale}i na svoj ra~un. Pa dobro sam znao da nema koristi u taj du}an s molitvama ulaziti. U ulici Repslagergangen stajao je jedan zaljubljen par, sa{aptavali su se

Ljeto
Haman }e ljetno zati{je, jo{ malo. Kultura na ka{ikicu, k’o sirup... sve do SFFa. Meni drage i one „Ba{~ar{ijske no}i“, ali d`aba, du{a me boli {to ne iskoristimo i ~ar{iju, Ferhadiju, pasa`e po Titinoj, Aleju... pa da ljeti, ono kad zahladni, sve frca od uli~nih izlo`bi, predstava, onih, {to ka`u, performansa... A za to ne treba nekih para, only (vidi Engleza!) ideja i trunka dobre volje. Ne mo`e se vazda vadit - nema para. Hajmo, mladi, s idejama!

Hamsun: Veliko ime evropske knji`evnosti

Naslovnica bosanskog izdanja

ustranu. Ljudi su dolazili i odlazili, zrak bija{e ispunjen kloparanjem ko~ija, udarima kopita i ljudskim glasovima. A za{to ne bih poku{ao

na kapiji; malo podalje neka je djevojka promolila glavu kroz prozor. I{ao sam sasvim polako, zami{ljen, sigurno sam izgledao kao da o ne~em te{kom mozgam - i djevojka se odjednom na|e na ulici.

[ta je to s tobom, stari? [ta je, bolestan si? Bo`e sa~uvaj kakvo ti je lice! Te se djevojka brzo vrati tamo odakle je do{la. Smjesta sam se zaustavio. [ta je to s mojim licem? Zar sam stvarno po~eo umirati?

Pozori{ta

BOSANSKOHERCEGOVA^KI STVARAOCI

Pjesnik koji je dao ime „Gajretu“
Riza-beg Kapetanovi} Ljubu{ak prvi je muslimanski pjesnik koji pi{e latinicom i prvi koji je objavio zbirku pjesama iza okupacije (1893)
Riza-beg Kapetanovi} Ljubu{ak ro|en je u Vitini kod Ljubu{kog 25. maja 1868. godine. Umro je u Sarajevu 24. decembra 1931. Ono {to je bio u Hrvatskoj Ilirski preporod po~etkom ~etvrtog decenija devetnaestog stolje}a, to je za Bosnu pokret muslimanske inteligencije u zadnjoj deceniji 19. i prvoj deceniji 20. stolje}a. Kao {to ni od Ilirskog pokreta nije u knji`evnosti mnogo ostalo, tako ni od cijelog ovog rada prvih muslimanskih knji`evnika nema gotovo ni{ta osim Ba{agi}eve lirike te odlomaka Mulabdi}eve proze. Ro|en u staroj begovskoj i kapetanskoj porodici, Rizabeg je od malih nogu odgajan kao veliki gospodin, a kako mu je otac Mehmedbeg bio razborit ~ovjek, znao ga je odgojiti u duhu novog vremena. Nakon okupacije Bosne 1878, Riza-beg je prvi musliman koji poha|a Knabenpensionat (vojnokadetsku {kolu) u Sarajevu, a nakon svr{etka penzionata, poha|ao je neko vrijeme ru`diju. Kada je 1900. pokrenut prvi muslimanski ~asopis „Behar“, ~iji je urednik bio Safvet-beg Ba{agi}, a glavni saradnik Edhem Mulabdi}, po~inje u njemu sara|ivati i Riza-beg pjesmama i kra}im pri~ama, a naro~ito folkloristi~kim radovima. Riza-beg Kapetanovi} bio je vanredno dru{tven i pristupa~an ~ovjek, pun dosjetaka, bogat raspolo`enjem i uvijek optimist. Riza-beg je prvi muslimanski pjesnik koji pi{e latinicom i prvi koji je objavio zbirku pjesama iza okupacije (1893.). Smisao za knji`evnost naslijedio je od oca Mehmed-bega, koji me|u prPanorama Vitine: Rodno mjesto Riza-bega Kapetanovi}a Ljubu{aka

Ministar Emir, Ante niks Darinka, kojem `elim brz oporavak, poru~io direktorima pozori{ta da mogu ne{to kao „pomesti u svojoj ku}i one koji ne rade“, ne sje}am se ta~no. Godine, {ta }e{! A meni se ~ini da je u posljednje vrijeme iz nekih pozori{ta pometena publika! Ne pamtim kada sam ~uo da je neko ne{to gledao, da se o tome pri~a...

Pjesma srca i osje}aja
Prvu, i jedinu Riza-begovu zbirku, popratio je mladi Jovan Du~i} u pan~eva~kom „Vjesniku“, 1893: - Pjesnik zvu~nim i neusiljenim stihom i osjetljivim rije~ima pjeva njima svoju ljubav s onom sjetom i onom bole}ivo{}u koja je samo pjesniku svojstvena... Pjesnik Riza-beg raspola`e bujnom i `ivom fantazijom, lako}om stiha i nje`nom i finom dikcijom. I mislima i zanosom i stihom on je kadar da probudi saosje}anje i raspolo`enje, a to je najbolje uvjerenje da je to pjesma srca i osje}aja... vim muslimanima, poslije [a}ira Kurt}ehaji}a, okre}e lice zapadnoevropskoj kulturi, smatraju}i „da Bosna nije najzapadniji dio Istoka nego isto~ni dio Zapada i da pripada Evropi“. Pisao je pjesme, drame i pripovijetke. Sudjelovao je u osnivanju „Gajreta“ (1903) i dao mu ime.

Rekord
Izvjesni Ejup B. ho}e 42 dana da provede bez hrane! Samo voda. K’o obara nekakav rekord. A meni tu ne{to {uhveli. Da ga nisu anga`ovali na{i vrli politi~ari da poka`u narodu kako se mo`e lagodno `ivjeti i bez pla}a, penzija, s astronomskim ra~unima... ~a{a vode dnevno i ljepota. A i u|e se u liniju. Pa, svi budu {lank, k’o manekenke.

show biz

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

47

U toku snimanje novog „Melrose Placea“

MODA Prema istra`ivanju dopisnika „Daily Maila“

Eli Mekferson promijenila ime da bi uspjela
To je praksa koja se koristi u ve}ini svjetskih modnih agencija
Elenor Nensi Gov (Eleanor Nancy Gow), kako se od ro|enja zvala prelijepa Eli Mekferson (Elle Macpherson), ime je koje u svijetu mode ne zvu~i tako glamurozno. Zato je ova australska manekenka i glumica, ro|ena 1964. godine, bila prisiljena da ga promijeni. Prema procjenama magazina „Forbes“, njeno bogatstvo iznosi 60 miliona eura, {to svjedo~i o tome koliko je uspje{na. Rad u modnoj industriji od ljudi zahtijeva da imaju ime koje je lako zapamtiti, komentira dopisnik „Daily Maila“. Nijedna Kler (Claire) ili Meri (Mary) nisu postale muze nego samo Blu (Blue), E{ (Ash) ili Kiti (Kitty). To je jedna od bitnih odrednica koje idu uz torbu, cipele ili d`ins koji su po zadnjoj modi. Stvar je u tome da ime ~esto odre|uje sudbinu, a ako nemate odgovaraju}e, onda samo prisvojite jedno. Takva je praksa u ve}ini svjetskih modnih agencija. Djevojkama se time stalno ispira mozak, isti~u}i kako je to vitalni interes svake od njih, posebno prilikom rezerviranja mjesta na letovima avionom - rezimira britanski list.

Simpson: Prikazivanje u septembru

E{li Simpson pripala jedna od glavnih uloga
Nakon {to je novu verziju do`ivjela serija „Beverly Hills 90210“, isto osvje`enje sna{lo je i TV seriju „Melrose Place“. U toku je snimanje novih epizoda u produkciji CBS-a, a po~etak emitiranja u SAD o~ekuje se u septembru. Od starih likova, u novoj verziji pojavit }e se Majkl Mensini (Michael Mancini), kojeg glumi Tomas Kalabro (Thomas Calabro), i Sidni Endrus (Sydney Andrews), koju glumi Laura Lejton (Leighton). Radnja je ve} poznata: grupa mladih ljudi `ivi u zajedni~kom kompleksu, ~ija je vlasnica Sidnej, a njihovi `ivoti se isprepli}u. Kao i u originalu, sve }e biti puno spletki, preljuba i zabadanja no`eva u le|a, a jednu od glavnih uloga ima i E{li Simpson (Ashlee), mla|a sestra popularnije D`esike Simpson (Jessica). Ona glumi djevojku koja iz provincije sti`e u Los An|eles. „Melrose Place“ sniman je sedam godina, a nove generacije imaju te`ak zadatak - nadma{iti omiljene TV likove iz 90-ih.

Mekferson: Uspje{na manekenka

Bred Pit i An|elina \oli u najgoroj fazi od po~etka veze

@ele osnovati porodicu
Pit i \oli: Sve ~e{}e se sva|aju

U Kanu se predstavili kao sretan par
Bred Pit (Brad Pitt) pojavio se u Kanu lo{e raspolo`en. An|elina \oli (Angelina Jolie) i on navodno su se posva|ali prije dolaska na Filmski festival, a ona je ~ak zaprijetila da }e se ubiti. - Izgleda stra{no i u`asno je nesretna - rekao je An|elinin bliski prijatelj, a prenosi {vicarski „Blick“. Pit i majka njegove djece sve se ~e{}e sva|aju, a {to, prema rije~ima prijatelja, najvi{e poga|a njihovu djecu. Ipak, u Kanu su se predstavili kao sretan par. Prvo su bili na ve~eri s Kventinom Tarantinom (Quentinom), a dan kasnije strastveno su se ljubili na zabavi nakon premijere novog Bredovog filma „Inglourious Basterds“. Par je ove godine u Kanu proveo samo dva dana. An|elina je morala oti}i na snimanje svog novog filma „Salt“, a Bred je oti{ao s njom jer nije htio ostati sam na festivalu, gdje paparaci prate svaki njegov korak.

Blum zaprosio Mirandu Ker
Pro{le godine pojavile su se glasine kako }e se glumac Orlando Blum (Bloom) i supermodel Miranda Ker (Kerr) vjen~ati, ali njihovi glasnogovornici odmah su demantirali tu informaciju. Sada se na prstu ruke australske manekenke pojavio zlatni prsten s dijamantom i naga|a se kako je glumac napokon zaprosio Mirandu. Njena glasnogovornica ovaj put nije ni{ta demantirala. Samo je rekla da ne mo`e ni{ta komentirati, ali i da je svjesna {ta sugeriraju fotografije Mirande s prstenom na ruci. Blum i Ker trenutno su u Kanu. Manekenka je nedavno rekla kako `eli osnovati porodicu.

Blum i Ker: Trenutno u Kanu

48 Subota, 23. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

IZVJE[TAJ
O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja CENTROTRANS PREVOZ PUTNIKA DIONI^KO DRU[TVO; CENTROTRANS D.D. KAKANJ 7. MUSLIMANSKE 33. KAKANJ 555 004; 552 200; fax: 552 201

Dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu Sarajevo Muhameda Kantard`i}a 3, 71000 Sarajevo Telefon: 387 33 20 08 40; tel/fax: 66 40 65; www.svjetlostkomerc.ba

SKUP[TINA DRU[TVA Broj: 05-16/09 Sarajevo, 7. 5. 2009. godine Na osnovu ~lana 169., 170. i 246. Zakona o privrednim dru{tvima te ~lana 37. Statuta „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo, Skup{tina Dru{tva na zasjedanju odr`anog dana 7. 5. 2009. godine, donijela je slijede}u

ODLUKU
O POKRI]U GUBITKA U DRU[TVU IZ PRETHODNOG PERIODA NA TERET OSNOVNOG KAPITALA 1. Usvaja se prijedlog Odluke o pokri}u gubitka u Dru{tvu iz prethodnog perioda u iznosu od 3.097.458,00 KM na teret osnovnog kapitala. Iskazani (akumulirani) gubitak u prethodnom periodu iznosi 6.059.571,00 KM. Gubitak se umanjuje za: - Dobit u 2008. godini - Akumulirana dobit - Dioni~ke premije - Ostale rezerve - Revalorizacione rezerve 14.391,00 KM 399.815,00 KM 72.406,00 KM 30.264,00 KM 2.457.895,00 KM

Odr`ana [ESTA redovna Skup{tina dioni~ara 19. 05. 2009. godine

Na {estoj redovnoj Skup{tini donesene su Odluke: o usvajanju godi{njeg izvje{taja za 2008. g. sa izvje{tajem o radu NO, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora; o usvajanju Plana poslovanja za 2009. g.; o razrje{enju ~lanova Na- kratak opis i razlog doga|aja dzornog odbora i Odbora za reviziju; o imenovanju novih ~lanova NO i Odbora za reviziju, o davanju ovla{tenja za izbor Vanjskog revizora; o elementima naknade za NO i Odbor za reviziju. - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja

Ukupno
U ostale rezerve se usmjeravaju: - utvr|ene razlike zbog zaokru`enja

2.974.771,00 KM
12.658,00 KM

Direktor Dru{tva Biti} Sulejman, dipl, ing. ma{.

U kona~nici ukupan gubitak koji treba pokriti na teret osnovnog kapitala iznosi 3.097.458,00 KM 2. Provo|enjem ove Odluke osnovni kapital Dru{tva }e iznositi 13.828.542,00 KM

- mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj Kakanj, 20. 05. 2009. godine Deli} Zijad, pomo}nik direktora

Obrazlo`enje: I Osnovni kapital „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo utvr|en pravosna`nim rje{enjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03-19424/01 od 24. 1. 2002. godine u iznosu od 16.926.000 KM smanjuje se u ukupnom iznosu od 6.059.571 KM. II Pokri}e akumuliranog gubitka iskazanog po godi{njim obra~unima za 2005., 2006., i 2007. godinu u iznosu od 3.736.716 KM, te naknadno utvr|enih gubitaka kao rezultat korekcija pogre{no knji`enih negativnih efekata revalorizacije gra|evinskih objekata iz 2006. godine u iznosu od 2.322.855 KM izvr{it }e se na teret nenomiranih pozicija kapitala u iznosu od 2.974.771 KM a preostali dio u iznosu od 3.084.800 KM na teret osnovnog kapitala. Zbog zaokru`ivanja nominalne vrijednosti dionica na cijeli broj, osnovni kapital se dodatno umanjuje za 12.658 KM. III Smanjenje osnovnog kapitala izvr{it }e se smanjenjem nominalne vrijednosti svih dionica sa 1.000 KM za jednu dionicu na 817 KM za jednu dionicu, tako da }e vrijednost osnovnog kapitala poslije umanjenja iznositi 13.828.542 KM, a utvr|ena razlika zbog zaokru`ivanja nominalne vrijednosti dionica u iznosu od 12.658 KM usmjerava se u rezerve. Broj emitovanih dionica od 16.926 ostaje nepromijenjen. 3. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a za njeno provo|enje zadu`uje se Uprava dru{tva i nadle`ne stru~ne slu`be.

SKRA]ENI GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU
Za poslovnu 2008. godinu DIONI^ARSKO DRU[TVO „CENTROTRANS“ KAKANJ
Na osnovu Pravilnika o sadr`aju, na~inu i standardima objavljivanja finansijskih izvje{taja i drugih informacija o poslovanju, Dioni~arsko dru{tvo „CENTROTRANS“ Kakanj podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju za 2008. godinu.

A. OP]I PODACI 1. Firma, sjedi{te i broj telefona dru{tva DIONI^ARSKO DRU[TVO „CENTROTRANS“ KAKANJ 7. MUSLIMANSKE 33, KAKANJ; 032/555 004 2. Broj rje{enja o upisu u registar emitenta kod Komisije 03-19-345/04 od 22. 06. 2004. godine Registarski broj emitenta: 01-682-1672 B. PODACI O POSLOVANJU DRU[TVA
1. SKRA]ENI BILANS STANJA DRU[TVA AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze d) Ukupno pasiva 2. SKRA]ENI BILANS PRIHODA I RASHODA a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit prije poreza d) Gubitak prije poreza e) Porez na dobit f) Neto dobit perioda g) Gubitak perioda Neovisno revizorovo mi{ljenje za 2008. godinu Reviziju seta finansijskih izvje{taja za 2008. godinu obavilo: Dru{tvo za reviziju „Recont“ Zenica POZITIVNO 2.261.884 2.254.280 7.604 1.785 5.819 1.274.130 529.476 1.803.606 403.342 933.061 467.203 1.803.606

DIPLOMATSKO VOZILO NA PRODAJU
Volkswagen Passat 2.0 TDI Trendline (3/2005), pre{ao 40.000 km, crna metalik boja, crna ko`na sjedi{ta, tempomat, elektri~no pode{avanje prozora, ogledala, voza~evog sjedi{ta itd... Vozilo u izvrsnom stanju, potpuna istorija VW servisa, prvi vlasnik, bez carine i poreza. Prva registracija novembar 2006. Minimalna cijena 8.750 Eura, vozilo }e biti prodato na osnovu najbolje ponude pristigle do 29.maja 2009. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 033 264 360 ili na e mail coe.sarajevo@coe.int

Izvje{taj nezavisnog revizora
Dru{tva za reviziju D.O.O. „Recont“ Zenica Branislava Nu{i}a 7 Zenica Finansijskih izvje{taja 31. decembra 2008. godine, Dioni~arskog dru{tva „Centrotrans“ Kakanj
Dioni~arima dioni~arskog dru{tva „Centrotrans“ Kakanj: Izvr{ili smo reviziju finansijskih izvje{taja za period 01. 01. - 31. 12. 2008. godine „CENTROTRANS“ D.D. KAKANJ (u daljem tekstu „Dru{tvo“). Odgovornost Uprave i revizora Za ove finansijske izvje{taje odgovara Uprava Dru{tva. Na{a je odgovornost da izrazimo nezavisno mi{ljenje o tim finansijskim izvje{tajima na osnovu obavljene revizije. Osnov za izra`avanje mi{ljenja Izvr{ili smo reviziju u skladu sa Me|unarodnim standardima revizije. Ovi Standardi nala`u da planiramo i izvr{imo

reviziju da bi dobili razumnu pouzdanost o tome da u finansijskim izvje{tajima nema materijalno zna~ajnog pogre{nog iskazivanja ~injenica. Revizija uklju~uje, na bazi testova, ispitivanje dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljivanja iz finansijskih izvje{taja. Revizija, tako|e, podrazumijeva ocjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena od strane Uprave, kao i ocjenjivanje cjelokupnog predstavljanja finansijskih izvje{taja. Mi vjerujemo da na{a revizija obezbje|uje razumnu osnovu za na{e mi{ljenje. Mi{ljenje Prema na{em mi{ljenju prilo`eni finansijski izvje{taji realno i objektivno prikazuju finansijski polo`aj D.D. „CENTROTRANS“ KAKANJ na dan 31. 12. 2008. godine, te rezultat poslovanja i promjene u nov~anom toku za period 01. 01. - 31. 12. 2008. godine.

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

49
Proljetni deserti

Ta~no Neta~no
rat u Evropi 17. 1.Tridesetogodi{njiobilje`en masostolje}a bio je vnim pusto{enjima? kapetan Kid, bio je britanski 2.Vilijam Kid, poznat kao gusar i plja~ka{?

ISTRA@IVANJE Genetska nepravilnost

Otkrivena tajna bradatih `ena
Istra`iva~i su uspjeli odrediti da su genske nepravilnosti na hromozomu 17q24.2-q24.3 uzro~nici bolesti
Kineski nau~nici otkrili su gensku nepravilnost koja uzrokuje sindrom ‘bradatih `ena“, objavljeno je u ~asopisu „American Journal of Human Genetics“ Rije~ je o bolesnicama koje su nekada smatrane ~udovi{tima i koje su ~ak izlagane na sajmovima. Jedan od najpoznatijih takvih slu~ajeva u historiji medicine je Meksikanka Julija Pastrani. Pastrani je bolovala od hipertrihoze (CGHT), hormonalnog poreme}aja koji karakterizira abnormalan rast dlaka po tijelu i izobli~enost lica i desni. - Genska mutacija koja je uzrokovala CGHT do danas nije otkrivena, objasnio je jedan od autora, doktor Zhang Ksue (Xue). Istra`iva~i su uspjeli odrediti da su genske nepravilnosti na hromozomu 17q24.2-q24.3 uzro~nici te bole- Genska mutacija koja je uzrokovala CGHT do danas nije otkrivena sti.

So~ne kocke s vi{njama
Potrebno je: 2 dl soka od vi{anja, rendana kora limuna, vanilin {e}er, 30 g {e}era, 700 g {lag pjene, 1 kg vi{anja, 4 lista `elatina, pra{ak za pecivo, 25 g {kroba, 50 g bra{na, 75 g {e}era, 3 jaja. Na~in pripreme: 1. Umutiti jaja s tri ka{ike hladne vode. Dodati vanilin {e}er, {e}er, bra{no, {krob i pra{ak za pecivo. Smjesu sipati u okruglu podmazanu modlu i pe}i 25 minuta na 200 stepeni. 2. Umutiti 500 g {lag pjene s 30 g {e}era. Dodati vanilin {e}er, rendanu limunovu koru, raskva{ene listove `elatina i 200 g o~i{}enih vi{anja. 3. Ispe~enu koru presje}i na dva dijela. Prvu koru premazati pripremljenim filom. Ostatak fila (200 g {laga) nanijeti na drugu koru. Poredati ostatak vi{anja i preliti ih smjesom pripremljenom od raskva{enih listova `elatina, dvije ka{ike {e}era i soka od vi{anja.

3.Najzloglasniji ameri~ki razbojni~ki i ljubavni par su Rozenbergovi?
TA^NO

Rat pusto{enja i krajnjih svireposti
Tridesetogodi{nji rat u Evropi 17. stolje}a bio je obilje`en masovnim pusto{enjima i krajnjim svirepostima. Po~eo je na dana{nji dan 23. maja 1618. godine pobunom ^eha protiv Habsbur{ke monarhije u Pragu. Razlju}eni gra|ani su, poput sli~ne situacije tokom pobune Husita u Pragu protiv rimokatolika 1419., izbacili kroz prozor Gradske vije}nice namjesnike cara Ferdinanda II Austrijskog, zbog ru{enja dvije protestantske crkve nedaleko od Praga. Protestantskim ^esima u pomo} su prisko~ile Danska, kasnije [vedska, Engleska, pa i Francuska (iz politi~kih razloga, iako sama strogo katoli~ka). Gubici su bili ogromni - stanovni{tvo Njema~ke svedeno je na manje od polovine, a same ^e{ke na petinu predratnog broja. Rat je okon~an Vestfalskim mirom 1648. godine, a rimsko-njema~ki carevi iz dinastije Habsburg izgubili su svaku stvarnu vlast, osim na starim habsbur{kim posjedima.
2. TA^NO

ORDINACIJA

Nov~ana naknada
Imala sam povredu na poslu. joj je radio u vrijeme nastanka Godinu sam na bolovanju. Pre- invalidnosti. Stoga je potrebno dala sam zahtjev PIO komisiji da od radne organizacije tra`ite za promjenu radnog mjesta. Na da vas u skladu sa va{im tjeleosnovu medicinske dokumenta- snim sposobnostima rasporedi cije dobila sam rje{enje u kojem na odgovaraju}e radno mjesto, se navodi da nisam vi{e sposo- kao i odgovaraju}u naknadu u bna obavljati posao policajca, vezi s tim zaposlenjem. napisali su da sam invalid druFederalni zavod PIO ge kategorije, kao i to da je povreda dovela do umanjenja op}e radne sposobnosti. Na osnovu tog rije{enja oduzeta su mi ovla{tenja. Da li Obavezno prilo`ite imam pravo od osiguranja, kupon iz novina. na osnovu rje{enja o invalidnosti, tra`iti nov~anu Na koverti nazna~ite: naknadu, pita P. A. iz Sarajeva. “Za kontakt stranu”. Sva prava osiguranik kod Pitanja mo`ete slati i na kojega je utvr|ena druga kategorija invalidnosti ostvarue-mail: redakcija@avaz.ba je u radnoj organizaciji u ko-

Hemangiom na jetri
Nedavno mi je dijagnosticiran manji hemangiom na jetri. Nisam dobila nikakvu posebnu terapiju, ali me dijagnoza upla{ila. Koliko je, zaista, opasna ova bolest, pita G. M. iz Zenice. Hemangiom jetre predstavlja dobro}udni tumor „izgra|en“ od krvnih `ila Dr. Senada Hujdurovi}, internista-kardiolog razli~ite veli~ine izme|u kojih se nalazi fibrozno tkivo. Ovi tumori se pojavljuju u svim starosnim grupama, ali ne{to ~e{}e kod `ena mla|e i srednje `ivotne dobi. Otkrivaju se manje-vi{e slu~ajno. Ako se desi da tumor jako naraste, onda mo`e izazvati bolove pod desnim rebrenim lukom. Hemangiomi jetre dijagnosticiraju se uglavnom ultrazvukom, a mogu}e je uraditi i pretragu scintigrafije obilje`enim eritrocitima kao dodatni dokaz promjene. Ljekar vam nije dao nikakvu posebnu terapiju, jer u ve}ini slu~ajeva i nije potrebna, nego samo redovno pra}enje ultrazvukom. Hirur{ka intervencija rijetko je potrebna.

Kapetan Kid legenda poslije smrti
Vilijam Kid (William Kidd), poznat kao kapetan Kid, bio je britanski gusar i plja~ka{. Plovio je kao zvani~an gusar pod zastavom Britanije kada je unaprije|en u ~in oficira da bi uhapsio plja~ka{e koji su napadali brodove kompanije Isto~na Indija. I sam je postao plja~ka{ na istom putovanju, uzeo nekoliko brodova i smrtno ranio svog artiljerijskog zapovjednika Vilijama Mura. Predao se u Njujorku 1699. godine, gdje su mu obe}ali pomilovanje. Poslat je na su|enje u Englesku, gdje je okrivljen za Murovo ubistvo i jo{ pet ta~aka optu`nice za plja~ku i osu|en na kaznu vje{anjem. Poslije smrti u{ao je u legendu i okarakterisan kao smjeli razmetljivac. Ro|en je oko 1645., a umro 23. maja 1701. godine.
3. NETA^NO

Kupon za odgovore

RIMSKA MJESTO U OSTRVO BOGINJA HRVATMUDROSTI NA DUNAVU SKOJ AMERI^KA POP ZVIJEZDA

GLUMAC RID

NEUTRON

RE@ISER PAKULA SIR]E RANO USTAJANJE

UZVIK PRI SKOKU

VRSTA LETJELICE

ALT

MUSTRA, UZORAK (tur.)

