Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik petak, 3. 7. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4960 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

MAFIJA

Finansijski inspektori razotkrili {efov lopovluk

ZA[TO TU@IOCI [TITE DERVI[EVI]EVKRIMINAL?
Samopostavljenog {efa Federalne finansijske policije njegovi inspektori vi{e puta prijavljivali za te{ki kriminal Gdje su nestali zaplijenjeno meso, televizori, muzi~ke linije, kafa, bicikli, alkoholna pi}a, pa ~ak i novac Ekskluzivno: Karl Koks, najpopularniji DJ

P

oku{aj generalskog bankarskog lobija da retroaktivnim podizanjem kamata oplja~ka gra|ane, izgleda predstavlja po~etak odmotavanja

velikog mafija{kog klupka u koje su upetljani potpla}eni policajci, Tu|manovi generali, doma}i i strani politi~ari. Atak da se nakon uni{tenja 82 doma}e banke posao

zavr{i uklanjanjem i Razvojne banke FBiH i otme njena zarada za d`epove hercegbosanskih tajkuna, zahvaljuju}i „Avazu“ nije pro{ao s dosada{njom lako}om. 9. strana

Cijene

Koks: Jedva ~ekam nastup u Sarajevu

U Sarajevo idu}e godine!
37. strana

„Avaz“ saznaje: Buna me|u poslanicima

PARLAMENTARCI PROTIV UMANJENJA SVOJIH PLA]A
Skandal: Vlada HNK pro{iruje vozni park

Nakon poskupljenja goriva, trgovci lan~ano podi`u cijene namirnica

(Foto: M. @ivojevi})

4. strana

Stru~njaci obja{njavaju da najgore tek dolazi

MJENJA^ „AUDIJA“ SKORO 10.000 KM!
KO[ARKA

Prijete socijalni nemiri
3. strana

Ikoni} odlazi u Ukrajinu

77. strana

8. strana

Milorad Dodik s novinarima u Banjoj Luci

Razgovori o reformi Ustava samo u BiH
Nadam se da sastanak s Tihi}em i ^ovi}em u Dubrovniku ne}e poremetiti Sanaderova ostavka
Premijer RS Milorad Dodik izjavio je ju~er novinarima u Banjoj Luci da o ustavnoj reformi ne}e razgovarati izvan BiH i da je to stvar doma}ih organa i vlasti. - Razgovori o Ustavu mogu se voditi samo u BiH, a ne u Francuskoj, kako se to najavljuje izri~it je Dodik, poru~uju}i da ni Brisel nije mjesto gdje pola`e ra~une, a da se i u BiH mo`e razgovarati samo o izboru ~lanova Predsjedni{tva BiH i broju poslanika u Dr`avnom parlamentu. Entitetski premijer potvrdio je da }e 9. jula i}i u Dubrovnik, na sastanak na koji je pozvana i prudska trojka, a kojem }e prisustvovati i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), kao i {vedski ministar vanjskih poslova Karl Bilt (Carl Bildt). - Pozvan sam na taj susret sa

2

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

aktuelno

VIZNI RE@IM Napredak na{e zemlje ka bijelom {engenu

BiH }e u septembru biti spremna za razgovore?
Neupitno usvajanje zakona o zabrani diskriminacije
Predstavni~ki dom Dr`avnog parlamenta na narednoj sjednici, 8. jula, razmatrat }e u drugom ~itanju Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije BiH, kao jedan od uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane na{e zemlje.

Vrag odnio {alu
- Velike su {anse da ve} na narednoj sjednici usvojimo ovaj zakon i time ispunimo jo{ jednu od obaveza za liberalizaciju viznog re`ima. Naravno, uva`avaju}i stavove religijskih zajednica, ali i zahtjeve Evropske unije. Me|utim, brine me zakon o prijevozu opasnih materija, u vezi s kojim u Vije}u ministara BiH ne postoji saglasnost - kazao je za „Dnevni avaz“ predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Beriz Belki}. Ka`e da je, na`alost, od resornog ministra dobio informaciju da postoji zastoj u konsultacijama kada je rije~ o ovom zakonu i da se Vije}e ministara o tome jo{ nije odre|ivalo. No, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma, uprkos ovakvoj situaciji, smatra da }emo u septembru biti spremni za razgovore s predstavnicima Evropske komisije (EK) o liberalizaciji viznog re`ima.

Dodik: Ni u Briselu ne pola`em ra~une

Svi o kreditu, a vo}njak stradao
Povodom prijave TIBiH, Dodik je ustvrdio da „nije bilo nikakve korupcije, niti nepotizma“, dodaju}i da svi govore o tom kreditu „kao da je taj novac dat besplatno“. - Svi pri~aju o famoznom krSulejmanom Tihi}em i Draganom ^ovi}em kao ~lan famozne prudske trojke. Nadam se da taj sastanak ne}e poremetiti ostavka hrvatskog premijera Ive Sanadera - rekao je Dodik. Komentiraju}i prijavu koju je „Transparency International“ (TI) BiH podnio protiv njega Komisiji za spre~avanje sukoba interesa u organima RS, a zbog kredita od tri miliona KM koji je Investiciono-razvojna banka editu, a vo}njak stradao, jer je grad prije dvije no}i napravio dosta {tete na njemu. Ta~no je da je moj sin suvlasnik tog preduze}a i da je preduze}e dobilo novac, a ne on, ali neki `ele da zadr`e tu temu - rekao je Dodik. RS dala preduze}u „Fruit-eco“, ~iji je suvlasnik njegov sin, Dodik je rekao da je „TI strano tijelo i da ih ne do`ivljava kao relevantnu organizaciju“. - Komisija je organ RS i naravno da }u sara|ivati, ako me pozovu, ali to je tendenciozno ura|eno i objavljeno ba{ na dan zasjedanja Vije}a za implementaciju mira (PIC) i trebalo je skrenuti pa`nju na de{avanja u RS @. RALJI] rekao je Dodik.

Sarajevo: Ho}e li gu`ve za vize uskoro biti pro{lost

(Foto: M. @ivojevi})

- ^im Vije}e ministara usaglasi zakon o prijevozu opasnih materija, mi }emo ga razmatrati po hitnoj proceduri, odnosno usvojiti bez amandmana. Imamo i dogovore vezane uz ubrzanu strategiju

borbe protiv korupcije te eventualno dono{enje zakona koji regulira to pitanje... Uglavnom, intenzivno radimo - rekao je Belki}, dodaju}i da je „vrag odnio {alu“.

Policijski odbori 14. jula?
Kada je rije~ o formiranju nezavisnih tijela policijske strukture u BiH, Belki} isti~e da je konkurs zavr{en i da }e nadle`na komisija naredne sedmice intervjuirati kandidate. - Koncem idu}e sedmice mogli bismo imati rang-liste. Teoretski bi bilo mogu}e, ako se dogovorimo s Domom naroda Parlamenta BiH, da na zajedni~koj sjednici 14. juna imenujemo ta dva odbora - zaklju~io je Belki}.

Prona}i kompromis
Kada je rije~ o usvajanju zakona o zabrani diskriminacije, u Zajedni~koj parlamentarnoj komisiji za evropske integracije, kako nam je prenio predsjedavaju}i tog tijela Halid Genjac, mo`e se ~uti stav da BiH mora prona}i kompromis izme|u tradicije i zahtjeva koje pred nas postavlja EU.
S. RO@AJAC

Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora

Zgrada Vlade RS ko{tala 174.397.330 maraka
Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora u RS ukazala je ponovo na niz nepravilnosti u radu i nepridr`avanje zakonskih odredbi javnih nabavki i drugog u pro{logodi{njem radu Generalnog sekretarijata Vlade RS, nekih ministarstava, Slu`be predsjednika RS, ali i predstavni{tava RS u svijetu, javila je Fena. Revizori su utvrdili i da je u decembru pro{le godine, dok je Vlada RS donosila mjere {tednje, kupljen „audi A8“ koji je ko{tao 229.000 KM ili prosje~nih 650 penzija u RS. Navodi se da je za taj automobil iz bud`eta dodijeljen novac predstavni{tvu RS u Njema~koj pod stavkom „nabavka osnovnih sredstava“. Kada je u pitanju Generalni sekretarijat Vlade RS, revizori su u svom izvje{taju dali niz preporuka, jer nisu ispo{tovane sve zakonske procedure, ali je i kona~no objavljeno da ukupna vrijednost nove zgrade Vlade RS iznosi 174.397.330 KM. Revizori su ukazali i na propuste u radu Slu`be predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a.

„Avaz“ saznaje

Zbog nedostatka novca

Gasi se Savez logora{a BiH
Savez logora{a Bosne i Hercegovine pred definitivnim je ga{enjem zbog nedostatka novca neophodnog za daljnji rad, saznaje „Dnevni avaz“. To je ju~er za na{ list potvrdio i predsjednik ovog saveza Murat Tahirovi}. - Savez nema bud`et. [est mjeseci je pro{lo, a mi nismo dobili ni marke. Nekako smo se uspjeli pokrivati, ali dalje ne ide. Zbog toga smo u ~etvrtak raskinuli ugovore o radu s na{im radnicima. Reduciramo rad u potpunosti. Savez je, dakle, pred ga{enjem, a ako se ne na|e neko rje{enje, on }e uskoro potpuno biti uga{en - rekao je Tahirovi}. On je naveo da je Savez do sada finansirala Vlada FBiH, ali da su isplate obustavljene zbog krize. Bo{nja~ki oficir za vezu s Ha{kim tribunalom Amir Ahmi} kazao je za „Avaz“ da ga{enje Saveza ima politi~ku dimenziju. - ^ini se da su posljednje aktivnosti Saveza, kada su podnijeli prijave protiv ~lanova kriznih {tabova iz RS za vrijeme agresije i prijavu protiv velikosrpskog ideologa Dobrice ]osica, uznemirile odre|ene krugove ne samo u RS i Srbiji nego i u FBiH. Nadam se da }e Vlada FBiH prona}i rje{enje i sprije~iti ukidanje Saveza loF. V. gora{a - kazao je Ahmi}.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Federalni ministri ipak idu na godi{nji odmor
- Dok obi~an narod ne mo`e oti}i na godi{nji odmor, jer nema posla i u stalnoj je potrazi za poslom, dotle neodgovorna i nesposobna vlast sebi odre|uje odmor, i to kolektivni, naravno na nekoj egzoti~noj svjetskoj destinaciji, a dr`avi prijeti bankrot. Najgore je to {to bi, kada bi sada bili izbori, ponovo isti ljudi bili izabrani u vlast. Niko ne smije glasati za neke druge da se promijeni ovo stanje. Sramota! (staufenberg)

Visoki predstavnik na sastanku u [tokholmu

Incko: Sramota za politi~ko vodstvo BiH
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) ju~er je [tokholmu, tokom neformalne sjednice politi~kih direktor zemalja ~lanica EU, istakao da su sporo izvr{avanje i negativni potezi doveli do ka{njenja u ispunjenju prioriteta iz Evropskog partnerstva, uklju~uju}i i neimenovanje direktora Direkcije za evropske integracije BiH, tranziciju OHR-a te razvoj konstruktivnog politi~kog dijaloga me|u bh. politi~kim liderima. - Kao rezultat nedovoljne pa`nje vlasti BiH, napredak u oblasti euroatlantskih integracija bio je skroman. Nepostojanje vizije i osje}aja za hitnost kod bh. vlasti dovelo je do toga da gra|ani BiH ne}e dobiti vizne olak{ice prije po~etka sljede}e godine. Bit }e to `alostan neuspjeh i sramota za politi~ko vodstvo BiH - naveo je Incko.

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

CIJENE Stru~njaci obja{njavaju da najgore tek dolazi

Socijalni nemiri zbog poskupljenja
Prvi talas poskupljenja u narednim sedmicama Najve}i udar osjetit }e gra|ani Nakon poskupljenja goriva, trgovci lan~ano podi`u cijene namirnica
Ve} u prvim danima primjene Zakona o akcizama BiH potro{a~i po~inju osje}ati lan~ana poskupljenja i drugih `ivotnih namirnica, a ne samo akcizne robe. Primjerice, {e}er je ju~er poskupio za i 25 feninga u nekim trgovinama. Kako saznajemo, ovog artikla ima veoma malo na tr`i{tu. Tako|er, osvje`avaju}a pi}a u pojedinim trgovinama ni ju~er nisu prodavana, jer su trgovci ~ekali nove, vi{e cijene.

Zlo~inci u uniformama
Zbog katastrofalnih gre{aka biv{eg IPTF-a sada po{teni decertificirani policajci {trajkuju gla|u, dok njihov hljeb jedu razni ze~evi}i
^injenica da se u aktivnom sastavu policije Republike Srpske i danas, 14 godina nakon rata, nalaze policajci koji su najdirektnije bili umije{ani u ratne zlo~ine, ponovo je dobila potvrdu. Ovog puta u hap{enju prijedorskog policajca Sa{e Ze~evi}a. Njega je „otkucao“ Damir Ivankovi}, nakon {to je sam priznao krivicu za strijeljanje vi{e od 200 civila na Kori}anskim stijenama. Postoji li dovoljno dokaza da Ze~evi} bude osu|en za ratni zlo~in, odlu~it }e Sud BiH. Ono {to u cijeloj pri~i, me|utim, bode u o~i jeste ~injenica da je Ze~evi}, uprkos tobo`njim silnim provjerama doma}ih i pogotovo stranih institucija, svih ovih godina slobodno `ivio i lagodno se {epurio u policijskoj uniformi. I {to je najgore, nije jedini. Nikad, naprimjer, nije do kraja dovedena pri~a o dana{njim aktivnim policajcima u RS koji su u~estvovali u srebreni~kom genocidu, iako ih povratnici prepoznaju na ulici. Njih je, kao i Ze~evi}a, zaobi{la provjera koju je 2002. godine proveo tada{nji IPTF uz sijaset katastrofalnih gre{aka koje su na najdirektniji na~in odredile sudbine stotina ljudi. S jedne strane, certifikati su te 2002. ni krivima ni du`nima oduzeti stotinama policajaca, a razlozi za zabranu rada u njihovim slu~ajevima bili su ili banalni ili plod gre{aka. S druge strane, ljudi poput Ze~evi}a zadr`ali su policijske uniforme. I danas u Zvorniku i okolnim op}inama prepri~ava se bahatost ruskog policajaca IPTF-a, izvjesnog Vladmira, koji je svojim potpisom odre|ivao sudbine ljudi. A Vladimir je, osim {to je volio i po{tovao ratne zlo~ince, veliku ljubav pokazivao i prema kriminalcima. I sam do grla umije{an u tada{nju aferu {verca {e}era, na poslu je zadr`avao sve one koji su bili spremni za`miriti nad kriminalnom, dok su oni koji bi naivno poku{ali raditi svoj posao automatski dolazili na spisak za decertifikaciju. Najgore je {to su, o~ito, svi uredi IPTF-a imali svoje vladimire, ~ije gre{ke, bile one namjerne ili slu~ajne, ni do danas niko nije `elio ispraviti. Zbog toga po{teni decertificirani policajci {tajkuju gla|u, dok njihov hljeb jedu razni ze~evi}i.

Doma}i proizvodi
Prema saznanjima na{eg lista, u narednim danima zbog poskupljenja goriva cijene }e najvjerovatnije „uskladiti“ i proizvo|a~i ostalih namirnica. Zbog toga, ali i najava da }e primjenom Zakona o za{titi doma}e proizvodnje porasti cijene uvezenih, a time i doma}ih namirnica, u

[e}era na tr`i{tu ima veoma malo

(Foto: M. @ivojevi})

Lakota: Trgovci odmah di`u cijene
Mesud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu interesa potro{a~a KS, tako|er ka`e da }e na Zakon o za{titi doma}e proizvodnje proizvo|a~i iz susjednih zemalja vjerovatno reagirati kratkotrajnim bojkotom - dizanjem cijena. - Kada je u pitanju Zakon o zemalja na Zakon o za{titi doma}e proizvodnje. Sli~no predvi|a i Igor Gavran, menad`er Sektora za makroekonomiju Vanjskotrgovinske komore BiH. akcizama, trgovci i neakcizne robe odmah su po~eli dizati cijene, jer se radi o njihovoj dobiti. Najgore je {to se to primjenjuje na proizvode koji se najvi{e koriste, kao {to su ulje, bra{no, {e}er, mlijeko i mlije~ni proizvodi... - ka`e Lakota. za{titi doma}e proizvodnje, Gavran ka`e da }e susjedne zemlje na ovaj zakon reagirati prvenstveno vi{im cijenama. - Kompanije koje uvoze u na{u zemlju ne}e trpjeti. Mada }e smanjiti uvoz, ne}e smanjiti zaradu, jer, primjerice, ako govorimo o industriji mlijeka, mnoge strane mljekare imaju pogone u BiH. I doma}i proizvo|a~i tada }e pove}ati cijene. Sve to mo`e uzrokovati pove}anje inflacije i pove}anje cijena. Uz rigorozne mjere MMF-a za smanjenje javne potro{nje, to u kona~nici mo`e dovesti do ve}eg pada standarda mnogih gra|ana i socijalnih nemira. Apsolutno najve}i udar osjetit }e potro{a~i - mi{ljenja je B. TURKOVI] Gavran.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Buli}: Akcize iskori{tene

Gavran: Ve} se osjeti

udru`enjima potro{a~a tvrde da se zakoni lome preko le|a gra|ana. - Veliki je problem {to je akcizom optere}eno i gorivo koje se koristi u procesu proizvodnje i transportu namirnica, {to ulazi u cijenu gotovih proizvoda. Sve to na kraju osjete potro{a~i - ka`e Gordana Buli}, predsjednica Kluba potro{a~a Tuzla. Ona isti~e da su uvoznici nafte pratili rast cijena na svjetskom tr`i{tu, ali da ih nisu smanjivali kada su padale. - Zbog toga mislimo da ima prostora da gorivo i ne poskupi. No, uvo|enje akciza svi }e iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti i u lancu podi}i cijene svojih proizvoda smatra Buli}, dodaju}i da potro{a~i strahuju i od kontramjera susjednih

Pad standarda
- [to se ti~e goriva, kao osnovnog generatora svih poskupljenja, i ovog puta stigle su iste najave. Mada se poskupljenja ne mogu pojaviti preko no}i, neka se ve} osjete i sigurno }e ih biti jo{. Prvi talas poskupljenja mo`emo o~ekivati odmah, u narednim sedmicama, kada trgovci budu tro{ili zalihe i kada se budu prilago|avali novim tro{kovima poslovanja - obja{njava Gavran. Govore}i o efektima Zakona o

Uprava za indirektno oporezivanje

Situacija s uvo|enjem akciza se stabilizira
Otkako je po~ela primjena Zakona o akcizama BiH, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) primila je mno{tvo poziva poreznih obveznika {to su se htjeli informirati o brojnim nepoznanicama koje im je donio ovaj propis. - Ono {to je obilje`ilo prvi dan (srijeda, op. a.) primjene Zakona jeste da su mnogi, pogotovo manji trgovci duhanskih prera|evina, iz prodaje povukli cigarete zato {to im proizvo|a~i i distributeri nisu dostavili nove cijene. Situacija se stabilizira - objasnio nam je Ratko Kova~evi}, portparol UIO. On dodaje da su inspektori ove institucije ve} u srijedu krenuli u

Nedoumice s kafom
Kako je i tokom ju~era{njeg dana kod trgovaca i distributera bilo odre|enih nedoumica u vezi s kafom, odnosno nije bilo najjasnije ko je obavezan Upravi uplatiti razliku akcize od pola marke za svaki kilogram kafe koji je popisan 1. jula, Kova~evi} obja{njava da je to obaveza onoga u ~ijem je objektu popisana roba.

kontrolu popisnih lista i stanja sa zalihama akcizne robe, pogotovo kod velikih proizvo|a~a i distributera, koji imaju najvi{e uskladi{tenih zaliha. - Radi se uglavnom o velikim kompanijama koje su ozbiljno shvatile Zakon, tako da nije bilo problema. Ako je i bilo nekih nedoumica, inspektori su bili na raspolaganju da ih otklone - ka`e Kova~evi}. Prema njegovim rije~ima, Uprava je otvorila i poseban ra~un na koji }e biti upla}ivana putarina, odnosno deset feninga od svakog prodatog litra goriva. No, jo{ nije odre|eno kako }e sredstva biti raspore|ena, odnosno kada }e biti operativna. B. T.

4

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

aktuelno

„Avaz“ saznaje I parlamentarci protiv tzv. interventnog zakona

Primanja poslanika manja za 2.000 KM
Poslanicima }e i bez interventnog zakona primanja biti smanjena
[i{i}: Tra`e rje{enje

Demobilisani borci kategori~ni

Ili naknade ili masovni protesti
Ukidanje zakona o pravima boraca i ~lanova njihovih porodica mogu gledati samo na filmu, ka`e [i{i}
Savez demobilisanih boraca FBiH zahtijeva od Federalne vlade hitnu isplatu zaostalih naknada za vrijeme nezaposlenosti. U protivnom, ova populacija }e krajem ovog mjeseca odr`ati masovne proteste pred zgradom Vlade. Ovo je ju~er u izjavi „Avazu“ najavio Mehmed [i{i}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH. - Mi smo u ponedjeljak uputili pismo federalnom premijeru Mustafi Mujezinovi}u od kojeg smo zatra`ili hitan sastanak. On nam je odgovorio i najavio da }e prisustvovati sastanku Upravnog odbora Saveza naredne sedmice. Mi vi{e nemamo {ta ~ekati, jer nam u {est kantona duguju po tri naknade iz prethodne godine, a u dva po dvije - rekao je [i{i}. On ka`e kako sumnja da }e ~elnicima ove organizacije premijer Mujezinovi} ponuditi bilo kakvo rje{enje, jer je procurila informacija da Vlada FBiH ima na-

Ne}emo obe}anja
[i{i} isti~e da borci od Mujezinovi}a ne `ele slu{ati obe}anja koja nikada ne}e biti ispunjena. - Razo~arani smo u rad Vlade. Ho}emo konkretna rje{enja i plan programa zapo{ljavanja nakon {to prestane primjena na{eg zakona - naveo je [i{i}. mjeru staviti van snage Zakon o pravima demobilisanih boraca i ~lanova njihovih porodica. - No, mi ne}emo dozvoliti ukidanje tog zakonskog propisa. To mogu gledati samo na filmu. Ovaj akt na snazi je do maja naredne godine i to se mora ispo{tovati. Nama su prema Zakonu trebali uskladiti naknade s rastom prosje~ne pla}e, ali to se nikada nije desilo - poja{njava [i{i}.
A. DEDAJI]

Takozvani interventni zakon, koji predvi|a smanjenje javne potro{nje te vra}anje pla}a svim bud`etskim korisnicima na nivo iz decembra pro{le godine i njihovo dodatno umanjenje za deset posto, uskoro bi se trebao na}i u parlamentarnoj proceduri. No, u Parlamentu FBiH saznajemo da na njegovo usvajanje ne}e tako lako pristati poslanici i delegati. Jer, ako bude usvojen ovaj zakonski propis, njihova primanja bit }e znatno manja. Potvr|uje to i Irfan Ajanovi}, predsjednik Ustavnopravne komisije u Predstavni~kom domu.

Retroaktivna primjena
- Federalni poslanici imali bi najmanja primanja, odnosno manja ~ak i od primanja delegata u kantonalnim skup{tinama. Ovaj akt ~ak nije u skladu s Ustavom FBiH. Jer, ne mo`e se zakon primjenjivati retroaktivno - poja{njava Ajanovi} i izra`ava sumnju da ovaj propis najvjerovatnije ne}e dobiti podr{ku ni delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Kako ka`e Izmir Had`iavdi}, sekretar Doma naroda, zastupnici su se ve} pri dono{enju Prijedloga zakona o izmjenama i doPredstavni~ki dom: Bez podr{ke aktu

punama Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH opredijelili da se njihova pla}a ve`e uz rast prosje~ne pla}e u FBiH. - Pa, logi~no je da }e, kada smo u recesiji, i prosje~na pla}a u FBiH biti manja. To zna~i da }e na ovaj na~in poslanicima i bez interventnog zakona biti smanjena primanja - ka`e Had`iavdi}.

Nakon usvajanja tog prijedloga zakona, krajem novembra pro{le godine, federalni parlamentarci sebi su osigurali enormno pove}anje primanja. Primjena ovog zakonskog akta po~ela je u januaru 2009.

Velika u{teda
Prije toga su primanja jednog poslanika profesionalno anga`iranog u Predstavni~kom domu FBiH tokom 2007. i 2008. u prosjeku sa svim dodacima iznosila 3.500 KM mjese~no. No, pla}a poslanika na profesionalnom radu u 2009. iznosi od 2.550 do 3.120 KM. Kako saznajemo u Ra~unovodstvu Parlamenta FBiH, ako interventni zakon stupi na snagu, pla}e parlamentarca bit }e manja za oko 2.000 KM. Kada bi njihova primanja bila vra}ena na decembar pro{le godine i umanjena za deset posto, mjese~no bi se u{tedjelo 190.657 KM, odnosno 2.287.884 A. DEDAJI] KM godi{nje.

Razlike u iznosima primanja
Za ukupna primanja u Predstavni~kom domu lani je potro{eno je 2.655.228 KM, a za prvih pet mjeseci ove godine iz bud`eta FBiH za ovu namjenu utro{eno je 1. 949.000 KM. Prosje~na pla}a poslanika u 2008. 1.500 KM Prosje~na pla}a poslanika u 2009. 2.800 KM Prosje~na pla}a ako bi bila smanjena 1.350 KM Topli obrok sada iznosi 320, a umanjen bi bio 160 KM Pau{al u 2008. 520 KM Pau{al u 2009. 790 KM Umanjeni pau{al 478 KM

Red`i} o najavljenoj reviziji korisnika

Pla{imo se da pravi borci ne ostanu bez invalidnina
Savez ratnih vojnih invaka`e Red`i}. lida BiH ne pristaje na seleIsti~e da ih je resorni ktivnu reviziju korisnika boministar obavijestio da se u ra~ko-invalidske za{tite, izjsrijedu sastao s predstavniavio je ju~er za „Dnevni cima Me|unarodnog moavaz“ Safet Red`i}, predsjenetarnog fonda (MMF) i s dnik ovog saveza, nakon sanjima razgovarao o pismu stanka s federalnim ministrnamjere koje je Vlada FBiH om za pitanja boraca Zahiuputila u tu instituciju. Red`i}: dom Crnki}em. - Tako|er, o~ekivali - Od ministra Crnki}a O~ekivali smo da nam odgovore podobili smo radni materijal smo odgovore vodom osam zaklju~aka zakona o reviziji, ali nismo zado- koje smo usvojili na Skup{tini voljni {to u tzv. komisijama koje }e odr`anoj prije nekoliko dana, koobavljati kontrolu nema predsta- joj je prisustvovao i premijer Muvnika RVI. Mi }emo na tome insi- jezinovi}. Zabrinjava nas ta najastirati, jer je federalni premijer vljena revizija korisnika, jer do Mustafa Mujezinovi} najavio pro- sada se samo pove}ao broj onih vjeru oko 25.000 korisnika nakna- koji su dobivali naknade. Pla{im da koji su pravo na nju stekli na- se da }e se to ponovo desiti i da }e kon 2004. godine. Me|utim, o to- bez invalidnine ostati pravi borci me }e se Predsjedni{tvo Saveza - podvukao je predsjednik Saveza A. DEDAJI] izjasniti na sjednici u ponedjeljak - RVI.

Reakcija udruga proisteklih iz Domovinskog rata

HVIDR-a kategori~no protiv
Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata protivi se predlo`enoj reviziji korisnika bora~ko-invalidske za{tite i svim demokratskim sredstvima borit }e se protiv njegovog usvajanja, poru~eno je s ju~era{njeg pressa u mostarskoj HVIDR-i. - Predlo`enim aktom o reviziji automatski se izvan snage stavljaju sva rje{enja ostvarena u prvostupanjskom i revizijskom postupku donesena nakon 19. lipnja 2004. godine, ~ime su najvi{e pogo|eni stradalnici HVO-a - rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Mostaru Zoran Zovko, predsjednik HVIDR-e. On je pozvao sve hrvatske zastupnike u Parlamentu i Vladi FBiH da sprije~e usvajanje predlo`enog zakona, jer u protivnom }e se ~lanovi ovih udruga, kako je rekao, za svoja M. Sm. prava boriti na ulici.

Spec
SARAJEVO - Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) danas }e pokrenuti novu internet-stranicu www.sipa.gov.ba. Cilj je unapre|ivanje odnosa s javno{}u i uspostavljanje bolje komunikacije s gra|anima i predstavnicima medija, saop}eno je iz SIPA-e.

S pressa: Najavljuju izlazak na ulice

(Foto: I. Rozi})

pogledi

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

5

INTERVJU [tefan Feler, {ef EUPM-a

Presuda Ga{iju pokazala da u BiH nema nedodirljivih
Za{to BiH jo{ ne {alje oficira za vezu u Europol Provo|enje reforme policije uvjet za ukidanje viza SIPA dokazala profesionalnost
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Prvostepena presuda za zlo~ine Muhameda Alija Ga{ija i njegovih saradnika predstavlja prekretnicu za sistem krivi~nog pravosu|a u BiH, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ [tefan Feler (Stephan Feller), komesar Policijske misije EU (EUPM) u BiH.

Obilje`avanje 11. jula
Nedavno ste posjetili Srebrenicu, gdje su u toku pripreme za obilje`avanje godi{njice genocida 11. jula. Jesu li bh. policijski organi sposobni omogu}iti sigurno odr`avanje skupa?
- Planiranje dobro napreduje i postoji bliska komunikacija, koordinacija i saradnja izme|u policijskih agencija. Nemam sumnje da }e svi omogu}iti sigurnost hiljadama onih koji }e re`ima. Kako sam i sam policijski slu`benik, sklon sam vi{e obra}ati pa`nju na operativni i kapacitet za specijalne istrage agencija za provo|enje zakona. Nema razloga da vlade i skup{tine ne stvore pravni i regulatoru~estvovati u „Mar{u mira“ i prisustvovati d`enazama u Poto~arima 11. jula. Uvjeren sam da }e sve aktivnosti koje se odvijaju u ovoj oblasti prote}i dostojanstveno i u mirnoj atmosferi. SIPA je od 2007. godine odgovorna za sigurnost Centra i svih njegovih aktivnosti, a MUP RS odgovara za aktivnosti oko Centra. Posljednje godine pokazale su da ovaj aran`man dobro funkcionira. da okon~aju svoj posao ovog mjeseca, ali to je 15 mjeseci nakon usvajanja dva zakona o reformi policije u aprilu 2008. godine! Nema razloga za{to nezavisni odbor, kada bude uspostavljen, ne bi odmah nastavio s izborom direktora za koordinaciju policije. Ovo je jedna od obaveza koje je BiH preuzela na sebe kao dio procesa liberalizacije viznog re`ima.

Potpisan sporazum
- Presuda {alje jasnu poruku javnosti da niko u ovoj zemlji nije nedodirljiv. Policija, tu`ila{tva i sudovi ni`u uspjehe u borbi protiv organiziranog i drugih ozbiljnih oblika kriminala, uklju~uju}i korupciju. Ovaj slu~aj pokazao je da je policija sposobna da se bavi kompleksnim kriminalnim istragama. ^estitam tu`iocima i sudijama na njihovoj hrabrosti i odlu~nosti - istakao je Feler.

Sanader: [ta je prava pozadina

Li~nost dana

Ivo Sanader

Dobrovoljni odlazak ili iznu|eno povla~enje?
Politi~ari na vrhuncu mo}i odlaze s vlasti jedino ako su te{ko oboljeli ili su na to prisiljeni zbog korupcije i prljavih zakulisnih politi~kih igara
Povla~enje Ive Sanadera sa svih funkcija u samoj Hrvatskoj, ali i u regionu, odjeknulo je kao prvorazredna politi~ka bomba. Je li Sanader dobrovoljno oti{ao s mjesta premijera i ~elne pozicije u HDZ-u ili je u pitanju potez iznu|en pod pritiskom desne frakcije unutar vladaju}e hrvatske stranke? Sanader tvrdi da u svemu nema nikakve misterije i da je, jednostavno, umoran od aktivnog bavljenja politikom. Njegovo obja{njenje, me|utim, puno je rupa i vi{e podsje}a na poku{aj romansiranog {minkanja vlastite biografije nego na neupitnu istinu. Politi~ari na vrhuncu mo}i - a takvim se Sanader doimao posljednjih {est godina - odlaze s vlasti jedino ako su te{ko oboljeli ili su na to prisiljeni zbog korupcije i prljavih zakulisnih politi~kih igara. Ivo Sanader rezolutno je hrvatskoj javnosti saop}io da nije bolestan, tako da analiti~arima ostaje da odgonetaju ko je i {ta je hrvatskog premijera, koji je zemlju doveo pred vrata EU, natjeralo da abdicira. Ivo Sanader ro|en je 8. juna 1953. u Splitu. O`enjen je Mirjanom Sanader, s kojom ima dvije k}erke. Supruga radi na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jedan brat Ive Sanadera je sve}enik, drugi je prosvjetni radnik, dok je sestra redovnica. Govori ~etiri strana jezika: engleski, francuski, njema~ki i italijanski. Na 5. op}em saboru HDZ-a 2000. izabran je za predsjednika stranke, naslijediv{i na tom mjestu F. MANDAL Franju Tu|mana.

Pratite li istragu koju SIPA vodi protiv ~elnika RS, me|u kojima i premijera tog entiteta Milorada Dodika, i kako je komentirate?
- Policijska misija EU nadgleda sve aspekte rada SIPA-e. U pravilu, ne komentiramo istrage Dr`avnog tu`ila{tva koje su u toku.

O slu~aju „Dodik“
Mislite li da bi, ako to istraga bude zahtijevala, SIPA doista mogla uhapsiti premijera Dodika?
Feler: Prekretnica za sistem krivi~nog pravosu|a u BiH

Govorite o uspjehu, ali koordinacija policijskih agencija u BiH ~esto je predmet kritike me|unarodnih institucija. Primjerice, Stejt department nedavno je iznio kritike u svom izvje{taju o trgovini ljudima u BiH.
- BiH se dogovorila sa EU da }e osigurati efikasnu saradnju me|u relevantnim agencijama, pogotovo Grani~nom policijom, SIPA-om i entitetskim policijama, carinama, kao i saradnju sa sudskim vlastima. Nije tajna da se jo{ vi{e mora uraditi. Ovo je i uvjet za liberalizaciju viznog

ni okvir unutar kojeg bi policija mogla obavljati svoj posao. Ne mogu kriti razo~aranje ~injenicom da BiH jo{ nije uputila oficira za vezu u sjedi{te Europola u Hagu, iako je sporazum o tome potpisan prije dvije i po godine.

Kako komentirate zastoj u reformi policije? Nijedna nova policijska agencija na nivou BiH jo{ nije po~ela s radom.
- Niko ne mo`e biti zadovoljan sporo{}u u provedbi reformi policije. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela trebala je biti uspostavljena mnogo ranije. ^lanovi Parlamenta BiH odlu~ni su

- Ovo je hipoteti~ko pitanje. SIPA je dokazala da je profesionalna organizacija koja postupa po instrukcijama Dr`avnog tu`ila{tva. SIPA je prije dva dana uhapsila aktivnog policajca MUP-a RS zbog ratnih zlo~ina. Kako je ta osoba mogla pro}i sve certifikacije i na koncu kao uniformirani policajac biti osumnji~ena za ratni zlo~in? - Za proces certfikacije policajaca bio je odgovoran biv{i IPTF Ujedinjenih naroda, i to do 2002. godine. Hap{enje je SIPA izvela na profesionalan na~in, po nalogu dr`avnog tu`ioca. Zadovoljan sam {to osobe koje se sumnji~e za ratne zlo~ine ne mogu izbje}i pravdi zahvaljuju}i radu Tu`ila{tva BiH i SIPA-e.

Radmanovi} imao nekoliko susreta

BiH ne mo`e u EU sa OHR-om
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} u ju~era{njem razgovoru s biv{im ambasadorom SAD u BiH Klifordom Bondom (Clifford Bond) istakao je da ostanak OHR-a predstavlja problem i ko~nicu za daljnji razvoj BiH kao suverene dr`ave, saop}ilo je Predsjedni{tvo BiH. - Bez obzira na napredak koji je BiH u~inila i koji }e u~initi u budu}nosti, mi ne mo`emo ozbiljnije razmi{ljati o podno{enju kandidature za ~lanstvo u EU sve dok imamo visokog predstavnika - rekao je Radmanovi}. On je ju~er primio u opro{tajnu posjetu ruskog ambasadora u BiH Konstantina [uvalova te primio ak-

Obilje`en Dan policije FBiH

Muhidinu Ali}u uru~ena Zlatna plaketa
Federalni ministar unutra{njih poslova Muhidin Ali} ju~er je, u povodu Dana policije FBiH, primio predstavnike Nezavisnog sindikata djelatnika policije MUP-a Hrvatske i Sindikata slu`benika Federalnog MUP-a. Ali} je iskazao opredjeljenje i odlu~nost da se i dalje bori za bolji materijalni polo`aj i uvjete rada policije te zahvalio ~lanovima Sindikata slu`benika FMUP-a na uru~enoj prvoj Zlatnoj plaketi i iskazanom priznanju, prenijela je Fena. - U interesu svih nas je da ova institucija dobro radi - istakao je Ali}.

Predsjedni{tvo BiH: Bond i Radmanovi} (Foto: M. @ivojevi})

reditivna pisma novoimenovanog ambasadora ^ilea u BiH Fernanda [mita Arictije (Schmidt Ariztia).

Od 0 do 24 sata
Nakon sjednice PIC-a moleri u akciji

6

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

mozaik

Veliko pospremanje OHR-a
Ured visokog predstavnika je, nakon {to je odr`ana sjednica Vije}a za implementaciju mira, pokrenuo veliko pospremanje. Ve} nekoliko dana moleri kre~e zgradu i zidove oko OHR-a u Sarajevu, a na{ fotoreporter zabilje`io je radnu atmosferu. Iako su neki komentirali da se pospremanjem i adaptacijom OHR sprema jo{ dugo ostati u BiH, {ef komunikacija Ureda visokog predstavnika Frane Maroevi} odbacio je takvo tuma~enje. - OHR ima obavezu prema vlasniku zgrade u kojoj smo smje{teni periodi~no odr`avati prostore koje koristi. Ovo ne zna~i da }e OHR ostati zauvijek u BiH - rekao je Maroevi}. T. L.
(Foto: F. Fo~o)

Zalu`ani: Vje`ba uspje{no zavr{ena

Ga{enje u te{ko pristupa~nim krajevima

(Foto: M. Lugi})

OSBiH Vje`ba helikopterske jedinice

Zgrada OHR-a: Radna atmosfera

Francuski istra`itelji pada „erbasa“ A330-200, na letu Rio de @aneiro - Pariz, koji se sru{io u Atlantski okean 1. juna, zaklju~ili su da se avion nije raspao u zraku prije pada, kao {to je ranije javljeno iz brazilskih izvora. - ^ini se da je letjelica povr{inu mora pogodila padaju}i pod izrazitom vertikalom - kazao je Alan Bulard (Alain Bouillard), koji vodi istragu i isklju~io sumnju da je avion pao zbog eksplozije teroristi~ke bombe. Nastavlja se potraga za crnim kutijama, koje su prestale slati signale nakon 30 dana. U padu francuskog aviona poginulo je 228 osoba.

Vojska spremna Avion se nije raspao u zraku prije pada za ga{enje po`ara
Francuska istraga o „erbasu“
Helikopteri tipa „gazela“ izvla~ili povrije|ene u po`aru uz pomo} helikoptera UH1H, a po vodu i{li transportni MI-8
Oru`ane snage (OS) BiH spremne su da u slu~aju prirodnih nepogoda u svakom trenutku priteknu u pomo} civilnim vlastima u bilo kojem dijelu BiH i zato su u ljetnom periodu organizirana cjelodnevna de`urstva posada helikoptera, saop}eno je novinarima tokom pokazne vje`be helikopterske jedinice OSBiH u ga{enju po`ara i spa{avanju povrije|enih u kasarni u Zalu`anima kod Banje Luke. U vje`bi su u~estvovali helikopteri tipa „gazela“, koji su izvla~ili povrije|ene u po`aru uz pomo} helikoptera UH1H, a po vodu su i{li transportni helikopteri MI-8. Osim izvla~enja povrije|enih, koje se smatra krunom aktivnosti helikopterske jedinice, njeni pripadnici u~estvuju i u ga{enju po`ara u te{ko pristupa~nim krajevima, tamo gdje se ne mo`e pri}i terenskim vozilima. - U BiH nema zemljotresa, poplava i lavina, ali ima po`ara - rekao je rukovodilac vje`be briga@. R. dir Janko Petru{i}.

Helikopteri dovoljno dobri
- Helikopterska jedinica je do sada djelovala uglavnom u Hercegovini, jer su tamo po`ari naj~e{}i. Za nove helikoptere BiH nema para, ali su i postoje}i dovoLetjelica se nije raspala u zraku

ljno dobri, jer su pro{li remont u Ukrajini. Takve helikoptere koristi i NATO - ka`e generalmajor Anto Jele~, komandant Operativne komande OSBiH.

Posjeta komandanta EUFOR-a i poljskog ambasadora

General Kastanjoto odlikovao vojnike koji su spasili Janji}a
Nakon {to su prije dvadesetak dana na Goranskom jezeru kod Doboja spasili `ivot Ljubi{i Janji}u (20) iz sela Bu{leti}, vojnike iz sastava Tima za vezu i osmatranje poljskog kontingenta EUFOR-a lociranog u Tesli}u posjetili su ju~er komandant EUFORa u BiH general Stefano Kastanjoto (Castagnotto) i ambasador Poljske u BiH And`ej Ti{kjevi~ (Andrzey Tyszkiewicz). General Kastanjoto za pokazanu hrabrost odlikovao je pripadnike jedinice Roberta Garbovskog

Drugi ro|endan
Janji} se jo{ ne sje}a dana kada je s prijateljima oti{ao na kupanje, niti bilo ~ega {to se tada doga|alo. - Ne sje}am se nijednog detalja, ali `elim zahvaliti ovim vojnicima za svoj drugi ro|endan - kazao je Janji}, koji bi danas trebao biti pu{ten na ku}no lije~enje.
Dobojska bolnica: ^in hrabrosti vojnika

(Garbowski), Pjotra Madeja, Marcina Doja{a (Dojasz) i Kristofa G`e{aka (Grzeszak), poslije ~ega je posjetio i Janji}a u dobojskoj bolnici „Sveti apostol Luka“. - Oni ovo nisu uradili da bi bili pohvaljeni. Ovo je ~in njihove li~ne hrabrosti i spremnosti da, kao pri-

padnici EUFOR-a, izvr{e postavljene zadatke - kazao je general Kastanjoto uru~uju}i priznanja vojnicima u Banji Vru}ici kod Tesli}a. Vojnicima i osoblju bolnica u Banjoj Luci i Doboju zahvalili su i mladi}evi roditelji Branka i VoM. ^. jin Janji}.

mozaik

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Irma Balijagi}

POTO^ARI Radovi u Memorijalnom kompleksu

U toku postavljanje {ehidskih ni{ana
Iz bud`eta Memorijalnog centra izdvojeno 840.000 KM
Radnici firme „Klesar“ iz Had`i}a anga`irani su da postave jedinstvene {ehidske ni{ane u mezarju Memorijalnog kompleksa Poto~ari. Kako je kazao Hajrudin D`ani}, uposlenik Memorijalnog centra, do sada je postavljeno 550 od 773 ni{ana za `rtve koje su ukopane 2007. i 2008. godine. - Nismo sigurni koliko }e biti postavljeno ni{ana do d`enaze, ali }e radovi biti nastavljeni i nakon

Najte`e se dokazati me|u svojima
Balijagi}: Zavist i nepovjerenje (Svjetska bokserska prvakinja u perolakoj kategoriji za „Global“)

- Najve}i problem na{ih ljudi su zavist i nepovjerenje. Da sam dr`avljanka Hrvatske ili Srbije, vjerovatno bi iskazali respekt. Najte`e se dokazati me|u svojima. Drugi problem je {to sam `ena. Nama je namijenjena kuhinja ili {ta ve}!?

Mira Stupica

Izmaglica koja privla~i publiku
- Starenje je prirodna pojava. Adaptirala sam se. Ni kada sam bila mlada nisam se oslanjala na mladost i ljepotu. Bilo je dobro {to je to tu, ali je bilo usputno. Ne{to drugo je bivalo i jeste oslonac. Izmaglica oko vas kroz koju privla~ite publiku. Neki ka`u harizma. Stupica: Neki
(Glumica za „Blic“) ka`u harizma

Ivica Mudrini}

Vrijeme je za zvona za uzbunu
Mudrini}: Kriti~an trenutak

Vije}e ministara odobrilo 200.000 KM
Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Vije}e ministara BiH donijelo je odluku o odobravanju novca Organizacionom odboru za obilje`avanje 14. godi{njice genocida nad Srebreni~anima, kojom je za ove namjene izdvojeno 200.000 KM.
Poto~ari: Do sada postavljeno 550 ni{ana

- Po{aljimo svoje ljude u Crnu Goru i Tursku da vide kako su oni uredili kafi}e i pla`e i podigli turizam. Trenutak je kriti~an, vrijeme je za zvona za uzbunu.
(Predsjednik Uprave HT-a za „Ve~ernji list“)

[ta ka`u u narodu
kolektivnog ukopa 11. jula ove godine - ka`e D`ani}. On nagla{ava da je iz bud`eta Memorijalnog centra za postavljanje 1.400 ni{ana izdvojeno 840.000 KM. U okviru tog projekta bit }e nakon ovogodi{njeg ukopa postavljeni i jedinstveni {ehidski ni{ani za `rtve ukopane Ms. Mu. 2009.

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Sramotne su najave o ukidanju naknada dobitnicima ratnih priznanja
- Najave na{ih vlasti da }e ukinuti naknade dobitnicima najvi{ih ratnih priznanja u najmanju ruku su sramotne. Da bi zadr`ali svoje visoke pla}e i honorare moraju od nekoga uzeti novac, a najlak{e je od onih koji su odbranili ovu dr`avu i omogu}ili im da sada u`ivaju. Politi~ari, (^italac L. D. iz Sarajeva) svaka vam ~ast.

„Avaz“ saznaje Sud BiH uva`io `albu Mileta Kudi}a

Petri}ev izbor ide na reviziju?!
Apelaciono upravno vije}e Suda BiH, kojim je predsjedavao sudija Branko Moraita, uva`ilo je `albu ~lana Centralne izborne komisije (CIK) BiH Mileta Kudi}a na izbor Branka Petri}a za predsjednika Komisije, saznaje „Dnevni avaz“. Rje{enjem CIK-a od 21. maja pro{le godine odba~ena je Kudi}eva `alba, nakon ~ega se ~lan CIK-a `alio Sudu BiH. U obrazlo`enju sudske presude pi{e kako je CIK neispravno naveo da je Kudi}eva `alba neosnovana, odnosno da se radi o neovla{tenoj osobi. - @alba Apelacionom odjeljenju mo`e se ulo`iti protiv odluke bilo kojeg organa u BiH i entitetima, kao i protiv odluke sudova posljednje instance Br~ko Distrikta kojom se kr{i Izborni zakon i propisi koje donosi Izborna komisija na osnovu zakona. Naravno, ukoliko to nije predmet druge redovite `albe - navodi se u obrazlo`enju presude. Prema odluci Vije}a Suda, predmet „Mile Kudi} protiv Branka Petri}a“ vra}en je CIK-u na odlu~ivanje. U ponovnom postupku Komisija je du`na odlu~iti o `albi, jer je „njen podnosilac ovla{tena osoba za ulaganje S. R. `albe“.

Vremenska prognoza

3. 7. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 26 26

BANJA LUKA BR^KO 26

Slatinjani nastavljaju akciju gradnje

Dva puta ru{ena d`amija di`e se iz pepela
U Slatini, na trome|i op}ina Fo~a, ^ajni~e i Gora`de, u toku je izgradnja munare d`amije ~ija je obnova zapo~eta 1. jula pro{le godine. Ova d`amija ru{ena je i 1941., ali su je mje{tani obnovili 21 godinu kasnije. Spaljena je i 1992., a Slatinjani su je odlu~ili ponovo di}i iz pepela. Zahvaljuju}i ministarstvima izbjeglica FBiH i Kantona Sarajevo, firmama „Tinmen“, „Bekto Precisa“, „Divel“, „Bosman“, „Fenigor“ i drugima, d`ematu d`amije „Kralj Fahd“ te pojedincima poput Kemala ^au{evi}a i Smaje Vahide, u tome su i uspjeli, iako su radovi tek na pola puta. - Do sada je utro{eno oko 65.000 KM, a potrebno nam je jo{ ne{to manje od toga - ka`e predsjednik Gra|evinskog odbora Smajo Vahida. U d`ematu Slatina za 5. juli pripremaju tre}i tradicionalni mevlud na kojem }e se okupiti prognanici. U ovom mjestu do rata je `ivjelo oko 400, a vratilo se Al. B. tek 12 porodica.

VRIJEME DANAS

TUZLA 26 LIVNO 24 ZENICA 24
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no

SARAJEVO

25 U BiH se o~ekuje umjereno, a ponegdje prete`no obla~no vrijeme, mjestimi~no s ki{om ili lokalnim pljuskom s grmljavinom. Ne{to manje obla~nosti i vi{e sun~anih perioMOSTAR 30 da o~ekuje se prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroisto~ni. JuNEUM tarnja temperatura od 10 do 18, na jugu do 21, 30 a najvi{a dnevna od 21 do 30 stepeni.

GORA@DE 25

PETAK
3. 7. 2009.

SUBOTA
4. 7. 2009.

NEDJELJA
5. 7. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 100C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE

od 11 C do 22 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 120C do 220C
DNEVNE TEMPERATURE

od 210C do 300C

od 230C do 310C

od 240C do 310C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Promjenljive vremenske prilike uvjetuju relativno nepovoljnu biometeorolo{ku prognozu za ve}i dio zemlje. U Hercegovini }e biti ugodnije, dok bi u preostalim podru~jima, a osobito na sjeveru, pove}ana naoblaka mogla kod osoba sa psiho smetnjama lo{e utjecati na raspolo`enje, koncentraciju i miran san.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.09 Zalazak 20.32

3. 7. 2009.
Izlazak 17.35 Zalazak 1.40

Slatina: Izgradnja munare

Brzo - kratko
Za zlo~in na Kori}anskim stijenama

8

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

teme

Damiru Ivankovi}u 14 godina zatvora
Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, Sud BiH proglasio je ju~er Damira Ivankovi}a krivim za zlo~in protiv ~ovje~nosti i osudio na kaznu zatvora od 14 godina, saop}eno je iz Suda BiH. U presudi se, izme|u ostalog, navodi da je optu`eni 21. avgusta 1992. godine, kao pripadnik Stanice javne bezbjednosti Prijedor i intereventnog voda policije iz Prijedora, izvr{io te u~estvovao i pomogao prilikom provo|enja konvoja u kojem se nalazilo vi{e od 1.200 civila Ivankovi} tokom izricanja presude prete`no muslimanske, ali i hrvatske nacionalnosti iz op}ine Prijedor. Ivankovi} je, zajedno s drugima, prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ugar na lokalitetu planine Vla{i}, svjesno i znaju}i da ih izdvaja radi ubijanja, izvr{io selekciju vi{e od 200 mu{karaca, koji su odvedeni do Kori}anskih stijena i tamo strijeljani.

SKANDAL U jeku krize Vlada HNK i dalje pro{iruje vozni park

Samo za mjenja~ ministrovog „audija“ dato skoro 10.000 KM!
Osim toga, popravka vozila Samira Sunagi}a, ina~e kadra SBiH, bud`etske korisnike ko{tala 23.689 KM
Da rastro{nosti izvr{ne vlasti u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu nema kraja, potvr|uje i odluka Kantonalne vlade objavljena u „Slu`benom listu“ krajem maja ove godine, kojom se odobrava nevjerovatnih 23.689 KM za popravku slu`benog „audija A4“ ministra trgovine, turizma i za{tite okoli{a Samira Sunagi}a, ina~e kadra Stranke za BiH. Rije~ je o bud`etskom novcu kojim se treba nadoknaditi {teta na tom vozilu, nakon {to je ministar Sunagi} njime u~estvovao u lak{oj saobra}ajnoj nesre}i krajem pro{le godine. No, da to nije kona~na suma za ovu ministrovu nezgodu u kojoj je, prema navodima iz policije, na njegovom automobilu pri~injena manja {teta,
Sunagi}: Nema kraja

Slu~aj „Dobrovolja~ka“

Obustavljene crvene potjernice
Generalni sekretarijat Interpola obustavio je crvene potjernice Beograda protiv dr`avljana BiH u slu~aju „Dobrovolja~ka ulica“, potvrdila je za Onasu portparol Ministarstva sigurnosti BiH Milada Dreca. - Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadovi} je jako zadovoljan ovog odlukom i ovo je njegova velika diplomatska pobjeda - kazala je Dreca. Interpol Srbije raspisao je potjernice za vi{e osoba u slu~aja „Dobrovolja~ka ulica“, nakon {to su pravosudni organi te zemlje pokrenuli istragu protiv 19 bh. dr`avljana.

Posljednja vijest

Sabor prihvatio Sanaderovu ostavku
Hrvatski sabor je sino} sa 118 za, dva suzdr`ana i jednim glasom protiv prihvatio ostavku premijera Ive Sanadera. Usagla{eno je da aktuelna vlada postaje tehni~ka dok Sabor ne izglasa povjerenje novoj vladi. - Bila je ~ast sjediti na ovom mjestu i voditi Vladu Hrvatske. Siguran sam da }emo i dalje nastaviti slu`iti hrvatskim gra|anima i hrvatskom narodu u drugom sastavu. Nakon konsultacija s predsjednikom Stjepanom Mesi}em, siguran sam da }e se u brzom roku ova situacija rije{iti jer imamo potporu parlamentarne ve}ine i nema potrebe za vanrednim izborima jer je ova parlamentarna ve}ina osvojila povjerenje gra|ana - kazao je Sanader.

Pomo} Njema~ke na{oj zemlji

BiH }e dobiti 53,5 miliona eura
Vlada Njema~ke dozna~it }e BiH 53,5 mi- (Foto: S. Jordamovi}) liona eura na osnovu sporazuma o finansijskoj saradnji dvije zemlje koji su ju~er u Sarajevu potpisali ambasador te zemlje u BiH Joakim [mit (Joachim Schmidt) i ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki}. Od tog novca 10 miliona eura predvi|eno je za program energetskog sektora, 17,5 miliona za zbrinjavanje otpadnih voda u op}ini Biha} i 26 miliona za uspostavljanje vjetroparka u Hercegovini kao prvog S potpisivanja sporazuma projekta te vrste u BiH, javila je Fena.

Mili}: Hitno rasprodati
- Oni bi pod hitno trebali rasprodati sva ta luksuzna vozila, koja su ustvari njihove igra~ke. Od rezanja tro{kova njihovog rasko{nog voznog parka, ali i u{teda na reprezentacijama, mobitelima i kojekakvim komisijama, mogla bi se osigurati neometana isplata pla}a i doprinosa do kraja godine - poru~uje Vladi HNK predsjednik Unije sindikata FBiH Josip Mili}.

Dio voznog parka Vlade HNK: Dok narod gladuje, auti se kupuju

Ha{ki tribunal odbio zahtjev optu`enog

potvr|uje ~lan 4. te Vladine odluke, prem kojem iz bud`eta dodatno treba isplatiti 9.700 KM samo za mjenja~ ministrovog „audija“! Usporedbe radi, u „Audi centru“ Banja Luka najskuplji mjenja~ za vozilo ovog tipa ne prelazi sumu od 8.000 KM. Nadalje, kako „Dnevni avaz“ saznaje, Vlada HNK, koja je me|u prvima donijela odluku da bud`etskim korisnicima u ovoj godini budu smanjene pla}e za 15 posto (iako je ova odluka trenutno zamrznuta), u vremenu te{ke ekonomske krize ipak }e nastaviti s pro{irenjem voznog parka.

Tako }e se narednog utorka na sjednici Kantonalne vlade na}i odluka o nabavci jo{ dva nova slu`bena vozila za Ministarstvo saobra}aja i veza HNK. Pridodaju li se tome luksuzna vozila premijera Sre}ka Borasa i ministra obrazovanja Esada D`elilovi}a koja ko{taju 90.000, odnosno 70.000 KM, kao i novi skupocjeni „pe`o“ ministra za bora~ka pitanja Alberta [unji}a, dolazi se do odgovora na pitanje gdje bi Vlada trebala u{tedjeti da bi premostila ekonomsku krizu, a bud`etskim korisnicima omogu}ila isplatu pla}a. A. DU^I]

Stojan @upljanin ostaje u pritvoru
Ha{ki tribunal odbio je zahtjev Stojana @upljanina da bude privremeno pu{ten na slobodu iz humanih razloga i kako bi mogao pripremiti svoju odbranu, saop}eno je ju~er u Hagu, prenio je Tanjug. Tu`ila{tvo se 21. maja usprotivilo privremenom pu{tanju na slobodu @upljanina s obzirom na te`inu zlo~ina koji mu se stavljaju na teret.

Za rad nove komisije 6.000 KM mjese~no

Poslanici otimaju posao revizorima
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH na posljednjoj sjednici donio je odluku o formiranju jo{ jedne privremene komisije za ~ije }e funkcioniranje iz dr`avnog bud`eta trebati dodatni novac. Zadatak Posebne istra`ne komisije Predstavni~kog doma bit }e da istra`i nabavke automobila u Vije}u ministara BiH. Poslanici su na taj na~in preuzeli ulogu revizora, {to }e dr`avu ko{tati novog izdatka od 6.000 KM. je Kadri}a da budu prepolovljene ili potpuno ukinute naknade za rad u komisijama, svakom ~lanu Posebne istra`ne komisije dodatni anga`man }e biti pla}en 498 KM mjese~no. Od Kadri}a smo saznali i da }e ~lanovima nove komisije po sjednici biti ispla}ena dnevnica i naknada za potro{eno gorivo. - Iako sam u ovoj komisiji, mislim da je velika glupost njeno formiranje i novo tro{enje novca u vrijeme recesije. Na sutra{njoj sjednici (dana{njoj, op. a.) predlo`it }u da ~lanovi Komisije nemaju naknade - ka`e Rifat Doli}, poslanik DNZ-a u Predstavni~kom domu i ~lan Komisije. Osim Doli}a, u ovoj komisiji su i Sadik Ahmetovi}, Denis Be}irovi}, Branko Doki}, Jerko Ivankovi} Lijanovi}, Sefer Halilovi}, Adem Huski}, Milica Markovi}, Slavko Mati}, Had`i Jovan Mitrovi}, Mirko Okoli} i Vinko S. RO@AJAC Zori}.

Regulatorna agencija za komunikacije

Televizija OBN ka`njena sa 8.000 KM
Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) kaznila je sa 8.000 KM Televiziju OBN zbog kr{enja Kodeksa o emitiranju programa u kvizu „Ke{olovac“. Na osnovu prigovora gledalaca, RAK je, izme|u ostalog, uo~io da su pitanja postavljana krajnje nejasno ili da su u~esnici igre sugestijama bili navo|eni na pogre{na rje{enja, saop}eno je iz RAK-a. RAK je izrekao pisano upozorenje RTVFBiH, izme|u ostalog, zbog kr{enja vi{e ~lanova Kodeksa o ogla{avanja i sponzorstvu u serijskom programu „Lud, zbunjen, normalan“ i u toku nogometne utakmice francuskog kluba PSG i njema~kog Volfsburga.

Bo{nja~ki institut u Sarajevu

Promovirana knjiga o Mehmedu Spahi
U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu, u prisustvu brojnih posjetilaca, te ~lanova porodice i potomaka Mehmeda Spahe, osniva~a Jugoslavenske muslimanske organizacije, ju~er je uprili~eno predstavljanje knjige „Mehmed Spaho-Politi~ka biografija“ autora Husnije Kamberovi}a, javila je Fena. O knjizi su govorili prof. dr. Omer Ibrahimagi} i prof. dr. [a}ir Filandra. Ibrahimagi} je istakao da je rije~ o jedinstvenoj studiji napisanoj na temelju provjerenih izvora.

Zori} rekorder
U ubiranju prihoda za rad u privremenim komisijama, od kojih je svaka mjese~no pla}ena 498 KM, prednja~i poslanik HDZ-a 1990 Vinko Zori}. Od {est privremenih komisija koje trenutno „rade“, ovaj poslanik je ~lan ~etiri.
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH: Nezaja`ljivi poslanici

Kako su ~lanovi Zajedni~ke administrativne komisije Parlamenta BiH ranije odbili razmatrati prijedlog predsjedavaju}eg Remzi-

teme

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

9

Mi{evi pojeli 13 tona kafe!?
Sijamija je u iskazu koji je dao Federalnoj upravi policije, a koji je u posjedu „Avaza“, kazao da postoje dokazi o Dervi{evi}evom finansijskom kriminalu vezanom uz nestanak ~ak 13 tona kafe oduzete preduze}u „Fresch“ iz Sarajeva. - Kada je ~ovjek dokazao da mu je kafa neosnovano oduzeta ispostavilo se da nema ni kafe, niti novca!? Kada sam ja po~eo pri~ati o tome nazvao me na~elnik Finansijske policije Odjeljenje Sarajevo Nermin Kere{ i rekao mi doslovce: „Zar tebi, Sijamija, nije dosta {to nam se Vranki} (Dragan - op. a.) popeo na le|a, pa ho}e da nas ukine, nego pri~a{ pri~e o nekakvoj bezveznoj kafi. Ti ne zna{ da je kafa bila uskladi{tena u „Konzumu“, gdje prirodno ima mi{eva i pretpostavka je da su oni pojeli kafu.“ Ja sam tada rekao da }u prestati o tome pri~ati ako me uvjeri u isto na na~in da prebroji sve mi{ije rupe u skladi{tu, broj familija mi{eva, prirodni prira{taj i neka prmeso prodali, i to putem „Konzuma“, gdje je ono i skladi{teno. Kasnije su, dodaje Sijamija, sebi dijelili „stimulacije“ i do 40 hiljada KM! U~inili su to iako je tada{nji ministar finansija FBiH Dragan ^ovi} izdao nalog da „sva roba nakon oduzimanja bude prodata ili donirana humanitarnim organizacijama“. Na isti na~in, poja{njava Sijamija, nestajali su zaplijenjeni televizori, muzi~ke linije, kafa, bicikli, alkoholna pi}a, pa ~ak i novac. Tako|er, Dervi{evi} je, ka`e na{ sagovornik biv{i finansijski inspektor, krivotvorio rje{enje o radnom mjestu u Finansijskoj policiji FBiH za Bakira Had`ijunuzovi}a, Huseina Eminovi}a i Nailu

MAFIJA Inspektori uzalud prijavili lopovluke svog {efa

Za{to tu`ioci {tite Dervi{evi}ev kriminal?
Samopostavljenog {efa Federalne finansijske policije, koja je organ Vlade FBiH, njegovi inspektori vi{e puta prijavljivali za te{ki kriminal
Poku{aj generalskog bankarskog lobija da retroaktivnim podizanjem kamata oplja~ka gra|ane, izgleda predstavlja po~etak odmotavanja velikog mafija{kog klupka u koje su upetljani potpla}eni policajci, Tu|manovi generali, doma}i i strani politi~ari. Atak da se nakon uni{tenja 82 doma}e banke posao zavr{i uklanjanjem i Razvojne banke FBiH i otme njena zarada za privatne d`epove hercegbosanskih tajkuna, zahvaljuju}i „Dnevnom avazu“ nije pro{ao s dosada{njom lako}om.

