SKLADI[TENJE I SU[ENJE

Objekti za skladi{tenje naj~e{}e su silosi. Silosi mogu biti: -betonski -~eli~ni Uloga silosa je da skladi{ti osnovnu sirovinu i spre~ava njeno kvarenje i zapaljivanje. Sami procesi predade osnovnih sirovina zahtevaju odre|eni kvalitet zrna na kome se izvode tehnolo{ki procesi koji silosi uz pomo} su{enja moraju da zadovolje. Silosi se sastoje od osnovne jedinice koja se naziva }elija silosa,svaka } elija je fizi~ki odvojena od drugih }elija,jedini na~in da }elije komuniciraju je preko prate}e opreme koja odr`ava tu komunikaciju. ]elija je obi~no oblika cilindra sa koni~nim delom ka izlazu,kru`ni oblik je izabran jer pri strujanju sirovine gravitacionim putem nani`e ne dolazi do stvaranja otpora tom stujanju zbog uglova koje neki oblici poseduju i sl. Tako|e nema mrtvih zona za strujanje,dok kod nekih oblika bi bilo mrtvih zona i sirovina bi zaostajala u tom delu. Koni~ni deo je tako|e logi~an izbor jer sumira sirovinu ka izlaznom otvoru,idealno bi bilo kada bi ugao konusa bio jednak uglu nasipanja za neku supstancu,ovde kukuruz naj~e{}e. Tako|e imamo razliku kada praznimo }eliju sa vla`nim zrnom i suvim zrnom,jer se javljaju otpori prilikom klizanja zrna,suvo zrno zbog manje sile trenja lak{e prolazi izme|u susednih zrna i na taj na~in pove}ava gustinu a samim tim i te`inu po du`nom metru }elije i tada se }elija prazni ravnomerno. Za razliku od vla`nog zrna gde su otpori kretanju ve}i i ve}i je me| uprostor izme|u zrna, samim tim gustina je manja kao i te`ina po du`nom metru. Usled vla`nosti javljaju se mrtve zone i stvaraju se kanali kroz koji se } elija prazni. Gledano mikrobiolo{ki vla`no zrno je sklonije kvarenju,a hemijski gledano potrebna su nam cela zrna sa odstranjenim ne~isto}ama. Ne~isto}e sa lomljenim zrnom i vlagom su naj~e{}i uzrok paljenja i kvarenja osnovne sirovine.

ti manevri su: -prijem robe u silos -elevacija kukuruza iz jedne }elije u drugu (spre~avanje kvarenja i paljenja) -Prosejavanje(trija`a) -Aspiracija -Prebacivanje kukuraza iz silosa u silos ako su fizi~ki odvojeni -Rotaciono pre~i{}avanje ako se kukuruz sprema za su{aru -Slanje spremljenog zrna ka tehnolo{kom procesu. Kukuruz koji se prima ne bi smeo da pre|e vrednost loma od 8%. Osim }elija koristi se prostor me|u}elija koji prikazuje slika 2.6%. Na osnovu ovih parametara se pla}a kukuruz prodavcu. Zatim se uzima sito ~iji su otvori 5mm i vr{i prosejavanje . . Do sada smo videli kakav se kukuruz prima u silose.u na{em slu~aju je lom oko 4%. Ovde je bitno napomenuti da se iskustvenim metodom utvrdilo da svaka manevracija kukuruzom mo`e da pove}a lom za 1%. Kvalitet zrna fizi~ke karakteristike: Zbog prete`ne obrade kukuruza u nastavku }e se ostala razmatranja odnositi na ovu sirovinu.Iz prethodno iznetog zaklju~ujemo da zrno mora da ima odre|en kvalitet da bi zadovolji proizvodnju.to ra~unamo tako {to izmerimo masu loma podelimo sa 250g i dobijamo vrednost loma.o tome u nastavku.u na{em slu~aju je bila vrednost od 13. Po prijemu kukuruza uzuma se uzorak pomo}u sonde za uzorkovanje. Uloga silosa je da primljeni kukuruz dovede do tog kvaliteta. Dimenzije na{ih }elija su date na slici 1.sve {to pro| e kroz sito zovemo lom.ostaje pitanje {ta se dalje de{ava sa zrnom . Uzet kukuruz za uzorkovanje se odnosi na odre|ivanje vlage pomo}u ure|aja koji je kalibrisan za 250g kukuruza. RAD SILOSA Silosi imaju mogu}nost nekoliko manevara.za ostale sirovine idu analogna razmatranja.to }emo videti u nastavku. Prostim o~itavanjem utvr|ujemo vla`nost.zatim se meri masa primljenog kukuruza u zrnu. Dimenzije prostora me|}elija je tako|e dat na slici 2. Zato se to izbegava dok nije potrebno. Za proizvodnju nam je potrebno zrno sa oko 20% vlage i {to manje loma.

