Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 1. 6. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4928 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

SKANDALOZNO

Zapo~elo kr~mljenje bh. imovine

SRBIJA OTIMA OBJEKTE VRIJEDNE 4 MILIJARDE KM
Tre}ina objekata u vlasni{tvu firmi iz BiH nije evidentirana „[ipad komerc“ ima milionski vrijednu imovinu Utvrditi odgovornost Uzvratiti recipro~nim mjerama
obzirom na to da je ju~er istekao rok koji je srbijanska vlada dala preduze}ima iz BiH, Hrvatske i Slovenije da reguliraju status svo-

S

je imovine, Srbija }e preuzeti skoro 1.000 objekata bh. firmi, koji su vrijedni ~ak ~etiri milijarde maraka! Srbijanske vlasti }e tako mo}i slobodno prodavati ove objekte.

- Posebno }e biti na udaru imovina firmi iz FBiH, jer su firme iz RS svoju imovinu za{titile specijalnim odnosima tog entiteta sa Srbijom - ka`e Cero. 3. str.

Aran`mani: Nakon upozorenja Hristua

Zlo~ini

Bevanda: Brankovi}eva ostavka ne}e poremetiti ritam ispunjavanja uvjeta

Zgrada u kojoj je `ivjela `rtva: Rodbina u {oku

Bevanda: Nije upitan dogovor sa MMF-om
4. strana

Avijacija: Zna li se sudbina letjelica OSBiH

Naselje Mojmilo: Na ovom mjestu je 75-godi{nji Hamza Sejdini upucan u stomak i vrat

(Foto: M. Kadri})

[ta je motiv brutalnog ubistva u Sarajevu

*1 ' .+ 5' 0# +/ #8+10+/# 2.#6+6+ .+,' '0,' /.#&+ # 4+,' +.+ 5/1 &+1 241$.'/#
5. str.

Intervju: Zirojevi} o odnosima s Hrvatskom

Ljubavnici se rije{ili mu`a
14. strana

REPREZENTACIJA

KO[ARKA

SVJEDOK RAJIF BEGI]

]irina ekipa na testu u Uzbekistanu
65. str.

[iroki slavi, Bosna kuje planove
36. i 37. str.

Prevario krvnike i ostao `iv

7. str.

8. strana

Premijer u ostavci zadovoljan svojim rezultatima

Brankovi}: Nemam ambicija da budem u vrhu SDA
Federalni premijer u ostavci Ned`ad Brankovi} izjavio je ju~er da je bio svjestan rizika kada je preuzeo tu funkciju i da je vi{e zadovoljan nego nezadovoljan rezultatima rada. - U vrijeme mog predsjedavanja Vladom, uradili smo neke sistemske stvari u oblasti energetike, saobra}aja i komunikacija, a zatim smo istinski krenuli u reviziju socijalnog sektora i bora~ko-invalidske za{tite. Mislim da smo dali neke smjernice na koji na~in reformirati strukturu FBiH - rekao je Brankovi}. Gostuju}i u programu televizije OBN, Brankovi} je naveo da nema nikakvih ambicija da bude u vrhu SDA, ali da je u odnosima koji vladaju u toj stranci bio na strani Bakira Izetbegovi}a, prenijela je Srna. - Predsjednik SDA Sulejman Tihi} i ja smo u ranijem periodu dobro sara|ivali, ali ve} u njego-

2
VIZNI RE@IM

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

aktuelno

Kona~na odluka Brisela o~ekuje se tek najesen

BiH ipak ima {anse da u|e na bijelu {engen listu
Mo`emo dobiti gotovo jednake {anse kao i Srbija i Crna Gora da se na|emo me|u zemljama kojima }e Vije}e EU dati zeleno svjetlo za ukidanje viza
U kona~nom izvje{taju Evropske komisije, koji }e sutra utvrditi Komitet za zapadni Balkan pri EU, bit }e navedeno da su BiH i Albanija najmanje uradile na putu ka ukidanju viza. Makedonija je jedina koja je ispunila sve, a Srbija i Crna Gora ve}inu uvjeta.

Brankovi}: Tihi} je sada drugi ~ovjek

vom drugom mandatu pojavile su se neke razlike izme|u nas i, prema mojoj ocjeni, Tihi} u prvom i drugom mandatu su dva razli~ita ~ovjeka - rekao je Brankovi}.

Usvojiti zakone
Iako }e Komitet pozdraviti pro{losedmi~no usagla{avanje zakona o grani~noj kontroli, te prijevozu naoru`anja i vojne opreme, kao i usvajanje zakona o antidiskriminaciji u prvom ~itanju, to se ne}e odraziti na kona~nu ocjenu da BiH nije ispunila uvjete iz Mape puta, te napomenu da usagla{eni zakoni tek trebaju biti usvojeni. Osim ova tri zakona, BiH treba usvojiti jo{ zakone o prijevozu opasnih materija, o oru`ju te o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima. No, na{i sagovornici isti~u kako se kona~na odluka o ukidanju viznog re`ima za zemlje na{eg regiona o~ekuje tek najesen, odnosno sredinom septembra. Stoga, dodaju na{i sagovornici, BiH ima gotovo jednake {anse kao i Srbija i Crna Gora da se na|e me|u zemljama kojim }e Vije}e EU dati zeleno svjetlo za ukidanje viza. Do te odluke u Briselu se prepri~avaju razni scenariji mogu}e li-

U potrazi za novim premijerom FBiH

Sutra sastanak Tihi}a i Novali}a

Brisel: Daje dodatno vrijeme za ispunjavanje uvjeta

ste zemalja koje }e biti uvedene na bijeli {engen. Po nas najmanje optimisti~na jeste ona opcija po kojoj bi se za Makedoniju otvorila procedura ukidanja viza dok bi ostali ~ekali punu provedbu Mape puta. Druga opcija je da s Makedonijom bezvizni re`im dobiju Srbija i Crna Gora sistemom „progledavanja kroz prste“.

Malo zaka{njenje
U kona~nici, prema tvrdnjama ve}ine, najoptimalnija opcija je da

Tihi} i Novali}: Ho}e li se dogovoriti

Ubrzan rad institucija
Sastanak }e biti odr`an uprkos ~injenici da je Novali} u izjavi za na{ list potvrdio da nije spreman u ovom trenutku preuzeti odgovornu poziciju premijera Federacije BiH, te da ima ozbiljne planove u privredi. Tihi}evi bliski saradnici tvrde da }e privrednik iz Grada~ca, koji u`iva Tihi}evo puno povjerenje, na kraju prihvatiti ponu|enu fuF. V. nkciju. Prema jednoglasnom dogovoru u Parlamentu i Vije}u ministara BiH, svi zakoni koji se ti~u uvjeta za ukidanje viza bit }e razmatrani po hitnoj proceduri. Naredna sjednica Predstavni~kog doma BiH zakazana je za 10. juni, do kada se o~ekuje da }e Vije}e ministara usvojiti dva usagla{ena zakona, te bar usaglasiti preostala tri koja su ko~nica na putu ka ukidanju viza.

Predsjednik SDA Sulejman Tihi} ju~er nije odr`ao sastanak, iako je bio dogovoren, s kandidatom te stranke za novog premijera Federacije BiH Fadilom Novali}em, ina~e direktorom kompanije CIMOS BiH. Ovu informaciju potvrdio je ju~er za „Avaz“ i Novali}. On je kazao da je sastanak prolongiran i da }e biti odr`an u utorak nave~er.

}e biti odgo|ene preporuke bilo kojoj od zemalja regije za ukidanje viza. To bi dalo BiH, ali i na{im susjedima, te Albaniji {ansu da ispune uvjete kako bi u kona~nici cijeli region u paketu bio upisan na bijelu {engen listu. U toj opciji otpada svaka mogu}nost da bezvizni re`im starta sa 1. januarom naredne godine, ve} sa nekoliko mjeseci „zaka{njenja“. Ovoj tezi ide u korist i nezvani~na najava da Vije}e ministara vanjskih poslova EU odluku o ukidanju viza ne}e donijeti na narednom zasjedanju 15. juna u Luksemburgu. O~ito je da }e ova odluka sa~ekati okon~anje ljetnih odmora, ka`u na{i sagovornici iz Evropske komisije, uz napomenu kako takav razvoj stvari ide u korist nama - daje nam vremena da ispunimo preostale uvjete iz MaS. [KULETI] pe puta.

„Avaz“ saznaje Na pomolu kompromis

Konstituiranje organa stranke

Razgovori rukovodstva SDA
Predsjednik SDA Sulejman Tihi}, njegov zamjenik Asim Sarajli} i potpredsjednici SDA sastat }e se danas u Sarajevu kako bi dogovorili daljnje aktivnosti u vezi sa sazivanjem Glavnog odbora SDA i konstituiranjem svih organa stranke nakon Kongresa odr`anog u utorak pro{le sedmice, izjavio je ju~er za Fenu generalni sekretar SDA Amir Zuki}. - Jedna od tema ovog sastanka bit }e kandidiranje novog mandatara za federalnog premijera nakon ostavke Ned`ada Brankovi}a - kazao je Zuki}.

Na ~elu Mostara Hrvat, ali ne Ljubo Be{li}
Gradona~elnik bi mogao biti zasad nepoznati d`oker Dragana ^ovi}a
Predsjednici SDA i HDZBiH Sulejman Tihi} i Dragan ^ovi} prilikom posljednjeg sastanka u Centrali SDA u Sarajevu dosta vremena su posvetili i problemu uspostave vlasti u Mostaru i imenovanju prvog ~ovjeka tog grada. Dvojica lidera obavezala su se da }e sa svojim ljudima u Mostaru obaviti detaljnije razgovore o ovoj temi. Ve}ina koju bi formirale dvije stranke omogu}ila bi najjednostavnije funkcioniranje Gradskog vije}a Mostara. Prema neslu`benim informacijama od izvora bliskih vrhu obje stranke, Tihi} i ^ovi} su na pragu kompromisa i u vezi sa imenovanjem mostarskog gradona~elnika. Time bi se rije{ila ova polugodi{nja politi~ka trakavica na jugu zemlje. Naime, po tom dogovoru, na ~elu Be{li}: Da li Mostara definiti}e otpasti? vno bi bio Hrvat. Ali, ne dosada{nji gradona~elnik Ljubo Be{li}, koji je do sada bio kandidat HDZBiH, ve} zasad nepoznati d`oker Dragana ^ovi}a u Gradskom vije}u. Odustajanje od Be{li}evog imenovanja je kompromisno rje{enje

[est kandidata
Osim Ljube Be{li}a, HDZBiH u Gradskom vije}u Mostara ima jo{ {est predstavnika. To su: Radmila Komadina, Davor Pehar, Mladen ^abrilo, Sla|an Bevanda, Ilija Vrlji} i Branko Bo`i}. kako se SDA ne bi smatrala pora`enom u vi{emjese~noj borbi za poziciju prvog u Mostaru. U SDA i HDZBiH ju~er nisu bili spremni zvani~no potvrditi ove kadrovske F. VELE kombinacije.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Niko u RS se ne bavi akcijama koje bi dovele do nestabilnosti
- Dejtonski sporazum ne mo`e se i ne smije selektivno primjenjivati, a to je upravo ono {to je Milorad Dodik do sada radio. Taj sporazum se mora u potpunosti provoditi, kako je svojevremeno Tihi} govorio. Sada, kada je Incko pokrenuo lavinu radi za{tite Dejtonskog sporazuma, slijede negativne reakcije iz NSRS. Ne mo`e se preuzimati iz sporazuma ono {to vam odgovara gospo(archibald) do, a ono {to ne odgovara odbacivati.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

SKANDALOZNO Zapo~elo veliko kr~mljenje bh. imovine

Srbija otima objekte vrijedne 4 milijarde KM
Tre}ina objekata u vlasni{tvu firmi iz BiH nije evidentirana Samo „[ipad komerc“ ima 52 objekta Utvrditi odgovornost Uzvratiti recipro~nim mjerama
S obzirom na to da je ju~er istekao rok koji je srbijanska vlada dala preduze}ima iz BiH, Hrvatske i Slovenije da reguliraju status svoje imovine, Srbija }e preuzeti skoro 1.000 objekata bh. firmi, koji se vrijedni ~ak ~etiri milijarde maraka! Srbijanske vlasti }e tako mo}i slobodno prodavati ove objekte, {to otvara mogu}nost za najve}u poslijeratnu plja~ku imovine na{e dr`ave.

Invalidi i ste~ajna mafija
Zar je mogu}e da se dr`ava `estoko bori za reviziju svakog invalidskog rje{enja, a da nije u stanju revidirati nijedan nalaz o otima~ini dr`avne imovine
Revizija stjecanja prava na invalidninu nekada{njih pripadnika Armije BiH i prve policijske prijave podnesene protiv onih koji su u tom procesu kr{ili zakon, razumljivo, nai{le su na odobravanje bh. javnosti. S razlogom, jer niko nema pravo uzimati ono {to mu po zakonu ne pripada, ali ni drugom davati ono {to nije njegovo. Da li se ovom prilikom radi o krupnom ili sitnom kriminalu u kojem su invalidi zahvatili manje ili vi{e dr`avnog novca za svoje u ratu prebijene ruke i noge, a na to po zakonu nisu imali pravo, odlu~it }e pravosudni organi. Na stranu moralna strana cijele ove pri~e o kojoj }e sud, opet, donositi svako za sebe. Nakon {to su mediji objavili informacije da }e zbog navodnog krivotvorenja dokaza na osnovu kojih su pojedini borci za svoju u ratu ste~enu invalidnost ostvarivali 50 ili 100 maraka vi{e nego {to im objektivno pripada, odgovarati i invalidi i ljekari koji su procjenjivali njihovu invalidnost, mnogi su se s gor~inom upitali jesu li to zaista RVI trenutno najve}i kriminalci u dr`avi. Zar je mogu}e da se dr`ava godinama tako `estoko bori za reviziju svakog invalidskog rje{enja, da njeni inspektori precizno prebrojavaju gelere u glavi i nogama svakog invalida nastoje}i im za dvadesetak ili stotinu maraka smanjiti naknadu koju su primali s dr`avnog bud`eta, a da istovremeno nisu u stanju izvr{iti reviziju nijednog rje{enja o privatizaciji, odnosno javnoj otima~ini dr`avne imovine. Kao da je rije~ o virusu kolere, ni policija, ni SIPA, ni tu`ila{tva, niko ne smije da takne u ovda{nju ste~ajnu mafiju, koja je, okupljena oko jednog broja ste~ajnih upravnika, sudija i advokata, samo u Tuzlanskom kantonu u crno zavila nekoliko hiljada gra|ana. Koji je ljekar izvjesnom Hal~i iz Bratunca potpisao rje{enje da boluje od PTSP-a, pa on sada prima nekoliko stotina maraka mjese~ne naknade i od toga izdr`ava svoju porodicu, u Tuzli se saznalo za jedan dan. Koji je ste~ajni upravnik, bave}i se uni{tavanjem preduze}a u ovom kantonu, na svoje ra~une ve} nabacio vi{e od milion maraka „zarade“ i kupio peti stan to, izgleda, niko od zvani~nih organa ne zna. Ustvari svi znaju, ali je „lak{e s invalidima“.
\oko NINKOVI]

Pravne radnje
Prema spiskovima koje posjeduje Vanjskotrgovinska komora BiH, a koji su u posjedu „Avaza“, bh. kompanije imaju 693 objekta u Srbiji. Na spiskovima su navedena imena firmi koje su vlasnici tih objekata, adrese objekata i njiFaksimil spiska dijela imovine bh. firmi u Srbiji

Kasumovi}: To je neodr`ivo

hova namjena. No, pretpostavlja se da jedna tre}ina objekata u vlasni{tvu firmi iz BiH uop}e nije evidentirana. Prema tome, vjeruje se da u Srbiji postoji skoro 1.000 objekata bh. firmi. U pasivnom podbilansu „[ipad komerca“ su 52 objekta koje ta firma posjeduje u Srbiji. Njihova ukupna povr{inu je nevjerovatnih 46.000 kvadratnih metara. Rije~ je o 28 salona namje{taja, 11 stovari{ta gra|evinskog materijala, pet skladi{ta namje{taja, te ~ak 2.336 kvadratnih metara poslovno-uredskih prostora, uklju~uju}i i poslovnu zgradu u Lenjinovoj ulici u Beogradu. Konfekcijski gigant „Borac“ iz Travnika u Srbiji ima 31 objekt. Prema dostupnoj dokumentaciji, KTK iz Visokog ima ukupno 28, a velikokladu{ki div „Agrok-

omerc“ 21 objekt u Srbiji, od ~ega je ~ak 14 u Beogradu i to mahom na atraktivnim lokacijama. Preduze}e „Klju~-[ik“ vlasnik je ukupno 27 maloprodajnih objekata na srbijanskom podru~ju, a banjalu~ki „Rudi ^ajevec“ i „Jugoduvan“ imaju ukupno pet objekata. ^etiri objekta posjeduje „Kula“ Grada~ac, pet „Mladost“ iz Mrkonji}-Grada, ~etiri sarajevski „Zadrugar“. Osam objekata je u vlasni{tvu Fabrike duhana Sarajevo... Ovo su samo neke od bh. kompanija koje imaju imovinu u Srbiji. Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} tvrdi da je otima~ina bh. imovine u Srbiji dokaz da „na{i pojedini premijeri i ministri rade za interes drugih zemalja“. - To je neodr`ivo. Pozivam Tu`ila{tvo da utvrdi odgovornost Pravobranila{tva BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, ali i svih koji su morali za{tititi dr`avnu imovinu. Tu`ila{tvo BiH posebno mora utvrditi za{to Pravobranila{tvo BiH nije vr{ilo knji`enje i sve pravne radnje koje su bile potrebne da se sa~uva dr`avna imovina u Srbiji. Ono je odgovorno za upravljanje dr`avnom imovinom i, dakako, za njeno gubljenje. Krajnje je vrijeme da tu`ila{tva po~nu raditi - Kasumovi}ev je stav. Biv{i ~lan Komisije za dr`avnu imovinu Muharem Cero smatra da bi morala biti utvr|ena odgovornost onih u vlastima BiH koji nisu iskoristili mehanizme

predvi|ene Me|unarodnim sporazumom o sukcesiji radi za{tite pasivnog podbilansa dr`ave u zemljama biv{e Jugoslavije. - U pitanju su milijarde maraka bh. imovine koja }e oti}i u nepovrat! Mora se utvrditi ko je odgovoran za ovakvu situaciju i

/ TO JE TO

Cero: Ko je odgovoran

pored ~injenice da je Srbija ostavila rok da se za{titi na{a imovina u toj zemlji. Vije}e ministara BiH nije ni{ta poduzelo u smislu za{tite dr`avne imovine. Slovenija i Hrvatska su iskoristile ovaj rok i za{titile se. Po meni, najodgovorniji su premijer Nikola [piri}, Ministarstvo pravde, te Ministarstvo finansija i trezora - ka`e Cero.

Recipro~ne mjere
On je mi{ljenja da je imovina kompanija iz BiH sada na odstrelu i da }e biti predmet brojnih {pekulativnih prodaja u Srbiji. - Posebno }e biti na udaru imovina firmi iz Federacije BiH, jer su firme iz RS svoju imovinu za{titile specijalnim odnosima tog entiteta sa Srbijom. S druge strane, mi smo vratili imovinu Srbiji. Ako ni{ta drugo, sada bi trebalo uzvratiti recipro~nim mjerama i blokirati imovinu preostalih firmi iz Srbije u BiH - rekao je Cero. F. VELE

Samo „[ipadovi“ objekti vrijede 90 miliona KM
Ukupna vrijednost „[ipadovih“ objekata u Srbiji iznosi vi{e od nevjerovatnih 90 miliona maraka! Tako se vrijednost 28 salona namje{taja „[ipad komerca“ procjenjuje na oko 34,6 miliona KM. Skoro 36,5 miliona je vrijednost 12 stovari{ta gra|evinskog materijala, a 3,7 miliona KM vrijednost skladi{ta namje{taja. Tako|er, sedam „[ipadovih“ poslovno-uredskih prostora, uklju~uju}i i poslovnu zgradu, vrijedno je 12,4 miliona maraka.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

aktuelno

STAND-BY ARAN@MAN Nakon upozorenja Kostasa Hristua

Bevanda: Nije upitan dogovor sa MMF-om
Zavod PIO/MIO: Koeficijent nepromijenjen

Federalni zavod PIO/MIO

Proces ispunjenja uvjeta ne zavisi od pojedinca Dolazi i delegacija Svjetske banke Ne o~ekujem bilo kakve komplikacije, isti~e Kasumovi}
Ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda smatra da ostavka premijera Ned`ada Brankovi}a ne}e poremetiti ritam ispunjavanja dogovorenih uvjeta za standby aran`man s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF).

Danas isplata majskih penzija
Isplata penzija za maj po~et }e danas, a isplatni koeficijent ostaje 1,65. To zna~i da }e majske penzije biti na nivou penzija ispla}enih u prva ~etiri mjeseca ove godine, saop}eno je ju~er iz Federalnog zavoda za PIO/MIO. Prema tome, najni`a penzija iznosi 296,36, a prosje~na 348 maraka. Za isplatu majskih penzija sa svim tro{kovima potrebno je osigurati 131.321.000 KM za 348.268 korisnika.

Sve je mogu}e
Nakon Brankovi}eve ostavke, {ef Odjela MMF-a za BiH Kostas Hristu (Costas Christou) ocijenio je za na{ list da taj ~in ne}e ugroziti potpisivanje stand-by aran`mana, ali da }e nova vlada, kada i ako bude imenovana, morati potvrditi dogovor koji je ve} postignut. Bevanda je potvrdio za „Dnevni avaz“ da postoji dogovoreni plan i dinamika ispunjenja uvjeta MMF-a. - Uvjeren sam da }e se svi pona{ati politi~ki odgovorno i da }emo uraditi ono {to je dogovoreno. Ovaj proces ne zavisi od pojedinca, ve} je rije~ o reformama koje su potrebne nama samima ka`e Bevanda. Prema njegovim rije~ima, Vlada je utvrdila raspored i rokove s kantonalnim vladama te o~ekuje da }e oni biti ispunjeni. Na pitanje da li bi mogli iskrsnuti problemi ako se odu`e dogovori o imenovanju novog premijera, Be-

Nakon Inckovog zahtjeva NSRS

SDS ne}e glasati za poni{tavanje zaklju~aka
Poslanici SDS-a u Narodnoj skup{tini RS ne}e glasati za poni{tavanje zaklju~aka u vezi s Informacijom o efektima prijenosa ustavnih ovla{tenja sa RS na institucije BiH, ako takav zahtjev bude na dnevnom redu. Ovo je jedan od zaklju~aka Predsjedni{tva SDS-a usvojenih nakon ju~era{njeg razmatranja politi~ke situaciju poslije „ultimativnog zahtjeva“ visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko), upu}enog rukovodstvu RS, da do 11. juna budu poni{teni zaklju~ci u vezi s Informacijom o efektima prijenosa ustavnih ovla{tenja sa RS na institucije BiH.

Bevanda: Odgovorno pona{anje

Pripreme za d`enazu u Memi}ima

Danas ukop 43 ubijena Zvorni~ana

vanda ka`e da je „sve mogu}e“. - Kod nas se svakakve stvari doga|aju, ali nadam se da ne}e biti bilo kakvog ugro`avanja aran`mana. Mi ve} idemo dalje, nastavljamo raditi, jer nam glavni

ekonomisti Svjetske banke dolaze ve} 3. juna na pregovore o kreditima za BiH - ka`e Bevanda.

Potrebna potvrda
On isti~e da, nakon dogovora sa MMF-om, po~inju i pregovori sa Svjetskom bankom te da je rije~ o projektima iz sedam oblasti. I zamjenik ministra finansija BiH Fuad Kasumovi} navodi da Brankovi}eva ostavka ne bi trebala utjecati na dogovor sa MMF-om. - Svakako da }e nova vlada to morati potvrditi. Ali, ne o~ekujem bilo kakve komplikacije, s obzirom na to da je taj aran`man potreban i FBiH i RS i postoji politi~ka saglasnost - ka`e KasumoT. LAZOVI] vi}.

Nije prekinut rad
I ekonomski stru~njak i zastupnica u Parlamentu BiH Azra Had`iahmetovi} navodi da ispunjenje uvjeta za kredit od MMF-a od 1,2 milijarde eura za tri godine, ne zavisi od jedne osobe, pa makar to bio i premijer. - Kantonalne vlade funkcioniraju, a ni Federalna nije prekinula svoj rad, bez obzira na ostavku. Jedi- Had`iahmetovi}: no {to mo`e napraviti probleme u vezi s aran`ma- Ispunjavanje nom jeste neispunjavanje uvjeta, ali se nadam da se uvjeta to ne}e dogoditi - ka`e Had`iahmetovi}.

Ustavni sud BiH usvojio apelaciju Alijagi}a
Pripremljeni kaburi na mezarju u Memi}ima

Na {ehidskom mezarju u Memi}ima kod Kalesije, kako su saop}ili muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi} i Ahmet Grahi}, predsjednik Udru`enja nestalih Zvorni~ana, danas }e biti obavljeni d`enaza i ukop 43 zvorni~ka Bo{njaka, ubijena po~etkom rata 1992. godine. Rije~ je o 16 `rtava ~ija su tijela ekshumirana iz masovne grobnice Ulice kod Zvornika, zatim 14 tijela iz grobnice Crni vrh te jednog broja ekshumiranih iz grobnica u Kamenici, Mrakodolu,

Pandurici, Glo|anskom Brdu, Pelemi{u i Pilici. - Ovo je 11. kolektivna d`enaza ubijenim civilima Zvornika. Do sada je ukopano 570 tijela, od kojih je 21 jo{ pod oznakom NN. Postoji 70 kompletnih tijela ekshumiranih iz zvorni~kih masovnih grobnica za koje nema DNK podudaranja, jer porodice nisu dale krv na osnovu kojih bi se obavila identifikacija. Na identifikaciju ~eka i oko 80 tijela ekshumiranih iz masovnih groA. H. bnica - ka`e Grahi}.

RS bra}i iz Trebinja mora isplatiti 35 miliona KM
Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Saliha i Muamera Alijagi}a iz Trebinja i time ostavio na snazi presudu trebinjskog Okru`nog suda od 24. septembra 2004. godine, prema kojoj je tu`ena Republika Srpska bra}i Alijagi} du`na isplatiti 35 miliona KM. Procijenjena je od{teta nekada{njim vlasnicima uni{tene zanatske radnje „Alijagi}“ u Trebinju kojima su vlasti RS u toku 1993. godine iz njihove bravarsko-limarske radnje otu|ili ~etiri tone srebrenih elektroda, procijenjene 4,5 miliona KM. Zbog skupocjenih srebrenih elektroda od{tetni iznos je uz kamatu 2004. godine dostigao 35 miliona KM. Ustavni sud BiH je u prekju~era{njoj odluci utvrdio da postoji povreda prava na pravi~an po-

]uk iznena|en
Na~elnik op}ine Trebinje Dobroslav ]uk ka`e kako je iznena|en odlukom Ustavnog suda BiH i tvrdi da ona ne mo`e biti ostvariva, jer je i u sudskom procesu dokazano da elektrode nisu bile srebrene nego obi~ne. On je dodao da bud`etom op}ine za ovu godinu nisu predvi|ena nikakva sredstva za takve sudske procese, prenosi Srna.
Alijagi}i: Dobili proces

Spec
SARAJEVO - Federaciju BiH u aprilu ove godine posjetilo je 27.898 turista, {to je za 8,6 posto manje u odnosu na april 2008. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, turisti su ostvarili 54.897 no}enja, odnosno 9,5 posto manje u odnosu na isti mjesec pro{le godine. U ukupnom broju no}enja u~e{}e stranih turista je 69,4 posto.

stupak i prava na imovinu Alijagi}a, me|utim, dio od{tetnog zahtjeva o naknadi za oduzete ma{ine, Sud je vratio na ponovni postupak. Salih Alijagi} izjavio je ju~er „Avazu“ da je ~uo za odluku Usta-

vnog suda BiH, ali je nije htio komentirati jer je jo{ nije pro~itao. - Morate me razumjeti, mnogo toga sam pretrpio posljednjih godina - kratko je rekao Alijagi}, aludiraju}i na maratonski sudski proces s A. Du. kojim je upoznat i OHR.

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

5

INTERVJU Mladen Zirojevi}, ministar trgovine i ekonomskih odnosa

Veliki dio problema s Hrvatskom je rije{en
Ni na{i golubovi nisu mogli na takmi~enje golubova pismono{a u Hrvatsku Ubudu}e }emo odgovarati istom mjerom Kakvi su odnosi sa Srbijom
Razgovarao: Goran MRKI]
Posljednji dogovor BiH i Hrvatske o ukidanju me|usobne zabrane uvoza pojedinih vrsta mesa predstavlja prekretnicu u trgovinskim odnosima ove dvije zemlje. Ovo je na po~etku intervjua za „Dnevni avaz“ kazao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi}. bovi koji su krenuli na takmi~enje golubova pismono{a nisu mogli u}i u Hrvatsku. Tu treba spomenuti i zabrane uvoza nekih proizvoda, poput govedine, koje su na snazi ve} godinama. se takve odluke ne donose bez prethodnih konsultacija dvije zemlje.

Pismo Dinki}u
Kakva je situacija sa Srbijom? Kakve barijere tu postoje i ho}e li se isto postupiti i prema toj zemlji?
- Srbija nije uvodila zabranu uvoza za na{u robu, ali jeste koristila klasi~ne vancarinske barijere.
Vla{i}: Veliki uspjeh sa [irokim

[ta je bh. strana radila za to vrijeme?
- BiH je iskoristila sve mogu}nosti da do ove situacije, odno-

Problemi izvoznika
Prema njegovim rije~ima, vi{e se ne}e de{avati da se odre|ena vrsta robe godinama ne mo`e uvoziti u Hrvatsku, a da BiH po tom pitanju ni{ta ne poduzima. - Nadam se da do toga u budu}nosti vi{e ne}e dolaziti, jer sam vidio da je hrvatski ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Bo`idar Pankreti} spreman za saradnju. Me|utim, ako se sli~ne stvari, ipak, budu de{avale, BiH }e odgovoriti istom mjerom - kazao je Zirojevi}. U subotu je dogovoreno da BiH

Li~nost dana Hrvoje Vla{i}

Trener za titulu
Zadranin iskoristio neo~ekivanu {ansu i sa ko{arka{ima [irokog postao prvak BiH
Nepredvidivi su trenerski putevi. Hrvoje Vla{i} po~eo je sezonu s kadetskom ekipom [irokog Eroneta, a zavr{io kao {ef stru~nog {taba seniorskog tima i ~ovjek koji je na Pecaru vratio titulu prvaka BiH u ko{arci! U samo dva finalna me~a [iroki je preoteo titulu najve}em rivalu, sarajevskoj Bosni, a Vla{i} sebi, vjerovatno, produ`io mandat te pravo da novog prvaka predvodi i u regionalnoj NLB ligi idu}e sezone. Vla{i} je ro|en prije 40 godina u Zadru, gdje je po~eo aktivno igrati ko{arku, ali je ubrzo prestao zbog te{ke povrede. Ostao je, ipak, blizu terena, jer se odmah po~eo baviti trenerskim pozivom. Vodio je kadete, juniore i, nakratko, seniore Zadra. Potom je radio u Rijeci i [ibeniku te tri sezone u Posu{ju. Pro{le sezone preuzeo je brigu o omladinskom pogonu [irokog, a vodi i juniorsku selekciju Hrvatske. Stru~nom {tabu prvog tima priklju~io se prije tri mjeseca, na insistiranje tada{njeg trenera [irokog Josipa Vrankovi}a. Nakon Vrankovi}eve ostavke, po~etkom aprila, uprava je kormilo povjerila VlaD. K. {i}u. I nije pogrije{ila.
Zirojevi}: Hrvatska je sve zapo~ela

Prijava CEFTA-i
- Mi smo ispo{tovali sve procedure i sve ove hrvatske poteze prijavili CEFTA-i. Tamo ima jedna baza u kojoj se registriraju sve vancarinske barijere koje neka zemlja poduzima. i Hrvatska od danas ukinu zabranu uvoza gove|eg mesa, peradi i peradarskog mesa, te proizvoda od ribe. Razgovori o ukidanju zabrane za uvoz `ivih goveda i `ive ribe bit }e nastavljeni, a dogovor se o~ekuje u narednih 15 dana. sno do uvo|enja kontramjera, ne do|e. Bilo je poku{aja da bilateralnim, neposrednim kontaktima, veterinari rije{e sve probleme, na {ta su kolege iz Hrvatske ostali nijemi. Onda smo reagirali kontramjerama i vidjeli ste {ta se desilo. Oni su hitno do{li u Sarajevo, a sastanak je odr`an ~ak u subotu, {to pokazuje koliko im se `urilo. Veliki dio problema je rije{en, a postoji spremnost za dogovor i o ostalim pitanjima. Na{a roba nepotrebno dugo ~eka na grani~nim prijelazima, certifikati za ispravnost po{iljki su nekoliko puta skuplji nego ovi koje mi izdajemo. Tako|er, na{u robu neopravdano {alju na druge grani~ne prijelaze, ~ime se put nepotrebno produ`ava i stvaraju dodatni tro{kovi. Ja sam o tome poslao pismo ministru ekonomije Srbije Mla|anu Dinki}u. Sve te probleme }emo nastojati rije{iti bilateralnim dogovorima.

Spec
SARAJEVO - Aktuelne vlasti moraju posvetiti vi{e pa`nje izgradnji multinacionalnog dru{tva, a ne praviti nacionalne enklave, poru~ili su Mladi liberali BiH povodom uvredljivih grafita koji su se pojavili u Doboju na fasadi Jevrejskog kulturnog centra „Hram mira“ i jednog ugostiteljskog objekta u vlasni{tvu Bo{njaka, javila je Onasa.

Sada, kada je „trgovinski rat“ zavr{en, mo`emo li se prisjetiti od koga je sve krenulo?
- Hrvatska je sve zapo~ela u februaru, zabranom uvoza mlijeka iz BiH. Mi smo tada uveli kontramjere i taj problem je rije{en. Me|utim, oni nastavljaju s neopravdanim jednostranim potezima. Uveli su nam zabranu uvoza nekih proizvoda, poput riba i peradi. ^ak ni na{i golu-

Ho}e li nakon svega Hrvatska promijeniti svoj odnos prema BiH kada je rije~ o trgovini?
- Mislim da ho}e. Ovi problemi traju ve} godinama, a sada smo prvi put na pravi na~in postupili. Do sada je Veterinarska slu`ba Hrvatske samoinicijativno reagirala, i pri tom nije blagovremeno obavje{tavala na{e veterinare, tako da su izvoznici imali problema. Sada je dogovoreno da

Nedavno ste kazali da Hrvatska i Srbija moraju imati vi{e senzibiliteta prema BiH kada je rije~ o trgovini. [ta ste time mislili?
- Mi sa njima imamo ogroman vanjskotrgovinski deficit. Zbog toga nam ne trebaju praviti probleme sa ovo malo robe koju mo`emo izvesti na njihovo tr`i{te. Oni bi nam, ~ak, u nekim situacijama morali malo i progledati kroz prste, imaju}i u vidu ukupan debalans, a ne da nam uvijek tra`e dlaku u jajetu.

Novi posao biv{eg na~elnika Srebrenice

Nakon uspje{nog epiloga „trgovinskog rata“ s Hrvatskom

Abdurahman Malki} radi u tuzlanskom „BH Telecomu“
Abdurahman Malki}, biv{i na~elnik op}ine Srebrenica, po~eo je raditi u „BH Telecomu“ u Tuzli. Nakon isteka mandata, pola godine primao je pla}u iz bud`eta Op}ine na osnovu Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Prije nekoliko mjeseci negirao je tvrdnje da }e nakon odlaska s funkcije na~elnika na}i posao u „BH Telecomu“. Iz Op}ine je potvr|eno da „BH Telecom“ u narednom periodu planira otvoriti sjedi{te u Srebrenici. Neslu`beno saznajemo da }e Malki} i Ramo Dautba{i}, biv{i zamjenik na~elnika, raditi u Me. Mu. tom uredu.

Nedi}: Isto }emo postupati prema svima
Nakon okon~anja „trgovinskog rata“ izme|u BiH i Hrvatske, Drago Nedi}, direktor Ureda za veterinarstvo BiH, kazao je za „Avaz“ kako je ovaj spor pokazao da se BiH Nedi}: Snaga mo`e, u ovoj obla- argumenata sti, ravnopravno nositi sa zemljom koja je kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Isti~e da BiH mo`e sli~no postupiti prema bilo kojoj drugoj zemlji. - Ovo je jedna putanja kojom smo krenuli, i na ovome se ne}emo zaustaviti. Ako se bilo ko bude prema nama pona{ao na ovaj na~in, isto }emo postupiti. Ukoliko bilo koja zemlja bude donosila sli~ne mjere, mi }emo provjeriti imaju li razloga za to. Uvijek }emo nastupiti argumentirano - kazao je na{ sagovornik. Nedi} je istakao da pred svima u BiH koji se nalaze u lancu „od njive do trpeze“ u narednom periodu stoji veoma mnogo posla. - Farmeri moraju po{tovati norme i primjenjivati propise veterinarske slu`be. Kontrolni sistemi moraju vr{iti kontrolu i onima koji ne po{tuju propise ne smiju dozvoliti pojavljivanje na tr`i{tu. Laboratorije se moraju unapre|ivati i akreditirati, a administracija donositi odgovaraju}e akte. Sve to mora biti uskla|eno sa me|unarodnim standardima - zaG. M. klju~io je Nedi}.

Malki}: Radit }e u novom uredu

Od 0 do 24 sata

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

mozaik

TRNOPOLJE Supruga prona{la kosti slavnog bildera

Fikreta Hod`i}a je po{tovao i [varceneger
Al`irski predsjednik pored {tanda BiH

Sportista ubijen 1992.
Fikret Hod`i} iz Trnopolja kod Prijedora do 39. godine `ivota imao je svijet na dlanu. Najbolji bilder ovih prostora do po~etka devedesetih osvojio je doslovno sve {to se u ovom sportu mo`e osvojiti - petnaest uzastopnih titula prvaka biv{e Jugoslavije, bio je prvak Mediterana, vice{ampion Evrope i tre}i u svijetu u srednjoj kategoriji gdje je upoznao i Arnolda [varcenegera (Schwarzenegger)...

Svi su ga zaboravili, ka`e Suada

Me|unarodni sajam u Al`iru

Predsjednik Buteflika posjetio bh. {tand
Predsjednik Al`ira Abdelaziz Buteflika, prilikom otvaranja 42. me|unarodnog sajma u Al`iru, od ukupno 40 zemalja u~esnica, posjetio je samo ~etiri nacionalna {tanda me|u kojima i {tand BiH, potvrdio je za „Dnevni avaz“ Enes Ali{kovi}, direktor Agencije za promocije izvoza pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Predsjednik Buteflika po`elio je na{im privrednicima dobrodo{licu i izrazio nadu da }e bh. kompanije uspostaviti intenzivniju saradnju s al`irskim partnerima. Privredna delegacija BiH drugi put u~estvuje na ovom sajmu, koji se odr`ava od 30. maja do 5. juna. Osim VTKBiH, na nacionalnom {tandu na{e zemlje u~estvuju i „Bosnalijek“ Sarajevo, „Metalogradnja Mustafi}“ Konjic i „PobjeI. [m. da“ Te{anj.

Hod`i}eva fotografija iz sretnih vremena

(Foto: D. Stojni})

Najava iz mljekare „Vla{i} Milk“

Na protestima }e tra`iti svoja prava
Zaposleni, kooperanti i dobavlja~i „Vla{i} Milka“ najavili su za ponedjeljak mirni protest ispred objekata ove mljekare u Karauli kod Travnika. Ovu mljekaru je 2007. godine kupila kompanija „Tara Drina“, ~iji su vlasnici malezijski dr`avljani. Postrojenja za preradu ve} du`e vrijeme ne rade, a od aprila ove godine objekte ~uvaju samo za{titari. Mljekara „Vla{i} Milk“ zapo{ljavala je 27 radnika, a imala je oko 300 kooperanata. - Umjesto ulaganja, oni su objekte i opremu mljekare potpuno nezakonito zalo`ili pod hipoteku, di`u}i vi{emilionske kredite od kojih nismo imali nikakve koristi. Zbog ~injenice da novac za isporu~eno mlijeko i za rad proteklih godina nismo naplatili dovedeni smo do o~aja - navodi se u pismu zaposlenih, kooperanata i dobaK. K. vlja~a „Vla{i} Milka“.

Suada Hod`i}: Lagano umirem

[ta se krije iza zaklju~ka Senata Univerziteta

A onda je u julu 1992. godine ubijen. U neposrednoj blizini porodi~ne ku}e, u istom onom Trnopolju koje je Fikret sportom proslavio. - Godinu kasnije, dok sam s dvoje djece bila u izbjegli{tvu u Be~u, za Fikretovu smrt saznao je i [varceneger. Preko ameri~kog konzula poslao je pakete mojoj djeci - pri~a nam Suada, supruga sportske legende ~ije je kosti, umotane u dvije deke, prona{la tek prije ~etiri mjeseca. Da igra sudbine bude surovi-

ja, Fikretove kosti prona|ene su na obli`njem mezarju, tek nekoliko metara dalje od mjesta gdje je prije devet godina Suada ukopala i sina jedinca D`emala. - Moj sin je ubijen s nepunih 20 godina u Sanskom Mostu, gdje smo `ivjeli nakon povratka iz izbjegli{tva. ^ovjek koji ga je ubio, ni ime mu ne mogu izgovoriti, sada slobodno {eta Sanskim Mostom. Mog D`emala nema, a on je za ono {to je u~inio dobio samo ~etiri-pet godina zatvora. U devet godina tri puta sam se `alila na presudu. I sva tri puta sam odbijena. To je sramota - pri~a kroz suze Suada. Ona svoju `ivotnu tragediju zove laganim umiranjem, a te{ko joj pada i {to su svi zaboravili njenog Fikreta. - Svi oni koji su se divili mom suprugu i u~ili od njega, a bilo ih je do Japana do Amerike, na njega

Uz pakete [varceneger je poslao i pozdrave

su zaboravili. Kao da nikada nigdje nije ni postojao - isti~e Suada, koja u Trnopolju `ivi sama. Ona se nada da }e uskoro ukopati Fikretove kosti, da se on, ka`e, koM. ZGONJANIN na~no smiri.

Fakulteti se protive radu inspektora
Profesor na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Sarajevu i ~lan Senata Univerziteta Rifat [krijelj kazao je „Dnevnom avazu“ da je u posljednje vrijeme iznena|en pona{anjem rukovodstava fakulteta koji ~ine tzv. grupaciju medicinskih nauka. Tu spadaju Medicinski, Stomatolo{ki, Farmaceutski i Veterinarski fakultet. Zbog njihovog pona{anja [krijelj je napustio posljednju sjednicu Senata, kada se birao profesor emeritus. Zasmetao mu je, tako|er, zaklju~ak u kojem se fakulteti iz grupacije medicinskih nauka `ale na rad kantonalnog inspektora za visoko obrazovanje, koji djeluje pri Ministarstvu obrazovanja i nauke KS. Naime, zatra`eno je da inspektor ne vr{i provjere retroaktivno i da se njegova djelatnost ne prezentira u medijima. - To je poku{aj nekoliko fakulteta da se suprotstave legalnom i zakonitom radu inspektora, i njihovih dekana da zaustave reviziju svojih postupaka. On ima pravo da vr{i provjere, jer je on predstavnik Vlade KS i radi u skladu sa zakonom. Oni vjerovatno imaju razlog za{to tako postupaju - ka`e [krijelj. Prema njegovim rije~ima, sumnjivo je i to {to je Senat usvojio ovaj zaklju~ak, iako nije bio na dnevnom redu sjednice. G. M.

Ivu Lu~i}a podr`ao nevladin sektor

Herceg i Grahovac dobit }e klju~eve Vjetrenice
Predstavnici 11 ekolo{kih i planinarskih organizacija iz cijele BiH posjetili su ju~er Vjetrenicu kod Ravnog, koja slovi za jednu od najbogatijih pe}ina u svijetu. Oni su dali podr{ku Ivi Lu~i}u, predsjedniku Speleolo{ke udruge „Vjetrenica - Popovo polje“, koji ve} ~etvrti dan {trajkuje gla|u kako bi upozorio na uni{tavanje ovog za{ti}enog spomenika prirode. S obzirom na to da je, po nalogu Op}ine Ravno, kapija na ulazu u Vjetrenicu u posljednjem periodu ve} ~etiri puta bila obijena, aktivisti ovih nevladinih organizacija su pe}inu zape~atili sa dva katanca, ~ije }e klju~eve danas predati resornim federalnim ministrima. - Dakle, ministri kulture i sporta, te okoli{a i turizma FBiH Gavrilo Grahovac i Nevenko Herceg dobit }e klju~eve kao i na{e zaklju~ke o hitnom dono{enju zakonskih uredbi za Vjetrenicu. Tra`imo da po hitnom postupku

Aktivisti s Lu~i}em u pe}ini

(Foto: A. Du~i})

[krijelj: Napustio sjednicu

Vlada FBiH donese odluku o za{titi Vjetrenice odnosno odluku o njenoj kategoriji za{tite, a da potom uslijedi revalorizacija pe}ine - kazao nam je Kenan Mufti} iz organizacije „Eko akcija“,

koja djeluje na nivou FBiH. Prema njegovim rije~ima, ako Vjetrenica ne bude za{ti}ena, nevladin sektor iz cijele BiH }e poduzeti akciju, tako da Ivo Lu~i} sigurno ne}e ostati sam. A. Du.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Boris Tadi}

SARAJEVO Obilje`en Svjetski dan borbe protiv pu{enja

Cigarete voli 40 posto stanovnika BiH
Zabilje`en porast bolesti i smrtnosti vezanih za cigarete
Ispred sarajevske Katedrale ju~er je podjelom letaka, nikotinskih `vaka „Nicorette“ za svaku ostavljenu cigaretu i uz transparente „Dijelimo isti zrak“, obilje`en 31. maj, Svjetski dan borbe protiv pu{enja. Ovu akciju organizirali su Ministarstvo zdravstva FBiH, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„, nevladina organizacija NARKO-NE te brojna druga udru`enja. Direktor Op}e bolnice Bakir Naka{ istakao je kako ovom akcijom `ele pozvati gra|ane da se odviknu od pu{enja. - U BiH 40 posto populacije pu{i, a te brojke su jo{ gore kod djece u {kolama. Na Medicinskom fakultetu je 47 posto pu{a~a, a svi oni }e jednog dana biti ljekari. Ja sam po~eo pu{iti sa 11 godina i pre-

Prijevremeni izbori nisu rje{enje za Srbiju
Tadi}: Politi~ka nezrelost

- Skoro raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora bilo bi neodgovorno i odraz politi~ke nezrelosti. U Srbiji nema dobronamjernog politi~ara koji bi u uslovima ekonomske krize mogao insistirati na prijevremenim izborima. Izbori sami po sebi nisu rje{enje.
(Predsjednik Srbije za „Glas javnosti“)

Hamza Ra`natovi}

Pjeva~ima u BiH danas je zaista te{ko opstati
- Do{la su ~udna vremena i pjeva~ima u Bosni i Hercegovini danas je zaista te{ko opstati. Prostor se daje samo muzi~arima iz drugih zemalja, ali za nadati se da }e se situ- Ra`natovi}: acija promijeniti i da }emo i mi ovdje u BiH prona}i svoje Te{ka (Bh. muzi~ar za „As“) vremena mjesto u muzi~kom svijetu.

Velimir Kljaji}

Na{i igra~i u [paniji propadaju
Kljaji}: Samo treninzi

- Samo se treningom dolazi i ostaje u vrhu. U [paniji se ne radi kvalitetno i naporno. A samo to donosi rezultate. Zato se svaki na{ igra~ iz [panije vra}a slabiji nego {to je oti{ao. Ivano Bali}, Mirza D`omba, Petar Metli~i}... ba{ svaki koji je igrao ili igra u [paniji.
(Hrvatski trener za „Jutarnji list“)

[ta ka`u u narodu
S ju~era{nje akcije ispred Katedrale

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Ne dozvolimo da nas iz Srbije poni`avaju
stao sam 1983. To su dva razli~ita kvaliteta `ivota i zato poru~ujem svima ako nisu okusili duhanski dim da ga i ne probaju, a onima koji pu{e da {to prije prestanu s tom lo{om navikom - kazao je Naka{. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, proteklih godina zabilje`en je porast bolesti i smrtnosti vezanih za cigarete. Procijenjeno je da duhanski dim svakom pu{a~u oduzima od 20 A. Kr. do 25 godina `ivota. - Dobrovolja~ka bi trebala biti na{ ponos, a ne razlog za spu{tanje glave. Za{titimo gra|ane BiH, koji su ~asno, hrabro i po{teno branili svoju zemlju, svoje narode i svoja ognji{ta. Ne dozvolimo da nas iz Srbije poni`avaju, protjeruju, raspisuju potjernice za zlo~ine i genocid, koji su oni po~inili. Bosno, vrijeme je da jednom zauvijek (Jasmina Dizdarevi}, klini~ki psiholog) ka`e{ „ne“.

Slike upozorenja na kutijama
Dan borbe protiv pu{enja obilje`en je {irom svijeta, a njegova ovogodi{nja tema je „Zdravstvena upozorenja na pakovanjima cigareta“, uz slogan „Poka`i istinu. Slike upozorenja spa{avaju `ivot“. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu danas ima vi{e od milijardu Slikovito opisane pu{a~a, a od posljedica pu{enja godi{nje umire posljedice pu{enja vi{e od pet i po miliona stanovnika.

Vremenska prognoza

1. 6. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Rajif Begi} pre`ivio strijeljanje na vrhpoljskom mostu

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Prevario krvnike i jedini ostao `iv
Skinuo sam bijelu majicu koju su zlo~inci izre{etali, a ja sam zaronio i otplivao, pri~a Begi}
Rajif Raho Begi}, 39-godi{njak iz sela Begi}i kod Sanskog Mosta, jedini je pre`ivio strijeljanje na mostu u susjednom selu Vrhpolje 31. maja 1992. godine. Begi} ve} 17 godina `ivi u Njema~koj. Svaki put kada do|e u rodno mjesto put ga nanese na vrhpoljski most na magistralnoj cesti M17 gdje je zajedno s njegovim 18godi{njim bratom Ned`adom strijeljano i u rijeku Sanu ba~eno jo{ 17 mje{tana Begi}a. Zlo~in su po~inili srpski vojnici, mahom mje{tani susjednih sela. - Poveli su nas iz Begi}a u koloni. Kod mosta na rijeci Sanici Jadranko Palija ubio je oca i sina, Miralema i Envera Ceri}a, a 200 metara dalje pi{toljem je ustrijelio Ismeta Kurbegovi}a i Irfana Begi}a. Nas ostale doveli su na vrhpoljski most - prisje}a se Begi}. Zlo~inci su natjerali civile da ska~u s mosta nakon ~ega su ih rafalima masakrirali u rijeci. Prvi je ubijen Midhet Ceri}, potom Munib Begi}. Jadranko Palija je, nastavlja Rajif, Elmedina Begi}a ustrijelio u sljepoo~nicu prije nego {to je ovaj sko~io s mosta. - Mene je prvo pretukao Nenad Kaurin, a onda su me natjerali da sko~im. Pri skoku sam udario o dno rijeke i razbio glavu. Ostao sam ispod mosta dok su me zlo~inci ~ekali na drugoj strani nizvodno. Skinuo sam bijelu majicu i pustio je niz rijeku zajedno sa muljem. Zlo~inci su je izre{etali, ja sam zaronio i otplivao - pri~a nam Begi}. Nekoliko dana kasnije predao se srpskim vlastima u selu Tomina, nakon ~ega je zavr{io u koncentracionom logoru Manja~a. Iz Manja~e je, nakon sabirnog centra u Karlovcu, oti{ao u NjeM. DEDI] ma~ku.

VRIJEME DANAS

BIHA] 21 21

BANJA LUKA BR^KO 19

Prete`no obla~no

TUZLA 19

PONEDJELJAK
1. 6. 2009.

UTORAK
2. 6. 2009.

SRIJEDA
3. 6. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 40C do 190C
DNEVNE TEMPERATURE

od 7 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 70C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

Begi}: Na mostu na Sani ubijen mu i brat

od 140C do 240C

od 120C do 220C

od 160C do 240C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Po~etak radne sedmice pro}i }e u znaku lo{ih biometeorolo{kih prilika, uzrokovanih pogor{anjem vremena. S obzirom na to da }e vrijednosti temperature biti dosta ni`e od uobi~ajenih, {to }e uz ve}i sadr`aj vlage u zraku poja~ati osjet hladno}e, hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi se suzdr`ati od pretjeranih aktivnosti i umanjiti boravak na otvorenom.

Svjedo~io protiv Palije, Br|anina i Tali}a
Raho Begi} svjedo~io je na Sudu BiH protiv Jadranka Palije (48) iz Siska koji je za zlo~ine na vrhpoljskom mostu osu|en na 28 godina zatvora. Prije toga Begi} je bio svjedok u Ha{kom tribunalu protiv generala Momira Tali}a i Radosava Br|anina.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.06 Zalazak 20.22

1. 6. 2009.
Izlazak 12.55 Zalazak 1.06

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Danas se u BiH ZENICA o~ekuje prete`no LIVNO obla~no vrijeme sa 18 SARAJEVO 15 ki{om mjestimi~no, a ponegdje su mogu}i i pljusko19 vi s grmljavinom. Ne{to maGORA@DE nje obla~nosti, a i padavina o~ekuje se u sjeverozapadnim dije19 lovima, dok se u Hercegovini i jugoMOSTAR 21 zapadnim podru~jima o~ekuju intenzivnije. Vjetar u Bosni slab do umjeren isto~ni i sjeveroisto~ni, a u Hercegovini slabo do umjereno jugo i isto~njak. Jutarnja NEUM temperatura od 4 do 11, na jugu do 19, a na21 jvi{a dnevna od 14 do 24 stepena.

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

teme

AVIJACIJA Kakva je sudbina letjelica Oru`anih snaga BiH

Ho}e li se bh. avionima platiti Mladi}evo lije~enje?
U domu Keki}a: Vi{e ne}e `ivjeti u mraku
(Foto: D. Stojni})

Za „orlove“ zainteresirani Historijski muzej BiH i aerodromi Prodajom Srbija o~ekuje da }e biti otpla}eni dugovi Vojske RS na VMA
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izjavio je za „Dnevni avaz“ da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije donijelo odluku o sudbini aviona „orao“ i „galeb“, za koje je ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac nedavno u Sarajevu i zvani~no potvrdio zainteresiranost. Srbija bi ove letjelice otkupila od Oru`anih snaga BiH, ali za sada nema osnova da se govori o cijeni, odnosno o tome koliko bi BiH mogla dobiti novca od prodaje tih aviona i ostalog naoru`anja.

Nakon pisanja „Avaza“ o samohranoj majci

Porodica Samire Keki} dobila struju
Porodica Samire Keki}, samohrane majke petero djece iz Blagaja kod Bosanskog Novog, prije nekoliko dana kona~no je nakon godina `ivota u mraku dobila elektri~nu energiju. Senad Brati}, potpredsjednik SO Bosanski Novi, ka`e da se u ovu akciju, nakon pisanja „Avaza“ o Samiri, koja je poslije saobra}ajne nesre}e izvjesno vrijeme provela u Klini~kom centru Banja Luka a potom i u banji „Mlje~anica“ kod Bosanske Dubice, uklju~ila i Op}ina Bosanski Novi. - Podr{ku ovoj akciji posebno je dala na~elnica Snje`ana Rajili}, a ususret su nam iza{li i nadle`ni iz „Elektrodistribucije“ Bosanski Novi. Keki}i trenutno imaju ono najosnovnije - ka`e Brati} i dodaje da je M. Z. ovu porodicu u vi{e navrata pomagala i Asocijacija „Fatma“.

Posavski kanton u ovoj godini

Bit }e obnovljeno oko 200 povratni~kih ku}a
Ured za raseljene osobe Vlade Posavskog kantona ove godine planira izgraditi, obnoviti i rekonstruirati oko 200 uni{tenih i o{te}enih objekata u proteklom ratu. Iz donacija Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica planirano je 50 donacija za obnovu ku}a, a od me|unarodnih organizacija 60. Kao i prethodnih, i ove godine, najve}i donator obnove poru{enih ku}a hrvatskih povratnika u Posavskom kantonu je Vlada Hrvatske, javila je Fena.

Dogovor vlada
U Predsjedni{tvu nam je potvr|eno da je Historijski muzej BiH zatra`io da se bar jedan loJedan od aviona za koje je Srbija zainteresirana

Ha{ki tribunal

Statusna konferencija Karad`i}u u srijedu
U Ha{kom tribunalu u srijedu }e biti odr`ana statusna konferencija u predmetu protiv Radovana Karad`i}a, kojeg optu`nica tereti za genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja u BiH od 1992. do 1995. godine, javila je Srna. Karad`i}ev tim odbrane predao je 25. maja zahtjev za odbacivanje optu`nice na osnovu navodnog sporazuma o imunitetu s ameri~kim diplomatom Ri~ardom Holbrukom (Richard Holbrooke). Tu`ila{tvo ima 14 dana da odgovori na ovaj zahtjev, a zatim odbrana u roku od sedam dana mo`e dati svoj odgovor, nakon ~ega sudsko vije}e donosi odluku.

Cikoti}: Doprinos razvoju industrije

vac-bombarder J-22 „orao“ sa~uva kao eksponat. „Orlovi“ imaju izuzetnu muzejsku vrijednost, jer su se proizvodili u Mostaru kao jedini doma}i avioni koji su mogli letjeti i br`e od zvuka. Inicijativi su se pridru`ili i ~elnici putni~kih aerodroma Sarajevo, Mostar i Tuzla, koji su tako|er zatra`ili po jedan primjerak. - Ima smisla da nekoliko tih aviona zavr{i kao muzejski eksponat, kao dokaz doprinosa BiH razvoju vojne industrije i ukupnih izdvajanja bh. naroda za potrebe odbrane - ka`e Cikoti}. No, kolektivni {ef dr`ave jo{ nije razmatrao inicijativu Histor-

ijskog muzeja i aerodroma, {to se o~ekuje u narednom mjesecu. Opredijeli li se, pak, za prodaju Srbiji, ve} je izvjesno da }e to biti u bescjenje. Jer, Beograd se oslanja na dogovor entitetskih vlada i Vije}a ministara BiH, prema kojem bi 80 posto sredstava dobivenih prodajom vi{ka naoru`anja bilo alocirano za podmirenje dugova nekada{njih entitetskih ministarstava odbrane.