Dio zapisnika saslu{anja Denisa Sijamije u FUP-u: Tra`i krivi~no gonjenje svog nekada{njeg {efa ed svaku rupu stavi kilogram kafe da bi se matemati~kom metodom mogla izra~unati njihova dnevna potro{nja tog artikla. On mi je tada rekao: „Ti si blesav ~ovjek i s tobom se ne mo`e ni{ta dogovoriti“ - kazao je Sijamija u iskazu FUP-u. Joze Leutara uporno nastoji podmetnuti Bo{njacima. Kao {to se vidi iz fotokopija ju~era{njeg broja „Slobodne Bosne“, njeni novinari objavili su tekst pod naslovom „Pani~na odbrana Ramiza D`aferovi}a“, u kojem poku{avaju pomo}i ru{enju Razvojne banke FBiH i poma`u Zuferu Dervi{evi}u. No, po obi~aju tog pla}eni~kog letka, njihov urednik zaboravio je {ta je objavio 13. juna 2002. godine. Naime, pod naslovom „Dervi{evi} o{tetio bud`et za 300 miliona KM!?“, taj list donio je sadr`aj krivi~ne prijave koju su protiv korumpiranog Dervi{evi}a podnijela njegova inspektorica Enisa D`indo i Hamdija H. Ibra-

Ko je lopov
^injenica da je Federacija BiH svoj bankarski sektor korupcijski prodala za mizernih {est miliona KM, a da je sposobni Ramiz D`aferovi} za samo godinu poslovanja na ~elu Razvojne banke Federaciji donio ~ak tri puta vi{e, odnosno 18 miliona KM, dovoljno govori za{to je ta banka meta. Primjerice, samo na kreditu „Avaz roto presa“ od 22 miliona KM, banka dobija cijeli

La`i za antikorupcioni tim
Sve dosada{nje `rtve Dervi{evi}evih istraga, ~iji je jedni zajedni~ki imenitelj da su ra|ene po indirektom interesu porodice Selimovi}, ovaj korumpirani policajac
Elkaz, koji su godinama nelegalno radili u tom organu. - Imam obavje{tenje da je Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo na zahtjev glavnog tu`ioca FBiH Zdravka Kne`evi}a otvorilo istragu protiv Dervi{evi}a. Iako je Kne`evi} savjesno insistirao na provo|enju istrage, sarajevsko tu`ila{tvo nikada nije ni{ta uradilo. Vjerujem da je razlog tome ~injenica da je Dervi{evi} prijatelj s brojnim tu`iocima. Tako|er, federalni tu`ilac Dragan Stupar i slu`benik Federalne uprave policije Mom~ilo Tupi} u~inili su sve da za{tite Dervi{evi}a - isti~e Sijamija, dodaju}i da je zbog sakrivanja Dervi{evi}evog kriminala podnio prijavu i protiv tu`ioca Stupara. Poput tu`ilaca, ju~er Dervi{evi}a brane i korumpirani novinari „Slobodne Bosne“, koji su odnedavno finansijski poklopljeni

provodio je hvali{u}i se da on radi za antikorupcioni tim OHR-a. Po svoj prilici, me|utim, to se mo`e posmatrati u skladu s narodnom izrekom „Ko krade, taj i la`e“.
himbegovi}, uposlenik Ministarstva finanasija FBiH. Ukradena roba, tone kafe, zaplijenjeni novac od gra|anina Pere Gudelja, muljanje s „Konzumom“, samo su dio u`asne pri~e o korumpiranom policajcu, ~iji je osnovni cilj bio da {titi porodicu Selimovi}, {to je bila javna tajna, ali i druge mafija{ke poslove bankarskog lobija.

Sijamija: Zufer je mafija{

Dervi{evi}: Kolege ga terete

iznos nazad i još dodatnih 10 miliona KM zarade od kamate! Hrvatski tajkunski lobi putem Razvojne banke htio je i taj novac sebi. Zato ho}e kriminalizirati direktora D`aferovi}a, ali i desetak uspje{nih bo{nja~kih privrednika koji po{teno vra}aju kredite i kamate i na kojima je dr`ava odli~no zaradila. Taj prljavi posao povjeren je Zuferu Dervi{evi}u, {efu famozne institucije, Finansijske policije FBiH, za koju gra|ani misle da se radi o nezavisnom policijskom organu. Ustvari, rije~ je o odjeljenju Ministarstva finansija FBiH, koje je od po~etka pod hrvatskim ministarskim protektoratom. ^injenica da Dervi{evi}u ve} osam godina nije produ`en mandat samo je uvod u spoznaju za{to on mora raditi za generalski i ratnoprofiterske lobije. Na{i novinari do{li su do frapantnih dokumenata, odnosno fotokopija krivi~nih prijava koje ve}

Faksimil teksta iz pla}eni~ke „Slobodne Bosne“ od 13. juna 2002.: Senad Avdi} „zaboravio“ kako je pisao da je Dervi{evi} o{tetio bud`et za 300 miliona KM, otimao tu|u robu i sebi dodjeljivao po 20.000 maraka premije (samo u jednom iznosu). Iz faksimila se vidi da su prijave protiv Dervi{evi}a bili podnijeli i inspektorica Enisa D`indo, te Hamdija H. Ibrahimbegovi}, uposlenik Ministarstva finansija godinama hrvatski kadrovi u fera Dervi{evi}a. Tada smo u skladi{tu tu`ila{tvu skrivaju u ladicama. sarajevskog preduze}a „Konzum“ na Najvi{e prijava podnio je Denis Alipa{inom Polju trebali popisati juSijamija, notar iz Bugojna, koji je ne}e meso zeni~ke mesne industrije 13 godina bio slu`benik Federalne „Zmajevac“, na koje nisu pla}eni prefinansijske policije, ta~nije po- levmani. Iako su oduzete 272 tone memo}nik na~elnika za pravne poslove u Odsjeku za inspekcijski nadzor Travnik. Izme|u ostalog, on je o Dervi{eIako je me|u Bo{njacima vi}evom kriminalu govorio i u iskadobio nadimak „brkati Rankozu slu`benicima Federalne uprave vi}“, zbog montiranja procesa policije jo{ prije dvije godine. ljudima koji su kasnije svi oslo- Ja sam 2000. godine bio ~lan Kobo|eni na sudovima, Zufer Demisije za popis imovine koju je privrervi{evi} poku{ava izigravati meno oduzela Finansijska policija FBiH, a nakon {to je biv{i federalni pruzornog vjernika. Petkom on emijer Edhem Bi~ak~i} smijenio Zuide na d`umu, ali prema telefo-

Ima i reketiranja
Dervi{evi} kao Selimovi}ev igra~ ima zadatak i da kriminalizira sve uspje{ne i po{tene biznismene, biznismene koji stvaraju nove kompanije, kako bi predratni milicioneri i privatizacijski profiteri vi{e od 100 bh. kompanija izbjegli moralni lin~ od unesre}enih radnika, o{te}enih dioni~ara i gra|ana, koji }e na kraju platiti njihov milijardu te`ak dug. U tu pri~u uklapa se i poku{aj reketiranja „Avaza“ vrijedan 50-tak hiljada maraka u korist firmi gdje je Dervi{evi} skriveni suvlasnik. Kada „reket“ nije prihva}en, „Avaz“ se na Razvojnoj banci `elio la`ima kompromitirati, odnosno disciplinirati na javnu {utnju pred strate{kom plja~kom gra|ana BiH. Na kraju, kada su u pitanju podnesene krivi~ne prijave protiv Dervi{evi}a, njihova snaga je uistinu specifi~na. One imaju veliku pravnu te`inu jer su ih potpisali kompetentni ljudi, direktno inspektori Finansijske policije FBiH, o ~emu bi tu`ioci posebice trebali voditi ra~una. (U sutra{njem broju ekspert Vanjskotrgovinske komore BiH Duljko Hasi} govori o otima~ini bh. banaka, preotimanju Union banke i kapitala Privredne banke Sarajevo u inozemstvu, stranoj bankarskoj mafiji, kolonizaciji Bo{njaka...) Faruk VELE

Zufer i d`uma
le su se da povedu svojevrsnu akciju pod nazivom: „Okrenimo glavu“. To, prakti~no, zna~i da }e ljudi jednostavno od Dervi{evi}a i njemu sli~nih ubudu}e okretati glavu i time demonstrirati {ta misle o onima koji u~estvuju u koloniziranju i uni{tavanju Bo{njaka.
da igraju za hrvatski generalski lobi (glavni urednik Senad Avdi}, naime, javno je promovirao knjigu Dominika Ilija{evi}a Come, koji je osu|en na 15 godina zatvora zbog ratnog zlo~ina nad Bo{njacima!), a isti list i ubistvo zamjenika federalnog ministra unutra{njih poslova

Za{to je ^ovi} stalna meta
Na udaru Tu|manovog generalskog lobija, ~iji se prsti sada kriju u bankarskim svilenim rukavicama, ve} godinama je i Dragan ^ovi}. Ovaj Hrvat dugo smeta zbog probosanske orijentacije i `elje da se s Bo{njacima uspostavi korektan odnos. I on je bio `rtva montiranih Dervi{evi}evih krivi~nih prijava, zbog kojih je {est mjeseci nevin odle`ao u zatvoru, ali se atak na njega ne zaustavlja. O~igledno, cilj je da se Hrvati poput ^ovi}a {to dalje otjeraju od Sarajeva i probosanske politike.

nskim dojavama na{oj redakciji, ugledne d`ematlije dogovorisa u vrijednosti od 1,35 miliona maraka, mi smo prilikom popisa prona{li samo robu vrijednu 50 hiljada KM! [tavi{e, i taj dio mesa bio je pokvaren, jer je neko, boje}i se popisa robe, isklju~io struju i otvorio vrata fri`idera - ka`e Sijamija. On navodi da su Dervi{evi} i ostali

10

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

teme

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

11

SVINJSKA GRIPA U RS ju~er zabilje`en sumnjivi slu~aj

Djevoj~ica iz Prijedora nema virus H1N1
Svinjskom gripom i dalje zara`ena jedino 24-godi{nja Banjalu~anka
U Prijedoru je ju~er zabilje`en sumnjivi slu~aj svinjske gripe, a nalaz je bio negativan. Rije~ je o 12-godi{njoj djevoj~ici koja je u ovaj grad s roditeljima doputovala iz [vedske. Ona je odmah upu}ena na Infektivnu kliniku u Banjoj Luci, a rezultati brzog testa pokazali su da se ne radi o virusu H1N1. To nam je ju~er poslijepodne potvrdila dr. Vesna Plav{i}, pomo}nica direktora Doma zdravlja u Prijedoru.
Rakovica: Posjeta ministra zdravstva

Ministar Omerovi} obi{ao terapijske zajednice

Povi{ena temperatura
- Zbog op}ih simptoma bolesti i povi{ene temperature te ~injenice da je djevoj~ica doputovala iz zemlje gdje je registrirana nova gripa, morali smo postupiti po protokolu. Kod djevoj~ice je najvjerovatnije u pitanju viroza - kazala je dr. Plav{i} dodav{i da Dom zdravlja u Prijedoru raspola`e potrebnom terapijom u lije~enju nove gripe. U BiH je svinjskom gripom i dalje zara`ena samo 24-godi{nja Banjalu~anka. Djevojka se ju~er dobro osje}ala i jo{ je u ku}noj izolaciji, ka`u u Institutu za za{titu zdravlja RS. - Nismo vi{e imali nijedan sumnjivi slu~aj koji bi zahtijevao testiranje - rekla nam je portparol ovog Instituta Milka Mr|a. Svi ~lanovi porodice zara`ene

Ovisnost lije~e radom u plasteniku i na farmi
Plav{i}: Postupili po protokolu
(Foto: D. Stojni})

djevojke pod stalnim su nadzorom ljekara. Za sada se prati njihovo zdravstveno stanje posebno u periodu od deset dana, koliko traje period inkubacije.

Rok upotrebe
- Nikakve vanredne mjere opreza nisu uvedene, jer za to za sada nema realnih razloga. Nadzorni tim i radna grupa konstantno prate epidemiolo{ku situaciju i na osnovu podataka s terena reagirat }e pr-

Hitno donijeti plan pripravnosti
Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici zadu`ilo je Ministarstvo civilnih poslova na{e zemlje da u {to kra}em roku dr`avnoj vladi uputi nacrt plana pripravnosti i kontrole pandemijske influence u BiH. Na sjednici je usvojena informacija resornog ministarstva o preduzetim aktivnostima u vezi s pojavom virusa gripe A u BiH.
S. R.

avovremeno - dodala je Mr|a. U FBiH se tako|er stalno prati epidemiolo{ka situacija uz razmjenu podataka s kolegama iz RS i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). U Federalnom ministarstvu zdravstva i Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu potvr|eno nam je da jo{ nemaju nijednog pacijenat oboljelog od svinjske gripe. Kako saznajemo, lijekovima „tamiflu“, koje je jo{ dok je prijetila opasnost od pti~ije gripe 2004. godine proizvela {vicarska farmaceutska kompanija „Hoffmann La Roche“, ove godine je isticao rok upotrebe. - Produ`en je rok cijeloj seriji, pa tako i onim dozama koje se nalaze u BiH, za dvije godine, a to su prihvatile relevantne institucije - kazao nam je Zlatan Per{i}, portparol Ministarstva zdravstva FBiH. V. S. - M. Z. - E. Ha.

Federalni ministar zdravstva Safet Omerovi} posjetio je ju~er terapijske zajednice PROI u Velikim Trnovcima kod Kaknja i Kampus Kantona Sarajevo u Rakovici, u kojima se lije~e ovisnici od drogama. U terapijskoj zajednici u Velikim Trnovcima, koja je osnovana prije pet godina, trenutno se na odvikavanju nalaze 22 osobe. Za ovu komunu pro{le godine je Federalno ministarstvo zdravstva dalo novac, pa je ova posjeta bila prilika da se vidi na koji na~in je utro{en.

Doma}ini su kazali ministru da su napravili plastenik i otvorili farmu pili}a te kupili pe} za keramiku koja se koristi u radnoj i art terapiji. Ministar Omerovi} obe}ao je da }e ovo ministarstvo i dalje podr`avati rad PROI-ja. Tokom obilaska Kampusa u Rakovici, koji se finansira iz bud`eta KS, ministar je bio zadovoljan onim {to je vidio, posebno smje{tajem i metodama koje se provode u terapiji odvikavanja od droga. Kampus ima 30 kreveta i E. Ha. isto toliko korisnika.

Ma~ki} demantira optu`be iz RS

Agencija za sigurnost hrane je transparentna
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhakovi} izjavio je Srni da Agencija za sigurnost hrane BiH uop}e ne funkcionira, {to odgovara uvoznim lo- Gluhakovi}: bijima koji u BiH Agencija ne plasiraju nekvali- funkcionira tetne proizvode. - Upravni odbor, koji nije konstituisan vi{e od godinu, ne sastaje se - rekao je Gluhakovi}. Gluhakovi}eva pomo}nica Du{anka Tegeltija kazala je da ne postoji ni koordinacija nadle`nih institucija RS sa ovim organom, te da je Agencija donijela nekoliko pravilnika u ~emu nisu u~estvovali predstavnici iz RS, te da pravilnici nisu usvojeni u Vije}u ministara. Komentiraju}i za „Avaz“ izjave Gluhakovi}a i Tegeltije, direktor Agencije Sejad Ma~ki} demantira njihove navode. - Navodi nisu ta~ni. Agencija je Ma~ki}: na najtranspareNavodi nisu ntniji mogu}i nata~ni ~in uputila propise Vije}u ministara. Nijedan propis nije donesen bez odobrenja Upravnog odbora, a na sve propise imamo komentare nadle`nih. Upravo iz tih institucija su i ~lanovi UO - obja{njava Ma~ki}. Dodaje da je do zastoja u popunjavanju UO do{lo jer su neki ~lanovi prestali raditi u tim institucijama ili su oti{li u penziju, a da bi njihova mjesta bila popunjena potrebno je vrijeme.
B. T.

Zara`eno skoro 80.000 osoba

Oboljela i tri tenisera na Vimbldonu
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je ju~er da je od virusa H1N1, koji izaziva svinjsku gripu, {irom planete oboljelo najmanje 79.339 osoba, od kojih je 337 umrlo. Prema podacima Ameri~kog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u SAD ima 27.717 oboljelih, a 127 je umrlo, dok je u Meksiku 8.680 oboljelih i 116 umrlih. Virus H1N1 {iri se i u dr`avama bh. okru`enja. Srbija je prijavila 14, a Crna Gora devet oboljelih. Epidemiolog Vojnomedicinske akademije Sr|an Lazi} potvrdio je ju~er da je u~esnik Univerzijade 2009., koja se odr`ava u Beogradu, iz Australije obolio od svinjske gripe i da je smje{ten na Odjeljenje za izolaciju Infektivne klinike VMA. Nakon {to je nekoliko dje~aka i djevoj~ica koji sakupljaju loptice na teniskom turniru u Vimbldonu udaljeno zbog pojave simptoma virusa H1N1 ispostavilo se da su ovom gripom zara`ena tri

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

O „Feroelektru“ tek najesen
Najvi{e oboljelih u SAD
(Foto: AFP)

tenisera. Rije~ je o Slovacima Mihaelu Mertinaku i Filipu Pola{eku, te Amerikancu Trevisu Perotu (Travis Parrott). Broj umrlih za ~iju se smrt

smatra da ju je uzrokovala svinjska gripa u Argentini se za manje od sedam dana udvostru~io u petak je iznosio 23, a u srijedu 43 osobe.

Pripremno ro~i{te po tu`bi Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za raskid Ugovora o kuproprodaji dr`avnog kapitala preduze}a „Feroelektro“ Sarajevo protiv kupca „Stani} invest“ Kre{evo odgo|eno je ju~er za 23. septembar 2009. zbog promjene referata sudije odre|enog za vo|enje ovog predmeta.

Agencija za privatizaciju u FBiH podigla je tu`bu u nadle`nom sudu u Sarajevu zbog podizanja hipoteke nad imovinom „Feroelektra“ od „Stani} investa“ radi osiguranja kredita za „Barit“ Kre{evo, {to je u suprotnosti sa odredbama kuproprodajnog ugovora, saop}eno je iz APF-a.

12

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

teme

„Avaz“ saznaje Bh. parlamentarci na studijskom putovanju

Poslanici SNSD-a se i u [vicarskoj `alili na Incka
Duvnjak: Imat }e priliku krajem jula

Reakcija Jasmina Duvnjaka

[vicarski eksperti BiH uporedili s Libanom Visoki predstavnik politi~are mo`e smijeniti SMS-om, izjavio Kalabi}
^lanovi Ustavnopravne komisije Predstavni~kog doma i Doma naroda Parlamenta BiH u [vicarskoj su, tokom studijskog putovanja, s parlamentarcima i univerzitetskim profesorima te zemlje razgovarali o ustavnim reformama u kompleksnim dr`avama, ali i mogu}em modelu budu}eg ustava BiH.

Bolje bi bilo da SBiH podr`i rezanje naknada poslanicima
Poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH Jasmin Duvnjak ju~er je reagirao na inicijativu koju su po~etkom sedmice plasirali ~elnici Stranke za BiH. Podsjetio je da je on jo{ u martu u Parlamentu predlo`io izmjene Zakona o pravima izabranih du`nosnika FBiH, kao najkonkretniju mjeru kojom bi bila smanjena funkcionerska primanja za vi{e od 20 posto. - Tada su {utjeli mnogi, a ja sam do`ivio salve uvreda i cini~nih podsmijeha pojedinih kolega na ovaj prijedlog. Ni tada, a ni danas, ~etiri mjeseca kasnije, ovaj zakon nema parlamentarnu podr{ku. Jer, mnogi su samo deklarativno i demago{ki za smanjenje svojih primanja, ali kad god imaju priliku da testiraju vlastitu svijest i osje}aj za socijalnu pravdu, padnu na toj ku{nji, i to podjednako i parlamentarci pozicije i opozicije - izjavio je Duvnjak. On je poru~io kako „lider SBiH Haris Silajd`i} treba znati da se stanje ne mijenja inicijativom, nego izmjenom Zakona“. - Izgubili smo ~etiri mjeseca, a jo{ nismo spremni krenuti od sebe. Pozivamo na smanjenje invalidnina, prepadamo penzionere ho}e li imati sljede}u penziju, a jedan mali po{teni korak ne `elimo u~initi prema sebi i narodu koji nas je izabrao. Korisnije od praznih inicijativa je da poslanici SBiH daju podr{ku izmjenama Zakona, koji bi se ponovo u izmijenjenoj formi trebao na}i na dnevnom redu Federalnog parlamenta do kraja jula - kazao je DuA. D`. vnjak.

[vicarski model
- Pora`avaju}a ocjena {vicarskih parlamentaraca i eksperata u ovoj oblasti o ustavnom ure|enju na{e zemlje posebno je iskazana usporedbom BiH s Libanom. Nagla{ena je potreba direktne demokratije u BiH, po uzoru na [vicarsku, odnosno davanje prilike narodu da se putem referenduma izjasni o svakom spornom zakonu - rekao je u telefonskoj izjavi iz Berna za „Dnevni avaz“ ~lan Ustavnopravne komisije Adem Huski}. Parlamentarci BiH od [vicaraca su imali priliku ~uti i da se granice {vicarskih kantona ne poklapaju s etni~kim, odnosno jezi~kim standardima, te da se politi~ke partije ne formiraju na nacionalnom principu. Iako je, kako saznajemo, tronacionalna bh. delegacija bila prili~no slo`na u [vicarskoj, kadar SNSD-a ni tamo nije propustio

Huski}: Pora`avaju}a ocjena

Kalabi}: Nakaradan sistem

Spec
SARAJEVO - Mitropolit dabrobosanski Nikolaj ju~er je u svojoj rezidenciji u zgradi Mitropolije primio u opro{tajnu posjetu ambasadora Ruske Federacije u BiH Konstantina [uvalova. Nikolaj i [uvalov ocijenili su neprihvatljivim da Srpskoj pravoslavnoj crkvi jo{ nije vra}ena oduzeta imovina, a posebno zgrada Bogoslovije u Sarajevu, javila je Fena.

priliku da uka`e na nedemokratiju u BiH i „pritiske kojima su izlo`eni od OHR-a“. - Ukazuju}i na nakaradan sistem i nedemokratiju u na{oj zemlji, predsjedavaju}i Kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabi} ~ak je i{ao do te mjere da ka`e kako visoki predstavnik u BiH doma}e politi~are mo`e smijeniti

SMS porukom - rekao nam je jedan od ~lanova bh. delegacije.

Proces demokratije
Kako Kalabi} nije odgovarao na na{e pozive, ta~nost ovih navoda provjerili smo kod njegovog strana~kog kolege Lazara Prodanovi}a. - Ma, nije to bilo ba{ tako. Iznosili smo razli~ite stavove o pozicijama i utjecaju me|unarodne zajednice u BiH. Drago je to rekao u kontekstu mjera koje visoki predstavnik mo`e poduzeti, navode}i da to usporava proces demokratije - pravdao je Prodanovi} svog kolegu. S. RO@AJAC

Bez maksimalizma
- Svjesni smo toga da nikome u realizaciji ustavne reforme ne}e biti ispunjeni maksimalisti~ki zahtjevi. Potrebno je da BiH dobije reformisan ustav koji }e ovu zemlju u~initi funkcionalnom i u koju }e imati povjerenje svi gra|ani i narodi - naglasio je Prodanovi}.

teme

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

13

IMENOVANJA O ~emu je raspravljalo Vije}e ministara

[piri}: Bo{njaci ne moraju ostati na pozicijama
Me|u kandidatima za direktora UIO, najvi{e ocjene dobili Miro \akula i Zoran Tegeltija po 9,66, a Kemal ^au{evi} i Miodrag Kudi} po 6
Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici imenovalo je dr`avne slu`benike Biljanu ^amur i D`enanu Hod`i} iz Agencije za dr`avnu slu`bu za ~lanove komisije koja }e provesti ponovni postupak izbora kandidata za direktora Direkcije za evropske integracije (DEI).
Jankovi}: Veliki zaljubljenik u Sarajevo i BiH
(Foto: I. [ebalj)

Gradona~elnik Ljubljane za „Avaz“

Jankovi}: Gradnja d`amije po~et }e naredne godine
Izgradnja d`amije u Ljubljani trebala bi po~eti naredne godine, rekao je za „Dnevni avaz“ gradona~elnik glavnog grada Slovenije Zoran Jankovi}. - Na gradnju d`amije u glavnom gradu Slovenije ~eka se 40 godina. Kada sam do{ao na funkciju gradona~elnika, kazali su mi da ne forsiram njenu gradnju, ali ja nisam odustao. Izabrali smo dobru lokaciju i pro{le godine potpisali ugovor o kupovini - ka`e Jankovi}. Prema njegovim rije~ima, u Gradskom vije}u su prihvatili sve dokumente koji se ti~u gradnje d`amije i do kraja ove godine bit }e raspisan konkurs za najbolji projekt, {to bi naredne godine trebalo rezultirati po~etkom izgradnje. Jankovi} ka`e da su ~etvorica vije}nika bila protiv, te da je jedan od njih ~ak tra`io i referendum. - Ne}e ga dobiti. U Sloveniji `ivi vi{e od 40.000 muslimana koji rade, pla}aju doprinose dr`avi, pa samim tim i izgra|uju dr`avu. Naravno, uzorni gra|ani imaju potpuno pravo na svoj hram, kao i svi ostali, kako bi mogli njegovati svoju vjersku tradiciju i osje}ati se ugodno u Sloveniji govori Jankovi}. Veliki zaljubljenik u Sarajevo i BiH ka`e da je slu{ao govor reisul-uleme Mustafe ef. Ceri}a kada je bio u posjeti Sloveniji. - To je govor iz kojeg se mo`e puno toga nau~iti o odgovornosti - ka`e gradona~elnik I. [m. Ljubljane.

Konkursna procedura
- O~ekujemo da }emo do kraja jula imati direktore agencija tamo gdje je konkursna procedura zavr{ena. Me|utim, u pojedinim agencijama nemamo politi~ki dogovor. Problemati~ne su pozicije na kojima su do sada bili Bo{njaci, a kojima istje~e mandat. Sada svaka izmjena stvara prostor da se ka`e ako ne bude Bo{njak, to je protiv bo{nja~ke politike, sa ~im se apsolutno ne sla`em. Za{to neki drugi narod ne bi do{ao na te pozicije konstatirao je ju~er na pres-konferenciji premijer Nikola [piri}. Iz izvora bliskih Vije}u ministara saznajemo da tokom sjednice nije vo|ena rasprava o izboru ~elnika na klju~ne dr`avne pozicije te je zaklju~eno da se u kratkom vremenu pripreme svi materijali vezani za mjesta na koja je potrebno imenovati direktore. Tako se Vije}e ministara ju~er

[piri}: Imenovani ~lanovi komisije za izbor direktora DEI-ja

(Foto: S. Jordamovi})

nije izja{njavalo o imenovanju direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. No, prezentirani su materijali provedene procedure, a kako saznajemo, ~etiri kandidata dobila su pozitivnu prosje~nu ocjenu i to Miro \akula 9,66, koliko i Zoran Tegeltija, te Kemal ^au{evi} i Miodrag Kudi} po 6. - Svaki od ova ~etiri kandidata mo`e biti imenovan ako se tako dogovori Vije}e ministara. Me|utim,

ako u roku od mjesec ne bude izabran direktor, po automatizmu Agencija za imenovanje dr`avnih slu`benika bira prvoplasiranog pojasnio je na{ izvor.

Izdvojena sredstva
Za ~lanove Vije}a Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH predlo`eni su Slobodan Bo{kovi}, Miroslav D`idi}, Mahir Had`iahmetovi}, Mehmed Halilovi}, Angel Medi}, Tanja Topi} i Vehid [ehi}. Dr`avna vlada donijela je i odluku o dodjeli grant podr{ke neprofitnim organizacijama i pojedincima za ovu godinu, koju je predlo`ilo Ministarstvo civilnih poslova. Ovom odlukom je iz teku}e rezerve bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza odobreno 1.371.200 KM za aktivnosti 258 neprofitnih organizacija i pojedinaca. Vije}e ministara na taj na~in podr`at }e 99 sportista i manifestacija s ukupno 1.200.000 KM. Tako|er, iz bud`eta Ministarstva civilnih poslova za 62 institucije kulture izdvojeno je tri S. RO@AJAC miliona maraka.

Evropsko vije}e za fetve i istra`ivanja

Ko je dobio novac
Olimpijski komitet BiH radi priprema bh. selekcija i saveza za ZOI 2010. u Vankuveru 370.000 KM Ostali sportisti, za u~e{}e na razli~itim manifestacijama dobit }e pojedina~ne iznose u rasponu od 2.000 do 50.000 KM Zemaljski muzej BiH 850.000 KM Nacionalna i univerzitetska biblioteka 410.000 KM Historijski muzej 160.000 KM Kinoteka BiH 150.000 KM Umjetni~ka galerija BiH 150.000 KM Biblioteka za slijepa i slabovidna lica 130.000 KM Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH 120.000 KM Muzej Republike Srpske - Banja Luka 115.000 KM

Solidarnost sa `rtvama genocida u BiH
Pod predsjedavanjem {ejha Jusufa Karadavija, u Istanbulu je otvorena 19. godi{nja sjednica Evropskog vije}a za fetve i istra`ivanja. U svojstvu osniva~a i punopravnog ~lana reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} obavijestio je ~lanove Vije}a o va`nosti Rezolucije Evropskog parlamenta o sje}anju na srebeni~ki genocid te im prezentirao evropsku hutbu koju bi trebalo pro~itati u d`amijama kao znak podr{ke evropskoj rezoluciji i solidarnosti sa `rtvama genocida. Vije}e je jednoglasno prihvatilo tu rezoluciju kao ~in dobre volje i izrazilo zahvalnost svim ~lanovima Evropskog parlamenta koji su za nju glasali. - Svjesni smo da srebreni~kim porodicama ni{ta i niko ne mo`e nadomjestiti gubitak njihovih najmilijih, ali Rezolucija EU, u kojoj se 11. juli progla{ava Evropskim danom sje}anja na genocid nad bosanskim muslimanima, daje nam nadu da se genocid ne}e vi{e nigdje i nikome ponoviti. Nama nikada ne}e biti jasno za{to su bosanski muslimani morali do`ivjeti genocid, iako su se na najbolji na~in prilagodili evropskom na~inu `ivota. Mi o{tro osu|ujemo genocid nad muslimanima u BiH i iskazujemo svoju iskrenu su}ut porodicama, kao i cijelom bosanskom narodu - rekao je {ejh Karadavi, predsjednik Evropskog vije}a za fetve.

SDU optu`uje biv{e kolege za autokratiju

SDP {teti socijaldemokratiji u BiH
Na inicijativu Kadrovske komisije i generalnog sekretara SDPa BiH Nermina Nik{i}a, Predsjedni{tvo ove stranke prije nekoliko dana odlu~ilo je raspustiti Op}insku organizaciju SDP Novo Sarajevo. Razlog tome, prema informacijama koje smo dobili, jeste poreme}aj u radu organizacije, naru{eni me|uljudski odnosi, razila`enja u mi{ljenju izme|u Odbora i vrha stranke te nepo{tivanje procedure za kandidiranje novog rukovodstva. Rijetki SDP-ovci ju~er su bili raspolo`eni razgovarati o onome {to je prethodilo raspu{tanju organizacije. Ve}ina njih, me|u kojima generalni sekretar Nik{i}, te ~lan Predsjedni{tva SDP-a Denis Be}irovi}, uop}e nije odgovarala ganizaciji Novo Sarajevo ~lana Predsjedni{tva SDP-a BiH Damira Ma{i}a nije za~udio. - U javnosti je previ{e prezentirano o tom slu~aju. Ponekad postoje situacije zbog kojih ne bismo ulazili u dublje analize, pogotovo ne javno polemisali. To je odluka najvi{eg organa SDP-a BiH i ona je, prakti~no, bila jednoglasna komentirao je Ma{i}. Povodom nedavnog raspu{tanja OO SDP-a Novo Sarajevo, oglasila se i Op}inska organizacija SDU ove op}ine. Kako pi{e u saop}enju, autokratsko pona{anje dijela rukovodstva SDP-a BiH koje se provodi godinama, a u kojem najvi{e trpi ~lanstvo ove stranke, odra`ava se na sveukupno stanje S. R. socijaldemokratije u BiH.

Reis Ceri}: Va`na Rezolucija

Ma{i}: Prakti~no jednoglasno

na na{e pozive. S druge strane, predsjednik GO stranke Svetozar Pudari} bio je van BiH. Ovakav odnos strana~kih kolega prema skandalu u Op}inskoj or-

U svom obra}anju reis Ceri} naglasio je da }e ove godine u Poto~arima biti ukopano vi{e od 500 posmrtnih ostataka `rtava {ehida genocida. - Za `rtve genocida Rezolucija EU je veoma va`na, kao {to je va`na i va{a solidarnost. Lak{e je podnositi bol i patnju kada znate da niste sami, kada znate da imate bra}u i prijatelje koji dijele va{ bol i va{u patnju - kazao je reisu-l-ulema. Ina~e, na istanbulskoj sjednici Evropskog vije}a za feve glavna tema su finansijska kriza u svijetu i mogu}nosti islamskog bankarstva u njenom rje{avanju. Zaklju~eno je da je globalna finansijska kriza posljedica moralne krize u svijetu.

Klub poznatih

Salih Kru{~ica

14

Dnevni avaz, srijeda, 3. juli/srpanj 2009.

teme

Ne vezujem se uz datume
Li~ni profil predsjednika Samostalnog sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika
Ime i prezime: Salih Kru{~ica. Datum i mjesto ro|enja: 10. april 1958. godine u Fo~i. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U svom stanu. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ne vezujem se uz datume. Koji automobil vozite: „Reno megan“. Kako se odmarate: U ku}noj atmosferi s porodicom. Omiljeni muzi~ar: Nemam favorita. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Legenda o Ali-pa{i“. Omiljeni pisac: Halil D`ubran. Umjetnik kojeg cijenite: Ismar Mujezinovi}. Za koji klub navijate: FK Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: A mogu li toga ili tu ostaviti tamo? Jeste li ljubomorni: Malo jesam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i noge. Biste li ikada oprostili nevjeru: Mislim da bih. Bavite li se sportom: Nemam vremena. Omiljena hrana i pi}e: Riba i crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Naj~e{}e supruga. Volite li i}i u {oping: Uh, ne! Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Da, papagaja. Koji je Va{ `ivotni moto: Ne radi drugome ono {to ne `eli{ da

INICIJATIVE Tragom zahtjeva tuzlanskog „Fronta“

Za{to u BiH nema zabrane za fa{isti~ke organizacije?
U Parlamentu BiH sjede ~lanovi i simpatizeri i Ravnogorskog pokreta i „Croatia Libertasa“
Udru`enje gra|ana „Front“ iz T uzle nedavno je zatra`ilo od ameri~kog ambasadora u BiH da izvr{i pritisak na doma}e vlasti da zabrane djelovanje organizacije Ravnogorski ~etni~ki pokret u BiH, za koji mnogi tvrde da djeluje s fa{isti~kih pozicija. Danijel Senki} iz ovog udru`enja kazao nam je da su oni od ambasadora zatra`ili samo da ispo{tuje odluku predsjednika SAD, jer se taj pokret nalazi na ameri~koj crnoj listi.

Prijetnja miru
Postojanje ovakvih i sli~nih pokreta u na{oj zemlji omogu}eno je i time {to u Parlamentu BiH, iako je predlagan, nikada nije usvojen zakon o zabrani fa{isti~kih organizacija, premda takvi zakoni postoje u svim modernim zemljama. Senki} ka`e da nije ni o~ekivao da se to desi, jer u Parlamentu „sjede poslanici koji su simpatizeri, pa ~ak i ~lanovi Ravnogorskog ~etni~kog pokreta ili Udru`enja Croatia Libertas“. Predsjednik Saveza logora{a
S internet-stranice Ravnogorskog pokreta: Potraga za Dra`om

Kru{~ica: Ne volim {oping

tebi rade. Va{ najbolji prijatelj je: Supruga. Pratite li politi~ku situaciju: Obavezno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Za 15 minuta, ni{ta. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Bih, ako bi trajao 15 minuta.

BiH Murat Tahirovi} tako|er smatra da se ni{ta drugo ne mo`e ni o~ekivati od Parlamenta, u kojem sjede ljudi koji su usko povezani s fa{isti~kim organizacijama. - Jasno je ko spre~ava dono{enje tog, kao i zakona o zabrani negiranja genocida. To su predstavnici onog entiteta ~ija je vojska u~estvovala u genocidu - istakao je Tahirovi}. Lider BOSS-a Mirnes Ajano-

vi} ka`e da je veoma zabrinjavaju}e to {to se ove organizacije i dalje {ire i podmla|uju, te da one predstavljaju prijetnju miru u BiH. Isti~e da one i postoje kako bi {irile mr`nju i generirale nove sukobe i cijeni da se radi o „Hitlerovim sljedbenicima“.

Finansiranje iz bud`eta
- Ono {to je najskandaloznije u svemu je da se fa{isti~ke organizacije, po{to nisu zabranjene, finansiraju dijelom iz dr`avnih bud`eta, odnosno od novca poreznih obveznika - upozorava Ajanovi}. I predsjednik Helsin{kog komiteta BiH Sr|an Dizdarevi} navodi da je, sa stanovi{ta ljudskih prava, neophodno usvojiti principijelan zakon o zabrani propagiranja fa{isti~kih ideja, jer bi time BiH pokazala da je u stanju da se „ogradi i osudi jedno historijsko zlo“. G. MRKI]

Odgovornost na bh. vlastima
Senki} iznosi da je „Front“ slao dopise i biv{em visokom predstavniku da zabrani ove organizacije, ali da on to nije u~inio, te da ostaje da se vidi kako }e postupiti Valentin Incko (Inzko). Iz OHR-a je ju~er „Avazu“ saop}eno da je na institucijama i vlastima BiH da poduzmu potrebne mjere protiv bilo koje doma}e organizacije za koju utvrde da radi u suprotnosti sa zakonskim okvirom koji sadr`i jasne odredbe protiv podsticanja na etni~ku mr`nju, upotrebu jezika mr`nje ili bilo koje aktivnosti koja bi bila u suprotnosti s osnovnim slobodama. Ove odredbe definirane su u Krivi~nom zakonu BiH.

SMS
ODMOR MINISTARA - Za gra|ane Federacije BiH i jeste najbolje da ministri odu na odmor, a pojedini zatim i u zatvor. Barem ne}e vi{e biti u mogu}nosti da dalje plja~kaju i upropa{tavaju ovu dr`avu. Eso UKINUTI PAU[ALE - Gospodine Mujezinovi}u, ukinite pau{ale na svim nivoima vlasti, jer to su najnemoralnija sredstva koja se uzimaju iz bud`eta, a pro|ite se nosilaca priznanja, jer bi mogli izazvati ru{ila~ki pohod! Alija Red`i}, Zenica DIZANJE PLA]A - Na{i vajni poslanici znali su za ove aran`mane sa MMF-om! Zato su svi po`urili da di`u pla}e! SKUPLJE GORIVO

Dnevni avaz 061-142-015
- Gorivo je poskupjelo za 0,34 KM od aprila do kraja juna. U aprilu je litar benzina ko{tao 1,53 KM, a danas ko{ta 1,87 KM. Ta~no je {to su rekli nafta{i, ne}e gorivo poskupjeti za deset feninga. MONOPOL DR@AVE - Ne razumijem za{to se fotografi u na{oj zemlji ne bune {to sada ne slikaju ni paso{e, od ~ega oni misle `ivjeti? To je monopol dr`ave, a monopola ne smije biti nigdje u Evropi. Fotograf UVIJEK NASMIJANI - Da vuk dlaku mijenja, a }ud nikada, pokazalo je i ovo su|enje uvijek nasmijanim i za humor spremnim Bi~ak~i}u i Brankovi}u. Da su, kojim slu~ajem, tu`iocima, sudijama, policiji, zdravstvu i {kolstvu podijelili stanove i pove}ali pla}e kao {to su sebi, mo`da ne bi bili sada u sudnici, a siguran sam da nam ne bi trebala ni pomo} Me|unarodnog monetarnog fonda. Ahmet, Sarajevo REZERVNA KLUPA - Bajramovi}, koji ve} godinama na klupi za rezerve dr`i najboljeg evropskog ko{arka{a, Jablani~anina Teletovi}a, s obrazlo`enjem da ~eka da sazrije kao igra~, a ovaj u isto vrijeme osvaja evropske trofeje sa svojim klubom, ne razumije prevazi|enost svog ko{arka{kog znanja. BiH, prema Bajramovi}u, priprema reprezentaciju koja }e se 2050. plasirati na evropsko prvenstvo, a za 2100. planira osvajanje titule.

ANKETA

me|u gra|anima Travnika, Br~kog i Bosanske Kostajnice

Treba li ukinuti fa{isti~ke organizacije i ko treba odgovarati za njihovo finansiranje?

Zabraniti im sve aktivnosti
- Mislim da ih treba ukinuti. Na njihovim skupovima preovladavaju mr`nja i pozivi na zlo. Finansiranje najve}im dijelom Zoran sigurno sti`e iz Meljan~i} dijaspore. - Naravno da bi trebalo zabraniti rad fa{isti~kim organizacijama u BiH, a finansijere i one koji ih javno podr`avaju treba maksima- Amila lno kazniti. Memi{evi} - Svakoga za koga se doka`e da ima veze s fa{izmom treba sankcionirati. Fa{izam finansira dio visokopozicioniranih ljudi i onih koji Muharem imaju pare. Valjevac - Rad i sve aktivnosti takvih organizacija svakako treba ukinuti. Te{ko je precizno re}i ko ih finansira. Mogu}e je da imaju podr{ku Aida iz inostranstva. Kavazovi} - Svakako da im treba zabraniti djelovanje u na{oj zemlji. Mi smo od toga umorni. Svi koji to na bilo koji na~in podr`avaju trebaju biti Jasmin ka`njeni. Tvica - Fa{izam je davno pora`en, samo se jo{ povremeni koristi u politi~ke svrhe. Finansiraju ga one osobe kojima on na bilo koji na~in Salih donosi korist. ]urt - Apsolutno treba zabraniti rad takvih organizacija. Smatram da na{a dr`ava mora na}i na~ina da normalan svijet za{titi od njiho- Ibrahim vog djelovanja. Osmanagi} - One koji ih finansiraju i podr`avaju treba kazniti, a zakonom bi trebalo zabraniti postojanje takvih organizacija, jer ne donose Biljana ni{ta dobro. Dragi~evi} - Osu|ujem svaki vid fa{izma i nasilja, jer nasilje nikome nije dobro donijelo. Sirotinja o tome ne razmi{lja. Samo bogati mogu sta- Ljuba Goli} jati iza takvih stvari. S. P. - E. R. - M. H.

Bosanska kostajnica

Br~ko

Travnik

teme

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

15

Trgovanje 986.291 KM

REGION Izbor najuspje{nijih menad`era i kompanija u 2009.

Priznanja za podr{ku razvoja poslovanja
Nagrade dodijeljene u pet kategorija Odr`an Poslovni forum Po~etak oporavka u BiH krajem godine
U Sarajevu je ju~er odr`an tradicionalni izbor najuspje{nijih menad`era i kompanija jugoisto~ne i srednje Evrope u 2009. Prema odluci `irija Nezavisne agencije za izbor i promociju menad`era i kompanija iz Zenice, super{ampioni biznisa za ovu godinu su Nijaz Hastor, vlasnik ASA Prevent Grupacije iz Njema~ke, i potpredsjednik hrvatskog Agrokora Ante Todori}. U ovoj kategoriji priznanja su dobili i Sla|an Disi}, direktor kompanije Simpo iz Vranja, potpredsjednik Zeptera iz Var{ave Vibor Muli}, te @eljko @deri}, direktor Konstruktora iz Splita. Ovogodi{nje nagrade podijeljene su u pet kategorija, a me|u njima i za 14 menad`era najzaslu`nijih za razvoj malog i srednjeg poduzetni{tva u BiH, kao i specijalna priznanja onima koji nisu direktno vezani za biznis. U kategoriji za indirektni razvoj privrede specijalna priznanja dodijeljena su ambasadorima Japana i Slova~ke, Futao Motaiju i Miroslavu Moj`iti. Prije progla{enja najboljih menad`era odr`an je i Poslovni forum na kojem je blizu 150 u~esnika razgo-

Prekinut pozitivni niz glavnog indeksa
Od najlikvidnijih kompanija investitori najvi{e ulagali u Bosnalijek
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 986.291 marku, a u sklopu 86 transakcija ukupno su prometovane 195.724 dionice. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 81.189 KM, me|u fondovima 584.949, na primarnom slobodnom tr`i{tu 101.033, sekundarnom 219.119 maraka. Ulaga~i su najvi{e kupovali dionice tuzlanskog Eurofonda, za 584.554 marke, dok je najlikvidnija kompanija iz sastava glavnog indeksa bio Bosnalijek uz promet od 81.189 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je Sarajevostan od 12 posto i promet od 214.200 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao Standard od 26,10 posto, uz promet od 151 KM. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 1,54 posto,

Bosnalijek: Promet 81.189 maraka

Vrijednost indeksa
BIFX 1,54% 2.018,63 1.046,87 1.137,14 SASX-10 0,09% SASX-30 1,05%

na 2.018,63 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 pala je za 0,09 posto, na 1.046,87 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 potonula za 1,05 posto i sada iznosi 1.137,14 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 2. 7. 2009.
Sarajevo: S ju~era{njeg uru~enja nagrada
(Foto: Servis.info) Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
14 1 17 8 5 1 12 3 1 1 11 2 1 2 2 1 1 1

varalo o globalnoj ekonomskoj krizi i efektima na privredu u regionu. Projekt menad`er Sektora za makroekonomiju Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Igor Gavran kazao je da utjecaj krize u na{oj zemlji ne slabi, da po~etak stabilizacije u zapadnim zemljama, prije svega u SAD, nagovje{tava i dugoro~an oporavak kod nas, te da

Doprinos ~elnika gradova i op}ina
Me|u dobitnicima priznanja za razvoj biznisa u ovoj godini na{lo se i {est na~elnika op}ina, te dva gradona~elnika. Za najgradona~elnika su izabrani vode}i ljudi Zagreba i Ljubljane, Zoran Jankovi} i Milan Bandi}, te na~elnici op}ina Prijedor i Pale, Marko Pavi} i Slobodan Savi}, na~elnik Zenice Husejin Smajlovi}, Srpca Mirko Koji}, ^itluka Ivo Jerki} te Biha}a Hamdija Lipova~a.

u posljednjem kvartalu ove godine mo`emo o~ekivati pobolj{anja. I predsjednik Udru`enja poslodavaca FBiH Nihad Imamovi} rekao je da neke prognoze govore da bi do pobolj{anja moglo do}i u posljednjem kvartalu ove godine. - Finansijski sektor i tr`i{te kapitala nisu pogo|eni kao u razvijenim zemljama okru`enja, ali jeste privreda koja nema odgovaraju}e subvencije. Najvi{e posljedica imaju na{i izvoznici, metalska, autoindustrija, kao i tekstilna i drvna industrija - kazao je Imamovi}. Gradona~elnik Ljubljane Zoran Jankovi} ka`e da nas iz krize mogu izvu}i samo dobri menad`eri, a da rezanje tro{kova mo`e uraditi i I. [m. obi~ni knjigovo|a.

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF EUROFOND-1 DD TUZLA ABS BANKA D.D. SARAJEVO BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH KONJUH D.D. @IVINICE SOLANA DD TUZLA SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO AUTOMEHANIKA D.D. SARAJEVO POLJOOPREMA D.D. SARAJEVO SARAJEVOSTAN D.D. SARAJEVO STANDARD DD SARAJEVO

ZVANI^NA KOTACIJA 15,00 -0,38
KOTACIJA FONDOVA

5.412 42 184.556 37 684 45 305 650 79 20 960 132 20 8 100 1.089 1.530 25

81.189,16 214,20 584.554,63 7.866,98 15.261,50 303,30 34.821,41 2.860,00 9.508,44 1.000,00 26.863,60 2.150,40 242,20 155,70 1.501,00 3.267,00 214.200,00 151,50

5,10 3,17 212,83 22,00 6,74 114,17 4,40 120,36 50,00 27,98 16,29 12,11 19,46 15,01 3,00 140,00 6,06

2,00 9,60 -18,14 -1,35 3,69 -0,84 -2,22 -0,36 -5,48 -0,20 1,82 0,00 -7,32 -6,19 0,00 12,00 -26,10

PRIMARNO TR@I[TE

SEKUNDARNO TR@I[TE

Predstavnici tri privredne komore u [paniji i Velikoj Britaniji

Promet 82.230 maraka

Zapadni Balkan mo`e biti atraktivan za ulaganja
Predstavnici Privredne komore Zeni~ko-dobojskog kantona, sa kolegama iz @upanijske komore Sisak i Regionalne komore Ni{, posjetili su krajem juna partnerske privredne komore u Ovijedu ([panija) i [efildu (Velika Britanija). - Posjeta je organizirana u okviru projekta Eurokomore Partneri za promociju investicija, a cilj je bio da se ~lanice Klastera proizvo|a~a i prera|iva~a metala s podru~ja zapadnog Balkana u~ine jo{ atraktivnijim za ulaganja stranih investitora, primarno iz EU - ka`e predsjednik PK ZDK [efkija Botonji}. Delegacije iz BiH, Hrvatske i Srbije susrele su se s nizom predstavnika privrednih udru`enja i komora u dvije regije, koje su me|u najrazvijenijim evropskim regijama. Naredni susret predstavnika komora i privrednika iz [panije, Velike Britanije, BiH, Hrvatske i Srbije zakazan je za 10. septembar u Sisku. A. D@

Akcije BRC [eher najlikvidnije
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 49 transakcija ostvaren promet od 82.230 KM, a najve}i je obavljen akcijama BRC [eher iz Banje Luke od 28.738 maraka, uz pad cijene za 63,2 posto. Ovo je bio najve}i pad cijene na ju~era{njem trgovanju, a najve}i skok imale su @eljeznice RS iz Doboja od 2,94 posto. Me|u fondovima najve}i promet ostvaren je akcijama Kristal investa od 595 maraka, uz pad cijene za 5,48 posto. Ovo je bio i najve}i gubitak vrijednosti, a dobi-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,45% 0,60% 988,22 1.762,59

tnik dana bio je Invest nova fond s rastom od 1,59 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,45 posto, na 988,22 poena, dok je vrijednosti indeksa fondova FIRS pala za 0,6 posto i sada iznosi 1.762,59 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Sa skupa privrednika iz pet zemalja

Dogovor s radnicima banjalu~ke Boske

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 2. 7. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
0,478 0,24

Promjena u%
-3,82 2,13

Maks. cijena
0,478 0,24

Min. cijena
0,478 0,24

Ukupan promet (KM)
1.434,00 1.200,00

Prekid {trajka za tri pla}e
Konzorcij Delta-Zextra, ve}inski vlasnik banjalu~ke Robne ku}e Boska, isplatit }e radnicima tri pla}e najkasnije do ponedjeljka, a radnici }e ve} danas prekinuti {trajk, javlja Fena. Ovo su ju~er dogovorili ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakovi} i direktor Zextre Dragan \uri}, ovla{teni predstavnik konzorcija Delta-Zextra iz Beograda. Radnici Boske stupili su u generalni {trajk tra`e}i od novog vlasnika da rije{i njihov status i isplati im 24 pla}e.

BERZANSKA KOTACIJA
Elektrokrajina a.d. Banja Luka RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5 -5,48 5 5 595,00

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
BRC Šeher a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 0,46 39,9561 -63,2 -0,11 0,46 40,0001 0,46 39,62 28.738,96 27.546,74

16

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

panorama

GORA@DE Stanovnici nove padavine do~ekuju sa strahom

Kolektivni centar Belvedere mogao bi „krenuti“ sa bujicom
O{te}eni i putevi prema velikom broju povratni~kih mjesta u ovom dijelu BiH
Ura|ena velika i tri manje kupole
(Foto: G. Bobi})

Radovi na Palutinskoj d`amiji u Janji

Janjani iz [vicarske najavili pomo} za izgradnju munare
Zavr{ena je druga faza grubih gra|evinskih radova na Palutinskoj d`amiji u Janji. Izgradnja ove d`amije, koja je zapo~eta 1991. godine, nastavljena je po~etkom novembra pro{le godine. Nakon prve faze i zavr{ne plo~e na {erefetu, radnici D.o.o. „Murguzovi}“ iz Bijeljine, u drugoj fazi uradili su veliku kupolu, pre~nika 8,5 metara, te tri manje kupole. Mje{tani Janje do sada su vlastitim sredstvima u rekordnom roku obnovili ^ar{ijsku ili Atik d`amiju, te D`edid d`amiju, obje sru{ene 1994. godine. Pro{le godine Med`lis IZ Janja pokrenuo je akciju za nastavak gradnje tre}e, Palutinske d`amije, u istoimenoj mahali na izlazu iz Janje prema selu Modran. Kako ka`e Salkan Zuli}, predsjednik Med`lisa IZ Janja, slijedi gradnja munare koja }e biti visoka oko 37 metara, a ljetna sezona godi{njih odmora vrijeme je kada se o~ekuju nov~ani prilozi mje{tana koji trenutno `ive i rade u inozemstvu. Predstavnici Janjana iz [vicarske najavili su nov~anu pomo} za izgradnju muE. M. nare. DERVENTA - U dvori{tu @ane Bo{kovi} u Derventi jabuka je po~ela ponovo da cvjeta. - Rodila je dobro, a cvjetanje sam primijetila prije par dana. Mo`da je to neki znak. Jabuka je stara oko 50 godina i kasnije sazrijeva. Oko ku}e ranije sam imala mnogo vo}a, a ova jabuka je od svih njih najja~a jer je pre`ivjela mnogo toga - ka`e @ana Bo{kovi}. N. S.

Obilne padavine, koje su u posljednjih nekoliko dana u Gora`du skoro svakodnevne, izazvale su dosta problema stanovnicima pojedinih naselja. Osim poplave u prizemnim objektima i podrumima, povr{inske vode sa Laleta i Povr{nice izazvale su i odrone, poput onog u naselju Belvedere gdje je smje{ten kolektivni centar sa izbjeglicama sa podru~ja jugoisto~ne Bosne. - Udarila je voda, izlazio sam da poku{am spasiti, kop’o kanale, ali voda je nosila sve. Sada se

Najnoviji odron u naselju Belvedere

Spec
^amd`i}: Voda je nosila sve

pla{im novih padavina, da ovo ne krene dalje, jer ja sam najbli`i ovom potoku. Ako ho}e neka neko do|e da ovo vidi, ako ne}e onda idem i ja s ovom ku}om zajedno dolje - ka`e Ferid ^amd`i}. Bujice sa Biserne ve} redovno nanose {tetu stanovnicima ulice Fazlagi}a i naselja Rasadnik, a prije nekoliko dana ponovo su iskopale kanal sa nedovr{enim vodovodom, ~ije je asfaltiranje iz

op}ine Gora`de obe}ano sutradan. Kako ka`e Muhamed Bukva, predsjednik UO RO za povratak, o{te}ene su i putne komunikacije prema velikom broju povratni~kih mjesta u ovom dijelu BiH, a posebno iz Dubi{ta prema Biljinu i Prvnju, te Potkozara Ba{aboli}i, Glamo~ - Radi}i, Kolijevke - Milanovi}i, Milijeno Popovi}i, Me|urije~je - Karovi}i Al. BAJRAMOVI] i drugim.

Izlo`ba povodom 55 godina Arhiva TK

Nastavak festivala folklora u Bugojnu

Fotografijom protiv zaborava KUD iz Albanije nije mogao
preko Crne Gore u BiH
U bugojanskoj sportskoj dvorani preksino} je uprili~en nastavak 4. Internacionalnog festivala folklora, ~iji je prvi dio odr`an u okviru proslave obilje`avanja Dana op}ine 20. maja, a organizator je bio Gradski folklorni ansambl Bugojno. U 70-minutnom programu predstavili su se folklorni ansambli iz Poljske i Bugarske, te doma}in GFA Bugojno. Veliki broj posjetilaca u`ivao je u nastupima folklornih grupa, te u `ivopisnim no{njama. Bilo je predvi|eno da u programu u~estvuju i folkloristi iz Italije te Albanije, ~iji ~lanovi nisu dobili odobrenje da iz Crne Gore u|u u BiH. Ina~e, ~lanovi GFA Bugojno zajedno sa jo{ desetak KUD-ova nastupit }e u programu Me|unarodnog festivala folklora „Dani kosidbe“ koji se, u organizaciji CIOF-a odr`avaju u Kupresu od 1. do 5. jula. Az. M.

Iz Srednjobosanskog kantona
Kre{evo
Iako su na dnevnom redu pete sjednice Op}inskog vije}a Kre{evo bile 24 ta~ke, zasjedanje se zavr{ilo za manje od dva sata. Zbog finansijske krize vije}nici su jednoglasno usvojili odluku o smanjenju pla}a za 13 posto dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima koji rade u op}inskom organu uprave. Za isti procenat smanjena je nov~ana naknada ~lanovi(D. F.) ma Op}inskog vije}a i Op}inske izborne komisije.
Predstavljeno pet historijskih perioda Tuzle
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Travnik
U okviru obilaska BiH 25 mladih uposlenika Ministarstva odbrane Holandije posjetili su Travnik, gdje je smje{tena i jedna njihova jedinica u sastavu snaga EUFOR-a. Nakon obilaska historijskih znamenitosti grada u zgradi Op}ine uprili~en je sastanak sa na~elnikom Tahirom Lendom. - Odu{evljeni smo Travni- Sa sastanka u Op}ini kom i svi se `elimo ponovo vratiti ovdje, posebno u zimskom perio(S. P .) du kada mo`emo skijati - rekao je Martin Versluis.

U povodu 55. godi{njice osnivanja Arhiva Tuzlanskog kantona preksino} je u Tuzli otvorena izlo`ba pod nazivom „Fotografijom protiv zaborava“. Na 27 panoa izlo`ene su fotografije koje obuhvataju pet historijskih perioda Tuzle i okoline, po~ev od ranog osmanskog do kasnog komunisti~kog vremena. Fotografijama je o`ivljeno sje}anje na nekada{nje najzna~ajnije gra|evine Tuzle, poput zgrade Behrambegove medrese, Doma zdravlja, Dr`avne realne gimnazije ali i na defile jedinica Narodno-oslobodila~ke vojske na ulicama Tuzle 1944. godine. Uz izlo`bu, Arhiv TK-a priredio je i promociju knjige „Salih Safvet Ba{i}-osmanski intelektualac u BiH“ autora prof. dr. Osmana Gen~era iz Turske, ina~e gosta predava~a na Odsjeku za turski jezik i knji`evnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. A. H.

@ivopisne no{nje ansambla iz Poljske

Zavod „Drin“ svake godine sije na svojim parcelama

Bugojno
U bugojanskom Birou za zapo{ljavanje tokom maja registrovano je 79 novoprijavljenih osoba, pa posao posredstvom ovog biroa tra`i 5.132 osoba. Do posla je u maju do{lo 110 Bugojanaca, od ~ega 67 na neodre|eno vrijeme. Po kvalifikacionoj strukturi posao najvi{e tra`e KV radnici, 2.167. Na Birou je i 60 osoba sa V[S-om i 76 sa (Az. M.) VSS-om.

Sami sebi proizvedu zdravu hranu
U Zavodu za mentalno-invalidna lica „Drin“ u Fojnici smje{teno je 520 korisnika svih uzrasta o kojima brine oko 200 zaposlenih radnika. Zavod na svome imanju proizvede znatan dio potrebne hrane. Kako ka`e direktor „Drina“ Ibro Katana, i ove godine su zasijali znatne koli~ine krompira, bijelog i crvenog luka, mrkve, {pinata. - Na na{im parcelama na Malko~u i ovdje oko zgrade Zavoda ove godine zasijano je blizu 15 dunuma. Osim {to se na ovaj na~in obezbje|uju zna~ajne koli~ine zdrave hrane, ovaj vid radne okupacije korisnika doprinosi i ja~anju emotivnih veza, socijalizacije i stvaranje osje}aja vrijednosti vlastite li~nosti. Uz to, to je zdrava hrana koju koristimo u na{oj kuhinji - ka`e Katana. H. ^u.

panorama

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

17

[estogodi{nji wunderkind iz Sanskog Mosta

SPOROVI U Liskovcu kod Bosanske Gradi{ke

Jedno grobno mjesto posva|alo d`ematlije
Muharem Karovi} pokrenuo sudski spor nezadovoljan {to je do njegove rahmetli supruge ukopana Ifeta Ro{i}
Neobi~na afera potresa bosanskogradi{ko naselje Liskovac, odranije poznato po uzornim doma}inima, uzgajiva~ima kamilice i drugog ljekovitog bilja. Strasti su se u Liskovcu uzburkale zbog sudskog spora koji je pokrenuo Muharem Karovi}. Nezadovoljan {to je na grobno mjesto do njegove rahmetli supruge [erife ukopana Ifeta Ro{i}, Karovi} je presavio tabak i pravdu zatra`io kod sudskih organa, ali i u Op{tini, mjesnoj zajednici i IZ Bosanska Gradi{ka. Karovi} zahtijeva da se tijelo Ifete Ro{i} ekshumira, kako bi se obezbijedilo mjesto upravo za njega. - Iznenadio sam se kada sam prije nekoliko mjeseci do{ao iz Danske i vidio da je na moje mje-

Njema~ki jezik nau~io gledaju}i crtane filmove
Erijad Kami} (6) iz Gornjeg Kamengrada kod Sanskog Mosta sa ~etiri godine nau~io je njema~ki jezik gledaju}i crtane filmove na njema~kom televizijskom kanalu. Njegovi roditelji Edin i Selma nemalo su se iznenadili kada su ~uli kako Erijad pri~a sa jednom Njemicom, koja je do{la u posjetu u Sanski Most. - Ta Monika je bosanska snaha i ona je sa Erijadom sasvim normalno komunicirala svo vrijeme dok je boravila u posjeti pri~a otac Edin. Veseli {estogodi{njak, koji nikada nije ni putovao do Njema~ke ili Austrije, ka`e da ne zna kako se dogodilo da njema~ki jezik govori kao da je tamo ro|en. Erijad, kako saznajemo, nije jedini „wunderkind“ ovog uzrasta na podru~ju sanske

Erijad: Nikad nije bio u Njema~koj

op}ine koji njema~kim jezikom barata kao sa maternjim. M. D.