GRAD U INDIJI TRGOVAC ^ARAPAMA MEDVJED ODMILJA

POVE]ALA DIO GLAVE

ELEKTRON DIO SARAJEVA

Ubijeni Boni i Klajd
Ne mo`e se re}i da su najzloglasniji ameri~ki razbojni~ki i ljubavni par Rozenbergovi. To su Boni i Klajd (Bonne Parker i Clyde Champion Barrow). Klajd je po~eo plja~kati 1928. godine, a ubrzo mu se pridru`ila i Boni. Bili su ne samo plja~ka{i nego i bezosje}ajne ubice koji su {irili strah kroz Teksas, Oklahomu, Kanzas, Misuri i druge dr`ave kroz koje su prolazili. Ubijeni su na dana{nji dan, 23. maja 1934. godine, za vrijeme potjere nedaleko od Gibslanda u Luizijani.

[IPAK, MOGRANJ

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA LELA, GOSPEL, AMEL, NJET, LE, UBOSTI, ITEA, RAN, ILOVIK, ERIK ROBERTS, AGDA, SONARI, TOALETA, @AR 1810

ZAJEDNICA @IVIH BI]A SLAVNI KOMPOZITOR, MORIS TV VODITELJ NA SLICI FABRIKA KANCELARIJSKOG PRIBORA IZ CELJA MJERA OD JEDNE OKE SLI^NO MOSTAR

MIKROBIOLO[KA IGLA [ARENA PAPIGA

KALIJ

50

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. ^etiri le`aja radnicima na terenu izdajem, B. Potok, ulaz poseban. Tel. 061 280 094. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Drvenik, izdajem lux. apartmane u neposrednoj blizini pla`e povoljno. Tel. 00385 21 628-143. Dvoipos. stan izdajem u Vogo{}i, ul. Skendera Kulenovi}a. Tel. 033 481-956. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem na du`i period, Vraca, A. Smailovi}a. Tel. 061 335 484. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdaje se pos. prostor 60 m2, Mostar, B. Feji}a. Tel. 061 227 590. Izdajem advokatsku kancelariju kod Suda, [enoina 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534126. Izdajem apartman, novoopremljen stan na Grbavici 55 m2, 500 KM, ne studentima. Tel. 061 214 306. Izdajem dvos. stan namje{ten, ^. Vila, bra~nom paru ili djevojkama. Tel. 061 911 240. Izdajem dvos. stan R. Prgude, Ko{evo. Tel. 615-600. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem jednosoban namje{ten stan kod Hitne pomo}i, visoko prizemlje, zvati iza 16 h. Tel. 061 508 220, 061 216 616. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem luks. opremljen stan u priv. ku}i, sprat, na Ilid`i. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem namje{tenu garsonjeru u stamb. zgradi na Kova~ima, studentici. Tel. 061 511 102. Izdajem pos. prostor 17,5 m2 u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967, 065 396 736. Izdajem pos. prostor kod Robot komerca, A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Izdajem pos. prsotor 55 m2, vrlo povoljno. Tel. 061 183 276. Izdajem prazan stan 60 m2, priv. ku}a, pos. ulaz, voda, struja, ul. Cazinska. Tel. 033 654-662. Izdajem prvi sprat u ku}i, dvoipos. stan prazan+gara`a, Nahorevska ul. Tel. 033/215-600, 061 518 952. Izdajem stan 103 m2, opremljen, \i|ikovac, 800 KM. Tel. 061 214 506. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljujem jednos. stan, namje{ten u Hrasncii kod Famosa, povoljno. Tel. 061 726 480. Iznajmljujem ku}u sa 2 apartmana, otok Hvar-Su}uraj 5 i 7 le`aja od 15. 6-15. 9. Tel. 00385 95 800 4552. Jednokrev. namje{tena soba, zvati poslije 16 h. Tel. 544-231. Kanc. prostore izdajem 90 m2, ^obanija, 140 i 200 m2 Grbavica. Tel. 061 214 306. Ku}a 100 m2, kompletno namje{tena, gara`a, vrt, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061 352 428. Manji jednos. stan 28 m2, ^obanija izdajem. Tel. 201-670. More, Komarna-Klek izdajem apartmane od 3-7 osoba sa upotrebom kuhinje, do 15. 6. popust 10 posto. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Na Ko{evu izdajem prazan tros. stan. Tel. 033 470-752. Namje{ten jednoipos. stan 35 m2, dnevni borava sa kuhinjom, spava}a soba, kupatilo, centar kod Pozori{ta, cijena 500 KM. Tel. 062 970 122. Namje{ten stan radnicima na terenu, ulaz pos. Tel. 061 550 601. Ned`ari}i, izdajem sobe studenticama, zaposl. djevojkama. Tel. 062 124 318. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Neum, sobe sa kupatilom-apartmani, kuhinja, parking, 50 m od mora, Miralem. Tel. 036 884 477, 061 185 160. Od 1. 7. izdajem manju jednokrev. sobu sa kupatilom, TV, zas. ulaz, centar grada, studentu. Tel. 061 217 897. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani uz pla`u, parking, 10 EUR-a po osobi izdajem, VI, VII i VIII mjesec. Tel. 00385 21 773 305. Otok Kor~ula, polupansion, bos. kuhinja, hotel tri zvjezdice, VI, VII i VIII mj, povoljno izdajem. Tel. 00385 20 715 791. Podaca, povoljno izdajem apartmane uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pos. prostor 65 m2, izdajem, Butmir. Tel. 062 355 557. Pos. prostor izdajem 12 m2, mokri ~vor, ul. Te{anjska „Karingtonka“. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Pos. prostor izdajem na Al. Polju, C faza, 96 m2, pogodan za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 061 357 832. Pos. prostor izdajem na [ipu (nov), pogodan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Prostor izdajem idealan za fitnes i teretanu, lokacija extra. Tel. 061 141 610. Sobe za spavanje sa TV-om, po osobi 20 KM, centar, M. Dvor. Tel. 061 135 345. Stan izdajem Sarajevo-centar, kao pos. prostor, kancelarije, adaptiran. Tel. 061 157 526. Stan izdajem, p. prostor 75 m2, u blizini Katedrale, povoljno. Tel. 061 214 306. Tivat, C. Gora, ~etverokrev. apartman sa trasom, more blizu, 30 EUR-a. Tel. 382 69 387 425. Vi{e kanc. prostora izdajem 50 i 300 m2. Tel. 061 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes „okac“ 2000. god., E-220 CDI, full oprema, 10.000 EUR-a, mo`e zamjena. Tel. 061 338 836. Mercedes 190 D, 1986. g., reg. do septembra, u odli~nom stanju. Tel. 062 521 371. Mercedes A 24, 250 dizel, 86. god., met. zeleni, {iroka lajsna, dobro stanje, mo`e zamjena. Tel. 061 136 638, Visoko. Mercedes E 124, 300 TD, full oprema, 95. Tel. 063 892 324. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, met. sivi, cobra. Tel. 061 146 657. Motor za Zastavu 101, Yugu 55, Fiatov, dobro stanje, 100 KM, fix. Tel. 061 616 040. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Pasat-karavan dizel, extra stanje, pr. 1992., fix. 7.500. Tel. 061 130 555. Passat 2004. god., 2002. god., 2001. god., Audi A4, 2002. god., sve pla}eno, jeftino-recesija. Tel. 061 170 308. Passat V6, 2004. god., benzin, automatik, full oprema, plavi metalik sa sivom ko`om, povoljno. Tel. 062 600 111. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Polo dizel, 2000. god., 11. mjesec. Tel. 485 698, 062 920 764. Prodajem alu. 15, Canonica za Fiat i VW Pe`o 14, sa gumama i jo{ neke dijelove za Fiat Stilo i Punto. Tel. 062 212 474. Prodajem Fiat Uno benzin, registrovan, 1000 EUR-a. Tel. 062 102 247. Prodajem Golf 2, god. 1984. dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god., cijena 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem ili mijenjam Kedy 1.9 SDI, 2003. god., sa ugra|enom rashladnom komorom. Tel. 037 226 882, 061 259 208. Prodajem Lagunu 1.6 dobro o~uvana, 2000. god., malo pre{la. Tel. 061 156 170. Prodajem Mercedes 124 250 dizel, 90. god., extra stanje, plavi, mo`e zamjena. Tel. 061 136 638, Visoko. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., full oprema, hitno. Tel. 061 145 887. Prodajem motor kompletan sa mjenja~em i svim priklju}cima za Reno Megan, 1,5 CDI . Tel. 061 550 284 i 061 259 784. Prodajem Peugeot 206, 1.1. benzin, 99. god., sve osim klime, u ovl. servisu odr`avan, cijena 7.400 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Polo dizel, 2000. god., 11. mjesec. Tel. 485-698, 062 920 764. Prodajem Reno Clio 1.9 DTI, 2001. god., ful oprema, ljet+zimske gume, al. felge. Tel. 061 420 755. Prodajem Reno Clio 1.9 DTI, 2001., reg. do 9. 2009., klima, ABS, servo, el. stakla, zeder, ljet+zim. gume, alu. Tel. 061 420 755. Prodajem Reno Clio 3, proizv. 2006., 1.5 DCI, 70 KS, metalik sivi, 5 vrata. Tel. 061 709 195. Prodajem Reno Clio, 1,5 DCI, 2005 god. ful oprema, registrovan, cijena 12 300 KM. Tel. 061 259 784 Prodajem Reno Megan Coupe, 2001. god., odli~no stanje, reg. do jula 2009. Tel. 061 338 433, 061 202 307. Prodajem Seat Toledo 1.9 TDI, 772005., zadnji model, full oprema, kao nov, servisna knjiga, cijena 19.500 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem [kodu Octaviju Elegance, 2001., sa dodatnom opremom, benzin, servis. knjiga, registr. do 3. 2010. Tel. 061 199 061. Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio 1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god. i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 173. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Prodajem za Renault Clio II, el. servo pumpu. Tel. 063 115 921. Punto 1.9 JTD, 2001. god., 3 vrata, klima, servo, el. podiza~i, air bag, centralna, muzika, do reg. 6.990 KM. Tel. 062 212 474. Reno Clio 1.9 DTI, 2001. god., 170.000 pre{ao, klima, servo, al. felge, zeder, ABS. Tel. 061 420 755. Reno Megan karavan, 1.5 DCI, klima, ABS, multilok, serv. knjiga, god. 2003., reg. do 3. 2010. Tel. 061 275 736. Stilo 1.9 JTD, 2004. god., 5 vrata, klimatronik, ABS, servo, ESP 6x airbag, 4x el. po, diza~i, comp. indikator, cijena 9.990 KM ili zamjena. Tel. 062 212 474. [koda Fabia, Sedan 1.2, 2005. god., dipl. tablice, al. felge, pre{ao 19.000 km, cijean 10.500 KM. Tel. 062 909 106. [koda Favorit, L 136, 90. god., u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 214 746. [kodu Feliciju, turbo dizel, karavan, 2001., pre{la 37.900 km, cijena 5.800 KM. Tel. 061 869 186. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Rav 4, 2007., pre{ao 28.000 km, full oprema, automatik, benzin, 33.500 KM. Tel. 062 967 063. Volvo S 40, 2002. benzin, automatik, full oprema, plavi metalik sa be` ko`om, vrlo povoljno. Tel. 062 127 719. VW „buba“ 1.9 TDI, 2001. god., silver metalik, automatik, ko`a, pre{la 148.000 km, cijena 14.900 KM. Tel. 061 715 746. VW Jetta 1.9 TDI, 2006. god., automatik, DSG, full oprema, 52.000 km, bordo sa be` ko`om, cijena 21.800 KM. Tel. 061 715 746. VW Polo 1.0 benzin, XII 1997., zeleni, odli~no stanje, 6.350 KM. Tel. 061 490 842, Sarajevo. VW T4 2.5 D, teretni, produ`eni, povoljno, tek registrovan. Tel. 061 482 250.

Audi Olroad 2001., Grand Cheroke 2000., Toyota Corolla 2002., Audi 6 karavan 1999., Mercedes 124, 91. D. Sve max ful oprema, registr., povoljno. Tel. 062 265 179. 4305-1tt Passat 2.0 TDI, 2005. god. Kia Sportage 2.0 TDI, 2002. god. Kia Picanto HB EX 1.0, 2005. god. Hyundai Terracan 2.5 TDI, 2006. god. Mob. 061 482 962. 4486-1tt Prodajem: Mercedes Vito (1+5), 108 CDI, 2001. god. VW LT 40, maxi, 2000. god., klima, povi{eni. VW T4, 2.5 TDI, 2000. god., (1+5), putar. VW Kedi 1.9 D, 2002. god., povoljno. Tel. 061 141 292. 6869-1Nd` Prodaje se Golf 3, 1.9 D, 94. god., ekstra stanje, bijeli, 153.000 km. Tel. 061 827 883. 6876-1Nd` Audi 80, benzin-plin, crveni, MP3, 1988. god., Lukavica, 4.500 KM. Tel. 065 970 319. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa garancijom 5 god. Radimo reparaciju o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033/762-445. BMW 325 IX, karavan, Touring (4x4), 90. god., 3.900 KM, mo`e zamjena. Tel. 066 663 232. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km08D. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Bora 1.8 t benzin, 2003., tiptronic, sportski paket, 14.900 KM. Tel. 061 275 436. Chevrolet Aveo 2004., automatic, benzin, klima, 9.200 KM. Tel. 062 600 111. Chevrolet Aveo 2006., 1.6 automatic, benzin, klima. Tel. 062 600 111. Citroen 2X 1.8i, 16 V, 12. 1997., registrovan do 15. 12. 2009. Tel. 061 869 242. Citroen ZX, 1.8i, 16 V, 12. 1997., registrovan do 15. 12. 2009., 4.000 KM. Tel. 061 869 242. Dijelove za reno clio 2 i twingo. Tel. 061 259 784 Dijelovi za Yugo, hauba, vrata, stakla, sjedi{ta, interner, farovi itd. Tel. 061 616 040. Fabia 1.2, proizv. 2006., pre|eno 22.000 km. Tel. 061 168 918. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Ford Escort 1.4 benzin, kraj 89. god. Tel. 061 221 961. Ford Fokus karavan 1.8 TD, bijeli, 2002. god., servo, klima, ABS.. pre{ao 70.000, u extra stanju, 10.500 KM. Tel. 061 211 678. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Ford Mondeo 1.8 TDI, 99. god., tek registrovan, sivi metalik. Tel. 061 321 325. Frod Escort 1.6, 1994. god., cijena 4.000 KM. Tel. 062 170 462. Golf 4 TDI, 1.9, Valiant karavan, proizv. 2000., pre{ao 130.000 km. Tel. 033 225-284 i 062 507 401. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 4, 1.9 TDI, 2002. god., 4 vrata, 146.000 km, al. felge, cijena po dogovoru. Tel. 062 505 111. Golf 4, 2.0, 2005. benzin, full oprema, 50.000 km, 16.800 KM. Tel. 062 600 111. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Jetta I TAS, 120.000 km, prvi vlasnik, skoro registrovana, 2.500 KM. Tel. 061 165 170. Jetta karavan, 2003., automatic, crni, benzin. Tel. 061 275 436. Jetta TDI, 1.9, 2003., full oprema, ko`a, 18.500 KM. Tel. 061 275 436. Landrover discovery 2.5 TDI, 2000. god., cijena 21.000 KM. Tel. 062 970 122. Megan, 1,5 CDI, 2006 god. sivi metalik, servisna knjiga, cijena do registracije 15200 KM. Tel. 061 259 784

Prodaja
Stanovi novogradnja, 45, 51 i 55 m2. Idealna lokacija Betanija-Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850-2.950 KM. Tel. 063 799 152. PTT Hitno prodajem nov stan u Sarajevu, 68 m2, cijena 1.550 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 141 971. 6538-1Nd` Aerodromsko naselje - stanovi novogradnja (33 m2, 47 m2, 64 m2) sa parking mjestom. Mogu}nost kupovine gara`nog mjesta. Useljenje 1. 6. Tel. 061 472 977. 6108-1Nd` Prodajem jednosoban stan 41 m2, III sprat, kod Socijalnog, adaptiran, hitno. Tel. 061 223 772. 6649-1Nd` Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gladno Polje. Naselje Grabovina. Tel. 06227-27-82. 4346-1tt Prodajem stanove u Sarajevu / novogradnja, poslovno-stambeni objekti „Otoka-Bu}a Potok“. Vrhunska gradnja po povoljnim cijenama! Kontakt: 061 274 598. 4376-1tt Prodajem posl. prostor, Nova Breka, 91 m2, luksuzno adaptiran i opremljen. Tel. 061 214 152. 3973-1tt Hitno - povoljno! Jednoiposoban - 47 m2 Dobrinja i 56 m2 sa gara`om - Aerodrom. Tel. 061 375 787. 4407-1tt Vogo{}a - Kreme{, prodajem kvalitetno zemlji{te sa infrastrukturom i dozvoljenom gradnjom. Info. tel. 062 340 130. 4492-1tt Prodajem dvosoban stan u centru Biha}a. Kontakt tel.: 065 487 240. 66-1Bi Extra ponuda! Stan novogradnja, neuseljen, ^engi} Vila, ul. Nedima Filipovi}a, 93 m2, sprat tre}i, i Breka 95 m2, sprat prvi, sa gara`om. Tel. 061 540 015. 6804-1Nd` Hitno i povoljno prodajem stan u Hrasnom, dvosoban 59 m2 + balkon, I sprat, vl. 1/1, 1 m2 = 1.550 KM. Tel. 066 435 190. 4528-1tt Ilid`a - prodajem poslovni prostor, Mala aleja Ilid`a, ul. Emira Boguni}a-^ar~ija br. 39. Tel. 032/408-047, 032/405-805. 259-1Ze Prodajem troiposoban stan 83 m2 + 5 m2 balkon, na Alipa{inu polju, XI sprat, uz tramvajsku prugu, 900 EUR-a kvadrat. Tel. 543-714. 4559-1tt Povoljno prodajem jednosoban stan 37 m2 (renoviran), na Dobrinji, ul. Vahide Maglajli} 13/III. Tel. 065 450 114. 6851-1Nd` Povoljna prodaja! D. Malta - 55 m2/I + balkon, c. gr., novi prozori, blindo vrata, 104.000. Otes - 66 m2/III, lift, u odli~nom stanju, 1.300 KM/m2. A. Polje - 30 m2/X, ul. Bosanska, kod Merkatora, 54.500 KM. Pofali}i - FDS, dvosoban, 85.000 KM. K. Brdo - garsonjera 47.000 KM. Tel. 061 510 964. 4584-1tt Al. Polje, Trg me|. prijateljstva, 70 m2, 1 sprat. Tel. 033 544-722, 061 262 148. Alipa{ino B faza, prodajem stan 56 m2. Tel. 471-772, 061 244 325. Alipa{ino, 78 m2, povoljno, parno, kablovska, vodomjer. Tel. 033 543-714. B. Potok, stan 57 m2+7,5 m2 balkon, nov, useljiv. Tel. 061 905 498. Bare-[ip, novogradnja, 92 m2/II. Tel. 062 390 945.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441.

Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Tu~epi biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ obavje{tava cijenjene goste da po~inje sa radom 1. 6. Tradicionalno vrhunska gastronomija bez upotrebe svinjskog mesa, blizina pla`e, sat-TV, klima, parking. Ekstra ponuda do 20. 6. Tel. 063 315 070, 063 313 816. 630-1Mo Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat, klima, gara`a, iznajmljujemo. Tel. 036 885 555. Mob. 063 436 333, www.villaplava.com PTT Izdajem poslovno-stambeni apartman, pogodan za obavljanje svih kancelarijskih djelatnosti, 120 m2, video nadzor, alarm, parking, luksuzno opremljen, u TC Robot Socijalno. Tel. 062 807 380. 4377-1Gr Izdajem poslovni prostor cca 100 m2 sa parkingom-ba{tom 300 m2, uz poslovni prostor izdajem trosoban, namje{ten stan, poslovni prostor, mogu sve namjene. Adresa: Fo~anska 1, iza Bosmala. Tel. 062 841 081, tel. 061 342 390. 6710-1Nd` Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 033 442-556. 4489-1tt Otok ^iovo kod Trogira, 2-soban stan, terasa, mirno, parking, poseban ulaz. Djeca do 5 god. besplatno! Tel. 033 357-889 ili 062 322 191. 4545-1tt Izdajem namje{ten stan 35 m2, na Jezeru - Patriotske lige, VI sprat. Tel. 213-398. 4559-1tt Izdajem luksuzno opremljen stan sa tri odvojene sobe, 110 m2, sa parkingom, gara`om, dvori{tem, mjesto za psa i tehni~kom za{titom. Kontakt telefon: 061 167 909. 6839-1Nd` Izdajem trosoban stan za tri studentice, kompletno namje{ten, u Bu}a Potoku, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. 716-1Mo Izdajem-prodajem poslovne prostore na super lokacijama: Mala Aleja - Ilid`a, PC-Robot - N. Sarajevo i ^. Vila. Inf. 062 902 823 i 061 134 044. 6875-1Nd` Izdajem dvosoban namje{ten stan, III sprat. Kvadrant - ^engi} Vila. Tel. 062 368 243 ili 061 347 539. 6889-1Nd` Alipa{ino Polje, izdajem pos. prostor. Tel. 061 810 714, Sarajevo. Apartmane izdajem u Kor~uli. Tel. 061 142 959. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 20 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem stan -