Besplatno lije~enje
Budu}i da su ranjenici Vojske RS u proteklom ratu besplatno lije~eni na VMA u Beogradu, sada se Srbija nada da bi se taj „dug“ mogao podmiriti ustupanjem „orlova“ ili njihovom superpovoljnom prodajom. To bi zna~ilo da bi bh. avionima bili pokriveni i tro{kovi koje je zlo~inac Ratko Mladi} napravio tokom lije~enja na VMA u ratnom i poratnom periodu. No, ministar Cikoti} nije `elio komentirati ova saznanja, ocijeniv{i ih {pekulacijama.
S. [KULETI]

Uo~i Generalne skup{tine OAS-a

Ministar Alkalaj putuje u Honduras
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj prisustovat }e 39. zasjedanju Generalne skup{tine Organizacije ameri~kih dr`ava (OAS) koje }e 2. i 3. juna biti odr`ano u San Pedro Suli, u Hondurasu, saop}eno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Tema ovogodi{njeg zasjedanja Generalne skup{tine OAS-a je „Prema kulturi nenasilja“. U tom smislu, predvi|en je niz bilateralnih susreta Alkalaja s ministrima Alkalaj: Susreti s ministrima vanjskih poslova zemalja OAS-a.

[ta }e u~initi po~asni leta~ Silajd`i}?
Mnogi vjeruju da }e ~lanovi Predsjedni{tva @eljko Kom{i} i Haris Silajd`i} prepoznati interes BiH u o~uvanju aviona „orao“. Kom{i} je pomogao Francuzima da sa~uvaju, ali i odvuku avion „dakota“ iz Rajlovca, pa sada ima priliku pokazati da mo`e takvo {ta u~initi i za na{ muzej. Za Silajd`i}a je zanimljivo da ga je Vojska FBiH po~astvovala zvanjem po~asnog leta~a, pa je ovo prilika da ne{to u~ini za o~uvanje zrakoplovnog naslije|a.

Uposlenima iz „Elektroprijenosa BiH“ zabranjen pristup

Informacija Ministarstva sigurnosti

Prijavljeno 46 napada na novinare
Prema podacima Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH (OSA), MUP-a FBiH i RS, te kantonalnih i MUP-a Br~ko Distrikta, od po~etka 2008. do marta 2009. godine prijavljeno je 46 napada na novinare u BiH. Policiji su lani prijavljena 34 slu~aja verbalnih prijetnji i fizi~kih nasrtaja, {to je za 40 posto vi{e nego u 2007. godini. U prva tri mjeseca 2009. prijavljeno je 12 takvih napada.Policijskim i sigurnosnim agencijama S. R. prijavljeno je 77 osoba koje su izvr{ile 46 napada na novinare.

Kako se zapo{ljavaju radnici u EPBiH
Zapo{ljavanje devet osoba u radnici iz firmi „Energoinvest“ i sarajevskoj Direkciji „Elektro- „Petrolinvest“, uz upitne kriterije privrede BiH“ (EPBiH) izazvalo i bodovanje Komisije te naredbe i je niz polemika. Grupa od tristo- dirigiranje ministra He}e. Uostatinjak osoba koje su se prlom, kakvo elektroenergeijavile na konkurs navodi tsko znanje imaju osobe koda federalni ministar eneje su radile u „Petrolinvesrgije, industrije i rudartu“ - pitaju se u~esnici kostva Vahid He}o, u sarankursa. dnji s generalnim direktoGeneralni direktor EProm EPBiH Amerom JerBiH Amer Jerlagi} tvrdi da lagi}em, provodi svoju saje konkurs bio potpuno tramovolju tako {to je zabransparentan „kao nikada do nio zaposlenje bilo kome Jerlagi}: sada“ i da je jedini cilj bilo iz dr`avne kompanije Transparentan upo{ljavanje izuzetno spoproces „Elektroprijenos BiH“. sobnih i stru~nih osoba. - Ve} unaprijed i prije - Iz „Elektroprijenosa objave oglasa, mo}nici iz EPBiH BiH“ zaista niko nije primljen zato odlu~ili su zaposliti odabrane {to bi nas sutra optu`ili da ru{imo osobe na tra`ena mjesta, a to su tu dr`avnu instituciju. Na`alost,

Vlahovljakova `alba
Jerlagi} je priznao da }e u EPBiH biti uposlene osobe koje su radile u „Energoinvestu“ i „Petrolinvestu“ te da je zbog toga imao i poziv od generalnog direktora „Energoinvesta“ D`emaila Vlahovljaka, koji se `alio {to mu sposobni kadar odlazi u EPBiH. umjesto da ta firma kona~no zapo~ne investicije u 24 nove trafostanice {irom BiH, vodi se nepotrebna politi~ka borba - ka`e Jerlagi} za Ad. H. na{ list.

Narodna skup{tina Republike Srpske

Danas o strategiji podsticanja izvoza
Narodna skup{tina Republike Srpske razmatrat }e danas, u nastavku 30. sjednice, Prijedlog strategije podsticanja izvoza RS za period od 2009. do 2012. godine. Poslanici }e razmatrati i Prijedlog strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganja u RS za period od 2009. do 2012. godine i Nacrt strate{kog plana ruralnog razvoja RS za period od 2009. do 2015. godine.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

9

STRAH OD NARODA [ta je uzrok „nelagode“ predratnog milicionera

Psihijatar utvrdio Selimovi}evu bolest
Iako tvrdi da se psihi~ki razbolio zbog pisanja „Avaza“, osnovni uzrok }e prije biti strah od naroda i pobune i pripreme za optu`eni~ku klupu
Nedavno je u Pravnu slu`bu „Avaza“ stigao vrlo zanimljiv spis. U jednoj od vi{e stotina tu`bi protiv na{eg lista, Hilmo Selimovi} predo~io je i nalaz psihijatra ~iji dio objavljujemo. U njemu se ka`e: - Du{evna bol predstavljala je emocionalnu patnju s razli~itim psiholo{kim sadr`ajima (osje}anje nemo}i, tuga, beznade`nost, izgubljenost, rezigniranost, labilnost itd.). Du`ina trajanja psihi~kih bolova koji su doveli do psihosocijalne destabilizacije bila je vi{emjese~na, a {to ukazuje na prelazak akutne stresne reakcije u PTSP . Ovakav nalaz psihijatra mo`da ne{to i obja{njava, ali zasigurno otvara i vi{e dilema. Prvo, jasno je da Selimovi}eva bolest nije uzrokovana istinitim pisanjem „Avaza“ ve} pani~nim strahom od o{te}enih dioni~ara „Pivare“, te unesre}enih radnika „ Vegafruita“, „Dijamanta“, „Zlatke Vukovi}“, „Klasa“, „Poleta“ i jo{ stotipla}aju stotine hiljada ljudi u Federaciji BiH, a globalno posrnu}e svih tajkuna, koji su privatizacijskim mu}kama oplja~kali desetlje}ima stare kompanije, s razlogom budi paniku i psihi~ke traume kod predratnog milicionera, ratnog dezertera i sada propalog milijardera. Uostalom, dugovanja bankama, lizing ku}ama i stotinama dobavlja~a popela su se na milijardu KM, te je jasno za{to je Selimovi} psihi~ki lo{e i {to }e biti jo{ lo{iji. Neminovno okupljanje ne samo oplja~kanih radnika i dioni~ara no}na je mora za oca i sina. Prema nekim {pekulacijama bliskim porodici, Selimovi}evo ubrzano va|enje ljekarskih nalaza o psihi~koj nestabilnosti ili bolesti ustvari predstavlja dio plana da se na budu}im neizbje`nim su|enjima za nevjerovatnu plja~ku Selimovi} unaprijed proglasi neuR. S. ra~unljivim?!

Huski}: Stres i traume

[abi}: Nije odgovorio

O{tre reakcije na ~istke na FTV

Dok se sprema {trajk, direktor se odmara u Egiptu
Danas odluka o {trajku Huski}, Zolota i Bakra~ tra`it }e medicinsku pomo}
Upravni odbor Samostalnog sindikata uposlenika javnih RTV servisa na dana{njoj sjednici u Sarajevu donijet }e odluku o tome da li }e biti organiziran generalni {trajk protiv RTVFBiH. Odluka o organiziranju {trajka najvjerovatnije }e biti donesena, budu}i da generalni direktor RTVFBiH D`emal [abi} do ju~er nije povukao odluke o otkazima dugogodi{njim uposlenicima FTV Mirzi Huski}u, D`enani Zolota i Adisu Bakra~u, kojima je zabranio i ulazak u zgradu RTV doma, tvrde}i da su oni „biv{i uposlenici“. - Upravni odbor je bio jednoglasan da se, ako odluke o otkazu ne budu poni{tene, ide u generalni {trajk uposlenika. Generalni {trajk trajat }e sve do ispunjenja ovih zahtjeva - rekao je Huski}, ina~e predsjednik Sindikata uposlenika javnih RTV servisa. On je, ka`e, tokom vikenda dobio veliki broj poziva podr{ke. Ju~er su razgovarali sa predstavnicima Helsin{kog odbora. Stoga o~ekuje da se {trajku pridru`e sve njegove kolege, oni „koji vjeruju u slobodu javne rije~i i mi{ljenja“. Zanimljivo je da Huski} i Bakra~ jo{ nisu dobili rje{enje o otkazu. Zolota je, pak, otkaz dobila po{tom. - Jo{ smo u {oku. Imamo veli-

Moralni sunovrat
- Sve ovo je poruka svim uposlenicima i novinarima. Ako se svi zaklinjemo u vladavinu prava, medijske ku}e trebaju biti primjer. Sve ostalo je moralni sunovrat za profesiju kazao je Huski}. ke traume zbog svega ovoga. Obratit }emo se i ljekarima za pomo}. Svi smo porodi~ni ljudi i ovo {to se de{ava te{ko nam pada. Nevi|eno je i ne~uveno da nas slu`ba osiguranja obavijesti o otkazu, a ne na{ poslodavac. I to slu`ba osiguranja BHRT - isti~e Huski}. Na pitanje da li danas zna zbog ~ega je dobio otkaz, Huski} nije mogao odgovoriti. Pretpostavlja da ga je ko{tao „predug jezik“ i ~injenica da je godinama iznosio nepravilnosti u radu FTV. - Nezahvalno je da govorim. Jasno je kao dan da je to nezakonit postupak - rekao je Huski}. Upkos brojnim poku{ajima ju~er nismo mogli dobiti komentar direktora FTV D`emala [abi}a. Jednostavno, nije odgovarao na na{e pozive. Prema nekim informacijama, [abi} je, uprkos najavljenom {trajku, u me|uvremenu otputovao na odmor u EgiF. VELE pat!?

Selimovi}: Dobio potvrdu psihijatra

njak kompanija iz kojih je izvu~en zdrav kapital. Cijenu te ekonomske pohlepe

Ha{ki optu`enik u BiH poslije pet godina

Prli} na o~evom pogrebu u Mostaru
Na pogreb Prli}evom ocu do{li i Vranki}, Ragu`, Bar{, Dika Slezak, Tomi}...
Ha{ki optu`enik Jadranko Prli}, nekada{nji predsjednik vlade takozvane Herceg-Bosne, koji se tereti da je stajao na ~elu zlo~ina~ke organizacije koja je na podru~ju Prozora, Gornjeg Vakufa, Jablanice, Mostara, Ljubu{kog, Stoca, ^apljine i Vare{a, vr{ila ratne zlo~ine i etni~ko ~i{}enje, nakon pet godina zatvora, ponovo je u BiH. Naime, Prli} je ju~er u Mostaru prisustvovao pokopu oca Mile na katoli~kom groblju [oinovac, koji je preminuo u petak u 80. godini `ivota. Ispred mrtva~nice Bijeli Brijeg u Mostaru, pored Prli}eve u`e porodice, po~ast preminu-

Murselovi} razo~aran polo`ajem povratnika u RS

Grize me savjest jer imam osje}aj da sam ih prevario
Ispred mrtva~nice Bijeli Brijeg: Prli} nosi kov~eg
(Foto: A. Du~i})

Tri dana dopusta
Ha{kom optu`eniku Prli}u dozvoljen je dopust od tri dana. On }e, prema nekim informacijama, najvjerovatnije boraviti kod svoje supruge. Prema strogim pravilima Ha{kog suda, Prli} za vrijeme boravka u Mostaru ne smije kontaktirati ni sa kim ko bi mogao imati veze sa sudskim postupkom, kao ni s medijima. Dopu{ten je jedino kontakt s advokatom.

lom odalo je mnogo poznatih politi~ara i privrednika. Me|u njima su prili~no tu`ni bili i Dragan Vranki}, potpredsjednik HDZBiH i dr`avni ministar finansija, Martin Ragu`, zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 i zastupnik u Parlamentu BiH, Vilim Primorac, zamjenik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Zlatko Bar{, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Matan @ari}, direktor „Elektroprivrede

HZHB“, Stipe Prli}, direktor „HT-a Mostar“. Na pogreb Prli}evom ocu do{li su i hercegova~ki tajkun Dinko Dika Slezak, biv{i zapovjednik Vojne policije HVO-a Mostar @eljko D`idi} D`ida, te biv{i i aktuelni gradona~elnik Mostara Neven Tomi} i Ljubo Be{li}, kao i advokat Josip Muselimovi}. Ha{kog optu`enika Prli}a je, kako se dalo primijetiti, pratilo sna`no osiguranje. A. Du.

Muharem Murselovi}, Odluka o konstitutivnosti poslanik Stranke za BiH u ni Zakon o lokalnoj upraNarodnoj skup{tini RS, vi. Imam osje}aj da sam ka`e da se osje}a odgovorljude prevario i zbog toga nim zbog kolona onih koje me u posljednje vrijeme je prije desetak godina pregrize savjest - ka`e Mursedvodio u povratku, a koji lovi} za „Dnevni avaz“. su danas ostavljeni na vjePotcrtava da ga boli i trometini. to {to su se svi pozabavili - Sve smo pretrpjeli i Murselovi}: svojim problemima i {to sada }emo na jedan fini Predvodnik jenjava podr{ka me|unarna~in nestati. Imali smo povratka odne zajednice i politi~ara stra{nu energiju i volju, koju smo iz Federacije BiH. izgubili poslije deset godina. SaZaklju~uje da }e u daljnjem bada nas povratnike na sofisticiran vljenju politikom tragati za mjena~in istjeruju. Niko ne radi, ne- stom na kojem ne}e biti „politi~ka ma pravo na socijalnu za{titu, ci- ikebana s voza~em i {oferom“ i navilne `rtve rata ne mogu dobiti gla{ava da nijednom nije pomislio M. Z. invalidnine, ne po{tivaju se napustiti SBiH.

Klub poznatih Adnan Hamidovi} Frenkie

U trgovinu samo po pivo
Li~ni profil bh. repera
Ime i prezime: Adnan Hamidovi} Frenkie. Datum i mjesto ro|enja: 31. maj 1982., Bijeljina. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Podstanar. Bra~no stanje: U vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Izlazak prvog albuma. Koji automobil vozite: „Ford eskort“. Kako se odmarate: Uz dru{tvo i odlaskom na more. Omiljeni muzi~ar: Albo Rosi. Volite li kuhati: Ponekad. Najdra`a knjiga: „Mimesis“ Andreja Nikolaidisa. Omiljeni pisac: Boris De`ulovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Damir Imamovi}. Za koji klub navijate: Za Slobodu. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju djevojku. Jeste li ljubomorni: Ne ba{. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne bih. Bavite li se sportom: Slabo. Omiljena hrana i pi}e: Piletina i krompir, pivo „preminger“. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: U {oping idem samo po pivo. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Misli svojom glavom.

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

teme

PROIZVODNJA Pozitivna pri~a Tvornice GS-TMT

Nijemci voze bicikla s ramovima iz Travnika
Bicikli na tr`i{tu dosti`u vrijednost od 500 do 2.000 eura
Tvornica GS-TMT iz Slimena kod Travnika proizvodi okvire za luksuzna bicikla, ~ija vrijednost na tr`i{tu u Njema~koj i drugim zapadnim zemljama dosti`e i nekoliko hiljada eura. Dijelovi proizvedeni u Travniku isporu~uju se njema~kom kupcu, kompaniji „PG - Bike“. Promotivni materijali ove njema~ke kompanije iz Regensburga koje smo vidjeli najbolje govore o popularnosti tzv. ~opera koji se najve}im dijelom proizvode u Travniku. Cijeli projekt vodi in`injer Muamer Kargi}, koji je na ~elu tima od sedam radnika i in`injera zadu`enih za luksuzne bicikle. - Za ova bicikla koristimo poseban ~elik i poseban na~in zavarivanja. Zavisno od ostatka opreme
Kargi}: Pove}anje proizvodnje

Radnici prave okvire

Hamidovi}: Najbolje se odmara uz dru{tvo

Promet {est miliona maraka
Iz ove tvornice u 2007. godini 92 posto proizvodnje plasirano je na inozemno tr`i{te, a protekle godine 85 posto je i{lo za izvoz. Kupci robe su i Njema~ka `eljeznica, „Bombardier Transportation“, „Siemens Transportation“. - Pro{logodi{nji pro- Kopruner: met iznosio je vi{e od {est Nove miliona maraka, te smo investicije imali i najve}i broj zaposlenih, 104 radnika. Ugodna je bila i ~injenica da je promet na doma}em tr`i{tu jako pove}an - 25 posto. Napravljene su nove investicije, zavr{ene kvalifikacije i dobiveni novi standardi, {to omogu}ava obradu novih kupaca - nagla{ava Kurt Kopruner, direktor GSTMT.

Va{ najbolji prijatelj je: Edo Maajka. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Dao bih ostavku! Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikada.

SMS
ZABORAVLJENI ZLO^INI - Za{to su genocid i etni~ko ~i{}enje od 17. juna 1992. godine u Aerodromskom Naselju u Sarajevu zaboravljeni i neka`njeni? Tada su srpska policija i vojska iz stanova izveli i na najbrutalniji na~in pobili vi{e od 40 civila, a vi{e od 500 stanovnika ovog naselja, mahom `ena, djece i staraca nesrpske nacionalnosti, prisilno odveli u logor Kula. Pre`ivjela `rtva genocida i etni~kog ~i{}enja. BRANKOVI]EVA OSTAVKA - Gospodine premijeru Brankovi}u, lako ti je dati sada neopozivu ostavku, po{to si se nagrabio i doveo narod na prosja~ki stap. Vrati sve {to si uzeo po onom tvom „sve po zakonu“, pa onda idi - i ti i takvi kao {to si ti. Bojite li se Bo`ije kazne?

Dnevni avaz 061-142-015
^ELI^NA LEJDI Predla`em Sulejmanu Tihi}u da za premijera Federacije BiH izabere Svetlanu Ceni}. Ona je majka, doma}ica, dobar ekonomista, patriota, ujedno bh. ^eli~na lejdi. BINGO LUTRIJA - Tokom posljednjeg izvla~enja nagrada „Bingo lutrije“ nije pravilno odre|ivan dobitnik, jer se na pritisak „stop“ fino vidi da se listanje brojeva zaustavljalo na jednom broju, a onda se prebaci na drugi. Tu ne{to nije regularno. MA]EHINSKI ODNOS - Pitao bih na~elnika op}ine Vogo{}a i njegove pomo}nike kada }e se prestati ma}ehinski odnositi prema ulici Ahmeda Rizve. POMO]I NANI FATI - Narode, imali iko u ovoj zemlji da pomogne nani Fati Orlovi}? Nao~igled svih nas ubijaju je oni {to negiraju genocid? Neka je svakome prokleto sve oteto?! LOZAN^I]EV POSTUPAK - Zapanjio sam se kada sam pro~itao da Niko Lozan~i} prima naknadu za odvojeni `ivot, odnosno boravak u Sarajevu, iako stanuje u Kaknju, udaljenom svega 50 kilometara od Sarajeva. I jo{ kada se zna da ide ku}i i ne spava u Sarajevu. Ko }e me ubijediti da on sam pla}a tro{kove tog vozikanja. Pitam Lozan~i}a zna li on da je na stotine radnika iz Kaknja dolazilo vozom u Sarajevo i vra}alo se poslije posla u Kakanj. Za{to i Lozan~i} ne bi i{ao vozom. Eto {to mi penzioneri, rudari, invalidi imamo mizerna primanja. Sve takve treba otjerati.

koja }e biti ugra|ena na ramove, ovi bicikli dosti`u vrijednost na tr`i{tu od 500 do 2.000 eura. U ovoj fazi proizvodimo stotinu ramova mjese~no, a u narednom periodu uz neke izmjene planiramo pove}ati proizvodnju na dvije stotine mjese~no - pri~a nam Kargi}. Ovaj posao samo je jedan u nizu koji zaposlenima u GS Tvornici ma{ina Travnik osigurava egzistenciju u godini velike svjetske krize. Ina~e, GS TMT je jedan od rijetko uspje{nih primjera privatizacije u Srednjobosanskom kaK. KAVAZOVI] ntonu.

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

11

INICIJATIVE Mladi Vi{egra|ani tra`e od nadle`nih

Postavljanje za{titne ograde na dionici od Ustipra~e
U posljednje dvije godine u ~etiri saobra}ajne nesre}e smrtno stradalo devet osoba
Grupa mladih Vi{egra|ana pokrenula inicijativu da se uputi zahtjev svim relevantnim institucijama od Op{tine do MUP-a RS za ve}u bezbjednost voza~a i ostalih u~esnika u saobra}aju na magistralnom putu Ustipra~a Vi{egrad, koji prolazi kroz kanjon Gornjeg drinskog jezera, sa 29 tunela, nekoliko vijadukta i vi{e neobezbije|enih litica. Mladi tra`e postavljanje za{titne ograde na ovoj dionici jer svake godine Drina uzima ljudske `rtve, gdje voza~i i njihovi saputnici stradaju u jezerskim dubinama u svojim smrskanim automobilima, bez ikakve nade za pomo} drugih osoba. U svim dosada{njim nesre}ama vozila su se otisnula u Drinu zbog nepostojanja za{titne ograde uz magistralni put. - Pora`avaju}i su podaci o broju i te`ini saobra}ajnih nesre}a u kanjonu Drine. Samo u posljednje dvije godine u ~etiri saobra}ajne nesre}e smrtno je stradalo devet osoba. U mjestu Lju}Najhrabriji stigli na odredi{te

Uspjeh gra~ani~kih planinara

Savladali Krstvar i Pelister
Planinari novoosnovanog Planinarskog dru{tva „Zefir“ iz Gra~anice, zajedno sa kolegama iz planinarskih dru{tava „Konjuh“ iz Tuzle i „Bjela{nica“ iz Sarajeva, u~estvovali su u ~etverodnevnom pohodu na planinu Babe u Makedoniji. Prema rije~ima predsjednika PD „Zefir“ Mevludina Spahi}a, deset od ukupno 18 planinara uspjeli su se uspeti na vrh Krstvar (1.061 metar) i na Pelister (2.601 metar), tre}i po visini vrh u Makedoniji, na kojem je zate~en dubok snijeg. Nakon uspje{ne ekspedicije, planinari su dru`enje nastavili u razgledanju znamenitosti SkoH. ^. plja, Bitolja i Ohrida.

Najmla|im viso~kim bajkerima

Motoklub „Karo“ dijelio kacige
Vozilo izvu~eno iz Drinskog jezera

evo na izlazu iz tunela poginule su dvije osobe iz Novog Pazara i dvije iz Gora`da, u mjestu Orahovci tako|er dvije osobe iz Vi{egrada. Posljednja tragedija desila se 22. maja ove godine kada su kod tunela Sokola~a smrtno stradali

Dra`en i Nata{a Kne`evi} i Branka Pavlovi}, svi iz Vi{egrada ka`e jedan od pokreta~a peticije @eljko Milo{evi}. Ni na jednom od spomenutih mjesta slijetanja vozila u Drinu nije bilo za{titne ograde. M. An.

Internacionalni festival u Kalesiji
U organizaciji Asocijacije mladih op}ine Kalesija (AMOK) i Gradskog KUD-a „Halisije“ u Kalesiji je odr`an prvi Internacionalni festival kulturnog stvarala{tva. U~estvovala su kulturno-umjetni~ka dru{tva iz Hrvatske i BiH. Nakon defilea, a prije zvani~nog nastupa na festivalu, ~lanovi KUD-ova su zaigrali i na ulici, te tako izmamili aplauze brojnih Kalesijaca. Festival je otvorio op}inski na~elnik Rasim Omerovi}, koji je najavio da }e idu}e godine na festivalu u~estvovati jo{ vi{e dru{tava iz drugih zemalja i gradova. Ina~e, Festival je realiziran u saradnji sa Vije}em nacionalnih manjina u Hrvatskoj te sa bo{nja~kom omladinom u Kolo se povelo i na ulici Zagrebu. F. S.

U Lukavici kod Gra~anice
U Lukavici kod Gra~anice odr`ana je tre}a Me|unarodna smotra folklora i sevdaha na kojoj je u~estvovalo 300 amatera iz deset KUD-ova iz Slovenije, Hrvatske i BiH. Smotra je odr`ana na otvor- Nastupilo vi{e od 300 u~esnika enom, na platou ispred zgrade osnovne {kole, igralo se i pjevalo do kasno u no}. Poseban ton manifestaciji davali su raspjevani Slavonci iz Vinkovaca, ali ni ostali nisu zaostajali kako bi pokazali svoje umije}e u izvo|enju igara svoga kraja i pjesama. - Ovo je velika kulturna manifestacija. Puno truda smo ulo`ili da na{e goste, njih oko 300, do~ekamo onako kako najbolje znamo i mo`emo - kazao je H. ^. predsjednik KUD Lukavica Samir \ogi}.

Igralo se, pjevalo i dru`ilo Smotra folklora i sevdaha

^lanovi Motokluba „Karo“ Visoko proteklog vikenda dijelili su kacige najmla|im bajkerima u najprometnijoj ulici Alije Izetbegovi}a. Ovo je, isti~u, mali doprinos dugogodi{njih viso~kih bajkera, koji `ele ukazati najmla|im zaljubljenicima u motocikle koliko je va`no koristiti za{titu prilikom vo`nje. - Bajkerima je dodatna te{ko}a nositi kacigu prilikom vo`nje u ovako vrelim ljetnim danima. Me|utim, mi zaista `elimo ukazati mladim voza~ima i razviti im naviku o korisnosti upotrebe opreme kazao je Samir Matarad`ija, preN. O. dsjednik UO MC „Karo“.

Obradovani zaljubljenici u motocikle

Iz Hercegova~ko-neretvanskog kantona
Konjic
Grupa stanara iz ulica Luka i Civilnih `rtava rata u Konjicu nedavno je pokrenula akciju pod nazivom „Put je `ivot“, koja ima za cilj omogu}iti djeci ovih naselja sigurniji i kvalitetniji `ivot, kroz iniciranje problema bezbjednosti kao posljedicu brzih vo`nji koja se ~esto pretvori u reli utrke. Projekt je podr`ala Policijska uprava Ulica Luka u blizini igrali{ta te lokalni Radio Konjic a `elja je potaknuti ure|enje, izgradnju i obilje`avanje novih pje{a~kih staza, uvo|enje dodatne saobra}ajne signalizacije. Spomenute gradske ulice posebno su kriti~ne jer se u blizini nalaze (M. ].) dje~ija igrali{ta i parkovi.

Iz Ministarstva obrazovanja SBK

Spec
KLJU^ - Na Starom gradu u Klju~u odr`ana je kulturno-vjerska manifestacija „Dovi{te 2009“. Stotine Bo{njaka prisustvovalo je ovom doga|aju, desetine konjanika prodefilovalo je putem za Stari grad, a za njima barjaktari i dervi{i. Ove godine gosti su stizali i autobusima i to iz Sarajeva, Biha}a i Bo(F. B.) sanske Gradi{ke.

Sprije~iti osnovce da napu{taju {kolu
Ve} petu godinu zaredom na podru~ju SBK se realizira projekt pod nazivom „Osnovno pravo na obrazovanje“, koje je pokrenulo Resorno kantonalno ministarstvo uz podr{ku norve{ke organizacije „Save the children“. Osnovni cilj projekta je da se u narednih nekoliko godina sva djeca s podru~ja SBK obuhvate obaveznim zakonskim osnovnim obrazovanjem. Tim povodom u Bugojnu je za rukovodioce 14 osnovnih {kola s podru~ja Gornjeg i Donjeg Vakufa, Jajca, Travnika i Bugojna uprili~en dvodnevni seminar na temu „Prevencija napu{tanja osnovne {kole“. Istaknuto je kako je na podru~ju FBiH u Srednjebosanskom i Unsko-sanskom kantonu izra`eniji problem napu{tanja u~enika obaveznog osnovnog obrazovanja. S po~etka godine na podru~ju SBK evidentirano je 43 djece koja nisu poha|ala osnovnu {kolu, a trenutno je taj broj smanjen na 20. Radi se, uglavnom, o djeci iz kategorije socijalno ugro`enih porodica, a smanjenje broja djece koja ne poha|aju osnovnu {kolu le`i u ~injenici da je pokrenuto nekoliko akcija. Tako su spomenutoj djeci dijeljeni besplatni ud`benici, finansiran im je prijevoz Az. M. do {kole...

Mostar
U Centru za prevenciju i izvanbolni~ko lije~enje od ovisnosti u Mostaru trenutno se lije~i 725 pacijenata, a njih oko 150 nalazi se na dnevnoj terapiji, javlja Fena. Od ukupnog broja pacijenata, 54 su `ene. Najve}i broj pacijenata je u dobi od 20 do 25 godina a samo ih 12 ima vi{e od 40 godina. Najve}i broj pacijenata heroinski su ovisnici, a nijedan koji je testiran na infektivne bolesti nije HIV pozitivan. Dolaze iz raznih op}ina, od Zenice do Sarajeva, s tim da ih je najvi{e iz Mostara.

Jablanica
Prava kahva mo`e se popiti samo ako je popr`ena u starinskom pr`nju na otvorenoj vatri, tvrdi Kajdafa Husi}, stanovnica Kolektivnog centra u Jablanici. Ona ovako dobija kahvu najboljeg kvaliteta a ni u{teda struje nije za zanemariti. Za lo`i{te koristi limeni kazan od bojlera koji je njen mu` Ibro preur- Husi} pr`i kahvu edio, a za pr`enje kilograma kahve treba dva puta napuniti pr`anj. Dok ona vje{to vrti pr`anj da kahva ne zagori, kom{inica Zaha navra(H. M.) tila je na kratak razgovor.

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

panorama

PROZOR Nevolje povratnika u Donje Kran~i}e

Kom{ije ne daju izvor da se izgradi vodovod
Za izgradnju CRS osigurano 35.000 KM Mje{tanima Gornjih Kran~i}a va`nije napajanje stoke
Ponovo zajedno nakon tri decenije

Susret biv{ih cazinskih gimnazijalaca

Proslavili 30 godina mature
U prostorijama stare Gimnazije u Cazinu, na 30. godi{njicu mature, okupila se generacija koja je ispit zrelosti polo`ila 1978/79. godine. Prisutni su se sa nostalgijom prisjetili u~eni~kog doba te brojnih zgoda i nezgoda iz tog vremena. Izvr{ena je i prozivka po dnevniku, kao nekad, a prisutni su ukratko opisali svoj `ivotni put nakon mature. Najemotivniji susret bio je sa profesorom Slavkom Peri{i}em, koji je samo za ovu priliku doputovao iz Kanade, gdje `ivi dvije S. J. decenije.

Povratnici u Donje Kran~i}e kod Prozora godinama su tra`ili donatora za izgradnju vodovoda po{to je nedostatak dovoljnih koli~ina vode najte`i problem ovog sela. Ovdje je do sada obnovljeno 11 ku}a i uskoro bi trebala po~eti izgradnja jo{ dvije, a jedini izvor koji bi mogao zadovoljiti potrebe ovih povratnika nalazi se ispod susjednih Gornjih Kran~i}a.

Upitan ostanak
Ako Op}ina ubrzo ne rije{i ovaj problem, povratnici se boje da bi donator mogao odustati od projekta, a onda }e u pitanje do}i njihov ostanak na vlastitim imanjima.
U Op}ini tra`ili rje{enje problema

Obuka jedinica civilne za{tite Derventa

Sve do prije nekoliko dana izgledalo je da je problem rije{en. Agencija CRS osigurala je 35.000 maraka, izvo|a~ radova po~eo s kopanjem kanala, a onda je proradila kom{ijska zavist. Smetnje im prave kom{ije iz Gornjih Kran~i}a, kojima ova voda slu`i isklju~ivo za napajanje stoke.

Doma}ine iz Donjih Kran~i}a sreli smo ispred op}ine Prozor/Rama, gdje su do{li tra`iti intervenciju nadle`ne slu`be. - Najgore nam pada {to je protiv nas i nekoliko Bo{njaka, biv{ih stanovnike Gornjih Kran~i}a, koji se nakon progona ne namjeravaju vra-

titi u selo. Oko imovinskopravnih pitanja nema ni{ta sporno, jer trasa vodovoda ne}e i}i preko privatnih parcela. Zakon ka`e da se voda prioritetno mora koristiti za potrebe ljudi, a onda ostalo. Ako je nekome va`nija stoka od nas, gdje je onda tu H. M. zakon - ka`u Kran~i}ani.

Enes Ki{evi} boravio u Kalesiji

Obi{ao {ehidsko mezarje i ste}ke
Detalj sa vje`be

Vatrogascima nedostaje oprema
U Derventi je odr`ana teoretska i prakti~na obuka jedinice civilne za{tite. Prema rije~ima Nove Pjeranovi}a, starje{ine Vatrogasne jedinice Derventa, u slu~aju ve}ih po`ara i zahtjeva ova jedinica nije u mogu}nosti sama djelovati. - Ovo je obuka jedinice civilne za{tite koja }e pomagati pripadnicima Vatrogasne jedinice u onim momentima kada nam bude potrebna pomo}. Nedostaju nam oprema i vozila, jer ono ~ime sada raspola`emo zadovoljava osnovne potrebe. Velik problem je i nedostatak aparata za ga{enje u skoro 90 odsto stambenih zgrada - ka`e N. S. Pjeranovi}.

U Kalesiji je dva dana boravio pjesnik Enes Ki{evi}, koji `ivi u Zagrebu. Tokom boravka u Kalesiji Ki{evi} se dru`io sa u~enicima O[ „Memi}i“, a u sali JU BKC „Alija Izetbegovi}“ uprili~ena je i poetska ve~er. Sa Ki{evi}em je bio i doktor filozofskih znanosti Sead Ali}, koji o njemu priprema dokumentarnu filmsku pri~u. Sa doma}inima Smajlom Latifovi}em, Ibrahimom Alji}em i Samirom Halilovi}em obi{li su {ehidsko mezarje u Memorijalnom centru u Gornjoj Kalesiji, te nekropolu ste}aka Mramorovi u Bulatovcima od Kalesije. oklon dobile odre|en broj knjiga Enesa F. S. Ki{evi}a.

Dru`enje sa u~enicima O[ „Memi}i“

TAKMI^ENJA

Zavidovi}i

Grada~ac

Travnik

Najuspje{niji Ivica i Alen
U Zavidovi}ima je u organizaciji Udru`enja gra|ana sportski ribolovci „Krivaja“ odr`ano takmi~enje u lovu ribe udicom na plovak. Oko 40-ak ribara takmi~ilo se u dvije kategorije. U kategoriji seniora najbolji rezultat postigao je Ivica Pavlovi}, drugi je Semir Rizvi}, tre}i Hasan Ahmi} a ~etvrti Fuad Mehi}. U kategoriji juniori-kadeti, najuspje{niji je bio Alen Hasi~i}, drugi Asmir Husanovi}, tre}i Amar Kvaki} a ~etvrti Ajdin Smailbegovi}. Najbolje plasirani nagra|eni su diplomama i ribarAr. M. skim priborom.
Njima je zaslu`eno pripao pehar

Turnir u uli~noj ko{arci
U centru Travnika odr`an je turnir „3 na 3“ u uli~noj ko{arci (street basketu) koji je organizirao Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku. Nastupilo je 15 ekipa iz Zenice, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika, Viteza i Travnika. U~e{}e na turniru bilo je besplatno, a organizator je osigurao vrijedne nagrade za najbolje ekipe. Za ovu priliku dva terena za basket postavljena su na parkingu u centru grada, a turnir je privukao i veliki broj posjetilaca K. K. koji su sa pa`njom pratili utakmice.

Najbolji fudbaleri Zvijezde
Polaznici [kole fudbala Zvijezda Grada~ac pobjednici su turnira „Igraj fudbal, budi sre}an“. Organizator turnira za djecu ro|enu 1997. godine i mla|e bila je [kola fudbala „Crvena zvijezda“ iz Obudovca. Na turniru je u~estvovalo osam ekipa. Za najboljeg golmana i igra~a turnira progla{eni su Zvijezdini poletarci Ademir Buli} i Vedad Novali}. Zvijezdine nade su sa trenerom Amirom Durgutovi}em u Grada~ac donijele 20 zlatnih medalja, pobjedni~ki pehar D`. D. i diplome.

Umije}e pokazalo 40-ak ribara

Za najbolje obezbije|ene vrijedne nagrade

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

13

^ELI] Zatvoreni Dani jagodastog vo}a BiH

Mehmedaliji Junuzovi}u plaketa „Zlatna jagoda“
Vi{e od 400 izlaga~a predstavilo svoje proizvode
Dvadeseta jubilarna privredna manifestacija „Dani jagodastog vo}a BiH“ u ^eli}u zatvorena je nakon dvodnevnih sadr`aja. Vi{e od 400 izlaga~a predstavilo je svoje proizvode na {tandovima u Fabrici za preradu vo}a i povr}a. - Ovo je zaista impresivan broj u~esnika sajma, {to je dokaz da na prostoru na{e a i susjednih op}ina imamo dovoljan broj proizvo|a~a dobre i kvalitetne jagode, kao i kvalitetnog sadnog materijala ka`e na~elnik op}ine ^eli} Sead Muminovi}. Drugog dana manifestacije za najuspje{nije proizvo|a~e i izlaga~e svojih proizvoda, organizator sajma obezbijedio je plakete i prigodne nagrade. Nagradni fond iznosio je oko 10.000 KM, od ~ega je svim u~esnicima dodijeljena i stimulativna premija od po 20 KM. Plaketa „Zlatna jagoda“ najvi{e je priznanje koje se dodjeljuje tradicionalno na ovoj manifestaciji, a ove godine pripalo je

Svim u~esnicima po 20 KM

Brojnim vjernicima obratili se fra Vrebac i fra Majdand`i}

Svetkovina Duhova u fojni~koj `upi

Vjernici pozvani na zajedni{tvo
Nekoliko hiljada vjernika fojni~ke i okolnih `upa okupili su se ju~er ispred Franjeva~kog samostana Duha svetoga u Fojnici kako bi proslavili veliki blagdan, svetkovinu Duhova. Svetu misu slu`io je na vanjskom oltaru postavljenom za ovu prigodu i misno slavlje predvodio fra Pero Vrebac, definitor u Franjeva~koj provinciji Bosne Srebrne i tom prilikom, izme|u ostalog, govorio o zajedni{tvu ne samo kr{}anskog nego i ostalih naroda. O zajedni{tvu me|u narodima govorio je i gvardijan Franjeva~kog samostana Duha svetoga fra Mirko Majdand`i}, koji je pozvao vjernike unato~ svim osobnim i pote{ko}ama aktuelnog trenutka u BiHda ne zaborave da se svi problemi lak{e podnose kad se podijele sa susjedima i prijateH. ^u. ljima.

Gradski bazeni u Zenici
Junuzovi} je primio najvi{e priznanje

Mehmedaliji Junuzovi}u iz Ratkovi}a koji ima zasad jagoda na povr{ini od 12 dunuma uz primjenu savremenih na~ina uzgoja na foliji. Po dunumu o~ekuje urod od dvije i po tone. Za kvalitetan uzgoj jagoda nagra|eni su i Azra Smaji} iz ^eli}a

te Mensur Karasulji} iz Koraja. Plaketa „Zlatna malina“ dodijeljena je Bahrudinu Mujki}u a „Zlatna kupina“ Hasanu D`inovi}u, obojica iz ^eli}a. Osim plaketa, dobili su i pumpe za navodnjavanje.
E. D`.

Sezona po~inje 6. juna
Sezona kupanja na otvorenim gradskim bazenima u Crkvicama po~inje 6. juna i trebalo bi trajati do kraja avgusta, javlja Fena. Radno vrijeme bazena je od 10 do 18 sati, a cijene su ostale na nivou pro{logodi{njih. Tako }e odrasli za cjelodnevno kupanje pla}ati dvije, a djeca do sedam godina 0,50 KM. Kako je izjavio Husein Hinovi}, direktor JP za upravljanje i odr`avanje sportskih objekata Zenica, posjetiocima }e na raspolaganju biti brojni prate}i sadr`aji poput zabavnog parka, terena za odbojku na pijesku, ko{arku i mali nogomet, restorani.

[esta tradicionalna paprika{ijada u Cazinu

Kotli} pripao ekipi DEL iz Biha}a
U~estvovalo 30 ekipa, od ~ega po jedna iz Slovenije i Hrvatske te 28 iz USK-a
Na cazinskom izleti{tu Stovrela odr`ana je 6. tradicionalna paprika{ijada. Radi se o vrlo zanimljivoj i posje}enoj manifestaciji u kojoj je glavna aktivnost takmi~enje u kuhanju paprika{a. U ovogodi{njoj paprika{ijadi, koja je imala me|unarodni karakter, u~estvovalo je 30 ekipa, od ~ega po jedna iz Slovenije i Hrvatske te 28 iz USK-a, koje su pripremile izvanredan paprika{, ~ime su zadale velike probleme ocjenjiva~koj komisiji. Na kraju je prvo mjesto pripalo ekipi DEL iz Biha}a, dok su cazinske ekipe „Civi}“ i „Jarani“ osvojili drugo, odnosno tre}e mjesto. Generalni pokrovitelj paprika{ijade - Gra|evinska limarija Beganovi}, prvoplasiranu ekipu nagradila je velikim kotli}em za paprika{, drugoplasiranu ro{tiljem, a tre}eplasiranu malim koS. J. tli}em.

Pobjedni~ka ekipa pripremila najukusnije jelo

Na jezeru Snije`nica kod Teo~aka

Zvani~no po~ela sezona ribolova
Proteklog vikenda na Snije`ni~kom jezeru kod Teo~aka, kojim gazduje SRD „[aran“, otvorena je sezona ribolova koja }e, osim kra}ih zabrana zbog poribljavanja, trajati do 1. aprila naredne godine. Iako je riba slabo radila, kako ka`u ribolovci, ipak, posre}ilo se iskusnom ribolovcu Admiru D`uzdanovi}u da prvi iz jezera izvu~e dvije deverike te{ke po 1,5 kilograma, {to je bio i kona~an ulov grupe od 15-ak ribolovaca. [to se ti~e cijena, godi{nje seniori pla}aju 100, penzioneri i RVI 70, pioniri 30, dok su cijene dneE. D`. vnih dozvola 10 maraka.

D`uzdanovi} prvi ulovio dvije deverike

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

crna hronika

SARAJEVO Uspje{no rasvijetljen zlo~in

Hamzu Sejdinija ubili supruga i njen ljubavnik
Uhap{eni Rukija Sejdini (55) i Ra{iti Bajrami (65) Mogu}i motivi su koristoljublje i ljubavna veza dvoje osumnji~enih
„Opel“ bio parkiran ispred ku}e

Vatrogasci intervenirali u Trebinju

Zapaljen automobil Jovana Bendera}a
U Trebinju je zapaljen automobil „opel astra“ vlasnika Jovana Bendera}a, pomo}nika upravnika Okru`nog zatvora u Trebinju, potvr|eno je Srni u Centru javne bezbjednosti Trebinje. Policiji je ju~er u 4.40 sati prijavljeno da je u Du{anovoj ulici do{lo do po`ara na automobilu, nakon ~ega su iza{li na lice mjesta i obavili uvi|aj. Na automobilu, koji je bio parkiran ispred ku}e Jovana Bendera}a, pri~injena je ve}a materijalna {teta, ali u po`aru nije bilo povrije|enih.

Hamzu (Rize) Sejdinija (75) ro|enog u Gostivaru, Makedonija, ~ije je tijelo na|eno u subotu u ba{ti na sarajevskom brdu Mojmilo, ubili su njegova dvadeset godina mla|a supruga Rukija Sejdini i njen ljubavnik Ra{iti Bajrami (65), nastanjen u ulici Salke Lagumd`ije u Sarajevu, potvr|eno je ju~er u policiji.

Usmr}en pi{toljem
Na ju~era{njoj konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali Predrag Kurte{, na~elnik Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a Kantona Sarajevo, Mevludin Halilovi}, na~elnik Odjela za op}i kriminal, kantonalna tu`iteljica Suada Veli} i portparol MUP-a Irfan Nefi}, re~eno je da su dvoje uhap{enih Rukija Sejdini i Ra{iti Bajrami ubili Hamzu pi{toljem, kalibra 7,65 milimetara. Policija je u subotu oko 12 sati

Hap{enje u Maglaju

Priznao kra|e „golfova“
Slu`benici Policijske stanice Maglaj u subotu su oko u 4.10 sati u krugu preduze}a „Feniks“ u mjestu Poljice, pored magistralnog puta M-17, zatekli A. J. (20) iz Te{nja kako poku{ava ukrasti „VW kombi“ (859-K-508), vlasni{tvo ovog preduze}a. U neposrednoj blizini nalazio se automobil „golf “ (794-J-236), vlasni{tvo M. M. iz Te{nja koji je ukraden iste no}i u mjestu Tugovi}i kod Te{nja. A. J. je policiji priznao da je poku{ao ukrasti kombi i da je ukrao spomenuto vozilo, te jo{ jednog „golfa“ (927-E101), vlasni{tvo M. K., a u kojem je u Tugovi}ima sletio s kolovoza.

Halilovi}, Veli}, Kurte{ i Nefi} na ju~era{njoj pres-konferenciji

(Foto: M. Kadri})

dobila dojavu da je do{lo do pucnjave na brdu Mojmilo. Nekoliko sati kasnije Hamzina supruga Rukija prijavila je policiji da je u

Htjeli se dokopati stana
Tu`iteljica Suada Veli} pojasnila je da kada je u pitanju motiv koristoljublje, najvjerovatnije se radi o tome da su se osumnji~eni htjeli dokopati stana Hamze Sejdinija u ulici Nurije Pozderca broj 3 u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje je `ivio sa Rukijom. Ju~er smo u stanu zatekli rodbinu i prijatelje koji su bili u {oku. Rekli su nam da nisu znali da su se dvoje supru`nika sva|ali.

Op}inski sud u Sarajevu

Popadi}u odre|en pritvor
De`urni sudija Op}inskog suda u Sarajevu odredio je jednomjese~ni pritvor Milanu Popadi}u (32), koji je u ~etvrtak u ulici Nerkeza Smailagi}a na Alipa{inom Polju u Sarajevu ispalio vi{e hitaca iz pu{ke u vrata stana biv{e djevojke Aide Karamehmedovi}. Tom prilikom lak{e je ranjen njen sin Elmar K. (17). Popadi} je nakon hap{enja u Lukavici sve priznao. Njemu se na teret stavlja krivi~no djelo izazivanja op}e B. C. opasnosti.
Stan na Dobrinji

ba{ti prona{la mrtvog mu`a. Prema rije~ima Predraga Kurte{a, ubistvo se najvjerovatnije dogodilo izme|u 12 i 13 sati. Na tijelu nastradalog prona|ene su dvije povrede i, kako saznajemo, jedna je u predjelu trbuha, a druga na vratu. Obdukcija tijela bit }e obavljena danas. Kantonalna tu`iteljica Suada Veli} ju~er je u prostorijama MUPa KS saslu{ala dvoje uhap{enih. - Sa sigurno{}u se ne mo`e kazati koji je motiv. Mogu}e je da je u pitanju koristoljublje ili eventualno intimna veza izme|u osumnji~enih koja je rezultirala ubistvom Hamze Sejdinija. Ne mogu tvrditi da se radilo o jednom ili drugom motivu - kazala je tu`iteljica Veli}.

Uzgajao povr}e
Zbog istrage ju~er nismo mogli dobiti informacije o tome da li su dvoje osumnji~enih priznali ubistvo, te ko je od njih pucao i na osnovu ~ega se posumnjalo da su oni izvr{ioci. Policiju u efikasnom rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela nije omela ni ~injenica {to ih je Rukija pozvala i obavijestila o „pronalasku tijela“. Ba{ta sa improviziranom barakom na brdu Mojmilo gdje je ubijen Sejdini ju~er je bila ogra|ena `utom trakom. Gra|ani koje smo zatekli u okolnim ba{tama kazali su nam da su ~esto vi|ali starca i da je uzgajao povr}e. Bio je prijatan, ali im nikada nije pri~ao o svojim B. CERI] problemima.

Rupe od metaka u stanu

Izgorjela {tala kod Kaknja
U mjestu Brnjic kod Kaknja u subotu oko 1.50 sati do{lo je do po`ara na {tali, vlasni{tvo R. K. Objekt je u potpunosti izgorio, kao i ve}e koli~ine sijena i gra|e koji su se nalazile u objektu. Povrije|enih nije bilo, a po`ar su lokalizirali pripadnici vatrogasne jedinice.
Ba{ta u kojoj je starac ubijen

Donji Vakuf

Maloljetni~ka delinkvencija u porastu
Podaci Centra za socijalni rad i Policijske stanice Donji Vakuf pokazuju porast broja krivi~nih djela koja su po~inili maloljetnici u periodu od 2003. do 2008. godine. Registrirani su i po~inioci koji nisu navr{ili ni 14 godina i prema kojima se ne mogu primjenjivati krivi~ne sankcije. U 2008. godini izre~ene su mjere poja~anog nadzora roditelja ili staratelja za 25 maloljetnika, te poja~anog nadzora Centra za socijalni rad za {est maloljetnika. U sedam krivi~nih djela, tri kra|e i ~etiri te{ke kra|e, 16 maloljetnika su bili izvr{ioci ili saizvr{ioci, a tu`ila{tvu je podneseno sedam izvje{taja o po~injenim krivi~nim djelima.
D. M.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

15

PRIJEDOR Nakon prijave nestanka Dragana Rodi}a

Dje~ak sklon skitnji prona|en u Zecovima
Za nestanak sina Rodi}i okrivili njegovog tri godine starijeg druga Danijela Radanovi}a Danijelov otac Mirko tvrdi suprotno
Bogdan Rodi}, mje{tanin izbjegli~kog naselja Nova Orlova~a kod Prijedora, prijavio je preksino} policiji u Prijedoru nestanak 13-godi{njeg sina Dragana. Policija je ju~er u Zecovima, naselju kod Prijedora, u ku}i Stojanke Babi} nakon {estodnevnog nestanka prona{la Dragana i vratila ga roditeljima.
(Foto: D. Stojni})

Potpuno uni{tena Kova~eva ku}a

(Foto: N. Simi})

Po`ar u Sijekovcu kod Bosanskog Broda

Selim Kova~ izgorio u svojoj ku}i
Ugljenisano tijelo na|eno na krevetu
Selim Kova~ (1934) iz Sijekovca kod Bosanskog Broda smrtno je stradao u po`aru koji je izbio u njegovoj porodi~noj ku}i, tvrde prve kom{ije i rodbina nastradalog starca. Uvi|aj je izvr{en uz prisustvo Radmile Stan~i}, okru`ne tu`iteljice iz Doboja. - Dojava je stigla od pripadnika vatrogasne jedinice. Uvi|ajna ekipa prikuplja podatke, a tijelo koje je na|eno u ku}i bit }e prevezeno u Doboj na detaljnu obdukciju. U ku}i nije bilo struje, a po`ar je izbio oko jedan sat. Nakon obdukcije bit }e utvr|en ta~an identitet nastradale osobe i okolnosti zbog kojih je do{lo do po`ara - izjavila je Radmila Stan~i}, nakon uvi|aja na licu mjesta. Nerminka Ba{i} `ivi u Slavonskom Brodu i nakon saznanja da je ujak stradao u po`aru odmah je stigla u Sijekovac. - @ivio je sam. Supruga mu je umrla pro{le godine, a djece nisu imali. Elektri~na energija nije bila priklju~ena, jer sa skromnom penzijom nije mogao pla}ati sve obaveze. Dolazili smo nekada i tri puta mjese~no i obilazili ga. Imao je penziju u iznosu od oko 180 maraka, a brigu o njemu vodile su kom{ije Aleksa i njegov sin Ranko Trifunovi}. Oni su mu pomo-

Odvezao se biciklom
Bogdan je posljednji put vidio sina u ponedjeljak, 25. maja, kada se, kako je rekao policiji, s nekim dru{tvom s kojim je bio i Draganov nerazdvoji prijatelj, tri godine stariji Danijel Radanovi}, biciklom odvezao u nepoznatom pravcu. - Na sebi je imao samo bijelu majicu kratkih rukava i kratki {orc. Nisam ga smjela pitati kuda ide - pri~a Draganova majka Spomenka (38). Ona je kazala da ovo nije prvi put da Dragan nestaje, jer se sli~no dogodilo i u oktobru pro{le godine kada ga nije bilo osam dana. I tada je oti{ao s Danijelom.

Nerminka sa suprugom: Ujak `ivio sam

Radanovi}: Lo{e utje~e na mog sina

Radi}: Danijel ga odvla~i

- Bili smo ubije|eni da }e se vrlo brzo vratiti pa smo zato tako dugo i ~ekali s prijavom policiji. Svi problemi su po~eli prije dvije godine kada se moj Dragan

po~eo dru`iti s Danijelom. Od tada ne smijem ni{ta da mu ka`em. Vi~e na mene, prijeti ~ak da }e me udariti. U svemu slu{a tog Danijela.

Radanovi}: Krio se kod moje supruge
Danijelov otac Mirko Radanovi} koji `ivi u Topoliku, izbjegli~kom naselju u blizini Nove Orlova~e, ima potpuno druga~iju pri~u. Ka`e da se Danijel nalazi kod njegove biv{e supruge Stojanke Babi} u naselju Zecovi kod Prijedora. - Zvala me biv{a supruga i kazala mi je da je Dragan kod njih u Zecovima i da ne}e da ide. Koliko znam, obavijestila je i Centar za socijalni rad. Rekao sam joj da Dragana odmah po{alje ku}i, jer mi ne trebaju problemi. Znam da je Dragan sklon skitnji, kao i to da njegovi roditelji uop}e ne vode ra~una o njemu, jer se vrlo ~esto de{ava da nestane i po nekoliko dana - kazao nam je Mirko, koji tvrdi da je je zbog dru`enja s Draganom koji je sklon ~ak i kra|i, njegov Danijel napustio {kolu i po~eo skitati.

Prestao i}i u {kolu
Bojim se da ga on dr`i u zarobljeni{tvu, da Dragan u {umi radi za njega, sije~e drva i da bi se volio vratiti ku}i, no ne smije od njega kazala nam je majka Spomenka. Ona je tako|er ispri~ala da je u protekle dvije godine zvala i policiju da je za{titi od Danijela zbog kojeg je, kako ka`e, njen Dragan ~ak prestao i redovno i}i i u Osnovnu {kolu „Branko ]opi}“ gdje poha|a {esti razred. Centar za socijalni rad nije zvala, ali tvrdi i to }e uskoro u~initi. M. ZGONJANIN

gli da dobije penziju, a nabavljali su mu i namirnice i sve {to mu je bilo potrebno. Odlazio je i on kod njih, kao i kod drugih kom{ija, a i oni su dolazili njemu u goste. Koliko znam, nije imao problema sa kom{ijama, bio je dru{tven ~ovjek. Konzumirao je alkohol, ali se nije opijao - ka`e Nerminka Ba{i}. Ugljenisano tijelo na|eno je na krevetu u porodi~noj ku}i, koja je u po`aru uni{tena. Po`ar su ugasili pripadnici Vatrogasne jedinice N. SIMI] Bosanski Brod.

Nakon hap{enja u Travniku

Razbojnik pobjegao iz Policijske stanice
Osamnaestogodi{nji M. M. iz Travnika pobjegao je iz prostorija Policijske stanice u ovom gradu, nakon {to ga je policija uhapsila zbog sumnje da je, uz prijetnju oru`jem, oplja~kao {ezdesetdevetogodi{nju Esmu Zukan iz Travnika. Starica je policiji prijavila da je prekju~er oko 14.50 sati u njen stan u{la nepoznata osoba, koja joj je, uz prijetnju no`em, otela zlato, lan~i} i prsten, te 10 KM iz nov~anika, nakon ~ega je pobjegla. Policija je nakon prijave uspjela prona}i i uhapsiti razbojnika M. M. (18) iz Travnika, koji je priveden u prostorije za zadr`avanje Policijske stanice, odakle je oko 22 sata uspio pobje}i.

Magistralni put Tuzla - Doboj

Bacila se pod to~kove kamiona
Nihada [iljegovi} smrtno je stradala u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er na magistralnom putu M-4 Tuzla - Doboj u naselju Berkovica kod Lukavca. U nesre}i su u~estvovali Samil Me{i} (27) iz Berkovice koji je upravljao kamionom MAN (012M-878) i pje{akinja Nihada [iljegovi} (52) iz Berkovice. Od zadobivenih ozljeda [iljegovi} je smrtno stradala na licu mjesta, a uvi|aj je obavio kantonalni tu`ilac iz Tuzle Nihad Halil~evi}. - Daljnja istraga }e utvrditi kako je do{lo do ove nezgode sa smrtnim posljedicama, ali prema svemu sude}i, nesretna `ena bacila se pod kamion na desnoj strani kolovozne trake. Za svaki slu~aj naredio sam uzimanje krvi od voza~a kamiona i obdukciju nastradale `ene - kazao je tu`ilac Halil~evi}.
H. ^.

Motociklista izazvao udes

Udario u pje{akinju pa u dva „golfa“
Povredu glave zadobila je pje{akinja P A. (20) kada ju je u uli. ci Zmaja od Bosne u Sarajevu udario i oborio na kolovoz motocikl „aprilia“ (637T-356) kojim je upravljao bez polo`enog voza~kog ispita M. A. (18). Nakon udara u pje{akinju, isti motocikl udario je prvo u „golf 5“ (G-936 HX) kojim je upravljao C. M., a zatim u „golf 2“ (855-A-594) za ~ijim je upravlja~em bio R. F (43). .

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

crna hronika

KLJU^ Paleta lima pala na 61-godi{njaka

Zijad Be}irevi} umro na putu do bolnice
Te`ak teret poklopio Be}irevi}a nakon {to je pukao {paner kai{ na bageru
PU Kakanj: Prona{li arsenal oru`ja

Sopotnica kod Kaknja

Bra}a izre{etala ku}u
U mjestu Sopotnica kod Kaknja preksino} su bra}a T. M. (19) i T. M. (25), koja su bila u alkoholiziranom stanju, ispalila vi{e hitaca iz poluautomatske pu{ke na ulazna vrata ku}e G. ]. Osim vlasnika, u ku}i su u momentu pucnjave bili njegova supruga i dvoje maloljetne djece. Zrna su tokom pucnjave zavr{avala u zidovima unutra{njosti ku}e. Nakon {to su izre{etala ku}u, bra}a su se udaljila u nepoznatom pravcu. Uku}ani su ostali nepovrije|eni. Odmah po dojavi o pucnjavi na mjesto doga|aja stigla je patrola policije koja je ispred ulaznih vrata ku}e G. ]. u dvori{tu prona{la ~ahure i neispaljenu municiju. Slu`benici PS Kakanj prona{li su i uhapsili T. M. i T. M. kod kojih je prona|ena i oduzeta prepravljena poluautomatska pu{ka, kalibra 7,62 milimetra, te 108 komada pu{~ane municije istog kalibra, kao i osam spremnika za municiju. Bra}a su zadr`ana u Policijskoj stanici Kakanj, a istraga o ovom nemilom doga|aju je u toAz. S. ku.