Na ribnjaku kod Gornjeg Vakufa

Par medvjeda atrakcija za goste
Karovi}: Smatram da sam grubo izigran

Demo: Ispao je `rtva, a nije

sto ukopana Ifeta Ro{i}. Sada mi se nudi da ja izmjestim tijelo moje `ene i rezervi{em plac za sebe, {to mi ne pada na pamet. Obra}ao sam se na mnoge adrese, jer smatram da sam grubo izigran. Mene su mje{tani Liskovca okrivili da ih uznemiravam, ali ja ne odustajem - ka`e Karovi}. U Liskovcu ka`u da Karovi} nije zakupio plac na mezarju, pa zato i ne postoji obaveza ~uvanja mjesta.

Karovi} nije imao rezervaciju
U Med`lisu IZ u Bosanskoj Gradi{ci dobili smo informaciju da postoji odluka o visini naknade za grobno mjesto ali bez regulisanja prvenstva ukopavanja bliskih srodnika. - Karovi} se nije zvani~no obra}ao Med`lisu za rezervaciju grobnog mjesta niti je predujmio bilo kakav iznos - ka`e se u dopisu koji je potpisao Ismet Rakovi}, predsjednik Med`lisa IZ Bosanska Gradi{ka.

Omer Demo, predsjednik D`ematskog odbora, ka`e da je nepotrebno do{lo do eskalacije problema. - Muharem ne pla}a niti za d`amiju niti za odr`avanje groblja. Napravio je ~itavu pometnju, ispao je `rtva, a nije. Samo nas okolo vrije|a i uznemirava isti~e Demo. D`ematski odbor ponudio je Karovi}u kompromisno rje{enje, tako {to bi mu se ostavilo mjesto iznad suprugine glave. I ovaj prijedlog je odbijen. - Muharem Karovi} je isklju~iv i tjera po svome, ali i mi }emo podnijeti tu`bu, ka`u Liskov~ani, ~lanovi D`ematskog odbora, koji smatraju da se situacija mo`e mirno rije{iti bez uplitanja sudova, policije i advokata.
B. GRGI]

Fahrijini medvjedi su tokom dana svezani lancima

Na samom izvoru Bistri~ke rijeke u op}ini Gornji Vakuf Fahrija ^eli} napravio je ribnjak sa desetak bazena poto~ne i kalifornijske pastrmke. Ribnjak je od Gornjeg Vakufa udaljen 11 kilometara. U debeloj hladovini i kao suza ~istoj vodi putnik namjernik, a i oni koji maksuz do|u u`ivaju u doma}im specijalitetima. Goste posebno privla~e dva medvjeda koji le`e na betonu ba-

zena ili hvataju ribu svojim {apama. Saznali smo da su medvjede, mu`jaka i `enku na{li ~obani negdje u {umi prije 15 mjeseci. Fahrija ^eli} ih je uzeo, othranio i donekle pripitomio. Gosti se vole sa njima slikati. Svezani su lancima, ali ih konobari uve~er odvode u kaveze. Osoblje ribnjaka nije nam znalo kazati kakva je dalja sudbina meH. ^u. dvjeda.

DONACIJE

Doboj

Donji Vakuf

Srbac

Markovi} obradovao Bili}e
Nezavisni odbornik iz reda nacionalnih manjina u SO Doboj Dragan Markovi}, posjetio je siroma{nu, vi{e~lanu porodicu Ilije Bili}a u Stanarima te im uru~io prehrambene artikle u vrijednosti od 500 KM. Supruga Bili}a i majka {estero djece, Marijane, Mirjane, Radojke, Marine, Du{anske i Sanele umrla je prije sedam mjeseci. - Odlu~io sam da od vije}ni~kog pau{ala izdvojim 500 H. ^. KM i obradujem ovu djecu - rekao je Markovi}.

Vrijedne knjige iz Srbije
Zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbac obradovani su knjigama koje su im stigle iz Narodne biblioteke Srbije. Stiglo im je 20 knjiga op{te bibliografije, koja se odnosi na period od 1868. do 1944. godine. - Radi se o vrijednim knjigama jer je op{ta bibliografija osnova svake nacionalne kulture - rekla je direktorica Narodne biblioteke Srbac Slavica Repi}. Drugi paket sa 92 knjige u kojem se nalazi dje~ija literatura, beletristika, historijska gra|a poklonio je Milenko Milankovi}, biv{i sugra|anin koji sada kao penzioner Lj. K. `ivi u Banjoj Luci.
Uru~enje pomo}i za tri porodice

Namirnice za siroma{ne
Donjovakufsko omladinsko udru`enje „DVOC“ realiziralo je humanitarnu akciju prikupljanja pomo}i za socijalno ugro`ene porodice. Akciju su podr`ali TC „Best“, pekara „Magrd`ija“, supermarket „Santos“ i STR „Mume“. Prikupljene namirnice i sredstva za higijenu objedinjeni su u tri paketa i uru~eni porodicama u naseljima Kutanja i Sukare i jednoj porodici u gradu. Sa puno entuzijazma, ~lanovi „DVOC-a“ nastavljaju sa volonterskim D. M. radom.

Markovi} sa djecom: Donio vrijedne pakete

Slavica Repi} pored doniranih knjiga

18

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg Temeljem ~lanka 53. stavak 6. i ~lanka 54. Zakona o srednjem {kolstvu („Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke“, broj: 6/04, 8/04 i 8/08), ~lanka 12. Pravilnika o srednjo{kolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke, broj: 5/01), ~lanka 35. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg i Odluke [kolskog odbora, Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg, r a s p i s u j e

NATJE^AJ
za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih u {kolskoj 2009/2010. godini I. Programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za: 1. Podru~je rada: ekonomija i trgovina Obrazovni profil-zanimanje: - Ekonomist/~etvrti (IV/1) stupanj - Komercijalist/~etvrti (IV/1) stupanj - Prodava~/tre}i (III/1) stupanj - Administrativni tajnik-ca/~etvrti (IV/1) stupanj - Upravni referent/~etvrti (IV/1) stupanj 2. Podru~je rada: ugostiteljstvo i turizam Obrazovni profil-zanimanje: - Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj - Kuhar/tre}i (III/1) stupanj - Konobar/tre}i (III/1) stupanj 3. Podru~je rada: promet Obrazovni profil-zanimanje: - Tehni~ar cestovnog prometa/~etvrti (IV/1) stupanj - Tehni~ar PT prometa/~etvrti (IV/1) stupanj - Voza~ motornog vozila/tre}i (III/1) stupanj 4. Podru~je rada: strojarstvo Obrazovni profil-zanimanje: - Strojarski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 5. Podru~je rada: poljoprivreda Obrazovni profil-zanimanje: - Poljoprivredni tehni~ar-op}i/~etvrti (IV/1) stupanj 6. Podru~je rada: {umarstvo Obrazovni profil-zanimanje: - [umarski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 7. Podru~je rada: graditeljstvo, geodezija i gra|evni materijali Obrazovni profil-zanimanje: - Gra|evinski tehni~ar-visokogradnje/~etvrti (IV/1) stupanj - Gra|evinski tehni~ar-niskogradnje/~etvrti (IV/1) stupanj - Gra|evinski tehni~ar za gra|evne materijale/~etvrti (IV/1) stupnja - Klesarski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj - Geodetski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 8. Podru~je rada: graditeljstvo i gra|evni materijali Obrazovni profil-zanimanje: - Armira~ (savija~ `eljeza)/tre}i (III/1) stupanj - Podopolaga~/tre}i (III/1) stupanj - Zidar/tre}i (III/1) stupanj - Tesar/tre}i (III/1) stupanj - Krovopokriva~ i izolater/tre}i (III/1) stupanj - Kerami~ar-oblaga~/tre}i (III/1) stupanj - Klesar/tre}i (III/1) stupanj 9. Podru~je rada: elektrotehnika Obrazovni profil-zanimanja: - Elektrotehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 10. Podru~je rada: osobne usluge Obrazovni profil-zanimanje - Kozmeti~ki tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj - Frizer/tre}i (III/1) stupanj 11. Podru~je rada: strojarstvo, strojarska energetika i mehanika Obrazovni profil-zanimanje: - Automehani~ar/tre}i (III/1) stupanj - Bravar/tre}i (III/1) stupanj - Vodoinstalater/tre}i (III/1) stupanj Obrazovni profil-zanimanje: - Konobar-specijalist/peti (V/1) stupanj - Kuhar-specijalist/peti (V/1) stupanj 3. Podru~je rada: strojarstvo Obrazovni profil-zanimanje: - Instalater grijanja i klimatizacije-specijalist/peti (V/1) stupanj - Plinoinstalater-specijalist/peti (V/1) stupanj 4. Podru~je rada: ekonomija i trgovina Obrazovni profil-zanimanje: - Prodava~-specijalist/peti (V/1) stupanj 5. Podru~je rada: elektrotehnika Obrazovni profil-zanimanje - Elektroinstalater-specijalist/peti (V/1) stupanj 6. Podru~je rada: strojarstvo, strojarska energetika i mehanika Obrazovni profil-zanimanje - Automehani~ar-specijalist/peti (V/1) stupanj - Bravar-specijalist/peti (V/1) stupanj - Vodoinstalater-specijalist/peti (V/1) stupanj

III. Programi osposobljavanja za: 1. Rukovatelj dizalicom: - Rukovatelj auto dizalicom - Rukovatelj mosnom dizalicom - Rukovatelj portalnom dizalicom - Rukovatelj hidrauli~nom dizalicom - Rukovatelj lakim lan~anim dizalicama 2. Rukovatelj vili~arom 3. Rukovatelj samohodnim gra|evinskim strojevima: - Rukovatelj buldo`erom - Rukovatelj skejperom - Rukovatelj bagerom - Rukovatelj demperom - Rukovatelj grejderom - Rukovatelj utovariva~em i zgrta~em - Rukovatelj rovokopa~em - Rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima - Rukovatelj strojem za otkop kamena 4. Rukovatelj strojevima za izradu kolnika: - Rukovatelj vibracionim nabija~em - Rukovatelj fini{erom - Rukovatelj valjkom - Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta (fini{erima) 5. Ophodar cesta 6. Lovo~uvar Uvjeti upisa: U programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavanje obrazovnog programa i zavr{enu osnovnu {kolu za programe za stjecanje srednje stru~ne spreme i programe osposobljavanja, odnosno zavr{enu odgovaraju}u srednju stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe usavr{avanja. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom najkasnije do 15.07.2009. godine na adresu: Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ Trnska cesta 187., 88220 [iroki Brijeg s naznakom „NATJE^AJ ZA UPIS“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: [iroki Brijeg (039) 703 - 384; (039) 703 - 752; fax: (039) 700 - 191, Sarajevo (033) 208 154; Zenica (032) 404 422 E-mail: info@centar-obrazovanja.com ili na www.centar-obrazovanja.com

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ^LANOVE PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE

JAVNA OBAVJEST
Na lokalitetima: Ba~i}ko Polje - Stup Bu~a Potok Pofali}i Gornji Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, iznajmljuje poslovne prostore, korisne povr{ine od 48,10 m2 do 230,00 m2. Poslovni prostori su izgra|eni do nivoa „grubih gra|evinskih radova“. Pozivamo zainteresirane zakupce poslovnih prostora, da putem prijave za zakup poslovnog prostora ponude na~in zakupa poslovnog prostora. Minimalna cijena zakupa je 7.00 KM/m2 za poslovne prostore na lokalitetu Gornji Pofali}i, 8,00 KM/m2 za poslovni prostor na lokalitetu Bu~a Potok i 5,00KM/m2 za lokalitet Ba~i}ko Polje. U cijenu najma nije ura~unat PDV. Minimalni rok zakupa je godina dana, a minimalno pla}anje zakupnine, unaprijed je 3 (tri) mjeseca po potpisu ugovora o zakupu. Sa pravnim, odnosno fizi~kim licima, koja ponude najpovoljnije uslove iznajmljivanja poslovnih prostora zaklju~it }e se ugovor o iznajmljivanju. Na lokalitetu; Bu~a Potok Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, iznajmljuje gara`e korisne povr{ine od 10,13 do 14,45 m2. Gara`e se iznajmljuju na minimum godinu dana, a minimalna cijena najma gara`e je 100 KM/mjesec. Sa pravnim, odnosno fizi~kim licima, koja ponude najpovoljnije uslove iznajmljivanja gara`a, zaklju~it }e se ugovor o iznajmljivanju. Javna obavijest je na snazi do popune ponu|enih poslovnih prostora/gara`a. Za sve dodatne informacije, obratiti se slu`bi marketinga i prodaje Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na telefone 033 776 180; 776 183; fax 776 196, kontakt osoba Senad Tanovi}.

II. Programi usavr{avanja za: 1. Podru~je rada: promet Obrazovni profil-zanimanje: - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika/peti (V/1) stupanj 2. Podru~je rada: ugostiteljstvo i turizam

panorama

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

19

Bh. mozaik

BIJELJINA Tre}u godinu zaredom u gradu se ne radi deratizacija

Zmija du`a od metra spavala u Majevi~koj ulici
Nadle`ni bi trebali povesti brigu o ure|enju barem centralnih dijelova grada
U dvori{tu Bahre i Ahmeta Ibri{imovi}a, u Majevi~koj ulici na broju 130 u Bijeljini, prekju~er predve~e prona|ena je zmija du`ine 120 cm. U jednoj od centralnih gradskih ulica, zmiju sklup~anu na betonskoj stazi primijetili su kom{inica Olja Obradovi} i njen sin Daniel. Uz pomo} kom{ija zmija je uhva}ena i ubijena. Me|utim, ostaje pitanje kako se rije{iti gmizavaca koji su, kako saznajemo, ve} tre}i put prona|eni u u`oj gradskoj zoni. Pored napu{tenih placeva zaraslih u travu, jedan od razloga svakako je i ~injenica da se ve} tre}u godinu zaredom u gradu ne radi deratizacija. Za sada niko nije rekao o kojoj vrsti zmije se radi, osim da nije bjelou{ka niti smuk, koji se ina~e mogu prona}i u ovim krajevima. Kako ka`e Bahra Ibri{imovi}, koja je u svom dvori{tu, kao i uvijek, i no} ranije ure|ivala travnjak i cvjetnjak, zabrinjava saznanje da
(Foto: G. Bobi})

Za novi Statut glasao 21 vije}nik

Rezultat dvogodi{njeg dogovaranja u @ep~u

Op}insko vije}e usvojilo novi Statut
Nakon skoro dvije godine od usvajanja Nacrta i provedene rasprave na sjednici Op}inskog vije}a usvojen je novi Statut @ep~a. Za Statut koji, kako se moglo ~uti, predstavlja plod tolerancije, kompromisa i politi~kog dogovora, glasao je 21 dok su dva vije}nika Kluba SBiH bila protiv. Funkcija predsjedavaju}eg OV Statutom je profesionalizirana, {to je svojevrstan vid kompromisa Bo{njacima @ep~a u odnosu na prethodni statut koji je predvi|ao funkciju zamjenika na~elnika. Dvotre}inskom ve}inom odlu~ivat }e se o grbu, zastavi, danu op}ine, osnivanju i ukidanju mjesnih zajednica kao i oko saglasnosti za promjenu op}inskih granica, te nazivima ulica, trgova, mostova. Ubudu}e, OV }e umjesto 23 imati 25 vije}nika. Ina~e, op}ina @ep~e nakon integracije 2001. godine, radila je po Statutu Prelaznog op}inskog odbora done{enog uz posredovanje Visokog R. A. predstavnika i OHR-a.

Dvori{te u kojem je bila zmija

Kom{ije ubile zmiju

Nezadovoljni proizvo|a~i mlijeka u LK

je u blizini postojala zmija takvih dimenzija. Da li se radi o otrovnici ili ne, tek, Bahra je bila uznemirena, pla{e}i se i samog pogleda na velikog gmizavca. Ona, kao i njeni susjedi, smatraju da bi nadle`ni tr-

ebali povesti brigu o ure|enju barem centralnih dijelova grada, te po~eti primjenjivati sve potrebne mjere u borbi protiv {teto~ina i `ivotinja kojima nije mjesto u graE. MUSLI du.

Tra`e 57 feninga po litri
Udru`enje proizvo|a~a mlijeka Livanjskog kantona nezadovoljno je dosada{njom otkupnom cijenom mlijeka od 45 feninga po litru te tra`e 57 feninga ili }e u protivnom organizirati proteste. Predsjednik Udru`enja Ivica Karaula ka`e da im resorno kantonalno ministarstvo duguje premije za mlijeko za posljednji kvartal pro{le i prvi kvartal ove godine. Karaula ka`e da, ako se ne pove}a otkupna cijena mlijeka, prijeti masovno uni{tenje sto~nog fonda jer bi u tom slu~aju vlasnici stoke bili pred bankrotom onemogu}eni da vra}aju kredite. Rok dat Vladi za ispunjenje njihoA. Ka. vih zahtjeva je do 10. jula nakon ~ega slijede protesti.

Semberski poljoprivrednici nezadovoljni prinosima

Prepolovljen rod bostana
Zbog vremenskih neprilika, proljetne su{e i junskih ki{a, ovogodi{nji rod bostana, rane holandske sorte lubenica „red star“, na njivama sela Crnjelovo pored Bijeljine bit }e prepolovljen. Rada i Dragorad Ivanovi}, sa sinom Perom i k}erkom Nikolinom, ovih dana beru ve} prispjele plodove, ali prinosima ne mogu biti zadovoljni. - Bostan je ove godine podbacio. Samo na ovoj njivi povr{ine {est dunuma o~ekivali smo pet tona po dunumu, ali ~ini se da ne}e biti vi{e od 2,5 tone. Sre}om, prodajna cijena je dobra i do sada sam uspio trgovcima u Tuzli prodati ve}u koli~inu lubenica po cijeni od 50 feninga za kilogram - ka`e Dragorad. Poljoprivredna proizvodnja je opredjeljenje porodica Ivanovi}, koja se time izdr`ava i {koluje djecu. Obra|uju pet hektara zemlji{ta, uglavnom pod povr}em. Iako je plasman proizvoda uvijek neizvjestan, vele da sve {to proizvedu uspiju da prodaju na pijacama u Posavini, Semberiji i TuE. M. zlanskom kantonu.

Projekt upravne odgovornosti u Gora`du

Prvi Centar za izdavanje dozvola u BiH
Gora`de je jedna od prvih op}ina u BiH u kojoj po~inje realizacija projekta uspostave Centra za izdavanje dozvola, ~ime }e investitorima i gra|anima put za dobijanje neophodne dokumentacije za gradnju biti zna~ajno lak{i i kra}i. Centar }e biti uspostavljen zahvaljuju}i Projektu upravne odgovornosti, kojeg finansiraju USAID, SIDA i Ambasada Holandije u BiH. Memorandum o razumijevanju ju~er su potpisali ministar privrede BPK Mustafa Kurtovi} i dire- Sa prezentacije projekta ktor JKP „6. mart“ Sadik Silajd`i}, a naknadno }e to u~initi predstavnici poslovnica BH Telekoma, Elektrodistribucije Sarajevo, resornih ministarstava i premijer BPK. Centar za dozvole radit }e u okviru postoje}e {alter-sale, a realizacija projekta trajat }e tri godine. GAP }e, pored ostalog, finansirati i uvezivanje mjesnih zajednica sa {alter-salom, te izradu plana lokalnog ekoAl. B. nomskog razvoja i plana za privla~enje investitora.

Crnjelovo: Plodovi prispjeli za berbu

(Foto: G. Bobi})

Spec
SAPNA - U posljednja dva mjeseca u Mati~nom uredu u Sapni zabilje`en je trend smanjenja broja sklopljenih brakova. Iako ova op}ina ima oko 15.000 stanovnika tokom maja nije zabilje`eno ni jedno vjen~anje, dok su u junu sklopljena svega tri braka. U tom mjesecu sudbonosno DA rekli su: Safet Omerovi} i Fahira Hasanovi}, Mirnes Ahmetovi} i Safeta Fehratovi} te Senaid OsE. D`. mi} i Hajrija Mujdi}.

U Sanskom Mostu otvorena manifestacija „Musalla 2009“

Zbog ki{e otkazani predvi|eni programi
Sve~ano otvaranje kulturno-vjerske manifestacije „Musalla 2009“ zbog ki{e je preksino} uprili~eno u Hamzibegovoj d`amiji u Sanskom Mostu. Pored predstavnika Med`lisa IZ Sanski Most, Organizacionog odbora i na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a, prisustvovali su i predstavnici Iranskog kulturnog centra i Fondacije „Mulla Sadra“. Zbog ki{e je odgo|eno i prikazivanje dokumentarnog filma „Musalla“ turske dr`avne televizije TRT. Sanjani su prvi put dobili oficijelnu priliku da se upoznaju sa kulturom Irana tako {to je uprili~ena etnografska izlo`ba ove zemlje u malom gradskom parku kod rijeke Zdene. Na promociji Fondacije „Mulla Sadra“ njen direktor prof. dr. Akbar Eydi, predava~ na Univerzitetu u Teheranu istakao je kako ova fondacija koja se prevashodno bavi izdava{tvom u oblasti vjerske i filozofske literature jeste

Prijem za u~enike generacije u Konjicu

Na~elnik dodijelio nov~ane nagrade
Na tradicionalnom prijemu kod na~elnika op}ine i predsjednika Op}inskog vije}a Konjic, uru~ene su nagrade u knjigama i novcu za 11 u~enika generacije u osnovnim i Srednjoj {koli, te nov~ane nagrade za 58 u~enika i 15 mentora za postignuti uspjeh na takmi~enjima iz obrazovanja od kantonalnog do dr`avnog nivoa, javlja Fena. U~enici generacije u 2008/09. godini su: Amina Mujela i Nikolina Ga{i} (Prva O[), Azim Mand`uka (Druga O[), Amina Memi} (O[ ^elebi}i), Seid Miljevi} (O[ Seonica), Anida Graho (O[ Parsovi}i), Ibrahim Hebibovi} (O[ Glavati~evo), Elma Begi} (Srednja {kola), Selma Tinjak (Gimnazija), Aldina Gagula (Ekonomska {kola) i Faruk Jazvin (Elektroma{inska {kola). Za sve nov~ane nagrade iz bud`eta Op}ine izdvojeno je 6.041 KM.

Gosti iz Irana sa sanskim na~elnikom

i ustanova koja promi~e kulturno-prosvjetni i eduM. D. kativni rad.

20

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

biznis

STATISTIKA Uprkos pozitivnim pomacima

Gra|evinari se ve} pla{e zavr{etka radne sezone
CBBH: Podsje}anje na nove obaveze

Ranije ugovoreni radovi trajat }e jo{ ovo ljeto
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova u maju, u odnosu na prosje~nu pro{logodi{nju vrijednost, manja je za 23,6 posto, dok je u odnosu na isti mjesec 2008. smanjena za 20,6 posto. Podaci govore da je vrijednosti izvr{enih gra|evinskih radova u maju pove}ana u odnosu na april ove godine za 11,2 posto. Zahuktavanje gra|evinske sezone u FBiH donijelo je i potrebe za ve}om radnom snagom, pa je u maju bio zaposlen 11.221 radnik, {to je u odnosu na april, kada je bilo anga`irano 10.989 radnika, pove}anje za 232 gra|evinara ili 2,1 posto. Ukupni izvr{eni gra|evinski radovi u maju iznose 262.144.000 maraka, dok su u aprilu ko{tali 197.826.000 KM. U Udru`enju gra|evinara pri Privrednoj komori FBiH kazali su nam da je do{lo do manjih pozitivnih kretanja na tr`i{tu, ali da je situacija jo{ alarmantna. Ipak, gra|evinare ve} sada po~inje brinuti kraj sezone radova, jer }e, kako ka`u, ve}ina poslova koji su ranije ugovoreni trajati jo{ ovo ljeto. Isti~u da }e za dva ili tri mjeseca do}i do drasti~nog pada gra|evinskih radova, kada investicije na tr`i{tu zbog krize budu I. [m. smanjene.

Zadu`ivanje mimo komercijalnih banaka

U Centralni registar idu i mikrokrediti
Mikrokreditne i {tedno-kreditne organizacije imaju obavezu da od ovog mjeseca dostavljaju i a`uriraju podatke o zadu`enjima klijenata u Centralnom registru kredita koji je uspostavljen pri Centralnoj banci BiH (CBBH), javlja Srna. Obaveze su nastupile nakon {to su poslovanja ovih finansijskih organizacija dovedena u nadle`nost entitetskih agencija za bankarstvo, saop}eno je iz CBBH. Do sada su samo komercijalne banke u BiH bile obavezne dostavljati podatke o kreditima gra|ana, firmi i institucija, dok su mikrokreditne i {tedno-kreditne organizacije to radile na dobrovoljnoj osnovi. U saop}enju se navodi da obaveza jo{ ne vrijedi za lizing kompanije, ali se njihovi podaci ve} nalaze u Centralnom registru kredita. Centralna banka BiH ovlastila je komercijalne banke da mogu klijentima izdavati izvode iz Registra kredita o njihovim zadu`enjima, {to do sada nije bio slu~aj. Izvod iz Registra poslovni subjekt mo`e dobiti na osnovu zahtjeva ovjerenog pe~atom, koji je potpisala ovla{tena osoba, dok gra|ani uz pisani zahtjev moraju dostaviti i fotokopiju li~ne karte, navodi se u saop}enju.

Industrijska proizvodnja u ZDK

Maj za 22,6 posto bolji od aprila
Industrijska proizvodnja liko dobro pro{ao u tom u Zeni~ko-dobojskom kamjesecu. Ve}a je proizvontonu u maju je bila za 7,1 dnja u drvopreradi, a manja posto manja nego u istom u metalskom sektoru, posemjesecu lani, dok je taj pad bno u oblasti autoindustrije, na nivou u Federaciji BiH te u oblasti proizvodnje ko`e iznosio 13,2 procenta, kazao i tekstila - ka`e Botonji}. nam je ju~er [efkija BotoPrema podacima Privrenji}, predsjednik Privredne dne komore ZDK, poBotonji}: Vi{e ve}anje proizvodnje energikomore ZDK. - Rezultati u 2009. godi- energije i je pozitivno se odrazilo na ni pokazuju da je maj zabi- obrade drveta ukupan obim industrijske lje`io rast u odnosu na april proizvodnje, ali je i dalje prod 22,6 posto, ~ak deset puta vi{e imjetan osjetan pad u metalskom nego {to je rast na nivou FBiH, {to sektoru, posebno kompanijama auA. D@. pokazuje da je ZDK ipak koliko-to- toindustrije.

Pove}an obim gra|evinarskih radova u maju

Prva instalacija novog sistema u BiH

Ekolo{ko grijanje i hla|enje objekata
Posebnim bu{otinama i specijalnim pumpama koristi se temperatura podzemne vode koja se zatim vra}a u zemlju
U stambeno-poslovnom objektu u Bijeljini po~ela je instalacija novog sistema grijanja i hla|enja kori{tenjem obnovljive energije koji je vrijedan 108.000 eura. Radi se o podnom, zidnom i plafonskom grijanju i hla|enju pomo}u podzemne vode. Posebnim sistemom bu{otina i specijalne toplotne pumpe koristi se temperatura podzemne vode koja se zatim vra}a u zemlju. Ovaj sistem zastupa austrijska firma Variotherm i ve} je u primjeni u Njema~koj, i [vedskoj, a bijeljinska firma MD Mont prvi put ga instalira u na{oj zemlji i bez klasi~nih radijatora. - Odlu~io sam se za ovaj sistem i vjerujem da }e se investicija isplatiti za ~etiri do {est godina. U kombinaciji sa solarnom energijom isplativost }e biti i br`a. Prostor od 1.000 kvadratnih metara grijat }e se ili hladiti uz minimalnu potro{nju elektri~ne energije

U{teda ve}a do pet puta
Niskotemperaturni sistemi grijanja ili hla|enja s jednim kilovatom elektri~ne energije daju tri kilovata toplotne energije, {to uz raspored panelnih grijnih tijela omogu}ava ukupnu u{tedu i do pet puta u odnosu na kori{tenje drugih goriva. Ako se izuzme minimalna potro{nja elektri~ne energije, ovakav na~in grijanja ne zaga|uje okolinu, ali ne tro{i ni prirodne resurse. potrebne za rad pumpi - tvrdi Sr|an Miri}, vlasnik stambenoposlovnog objekta. Radenko Raki}, vlasnik firme MD Mont, ka`e da profil bu{otine od 200 milimetara omogu}ava protok 300 litara vode u minuti. Sistem je jo{ skup za individualna doma}instva, ali je to mogu}e rije{iti udru`ivanjem vi{e doma}instava. Cijena instaliranja ovog sistema za ve}e objekte iznosi oko 55 eura po kvadraE. M. tnom metru.

Procjena analiti~ara Raiffeisena

Kriza mo`e oboriti rejting Hrvatske
Politi~ka nesigurnost koju je izazvala nenadana ostavka premijera Ive Sanadera, u kombinaciji s ekonomskim rizicima mogla bi dovesti do dodatnih pritisaka na smanjivanje kreditnog rejtinga Hrvatske, procjenjuju analiti~ari Raiffeisena (RZB). RZB-ovi eksperti navode da je berza burno reagirala na Sanaderovu objavu, te kako su osim dionica sna`no pale i cijene euroobveznica.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,115780 1,202503 26,829958 0,075706 0,262029 0,719612 1,428947 0,565032 0,217254 0,181991 1,280061 0,904931 2,278603 1,384038 0,044454 2,083308 1,955830 1,118576 1,205517 26,897201 0,075896 0,262686 0,721416 1,432528 0,566448 0,217798 0,182447 1,283269 0,907199 2,284314 1,387507 0,044565 2,088529 1,955830 1,121372 1,208531 26,964444 0,076086 0,263343 0,723220 1,436109 0,567864 0,218342 0,182903 1,286477 0,909467 2,290025 1,390976 0,044676 2,093750

Bijeljina: Reguliranje toplote obnovljivom energijom

biznis

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

21

Kreditiranje u fiskalnoj 2009. godini

SAD Te{ke posljedice ekonomske krize

Bez posla ostao svaki deseti Amerikanac
Ve}em broju otpu{tenih doprinijet }e ponajprije zatvaranje pogona General Motorsa i otpu{tanje u ostatku posrnule automobilske industrije
Najnoviji podaci s ameri~kog tr`i{ta rada ukazuju na novi porast stope nezaposlenosti, po{to ameri~ke kompanije, pritisnute recesijom, nastavljaju s o{trim kresanjem radnih mjesta. Prije zvani~ne objave podataka, analiti~ari procjenjuju da se stopa nezaposlenosti opasno primakla dvocifrenom broju. Naime, ekonomisti procjenjuju da }e stopa nezaposlenosti u SAD u junu dosegnuti 9,6, nakon majskih 9,4 posto. Bude li zaista tako, bit }e to najvi{a stopa nezaposlenosti u posljednjih 16 godina. Rast nezaposlenosti nastavljen je po{to recesijom pogo|ene kompanije i dalje otpu{taju radnike. Ekonomisti o~ekuju da }e najnoviji podaci ministarstva rada pokazati da je u junu izgubljeno 363.000 radnih mjesta, vi{e nego u maju kada je bez posla ostalo 345.000 radnika. Ve}em broju otpu{tenih doprinijet }e ponajprije zatvaranje pogona General Motorsa i otpu{tanje u ostatku posrnule automobi-

WB za borbu protiv krize dala 59 milijardi dolara
Svjetska banka (WB) izdvojila je u fiskalnoj 2009. godini rekordnih 58,8 milijardi dolara u sklopu programa pomo}i zemljama da prebrode globalnu ekonomsku krizu. Banka je saop}ila da je u fiskalnoj 2009. godini koja je zavr{ila 30. juna izdvojila 54 posto vi{e novca nego u godini ranije, prenose agencije. - Zahtjevi upu}eni Svjetskoj banci radi dobivanja pomo}i u ovoj godini su o{tro porasli. O~ekujemo da }e se to nastaviti i u 2010., s obzirom na neizvjesnu brzinu oporavka - rekao je predsjednik Svjetske banke Robert Zelik (Zoellick). Prema njegovim rije~ima, milioni ljudi i dalje pate i zato Svjetska banka mora nastaviti pomagati zemljama da podmire prioritetne tro{kove, uklju~uju}i izdvajanja za osnovnu infrastrukturu, ulaganja u ljudski kapital, te mre`e socijalne za{tite. - U protivnom, ugrozili bismo te{ko ostvarene dobitke od proteklih godina u borbi protiv siroma{tva - dodao je Zelik.

Zelik: Sti`e sve vi{e zahtjeva

Banka je u 2009. godini podr`ala 767 projekata usmjerenih na poticanje ekonomskog rasta, suzbijanje siroma{tva te pomo} privatnom sektoru. Izdvojila je 20,7 milijardi dolara za finansiranje gradnje infrastrukture, klju~ni sektor za brzi oporavak od krize i stvaranje novih radnih mjesta, stoji u saop}enju. Pomo} za programe socijalne za{tite iznosila je 4,5 milijardi dolara.

Evropska komisija {titi tr`i{nu konkurenciju
SAD: Posao tra`e milioni otpu{tenih radnika

lske industrije. Ekonomisti o~ekuju da }e kompanije u preostalom dijelu godine nastaviti s otpu{tanjem radnika, ali se nadaju da }e one to ~initi sporijim tempom.

Jo{ crnje prognoze
Mnogi ekonomisti o~ekuju da bi stopa nezaposlenosti zbog te{ke recesije do drugog kvartala idu}e godine mogla dosegnuti i 10,7 posto, prije nego se po~ne smanjivati. Neki od njih o~ekuju da }e ona dosegnuti i 11 posto, dok drugi cijene da }e biti ne{to ni`a, oko 10,5 posto, do prolje}a 2010. godine.

- Poslodavci su vrlo brzo po~eli smanjivati broj zaposlenih u pro{loj godini, i najve}a otpu{tanja sada su iza nas. No, kompanije }e biti vrlo oprezne sa zapo{ljavanjem - smatra ekonomist Ken Mejlend (Mayland), predsjednik ClearView Economicsa. Najve}a otpu{tanja zbila su se u januaru ove godine, kada je bez posla ostalo 741.000 Amerikanaca, {to je bio najve}i mjese~ni gubitak radnih mjesta od 1949. Pomo} za nezaposlene u SAD sada bi mogao dosegnuti 6,74 miliona.

Lufthansa pod istragom zbog preuzimanja Austrian Airlinesa
Jedan od uvjeta u ugovoru bio da Austrija pokrije 500 miliona eura dugova svoje nacionalne kompanije

Ogranak mnogo uspje{niji od mati~ne ku}e

GM prodao u Kini 38 posto vi{e vozila
Kineski ogranak General Motorsa izvijestio je ju~er o 38-postotnom rastu prodaje vozila na tr`i{tu najmnogoljudnije zemlje svijeta u prvih {est mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani. Posrnuli ameri~ki proizvo|a~ vozila i njegove zajedni~ke kompanije prodali su vi{e od 800.000 vozila u Kini u prvom polugo|u, saop}ila je kompanija. - Kinesko tr`i{te vozila nastavilo je nadma{ivati ve}inu o~ekivanja vezanih uz rast izjavio je predsjednik grupe kineskog ogranka GM-a Kevin Vejl (Wale).
Austrian Airlines: Transakcija dovedena u pitanje

Kina: Najve}e svjetsko tr`i{te vozila

Evropska komisija odgodila je dono{enje odluke o Lufthansinom preuzimanju austrijskog prijevoznika Austrian Airlinesa i otvorila dubinsku istragu o predlo`enoj transakciji, prenosi Business. Evropski komesar za za{titu tr`i{ne konkurencije Neli Kres (Neelie Kroes) objavila je tu odluku u slu`benom saop}enju ukazuju}i na bojazni da bi to preuzimanje moglo dovesti do poskupljenja putni~kih karata i manjeg broja letova na nekim linijama. - Va`no je da konsolidacija pr-

ijevoznika ne uskrati potro{a~ima izbor aviokompanija, konkurentske cijene i koristi od liberalizacije zra~nog prometa u Evropskoj uniji - izjavila je Kres. Lufthansa je lani potpisala sporazum o kupovini 41,6-postotnog udjela u Austrian Airlinesu od austrijske dr`avne holding kompanije OIAG za simboli~ni iznos od jednog eura po dionici ili ukupno ne{to vi{e od 366.000 eura. Jedan od uvjeta u ugovoru jeste da Austrija apsorbira 500 miliona eura ili ne{to iznad tre}ine dugova Austrian Airlinesa.

Berzanski barometar za 2. 7. 2009. godine

Euro/dolar 1,4059 0,59

Nafta 67,81 $ po barelu Zlato 938,80 $ po unci 4,86% 0,90%

22

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

23

24

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

crna hronika

SPORAZUM Op}inski sud Sarajevo

Enver Spahi} prihvatio kaznu od pola godine zatvora
Optu`en za nasilni{tvo nad novinarkom FTV u dvori{tu Suda BiH kada je Tasim Ku~evi} o{amario bespomo}nu `enu
Makarevi}: Spasio djevoj~icu
(Foto: M. @ivojevi})

Te`ak sudar na putu Trnovo - Kijevo

Ljekari se bore za `ivot Esmine Omerbegovi}
Bila u vozilu s mu`em i k}erkom, koji su tako|er te`e povrije|eni
Esmina Omerbegovi} (43) ve} tre}i dan bori se za `ivot na Odjelu za anesteziju i reanimaciju Klini~kog centra Ko{evo u Sarajevu, nakon {to je te{ko povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se u utorak oko 20 sati desila u mjestu Oglavak, na putu Trnovo-Kijevo. Te{ke povrede zadobili su i njen suprug Salih (40) i devetogodi{nja k}erka Elvedina.

Kantonalni tu`ilac u Sarajevu Oleg ^avka ju~er je u nastavku su|enja Enveru Spahi}u (36) iz @ivinica, optu`enom za nasilni{tvo nad novinarkom FTV-a Vildanom Duran 21. aprila ove godine u krugu Suda BiH, najavio da je Tu`ila{tvo ponudilo optu`enom potpisivanje sporazuma o priznanju krivice, {to je ovaj i prihvatio.

Adekvatna kazna
U skladu s tim, ju~er na su|enju pred sudijom Op}inskog

Nije `eljela od{tetu
Vildana Duran izjavila je ju~er nakon pretresa da je dogovorena kazna adekvatna, te da je tu`ilac ^avka u ovom predmetu kvalitetno reagirao i odradio svoj dio posla. Tako|er je kazala da nije tra`ila od{tetu, jer ipak nije `eljela „naplatiti tu|u nevolju“. suda u Sarajevu Goranom Radevi}em nisu saslu{ani svi pozvani svjedoci. Iskaz je dala samo o{te}ena Vildana Duran, koja se kratko izjasnila da tra`i krivi~no
Mehmedba{i} i Spahi}: Advokat i optu`eni saglasni s kaznom
(Foto: S. Jordamovi})

Bili priklije{teni
Do udesa je do{lo kada je automobil „mercedes“, kojim je upravljao R. M. (52), nastanjen u ^a~ku, kre}u}i se iz pravca Fo~e prema Sarajevu, pre{ao na lijevu stranu ceste i direktno udario u „golf1“ za ~ijim je volanom bio Omerbegovi}. O~evici ka`u da je voza~ „mercedesa“ sjekao punu liniju na o{troj krivini i svom silinom je udario u „golf“ koji je u tom trenutku nai{ao. U pomo} povrije|enima iz „golfa“ pritr~ali su drugi voza~i i slu~ajni prolaznici. Me|u njima je bio i Haris Makarevi} iz Sarajeva, pripadnik Policijske stanice Kalinovik, koji se vra}ao s posla. I on je istr~ao iz svog „golfa“ kako bi pru`io pomo} unesre}enima. - Do osoba koje su sjedile naprijed nije bilo mogu}e do}i jer su bili potpuno priklije{teni. Uspio sam izvu}i djevoj~icu koja je bila na stra`njem sjedi{tu. Vidio sam da joj je kost lijeve noge bila izvaljena iz kuka. Stavio sam je u
Saobra}ajna policija u Lukavici: Vozila na vje{ta~enju

gonjenje optu`enog, ali ne i naknadu {tete. Sporazum }e biti dostavljen sudiji Radevi}u do 7. jula ove godine, kada }e on donijeti odluku o prihvatanju nagodbe, nakon ~ega bi uslijedilo izricanje presude. - Mi smo predlo`ili kaznu zatvora od {est mjeseci i smatramo da je ona adekvatna za krivi~no

svoj auto i odvezao u CUM bolnice Ko{evo - ispri~ao nam je Makarevi}. Djevoj~ici je u bolnici povreda zbrinuta i smje{tena je na Ortopediju.

Krvarenje u mozgu
Ubrzo su stigli vatrogasci i Hitna pomo}, pa su supru`nici Omerbegovi}, nakon {to je lim isje~en, izvu~eni iz smrskanog vozila i prevezeni u bolnicu Kasindo, a potom i u KC Ko{evo. Esmina Omerbegovi} je u KCUS dovezena s krvarenjem u mozgu i te{kom ozljedom plu}a. Njen suprug ima te`ak lom lijeve noge i on se, kao i njegova k}erka, nalazi na Ortopediji. Oba automobila prevezena su pred Stanicu policije u Lukavici, gdje }e, prema ovla{tenju de`urnog tu`ioca, biti obavljeno njihoL. S. vo tehni~ko vje{ta~enje.

pravnu radnju koja se stavlja na teret optu`enom i odbrana je to prihvatila - kazao je tu`ilac ^avka okupljenim novinarima, iznose}i stav da je kazna ipak stroga za nasilni~ko pona{anje, ali i da je rije~ o pravednoj sankciji. Spahi}ev branilac, advokat Omar Mehmedba{i} tako|er je kazao da je kazna adekvatna. On i tu`ilac su objasnili da se Spahi}u na teret stavlja bla`i oblik krivi~nog djela nasilni{tva, za razliku od Tasima Ku~evi}a, koji je osu|en na dvije godine i ~etiri mjeseca za te`i oblik istog krivi~nog djela, jer je bespomo}noj `eni ispred Suda BiH nanio povrede.

Odustao od tvrdnji
Ku~evi} je 21. aprila, uo~i izricanja presude kojom je osu|en na 12 godina zatvora za organizirani kriminal u vezi s trgovinom djevojkama koje su navo|ene na prostituciju, pred kamerom FTV-a brutalno o{amario Safiju Mahmutovi} koja mu je pokazivala fotografije djevojke koja je bila `rtva prostitucije. Enver Spahi}, koji je tog dana za isto krivi~no djelo osu|en na ~etiri godine zatvora, uhvatio je novinarku Vildanu Duran te, dr`e}i je uz ogradu, sprije~io je da pomogne povrije|enoj `eni. Spahi} je pristajanjem na sporazum odustao od ranije teze da je pomagao novinarki `ele}i da je B. C. za{titi.

Duran: Tra`ila krivi~no gonjenje

Bra~ne razmirice u Tuzli

Ubola mu`a no`em u le|a
Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847; Vlasenica,Srebrenica i Bratunac 065-174-704 Vahidin M. (26) iz Mihatovi}a kod Tuzle zadobio je te{ke povrede grudnog ko{a koje mu je preksino} no`em nanijela u porodi~noj ku}i godinu mla|a supruga Selma. Mu` je hospitaliziran u Univerzitetsko-klini~kom centru Tuzla, gdje su ljekari konstatirali da mu je probijena plu}na maramica, dok je supruga privedena te }e, nakon {to bude saslu{ana, najvjerovatnije tu`ilac zatra`iti odre|ivanje pritvora. Protiv Selme M. pokrenuta je istraga zbog krivi~nog djela poku{aj ubistva. Sve se dogodilo oko 18.45 sati, kada je me|u supru`nicima do{lo do prepirke. Kako navode u Tu`ila{tvu TK, supruga je u jednom trenutku uzela no` sa stola i udarila njime mu`a u le|a. Uvi|aj na mjestu doga|aja obavio je tu`ilac Hajrudin Mujanovi} sa ovla{etnim licima MUPE. H. a TK.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

25

Su|enje za ubistvo u Tuzli

Selimovi} inspektore odveo do odba~ene pu{ke
Inspektor MUP-a TK Muhamed Jakubovi} ju~er je na su|enju Kemalu Selimovi}u, optu`enom za ubistvo Jasenka Hajdarhod`i}a i ranjavanje Damira Mehi}a Bibija, kazao da je upravo optu`eni istra`iteljima pokazao mjesto u koritu rijeke Jale gdje se nalazila pu{ka kori{tena u napadu. Tim istra`itelja tom prilikom je napravio i fotografije na kojima se vidi Selimovi} kako pokazuje torbu u kojoj se nalazi pu{ka. U direktnom su~eljavanju Selimovi} je optu`io inspektora Jakubovi}a da ga je tokom saslu{anja u MUP-u TK tukao. S obzirom na to da mu je glava bila pognuta, tvrdi da je Jakubovi}a „prepoznao po glasu“?! Selimovi} je, uz odobrenje branioca Faruka Balijagi}a, iznio i niz drugih optu`bi na ra~un inspektora MUP-a, navode}i da mu tokom saslu{anja nije dozvoljeno da ima advokata. Jakubovi} je sve to demantirao, jasno isti~u}i da su i Selimovi}u, kao i svima drugima koji se na|u u toj poziciji, pro~itana E. H. sva njegova prava.

Droga i novac izlo`eni u policiji

(Foto: F. Fo~o)

NARKO-MAFIJA Pala po{iljka vrijedna 100.000 eura

Zaplijenjeno tri kilograma heroina namijenjenog sarajevskom tr`i{tu
Sarajevska policija u saradnji s pripadnicima OSA-e uhapsila Mehu Hamidovi}a i Samira Jukovi}a, obojica iz Novog Pazara, te Musipa Alilovi}a iz Prilepa
Vi{emjese~na istraga MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji s pripadnicima OSA-e rezultirala je prekju~era{njim hap{enjem dvojice dr`avljana Srbije i jednog dr`avljanina Makedonije koji su ilegalno boravili na prostoru BiH. Pretresom tri objekta na podru~ju Novog Sarajeva i Ilid`e policija je zaplijenila tri kilograma heroina, ~ija cijena na tr`i{tu iznosi oko 100.000 eura.
Selimovi}: Optu`en za ubistvo

Udes na cesti Banja Luka - Prijedor

Milomir Sandi} te{ko povrije|en
Milomir Sandi} iz Banje Luke te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila prekju~er oko 15.30 sati na magistralnom putu Banja Luka- Prijedor, na Prijedorskoj petlji. Sandi} je prije izlaska patrole policije na lice mjesta ve} bio hospitaliziran u Hitnoj pomo}i u Banjoj Luci, gdje nam je potvr|eno da je nakon ukazane prve pomo}i, s te{kim i vi{estrukim ozljedama glave hitno preba~en na Odjel hirurgije. U Hitnoj pomo}i nam je re~eno da su na lice mjesta iza{li nakon dojave gra|ana. Uzroci nesre}e zasad su nepoznati. Uvi|aj je trajao do kasnog poslijepodneva. Prema nezvani~nim podacima, Sandi} je upravljao „audijem 80“ i iz za sada neutvr|enih razloga izgubio je kontrolu nad volanom te izletio s V. S. ceste.

Oduzet i „mercedes“
Pretresom je prona|eno i nekoliko la`nih paso{a, mobitela, pribora za raspar~avanje droge, oko 5.000 maraka, a zaplijenjen je i automobil „mercedes“ njema~kih registarskih oznaka, potvr|eno je ju~er na konferenciji za novinare u MUP-u Kantona Sarajevo. U ovoj akciji uhap{eni su Me-

Prevara u Biha}u

Dva puta prodali istu parcelu
S ju~era{njeg pressa u MUP-u KS

Hamidovi}, Jukovi} i Alilovi}: Prva dvojica na crvenim potjernicama (Foto: MUP KS)

ho (Sulejmana) Hamidovi} (41) iz Novog Pazara, koji je posjedovao la`nu li~nu kartu na ime Alison Plojovi} iz Novog Pazara, za kojim je ve} ranije raspisana crvena me|unarodna potjernica prema nalogu iz Beograda zbog dilanja droge. Pored njega, uhap{en je i Samir (Kemala) Jukovi} (42) iz Novog Pazara, koji je tako|er posjedovao la`nu li~nu kartu na ime Muamer Bektovi}. I za njim je u

Beogradu raspisana me|unarodna potjernica zbog dilanja droge. Njih dvojica prona|ena su i uhap{ena na adresama Grbavi~ka 90 i 97.

Borba protiv zla
Musip (Rifata) Alilovi} (44) iz Prilepa u Makedoniji zate~en je i uhap{en u ku}i u Nike Kolumbi}a ulici na broju 1, op}ina Ilid`a. Kako je potvr|eno, vlasnik i ostali stanari ove ku}e na-

laze se u bjekstvu. Nezvani~no saznajemo da su me|u bjeguncima Senad Doli~anin, na ~ije ime glasi saobra}ajna dozvola zaplijenjenog „mercedesa“, zatim Elvis Selmanovi} i Sandra Muji} iz Tuzle. - Du`e vrijeme se ve} radilo na presijecanju kanala droge koja dolazi iz Srbije u BiH i Kanton Sarajevo. Zaplijenjena koli~ina heroina bila je namijenjena za ovo tr`i{te. Predmet je veoma te`ak i jo{ dugo }emo raditi na njemu s obzirom na to da se jo{ traga za nekoliko osumnji~enih osoba iz ove grupe. Mi }emo i dalje imati ~vrst stav u borbi protiv ovog zla i u toj borbi nas ne}e ni{ta zaustaviti - kazao je Predrag Kurte{, na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a KS, koji je naglasio da je o hap{enju ovih osoba obavije{ten i Odjel za straD`. Ma. B. nce.

Policijski slu`benici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom tu`ila{tvu Biha} Slu`beni izvje{taj protiv \. V. (53) i D. V. (28) obojica ro|eni u Biha}u, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo prevare. Sumnja se da su oni tokom pr-

otekle godine izvr{ili preprodaju jedne parcele koju je tokom 2002. godine \. V. ve} bio prodao, a za {to je naplatio dogovoreni nov~ani iznos, sa~inio kupoprodajni ugovor koji je uredno ovjerio i potpisao u op}ini Bosanska Krupa.

Lohinja Donja kod Gra~anice

Potegao na sina kuburu
@estok sukob izme|u oca i sina izbio je prekju~er u Lohinji Donjoj kod Gra~anice, a koji je, na svu sre}u, okon~an bez te`ih posljedica. Prema informacijama Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, nakon prepirke Adis D. (23) polupao je vjetrobransko staklo na automobilu svoga oca Ismeta D. (55), poslije ~ega je otac potegao kuburu, ispalio jedan metak uzrak, a potom oti{ao od ku}e. Nakon {to su ga prona{li, policajci su mu oduzeli kuburu. Tako|er su u njegovoj ku}i prona{li automatsku pu{ku, koju je dobrovoljno predao. O svemu je upoznat kantonalni tu`ilac koji, u saradnji s kriminalisti~kim inspektorima PS Gra~anica, radi na dokumentiranju slu~aja. H. ^.

26

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

crna hronika

KRIMINAL Stanovnici u centru Sarajeva odahnuli

Uhap{en Armin Ahmedagi} koji iza sebe ima oko 200 krivi~nih djela
Opasni 26-godi{nji narkoman presretao `ene i djecu te im otimao ta{ne i mobitele U policijsku kartoteku bio evidentiran sa samo 13 godina
Lohinja Donja: Oduzeto oru`je

Orahovice kod Bile}e

Uzgajao indijsku konoplju u dvori{tu
Pripadnici Policijske stanice Bile}a zaplijenili su ~etiri stabljike indijske konoplje u mjestu Orahovice kod Bile}e u dvori{tu obiteljske ku}e koju koristi S. P . (41). Protiv osumnji~enog S. P bit . }e podnesena krivi~na prijava Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo neovla{tene proizvodnje i prometa opojnih droga, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Trebinje.

Inspektori Policijske stanice Centar u Sarajevu prekju~er oko podneva u sarajevskom naselju Mejta{ uhapsili su 23-godi{njeg Armina Ahmedagi}a koji je proteklih mjeseci terorizirao stanovnike tog, ali i okolnih naselja.

Tri puta osu|ivan
Ovaj mladi}, ina~e ovisnik o drogama, u svako doba dana presretao je `ene i djecu, kojima je otimao torbe, novac i mobitele. Slobode je li{en dan nakon {to je na ulici oko 1 sat ujutro presreo A. E. i oteo joj torbu s novcem i dokumentima. Nakon {to je njen otac razbojni{tvo prijavio policiji, pripadnici PS Centar sutradan su mu pripremili sa~eku{u i uhvatili ga, nakon ~ega ih je on odveo u Had`i Idrizovu ulicu, gdje i sam stanuje, i pokazao im mjesto gdje je bacio ta{nu i nov~anik. Tokom ispitivanja u policiji on je priznao i da je 11. juna oko 14.45 sati u prodavnici u Kulovi}evoj ulici od ^. A. oteo ta{nu, te 21. juna u 20 sati u ulici ^ekalu{a od H. E. tako|er je oteo ta{nu, koja je kasnije na|ena u obli`njem kontejneru za sme}e. Isto djelo Ahmedagi} je po~inio i 23. juna oko 21.30 sati u Bolni~koj ulici na {tetu K. L. Tako|er, priznao je da je zajedno sa K. M. provalio u automobil „opel omega“ u centru Sarajeva. U MUP-u Kantona Sarajevo potvr|eno nam je da ovaj 23-godi{njak iza sebe ima oko 200 krivi~nih djela, od kojih su naj~e{}e te{ke kra|e. Prvo krivi~no djelo po~inio je kada je imao samo 13

Spec
MOSTAR - U Adema Bu~a ulici u Mostaru prekju~er se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj je nepoznati voza~ motocikla udario pje{aka Mirsada M. U ovoj nezgodi pje{ak je zadobio ozljede neutvr|enog stepena, navodi se u saop}enju MUP-a HNK.

Presretao `ene i u ulici gdje stanuje

godina. Do sada je tri puta osu|ivan, i odle`ao je ve} tri godine u zatvoru. Jo{ ~eka odslu`enje posljednje desetomjese~ne kazne na koju je osu|en ove godine. Armin Ahmedagi} potje~e iz nesre|ene porodice, a u policiji ka`u da je drzak i ne preza ni od ~ega kako bi do{ao do novca koji mu je potreban za drogu.

Strahovali od osvete
Stanovnici Mejta{a, Vi{njika i obli`njih naselja napokon su odahnuli nakon vi{emjese~nog straha i sklanjanja od drskog razbojnika. Neki od njih, ~iji se stanovi nalaze na prizemlju, na prozore

su stavljali re{etke, ili su nabavljali pse, kako bi se za{titili od upada u ku}e. Otac djevojke A. E., kojoj je Ahmedagi} oteo ta{nu, ispri~ao nam je da ga niko prije njega nije prijavio iz straha od osvete. On je tako|er `elio pohvaliti inspektore PS Centar koji su razbojnika u kratkom roku uhvatili. - Kada im je taj kriminalac pokazao rupu duboku tri metra gdje je bacio nov~anik, policajci su ga uspjeli izvu}i uz pomo} {tapa za pecanje. U ime svih gra|ana, zahvaljujem policiji {to nas je spasila drskog lopova - kazao je on.
L. S.

Br~ko Distrikt

Bra~ni par do`ivio neugodnosti na rijeci Savi
Prije nekoliko dana na rijeci Savi u no}nim satima tri osobe su verbalno napale dugogodi{njeg ribara Muju Klebi}a, koji je na svojoj brodici bio sa suprugom. - ^uo sam glasove i ugledao tri nepoznate osobe na plavom ~amcu. Mislio sam da imaju kvar i po ribarskom obi~aju upitao sam da li imaju problema s motorom. Jedan od njih je kazao da ne postoje problemi i da su oni iz ribarskog udru`enja „Smu|“, te da imaju pravo da izvr{e kontrolu - prepri~ao nam je Klebi}. Primijetio je da su bili u alkoholiziranom stanju, te ih je zamolio da se odmaknu od njegove brodice. - Nakon toga su po~eli da psuju i vrije|aju, zbog ~ega je moja supruga do`ivjela veliki {ok, {to potvr|uju i ljekarski nalazi. Odmah sam pozvao policiju Distrikta i zatra`io pomo}. Nedugo nakon toga, javili su mi se iz Grani~ne policije BiH - kazao je Klebi}. Nagla{ava da protiv osoba koje su ih uznemiravale, iako su identificirane, ne}e biti poduzete nikakve sankcije i samo su opomenuti. Portparol policije Distrikta Halid Emki} kazao je da oni nisu zaprimili prijavu po ovome E. Ra. slu~aju.

(Foto: E. Ra`anica)

Klebi}: Supruga do`ivjela {ok

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

27

Na osnovu èlana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Glasnik br. 8/09) a u skladu sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1723/2009 od 01. 07. 2009. godine, Univerzitet u Bihaæu objavljuje

KONKURS / NATJEÈAJ
za upis studenata u I godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaæu u akademskoj 2009/2010. godini u Prvi ciklus studija Konkurs / natjeèaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2009/2010. traje od 03. 07. 2009. - 10. 07. 2009. godine Prijemni ispit, na visokoškolskim ustanovama na kojima se pola`e obavit æe se 13. 07. 2009. godine prema rasporedu i satnici koju æe utvrditi visokoškolska ustanova pojedinaèno i oglasiti na svojim oglasnim ploèama uz detaljne informacije o sadr`aju i naèinu polaganja prijemnog ispita. OPÆE ODREDBE U prvu godinu studija u akademskoj 2009/2010. kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Pravo uèešæa na KONKURSU/ NATJEÈAJU imaju dr`avljani BiH, strani dr`avljani i lica bez dr`avljanstva sa završenom odgovarajuæom srednjom školom u èetverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrðeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadle`ni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit æe se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrðivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaæu koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEÈAJA, kao i pojedinaènih kriterija visokoškolskih ustanova za vrijednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajuæi studij i vrijednovanje rezultata prijemnih ispita na visokoškolskim ustanovama na kojima je predviðeno polaganje prijemnih ispita. Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata visokoškolske ustanove æe objaviti na oglasnoj ploèi nakon što je verifikuje nadle`ni organ i to za visokoškolske ustanove na kojima je predviðeno polaganje prijemnog ispita najkasnije 3 dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale visokoškolske ustanove najkasnije 3 dana od dana zatvaranja KONKURSA/NATJEÈAJA. Visokoškolske ustanove æe na svojim oglasnim ploèama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na KONKURSU/NATJEÈAJU. Za prijavu na KONKURS/NATJEÈAJ za upis u I godinu studija kandidat je du`an predati sljedeæa dokumenta: 1) zahtjev za upis u kome je taèno naznaèen odsjek na koji konkuriše, 2) originalne svjedod`be o završenim razredima srednje škole završene u BiH u èetverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuæa nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH 3) originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi 4) izvod iz matiène knjige roðenih (ne stariji od 6 (šest) mjeseci) 5) druga dokumenta relevantna za utvrðivanje broja bodova po kriterijima Prijave podnesene poslije utvrðenog roka, kao i nepotpune prijave neæe se uzimati u razmatranje. Za sve visokoškolske ustanove koje ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit æe objavljen naknadni KONKURS/NATJEÈAJ. Pravo uèešæa na konkursu/natjecanju i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu/natjeèu prvi put za upis na visokoškolsku ustanovu, kao i kandidati koji su se na KONKURSU/NATJEÈAJU prijavili u ranijem roku, a nisu polo`ili prijemni ispit ili su zbog ogranièenog broja kandidata odbijeni na nekoj od visokoškolskih ustanova. mjesta na meðunarodnim, dr`avnim i kantonalnim takmièenjima u poznavanju nauènih ( struènih ) disciplina od znaèaja za studij 3 boda - Za izuzetne rezultate ostvarene u vrhunskom sportu 3 boda. Spisak predmeta, odnosno nauènih ( struènih ) disciplina koje se boduju po ovom osnovu visokoškoslke ustanove æe istaæi na svojim oglasnim ploèama. Èlan 7 Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja "Uèenik generacije" po ovom osnovu dobija 10 bodova. Èlan 8 Minimum bodova koje kandidat mora ostvariti na prijemnom ispitu odredit æe visokoškolska ustanova. Èlan 9 Postupak provoðenja ove Odluke vrši komisija koju imenuje nadle`ni organ visokoškolske ustanove. Na visokoškolskim ustanovama, na kojima se pola`e prijemni ispit, komisija je du`na obezbijediti tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinaèno, po svim osnovama iz ove Odluke, komisija saèinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava je na oglasnoj ploèi nakon što je usvoji nadle`ni organ, a u roku utvrðenom u Konkursu/Natjeèaju. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu ulo`iti pismeni prigovor Nastavno-nauènom vijeæu visokoškolske ustanove u roku od 3 dana po objavljivanju liste. Nastavno-nauèno vijeæe visokoškolske ustanove je du`no da u roku od 3 dana odluèi o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka Nastavno-nauènog vijeæa je konaèna. Èlan 10 Visokoškolske ustanove koje u prvom konkursnom/natjeèajnom roku ne prime planirani broj kandidata provešæe drugi konkursni rok poèetkom septembra tekuæe godine. Èlan 11 Kandidati koji u skladu sa ovim Konkursom/Natjeèajem budu primljeni na visokoškolsku ustanovu, za upis u I godinu studija, pored predatih dokumenata podnose: - upisni, semestarski list i ŠV obrazac - upisnicu ( INDEX ) - ljekarsko uvjerenje - dokaz o regulisanju obaveza troškova studiranja - participacija (èija je visina na prošlogodišnjem nivou, a troškovi paralelnog studija su u visini iznosa školarine za vanredni studij, a prema Odluci Vlade USK broj:03-017-809/2004 od 20. 10. 2004.). Pod jednakim uvjetima iz Kriterija, prednost imaju: - djeca boraca-branitelja BiH, - djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida i poginulih i nestalih boraca - branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida, - djeca organizatora otpora, - djeca veterana - prvoboraca, - djeca ratnih vojnih zarobljenika i - djeca nosilaca najviših ratnih priznanja (Èl. 2. i 5. Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH i èlanova njihovih porodica, "Sl. Glasnik 3/2005") Upis primljenih kandidata æe se obaviti u septembru/rujnu tekuæe godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, biæe objavljene na oglasnim ploèama visokoškoskih ustanova.