Dnevni avaz
MOSTAR - RASPRODAJA - POSLOVNI PROSTORI. CIJENE VE] OD 1.000 KM PO M2. TEL. 036/576-785, 061 198 200, 062 361 714. N. Bjelave, stan 60 m2, na I spratu sa stvarima prodajem. Tel. 061 905 498. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bradina, prodajem 1.800 m2 zemlje pored mag. puta, Sarajevo-Mostar. Tel. 065 475 570. Bradina, prodajem 2.000 m2 {ume (bukva), cijena po dogovoru. Tel. 065 475 570. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Centar Zenice, 70 m2, pogodno za sve namjene, hitno prodajem. Tel. 061 846 804. Centar, Alipa{ina, troipos. stan 80 m2, 6 sp., lift, grijanje, dva balkona. Tel. 062 105 908. Centar, Alipa{ina, troipos. stan 80 m2, VI sp., lift, grijanje. Tel. 062 105 908. Centar, prodajem stan 66 m2, prakti~nog rasporeda, na prekrasnoj lokaciji, P Lige. . Tel. 00381 37 521 386. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. Centar, Skenderija, stan 76 m2, prodajem ili zamjena za manji. Tel. 061 137 908. ^. Vila, dvos. 55 m2/I sp., ugra|ena stolarija, blinda vrata+balkon ustakljen, 103.000 KM, hitno. Tel. 061 269 835. ^. Vila, funkcionalan dvoiposoban stan 64 m2, 3. sprat, balkon, cen. grijanje. Tel. 063 876 844. ^. Vila, jednos. 35 m2, 12. sp., extra lokacija. Tel. 062 453 211. D. Ciglane, jednos. stan 43 m2, prodajem. Tel. 061 902 825. D. Hotonj-Barice, prodajem ku}u+jedan dun. zemlje, 1/1. Tel. 062 215 655. Dev. ku}a na odli~noj lokaciji, plus njiva u Rip~u kod Biha}a prodajem. Tel. 055 216 373. Dobrinja 4, Gandijeva, prodajem jednos. stan 38+2 m2, II sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 235-155. Dobrinja I, stan 66 m2, vl. 1/1, hitno, cijena povoljna. Tel. 065 666 314. Dobrinja, novogradnja stanovi od 32-80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786. Dvije tro{ne ku}e 145 m2, ul. H. Kaimije prodajem. Tel. 061 211 840. Dvoipos. stan Dobrinja, 63 m2, dva balkona, dva WC-a, potpuno renoviran, cijena 1.900 KM/m2. Tel. 062 970 122. Dvos. stan prodajem 57 m2, ^. Vila 1. Tel. 677-065. Dvos. stan prodajem 64 m2, Bosanska, 4 sp., C faza, Al. Polje. Tel. 066 898 322. Dvos. stan prodajem u ul. P Lige. Tel. . 065 903 934. Dvos. stan u Grbavi~koj ulici. Tel. 063 707 718. Dvosoban stan 56 m2, terasa, sun~an, 14 sp., cijena po vi|enju, na Malti. Tel. 061 272 611. Faleti}i, prodajem zemlji{te 1.400 m2 livada i vo}njak, vl. 1/1. Tel. 647-517, Sarajevo. Ferhadija 73 m2/I, pogodno za kanc. Tel. 061 250 677. Fo~a, Brod na Drini, prodajem ili mijenjam ku}u sa tri dun. zemlje, za Sarajevo. Tel. 061 836 405. Gara`a u novogradnji, preko puta Holiday Inna, 12 m2, M. Dvor. Tel. 061 869 396. Gara`u prodajem-izdajem, D. Malta kod doma „Omer Masli}“. Tel. 061 558 909. Garsonjera 22 m2 na Ko{. brdu. Tel. 062 156 882. Garsonjera 28 m2, II sp., Dobrinja II, potpuno renoviran. Tel. 061 474 242. Garsonjere A. Polje 25 m2-45.000 KM, [vrakino 29 m2-48.000 KM, K. Brdo: 22 m2-47.000 KM, jednos. K. BVrdo 55.000 KM, A. Polje 40 m2-70.000 KM. Tel. 061 510 964. Garsonjeru prodajem 29 m2, Prvomajska, adaptirana, vrlo povoljno, 1/1. Tel. 061 274 818. Garsonjeru prodajem u bosanskoj ku}i. Tel. 065 903 934. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavica I, dvos. stan 53 m2, II sp., c.g., adaptiran. Tel. 066 284 895, Sarajevo. Grbavica, prodajem stan 50 m2, I sprat, cijena 120.000 KM. Tel. 062 957 410. Grbavica, tros. stan 100 m2 kod Capucina, cijean 2.900 KM/m2. Tel. 062 345 854. Had`i}i, ku}a useljiva, 1/1, 8,5x9, p+s+p, svi priklju~ci, 2 gara`e, 618 m2 oku}nice prodajem. Tel. 033 420-319. Hitno prodajem garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, 50.000 KM, adaptirana, papiri uredni. Tel. 062 320 774, 033 641-802. Hitno prodajem potpuno devast. vikend. sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Hotonj, Orahov brijeg, parcela 640 m2, papiri uredni, 1/1, povoljno. Tel. 061 803 715. Hrasno, novogradnja, dvos. stan 65 m2, II sp., 2.500 KM/m2. Tel. 061 493 323. Hrasno, prodajem nov neuseljen dvoipos. stan, 67 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 214 743. Hrasno, prodajem novoizgra|en dvoipos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 214 743. Ilid`a-Lu`ani prodajem stan 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, de-lux ku}a 350 m2+2 gara`e sa 3.000 m2 zemlje. Tel. 061 905 498. Ilid`a-Pejton prodajem stan 84 m2, IV sp., 65.000 EUR-a. Tel. 065 581 631. Ilid`a-Pejton, jednos. renoviran namje{ten stan 30 m2+9 m2 ba{te. Tel. 061 869 242. Ilid`a-Pejton, renoviran i adaptiran jednos. stan 31 m2+9 m2 ba{te. Tel. 061 869 242. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Kod OHR-a, ul. E. Bluma 2,5-soban stan/v.p., extra lokacija, 3 sobe, kuhinja, trpezarija, eta`. grijanje, mo`e za ordinacije, kancelarije, 215.000 KM. Tel. 061 269 835. Kod Suda u centru, stamb. pos. prostor 65 m2/v.p., ulaz sa gl. ceste za kanc., ordinacije i sl. vl. 1/1, 290.000 KM. Tel. 061 269 835. Ko{. brdo, tros. stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Ko{evo, A. Ferhatovi}a, prodajem stan prizemlje 37 m2, jednosoban. Tel. 061 325 840. Ko{evo, ul. D. Ozme 2,5-soban stan, 3 sp., renoviran, eta`. grijanje, extra pozicija, 3.500 KM7m2, vl. 1/1. Tel. 061 269 835. Ku}a duplex u Pofali}ima, dokumentacija uredna. Tel. 065 673 906. Ku}a na Breci, ul. Breka sa oku}nicom+gara`a. Tel. 061 558 932. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655398. Ku}a sa oku}nicom 1/1, bez posrednika, Radni~ka ul, useljiva, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, dvije gara`e. Tel. 065 540 702. Ku}a u centru 100 m od Katedrale, p+s+dvori{te, odvojeni ulazi, nema gara`u, 320.000 KM, sve sre|eno, grijanje eta`. Tel. 061 145 819. Ku}a u N. Sarajevu 3 stana, gara`a, 270 m2 oku}nice, 3.000 KM/m2. Tel. 061 890. Ku}a u N. Sarajevu, 3 stana, gara`a,270 m2, oku}nica 3.000 m2. Tel. 061 890 086. Ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Ku}e, Ke}ina, S. Grad, ^ar{ija 350.000 EUR-a, centar Logavina, 320.000 KM, Mejta{, Kova~eva 280.000 KM, [ip-Bare 300.000 KM, vikendica Ni{i}i, povoljno. Tel. 061 510 964. Ku}u prodajem 400 m2+gara`a, 200 m2 oku}nice, Kova~i}i. Tel. 061 323 610. Ku}u prodajem na Ilid`i, vl. 1/1, ku}a 250 m2, 850 m2 ba{te, cijena po dogovoru. Tel. 065 528 855. Ku}u prodajem poluzavr{ena, useljiva odmah, na placu 1.800 m2, Isto~no SarajevoD. Miljevi}i. Tel. 00387 066 143 070. Ku}u prodajem prizemlje i nedovr{en sprat, 166 m2 sa oku}nicom, Gornji Kova~i}i. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}u prodajem sa ba{tom, S. Grad, Tr~ivode. Tel. 033/466-838. Ku}u prodajem u Osijeku-Ilid`a, na ulazu u naselje sa dva tros. stana i 600 m2 oku}nice, 60.000 EUR-a. Tel. 061 702 171. Malta, E. [ehovi}a, 66 m2, vis. priz., potpuno adaptirano, pogodno za ordinacije. Tel. 062 156 882. Mi{evi}i, prodajem vikendicu prizemlje, gara`a, sprat, 1.200 m2 oku}nice, 1/1. Tel. 033 217-235, 061 549 907. Na Ciglanama 4-soban stan 93,5 m2, I kat, vlas. ~isto, cijena po dogovoru. Tel. 033 668-802, 061 928 526. Na Grbavici prodajem pos. prostor 22 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 061 250 855. Na Vratniku ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Nedovr{ena vikend., Gajevi-^evljanovi}i, 4,5 dun. zemlje, struja, voda, dozvola, vl. prilaz, cijena 55.900 KM. Tel. 062 345 854. Otes, prodajem 2.500 m2 zemlje. Tel. 061 161 762. Otoka, prodajem dvos. stan, sa c.g., digit. TV, ustakljenom lo|om, jako uslovan, useljiv, vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru, uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. P. Lige 77 m2/I, neboder kod stadiona Ko{evo. Tel. 062 390 945. Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Parcela 915 m2 sa kamp ku}icom i svom infrastrukturom na Poljinama, 100 KM/m2. Tel. 061 899 209. Paromlinska, 19 sp., nov stan 64 m2, trosoban, vodomjera} grij. vode, pog. Tel. 061 424 138. Plac prodajem na atraktivnoj lokaciji. Tel. 065 727 670. Plac prodajem za ku}u ili vikend., struja, voda, Perivoje. Tel. 061 159 181. Pofali}i, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva trosobna stana, sve komunalije, dvije gara`e, oku}nica 441 m2, vlas. 1/1. Tel. 033/645-156, mob. 062 439 329. Pofali}i, Humska ul. stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 40 m2 u centru Visokog, generalno renoviran sa svim priklju~cima. Tel. 061 136 638, Visoko. Pos. prostor prodajem 40 m2, ostava, eta`. grijanje, mokri ~vor, na Vi{njiku. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Pos. prostor prodajem na Dobrinji, 40 m2. Tel. 061 229 014, 033 659-696. Povoljno prodajem stariju bosansku ku}u sa ba{tom, 1/1, temelji za novu ku}u na parceli. Tel. 1-847-398-8958. Prodaje se cafe Mohito, 71 m2, uhodan posao, Mostar, B. Feji}a. Tel. 061 227 590. Prodaje se gara`a na Ko{. brdu (M. Had`ijahi}a 12,5 m2, 7.500 KM. Tel. 061 150 519. Prodaje se stan na Grbavici, 62 m2, Grbavi~ka, sun~an, konforan, lift, centralno, parking, kod {kole, fakulteta. Tel. 033 659485. Prodajem 10 dun. sa ku}om, ^ekr~i}i-Visoko, cijena 90.000 KM. Tel. 061 813 250. Prodajem 2,5-soban stan 55 m2, Ilid`aPejton. Tel. 061 484 061. Prodajem 4-soban stan 114 m2, 2 sprat, eta`. grijanje, Ba{~ar{ija, ul. A{~iluk. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Prodajem dvije ku}e na Bjelavama, jedna rezidentna, vl. 1/1. Tel. 061 220 977. Prodajem dvije zemlji{ne parcele: Kromolj i Breka. Tel. 061 220 977. Prodajem dvos. stan 56 m2 kod poluklinike „Agram“, hitno. Tel. 062 758 241. Prodajem dvos. stan u ul. K. Kapetanovi}a. Tel. 065 903 934. Prodajem garsonjeru Ko{evo, 30 m2, povoljno. Tel. 543-714. Prodajem garsonjeru potpuno renovirana, Dobrinja II. Tel. 061 47 42 42. Prodajem ili mijenjam dvos. stan za manji na Otoci, 54 m2, 1/1, 4 sp. Tel. 061 356 085. Prodajem ili mijenjam za manji, dvos. stan 54 m2, 1>/1, 4 sp., Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Prodajem jednos. stan na Ko{. brdu, 30 m2, ul. M. Had`ijahi}a, cijena 81.000 KM. Tel. 062 970 122. Prodajem ku}u 7x7, p+s+p s 1.100 m2 ba{te, voda, struja u ku}i, Rje~ica-Reljevo. Tel. 033 543-272. Prodajem ku}u na Bjelavama, odli~na lokacija i za pos. prostor. Tel. 062 530 760. Prodajem ku}u sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Prodajem ku}u u centru 200 m2 sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 061 311 238. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem parcele na Breci i Kromolju. Tel. 061 220 977. Prodajem parcelu 1.200 m2 za gradnju stamb. objekta sa gra|. dozvolom-Kromolj. Tel. 061 551 359. Prodajem parcelu u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Prodajem parcelu u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Prodajem plac, C. Gora-Ulcinj, 500 m2, 1/1, ogra|eno. Tel. 062 810 752. Prodajem placeve na atraktivnim lokacijama. Tel. 065 903 934. Prodajem pos. prosdtor Ko{. brdo, 55 m2, povoljno. Tel. 061 218 820. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Prodajem povoljno garsonjeru na Ko{. brdu, B. Begi}a. Tel. 062 525 399. Prodajem radnju 25 m2+15 m2 galerije na Vojni~kom Polju, sa inventarom. Tel. 062 376 032. Prodajem Skenderija, stan 123 m2, na II spratu. Tel. 061 905 498. Prodajem stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Prodajem stan 112 m2, petosoban u 4-katnici na II katu, Trg ZAVNOBiH-a. Tel. 061 130 258. Prodajem stan 42 m2, Bolni~ka, 4 sp. Tel. 061 719 842. Prodajem stan 59 m2, Ko{. brdo, papiri uredni. Tel. 061 387 197. Prodajem stan 60 m2, ^. Vila „Kvadrant“. Tel. 033 458-700, 061 906 641. Prodajem stan 72 m2, 1/1, 3 sp., iza Katedrale, M. ]. ]ati}a. Tel. 061 356 085. Prodajem stan 72 m2, 1/1, 3 sp., S. Grad, M. ]. ]ati}a. Tel. 061 356 085. Prodajem stan 86 m2, Ciglane, H. Red`i}a. Tel. 062 157 289. Prodajem stan u ku}i, 60 m2+gara`a i oku}nica 50 m2. Tel. 033 630-714. Prodajem stan u Vele{i}ima, 47 m, I sp., adaptiran, kod mjesne zajednice, povoljno. Tel. 061 214 306. Prodajem stan u Vogo{}i. Tel. 065 953 045. Prodajem tros. stan G. Ciglane, 81 m2, cijena 230.000 KM. Tel. 033 200-222. Prodajem tros. stan na Grbavici kod Kapu}ina, cijena po dogovoru. Tel. 066 533923. Prodajem u strogom centru tros. stan 72 m2, 2 mokra ~vora, 14 sprat, nije zadnji. Tel. 033 445-876. Prodajem u Zenici dvosoban stan 51 m2. Tel. 061 933 833, 032 247 495. Prodajem vikend. u Pazari}u (Resnik), 2 stana, gara`a, oku}nica 1600 m2. Tel. 061 890 086. Prodajem vikend. u Pazari}u, Resnik, 2 stana, gara`a, oku}nica 1.600 m2. Tel. 061 890 086. Prodajem zemlji{te u Nahorevu u parcelama, voda, struja, asfalt, rasvjeta. Tel. 065 336 161. Prodajem zemlji{te u Osijeku kod Ilid`e sa svim priklju~cima, uz asfaltni put, mo`e u parcelama. Tel. 062 737 207. Prodajem zemlju i ku}u u Perivoju. Tel. 065 953 045. Prodajem zemlju u Had`i}ima-Grivi}i, dozvola, vl. 1/1, put, svi priklju~ci. Tel. 033 685-773, 062 571 900. Prodajem zemlju u Hladivodama i B. Potoku. Tel. 033/659-756, 062 178 832. Prvomajska 53 m2, 4 sp., bazen, dvosoban, dvostran, renoviran, jeftino. Tel. 061 424 138. Prvomajska, dvos. stan 53 m2, extra sre|en, namje{ten, centr. grijanje, kablovska, povoljno. Tel. 066 464-651. Radni~ka 95 m2, V sp.+2 balkona+2 gara`e. Tel. 061 250 677. Rakovica-Zenik, devast. ku}a sa 32.076 m2 zemlje, cijena 60.000 KM. Tel. 061 905 498. Stan dvoipos., prodajem, 58 m2, c.g., 3 sp., 2 balkona. Tel. 655-390. Stan Lu`ani, Jahijela Fincija, I sprat, 54 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 645 108. Stan prodajem 46 m2, Grbavi~ka, povoljno. Tel. 063 707 718, 00385 91 597 12 61. Stan prodajem 70 m2, Dobrinja 1, suteren, cijena 65.000 KM. Tel. 061 813 250. Stan prodajem 87 m2+gara`a, E. Ademovi}a, II sp., kod picerije „Galija“. Tel. 061 719 842. Stan prodajem 94 m2, kod BBC centra, 270.000 KM i 88 m2 Skenderija, 250.000 KM. Tel. 061 142 704. Stan prodajem na Otoci, 34 m2, suteren, jednosoban, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Stan prodajem u Centru, 34 m2/3, adaptiran, 93 m2/4 adaptiran. Tel. 061 177 711. Stan prodajem u Hrasnom, 53 m2+zatvoreni balkon. Tel. 061 101 186. Stan prodajem u Lukavcu mjestu, vel. 52 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 633 556. Stan prodajem, ul. M. Tita, centar. vl. 1/1. Tel. 061 177 974. Stan prodajem, ul. M. Tita, centar. vl. 1/1. Tel. 061 220 977. Stan-centar, Titova 147 m2, 1 sprat, cijena 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810. Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposoban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a, parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616187, 062 531 949. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sprat, parno grijanje, 2.000 m2. Tel. 061 818 261. Tar~in-Luke, prodajem 4.500 m2 u ravnici, put, voda, struja, doz. za vikend., urb. sagl., pogodno za sve 1/1, blizina M-17, uli~na rasvjeta, povoljno. Tel. 061 583 708. Troipos. stan 88 m2, sprat II, Dobrinja III, povoljno. Tel. 062 437 262. Tros. stan prodajem 88 m2, lijep pogled i lokacija, Bolni~ka ul. Tel. 061 375 995. Trosoban stan 64 m2, N. Smailagi}a, 95.000 KM. Tel. 061 552 976. U Br~kom prodajem stan vl. 1/1, 82 m2, V sp. Tel. 066 792 151. U Kaseti}ima prodajem vikendicu sa 2.200 m2 zemlje. Tel. 061 558 932. U Orebi}u prodajem 3.550 m2 gra|. zemlj{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98 608 523, Orebi}. U strogom centru, Titova, prodajem stan 153 m2, lift, balkon, IV sp., 360.000 KM. Tel. 063 603 010. U Tuzli prodajem ku}u sa pos. prostorom i dva stana 120 m2. Tel. 0049 62 519 89 16 97, Tuzla. U Zenici, Crkvice, zidana gara`a, prodajem hitno. Tel. 061 846 804. Visoko-Kralupi, 200.000 m2 zemlje, 26 m2. Tel. 061 905 498. Vi{njik 90 m2/III (sve novo), am. plakari, kuhinja, 2 kupatila, balkon+gara`a. Tel. 061 558 932. Vogo{}a 44 m2-67.000 KM, ^. Vila 34 m2-79.000 KM, ^. Vila 55 m2-103.000 KM, centar 5 m2-212.000 KM. Tel. 061 510 964. Zemlje 18.000 m2 u Kromolju prodajem. Tel. 062 157 289. Zemlji{te prodajem 6.000 m2, mo`e i plac kod {kole Vu~kovci-Grada~ac. Tel. 061 936 786. Zemlji{te prodajem na Poljinama, povr{ine 2.100 m2. Tel. 062 229 628 iza 16 h. Zemlji{te prodajem u okolini SarajevaAhatovi}i i Dobro{evi}i, gradnja dozvoljena. Tel. 061 223 690. Zemlju prodajem 4,5 dun. u Rogatici kod TPR-a, izvor, ~esma na parceli. Tel. 062 392 381, 061 201 115. Zemlju prodajem 4.000 m2, Mokro-Pale op}ina, kroz imanje prolazi rijeka Jesenica. Tel. 062 533 988. Zenica, ku}a na prodaju, tri stana+gara`a, 640 m2 oku}nice. Tel. 032 247 495, 061 647 071. Zovik, ku}a 120 m2+50 m2 gara`a sa 3.200 m2 zemlje, cijena 65.000 KM. Tel. 061 905 498.

subota, 23. maj/svibanj 2009.

51

Potreban jednoiposoban stan Pofali}iSocijalno do 300 KM. Tel. 062 451 251. Tra`im ku}u na ~uvanje uz pla~anje kirije do 100 KM plus re`ije.Tel. 061 351 077 Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 214 306, 033 203127. Vi{e stanova potrebno u KS, za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 062 942 005, 033 203127. Potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 812 067. Ozbiljan bra~ni par tra`i stan ili ku}u na ~uvanje, uz pla}anje re`ija i odr`avanje. Tel. 061 394 931. Agenciji potreban ve}i broj stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Zamjena
Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 661-076. RS, Isto~no Sarajevo u Kasindolu, stan 66 m2, 1/1, za manji u federalnom dijelu Sarajeva. Tel. 061 171 806. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam stan 68 m2 za dva jednos. u KS, Olimpijska. Tel. 061 325 289. Mijenjam jednos. stan na Ko{. brdu za isti ili malo ve}i na Saraj Polju ili Al. Polju. Tel. 061 381 728. Vikend ku}u mijenjam za stan, voda, struja, 1 dun. zemlje. Tel. 033 668-122, 061 548 271. Bijeljina, 3 dun. zemlje, 10 dun. {ume za manji stan u Sarajevu. Tel. 033 658-251, 061 556 709.

Prodaja bukovih, hrastovih drva (cijepana, }utci), drveni ugalj Kreka, kameni ugalj Banovi}i (orah, kocka). Dostava na adresu. Tel. 061 855 460. 6790-1Nd` AKCIJA! Drva: cijepana 75 KM, }utci i metranska 70 KM. Ugalj: Drveni (Kreka) 90 KM. Kameni (kocka, orah) 125 KM. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 409 989, 061 361 931. 6823-1Nd` „AKCIJA“! Prodajem bukova drva (cijepana, metarska i }utke). Ugalj drveni Kreka, kameni (kocka, orah) Banovi}i. Prevoz besplatan na Kantonu Sarajevo. Tel. 061 670 068. 6859-1Nd` Prodajem sve vrste bukovih drva, mjera zagarantovana, prevoz ura~unat. Akcija u toku. Tel. 061 819 791, 061 863 354. 6893-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Sex pobolj{ajte garantovano uz ljekoviti {ampon Kamagra, diskrecija zagarantovana. Tel. 061 817 960. Prodajem nov kompresor 270 litara, 11 bari. Tel. 062 823 739. Prodajem ugradnu rernu sa 4 plate. Tel. 061 420 755. Prodajem ugaonu se}iju, lijepa i kvalitetna na izvla~enje, Zenica. Tel. 061 420 755. Prodajem fri`ider Wrilpool, kombinovani, bijela boja, u odli~nom stanju. Tel. 061 420 755. Dje~ija kolica prodajem, Grako hodalicu i krevetac bijeli sa opremom. Tel. 033 647775. Vuneni }ilim, plus staza plave boje, povoljno. Tel. 061 272 611. Prodajem trosjed na razvla~enje sa dvije fotelje, eko ko`a, skoro novo. Tel. 061 350 236. Dva trosjeda prodajem na izvla~enje, o~uvana, povoljna cijena. Tel. 061 926 333. Prodajem ljekovita svje`a jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM-30 jaja, bespl. ku}na dostava. Tel. 061 201 358. SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 5349-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4417-1TT

Potra`nja
Potreban manji stan Socijalno-Pofali}i. Tel. 062 451 251.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 5739-1ND@

52

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 6375-1Nd` Pet molera profesionalaca rade stan u danu, mogu i manji poslovi, nudimo usluge pomjeranja namje{taja i ~i{}enbja stanova. Mogu}nost pla}anja preko ra~una. Tel. 061 969 136. 6679-1Nd` „ELEKTRO KLIMA“ - Klima ure|aji, monta`a i servis, elektroinstalacije, aut. osigura~i, indikatori, interfoni, itd... Tel. 061 191 566, 630-324. 68001Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4557-1tt Vr{im prevoz stvari sa kombijem, odvoz starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 062 760 396. 6860-1Nd` Brzo, precizno i povoljno kucam seminarske, maturske, diplomske, magistarske, doktorate. Tel. 062 340 039. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Povoljno vr{imo usluge bru{enja i lakiranja svih vrsta parketa i {ipoda bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Prekucavam sve vrste tekstova. Tel. 061 520 972. ^istim stanove i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena. Tel. 062 944 952. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Kiroprakti~ar-fizioterapeut, uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus herniju, spondilozu, glavobolje. Tel. 061 172 516. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, „legalizacija“ windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Molerske usluge uredno, kvalitetno, popust 20%. Tel. 062 127 525. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Moler kre~i, gletuje, kvalitetno i jeftino. Tel. 061 235 190. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528. Autoprevoznik manjim kamionom povoljno vr{i usluge prevoza: kabastog otpada, pijeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. ^istimo vjen~anice, zavjese i paravane, dugogodi{nja tradicija. Tel. 063 638 955. Vodoinstalater - radim nova kupatila, odr`avam staru instalaciju, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Lije~enje mu{kog i `enskog steriliteta ljekovitim biljem, te psorijaze, hemoroida, `ivce, opekotina, rana, {titnja~e, ekscema, vitiliga. Tel. 033 664-601, 062 273 110, Sarajevo. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a: za{titnih, nogomet, rukomet, odbojka. Tel. 063 402 077. [ijem `enske suknje za 1 dan. Tel. 062 458 621. Student engleskog jezika daje instrukcije osnovcima, dolazim ku}i. 60 min. - 10 KM. Tel. 061 517 884. Nudim ~i{}enje stanova, odlazak u trgovnu, pla}anje re`ija, {etnju starih osoba. Tel. 061 778 081. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Tel. 061 421 749. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogradnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica. Tel. 061 545 375. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Vodoinstalater sa dugim iskustvom vr{i popravke i nove instalacije ure|aja. Tel. 033/639-963. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. „Speranza“ - njega starih i bolesnih. Tel. 066 711 150. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel. 033 204-093. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru, povoljno. Tel. 061 379 586. Pravim povoljno aran`mane i opremu za svatove, sve po dogovoru. Tel. 033 630-725. Usluge {minkanja za maturske ve~eri, vjen~anja i ostale prilike, profesionalno i kvalitetno. Tel. 061 803 400. Kerami~ar - evropsko isksutvo, brzo, kvalitetno. Tel. 062 214 879. Ure|ujem i recenziram va{e autobiografske knjige (poezija, prozora, dokument...) povoljno. Tel. 062 738 463. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim farbanje stolarije, gletovanje. Tel. 062 388 242. Kre~im stanove, jednosoban 90 KM, dvosoban 120 KM, penzionerima popust 20%. Tel. 033 402-293, 061 928 122, Ilija{. Voza~-instruktor obu~ava sasvim korektno i pa`ljivo. Tel. 061 338 085. Molersko-farbarski radovi i postavljanje tapeta, izvodim kvalitetno, ~isto i povoljno. Tel. 061 382 230. Izvodim sve gra|evinske radove i sve vrste adaptacija. Tel. 062 393 187. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 811 394. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi mercedes, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Radim molerske radove, rigips, prezide, keramiku, laminat, termo fasade, komplet adaptacije. Tel. 062 226 904. Vr{imo razvoj poslovnog softvera po narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247. Profesorica njem. jezika daje instrukcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573. Timski rad keramika, moleraj, laminat, rigips, voda, fina monta`a, postavljanje luster i ostalo. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Nudim knjigovodstvene usluge samostalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugostiteljskim. Tel. 061 811 816. Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, postavljanje mre`e, internet, konekcija, antivirus, dogradnje, popravke. Tel. 061 668 935. Treniranje pasa za sigurnosne potrebe, {etnja pasa. Tel. 061 226 541. Renoviranje stanova, zidanje, maltanje, izolacija, kulir. Tel. 061 904 293. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Masa`a relaxaciona, sportsko rekreativna, opu{taju}a. Tel. 061 712 710. Fasade, zidanje, renoviranje stanova, izolacije, podloge. Tel. 061 904 293. Rigips majstor - potkrovlja, spu{teni plafoni, pregradni zidovi. Tel. 061 818 732. Kombi prevoz, selidbe, ~isto, bez o{te}enja. Tel. 061 311 622. Prekucavanje i obrada svih vrsta tekstova. Tel. 066 203 118. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Elektri~ar popravlja i postavlja el. instalacije. Tel. 061 350 764. Elektri~ar: el. instalacije, autom. osigura~i, indikatori za banje, el. bojleri, el. {poreti i drugro. Tel. 061 312 435. Obavljam prevoz, selidbe, po dogovoru mu{terije sa istovarnim radnicima. Tel. 061 203 858. Kombi prevoz, klima, udoban novi kombi, Neum 25 KM povratna karta. Tel. 061 234 895. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Rainbow dubinsko usisavanje i pranje }ilima, u va{oj ku}i, brzo i kvalitetno. Tel. 061 204 144. Dva molera izvode molerske radove kvalitetno i povoljno. Tel. 062 295 100. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Molerski radovi uredno, kvalitetno. Tel. 061 925 742. Engleski i bosanski podu~avam sve uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966. Sve vrste kroja~kih usluga, prepravke, {ivenje, kvalitetno, Alipa{ino p. Tel. 065 695 706. Mijenjam, postavljam prozore, vrata u stanu i ku}i, zidanje, {alovanje, malterisanje. Tel. 061 501 835. Termo fasade, rigips, moleraj, uz garanciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Kerami~ar VKV postavlja keramiku. Tel. 061 803 324, 033 205-648. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. [ivanje po mjeri `enske konfekcije, korekcije odje}e, kvalitetno i povoljno. Tel. 210821, 061 541 898. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Stolar kvalitetno obavlja sve stolarskolakirerske poslove. Tel. 061 505 610. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem Va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. ^istim i odr`avam stanove, ku}e, vile, peglam ve{. Tel. 062 504 781. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Profesor engleskog i francuskog daje instrukcije i prevodi. Tel. 033 239-376. Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vodokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570, 061 205 803. Iznajmljujem gra|. skelu sa monta`om i demonta`om. Tel. 061 159 176. Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 033/542-626. Njema~ki jezik, dvo~as 12 KM. Tel. 057/316-378. Instrukcije iz njema~kog jezika i priprema za prijem na germanistiku. Tel. 061 363 531. Potrebna kuharica za rad u restoranu. Tel. 061 864 497. 4514-1tt Potrebna majstorica za pitu ili osoba koja ho}e da u~i taj zanat i radnica na prodaji u buregd`inici. Tel. 033 468-873, 061 167 125. 6798-1Nd` Potrebna kuharica za rad u restoranu u Sarajevu, obavezna prijava u radni odnos. Plata po dogovoru. Tel. 061 149 213. 6846-1Nd` Potreban mehani~ar za rad u auto servisu, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 6879-1Nd` Kafe slasti~arni potrebna radnica na poslu`ivanju sladoleda. Tel. 061 156 567. 6886-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Restoranu na Grbavici potrebna jedna pomo}na radnica. Tel. 061 247 166. Potrebni radnici u praonici na A. Polju. Tel. 061 172 518. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Potrebne radnice za rad u samoposluzi na Dobrinji. Tel. 061 803 597. Potrebna radnica u kafe fast fudu, nedjelja slobodna. Tel. 061 303 190. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Nutricionisti~ka kompanija tra`i dinami~ne osobe, prijave svaki dan od 14-16 h. Potrebni distributeri dodataka prehrani, integratora i energenata. Tel. 061 610 645. Potreban pizza majstor za rad na moru, obavezan hrvatski paso{. Tel. 00385 98 905 7500. Dobar posao-brza zarada putem katal. prodaje {ved. kozmetike, akcija bespl. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Sand`a~ke mantije pravim u ve}im i manjim koli~nama. Tel. 062 11 88 38. Povoljno {ijem sve odjevne predmete, kao i korekcije va{e odje}e. Tel. 062 11 88 38. Pizzeriji potrebna radnica za rad u kuhinji i izradu pizza, potrebno rad. iskustvo. Tel. 061 279 908. Rad u svojoj ku}i za inostr. firme, lak posao, dobra i sigurna zarada, uz {iroku ponudu poslova. Tel. 063 347 564. Hitno tra`im vi{e saradnika iz cijele BiH za kat. prodaju Oriflam proizvoda, uklju~enje besplatno. Tel. 061 933 151. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i ili stariju `enu ili ~istila pos. prostor. Tel. 531-286, 061 740 918. Potrebna radnica friz. salonu Wueen u [opingu Grbavica, sa iskustvom. Tel. 061 311 638. Hitno potreban `enski frizer, plata na procenat 50 posto. Tel. 062 991 894. Potreban dostavlja~ u piceriji „IN“ na Vi{njiku. Tel. 061 513 911.