U selu Gornji Kami~ak, op}ina Klju~, prekju~er je `ivot izgubio 61-godi{nji Zijad Be}irevi}. On je, kako smo saznali, pomagao pri istovaru limova koje je iz [vicarske {leperom poslao njegov brat Fadil. Istovar je vr{en pomo}u bagera. - Nakon {to je istovarena jedna paleta lima, pri istovaru druge, manje palete pukao je {paner kai{ kojim je lim bio vezan. Paleta lima pala je na Zijada - ispri~ao je jedan kom{ija. Te{ko povrije|enog transportirali su do Slu`be hitne pomo}i Doma zdravlja u Sanskom Mostu gdje je de`urni ljekar dr. Nada Elija{ konstatirala da je povri-

Bager i paleta na mjestu nesre}e

(Foto: M. Dedi})

Lovo~uvaru oduzete pu{ke

Pucao na psa i pogodio kombi
Lovo~uvar A. D`. iz Zavidovi}a prekju~er oko 12.25 sati u mjestu Stog pucao je iz pu{ke u psa lutalicu u lovi{tu i tom prilikom jednim metkom pogodio parkirani „VW kombi“ (200-M582), vlasni{tvo A. H. Povrije|enih nije bilo, a slu`benici policije su od A. D`. oduzeli dvije lova~ke pu{ke.

Odnio ladicu registar kase
Na Trgu zlatnih ljiljana, op}ina Novi Grad Sarajevo, u subotu u 21.40 sati u prodavnici „Mursa“ izvr{eno je razbojni{tvo nad radnicom H. A. iz Sarajeva. Tom prilikom napada~ je ukrao ladicu registar kase u kojoj se nalazila izvjesna koli~ina novca, nakon ~ega je pobjegao u nepoznatom pravcu.

Razbojni{tvo u kladionici
U sportskoj kladionici „Bet live“ u ulici Milana Preloga, op}ina Novi Grad Sarajevo, u subotu oko 22.30 sati dvije nepoznate osobe izvr{ile su razbojni{tvo nad radnicom G. E. iz Sarajeva. Ukradena je izvjesna koli~ina novca, a po~inioci su se potom udaljili s lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Be}irevi}: Unutra{nje krvarenje

je|eni bez svijesti i pritiska i s brojnim frakturama po cijelom tijelu. Najte`e povrede bile su na karlici i donjim ekstremitetima. Anesteziolog iz sanske Op}e bolnice uspio je Be}irevi}u vratiti puls, ali je pacijent zbog opse`nih unutra{njih krvarenja ubrzo podlegao. Nastradali Zijad je, prema pri~anju kom{ija, poku{ao prethodno osposobiti vili~ar, vlasni{tvo brata Fadila, a kako nije

uspio potra`io je pomo} ro|aka koji je imao bager. Tragi~ni doga|aj potresao je porodicu i mje{tane Gornjeg Kami~ka i okolnih sela. Nastradali je bio izuzetno vrijedan ~ovjek i trebao je uskoro i}i u penziju. Iza Be}irevi}a ostali su supruga Sebiha, sin Amir i k}erka Almira. D`enaza Zijada Be}irevi}a obavljena je ju~er na mjesnom mezaM. DEDI] rju.

Novi Travnik

Trojica oslobo|ena optu`be
Vije}e Kantonalnog suda Novi Travnik, kojim je predsjedavao sudija Slavko Mari}, oslobodilo je optu`be Midhata Halilovi}a, Roberta Kelavu i Mustafu Zukanovi}a, koje je optu`nica teretila za krivi~na djela ubistvo u poku{aju i nasilni~ko pona{anje. Prema optu`nici, oni su 6. avgusta 2005. godine, ispred ugostiteljskog objekta „Volan“ u Bugojnu, nakon verbalne sva|e, sa~ekali Hidajeta Ivkovi}a kojem su no`em nanijeli povrede opasne po `ivot. Tu`ila{tvo je Midhata Halilovi}a teretilo za krivi~no djelo ubistvo u poku{aju, a Roberta Kelavu i Mustafu Zukanovi}a za krivi~no djelo nasilni~ko pona{anje. Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku sva trojica su K. K. oslobo|ena optu`be.

Sud u Novom Travniku

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

17

18 Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

oglasi
PRAVILA NAGRADNE IGRE „LOVAC“ ^lan 1. LOVAC PROM d.o.o.@ep~e na benziskoj pumpi LOVAC u Golubinji, organizuje nagradnu igru Pod nazivom „LOVAC „ ^lan 2. Nagradna igra po~inje 01.06.2009.godine a zavr{ava 28.02.2010 ^lan 3. Pravo u~e{}a u nagradnoj igri imaju svi oni koji imaju prebivali{te u BiH, osim osoba zaposlenih u LOVAC PROM d.o.o. @EP^E, kao i najbli`i ~lanovi njihovih porodica. Kako bi kupac u~estvovao,potrbno je da na predvi|eni kupon upi{e adresu, ime prezime i br.telefona , te navedeni kupon ubaci u nagradnu kutiju koja }e se nalazit na benziskoj pumpi LOVAC. ^lan 4. Na~in u~e{}a: Svaki kupac koji kupi naftne derivate ( Eurodizel, BMB 95, BMB 98, MB 98) i ostali asortiman u iznosu od 20,00 KM i vi{e na benzinskoj pumpi LOVAC u mjestu Golubinja dobiva kupon i time sti~e pravo u~e{}a u nagradnoj igri. Svaki u~esnik mo`e imati neograni~en broj kupona, ako zadovoljava stav 1. ~lan 4. pravila nagradne igre. ^lan 5. FOND NAGRADA Za nagradnu igru utvr|uje se fond od 11 nagrada i to: NAGRADE: 1. AUTOMOBIL KIA RIO HB EX 1,4

2. 10 nagrada -gorivo u vrijednosti od 100,00 KM Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi do 22.000,00.KM Sve nagrade su sa ura~unatim i pla}enim PDV-om. ^lan 6. U~esnici }e biti obavije{teni o nagradnoj igri putem dnevne {tampe,Web stranice Lovacprom.com. kao i putem plakata na benzinskoj pumpi i objektima u vlasni{tvu LOVAC PROM d.o.o. @ep~e. ^lan 7. U izvla}enju nagrada u~estvova}e kuponi ,odnosno osobe ~iji kuponi sadr`e sve tra`ene informacije . Izvla~enje nagrada }e se obavit 06.03.2010 godine na b.pumpi LOVAC pred komisijom sastavljenom od tri ~lana. ^lan 8. Po izvr{enom izvla~enju ,svi izvu~eni dobitnici nagrada bit }e kontaktirani telefonski. Popis svih brojeva listi}a koji su osvojili nagrade }e biti objavljeni putem dnevne {tampeu roku od sedam dana od dana izvla~enja,putem web stranice lovacprom. com i na benzinskoj pumpi LOVAC gdje dobitnici ujedno pristaju da se njihova imena i prezimena, adresa i slika mogu javno prikazati. ^lan 9. Preuzimanje nagrada - Dobitnik nagrade }e biti obavjesten telefonski a dobitak li~no preuzeti - Dobitnici su du`ni da se prijave organizatoru nagradne igre u roku od 10 dana od dana objave u dnevnim novinama, i iste preuzeti u roku od 7 dana od dana objave, a prema upustvu organizatora. - Nagradu za koju se nije javio nagra|eni u roku od 10 dana od dana objave ,biti }e raspore|ene prema posebnoj odluci organizatora. - Dobitnici nagrada nemaju pravo tra`iti isplatu nov~ane protuvrijednosti osvojene nagrade i ne mogu prenijeti nagradu na druge osobe. ^lan 10. Komisija sa~injena od predstavnika firme LOVAC PROM d.o.o. @ep~e }e zapisni~ki utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz ~lana 9. stav 1. i 2. Pravila, te }e protekom tog roka utvrditi da je sa odre|enim datumom nagradna igra okon~ana. ^lan 11. Organizator ne preuzima pla}anje naknade ili bilo kakvog tro{ka vezanog za preuzimanje nagrade, a preuzimanjem nagrade prestaju dalje obaveze organizatora prema nagra|enim. ^lan 12. Nagradna igra mo`e biti prekinuta u slu}aju nepredvi|enog poreme}aja na tr`i{tu,vi{e sile koji bi onemogu}ili predvi|eni tok i trajanje nagradne igre gdje }e svi u~esnici biti blagovremeno obavje{teni putem sredstava javnog informisanja ^lan 13. U slu~aju eventualnog spora izme|u organizatora i u~esnika , nadle`an je sud u @ep~u. ^lan 14. Ova pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadle`nog Federalnog Ministarstva, a vrijede do zavr{etka nagradne igre. M.P . Direktor Lovac prom

The Registry is looking for qualified candidates for the following position: INTERN IN LANGUAGE UNIT (Ref. no. 2009/009) Candidates should be English Language students in the final stage of their undergraduate studies and/or those who have a university degree. Preference will be given to applicants with computer proficiency and good communication skills. The internship should last until 14 December 2009. Duties: translation of some informal documents; drafting summaries for information; preparation and compiling of reference materials for specific assignments of interpreters and translators; assisting in development of glossaries under the supervision of senior translation staff; administrative tasks such as assigning translation tasks, receiving and distributing completed translations; entering documents in the database; any other task as assigned by the Head and Deputy Heads of LU. Deadline: 8 June 2009 Please send your CV with cover letter to: Kadrovska slu`ba Ured registrara Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Fax: +387 (0) 33 707 259 or E-mail: kadrovska.sluzba@registrarbih.gov.ba Only short-listed candidates will be contacted

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

19

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!

Prava je stvar MILION NA DAR
Ekstra igra sa spektakularnom nagradom
Info telefoni
Sve informacije o igri i preuzimanju nagrada mo`ete dobiti svakog dana od 8 do 20 sati na telefonske brojeve:

Kome }e pripasti dobitak vrijedan ~ak 200.000 KM?
N
ajsretniji u~esnik (ili u~esnica) sedmi~ne igre pod nazivom „Vi{e od igre“ uselit }e u opremljen stan u Sarajevu, vozit }e se u „glanc“ novom terenskom automobilu vrijednom 47.000 KM, a provest }e i nezaboravne dane na egzoti~nom putovanju. Uz sve to, na kartici ABS banke ~ekat }e ga ~ak 20.000 konvertibilnih maraka! Ukupna vrijednost ovog jednog jedinog dobitka je - 200.000 KM! Upravo tom fenomenalnom nagradom zavr{avamo spektakularnu seriju od osam nagradnih igara „Dnevnog avaza“ koju smo nazvali „Prava je stvar million na dar“. Svih sedam kupona (sedam redovnih ili {est redovnih i jedan joker kupon) zalijepite na karticu koju ste dobili uz „Dnevni avaz“. Karticu u ZATVORENOJ KOVERTI dostavite na na{u adresu Dnevni avaz, PP 140, 71001 Sarajevo

jevu od Stan u Sara

033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094
Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

57 m

2

Premija nad premijama
1. Opremljen stan u Sarajevu 2. SSang Yong Actyon 3. Egzoti~no putovanje 4. Kartica sa 20.000 KM

Posljednji rok do kojeg Va{e koverte sa kuponima „Vi{e od igre“ treba da stignu u na{u redakciju je 5. juna, do 12 sati. Tog dana bit }e obavljeno izvla~enje jedne jedine nagrade. Ime najsretnijeg u~esnika ove igre objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 6. juna.

Preuzimanje nagrada u „Avaz Twist Toweru“
Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu preuzeti u novom tornju - „Avaz Twist Toweru“, svakog dana od 8 do 20 sati.

20.000 KM

20

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

biznis

MOSTAR Ministar Damir Ljubi} za „Dnevni avaz“

Poku{at }emo na}i rje{enje za FDM
Sarajevo: S potpisivanja Memoranduma

Potpisan sporazum o saradnji

Federalna vlada }e podr`ati spajanje ili neki drugi oblik saradnje izme|u sarajevske i mostarske fabrike
Na narednoj sjednici Vlade Federacije BiH na dnevnom redu }e biti i informacija o stanju u Fabrici duhana Mostar, saznaje „Dnevni avaz“. Osim informacije o dosada{njem toku privatizacije FDMa i tu`bi za raskid kupoprodajnog ugovora s bugarskom firmom Pazard`ik, Agencija za privatizaciju FBiH predlo`it }e Federalnoj vladi odre|ene mjere i zaklju~ke za prevazila`enje krize u ovoj fabrici. Tu informaciju potvrdio nam je i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Damir Ljubi}, koji je za na{ list izjavio da }e Vlada FBiH u~initi sve kako bi se uz pristanak Fabrike duhana Sarajevo zajedni~ki prona{lo rje{enje za FDM. Rije~ je, kako je rekao ministar Ljubi}, o ve} poznatom modelu po kojem bi do{lo do spajanja ili nekog oblika saradnje izme|u sarajevske i mostarske fabrike. - Ako FDS poka`e interes, si-

Energoinvest i Strabag u zajedni~kim projektima
Sarajevski Energoinvest i austrijska kompanija Strabag potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju, ~ime }e konkretizirati i razviti poslovnu saradnju na podru~ju jugoisto~ne Evrope, saop}eno je iz bh. kompanije. Sporazum o saradnji odnosi se na projektovanje i izgradnju velikih projekata, uklju~uju}i gradnju autoputeva i hidroelektrana. Memorandum o razumijevanju potpisali su direktor Energoinvesta D`email Vlahovljak i njegov pomo}nik Ibrahim Bosto, direktor Strabaga za regiju jugoisto~ne Evrope Zoran Stoji} i direktor za komercijalne poslove Strabaga Rolf Zi{~inski (Zischinsky). Ovim sporazumom stvaraju se realne pretpostavke za zajedni~ki nastup Energoinvesta i Strabaga u izgradnji autoputeva i elektroenergetskih projekata u Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama jugoisto~ne Evrope.

Ljubi}: Opet na po~etku

Bilansi u prva ~etiri mjeseca

Pokrivenost uvoza izvozom u RS dostigla 47,3 posto
Pokrivenost uvoza izvozom za prva ~etiri mjeseca u Republici Srpskoj iznosila je 47,3 posto, a ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene RS sa inozemstvom iznosio je 1,59 milijardi KM, od ~ega se na izvoz odnosi 513,56 miliona KM, a na uvoz 1,08 milijardi KM, podaci su Zavoda za statistiku RS. Vanjskotrgovinski deficit za period januar-april iznosi 572,65 miliona KM, javlja Onasa. U strukturi izvoza za period januar-april najvi{e u~estvuju elektri~na energija, obra|eno drvo i naftna ulja. U spomenutom periodu najve}i izvoz zabilje`en je prema Srbiji, Italiji i Hrvatskoj, dok je na-

gurno }e Vlada u~initi sve da se to uspje{no zavr{i. Na`alost, iza nas je jedan dug period krize u FDMu. [anse su sigurno bile ve}e u vrijeme kada je za kupovinu FDM-a

bilo vi{e interesanata, odnosno kada je ova fabrika imala vrijednost kapitala od oko 15 miliona KM. Na`alost, tada su propale neke priA. Du. vatizacije - ka`e Ljubi}.

Poslovni uspjeh banjalu~ke kompanije

Tamaris na{ao kupce za narednu deceniju
U ime BiH simboli~no }emo posaditi dva ili tri drveta u parku glavnog sjedi{ta UN-a u Njujorku, ka`e Janjetovi}
Vlasnik i generalni direktor banjalu~ke kompanije Tamaris Milorad Janjetovi} izjavio je za „Dnevni avaz“ da je kompletna proizvodnja ovog preduze}a za narednih deset godina ve} prodata. - Za sve sadnice koje uzgojimo na{li smo kupce u Rusiji, [vedskoj i Italiji, a radi se o 250.000 do 300.000 biljki godi{nje. Mogu kazati da je rije~ o velikom i ozbiljnom poslu. Pored toga {to }emo izvoziti sadnice, moja kompanija je zadu`ena i za ure|enje travnatih povr{ina u tim zemljama - ka`e Janjetovi}. Me|utim, o vrijednosti tog posla, zbog ranijih neprijatnih iskustava, nije `elio govoriti. No, mo`da o tome dovoljno govori podatak da je prvi kontingent od svega hiljadu sadnica, odnosno 15 razli~itih vrsta ukrasnog bilja, ozvani~io posao sa ovom zemljom vrijedan najmanje milion i po dolara. Sadnice koje }e Tamaris izvoziti u Rusiju, odnose se prije svega na So~i, mondensko ljetovali{te na Crnom moru, i to na vile ruskih bogata{a. Osmi{ljavanje i ure|ivanje vrtova u Evropi vodit }e stru~njaci Tamarisa. - Nedavno sam s privrednom delegacijom BiH boravio u glavnom sjedi{tu UN-a. Po{to je u toku obnova sjedi{ta i njegove okoline, svaka zemlja zasadit }e u njihovom parku po neku biljku. Mi smo izabrani da u ime BiH tu simboli~no zasadimo dva ili tri drveta - ka`e Janjetovi}. [to se ti~e njegove firme, dodao je, ona uop}e ne osje}a posljedice globalne krize. V. STEVANOVI]

TE Ugljevik: Struja za izvoz

jve}i uvoz bio iz Srbije, Rusije i Italije.

Spec
BEOGRAD - Srbija je za ~etiri mjeseca 2009. ostvarila suficit u trgovinskoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e od 370,9 miliona eura, podaci su Republi~kog zavoda za statistiku. Taj suficit je uglavnom rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda, odnosno `itarica, proizvoda od njih, kao i raznih vrsta pi}a, dok je najvi{e uvezeno gvo`|a i ~elika, elektri~ne energije, proizvoda od minerala i drugih energenata.

Janjetovi}: Uz sadnice izvozi i znanje

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,104035 1,258590 26,543407 0,072729 0,262036 0,690647 1,442790 0,565032 0,219737 0,182882 1,289622 0,897521 2,235010 1,383842 0,044905 2,059790 1,955830 1,106802 1,261744 26,609932 0,072911 0,262693 0,692378 1,446406 0,566448 0,220288 0,183340 1,292854 0,899770 2,240612 1,387310 0,045018 2,064952 1,955830 1,109569 1,264898 26,676457 0,073093 0,263350 0,694109 1,450022 0,567864 0,220839 0,183798 1,296086 0,902019 2,246214 1,390778 0,045131 2,070114

koji je iz rasadnika kompanije u Mr~evcima kod Lakta{a, otpremljen u Rusiju prije tri godine,

Proradila obnovljena fabrika u Doboju

Belgijanci u kre~anu ulo`ili 22 miliona eura
U Doboju je po~ela s radom obnovljena Fabrika kre~a Carmeuse Integral, u koju je uz pet miliona eura doma}eg kapitala 22 miliona eura ulo`ila i belgijska kompanija. [ef Diplomatskog ureda Ambasade Belgije u BiH Aleks Lenerts (Alex Lenaerts) na otvaranju nove fabrike Carmeuse Integral u Doboju naglasio je da je ta kre~ana primjer uspjeha partnerstva lokalne i strane firme, saop}eno je iz Belgijske ambasade. Firma Carmeuse iz Belgije proizvo|a~ je kre~a najboljeg kvaliteta u svijetu i vrijedi za me|unarodnog lidera u toj oblasti. - Obnovljena fabrika kre~a napokon je proradila nakon 17 godina. Ovo je pozitivan signal za strane ulaga~e radi prepoznavanja velikog interesa za investiranje u RS i u BiH - navodi se u saop}enju.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

21

ANALIZA Dioni~ari presabiraju gubitke

Koliko }e GM vrijediti nakon bankrota?
Samo protekle sedmice dionica GM-a pala 50 posto i spustila se ispod kursa s kojim je startovala kad je prije vi{e decenija uvr{tena na Njujor{ku berzu
Posrnuli ameri~ki automobilski div General Motors (GM), za kojeg je ve} gotovo izvjesno da }e danas objaviti bankrot i krenuti u rekonstrukciju, uz dana{nju cijenu dionice od 75 centi na tr`i{tu vrijedi 450 miliona dolara, no pravo je pitanje koliko }e povjerioci mo}i izvu}i, pi{e „CNN Money“. Samo protekle sedmice dionica GM-a izgubila je 50 posto vrijednosti i pala ispod kursa s kojim je startovala kad je prije vi{e decenija uvr{tena na Njujor{ku berzu. Sada{nji dioni~ari nakon bankrota ostaju bez svojih udjela u GM-u, a vlasnici }e postati dr`ava, koja ga u posljednje vrijeme izda{no subvencionira, zatim vlasnici GM-ovih obveznica i radnici i biv{i radnici udru`eni u sindikat United Auto Workers union. Svoja potra`ivanja oni }e pretvoriti u vlasni~ke udjele nadaju}i se da }e GM-ovu dionicu kad-tad mo}i unov~iti za neki pr-

[koda: Pove}ana dnevna proizvodnja

Iz ~e{ke tvornice automobila

[koda udvostru~ila prodaju u Njema~koj
^e{ka fabrika automobila [koda pove}ala je proizvodnju modela „{koda fabija“ sa 1.000 na 1.200 vozila dnevno, kako bi zadovoljila sve ve}u potra`nju za tim vozilom nakon uvo|enja sistema prodaje staro za novo u nekim zemljama EU. Najve}i rast prodaje „{kodinih“ modela zabilje`en je u Njema~koj. U prva ~etiri mjeseca na tom tr`i{tu prodato je 29.280 „fabija“. U odnosu na isti period lani, kada je od januara do aprila u Njema~koj prodato 15.430 vozila, prodaja je skoro udvostru~ena. Osim modela „{koda fabija“, u Njema~koj vlada interesovanje i za modele „oktavije“.

NIS imao gubitak od 90 miliona eura
General Motors: Odr`avan u `ivotu vladinim novcem

Grci zainteresirani za Montenegro Airlines
Gr~ka Restis Grupa zainteresirana je za restruktuiranje kompanije Montenegro Airlines, kao i za mogu}nost otvaranja novih avionskih linija ka Crnoj Gori, po{to ekonomska, politi~ka i razvojna otvorenost te zemlje sve vi{e privla~i strane ulaga~e.

istojan iznos. Kako }e to izgledati niko ne

Minusi od 2004. godine
General Motors je jo{ 2004. godine izgubio „sposobnost zara|ivanja“, pa je pitanje koliko }e se novi GM mo}i oduprijeti sna`noj konkurenciji Toyote, koja ima velike rezerve gotovine, ali ~ak i konkurenciji Forda.

zna, no ~injenica je da su u General Motorsu najavili da bi nakon restrukturiranja GM zbog svoje imovine mogao ponovo vrijediti 25 milijardi dolara, {to je tr`i{na cijena posljednji put zabilje`ena 2007. godine. Valja napomenuti da se dr`avni tro{ak sanacije kre}e oko 50 milijardi dolara.

Revizori firme KPMG utvrdili su kako je Naftna industrija Srbije (NIS) lani poslovala s gubitkom od 90 miliona eura, dvostruko ve}im nego {to su pokazali podaci s kojima je ve}inski vlasnik Gazprom iza{ao u javnost po~etkom godine.

Statisti~ki podaci za prvi kvartal

Poljska jedina u isto~noj Evropi ima rast BDP-a
Me|u deset zemalja isto~ne Evrope u sastavu EU samo je Poljska ostvarila rast bruto doma}eg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu ove godine, saop}io je Centralni statisti~ki biro te zemlje. Od januara do marta, poljska ekonomija zabilje`ila je rast od 0,8 posto, dok su druge isto~noevropske zemlje, ~lanice EU, objavile sni`enje BDP Privreda Li. tvanije je, naprimjer, u prvom tromjese~ju imala pad od 13,6 posto, a Estonije za 15,6 procenata, prenijela je agencija Bloomberg. Globalna finansijsko-ekonomska kriza usporila je rast ekonomija prakti~no svih evropskih dr`ava. BDP u evrozoni je u prvom tromjese~ju 2009. pao 2,5 procenata, {to je maksimalno smanjenje od 1995. godine.

Ubrzavanje ekonomskog rasta

Kina ve} krenula u oporavak
Perspektive ekonomskog rasta Kine znatno su pobolj{ane u pore|enju s prethodnom prognozom, objavljenom prije tri mjeseca, uprkos slabim pokazateljima o proizvodnji ~elika i elektri~ne energije i rizika od smanjenja industrijske proizvodnje u maju, prognozirali su ekonomisti, prenosi agencija Bloomberg. Oni o~ekuju rast kineskog bruto doma}eg proizvoda (BDP) u teku}em kvartalu od 6,8 posto, u pore|enju s februarskom projekcijom od 6,6 procenata. Rast BDP }e se u tre}em kvartalu ubrzati na osam posto, a u ~etvrtom na devet procenata. BDP te tre}e po veli~ini privrede svijeta porast }e u 2009. za 7,5 posto, prognoziraju sada ekonomisti, u pore|enju s ranije projektovanih 7,1 posto.

Kina: Dostignuta najni`a ta~ka

Analiti~ari ukazuju da je slabljenje kineske privrede izgleda dostiglo najni`u ta~ku i da predstoji oporavak. Privredni rast se o~ekuje, prije svega, zbog pove}anja obima investicija i kreditiranja, kao i rasta maloprodajnog prometa.

Ukratko

22

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

globus

HAP[ENJA Osumnji~eni za sau~esni{tvo u ubistvu Ive Pukani}a

Milenku Kuzmanovi}u odre|en pritvor
Policija na ulicama Ramalaha
(Foto: AP)

Novi sukobi palestinske policije i Hamasa
RAMALAH - U sukobima palestinske policije i pripadnika grupe Hamas na Zapadnoj obali poginulo je {est osoba, rekli su sigurnosni zvani~nici. Me|u poginulima su trojica palestinskih policajaca, lojalnih predsjedniku Mahmudu Abasu. Policajci su poku{ali uhapsiti borce Hamasa, koji su bili u jednoj ku}i u gradu Kalkilija, kada je po~ela pucnjava, rekli su zvani~nici. U sukobima su poginula dvojica boraca Hamasa, kao i jedan civil, vlasnik ku}e u kojoj je izbio sukob.

Sumnji~i se da je iz Srbije donio eksploziv koji je kori{ten za atentat na vlasnika hrvatskog lista „Nacional“
Milenku Kuzmanovi}u, koji je prije dva dana uhap{en u Beogradu zbog sumnje da je umije{an u ubistvo vlasnika hrvatskog lista „Nacional“ Ive Pukani}a, odre|en je pritvor od 48 sati. U nastavku procesa Kuzmanovi} bi uz krivi~nu prijavu trebao biti priveden de`urnom istra`nom sudiji. Kuzmanovi} je odavno poznat i srbijanskoj i hrvatskoj policiji, a nakon Pukani}evog ubistva, uhap{en je u Hrvatskoj. Nakon 55 dana provedenih u hrvatskom pritvoru, pu{ten je na slobodu u nedostatku dokaza i vra}en u Srbiju. Kuzmanovi} se sumnji~i da je iz Srbije donio eksploziv koji je kori{ten za atentat na Pukani}a te da je trebao omogu}iti bijeg Robertu i Luki Matani}u nakon ubistva. Prema istom izvoru, hrvatska policija je, nakon ubistva, do{la do svjedoka insajdera, koji je objasnio ulogu Kuzmanovi}a u slu~aju „Pukani}“ te je iz Hrvatske upu}en zahtjev srbijanskim vlastima za njegovo hap{enje. Kuzmanovi} je, kako nagla{avaju beogradski mediji, jedan od saradnika nedavno uhap{enog Sretena Joci}a, koji je osumnji~en za organiziranje atentata na Pukani}a. Joci} je na saslu{anju u policiji odbacio sve sumnje da je umije{an u ubistvo rekav{i da je uvu~en u policijsko-politi~ke igre u Hrvatskoj.

Drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj
ZAGREB - U Hrvatskoj je ju~er odr`an drugi krug lokalnih izbora, na kojima }e bira~i neposredno izabrati ~elne ljude izvr{ne vlasti, odnosno `upane u devet hrvatskih `upanija, gradona~elnike u {est `upanijskih sjedi{ta i u Gradu Zagrebu te u jo{ 50 gradova u vi{e `upanija, a u 164 op}ine biraju op}inske na~elnike. Najvi{e gradona~elnika u drugom krugu bira se u Splitsko-dalmatinskoj `upaniji, njih 11, a u toj se `upaniji, kao i u Osje~kobaranjskoj, u drugom krugu bira i najvi{e op}inskih na~elnika, u ~ak 16 op}ina.

Kuzmanovi}: Nove informacije

U rudniku u Kini stradalo 25 rudara
PEKING - U eksploziji plina u rudniku uglja na jugozapadu Kine poginulo je 25 rudara, a 20 ih je ostalo zarobljeno unutra. Nesre}a se dogodila u rudniku u op}ini ^ong}ing. U tom trenutku je u rudniku bio 131 rudar, ali ih je 86 uspjelo iza}i. Spasila~ke ekipe jo{ poku{avaju prona}i 20 rudara koji su zarobljeni u jami. Kineski rudnici va`e za najopasnije u svijetu i u njima je samo pro{le godine poginulo 3.200 rudara, ve}inom u manjim rudnicima u kojima su mjere sigurnosti neadekavatne.

Odluka bugarskog premijera Sergeja Stani{eva

Zamjenik ministra smijenjen zbog slavlja
Bugarski premijer Sergej Stani{ev smijenio je zamjenika ministra unutra{njih poslova Rumena Andrejeva, jer je prisustvovao ro|endanskom slavlju na Dana `alosti zbog tragi~nog incidenta kod Jambola. Andrejev je prisustvovao slavlju koje je u povodu svog ro|endana organizirao Vencislav Rangelov, na~elnik slu`be za kontrolu opasnih materija pri bugarskom MUPu, a njegovu smjenu predlo`io je bugarski ministar unutra{njih poslova Mihail Mikov. Ostali pripadnici policije koji su u~estvovali na proslavi u restoranu u Sofiji bit }e naknadno ka`njeni. - Nedopustivo je da se na Dan nacionalne `alosti zbog tragi~nog incidenta kod Jambola visoki policijski zvani~nici, biznismeni i sportisti bu~no zabavljaju uz pjesme srbijanske zvijezde Miroslava Ili}a navedeno je u saop}enju sindikata policije. Bugarska vlada proglasila je 29. maj Danom nacionalne `alosti, jer je dan ranije autobus pregazio grupu pje{aka koji su i{li na proslavu vjerskog praznika kod Jambola, u jugoisto~noj Bugarskoj. U nesre}i je poginulo 17 ljudi, troje je te`e, a desetak lak{e povrije|eno.

Zatvorenici pobjegli u amazonske pra{ume
LIMA - Najmanje 44 zatvorenika pobjegla su iz jednog zatvora u Peruu u amazonske pra{ume savladav{i prethodno ~uvare iz zasjede. Zatvorenici, uglavnom osu|eni zbog nasilnih plja~ki, naoru`ani su pu{kama „kala{njikov AK-47“, prenio je Reuters. Vlasti pregovaraju sa plemenskim vo|ama da im, radi potrage za bjeguncima, omogu}e da zaustavljaju i kontroliraju vozila u toj oblasti 900 kilometara sjeverno od prijestonice Lime.

U sukobu u Pakistanu poginulo 44 ljudi
VANA - Najmanje 44 osobe poginule su u sukobu pakistanskih snaga sigurnosti i talibanskih pobunjenika u regiji Ju`ni Vaziristan, blizu granice sa Afganistanom, saop}ili su predstavnici pakistanske obavje{tajne slu`be. Pobunjenici su napali logor paravojnih snaga, a obra~un je trajao skoro osam sati. Ubijeno je najmanje 40 pobunjenika, kao i ~etvorica vojnika. Ju`ni Vaziristan godinama je jedno od glavnih upori{ta talibanskih ekstremista u Pakistanu.

Stani{ev: Dan `alosti

Nakon kra}e bolesti biv{eg izraelskog predsjednika

Umro Efraim Kacir
^etvrti predsjednik Izraela, u svijetu priznati biofizi~ar Efraim Kacir preminuo je nakon kra}e bolesti u svom domu u Rehovotu u 94. godini. Ro|en u Kijevu 1916. pod imenom Efraim Ka~alski, sa porodicom se kao {estogodi{njak uselio u tada{nju Palestinu pod britanskim mandatom. Dobitnik je presti`ne nagrade „Izrael“ za prirodne nauke i prvi je Izraelac koji je izabran za ~lana Ameri~ke akademije nauka. Bio je predsjednik Izraela od 1973. do 1978. godine, u vrijeme Jomkipurskog rata i historijske posjete egipatskog predsjednika Anvara Sadata Jerusalemu 1977. godine, prije nego {to je potpisan mirovni sporazum s Egiptom.

Italija protiv prijema zatvorenika iz Gvantanama

Maroni: Zahtjev SAD

RIM - Italija se protivi prijemu zatvorenika ameri~kog logora Gvantanamo u Evropu bez obzira na zahtjev ameri~ke vlade u tom pravcu, izjavio je Roberto Maroni, italijanski ministar unutra{njih poslova. - Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave zatra`ile su od nas da primimo ne-

koliko zatvorenika, ne vi{e od dvojice-trojice, ali ja nisam za to rekao je Maroni. Italijanski ministar izjavio je da }e 4. juna na sastanku u Luksemburgu razgovarati sa svojim evropskim kolegama o problemima zatvorenika Gvantanama.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

23

POSJETE Obama sljede}e sedmice na Bliskom istoku i u Evropi

Privr`enost ja~anju odnosa SAD i muslimanskog svijeta
Ameri~ki predsjednik sti`e u ~etvrtak u Egipat, gdje }e na kairskom univerzitetu odr`ati dugonajavljivani govor o ameri~kim odnosima sa muslimanskim svijetom
Ameri~ki predsjednik Barak Obama u govoru u Egiptu sljede}e sedmice naglasit }e svoju privr`enost koja je zasnovana na uzajamnim interesima i uzajamnom po{tovanju, ja~anju odnosa Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i muslimanskog svijeta, najavljeno je u Bijeloj ku}i. Obama u srijedu dolazi u Saudijsku Arabiju, gdje }e sa kraljem Abdulahom razgovarati o nizu pitanja, me|u kojima i o energiji, bliskoisto~nim mirovnim pregovorima i terorizmu. Potom }e u ~etvrtak sti}i u Egipat, najzna~ajniju etapu petodnevnog puta, gdje }e na kairskom univerzitetu odr`ati dugonajavljivani govor o ameri~kim odnosima sa muslimanskim svijetom. Tako|er, razgovarat }e i sa egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom. Govor u Kairu je posljednji korak u Obaminim naporima da popravi odnose SAD sa muslimanskim svijetom. Obamini saradnici rekli su ju~er da }e Obama raspravljati i o tome kako SAD i muslimanske zemlje mogu premostiti me|usobne razlike i uspostaviti partnerstvo koje bi donijelo korist i
Mogu}a humanitarna katastrofa
(Foto: AFP)

Nakon jednomjese~ne ofanzive protiv talibana

Pakistanska vojska zauzela Mingoru
(Foto: AP) U Palestini mnogo o~ekuju od posjete predsjednika SAD Amerikancima i muslimanima. Go- nd{tulu i obi}i biv{i nacisti~ki kovorit }e, tako|er, i o nasilnom ekstr- ncentracioni logor Buhenvald. Put emizmu i izraelsko-palestinskom }e zavr{iti u Francuskoj, gdje }e rasukobu. Ameri~ki predsjednik po- zgovarati sa predsjednikom Nikolatom }e oti}i u Njema~ku, gdje }e ra- som Sarkozijem, a odr`at }e govor i zgovarati sa kancelarkom Angelom u~estvovati u obilje`avanju 65. goMerkel te }e posjetiti ranjene ame- di{njice savezni~ke invazije na Norri~ke vojnike u vojnoj bolnici u La- mandiju.

Pakistanske snage sigurnosti uspostavile su punu kontrolu nad Mingorom sedam dana nakon {to su u{le u taj strate{ki va`an grad u dolini Svat sa ciljem da uklone talibane. - Veoma je dobro {to je Mingora pod potpunom kontrolom snaga sigurnosti - izjavio je portparol pakistanske vojske, general Atar Abas. On je kazao da vojska, koja je

po~etkom maja zapo~ela ofanzivu protiv talibana u njihovom upori{tu u dolini Svat, kontrolira teritoriju od 70 kilometara sjeverno od Mingore do Bahreina u Gornjem Svatu. Vi{e od dva miliona ljudi pobjeglo je iz zone oru`anih sukoba i strahuje se da bi mogla nastati prava humanitarna katastrofa ako im uskoro ne bude omogu}en povratak ku}ama.

Nakon {to je oslobo|ena iz iranskog zatvora

Upozorenje na katastrofalne posljedice klimatskih promjena

Najvi{e pogo|eni stanovnici najsiroma{nijih zemalja
Svi britanski listovi prenijeli su upozorenje na katastrofalne posljedice klimatskih promjena koje u ovom trenutku osje}a 98 posto stanovni{tva najsiroma{nijih zemalja. U istra`ivanju, koje je proveo Globalni humanitarni forum, navedeno je i da klimatske promjene uzrokuju smrt 300.000 ljudi godi{nje, a da direktno utje~u na `ivote 300 miliona ljudi ugro`avaju}i im poljoprivredne i sto~ne prinose i snabdijevanje vodom. Tako izazvani ekonomski gubici dosti`u 125 milijardi dolara, {to je vi{e od cjelokupne svjetske humanitarne pomo}i. Predvi|a se da }e u toplotnim valovima koji }e izazvati su{u i {umske po`are, kao i u poplavama, svake godine stradati sve vi{e ljudi - najvi{e u zemljama poput Sudana i Banglade{a - ali ne}e biti po{te|ene ni evropske zemlje. Najugro`enije je stanovni{tvo u subsaharskoj Africi, na Bliskom istoku, ju`noj Aziji i na malim pacifi~kim otocima mada }e milijarde u svijetu biti izlo`ene opasnostima od socijalne i politi~ke nestabilnosti, izazvane globalnim zatopljavanjem.
Saberi: Stigla ku}i
(Foto: AP)

Novinarka Saberi vratila se u SAD
Ameri~ka novinarka iranskog porijekla Roksana Saberi vratila se u svoj grad Fargo u Sjevernoj Dakoti dvije sedmice nakon {to je oslobo|ena iz iranskog zatvora. - Nikada ne bih napustila Fargo da sam znala {ta }e se dogoditi - izjavila je Saberi na aerodromu u Fargu, gdje ju je do~ekalo nekoliko desetina ljudi. Izrazila je nadu da }e se odnosi Va{ingtona i Teherana pobolj{ati, jer je otklonjena jedna od prepreka u tim odnosima - njeno hap{enje i zatvaranje u Iranu. Saberi je ~etiri mjeseca provela u zatvoru zbog optu`bi za {pijuna`u.

Ugro`eno sve vi{e ljudi

(Foto: AP)

Sud u Njujorku kona~no rije{io slu~aj

Novi incident u Iranu uo~i izbora

Amerikanac poslije 23 godine osu|en zbog {pijuna`e
Amerikanac Ben-Ami Kedi{ (85) osu|en je u Njujorku na nov~anu kaznu od 50.000 dolara zbog {pijuna`e u korist Izraela, i to 23 godine nakon {to je u~inio ovo djelo. Sud je odustao od kazne zatvora zbog starosti osu|enog i njegovog zdravstvenog stanja. Kao civilno lice zaposleno u ameri~koj vojsci od 1980. do 1985. godine, Kedi{ je izraelskom agentu D`ozefu Jaguru donosio povjerljive dokumente o ameri~kom nuklearnom oru`ju, ratnim avionima i raketama koje je fotografirao. Kedi{ je uhap{en pro{le godine. Priznao je da je kriv, ali je rekao da je to bila gre{ka i da je smatrao da poma`e dr`avu Izrael ne nanose}i nikakvu {tetu Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Sudija koji je izrekao kaznu, za~udio se za{to su vladi SAD bile potrebne 23 godine da optu`i Kedi{a te je ocijenio da je ~itav slu~aj „obavijen misterijom“.

U avionu na|ena bomba
Iranski slu`benici osiguranja demontirali su eksplozivnu napravu ru~ne proizvodnje, koja je prona|ena u avionu na doma}em letu u Iranu. - Nekoliko minuta nakon {to je avion „Kish Aira“ sa 131 putnikom poletio iz Ahvaza za Teheran, slu`benici osiguranja prona{li su bombu ru~ne proizvodnje - izvijestila je iranska agencija Fars. Naprava je demontirana preksino} nakon {to je letjelica hitno sletjela na aerodrom u Ahvazu na jugozapadu Irana. Incident se dogodio dva dana poslije eksplozije u {iitskoj d`amiji u jugoisto~nom gradu Zahedanu, gdje je ubijeno 25 ljudi, a ranjeno vi{e od 120, te dvije sedmice uo~i predsjedni~kih izbora u Iranu.

24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

globus

ZAHTJEVI „Amnesty International“ tra`i istragu u [ri Lanki

U sukobima ubijeno vi{e od 20.000 civila
Putin: Dao zeleno svjetlo

Posebno je veliki broj civila ubijen u posljednjih nekoliko sedmica sukoba vladinih snaga sa tamilskim pobunjenicima

Rusija odobrila kredit Bugarskoj

Za gradnju nuklearke 3,8 milijardi eura
Rusija je odobrila Bugarskoj kredit od 3,8 milijardi eura za gradnju druge nuklearne elektrane u Bugarskoj „Belene“. Zeleno svjetlo za kredit dao je ruski premijer Vladimir Putin, a novac }e biti dostupan odmah nakon formiranja mje{ovite kompanije izme|u dva klju~na dioni~ara u budu}oj nuklearki - Bugarske elektroenergetske kompanije (NEK) i Njema~ke energetske kompanije (RVE). Gradnja nuklearke, koja }e imati dva reaktora, ko{tat }e 3,99 milijardi eura, a planirano je da prvi reaktor nove nuklearke bude zavr{en do 2013., a drugi do 2014. godine.

Prvi slu~aj meksi~ke gripe u Vijetnamu

Obolio student koji se vratio iz SAD
U Vijetnamu je potvr|en prvi slu~aj inficiranja meksi~kom gripom, dok je Turska prijavila jo{ dva slu~aja, {to ukupan bilans u toj zemlji pove}ava na ~etiri. Laboratorijski testovi potvrdili su da je 23-godi{nji vijetnamski student, koji se nedavno vratio iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, zara`en virusom H1N1, izjavio je ljekar iz Pasterovog instituta u Ho [i Minu. Tursko ministarstvo zdravlja saop}ilo je da je kod dvojice turskih dr`avljana, koji su doletjeli iz SAD, potvr|eno prisustvo virusa te da su sada u karantinu. [irom svijeta zara`eno je najmanje 15.600 ljudi, od kojih je 113 umrlo, uglavnom u Meksiku, podsjetila je britanska novinska agencija.

Organizacija „Amnesty International“ (AI) zatra`ila je otvaranje neovisne istrage o velikom broju civila koji su ubijeni u posljednjih nekoliko sedmica gra|anskog rata u [ri Lanki smatraju}i da su Ujedinjeni narodi trebali objaviti svoje procjene. Ovaj apel uslijedio je nakon pro{le sedmice u „Timesu“ objavljenog ~lanka, prema kojem povjerljivi dokumenti UN-a na vi{e 20.000 procjenjuju ukupan bilans civilnih `rtava sukoba vladinih snaga sa tamilskim pobunjenicima. Direktor AI-ja za regiju Pacifi~ke Azije Sam Zarifi zatra`io je neovisnu me|unarodnu istragu optu`uju}i obje strane za ratne zlo~ine. - ^lanak „Timesa“ nagla{ava nu`nost ove istrage i UN bi trebao u~initi sve da se uspostavi istina o krvoproli}u koje se desilo na sjeveroistoku [ri Lanke - navedeno je u saop}enju direktora Zarifija, koje

Civili bili na meti napada

(Foto: AFP)

je objavila ova organizacija za za{titu ljudskih prava. Vlada [ri Lanke odbacila je pozive na istragu o ratnim zlo~inima te je odlu~no demantirala informacije „Timesa“.

- Te su brojke pretjerane. Odlu~no demantiramo pri~e prema kojima je ubijeno vi{e od 20.000 ljudi - izjavio je glasnogovornik ministarstva odbrane Lak{man Hulugale.

Uprkos izostanku hap{enje ha{kih bjegunaca

Srbija od Bramerca o~ekuje pozitivnu ocjenu
Ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi} o~ekuje da }e glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc pred Vije}em sigurnosti dati pozitivnu ocjenu o saradnji Srbije sa Ha{kim tribunalom iako, kako je navela, izostaje krajnji rezultat. - Srbija je sve svoje kapacitete usmjerila na pronala`enje preostalih ha{kih optu`enika. Akcioni tim, predvo|en ljudima koji u`ivaju povjerenje i u doma}oj i u svjetskoj javnosti, svakodnevno radi na pronala`enju preostalih ha{kih bjegunaca Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a - rekla je Malovi}. Istakla je da su ove akcije daleko od o~iju javnosti te da se intenzivno i svakodnevno obavljaju razli~ite provjere.

Spec
STRAZBUR - Pla}a poslanika u Evropskom parlamentu iznosit }e 7.412 eura i bit }e ispla}ivana iz zajedni~kog bud`eta Evropske unije, a ne kao do sada, iz bud`eta dr`ava ~lanica. Prema odluci EU, pla}e }e biti jednake za predstavnike svih zemalja ~lanica i iznosit }e 38,5 posto pla}a sudija u Sudu evropske zajednice.

Bramerc: [ta }e predlo`iti

oglasi
Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo objavljuje OGLAS Za sljede}e radno mjesto: 1. Saradnik za poslove osiguranja u Odjelu ugovorne administracije Potrebni uslovi: VS ili VSS stru~na sprema minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima Voza~ka dozvola B kategorije Odli~no poznavanje MS Office paketa Poznavanje engleskog jezika Prijave slati na: Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo Odjel pravnih poslova i ljudskih resursa Branilaca Sarajeva 20/IV 71000 Sarajevo putem faksa na broj: +387 33 212 273 ili putem e-maila: aida.focic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

25

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

kiosk

SKANDALI Premijerov odnos s 18-godi{njakinjom

Berluskoni sprije~io objavljivanje fotografija
Bojl: Pobijedili su najbolji

Italijanski premijer odbacio sve optu`be za nedoli~an odnos s Leticijom i rekao da }e dati ostavku ako se utvrdi da je lagao o tome
Italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) uspio je pravnim putem blokirati objavljivanje fotografija sa zabave nakon {to su mediji objavili da je me|u gostima bila 18-godi{nja Leticija Noemi (Letizia), ~iji je odnos s vreme{nim premijerom ve} izazvao skandal u Italiji. Prema pravosudnim izvorima, 72-godi{nji Berluskoni, koji opovrgava da je imao vezu s 18-godi{njom Leticijom, izjavio je da bi objavljivanje fotografija, koje je bez dopu{tenja snimio jedan paparaco, prekr{ilo njegovo pravo na privatnost. Tu`ilac u Rimu izdao je sudski nalog za pljenidbu stotina fotografija koje je koriste}i sna`an objektiv snimio Antonelo Zapadu (Antonello Zappadu) ispred Berluskonijeve vile na Sardiniji. Novine su objavile da je na zabavi, koju je priredio Berluskoni, sve pr{talo od mladih djevojaka. Njegov privatni `ivot je pod lupom otkako je snimljen na proslavi Leticijinog 18. ro|endana u Napulju

Iako je pobjeda bila nadohvat ruke

Suzan Bojl ostala bez titule najve}eg talenta
Iako je objava pobjede Suzan Bojl (Susan Boyle) u {ouu „Britain’s Got Talent“ bila tek pitanje puke formalnosti, ta formalnost je nekako izmakla kontroli, jer simpati~na debeljuca ipak nije osvojila prvu nagradu. Umjesto nje, nagradu za najtalentiranije izvo|a~e odnijelo je veselo dru{tvo iz plesne grupe „Diversity“, a Suzan je bila odmah iza njih, na drugom mjestu. Uprkos tvrdnji da nije razo~arana i kako smatra da su pobijedili oni koji to najvi{e i zaslu`uju, sa Suzan se ne}e slo`iti njeni mnogobrojni fanovi diljem svijeta. - Najbolji su pobijedili. Oni su bili zabavni i `elim im sve najbolje - imala je samo rije~i hvale za prvoplasirane.

Italija: Mediji objavili fotografije Berluskonijeve fatalne djevojke

Britanac od danas bogatiji za jo{ 5.000 funti

Zara|uje klade}i se na vlastiti `ivot
Britanac (59) s te{kim oblikom raka kladio se protiv prognoza ljekara da }e `ivjeti jo{ nekoliko mjeseci nakon dijagnoze i na putu je da osvoji jo{ 5.000 funti. D`on Metju (Jon Matthews) iz grada Milton Kejnesa ulo`io je sredinom 2006. godine 100 funti protiv prognoze njegovih ljekara da }e zbog azbestozom uzrokovanog mezotelioma umrijeti za nekoliko mjeseci. Kladioni~arska ku}a „William Hill“ ponudila mu je tada omjer 50 naprema jedan na okladu da }e do`ivjeti kraj 2007. godine. Zaradiv{i 5.000 funti, Metju je ponovio istu okladu 1. juna 2008., s tim da ova istje~e 1. juna 2009. godine. To zna~i da }e danas Metju biti za jo{ 5.000 funti bogatiji i istog dana namjerava uplatiti svoju posljednju opkladu - da }e do`ivjeti isti datum 2010. godine.

pro{log mjeseca kada joj je poklonio skupu ogrlicu. Berluskoni tvrdi da je na zabavu samo navratio, jer godinama poznaje njenu porodicu. Taj doga|aj predstavljao je kap koja je prelila ~a{u strpljenja Berluskonijeve supruge Veronike Lario (Veronica) koja je potom

zatra`ila razvod, sita i ogor~ena pona{anjem supruga prema lijepim mladim `enama. Berluskoni je jo{ jednom odbacio sve optu`be za nedoli~an odnos s Leticijom i rekao da }e dati ostavku ako se utvrdi da je lagao o tome.

Oplja~kana zlatara „Chopard“ u Parizu

Proizvo|a~ Zlatne palme ostao bez 10 miliona eura
Nesvakida{nja lutrija u u Londonu

Za to mu je „William Hill“ ponudio omjer 100 naprema 1. - Mislim da sam jedini ~ovjek na svijetu koji se kladi na vlastiti `ivot - rekao je Metju. Ljekari u londonskoj bolnici rekli su mu da niko sa mezoteliomom nije `ivio du`e od 25 mjeseci.

U srednjoj {koli u Los An|elesu

Gej-tinejd`er izabran za kraljicu mature
U Kaliforniji nisu dozvoljeni gejbrakovi, ali je zato gej-tinejd`er Ser|o Garsija (Sergio Garsia) izabran za kraljicu mature srednje {kole u Los An|elesu. Ne{to {to je po~elo kao {ala osamnaestogodi{njaka zavr{ilo je `estokom raspravom u {koli. - Osje}am se nepobjedivo. Ja nisam tipi~ni kandidat za kraljicu mature. Ovdje ima ne~ega zna~ajnijeg od onoga {to se vidi na prvi pogled - izjavio je Ser|o, obu~en u tamnosivi smoking nakon {to je krunisan u subotu. Nekoliko dana ranije on je odr`ao govor pred svojim vr{njacima nakon kojeg je do`ivio ovacije vr{njaka.

Naoru`ani mu{karac oplja~kao je u subotu ekskluzivnu prodavnicu nakita „Chopard“ na Trgu Vandom u Parizu i odnio robu u vrijednosti od 10 miliona eura, saop}ila je policija. Odjeven u elegantno odijelo, plja~ka{ je u{ao u presti`nu prodavnicu u blizini hotela „Ric“ oko 15 sati, izvadio pi{tolj i primorao zaposlene da mu predaju 15 komada nakita. Jedan policijski izvor saop}io je da je plja~ka{, koji je kra|u izveo potpuno sam, odnio nakit u vrijednosti od {est miliona eura, dok prema drugom izvoru, vrijednost ukradene robe prema{uje 10 miliona eura, prenio je Reuters. „Chopard“, ~ije je sjedi{te u [vicarskoj, proizvodi satove i nakit za zvijezde i ima prodavnice u ve}ini svjetskih metropola. Ta-

„Chopard“: Elitna zlatara na Trgu Vandom

ko|er, proizvodi i presti`nu Zlatnu palmu koja se dodjeljuje na Filmskom festivalu u Kanu.

Jedan od radnika susjedne draguljarnice rekao je da ni{ta nije vidio ni ~uo, dodaju}i da su bili u poslu.

Ponuda u britanskim restoranima

Novi delikates pita od vjeveri~ijeg mesa
Pol Parker (Polly Parker, 45) iz Njukasla, ~lan konzervativne grupe koja poku{ava „o~istiti“ teritoriju od sivih i sa~uvati doma}e, crvene vjeverice, krenuo je na jug Velike Britanije kako bi podmirio sve ve}u potra`nju za pitama od vjeveri~ijeg mesa. Parker je ve} u~estvovao u eliminiranju 22.000 sivih vjeverica na sjeveroistoku zemlje. On ka`e da je me|u kuharima do{lo do velike potra`nje za sivim vjevericama i da mora pro{iriti posao. Parker, u saradnji s farmerima na jugu Engleske, snabdijeva restorane vjevericama. - Ljudi ih jedu. Ne mogu uhvatiti dovoljno sivih vjeverica. Prodajem ih vrhunskim restoranima, mesarama, radnicima. One su delikates - rekao je Parker, koji je tako|e osniva~ Udru`enja za za{titu crvene vjeverice.

Garsija: Osje}am se nepobjedivo

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

27

28

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

SREDNJA STRU^NA TRGOVINSKA [KOLA SARAJEVO TELEFON: 033-445-789 Na osnovu ~l. 115. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 10/04 i 34/07) i Odluke [kolskog odbora broj: 01-678/09. od 26. 5. 2009. godine, raspisuje

KONKURS
ZA POPUNU SLOBODNOG RADNOG MJESTA 1. Samostalni referent za plan i analizu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac Uslovi: zavr{en ekonomski fakultet sa iskustvom na poslovima bud`etskog poslovanja. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do povratka uposlenika sa bolovanja. Dokaz o ispunjavanju uslova: ovjerena kopija diplome odgovaraju}eg fakulteta, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, odnosno vjen~anih, uvjerenje o dr`avljanstvu BiH, uvjerenje o neka`njavanju, dokaz o radnom iskustvu i kra}u biografiju treba dostaviti u sekretarijat {kole, ulica Armaganu{a broj 29, Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
N

kultura

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

29

BANJA LUKA Ve~eras po~inje 12. Teatar Fest

U konkurenciji predstave iz BiH, Srbije i Hrvatske
Akcent stavljen na doma}i tekst
„Suo~avanja/praizvedba“ moto je 12. Teatar Festa koji }e od 1. do 7. juna u Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci ugostiti sedam predstava iz BiH i regije koje su obilje`ile pro{logodi{nju sezonu. Ljubi{a Savanovi}, umjetni~ki direktor Narodnog pozori{ta RS, koje je organizator banjalu~kog festivala, ka`e da ovaj Teatar Fest, kao i prethodni, stavlja akcent na doma}u scenu i doma}eg autora, isti~u}i da je to dugoro~ni cilj banjalu~kog pozori{ta. Tako }e u takmi~arskom programu na}i predstave „Dervi{ i smrt“ Narodnog pozori{ta iz Beograda, „Kauboji“ Teatra Exit iz Zagreba, „Generalna proba samoubistva“ beogradskog Zvezdara teatra, „Balon od kamena - moja sje}anja“ koju }e izvesti doma}ini, „Falsifikator“ Beogradskog dramskog pozori{ta i „Tako je moralo biti“ Jugoslavenskog dramskog pozori{ta. - U ~ast pobjednika, a mimo konkurencije, izvest }emo doma}u predstavu „Narodni posla-

Na kraju festivala nagrade najboljim ostvarenjima

Delegacija RAI-ja posjetila Zetru u kojoj }e 13. jula nastupiti slavni maestro

U Sarajevo stigla delegacija televizije RAI UNO

Pripreme za historijski koncert Rikarda Mutija
Prijenos sarajevskog koncerta u Italiji i na Evropskoj TV mre`i
U okviru priprema za koncert „Putevi prijateljstva: Od Sarajeva do Sarajeva“ na kojem }e 13. jula nastupiti slavni dirigent Rikardo Muti (Riccardo) i orkestar i hor „Maggio Musicale Fiorentino“, u na{ glavni grad doputovala je delegacija italijanske nacionalne televizije RAI UNO. Tako je iz Italije stiglo 13 profesionalaca koji su obi{li Zetru i obavili prve pripreme za produkciju i direktni TV prijenos jubilarnog koncerta kojim Ravenna Festival slavi 20. godi{njicu. Naime, RAI UNO }e 13. jula prenositi koncert u Italiju i na Evropsku TV mre`u sa samo sat zaka{njenja, a za vrijeme koncerta bit }e emitirani snimci prirodnih ljepota i kulturnohistorijske ba{tine BiH. O ozbiljnosti i va`nosti ovog projekta govori ~injenica da je italijanska televizija raspisala tender za producentske firme koje se natje~u za pravo na prijenos ovog koncerta. Ekipa RAI UNO veoma je zadovoljna poslom koji obavljaju doma}i organizatori Privatna muzi~ka i baletska {kola „Amadeus“ i Agencija „Via Media“. - Ovaj koncert je historijski i za Ravenna Festival, maestra Mutija i doma}e izvo|a~e, tako da sve moramo imati sa~uvano, od priprema do realizacije ovog spektakla rekla je Lorena Sardi, direktorica A. G. prijenosa koncerta.

Savanovi}: Konkurentne predstave

nik“. Smatram da i ovim festivalom nudimo predstave koje su po svojim kvalitetima vrlo konkurentne - ka`e Savanovi}. O najboljim ostvarenjima 12. Tetar Festa odlu~it }e predsjednik

`irija Mladen [ukalo te ~lanovi Dijana Grbi} i Ljubo Bo`ovi}. U prate}em sadr`aju stru~na predavanja odr`at }e reditelj Egon Savin, teatrolog Ivan Medenica i pisac Du{an V. STEVANOVI] Kova~evi}.