ODLUKA
o kriterijima i mjerilima za utvrðivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaæu Èlan 1 Ovom Odlukom se utvrðuju zajednièki kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u I godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaæu. Èlan 2 Rangiranje kandidata i prijem studenata u I godinu studija vršit æe se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji: I. na visokoškolskim ustanovama na kojima je predviðeno polaganje prijemnog ispita na osnovu : - opæeg uspjeha - uspjeha iz pojedinih predmeta znaèajnih za odgovarajuæi studij - rezultata postignutih na prijemnom ispitu - rezultata ostvarenih na takmièenjima iz predmeta relevantnih za odreðeni studij, kao i rezultati ostvareni u vrhunskom sportu - posebnog priznanja "Uèenik generacije" II. na visokoškolskim ustanovama na kojima nije predviðeno polaganje prijemnog ispita na osnovu: - opæeg uspjeha - uspjeha iz pojedinih predmeta znaèajnih za odgovarajuæi studij - rezultata ostvarenih na takmièenjima iz predmeta relevantnih za odreðeni studij, kao i rezultati ostvareni u vrhunskom sportu - posebnog priznanja "Uèenik generacije" Èlan 3 Broj bodova na osnovu opæeg uspjeha iznosi maksimalno 35, a utvrðuje se tako da se prosjeèna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokru`ena na jednu decimalu pomno`i sa 7. Èlan 4 Broj bodova po osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta znaèajnih za odgovarajuæi studij iznosi maksimalno 15. Spisak predmeta znaèajnih za odgovarajuæi studij po odsjecima i naèin bodovanja po ovom osnovu visokoškolske ustanove æe istaæi na svojim oglasnim ploèama. Èlan 5 Vrijednovanje rezultata po osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu kao i spisak predmeta znaèajnih za odgovarajuæi studij, iz kojih se pola`e prijemni ispit po odsjecima i naèin bodovanja, po ovom osnovu visokoškolske ustanove æe istaæi na svojim oglasnim ploèama, pri èemu maksimalni broj bodova koje kandidat mo`e postiæi po ovom osnovu iznosi 30 bodova. Èlan 6 Broj bodova po osnovu rezultata ostvarenih na takmièenjima iz predmeta relevantnih za odreðeni studij, kao i rezultata osvarenih u vrhunskom sportu iznosi maksimalno 6. - Po osnovu ovih kriterija kandidat dobija sljedeæi broj bodova: za osvojeno jedno od prva tri

Ukratko

28

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

globus

INDIJSKI OKEAN Djevoj~ica pre`ivjela pad aviona

Bakari se sje}a poniranja i glasova
Napad u Kirkuku jedan od najsmrtonosnijih

U nesre}i „erbasa“ kod Komora zadobila opekotine i slomila klju~nu kost Preba~ena na lije~enje u Pariz
Britanski mediji prenijeli su pri~u Bahije Bakari (Bahia), koja je trenutno jedini pre`ivjeli putnik aviona „Yemenia Aira“ koji je pao u Indijski okean, nedaleko od afri~kog arhipelaga Komori. Ona je svom ocu Kasimu u bolnici u Jemenu kazala da je bila ba~ena u vodu i da je gledala kako tonu ostaci palog „erbasa“.

Tokom juna poginula 373 ira~ka civila
BAGDAD - Tokom juna ove godine u Iraku su poginula 373 civila u talasu bomba{kih napada u Bagdadu i na sjeveru zemlje, saop}ilo je ira~ko ministarstvo zdravstva. U saop}enju se navodi da su u maju ove godine `ivot izgubile 134 osobe, a da je u junu 2008. poginulo 448 civila. Iako je pro{lomjese~ni bilans znatno ve}i u odnosu na maj, ipak je manji nego u aprilu kada je poginulo 395 osoba, me|u kojima vi{e od 100 iranskih hodo~asnika, napadnutih u Iraku. Dva najsmrtonosnija bomba{ka napada ove godine dogodila su se upravo u junu. Jedan je bio u Bagdadu, drugi u Kirkuku, a u tim napadima poginulo je oko 150 ljudi.

Nepoznat uzrok
Dvanaestogodi{nja djevoj~ica ka`e da je ~ula glasove ljudi oko nje u okeanu, ali nikoga nije mogla vidjeti. Prona|ena je kako se dr`i za krhotinu „erbasa“ dva sata nakon pada. „Erbas“ koji je u utorak putovao na Komore iz Sane, glavnog grada Jemena, pao je nedaleko od aerodroma u Moroniju nakon {to je po drugi put poku{ao sletjeti sa 153 putnika i ~lana posade. Uzroci pada nisu poznati, dok su francuske vlasti izjavile kako su jo{ 2007. upozoravale da letjelica nije ispravna. Bahija Bakari, koja `ivi u Parizu s porodicom, pre`ivjela je pad zadobiv{i lom klju~ne kosti i opekotine. U srijedu nave~er preba~ena je u glavni grad Francuske na lije~enje. Ranije je objavljeno kako joj je 14 godina, no kasnije se ispostavilo da joj je 12. Njen otac kazao je kako je katapultirana iz aviona i pala u vodu.

Pu{ten pukovnik osumnji~en za zavjeru
ISTANBUL - Visoki oficir turske vojske, pukovnik Dursun ^i~ek (Cicek) koji je uhap{en pod sumnjom da je planirao podirivanje turske vladaju}e Partije pravde i razvoja (AKP) i da je umije{an u vojnu zavjeru, pu{ten je na slobodu, javila je novinska agencija Anatolija. Pukovnik ^i~ek uhap{en je usred sporenja islamisti~ke AKP i sekularne vojske, po{to je jedan turski dnevnik pro{log mjeseca objavio sadr`aj dokumenta o navodnoj vojnoj zavjeri u Turskoj radi diskreditacije vladaju}e stranke. ^i~ek je osumnji~en da je povezan s tajnom desni~arskom organizacijom poznatom pod nazivom „Ergenekon“.

Kasim i Bahija Bakari: Spa{avanje kao ~udo

(Foto: AFP)

Trideset osoba utopilo se u Perzijskom zalivu
DOHA - Strahuje se da se 30 osoba utopilo kada se jedan brod prevrnuo i brzo potonuo u vodama Perzijskog zaliva, nedaleko od katarske prijestonice Dohe, rekao je zvani~nik iz kompanije kojoj je pripadao brod. Nesre}a se desila kada se brod „MV Demas Victory“, koji je snabdijevao naftne i plinske platforme u tom podru~ju, poku{ao zbog lo{eg vremena vratiti u luku. Na brodu je bilo devet ~lanova posade, kao i 24 osobe zaposlene u firmi koja je bila zakupac broda, i jo{ dvije osobe. Prema rije~ima ovog zvani~nika, spa{eno je pet ~lanova posade - tri Indijca i dvojica Indone`ana.

Kasim je dodao da se Bahija jasno sje}a haoti~nog boravka u okeanu. - Rekla mi je kako su vidjeli da avion pada u vodu, da je bio mrak. Povrh svega, ona ne zna dobro plivati pa se uhvatila za ne{to kako bi mogla plutati - rekao je Bakari.

Smrt majke
Francuski zvani~nici u Moroniju pohvalili su hrabrost djevoj~ice. Ministar za me|unaro-

dnu saradnju Alan @ojandet (Alain Joyandet) kazao je da je njeno spa{avanje pravo ~udo. - Ona je nevjerovatno hrabra mlada djevojka. Pokazala je nezamislivu fizi~ku i moralnu snagu rekao je @ojandet za Bahiju, ~ija je majka, s kojom je letjela za Moroni, poginula. Ranije je bilo objavljeno da je lociran signal crne kutije aviona, no to je @ojandet negirao.

Najvi{e nasilja na svijetu u Velikoj Britaniji
LONDON - Velika Britanija je dr`ava s najvi{e nasilja u Evropskoj uniji, pi{e „Daily Telegraph“ pozivaju}i se na statistiku koju je objavila Evropska komisija. Najnovije istra`ivanje pokazalo je da je broj nasilnih krivi~nih djela daleko ve}i nego u SAD - 2.000 na svakih 100.000 stanovnika, u pore|enju sa 466 u Americi. Stru~njaci, me|utim, upozoravaju na oprez pri upore|ivanju statisti~kih podataka, zbog razlika koje postoje me|u dr`avama u njihovim krivi~nim zakonima i klasifikovanju zlo~ina.

Vrhunska tehnologija, svjetski kvalitet

Royal Jelly prirodni stimulator organizma
Ja~a imunitet, daje energiju, pobolj{ava pam}enje i koncentraciju
U svakodnevnoj ishrani na{em su organizmu potrebne brojne hranjive i za{titne materije, koje su uz to pravilno izbalansirane. Mati~na mlije~ je vrhunski koncentrat biolo{ki aktivnih sastojaka bitnih za pravilno funkcionisanje organizma. silicij i sumpor, a oni u~estvuju u brojnim reakcijama koje kontroli{u }elijski metabolizam. Stanje odbrambenog sistema organizma presudan je faktor u o~uvanju zdravlja organizma. Mati~na mlije~ je izuzetno djelotvorno prirodno sredstvo za ja~anje odbrambenih snaga organizma a prisustvo imunoglobulina ja~a prirodnu otpornost prema razli~itim infekcijama i oboljenjima i podsti~e rad `lijezda s unutra{njim lu~enjem.

Ja~a otpornost organizma
Ova prirodna supstanca proizvod je p~ela radilica koje uz izdvajanje punovrijednih sastojaka svojih pljuva~nih `lijezda, koriste}i polen i med, tvore hranu namijenjenu ishrani p~ele matice. Royal Jelly kapsule su Bosnalijekov proizvod vrhunskog kvaliteta, rezultat najsavremenije svjetske farmaceutske tehnologije, koji sadr`i mati~nu mlije~ u liofiliziranom stanju koje predstavlja najbolji i najsigurniji oblik primjene mati~ne mlije~i, jer omogu}ava odli~nu apsorpciju u tkivo i bolju iskoristljivost za organizam izuzetno vrijednih sastojaka kao {to su vitamini, minerali, proteini, esencijalne aminokiseline, imunoglobulin, enzimi itd. Mati~na mlije~ je u pravom smislu rije~i multivitaminski proizvod jer sadr`i A, C, D, E vitamine, kao i sve vitamine B-kompleksa. Predstavlja najbogatiji izvor vitamina B6 i pantotenske kiseline (vitamin B5) koji imaju va`nu ulogu u metabolizmu masti i ugljikohidrata. U sastav mati~ne mlije~i ulaze minerali kao {to su kalcij, bakar, `eljezo, fosfor, kalij,

Ve}a izdr`ljivost
Umor je redovna i neizbje`na pojava u savremenom na~inu `ivota. U borbi protiv umora poma`e mati~na mlije~ koja pove}ava radnu sposobnost i izdr`ljivost. Djelovanjem svojih sastojaka pokazuje odli~ne efekte u smislu pove}anja energije, otklanjanja bolova u mi{i}ima i zglobovima te pobolj{anju zdravlja u cijelini. Royal Jelly je proizvod namijenjen djeci i odraslima, a mo`e se nabaviti u svim apotekama bez ljekarskog recepta, u pakovanju sa 24 kapsule.
M. D. A

Husein: Vjerovao da je Iran velika prijetnja

Husein vi{e strahovao od Irana nego od SAD
VA[INGTON - Sadam Husein vjerovao je da Iran predstavlja veliku prijetnju za Irak i ostavio je otvorenu mogu}nost da njegova dr`ava posjeduje oru`je za masovno uni{tenje, da ne bi izgledala slaba, navedeno je u izvje{taju FBI-ja, na~injenom na osnovu ispitivanja biv{eg ira~kog vo|e. U izvje{taju se navodi da je Husein smatrao da njegovu dr`avu ugro`avaju ostale zemlje iz regiona i da se zbog toga Irak morao prikazati kao dr`ava sposobna da se brani. Prema ovom dokumentu, Sadam je bio vi{e zabrinut da Iran ne otkrije ira~ke slabosti nego {to se bojao poteza SAD.

Vrhunski kvalitet
Royal Jelly je izvanredan spoj visokovrijednih sastojaka koji ja~aju imunitet i daju organizmu energiju i vitalnost, pobolj{avaju memoriju i koncentraciju.

globus

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

29

GAZA Izvje{taj „Amnesty Internationala“ o izraelskim zlo~inima

@ene i djeca ubijani izbliza dok su bje`ali
Blizu 1.400 Palestinaca poginulo tokom ofanzive izme|u 27. decembra 2008. i 17. januara 2009. godine, vi{e od 900 ubijenih bili su civili, od kojih 300 djece i 115 `ena
Nezavisna organizacija za za{titu ljudskih prava „Amnesty International“ objavila je izvje{taj u kojem govori kako su izraelske snage izvr{ile ratne zlo~ine u Gazi, kao i ~inove napada i uni{tavanja bez povoda. skih napada, prenosi BBC izvje{taj „Amnestyja“. U ovom dokumentu se govori i o ratnim zlo~inima palestinskih militanata dok je Hamas optu`en da je namjerno dovodio civile u opasnost. Izraelska vojska ka`e da su njene akcije bile u skladu s me|unarodnim pravom. Ubistva nekih civila za Izraelce su bila „profesionalna gre{ka“, ali su odbacili {ire kritike da su napadi bili neproporcionalni i namjerni protiv civila. „Amnesty“ pi{e da je blizu 1.400 Palestinaca ubijeno tokom 22-dnevne izraelske ofanzive izme|u 27. decembra 2008. i 17. januara 2009. godine, {to se otprilike sla`e s palestinskim ciframa. Vi{e od 900 ubijenih bili su civili, od kojih je 300 djece i 115 `ena. Tokom marta, izraelska vojska saop}ila je da je broj poginulih Palestinaca bio 1.166 od kojih su 295 bili civili. „Amnesty International“ u izvje{taju od 117 stranica objavljuje da se smrt stotina civila u sukobu „ne mo`e jednostavno opisati kao kolateralna {teta u ina~e zakonitim napadima ili kao gre{ka“. Ka`e se kako brojna „potresna pitanja“ ostaju bez odgovora, poput onih za{to su veoma preciznim projektilima ubijena djeca koja su se igrala na krovovima zgrada ili medicinsko osoblje koje je pru`alo pomo} ranjenima. Oni koji su ih ubili imali su jasan pregled `rtava.
Djeca ubijana i ranjavana tokom igre

Palestinske `rtve
Djeca . . . . . . . . . . . . . @ene

300 . . . . . . . . . . . . .115 85

Profesionalne gre{ke
Stotine palestinskih civila ubijene su veoma preciznim naoru`anjem, dok su drugi `rtve bli-

Mu{karci stariji od 50 godina . . . . . . . . . . . . . 50 godina . . . . . . . . . Policajci koji nisu ratovali UKUPNO Mu{karci (civili) mla|i od

su na osnovu nekog obrasca pona{anja i to dokazuje ratne zlo~ine - izjavila je za BBC {efica istrage Donatela Rovera (Donatella). Dokument „Amnestyja“ daje detaljan pregled dosta slu~ajeva u kojem su ljudi, uklju~uju}i `ene i djecu, ubijani iz neposredne blizine dok su bje`ali iz domova u potrazi za skloni{tem.

200

@ivi {titovi
Izvje{taj negira da su palestinski militanti tjerali civile da ostanu u zgradama koje su kori{tene u vojne svrhe, {to negira izraelske tvrdnje da je Hamas ~esto koristio `ive {titove. Ipak, u izvje{taju stoji da su Hamas i sli~ne grupe dovodili civile u opasnost ispaljuju}i rakete iz naselja ili ostavljaju}i oru`je kod njih. S druge strane, za kori{tenje `ivog {tita optu`uju Izrael, ~ija je vojska tjerala civile, uklju~uju}i djecu da ostanu u ku}ama gdje su njihovi vojnici dr`ali polo`aje ili da ulaze na mjesta za koja su sumnjali da su postavljene zamke.

240 . . . . . . . . .940
......

Izvor: „Amnesty International“

Uni{tavanje bez povoda

Brojni `ivoti su izgubljeni jer su izraelske snage „~esto spre~avale pristup onima kojima je bila potrebna medicinska pomo}“. Tako|er se negira kori{tenje „nepreciznog oru`ja“ poput bijelog fosfora i granata. - Ove i ostale akcije realizirane

30

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

31

REGION Prva `ena na ~elu vlade i HDZ-a

Kosor kroji historiju Hrvatske
Sanader, koji je prekju~er podnio ostavku, nije mogao na}i lojalnijeg nasljednika Mesi} nije htio gledati potpise saborskih zastupnika
Prvi put od izglasavanja nezavisnosti krajem proteklog stolje}a, Hrvatska }e danas, po svim prilikama, dobiti `enu na ~elu vlade. Prihvatanje ostavke starog i izglasavanje novog premijera, odnosno premijerke, trebalo bi se desiti na dana{njoj sjednici Sabora. Izbor Jadranke Kosor, kako pi{u hrvatski mediji, uop}e nije iznena|enje jer premijer u ostavci Ivo Sanader nije mogao na}i lojajih kadrova biv{eg premijera, a u vladi }e biti ministrica bez portfelja. Dobar dio poslova Jadranke Kosor u novoj vladi radit }e aktuelni ministar poljoprivrede Bo`idar Pankreti} koji bi trebao postati potpredsjednik. Njega }e u Ministarstvu poljoprivrede zamijeniti Petar ^obankovi}, kojeg o~ekuje dosta posla jer }e morati izna}i na stotine miliona kuna su poznati javnosti. Mesi} je rekao kako mu je Sanader „ponovio ono {to je ve} rekao javnosti - da mu je naporno ve} 20 godina biti u politici, te da namjerava krenuti s novom inicijativom“. Kazao je kako su na sastanku bili i Jadranka Kosor i Vladimir [eks koji su rekli da imaju 83 potpisa saborskih zastupnika kao potporu kandidaturi Kosor za mandatarku vlade. - Nisam htio gledati potpise
Najavljen nastavak protesta
(Foto: Reuters)

Nemiri u Iranu i dalje traju

Musavi i Karubi o{tro kritizirali ishod izbora
Reformisti~ki opozicioni kandidati Mirhusein Musavi i Mehdi Karubi ju~er su u Teheranu o{tro kritizirali zvani~ne rezultate predsjedni~kih izbora u Iranu na kojima je za {efa dr`ave ponovo izabran Mahmud Ahmedined`ad. Biv{i premijer Musavi i biv{i predsjednik parlamenta Karubi saop}ili su da je nelegitimna nova Ahmedined`adova vlada, iako je vrhovni vo|a Irana ajatolah Ali Hamnei podr`ao zvani~ne rezultate izbora od 12. juna. - Na{a historijska odgovornost je da nastavimo proteste i da ne odustanemo od napora na za{titi prava iranske nacije - kazao je Musavi. Pozvao je iranske zvani~nike da oslobode „djecu revolucije“ uhap{enu tokom demostracija nakon objavljivanja rezultata izbora, uz isticanje da on ne}e praviti kompromis kada su u pitanju prava naroda.

Akcija vojske SAD u Afganistanu
Sanader: Pa`nja novoj vladi Kosor: Sveprisutna ali neprimjetna Mesi}: Sanader je jo{ premijer

lnijeg nasljednika koji ima veliku reputaciju zbog anga`mana u vezi s borcima i njihovim pravima.

Kadrovska kri`aljka
Kosor je u proteklih desetak godina bila najpouzdanija saradnica Sanadera i ~esto je spominjana kao njegova nasljednica na ~elu Hrvatske demokratske zajednice, a i Vlade. Nova premijerka je dugo u centrima mo}i, sveprisutna ali neprimjetna. Bila je kao komad namje{taja na koji su svi navikli, ali se veoma rijetko primijeti. No, to se prekju~er promijenilo. Spletom raznih okolnosti ona je preuzela Sanaderove obaveze i postala prva hrvatska premijerka i prva `ena na ~elu HDZ-a. Izgleda da je Sanader pri odlasku dosta pa`nje posvetio kadrovskoj kri`aljci nove vlade. Prema informacijama „Jutarnjeg lista“, u vladu ulazi Bianka Matkovi}, aktuelna dr`avna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova. Ona kotira kao jedan od najpouzdani-

kako bi smirio seljake. Jo{ se ne zna ko }e zamijeniti doju~era{njeg ministra obrazovanja Dragana Primorca, koji je isti dan kao premijer Sanader, dakle prekju~er, dao ostavku. Najvi{e {ansi za njegovu stolicu imaju biv{a dubrova~ka gradona~elnica Dubravka [uica i Slobodan Uzelac, aktuelni potpredsjednik Vlade. Novi ministar branitelja biti }e Tomislav Ivi}, a kao svojevrsno iznena|enje je imenovanje Davorina Mlakara za novog ministra uprave. Ivi} je u pro{lom mandatu dr`avni sekretar u ministarstvu Jadranke Kosor. Povratak Mlakara u Vladu bila je izri~ita `elja Sanadera, a novi zadatak mu je rekonstruiranje uprave u sklopu pregovora sa EU.

Pad na berzi
Poslovanje Zagreba~ke berze zaklju~eno je preksino} padom indeksa od 3,93 posto, nakon iznenadne ostavke premijera Sanadera. Nekoliko minuta nakon {to je premijer u srijedu objavio odluku, po~ela je velika rasprodaja na Zagreba~koj berzi, {to je rezultiralo strmoglavim padom berzanskog indeksa. jer Sanader jo{ prakti~no nije podnio ostavku i on ostaje premijer sve dok Sabor ne prihvati njegovu ostavku. On mo`e jo{ na sjednici Sabora odustati - rekao je Mesi} dodav{i da i premijer i kompletna vlada vr{e svoje du`nosti sve dok ne bude izabran novi premijer. Na pitanje o~ekuje li pritisak opozicije da raspi{e vanredne izbore, odgovorio je kako je takav pritisak o~ekivan, ali i da se mora po{tivati procedura jer je to osnova demokratije.

Operacija ’Rijeka slobode’ protiv talibana
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave pokrenule su ju~er opse`nu ofanzivu protiv talibana u provinciji Helmand, na jugu Afganistana, najve}oj od kada je novi predsjednik Barak Obama (Barack) stupio na du`nost. Ameri~ka vojska saop}ila je da u operaciji u~estvuje oko 4.000 ameri~kih marinaca i 650 afganistanskih vojnika, a da im iz zraka podr{ku pru`aju avioni NATO-a. Ameri~ki vojni zvani~nici tvrde da se ova ofanziva razlikuje od svih prethodnih po velikom broju vojnika koji u njoj u~estvuju, ali i po brzini njenog izvo|enja. Operacija, pod nazivom „Rijeka slobode“, izvodi se u dolini rijeke Helmand, najdu`e u Afganistanu, u kojoj se, kako se vjeruje, nalazi samo jezgro talibanskih ekstremista, ali i koja va`i za najve}i region u svijetu po proizvodnji heroina. Kao poja~anje, u dolinu Helmanda sti}i }e jo{ nekoliko hiljada marinaca koji u konvojima prilaze dolini kroz te{ko pristupa~nu oblast, poznatu kao pustinja smrti.

Nova inicijativa
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} nakon preksino}njeg razgovora sa Sanaderom kazao je da ga Sanader ni na koji na~in prethodno nije upozorio da namjerava podnijeti ostavku niti mu je otkrio bilo kakve razloge koji ni-

Medvedev pred sastanak s Obamom

Moramo izgraditi efikasnije, sigurnije i modernije odnose
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izrazio je ju~er nadu da }e predstoje}i sastanak s predsjednikom SAD Barakom Obamom (Barack) pomo}i Moskvi i Va{ingtonu da prona|u nove na~ine za saradnju. Medvedev je rekao da je Rusija spremna u~vrstiti odnose sa SAD nakon vi{e godina tokom kojih je vladao hladni rat. - Nova ameri~ka administracija na ~elu s predsjednikom Obamom pokazuje volju da promijeni situaciju, da izgradi efikasnije, sigurnije i modernije odnose. I mi smo spremni da u~inimo na{ dio - rekao je Medvedev. Prvi ~ovjek Rusije dodao je kako treba priznati da su odnosi izme|u dvije dr`ave pogor{ani posljednjih godina i podvukao da se to mo`e opisati razli~itim rije~ima kao {to su „kriza povjerenja, neaktivnost, nedostatak volje da se ne{to u~ini“. Medvedev je istakao da Moskva i Va{ington imaju posebnu odgovornost da se bore protiv me|unarodnog terorizma, trgovine drogom i {irenja nuklearnog naoru`anja. Obama u ponedjeljak sti`e u dvodnevnu posjetu Moskvi.

Ostavka premijera privukla veliku pa`nju

Bilt istakao Sanaderovo zalaganje za saradnju u i oko Hrvatske
Ostavka Ive Sanadera privukla je veliku pa`nju evropske javnosti, koja je dosada{njeg premijera do`ivljavala kao glas za integraciju na Starom kontinentu, va`an {to je Hrvatska postala ~lanica NATO-a i kandidat za prijem u Evropsku uniju. Karl Bilt (Carl Bildt), ministar vanjskih poslova [vedske, istakao je Sanaderovo zalaganje za saradnju unutar Hrvatske i u regionu, „kao i za pomirenje u relativno slo`enom dijelu Evrope“. On je ocijenio da Sanaderov odlazak ne}e utjecati na grani~ni spor Slovenije i Hrvatske, koji je zako~io put Hrvatima u EU. Sli~nog mi{ljenja je i slovenski premijer Borut Pahor, koji se nada da }e Hrvatska nastaviti pregovore za ulazak u EU. Pahor je ponovio stav zvani~ne Ljubljane da je zaplet s blokadom pristupnih pregovora nastao zato {to je Hrvatska uvela prejudiciranje granice u pregovara~ki proces sa EU. Komesar EU za pro{irenje Oli Ren (Olli Rehn) izrazio je o~ekivanje da }e Zagreb brzo rije{iti pitanje premijera kako bi se mogle nastaviti va`ne reforme koje su preostale u pripremama Hrvatske za ~lanstvo u EU, koje Evropska komisija sna`no podr`ava.

Medvedev: Posebna odgovornost (Foto: AFP) Rusije i SAD

32

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Ljetni popust do 40%
Kupovinom LTB jeans-a

gratis
LTB torba ili majica
LTB Mostarsko raskr{}e, LTB (GARD) Merkur Otoka, LTB Robot Novo Sarajevo

ve} od 149

I OMPLET @ENSKI K

KM

Specialna ponuda odijela ve} od

110 KM

KO[ULJE

ve} od 19 KM

KRAVATE

ve} od 15 KM
a [irok izbor kupa}ih kostim

od 6,50 KM do 35,00 KM

od 28 do 35KM

U]A SCOOTER OB

PONUDA TRAJE 7 DANA

kiosk

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

33

ZLO^IN Strava na Kanarevom Brdu

U Beogradu sin ocu odsjekao glavu
Kom{ije ka`u da se iz stana u ulici [este li~ke ~ula buka, ali da niko nije reagirao jer se to stalno de{avalo
Psihijatrijski bolesnik Sr|an Cari~i} (35) zabio je 17 puta no` u svog oca Branka (65), a zatim mu odsjekao glavu! Ovaj masakr desio se u srijedu oko 18 sati u porodi~noj ku}i u ulici [este li~ke divizije na Kanarevom Brdu u Beogradu. Otac i sin su se ~esto sva|ali, pa se pretpostavlja da je ovaj krvavi epilog uslijedio poslije jedne porodi~ne razmirice. Radnici koji su ju~er do{li popraviti televizor kod Cari~i}evih zatekli su Sr|ana sa no`em u rukama. Prema rije~ima kom{ija, radnici su prvo upla{eni istr~ali iz stana, ali su se ubrzo vratili i vidjeli ubicu kako no`em odsjeca glavu Branku. Prestravljeni ljudi odmah su pozvali policiju, koja je stigla na mjesto ubistva nakon nekoliko minuta i uhapsila monstruoznog ubicu. - ^ule su se buka i galama, ali niko nije obra}ao pa`nju jer se to stalno de{ava. Tek kada smo vidjeli da sti`e veliki broj policajaca, shvatili smo da je ne{to stra{no u pita-

Zmiju je vlasnik udarao sve dok nije izvukao djevoj~icu

Tragedija na Floridi

Piton pobjegao iz terarija i zadavio djevoj~icu
Burmanski piton dug 2,5 metara pobjegao je iz terarija i zadavio dvogodi{nju [oni Hare (Shauni) u sobi na Floridi. Djevoj~ica je ve} bila mrtva kada su ljekari stigli na mjesto tragedije. Vlasnik zmije, 32-godi{nji ^arls D`ejson Darnel (Charles Jason Darnell), koji je momak djevoj~icine majke, vidio je da je zmija nestala i krenuo je u sobu djevoj~ice. Tamo je na{ao zmiju koja dr`i [oni, a na glavi joj je vidio tragove ugriza. Udarao ju je sve dok nije izvukao djevoj~icu iz obuhvata zmije. Mu{karac iz gradi}a Oksforda na Floridi nije imao dozvolu za dr`anje zmije, koju je policija kasnije izvukla iz stana. Nisu ga uhapsili, ali jo{ se istra`uje je li bilo zanemarivanja djeteta ili je prekr{en neki drugi zakon. Od 1980. u SAD su ku}ni ljubimci pitoni ubili najmanje 12 osoba, od toga petero djece.

Sr|an je oca prethodno 17 puta izbo no`em

Mjesto zlo~ina: Porodi~na ku}a Cari~i}evih

nju - kazao je jedan od kom{ija. Branko Cari~i} `ivio je sam u stanu na prvom spratu zgrade u ulici [este li~ke divizije 18, dok je njegov mla|i sin Sr|an boravio u adaptiranoj gara`i zgrade. - Branko i njegova `ena bili su razvedeni, on je `ivio sam. Stalno se sva|ao sa Sr|anom, a mislim da se bavio i skidanjem magije. Oba sina su mu bila problemati~na. Stariji Dejan pucao je prije nekoliko godina na policiju, a sada je u zatvoru u [vicarskoj. Mla|i Sr|an nije imao posao.

Dru`io se sa olo{ima, mislim da je ~ak prodavao i drogu - obja{njava prvi kom{ija porodice Cari~i}. On dodaje da su odnosi u ovoj porodici bili lo{i i da je policija morala intervenirati najmanje jednom sedmi~no. Ispred ku}e u kojoj se dogodilo ubistvo ju~er je bila i Sr|anova majka. Kada je ~ula {ta se dogodilo, izgubila je svijest i pala na trotoar ispred zgrade u kojoj je stan njenog biv{eg mu`a. Nesretnu `enu ekipa Hitne pomo}i prevezla je u Urgentni centar.

Spec
HAZELVUD - Dvoipogodi{nja Zoi (Zoe) iz Hazelvuda u SAD nesvjesno je slijede}i ostalu djecu na zabavi sko~ila u bazen za odrasle. Njena prijateljica nije je mogla na}i. Pogledala je u vodu i ugledala Zoi na dnu. Kler Haneken (Claire Hanneken, 6) brzo je reagirala i izvukla djevoj~icu na povr{inu. Zoina mama ka`e da je djevoj~ica povra}ala i plakala, ali je sada dobro. Kler su ve} prozvali heroinom, a ona je sretna zbog toga jer to, ka`e, zna~i da je u~inila ne{to dobro. Ve} su joj odabrali karijeru spasiteljice.

34

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

35

Na koncertu uz slavnog maestra Mutija

MANIFESTACIJE Povodom Dana genocida u Srebrenici

Hor djece iz Srebrenice
Na sceni uz slavnog maestra Rikarda Mutija (Riccardo) te orkestar i hor „Maggio Musicale Fiorentino“ iz Italije na spektakularnom koncertu „Putevi prijateljstva: Od Sarajeva do Sarajeva“, koji }e biti odr`an 13. jula u sarajevskoj Zetri, na}i }e se i hor djece iz Srebrenice. Hor ~ine dvije grupe djece - Mali hor, koji je osnovan 2006. godine, a koji ~ine djeca od tre}eg do petog razreda, te Veliki hor, koji je po~eo djelovati dvije godine ranije pod vodstvom profe- Hor ~ine dvije grupe djece dstavima za rad, hor djece iz Srsorice An|elke Obrenovi}, a ~iji ebrenice je u prvih nekoliko su ~lanovi djeca uzrasta od mjeseci ove godine u~estvovao {estog do devetog razreda. A. Gr. na {est manifestacija. Iako raspola`e minimalnim sre-

Umjetnici }e 11. juli obilje`iti nizom simboli~nih izlo`bi
Postavka „Holokaust, genocid...“ u Brusa-bezistanu

Zec i Tikve{a: Izlo`ba u „Collegium Artisticumu“

U okviru Festivala scenskih umjetnosti
i Tuzle. U okviru otvaranja bit }e uprili~en i poetsko-muzi~ki recital u izvedbi glumaca Emine Mufti}, Mikija Trifunova, Izudina Bajrovi}a i violon~eliste Jevgenija Ksaverijeva (Yevgeny Xaverieff). Dokumentarno-faktografska izlo`ba „Masovne grobnice“, ~iju postavku organizira Muzej Sarajeva, a koja predstavlja postavku zbirke fotografija Amora Ma{ovi}a nastalih pri iskopavanju masovnih grobnica u BiH, bit }e otvorena u A. Gr. Vije}nici.

Povodom Evropskog dana sje}anja na genocid u Srebrenici koji se obilje`ava 11. jula, Ministarstvo kulture i sporta KS i javne ustanove kulture pripremile su niz simboli~nih izlo`bi i manifestacija kojima `ele obilje`iti ovaj datum. Tako }e 9. jula u Gazi Husrevbegovoj medresi u organizaciji „Sarajevo arta“ biti otvorena izlo`ba art kaligrafije Mirsada Mirze Smajlovi}a, a novac od prodaje djela bit }e iskori{ten u svrhu {kolovanja djece Srebrenice.

Dan poslije, jedna za drugom u Sarajevu }e biti otvorene tri izlo`be. U „Collegium Artisticumu“ bit }e prikazana zajedni~ka izlo`ba Safeta Zeca i Halila Tikve{e, na kojoj }e publika mo}i vidjeti djela iz Tikve{inog ratnog cikusa te djela iz ciklusa „Srebrenica“ Safeta Zeca. U Brusa-bezistanu posjetioci }e vidjeti postavku „Holokaust, genocid...“, koja predstavlja izlo`bu dokumentarne gra|e, fotografija i plakata historijskih arhiva Sarajeva

„Vukodlaci u Gluhoj Bukovici“ pred Bi{}anima

Predstava GP Mrkonji}-Grad na „Fedri“

Tragikomedija o politi~kim zbivanjima
Na sceni Kulturno-sportskog centra u Bugojnu glumci Gradskog pozori{ta Mrkonji}Grad preksino} su u okviru teatarskog festivala BiH „Fedra“ uzveli predstavu „Jesi li to do{ao da me vidi{?“, koju je prema tekstu Miodraga Karad`i}a re`irala Dubravka Nikoli}. Ovu predstavu, koja je tragikomedija o sukobu generacija i politi~kim zbivanjima pedesetih godina 20. vijeka, izveli su Du{an Bili}, Neboj{a Kalaga, Tanja Grahovac, Nikola Sukara, Danijela Bili}, Nikola ^uli}, @eljka Leki} i Mile Mi~i}. Az. M.
Scena iz predstave

Izvedbom predstave „Vukodlaci u Gluhoj Bukovici“, koju je prema tekstu Vaska Hamovi}a na scenu postavio Sulejman Kupusovi}, biha}koj se publici u sklopu Festivala scenskih umjetnosti „Biha}ko ljeto“ predstavilo i Narodno pozori{te Mostar. Tekst Vaska Hamovi}a je napisan jo{ po~etkom 20. vijeka i govori o posprdnom odnosu prema ne{kolovanosti i ~ar{iji, {to je
Glumci na sceni

slu~aj i danas. Gluha Bukovica je aktuelizirana metafora za na{e neznanje, zatupljenost, seoske mudrolije i mudrace, koji misle da }e njihovu djecu {kole iskvariti i da je, ustvari, u neznanju njihova sigurnost. U predstavi su igrali Jasmin Krpo, Sa{a Oru~evi}, Mirsad Elezi, Goran Lozo, Emir Sejfi}, Emir Spahi}, Maja Buri} i Amela I. Nu. Kreso.

Zeni~ki glumac boravio u Bugarskoj

KULT/ART TELEKS
MOSTAR - U organizaciji PEN Centra BiH i Matice hrvatske Mostar, u Centru za kulturu uprili~en je okrugli sto na temu "Ima li javna rije~ administrativne granice?". Kako ka`e predsjednik PEN Centra Ugo Vlaisavljevi}, rije~ je o redovnoj sesiji, ~iji je cilj da se ~lanovi i svi oni koji su bliski ciljevima ove organizacije okupe na zanimljivim temama koje se ti~u knji`evnosti i politi~ke stvarnosti u BiH. U radu okruglog stola u~estvovali su Alma Fa(M. Sm.) zil-Obad, Mario Kopi} i Andrej Nikolaidis.

Tarik Markovi} na Festivalu „Black Box“
Mladi zeni~ki glumac Tarik Markovi} ostvario je uspje{an nastup na Me|unarodnom festivalu monodrame i pantomime pod nazivom „Black Box“ u Plovdivu u Bugarskoj, na kojem su u~estvovali i izvo|a~i iz Francuske, Brazila, Gr~ke i Izraela. Iako festival nije takmi~arskog karaktera, Markovi}ev nastup s preMarkovi}: Zapa`en nastup (Foto: J. Had`i}) dstavom „La linea“ bio je mostalni diplomski rad na Akadeveoma zapa`en me|u publikom i bugarskim medijima, jer je on prvi miji dramskih umjetnosti u Tuzli u bh. glumac koji je nastupio na klasi profesora Vlade Kero{evi}a, kao spoj pantomime i monodrame ovom festivalu. A. D`. - Predstava je nastala kao moj sa- ka`e Markovi}.

36

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

37

EKSKLUZIVNO Karl Koks, najpopularniji DJ svih vremena

U Sarajevo dolazim idu}e godine!
I ranije sam imao poziv iz BiH Nikada ne znam unaprijed {ta }u svirati Posljednji sam zid odbrane starog na~ina rada disk-d`okeja
Posljednju no} Desetog festivala EXIT 12. jula u Novom Sadu zasigurno }e obilje`iti dolazak Karla Koksa (Carl Cox), najpopularnijeg DJ-a svih vremena. Koks }e nastupiti sa jo{ jednim velikanom elektronske muzike, a rije~ je o Kurtisu Alanu D`onsu (Curtis Jones), poznatijem kao DJ Green Velvet. ji do|u. Velvet i ja svirat }emo najbolje stvari koje su snimljene u proteklih deset godina. Ne znamo ta~no koji }e to singlovi biti, jednostavno }emo iza}i na binu i prepustiti se osje}aju. To je uvijek najbolje. Ustvari, ja nikada ne znam unaprijed {ta }u svirati. Moja kolekcija ima 12 dana muzike, pretpostavljam da iz toga mogu na}i tri sata da popunim program. Uvijek poku{avam improvizirati. Kada iza|em na binu, imam samo ideju kako bi to trebalo izgledati, ali ne i neki striktan prgodina i koliko sam ljudi usre}io i da ih i dan-danas uveseljavam, nagrada mi postane jo{ dra`a.

Plo~e i gramofoni
Mo`ete li povu}i paralelu izme|u svojih po~etaka po diskoklubovima u Engleskoj i vremena u kojem danas djelujete?
- Kada sam po~injao, bio sam veoma kreativan sa plo~ama i gramofonima. To je uvijek bila velika umjetni~ka vje{tina, jer niko nije mogao uraditi ono {to sam ja. Sada sviram sa CD-ova i kompjutera, ali
Merlin: Veliki interes

Nastavak turneje „Ispo~etka“

12 dana muzike
O njihovom prvom zajedni~kom pojavljivanju pred publikom, kao i o posjeti na{oj zemlji,

Pet koncerata Dine Merlina u BiH
Prvi u nizu nastupa 21. jula u Sanskom Mostu
Svoju veliku turneju „Ispo~etka“ Dino Merlin }e, nakon kra}e pauze, nastaviti 21. jula koncertom u Sanskom Mostu. Potom }e na{a najve}a zvijezda 23. jula nastupiti u Bosanskoj Krupi, dva dana poslije u Te{nju, a sa publikom u Bugojnu i Travniku dru`it }e se 27., odnosno 29. jula. Merlin je u ovim mjestima posljednji put nastupao u okviru promotivne turneje „Sredinom“ i, kako doznajemo, ve} vlada veliko zanimanje za svih pet koncerata. O~ekuje se da }e Merlin, koji `ari i pali {irom svijeta, i u ovim mjestima prirediti spektakularnu atmosferu. Iz pjeva~evog menad`menta poru~uju da }e koncerte, na {ta je Merlinova publika ve} naviknuta, pratiti vrhunska produkcija i tehnika. Za o~ekivati je i da }e Dino za svoje fanove u ovim gradovima pripremiti i posebna L. S. R. iznena|enja.

D`ejla Glavovi} u Sarajevu

Koks: Na EXIT-u nastupa 12. jula

u ekskluzivnom intervju za „Dnevni avaz“ govorio je neprevazi|eni Karl Koks.

ogram, jer se to uvijek mijenja za vrijeme svirke.

S obzirom na to da }ete prvi put do sada dijeliti miksetu sa Green Velvetom, mo`ete li nam otkriti {ta pripremate za publiku na Petrovaradinskoj tvr|avi?
- EXIT ove godine slavi deseti ro|endan, svirat }e nekoliko odli~nih disk-d`ojeka i mislim da }e to biti poslastica za sve one ko-

Me|u brojnim priznanjima koje ste dobili svakako se izdvaja ono kojim su Vas ~itaoci poznatog engleskog magazina „Mixmag“ proglasili najboljim disk-d`okejem na svijetu u proteklih 25 godina?
- Priznanje publike uvijek je velika nagrada i ~ast. Kada pogledam {ta sam uradio u proteklih 25

imam istu energiju kao kada sam svirao na plo~ama. Uvijek `elim osjetiti muziku i trudim se da pru`im publici najbolje. U`ivam u izazovima novog vremena i mislim da sam posljednji zid odbrane starog na~ina rada disk-d`okeja. Kako god, za mene izazov uvijek zna~i naredni korak.

Snimala fotografije za italijanskog klijenta
Najuspje{nija bh. manekenka D`ejla Glavovi}, ~ija je baza ve} nekoliko godina italijanska modna prijestonica Milano, snimala je protekle sedmice nove fotografije za modnu marku „Emporium Viri“, i to u svom rodnom Sarajevu. - Nekoliko godina sara|ujem sa klijentima modne konfekcije iz Verone. Oni sada imaju svoju prodavnicu i u Sarajevu i zato je katalog, na moju sre}u, ura|en ovdje. Produ`ila sam boravak u Sarajevu kako bih se vidjela sa dragim prijateljima, kao i sa kolegicom Sarah ^erkez, sa kojom sam se posebno zbli`ila za vrijeme njenog anga`mana u „ICE Modelsu“ u Milanu rekla nam je Glavovi} prije odlaska iz Sarajeva u Beograda gdje je proslavila i ro|endan. Na{ top-model provela je u junu i nekoliko dana u Parizu, gdje je radila foto{uting za poznatu francusku kompaniju „Quelle“. I ovaj anga`man D`ejli je donio susret sa dragom osobom. - Pariz je uvijek izazov, ali }u ga ovog puta pamtiti po susretu sa svojom ratnom prijateljicom. Odrasle smo skupa, a susret nakon toliko godina bio je, zaista, dirljiv za obje - rekla je A. I. manekenka.

Mo`ete li svojim fanovima u BiH obe}ati skori dolazak?
- Veoma bih volio da do|em u BiH, nema razloga da ne do|em. Imao sam poziv prije nekoliko godina, ali ljudi sa kojima sam razgovarao nisu ponudili ba{ najbolju organizaciju, sigurnost i sli~no. Sve to treba osigurati i ja }u do}i, a to bi trebalo biti idu}e godine. Va{a zemlja je jedno od rijetkih mjesta gdje nisam bio i jedva ~ekam da do|em i da publici poka`em ono {to znam i {to volim raditi.
I. SOFI] - A. ISLAMAGI]

Priznanja nisu najva`nija
Da li Vam etiketa najboljeg DJ-a ponekada predstavlja i teret?
- Naravno da je va`no dobiti priznanje za ono {to radite, ali kako god, ja }u se ujutro opet probuditi, oti}i na narednu zabavu i raditi ono {to volim. Priznanja nisu najva`nija, jer }e nekada do}i neko drugi i uzeti vam krunu. Godinama se trudim da budem ono {to jesam i da dam ljudima ono najbolje od sebe. Jednostavno, u`ivam u svom poslu.

Glavovi}: Manekenka sa internacionalnom karijerom

Festival EXIT u Novom Sadu

Nema vi{e ulaznica u zemljama regiona
Rasprodate su ulaznice za Festival EXIT, koji }e u Novom Sadu biti odr`an od 9. do 12. jula, a koje su bile namijenjene za region jugoisto~ne Evrope. - Iako je bilo predvi|eno da prodaja ulaznica u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj traje do 4. jula, cijeli kontingent ulaznica rasprodat je ve} do 1. jula - poru~ili su iz presslu`be ovog presti`nog Festivala.

38
AMERIKA Nakon smrti Majkla D`eksona

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

show biz
[ta ka`e tjelohranitelj

Bulok: Porodi~ni problemi na prvom mjestu

Otvoren testament, mjesto sahrane i dalje nepoznato
U istragu o smrti kralja popa uklju~ili se i federalni agenti
Porodica Majkla D`eksona (Michael Jackson) demantirala je navode koji su obi{li svijet - da }e tijelo preminulog pjeva~a biti izlo`eno u „Neverlandu“. Ni sedmicu nakon smrti pop ikone jo{ se ne zna gdje i kada }e biti sprovod. Kako je „Neverland“ otkazan, pretpostavlja se da je sada najozbiljnija opcija za izlaganje tijela Majkla D`eksona dvorana „Staples Center“ u Los An|elesu. AP je objavio u srijedu nave~er da se u istragu o uzrocima D`eksonove smrti uklju~uju i federalni agenti iz DEA-e (Agencija za suzbijanja droga) radi detaljnije analize okolnosti pod kojima je umro slavni pjeva~. Ovo se prvenstveno odnosi na analizu lijekova koje je D`ekson uzimao posljednjih dana `ivota. Duhove u klanu D`eksonovih prekju~er je uzburkalo i otvoranje Majklovog testamenta, koji nosi datum 7. juli 2002. godine. Starateljstvo nad svoje troje djece Majkl je povjerio 79-godi{njoj majci Ketrin (Katherine). U slu~aju da se majci ne{to desi, brigu o djeci preu-

Met Fids (Matt Fiddes), koji je 10 godina radio kao D`eksonov tjelohranitelj, u ekskluzivnom intervjuu za „Sky News“ demantirao je navode kako je kralj popa bio homoseksualac. Otkrio je kako je Majkl imao tajnu djevojku, sa kojom se sastajao, ali nije htio otkriti njen identitet.

O~ajna Sandra Bulok

Nezadovoljna privatnim `ivotom
Glumica Sandra Bulok (Bulloc) nezadovoljna je svojim `ivotom, a takvo razo~arenje priu{tila su joj djeca njenog supruga D`esija D`ejmsa (Jesse James). Naime, ^endler (Chandle), D`esi (Jesse) i Sani (Sunny) nazivaju svoju ma}ehu ~udovi{tem i govore da je zla. - Djeca me zovu ~udovi{tem. Svaki put kada neko pita jesam li ja njihova majka, oni na to odgovaraju da sam zla. Najstariji ima 15 godina, a D`esi 12, {to zna~i da su u pubertetu. Najmla|em djetetu je pet godina i nadam se da je daleko od puberteta. O~igledno su joj problemi u porodici na prvom mjestu, jer se holivudska glumica ne optere}uje svojim izgledom. Ka`e da voli svoje tijelo u svim fazama.

Dermatolog otac Majklove djece?
Sve ~e{}e se spominje dilema da li je Majkl D`ekson biolo{ki otac svoje djece. Pozivaju}i se na povjerljive izvore, „US Magazine“ objavio je da je, ustvari, dugogodi{nji D`eksonov dermatolog Arnold Klajn (Klein) biolo{ki otac njegove djece. Majka Debi Rou radila je kao medicinska sestra kod Klajna u ordinaciji i navodno je potpisala dokument da }e kriti podatak da je Klajn donirao spermu. Klajn nije `elio komentirati ove {pekulacije, a Rou ih je demantirala. O majci najmla|eg D`eksonovog djeteta jo{ se ne zna apsolutno ni{ta.

Majkl sa prijateljicom Dajanom Ros: Povjerio bi joj djecu

zela bi slavna pjeva~ica Dajana Ros (Diana Ross), D`eksonova bliska prijateljica. Svu svoju imovinu, koja se procjenjuje na vi{e od 500 miliona dolara, Majkl je ostavio fondu „Michael Jackson Family Trust“. O~ekuje se da }e D`eksonov testament, u kojem ni{ta nije ostavio svom ocu, kao ni majci starije dvoje djece Debi Rou (Debbie Rowe), biti predmet pravnih i sudskih procesa. Ju~er je objavljen i video sa posljednje D`eksonove probe za, najvjerovatnije, najve}i povratak u muzi~koj historiji.

oglasi
Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo na osnovu zaklju~aka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-24400-13/08 od 13. 8. 2008. godine i 02-05-4218-10/09 od 16. 3. 2009. godine objavljuje:

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

39

LICITACIJU
Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo }e izlo`iti prodaji putem licitacije sljede}e grupe vozila: I 1. Putni~ka i teretna vozila
Red broj Marka vozila Reg. broj God. proiz. Pre|eno kilom. Broj {asije Po~etna vrijed. KM

Na osnovu ~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 85. Statuta Dioni~kog dru{tva BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike Novi Travnik, Skup{tina Dioni~kog dru{tva BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike Novi Travnik na devetoj sjednici, odr`anoj dana 26. 6. 2009. godine, donosi

ODLUKU
o smanjenju kapitala radi pokri}a gubitka I Osnovni kapital BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike, d.d. Novi Travnik u iznosu od 92.667.120,48 KM smanjuje se za iznos od 31.972.290,24 KM i sada iznosi 60.694.830,24 KM. II Smanjenje osnovnog kapitala iz ta~ke I ove odluke vr{i se zbog pokri}a: 1. gubitak po zavr{nom ra~unu 2008. godine 6.181.790,30 KM 2. akumuliranog (nepokrivenog) gubitka 25.791.660,44 KM 3. smanjenje fonda rezervi dru{tva 1.160,50 KM (zbog zaokru`enja vrijednosti po dionici na dvije decimale) III Smanjenje kapitala vr{i se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice sa 56,46 na 36,98 KM. IV Za sprovo|enje smanjenja osnovnog kapitala ovla{}uje se Uprava dru{tva. Rok za smanjenje osnovnog kapitala je 30 dana od dana dono{enja odluke. V Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a u skladu sa zakonskom procedurom bit }e dva puta objavljena i dostavljena na upis kod komisije za vrijednosne papire, Registru vrijednosnih papira i Registru dru{tva Op}inskog suda Travnik. Broj: 01-72/09 Novi Travnik, 26. 6. 2009. godine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Golf A5 Golf A5 Golf A4 Golf A4 Golf A4 Golf A3 Golf A3 Golf A3 Golf A3 Golf A3 Golf A3 [. felicija VW kom. VW kom. KIA teretno

591-J-310 328-J-936 574-T-334 925-J-079 922-J-465 267-A-871 026-J-680 267-A-874 615-T-845 342-A-059 345-E-357 342-A-061 345-E-381 297-A-831 156-M-739

2005 2004 1998 1998 1998 1997 1994 1997 1997 1997 1997 1998 1997 1997 1999

84.290 125.930 254.529 205.000 301.000 315.400 263.000 215.000 352.267 310.000 82.412 156.254 228.215 306.578 40.955 UKUPNO

WVWZZZ1KZ69000018 WVWZZZ1KZ59000329 WVWZZZ1JZXW097291 WVWZZZ1JZXW105199 WVWZZZ1JZXW104520 WVWZZZ1HZVW448612 WVWZZZ1HZRW435198 WVWZZZ1HZVW446358 WVWZZZ1HZVW445315 WVWZZZ1HZVW445244 WVWZZZ1HWW189449 TMBEHH613W0802599 WV2ZZZ70ZWH042253 WV2ZZZ70ZWH042179 KNETB2412Y6340296

5.000,00 11.400,00 4.600,00 5.200,00 4.100,00 3.100,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.500,00 5.100,00 2.200,00 5.600,00 5.200,00 6.100,00

70.400,00 KM

2. Specijalno-blindirano vozilo
Red broj 1. Marka vozila FIAT Reg. broj God. proiz. 1999 Pre|eno kilom. 58.085 Broj {asije Po~etna vrijed. KM 29.000,00
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU BROJ 28 0 MAL 003263 04 MAL GRADA~AC, 17. 4. 2009. GODINE Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`ioca „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Had`idedi} Harisa iz Grada~ca, ul. I bataljona broj 45, radi duga v.sp. 184,20 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u

041-J-564

ZFA230000*05785652*

3. Motocikli - ponovna licitacija
Red broj 1. 2. 3. Marka vozila Motoguzzi Motoguzzi Motoguzzi Reg. broj God. proiz. 1998 1998 1998 Pre|eno kilom. 23.150 23.390 28.360 Broj {asije Po~etna vrijed. KM LT63131 LT63127 LT63006 2.700,00 2.600,00 2.500,00 7.800,00 KM

123-K-118 123-K-122 123-K-113 UKUPNO

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Had`idedi} Haris iz Grada~ca, ul. I bataljona broj 45, da tu`iocu „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, na ime duga isplati iznos od 184,20 KM, sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 71,40 KM po~ev od 16. 1. 2004. godine do dana uplate, - na iznos od 73,30 KM po~ev od 16. 2. 2004. godine do dana uplate, - na iznos od 29,50 KM po~ev od 16. 3. 2004. godine do dana uplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parn~nog postupka u iznosu od 30,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Stru~ni saradnik Amila Muratagi} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a.

II Prilikom prodaje motornih vozila, prednost se daje kupcu za tzv. paket kupovina po grupama. Motorna vozila se kupuu po principu vi|eno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uva`avaju. Kupljena vozila preuzimaju se u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. III U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti u~e{}e sva pravna i fizi~ka lica. U slu~aju nemogu}nosti prodaje u paketu po grupama, pristupit }e se pojedina~noj prodaji vozila. U~e{}e mogu uzeti svi koji izvr{e uplatu kaucije na dan licitacije do 13,00 sati, u iznosu od 400,00 KM po vozilu iz grupe 1. i 3., a za grupu 2. iznos kaucije iznosi 3.000,00 KM. Uplata kaucije vr{it }e se na blagajni MUP-a Kantona Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 9, soba broj 13. IV Tro{kove prenosa vlasni{tva kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima pla}a kupac. V Prodaja motornih vozila - LICITACIJA, }e biti odr`ana dana 21. 7. 2009. godine u objektu Jedinice za saobra}aj MUP-a Kantona Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 9 u 13,00 ~asova. Licitirati se mo`e isklju~ivo vozilo za koja je upla}ena kaucija. Minimalan iznos za koji se mo`e podizati cijena je 100,00 KM. Povrat kaucije za neizlicitirana vozila izvr{it }e se poslije obavljene licitacije na blagajni MUP-a Kantona Sarajevo. Faktura glasi isklju~ivo na ime uplatioca kaucije. VI Motorna vozila se mogu pogledati dana 20. i 21. 7. 2009. godine u krugu Auto-servisa Sektora za podr{ku u ulici Zmaja od Bosne broj 9, u vremenu do 09,00 do 12,00 ~asova. VII Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 033/650-378, 033/286-953 radnim danima u vremenu od 08,00 do 16,00 ~asova.

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET SARAJEVO

OBAVIJEST
Obavje{tavaju se kandidati za upis u I godinu studija {kolske 2009/10. godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu da }e se kvalifikacioni ispit na istom polagati 8. 7. 2009. godine sa po~etkom u 17,00 sati. Kvalifikacioni ispit }e se odr`ati u amfitetatrima Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Kandidati su du`ni sa sobom ponijeti identifikacioni dokument (li~nu - osobnu kartu, paso{ putovnicu, voza~ku dozvolu). Molimo kandidate da sa sobom ponesu isklju~ivo sredstva za pisanje. Nije dozvoljeno u amfiteatru unositi bilo kakve knjige, skripte, sveske i sli~no, POSEBNO MOBITELE (u protivnom sve }e biti oduzeto na ulazu u amfiteatar). Kandidati trebaju biti u holu Medicinskog fakulteta najkasnije POLA SATA prije po~etka zakazanog termina polaganja kvalifikaciong ispita. SEKRETARIJAT FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Ul. Ko{evska broj 4 Sarajevo

VREMEPLOV

3. juli 2009.

DOGODILO SE
321. - Rimski car Konstantin Drugi proglasio nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. 1463. - U jednom notarskom spisu grada Kotora prvi put se spominje naziv bosanski jezik. 1819. - U Njujorku otvorena prva {tedna banka u Americi. 1849. - Francuske trupe u{le u Rim i unato~ herojskom otporu Garibaldija i njegovih boraca, na ~elo Rimokatoli~ke crkve vratile papu Pija IX. 1881. - Pod pritiskom Velike Britanije, Turska je potpisala konvenciju s Gr~kom, kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira. 1944. - Snage Crvene armije oslobodile Minsk, glavni grad Bjelorusije, zarobiv{i oko 100.000 njema~kih vojnika. 1954. - U Velikoj Britaniji ukinuto racionirano snabdijevanje hranom, uvedeno tokom i nakon zavr{etka Drugog

40
ISTRA@IVANJE [ta su utvrdili stru~njaci
Djeca s kojima su roditelji razgovarali imaju znatno bogatiji vokabular

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

sveznadar

41
LIJE^ENJE NEPLODNOSTI Zaboravite hranu, meditaciju...

Ta~no Neta~no
su 1.Drijevatrg?bile srednjovjekovni bosanski Papine [vicarske 2.Prvi put u historijiregrut indijskog garde primljen je porijekla? je bio objekt 3.Pompeji pozori{tePompeji? izgra|en u gradu
1. TA^NO

ORDINACIJA

Operacija u lokalnoj anesteziji
Trebao sam biti operiran zbog tumora na nosu veli~ine 5x4 centimetra. Primljen sam bio u bolnicu, ali nisam operiran. Anesteziolog mi je preporu~io dodatno ispitivanje srca i rekao je da operacija mo`e da se uradi samo u lokalnoj anesteziji uz njegovo prisustvo. Je li to ostvarivo i ima li komplikacija, pita ~italac iz Srebrenika. Lokalna anestezija rezultira bolnom neosjetljivo{}u na mjestu primjene, naj~e{}e ubrizgavanjem. Pacijent ne osje}a bol u operativnom podru~ju, mada mo`e osje}ati „da se ne{to radi“. Mogu}nosti lokalne anestezije su velike: mnogi operativni zahvati se mogu izvesti bez ‘„uspavljivanja“. Primjer su, naprimjer, operacije kod povreda na nivou ko`e, tetiva, ~ak i ko{tanog sistema {ake. U estetskoj hirurgiji ve}ina operacija mo`e se izvesti u lokalnoj anesteziji: operacije }elavosti, uljep{avanje kapaka (blefaroplastika), operacije nosa, zatezanja lica (face-lift), pove}anje grudi, manje liposukcije, odstranjivanje tetova`a, o`iljaka...

Za zdravu spermu vodite ljubav svakog dana
Dr. sci. prim. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~norekonstruktivne hirurgije

Istra`iva~i su do{li do zaklju~ka da dnevna ejakulacija za samo sedam dana smanjuje o{te}enja na spermijima
Nikakve mrkvice, jabu~ice, meditacije, niti teretane ne mogu u~initi ono {to mo`e seks na dnevnoj bazi: time mo`ete pobolj{ati kvalitet sperme i uz to pove}ati {ansu za trudno}u, pokazala su najnovija australska istra`ivanja. Prou~avaju}i uzorke spermija mu{karaca koji imaju problem s neplodno{}u, istra`iva~i su do{li do zaklju~ka da dnevna ejakulacija za samo sedam dana smanjuje o{te}enja na spermijima. ^ak osam od deset prou~avanih mu{karaca pokazalo je 12 posto bolju sliku. Iako im je broj spermija pao sa 180 na 70 miliona, jo{ su uvijek bili u normalnom rasponu plodnosti, a k tome su postali pokretljiviji. Teorija ka`e da {to su spermiji du`e u testisima, ve}a je mogu}nost da akumuliraju o{te}enja DNA, a toplo okru`enje tako|er ih mo`e ulijeniti. Istra`iva~i vjeruju da u~estali seks pridonosi dugoro~nom kvalitetu sperme i kod zdravih mu{karaca. No, pretjerivanje bi ipak previ{e smanjilo broj spermija, zato se zdravima preporu~uje seks svakog drugog ili tre}eg dana. Vi{e puta dnevno to je dopu{teno kad `ena ima ovulaciju i `eli zatrudnjeti.

