GENADIJ PETROVIČ M A L A H O V

JAČANJE ORGANIZMA U STARIJEM DOBU
- Prevod sa ruskog -

Beograd 2007.

SADRŽAJ

S P E C I F I Č N O S T P R O C E S A STARENJA ČOVEČJEG ORGANIZMA Individualna konstitucija i brzina starenja

. 9 15

P R I R O D N I N A Č I N I SPREČAVANJA S T A R E N J A . . 17 Čišćenje spoljašnjih manifestacija 21 Cirkulacijsko disanje 21 Opuštanje tela • 23 25 Pravilan položaj tela 25 Koncentracija pažnje 26 Ekstaza 28 Poverenje 29 Lekoviti potencijal muzike 30 M e t o d e čišćenja spoljašnjih manifestacija Uspostavljanje veze između spoljašnjih manifestacija i fizičkog tela 32 EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST . Primer najprostije vežbe za koncentraciju Emocionalno-voljna motivisanost za zdrav način života Emocionalno-voljna motivisanost od prejedanja . Emocionalno-voljna motivisanost za mušku snagu Emocionalno-voljna motivisanost za žensku lepotu Emocionalno-voljna motivisanost za stimulaciju rada srca Emocionalno-voljna motivisanost za stabilizaciju arterijskog pritiska . . . 53 55 56 . . . 57 . . . 59 . . . 60 62 64
5

Emocionalno-voljna motivisanost za stimulaciju jetre Emocionalno-voljna motivisanost za jačanje i stimulaciju bubrega i mokraćnog mehura Emocionalno-voljna motivisanost za stimulaciju debelog creva Emocionalno-voljna motivisanost za stimulaciju sistema za disanje Emocionalno-voljna motivisanost za stimulaciju želuca Emocionalno-voljna motivisanost protiv dijabetesa . . Emocionalno-voljna motivisanost za dugovečnost i

06 68 69 71 73 76 78 79 82 82 91 97 101 104 107 112 115 116 118
119

K o m b i n o v a n o čišćenje ćelija i tečnih sredina organizma Čišćenje čeonih i gajmorovih (maksilarnih) sinusa od sluzi P R E P O R U K E ZA ISHRANU Opšte n a p o m e n e o ishrani u starijem dobu Uticaj kvalitetnog sastava hrane na zdravlje i proces starenja Ishrana u starijem dobu Biološki aktivni produkti i materije Iscedeni svezi sokovi Sokovi koji imaju opor ukus Napici koji sadrže biološki aktivne materije Napici koji pomažu da se otkloni umor Pripremanje lekovitih koktela I Irana kao lek Uticaj hrane na aktivnost (efikasnost) lekova Zaključak

127 129 133 133 134 137 142 143 149 151 153 154 155 157 161

zdravlje

Vaspi tava nje navika za pravilno svakodnevno razmišljanje i raspoloženje M E T O D E ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Čišćenje debelog creva " P o s t u p a k školjke" - Šankh Prakšalana Jednostavno i efikasno čišćenje jetre Čišćenje jetre p o m o ć u sokova Čišćenje bubrega i mokraćnog mehura Eterična ulja Raznovrsni pigmenti i boje Organske kiseline i lužine Materije koje se stvaraju u samom organizmu . . . . Gorčine Sluzi, obavijače, smekšavajuća, protivupalna sredstva i sredstva koja šire sudove (organe). . . . Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega p o m o ć u jelovog ulja Čišćenje bubrega odvarom od trava Lubenica čisti bubrege Čišćenje bubrega p o m o ć u urina Čišćenje od soli 6

V O D E N E TERAPIJE 165 Energetski i stimulišući efekat vodenih terapija . . . . 167 Terapije koje se obavljaju sa parom 170 177 GLADOVANJE ' Prethodna priprema 178 Sprovodenje 24-, 36-i 42-časovnog gladovanja . . . . 180 Izlazak iz 24-, 36-i 42-časovnog gladovanja . . . . 182 Sprovodenje 3-, 7- i 10-dnevnoggladovanja 183 Ulazak u 3-, 7- i 10-dnevno gladovanje 184 Izlazak iz 7- i 10-dnevnog gladovanja 186 L E Č E N J E B O L E S T I U STARIJEM D O B U Profilaksa emocionalnih stresova Profilaksa i lečenje srčano-vaskularnih oboljenja Profilaksa i lečenjeonkoloških oboljenja 190 191 . . . 193 198
7

120 121 123 124 124 125

Profilaksa Lečenje Profilaksa i lečenje rasprostranjenih oboljenja Povećani apetit i gojaznost Dijabetes Klimaks Ciroza jetre Posebne preporuke za žene Profilaksa i lečenje varikoznog proširenja vena N e g a lica N e g a kose Posebne preporuke za muškarce

. . . .

198 200 212 212 213 213 213 214 220 222 225 228

SPECIFIČNOST PROCESA STARENJA ČOVEČJEG ORGANIZMA

Specifičnost procesa starenja čovečjeg organizma je raz­ novrsna, i može se podeliti na dve velike grupe. U prvoj grupi su procesi, koji nastaju u spoljašnjim manifestacijama čoveka (svesti), a u drugoj su - biološki procesi koji nastaju u s a m o m organizmu, organima, tkivima, ćelijama. Prvo ć e m o razmotriti koji procesi nastaju u spoljašnjim manifestacijama čoveka. Pre svega, prvih 20 godina života, uočava se ogroman rast mase tela. Tako se, prvih 9 meseci unutarutrobnog života masa tela povećava 6 milijardi puta. Posle rođenja pa do 20-godišnjeg uzrasta ona se, u prošeku, poveća j o š 20 puta. Ukupna masa čoveka od jajčane ćelije do odraslog 20-godišnjeg čoveka poveća se za 120 milijardi puta! Zatim se tokom 20, 30, 40 godina starosti uočava stabilan period. Masa tela i njegove unutrašnje strukture održavaju se u relativno stabilnom stanju. Posle tog perioda nastupa proces uvenuća organizma. Smanjuje se njegova m a s a i nastaju promene u njegovim strukturama. U vezi s tim, imamo posla sa " o p r u g o m " ("pokret a č e m " , MS) ili snagom života (u induskoj terminologiji ona se naziva " K u n d a l i n i " ) . Na samom početku našeg života napon ili pritisak opruge, njene snage je vrlo veliki. Telo brzo nagomilava masu i formira se. Posle toga potencijal životne snage je znatno izrashodovan, ali je j o š uvek ima dovoljno da održava naš organizam u stabilnom stanju. To

traje od 20. do 40. godine života, nakon što smo postali polno zrela ličnost. 1 na kraju, sila pritiska životne opruge j o š više se smanjuje i nastupa starost. Svaki čovek ima svoj mehanizam životne opnige i on zavisi od karmičkih uzroka. Sto je povoljnija karma, to je duži i zdraviji život. Z b o g toga što je dužina života veoma individualna, g o v o r i ć e m o o faktorima koji doprinose brzom gubitku živo­ tne snage. Pokazalo se, da je njena suvišna potrošnja naj­ izraženija pri nekontrolisanom emocionalnom ponašanju. Naša misaona delatnost u celini bazira se na gubitku te dragocene energije. Za vreme nastupa emocija energija izbi­ ja iz nas kao fontana. Eto razloga zašto se posle takvih stanja o s e ć a m o praznima (iscrpljenima). Emocionalno uravnote­ žen čovek uvek živi duže i bolje izgleda. Kod muškaraca gubitak semena je analogan gubitku životne snage. U t o m e nema ničeg neobičnog, j e r se s e m e stvara iz te izvanredne čudne energije, i što se ono više gubi (troši), to se brže rashoduje muški životni potencijal. Postoje p o s e b n e tantričke i daoske metode prema kojima se energija, koja se izdvaja na stvaranje semena, koristi za jačanje i pod mladi vanj e organ izm a. Drevni mudraci, analizirajući do tančina dejstvo životne opruge, stvorili su niz metoda usmerenih na njeno navijanje, i na taj način iispevali su da produžavaju aktivni životni period. Osim toga, otkriveni su faktori, koji su se kako pozitivno, tako i negativno odražavali na gubitak životne energije. Imajući to u vidu izrađene su preporuke za odgo­ varajući način života, mišljenja, ishrane, higijenskih terapija i uzimanja lekova-stimulatora. Savremena nauka dala je veliki doprinos izučavanju čisto bioloških procesa koji se dešavaju u organizmu čoveka. Ona je otkrila da procesi uvenuća i starenja nastaju o d m a h kada organizam Čoveka dostigne polnu zrelost, iako se neke neprijatne promene javljaju i ranije. Na primer, već u detinjstvu smanjuje se viljuškasta žlezda (timus, M Š ) o d g o -

vorna za imunu zaštitu organizma, smanjuje se elastičnost o č n o g soČiva, a zajedno sa njim smanjuje se i sposobnost posmatranja predmeta na bliskom nastojanju, a takode niz drugih funkcija. A k o se osvrnemo na čisto biološke procese starenja koji se uočavaju u organizmu čoveka, tada treba izdvojiti sledeće procese. Jedan od najznačajnijih procesa je stvaranje šljake koja dovodi do gubitka dragocene regulacije organizma u odnosu na spoljašnju manifestaciju, jer se organizam upravlja do ćelijskog nivoa sledećim sistemima upravljanja: holografskim, a k u p u n k t u m i m , nervnim i endokrinim. Holografskim upravljanjem ukazuje se, gde će se koji organ ili ćelija nalaziti, kakav će imati oblik i kakvu funk­ ciju. Akupunkiurno upravljanje usaglašava unutrašnju aktiv­ nost organa sa spoljašiijom sredinom u toku dana i za vreme godišnjih doba. Shodno tom upravljanju glavni organi pluća, debelo crevo, želudac, gušterača, srce, tanko crevo, bubrezi, mokraćni mehur, perikard (osrde), jetra i žučni m e h u r aktivni su 2 časa u toku dana, a u toku godišnjeg doba 72 dana. To omogućava organizmu da pravilno funkcioniše, prelazeći sa j e d n e funkcije na drugu. Na primer, sistem probave hrane kod čoveka radi na sledeći način: od 7 do 9 časova aktivan je želudac, od 9 do 11 pankreas, od 13 - 15 t a n k o crevo, i sledećeg dana ujutro, od 5 do 7 Časova, iz organizma izbacuje se probavijena hrana. Nervno upravljanje omogućava čoveku da proizvoljno aktivira niz motornih funkcija i da ih energetski obezbedi: na primer, posle mirnog hoda prede na trčanje. U svaki organ i ćeliju čovečjeg tela šalju se nervni regulišući impulsi koji obezbeduju normalan rad. Endokrino upravljanje obezbeduje regulativni uticaj na organe i ćelije posredstvom hormona, koji se preko krvi raznose po ćelom organizmu. Taj uticaj, za razliku od nerII

vnog, traje duže. On produžava rad nervnog upravljanja, ali s a m o na materijalnoj osnovi. Kada se organizam čoveka zagušuje šljakom (nečisto­ ć a m a ) , taj proces upravljanja narušava se na sva četiri nivoa. Holografsko upravljanje pogoršava se zbog toga, što strane čestice, koje se nalaze u organizmu, rasejavaju svetlost, i z a p i e m i n s k a slika potrebnog objekta postaje nejasna i rasplinuta (maglovita). Gubi se oblik ćelije i normalna unu­ trašnja struktura. laj proces obično se uporeduje sa ogle­ dalom. Gledate se u ogledalu i j a s n o vidite svoju sliku. Ako tokom vremena napada prašina na ogledalo, slika će postati nejasna. Obrišite prašinu - i slika će se ponovo pojaviti. Z b o g toga s t o j e hologram - energetska tvorevina, njega izobličavaju jaki emocionalni stresovi. Ako su oni česti i dugo traju, tada izobličavaju normalno upravljanje, što prou­ zrokuje trajno, hronično oboljenje. Akupunkturno upravljanje se zbog toga pogoršava, j e r sam akupunkturni kanal predstavlja super provodnik kroz koji se kreću i cirkulišu slobodni elektroni i, ako on nije čist, dolazi do rasejavanja energije ili zatvora. Ako se prilikom svakodnevnog rada ne uzimaju u obzir dvočasovne bioritmološke aktivnosti, dolazi do veoma veli­ kog (snažnog) poremećaja cirkulacije energije u akupunklurnim kanalima. Na primer, obedovanje noću odvlači ener­ giju od bubrega, mokraćnog mehura, perikarda i preusmerava je u želudac. O n o remeti sinhroni rad organa i dovodi do iscrpljenja (starenja) organizma i njegove zagađenosti. Nervno i endokrino upravljanje se iz tih razloga po­ goršava, j e r se ono obavlja kroz membrane ćelija. A k o je Usled „prašine od šljake" pogoršana regulacija od liolog i a m a , tada m e m b r a n e ćelija gube svoj prvobitni oblik i ne m o g u kvalitetno da prenesu regulacioni-nervni impuls ili hormonalni uticaj. Radi toga organizam, da bi održao regu­ laciju na dovoljno visokom nivou, mora da stvara više mate­ rija prenosnika - mediatora (prenose nervni uticaj) i ho­ rmona. To dovodi do prevremene iscrpljenosti (starenja) 12

endokrinog sistema i ranog nastajanja klimaksa. Obilje ho­ rmona, koje dejstvuje na „tkiva-mete", provocira onkološka oboljenja. Na primer, povišena proizvodnja ženskih polnih h o r m o n a prouzrokuje tumor grudi i materice, a muških tumor prostate. Na taj način, prisustvo šljake energetskog karaktera (ko­ je se ispoljavaju u vidu emocija) i u spoljašnjim mani­ festacijama i u fizičkom telu dovodi do prevremene starosti i propratnih oboljenja. Na primer, gubitak elastičnosti tela ukazuje, da je ve­ zivno tkivo (kolagen), koje Čini „meki skelet" organizma, zaprljano šljakom. Na taj način, narušava se ishrana radnih ćelija - mišićnog tkiva, bubrega, jetre, pluća, pankreasa itd., koja izaziva gašenje funkcije ovog ili o n o g organa i čini osnovu prevremenog starenja organizma i razvoja bolesti saputnika starosti. Nagomilavanje šljake u organizmu dovodi do p i o m e n e unutrašnje sredine ka truloj strani. Specifičan starački miris (zadah) odražava tu pojavu. Sa promenom unutrašnje sre­ dine, stvaraju se uslovi ža raznovrsna imuna oboljenja, orga­ nizam slabi, pojavljuju se svi mogući paraziti u vidu polipa i bradavica koji se mogu lako pretvoriti u opasne tumore. Tkivo tetiva - osnova zidova krvnih sudova. Gubitak elastičnosti tkiva pre ti velikim i neočekivanim neprijatno­ stima u vidu naprsnuća (ki danja) krvnih sudova, a to se veoma često dešava u postarijem i staračkom dobu. Zagušenje jetre šljakom dovodi do portalne h i p e r t o n i j e ozbiljnog poremećaja venoznog krvotoka. Zastoj venozne krvi naglo pogoršava rad celog probavnog aparata, rasi ruje vene donjih ekstremiteta i stvara hemoroide. Z b o g toga što se većina procesa razmena vrši u jetri, pogoršanje njenog rada dovodi do bitnog (suštinskog) za­ stoja u toj sferi, koji prouzrokuje pojavu odgovarajućih po­ remećaja, a zatim i oboljenja. Taloženje šljake j a k o izraženo dešava se u debelom crevu, odakle ona dospeva u krv a zatim truje organizam. Od 13

velikih naučnika prvi je na to ukazao l.l.Mečnikov. Čišćenje debelog creva i uspostavljanje njegovog normalnog rada prvostepeni je zadatak u sprečavanju prevremene starosti. Da ne bi opterećivali čitaoca specijalnim naučnim termi­ nima, opisaćemo ukratko, gde se još uočavaju biološki pro­ cesi starenja i s t a j e njihov uzrok. Molekuli DNK-a (dezoksiiibonukleinske kiseline), koji čine osnovu genetskog aparata, neprekidno se povreduju fizičkim (na primer, prirodnom toplotom) ili kemijskim (na primer, slobodnim rađikalima) agensima. Rezultat toga je da se narušava proces deljenja ćelija i povećava verovatnoća izmene njihovog izgleda (mutacija). Velike izmene dešavaju se u membranama ćelija. Stvar je u tome, što su u membranama založeni posebni receptori, koji reaguju na upravljajuće signale koji dolaze iz orga­ nizma. Tako, u membranama postoje receptori (specijalne belančevine) koji reaguju na određene h o r m o n e : prenose nervne impulse. Ako receptori membrane slabo rade, tada organizam slabo upravlja ćelijama i shodno tome slabije funkc ioniše. I na krajll, u samim ćelijama postepeno se nagomilava šljaka razmene koja se stvara u toku normalne životne akti­ vnosti. Naučnici su ustanovili, da što se više u ćelijama mozga nalazi pigmenta lipofuscina (lipofuscini su produkti preoksidacije masti i masti-belančevina), to se ćelija slabije suprotstavlja štetnim uticajima okolne sredine, i očiglednije je izražen proces starenja. Zaključujući opisivanje uzroka prevremenog starenja svakog čoveka, istaknimo, da oni zavise od emocionalne aktivnosti i zagušenosti organizma šljakom.

INDIVIDUALNA KONSTITUCIJA I BRZINA STARENJA
N a v e d e n o do sada, bilo bi nepotpuno, ako ne bi imali u vidu dva važna faktora. Prvi se odnosi na to, da kod svih ljudi vremenski procesi starenja protiću različito. Zato neki ljudi brže stare od drugih. Drugi faktor zasnovan je na tome, da se o d n o s energija, koje čine spoljašnju manifestaciju, kod raz­ nih ljudi men ja različito u toku života. Z b o g toga se neki ljudi u postarijem dobu nalaze u pogodnijim u s l o v i m a ž i v o t a u poredenju sa drugima, pa prema tome i njihov život je „kvalitetniji". Oba faktora odnose se na konstituciju svakog k o n k r e t n o g čoveka. Vesto manipulisanje osobenostima vla­ stite konstitucije pomoći će vam da izbegnete niz ozbiljnih problema u vezi sa zdravljem i da duže živite. Razmotrimo detaljnije te osobenosti. U prethodnim rado­ vima (pogledajte knjige serije „Lekovite sile") govorili smo, da u osnovi rada bilo kojeg organizma leže tri životna principa: „Vetar", „ Ž u č " i „Sluz". U odnosu na njihov energetski ekvi­ valent, životni princip „Vetar" predstavlja obrtno-oscilirajuću energiju; „ Ž u č " - elektromagnetnu, svetlosnu i toplotnu ener­ giju; „Sluz" - gravitacionu energiju i prostranstvo. Ako se uzevši u obzir energetsku raspodelu razmotri čovek sa konstitucijom „Vetra", tada će se pokazati da se u m a l o m z a p r e m i n s k o m prostoru obavljaju brzi procesi cirku­ lacije. To znači, da biološko vreme u njegovom organizmu teče bizo. Usled malih količina gravitacione energije i pros­ tora, takav organizam slabo zadržava vodu i toplotu. Z b o g toga u postarijem dobu organizam tih ljudi brzo dehidrira, a fermenti, zbog odsustva potrebne temperature, gube aktiv­ nost. Posledica toga je da ti ljudi imaju najkraći životni vek i da su u starosti podložni bolestima taloženja soli, krtosti sudova i teške pokretljivosti zglobova. Lica sa konstitucijom „Sluzi" nalaze se u nešto povolj­ nijim uslovima nego lica sa konstitucijom „Vetra". Zahva-

14

15

Ij lij ući izobilju prostranstva i gravitacione energije, njihov organizam u starosti dobro zadržava vodu, ovlaš je „zgu­ šnjava" i u njemu se bolje obavljaju procesi cirkulacije. Biološko vreme teče sporo u velikom organizmu, j e r su zadejstvovane velike prostorne zapremine. Rezultat toga je da takvi ljudi žive znatno duže. Bolesti u starosti imaju tumorsku prirodu, a takode, karakterističan je i problem slabe probave hrane. Stoga su onkološka oboljenja i dija­ betes rasprostranjeni medu postarijim gojaznim ljudima, i u tim slučajevima, takode je smanjen imunitet (nedostatak elektromagnetne energije, da bi se održavala visoka aktiv­ nost fermenata). Lica sa konstitucijom „ Ž u č i " nalaze se u položaju izme­ đu „Vetra" i „Sluzi". Njihov organizam dobro se zagreva, a aktivnost fermenata je dovoljno visoka. U postarijem dobu oni se osećaju dosta dobio. Glavni problemi tih ljudi nastaju upravo u zrelom dobu. Oni su povezani sa j a k o m toplotnom produktivnošću organizma, što prouzrokuje gnojne rane (čireve) u želudačno-crevnom traktu, oboljenje krvi (u jetri z b o g visoke temperature dolazi do aktivnog raspadanja crve­ nih krvnih zrnaca i stvaranja žuči) i kože, povišenu razdražljivost i nervozu. Za takve ljude karakteristični su pro­ blemi sa vidom, opadanjem ili sedenjem kose. U najboljem položaju, u postarijem dobu nalaze se lica mešovitog konstitucionog tipa „Sluz-Žuč". U tom slučaju, organizam ne s a m o da dobro drži vodu i ima „ r e z e r v u " vremena, već mu se fermentativne reakcije i sposobnosti stvaranja toplote održavaju na visokom nivou. Ako sve s u m i r a m o , pokazuje se, da svaki konkretni čovek stari vrlo individualno. To se odnosi na brzinu kojom stari njegov organizam, na karakteristike procesa starenja i nastajanje oboljenja. Na taj način, program profilaktike sta­ rosti treba, u prvom redu, da uzme u obzir individualne osobine, iako postoje i opšte preporuke za sve. Takode treba imati u vidu i razlike u polovima.

PRIRODNI NAČIN SPREČAVANJA STARENJA

Praksa je pokazala da su zdraviji ljudi koji su stabilni na emocionalno-psihičkom planu. U odnosu na jedan te isti događaj ljudi se različito odnose. Na primer, kada su se 1991. godine, za vreme Gorbačova, razmenjivale krupne novča­ nice nominalnih vrednosti, mnogi nisu uspeli da razmene svoje novčanice. Kao rezultat, za neke je to bio neprijatan n e s p o r a z u m , a za neke tragedija koja se završila samoubistvom. S a v r e m e n o društvo formiralo je m n o g e štetne direktive u svesti čoveka, koje su postale primarnim uzrocima skra­ ćivanja života i pojave raznovrsnih patologija. U društvu, u kojem nema zabrana i raznovrsnih uzdržavanja, ljudi, nala­ zeći se u košmarnim uslovima, duže žive, nego u ci vi l iz o v a n o m društvu. Iskustvo dugovečnih ljudi plemena H u n z a je d o k a z za to. Taj malobrojni narod ima svega 15 hiljada ljudi. Oni ne znaju za bolesti. Među istraživačima koji su otkrili to pleme, nalazio se i mladi talentovani vojni lekar Mak Karison. On je 14 godina služio u okolini severne granice Kašmira. Izvršavajući službene obaveze, Mak Karison je tesno sarađivao (kontaktirao) sa mnogim plemenima koja nisu znala za bolesti, a koja su živela između Tibeta, Kine, Avganistana i Pakistana. Upravo tamo on se sreo sa narodom Hunza.
17

10

Njegovu pažnju privukla je divna telesna grada tih ljudi i njihova velika radna sposobnost. U to vreme lekare nisu interesovali zdravi ljudi - samo bolesni, njihove bolesti i bolešljivosti. Medu H u n z a m a nije bilo obolelih, ako se izu­ z m e nekoliko slučajeva preloma kostiju i upale očiju. Taj narod je dosta primitivan i vrlo siromašan. On živi na planinskom zemljištu, skoro potpuno lišen plodnog tla. U m e s t o šuma imaju male rejone (parcele) sa plodnim drvećem, a svaki slobodni komadić zemlje zasađuju sa povrćem i k r o m p i r o m . Voda je zlata vredna: slabe kiše padaju samo u z i m s k i m mesecima. Stanovnici su prinuđeni da koriste sis­ tem kanala, pomoću kojih dovode vodu iz daleka. Male krave, mršave koze i ovce pasu planinskim pa­ d i n a m a prepunim kamenja. U takvim uslovima životinje daju vrlo malo mleka i j o š manje masti (sala). Krave ne daju više od dva litra mleka dnevno. Ovce uopšte ne daju mleko, a k o z e - s a s v i m malo. Meso tih životinja je žilavo i bez ikakve masnoće. U tim uslovima ljudi jedva opstaju od gladi, naročito zimi. Od hladnoće se sklanjaju u svojim sićušnim kamenim kućama, na kojima nema prozora i postoji samo jedan otvor koji služi kao dimnjak. Taj otvor obezbeduje cirkulaciju vazduha. Nikakvog nameštaja, čitava porodica nalazi se u jednoj prostoriji: spavaj u, jedu i začinju potomstvo na kame­ nim klupama uklesanim duž stena. Domaća stoka „ r a z m e štena j e " u „predsobljima". Pošto u okolini nema šume, nema ni drva za ogrev. Vatra u ognjištima odižava se pomoću suvih grančica i lišća - to je dovoljno da se skuva hrana ali nedovoljno za pranje i ku­ panje. Z a t o se ljudi umivaju (i peru odeću) samo hladnom v o d o m . Staviše oni ne prave sapun. Nema životinjskih ma­ sti, nema maslina za spravljanje ulja. Taj narod živi bez kupatila, bez tople vode i bez sapuna. Nemaju produkte ishrane biljnog porekla. U z i m s k i m m e s e c i m a hrane se oskudnim zalihama žitarica (neposredno
18

u z r n i m a ) i sušenim kajsijama. Početkom proljeća skupljaju trave, a zatim povrće dok ne nastupi vreme ubiranja letine žitarica. Hunze ne znaju za pismenost, samo članovi porodica visokog porekla, koji se školuju u religioznim m u s l i m a n ­ skim školama, znaju da čitaju i pišu. Nemaju svoju poeziju. Njima nisu poznati ni skulptura, ni slikarstvo, ni rezbarenje u drvetu niti majstorstvo tkanja. Tokom osam-deset toplih meseci Hunze žive na čistom vazduhu (otvorenom prostoru, MŠ). Spavaju, rade, zaba­ vljaju se, žene se, rađaju decu i umiru van kuće. Čitava porodica, uključujući sinove, njihove žene, unuke i prau­ nuke, živi zajedno. Deca od najranijeg đetinjstva vide sve, šta se dešava u njihovoj porodici i kod suseda - od m o m e n t a rođenja pa do smrti. Smatra se aksiomom, da se brakovi između bliskih ro­ đaka štetno odražavaju na fizičko i umno zdravlje potom­ stva. Predstavnici tog naroda, poštujući doslovno zabranu tokom vekova zaključuju brakove unutar j e d n e porodice i unutar j e d n o g sela, ali bez obzira na to, stupaju u brak samo sa članovima svoje male nacije. Prema usmenom pređanju, koje se prenosi sa pokolenja na pokolenje, tuda krv ne teče u žilama tog naroda. Čitav narod ima približno hiljadu velikih porodica. Nije teško pretpostaviti koje su kobne posledice brakova između čla­ nova tako malobojnog naroda, izolovanog od svojih suseda, ne s a m o visokim planinama i dubokim provalijama, već i različitim običajima i verovanjima. Uprkos svemu, svaki predstavnik tog naroda ima izvanredno zdravlje. Najveći interes Maka Karisona izazvala je činjenica, da nije uočeno ni j e d n o od oboljenja kod tih ljudi u poodmaklim g o d i n a m a , koje savremena medicina podrazumeva „ n o r m a l ­ n i m " . U odličnom stanju su im zubi, oči, i nema pojave dalekovidosti koja počinje da se javlja od četrdeset pete godine starosti kod civilizovnih naroda. Ista situacija je i sa 19

srčanim oboljenjima, koje je naša civilizacija objavila kao „ n o r m a l n u i n e i z b e ž n u " pojavu u starosti. Za v r e m e druge ekspedicije Hunzama Mak Karison je živeo zajedno sa njima u njihovim kućama i izučavao njihov način života. Ističući njihovo izvanredno zdravlje, on se posebno detaljno zaustavio na tri sledeća aspekta. Izvanredna čvrstina (postojanost). Mak Karison je govorio da Hunze imaju jake neive kao konopce i tanke i nežne kao strune. Oni se nikada ne srde, ne ljute i ne žale se, ne nerviraju se i ne ispoljavaju netrpljivost, ne svađaju se m e đ u s o b n o i sa potpunim duševnim spokojstvom podnose fizički bol, neprijatnosti, buku i tome slično. Životna radost. Hunze se stalno srne ju i uvek su raspo­ loženi. Čak i onda, kada pate od gladi i hladnoće. Velika radna sposobnost u širem smislu reči, kad rade, kad plešu i kad se igraju. To se odmah uočava. Za Hunze preći sto-dvesta kilometara je isto kao za nas nakratko prošetati oko kuće.Oni se lako penju na strme planine da n e k o m e prenesu vest i vraćaju se kući svezi i veseli. Prvi aspekt govori o tome, da u spoljašnjim manife­ stacijama života Hunza ne postoje informaciono-energetske školjke koje reaguju na nadražaje bilo koje vrste, na odsu­ stvo želje da se trpi i nema hipertrofičnih egoističkih na­ klonosti. Drugi aspekt ukazuje na to, da ti ljudi ne podležu ne­ gativnom raspoloženju koje narušava organizam. Oni stalno stvaraju pozitivnu energiju koja jača organizam. Treći aspekt je rezultat prva dva. Kad u spoljašnjim manifestacijama života nema informaciono-energetskih ne­ dostataka (defekata) i on se stalno popunjava (ispunjava) pozitivnom energijom životne radosti, organizam funkcioniše na najvišem nivou. On postaje praktično neumoran. Na osnovu izloženog, jasno je, da prvostepeni značaj, u sprečavanju starosti i sprečavanju bolesti vezanih za starost, zavisi od kvalitetnog stanja spoljašnjih manifestacija života (t.j. od naše svesti). 20

Radi boljeg shvatanja razmotrićemo metode koje po­ mažu da se očisti i obnovi (regeneriše, MS) struktura spolj ašnj i 11 man i festac ij a. Ti metodi m o g u se podeliti na tri velike grupe. U prvoj grupi su metodi koji potpomažu čišćenje spoljašnjih mani­ festacija od psihičkih stega, koje mi nazivamo „školjkama", u drugoj grupi - koji potpomažu uspostavljanje veze između spoljašnjih manifestacija života i fizičkog tela i u trećoj grupi - metodi koji pomažu da se pravilno kultiviše pozi­ tivno mišljenje.

Č I Š Ć E N J E SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA
Dajemo opis u praksi proverene jednostavne metode čišćenja spoljašnjih manifestacija života. Metod se zasniva na sledećim međusobno dopunjujućim principima koji dejstvuju, kako na energetiku organizma tako i na njegovu fiziologiju.

CIRKULACIJSKO DISANJE Cirkulacijsko disanje koristi se da bi se obezbedio pri­ stup do „školjki" i „izobličenja" u spoljašnjim manifesta­ cijama. TO disanje podrazumeva bilo koji oblik disanja koje odgovara sledećim kriterijumima: Udisaj i izdisaj međusobno su povezani tako, da u disa­ nju nema pauze; Izdisaj je spontan, vrši se bez napora i prirodno sledi posle udisaja; Udisaj i izdisaj obavljaju se kroz nos. U posebnim slu­ čajevima dozvoljava se disanje kroz usta. 21

Kao rezultat čestog eirkulacijskog disanja (60-80 puta u minuti) dolazi do komprimiranja energije u spoljašnjim ma­ nifestacijama i pojačanja njene cirkulacije. Čovek, koji diše na takav način, oseća bujicu energije i oseća gde je ona blokirana (bol, nadimanje) od „školjke" ili izobličenja. Vazduh dospeva u pluća u ograničenoj količini, j e r cirkuliše ili „ v a r i r a " u predelu nosne duplje. To je važna osobina takvog disanja. Vi ne usisavate vazduh u pluća, već ga razgonite u nosnoj duplji na osnovu naglih ušmrkavajućih pokreta i pasivnih izdisaja. Prilikom takvog načina disanja - aktivni udisaj, pasivni izdisaj - aktivira se simpatički odeljak vegetativnog nervnog sistema koji: - pojačava procese razmene u organizmu; - povećava sadržaj crvenih krvnih zrnaca, šećera i ho­ rmona u krvi; -zaustavlja razvoj upalnih procesa i alergijskih reakcija (kortikoidi nadbubrežnih žlezda imaju j a k o protivupalno dejstvo); - povećava arterijski pritisak; - širi bronhije. Z b o g toga, što u plućima vazduh kao da stoji, u orga­ nizmu se nagomilava ugljenična kiselina. Rezultat toga je da se pojavljuje znoj i otvaraju se pore na koži. Ti simptomi (bujica energije, nadimanje u predelu stega, znoj) ukazuju da dišete pravilno. Drugim recima, sličan način disanja aktivira organizam na samoizlečenje i jačanje. Za vreme dužih cikličkih vežbi, a cirkulacijsko disanje spada u takve vežbe, na račun konstantnih voljnih napora za održavanje potrebnog intenziteta opisanog disanja, u orga­ nizmu čoveka otpočinje stvaranje prirodnih opijata - endorfina. Nadolazeći u sve većim i većim količinama, oni izazivaju i održavaju stanje ekstaze i euforije (prijatnog osećanja, MS). 22

Endorfini izazivajući stenične (snažne,MŠ) emocije, do­ punski aktiviraju simpatički odeljak vegetativnog nervnog sistema, pobuđuju zaštitne sile organizma i obezbeduju ga energijom. Postoje različiti načini eirkulacijskog disanja koji ra­ zličito men jaju intenzitet i oblik bujice energije koja cir­ kuliše u spoljašnjim manifestacijama života.To dovodi do aktiviranja j e d n e ili druge psihičke stege. Radi toga različiti načini eirkulacijskog disanja daju specifične efekte. Disanje se m o ž e menjati prema sledećim parametrima: povećavanje ili smanjivanje zapremine udisaja, variranje brzine disanja, udisanje vazduha u donji, srednji i gornji deo pluća i disanje kroz nos ili usta (disanje kroz usta je slabo efikasno zbog malog usvajanja energije). Može se popunjavati gornji ili donji deo pluća. Ako osetite izlaženje „školjke" (stege, MS) iz predela glave ili gornjeg dela tela, tada dišite vrhovima pluća - to će olakšati proces; ako izlaženje (stege,MŠ) počinje u nogama ili do­ njem delu tela, tada dišite stomakom. Važno je napomenuti s l e d e ć e : pravilno cirkulacijsko disanje ne izaziva hiperventilaciju i ne ispira ugljen ične kiseline iz organizma. O n o vas „ p u m p a " energijom. Ruke, noge, - Čitavo telo po­ činje da „bruji". To je važan (bitan) simptom toga, da pra­ vilno dišete.

OPUŠTANJE TELA Osnovni cilj potpunog o puštanja (raslabljavanja) tela ukazuje, da disanje potpomaže porast bujice energije u orga­ nizmu, i možete se, ili opustiti u toj bujici i dozvoliti orga­ nizmu da se izleči, ili se paralisati (ukočiti), i izazvati j o š veću napetost. Opuštanje tela pri disanju nastupa s a m o od sebe s obzirom na to da se zamarate od održavanja ritma disanja (zamaranje struktura mozga, odgovornih za odr­ žavanje disanja prouzrokuje različite smetnje u kori mozga i 23

slabi organizam, tj. obuzima ga svojevrsno liipnotičko sta­ nje). Ali aktivni udisaj, stimulišuei simpatički odeljak vege­ tativnog nervnog sistema, omogućuje vam da konstantno održavate visoku koncentraciju pažnje, stoje posebno važno za potpuno opuštanje mišića i koncentrisanje na novonastale emocije, osećaje. Kada je telo opušteno, paralisani delovi tela postaju osetljiviji. Setite se, deo tela, koji „ n e ć e " da se opusti, na­ kljukan je energijom koja stvara „školjku". Pri potpunom opuštanju mnogo se jednostavnije oseća tok energije u spoljašnjem ispoljavanju života. Neposredno u trenutku izla­ ska „školjke" opuštanje se potpomaže time, što se energija, stvorena psihičkim stegama, oslobađa i oslobođena od mišićnih napona izlazi slobodno iz organizma. Tetanija - to je kontrakcija (grčenje) mišića za vreme izlaska „školjke" iz organizma. U toku primene metoda spoljašnjeg čišćenja u praksi, tetanija najčešće nastaje u mišićima ruku i lica (naročito usta), a takode i drugim delovima tela, u kojima je postojao energetski blok. Da bi se smanjila tetanija ili uopšte izbegla, ne treba se koncentrisati na nju, već obrnuto, opuštati se i preživljavati neprijatni osećaj kao vrlo prijatan. „Oslobađanje disanja". Normalno cirkulacijsko disanje aktivira „školjke" koje „isplivavaju" iz dubine spoljašnjih manifestacija života u vidu neprijatnog osećaja. A neprijatne osećaje mi prigušujemo - to je naša zaštita. Ali ta zaštita je u d a t o m slučaju neumesna (nepodesna), jer ona smanjuje bu­ jicu energije, koja sapire „školjke", što dovodi do uzdr­ žavanja disanja. Kao rezultat toga slično gušenje stvara različite kombinacije zadržavanja disanja: začepljenje sinusa u nosu, stezanje, napon, spazam bronhija i m n o g o drugog. Da bi to savladao, čoveku je potrebno da svesno produži cirkulacijsko disanje i da neprijatni osećaj „ p r e p r a v i " u veoma prijatan. Kada to postigne, disanje će o d m a h postati slobodno. To se naziva „oslobađanje disanja". 2-\

PRAVILAN POLOŽAJ TELA O n i m a , koji praktikuju metod čišćenja spoljašnjih manifestacija, preporučuje se da z a u z m u ležeći položaj na leđima, noge da ne budu prekrštene , dlanovi ruku okrenuti nagore. Ali, treba zapamtiti da će spoljašnje manifestacije, predstavljajući same od sebe prostornu konfiguraciju u kojoj cirkuliše energija, bolje „sapirati" „emocionalno đ u b r e " , kada se njihov oblik (manifestacija) menja, a energetska bujica na račun toga raste. Na primer, da bi se oslobodili velikog straha ili tuge, najbolje je da se sklupčate. Važno je znati sledeće: zauzevši udoban položaj, više se ne mičite i ne češite se za vreme seanse čišćenja. Kod vas se pojavljuje mogućnost da predstavite (pokažete) i osetite da vi to radite. To je jedan od najboljih načina da brzo aktivirate energiju koja vas guši i d a j e lako izbacite napolje. KONCENTRACIJA PAŽNJE Za v r e m e seanse čišćenja, treba koncentrisati pažnju na osećaje koje nam šalje telo. Pritisci „školjke" prilikom izlaska mogu izazvati razno­ vrsne osećaje, reakcije. To može biti lokalizovana bol, go­ licanje, mačije mijaukanje na ulici, sećanje na bilo šta i t o m e slično. Z a t o obratite pažnju na bilo kakve osećaje koji se javljaju u datom momentu. Prema tome, kada se kod vas pojave bilo kakvi osećaj i, svoju pažnju koncentrišite na njih, istražujući svaki detalj. Koncentrišite pažnju na svaki detalj sve, dok taj detalj ne nestane (iščezne). Neprijatni aspekt osećaja prihvatite kao vrlo prijatan. Hipnotičko stanje koje nastaje z b o g zamorenosti centra, koje održava potrebni nivo cirkulacijskog disanja, o m o ­ gućava da se bolje „ o b u h v a t e " svi detalji aktiviranih „ško­ ljki". A konstantna aktivizacija simpatičkog odeljka vege­ tativnog nervnog sistema, takode cirkulacijskim disanjem 25

omogućava da se konstantno održava koncentracija pažnje radi p o t p u n o g opuštanja (raslabljenja) mišića i njeno usmeravanje na nastale emocije, osećaje i sa velikim uspehom ih odstranjuje. Prigušene emocije razmeštaju se po „slojevima". Svaki sloj prigušivanja formira se u određeno v r e m e vašeg života. Z a t o , kada se izbaci prigušeni sloj energije, on obično akti­ vira drugi prigušeni sloj koji je bio ispod njega. Rezultat toga je da možete prelaziti sa jednih osećanja na druga, jer su slojevi prigušenja stvoreni od različitih stegnutih emocija i osećaja. Zapamtite glavno - svaki put, kada za vreme seanse čišćenja nešto počinje da vam odvlaci pažnju, znači, da se pojavljuje prigušena energija, koja obraća vašu pažnju na sebe, traži da se koncentrišete na nju i d a j e detaljno osetite upravo u datom trenutku.

kivnih sudova, sluzokoža, mišića itd. U tome se sastoji lekovito dejstvo ekstaza na fizičko telo. Sada nam predstoji da promenimo (transformišemo) sve o n o negativno, koje će se „sapirati" cirkulacijskim disanjem iz d u b i n e spoljašnjih manifestacija u pozitivno. Drugim recima, vi ćete ponovo preživljavati strah, gnev i t o m e slično, ne plašeći se, ne srdeći se, već oduševljavajući se s n a g o m i blistavošću (oštrinom, MS) tili osećaja. Treba da ih preživite pozitivno, radujući se i proslavljajući. Da bi to ostvarili u praksi, postoji nekoliko metoda. Osećaj zahvalnosti. Svaki čovek doživljava osećaj za­ hvalnosti za svoje postojanje, život na zemlji. Međutim većina ljudi je ograničena osećajem zahvalnosti. Ustvari, sve što vi imate, - to je vaš pravi trenutak. Prema tome, budite zahvalni za svaki detalj stvarnog života! Adekvatno uporedenje. Ako su vaše ruke počele da se grče i vi to uporedujete sa normalnim osećajem u rukama, tada će se grč ispoljiti kao bolestan i neprijatan osećaj.Ali, ako se grč shvata sam po sebi, tada će on predstavljati prijatan osećaj energije u rukama. To se može reči i o bolo­ vima — uživajte u osećaj ima intenzivnog ispoljavanja ener­ giji Priznanje koristi. Svest o tome, šta se dešava sa vama za v r e m e seanse čišćenja, izaziva osećaj zahvalnosti. Zaprepašćenje (Čuđenje). Osećaji koji nastaju u va­ šem telu, treba da izazivaju kod vas interes i očaranje ener­ getskim transfuzijama. U nekim slučajevima r o j e potpuno dovoljno za čišćenje. Ljubav prema svemu i ushićenje sa svim. Volite svaki trenutak svog života. Ako volite sve što postoji, j e d n o s t a v n o radi toga što postoji, tada ćete raspolagati kristalno čistim spoljašnjim manifestacijama. Ushićujte se svakom sitnicom - i vi ćete se brzo čistiti. Progoniti (Terati) - znači prekinuti čišćenje i sticati novu psihološku stegu, stvarati „školjku". 27

EKSTAZA Suština o v o g principa je u tome, što se svaki čovek neprekidno nalazi u stanju ekstaze, bez obzira na to šta on pri t o m e oseća. Katha Upanišada glasi: Glavni uzrok — Atman (duša, životni dah, M Š ) , Puruša, koja je stvorila čoveka, neprekidno uživa u svojoj tvorevini, bez obzira šta pri t o m e Čovek oseća - zlo ili dobro. Ali telo i um sve osećaje dele na korisne - prijatne i štetne - neprijatne. Štetni i neprijatni osećaji izazivaju u spoljašnjim manifestacijama „školjke" — prigušenja. Pozitivne emocije (ekstaza - najjača od njih) utiću na hipotalamus (jer je on povezan sa stvaranjem emocija) u kojem se nalaze strukture koje regulišu funkcije svih nivoa vegetativnog nervnog sistema. Podsetimo se, da vegetativni nervni sistem obezbeduje regulaciju: žlezda za unutrašnju sekreciju - štitaste, gušterače, polnih, nadbubrežnih žlezda itd.; funkcija unutrašnjih organa - srca, jetre, bubrega itd.; 26

Kao rezultat primene principa ekstaza vi ćete se oslo­ boditi od psihičkih stega i oč ističete se od „školjki", a to znači, bićete zdraviji i energičniji. Proslavljanje života u svim slučajevima podiže tonus fizičkog tela, a smeli - sim­ ptom uspešnog čišćenja.