Inkubator kapac. 1.200 koko{ijih jaja. Tel. 061 201 358. Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, uz garanciju. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Role razni brojevi i modeli, izuzetno kvalitetne, a povoljna cijena, izgledaju kao nove, mo`e i zamjena, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u, raznovrsno i noviji modeli, ve}a koli~ina, izuzetno kvalitetno, a povoljna cijena, izgleda kao novo, uvoz iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 902 930. Prodajem fri`ider kombinovani, plinstruja, ma{inu za su|e, ugradbena, komodu dugu, hrasova masiva, francuski le`aj, jako povoljno. Tel. 061 237 110. Tepihe-}ilime, nepal, perzijski, buhara i druge, izgledaju kao novi, a izuzetno jeftini u odnosu na stvarnu cijenu, kvalitetni i razni modeli, uvoz iz inostranstva.Tel. 033/452-018. P~ele prodajem u LR ko{nicama, cijena 150 KM. Tel. 061 486 926. Rashl. vitrinu prodajem, zamrziva~ i vagu za radnju. Tel. 062 504 465. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Sobna vrata sa {tokovima (6 kom.) i 3 dvokrilna sobna prozora, usakljeni sa {tokovima. Tel. 061 869 396. Prodajem mlade papagaje-tigrice 20 KM kom. Tel. 062 563 366. Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, o~uvano. Tel. 232-520. Vitrinu rashladnu, {krinja 210 l, kasa Oliveti i trgova~ka vaga i police prodajem. Tel. 062 966 403. Najpovoljnija i najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata. Tel. 601 512 294. Prodajem polovan crijep jeftino „Vinkovci“. Tel. 033 464-378. Klasi~nu 3-dijelnu ugaonu garnituru prodajem, plavi pli{. Tel. 061 200 739. Prodajem nov itison pirjan dezen 3,80x3,80, pribor za jelo nov sa pozlatom, bakreni kazan, pe~ na ~vrsto gorivo. Tel. 214-545, iza 18 h. Ve{ ma{ina Gorenje W 543, malo kori{tenu. Tel. 203-496. Prodajem presu za peglanje, cijena 100 KM. Tel. 033 225-284. Fritezu Mulinex, mesoreznicu rosfraj i nov toster, sve 70 KM. Tel. 033 225-284, 062 507 401. Prodajem valjak za peglanje 75 cm, ispravna, cijena 100 KM. Tel. 033 225-284 i 062 507 401. Vrtne garniture kovano `eljezo i drvo. Zvati od 9-14 h. Tel. 033 222-610. Nova invalidska kolica prodajem na ru~ni pogon. Tel. 061 912 471, 533-029. Povoljno prodajem pelene za odrasle, vel. L od 75-105 kg. Tel. 061 912 471. Prodajem ugaoni le`aj i fotelju na izvla~enje, cijena po dogovoru. Tel. 648-396. Prodajem klavijature, 2 mala i velika, ritam ma{ina Akai, zvu~nici, 2.500 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 338 836. Prodaje se neraspakovana spava}a soba, vrlo povoljno. Tel. 526-583. Bukova cijepana drva, 75 KM, }utci 70 KM na ve}e koli~ine mogu} dogovor. Tel. 061 245 736. Spu`ve za kau} 1x,210 m, I. Brki}a 5, Otes Ilid`a. Prodajem komplet opremu za slasti~arnu, labu za sladoled, aparat za sladoled Karpid`ani. Tel. 061 311 784. Invalidska kolica elektri~na i obi~na, novo, u pola cijene prodajem. Tel. 061 190 200.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 6738-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel. 061 350 688. 5058-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 4349-1tt KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, vanjske PVC i alu. roletne, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 5949-1Nd` TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 4411-1Gr Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6405-1Nd`

Ponuda-potra`nja
SOBARICA-^ISTA^ICA u Neumu od 20. 5. - 20. 9., tra`imo `enu od 25-40. godina, osiguran smje{taj, pla}a po dogovoru. Tel. 036 885-555. Mob. 063 436 333. PTT

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Maturanti srednje Ekonomske {kole, Sarajevo, matura 1959., slave 50 godina mature 6. 6. 2009. Prijavite se: 033/472-554 ili 061 231 713. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateliju, satove zidne, |epne, ru~ne, stari nakit i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487. Kupujem dionice i ulo`ene vau~ere od svih firmi i fondova u BiH i prodajem neulo`. certifikate za otkup stana u Federaciji, povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188 488.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

53

54

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri

miloj majci i k}erci

SADETI TATARAGI]
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da podari lijepi D`enet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: brat Salko sa porodicom
4562-1tt

SADETI TATARAGI]
Sa neizmjernom tugom i ljubavlju, u mislima i srcu te ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoje: k}erka Sabrina i majka Fatima
4561-1tt

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kada je preselio na ahiret na{

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

majki na{e drage kolegice

ISMET (HIMZE) ^ENGI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Godine {to prolaze ne mogu izbrisati ljubav i sje}anje na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Ha{a, sinovi Nermin i Elvir, snahe Vesna i Samka, unuci Ines, Edin, Amina, Haris
6874-1nd`

SADI
Tid`a, Arjana, Alma i Zijah
4560-1tt

SADETI TATARAGI]
Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede
N

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa mnom moja draga i jedina k}erka

Dana 23. maja 2009. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg supruga i oca

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

ERDUANA - GANA VELETOVAC
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Moje tu`no srce to zna, ali {uti, podnosi bol za tobom koja }e trajati koliko i moj `ivot. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka Mirsada, sinovi Ragib-Dado, Ermin, mu` Enver i snaha Sanela
6861-1nd`

HABIB - HAPKO ALJUKI]
Vrijeme i godine koje prolaze ne mogu izbrisati sje}anje na Tebe. @ivot nestaje u trenu, a Tvoja ljubav i dobrota vje~no ostaju u na{im srcima. Samo mi koji te volimo znamo koliko je bola i tuge ostalo iza Tebe. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji voljeni: supruga JASMINA i k}erka D@ENITA
6864-1nd`

ZEJNA (BEGOVI]) GUSKA
23. 5. 2008 - 23. 5. 2009.
Hvala ti za svu dobrotu, ljubav i lijepe trenutke koje si nam podarila. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
PTT

SJE]ANJE

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj tetki

ERDUANA - GANA VELETOVAC
23. 5. 2007 - 23. 5. 2009.

ERDUANA - GANA VELETOVAC
Po dobroti }emo te pamtiti sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati. Puno nam nedostaje{. Vole te: tvoja tetka Hika sa Amelom, Botom i Vedranom
6807-1nd`

U nama je ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoja tetka Mahira, tetak Midho sa Rusmirom i Amirom
6807-1nd`

IVO TOMI]
23. 5. 2007 - 23. 5. 2009.
Vrijeme prolazi, ali ljubav i sje}anje na tebe nikada. Tvoje sestre: Finka, Ana i Ilinka
6757-1nd`

RAMIZI HAD@IHASANOVI], ro|. HERENDA
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoje Herende: Pa{a, Himzo, Senada, Elvir 6863-1nd` i Dina

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu mamu

dobrom kom{iji i dragom prijatelju

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, dede i punca

Dana 23. 5. 2009. navr{ava se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu sestru

ERDUANU GANU VELETOVAC
23. 5. 2007 - 23. 5. 2009.
Draga mama, tu`ni smo, izgubili smo najdra`e na{e. Nosimo te u srcima i nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji sinovi: Ragib-Dado, 6862-1nd` Ermin

[U]RI HUBIJARU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj porodici sabur. Porodica Mujezin
4572-1tt

ZEKERIJA (BAHRIJA) MULABDI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. U nama je ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo Allaha Milostivog da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Mel}a, sin Hasan, k}erke Sakiba i Senija, zetovi Adnan i Nusret, unuke Lejla, Amina i Anida 4510-1tt

FATIMA HASOVI], ro|. MA[I]
Tvoje mjesto u na{im srcima nikad ne}e biti prazno. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Idriz i k}erke Murisa, Enisa i Samela sa porodicama
4515-1tt

SOFIJU BA\URU
23. 11. 2008 - 23. 5. 2009.

Tvoja voljena sestra Olga i bra}a Vilim i Karlo sa porodicama
4533-1tt

Dnevni avaz
Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

subota, 23. maj/svibanj 2009.

55

VASVIJE HOTI], ro|. SARI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem: djeca, unu~ad, praunu~ad, snahe i ostala rodbina. Tevhid }e se prou~iti 23. 5. 2009. godine (subota) u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 22/III, iza ikindije namaza.
4269-1tt

Povodom obilje`avanja godi{njice Bitke za „Kr{e“ i dana M.Z. Vogo{}a I, 25. 5. 2009. godine prisje}amo se svih {ehida i poginulih boraca iz M.Z. Vogo{}a I. Kr{o Ramiz, Kr{o Ibro, Kr{o Kasim, Ahmet Piknja~, Mr{o Asim, Amel Be~kovi}, Feriz Merzuk, Nusret Avdi}, Abid Deli}, Adil Hasagi}, Hajro Pita, Muhamed Tabakovi}, Sead @ero, Mirsad Mustafi}, Safet Trebinjac, Fuad Planja, Edis Hasagi}, Izet Deli}, Vahid Kr{o, Samir Avdi}, Sakib @ero, Remzija Vejo, [efik Planja, @eljko Kumi}, Zlatan Karahmet, Sabahudin Dervi{evi}, Nijaz Balta, Zajko Suljevi}, Mirsad Veli}, Safet Skenderovi}, Medo Mavri}, \evad Kar~i}, ]amil Feri}, Zahid Baru~ija, Avdo Zuli}, Hajrudin Softi}, Sehid Korjeni}, Samir Gradi{i}, Re{ad Be{lija, Bakir Halilovi}, Mirsad Kova~evi}, Hakija Mr{o, Vahid Sokoljanin, Edin Zuli}, Nihad @ero, Ha{im Suki}, Suad Mr{o, Nazif Halilovi}, Medan ^i~ak, Salko ^olakhod`i}, Samir Hamizi}, Hrustem [uvalija, Murat Rakita, Esad A{~eri}. Rahmetullahi allejhim rahmeten vasiah! Organizacioni odbor za obilje`avanje dana Bitke za „KR[E“ Udru`enje [PiPPB, RVI, JOB i Savjet MZ Vogo{}a I
PTT

Navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nije s nama na{ dragi brat, djever i amid`a

Navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi sin

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog

SUVAD POHARA
Uspomena na tebe i tvoj lik trajat }e u na{im srcima koliko i mi budemo `ivjeli. Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu ostaje. Tvoji: brat Senad, snaha Selmedina i brati} Sadin 4566-1tt (Babun)

SUVAD POHARA
Mili na{, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj otac [eval i majka Nezira
4566-1tt

SUVADA POHARU
Rano nas napusti, a tuga i bol iz dana u dan je sve ve}a. U meni `ivi{ i `ivjet }e{ vje~no. Neka ti je vje~ni rahmet. Mirnes s porodicom
4566-1tt

ANITA MULAOMEROVI]
Iako je s nama provela kratko vrijeme, njena dobrota i plemenitost ostat }e u na{im sje}anjima. Neka joj je lahka na{a zemlja bosanska. Kolektiv Nacionalne i univerzitetske Biblioteke Bosne i Hercegovine
6870-1nd`

Dana 23. 5. 2009. godine dajemo godi{nji pomen dragom Dana 21. 5. 2009. godine navr{ilo se 40 dana od kada nije sa nama

DESIMIRU (ARSEN) BIJELJANINU
Tog dana posjetit }emo njegovu vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Tvoji: supruga Bo`ana, k}erke Olga i Branka sa porodicom
6866-1nd`

MINE VUKOVI], ro|. DEDI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari D`enet i sve d`ennetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti 23. 5. 2009. godine poslije podne namaza u porodi~noj ku}i u Bak{ai{u. Tvoji: sin Halid, snaha Zineta, unuka Melina i unuci Senad i Harun
681-bi

TU@NO SJE]ANJE

Dana 22. 5. 2009. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

ZIJAD DEDAJI]
23. 5. 1993 - 23. 5. 2009.
Smrt je prividna, jer ima ne{to {to nikad ne}e umrijeti, a to je na{a ljubav i sje}anje na tebe. Supruga Emira, sinovi Sabahudin i \anin i snaha Sabina
4494-1tt

BE]IR (IBRAHIMA) KRNJI]
Bolna je i te{ka istina da te nema vi{e me|u nama i da smo zauvijek ostali uskra}eni za jedno veliko srce, pa`nju, dobrotu i ljubav koju si nam u svakom trenutku nesebi~no poklanjao. Tuga u srcu nikad ne}e prestati, a sje}anja na tebe }e biti vje~na. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Humija, sin Zakir, k}erke Zekija i Zamira, zet Enver-Heba, snaha Zehra
PTT

Na dan 23. maj 2001. godine, danas 23. maj 2009. godine osam godina poslije

SALKO (ALIJA) HRNJI]

S ljubavlju, Porodica Hrnji}
4418-1tt

Pro{lo je {est mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi
POSLJEDNJI SELAM

SADIJA [AMI] [U]RI HUBIJARU
Ostala je praznina u na{im `ivotima i na{im srcima.

Istaknutom aktivisti Stranke demokratske akcije Op}inski odbor SDA Novi Grad Sarajevo

^uvamo uspomenu na Tebe: punica D`emila Smailagi}, {ura Alija Smailagi} sa suprugom Had`irom i sinom Salihom, svastika Alma Bejdi} sa suprugom Mirsadom i k}erkom Aidom
N 6867-1nd`

56

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em radnom kolegi

[U]RIJA HUBIJAR
Te{ko je prihvatiti istinu da vi{e nisi sa nama. Bio si plemenit ~ovjek velikog srca. Svojom dobrotom pokazao si nam put koji treba da slijedimo, a praznina koju si ostavio je velika. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv firme „Teloptic“ Sarajevo
N

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

Dana 23. maja 2009. godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

DERVE HAD@AJLI]A
Godina za godinom prolazi, a ti zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Samo mi koji smo te imali znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe.

DEVLETE HUREM, ro|. HAJRI]
Vje~no }emo te voljeti i sje}ati tvog plemenitog lika.

Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: Zdravka, Goran, Damir, Beate, Sanela, Tajma i Leo
713-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem, Sinovi Fuad i Nihad sa porodicama
6415-1nd`

Dana 23. 5. 2009. navr{ava se {est godina i {est mjeseci od svirepog ubistva na{eg

ADNANA KARAUZOVI]A - PAME
14. 8. 1986 - 23. 11. 2002.

Dragi Pama, Ljubav, tuga i neizmjerna bol su pratioci na{ih `ivota. Ponosni smo {to si na{, a mi tvoji. Svakog dana molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a trojicu tvojih ubica pravedno kazni. Tvoji najmiliji: mama Azra [ehovi}, dajo Fudo, tetka Sejda, dedo Galib, teti~na Adisa i tetak Murat
6847-1nd`

Dana 24. 5. 2009. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

ADILA MUSLI]A MEJRA UGLJE[A, ro|. HALILOVI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena, ljubavi i po{tovanja prema tebi. A na{a srca su dovoljno velika da ~uvamo uspomenu na tebe i da te vje~no volimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
4578-1tt

ALIJA (MEHO) KURTOVI]
Sje}anje, bol i tuga zauvijek }e ostati u nama. Mirsad, Mirsada, Amar i Aida Kurtovi}
4577-1tt

Tvoj lik i tvoja dobrota `ivjet }e vje~no u na{im `ivotima. Tvoji: suprug Ramiz, sin Omer, k}erka Elma, snaha Fatima, zet Safet i unuk Faruk

Tvoji: supruga Fatima, sinovi Eldin i Ermin, snaha Munira, unuk Edi i Aida

4573-1tt

Dana 23. 5. 2009. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

Dana 19. 5. 2009. navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Danas se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

RAMIZ (ZE]IR) DURAK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga D`ema, sinovi D`evad, Ned`ad i Samir, unuka Minela i snaha Jasmina. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije, ul. Vrbovska 175 u 13.00 sati.
4556-1tt

FAID (MUJE) PA[I]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Hasna, sin Asim, k}erka Saliha, zet Ismet, te unu~ad i praunu~ad. Tevhid }e se prou~iti 23. 5. 2009. (subota) u 14.00 sati. Ku}a rahmetlije Muhameda ef. Pand`e 411.
4565-1tt

HAJRUDIN (IBRI[IMA) SARA^
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: \ula, Admir, Sanela i Ajla
4567-1tt

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

57

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg Nihada i djedu na{e Sanje

SULEJMANU PROHI]U

Porodica ^au{evi}
4590-1tt

Danas, 23. 5. 2009. navr{avaju se dvije godine otkako je preselio na ahiret na{

Dvadeset tre}eg maja 2009. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi

HIMZO (NEZIRA) SMAJI]
1929 - 2007.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari d`enet, a du{i vje~iti rahmet. Tvoji: supruga Rasema, sinovi Salko i Rasim, k}erke Fatima Ko`ljak i Suada Krupalija
6903-1nd`

ZIJAD SELMANAGI]
Danas, 23. 5. 2009. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustio na{ Vrijeme prolazi i to ne mo`emo zaustaviti, ali sje}anje na tvoj lik i dobrotu zauvijek }e `ivjeti s nama. Tvoji: Fahira, Vildana, Lejla i Adnan Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. maja 2009. godine u 10.30 sati u ulici Alipa{ina 53/3.
4594-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

snahi na{e drage prijateljice

HIMZO (NEZIRA) SMAJI]
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: Rasim, Almina, Dino i Ervin
6903-1nd`

ANITI MULAOMEROVI]
Iako te nismo dugo poznavali, uspomena na tebe i tvoj vedri duh `ivjet }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Adnan, Imra, Musa, Amra, Kenan, Edisa, Krompa, Ermina, Rasim, Edina, @ila, [ole, Moke i Mure
6899-1nd`

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti moga brata

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

HAMIDA ([A]IRA) KOZARI]A
iz Duvna
Dragi brate, hvala ti {to si slijedio `ivotni put na{ih roditelja, put dobrote i po{tenja. Tvoja sestra Latifa sa porodicom
4595-1tt

JASMINKA KU^, ro|. HAD@ISELIMOVI]
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima i najljep{im uspomenama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Harun, sin Adnan i k}erka Lejla
261-1ze

TU@NO SJE]ANJE

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e majke, nane i punice

na dragu

MEHMED (OSMAN) HAD@I]
Velika bol i praznina u du{i svjedo~e da smo uskra}eni za jednu veliku ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no davao. Smrt je bila ja~a, ali ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Molimo Allaha Uzvi{enog da bude{ od onih kojima je ON zadovoljan i da vje~no u D`enetu bude{ sretan. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 24. 5. 2009. u 11.00 sati u d`amiji u Tihovi}ima. Supruga Sevda, k}i Mediha i unuka Esada
4570-1tt

ENISA NOKTO, ro|. VRABAC
Sve najljep{e u `ivotu {to je postojalo oti{lo je sa Tobom, draga moja mati. Ostaje nam samo bol, tuga i lijepa sje}anja na Tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`enet, jer Ti si to zaslu`ila. Zauvijek tvoji: k}erka Mejrema, zet Fikret i unuka Edna, 6885-1nd` te porodice: Nokto, Hasi} i Krajnovi}

ANU FIEDLER

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice: Fiedler, Fuki}, Telegraf~i}, Husika
6883-1nd`

58

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se sedam dana od d`enaze na{e drage

KADRA VI\EN ALTE ([EMSO) DELAHMET, ro|. VEJZAGI]
Draga mama, znala si koliko te volimo, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{. @ivjet }e{ zauvijek u na{im srcima.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti Novopazarska do br. 387. O`alo{}ena porodica
4526-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Elma i Nermina, zetovi Aco i Ahmed, unuci Dajana, Arman i Anis
6877-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Draga moja nano

mojoj kumi

KADRA VI\EN
Vi{e nikad ne}e{ do}i u Afriku da mi pravi{ pitu, ali }e{ zauvijek ostati u mom srcu i mislima. Voli te tvoja unuka Dajana-Daca
6877-1nd`

KADRA VI\EN KADRI VI\EN
Uvijek }u te se sje}ati. Tvoj Muhamed
6877-1nd`

Mojoj dragoj tetki Posljednji selam od Alme i Amara ^olo i zaove Zejfa
6877-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. maja 2009. godine navr{ilo se {est mjeseci kada nas je napustila i preselila na ahiret na{a dobra i draga sestra, tetka, zaova i teti~na

Dana 25. 5. 2009. godine navr{ava se tu`nih godinu dana od smrti na{e voljene

na{oj dragoj

HA[A KREK KADRI VI\EN
S ljubavlju i tugom nosimo je u srcima i molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. 5. 2009. u 17 sati u d`amiji Vrbanju{a. O`alo{}ena porodica
4582-1tt

ANE (FRANJE) FIEDLER
Pozivamo rodbinu, prijatelje i poznanike da nam se u subotu, 23. 5. 2009. godine u 10,30 ~asova pridru`e kako bi obilje`ili godi{njicu njene smrti i polo`ili cvije}e na spomenik. Tvoji: Zdenka, Dragan i Goran
119-1bi

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Meho, Zineta, Amina, Armina, Muhamed i Berina
6877-1nd`

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od preranog preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

ARMIN (FERHAT) VOLODER
(10. 10. 1964 - 11. 4. 2009)
Tvoj prerani odlazak prekinuo je tvoju mladost a nama svu radost sa tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu a jo{ te`e navi}i se na `ivot bez tebe. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. otvori d`enetska vrata i podari sve d`enetske ljepote jer si to zaslu`io. Tvoji najdra`i: supruga Adisa, sin Faruk i k}erka Ajla Hatma-dova i tevhid }e se prou~iti dana 24. 5. 2009. u 15.20 sati, d`amija Aneks.
6888-1nd`

sestri na{eg radnog kolege

SADETA TATARAGI]

KOLEKTIV TORAKALNE HIRURGIJE KCUS
4586-1tt

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

SADIJA (HA[IM) [AMI]
23. 11. 2008 - 23. 5. 2009.
Pro{lo je 197 najtu`nijih dana, od kada je sklopio o~i na{ voljeni Sadija, tako iznenada, tako brzo, tako prerano.

AZRE (MEHMED) DERVI[EVI]
Kad jednom izgubi{ onoga koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ onoga koga si izgubio. S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivjet }e vje~no u srcima onih koji su je voljeli. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 24. 5. 2009. godine u 13.00 sati u d`amiji UGORSKO VOGO[]A. Tvoji: majka Badema, sinovi Denis i Adi, sestra Elnesa, sestri~ne Nejra, Armina i 6881-1nd` Amina, zetovi [u}ro i Semir

Voljeni na{, smrt ostavlja bol koju ni{ta ne mo`e izlije~iti, ali ljubav ostavlja sje}anja koja nam niko ne mo`e oduzeti. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Azra, sin Zlatan, punica-nana D`emila Smailagi}, porodice: [ami}, Smailagi} i Bejdi} U znak sje}anja na dragog Sadiju, 23. 5. 2009. u 13.00 sati okupit }emo se na groblju Bare.
6867-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

subota, 23. maj/svibanj 2009.