Drijeva ili Narenta stari bosanski trg
Drijeva su bile srednjovjekovni bosanski trg i predstavljaju jedan od najva`nijih trgova u Bosanskom kraljevstvu. Nalazio se na rijeci Neretvi blizu Gabele, na podru~ju koje je bilo u srednjem vijeku plovno i za ve}e brodove. Trg Drijava je pripadao podru~ju `upe Luka. Slavenski naziv Drijeva ukazuje na starinu. Dubrova~ki naziv za Drijeva bio je Narenta. Drijeva su u bosanskoj vlasti od 1382. godine. Jedno je od ~etiri mjesta na kojima je bila dozvoljena kupoprodaja soli. Zbog tog zna~aja, kao i komunikacionog ~vori{ta koji je vodio u Bosnu putem Via Narenta, u Drijevima se razvijala zna~ajna trgova~ka razmjena koja je po broju trgovaca i njihovom porijeklu dostizala razvijene evropske zemlje. Pored soli i drugih roba, Drijeva su poznata i kao ozlogla{eni trg za prodaju bosanskog roblja.
2. TA^NO

Sa djecom je bolje razgovarati nego im ~itati pri~e
1886. - Karl Benc (Benz) zaprepastio je svoje sugra|ane kada se Minhenom provozao u svom automobilu {to ga je patentirao u januaru te godine. Bio je to prvi automobil u historiji. svjetskog rata. 1962. - Poslije 132 godine pod francuskom kolonijalnom vla{}u Al`ir stekao potpunu nezavisnost. Bio je to plod dugogodi{nje borbe al`irskog naroda protiv mo}ne ekspedicijske armije, koja je, uprkos tehni~koj nadmo}i i nadmo}i u broju vojnika, do`ivjela poraz. 1984. - Zavr{en najve}i {trajk u historiji Njema~ke. Poslije sedam sedmica oko 550.000 metalskih radnika vratilo se na posao nakon {to su ispunjeni njihovi zahtjevi. 1987. - Ratni zlo~inac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbi (Klaus Barbie), lokalni {ef Gestapoa, nazvan kasapin iz Liona, osu|en u Francuskoj na do`ivotnu robiju. 2001. - Na prvom pojavljivanju pred Me|unarodnim sudom za ratne zlo~ine u Hagu, biv{i predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milo{evi} izjavio je da ne priznaje taj sud i odbio je izjasniti se o optu`nici koja ga tereti za progon, deportaciju i ubijanje kosovskih Albanaca 1999. godine. 2002. - Bh. filmski re`iser Danis Tanovi} progla{en jednim od dobitnika italijanske nagrade za mir.

Iako dijete mo`da ne zna re}i nijednu rije~, ipak }e odgovoriti i u~estvovati u razgovoru na na~in koji trenutno zna
^itanje pri~a djeci prije spavanja nije toliko u~inkovito kao razgovaranje s njima. Ako `elite da va{e dijete {to prije i bolje nau~i jezik, razgovarajte s njim, savjetuju nau~nici. Najnovije istra`ivanje je pokazalo da je uklju~ivanje djece u razgovor puno bolje za razvijanje njihovih govornih sposobnosti nego ~itanje pri~a prije spavanja, i to za ~ak {est puta. Iako dijete mo`da ne zna re}i nijednu rije~, ipak }e odgovoriti i u~estvovati u razgovoru na na~in koji trenutno zna, a to }e pomo}i razvijanju njegovih jezi~kih vje{tina. U istra`ivanju se navodi da je ~itanje pri~a za laku no} zapravo monolog odraslih koji slabo utje~e na razvoj govora kod djece. Sli~an u~inak ima i gledanje televizije, pa se preporu~uje razgovor s djecom. Tokom istra`ivanja nau~nici su pratili 275 porodica s djecom do ~etiri godine starosti. Nakon {to su promatrali roditeljsku komunikaciju s djecom, stru~njaci su testirali mali{ane kako bi utvrdili njihove govorne sposobnosti. Pokazalo se da djeca s kojima su roditelji razgovarali imaju znatno bogatiji vokabular od djece kojima su ~itane pri~e.

Kao {to se hladna voda koristi kao prva pomo} kod opekotina tako je {oljica vru}eg ~aja op}epriznati lijek za prehladu. Misli se da toplina poma`e kod izbacivanja sekreta iz plu}a i sinusa, a da teku}ina poma`e u spre~avanju dehidracije. Me|utim, nau~nici su tek nedavno provjerili da li su ovi u~inci stvarni. Britanci su tridesetorici prehla|enih dobrovoljaca davali topli napitak, odnosno napitak sobne temperature. Dokazali su da je topli napitak djelotvorniji. Postoje i studije o u~incima tople hrane, ta~nije pile}e supe, koja, osim toplinom, poma`e i svojim komponentama koje ubla`avaju upalu i potje~u iska{ljavanje.

Poliklinika „Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I GINEKOLO[KE OPERACIJE ESTETSKA HIRURGIJA

tel. 033 556 556

Lokalna anestezija je naro~ito korisna kada se npr. pacijent s tumorom na ko`i ili preponskom kilom zbog lo{eg internisti~kog nalaza ne bi mogao operirati na drugi na~in jer je op}a anestezija (’uspavljivanje’) za takvog pacijenta izuzetno `ivotno rizi~na, {to je sigurno bio va{ slu~aj. Dalje, mnoge tumore, pa ~ak i velikih dimenzija, mo`emo odstraniti u lokalnoj anesteziji koja je za pacijente sigurnija i s manje rizika. Ponekad u hirur{ku proceduru involviramo anesteziologa zbog tzv. anesteziolo{kog nadzora ili ’light anestezije’ kada se intravenozno ubrizgavaju sredstva za smirenje i protiv bolova. Lokalna anestezija je sastavni dio tzv. ‘’ligth anestezije’’. Dobar monitoring pacijenta se podrazumijeva. Ve}ina pacijenata u na{oj klini~koj praksi i za lokalnu anesteziju mora uraditi osnovne laboratorijske analize, snimiti srce (EKG) i imati internisti~ku saglasnost za operativni zahvat. Od pacijenta se tra`i pismeni pristanak na operaciju i anesteziju. Ako }e utje{iti ~itaoce, a moramo biti do kraja iskreni i prezentirati mogu}e komplikacije, od 1987. godine, koliko sam involviran u hirurgiju, komplikacije nakon lokalne anestezije u ustanovama (barem15) u kojima sam radio vidio sam u dva slu~aja sa sretnim zavr{etkom i bez ikakvih posljedica za pacijente.

U~estali seks pridonosi dugoro~nom kvalitetu sperme i kod zdravih mu{karaca

Juli na tanjiru

[trudla sa smokvama
do|e. Umutiti maslac, dodati mlijeko s kvascem, staviti so, {e}er i dodavati bra{no dok se ne dobije glatko tijesto. 2. Tijesto ne treba da bude ni mekano ni previ{e tvrdo. Pustiti ga da nado|e. Za to vrijeme praviti fil. Isjeckati smokve, dodati vodu, {e}er, orahe i kuhati fil na tihoj vatri dok se ne dobije gusta jednoli~na masa. 3. Od tijesta razvu}i tri tanke kore, jednu po jednu. Debljina kora treba da bude oko 5 milimetara. Filovati kore, saviti u {trudle, premazati uljem i pe}i.

Prvi tamnoputi gardista Papin ~uvar
Prvi put u historiji Papine [vicarske garde (Papine vojske) primljen je regrut indijskog porijekla. To je Dani Bahman (Dhani Bachmann), koji je svoju slu`bu zapo~eo na dana{nji dan, 3. jula 2002. godine, kao 22godi{njak, o ~emu je pisao milanski list „Corriere della Sera“. Dani je ro|en u Indiji, gdje ga je kad je imao pet godina usvojila {vicarska porodica Bahman. Slijedio je odlazak u {vicarski grad Lucern, gdje stje~e obrazovanje kao i svaki drugi [vicarac i ima {vicarsko dr`avljanstvo. U Rim je do{ao po~etkom juna 2002. godine, a kada je polo`io zakletvu, kao zadatak dobio je nadzor kretanja turista ispred Vatikana. [vicarska stra`a je od 1506. godine u slu`bi za{tite Pape. Njeni pripadnici moraju biti [vicarci i katolici, pa Dani, koji je i katolik, ka`e da je, uprkos indijskom porijeklu, stopostotni [vicarac te da ga jedino {vicarski turisti u Rimu gledaju „malo ~udno“.
3. NETA^NO

Tijesto: 2,5 {olje bra{na, 1 {olja mlijeka, 1 {olja omek{alog maslaca, 1/4 kocke kvasca, malo soli, malo {e}era. Fil: pola kg suhih smokava, 1,5 dl vode,

100 g mljevenih oraha. 1. Od navedene koli~ine mlakog mlijeka odvojiti 4-5 ka{ika, staviti kvasac s ka{i~icom {e}era i pustiti da na-

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Beneficirani sta`
Od 1986. godine priznat mi je beneficirani sta` jer je invalidska komisija utvrdila kod mene tjelesno o{te}enje od 70 posto. Sada idem u penziju. Do kada }e mi se ra~unati beneficirani sta` jer je to pravo ve} du`e vremena ukinuto, pita Z. P iz Travnika. .
Odredbom ~lana 156. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati na teritoriju Federacije propisi o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su primjenjivani do dana stupanja na snagu, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. Prema tome, stupanjem na snagu toga zakona 31. jula 1998. godine prestale su da va`e odredbe ~lana 73 i 73a Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog

Uplata doprinosa
Bio sam u Armiji BiH od 1993. do 1995. godine. Moja radna organizacija vr{ila je uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za taj period. Kako mi sad zbog nedostatka sredstava nije upla}en doprinos za period od 2005. do 2007. godine, da li se taj vi{e upla}eni iznos mo`e uzeti i obra~unati kao doprinos za neupla}eni period, pita Z. I. iz Zenice.
Preduze}a koja su prema svojim materijalnim mogu}nostima ispla}ivala pla}e svojim radnicima pripadnicima Armije BiH u periodu od 1992. do 1995. godine i prilikom isplate tih pla}a izvr{ila uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te upla}ene doprinose ne mogu smatrati vi{e upla}enim doprinosom niti se mo`e izvr{iti prebijanje te uplate s dugom po osnovu doprinosa iz kasnijeg perioda. Prema tome, ne postoji mogu}nost da vam se upla}eni doprinos za ratni period prebije s dugom za period od 2005. do 2007. godine.
Federalni zavod PIO
SPORTSKI KOMENTATOR VELID GRUDNI KO[ (mn.) ^IST GORNJI ZRAK OPERNI PJEVA^ @UNEC

IME KO[ARMLA\I KA[KOG NARA[STRU^TAJ U NJAKA NA KRVNOM SLICI SRODSTVU

BORAC U ARENI

MORSKA RIBA

SLIKAR KOKO[KA VLA@AN KOMPOZIT. ALIMANOVI]

GLUMICA FURLAN

NULA

STRIP JUNAK

ABNORMALNA POJAVA ALKOHORAZVOJA LI^AR ZAMETKA JEZGRA

Pompeji prvo stalno pozori{te od kamena
Ne mo`e se re}i da je Pompeji pozori{te bio objekt izgra|en u gradu Pompeji. Pompeji pozori{te (Theatrum Pompei, Theatrum Lapideum) je objekt koji je izgra|eno za vrijeme kasne rimske republike od 61. do 55. godine prije nove ere u Rimu na Poljani Boga Marsa (Campus Martius). Pompeji pozori{te je bilo prvo stalno pozori{te (napravljeno od kamena, a ne od drveta) u Rimu i primalo je od 12.000 do 27.000 gledalaca. Objekt je imao prostor namijenjen za orkestar, scenu i druge tradicionalne namjenske dijelove pozori{ta. Pompeji pozori{te je tako|er poznato i po tome {to je nedaleko od njega ubijen Julije Cezar 15. marta 44. godine prije nove ere.

RO\ENI
1883. - U Pragu ro|en knji`evnik Franc Kafka (Franz Kafka), koji je pisao na njema~kom jeziku. 1925. - Ro|en ameri~ki glumac Toni Kartis (Tony Curtis). 1962. - Ro|en ameri~ki glumac Tom Kruz (Tom Cruise).

OMERA ODMILJA ODAZIVANJE IRONI^AN ^OVJEK

UMRLI
1889. - Umro istaknuti francuski knji`evnik i re`iser @an Kokto (Jean Cocteau). 1999. - U Zagrebu ubijen Ibrahim Dedi}, vlasnik Promdei banke. Dedi}a je iz vatrenog oru`ja ubila nepoznata osoba ispred ulaza u stambenu zgradu u Ivkovi}evoj ulici 17, u kojoj je bilo sjedi{te njegove banke.

Travnik: [ta ka`e Zakon o PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KEJSI STONER, ASTMATI^ARI, STAR, EMIR, J, AE, TIPA, AVA, RTA, ZENO, IS, NILSEN, USNE, AKUSTI^NOST 1851

DODATI, PRIDATI DIO SEDMICE @ENSKO IME MU@JAK KRAVE PRODUKT ZNOJNIH @LIJEZDA UZ, PRI Z.A. LITAR PO POVR[INI, NEZNATNO

osiguranja, pa se od tog datuma ne ra~una u sta` osiguranja s uve}anim trajanjem vrijeme koje su osiguranici proveli rade}i puno radno vrijeme kao osiguranici s tjelesnim o{te}enjem od najmanje 70 posto. Takvim osiguranicima sta` s uve}anim trajanjem ra~una se zaklju~no sa 31. julom 1998. godine.

PREZIME KO[ARKA[. STRU^NJAKA NA SLICI UGLJIKOVODIK U NAFTI

VREMEPLOV

3. juli 2009.

DOGODILO SE
321. - Rimski car Konstantin Drugi proglasio nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. 1463. - U jednom notarskom spisu grada Kotora prvi put se spominje naziv bosanski jezik. 1819. - U Njujorku otvorena prva {tedna banka u Americi. 1849. - Francuske trupe u{le u Rim i unato~ herojskom otporu Garibaldija i njegovih boraca, na ~elo Rimokatoli~ke crkve vratile papu Pija IX. 1881. - Pod pritiskom Velike Britanije, Turska je potpisala konvenciju s Gr~kom, kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira. 1944. - Snage Crvene armije oslobodile Minsk, glavni grad Bjelorusije, zarobiv{i oko 100.000 njema~kih vojnika. 1954. - U Velikoj Britaniji ukinuto racionirano snabdijevanje hranom, uvedeno tokom i nakon zavr{etka Drugog

40
ISTRA@IVANJE [ta su utvrdili stru~njaci
Djeca s kojima su roditelji razgovarali imaju znatno bogatiji vokabular

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

sveznadar

41
LIJE^ENJE NEPLODNOSTI Zaboravite hranu, meditaciju...

Ta~no Neta~no
su 1.Drijevatrg?bile srednjovjekovni bosanski Papine [vicarske 2.Prvi put u historijiregrut indijskog garde primljen je porijekla? je bio objekt 3.Pompeji pozori{tePompeji? izgra|en u gradu
1. TA^NO

ORDINACIJA

Operacija u lokalnoj anesteziji
Trebao sam biti operiran zbog tumora na nosu veli~ine 5x4 centimetra. Primljen sam bio u bolnicu, ali nisam operiran. Anesteziolog mi je preporu~io dodatno ispitivanje srca i rekao je da operacija mo`e da se uradi samo u lokalnoj anesteziji uz njegovo prisustvo. Je li to ostvarivo i ima li komplikacija, pita ~italac iz Srebrenika. Lokalna anestezija rezultira bolnom neosjetljivo{}u na mjestu primjene, naj~e{}e ubrizgavanjem. Pacijent ne osje}a bol u operativnom podru~ju, mada mo`e osje}ati „da se ne{to radi“. Mogu}nosti lokalne anestezije su velike: mnogi operativni zahvati se mogu izvesti bez ‘„uspavljivanja“. Primjer su, naprimjer, operacije kod povreda na nivou ko`e, tetiva, ~ak i ko{tanog sistema {ake. U estetskoj hirurgiji ve}ina operacija mo`e se izvesti u lokalnoj anesteziji: operacije }elavosti, uljep{avanje kapaka (blefaroplastika), operacije nosa, zatezanja lica (face-lift), pove}anje grudi, manje liposukcije, odstranjivanje tetova`a, o`iljaka...

Za zdravu spermu vodite ljubav svakog dana
Dr. sci. prim. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~norekonstruktivne hirurgije

Istra`iva~i su do{li do zaklju~ka da dnevna ejakulacija za samo sedam dana smanjuje o{te}enja na spermijima
Nikakve mrkvice, jabu~ice, meditacije, niti teretane ne mogu u~initi ono {to mo`e seks na dnevnoj bazi: time mo`ete pobolj{ati kvalitet sperme i uz to pove}ati {ansu za trudno}u, pokazala su najnovija australska istra`ivanja. Prou~avaju}i uzorke spermija mu{karaca koji imaju problem s neplodno{}u, istra`iva~i su do{li do zaklju~ka da dnevna ejakulacija za samo sedam dana smanjuje o{te}enja na spermijima. ^ak osam od deset prou~avanih mu{karaca pokazalo je 12 posto bolju sliku. Iako im je broj spermija pao sa 180 na 70 miliona, jo{ su uvijek bili u normalnom rasponu plodnosti, a k tome su postali pokretljiviji. Teorija ka`e da {to su spermiji du`e u testisima, ve}a je mogu}nost da akumuliraju o{te}enja DNA, a toplo okru`enje tako|er ih mo`e ulijeniti. Istra`iva~i vjeruju da u~estali seks pridonosi dugoro~nom kvalitetu sperme i kod zdravih mu{karaca. No, pretjerivanje bi ipak previ{e smanjilo broj spermija, zato se zdravima preporu~uje seks svakog drugog ili tre}eg dana. Vi{e puta dnevno to je dopu{teno kad `ena ima ovulaciju i `eli zatrudnjeti.

Drijeva ili Narenta stari bosanski trg
Drijeva su bile srednjovjekovni bosanski trg i predstavljaju jedan od najva`nijih trgova u Bosanskom kraljevstvu. Nalazio se na rijeci Neretvi blizu Gabele, na podru~ju koje je bilo u srednjem vijeku plovno i za ve}e brodove. Trg Drijava je pripadao podru~ju `upe Luka. Slavenski naziv Drijeva ukazuje na starinu. Dubrova~ki naziv za Drijeva bio je Narenta. Drijeva su u bosanskoj vlasti od 1382. godine. Jedno je od ~etiri mjesta na kojima je bila dozvoljena kupoprodaja soli. Zbog tog zna~aja, kao i komunikacionog ~vori{ta koji je vodio u Bosnu putem Via Narenta, u Drijevima se razvijala zna~ajna trgova~ka razmjena koja je po broju trgovaca i njihovom porijeklu dostizala razvijene evropske zemlje. Pored soli i drugih roba, Drijeva su poznata i kao ozlogla{eni trg za prodaju bosanskog roblja.
2. TA^NO

Sa djecom je bolje razgovarati nego im ~itati pri~e
1886. - Karl Benc (Benz) zaprepastio je svoje sugra|ane kada se Minhenom provozao u svom automobilu {to ga je patentirao u januaru te godine. Bio je to prvi automobil u historiji. svjetskog rata. 1962. - Poslije 132 godine pod francuskom kolonijalnom vla{}u Al`ir stekao potpunu nezavisnost. Bio je to plod dugogodi{nje borbe al`irskog naroda protiv mo}ne ekspedicijske armije, koja je, uprkos tehni~koj nadmo}i i nadmo}i u broju vojnika, do`ivjela poraz. 1984. - Zavr{en najve}i {trajk u historiji Njema~ke. Poslije sedam sedmica oko 550.000 metalskih radnika vratilo se na posao nakon {to su ispunjeni njihovi zahtjevi. 1987. - Ratni zlo~inac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbi (Klaus Barbie), lokalni {ef Gestapoa, nazvan kasapin iz Liona, osu|en u Francuskoj na do`ivotnu robiju. 2001. - Na prvom pojavljivanju pred Me|unarodnim sudom za ratne zlo~ine u Hagu, biv{i predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milo{evi} izjavio je da ne priznaje taj sud i odbio je izjasniti se o optu`nici koja ga tereti za progon, deportaciju i ubijanje kosovskih Albanaca 1999. godine. 2002. - Bh. filmski re`iser Danis Tanovi} progla{en jednim od dobitnika italijanske nagrade za mir.

Iako dijete mo`da ne zna re}i nijednu rije~, ipak }e odgovoriti i u~estvovati u razgovoru na na~in koji trenutno zna
^itanje pri~a djeci prije spavanja nije toliko u~inkovito kao razgovaranje s njima. Ako `elite da va{e dijete {to prije i bolje nau~i jezik, razgovarajte s njim, savjetuju nau~nici. Najnovije istra`ivanje je pokazalo da je uklju~ivanje djece u razgovor puno bolje za razvijanje njihovih govornih sposobnosti nego ~itanje pri~a prije spavanja, i to za ~ak {est puta. Iako dijete mo`da ne zna re}i nijednu rije~, ipak }e odgovoriti i u~estvovati u razgovoru na na~in koji trenutno zna, a to }e pomo}i razvijanju njegovih jezi~kih vje{tina. U istra`ivanju se navodi da je ~itanje pri~a za laku no} zapravo monolog odraslih koji slabo utje~e na razvoj govora kod djece. Sli~an u~inak ima i gledanje televizije, pa se preporu~uje razgovor s djecom. Tokom istra`ivanja nau~nici su pratili 275 porodica s djecom do ~etiri godine starosti. Nakon {to su promatrali roditeljsku komunikaciju s djecom, stru~njaci su testirali mali{ane kako bi utvrdili njihove govorne sposobnosti. Pokazalo se da djeca s kojima su roditelji razgovarali imaju znatno bogatiji vokabular od djece kojima su ~itane pri~e.

Kao {to se hladna voda koristi kao prva pomo} kod opekotina tako je {oljica vru}eg ~aja op}epriznati lijek za prehladu. Misli se da toplina poma`e kod izbacivanja sekreta iz plu}a i sinusa, a da teku}ina poma`e u spre~avanju dehidracije. Me|utim, nau~nici su tek nedavno provjerili da li su ovi u~inci stvarni. Britanci su tridesetorici prehla|enih dobrovoljaca davali topli napitak, odnosno napitak sobne temperature. Dokazali su da je topli napitak djelotvorniji. Postoje i studije o u~incima tople hrane, ta~nije pile}e supe, koja, osim toplinom, poma`e i svojim komponentama koje ubla`avaju upalu i potje~u iska{ljavanje.

Poliklinika „Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I GINEKOLO[KE OPERACIJE ESTETSKA HIRURGIJA

tel. 033 556 556

Lokalna anestezija je naro~ito korisna kada se npr. pacijent s tumorom na ko`i ili preponskom kilom zbog lo{eg internisti~kog nalaza ne bi mogao operirati na drugi na~in jer je op}a anestezija (’uspavljivanje’) za takvog pacijenta izuzetno `ivotno rizi~na, {to je sigurno bio va{ slu~aj. Dalje, mnoge tumore, pa ~ak i velikih dimenzija, mo`emo odstraniti u lokalnoj anesteziji koja je za pacijente sigurnija i s manje rizika. Ponekad u hirur{ku proceduru involviramo anesteziologa zbog tzv. anesteziolo{kog nadzora ili ’light anestezije’ kada se intravenozno ubrizgavaju sredstva za smirenje i protiv bolova. Lokalna anestezija je sastavni dio tzv. ‘’ligth anestezije’’. Dobar monitoring pacijenta se podrazumijeva. Ve}ina pacijenata u na{oj klini~koj praksi i za lokalnu anesteziju mora uraditi osnovne laboratorijske analize, snimiti srce (EKG) i imati internisti~ku saglasnost za operativni zahvat. Od pacijenta se tra`i pismeni pristanak na operaciju i anesteziju. Ako }e utje{iti ~itaoce, a moramo biti do kraja iskreni i prezentirati mogu}e komplikacije, od 1987. godine, koliko sam involviran u hirurgiju, komplikacije nakon lokalne anestezije u ustanovama (barem15) u kojima sam radio vidio sam u dva slu~aja sa sretnim zavr{etkom i bez ikakvih posljedica za pacijente.

U~estali seks pridonosi dugoro~nom kvalitetu sperme i kod zdravih mu{karaca

Juli na tanjiru

[trudla sa smokvama
do|e. Umutiti maslac, dodati mlijeko s kvascem, staviti so, {e}er i dodavati bra{no dok se ne dobije glatko tijesto. 2. Tijesto ne treba da bude ni mekano ni previ{e tvrdo. Pustiti ga da nado|e. Za to vrijeme praviti fil. Isjeckati smokve, dodati vodu, {e}er, orahe i kuhati fil na tihoj vatri dok se ne dobije gusta jednoli~na masa. 3. Od tijesta razvu}i tri tanke kore, jednu po jednu. Debljina kora treba da bude oko 5 milimetara. Filovati kore, saviti u {trudle, premazati uljem i pe}i.

Prvi tamnoputi gardista Papin ~uvar
Prvi put u historiji Papine [vicarske garde (Papine vojske) primljen je regrut indijskog porijekla. To je Dani Bahman (Dhani Bachmann), koji je svoju slu`bu zapo~eo na dana{nji dan, 3. jula 2002. godine, kao 22godi{njak, o ~emu je pisao milanski list „Corriere della Sera“. Dani je ro|en u Indiji, gdje ga je kad je imao pet godina usvojila {vicarska porodica Bahman. Slijedio je odlazak u {vicarski grad Lucern, gdje stje~e obrazovanje kao i svaki drugi [vicarac i ima {vicarsko dr`avljanstvo. U Rim je do{ao po~etkom juna 2002. godine, a kada je polo`io zakletvu, kao zadatak dobio je nadzor kretanja turista ispred Vatikana. [vicarska stra`a je od 1506. godine u slu`bi za{tite Pape. Njeni pripadnici moraju biti [vicarci i katolici, pa Dani, koji je i katolik, ka`e da je, uprkos indijskom porijeklu, stopostotni [vicarac te da ga jedino {vicarski turisti u Rimu gledaju „malo ~udno“.
3. NETA^NO

Tijesto: 2,5 {olje bra{na, 1 {olja mlijeka, 1 {olja omek{alog maslaca, 1/4 kocke kvasca, malo soli, malo {e}era. Fil: pola kg suhih smokava, 1,5 dl vode,

100 g mljevenih oraha. 1. Od navedene koli~ine mlakog mlijeka odvojiti 4-5 ka{ika, staviti kvasac s ka{i~icom {e}era i pustiti da na-

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Beneficirani sta`
Od 1986. godine priznat mi je beneficirani sta` jer je invalidska komisija utvrdila kod mene tjelesno o{te}enje od 70 posto. Sada idem u penziju. Do kada }e mi se ra~unati beneficirani sta` jer je to pravo ve} du`e vremena ukinuto, pita Z. P iz Travnika. .
Odredbom ~lana 156. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati na teritoriju Federacije propisi o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su primjenjivani do dana stupanja na snagu, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. Prema tome, stupanjem na snagu toga zakona 31. jula 1998. godine prestale su da va`e odredbe ~lana 73 i 73a Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog

Uplata doprinosa
Bio sam u Armiji BiH od 1993. do 1995. godine. Moja radna organizacija vr{ila je uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za taj period. Kako mi sad zbog nedostatka sredstava nije upla}en doprinos za period od 2005. do 2007. godine, da li se taj vi{e upla}eni iznos mo`e uzeti i obra~unati kao doprinos za neupla}eni period, pita Z. I. iz Zenice.
Preduze}a koja su prema svojim materijalnim mogu}nostima ispla}ivala pla}e svojim radnicima pripadnicima Armije BiH u periodu od 1992. do 1995. godine i prilikom isplate tih pla}a izvr{ila uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te upla}ene doprinose ne mogu smatrati vi{e upla}enim doprinosom niti se mo`e izvr{iti prebijanje te uplate s dugom po osnovu doprinosa iz kasnijeg perioda. Prema tome, ne postoji mogu}nost da vam se upla}eni doprinos za ratni period prebije s dugom za period od 2005. do 2007. godine.
Federalni zavod PIO
SPORTSKI KOMENTATOR VELID GRUDNI KO[ (mn.) ^IST GORNJI ZRAK OPERNI PJEVA^ @UNEC

IME KO[ARMLA\I KA[KOG NARA[STRU^TAJ U NJAKA NA KRVNOM SLICI SRODSTVU

BORAC U ARENI

MORSKA RIBA

SLIKAR KOKO[KA VLA@AN KOMPOZIT. ALIMANOVI]

GLUMICA FURLAN

NULA

STRIP JUNAK

ABNORMALNA POJAVA ALKOHORAZVOJA LI^AR ZAMETKA JEZGRA

Pompeji prvo stalno pozori{te od kamena
Ne mo`e se re}i da je Pompeji pozori{te bio objekt izgra|en u gradu Pompeji. Pompeji pozori{te (Theatrum Pompei, Theatrum Lapideum) je objekt koji je izgra|eno za vrijeme kasne rimske republike od 61. do 55. godine prije nove ere u Rimu na Poljani Boga Marsa (Campus Martius). Pompeji pozori{te je bilo prvo stalno pozori{te (napravljeno od kamena, a ne od drveta) u Rimu i primalo je od 12.000 do 27.000 gledalaca. Objekt je imao prostor namijenjen za orkestar, scenu i druge tradicionalne namjenske dijelove pozori{ta. Pompeji pozori{te je tako|er poznato i po tome {to je nedaleko od njega ubijen Julije Cezar 15. marta 44. godine prije nove ere.

RO\ENI
1883. - U Pragu ro|en knji`evnik Franc Kafka (Franz Kafka), koji je pisao na njema~kom jeziku. 1925. - Ro|en ameri~ki glumac Toni Kartis (Tony Curtis). 1962. - Ro|en ameri~ki glumac Tom Kruz (Tom Cruise).

OMERA ODMILJA ODAZIVANJE IRONI^AN ^OVJEK

UMRLI
1889. - Umro istaknuti francuski knji`evnik i re`iser @an Kokto (Jean Cocteau). 1999. - U Zagrebu ubijen Ibrahim Dedi}, vlasnik Promdei banke. Dedi}a je iz vatrenog oru`ja ubila nepoznata osoba ispred ulaza u stambenu zgradu u Ivkovi}evoj ulici 17, u kojoj je bilo sjedi{te njegove banke.

Travnik: [ta ka`e Zakon o PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KEJSI STONER, ASTMATI^ARI, STAR, EMIR, J, AE, TIPA, AVA, RTA, ZENO, IS, NILSEN, USNE, AKUSTI^NOST 1851

DODATI, PRIDATI DIO SEDMICE @ENSKO IME MU@JAK KRAVE PRODUKT ZNOJNIH @LIJEZDA UZ, PRI Z.A. LITAR PO POVR[INI, NEZNATNO

osiguranja, pa se od tog datuma ne ra~una u sta` osiguranja s uve}anim trajanjem vrijeme koje su osiguranici proveli rade}i puno radno vrijeme kao osiguranici s tjelesnim o{te}enjem od najmanje 70 posto. Takvim osiguranicima sta` s uve}anim trajanjem ra~una se zaklju~no sa 31. julom 1998. godine.

PREZIME KO[ARKA[. STRU^NJAKA NA SLICI UGLJIKOVODIK U NAFTI

42

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka br. 19 BROJ: MAL-30717/05 Sarajevo, 29. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Amra Pinjo u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog, KURTALI] AZIZA iz Sarajeva, ul. Mustafa Behmena br. 21, radi duga, v.s.p. 109,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i:

na iznos od 5,00 KM po~ev od 03. 12. 2005. godine, pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni KURTALI] AZIZ iz Sarajeva, ul. Mustafe Behmena br. 21, da u roku od 30 dana, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenica na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za Va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesnea presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bu stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te i prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 26. 12. 2005. godine, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, protiv tu`enog KURTALI] AZIZA iz Sarajeva, ul. Mustafe Behmena br. 21, radi duga v.sp. 109,80 KM, kojom tu`bom je tu`itelj predlo`io da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos od 109,80 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 24,10 KM po~ev od 01. 02. 2005. godine, pa do isplate na iznos od 18,80 KM po~ev od 01. 03. 2005. godine, pa do isplate, na iznos od 19,40 KM po~ev od 02. 04. 2005. godine, pa do isplate, na iznos od 13,40 KM po~ev od 02. 05. 2005. godine, pa do isplate, na iznos od 6,80 KM po~ev od 03. 07. 2005. godine, pa do isplate, na iznos od 10,50 KM po~ev od 03. 08. 2005. godine, pa do isplate, na iznos od 11,80 KM po~ev od 02. 11. 2005. godine, pa do isplate,

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

43

Vaš stari Sid`is u novom ruhu na 600 metara kvadratnih, veliki izbor poznatih brendova: Samsung, Panasonic, Zannusi, Sony, Beko, Konèar, Philips, First i drugi
LCD PHILIPS 107 cm

1119,00 KM
Veliki izbor LCD TV
Satelitski komplet Bira

Maslinovo ulje 1l

7.90 KM
ANTENA SOBNA BIRA

Ulje Sunce 1l

2,09

KM

9,99 KM

119,00KM

Ri a 800 gr.
MUZI^. LINIJA PHILIPS Be`i~ni telefon Panasonic

128,00 KM

1.48 KM

37,80 KM

Kod nas æete pronaæi
Bijela tehnika Kuæanski aparati Oprema za kupatila Posuðe Akustika Rasvjeta Alati

DVD MAGNAVOX (PHILIPS)

49,50 KM

0 KM ve} od 79,0

3/1 SET TORBI

Mlijeko 1l 2,8 m.m.
STOL ZA KOMPJUTER

125,00 KM

1.19 KM
Sardina u ulju 80 g

0.89 KM
Tofita višnja 47 gr

0.34 KM
Karavan 1 kg

9,99 KM
Sir Gauda 1kg

7.49 KM

44

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

45

46

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

47

48

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

49

Aleja Bosne Srebrene 125
Tel: 033/541-854; 473-685; info@zaklopaca.ba, www.zaklopaca.co.ba

NOVOOT VORENI SALON N A S T A R O M M JE S T U
Usisiva~ 1800 w - Progress - Stutgarf - papirna vre}ica 99,00 KM

59,00 KM
Kuhinja du`ine 2 metra
Usisiva~ 2000 w - Hepa filter - bez vre}ice 99,00 KM

250,00 KM

KUHINJE WELLMAN NJEMA^KE LIHA AKCIJA DO ISTEKA ZA IRA BOJE MOGU]NOST ODAB RADNJA MONTA@A GRATIS UG VORU PO DOGO

59,00 KM
Bra~ni krevet puno drvo hrast sa latofleksom 160X210

139,00 KM
Kuhinja du`ine 2 metra

Ormar 150,00 KM

Kuhinja du`ine 2 metra

299,00 KM

Kuhinja du`ine 2 metra

100,00 KM

299,00 KM

269,00 KM

"BRZA KREDITNA LINIJA"

Krediti preko BBI banke, visina kredita od 500,00 KM do 5.000,00 KM do 12 mjeseci bez u~e{}a i `iranata.

Krediti za penzionere

50

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

51

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes 220 C klase dizel, god. 97., tek registrovan, hitno radi odlaska u inostr. Tel. 061 759 277. Mercedes prodajem 1722 sa kranom. Tel. 455-860, 455-837. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4i, 1999. god. karavan, automatik, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Opel kadet 1.8 E, 1988., limuzina, al. felge, spojler, cijena 2.500. Tel. 061 575 172. Opel Tigra, klima, TD, alarm, ABS, 2x airbag, dalj. zaklju~avanje, god. 11/2000. Tel. 061 191 932, 033 626-990. Pasat karavan, dizel, 91. god. 5700 KM. Tel. 061 434 867 Pasat karavan, 99 god., 1.9 tdi, tek reg., full, mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 061 205 144 Pe`o 206 dizel, 2000 god, 7.900 KM, mo`e zamjena za golf dizel 2. Tel. 061 434 867 Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Prodajem dijelove za golf, d`eta, fijat tempra, tipo, ford mondeo, opel kadet, huyndai acent. Tel. 062 482 162. Prodajem Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002., full, pre{ao 25.000, cijena 12.000 KM. Tel. 061 473 144. Prodajem havarisanu Opel Korsu, god. 2000., za dijelove, motor dobar. Tel. 061 510 315. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Mercedes 300 dizel, linija 124, god. 1993., crni dijamant, ful oprema, vrlo povoljno, mo`e zamjena. Tel. 061 539 981. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., ful oprema. Tel. 061 145 887. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem Polo dizel, 2000., golf 2, 87. dizel. Tel. 485-698, 062 920 764. Prodajem skuter Aprilia 50 cm3, 2006. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 521 095. Prodajem Toyota Avensis D-4 karavan, 2002. god., elektro paket sa navigacijom, cijena 14.500 KM. Tel. 061 211 179. Reno Clio 1.5 DCI, 2003. god., full oprema, 2 vrata, reg. godinu dana. Tel. 061 144 162. Reno Clio 1.5 DCI, 2003. god., full oprema, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Seat Ibiza 1.4i, 2005. god., crna metalik, full oprema, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Seat Kordoba 1.9 TDI, karavan crni, 99. god., zeder, ili zamjena za manje. Tel. 062 214 519. Seat Toledo 1.9 TDI, 07. 2005, najnoviji model, full oprema, reg. do 2/2010, ura|en veliki servis, 19.500 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Volvo S40, 2000 god., benzin, full, servisna knjiga. Tel. 061 723 505 VW cady, 1.9 dizel, 2001. god, zatvoreni, 8700 KM. Tel. 061 525 925. VW pasat, 1.9 tdi, 2003. god., klimatronic, englez, volan na desnoj strani, do registracije 12.750 KM. Tel. 062 334 371 Toyota RAV 4, 2004. god., 5 vrata, klima, reg. do 5. 2010., englez, volan na desnoj strani. Tel. 062 334 371 Toyota Rav 4, 2007. god., pre{la 28.000 km, automatik, benzin, ful oprema, 33.500 KM. Tel. 062 967 063. Neum - „Villa Sr{en“, 5 m od mora, iznajmljujem sobe i apartmane, klime, TV, parking. Tel. 036 884-517. PTT Orebi} - Perna, izdajem apartmane 80 m od mora. Tel. 00385 98 957 8548. PTT Neum - Izdajem apartmane i studioapartmane na samoj pla`i. Tel. 062 811 372. PTT Najpovoljnije ljetovanje CG Bar, pored predivne pla`e. www.viladena.blogspot.com Tel. +382 0 30364364, Mob. +382 0 69 211680. 6834-1tt Apartmani i sobe „Piccolotti“, Neum. Rezervacije na telefon. Tel. 036/880-669, mob.: 063 149 359. PTT Orebi} - dvosoban stan 60 m2, 6 le`aja, kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom i se}ijom, pla`a 100 m2, parking u hladu. Tel.: 00385 20 713 856, 061 938 463 i 061 678 322. 802-1Tz U Bristu kod Gradca na Makarskoj rivijeri povoljno izdajem apartmane sa parkingom. Tel. 00385 91 571 5505. 128-1Bi Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Graca. Mob. 00385 91 7666 124 i 061 259 829. 988-1Mo NEUM - Izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063/321-434. 984-1Mo KLEK - Izdajem povoljno apartmane. Klima, satelitska TV, parking obezbije|en. Tel. 098 427 482. 6667-1tt Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na www.chorvatskoubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Kontakt tel.: 00385 098 1850 402. 6001-1tt Dubrovnik - privatni smje{taj izdaju se sobe i apartmani blizu mora, TV, klima, parking. Tel. 00385 20 435 741, Mob.: 00385 99 234 4350. 5003-1tt Povoljno izdajem apartmane u Trpnju. Tel. 00385 98 765 768. 5971-1tt Makarska rivijera - Drvenik Mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00387 61 157 790. 6425-1tt Podaca - Makarska rivijera. Iznajmljuju se novi apartmani i sobe. Ispod magistrale - 100 m od pla`e. Kontakt: +385 98 98 97 990. 7898-1Nd` Orebi} vila Vidikovac nudi 3 i 4 krevetne apartmane, kuhinja, terasa u hladu, parking, blizina mora, Zahid, cijena 40 EUR-a sa boravi{nom taksom. Tel. 00385 20 713 793. 437-1Go Izdajem apartmane i sobe u Dubokoj (Klek), Dubrova~ka rivijera, 10 EUR-a po osobi plus plati 6 dana i ostani 7-mi gratis. Tel. 062 972 362, +385 20 691 011. 8298-1Nd` Duboka - Klek. Izdajem apartmane 4 + 2, klimatizirano, sve novo, cijena 55 EUR-a po danu. Tel. 00385 20 691 011, zvati iza 10 h. 8178-1Nd` U Orebi}u izdajemo sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje po veoma povoljnim cijenama. Rezervacije na tel.: 00385 20 713 894. 7932-1Nd` Dubrovnik - Srebreno, povoljno za ljetovanje sobe - apartmani. 00385 20 486 592, 00385 98 954 1083, zlatko.barisic@du.t-com.hr 7083-1Nd` Dubrovnik - Srebreno ljetovanje, sobe, apartmani. 00385 20 486 445, 00385 20 98 91 27520 mato.barisic2@du.t-com.hr 7085-1Nd` Provedite godi{nji odmor u Srebrenom, @upa dubrova~ka kod obitelji Jokovi}. Udaljenost od mora 50 m, parking osiguran. Internet adresa: www.dubrovnik-online.com/rooms-jokovic Mob. 098 9758 027. 7086-1Nd` Neum, ku}a pored mora, sobe, apartmani, parking, pla`a i picerija, povoljno. Tel. 036/884-391. 951-1Mo

Sobe sa kupatilom, kuhinjom, klima, TV, terasa, parking, Srebreno kod Dubrovnika. www.regjo.com/hr Tel. 00385 20 486 160. 6567-1tt Neum sobe i apartmani 5 m od mora, vansezona 30 % jeftinije, kup. pla`a, TV, klima, internet, parking. Tel. 061 488 043, 036 880 582. bb NEUM - izdajem sobe, studio apartmane i apartmane kompletno opremljeni. Parking osiguran. Tel. 063 148 986. PTT Ljetovanje u Gradcu i Podacama u periodu od 01. 07. do 01. 09. Smjene svaki sedmi dan (6 no}i - 7 dana) po cijeni od 165 KM. U cijenu ura~unat prevoz. Tel. 061 185 805; 00385 92 215 0016. PTT NEUM - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat, klima, gara`a iznajmljujemo. Tel. 036 885 555, Mob: 063 436 333, www.villaplava.com PTT NEUM - VILLA HORTUS Tro i pet krevetni apartmani. Odmor kao u vlastitoj ku}i. Informacije na tel/fax 036 880 513. PTT OREBI] - Apartman za 7 osoba. Dvokrevetne i trokrevetne sobe sa upotrebom zajedni~ke kuhinje, parking, Miralem. Tel. 00385 92 109 4046. 9027-1Nd` Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i na Stupu (Dobrinjska 64). Tel. 062 8999-1Nd` 811 377. PODACA, sobe i apartmane upotreba kuhinje - parking, ro{tilj. Tel. 00385 21 699 287, Mob. 00385 91 586 5520. 1020-1Mo Podaca, 150 m od mora, izdajem apartmane 4 i 5 le`aja as klimom, 60, 70 KM. Mob. 061 549 897, tel.: 033 454-285. 9040-1Nd` Apartmani - Neum 2-3-4 (+1) - tri. Klima, TV, obezbije|en parking, blizu mora, povoljno. Tel. 036 880 908. 9042-1Nd` Izdajem prostor - stan mo`e za kancelarije i za stanovanje, na Marijin Dvoru preko puta UNITIC-a, eta`no grijanje, kablovska televizija. Kontakt telefoni: 061 862 674, 061 377 017. 6796-1tt KLEK - izdajem povoljno apartmane, klima, satelitska TV, parking obezbije|en. Mirko i Neda Vu~kovi}. Tel. +385 91 799 0749. 680-1tt Izdajem - prodajem poslovne prostore u Maloj Aleji - Ilid`a, ^. Vila i PC „Robot“ - Socijalno, kao i stan-apartman na Socijalnom, raznih veli~ina. Inf. tel.: 062 902 823, 061 134 044. 9031-1Nd` Trpanj izdajem povoljno konforne sobe i apartmane. Balkon, vlastiti parking, pogled na more. Tel. 00385 20 743 420, mob. 00385 98 993 8666. 9034-1Nd` Iznajmljujem trosoban stan (namje{ten i okre~en) novogradnja, op}ina Centar, povoljno. Obezbije|eno parking mjesto. Mob. 061 130 928. 9068-1Nd` Gradac - izdajem apartmane, parking obezbije|en. Tel.: 00385 21 697 167.90601Nd` Izdajem apartman u Orebi}u sa 2 odvojene sobe + kuhinja, kupatilo, velika terasa sa tendom, 2 minute od pla`e. Tel. 061 931 539; 062 565 672. 207-1tr Orebi}, izdajem opremljene apartmane za 4 osobe as terasom, vlastiti parking, sve pod klju~em, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061 147 359. 6859-1tt Tu~epi, izdajem sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje - mo`e i vikendom. Parking obezbije|en. Tel. 00875 989 152 545. 6845-1tt Neum - ku}a do pla`e hotela Zenit, povoljno izdajem apartmane. Mob. 061 947 023. 6847-1tt Dubrovnik - iznajmljujem stan, full opremljen sa svim ku}anskim potrep{tinama. Klima, TV, balkon sa divnim pogledom. Centar Starog grada, 50 m od Straduna. Slobodni termini od 6. 7. do 14. 7. i od 13. 8. pa nadalje. Cijena povoljna. Tel. 061 891 046. 1011-1Mo Izdaje se stan 60 m2, komplet opremljen u zgradi, c. grijanje, kablovska TV, na du`i period, 400 KM, Alipa{ino Polje. Tel. 524135, mohb. 065 34 95 23. 9098-1Nd` Drvenik, apartmani, klima, sat. TV, novo ure|eno. Tel. 00385 91 655 5827. 6892-1tt

Izdajem moderno opremljene apartmane u Neumu na samoj obali mora. Mob. 061 101 832, www.omerbasic.com.ba 9122-1Nd` Apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartmane izdajem na otoku Pagu, povoljno, klima, parking, 100 m do mora za 4-5 osoba. Tel. 091 163 9625 Hrvatska, 00385 23 612 230 i 061 349 669 BiH. Apartmane izdajem u Podgori, 10 EUR-a po osobi. Tel. 00385 21 625 334. Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Veliki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani i sobe, Ulcinj, klima, vl. Moni} Red`ep. Tel. 382 67 595 096, 382 69 426 326. Apartmani Orebi}, idealan izbor za porodicu sa djecom, prekrasan pogled na more, blizu pla`e, parking. Tel. 00385 98 922 8281. Apartmani u tihoj uvali na Pelje{cu, vlastita pla`a, upotreba ~amca, ribolov. Tel. 00385 98 136 8438, 061 188 861. Ba{~ar{ija, nudim no}enje u ve}em lux. apartmanu. Tel. 061 131 818. Ba{ka Voda sobe sa kuhinjom, apartmani, parking, vrlo povoljno. Tel. 00385 21 620 019. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^engi} Vila 1, iznajmljujem zidanu gara`u sa kanalom kod Paromlina. Tel. 033 526-521. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Drvenik, iznajmljujem sobe sa upotrebom kuhinje, cijena povoljna. Tel. 00385 98 164 1263. Dva apartmana, posebni ulazi, klima, parking, satelitska, izdajemo u Orebi}u-Perna. Tel. 063 372 405 ili 091 561 7195. Dvosoban stan prazan u priv. ku}i u Butmiru izdajem. Tel. 033 685-399. Dvosoban, prazan stan u ku}i, sve odvojeno, Pionirska dolina, izdajem. Tel. 210478. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, vila „Fefan“, povoljno sobe i apartmani. Tel. 00385 98 331 469 i 21 697 506. Hrasno B. izdjem pos. prostor 50 m2, pogodan za agenciju, market, turist. biro. Tel. 033 619-865, 061 214 694. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdajem apartmane u Neumu - Tiha luka. Tel. 061 508 404. Izdajem apartmane u Podaci kod Gradca 2+1, 3+1 i 4-krevetni. Tel. 036 332 516, 063 421 748. Izdajem dvoiposoban stan u Vogo{}i, ul. Skendera Kulenovi}a, renoviran. Tel. 481956. Izdajem dvoiposoban stan, namje{ten, na du`i period, Breka, fix. 650 KM+re`ije. Tel. 062 294 922. Izdajem dvos. prazan nov stan, novogradnja, Otoka, kod Imzit pumpe. Tel. 033 202020, 061 319 014. Izdajem dvosoban stan. Tel. 033 464-614. Izdajem gara`u kod Doma policije. Tel. 141 674. Izdajem opremljen jednosoban stan u stambenoj zgradi u centru. Tel. 062 451 110 Izdajem dvosoban stan na Al. polju, adaptiran, 300 KM fiksno. Tel. 061 730 440 Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem namje{ten stan 100 m2 M. Dvor, zaposlenim osobama ili strancima. Tel. 061 213 407. Izdajem namje{ten stan 50 m2, sa cen. grijanjem, kablovska, internet, parking u dvori{tu. Tel. 033 454-542. Izdajem namje{tene sobe povoljno sa centralnim grijanjem. Tel. 062 422 599. Izdajem pos. prostor 100 m2, ul. D`. Bijedi}a. Tel. 061 201 115. Izdajem pos. prostor 35 m2, svi priklju~ci, Pofali}i, klimatiziran. Tel. 062 227 122. Izdajem pos. prostor plato Skenderija 18 m2, klimatiziran. Tel. 061 213 788. Izdajem pos. prostor za sve djelatnosti, Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem poslovni prostor u Aerodromskom naselju, 72 m2, za sve namjene osim ugostiteljstva. Tel. 061 268 984. Izdajem prazan trosoban stan u Hasnom (iznad restorana „Ru`a“) sa plin. grijanjem, pos. ulazom, cijena po dogovoru. Tel. 062 391 798. Izdajem sobe u Neumu sa klimom, blizu mora. Tel. 062 551 001. Izdajem sprat povoljno, za jednu ve}u ili dvije manje obitelji, terasa, parking, panorama, Gradac. Tel. 00385 95 845 4780, 021 697 021. Izdajem trosoban neopremljen stan u Hrasnom, 500 KM. Tel. 061 214 306. Izdajem u Ilid`i strancima dvos. stan sa gara`om i ba{tom. Tel. 624-964.

Toyota Rav-4, dizel, kraj 2006. god., pre{la 50.000 km, prvi vlasnik, kupljena u BiH. Cijena po dogovoru. Tel. 062 992 035. 8936-1Nd` Prodaje se, u vlasni{tvu firme, novo neregistrovano putni~ko vozilo HYNDAI MATRIX GL 1,5 CRD/VGT, srebrena metalik boja. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 033/716-215 od 10 do 16 ~asova. 6804-1tt Prodajem Golf II, 1.6 TD, 1989., crni metalik, 5 vrata, 5 brava, {iber, kuka, tonirana stakla, al. felge, CD MP3-Panasonic, o~uvan i gara`iran. Registracija istekla, cijena 3.800 KM, fiksno. Tel. 033/465-353, mob. 062 345 655. 9054-1Nd` Audi A-4 Q. 1998. god., dizel, registrovan sa full opremom. Cijena 14.500 KM. Tel. 061 142 447. 9091-1Nd` Prodajem Pijaggio Vespa 150 ccm, 5.500 KM, 2007. i Visio motor 1500 KM, 2005. Tel. 061 526 308. 6871-1tt Alfa Romeo 147 full oprema 2,0 TS 2005. godi{te, crna - 20.500 KM, Renault Scenic crveni full 1,9 DCI, 2004. godi{te 14.900 KM do reg., Reno Clio 2000. god., full, klima, tek reg. - 6.690 KM. Tel. 062 111 110. 6876-1tt Passat 1.9 TD, limuzina, 91. god., tek registrovan, super stanje, hitno! Tel. 065 013 767. 9121-1Nd` Prodajem d`ipa Grand-cherokee Larero 3.7 benzin, plin, 4x4, god. proiz. kraj 2005., sva full oprema, jedan vlasnik, pre{ao 65.000, tek registrovan, metalik crna, fabri~ko stanje. Tel. 061 167 850. 9105-1Nd` Audi A4 2.5 TDI, 180 KS, 6 brzina, str. table, full, mo`e na povlasticu, 17.500 KM. Tel. 061 170 308. Audi TT 2000 g., 1.8 t quattro, full, mo`e zamjena. Tel. 061 867 280. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. BMW 525 tds, 99. god., registrovan, mo`e zamjena. Tel. 061 864 660. Citroen ZX 1600 I, za dijelove, 1992. god. Tel. 033 225-578, 062 281 179. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 1.7 TD, 1998. god., 4 vrata, siva boja, nove gume, CD radio. Tel. 061 144 162. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god., plava, 5 vrata, full orema+klimatronik. Mogu}a zamjena za jeftinije, 95.000 KM. Tel. 062 212 474. Fiesta 1.0 B, 88. god., registrovan do 9. 2009., dobro o~uvan, jako povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Golf 2 1.8 L, 1993. god., benzin, u odli~nom stanju. Tel. 065 648 323. Golf 4 1.4 16 V, 2000. god., full oprema, hitno. Tel. 061 865 935. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Gume 215/55/ZR/16/93W i sportske opruge sa amortizerima za passata.Tel. 061 538 778. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD,3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Jeep grand cherokee limited, 2000 god., 3.1 dizel, full, nove gume, mo`e zamjena. Tel. 061 867 280. Kombi mercedes Vito teretni, 99. god., dizel, tek registrovan, uvezen. Tel. 061 443 277. Laguna 99 DTI, crna, full, reg. do 12. mj., 10.700 KM. Tel. 061 173 723. Laguna, limuzina 1,9 DCI, 2003 god. ful oprema, original, veliki servis, kupljena u Sarajevu, cijena 13 200 KM. Tel. 061 259 784 Mercedes CLK cabrio 200 kompresor, 2001. god, plavi, full, mo`e zamjena. Tel. 061 867 280. Mercedes 190 D, 1985./86., dobar, reg. do 15. 7. 09. god., cijena 3.950 KM. Tel. 033/211-634, 061 564 754, Sarajevo.

Kupovina
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 061 426 997. 323-1Ze Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem prednju haubu za Reno scenik 2000 god. Tel. 061 719 786 Kupujem auto Kia sportage mo`e i havarisano za dijelove. Tel. 061 254 038, 033 489002.

Izdavanje
Neum - izdajem apartmane blizu glavne pla`e sa gara`om i satelit TV. www.apartment-zubac.com Tel. 036/880516, mob. 063 350 056. 808-1Mo

52

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
Prodajem garsonjeru 26 m2, 36 m2, 39 m2, jednosoban stan 40 m2, stan 60 m2, sve u Neumu - sve je eta`irano vlasni{tvo 1/1. Tel. 063 374 707. 6671-1tt Prostor na D. Malti pogodan za notare, ordinacije, apoteke, knjigovodstvene i druge agen. Posjeduje 10 kancelarija, dva mokra ~vora, recepciju, ukupne povr{ine 215 m2. Cijena vrlo, vrlo povoljna. Tel. 062 335 381. 8927-1Nd` Ku}a nova gradnja sa svim priklju~cima sa lijepim pogledom na Sarajevo. Cijena 100.000 EUR-a, Ophod`a, Stari Grad. Tel. 033/241-018, 062 476 580.8927-1Nd` Prodajem novi stan odmah useljiv, povr{ine 52,32 m2 + 5,96 m2 lo|e. Stan se nalazi na Otoci odmah iznad benzinske pumpe „Imzit“. Stan je na prvom spratu. Kontakt telefon: 061 102 992. 6166-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom pov. 1.350 m2 u Bugojnu, udaljena 100 m od zgrade Op}ine. Papiri uredni, informacije na tel.: 061 792 600. PTT Prodajem poslovni prostor, Nova Breka, preko puta Ortopedije, direktno na cesti, luksuzno adaptiran, pogodan za apoteku ili ordinaciju. Tel. 061 214 152. 5966-1tt Alipa{ino - 53, 64, ^engi} V. - 54, 86, Stup 50, Hrasno 50, M. Dvor 86, Aneks 40, Dobrinja: 28, 47, 68, D. Malta 85, Otoka - 39, Centar - 110, Grbavica: 86 i 131. Tel. 061 375 787. 8968-1Nd` Prodajem opremljenu ku}u sa oku}nicom, Veliko zalo`je kod Biha}a. Kontakt tel.: 037 308 192; 063 222 115. 91-1Bi Stambeno poslovni objekat, pogodan za rezidenciju, gar.+pp+II sprata + potkrovlje sa urednom dokumentacijom, cc 800 m2. Informacije 061 221 604. 6752-1tt Prodajem ku}u na Stupu sa 3 eta`e i 550 m2 ukupnog zemlji{ta. Ku}a je na super lokaciji i veoma dobro sre|ena. Cijena po dogovoru. Tel. 062 391 337, 062 316 451. 8988-1Nd` Prodajem dvoiposoban stan ^engi} Vila, naselje „Kvadrant“, lift, balkon, tre}i sprat. Tel. 061 190 544. 6754-1tt Prodajem ku}u Stari Grad - Kova~i, 3 stana, p. prostor, 2 gara`e i avlija. Tel. 061 132 151. 6784-1tt Mostar, Lu~ki most ekskluzivna novogradnja, od 48 do 80 m2, gara`a, balkon, kuhinje gratis, 2.200 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1002-1Mo Prodajem poslovni objekat u centru Had`i}a. Tel. 061 150 315, 033/418-122. 9073-1Nd` Novo Sarajevo, prodajem trosoban stan 78 m2, I kat, dvostrano orijentisan, mogu} kao poslovni prostor. Cijena povoljna, po vi|enju. Tel. 061 350 448. 6850-1tt Semizovac, 504 m2 zemlji{ta za vikendicu, asfalt, struja, voda - 8.000 KM. Tel. 066 297 581. 6858-1tt HITNO I POVOLJNO - OTES extra adaptiran 56 m2 + 2 lo|e - 81.500 KM, ^. VILA II 54 m2/II, u odli~nom stanju, vl. 1/1 - 104.000 KM, KO[EVO - R. [teti}a 65 m2/V.P - stamb. posl. pr. u dobrom sta. nju - 2.100 KM/m2 (extra lokac.), KOD MEDIC. fak. 78 m2/V.P trosoban, sre|en, . eta`no - 175.000 KM + gara`a. Tel. 062 762 572. 6860-1tt CIGLANE GORNJE, ul. A. Hangija 33 m2/III + velika terasa, u odli~nom stanju - 75.000 KM, Grbavica B. Muteveli}a 47 m2 dvosoban + balkon, odmah useljiv - 99.000, A. Polje 61 m2/X 2,5 odmah useljiv, c.g. - 91.500 KM, Hrasnica 68 m2/IV novija gradnja - 1.150 KM/m2, Dobrinja 28 m2, c.g. - 53.000 KM. Tel. 061 510 964. 6860-1tt U Centru stan 105 m2, troiposoban, dva balkona. Tel. 061 526 308. 6871-1tt Prodajem pekaru u centru grada. Tel. 061 130 869. 343-1Ze Prodajem stan 48 m2, Ljubljanska, Kova~i}i, I sprat, austrougarska gradnja 90.000 KM; stan 58 m2, XX sprat, c.g., useljiv, Hrasno, ul. A. [a}irbegovi} 100.000 KM. Tel. 061 926 069. 6872-1tt Prodajem ku}u na tri eta`e, dva posebna ulaza, terasa, balkon, eta`no grijanje, gara`a, povr{ine oko 130 m2, uz glavnu cestu, blizu {kola, kombi stanica, ambulanta, vlasni{tvo 1/1. Adresa: Porodice Foht biv{a (Trebevi}ka-Soukbunar) Centar. Cijena 80.000 KM. Tel. 061 564 177. 9105-1Nd` MOSTAR - JO[ SAMO DVA POSLOVNA PROSTORA PO 42 M2. CIJENA VE] OD 1.000 KM PO M2. TEL.: 036/576-784, 062 361 714. N. Alipa{ino C faza Geteova, dvosoban ve}i stan 60 m2 + balkon, vl. 1/1, mogu}nost pla}anja na dvije rate - 84.000 KM. Tel. 062 909 887. 9128-1Nd` Centar novogradnja kod OHR-a stanovi: 66 m2, 77 m2 i 80 m2, balkon, digit. lift, gara`a, luksuzno. Cijena povoljna, uz u~e{}e kreditiranja. Mob. 061 916 208. 9128-1Nd` Dobrinja novogradnja, stanovi od 30 m2 - 100 m2, digital. lift, gara`e, extra luksuzno, uz u~e{}e kreditiranje. Cijena povoljna. Tel. 061 247 174. 9128-1Nd` A. [a}irbegovi} (crveni neboder), stan 50 m2, I kat, 2 balkona, 105.000 KM. Tel. 062 295 919. Adapt. stan prodajem 60 m2, 3 sprat, sun~ana strana, parking, kablovska, c. grijanje, Ilid`a. Tel. 065 952 489. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sprat. Tel. 033 544-722, 061 269 148. B. Potok, Glasina~ka, prodajem useljivu ku}u sa 2 stana. Tel. 033 656-086. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, mogu}e sa gara`om. Tel. 061 167 344 ^adord`ina S. Grad prodajem stan 1/1, 53 m2. Tel. 062 376 287. Dobrinja C-5 dvosoban renoviran stan 61 m2, I sp. sa gara`om 18 m2. Tel. 062 969 776. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32 do 80 m2, cijena 2.000 KM/m2, sa PDV-om. Tel. 061 398 786. Dolac Malta, prodajem stan 52 m2, adaptiran. Tel. 061 374 753. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvadeset dun. zemlje za vikend. i sto~arstvo, 2 KM/m2, Semizovac, selo Gora. Tel. 036 880 631. Dvos. 52 m2, na Bjelavama, vis. prizemlje, plin, cijena po vi|enju. Tel. 061 150 519. Dvos. na Grbavici, II sp., c.g., adaptiran. Tel. 066 284 895. Dvos. stan prodajem 55 m2, u Centru. Tel. 061 269 411. Dvosoban 56 m2, balkon, 14 sp., sun~an, odli~na lokacija, cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611. Dvosoban 57 m2 u centru, M. M. Ba{eskije, austroug. gradnja, 3 kat, plin, 125.000 KM. Tel. 061 899 209. Dvosoban 60 m2, u centru M. P Sokolo. vi}a, II kat, plins. eta`. vl. parking mjesto, 2.450 KM/m2. Tel. 061 150 519. Dvosoban, Grbavica prodajem. Tel. 061 202 497. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlji{te sa vikend. uz asfalt. Tel. 035 274-389, mob. 062 677 806. Grbavica, Radni~ka ul., ku}a sa 660 m2 zemlje i urban. dozvola za stamb. pos. objekat ili rezidenc. Tel. 065 098 407. Hrasnica, stan 94 m2, I sprat, vl. 1/1, hitno. Tel. 062 922 755. Hrasno, Trg heroja-neboder, prodaje se jednos. stan 36 m2, 3 kat, balkon, 2 lifta, 79.000 KM. Tel. 033 711-666. Ilid`a Lu`ani, odli~an tros. stan 74 m2. Tel. 033 621-023. Ilid`a, prodaja stana 84 m2 sa centr. grijanjem i gara`om, ul. J. Slavenskog. Tel. 061 514 559. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, 2 balkona, 3 sprat, kablovska, parking. Tel. 033 624-205. Jednoipos. stan na D. Malti, Paromlinska, IV kat, c.g., balkon, 105.000 KM. Tel. 061 150 519. Jednosoban, pretvoren u jednoipos. stan 30 m2 na K. Brdu, Juki}eva, prizemlje, 56.000 KM. Tel. 066 340-748. Kompletno namje{ten stan, Tiha luka Neum, 40 m2, prodajem, 2.000 EUR-a/m2. Tel. 061 147 336. Kova~i}i, stan 48 m2, Ljubljanska, 2 sp., 90.000 KM. Tel. 061 926 069. Ku}a 267 m2 sa 1.600 m2 oku}nice, 1/1 u Vogo{}i-Blagovac. Tel. 0049 895 457 1068, 0049 177 369 0490. Ku}a 70 m2, dun. zemlje, Mravi}i-Doboj Jug, mo`e zamjena za stan. Tel. 033/456-268, 061 429 533. Ku}a 7x7, p+s+p sa 1.100 m2 ba{te, voda, struja u ku}i, zadnja kombi stanica Rje~ica. Tel. 033 543-272. Ku}a i zemlja 1.200 m2, Gladno Polje. Tel. 061 527 910. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e, 618 m2 oku}nice. Tel. 033 420-319. Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I sprat, c.g. Tel. 063 242 872. Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Mojmilo, Olimpijska, dvos. stan 55 m2, VII kat, lift, balkon, 103.000 KM. Tel. 061 526 243. N. Sarajevo, stan 86 m2, 3 sp., E. [ehovi}a. Tel. 061 555 949. Na Dobrinji I, tros. 70 m2, P Tije{i}a, I . kat, 102.000 KM. Tel. 061 526 243. Plac prodajem na Kova~i}ima, urb. sag. 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Pofali}i, Humska ul., stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 100 m2, Ilid`a, sve namjene, 240.000 KM. Tel. 061 926 069. Pos. prostor 75 m2 na Ilid`i za ordinacije, kanc. ili sl. izdajem. Tel. 062 106 332. Pos. prostor prodajem 22 m2, Ba{~ar{ija, V. ^ur~iluk. Tel. 061 550 202. Potpuno dev. vikend. sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, prodajem, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Povoljno prodajem dvos. stan 54 m2, IV sprat, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Povoljno stan 72 m2, III sp., Stari Grad, M. ]azima ]ati}a. Tel. 061 356 085. Prodajem stan 56 m2, A. Polje, B faza. Tel. 471-772, 061 244 325. Prodajem 830 m2 sa gra|., Zabr|e, 29.000 KM. Tel. 061 813 250. Prodajem funkcionalan dvoiposoban stan. Povr{ina 64 m2, tre}i sprat, balkon, ^engi} Vila. tel. 063 876 844. Prodajem ili mijenjam ku}u u Petrovi}ima (RS) 104 m2 stambenog prostora+terasa ispod gara`a, 740 m2 zemlji{ta pod vo}njakom. Posjeduje dozvolu, vodu, struju. Tel. 033/677-532, 061 132 671. Prodajem ku}u 1+1, Cicin han 11, [iroka~a, povoljno. Tel. 062 375 548. Prodajem ku}u na Ilid`i-Lepeni~ka, vl. 1/1, ku}a 250 m2, 850 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 061 868 443. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem renoviranu garsonjeru 25 m2, balkon, podrum na Ko{evskom Brdu, javna gara`a 30 m2. Mob. 061 188 103, 063 582 995. Prodajem se dvos. 55 m2, D. Malta, M. Maruli}a, novija gradnja, I kat, balkon 125.000 KM. Tel. 033 711-665. Prodajem stan 58 m2, 20 sp., 2 balkona, c.g., Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}, 100.000 KM. Tel. 061 896 069. Prodajem stan E. [ehovi}a 60 m2, balkon, c.g., useljiv, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061 926 069. Prodajem stan E. [ehovi}a 60 m2, vis. pr., c.g., balkon, 125.000 KM. Tel. 061 926 069. Prodajem stan od 52 m2, balkon, blindo vrata, klima ugra|ena, Dobrinja C-5. Tel. 061 715 543. Prodajem stan strogi centar 82,5 m2, plin-eta`no, 2 WC-a, parking, sun~an, ti{ina, 180.000 EUR-a. Tel. 061 382 145, 033 444-254. Prodajem trosoban stan, a mo`e i zamjena za jednos. uz doplatu. Tel. 033 649-434. Prodajem zemlji{te pogodno za gradnju vikendice u mjestu Dej~i}i-Trnovo. Tel. 061 205 292. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529 466. Rakovica, prodajem ku}u i 8 dun. zemlje, pogodno za vikend. Tel. 062 922 755. Rakovica-[amin Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p struja, voda, telefon, c. grijanje+p. objekat 6x6, pod plo~om, papiri uredni, mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404728, 062 391 882. Stan prodajem 48 m2, 2 sp., Kova~i}i, Grbavica kod OHR-a, ul. Ljubljanska, 90.000 KM. Tel. 061 926 069. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u preko puta benzinske pumpe Ahmetspahi}, pos. prostor 70 m2 u prizemlju i stan iznad, oboje odmah useljivo. Tel. 062 735 608, 063 851 759. Suterenski stan 40 m2 na M. dvoru, A. Brauna, plin, idealan za pos. prostor, 2.300 KM/m2. Tel. 061 247 777. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, parno grijanje, 1 sp. Tel. 062 370 987. Titova, centar prodaje se dvos. 62 m2, II kat, balkon, 2.900 KM/m2. Tel. 061 899 205. Trosoban 74 m2, sa gara`om 13 m2 na Dobrinji C-5, Eniza Cocali}a, I kat, 2 balkona 129.000 KM. Tel. 061 526 243. Trosoban stan 77 m2 na A. Polju, Trg solidarnosti, I kat, 115.000 KM. Tel. 066 340-748. U Osijeku-Ilid`a, prodajem povoljno zemlju. Tel. 033 230-177. Vikendica na Ni{i}ima 1/1 i 1500 m2 zemlje, lijepa lokacija, vikend naselje 35.000 KM. Tel. 062 267 418 Zemlju prodajem u Had`i}ima, Grivi}i ul. 1/1, put, voda, struja. Tel. 033/685-173, 062 571 900. Potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje, agenc. Tel. 062 465 466. Hitno kupujem u Ferhadiji 75 m2 od vlasnika, po realnoj cijeni. Tel. 062 762 572.