LEKOVITI P O T E N C I J A L M U Z I K E Različiti oblici zvučnog uticaj a koristili su se vekovima kao m o ć n o sredstvo za prometni svesti. Osnovni instrumenal šamana (budistički sveštenici kod Tatara i Mongolaca, koji su ujedno lekari, čarobnjaci i prizivači duhova, MS) u raz­ ličitim delovima sveta bio je sitno dobovanje (bubnjava, MS) bubnjeva i pevanje pesama (to izaziva z a m o r slušnog analizatora i kao posleđicu toga blokadu u kori mozga, što dovodi do hipnotičkog stanja). Različiti ritmovi bubnjeva ispoljavaju, prema laboratorijskim podacima, jak uticaj na rad mozga. Dobra muzika posebno je dragocena u neobičnim sta­ njima svesti. Ona pomaže da se otkriju stare zaboravljene psihološke stege i da ih ispolji, pojačava proces čišćenja, a takode daje smisao o n o m e ko to preživljava da mu pokloni veći značaj. Dugotrajna muzička „bujica" stvara talas, koji pomaže čoveku da se kreće kroz poteškoće eksperimenta kojeg preživljava, da savlađuje psihološku barijeru, da se smiruje i oslobađa. Muzika odabrana na poseban način po­ tpomaže aktiviranje skrivene agresije, fizičkog bola, seksu­ alnih ili senzibilnih osećaja i tome slično. Da bi muzika postizala pravilno, potrebno dejstvo, treba se naučiti d a j e slušate po-novom i da se tako odnosite prema njoj. Za v r e m e seanse veoma je važno da se potpuno potčinite muzičkoj bujici, da joj omogućite da odjekuje u ćelom telu i da spontano reagujete na nju. To znači da date volju svim vašim željama i osećajima koja će se pojaviti pod uticaj em muzike: klicanju, smehu, bilo kojim zvucima koji izlaze iz dubine vašeg tela na površinu, različitim grima­ sama, pokretima pojedinih delova tela, vibracijama ili sa­ vijanju celog tela i t o m e slično. Pri tome, ne morate da pokušavate da saznate ko je kompozitor, da ocenite izvo­ đenje itd. Treba da omogućite muzici da spontano, neo­ metano (slobodno) deluje na psihu i telo. U tom slučaju muzika postaje snažni instrumenat reprodukcije i održavanja 29

POVERENJE
Sprovodeći seansu, potpuno verujte u proces čišćenja. To, što može izlaziti iz vas: strah, užas i mnogo drugog, tako s n a ž n o utiće, da imate želju da sve to prekinete i ne želite da to ponovo preživljavate, a to znači — zadržati u sebi. To se nikako ne srne dozvoliti. Svu tu gadost, koja vam smeta da živite i razara vaš organizam, treba izbaciti napolje. Uglav­ nom vi ćete preživljavati dva procesa izlaska „školjki". Prvi ima oblik katarsizisa - reakcije, koja se sastoji u grčenju, drhtanju, kašljucanju, zadržavanju disanja, gađenju (potrebi za povraćanjem,MŠ), jaukanju i t o m e slično, što označava pojačan rad simpatičkog odeljka (dela) vegetativnog ner­ vnog sistema. Drugi - sastoji se u tome, što se duboka naprezanja ispoljavaju u vidu dugotrajnih (dužih) kontrak­ cija i produženih spazmi. Na održavanje takvog mišićnog naprezanja organizam troši ogromnu količinu energije i oslobađajući se od njega, mnogo lakše funkcioniše. Kod vas se mogu pojaviti sumnje. Sumnje - to je ta ista psihička sprega, koja dovodi do stvaranja „školjke". Ako budete sumnjali u dati metod čišćenja, tada ništa nećete postići. Čitav teoretski deo je namenjen radi toga, da bi se razbile vaše sumnje, da se ulije vera (nada, MŠ) u uspeh i u snažno i bezuslovno ozdravljenje. Dejstvujte sa nepoko­ lebivom verom u uspeh, potpuno verujte procesu samoizlečenja p o m o ć u napred opisanih prirodnih m e h a n i z a m a i s v e će vam poći za rukom. Zapamtite, dati metod je samo tada efikasan, kada potpuno verujete u njega i dejstvujete s m e l o (odvažno). 28

neobičnog (posebnog) stanja svesti. Kombinacija muzike sa disanjem dovodi do međusobnog obogaćivanja metoda i Litice sa zadivljujućom snagom na vas. Što se tiče izbora muzike, izbor je veoma širok: klasika, rok i zvuči iz prirode (šum vetra, glasovi divljih zveri, pevanje ptica, zvuči koje ispuštaju insekli, itd. Dajte pred­ nost muzici koja je malo poznata i koja nema konkretan sadržaj. Ako je to pesma, tada ona treba da bude na jeziku koji vi ne poznajete. Izbor muzike vrši se u zavisnosti od toga, kakvu psihičku stegu želite da aktivirate i d a j e izbacite. Meni se posebno sviđa muzika iz albuma „ Z o o l o o k " francuskog kompozitora Žan-Mišela Zarra. To je velelepna muzika za aktiviranje psiholoških stega. Etape „ m u z i k a l n o g " čišćenja su sledeće: u početku mu­ zika treba da isprovocira i aktivira stegnuto emocionalno đubre (smeće), potom da ga dovede do kulminacije - izba­ civanja, i da smiri čoveka. Seansa čišćenja može da traje od 15 minuta do dva-tri časa. Obično između 15-45 minuta dolazi do „ c e p a n j a " stega, što označava uspešan završetak seanse. Veoma stare i jake psihološke stege zahtevaju 2-3 Časa rada, j e r za njihovo aktiviranje je potrebno mnogo više energije koju daje cirkulacijsko disanje.

ispunjavaju do granice - nema kuda dalje - i činite prinudan dugotrajan izdisaj. Spontan i opušten izdisaj postiže se posle brzog, aktivnog udisaja. 5. Sve što iskrsava u vašoj svesti (strahovi, preživlja­ vanja itd.), što zapažate i osećate u telu (između ostalog jak lokalizovan bol: „zabijen" kolac) prihvatajte (percipirajte) kao blaženstvo. Vi se „ k u p a t e " u bezgraničnom okeanu raz­ novrsnog blaženstva, osećajući i preživljavajući ga do naj­ sitnijih detalja. 6. Sve što radite (spontana kretanja, krikovi itd.) vodi vas ka čišćenju vašeg bića od gadosti (poroka). 7. Seansu završavate tek posle toga, kada je aktivirana dovoljna količina psihičkih stega „izašla" na površinu i bila odstranjena. Kao rezultat osećaćete se velelepno, oslobođene duše i lako. Praktični saveti. Da bi ovladali metodom čišćenja spo­ ljašnjih manifestacija bez suvišnih glavobolja (briga), po­ čnite da je praktikujete u trajanju od 5 minuta. Dalje po­ stepeno povećavajte trajanje seanse do 30 minuta. I tek posle toga, kada osetite da se kod vas sve dobro događa, ispunite uslove iz tačke 7. Z b o g toga, što u svakom čoveku postoji ueverovatno velika količina „školjki" i drugih psihičkih stega i prigu­ šenja, proces čišćenja spoljašnjih manifestacija traje neko­ liko godina (ako se redovno praktikuju seanse čišćenja, sva­ ki drugi dan po I -2 časa, tada je dovoljna godina dana, pa čak i manje). Z a t o se blagotvorni (povoljan) uticaj napred na­ vedenih mehanizama izlečenja ispoljava znatno brže na fi­ zičko stanje organizma. Ubedićete se sami, da svaka pra­ vilno sprov-1 edena seansa čišćenja poboljšava vaše zdravlje, čini vaš život boljim.

M E T O D E ČIŠĆENJA SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA 1. Stvarati sebi raspoloženje za oduševljavanje svime, što osećate. 2. Sve osećaje pri hvatati kao predivne, slaveći ih iz duše. 3. Uključite muziku i zauzmite opušten udoban položaj, najbolje ležeći. 4. Počnite sa cirkulacijskim disanjem, lako, j e d n o ­ stavno, bez napora. Ne srne da dođe do efekta „naduvavanja" pluća, kada se kao rezultat nekoliko brzih udisaja pluća
U)

31

USPOSTAVLJANJE VEZE IZMEĐU SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA I FIZIČKOG TELA
Spoljašnje manifestacije prožimaju čitavo fizičko telo i upravljaju njime. Ipak, u njima se mogu stvarati „školjke" i druga slična izobličenja, usled kojih dolazi do lošeg upra­ vljanja fizičkim telom. U postarijem i staračkom dobu ljudi se žale jedan drugome da ih telo slabo „sluša" - oduzimaju se ruke i noge i ne žele da izvršavaju naređenja uma. Nešto slično dešava se i sa radom unutrašnjih organa. Radi likvidacije (odstranjivanja) sličnih pojava potre­ bno je uspostaviti vezu holografskog tela sa fizičkim telom. Ispostavlja se, da je to moguće uraditi, ako se na „nekontrolisanim" i bolnim mestima pomoću jarkog, emocional­ nog mišljenja izazove osećaj toplote, peckanja i hladnoće. Kao rezultat takvog rada na tom del u tela ili u organu oseća se prijatan svrab, koji ukazuje na uspostavljanje funkcije tog ili drugog organa, njegove strukture. Dole opisana metoda je deo vežbi iz Radža-joge i drugih okultnih (spiritističkih, MŠ) praktičara. Vežbe su prikupili (sastavili) Mirzakarim Norbekov i Larisa Fontina. Ja sam uneo neke objašnjavajuće elemente i skratio vežbe na račun razgibavanja. Od davnina je poznato da je misao materijalna. Što je jasnija, izobraženija (čitljivija) i dugotrajnija slika koja je zamišljena, time je jači njen uticaj na fizičko stanje. Energije spoljašnjih manifestacija prihvataju te konture i osobine koje im zadaje misao. Sa svoje strane, energetska polja „ g r a d e " fizičku materiju sa određenim svojstvima (osobinama), obli­ kom i funkcijama. Putem analize procesa izlečenja od teških oboljenja ustanovljeno j e , da na određenoj etapi nastupa m o m e n a t bezuslovne vere u izlečenje, koji prerasta u očekivanje nastupajućeg izlečenja. Važno je to preživljavanje osetiti u sebi i svesno ga izazivati (pobuđivati).

U predelu bolnog dela tela ili organa spontano se oseća p o v r e m e n o nadolazeća toplota, hladnoća, peckanje, green je itd. Prijatan osećaj svraba govori o procesu izlečenja. Data metoda zasniva se na: • jakoj veri u izlečenje koja aktivira posebne informaciono-energetske procese za korekciju zdravlja i podmlađivanje organizma; • razvoju snažnog emocionalnog mišljenja sposobnog da reprođukuje na holografskom nivou strukturu i funkciju bolesnog organa ili tkiva (doista, ako je „osvetljenje" ote­ ž a n o usled j a k o zaprljanog organizma, tada, povećavši ja­ činu svetlosti, moći ćemo d a j e reprodukujemo). Izazivajući u obolelom organu putem emocionalnog mi­ šljenja toplotu, peckanje, hladnoću time regenerišemo oslabljenu ili izgubljenu vezu između spoljašnjih manifes­ tacija i fizičkog tela. Rezultat toga je otpočinjanje procesa izlečenja i podmlađivanja. Sledeće preporuke pomoći će vam da ovladate datom metodom. 1. Prva tri-četiri dana ne sekirajte se što vam ne uspeva da e m o c i o n a l n o mislite i što ne postoji vera u sebe i u metodu. Nestrpljivost i neverica govore o prisustvu u vašim spoljašnjim manifestacijama patoloških „školjki". Prepo­ ručujemo prvu metodu čišćenja spoljašnjih manifestacija. 2. Metodu sprovodite kada ste sami. Pažnja stranih lica, diskusije, kritikovanje metode ruše vašu veru, ne daju vam mogućnosti da se mobilišete na izlečenje. Sa diskusijom (raspravom) otpoČnite nakon mesec dana upornih vežbi, kada budu vidni rezultati. 3. Za v r e m e vežbanja (traje prosečno oko 1 časa) budite usredsređeni na postizanje cilja i potpuno obuzeti onim što radite. 4. Odredite rokove izlečenja radi bolje koncentracije volje. 33

5. Ne prenaprežite se. Poštujte postepenost. Vi niste priviknuti na takvu vrstu vežbi. Završavajte sa vežbanjem pri pojavi osećaja blažeg umora. Simptom nepravilnog rada — pojava osećaja tegobe u glavi. Smanjite opterećenje. 6. Ne smete da vežbate kada ste umorni i gladni. 7. Otpočnite svaki dan sa osećajem životne radosti, sreće, duševnog elana i održavajte to stanje tokom eelog d a n a . Magnetišite njime ljude koji vas okružuju. A k o se to stanje ne pojavljuje, stvarajte ga i održavajte veštački. 8. Za vreme vežbanja postarajte se da dostignete stanje „nerazmišljanja'. Takvo stanje nastupa prilikom odlaska na spavanje. 9. U sebi (duši) saberite se, koncentrišite se na potpuno izlečenje (ozdravljenje) i podmladivanje. Uspeh prati onoga ko ispoljava voljne napore. Ne bojte se povremenih neuspeha. 10. Isključite reč „bolest" iz upotrebe. S t o j e m o g u ć e češće u mislima i naglas ponavljajte: Ja sam zdrav... Ja sam s r e ć a n . . . Ja sam m l a d . . . Ja sve m o g u . . . 11. Predstavljajte se uvek onakvim, kakvim želite da budete i u duši i spolja. 12. Odnosite se prema sebi uvek sa ljubavlju i pošto­ vanjem. Nikada ne grdite, ne ponižavajte sebe čak ni u mislima. Pohvalite sebe za najmanji uspeh. Osetite se do­ m a ć i n o m , gospodarom svoje sudbine i svoga tela. Zdravlje se obnavlja vlastitim trudom, prema tome skoncentrišite se na to i trudite se 1-3 meseca. Važno je znati, d a j e izlečenje uvek propraćeno krizom, koja se ispoljava kao kratkovremeno pogoršanje bolesti, u vidu glavobolja i tome slično. Simptomi izlečenja: - povišenje temperature u nekom delu ili uopšte u ćelom organizmu; - pojava lakog, prijatnog pulsiranja (kucanja bila, M Š ) ; 34

grčenja, probadanja, slabo peckanje; prijatan svrab; povećanje apetita, poboljšanje rada probavnog trakta; povećana potreba za spavanjem koje regeneriše spoljašnje manifestacije. Vreme vežbanja ne srne da bude duže od 1 časa u dane prilagodavanja na metodu, tj. prvih 7-10 dana; narednih dana - ne duže od 30 do 40 minuta. Vežba se 3-5 puta nedeljno, odmarajući se 2 dana uzastopce. Brzo poboljšanje ličnog osećanja ne prihvatajte kao završetak izlečenja, produžite sa radom. Ali tokom mesec i po do dva meseca treba da rehabilitujete (obnovite) zdravlje obolelih organa i organizma u celini. Prva etapa vežbanja obuhvata dve vežbe. Prva vežba je kombinacija disanja sa stvaranjem jasnih misaonih emocija. Sedite na stolicu, ispravite leda. Ruke stavite na kolena, noge polusavijene (ni slučajno - noga preko noge). Svi mišići tela su opušteni. Radi toga sve grupe mišića naiz m e n i č n o treba prvo napregnuti, zatim ih opustiti (raslabiti): mišiće butina (slabina), golenica, ramenjače, ramena, leda, r a m e n o g pojasa, mimičke mišiće lica, mišiće očnih jabučica. Uverite se, da vam ne podrhtavaju očni kapci, j e r je glavni simptom nedovoljnog opuštanja - napregnutost očnih ka­ paka i mišića čela. Jezik treba da bude poluobešen, kada vrh jezika dotiče nepce. Posle opuštanja mišića tela, postarajte se da slobodno i mirno dišete. Od opuštanja disanje će se samo od sebe usporiti i smiriti. Udisaj i izdisaj će postepeno postati tihi (nečujni, M S ) , neprimetni i ravnomerni. Do prirodne za­ drške disanja dolaziće za vreme izdisaja. Kada se disanje smiri, lupanje srca će se takode smiriti. Do toga dolazi spontano. 35

-

Kada su se opustili mišići tela, disanje i lupanje srca se umirilo, vaše mišljenje (razmišljanje) će se takode umiriti. A k o se budu pojavljivale bilo koje misli, emocije, ne ana­ lizirajte ih, već ih jednostavno uočavajte. Eto, misao je došla i otišla. I z m e đ u odlaska jedne misli i dolaska druge javlja se m e đ u p r o s t o r spokojstva i upravo nam je on i potreban za rad sa lekovitim slojevima podsvesti. POStignuvši to stanje, obratite pažnju na osećaje pri disanju kroz nos. Sa svakim udisajem vi osećate u nosnoj duplji svežinu, a sa svakim izdisajem - toplotu. To je pri­ rodni proces, vazduh koji se udiše hladi šupljinu nosne duplje, a koji se izdiše - zagreva. Koncentrišite se na taj osećaj, osetite ga. Uradite 10-15 takvih udisaja i izdisaja. Polako uđišući, obratite pažnju kako se ta svežina spušta naniže, do nivoa štitaste žlezde, a toplota pri izdisaju podiže se nagore. Sada preusmerite pažnju na štitastu žlezdu, pred­ stavite sebi, kao da dišete kroz nju, kao da se vaš nos nalazi upravo tu. Ne žurite, i kod vas će se pojaviti osećaj disanja kroz to mesto. Uradite 5-10 udisaja i izdisaja. A sada sebi predstavite (dočarajte, MS), da dišete kroz deo sunčanog spleta, tu ćete osetiti svežinu sa svakim udisajem, a sa sva­ kim izdisajem toplotu. Kada ste naučili da dišete na taj način, pređite na sledeća emocionalno-voljna shvatanja (predstave). Stavite ruke na kolena, dlanovima nagore i zamislite da dišete kroz dlanove, p o n o v o osećajući svežinu sa svakim udisajem, a toplotu sa svakim izdisajem. Probajte tačno na isti način da dišete i kroz stopala. Nakon toga, pošto kod vas j a s n o nastaju osećaji svežine za v r e m e udisaja i loplote - za vreme izdisaja, možete to da radite sa bolesnim organom. Na primer, dišite kroz bolesne bubrege ili jetru, postižući iste takve osećaje: udisaj - sve­ žina, izdisaj - toplo. U p o r e d o sa tim zamišljajte sebe mladim i zdravim. Os­ luškujte sebe. Postarajte se da unutrašnjim pogledom vidite, osetite taj deo tela, taj organ, kuda ste u datom trenutku 36

usmerili vašu pažnju, vaše misli. Svi osećaji i predstave o vašem tein i unutrašnjim organima treba da budu samo prijatne, shvatajte svaki uglić, detalj vašeg tela kao savršenu tvorevinu prirode. Postarajte se da sebi predstavite, zamislite sve što se dešava unutar vašeg tela. Potrudite se da to uradite mirno (spokojno), bez ikakvog naprezanja. Treba da ,,prov i ^ c l e " radosne, mlade osećaje kroz bolesni organ. T i m e ćete stvoriti normalan, zdrav hologram bolesnog organa ili mesta. Vi ćete saliti patologiju na spoljašnjem nivou. Z a t o uporno radite, ali se nemojte previše truditi, naročito u prvo vreme. Ako vam u stvaranju jasnih emocija uporno smetaju strane misli, tada primenite ranije opisanu metodu čišćenja spoljašnjih manifestacija. Ona će vas osloboditi od pato­ loških misaonih lanaca (stega) koji parazitiraju u vama i neprekidno u vidu „filmske trake" ili „radio-programa" pro­ laze kroz vašu glavu. Pljuvačka, koja se bude nagomilavala u ustima za vreme disanja, lekovita je. Kada se u usnoj duplji nagomila m n o g o pljuvačke, progutajte je sa misaonim impulsom (porukom) na obolelo mesto. Pošto ste se naučili da dišete kroz bilo koju tačku tela ili organ, može se preći na sledeću vežbu prve etape. Radi toga potrebno je da se naučite da na račun stvaranja jasnih mi­ saonih emocija izazivate osećaje toplote, mokrenja i svežine. Z a u z m i t e udoban položaj (sedeći ili ležeći), potpuno se opu­ stite i smirite. Počnite da uvežbavate proizvoljnu pojavu osećaja toplote na unapred odabranim mestima (osim srca i mozga). Radi toga sebi zamislite, da se to mesto, organ puni vrućom krvlju, ili d a j e smešten u toplu vodu ili da se zagreva od sunca, vatre itd. Postarajte se da izazovete emocije bez naprezanj Nakon što ste to uspeli, pređite na izazivanje osećaja peckanja. Z a u z m i t e prethodni položaj, opustite se, izaberite d e o tela i zamislile u njemu peckanje od hiljada malih iglica. 37

električnih iskri, mrave koji gmižu. Vaš zadatak - pronaći vama najbližu asocijaciju, emociju peckanja. Ne žurite se, verujte u uspeh. Nije važno, ako su osećaj i bili jedva primetni. Glavno je, da su oni postojali i u daljem postupku vi ćete ih „razdrmati" do očiglednih, nepogrešivih. Sada možete da pređete na izazivanje osećaja hladnoće. Sve radite na isti način, kao i pri izazivanju osećaja toplote i peckanja. Stoga se možete prisetiti osećaja prohladnog vetrića i misaono ih staviti na odabrano mesto ili organ. U težim slučajevima možete namočiti kožu u hladnoj vodi i zapamtiti osećaje, a zatim pokušati da ih u mislima reprodukujete. Za kratko vreme sve će se lako postići. Na prvoj etapi uvežbavate samo dve gore opisane ve­ žbe: disanje i emocionalno-voljno predstavljanje (zamišlja­ nje) toplote, peckanja i hladnoće u različitim delovima tela. U zavisnosti od vaše umešnosti (sposobnosti) da izazivate misaone emocije i da se koncentrišete na njih, biće vam potrebno vreme od nekoliko dana do jedne-dve nedelje. Ako ste naučili da slobodno (po želji) izazivate osećaje toplote, peckanja, hladnoće, to znači, da vi možete uspo­ stavljati vezu izmedju spoljašnje manifestacije i fizičkog tela. Sa uzrastom ta veza je na nekim mestima izgubljena (pojavila se neoselljivost), oslabila (slabiji krvotok, oseća se hladnoća), što doprinosi pogoršanju rada organizma, pojavi hroničnih oboljenja. Svaki čovek treba da povrati izgublje­ no, da uspostavi pravilnu međusobnu vezu holografskog i fizičkog tela. Radi toga potrebno je redovno vežbati i iza­ zivati u telu osećaj toplote, peckanja i hladnoće. A to znači, da vi prelazite na drugu etapu vežba nj a, koja se sastoji u disanju kroz različite delove tela (čime ste vi već ovladali) i niz vežbi za zagrevanje, peckanje, rashladi vanje. Druga etapa uvežbavanja (slika I i 2) obuhvata gore opisan način disanja sa Osećaj eru hladnoće i toplote kroz bolno mesto ili organ. Zatim prođužavate uvežbavati i/a38

zivanje u telu toplote, peckanja i hladnoće. Ponavljajte vežbe prve etape. Treća vežba se sastoji u uspostavljanju veze između spoljašnjih manifestacija i donjeg dela tela. Z b o g toga, što najčešće dolazi do prekida normalne veze upravo između spoljašnjih manifestacija i donjih udova, usled čega oni stalno mrznu kod većine postarijih ljudi, počinjemo da izazivamo osećaj toplote, peckanja, hladnoće u donjem delu tela, od stopala nogu do pupka. Stoga zau­ z i m a m o ugodan položaj, najbolje ležeći, opuštamo se i za­ mišljamo, da smo ušli u toplu vodu do pojasa ili da su vas zakopali do pojasa u topli pesak na plaži. Trudite se da zamišljate (uobražavate) lako, bez naprezanja, kao da se to dešava samo od sebe. Posle toga, kad ste uspeli sa vežbom, ponovite je 3-4 puta da bi vam to pričinilo zadovoljstvo, - trudite se svaki put da zadržite osećaj u trajanju 20-40 sekundi. Sada tačno na isti način zamislite osećaj peckanja, a zatim hladnoće. Sve radnje ponavljajte po 3-4 puta u trajanju 20-40 sekundi. Radi izazivanja osećaja hladnoće zamislite, da ste zašli do pojasa u prohladnu vodu. Ako dobro izazivate osećaje toplote, peckanja i hla­ dnoće, tada probajte da izazovete istovremeno dva o s e ć a j a toplote i peckanja, hladnoće i peckanja. Ako i takva vežba uspe, to znači, da vi dobro uspostavljate regulišuću vezu između spoljašnjih manifestacija (holografskog tela) i fi­ zičkog tela. Odmorite se 10 minuta i izvodite sledeću vežbu. Ta vežba se sastoji u uspostavljanju regulišućeg uticaj a na kičmu. Sada je važno da uspostavimo uticaj i na taj deo, j e r bilo kakva blokada na njemu dovodi do ozbiljnih poremećaja u radu organizma. Počinjemo da zamišljamo osećaj toplote, peckanja i hladnoće na kičmi. 39

Stvorite jasnu predstavu kako se kičma zagreva iznutra. Počnite od predela potiljka i dođite do trtične kosti, zagrevajući svaki kičmeni pršljen. Radi toga zamislite u predelu k i č m e cev prečnika 10-15 cm, kroz koju se sliva stub tople (vrele) v o d e prečnika 5-10 cm. Takav vodeni stub spustite do trtične kosti, a zatim podignite nagore. Svaki put u kraj­ njem položaju zadržavajte osećaj u trajanju 20-40 sekundi. Ako nastanu poteškoće, tada u početku uradite zagre­ va nje pomoću lampe, obloga od slačiee i zapamtite osećaje. P o t o m se potrudite da ih u mislima izazovete, zapamtite - i sve će biti u redu. Sada na isti način „ p r o đ i t e " po kičmi, izazivajući pecka­ nje, a zatim hladnoću. Zapamtite, da peckanje treba osećati između toplote i hladnoće ili ga pak dodavati njima. Napravite pauzu od 10 minuta i uradite sledeću vežbu. Peta vežba se sastoji u uspostavljanju regulistiće veze u rukama i ramenom pojasu. Počnite od izazivanja osećaja toplote u š a k a m a ruku i podižite se naviše, zagrevajući rav n o m e r n o rameni pojas. Prcdeo srca ne treba zagrevati - u mislima ga zaobiđite sa strane. Zadržavajte osećaj zagrevanja u trajanju 20-40 sekundi. Potpuno na isti način zamislite osećaj peckanja i hla­ dnoće. Odmorite se takode 10 minuta i izvodite sledeću vežbu. Šesta vežba se sastoji u uspostavljanju rada (funkcije, M S ) organa, odgovornih za normalizaciju svih vrsta razm e n e u organizmu i održavanje unutrašnje sredine orga­ nizma u normalnom stanju. Radi toga je potrebno izazvati osećaje toplote, peckanja i hladnoće u jetri i u bubrezima. Pre svega, tačno razjasnite gde se nalaze ti organi. Prvi put izazovite s a m o osećaj toplote. Najbolje je početi od jetre, „ C a r i c e staraca", kako su je nazvali drevnotibetski lekari. Zamislite deo desne podrebrice i u mislima je zagrejte, osetićete toplotu iznutra. Potrudite se da taj osećaj zadržite minutu-minutu i po. Ponovite to 2-3 puta.
•!()

Ako vam je slabo emocionalno mišljenje ili oslabljena jetra, tada je bolje da sličnu vežbu izvodite između 23 časa i 1 časa noći. Dopunski uslov — dišite samo kroz desnu nozdrvu, a u usta stavite malo ljute paprike. Te mere obično pot­ p o m a ž u snažnom zagrevanju celog organizma. Ustvari, naj­ viša temperatura u organizmu je upravo u jetri — oko 40°C. Sada na potpuno isti način zagrejmo bubrege. U mislima predstavljamo, gde se oni nalaze, unutrašnjim p o g l e d o m izazivamo u njima emocije pročišćavajuće svetlosti i to­ plote. Z a d r ž a v a m o osećaj toplote kao i u radu sa j e t r o m , zatim oslobađamo i ponavljamo j o š 2-3 puta. U p o r n o izvodite i ovladavajte vežbama druge etape. Dok one nisu uvežbane, dalje ne treba ići. One će već otpočeti proces izlečenja u vašem organizmu. Vaša svest (saznanje) će sve uspešnije uspostavljati veze sa fizičkim telom, što znači lečiti i uspostavljati njegove funkcije. To lekovito dejstvo ispoljavaće se u sledećem: - pojaviće se niz komplikacija (pogoršanja), nakon čega će n e k a oboljenja nestati; - nestaće pogrbljenost, ispraviće se iskrivljena k i č m a ; - može se desiti da nestanu ožiljci (to će biti potvrda toga, da je na tim mestima uspostavljena normalna regu­ lacija holografskim telom); - pojaviće se talog u mokraći i drugi slični simptomi (potvrda procesa čišćenja). NapomencL Ako u nekom delu vašeg tela slabo nastaju osećaji toplote, peckanja, hladnoće ili se uopšte ne pojavljuju, a nemate problema sa drugim delovima tela, treba da primenite metodu čišćenja spoljašnjih manifestacija. Jer na tom mestu kod vas se nalazi snažna „školjka". Kad budete disali uz muziku, to mesto će se označiti k a o „zabijeni kolac". Potrudite se da ono nestane, a zatim uspostavite vezu p o m o ć u osećaja toplote, peckanja i hladnoće. Posle savlađivanja druge etape metode m o ž e se uvežbavati treća etapa. 41

Treću etapu uvežbavanja čine nama već poznato disa­ nje kroz različite del ove tela (štitastu žlezdu — deo sunčanog spleta, dlanove, stopala i bilo koji oboleli organ - po 18-38 puta); uvežbavanje osećaja toplote, peckanja i hladnoće u nogama, kičmi, rukama i ramenom pojasu (opis je dat u p r e t h o d n o m odeljku) i nove vežbe: premeštanje tri osećaja po telu (noge, ruke, kičma); koncentracija i raznošenje ose­ ćaja toplote, peckanja i hladnoće u bolesnom organu; od­ stranjivanje ožiljaka. Pre nego što z a p o č n e m o opis novih vežbi, objasni ć e m o značaj izazivanja toplote, peckanja i hladnoće. Osećaj i toplote i hladnoće treniraju (podstiću, MŠ) ka­ pilarni krvotok. Kada izazivate emocije toplote i počinjete da je osećate, kapilari se šire, i u taj d e o tela ili organ dostavlja se više hranljivih materija, kiseonika i ispira se šljaka (nečistoće). To znači, da se na tom mestu pojačava ishrana tkiva i poboljšavaju procesi razmene. Izazivanje hladnoće i njegov osećaj potstiće oticanje krvi i ubrzava proces legeneracije ćelijskih struktura, posebno molekula D N K , koje se oštećuju tokom prirodnog rada organizma. P o v r e m e n o hlađenje potpomaže taj proces. Kada se izaziva peckanje, tada se aktiviraju nervni završeci koji šalju regulišuće impulse na membrane ćelija, ukazujući im, kako treba da funkcionišu. Kao rezultat, izazivanje toplote i peckanja, a takode hladnoće i peckanja na račun voljnih impulsa reguliše i uspostavlja funkcije (radnu sposobnost,MŠ) u konkretnom delu tela ili organu. Eto na taj način i mi m o ž e m o da regenerišemo svoj organizam i čak da ga podmladujemo. Na trećoj etapi vežbanja učimo se da misaono prem e š t a m o osećaje toplote, pečenja (peckanja) i hladnoće po organizmu, a takode da naizmenično menjamo osećaje što potpomaže potpunom uspostavljanju (regeneraciji) uticaj a spoljašnjih manifestacija na fizičko telo. Prema tome, odvežbajte vežbe koje su vam od ranije poznate: disanje, izazivanje tri osećaja u nogama, kičmi i ramenom pojasu. 42

Ta uvežbavanja treba da zagreju vaš organizam i on će postati osetijiviji na vaše komande. U hladnom godišnjem dobu radi postizanja tog cilja radite takode 15-minutno raz­ gibavanje dok se ne oznojite. To će vam pomoći da bolje osećate vaš organizam. .Sada se može preći na nove vežbe. Prva vežba. Zamislile loptu toplote veličine pesnice u d e s n o m stopalu. Osetite je jasnije kao prijatnu toplolu, koja potpuno zagreva to mesto, koje ste sebi predstavili (za­ mislili). Zatim u mislima počnite tu loptu da premeštate, dobro zamišljajući mesta, kroz koja ta lopta toplote prolazi. Podiž i m o je naviše duž noge, ne žureći, centimeter po centimeter, zamišljajući taj put j a s n o duž kostiju, mišića: kroz zglob kolena, naviše po butini, kroz karlično-bedreni zglob, pred­ stavite je sebi (zamislite) još bolje - na mokraćni mehur, trtičnu kost; sada pređite na levu nogu. Isto tako kotrljajte loptu toplote nadole po levoj nozi. Čim dođete do stopala, na trenutak se zaustavite, zagrejte ga potpuno i istim putem se vraćajte do desnog stopala. Ponovite sličnu vežbu 2-3 puta. Zatim počnite isto to od leve noge, takode uradite 2-3 puta. Posle toga promenite osećaje: trudite se da izazovete i prokotrljate loptu peckanja, hladnoće. Pokušajte da izazovete istovremeno toplotu i pec­ kanje ili hladnoću i peckanje. Druga vežba. Zamislite loptu toplote veličine pesnice u predelu trtične kosti. Postarajte se da to radite u trajanju 10-20 sekundi. Cim osetite prijatnu toplotu, počnite u mi­ slima ne žureći d a j e premeštate nagore. Brižljivo prolazite kroz sve kičmene pršljenove sve do osnove lobanje. Zadržite se u gornjem položaju na 5-10 sekundi - i nadole. To sa­ činjava jedan prolazak. Ukupno uradite oko 10 takvih prola/aka. Zatim to isto ponovite sa osećajem peckanja i hladnoće. 43

Treća vežba. Zamislite loptu toplote na desnom dlanu u trajan u 10-20 sekundi. Posle toga je u mislima prenosite naviše duž ruke. Za vreme prenošenja brižljivo zamišljajte, kroz koje zglobove prolazi lopta toplote. Čim dođete do levog dlana, malo se zadržite - i počnite kretanje unazad. Uradite 10 takvih prolazaka. Na potpuno isti način tu vežbu uradite sa peckanjem i hladnoćom. Četvrta vežba (slika 2) se sastoji u koncentraciji i rasejavanju toplote, peckanja i hladnoće u obolelom organu. Izaberite naj bolesniji organ vašeg organizma. Na primer, da je to jetra. Zauzmite položaj u kojem ste najopušteniji. U mislima dočaravate deo oko jetre i zamislite, kako se prema njoj privlači toplota iz celog organizma. Privucite je prema jetri i tu ostavite; j o š privucite — ostavite, j o š i još. Kao rezultat jetra se popunjava lekovitom toplotom. Zadržite taj osećaj u trajanju 10-15 sekundi, a zatim ga rasejte po ćelom
44

organizmu tako, da se toplota u jetri ne zadržava duže od 10-15 sekundi. To ponovite od 5 do 10 puta. Dalje, sličan postupak uvežbavajte sa osećajem pec­ kanja i hladnoće. M o ž e se kombinovati toplota sa peckanjem i hladnoća sa peckanjem. Za vreme ili posle takvog delovanja (uticaja) mogu se pojaviti ili pojačati bolovi u predelu organa sa kojim ste radili, - to je povoljna pojava , simptom (znak) toga da spoljašnja manifestacija regeneriše bolesni organ, simptom brzog izlečenja. Radujte se: vi ste na pravom putu. Ako imate nekoliko obolelih organa, najbolje je da sa njima radite naizmenično; ako je oboleli organ u paru (bu­ brezi, pluća), radite naizmenično sa njegovim desnim i levim delom. Z a p a m t i t e , u prvom redu treba da radite sa najbolesnijim i najslabijim organom. Na toj etapi uvežbavanja možete raditi na odstranjivanju ožiljaka, ogrebotina i sraštaja.
45