U na{em slu~aju ima u svakom silosu po ~etri.koja ima istu ulogu kao i gornji redleri.oni prenose kukuruz izme|u ravni tj. Kolica svoj otvor postave na otvor vrha }elije i traka donosi kukuruz koji se skladi{ti u tu }eliju.na ovaj na~in je izbegnuto dosta cevi i preklopnika. 3. 2. Posebno zanomljiv deo opreme mo`e biti beskona~na traka sa kolicima. od dna silosa ka vrhu. Elevator podi`e kukuruz na vrh silosa gde ih prihvata jedan od tri gornja redlera ili pokretna traka koja kukuruz prenosi do }elije. Cevi sa preklopnicima i blendama slu`e za usmeravanje struje kukuruza na odre|eno mesto. 5.oni vr{e aspiraciju i centifugalno talo`enje tj odvajanje ~vrstih primesa od vazduha. Pokre}e ga elektromotor koji je name{ten kao ekscentar i stvara vibracije.taj redler prenosi kukuruz do jednog elevatora u zavisnosti u koju }eliju }emo skladi{titi kukuruz. 7.one su postavljene na vrhu silosa i na dnu silosa skoro u istoj ravni na istom nivou. Rezervoari slu`e za skladi{tenje odre|enih proizvoda ili nus proizvoda do dalje upotrebe. -Prijem robe u silos: Kamion ili traktor kipuje kukuruz na redler koji se nalazi ispod re{etke i transportuje ga do drugog redlera koji je postavljen normalno na prethodni. Sada }emo opisati odre|ene manevre u silosu sa opremom koja prati taj manevar .tri se naj~e{}e koriste. 6.sitnih i krupnih primesa. 4.loma. Sita ili trijeri slu`e za odvajanje kukuruza od pra{ine.Opis opreme koje omogu}uju rad silosa: Osnovi ure|aji koji su instalirani u silosu su: Redleri. .to su horizontalni beskona~ni lan~asti transpoteri sa lopaticama koje pokre}e elektromotor. Elevatori su vertikalni beskona~ni transporteri isto sa ka{ikama. Pokre}e ih elektromotor.one vr{e horizontalni transport kukuruza u jednoj ravni. U na{em slu~aju 20t kukuruza se utovari u }eliju za pola sata. Centrifugalni ventilatori na koje se nadovezuju cikloni. 1.

-Prebacivanje iz silosa u silos Analogna radnja kao prethodna de{ava se tako da elevator povezan izme|u silosa.pra{ina i sitan otpad idu u jedan rezervoar. Dakle imamo ukupno ~etri kompleta ventilator+ciklon:dva na sitima i dva za donju i gornju aspiraciju.aspiracionu pra{inu. -Prosejavanje(sejanje. Aspiratori su postavljeni na kraju strme ravni sita i vr{e aspiraciju pra{ine sa rastresenih zrna. je jedan .dok u novom ima tri razli~ita rezervoara.koja odvajaju krupan otpad. Kukuruz vlage 14% mo`e da stoji bez kvarenja tri meseca.trija`a) Radi se na isti na~in kao i malopre|a{nja operacija samo kukuruz ne prevoze do }elije ve} se zrna pu{taju u sita. Pove}anje vlage i loma smanjuje to vreme. U na{em slu~aju pra`njenje cele }elije traje oko 8 sati. Kod starog silosa lom.Na elevatorima je postavljena donja i gornja aspiracija i to na mestu spajanja redlera i elevatora tu je pogodno mesto jer dolazi do dodatnog rastresanja kukuruza.iskustveni podaci govore slede}e: Kukuruz koji ima 4% loma i 20% vlage mo`e da stoji bez kvarenja mesec dana. Sita su veli~ine 6.sitan otpad. Da bi smo uradili ovu manipulaciju radimo slede}e postupke: Ispu{tamo kukuruz slobodnim padom na donji redler koji kukuruz prenosi do elevatora koji to podi`e do odgovaraju}eg redlera i prenosi kukuruz do }elije.5 mm ili 7mm i 15mm. -Elevacija kukuruza iz }elije u }eliju: Radnja koja se obavlja da se kukuruz stajanjem ne bi ukvario stajanjem. Aspiracijom se uklanjaju sitne i lake ne~isto}e koje se talo`e u ciklon i skladi{te u bunker.

realni 45t/h. Slika preseka redlerai elevatora je dat na slici 3.8-40%. -Ostali podaci za na{ slu~aj: Uobi~ajan prijem kukuruza ima vlagu oko 23% a opseg je {irok 13.2010 Darko Ja}imovski . Sve opisane radnje se mogu kombinovati zbog obima opisa ne}e biti navedene.svi ure}aji moraju biti uskla|eni da ne bi do{lo do zagu{enja.Iste radnje mogu da se ponove ali da se roba {alje na rotacioni pre~ista~(komper) gde se o~i{}en kukuruz od primesa {alju u su{aru gde mu se otparava vlaga do 14%. Komper ima svoju aspiraciju.10. Maksimalni protok je 60t/h.lom je oko 4%. Debljina zida }elije 15cm. 30.