Mladi bh. knji`evnici najavili zajedni~ko djelovanje

@ele osvojiti javnost
Mladi knji`evnici iz Sarajeva, Mostara i Travnika okupili su se preksino} na knji`evnoj ve~eri u mostarskom Omladinskom kulturnom centru na kojoj su najavili zajedni~ko djelovanje putem kojeg `ele osvojiti javni prostor. Kako su kazali, javnom scenom dominiraju starije generacije pisaca koji u praksi uvijek dobivaju sav publicitet ali i knji`evne nagrade. Nedim Sal~inovi} i Dinko Kreho iz Sarajeva, Goran Karanovi}, Sonja Juri}, Adnan @etica i Mirko Bo`i} iz Mostara, te Mladen Vukovi} iz Travnika, ovom prilikom predstavili su i svoje dosada{nje uratke poezije, proze i knji`evne kritike. - Zato se i zovemo ujedinjena knji`evna fronta, jer smo shvatili da jedino ujedinjeni mo`emo do}i do nekog prostora za djelovanje. Nastojimo da povezujemo mlade pisce {irom BiH. Ovo je prvi takav susret, naredni }e biti u Sarajevu, a onda }emo uklju~iti i druge gradove - rekao nam je Mirko Bo`i}, organizator ovog knji`evnog susreta.

KULT/ART TELEKS
GRADA^AC - Tradicionalnom poetskom ve~eri zavr{ena je dvodnevna kulturna manifestacija „Grada~a~ki knji`evni susreti“ na kojima se predstavilo 12 knji`evnika: Bisera Alikadi}, [imo E{i}, Vahid Klopi}, Atif Kujund`i}, Had`em Hajdarevi}, Kemal Mahmutefendi}, Gradimir Gojer, Ivan Kordi}, Ismet Bekri}, Mile Sto(D`. D.) ji}, Amir Brka i Nijaz Alispahi}.

„Dervi{ i smrt“ na Festivalu bh. drame

Polo`en ispit pred zeni~kom publikom
Ujedinjena knji`evna fronta u OKC-u

On ka`e da je ideja programa inicirati ovakve saradnje mladih pisaca {irom BiH radi povezivanja autora u grupu koja bi zajedni~ki nastupala i objavljivala djela. A. Du.

U okviru „Novogradskih dana“

Program posve}en Maku Dizdaru
U okviru manifestacije „Novogradski dani 2009“ koja se tradicionalno odr`ava svake godine 1. juna, u sarajevskoj O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ bit }e uprili~en knji`evni program pod nazivom „Ime moje {kole“ posve}en ovom velikom bh. pjesniku. Osim u~enika koji }e ~itati stihove Maka Dizdara, o njegovom knji`evnom djelu govorit }e Mirsad Be}irba{i}, Alija Aljovi} i Enver Kazaz.
A. Gr.

Druga predstava takmi~arskog programa Osmog festivala bh. drame izvedena je preksino} na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica. Predstavu „Dervi{ i smrt“ u re`iji Nurulaha Tand`era (Nurullah Tuncer), a prema djelu Me{e Selimovi}a, izveo je gradski teatar „Kod`aeli“ iz Izmita. Tako su se, izme|u ostalih, na sceni pojavili Ned`ad Bired`ik u ulozi Ahmeta Nurudina, Koraj Onur, Serhat D`izel i Mehmet ^evik koji su publici uspjeli do~arati doma}u kasabu u vrijeme radnje „Dervi{a“. - U zemlji u kojoj je nastalo djelo i koja od nas puno bolje po-

Druga predstava takmi~arskog programa (Foto: J. Had`i})

znaje i autora i pri~u, mi smo polagali ispit glume. Nadam se da smo ga i polo`ili - rekao nam je Bired`ik nakon predstave. A. D@.

30

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

jet set

OPATIJA Nakon {to je sa Ninom Badri} pobijedio na HRF-u

Hari: Nagrada na strani vrijedi kao tri kod ku}e
Laka u „Boogaloou“: Odli~na svirka
(Foto: Mape agencija)

Dva bh. benda iste ve~eri u Zagrebu

Osvojili Grand Prix za duet „Ne mogu ti re}i {ta je tuga“ Sjajna uvertira za „Sre}u“, novi CD „Harija Mata Harija“
Pobjedom na 14. hrvatskom radijskom festivalu, koju su za duet „Ne mogu ti re}i {ta je tuga“ u pop-rok kategoriji odnijeli Hari Vare{anovi} i Nina Badri}, na{ pjeva~ potvrdio je jo{ jednom veliku popularnost u susjednoj zemlji. Iako isti~e da je karijeru gradio isklju~ivo na albumima i velikim koncertima, nagrada sa ovog festivala, koji je odr`an u Opatiji, posebno je obradovala Harija. - Jedna nagrada na strani vrijedi kao tri kod ku}e - ka`e na{a zvijezda. Ina~e, duet „Ne mogu ti re}i {ta je tuga“ postao je regionalni hit za kratko vrijeme, a ujedno je i sjajna uvertira za novi album „Harija Mata Harija“, koji bi se trebao pojaviti na tr`i{tu za dvije sedmice. - Drago mi je {to ba{ na ovaj na~in ulazim u jednu veliku pri~u, a to je novi CD koji se zove „Sre}a“ - ka`e Hari. Nakon {to su progla{eni apsolutnim pobjednicima te nakon revijalnog koncerta koji je, uprkos jakoj ki{i, odr`ao „Hari Mata Hari“ na ljetnoj pozornici u Opatiji, tvorci uspje{nog dueta Hari i Nina podijelili su radost sa naju`im saradnicima te oti{li na spavanje.

Blaga prednost „[tuka“ nad Lakom
Mnogi smatraju da je {teta da se publika morala odlu~ivati izme|u dva sjajna koncerta
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Zagreba)
Protiv Thompsona, ki{e, recesije i hrvatskog zakona o zabrani pu{enja mo`e se boriti samo sa malo ljubavi i Lakinim zecom iz {e{ira. Jo{ kada iste ve~eri u istom gradu nastupaju „Letu {tuke“, mora{ biti pravi ~arobnjak da bi privukao publiku. A Laka je jo{ jednom dokazao da je upravo to - ~arobnjak koji je svoju publiku za~arao dje~a~kim entuzijazmom i ludorijama. Zato nije ~udo da je odli~no pro{ao njegov koncert preksino} u zagreba~kom klubu „Boogaloo“. pu{i. Iako „Boogaloo“ nije bio popunjen do posljednjeg mjesta, u Zagrebu ga toliko vole da su se u publici mogle vidjeti djevojke koje su po~ele kopirati stil obla~enja Lakine sestre Mirele. Istovremeno je u klubu „Tvornica“ bilo ne{to vi{e fanova grupe „Letu {tuke“, ali ni tamo nije bilo tako puno da se ne bi moglo prolaziti. Bio je to njihov prvi solisti~ki koncert u Zagrebu. Atmosfera je bila fantasti~na, Dino [aran i de~ki iz benda u pravom elementu, a menad`er Rajko Bogdanovi} zadovoljan: - S obzirom na to da je dan uo~i

Trijumfalan nastup Nine i Harija u Opatiji

- Nisam ~ovjek koji previ{e slavi pobjede niti pla~e nad porazima. Osim toga, nismo ni u tim

godinama da bismo bili ljubitelji slavlja do ranih jutarnjih sati A. I. poja{njava Hari.

U Sarajevu muzi~ki doga|aji za sve ukuse

“[tuke“ zapalile „Tvornicu“

Nekoliko stotina vjernih Lakinih fanova kupilo je ulaznice u pretprodaji po cijeni od 70 kuna (19 KM) i na dan koncerta po ~ak 90 kuna (24 KM). - Dobra ve~er, bok, iz kojeg ste kvarta? Ne znam {ta bih dalje rekao pa moram opet s patetikom. Hvala vam {to ste do{li - pozdravio je Laka okupljene na po~etku koncerta, a malo poslije osvrnuo se i na teku}i problem nepu{enja: - Kada smo mi gore, onda nam je dobro zato {to se ne pu{i, a kada smo dolje, onda bismo voljeli da se

izbora kada je veoma mnogo besplatnih doga|aja u gradu, od Thompsona do nastupa klapa, a jo{ s obzirom na ovu ki{u i zimu, veoma smo zadovoljni odzivom fanova. Na pitanje da li dijeli mi{ljenje mnogih u Zagrebu da je {teta da se publika morala odlu~ivati izme|u Lake i „Letu {tuka“, rekao je kako misli da je njihova publika razli~ita. - Mi smo dva razli~ita benda osim {to smo iz Sarajeva, ali mislim da ne dijelimo toliko mnogo zajedni~ku publiku - rekao je BogdanoO. GAURA vi}.

U 50 metara nastup „Majki“ i Arsena Dedi}a
Publika u „Coloseumu“ u`ivala u hitovima legendarnog Arsena i njegove supruge Gabi Novak Bareta pozdravilo 1.500 fanova
U Sarajevu se preksino} malo ko mogao po`aliti da nedostaje raznovrsnih muzi~kih doga|aja. Samo nekoliko stotina metara zra~ne linije od Zetre, gdje je klju~alo uz Lepu Brenu, pred skoro 1.500 fanova u Domu mladih odr`an je dugoo~ekivani koncert „Majki“, vinkova~kog benda koji predvodi Goran Bare. A opet samo 50 metara dalje, u klubu „Coloseum“, nastupio je legendarni Arsen Dedi} sa suprugom i publika je u`ivala u njihovim bezvremenskim hitovima. „Majke“ su, dodu{e, u martu 2008. imale koncert u Sarajevu, ali klub „Coloseum“ tada nije mogao primiti sve zainteresirane pa se o~ekivao nastup u nekom ve}em prostoru. A da je ve}i prostor potreban, pokazao je broj njihovih pokloniDedi}: Bezvremenski hitovi

Spec
SARAJEVO - Pred brojnom publikom u klubu „Cinamas“ u Sarajevu gora`danska rok grupa „Zona isklju~enja“ promovirala je svoj drugi album „13 soba“. Na koncertu, koji je trajao ne{to du`e od sat, premijerno je predstavljen i spot „Grad“ u re`iji Damira Mujagi}a. - Nakon direktnog kontakta sa publikom i njihove reakcije na nove pjesme, mo`emo biti sretni i zadovoljni. Uskoro po~injemo koncertnu promociju po cijeloj BiH, {to nam je posebno drago, jer odavno nismo intenzivno svirali - rekao je gitarista i frontmen „Zone A. I. isklju~enja“ Nihad Glu{~i}.

„Majke“: Koncert u Domu mladih

(Foto: E. Karahusi})

ka, i to ne samo obi~nih simpatizera nego ljudi koji su spremni klicati Baretu. Njega je, kao i uvijek, najbolje opisala vlastita pjesma „Zbunjen i o{amu}en“. Istina, kao {to je i obe}ao u razgovoru za na{ list, nije bio incidentan. Majke su u „unplugged“ verziji odsvirale skoro sve svoje najzna~ajnije pjesme, po~elo je sa „Grije{nikom“, a dalje su se redale „89“, „A ti jo{ pla~e{„, „Mene ne zanima“... Nakon {to su ga desetak minuta zvali na drugi bis, ku}i ili u obli`nje kafane oti{lo se uz „VriA. ^. jeme je da se krene“.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

31

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

show biz

PROCESI Uo~i su|enja 19-godi{njem reperu

Iscurile privatne fotografije zaljubljene Riane i Krisa
D`ekson: Konstantni strahovi

Ameri~ki mediji pretpostavljaju kako je neko namjerno plasirao fotografije kako bi Braun ispao pozitivac pred sudom

Paranoje Majkla D`eksona

Strahuje da }e izgubiti nos
Dok fanove Majkla D`eksona (Michael Jackson) brine odgo|ena povratni~ka turneja, nekada{nju muzi~ku zvijezdu, poznatu po paranoi~nom strahu od bolesti, ponovno opsjedaju stari strahovi. Kako su lije~ni~ke prognoze u vezi s njegovim nedavno dijagnosticiranim rakom ko`e prili~no dobre, D`eksona vi{e brine mogu}i gubitak nosa, pi{e Bild.de. Izvori bliski pjeva~u isti~u da je konstantno nemiran, ali ovog puta ne bez razloga. Strah je poja~ao zahvat koji mu je prije nekoliko sedmica u~injen na ruci i prsima te na nosu, koji je odranije poharan brojnim operacijama.

Fotografije osvanule na jednom blogu

Nekoliko sedmica prije su|enja Krisu Braunu (Chris Brown) zbog premla}ivanja biv{e djevojke Riane (Rihanna), u javnost su iscurile njihove privatne fotografije koje su snimljene neposredno prije kobne sva|e. S obzirom na to da }e su|enje biti odr`ano 21. juna, ameri~ki mediji pretpostavljaju kako je ne-

ko namjerno plasirao fotografije kako bi Braun ispao pozitivac pred sudom. Na fotografijama, koje su se iznenada pojavile na jednom blogu, Kris i Riana su u krevetu i izgledaju sretno zaljubljeni. Nedavno su, tako|er, objavljene fotografije gole Riane, za koje se pretpostavlja da su ukradene zbog

istog razloga kao i ove posljednje - kako bi ova pjeva~ica ispala negativka pred porotom. Naime, 22-godi{nja pjeva~ica je na listi svjedoka protiv Krisa Brauna. Iako su se mogle ~uti pri~e da se Riana vratila biv{em momku, ona je to demantirala i potvrdila svojom odlukom da svjedo~i protiv 19-godi{njeg repera.

F L AS H
KALVER SITI - Glumica Hali Beri (Halle Berry) poljubila je voditelja D`ejmija Foksa (Jamie Foxx) nakon {to je preksino} najavio njen izlazak na scenu na dodjeli nagrada Spike TV-a „Guys Choice“. Ovoj dodjeli prisustvovale su brojne zvijezde, me|u kojima i Bred Pit (Brad Pitt), Edvard Norton, Mel Gibson, Klint Istvud (Clint Eastwood) i drugi.

Bekamovi u strahu od zemljotresa

Viktorija: Razmi{lja o preseljenju iz Los An|elesa

Upla{ena Viktorija organizira kurseve
Beri ljubi Foksa
(Foto: AP)

Zemljotresi u Los An|elesu uznemirili su Viktoriju Bekam (Victoria Beckham), jer se njihova porodi~na ku}a nalazi u Njuport-Inglvud Foultu, mjestu koje je nastalo pomicanjem tla. Viktorija je upla{ena i blizak izvor tvrdi kako ozbiljno razmi{lja o preseljenju. U me|uvremenu,

organizirala je kurseve simulacije potresa za cijelu porodicu. - Viktorija se `eli nau~iti nositi sa svim oblicima zemljotresa. Prvo je pro{la kurs sa sinovima. Nakon posljednjeg potresa, pozvala je Dejvida (Davida) da se vrati iz Italije pa su zajedno pro{li isti kurs - dodao je izvor.

Borba Josipovi}a sa Ov~inom i Ikoni}em u dvorani Pecara: [irokom je pripao {esti naslov prvaka BiH

(Foto: R. Ivi})

KO[ARKA Zavr{ena je jo{ jedna sezona u Bosni i Hercegovini

Lov u mutnom
Malo me|usobnog prepucavanja, malo vi{e prozivki sudija, a manje prave ko{arke i najmanje novih imena, rezime je minule sezone

Svi prvaci BiH
1994. Sloboda 1995. Zenica 1996. Sloboda 1997. Sloboda 1998. [iroki 1999. Bosna 2000. Borac 2001. Igokea 2002. [iroki 2003. [iroki 2004. [iroki 2005. Bosna 2006. Bosna 2007. [iroki 2008. Bosna 2009. [iroki

[

iroki i Bosna igrali su peti finale u posljednjih {est godina. [iroki je po tre}i put pobijedio.

Islu`ena poja~anja
Jedni likuju {to su, nakon {est mjeseci zimskog sna, u aprilu napravili tim i za dva mjeseca postali po {esti put prvaci BiH, drugi se `ale da su u pogonu od septembra i da je jednom negdje moralo pu}i. Igokea je, kao i obi~no, izvukla najdeblji kraj,

Sloboda Dita, kao i obi~no, zapela negdje na pola puta... Izme|u je stalo malo me|usobnog prepucavanja, malo vi{e prozivki sudija, manje prave ko{arke, a najmanje novih imena, ako ne ra~unamo Bosninog beka Suada [ehovi}a ili Slobodinog pleja Zlatka Jovanovi}a, koji ipak vi{e nisu ni toliko mladi, a ni anonimni da bi njihove zaista odli~ne igre predstavljale veliko iznena|enje...

To je, eto, rezime jo{ jedne ko{arka{ke sezone u BiH, ako je mo`emo nazvati sezonom. Prvi dio, Liga 13, nesretnog imena, to je, zaista, i bila. Teret i navija~ima, i klubovima, i medijima, jer ni{ta ne donosi, a proizvodi samo gubitke. Nastavak, Liga 8, donijela je najezdu islu`enih inozemnih poja~anja, nabrzinu skopljenih timova i, mora se priznati, dosta uzbu|enja, ali na kraju, i ni{ta novo, senzacionalno.

No, Ko{arka{ki savez BiH, zabavljen vlastitim problemima, o tome ne brine previ{e.

Na ivici kolapsa
Tu`no i ru`no zvu~i, ali je istinito, krovna organizacija na{eg trofejnog sporta na ivici je kolapsa. Zbog dugovanja je blokiran ra~un, nedavno su isklju~eni i telefoni pa nije ~udno {to nam kompletna ko{arka li~i na lov u mutnom pa ko {ta E. JESENKOVI] zgrabi...

34

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

35

Na osnovu ~lana 8. Statuta Federalnog zavoda za zapo{ljavanje („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 27/06), Programa rada Federalnog zavoda za zapo{ljavanje za 2009. godinu i Programa sufinansiranja zapo{ljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, Federalni zavod za zapo{ljavanje raspisuje

JAVNI POZIV
za u~e{}e u Programu sufinansiranja mladih osoba bez radnog iskustva Federalni zavod za zapo{ljavanje poziva poslodavce/preduze}a, koji su zainteresovani da uz finansijsku podr{ku zaposle mlade osobe bez radnog iskustva sa evidencije nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se prijave na javni poziv. Podsticajne mjere Programom sufinansiranja zapo{ljavanja mladih osoba bez radnog iskustva planirano je zapo{ljavanje 390 osoba iz ciljne grupe, koje su prijavljene na evidenciji slu`bi za zapo{ljavanje najmanje 30 dana prije objavljivanja javnog poziva, na osnovu: sufinansiranja 200 osoba stru~nih zanimanja (KV) u trajanju od {est mjeseci u iznosu od 300 KM mjese~no sufinansiranja 100 osoba srednje stru~ne spreme (SSS) u trajanju od {est mjeseci u iznosu od 350 KM mjese~no sufinansiranja 40 osoba vi{e stru~ne spreme (V[S) u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 400 KM sufinansiranja 50 osoba visoke stru~ne spreme (VSS) u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 450 KM mjese~no Sufinansiranje zapo{ljavanja kod jednog poslodavca ograni~ava se na najvi{e pet nezaposlenih osoba, osim u slu~aju nepodno{enja dovoljno zahtjeva za sufinansiranjem zapo{ljavanja predvi|enog broja nezaposlenih osoba iz ciljne grupe. Poslije zaklju~ivanja ugovora sa poslodavcem o sufinansiranju zapo{ljavanja osoba iz ciljne grupe i kompletiranja preostale tra`ene dokumentacije iz javnog poziva, Federalni zavod za zapo{ljavanje }e poslodavcima isplatiti avansna sredstva za prvi mjesec, a zatim u istom iznosu sredstva za svaki naredni mjesec do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja, nakon {to poslodavac dostavi spisak pripravnika zaposlenih po Programu, njihove platne liste i specifikacije pla}a ovjerene u poreskoj upravi. Ciljna grupa Nezaposlene osobe mla|e od 30 godina: visoke i vi{e stru~ne spreme (VSS i V[S) srednje stru~ne spreme (SSS) i stru~nih zanimanja (KV) prijavljene na evidenciju slu`bi za zapo{ljavanje najmanje 30 dana prije objavljivanja javnog poziva bez radnog iskustva u struci ~ije se zapo{ljavanje sufinansira radi obavljanja pripravni~kog sta`a - sticanja radnog iskustva u struci Sredstva po ovom programu ne mogu koristiti: - poslodavci koji su koristili kreditna sredstva Federalnog zavoda za zapo{ljavanje i kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje a nisu ispo{tovali svoje obaveze u skladu sa zaklju~enim ugovorima (nisu primili radnike ili ne vra}aju redovno anuitete); - poslodavci koji su koristili druga poticajna sredstva za zapo{ljavanje u prethodnom periodu a otpustili su radnike prije okon~anja mjere. Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Programu imaju: Poslodavci koji do sada nisu koristili poticajna sredstva javnih slu`bi za zapo{ljavanje Poslodavci koji zapo{ljavaju nezaposlene osobe deficitarnih zanimanja Poslodavci koji zapo{ljavaju ve}i broj nezaposlenih osoba koji se zapo{ljavaju po Programu Poslodavci koji zapo{ljavaju nezaposlene osobe iz te`e zapo{ljivih kategorija o ~emu prila`u odgovaraju}i dokaz Prijava na Javni poziv Uz prijavu na Javni poziv, pravno lice podnosi Federalnom zavodu za zapo{ljavanje sljede}e dokumente: Zahtjev za sufinansiranje zapo{ljavanja mladih osoba bez radnog iskustva uz obrazac „Potrebe za pripravnicima za koje se podnosi zahtjev“. (Forma zahtjeva i obrasca je dostupna u nadle`nim biroima za zapo{ljavanje, pisarnici Federalnog zavoda za zapo{ljavanje ili na WEB stranici www.fzzz.ba) Ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili ovjerenu kopiju rje{enja o registraciji samostalne djelatnosti Ovjerenu kopiju identifikacijskog broja Ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za posljednji obra~unski period Broj `iro ra~una u poslovnoj banci na koji }e se sredstva dozna~iti Ovjerenu kopiju deponovanih potpisa ovla{tenih osoba Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, doprinosima za penzijsko i invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slu~aj nezaposlenosti Uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o broju trenutno zaposlenih osoba Odluku o prijemu pripravnika u radni odnos Ovjerenu izjavu da }e, osim u zakonom predvi|enim slu~ajevima, zadr`ati postoje}i broj radnika u periodu sufinansiranja, uve}an za osobe zaposlene po Programu. Ukoliko se poslodavcu odobri zahtjev, nakon potpisivanja ugovora izme|u Federalnog zavoda za zapo{ljavanje i poslodavca, poslodavac je du`an Federalnom zavodu za zapo{ljavanje u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, a kao uslov za isplatu avansnih sredstava, dostaviti: Uvjerenje nadle`nog biroa za zapo{ljavanje da je osoba zaposlena po Programu brisana sa evidencije nezaposlenih Ovjerenu kopiju prijave zaposlenog pripravnika na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje Ovjerenu kopiju Ugovora o obavljanju pripravni~kog sta`a Kopiju diplome pripravnika Izjavu o mjenici i mjenicu za ugovorenu vrijednost, kao instrument obezbje|enja sredstava. Obaveze poslodavca Zaklju~iti ugovor o obavljanju pripravni~kog sta`a kojim se zasniva radni odnos u trajanju od {est mjeseci sa pripravnicima srednje stru~ne spreme (SSS) i stru~nih zanimanja (KV), odnosno u trajanju od 12 mjeseci sa pripravnicima visoke i vi{e stru~ne spreme (VSS i V[S) Nakon potpisa ugovora sa Federalnim zavodom za zapo{ljavanje, u roku od 30 dana, poslodavac je u obavezi dostaviti izjavu o mjenici i mjenicu, radi osiguranja sredstava od eventualnog neizvr{enja ugovorenih obaveza poslodavca, ukoliko poslodavac raskine ugovor, svojom krivicom, sa pripravnikom prije isteka roka sufinansiranja. Zadr`ati u radnom odnosu postoje}i broj zaposlenika uve}an za broj novozaposlenih osoba po ovom programu, do isteka ugovorenog roka sufinansiranja, osim u zakonom predvi|enim slu~ajevima. Isplatiti pripravniku neto pla}u u skladu sa op}im aktima poslodavca i izvr{iti uplatu zakonom propisanih doprinosa (penzijskog i invalidskog, zdravstvenog i osiguranja za slu~aj nezaposlenosti). U toku {est mjeseci za pripravnike srednje stru~ne spreme SSS i stru~nih zanimanja KV, odnosno12 mjeseci za sufinansirane osobe sa visokom VSS i vi{om V[S stru~nom spremom, protekom svakog mjeseca, dostavljati dokaze o ispla}enim pla}ama i upla}enim porezima i doprinosima za sufinansirane osobe (spisak sufinansiranih osoba, njihove potpisane i ovjerene platne liste i specifikacije pla}a ovjerene u poreskoj upravi). Obavijestiti Federalni zavod za zapo{ljavanje o svakoj promjeni koja se mo`e odraziti na izvr{enje ugovornih obaveza potpisnika ugovora u roku od 30 dana. Prijave/zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporu~eno putem po{te Federalnom zavodu za zapo{ljavanje na adresu: \oke Mazali}a 3 71 000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni poziv za u~e{}e u Programu sufinansiranja zapo{ljavanja mladih osoba bez radnog iskustva“. Rok za podno{enje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informiranja. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom ne}e se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj: 033/562-953 i 033/562-921.

OGLEDALO

Pi{e: Muamer TANOVI]

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

sport
Reakcije iz Bosne nakon poraza u finalu

37

Nedjelja: Kraj agonije Kona~no je zavr{ena jo{ jedna bljutava premijerliga{ka sezona. Osim {to je kvalitetom bila jedna od najlo{ijih poslijeratnih, nisu je zaobi{le one standardne nuspojave koje najvi{e smetaju normalnom ljubitelju fudbala u BiH. Centar za istra`iva~ko novinarstvo konstatirao je da su sezonu obilje`ili dogovori klubova o rezultatima, prijetnje sudijama smr}u, navija~ki incidenti... Neka Zrinjski: Prvak BiH za ovu je gotovo, ali je naj`alosnije to {to najesen sezonu slijedi nova epizoda mu~nog serijala. Ponedjeljak: [ampion do{ao u BiH Nakon {to se oporavio od {ampionskog slavlja, Edin D`eko doputovao je u BiH, gdje su ga do~ekali zagrljaji i ~estitke za uspjeh sa Volfsburgom. Drugi na{ bundesliga{ Vedad Ibi{evi} odlu~io je ostati u Hofenhajmu. Da ga nije zadesila povreda, ko zna sa kojim bi ve}im klubom potpisao ugovor. Mu~na sezona ipak jo{ nije gotova. Sloboda nije dobila licencu za eurokupove pa su Tuzlaci osuli paljbu protiv Nogometnog saveza BiH i najavili pokretanje krivi~nih prijava.

KO[ARKA [iroki Eronet po {esti put prvak Bosne i Hercegovine

Turbulentna sezona okon~ana velikim uspjehom

Od ponora Vukoi~i}: [ansu smo propustili u Sarajevu do trona
Bosnin trener Vlada Vukoi~i} smatra da je finale, prakti~no, izgubljeno jo{ u prvom me~u u Sarajevu te da je revan{ u [irokom Brijegu (75:81) ipak bio prevelika prednost za doma}i sastav. - Atmosfera u [irokom Brijegu bila je izvanredna, 5.000 ljudi, istina naklonjenih doma}inu, ali su pune tribine i nas motivirale. S druge strane, postojao je pritisak.

Ispadanjem nekoliko visokih igra~a izgubili smo pravi ritam, ka`e trener „Studenata“

D`eko: Vratio se ku}i

Utorak: Skenderija na koljenima Dok o~ekujemo veli~anstveni finale Lige prvaka izme|u dva giganta Barcelone i Man~ester junajteda, svjedo~ili smo pobjedi ko{arka{a [irokog nad Bosnom u finalu plej-ofa. Po ko zna koji put u proteklih nekoliko sezona, hercegova~ki klub pokorio je Skenderiju. [iroki pobijedio Bosnu Srijeda: Pobjeda Barcelone i fudbala Zaista ne bi valjalo da je bilo druga~ije. Barcelona je evropski prvak, a prema vi|enom ove sezone, pobjeda neke druge ekipe predstavljala bi ujedno i poraz fudbala. Pep Gvardiola (Guardiola) dokazao je svijetu da je mogu}e i igrati lijepo i osvajati trofeje. Sloboda je uporna, najavljuje da }e po svoju definiciju pravde i nastup u Evropskoj ligi i}i i u Strazbur.

Hauard u akciji: 40 poena i 14 skokova za trijumf od 103:90

(Foto: Reuters)

U velikom NBA finalu igrat }e Lejkersi i Orlando

Postojao je pritisak
Znali smo da nam kiks odnosi titulu, a nakon {to smo do`ivjeli pad kod vodstva od 13 poena razlike, doma}i su dobili ogromno samopouzdanje, probudila se i publika. U tim momentima nije bilo lako ni suditi. Ne `elim da me neko pogre{no shvati, ali se, jednostavno, osjetila sva prednost doma}eg terena - isti~e Vukoi~i}. Glavni problem „Studenata“, dodaje Vukoi~i}, bila je prili~no na~eta skaka~ka linija. Nedovoljno oporavljeni Hajri} i Ivanovi}, kojem predstoji operacija koljena, odsustvo Zimi}a, ~ija bi visina u duelima sa timovima koji imaju jaku unutra{nju igru itekako dobro do{la... bile su okolnosti koje je [iroki odli~no iskoristio. - Ispadanjem nekoliko visokih

[pralja podi`e pehar za prvaka BiH

(Foto: R. Ivi})

o{arka{i [irokog Eroneta osvojili su svoj {esti naslov prvaka Bosne i Hercegovine nakon {to su finale plej-ofa sa Bosnom ASA BH Telecomom rije{ili u dvije utakmice.

K

Dodatni stimulans
Svog najve}eg rivala i branioca naslova [irokobrije`ani su u revan{u na Pecari savladali sa 81:75 nakon {to su i prvu utakmicu u Skenderiji rije{ili sa 87:78. U izvanrednom ambijentu pune tribine bile su dodatni stimulans izabranicima Hrvoja Vla{i}a. Neizvjesna i uzbudljiva utakmica obilje`ena je sa nekoliko serija, ali su ipak uspje{niji bili doma}ini,

koji su, zajedno sa navija~ima, na parketu proslavili titulu. Fe{ta je nastavljena u centru [irokog Brijega, gdje je, uz pjesmu i veli~anstven vatromet, igra~e, trenera i ~lanove uprave kluba do~ekalo vi{e od 5.000 ljudi. [iroki je u samo dva mjeseca od ponora stigao na tron. Turbulentna sezona zavr{ena je na najbolji na~in, ali nije izgledalo tako s po~etka, pogotovo ne nakon {to je poslije „mu~enja“ u Ligi 13 drugi dio sezone [iroki otvorio porazom.

Barcelona zaslu`eno na tronu

Vla{i} ostaje
Tada je sa kormila oti{ao Josip Vrankovi}, a ekipu je preuzeo Hr-

^etvrtak: Izgubljeni u Lukavici Kup BiH osvojila je Slavija. Njeni navija~i su prije me~a izvrije|ali i izvi`dali himnu BiH, a onda su burno proslavili osvajanje drugog prema zna~aju trofeja u (htjeli to priznati ili ne) svojoj dr`avi, pod ~ijom }e himnom i}i u Evropu. I pri tome, u nedostatku karaktera, orijentacije (ili, pak, zdravog raPoljubac za medalju Kupa izvrije|ane zuma), uz truba~e slaviti tu|u!? dr`ave Petak: ]iro okuplja vojsku U akciju kre}e i reprezentacija BiH. Miroslav ]iro Bla`evi} okuplja vojsku kojom }e poku{ati pokoriti Uzbekistan. Izgleda da }e se premijerliga{ki repovi jo{ dugo vu}i. Ora{je je objavilo prekid svake saradnje sa Modri~om, jer smatra da su ih „Uljari“ svjesno izbacili iz Lige.

voje Vla{i}, ~ovjek ~ije se znanje i autoritet mnogi osporavali. - Vjerovao sam u sebe i u igra~e. Da nije tako, ne bih se ni prihvatio ove uloge u iznimno te{kim trenucima. U nepuna dva mjeseca igra~i su bili pravi junaci, veliki ratnici koji su odgovorili svim izazovima. Zaista zaslu`uju sve ~estitke na ovom velikom uspjehu. Ne smijem ne spomenuti prethodnika Joku Vrankovi}a, koji je napravio veliki posao, koji sam ja finalizirao - kazao je Vla{i}, koji }e, vjerovatno, dobiti priliku da i idu}e sezone vodi najuspje{niji ko{arka{ki klub u BiH, i to u D. KNEZOVI] NLB ligi.

Nastavak magije: Supermen Hauard bolji od kralja D`ejmsa
Vukoi~i}: Ekipa se potro{ila i fizi~ki i emotivno

igra~a izgubili smo pravi ritam, mla|i i neiskusniji ko{arka{i nisu mogli izdr`ati pritisak finala i nakon {to kod 70:73 tri minute prije kraja nismo iskoristili {ansu, utakmica je bila izgubljena - tvrdi Vukoi~i}. Time je Bosna zaklju~ila sezonu u kojoj je, nakon osvajanja doma}eg Kupa i izborenog prava na dva bh. kluba u NLB ligi, ipak propustila {ansu da odbrani i Prvenstvo. - Ne `elim se pravdati, ali Bo-

sna je podnijela stra{an teret tokom sezone, dok je [iroki rutinski odra|ivao Ligu 13, birao poja~anja za dva mjeseca Lige 8 i plej-of.

Orlando dobio seriju protiv Klivlenda sa 4-2 u pobjedama
Teoriju zavjere da NBA liga forsira veliki okr{aj u finalu izme|u dva najbolja svjetska ko{arka{a Kobija Brajanta (Bryant) i njegovih Lejkersa sa Lebronom D`ejmsom (LeBron James) i Kavalirsima pobili su ko{arka{i Orlanda. Ekipa iz Los An|elesa odradila je svoj dio posla, ali je zatajio Klivlend. „Ma|ioni~ari“, predvo|eni Dvajtom Hauardom (Dwight Howard), izborili su nastup u duelu za {ampionski prsten savladav{i Klivlend u finalnoj seriji Isto~ne konferencije sa 4-2 u pobjedama. [esti me~, koji je odigran na Floridi, pripao je Orlandu sa 103:90. Kavalirsi su tako postali tek tre}a ekipa u historiji koja je u sezoni imala vi{e od 65 pobjeda, a nije uzela titulu. U tome ih je sprije~io supermen Hauard, koji je opet odigrao perfektnu utakmicu postigav{i 40 poena i ugrabiv{i 14 skokova. - Ovo je nevjerovatno. Ne znam {ta je jo{ mogao uraditi. Bio je fantasti~an - kazao je za svoju prvu zvijezdu trener Orlanda Sten van Gandi (Stan Van Gundy). Najkorisniji igra~ regularnog dijela sezone D`ejms postigao je 25 poena uz po sedam skokova i asistencija. Odlu~uju}a serija na ~etiri pobjede po~inje u ~etvrtak u Los An|elesu. Aktuelnom vice{ampionu, koji je lani izgubio od Bostona, bit }e to 30. nastup u NBA finalu, dok je Orlando samo jednom igrao za titulu 1995. i u ~etiri utakmice (O. L.) izgubio od Hjustona.

Ostali bez energije
Mnogo smo se potro{ili, i fizi~ki i emotivno, igrali smo na gornjoj granici svojih mogu}nosti i, povrh svega, imali ogromnih problema sa povredama, ne samo visokih igra~a nego i na{eg najboljeg {utera Ikoni}a. Nismo imali dovoljno energije, ne zato {to nismo htjeli nego zato {to nismo mogli - nagla{ava Vukoi~i}. Po zavr{etku utakmice, Vukoi~i} ka`e da je ~estitao svim prvotimcima na profesionalnom odnosu tokom ~itave sezone. - Slijedi desetak dana odmora, a onda, vjerovatno, dvije sedmice treninga na koje }emo, mo`da, dovesti i neke nove ko{arka{e - rekao je Vukoi~i}. E. J.

\or|evi} odlazi, Jovanovi} na listi `elja
Vukoi~i} ka`e da je za sada izvjestan samo odlazak pleja Du{ana \or|evi}a, koji je, nakon izvanredne sezone u Bosni, dobio ponudu slovenskog prvaka Union Olimpije. Sa nekoliko prvotimaca pregovarat }e se o produ`avanju saradnje. Kada je rije~ o potencijalnim poja~anjima, Vukoi~i} ne krije zanimanje za pleja Slobode Dite Zlatka Jovanovi}a, kojem je istekao ugovor. - Recimo da je Jovanovi} jedan od igra~a koji su na na{oj listi `elja - ka`e Vukoi~i}.

Zavr{eno Prvenstvo BiH za ko{arka{ice

@eljezni~aru osmi naslov
Sarajke imaju bolju ko{-razliku u me|usobnom omjeru sa Mladim Kraji{nikom
Ko{arka{ice sarajevskog @eljezni~ara UNIQA-e u Zenici su, prema o~ekivanju, ubilje`ile uvjerljiv trijumf nad doma}im ^elikom (70:48) te su, zbog bolje ko{-razlike u me|usobnim duelima sa banjalu~kim Mladim Kraji{nikom, odbranile naslov prvakinja BiH. Sarajkama je ovo osmi uzastopni naslov prvakinja BiH. Zlatne medalje igra~icama i stru~nom {tabu te pehar kapitenu Dajani Bugarin predao je predsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nikica Petrovi}.

Na{i ko{arka{i uspje{ni {irom Evrope

Nihad Imamovi}, predsjednik KK Bosna

Za ~etiri godine u Euroligu
Ostanak Vlade Vukoi~i}a samo je prvi u nizu poteza koje je povuklo rukovodstvo Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom u realizaciji projekta ~iji je kona~ni cilj plasman barem u kvalifikacije za Euroligu u naredne ~etiri godine. Predsjednik kluba i potpredsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nihad Imamovi} ka`e da se ovaj
Slavlje ko{arka{ica @eljezni~ara: Odbranile titulu (Foto: J. Had`i}) mspahi}, Kova~evi} 14, Pripoljac, Branislav Vrankovi} i @eljko PetkoMusi} 9, Fazli} 2, Stamenkovi} 5, vi} (Banja Luka). Rezultat: Mladi Halimi}. Trener: Behudin Bajgori}. Kraji{nik - Jedinstvo 74:45 (24:12, @ELJEZNI^AR: A. Stojano- 18:11, 11:6, 21:16). vska, Maksimovi} 4, Mujovi}, Fi{er MLADI KRAJI[NIK: Deura 18, ^a|o 12, Varda 7, Vran~i} 2, Bu- 12, Milovanovi} 10, Gakovi} 5, Vegarin 17, Omerba{i}, Malagi}, Ka- selovski 17, Begeni{i} 4, @akula 4, mara 8, Ham{i} 2. Trener: Mensura O. Stupar 10, B. Stupar 12, Rado{, Andelija. V. B. Jokovi}, Granuli}. Trener: Zoran Mike{. Mladi Kraji{nik 74 JEDINSTVO: Be{i} 8, Dindi} 2, Gojkovi} 2, D`ini} 19, E. Kova~evi}, Jedinstvo 45 Z. Kova~evi} 2, Ferhatovi} 10, DroSportska dvorana Obili}evo u pi}, @uni} 2, Trumi}. Trener: Azra Banjoj Luci. Gledalaca: 50. Sudije: Ferhatovi}. S. K.

\edovi} uveo Kornelu u vi{i rang
U prvom polufinalnom me~u italijanskog plej-ofa Henri Domerkant (Henry Domercant) odigrao je svoju najbolju utakmicu od dolaska u Montepaski Sijenu. Za pobjedu nad Benetonom (107:79) na startu serije koja se igra na tri dobivene utakmice na{ reprezentativac postigao je 32 poena uz fantasti~an {ut (1-1 za 1p, 5-7 za 2p i 7-7 za 3p). U svoju statistiku dodao je i po 3 asistencije i ukradene lopte, 2 skoka i 1 blokadu. Sa 1-0 u seriji na dvije pobjede povela je Tau keramika u polufinalu {panskog plej-ofa protiv madridskog Reala. U trijumf od 91:80 Mirza Teletovi} ugradio je 8 poena i 2 skoka. Kornelu, u kojoj nastupa kao posu|en igra~ Barcelone, Nihad \edovi} uveo je u Drugu {pansku ligu. Na zavr{nom turniru ~etiri najbolje ekipe u Fuenlabradi Kornela je u finalu dobila Taragonu sa 73:69, a na{ reprezentativac postigao je 29 poena uz po 4 skoka i asistencije i 1 blokadu. Union Olimpija je i u Dom`alama savladala Helios (72:61) pa sada u finalu slovenskog plej-ofa vodi sa 2-0 i za naslov treba jo{ jednu po-

Bla`evi}: Uzbekistan pravi test

Subota: [iroki prvak BiH [iroki je prvak BiH u ko{arci. Bosna na Pecari nije uspjela ono {to joj nije po{lo za rukom ni u Skenderiji. Zavr{avaju se sezone u najja~im ligama. Pobjedama Verdera u njema~kom i ^elzija u engleskom Kupu spu{tene su zavjese na lige koje su nas u proteklih desetak mjeseci mnogo vi{e veselile od na{e. Ko{arka{i [irokog: Dvije pobjede nad Bosnom

^elik @eljezni~ar

48 70

Dvorana Bilmi{}e u Zenici. Gledalaca: 200. Sudije: Seid No`inovi} i Faruk Ali{ehovi} (Tuzla). Pet li~nih gre{aka: Musi} (38). Rezultat: ^elik - @eljezni~ar UNIQA 48:70 (5:11, 17:20, 11:21, 15:18). ^ELIK: @. Stojanovska 10, Tavi} 8, Grubi{a, Mehanovi}, Seli-

Vrijeme je za nekog novog
Imamovi} ka`e da je 12 godina na du`nosti predsjednika KK Bosna mo`da i previ{e te najavljuje da }e od klupske Skup{tine tra`iti da imenuje novog ~elnika. - Ostat }u uz sport i Bosnu, ali ne u sada{njoj ulozi - ka`e Imamovi}.
Imamovi}: Uvesti bodovanje

Tabela
1. @eljezni~ar 3. ^elik 4. Jedinstvo 6 5 1 496:348 11 6 2 4 334:457 6 0 6 333:458 8 6 2. M. Kraji{nik 6 5 1 464:372 11

plan mo`e ~initi previ{e ambicioznim, ali da kolektiv Bosninog ranga, jednostavno, ne smije imati manje ambicije. - Uz doma}e trofeje, u naredne

dvije godine `elimo se plasirati izme|u 5. i 7. mjesta u NLB ligi, {to bi nas odvelo u Eurokup, a potom u idu}e dvije napasti jedno od prva ~etiri mjesta i kvalifikacije za Euroligu - nagla{ava Imamovi}. Govore}i o upravo zavr{enoj sezoni, tvrdi da je zadovoljan, a kada je rije~ o finalu, nagla{ava da je Bosna propustila {ansu u prvom me~u u Skenderiji. - Ova sezona je pokazala i sve nedostatke na{eg takmi~enja. Nelogi~no je da klubovi koji prave ekipu za mjesec ili dva uzmu titulu, dok se, recimo, Bosna kroz cijelu sezonu mora crpjeti i igra~ki i finansijski da bi tim istim timovima olak{ala plasman u NLB ligu. Zbog toga }emo tra`iti da Ko{arka{ki savez BiH uvede bodovanje u~inka u svim takmi~enjima, zna~i u NLB-u, doma}oj Ligi i Kupu, na osnovu ~ega bi se odre|ivali bh. predstavnici na me|unarodnoj sceni E. J. izjavio je Imamovi}.

Domerkant: Sjajan u pobjedi Montepaskija

bjeda. Za „Zmaj~eke“ je Jasmin Huki} postigao 6 poena i upisao 4 skoka, Aleksej Ne{ovi} 5 poena, a Mirza Begi} 4 poena i 2 skoka. Zadar je u finalu hrvatskog plej-ofa na svom parketu savladao Cibonu (83:72) i poravnao rezultat u seriji na 1-1. Vedran Princ je postigao 4 poena i upisao 3 skoka (V. B.) za Cibonu.

OGLEDALO

Pi{e: Muamer TANOVI]

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

sport
Reakcije iz Bosne nakon poraza u finalu

37

Nedjelja: Kraj agonije Kona~no je zavr{ena jo{ jedna bljutava premijerliga{ka sezona. Osim {to je kvalitetom bila jedna od najlo{ijih poslijeratnih, nisu je zaobi{le one standardne nuspojave koje najvi{e smetaju normalnom ljubitelju fudbala u BiH. Centar za istra`iva~ko novinarstvo konstatirao je da su sezonu obilje`ili dogovori klubova o rezultatima, prijetnje sudijama smr}u, navija~ki incidenti... Neka Zrinjski: Prvak BiH za ovu je gotovo, ali je naj`alosnije to {to najesen sezonu slijedi nova epizoda mu~nog serijala. Ponedjeljak: [ampion do{ao u BiH Nakon {to se oporavio od {ampionskog slavlja, Edin D`eko doputovao je u BiH, gdje su ga do~ekali zagrljaji i ~estitke za uspjeh sa Volfsburgom. Drugi na{ bundesliga{ Vedad Ibi{evi} odlu~io je ostati u Hofenhajmu. Da ga nije zadesila povreda, ko zna sa kojim bi ve}im klubom potpisao ugovor. Mu~na sezona ipak jo{ nije gotova. Sloboda nije dobila licencu za eurokupove pa su Tuzlaci osuli paljbu protiv Nogometnog saveza BiH i najavili pokretanje krivi~nih prijava.

KO[ARKA [iroki Eronet po {esti put prvak Bosne i Hercegovine

Turbulentna sezona okon~ana velikim uspjehom

Od ponora Vukoi~i}: [ansu smo propustili u Sarajevu do trona
Bosnin trener Vlada Vukoi~i} smatra da je finale, prakti~no, izgubljeno jo{ u prvom me~u u Sarajevu te da je revan{ u [irokom Brijegu (75:81) ipak bio prevelika prednost za doma}i sastav. - Atmosfera u [irokom Brijegu bila je izvanredna, 5.000 ljudi, istina naklonjenih doma}inu, ali su pune tribine i nas motivirale. S druge strane, postojao je pritisak.

Ispadanjem nekoliko visokih igra~a izgubili smo pravi ritam, ka`e trener „Studenata“

D`eko: Vratio se ku}i

Utorak: Skenderija na koljenima Dok o~ekujemo veli~anstveni finale Lige prvaka izme|u dva giganta Barcelone i Man~ester junajteda, svjedo~ili smo pobjedi ko{arka{a [irokog nad Bosnom u finalu plej-ofa. Po ko zna koji put u proteklih nekoliko sezona, hercegova~ki klub pokorio je Skenderiju. [iroki pobijedio Bosnu Srijeda: Pobjeda Barcelone i fudbala Zaista ne bi valjalo da je bilo druga~ije. Barcelona je evropski prvak, a prema vi|enom ove sezone, pobjeda neke druge ekipe predstavljala bi ujedno i poraz fudbala. Pep Gvardiola (Guardiola) dokazao je svijetu da je mogu}e i igrati lijepo i osvajati trofeje. Sloboda je uporna, najavljuje da }e po svoju definiciju pravde i nastup u Evropskoj ligi i}i i u Strazbur.

Hauard u akciji: 40 poena i 14 skokova za trijumf od 103:90

(Foto: Reuters)

U velikom NBA finalu igrat }e Lejkersi i Orlando

Postojao je pritisak
Znali smo da nam kiks odnosi titulu, a nakon {to smo do`ivjeli pad kod vodstva od 13 poena razlike, doma}i su dobili ogromno samopouzdanje, probudila se i publika. U tim momentima nije bilo lako ni suditi. Ne `elim da me neko pogre{no shvati, ali se, jednostavno, osjetila sva prednost doma}eg terena - isti~e Vukoi~i}. Glavni problem „Studenata“, dodaje Vukoi~i}, bila je prili~no na~eta skaka~ka linija. Nedovoljno oporavljeni Hajri} i Ivanovi}, kojem predstoji operacija koljena, odsustvo Zimi}a, ~ija bi visina u duelima sa timovima koji imaju jaku unutra{nju igru itekako dobro do{la... bile su okolnosti koje je [iroki odli~no iskoristio. - Ispadanjem nekoliko visokih

[pralja podi`e pehar za prvaka BiH

(Foto: R. Ivi})

o{arka{i [irokog Eroneta osvojili su svoj {esti naslov prvaka Bosne i Hercegovine nakon {to su finale plej-ofa sa Bosnom ASA BH Telecomom rije{ili u dvije utakmice.

K

Dodatni stimulans
Svog najve}eg rivala i branioca naslova [irokobrije`ani su u revan{u na Pecari savladali sa 81:75 nakon {to su i prvu utakmicu u Skenderiji rije{ili sa 87:78. U izvanrednom ambijentu pune tribine bile su dodatni stimulans izabranicima Hrvoja Vla{i}a. Neizvjesna i uzbudljiva utakmica obilje`ena je sa nekoliko serija, ali su ipak uspje{niji bili doma}ini,

koji su, zajedno sa navija~ima, na parketu proslavili titulu. Fe{ta je nastavljena u centru [irokog Brijega, gdje je, uz pjesmu i veli~anstven vatromet, igra~e, trenera i ~lanove uprave kluba do~ekalo vi{e od 5.000 ljudi. [iroki je u samo dva mjeseca od ponora stigao na tron. Turbulentna sezona zavr{ena je na najbolji na~in, ali nije izgledalo tako s po~etka, pogotovo ne nakon {to je poslije „mu~enja“ u Ligi 13 drugi dio sezone [iroki otvorio porazom.

Barcelona zaslu`eno na tronu

Vla{i} ostaje
Tada je sa kormila oti{ao Josip Vrankovi}, a ekipu je preuzeo Hr-

^etvrtak: Izgubljeni u Lukavici Kup BiH osvojila je Slavija. Njeni navija~i su prije me~a izvrije|ali i izvi`dali himnu BiH, a onda su burno proslavili osvajanje drugog prema zna~aju trofeja u (htjeli to priznati ili ne) svojoj dr`avi, pod ~ijom }e himnom i}i u Evropu. I pri tome, u nedostatku karaktera, orijentacije (ili, pak, zdravog raPoljubac za medalju Kupa izvrije|ane zuma), uz truba~e slaviti tu|u!? dr`ave Petak: ]iro okuplja vojsku U akciju kre}e i reprezentacija BiH. Miroslav ]iro Bla`evi} okuplja vojsku kojom }e poku{ati pokoriti Uzbekistan. Izgleda da }e se premijerliga{ki repovi jo{ dugo vu}i. Ora{je je objavilo prekid svake saradnje sa Modri~om, jer smatra da su ih „Uljari“ svjesno izbacili iz Lige.

voje Vla{i}, ~ovjek ~ije se znanje i autoritet mnogi osporavali. - Vjerovao sam u sebe i u igra~e. Da nije tako, ne bih se ni prihvatio ove uloge u iznimno te{kim trenucima. U nepuna dva mjeseca igra~i su bili pravi junaci, veliki ratnici koji su odgovorili svim izazovima. Zaista zaslu`uju sve ~estitke na ovom velikom uspjehu. Ne smijem ne spomenuti prethodnika Joku Vrankovi}a, koji je napravio veliki posao, koji sam ja finalizirao - kazao je Vla{i}, koji }e, vjerovatno, dobiti priliku da i idu}e sezone vodi najuspje{niji ko{arka{ki klub u BiH, i to u D. KNEZOVI] NLB ligi.

Nastavak magije: Supermen Hauard bolji od kralja D`ejmsa
Vukoi~i}: Ekipa se potro{ila i fizi~ki i emotivno

igra~a izgubili smo pravi ritam, mla|i i neiskusniji ko{arka{i nisu mogli izdr`ati pritisak finala i nakon {to kod 70:73 tri minute prije kraja nismo iskoristili {ansu, utakmica je bila izgubljena - tvrdi Vukoi~i}. Time je Bosna zaklju~ila sezonu u kojoj je, nakon osvajanja doma}eg Kupa i izborenog prava na dva bh. kluba u NLB ligi, ipak propustila {ansu da odbrani i Prvenstvo. - Ne `elim se pravdati, ali Bo-

sna je podnijela stra{an teret tokom sezone, dok je [iroki rutinski odra|ivao Ligu 13, birao poja~anja za dva mjeseca Lige 8 i plej-of.

Orlando dobio seriju protiv Klivlenda sa 4-2 u pobjedama
Teoriju zavjere da NBA liga forsira veliki okr{aj u finalu izme|u dva najbolja svjetska ko{arka{a Kobija Brajanta (Bryant) i njegovih Lejkersa sa Lebronom D`ejmsom (LeBron James) i Kavalirsima pobili su ko{arka{i Orlanda. Ekipa iz Los An|elesa odradila je svoj dio posla, ali je zatajio Klivlend. „Ma|ioni~ari“, predvo|eni Dvajtom Hauardom (Dwight Howard), izborili su nastup u duelu za {ampionski prsten savladav{i Klivlend u finalnoj seriji Isto~ne konferencije sa 4-2 u pobjedama. [esti me~, koji je odigran na Floridi, pripao je Orlandu sa 103:90. Kavalirsi su tako postali tek tre}a ekipa u historiji koja je u sezoni imala vi{e od 65 pobjeda, a nije uzela titulu. U tome ih je sprije~io supermen Hauard, koji je opet odigrao perfektnu utakmicu postigav{i 40 poena i ugrabiv{i 14 skokova. - Ovo je nevjerovatno. Ne znam {ta je jo{ mogao uraditi. Bio je fantasti~an - kazao je za svoju prvu zvijezdu trener Orlanda Sten van Gandi (Stan Van Gundy). Najkorisniji igra~ regularnog dijela sezone D`ejms postigao je 25 poena uz po sedam skokova i asistencija. Odlu~uju}a serija na ~etiri pobjede po~inje u ~etvrtak u Los An|elesu. Aktuelnom vice{ampionu, koji je lani izgubio od Bostona, bit }e to 30. nastup u NBA finalu, dok je Orlando samo jednom igrao za titulu 1995. i u ~etiri utakmice (O. L.) izgubio od Hjustona.

Ostali bez energije
Mnogo smo se potro{ili, i fizi~ki i emotivno, igrali smo na gornjoj granici svojih mogu}nosti i, povrh svega, imali ogromnih problema sa povredama, ne samo visokih igra~a nego i na{eg najboljeg {utera Ikoni}a. Nismo imali dovoljno energije, ne zato {to nismo htjeli nego zato {to nismo mogli - nagla{ava Vukoi~i}. Po zavr{etku utakmice, Vukoi~i} ka`e da je ~estitao svim prvotimcima na profesionalnom odnosu tokom ~itave sezone. - Slijedi desetak dana odmora, a onda, vjerovatno, dvije sedmice treninga na koje }emo, mo`da, dovesti i neke nove ko{arka{e - rekao je Vukoi~i}. E. J.

\or|evi} odlazi, Jovanovi} na listi `elja
Vukoi~i} ka`e da je za sada izvjestan samo odlazak pleja Du{ana \or|evi}a, koji je, nakon izvanredne sezone u Bosni, dobio ponudu slovenskog prvaka Union Olimpije. Sa nekoliko prvotimaca pregovarat }e se o produ`avanju saradnje. Kada je rije~ o potencijalnim poja~anjima, Vukoi~i} ne krije zanimanje za pleja Slobode Dite Zlatka Jovanovi}a, kojem je istekao ugovor. - Recimo da je Jovanovi} jedan od igra~a koji su na na{oj listi `elja - ka`e Vukoi~i}.

Zavr{eno Prvenstvo BiH za ko{arka{ice

@eljezni~aru osmi naslov
Sarajke imaju bolju ko{-razliku u me|usobnom omjeru sa Mladim Kraji{nikom
Ko{arka{ice sarajevskog @eljezni~ara UNIQA-e u Zenici su, prema o~ekivanju, ubilje`ile uvjerljiv trijumf nad doma}im ^elikom (70:48) te su, zbog bolje ko{-razlike u me|usobnim duelima sa banjalu~kim Mladim Kraji{nikom, odbranile naslov prvakinja BiH. Sarajkama je ovo osmi uzastopni naslov prvakinja BiH. Zlatne medalje igra~icama i stru~nom {tabu te pehar kapitenu Dajani Bugarin predao je predsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nikica Petrovi}.

Na{i ko{arka{i uspje{ni {irom Evrope

Nihad Imamovi}, predsjednik KK Bosna

Za ~etiri godine u Euroligu
Ostanak Vlade Vukoi~i}a samo je prvi u nizu poteza koje je povuklo rukovodstvo Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom u realizaciji projekta ~iji je kona~ni cilj plasman barem u kvalifikacije za Euroligu u naredne ~etiri godine. Predsjednik kluba i potpredsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nihad Imamovi} ka`e da se ovaj
Slavlje ko{arka{ica @eljezni~ara: Odbranile titulu (Foto: J. Had`i}) mspahi}, Kova~evi} 14, Pripoljac, Branislav Vrankovi} i @eljko PetkoMusi} 9, Fazli} 2, Stamenkovi} 5, vi} (Banja Luka). Rezultat: Mladi Halimi}. Trener: Behudin Bajgori}. Kraji{nik - Jedinstvo 74:45 (24:12, @ELJEZNI^AR: A. Stojano- 18:11, 11:6, 21:16). vska, Maksimovi} 4, Mujovi}, Fi{er MLADI KRAJI[NIK: Deura 18, ^a|o 12, Varda 7, Vran~i} 2, Bu- 12, Milovanovi} 10, Gakovi} 5, Vegarin 17, Omerba{i}, Malagi}, Ka- selovski 17, Begeni{i} 4, @akula 4, mara 8, Ham{i} 2. Trener: Mensura O. Stupar 10, B. Stupar 12, Rado{, Andelija. V. B. Jokovi}, Granuli}. Trener: Zoran Mike{. Mladi Kraji{nik 74 JEDINSTVO: Be{i} 8, Dindi} 2, Gojkovi} 2, D`ini} 19, E. Kova~evi}, Jedinstvo 45 Z. Kova~evi} 2, Ferhatovi} 10, DroSportska dvorana Obili}evo u pi}, @uni} 2, Trumi}. Trener: Azra Banjoj Luci. Gledalaca: 50. Sudije: Ferhatovi}. S. K.