Izdajem vikendicu, tiho i ugodno mjesto za odmor, 120 KM mjese~no. Tel. 062 320 874. Izdajem zaseban konf. apartman u centru grada (Mejta{). Tel. 033 443-441. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put SarajevoMostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljujem namje{ten kanc. prostor Centar, 55 m2. Zvati od 8-16 h. Tel. 209-881. Klek, izdajem sobe i apartman sa klimom, 10 m od pla`e. Tel. 00385 91 517 4313. Kor~ula - izdajem sobe u centru grada, cijena 15 EUR-a po osobi. Tel. 061 272 779, 00385 20 715-858. Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), garni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382 67 533 161 - Jasmin. Na Grbavici izdajem pos. prostor 22 m2 povoljno. Tel. 062 118 724. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884-169. Neum, iznajmljujem apartmane uz more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Od 3. 8. do 9. 8. organ. sedmodnevni odmor na moru u Podacama, cijena 160 Km, prevoz i smje{taj obezbije|eni. Tel. 061 500 891. Orebi} - apartman, dvo-trokrevetne sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, parking, povoljno. Tel. 061 390 322, 00385 98 186 3337. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Orebi} - izdajem luksuzne apartmane. Tel. 00385 20 713-792, 00385 95 815 4760. Orebi}, rezervi{ite na vrijeme povoljno, soba, kupatilo, parking. Tel. 061 279 212. Orebi}, sobe sa kupatilom i zajedni~kom kuhinjom, povoljno. Tel. 00385 20 713 677. Otoka, izdajem 1-soban ve}i stan, namje{ten, studenticama (bra~ni par bez djece). Tel. 649-014, 062 848 546. Podaca - Izdajem sobu sa upotrebom kuhinje ili veliki dvosoban apartman, povoljno. Ku}a uz more. Mob. 061 393 925. Podaca, povoljno izdajem apartmane uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pos. prostor izdajem 36 m2, Logavina, S. Grad. Tel. 033 537-807, Sarajevo. Pos. prostor izdajem N. Filipovi}a, 27 m2. Tel. 033/642-132. Pos. prostor izdajem plato Skenderija 18 m2, klimatiziran. Tel. 061 213 788. Pos. prostor izdajem u Gora`du, povoljan za sport, kladionice, kancelarija, kirija 380 KM. Tel. 033 226-417, 061 359 194. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Radnju izdajem na pijaci Alipa{ino, opremljena 60 m2, plus terasa, povoljno. Tel. 065 335 075. Sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, terasa, parking obezbije|en u Orebi}u. Tel. 061 279 212, 033 536-774, 00385 95 540 1848. Sobu iznajmljujem na moru Repi}-Klek. Tel. 00385 20 691 377. Sprat ku}e izdajem, Sarajevo. Tel. 062 205 890. Srebreno,sobe sa upotrebom kuhinje, parkinga. Mob. 00385 95 833 6879, 00385 20 486 628. U Neumu izdajem stan uz more sa dvije spav. sobe+dn. boravak, terasa, klima, parking za max 6 osoba. Tel. 061 171 164, 062 67 28 67. U Orebi}u povoljno soba sa kupatilom, terasa, upotreba kuhinje+parking. Tel. 033 536-774. U Podacama iznajmljujem sobe sa kupatilom, 10 m od pla`e, povoljno. Tel. 00385 98 905 7500. U Podaci ispod magistrale, izdajem apartmane, zas. ulazi. Tel. 00385 21 699 184. Veliki Pjesak Bar, sobe, apartmani sa klimom. Tel. 069 635 385. Vila „Alma“ Neum - apartmani, sobe, parking. Tel. 061 131 900. Vi{e kanc. prostora izdajem 50-500 m2, centar, N. Sarajevo, S. Grad. Tel. 061 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Zamjena
Mijenjam jednosoban stan, III sprat: ustakljen balkon, c.g., na Grbavici - Sarajevo za Beograd ili Banja Luku. Tel. 066 201 411. 9038-1Nd` Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Mijenjam garsonjeru 28 m2 na ^. Vili 1, za ve}i stan na istoj lokaciji. Tel. 061 325 116.

U prodaji su bukova cijepana drva, kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah (Kreka) drveni i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Kont. tel.: 061 247 186, 061 785 535, 062 552 323. 8964-1Nd` Prodajem ve{ ma{ine nove i polovne 120300 KM. Reklamni fri`ider Fruktal 350 KM, razne fri`idere 100-200 KM, nove i polovne, {porete struja-plin 100-140 KM. Dostava besplatna. Tel. 033/533-631. 6726-1tt Prodajem bukova cijepana drva metar 100 %, kao i ugalj Banovi}i (orah i kocka), ugalj kreka 90 KM. Isporuka po dogovoru, brza i ta~na. Tel. 061 417 842, 062 922 712. 9118-1Nd` Prodaja i dostava bukovih drva u svim oblicima, kao i kamenog uglja Banovi}i (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Ku}na dostava. Tel. 062 713 856. 8963-1Nd` U prodaji su bukova drva (cijepana, }utci, metrice), drveni ugalj Kreka komad, ugalj Banovi}i (orah i kocka). Ispruka brza i ta~na. Tel. 061 855 460. 8966-1Nd` Prodajem bukova cijepana drva (}utke, metrice, kao i sve vrste drvenog i kamenog ~umura (Kreka i Banovi}i kocka, orah). Prevoz besplatan na Kantonu Sarajevo. Tel. 061 670 068, 063 553 531. 9021-Nd` Prodaje se, u vlasni{tvu firme, gra|evinska ma{ina za izradu ferbetona, tipa HELIKOPTER LS 120 sa dvije elise. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 033/716-215 od 10 do 16 ~asova. 6804-1tt Prodajem 20 p~elinjih dru{tava na 20 okvira u Prijedoru. Cijena po dogovoru. Sve informacije na telefon 052 236 436 (Zenki} Pa{o). PTT Dva grobna mjesta sa postavljenim ni{anima u ravnom dijelu na Barama. Tel. 061 22 33 03. 6841-1tt Prodaja!! Bukova iscijepana drva I klase sa ta~nom mjerom i ura~unatim prevozom. Mjerenje na licu mjesta. Cijena 70 KM po metru. Kont. tel.: 062 417 535. 9117-1Nd` U prodaji su bukova drva I klase u svim oblicima. Isto tako nudimo sve vrste drvenog i kamenog uglja extra kvaliteta. Isporuka do Vas je besplatna i isti dan. Tel. 061 526 453. 9109-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, kao i ~umur drveni Kreka 90 KM, orah kocka 140 KM. U cijenu je ura~unat prevoz, isporuka isti dan, mjera ta~na 100 %. Tel. 066 489 731. 9106-1Nd` Bukova drva spremna za lo`it, 1 m3 65 KM. Tel. 033/514-919, 061 539 981. 9132-1Nd` Prodajem {tene Pekinezera, staro 2 mjeseca, sa papirima, cijena 220 KM. Tel. 061 309 700. Prodajem {tene [i-cu, staro 3 mjeseca, sa „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 6795-1TT "VIAGRA-PFIZER" ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 8927-1Nd` SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 8654-1ND@

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM sa PDVom. Tel. 063 799 152. PTT Prodajem stan 60 m2 u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 8643-1Nd` Adema Bu}e 76 A. Ku}a 1/1 na sprat. Veliko sni`enje samo do 14. 7. 09. od 450,000 KM sada samo 365,000 KM. Perfektna lokacija, ku}a, zemlji{te idealno za izgradnju poslovnog prostora, grijanje gas, struja, ulazi sve posebno. Po`urite! Odli~na investicija! Tel. 033/618-431, Mob.: 062 127 883. 6401-1tt Dobrinja, novogradnja. Stanovi od 32 do 80 m2. Cijena 2.000 KM/m2. Gara`e 1.000 KM/m2. Poslovni prostori 2.500 KM/m2, sa PDV. Mogu}nost kreditiranja do 20 god. (BBI banka) bez `iranata. Tel. 061 398 786. 6660-1tt

Potra`nja
Kupujem gara`u u Kvadrantu (Fetaha Be}irbegovi}a). Tel. 033/522-905.6653-1tt Kupujem stan do 70.000 KM u Kantonu Sarajevo. Tel. 032 845 098. Hitno kupujem manji stan u Kantonu po umjerenoj cijeni, direktno od vlasnika. Tel. 061 269 835.

Dnevni avaz
papirima. Tel. 061 161 525. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Prodajem Pekinezera star 2 mj. sa papirima. Tel. 061 515 213. Novu spava}u sobu prodajem. Tel. 061 112 889. Bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Prodajem aparat za mjerenje pritiska i kartice i pelene za odrasle.Tel. 061 504 806. Vrlo povoljno prodajem termo prozore, pet komada, polovni. Tel. 062 846 348. Prodajem povoljno `abice za {alovanje, samodr`e}e {arafe i tipove 8x80 mm. Tel. 066/241-393. Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 033 210-901. Prodajem vuneni tepih 2x3, 40 KM. Tel. 062 967 852. Hitno prodajem super povoljno zamrziva~ i fri`ider Gorenje u funkciji. Tel. 033 619-932. Trosjed, dvosje, sto sobni sa balkonom. Tel. 033 649-434. Prodajem 2 betonska bloka. Tel. 062 522 014. Harmonika vrata „Marley“ njema~ki kvalitet, puna i staklena, harmo-vrata sa dvije vodilice, brza ugradnja. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Termo stakla prodajem. Tel. 033 537-952. Prodajem polovan crijep V. Kikinda. Tel. 061 434 374. Reklamni fri`ider „Fruktal“ ve{ ma{ine Gorenje, {poreti struja-plin, razni fri`., ispravno, o~uvano, dostava bespl. Tel. 533-631. Prodajem 4 cvijeta benjamina, {atirane, jednodjelne, vis. 2 m, 1 cvijet 8 KM. Tel. 033 217-479. Franc. krevet 250 KM, kau} 150 KM, {iber ormar dvokrilni, 150 Km, kori{tenu 1 god. Tel. 062 327 460. Inventar prodajem za trgovinu: rashladna, rafe, pult, vaga, digit. Tel. 061 265 658, 033 235-117. Komplet opremu prodajem za slasti~arnu, buregd`inicu i labu za pravljenje sladoleda. Tel. 061 311 784. Stolarsku ma{inu dihtericu prodajem. Tel. 062 580 273. Dvosjed, trosjed i fotelju prodajem. Tel. 033 210-901. Prodajem TV Sony Trintron, 68 cm, povoljno. Tel. 061 172 795, 033 661-076. Bespl. na ku}. adresu ljekovita svje`a jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM-30 jaja. Tel. 062 535 184. „GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239.“ 6795-1TT VODOINSTALATER - ELEKTRI^AR - popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a itd. Mob. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149.8919-1Nd` Vr{im: monta`u, demonta`u i popravku namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 8282-1Nd` KANALIZACIJA „SUBA[I]“ Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari), ispitivanje kanala (kamera). Brze intervencije, popravke, odr`avanje kanalizacije... Tel. 033/223560, 061 100 078. 6610-1tt Profesionalac moler radim profesionalno i odgovorno uz garanciju i kvalitet. Pla}anje u 2 rate. Tel. 033/698-549, mob.: 061 244 463. 8990-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 6793-1tt TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 9029-1Nd` SZR RTV servis vr{i opravku svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 766-560, Mob. 061 139 093. 9083-1Nd` Servis ra~unara - Instalacija sistema, prate}ih programa, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. 9037-1Nd` BLISTAL - Dubinski usisavamo i peremo tepihe, }ilime, etisone i sjede}e garniture u Va{em stanu. Kvalitetno i povoljno. Mob. 061 243 611. 9050-1Nd` Servis ra~unara, inst. windowsa programa, antivirusna za{tita, povratak izgubljenih podataka, ugradnja dijelova, brzo i povoljno. Dolazak na adresu. Tel. 062 295 988. 9078-1Nd` Nudimo masa`u eteri~nim uljima u svom prostoru (disk. 100 %). Do|ite i opustite se kod nas. Tel. 066 446 293. 9080-1Nd` Salon za masa`u nudi vam vrhunske masa`e, do|ite i opustite se uz laganu masa`u i muziku. Ljubazno osoblje vam stoji na usluzi. Tel. 062 563 349. 9080-1Nd` Servis rashladne tehnike, popravljamo fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Tel. 061 143 019. 9085-1Nd` Vr{im prevoz stvari sa kombijem, selidbe, odvoz starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 062 760 396. 9088-1Nd` Moleraj-farbanje, rigips radovi, termoizolacije, obrada {paleta, zidarsko-fasaderske i tesarske radove izvodimo stru~no! Tel. 062 225 195, 033/485-549. 6838-1tt Parket, laminat, {ipod. Bru{enje, lakiranje, postavka. Garantujemo kvalitet radova. Tel. 061 202 979. 6853-1tt Moler - sve mol.-farb. radove kvalitetno, povoljno i uz garanciju. Penzionerima popust 30 %. Tel. 033/208-018, 062 965 261. 6865-1tt Dubinsko usisavanje i pranje tepiha, }ilima i sjede}ih garnitura, kvalitetno. Tel. 061 522 239. 6870-1tt Nevoline enterijer - izrada ameri~kih plakara, kuhinja, komoda, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja po mjeri i `elji. Tel. 061 578 959, e-mail:neno-m@web.de9115-1Nd` Moler-majstor, kre}i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. 9113-1Nd` Postavljam sve vrste parketa, laminata, lakiram i sve vrste opravki. Tel. 061 813 204. 9104-1Nd` Molersko farbarske usluge, radove izvodimo uz detaljne pripreme i potpunu za{titu lijepljivim trakama. Tel. 062 823 902. 9103-1Nd` „ELEKTRO-KLIMA“ Monta`a i servis klima ure|aja (~i{}enje, punjenje, dezinfekcija elektro instalacije, osigura~i, interfoni, itd.... Tel. 061 191 566, 033/630324. 9102-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, ~esme, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 9099-1Nd` Povoljno, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Mob. 061 214 303. 9138-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Vodoinstalater 30 godina iskustva, vr{i opravke sanitarnih ure|aja, monta`u i pro~epljenja. Tel. 033 535-659, 062 139 034. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje originalnih autopresvlaka, popravak sjedi{ta, presvla~enje tapacirunga, reparacija oltajmera. Tel. 061 215 658, Terezije 32. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Lije~im infarkt srca na bazi ljekobilja. Tel. 033 616-211. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. Agencija „Drug“ vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i svih ostalih vama potrebnih usluga uz minimalnu nadoknadu. Tel. 061 504 425. KV vodoinstalater - radim nova kupatila sa dugogodi{njim iskustvom, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Obra~un pla}a i drugih primanja vo|enje poslovnih knjiga, za UG, DOO, povoljno. Tel. 061 353 244, 033 588-491. Radim ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Profesorica sa Cambridge certifikatom CAE daje ~asove engleskog jezika. Tel. 062 374 593. Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Prevoz putnika Sarajevo - more, voza~ profesionalac. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 062 213 645. Tapetar i stolar, dogovorom do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Prevoz putnika kombijem do osam osoba na svim destinacijama, povoljno. Tel. 061 903 526 Novootvorena agencija za finansijskoknjigov. usluge za D.O.O., STR, SZR. Tel. 066/442-434, 033 450-965. Ugodnu vo`nju klimatiziranim kombijem nudi vam profesionalni voza~ Sarajevomore i sve ostale destinacije. Tel. 061 222 310, 385 99 573 0940. Tapetar i stolar, dogovorom do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620-342. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`na vrata, balkone. Tel. 062 940 731, 033/691-260. Izvodimo adaptacije i sanacije objekata, termo fasade, ma{insko malterisanje i ostale radove. Tel. 062 105 262. Molersko farbarski radovi, uredno, povoljno i kvalitetno. Tel. 630-163, 061 244 886. Vodim poslovne knjige privrednih dru{tava, udru`enja neprofitnih organizacija - povoljno. Tel. 558-491, 061 353 244. Keramika 7, laminat 3,5, {ipod 5, stiropor izolacija stanova 7. Tel. 062 622 423. VK moler izvodi molersko-farbarske radove, garantujem kvalitet, cijena povoljna. Tel. 061 308 922. Vodoinstalater ako `elite otkloniti kvar na staroj ili uraditi novu instalaciju. Tel. 061 255 290, 513-744. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Vizit kartice {tampam laserski, kolor, 100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel. 061 229 347. Ku}na njega - presvla~enje, kupanje, terapija, profesionalno i povoljno. Med. sestratehni~ar. Tel. 062 270 249. Grafi~ku pripremu za ploter graviranje, pjeskarenje, fotografije pretvaram u vektore, radim mailom. Tel. 063 416 765, Vitez. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Monta`a namje{taja, popravka starog, radim po mjeri kuhinje, ormare, plakare. Tel. 061 267 648. Profesorica violine dugogodi{njeg iskustva povoljno instruira violinu. Tel. 642-192. Iskusni vodoinstalater vr{i popravke, instalacije i adaptacije vodoure|aja. Tel. 063 918 655. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Prof. engleskog i francuskog jezika daje instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel. 033 239-376. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Povoljno vodim poslovne knjige. Tel. 033 450-965.

petak, 3. juli/srpanj 2009.

53

Stranoj firmi potrebni distributeri i menad`eri za teritoriju BiH. Mob. 061 901 652. 6794-1tt Gra|evinska firma tra`i ekipe kerami~ara. Informacije na mob.: 061 136 127. 9061-1Nd` Potreban radnik za pranje auta sa iskustvom. Tel. 061 379 393. 6852-1tt „LILI“ export-import doo salon namje{taja, potreban trgovac i radnica za odr`avanje ~isto}e. Tel. 061 262 838. 9053-1Nd` Potrebne 2 radnice za rad za ro{tiljem, obavezno radno iskustvo na istim poslovima, najmanje 3 god., na Vojni~kom Polju u burger-kingu. Tel. 062 821 812, 062 777 124. 9129-1Nd` Pizzeriji „GALIJA“ potrebne djevojke za rad u sali - poslu`ivanje. Infor. 12-55 h. Tel. 033/44 33 50. 6893-1tt Potreban pic majstor novootvorenoj piceriji. Tel. 061 325 840. 6895-1tt Potrebni radnici za rad na ameri~kim turisti~kim brodovima, do 35. god. Poznavanje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710. Novootvorenoj piceriji na Otesu hitno potrebna radnica sa iskustvom na poslu`ivanju. Tel. 062 790 187 i 033 981 292. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469724, 061 724 263. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Hitno potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potrebna frizerka. Tel. 061 177 944. Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita br. 30. Potrebni: 1 pomo}ni radnik, 1 pomo}na radnica. Tel. 061 778 526, 033 213813. Potreban voza~ sa svojim vozilom za rad u piceriji na Dobrinji 5. Tel. 062 806-497. Lanac frizerskih salona „Madonna“ otvara konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos, postanite i vi dio kreativnog tima uz jako povoljne uslove za rad. Mob. 061 181 424. Potrebna radnica za caffe bilijar. Tel. 061 864 660. Potrebne `ene za rad u direktnoj prodaji njema~kih proizvoda. Tel. 061 916 440. Slasti~arni Dalas Sara}i, potrebna pomo}na radnica za rad u kuhinji. Tel. 061 517 544. Potrebni distributeri dodataka prehrani, integratora i energenata. Tel. 061 610 645. Tra`im saradnike za prodaju {ved. kozmetike iz cijele BiH, zarada 30 %+pokloni. Tel. 062 940 550. Potreban pic majstor u piceriji u Sahoping centru DP na Vi{njiku. Tel. 061 513 911. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica (zagarantovano u~enje). Tel. 061 837 114, N. Sarajevo. Tra`im posao no~nog ~uvara, obezbje|enje objekata. Tel. 062 811 100. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 062 934 702. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, biro, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Tra`im saradnike za kat. prodaju {ved. kozmetike, zarada povoljna+pokloni. Tel. 062 940 550. Sastavljanje nau{nica, bro{eva, ukrasa, {ivanje igra~ki i dr. poslovi u svojoj ku}i za inostr. firme. Dobra zarada, zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893.

Ponuda-potra`nja
Zapo{ljavamo: 1. Bravare-cjevare obuka ma{inskih tehni~ara, bravara, vodoinstalatera. 2. TIG varioci (argon). Mogu}nost rada u dr`avama EU. Poznavanje jezika (engleski ili njema~ki) prevoz i smje{taj obezbije|eni. Plata po dogovoru, ograni~en broj radnika. Tel. 066 745 655. PTT Frizerskom salonu na Ciglanama potrebna frizerka (hitno). Kont. tel.: 062 275 402 i 062 230 220. 6684-1tt HOTELU „SUNCE“ u Vogo{}i za prijem u radni odnos potrebni: 1. kuhar sa radnim iskustvom; 2. konobar sa iskustvom rada u restoranu. Pla}a redovna i po dogovoru. Prijave dostaviti na recepciju hotela. 8982-1Nd` Finansijsko ra~unovodstvenoj firmi, u osnivanju, potreban ra~unovo|a zainteresiran za stalni radni odnos. Ohrabrujemo kandidate da se jave i dobiju vi{e informacija. Tel. 387 61 211 388. 6736-1tt Potrebna konobarica-konobar za rad u piceriji u Hrasnu. Tel. 061 244 993. 6741-1tt

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 7860-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 9046-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 6723-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, sve vrste generalnog ~i{}enja, pranje prozora do 9 m. Tel. 061 350 688. 6528-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS - servis svih marki TV aparata, garancija, daljinski novi za TV. Tel. 033/610-000, 033/650400. 8873-1Nd` KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, VANJSKE ROLETNE i ALU, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 7761-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 8126-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih problema, povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6650-1tt Pet molera profesionalaca, zavr{avaju stan u danu. Nude i usluge ~i{}enja. Mogu}nost pla}anja preko ra~una. Tel. 061 969 136. 8807-1Nd`

Kupujem dionice svih firmi i fondova. Isplata i dolazak odmah u ~itavoj BiH i prodajem certifikate, povoljno. Tel. 061 517 897. 8901-1Nd` Kupujem norve{ku gusanu pe} marke Jotul. Pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. 340-1Ze

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

54 Petak, 3. juli/srpanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 007369 08 Ps Zenica, 26. 3. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija KUBAT JASMINKA, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU „EUROTONER“ D.O.O. ZENICA ul. Vatrogasni put broj 1 Zenica, protiv tu`enog „FINPROM“ D.O.O. ZENICA ul. Gora`danska broj 69A Zenica, radi isplate duga v.s. 3.692,23 KM dana 26. 3. 2009. donio je a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE slijede}u:

„EUROTONER“ D.O.O. ZENICA ul. Vatrogasni put broj 1 Zenica, isplati nov~ani iznos od 3.692,23 KM (trihiljade{estostotinadevedesetdva i 23/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom, kako slijedi: - na iznos od 767,00 KM po~ev od 20. 12. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 2.925,23 KM po~ev od 29. 2. 2007. god. pa do isplate, te da naknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 279,57 KM (dvijestotinesedamdesetdevet i 57/100 KM), sve u roku od 30 (trideset) dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Kubat Jasminka s. r.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom „FINPROM“ D.O.O. ZENICA ul. Gora`danska broj 69A Zenica, da tu`iutelju DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 001879 07 Mal @ivinice, 02. 06. 2009. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, protiv tu`enog Babi} Danijela sin Ilije iz @ivinica, ulica Magistralni put br. 368, radi duga, v.sp. 1.351,00 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina - Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati du`no potra`ivanje u novcu u iznosu od 1.351,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a ra~una pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: - Ra~un broj: 12523/04 u iznosu od 1.339,00 KM, datum dospije}a 04. 12. 2004. godine sa specifikacijom izvr{enih bolni~kih usluga od 19. 11. 2004. godine i uputnicom specijalisti. - Ra~un broj: 13853/07 u iznosu od 12,00 KM datum dospje}a 26. 12. 2004. godine. - Opomena pred tu`bu od 27. 06. 2007. godine Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Babi} Danijelu, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:

Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sutkinja Tadi} Lucija

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 003777 08 Mals Biha}, 9. 6. 2009.godine TU@ITELJ: „ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, Podru`nica Biha} “ TU@ENI: DOO „KG BUSINESS“ Bosanski Petrovac Radi: Isplate Vrijednost spora: 2.956,47 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izajsniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 26. 12. 2008. god. podnio tu`bu protiv tu`enika radi isplate duga od 2.956,47 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na ime dug po ra~unima broj 4025004118 od 4. 7. 2008. god., ra~unu broj 4025004338 od 10. 7. 2008. god., ra~unu broj 4025004515 od 20. 7. 2008. god., ra~unu broj 4025004727 od 26. 7. 2008.god. SUDIJA Had`i} Fikreta

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

petak, 3. juli/srpanj 2009.

55

voljenom bratu

voljenom amid`i

VEJSILU (SULJO) MEMI]U
Od bra}e Omera, Salka, Ramiza i Sulejmena
6901-1tt

VEJSILU (SULJO) MEMI]U
Brati}i Ismir, Fahrudin, Mirsad, Aldin, Armin, Mirnel sa porodicama
6901-1tt

Navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu snahu

BESIM SKOPAK SAMID (SULJO) @UNI]
2008 - 2009. 26. 6. 2009 - 2. 7. 2009.
Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Mirsad, snaha Zubejda, brati} Alen i brati~ne Alena i Arnela
9127-1nd`

MINKU SALKI]
Hvala Ti za sve {to si u~inila za nas. Zauvijek }emo se sje}ati tvog nasmijanog lica i tvoje dobrote. Tvoje Ifeta i Senada
896-1tz

]AMILA []ETA
Vrijeme nezaustavljivo prolazi, a praznina postaje sve ve}a. Jedino lijepa sje}anja ostaju i upotpunjuju ove dane. Tevhid }emo prou~iti u petak, 3. 7. 2009. u 16.00 sati u na{oj ku}i, ul. Za Beglukom 38. Supruga Sabiha, sin Mirza i snaha Lejla
6900-1tt

Neka dragi Allah d`.{. otvori d`enetske kapije tvojoj plemenitoj du{i. Slavica-Seka i baba Mara
920-1tz

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

Dana 4. 7. 2009. godine navr{avaju se 4 godine otkad je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 3. 7. 2009. godine navr{avaju se 33 godine od smrti na{eg dragog

mojoj dragoj sestri

MERSIJA HOD@I], ro|. ^IZMI]
4. 7. 1992 - 4. 7. 2009.
Do`ivotno }e{ biti s nama i sa velikom ljubavlju i po{tovanjem te nosimo u na{im srcima i mislima. Tvoja bra}a Ismet i Esad 6869-1tt sa porodicama

FATA ]ENAN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja djeca sa porodicama
1021-1mo

ALIJE (MEHE) [ANTI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
1023-1mo

SAFIJI
Od brata Safeta (Salke) i njegove porodice
6898-1tt

IN MEMORIAM

Danas, 3. jula 2009. godine navr{ava se godina dana tuge i bola od kada nije sa nama na{a prerano preminula sestra, svastika i tetka

Dana 2. 7. 2009. godine navr{ilo se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

SANELA RED@EPAGI]
3. 7. 2008 - 3. 7. 2009.
Sa svakim novim jutrom, sa svakim novim danom bol u srcu je sve ve}a i sada kada te nema ~ini mi se da bih sve promijenila da budemo vi{e zajedno... Tje{im se da si sada sretna tamo gore na nekom „proplanku“ i nadam se da }u jednoga dana imati priliku sresti te u nebeskim prostranstvima... ali prije toga moram pro}i ovozemaljskim putevima i poku{ati radom za druge ljude u~initi da ti kroz mene nastavi{ da `ivi{! Neka ti Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet! Tvoja sestra Larisa, zet Dragan, sestri~ne Sara i Lorena
338-1ze

HUKO [EFKIJE - KIJE, ro|. ^OLAKOVI]

Ostala je velika praznina tvojim odlaskom. Velika bol... Veliki ponos {to si nas u~ila kako `ivjeti. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. 7. 2009. godine u 11.00 h u ku}i `alosti u ulici Kotromani}a 44/II. Zahvalna porodica
6875-1tt

56

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ZUHDIJA MULABDI]
3. 7. 1996 - 3. 7. 2009.

RUKIJA MULABDI], ro|. JELKI]
27. 2. 2001 - 27. 2. 2009.
Uspomena na drage roditelje uvijek }e ostati u na{im srcima. Hvala za svu ljubav i pa`nju koju ste nam pru`ili. Va{i najmiliji

922-1tz

Dana 3. jula 2009. godine navr{avaju se tri godine od iznenadne i prerane smrti na{e majke, supruge i punice

Dana 3. jula 2009. godine navr{avaju se dvije godine od preranog odlaska na{eg druga

prof. MINKE SALKI]
Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, dok `ivimo, ~uvat }emo uspomenu na Tvoj plemeniti lik. Suprug Muhamed, k}erka Maja i zet Alemdar Sulejmanovi}
758-1tz

EMIRA SPRE^I]A CVIKE
(1972 - 2007)
iz Banje Luke Kao da je ju~e bilo, toliko boli. Kao da nikada nije bilo - na{a je uzaludna `elja i nada. U`asno malo je re}i - nedostaje{ nam... Pajo i Belsad sa porodicama Na dana{nji dan navr{avaju se dvije godine otkako nisi sa nama, na{ Najdra`i

PTT

Dana 3. jula 2009. godine navr{ile su se dvije godine od preranog odlaska na{eg

EMIRA SPRE^I]A - CVIKE
(1972 - 2007)
@ivot nije stao, ali ni{ta vi{e nije isto pune dvije godine. Sjedimo u „Pauku“ i gledamo Te i dalje... Zaposleni i raja iz kafi}a „Pauk“ u Sanskom Mostu
PTT

EMIR SPRE^I] CVIKO
(1972 - 2007)
Samo nas troje znamo kako nam je. Nikada Ti ne}emo re}i zbogom, jer `ivi{ u na{em svakom trenutku. Bio si na{a snaga i budu}nost, takav ostaje{ u nama... bori}emo se vjeruju}i kako nas odnekud gleda{ i hrabri{... Tvoji: supruga Nura, k}erka Merima i sin Adnan Dana 3. 7. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti mog dragog brata
PTT

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti moje drage sestre i tetke

Dana 6. 7. 2009. navr{ava se {est godina od preseljenja

ELMIRE - MIKANE STO^ANIN RU@E TROGRLI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje ljubav prema Tebi a bol i praznina u na{im srcima ostaju vje~ni. Dova }e se prou~iti na mezaru, groblje Vlakovo dana 5. 7. 2009. (nedjelja) u 11 sati. Tvoji: Re{ad-[ado, Elmir, Berina, Irvana i @eljko
9124-1nd`

PERE (NIKOLE) KA[IKOVI]A
Dragi brate, znao si koliko te volim, a nikad ne}e{ saznati koliko je tuge ostalo za tobom. Tvoja sestra Draga sa porodicom
6873-1tt

S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. 9125-1nd` Porodica Ljubun~i}

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio Dana 3. 7. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

HIVZO (MUJO) ALIKADI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Tekijskoj d`amiji u Konjicu poslije ikindije namaza. O`alo{}ena porodica
6874-1tt

SEJE ARAPOVI]A

S ljubavlju, Ajla, Enisa i Senad
6879-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ENVERU (VELIJA) ZAHIROVI]U
Ensar, Nefisa, Munira i Arnela
6866-1tt

Dana 2. jula 2009. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg brata, {ure i daid`e

HASANA PA[I]A
Dragi na{ Hasane, I danas, sedam dana nakon {to si preselio na bolji svijet, uzor si dobrote i ljudske plemenitosti... Od Tebe se i danas u~imo i stalno }emo se u~iti dobroti i ljudskosti. Neka u D@ENNETSKIM ba{~ama Bog Svevi{nji rahmet podari Tvojoj du{i... Tvoja sestra Ai{a i zet Irfan Ajanovi} sa porodicama svojih sinova Edina i rahm. Jasmina
6877-1tt

Dnevni avaz
[estog jula 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kad je prestalo da kuca plemenito srce

petak, 3. juli/srpanj 2009.

57

DRAGOLJUBA - DRAGE IVAN^EVI]A
^etvrtog jula 2009. godine (subota) obilje`i}emo ~eteresnicu odlaskom na groblje Vlakovo i posjetiti njegovu ku}u vje~nog po~inka. Pozivamo kom{ije, kumove, ro|ake, prijatelje i poznanike da nam se pridru`e. O`alo{}eni: bra}a Mladen i Nedeljko, sestra Gospa, sestri}i Radislav i Radmila Todori} sa porodicama

Ovom prilikom zahvaljujemo se kom{ijama koji su ga za `ivota posje}ivali, kao {to su ga i na vje~ni po~inak ispratili, a to su porodice Mari} Hasana, Moro Ilije, Radovanovi} Veljke, Skorupan Hajre, Maka{ [efika-Kike, Skoko Gorana, Goji} Svete i mnogi drugi. Posebnu zahvalnost izra`avamo Popovi} Mihajlu, koji ga je posljednji put obrijao i {to je u~inio sve mogu}e usluge posljednjih sati Draginog `ivota. Tako|e zahvaljujemo advokatu Kurtovi} Hakiji, koji nam je pru`io 9114-1nd` izvjesnu pomo}.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj nani

JASMINI RADOVANOVI]
Nani... Va{oj hrabrosti nije bilo kraja, pamti}emo vas po tom i nesebi~noj ljubavi koju ste nam pru`ali... Nani... Hvala vam na toplim rije~ima i savjetima koji }e me pratiti kroz moj `ivot, i nemam rije~i utjehe, te zahvaljujem Bogu {to sam vas poznavala i {to ste bili dio mog `ivota. S ljubavlju, va{a Dijana... Nano... a ko }e dedu Jovu kuha~om sad po ruci „lupkati“ kad bude htio ru~ak da mi pojede, ko?? E, to }e mi, nano, nedostajati, to }u pamtiti i tvoje krilo u kojem sam se najvi{e osje}ala sigurnom.
6888-1tt

HASRET HABIBIJA
Iskreno sau~e{}e porodici Habibija od prijatelja Pirke, Amir, Silvo, Ermin, Ramiz, Edi, Dino, Mirza, Pero, Tica, D`eno, Haris, Rusmir

Voli te tvoja unuka Mia...
6881-1tt

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret na{ bad`o, svak i tetak

POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo, svekar i punac

dragoj

IBRO (OSMAN) MILI[I]
(1938 - 2009)
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i vje~no ~uvati uspomenu na tebe. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se Jasini pokloniti u petak, 3. 7. 2009. godine poslije d`uma-namaza u d`amiji Kova~i - Hrasnica. Porodica

HASAN PA[I]

JASMINI RADOVANOVI], ro|. MEKI]

Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i ~uvati uspomene na tebe. Mustafa i Sulta sa porodicom
9123-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Farida ^engi} sa porodicom
9116-1nd`

9120-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Povom smrti na{eg prijatelja

dragoj Danas se navr{ava sedam dana od kada je preselio na ahiret na{ bad`o, svak i tetak

BO@O \OGO JASMINI RADOVANOVI], ro|. MEKI]
Od Salihe i Halide Nedopek
9116-1nd`

HASAN PA[I]

Oti{ao si tiho i dostojanstveno kako si i `ivio. ^uva}emo uspomenu na tebe, iskreno sau~e{}e porodici Fako, Miro, pukovnik Izo, dedo Salem, Huso Durakovi}, Meho [uman, Nuki, Be}ar, Me{a, Avdo Fetahovi}, ostala raja
9095-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Kadrija i Murta sa porodicom
9123-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkad si me napustio, moj voljeni Mustafa

na{oj dragoj priji

MUSTAFA (had`i VEJSIL) MUHIBI]
Ne postoji zaborav, samo tuga, bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati. Tvoja supruga Mihrunisa

Dana 3. 7. 2009. navr{avaju se tri godine od prerane smrti na{eg sina i brata

POSLJEDNJI POZDRAV

JASMINI RADOVANOVI]

dragom prijatelju na{e porodice

Porodica Jovanovi}
6882-1tt

Tevhid }e se prou~iti 3. 7. 2009. godine, u petak u d`amiji na Trznju u 12.30 sati.
9110-1nd`

SJE]ANJE

SANEL (HUSNIJE) SELIMOTI]
Dragi na{ sine i brate, tu`an je dan koji nas podsje}a na rastanak s tobom. Svaki dan si u na{im mislima i srcima, tu }e{ ostati zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Husnija, mama Tid`a, brat Safet. Hatma-dova poklonit }e se u [ari}a d`amiji u petak, 3. 7. 2009. prije d`ume namaza.
1022-1mo

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kad si nas napustio, moja drugarice

IZETU KREHI]U

na na{eg dragog tatu i dedu

MUSTAFA (IBRAHIM) VRANA
3. 7. 1992 - 3. 7. 2009.
Goran i Jovan sa porodicama
345-1ze

MUSTAFA (VEJSIL) MUHIBI]
Nikada te ne}emo zaboraviti. Porodica Kabulovi}: Ahmed, Esma, Senada, Evelina, Sumejja i Senad
9017-1nd` 9110-1nd`

Uvijek si tu, u na{im srcima, u na{im mislima i dragim uspomenama. Tvoji: Berina, Anesa i Anes

58

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

NA[OJ DRAGOJ JACI

JASMINI RADOVANOVI]

Dugogodi{njoj uposlenici Saveza lova~kih organizacija BiH, koja nas je oplemenila svojom istinskom ljudskom toplotom. Ostat }e nam trajna uspomena na dane i godine provedene s njom. SAVEZ LOVA^KIH ORGANIZACIJA BiH
6885-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 7. 2009. godine se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi

VOLJENOJ JACI

radnoj kolegici i prijatelju

ELVEDIN (ADIL) NIZI] JASMINI RADOVANOVI] JASMINI RADOVANOVI]
Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, to su ljubav i sje}anja na tebe. Ponosne {to smo te imale, a tu`ne {to smo te izgubile. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
6886-1tt

Kenan Voloder s porodicom
6886-1tt

S po{tovanjem i najljep{im uspomenama, Emir i Biba Hasanbegovi}

Tvoje: Mirsada i Aida

9111-1nd`

Dana 3. jula navr{avaju se 3 godine kako nas je napustio na{ najdra`i

MARIJAN [ILJEG
Tvoj odlazak ostavio je pusto{ u na{oj du{i i na{im srcima. Osta{e samo dani za sje}anje i tugu, ali i veliki ponos {to smo imali takvog oca i supruga. @ivi{ sa nama i u nama. Po~ivaj u miru okru`en na{om ljubavi i velikom zahvalno{}u. Tvoji Lela, Renato i Marijana
9097-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

ocu na{e saradnice Amele

EDIN BA[I]
1962 - 2009.

OMER ([ERIF) HAJDAREVI]

Ne postoji utjeha ni zaborav. Uvijek }e{ biti u srcima onih koji te vole. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
9119-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Uposlenici firme „IRFAX“ d.o.o.

Od porodice Paravli} Senahida iz Berlina
PTT

Godina bola, tuge i sje}anja na sve ono {to nam zna~i{

SANELA RED@EPAGI]
(3. 7. 2008 - 3. 7. 2009) Danas se navr{ava godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga k}erka i sestra Sanela Red`epagi}, te }emo u 17.57 sati na groblju Pra{nice u Zenici polo`iti cvije}e na njen mezar i obilje`iti tu`nu godi{njicu. Istoga dana prou~it }e se tevhid u Poto~koj d`amiji u Zenici iza d`ume namaza. Ponosni i neutje{ni roditelji Sabina i Safet i sestra Larisa sa familijom

342-1ze

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

59

POSLJEDNJI POZDRAV

AJ[I] MERSAD

MEPAS d.o.o. [IROKI BRIJEG
N

POSLJEDNJI POZDRAV

AJ[I] MERSAD - MESKE

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoje radne kolege
N

60

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijatelje da se dana 4. 7. 2009. navr{ava 40 tu`nih dana otkada nije sa nama na{ dragi sin i brat

MERKA (MUR[ID) HOD@I]

LUKA RADOVI]
Dragi Luka, Puno nam nedostaje{. Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav i sve dok `ivimo u na{im srcima `ivjet }e{ i ti.
6890-1tt

Dani prolaze, tuga ostaje. Da te dragi Allah nagradi lijepim D`ennetom. Porodica Torlak

Tvoji: mama Branka, tata Darko i sestra Katarina

9079-1nd`

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi sin, brat, djever, amid`a

Dana 1. 7. 2009. godine navr{ava se 35 godina od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

Dana 4. jula navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{a voljena sestra

ELVEDIN (ADIL) NIZI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e da ubla`i bol, tugu i prazninu koju si ostavio svojim iznenadnim odlaskom. Ljubav i sje}anje na tebe nikad ne}e izblijedjeti. Tvoj plemeniti lik i du{evna dobrota zauvijek }a ostati u na{im sje}anjima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: majka Di{a, brat Haris, snaha Amra, brati~ne Alma i Selma Tevhid }e se prou~iti u subotu, 4. 7. 2009. u 13.00 u ku}i `alosti Binje`evo br. 11. Ovom prilikom `elimo da se zahvalimo kolektivu EGW-a, radnim kolegama i prijateljima na iskazanom saosje}anju i ukaza9112-1nd` noj pa`nji.

RU@A REBO ADIL (SALKO) NIZI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe i tvoju ljubav koju si nam nesebi~no darovala. Uvijek }e{ `ivjeti sa nama, u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Di{a, sin Haris, snaha Amra, unuke Alma 9112-1nd` i Selma Tvoji najmiliji: sestre Ivka, Nada i Mladenka sa obitelji Misa zadu{nica je u petak, 3. jula u 18,30 u crkvi na Stupu.
9096-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas, 3. jula 2009. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

HAJDAR (NAILA) BE]KOVI]
1969 - 1995.
Bolna je istina da vi{e nisi sa nama, ali u na{im srcima ostaje{ zauvijek. Zaborav ne postoji, bol je prevelika, ali ljubav prema tebi vje~na je. Molimo Allaha d`.{.da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: otac Nail, majka Hana, brat Suvad, sestra Mirsa6887-1tt da, snaha Mediha i brati} Harun

HAJDAR (NAILA) BE]KOVI]
1969 - 1995.
Smrt nismo mogli zaustaviti, ali sje}anje na tebe i ljubav dok `ivimo ~uvat }emo u na{im srcima. Neka ti dragi Allah da D`ennet i d`ennetsku ljepotu. Tvoji: sestra Suvada, zet Suvad, Selma i Selmedin
6887-1tt

NAD@E HOD@I], ro|. BA[I]
Hvala ti za sve {to smo zajedno s tobom do`ivjele. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje: Samira, Nina i D`eneta Tevhid }e se prou~iti danas u ku}i `alosti, Donje Biosko 6889-1tt do br. 34, u 11.00 sati.

SJE]ANJE

na drage roditelje

Dana 2. 7. 2009. godine navr{ilo se sedam godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Godina je dana suo~avanja i nevjerice da nisi sa nama

SANELA RED@EPAGI] ESME D@ENETI], ro|. BORI]
MEHO CERI]
3. 7. 1993 - 3. 7. 2009.
Gubitkom tebe, draga na{a Sani, ostasmo obilje`eni tugom za `ivot cijeli, ali i po~astvovani da smo bili dio tvog posebnog svijeta, velikog talenta i ~iste du{e. Pamtit }emo i ~uvati uspomenu na tebe kao poklon srcu do kraja `ivota. Tvoji: Mikana, Vanja i Davor
336-1ze

HABIBA CERI]
16. 1. 2009 - 3. 7. 2009.
Sje}anje na tebe postojat }e u na{im srcima koliko budemo i mi postojali. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
6854-1tt

iz Sanskog Mosta Uvijek ste u na{im mislima i na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Va{a djeca sa porodicama

Porodica

PTT

U petak, 3. 7. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a

Dana 4. 7. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac i 4 godine od smrti na{e drage majke

Navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

ALIJE (VELIJE) ZVIZDI]A
iz Gacka Sudbina je htjela da nas vje~no napusti{ i ostavi{ da vje~no za tobom tugujemo. Ponosni smo na Tvoje po{tenje, dobrotu, ljudskost i sve drugo {to mo`e posjedovati pravi ~ovjek kao {to si Ti, dragi Alija, bio. Neka Ti dragi Allah podari d`enetske ljepote i neka Ti je vje~ni rahmet. 9056-1nd` Tvoja supruga Kasima sa djecom i unu~adima

NADIJA HAVERI], ro|. DRA^E
HAJDAR (HASAN) BA[I]
k}i ALIJE Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji ^obanija. Porodica
9081-1nd`

HABIBA (SEJDO) BA[I]

Va{a smrt je tren, a sje}anje je vje~nost, na ovom svijetu je sve prolazno samo je vje~na na{a ljubav prema vama. Ostavili ste nam mnogo ljubavi i uspomena da nikad, nikad ne mo`e da se ugasi i zaboravi. Neka vam Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote a va{im du{ama vje~ni rahmet. Poklanjamo hatma-dovu na{im dragim roditeljima 4. VII u 18 sati u Mostaru, Semetovac 94. S ljubavlju i po{tovanjem i vje~nom tugom u srcu, Va{i sinovi Junuz i Ifet, k}eri Razija, Samija i Mersija, zetovi Izet, Kemo i Amir, nevjeste Elvedina i Remza i unuci i unuke 9084-1nd`

Tre}eg jula 2009. navr{ava se 16 godina od pogibije na{eg sina i brata

Navr{ilo se {esnaest godina od stradanja mog supruga {ehida

Dan boli i sje}anja na jedinog brata

ADNAN (FAHRUDIN PA^E) ZAHIROVI]
3. 7. 1993 - 3. 7. 2009.
Ka`u, dobri ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Sje}anja na tebe su dio na{eg `ivota. Tvoj tata Fahrudin, mama Mira, brat Adis i sestra Maja
6848-1tt

MUHIDIN - BRACO (AZIM) KABIL
1958 - 1993.
Molim Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet, uz vje~ni rahmet. S tugom, supruga Fatima-Fata Kabil
6884-1tt

MUHIDIN - BRACO (AZIM) KABIL
1958 - 1993.

Neka mu je vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Sestra Mubera Uzunovi} sa porodicom
6884-1tt

Dnevni avaz
Dana 4. 7. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, babo, dedo, svekar i zet

petak, 3. juli/srpanj 2009.

61

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 7. jula 2009. godine navr{i}e se 3 godine od ranog i bolnog rastanka od na{eg dragog

EDINA (EDHEMA) ^IZMI]A
OSMAN (AHMET) BABI]
3. 7. 2001 - 3. 7. 2009.
Dragi stari, bio si veliki ~ovjek. Imao si srca za sve. S ponosom nastavljamo putem na koji si nas izveo. Tvoji: supruga Hajra, k}i Esma, sin Esad, snaha Ajla i unuk Danin
9089-1nd`

OSMAN - O]A (HUSEINA) SAL^IN
Ne postoji utjeha, ostaje samo sje}anje na tvoj lik, dobrotu, po{tenje i iskrenu ljubav koju si {irio prema nama svima. Nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i otvori Svoje d`enetske kapije. Dana 3. 7. 2009. godine poklonit }e se hatma-dova prije d`ume namaza u d`amiji u Jablanici. Supruga Eneza, sinovi Husein i Mahir, punica Ziba, nevjesta NeiPTT ra i unuk Alen

MIRSADA (MILA) A[]ERI], ro|. ^UTURI]
3. 7. 2001 - 3. 7. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
9087-1nd`

Jo{ uvijek ne prihvatamo stvarnost i u nama vlada osje}aj da je sve samo ru`an san..., ali ipak nije. Pamtit }emo taj dan kada su na{a srca zadrhtala, kada su ~ula prete{ke rije~i pune bola, ali i istine od tvog neutje{nog babe da vi{e nisi sa nama. Ne postoje rije~i kojima bi se mogao izbrisati bol za Tobom i Tvojim preseljenjem na ahiret, ali jedina je istina da na{a srca, du{e i misli nikada ne}e{ napustiti. Bol i nevjerica su i danas kao i onog dana kada si nas napustio. Ti si kao zvijezda na nebu koja se prerano ugasila, ali u na{im srcima }e{ vje~no sjati. Tu je i rana do`ivotna, ali sje}anje na Tebe je vje~no. Postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e, a to su ljubav, ponos i sje}anje na Tebe. Najgora je gorka stvarnost. Neka Te u ti{ini vje~nog mira prati na{a ljubav i neka Te ~uvaju na{e molitve. Dragi Allah d`.{. neka Ti podari lijepi D`ennet i da te obasja Svojom milo{}u. Porodice: Merdan, Poturak, Ceri}, Donmez i Salihagi}
:

6867-1tt

SJE]ANJE

na roditelje

Dana 4. 7. 2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke, bake i svekrve

dipl. ing. ELVEDIN (ADILA) NIZI] (DINO)

DANICE PUTICA, ro|. STOLICA

Od 24. maja 2009. godine vi{e ni{ta nije kao prije, sa ponosom i tugom ti i tvoj osmijeh zauvijek ostaje u na{im srcima. Tetka Fata, ro|aci Zijo i Armin sa porodicama
9052-1nd`

HAMDO ZAHIROVI]
12. 6. 2007.

BEHIJA ZAHIROVI]
7. 4. 2007.
Toga dana posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e. O`alo{}ena porodica
9070-1nd`

Neka vam dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Sin Fahrudin, snaha Mira, unuk Adis i unuka Maja
6848-1tt

Draga na{a

Dana 3. 7. 2009. godine navr{avaju se 22 godine i 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac i punac

SJE]ANJE

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se najtu`nija godina od kako si preselila na ahiret, na{a draga majko i punice

JASMINA RADOVANOVI]
1942 - 2009.

MUSTAFA (AVDE) TROKI]
12. 5. 1931 - 3. 1. 1987.
Samo oni koji su te iskreno voljeli znaju kolika je praznina ostala iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke Jasminka, Sebina i Almira, zetovi Emir, Haris i Emir (Tarzo), unu~ad i praunu~ad sa porodicama 130-1bl
Dana 3. 7. 2009. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog i voljenog supruga, oca, punca i djeda

EMINA (DEDI]) TROKI]
10. 1. 1937 - 3. 7. 2008.
Bol nije u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljena i po{tovana. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke Jasminka, Sebina i Almira, zetovi Emir, Haris i Emir (Tarzo), unu~ad i praunu~ad sa poro130-1bl dicama
POSLJEDNJI SELAM

Sretni smo {to si bila dio na{ih `ivota... S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji Nesko, Ismeta, Amra i Neven
9093-1nd`

Dana 3. jula 2009. godine navr{ava se devet godina od preseljenja na ahiret

bratu, {uri i dajd`i

HUSEIN ISLAMOVI]

SADIK (ALIBEGA) ^EKI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tebe. Po dobru pamtiti, s ponosom spominjati i nikad Te ne}emo zaboraviti. Tvoji najmiliji: Nina, Almica, Armin, Haris i Amar 6787-1tt
SJE]ANJE

OMER ([ERIF) HAJDAREVI]
Od porodice Vrane{i}: Hajra, Abid, Almir, Alma, Edina, Emin i Ammar
6849-1tt

U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen. Supruga Jasmina, k}erke Selma, Sejda, Lejla, zet Nijaz i 6790-1tt unuk Ensar Dana 3. 7. 2009. godine navr{avaju se 3 godine kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

SJE]ANJE

HAJRUDIN - FADIL (KASIMA) BE[IROVI]
S puno ljubavi i ponosa ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Fadila, k}erke Rejhana i Almina, unuci Alisa, Dinno i Neim, zetovi Nermin-Kera i Damir 6807-1tt

HIDAJETA HABE[, ro|. FAZLAGI]
3. 7. 1993 - 3. 7. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, mi koji smo te neizmjerno voljeli, uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Mirsad i sinovi Mensud i Sead sa 6822-1tt porodicama
SJE]ANJE

DAMIR (MIRSAD) DIZDAR
3. 7. 1996 - 3. 7. 2009.
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvoju plemenitost i dobrotu nagradi lijepim D`enetom. S ljubavlju i po{tovanjem, otac Mirsad, majka Zija, sestra Nina i zet D`an

6864-1tt

BRANIMIR - BRANO LEKI]
6. 1. 2009 - 6. 7. 2009.
Svakim danom mi sve vi{e nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Meliha U ponedjeljak, 6. 7. 2009. u 16.30 sati posjeti}emo Branino vje~no po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Sveta misa zadu{nica slu`i}e se istog dana u 18 sati u crkvi Sveti Josip na Marijin Dvoru.

6799-1tt

62

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 4. jula 2009. godine navr{ava se deset godina kako je preselila na ahiret na{a majka, svekrva i nena

MEVLA [ADINLIJA - GENJAC
Allah rahmetullah! Uspomena na nju `ivje}e dok `ivimo i mi. Sinovi Nurija i Be}ir, snaha Devla, unu~ad Enisa i Enes sa porodicama
6862-1tt

Dana 3. 7. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i pranana

FEHRETA BILANOVI], ro|. [EPI]
DRAGA MAJKO, NEDOSTAJE NAM TVOJA LJUBAV I UVIJEK TOPLE RIJE^I KOJE SI NAM UPU]IVALA I UVIJEK NAS OKUPLJALA I DO^EKIVALA U SVAKOJ PRILICI. TVOJI: K]ERKA SABAHETA, ZET ENES, UNUKE AMELA I ELMA I PRAUNU^AD FARIS I LANA
6863-1tt

Dana 2. 7. 2009. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikada pre`aljenog

Dana 2. 7. 2009. godine navr{ila se jedna godina kako je preselila na ahiret na{a draga

HALID (ADEM) ]ATOVI]
iz Br~kog Koliko god vremena da pro|e, utjehe nema, zaborav ne postoji. Dragi na{, hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam pru`io. Dok `ivimo molit }emo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Vje~no o`alo{}eni: supruga Sala, k}erke Sel|ana i Amela, unuk Vedad, brat Dervi{, PTT sestre Hasnija i Had`era, zet Semir

RABIJA (BAJRO) FEJZI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio lijepih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji Mu{ki tevhid }e se prou~iti u petak, 3. 7. 2009. godine u d`amiji Pazari} (Kahrimani) prije d`ume namaza. Tvoji najmiliji
6857-1tt

SJE]ANJE na voljene roditelje

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

HASAN (MUSTAFE) PA[I]
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvaju}i uspomenu na tebe, vje~no }emo se sje}ati tvoje dobrote, plemenitosti, pa`nje i ljubavi kojom si nas uvijek darivao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munira, sin Adis, k}erka Aida, unuk Omar i snaha Zuhra Tevhid }e se prou~iti u petak, 3. 7. 2009. godine u 17,00 sati u ku}i `alosti, ulica Juki}eva 6856-1tt 120/I. Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg dragog

HILMIJA LALI] 18. 8. 1981.

HAJRA LALI], ro|. HE]O 3. 6. 1994.

FUAD D@EMID@I] 9. 5. 1985.
9082-1nd`

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodice Lali} i D`emid`i} Dana 2. 7. 2009. godine navr{ilo se 14 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

HASETA (SELVER) SALKA
U nama je ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Vje~no }e{ `ivjeti u srcima onih koji te najvi{e vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najdra`i: supruga Mirsada, k}erke Aldijana i Ajla, 9090-1nd` sin Aldin

HUSEINA - MIDE SELIMOVI]A
Zaiskri du{a poput zvjezdanog neba od mora prelijepih uspomena, kojima si svaki dan nam `ivot uljep{avao i na licu osmijeh ostavljao. Hvala ti na svakom, od srca, poklonjenom danu `ivota! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. S beskrajnim po{tovanjem i ljubavlju, Tvoji najmiliji 9094-1nd`

HASETA SALKO
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na Tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zulfo, Fatima, Mirsad i Lejla sa djecom
9090-1nd`

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

[UKRIJE (MESUD-bega) OMERBEGOVI]
iz Novog Pazara Molimo Allaha d`elle{anuhu da je nagradi oprostom i uvede u D`enet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije ul. Envera [ehovi}a 11/8 u 17.00 sati.
6826-1tt

ANGELA (JOSIP) SEDLAR
15. 6. 2000 - 3. 7. 2009.

BRANKO (JOSIP) SEDLAR
3. 7. 2006 - 3. 7. 2009.