Ožiljak, sraŠtaj, ogrebotina to su elelovi organizma, g d e j e narušeno upravljanje holografskim telom kao rezultat trauma ili hirurške intervencije. Ako se uspostavi (regeneriše) veza, tada ožiljci, sraštaji i ogrebotine nestaju sami od sebe, j e r ne postoje na hologralskom „šablonu". Kad naučite da odstranjujete ožiljke, sra staje i ogre­ botine možete da obnavljate svoje telo. Pokazuje se, kada čovek upravlja svojom uobraziljom (maštom, fantazijom, MS), on može kao skulptor (vajar) ponovo stvoriti (rekonstruisati) svoje telo, povratiti fizičku mladost. Svaka vaša ćelija podčinjavaće se vašim mislima, mašti i sa ljubavlju će im odgovarati. Biramo najveći ožiljak, njegova starost nema apsolutno nikakvog značaja. Ako imate nekoliko ožiljaka, treba iza­ brati najveći i na njemu raditi, svi ostali će nestati sami od sebe. Ako nemate velikih ožiljaka, to mogu biti tragovi posle manjih operacija, kod žena - potkožni podlivi posle poro­ đaja ili s tri je (rastezanje kože,MŠ). Z a t v a r a m o oči i opuštamo se. U mislima dočaravamo mesto ožiljka, predstavljamo ga jasno po mogućnosti. Mi­ s a o n o počinjemo da zagrevamo taj deo kao da obuhvatamo ožiljak sa svih strana, sa bokova i po celoj dužini, o d o / d o . odozgo, a glavno - iznutra. Misaono počinjemo da pove­ ć a v a m o i pojačavamo toplotu; trudimo se d a j e dočaramo što više j a r k o m , kao da na tom mestu gori peč, u kojoj gori, topi se, nestaje tkivo ožiljka. Osećaju toplote dodajte j o š osećaj peckanja. Potrudite se da predstavite (dočarate), osetite kako se istovremeno sa krvlju dostavlja se što je potrebno za regeneraciju normalne kože na mestu ožiljka. Zamišljajte kako koža postaje glatka, nežna, meka, sa prijatnom roze nijansom, elastičnom... Trudite se da j o š više pojačate taj osećaj toplote, peckanja i što je moguće duže zadržite te osećaje. Izazivajte jarke, snažne emocije toplote. Ako na tom mestu osećate vrelinu, kao od vatre, - veoma dobro; možda osećaj svraba, grčenja, kao kod zarastanja rane, - pređivno. 46

To su veoma dobri simptomi koji ukazuju da se dešavaju realne p r o m e n e . Proces rada nad ožiljcima može se izraziti na sleđeći način. Toplota. Dodajemo toplotu. Udvostručujemo. Još je­ danput udvostručujemo. Još jedanput udvostručujemo to­ plotu i dodajemo peckanje. Udvostručujemo toplotu i pec­ kanje. Toplota i peckanje su maksimalni. Nestajanje ožiljaka može se oceniti (kvalificirati) kao podmlađivanje organizma, vraćanje u ta vremena kada su Spoljašnje manifestacije dobro upravljale fizičkim telom. Najvažniji m o m e n a t j e , d a j e proces (upala, MS) nestao, d a j e mehanizam proradio. Četvrta etapa uvežbavanja (slika 3). Sada vam ostaje da se uvežbavate u tome, kako da izazovete osećaje toplote, peckanja i hladnoće istovremeno u ćelom telu. Tako, u po­ četku izazivate osećaj toplote (može „toplota" + „pecka­ nje"), zatim peckanja, potom hladnoće (može „ h l a d n o ć a " + „peckanje"). To će vam omogućiti da potpuno „uspostavite" vezu spoljašnjih manifestacija sa fizičkim telom. Ujedno vi ćete precizno odrediti mesta u organizmu, gde ne postoje ti osećaji ili su slabi. Ta mesta - „ r u p e " treba ukloniti, namenski radeći nad njima metodom prikupljanja i rasturanja osećaja. Na taj način vi možete da regcnei išete rad celog orga­ nizma i da se bitno pođmladite. Prema tome, vežbe četvrte etape su: disanje kroz razli­ čite delove tela i bolesne organe; premeštanje tri osećaja toplote, peckanja i hladnoće - po udovima preko k i č m e ; rad nad ožiljcima i sraštajima, ako ih j o š uvek ima; izazivanje osećaja toplote, peckanja i hladnoće odjednom u ćelom telu; prikupljanje i razbacivanje (rasturanje) osećaja u obolelom organu. Sada vam ostaje rad na datoj etapi dotle, dok vam intuicija ne sugeriše druge vežbe. Sve vežbe, osim izazivanja tri osećaja u ćelom telu, poznate su vam. Vi ih već možete bizo odvežbati i izvoditi nove vežbe. 47

Po stepenu usvajanja ove vežbe može se postupali ova­ ko: izazvati pojavu zagrevanja od crvene ili narandžaste svetlosti i zadržati je 20-30 sekundi. Zatim izazvati peckanje i držati 10-15 sekundi. Posle toga izazvati osećaj hlađenja srebrnastom svetlošću i držati 20-30 sekundi. Dalja šema procesa je sledeća: peckanje, zagrevanje, peckanje, hladno­ ća. Drugim recima, naizmenično izazivanje hladnog i toplog vrši se s a m o posle peckanja. Takav ciklus se ponavlja 10-15

puta.

Za vreme izvođenja ove vežbe, vi ćete uočiti „ š k o l j k e " u kojima se toplota, peckanje i ponovo hladnoća slabo osećaju. Specijalno na njima vežbajte prikupljanje i rasturanje tri osećaja. Tako trenirajte dotle, dok svi osećaji ne postanu j a s n i , jarki i da se lako izazivaju. Peta etapa uvežbavanja. Kad ste postigli lako iza­ zivanje tri osećaja, vi možete Zadržati disanje, pokretanje tri osećaja kroz kičmu i izazivanje tri osećaja u ćelom telu. (Trenirati treba najmanje tri puta nedeljno po 30-60 minuta). Intuicija će vam sugerisati nove vežbe. Možda će to biti pokretanje tih osećaja (a moguće, sasvim drugih) po akupunkturnim kanalima ili po nadi (još finijim kanalima), koncentracija na čakre (borbeno oružje u obliku diska sa oštrim krajevima, MS) itd. Kada je reč o vežbama koje ulaze u opisane m e t o d e , proverili su te vežbe na više hiljada ljudi Mirzakarim Norbekov i Larisa Fontina. Sam Norbekov je kao rezultat traume u 20-godišnjem uzrastu imao za posledicu sušenje bubrega koje je on bezuspešno lečio u mnogim bolnicama i in­ stitutima. Evo kako se on seća svog izlečenja. „Zapanjio me je spoljašnji izgled lekara: rastom viši od dva metra, oko 106 godina, a tek kakav je bio u mladosti? Mršav, ogroman nos sa bradavicom i jarko zelene oči - takve oči više nisam ni kod koga video. I glas nije bio starački, već dubok čist (kao svila) bas.

Ležite, opustite se, unesite se u slanje dremeža i za­ mišljajte d a j e vaše telo obasjano crvenom ili narandžastom svetlošću koja vas prijatno zagreva. Zadržite taj osećaj oko 30 sekundi, a zatim ga prekinite. Ponovite to, i tako oko 10-15 puta. Da bi izazvali osećaje peckanja ili kao da mravi mile po ćelom telu, možete zamisliti da se u vama stvaraju sitni melnirići (setite se osećaj a, kada ispijate j a k o gazirani na­ pitak) ili da ste se naglo zagnjurili u hladnu vodu i o d m a h iz nje iskočili. Izaberite sebi najbliži i najpoznatiji osećaj i uvežbavajte. Ponoviti, kao i u slučaju sa zagievanjem. Da bi izazvali osećaj hladnoće, zamislite sebe „praznim i u toj praznini duva prohladan vetrić ili teče kristalno čista prohladna voda. Najbolje je zamisliti svoje telo, obasjano srebrnom prohladnom, pročišćavaj ućom svetlošću. Po­ noviti, kao kod zagrevanja. 48

Ja sam već približno znao bolesti mojih saputnika. I gle starac, ne gledajući u njihova lica, opipavši puis, ispriča sve 0 njihovim bolestima kao d a j e prisluškivao naš razgovor. Tu se nešto u meni prelomilo. Kada sam ja došao na red, on me je smestio (namestio), stavio palce na moju ruku i odjednom počeo da govori o takvim stvarima, koje smo znali samo ja i Bog. Ali poslednje reči su me prosto ubile: „Sinčiću, ja bih hteo da ti p o m o g n e m , ali ne mogu. Kod tebe je duša umrla, ja ne vidim želju za izlečenjem. Ti hoćeš, da te drugi izleče, postave na noge, da se pomuče za tebe. Toga nema. Ti si zaslužio svoju bolest. Ja ne mogu da se mešam u Božija dela, idi s m i r o m , sine". Nema reči da bi se opisalo moje stanje, kada sam se spremao da odem. Ali starac je upitao: „Zašto mi nisi prigovorio, zašto sine odlaziš, nije valjda da se slažeš sa m n o m ? Idi kući i razmisli. Ako želiš stvarno da se izlečiš od bolesti, da organizuješ (urediš) svoj život i postaneš živ čovek, tada dodi, a ako nećeš - s B o g o m " . Vratio sam se nakon mesec dana i počeli s m o da vež b a m o . Vežbe su tako jednostavne i istovremeno tako teške. K o l i k o unutrašnjih otpora, otkazivanja! Kakvo je to lečenje bez aparata sa mnogobrojnim dugmadima, bez lekova sa nalepnicama „ M a d e i n . . . " ? Ali kada su bolesnici, koji su zajedno sa m n o m otpočeli kurs obuke, počeli ozdravljati, u meni se pojavio osećaj da li zavisti, da li zlobe. I kako je došlo do prvih uspeha, istinu govoreći, ne sećam se. Ali izvukao sam se. Približno petog meseca vežbanja osetio sam se bolje. Kako sam uživao, uvidevši preneražene oči profesora, koji je dugo i sa dosadom pokušavao da me izleči! Četiri godine sam se pregledao i tek tada sam poverovao, da sam potpuno zdrav". Ustvari, Mirkazarim Norbekov i Larisa Fontina su na osnovu praktičnog iskustva (eksperimenata, MS) otkrili rokove nestanka tog ili drugog oboljenja pomoću napred opisanih vežbi. Odbrojavanje počinje od m o m e n t a , kada se ovlada vežbama za izazivanje tri osećaja - toplote, peckanja 1 hladnoće. 50

Normalizuje se san - u toku 3 dana. Poboljšava se apetit, pri sklonosti zatvorima - od 3 tlo 4 dana normalizuje se stolica. Gastritis - leci se u roku do 5 dana. Cir na želucu, dvanaestopalačnom crevu - do 6 dana. Holecistitis - do 5 dana. Kolitis, između ostalog i gnojni - do 12 dana. Hronični pankreatitis - do 19 dana. Htoničm hepatitis - do II dana. Hemoroidi - do 8 dana. Početak odstranjivanja peska i kamenja hura i bubrega - od 2 pa do 6-8 dana. Pielonefritis - do 18 dana. Cisti lis - do 4 dana. Uretlitis - do 4 dana. Spuštanje bubrega - do 14 dana. iz žučnog me­

Laringitis, faringitis, tonzilitis - do 5 dana. Gajmoritis (Maksilami sinuzitis, M Š ) - do 7 dana. Hronična pneumonija — do 12 dana. Bronhitis, bronhijalna astma - do 15-23 dana. Neuritis si usnog nerva - do 15 dana. Pogoršanje sluha (bez većih oštećenja membrane i koščica unutrašnjeg uha) - do 6 dana. Neuritis očnog nerva — do 26-40 dana. Katar aha - do 36 dana. Smanjenje oštrine vida (kratkovidost, dalekovidost do + 10 dioptrija, astigmatizam) - do 15 dana. Hipertonična bolest: otklanjanje uzroka - do 15-18 da­ na, posle toga normalizacija pritiska - do 4-5 dana. Hipertonična bolest: otklanjanje uzroka - do II dana, posle toga normalizacija pritiska - do 4-5 dana. Neurovegetativna (Vaskularnovegetativna) distonija do 8 dana. Išemijska bolest srca (stenokardija) - od 13 do 22 dana. 51

Trombojlebitis - do 12 dana. Varikoz.no proširenje vena — do 8 dana. Ginekološka oboljenja zapaljenjskog karaktera - do 7-9 dana. Cistozni tumori - do 6-12 dana. Odstupanje materice od normalnog položaja (spuštanje, zabacivanje) - do 10-12 dana. Neke vrste benignih anemija - do 17 dana ( otklanjanje uzroka - do 6 dana). Dijabetes - do 18 dana (normalizacija nivoa šećera 3-4. dana) Hiperjunkcija št i taste žlezde — do 10-14 dana. Psorijaza - do 15 dana. Neke vrste ekcema - do 7-13 dana. Neurodermitis do 17 dana. Alergija - do 13 dana. Nespecifičnipoliartritis — do 28 dana. Hronični prostatitis - do 27 dana. Smanjenje potencije sa otklanjanjem uzroka - 8-9-11 dana.

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST

Kao veoma efikasno sredstvo za uspostavljanje veze između spoljašnjih manifestacija i fizičkog tela pokazale su se emocionnlno-voljne motivisanosti. Nažalost, o n e se malo praktikuju iz razloga što savremeni čovek ne želi da troši (rashoduje) voljne i umne sposobnosti na uvežbavanje e m o ­ cionalnog mišljenja. Osim toga, svest običnog čoveka je toliko zagušena stranim mislima, da se on ne m o ž e kon­ centrisati na stvaranje emocija. Tek što počnu da se javljaju unutrašnje emocije, kako se pojavi neka misao ili asocijacija, i sve nestaje. Z a t o onaj, ko se naučio da kontroliše svoje misli i da se duže vremena koncentriše samo na jednom, ima o g r o m n u korist od emocionalno-voljnih motivacija. Pomoću njih se m o ž e ne samo lako izlečiti, već i podmladiti svoj organizam. U našoj zemlji (Rusiji, MŠ) naročite uspehe u toj oblasti postigao je Sitin Georgij Nikolajevič. Za vreme rata, 1943. godine on je bio teško kontuzovan u boju i postao je invalid sa 20 i nekoliko godina života. Georgij Sitin, p o s t o j e 1944. godine đemobilisan iz armije, počeo je da razrađuje svoje lekovite motivacije na regeneraciji uma, radne sposobnosti, funkcija mišića i da ih proverava na sebi. Zatim je 1957. godine Georgij Nikolajevič ponovo bio na medicinskoj ko­ misiji i ocenjen kao sposoban za vojnu službu bez ogra­ ničenja.

52

53

On je uočio, da kod motivacija posebnu ulogu imaju efikasne reči i grupe reči koje nehotice (slučajno) stvaraju odgovarajuću emociju. Eto zašto u dole navedenim mo­ tivacijama ima m n o g o grupa reči o mladosti, m o m a č k i m danima, zdravlju. Efikasnost emocionalno-voljne motivisanosti, pre prim e n e metoda koje smo opisali, je u tome, što se veza između organa ili delova tela uspostavlja ne pomoću osećaja - „budi s e " zadremala svest organa, njegova informativna osnova (temelj). Vi odmah zadajele potrebne parametre za rad i vršite neophodnu strukturizaciju organa ili organizma sa mladim svojstvima. Kao rezultat toga uspostavlja se i reguliše rad, dolazi do potrebne korekcije i podmlađivanja. Mora se shvatiti, d a j e spoljašnja manifestacija čoveka obiman pojam, emocija, koja se stvara različitim energijama. Pomoću vlastitog emocionalnog mišljenja m o ž e m o je učiniti j a r k o m i j a s n o m kao u mladosti. Drukčije rečeno, obnoviti. Dakle, šta nam smeta da to uradimo? Naša lenjost, naše neznanje. Međutim, ljudi koji se redovno time zanimaju, postižu fantastične rezultate. Pomoću emocionalno-voljne motivisanosti možete sami sebe „programirati" na oporavak (rekonvalescenciju, MŠ), lečenje i podmlađivanje. Glavno je, da vi, izgovarajući reči motivacije, veoma jasno zamišljate organ koji se leci ili podmladuje. Optimalno vreme emocionalno-voljne moti­ vacije je o k o 10 minuta, inače će se hologram emocije, koju ste stvorili emocionalnim mišljenjem, raspršiti i neće imati dovoljno smisla. Uopšte, pročitajte motivaciju toliko puta, koliko vas drži pažnja i koncentracija, da bi ušli u emociju i bili u njoj izvesno vreme. Mehaničko čitanje, bez predstave i u m n o g rada, neće dati rezultate. U težim i hitnim sluča­ j e v i m a čitajte motivaciju po nekoliko puta dnevno. Radi boljeg ovladavanja emocionalnim mišljenjem uvežbavajte, u početku, da se koncentrišete. Koncentracija - to je fiksiranje umom spoljnšnjcg obje­ kta ili unutrašnje tačke. 54

Koncentracija se ne može vršiti pri odsustvu objekta, na koga m o ž e biti usređsređena misao. Postavljeni cilj, interes, pažnja doneće uspeh u koncen­ traciji. Osećaji vas odvraćaju i uznemiravaju vam um. Kada se „ z r a c i " uma skupljaju u fokusu uz pomoć koncentracije, um postaje usredsređen (koncentrisan) i kod vas će se stvoriti poseban osećaj blaženstva iznutra. Čovek, koji postigne vidljive uspehe u koncentraciji, sposoban je da svoj posao obavlja brže i mnogo bolje od običnog čoveka. Pri koncentraciji mozak ne treba da proverava naprezanja. Vi ne treba da se borite sa u m o m . Čovek, čiji je um pun strasti i raznovrsnih fantastičnih želja, ne m o ž e se koncentrisati na bilo koji objekat čak ni j e d n u sekundu. Onaj koji praktikuje koncentraciju, imaće veoma dobro zdravlje i jasno mišljenje. Koncentracija čisti um i smiruje emocije, pojačava tok misli i ujašnjava ideje.

PRIMER NAJPROSTIJE VEŽBE ZA KONCENTRACIJU Sedite i zauzmite udoban položaj, tako da leđa budu uspravna. Koncentrišite se otvorenim očima na crnu tačku pričvršćenu na zidu ili na plamen svece. Polako zatvorite oči i vi ćete „ u g l e d a t i " misaonim pogledom crnu tačku ili pla­ men svece. Potrudile se da zadržite nastalu emociju što je m o g u ć e duže. Cim emocija nestane, ponovo polako otvorite oči i gledajte na tačku ili plamen svece. Zatim ponovo zatvorite oči i zadržavajte emociju u pameti s t o j e m o g u ć e duže. Tako ponavljajte više puta, dok se dobro ne naučite da od pi-vog puta zadržite emociju. Kroz izvesno vreme vi ćete moći po želji da izazovete bilo koju emociju i d a j e zadržite koliko želite.

Ako vam to sve uspe, tada ćete moći lako i sa velikom korišću da čitate emocionalno-voljne motivacije za sebe. Sada pređimo neposredno na motivacije. Prva će biti motivisanost na zdrav način života. Treba se lišiti pasivnosti, prestati se nadati da će vas neko izlečiti na čaroban način. Vi ste svoje bolesti zaradili lenjošću, neznanjem, pogrešnim (izopačenim) načinom života. Treba promeniti način života, ne dozvoliti bolestima da žive i one će s a m e nestati, jer ne postoje uslovi koji ih stvaraju.

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA ZDRAV NAČIN ŽIVOTA
,,U moju dušu, u nervni sistem uliva se živototvorni potok Božanstvene Sile, čvrst i čist kao dijamant. Mene ispunjava živototvorna Božanstvena Sila. Ja se punim neu­ ništivom d u h o v n o m snagom. Moj duh je snažan i neuništiv. Moja duhovna snaga sija kroz moje oči, nju osećaju svi ljudi, koji su u kontaktu sa mnom. Ja sam odvažan, siguran čovek u sebe. Ja sve s m e m , sve mogu i ničega se ne bojim. Bez obzira na sve životne nedaće, ja nepokolebljivo stojim kao đijamantskn stena o koju se sve razbija. Nikakvim pote­ škoćama, bedama (siromaštvima), bolestima ne može se razrušiti moja jaka volja. Ja gledam životu u lice, ničega se ne bojim i usred svih protivnih sila nepokolebivo se borim za zdrav način života. Ja svakodnevno uporno čitam motivaciju za zdrav način života, ja uvek nadjačavam sve sile koje žele da naruše moj zdravi način života, ja stvaram moćnu zaštitu svom zdravom načinu života. Ja se borim za duhovni post i uvek odbacujem pokušaje da me uvuku u pijanstvo, pušenje, lenjost i proždrljivost. Ja d o b r o znam , d a j e čovek obodren idejama izlečenja i pro­ gresa iznad i jači od glupih navika i sklonosti. Ja se na­ dograđujem na energičan, zdrav i mlad život, sada i zauvek. 56

Moja volja će savladali sve smetnje, razrušiti sve prepreke. U p r k o s svemu ja vodim pravilan, zdrav način života o kojem nam govore Božije zapovesti. Ja o s e ć a m uzburkano-ključalu mladalačku snagu i to me ispunjava radošću. Preda mnom je dug, radostan mladalački život i to me ispunjava trijumfalnom snagom mladosti i neukrotivosti. Moje oči svetlucaju iskrama ljubavi prema životu i obiljem ljubavi. Radost života vri u mojoj mladoj krvi. U ćelom telu ključa ogromna energija i svi unutrašnji organi rade energično-veselo sa mladalačkom odvažnošću. Moj hod je lagan i skladan, jasno osećam svoju mladalačku odvažnost (za žene — moj hod je lagan i skladan, jasno o s e ć a m predivnu lepotu). Uprkos životnim poteškoćama, ja nepokolebivo odr­ ž a v a m pređivan lični osećaj i raspoloženje puno životne radosti. Svakim danom postajem sve mlađi (mlađa) i životno radosniji (radosnija). Na mom licu je uvek mladalački veseli o s m e h , u meni je uvek proleće, a Božanska radost života ispunjava i dušu i telo. Moje oči iskre životom i veseljem. Uticaj moje nerazrušive volje osećaju svi ljudi. Ja sam - slobodan, siguran čovek u sebe, ja sve s m e m , sve mogu i ničega se ne bojim. Ja vodim zdrav trezven život uprkos svim bolestima, uprkos svim gadostima, uprkos svim porocima. Moja snaga je neograničena, volja kolosalna. Ja živim zdravim životom i radujem se svakom trenutku Bo­ žanskog bitisanja. Ja ću tako živeti danas i zauvek".

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST OD PREJEDANJA
Predlažemo vam emocionalno-voljnu motivaciju koja će vam omogućiti da otklonite patološku težnju (žudnju) za hranom i koja se često javlja kao „jedinstvena radost" kod starijih ljudi. Preopterećenje organizma hranom zagušuje 57

organizam, prouzrokuje gojaznost, dijabetes i srčano-vnskularna oboljenja. „ N o v a živototvorna, novorođena snaga uliva se u moj organizam. Novorođeni život upravlja apetitom, željom za apsorbovanjem hrane. Ja jedem umereno, zasićujem se ma­ lim i o d m a h odustajem od hrane. Ne mislim na jelo. Ja se o d n o s i m prema jelu kao načinu održanja života i ništa više. Ja se odlično zasićujem malom količinom prirodne Inane. Ja se j e d n o m i za uvek odričem jela, j e d n o m i zauvek zabo­ ravljam za j e l o i j e d e m samo tada, kada stvarno imam po­ trebu za h r a n o m . Ja sam zdrav čovek, apsolutno zdrav. Moje misli su apsolutno zdrave, apsolutno zdravi osećaji. Ja sam gospodar svojih osećaja i misli o j e l u . Ja potpuno sprečavam i kontrolišem nepotrebne zahteve za hranom, j e l o m , napicima. Ja j e d e m radi toga, da bih živeo, radio i uživao u životu. Suvišna hrana opterećuje moje telo, otežava životnu delatnost. Čim osetim zasićenje, odmah prekidam sa j e l o m . Ja sam odlučno ugušio želju da suvišno j e d e m . Ja bespoštedno suzbijam suvišnu potrebu za hranom. Ja j e d e m s a m o radi toga, da bih bio mlad, snažan i životno radostan. Ja sam potpuni gospodar svojih osećaja, misli, želja. Ja j e d e m i uvek ću jesti samo malu količinu prirodne hrane, ja j e d e m malu količinu hrane. Mladalačka snaga uliva se u moj organizam, ona čini moj organizam mladim i uspostavlja normalan apetit, osećaj mere pri upotrebi hrane. Ja j e d e m umereno kao u mladosti i zasićujem se m a l i m . Jelo me više ne interesuje. O n o je za mene - način da održim život. Ja se odlično zasićujem m a l o m količinom prirodne hrane. Ja se j e d n o m i zauvek odričem od jela, j e d n o m i zauvek sam zaboravio za jelo i j e d e m samo tada, kada stvarno imam potrebu za hranom. Ja sam zdrav čovek, apsolutno zdrav. Moje misli su apsolutno zdrave, apsolutno zdravi osećaji. Ja sam gospodar svojih osećaja i misli o j e l u . Ja potpuno sprečavam i kontrolišem nepotrebne zahteve za h r a n o m , jelom, napicima. Ja j e d e m radi toga, da bih živeo. 58

radio i uživao u životu. Ja j e d e m samo radi toga, da bih bio mlad, snažan i životno radostan. Ja sam potpuni gospodar svojih osećaja, misli o jelu i hrani. Uvek i samo uvek j e d e m malu količinu prirodne hrane, j e d e m malu količinu hrane' 1 .

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA MUŠKU SNAGU
U starijem dobu kod muškaraca se gasi polna potencija, dolazi do neusaglašavanja rada hormonalnog aparata. Niže navedena motivacija pomoći će vam da uspostavite i regulišete ugašenu funkciju. „Kolosalnom (džinovskom) snagom večita mladost uli­ va se u moje telo. Kolosalna snaga večite mladosti uliva se u moje nerve. Kolosalna energija muškosti (muškog začetka s e m e n a ) uliva se u moju kiv. Moj polni sistem je prožet novorođenim - mladim nervima, zasićen o k e a n o m neogra­ ničene m u š k e Snage. Moje misli su energične, sve ener­ gičnije aktiviraju rad moje snažne muškosti. Polne žlezde-mošnice (testikuli) rade sve energičnije i energičnije. Polni sistem proizvodi sve više i više energetske jake sper­ me. Muškost ključa u meni stvarajući kolosalnu količinu ho­ r m o n a . Neograničena mladalačka Snaga muškosti, vri, klju­ ča (kipi) u meni. Čitav moj organizam odzvanja, opijen muškošću beskonačne kosmičke Snage. Kolosalnom snagom večita mladost uliva se u moje polne žlezde-mošnice (testikule). Kolosalna snaga večite mladosti uliva se u polne žlezde-mošnice. Kolosalna ener­ gija muškosti uliva se u moj polni ud. Moj polni ud je napunjen neograničenom snagom i sličan je maču. Moj polni sistem je prožet novorođenim - mladim nervima, zasićen o k e a n o m neograničene muške Snage. Moje misli su ener­ gične, sve energičnije aktiviraju rad moje snažne muškosti. Polne žlezde-mošnice rade sve energičnije i energičnije. 59

Polni sistem stvara sve više i više energetski jaku spermu. Muškost vri (ključa) u meni, stvarajući kolosalnu količinu h o r m o n a . Neograničena mladalačka Snaga mužjaka vri, ključa, napinjući polni ud. Čitav moj organizam odzvanja opijen muškošću beskonačne kosmičke Snage. Siva, Siva! Ja sam prepun Snage Muškarca-Sive a moja želja za mladom devojkom je neograničena. Ja sam ugrušak mladalački sna­ žne (jake), bezgranične energije muške želje. Ja odzvanjam opijen muškošću. Muškošću neograničene muške Snage. Siva! S i v a ! " O v o je veoma snažna emocionalno-voljna motivacija, zbog toga, j e r se upotrebljava ključna reč „ S i v a " koja je zvučni izraz muške Snage.

hod je besprekoran i lak. Moj um je svetao, neuništiv (ne­ pokolebljiv), smeo i uveren u sebe. Ja sam mlada, lepa i uverena žena u sebe. Moja mladost i svežina su iznad i jače od životnih nezgoda. Moja mladalačka snaga je beskonačna, ja lako savlađujem sve - starost i nemoć. Odlično mi prija život, osećaj mladosti, svežine i lepote. Ja sam prepuna sreće, blaženstva, životne radosti u mladom telu, u večito m l a d o m telu. Ja vidim sebe i osećam se kao mlada sedamnaesto­ godišnja devojka. Danas, sutra i zauvek ja ću biti miomirisna mlada, sveza, sedamnaestogodišnja lepotica. Moja mladost je beskonačna, kao Ljubav i Kosmos.Moj neukrotivi ženski duh ne zna za starost. Moje mlado telo je neuništivo kao dijamant. Ja vidim sebe i osećam se kao mlada sedamnaesto­ godišnja devojka. Danas, sutra i zauvek ja ću biti miomirisna mlada, sveza, sedamnaestogodišnja lepotica. Moja mladost je beskonačna, kao Ljubav i Kosmos. Moj neukrotivi ženski duh ne zna za starost. Moje mlado telo je neuništivo kao dijamant. Ja uvek vidim sebe kao mladu, zdravu, neodoljivo sna­ žnu sedamnaestogodišnju lepoticu. Snaga mladosti, zdra­ vlja, svežine i radosti kao moćni vodopad uliva se u m e n e . Moje oči blistaju sunČano-mladalačkom radošću ljubavi i blaženstva. Svaki trenutak me Čini mlađom, lepšom, oza­ re nij o m . Vodopad svetlosne, životne i mladalačke energije ključa (vri) u meni. Organi mog mladog, lepog, vitkog, propor­ cionalnog tela rade energično i lako. Moje telo nije teško, hod je besprekoran i lak. Ja stalno osećam večito proleće u m o m telu. Moj um je svetao, neuništiv (nepokolebljiv), s m e o i uveren u sebe. Ja sam mlada, lepa i uverena žena u sebe. Moja mladost i svežina su iznad i jače od životnih nezgoda. Moja mladalačka snaga je beskonačna, ja lako savlađujem sve. 61

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA ŽENSKU LEPOTU
N i k o od ljudi ne želi da stari, to se posebno odnosi na ž e n e . Vi možete sebi pomoći da povratite izgubljenu svežinu i lepotu, izgovarajući sa jakom verom i jasnim e m o c i o ­ nalnim mišljenjem ovu motivaciju. „Ja vidim sebe kao mladu, prelepu sedamnaestogodišnju devojku. Moja mladost je beskonačna kao Ljubav i Kosmos. Moj neukrotivi ženski duh ne zna za starost. Moje mlado telo je z a n o s n o lepo. Ja se osećam uvek mladom, zdravom, sedamnaesto­ godišnjom lepoticom. Snaga mladosti, zdravlja, svežine i radosti koja iskri (blista) bujicom života uliva se u m e n e . Moje oči blistaju sunčano-mladom radošću ljubavi i bla­ ženstva. Svaki trenutak čini me sve mladom, lepšom, oza­ renom. Vodopad svetlosne, životne i mladalačke energije ključa (vri) u meni. Organi mog mladog, lepog, vitkog, propor­ cionalnog tela rade energično i lako. Moje telo nije teško, 60

Moja blistava mladost i Icpota - magnet za muškarce. Ja sam voljena i volim. Moja ljubav i nežnost nemaju granica. Odlično mi prija život, osećaj mladosti i lepote, požuda i želja. Prepuna sam sreće, blaženstva, životne radosti u mla­ d o m telu, u večito mladom telu. Ja vidim sebe i osećam se kao mlada sedamnaesto­ godišnja devojka. Danas, sutra i zauvek ja ću biti miomirisna mlada, sveza, sedamnaestogodišnja lepotica. Moja mladost je beskonačna, kao Ljubav i Kosmos.Moj neukrotivi ženski duh ne zna za uzrast. Moje mlado telo je neuništivo kao d ij amant .

besprekoran. Svaki trenutak uliva u srce prvobitnu svežinu, snagu i dugovečnost. Uspostavlja se prvobitna (primarna, MS) mladalačka snaga, prvobitna mladalačka elastičnost srčanih mišića. Moje srce je potpuno zdravo, prepunjeno bezgraničnom energijom i snagom. Moje srce je apsolutno zdravo i predivno. Moje srce je potpuno zdravo. Mladalačka, energična krv, čisto, čisto umiva (zapljuskuje) srce, sve bolje i bolje hrani moje srce. Večito mlada energija neprekidno podmlađuje srce. Večito mlada, živototvorna krv ispoljava najsnažnije podmladujuće dejstvo na srce. Ogromna Snaga Vasione, koja mi je dala život, čini moje srce mladalački zdravim, mladalački sna­ žnim, mladalački moćnim. Svi sistemi organizma rade sa j u n a č k o m odvažnošću, sa o g r o m n o m snagom radi apsolutno potpunog ozdravljenja (izlečenja) srca. Svakog trenutka srce-duša energično po­ staje mlađe. Velika i bezgranična je snaga srca. Srce pulzira (kuca) novorođenim, mladalačkim životom. Srce radi sna­ ž n o i bespiekorno. Svaki trenutak uliva u srce prvobitnu svežinu, snagu i dugovečnost. Uspostavlja se prvobitna (pri­ marna, MS) mladalačka snaga, prvobitna mladalačka ela­ stičnost srčanih mišića. Mlado zdravo srce je elastično i gipko. Čitavo srce je prepuno Božanstvenom blistavom (svetlosnom) snagom. Moje srce je apsolutno zdravo, prepunjeno bezgraničnom energijom i snagom. Takvim će ono biti danas, sutra, zauvek". Ova motivacija može se Čitati, a može se snimiti na magnetofonu i slušati više puta uzastopce ponavljajući za sebe, sve jasnije i jasnije stvarajući sliku mladog, ener­ gičnog, n e u m o r n o g srca.

E M O C I O N A L N O - V O L J N A MOTIVISANOST ZA STIMULACIJU RADA SRCA
Srce - koncentracija naše duše pametan je i osetljiv organ. Ne smete ga požurivati, vredati, primoravati. Morate ga moliti nežno, meko, sa ljubavlju. Radi toga dole navedenu motivaciju tako i izgovarajte - meko, nežno i sa ljubav­ lju.Vaše srce obavezno će se odazvati na taj poziv dobrim radom. „Moje srce - pametnjaković i trudbenik. O n o me sluša i raduje se m o m obraćanju. Ja ti šaljem čistu krv punu energije koja će te i okupati srce i bolje će te hraniti. Večito mlada energija neprekidno podmlađuje srce. Večito mlada, živototvorna krv ispoljava najsnažnije podmladujuće dejstvo na srce. O g r o m n a Snaga Vasione, koja mi je dala život, čini moje srce mladalački zdravim, mladalački snažnim, mla­ dalački m o ć n i m . Svi sistemi organizma neumorno rade sa o g r o m n o m snagom radi potpunog ozdravljenja srca. Svakog trenutka srce-duša postaju energičniji (odlučniji), mladi. Velika je i neograničena snaga srca. Srce pulzira (kuca) novorođenim, mlađički mladim životom. Tvoj rad, o srce, snažan je i 62

63

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA STABILIZACIJU A R T E R I J S K O G PRITISKA
Licima sa narušenim arterijskim pritiskom preporuču­ j e m o da čitaju ovu motivaciju u kombinaciji sa primenom drugih terapija lečenja. „Moji krvni sudovi su od temena do završetaka prstiju ruku i nogu potpuno otvoreni, rašireni ćelom svojom du­ žinom. U čitavom telu krvotok je slobodan, apsolutno slo­ bodan. Sve ćelije tela žive i dišu Iako, slobodno. Čitavo telo živi punokrvnim životom. Svi krvni sudovi su besprekoino pro vodljivi i otvoreni ćelom dužinom. U predelu glave apso­ lutno je slobodan krvotok. Mišići lica su opušteni, na licu nema bora, krvni sudovi glave su potpuno rašireni ćelom d u ž i n o m . U čitavoj glavi krvotok je apsolutno slobodan. Glava je laka i bistra. Krvotok u mozgu je apsolutno slobodan. Mlada, jaka krv, večito bistra, koja kao bujica puna energije slobodno teče kroz sve krvne sudove mozga. Nervne ćelije mozga se sve više i više pune životnom energijom. Nervne ćelije mozga neprekidno obnavljaju energetske resurse. Ja se trudim da jasnije predstavim taj proces. Moja večito podmladujuća, mlada, zdrava energična krv super tečnom, slobodnom bujicom struji kroz sve krvne sudove mozga i potpuno ispira mozak. Sve nervne ćelije mozga stalno, neprekidno obnavljaju energetske resurse. Ja se trudim da što je moguće jasnije predstavim slo­ bodni proces cirkulacije krvi. Mozak, kičmena moždina sve pravilnije i pravilnije upravljaju mojim mladim, snažnim o r g a n i z m o m . Sve stabilnije je moje predivno samoosećanje, sve stabilnije je moje veselo, životno radosno raspoloženje. Svakim d a n o m postajem sve veseliji, životno radosniji čovek i svi nervni centri mozga, kičmene moždine koji upravljaju unutrašnjim organima rade sve stabilnije i sta64

bilnije, sve energičnije. Sve nervne ćelije i nervni centri mozga, kičmene moždine koji upravljaju kivnim sudovima rade energično i stabilno. Mozak, kičmena moždina energično i stabilno upravlja krvnim sudovima. Moj normalni arterijski pritisak 120/80 održava se konstantno. Energično, mlado srce radi sa veoma velikom unutrašnjom stabilnošću. Puis je ritmičan - 72 otku­ caja u minuti. Svi vremenski međuprostori između otkucaja piilsa približno su jednaki. Svi otkucaji pulsa odgovaraju velikoj snazi mladog zdravog j u n a č k o g srca. Mlado, zdravo j u n a č k o srce radi sa velikom unutra­ šnjom stabilnošću i zato se nepokolebljivo održava normalni arterijski pritisak 120/80. Ništa ne može da utiće na ritam srca. Svi nervni centri mozga, kičmene moždine, koji upra­ vljaju krvnim sudovima, rade pravilno sa velikom unutra­ šnjom stabilnošću. 1 zato su kroz sve životne nedaće svi kivni sudovi stalno, večito potpuno otvoreni, rašireni ćelom svojom dužinom. U čitavom telu od temena do završetaka (vrhova, M S ) prstiju ruku i nogu svi kivni sudovi u p o ­ tpunosti su otvoreni, rašireni ćelom svojom dužinom. U čitavom telu je slobodan, apsolutno slobodan super tečni krvotok. I moja večito podmladujuća, mlada, energična, zdrava krv, kao večito bistra, slobodna bujica teče kroz sve krvne sudove moga tela i ispunjava me sve novijom i no­ vijom mladalačkom životnom energijom. Sve ćelije tela žive i dišu lako, slobodno, čitavo telo živi punokrvnim energi­ čnim životom. Nepokolebljivo se povećava unutrašnja stabilnost rada srca. Unutrašnja stabilnost rada srca je milion puta jača od svih štetnih uticaja spoljašnje sredine i zato se nepoko­ lebljivo kroz sve životne nedaće stabilno održava ritmičan puis 72 otkucaja u minuti, normalnan krvni pritisak 120/80. Ja imam apsolutno slobodan krvotok u ćelom telu od temena do vrhova prstiju ruku i nogu. Celo telo živi i diše lako, slobodno. Svi unutrašnji organi rade energično, rado65

sno, cclo telo živi mladalačkim, energičnim, radosnim ži­ v o t o m . Ja sam kompletno ispunjen radosnim trijumfom mla­ dalačkog života. U meni se rada mladalački, energični život. Ja sam ponovo zdrav i snažan (izdržljiv) i produžiću da jačam kroz sve teškoće i nedaće života. Sada je moj arterijski pritisak stabilan, večito će se održavati normalnim - 120/80. Ja prođužavam da jačam, ja produžavam da postajem sve stabilniji i stabilniji čovek u životu. Moji nervi produžavaju sve više da jačaju. Svi nervi u predelu srca su stabilno zdravi. U predelu srca imam prijatan osećaj slobode i lakoće, u glavi jasnoću (bistrinu), u telu — lakoću. Čitavo telo je ispunjeno mladalačkom energijom i snagom. Ja imam snažnu volju i čvrst karakter, ja neograničeno upravljam radom svog organizma i ponašanjem. Kod mene će se nepokolebljivo održavati normalan krvni pritisak 1 2 0 / 8 0 - bez obzira na bilo kakve životne nedaće, bilo kakve poteškoće, bilo kakve neprijatnosti u porodici i na poslu. Ja postajem sve snažniji čovek, ja sebe vidim kao čoveka ko­ losalne volje koji je iznad bilo kakvih situacija".