59

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama na{ dragi

dragom bratu uz dovu Allahu d`.{. da te nagradi D`enetom

mom dragom bratu

[U]RO HUBIJAR
Tvoja sestra: Emina, zet Ahmet sa sinovima Alminom i Aldinom Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
4596-1tt 4596-1tt

MEHMEDALIJA (IBRE) KELJALI]
iz Jajca
Koliko god vremena da pro|e utjehe nema. Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rezija, sinovi Fuad - Braco, Almir - Maric, k}erke Mubera i Almira, zetovi Miljan, Ibrahim - Bajko, unu~ad Zvjezdana, Amila, Amina i Kenan PTT

[U]RIJA (MURADIFA) HUBIJAR
1949 - 2009.
Tvoja sestra Vasvija sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

U subotu, 23. 5. 2009. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

dragom bratu, djeveru i amid`i dragom amid`i

NURIF (HUSE) HASANOVI]
iz Srebrenice

[U]RIJA (MURADIF) HUBIJAR

[U]RIJA (MURADIF) HUBIJAR
Molimo uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Brat Mustafa, snaha Zlatka i brati~na Dina
4596-1tt

23. 5. 2008 - 23. 5. 2009.
Pro{la je godina od tvog preranog odlaska, a tuga, bol i praznina koje su ostale iza tebe su neopisive. Bio si na{ oslonac u svemu. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga Hasiba, k}erke Emina, Elma i D`enita Tevhid }e se obaviti u Tuzli, 24. 5. 2009. godine u 16.30 sati u porodi~noj ku}i. 693-1tz

Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Brati~na Amela sa suprugom Nijazom i djecom Selma, Almina i Sidik
4596-1tt

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

HIMZE (ALIJA) [UMANA
Bol nije u suzama, niti u rije~ima, ni u onom {to donosi dan a i no} u njima, ve} je bol u srcu gdje ostaje{ zauvijek... Vrijeme prolazi a bol i tuga za tobom ne prestaju. Bio si nam radost i sve {to se dobrotom mo`e nazvati, s ponosom smo te voljeli i uvijek }emo voljeti. Tvoja neutje{na porodica Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u nedjelju, 24. 5. 2009. godine u 13.00 sati.
6901-1nd`

voljenom bratu dragom babu, puncu i dedu

[U]RIJA (MURADIF) HUBIJAR

[U]RIJA (MURADIF) HUBIJAR

Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Mina i zet Alija i unuci Rijad i Tarik
4596-1tt

Da mu Allah dragi podari lijepi D`ennet. Brat Ismet, snaha Sevda, brati~na Eldina, brati} Eldin
4596-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenu
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom babu, dedu i suprugu

[U]RIJA (MURADIF) HUBIJAR

RAMIZI HAD@IHASANOVI], ro|. HERENDA
Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je ljubav i sje}anje na tebe. Zauvijek }emo te nositi u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Naima, zet Jakub, unuk Mirza, unuka Azra, prijatelj had`i Edhem Pita i prija D`emila
358-1go

ALMU BA[I]
28. 9. 2002 - 23. 5. 2004.
Drago nam je da smo te imali i uvijek }emo te se sje}ati. Tvoji: dedo Hamed, nana Kimeta, tetka Mirela i dajd`a Reuf s porodicom
360-1go

ALMA BA[I]
28. 9. 2002 - 23. 5. 2004.
Tvoj dragi lik, tvoj osmijeh i tvoja umiljatost su u na{im mislima i srcima. Ne mogu nam te ukrasti ni godine koje lete, ni ru`ni snovi u kojima si oti{la od nas. Volimo te i uvijek si sa nama. Tvoji najmiliji: sestre Ida i Adna, roditelji Senad i Refija
360-1go

Da mu Allah dragi podari lijepi D`ennet. Sin Dino, snaha Adisa, unuk Adin i supruga Mejra
4596-1tt

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se 52 tu`na dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, pranana i punica

Dana 24. 5. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i svekra
SJE]ANJE

KIMETA FETIBEGOVI], ro|. KADI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 23. 5. 2009. godine u 16.00 sati u ku}i `alosti, ul. Velika aleja 8 Ilid`a. Tvoji: djeca, unu~ad, praunu~ad i zetovi
6905-1nd`

HASIB (MEHO) TUR^ALO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [emsa, sinovi Meho i Ramiz, snahe Aida i Elma, unuka Adelisa, unuci Benjamin i Dino
4599-1tt

na na{eg jedinog dajd`u

MIDHAT PLJEVLJAK
23. 5. 2007 - 23. 5. 2009.
Veliki ~ovje~e, puno nam nedostaje{. S ponosom i tugom, D`evad i Mido s porodicama
4606-1tt

Danas se navr{ava 10 godina od smrti na{e voljene

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

na na{u dragu prijateljicu

OSMAN (GANI) RIZANAJ
Mi Allahu pripadamo svi i svi Mu se vra}amo. Bio si i ostao veliki ~ovjek, pun ljubavi i razumijevanja za sve nas. Ostat }e{ uvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Vole te beskona~no tvoji najmiliji: supruga Hamida, k}erke Larisa i Melisa i unuke Emina i Jasmina
633-1tz

FIKRETE HAJDAREVI]
iz Vi{egrada
Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Sje}anje i ljubav ostat }e dok `ive oni koji te vole. Tvoji: sin Jasmin, majka Hava, sestra Zuhra, brati}i Damir, Nermin, snahe Mu{a, Melina, Elvira, unuci Emil, Benjamin i Haris
6902-1nd`

JASMINKU KU^
Vrijeme ide a tvoj lik, plemenita djela i osmijeh zauvijek ostaju u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice: Dervi{evi} i Idrizbegovi} Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
262-1ze

60

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg milog brata i dajd`u

MURISA ]EMALOVI]A
22. maj 2008 - 22. maj 2009.

Vrijeme ne umanjuje na{u bol i tugu. Svoju ljubav, plemenitost i dobrotu si nam uvijek pru`ao i ostavio da `ivi u na{im srcima. Volio si nas, voljeli smo i voljet }emo te uvijek. Tvoji Azra i Jesenko
4605-1tt

SJE]ANJE

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ESAD (SALEMA) ZUBETLJAK ZIJAD SELMANAGI]
23. 5. 2008 - 23. 5. 2009.
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Supruga Azemina, k}erke Enisa i Anisa, unuke Saira i Zejna, zetovi Asmir i Nedim Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 24. 5. 2009. godine u 10.00 sati u ku}i o`alo{}enih, ul. Hercina 23.
6906-1nd`

S ljubavlju, toplinom, ponosom i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima. Brat Reuf, sestre \elila i Sena sa porodicama
4602-1tt

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od pogibije na{eg dragog

Dana 24. 5. 2009. godine (nedjelja) navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je napustio na{ dragi suprug i otac

IZET (DERVI[) [OGOLJ
iz Zavidovi}a I nakon ~etrdesetog dana od tvoje pogibije ni{ta vi{e nije isto, niti }e ikada biti. I vrijeme koje je pro{lo i koje }e pro}i, ne mo`e ubla`iti bol u na{im srcima i svakog trena sve vi{e nam nedostaje{. S tugom i ponosom ~uva}emo uspomenu na tebe i ljubav koju si nam pru`io. Mnogo smo ponosni {to smo te imali, a jako tu`ni {to smo te ovako rano izgubili. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Azra, sin Izet, k}erke Almina, Ermina i Aldina, zetovi i unu~ad
246-1ze

FARUK (MEHMEDALIJE) MUTAP^I]
Ne postoje rije~i koje mogu ubla`iti tugu i bol za Tobom. Zauvijek }e{ biti suza u o~ima i lik u mislima onih koji Te vole. Hvala Ti za svu Tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam darivao u svakom trenutku Tvog `ivota. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Ka}a, k}i Jasminka i sin Jasmin Tevhid }e se prou~iti istog dana (u nedjelju) iza ikindije namaza u ^ar{ijskoj d`amiji u Zenici.
263-1ze

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 23. 5. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od kako nisi sa nama na{a draga kom{inice

POSLJEDNJI SELLAM

POSLJEDNJI SELLAM

na{oj nani

na{oj dragoj majci, svekrvi i nani

PA[I ^OLI]
Te{ko je prihvatiti da vi{e nisi sa nama. Zato }emo moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoji: Muhidin, [ejla i Ajdin
6897-1nd`

PA[I ^OLI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, ve} prazninom koja ostaje iza tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: sin Mesud, snaha Sabira i unuk Munir
6897-1nd`

SUVAD ([EVALA) POHARA
Te{ko je pomiriti se sa istinom da te vi{e nema me|u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tetka Emina, nena Isma i dajd`a Vehid 4609-1tt

HA[IJA MAHMUTOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoje kom{ije Tarik, [erif, Ibro sa babom i mamom
POSLJEDNJI SELLAM

na{oj dragoj nani

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog kolege

PA[I ^OLI]
4607-1tt

SULJO PAJI]
Vrijeme prolazi ali }e uvijek ostati sje}anje na tvoje prikladne {ale, tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoje radne kolege „BH Po{te 88400 Konjic“
6897-1nd` PTT

Draga nano, nikada ne}emo zaboraviti tvoje tople rije~i i plemenita djela. S ponosom }emo te stalno spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Muamer, Azemina i Alem

Dana 20. 5. 2009. navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{eg babe, svekra i dede

Dana 20. 5. 2009. navr{ilo se {est mjeseci od smrti

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i nani

[U]RIJA (JAKUP) BAJRAMOVI]
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Dana 24. 5. 2009. u nedjelju, prou~it }e se tevhid i mevlud u 12.00 sati, ul. Novopazarska 129 b. Zikrija, Zineta, Emina, 6882-1nd` Amila i Emir

[U]RIJA (JAKUP) BAJRAMOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga had`i Mel}a sa djecom, snahama i unu~adima
6882-1nd`

PA[I (ZULFO) ^OLI], ro|. ^ATI]
Mila na{a majko, bolna je i tu`na istina da si nas zauvijek napustila. Bez obzira koliko si jaka `ena bila, smrt je ipak bila ja~a, mi, a i svi koji su te poznavali, zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu, savjete i po`rtvovanost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, jer si to zaslu`ila. Tvoji najmiliji: sin Mehmed, snaha Hiba, unuk Mirsad 6911-1nd` sa suprugom Erminom i k}erkom Aminom

ocu, puncu i dedu

HAJDARU BA[I]U
Sa ljubavlju i ponosom ~uva}emo uspomenu i sje}anje na tebe i tvoju plemenitu dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Mersija, zet Amir, unuci Adnan i Samir
6781-1nd`

Dnevni avaz
Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, dede i punca POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg dragog sina i brata

subota, 23. maj/svibanj 2009.

61

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj

na na{eg dragog brata, {uru i dajd`u

na{em dragom i plemenitom

ZEKERIJA (BAHRIJA) MULABDI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. U nama je ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo Allaha Milostivog da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Mel}a, sin Hasan, k}erke Sakiba i Senija, zetovi Adnan i Nusret, unuke Lejla, Amina i Anida 4510-1tt

FATIMA PEHLIVANOVI], ro|. D@IDO
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja unuka Arijeta i nje4615-1tt na mama Enisa

SADETI (AHMETA) TATARAGI]
Neka je rahmet njenoj plemenitoj i dobroj du{i. Azra, Lejla, Alma Lojo
4615-1tt

MUSTAFU MUSLI]A
23. 5. 2004 - 23. 5. 2009.
Porodica Ze~evi}
6921-1nd`

MUHAMEDA (FAIK) OMERBA[I]A
23. 5. 1993 - 23. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: otac Faik, sestra Alema i zet Mehmed
361-1go

[U]RIJA HUBIJAR
Velika je tuga u na{im srcima, oti{ao si prerano. Ne mo`emo se pomiriti da vi{e nisi sa nama. Vje~no }emo te pamtiti po tvojoj dobroti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Drakovac Remzija sa porodi6908-1nd` com

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{e najdra`e

Dana 24. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{e najdra`e

ALME (MEHMED) KR[O
@ivot tvoj nestade u trenu, ali znaj da smrt ne zna~i kraj. Tuga i bol se ne mjere vremenom, ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Te{ko nam je prihvatiti istinu da nisi vi{e sa nama, ali dok `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i prelijepim uspomenama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 24. 5. 2009. godine u 13.00 sati u d`amiji UGORSKO VOGO[]A. Tvoji: suprug [u}ro i k}erke Nejra i Armina
6880-1nd`

ALME (MEHMED) KR[O
@ivot tvoj nestade u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Istina je te{ka i bolna, najdra`a na{a Alma. Te{ko nam je prihvatiti istinu, ali dok `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i prelijepim uspomenama. Tvoja ~ista du{a i ljepota ostat }e vje~no u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 24. 5. 2009. godine u 13.00 sati u d`amiji UGORSKO VOGO[]A. Tvoji: majka Badema, suprug [u}ro, k}erke Nejra i Armina, sestra Elnesa, zet Semir, 6880-1nd` sestri}i Denis i Adi i sestri~na Amina

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nije s nama na{a draga i voljena baka

na{oj dragoj na{oj kom{inici

SADETI (AHMETA) TATARAGI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tataragi} Saliha, Fehim, Samir i Sanel sa porodicama
4615-1tt

LJUBICI [MARI]

ANKA SRETENOVI]

Stanari zgrade Trg nezavisnosti br. 1
6904-1nd`

Majka, puno nam nedostaje{... Tvoje unuke Ljilja i Marina
4587-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 23. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg oca, djeda, punca i svekra

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom zetu i tetku

[U]RIJA HUBIJAR
Dobri i plemeniti ljudi kratko `ive, ali se dugo pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj porodici sabur. Akif Granulo sa porodicom
4616-1tt

HAMID ([A]IR) KOZARI]
iz Tomislavgrada

S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: k}i Senada, sin Senad, zet Amir, snaha Mira, unu~ad Admir, \ana i Igor
6909-1nd`

ALIJI KURTOVI]U
O`alo{}eni: Miralem, Safija, Armin, Alen i Ko{tana
4608-1tt

Nakon 6 mjeseci
SJE]ANJE

Dana 23. 5. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kako s nama vi{e nije na{ dragi

na mog dragog brata

AVDO (MURAT) JUNUZOVI]
S ponosom i ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik.

SADIJA - BEDRO [AMI]
Stra{no mi nedostaje{ Tvoja sestra LILA
4601-1tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet. Djeca
6913-1nd`

62

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem i bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

VEHID - @UNA (MUSTAFA) @UNI]
1935 - 2009.
nakon duge bolesti preselio na ahiret u petak, 22. maja 2009. godine u 03.30 sati u 74. godini. Ispra}aj }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine (28. d`umade-l-ula 1430. h.g.) u 16.15 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli. D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije, a zatim na gradsko mezarje Trnovac.

RAMIZA (HIMZO) HAD@IHASANOVI], ro|. HERENDA
preselila na ahiret u srijedu, 20. maja 2009. godine u 85. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 16.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O@ALO[]ENI: k}erke [emsa, Sehija, Fatima i Naima, zetovi Hazim, Sulejman i Jakub, unu~ad Mersiha, Senada, Meliha, Anel, Mirsada, Mirza, Azra i Lejla, zetovi Almir i Rijad, praunu~ad Eldar i Zejneb, sestre Behija i Sehija sa porodicama, pastorci Nezir, Zaim i Ahmed sa porodicama, pastorke Hiba i Vezira sa porodicama, Bejta sa porodicom, snaha Pa{a sa djecom, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Had`ihasanovi}, Herenda, Katica, Ad`em, Malko~, Pita, ^engi}, Omeragi}, Jolda{, Ma{i}, Medo{evi}, Be{lagi}, Gagula, Vra`alica, Had`i}, Poplata, Ja`i}, [urkovi}, Selimbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg Ote{kog bataljona br. 13/II.
6863-1nd`

Tevhid }e se prou~iti u D`indijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Mevlija - Ki}a, k}erka Jasna, sin Jasenko, unuke Iva, Lamija i Ajla, brat Ahmed, sestre Razija i Vildana, zet Zoran, snaha [uhreta, brati}i Senad i Sabina, sestri}i Amina, Zlatan i Jasmina, svastike Memnuna, Mukelefa i Zlata, {ura Murat, bad`e Halid i [emsudin, porodice: @uni}, Kapetanovi}, Suljetovi}, To{i}, Rami}, D`afi}, Suljevi}, Mu{anovi}, Klanco, Ibrahimagi}, Ismailovski, Huki}, Fi{ek, Havel, Piti}, Lejli}, Ahmedbegovi}, Mujki}, Latifagi}, D`ini}, Me{i}, D`indo, Tobudi}, Hajvaz, Ja{arevi}, @ili}, Helezovi}, Kenjar, Pa{i}, Suljanovi}, Todorovi}, kom{ije, ostala rodbina i prijatelji 716-1tz

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PA[ANA \EDOVI], ro|. PREMILOVAC
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. maja 2009. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbije|en ispred [KOLE u Boljakovom Potoku sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Zijad, snaha Stojanka, unu~ad Dado, Sandro, Arnel, Hana i Lara, bra}a Me{a i [erif, snahe Sabaheta i Bela, brati}i i brati~ne, te porodice: \edovi}, Premilovac, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Boljakov Potok. 111

FATIMA PEHLIVANOVI], ro|. D@IDO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. maja 2009. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 17.00 sati na mezarju NI[AN - JAR^EDOLI. O@ALO[]ENI: k}erka Fahrija-Faketa, sinovi Fahrudin i Fuad, zet prof. dr. Hasan, snaha Ramiza, unu~ad Almir, Ramon, Sanela, Belma, Elma, Sanjin i Arijeta, snahe Arijana, Sanela i Ehlima, zetovi Mirsad i Slavenko, praunu~ad Adna, Idna, Saira, Neira, Amina, Larisa, Sumeja, Renato i Emil, brat Kemal, sestre Mubera i Hajrija, snaha Vasva, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, zaova had`i Nazifa sa porodicom, jetrve Naza sa djecom i Fika, te porodice: Pehlivanovi}, D`ido, Pirani}, Rizvanovi}, Halilovi}, Rami}, Varatanovi}, Had`ihasanagi}, Be}ir~i}, Trnka, Vujovi}, Topoljak, Tatli}, @i{ko, Be}irevi}, D`ano, Sidro, Jusi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Grada~a~ka br. 17/III. 111

[EFKIJA HUKO, ro|. ^OLAKOVI]
preselila na ahiret u petak, 22. maja 2009. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: sin Nedim, k}erke Lila Karamehmedovi} i Aida Kamari}, snahe D`enana i Sehija, zetovi Ismar, Mirsad i Edin, unu~ad Ajla, Armin, Alma, Mirza, Lejla, Nihad i Suzana, praunu~ad Melisa, Adna, Amina i Emina, sestri~ne Mirsada-Mikica i Jasmina-Minja, te porodice: Huko, ^olakovi}, Karamehmedovi}, Kamari}, Sokolovi}, Nalo, Hamzi}, Mesihovi}, Boji}, Cokovi}, Hrastovina, Sadovi}, ^utuna, Mr{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~ii istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Kotromani}a br. 44/II. 111

Sa `alo{}u obavje{tavamo da je u 81. godini preminula na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

HEDVIGA ^EVRA, ro|. PERI] SADETA (AHMETA) TATARAGI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Enver i [efika Osmanspahi}, te porodice Lagumd`ija i Ku{umovi}
6895-1nd`

KADRIJA VI\EN, ro|. PRELJEVI]
preselila na ahiret u srijedu, 20. maja 2009. godine u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erke Nermina i Elma, unuka Dajana, unuci Arman i Anis, zetovi Ahmed i Aleksandar, snaha Zejfa, brati} Enes i brati~na Alma, sestri}i Emir i Nermin, djeverovi Aziz i Idriz sa porodicama, rodica Sabaheta, prijatelji Zlata i Mehmed D`onko, te porodice: Vi|en, Preljevi}, Elkaz, Lujinovi}, ^olo, Drljevi}, Gad`i}, Selimovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Omladinskih radnih brigada br. 13/V - Dobrinja 2.
111

preminula dana 21. 5. 2009. godine u 87. godini.

MIROSLAVA ERBEZ, ro|. MARINKOVI]
Sahrana }e se obaviti 23. 5. 2009. godine na groblju BARE u krugu porodice. O@ALO[]ENI: suprug Boro, sestra Milena, bra}a Slobodan i Ratko sa porodicama, njena Slavica sa porodicom i Dario
111

Sahrana }e se obaviti 23. 5. 2009. godine u 12.00 sati na groblju BARE. O@ALO[]ENI: k}erke Spomenka i Vesna, unu~ad Ivica, Ivona, Branislava, Adrijana i Dario, brat Dobroslav sa obitelji, ne}aci, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DERVI[A (OMER) OSMANAGI], ro|. HRVAT
preselila na ahiret u petak, 22. 5. 2009. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 23. 5. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: sin Safer, k}erke Sabiha, Safija, Sakiba i Razija, brat Rasim, sestra Zineta, snaha Silva, zetovi Avdija, Fejzo i Mirso, unuci Haris, Sead, Samir, Emir, Jasmin i Alen, unuke Amela, Muamera i Fikreta, zaove Fatima, Rahima i Mina, te porodice: Osmanagi}, Hrvat, Kustura, Nuhanovi}, Medi}, Kari{ik, Kuki}, Bajku{a, Gu{o, Saljihi, Zuko, Zajko, Jarko~, Baruk~ija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. [erifa Loje 37, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

[UKRIJA (hafiz ef. HASAN) SMAILAGI]
preselio na ahiret u petak, 22. 5. 2009. u 66. godini. D`enaza polazi u subotu, 23. 5. 2009. poslije ikindije namaza (17 sati) ispred d`amije u Buzi}ima, a obavit }e se na groblju u Buzi}ima. Tevhid }e se biti prou~en u 17 sati u d`amiji u Donjoj Mahali u Visokom. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Mediha, sin Adnan, k}erka Alma, unuka Amina, nevjesta Hatid`a, sestra Seida, bra}a Fadil, [efket, Seid i Adil, {ura [efket, svastika Mubera, nevjeste, sestri}i, brati}i, te porodice: Smailagi}, Omanovi}, Kulovi}, Had`iali}, Had`imejli}, Hasandi}, Halilovi}, Gani}, Valjevac i ostala mnogobrojna PTT rodbina, kom{ije i prijatelji

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

SADETI TATARAGI]

Od ro|aka: Munire, Murata, Hatid`e, Munira, Galiba i Sulejmana sa porodicama
6912-1nd`

Dana 25. 5. 2009. godine navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi otac, punac, deda

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAFET (SULJE) SELIMOVI] AZIM - SUDO (MUHAREM) KAPI]
Sa tobom smo imali neizrecivu sre}u, ljubav, tvojim odlaskom neizrecivu tugu. Ti osje}aji ostat }e vje~no u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke Amira i Alma, zet Mi{o, Braco, Edin, unuke Jasenka i Maja
6910-1nd`

preselio na ahiret 21. 5. 2009. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. 5. 2009. godine u 13.00 h na mezarju Kolijevke u Gora`du. O@ALO[]ENI: supruga Rahima, djeca Enver i Jasminka, unu~ad Samir, Nedim, Amra i Azra sa mu`evima Emirom i Samirom, brat Meho sa porodicom, sestra Razija sa porodicom, zet Salko, {ura Izet sa porodicom, svastike Munevera i Subha sa porodicom i praunuka Nejra te porodice: Selimovi}, Spahovi}, Hod`i}, Isovi}, D`ambi}, Operta, Kafed`i}, Omanovi}, Kulovi} i ostala mnogobrojna rodbina. 6895-1nd` Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinan-begovoj d`amiji u Gora`du.