\edovi} uveo Kornelu u vi{i rang
U prvom polufinalnom me~u italijanskog plej-ofa Henri Domerkant (Henry Domercant) odigrao je svoju najbolju utakmicu od dolaska u Montepaski Sijenu. Za pobjedu nad Benetonom (107:79) na startu serije koja se igra na tri dobivene utakmice na{ reprezentativac postigao je 32 poena uz fantasti~an {ut (1-1 za 1p, 5-7 za 2p i 7-7 za 3p). U svoju statistiku dodao je i po 3 asistencije i ukradene lopte, 2 skoka i 1 blokadu. Sa 1-0 u seriji na dvije pobjede povela je Tau keramika u polufinalu {panskog plej-ofa protiv madridskog Reala. U trijumf od 91:80 Mirza Teletovi} ugradio je 8 poena i 2 skoka. Kornelu, u kojoj nastupa kao posu|en igra~ Barcelone, Nihad \edovi} uveo je u Drugu {pansku ligu. Na zavr{nom turniru ~etiri najbolje ekipe u Fuenlabradi Kornela je u finalu dobila Taragonu sa 73:69, a na{ reprezentativac postigao je 29 poena uz po 4 skoka i asistencije i 1 blokadu. Union Olimpija je i u Dom`alama savladala Helios (72:61) pa sada u finalu slovenskog plej-ofa vodi sa 2-0 i za naslov treba jo{ jednu po-

Bla`evi}: Uzbekistan pravi test

Subota: [iroki prvak BiH [iroki je prvak BiH u ko{arci. Bosna na Pecari nije uspjela ono {to joj nije po{lo za rukom ni u Skenderiji. Zavr{avaju se sezone u najja~im ligama. Pobjedama Verdera u njema~kom i ^elzija u engleskom Kupu spu{tene su zavjese na lige koje su nas u proteklih desetak mjeseci mnogo vi{e veselile od na{e. Ko{arka{i [irokog: Dvije pobjede nad Bosnom

^elik @eljezni~ar

48 70

Dvorana Bilmi{}e u Zenici. Gledalaca: 200. Sudije: Seid No`inovi} i Faruk Ali{ehovi} (Tuzla). Pet li~nih gre{aka: Musi} (38). Rezultat: ^elik - @eljezni~ar UNIQA 48:70 (5:11, 17:20, 11:21, 15:18). ^ELIK: @. Stojanovska 10, Tavi} 8, Grubi{a, Mehanovi}, Seli-

Vrijeme je za nekog novog
Imamovi} ka`e da je 12 godina na du`nosti predsjednika KK Bosna mo`da i previ{e te najavljuje da }e od klupske Skup{tine tra`iti da imenuje novog ~elnika. - Ostat }u uz sport i Bosnu, ali ne u sada{njoj ulozi - ka`e Imamovi}.
Imamovi}: Uvesti bodovanje

Tabela
1. @eljezni~ar 3. ^elik 4. Jedinstvo 6 5 1 496:348 11 6 2 4 334:457 6 0 6 333:458 8 6 2. M. Kraji{nik 6 5 1 464:372 11

plan mo`e ~initi previ{e ambicioznim, ali da kolektiv Bosninog ranga, jednostavno, ne smije imati manje ambicije. - Uz doma}e trofeje, u naredne

dvije godine `elimo se plasirati izme|u 5. i 7. mjesta u NLB ligi, {to bi nas odvelo u Eurokup, a potom u idu}e dvije napasti jedno od prva ~etiri mjesta i kvalifikacije za Euroligu - nagla{ava Imamovi}. Govore}i o upravo zavr{enoj sezoni, tvrdi da je zadovoljan, a kada je rije~ o finalu, nagla{ava da je Bosna propustila {ansu u prvom me~u u Skenderiji. - Ova sezona je pokazala i sve nedostatke na{eg takmi~enja. Nelogi~no je da klubovi koji prave ekipu za mjesec ili dva uzmu titulu, dok se, recimo, Bosna kroz cijelu sezonu mora crpjeti i igra~ki i finansijski da bi tim istim timovima olak{ala plasman u NLB ligu. Zbog toga }emo tra`iti da Ko{arka{ki savez BiH uvede bodovanje u~inka u svim takmi~enjima, zna~i u NLB-u, doma}oj Ligi i Kupu, na osnovu ~ega bi se odre|ivali bh. predstavnici na me|unarodnoj sceni E. J. izjavio je Imamovi}.

Domerkant: Sjajan u pobjedi Montepaskija

bjeda. Za „Zmaj~eke“ je Jasmin Huki} postigao 6 poena i upisao 4 skoka, Aleksej Ne{ovi} 5 poena, a Mirza Begi} 4 poena i 2 skoka. Zadar je u finalu hrvatskog plej-ofa na svom parketu savladao Cibonu (83:72) i poravnao rezultat u seriji na 1-1. Vedran Princ je postigao 4 poena i upisao 3 skoka (V. B.) za Cibonu.

38 Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} na osnovu Odluke br. 1811/09 od 3. 4. 2009. godine objavljuje Muciæ & CO. d.o.o. graditeljstvo, projektiranje, in`enjering, Ljubuški raspisuje:

oglasi
LICITACIJU
Za prijem novih zaposlenika 1. Glavni in`enjer gradilišta, struèna sprema : dipl.ing.grað. 2. Projektant u projektnom uredu, struèna sprema: dipl.ing.grað. ili dipl.ing.arh. Uvjeti: - minimalno 3 godine radnog iskustva - polo`en struèni ispit - poznavanje rada na raèunaru - AutoCAD (2D,3D),Microsoft Office - sposobnost upravljanja, organizacije i voðenja potrebne dokumentacije vezane za projekt - iskustvo u projektiranju i izradi projektne dokumentacije Pogodnosti: - kvalitetno poslovno okru`enje - kontinuirano profesionalno usavršavanje Prijave sa kratkim `ivotopisom, zamolbom i dokazima o ispunjavanju uvjeta (kopija diplome) poslati ili osobno predati u Upravnu zgradu društva sa naznakom "NATJEÈAJ" na adresu: MUCIÆ & CO. d.o.o. Put za Meðugorje b.b. 88230 Ljubuški Tel. 039/ 835 624, Faks 039/ 835 601 e-mail. mucic.contact@mucic.ba e-mail. mucic.project@mucic.ba Natjeèaj ostaje otvoren do popunjavanja tra`enih mjesta.

NATJEÈAJ

DRUGA JAVNA LICITACIJA - ponovljena Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} }e izlo`iti prodaji putem licitacije sljede}e: I 1. TOSHIBA CT APARAT a. Model Auklet TSX-003 A s.n. A 0582515 b. CT scanner Gantry model: CGGT-011A c. X-ray high voltage generator model: CXXG-006A d. System transformer X-vision model P9425 e. Patient table model: CBTB-013A f. Console model: CKC. N-007A g. SW: Auklet helical opt (SSDX76-00751) h. Tube model: GS-2078 (new) i. Gantry slice: 377408 j. Tube slice: 284 k. Inverter/HV chassis Spellman part no. X2455 rev E1 (new) l. Datum monta`e mart 2001. m. Datum demonta`e mart 2009. II Ukupna vrijednost predmeta prodaje pod I: po~etna cijena 50.000 KM CT se kupuju po principu vi|eno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uva`avaju. Kupljeni aparat se preuzima u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. III U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti u~e{}e sva pravna i fizi~ka lica. U~e{}e mogu uzeti svi koji izvr{e uplatu kaucije na dan licitacije do 9,00 sati, u iznosu od 10% po~etne procijenjene vrijednosti. Uplata kaucije izvr{it }e se na blagajni Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha}. IV Tro{kove prenosa vlasni{tva kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima pla}a kupac. V Prodaja CT aparata - LICITACIJA, }e biti odr`ana dana 15. 6. 2009. godine u 10.00 u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} u „Zelenoj sali“ zgrada Uprave. Minimalan iznos za koji se mo`e podizati cijena je 1%. Povrat kaucije za neizlicitiran CT izvr{it }e se poslije obavljene licitacije na blagajni Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} ili na ra~un ponu|a~a. Faktura glasi isklju~ivo na ime uplatioca kaucije. VI CT aparat se mo`e pogledati svaki dan u vremenu od 14,00 do 15,00 ~asova u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha}. VII Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037/223-333 lokal 219 i radnim danima u vremenu od 14 do 15 ~asova. VIII Pismena prijava za sudjelovanje na licitaciji mora sadra`vati: - potpisan zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i prebivali{ta (za fizi~ku osobu) odnosno naziv tvrtke i sjedi{te (za pravnu osobu, naziv banke i broj ra~una radi povrata jam~evine), - dokaz o upla}enoj jam~evini, - presliku osobne iskaznice (za doma}u fizi~ku osobu), - presliku putovnice (za stranu fizi~ku osobu), Prijava iza stavka 1. ovoga ~lanka predaje se u zatvorenoj omotnici na adresu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} Darivalaca krvi 67, 77000 Biha}, s napomenom - „Prijava na licitaciju za prodaju CT aparata TOSHIBA - ne otvarati“, u sobi za protokol.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 059654 00 P Sarajevo 20. 3. 2009. Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja \EDOVI] AMIR ul. [erifa Loje 14 Sarajevo, zastupan po advokatu Abaz Fadilu iz Sarajeva, protiv tu`enog TE[ANOVI] BORISLAVA ul. Kralja Aleksandra 18 Isto~no Sarajevo, radi naknade tro{kova za sanaciju stana, VSP - 14.948,40 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu, odr`anog dana 20. 2. 2009. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, donio je dana 20. 3. 2009. slijede}u:

PRESUDU
Nala`e se tu`enom Te{anovi} Borislavu da tu`itelj \edovi} Amiru naknadi tro{kove nastale adaptacijom stana u ulici Oslobodilaca Sarajeva broj 19/IV u ukupnom iznosu od 12.560,00 KM zajedno sa pripadaju}im kamatama po~ev od 9. 10. 2000. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 5.663,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ODBIJA SE tu`itelj sa dijelom zahtjeva za iznos od 650,00 KM. Prima se na znanje povla}enje tu`be za iznos od 1.738,40 KM. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Ip 015605 07 Ip Konjic, 8. 5. 2009. godine OP]INSKI SUD KONJIC, sudija Elis Sultani}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja „BOR BANKA“ dd Sarajevo, protiv izvr{enika „^IMBA“ doo, Prozor/Rama, kojeg zastupa direktor Had`i} Salih, radi naplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 35.411,05 KM, donio je dana 8. 5. 2009. slijede}i

DK FAKTOR d.d. Sarajevo Donji Had`i}i 138 71 240 Had`i}i Broj: XVII - 94/09 Had`i}i, 29. 5. 2009. godine Na osnovu odredaba Zakona o privrednim dru{tvima a u skladu sa odredbama Statuta DK Faktor d.d. Sarajevo a na osnovu prijedloga ve}inskog dioni~ara - dru{tva DROGA d.o.o. Sarajevo, objavljuje se: na XVII redovnu Skup{tinu DK Faktor d.d. Sarajevo ^lan 1. XVII Skup{tina DK Faktor d.d. Sarajevo, saziva se za dan 22. 6. 2009. godine. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Dru{tva na adresi Donji Had`i}i 138, 71 240 Had`i}i. Skup{tina po~inje sa radom u 17.00 sati. ^lan 2. Za XVII Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine; 2. Razmatranje i usvajanje izvje{taja o poslovanju za 2008. godinu koji sadr`i: a. Izvje{taj o poslovanju u DK Faktor d.d. Sarajevo; b. Izvje{taj nezavisne revizorske ku}e KPMG B-H d.o.o. Sarajevo; c. Izvje{taj Odbora za reviziju; d. Izvje{taj Nadzornog odbora; 3. Dono{enje Odluke o usvajanju Godi{njeg obra~una za 2008. godinu; 4. Dono{enje Odluke o nastavku rada DK Faktor d.d. Sarajevo; 5. Dono{enje Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa na ugovor o beskamatnoj kratkoro~noj pozajmici sklopljenog sa Droga d.o.o. Sarajevo; 6. Dono{enje Odluke o Izmjenama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja sa Zakonom o privrednim Dru{vima; 7. Dono{enje Odluke o usvajanju pre~i{}enog teksta Statuta Dru{tva; 8. Razno. ^lan 3. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari DK Faktor d.d. Sarajevo koji su se nalazili na listi dioni~ara 20 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Pravo u~e{}a na Skup{tini dioni~ari mogu ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji mora imati ovjerenu punomo}. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje 3 (tri) dana prije njenog odr`avanja. ^lan 4. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara ima pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu radnim danom u prostorijama DK Faktor d.d. Sarajevo, Donji Had`i}i 138, kod sekretara Dru{tva ili na telefon 033 476603 ili 033 474 611. ^lan 5. Poziv na Skup{tinu objavit }e se u najmanje jednom dnevnom listu najkasnije 20 dana prije datuma predvi|enog za odr`avanje Skup{tine. ^lan 6. Ova odluka stupa na snagu danom njenog dono{enja.

POZIV

ZAKLJU^AK O PRODAJI
Odre|uje se DRUGA prodaja pokretnih stvari izvr{enika: R.b. Opis popisanih stvari Kom. Vrijednost 1. TRA^NA PILA - BRENTA, vidljivo oznake: GM7P013, 1 20.000,00 KM fabri~kog broja: 25648 SPA B3 i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 5. 6. 2009. godine, PETAK, u 10.30 sati u zgradi Op}inskog suda u Konjicu, soba broj 8. 1. Vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka odre|ena je zapisnikom ovog suda, broj gornji, od dana 13. 10. 2008. godine, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM. 2. Na drugom ro~i{tu za prodaju, pokretne stvari se mogu prodati bez ograni~enja u odnosu na procijenjenu vrijednost, po jednoj stvari; 3. Ponu|a~ sa najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom koliko bude ponu|a~a; 4. U slu~aju da nijedan ponu|a~ ne plati cijenu, sud }e zaklju~kom oglasiti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo, a stranka mo`e tra`iti u roku od 8 dana od dana zaprimanja zaklju~ka zakazivanje ponovoljenog drugog ro~i{ta za prodaju; 5. Sud }e postupak obustaviti ako stranka ne predlo`i odr`avanje ponovoljenog drugog ro~i{ta u roku iz ta~ke 5. ovog zaklju~ka, ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu jer nije bilo ponu|a~a; Prije dono{enja rje{enja o obustavi sud }e pozvati tra`itelja izvr{enja da dostavi sudu ure|en prijedlog u skaldu sa odredbom ~l. 63. st. 3. i 4. ZIP-a. 6. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a tra`itelj izvr{enja ima pravo da ga o svom tro{ku objavi u dnevnim listovima FBiH ili na drugi na~in. Stru~ni saradnik Elis Sultani} Pouka: Protiv zaklju~ka nije dopu{ten posebni pravni lijek (~lan 12. st. 6. ZIP-a)

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

39

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Uo~i Premijer lige BiH u Banji Vru}ici

Navara i Ivan~uk

Bosna okuplja ekipu za petu evropsku titulu
Rapid-me~ u Pragu
„Studenti“ planiraju nastupiti sa vrhunskim velemajstorima u sastavu
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
^etverostruki prvak Evrope, sarajevska Bosna okupit }e izuzetno jaku velemajstorsku ekipu za nastupaju}u Premijer ligu BiH, koja }e narednog vikenda po~eti u Banji Vru}ici kod Tesli}a. Na {irem spisku sastava „Studenata“ prijavljeni su svi u~esnici nedavnog Bosninog superturnira, Slovak Sergej Movsesjan, Kinez Vang Hao, Ukrajinac Pavel Eljanov, Indijac Pentala Harikri{na te doma}i velemajstori Ivan Sokolov i Borki Predojevi}. Tako|er, neki od mogu}ih vrhunskih igra~a koje bi Bosna mogla imati u sastavu su i Vasilij Ivan~uk, Andrej Volokitin, Viktor Bologan, Jevgenij Najer, Boris Gra~ov, Ivan Ivani{evi}, Vladimir Georgijev, Dalibor Stojanovi} i Denis Kadri}. O~ito je da Bosna `eli pripremiti ekipu za juri{ na petu titulu evropskog prvaka s obzirom na to da je uvjet za nastup na klupskom Prvenstvu kontinenta da igra~ odigra najmanje dvije partije u doma}em {ampionatu. Ina~e, organizator takmi~enja minuta po igra~u i 30 sekundi bonusa, Ivan~uk vodi sa 4:2. Ukrajinski velemajstor dobio je drugu, ~etvrtu i {estu partiju, Navara je pobijedio u petoj, dok su prva i tre}a zavr{ene remijem.

Ivan~uk pred pobjedom
U glavnom gradu ^e{ke Republike Pragu u togu je rapidme~ izme|u najboljeg ~e{kog velemajstora Davida Navare i Ukrajinca Vasilija Ivan~uka. Nakon {est od osam planiranih partija, uz tempo igre od 25

Izabrane partije
Ivan~uk - Navara (Grinfeldova indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 c6 8.Le2 b5 9.Dd3 Da5 10.Sd2 b4 11.Sc4 Dd8 12.Sa4 La6 13.Sc5 Lb5 14.Le3 Sbd7 15.Dc2 Sxc5 16.dxc5 Dc8 17.f3 Da6 18.a4 Sd5 19.exd5 cxd5 20.Sb6 Lxe2 21.Sxa8 Lc4 22.Sc7 Da5 23.Sxd5 b3+ 24.Dd2 Dxd2+ 25.Lxd2 Lxd5 26.0-0-0 Tc8 27.Le3 e6 28.Kb1 Tc6 29.Td3 Ta6 30.Tc1 Le5 31.c6 Lxc6 32.Txb3 Kg7 33.h3 Lxa4 34.Ta3 Ld6 35.Ld4+ e5 36.Lc5 Lb8 37.Tc4 Lb5 38.Tb4 Txa3 39.Txb5 Td3 40.Txb8 Td2 41.g4 Td3 42.g5 h6 43.Lf8+ Kh7 44.Le7 1-0 Ivan~uk - Navara (Slavenska) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.Db3 dxc4 8.Dxc4 Sd7 9.Td1 g6 10.g3 Lg7 11.Lg2 0-0 12.Db3 De7 13.0-0 b6 14.e3 Lb7 15.Sd2 Sf6 16.Tc1 Tfd8 17.Tfd1 Tac8 18.Sc4 c5 19.Lxb7 Dxb7 20.dxc5 Txd1+ 21.Dxd1 Txc5 22.b3 Dc6 23.Dd6 Sd5 24.Dxc6 Txc6 25.Se2 b5 26.Sd2 Ta6 27.Tc8+ Kh7 28.Sc1 Sc3 29.Kf1 Sxa2 30.Sxa2 Txa2 31.Se4 a5 32.Tc7 Tb2 33.Txf7 Txb3 34.Ta7 a4 35.Sf6+ Kh8 36.Ta8+ Lf8 37.Sd7 a3 38.Sxf8 b4 39.Sxe6+ Kh7 40.Sd4 Tb2 41.h4 a2 42.Kg2 Td2 43.Sb3 Tb2 1-0 Navara - Ivan~uk (Grinfeldova indijka) 1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.d4 Lg7 4.g3 d5 5.cxd5 Sxd5 6.Lg2 Sb6 7.Sc3 Sc6 8.e3 0-0 9.0-0 Te8 10.Te1 e5 11.d5 Sa5 12.e4 c6 13.b3 cxd5 14.exd5 Lg4 15.La3 e4 16.Sxe4 Sxd5 17.Tc1 Sc6 18.Sd6 Txe1+ 19.Dxe1 Tb8 20.Sxb7 Txb7 21.Txc6 Td7 22.h3 Sc3 23.Kh2 Lxf3 24.Lxf3 Sb5 25.Dc1 De8 26.Tc8 Td8 27.Lc6 Txc8 28.Lxe8 Txc1 29.Lxc1 Sc3 30.a3 Ld4 31.Kg2 Kf8 32.Lc6 Sd1 33.f4 Le3 34.Lxe3 Sxe3+ 35.Kf2 Sc2 36.Le4 Sxa3 37.Ld3 Ke7 38.Ke3 Kd6 39.Kd4 f6 40.g4 Kc6 41.g5 fxg5 42.fxg5 a5 43.Ke5 Kc5 44.h4 Sb5 45.Kf6 Sd6 46.Lxg6 hxg6 47.Kxg6 Kd5 48.h5 Ke6 49.h6 Sf7 50.h7 Ke7 51.Kg7 1-0 Ivan~uk - Navara ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 dxc6 5.0-0 Df6 6.d4 exd4 7.Lg5 Dd6 8.Sxd4 Le7 9.Le3 Sf6 10.f3 c5 11.Se2 b6 12.Sbc3 Lb7 13.Dxd6 Lxd6 14.Lf4 Sh5 15.Lxd6 cxd6 16.Tad1 0-0-0 17.Td2 Td7 18.Tfd1 Thd8 19.g4 Sf6 20.g5 Se8 21.Sf4 Sc7 22.h4 b5 23.Kf2 Se6 24.Sh5 Tg8 25.Txd6 Txd6 26.Txd6 Kc7 27.Td2 Th8 28.Sd5+ Lxd5 29.exd5 Td8 30.Ke3 Sd4 31.Sxg7 b4 32.c3 bxc3 33.bxc3 Sb5 34.c4 Sd6 35.Kf4 Tb8 36.Te2 Kd8 37.h5 Tb4 38.h6 Txc4+ 39.Ke5 Kd7 40.Sh5 Tc3 41.Sf6+ Kc7 42.Se4 Sc4+ 43.Kf4 Td3 44.Sf6 Td4+ 45.Te4 Sd6 46.Txd4 cxd4 47.Sxh7 Sf5 48.Sf6 d3 49.Se4 1-0 Sargisijan - Elvest (Holandska) 1.d4 d6 2.Sf3 f5 3.g3 Sf6 4.Lg2 g6 5.00 Lg7 6.c4 0-0 7.Sc3 De8 8.d5 a5 9.Sd4 Sa6 10.b3 Ld7 11.Lb2 c6 12.Sa4 Se4 13.Tb1 Dd8 14.e3 Tc8 15.De2 cxd5 16.cxd5 Sb4 17.Se6 Lxe6 18.dxe6 Tc2 19.Db5 Sd2 20.Lxg7 Kxg7 21.a3 Sxb1 22.axb4 Sd2 23.Dd3 Dc7 24.Te1 Se4 25.Dd4+ Kg8 26.Sb6 Tc1 27.Tf1 Txf1+ 28.Lxf1 Dc1 29.Sd5 Te8 30.bxa5 Sd2 31.Dd3 Kf8 32.Sb6 Dxf1+ 33.Dxf1 Sxf1 34.Kxf1 Kg7 35.Ke2 Kf6 36.Kd3 Kxe6 37.Kc4 Ke5 38.f3 g5 39.Kd3 d5 40.b4 Kd6 41.Sa4 Tc8 42.Sc3 e5 43.Sb5+ Kd7 44.f4 gxf4 45.gxf4 exf4 46.exf4 Tc4 47.Sc3 Txb4 48.Sxd5 Tb1 49.Kd4 Kd6 50.Se3 Tb4+ 51.Sc4+ Kc6 52.Kc3 Kc5 53.Se5 Ta4 54.Sd7+ Kc6 55.Se5+ Kd5 0-1

Movsesjan i Sokolov: U sastavu Bosne

u Banji Vru}ici, koje }e trajati do 14. juna, je [ahovska unija BiH. Pravo nastupa u obje konkurencije ima deset ekipa. Kod mu{karaca, igrat }e se na {est plo~a, ali na ~etiri mogu igrati strani igra~i. Svaka ekipa mo`e prijaviti do ~etiri rezervna igra~a.

Kod `ena se igra na tri plo~e, od kojih dvije mogu biti strankinje uz dvije rezervne igra~ice. U `enskoj konkurenciji jo{ nije utvr|en kona~an spisak klubova koji }e nastupiti. Lista }e, kako nam je re~eno, biti poznata tek na dan po~etka Lige.

Zatvoreno seniorsko prvenstvo Kine

Vang uvjerljivo vodi
U toku je zatvoreno seniorsko prvenstvo Kine, na kojem nastupa 12 igra~a, koji }e po Bergerovom sistemu odigrati 11 kola. Turnir je izuzetno jak, srednji rejting iznosi 2.588 poena, {to je 14. kategorija FIDE. Prvi nosilac je Ni Hua (2.724), a nastupaju jo{ Bu [ijangzi (2.704), Vang Hao (2.690), Li ^ao (2.643), @ang Peng{ijang (2.638), @ou Jin~ao (2.635), Hou Jifan (2.590), @ou Veiki (2.563), Li [ilong (2.557), Lijang ^ong (2.511), Ding Liren (2.458) i Ji Dan (2.342). Nakon pet kola, u uvjerljivom vodstvu je Vang Hao, koji je nedavno nastupao na Bosninom velemajstorskom turniru u Sarajevu. ^etiri pobjede i jedan remi impozantan su skor ovog mladi}a, koji je na dobrom putu da se pridru`i svjetskoj {ahovskoj eliti. Favorizirani Ni Hua i Bu [ijangzi su u ozbiljnom zaostatku. Kinesko ~udo od djetata, 15-godi{nja Hou Jifan, jedna od najboljih igra~ica svijeta, skromno je startovala, ali i sama ~injenica da u~estvuje na jednom od najja~ih nacionalnih prvenstava svijeta dovoljno govori o njenoj snazi i ambicijama. Poredak: Vang 4,5, Ding 3,5, Bu, Ji, Jin~ao 3, Ni, @ou, Li ^ao 2,5, Jifan 2, Lijang 1,5, @ang, Li 1.

Problem broj 414 L. Kubbel, 1941.

Studija broj 414 Lj. Beljakin, 1950.

Vang: ^etiri pobjede i remi

Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva

Zavr{en „^ikago Open 2009“

Elvestu pripala dopunska partija prema Armagedon pravilima
Pobjedom ameri~kog velemajstora Jana Elvesta zavr{en je veliki „^ikago Open 2009“ na kojem je u raznim kategorijama u~estvovalo 688 igra~a. Igra~i su bili razvrstani prema rejtingu, a najja~a Open grupa brojila je 50 u~esnika koji su imali rejting ve}i od 2.300 poena. Nakon sedam kola, prvo mjesto podijelili su Elvest (2.606) i Ermenac Gabrijel Sargisjan (2.660). Pobjednik je odlu~en u jednoj brzopoteznoj partiji prema Armagedon pravilima. Suparnici su `rijebom izvukli boju figura. Bijele figure i {est minuta na satu imao je Sargisjan, a pet minuta Elvest, ali je njemu za uspjeh bio dovoljan i remi. U uzbudljivom finalu Elvest je pobijedio i osvojio prvu nagradu od 8.000 dolara. Ukupni nagradni fond iznosio je 100.000 dolara.

Problem 413: 1.Dd4 Kb3 (1...Kc1 2.La3 Kc2 3.Dd3#; 1...Kb1 2.La3 Ka2 3.Db2#) 2.Dd2 Kc4 3.Dd3#

Studija 413: 1.Lb8 Dh6 2.Lf4! Dh8 3.Le5 Dh6 4.Lg7 Kx7 (4...Dg7 5.Sde6) 5.Sf5 1-0

Elvest: Zaradio 8.000 dolara

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

41

42

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

43
Televizija je golema smetnja, ~ak i ako ste u prostoriji u kojoj je nema, a ~ujete je iz druge sobe, isti~u stru~njaci. Ljudi ponekad nisu ni svjesni koliko im prisutnost TV-a u svakodnevnom `ivotu naru{ava pa`nju. Ako je uga{en, mnogo se lak{e koncentrirati. U dana{nje vrijeme `ivot bez televizije je mnogima gotovo nezamisliv. No, povremeni jednosedmi~ni odmor od ovoga medija oboga}uje `ivot te omogu}uje ljudima da se prisjete malih, danas zaboravljenih, rituala u kojima su nekad u`ivali. Najva`nije od svega je da izbjegavanje televizora u `ivot vra}a razgovor i dru`enje.

Ta~no Neta~no
Rat je nastavak politike 1.Klausevi~a? dr`avne su Karla drugim sredstvima, rije~i fon Nepalski 2.ali se ne znakraljevi} Dipendra na banketu je pobio vlastitu porodicu, za{to?

KO@A Efikasna za{tita od sunca

Trikovi kojima }ete ubla`iti opekotine
Aspirin ili ibuprofen su lijekovi koji rade na principu smirivanja upale
Ljeto se polako bli`i, a to je vrijeme kada se vi{e izla`emo suncu. Bilo da je to izlaganje tokom dan dok se kre}ete po gradu, obavljaju}i posao ili ste se odlu~ili oti}i negdje na sun~anje i kupanje, potrebno se za{titi od sunca. Aspirin ili ibuprofen. Ovi lijekovi rade na principu smirivanja upale, { t o zna~i da ubla`ava iritaciju i crvenilo koja je prva reakcija tijela na opekotine. Hidratacija. Losion pomije{ajte s antipiretik aditivom kao {to su aloe vera ili soja. Ta kombinacija }e umanjiti suho}u. Kremom za sun~anje sprije~it }ete daljnje nastajanje opekotina, a uz to ona }e jo{ i hidratizirati ko`u. Otklanjanje mrtvih }elija. Kada se opekotine smire i nestanu, otklonite mrtve }elije s ko`e. To mo`ete u~initi nekom alfa hidroksilnom kiselinom.

3.Rimske sljedbenice kultatovina su Bakantice, a u Gr~koj su Menade?
1. TA^NO

[ta je rat?
Rat je nastavak dr`avne politike drugim sredstvima, rije~i su pruskog generala, vojnog pisca i teoreti~ara Karla fon Klausevi~a (Carl von Clausewitz). Njegovo najva`nije djelo „O ratu“ u kojem je sadr`ana ova misao ostalo je nedovr{eno. Objavila ga je 1832. godine njegova udovica i u po~etku nije pobudilo veliku pa`nju, no poslije je postalo cijenjeno u svjetskim vojnim krugovima i imalo veliki utjecaj na vojnu doktrinu, posebno na podru~ju odnosa izme|u politike i rata. Klausevi~ je u~estvovao u vi{e velikih bitaka, a od 1818. do 1830. godine bio je upravitelj Op}e vojne {kole u Berlinu. Ro|en je 1. juna 1760., a umro 16. novembra 1831. godine.
2. NETA^NO

Spec
Dobar san ima klju~nu ulogu u pam}enju novih rije~i koje smo ~uli tog dana, otkrili su nau~nici. Najbolji rezultat postigli su ispitanici koji su rije~i u~ili neposredno prije spavanja. To dokazuje i da djeca kojoj se ~ita pred san bolje razvijaju vokabular.

Kremom za sun~anje sprije~it }ete daljnje nastajanje opekotina

Za{to je nepalski kraljevi} pobio vlastitu porodicu

ORDINACIJA Edem plu}a
U slu~aju plu}nog edema, {ta treba poduzeti kod oboljelog jo{ dok ne do|e hitna pomo}, pita G. V. iz Sarajeva. Plu}ni edem je urgentno kardiopulmo- Dr. Asaf Arslanagi}, lo{ko stanje i ono zahtijeva hitnu intervenciju. internista Lai~ki re~eno, radi se o ulasku vode u plu}ne alveole u kojima je ina~e zrak, a radi slabosti srca. Takve bolesnike treba smjestiti {to prije u jedinicu intenzivne njege. Do tada se pacijent stavlja u sjede}i polo`aj, sa spu{tenim nogama kako bi se smanjio venski povrat dotoka krvi ka srcu. Osloboditi di{ne puteve i dati 100 posto kisik nazalnim kateterom ili preko maske kako KARDIOLOŠKA bi se postigao parcijalni pritisak kisiORDINACIJA ka ve}i od 60 mm/HG. Ljekar po"Dr. Arslanagiæ" tom ima izbor lijekova koji se daju u Prof. dr. AMILA ovim slu~ajevima od diuretika, morARSLANAGIÆ, kardiolog fija, vazodilatatora, nitroglicerina, digitalisa, a potom prema procijeni i Æemaluša 6 Sarajevo, drugih lijekova dok se stanje pacijeMob: 061-136-344, Tel: 443-909 nta ne popravi.

Prava trudnice
Radim na poslovima na proizvodnoj traci i budu}i da sam u ~etvrtom mjesecu trudno}e ljekar mi je zabranio takav rad. Zatra`ila sam od firme da me rasporede na lak{e poslove, ali sam dobila odgovor da takvog radnog mjesta nema u sjedi{tu firme i da idem na bolovanje ako ne mogu obavljati svoj posao. Koja su moja prava, pita B. F. iz Sarajeva. Prema Zakonu o radu, `ena za vrijeme trudno}e, odnosno dojenja djeteta, mo`e biti raspore|ena na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovla{teni ljekar. Ako poslodavac nije u mogu}nosti da osigura raspore|ivanje `ene na drugo radno mjesto, `ena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu pla}e, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Privremeni raspored ne mo`e imati za posljedicu smanjenje pla}e `ene. @enu poslodavac mo`e premjestiti u drugo mjesto rada samo uz njen pristanak.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Nepalski kraljevi} Dipendra na banketu je pobio vlastitu obitelj. I sam ranjen, umro je tri dana kasnije. Ali se ne mo`e re}i da se ne zna za{to. Kao i ve}ina dana{njih prin~eva s uobi~ajenom mje{avinom novca, mo}i i mladosti i Dipendra je bio veoma popularan u svom narodu. Na prijelazu dva milenija vatreno se zaljubio u Devjani Ranu s nepokolebljivom `eljom da je o`eni. Nakon {to mu je otac 1. juna 2001. na porodi~nom okupljanju odbio dati dopu{tenje za vjen~anje, on ga je ubio iz automatske pu{ke, nakon ~ega je otvorio vatru na ostatak okupljenih osoba. Kada je zavr{io s pokoljem Dipendra pada pogo|en u glavu. Danas se ne mo`e sa sigurno{}u utvrditi (zbog tajnosti izvje{taja o doga|aju) da li je on izvr{io samoubistvo kako navodi slu`bena verzija doga|aja ili je pao pogo|en od pripadnika kraljevog osiguranja koji su dotr~ali na zvuk vatrenog oru`ja.
3. TA^NO

PREDMET I SL. KOJI DONOSI SRE]U TAKMI^ARIMA (mn.)

CIRKUSKI ARTIST

UDARANJE KLJUNOM, KLJUCANJE

KAMEN (pjesn.)

ZEMLJI[NA MJERA RAD, DJELATNOST ”Economic Partnership Agreement”

FABRIKA ZA PRERADU PLINA

NULA

DO@IVLJAJ RUSKO SPAVA^A MU[KO IME

PRONALASCI

Bakantice rimske sljedbenice kulta vina
Rimske sljedbenice kulta vina su Bakantice, a u Gr~koj su to Menade. Razlikujemo mitolo{ke i historijske Bakantice. Mitolo{ke Bakantice su nimfe koje lutaju {umama i brdima, {tuju}i boga vina Bakusa po kojem su dobile ime. On nosi lisi~je krzno (bossoris), pa su zvane i Basaride. U gr~koj mitologiji, Menade se, tako|er, ponekad nazivaju Bakanticama. Bakantice su lude i divlje nimfe koje uni{tavaju sve pred sobom. U Gr~koj su Menade obavljale tajne rituale koji su poslije prenijeti u Rim, a uklju~uju i orgije. Senat je bio protiv ritualnog seksa te je pogubljeno mnogo sljedbenica boga Bakusa. Poslije je seks izba~en iz kulta. @ene Bakantice su sudjelovale u ritualima zvanim Bakanalije.

DOMA]A @IVOTINJA

SPIS SLIKARSKA TEHNIKA IZLET, ZABAVA U PRIRODI FRANC.AUTOMOBIL VELIKI REKLAMNI OGLAS PRIBOR ZA RAD (mn.) SLIKAR MURTI] NARODNA REPUBLIKA ”American Justice Institute” DIO KONJSKE OPREME

STID

KUHAR NA BRODU

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KOMENTATORI, EDIN D@EKO, AN, SANTA, ARIST, TN, IMAN, STE, E, ATENTATOR, NEVENA, KRPE, IMITATORI, S 1819

ZEMLJI[TE UZ VODU, RIVA (mn.) NA[A GLUMICA NA SLICI BOLESNO U@iVANJE ETERA

44

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 045970 08 P Datum: 18. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Arifovi} u pravnoj stvari tu`itelja LOK MIKROKREDITNA FONDACIJA SARAJEVO ul. Skenderija br. 13, zastupan po punomo}niku Opra{i} Adisu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Josipovi} Ilije iz Viteza, ul. [anti}i bb, 2. Sarad`en Elmira iz Sarajeva, ul. Bosanskih Gazija broj 11, 3. Memi} Fahre iz Sarajeva, ul. Glavogodina broj 24, radi duga, v.s. 7.879,68 KM, van ro~i{ta dana 18. 5. 2009. godine donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se prvotu`eni Josipovi} Ilija, drugotu`eni Sarad`en Elmir i tre}etu`ena Memi} Fahra da na ime duga uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 7.879,68 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 7. 3. 2008. godine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 775,80 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. SUDIJA Na|a Arifovi} Pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 07 56 Ip 007176 06 Ip Konjic, 4. 5. 2009. godine OP]INSKI SUD KONJIC stru~ni saradnik Elis Sultani}, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja: BOR BANKA dd Sarajevo, kojeg zastupa punomo}nik [ehbajraktarevi} Muhamed iz Sarajeva, uposlenik tra`itelja izvr{enja, protiv izvr{enika: [pilja Avdije iz Sarajeva, i „[PILJA COMMERCE“ doo, sa sjedi{tem u Sarajevu, radi naplate nov~anog iznosa, vsp. 311.758,24 KM, dana 4. 5. 2009. godine, donio je:

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

Nudi vam:

-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika

ZAKLJU^AK o prodaji nepokretnosti 1. Odre|uje se PONOVLJENA tre}a prodaja, usmenim javnim nadmetanjem, nekretnina izvr{enika i to: a. upisanih u ZK ulo`ak broj 586 KO Bradina, a ozna~enih kao k~. 44/2, zv. „Bradina“ u naravi dvori{te povr{ine 334 m2 i k~. 44/3, zv. „Bradina“ u naravi poslovna zgrada u privredi povr{ine 60 m2, po novom premjeru, {to odgovara parcelama k~. 44/2 i k~. 44/3, obje zv. „Bradina“ upisane u PL 586 KO Bradina i KKU 586 KO Bradina, po starom premjeru. Kao vlasnik poslovne zgrade upisan je izvr{enik [pilja (Mehe) Avdija, JMBG 0702959170023 sa dijelom od 1/1, dok su na zemlji{tu upisani sa trajnim pravom kori{tenja [pilja (Mehe) Avdija sa dijelom od 1/1 i sa pravom raspolaganja Op}ina Konjic, tako|er sa dijelom od 1/1 i b. Upisanih u ZK ulo`ak broj 599 KO Bradina, vlasni{tvo izvr{enika [pilja (Mehe) Avdije, sa dijelom od 1/1. 2. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja, po rje{enjima o izvr{enju Op}inskog suda Konjic broj: 07 56 Ip 008952 06 Ip i 07 56 Ip 007176 06 Ip. Nekretnina se nalazi u posjedu izvr{enika. 3. Tr`i{na vrijednost nekretnina utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka Turi} Mirsade iz Konjica od 14. 12. 2004. godine u ukupnom iznosu od 691.910,00 KM. 4. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine se mogu prodati bez ograni~enja u odnosu na utvr|enu vrijednost iz ta~ke 3. zaklju~ka. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo, broj 10 200 800000 13987. Prije po~etka nadmeanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju, i koji ne}e biti du`i od 15 dana od dana odr`avanja ro~i{ta. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. 7. Tro{kovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. 8. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: PETAK, 5. 6. 2009. godine, u 10.00 sati, u zgradi Op}inskog suda u Konjicu, sobu broj 8, sprat/kat I. 9. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek (~lan 12. st. 6. ZIP-a). Stru~ni saradnik Elis Sultani}

AB

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

-ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

T.P „Gata~ko polje“ d.d. Mostar . Sarajevo, Kolodvorska br. 12 Sarajevo - NADZORNI ODBOR Broj 01/XI Datum, 29. 5. 2009. Na osnovu ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 30. Statuta privrednog dru{tva „Gata~ko polje“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor privrednog drut{va „Gata~ko polje“ d.d. Mostar, na sjednici odr`anoj dana 20. 5. 2009. godine, donio je OBAVJE[TENJE o sazivanju XI redovne Skup{tine dioni~ara T.P „Gata~ko polje“ d.d. Mostar . Skup{tina dru{tva T.P „Gata~ko polje“ d.d. Mostar, odr`at . }e se dana 22. 6. 2009. godine u 13.00 sati u Poslovnoj zgradi Dru{tva sa predlo`enim dnevnim redom: 1. Utvr|ivanje kvoruma Skup{tine, 2. Imenovanje dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika, finansijskim izvje{tajem, Izvje{tajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave Dru{tva. 4. Dono{enje Odluke o izboru Vanjskog revizora, 5. Dono{enje Odluke o pokri}u gubitka iz prethodnog perioda na teret kapitala, 6. Dono{enje Odluke o usvajanju Statuta T.P „Gata~ko po. lje“ d.d. Mostar - pre~i{}eni tekst Statuta (Uskla|ivanje Statuta sa Zakonom o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08)), a u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (Sl. glasnik broj 84/06). 7. Razno NADZORNI ODBOR

46

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodajem motokultivator Honda 6 KS, cijena po dogovoru. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Prodajem motor kompletan sa mjenja~em i svim priklju}cima za Reno Megan, 1,5 CDI . Tel. 061 550 284 i 061 259 784. Prodajem Pasat karavan, 1991. god., 1.9 TD, cijena po dogovoru. Tel. 061 105 064. Prodajem Pasat TDI karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 335 217. Prodajem Peugeot 206, 1.1 benzin, 99. god., sve osim klime, ura|en veliki servis, u ovl. servisu odr`avan, povoljno. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Renault Master 1991. god., cijena po dogovoru, kombi. Tel. 063 450 019, 066 133 075. Prodajem Reno Clio, 1,5 DCI, 2005 god. ful oprema, registrovan, cijena 12 300 KM. Tel. 061 259 784 Prodajem Seat Marbela 4x4, 92. god., cijena 3.300 KM. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Prodajem teretnu prikolicu plasti~ni poklopac, gara`irana, kuka evropska, dim. 1,30x100 cmx50. Tel. 061 357 786. Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio 1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god. i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 173. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Reno Laguna karavan, 2.2 dizel, novembar 2002., vo`en u Njema~koj, njem. tablice. Tel. 062 342 236. Reno Megan, 1,5 CDI, 2006 god. sivi metalik, servisna knjiga, cijena do registracije 15200 KM. Tel. 061 259 784 Seat Ibiza 1.0, 1997. god., plava. Tel. 061 106 375. Seat Ibiza 14i, 2005. god., crna metalik, full oprema, mo`e zamjena za Punta. Tel. 063 506 303. Seat Kordoba 1.9 TDI, 1999. karavan, crni, zeder, registrovan do 3. 1. 2010. Tel. 062 214 519. Seat Marbela 4x4, 92. god., cijena 3.300 KM. Tel. 061 139 506, 062 960 850. [koda Fabia karavan 1.9 SDI, extra stanje. Tel. 061 190 479. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. VW „buba“ 1.6 benz., 2002. god., Daevo Matiz 900 ccm, 2001. god., Ford Ka 1.3 benz., 99. god., Fiat Punto 1.0 benzin, 2001. god. Tel. 061 864 130. Apartmane izdajem u Kor~uli. Tel. 00385 91 788 9453. Apartmane izdajem u Podgori, VI mj. 10 EUR-a po osobi. Tel. 00385 21 625 334, 00385 91 560 5585. Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Veliki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065 879 433. Blizu `elj. stanice izdajem sobe za no}enje, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. Ciglane Gornje, dvos. stan fino opremljen, centralno gr., izdajem. Tel. 061 145 853. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Dva pos. prostora izdajem I u Kranj~evi}evoj 56 m2 i II Ba~i}i-Stup 50 m2, za ugostiteljstvo opremljen. Tel. 061 530 639. Dvos. stan namje{ten, ulaz blizu FDS i OBN-a prednost studentice. Tel. 033/645156, 061 437 719. Dvosoban, fino opremljen stan u zgradi na Breci sa gara`om izdajem. Tel. 061 145 853. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Hrasno, apartman za no}enje, 10 KM po osobi. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Hrasno, izdajem stan dvoiposoban namje{ten, preko puta trol., cijena 500 KM. Tel. 062 204 208. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdajem 1/1 sobu, djevojkama, neboder iza hotela Holiday In. Tel. 033 217-129. Izdajem advokatsku kancelariju kod Suda, [enoina, 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534126. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem Grbavica-[oping, dvos. lijepo opremljen stan, I sp., eta`. gr., blind, 500 KM. Tel. 062 465 466. Izdajem jednokrev. sobu studentu. Tel. 061 901 977. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem lux. namje{ten stan 100 m2 u ku}i, sprat, Ilid`a, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem manji pos. prostor pogodan za vi{e namjena, S. Grad. Tel. 063 521 682, 033 227-609. Izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za vi{e namjena, Ilid`a-Pejton. Tel. 061 170 914. Izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za vi{e namjena, Ilid`a-Pejton. Tel. 061 170 914. Izdajem pos. prostor Alipa{ino. Tel. 061 810 714, Sarajevo. Izdajem pos. prostor na Al. Polju, C faza, blizu Merkatora. Tel. 065 824 787. Izdajem poslovni prostor kod Robot komerca, A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Izdajem prazan stan 60 m2, posebno sve, priv. ku}a, ul. Cazinska. Tel. 033 654-662. Izdajem radnju kod pijace Alipa{ino u blizini Op}ine, 60 m2, opremljena, povoljno. Tel. 061 167 125. Izdajem sobe i apartmane, pla`a, veliki pijesak, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljuje se dvos. stan Grbavica, za studente, namje{ten. Tel. 062 737 506. Jednos. stan izdajem, Kobilja Glava, studentima. Tel. 033 646-639. Komarna-Klek more, izdajem apartmane za 3-6 osoba, sa upotrebom kuhinje. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Lijepo namje{ten dvos. stan izdajem za stranca. Tel. 061 869 045. Lijepu sobu izdajem blizu Katedrale, studentkinji ili zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Lokal izdajem za sve namjene 41 m2, Bistrik, Austrijski trg. Tel. 062 922 511. Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), garni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382 67 533 161 - Jasmin. Manji pos. prostor izdajem, pogodan za trgovinu, kanc. itd. Tel. 063 521-682, 033 227-609. Na Mojmilu izdajem pos. prostor 80 m2, za sve namjene. Tel. 061 358 962. Namje{ten jednos. stan samcima, bra~nom paru, B. Potok, izdajem. Tel. 062 158 101.

Astra 2002. god., 2.0 DTI, klima, stranac. Tel. 061 503 679. Audi A4 2.5 Kvatro, str. table, full, 2003. god., mo`e na povlasticu, kao nov, 18.950 KM. Tel. 061 170 308. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa garancijom 5 god. Radimo reparaciju o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033/762-445. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km08D. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Dijelove za reno clio 2 i twingo. Tel. 061 259 784 Dvije gume prodajem Protekt, u odli~nom stanju, 185x14-C. Tel. 061 531 713. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 2002. god., dizel, 1.9 JTD, full oprema, crni. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Ford Eskort 87. god., 4 vrata, 1800 KM ili mijenjam za sli~no. Tel. 063 532 269. Golf 2, 90. god., dizel, 2 vrata, u odli~nom stanju, 4.300 KM. Tel. 061 398 312. Golf 2, dizel, 1985. god. Tel. 061 141 515. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Jetta I TAS, 120.000 km, prvi vlasnik, registrovana skoro, 2.500 KM. Tel. 061 165 170. Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg. 2000. god., mo`e zamjena za manje auto. Tel. 061 138 457. Lada 112 1.5 GLI, 16 V, 5 vrata, skoro nova, pre{la 22.500 km, 2004. god., sve osim klime (ima poluklima), cijena 8.000 KM, hitno. Tel. 033 410-505, 061 927 080. Mercedes 190 D, 1985/86. god., registrovan, u dobrom stanju.Tel. 033 211-634, Sarajevo. Mercedes 190 D, 1986. g., reg. do septembra, u odli~nom stanju. Tel. 062 521 371. Mercedes A klasa, 170 CDI, 99., full oprema, 12.500. Tel. 061 143 636. Mercedes E 320, 4-matic,ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.7 TDI, 97. god., 131.000 km, registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262 516. Pasat karavan, dizel, extra stanje, 1992. god., zvati poslije 17.00 sati. Tel. 033 432482. Passat 1.9 TDI sve pla}eno, Kvatro, full, kao nov, 2003. god., 18.000 KM. Tel. 061 549 399. Passat 1.9 TDI, 130 KS, 6 brzina, Kvatro, 2004. god., str. table, full, kao nov, 18.500 KM. Tel. 061 549 399. Peugeot 405 1.9 TDI, 91. god., servo volan. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Prodajem auto Maruti 91. god., registrovan i o~uvan. Tel. 061 260 598. Prodajem Ford karavan, ugra|en plin, registrovan, veoma povoljno. Tel. 061 140 057. Prodajem Golf 2, god. 1984., dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009., cijena 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem Golf III, 1600 karavan, stranac, cijena1.200 EUR-a, proizv. 1994., benzinac. Tel. 065 773 245. Prodajem gume sa felgama 315/80, 22,5, imam 12 guma, cijena po dogovoru. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Prodajem Krajzer PT krujzer, 2003. pla}ena carina i porez, full oprema. Tel. 061 137 725. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887.

Namje{ten stan izdajem, ul. D`. Bijedi}a, Stup. Tel. 636-615, zvati od 17-22 h. Namje{tena garsonjera vel. 31 m2, u naselju Ciglane izdajem. Tel. 033 203-829. Namje{tena soba samcu u Aerodrom. naselju, pos. ulaz, pla}anje unaprijed. Tel. 033 452-478. Namje{tene sobe ili sprat ku}e izdajem radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, izdajem apartmane-sobe, upotreba kuhinje, blizu mora. Tel. 036 884 130. Neum, iznajmljujem apartmane uz more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Otok Hvar, Su}uraj, apartmani uz pla`u, 10 EUR-a po osobi, VI, VII i VIII mj. izdajem. Tel. 00385 21 773 305. Otok Kor~ula, polupansion, bosanska kuhinja, hotel tri zvjezdice, VI, VII i VIII mj. izdajem vrlo povoljno. Tel. 00385 20 715 791. Pos. prostor 60 m2, opremljen, na pijaci Alipa{ino, vrlo povoljno. Tel. 065 335 075. Pos. prostor izdajem u C fazi, Al. Polje, pogodan za sve namjene, povoljno. Tel. 061 357 832. Povoljno izdajem namje{ten tros. stan. Tel. 061 148 136. Povoljno izdajem namje{ten tros. stan. Tel. 061 438 146. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Prostor izdajem kod Televizije, 50 m2. Tel. 061 159 249. Sobe, preno}i{te, samo 10 EUR-a po osobi, blizu Ba{~ar{ije u Sarajevu. Tel. 061 313 469. Stan izdajem 75 m2, P Lige, dva kupati. la, dvije lo|e i dva balkona. Tel. 061 215 376. Tivac, Crna Gora, trokrevetna soba, upotreba kuhinje i kupatila, uz more, 20 EUR-a. Tel. 382 67 582 055. Trosoban namje{ten stan izdajem povoljno. Tel. 061 438 146. Trosoban stan izdajem u Distriktu Br~ko. Tel. 049 366 712. Trosoban, moderno opremljen stan u centru-Skenderija, sa parkingom izdajem. Tel. 062 465 466. U centru zapos. mu{karcu ili student. dvokrev. ili jednokrev. sobu, kuhinju, kupatilo, zas. ulaz. Tel. 227-609. U priv. ku}i izdajem 4 le`aja radnicima na terenu. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Zaposlenoj samici namje{ten krevet na Ko{evu, izdajem. Tel. 061 842 180. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodajem jednosoban stan, 41 m2, kod Socijalnog, III sprat, adaptiran. Cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 062 812 565. 7329-1Nd` Alipa{ino: - 33 i 53, ^engi} V. - 35, 86, Ko{evsko b. 22, 30, Novo S. 42 m2, Dobrinja - 28, 38 i 47, Otoka - 39, Centar - 110, Grbavica - 35 i 131, Breka 89, Marin D. 76, 90 m2, Aerodrom. - 98 m2, Hrasno 50 m2, Stup - 51 m2, Vojni~ko P 89 m2. . Tel. 061 375 787. 7327-1Nd` Prodajem jednosoban renoviran stan u Hrasnom, ul. Porodice Ribar, 38 m2, IV sprat, bez posrednika. Tel. 061 158 822. 5045-1tt GRBAVICA - ul. Grbavi~ka 39 m2/II, adaptiran - 80.000 KM, GRBAVICA - ul. B. Muteveli}a - dvosoban (47 m2) + balkon/III u zelenilu - 2.150 KM/m2, GORNJE CIGLANE - ul. Ant. Hangija 33 m2 + veliki balkon, centr. gr., odli~no stanje, vl. 1/1 - 78.000 KM. Tel. 061 510 964. 5046-1tt A. Polje, prodajem ili mijenjam 4-soban stan 90 m2 za manji. Tel. 061 156 156. Ahatovi}i, plac za vikendicu. Tel. 061 159 249. Al. Polje, B faza, 56 m2, 1.800 KM/m2. Zvati iza 17 h. Tel. 062 971 186. Al. Polje, ul. Nerkeza Smailagi}a, 77 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 061 139 592. Alipa{ino A faza, prodajem 70 m2, VII sp., cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Anex, ul. Vrbovska, ku}a sa dva stana i pos. prostorom, prodajem. Tel. 061 260 598. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Ba~i}i, zemlji{te 3.700 m2 za izgradnju privrednih objekata, dva prilaza, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bla`uj, Mali Kiseljak, prodajem zemlji{te, vi{e parcela za privredne subjekte, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 139 592. Bla`uj-Mali Kiseljak, zemlj{te 330 m2, prilaz sa asfalta, sva infrastruktura, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Bojnik, placeve za ku}e prodajem, povoljno. Tel. 061 159 249. Bojnik, placeve za ku}e prodajem. Tel. 061 709 931. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. ^. Vila 1, prodajem dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^adord`ina, S. Grad, prodajem stan 53 m2, vl. 1/1. Tel. 062 376 287. Dobrinja 2, trosoban 82 m2, V sprat, 2 balkona, sun~an, dobra lokacija, prodajem. Tel. 062 911 842. Dobrinja II, prodajem stan 77 m2, IV sp,, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 033 470-568, 062 386 103. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje Maj 2009. Tel. 061 398 786. Dobrinja, Trg Zlatnih ljiljana, dvos. stan 57 m2, sprat 3, dvostrano orijentisan, vl. 1/1, povoljno. Tel. 061 139 592. Dobro{evi}i-Kobiljak, prodajem placeve, livada, dozvoljena gradnja. Tel. 065 335 075. Dvoipos. stan 68 m2, ul. H. Su}eske, 6 sprat, Saraj Polje. Tel. 033 460-064. Dvosoban stan 53 m2, ul. Prvomajska, extra sre|en, namje{ten, centr. grijanje, hitno, povoljno. Tel. 066 464 651. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Garsonjera 28 m2, II sp., potpuno opremljena, Dobrinja II. Tel. 061 474 242. Garsonjera 28 m2, potpuno renovirana, Dobrinja II. Tel. 061 474 242. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grdonj, 6.500 m2 zemlje iza Panjine Kule, centar. Tel. 210-798. Had`i}i, u centru, prodajem stan i pos. prostor. Tel. 061 260 598. Hrasno, prodajem novoizgra|eni dvoipos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 145 887. Hrasno, prodajem novoizgra|eni, dvoiposoban stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 214 743. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I sprat. Tel. 063 242 872. Isto~no Sarajevo-Lukavica, posl. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednoipos. stan na K. Brdu, 41 m2, balkon, 2 sp. Tel. 062 342 236. Jednos. stan 43 m2 D. Ciglane, prodajem. Tel. 061 902 825. Kod Interexa (Stup) novogradnja, p+s+p, 21x13 pos. stamb. objekat sa 920 m2 zemlj{ta, prodajem. Tel. 061 260 598. Kod {kole Dobro{evi}i, prodajem manju ku}u i 1.400 m2 ba{te. Tel. 065 335 075. Ko{. brdo, trosoban stan, 83 m2, cijena po dogovoru. Tel.061 223 065. Ku}u prodajem u VI{egradu, gara`a i oku}nica, centar grada. Tel. 061 222 183.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441. Ford Ka ili neko drugo auto kupujem. Tel. 063 132 183.