(Sila)Vasione, koja mi je dala život, čini moju jetru mla­ dalački zdravom, mladalački snažnom, mladalački čistom. Čitav sistem organizma radi sa mladalačkom odvažnošću, sa o g r o m n o m snagom za ozdravljenje (izlečenje) jetre. Svakog trenutka jetra postaje energično mladalačka. Fun­ kcije jetre su snažne, silne i bezgranične. U jetri se rađa sve energičniji i mladi život. Svakog trenutka jetra obnavlja prvobitnu svežinu. Obnavlja prvobitnu elastičnost, prvo­ bitnu gipkost. Mlada, zdrava jetra je neumorna u svom radu na blagodet celog organizma. Ja imam apsolutno zdravu, mladalačku, energičnu jetru. Moja jetra je neuništivo zdrava. Moja jetra je potpuno zdra­ va. Mladalačka, energična krv čisto, čisto ispira (zaplju­ skuje) jetru i sve bolje i bolje hrani jetru. Večito mlada ener­ gija neprekidno podmlađuje jetru. Večito mlada, živototvoina krv ispoljava najsnažnije podmladujuće dejstvo na jetru. O g r o m n a Snaga Vasione, koja mi je dala život, čini moju jetru mladalački zdravom, mladalački snažnom, mla­ dalački čistom. Čitav sistem organizma radi sa mladalačkom odvažnošću (smelošću), sa ogromnom snagom za potpuno apsolutno ozdravljenje (izlečenje) jetre. Svakog trenutka jetra postaje energično mladalačka. Funkcije jetre su snažne, silne i bez­ granične. U jetri se rađa sve energičniji mladi život. Svakog trenutka jetra obnavlja prvobitnu svežinu. Aktivira se moja jetra. Obnavlja prvobitnu elastičnost, j>rvobitnu gipkost. Mlada, zdrava jetra je elastična, gipka. Čitava jetra prepuna je prvobitne mladalačke svežine, čitava jetra je novorođeno-mlađalačka, apsolutno zdrava, novorodeno-čista. Ja imam apsolutno zdravu, mladalačku, energičnu jetru. Takva će ona biti danas, sutra i zauvek". Ova motivacija m o ž e se čitati, a može se snimiti na magnetofonu i preslušavati više puta uzastopce, ponavljajući za sebe, sve jasnije i jasnije, stvarajući sliku mladalačke, najsnažnije jetre. 67

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA STIMULACIJU J E T R E
Ako je vaša jetra slaba i bolešljiva, tada vi možete stimulisati njenu regeneraciju (obnavljanje) i jačanje dole n a v e d e n o m motivacijom. Govorite komandnim tonom. Jetra „ v o l i " naređenja i snažne sugestije. „Moja jetra je lepa i snažna. Mladalačka, energična krv čisto, čisto ispira jetru i sve bolje i bolje je hrani. Večito mladalačka energija Božanstvene ljubavi neprekidno pod­ mlađuje jetru. Večiti mladalački živototvorni Začetak ispo­ ljava snažno podmladujuće dejstvo na jetru. Najveća Snaga
66

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA J A Č A N J E I STIMULACIJU B U B R E G A I M O K R A Ć N O G MEHURA
Kako kažu drevni lekari, bubrezi - čuvari primarne (po­ rođajne) energije. Ako su oni slabi, tada će se bolest brzo useliti u naš organizam. Ali ako su bubrezi jaki, tada Čovek dugo ne stari i pun je životne snage. „Snaga preporođenog života uliva se u moje bubrege i mokraćni mehur. Ogromna, kolosalna preporođena snaga uliva se u moje bubrege i mokraćni mehur. Svakog trenutka aktivira se rad ćelija bubrega i mokraćnog mehura. U bu­ brezima se oporavljaju - jačaju, oporavljaju - podmlađuju nervi. Moj um sve energičnije, sve j a č e aktivira rad bubrega i m o k r a ć n o g mehura. Svakog trenutka bubrezi i mokraćni m e h u r rade energičnije mladenačkim žarom. Mladalačko, j u n a č k o srce, snažno, silovito tjera naj­ zdraviju krv kroz bubrege. Preporodeno-čisti, mladalački postaju bubrezi i mokraćni mehur. Moj um sve energičnije, sve umešnije aktivira rad bubrega i mokraćnog mehura. Svakog trenutka bubrezi i mokraćni mehur rade sa žustri n o m (žarom), veselije. Svetlo-zlatna Snaga preporođenog života uliva se u mo­ je bubrege i mokraćni mehur. Struje (bujice) Božanstvene Snage koje iskre i preporođenog života koji se silovito (bur­ no) razvija ulivaju se u moje bubrege i mokraćni mehur. Preporođeni život ispunjava moje bubrege i mokraćni m e ­ hur. O g r o m n a , kolosalna preporođena snaga uliva se u moje bubrege i mokraćni mehur. Svakog trenutka aktivira se rad ćelija bubrega i mokraćnog mehura. U bubrezima se o p o ­ ravljaju - jačaju, oporavljaju - podmlađuju nervi. Moj um sve energičnije, sve j a č e aktivira rad bubrega i m o k r a ć n o g mehura. Svakog trenutka bubrezi i mokraćni m e h u r rade energičnijim mladenačkim žarom. Mladalačko, j u n a č k o srce silovito tjera mladalačku krv kroz bubrege. Mladalačka krv i Zlatna Snaga Života si68

lovitom bujicom umiva-ispira moje bubrege i mokraćni m e ­ hur. Moj um sve energičnije i energičnije potstiće rad bu­ brega i mokraćnog mehura. Svakog trenutka bubrezi i mo­ kraćni m e h u r rade žustrije (sa većim žarom), veselije. Svetlo-zlatna Snaga preporođenog života ojačala je m o ­ je bubrege i mokraćni mehur. Struje (bujice) Božanstvene Snage i preporođenog života koji se silovito razvija u po­ tpunosti su obnovili moje bubrege i mokraćni mehur. Sva­ kog trenutka ćelije bubrega i mokraćnog mehura rade sve bolje i bolje. Zlatna Snaga Života nagomilava se u bubrezima i podmlađuje ceo organizam. Preporođeno- čisti, preporođeno-mladalački bubrezi i mokraćni mehur rade predivno i n e u m o r n o danas, sutra i zauvek".

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA STIMULACIJU D E B E L O G CREVA
Krajnje je neophodno regulisati rad tog organa. U su­ protnom slučaju upravo kroz njega će dolaziti do najvećeg trovanja organizma. To se posebno odnosi na lica, kod kojih se uočavaju zatvori. Prema tome, primorajte taj organ da radi. Dajte mu jasno naređenje dole navedenom motiva­ cijom. „Moje debelo crevo je čisto i zdravo. Božanstvena ener­ gija zlatne boje uliva se u njegove zidove. Zidovi debelog creva zasićuju se blještavo-živototvornom snagom. Svaka ćelija debelog creva zasićuje se o g r o m n o m živototvornom snagom. Pokretačke (motorne) ćelije debelog creva pune su snage i energije. One se grče snažno i ritmično. Peristaltika se u talasima odvija u debelom crevu, lako premeštajući sadržaj debelog creva. Unutrašnja šupljina debelog creva popunjena je zlatasto-živototvornom svetlošću koja formira stvaralačku unutrašnju sredinu, mikrofloru najboljeg kva­ liteta.

Moje debelo crevo je snažno i moćno. Njegovi zidovi su mladalački snažni i energični. Ritmičnost njegovog rada je besprekorna i tačna. Nervno tkivo debelog creva puno je živototvorno-mladalačke energije. Snažni impulsi izazivaju ritmične kontrakcije. Ostaci hrane izlaze lako, slobodno, bez naprezanja . Ja volim svoje debelo crevo i ponosim se njegovim pred ivu im radom. Moje debelo crevo je čislo i mlado. Preporođena ener­ gija zlataste boje ispunila je njegovo tkivo i ćelije. Zidovi debelog creva zasićeni su bleštavom živototvoraom snagom. Svaka ćelija debelog creva zasićuje se ogromnom, kolo­ salnom mladalačkom snagom. Pokretačke (motorne) ćelije debelog creva postale su mladalačke, pune snage i energije. One vrše kontrakcije snažno i ritmično. Peristaltika se u vidu svetlosnih talasa prenosi kroz debelo crevo, lako pomerajući sadržaj. Unutrašnja šupljina debelog creva ispunjena je zlatasto-živototvornom svetlošću koja stvara mikrofloru naj­ boljeg kvaliteta. Moje debelo crevo je snažno i moćno. Njegovi zidovi su mladalački snažni i energični. Ritmičnost njegovog rada je besprekorna i tačna. Nervni sistem njime lako upravlja. Snažni impulsi izazivaju ritmične kontrakcije. Ostaci hrane izlaze lako, slobodno, bez naprezanja. Ja volim svoje debelo crevo i ponosim se njegovom preporođenom mladalačkom snagom, bezgraničnom svetlosnom energijom. Moje debelo crevo me sluša i radi pre­ cizno i pouzdano. Crevo radi odlično i besprekorno. Tako će raditi debelo crevo danas, sutra i zauvek". Citati motivaciju 5-10 puta za redom sa predstavljanjem (zamišljanjem, MŠ) peristaltike, vizijom (priviđanjem,MŠ) tkiva, oblika debelog creva.

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA STIMULACIJU SISTEMA ZA DISANJE
Ako imate bilo kakve poremećaje u sistemu za disanje, tada će vam dole navedena motivacija pomoći da ga ob­ novite i ojačate. ,,U disajne puteve - u plućno tkivo - u plućnu maramicu uliva se živototvorna snaga preporođenog života. U disajne puteve - u plućno tkivo - u plućnu maramicu (podrebricu) uliva se mladalačka podmlađujuća snaga. U disajne puteve u plućno tkivo - u plućnu maramicu (pleuruJVlŠ) sliva se kolosalna, preporođena progresivna energija. Kolosalna sna­ ga B o ž a n s k o g života uliva se u sistem za disanje. Čitav sistem za disanje se za jedan trenutak preporođuje, postaje preporođeno-svež, preporođeno-mladalački energičan, preporođeno-zdrav. U vidu svetlosno-živototvornog vodopada preporođeni život uliva se u sva tkiva nosne duplje (ždrela). U nosnu duplju sliva se sa ogromnom, kolosalnom snagom prepo­ rođeni život. U predelu nosne duplje sva tkiva svakog tre­ nutka postaju snažna-energična, snažna-energična, snažna-energična. Kolosalna energija mladosti i snage uliva se u krajnike. U sva tkiva nosne duplje kao vodopad života sliva se preporođeni život. U predelu nosne duplje rađaju se, obnavljaju sva tkiva. Čitavo grlo rađa se kao preporođeno-mladalačko od rođenja zdravo. U predelu grla oporavljaju se - jačaju, o p o ­ ravljaju se - jačaju nervi. U nerve nosne duplje uliva se dijamantska snaga (čvrstina)životvorne sile. U nosnoj duplji oporavljaju se, jačaju, preporođuju jaki-jaki, zdravi - dijamantski nervi. Rađa se neuništivo zdravo od rođenja grlo, energično-snažno, energično-mlado grlo. U čitavoj nosnoj duplji - grlu svo telo je preporodeno-sveže, preporođeno-zdravo. Krajnici su preporodeno-sveži-preporođeno-mladi. U krajnike se sliva o g r o m n a , 71

70

kolosalna energija, oporavljajuća snaga. Moji krajnici pre­ porođuju se kao energično-mlađi, enegično-jaki. Krajnici se uvek preporođuju energični, jaki, mladi. Sva tkiva u krajnicima postaju preporodeno-zdravim, preporođeno-svežim, preporođeno-energičnim. Čitava nosna duplja je sada preporođeno-energična, preporođeno-mlnda, preporođeno-jaka. U celoj usnoj duplji sva tkiva su preporođe­ no-energična. U nerve nosne duplje, grla, uliva se životvorna sila. U nosnim kanalima oporavljaju se, jačaju nervi. U čitavom nosu oporavljaju se, jačaju nervi, u čitavom nosu rađaju se, zauvek se rađaju jaki-zdravi dijamantski nervi. Preporođeni novi-novi život, koji brzo-energično na­ staje sa ogromnom-kolosalnom snagom sliva se u nosne kanale, sliva se u nosnu duplju, burno-burno razvijajući preporođeni život sliva se u moje krajnike, u grlo. Moje grlo postaje preporođeno-jako, preporođeno-energično, u grlu svo tkivo postaje preporođeno-sveže, preporođeno-ener­ gično, energično-jako, neuništivo zdravo preporodeno-mlado tkivo. U grlu - grudima rađa se predivno glatko, j a k o , belo-ioze boje tkivo. U grlu se rađa jako, elastično mlado tkivo, glatko-polirano belo-roze, predivno. U sve disajne puteve uliva se preporođeni život, koji se silovito i energično razvija. Preporođeni život u istom tre­ nutku nastaje u mojim disajnim putevima, svežim, zdravim, prvobitno-zdravim. Disanje je lako-lako. Lako i slobodno dišu mlade grudi, oseća se slobodno i nečujno disanje. U svo plućno tkivo uliva se burni preporođeni život, u sve ćelije plućnog tkiva uliva se burni preporođeni život. Sve ćelije plućnog tkiva uvek će biti preporođeno-energične, energično-mlade. Ogromna-kolosalna snaga života uliva se u sve ćelije plućnog tkiva. Burni preporođeni život uliva se u svo plućno tkivo. Svo plućno tkivo odmah se preporođuje, postaje zdravo, zdravo kao pri rođenju. Kolosalna energija razvoja i mla72

dosti uliva se u sve ćelije plućnog tkiva. Čitavo moje plućno tkivo ispunjava kolosalna energija razvoja. Preporođeni život čini pluća odmah preporodeno-svežim, preporođeno-mladim, preporođeno-kompaktnim, preporodeno-nerazrušivo zdravim i snažnim. Preporođeni život čini energično-snažnim, energično-mlađim pluća. Preporođeni život čini čitav sistem za disanje preporođeno-svežim, preporođeno-snažnim. Čitav sistem za di­ sanje sada postaje preporođeno-svežim, preporođeno-kom­ paktnim (celovitim), energično-mladim. Rađa se nerazrušivo zdravo grlo, rađa se nerazrušivo zdrava nosna duplja, rađaju se nerazrušivo zdrava pluća. Čitav sistem za disanje je sada nerazrušivo zdrav, nerazrušivo mlad. Čitav sistem za disanje ispunjava ogromna, kolosalna, preporođena, opo­ ravljaj uća snaga, čitav sistem za disanje ispunjava ogromna, kolosalna preporođena snaga. Preporođeni život čini čitav sistem za disanje prepoiođeno-jakim, nerazrušivo zdravim. Rađaju se neuništive snažne, neuništive snažne mlade grudi. Ja mogu da trčim satima: diše se lako i slobodno. Lako i slobodno, nečujno i bezvučno disanje. U čitave moje grudi uliva se ogromna, kolosalna snaga života, rađaju se neuništive-jake, neuništive-snažne mlade grudi. U ćelom gru­ d n o m košu rada se energično, j a k o i mlado, predivno, glatko belo-roze tkivo. Moji organi za disanje su neuništivi i zdravi, neumorni i mladi za sva vremena".

E M O C I O N A L N O - V O L J N A MOTIVISANOST ZA STIMULACIJU ŽELUCA
U starosti se, prirodno, smanjuje probavna funkcija i otpočinju problemi sa probavom. Pored toga, počesto dolazi do poremećaja u radu želuca zbog elementarnog prejedanja, jedenjem preko noći, upotrebe nepoduđarnih produkata i 73

t o m e slično. Dole navedena motivacija u kombinaciji sa drugim sredstvima za oporavak (ozdravljenje) pomoći će vam da obnovite rad želuca, da ga podmladite. „Ja vidim i osećam svoj želudac. Ja vidim i osećam zidove želuca. Ja vidim i osećam ćelije želuca. Moj želudac puni se životvorno-mladalačkom snagom, životvorno sun­ č a n o m svetlošću. Ja osećam lekovitu toplotu u želucu, vidim tamno crvenu krv koja donosi kiseonik i hranljive materije ćelijama želuca. Ćelije centralnog nervnog sistema, koje upravljaju želucom i čitavim probavnim sistemom, rade energično-mladalački. Ja vidim električne impulse, ja osećam njihovo peckanje u zidovima želuca. Oni obnavljaju i jačaju želudac. Bilo šta da pojedem, sve se vari lako i jednostavno. Ja imam zdrav, jak želudac. Svi nervi u želucu su stabilno-zdravi, jako-zdravi. Mlad želudac je zdrav, jak. Mlad želudac je mladalački snažan. Toplotne sposobnosti organizma povećavaju se svake sekunde. Probavu i ferment i želuca aktiviraju se sve više i više, probavljajući svaku hranu. Zidovi želuca su snažni i jaki. Oni lako isitnjavaju (drobe) i prenose hranu. Moj um ispoljava neprekidni podmlađujući uticaj na ceo probavili sistem a naročito na želudac. Ceo probavni sistem: želudac, creva, gušterača (pankreas), jetra - hrani se sun­ č a n o m svetlošću života i mladosti. Ceo probavni sistem produžava da se neprekidno obnavlja, da dobija mladalačku svežinu, ogromnu mladalačku energiju i produžava da radi energično i pravilno kao mlad, mladalački snažan. Želudac je postao zdrav-snažan, nabori sluzokože že­ luca su glatki, ravni, fini i tanki: debljine 2-2,5 milimetra. Jezik je crven, čist. Želudac je zdrav, snažan, nabori slu­ z o k o ž e želuca su glatki, ujednačeni, tanani kao u mladosti. U m o m se želucu uvek, stalno i nepokolebljivo održava normalna kiselost želuđačnog soka — 40-45 uslovnih (pro­ pisanih) jedinica. 74

Bilo šta da pojedem, mozak i kičmena moždina produžavaju da energično-pravilno upravljaju radom želuca. Bilo šta da pojedem, nepokolebljivo se održava normalna kiselost želuđačnog soka - 40-45 uslovnih jedinica. Bilo šta da pojedem, moj podmladeni želudac pređivno sve probavlja. Samoosećaj u želucu je prijatan i spokojan. Bilo šta da pojedem, u želucu se nepokolebljivo odižava prijatna lakoća i spokojstvo. U želucu je uvek lako, spo­ kojno. Bilo šta da pojedem, u želucu je uvek Iako, spokojno. Ž e l u d a c je zdrav, jak. Želudac radi sa ogromnom, kolo­ salnom unutrašnjom stabilnošću. Bilo šta da pojedem, ja nepokolebljivo održavam pređi vno samoosećanje i izvan­ rednu probavu. Ja imam mladalački snažan neobično jak želudac. Moj um neprekidno šalje impulse za podmlađivanje i regulisanje, koji konstantno-neprekiđno podmlađuju čitav probavni sistem i dovode ga na potpuno odgovarajući nivo sa mladalačkim 17-20-godišnjim uzrastom. Moj probavni sistem, moj želudac konstantno-nepre­ kiđno obnavlja svoju prvobitnu snagu, snažnu probavim sposobnost. Svakim danom sve stabilnije i snažnije radi ceo probavni sistem. Bilo šta da pojedem, ja produžavam da održavam pred i van samoosećaj i veselo, puno života bodro raspoloženje. Moj um sve bolje i bolje upravlja probavnim sistemom i radom želuca. I zato se neprekidno povećava unutrašnja stabilnost rada čitavog probavnog sistema i želuca. Nepre­ kidno se povećava unutrašnja stabilnost pravilnog rada že­ luca i creva. Bilo šta da pojedem, želudac produžava da radi snažno. Bilo šta da pojedem, sve se probavlja lako i j e d n o ­ stavno. Bilo šta da pojedem, u želucu se odižava prijatna lakoća i spokojstvo. Oporavlja se-jača želudac. Podmlađuju se zidovi želuca, ćelije želuca. Sve stabilnijim i zdravijim postaje ceo pro­ bavni sistem. Um konstantno, neprekidno ispoljava snažno podmladujuće dejstvo na želudac, creva, jetru, gušteraču (pankreas), na ceo probavni sistem. Ceo probavni sistem
7^

neprekidno obnavlja prvobitnu snagu, popunjava se sve ve­ ćom i većom mladalačkom energijom. Moj želudac će biti mlad i snažan danas, sutra i zauvek".

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST PROTIV DIJABETESA
Motivaciju protiv dijabetesa treba primenjivati u kom­ pleksu sa drugim sredstvima za oporavak (ozdravljenje), na primer, Šank Prakšalanom, pravilnom ishranom, usposta­ vljanjem veze između spoljašnjih manifestacija i gušterače (pankreasa) itd. Čitajte je sa dobrom slikovitom predstavom. Možete je snimiti na magnetofonu i reprođukovati nekoliko puta dnevno unoseći se sve bolje i bolje u sliku koju za­ mišljate. „Preporođeni život uliva se u gušteraču (pankreas). Pre­ porođeni život, ogromne-kolosalne snage, uliva se u gu­ šteraču. Ogromna-kolosalna snaga uliva se u gušteraču. Gu­ šterača se ispunjava narandžastom, nežno toplom svetlošću preporoda. Narandžasta svetlost ispunjava životvornom, podmlađujućom snagom svaku ćeliju gušterače. Čitava gušterača se sada preporođuje, obnavlja. Energija razvitka, energija lekovite sile narandžaste svetlosti uliva se snažnom bujicom u gušteraču. Kolosalna snaga života uliva se u gušteraču. Junačko snažno mlado srce silovitom bujicom gura krv, gura krv kroz gušteraču. Mlada krv silovitom bujicom ispira gušteraču. Krv donosi gušterači predivnu, kvalitetnu hranu. Energija života, energija narandžaste svetlosti uliva se u gušteraču. Gušterača radosno oživljava, veselo, radosno oži­ vljava. Vri preporođeni život, punokrvni radosni život gušte­ rače. Gušterača živi energično-veselo, energiČno-mladalački, energično-radosno. Gušterača radosno oživljava, obn­ avlja se (regeneriše se). 76

Kolosalna energija uliva se u gušteraču. Preporođeni život čini gušteraču celovitom, idealno aktivnom, ener­ g i č n o m , snažnom, mladom. Mlada krv ispira, čisti gušte­ raču, sapire iz nje crnilo (prljavštinu, MŠ) bolesti, soli, šljake, produkte razmene, čisti je. Gušterača se sada rađa čista, sveza, snažna. Kolosalna energija života uliva se u gušteraču. Gušterača funkcioniše veselije-energičnije, ve­ selije i n e u m o r n o . Gušterača se rađa energično-snažnom, energično-mladom. Gušterača idealno pravilno izvršava u organizmu sve svoje funkcije. Ceo organizam živi zdravim, m l a d i m , idealno zdravim životom. Gušterača idealno pra­ vilno, snažno izvršava u organizmu sve svoje funkcije. Um sve energičnije , sve energičnije aktivira rad gušte­ rače. Gušterača oživljava-jača, radi veselije-energičnije, veselije-snažnije. Gušterača idealno pravilno izvršava u orga­ nizmu sve svoje funkcije. Gušterača veselo-veselo, radosno-radosno, idealno pravilno izvršava u organizmu sve svo­ je funkcije. Gušterača radi sa mladalačkom neustrašivošću, lako i jednostavno izvršava u organizmu sve svoje funkcije. Gušterača je energična-jaka, energična-mlada, energična-snažna. U nerve gušterače uliva se nerazrušiva energija života. U želucu, gušterači obnavljaju se i jačaju, obnavljaju se i jačaju podmlađeni nervi, obnavljaju se i jačaju mlade ćelije. Svetlosna snaga života silovitom bujicom uliva se u želudac i creva. Sva tkiva želuca i creva postaju preporođeno-sveža, preporođeno-celovita. Rađa se energično sna­ žan, zdrav želudac, energična, snažna, jaka creva. U sve unutrašnje organe trbušne šupljine (duplje) uliva se ogro­ m n a , kolosalna snaga života. Svi unutrašnji organi trbušne duplje rade energično-veselo, energično-snažno. Svi unu­ trašnji organi rade energično-veselo, sa mladalačkom neu­ strašivošću izvršavaju u organizmu sve svoje funkcije. Či­ tavo telo živi veselim, radosnim, zdravim životom. U či­ tavom telu kolosalna snaga života ključa, u čitavom telu
77

kolosalna snaga života izbija svetlosno- naranđžastom bu­ jicom. Čitavo telo živi veselim i radosnim, zdravim životom. Gušterača živi veselim i radosnim, veselim i mladim, zdravim životom. Vri preporođeni život, punokrvni, zdrav, radostan život gušterače. Gušterača živi veselim i radosnim, zdravim životom. Gušterača funkcioniše energično i veselo,

energično i snažno.

Um sve energičnije, sve snažnije aktivira rad gušterače. U gušterači obnavljaju se i jačaju mladi nervi, obnavljaju se i jačaju mlade ćelije. Gušterača funkcioniše veselije i ener­ gičnije, veselije i snažnije, sa mladalačkom neustrašivošću izvršava u organizmu sve svoje funkcije. Tako će biti danas, tako će biti sutra, tako će biti zauvek".

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA D U G O V E Č N O S T I ZDRAVLJE
„Ja sam mlad, zdrav, energičan čovek, ja produžavam da se punim snagom mladosti, nerazrušivog zdravlja. Moje blistavo telo ne zna za starost, ono blista snagom mladosti đijamantske čvrstine. Moj uzrast mladosti i procvata utelovljen je u svakoj ćeliji mog tela, u svako tkivo i organ m o g tela. Krvni sudovi od temena do vrhova prstiju ruku i nogu u čitavom telu ravnomerno i stalno su otvoreni. Moj mla­ dalački krvotok apsolutno je slobodan. Moja mladalačka jaka krv snažnom i bistrom bujicom teće kroz krvne sudove ispirajući koštanu srž u svim kostima tela. Koštana srž sve više i više se hrani mladalačkom nerazrušivom snagom i energijom. Podmlađuje se koštana srž u svim kostima m o g tela i stvara sve mladu, sve jaču krv. Mlada, zdrava krv večito bistrom bujicom slobodno teće kroz sve krvne sudove mog besmrtnog tela i neprekidno podmlađuje krvne sudove i samo srce. 78

Strukture mozga, kičmene moždine i trbušne moždine podmlađuju se vrlo brzo. Moždane strukture brzo nago­ milavaju energiju mladosti i snage (čvrstine). M o ž d a n e strukture ispoljavaju jak podmladujući uticaj na sve organe, na sva tkiva, na čitavo moje telo. Neprekidno me podmlađuju jake sile: svetlosni holo­ gram mladog tela, večito mlada krv, večito mlade moždane strukture. Te jake (moćne) sile konstantno-neprekidno do­ vode moj organizam u mladalačko stanje danas, sutra i zauvek. Moje mlado telo je od Boga. To konstantno-neprekidno prelivanje svetlosno-mladalačkih sila trajaće danju i noću, t o k o m mnogih-mnogih desetljeća. Moj organizam konstantno-neprekidno podmlađuju naj­ moćnije sile Vasione. Te moćne pođmlađujuće sile neiz m e r n o su snažnije od svih štetnih uticaj a spoljašnje sredine, od svih bolesti i pobolevanja (slabosti). Mlado, mladalačko telo je belosnežno-svetlo, usne su j a r k o crvene, obrazi puni, okrugli sa jarkim zdravim ru­ menilom, podmlađene oči, mlade slobodne oči, beonjače su jarko-svetle, blistave, oči su blistave, prozračne, lepe mlađe oči. Kosa na glavi je gusta-gusta, kosa ima divnu prirodnu boju. Čitavo telo je snažno, elastično kao kaučuk. Ono će takvo biti uvek i danas i sutra i posle mnogo godina".

VASPITAVANJE NAVIKA ZA PRAVILNO S V A K O D N E V N O RAZMIŠLJANJE I RASPOLOŽENJE
Mi smo mnogo govorili o načinu izlečenja, oporavljan) a i podmlađivanja. Razmotrimo vežbe za podmlađivanje i ujasnimo zašto je potrebno veštaČki stvarati sliku (viziju) ozdravljenja i mladosti. Ali ako se osećamo potišteno, izmučeni pobolevanjimn, odakle da u z m e m o živahnost? Dajte da ga stvorimo sami. 79

Z a r telo ne daje stanje sreće, naravno, teško je stvarati i igrali ulogu srećnog i zdravog čoveka? Ako vi tako mislite, tada grešite, to je vrlo prosto. Vi možete da prigovorite: „Ja sam tako bolestan, tako nesretan, nije mi do toga. U m e s t o da mi govorite o čudu-leku i izlečite me, vi mi govorite neke besmislice (gluposti)". Eto upravo to j e - g l a v n a greška, koju sebi dopuštaju mnogi bolesnici. Životna radost, ljubav prema životu, veseli karakter iz­ vlače nas iz bolesti i nesreća. Istraživanja američkih naučnika pokazala su, da se pri­ bližno 3 0 % teško obolelih od raka izleče. Kada su počeli da izučavaju psihologiju tih ljudi, došli su do interesantnih zaključaka. Oni bolesnici, koji su umrli, takode su imali želju da se obavezno izleče. Oni su to radili sa pakosnom upornošću, ali su pretrpeli poraz. U čemu je stvar? Oni su ipak pokušavali da prežive, uzimajući (primenjujući,MŠ) sva moguća sredstva, nisu sedeli skrštenih ruku. Pokazalo se, da bolesnike-pobednike povezuje jedna prekrasna oso­ bina - životna radost. Oni nisu čekali kada će doći smrt, već su se borili da prežive, ali ne sa pakosnom upornošću. Oni su j e d n o s t a v n o hteli da od života dobiju radost, makar i malu, samo tu, koja je preostala, - i dobili su je. Oni su se radovali svakoj minuti, koju su trošili, radovali su se što su uopšte živi, što im je sudbina podarila j o š jednu mo­ gućnost da se po rad uju. I dešava se, da su oni, koji su hteli da žive, borili se za izlečenje, - umirali: a oni, koji su bili zadovoljni svakominutnom radošću, primali su sa zahval­ nošću svaku proživljenu sekundu, - preživljavali su. Smrt se boji neustrašivih i hrabrih, odstupa pred kočopernim i stra­ stvenim s m e h o m . Ona iznenađuje plašljive i nezadovoljne, j e r i sama ima takve osobine. Ima mnogo ljudi sa jakim voljnim osobinama. Ali volja m o ž e biti pozitivna i negativna, stvaralačka i rušilačka. Mr­ žnja i zloba - voljne osobine negativnog rušilačkog karak­ tera. Pomoću njih može se mnogo postići u životu, ali se s a m o ne m o ž e postići zdravlje. Zdravlje im se ne potčinjava. 80

Zdravlje se zasniva na radosti stvaranja, ljubavi prema bližnjem, uzajamnoj podršci, sveopštoj harmoniji. U z m i m o za primer naš organizam. On postoji na račun harmoničnog rada o g r o m n o g broja najraznovrsnijih ćelija od kojih svaka izvršava svoju funkciju. To je njen doprinos za rad orga­ nizma, za tu jedinstvenu celinu, koja je hrani sa svoje strane i brine se o njoj. A sada predstavite sebi ćeliju-egoistu, para­ zita, koja se ponaša tako, kao da sve postoji samo zbog nje. lako ćelije raka (tumora) žive. Svoje n j a " o n e izdižu iznad te celine, na račun čega one žive. Kao rezultat - razdor (pore­ mećaj) u radu organizma i neizbežna smrt ćelija-rušilaca, ćelija-egoista. Život čoveka - to je pre svega život njegovog uma (spoljašnjih manifestacija), a zatim tela. Kako čovek sadejstvuje svojim umom sa tom O g r o m n o m Celinom, koja se naziva Bogom, Vasionom, koliko je on potreban toj Celini, koliko mu se daje snage i sredstava? Dobar, samilostan (sažaljiv), čovek koji voli potreban je Kosmosu, jer suština K o s m o s a — to je Ljubav. Nezadovoljan, zloban i zavidan Čovek, koji oko sebe stvara auru sumornosti, razdora (nesu­ glasica), razrušava Kosmos. Zato Celina, kao i naš orga­ nizam, teži da uništi izvor razrušavanja - da ukloni takvog čoveka iz života. Savet je jedan (jedinstven): živite sa zahvalnošću za svaki m o m e n a t , radujte se raznovrsnosti slika bitisauja (ži­ vota), nikada ne klonite duhom, ne budite sumorni, ne ljutite se ni na koga, volite sebe i sve što vas okružuje, sklanjajte se od društva nabusitih, mrgodnih i nezadovoljnih ljudi. Ako usvojite pravilno svakodnevno mišljenje i primenjujete ga u praksi, to će vam doneti zdravlje i dugovečnost.

81

METODE ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA

Savremeni čovek je više navikao da radi sa fizičkim objektima i više voli da odmah vidi i oseti rezultat te ili druge terapije koju je sproveo. Metodi čišćenja fizičkog tela omogućavaju da se to praktično uradi otimah. Zato vam predlažemo najefikasnije i proverene metode čišćenja de­ belog creva, jetre, bubrega, tečnih sredina organizma, čeonih i gajmorovih (maksilarnih, M S ) sinusa, zglobova. Dati metodi posebno su efikasni za lica starijeg doba. N a š organizam ima ogromne rezerve snage, ali zbog izo­ pačenog (pogrešnog) načina života, rdavih (loših) navika, mišljenja i ishrane mi ga tako brzo zaprljamo i istrošimo, da nam je u 40-im godinama neprijatno vlastito fizičko telo. Ono postaje prljavo, zaudara i bolesno je. Sledeći metodi omogućavaju da se brzo i uočljivo izba­ cuje godinama nagomilana prljavština i otpaci iz organizma.