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

63

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

ISMET (HUSO) RAMLJAK
dana 21. 5. 2009. godine preselio na ahiret u 73. godini. D`enaza polazi u nedjelju, 24. 5. 2009. u 17 sati ispred d`amije u Torlakovcu (Donji Vakuf), a ukop }e se obaviti na haremu Doganovci. Prijevoz iz Donjeg Vakufa je obezbije|en a polazak je ispred Ba{ d`amije u nedjelju, 24. 5. 2009. u 16.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Ismir, k}erke Zinaida i Azra, unuci Dino, Aida i Samra, brat Sulejman, sestre Naila i Fatima, zetovi, snahe, porodice Ramljak, [ljivo, U~ambarli}, Gromila, Karad`a, Idrizbegovi}, Isak, Ajanovi}, Rustempa{i}, Babi}, Magli}, Tataraga, Pedljak, Vin~evi} i Gu{i}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
PTT

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SABIT (BE]IR) DAJD@I]
preselio na ahiret u petak, 22. maja 2009. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 24. maja u 15.00 ~asova selo Prutine - Podgrab. O@ALO[]ENI: sinovi Miralem i Asim, k}erke Sabiha, Dika i Mina, snahe Nusreta i Enesa, zetovi Halid i Ismet, unu~ad i praunu~ad, brat Zahid, brati} Rasim, brati~na Sabina, te porodice Dajd`i}, Rada~a, Toka~a, Rizvanovi}, D`aferagi}, Sipovi}, Spahi}, Gugi}, Kadri}, Huseinovi}, Palo, Kari}, Rakita, Topalovi}, Ma{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije...
4611-1tt

[U]RIJA (MURADIF) HUBIJAR
preselio na ahiret u srijedu, 20. 5. 2009. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. 5. 2009. godine u 16.00 sati na mezarju Zbi} - Fo~anska Jabuka. O@ALO[]ENI: supruga Mejra, sin Dino, k}er Mina, snahe Adisa, Zlatka i Sevda, unu~ad Rijad, Adin i Tarik, bra}a Mustafa i Ismet, sestre Zlatija, Vasvija i Mina, zetovi Alija, Avdo, Osman, Ahmet i Nijaz, {ure Hurem, Ibro i Ahmet, brati} Eldin, brati~ne Amela, Almedina i Eldina, sestri}i D`evad, Ned`ad, Edin, Semir, Almin i Aldin, sestri~na D`evada, {urjane Hiba i Zlatka, te porodice Hubijar, Bajramovi}, Ramovi}, Kljuno, Ba{i}, Hod`i}, Radelja{, Be{irevi}, Ali}, Potura, Duran, \uderija, Trnka, Perla, Ra{~i}, Kuni}, Tatli}, Drakovac, Biber, Guta, \ozo, Meki}, [ahovi}, [urkovi}, Karkelja, Kurtovi}, Hajdarevi}, uposlenici firme „Teleoptik“, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u d`amiji u ul. Sulje Jahi}a. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred fabrike „Zrak“ sa polaskom u 12.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Otoka, Stup - restoran Esmeralda. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HUSEIN (ALIJA) KULOVI]
preselio na ahiret u petak, 22. maja 2009. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. maja 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred MZ „Gornji Pofali}i“ sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sinovi Enes i Esad, snahe Esmina, \ula i Amra, unu~ad Jasmin, Fahrudin, Amar, Rijad, Eldar i Lamija, sestre Dervi{a, Agica i Hilda, brat Rudolf, zet Osman, snaha Begza, brati}i i brati~ne, sestri} Senad Kari{ik sa porodicom, sestri}i i sestri~ne, {ure Hajrudin i Ismet sa porodicama, te porodice Kulovi}, Ahmetovi}, Zul~i}, ^av~i}, Ali}, Had`ovi}, Skenderagi}, Sinanovi}, Kari{ik, Kadrispahi}, Rov~anin, Husomanovi}, Zgodi}, Hrvat i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Humska br. 215. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JAKUP (D@AFER) SALJIHI
preselio na ahiret u ~etvrtak, 21. 5. 2009. godine u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 23. 5. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac D`afer, k}erka Mevlida, unu~ad, prijatelji Maljoki [aban, Pehlivanovi} Neboj{a, Muji} Rahima, Ja{arevi} Zifa, kao i ostali prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SADETA (AHMET) TATARAGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. 5. 2009. godine u 57. godini. D`enaza polazi u SUBOTU, 23. 5. 2009. godine poslije ikindije namaza (17.00 sati) ispred Turhan Emin-begove d`amije u Ustikolini, a ukopat }e se na porodi~nom mezarju NJUHE - USTIKOLINA. O@ALO[]ENI: k}erka Sabrina, majka Fatima, bra}a Salko i Mirsad, sestra Safeta, snahe Almasa i Jasmina, svak Izet, brati}i, sestri}i, te porodice: Tataragi}, Osmanspahi}, Ba{i}, Kunduklija, Kova~, Be}irovi}, Omerba{i}, Kunovac, ^elik, Jamakovi}, Lojo, Mulabdi}, Popr`enovi}, Perviz, Ge`o, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u Turhan Emin-begovoj d`amiji u Ustikolini. Ku}a `alosti: ul. D`amijska br. 15/V, HRASNO. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PA[A (ZULFO) ^OLI], ro|. ]ATI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. 5. 2009. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 23. 5. 2009. godine poslije podne namaza (13.00 sati) na mezarju UGORSKO VOGO[]A. O@ALO[]ENI: sinovi Mehmed i Mesud, k}erke Munira i Hajrija, snahe Hiba i Sabira, zetovi Ibro i Adil-Fiko, unu~ad i praunu~ad, sestra had`i Hajra, zaova Fata, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, te porodice: ^oli}, ]ati}, He}o, D`ananovi}, Kurti}, Islam, Zuki}, Bukva, Olov~i}, Konakovi}, Memi}, Hrbat, Pezo, Kajmovi}, Muhi}, Buljuba{i}, Leventa, ^avrk, Motoruga, Patkovi}, Terza, Kupus, Gabela, [ahinpa{i}, Vra`alica, Lelo, Dobra~a, Kukavica, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.15 sati, MENJAK br. 19A, VOGO[]A. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ otac i djed

SULEJMAN (MUSTAFA) PROHI]
PUKOVNIK U PENZIJI U^ESNIK NOR-a OD 1942. GODINE preminuo 20. 5. 2009. godine u 91. godini. Sahrana }e se obaviti 23. 5. 2009. godine u 12.30 sati na groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: sin Nihad, snaha Beba, unuka Sanja, zet Mirza Sara~evi}, kum Goran Jovanovi} sa familijom, porodice Prohi}, ^au{evi}, Sara~evi}, Pirki}, Me|edovi}, Alagi}, Abazagi}, prijatelj Slavi{a \uri~i}, te ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Podgaj br. 13. 111

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO: Bosne srebrene 3 049/ 215 - 648; BANJA LUKA:
Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887

ALIJA (MEHO) KURTOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 21. 5. 2009. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 23. 5. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: supruga Enisa, k}erka Sanela, sin Emir sa suprugom Almom, brat Mirsad sa suprugom Mirsadom, sinom Amarom i snahom Aidom, amid`i} Ahmo sa porodicom i amid`i~ne, tetak Mu{an, {ure Miralem, Muamer i Bekir sa porodicama, prijatelji Isudin i Mujesira Avdagi}, te porodice: Kurtovi}, Mulovi}, Had`imuratovi}, Hubjer, [uvalija, Agi}, ^engi}, Ikovi}, He}imovi}, Islamba{i}, Berbi}, Sinanovi}, Salihbegovi}, Sadagi}, Somun, Pajevi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. SMAJE [IKALA 4, BOLJAKOV POTOK. RAHMETULLAHI ALJEHI RAHMETEN VASIAH
111

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

64

Subota, 23. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-1-326/09 od 15. 05. 2009. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU Raspisuje

KONKURS
Za izbor nastavnika i saradnika za slijede}e oblasti i zvanja: 1. OBLAST: Za{tita i njega individualnog zdravlja Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) Saradnik u zvanju vi{eg asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) Saradnik u zvanju asistenta (6 izvr{ilaca) 2. OBLAST: Za{tita i njega zdravlja porodice Saradnik u zvanju vi{eg aistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) 3. OBLAST: Za{tita i unapre|enje zdravlja zajednice Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju vi{eg asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) 4. OBLAST: Kineziologija i kineziterapija Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5 izvr{ilaca) 5. OBLAST: Rehabilitacija Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6 izvr{ilaca) 6. OBLAST: Okupaciona terapija Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju aistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) 7. OBLAST: Okolinsko zdravlje Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) Saradnik u zvanju vi{eg asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 8. OBLAST: Upravljanje vodom, hranom i ishranom Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 9. OBLAST: Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac)
DD „Mapex“ Maglaj Maglaj Na osnovu ~lana 108 Statuta DD „Mapex“ Maglaj Nadzorni odbor DD „Mapex“ Maglaj objavljuje o sazivanju VIII redovne Skup{tine dioni~ara DD „Mapex“ Maglaj Skup{tina D.D. „Mapex“ Maglaj odr`at }e se 17.06.2009.godine (srijeda) u prostorijama Hotela „Galeb“ Maglaj sa po~etkom zasjedanja u 12,00 sati Za VIII Skup{tinu utvr|en je sljede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2008.godinu sa izvje{tajem Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. 3. Dono{enje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta DD „Mapex“ Maglaj (uskla|en sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima Sl.list F BiH br.84/08) 4. Dono{enje Odluke o davanju povjerenja ~lanovima Nadzornog odbora Prijedlozi za izmjene i dopune Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pismeno predlo`iti izmjene ili dopune dnevnog reda, predlo`enih odluka za Skup{tinu. Prijedlog izmjena i dopuna se podnosi u pismenoj formi najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Prijave i prijedlozi se obavezno dostavljaju preporu~enom po{iljkom na aderesu D.D. „Mapex“ Maglaj Ulica 1.marta broj 30 Maglaj. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana utvr|enog za odr`avanje Skup{tine. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje ikoji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma utvr|enog za odr`avanje Skup{tine. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pismene izjave, potpisane pd strane dioni~ara - vlastodavca, i dostavlja se dioni~kom dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom ili faksom, najkasnije u roku utvr|enom za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. NADZORNI ODBOR

10. OBLAST: Zdravstvena za{tita i zdravstveni sistemi Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) 11. OBLAST: Zdravstveni menad`ment Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 12. OBLAST: Zdravstvena ekonomika i informatika Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) 13. OBLAST: Radiolo{ke tehnologije u dijagnostici Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3 izvr{ioca) 14. OBLAST: Radiolo{ke tehnologije u nuklearnoj medicini Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 15. OBLAST: Radiolo{ke tehnologije u radioterapiji Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 16. OBLAST: Klini~ko hemijske i biohemijske tehnologije Saradnik u zvanju vi{eg asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2 izvr{ioca) 17. OBLAST: Morfolo{ke tehnologije u citidijagnostici i hematologiji Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(4 izvr{ioca)

O b a v j e { t e nj e

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 002684 05 P Travnik, 29. 4. 2009. godine Tu`itelj: Nevzeta [ehaganovi} i dr. zastupani po pun. Maidi Grizovi}, advokat iz Zenice Tu`eni: „Impregnacija Holz“ Doo Vitez, zastupana po z.z. Radi: Isplata potra`ivanja Vsp: 10.194,66 KM

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na priprmenom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupku, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a)

18. OBLAST: Laboratorijske eksperimentalne tehnologije Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 19. OBLAST: Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije Saradnik u zvanju asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) 20. OBLAST: Istra`ivanje u sistemu zdravstvene za{tite Nastavnik u zvanju redovnog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Nastavnik u zvanju vanrednog profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Nastavnik u zvanju docenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 izvr{ilac) Kandidati pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, treba da ispunjavaju posebne uvjete utvr|ene ~l. 95, 96 i 114 Zakona o visokom obrazovanju (Slu`bene novine KS 43/08) kao i Pravilima Fakulteta zdravstvenih studija. Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti: - CV (u EU formatu) - Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz ~l. 95, 96 i 114; ovjerene kopije originala ne starije od 6 mjeseci, koje se po zavr{etku Konkursa ne vra}aju. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju na adresu: FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU Bolni~ka 25 71000 SARAJEVO sa naznakom „za Konkurs“

Za tu`enog „Impregnacija Holz“ Doo Vitez, zastupana po z.z. Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan ~etvrtak, 4. 6. 2009. godine u 12,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 33. Sudija Indira Pa{i}-Bali}

POZIV

oglasi

Dnevni avaz

subota, 23. maj/svibanj 2009.

65

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

OBAVJE[TENJE
o organizaciji pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za upis na dodiplomske studijske programe Fakultet iz predmeta: - Hemija i - Biologija Polo`en prijemni ispit iz Hemije uslov je za upis studijskog programa Prehrambene tehnologije na odsjeku Prehrambene tehnologije, a iz Biologije za upis studijskih programa na odsjecima: Biljna proizvodnja, Zootehnika i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije. Pripremna nastava }e, sa po 20 sati po predmetu, biti odr`ana od 16. 06. 2009. do 26. 06. 2009. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zainteresovani za upis na Fakultet mogu poha|ati pripremnu nastavu iz jednog ili iz oba predmeta iz kojih se pola`u prijemni ispiti. Za poha|anje pripremne nastave

iz jednog predmeta potrebno je prije njenog po~etka na ra~un Fakulteta (Rn. br. 3389002208130126, UNICREDIT BANK - za Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, svrha: poha|anje pripremne nastave) uplatiti 100,00 KM, a za poha|anje nastave iz oba predmeta 150,00 KM. Prijave za poha|anje pripremne nastave mogu se podnijeti li~no u Studentskoj slu`bi Fakulteta, e-mail-om (podrska@ppf.unsa.ba) ili telefonom (033/65 30 33, lok. 107 - Studentska slu`ba) najkasnije do 12. 06. 2009. godine. Pripremna nastava ne}e biti organizovana ukoliko se za njeno poha|anje prijavi manje od 20 kandidata po predmetu. Studentska slu`ba Fakulteta }e na Oglasnoj plo~i Fakulteta, web stranici (www.ppf.unsa.ba) i na telefonski upit obavijestiti o rasporedu odr`avanja pripremne nastave 15. 06. 2009. godine. Dokaz o uplati tro{kova poha|anje pripremne nastave potrebno je podnijeti Studentskoj slu`bi Fakulteta do njenog po~etka. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Kampus Univerziteta u Sarajevu Zmaja od Bosne 8 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 042144 08 P

U PRODAJI JE NOVI BROJ

TU@ITELJICA: RUSMIRA SALKI] TU@ENI: ZIJAD SALKI]

POZIV
Za: SALKI] ZIJADA Pozivate se na pripremno ro~i{te za dan SRIJEDA, 27. 05. 2009. godine, u 09,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 329/III Silvana Brkovi} Mujagi}, s.r. Za ta~nost ovla{teniradnik suda

Alternativni lijek za va{u du{u

66

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

sport

PREMIJER LIGA Modri~a Maxima i Vele` igraju za opstanak

Po bod i svi sretni
Ibrakovi} }e izvesti najja~i sastav, a ]urguz }e ukazati {ansu junioru \akovi}u
Modri~a Maxima i Vele` danas }e igrati za po bod, koji }e objema ekipa osigurati opstanak, a u ni`i rang poslati Ora{je. - Svojim igrama i rezultatima sami smo se doveli u ovu situaciju, ali sre}om, sami odlu~ujemo o svojoj sudbini. Kvalitetniji smo od Vele`a i sigurno ne}emo kiksati - najavljuje najiskusniji u ekipi Modri~e Dragan Jolovi}. „Ro|eni“ su krenuli u Modri~u dan ranije kako bi {to spremniji do~ekali za njih me~ sezone. - Atmosfera je dobra. Svi smo spremni i odlu~ni da napravimo ono {to smo zacrtali. Ova ekipa ima kvalitet za jedan, ali i za sva tri boda. Svjesni smo da nas o~ekuje te{ka utakmica, ali vidjet }emo kako }e se stvari razvijati. Te{ko je prognozirati kako }e Modri~a krenuti u utakmicu, otvoreno ili oprezno. Mislim da ni oni ne}e srljati. Za nas bi bilo odli~no da povedemo. U protivnom, kako utakmica bude odmicala, moglo bi biti sve te`e - ka`e Edin [e~i}, koji }e zauzeti svoSa utakmice Vele` - Modri~a u prvom dijelu sezone

Danas se zavr{ava Premijer liga BiH

U Modri~i za opstanak
Sve utakmice posljednjeg, 30. kola po~inju u 17 sati
Dana{njim utakmicama 30. kola, koje po~inju u 17 sati, zavr{ava se Premijer liga BiH u fudbalu. vi} (Tuzla). ZRINJSKI: Melher, Nikoli}, [unji}, Ivankovi}, @ur`inov, Musa, Ani~i}, Selimovi}, \uri}, Stojanovi}, Kordi}. Trener: Dragan Jovi}. LEOTAR: N. Berak, ]uri}, Todorovi}, M. Vico, ]erani}, Sr. Andri}, Cimirot, Komneni}, Ze~evi}, Souto, [e{lija. Trener: Sr|an Baji}.

Modri~a M. Vele`
Stadion „Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). MODRI^A MAXIMA: Petrovi}, Jolovi}, \akovi}, Vasiljevi}, Bogi~evi}, Ristani}, Staji}, Savi}, Kujund`i}, Pup~evi}, Stoki} (Miljkovi}). Trener: Zoran ]urguz. VELE@: Efendi}, [e~i}, Kadri}, Zaimovi}, Jugo, ^oli}, Velagi}, R. Demi}, Obad, [kalji}, Baki}. Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Ho}e li se „Ro|eni“ opet radovati je mjesto na poziciji lijevog beka. Trener Vele`a Abdulah Ibrakovi} ima na raspolaganju sve igra~e osim Nermina Kadi}a pa }e imati priliku da poslo`i najbolju postavu. U sastavu Modri~e Zoran ]urguz ukazat }e priliku juniorskom reprezentativcu \akovi}u. S. M. - F. I.

^elik Borac
Stadion Bilino polje u Zenici. Sudija: Mirko Buljan (Mostar). ^ELIK: Bilobrk, Nemeljakovi}, Hasanovi} (@unior), Markovi}, Jur~evi}, Puri}, [abi}, Duro, Jamak, Had`i}, D`ekson. Trener: Marin Bloudek. BORAC: Star~evi}, Mil. Babi}, N. Damjanovi}, Novakovi}, @ari}, Mio. Babi}, Vranje{, Petrovi}, Ra{evi}, Bilbija, Kajkut. Trener: Vlado Jagodi}.

Ho}e li Zvijezda pustiti Ora{ju

Zvijezda Ora{je
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo). ZVIJEZDA: Kari}, Brkovi}, Vasili}, Jusi}, Gazibegovi}, Savi}, Deli}, Kodro, Ner. Huseinba{i}, Alimanovi}, Pjani}. Trener: Ratko Ninkovi}. ORA[JE: L. Koba{ (Smaji}), Mi{kovi}, M. Vidovi}, Aleksi}, M. Peji}, I. Peji}, A. @ivkovi}, Filipovi}, Halilovi}, \uri}, A. Vidovi}. Trener: [ener Bajramovi}.

Taletovi}: Do kraja ~isto i po{teno
Peji}: Vra}a se u tim Ora{ja Uprkos brojnim {pekulacijama da }e Ora{ju prepustiti bodove koji ih mo`da ostavljaju u Premijer ligi, u Zvijezdi tvrde da nema dilema - u dana{njem me~u na stadionu Banja Ilid`a interesira ih samo pobjeda. - Idemo do kraja ~isto i po{teno. Gostima iz Ora{ja ova utakmica je biti ili ne biti, ali mi se na to ne obaziremo i poku{at }emo od prve minute nametnuti svoj tempo igre kazao je pomo}ni trener Zvijezde Denis Taletovi}. Ratko Ninkovi} ni u ovom me~u ne}e mo}i ra~unati na povrije|ene Babi}a, ]ori}a, Hamzi}a i Kadi}a te na Smajlovi}a zbog crvenog kartona. U ekipu Ora{ja vratit }e se kapiten Ivo Peji}, a izostat }e samo ozlije|eni Goran @ivkovi}. D`. D.

Posu{je [iroki B.
Stadion Mokri dolac u Posu{ju. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i). POSU[JE: Ba}ak, Bakula, Vranjkovi}, ^ui}, Prli}, Kara~i}, Bubalo, Ljubi}, Stipi}, Pokraj~i}, Gali}. Trener: Darko Dra`i}. [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Diogo, Zurak, Brekalo, Bari{i}, Hanih, Vagner, Martinovi}, [ili}, Bubalo, Zovko. Trener: Ivan Katalini}.

Zrinjski danas slavi drugu klupsku titulu

Slavija Sarajevo
Stadion u Lukavici. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka). SLAVIJA: Lu~i}, Stankovi}, ]irka, Regoje, Arsenijevi}, [e{lija, Simi}, Zimonji}, [}epanovi}, Kutalija, Spalevi}. Trener: Zoran Erbez. SARAJEVO: Alaim, Rizvanovi}, Belo{evi}, Torlak, Dudo (Maksumi}), Janjo{, Ihtijarevi}, D`akmi}, Muminovi}, [koro, Had`i}. Trener: Mehmed Janjo{.

Lakta{i Sloboda
Stadion u Lakta{ima. Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg). LAKTA[I: Uro{evi}, Vukovi}, Sekuli}, ]ori}, Milo{evi}, Raca, Miki}, Stjepanovi}, Suba{i}, Muji}, Novakovi}. Trener: Lazo Jovani}. SLOBODA: Mujki}, Krasi}, E. Kuduzovi}, Mikelini (Red`epi), Prodanovi}, Jahi}, Hasi}, Okanovi}, Muji}, Beki}, Me{i}. Trener: Sakib Malko~evi}.

Ivankovi}: Pobjedu }emo posvetiti navija~ima
Nogometa{i Zrinjskog osigurali su naslov prvaka davno, ali }e drugu klupsku titulu proslaviti danas zajedno sa navija~ima. Iako rezultatski potpuno bezna~ajna, utakmica protiv Leotara u}i }e u povijest mostarskog kluba, ba{ kao i ona sa Slavijom od prije ~etiri godine, kada su Mostarci slavili svoj prvi naslov. - Sa nestrpljenjem ~ekam utakmicu, jer se pehar namijenjen prvaku dr`ave ne podi`e ba{ svakog dana. Iako smo ve} osigurali naslov, protiv Leotara `elimo pobjedu, koju }emo posvetiti navija~ima - izjavio je kapiten Mario Ivankovi}. Damir D`idi}, Ante Serdaru{i} i Mladen @i`ovi} ne}e igrati zbog ozljeda, ali }e, zbog velikog doprinosa koji su dali osvajanju titule, biti u slu`benom zapisniku i odgledat }e utakmicu sa klupe. @i`ovi} je, ina~e, u ~etvrtak bio na pregledu kod dr. Borisa Nemeca, koji je ustanovio da igra~ Zrinjskog mora na operaciju koljena. Zahvat }e biti obavljen 1. juna. Ulaz na utakmicu je besplatan, a proslava }e biti nastavljena u univerzitetskom kampusu u Mostaru. Ma. P .

@eljezni~ar Travnik
Stadion Grbavica u Sarajevu. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). @ELJEZNI^AR: [ehi}, Bu~an, Sadikovi} (Hrka~), Mulali}, Kerla, Cocali}, Muharemovi}, Bekri}, M. Be{lija, Stani}, Red`epi. Trener: Demir Hoti}. TRAVNIK: Nurkovi}, Terzi}, Varupa, Bradari}, Helvida, Saraj~i}, [iljak, Pranjkovi}, Vukli{evi} (]uri}), Hod`i} (Svraka), Dudi}. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Tabela
1. Zrinjski 29 2. Sloboda 29 3. Sarajevo 29 4. Slavija 29 5. Borac 29 6. [iroki B. 29 7. ^elik 29 8. Zvijezda 29 9. Lakta{i 29 10. @eljezni~ar 29 11. Leotar 29 12. Travnik 29 13. Vele` 29 14. Modri~a M.29 15. Ora{je 29 16. Posu{je 29 17 3 9 49:37 54 15 5 9 32:24 50 14 7 8 42:28 49 14 7 8 34:27 49 14 4 11 42:25 46 13 3 13 45:37 42 12 5 12 29:30 41 10 10 9 40:37 40 11 6 12 42:39 39 12 3 14 28:34 39 12 3 14 32:42 39 11 4 14 37:51 37 11 3 15 39:42 36 10 6 13 34:38 36 9 7 13 32:40 34 5 8 16 30:56 23

Ivankovi}: Sa nestrpljenjem ~eka utakmicu

@eljezni~ar na Grbavici do~ekuje Travnik

Bekri} se `eli oprostiti trijumfom
Prvi put u proljetnom dijelu fudbaleri @eljezni~ara ne}e dan prije utakmice na Grbavici provesti u karantinu. Razlog je, naravno, neva`nost posljednje prvenstvene utakmice, protiv Travnika. Samir Bekri} }e skoro sigurno promijeniti sredinu u ljetnom prijelaznom roku pa }e imati dodatni motiv da se oprosti od navija~a pobjedom. - Iako utakmica nema poseban zna~aj, `elimo pobijediti i tako okon~ati ovu prili~no lo{u sezonu. Postoji velika mogu}nost da uljeto odem u neki drugi klub - govori Bekri}, koji je naknadno dobio poziv i nastupit }e za reprezentaciju BiH u Uzbekistanu. Zbog tri `uta kartona, ne}e nastupiti [imi}, a zbog povreda Rov~anin, Radovanovi} i Hrka~. Z. [.

Zrinjski Leotar
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sudija: Midhat Arnauto-

sport

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

67

NJEMA^KA Danas odluka o prvaku Bundeslige

D`eko i Misimovi} pred {ampionskom titulom
Za ostanak na ~elu Volfsburgu treba bod iz duela sa Verderom
Doga|aj dana za nas de{ava se u Njema~koj, gdje Zvjezdan Misimovi}, Edin D`eko i njihovi suigra~i iz Volfsburga ve} nekoliko dana hlade {ampionski {ampanjac. Volfsburg, mali grad, vi{e poznat po autoindustriji nego po fudbalu, u posljednjih nekoliko sedmica `ivi za ovaj dan, na koji bi istoimeni klub, na krilima bh. asova, prvi put u svojoj historiji mogao do}i do titule prvaka Njema~ke.
Maldini: Opro{taj u utakmici protiv Rome

EUROFUDBAL ^eka se odluka u Francuskoj

Bordo ovjerava naslov?
Engleska liga zavr{ava se ovog vikenda, a kolo }e prote}i u borbi ~etiri kluba za opstanak - Sandrlenda, Hala, Njukasla i Midlsbroa. U Francuskoj, gdje su ostala jo{ dva kola, Bordo bi mogao biti krunisan u novog prvaka, prvi put poslije 1999. godine. Ako „@irondinci“ pobijede Monako, a ni{ta ne zna, ali bi Sevilja ovog vikenda mogla osigurati Ligu {ampiona. Na drugom kraju tabele za opstanak strepi skoro pola lige, a najvi{e su ugro`eni Rekreativo, Numansija, Osasuna i Sporting. Sezona u Italiji bit }e zaklju~ena derbijem izme|u Milana i Rome, u kojem }e se od fu-

Poziv na oprez
Protivnik Volfsburgu u posljednjem kolu je demoralisani Verder, koji je u srijedu nave~er ostao bez trofeja Kupa UEFA i koji se u Bundesligi vi{e ne bori niza{ta. Prema svim ra~unicama, D`ekinoj i Misimovi}evoj ekipi vjerovatno bi bio dovoljan i jedan bod za o~uvanje prvog mjesta. Naime, Volfsburg ima dva boda vi{e u odnosu na Bajern i [tut-

Parovi i satnica
Engleska
Parovi posljednjeg, 38. kola: SUBOTA: Arsenal - Stouk, Aston vila - Njukasl, Blekburn Vest Bromvi~, Fulam - Everton, Hal - Man~ester junajted, Liverpul - Totenhem, Man~ester siti Bolton, Sandrlend - ^elzi, Vest hem - Midlsbro, Vigan - Portsmut (16).