Prodaja
Poslovni prostor na Dolac Malti povr{ine 215 m2, ima 10 kancelarija, u ekstra stanju, papiri ~isti. Za prodaju 2.000 KM = 1 m2. Za iznajmljivanje 4.000 KM za jedan mjesec. Tel. 062 335 381. 6976-1Nd` Prodajem na Marijin dvoru preko puta „Unitika“ stan 34 m2, II sprat, sa ustakljenim balkonom, protivprovalnim vratima, adaptiranim: vodovodnim, elektri~nim, plinskim instalacijama, EUR-a 1.650 ili KM 3.300 po m2. Tel. 033/657-097, 062/56 99 90, 061 190-191. 4813-1tt Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV). Tel. 063 799 152. PTT Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim ulazima, posebnim satovima za plin i struju. Ima centralno grijanje, sa lijepim dvori{tem. Ku}a mo`e slu`iti za `ivjeti i za poslovni prostor. Vlasnik 1/1. Cijena KM 365.000. Mobitel: 062 127 883. 4836-1tt Mostar, Lu~ki most, ekskluzivna novogradnja, od 48 m2 do 80 m2, gara`a, balkon, kuhinje gratis. 2.400 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 746-1Mo Ekstra ponuda! Stan novogradnja, neuseljen, na ^engi} Vili, 93 m2, sprat tre}i i Grbavica dvosoban 47 m2, sprat drugi, sve novo. Tel. 061 540 015. 7157-1Nd` Prodajem dvoiposoban stan ^engi} Vila, naselje „Kvadrant“, tre}i sprat, lift, balkon, u odli~nom stanju. Tel. 061 190 544. 4917-1tt Prodajem stan u Sarajevu, ^. Vila, 50 m2, novogradnja. Cijena 1.950 KM/m2 + PDV. Kon. tel. 061 500 343. 7213-1Nd` Hitno! Prodajem stan 91 m2, dvoeta`ni, ul. A. Lipa 9/5. Cijena po dogovoru. Tel. 065 217 212. 7226-1Nd`

Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Tu~epi biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ obavje{tava cijenjene goste da po~inje sa radom 1. 6. Tradicionalno vrhunska gastronomija bez upotrebe svinjskog mesa, blizina pla`e, sat-TV, klima, parking. Ekstra popust do 20. 6. Tel. 063 315 070, 063 313 816. 630-1Mo Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na: www.chorvatskoubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Kontakt tel.: 00385 98 185 0402. 4671-1Gr Makarska rivijera - Drvenik Mali. Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00387 61 157 790. 4892-1tt Podaca, komforni apartmani, parking, TV, tokom juna 30% jeftinije. Rezervacije na: +385 91 784 4319. 7164-1Nd` Dubrovnik - privatni smje{taj, izdaju se sobe i apartmani blizu mora, TV, klima, parking. Tel. 00385 20 435-741. Mob. 00385 99 234-4350. 5003-1tt

48

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Stan prodajem na Dobrinji 3, 74 m2, 3 sprat, povoljno. Tel. 061 308 689. Stan prodajem ul. M. [najdera, 24 m2, prizemlje, 60.000 KM, renoviran. Tel. 061 165 191. Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposoban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a, parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616187, 062 531 949. [umu prodajem, pogodno za vikend., blizu svi priklju~ci, Ahatovi}i. Tel. 033 623164. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sprat, parno grijanje, 2000 KM/m2. Tel. 061 818 261. Tros. stan 80 m2, na [opingu, Grbavica, 8 sprat, potpuno renoviran. Tel. 061 902 653. Trosoban stan u strogom centru, prodajem. Tel. 062 342 236. U Bla`uju kod kasarne, prodajem plac 8.000 m2. Tel. 061 139 963, Bla`uj. U Pofali}ima, Humska ul. stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja. Tel.062 227 122. Ul. H. Kre{evljakovi}a prodajem tros. stan kod FPN. Tel. 061 260 598. Useljiva ku}a, 1.200 m2 ba{te, ravnica, pored asfalta, Ahatovi}i. Tel. 065 335 075. Vikend. prodajem u Kadinom selu, Mokro, cijena 13.000 KM. Tel. 063 195 895. Vi{e placeva, livada, {uma, Djevoja~ke vode, Ahatovi}i, prodajem. Tel. 065 335 075. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlji{te prodajem na Poljinama, povr{. 2.100 m2. Tel. 062 229 628. Zemlju prodajem u Hladivodama i B. Potoku. Tel. 033/659-756, 062 178 832. SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 6928-1ND@ Prodajem dobro o~uvane, ru~no ra|ene tepihe (}ilim) i staze original orijentalne (persija i nepal). Tel. 033 452-018, 061 606 658. Prodajem okrugli i poluokrugli ram, drvo, hrast 65 cm, masivno drvo. Tel. 062 357 862. Sadnice duda u saksijama, sade se sa zemljom, uspijevaju {irom svijeta. Tel. 062 357 862, Sarajevo. Prodajem stare razne stvari i predmete, Sarajevo. Tel. 062 357 862. Nov mali solarij, TV Orion ekr. 57 cm, Emina plin. pe} na dimnjak. Tel. 062 357 862. Prodajem lego igre nove, 7 kom. i 3 majice Lego, TV Orion ekr. 57. Tel. 062 357 862. Plakar 2 dijela 100x240 cm, dimljeno staklo, dva krila, mali solarij nov. Tel. 033 227077, 062 357 862. Sadnice duda, bagrema, crvenog, jap. dunje, omla|ene u saksijama prodajem. Tel. 062 357 862, 033 227-077. Nove „Termal“ radijatore sa ventilima prodajem. Tel. 062 381 294. Plin. kotao za eta`. grijanje od 28 KW. Tel. 062 381 294. Prodajem komplet inventar za trgovinu, police, pult ras. vitrine, u dobrom stanju. Tel. 062 358 962. Dva vunena tepiha uvozna, Maroko, novi, dim. 3,60x2,55, 3,00x2,00, povoljno prodajem. Tel. 049 366 712. Podvodne i nadvodne mu{ice za kapitalnog lipljena i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Prodajem poja~iva}e za sve vrste mobitela, bolji prijemi signal, isprobano. Tel. 062 943 727. Singer ma{inu prodajem za {ivenje i manji zamrziva~, povoljno. Tel. 062 524 650. Pili}i koka nosilja odli~nog kvaliteta prodajem. Tel. 061 206 345. Dig. resiver sa preko 3000 kanala, daljinski, sa komplet sat. antenom, nosa}a i kabl. adresinera. Tel. 061 206 345. Povoljno, al. `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061 214 303. Hulinex fritezu, rosfraj mesoreznicu i toster Bosch, sve 70 KM. Tel. 033 225-284 i 062 507 401. Prodajem svijetle}u reklamu, povoljno sa 4 aparata, 150 KM. Tel. 061 483 057. Ku}ni aparat za disanje, pogodan za plu}ne bolesnike prodajem. Tel. 062 968 402. Salofalk mesalazin prodajem, 500 mg. Tel. 061 213 936. Polica za knjige. Tel. 033 651-322. Prodajem aparat za vafl i sladoledne kornete, rosfraj, novo. Tel. 061 143 612 i 033 210-534. „GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239.“ 4840-1TT Profesionalac moler - radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 061 244 463, 033 698-549. 7270-1Nd` SERVIS ra~unara, instalacija windowsa programa, antivirusna za{tita, povratak izgubljenih podataka, ugradnja dijelova, umre`avanje. Dolazak na adresu. Tel. 062 295 988. 7313-1Nd` Majstor zida ku}e, dimnjake, {aluje, armira, postavlja vrata, prozore, rigips, termo fasade, esti{, siku, malterisanje 4 KM - 1 m2 unutra, kvalitetno. Tel. 062 372 734. 7321-1Nd` Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Brzo, precizno i povoljno kucam seminarske, maturske, diplomske, magistarske, doktorate. Tel. 062 340 039. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Povoljno vr{imo usluge bru{enja i lakiranja svih vrsta parketa i {ipoda bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Prekucavam sve vrste tekstova. Tel. 061 520 972. ^istim stanove i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena. Tel. 062 944 952. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Kiroprakti~ar-fizioterapeut, uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus herniju, spondilozu, glavobolje. Tel. 061 172 516. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, „legalizacija“ windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Molerske usluge uredno, kvalitetno, popust 20%. Tel. 062 127 525. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Moler kre~i, gletuje, kvalitetno i jeftino. Tel. 061 235 190. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528. Autoprevoznik manjim kamionom povoljno vr{i usluge prevoza: kabastog otpada, pijeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. ^istimo vjen~anice, zavjese i paravane, dugogodi{nja tradicija. Tel. 063 638 955. Vodoinstalater - radim nova kupatila, odr`avam staru instalaciju, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294.

Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Mejta{, stan 42 m2, 6 m2 balkon, adaptiran, namje{ten, centr. grijanje prodajem. Tel. 061 154 924. Modri~a - Modri~ki lug, RS prodajem parcelu 2.000 m2, 1/1, mo`e i parcelisanje. Tel. 066 284-779. Ni{i}i, 3.300 m2 pod c. {umom, ogra|eno, put, struja i {upa. Tel. 061 169 833. Noviju ku}u prodajem od 175 m2 sa vrtom od 125 m2 na Ko{. Brdu. Tel. 062 381 294. Osijek-Ilid`a, prodajem parcele za ku}e. Tel. 061 139 963. Osjek-Ilid`a, ve}i broj placeva pored Bosne prodajem, dozvolj. gradnja. Tel. 061 172 498. Otes, ul. Trg Ote{kog bataljona, dvos. stan 67 m2, sprat 4, plin, lift, vl. 1/1, povoljno. Tel. 061 139 592. Otoka, prodajem-mijenjam za garsonjeru uz doplatu, tros. stan sa c.g., ustaklj. lo|om, uslovan, useljiv, vlas. 1/1. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Parcelu prodajem u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Pazari}-Osenik, prodajem useljivu ku}u i 1.500 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. Pazari}-Trn~i}i, prodajem useljivu ku}u i 1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Podaca, ku}a p+s+p sa 370 m2 oku}nice i 3 parking mjesta, 1/1, 15 min. od pla`e. Tel. 065 877 065. Pofali}i, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 033/645-156. Pos. prostor 69 m2, D. Ciglane, prodaja, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, vl. list, cijena 295.000 KM. Tel. 061 140 071. Pos. prostor prodajem, Grbavica, 22 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 061 250 855. Pos. prostor [vrakino, 22 m2+3 m2, povoljno. Tel. 061 503 679. Povoljno dvos. stan 56 m2, sun~an, 14 sp., D. Malta. Tel. 061 272 611. Povoljno, pos. prostor 234 m2, Vogo{}a, Omladinska. Tel. 061 133 957. Prodajem 4-soban stan dvoeta`ni, 100 m2, ugao Hisete i Turhanije. Tel. 062 342 236. Prodajem 5.000 m2 zemlje Ilid`a-Doglodi, vl. 1/1, 650.000 KM. Tel. 062 921 728. Prodajem dev. zidanu vik. ku}u i dun. zemlje, Kijevo, D. Jablanica. Tel. 033 546877. Prodajem dvije tro{ne ku}e 145 m2, ul. H. Kaimije. Tel. 061 211 840. Prodajem dvos. stan 43 m2 u ul. Zmaja od Bosne na Malti. Tel. 061 260 598. Prodajem ku}u 70 m2, dun. zemlje u Mravi}ima-Doboj Jug, mo`e zamjena za stan u Doboju. Tel. 033 456-268, 061 429 533. Prodajem ku}u 7x7, p+s+p sa 1.100 m2 ba{te, voda, struja u ku}i ba{ta kultivizirana, Rje~ica. Tel. 033 543 272. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem parcelu za gradnju ku}e 640 m2 na Orahovom Brijegu, 1/1, papiri uredni, struja, voda, plin. Tel. 061 803 715. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Prodajem renoviranu garsonjeru od 24 m2 na Ko{evu. Tel. 061 165 191. Prodajem stan 115 m2, centar, I kat, cijena na upit. Tel. 033 215-011. Prodajem stan 60 m2, adaptiran, generalno, c. g., kablovska, parking, sun~ana strana, 3 sprat, Pejton-Ilid`a. Tel. 065 952 489. Prodajem stan 70 m2, Al. Polje, A faza, Trg. me|. prijateljstva, III sp. Tel. 543-146. Prodajem stan Aerodrom. naselje 50 m2, 110.000. Tel. 061 200 438. Prodajem stanove svih struktura, uredni papiri 1/1. Tel. 061 139 592. Prodajem {umu, mlada, pogodno za vikend, 5 KM/1 m2, Djevoja~ke vode, Ahatovi}i. Tel. 065 335 075. Prodajem troiposoban stan 88 m2, sprat II, Dobrinja III. Tel. 062 437 262. Prodajem tros. stan 72 m2, strogi centar, 2 mokra ~vora, dvostrano orijentisan, sun~an. Tel. 033 445-876. Prodajem tros. stan 80 m2, ul. H. Brki}a, Grbavica. Tel. 065 462 264. Prodajem u Orebi}u 3.550 m2 gra|. zemlji{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98 608 523, Orebi}. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima, uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167 i 062 529 466. Prodajem-mijenjam za garsonjeru dvos. stan sa c.g., ustakljena lo|a, uslovan, useljiv, vl. 1/1. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. S. Fra{te, prodajem stan 70 m2, II sp. Tel. 061 250 571. Stan prodajem 56 m, A. Polje, B faza. Tel. 471-772, 061 244 325. Stan prodajem 56 m2 ili mijenjam za Fo~u, stan useljiv odmah. Tel. 033 546-175, 062 436 410. Stan prodajem 86 m2, Otoka, adaptiran, sat za vodu, centr. grijanje, novi liftovi, 160.000 KM. Tel. 061 908 686.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4827-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 7103-1ND@ Prodajem TV marke ^ajevac, ispravan, ekran 60x60, cijena 70 KM. Tel. 398-298. Najpovoljnija i najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata. Tel. 061 512 294. Prodajem i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno. Mob. 061 366 112, Sarajevo. Prodajem p~ele sa ili bez ko{nica, cijena dogovor. Tel. 061 486 926. Metranska drva prodajem, dovozim na adresu. Tel. 061 866 808. Harmonika vrata akciona prodaja i ugradnja uz garanciju, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem novu spava}u sobu. Tel. 061 712 889. Doma}a svje`a ljekovita jaja jap. prepelica, 30 kom. 10 i 9 KM (I i II kl), prepelice nosilje i prepeli~ije meso za lije~enje mnogih bolesti, bespl. dostava.Tel. 061 138 184, 061 355 818. Prodajem 13 polovnih al. prozora, {irina 114, vis. 134. Tel. 061 593 278. Dva kau}a i fotelju (za ve}u prostoriju), 450 KM. Tel. 062 190 304. Prodajem starog {tigli}a 15 KM. Tel. 062 563 366. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. TA pe} 6 KW, stariju, ispravnu prodajem, 100 KM. Tel. 062 563 366, Koran. Prodajem kanarince mu`jaka 50, `enke 25 KM i ve}e volijere za ptice i golubove. Tel. 062 563 366. Prodajem doma}e jabukovo sir}e od zukve, 2 KM/1 lit. Tel. 062 563 366. Prodajem ve}eg papagaja „sun~anu Jandaju“ sa ve}im kavezom, dresiran, 500. Tel. 062 563 366. CD-ove i audio kasete sa pjesmama ptica prodajem, 5 i 2,5 KM. Tel. 062 563 366. Prodajem 4 cvijeta benjamina, {atirane, jednobojne, vis. 2 m, 1 cvijet 80 KM. Tel. 033 217-479. Prodajem klas. parket od bukve, I kl., proizveden u „Konjuhu“, dim. 20/25x52, koli~ina od 20-30 m2, cijena 22 KM/m2. Tel. 061 391 011. Biciklo prodajem „Montbajk“ Keliss, shimano alivio oprema, hidrauli~ni amortizer, tektro ko~nice, pla}en 850 KM prije 3 god., u super stanju, cijena 490 KM. Tel. 061 391 011. Povoljno, plavi vuneni }ilim i staza. Tel. 061 272 611. Ve{ ma{ine Gorenje polovne i nove 120300 KM, {porete struja-plin i ugradbene 100-140 KM, fri`idere 100-300 KM. Dostava bespl. Tel. 533-631. Ulazna vrata prodajem 80x2 m, 50 KM. Tel. 473-884. Prodajem inkubator kapac. 1200 koko{ijih jaja, cijena 500 KM. Tel. 061 201 358. Prodajem ljekovita svje`a jaja jap. prepelica, cijena 9 KM-30 jaja, bespl. ku}. dostava. Tel. 061 201 358. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinije, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Hrastovi kolci 1,80 m i bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Povoljno al. `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 062 79 16 85. Bukova drva A klasa, cijena po dogovoru, prevoz obezbije|en. Tel. 061 521 395. Prodajem pelene za odrasle. Tel. 061 900 281. Kopir aparat Kanon 900. Tel. 061 530 639. Prodajem Kirby usisva~, pere tepihe. Tel. 061 531 713. Trave za ko{enje 17 dun. prodajem. Tel. 033 628-194. Prodajem tuje, ~emprese i ostalo ukrasno grmlje za ure|enje dvori{ta. Tel. 065 867 127. Galeriju za auto, ku}no poja~alo, zamrziva~ marke Bo{, 6 TV u boji, veliki ekran, ljetnja obu}a i odje}a na veliko. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Prodajem industr. kompresor Atlas Copcko kapac. 1.450 litara u minuti, cijena 4.100 KM. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Ma{inu prodajem za bru{enje parketa Vrbovec, profesionalna, cijena 550 EUR-a. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, labu za sladoled prodajem. Tel. 061 311 784. [iv. ma{inu Bagat, super Slavica, u koferu, kao nova, 190 KM, mo`e na 2-3 rate. Tel. 061 145 504.

Potra`nja
Potreban manji stan Socijalno-Pofali}i. Tel. 062 451 251. Tra`im ku}u na ~uvanje uz pla~anje kirije do 100 KM plus re`ije.Tel. 061 351 077 Potrebno vi{e stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 942 003. Kupujem stan oko 50 m2, direktno od vlasnika. Tel. 062 847 162.

Zamjena
Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za odgov. u B. Luci. Tel. 033 542-668. Mijenjam stan za Beograd u Sarajevu, II sp., S. Fra{te. Tel. 061 250 571. Stan 24 m2 za ve}i. Tel. 061 165 191. Mijenjam ili prodajem stan 51 m2, ul. A. Lipa za jednosoban Trebinje. Tel. 066 783 856. Zemlju i stan u Distriktu Br~ko za Sarajevo, Rakovica, Doglodi ili dr. Tel. 033 541214, 062 943 727.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 6738-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel. 061 350 688. 5058-1Nd` KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, vanjske PVC i alu. roletne, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 5949-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6405-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4557-1tt Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl. povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 4677-1tt Ve}a ekipa majstora rade stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Imamo svoje skele, tako|e radimo od temelja do krova sve. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 6945-1Nd` Masa`a opu{taju}a manuelna komplet tijela (Sarajevo), diskrecija zagarantovana, radim od 9 h do 22 h. Tel. 062 546 057. 4898-1tt

Cijepana drva bukova, vrlo povoljno, sa prijevozom. Tel. 061 203 588. 4842-1tt AKCIJA!!! u prodaji su bukova cijepana drva, kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah (Kreka) drveni i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Kont. tel.: 061 247 186, 061 785 535, 062 552 323. 7320-1Nd` Prodaja i dostava cijepanih bukovih drva, kao i kamenog uglja Banovi}i, Kreka drveni. Ku}na dostava. Tel. 061 265 811, 062 713 856. 7316-1Nd` „AKCIJA“ - Prodajem bukova drva u svim oblicima, ugalj kocka i orah Banovi}i, drveni ugalj Kreka, te bukovi briketi po akcijskoj cijeni. Tel. 061 670 068. 7324-1Nd` Prodajem bukova drva spremna za lo`it - 1 m3 65 KM. Tel. 061 539 981. 7332-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Sex pobolj{ajte garantovano uz ljekoviti {ampon Kamagra, diskrecija zagarantovana. Tel. 061 817 960. Prodajem: ko`ni trosjed i dvosjed, tu{ kabinu i kadu. Tel. 061 141 515. Prodajem ma{inu za su|e „Gorenje“, nova, pod garancijom. Tel. 033 215-065, mob. 061 107 511. Komplet inventar za trgovinu, pult, police, razne vitrine, pe} duvaljka. Tel. 062 358 962. Prodajem nov francuski krevet 250 KM, kau} 100 KM, dvokrilni {iber ormar 150 KM. Tel. 061 811 792 i 062 327 460.

Povoljno: Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, vanjske aluminijske roletne. Tel. 062 791 685. 7248-1Nd`

Dnevni avaz
Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Iskusan majstor ve{ ma{ina i {poreta, vr{i popravke istih, dolazak na adresu besplatan. Tel. 062 435 513. Engleski za djecu i odrasle, dvo~as (90 min.) 10 KM. Prijave i informacije SMSom. Tel. 061 379 586. Radimo sve vrste moleraja, termoizolacije, stanovi, p. prostori, farbanje ograda. Tel. 033 202-307. Dajem instrukcije iz fizike i matematike. Tel. 642-140. Moleraj, tapete, rigips, lakiranje stolarije, fasade. Tel. 534-289, 533-361. Rigips i el. instalacije radim. Tel. 066 205 286. Profesor prevodi, radi projekte, diplomske i seminarske radnje. Tel. 061 841 651. Tapetar i stolar, brzo i povoljno. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje radova na ra~unaru (maturskisemin.). Tel. 523-998, 061 863 559. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, 7 KM jedan ~as. Tel. 062 547 497. Izvodimo molerske radove. Tel. 061 500 855. Molerski radovi, unutra{nja izolacija stiropol i dr. po dogovoru. Tel. 061 544 449. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Pravnik radi `albe, tu`be, prenos vlasni{tva, registracije, preregistracije i sli~no. Tel. 061 722 706. Presvla~enje i lakiranje svih vrsta namje{taja, uz garanciju, dolazak besplatan. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Elektri~ar, popravka el. instalacija i ku}anskih aparata. Povoljno. Tel. 061 546 882. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Dajem instrukcije za osnovce i srednjo{kolce iz njema~kog jezika. Tel. 061 817 974. Drva `agam motornom pilom, radim bravarske poslove. Tel. 061 491 463. Preseljenje i sve vrste prevoza sa kombijem, cijena povoljna. Tel. 061 165 009. VKV moler - jednosoban 250 KM (materijal uklju~en). Tel. 062 921 864. Vr{im sve stolarske usluge - popravak starog, izrada novog. Tel. 440-895, 061 905 734. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kre~im stanove 100 KM. Brzo, kvalitetno. Tel. 061 493 335. Sa kombijem vr{im prevoz robe i putnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274 191. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler sa svojim saradnicima, nudi akcijsku ponudu svih molersko farbarskih radova. Mo`e i po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Vodoinstalater povoljno, vr{im radove brzo i kvalitetno, besplatan dolazak na adresu. Tel. 062 591 300. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Popravljam sve vrste kompjutera. Tel. 061 571 814. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Na Alipa{inom polju instruiram |ake i studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Moler. Tel. 061 867 007. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Instrukcije dobrim |acima daje iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog (penzioner), sa 4-godi{njim boravkom u Njema~koj. Tel. 061 377 496 i 659-750. Ako imate zdravstvenih problema javite se, ni{ta nije nemogu}e. Tel. 061 363 531. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Serviser vr{i monta`u i servis klima, popravka rashladnih ure|aja, vitrina, komora. Tel. 061 143 019. Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz dogovor. Tel. 063 872 529. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Igman, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombijem Mercedes. Tel. 061 140 572. Vr{im renoviranje ku}a i stanova. Tel. 061 501 835. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Radim sve vrste molersko farbarskih radova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 238 093. Opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Va{e fotose skeniram na CD, s natpisima, lahko gledati i sa~uvati. Tel. 659-750. Iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog, penzioner, daje instrukcije vrlo uspje{no. Tel. 659-750. Prof. daje ~asove iz engleskog. Tel. 061 349 001, Paromlinska. Prevoz putnika kombi vozilima, {irom BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062 213 645. Bolje zdravlje primjenom savremene metode uklanjanja virusa, bakterija i crijevnih parazita. Tel. 061 901 652. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Registracija i prevod vozila u oba entiteta. Tel. 061 134 597. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 U~enicima, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 476 793. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, prevoz robe, monta`a namje{taja, postavljam laminat. Tel. 061 267 648. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Pe}i za pice zidamo, materijali. Tel. 061 154 540. Kombijem vr{im prevoz razne vrste robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 033 614436, 062 476 471. Profesorica instruira hemiju studentima i |acima. Tel. 061 800 103. VK bravar radi ukrasne ograde, ogra|uje balkone, vari auspuhe, povoljno. Tel. 062 940 731. Obavljam moleraj stanova ku}a i stubi{ta. Povoljno i ~isto. Tel. 066 285 808. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, kvalitet ekstra. Tel. 061 609 947. KV vodoinstalater radi sve vrste instalacija sa pocin~anim i plasti~nim cijevima, povoljno. Tel. 061 390 655. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Lije~enje mu{kog i `enskog steriliteta ljekovitim biljem, te psorijaze, hemoroida, `ivce, opekotina, rana, {titnja~e, ekscema, vitiliga. Tel. 033 664-601, 062 273 110, Sarajevo. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a: za{titnih, nogomet, rukomet, odbojka. Tel. 063 402 077. [ijem `enske suknje za 1 dan. Tel. 062 458 621. Student engleskog jezika daje instrukcije osnovcima, dolazim ku}i. 60 min. - 10 KM. Tel. 061 517 884. Nudim ~i{}enje stanova, odlazak u trgovnu, pla}anje re`ija, {etnju starih osoba. Tel. 061 778 081. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Tel. 061 421 749. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogradnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica. Tel. 061 545 375. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Vodoinstalater sa dugim iskustvom vr{i popravke i nove instalacije ure|aja. Tel. 033/639-963. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. „Speranza“ - njega starih i bolesnih. Tel. 066 711 150. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel. 033 204-093. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru, povoljno. Tel. 061 379 586. Pravim povoljno aran`mane i opremu za svatove, sve po dogovoru. Tel. 033 630-725. Usluge {minkanja za maturske ve~eri, vjen~anja i ostale prilike, profesionalno i kvalitetno. Tel. 061 803 400. Kerami~ar - evropsko isksutvo, brzo, kvalitetno. Tel. 062 214 879. Ure|ujem i recenziram va{e autobiografske knjige (poezija, prozora, dokument...) povoljno. Tel. 062 738 463. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim farbanje stolarije, gletovanje. Tel. 062 388 242. Kre~im stanove, jednosoban 90 KM, dvosoban 120 KM, penzionerima popust 20%. Tel. 033 402-293, 061 928 122, Ilija{. Voza~-instruktor obu~ava sasvim korektno i pa`ljivo. Tel. 061 338 085. Molersko-farbarski radovi i postavljanje tapeta, izvodim kvalitetno, ~isto i povoljno. Tel. 061 382 230. Izvodim sve gra|evinske radove i sve vrste adaptacija. Tel. 062 393 187. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 811 394. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi mercedes, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Radim molerske radove, rigips, prezide, keramiku, laminat, termo fasade, komplet adaptacije. Tel. 062 226 904. Vr{imo razvoj poslovnog softvera po narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247. Profesorica njem. jezika daje instrukcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573. Timski rad keramika, moleraj, laminat, rigips, voda, fina monta`a, postavljanje luster i ostalo. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Nudim knjigovodstvene usluge samostalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugostiteljskim. Tel. 061 811 816. Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, postavljanje mre`e, internet, konekcija, antivirus, dogradnje, popravke. Tel. 061 668 935. Treniranje pasa za sigurnosne potrebe, {etnja pasa. Tel. 061 226 541. Renoviranje stanova, zidanje, maltanje, izolacija, kulir. Tel. 061 904 293. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Masa`a relaxaciona, sportsko rekreativna, opu{taju}a. Tel. 061 712 710. Fasade, zidanje, renoviranje stanova, izolacije, podloge. Tel. 061 904 293. Rigips majstor - potkrovlja, spu{teni plafoni, pregradni zidovi. Tel. 061 818 732. Kombi prevoz, selidbe, ~isto, bez o{te}enja. Tel. 061 311 622. Prekucavanje i obrada svih vrsta tekstova. Tel. 066 203 118. Elektri~ar popravlja i postavlja el. instalacije. Tel. 061 350 764. Elektri~ar: el. instalacije, autom. osigura~i, indikatori za banje, el. bojleri, el. {poreti i drugro. Tel. 061 312 435. Rainbow dubinsko usisavanje i pranje }ilima, u va{oj ku}i, brzo i kvalitetno. Tel. 061 204 144. Dva molera izvode molerske radove kvalitetno i povoljno. Tel. 062 295 100. Molerski radovi uredno, kvalitetno. Tel. 061 925 742. Engleski i bosanski podu~avam sve uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966. Sve vrste kroja~kih usluga, prepravke, {ivenje, kvalitetno, Alipa{ino p. Tel. 065 695 706. Mijenjam, postavljam prozore, vrata u stanu i ku}i, zidanje, {alovanje, malterisanje. Tel. 061 501 835. Termo fasade, rigips, moleraj, uz garanciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Kerami~ar VKV postavlja keramiku. Tel. 061 803 324, 033 205-648. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. [ivanje po mjeri `enske konfekcije, korekcije odje}e, kvalitetno i povoljno. Tel. 210821, 061 541 898. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Stolar kvalitetno obavlja sve stolarskolakirerske poslove. Tel. 061 505 610. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem Va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. ^istim i odr`avam stanove, ku}e, vile, peglam ve{. Tel. 062 504 781. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Profesor engleskog i francuskog daje instrukcije i prevodi. Tel. 033 239-376. Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vodokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570, 061 205 803. Iznajmljujem gra|. skelu sa monta`om i demonta`om. Tel. 061 159 176. Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 033/542-626. Njema~ki jezik, dvo~as 12 KM. Tel. 057/316-378. Instrukcije iz njema~kog jezika i priprema za prijem na germanistiku. Tel. 061 363 531. Ovla{teni sudski tuma~ za engleski prevodi i podu~ava sve uzraste. Tel. 033 643-510 ili 061 781 562. Instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 805 356. Radim molerske radove, brzo i povoljno. Tel. 061 867 007. Radim zidarske i tesarske poslove. Tel. 033 466-154. Stolar, sve usluge. Tel. 061 538 223. Vodoinstalater radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Tel. 535-236. Povoljno prevoz robe, stvari, putnika sa kombijem. Tel. 061 250 911. Prevoz putnika novim VW kombijem, klima, ful oprema. Tel. 062 355 006. Sve vrste bravarskih radova povoljno (ograde, gitere, balkone, itd.). Tel. 062 389 567. Iskusni vodoinstalater, `elim u~initi usluge iz svoje struke. Tel. 543-988, 061 968 031.

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

49

POTREBNO OSOBLJE: KONOBARI-CE, [ANKERI-CE, PIZZA MAJSTOR, NO]NI ^UVAR, SA RADNIM ISKUSTVOM!!! TEL. 062 331 978, 061 642 620. 4739-1TT Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Volite planirati svoje vrijeme, privla~i vas dobra zarada, nazovite. Tel. 061 437 929. Panoramski let iznad Sarajeva, podijeli avanturu sa prijateljima. Tel. 062 452 388. Tra`im posao no~nog ~uvara. Tel. 033 637-627. Potrebni ozbiljni saradnici za kat. prodaju {ved. kozmetike, bespl. u~lanjenje. Tel. 061 326-160. Potrebna konobarica u fast fudu u Bojniku, N. Grad, Sarajevo. Tel. 061 392 184. ^uvala bi dijete u svom stanu, imam iskustvo. Tel. 061 612 364. VKV voza~ B, C, D i E kat. tra`i povremeni posao, voza~ka, za ture u BiH i vani. Tel. 033 647-799. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Nutricisti~ka kompanija tra`i dinami~ne osobe. Zvati svaki dan od 14-16 h. Tel. 061 697 942. Povoljno vr{im usluge {ivenja kao i korekciju odje}e. Tel. 062 11 88 38. Minibagerom radim ono {to veliki ne mogu, kvalitet zagarantovan. Tel. 061 219 946. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 %+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Dobar posao, brza zarada putem katal. prodaje {vedske kozmetike, akcija bespl. u~lanjenja. Tel. 061 326 160. ^istim i popravljam {upe i podrume. Tel. 062 972 512.

Ponuda-potra`nja
Potrebni radnici u piceriji RIVA u Lu`anima: Jedna radnica za poslu`ivanje. Uslovi: poznavanje posla poslu`ivanja. Plata 500 KM + 150 KM topli obrok. Jedan radnik za rad dostavlja~ sa vozilom od picerije. Plata 450 KM + 150 KM toplog obroka. Tel. 061 437 354. 7227-1Nd` Restoranu potreban konobar. Tel. 033 654-988. 7225-1Nd` Hitno potrebna kuharica za rad u restoranu u Sarajevu. Prijava obavezna. Plata po dogovoru. Tel. 061 149 213, 061 502 137. 7233-1Nd` Potrebne dvije radnice za rad u trgovini. Informacije na tel. 061 901 676, od 7 do 15 sati. 7241-1Nd` Tra`i se `enska osoba za spremanje apartmana u privatnoj ku}i u Tu~epima kod Makarske. Plata je 1.200 KM. Smje{taj i hrana osigurani. Tel. 00385 21 623 617. 741-1Tz Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Potreban voza~ za dostavu hrane. Tel. 061 247 166. Potrebni radnici u praonici na A. Polju. Tel. 061 172 518. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Njegovala bih osobu kojoj je potrebna pomo} 24 h. Tel. 062 823 903. Potrebna radnica za rad u fast fudu, sve po dogovoru. Tel. 061 109 908. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i ili stariju `enu, ~istila bi stan, pos. prostor. Tel. 531286, 061 740 918. Potrebna radnica za rad u fast fudu, sve po dogovoru. Tel. 061 109 908. Potrebna radnica u cafeu na Stupu. Tel. 061 188 835.

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 061 701 857. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo od zlata. Tel. 061 965 126. Sve vrste opreme kupujem za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487. Kupujem dionice i ulo`ene vau~ere od svih firmi i fondova sa sarajevske i banjalu~ke berze i prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji, povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188 488. Kupujem: ordenje, zna~ke, slik, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne i ostalo. Tel. 033 456-505 i 061 214 405. Poklanjam {take (duge do pazuha, nove), osobi kojoj su neophodne za upotrebu. Tel. 033 452-478. Kupujem i prodajem certifikate, vrlo povoljno. Tel. 061 279 971. Kupujem gotov beton od 1-3 kubika, povoljno, lokacija Aneks. Tel. 061 268 828. Neutro{enu ciglu, blokove kupujem, po povoljnoj cijeni. Tel. 061 268 828. Kupujem gotov beton od 1-3 kubika, po povoljnoj cijeni, lokacija Aneks. Tel. 061 268 828. Neutro{ene cigle, blokove kupujem, povoljno. Tel. 061 268 828. Dionice i certifikate kupujem i prodajem u ~itavoj BiH. Tel. 061 279 971. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Dionice kupujem svih fondova, preduze}a, certifikate prodajem. Tel. 061 864 047. Kupujem umjetni~ke slike, baklje, plakete, medalje od Olimpijade 84. Tel. 061 965 126. Lomljeno zlato kupujem. Tel. 061 925 113. Kupujem starinske lustere, ogledala, demir. tepsije, sehare, srmali vez itd. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem zlato. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno zlato zubarsko, {orvane, dukate, najvi{e pla}am. Tel. 033 655598, 061 553 640.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

50 Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi} spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG

NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti
Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

51

na voljenu majku

NED@IBA SMAJOVI], ro|. \INI]
1999 - 2009.

Uvijek si u mislima i sje}anju onih koji te vole i kojima nedostaje{. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Tvoji najmiliji

5032-1tt

SJE]ANJE

Danas, 1. juna 2009. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{eg i voljenog

ZIJE (MUJE) BRAJEVI]A
Dragi na{ Zijo, pro|e pet godina kako si nas ostavio u tuzi i bolu. Lijepa je spoznaja da smo Te imali, ali je velika bol i tuga {to smo Te u cvijetu mladosti izgubili. Dragi na{ Zijo, uvijek si u na{im mislima i srcima. Tvoja velika ljudska plemenitost ostavila je duboke korijene ljubavi prema Tebi. Na{a bol i tuga za Tobom ne mogu se izbrisati. U na{im o~ima i srcima bio si i ostao veliki i plemeniti ~ovjek, koji je svojim prisustvom krasio okolinu u kojoj se nalazio. Dragi na{ Zijo, neka ti je vje~ni rahmet. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`enet.

Tim povodom, dana 1. juna 2009. pred du{u rahmetlije prou~it }e se HATMA-DOVA prije podne namaza u d`amiji HRASNO. Tvoji najmiliji: Porodica Brajevi}

5025-1tt

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se godina od smrti moje voljene supruge

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{e voljene majke, svekrve i nane

ASIMA BUJAK, ro|. HALILOVI]

ASIMA BUJAK, ro|. HALILOVI]

Vrijeme zaborav ne donosi. Dok `ive oni koji te vole, `ivjet }e i sje}anja na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj neutje{ni suprug Hasib Dana 27. 6. 2009. godine prou~it }e se mevlud i otvoriti hair-voda u selu Bujaci kod Gora`da.
5034-1tt

Ne postoji zaborav, samo tuga, praznina i vje~no sje}anje na tvoju nesebi~nu po`rtvovanost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila. Tvoji: Zaim, Mubera, Adna i Zerina
5034-1tt

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog

ZIAD (ADEMA) IBRI]
1955 - 2008.

Dragi i najmiliji na{, godina pro|e, a nama svaki dan sve vi{e fali tvoj osmijeh i topla rije~. Svaki dan `ivota bez tebe je bolan i tu`an. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvoju du{u obasja Svojom milo{}u kao {to si ti svojom dobrotom znao obradovati sve nas, da primi tvoja dobra djela i da ti podari lijepi D`enet. Sa ponosom i ljubavlju, supruga Nisveta, k}erka Kanita, sin Amir, majka Fatima, otac Adem, bra}a Ze}ir i Denijal, snaha Vejsila, Sanjin, Adis i Alma

277-1ze

Prvog juna 2009. godine napunila se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi tata i suprug

ZIAD (ADEMA) IBRI]
27. 6. 1955 - 1. 6. 2008.

Dragi na{, Rije~ima je te{ko opisati koliko nam nedostaje{. Ne pro|e ni minuta, a da ne pomislimo na Tebe. S Tobom je sve bilo ljep{e i lak{e. Ostao nam je osje}aj praznine, napu{tenosti, ali i ponosa na Tvoja djela, dobrotu i plemenitost. I danas ista ona tuga i bol, kao onog dana kada si oti{ao. Neka Te na{e dove prate na Tvom putu d`enetskom i neka Ti dragi Allah d`.{. pokloni sve Njegove ljepote, in{allah. Tvoji najmiliji: supruga Nisveta, k}erka Kanita i sin Amir
277-1ze

POSLJEDNJI SELAM sestri

SJE]ANJE Jedna sekunda prije pet godina sve je promijenila...

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 9 godina od kako je preselio na ahiret moj dragi otac

FATIMA (IBRAHIMA) TASO
Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za nas. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja neutje{na sestra Bahra, svak Remzo, sestri}i Adla i Adi, nevjesta Izeta i tvoja sultanija Nejra
764-1mo

prof. filozofije IGOR BOROVI]
1. 6. 2004 - 1. 6. 2009.
Igoru{ka, tebe u stvarnosti vi{e nema. Sada si tajanstveni pratilac oblaka, da{ak ili oluja, svejedno... i dalje pokre}e{ svijet. Zauvijek u na{im srcima i mislima... Tvoji: mama Jelena, sestra Diana, sestri~na Jelena i zet Bratislav
123-1bl

MUAMER (NAZIMA) AKJOL
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoja k}erka Filiz Obar~anin
375-1go

52

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Prvog juna 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od kako nije sa nama na{ voljeni

Danas, 1. 6. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kada sa nama nije na{ dragi

EDIS (JUSUFA) SALIHBEGOVI]
Brate, djevere, ad`o na{ dragi, Vrijeme koje je pro{lo, isto kao i vrijeme koje }e tek pro}i ni najmanje ne umanjuje ovu bol koja se nastanila u na{im srcima tvojim odlaskom. Nije manja, ve}a je, ve}a svakim novim danom, svakim novim jutrom bez tebe. Jednostavno - fali{ nam puno, brate. Neka dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Edin, Aldina, Amna i Adis
7308-1nd` 7302-1nd`

DRAGAN OSAD^IJ
1993 - 2009.
Ne postoji zaborav, samo tuga, praznina i sje}anje na tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao. Samo oni koji su te voljeli znaju kako je `ivjeti bez tebe. Tvoji: majka Marija i sin Denis

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage supruge i majke

ALMIRE - MIE PEHLIVANOVI], ro|. JERLAGI]
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima i nikada ne}e{ biti zaboravljena. Tvoji najmiliji: suprug Sapko i sinovi Benjamin i Alen
N

EDINA - DIJANA VEJZOVI], ro|. HUSKOVI]
1. 6. 2006 - 1. 6. 2009.

SAMIJA HUSKOVI], ro|. LATIFOVI]
5. 6. 1995 - 5. 6. 2009.

S ljubavlju i ogromnom tugom u na{im du{ama. Tetke i sestre Ramza Latifovi} i Vahida Ali{a sa porodicom
736-1mo

Dana 1. 6. 2009. navr{avaju se tri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ dragi sin

Navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg brata

Danas se navr{ava 40 dana otkako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i dedo

EDIS (JUSUFA) SALIHBEGOVI]
Dragi na{ sine, tuga i bol koju osje}amo zbog tvog preranog odlaska nikada prestati ne}e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: otac Jusuf i majka Vasvija
7291-1nd`

HALIDA ABDOMEROVI]A

SULEJMAN HAD@IOMEROVI]
Hvala ti na svemu {to si u~inio za nas. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj vedri i plemeniti lik. Uvijek }e{ biti sa nama, u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: supruga Zlata sa djecom
5030-1tt 737-1mo

Sestre Memnuna, Bisera i [evala Dana 1. 6. 2009. navr{avaju se tri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ dragi mu` i otac

SJE]ANJE

EDIS (JUSUFA) SALIHBEGOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: supruga Amela, sin Admir i k}erka Lejla
7292-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti

AZRI ]EMALOVI]

TU@NO SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se godina od smrti na{e drage

S po{tovanjem, Nives, Vera i Emir Jaki}
5044-1tt

ADEL SELMANOVI]
1. 6. 1993 - 1. 6. 2009.
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: majka Ifeta, otac Amir i sestra 7275-1nd` Amela

MUNEVERE [KUNDRI], ro|. SARAJLI]
Bolna je istina da Te vi{e nema. Vrijeme koje je pro{lo nije izbrisalo tugu i sje}anje na godine koje smo proveli zajedno. S ponosom i po{tovanjem, K}erka Tatjana, sestra Merdija i ostali
5004-1tt

SULEJMAN SULE HAD@IOMEROVI]
Uvijek }e{ nam nedostajati. Lijepe uspomene i dru`enja ostat }e u na{im srcima. Tvoja Seka s porodicom
744-1mo

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 14 godina od pogibije na{eg brata, {ure i daid`e

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 14 godina od pogibije na{eg sina i brata

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog, nikad zaboravljenog

SJE]ANJE

ALMIRA (HASE) SRNA
Oti{ao si u najljep{em cvijetu mladosti, ostavio tugu za sobom. Tvoj vedri lik, plemenita du{a zauvijek ostaju u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Aida i zet Edib sa djecom
7204-1nd`

ALMIRA (HASE) SRNA
Vrijeme nikad ne}e izlije~iti rane. Koliko god vremena da pro|e utjehe nema. U na{im srcima ostat }e{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Haso, majka Sabaheta, brat Alen i sestra Amela
7203-1nd`

BAN (IVAN) JANKO
U mislima smo svaki dan zajedno, uz bol, uz ljubav, zahvalnost {to smo te imali. Vje~no o`alo{}eni: supruga sa djecom i unu~adima
7093-1nd`

ZIJO BRAJEVI]

Tvoje dobrote i plemenitosti uvijek }emo se sje}ati. Ekrem, Alija i Juka
5043-1tt

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

53

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a voljena i draga

ASIMA BUJAK, ro|. HALILOVI]

Ljudska dobrota i plemenitost uvijek }e nas podsje}ati na tvoj plemeniti lik. Molimo Svevi{njeg Allaha d`.{. da ti uka`e Svoju milost i podari d`ennetske ljepote. Tvoji: Azem, Selima, Samra i Semir Dana 27. juna (subota) 2009. godine u znak sje}anja na na{u merhumu, bit }e otvorena hair-~esma i prou~en mevlud-{erif u mjestu Bujaci kod Gora`da. Ovom prilikom pozivamo na{e prijatelje, rodbinu, kom{ije da prisustvuju ovoj vjerskoj manifestaciji.
5033-1tt

54

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se najbolnija i najtu`nija godina od smrti uvijek voljenog i nikad zaboravljenog

HALIDA DERVI[EVI]A
Najdra`i na{ Halide, Tvoj plemeniti `ivot se iznenada ugasio, ali na{a ljubav i sje}anje nisu, niti }e ikada. Oni traju. Oni traju i nosimo ih u svojim srcima i mislima. Hvala ti, najdra`i na{, za svaki trenutak `ivota u kojem smo sa tobom upoznali svu ljepotu i sre}u `ivljenja. S trajnom ljubavlju, tugom i ponosom, tvoji: supruga Zlata, sin Rijad sa porodicom, k}erka Sanja, sestri} Dado sa tatom, te sestre Sabaha i Majda sa porodicama
766-1mo

Prvog juna 2009. navr{ava se pet tu`nih godina otkako nas je napustio na{ voljeni i dobri suprug i otac

MEHMED (SALIHA) OMI]
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, Tvoji: supruga Ankica, sin Jasmin i k}erka Jasmina
4958-1tt

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je prestalo da kuca srce na{eg dragog supruga, oca i dede

SJE]ANJE

na na{e voljene

HRUSTEMA - GALIBA (ABIDA) [E^I]A
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek ~uvamo uspomenu i sje}anja na tvoj dragi lik. Tvoja Raza Tvoji: Samir i Behka sa Nihadom i Berinom (Sarajevo) Tvoji: Sandira i Ronni sa Vanessom, Kevinom i Noa (Northeim, Njema~ka)
7283-1nd`

ABDULAH (AVDO) MEHANOVI]
28. 8. 1927 - 9. 1. 1993.

KENAN ( BANANA) MEHANOVI]
24. 6. 1953 - 25. 5. 2006.

Postoji ne{to u `ivotu {to nikad umrijeti ne}e, to su va{a ljubav, sje}anje, ponos i plemenitost koje ste nam podarili. Neka vam Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. 4959-1tt S ljubavlju i po{tovanjem sje}aju vas se va{i najmiliji: Sehara, Amela i Suad

SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kada je iznenada preselila na ahiret na{a draga majka, nana

na dragog prijatelja

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je iznenada preselila na ahiret na{a draga majka i nana

[AHZIJA (SULEJMANA) BARU^IJA, ro|. ^I[I]
Tuga se ne mjeri rije~ima, suzama, ni vremenom koje prolazi, ve} prazninom koja ostaje. Bol i praznina koji su nam ostali nikada ne}e nestati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj plemenitoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji: sin Sulejman, snaha Sedina, unu~ad Edita i Nedim Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Bosanska, Al. Polje C faza u 15.00 sati.
7297-1nd`

[AHZIJA (SULEJMANA) BARU^IJA, ro|. ^I[I]
Draga na{a, Allah d`.{. svakom robu dadne ne{to dobro i lo{e, a tebi se Allah d`.{. smilovao, pa ti dao samo dobrotu, koju si nesebi~no prenosila i davala svima koji su imali priliku da te sretnu i budu s tobom. Toliko ti toga `elim re}i, a tebe nema, ne mogu da prebolim. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Belma, zet Murat, unu~ad Adnan, Arabela, Minela i praunu~ad. Aldin i Alen Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Bosanska, A. Polje, C faza u 15.00 sati. 7298-1nd`

HALIDA DERVI[EVI]A
1. 6. 2008 - 1. 6. 2009.

Aid Glavovi} i Tarik Mahmutagi} sa porodicama
771-1mo

Dana 1. 6. 2009. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra

Dana 1. juna 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kada nije sa nama voljena supruga i majka

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 40 najtu`nijih dana otkako nas je napustio na{ najdra`i

EDINA - DIJANA VEJZOVI], ro|. HUSKOVI]
iz Mostara

EDINA - DIJANA VEJZOVI], ro|. HUSKOVI]
iz Mostara

NUSRET ]EMAN

1952 - 2006.
Ne postoji utjeha ni zaborav, ostaje praznina. Bila si plemenita, uvijek voljena, nikad zaboravljena. Tvoje sestre: Na|a, Zehra i Hida sa porodicama
761-1mo

1952 - 2006.
Draga Dijana, juni mjesec je promijenio na{e `ivote zauvijek. U trenutku nestala je sva sre}a. Ostale su samo uspomene na sretne dane, tvoj dragi lik i ljubav koju si nesebi~no poklanjala. U na{im srcima ostaje{ vje~no voljena i nikad zaboravljena, najdra`a Dijana. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: [emso, \ani i Zlatko
753-1mo

Dragi na{ Nuki, Postoje u nama neke misli i osje}anja neprevodive u rije~i... Nedostaje{ nam. Volimo te. Tvoji: Vesa, Pe|a, Nina, Mona i Julija
7311-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava ~etrdeset dana od kada nije sa nama na{a voljena

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

na{oj dragoj majkici

VAHIDA KARAD@A, ro|. RAMOVI]
Tvoja dobrota i tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha da Ti otvori d`enetska vrata. Tvoji najmiliji: k}erka Elbisa, unu~ad Haris i Emina
5023-1tt

MEMNUNA D@IPA, ro|. @DRALOVI]

MESUDA NALI]A TETKA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: supruga Fikreta, sinovi Damir i Zlatan, snahe Azra i Marija, unu~ad Sandro, Amila, Adi i Anis
5026-1tt 697-1tz

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

55

na na{e drage nam i plemenite roditelje

BJELKA BE]IRBA[I], ro|. \EDOVI]
31. 5. 2007 - 31. 5. 2009.

MUSTAFA - MUJO BE]IRBA[I]
16. 2. 1991 - 31. 5. 2009.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju i ponosom: Djeca sa porodicama

7289-1nd`

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se godina od o~evog i peta godina od maj~inog preseljenja na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV

OMER [UMAN
1. 6. 2008 - 1. 6. 2009.

BAK[A [UMAN, ro|. D@AMBEGOVI]
13. 10. 2004 - 13. 10. 2009.

S ljubavlju u du{i zauvijek nosimo njihov dragi lik i molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Va{i sinovi: Enes, Enver i Mirsad sa porodicama Tog dana obi}i }emo mezarje na groblju Vlakovo
7205-1nd`

SJE]ANJE

na na{u dragu

AZRA (RASIMA) ]EMALOVI]
29. 7. 1946 - 29. 5. 2009.

MIRSADA ^EKI] - LJUMANOVI]
S ljubavlju, tugom i velikom prazninom... Porodica LAND@O
5012-1tt

E, mama: Velika Cmoka! Voli te tvoj sin JESENKO
5015-1tt

SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret

„NA[OJ MALOJ BEBI“ Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 40 dana kako je na{a Suana preselila na ahiret

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e

SUANE RAMI] SUANA RAMI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji: nana Nizama, dajd`a Denis, tetka Emela i dedo Izo
7266-1nd`

SUANA RAMI]
Ljubavi na{a jedina... Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje ostaje{ vje~no voljena i nikad, nikad zaboravljena. Nikad te ne}emo zaboraviti i uvijek }emo te voljeti. Tvoji: mama Vildana i babo Suad
7267-1nd`

Draga na{a Suana, vrijeme tako sporo prolazi bez tebe, a tuga i bol sve ve}a. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: dedo Mujo i nana Fadila
7290-1nd`

Dana 1. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine kako je preselio na ahiret na{ jedini sin, brat i daid`a

MIRNES (SAFETA) @IGOVI]
Nije ta~no da vrijeme lije~i rane, ali je istina da postoji bolji svijet u kojem }emo ako Bog da opet biti skupa. Tvoji: babo Safet, sestre Emira i Fatima, zetovi Rijad i Muhamed, sestri~ne Amina i Hana Hatma-dova }e se prou~iti u Bosanskoj d`amiji C-faza, Al. Polje, 5. 6. 2009. godine prije d`ume namaza.
7239-1nd`

56

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na moju najmiliju tetkicu

dragom daid`i

Dana 1. juna 2009. navr{ava se {est godina od kako nije sa nama na{ voljeni

MIRSADU HAJRULAHOVI]
To {to vrijeme prolazi nikada ne}e umanjiti tugu koju osje}am iz dana u dan. Sve vi{e mi nedostaju na{a dru`enja i razgovori, jer nisi mi bila samo najdra`a tetka, bila si mi mnogo vi{e od toga odana prijateljica koja se nikad ne zaboravlja! Neka ti je rahmet du{i! Tvoja Dada
7305-1nd`

HUSEIN (OHRANA) GLUHI]
1. 6. 1995 - 1. 6. 2009.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. K}erka Lejla, zet Damir sa djecom Amnom i Emadom
7284-1nd`

ENVER OMERHOD@I]
Nikad ne}emo zaboraviti tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost. Uvijek }emo biti ponosni {to smo te imali. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: ]amil, Mediha, Muhamed, Hava i porodica Ohranovi}
7282-1nd`

D@EMAL - DATO (EDHEM) TANOVI]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Raza, D`ana, Admir, Din i Harun
4962-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 2. 6. 2009. godine navr{avaju se 2 (dvije) godine od smrti na{eg dragog

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nana

na{em dragom, nikad pre`aljenom ocu

IBRI - IBRAHIMU HOD@I]U
Ne postoji rije~ kojom mo`emo opisati na{u bol. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Dado i Ehlimana, snaha Arijana, zet Elvir i unuka Naida
5017-1tt

MEKSUDA HUREMOVI]A
iz Banovi}a Zaborav ne postoji, postoje samo lijepa sje}anja i uspomene na dobrotu i ljubav koju nam je nesebi~no pru`ao. Toga dana posjeti}emo njegov mezar na gradskom groblju. Tevhid }e se prou~iti (utorak) u d`amiji iza podne namaza. O`alo{}ena porodica: supruga, sinovi, snaha, unuka i ostala rodbina

RASEMA (HALIL) MERDANOVI], ro|. ]OSI]
Vje~no }emo ~uvati uspomene na tvoj plemeniti lik. Hvala ti za svu ljubav koju si nam poklanjala. Hvala ti za sve trenutke koje smo proveli zajedno. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Hasena, zet Ferid, unuci Emir i Emin Mu{anovi} Tevhid }e se prou~iti 1. 6. 2009. u 11 sati u ku}i `alosti u ulici Gra5042-1tt da Kalgarija 12/4.

5038-1tt

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom i plemenitom suprugu

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se pola godine od smrti moga brata

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog brata

IBRAHIMU HOD@I]U
Njegova Nud`ejma Molim Svevi{njeg Allaha d`.{. za na{ ponovni susret u D`ennetu. Amin!
5017-1tt

D@EMALA (MURATA) BAHTOVI]A OMBA[I] (IBRAHIMA) PREDRAG (DRAGAN)
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njegov dragi i plemeniti lik. Brat Remzo sa porodicom
5007-1tt 754-1mo

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ADILU - DILU HAD@I], ro|. BULJUBA[I]
1. 6. 1996 - 1. 6. 2009.

Sestre Fatima i Mevlida sa porodicama
5036-1tt

IBRAHIMU (ADEMA) HOD@I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Nail i snaha Muniba
5017-1tt

Danas je 40 dana od smrti na{eg brata i ujaka

Dana 1. 6. 2009. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg

Porodica

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se godina od smrti na{e prije
SJE]ANJE

na na{eg nikad pre`aljenog oca

ASIME BUJAK

KENAN (BANANA) MEHANOVI]
24. 6. 1953 - 25. 5. 2006.
Bio si na{ ponos, podr{ka i oslonac. @ivot je bez tebe besmislen, na{a radost koju ne mo`emo dijeliti sa tobom uvijek }e biti tuga velika. Vje~no }e{ `ivjeti u srcima na{im dragi na{ tata. Tvoji sin Omar i k}i Nejla
4959-1tt

SLOBODAN JARO MALI]
Zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: Porodice Mali} i Ivkovi}
5018-1tt 5035-1tt

HALIL (RIZVE) SMAJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga, k}eri i sinovi sa porodicama
157-1tr

Da joj dragi Allah podari D`enet i sve d`enetske ljepote. Selim Pe{tek sa porodicom

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

[ERIF (MEHE) BAJREKTAREVI]
iz Bosanske Krupe Kad podignem pogled ka nebu milion zvijezda se prospe k’o sjeme Ja znam koja zvijezda si Ti: ona {to sija i buni se, ru`i i smije se, i pjeva u isto vrijeme... JA ZNAM KOJA ZVIJEZDA SI TI... Tvoja porodica: supruga Halida, k}erke D`enana i Daira, zet Behim, unuk Dino i unuka Lejla PORODICA
PTT

na dragog dedu, tatu, supruga i punca

AHMED (UZEIRA) SIR^O
iz Visokog

1. 6. 1998 - 1. 6. 2009.

4620-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

57

HA[IM HAJDAR
Bio si veliki ~ovjek. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju dobrotu i skromnost. Dok `ivimo `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoj Edin, snaha Adisa, unuke Azra i Aida
773-1mo

HA[IM HAJDAR
Tvoju dobrotu i tvoje plemenito srce nikad ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fatima
773-1mo

HA[IM HAJDAR
Neopisiva je tuga i bol u na{im srcima. Nikada te ne}emo zaboraviti, dragi na{ Ha{ime. Murta sa porodicom
773-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

HA[IM HAJDAR
Dragi moj tata, bio si veliki ~ovjek. Tiho si `ivio, tiho oti{ao i napustio nas. Tvoj lik i dobrotu nikada ne}emo zaboraviti. Tvoja k}erka Edina, zet Enes i unuci Tarik i Faruk
773-1mo

HA[IM HAJDAR
Dragi na{ tetak, velika je tuga i bol u na{im srcima. Iznenada si nas napustio i nikada te ne}emo zaboraviti. Porodica [ehovi}
773-1mo

MEDINI (DERVO) KADI]
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji najmiliji: Hamdija, Enes, Muhidin, Emsija, Vejsil, Edin, Amer, Azer, Amra, Azra i Lejla
7317-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na{em dragom

ZIJO BRAJEVI]
1. 6. 2004 - 1. 6. 2009.

ESO ([E]O) TINJAK
1. 6. 1995 - 1. 6. 2009.
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: Miralem, Jasmina, Mihada, Melisa, ]amil, Safeta, Jasmin, Samina
7314-1nd`

HASAN (AHMO) MUHI]
Uvijek }emo te pamtiti i sa ponosom spominjati. Neka ti je vje~ni rahmet. Hasiba, Sanel i Enes
7328-1nd`

HASAN (AHMO) MUHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga Fata, sinovi Muhidin, Edin, snaha Mirsada i unu~ad Sara i 7328-1nd` Harun

HASAN (AHMO) MUHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Fikret, snaha Zumra, k}erke Belma, Lejla i Amina sa porodicama
7328-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ostaje{ trajno u na{im sje}anjima. Fata, Toni i Suad
7315-1nd`

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se osam godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

HAMDIJA (AZIZA) MIRA[^IJA
Dani, mjeseci i godine prolaze, ali sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi babo i suprug

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

prijatelju

ZUMRA [UNJ, ro|. NUHI]
1. 6. 1992 - 1. 6. 2009.

Supruga Emina sa djecom i njihovim porodicama
7318-1nd`

RED@O (IBRO) [ENDEROVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Azem, Ibro i 5048-1tt supruga Biba

Danas se navr{ava sedamnaest godina tuge i bola za na{om voljenom suprugom, majkom, nanom i svekrvom Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: suprug Muharem, sin Mu{an, k}erka Rabija, unuci Adis i Rijad, snaha Fikreta
7330-1nd`

HASAN (AHMO) MUHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Feratovi} Huso, Sevdija, Ekrem i Kemal 7328-1nd` sa porodicama

HASAN (AHME) MUHI]
S tobom je oti{lo veliko srce u kome je bilo mjesta za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Salih, Sanela, Adna i Ajdin
7328-1nd`

SJE]ANJE

NASUF (HAKIJA) AGANOVI]
1. 6. 1993 - 1. 6. 2009.

Prvog juna 2009. godine navr{ava se 14 godina od pogibije na{eg dragog i nikad pre`aljenog

Dana 1. 6. 2009. godine navr{avaju se 24 godine od smrti na{eg dragog

Navr{ava se 16 godina od preseljenja na ahiret.
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Brat [efkija s porodicom na{em dragom
7323-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage

ALIJE (D@AFERA) JAKUPOVI]A
Dragi na{ babo, navr{ava se 14 godina od odlaska iz na{e ku}e i na{ih srca na ahiret. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i ostati u lijepim sje}anjima. Neka ti Allah podari lijepi i vje~iti D`enet. Tvoji najmiliji: supruga ]amila, sinovi, k}eri, snahe, zetovi, unu~ad, rodbina, prijatelji i kom{ije 4955-1tt

HASAN ([U]RO) PANJETA
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet. Tvoji: otac [u}ro, majka Naza, brat Fadil sa porodicom
4960-1tt

HASAN (AHMO) MUHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. K}erka Muhidina, zet Erdin i unu~ad Hana 7328-1nd` i Faris

HASAN (AHME) MUHI]
Samo mi koji te volimo znamo koliko }e{ nam nedostajati... Tvoji: sestra Ai{a, zet Muhamed i Sanjin
7328-1nd`

ESO ([E]O) TINJAK
1. 6. 1995 - 1. 6. 2009.

SMAJO (SELVER) TRNKA
31. 5. 1982 - 1. 6. 2009.

Da vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Va{i: Izeta, Dino, D`enita 7314-1nd`

58

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

na{em dragom

SAMELA (HAMDO) SU[I]
1. 6. 2006 - 1. 6. 2009.