Najprostiji, najdostupniji i najefikasniji načini čišćenja debelog creva su - klistiri. S h o d n o drevnim medicinskim izvorima - „Ajurvedi", ,,Cžud-ši", klistiri pomažu da se čovekov organizam izbavi od 80 procenata bolesti (oboljenja). Zato se prema toj pro­ čišćavaj ućoj terapiji odnosite sa potpunom ozbiljnošću. Da bi potpuno shvatili pojedinosti, razmotrićemo tu te­ rapiju sa raznih strana. U klasičnoj varijanti preporučuje se voda koja mehanički ispira sadržaj debelog creva, ali za „ n a t a l o ž e n o " na zidove ekskrementno kamenje to nije do­ voljno. Obično vodi dodaju limunov sok (ili rastvor lim u n s k e kiseline), jabukovo sirce, slab rastvor hipermangana ili druge antiseptike i trave (kamilicu, rusu itd.). Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu, utičući bez biranja (stihijski, MS) na potrebnu i nepotrebnu mikrofloru. Delimično se uočava nepovoljno dejstvo na sluzokožu. Na primer, rusa (chelidonijum majus) je dobro suši. Šta da radimo? Zaključak se nameće sam: prvo - tražiti takvu materiju koja omogućava da se otkida „talog", drugo ingredienti (sastojci, MS) treba da normalizuju pH unu­ trašnje sredine, a takode da selektivno prigušuju (guše) pa­ togenu mikrofloru, ne dirajući potrebnu, pri čemu oni ne smeju da nadražuju sluzokožu creva. Takva idealna materija postoji u prirodi — to je vlastiti urin (mokraća) čoveka. Ona idealno odgovara za terapije klistiranja. 1. Urin, ne samo da ispira debelo crevo, već na račun velike koncentracije on „ i s p u m p a v a " vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko creva. To dovodi ne samo do „otkiseljavanja", već i do otkidanja taloga, ekskrementnog kamenja i „ispumpavanja" sluzi iz trbušne duplje! 2. Urin ima pH kisele sredine, u takvoj koncentraciji koja je najpogodnija za sam organizam! Z a t o nema opasnosti za predoziranje - j e r nekome je potrebna veća koncentracija, nego drugome. A pošto je urin - produkat
X3

ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA
Najveća količina nečistoća kod starijeg čoveka nago­ milava se u šupljini debelog creva. Odatle dolazi neprekidna intoksikacija, što dovodi do prevremenog starenja i razno­ vrsnih oboljenja. 82

s a m o g organizma, to on selektivno guši sve patogeno u organizmu, ne dirajući korisno! Na taj način kvalitetno i bezopasno se obnavlja potrebna sredina i mikro flora debelog creva. 3. Urin, naročito vlastiti, ne može ništa nadražiti u orga­ nizmu. Nasuprot, on otklanja nadražaje. U urinu se nalazi — voda , struktuirana samim organizmom, u njoj se nalaze vlastiti antiseptici, a hormoni, vitamini, mineralne i belančevinaste materije - najbolji su regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje m o ž e se koristiti kako vlastiti urin, tako i urin drugih zdravih ljudi, naročito dece. Nije obavezno da se koristi urin u toplom stanju. Njegova temperature treba da bude za 3-5 stepeni veća od temperature tela. Urin, koji se čuva više dana, smatra se starim - njega pre upotrebe treba prokuvati i ohladivši ga do 40 stepeni, upotrebljavati., Još su efikasniji klistiri sa ukuvanim urinom - diuretikom. Radi toga potrebno je sakupiti urina, rok starosti nije bitan. Ljudi, čiji ste urin sakupili, moraju biti zdravi. Sakupivši 2 litra, sipajte ga u emajliranu šerpu (lonac) i bez poklopca kuvajte dotle dok ne ostane 500 grama. To se naziva - urin ukuvan do 1/4 prvobitne zaprem i ne, ili diuretik. Ohladite ga i u toplom stanju upotrebljavajte za kl isti rc. lako ste ranije sproveli nekoliko kura klistiranja po Yokeru itd., tada se posle j e d n o g takvog klistira kod vas može stvoriti utisak, da vi ranije niste ništa radili, j e r m o ž e izaći toliko „ b l a g a " i živadi o kojima vi niste ništa ni sumnjali. Osetićete neuobičajenu snagu (moć) tog sastava. Zašto on tako đejstvuje? To snažno dejstvo objašnjava se sa nekoliko faktora. 1. Sama voda postaje potpuno drugačija, ona poprima superstrukturu. Ostaju najpostojaniji - „otporni na toplotu" tečni kristali, koji prema istraživanjima naučnika čine ma­ terije i naš organizam između ostalog, neverovatno posto­ j a n i m na sve vrste nepogodnih uticaj a.
si

2. Koncentracija soli u takvom urinu može da se poveća za 600 puta! Stoga možete da predstavite kakvom usisa­ vaj ućom sposobnošću raspolaže ta „vodica". Na osnovu takve neobične koncentracije soli ona, ne samo da „ispum p a v a " vodu iz trbušne duplje, već i zbog j a k o gorkog ukusa otkida polipe i priraslu sluz sa zidova debelog creva. Na najbolji način stimulišu se zidovi debelog creva, peristaltika se javlja sama od sebe. Posle jednog-dva takvih klistira spontano „ b e ž e " gliste i druga živad, ali se tom prilikom mikrollora ne gubi i normalizuje se. 3. Iako se usled termičke obrade u takvom urinu uni­ štavaju sve organske materije, pri tome se ipak stvaraju nove - visoko aktivne materije, koje đejstvuju odjednom snažno na ceo organizam; „komprimira se zračna energija" koja leži u osnovi života. Sve to kao rezultat đejstvuje mnogo snažnije od hormona, vitamina i tome slično. Kao rezultat takvih klistira j o š brže se normalizuje pH i mikrollora, obnavlja se, ne samo sluzokoža, nego i peri­ staltika, lece se hemoroidi, polipoza, kolitis, paraproktitis, helmintijaza i drugi paraziti. Ali i to nije sve. Usled velike „usisavajuće" sposobnosti u debelo crevo dospeva teČnost iz cele trbušne duplje odvlačeći za sobom sluz. Vi se oslo­ bađate patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo pri dugotrajnom gladovanju), sluzi koja je „zasela" u bu­ brezima, gušterači, na zidovima mokraćnog mehura, polnih organa itd. i guši njihovu životnu aktivnost. Oslobađajući se od sluzi, svi ti organi se preporođuju. Jačaju mišići prepona oslabljeni od sluzi. Ja smatram da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile. Rasterećuju se svi sistemi za izlu­ čivanje naročito nosna duplja. Mnoštvo ljudi je već uradilo te klistire i uverilo se u njihove veličanstvene efekte, a i vi ćete se u to uveriti. Predostrožnosti su ovde neznatne, ali ih treba znati. Kod j a k o oštećene sluzokože debelog creva (na primer, gnojni kolitis) ukuvani urin će izazivati bol u početku, kao od 85

opekotine, - isti pite (izdržite) ili prethodno uradite klistir sa običnim urinom. Bol ukazuje na to, da se sve nepotrebno otkida a oštećeno mesto se zalečuje. Ubrzo će se stvoriti novo, zdravo tkivo i više nećete osećati bol. Najbolje je otpočeti klistiranje sa običnim urinom. Za­ tim ga ukuvajte do 1/2 i tek potom, priviknuvši se, ukuvajte do 1/4. Dalje se ne srne ukuvavati, jer se struktura urina iz energetski najbolje šestostrane prizme pretvara u običan sapun - i efekat se gubi. Trudnicama se strogo z a b r a n j u j e čišćenje debelog cre­ va p o m o ć u diuretika (ukuvanog urina), jer može doći do pobačaja. Sada, poznavajući te osobenosti, opisaćemo s a m e te­ hnologije. Za to će vam biti potrebno Esmarhovo lonče (grejalica - termofor) i gumena kruška zapremine najmanje 100 miligrama. Još jednom n a p o m i n j e m , da ne bi došlo ni do kakvih komplikacija i neprijatnosti, čišćenje debelog creva o t p o č n i t e s a o b i č n i m u r i n o m . Nalijte 1-1,5 litar urina u Esmarhovo lonče, okačite ga na visinu najvišu do 1,5 metar iznad poda. Skinite zaštitnu kapicu sa cevčice i vrh cevčice namažite maslom (uljem) ili vazelinom. Presavijte cevčicu, da tečnost ne bi isticala (ako postoji slavina, tada je zatvorite). Zauzmite koleno-lakatnu pozu (karlica treba da bude iznad ramena), uvedite (ugurajte, M Š ) cevčicu na dubinu 10-25 centimetara. Z a t i m otpustite cevčicu na prevoju (otvorite slavinu) i postepeno ispuštajte tečnost. U p o z o r e n j e . Ako u debelom crevu postoje patološke naslage ili je debelo crevo mnogo zapušeno ekskrementnim kamenjem, tečnost se pri naglom dolasku može izli vati una­ zad ili nadimati tu malu šupljinu ispred zapušenog dela, izazivajući bolne osećaje. Da do toga ne bi dolazilo, kontrolišite ulivanje i na vreme savijte prstima cevčicu (za­ tvorite slavinu). Po meri prolaska tečnosti kroz zapušeni prostor povećavajte otvor (odnosi se na otvor slavine, cev86

čiče radi protoka veće količine tečnosti, MŠ). Dišite polako, r a v n o m e r n o , ali duboko - stomakom, izbacujući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Sve to će vam pomoći da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti za v r e m e sprovodenja same terapije. Kada debelo crevo bude oči­ šćeno, u njega se mogu naliti 2 litra tečnosti za 30-40 sekundi lako i slobodno. Posle nalivanja tečnosti u debelo crevo (za v r e m e či­ šćenja, MŠ), ležite na leda i pripodignite karlicu (zadnjicu, M S ) i u takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. Možete dopunski uvlačiti stomak. Na osnovu toga te­ čnost će prodirati kroz silazni deo obručnog creva (kolondescendes, MŠ) u poprečno crevo (kolontransverzus, M Š ) . Dalje polako ležite na leda i okrenite se na desni bok. Tečnost iz poprečnog dela debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni deo (kolonascendens, MŠ) i dalje - u slepo crevo. Upravo takva tehnika omogućava da se podjednako is­ pere čitavo debelo crevo. Pridržavajte se tih pravila - ona su proverena u praksi. U suprotnom slučaju, ispraćete i opo­ raviti samo deo debelog creva, ostavivši rasadnik budućih bolesti na njegovom s a m o m početku - šlepom crevu. Terapiju je poželjno sprovoditi posle pražnjenja debelog creva ujutro ili uveče. Koliko treba da traje klistir? Drevni lekari savetuju - od zalaska sunca do prvog sumraka. Po meni, spokojno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta, ako ne bude jaka potreba za nuždom. Prednost urinskih kl isti r a j e u tome, što je njihovo trajanje unutar organizma tačno onoliko, koliko je potrebno. U početku su nužde posle klistira češće i jače, a dalje, što čistije postaje debelo crevo, duže se u njemu zadržava urin. Zato se nemojte uzbuđivati, organizam sam zna kad ga treba ispustiti, jer sve se obavlja uz njegovu veličanstvenu kontrolu.
S7

Koliko se može naliti tečnosti u debelo crevo pri jednom klistiranju i koliko puta se to može ponavljati? Ranije smo naveli d a j e najbolje naliti 2 litra, ali posle ispuštanja, dobro je ponoviti takvo nalivanje j o š jedan-dva puta i posle toga naliti 1-1,5 litar urina. Z a s t o j e potrebno takvo doziranje? Radi toga, što će prva 2-4 litra zasoljene vode isprati ne­ čistoće s a m o iz polovine debelog creva ne dirajući apsolutno njegov uzlazni deo. Vi ćete se uveriti na vlastitom iskustvu u istinitost ove postavke. I samo treći, četvrti klistir sa urinom m o ž e potpuno kvalitetno popuniti čitavu šupljinu debelog creva i u njemu dejstvovati kao lek. Takva šema daje naj­ izraženiji efekat. Ako se koriste gore navedene preporuke, tada terapije sa 6-8 litara tečnosti (računajući i 1-1,5 litar urina) treba primenjivati svakog drugog dana, da se crevu omogući predah ( o d m o r ) . Za kuru čišćenja trebaće ukupno 5-10 klistira. Posle te kure vi ćete se osećati kao sasvim drugi čovek. To je samo prvi deo čišćenja debelog creva. U nekim slučajevima patologija se tako „zarila" u zidove, d a j e i to malo za nju. Zato se drugom kurom čišćenja započeti rad mora dovesti do kraja. Za vreme prve kure vaše crevo je već predivno očišćeno i dovoljno vam je da posle pražnjenja creva uradite jedan klistir sa 2 litra zasoljene vode koja podseća na morsku vodu, a zatim pomoću obične g u m e n e kruške unesite 100 grama ukuvanog urina. Terapiju ponoviti nakon j e d n o g dana, dozu ukuvanog urina povećati za 100 grama, prekosutra - to isto, ali dozu povećati za j o š 100 grama. Produžava se dotle, dok se ne dostigne 500 grama ukuvanog urina, a zatim nakon j e d n o g dana takode stepenasto (svakog drugog dana, MŠ) smanjujte količinu do 100 grama. Kasnije kao profilaktiku možete raditi mikrok 1 istire sa ukuvanim urinom do 100 grama jedanput u toku j e d n e , dve nedelje dana. Ako se pojave komplikacije, tada dozu ne treba po­ većavati, već uraditi klistir nekoliko puta sa istom d o z o m , a zatim postepeno smanjivati. Na primer, ako se pri upotrebi 88

300 grama ukuvanog urina pojavila jaka kontrareakcija or­ ganizma, tada prekosutra ponovite opet sa 300 grama. Ako se reakcija ne promeni, sledeći klistir uradite (nakon jednog dana, MŠ) sa 200 grama, a ako nema reakcije tada dodajte 100 grama. Gore navedeni ciklus Čišćenja treba obaviti dva puta godišnje: u dane jesenje i prolećne ravnodnevice. Sada porazgovarajmo o interesantnim i veoma potre­ bnim načinima klistiranja koji su posebno korisni za po­ starije i stare ljude, jer odstranjuju suvoću (satelit starosti) u organizmu. Ti klistiri su najefikasniji u hladno i suvo go­ dišnje doba, koje potpomaže (potstiće) smanjenje toplote i vode u organizmu. D o p u n i m o ono što je već rečeno u ajurvedičnim posmatranjimn. Dehidracija i hladnoća govore o tome, da se životni princip „Vetar" preuzbudio i to se ispoljava u sled e ć e m : silno stvaranje gasova, zatvori ili „ovčji" ekskrement, bolovi u krstima, sakrumu, karlično-bedrenim zglo­ bovima, nenormalne menstruacije, gubitak semena, suvoća i ljuštenje kože, zimogrižljivost, gubitak snage, pocrnelost kože i mršavljenje. Ako su takvi simptomi prisutni (oni se izrazito ispoljavaju za vreme suve, hladne, vetrovite zime), tada primenjujte dole navedeni mikroklistir i tople kupke svakodnevno ili svaki drugi dan. Svi ti simptomi postepeno će nestati. Mikroklistiri se primenjuju na sledeći način. U 100 grama običnog mleka staviti 20 grama pretopljenog maslaca (butera). Podgrevati da se maslac rastopi i dok je toplo, p o m o ć u g u m e n e kruške uneti unutar debelog creva. Pre­ poručuje se da se terapija primenjuje pri zalasku sunca. Z a t i m odležati. Po pravilu, organizam sam zadržava taj sa­ stav onoliko, koliko mu je potrebno. Kao rezultat te terapije, supstanca suvoće i hladnoće, koja je u organizmu izazvala gore navedene pojave, apsorbuje se i neutralizing e. Suvoća i čvrstoća (gustoća, MŠ) neutralizuju se vlagom mleka i smekšavaju se maslacem, a hladnoća - toplotom, koju sadrži mleko i pojavljuje se naknadno pri njegovom kvarenju (po89

staje kiselo, MŠ). Obično posle dva-tri takva klistira, stolica postaje meka, laka i u vidu kobasice. Osim toga, prirodno se odgaja normalna mlečno-kisela mikrollora i vi nećete morati da pribegavate glupim metodima pijenja razredenog ekskrementa dojenčeta i drugim. Sve će se odvijati prirodno i spontano. Možete isprobati nekoliko varijanti sličnih mikroklistira i za sebe odabrati najbolju. Prvi sastav: mleko (100 grama), pretopljeni maslac (20 grama) — protiv zatvora, „ovčjeg" ekskrementa, gasova, isu­ šivanja i dehidracije organizma. Drugi sastav: osnova, kao kod prvog sastava (mleko i pretopljeni maslac) i prstohvat dumbira ili bibera (aleve pa­ prika). Taj sastav deluje kao i prethodni, osim toga suzbija sluz u organizmu i povećava toplotne sposobnosti. Zato se on preporučuje ugojenim, flegmatičnim ljudima. Treći sastav: osnova kao kod prvog sastava i polovina Čajne kašičice (5-10 grama) kuhinjske soli. To će pojačati dejstvo prvog sastava. Četvrti sastav: osnova kao kod prvog sastava i jedna supena kašika zasićenog odvara pelina ili polovina čajne kašičice Češnjaka (belog luka). To veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. Kao zamena za mleko ili njegovo razblaživanje (50 : 50) m o ž e se upotrebiti odvar od mesa (naročito ovčetine) ili buljon od kostiju. Svaka od tih komponenti na svoj način deluje na organizam: smekšava i smanjuje sluz ili žuč. Mikroklistire primenjujte posle osnovne (glavne) kure čišćenja debelog creva ili kada vam se pojave poteškoće sa pražnjenjem u toku same kure. Očistivši debelo crevo - „koren ishrane" organizma, dobićete takav priliv životne energije, o kojem niste ni sa­ njali. Život u vašem organizmu poći će po savršeno d r u g o m , z d r a v o m , koloseku, vi ćete biti zdravi i neumorni.

„ P O S T U P A K Š K O L J K E " - ŠANKH PRAKŠALANA
Postoji drevni metod ispiranja i čišćenja celog probavnog kanala - od usne duplje do anusa. Prevedeno na ruski jezik on se naziva „Postupak (gest) školjke", zato što voda, prolazeći kroz probavni kanal, kao kroz školjku, ispira sve nečistoće. Korist od takvog ispiranja je u tome, što ono pored čišćenja stimuliše probavne sposobnosti želuca, funkciju gušterače, jetre, tankog i debelog creva. Slani ukus povećava toplotne i probavne sposobnosti organizma. Takvo ispiranje poželjno je obaviti posle Čišćenja klistirima. Voda se uzima kroz usta, dalje prolazi kroz želudac, a zatim prostim tokom prolazi kroz sva creva sve do izlaza iz debelog creva. Vežbe se upražnjavaju sve dok ne p o č n e da izlazi voda iste prozračnosti kao voda koja je uneta u orga­ nizam. Priprema. Zagrejte zasoljenu vodu prema proračunu 5-6 grama soli (kafena kašičica — zaravnjena) na litar vode do temperature tela. Voda mora biti zasoljena, j e r bez prim e s e soli ona će se apsorbovati posredstvom o s m o z e kroz sluzokožu želudačno-crevnog trakta i izbacivaće se u vidu mokraće, a ne kroz zadnji prolaz (anus,MŠ). Povoljan momenat. Najpovoljniji momeuat je j u t r o . Natašte čitavo ispiranje, kako pokazuje praksa, traje 1-1,5 čas, a po stepenu njegovog usvajanja - 45-60 minuta. Evo š e m e procesa: prolazak vode kroz probavni kanal. 1. Ispiti čašu slane vode. 2. O d m a h uraditi propisana kretanja (radnje-vežbe). 3. Ispiti čašu vode i izvršiti seriju pokreta. (Za v r e m e izvršavanja tih pokreta, voda će polako prolaziti kroz creva i neće izazivati mučninu.). Produžite da naizmenično pijete i radite vežbe (pokrete), dok ne popijete 6 čaša vode. 91

90

Obično do prve evakuacije dolazi skoro o d m a h , za pr­ vom porcijom ekskrementa slede druge, mekše, a zatim i židke (tečne). Ako do toga ne dode odmah ili pak za pet minuta, treba ponoviti pokrete (vežbe), ne ispijajući više vodu, a zatim se vratiti u toalet. Ako ne dode do očekivanog rezultata, tada treba zadejstvovati evakuaciju pomoću klistira. Čim se sifon debelog creva zadejstvuje, to jest čim počnu prva pražnjenja, ostala pražnjenja slede automatski. Primedba. Posle svake posete toaletu i upotrebe obi­ čnog toaletnog papira isperite zadnji prolaz (anus, MS) to­ plom vodom, osušite i namažite uljem, da bi sprečili nadraživanje koje izaziva so. Neki osetljivi ljudi skloni su tom nadraživanju koje se može lako sprečiti. Posle prvog pražnjenja treba ispiti čašu vode, izvesti pokrete (vežbe), zatim se vratiti u toalet: svaki put dolaziće do evakuacije. Produžiti naizmenično piti vodu, raditi vežbe i posećivati toalet, dok ne počne da izlazi voda iste čistoće kakva je uneta u organizam. U zavisnosti od zagađenosti creva, trebaće od 10 do 14 čaša vode, više — retko. Kada nastupi osećaj zadovoljstva, kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista, treba da prekinete terapiju. Vi ćete j o š izvesno vreme nekoliko puta ići u toalet. Zatim možete ispiti 3 čaše neslane vode i izazvati povraćanje. To će isključiti sifon i isprazniti želudac. Prva vežba (pokreti). Početni položaj stojeći: stopala rastavljena približno na 30 centimetara, prsti ruku preple­ teni, dlanovi okrenuti nagore. Leda ispravljena, disanje no­ rmalno. Ne pokrećući (savijajući) gornji deo trupa, napravite otklon prvo u levo, ne zadržavajući se u krajnjem položaju, ispravite se i odmah napravite otklon udesno. Ponovite 4 puta ovu vežbu, to jest napravite 8 naklona naizmenično ulevo i udesno, što traje najviše oko 10 sekundi. Ti pokreti otvaraju vrata želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode će prodirati iz želuca u dvanaestopalačno crevo. 92

Druga vežba. Ova vežba primorava vodu da teće kroz tanko crevo. Početni položaj je isti kao i u prvoj vežbi. Ispružiti desnu ruku horizontalno i saviti levu ruku tako, da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost (ključnjaču). Zatim izvršiti okretanje trupa, zanoseći ispruženu ruku unazad što je m o g u ć e više; pogledati na vrhove prstiju. Ne zaustavljajući se u krajnjem položaju, odmah se vratiti u početni položaj i izvršiti okretanje u drugu stranu (pri tome ispružiti levu, a saviti desnu ruku, MŠ). Taj dvostruki pokret treba ponoviti 4 puta. Opšta dužina trajanja pokreta je 10 sekundi. Treća vežba. Voda produžava da teće u tanko crevo zahvaljujući sledećem položaju: varijanta zmije. S a m o veliki prsti nogu i dlanovi ruku dotiću pod, a butine i kukovi su iznad zemlje (poda). Stopala rastavljena približno na 30 centimetara (to je važno). Kad je zauzet

položaj, okrenite glavu i trup dok ne uspete da ugledate suprotnu petu (to jest, ako se okrećete udesno, tada treba gledati na petu leve noge), ne zaustavljajući se u krajnjem položaju, vratite se u početni položaj i uradite to isto i u drugu stranu, ponovite 4 puta po dva pokreta. Vreme - 10-15 sekundi. Četvrta vežba. Vodu, koja je došla do kraja tankog creva, treba proterati kroz debelo crevo pomoću četvrte, posleđnje vežbe. Ona je najsloženija iz cele serije, iako je dostupna svakome, osim licima koja pate od oboljenja kolena ili men iskuša. Takvi ljudi mogu da rade po varijatni, koja je dole opisana. Početni položaj: - Čučnuti, stopala rastavljena približno na 30 centi­ metara, pri čemu pete treba da se nalaze sa spoljašnje strane bedara (slabina), a ne ispod zadnjice, šake položene na kolena koja su rastavljena približno na 30 centimetara; - okrenuti trup i postaviti levo koleno na pod ispred suprotnog stopala (stopala desne noge, MS). Dlanovi guraju naizmenično desnu butinu prema levom boku i levu butinu prema desnom boku tako, da se prignječi polovina stomaka; pri t o m e treba gledati unazad da bi se pojačalo zanošenje trupa i ostvario pritisak na stomak. Za razliku od prethodnih vežbi, u datom slučaju po­ trebno je otpočeti sa pritiskanjem desne strane stomaka. Kao i sve prethodne vežbe, vežba se upražnjava 4 puta. Opšta dužina trajanja - 15 sekundi. Varijanta četvrte vežbe. Ova vežba potiče od savijene poze jogista. Pri tome stopala su prosto priljubljena uz unutrašnju stranu butina i ne prolaze sa druge strane. Rame je otklonjeno što više prema savijenom kolenu a trup blago naklonjen unazad. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno koje služi kao poluga pri okretanju kičme i pritiskanja butine na donji deo stomaka. 94

Primcdha. Ako nakon toga, pošto ste ispili, na primer, 4 čaše vode, osećate da sadržaj želuca nije prošao na normalan način u creva i pojavio se osećaj prezasićenja, koji izaziva gađenje (mučninu), to znači da se otvor vrata (ventil između želuca i dvanaestopalačnog creva) ne otvara kako treba. Ponovo uradite 2-3 puta seriju vežbi, ne pijući više vodu. Nestanak mučnine pokazaće da je prolaz otvoren. Čim je sifon zadejstvovan, više neće biti poteškoća i možete da produžite proces. Međutim može se desiti, da čep od gasova nastalili od produkata vrenja sprečava aktiviranje sifona. U datom slučaju dovoljno je pritisnuti rukama stomak ili ležeći na leđima, podignuti obe noge uvis ili pripodići zadnjicu. U najneprijatnijem slučaju, odnosno kada voda uopšte ne napušta želudac, ostaje vam jedino rešenje: izazvati po­ vraćanje, pogolieavši koren jezika sa dva prsta desne ruke radi aktiviranja refleksa povraćanja. Olakšanje će nastupiti radikalno i odmah. Posle vežbi treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Prvo jelo (uzimanje hrane). Posle Sankh Prakšalane treba se obavezno pridržavati sledećih uputstava. Ne jesti ranije od 10 minuta niti kasnije od j e d n o g časa posle zavr­ šenih vežbi. Nije poželjno da se probavni trakt ostavlja bez hrane na čas v vremena posle vežbi. Ipak autor (Malahov, MŠ) primenjuje Sankh Prakšalanu za prelazak na gladovanje, i u tom slučaju ona je potpuno umesna jer zamenjuje uzimanje purgativa. Prvo jelo treba da bude od riže, kuvane na vodi i malo prekuvane, da bi se ona „topila" u ustima. Riži se m o ž e dodati prekuvana šargarepa. Zajedno sa rižom treba pojesti i oko 40 grama maslaca (butera), a najbolje je pretopljenog maslaca. Riža se m o ž e zameniti pšenicom, ovsom itd. Upozorenje. Riža se ne srne kuvati u mleku. U toku 24 časa posle vežbi zabranjuje se piti mleko, kefir, jesti mlečne produkte, hleb sa kvascem. Vaša hrana treba da se sastoji samo od kuvanog, dinstanog povrća i kaša. Vi time potpomažete obnavljanje normalne mikroflore. Voće i povrće u svežem stanju nije preporučljivo zbog njihovog oplođavanja mikroorganizmima, a takode suvišnog pobuđivanja živo95

tnog principa „ V e t r a " koji aktivira proliv. Riža upravo po­ tpomaže gušenje tog životnog principa i dovodi organizam na normalu. Z a t o se sveže voće i povrće m o ž e jesti sledećeg dana. Piće. Apsorbovanje slane vode, posredstvom visoke osm o z n e aktivnosti, privući će deo tečnosti iz krvi u creva. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru suprotnom običnom usisavanju, pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. U vezi sa gore izloženim kod vas se javlja prirodna žed. Ne uzimajte nikakvu tečnost, čak ni čistu vodu, pre prvog jela, zato što ćete „ h r a n i t i " sifon, to jest ići u toalet. Za v r e m e i posle vašeg prvog jela možete piti vodu ili blage ekstrakte (nastoje) od trava. To, što će se prva pražnjenja pojaviti tek nakon 24 časa, nije č u d n o . Pražnjenja će biti zlatasta, žuta i bez mirisa kao kod dojenčeta. Lica koja pate od zatvora, mogu raditi Sankh Prakšalanu svake nedelje, ali samo sa šest čaša vode. U tom slučaju ceo ciklus traje približno 30 minuta. To je j e d n o od najboljih prevaspitavanja creva, jer se tom prilikom ne rastežu zidovi debelog creva. Kontraindikacije. Lica koja pate od čira na želucu, treba da se uzdržavaju od Sankh Prakšalane i prvo da izleče čir. To se odnosi i na lica koja pate od j a k o g oštećenja p r o b a v n o g trakta: dizenterije, proliva, akutnog kolitisa, tu­ berkuloze creva i raka. Šankh P r a k š a l a n a - izuzetna terapija, u koju se uvere svi koji je redovno upražnjavaju. Da bi se sistem brže savladao, praktikujte ga jedanput u dve nedelje i sve će vam poći za rukom. Obavezna terapija u starijem dobu - čišćenje jetre. Za v r e m e čišćenja videćete toliko izbačene šljake (nečistoća, M Š ) , da nećete poverovati svojim očima. Posle čišćenja jetre organizam naglo počinje da se obnavlja i podmlađuje. To je proverena činjenica. 96

J E D N O S T A V N O I EFIKASNO ČIŠĆENJE JETRE

Ranije se ta terapija Čišćenja preporučivala s a m o sa maslinovim uljem i limunovim sokom. Postavilo se pitanje o odgovarajućim z a m e n a m a , i na veliku radost, ima ih i pre­ više. U m e s t o maslinovog ulja upotrebljava se bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano, prženo), u m e s t o li­ m u n o v o g soka upotrebljava se kristalna limunova kiselina (limuntus, MŠ), a takode i produkti sa jakim kiselim ukusom - m a h o v n i c a (Oxycoccus palustris O. microcarpus), pasji trn (1 lippophae rhamnoides), ogrozd itd. Kao što je pokazala praksa, čišćenje sa tim z a m e n a m a ni po čemu ne zaostaje za čišćenjem sa idealnim produktima. Zato ih možete slobodno upotrebljavati za čišćenje. Sva tajna i efikasnost čišćenja jetre po tom metodu sastoji se u prethodnoj pripremi - smekšavanju organizma. Smekšavanje vodenim terapijama (primenjivati na 3-4 dana vruće kupke, svakodnevno ići u saunu 2 puta pre čišćenja; popiti sveže iscedene sokove j a b u k e i cvekle, 50 grama soka cvekle i 200 grama jabukovog soka ili 250-300 grama soka od šargarepe po 2-3 puta dnevno pre jela ili umesto jela). Čistite se na 2-3 dana pre punog meseca. Šta raditi na dan s a m e terapije čišćenja? Pre toga vi ste uradili posleđnju „smekšavajuću" terapiju - raspoloženje je bodro i vi ste svezi i spokojni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir za pročišćavanje. Dalje, lako doručkujte, prethodno ispivši gore navedeni sok. Takode, lako ručajte i nakon 1-2 Časa počnite da zagrevate predeo jetre. Radi toga koristite termofor sa vrućom vodom ili električnu grejalicu. Hodajte sa termoforom čitav preostali deo dana. Približno oko 19-20 časova otpočnite samu terapiju či­ šćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i kiseli sok do tempera97

Posle toga kada su ulje i sok ispijeni, približno nakon 2 časa, može se preduzeti niz mera, koje pojačavaju efekat. Z a u z m i t e udobnu sedeću pozu (najbolje na petama) začepite levu nozdrvu vatom, u usta stavite malo ljute paprika i dišite kroz desnu nozdrvu. Dodatno u predelu jetre, ispod termofora, privežite aplikator sa metalnim iglicama. Sve to će potpomoći pobuđivanje, stvaranje toplote i njeno usmeiavanje u pređeo jetre. Pri tome dišite polako, ravnomerno (4-6 puta u minutu), radeći snažno dijafragmom, kao s t o j e ranije navedeno. To će obezbediti efikasnu masažu jetre, pojača će u njoj krvotok i ispraće je od šljake i ugrušaka. Takvo disanje primenjujte 15-30 minuta. Odmorite se jedan čas i ponovite. U m e s t o aplikatora sa iglama, sada, prislonite magnetni apli­ kator ili jednostavno magnet. Magnetna terapija je važan faktor koji pojačava krvotok. Naučnici su ustanovili, da crvena krvna zrnca s a m o zbog j e d n o g ispoljavanja krvnog pritiska nisu u stanju da prođu kroz kapilarc. Glavni mehanizam njihovog kretanja sastoji se u t o m e , što pritisak na arterijskom završetku kapilara približava krvna zrnca j e d n o prema drugom. Z b o g toga, što oni imaju isti električni potencijal, oni se odbijaju jedan od d r u g o g na stranu manje koncentracije i usled toga prodiru i kreću se kroz kapilare. To je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvotoka u jetri, gde postoji unikatni (jedin­ stveni) venozni sistem, magnetno polje dodatno aktivira fermente koji u terapiji čišćenja imaju važnu ulogu. Sve to zajedno uzeto: toplota, aktivnost fermenata, pojačanje krvo­ toka, povećanje potencijala crvenih krvnih zrnaca, snažna emisija slobodnih elektrona (pobuđivaČa fermenata) sa igli­ častog aplikatora - omogućava nam da razdrobimo, rasto­ p i m o , isperemo i izbacimo napolje svo đubre i kamenje. G o r e opisane varijante omogućavaju nam da zadejstvujemo najdublje - kvantne nivoe organizma odgovorne za životnu delatnost, čišćenje, regeneraciju. Nikakva druga terapija čišćenja ne deluje tako aktivno, kao gore opisana.
99

ture tela i nešto malo više. Doza ulja i soka određuje se prema težini vašeg tela i podnošljivosti ulja. To je obično 150-300 grama i j e d n o g i drugog. Prema tome, sve je spremno. Stoje dve čaše, jedna sa uljem i druga sa sokom. Vi uzimate jedan-dva gutljaja ulja i zali vate sa isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minuta, ako nemate mučninu, sve se ponavlja, ponovo čekate 15-20 minuta, pijete - i tako nekoliko puta, dok ne ispijete sve ulje i sok. Zatim mirno ležite ili sedite da se odmarate. Ne skidajte termofor. Praksa je pokazala da što se više zagreva jetra, time je bolji elekat. Z a t o termofor držite eelil noć i ceo sledeći dan. Upozorenje. Ako slabo podnosite ulje i pojavi vam se mučnina (gađenje) posle prvog uzimanja, treba pričekati da nestanu ti neprijatni osećaj i i samo tada ponoviti uzimanje. Razvucite vremenski terapiju, to nije štetno. Ako mučnina ne prolazi, ograničite se ispijenom količinom, to će biti dovoljno.
98

Približno o k o 23 časa, možda nešto kasnije (dešava se i ujutro), kada su bioritmi jetre i žučnog mehura maksimalni, otpočinje erupcija (izbacivanje) kamenja i nečistoća. To se ispoljava kroz j a k proliv i vi ćete videti sve „blago", stečeno p o m o ć u nepravilnog mišljenja, načina života, ishrane, i o d m a h ćete shvatiti, da se dalje tako ne srne živeti. Ni o kakvom zdravlju ne može biti reči, ako to „ b l a g o " ostaje u vašem organizmu. Ujutro može j o š malo da vas protera i da izađe j o š veća količina kamenčića i žuči u vidu mazuta. Uradite kl isti i" za čišćenje, ali termofor produžite da držite. Prvo jelo poželjno je da se sastoji od 0,5 litra soka (od šargarepe, cveklo-jabučni - 1:5). Sok dopunski ispira vašu jetru. Nakon izvesnog vremena, kada se pojavi osećaj gladi, možete jesti salate, dinstano povrće, kašu spremljenu na vodi i voditi normalan život. Koliko puta je potrebno pročistiti jetru po navedenom metodu? Covek može živeti čak i ako mu funkcioniše samo 1/8 dela jetre. Z b o g toga što se jetra sastoji iz četiri d e l a - sve treba dobro očistiti. Praksa je pokazala da se to postiže kvalitetno od 4 do 7 puta. Ako koristite sve gore navedene dosetke i bioritmologiju, vi to možete uraditi mnogo brže. Prvo čišćenje jetre je najteže - to je operacija bez noža. Odmorite se posle nje i čim se osetite sposobnim, počnite drugo čišćenje, ono će proći lakše, a zatim - obavite treće, četvrto čišćenje, sve dok ne osetite i ne uvidite da više ništa ne izlazi iz jetre. Sto pre očistite jetru, time ćete brže normalizovati krvotok i sve vrste razmena materija. Upoznajte se i sa o v o m osobenošću: kamenčići u žučnim kanalima i ž u č n o m mehuru taložili su se polako, poprimajući oblik odlivka u kanalima. U takvom obliku oni vas ne uznemiravaju. Obavljajući čišćenje, vi ih drobite (usitnjavate, MS) - stanje se menja a preostali kamenčići mogu nadraživati zidove žučnih kanala, prouzrokujući njihovu upalu. Z a t o , ne dozvolite to i potpuno se očistite, ne zaustavljajući se na pola puta. Upozorenje. Ne čistite jetru posle napornog rada, fi­ zičkih opterećenja (maratonsko trčanje itd.) i posle gla100

dovanja. Odmarajte se 3-5 dana, sakupite snagu. Inače ćete se u procesu čišćenja ili jako iscrpiti ili ćete popiti ulje i limunov sok bez ikakvih rezultata. Neki ljudi za vreme čišćenja povraćaju a u masi koja je povraćena uočava se sluz ili drugi slični elementi, što uka­ zuje na to da su sok i ulje proradili u želucu i očistili ga od zagađenosti. To je normalno. Sledeće čišćenje otpočnite sa nešto manjom količinom ulja, a pri narednom malo dodajte. 1 zapamtite, ne treba se bojati; čitava terapija čišćenja jetre je teška, ali bezbolna. Strah i prekomerno uzbuđenje mogu spazmirati (zgrčiti, MS) krvne sudove, žučne kanale - a Čišćenje neće uspeti. Budite spokojni i opušteni i sve će vam uspeti. Preporuka. Ne čistite jetru više od 7 puta z a r e d o m u toku godine, čak i ako dalje izlazi kamenje. Hitno promenitc ishranu, način života i čistite spoljašnje manifestacije ili primeiijujtc metod obnavljanja veze između spoljašnjih manifestacija i fizičkog tela. Znajte - izbacivanje veće količine kamenja — to je normalno i takva nenormalnost u vašoj svesti (spoljašnjim manifestacijama) nalazi se u vidu snažne psihičke školjke. Nju treba odstraniti, inače bes­ k o n a č n o ćete se čistiti, a da do potpune normalizacije fun­ kcije neće doći. Cesto pitaju, da li jetru mogu čistiti ljudi kojima je odstranjen žučni mehur? Odgovaramo - ne samo da mogu, već je i potrebno.

Č I Š Ć E N J E JETRE POMOĆU SOKOVA
Kao stoje pokazala praksa, svi ljudi ne podnose čišćenje j e t r e pomoću maslinovog ili simcokretovog ulja: neki uopšte ne podnose ulje i ne mogu da ga ispiju u dovoljnoj količini da bi se kanali jetre otvorili i da otpočne obilno lučenje žuči. U letnjoj sezoni možete izvršiti prijatno i korisno či­ šćenje jetre pomoću svežih salata od povrća, isceđenih svežih sokova i lekovitih biljaka.
101

Salate i sok od maslačka sa lucerkom (detelinom, M Š ) dobri su antioksidanti i regenerator i tkiva jetre. To je veoma efikasno sredstvo za čišćenje i lečenje hepatitisa i ž u č n o g kamenja. Kamilica ili šlemnik (Scutellaria)pomažu kod trovanja alkoholom i lekovima. Takode su korisni listovi maline, mlevena nana, lišće od šumske j a g o d e , kiseljak (zelje) sa kovrdžavim lišćem, hajdučka trava (kunića), žalfija, hisop (hyssopus officinalis ), ružmarin, iris, detelina, poljski ljutić i maj oran. Može se piti i koncentrisani ekstrakt (nastoj) - smese petrovca (agrimonia eupatoria), gole heloneje i različka, svaki dan po dve supene kašike dva-tri puta dnevno. Povrtarski peršun odstranjuje zatvore jetre, a list maline ili š u m s k e jagode - pojave stagnacije u njoj. Koren lincure (gentiana lutea, gentiana p n e u m o n a n t h e ) zajedno sa g o r k o m rotkvicom stimuliše rad jetre, poboljšava apetit i probavu. Petrovac (agrimonia) je koristan kod žutice. Ako vam on izaziva mučninu, dodajte mu malo žutog koren a. Letnje čišćenje jetre zasnovano je na lečenju sokovima u o d r e đ e n o m periodu. Treba početi sa trodnevnom dijetom sa j a b u k a m a kiselo-slatkih sorti, a zatim preći na sveže pro­ dukte. Kao dopuna njima mogu se jesti kuvan bob i grašak. Izbegavajte hranu koja sadrži štetne materije, ne pušite i ne upotrebljavajte alkoholne napitke. Pijte koliko hoćete čistog soka o d j a b u k a ili šargarepe,jedanput u nekoliko dana ispijte ujutro čašu soka od cvekle - malim gutljajima, polako. Ako se pojavi svrab na koži, pijte ujutro po čašu tople vode sa s o k o m isceđenim iz pola limuna. Evo j e d n e od šema petodnevne terapije čišćenja jetre svežim sokovima (ne jedite i ne pijte ništa osim navedenog, izuzetak su protijeva voda ili magnetisana voda). Prvi dan. 300 grama soka od šargarepe i po 100 grama soka od cvekle i krastavaca. Drugi dan. 300 grama soka od šargarepe i 300 grama soka od spanaČa.
102

Treći dan. 500 grama soka od šargarepe. Četvrti dan. 100 grama soka od cvekle i 300 grama soka od šargarepe. Peti dan. 60 grama soka od celera, 60 grama soka od peršuna i 300 grama soka od šargarepe. Radi ubrzanja procesa čišćenja radite klistire sa običnim i ukuvanim urinom. Za vreme petodnevne kure čišćenja primenjujte sva­ kodnevno ili svaki drugi dan (ako osećate slabost) pro­ čišćavaj uće-smekšavajuće kupke, dodajući u toplu vodu po 0,5-1 litra ukuvanog urina. Trudite se da vam čitavo telo bude pod vodom, ostanite u kadi 25-30 minuta. Približno sredinom tog perioda (nakon 10-15 minuta, MŠ) možete osetiti mučninu, koja će proći do kraja boravka u kadi, zato ne izlazite iz vode pre vremena. Zatim se dobro posušite peškirom i ležite u postelju na jedan-dva časa, da se dobro preznojite — izvesno vreme osećaćete slabost. Preko noći m o ž e se staviti kompresa (obloga, MŠ) sa ricinusovhn uljem ili urinom na stomak i u pređelu jetre. To će stimulisati creva na čišćenje. Za obloge, kupke i pripremanje masažnih ulja upotre­ bljavajte etarska ulja kamilice (razne vrste), smilja, limuna, limunske verbene (sporiša), lipe, hajdučke trave (kuniće) i morača (divlja mirodija - foeniculum vulgare, M Š ) . Isparljive materije tih ulja Iako prodiru u organizam kroz kožu i p o t p o m a ž u bolje izbacivanje jetrene šljake. To potstiću i eliksiri iz cvetova. Eliksir cvetova malo potpomaže čišćenje jetre i izba­ civanje materija koje zagađuju. Maslačak i ženj-šenj (koren života, M Š ) jačaju jetru, potpomažu regeneraciju (obna­ vljanje) tkiva, a eukaliptus pomaže kod upalnih procesa u jetri. Za v r e m e čišćenja jetre, potrudite se da se što manje nervirate (uzbuđujete). Jetra - mesto, gde se stvara energija gneva i mržnje. Ta energija kvari krv, stvara mnogo ž u č n e
103

šljake, dovodi do energetskog zastoja, a shodno tome, do zagađivanja jetre i pogoršanja probave. Uopšte, naučite se da koutrolišete svoje emocije i zapamtite, da one u prvom redu uništavaju vas, a ne tog čoveka, na koga se vi ljutite.