Italija
Parovi 37. kola: NEDJELJA: Milan - Roma, Atalanta - Palermo, Kaljari - Inter, Katanija Napoli, Kjevo - Bolonja, Le~e Fiorentina, Sampdorija - Udineze, Sijena - Juventus, Torino \enova (15).

Tabela
1. Volfsburg 2. Bajern 3. [tutgart 4. Herta 6. Hamburg 7. Hofenhajm 8. [alke 9. Bajer 10. Verder 11. Hanover 12. Keln 13. Ajntraht 14. Bohum 16. Arminija 17. Energi 18. Karlsrue 33 20 33 19 33 19 33 19 33 18 33 14 33 14 33 12 33 10 33 11 33 33 33 33 33 8 8 7 7 6 7 7 6 7 75:40 66 7 69:41 64 7 62:41 64 8 48:37 63 5 59:36 58 9 60:47 52

[panija
Parovi 37. kola: SUBOTA: Atletik - Atletiko, Barcelona Osasuna, Hetafe - Numansija, Malaga - Betis, Valjadolid - Sporting, Rekreativo - Rasing, Sevilja - Deportivo, Almerija - Espanjol, Viljareal - Valensija (21). NEDJELJA: Real Madrid - Majorka (21). dbala oprostiti Paolo Maldini, a mo`da i Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti), koji bi od sljede}e sezone mogao biti na kormilu ^elz(M. T.) ija.

Francuska
Parovi 37. kola: SUBOTA: Okser - Sent Etjen, Nansi - Marsej, So{o - Nant, Bordo - Monako, L ’Avr - Lil, Le Man - Grenobl, Nica - Tuluz, Lion - Kaen, Ren - Lorijen, Valensijen - Pari Sen @ermen (21).
D`eko i Misimovi}: Sve spremno za slavlje

5. Borusija D. 33 15 13 33 14 10

4 11 46:45 58 8 11 45:32 50 7 12 59:43 49 9 12 63:45 45 9 14 47:67 39 5 17 34:49 38 9 16 37:57 33 6 19 38:61 30 6 20 27:57 27 5 21 26:54 26

7 10 16 38:54 31 4 15 14 27:54 27

15. Borusija M. 33

gart, koji u Minhenu igraju me|usobno, te, {to je veoma zna~ajno, znatno bolju gol-razliku tako da bi, uz Volfsburgov eventualni remi, Bajern mogao do}i do titule samo ako pobijedi [tutgart sa sedam ili vi{e razlike. O [tutgartu ne treba ni govoriti, jer ima mnogo lo{iju gol-razliku pa mu za

titulu odgovara samo pobjeda nad Bajernom i poraz Volfsburga. U Volfsburgu je sve spremno za veliko slavlje, ali upravo zbog toga trener Feliks Magat (Felix Magath), koji }e se ovom utakmicom oprostiti od ekipe prije nego {to pre|e u [alke, upozoravao je ove sedmice igra~e na to da {ampionski kola~ jo{ nije na~et.

stave ta~ku na fudbalsku rasko{ kojom su proljetos zadivili Evropu. D`eko mo`e do}i i do titule najboljeg strijelca. Gol manje od klupskog kolege Grafitea na{em napada~u nije ne-

Marsej ne savlada Nansi, bit }e otklonjene sve dileme o Lionovom nasljedniku na francuskom tronu. Osim prvaka, u [paniji se jo{

Finalni me~ Kupa Srbije

Lista strijelaca
26 - Grafite (Volfsburg) 25 - D`eko (Volfsburg) 23 - Gomez ([tutgart) 21 - Helmes (Bajer) 18 - Ibi{evi} (Hofenhajm) dosti`na misija, naro~ito ako pogledamo formu u posljednje ~etiri utakmice, u kojima je postigao ~ak devet pogodaka. Ako, pak, na{ reprezentativac i Grafite postignu tri gola, postat }e najefikasniji bundesliga{ki napa(M. T.) da~ki dvojac u historiji.

Partizanu dupla kruna
U finalu Kupa Srbije nogometa{i Partizana pobijedili su Sevojno sa 3:0 te tako drugu godinu zaredom osvojili duplu krunu. Partizan je do{ao do pobjede u posljednjoj tre}ini utakmice golovima \or|evi}a u 60., Stevanovi}a u 84. i Petrovi}a u 90. minuti igre.
(M. T.)

Najbolji strijelac
D`eko, Misimovi} i kompanija imaju priliku da protiv Verdera

Spec
LONDON - Ako u ponedjeljak osigura ulazak u Premijer ligu, engleski klub Barnli obe}ao je svim vlasnicima sezonskih ulaznica besplatan ulazak na sve doma}e utakmice naredne sezone. Ovaj potez ko{tat }e klub skoro dva miliona funti (oko 4,5 miliona KM), ali }e Barnli samo za ulazak u Premijer ligu inkasirati pribli`no 50 miliona.

D`eki ponu|ena dva miliona eura godi{nje
U povodu sve glasnijih {pekulacija o odlasku D`eke iz Volfsburga, uprava njema~kog kluba odlu~ila je da na{em reprezentativcu ponudi novi ugovor. Golgeteru Volfsburga ponu|eno je dva miliona eura godi{nje, pola miliona eura vi{e nego {to je do sada zara|ivao. Ugovor sa klubom isti~e na{em fudbaleru 2011. godine, a ako bi odlu~io prihvatiti novu ponudu, onda bi se saradnja produ`ila na jo{ najmanje godinu.

Bek Barcelone povrijedio stopalo

Gotova sezona za Alve{a
Bek Barcelone Danijel Alve{ ne}e igrati preostale dvije utakmice {panske lige, protiv Osasune i Deportiva. Brazilski fudbaler, koji zbog kartona ne mo`e nastupiti u finalu Lige prvaka protiv Man~ester junajteda, povrijedio je desno sto(M. T.) palo.

68

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

sport

NSBiH Spisak novinarske selekcije za me~ 5. juna

Jovi} pozvao i Had`ire{i}a
Valentin Incko sa dresom Sarajeva
(Foto: M. Kadri})

Revijalni me~ veterana na Ko{evu

Sedamnaestogodi{njeg veznog igra~a samo dobivanje radne dozvole dijeli od potpisivanja za Vest hem
Nakon {to je selektor A-reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Bla`evi} saop}io svoj spisak, popis kandidata za novinarsku selekciju, koja }e se na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ 5. juna sa po~etkom u 20.15 sati suprotstaviti dr`avnom timu, objavio je i Dragan Jovi}. On je pozvao 23 igra~a te jo{ ~etvoricu kao rezerve. - Ostavljena nam je mogu}nost da, po povratku reprezentacije iz Uzbekistana, na{oj selekciji priklju~imo i napada~a [ibenika Ermina Zeca, a o tome }e odlu~iti selektor Bla`evi} - rekao je Jovi}. Na spisku je i 17-godi{nji vezni igra~ Mahir Had`ire{i}, kojeg samo dobivanje radne dozvole dijeli od potpisivanja ugovora sa engleskim Vest hemom. - To je i cilj ove utakmice, da pro{irimo krug kandidata za reprezentaciju i da talentirane momke privu~emo da igraju za BiH -

Incko nastupom proslavio ro|endan
Visoki predstavnik dobio na poklon dres Sarajeva
Veterani Fudbalskog kluba Sarajevo i Vije}a Evropske unije odigrali su ju~er na Olimpijskom stadionu Ko{evo revijalni me~, u kojem je minuta`u uknji`io i visoki predstavnik me|unarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko (Inzko). Nastupom za Vije}e EU austrijski diplomata proslavio je ro|endan, a prije utakmice predsjednik Sarajeva Hajrudin [uman i potpredsjednik Mensud Ba{i} uru~ili su mu prigodan poklon - dres kluba sa Ko{eva sa brojem 9. Ipak, Inckove kolege nisu mu mogle uveli~ati ro|endan. Doma}i veterani su golovima [vraki}a, Turkovi}a, U{~upli}a i Repuha pobijedili sa 4:1. Zanimljivoj fudbalskoj predstavi, u kojoj se moglo vidjeti dosta atraktivnih poteza, prisustvovao je veoma mali broj gledalaca, a sa svakim do njih dobro raspolo`eni Incko imao je temu za M. T. razgovor.

Izbor novinara
GOLMANI: Romeo Mitrovi} (Ke~kemeti, Ma|arska), Denis Mujki} (Sloboda); ODBRANA: Suvad Grabus (Interblok, Slovenija), Elvir ^oli} (Vele`), Ognjen Vranje{ (Crvena zvezda, Srbija), Elmir Kuduzovi} (Sloboda), Vlastimir Jovanovi} (Slavija), Kaja Rogulj (Slaven Belupo, Hrvatska), Tarik Ceri} (Rijeka, Hrvatska), Bojan Regoje (Slavija); VEZNI RED: Mehmed Alispahi} ([ibenik), Mario Bo`i} (Ujpe{t, Ma|arska), Muhamed Muji} (Sloboda), \or|e Kamber (Dio{|or, Ma|arska), Jusuf Daji} (Tubiz, Belgija), Mahir Had`ire{i} (Kanada), Samir Bekri} (@eljezni~ar), Edin Husi} (Cibalija, Hrvatska), Velibor \uri} (Zrinjski); NAPAD: Alen [koro, Dalibor Pand`a (Sarajevo), Emir Had`i} (^elik), Ajdin Mahmutovi} (Teplice, ^e{ka). Rezerve su Sedin Torlak (Sarajevo), Nemanja \oki} (Javor, Srbija), Igor @ur`inov (Zrinjski) i Ozren Peri} (Rudar, Slovenija).
Jovi}: Pro{iriti krug kandidata za reprezentaciju

Sastalo se Predsjedni{tvo NSBiH

Ugovor o prodaji TV prava poslan FIFA-i i UEFA-i
Predsjedni{tvo Nogometnog saveza BiH sastalo se ju~er u Sarajevu. Najzna~ajnije je to {to je ugovor o prodaji TV prava poslan agenciji „Sportfive“, kao i popratno pismo u FIFA-u i UEFA-u na dodatnu ekspertizu. Ovo je u~injeno na zahtjev ~lanova Izvr{nog odbora kako bi Svjetska i Evropska federacija utvrdile da li je ugovor {tetan po NSBiH.
A. N.

rekao je Jovi}. Nogometni savez BiH omogu}io je novinarima iste uvjete za pripreme kao i A-timu. Selekcija }e se okupiti 3. juna do 14 sati u hotelu „Hungaria“ na Ilid`i, a do me~a }e trenirati ~etiri puta.
A. NOVALIJA

Sarajevo }e poku{ati potvrditi uspje{nu sezonu

U Lukavicu bez optere}enja
Kako su u prethodnom kolu osigurali plasman u Evropu, fudbaleri Sarajeva danas idu u Lukavicu na megdan Slaviji bez tereta, ali kako ka`e trener Mehmed Janjo{, sa `eljom da dobrim rezulta-

Travni~ani misle na narednu sezonu

„Joma“ obla~i „Vezire“
Mada sezona jo{ nije zavr{ena, u Travniku se ve} pripremaju za sljede}e prvenstvo pa uprava ima pune ruke posla. Sportski direktor, ujedno i prvotimac „Vezira“ Midhat Saraj~i} uspje{no privodi kraju dogovor o nabavci opreme za ekipu. - Potpisali smo ugovor sa sportskom firmom „Joma“, ~iju }e opremu nositi Travnik u idu}oj sezoni. Radi se o povoljnom ugovoru za obje strane, ukupne vrijednosti od skoro 30.000 KM, a isporuku o~ekujemo do po~etka priprema - ka`e Saraj~i}. Travnik je, tako|er, dobio ponudu da pripreme obavi u [vicarskoj. - Dobili smo vrlo povoljnu ponudu jedne agencije da od 20. juna do 4. jula boravimo na pripremama u [vicarskoj, gdje bismo trebali odigrati pet utakmica sa renimiranim klubovima Dinamom iz Bukure{ta, Bazelom, Arauom, Tunom i Jang bojsom. Ponudu }emo razmotriti tek nakon {to izmirimo sve obaveze iz ovog prvenstva koje imamo pre. ma igra~ima - dodaje Saraj~i}. S. P

Erbez: @elimo drugo mjesto
Sa ve} osiguranim nastupom u Evropi, i u Slaviji do~ekuju dana{nji me~ rastere}eni. - Imamo {ansu da {ampionat zavr{imo na drugom mjestu. Ve}im dijelom prvenstva bili smo tom zaklju~e sav proljetni trud. - U Lukavicu idemo rastere}eni. Hvala Bogu pa smo se na{li u poziciji da nam rezultat protiv Slavije ne odlu~uje ni{ta bitno. Ipak, imamo obavezu da pred svojim navija~ima, kojih }e, vjerujem, biti mnogo, damo sve od sebe i da poku{amo zaklju~iti sezonu na najbolji na~in - ka`e Janjo{. Trener Sarajeva nema razloga za kalkulacije pa }e na teren poslati ono najbolje {to klub sa Ko{eva ima, jer ve}ih problema sa ozljedama nema. na poziciji broj dva i najrealnije bi bilo da tu i zavr{imo sezonu - ka`e trener Zoran Erbez, koji mo`e ra~unati na sve igra~e osim na Vlastimira Jovanovi}a, koji je G. I. isklju~en u Banjoj Luci. U Lukavici, ekipu Sarajeva vjerovatno }e bodriti veliki broj navija~a, koji su za 13 sati na sportskom igrali{tu Studentskog doma u Ned`ari}ima zakazali okupljanje. Polazak na stadion Slavije planiran je za 15 sati, a navija~i }e ulaznice, ~ija je cijena 7 KM, mo}i kupiti na dva {tanda ispred gostuju}e tribine. Udru`enje navija~a FK Sarajevo upozorava ~lanove da ne konzumiraju alkohol na mjestu okupljanja te da na stadionu Slavije izbjegavaju nacionalisti~ke M. T. ispade.

Janjo{: Obaveza prema navija~ima

Saraj~i}: Pripreme u [vicarskoj?

Disciplinska komisija NSBiH

Prva liga FBiH
Parovi 28. kola (danas u 17.30 sati): SA[K Napredak - Bosna, Troglav - Iskra, ^apljina - Jedinstvo, Krajina - Omladinac, Bratstvo - @ep~e, Ozren - Budu}nost, Vitez - GO[K, Olimpik Is. ]. - Rudar.

Prva liga RS
Parovi 27. kola (danas u 16.30 sati): Kozara - Sloboda, Drina HE - Glasinac, Ljubi} - Radnik, Borac - Proleter, Sloga - BSK, Mladost - Rudar, Jedinstvo - Drina. U ~etvrtak su igrali: SutjeG. I. ska - Famos 0:2.

Borac tri utakmice izvan Banje Luke
Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH kaznila je banjalu~ki Borac sa tri utakmice neigranja pred svojom publikom te sa 7.000 KM zbog incidenata na utakmici sa Slavijom, kada su navija~i utr~ali na teren i napali slu`bena lica i igra~e gostuju}e ekipe. Igra~ Borca Marko Maksimovi} propustit }e tri utakmice zbog crvenog kartona. Po dva me~a suspenzije dobili su Vlastimir Jovanovi} (Slavija) i Bojan Petri} (Borac), dok }e isklju~enje ko{tati Samira Mujaki}a (Lakta{i) jednog nastupa za svoj klub.
A. N.

sport

Dnevni avaz, subota, 23. maj/svibanj 2009.

69

Rukometa{i Borca do~ekuju {ampiona

KO[ARKA [iroki i Igokea za drugo mjesto u finalu doigravanja

Bosna SO u Banjoj Luci
Iako je ve} prije nekoliko kola sve bilo jasno, dana{nji susret drugoplasiranog Borca i novogstarog {ampiona, sarajevske Bosne Sunce osiguranja privla~i veliku pa`nju ljubitelja rukometa u gradu na Vrbasu. @elja svih rukometa{a, ali i stru~nog {taba Banjalu~ana, je da neprikosnovenim „Studentima“ nanesu prvi poraz u ovom prvenstvu te da se tako na najljep{i na~in oproste od svojih navija~a. - Sarajlije su tokom cijele sezone pokazivale najvi{e i zaslu`eno su se okitile duplom krunom. No, na{a `elja je da ovo prvenstvo okon~amo sa maksimalnim u~inkom na svom parketu i dat }emo sve od sebe da tako i bude - prenio je reprezentativni golman Borca Mario Bla`evi} razmi{ljanje iz svla~ionice. Utakmica u dvorani Borik S. K. po~inje u 18 sati.

Ulog je NLB liga
Vla{i}: Moramo ostaviti srce na parketu
Hercegovinu trese ko{arka{ka groznica. Dugo za jednu utakmicu na Pecari nije vladao ve}i interes kao za ve~era{nji okr{aj [irokog Eroneta i Igokee Partizan, koji je odlu~uju}i za plasman u finale doigravanja, a samim tim i za NLB ligu idu}e sezone. Ulog je ogroman i pritisak velik, a blagi favorit je, samo zbog doma}eg parketa, [iroki. - Znamo {ta nam ova utakmica donosi ili odnosi. Hladne glave moramo u}i. Psiholo{ki moment bit }e veoma va`an. Moramo ostaviti srce na parketu i samo tako mo`emo do velike pobjede. Klju~ uspjeha bit }e odbrana. Ako uspijemo zatvoriti njihovu vanjsku liniju, rije{ili smo pola posla. Prva utakmica pokazala je da to mo`emo - ka`e trener [irokobrije`ana Hrvoje Vla{i}. Strateg Igokee Darko Ruso napominje da njegov tim ima historijsku {ansu - da izbori prvi

Ruso: Historijska {ansa

Bla`evi}: Bosna zaslu`eno osvojila duplu krunu

Finala evropskih kupova za rukometa{e

Sijudad Real u Kilu
Ovog vikenda igraju se prve finalne utakmice evropskih kupova za rukometa{e. U Ligi prvaka ponovo se susre}u dva najbolja tima dana{njice, njema~ki Kil i {panski Sijudad Real, koji je i aktuelni prvak Evrope. Za na{u javnost interesantan je i duel u Kupu EHF, gdje se sastaju Gorenje, ~iji dres nosi na{ reprezentativac Adnan Harmandi}, i Gumersbah, na ~ijoj klupi sjedi proslavljeni bh. stru~njak Sead Hasanefendi}. Liga prvaka: Kil (Njema~ka) Sijudad Real ([panija) nedjelja u 18.45 sati; Kup kupova: Nordhorn (Njema~ka) - Valjadolid ([panija) subota u 17.30; Kup EHF: Gorenje (Slovenija) - Gumersbah (Njema~ka) u 15.30; ^elend` kup: Sport Resita (Rumunija) - Su~ava (Rumunija) nedjelja u 18 sati. Revan{-susreti na programu su narednog vike(Is. ].) nda.

Puljko igra ve~eras
Nakon druge utakmice u Aleksandrovcu, podigla se velika pra{ina oko igra~a [irokog Hrvoja Puljka. U Igokei tvrde da nema radnu dozvolu, dok je sa Pecare stigao odgovor da je Puljko drugu utakmicu propustio zbog obiteljskih problema te da ima pravo nastupa. Puljko je prijavljen za ve~era{nji me~ i trebao bi zaigrati.
Josipovi} i Kova~evi}: Sa prvog me~a na Pecari

plasman u regionalnu ligu. - Igra~i su svjesni uloga i to nam je dodatna motivacija. Na{u igru gradit }emo na jakoj i ~vrstoj odbrani. Ne}emo srljati u napadu. Poku{at }emo zagraditi na{ ko{ i unijeti nervozu u redove doma}ina. Na njima je ve}i pritisak,

jer su favoriti - tvrdi Ruso. Boljeg iz ve~era{njeg duela, koji na Pecari po~inje u 20 sati (sude Obradovi}, Jovani} i Du{kaj), u finalu ~eka Bosna ASA BH Telecom, koja je polufinale sa Slobodom Ditom rije{ila D. K. - Z. V. u dvije utakmice.

Selektor Hamid Guska objavio spisak

U Peskaru idu osmorica boksera
Selektor bokserske reprezentacije Bosne i Hercegovine Hamid Guska odredio je ju~er spisak takmi~ara koji }e predstavljati na{u zemlju na predstoje}im Mediteranskim igrama u italijanskoj Peskari (od 26. juna do 7. jula ove godine). Na spisku su osmorica boksera: Adnan Had`ihajdi} (kategorija do 57 kilograma), Ismet @eri} (do 60 kg), D`emal Fetahovi} (do 64 kg), Velibor Vidi} (do 69 kg), Mirza Alji} (do 75 kg), Darko Ku~uk (do 81 kg), Damir Beljo (do 91 kg) i Memnun Had`i} (preko 91 kg). - I{li smo na ve}i spisak, jer pou~eni iskustvom sa pro{log Evropskog prvenstva u Liverpulu, odakle smo donijeli bronzanu medalju (Memnun Had`i}, op. a.) i

Svi na{i ko{arka{i u Evropi upisali pobjede

Liga 4 za ko{arka{ice

Zvezda izborila majstoricu
Crvena zvezda je i u ~etvrtom me~u finalne serije plej-ofa u Srbiji savladala Partizan (75:73) te poravnala na 2-2 pa }e odluka o prvaku pasti u sutra{njoj majstorici. Na{i ko{arka{i u Zvezdi Elmedin Kikanovi} (14 minuta, 2 skoka) i Milan Milo{evi} (7 minuta) nisu se uspjeli upisati u strijelce, dok Oliver Stevi} nije ni ulazio u igru. U Italiji, Sijena Montepaski i Henri Domerkant (Henry Domercant) slavili su i u gostima kod Skavolinija (77:68) te sada u ~etvrtfinalu plej-ofa vode sa 20 u pobjedama. Domerkant je dao 12 poena. Sa 2-0, ali u finalnoj seriji ukrajinskog plej-ofa, poveo je i Azovma{ protiv Donjecka (81:64), a na{ Hasan Rizvi} sa 17 poena, pet skokova i dvije blokade bio je ponajbolji ~lan (V. B.) Azovma{a.

@eljo do~ekuje Mladi Kraji{nik
Ovog vikenda igra se 5. kolo ko{arka{ke Lige 4 za `ene. Derbi kola je duel @eljezni~ara i Mladog Kraji{nika sutra sa po~etkom u 18.30 sati u dvorani „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Mladi Kraji{nik jedina je ekipa sa sve ~etiri pobjede, dok je @eljezni~aru jedini poraz nanio upravo nedjeljni protivnik. U drugoj utakmici danas (17 sati) se u Tuzli sastaju JeA. ^. dinstvo i ^elik.

Guska sa trenerom reprezentacije Almedinom Fetahovi}em

osvojili dva peta mjesta, smatramo da na Mediteranske igre trebaju i}i osmorica boksera kako bismo donijeli barem jednu medalju - kazao nam je Guska. Is. ].

Kvalifikacije za Rolan Garos

Finale Zapadne konferencije NBA lige

Nagetsi izjedna~ili protiv Lejkersa
U drugoj utakmici NBA finala Zapadne konferencije Denver nagetsi pobijedili su doma}e Lejkerse u Los An|elesu sa 106:103 te izjedna~ili rezultat u seriji na 1:1. Druga utakmica bila je repriza prve s obrnutim ulogama. Lejkersi su ovog puta vodili ve}i dio utakmice da bi Nagetsi na kraju do{li do pobjede, kojom su prekinuli niz od 11 uzastopnih poraza od Lejkersa u utakmicama plejofa. Pobjedu gostima donio je ^ansi Bilaps (Chauncey Billups), koji je u posljednjih 13 sekundi ubacio tri od ~etiri slobodna bacanja. Petu utakmicu zaredom Denverovo krilo Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) ubacio je vi{e od 30 poena (34 poena i 9 skokova), dok je prvi strijelac Lejkersa bio Kobi Brajant (Kobe Brynt) sa 32 poena. Tre}a i ~etvrta utakmica finala Zapada igraju se no}as i u pone(Is. ].) djeljak u Denveru.

Deli} ispao u tre}em kolu
Amer Deli}, bosanskohercegova~ki teniser koji nastupa pod zastavom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, nije se uspio plasirati na glavni turnir gren slem turnira Rolan Garos. Deli} je u tre}em kolu kvalifikacija pora`en od Brazilca Franka Fereire (Franco Ferreiro) sa 2:0, po setovima 4:6 i 5:7. (Is. ].)

Plej-of NHL lige

Nova pobjeda Pitsburga
Pobjedom nad Karolinom od 7:3 hokeja{i Pitsburga poveli su sa 2:0 u seriji u finalu plej-ofa Isto~ne konferencije NHL lige. Gosti su nakon prve tre}ine imali prednost od 3:2, ali su u preostale dvije tre}ine „Pingvini“ iz Pitsburga postigli ~ak pet golova ne primiv{i nijedan te su preokrenuli tok utakmice u svoju korist. Najzaslu`niji za Pitsburgovu pobjedu bio je 22-godi{nji ruski hokeja{ Evgenij Malkin, koji je prvi put u karijeri postigao het-trik u utakmici plej-ofa. Tre}a i ~etvrta utakmica finala Istoka igra se u subotu i utorak u Sjeve(Is. ].) rnoj Karolini.

Bilaps u duelu sa Fi{erom: Denver slavio u gostima (Foto: AFP)

SUBOTA 23. 5. 2009.