HASANU MUHI]U
Plemenitom i dobrom kom{iji, hvala ti za sva dobra koja si ~inio. Rado }emo te se uvijek sje}ati. Porodice Juri} i Puljiz
7326-1nd`

Tvoj `ivot je bio kratak, po dobroti }emo te pamtiti i s po{tovanjem sje}ati. Vrijeme prolazi, a bol ostaje. Uvijek }emo te voljeti. Tvoji: brat Samin, majka Nazija
7325-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 12 godina kako nije sa nama na{a draga k}erka, majka i sestra majci na{e radne kolegice Aljovi} Emsije

EMINA PEHILJ, ro|. DEDOVI] MEDINA (DERVO) KADI]
U na{oj ljubavi i na{im uspomenama tra`imo utjehu i crpimo snagu za svaki novi dan bez tebe. Tvoji: otac Muaz, majka Hasija, sin [aban, bra}a Edin i Lutvo, sestra Jasmina, nana Zemka
7322-1nd`

Uposlenici firme AM PRIMA COMPANY
7319-1nd`

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 7 dana tuge i bola od kako nas je zauvijek napustio na{ voljeni

POSLJEDNJI POZDRAV

TOMO MARI]
U nemogu}nosti da svima pojedina~no izrazimo zahvalnost za sau~estvovanje u na{em bolu to ~inimo na ovaj na~in. Neizmjernu zahvalnost dugujemo kompletnom osoblju Doma „Nahorevo“ a posebnu zahvalnost dugujemo medicinskim sestrama i tehni~arima Odjeljenja HOSPIS: D`eniti, Ameli, Mirhi, Ajli, Aidi, Lejli, Aidi i Izeti. Na pru`enoj podr{ci i pomo}i vje~no smo zahvalni kolektivima Javnog servisa BiH i Federalne televizije kao i mnogobrojnoj rodbini, prijateljima i kom{ijama Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane provedene s tobom. Porodica Mari}
7333-1nd`

na{oj sestri

AZRI

Zehra i D`ana sa porodicama
5047-1tt

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 7 dana kako je preselio na ahiret moj dragi babo

SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2009. navr{ava se 5 godina od prerane smrti na{eg prijatelja i velikog ~ovjeka

RED@O (IBRO) [ENDEROVI]

RAMIZ HASANOVI]
1. 6. 2002 - 1. 6. 2009.

MUNIFER BRAJEVI] ZIJO

Dragi babo, hvala ti na svemu {to si u~inio za mene. Nikad te ne}u zaboraviti, uvijek }e{ biti u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Azemina
5048-1tt

S mnogo tuge i praznine u srcima ~uvamo uspomenu na svaki trenutak koji smo proveli uz Tebe. Sin Jasmin i k}erka Sabaheta sa porodicama
4944-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Mustafa Teskered`i} i Ado Alajbegovi}
4992-1tt

Dana 1. 6. 2009. godine navr{avaju se tri bolne i tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

MUHAREMA (SULJE) KADRI]A
@ivot bez tebe skrivena bol, i nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi na du{i. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti vje~no u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Saima, k}erke Amela, Aj{a i Lejla, zet Emir i unuka Ajla
5031-1tt

FATIMI TASO

[ERIF (NURKE) BUNGUR
Tevhid pred du{u rahmetlije prou~it }e se u ku}i `alosti u 11 sati. Dani prolaze, ali bol i tuga ostaju zauvijek. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i toplinu kojom si nas obasipao. Tvoji najmiliji Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
5049-1tt 4983-1tt

Draga Tima! Beskrajna je praznina koju si ostavila svojim odlaskom, samo mi koji smo te voljeli znamo koliko }e{ nam nedostajati. Ponosni smo {to smo te imali, tu`ni smo {to smo te rano izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: Senad, Meliha, Muharem i Suada

TU@NO SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog oca i supruga

MUSTAFA (NEZIR) RUJANAC MUNIFER BRAJEVI] ZIJO
1. 6. 2004 - 1. 6. 2009.
Neka je rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote! Voljeni nikada ne umire dok `ive oni koji ga vole. Tvoji Jasmin i Diana
5037-1tt

1. 6. 2008 - 1. 6. 2009.

S vje~nom tugom i ponosna na tebe voli te tvoja sestra Mirsada, zet Sadik i sestri}i Sabit 5050-1tt i Samir Geko

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

59

mom dragom Tati

IBRAHIM (ADEM) HOD@I]
preselio na ahiret u subotu, 30. maja 2009. godine, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 17.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Nud`ejma, djeca Admir i Ehlimana, unuka Naida, bra}a Nail i Ragib, sestra Raza, punica Kadrija, zetovi Rasim Durakovi} i Elvir Buzar, snahe Muniba, Adrijana i Ajla, brati} Edin, brati~na Sanela, sestri}i Ismir i Semir, teti} Vahid Zukanovi} sa suprugom Mirjanom, teti~ne Mevla ]ati} i Vahida Pa{i}, {ura Bakir, njegovi dragi Nedim i Aida Omersofti} sa majkom had`i Senijom te porodice Hod`i}, Sokolovi}, Red`i}, Buzar, Elezovi}, Durakovi}, Sefi}, Hrustemovi}, Ferhatovi}, Fi{evi}, Jahi}, Suljagi}, [ehanovi}, Karavdi}, Demiragi}, Kla~ar, Grbo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Emila Zole br. 6/I - Dobrinja 2. 111

MEVLUDINU MUJAGI]U
Hvala ti na uspomenama, osje}aju ponosa i spoznaji da si bio veliki ~ovjek. I jo{ ve}i borac. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoj Dado
7335-1nd`

VIDOJE (VASO) ILI]
preminuo 30. 5. 2009. godine u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 1. 6. 2009. godine u 13.30 ~asova na groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: supruga Bosa, sinovi Veljko i Vinko, snahe Mira i Jadranka sa djecom, te ostala rodbina, 111 prijatelji i kom{ije.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADEM (HALIL) LEPER
preselio na ahiret u subotu, 30. maja 2009. godine, u 76. godini. TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e rahmetlije (ul. Z. Panjete br. 133) sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga [erifa, sin Sulejman, k}erka Sadeta, unu~ad D`enita, D`enan, Amel i Amer, snaha Nadira, zet Nijaz, sestre Munira i Zada, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Murat i Uzeir sa porodicama, te porodice Leper, Musi}, Stovrag, Halilovi}, Selimovi}, Somun, Ibrahimagi}, Drkenda, Durgut, Gazap, Topalovi}, Resi}, Muji}, Hamzi}, Kifi}, Dedi}, Porovi}, Alispahi}, Ogle~evac, Tabakovi}, Kapid`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Zahira Panjete br. 133. 111

na voljenog brata

na dragog zeta i tetka

MUNIFER BRAJEVI] ZIJO
1. 6. 2004 - 1. 6. 2009.

NASUF (JUSUF) SKORUPAN
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Sve {to bih rekao ili napisao, premalo je da bih iskazao samo mali djeli} tuge i bola {to je u mom srcu. Nisam te mogao sa~uvati od prerane smrti, ali te ~uvam od zaborava. Ne postoji zaborav ni utjeha, samo praznina, tuga i bol za tobom. Pamtim te po dobroti, s ljubavlju spominjem i u srcu vje~no nosim! Molim dragog Allaha da ti podari vje~ni D`enet.
5037-1tt

@ivjet }e{ u na{im srcima. S ljubavlju porodica GABRI]

Tvoj jedini brat Omer-Braco

7336-1nd`

NASUF - NASKO SKORUPAN
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Dragi na{ Nasko, ne postoji zaborav, samo tuga i praznina i vje~no sje}anje na tvoju nesebi~nu dobrotu i po`rtvovanost i ljubav koju si nam pru`ao. Kako vrijeme prolazi sve je ve}a bol, praznina i sve nam vi{e nedostaje{. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam vje~no nedostajati. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: sestra Hanija, zet Medo sa djecom i unu~adima
7336-1nd`

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

na dragog dajd`u

VAHIDA KARAD@A, ro|. RAMOVI]
(iz Nevesinja) preselila na ahiret u ~etvrtak, 28. 5. 2009. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 6. 2009. u 17.00 sati na gradskom groblju Sutina. O@ALO[]ENI: sin Ferid-Braco, k}erke Elbisa i Maida, sestre Nad`ida i Behija, unu~ad Faruk, Lamija, Hasan, Enisa, Haris, Emina, Vejna, Sanjin, Adnan, praunu~ad Dino, Azra i Armin, djeveri}i Nadan i Zerina sa porodicom, zet Halil Mutilovi}, nevjesta Hiba, te porodice Karad`a, Ramovi}, Mutilovi}, Hasanbegovi}, Karapu{, Imamovi}, [etka, Turkovi}, Selimovi}, Kreso, Dugali}, Husovi}, Jugo, Kazazi}, Buljko, [urkovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.00 sati ulica Put za Opine 17 - Mostar. Prevoz do mezarja i nazad sa polaskom u 16.00 sati obezbije|en sa zaustavljanjem: @eljezni~ka stanica, Musala, Stara Gimnazija, Lu~ki most, [ari}a d`amija, Tekija, Fabrika Duhana, Gnojnice, Opine, [ehovina, Zalik, Sutina 765-1mo

NASUF SKORUPAN (NASKO)
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.

Dragi dajd`a, svuda i na svakom mjestu uvijek te se rado sje}a, nikad ne zaboravlja, tvoj sestri} Muamer (Manko) Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i rahmet.
7336-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

bratu, djeveru i amid`i

POSLJEDNJI SELAM

HASANU MUHI]U
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Brat Hasib sa suprugom Bijom, sinom Nerminom, snahom Delilom, unukom Rijadom, k}erkom Nermanom, zetom Jasminom i pastorkom Amirom sa porodicom
7337-1nd`

na{em dragom

POSLJEDNJI SELAM

IBRAHIMU HOD@I]U

na{em dragom

Neka ti Allah d`.{. podari lijiepi D`enet i vje~ni rahmet. Sestra Raza, zet Rasim, sestri}i Ismir i Semir
5039-1tt

IBRAHIMU HOD@I]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`enet i sve d`enetske ljepote. Brat Ragib, brati} Edin, brati~na Sanela, snaha Ajla i 5039-1tt mala Hanan

Dana 1. 6. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od kako je preselila moja draga

POSLJEDNJI SELAM

MIRSADA HAJRULAHOVI]
Tvoju humanost i dobrotu slijedit }u s ponosom, zahvalna Allahu dragom za svaki momenat proveden s tobom, za svaku tvoju lijepu rije~ i topli osmijeh... Bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikada zaboravljena! Neka ti Uzvi{eni Allah podari lijepi D`enet. Tvoja Donki!
7338-1nd`

HA[IM HAJDAR
na{em dragom zetu i dobrom ~ovjeku

Draga moja

AZRA

Neka ti je veliki rahmet. Enver i Subha Erko~evi}
774-1mo

Tvoja napa}ena du{a kona~no je na{la smiraj ako Bog da u D`enetu. Tvoja Hanka Paldum sa porodicom
5052-1tt

60

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem i s bolom u du{i obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEVLUDIN (SMAJO) MUJAGI]
preselio na ahiret nakon kratke i te{ke bolesti u nedjelju, 31. maja 2009. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: majka Halida, supruga Aida, sinov Asmir i Admir, snaha Ena, unuka Sara, brat Salih sa porodicom, te porodice: Mujagi}, Halilovi}, D`indi}, Hasanagi}, Ibri{evi}, Golo{, Petri}, Povlaki}, D`ino, Pa{ali}, Hamzi}, Janji}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Br~anska br. 3 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

REFIKA (MUJO) ]ATOVI], ro|. HAJROVI]
iznenada preselila na ahiret u petak, 29. maja 2009. godine u Sarajevu u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 16.00 sati na mezarju PRIDVORCI - TREBINJE. O@ALO[]ENI: sin Nerman, k}erke Nermana i \enana, unuka Ema, unuci Kemal, Mak i Denis, zet Jusuf, snaha D`evahira, zaova Memnuna, jetrva Rahima, te porodice: ]atovi}, Hajrovi}, Buturovi}, Filipovi}, Barakovi}, Kavara, Galijatovi}, Nik{i}, \uki} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci, Sarajevo. 111

JUSUF (SULJO) JUSUFOVI]
preselio na ahiret u subotu, 30. maja 2009. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 15.30 sati na BAKIJSKOM mezarju FALETI]I 2. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 15.00 sati do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga D`evahira, sin Enver, k}erka Muamera, snaha Mediha, unu~ad Nermin, Ajla i Edin, sestra Begija, {ura Uzeir sa porodicom, svastika Mevlida sa porodicom, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Jusufovi}, Lon~ari}, Sara~, Efendi}, Mulahmetovi}, [abanovi}, Delali}, Hod`i}, Buljuba{i}, Jeginovi}, [uman, Fejzagi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Nahorevska br. 113.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASAN (AHMO) MUHI]
preselio na ahiret u subotu, 30. maja 2009. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 16.30 sati na bakijskom mezarju FALETI]I 2. Prijevoz obezbije|en ispred HYPO banke sa polaskom u 15.30 sati do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Fata, sinovi Muhidin i Edin, k}erka Muhidina, snaha Mirsada, zet Erdin, unu~ad Faris, Harun, Hana i Sara, sestre \ulsa, Ai{a, D`emila i Hasiba sa porodicama, bra}a Hasib i Fikret sa porodicama, {ura Re{ad sa porodicom, svastike Medina i Fatima sa porodicama, te porodice Muhi}, Durak, Borozan, Feratovi}, Gurda, Omerovi}, [egalo, Zorlak, Kurtovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici Trg solidarnosti br. 33/IV. 111

ZLATA - BISERA (SALIH) VU^KOVI], ro|. BE]IRBA[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 31. maja 2009. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. juna 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju BARE. O@ALO[]ENI: unuci Damir i Sa{a, brati~ne Vahida i Sajda, brati}i Fikret i Mirsad sa porodicama, njena Lejla, zet Predo, kom{inice Had`ira, Slava, Mara i Snje`ana, te porodice: Be}irba{i}, Vojnovi}, Burnazovi}, Milo{evi}, Goi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno
111

ZLATKA (HASAN) PEDI]
preselila na ahiret u subotu, 30. maja 2009. godine, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Mina, zetovi Zikrija i Refko, unu~ad Haris i Amela, snahe Nihada i Amela, zet Dinko, praunu~ad Benjamin, Andrej, Faruk, Selma i Tarik, te porodice Pedi}, [opovi}, D`idi}, Dizdar, Hegi}, ^ehi}, Kalafat i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji na Alipa{inom Polju (C-faza). Ku}a `alosti: Trg me|unarodnog prijateljstva br. 9/XV.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEDINA (DERVO) KADI], ro|. MILI[I]
preselila na ahiret u subotu, 30. 5. 2009. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 1. 6. 2009. godine u 17.00 sati ispred d`amije u Hrasnici, a ukop }e se obaviti na mezarju KOVA^I - Hrasnica. O@ALO[]ENI: suprug had`i Hamdija, k}erka Emsija, sinovi Enes i Muhidin, sestre Fata i Di{a sa porodicama, zet Vejsil, snaha Emira, unu~ad Edin, Amer, Azer, Amra, Azra i Lejla, dajd`a had`i Hamdija, djeverovi Duran i Vejsil sa porodicama, zaove Dervi{a i Fehma sa porodicama, amid`i}i Dervo, Mu{kija i Dervo sa porodicama, te porodice: Kadi}, Mili{i}, Bandi}, Aljovi}, Pamuk, Vatri}, Fo~o, Veli}, ^omor, Berilo, Elezovi}, Tatarovi}, Drki}, Popovac, ^aji}, Fati}, Faji}, Tre{njo, Hod`i}, Pintol, Ho{i}, Lokvan~i}, Holjan, D`ihan, te ostala brojna rodbina, prijateljii kom{ije. Jasini }e se prou~iti istog dana u mesd`idu Hrasnica (ul. [EHITLUCI br. 22) poslije ak{am-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

RAZIJA (LUTVIJA) SADOVI], ro|. BARAKOVI]
iz Trebinja preselila na ahiret u nedjelju, 31. 5. 2009. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 6. 2009. godine u 15.00 sati na mezarju Gorica - Trebinje. O@ALO[]ENI: sinovi Salih i Smail, te porodice Sadovi}, Barakovi}, Karamehmedovi}, Babovi}, Had`i}, Had`imuratovi}, Stankovi}, Vi|en, Brki}, [an, Begovi}, Karad`a, Hasanagi}, Arnautovi}, Bruner, Puzi}, Milavi}, Tau{an, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 15.00 sati, ul. Trg Sarajevske olimpijade br. 7/II. Prijevoz do Trebinja i nazad obezbije|en ispred Elektrotehni~kog fakulteta (ul. Zmaja od Bosne bb - Kampus) sa polaskom u 8.30 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: MAL-23338/05 Sarajevo, 6. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Aida Selimovi} Tali}, po tu`bi tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49, protiv tu`ene BABI] OLGE iz Sarajeva, ul. Muse ]azima ]ati}a br. 25, radi duga od 51,80 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 12. 9. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga za isporu~enu i utro{enu elektri~nu energiju u iznosu od 51,80 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 51,80 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama i to: na iznos od 7,30 KM od 20. 12. 2004. godine, na iznos od 7,30 do 21. 1. 2005. godine, na iznos od 7,00 KM od 18. 2. 2005. godine, na iznos od 7,30 KM od 21. 3. 2005. godine, na iznos od 7,20 KM od 20. 4. 2005. godine, na iznos od 5,10 KM od 21. 5. 2005. godine, na iznos od 5,30 KM od 20. 6. 2005. godine, na iznos od 5,30 KM od 20. 7. 2005. godine kao i tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor, u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni, kome je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Aida Selimovi} Tali}

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

SARAJEVO: Tešanjska 24, 033/ 281 - 717
D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

(zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ip 083560 08 Ip stari broj: 065-0-Ip-08-000838 Sarajevo, 21. 05. 2009. godine Op}inski Sud u Sarajevu, i to sudija Numi} Alisa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HOLIDAY INN SARAJEVO HTD SARAJEVO, doo, ulica Zmaja od Bosne broj 4., protiv izvr{enika UDRU@ENJE „SVJETSKI FESTIVAL ORIJENTALNE MUZIKE“ SARAJEVO, ulica Zmaja od Bosne broj 4/10 radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO VLADA

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

61

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/03 i 34/03) i ~lana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/00, a u postupku imenovanja na pozicije u organe u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanja, Vlada Kantona Sarajevo

PONI[TAVA
Javni oglas za utvr|ivanje prijedloga sedam (7) kandidata za ~lanove Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo objavljen u listu „Dnevni avaz“ od 19. 3. 2009. godine i „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 18/09 od 25. 3. 2009. godine i ujedno objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 065-0-Ip-08-000838 od 13. 08. 2008. godine Na osnovu izvr{ne isprave i to presude Op}inskog suda Sarajevo broj: 09 65 Ps 018250 06 Ps od 13. 08. 2007. godine, pravomo}ne sa danom, 13. 08. 2007. godine i izvr{ne sa danom 13. 05. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 15.869,75 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 92,88 KM od 14. 03. 2004. godine do isplate, na iznos 673,70 KM od 25. 06. 2005. godine do 08. 12. 2006. godine, na iznos od 673,70 KM od 25. 07. 2005. godine do 08. 12. 2006. godine, na iznos od 152,60 KM od 25. 08. 2005. godine do 08. 12. 2006. godine, na iznos od 521,10 KM od 25. 08. 2006. godine do isplate, na iznos od 673,70 KM od 25. 09. 2005. godine do isplate, na iznos 673,70 KM od 25. 10. 2005. godine do isplate, na iznos 673,70 KM od 25. 11. 2005. godine do isplate, na iznos od 673,70 KM od 25. 12. 2005. godine do isplate, na iznos od 716,57 KM od 09. 02. 2006. godine do isplate, na iznos od 177,00 KM od 15. 07. 2004. godine do isplate, na iznos od 1.521,80 KM od 17. 07. 2004. godine do isplate, na iznos od 3.250,00 KM od 05. 05. 2005. godine do isplate, na iznos 430,00 KM od 25. 06. 2005. godine do isplate, na iznos od 2.618,60 KM od 15. 10. 2005. godine do isplate, na iznos od 460,00 KM od 06. 08. 2004. godine do isplate, na iznos od 410,00 KM od 29. 01. 2005. godine do isplate, na iznos od 410,00 KM od 06. 04. 2004. godine do isplate, na iznos od 2.567,00 KM od 05. 05. 2005. godine do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u visini od 781,64 KM, odre|uje se izvr{enje prema izvr{eniku UDRU@ENJE „SVJETSKI FESTIVAL ORIJENTALNE MUZIKE“ SARAJEVO na nov~anim sredstvima koja se vode na transakcijskom ra~unu izvr{enika kod UniCredit banke dd Sarajevo broj 3389002208392414 i prenosom sa ozna~enog ra~una izvr{enika na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 3060510000023079 kod Hypo Alpe Adria Bank Podru`enica Sarajevo uz zahtjev za utvr|ivanje izvr{enikove imovine u smislu ~lana 37. Zakona o izvr{nom postupku, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 476,00 KM. SUDIJA Numi} Alisa POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA SEDAM (7) KANDIDATA ZA ^LANOVE UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO Izbor ~lanova Upravnog odbora slijedom daljeg procesa predlaganja i odobravanja kandidata izvr{it }e Skup{tina Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo. Opis pozicije ~lana Upravnog odbora: - zajedno sa ostalim ~lanovima upravlja Agencijom, donosi Statut i druge op}e akte, donosi Poslovnik o radu, donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji Agencije, donosi finansijski plan i Program rada Agencije, donosi zavr{ni ra~un i izvje{taj o radu Agencije, osniva komisije i radna tijela i vr{i druge poslove u skladu sa zakonom. Mandat ~lanova Upravnog odbora je dvije (2) godine. Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom odboru. Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom i vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjem iz okvira djelatnosti Agencije i upoznat sa propisima iz oblasti privatizacije, upu}en u na~in rada organa u koji se kandiduje. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost da savjesno, odlu~no i odgovorno obavlja upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost upravljanja finansijskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, - pol, - nacionalnost. Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: - da je stariji od 18 godina, (izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija CIPS-ove li~ne karte), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou dr`ave ili entiteta u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkcjii u politi~koj stranci, - da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca (uvjerenje kantonalnog suda i MUP-a) - da nije direktor ili ~lan Uprave, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije ~lan Nadzornog odbora u v{e od jednog reguliranog organa, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02). Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od deset (10) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljem procesu kandidiranja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentna osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka („Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01). Kandidati koji nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a premijer Vlade Kantona Sarajevo osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovnaje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi i postupci utvr|eni zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno premijeru Vlade Kantona Sarajevo i Ombudsmenu Federacije BiH. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza o stru~noj spremi (diploma VSS), o iskustvu i znanju u skladu sa stru~nom spremom i poslovima iz okvira djelatnosti Agencije, uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca, uvjerenje o neka`njavanju za privredni prijestup i uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, potpisane i ovjerene izjave od strane op}inskog organa. Oglas }e biti objavljen u listu „Dnevni avaz“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Raspisivanje ovog javnog oglasa teretit }e sredstva Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostavti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom „Prijava na Javni oglas - ne otvarati“, na slijede}u adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVO PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka br. 19. BROJ: MAL-14000/04 Sarajevo, 11. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja JP EP ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO protiv tu`ene, OBRENOVI] BOSILJKE iz Sarajeva, ulica Br~anska broj 19 radi duga, v.sp. 66,37 KM, na osnovu ~lana 348, stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i,

OGLAS
- tu`ba na odgovor Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 21. 4. 2004. godine, u pravnoj stvari tu`itelja JP EP ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO, protiv tu`ene OBRENOVI] BOSILJKE iz Sarajeva, ulica Br~anska broj 19, radi duga v.sp. 66,37 KM, kojom tu`bom tu`itelj predlo`io da se tu`ena OBRENOVI] BOSILJKA iz Sarajeva, ulica Br~anska broj 19 du`na je tu`iocu JP Elektroprivreda BiH Elektrodistribucija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49 Sarajevo isplati dug za neovla{teno utro{enu elektri~nu energiju i za tro{kove utvr|ivanja neovla{tene potro{nje iznos od 66,37 KM, sa pripadaju}om zakonskom kamatom, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to na iznos od 22,57 KM od 7. 12. 2002. godine na iznos od 18,50 KM od 8. 1. 2003. godine na iznos od 10,10 KM od 8. 2. 2003. godine na iznos od 8,00 KM 0d 8. 3. 2003. godine na iznos od 7,20 KM od 7. 4. 2003. godine do isplate, te tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Poziva se tu`ena OBRENOVI] BOSILJKA iz Sarajeva, ulica Br~anska broj 19, da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenica na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP). Ogovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u dostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana o ddana objavljivanja. NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. STRU^NI SARADNIK Ivana Kr`elj, s. r.

Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo (u daljnjem tekstu Ugovorni organ) u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 38/09 i 40/09, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik br. 49/04) objavila slijede}a javna nadmetanja po otvorenom postupku: 1. 10304-OP-035/08 Nabavka nesistemske TK opreme 2. 10304-OP-038/08 Servisiranje i odr`avanje putni~kih i teretnih vozila Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo na podru~ju Kantona Sarajevo LOT 1 Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila na podru~ju Kantona Sarajevo LOT 2 Usluge servisiranja i odr`avanja teretnih vozila na podru~ju Kantona Sarajevo Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75, a detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja telefaksa odnosno na telefon broj +387 33 75 14 70, kao i na web-stranici „Slu`benog glasnika BiH“, odnosno na web-stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

62

Ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 043621 08 Ps Sarajevo, 27. 5. 2009. godine

oglasi

OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja Bor banka d.d. Sarajevo, ulica Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo, protiv tu`enog „Nekretnine 2a“ d.o.o. Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovi}a br. 57, Sarajevo, radi duga, v.sp. 639.605,58 KM, objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja Bor banka d.d. Sarajevo, ulica Obala Kulina Bana br. 18, Sarajevo, protiv tu`enog „Nekretnine 2a“ d.o.o. Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovi}a br. 57, Sarajevo, radi duga, v.sp. 639.605,58 KM, donio je:

PRESUDU
Obavezuju se tu`eni da da tu`itelju isplati iznos od 639.605,58 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 1. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 2. 2007. goidne do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 3. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 4. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 5. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 6. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 7. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 8. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 9. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 1. 2008. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 2. 2008. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 3. 2008. godine do isplate, - na iznos od 17.304,31 KM po~ev od 10. 4. 2008. godine do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 15.000,00 KM, sve to u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Sudija Radivoje Stani{i}

U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
Kineska studija u borbi protiv raka

NAJZDRAVIJE MJESTO U TRGOVINAMA JE ONO GDJE SE PRODAJE CJELOVITO VO]E I POVR]E
Elektronski {pijunski sistem „Echelon“ za hvatanje obi~nih e-mailova, faksova, teleksa i telefonskih razgovora nadgleda cijeli svijet

Zdravlje iz prirode
SVE O LIJE^ENJU BOLESTI E KOSTIJU - POMO] KOD UPAL ZGLOBOVA , UBOJA, KOSTIJU FRAKTURA I ZARASTANJA TIN TOPI BILJNI PREPARAT KOLES NA MASNO]E ZA MJESEC DA , ISTINITE PRI^E O SULTANUE I AR LJUBAVNOM NAPITKU ZA STDNIM KAKO PRIRO IZNEMOGLE PREPARATIMA LIJE^ITI [TITNU @LIJEZDU LIJE^ENJE SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA

PAZITE [TA GOVORITE, VELIKI BRAT VAS SLU[A!
Astrolog Sa{a Coli} svoju karijeru nastavlja u Sarajevu

PLANETE OTKRIVAJU I BOLESNI ORGAN!
Zanimljivo „otkri}e“ ljubitelja prirode Nijaza Memi{evi}a iz Sarajeva

SVAKOM ^OVJEKU NERETVA JE „ISPISALA“ IME U KAMENU!
@ene monstrumi

KRVAVE RUKE DAMA IZ VISOKOG DRU[TVA
Tajna izgleda Davora Badrova:

[TO USNIJEM, NA JAVI SE OSTVARI
U posjeti bra}i Nerminu i Muharemu [eper

MED I LIJEKOVI SA CERTIFIKATIMA
Nihad Arap~i}, profesionalni uzgajiva~ guski

GU[^IJE SALO KAO PRIRODNI LIJEK KOD BRONHITISA, ASTME, SLABOG IMUNITETA I SJENE NA PLU]IMA
Christopher Sands (25), vokal rok benda iz Linchambera isku{ao je alternativne i tradicionalne metode ali ni{ta mu ne poma`e

NAPUSTIO POZORNICU ZBOG STALNOG [TUCANJA
Aura na 16. tradicionalnoj uzgojnoj smotri tornjaka u Travniku U posjeti „Eko centru“ u Blagaju na Buni

BLAGAJSKI EKOLOZI JEDVA ^EKAJU DAN KADA ]E JAJE BJELOGLAVOG SUPA ODNIJETI U „ZELENU PE]INU“!
Sam svoj majstor: Meho Hod`i} iz Fojnice

^OVJEK SA DESET ZANATA I DEVET ZANIMANJA

Istinite pri~e:

BOSANSKI ODLIKA[I!

Nermina (38) i Bajazit (37) Hasanovi}, Zvornik: DESET GODINA SMO ^EKALI NA[U HANU Alina S. (37), Tuzla: OSU\ENA NA SAMO]U ZBOG PROKLETSTVA STAROG STOTINU GODINA Ivana Pavi~i} (24), Slavonski Brod: [EST GODINA EPILEPSIJE ILI MAGIJE? Nura Turan (40), Biha}: ^IM SUPRUG VIDI CRNE OBLAKE, HVATA SE HERBA-LOSA Dragica Fan~evi}, biv{a tr`i{na inspektorica: LIJEK ZA KI^MENE PR[LJENOVE DOBILA SAM KOD BRANISLAVE MR^ARICE

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

63

64

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

sport

SLAVIJA Analiza u~inka premijerliga{a u sezoni

Remizirali sa Lakta{ima kada su trebali ugroziti Zrinjski
Ponosni smo na uspje{nu sezonu, ka`e predsjednik Dragan Kulina
Hiro{: Oti{ao na probu u [vedsku

Sarajevo ~eka rasplet slu~aja sa licencama

Po~etak priprema zavisi od Slobode
Fudbaleri Sarajeva su na odmoru, ali bi se ve} ove sedmice mogli po~eti pripremati za nastup u Evropskoj ligi sljede}e sezone. Klub s Ko{eva osigurao je plasman u najmasovnije me|unarodno klupsko takmi~enje, ali jo{ nije poznato kada }e igrati utakmice, jer je neizvjestan ishod slu~aja sa Slobodinim nastupom u Evropi. Naime, ako Tuzlaci, koji nisu dobili licencu za eurokupove, ne iza|u u Evropu, Sarajevo }e igrati u drugom kolu kvalifikacija (16. i 23. juli), a ako Sloboda ipak dobije bitku s Nogometnim savezom BiH, klub s Ko{eva bi ve} 2. i 9. jula igrao prvo kolo. U tom slu~aju, Sarajevo bi po~elo pripreme 8. juna. Kako god bilo, trener Mehmed Janjo{ nalo`io je igra~ima da ove sedmice po~nu individualno raditi. Dok jo{ nije izvesno da li biti poja~anja na Ko{evu, ve} se sada zna da bi Ko{evo mogao napustiti Nedim Hiro{. Prema onome {to su nam rekli iz kluba, on je na M. T. probi u [vedskoj.

Slavija je zavr{ila sezonu u Premijer ligi BiH na drugom mjestu sa 52 boda, pet manje od prvaka Zrinjskog. Lukavi~ani su ostvarili 15 pobjeda te zabilje`ili sedam remija i osam poraza.

Redovno u Evropu
Postigli su 36, a primili 28 golova. Kruna na uspje{nu sezonu bila je titula osvaja~a Kupa.

Nastupi
Od 28 fudbalera na spisku, 26 ih je upisalo nastup. Najvi{e utakmica odigrao je Arsenijevi} (29), dvije manje Simi}, a slijede Regoje i Stankovi} (po 26), Jovanovi}, Spalevi} i L. Kutalija (po 25), [}epanovi} (24), Vuksanovi} i Lu~i} (po 20), Lazi} (19), Radonja i Benovi} (po 16), Kokot i Kosori} (po 14), [e{lija, Zimonji} i ]irka (po 12), Jamina i Todorovi} (po 11), Muskalu (9), Dujkovi} (8), Markovi} (6), Lackanovi} (5) te Tomovi} i Milinkovi} (po 2). Priliku nisu dobili golman Kulina i I. Kutalija.

Spalevi}: Prvo ime Slavije i golgeter Premijer lige

Uo~i revijalne utakmice Drina 93 - Mladost

Ferid Berbi} `ali {to ne}e mo}i do}i
Za vrijeme djelovanja u izbjegli{tvu zvorni~ka Drina iznjedrila je nekoliko odli~nih fudbalera. Najpoznatiji je, svakako, aktuelni reprezentativac Bosne i Hercegovine Samir Muratovi}, a uspje{ne karijere izgradili su i Mirzet Krupinac i Amir Hamzi}. Najve}i talent je, ipak, bio Ferid Berbi}, koji je u samo jednom nastupu za mladu reprezentaciju BiH, protiv Gr~ke u Vogo{}i, skrenuo pa`nju mnogih stru~njaka. No, zbog te{ke povrede koljena, morao je rano prekinuti karijeru. Da je sve i{lo prema planu, ovaj Vlaseni~anin vjerovatno bi postao dr`avni reprezentativac i zvijezda bh. fudbala. Berbi} danas `ivi u Belgiji. Pozvan je da uz reprezentativce Muratovi}a, Salihovi}a, Pjani}a... nastupi za Drinu 93, ekipu sastavljenu od poznatih igra~a iz Podrinja, u revijalnoj utakmici 2. juna u Divi~u sa doma}om Mladosti. No, ne}e mo}i do}i. - To je divan gest na{ih reprezentativaca, koji su odvojili vrijeme da provedu jedan dan sa svojim narodom i da poka`u povratnicima u Podrinje da nisu zaboravljeni. @alim {to ne mogu vi{e igrati. Zbog povrede koljena, ne mogu ni tr~ati - ka`e Berbi} te dodaje: - Pri~a o zvorni~koj Drina ve} je postala legenda, koja }e se dugo prenositi, a meni je drago {to sam bio dio te pri~e. [to se ti~e fudbala, `ivim od uspomena koje su staA. B. le u nekoliko fotografija.

- Prije dvije godine igrali smo u tada{njem Intertoto kupu, dok }emo ovog puta nastupiti u kvalfikacijama za Ligu Evrope. Ovo je najbolja potvrda koliko se dobro radi u na{em klubu. Ponosni smo na uspje{nu sezonu i nadamo se da }emo redovno izlaziti na me|unarodnu scenu - ka`e predsjednik Dragan Kulina. Rukovodstvo kluba je na po~etku sezone odlu~ilo da povjerenje uka`e mladom stru~njaku iz vlastitih redova Zoranu Erbezu, koji ispisuje najljep{e stranice historije Slavije. - Jesen smo zavr{ili na poziciji broj dva, a `ele}i da ugrozimo Zrinjski, doveli smo Zimonji}a, Muskalua, Markovi}a i ]irka. Zimus smo, istovremeno, ostali bez Kosori}a (Partizan), Kokota (Beveren) i Kutalije (Gruzija).

Strijelci
Igra~i Slavije su postigli 36, a primili 28 golova. Najbolji strijelac, ujedno i golgeter prvenstva, je Darko Spalevi} sa 17 pogodaka. On je odbranio titulu osvojenu pro{le sezone. Drugi na klupskoj listi strijelaca je Zoran Kokot, koji je svih 9 golova dao u jesenjem dijelu sezone. Slijede [}epanovi} sa 3, Jovanovi} sa 2 te Kosori}, Vuksanovi}, Stankovi}, Kutalija i [e{lija sa po 1 golom.

Kartoni
Od ~etiri crvena kartona tokom sezone dva je dobio Jovanovi}, dok su po jednom isklju~eni [}epanovi} i Regoje. Igra~i Slavije zaradili su i 93 `uta kartona, a najvi{e Spalevi} (11), Jovanovi} (9), Regoje (8) te Stankovi}, L. Kutalija i [}epanovi} (po 7). da~cu i u Zenici, te se i definitivno oprostili od titule - ka`e Erbez. On s ponosom nagla{ava kako je ekipa igrala s istim pristupom i u gostima i kod ku}e. - Gajili smo lijep fudbal. Otvorena igra donijela nam je 11 bodova sa gostuju}ih terena, a izuzev Slobode i Lakta{a, koji su osvojili po jedan bod, svi ostali su napustili na{ stadion praznih d`epova. Sve {to smo postigli je zajedni~ko djelo fudbalera, ljudi koji vode klub, stru~nog {taba i navija~a - zaklju~uje Erbez. G. IVANKOVI]

Isti pristup
Sa ne{to izmijenjenim kadrom dugo smo bili pratioci Mostaraca. Koraci unazad bili su doma}i remi sa Lakta{ima i poraz na Grbavici od @elje, a onda smo izgubili i na dva uzastopna gostovanja, u Gra-

Erbez: Dugo pratili Mostarce

Rezultati
Slavija - [iroki Brijeg 2:0, Travnik - Slavija 1:1, Slavija Sloboda 0:0, Vele` - Slavija 2:3, Slavija - Modri~a Maxima 3:1, Lakta{i - Slavija 1:1, Slavija @eljezni~ar 1:0, Posu{je - Slavija 2:1, Slavija - Zvijezda 2:1, Slavija - ^elik 2:0, Zrinjski - Slavija 3:0, Slavija - Ora{je 2:0, Leotar Slavija 1:1, Slavija - Borac 1:0, Sarajevo - Slavija 1:1, [iroki Brijeg - Slavija 2:0, Slavija - Travnik 1:0, Sloboda - Slavija 1:0, Slavija - Vele` 2:1, Modri~a Maxima - Slavija 0:1, Slavija - Lakta{i 1:1, @eljezni~ar - Slavija 1:0, Slavija - Posu{je 2:0, Zvijezda - Slavija 2:1, ^elik - Slavija 2:0, Slavija - Zrinjski 1:0, Ora{je - Slavija 2.1, Slavija - Leotar 2:1, Borac - Slavija 1:1, Slavija - Sarajevo 2:1.

Berbi}: Rano prekinuta karijera

Ure|ivanje terena na stadionu Travnika

Promijenjena trava ispred golova
Dok nogometa{i Travnika odmaraju, na stadionu Pirota po~elo je ure|ivanje terena za novo prvenstvo. U toku je busenanje igrali{ta ispred golova. Sportski direktor Midhet Saraj~i} istovremeno organizira odlazak ekipe na turneju u [vicarsku. - Kre}emo 20. juna, dakle, dva dana prije prvobitnog termina, a u [vicarskoj }emo ostati do 4. jula. Spisak putnika jo{ nije gotov, jer radimo na dovo|enju novih igra~a umjesto onih koji }e nas, vjerovatno, napustiti. Kao {to je poznato, golman Nurkovi} tra`i inozemni anga`man, a Dudi} i Svraka imaju obaveze prema @eljezni~aru - rekao nam je SarS. P . aj~i}.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

65

Sanel Jahi} uo~i me~a sa Uzbekistanom

REPREZENTACIJA BiH danas u Ta{kentu protiv Uzbekistana

Kvalifikacije za ulazak u Bla`evi}ev kadar
Selektor najavio da }e nekoliko „Uzbekistanaca“ ostaviti u sastavu za idu}a dva me~a
(Od specijalnih izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Ta{kenta)
Nogometna reprezentacije Bosne i Hercegovine doputovala je sino} u Ta{kent, nakon cjelodnevnog putovanja preko Istanbula. Dan uo~i prijateljske utakmice sa Uzbekistanom, koja po~inje u 16.05 sati po bh. vremenu, selektor Miroslav Bla`evi} bio je izuzetno miran i raspolo`en.

Svaka utakmica je novo dokazivanje
Siguran sam da mo`emo ostvariti dobar rezultat
Uz Nemanju Supi}a i kapitena Emira Spahi}a, Sanel Jahi} jedini je u sastavu reprezentacije iz ekipe koja je krajem marta i po~etkom aprila deklasirala Belgijance u dva me~a. Kako je gr~ko prvenstvo zavr{eno dosta ranije, Jahi} je odr`avao formu treniraju}i sa @eljezni~arom. Poziv za me~ sa Uzbekistanom prihvatio je bez razmi{ljanja. - ^ast je igrati za reprezentaciju i `elim iskoristiti svaku priliku da obu~em dr`avni dres. Atmosfera u ekipi je veoma pozitivna. Momci su `eljni dokazivanja. Svjesni su da im je ovo odsko~na

Prigodno slovo
Ni dug i naporan put nije utjecao na to da ]iro spusti kriterije. Me~ sa Uzbekistanom selektor tretira kao da je kvalifikaciona utakmica. Uostalom, za ve}inu igra~a koji su mu na raspolaganju, a koje je Bla`evi} odabrao za ovu akciju, ona to i jeste - ko dobro odigra, kvalificirat }e se me|u kandidate za najja~i tim. - Ne priznajem to da je put bio

Ponuda ima, ali ne}u `uriti
Jahi}u je ostala jo{ jedna godina ugovora sa gr~kim Arisom. Ponuda za transfer ima. - Galatasaraj se stalno javlja. Zainteresiranih imao i u Gr~koj. Aris ve} nudi novi ugovor. No, ljeto jo{ nije ni po~elo. Jo{ je rano i ne}u `uriti sa odlukom o nastavku karijere - ka`e Jahi}. daska. I ja sam igrao u Premijer ligi BiH i ostvario dva transfera u inozemstvo i znam da se iz na{eg prvenstva mo`e oti}i u jaku ligu. Vidim na ovim igra~ima da `ele u~initi sve da skrenu pa`nju na

Jahi}: Zadovoljan zavr{enom sezonom

Reprezentativci BiH u Istanbulu ~ekaju let za Ta{kent

(Foto: N. Bo`ovi})

Pokvarit }emo im raspolo`enje
Selektor je svjestan da bi Uzbekistan mogao biti nagazna mina, jer }e danas s druge strane stajati izuzetno motiviran protivnik, koji silno `eli pobjedu uo~i naporan. Treninge sam prilagodio tako da ih umor ne savlada, a odr`ao sam im i prigodno slovo. Dug put mo`e biti samo izvinjenje. Ova utakmica je za sve njih biti ili ne biti - podvla~i ]iro. Izabranicima, me|u kojima dominiraju premijerliga{ki igra~i, dao je i dodatni motiv rekav{i kako }e neki od njih, nakon me~a sa nastavka kvalifikacija za SP . - Oni }e letjeti kako bi ostvarili dobar rezultat uo~i me~a sa Japanom. Na nama je da im pokvarimo raspolo`enje. Uzbekistanom, ostati u sastavu reprezentacije i kandidirati se za najja~i tim, koji }e se suprotstaviti selekciji novinara 5. juna te Omanu ~etiri dana poslije.

Za promjenu, nije se predomislio
Bla`evi} je jo{ u subotu objavio sastav koji }e zapo~eti utakmicu. Za promjenu, jo{ se nije predomislio tako da bi me~ u Ta{kentu trebala zapo~eti sljede}a postava: Supi} Jahi}, Kuduzovi}, Prodanovi}, Spahi}, Vasili} - ^oli}, \uri}, Jovanovi} - [koro, Had`i}.

sebe - ka`e Jahi}. Tri junske utakmice su, prema Jahi}evom mi{ljenju, odli~an su test uo~i nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. - Siguran sam da u Uzbekistanu mo`emo ostvariti dobar rezultat. Posebno }e nam biti jaka provjera protiv selekcije novinara, koju ~ine igra~i koji `ele da iz drugog plana skrenu pa`nju selektora. Ove tri utakmice u narednim danima bit }e sa selekcijama ja~im od Ermenije i zato vjerujem da }emo se odli~no pripremiti za septembarska isku{enja - govori A. N. Jahi}.

Velibor \uri} pod Bla`evi}evom paskom

Patriote ili egoisti
- Sve je do njih. Nekoliko }u ih ostaviti u kadru. Jasno sam im naglasio {ta o~ekujem. Dao sam im primjer hrvatske reprezentacije iz 1998. godine. Spomenuo sam Krpana i Mami}a, koji su imali minimalnu minuta`u, a napravili su transfere od vi{e od 5 miliona tada{njih njema~kih maraka. Oni su bili svjesni pripadnosti grupi, znali su da nisu u prvom planu. Nikada se nisu bunili, a uvijek su radili maksimalno. Igra~ima sam rekao da, ako ve} nemaju taj patriotski naboj, onda moraju biti egoisti i misliti na sebe i na svoje karijere - rekao je ]iro u svom stilu. A. NOVALIJA

O~ekivao sam poziv za Uzbekistan
Velibor \uri} bio je jedan od ponajboljih igra~a Zrinjskog u pohodu na {ampionsku krunu u Premijer ligi BiH. Nakon sjajne sezone, kao nagrada je stigao poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. - Iskren da budem, o~ekivao sam poziv za ovu utakmicu. Zadovoljan sam {to sam dobio priliku da se nametnem selektoru Bla`evi}u i vjerujem da }u je iskoristiti - ka`e \uri}. Protekla sezona bila je potvrda \uri}evih dobrih igara za Zrinjski u proteklih nekoliko godina. - Naro~ito sam zadovoljan kako sam igrao u prvom dijelu prvenstva. Tada smo i napravili odlu~uju}u prednost u borbi za titulu. Iako nam je uo~i prvenstva oti{lo dosta igra~a, pokazali smo da imamo kvalitet i vjerujem da smo zaslu`eno osvojili prvo mjesto - isti~e odli~ni vezni igra~. Nakon ~etiri godine, izgleda da je do{lo vrijeme da se \uri} i Zrinjski rastanu. - Istekao mi je ugovor i, kao 27-godi{njak, mislim da sam spreman za nove izazove i inozemstvo. Imam konkretne ponude iz Belgije i Njema~ke i, kako sada stvari stoje, te{ko je o~ekivati da }u ostati u Zrinjskom - zaklju~uje A. N. \uri}.

Pilav nije dopustio prevaru
Za vrijeme petosatne pauze izme|u dva leta u Istanbulu, ~ekaju}i avion za Ta{kent, reprezentativci BiH proveli su vrijeme u jednom tr`nom centru u neposrednoj blizini aerodroma. U jednom od kafi}a igra~i i vodstvo puta popili su kafu, ~aj i pojeli poneki kola~. Kada je sekretar stru~nog {taba Elmir Pilav zatra`io ra~un, umalo se nije onesvijestio - ceh je iznosio 750 eura. Nakon kra}e prepirke, postalo je o~ito da je to bio poku{aj prevare. Ra~un je, na kraju, sveden na 115 eura, a Pilav je sa osmijehom napustio lokal. - Ko je jo{ uspio prevariti sudiju - smje{kao se Pilav.

Branimir Tuli} okupio izabranike pred Lihten{tajn

Petorica se priklju~uju u Austriji
Mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u srijedu, nakon {est mjeseci pauze, o~ekuje provjera protiv odgovaraju}e selekcije Lihten{tajna. Selektor Branimir Tuli} ju~er je u Bosanskoj Gradi{ci okupio 16 igra~a. To su: Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar), Antonio Soldo (^apljina), Matijas Peji} (Ora{je), Toni [unji} (Zrinjski), Slavko Brekalo ([iroki Brijeg), Damir Husi} (Zvijezda), Nenad Kiso (^ukari~ki, Srbija), Neboj{a Peji} (BSK Bor~a, Srbija), Samid Mujaki} (Lakta{i), Mirko @aja (Primorje Ajdov{~ina, Slovenija), Nemanja Bilbija (Borac), Adin D`afi} (Cibalija, Hrvatska), Almir Beki} (Sloboda), Sanid Halilovi} (Slavonac Stari Perkovci, Hrvatska), Amer Osmanagi} (OFK Beograd, Srbija) i Ermin Zec ([ibenik, Hrvatska). Ekipa }e danas nakon treninga krenuti autobusom u Volfsberg u Austriji, gdje }e poslije podne ponovo vje`bati i preno}iti. Tamo }e im se prilju~iti Dalio Memi} (Valdhorf Manhajm, Njema~ka), Nedjeljko Mali} (Matersburg, Austrija), Mersad Bedak (Alen, Njema~ka), Muris Me{anovi} (Jablonec, ^e{ka) i naknadno pozvani Damir Omerovi} (DSV Leben, Austrija). Utakmica u srijedu igra se u E{enu kod Vaduza. I. I.
\uri}: Vrijeme je za rastanak sa Zrinjskim

Kirin kup u fudbalu

Japan pregazio Belgiju
Selekcija Japana osvojila je Kirin kup u Tokiju nakon {to je sa 4:0 deklasirala na{eg konkurenta iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Belgiju. Strijelci za Japan bili su Juto Nagamoto, Kengo Nakamura, [inji Okazaki i Ki{i Jano. Nastupila je i selekcija ^ilea, koju je Japan pobijedio tako|er sa 4:0, a s kojom je Belgija ranije odigrala nerije{eno 1:1. Belgiju je na Kirin kupu predvodio novi selektor Frenki Verkauteren (Frankie Vercauteren), a izme|u ostalih igrali su standarni reprezentativci poput Stijnena, Martensa, Simonsa, Haruna (Haroun), Fermelena (Vermae(M. T.) len)...

Tuli}: Ra~una na 21 igra~a

66

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

sport

FRANCUSKA Bordou titula nakon deset godina

Blan slavi, ali ne i Marsej
Trenutak kada je Gafurovi} postigao prvi gol za Rudar protiv Viteza
(Foto: M. Kom{o)

Trener novog prvaka 1999. godine u dresu Marseja izgubio naslov upravo od „@irondinaca“
Pobjedom nad Kaenom u posljednjem kolu fudbalskog {ampionata Francuske fudbaleri Bordoa uspjeli su zadr`ati prednost nad Olimpikom iz Marseja i osvojiti {estu {ampionsku titulu u historiji kluba, prvu poslije deset godina. „@irondinci“ su do 11. uzastopnog trijumfa do{li golom Gufrana (Gouffran) na po~etku drugog poluvremena te su tako poslali Kaen u ni`i rang. Interesantno, Bordo je 1999. godine do titule do{ao nakon {to je u posljednjem kolu savladao Pari Sen @ermen, a i tada je drugoplasirani bio Marsej, za koji je nastupao sada{nji trener Bordoa Loran Blan (Laurent Blanc). On je tada optu`io Pari`ane da su namjerno pustili kako bi ostavili Marsej, ina~e svog najmr`eg protivnika, kratkih ruka-

Utakmice 29. kola Prve lige FBiH

Doma}ini neumoljivi
Izuzimaju}i remi izme|u Olimpika i SA[K Napretka, u ostalim utakmicama 29. kola Prve lige Federacije BiH gosti nisu osvojili ni bod.

Jedinstvo Troglav

3 0

Stadion Jedinstva u Biha}u. Gledalaca 200. Sudije: Mario Vicenti} (Ora{je) 7,5. Strijelci: 1:0 - Me{anovi} (10), 2:0 - Be{i} (12), 3:0 - Me{anovi} (72). Igra~ utakmice: Alen Me{anovi} (Jedinstvo) 7,5. JEDINSTVO: Abdihod`i} 7, Sejdi} 6,5 (81. Dervi{evi} -), Trei} 7, [u{njar 7, Muli} 6,5, Hrki} 6,5 (73. [adi} 6), Be{i} 7 (65. Muharemagi} 6,5), Mehad`i} 7, Me{anovi} 7,5, Abi} 6,5, [ahinovi} 6,5. Trener: Irfan Demirovi}. TROGLAV: Vrgo~ 5,5, Baljak 6, Bartulovi} 5,5, Kai} 5,5, ^eko 6, ]osi} 6, Crnjak 6, Musli 6,5, Mihaljevi} 6, Semren 6 (63. Orman 5,5), Vukadin 5,5 (68. [apina 6). Trener: Ivo Krezo. E. A.

OMLADINAC: Ili{kovi} 7,5, Vuji} 7,5, D`ananovi} 7, Softi} 7, Me{anovi} 7 (66. Luki} 7), Ke{etovi} 7,5, Pavlovi} 7,5 (61. Br~kali} 7), Bratanovi} 7, Turbi} 7,5 (82. Kukuljevi}), Ma{i} 7,5, ]ehaji} 8,5. Trener: Smail Kari}. ^APLJINA: Soldo 5,5, Husi} 5, Grbavac 5,5, Pa`in 5, Proleta 5 (74. Martinovi}), ^oko 5,5, Glavina 6, Dodig 5,5, Hajduk 5 (81. Pa`in), Bila} 5, Zubac 5,5 (58. To{i} 5,5). Trener: Ante Makota. D`. D.

@ep~e Krajina

1 0

Iskra Bosna

1 0

Stadion Jakli} u Bugojnu. Gledalaca 200. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg) 7. Strijelac: 1:0 - Jusufba{i} (55). Igra~ utakmice: Irhan Smaji} (Iskra) 7. ISKRA: Perkovi} 6,5, Malki} 6,5, ^ehaja 6,5, Drobi} 7, ]ati} 7, Vrban 7, Nuhbegovi} 7, Durakovi} 6,5 (72. Zec -), Seferovi} 6,5 (89. Tupo -), Jusufba{i} 7 (75. Had`i} ), Smaji} 7. Trener: Senad Smaji}. BOSNA: Ali} 6,5, Cana 6, Kamberovi} 6, ^ehaji} 5,5 (60. Husi} 5), Mustagrudi} 6, M. D`afi} 5,5 (50. Ad. Had`i} 5,5), Teskered`i} 6, ^aki} 6,5, A. D`afi} 5,5 (70. An. Had`i} -), Leli} 6, Pu{~ul 6. Trener: Jusuf ^izmi}. K. B.

Stadion u @ep~u. Gledalaca 100. Sudija: Mustafa Osmanovi} (Grada~ac) 7. Strijelac: 1:0 - Jevti} (76). Crveni karton: Dizdarevi} (@ep~e). Igra~ utakmice: Marko Jevti} (@ep~e) 7. @EP^E: Trogrli} 7, Krd`ali} 7 (85. Mileki} -), J. Duspara 6,5, Jevti} 7, Ze~evi} 6,5, Oru~ 6,5 (73. Mahalba{i} ), Lu~i} 6,5, Ma{i} 6,5, P Duspara 7, . Smajlovi} 6,5 (63. Isakovi} 6,5), Dizdarevi} 6,5. Trener: Vahidin Imamovi}. KRAJINA: Karali} 7, Hu{i} 6,5, Gavranovi} 6,5, Pali} 6,5, Smaji} 7, Klasan 6 (73. Smlati} -), Halilovi} 6 (76. Kavkovi} ), Pavkovi} 6,5, Nuhanovi} 6 (47. Pu{kar 6,5), Hod`i} 6,5, Zlotrg 6. Trener: Hakija Beganovi}. I. I.

Slavlje navija~a Bordoa nakon trijumfa nad Kaenom

(Foto: AFP)

Tabela
1. Bordo 2. Marsej 3. Lion 4. Tuluz 5. Lil 6. PS@ 7. Ren 8. Okser 9. Nica 10. Lorijen 11. Monako 12. Valensijen 13. Grenobl 14. So{o 15. Nansi 16. Le Man 17. Sent Etjen 18. Kaen 19. Nant 20. L’Avr 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 24 22 20 16 17 19 15 16 13 10 11 10 10 10 10 10 11 8 9 7 8 11 11 16 13 7 16 7 11 15 12 14 14 12 12 10 7 13 10 5 6 5 7 6 8 12 7 15 14 13 15 14 14 16 16 18 20 17 19 26 64:34 67:35 52:29 45:27 51:39 49:38 42:34 35:35 40:41 47:47 41:45 35:42 24:37 40:48 38:47 43:54 40:56 42:49 33:54 30:67 80 77 71 64 64 64 61 55 50 45 45 44 44 42 42 40 40 37 37 26

Lista strijelaca
24 - Andre-Pjer @injak (Tuluz) 17 - Karim Benzema (Lion), Giljom Oro (PS@) 14 - Mi{el Fernandes Bastos (Lil), Ireneu{ Jelen (Okser) va. Blan je ovog puta ipak bio na pobjedni~koj strani. Biv{i reprezentativac i svjetski prvak iz 1998. dokopao se titule, ali je Marsej opet ostao bez naslova. Pored Bordoa, u Ligi prvaka }e direktno igrati i drugoplasirani Marsej, dok Lion o~ekuje u~e{}e u pretkolu. U Ligi Evrope takmi~it }e se ~etvrtoplasirani Tuluz i petoplasirani Lil, kao i drugoliga{ Ge-

GO[K Ozren

4 2

Rudar Vitez

2 0

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 200. Sudija: Nedim Selimoti} (Mostar) 6. Strijelci: 1:0 - Gafurovi} (46), 2:0 - Neimarlija (76). Igra~ utakmice: Aldin Janjo{ (Rudar) 8. RUDAR: K. Had`i} -, Bajramovi} 6, Zatagi} 6,5, [abi} 6,5, Kubat 7, Janjo{ 8, Spahi} 6 (62. Turudija 6,5), Gafurovi} 7, Ili} 7,7 (85. A. Husi} -), Neimarlija 7 (78. ^edi} -), Kari} 6,5. Trener: Nijaz Kapo. VITEZ: Palali} 6, Buni} 5,5, Mi{kovi} 6 (62. Vujica), Domi} 6, Frlji} 6,5, Pa{kalj 7, Livaja 5,5 (77. Grebenar -), Omerdi} 6, Kri{to 6,5, [afradin 6,5, Bilje{ko 6 (70. D`ananovi} -). Trener: Veseljko Petrovi}. M. Ko.

Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 100. Sudija: Adnan Grabus (Travnik) 7. Strijelci: 1:0 - Beni} (7), 2:0 - Rako (42), 3:0 - Rako (52), 3:1 - Mirvi} (53), 4:1 - Muri} (55), 4:2 - Smaji} (67). Igra~ utakmice: Josip Rako (GO[K) 8. GO[K: [ego 6, Markovi} 7, Kvesi} 6,5, Koji} 6,5, Stojanov 7, Rai~ 6,5, Muri} 7 (56. Brajkovi} 6), Orta{ 7 (57. Juri} 6), Rako 8, Beni} 7 (80. Proleta - ), Pehar 7. Trener: Damir Borovac. OZREN: Rastoder 6,5, Smaji} 6,5, Babi} 5,5, [abanad`ovi} 5,5 (67. Smajlovi} -), Ba`darevi} 5,5, Numanovi} 5,5, Zerdo 6, Mirvi} 6,5, Burina 6,5, Zorani} 5,5, [krijelj 6. Trener: Faruk Dedi}. Er. B.

ngan, koji je trijumfovao u Kupu. Uz Kaen i odranije otpisani L’Avr, elitu napu{ta i Nant, kojem nije pomogla pobjeda nad Okserom u posljednjem kolu. Rezultati i strijelci posljednjeg kola: Kaen - Bordo 0:1 (Gufran 49), Grenobl - So{o 0:1 (Erding 42), Lil - Nansi 3:2 (Vitek 12, Rami 15, Plestan 75 Odu 40, Had`i 65), Lorijen - Le Man 1:1 (Cijani 36 - Helstad 16), Olimpik Marsej - Ren 4:0 (Kone 52, Nijang 57,71, Du{ez 59 autogol), Nant - Okser 2:1 (Klasni} 11, Bagajoko 53 - Berto 47), Nica - Avr 0:0, Pari Sen @ermen - Monako 0:0, Sent Etjen - Valensijen 4:0 (Ilan 13, Gomis 53,57, Miralas 66), Tuluz - Olimpik Lion (A. ^.) 0:0.