ČIŠĆENJE BUBREGA I M O K R A Ć N O G MEHURA
Čišćenje bubrega - obavezna terapija u starijem dobu. Pogrešna (nepravilna) ishrana sa suviše škrobnih produkata, jedenje u toku noći, prisustvo u hrani svih mogućih dodataka (začina) i konzervanasa brzo izbacuju naše bubrege iz stroja. Ibn-Sina je izvrsno razradio metod čišćenja bubrega. Evo šta on piše: „Ciljevi kojima teže lekari pri Iečenju kamenja: prekid stvaranja njihove materije, sprečavanje stvaranja kamenja putem odstranjivanja uzroka i njegovog regulisanja, a zatim usitnjavanje i drobljenje kamenja, njihovo otkidanje i od­ stranjivanje sa tog mesta gde je ono visilo, uz p o m o ć lekova, koji imaju takvo dejstvo, posle čega ih izbacuju meko i postepeno..." Koristimo se izvanrednim preporukama Ibn-Sina. 1. Otklonimo uzroke koji stvaraju kamenje. Radi toga, treba promeniti ishranu i način života s ciljem normalizacije r a z m e n e materija. 2. Primenimo sredstva za drobljenje, sitnjenje kamenja i njihovog pretvaranja u pesak. Za to su dobri: sok od vratiča (tanacetum vulgare), crne rotkvice, sok od limuna, jelova smola, korenje broća (Rubia tinetorum, MS) ili šipka, sveže iscedeni sokovi od povrća i urin. 3. Izazovimo otkidanje razdrobljenog kamenja i m e k o , postepeno ga izbacimo. Ishranu treba promeniti na sledeći način: u početku pijte kompot, čaj, vodu, sokove i tome slično, zatim jedite sveže
104

salate prema sezoni a, u hladno godišnje doba - malo dinstano ili obareno povrće. Posle uzimanja biljne hrane poje­ dite s a m o j e d n o jelo, tako da osetite zasićenost. Ako je to kaša, onda samo jednu kašu; ako je meso, tada samo meso; s a m o k i o m p i r itd. Takav redosled uzimanja hrane o m o gučiće vam da pravilno i lako sve probavite. Ako postupate obrnuto - pivo jedete, a zatim pijete, tada sapirete hranu u donje delove (organe, MŠ) bez dovoljne prethodne obrade u želucu, zbog čega sc hrana ne razlaže potpuno i stvara se mnoštvo šljake. Osim toga, oboleli od kamena u bubrezima treba i kva­ litativno da promene ishranu: manje mesnih proizvoda i peciva. Da pogledamo šta se dobij a. Sva kuvana hrana lišena je potencijala (naboja), kalcijum u hlebnom pecivu usled termičke obrade iz organskog - napunjenog - pretvara se u neorganski - ispražnjeni. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteida, koji imaju negativan potencijal i na osnovu toga oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. Ali neorganski kalcijum iz testenina, nemajući potencijal, čvrsto se sjedinjuje sa negativnim mukoproteidima i time potpo­ maže njihovu koagulaciju i taloženje. Eto tako se počinju stvarati kamenčići, pesak. Eto zašto hrana treba da bude sveza, blago dinstana sa velikim sadržajem potencijalnih čestica - tada će sve biti drukčije. Sada treba da usaglasite svoju aktivnost, naročito uzi­ manje hrane, sa bioritmom rada unutrašnjih organa svog organizma. Sada je već svima j a s n o , da su, na primer, bu­ brezi najaktivniji jedanput u toku 24 časa, jedanput naj­ slabiji, a preostalo vreme funkcionišu na više-manje sred­ njem nivou. Zato treba doručkovati od 7 do 9 časova ujutru (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca), ručati od 13 do 15 časova (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lako večerati od 17 do 18 časova. Tu osobenost rada našeg organizma ističe poslovica: „Doručak pojedi sam, ručak podeli sa neprijateljem, a večeru u potpunosti daj neprija105

teljli". UveČe je najbolje popiti samo odvar od trava (Čaj, M Š ) sa m e d o m . Ako postupite drukčije, tada, sve što treba dati neprijatelju, pojedete sami, to jest ako večerate od 19 do 21 časa, tada razrušavate svoj organizam ^po^neprijateljski". Energije u probavnim organima već nema, ona se u to v r e m e nalazi u bubrezima i perikardu (osrdu - srčanoj kesi, M Š ) , koja radi na stvaranju zaliha hranljivih materija, a ne na cepanju (Inj-organi). Kao rezultat vi dobijate: a) slabljenje rada bubrega; b) nepotpuno varenje hrane. N e p o t p u n o (nekvalitetno) varenje hrane sastoji se u t o m e , što ona oksidira ne do konačnih produkata, koji se lako izbacuju napolje iz organizma, već se nagomilava u krvi, plazmi krvi. Rezultat toga je promena koloidnog stanja mokraće usled obilja mokraćne kiseline (nedokisla belančevina), ugljenih hidrata itd. U zavisnosti od toga, šta čovek voli da jede uveče, kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati, ka­ rbonati itd. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra, j e r j e d n a od funkcija jetre jeste - stvaranje mokraćevine. To se vrši samo tu (u jetri, MŠ) i kao konačni produkt belančevinaste razmene izlučuje se bubrezima. Osim toga, više od 90 procenata monosaharida dostavlja se krvotokom kroz vratnu venu, pre svega u jetru, gde se oni uglavnom pret­ varaju u glikogen. Ako vam prethodno nije očišćena jetra, tada je krv stalno zasićena m o k r a ć n o m kiselinom i poluprobavljenim, neve­ z a n i m ugljenim hidratima. Čišćenje bubrega, u tom slučaju, je - besmislen rad: kamenje će ponovo da se pojavi i to vrlo brzo. Evo klasičnog primera uzetog iz „Velike medicinske enciklopedije" (Moskva, 1962.), „Bubrežna litijaza (stva­ ranje kamena u bubrezima,MŠ)". „Fosfati i karbonati sa jezgrom iz zakišeljenog kreča i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići o g r o m n e razmere. Prema podacima Izraela, nakon 16 meseci posle operacije odstranjivanja mnogobrojnog kamenja kod j e d n o g
106

te istog bolesnika ponovo je odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata, koji su se sastojali od karbonalnog kreča sa tragovima fosforooksidnog amonijum-magnezijuma". N a v e d e n o j o š jedanput potvrđuje pravilni fiziološki redosled izvršavanja terapija čišćenja. Sada razmotrimo sredstva za razbijanje (drobljenje), smanjivanje i pretvaranje kamenja u pesak. Važno je znati, zbog čega dolazi do drobljenja i smanjivanja. Ranije smo ujasnili, da se kroz bubrege za 24 časa isfiltrira do 150 litara krvi. Odatle, sve što dospeva u krv, m o ž e dejstvovati na bubrege, a što dospeva u mokraću - u mokraćni mehur. Sada, ostaje da odgovorimo na pitanje, koje materije, dospevajući u krv i mokraću, imaju izražena svojstva drobljenja i smanjivanja? Evo tih materija: eterična ulja; raznovrsni pigmenti i boje ; organske kiseline i lužine; gorčine i materije koje se stvaraju u s a m o m organizmu. Sada detaljno razmotrimo sve te materije, a takode produkte, koji su najviše zasićeni sa njima.

E T E R I Č N A ULJA Eterična ulja imaju sledeća svojstva. Ljut ukus. Prema drevnoj klasifikaciji, „ljutina" otvara sudove, ima razređujuća, ispirajuća i rastvarajuća svojstva. Najbolja isparljiva svojstva, a prema tome i rastvarajuća, drobeća, od svih eteričnih ulja ima terpentinsko ulje. Što se više tog ulja nalazi u biljci, ta biljka će imati bolja ras­ tvarajuća svojstva. Dobra rastvorljivost u organskim rastvaračima: uljima, s m o l a m a , ugljenim hidratima i drugim, teško rastvorljivim u vodi. S obzirom na to da su eterična ulja nerasrvorljiva u vodi, ona imaju tendenciju da se nagomilavaju na bilo kojoj po­ vršini. Na primer, na površini kamenja u jetri, ž u č n o m m e huru, bubrezima i mokraćnom mehuru. A pošto j a k o mi107

rišljave materije uljane prirode imaju veliku aktivnu povr­ šinu i malo površinsko opterećenje, one teže da zauzmu najmanju zapreminu, to jest da prodru kroz mikro pukotine unutar, a to dovodi do „razrađivanja" tvrdog tela i njegovog rasipanja na komadiće! Tim više, što su eterična ulja rastvorljiva u organskim jedinjenjima, kakvo je naše kamenje ž u č n o , mokraćno. I s t o j e karakteristično, eterična ulja iz organizma uglav­ nom izbacuju bubrezi, izazivajući pojačano izdvajanje mo­ kraće. Drugim recima, eterična ulja nagomilavaju se tamo, gde su potrebna, na mestu gde se kamenje počinje da pret­ vara u pesak. Odatle je takav udarni efekat eteričnih ulja. A sada porazgovarajmo o biljkama u kojima se nalazi najviše eteričnih ulja i o tome, kako ih iskoristiti. Bela breza. Ekstrakt i o d v a r o d listova breze primenjuju se kao diuretičko sredstvo. 6-8 listova preliva se sa 500 ml ključale vode, kuva se 15-20 minuta, cedi i uzima u toku dana. Jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3-4 grama na 500 ml). Ptičji troskot, ili sporiš (polygonum aviculare). U naro­ dnoj medicini naširoko se upotrebljava kod svih oblika „ka­ m e n e " bolesti, intenzivno izbacuje „pesak". Radi pijenja priprema se ekstrakt: 20 grama trave na čašu ključale vode. Uzima se po 1 supena kašika 3 puta dnevno. Jela obična (picea abies). U medicini je uveden preparat „ P i n a b i n " , koji predstavlja 50-procentni rastvor eteričnog ulja iz četine jele (ili bora) na ulju od breskve. Preporučuje se da se uzima po 5-20 kapi (nakapati na kocku šećera) tri puta dnevno na 15-20 minuta pre jela u trajanju 4-5 nedelja. Š u m s k a jagoda. Dobro je uzimati svezi sok naraste po 4-6 supenih kašika kod bubrežne i žučne litijaze (kamena u bubrezima i žuči, MŠ). Velika kopriva - žara (urtica dioica). Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. Koren koprive, skuvan sa šećerom, - kod zastarelog ka108

menja. Sa istim ciljem upotrebljava se seme koprive p o m e šano sa v o d o m . Kukuruz. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju pra­ menovi „kukuruzne kosice". Suši se na papiru u hladovini, na čardaku. To sredstvo smatra se diuretikom koji drobi m o k r a ć n o kamenje zajedno sa žučnim u pesak. Evo j e d n o g od prostih recepata: „kukuruzna kosica", krilca od pasulja i lišće mečjeg grožđa (arctostaphylos uva-ursi) pomešati u jednakim đelovima, 40 grama te smese prokuvati 15 minuta u litri vode. Dobijeni odvar procediti i ispiti u toku dana na 6 puta. Lipa. Lipov cvet primenjuje se kao diuretičko sredstvo protiv kamenja u bubrezima. Za pripremanje ekstrakta uzi­ maju se 2 supene kašike isitnjenih cvetova lipe na 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Ekstrakt sa većim koncentratom priprema se prema proračunu 3-4 su­ pene kašike isitnjenih cvetova na 2 čaše ključale vode. Kuvati 10 minuta i procediti. Upotrebiti u toku dana. Veliki čičak, lopuh (arctium lappa). Koren lopuha pre­ poručuje se za primenu kod kamena u bubrezima i mo­ kraćnom inehuru. Iznutra (pijenjem, MŠ) se primenjuje vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode, ostaviti da odstoji preko noći; ekstrakt procediti dobijena količina je doza za jedan dan. Šargarepa (mrkva). Kod k a m e n a u bubrezima i u m o ­ kraćnom mehuru seme šargarepe je efikasno sredstvo. S e m e se skuplja u septembru. Jedan gram praška od semena šarga­ repe uzimati - 3 puta dnevno. M o ž e se primenjivati i vodeni ekstrakt: 1 supena kašika semena na 1 čašu ključale vode. Ostaviti da odstoji preko noći, a ujutro podgrejati i piti u toplom stanju (preporučuje se 3 Čaše dnevno). Peršun, povrtarski. Eterično ulje je glavna aktivna k o m p o n e n t a peršuna. Ima ga najviše u plodovima - do 7 procenata. Otuda se peršun, naročito njegovo seme, pri­ menjuje za drobljenje kamenja u bubrezima i u m o k r a ć n o m niehuru.
109

Isitnjeno s e m e se melje i dobiju se prašak, koji se daje bolesniku po 0,5 grama 2-3 puta dnevno. Od istog praška priprema se odvar i ekstrakt. Ekstrakt. I čajna kašičica istucanih (isitnjenih) plodova na 500 grama hladne vode. Osta­ viti da odstoji 8-10 časova i piti po 100 grama 3-4 puta d n e v n o . Odvar : 4 čajne (kafene) kašičiee semena na čašu ključale vode, kuvati 15 minuta, ohladiti, procediti i piti po I supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Umesto semena može se koristiti lišće i koren je peršuna. Od njih pripremiti ekstrakt od 20 grama isitnjeue sirovine na čašu ključale vode i uzi­ mati po 1/3 čaše 3 puta dnevno pre jela. Umesto ekstrakta m o ž e se koristiti sok iz svežeg lišća: po 2 čajne kašičiee 3-5 puta d n e v n o . Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amnsiaei preporučivao je da se za rastvaranje kamenja upo­ trebljava kora od korena peršuna. Sibirska jela. Lekovita sirovina su mlade grančice jele, iz kojih se dobija čak 2,5-proeentno eterično ulje. Jelovo ulje upotrebljava se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i u mokraćnom mehuru. Pelen (Artemisia). Sve vrste pelena sadrže eterična ulja na celoj biljci. U pelenu ima do 1,3 procenta eteričnog ulja. To svojstvo pelena čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi sa bubrežnom litijazom. Evo kako se pri­ menjuje pelen od srednjeg veka. Gorki pelen (Artemisia absinthium). Sirup: 69,5 grama trave namočiti u vodi da odstoji 24 časa, a zatim prokuvati, ocediti, dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne, a potom upotrebljavati. Svojstva tog sirupa su takva, da on pomaže kod svih oboljenja mokraćnih puteva i izba­ cuje kamen sa mokraćom. Peleii-černobilac. 8,8 grama soka čini mokraću obil­ nom, rastvara i izbacuje kamen iz mokraćnog mehura. Pirej puzavi (Agropyron repens, Elytrigia repens). U narodnoj medicini odvar od podzemnog stabla upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Odvar se priprema prema
lio

proračunu 1 : 10, uzima se po I supena kašika 3-4 puta dnevno. Rotkva, povrtarska. Upotrebljava se sok koji se pri­ prema na sledeći način: u čitavoj krupnoj rotkvi izdubi se j a m a i u nju se stavlja med ili šećer, koji se ubrzo pomeša sa s o k o m . Dobijeni sok uzimati od 0,5 do 1,5 čaše dnevno. Oskoruša obična (sorbus aucuparia). Upotrebljava se sirup od soka svezih, sazrelih plodova kod kamena u bu­ brezima i mokraćnom mehuru. Sok od 1 kg plodova os­ koruše kuvati sa 600 grama šećera, uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Čuvati na prohladnom mestu. Lekovita špargla (asparagus officinalis). Upotrebljava se ekstrakt iz korena: 2-3 čajne kašičiee izmrvljenog korena preliva se sa čašom ključale vode (doza za jedan dan). Mirodija, povrtarska (anethum graveolens). U toj biljci je pronađeno eterično ulje koje predstavlja smesti razli­ čitih terpentina. U zeleni mirodije ima 1,5 procenat eteričnog ulja, a u semenu - do 4 procenta. Takav bogat sadržaj eteričnih ulja čini mirodiju odličnim diuretičkim sredstvom. Čajnu kašičicu istucanog semena zakuvati (1,5 čaša ključale vode), posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta d n e v n o ili uzimati 3 puta dnevno po I gram isitnjenog semena sa malo vode. Hmelj, obični (humulus lupus). Šišarke te biljke upo­ trebljavaju se na nekoliko dana pre njihovog potpunog sazrevanja, dok je šišarka j o š čvrsto zatvorena. Miris osušene sirovine je prijatan, a ukus je gorak sa smolastim stranim ukusom. Čuva se tokom cele godine. Ekstrakt: 1 supena kašika isitnjenih šišarki na I čašu ključale vode. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po 1/4 čaše 3 puta d n e v n o na 15-20 minuta pre jela. Hren, obični (armoracia rusticana). Upotrebljava se ko­ ren hrena koji se skuplja u j e s e n . Svezi sok iz korena hrena upotrebljava se za izbacivanje žuči i kao diuretik. Kod kamena u mokraćnom mehuru pije se po 1 čajna kašičica.
III

Borovnica, obična (vaccinium myrtillus). Od listova borovnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj, koji se pije k o d upale i slabili kontrakcija mokraćnog mehura, a takode kod k a m e n a u žuči i u mokraći. Češnjak, sejanae. Ekstrakt češnjaka na votki služi kao lekovito sredstvo kod kamena u bubrezima i u mokraćnom mehuru. Jabuka, domaća. Sirove, pečene ili kuvane j a b u k e upo­ trebljavaju se kao diuretičko sredstvo kod otoka. Soli kalijuma i tanin koji se sadrže u jabukama, utiću na stvaranje m o k r a ć n e kiseline u organizmu. Zato je duža upotreba odvara i čaja od jabuka veoma korisna za obolele od mokraćne litijaze.

g l u k o z e i fruktoze. Gore navedene materije povećavaju izlu­ čivanje vode, jona natrijuma i hlora, i pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. U lubenici ima m n o g o i pektinskih materija (boja). Sve to zajedno uzeto daje mokraći svojstvo lužine i p o t p o m a ž e rastvaranje soli i kamenja. Radi toga treba upotrebljavati 2-2,5 kilograma lubenice d n e v n o u odgovarajućoj sezoni. U narodnoj medicini primenjuju i koru od lubenice kao snažno diuretičko sredstvo: sa oprane kore od lubenice oštrim n o ž e m skidaju površinski sloj, suše i čuvaju u kartonskoj kutiji. Upotrebljavaju po 5 grama 3 puta dnevno pre jela, zalivajući sa m e d e n o m vodom. Broć, farbarski (Rubia tinctorum). Lekoviti značaj imaju podzemna stabla i korenje. Upotrebljava se kod prisustva oksalatnog kamenja u bubrezima i m o k r a ć n o m mehuru za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma sa m o k r a ć o m , kod upale bubrežne karlice i mokraćnog mehura. Za dobijanje odvara treba 10 grama isitnjenog korenja kuvati u čaši vode 10 minuta. Piti po j e d n u supenu kašiku 3-5 puta d n e v n o . Prilikom lečenja broćom mokraća poprima crvenu boju. D o z a broća smatra se dovoljnom, ako mokraća poprimi roze-crvenu boju. Bojenje otpočinje nakon 3-4 časa posle uzimanja i zadržava se kod primene srednjih doza do j e d n o g dana. Kura lečenja 20-30 dana. Ponovite kure nakon 4-6 nedelja. Crna ribizla (ribes nigrum). Upotrebljava se kao diuretično i patogeno sredstvo. Dvadeset grama jagoda na čašu ključale vode kuvati 20-30 minuta i procediti. Uzimati po 1 supenu kašiku odvara 3-4 puta dnevno. Ekstrakt od lišća posebno potpomaže oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline, kamenja u bubrezima i u m o k r a ć n o m mehuru. Zavariti 25 grama isitnjenih listova sa 0,5 litara ključale vode, ostaviti da odstoji 4-6 Časova i piti po 0,5-1 čaše 4-5 puta dnevno.
113

R A Z N O V R S N I P I G M E N T I I BOJE Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje nji­ hovo površinsko opterećenje (napon). Sto je manje povr­ šinsko opterećenje tečnosti, to se ona lakše i bolje rastvara, prodire u mikro pore i razara tvrde tvorevine. Drugi m e h a n i z a m razarajućeg dejstva tečnosti, koje imaju malo površinsko opterećenje (napon), sastoji se u tome, što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energije, u poredenju sa molekulima, koji se nalaze unutra. Pri tom višak potencijalne energije energetski aktivira površinu rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmenti, boje) u površinskom sloju, zahvaljujući čemu ima pozitivnu ađsorpciju (zgušnjavanje gasova na površini čvrstih tela, MŠ), koja „vuče prema sebi" sve iz krvi, žuči, mokraće, razara kamenje, ugruške itd. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje, belančevinaste materije, glikozidi. Razmotrimo najefikasnije i najdostupnije. Lubenica (citrullus vulgaris). U mesu ploda lubenice ima 5,5-10,6 procenata šećera koji se sastoji iz saharoze,
112

Mećje grozde (arctostaphylos uva-ursi). Skupljaju se samo listovi mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za v r e m e cvetanja i do septembra. U narodu se smatra, da j e , sve bolesti bubrega, mokraćnog mehura, naročito upale bubrega, kamenje u bubrezima i m o k r a ć n o m mehuru, naročito pri krvavoj mokraći, nemoguće lečiti bez lišća mečjeg grožđa. Primena: od 5-15 do 30 grama lišća na 150-250 do 500 grama vode. Kuvati 15 minuta, ostaviti da odstoji 20 minula, procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po I supenu kašiku svaki drugi čas. Poljski rastavić (equisetum arvense). U narodnoj me­ dicini to je veoma popularna biljka, koja se upotrebljava kod obolenja bubrega i mokraćnog mehura. Ali je uočeno, da rastavić, kao diuretiČno sredstvo, oštro deluje na bubrege, razdražujući ih i u tom smislu zaostaje iza lišća mečjeg grožđa. Uzimati ukuvan na pari ili odvar rastavića u količini 30 grama suve biljke na 1 čašu vode i piti 2-3 čaše d n e v n o . Smatra se, da upotreba rastavića odstranjuje kamenje iz bubrega, smanjuje bol u mokraćnom mehuru, pojačava lu­ čenje mokraće, smanjuje otoke i tumore, smanjuje količinu belančevina u mokraći, čisti mokraćne kanale od svih šljaka. Borovnica. Jagode borovnice u narodnoj medicini upo­ trebljavaju se kod kamena u bubrezima. Ekstrakt od suvih jagoda (1 : 20) pripremiti sa hladnom vodom (ostaviti da odstoji 8 časova). Piti po čašu pre jela. Šipak - divlja ruža (rosa majalis herrm.). Upotreblja­ vati plodove sakupljene u periodu njihove potpune zrelosti. Preporučljivi su svetlo-narandžasti plodovi: braon boja go­ vori o uništenim vitaminima. Sakupljati šipak na nekoliko dana pre potpune zrelosti, kada su plodovi već postali jarko-crveni ili narandžasti, ali su j o š uvek dovoljno tvrdi. Obično se suši u pećima na temperaturi 70-80 stepeni. Hemijski sastav plodova šipka, po mnogo čemu, zado­ voljava osobenosti drobljenja i smekšavanja kamena. Plo114

dovi sadrže: šećer - 10 procenata, pektine - 4,5 procenta,; o r g a n s k e kiseline: limunska - do 2 procenta, j a b u č n a - do 1,8 procenata; eterično ulje, askorbinsku k i s e l i n u - p r i b l i ž n o 10 puta više, nego u j a g o d a m a crne ribizle, i 50 puta više, n e g o u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i snažna baktericidna svojstva. Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo izbacivanja žuči i ne razdražuju epitel bubrega. Kod kamenja n jetri i bubrezima upotrebljava se ekstrakt od celih plodova šipaka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliva se čašom ključale vode, kuva se u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta, zatim se ostavlja da odstoji 22-24 časa i procedi. Pri pripremanju ekstrakta od očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova na 2 čaše ključale vode, kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta, ostaviti da odstoji 2-3 časa i procediti. Piti po 1/4 - 1/2 čaše 2 puta dnevno. Radi poboljšanja ukusa m o ž e se dodati šećer, s i m p i slično. Za rastvaranje ili cepanje bilo kojeg kamenja u orga­ nizmu do zrna peska primenjuje se odvar od korena šipka. Pripremanje odvara. Dve supene kašike izrezanog korcnja preliti 1 čašom vode, kuvati 15 minuta, ostaviti da se ohladi. Procediti. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno u toplom stanju u toku 1-2 nedelje. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju, što ukazuje na veliku količinu materija za bojenje (pigmenata) u njemu.

O R G A N S K E KISELINE I LUŽINE Prisustvo tih materija u rastvaraču potpomaže rastva­ ranje sličnog sličnim. Na primer, kiseline se m o g u rastvoriti pojačanom oksidacijom (zakiseljavanjem) unutrašnje sre­ dine organizma, a lužine - pojačanim lužinama, i takode uzajamnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto.
115

Radi toga najefikasnija je upotreba iscedenih svežili sokova biljaka, a takode i smesa tih sokova. Sokove treba upotrebljavati odmah posle izvlačenja (iz biljke, MS), inače oni brzo oksidišu na vazduhu i gube svoju aktivnost. Radi čišćenja bubrega i mokraćnog mehura upotreblja­ vaju se sledeći sokovi i njihove smese. Kamenje u hub rezi ma. 1. Sok od j e d n o g limuna na čašu vruće vode. Piti d n e v n o od 6 do 12 čaša. 2. Sargarepa - 10 dolova, cvekla - 3, krastavac - 3 dela. 3. Sargarepa — 10 delova, spanač - 6 delova. 4. Sargarepa - 9 delova, celer - 5, peršun — 2 dela. 5. Sargarepa — 8 delova, cvekla — 3, celer - 5 delova. 6. Sargarepa — 12 delova, peršun - 4 dela. Pesak u bubrezima. Za lečenje te bolesti upotrebljavaju se isti recepti, nave­ deni za kamenje u bubrezima, - pod 2, 4, 6. Recepti su navedeni prema redosledu gubitka njihove resorpcione snage. Da bi efekat rastvora bio vidljiv, slične smese treba upotrebljavati najmanje 1,5 litar dnevno.

M A T E R I J E KOJE SE STVARAJU U SAMOM ORGANIZMU U datom slučaju koristimo se osnovnim homeopatskim principom: „slično se leci sličnim". Na primer, dejstvovanje u malim d o z a m a na kamenje, koje se stvorilo u bubrezima i m o k r a ć n o m mehuru, njihovim supstratom, koji se sadrži u mokraći, p o m a ž e se njihovo rastvaranje. U datom slučaju zadejstvovan je način lečenja „ n o z o d i m a " , to jest mate­ rijama koje se stvaraju kao rezultat bolesti. Njihovo po­ vratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do izlečenja bolesti. R a z m o t r i m o naš vlastiti urin sa pozicije pročišćavajućih svojstava bubrega i mokraćnog mehura. Na koji način nam on m o ž e pomoći kod kamenja u mokraći?
116

1. Na osnovu gore navedenih svojstava „slično se leci sličnim", urin je sposoban da resorbuje mokraćno kamenje. 2. Zahvaljujući prisustvu organske mokraćevine (urea) u mokraći - aktivnog o s m o z n o g diuretika koji ne nadražuje bubrege! 3. Savremena medicina je ustanovila, da elektroliti mokraće imaju veliki značaj za rastvaranje oksalata i drugog kamenja. 4. Zahvaljujući prisustvu napunjenih (potencijalom, MS) pigmenata u urinu, koji su sposobni da smanjuju površinsku napetost (pritisak) i da povećavaju površinsku aktivnost. 5. Na osnovu sadržaja kortizona, koji je jako protivupalno - antialergijsko i antitoksično sredstvo. 6. Zahvaljujući fermentu urokinaza, koji rastvara ugruške krvi (trombe), koji su u većini slučajeva lepljiva osnova za kamenje. 7. Strukturirana voda, kakav je naš urin - predivan rastvarač sa niskim površinskim pritiskom. 8. Eteričnosumporne kiseline, koje se nalaze u neznatnoj količini u urinu, dejstvuju slično eteričnim uljima, koje na račun ljutog ukusa (tj. posebne energije) rastvaraju tvrde tvorevine. Ispostavlja se, da životinje koje se hrane travom imaju više eteričnosumpornih kiselina, nego divlje životinje, radi čega mokraća travojeda ima veću sposobnost rastvaranja kamenja, što su i istakli drevni lekari: „Mokraća divlje svi­ nje. Ako se popije, tada će ona rastvoriti i razdrobiti kamen koji se nalazi u mokraćnom mehuru. Ispitano. Magareća mokraća. Kažu, k o j e popije, izlečiće se od bolesti bubrega". Otuda proistiće prirodan zaključak: da bi se uspešno resorbovalo kamenje u bubrezima i mokraćnom mehuru, poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i uzimati veću količinu iscedenih svežili sokova. G o r e navedene osobine čine naš urin univerzalnom tečnošću - lekom protiv bubrežne litijaze. Ispostavlja se, da
117

n a n i j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo, predloženo od same Majke Prirode. Sada nam ostaje da razmotrimo otkidanje razdrobljenog kamenja i njihovo meko, postepeno izbacivanje. Radi toga upotrebljavajte sledeća sredstva: gorčine, sluzi, obavijače, smekšavajuća, protivupalna, sredstva koja šire, a takode i fizičke vežbe.

GORČINE Ma kakva da je njihova priroda, shodno drevnoj kla­ sifikaciji ukusa - gorak ukus ima jaka pročišćavajuća, otk­ idaj uća i baktericidna svojstva. Shodno drevnoj nauci Ajurvedi, gorak ukus je stimulator životnog principa ,,Vetar". „Vetar" u organizmu čoveka upravlja svim pokretima (kretanjima) a posebno je koncentrisan u donjem delu sto­ maka. Na taj način, gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. Eto to se ispoljava u njegovom j a k o m pročišćavajućem dejstvu. 1 nakon toga, pošto je kamenje raz­ drobljeno pod dejstvom gorkog ukusa, ono će biti usmereno na izlaz - nadole. Kao stimulator gorkog ukusa u narodnoj medicini se koriste sledeće biljke. Brusnica (vaccinium vitis iđaea). Primenjuje se odvar iz 3-4 supene kašike isitnjenog lišća, koje kuvati 15 minuta sa 4 Čaše vode (doza za 4 dana, piti gutljajima). Višnja (cerasus vulgaris). Pripremiti odvar iz lišća i peteljki prema proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i piti u toku dana nekoliko puta. Steža (potentilla anserine). Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja i odseca nožem na visini 2-3 cm iznad zemlje. Ukuvana u ključalom kravljem mleku steža se smatra j a k i m diuretičnim sredstvom, koje ne nadražuje bubrege. Sok od sveže biljke meša se sa istom količinom soka od zelene raži - uzima se po 8 supenih kašika dnevno kao sred­ stvo protiv žučnog i bubrežnog kamenja.
118

Moroška, prizemna (Rubus chamaemorus - vrsta mali­ ne, M S ) ) . Lišće moroške, a j o š bolje čašice cvetova upo­ trebljava se za zavarivanje čaja. Maslačak, lekoviti (taraxacum officinale web.ex vvigg.). O d v a r od suve trave i korena upotrebljava se kod stvaranja kamenja u žučnim i mokraćnim kanalima. Obično se upotrebljava ekstrakt, koji se priprema po proračunu 1 čajna kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. U p o ­ trebljava se u ohlađenom stanju po 1/4 čaše 3-4 puta dnevno na pola časa pre jela. Rusomača (capsella bursa-pastoris). Kod prisustva ka­ menja u bubrežnoj karlici i ž u č n o m mehuru, kod upale m o k r a ć n o g mehura 2 čajne kašičiee trave kuvati 15 minuta u čaši i po vode. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta d n e v n o . Pasulj (phaseolus vulgaris). Upotrebljavaju dobro sa­ zrela požutela suva krilca (bez semena). Odvar iz 15-20 grama suvih krilaca (opiljaka, MŠ) kuvati 3-4 časa u 1 litri vode (dnevna doza je 0,5 1 odvara). Sluzi, obavijače, smekšavajuća, protivupahta sredstva i sredstva koja šire sudove (organe)

Sva ta sredstva, u prvom redu, namenjena su da bi se m e k o , postepeno i bezbolno izbacili palčići razdrobljenog kamenja i peska iz bubrega, mokraćnog mehura i mokraćnih kanala organizma. Z b o g toga, što te tvrde tvorevine mogu, pri svom kre­ tanju, da ranjavaju mokraćne kanale, izazivaju spazme i začepljenja, njih treba „ z a m o t a t i " u sluz, a same mokraćne kanale smekšati i raširiti. A u slučaju ranjavanja i nadraživanja, likvidirati ih protivupalnim sredstvima. R a z m o ­ trimo šta u tom slučaju predlaže narodna medicina. Beli slez (althaea officinalis). Dejstvujuća materija je sluz koja ima obavijajuće, smekšavajuće i protivupalno dejstvo.
119

Ekstrakt od korena be log sleza: sitno izrezan koren (komadiči veličine do 3 mm) preliti vodom, prema proračunu 6,6 g r a m a na 100 mililitara vode. Posudu zatvoriti poklo­ pcem i kuvati na pari 15 minuta, ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Dobija se prozračna tečnost žute boje, sluzna, po ukusu slatka, sa slabim svojevrsnim mirisom. Uzimati po 1 Čajnu kašičicu na svaka 4 časa. Laneno seme. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ brege. Čajna kašičica semena na čašu vode. Kuvati do klju­ čanja. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata u toku dva dana. Gustu smesu p r e upotrebe razrediti v o d o m . Ječam. Odvar iz zrna j e č m a ima smekšavajuća, obavijajuća svojstva, a takode sadrži materije koje ubitačno del uju na bakterije. Sluzni odvar se priprema na sledeći način: 10 grama semena potopiti u Čašu vode i ostaviti da odstoji 4-6 časova, zatim kuvati 10 minuta i procediti. Uzimati po 1 supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Ovas, kultivisani. Kod bubrežnog kamenja sa j a k i m odvarom iz slame ovsa staviti vruće k o m p r e s e (obloge) i pariti deo tela oko bubrega, tj. primeniti kao sredstvo, koje zagreva i širi mokraćne kanale, olakšava prolazak kamenja i peska. DOPUNSKE PREPORUKE ZA VREME PROLASKA KAMENJA 1 PESKA KROZ MOKRAĆNE KANALE Kod jakih bolova uzimati natašte na 15-30 minuta pre jela 100 mililitara soka od baštenske ili šumske jagode: očišćene j a g o d e dobro oprati u devdiru (cediljci, MS) pro* kuvanom ohlađenom vodom, složiti po slojevima u staklenu teglu, posipajući svaki sloj jagoda sa malo šećera u kristalu (na 1 kg jagoda - 100 grama), zatvoriti teglu staklenim p o k l o p c e m i ostaviti na prohladno mesto na nekoliko ča­ sova. Sok se m o ž e pripremiti i zimi (na 1 kg jagoda - 200 grama šećera u kristalu) i uzimati, razblažujući protijevom vodom.
120

Ako nema šumskih ili baštenskih jagoda, tada je dobro upotrebljavati sok od šargarepe ili tikvu (bundevu) kuvanu na pari sa m e d o m . Upotreba šećera treba da bude minimalna - zamenite ga sa m e d o m ili slatkim. Za v r e m e napada bubrežnih grčeva primeniti k u p k e sa d u š i c o m , grančicama b r e z e , c v e t o v i m a lipe, žalfijom i ka­ milicom (belom radom, MŠ) prema proračunu 10 grama s v a k o g ingređijenla na kupku (količinu vode u kadi, MŠ). Sve navedene biljke preliti sa 3-5 litara ključale vode, dinstati 2-3 časa (ako je akutni napad - pola časa), procediti, nasuti u kadu sa toplom vodom (38-40°C). Ležati u kadi ne pokrivajući vodom srce. Ako nemate navedene biljke m o ­ ž e t e upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili uraditi običnu kupku, ne dodajući ništa u vodu. Posle kupke - odmor. Posle primene sredstava za drobljenje i rastvaranje ka­ menja, u mokraći će se pojavljivati pesak. To ukazuje d a j e lepljiva osnova kamenja u izvesnoj meri rastvorena a ka­ menje je postalo porozno i može se lako drobiti. Radi ubr­ zanja tog procesa preporučuje se duža šetnja: potres će izdrobiti kamenje u pesak i otrgnuti sa mesta njihovog pričvršćenja, a takode će ubrzati njihov prolazak kroz mo­ kraćne kanale. Sada, poznavajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega, m o ž e se započeti sa njihovim čišćenjem. Setite se poslovice drevnih lekara: „Sa dobrim bubrezima može se doživeti do 100-godišnjeg uzrasta čak pri obolelom srcu".

ČIŠĆENJE B U B R E G A P O M O Ć U JELOVOG ULJA
Čišćenje bubrega pomoću jelovog ulja je, verovatno, najprostiji i najefikasniji način čišćenja bubrega. Ceo proces deli se na dve uzastopne etape: nedelju dana pijete diuretična sredstva, a dalje, tokom sledeće nedelje, diuretičnim sred­ stvima dodajete 5 kapi jelovog ulja - to treba ispiti na 30 minuta pre jela, tri puta dnevno. Čim se u mokraći pojavi mutljag-talog (obično 3 - 4-og dana upotrebe jelovog ulja),
121

za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale počnite da primenjnjete dopunske preporuke- Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovit istu kuru, i tako dalje, dok ne postignete željeni rezultat. Upozorenje. Diuretičnu smesu sa jelovim uljem treba piti kroz slamčieu, da ulje ne bi resorbovalo emajl na z u b i m a ! (Neki ga nalivaju u kapsule od lekova i gutaju.). Kao diuretično sredstvo kod uratnih kamenja možete upotrebljavati sledeće smese: a) M a h u n e pasulja - 15 grama, lišće borovnice - 15 grama, hajdučka trava (kunića) - 15 grama, cvetove trna (trnjina) - 15 grama, poljskog rastavića - 20 grama, gospi­ nog zelja (kantariona) - 20 grama. Pripremanje, punu supenu kašiku smese ostaviti da.odstoji u čaši hladne vode 6 časova i zatim kuvati 15 minuta. Ispiti u toku dana na nekoliko puta. b) Smrdljive (mrtve) koprive - 25 grama, poljskog ras­ tavića (lišća) - 25 grama, troskota - 50 grama. Pripremanje smese je analogno prethodnom; piti 1-2 čaše dnevno. c) Lišće mečjeg grožđa - 20 grama, trava žuti I ice (Genista t i n c t o r i a ) - 20 grama, trava (lišće) troskota - 20 grama, trava (lišće) poljskog lastavica 40 grama. Pri­ premanje i upotreba: vidi pod a). Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja mo­ žete upotrebljavati vlastiti urin, pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta d n e v n o . Možete upotrebljavati isceđene sveže so­ kove od povrća i njihove smese; jedite lubenice. Kao diuretično sredstvo kod I uži uske mokraće možete upotrebljavati sledeću smesu: cvetovi lipe - 20 grama, kora hrasta - 20 grama, lišće mečjeg grožđa - 20 grama. Pripremanje: preliti 1 supenu kašiku smese sa dve čaše ključale vode. Svaki dan, uveče oko 18 časova, piti čašu toplog ekstrakta. I j o š jedna jednostavna, ali efikasna smesa kod kamenja u bubrezima i mokraćnom mehuru: lišće mečjeg grožđa - 2
122

dela, seme šargarepe - 3 dela, trava poljskog rastavića - 2 dela, seme baštenske mirodije - 2 dela. Pripremanje: preliti smesu sa dve čaše vode, ostaviti da stoji u rerni preko noći, a ujutro kuvati 5-7 minuta. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno.