S neizmjernom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo trajno uspomenu na va{u plemenitost, dobrotu i ljubav koju ste nam nesebi~no poklanjali. Sinovi Damir i @eljko sa porodicama 6843-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

petak, 3. juli/srpanj 2009.

63

na drage roditelje

MULAMEHI]
1979 - 2009.

MEHO
Lako vas je bilo voljeti, te{ko izgubiti a najte`e bez vas `ivjeti. Na vas misle va{a o`alo{}ena djeca

ZULEJHA
1016-1mo

U petak, 3. 7. 2009. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret moj dragi suprug

SEID ARAPOVI] - SEJO
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet. MOJA LJUBAV ^UVA TE OD ZABORAVA. Tvoja Amra Istoga dana u 17 h prou~it }e se tevhid u ku}i rahmetlije Porodice Ribar 37.
6746-1tt

Dana 3. 7. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog brata

SJE]ANJE

D@EMALA (MURATA) BAHTOVI]A

Ovim putem `elim da se zahvalim svim njegovim prijateljima i kom{ijama iz [vrakinog Sela i sa Gorice na pa`nji koju su mu pru`ali u toku njegove bolesti. Posebno Hajri E{refu, Omeru Mehmedi}u i svima ostalim. Tevhid }e se prou~iti istog dana (3. 7. 2009.) u mektebu Begove d`amije u 11 h kojem mogu prisustvovati i `ene i mu{karci. Vje~no o`alo{}ene sestre Fatima i Mevlida sa porodicama

MEHMED (MURATA) BAHTOVI]
16. 7. 2007 - 16. 7. 2009.
6806-1tt

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage mame, punice i nane

Navr{ava se tu`nih 10 godina otkada nisi sa nama

RASEMA-hanuma MUSI], ro|. HRAPOVI]
Draga na{a, uvijek }emo te voljeti jer vrijeme koje prolazi i dolazi nikad ne}e donijeti zaborav na tebe i tvoju plemenitu du{u. Molimo dragog Allaha da te skrasi u d`enetsku ba{tu i obaspe ljepotama vje~nog svijeta. S po{tovanjem, tvoje k}erke, zetovi, unuka, unuci, te porodice Omerbegovi} i Pa{ukanovi} Tevhid }e se prou~iti 4. 7. u 18 h u ku}i Zaima [arca br. 28.
6833-1tt

MEDIHA ^AU[EVI], ro|. PA[UKANOVI]
Draga na{a Medi, uvijek }emo te voljeti i dobrote tvoje se sje}ati. Dana 4. 7. 2009. prou~it }emo tevhid u ku}i, Zaima [arca 28. Tvoji: k}erka Ida, bra}a Midhat sa porodicom i Mustafa 6833-1tt sa djecom

JAGODA (PERE) KONJICIJA
7. 7. 2008 - 7. 7. 2009.
Tvoja ljubav bije{e spona koja nas je vezivala, a to je i sada godinu dana poslije tvoje smrti. Tim povodom }emo se 3. 7. 2009. godine u 11,00 ~asova okupiti na groblju Bare. Tvoji najmiliji
PTT

SJE]ANJE

Uz godi{njicu smrti na{eg brata, prisje}amo se i na{ih dragih roditelja sa kojima smo dijelili lijep `ivot. Neka im je rahmet veliki.

na na{eg dragog i plemenitog

ASAD (MUSTAFE) HAD@IKAPETANOVI]
3. 7. 1980 - 3. 7. 2009.
dr. BESIM BEHIJA HAMDIJA - ADEM ARSLANAGI] ARSLANAGI] ARSLANAGI] 1944 - 3. juli 1998. 1914 - 1991. 1912 - 1996. Hatma-dova }e se prou~iti 3. jula u Begovoj d`amiji poslije d`ume namaza. 6813-1tt Sinovi i bra}a Asaf i Vedad Arslanagi} sa porodicama Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a voljena

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

6753-1tt

Op}ina Jablanica i ~lanovi bora~kih udru`enja proisteklih iz odbrambenooslobodila~kog rata 1992-1995, nakon 16 godina nisu zaboravili svoje najhrabrije sinove, koji svoje `ivote dado{e brane}i planinu Bok{evicu, Jablanicu i Bosnu i Hercegovinu. Ovim putem, a u povodu obilje`avanja 16. godi{njice bitke na Bok{evici, iskazujemo iskrenu zahvalnost i po{tovanje. ARNAUT (TAHIRA) KOVA^EVI] (HAMIDA) D@INO (]AMILA) SELIM MURATOVI] (HUSE) NAZIF KEMAL SENAD 1964 - 1993. 1955 - 1993. 1971 - 1994. 1963 - 1993. \OZO (OSMANA) GALIB BEGI] (DAUTA) NAIL KOVA^EVI] (ISMETA) NANI] (ZAHIRA) NIJAZ 1967 - 1993. 1966 - 1993. ISMET 1960 - 1993. FALAN ([ABANA) 1970 - 1993. BE[I] (OSMANA) \EMAL RAMI] (FEHIMA) JASMIN KOVA^EVI] (JUSE) 1961 - 1993. MIRALEM 1959 - 1993. OMER 1970 - 1993. HINDI] (BE]IRA) RAMIZ 1936 - 1993. BERBERI[TANIN 1971 - 1993. (KIMETE) IZET []UK (SALKE) REMZO LETI] (RAME) ADEM 1963 - 1993. 1972 - 1993. HUSREP (ALIJE) ENVER 1960 - 1993. 1969 - 1993. ]OSI] (BE]IRA) HAZIM [UKMAN (ALIJE) MAKSUMI] (HALILA) 1968 - 1993. SABAHUDIN - @OR@ JAPALAK (SAFETA) NASER 1969 - 1993. ADEM ]OSI] (SALKE) OMER 1957 - 1993. 1966 - 1993. 1944 - 1993. ZUKI] (SALKE) ME[I] (NEZIRA) MIRALEM JARI] (SAFETA) ZAIM DLAKI] (ALIJE) SALEM NERMIN - NERO 1963 - 1993. 1955 - 1993. 1968 - 1993. 1970 - 1993. U vje~nost ste oti{li uspravni, u nezaborav ponosni, a svojim najdra`im i svima nama ostavili prazninu, bol, ali i nadu da va{e `rtve nisu uzaludne. OP]INA JABLANICA I BORA^KA UDRU@ENJA N

SELIMA - SELMA (MUMIN) SADIKOVI], ro|. DEMO
I danas kao i prvog dana u na{im srcima tuga i bol zbog tvog ranog odlaska, a u istom trenu na{a srca prepuna ljubavi i ponosa {to si bila i ostala dio nas. Svaki dan nam nedostaje{... Molimo dragog Allaha d`.{. da te obasja sjajem D`eneta i obraduje njegovim ljepotama. Tvoji: suprug Rasim, sin Almir, k}erka Almedina, snaha Fikreta, zet Almir, unu~ad 9033-1nd` Adnan, Ali, Adna i Asja

64

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
Tre}eg jula 2009. godine navr{ava se tu`na godina dana otkako nije s nama tiha i plemenita `ena, na{a draga majka i nana

Dana 4. 7. 2009. godine navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

HIKMETA BAK[I], ro|. PURIVATRA
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 4. 7. 2009. godine u 17 sati u Bakijskoj d`amiji. Porodica
6855-1tt

FATIMA (MEDE) IBI[EVI], ro|. GLUHI]
Ponosni smo na na~in kako si nas odgajala i nastojimo isto prenijeti na{oj djeci.Tuga i bol nisu u velikim rije~ima, nose se u srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Mu{ko-`enski tevhid prou~it }e se u subotu, 4. jula 2009. godine u 12,00 sati u d`amiji Hrasno, ul. Azize [a}irbegovi} br. 5. Tvoji najmiliji
6749-1tt

SJE]ANJE

U subotu, 4. 7. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

Dana 5. 7. 2009. godine (nedjelja) navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama

D@EVAD (]AMIL) BA[I]
S velikom ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu, mole}i dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu sa po~etkom u 13 h u d`amiji Bukovica - Kiseljak. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Tenzila, sin Haris te mnogobrojna porodica i prijatelji
9032-1nd`

GALIB (OMERA) BUSULAD@I]
Za nas nikada nisi umro, jer vje~no `ivi{ u na{im srcima. Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. 7. 2009. godine u 17.00 sti u Jordanskoj d`amiji u 6751-1tt Grbavi~koj ulici.

Danas, 3. 7. navr{ava se 5 godina od smrti

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 14 tu`nih godina od smrti moje drage tetke

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 7-8 tu`nih dana kako je preselila na ahiret moja k}erka medicinska sestra

Dana 3. jula 2009. navr{ava se {est godina od smrti na{e drage

MERKA (MUR[IDA) HOD@I]
Dobri ljudi kratko `ive ali se vje~no pamte po dobru. Biti po{ten, skroman i dostojanstven, mo`e biti samo posebna osoba a takva si bila ti, dok si mene slu{ala. Bol je u srcu a ne u rije~ima. Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoj babuka o`alo{}en, dok sam `iv. Zahvaljujem osoblju IV odjeljenja Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS 9028-1nd` Dana 4. 7. 2009. navr{ava se 40 dana od kada nas je zauvijek napustila na{a draga

NAZE ^ARDAKOVI], ro|. GU[I]
Ljubav i dobrotu koju si nam poklanjala ne mo`emo nikad zaboraviti. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj lik. 9045-1nd` Mu` Bego, sin Alsad, k}i Sada sa porodicama
SJE]ANJE

BORISLAV - BORO MILI]
3. 7. 2004 - 3. 7. 2009.
Dragi Boro, ostat }e{ uvijek voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoji: Zumreta-Cuna, Jasenko i Mia
8989-1nd`

FIRDESA KARAMEHMEDOVI]
mr. prof. Godine ne bri{u ljubav u srcu, ali ni bol zbog tvoje prerane smrti. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Tvoja sestri~na Alida sa 6839-1tt porodicom
SJE]ANJE

na na{e roditelje

SADETA STRI^EK, ro|. MUJKANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: sin Sead, snaha Nizama, unuka Anisa i unuk Tarik Kaljanac U subotu, 4. 7. 2009. godine u 15 sati sastat }emo se u ku}i `alosti ulica Avde Jabu~ice 41. Velika zahvalnost svima, koji su na bilo koji na~in ukazali po{tovanje prema na{oj dragoj Sadeti. 9048-1nd`

KLICO UZEIR
1997 - 2009.

MUNIBA - KAMBER
2002 - 2009.

TU@NO SJE]ANJE

na

Po dobru vas pamtimo, sa ljubavlju vas spominjemo. Bez vas vi{e ni{ta nije isto. 6722-1tt Tvoji: sin Hasib i k}erka Izeta sa porodicama
SJE]ANJE

Pro{lo je 14 godina od pogibije na{eg voljenog

Dana 3. 7. 2009. navr{ava se tu`nih 6 mjeseci otkako nije sa nama na{a draga

MUSTAFA (had`i IBRAHIMA) A[^I]
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga sa djecom
6846-1tt

HAMDIJU (OMERA) \UKI]A
3. 7. 1993 - 3. 7. 2009.
Nisi sa nama, ali si u na{im srcima uvijek bio i ostat }e{ vje~no. Tvoji: supruga Azela i sin Adnan
1019-1mo

ZORANA (FERIKA) [ARI]A
2. 7. 1995 - 2. 7. 2009.

DU[ANKA HASANOVI]

Ne postoji utjeha, samo bol, praznina i sje}anje na tvoju dobrotu i ljubav kojom si nas obasipao. Porodica
9039-1nd`

Svaki dan bez Tebe nosi ogromnu prazninu u nama. Ponosni smo {to smo bili dio Tvog `ivota, uvijek }emo Te voljeti i ~uvati u srcima. Jasko i Baha sa porodicama
6844-1tt

Dana 3. 7. navr{ava se 40 dana od smrti na{e supruge, majke, nene, svekrve

MEVLIDA (ALIJA) [ABANOVI]
Danas dok na{e misli lete Sje}amo se `eno, majko tebe Sje}amo se tvoga lika Bila si majka, `ena velika Dva tvoja sina, tu je i stari Svima nam fali{, majko mila Sje}a}emo se tebe i tvoga lika BILA SI MAJKA VELIKA Ovom prilikom `elimo da se zahvalimo Medicinskom centru „Dr. Safet Muji}“, Hitnoj pomo}i „Carina“, Osoblju Odjela pulmogije, te li~no dr. HASANU ^USTOVI]U - GAGI Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj ljiepoj du{i vje~ni rahmet. Hatma-dova }e se prou~iti 3. 7. 2009. godine prije d`ume namaza u D`amiji u Blagaju. Tvoji: suprug Selim, sinovi Amer i Mirsad, unuka Vedrana, te snahe Gorana i Almasa i brat Kudra Muharem

Dana 4. jula 2009. godine navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od kada nije sa nama, na{ dragi i voljeni

DRAGAN (SPASOJE) VU^ETI]
Bol za tobom u na{im srcima je vje~na, jer mi koji te jako volimo, znamo kako je `ivjeti bez tebe. Tvoji najmiliji: sin Nikola, majka Rada i supruga Sanja Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da tog dana, 4. jula 2009. godine u 10h, posjetit }emo 8732-1nd` njegovo vje~no prebivali{te.

1009-1mo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

petak, 3. juli/srpanj 2009.

65

SEJFULAH SEJFO (SELMO) NAKI^EVI]

SEJFULAH SEJFO (SELMO) NAKI^EVI]

K}erka Lejla, zet Emir, unu~ad Nihad, Nejira i Emina
9133-1nd`

Svastika D`emila, bad`o Ned`ad, Amra i Alma
9133-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SEJFULAH SEJFO (SELMO) NAKI^EVI] SEJFULAH SEJFO (SELMO) NAKI^EVI]

Supruga Sena i k}erka Lejla
9133-1nd`

Od Hrbat Mehmeda, \ule i Edina
9133-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

FIKRET (MEDE) TVRTKOVI]
Na{em dragom i voljenom suprugu i ocu {to nas iznenada napusti i ostavi vje~iti bol i tugu u srcima na{im. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja supruga Senija, sin Seid i k}erka Seida
6903-1tt

FIKRET (MEDE) TVRTKOVI]
Brate, dani prolaze, ali du{a tvoja i tvoj plemeniti lik u srcu zauvijek ostaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj brat [efik sa porodicom
6903-1tt

FIKRET (MEDE) TVRTKOVI]
Najve}a je bol kad maj~ino srce obavije tuga, od evlada svog; za sestru brat nikad ne umire, a tvoja dobrota ostaje u srcima onih koji te vole. Da ti dragi Allah d`.{. podari vje~iti rahmet. Majka Zahida, sestra Sabiha sa porodicom
POSLJEDNJI SELAM
6903-1tt

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 5 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat i dajd`a

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog brata ocu na{eg dragog prijatelja na{em dragom ro|aku na{em dragom ro|aku

DERVI[ (ADEMA) BAJROVI]
Tuga vremenom ne prolazi, ona samo mijenja oblik, prelazi sa lica u du{u ogromna i te{ka. Nosimo je sa sobom ma gdje bili. Tuga je do`ivotna rana u srcu, a ljubav prema tebi vje~na. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sestra Rabija, sestri} Mensur, sestri~na Mensura sa sinom Emirom 456-1go

ALIJA (VELIJA) ZVIZDI]
Tvoju dobrotu i plemenitost vje~no }emo pamtiti, lijepa djela spominjati i sa ljubavlju te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoje sestre Remza sa porodicom i Zijada Zvizdi}
346-1ze

SVRAKA EDHEMU
Brat Sulejman, snaha Senija, Sanela i Sanida
9154-1nd`

OMERU HAJDAREVI]U
Sabina, Kerim i Vedran
9146-1nd`

OSMANU [AHBAZU
[ahbaz D`enan
6906-1tt

OSMANU [AHBAZU
Tvoj Nermin [ahbaz sa porodicom
6906-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e najdra`e mame i svekrve

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 5 godina tuge i boli od odlaska na{eg dragog supruga i oca

mojoj dragoj teti

NAFIJA MUTEVELI] SAFIJI
Neizmjerno ti zahvaljujemo na beskrajnoj ljubavi, dobroti i plemenitosti. Nedostaje{ nam svaki dan, ali ljubav prema majci kao {to si ti bila, je VJE^NA! Tvoji: k}erka Biljana i sin Faruk sa suprugom Jasminkom Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Nurije Pozderca 8, 5. jula 2009. godine u 13.00 sati.
6899-1tt 9135-1nd`

DERVI[ (ADEMA) BAJROVI]
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, te{ko se navi}i na `ivot bez tebe, jer ni{ta nije kao prije. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane provedene s tobom. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjao. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mevlida, sin Sulejman i k}erka Amina
455-1go

Od brati}a Memse

Dana 1. 7. 2009. navr{ava se godina dana kako je preselila na ahiret na{a majka i tri godine kako je preselio na ahiret na{ otac i dedo

Dana 4. 7. 2009. godine navr{avaju se 44 dana od iznenadnog preseljenja na ahiret voljene `ene, majke i snahe

ANITA MULAOMEROVI], ro|. ABAZA
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav prema tebi ostaje vje~no. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im sje}anjima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: suprug Edin, k}i Sajra, svekar Ramiz, svekrva Envera, zaova Amina i nana Ifeta Tevhid }e se prou~iti dana 5. 7. 2009. godine (nedjelja), d`amija - mesd`id u Hrasnici iza 9144-1nd` podne namaza.
6891-1tt

VEZIRKA DEMIROVI], ro|. TALOVI] 1. 7. 2008 - 1. 7. 2009.

DERVO DEMIROVI] 9. 7. 2006 - 9. 7. 2009.

Bili ste i ostali dio nas, sa ponosom vas se sje}amo i spominjemo. Uvijek }ete ostati u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Va{i najmiliji Hatma-dova }e se predati u petak, 3. 7. 2009. iza d`ume namaza u Begovoj d`amiji, u 13.40 h

66

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

voljenom, dragom i cijenjenom suprugu i ocu

HAMDIJA - HAMO (ISMET) TELEGRAF^I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo sje}anje na tvoju dobrotu, po{tenje i plemenitost. Smrt ljubav ne prekida kao {to vrijeme tugu ne lije~i i za nas }e{ uvijek biti i ostati najdra`i i najbolji suprug i otac. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga ANTONIJA - SPOMENKA, sin EDIN i k}erke ARIJANA i AJLA
9141-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

HAMI
Sa ljubavlju i tugom Munira i Asim Hela}
6911-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 7. 7. 2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti voljene

na{em dragom

SVRAKA EDHEMU
Kolektiv Mje{ovite srednje {kole Pete gimnazije i Birotehni~ke
N

RADOJKE \OKI], ro|. MRKAJA
Pomen dragoj supruzi, majci, sestri... obavit }e se 4. 7. 2009. godine (subota) u 12 sati na gradskom groblju Miljevi}i. O`alo{}ene porodice
9149-1nd`

SJE]ANJE
na

Pro{lo je 40 najtu`nijih dana u na{em `ivotu od smrti na{e mame

BLA@EVI]E
iz Konjica

[AHZE AHMI], ro|. TRAKO
23. 5. 2009 - 3. 7. 2009.
U`asno te{ko je prihvatiti ~injenicu da vi{e nisi sa nama. Zauvijek }emo te pamtiti po tvojoj dobroti i plemenitosti i biti ponosne {to smo imale tako divnu majku i nanu. K}erka Mevzeta i unuka Mima
9137-1nd`

JAKOVA - JAKI[U
3. 7. 2002 - 3. 7. 2009.

ANKU, ro|. KOZARI]
8. 8. 1997 - 3. 7. 2009.
Mnogo mi nedostajete. Sve je pusto i prazno bez vas, ostaju samo sje}anja. K}i i sestra Zrinka - Dada Juri} sa porodicom

PETRA - MI[U
3. 4. 2008 - 3. 7. 2009.
6905-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom i plemenitom dostu i ahbabu

HAMDIJA - HAMO (ISMET) TELEGRAF^I] \IN
@ivjeti u srcima onih koji te vole zna~i nikada ne biti zaboravljen, jer je puno dobrih djela ostalo iza Tebe. Ibro, Amira i Dalila Od uposlenika MINISTRY OF SMILE
9142-1nd` 6918-1tt

JASMINI RADOVANOVI] - MEKI]

Danas, 3. 7. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako je tvoje dobro srce prestalo da kuca

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja

majci na{eg pripadnika odreda policije za specijalne namjene LASTA

OMER HASANICA
Vrijeme prolazi, bol ne jenjava, iz dana u dan je ista. Gdje god bila, {ta god radila, ti si mi u mislima. Nedostaje{ mi, tata moj. K}erka Senija, zet Elvedin i porodica Kubat
337-1ze

JASMINA RADOVANOVI], ro|. MEKI]
S po{tovanjem: Anes, Damir, Dino, Meco, Kuki, Haris, 9150-1nd` \emo, D`aja i Maja

JASMINA RADOVANOVI]
Udru`enje pripadnika odreda policije LASTA
6894-1tt

Dnevni avaz
Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se sedam dana tuge i bola od kako je na ahiret preselila na{a voljena majka

petak, 3. juli/srpanj 2009.

67

POSLJEDNJI POZDRAV

sinu na{e kolegice

NASIHA (had`i MUSTAFE MUJAGI]A) KAPETANOVI]
Tevhid na{oj majci prou~it }e se danas u ^ar{ijskoj d`amiji u Zenici prije d`uma namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH S ljubavlju, zahvalno{}u i neizmjernim po{tovanjem za svu dobrotu koju si nam pru`ila, K}erke Amira i Nermina Kapetanovi}, porodica i prijatelji

344-1ze

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

mom dragom i plemenitom amid`i}u

MERSADU AJ[I]U

JASMINI RADOVANOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, vedra i nasmijana. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: had`i D`emal Dervi{evi}, Elma, Edin, Emir 9160-1nd` i Amar Hasovi}

OSMAN [AHBAZ SVRAKA EDHEMU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Ibro s porodicom
9159-1nd`

Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. [ahbaz Alija, Esma, Irma i Tarik
6919-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Kolektiv Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla
N

Tre}eg jula 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od pogibije na{eg dragog supruga, oca, djeda i punca

Navr{ilo se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita mama

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

DIBANA (ATIFA) AVDIBA[I]A
1936 - 1993.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na sve {to si nam pru`io. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni D`enet. Tvoji najmiliji: supruga Rabija, k}erke Minka i Hasna, zet Ibrahim i unuke Dijana, Jasmina i Emina
9151-1nd`

[AHZA AHMI], ro|. TRAKO
Molimo Allaha d`ele{anuhu da i dalje u`iva u d`enetskim ljepotama. Njeni najmiliji Samra, Arif, Faris i Faruk Lihi}
9153-1nd`

had`i SABRIJA GLADAN

Tevhid }e se prou~iti istoga dana u Poto~koj d`amiji u Zenici, iza ikindije namaza. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. PORODICA
339-1ze

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na voljene

SAFIJI JAHI] SAFIJI JAHI]
na{oj voljenoj snahi Hvala ti na svemu! Tvoji: Mirza, Aida i Enes Had`iali}
457-1go

SAFIJI JAHI]
na{oj dragoj snahi i prijateljici Hvala ti za sve! Tvoji: Vahida, Azra, Haris i Aziz Karahasanovi}
457-1go

na{oj voljenoj snahi Ostavila si prazninu me|u nama. Hvala ti za sve! Tvoji: Halida, Amir i Midhat Had`iahmetovi}
457-1go

IBRO (MEHO) KADI]
2. 7. 2005 - 2. 7. 2009.
Supruga Fatima sa djecom i njihovim porodicama

HALID (MULAGA) SULJAGI]
15. 7. 2003 - 15. 7. 2009.
Supruga Munta i sin Almir
923-1tz

Godine prolaze, tuga i bol ostaju u na{im srcima, a ljubav i sje}anje na vas }e trajati vje~no. Neka vam Allah d`.{. podari D`enet i rahmet du{ama va{im.

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se punih 18 godina otkako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, punca i dedu

[EMSO GAZIBARA

SEJFULAH - SEJFO (SELMO) NAKI^EVI]
Brat Ahmet i snaha Nermina, brati} Semir, brati~na Selma sa mu`em Samirom Halilovi} i djecom D`enifer, Lejla i [ejla, sestra Selmana sa mu`em Sakibom Halilovi}em i djecom Adelom i D`enefom
9134-1nd`

MUSTAFA (IBRAHIM) VRANA
1992 - 2009.
Tvoja plemenitost, dobrota i ljubav vje~no su u na{im srcima. S ponosom }emo te spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja k}erka Edina, zet Eniz i unu~ad Ajdin i Edin
1025-1mo

Tvoji: supruga Zemina, sin Ekrem, k}erka Indira i 9130-1nd` unuka Amila

68

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 4. jula navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJE

na {ehide - poginule mje{tane Tihovi}a tokom agresije na BiH

prijatelju

HALA] MUJO

KO@LJAK HA[IM KO@LJAK UZEIR KO@LJAK RAMIZ KO@LJAK ABDULAH KO@LJAK HAMID [EHI] VELIJA HUSEINOVI] HANKA [EHI] HANKA AZEMOVI] TIJA HRUSTO MEHO HUSEINOVI] ELVEDIN TREBINJAC ZEJNIL HALA] HALIL HALA] FIKRET HALA] RIFET KAHRIMAN EDIB KO@LJAK MEHO PIKNJA^ MUJO HALA] SAFET HALA] ISMET KAHRIMAN MURAT

HABIBIJA HASRETU

HALA] SEFER HALA] SINAN HALA] FEHIM

Du{ica i Mirsad ^ukle
PTT

HALA] SULEJMAN

ATIFE BAKAR[I]
Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke, nane i pranane

HALA] BE[IR HALA] [ABAN HALA] IBRAHIM HAD@I] KASIM HAD@I] D@EMO HAD@I] ESAD HERO SEAD KAHRIMAN SEAD KAHRIMAN SENAD KAHRIMAN IBRAHIM KAHRIMAN MAHMUT KERI] ISMET KO@LJAK RASIM KO@LJAK [EVAL KO@LJAK BAJRO KO@LJAK MENSUD

FAZILA HUSEINBEGOVI], ro|. BAJRAKTAREVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. O`alo{}eni: suprug Refik, sin Mirsad, k}erke Rusmila i Amira, nevjesta Selvedina, zet Ramiz, unu~ad i porodice Huseinbegovi}, Bajraktarevi}, Mustafi}, Omerovi} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u subotu, 4. 7. 2009. godine poslije podne namaza u Varda~koj d`amiji u Konjicu. PTT

Tim povodom prou~it }e se tevhid u ku}i rahmetlije istog dana, Juki}eva 136 u 14.00 sati.
6912-1tt

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako nije sa nama na{a mama i majka

Dana 5. jula navr{avaju se ~etiri godine kako je preselila na ahiret na{a voljena majka, nana i tetka

EDIBA TOP^I], ro|. NEZI]
Najdra`a na{a, molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Mirza, k}erke Igda i Aida, snaha Sabrija, unu~ad Haris, Edib i Melisa, sestri}i Minka, Osman i Meho Tevhid }e se prou~iti istog dana u Ko~evskoj d`amiji u 347-1ze Zenici, iza podne namaza.

HASNIJA HAD@I[EHI], ro|. TINJI]
iz Doboja Njeni: k}erka Nermina, sin Fuad, unu~ad Edina, Rino, Adnan i Dino, zet Mirsad i snaha Zlata
PTT

Ovom prilikom pozivamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da prisustvuju tevhid-dovi koja }e se prou~iti u d`amiji u Tihovi}ima, 4. 7. 2009. godine. Mje{tani Tihovi}a
6914-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 3. jula 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti

na {ehida

D@EVAD (VEJSIL) MUHI] RUSMIR (SAFETA) PA[I]
1992 - 2009.
S ponosom, velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: otac Safet, majka ]amila, brat Almir, snaha Enisa, 9161-1nd` brati} Rusmir i brati~na [ejla
POSLJEDNJI POZDRAV

SANELA RED@EPAGI]
Te{ko }u opet biti sretna. Nedostaje{ nam. Voljeli smo se, volimo i voljet }emo te. Danas se navr{ava godina od tvog preranog odlaska. Nesretni smo {to smo te izgubili, ali sje}anje na tvoj dragi lik zauvijek }e biti prisutno u nama. Tvoji: tetka Suada i Maita
341-1ze

Lejla i Omar Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. jula 2009. godine u d`amiji Medrese, ulica Medrese u 13 sati iza podne na6916-1tt maza.
POSLJEDNJI SELAM

Dana 5. jula 2009. navr{ava se godina od kada nas je napustila na{a majka

najdra`em i najboljem dedi

bratu i dajd`i

BE]IR (SULEJMANA) POKRKLI]

RAMIZA NIZI], ro|. HRNJI]

OSMAN (ADEMA) [AHBAZ
Plijenio si ljubavlju i dobrotom. Tvoje veliko srce otvoreno je za sve nas, ali i za sve ljude oko tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i veliki rahmet. Tvoja sestra Hana sa sinovima Jusufom i Hasanom, k}erkama Zuhrom i Zehrom, unucima, unukama, snahama i 9157-1nd` zetovima

Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. 7. 2009. u 13 sati u ku}i, Binje`evo br. 18. Zahvalna unu~ad D`an, Hana i Ema
6915-1tt

K}erke Hatid`a, Halima i Selvera
9155-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

jedinom dajd`i

ENVER ZAHIROVI] OSMANU (ADEMA) [AHBAZU
Posljednji pozdrav ocu na{eg prijatelja. Kolektiv „Pirates Pub“
6913-1tt

Molimo Allaha d`.{. da ga nagradi D`enetom i d`enetskim ljepotama Od sestri}a had`i Ahmeta Suljevi}a sa porodicom
6907-1tt

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

petak, 3. juli/srpanj 2009.

69

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, sestra, tetka i nana

AVDO (RA[ID) KADRI]
preselio na ahiret u srijedu, 1. 7. 2009. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 17.00 sati na mezarju Podvitez - Pale. O@ALO[]ENI: supruga Dika, k}erka Zehra, snaha Zekija, zet Fuad, bra}a Sejfo i Ramiz, unu~ad Elvedin, Adis, Emir, Semir, Armin i Mensura, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, {ure, svastike, te porodice: Kadri}, Ba{ovi}, Spahi}, Obho|a{, Biogradlija, Ba{i}, Alispahi}, Deliahmetovi}, \ozo, Kari}, [ljivo, Bujak, Hrvo, Babi}, Ajnad`i}, Alijagi}, Feriz, Kapo, Kujovi}, [ahat, Mujezin, [atrovi}, Halilovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.00 sati, ul. Safeta Zajke br. 556. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Rajlovca sa polaskom u 15.00 sati, sa usputnim stajanjem na Stupu i Vije}nici (u 16.00 sati.) RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

had`i FATIMA POLIMAC, ro|. KOSOVAC
preselila na ahiret u srijedu, 1. jula 2009. godine, u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 3. jula 2009. godine poslije d`uma namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug had`i Nail, sinovi E{ref i Izet, k}erka Zahida, zet Ramiz, snahe Hedija i Remzija, unu~ad Imana, Enis, Nermina, Nermin, Nihad i Lejla, snahe i zetovi, praunu~ad, sestre Hasiba i Razija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, jetrva had`i Fatima, zet Halil, te porodice Polimac, Kosovac, Mujan, Manko, Bjelak, [ehovi}, Konakovi}, Karaosmanovi}, Valjev~i}, Kadri}, ^ajo, Husref, Deli}, ]osovi}, Kadrispahi}, Maglajlija, Peljto, Dori} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u ulici Timurhanova br. 1. 111

JASMINA RADOVANOVI], ro|. MEKI]
iznenada preselila na ahiret u srijedu, 1. jula 2009. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. jula 2009. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Jovan - Dragan, sinovi Zlatan i Vedran, bra}a Faruk i Ensar, snahe Majda, Ismeta i Dijana, unuka Mioneli, teti} had`i Tarik Badnjevi} sa porodicom, brati~ne Selma i Amra, brati}i Haris i Edin, djever Radomir - Bobo sa porodicom, zaova Smiljana sa k}erkom Jelenom, prijatelj had`i D`emal Dervi{evi} te porodice Radovanovi}, Meki}, Jovanovi}, Badnjevi}, Karahasanovi}, Karamehmedovi}, Zub~evi}, ^au{evi}, Selmanovi}, Kulosmanovi}, Bakija, Had`iselimovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Nak{ibendijskoj tekiji u ulici Potok br. 10. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice Danijele

IVICI BAOTI]U
prof. dr. NADIRI ALI] - \EMID@I]
Uposlenici LOK MKF
N

UPOSLENICI I STUDENTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

SJE]ANJE

MURATOVI] OSMAN
5. 5. 1928 - 27. 3. 1984.

MURATOVI] - HASETA ISMIHANA
29. 12. 1958 - 4. 7. 2005.
PORODICA

HASETA SAFET
19. 4. 1927 - 30. 12. 2008.
6917-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

IN MEMORIAM

na{oj dragoj

SAFIJI JAHI]
mojoj voljenoj snahi od njene Zlate Jahi} Hvala ti za sve na{e lijepe zajedni~ke trenutke.
457-1go

MELIHA PIRIJA

HUMI IMAMOVI]
Na{a draga nepre`aljena Meliha, dostojanstvena, uva`ena i odmjerena, ostaje u sje}anju svojih kolegica, kolega i saradnika.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Fadil, Pa{a, Nermin i Samira
6902-1tt

S pijetetom i ljubavlju, Uposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine
SJE]ANJE SJE]ANJE

9152-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi na{eg prijatelja

KATA VIDOVI] SAFIJI JAHI] ELVEDINU (ADILA) NIZI]U
Tvoji: Selvera, Suad, Kenan i Kemal
9156-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj djever Haso i Samija sa djecom
9148-1nd`

ISMIHANA MURATOVI] HASETA
29. 12. 1958 - 4. 7. 2005.
Beba, Renata, Diana, Damir, Smaragda, Ady, Ajla
6917-1tt

ISMIHANA MURATOVI] HASETA
29. 12. 1958 - 4. 7. 2005.
[emso i Zekira
6917-1tt

ISMIHANA MURATOVI] HASETA
29. 12. 1958 - 4. 7. 2005.
Sestra Milada, Din, Sabina i Samir
6917-1tt

Dobri ljudi rano odlaze, ali zato trag koji ostavljaju vje~no traje. Po~ivaj u miru Bo`ijem. Jadran i Munevera
9147-1nd`

70

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz

Sa puno tuge i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BE]IR (SULEJMANA) POKRKLI]
preselio na ahiret, 2. 7. 2009. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti na gradskom groblju Bare u 14.30 sati u subotu, 4. 7. 2009. Prevoz je obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati. O@ALO[]ENI: supruga Munira, k}erke Almira i Emira, zet Samir Meki}, unu~ad D`an, Hana i Ema, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice Pokrkli}, Jahi}, Pirani}, Lekaj, Meki}, Ni{tovi}, Leki}, Bibezi}, Luka~evi}, \urbuzovi}, Jevri}, Burazerovi}, Fazlinovi}, Mer{nik, Kari}, Buturovi}, Ljumanovi}, Hrelja i Puzi} kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti na Trgu heroja 24/III u subotu, 4. 7. 2009. u 14.30 sati.
6915-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EDHEM (MUNIB) SVRAKA
preselio na ahiret u utorak, 30. 6. 2009. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, k}erke Sabiha, Meliha i Amela, zetovi Suad, Daut i Vahidin, unu~ad Irfan, Emir, Eldar, Ensar, Zumreta i Ema, bra}a Bajro i Sulejman, nevjeste Fata i Senija, sestre Hajrija i Hasna, zetovi had`i Ismo i Idriz, amid`i} Ibro sa porodicom, brati}i Hajro i Ibrahim sa porodicama, brati~ne Bajrija, Medina, Sanela i Sanida sa porodicama, sestri} Sead i sestri~ne Mirsada, Mersija, Mediha i Suvada sa porodicama, {ure Mustafa i Mujo sa porodicama, bad`e Abdulah i Sejo, svastike [evala i Hasiba, te porodice Svraka, [arac, Kulovac, Kaplanovi}, Muratovi}, Majstori}, Suba{i}, Kari}, Sipovi}, Jusufovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Grada Bobovca br. 30 - Bu}a Potok. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.30 sati, i sa Sedrenika ispred marketa PIK sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim stajanjima Otoka, RTV, Ned`ari}i i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

VEJSIL (SULJO) MEMI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 2. 7. 2009. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Safija, k}erke Amra i Amela, zet Samir, unu~ad Samra i Amar, bra}a Salko, Omer, Ramiz i Sulejmen, zet Hamed, snahe Fatima, [evka i Hatid`a, {ura Edhem, svastike Vezirka i Devla sa djecom, dajd`i~na Hana sa djecom, brati}i Ismir, Fahrudin, Mirsad, Aldin, Armin i Mirnel, brati~ne Mirela i Emina, sestri~ne Bakira i Zlata, kom{ije Sulejmen, Himzo, Ramiz i Rasim, teti}i, teti~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, te porodice Memi}, Srna, Mahir, Ivazovi}, Omanovi}, Bulbul, Gazibara, Dedovi}, Leka, Trnka, Halilovi}, Odoba{i}, Parad`ik, Skorupan, Zec, Hod`i}, Hasovi}, Habibovi}, Krako, Bakija, D`idi}, Omerba{i}, ]osovi}, Trgo, Pecikoza, Bekto, Had`i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Mustafe Behmena br. 52 Vele{i}i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuske okretaljke Gornji Vele{i}i sa polaskom u 13.40 sati sa usputnim stajanjem na Pofali}ima, Otoci i Stupu. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

RASEMA (NURKO) HASANOVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. 7. 2009. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine poslije ikindije-namaza ispred Adilbegove d`amije na K. Glavi, a ukop }e se obaviti na mezarju Orli}. O@ALO[]ENI: suprug Jusuf, sin Senad, snaha Amela, bra}a, sestre, te porodice Hasanovi}, Hod`i}, Hadrovi}, [u{ko, Vatre{, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u Adil-begovoj d`amiji na K. Glavi poslije ikindije-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEVLA (IBRAHIM) VILA, ro|. KURTALI]
exhumacija tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 2009. godine, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. jula 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: k}erke Mirsada i Elizabeta, brat Salko, sestre Mula i Kadira, snahe D`emila, Mu{a i Biba, unu~ad Sanin, Elmir i Lejla, zetovi Meho i Ismet, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Vila, Kurtali}, Fazli}, Memi{evi}, Veletovac, Hod`i}, Lika, Ohranovi}, Kurspahi}, Kahriman, Murti}, Kasapovi}, Tuzlak, Marava, ^engi}, Halilovi}, Zuban, D`anko, Kadri}, Bajri}, Puhalo, Dizdarevi}, Gagula, Omerovi}, Menzilovi}, Had`i}, Piri}, Baji}, Kaloper, [i{i}, Su}eska, Bulatovi}, Poljo, ^elik, ^oli}, Demir, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Gornji Kromolj do br. 30. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga IN MEMORIAM

SAFIJA JAHI], ro|. ME[I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. jula 2009. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. jula 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obzebije|en ispred zgrade RTV Doma sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Mustafa, sin Armin, brat Safet, snahe Jasmina, Maida i Hasiba, unu~ad Sabina i Faruk, brati}i Mensud i Almir, brati~ne Sabaheta i Alma, djeverovi Ibro, Mirzo i Haso sa porodicama, zaove Bija, Mirza, Vahida i Halida sa porodicama, te porodice Jahi}, Me{i}, Eki}, Memi}, Softi}, Kofrc, Mehi}, Parla, Mrehi}, ^engi}, Had`iali}, Had`iahmetovi}, Karahasanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Ned`-Zade Had`ihasana d`amiji - Dol (ul. Be~arevo }o{e 16 - Vratnik). Ku}a `alosti: Bajrama Zenunija br. 1/I. 111

dr. BESIM ARSLANAGI]
3. 7. 1998 - 3. 7. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Musaiba - Kajka, k}erka Alma, sin Emir, te bra}a Asaf i Vedad sa porodicama
2608-1nr

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEJFULAH - SEJFO (SELMO) NAKI^EVI]
preselio na ahiret u srijedu, 1. 7. 2009. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Sena, k}erka Lejla, zet Emir, unu~ad Nihad, Nejira i Emina, bra}a Ibrahim i Ahmet, sestre Fatima i Selmana, zetovi Hal~o i Sakib, snahe Verica i Nermina, svastika D`emila i bad`o Ned`ad, {ura Ismet, brati}i Sanel i Semir, brati~ne Amela, Mirela i Selma, sestri}i Berzad, Nersudin, Ne{ad, Kaim, Haso i Adel, sestri~ne Zlata, Jasmina i D`enefa, te porodice: Naki~evi}, Hrbat, Pra{o, Duco, Memi}, Kadragi}, Hadrovi}, Salihbegovi}, Salihovi}, Halilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u Bosanskoj d`amiji u C fazi u 14.30 sati. Ku}a `alosti: ul. Geteova br. 10. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred zgrade (ul. Geteova 10) sa polaskom u 13.30 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

na{em daid`i

DRAGUTIN (DU[AN) LALI]
preminuo u ~etvrtak, 2. 7. 2009. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 3. 7. 2009. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}i Tanja sa porodicom, sin @arko sa porodicom, sestra Nada sa porodicom, svastika Vela, porodice Velji}, Pejovi}, Radi}, Baranac, Bir{l, Milanovi} i Sand`aktarevi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Kolodvorska br. 7/IV. 111

OSMANU [AHBAZU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Osman, Nura, Adnan i Arnela
6922-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Ekshumacija

JUSUF (MEHE) KAPETANOVI] SENAD KOVA^
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se d`enaza obaviti 11. 7. 2009. godine u Memorijalnom centru u Srebrenici - Poto~ari. O`alo{}eni: supruga Kada, k}erka Mubera, zet Halim te unu~ad Mula i Tarik Prevoz za d`enazu je obezbije|en sa polaskom ispred Kulturno-spotskog centra na Ilid`i 11. 7. 2009. godine u 5 h. Tevhid }e se prou~iti 12. 7. 2009. godine u d`amiji u Butmiru (poslije podne namaza).
PTT 9035-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet. Tvoje kolegice i kolege Komore zdravstvenih tehni~ara Ze-Do kantona OP Kakanj

Dnevni avaz

petak, 3. juli/srpanj 2009.

71

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo prijatelje i poslovne partnere da je na{ dugogodi{nji uposlenik

OMER ([ERIFA) HAJDAREVI], dipl. ing. ma{.
preselio na ahiret u utorak, 30. 06. 2009. godine u 59. godini.

D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. jula 2009. godine u 15,00 sati na mezarju Ravne bakije. KOLEKTIV UNIONINVEST d.o.o. Sarajevo
N

Obavje{tavamo mnogobrojnu rodbinu, saborce, kom{ije, prijatelje i poznanike da je tijelo na{eg dragog

SABAHUDINA (MUNIBA) HOD@I]A
ekshumirano i identifikovano Ukop i d`enaza }e se obaviti dana 11. 7. 2009. na mezarju Memorijalnog centra Poto~ari, op}ina Srebrenica. Tevhid }e se odr`ati dana 11. 7. 2009. u 17.00 sati a ~eteresnica, dana 21. 8. 2009. u 12 h u Gradskoj d`amiji u Bratuncu op}ina Bratunac. Dragi na{, nikad pre`aljeni Sabahudine, nakon velike patnje u opkoljenoj Srebrenici, zlo~inci ti nisu oprostili `ivot, te su te strijeljali dana 12. 7. 1995. u tvojoj tridesetoj godini `ivota samo 200 metara od ku}e u kojoj si ro|en. Tvoje ime je zauvijek ugra|eno u temelje slobodne, suverene, multietni~ke, nedjeljive, jedne nam i jedine Bosne i Hercegovine kao i imena svih onih koji polo`i{e svoje `ivote za nju. Va{i snovi su odsanjani i na{a zemlja je jo{ ljep{a nego {to ste je vi sanjali. Tvoji najmiliji su veoma ponosni {to su te imali i zauvijek }e{ ostati dio njih, neizbrisivo utkan u njihova sje}anja a zlo~incu nikad ne}e oprostiti niti zaboraviti neizmjeran gubitak i bol koji su im nanijeli. Dragog Allaha d`.{. molimo da ti podari svijetao i prostran kabur i da ti obezbijedi otvorena vrata svih osam d`eneta. O@ALO[]ENI: otac Munib, majka Rabija, k}erka Nadija, sestre Lejla i Aida, sestri}i Inesa, Edin, Tarik, Selma i Kenan, te zetovi Sejdalija i Esad kao i porodice Hod`i}, Mehmedbegovi}, Smajlovi}, Husi}, Gu{i}, Ali}, Hambiralovi}, Ja{arevi}, Red`ovi}, te mnogobrojni saborci, kom{ije, prijatelji i po6681-1tt znanici

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, sestra, tetka i nana

JASMINA RADOVANOVI], ro|. MEKI]
iznenada preselila na ahiret u srijedu, 1. jula 2009. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. jula 2009. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Jovan - Dragan, sinovi Zlatan i Vedran, bra}a Faruk i Ensar, snahe Majda, Ismeta i Dijana, unuka Mioneli, teti} had`i Tarik Badnjevi} sa porodicom, brati~ne Selma i Amra, brati}i Haris i Edin, djever Radomir - Bobo sa porodicom, zaova Smiljana sa k}erkom Jelenom, prijatelj had`i D`emal Dervi{evi} te porodice Radovanovi}, Meki}, Jovanovi}, Badnjevi}, Karahasanovi}, Karamehmedovi}, Zub~evi}, ^au{evi}, Selmanovi}, Kulosmanovi}, Bakija, Had`iselimovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Nak{ibendijskoj tekiji u ulici Potok br. 10. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
6880-1tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

SEJFULAH - SEJFO (SELMO) NAKI^EVI]
preselio na ahiret u srijedu, 1. 7. 2009. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Sena, k}erka Lejla, zet Emir, unu~ad Nihad, Nejira i Emina, bra}a Ibrahim i Ahmet, sestre Fatima i Selmana, zetovi Hal~o i Sakib, snahe Verica i Nermina, svastika D`emila i bad`o Ned`ad, {ura Ismet, brati}i Sanel i Semir, brati~ne Amela, Mirela i Selma, sestri}i Berzad, Nersudin, Ne{ad, Kaim, Haso i Adel, sestri~ne Zlata, Jasmina i D`enefa, te porodice: Naki~evi}, Hrbat, Pra{o, Duco, Memi}, Kadragi}, Hadrovi}, Salihbegovi}, Salihovi}, Halilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u Bosanskoj d`amiji u C fazi u 14.30 sati. Ku}a `alosti: ul. Geteova br. 10. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred zgrade (ul. Geteova 10) sa polaskom u 13.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
9131-1nd`

OMER ([ERIF) HAJDAREVI]
iznenada preselio na ahiret dana 30. 6. 2009. godine u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 7. 2009. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: majka Hasnija, supruga Sabaheta, k}erka Amela, sin Adnan, zet Enes, bra}a Halil, Salko i Rahman, sestre Hajrija i Kadrija, amid`a Mahmut, daid`a Hasib, tetke Rahima, Sehada, Almasa, Husnija i Binasa, punica Hata, {ura Ibrahim, svastika Hidajeta, te porodice: Hajdarevi}, Numanovi}, [iri}, Korora, Vrane{i}, D`evlan, Vranj, Gogali}, Jamakovi}, Had`ija{aragi}, Ramovi}, Mo}evi}, Ho{o, Imamovi}, Klapuh, Solak, Nani}, @uji}, Andri}, Botulja, Ali}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Bosanska 7, Alipa{ino Polje, C-faza. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, Bosanska 7 i ]amila Sijari}a 10 u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
6897-1tt

72

Petak, 3. juli/srpanj 2009.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug i otac

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra, tetka i nana

HAMDIJA - HAMO (ISMET) TELEGRAF^I]
zlatar preselio na ahiret u srijedu, 1. jula 2009. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. jula 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Antonija - Spomenka, sin Edin - Laf, k}erke Arijana i Ajla, bra}a Sead - Jole i Nurija - Muko, sestra Suada - Dada, zet Salem, snahe Ljubica i Paula, brati~ne Mirela, Emina, Mersiha, Amela i Manuela, brati}i Adi, Zlatko, i Amar, sestri} Dino, te porodice Telegraf~i}, Bundo, Sinanovi}, Kusturica, Imamovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u ulici Muje Hrnjice br. 16 (zaobilazni111 ca - Ho{in Brijeg).

prof. dr. ALI] - \EMID@I] (NAZIF) NADIRA
preselila na ahiret u srijedu, 1. jula 2009. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. jula 2009. godine u 14.30 sati na groblju Ravne bakije. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erke Maja i Mirela, sestre Emina i Jasmina, unu~ad Mak i Una, zetovi Branko i Sadudin, snaha Nasiha, brati}i i brati~ne Jasenka, Dijana, Drenko i Nazif, sestri}i Senadin i Haris, te porodice Mu{anovi}, Legat, \emid`i}, Ali}, D`umurk~i}, Had`iomerovi}, Sauka, Musabegovi}, Proli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Hatma dova }e se prou~iti istog dana u 13.20 u Begovoj d`amiji. Ku}a `alosti u ulici Milana Preloga broj 1/II. 9165-1nd`
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD KONJIC Broj: 56 0 P 020694 08 P Konjic, 09. 06. 2009. godine Tu`itelj: Tomi} Zlatan i Tomi} Snje`ana iz Konjica Tu`eni: Sarajli} Damir i Sarajli} Azemina iz Konjica Radi: utvr|enja prestanka ugovora i predaje u posjed stana, vsp. 2.500,00 KM

OGLAS
Dostava tu`be: tu`enim Sarajli} Damiru i Sarajli} Azemini iz Konjica Pozivaju se tu`eni Sarajli} Damir i Sarajli} Azemina iz Konjica da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu u kojoj su tu`itelji Tomi} Zlatan i Tomi} Snje`ana iz Konjica predlo`ili da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se utvr|uje da je ugovor o zakupu zaklju~en 28. 08. 2001. godine izme|u Tomi} Snje`ane i Sarajli} Damira prestao da va`i, te da su tu`eni du`ni predati u posjed tu`iteljima stan u Konjicu, ulica Luka broj 19, sprat 5, broj stana17, oslobo|en od ljudi i stvari, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja i uz naknadu tro{kova postupka. U slu~aju da tu`eni ne postupe u skladu sa odredbama ~lana 70. ZPP-a, tu`itelji predla`u dono{enje presude zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i sve procesne prigovore, izjasniti se u skladu odredbi ~lana 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu, s pozivom na broj predmeta. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Amra Muratbegovi}

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSMAN (ADEM) [AHBAZ
preselio na ahiret u ~etvrtak, 2. 7. 2009. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Jele~ - Fo~a. O@ALO[]ENI: supruga Hasna, sestre Hana, Mula i Bejda, sestri}i had`i Ahmet, Husein, Salko, Osman, Jusuf, Hasan, Ned`ib, Rasim, Uzeir i Sakib sa porodicama, sestri~ne Zuhra, Zehra, Safija, Senada, Azra i Zumra sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, svastike Razija, Fadila, Mulija i Behija sa porodicama, {ure had`i [emso i Meho sa porodicama, te porodice [ahbaz, Buljuba{i}, Panjeta, Mujezinovi}, Suba{i}, Sirbubalo, Suljevi}, ]ulum, Mand`o, Harba, Kurtovi}, [alaka, Hambo, Durmo, Mulavdi}, Merina, Zametica, [ljivo, Ku{e{, ^edi}, Tuzlak, U{to, Kavazi}, Be}irevi}, Bi~evi}, Dobrilovi}, Dizdarevi}, \uderija, Nik{i}, [undo, Mu{anovi}, Musi}, ^orbo, \ozo, Be{irevi}, Srnja, Drinjakovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u Istiklal d`amiji u 14.00 sati. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Istiklal d`amije sa polaskom u 10.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HUMA (BIBA) IMAMOVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. 7. 2009. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 3. 7. 2009. godine u 17.15 sati na mezarju Delija{i - Trnovo. O@ALO[]ENI: sin Esad - Benco, k}erke Fata, Hata, Raza i Mejra, snaha Nermina, zetovi Jusuf, Fehim, Husnija i Ismet, unu~ad Irnel, Irma, Adnan, Amer, D`enan, Armina i Mirnes, djever Sakib, brati}i, djeveri~ne, te porodice Imamovi}, Hod`i}, Mahmutovi}, Kozi}, Bijelonja, Meki}, Konak, Ibri~i}, Katana, ^erkez, [ehovi}, Bajramovi}, Hamzi}, Mizdrak, Osmankovi}, Kuko, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.15 sati, ul. Novopazarska br. 40L. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred studentskih domova u Ned`ari}ima sa polaskom u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 907480 05 Mal Mostar, 19. 01. 2009. godine Op}inski sud Mostar, stru~ni suradnik Branka Krtali}, u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o. Mostar zastupan po zakonskom zastupniku direktoru Stipi Prili}u, a ovaj po punomo}nici Fljorini Tar~uki, ul. Kneza Branimira broj bb protiv tu`enika [trkalj Branko, Vukodolska 41 Mostar radi isplate duga, vsp. 205,34 KM, van raspravno dana 19. 01. 2009. godine donosi slijede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime utro{enih impulsa telefonskog priklju~ka iznos od 205,34 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 63,56 KM po~ev od 30. 10. 2003. goidne pa do kona~ne isplate - na iznos od 53,01 KM po~ev od 07. 12. 2003. godine pa do kona~ne isplate - na iznos od 66,11 KM po~ev od 25. 12. 2003. godine pa do kona~ne isplate - na iznos od 22,66 KM po~ev od 23. 01. 2004. godine pa do kona~ne isplate Te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 76,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama od 19. 01. 2009. godine, kao dana dono{enja presude u roku od 15 pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje U tu`bi tu`itelj navodi da tu`eni nije ni nakon opomene za nepla}anje ra~una i opomene pred utu`enje, izmirio dugovanja na ime utro{enih impulsa {to na dan 07. 07. 2005. godine ukupno iznosi 205,34 KM. Ovaj sud je otpremio dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federacije BiH „Dnevnom avazu“ tu`bu da istu objave obzirom da je tu`eni nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili i izvijestili ovaj sud da su oglas-tu`bu objavili dana 27. 08. 2008. godine. Sukladno odredbi ~l. 348 ZPP-a protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`eniku izvr{ena. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`eniku dostavljena dana 12. 09. 2008. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu (~l. 347. st. 4 ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio ovom sudu odgovor na tu`bu. Obzirom da su ispunjeni uvjeti iz odredbe ~l. 182. ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja. Sukladno odredbi ~l. 386. st. 1. Zakona o parni~nom postupku sud je obvezao tu`enika da tu`itelju naknadi i tro{kove pristojbe na tu`bu u iznosu od 6,20 KM i odluku u iznosu od 3,10 KM, kao i tro{kove objave tu`be „Dnevnom avazu“ u iznosu od 32,00 KM i presude u iznosu od 35,00 KM. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje sukladno odredbi ~lanka 329. ZPP-a. Stru~ni suradnik Branka Krtali}

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

OGLAS
Posl. br. 07 58 Ps 006488 06 Ps Op}inski sud Mostar TU@ITELJ: AUTOPREVOZ Teretni promet d.o.o. Mostar, 25 Studeni bb, TU@ENI: INEX COMERC D.O.O. Doljani, ^apljina, n.r.z.z. ]ori} Dra`ena, Vi{i}i bb 88307 Vi{i}i Radi: isplate, VSP 10.328,59 KM .

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju glavnicu u iznosu od 10.328,59 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos od 2.251,03 KM te~e od 08. 12. 2004. godine, na iznos od 2.855,50 KM te~e od 17. 01. 2005. godine, na iznos od 2.092,73 KM, te~e od 27. 01. 2005. godine i na iznos od 3.129,33 KM te~e od 10. 02. 2005. godine , pa sve do kona~ne isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove postupka sa zakonskom zateznom kamatom od presu|enja od isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~l.182 ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tva se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoja navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2 .ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Rabija Tanovi}

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

sport

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

73

EVROPSKA LIGA Trijumf [irokog Brijega u Ermeniji

Ivankovi} i Tijago otvorili vrata drugog pretkola
Na{ predstavnik potvrdio da je kvalitetnija ekipa od Bananca
Bananc - [iroki Brijeg 0:2, rezultat je prve utakmice prvog pretkola Evropske lige, koja je odigrana ju~er na prekrasnom stadionu Republika u glavnom gradu Ermenije Jerevanu. Iako je protivnik bio velika nepoznanica, nogometa{i trenera Ivice Barbari}a su od prve minute krenuli agresivno na gol Bananca i u prvih 20 minuta pokazali da su objektivno bolja mom~ad.
Ni njema~ki nogomet nije po{te|en ilegalnih transfera

Prelazak bh. igra~a podigao buru u Njema~koj

Savez nemo}an u borbi protiv sumnjivih menad`era
DFB pokrenuo je pro{le godine istragu protiv trenera Mihaela Du{eka, koji u~estvuje u transferima
U njema~kom nogometu vladaju korupcija i pranje novca, a Njema~ki nogometni savez (DFB) samo gleda i ni{ta ne poduzima. Ilegalni menad`eri igra~a uzimaju posao ispred nosa onima koji se ovom profesijom bave legalno, pi{e „Deutsche Welle“. Najbolji je primjer, navodi dalje DW, 21-godi{nji Ajdin @eri}, nekada{nji junior @eljezni~ara, koji je u dresu omladinskih reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupio 12 puta. Tokom pro{le sezone, kada je igrao za SC Idar-Ober{tajn u njema~koj ^etvrtoj ligi, privukao je pa`nju boljih klubova. Krajem pro{le sezone (2008/2009) pre{ao je u SV Elversberg, klub koji igra u Tre}oj njema~koj ligi. Na prvi pogled, ovdje se radi o uobi~ajenom transferu, koji se u Njema~koj svakodnevno doga|a. No, transfer mladog igra~a iz Sarajeva u SV Elversberg razljutio je Njema~ki nogometni savez (DFB). Kako saznaje jedan njema~ki list, transfer @eri}a organizirao je njema~ki trener Mihael Du{ek (Michael Dusek), koji nema dozvolu za rad u Njema~koj. To je izazvalo uzbunu me|u licenciranim menad`erima. DFB je, podsje}a DW, jo{ pro{le godine pokrenuo istragu o ilegalnom radu u vezi sa Du{ekovim transferom mladog golmana Florijana Fromlovica (Florian Fromlovitz) iz Kajzerslauterna u Hanover, koja je u me|uvremenu povu~ena zbog nedostatka dokaza. DFB pri istrazi ne smije koristiti metode kao {to su pretres ku}e ili prislu{kivanje telefona. Zato ne ~udi da do sada nijedan sumnjivi menad`er nije osu|en u Njema~koj, za razliku od Engleske, u kojoj su ka`njavanja ilegalnih menad`era ~esta pojava. Iako je bilo nekoliko prijava poznatih njema~kih savjetnika, Savez se rijetko odlu~uje na (Is. ].) provo|enje istrage.
[ili}: Najbolji igra~ utakmice

Proma{aj Nasbjana
Igra~ utakmice Dalibor [ili} dva puta je odli~no pro{ao po lijevom boku, ali na`alost, u prvom navratu (18. minuta) njegov {ut odbranio je golman Gazarjan da bi samo minutu poslije Peraica bio kratak. U 21. minuti veliku priliku propustili su doma}i. Nazarenko je na lijevoj strani izigrao Dioga i Ljubi}a i ubacio loptu na drugu stativu, ali na sre}u na{eg predstavnika, Nasbjan je sa tri metra proma{io prazan gol. Tim sa Pecare poveo je u 38. minuti. Brazilac Diogo ukrao je loptu Da{janu, uposlio je Vagnera (Wagner), koji je o{tro centrirao u peterac Ermenaca. Peraica je presko~io loptu, a iz drugog plana Ivakovi} je pogodio za 1:0.

Mada su igra~i Bananca ofanzivnije krenuli u nastavku, prvu priliku ponovo su imali [irokobrije`ani. [ili} je izbacio dvojicu igra~a, {utirao na gol Gazarjana, ali je njegov udarac oti{ao malo preko gola.

Barbari}: ^estitka igra~ima
- Ovo je isklju~ivo pobjeda igra~a, kojima ~estitam na velikoj borbi i dobroj igri. Nakon napornog puta i kratkih priprema, odigrali smo veoma kvalitetno, a rezultat toga je aposlutno zaslu`ena pobjeda. Ipak, ne}emo mnogo slaviti, o~ekuju nas naporan put na povratku ku}i i priprema za revan{. Prednost je na na{oj strani, ali treba biti oprezan i utakmicu na Pecari odraditi na najbolji na~in - izjavio je trener [irokog Brijega Ivica Barbari} nakon me~a. Brazilac Tijago (Tiago), koji je sna`no {utirao iskosa, a lopta se odbila od pre~ke i zavr{ila u mre`i. Doma}in je u zavr{nici utakmice imao odli~nu priliku. Gjozaljan je {utirao glavom, a Mari} je vrhovima prstiju izbacio u korner. Tako je na{ predstavnik ostvario veliku prednost uo~i revan{a na Pecari 9. jula u 20.30 sati.
D. KNEZOVI]

Mari}eva odbrana
U 66. minuti pitanje pobjednika je rije{eno. [ili} je ponovo bio u ulozi asistenta, a njegov slalom i filigransko proigravanje iskoristio je

Bananc
Stadion Republika u Jerevanu Gledalaca: 5.000 Sudija: Jan Jilek (^e{ka) 7 Pomo}nici: Antonin Kordula i Petr Vislo`il (obojica iz ^e{ke) Delegat: Mihail Kasabov (Bugarska) Strijelci: 0:1 - Ivankovi} (38), 0:2 - Tijago (66) @uti kartoni: Martinovi} ([iroki Brijeg) Igra~ utakmice: Dalibor [ili} ([iroki Brijeg) 7,5

0

(0:1)

2

[iroki B.
[IROKI BRIJEG Mari} 7 Diogo 6,5 Renato 6,5 Topi} 6,5 (76. Brekalo -) Bari{i} 6,5 Vagner 7 Ivankovi} 7 Martinovi} 7 [ili} 7,5 Ljubi} 6 (27. Zovko 6,5) Peraica 6 (61. Tijago 7) Trener: Ivica Barbari}

BANANC Gazarjan 6 Grigorjan 6,5 Nazarenko 6 Kavasiv 6,5 Kako{jan 6 Voskanjan 6,5 (74. Romanenko -) Kasule 6,5 Da{jan 6,5 Nasbjan 6 (46. Gjozaljan 6,5) Kitasijan 6 (71. Stepanjan 6) Melkonjan 6,5 Trener: Armen \ulbudagjanc

Izvje{taj Radne grupe za finansijske aktivnosti

Kriminalci koriste nogomet za pranje novca
Izvje{taj Radne grupe za finansijske aktivnosti („Financial Action Task Force“, FATF) upozorava kako kriminalci koriste nogomet za pranje novca. FATF, nezavisno me|uvladino tijelo koje razvija i promovira politiku za za{titu globalnog finansijskog sistema od pranja novca i finansiranja terorizma, dodaje da kriminalci kupuju nogometne klubove, obavljaju transfere igra~a, kontroliraju kla|enje, prava na TV prijenose i sponzorstva. U izvje{taju je, tako|er, navedeno da se globalno najpopularniji sport koristi kao mehanizam za izvo|enje razli~itih kriminalnih aktivnosti, poput trgovine ljudima, korupcije, trgovine drogom (doping) i poreznih pronevjera. - Postoje veze izme|u kriminalnih organizacija i svijeta nogometa, od me|unarodno organiziranih kriminalnih organizacija do lokalnih sa vezama s ni`im ligama, pa ~ak i sa amaterskim nogometom - navedeno je u izvje{taju FATF-a.