Evropa na dlanu
Austrija
Rezultati posljednjeg, 36. kola: Austrija - Kernten 4:1, Kapfenberger - Rapid 0:4, Matersburg - Linc 3:1, Salcburg - Altah 1:4, Rid - [turm 3:2. Poredak: Salcburg 74, Rapid 70, Austrija 62, [turm i Rid po 60... Lokomotiv - Spartak M. 2:1, Tom - Dinamo 2:3, Zenit - Kuban 2:0, Amkar - Saturn 0:2. Poredak: Rubin 21, Krilija i Moskva po 20, CSKA i Dinamo po 19, Zenit 18... Finale Kupa: CSKA - Rubin 1:0 (Aldonin 90).

Srbija
Zavr{eno je prvenstvo Srbije, a u najva`nijem me~u posljednjeg kola OFK Beograd izborio je opstanak savladav{i direktnog konkurenta Banat sa 2:1. Rezultati 33. kola: Hajduk Borac 2:1, ^ukari~ki - Partizan 0:1, OFK Beograd - Banat 2:1, Napredak - Crvena zvezda 2:2, Jagodina - Javor 1:2, Rad - Vojvodina 2:2. Tabela: Partizan 80, Vojvodina 61, Crvena zvezda 59, Javor 53...

Belgija
Bara` za Prvu ligu: Antverp Dender 0:2 (Admir Aganovi} strijelac prvog gola), Roselar Lirs 1:0.

Budu}nost Bratstvo

1 0

Omladinac ^apljina

4 1

Stadion Lipik u Mionici. Gledalaca 250. Sudija: Salem Kundo (Gora`de) 7. Strijelci: 1:0 - ]ehaji} (22), 2:0 - ]ehaji} (60), 3:0 - ]ehaji} (64), 3:1 - Glavina (71), 4:1 - ]ehaji} (89). Igra~ utakmice: Admir ]ehaji} (Omladinac) 8,5.

Gradski stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 700. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica) 6,5. Strijelac: 1:0 - Haski} (47). Igra~ utakmice: Nermin Haski} (Budu}nost) 7. BUDU]NOST: Husi} -, Jaranovi} 6,5, Mirvi} 6,5, ^ergi} 7, Husanovi} 6,5 (66. Aliba{i} 6,5), Sli{ko 6,5, Vukovi} 6,5, Haski} 7, Kurti} 6,5 (88. Piri} ), Boji} 6,5, Hasanovi} 7 (85. Softi} -). Trener: Munever Rizvi}. BRATSTVO: Ribi} 5,5, [u{a 5,5 (75. Murselovi} -), Muslimovi} 5,5, ^ervanovi} 5,5, Panti} 6, Top~agi} 5 (61. Dizdarevi} 5), Smaji} 5,5, Dino Had`i} 5 (71. Kljuni} 5,5), Denis Had`i} 5, Divkovi} 5, Smajlovi} 5. Predstavnik kluba: Zijad Dedi}. N. M.

Hrvatska
Rezultati 33. kola: Osijek Slaven Belupo 1:2, Cibalia [ibenik 2:1 (Luka~evi} strijelac za Cibaliju, Alispahi} za [ibenik), Inter - Rijeka 3:0, Zagreb - Zadar 3:1, Croatia Sesvete - Varteks 2:1, Hajduk - Dinamo (sino}). Poredak: Dinamo 73, Hajduk 67, Rijeka 56, Slaven Belupo 55, Zagreb 47...

Fudbaleri Be{ikta{a: Dupla kruna u Turskoj

Turska
Be{ikta{ je osigurao duplu krunu u Turskoj. Nakon Kupa, osvojili su i 11. titulu prvaka u historiji. Rezultati posljednjeg, 34. kola: Antalijaspor - Ankaragud`u 1:0, Bujuk{ehir - Bursa-

Rusija
Rezultati 11. kola: Rostov Terek 1:1, Krilija - Moskva 1:1,

spor 0:1, Denizlispor - Be{ikta{ 1:2, Galatasaraj - Sivaspor 2:1, Gen~lerbirligi - Kajzerispor 0:4, Konjaspor - Ankaraspor 3:0, Trabzonspor - Fenerbah~e 1:2, Gazijantepspor - Eski{ehirspor 1:1, Had`etepe - Kod`elispor 0:4, Poredak: Be{ikta{ 71, Sivaspor 66, Trabzonspor 65, Fenerbah~e i Galatasaraj po 61, Bursa(M. T.) spor 58...

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

67

ITALIJA Zavr{ena sezona u Seriji A

Fiorentina ide u Ligu prvaka, Torino ispao
Juventus drugi, Milan tre}i
Me~evima 38. kola ju~er je zavr{ena sezona u italijanskoj Seriji A, u kojoj je Inter jo{ prije nekoliko kola osigurao odbranu titule. S obzirom na to da su uz novog-starog prvaka plasman u Ligu prvaka osigurali Milan i Juventus, te`i{te zbivanja bilo je na borbi za ostala mjesta u eurokupovima, kao i za opstanak. Ju~er su i Juventus i Milan pobijedili, a utje{na titula viceprvaka pripala je Juventusu.

Povratak Barija i Parme

Duel Moskere (Sevilja) i Morena (Numansija)

(Foto: Reuters)

Spas za Bolonju
U Ligu prvaka }e i Fiorentina iako je izgubila od Milana sa 0:2. \enova, koja je prije ovog kola ima-

[PANIJA Rije{ena borba za Ligu prvaka

Tabela
1. Inter 2. Juventus 3. Milan 4. Fiorentina 5. \enova 6. Roma 7. Udineze 8. Palermo 9. Lacio 10. Kaljari 11. Atalanta 12. Napoli 13. Sampdorija 14. Sijena 15. Katanija 16. Kjevo 17. Bolonja 18. Torino 19. Re|ina 20. Le~e 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 25 21 22 21 19 18 16 17 15 15 13 12 11 12 12 8 9 8 6 5 9 11 8 5 11 9 10 6 5 8 8 10 13 8 7 14 10 10 13 15 4 6 8 12 8 11 12 15 18 15 17 16 14 18 19 16 19 20 19 18 70:32 69:37 70:35 53:38 56:39 64:61 61:50 57:50 46:55 49:50 45:48 43:45 49:52 33:44 41:51 35:49 43:62 37:61 30:62 37:67 84 74 74 68 68 63 58 57 50 53 47 46 46 44 43 38 37 34 31 30

Atletiko sa~uvao ~etvrto mjesto
Forlan sa 32 gola osvojio „Zlatnu kopa~ku“
Pobjedama madridskog Atletika i Sevilje rije{ena je borba za Ligu prvaka u {panskoj Primeri. U posljednjem, 38. kolu favoriti su uknji`ili o~ekivane pobjede i potvrdili izlazak na evropsku scenu naredne sezone. Novi evropski i {panski prvak Barcelona remizirala je na gostovanju kod Deportiva. Sevilja je do tre}eg mjesta stigla pobjedom u fini{u me~a sa Numansijom. Armenteros je dvije minute prije kraja na~eo mre`u doma}ina, a Moreno je u sudijskoj nadoknadi pogodio vlastitu mre`u. Atletiko Madrid bio je uvjerljiv protiv Almerije sa~uvav{i tako ~etvrto mjesto, koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Golgeter Atletika Dijego Forlan (Diego) postigao je u ovom me~u jedan pogodak i sa ukupno 32 po drugi put u karijeri osvojio „Zlatnu kopa~ku“ kao najbolji strijelac evropskih liga. Viljareal je slavio na gostovanju protiv Majorke, ali nije mogao dalje od petog mjesta pa }e,

Tabela
1. Barcelona 2. Real 3. Sevilja 4. Atletiko 5. Viljareal 6. Valensija 38 7. Deportivo 8. Malaga 9. Majorka 10. Espanjol 11. Almerija 12. Rasing 13. Atletik 14. Valjadolid 15. Hetafe 16. Betis 17. Sporting 18. Osasuna 19. Numansija 20. Rekreativo 38 37 38 38 38 18 38 38 38 38 38 37 38 37 37 37 37 37 38 37 27 25 21 20 18 8 16 15 14 12 13 12 12 12 10 10 13 9 10 8 6 5 105:35 87 3 9 82:50 78 7 10 54:39 70 7 11 80:57 67 11 9 61:54 65 1268:54 62 10 12 48:47 58 10 13 55:59 55 9 15 53:60 51 11 15 46:49 47 7 18 45:61 46 9 16 48:47 45 8 18 47:62 44 6 19 45:57 42 11 16 49:55 41 11 16 50:57 41 1 23 45:78 40 13 15 39:46 40 5 23 38:69 35 9 20 33:55 33

Ibrahimovi} posti`e gol Atalanti: Najbolji strijelac Serije A

An~eloti odlazi, Leonardo novi trener
Trener Milana Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) izjavio je nakon utakmice sa Fiorentinom da, u dogovoru s upravom kluba, odlazi s klupe, ali nije potvrdio da }e pre}i u ^elzi, o ~emu se {pekulira ovih dana. - Ne mogu re}i ni{ta vi{e. Nisam postigao dogovor ni sa jednim klubom - izjavio je za italijanski „Sky“. Izvr{ni direktor Milana Adrijano Galijani (Adriano Galliani) saop}io je odmah potom da }e An~elotijev nasljednik biti Brazilac Leonardo. }e Bari i Parma, dok }e se za tre}e mjesto u plej-ofu boriti Bre{a, Empoli, Livorno i Groseto.

la tri boda manje od „Viola“, pregazila je Le~e sa 4:1, ali uprkos tome, nije se uspjela probiti na ~etvrtu poziciju, koja je na osnovu dodatnih kriterija pripala Fiorentini. \enova }e se tako morati zadovoljiti plasmanom u Evropsku ligu, a s njom }e u ovo takmi~enje i Roma. Uporedo s tim, vodila se borba i na dnu. Bolonja je do bodova spasa do{la pobjedom nad Katanijom, dok se njen jedini konkurent Torino porazom od Rome pridru`io Re|ini i Le~eu u Drugoj ligi. Interesantno je bilo i natjecanje za najboljeg strijelca lige,

Lista strijelaca
25 - Ibrahimovi} (Inter) 24 - Milito (\enova), Di Vajo (Bolonja) 19 - \ilardino (Fiorentina) za kojeg su se do posljednjeg trenutka borili Ibrahimovi} iz Intera, Di Vajo (Vaio) iz Bolonje i Milito iz \enove da bi na kraju, pobjedni~kim golom za 4:3 protiv Atalante, Zlatan osvojio titulu golgetera Serije A. U Seriji A sljede}e sezone igrat

Uvjerljivi Udineze
Rezultati i strijelci 38. kola: Udineze - Kaljari 6:2 (Asamoa 10, Pepe 11, Plores 15, Paskale 58, Kvaljarela 81, Igalo 87 - Akvafreska 55 penal, Parola 57), Re|ina Sijena 1:1 (Stuani 45 - Makarone 76), \enova - Le~e 4:1 (Jankovi} 22, Kriskito 52, Milito 56, 67 - Tiriboki 32), Juventus - Lacio 2:0 (Jakinta 3, 59), Napoli - Kjevo 3:0 (Montervino 4, Bolja~ino 7, Pia 18), Fiorentina - Milan 0:2 (Kaka 55, Pato 76), Palermo - Sampdorija 2:2 (Mikoli 8, Su~i 42 - Pacini 45, Stankevi~ijus 59), Inter - Atalanta 4:3 (Muntari 6, Ibrahimovi} 12, 81, Kambijaso 80 - Doni 10, Cigarini 25, Doni 53), Roma Torino 3:2 (Menez 35, Vu~ini} 74, Toti 83 penal - Vailati 9, Ventola 88), Bolonja - Katanija 3:1 (Mingacini 5, Terci 26, Di Vajo 68 (M. T.) Morimoto 50).

Lista strijelaca
32 - Forlan (Atletiko) 30 - Eto (Barcelona) 28 - Vilja (Valensija) 23 - Mesi (Barcelona) 21 - Higuain (Real)

Opro{taji velikana
Fini{ sezone u Italiji obilje`io je i opro{taj nekoliko velikana. Za Juventus, posljednji me~ odigrao je Pavel Nedved, dok su navija~i u Firenci pozdravili opro{tajnu utakmicu Paola Maldinija za Nedved u zagrljaju sa Del Milan. Interovi su, pak, aplauzom ispratili Luisa Figa. Pjerom: Kraj karijere

kao i {estoplasirana Valensija, u Ligu Evrope. Rezultati i strijelci: Atletiko Madrid - Almerija 3:0 (Aguero 19, Garsija 27, Forlan 49), Deportivo - Barcelona 1:1 (Dijaz 31 - Eto 89), Majorka Viljareal 2:3 (Aduriz 35, Vebo 89 - Kani 28, Ljorente 40, 53), Valensija - Atletik Bilbao 2:0 (Vilja 7, 90), Numansija - Sevilja 0:2 (Armenteros 88, Moreno 90+2 autogol), Espanjol - Malaga 3:0 (Tamudo 5, 44, 56 penal). Sino}: Osasuna - Real, Rasing - Hetafe, Betis - Valjadolid, Sporting - Rekreativo.

Uo~i nastupa na Kupu konfederacija

Povrede pokosile paniju
Uo~i Kupa konfederacija u Ju`noj Africi reprezentacija [panije poko{ena je ozljedama. Posljednja je zadesila igra~a Barcelone @erara Pikea (Gerard Pique), koji je ozlijedio aduktor lijeve noge zbog ~ega }e pauzirati dvije sedmice. Upitan je nastup Andresa Inijeste (Iniesta), koji je u finalu Lige prvaka povrijedio mi{i}, dok }e, prema svemu sude}i, iz kombinacija otpasti i Markos Sena (Marcos Senna) i David Silva. Jedina dobra vijest za selektora Visentea del Boskea (Vicente Bosque) je oporavak Santija Kazorle (Cazorla) od loma noge. [panija, koja na Kupu konfederacija igra kao evropski prvak, igrat }e prvi me~ u Ju`noj Africi 14. juna protiv Novog (M. T.) Zelanda.

Razigravanje u Njema~koj

Nirnberg u Prvoj ligi, Energi ispao
Ekipa Nirnberga vratit }e se u elitno njema~ko dru{tvo nakon {to je u razigravanju za Bundesligu i u drugom me~u savladala Energi. Bavarska ekipa, koja je u Drugoj ligi ove sezone zauzela tre}e mjesto, pobijedila je sa 2:0 te tako ukupnim rezultatom od 5:0 izborila promociju, a Energi gurnula u ni`i rang. (M. T.)

68

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

sport

ROLAN GAROS Ispali branitelji naslova u obje konkurencije

[ve|anin Soderling prekinuo veli~anstveni Nadalov niz
Alm (Kil) {utira pored Abaloa (Sijudad Real)
(Foto: AP)

Prvi teniser svijeta izgubio nakon 31 pobjede i ~etiri naslova u Parizu Viktorija Azarenka dobila Anu Ivanovi}
Prvi teniser svijeta Rafael Nadal nikada do ju~er nije pora`en na Rolan Garosu. [panac je od prvog nastupa u Parizu 2005. godine nanizao 31 pobjedu i ~etiri titule, a od finala sa Ro`erom Federerom (Roger) 2007. godine protivnicima nije dopustio nijedan set. Protiv [ve|anina Robina Soderlinga ju~er je izgubio ne jedan nego sva tri, 23. nosilac dobio ga je sa 3:1. Nakon {to je pao u prvom setu za 34 minute, Nadal se vratio u tajbrejku drugog (7:2). Ipak, to nije bilo dovoljno. Soderling je uzeo jedan brejk u tre}em setu, a onda je u ~etvrtom osvojio 13. gem (7:2) za veliki trijumf nakon tri i po sata igre i plasman u ~etvrtfinale. Dinara Safina, pak, ne samo da nije izgubila set na ovogodi{njem Otvorenom prvenstvu Francuske nego je u prethodna ~etiri me~a dozvolila protivnicima svega pet gemova.

[panska ekipa osvojila Ligu {ampiona

Sijudad Real odbranio titulu
Njema~ki Kil, kao i pro{le godine, prokockao veliku prednost
Sijudad Real ponovio je uspjeh iz pro{le sezone i savladao Kil u finalu Lige {ampiona za rukometa{e. Nijemci su, kao i pro{le godine (na svom terenu prokockali plus 2 iz Sijudad Reala) bili nadomak trofeja, ali je Sijudad Real u posljednjim minutama pregazio protivnika. U prvoj utakmici Kil je pobijedio sa 39:34 i sve do posljednjih deset minuta uzvrata imao rezultat za trijumf. No, Nijemci su u fini{u, kao i pro{le godine, nestali s terena. Kil je po~etkom drugog dijela vodio sa 20:16, a na kraju izgubio sa 27:33. Arena Kihot je proklju~ala, a zatim su navija~i, zajedno sa svojim ljubimcima i trenerom Talantom Du{ebajevom, proslavili novu titulu. [panski tim je definitivno potvrdio epitet evropskog (Z. [.) kralja.

Soderling: Zaustavio Nadalov pohod na peti uzastopni naslov

(Foto: Reuters)

U ~etvrtom kolu s terena je pomela Francuskinju Aravanu Rezai sa 6:1, 6:0 te je zakazala obra~un sa Viktorijom Azarenkom. Bjeloruskinja je neo~eki-

Zavr{ena utrka \iro d’Italija

Rezultati
Teniseri, ~etvrto kolo: Marej (V. Britanija, 3) - ^ili} (Hrvatska, 13) 7:5, 7:6 (7:4), 6:1, Gonzalez (^ile, 12) - Hanesku (Rumunija, 30) 6:2, 6:4, 6:2, Soderling ([vedska, 23) Nadal ([panija, 1) 6:2, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:2), Davidenko (Rusija, 10) - Verdasko ([panija, 8) 6:2, 6:2, 6:4. Teniserke, ~etvrto kolo: Azarenka (Bjelorusija, 9) - Ivanovi} (Srbija, 8) 6:2, 6:3, Safina (Rusija, 1) - Rezai (Francuska) 6:1, 6:0, Cibulkova (Slova~ka, 20) - Savai (Ma|arska, 29) 6:2, 6:4, [arapova (Rusija) - Li (Kina, 25) 6:4, 0:6, 6:4.

Men~ov pao, ali pobijedio
Ruski biciklista Denis Men~ov pobjednik je utrke \iro d’Italija, koja je ju~er zavr{ena u Rimu. Men~ov, koji je jo{ od 12. etape vodio u ukupnom poretku, pao je u posljednjoj rundi, ali je ipak (M. T.) zadr`ao vodstvo.

Zbog godina i male minuta`e

vano lako dobila Anu Ivanovi} iz Srbije sa 6:2, 6:3. Tako je malo prije Nadala ispala i braniteljica naslova od pro{le godine. Ivanovi} je izgubila servis u tre}em gemu, a onda ubrzo i prvi set. Nakon {to je 19-godi{nja Bjeloruskinja povela sa 5:2 u drugom setu, Srbijanka je uspjela osvojiti jedan brejk, ali je odmah potom pokleknula i oprostila se od titule. Tre}i nosilac Endi Marej (Andy Murray) postao je prvi Britanac u ~etvrtfinalu Rolan Garosa od 2004. godine, jer je osvojio sve klju~ne poene i iskoristio 40 neprisiljenih gre{aka Marina ^ili}a, hrvatskog reprezentativca iz Me|ugorja. (O. L.)

Finale plej-ofa NHL lige

Prvi me~ pripao Detroitu
U prvoj utakmici finala plejofa NHL lige, hokeja{i Detroita savladali su Pitsburg sa 3:1 na~iniv{i novi korak prema odbrani naslova prvaka. Najbolji igra~ utakmice bio je golman Detroita Kris Osgud (Chris Osgood), koji je zaustavio 31 udarac na svoj gol. Druga utakmica igra se pono(M. T.) vo u Detroitu.

Skols: ^ak 23 trofeja sa Man~esterom

Maltbi posti`e gol za Detroit

(Foto: Reuters)

Skols ide iz Man~estera?
Iako je krajem sezone potpisao novi jednogodi{nji ugovor sa Man~ester junajtedom, Otokom sve glasnije bruji da }e Pol Skols (Paul Scholes) ipak oti}i s Old traforda. Engleski veznjak, koji ima 34 godine, igra sve manje u dresu „Crvenih |avola“, a ponudu za saradnju mogli bi mu poslati Stouk i Bolton, koji su spremni da mu plate 70.000 funti sedmi~no, koliko zara|uje u Man~esteru. Skols, koji je u 604 nastupa za Man~ester postigao 142 gola i osvojio ~ak 23 trofeja, ve} je ranije rekao da }e mu idu}a sezona biti i (M. T.) posljednja u karijeri.

Na utrci na 200 metara u Njujorku

Gej istr~ao tre}e vrijeme u historiji
Na „Reebok“ gran pri mitingu u Njujorku ameri~ki atleti~ar Tajson Gej (Tyson Gay) istr~ao je tre}e najbolje vrijeme u historiji na 200 metara. Gej, koji je pro{le godine do`ivio dosta razo~arenja, pretr~ao je dionicu za 19,58 sekundi. Br`e od toga uspjeli su samo Majkl D`onson (Michael Johnson) na Olimpijskim igrama 1996. godine (19,32) i Usein Bolt (Usain) (M. T.) u Pekingu (19,30).

Spec
SIDNEJ - Biv{i australski kapiten Mark Viduka odbio je igrati za tu selekciju u preostala tri me~a kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Australski selektor Pim Ferbek (Verbeek) uputio je javni poziv Viduki da se vrati, ali je on odgovorio da `eli propustiti ove kvalifikacije dok ne odlu~i {ta da radi sa svojom karijerom.

Gej: Sjajan nastup u Njujorku

(Foto: AP)

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. juni/lipanj 2009.

69

BILIJAR Zavr{en „Avaz Sarajevo Open“

Trofej za Vilmo{a Folde{a
Ma|arski igra~ u finalu savladao Italijana Brunu Moratorea
Vilmo{ Folde{ pobjednik je Drugog me|unarodnog turnira u bilijaru „Avaz Sarajevo Open 2009“, koji se tri dana igrao u hotelu „Radon Plaza“. Ma|arski velemajstor (ro|en 16. decembra 1984.) savladao je u finalu Brunu Muratorea, jednog od najve}ih igra~a, osmostrukog prvaka Italije i bronzanog sa posljednjeg Prvenstva Evrope u „deveci“. Kona~an rezultat bio je 11:7. U polufinalu turnira, koji se igrao u disciplini „devetka“, Folde{ je savladao jo{ jednog velikana Imrana Mad`ida (Majid), Britanca pakistanskog porijekla, i to sa 9:4, dok je Italijan bio bolji od Marka Bakar~i}a iz Slovenije sa 9:3. Nekada{nji juniorski prvak svijeta iz 2003. godine te bronzaDivkovi} i Veli}: Najbolji igra~i Krivaje
(Foto: I. Isovi})

Krivaja ostaje bez dvojice reprezentativaca

Divkovi} potpisao za Bazel, Veli} ide u Hrvatsku
Folde{: Jedan od najboljih svjetskih igra~a
(Foto: M. Kadri})

Za pobjednika 4.000 eura
Nagradni fond „Avaz Sarajevo Opena“ iznosio je 15.200 eura, a pobjednik Vilmo{ Folde{ zaradio je 4.000 eura. Od igra~a iz Bosne i Hercegovine, najbolje rezultate ostvarili su Edin [uljak, Davor Kuruzovi} i Dejan Mihi}, koji su stigli do {esnaestine finala. ni sa Svjetskog prvenstva u Manili (Filipini) 2007. godine eliminirao je na putu do trona i pro{logodi{njeg pobjednika, Matja`a Er~ulja iz Slovenije. Turnir, koji je, prema kvalitetu u~esnika, bio me|u najboljima na svijetu u posljednjih nekoliko godina, postat }e tradicionalan. - Ljubitelji bilijara imali su priliku da vide najve}e asove na djelu. Zahvalio bih svim u~esnicima te sponozorima koji su podr`ali ovaj zaista veli~anstven doga|aj - rekao je Ramiz Turulja, diA. ^ULI] rektor turnira.

Ono {to je posljednjih mjeseci najavljivano, u subotu je i ozvani~eno - Krivaja ostaje bez dvojice najboljih rukometa{a. Reprezentativci Bosne i Hercegovine Ivan Divkovi} i Deni Veli} nastavit }e karijeru u inozemstvu, u [vicarskoj, odnosno u Hrvatskoj. Divkovi}, koji je u sarajevskoj Bosni proveo pet sezona, u subotu je protiv viso~ke Bosne odigrao opro{tajni susret u dresu mati~nog kluba. - Trener Halid Demirovi} pre-

poru~io me je Bazelu i ve} sam potpisao dvogodi{nji ugovor. Ekipa je zavr{ila sezonu na sedmom mjestu, ali ima ambicije da u narednom prvenstvu ponovo iza|e na evropsku scenu - kazao je 25-godi{nji bek dodav{i da }e se do 26. jula i prozivke u novom klubu maksimalno posvetiti reprezentativnim obavezama. Veli} je, kako nezvani~no saznajemo, potpisao predugovor sa hrvatskim prvoliga{em Nexe iz I. I. Na{ica.

Zavr{ena Premijer liga za rukometa{e

Pojedina~no Prvenstvo BiH u boksu

Krivaja - Bosna Prevent 42:40
Gradska dvorana u Zavidovi}ima. Gledalaca: 700. Sudije: Sa{a Pand`i} (Banja Luka) i Boris [atord`ija (Zenica). Sedmerci: Krivaja 1 (1), Bosna Prevent 5 (5). Isklju~enja: Krivaja 10 minuta, Bosna Prevent 6. Rezultat: Krivaja - Bosna Prevent 42:40 (22:19). KRIVAJA: Selimbegovi} (20 odbrana), Puri} 11, [anti} 4, Ri|i}, Avdi} 2, Veli} 14, Omerovi} 1, ^amd`i}, Memi} 2, \erzi}, Ali} 2, Osmi}, Had`ihasi}, Divkovi} 6. Trener: Adnan Ba{i}. BOSNA PREVENT: Tatar, Karaveli} 2, Maslo 5, Halilbegovi} 7, Limo 5, Mu{inbegovi} 4, Hasagi} 7, Hod`i}, Ahi} 10, [ap~anin. Trener: Senad Skopljak. Veoma dobrom i uzbudljivom utakmicom, u kojoj je Krivaja zaslu`eno savladala Bosnu Prevent

Banjalu~anima pet zlatnih medalja
Sa pet zlatnih i dvije srebrene medalje osvojene u devet finala bokseri Slavije bili su najvjerljiviji na pojedina~nom Prvenstvu BiH u Banjoj Luci. U~estvovalo je 38 takmi~ara iz 12 bh. klubova, me|u kojima nisu bili bijeljinski Radnik, Ilid`a, Vogo{}a i Mostar, koji su bojkotirali ovo takmi~enje. U kategorijama do 48 i do 51 kilograma nije bilo takmi~ara. Najboljim bokserom `iri je proglasio Danijela Topalovi}a. Rezultati finala: do 54 kilograma: Marko \uri} (Jedinstvo, Br~ko) - Nemanja Milinkovi} (Rodi}, Prijedor) 3:0, do 57: Mario Aleksi} (Slavija) - Jasmin Rizvi} (^elik) 2:1, do 60: Sa{a Jaki} (Ljubu{ki) - Ismet @eri} (Biha}) 0:2 (prekid u 3. rundi), do 64: Jovica Dan~i} (Slavija) - Stevo Zolak (Slavija) 0:3, do 69: Fadil Pa{ali} (^elik) - Predrag Kova~evi} (Slavija) 0:3), do 75: Danijel Topalovi} (Slavija) - Mirza Alji} (Slavija) 3:0, do 81: Tomislav Planini} (Ljubu{ki) - Darko Ku~uk (Slavija) 0:3, do 91: Damir Beljo (Zrinjski) - Haris Sulji} (Biha}) 2:0 (prekid u 3. rundi), preko 91: Mensur Dedi} (Biha}) Mersad Murti} (Cazin) 2:0 S. K. (prekid u 2. rundi).

Tabela
Rezultati posljednjeg, 22. kola: Izvi|a~ MI Grupa - Sloboda Solana 35:27, Konjuh - Borac 29:27, Krivaja - Bosna Prevent 42:20, Sloga - Kotor-Varo{ 46:21, Gora`de - Grada~ac 30:26. Slobodna je ekipa Bosne SO.
1. Bosna SO 2. Borac 3. Grada~ac 4. Konjuh 5. Krivaja 6. Gora`de 7. Izvi|a~ MI 8. Sloga 9. Bosna P . 10. Sloboda S. 11. Kotor-Varo{ 12. Olimpik (-12) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 16 14 13 12 12 10 9 9 6 1 3 2 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 0 0 4 8 8 8 9 12 11 11 15 20 19 773:558 696:549 635:591 621:555 668:648 629:611 671:704 643:616 655:684 585:638 641:891 308:460 68 50 42 40 38 37 30 29 29 19 4 -3

i osvojila peto mjesto, zaklju~ena je Premijer liga BiH za rukometa{e. I. I.

Dva turnira u sjede}oj odbojci

Spidovci osvojili „Zagreb Open“
Sarajevski Spid osvojio je tradicionalni turnir „Zagreb Open 2009“ u sjede}oj odbojci nakon {to je u finalu sa 3:2 savladao reprezentaciju Rusije. Spidovci su u grupi sa po maksimalnih 2:0 dobili ekipe Londona i Marsonije te reprezentaciju Hrvatske. Te su me~eve odigrali juniori kluba, a u finalu je protiv jake selekcije Rusije nastupio ne{to ja~i sastav, poja~an sa nekoliko prvotimaca i reprezentativaca. Istovremeno, u Zenici je odigran tradicionalni turnir „Majski zov slobode“, a pehar je ostao u vitrinama doma}ina, KSO Zenica 92. Zeni~ani su u grupi savladali Sme~ i Iskru sa po 2:0, a u finalu gradskog rivala Bosnu sa 2:1. Tre}e mjesto pripalo je bugojanskoj Iskri, koja je sa uvjerljivih 2:0 dobila hrvatski Zadar. Uz beogradski Sme~, u~estvoV. B. vala je i ekipa Br~kog.

Detalj iz borbe Kova~evi} - Pa{ali}

Brdska utrka „Ustikolina 2009“

Suad Hota najbr`i
Suad Hota, voza~ tima „Hota Racing“, pobjednik je brdske utrke „Ustikolina 2009“ u sklopu {ampionata BiH u auto-moto sportu. Na 4.350 metara dugoj stazi Ustikolina - Gavri} u konkurenciji 29 voza~a drugo najbolje vrijeme imao je Miroslav Josipovi}, a tre}e Almir Vrp~i}. Po klasama, pobjede su ostvarili Goran Goj~inovi} (N-1), Davor Domazet (N-3), Darko Lukaji} (H12), Vladimir Ili} (H-13), Bakir Had`i} (H-14) i SuE. A. ad Hota (H-15).

Spec
Pobjedni~ko postolje: Hota sa Josipovi}em i Vrp~i}em

SARAJEVO - Najve}i `enski teniski turnir u BiH „Sarajevo Ladies Open“ po~eo je ju~er me~evima kvalifikacija na terenima „Head Akademije“. Nagradni fond iznosi 25.000 dolara, a turnir je svrstan u seriju ITF-a.

PONEDJELJAK 1. 6. 2009

16.05
NOGOMET, BHT1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.55

LJUBAVNA OLUJA

23.20

SEKS, LUBAV I TAJNE

18.55

OBN INFO

17.30

@ENE SA BROJA 13

17.00

KVIZBI

Prijateljska utakmica: Uzbekistan BiH

20.30
SERIJA, BHT1

Kapri
Dajana postaje direktor hotela „Skapecce“ i roditelji se sele s njom. Polako se otkriva tajna izme|u Grete i Umberta. Kosamo dovodi Vitoriju u vilu i pu{ta joj snimak njene majke... Said se vra}a na Kapri u uniformi karabinijera. Uloge: Gabriela Pesion, Kaspar Kaparoni, Ser|io Asisi

07.00 Dobro jutro 09.00 Etnografske osobenosti BiH: Sedmi~ni pazari 09.30 ^ovjek i vrijeme: Afan Rami} 10.00 BHT vijesti 10.07 Mumijevi, animirana serija, 31/74 10.31 Uradi sam, uradi sama 10.37 Frenderi u zemljama Evrope: Slovenija 10.47 Dje~iji festivali 11.07 Galakti~ki fudbal, strana crtana serija, 4/26 11.31 Nau~na postignu}a, 25/52 11.45 Moja mala kuhinja, r. 11.58 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Muzi~ki program 13.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Frenderi, muzi~ki program 15.35 Nema problema 15.55 BHT vijesti 16.05 Nogomet: Prijateljska utakmica: Uzbekistan - BiH, prijenos Moja mala kuhinja (u pauzi utakmice) 17.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 223/313 18.45 Business news 18.50 Celestin, crtani film 18.57 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik 19.35 Sve~ano zatvaranje Mostarskog prolje}a 2009, prijenos 20.30 Kapri, igrana serija, 32/50 21.30 Top gol, sportski program 22.00 Tema dana 22.25 BHT vijesti 22.40 Business news 22.50 Festival bh. drame, hronika 23.05 Music Life, 19/20 23.35 Zale|e, iranski igrani film 01.05 Pregled programa za utorak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Pjesmom da ti ka`em: Branka Sovrli}, muzi~ki program 09.30 Invent, strani dokumentarni program, 16. epizoda 10.00 Vijesti 10.05 Pozitivna geografija: Kalesija, zabavni program 10.30 Svi mrze Chrisa, igrana serija, 1. epizoda 11.00 Opet Cher, igrana serija, 49. epizoda 11.25 Ha{ki dnevnik 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 55. epizoda, r. 13.05 Ekovizija, dokumentarni program, r. 13.35 Festival klapa iz Omi{a u Mostaru 14.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 14.35 Vijesti 14.45 Tigar je jo{ `iv - Sandokan u borbi, italijanski igrani film /S/ 16.45 Medo Rupert, crtani film 17.00 Federacija danas 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 56. epizoda 18.24 Dnevnik, najava 18.25 Pri~a o Nijazu Durakovi}u, dokumentarna serija, 1. epizoda 19.23 Finansijske novosti 19.25 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 Stra{na stvorenja, ameri~ki igrani film /RP/ 23.10 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 23.20 Seks, ljubav i tajne, igrana serija, 7. epizoda 00.05 Benjamin Barnes, igrana serija, 1. epizoda 00.25 Folk show: Kompilacije 01.10 Pregled programa za utorak

06.50 Kri`i} kru`i}, dje~ija igra 07.05 Memory, dje~ija igra 07.20 Mala {kola, dje~ija igra 07.35 Sveznalica, dje~ija igra 07.55 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 10.30 Odred za ~isto}u, 4/59, zabavna emisija, r. 11.00 Felicity, 27/39, dramska serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 5/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Nikita, 2/6, akcijska serija 14.00 Felicity, 28/39, dramska serija 14.55 E.T., film, r. 16.50 Crna Guja, 12/24, humoristi~na serija 17.25 Fali~ni pansion, 8/12, humoristi~na serija 18.00 Na{a mala klinika, 51/52, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 20.30 Sa{ina ekipa, 9/15, kriminalisti~ka serija 21.30 Dani katastrofe, film sedmice 23.00 Border, 2/13, kriminalisti~ka serija 00.00 Uzmi lovu, kviz

08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.35 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 Serranovi, igrana serija 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre Luna, igrana serija, 65. epizoda 13.00 VIP igrana serija , 14.10 Muzi~ki program 15.00 Rebelde, igrana serija, 190. epizoda 15.55 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 110. epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 180. epizoda 17.30 @ene s broja 13, serijski program, 13.epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.53 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Horizonti 20.00 FBI Files, dokumentarni program 20.58 Vremenska prognoza 21.00 Jedva sam pre`ivio, dokumentarni program 22.00 Cable Guy,igrani film 23.50 Vijesti, informativni program 23.55 Sport centar 00.00 VIP, igrana serija

07.20 Made in Banja Luka, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 111.5 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Kvizbi, dje~iji kviz 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 19.50 Mijenjam `enu 20.45 Kursad`ije 21.30 Mahala{i, serija 22.10 Terminator 3, film (Terminator: Rise of the Machines, 2003) 00.00 Ljubav je pi{tolj, film (Love is a Gun, 1994) 01.50 Sarajevo on line, r. 02.00 Made in Banja Luka, r.

TV TK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda humoristi~ka serija 20.05 Zabranjena ljubav serijski program 21.30 Na{e pri~e informativno-dokumentarni program 22.00 Frejzer, igrana serija Skrivena kamera 22.30 Na kraju dana informativni program 22.45 Klinika, igrana serija 23.30 Razgoli}ena nauka strani dokumentarni program

23.50 Vijesti 23.55 Sport centar

TV BPK Gora`de
17.05 19.00 20.00 20.30 21.10 23.00 23.30 SMS Chat Dnevnik Sportski program Dokumentarni program Kontakt emisija Dnevnik, r. Sportski program, r.

19.30 20.05 21.00 22.00 23.50

Reemitiranje Dnevnika HRT-a HT sport, sportska emisija Bonaventura Brzi i mrtvi, igrani film Vijesti

20.35 Reporta`a 21.10 Duhovni velikani, kard. Franjo [eper 22.05 FIS SHOP 22.10 Teta Liza, reporta`a 22.45 Dnevnik KISS, r.

TV Visoko
18.00 19.30 20.05 20.35 20.45 21.15 22.15 22.25 23.30 23.00 Sportski program, r. Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Drugo poluvrijeme Saga o Mekgregorovima, 16. ep. Vijesti, r. TV strane VOA Satelitski program

TV Kakanj
19.00 19.30 20.00 20.20 20.40 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 Bra}a Koale, crtani film Dnevnik FTV Vijesti IC Kazna, serija ^udesna zemlja TV Liberty, info.program Merkur trka kolica Druga strana ljubavi, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike

19.30 Muzi~ki program 20.05 Posljednja karika, igrana serija 1/6 21.00 Bh. veza, inf-politi~ki program, r. 21.30 Hronika USK 21.45 Sportska hronika 22.00 Pod suncem St. Tropea, igrana serija

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

Tv Bugojno
19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 23.50 23.55 00.00 Informator Crtani film Sport centar Dokumentarni program Potez - sportski program Cable Guy - igrani film Vijesti Sport centar VIP - igrana serija

TV Zenica
16.00 17.30 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.15 23.30 00.00 01.30 Popodne s vama, Svjedok prirode TV izlog, mali oglasi Dje~iji program Mali oglasi, obavje{tenja, Zenica danas Autoshop, r. Turizam plus BH veza ZE sport plus Plima `ivota, igrana serija Vijesti VOA - Glas Amerike Popodne s vama, r. Odjava, program DW

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Mu{kar~ine, igrana serija Va{a `elja TOP VIJESTI Muzi~ki SMS

TV Travnik
18.00 19.00 19.25 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 23.00 Igrana serija „Lo{e djevojke“ Dnevnik TV Travnik Slijedi, preporu~ujemo Autovizija Slijedi... preporu~ujemo... Gost i ona Kviz Tuti fruti Igrana serija Lo{e djevojke Dnevnik TV Travnik (repriza)

HIT TV
20.00 Amerika, serija 21.00 Super Tempo - sportska emisija 22.00 Objektiv II 22.35 KGB, r. 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph 23.45 Frame 00.00 Tri minuta 00.05 Film 02.30 Kriminal u Rusiji, savremene hronike, r.

RTM
18.00 19.00 19.30 21.00 22.00 Grad RTM vijesti Sportski magazin Top live, muzi~ka emisija Bable Guy, igrani film

TV KISS
19.00 19.25 19.30 19.55 20.00 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Marketing, Zrinjski info, 3. emisija

TV USK
17.20 18.10 18.35 19.00 Pod suncem St. Tropea, serija, r. Svi vole Rejmonda, serija, r. Svi vole Rejmonda, serija, r. Dnevnik TV USK

HTV Oskar C
18.30 Zauvijek susjedi, igrana serija 19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub N.Geographic MTV Adria RTL PRO 7

20.05
FILM, HRT2

22.05

JEDNA PJESMA

11.00

U@IVO: TENIS

17.30

POKER

16.00

ITALIJA - SERIJA A

15.00

CARSTVO DEVA

19.30

MUSIC MIX

19.05 FARMER TRA@I @ENU

18.10

SIMPSONOVI

17.25 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Bolji `ivot, TV serija 21.00 Svjedok 22.00 Vijesti 22.05 Jedna pjesma - jedna `elja

11.00 U@IVO: Tenis: French Open u Parizu 20.30 Tenis: Analiza dana 21.00 Clas Time 21.05 Wrestling 21.30 Wrestling 22.30 Watts 22.40 Clash Time 22.45 Eurogolovi 23.00 Tenis 00.00 Tenis: French Open

14.30 Sportski kviz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuelnosti 19.15 Bundesliga hitovi 19.45 Bundesliga hitovi 21.45 DSF dokumentarac 22.45 Bundesliga hitovi 23.00 Sportski kviz 00.00 Sportski klipovi

16.00 Italija - Serija A: Bolonja Katanija 17.45 Moto GP Italija Trka 125 cc 18.45 Moto GP Italija - Trka 250 cc 19.45 Moto GP Italija - Trka GP 21.00 CEFL: Vukovi - Cineplexx Blue Devils 22.30 Pregled Moto GP Italija 23.00 Pregled Serije A

15.00 Carstvo deva 16.00 Planeta meso`dera 17.00 Charley Boorman: Svim sredstvima 18.00 Ekspedicija na Antartik 19.00 Interpol istra`uje 20.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 21.00 Kod crveno: Spa{avanje 22.00 Tabu: Rezanje ko`e

15.30 My Super Sweet 16 16.00 Made 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.05 Rock Chart 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 22.00 Pimp My Ride 22.30 Pimp My Ride 23.00 The Andy Milonakis Show

11.45 Robin Hud, film 13.20 Policijska akademija 2, film 14.45 Ana i kralj, film 17.20 Dinosaur, film 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Farmer tra`i `enu 20.15 Sahara, film 22.30 Zmije u avionu, film 00.30 Sahara, film

12.10 Ujak s Marsa, film 13.45 Izgubljeni u svemiru, film 15.45 ^ovjek od 200 godina, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Hellboy, film 22.30 Matrix Reloaded, film 01.00 Hellboy, film

Poziv za Saru
D`oi Tajler je biv{i advokat koji se nakon problema s mafijom bavi uru~ivanjem sudskih poziva za svog prepredenog {efa Reja. No, ne ide mu najbolje, a probleme mu pravi i kolega Toni, koji se s njim nadme}e za svaki unosniji posao. Uloge: Metju Peri, Elizabet Harli, Vinsent Pastor, Brus Kembl Reditelj: Red`inald Hadlin

PONEDJELJAK 1.6.2009
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Odga|anje razgovora sa partnerom, mo`e samo na{koditi oboma. Problem ne}e sam od sebe nestati. 21. III - 20. IV Posao: Prilika dolazi sa sasvim druge strane nego {to mislite. Ne pokazujte previ{e iznena|enje ni radost. Zdravlje: Optimizam je opet u porastu.
OVAN

21.50

POSLU[AJ...

20.10

LATINICA

17.05

MONK

21.00

NE ZABORAVI STIHOVE

07.00 Jutarnji program 09.00 Praistorijski park - dokumentarni program, 1/6 10.00 Vijesti 10.05 Kuhinjica 10.30 [umska {kola - program za djecu 10.35 Denijeve mozgalice - program za djecu, 5/52 10.40 Moja zlatna ribica je zlica - crtana serija , 14/26 11.05 Sveti orah - serija, 116/260 11.30 W.W.M. magazin - zabavni program 12.00 Vijesti 12.15 Kreni u prirodu - dokumentarni program, 9/10 13.10 Frej`er - humoristi~ka serija, 88/265 13.35 Slavni parovi - Boris Karlof i Bela Lugosi - dokumentarni program 14.05 Ekstremni `ivot - pera~i prozora 14.30 6. ITF Futures - Prijedor 2009. - reporta`a 14.45 Aktiva 15.10 MTS magazin - zabavni program 15.35 Biografije - Val Kilmer - dokumentarna serija 16.30 Srpska danas 17.15 Pitajte, tra`imo odgovor 17.35 Kalendar Milutina Milankovi}a 19.00 Frej`er - humo. serija, 89/265 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Presing - informativni program 21.00 Tito - crveno i crno: Linija vatre - dok.serijal, 17/24 21.50 Poslu{aj... - muzi~ka emisija 22.05 Crne knjige - serija, 17/18 22.35 Info profil 22.50 Sport 22.55 Finansijske novosti 23.00 Sjednica Narodne skup{tine RS - pregled 23.10 Vrisak antike - film 00.35 Gillette World Sport

06.10 06.15 06.45 07.00 09.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.35 17.40 17.45 18.35 19.30 20.10 21.50 22.20 22.25 23.30 23.45 23.50 00.00 00.45 01.30 02.15 02.35 03.20 03.35 05.05

Najava programa Drugo mi{ljenje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Sve }e biti dobro, telenovela (44’39“) Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Tajni Versailles, doku. film (53’)* Tre}a dob, emisija za umirovljenike Burzovno izvje{}e* Dnevnik TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela* Dan za danom, mozai~nozabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o osobama s invaliditetom Direkt Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo - Vijesti Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz* Sve }e biti dobro, telenovela (43’30“) Dnevnik Latinica: Idoli Potro{a~ki kod Burzovno izvje{}e* Otvoreno Dnevnik 3 Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Dosjei X (7), serija (12)* Zvjezdane staze: Deep Space Nine 7, serija* @ivot na Marsu 1, serija (12)* Dosje kuhinja, humoristi~na serija (12)* Monk 4, serija* Skica za portret Latinica: Idoli Draga neprijateljica, telenovela*

06.40 06.55 07.00 07.25 07.45

08.05 08.15 08.45 09.30 10.00

10.55 11.10 12.30 14.35 14.45 15.00 17.05 17.50 18.10 18.15 18.35 19.20 19.30 20.00 20.05 21.45 21.57 22.05 22.40 23.35 00.00 00.45 01.45

TEST Najava programa Mali titani, crtana serija* Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* TV vrti}: @ivot u obitelji vodenkonja: Indijanci* Tikvi}i: [to sve tikva mo`e biti Pingu* Abeceda EU: Slovo M, 2. dio Ran~ kod Pikove sedmice, serija za djecu* Beverly Hills 10, serija* Vip Music Club Antologija hrvatskoga glumi{ta - T.Brezova~ki: Diogene{ (1994.) (1.dio) (oko 54’)* Fotografija u Hrvatskoj Moj prijatelj {pijun, kanadski film (80’38“)* Vip Music Club LP Ta politiká: Gra|anski neposluh Brlog Tenis, Roland Garros Monk 4, serija* @upanijska panorama Vrijeme Vijesti na Drugom Na rubu znanosti: Transurfing Crtani film* VIP Music Club Ve~eras... Poziv za Saru, ameri~ki film (96’)* Vijesti na Drugom Vrijeme Zakon!, doma}a humoristi~na serija (12)* @ivot na Marsu 1, serija (12)* Dosje kuhinja, humoristi~na serija (12)* Blizu doma, serija (12)* Vrijeme je za jazz: Gwilym Simcock, piano solo (61’40“) TV raspored

06.30 Otvori svoje srce, serija 07.20 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Graditelj Bob, crtana serija 08.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.35 Rebelde, serija 11.35 Vatreno srce, serija 12.30 IN magazin by Bijele udovice 13.15 Inspektor Rex, serija 14.15 Farma, reality show 15.15 Obitelj Kremenko, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Inspektor Rex, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Farma, reality show 21.00 Ne zaboravi stihove, glazbeni kviz 22.00 Privatna praksa, serija 23.05 Vijesti 23.20 Eli Stone, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 @ivot na sjeveru, serija 01.45 Ezo TV, tarot show 02.45 [a{avi roditelji, igrani film 04.10 Seinfeld, serija 04.35 @ivot na sjeveru, serija 05.20 IN magazin 05.55 Farma, realtiy show 06.25 Kraj programa

Ljubav: Uspjet }ete tek kada potpuno zaboravite na ljubomoru. Ona vas uvijek ko{ta vi{e nego {to 21.IV - 22.V mislite. Posao: Sa dobrim manevrima do{li ste u situaciju da mo`ete ra~unati na dobitak. U~inite i posljednji korak. Zdravlje: Promijenite na~in ishrane.
BLIZANCI Ljubav: Najbolje je i za vas i za partnera da zabor-

BIK

avite na krizu. Nastavite `ivot kao da se ni{ta nije desilo. Posao: Pazite da ne prenaglite u dono{enju veoma va`ne odluke. Najbolje je da o cijeloj stvari jo{ dobro razmislite. Zdravlje: Izbjegavajte velike skupove.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ne stvarajte sebi nepotrebne brige. U`ivajte u tome {to ste ve} ostvarili. Partner priprema 23.VI - 22.VII iznena|enje. Posao: Ba{ ni{ta vas ne mo`e zaustaviti na va{em putu do uspjeha. Puni ste elana ali i dobrih, ostvarljivih ideja. Zdravlje: Kontrolirajte krvu sliku. Ljubav: Voljena osoba vam laka srca daje jo{ jednu veliku {ansu. Nemopte sve upropastiti 23.VII - 22.VIII nep{otrebnom pri~om. Posao: Osoba koju ste nedavno upoznali, pozvat }e vas na razgovor. Pazite se njene slatkorje~ivosti, to je zamka. Zdravlje: Energija u manjem padu. Ljubav: Pokazuje se, na najbolji na~in, kako se prava ljubav zauvijek dobro pamti. E, sad, treba je znati i sa~uvati... 23.VIII - 22.IX Posao: ^eka vas izuzetno naporan dan. Puno je dokazivanja drugima da ste u pravu vi a ne va{i suparnici. Zdravlje: Izbjegavajte gu`vu.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Osoba, sa kojom ste u prijateljskim ili poslovnim odnosima, vi{e ne krije ljubavna osje}an23.IX - 22.X ja prema vama. Posao: Neko jedva ~eka da vam vrati za u~injenu nepravdu. Ne pla{ite se, samo opreznije otkrivajte svoje planove. Zdravlje: Poradite na kondiciji.
[KORPIJA Ljubav: Odlu~nim potezom mo`ete potpuno pri-

VAGA

EMISIJA

Jedva sam pre`ivio
U ovoj emisiji, pogledajte dvije pri~e. Prva je o Mustafi Zuki}u koji je tokom rata u Armiji BiH radio kao bolni~ar i poku{avaju}i pomo}i ranjenom saborcu i sam je te{ko ranjen. Druga pri~a je o Almi Mujezinovi}, koja je pri povratku ku}i sa izleta do`ivjela te{ku saobra}ajnu nesre}u.

dobiti partnera i njegovu naklonost. Tako }ete ispuniti svoj cilj. Posao: Dugo ~ekate na jednu odluku. Sada se mo`ete uvjeriti da vam donosi dosta ugodnih trenutaka. Zdravlje: [etajte ~e{}e.
23.X - 22.XI

Terminator 3

22.10
PINK BH
Arnold [varceneger se vratio kroz vrijeme kao T-101 Terminator u `estokom hitu re`isera D`onatana Mostova. Zapanjuju}i efekti, bravurozna uzbu|enja i radnja filma koja se vrtoglavo kre}e ka neo~ekivanom. Pravi spektakl za gledanje. Uloge: Arnold [varceneger, Nik [tal, Klea Dejns Reditelj: D`onatan Mostov

Ljubav: Doma}a atmosfera, ako uspijete da se skrasite kod ku}e, doprinijet }e boljim odnosima 23.XI-22.XII sa partnerom. Posao: Samo bez panike. Sve }e se zavr{iti mnogo bolje nego {to ste ikada sanjali. Iskoristite iznenadnu priliku. Zdravlje: Bolje nego {to mislite. Ljubav: Izvla~ite mnogo vi{e nego {to ste o~ekivali. Imate velike mogu}nosti za potpun uspjeh i 23.XII-21.I dokazivanje. Posao: Postupajte razumnije i rezultati ne}e izostati. U protivnom, mo`e se desiti da izgubite ono {to imate. Zdravlje: Bez promjene.
VODOLIJA Ljubav: Uzmite dovoljno vremena za sebe i voljeJARAC

STRIJELAC

21.00
NTV HAYAT

FILM

Dani katastrofe 21.30
OBN Nekoliko dana prije proslave Dana nezavisnosti u Los An|elesu, gradu koji se nalazi na pragu socijalne, ekonomske i ekolo{ke katastrofe, bokser Santaros pati od gubitka pam}enja. Dolazi u kontakt s Kristom Nov, porno-glumicom, koja nastoji pokrenuti vlastiti realiti {ou. U tome je spre~ava Dejvid Klark, na~elnik policije. Uloge: [on Vilijam Skot, Sara Mi{el Geler Reditelj: Ri~ard Keli

Stra{na stvorenja 21.25
FEDERALNA TV
Veliki korporacijski konglomerat, Oktopus Inc., kojim upravlja lukavi i okrutni tajkun Rod Mekejn, kupuje londonski Marvud zoolo{ki vrt. Kako bi pobolj{ao biznis u zoolo{kom vrtu, novi vlasnici postave novog menad`era, Rolo Lia. On odmah ima ideju za pove}anje profita: rastjerati sve `ivotinje osim onih stra{nih. Uloge: D`on Klis, D`ejmi Li Kartis, Kevin Klajn, Majkl Pelin Reditelj: Fred [episi i Robert Jang

nu osobu. Samo tako, u opu{tenoj atmosferi, osje}ate se dobro. Posao: U prilici ste da se sasvim slobodno, ali i na svoj osoben na~in, suprotstavite o~iglednoj nepravdi. Zdravlje: Vra}a vam se dobro raspolo`enje.
22.I-19.II

RIBE

FILM

FILM

Ljubav: Uputno je da se danas dr`ite svoga doma. Trenutke opu{tanja podijelite isklju~ivo sa volje20.II-2O.III nom osobom. Posao: Sve }ete uspjeti nadmudriti. Niko ne ra~una na to da se vi, kada ste povrije|eni, pretvarate u „ajkulu“. Zdravlje: Osje}ate se i psihi~ki bolje.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Hendriks: Kobni koktel

Misterija Hendriksove smrti
Smrt rokenrol legende D`imija Hendriksa (Jimi Hendrix) nije bila nesretan slu~aj, ubio ga je njegov menad`er Majkl D`efri (Michael Jeffery), tvrdi D`ejms Rajt (James Wright), koji je u karijeri radio sa brojnim zvijezdama, a sada je napisao knjigu o tom iskustvu i nazvao je „Rock Roadie“.

Posmatra~i su barem na trenutak zaboravili na krizu

(Foto: AFP)

Neobi~na parada u latvijskom glavnom gradu Rigi

Ostaci vrijedne gra|evine

(Foto: AP)

PLAVU[E U BORBI PROTIV RECESIJE
Skoro 500 plavu{a paradiralo ulicama, a prire|ena je i modna revija, kao i ve~ernji bal
RIGA - Udru`enje plavu{a Latvije organiziralo je paradu svojih ~lanica poku{avaju}i na taj na~in vratiti osmijeh na lica stanovnika ove zemlje, koji su sve vi{e zabrinuti zbog globalne ekonomske krize. Mala armija plavu{a, njih skoro 500, paradirala je ulicama Rige, glavnog grada, uz pratnju orkestra, koji su, tako|er, sa~injavale plavu{e, a prire|ena je i modna revija, kao i ve~ernji bal, na kojem se nije mogla vidjeti nijedna crnka ili brineta. Da bi ovaj doga|aj zadovoljio {iroke mase, organiziran je i turnir u golfu, na kojem uvjet za u~e{}e nije bila sportska vje{tina nego boja kose. - Ekonomska situacija je takva da dru{tvo treba ovakve vrste doga|aja - izjavila je Marika Gidere, predsjednica Latvijskog udru`enja plavu{a.

Sru{io se drevni hram
JANGON - Pagoda Danok u Mijanmaru, koja je stara skoro 2.300 godina, uru{ila se prije dva dana, ~ime je ozbiljno o{te}ena ova vrijedna kulturna i vjerska gra|evina. Konstrukcija drevnog objekta bila je oslabila pa je zapo~eta njena rekonstrukcija. Prilikom uru{avanja poginula su dvojica radnika, a desetine ih je povrije|eno.

Karneval kulture u Berlinu
BERLIN - Nekoliko stotina u~esnika Karnevala kulture predstavilo je i ove godine bogatstvo kulturnih razlika stanovnika glavnog grada Njema~ke. Radi se o kombinaciji profesionalnih i amaterskih izvo|a~a koji je prilika da se predstave novi trendovi me|u mladima, kao i me|u manjinama. Prvi festival odr`an je 1996. godine, od kada je prerastao u veliki spektakl, u kojem u~estvuju imigranti iz skoro 200 zemalja.

Iskosa

Bakice narko-bosovi
SANTJAGO - ^ileanska policija uhapsila je dvije `ene od vi{e od 70 godina nakon {to je kod njih prona{la ve}u koli~inu kokaina i gotovine. Marija Valdebenito (80), koja le`i nepokretna u krevetu, i @izela Gilbert (72) terete se za trgovinu drogom. Policija je pretra`ila ku}u i prona{la dva kilograma kokaina te skoro 65.000 dolara u gotovini. Vlasti vjeruju da su ove dvije `ene godinama predvodile trgovinu drogom u oblasti uprkos ~injenici da se njihova ku}a nalazi u neposrednoj blizini policijske akademije.

Abdulah, Ranija i sin Ha{em na tribinama

Kraljevski par na takmi~enju
AMAN - Jordanski kraljevski par Abdulah II i kraljica Ranija, zajedno sa sinom Ha{emom, prisustvovali su atletskom takmi~enju za mlade u Amanu. U~estvovalo je nekoliko hiljada studenata i u~enika iz cijele zemlje, a cilj ovog takmi~enja je da se popravi fizi~ka, ali i psihi~ka spremnost najmla|ih. Kraljica Ranija je, izme|u ostalog, osnovala Fondaciju za pomo} djeci, posebno u oblasti obrazovanja, lije~enja i socijalne brige.

Veliki spektakl na ulicama

(Foto: AP)