20.55
NOGOMET, HAYAT TV

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.45

BANDE NEW YORKA

20.30

VE^ER SA EMIROM

20.00

ZVIJEZDE PLE[U

18.55

CENTRALNI DNEVNIK

19.00

KA[MIR MAFIJA

[panska Primera liga: Barcelona - Osasuna

16.55
NOGOMET, BHT 1

Premijer liga BiH: Slavija Sarajevo
TVTK
18.15 Moj dom magazin 18.40 Bra}a Koale 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija 20.05 Operacija pista reality show 21.00 Film 22.30 Bonaventura porodi~ni magazin 23.00 Top ten stars top lista zabavne muzike

08.33 Frenderi u~e brojati, animirana serija, r. 08.42 Dobro do{li u moju zemlju: Uganda 08.55 Moko, dijete svijeta, 3/13, r. 09.00 Lino Fest 2009, snimak 10.20 Frenderi u galaksiji brojeva 10.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.10 Otvoreni parlament: Studentski aktivizam 13.10 JUB vam savjetuje, reporta`a, 4/8 13.15 Niti, igrani film 14.45 Lifestyle reporta`a: Dubai 15.42 Muzi~ki program 15.54 JUB vam savjetuje, reporta`a, r. 16.00 ^udni dani na planeti Zemlji, strana dokumentarna serija, 3/4 16.55 Nogomet: Premijer liga BiH: Slavija - Sarajevo, prijenos 18.50 Celestin, crtani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Gala koncert: 35. obljetnica umjetni~kog rada Ivice [ari}a 20.30 Slomljeno cvije}e, ameri~ko-francuski igrani film 22.15 BHT vijesti 22.30 BHT sport 22.45 Bande New Yorka, ameri~ki igrani film 01.30 Klasi~ni albumi: Stevie Wonder, 12/24 02.30 Pregled programa za nedjelju

07.00 Turizam plus, r. 08.00 Vijesti 08.05 @ivot u divljini: U blistavom trenutku, strani dokumentarni program, 12. epizoda, r. 08.30 Marvi Hamer 08.55 [trumfovi 09.20 Slon Bend`amin - Superslon 09.45 Mala princeza - @elim svoj zub 09.55 Nody 10.10 Medo Rupert 10.20 Garfield 10.50 Svi mrze Chrisa, igrana serija, 11. epizoda 11.20 Autovizija, emisija o automobilizmu 12.00 Vijesti 12.05 Mozaik religija, vjerski program 12.30 Ured, igrana serija, 7. epizoda 13.00 Lud, zbunjen, normalan - najbolje epizode, 5. epizoda, r. 13.50 Beaver je junak, ameri~ki igrani film /S/ 15.25 Nogomet: Bundesliga: Volfsburg - Verder B., Bajern M. - [tutgart, kombinirani prijenos 16.15 Vijesti 17.25 Monk, igrana serija, 14. epizoda 18.16 Dnevnik, najava 18.20 Pisati svjetlom: Vittorio Storaro, strani dokumentarni program 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dnevnik D: Gost Raffi Gregorian 20.30 Ve~er sa Emirom, tok-{ou 21.45 Nafaka, doma}i igrani film /RP/ 23.50 Vijesti 00.00 Nepoznate okolnosti, ameri~ki igrani film /Z/ 01.35 Jazz in action, muzi~ki program 02.25 Pregled programa za nedjelju

07.20 Pepeljuga, 301/361, teen sapunica, r. 08.10 Pepeljuga, 302/361, teen sapunica, r. 09.00 Pepeljuga, 303/361, teen sapunica, r. 09.50 Pepeljuga, 304/361, teen sapunica, r. 10.30 NBA Play Off, snimak utakmice 12.30 NBA Action, 29/36, sportska emisija 13.00 Zvijezde ple{u, plesni show, r. 14.55 Mimohod, tok-{ou 16.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show, r. 18.20 Odred za ~isto}u, 58/59, zabavna emisija 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, glazbena emisija 20.00 Zvijezde ple{u, plesni show 22.00 Konjanik na krovu, film 00.00 Ludi spoj, 14/21, animirana humoristi~na serija 00.30 Zvijezde ple{u, plesni show, r. 03.30 NBA Play Off, snimak utakmice

08.00 Dobro jutro BiH, jutarnji program 10.00 Asterix i 12 zadataka, crtani program 11.10 Autoklub 11.35 Bistro BiH 12.00 Biometeorolo{ka prognoza 12.01 Trijumf, igrani film 13.40 Vremenska prognoza 13.45 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 14.15 Dokumentarni program 14.50 F1 kvalifikacije za VN Monaka, sportski program 16.00 Borila~ke vje{tine II, igrani film 17.30 Ortaci, igrani film 18.55 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Stanje na putevima Bioprognoza 20.15 Odmori se zaslu`io si, igrana serija 20.55 Barcelona - Osasuna, sportski program 23.00 Proslava titule, FC Barcelone, sportski program 23.15 Vijesti 23.20 Sport centar 00.25 Trava, igrana serija, 34. epizoda 00.55 Vremenska prognoza 00.57 Duh iz Heratlanda, igrani film

07.10 Sarajevo on line, r. 07.20 Made in Banja Luka, r. 07.30 Sportissimo, r. 08.00 Napu{teni an|eo, r. 08.55 Vremenska prognoza 09.00 Balkan net 10.30 Kuka, film (hook) 1991 12.00 Info top 12.10 Sarajevo on line 12.20 Made in Banja Luka 12.30 War at Home / Rat u ku}i, serija 13.00 Da pre|emo na ti 13.30 Mobih 14.00 Info top 14.10 Gold music 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Show time 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 19.00 Ka{mir mafija, serija 20.00 Pare ili `ivot 21.00 Zvijezde Granda 23.30 Treptaj, film (Blink) 1994 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka

23.50 Vijesti 23.55 Sport centar

ogram 23.00 Muzi~ki SMS

TV Gora`de
17.55 BH VEZA, informativni program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik 20.00 Cobra, igrana serija 14/22 21.00 Igrani film 21.30 Dnevnik, r. 23.00 Saga o McGregorovima, igrana serija, 59. ep.

TV Visoko
19.00 19.30 20.05 20.35 BiH gradovi (r) Dnevnik FTV Sje}anja 28. kolo I nogometne lige FBiH Sa{k Napredak - Bosna (V) - snimak 22.15 Muzi~ki program 22.30 TV strane 23.30 Satelitski program

20.00 20.25 20.30 22.00

Bunarman, reporta`a FIS SHOP Narodno veselje Vesna Kljaji} u`ivo

TV Kakanj
18.00 Oliver Twist, zabavni program 18.30 Biznis magazin 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Ratnici, igrani film 22.00 Lea Parker, serija 23.00 Autovizija 23.30 Vijesti TV Sahar

vremenska prognoza 19.15 TV teatar 20.50 Obavje{tenja, mali oglasi, TV izlog 21.00 Igrani film tu`na sje}anja

18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

TV Travnik
17.30 18.00 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.00 23.30 Dok. program BH veza Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Muzi~ki program Igrani film Igrani film Dnevnik TV Travnik (r.) Odjava

TV USK
19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Ritmovi koji govore, dokum. prog. 2/10 20.05 Coctail music, muzi~ki program 21.30 Vijesti 21.35 Pitanje braka, igrani film 23.20 Bonaventura 23.45 Muzi~ki program

20.00 Auto shop magazin 20.40 Emisija - Bonaventura 21.05 Folk show, muzi~ka emisija 23.00 Trend setter, muzi~ka emisija 23.50 Tri minuta 23.55 Gost i ona - premijerno

BN
16.00 16.15 17.05 17.15 19.30 20.05 20.30 21.00 22.25 Novosti Prava stvar Marketing - 6 Kao kod svoje ku}e, zabavni program BN monitor Vitafon zvuk koji lije~i Nijesmo mi od ju~e, humoristi~na serija Glot frket, zabavna emisija Mega sound

TV KISS
16.00 Fojnica: Taekwando turnir, snimka, r. 17.55 FIS SHOP 18.00 Zagrljaj ljepote 18.55 FIS SHOP 19.30 Dnevnik HRT

TV Mostar
19.00 Centralni dnevnik 20.50 Barcelona - Osasuna, sportski program 23.00 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 20.30 Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Dokumentarni program TV VIKEND, kontakt pr-

TV Zenica
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja, tu`na sje}anja 19.00 Vijesti Stanje na putevima,

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza

HIT TV
16.45 Film, r. 18.10 Auto flash 19.00 Iz dana u dan

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.15
FILM, HRT 1

20.05

SELO GORI ...

20.45

BOKS

17.30

FORMULA 1

11.55 U@IVO: TENIS DIZELDORF

15.00

ZANIMANJE „PIRAT“

16.00 LENNY KRAVITZ WEEKEND

16.05 POLICIJSKA AKADEMIJA 6

20.15

POBIJEDI RABA

17.00 Program za dijasporu 17.30 Kvadratura kruga 18.00 Trendseter, muzi~ki program 18.45 Total tenis 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija, 47/50 21.00 TV lica

10.15 Biciklizam 11.35 Biciklizam 13.30 Tenis 15.00 Biciklizam 17.30 Rukomet 19.00 Rukomet, rezultati 19.25 Biciklizam 19.30 Jaha~ki sport 20.45 Boks 23.00 Motorsport 23.30 Klub boraca

11.15 Normalno 11.45 Sportski magazin 12.15 Reporta`a 12.45 Odbojka na pla`i 13.15 Poker 14.45 Motorsport 17.30 Formula 1: Velika nagrada Monaka 18.30 Njema~ka liga u stonom tenisu 19.30 Tenis

11.30 Milan TV 11.55 U@IVO: World Team Cup Tenis Dizeldorf 18.15 U@IVO: ACB liga play-off 1/4 finala: Real Madrid - Joventut Ili WTA Strasbourg FINALE 20.05 U@IVO: Rugby Super League: Celtic Catalan

13.00 Amazonska ~udna riba 14.00 Autocesta ~eki}ara 15.00 Zanimanje „Pirat“ 17.00 U materici: Ekstremne `ivotinje 19.00 Nemoj re}i majci... 20.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori

16.00 Lenny Kravitz Weekend 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.00 Adria Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 So 90’S Info 21.30 Music Mix 22.00 Diary Of: Good Charlotte 22.30 Making The Video: Kaiser Chiefs

12.45 U@IVO: Formula 1: Velika nagrada Monaka 13.00 Formula 1: Velika nagrada Monaka 13.45 Formula 1: Velika nagrada Monaka 15.30 Autotrgovci 16.05 Policijska akademija 6, film 17.45 Inspektor za hotele

14.50 Kako sam upoznao tvoju mamu, serija 15.15 Sta`isti, serija 16.10 Gossip Girl, serija 17.05 90210, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Pobijedi Raba 00.35 Znam {ta si radila i ovog ljeta, film

Romeo mora umrijeti
Hang Sing, biv{i policajac iz Hong Konga, dolazi u SAD da bi istra`io smrt brata. Ubrzo otkriva da se na{ao u sredi{tu sukoba kriminalaca azijskog porijekla i afroameri~ke bande koju predvodi Ajzek Odej. Uloge: Alijah, Entoni Anderson, D`et Li Reditelj: Andrej Bartkovijak

SUBOTA 23. 5. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Odvojite vrijeme za izlazak sa partnerom. Ako ste sami, iza|ite sa prijateljima. Upoznat }ete sjajnu osobu. 21. III - 20. IV Posao: Finansijska situacija postaje sve bolja. Slobodno mo`ete kupiti ne{to {to dugo planirate ili `elite. Zdravlje: Rekreacija vam ne}e {koditi.
OVAN

23.20

BROJEVI

17.50

U ISTOM LONCU

21.35

BITANGE I PRINCEZE

23.30

ZEMLJA TIGROVA

08.00 Vijesti 08.10 Jutro u Srpskoj - Bijeljina - zabavno-informativni program 09.00 Sto ljudi, sto }udi - dokumentarni program 09.15 Sviraj ne{to narodno - Bra}a Baji} - muzi~ki program 09.45 Vijesti za mlade 10.00 Vijesti 10.05 Super Bili - ledeni led - program za djecu 10.10 Garfild - crtana serija, 125/132 10.35 Za.druga - emisija za mlade, repriza 11.00 Top fm 20 - muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Razgovor sa Ankicom Terzi} reporta`a 12.40 Likovno saborovanje - Petrovo -Kakmu` - reporta`a 13.05 [tikla - zabavni program 14.00 Slavni parovi - Hauard Hjuz i D`ejn Rasel - dokumentarni program, 42/50 14.30 Indija, {apat vje~nosti - putopisna reporta`a, 8/10 15.00 Ulovi trofej - Njema~ka, 1. dio 15.25 „Bistro“ u Pelagi}evu - reporta`a 15.45 Kreni u prirodu - dokumentarni program, 10/10 16.35 Izbor Miss SP u raftingu - reporta`a 17.00 Vijesti 17.05 Mali ekran - otvoreni program 17.30 SP u raftingu - direktan prenos 1. dijela trke 18.15 No} muzeja u RS - reporta`a 18.30 Do kraja svijeta - Las Vegas, 3/6 - putopisna reporta`a 19.00 Skajlend - crtana serija, 7/26 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Aktuelnosti - Molitveni doru~ak 20.30 SP u raftingu - direktan prenos 2. dijela trke 22.00 SP u raftingu - sportski program 23.05 Info profil 23.20 Brojevi - serija, 43/84 00.05 Maroa - Dijete ulice - film

08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Posljednja kola, ameri~ki film (96’)* 09.50 Skica za portret 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Ku}ni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.53 Pastel 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.13 Vrijeme 12.18 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Reporteri: Odr`iva Afrika* 15.50 Euromagazin 16.25 Vijesti 16.34 Vrijeme sutra 16.35 Hrvatska kulturna ba{tina: Stari grad ^akovec 16.55 Svirci moji, glazbena emisija 17.40 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 U istom loncu, kulinarski show 18.35 TV Bingo Show 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Romeo mora umrijeti, ameri~ki film (111’)* 22.10 Tjelesna strast, ameri~ki film (15) (109’)* 00.00 Burzovno izvje{}e* 00.05 Dnevnik 3 00.15 Vijesti iz kulture 00.25 Filmski maraton: 200 cigareta, ameri~ki film (12) (97’)* 02.05 Filmski maraton: Posljednja kola, ameri~ki film (96’)* 03.40 Skica za portret 03.45 Hrvatska kulturna ba{tina: Stari grad ^akovec

06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Disneyjevi crti}i: [iljo i sportovi* 07.30 Disneyjevi crti}i: Kuzco - careva nova {kola* 07.50 Na kraju ulice 08.15 Danica 08.20 Abeceda EU: Slovo J 08.35 Ninin kutak 08.40 Dinosapiens, serija za djecu 09.00 Iznad crte: Neformalne radionice 09.15 Navrh jezika: Kr{ i kras 09.30 Kokice* 09.55 Parlaonica 10.55 Briljanteen 11.45 Gimnazija, serija za mlade* 12.30 Majstori svira~i: Koncert u Pore~u, 1. dio 13.00 Yellowstone: Zima, dokumentarna serija* 13.55 Monte Carlo: Kvalifikacijska utrka F1 za Veliku nagradu Monaka, prijenos* 15.15 KS automagazin 15.50 4 zida 16.25 Ko{arka, PH: Zagreb - Zadar, poluzavr{nica 18.15 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, emisija 18.25 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, utakmica za 3. mjesto 19.40 Ve~eras... 19.45 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, emisija 19.55 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, finale 21.15 Rijeka: Vaterpolo, EL - Final Four, emisija 21.35 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (12)* 22.15 Pri~a o Zve~ki, glazbeno-dokumentarna emisija 23.15 Sportske vijesti 23.30 Kronika FESTO-a (3/3) 23.40 Popevka za navek - Krapina 2008., 1. ve~er 00.30 No} u kazali{tu: Karolina Rije~ka, snimka predstave (2001.)* 02.10 TV raspored

06.40 Superheroj Spiderman, crtana serija 07.05 Winx, crtana serija 07.30 Pocoyo, crtana serija 07.40 Roary, crtana serija 08.05 Dora istra`uje, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.25 Lude 70-e, serija 10.45 Kralj Queensa, serija 11.40 ^arobnice, serija 12.40 Smallville, serija 13.30 Provjereno, informativni magazin 14.35 Farma, reality show 17.00 Vijesti 17.10 Kod Ane, kulinarski show 18.00 Ne zaboravi stihove, glazbeni kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Superoluja: Sudnji dan 1, igrani film 21.45 Superoluja: Sudnji dan 2, igrani film 23.30 Zemlja tigrova, (12)* 01.20 Spava~, igrani film (15)* 02.40 Vatreni krug 3: Lavlji udar, igrani film (12)* 04.15 Uto~i{te, igrani film 05.45 ^arobnice, serija 06.30 Kralj Queensa, serija

Ljubav: Upoznat }ete vrlo zanimljivu osobu. Pri~ekajte jo{ malo, prije nego {to poduzmete pr21.IV - 22.V ve osvaja~ke korake. Posao: Iskoristite dan za zna~ajne poteze. Radite, ali ne pretjerujte, ne zamarajte se sitnicama i glupostima. Zdravlje: Bez zna~ajnijih promjena.
BLIZANCI Ljubav: Dobro procjenjujete cijelu situaciju, do-

BIK

nosite prave odluke. [to je najva`nije, osje}ate olak{anje. Posao: Prihvatite se posla! U suprotnom, patit }ete od dosade, bezvoljnosti, ni{ta vam ne}e biti vrijedno truda. Zdravlje: Prevladat }ete krizu. Ljubav: Javlja se tendencija da se emocionalno RAK distancirate od partnera. Radije iskreno priznajte {ta vam smeta. 23.VI - 22.VII Posao: Imate sna`nog za{titnika. Sa manje truda posti`ete ono za {to vam je nekada trebalo dosta muke. Zdravlje: Va{e stare tegobe.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ako ne mo`ete izbje}i nesporazum sa partnerom, barem otvoreno recite {ta vas mu~i i nervira. 23.VII - 22.VIII Posao: Ako i niste raspolo`eni za rad, na|ite snage i obavite neophodno. Veseli vas spoznaja da idete ka boljem. Zdravlje: Ne idite „glavom kroza zid“.
LAV

Ljubav: Kao da ste zanemarili voljenu osobu. Razmislite, jer i od va{eg pona{anja zavisi budu}no23.VIII - 22.IX st veze. Posao: Nailazite na stanovite probleme. Ako ih ne uspijete rije{iti odmah, ne uzrujavajte se, dolazi pravo rje{enje. Zdravlje: Vi{e pazite na sebe. Ljubav: Oprezniji ste nego ina~e, pa nema opasnosti da po~nete vezu koja nemaju upori{te u 23.IX - 22.X emocijama. Posao: Imate izo{trena ~ula za novac, poslove vezane za inostranstvo. Tu je i mogu}nost putovanja. Zdravlje: Jedite lagano i redovno.
[KORPIJA Ljubav: Spremni ste za izlazak sa prijateljima ili VAGA

DJEVICA

22.00
OBN

Konjanik na krovu
Godina je 1832. Kolera hara jugom Francuske. Nakon nekoliko nezgoda, An|elo, mladi italijanski ~asnik kojeg tra`i austrijska tajna policija, upoznaje mladu damu Paulin de Tus. Nakon drugog slu~ajnog susreta, ovo dvoje mladih zajedno }e zapo~eti potragu za Paulinim suprugom... Uloge: @ilijet Bino{, @erar Depardje, Olivier Martinez Reditelj: @an-Pol Rapenu

15.25
FEDERALNA TV

dragom osobom. Uz sve, slijedi i prijatno iznena|enje. Posao: Koristite vi{e ma{tu. Malo vi{e samopouzdanja i improvizacije svemu }e dati dodatnu notu. Zdravlje: Kontrolirajte vid.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Ne ~ekajte da vam sre}a sama zakuca na

FILM

NOGOMET

Bundesliga: Volfsburg - Verder B., Bajern M. - [tutgart
Ema Brodi je violinistica PINK BH u ~ika{kom folk bendu. Slijepa je od djetinjstva, ali ljekari }e joj izvr{iti transplantaciju o~iju. Privikavanje na svjetlo joj te{ko pada, ali jo{ te`e jedan prili~no rijedak i neugodan fenomen - nenaviknuto ~ulo ~esto pamti doga|aje od prije neki dan, tako da Ema pati od halucinacija. Uloge: Medlin Stov, Aidan Kvin, D`ejms Remar Reditelj: Majkl Apted

vrata. Najbolje je da sami pokrenete lavinu zbivanja. 23.XI-22.XII Posao: Krenite sa vi{e volje. Uspjeh je pred vama, treba samo vi{e truda da ga potpuno dosegnete. Zdravlje: Prolazna iscrpljenost. Ljubav: Okrenite se vedroj strani `ivota, u`ivajte u ljubavi. O~arali ste jednu osobu, ali joj je te{ko da 23.XII-21.I to poka`e. Posao: Mogu}e je priznanje, {to vas poti~e na predan rad. Upoznat }ete osobe va`ne za va{u budu}nost. Zdravlje: Prili~no ste za{ti}eni. Ljubav: Jedna {armantna osoba otvoreno pokazuje da joj se svi|ate. Ako dijelite ista osje}anja, 22.I-19.II ne oklijevajte. Posao: Na|ite neki srednji put. Tako se ne}ete previ{e iscrpljivati, a ni kolege ne}e primijetiti demotivaciju. Zdravlje: Mali pad tonusa. Ljubav: Dolazi ~itav niz iznena|enja. Mo`da se ne radi o velikoj, vje~noj ljubavi, ali bit }e veoma 20.II-2O.III uzbudljivo. Posao: Nagla{ene su va{e intelektualne sposobnosti. Veliku ulogu igra i va{ specifi~ni {arm. Osvajate va`ne ljude. Zdravlje: Zdravi, izvrsno raspolo`eni.
RIBE VODOLIJA JARAC

Nafaka

FILM

Ahmed i Lana, Crveno Oko i D`enet Hju, FEDERALNA TV Sado i Saba, [ahbej, Beba, Nemanja, Meli, Marks, Matan, Biber, D`imm i Nikolo... ~ine galeriju likova koje pratimo u ratnom i poslijeratnom periodu. @ive}i u sarajevskoj mahali, svi na razli~ite na~ine pre`ivljavaju rat i traumati~no poslijeratno razdoblje. Ovo je pri~a o njihovim `ivotima, tragedijama, li~nim strastima i dramama. Uloge: Senad Ba{i}, Haris Burina, Aleksandar Seksan, Mustafa Nadarevi}, Reditelj: Jasmin Durakovi}

21.45

Treptaj

23.30

FILM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Ko{tao 15.000 dolara

Vo{tani Obama
SAN FRANCISKO - Muzej vo{tanih figura „Fisherman’s Wharf “ bogatiji je za novi izlo`beni eksponat, a to je figura aktuelnog ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack). Radnicima koji izra|uju ovakve figure od voska trebalo je oko {est mjeseci da naprave lik predsjednika, a sve je to ko{talo 15.000 dolara.

Bijonse: Voli imati ne{to mesa na svojim kostima

(Foto: AFP)

Ameri~ka pjeva~ica i glumica ne podnosi mr{avice

BIJONSE PONOSNA NA OBLINE
Podjednako je va`no osje}ati se `enom i izgledati kao `ena
LOS AN\ELES - Amerikanka Bijonse (Beyonce), ~iju stra`njicu mnogi smatraju jednom od najboljih na svjetskoj estradi, izjavila je kako je ponosna na svoje obline, te da nema te dijete niti vje`be koje bi je odvukle u mr{avost i mi{i}avost. Popularna pjeva~ica i glumica kazala je kako ne podnosi mi{i}ave `ene koje pretjeruju s gimnastikom niti mr{avice kojima se vi{e i ne naziru obline. Za „Daily Mail“ je progovorila da voli ne{to mesa na svojim kostima. - @ena je sto puta vi{e seksi kad ne izgleda kao da svaki dan vje`ba u sportskoj dvorani. Najbolje se osje}am kad nisam jako mr{ava i kad se ne debljam, a obline su opet tu. Naravno, svako je druga~ije gra|en, ali lako je odrediti ta~no onu prirodnu te`inu koja svakome najbolje stoji - dodala je Bijonse. Rekla je i da je podjednako bitno osje}ati se `enom, kao i izgledati kao `ena. Ipak, priznala je da odr`avanje idealne te`ine zahtijeva mnogo discipline i zdravog razuma.
Najve}i torbar meso`der

Tasmanijski |avo ugro`ena vrsta
KANBERA - Tasmanijski |avo, torbar veli~ine lisice, progla{en je ugro`enom vrstom u Australiji. Australska vlada podigla je na vi{i nivo za{titu najve}eg torbara meso`dera na svijetu koji u prirodi `ivi jedino na Tasmanijskom otoku. Njihov broj opao je za 70 posto od 1996. godine kada je registrirana jedna vrsta raka koja poga|a tu vrstu.

Ameri~ki nogomet u donjem rublju
NJUJORK - Jedan od najkorisnijih alata u ameri~kom marketingu je seks. Prema njihovom mi{ljenju, on sve prodaje. Najgledaniji program na televiziji je sport, te su Amerikanci odlu~ili pomije{ati ove dvije `ivotne komponente kako bi napravili dobar profit. Naime, {irom SAD formirana je Liga ameri~kog nogometa u donjem rublju, a zainteresirano je na stotine Amerikanki. Do sada su se dueli u ovom sportu mogli gledati tokom pauze u dva poluvremena Superbowla, da bi ovih dana bilo formirano deset timova, koji }e igrati pune sezone.

Iskosa

Gre{ka od 10 miliona dolara
VELINGTON - Bra~ni par, kojem je gre{kom umjesto deset hiljada upla}eno deset miliona novozelandskih dolara ({est miliona ameri~kih dolara), podigao je dio novca i nestao iz dr`ave. Neimenovani par aplicirao je u banci za kredit od 10.000 novozelandskih dolara, da bi im banka gre{kom na ra~un uplatila deset miliona! Detektivi ka`u da je dio novca povu~en s ra~una i da je Interpol pozvan da se priklju~i potrazi.

Klinton: Saksofon prodat za 130.000 dolara

(Foto: AP)

Dobrotvorna ve~era u Kanu
KAN - Tokom Filmskog festivala u Kanu odr`ana je i tradicionalna dobrotvorna ve~era „amfAR Cinema Against AIDS 2009“ Ameri~ke fondacije za borbu protiv ove opake bolesti. Na ovoj manifestaciji pojavile su se brojne zvanice iz svijeta filma, muzike, politike... Ovom prilikom organizirana je i aukcija na kojoj su prikupljana sredstva za istra`ivanje AIDS-a. Me|u luksuznim stvar~icama prisutni su se nadmetali i za saksofon biv{eg predsjednika Sjedinjenih Dr`ava Bila Klintona (Bill Clinton), koji je prodat za 130.000 dolara.

Dogovor igra~ica

(Foto: AFP)