Asmir Begovi} se odlu~io za BiH

Predaje zahtjev za novi bh. paso{
Golman engleskog Portsmuta Asmir Begovi} odlu~io je definitivno da kanadski dres zamijeni za bosanskohercegova~ki. Asmir, koji je do sada nastupao za omladinske reprezentacije Kanade, idu}e sedmice }e u Ambasadi BiH u Londonu predati zahtjev i potrebne dokumente za dobivanje novog paso{a, bez kojeg ne mo`e nastupiti za na{ dr`avni tim. Zanimljivo je da }e u Begovi}evom slu~aju biti napravljena iznimka s obzirom na to da na{a Ambasada, zbog prelaska na izdavanje biometrijskih paso{a, trenutno ne prima zahtjeve, potvrdili su nam amabsadorica u Londonu Jadranka Negodi} i {efica konzularnog odjeljenja Enisa Had`ovi}. - Napravit }emo zakonski izuzetak i na{em mladom sportisti iza}i ususret. ^ast nam je i zadovoljstvo da pomognemo na{oj fudbalskoj selekciji u nastojanju da se domogne narednog Svjetskog prvenstva, a ujedno smo sretni {to mo`emo zadr`ati jo{ jednog gra|anina u dr`avljanstvu BiH - kazala je Negodi}. Asmir je, ina~e, jo{ na godi{njem odmoru. U Portsmut dolazi u nedjelju nave~er, a ve} u srijedu sa klubom odlazi na pripreme i ima samo dva slobodna dana da do|e u London i preda zahtjev za zamjenu paso{a s obzirom na to da mu je staN. A. ri izdat 2000. godine.

UEFA usvojila nove mjere protiv rasizma

Sudije nakon upozorenja mogu prekinuti me~
UEFA je ju~er usvojila nove mjere koje sudijama daju ve}e ovlasti u slu~ajevima rasisti~kih ispada na stadionima, {to uklju~uje i prekidanje utakmice. Prema novim pravilima, ~im primijete rasisti~ke uzvike, arbitri su du`ni prekinuti utakmicu i putem razglasa upozoriti gledaoce na pona{anje, a ako to ne uspije, onda mogu prekinuti susret na pet do 10 minuta. U slu~aju da se, nakon {to igra bude nastavljena, ispadi ponove, kona~na, tre}a mjera je definitivni prekid utakmice. Nakon toga, UEFA }e odlu~iti o kaznama za krivce, a mjere }e obuhvatati registraciju me~a slu`benim rezultatom, suspenziju stadiona, nov~ane i druge sa(M. T.) nkcije.

Begovi}: Ambasada u Londonu napravit }e iznimku

Faik Kolar optimista pred premijerliga{ku sezonu

Olimpik }e do Sarajeva u 4. kolu imati devet bodova
Kurto se sjajno pripremio, sara|uje sa Spalevi}em kao da su godinama igrali zajedno, ka`e Kolar
Uo~i dana{njeg polaska na Kupres ~lan stru~nog {taba novog premijerliga{a Olimpika Faik Kolar ka`e da je zadovoljan do sada u~injenim u toku priprema te najavljuje da }e „Vukovi“ igrati itekako va`nu ulogu u predstoje}em prvenstvu. Kolar svoj optimizam bazira na jakim poja~anjima, koja je Olimpik doveo u minulom prijelaznom roku, ali i na rasporedu u otvaranju sezone. - Zadovoljni smo `rijebom, naro~ito to va`i za prvih sedam kola. Do derbija sa Sarajevom na Grbavici u 4. kolu o~ekujemo na svom kontu svih devet bodova, protiv Modri~e i Travnika ku}i te protiv Vele`a u gostima - optimista je prvi saradnik Husrefa Musemi}a. Kolar isti~e kvalitet poja~anja, ali ipak u prvi plan gura je-

74

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

sport

@ELJEZNI^AR „Plavi“ anga`irali napada~a Jedinstva

Me{anovi} se priklju~io, Osim ~eka jo{ poja~anja
Trebaju nam jo{ trojica ili ~etvorica fudbalera sa kojima }emo mo}i graditi igru, ka`e trener @elje
Alen Me{anovi} (33) prvi je novajlija u timu sa Grbavice. Sada ve} biv{i napada~ biha}kog Jedinstva, koji je pro{le sezone po~eo `ivjeti drugu fudbalsku mladost, priklju~io se treninzima @eljezni~ara u Me|ugorju i menad`er @elje Amar Osim mo}i }e ra~unati na njega u narednoj sezoni. - Za sada je on jedini za kojeg se mo`e re}i da je tu, ostale igra~e ~ekamo. Ne bih da govorim o imenima, ali nam trebaju jo{ trojica ili ~etvorica fudbalera koja }e odmah mo}i usko~iti i na kojima }emo mo}i graditi igru - kazao je Osim. I poslije dva dana provedena u Me|ugorju Amar nije promijenio mi{ljenje kada je rije~ o igra~kom kadru kojim raspola`e.
Osim: Igra~i pomalo dolaze sebi

Kolar: Zadovoljan `rijebom

Ugovori sa jo{ trojicom
Olimpik je odlu~io da u svojim redovima ostavi trojicu igra~a koji su u proteklom periodu bili na probi. To su Milo{ Mladenovi}, Azur Velagi} i Nermin Spahovi}. Vezni igra~ Mladenovi}, koji je ro|en 1990. godine, dnog igra~a koji je i u Prvoj ligi FBiH imao va`nu ulogu u timu. - Kurto se sjajno pripremio i na treninzima izvrsno sara|uje sa Spalevi}em, kao da su godinama igrali zajedno - ka`e Kolar. Olimpik }e danas otputovati do{ao je u Olimpik iz Vo`dovca iz Srbije. Godinu mla|i Velagi} pro{ao je Bajernovu {kolu fudbala. Tako|er, igra u veznom redu. Napada~ Spahovi} (1991.) dijete je Olimpika, a proteklu sezonu igrao je za Ozren. u Posu{je, gdje }e odigrati prvu test-utakmicu sa Zrinjskim. Odmah nakon me~a ekipa ide na Kupres, gdje }e provesti deset dana. Od 17. jula, planirane su pripreme u Od`aku.
F. JELA[KOVI]

- Dobro, fizi~ki pomalo dolaze sebi, za razliku od onoga na po~etku, ali i dalje stojim iza svega onoga {to sam ranije rekao, da je ovaj igra~ki kadar siroma{an. Mo`da }e se neko od igra~a zbog toga uvrijediti, ali to je tako. [to se ti~e onih igra~a koji su mo`da manje poznati, a ovdje su sa nama, poput Mujkanovi}a, ^oli}a ili Mehi}a, kojeg sam trenirao kada je bio mali, nekoliko ih posjeduje prostor za napredak, ali je to u ovom trenutku sve. Mo`da neko od njih i bude li~io na igra~a, ali daleko od toga da na njima mo`emo graditi igru sljede}e sezone - kazao je menad`er „Plavih“.
A. ^.

Golman Travnika u potrazi za anga`manom

Nurkovi} jo{ trenira sa Vislom, prate ga Saturn i Verder
Golman Travnika i bh. reprezentativac Adis Nurkovi} i dalje je sa poljskom Vislom na pripremama u Austriji. Nakon nastupa protiv Ru`emberoka, na golu Visle stajao je i protiv ma|arskog Ujpe{ta u srijedu uve~er, a kona~an rezultat glasio je 1:1. Stru~ni {tab poljskog prvaka zadovoljan je Nurkovi}em i dat }e mu novu priliku ve} sutra u prijateljskom susretu protiv hrvatskog prvoliga{a Rijeke. - U stalnom sam kontaktu sa Nurkovi}em. On je za sada zadovoljan. Na ovim prijateljskim me~evima prate ga i predstavnici ruskog Saturna te njema~kog Verdera pa jo{ nije definitivno gdje }e nastaviti karijeru - rekao nam je Midhet Saraj~i}, sportski direS. P . ktor Travnika.

Sloboda dogovorila dolazak lijevog beka

Moranjki} umjesto Kuduzovi}a
U nizu brojnih odlazaka zabilje`ili smo i jedan dolazak u Slobodu. Naime, tuzlanskoj ekipi priklju~io se Jasmin Moranjki} (25), lijevi bek zeni~kog ^elika, koji je na~elno dogovorio transfer, ali jo{ nije potpisao ugovor, ba{ kao ni napada~ Lakta{a Senad Muji}. Obojica, ina~e, treniraju sa Slobodom. Moranjki}, koji bi trebao potpisati jednogodi{nji ugovor, bit }e rje{enje za lijevi bok s obzirom na to da je Elmir Kuduzovi} najavio odlazak. Tako|er, Sloboda je na dobrom putu da u svoje redove dovede i Damira Husi}a iz Zvijezde, koji igra u vezi, a nije se uspio dogovoriti o produ`avanju saradnje sa klubom iz Grada~ca. E. M.

Travnik minimalno pora`en od Ksamaksa

Selimovi} }e anga`irati napada~a iz Obale Slonova~e
Nogometa{i Travnika ponovo su preksino} izgubili na turneji u [vicarskoj, ovog puta od prvoliga{a Ksamaksa sa 2:3. Nakon nekoliko uvjerljivih poraza, ekipa trenera Ned`ada Selimovi}a dr`ala je protiv Ksamaksa nerije{en rezultat od 2:2 do 88. minute, kada je primila tre}i pogodak. Travnik je nastupio u sastavu Ba{karad, Klo, Bradari}, Helvida, Terzi}, Hod`i}, E. Varupa, Aka, Daudi, Doua, Savi}. Jo{ su igrali Deli}, N. Varupa, Doli}, Panti}, Tabakovi}, Adilovi} i Pranjkovi}. Golove za Travnik postigli su Doua i Savi}. Upravo bi ovaj prvi mogao nastaviti karijeru na Piroti. - Mislim da }emo anga`irati napada~a iz Obale Slonova~e. Stefan Doua (Stephane) ro|en je 1984. godine i igra~ je kakav nam treba u vrhu napada. Donedavno je nastu-

Moranjki}: Trebao bi potpisati na godinu

Danas sjednica Izvr{nog odbora NS FBiH

„Veziri“ u kampu Lis kod Berna

Odluka o prvaku Druge lige Centar
Izvr{ni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH trebao bi na dana{njoj sjednici staviti ta~ku na spor Gora`da i Famosa i odlu~iti ko je prvak Druge lige Centar, odnosno ko }e idu}e sezone igrati u vi{em rangu. Podsjetimo, Komisija za propise utvrdila je da je zahtjev Famosa za za{titu zakonitosti osnovan nakon {to su komesar za takmi~enje i Apelaciona komisija presudili u korist Gora`da. Slu~aj se odnosi na navodno nepravilnu registraciju igra~a Orli}a zbog ~ega je ova ekipa za zelenim stolom izgubila me~ sa Gora`dem, koji je zavr{en sa 2:2, a Gora`dani su, sa ta dva boda, zauzeli prvo mjesto. U protivnom, prvak bi bio Famos.
S. Sp.

pao za {vicarski Dudingen, a trenutno je slobodan i ne}e biti problema da karijeru nastavi u Travniku rekao je Selimovi}. Travni~ani ve~eras igraju po-

sljednju utakmicu u [vicarskoj protiv Serveta, a ve} sutra iz trenutne baze u kampu Lis kod Berna krenut }e nazad, u BiH.
S. PINJO

Leotar kompletira igra~ki kadar

Do{ao Ra{evi}, ~eka se Risti}
Jovica Vico i Rajko Komneni} jo{ se nisu priklju~ili pripremama Leotara. Mom~ilo Mrkaji} je to uradio na ju~era{njem treningu, na kome se pojavio i Dejan Ra{evi}, dosada{nji ~lan banjalu~kog Borca. U Leotaru sutra o~ekuju dolazak napada~a Dragana Risti}a, koji je prethodne sezone igrao u kragujeva~kom Radni~kom.
M. P .

sport

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

75

Me|unarodni fudbal
Materaci ostaje u Interu
Italijanski reprezentativac Marko Materaci (Marco Materazzi) potpisao je novi ugovor sa Interom, ~iji }e dres nositi i u naredne tri sezone. - Bit }u u klubu do kraja `ivota, a to ne govorim u prenesenom zna~enju. Na odmor idem presretan - rekao je 35-godi{nji defanzivac Intera, koji je za milanski klub u prethodnih osam sezona zabilje`io 245 nastupa Materaci: Osam sezona postigav{i 20 golova. u Interu

„Galaktikosi“ u milionima eura

Advokat potpisao ugovor sa Belgijancima

93

Kristijano Ronaldo

68

Kaka

35

Karim Benzema

15

Raul Albiol

5

Alvaro Negredo

3

Manuel Pelegrini

TRANSFERI Real zavr{io dogovor sa Karimom Benzemom

Perezovih 219 miliona eura
Lion }e dobiti od Reala izme|u 35 i 41 miliona eura
U srijedu je bila samo glasina, a ju~er je posao zavr{en - Lion je objavio da su pregovori zavr{eni i da }e Karim Benzema ubudu}e nositi dres madridskog Reala. Francuski klub objelodanio je da }e za reprezentativnog napada~a odmah dobiti 35 miliona eura, ali i da bi njegova cijena mogla dosti}i 41 milion eura ako se doka`e u Madridu. Real je potvrdio dogovor dodav{i da }e Karim potpisati na {est godina. Benzema je ve} peto poja~anje koje je rastro{ni predsjednik Reala Florentino Perez doveo u Madrid u stvaranju novih „Galaktikosa“. Prije njega, pali su dogovori sa Kakom, Kristijanom Ronaldom (Cristiano), Raulom Albiolom te sa mladim Alvarom Negredom iz Almerije. Podatak da je Perez za ovu petoricu igra~a te za trenera Manuela Pelegrinija (Pellegrini) platio nevjerovatnih 219 miliona eura, vrijedan je strahopo{tovanja. Odluku o transferu donio je sam Benzema, {to je ubrzalo pre-

Holan|anin Dik Advokat (Dick Advocaat) potpisao je ugovor sa Belgijskim nogometnim savezom, ~iju }e selekciju preuzeti 1. januara 2010. godine. [ezdesetjednogodi{nji trener Zenita zamijenit }e na klupi Belgije Renea Vanderejkena (Vandereycken), koji je dobio otkaz nakon dva poraza od Bosne i Hercegovine. Advokat: Na novom poslu Advokat je na Evropskom prvenstvu 2004. od 1. januara godine doveo reprezentaciju Holandije do polufinala, a u karijeri je vodio jo{ PSV i Rend`erse.

Popesku radio za Sekuritateu
Biv{i rumunski reprezentativac Georg Popesku (Gheorghe Popescu) priznao je da je za vrijeme re`ima Nikulajea ^au{eskua (Niculae Ceausescu) radio kao dou{nik tajne policije Sekuritatee. On je priznao da je, kao fudbaler Univerzitatee iz Krajove, napisao i dostavio tajnoj policiji ~etiri izvje{taja o svojim suigra~ima. Prema pisanju rumunskih medija, Popesku je za Sekuritateu radio do 1989. godine, kada je ^au{esku svrgnut sa vlasti.

Lusio napu{ta Bajern
Bek Bajerna, Brazilac Lusio (Lucio) izjavio je kako namjerava napustiti klub nakon {to je ~uo da ga novi trener Luis van Gal (Loius Van Gaal) nema u planu. Tridesetjednogodi{nji Brazilac, koji je bio kapitan „Karioka“ na nedavnom finalu Kupa konfederacija, nije bio na prvom treningu Bajerna, jer mu je odmor produ`en. Lusio: Van Gal ga ne `eli

Man~ester siti otjerao ~etvoricu igra~a
Man~ester siti otpustio je ~etvoricu fudbalera: Nijemca Ditmara Hamana (Dietmar Hamann), biv{e engleske reprezentativce Darijusa Vasela (Darius Vassell) i Denija Milsa (Danny Mills) te Majkla Bola (Michael Ball). Menad`er sitija Mark Hjuz (Hughes) povukao je ovaj potez kako bi oslobodio mjesta za zvu~nije fudbalere koji bi se trebali prilju~iti ve} dovedenim poja~anjima Rokeu Santa Kruzu (Roque Cruz) i Garetu Beriju (Gareth Barry).

Milan bacio oko na Krau~a
Benzema: Preporuka Zinedina Zidana

govore sa Realom. Zna~ajnu rije~ imala je i Realova legenda Zinedin Zidan (Zinedine Zidane), sada savjetnik u klubu, koji je Realu preporu~io Benzemu nakon {to je postalo jasno da od transfe-

Riberi: Ili Real ili ni{ta
Ko bi mogao biti sljede}i Silva, Liverpulov ^abi Alonso (Xabi) ili Alvaro Arbeloa? Ili mo`da Frank Riberi (Franck Ribery)? Real je poodavno naciljao francuskog majstora, ali Bajern odbija sve ponude iz Madrida pod izlikom da on nije na prodaju. No, mo`da se i tu ne{to promijeni, jer je Riberi rekao za „L ’Equipe“ kako `eli napustiti Bajern i pre}i u Real. - Odlu~io sam, `elim oti}i. Bit }e ili Real ili ni{ta - rekao je Riberi.

ra {panskog napada~a Davida Vilje (Villa) ne}e biti ni{ta. Benzema je ~lan Liona od 2004. godine. U sezonama 2007. i 2008. bio je najbolji strijelac francuske lige. Klub ga je `elio zadr`ati jo{ sezonu, ali je ponuda Reala promijenila situaciju. Benzemu je `elio i Man~ester junajted, ali }e se engleski prvak sada morati okrenuti drugim rje{enjima. Real, pak, ide dalje - slijedi David Silva, za kojim Madri|ani po~inju potjeru. Za njega su, za po~etak, ponudili 25 miliona eura, ali je problem to {to igra~ Valensije i {panski reprezentativac (M. T.) `eli u Barcelonu.

Osim Emanuela Adebajora (Emmanuel Adebayor) i Luisa Fabijana (Fabiano), Milan je bacio oko i na Pitera Krau~a (Peter Crouch), ~lana Portsmuta. Visoki Englez napustit }e ovog ljeta Portsmut, ali nije poznato gdje }e nastaviti karijeru. „Rosoneri“ tra`e novu soluciju nakon {to se izjalovio poku{aj do(M. T.) vo|enja Edina D`eke.

U prodaji

Mi{el Platini priznao da je nemo}an

Jo{ ne mogu zaustaviti megalomanske transfere
Mi{el Platini (Michel Platini), predsjednik Evropske nogometne federacije (UEFA), ponovo je, u razgovoru za francuski „L ’Equipe“, spomenuo megalomanske transfere u evropskom nogometu. Od trenutka kada je do{ao na du`nost prvog ~ovjeka evropskog nogometa Platini je nagla{avao da }e se boriti protiv takvih transfera te da `eli izjedna~iti nogometnu Evropu. Bio je glavni protivnik razdvajanja nogometnih polova na velike i male klubove, ali je ovog ljeta mogao samo posmatrati dok je novi-stari predsjednik Real Madrida Florentino Perez potro{io vi{e od 200 miliona eura na Kristijana Ronalda (Cristiano), Kaku, Karima Benzemu i Raula Albiola. - [ta sam mogao? Ne mogu zaustaviti jake klubove da rade takve transfere. Jo{ ne mogu, ali sam siguran da za tri-~etiri godine ne}e biti takvih primjera ili ne u tolikoj mjeri kao {to je trenutno - rekao je Platini. (Is. ].)

Platini: Transferi nisu u duhu fer-pleja

76

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

sport

K-1 Sve spremno za ve~era{nju no} borbi u Zetri

Poturak obe}ava spektakl
U glavnoj borbi „Bh. ma{ina“ protiv ^eha Vondra~eka
Serena Vilijams: Pripao joj triler protiv Dementijeve
(Foto: AP)

TENIS Zavr{nica `enskog dijela turnira

U finalu sestre Vilijams
Serena nakon velike drame savladala Dementijevu Venus prepustila Ruskinji Safin samo jedan gem
Ameri~ke teniserke, sestre Serena i Venus Vilijams (Williams) borit }e se sutra za naslov pobjednice Vimbldona, epilog je ju~era{njih polufinalnih me~eva. Serena je eliminirala Ruskinju Elenu Dementijevu u me~u koji je trajao ~ak dva sata i 49 minuta, {to je najdu`e u historiji Vimbldona. U duelu za pam}enje Serena se nekoliko puta uspjela izvu}i iz te{ke pozicije te spasiti jednu U odlu~uju}em setu prvu prednost stekla je Dementijeva poslije brejka za 3:1 da bi Serena vratila brejk ve} u sljede}em gemu. Ruskinja je zatim propustila me~loptu, a Vilijams je napravila brejk za 7:6 te uspje{no servirala za me~ i plasman u finale. Pamtit }e se i drugi polufinalni susret, ali po debaklu zvani~no najbolje igra~ice svijeta, Ruskinje Dinare Safine, koja je protiv Venus osvojila samo jedan
Sa konferencije za novinare: Borci obe}avaju sjajan {ou
(Foto: F. Fo~o)

U Olimpijskoj dvorani Zetra ve~eras bi trebao biti odr`an pravi K-1 spektakl. No} borbi obilje`it }e devet okr{aja u kojima }e 18 takmi~ara tra`iti pozivnicu za zavr{ni turnir najbolje {esnaestorice evropskih K-1 boraca krajem godine u Bukure{tu. Dakle, sarajevski turnir su kvalifikacije za odlazak u Japan. Glavna borba ve~eri bit }e izme|u „Bh. ma{ine“ D`evada Po-

Ju{ko: Impresioniran Sarajevom
Glavni promotor ve~era{njih borbi Igor Ju{ko rekao je kako ima veliko po{tovanje prema D`evadu Poturku, koji se, uz borbu, odlu~io baviti i organizacijom ovakvih doga|aja. turka i ~e{kog borca Petra Vondra~eka. Tokom ju~era{nje konferencije za novinare ^eh se samo smijao, a borbu je najavio u {ali rekav{i: - Prepla{io sam se D`evada. Od straha ne mogu ni{ta re}i. Nemam komentara. Ipak, Vondra~ek se ne{to poslije uozbiljio. - Poturka poznajem veoma dugo i imam veliki respekt prema njemu. On je veoma jak borac. Potrudit }u se da borba bude odli~na i da gledaoci vide sjajan {ou - rekao je. Na{ borac je veliki dio energije morao ulo`iti u organizaciju ve~era{njeg {oua. No, D`evad smatra da mu to nije smetalo u pripremi za borbu protiv Vondra~eka. - Gre{ke ne smije biti. Ono {to - Impresioniran sam Sarajevom i dvoranom. Borci koji su do{li su me|u najboljima u Evropi. Siguran sam da }e ve~eras biti sjajan {ou i da }e gledaoci u`ivati u spektaklu - rekao je Ju{ko. sam vidio u Evropi i svijetu na sli~nim spektaklima, poku{ao sam prebaciti ovdje, da gledaoci u Zetri to vide. ^eh je sjajan borac. Ima dosta uspjeha i pobjeda. Vjerujem u sebe i svoje kvalitete. Borit }u se maksimalno oprezno sa `eljom da pobijedim - rekao je Poturak. Jedan od najpoznatijih K-1 boraca koji }e ve~eras nastupiti u Zetri je Mostarac [tefan Leko, koji je imao dosta uspjeha i u`iva veliki ugled i u Japanu. - U svojoj dr`avi nastupit }u prvi put i veoma mi je drago zbog toga. Zahvalio bih D`evadu i sponzorima {to su to omogu}ili - rekao je Leko. Specijalni gost ve~era{njeg programa, koji u Zetri po~inje u 19.45 sati, bit }e proslavljeni „Cro A. N. Cop“ Mirko Filipovi}.

Danas polufinale tenisera
Danas su na programu me~evi polufinala kod tenisera. Parovi: Ro`er Federer ([vicarska) me~-loptu i, na kraju, ostvariti jo{ jedan plasman u finale presti`nog turnira. Nakon {to je prvi set pripao Dementijevoj u taj-brejku (7:4), Amerikanka se uspjela vratiti u igru serijom as-udaraca u fini{u drugog. Tomi Has (Njema~ka), Endi Rodik (SAD) - Endi Marej (Velika Britanija). gem. Tako }e Venus u duelu sa Serenom braniti trofej. Rezultati polufinala: Serena Vilijams (SAD, 2) - Elena Dementijeva (Rusija, 4) 6:7, 7:5, 8:6, Venus Vilijams (SAD,3) - Dinara Safina (Rusija, 1) 6:1, 6:0. (A. Dr.)

Raspored me~eva
Bit }e odr`ano devet borbi, u kojima }e se sastati: Haris ]utuk (BiH) - Jan Asolt (Ma|arska), Muamer Tufek~i} (BiH) - Mate Zentai (Ma|arska), Matias Bari} (Hrvatska) - Sebastijan ^obanu (Rumunija), Dragan Jovanovi} (Srbija) - Domagoj Ostoji} (Hrvatska), Vjeslav Kva{njijevski (Poljska) - Katalin Morosanu (Rumunija), Mladen Bo`i} (Srbija) - Kos Vesels (Holandija), D`ejms Filips (Njema~ka) - Korneliju Rus (Rumunija), Sanid Imamovi} (BiH) - [tefan Leko (Njema~ka), Petr Vondra~ek (^e{ka) - D`evad Poturak (BiH).

OK Kakanj ostao bez predsjednika

Bjelopoljak podnio neopozivu ostavku
Mirsad Bjelopoljak ne `eli vi{e biti na ~elu Odbojka{kog kluba Kakanj, najtrofejnijeg sportskog kolektiva u ovom gradu, koji je pod njegovim vodstvom dvije godine uzastopno osvojao duplu krunu. - Nemam vi{e motiva i ne vidim svrhu svog daljnjeg djelovanja u klubu - kazao je sada ve} biv{i predsjednik Kaknja, koji je u srijedu na sjednici Izvr{nog odbora podnio neopozivu ostavku. Stvarni razlozi njegove demisije nisu poznati, ali je, izgleda, presudila nezainteresiranost op}inskih struktura i sponzora, koji su okrenuli le|a klubu kada je bio u najve}em zamahu. Ostavka predsjednika Bjelopoljaka desila se u najgorem trenutku, jer je upravo u toku prijelazni rok i pitanje je da li }e u Kaknju ostati igra~i sa strane, koji su, uglavnom, sa~injavali udarnu postavu. Upitan je i ostanak trenera Edina Bakovi}a, koji je, zbog porodi~nih razloga, jo{ ranije najavio M. Ko. mogu}nost odlaska.

Mediteranske igre u Peskari

Svjetski rekord Fabera
Na{i bez zna~ajnijih rezultata
I dok je u pliva~kom bazenu oboren jo{ jedan svjetski rekord, na{i sportisti na Mediteranskim igrama u Peskari opet nisu zabilje`ili zna~ajnije rezultate. [panski pliva~ holandskog porijekla A{vin Vildeber Faber (Aschwin Wildeboer) postavio je novi svjetski rekord na 100 metara le|no preplivav{i dionicu za 52,38 sekundi. [panac je isplivao rekord u finalu {tafetne utrke 4 x 100 metara mje{ovito. Za 16 stotinki popravio je rezultat Amerikanca Arona Pirsola (Aaron Peirsol) sa pro{logodi{njih Olimpijskih igara u Pekingu. Od na{ih, d`udistkinja Dejana Komljenovi} u kategoriji do 48 kilograma do`ivjela je dva poraza, prvo od Elene Moreti (Italija), a zatim i u repesa`u od Al`irke Merijem Muse (Meriem Moussa). Atleti~arka Gorana Cvijeti} odradila je dva nastupa na prepona{kim utrkama, na 400 metara je izborila finale i s vremenom 1:01,02 zauzela sedmu poziciju, dok je na 100 metara ispala u polufinalu. Sutra su na borili{tima biciklisti Albedin @igi}, Vedad Kari} i Mile Kova~ te d`udista Franjo Zadro, koji je u Peskaru do{ao iz Londona, gdje je na jakom turniru osvojio zlatnu medalju u kateIs. ]. goriji do 66 kilograma.

Odbojka{ki reprezentativac promijenio sredinu

Kenan Halilovi} iz Kana pre{ao u A`aksio
Kenan Halilovi}, reprezentativac Bosne i Hercegovine u odbojci, odmara se ovih dana u rodnoj Kalesiji, a 10. avgusta vratit }e se u Francusku, gdje igra profesionalno. No, ne}e u Kan, za koji je do sada nastupao, nego }e na Korziku s obzirom na to da je pre{ao u A`aksio. - Sa Kanom sam osvojio peto mjesto u minuloj sezoni. Igrali smo i u plej-ofu, ali smo ispali u prvom kolu. U Kanu mi je bilo dobro, ali sam odlu~io da prihvatim ponudu A`aksija, kluba koji je ove godine u{ao u elitno dru{tvo - kazao nam F. S. je Halilovi}.

Faber: Plivao u {tafeti

(Foto: AFP)

sport

Dnevni avaz, petak, 3. juli/srpanj 2009.

77

Kapiten Bosne odlazi u Ukrajinu

KO[ARKA Na{ igra~ ide na posudbu iz Barcelone

Ikoni} prelazi u Donjeck
Ne mogu se odazvati pozivu selektora, ka`e drugi strijelac bh. tima u pro{lim kvalifikacijama
Goran Ikoni} nastavit }e karijeru u Ukrajini. Pro{losezonski kapiten Bosne ASA BH Telecoma ka`e da je dogovorio sve detalje ugovora sa ekipom Donjecka te da bi u narednim danima trebao i formalno postati ~lan ukrajinskog prvoliga{a. - Da, uspje{no sam zavr{io pregovore, ostalo je jo{ da potpi{emo ugovor, {to }u uskoro uraditi - potvrdio nam je 29-godi{nji ko{arka{ (196 centimetara). Istovremeno, Ikoni} dodaje da se ne}e mo}i odazvati pozivu selektora Mensura Bajramovi}a. - @ao mi je, volio bih da su okolnosti druga~ije, ali postoje privatni razlozi zbog kojih ove godine ne mogu igrati za reprezentaciju - rekao je Ikoni}. I sam Bajramovi} je prije nekoliko dana izjavio da je Ikoni}ev nastup u avgustovskom bara`u za Evropsko prvenstvo pod upitnikom. Sada je, me|utim, jasno da se jedan od najboljih bh. {utera ne}e pojaviti na pripremama, koje po~inju 8. jula u Zenici.

Nihad \edovi} na putu za Manresu
Bh. reprezentativac dobit }e priliku da se doka`e u najja~oj evropskoj ligi, {panskoj ACB
Nihad \edovi} napokon bi mogao u kontinuitetu odigrati ~itavu sezonu u najja~oj evropskoj ligi, ali ne u dresu Barcelone. [panski mediji tvrde da }e 19godi{nji bh. ko{arka{ki reprezentativac (198 centimetara) oti}i na posudbu u redove Manrese, koja je pro{le sezone zauzela deseto mjesto u {panskom prvenstvu (ACB) sa omjerom od 14-18. Isti izvori dodaju da se za bh. ko{arka{a interesira vi{e klubova iz ACB lige, ali da je on najbli`i Manresi. Navodi se da \edovi}

Ikoni}: Ne}e igrati u bara`u

Velika konkurencija
Konkurencija u prvom timu Barcelone je, zaista, impresivna, a sada }e biti jo{ ja~a. Ekipi je pristupio ameri~ki krilni centar Pit Mikel (Pete Mickeal) iz Tau keramike, a najavljen je i dolazak senegalskog centra Bonifejsa Ndonga (Boniface) iz Unikaha Malage, koji }e za dvogodi{nji ugovor zaraditi 3,2 miliona dolara. Ekipu bi moglo napustiti krilo Er{an Iljasova (Ersan Ilyasova), za kojeg se interesira NBA klub Milvoki.
\edovi}: Osvojio titulu sa Barcelonom

Ikoni} je u pro{lom kvalifikacionom ciklusu bio drugi strijelac bh. reprezentacije (10,7 poena u prosjeku), iza Mirze Teletovi}a (11,8), za kojeg, tako|er, postoje mali izgledi da }e E. J. nastupiti u bara`u.

za svoje godine pokazuje izuzetnu zrelost i fizi~ki je dominantan, {to je potvrdio na kaljenju u Barceloninoj filijali Korneli. Klub koji je pro{lu sezonu po~eo u Tre}oj {panskoj ligi (LEB), sada se priprema za Drugu. U tome najve}e zasluge ima upravo \edovi}, koji je naro~ito blistao na finalnom turniru LEB-a u Fuenlabradi, u kojem je u dva me~a postigao 65 poena. Istovremeno je trenirao sa seniorima Barcelone, sa kojima je

osvojio titulu prvaka [panije. Naime, uo~i finalne serije protiv Tau keramike povrijedio se krilni igra~ Lubo{ Barton pa je trener Barcelone ^avi Paskval (Xavi Pascual) u ekipu uvrstio \edovi}a. U redove Barcelone \edovi} je stigao 2007. iz Bosne. Standardni je reprezentativac BiH i jedan od onih od kojih se o~ekuje da predvodi na{ tim u predstoje}em bara`u za Evropsko E. J. prvenstvo.

Nakon dolaska Samira Leri}a

^apljinu poja~ao i Ivan Bakovi}
Nakon centra Samira Leri}a, ^apljina Lasta anga`irala je jo{ jedno poja~anje, jer je ugovor sa povratnikom u najvi{i rang bh. ko{arke potpisao bek Ivan Bakovi}. - Ostale ponude bile su, uglavnom, nekonkretne i nije mi bilo te{ko da donesem odluku. S obzirom na igra~e koji su blizu potpisivanja ugovora, mislim da }emo sigurno imati tim dostojan Lige za prvaka. O borbi za opstanak ne `elim ni razmi{ljati - istakao je Bakovi}. On je prije godinu, tako|er, nastupao za ^apljinu i bio prvi strijelac Lige 13 u BiH, ali je klub zavr{io sezonu neuspje{no, ispadanjem u ni`i rang. Bakovi} je pro{le sezone nastupao za Vitez, s kojim je izborio opstanak te bio tre}i strijelac LiEr. B. ge.

EP za juniorke u ko{arci

BiH porazila Norve{ku
@enska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine u prvom kolu Evropskog prvenstva divizije B za ko{arka{ice, koje se odr`ava u Izraelu, savladala je Norve{ku sa 68:45 u grupi D. BiH je igrala u sastavu: Tavi} 17, Kajtaz 4, Gali} 5, [urlan 1, Tomi}, Milo{evi}, Kapor 8, Ham{i} 6, Fazli} 6, Kecojevi} 1, Rahmanovi} 8, D`ini} 12. Selektor: Behudin Bajgori}. BiH se danas u drugom kolu sastaje sa Hrvatskom, dok je sutra na rasporedu me~ protiv Gr~ke. (E. J.)

Spec
BARCELONA - Sedmicu uo~i `rijeba Eurolige, rukovodstvo elitnog kontinentalnog takmi~enja saop}ilo je da u kvalifikacijama, vjerovatno, ne}e igrati ukrajinski prvak Azovma{. Ukrajinci su odustali zbog finansijske krize, a njih bi trebao zamijeniti solunski Aris, ~etvrtoplasirani tim prvenstva Gr~ke.

PETAK 3. 7. 2009.

20.00
DIREKTAN PRIJENOS HAYAT TV

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

13.55

TENIS (M)

21.15 KONCERT TO[E PROESKI

19.15

!HEJ MUSIC

17.00

LUDA KU]A

20.00

SVE ZA LJUBAV

K-1 Collizion fight night: Poturak Vondra~ek

20.00
ATLETIKA, BHT1

Golden League Oslo 2009
TV TK
18.45 Crtani film Pitalice 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda humoristi~ka serija 20.05 Zabranjena ljubav serijski program 21.00 Razotkriveni zabavno-dokumentarni program 22.00 Frejzer humoristi~ka serija Skrivena kamera 22.30 Na kraju dana 22.45 Za cara i otad`binu igrana serija 23.30 Film

08.00 BHT vijesti 08.10 Neprolazna pjesma: Ramiza Milkuni} 08.50 Kod nas u Evropi: Luksemburg, dokumentarni program 09.10 Mir i rat: Svi bi rado bacili kamen, dokumentarni program 10.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 10.06 Mali svijet, dokumentarna serija, 13/20 10.11 Frenderi u~e brojati, animirana serija 10.19 Znak, 4/5 10.49 Bio jednom jedan 11.00 Ljubavna oluja, igrana serija, 241/313, r. 11.50 Moja mala kuhinja, r. 11.57 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Naked.TV: Naked face, r. 12.45 Izbor iz Figura: Faruk [abanovi}, r. 13.45 BHT vijesti 13.55 Tenis (m): Grand Slam Vimbldon 2009, prijenos Tommy Haas - Roger Federer, 1. polufinale Andy Roddick - Andy Murray, 2. polufinale BHT vijesti (u pauzi tenisa) 18.40 Moja mala kuhinja 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 18.54 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.33 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Atletika: Golden League Oslo 2009, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.15 Mafioza - klan, igrana serija, 16/16 23.05 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.40 Druidi, igrani film 01.40 Tenis: Grand Slam Vimbldon 2009, pregled 02.35 Pregled programa za subotu

09.00 Vijesti 09.05 Mala princeza - Ne mogu se sjetiti 09.15 „Idemo dalje“ vam predstavlja, 3. epizoda 09.30 Tajne prirode: Ankarana, mjesto gdje su stijene, strani dokumentarni program,10. epizoda 10.00 Vijesti 10.05 Pozitivna geografija: Otkrivanje Maka, zabavni program 10.35 Svi mrze Chrisa, igrana serija, 23. epizoda 11.00 Nova zvijezda, igrana serija, 9. epizoda 11.25 Nedjeljni ru~ak sa... @eljko Kopanja 12.00 Dnevnik 1 12.10 Naivna nevjesta, igrana serija, 19. epizoda, r. 13.00 Po{teno, politi~ki magazin, r. 14.15 Generali: Sefer Halilovi}, dokumentarna serija, 5. emisija, r. 15.10 Vijesti 15.20 Ljetno kino: Tatini an|eli, ameri~ki igrani film /S/ 17.00 Federacija danas 17.30 Viza za budu}nost, igrana serija, 18. epizoda 18.10 Naivna nevjesta, igrana serija, 20. epizoda 19.00 Dnevnik, najava 19.01 Mala princeza: Ne mogu se sjetiti, crtani film 19.16 TV {kola saobra}aja 19.19 Finansijske novosti 19.21 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show 21.15 Koncert To{e Proeski 23.10 Vijesti Finansijske novosti, r. Stanje na cestama Ljetovizija: 23.25 Tra`eni, igrana serija, 11. epizoda 00.15 Ciklus: Horor petkom: Tama, ameri~ki igrani film /Z/ 02.00 Festival Exit, 3. emisija 02.35 Tajne samostana, italijanski igrani film /Z/

07.20 Pocoyo, 18/52, crtani film 07.30 Kri`i} kru`i}, dje~ija igra 07.40 Memory, dje~ija igra 07.45 Mala {kola, dje~ija igra 07.50 Sveznalica, dje~ija igra 08.00 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 Mu}ke, 11/45, humoristi~na serija, r. 10.30 Odred za ~isto}u, 25/59, zabavna emisija, r. 11.00 Sakuplja~, 12/27, nau~no-fantasti~na serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 29/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Sakuplja~, 13/27, nau~no-fantasti~na serija, r. 13.55 Nikita, 21/66, akcijska serija 14.55 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show, r., 9/11 16.50 Zvijezde ple{u, plesni show, r., 7/9 18.10 Mu}ke, 12/45, humoristi~na serija, r. 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 Sponzoru{e, zabavna emisija 20.30 Super Milijuna{, kviz 21.30 Red Carpet, showbiz emisija 22.20 Penn & Teller, 19/39, humoristi~na serija 22.50 Koliba straha, film, r. 01.00 Serija A: Roma - \enova, snimak utakmice

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 Serranovi, igrana serija 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre Luna, igrana serija, 89. epizoda 13.00 VIP igrana serija , 14.00 Muzi~ki program 15.00 Rebelde, igrana serija, 214. epizoda 16.00 SMS, igrana serija 16.29 Sport centar 16.30 Zauvijek susjedi, igrana serija, 134. epizoda 17.00 Luda ku}a, igrana serija 18.00 Nigella, kulinarski show 18.53 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.35 Horizonti 20.00 K-1 Collizion fight night, Poturak - Vondra~ek, direktan prijenos 22.28 Vremenska prognoza 22.30 Krug, igrani film 00.15 Sport centar 00.20 Bolesna djevojka, igrani film 01.20 VIP , igrana serija

07.10 07.20 07.30 08.00 09.00 09.50 10.15 11.00 11.55 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.25 14.35 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.15 18.20 18.25 18.35 18.45 19.00 20.00 21.15 23.15 01.15 01.25 01.35

Sarajevo on line, r. Made in Banja Luka, r. Sportissimo, r. Rubi, serija, r. Balkan net Vremenska prognoza Napu{teni an|eo, r. Zauvijek zaljubljeni, r. Vremenska prognoza Info top Mje{oviti brak, serija Obi~ni ljudi, serija Info top Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Just for laugh Rubi, serija Info top Napu{teni an|eo Kvizbi, dje~iji kviz Info top Vremenska prognoza BBI summer report Sarajevo on line Made in Banja Luka Zvijezde Granda Zauvijek zaljubljeni Sve za ljubav Grand show Nadzor, film (Surveillance) 2006 Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo

20.00 22.30 00.25 00.30

kulture Filmski program Krug, igrani film Sport centar Bolesna djevojka, igrani film

22.10 Va{a `elja 23.00 Muzi~ki SMS 00.00 Muzi~ka linija

23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

TV Kiss
15.00 16.00 17.00 17.55 18.00 19.00 19.30 20.00 Reporta`a Dobar, lo{, zao Extra plus, kontakt emisija FIS shop Vinoteka, emisija o vinima Dnevnik KISS Dnevnik HRT Reporta`a

TV USK
19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Turkiye’den muzik, muzi~ki program 20.05 Islam u vremenu, dokum. program 21.00 Skica za portret, dokumentarni program 21.30 Hronika TV USK 21.50 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 22.40 SMS, pozdravi i ~estitke 23.05 Igrani film

TV izlog, mali oglasi Obavje{tenja 22.00 Igrana serija: Plima `ivota

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV BPK Gora`de
17.05 19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 SMS CHAT Dnevnik Liberty TV Pop top To je `ivot Dnevnik, r. Grom u raju, igrana serija, 20. ep.

21.20 Saga o Mekgregorovima, 20. 22.05 Sevdah u srcu, muz. program 22.30 Vijesti, r. 22.40 TV strane 23.30 VOA 00.00 Satelitski program

22.00 22.35 23.00 23.40 23.45 00.00 00.05

Objektiv II KGB, r. Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Travnik
19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 23.30 Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Muzi~ki program Muzi~ki program Show na moj na~in Igrani film Igrana serija Lo{e djevojke Dnevnik (repriza) Odjava i pregled programa za subotu

BN
18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Svijet na dlanu Sport fle{ BN monitor Free time Svijet Renomea Pregled dana

TV Kakanj
18.50 19.00 19.30 20.00 20.20 20.40 21.00 21.20 22.00 ^udesna zemlja Bra}a Koale, crtani film Dnevnik FTV Vijesti IC Mr. Bean ^udesna zemlja Hutba, vjerski program XL magazin, kola`ni program Druga strana ljubavi, serija

TV Visoko
14.00 TV strane 17.10 TV Zehra 17.40 Saga o Mekgregorovima, 19, r. 18.25 Razgovor s povodom, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Vijesti 20.45 Bh. gradovi

NTV Amna Te{anj
17.20 18.30 19.00 20.00 20.05 20.55 22.30 Muzi~ka linija ASTRO FUN Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Mu{kar~ine, igrana serija TV VIKEND, kontakt program Dokumentarni zapis

TV Zenica
19.30 TV d`uboks 20.00 Gost i ona 21.00 Pjesmom o Bosni, muzi~ki program RTVTK 21.30 Stanje na putevima, vremenska prognoza

TV Bugojno
18.15 19.00 19.55 20.00 22.00 00.25 00.30 Dokumentarni program Muzi~ki program Sport centar Igrani film Krug, igrani film Sport centar Bolesna djevojka, film

TV Mostar
18.00 Grad 19.00 Vijesti u 19 19.30 Vertikale duha, emisija iz

HIT TV
20.00 Amerika, serija 21.00 Scena

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

17.00
SERIJA, HRT1

15.10VRIJEME JE ZA BEBE

19.30 U@IVO: ATLETIKA

21.15

U@IVO: BOKS

21.00 U@IVO: RUGBY SUPER LEAGUE

21.00

MAFIJA

19.00 EXIT WEEKEND

20.15 10 NAJVE]IH ...

18.10

SIMPSONOVI

15.10 Vrijeme je za bebe, r. 15.45 Kuhati srcem 16.00 Ovo je Srbija 16.40 TV WWW, {kolski program 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu

12.30 Biciklizam 13.00 Bilijar 15.00 U@IVO: Jaha~ki sport 16.45 Biciklizam 17.15 Bilijar 19.30 U@IVO: Atletika 22.00 Biciklizam 23.30 Sport snage 00.30 Biciklizam 01.00 Armwrestling

08.30 Sportski kviz 11.00 Reklame 14.00 U@IVO: Vimbldon 2009 19.15 Vimbldon 20.15 DSF motori 21.15 U@IVO: Boks 22.50 U@IVO: Motori SP 00.00 Sportski klipovi 00.45 Reklame 01.15 Sportski klipovi

12.00 Highlights Vimbldon 13.00 U@IVO: Grand Slam Vimbldon 21.00 U@IVO: Rugby Super League: Wigan Harlequins 22.55 U@IVO: Moto GP Laguna Seca - Trening GP 23.55 Highlights Vimbldon

15.00 Alkatraz s polarnim medvjedima 17.00 U materici: @ivotinje 18.00 Istra`ivanje planete Zemlje 19.00 Evolucije 20.00 Istra`ivanje planete Zemlje 21.00 Mafija: Globalizacija

15.30 Making The Video: Estelle Ft. Kanye West 16.00 Room Raiders 16.30 Room Raiders 17.00 Fresh/New 17.30 Music 17.70 3 From 1 18.00 DFC 19.00 Exit Weekend 20.00 Crispy News 20.05 Today In Music 20.30 MTV Diary

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 10 najve}ih blic karijera 21.15 Ultimativni Chart show

10.15 Gore uvijek mo`e, film 12.00 Sam 14.00 Mi smo porodica 15.00 U20 - Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 [angajski vitezovi, film

Bolni~ke pri~e
U velikoj italijanskoj bolnici buja strast izme|u glavne sestre Ane i zgodnog hirurga \akoma. No Ana ubrzo sazna da nosi dijete biv{eg mu`a. U me|uvremenu, dr. Danziju, uzornu ocu i lije~niku, zaprijeti zlokobna tajna iz pro{losti...

PETAK 3. 7. 2009.
RTRS HRT1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Situacija se mijenja. Nabolje, ako dopustite da igru povedu prava osje}anja, ako priznate ljubav. 21. III - 20. IV Posao: Najbolje je da se malo odmorite od poslovnih kombinacija. Prave izazove tek treba o~ekivati. Zdravlje: Osjetljivost probavnog trakta.
OVAN

17.05 POD SUNCEM SEN TROPEA

12.35

DRAGA NEPRIJATELJICA

20.05

LIJEPOM NA[OM

18.30

IN MAGAZIN

08.00 Vijesti 08.35 Kuhinjica 09.00 Pod suncem Sen Tropea - serija, 13/40 09.59 Pregled programa 10.00 Vijesti 10.05 [umska {kola - program za djecu 10.10 Denijeve mozgalice - program za djecu, 29/52 10.15 Spajder Rajder - crtana serija , 10/52 10.40 Simply Red u Beogradu - reporta`a, repriza 11.05 Sveti orah - serija, 140/260 11.30 Frej`er - serija, 110/265 12.00 Vijesti 12.20 Brojevi - serija, 62/84 13.05 ^arolija - serija, 255, 256/400 14.00 Pe~at - politi~ki magazin 15.00 Dangube - serija, 1/14 15.30 Turizam plus 16.30 Srpska danas 17.05 Pod suncem Sen Tropea - serija, 14/40 18.00 Ljetopis 2009. - zabavni program 19.00 Frej`er - serija, 111/265 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 ^arolija - serija, 257, 258/400 21.00 Festival „Prvi aplauz“ - direktan prijenos 23.00 Poruke duha vremena - Suprotan pol 23.10 Info profil 23.25 Finansijske novosti 23.30 Brojevi - serija, 63/84

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.00 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.05 Bolni~ke pri~e, serija* 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Oluja nad olujama, dokumentarno-igrana serija* 11.10 Oprah Show (1142.)* 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.17 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Na{i prijatelji murjaci, francuski film* 14.50 Berba lavande, dokumentarni film 15.20 Vijesti + prijevod za gluhe 15.29 Vrijeme sutra 15.35 Hrvatska kulturna ba{tina: Industrijska arhitektura Slavonije 15.50 Drugo mi{ljenje: Serotonin 16.25 Iza ekrana 17.00 Bolni~ke pri~e, telenovela* 17.50 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.55 Hrvatska u`ivo - Vijesti 18.00 Hrvatska u`ivo 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Va{ film tjedna* 22.10 Burzovno izvje{}e* 22.15 Dnevnik 3 22.27 Sport 22.29 Vrijeme 22.35 Lica nacije 23.30 Poslovne vijesti 23.35 Vijesti iz kulture 23.40 Dosjei X (8.), serija (12)* 00.25 Zvjezdane staze: Voyager 1., serija* 01.10 Divlji u srcu 1, serija*

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Mali titani, crtana serija* 07.15 Krava i pile, crtana serija* 07.40 TV vrti}: @ivot u obitelji vodenkonja: Skare* Potepuh Medin dom 08.00 Lidrano 08.15 O.C. 4, serija za mlade* 09.00 Vip Music Club 09.30 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Izborna nastava, dokumentarni film (22’20“) 14.00 Wimbledon: Tenis - polufinale (M) 16.10 Koga briga? Sudjelovanje mladih u odlu~ivanju 16.40 Prijatelji 2, humoristi~na serija* 17.00 Prijatelji 2, humoristi~na serija* 17.25 Divlji u srcu 1, serija* 18.15 Vijesti na Drugom 18.35 Etnoforenzi~ari: U gradu Dugom Selu, emisija pu~ke i predajne kulture 19.20 Crtani film* 19.30 VIP Music Club 20.00 Ve~eras... 20.05 Lijepom na{om: Makarska (2/2) 21.15 Festival zabavne glazbe Split 2009., 2. polufinalna ve~er 23.00 Vijesti na Drugom 23.12 Vrijeme 23.20 Bu|enje mrtvih 6, mini-serija* 00.10 Bu|enje mrtvih 6, mini-serija* 01.00 Oslo: Atletika, Zlatna liga - snimka

07.05 Otvori svoje srce, serija 08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.50 Rebelde, serija 11.50 Otvori svoje srce, serija 12.50 IN magazin 13.35 Inspektor Rex, serija 14.35 Ostati `iv, dokumentarno igrana serija 15.30 Revolver, igrani film 17.15 Vijesti Nove TV 17.30 Inspektor Rex, serija 18.30 IN magazin by Bijele udovice 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Smrtonosni val 1, igrani film 21.35 Smrtonosni val 2, igrani film 23.15 Smrtonosne la`i, igrani film (12)* 00.55 Ezo TV, tarot show 01.55 Omega Doom, igrani film (12)* 03.20 Stvor, igrani film (15)* 05.00 IN magazin by Bijele udovice 05.35 Rebelde, serija 06.05 Kraj programa

Ljubav: Dan je u znaku flerta. Sve je obilje`eno velikom privla~nosti. Sa stalnim partnerom ili no21.IV - 22.V vom osobom. Posao: Izuzetno ste dobri u menad`erskim poslovima, op}enito u komunikaciji. Mogu}a je vijest o putovanju. Zdravlje: Imate dovoljno energije.
BLIZANCI Ljubav: @udite za promjenama. Nemir vas tjera da

BIK

brzo ne{to poduzmete, ali time sami sebi komplicirate `ivot. Posao: Zaista je velika motivacija da uspijete, da uspje{no dovr{ite va`ne poslove. Budite spremni i na kompromis. Zdravlje: Nemojte se `ivcirati.
23.V - 22.VI

Ljubav: Morate brzo reagirati. Ako budete oklijevali, situacija }e se naglo izmijeniti i vi{e ni{ta 23.VI - 22.VII ne}e biti idili~no. Posao: Ako ste morate dan provesti i radno, dobro organizirajte vrijeme, kako vam ljubav ne bi smetala. Zdravlje: Unesite promjene u prehranu. Ljubav: Dan je u znaku poniranja u sebe, svoje misli i osje}anja. Poku{ajte se odmaknuti, realnije 23.VII - 22.VIII gledati partnera. Posao: Ometaju vas, ne samo objektivne okolnosti, nego i stanje duha. Zami{ljeni ste, zaokupljeni privatnom situacijom. Zdravlje: Napetost se poja~ava. Ljubav: Te{ko da pravilno reagirate. Ili ste suvi{e pasivni ili pretjerano aktivni. Najgora varijanta je 23.VIII - 22.IX povla~enje. Posao: Poslovi kre}u naprijed. Pod uvjetom da se va{e intimne dileme ne odraze na poslovnom planu. Zdravlje: Osjetljivost `eluca. Ljubav: ^injenica je da ste u razdoblju opadanja sre}e. Imajte na umu da morat i davati, a ne samo 23.IX - 22.X uzimati. Posao: Ako shvatite da se stvarno vrtite u krug, ne lupajte glavom o zid. Mirno sa~ekajte da nesporazumi pro|u. Zdravlje: Malo odmorite.
[KORPIJA Ljubav: Ako budete strpljivi i tolerantni, osjetit VAGA DJEVICA LAV

RAK

22.30
HAYAT TV

Krug 2
[est mjeseci nakon pakla kroz koji su pro{li sa Samarom i njenim ubila~kim videosnimkom, Rej~el Keler i njen sin Aidan napu{taju grad i odlaze daleko u mjesto u kojem misle da su sigurni. Ali, Rej~el ubrzo po dolasku saznaje da je jedan student umro na sli~an na~in kao i sve Samarine `rtve. Uloge: Naomi Vots, Sajmon Bejker Reditelj: Hideo Nakata

18.10 Naivna
FEDERALNA TV

}ete, i to na partnerovom pona{anju, da se sve skupa isplati. Posao: Posebno je plodonosan dan ako se bavite poslovima koji su vezani za putovanja, inostranstvo, pravosu|e. Zdravlje: Zra~ite neodoljivim {armom.
23.X - 22.XI

nevjesta
Lusija govori Izabel da je bolno pokopati vlastitu djecu i da bi trebalo biti obrnuto. Gregoria joj pokazuje Patricijevu fotografiju kada je ovaj bio mladi} i govori da on i ^ava jako li~e. Sendi govori Marisi {ta se desilo na dan njenog vjen~anja izme|u Patricija i njene sestre Alisije. Ki{a koja daniOBN ma pada u Pekhemu prisilila je Trotere da posao s tr`nice premjeste u pab. Uz ~a{icu pi}a Del uspijeva od trgova~kog putnika izvu}i 80 posto popusta na ljetovanje koje sebi ve} dugo nisu priu{tili. Tokom odmora bra}a pokazuju svu {arolikost zavodni~kog talenta, no djed im kvari ra~une osobito nakon {to zavr{i u zatvoru.

Ljubav: Po~inje da se razvija situacija koju ba{ i ne volite. Naime, prevladava dominacija va{eg pa23.XI-22.XII rtnera. Posao: Prilagodite se novonastalim okolnostima. Sa manje emocija gledajte na sve, ma koliko vas doticalo. Zdravlje: Nervoza i napetost. Ljubav: Pripazite na svoje poteze, budite diskretni. Posebno {to je neko, ko ne treba, zainteresiran kuda i sa kim idete. 23.XII-21.I Posao: Odgovaraju vam poslovi koji su vezani za nauku, istra`ivanja, kontakte s inostranstvom, poduzetni{tvo. Zdravlje: Odmarajte se vi{e.
VODOLIJA Ljubav: Partner postaje sasvim nezadovoljan JARAC

STRIJELAC

FILM

SERIJA

Mafioza - klan

22.15
BHT 1
Koko smatra da je situacija postala veoma ozbiljna. Ukoliko se ovako nastavi, Marsej vi{e ne}e biti grad koji se ne mo`e kontrolirati, a sva|e u porodici Paoli mogu izazvati pravu „poslovnu’’ katastrofu. On ubje|uje @an-Mi{ela da je jedino rje{enje za njegov opstanak da eliminira Sandru.

Mu}ke

18.10

va{im pona{anjem. Sve je usamljeniji, a vi ne razumijete za{to se ljuti. Posao: Postavili ste sebi zaista previsoke ciljeve. Jednostavno, iscrpljujete se radom, iako radite sa zadovoljstvom. Zdravlje: Ne pretjerujte, ni u ~emu.
22.I-19.II

RIBE

SERIJA

SERIJA

Ljubav: Dolazi promjena situacije. Opet osje}ate, punim intenzitetom, ljubav i nje`nos prema par20.II-2O.III tneru. Posao: Nagla{ena je va{a kreativnost, ali i prilagodljivost. Najvi{e uspjeha imate u samostalnom radu. Zdravlje: Nema razloga za zabrinutost.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Sauthol u`iva u poslu

^uvar otoka po~eo raditi
SIDNEJ - Britanac Ben Sauthol (Southall), koji je izme|u 34.000 kandidata izabran da ~uva mali otok kod Australije, po~eo je obavljati svoj posao i to, kako ka`e, s velikim u`ivanjem. On je dobio priliku da {est mjeseci „istra`uje otok, pliva, roni, dru`i se s lokalnim stanovni{tvom i u`iva u klimi i na~inu `ivota na otoku Hamiltonu“.

Najtli: Glumi vilu koja spre~ava bra}u da se ubiju

Holivudska glumica ispunjava `elju momku

NAJTLI U FRENDOVOM PRVJENCU
Pro{le godine zaradila 24 miliona ameri~kih dolara
LONDON - Svaki pisac sanja da nagovori neku holivudsku glumicu, nominiranu za Oskara, da se pojavi u njegovom prvom kratkom filmu. To je za rukom po{lo Rupertu Frendu (Friend), u ~ijem }e prvjencu glumiti njegova djevojka Kira Najtli (Keira Knightley). Najtli je pro{le godine zaradila 24 miliona ameri~kih dolara, te ju je „Forbs“ smjestio na drugo mjesto po zaradi me|u filmskim glumicama. Ovaj put odlu~ila je ostvariti san momka Frenda i tuma~iti ulogu vile u njegovom kratkom filmu „The Continuing And Lamentable Saga Of The Suicide Brothers“. Scenarij je Frend napisao zajedno s prijateljem Tomom Misonom, a obojica glume u filmu. Tuma~e uloge bra}e Burbona (Bourbon) i Barata (Barath) koji se svake no}i u dva sata poku{avaju ubiti. Svaki put koriste drugu metodu, ali nikada ne uspiju jer uvijek previde prisustvo vile Najtli.
Mnogo povrije|enih

Umro Karl Malden
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac bosansko-~e{kih korijena Mladen Sekulovi}, odnosno Karl Malden umro je u srijedu u 97. godini, izjavio je njegov agent. Malden je osvojio Oskara za sporednu ulogu u filmu „Tramvaj zvani ~e`nja“, a bio je nominiran i za Oskara za ulogu u filmu „Na dokovima Njujorka“. Glumio je i u klasicima poput „Kako je osvojen Divlji zapad“ ili „Pti~ar iz Alkatraza“, a u svojoj karijeri snimio je blizu 65 filmova. Njegov otac je porijeklom iz Bile}e, dok mu je majka bila ^ehinja. Malden je umro u snu u svom domu u Los An|elesu.

Napadi u Pakistanu
RAVALPINDI - Pakistan su ju~er potresla dva teroristi~ka napada u kojima je poginulo najmanje osam, a povrije|eno nekoliko desetina osoba. Ju~era{nje mete terorista bile su policijske i zgrade vlade. Ovo su posljednji napadi u nizu otkako se vlasti bore s talibanima u dolini Svat.

Sjeverna Koreja nastavila praksu iz maja ove godine

(Foto: AFP)

Ispaljene ~etiri rakete
SEUL - Sjeverna Koreja lansirala je ju~er ~etiri rakete kratkog dometa i nastavila praksu provokacija koju je zapo~ela u maju testom nuklearne bombe, te provjerama projektila kratkog i dugog dometa. Nuklearnom probom u maju, Pjongjang je, prema op}oj ocjeni, ugrozio svjetski mir i prekr{io rezolucije Ujedinjenih naroda o zabrani testiranja balisti~kih raketa, pa je Vije}e sigurnosti poo{trilo ve} postoje}e sankcije uvedene Sjevernoj Koreji i dodalo neke nove.

Iskosa

Rekord u hvatanju glista
Malden: Umro u snu u 97. godini
(Foto: AP)

LONDON - Jedna mala Britanka postigla je svjetski rekord u sakupljanju glista, na ~emu su joj priznanje odali i u lokalnom udru`enju ljubitelja ovih beski~menjaka. Na Svjetskom prvenstvu, koje je organiziralo to dru{tvo, desetogodi{nja Sofi Smit (Sofie Smith) uspjela je uhvatiti 567 glista, ~ime je postala nova prvakinja svijeta.