ČIŠĆENJE BUBREGA ODVAROM OD TRAVA
Pripremite odvar od sporiša (troskot), listova breze i isitnjenih šipaka. Po 2-3 supene kašike svake k o m p o n e n t e stavite u teglu zapremine jedan litar. Sadržaj prelijte klju­ ču lom vodom (protijeva voda), zatvorite teglu poklopcem i stavite u lonac sa ključalom vodom, prostrevši krpu ispod dna tegle. Na slaboj vatri držite 15-20 minuta, ostavite da odstoji. Uveče, ispijte 2 čaše, a u preostaloj količini rastvorite 2 s u p e n e kašike soli i namočite u rastvoru vunenu tkaninu. Zatim tkaninu iscedite i stavite zagrevajuću kompresu (oblo­ gu) na cela leđa. Dodatno, stavite termofor na deo oko bubrega. Kompresu držite eelu noć. U početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna, a zatim će postati prozračna i čista. Istovremeno će se čistiti zglobovi i kičma. Prestaće bolovi. Očistiće se svaka ćelija organizma. Z b o g toga što komponente ekstrakta nisu štetne, primenjujte ga dok ne postignete željeni rezultat, to jest dok se ne stvori čista mokraća. Upozorenje. Zbog pojačanog ispiranja mineralnih ele­ menata iz organizma, takvih kao što su kaleijum, magne­ zij um i drugi, jedite krompir zapečen u rerni sa ljuskom, suvo grožđe, suve kajsije, orahe. Radi ubrzanja dovođenja bubrega na normalu, prepo­ ručuje se, u predelu slabina, postaviti magnetne aplikatore, aplikatore Kuznecova, ali sa metalnim iglicama.
123

Komentari i preporuke. Najefikasnije je datu terapiju čišćenja provoditi u zimsko godišnje doba. U tom periodu najjača je funkcija bubrega a i čišćenje će biti najefikasnije. Da bi odvar bolje dejstvovao, pripremajte ga na protijevoj vodi, a neposredno pre uzimanja iskoristite efekat degazirane vode, to jest dovedite je do temperature tek po­ m u z e n o g mleka. N a i z m e n i č n i m dejstvom na deo oko bubrega magnet­ nom terapijom i igličastim aplikatorima od metala, snažno se aktiviraju biološki procesi čišćenja i regeneracije bubrega. Tako, igličasti aplikator jače zagreva, nego termofor.

LUBENICA ČISTI B U B R E G E
Ta prijatna terapija čišćenja primenjuje se leti u sezoni „lubenica". Stoga treba stvoriti zalihe lubenica i hleba od proklijale pšenice. Ako vam se jede - lubenicu, ako vam se pije - lubenicu, ako vam se mnogo jede - lubenica sa hleb o m . Za v r e m e čišćenja, poželjno je prisustvo ukućana, zato što bivaju trenuci (izbacivanje peska, kamenja) kada je po­ trebna tuda p o m o ć . Ako imate slabo srce, unapred pripre­ mite lekove za stimulaciju rada srca (korvalol, validol, nišador). Poželjno je u kadi stalno imati toplu vodu sa pri­ premljenim o d v a r o m iz trava (vidite „ D o p u n s k e preporuke za vreme prolaska kamenja i peska"). Zapamtite, da je to mala operacija bez noža. Možete kombinovati tu terapiju čišćenja sa upotrebom drugih sredstava za čišćenje kamenja: iscedeni svezi sokovi, fizičke vežbe. Ovakvo čišćenje, do dobijanja zadovolja­ vajućih rezultata, traje 2-3 nedelje. Č I Š Ć E N J E B U B R E G A P O M O Ć U URINA U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamena u bubrezima, od čega je on patio 7 godina. On je odbio operaciju i izlečio se, stav­ ljajući poveze (obloge, MŠ) sa mokraćom i pijući mokraću.
124

On je stavljao komprese na deo tela gde se nalazi bolesni bubreg u toku noći i pio je skoro svu vlastitu dnevnu m o ­ kraću. Lečenje je praktikovao u kurama po 20-30 dana sa prekidima 10-20 dana do potpunog izlečenja. U današnje vreme postoji proveren metod izlečenja od bubrežne litijaze pomoću urina. Ja sam sa vama obradio pravilnim redosleđom četiri glavne terapije čišćenja: čišćenje spoljašnjih manifestacija; čišćenje debelog creva, jetre i bubrega. Ipak predstoji da se uradi još nekoliko terapija čišćenja zbog toga, što su pro­ blemi sa zdravljem u tom uzrastu, u prvom redu, u vezi sa taloženjem šljaka po ćelom organizmu. Dole navedene te­ rapije čišćenja pomoći će vam da uspostavite čistoću u vlastitom organizmu.

ČIŠĆENJE OD SOLI
Sa uzrastom, u organizmu čoveka, nagomilava se od 1 do 2 i više kilograma raznoraznih soli koje smetaju orga­ nizmu da normalno živi. Od njih se treba oslobađati. Uz to, posmatranja pokazuju, da se pojedinačno ne rastvaraju lužinaste, mineralne i masne soli tipa urata, a takode fosfati i oksalati. Za njihovo rastvaranje mogu se primeniti lužine, koje su bezopasne za životnu đelatnost organizma, - po­ vršinski taloži nekih biljaka ili sokova (kao na primer, masan sloj na supi, MŠ). Na primer, m n o g e soli rastvara čaj iz korenja suncokreta. U jesen sakupiti zalihe debelih delova korena sunco­ kreta, iseći ih na sitne vlaknaste korenčiće, brižljivo oprati i osušiti. Zatim ih izdrobiti na sitne parčiće (veličine pasulja) i kuvati u emajliranoj posudi (na 3 litra vode 1 čaša korenja) oko 1-2 minuta. Taj odvar treba ispiti za 2-3 dana. Zatim to isto koren je ponovo kuvati, ali već 5 minuta, u istoj količini vode, i takode ispiti za 2-3 dana. Treći put kuvati to isto korenje u istoj zapremini vode, ali 10-15 minuta, i takode
125

ispiti za 2-3 dana. Preporučuje se da se piju u većim d o z a m a na pola časa pre jela. Pri tom soli počinju da izlaze tek posle 2-3 nedelje. Mokraća će imati boju rđe. Treba piti, dok ona ne postane prozračna kao voda. Sok crne rotkve odlično rastvara minerale u ž u č n i m kanalima, ž u č n o m mehuru, bubrežnoj kartici, m o k r a ć n o m mehuru, a takode i u krvotoku. Uzmite 10 kg krtole crne rotkve, operite j e , ne ljuštite ljusku (koru) i iscedite sok, oko tri litra. Sok čuvajte u frižideru. Preostalu melasu pomešati sa m e d o m u odnosu 1 kg melase na 300 grama meda ili 500 grama šećera. Tome dodati surutku od mleka radi mlečno-kiselog vrenja. Sve čuvati u tegli ispod prese na toplom mestu. K a o rezultat mlečno-kiselog vrenja, u melasi se stvaraju organske ki­ seline koje m o g u da oksidišu šljake i soli. Sok od crne rotkve počnite da pijete po 1 čajnu kašičicu nakon sat vremena posle jela. Ako se u jetri ne bude osećala so, tada dozu možete povećati od j e d n e kašike do dve i postepeno doći do 100 grama. Sok crne rotkve je j a k o sredstvo za izbacivanje žuči. A k o se u ž u č n i m kanalima sadrži mnogo soli, šljaka, tada je isticanje žuči otežano — otuda bolovi. Stavljajte u predelu j e t r e termofor i primenjujte vruće kupke. Ako se m o ž e trpiti bol, tada terapiju produžite dotle, dok ima soka. Obično se bol oseća samo u početku, zatim se stanje normalizuje. A k o ste prethodno uradili čišćenje jetre, tada bol uopšte m o ž e da izostane. Soli izlaze neprimetno, ali je efekat čišćenja ogroman. Kada ponestaje soka, počnite da upotrebljavate melasu, koja će dotle već prokisnuti. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 s u p e n e kašike, sve dok je ima. Ona takode p o t p o m a ž e jačanje plućnog tkiva i srČano-vaskularnog sistema. Slične terapije čišćenja treba primenjivati 1-2 puta go­ dišnje. U toku čišćenja pridržavajte se, prvenstveno, biljne dijete, izbegavajte ljuta, kisela i slana jela.
126

Osim navedenog, soli dobro rastvaraju: čaj od sporiša, poljskog rastavića, od kora lubenice, od repova tikve (bu­ ndeve); sok iz korenja peršuna, hrena, lišća podbela (konjsko kopito, lapuh, M Š ) , cikorije, repe, gradunje (slatki krompir, slatka repa - Heliantus tuberosus). Dozu povećavati poste­ p e n o , počevši od 30 grama, pa do 100 grama, uzimajući posle jela nakon 30 minuta.

K O M B I N O V A N O ČIŠĆENJE ĆELIJA I TEČNIH SREDINA O R G A N I Z M A
Na ćelijskom nivou organizam se veoma dobro čisti o d v a r o m od četina smreke (bora, jele). Cetina smreke (jele) je dobar izvor vitamina. O n a sadrži i zimi i leti veliku količinu vitamina C. Prisustvo tog vi­ tamina p o t p o m a ž e bržu dooksidaciju šljaka do konačnih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Pored toga četina smreke (jele) sadrži mnogo eteričnih ulja - prirodnih rastvarača. Ta dva svojstva čine preparate smreke (jele) j a k i m sredstvom za čišćenje. U medicinskoj praksi koristi se preparat „Pinabin", koji predstavlja 50-procentni rastvor eteričnog ulja četine smreke (jele ili bora) na breskvinom ulju. Preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala, sprečava razvoj patogenih bakterija i preporučuje se kao diuretično sredstvo kod bubrežne litijaze (kamena u bubregu, M Š ) . Još j e d n a od dragocenih osobina četine smreke (jele) je njen j a k o opori ukus. Ako vitamin C potpomaže dooksi­ daciju šljaka, eterična ulja - njihovom rastvaranju, širenju sudova i snažnom diuretičkom (tera na mokrenje, M Š ) efe­ ktu, tada na osnovu „ o p o r o g " svojstva dolazi do obavijanja produkata raspada i njihovog naknadnog odstranjivanja. Odvar četina koristi se kao unutrašnje (pije se, M Š ) i kao spoljašnje sredstvo.
127

Za upotrebu iznutra odvar se priprema na sledeći način: 5 supenih kašika dobro isitnjenih mladih četina smreke (jele) preliti sa 0,5 litra ključale protijeve vode. Kuvati na blagoj vatri 10 minuta, ostaviti da odstoji na toplom mestu preko noći, procediti. Odvar sipati u termos i upotrebljavati ga toplog u toku dana umesto vode. Dužina kure je indivi­ dualna. Ovde, kao orjentir, može poslužiti vaš vlastiti urin. Mutljag (talog) u njemu ukazuje , da je odvar počeo da dejstvuje. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli urin ce biti obojen najrazličitijim bojama. Kad mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost, čišćenje se može završiti. Veoma je dobro sprovoditi sličnu kuru čišćenja posle N o v e godine. Kao prvo, izbacuju se novogodišnje jelke, ne treba tražiti četine. Kao drugo, u to vreme je najjači bioritam bubrega i mokraćnog meliura, koji neće dozvoliti da se oni preopterete. Da bi se pripremila kupka sa četinama, uzimaju se iglice od jele (četine), sitno izrezane grančice i isitnjene jelove šišarke — ukupno oko 1 kg; kuvati 30 minuta u 7-8 litara vode. Posle toga, dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 časova. D o b a r ekstrakt od Četina ima braon boju. Zatim ekstrakt naliti u kadu sa toplom vodom (36-40°C). Sama terapija (kupka, M S ) traje od 10 do 20 i više minuta i zavisi od ličnog osećanja. Temperaturu vode, treba od terapije do terapije, postepeno povećavati, lični osećaj je, po tom pita­ nju, - najvažniji kriterij um. Nedeljno se mogu uraditi 2-3 takve kupke. Posle terapije, istuširajte se prohladnom vodom u trajanju 5-10 sekundi. Ciklus sličnih (odgovarajućih) kup­ ki traje oko mesec dana. O kupkama sa četinama veoma pohvalno su se izja­ šnjavali S.Knejp, P.M.Kurenov i A.S.Zalmanov. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju na čišćenje kože, krvotoka i sti­ mulaciju nervnog sistema. Zalmanov ukazuje i na čišćenje svake ćelije organizma od „toksina u m o r a ' , to jest mikro lešina koje se prirodno stvaraju kao rezultat životne delatnosti i treba ih blagovremeno odstraniti. Ako se one iz bilo
128

kojih razloga nagomilavaju u organizmu, tada dolazi do lešinskog trovanja. Prvi simptomi takvog trovanja su „klo­ nulost d u h o m " i smrad (zadah), koji se oseća kod čoveka, brzo zamaranje samog bolesnika. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara j o š više pojačava efekat čišćenja. Prema istraživanjima Valerija Tiščenkn, s a m o odvar od četina pri upotrebi iznutra izbacuje iz organizma osim otrova i šljaka radionukleotide. Opisano j e d n o s t a v n o čišćenje je vrlo efikasno i omogućava da se likvidira do 80 procenata raznovrsnih oboljenja prouzro­ kovanih zagadenošću organizma. Setite se drevne izreke „ B e z čišćenja nema izlečenja"!

ČIŠĆENJE ČEONIH I GAJMOROVIH (MAKSILARNIH) SINUSA OD SLUZI
Kao rezultat prehladnog obolenja (prehlade), stvara se bujica sluzi, koja izlazi kroz gajmorove (maksilarne) i čeone sinuse i nosnu duplju. Pri kraju bolesti, u navedenim šu­ pljinama ostaje sloj sluzi, koji se postepeno pretvara u kscrogel - tvrdu dehidriram! masu. U daljem životu, naročito ako čovek često poboljeva od prehlade, stvara se o g r o m n a količina takve stvrdnute mase. Usled toga te šupljine mogu biti potpuno zapušene sličnom masom, u kojoj se izvanredno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Sve to nepovoljno utiće na opšte zdravstveno stanje u starijem dobu: boli glava, pogoršava se vid, sluh, čulo mirisa, slabi um, narušava se normalan rad mozga, čovek postaje psihički neuravnotežen. U većini slučajeva, nagomilavanje kserogelne mase protiće skriveno i čovek ne sumnja da se u njegovoj lobanji nalaze 1-2 čaše okamenjene materije. Cesto se bolesti po­ vezuju sa starošću, pa je u narodu uobičajeno da govore: „Starost uzima svoje".
129

Da bi očistili gaj mo rove i čeone šupljine (sinuse) od presovanog kserogela, poželjno je obaviti sve osnovne te­ rapije čišćenja, a zatim započeti sledećom terapijom. 1. U početku, treba prevesti kserogelnu masu, iz teško rastvorljivog stanja, u tekuće stanje koje se lako izbacuje. Radi toga potrebno je uraditi lokalnu terapiju „smekšavanja" To se najbolje može uraditi pomoću parnih i vodenih kupki za glavu. Kupka za glavu. Osim „otkiseijavanj" sluzi, kupka je veoma dobra za održavanje krvnih sudova mozga u zdra­ vom, elastičnom stanju. Sluz treba napraviti kontrastnom. U početku glavu zagnjurivati u posudu sa toplom vodom u trajanju 5-7 minuta. Zatim odmah potopiti u prohladnu vodu na 15-30 sekundi. Ponoviti 2-3 puta. Posle te terapije treba istrljati glavu dok se ne osuši i ostati u toploj prostoriji bez promaje. Kupku treba pi i men j i vati 2-3 puta nedeljno dok se ne postignu potrebni rezultati. Uočeno je da takva kupka jača kosu. Upozorenje. Ne zugniuriijte lice u vodu, da ne bi došlo do prskanja kapilara u očima i do izliva krvi. Terapija parom za glavu. Ona je namenjena za čišćenje kože lica, glave, smekšavanje i odstranjivanje čvrstog sa­ držaja gajmorovih i čeonih sinusa i čišćenje nosne duplje kod prehlada. Dobro razmekšava šlajm (sluz) u plućima, pomaže kod bolova u ramenima i vratu. Trajanje terapije je 15-20 minuta. Ne preporučuje se više od 2-3 takve terapije u toku nedelje dana: one jako opuštaju (raslabljuju) orga­ nizam. Posle te terapije preporučuje se tuširanje prohladnom v o d o m , bez tuširanja glave, u trajanju 10-30 sekundi. Zatim je potrebno da se intenzivno krećete radi zagrevanja tela. Ova terapija se viši na sledeći način: uzmite veliko vuneno ćebe (pokrivač) i dve s t o l i c e - j e d n a viša, druga niža. Kao generator pare može se iskoristiti tek skuvan krompir, j e d n o s t a v n o proključala voda i tome slično. Skinite se do pojasa, postavite izvor pare na nižu stolicu, sami sedate na višu i prekrijte se ćebetom. Naginjući glavu iznad izvora pare, regulišite zagrevanje glave.
130

Poželjno je upotrebljavati trave: žalfiju, nanu, zovu, bokvicu, lipov cvet, koprivu, trunje od sena, ali najbolje od svega je kašika samlevene mirodije. U mirodiji se nalazi najviše eteričnih ulja, koja najbolje pomažu rastvaranje. 2. Nakon što je masa kserogela iz tvrdog stanja pre­ vedena u tečno (makar i delimično), dopunski je rastvorite materijama sa povećanim sadržajem eteričnih ulja ili površinsko-aktivnim tečnostima. Evo nekoliko sredstava. a) Uzeti 150 grama hrena, isitniti i dodati mu sok od 2-3 limuna. Takva smesa pomaže rastvaranje sluzi na mestima njenog nagomilavanja bez povređivanja sluzokože. Smesu treba uzimati 2 puta dnevno po polovinu čajne kašičice natašte. Prednost te smese je u tome, što ona ne nadražuje bu­ brege, žučni mehur i sluzokožu probavnog trakta. b) U 1/3 — 1/4 litarske tegle naspite smesu trava: nana, duvan za ušmrkavanje (burmut), eukaliptus u jednakim količinama. Prelijte maslinovim uljem. Ostavite da odstoji, dok ekstrakt ne postane zelen ili braon. Čuvajte na t a m n o m mestu. Z b o g obilja eteričnih ulja u navednim biljkama, dobijeni sastav (smesa) je jak rastvarač raznovrsnih organskih stvrđnuća a naročito dobro rastvara kserogel nagomilan u šu­ pljinama glave, - preporučuje se kod sinuzitisa (gajmorovih i čeonih), adenoida (žlezdastih izraštaja), polipa, iskrivlje­ nosti nosne pregrade. Sredstvo se primenjuje kroz nos. Glavu zabaciti, da nozdrve budu usmerene vertikalno nagore. Treba nakapati po 20-25 kapi u svaku nozdrvu. Posle toga ostanite u lom položaju oko 3-5 minuta, da bi sastav mogao da prodre kroz sitastu kost i delovao kao rastvarač. Preporučuje se uzimanje kapi ujutro i uveče pred spa­ vanje. Kao dopuna svemu, to će poboljšati san i stoga se preporučuje licima koja pate od nesanice.
131

Kod upalnog procesa u srednjem uhu, treba nakapati sastav u uši nekoliko puta d n e v n o : 2-3 kapi u uho. Zatim u u h o staviti vatu. Terapija je pogodna i kod slabljenja sluha: primenjivati je pred spavanje. Ako n e m a t e navedena sredstva, možete da koristite sve­ zi urin: nakapajte u nos po 10-15 kapi u svaku nozdrvu. Z b o g malog površinskog napona (opterećenja) on će razarati ra­ znovrsna zadebljanja (stvrdnuća) u mozgu, ali pri tom neće izazivati nadražaje. Možete upotrebljavati i ukuvani urin u nešto manjoj dozi. Kada počne da se izbacuje sadržaj iz nosne duplje, radi boljeg čišćenja primenjujte „ n e t i " sa vlastitim urinom. Te­ rapija se radi o v a k o : zapušite jednu nozdrvu, a drugom ušmrknite urin ili zasoljenu vodu u nosnu duplju i ispijuvavajte kroz usta. Zatim zamenite nozdrve. Da bi olakšali terapiju možete koristiti gumenu krušku (pumpicu, MS) ili čajnik sa uzanim piskom. N a v e d e n e terapije primenjujte do potpunog očišćenja glave i vraćanja normalnih senzornih osećaja: vida, sluha, mirisa, a takode i regeneracije uma. Ako isključite iz ishrane produkte koji stvaraju sluz (mlečne, testenine, masnoće), tada ćete se izbaviti od sluzi j e d n o m zanavek. Povremeno gladovanje j o š više će pomoći proces čišćenja i u tom slučaju može se koristiti s a m o urin.

PREPORUKE ZA ISHRANU

O P Š T E N A P O M E N E O ISHRANI U STARIJEM DOBU
Ishrana Čoveka ima ogromnu ulogu u profilaktici sta­ rosti i lečenju propratnih oboljenja. U zavisnosti od upotrebe tog ili drugog nabora produkata, Čovek može da „ z a r a d i " to ili drugo oboljenje, rano da ostari. Razumna ishrana, obr­ nuto, omogućava da se izleći od bolesti kojima boluje i da produži aktivni život. Malokalorična ishrana i produženje života. Naučnici su ustanovili sledeće zakonomeinosti: što više u jedinici vre­ mena protekne energije kroz organizam čoveka, time je kraći životni vek. Bujica energije m o ž e se razmatrati kao bujica vremena. Ako je ona suviše velika, tada su i procesi starenja brži. Naučnici su izračunali, da čovek, u prošeku, u toku života m o ž e da utroši oko 50 miliona kilokalorija energije. Ako svakodnevno u vidu hrane provodi kroz svoj organizam 2500-3000 kkal, tada će njegov životni vek biti 58 godina (50 000 000 : 2500 = 20 000 dana ili oko 58 godina). Dnevni obrok mladih hunzi iznosi oko 1000 kkal. Ra­ č u n a m o njihov životni vek i nalazimo: 50 000 000 : 1000 = 50 000 dana ili 137 godina). Eto, otkrivena je jedna od tajni njihovog dugog i zdra­ vog života. Razmotrimo ostale.

132

133

Ishrana direktno utiče na naše umne sposobnosti, du­ ševnu ravnotežu itd. na osnovu toga, što u crevima postoji ogromni nervno-hormonalni sistem, kojeg su naučnici na­ zvali trbušnim (ili trećim) mozgom. Po svom značaju on, ni po čemu, ne zaostaje za m o z g o m glave i k i č m e n o m mo­ ždinom. Osim toga, u njemu se stavaraju svi hormoni, kao i u endokrinim žlezdama celog organizma. Mehanizam dejstva trbušnog mozga sastoji se u tome, da se u zavisnosti od hrane, koja dospeva u želudačno-crevni trakt, u njemu stva­ raju ti ili drugi hormoni. Ti hormoni, raznoseći se putem krvi, regulišu, kao i hormoni hipotalamusa, rad endokrinih žlezda i utiću na odvijanje nervnih procesa u mozgu glave. Rezultat toga je da jedna vrsta hrane utiće na čoveka pozi­ tivno, a od druge nastaje neuravnoteženost. Stoga se kod j e d n o g čoveka zadržava umno zdravlje, duševna ravnoteža, psihička stabilnost, a kod drugogje to narušeno i kao rezultat toga on je agresivan, neuravnotežen i pati od psihičkih pore­ mećaja. Ispostavlja se da ishrana treba da bude prema tipu čoveka: čovek treba da upotrebljava produkte na koje je prilagođen njegov probavili i regulišući sistem. U suprotnom slučaju, poremećaj koji nastaje u njima dovodi do pojave agresivnosti, nezadovoljstva, narušavanja biohemijskih pro­ cesa u organizmu i pojave celog niza oboljenja.

e v n o g trakta, kao da presreću infekcionu agresiju. Takva reakcija od strane organizma traje nekoliko časova. Ako se prvo upotrebljava sveza biljna hrana, takva se pojava ne uočava. A k o se pri ishrani ne uzme u obzir leukocitoza prou­ zrokovana hranom, tada se organizam iscrpljuje (stari) a u prvom redu imuni sistem. Mikrojlora. Hrana koja se uzima utiće na razmnoža­ vanje korisne ili štetne mikrollore za organizam. Na primer, upotrebljavajući biljnu hranu, mi „ o d g a j a m o " u sebi mi­ kroorganizme, koji sintetizuju za nas dopunske hranljive materije i vitamine, čineći nam dobro. I obrnuto, upotre­ bljavajući mesne produkte, mi „ o d g a j a m o " truležnu mikrofloru koja nas svojom životnom delatnošću truje. U tom slučaju, pri ishrani mesnim produktima, u organizmu stva­ r a m o stalnu (konstantnu) intoksikaciju kroz debelo crevo i trujemo sami sebe, što skraćuje životni vek i slabi imunitet. Uticaj be/ančevlna, masnoća, ugljenih hidrata na čovečji organizam. Suvišak belančevina životinjskog porekla u organizmu potpomaže razvoj ateroskleroze i nekih vrsta tu­ mora (na primer, rak creva i mlečne žlezde); suvišak zasi­ ćenih (životinjskih) masti takode doprinosi nastajanju ate­ roskleroze, a suvišak biljnih masti - smanjuje imunitet. To, sa svoje strane, razvija aterosklerozu i rak. Ali ako se pri­ menjuje dijeta koja to sve uzima u obzir i postoji samo suvišak rafiniranih ugljenih hidrata (beli hleb, očišćeni krompir, sve moguće poslastice, šećer), tada će se umanjiti gojaznost za koju su vezani i šećerni dijabetes (diabetes mellitus, M S ) g o j a z n i h ljudi i metabolička imunodepresija, i ateroskleroza, i rak. O značaju suviška šećera u dijeti očigledno svedoći sledeći primer. Ako čovek srednjih godina pojede m n o g o slatke hrane (ekvivalentne 50 grama šećera), nakon 2 časa posle jela povećava se koncentracija insulina u krvi za 2-3 puta. Uporedo s tim eksperimentom dokazano j e , da slična
135

UTICAJ KVALITETNOG SASTAVA H R A N E NA ZDRAVLJE I PROCES STARENJA
Naučnici su otkrili nekoliko važnih mehanizama u si­ stemu probave hrane koji direktno utiću na zdravlje i procese starenja. Objasni ć e m o ih. Leukocitoza prouzrokovana hranom znači, da ako u usta dospeva bilo kakva kuvana hrana, tada se leukociti iz celog organizma skupljaju (koncentrišu) u predelu želudačno-cr134

povećanja insulina, već nakon 30 minuta, povećavaju za 2 puta sintezu holesterina u tkivima aorte. Uticaj soli. Vama su, verovatno, savetovali da se pod hitno odreknete soli! Savremeni čovek je upotrebljava ve­ oma m n o g o i pati od: taloženja soli u sudovima (krvnim, limfnim itd., M S ) i koštanom tkivu, oboljenja m o k r a ć n o g sistema, stvaranja kamenja u bubrezima. Smatra se, da normalan ručak sadrži do 15 grama ku­ hinjske soli! Ako mu se doda slana riba i zasoli pivo, tada dolazi do suvišnih naslaga soli. Tim više, što je so u tim produktima neorganska, a to znači - mrtva. Smatra se, d a j e s a m o živa so, koja se nalazi u povrću i voću, travama, korenju, optimalna za organizam. U tome je, bez sumnje, d e o istine. Ali da razmotrimo problem soli sa druge strane - sa informaciono-energetske. Slan ukus - izraz posebne ener­ getike, koja p o t p o m a ž e da se organizam zagreva, aktiviraju fermenti. „Skidanje" te energetike vrši se u usnoj duplji, koja predstavlja organ za njenu asimilaciju. Naravno, organizam čoveka m o ž e da asimiluje izvestan deo neorganske kuhi­ njske soli s obzirom da asimiluje neorganski kiseonik iz vazduha, neorgansku vodu. Čitav problem je u t o m e , da vrlo malo ima soli koja nam je neophodna, a veći deo se izbacuje iz organizma. Uopšte, rešavanje problema soli, strogo individualno, p o m a ž e urinoterapija. Pojevši te ili druge produkte, sledećeg dana ujutru vi probajte urin. Ako je on slan, znači da je u vašoj hrani suvišak soli. PoČinjite pomalo da smanjujete presoljene produkte - i samostalno analizirajte, da li imate dovoljno natrijuma i hlora koji sadrži povrće i voće, ili treba da dodajete suvi morski kupus. Šteta od suviška soli (uostalom, kao i od začina) u organizmu sastoji se j o š i u tome, što ona dezorijentiše prirodni osećaj ukusa, čovek počinje da j e d e više hrane nego što mu je potrebno. Osim toga, slano izaziva žed - povećava
136

se upotreba vode - to je neophodno, da bi se deo soli izbacio iz organizma i uspostavila prirodna proporcija mineralnih materija u lavi, limfi. Drugim recima, suvišak soli prou­ zrokuje ubrzano starenje organizma.

ISHRANA U STARIJEM DOBU
Ishrana u starijem dobu treba da bude prema tipu čove­ ka, niskokalorična sa malo belančevina, da sadrži prirodne biološki aktivne materije, da odižava organizam u starenju i da mu p o m a ž e u radu. 1. Osnova (glavni deo) dnevnog obroka treba da bude biljna hrana. Takode, obavezna je upotreba izvesne količine grube biljne hrane, koja sadrži teško svarljiva vlakna-celulozu. To smanjuje verovatnoću pojave raka creva i uspo­ rava razvoj ateroskleroze. Promena dijete u odnosu na smanjivanje sadržaja za­ sićenih masti, holesterina, šećera i kuhinjske soli i isto­ v r e m e n o većeg sadržaja škroba i teško svarljivih vlakana, prema posmatranju (gledištu) naučnika, dovodi do smanje­ nja verovatnoće prevremenog razvoja infarkta miokarđa, insulta, hipertonije, šećernog dijabetesa i raka. Evo kako izgleda takva dijeta. Voće, suvo voće, j a g o d e , jabuke, kruške, kajsije, grožđe, suvo grožđe, banane, šljive, mandarine, šumska j a g o d a , baštenska j a g o d a - do 500 grama. Povrće (kupus, bela repa, repa, sargarepa, rotkvica, pa­ radajz, salata, tikva-bundeva, tikvice) - do 600 grama. Hleb ili drugi produkti od proklijalog zrna - 200-300 grama. Monolitne prekrupe (ovas, ovsene pahuljice, heljda) 30 grama. Kefir, jogurt, kiselo mleko - 200-400 grama. Sir ili orasi - 50 grama.
137

Maslac (najbolje pretopljen) - 20 grama. Ulje (biljna mast) - 30 grama. K r o m p i r (jesti ga zajedno sa ljuskom) - 200 grama. M e d - 15-30 grama. Kokošje jaje - 1-2 nedeljno. N e m a s n o m e s o (samo za ljude, koji ne žele da se odre­ knu mesnih jela) - 150 grama. Umesto soli - sušeni morski kupus. Glavna osobina takve dijete je mali sadržaj holesterina (oko 300 mg), ograničenost zasićenih (tvrdih) masti, a ta­ k o d e preovladivanje grube hrane, koja sadrži dovoljnu ko­ ličinu različitih vlakana biljnog porekla. 2. Hrana treba da unosi i zadržava toplotu u organizmu i da ne dozvoli njegovu dehidraciju. Pored toga, hrana tokom probave ne srne energetski da opterećuje organizam. Da bi hrana potpomagala održavanje toplote u orga­ nizmu, treba znati kako je pravilno pripremiti. Setite se, sirova hrana je dobra leti, ali zimi ona unosi hladnoću u organizam, što se štetno odražava na vaš lični osećaj. Pri pripremanju hrane treba težiti da gubici biološki aktivnih materija budu minimalni. U tome će vam pomoći saveti specijaliste za tu oblast Vladimira Mihajlova. Vladimir Mihajlov predložio je nov način pripremanja hrane na „biljnim jastucima". Na dno p o s u d e stavlja se sloj raznoraznog povrća, izrezanog u vidu slamčica ili kriški-komadića. O d o z g o se stavlja glavni produkt - riba, meso ili prekrupa. I p o n o v o se prekriva slojem povrća. Sve se obilno preliva proključalom vodom i stavlja na jaku vatru. Kad voda počne da „podrhtava", treba smanjiti vatru i ne do­ zvoliti da voda ključa, a isključiti, kad jelo bude „skoro g o t o v o " , imajući u vidu, da će ono j o š odstajati (u toplom stanju, M Š ) . M a k s i m a l n o se zadržava vrednost produkta i prilikom pripremanja hrane metodom „antrakta" (pauzom između postupaka, radnji, MŠ) - naizmeničnim zagrevanjem i sta138

vijanjem hrane da odstoji. Mnogobrojna istraživanja u inostranstvu i u Rusiji pokazala su, da nije potrebno neprekidno zagrevanje produkta. Dovoljno ga je zagrejati do 100°C , poklopiti i ostaviti da odstoji, tj. d i n s t a t i , kao što su to radili u selima, u „ruskoj p e č i " . Tako se ne uništavaju belančevine, ne emulziraju masti. Nakon 30-40 minuta posudu treba po­ novo postaviti na vatru, dovesti do ključanja, kuvati 5-0 minuta i p o n o v o napraviti „antrakt" na 20 minuta. Eto, sada je jelo gotovo! Da bi vaš organizam dobio dovoljnu količinu mikroelemenata, vitamina i aktivne vode, treba što više koristiti terapiju sokovima i pravilno pripremati napitke. O tome, kako to treba raditi, govorićemo u posebnom poglavlju, p o s v e ć e n o m tečnostima. 3. Tokom ishrane veoma je važno imati u vidu bioritmološku aktivnost probavnih organa. Želudac je aktivan od 7 do 9 časova, zatim se aktivira gušterača (pankreas) i tanko crevo - od 13 do 15 časova. Otuda proizilazi, da posle 15 časova m o ž e t e jesti malo voća, svezu salatu (u hladno godišnje doba m a l o dinstanog ili kuvanog povrća), gucnuti svežeg napitka i ništa više. 4. Veoma je važno pridržavati se pravilnog redosleda dospevanja hrane u želudac. U prvom redu uzimajte tečnosti - sokove, kompote ili druge napitke. Otprilike nakon 10-15 minuta dolaze na red biljna jela (salate, dinstano ili kuvano j e l o od povrća), koja će sprečiti leukocitozu prouzrokovanu h r a n o m , pravilno aktivirati crevni hormonalni sistem i po­ stati normalna sirovina za crevnu mikrofloru. Posle toga, m o ž e t e pristupiti glavnom jelu, koje sadrži škrob ili be­ lančevine (krompir, kaša, meso, sir, jaja, orasi, bobovi itd.). Posle uzimanja hrane ništa ne piti. Zalivanje j e l a iznurava želudac, kvari dvanaestopalačno crevo i zagušuje organizam „polufabrikatima" nesvarene hrane. Pravilan redosled upotrebe hranl/ivih produkata je sledeći: tečnosti, voće ili salate (dinstano povrće zimi), a zatim mesni ili škrobni produkt.
139

Ograničite upotrebu masne hrane. Masti naglo uspo­ ravaju procese probave hrane. Zbog toga se hrana nepri­ rodno dugo nalazi u želuđačno-crevnom traktu i dolazi do njenog vrenja i razvoja nepovoljne mikroflore. Posle salate (dinstanog povrća, voća, iscedenih svežih sokova) ne upotrebljavajte istovremeno produkte za čiju probavu su potrebni različiti probavili uslovi, na primer, belančevine mesa i škrob kionipiia. Dok je organizam mlad i snažan, posledice se praktično ne osećaju. Ali posle 30-40 godina o n e će vas već upozoriti. Zato morate poštovati probavne sposobnosti vašeg organizma i uzimati samo belančevinaste ili samo škrobne produkte. Iz dana u dan možete menjati produkte, na primer, danas krompir, sutra kašu, prekosutra pasulj, zatim meso, jaja, mladi sir itd. Nemojte da se prejedate. Listajte od stola, kada osetite da ste utolili glad. Setite se, naš organizam u jedinici vremena m o ž e da probavi i asimihije samo određenu količinu hrane, ako je ta količina veća od normale, tada „suvišni' 1 deo raz­ lazu mikroorganizmi. 5. Sada porazgovarajmo o produktima koji se brže vare, manje opterećuju organizam i brže se uključuju u proces životne aktivnosti. Upravo ovde, mi dolazimo do nekoliko ključnih pojmova, koji mnogo objašnjavaju. Na primer, po­ stoji takav pojam kao „specifično dinamičko dejstvo hrane . Njegova suština je u tome, da produkt ishrane treba pret­ hodno rascepiti, asimilovati, a zatim izbaciti njegove ostatke iz organizma. Na sve to troši se energija organizma a troši se i vreme. Strogo naučna ispitivanja pokazala su, da kuvana mesna hrana iziskuje od organizma veoma mnogo energije i da se dugo obraduje. Ispostavlja se, d a j e organizmu teško da rascepi denaturisanu belančevinu, a zatim da izbaci suvišni azot iz organizma. Hrana treba da sadejstvuje sa organizmom. Akademik Ugoljev je otkrio autolizu hrane, koja je pokazala, na osnovu čega se sirova hrana brzo probavlja (vidite knjigu „Ishrana i h r a n a " ) . Korišćenje tog fenomena u vlastitoj ishrani pomoći
140

će u borbi sa bolestima i zahvaljujući kolosalnoj ekonomiji resursa i energije produžiti život organizma. Najlakše se asimiluju sveže iscedeni sokovi od voća i povrća. Z b o g prisustva živih fermenata i vitamina u njima, oni se za nekoliko minuta uključuju u razmenu materija organizma i Iako se izbacuju u vidu suvišne tečnosti. Voće i povrće koje sadrži celulozu , brzo i dobro se asimiluju ali se sporije izbacuje (celuloza mora da prođe kroz ceo želudačno-crevni trakt). Još slabije se asimihije dinstano povrće i suvo voće. Kuvani škrob (krompir, prekrupe) zahtevaju od orga­ nizma velike utroške energije na cepanje (termička obrada lišava produkt sposobnosti sadejstva sa probavnim siste­ m o m čoveka po tipu autolize - samoprobave) i odstranji­ vanje, ali pri tome ti utrošci energije su daleko manji, nego pri upotrebi kuvanih mesnih produkata. Objašnjenje za to j e , što su konačni produkti razmene ugljenih hidrata ugljen-dioksid i voda koji se izbacuju kroz pluća i bubrege, za razliku od azotnih jedinjenja koja zahtevaju veliki utrošak energije. U zaključku ovog poglavlja porazgovarajmo o tome, kako možete samostalno da izaberete produkte. Mi z n a m o , da nam ne odgovaraju svi produkti. Zato sedite, smirite se i u mislima, pojedinačno predstavite produkte ishrane koje upo­ trebljavate. Ako pri misaonoj upotrebi bilo kojeg produkta osetite m u č n i n u - to znači, da vam taj produkt ne odgovara sa informaciono-energetske tačke gledišta. Znači, isključite ga iz svog dnevnog obroka. U starijem dobu to znanje će vam pomoći u izboru lako asimilujućih i korisnih produkata. Zaključujući, može se reči, d a j e u starijem dobu naj­ bolje upotrebljavati hranu do 15 časova; ishrana treba da se sastoji iz sokova, voća, salata (dinstanog povrća), manje količine škroba sa m i n i m u m o m maslaca. To su praktično dva ili jedan obrok u toku dana. Prvo jelo treba da bude sok, salata, a zatim samo biološki aktivni hleb, krompir, kaša (za mesojede - parče kuvanog mesa) itd. Salate možete jesti
141

koliko hoćete, a kaše ili krompira - onoliko, koliko može stati na vaš dlan (pregršt), bez u vrši vati ja. Samoosećanje posle takve ishrane je ceo dan predivno, snage m n o g o , u stomaku je lako i ne pritišće vas, ne tera vas na san, a stolica je laka i spontana.

BIOLOŠKI AKTIVNI PRODUKTI I MATERIJE
U starijem dobu veoma je važno zasititi organizam hranljivim produktima koji sadrže biološki aktivne materije. U biološki aktivne materije spadaju vitamini, mikroelementi, fermenti, organske kiseline i niz drugih materija koje, ne s a m o potpomažu odvijanje bioloških procesa u organizmu na visokom nivou, nego ga i štite od raznovrsnih ozleda, izbacuju šljake itd. Treba da se detaljnije u p o z n a m o sa tim produktima i materijama sa ciljem njihove bolje upotrebe u vlastitoj praksi podmlađivanja organizma. N a š organizam ima potrebu posebno za vitaminima gru­ pe B koji učestvuju u glavnim biološkim procesima razmene materija i bez kojih je nezamislivo normalno postojanje (život, M Š ) . Produkti, koji u izobilju sadrže vitemine grupe B, su hleb iz proklijalog zrna (a takode niz jela na bazi njega) i pivski kvasac. Potrudite se da ih upotrebljavate svakodnev­ no - i osetićete njihov blagotvoran uticaj na vaš organizam. Dijetalne lepinje (hleb) od proklijalog zrna. Uzi mi te 200-300 grama pšenice. Operite je u vodi. Sipajte je u duboki tanjir sa vodom. Voda treba da natopi zrno do jedne trećine. Pokrijte tanjir poklopcem i ostavite na usamljenom mestu pri sobnoj temperaturi. Povremeno promešajtezrna, da se gornji sloj ne bi osušio. A k o je potrebno, dolijte vode. Približno nakon 2-3 dana na pšenici će se pojaviti klice dužine 1-2 milimetra. To je znak pripremljenosti. Izlijte suvišnu vodu, zamotajte tanjir celofanom i stavite u frižider (ali ne u za142

mrzivač - komoru za zamrzavanje). To će sprečiti njeno dalje klijanje. Uzimite zrna prema potrebi, sameljite ih na mašini za mlevenje mesa, oblikujte u lepinjice i malo ispržite na mas­ lacu ili ulju. Jedite toplo. Verujte, to jelo će vas oduševiti! To je j e d a n od najboljih produkata u z i m s k o m dobu. Sttpa od proklijale pšenice. Uzimite oko 400 grama protijeve vode, dve glavice luka srednje veličine, dve šargarepe, nekoliko krompira. Isitnite krompir, narežite luk i šargarepu. Sve to skuvajte. Kada se to svari, skinite sa vatre i dodajte 2-3 supene kašike proklijale pšenice, lovorov list i druge začine prema ukusu (nije poželjno da se soli). Kada supa odstoji 10-15 minuta, spremna je za upotrebu. Supa se posebno preporučuje licima konstitucije „Vetra" u hladno i suvo godišnje doba. To je za njih spas. Prve kašike će to potvrditi. Takva supa p o m a ž e naglo povećanje potencije i po­ većava imunitet organizma. Kotleti od proklijale pšenice. Kotleti od proklijale pše­ nice pripremaju se na isti način, kao i lepinjice. Razlika je u t o m e , što za vreme mlevenja pšenice na mašini za mlevenje mesa u nju dodajete češnjak (beli luk). Sve ostalo se radi na isti način. Ukus dobijenih kotleta veoma podseća na mesne. Neki ljudi ih uopšte ne razlikuju. Produkti od proklijale pšenice imaju o g r o m n e prednosti: oni su vrlo jevtini, neverovatno korisni i lako se pripremaju. U z i m s k o doba oni se ne mogu ničim zameniti.

ISCEĐENI SVEZI SOKOVI
O g r o m a n lekoviti i profilaktički značaj imaju iscedeni svezi sokovi povrća i voća, a takode voda u kojoj se pri­ premaju produkti i napici. Razmotrimo to važno pitanje. Od svih sokova od povrća najlekovitiji je sok od šargarepe. On omogućava da se ceo organizam dovede u nor­ malno stanje. Sok od šargarepe sadrži velike količine vita143

mina B, C, D, E, K i veoma mnogo karotina, od kojeg se stvara vitamin A veoma važan za životnu aktivnost orga­ nizma i vida. On poboljšava apetit, probavu brane i strukturu zubi. Na primer, ako trudna žena upotrebljava dovoljnu ko­ ličinu (od 300 grama do I litra) soka od šargarepe u p o slednjim mesecima trudnoće, smanjiće se verovatnoća sepse (trovanja krvi) prilikom porođaja. Majkama dojiljama, radi poboljšanja kvaliteta mleka, takode se preporučuje da piju sok od šargarepe. Materije, koje se nalaze u soku od šargarepe, izvrsno regenerišu optički sistem očiju. Preporučuje se da, sok od šargarepe, piju svi čiji je rad u vezi sa naprezanjem očiju. Oboljenja očiju, kao što su konjuktivitis i druga oboljenja d o b i o se leČe redovnim uzimanjem soka od šargarepe. Svež sok od šargarepe smatra se odličnim sredstvom pri lečenju gnojnih rana (čireva) i tumora. Suva koža, upaljena koža, a takode niz drugih kožnih oboljenja nastaju usled toga, što u organizmu nedostaju hranljive materije koje se nalaze u soku od šargarepe. Sok od šargarepe dobro regeneriše endokrini sistem, p o m a ž e muškarcima pri impotenciji, a ženama pri besplodnosti. Sok od šargarepe može da zameni mnogobrojne skupe i beskorisne lekove. Jedan od najkorisnijih sokova je sok od cvekle. B e z obzira na to, s t o j e sadržaj mikroelementa željeza u crvenoj cvekli mali, on se dobro asimilira. To čini sok od cvekle pređivnim snabdevačem čovečjeg organizma sa prirodnim željezom. Sok od cvekle poboljšava sastav krvi i povećava količinu crvenih krvnih zrnaca. On je posebno koristan za ž e n e (jer posle menstruacije one treba da nadoknade gubitak krvi). Poželjno ga je upotrebljavati svakodnevno dva puta d n e v n o p o m e š a n o g sa sokom od šargarepe (50 grama soka od cvekle na 200 grama soka od šargarepe).
II.I

U klimaksu taj sok daje daleko bolji efekat, nego raz­ ličiti lekovi i hormoni. Drugo pozitivno svojstvo soka od crvene cvekle je to, što sadrži više od 5 0 % natrij uma i samo 5% kalcij uma. Taj o d n o s je dragocen radi održavanja rastvorljivosti kalcijuma, naročito zimi, kada se usled upotrebe kuvane hrane nago­ milava neorganski kalcij um na zidovima krvnih sudova, što dovodi do povećanja arterijskog pritiska, narušavanja fun­ kcije srca i krtosti kivnih sudova (kapilara). Sadržaj 2 0 % kalij uma u crvenoj cvekli dovoljan je za obezbeđenje svih fizioloških funkcija organizma, a sadržaj 8%o hlora je odlično organsko sredstva za čišćenje jetre, bubrega i ž u č n o g mehura, a takode i sredstvo koje stimuliše funkciju limfne žlezde. U vezi sa dobrom sposobnošću Či­ šćenja, ne preporučuje se da se pije sok od cvekle u čistom obliku. Najbolje ga je pomešati sa jabukovim sokom ili s o k o m od šargarepe. Sok od jabuka normalizuje oslabljenu funkciju jetre i sadržaj holesterina. Z b o g velikog sadržaja pektina (materija koje daju boju) sok od j a b u k e je dobro sredstvo protiv radijacije. Sadržaj kalijuma u soku ođ jabuka održava normalan rad srca i kiselo-lužinsku ravnotežu. Sok od jabuka je dobro primenjivati u dane „ograni­ čavanja h r a n e " , kod ugojenosti, a takode i kod dijabetesa. Sok od jabuka preporučuje se za poboljšanje probavne funkcije, kod reumatizma, bubrežne litijaze, anemije i ne­ dostatka vitamina C. Od svih sorti jabuka najkvalitetnija je „ A n t o n o v k a " i „ S e m e r e n k o " . Hranljive materije u njima zadržavaju se ne­ koliko meseei posle njihovog branja. Ne preporučuje se jesti j a b u k e koje nemaju ukus i koje nisu zrele. Sok od jabuke, koji je isceđen na sokovniku, treba od­ mah popiti j e r on bizo oksidiše i dobija boju rđe. Organizam se izvanredno hrani smesom soka od j a b u k e i cvekle (10 delova soka od jabuka i 2-3 cvekle). Smesa je ukusna, nije skupa i lako se priprema.
145

Sok od krastavaca je najbolji prirodni diuretik. Plod krastavca sadrži više od 4 0 % kalijuma, 10% natrijuma, 7 , 5 % kalcij uma, 2 0 % fosfora i 7% hlora. Sok od krastavaca ima m n o g a dragocena svojstva i naročito je koristan u kom­ binaciji sa sokom od šargarepe, sokom od spanača i salata. Veliki sadržaj kalijuma u krastavcima Čini ih veoma lekovitim sredstvom kod povećanog i smanjenog krvnog pritiska. Sok od krastavaca blagotvorno deluje i kod obo­ ljenja zubi i desni. Silicijum i sumpor, koje sadrži sok od krastavaca, ne s a m o da sprečavaju pucanje noktiju, opadanje kose, već i p o t p o m a ž u njihovo jačanje. Sok od krastavaca u kombinaciji sa sokom od šargarepe d o b i o izbacuje mokraćnu kiselinu iz organizma što bla­ gotvorno utiće na oboljenja prouzrokovana njenim nago­ milavanjem (taloženjem mokraćno-kiselih soli i tome sli­ čno). Kao što vidite, svežim krastavcima može se sa uspehom lečiti i izlečiti organizam. Sok od beloglavičastog kupusa sadiži veliku količinu sumpora, hlora i joda. Jedinjenje sumpora i hlora čisti sluzokožu želuca i creva. Radi toga se sok od kupusa pre­ poručuje kod čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Sok od kupusa potpomaže mršavljenje, zbog toga što on ima izražena „vetrovita" svojstva: unosi u organizam suvoću, hladnoću i veću količinu strujanja. Upravo se zato on m o ž e preporučiti kod gojaznosti. Stvaranje veće količine gasova posle ispijanja soka od kupusa objašnjava se njegovim „vetrovithrT svojstvima. U takvim slučajevima preporučujemo da se, pre upo­ trebe veće količine soka od kupusa, popije sok od šargarepe koji ima suprotne energetske kvalitete i sprečava stvaranje jakih gasova. Pri t o m e treba mazati predeo krsta maslinovim uljem ili pretopljenim maslacem i raditi mlečno-uljne klistire.
146

Smesa soka od šargarepe i kupusa je izvanredan izvor vitamina C, s t o j e naročito korisno kod oboljenja desni. Sok od kupusa preporučuje se protiv tumora i zatvora. Pošto se zatvor često javlja usled ospa na koži, upotrebom tog soka takode nestaju ospe. Dodavanje soli u kupus ili u njegov sok uništava se njegova v redu ost. Sok od krompira sadiži šećer koji se lako asimiluje, a takode sadrži dosta kalijuma, sumpora, fosfora i hlora. Sok d o b r o čisti organizam. Ukus mu nije prijatan, zato ga je najbolje kombinovati sa sokom od šargarepe - ukusnije je i korisnije. Sok od krompira može se primenjivati za otklanjanje pega (mladeža) na koži. Kombinacija soka od svežeg krompira sa sokom od šargarepe i celera dobro pomaže kod poremećaja u probavi hrane i nervnih oboljenja, na primer, išijasa. Dopunska upo­ treba, pola litre smese soka od šargarepe, cvekle i krastavaca p o t p o m a ž e izlečenje za vrlo kratko vreme pod uslovom, da su iz dijete bolesnika potpuno izbačeni svi mesni i riblji produkti. D o b r o je upotrebljavati smesu sokova od šargarepe, cvekle i krastavaca. Prema viđenju prirodnjaka, kamenje i pesak u ž u č n o m mehuru i bubrezima pojavljuju se kao rezultat nesposobnosti organizma da izbaci neorganski kal­ cijum koji dospeva u organizam zajedno sa pecivima i še­ ćerom. Uzimanje po pola čaše smese soka od šargarepe, cvekle i krastavaca 3-4 puta dnevno pomoći će rastvaranju peska i kamenja u toku nekoliko nedelja. Svež sok od paradajza - jedan od najkorisnijih sokova koji ima lužinsku reakciju. Plod paradajza sadrži m n o g o natrij um a, kalcij uma, kalijuma, magnezij uma, limunske, ja­ bučne, a takode i oksalne kiseline. Te kiseline, ako se nalaze u organskom obliku, neophodne su za procese r a z m e n e . Kada se paradajz kuva ili konzervira, te kiseline postaju neorganske i štetne za organizam. Ali ta šteta se ne ispoljava
147

otimali, već tokom vremena. U nekim slučajevima stvaranje kamenja u bubrezima i mokraćnom mehuru je direktna poslediea upotrebe kuvanog ili konzerviranog paradajza ili njegovog soka, naročito sa škrobovima i šećerom. Sok od korena hrena bogat je eteričnim materijama koje d o b r o čiste organizam od sluzi. Preporučujemo uzimanje hrena u vidu kašice (kaše) uz dodavanje limunovog soka (dva-tri limuna i 150 grama hrena) 2 puta dnevno po pola čajne kašičiee natašte. Kašica od hrena ne nnđražuje bubrege, žučni mehur i sluzokožu probavnog kanala. Osim toga, kašica hrena i li­ m u n o v o g soka je snažan diuretik, posebno efikasan kod otečenosti i vodene bolesti. Sok od bugarske paprike. Upotreba soka normal izu je rast noktiju i kose j e r sadrži silicijum, a takode normalizuje rad lojnih žlezda i suznih kanala. U kombinaciji sa sokom od šargarepe ( 2 5 - 5 0 % soka bugarske paprike) čisti kožu od pega (mladeža). Sok od korena peršuna - jedan od najjačih. Nikada ne treba piti više od 30-60 mililitara tog soka. Bolje je tu količinu pomešati sa sokom od šargarepe, salate, spanača ili celera. Svezi sok od peršuna ima sva neophodna svojstva za razmenu kiseonika i održavanje normalne funkcije nadbu­ brežne i štitaste žlezde. Kompleks elemenata, koji sadrži sok, potpomažu jačanju krvnih sudova, naročito arterijskih kapilara. Taj sok je - odlično sredstvo kod oboljenja organa mokraćno-polnog sistema i veoma je efikasan kod k a m e n a u bubrezima i mokraćnom mehuru, glomerulonefritisa i dru­ gih oboljenja bubrega. Njega takode uspešno primenjuju kod v o d e n e bolesti. Sok od peršuna je efikasan i za lečenje oboljenja očiju. Kod živih rana na rožnjači, katarakte, konjuktivitisa i drugih oboljenja preporučuje se kombinovanje soka od peršuna sa s o k o m od šargarepe i celera. Sok od peršuna, naročito u kombinaciji sa s o k o m od cvekle ili sokom od cvekle i šargarepe, a takode i sa sokom
148

od krastavaca, dobro je primenjivati kod poremećaja men­ strualnog ciklusa. Redovnom upotrebom tih sokova, bolovi pri menstruaciji, vrlo često prestaju. Sok od celera. Najvažnije svojstvo korena celera je što se u njemu sadrži veoma mnogo biološki aktivnog na­ trij uma. Sirovi celer sadrži četiri puta više natrijuma, nego kal­ cijuma. / V I T ; , kalcij um je jedan od najpotrebnijih elemenata u našoj hrani i treba da bude biološki aktivan. Pri obradi hrane, kalcij um postaje nerastvorljiv u vodi i ćelije ga ne m o g u asimilovati. Osim toga, enzimi, koji gube svoju fun­ kciju na temperaturi iznad 57°G, pretvaraju kalcij um u mrtvu materiju. Drugo, nagomilavanje neorganskog kalcijuma vreme­ n o m se povećava. Pri unošenju biološki aktivnog natrijuma, te naslage mogu bili odstranjene iz organizma. Jedan od najvažnijih procesa, u kojima natrij um ima važnu ulogu, jeste sprečavanje zgrušnjavanja krvi i limfe. Kod nervnih oboljenja, koja se javljaju kao rezultat obnavljanja sluzokože nervnih vlakana, upotreba soka od šargarepe i celera potpomaže njihovu regeneraciju. Celer je veoma bogat magnezij umom i gvoždem, a upra­ vo takva kombinacija je veoma dragoeena za ishranu ćelija krvi. Sok od šargarepe i celera obezbeduje idealnu kombi­ naciju organskog sumpora, gvozda, kalcijuma i fosfora i ima veliki značaj za sprečavanje mnogih bolesti i regeneraciju organizma posle bolesti.

S O K O V I , KOJI IMAJU O P O R U K U S - od češnjaka i luka Sok od češnjaka koristan je za brzo čišćenje organizma. Češnjak je bogat uljem slačice i drugim pročišćavajućim elementima koji ispoljava ju blagotvoran uticaj na ceo orga149

nizani, počevši od stimulacije apetita i izdvajanja želuđa­ čnog soka do poboljšanja peristaltike creva i pojačanog izlučivanja mokraće. Eterično ulje češnjaka čisti pluća i bronhije od nagomilavanja sluzi. Ono, takode, potpomaže izlučivanje otrova kroz pore iz organizma. Sok od češnjaka je efikasan u borbi protiv crevnih para­ zita, a takode i dizenterije. Čuven je drevno-kineski recept ekstrakta češnjaka, koji čisti krvne sudove. Očistiti i isprati 350 grama češnjaka, naseći ga sitno i istucati u drvenoj stupi (avanu, MS). Presuti ga u staklenu posudu (teglu) i preliti ga 96%-im alkoholom, čvrsto za­ tvoriti teglu i staviti na prohladno, tamno mesto da odstoji 10 dana. Zatim procediti kroz gustu tkaninu i ostaviti da odstoji j o š 2-3 dana. Ekstrakt uzimati sa 50 grama hladnog mleka 3 puta d n e v n o pre jela prema sledećoj šemi: Prvi dan - 1 kap (doručak), 2 kapi (ručak), 3 kapi (večera); Drugi dan - 4 kapi (doručak), 5 - ručak, 6 - večera. Dalje svakog dana dodajte po jednu kap, dok ne dođete do 15 kapi na kraju 5-og dana. Posle toga uzimajte ekstrakt obrnutim redom, oduzimajući po 1 kap dok na kraju dođete do 1 kapi pre večere. Na 11 —ti dan počnite da uzimate po 25 kapi 3 puta dnevno sve dok se ne ispije sav ekstrakt. Kuru je najbolje početi početkom lunarnog ciklusa. Pre­ poručuje se ponoviti terapiju posle 5 godina. Sok od crnog luka po svojim svojstvima, blizak je dejstvu soka od češnjaka, ali nešto slabiji. Zato se preporučuje, u početku, uzimati prvo sok od luka da bi se organizam privikao, a zatim preći na sok od češnjaka. Veoma je dobro dodavati luk i češnjak u salate od lis­ natog povrća. Lisnato povrće deluje raslilađujuće na orga­ nizam, a luk i češnjak će to dejstvo neutralisati.
150

NAPICI KOJI S A D R Ž E BIOLOŠKI A K T I V N E MATERIJE Ne m o g u svi stariji ljudi iz jednih ili drugih razloga pripremati isceđene sveže sokove. Ne treba se žalostiti (ogorčavati). Mogu se koristiti napici koji su više uobičajeni u pripremanju. Uopšte, krajem zime, u organizmu nastupa deficit biološki aktivnih materija, naročito mineralnih, ako se ne upotrebljavaju produkti od monolitnog zrna koje smo ranije opisali. Dole navedeni napici davaće organizmu bio­ loški aktivne materije. Pripremanje kompota. Da li znate, kako pripremiti kompote, da oni zadrže maksimum biloških aktivnih ma­ terija? U prvom redu, treba pravilno pripremiti vodu. Ta, koja teče na slavini (česmi), nije dovoljno dobra. Z a t o od nje pripremite protijevu vodu. Ona se priprema na sledeći način. U komoru za zamrzavanje frižidera (ili u zamrzivač, M S ) stavite, na primer, litarvode u emajliranoj posudi. Približno, nakon 2-3 časa u posudi će se pojaviti prvi led. Vodu izliti u drugu posudu i ostaviti da se dalje zamrzava, a stvoreni led (koji je ostao u prethodnoj posudi, MS) baciti. Pri daljem za­ mrzavanju, voda pretvarajući se u led, isteruje svu nečistoću koja je u njoj rastvorena u nezamrznuti deo. Tako treba zamrznuti 1/2 ili 2/3 preostale vode. Nezamrznutu vodu izliti, a led rastopiti i koristiti. To je protijeva voda koja je 8 0 % očišćena. Sada tom vodom možete pripremati kompot. Ako je voće sveže, zagrejte protijevu vodu do 50'C i sa njom prelijte prethodno oprano voće, jagode. To je poželjno uraditi u velikom termosu sa širokim grlićem. Ako nemate termos, posudu sa kompotom umotajte sa ćebetom (pokrivačem). Nakon 1-2 časa, kompot je skuvan. Na sličan način priprema se kompot od suvog voća. Voće prvo oprati u prokuvanoj i ohlađenoj vodi. Zatim ga staviti u termos ili drugu posudu i preliti protijevom vodom,
151

kao i u prvom slučaju. Takav kompot treba da odstoji dva puta duže. Eto kako se pripremaju „živi" kompoti.

NAPICI KOJI P O M A Ž U DA SE OTKLONI UMOR U starijem dobu, naročito kada je toplo vreme, radeći u letnjikovcu (vikendici, M Š ) u bašti, ljudi se umaraju i njihov organizam dehidrira. Evo nekoliko napitaka, koji pomažu da se borite sa umorom i dehidracijom organizma. Za obnavljanje snage, narodna medicina preporučuje niz hranljivih smesa. Staviti u emajlirani lonac (šerpu) sušenu kajsiju (3 k o m a d a ) , suvih šljiva (5 komada), suvih smokava (3 k o ­ m a d a ) , suvog grožđa (1 supenu kašiku), 2 jabuke, 2 kriščice limuna. Sve preliti vodom, kuvati dok ne proključa i ostaviti na toplom mestu 15-20 minuta. Jedno ž u m a n c e razrediti sa sokom od limuna ili pom o r a n d ž e i dodati 1 Čajnu kašiČicu meda. Sastaviti smesu iz jednakih delova: pšenice, ovsenice, j e č m a . Samleti zrna u mlinu za kafu, preliti toplom v o d o m prema proračunu 1 supena kašika brašna na čašu vode. Ostaviti da odstoji 2 časa. Procediti i piti sa m e d o m . Upo­ trebljavati kod malokrvnosti i gubitka snage. Jedan limun spustiti u kljuČalu vodu na 1-2 minute, zatim samleti u mašini za mlevenje mesa ili nastrugati na rendetu (sa korom i semenom). Dodati neslani maslac, 1-2 s u p e n e kašike meda i dobro izmešati. Uzimati uz čaj. Z r n a ovsa preliti ključalom vodom u odnosu: 1 deo ovsa i 3 dela vode. Posle stajanja u toku 24 časa na sobnoj temperaturi, izliti vodu i piti toplo po 1/4 čaše 3-4 puta d n e v n o pre jela. Ekstrakt čuvati u frižideru. Stopedeset grama narendanih jabuka pomešati sa so­ k o m od polovine pomorandže, dodati 10 očišćenih oraha (ili bilo kojih drugih jezgara iz porodice oraha). Orasi (badem, lešnici itd., M Š ) se mogu zameniti sa nekoliko kašika šlaga, a p o m o r a n d ž a - sa dve čajne kašičice limunovog soka i istom količinom meda. Ta porcija (obrok) smese dovoljna je da u toku dana hrani mozak.
153

Pripremanje

napitaka.

* Dve čajne kašičice ja bukovog sirćeta i 2 čajne kašičice meda pomešati u Čaši tople prokuvane vode i popiti u toku dana na 1-2 puta, najbolje pre jela, u zavisnosti od stanja organizma, u m n o g i fizičkog opterećenja. Ta smesa ima u k u s j a b u k o v a č e i sadiži Čitav komplet mineralnih eleme­ nata, koji ulaze u sastav jabuke; u medu se nalaze mineralni elementi koji se sadrže u cvetovima. Tu smesu dobro je da redovno piju i bolesnici i zdravi. * P o d z e m n o stablo slatkog drvceta (glycyrrhiza glabra) piti kao ekstrakt ili odvar. To j e j a k o tonizujuće sredstvo, čije je dejstvo slično dejstvu ženj-šenja (korena života, MS), koji obezbeđuje dug život, poboljšava krv i podiže imunitet or­ ganizma. Ekstrakt: 15-20 grama podzemnog stabla ostaviti da odstoji 1-2 časa u čaši prokuvane vode i piti po I supenu kašiku ili 1/2 čaše toplog ekstrakta 3-5 puta dnevno pre jela. Odvar: supenu kašiku podzemnog stabla kuvati 15 mi­ nuta u čaši v o d e i postepeno piti u toku dana, najbolje pre jela. * Koren visoke zamanihe (nitraria schoberi, panax horr i d u m ) - 20 grama, koren-plod roze radiole - 20 grama, trava (lišće,MŠ) od koprive (urtica dioica) - 30 grama, plodovi šipka - 30 grama. Ekstrakt: 2 supene kašike smese trava ostaviti da od­ stoji 3-4 časa u 0,5 litra ključale vode. Filtrirati, dodati po ukusu med i piti po 1/2 čaše toplog ekstrakta 3-4 puta dnevno pre jela.
152

Čašu ovsa i 5 Čaša vode kuvati do gustine tečnog kiselja (voćni sirup ukuvan sa krompirovim brašnom, MŠ). Pro­ cediti, dodati istu količinu kuvanog mleka (ili prokuvati sa svežim m l e k o m ) i ohladiti. U masu dodati 4-5 supenih ka­ šika meda. Uzimati po 1-2 čaše odvara dnevno.

na hladnom mestu. Uzimati po I supenu kašiku 3 puta d n e v n o na jedan sat pre jela tokom 2 meseca. To lečenje daje odlične rezultate kod liipertonične bolesti, ali je kontraindikativno kod gastritisa sa velikom kiselinom, čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, hepatitisa. Koktel protiv kašlja. 500 grama očišćenog i isitnjenog luka kuvati 3 časa u I litru vode. Pri kraju kuvanja dodati 50 grama meda ili 40 grama šećera. Procediti, ohladiti i piti, protiv j a k o g kašlja, po 4-6 supenih kašika dnevno. Koktel od jabuka. 2/3 čaše j a b u k o v o g soka, sok od j e d n o g limuna, supena kašika prirodnog meda i 2 kocke jestivog leda. Tri čaše j a b u k o v o g soka, sok od 3 limuna, 3 supene kašike meda i 4-8 kocki jestivog leda. Jedna jabuka, očišćena od kožure (oljuštena, MŠ) i sre­ dine (semenki, MŠ) i sitno izrendana, supena kašika meda i 3/4 čaše ključale vode. Koktel od šljiva. Sok od šljive (2 čajne kašičiee), 3/4 čaše pasterizovanog mleka, čajna kašičica šećera i 50 grama sladoleda. Koktel od višanja. Supena kašika industrijskog sirupa od višanja, 50 grama mlečnog ili mlečno-voćnog sladoleda i 1/2 čaše gazirane ili mineralne vode. Mutiti 1-2 minuta.

PRIPREMANJE LEKOVITIH KOKTELA Ako imate mikser, tada možete pripremati lekovite ko­ ktele koji su veoma prijatni za upotrebu u toku toplog go­ dišnjeg doba. Kokteli su smesa raznih sokova, napitaka, produkata. Produkti, koji ulaze u sastav koktela, pre njihove pripreme treba ohladiti. Koktel pripremiti neposredno pre upotrebe. Predloženi kokteli su ukusni, luanljivi i lekoviti. Imaju jaka regenerišuća svojstva, jačaju organizam i ispoljavaju blago lekovito dejstvo. Koktel od cvekle. Dve supene kašike soka od crvene cvekle, 250 ml kefira (jogurta, MŠ), I čajna kašičica napitka od šipka, sok od polovine limuna. Koktel od gloga. Supena kašika soka od gloga, 2 supene kašike kefira (jogurta, MŠ), polovina čajne kašičiee pčelinjeg meda, 1 banana, šlag pena i cimet (navrh noža). Koktel od paradajza. Dve supene kašike soka od pa­ radajza, supena kašika kefira (jogurta,MŠ) i bazilika (navrh noža). Koktel od crne rotkve. Sok od crne rotkve (2 supene kašike), 1 narendana jabuka, pola čaše j a b u k o v o g soka, 2 supene kašike kisele pavlake i malo limunovog soka. Lekoviti koktel. Pomešati po jednu čašu soka šar­ garepe, crne rotkve, jestive cvekle (barene,MŠ), hrena (pret­ hodno u čašu napunjenu izrendanim hrenom, dodati 50 ml votke i ostaviti da odstoji 24 časa). Sve brižljivo promešati drvenom lopaticom (kašikom) u emajliranoj posudi. Čuvati
154

HRANA KAO LEK
Sa uzrastom počinješ da razmišljaš o tome, šta i koliko j e d e š , j e r jelo utiće na samoosećanje. Osim toga, ispostavlja se, da svi hranljivi produkti sami po sebi imaju lekovita svojstva i da u mnogim slučajevima pravilan izbor produkata o m o g u ć a v a da se potpuno odreknete lekova. Na primer, kod nekih oblika dijabetesa, samo p o m o ć u dijetalne ishrane, može se kontrolisati nivo šećera u krvi i ne pribegavati sredstvima za smanjenje šećera.
155

Za smanjenje mase tela (mršavljenje, MŠ) svima je poznata primena dijete sa upotrebom malokaloričnog povrća (kupus, sargarepa, repa, krastavci, paradajz), koje sprečava asimilaciju holesterina i pojačava njegovo izbacivanje iz organizma i potpomaže bolje pražnjenje creva — sve to kao konačan rezultat dovodi do zdravog mršavljenja i izlečenja organizma. Nedostatak kalijuma, koji se javlja pri dužoj upotrebi diuretika i u nekim drugim slučajevima, m o ž e se kompen­ zirati p o m o ć u sušenih kajsija, suvog grožđa, cvekle, jabuka i drugih produkata bogatih kalij umom. Kod anemije može se bitno povećati efikasnost antianemičnih lekova, upotrebljavajući produkte u kojima ima m n o g o gvozda (jabuke, kruške, kajsije, cvekla, šumska ja­ goda, nar). Veoma mnogo gvozda ima u svežim gljivama: podbreznjačama, lisičarkama, šampinjonima, belim gljiva­ ma. Sušene bele gljive posebno su bogate gvožđem. Lica, kod kojih su uočena oboljenja srčano-vaskularnog sistema, treba da uključe u svoj dnevni obrok šargarepu, breskve, p o m o r a n d ž e , limun, dinje, krompir - produkte koji smanjuju nepovoljne poremećaje razmene u organizmu i normalizuju vodeno-slanu razmenu. Mnogima je poznato, da pri tečenju oboljenja bubrega i mokraćnih kanala dobro pomažu lubenice usled prisustva veće količine glukoze i j a k o g diuretičkog dejstva. Na taj način, upotrebljavajući određeno povrće i voće, m o ž e se regulisati funkcija creva, neprestano (konstantno) popunja­ vati deficit makroelemenata i mikroelemenata, koji su ve­ o m a neophodni za normalno funkcionisanje organizma, regulisanje sekrecije probavnih žlezda i jačanje zdravlja. I obr­ nuto, neracionalna ishrana može iskomplikovati tok bolesti, negativno uticati na ceo proces lečenja, isprovocirati recidiv. Slani i suhomesnati produkti, u kojima ima veoma mno­ go hlornog natrij uma, povećavaju arterijski pritisak i čak m o g u isprovocirati krizu kod obolelog od hipertonije. Ma­ sna hrana dovodi do razvoja ateroskleroze i oboljenja pro­ bavnih organa.
156

UTICAJ HRANE NA A K T I V N O S T (EFIKASNOST) LEKOVA
U starijem dobu mnogi ljudi primenjuju j e d n u ili drugu vrstu lekova. Da bi oni efikasno dejstvo val i, treba znati kako oni sadejstvuju sa probavnim materijama. Cesto lekovite materije (lekovi), u tesnom kontaktu sa raznim k o m p o n e n t a m a hrane, formiraju čvrsta jedinjenja koja se ili slabo asimiliraju ili potpuno sprečavaju da lek ispolji svoje blagotvorno dejstvo. Na primer, ako uzimate antibiotike (tetraciklin, aureomicin, biomicin, oksitetraciklin, teramicin, tetran itd.), morate izbaciti iz ishrane mleko i mlečne produkte, j e r j on i kalcijuma koje sadrži mleko, stva­ raju jedinjenja sa tetraciklinima koja znatno smanjuju efi­ kasnost leka. Takode se ne preporučuje uzimati preparate gvozda zajedno sa čajem, kafom, orasima, pšeničnim proi­ zvodima i mlečnim produktima. Sulfanilamide čine „neško­ dljivim" belančevine iz hrane. S druge strane, hranljiva masa u slučaju potrebe štiti sluzokožu želuca i creva od nadražujućeg dejstva lekova, i omogućava da se izbegnu oboljenja želudačno-crevnog trakta pri dužoj upotrebi lekova. Pod uticajem hrane nastaju promene u asimilaciji lekova. Ma­ snoće, na primer, smanjuju lučenje želuđačnog soka, slabe peristaltiku želuca, a to dovodi do zastoja u procesu probave hrane. Hrana, bogata masnoćama, znatno smanjuje efikas­ nost preparata protiv glista, furadonina, natrijum benzonata, fenilsalicilata, sulfanilamida. Kada je potrebno povećati asi­ milaciju lekova koji se rastvaraju u masnoćama (vitamina A, D, E, K, antikoagulanata, seduksena i drugih), tada je hrana bogata masnoćama korisna. Šećer i slatki produkti uspo­ ravaju evakuaciju sadržaja želuca, što dovodi do zastoja u asimilaciji sulfadimetoksina, sulfametoksipiridazina i m n o ­ gih drugih preparata. Posebnu pažnju treba obratiti na uzi­ manje lekova sa hranom koja je bogata beiančevmama. Sve belančevine, koje upotrebljavamo sa hranom, prodiru u našu
157

ki v. Ako je u krvi povećan sadržaj belančevina, tada se i stepen kohezije (uvezanosti) asimiliranog leka sa belančevinama krvi, takode povećava i dovodi do smanjenja terapeutske efikasnosti. Pri uzimanju digitoksina, hinidina, cimetidina, kofeina, teofilina, tetraciklina, antikoagulanata belančevinasta hrana smanjuje njihov farmakološki efekat. Probavili sokovi ispoljavajii jak uticaj na procese pretvaranja lekova u organizmu. Lekovi dejstvuju različito, u zavisnosti od toga, kada su uzeti: pre jela, za vreme ili posle jela. Natašle, kada je kiselost želudačnog soka slaba, dobro je uzimati lekove, kao što su srčani glikozidi heksametilentetramin ili uro tropin, a takode i preparate koji ne nadražuju sluzokožu želuca. Lekovi, uzeti natašte, brže se asimiluju jer oni potpunije dolaze u dodir sa površinom želuca i creva. Za vreme jela želudačna kiselina je veoma jaka (koncentrisana, MŠ), radi čega j a k o kisela sredina znatno utiće na stabilnost dejstva, brzinu prolaska leka kroz probavni trakt i asimi­ laciju u krvi. U kiseloj sredini delimično smanjuje svoju aktivnost (dejstvo) benzilpenicilin, eritromicin, linkomicin hidrohlorid, oleandomicin, cikloserin i drugi antibiotici. Pri tečenju Parkinsonove bolesti ne treba jesti pasulj, orahe i druge produkte koji sadiže piridoksin. Pri uzimanju protivtrombnib sredstava (neodikumarin pelentan, đikumarin itd.), ne preporučuje se jesti zeleno povrće koje sadrži vi­ tamin K (zeleno lišće salate, kupusa, spanača, koprive). Ne upotrebljavati produkte u ishrani, koji pojačavaju peristal­ tiku creva odnosno, produkte kao što su p e k m e z od šljiva, tople testenine i dezertna jela, a takode purgativna sredstva istovremeno sa uzimanjem sporo asimilujućih lekova (đigoksin i drugi). Aspirin, ili acetilsalicilna kiselina, konibinuje se sa hranom siromašnom belančevinama, mastima, uglje­ nim hidratima, u suprotnom slučaju asimilacija lekovitih komponenti smanjuje se za 2 puta, što dovodi do smanjenja terapeutskog efekta. A dijeta sa ribom, pri uzimanju acetilsalicilne kiseline, povećava vreme krvarenja.
158

Terapeutska efikasnost sulfanilamida bitno slabi ili se potpuno gubi pri prisustvu u produktima folijeve ili benzolne kiseline (jetra, bubrezi, zeleno lišće biljaka - spanač, salata, a takode mahovniea). Te kiseline, zbog slabe rastvorljivosti, mogu da se talože u bubrezima u vidu kristala i da zatvore m o k r a ć n e kanale. Radi sprečavanja te teške bolesti, pri uzi­ manju sulfanilamida, bolesnici treba da piju mnogo lužinske tečnosti (mineralna voda 2-3 puta dnevno, sveže iseedeni sok od šargarepe). Sulfanilamide srčani glikozidi i protivtrombna sredstva imaju veliku hemijsku srodnost sa belan­ čevinama, radi čega, za vreme uzimanja tih preparata, treba smanjiti količinu belančevina u hrani (jesti manje mesa, ptice, ribe, mladog kravljeg sira, boba). Ipak, to nije apso­ lutna kontraindikacija za dijetu sa belančevinama i vita­ minima, j e r se mogu znatno oslabiti ili anulirati procesi m e đ u s o b n o g dejstva lekova i belančevina, ukoliko se strogo poštuje vreme uzimanja leka. Za vreme uzimanja lekova, kao što su amidopirin, aminazin, antipirin, preparati koji ograničavaju apetit, protiv dijabetički bigunaid adebit, silubin, glibtid, tetraciklini, u ishrani se ne smeju upotrebljavati suhomesnati proizvodi zbog mogućnosti stvaranja kancerogenih materija - nitiozamina. Kortikosteroiđni i steroidni hormoni izazivaju nagle promene vodeno-slane razmene i razmene belančevina, ugljenih hidrata i masti, a radi sprečavanja komplikacija pri njihovom uzimanju (upotrebi), celishodno je u dijeti po­ većati kvalitetne belančevine (mladi kravlji sir, jetra, nemasne vrste mesa, riba), soli kalij uma (sušena kajsija, suvo grožđe, tikva, jabuke), kalcij um (mlečni produkti), vitamine; smanjenje količine lako asimilujućih ugljenih hidrata (šećer, bombone, čokolada), masti, soli, izvora oksalne kiseline (zelje, spanač, cvekla, krompir, bob, revenj /Rheum/, suva smokva, peršun, šljiva, šumska jagoda, ogrozd, čaj, kafa, kakao); isključivanje iz ishrane teško rastvori)ivih masti (ovčetina). Lečenje preparatima protiv tumora, zahteva hra159

nu koja potpomaže regeneraciju krvi (sargarepa, mirodija, nar, crna ribizla, baštenska jagoda). Za takve bolesnike veo­ ma je korisna smesa meda, soka od aloje i kvalitetnog crnog vina u j e d n a k i m delovima. Pri upotrebi antimikrobnih sred­ stava (antibiotici, protivtuberkulozni preparati) potrebna je kvalitetna vitaminska dijeta - hleb od proklijalog zrna, mno­ go povrća, voća, zeleni. Pri prepisivanju antikoagulanata (neodikumarin, fenilin i dr.), hrana treba da sadrži produkte sa većom količinom vitamina C - askorbinske kiseline (krompir, luk, paradajz, slatka crvena paprika, crna ribizla, šumska jagoda, Limun, pomorandže, šipak) i vitamina P odstajalo (šipak, agrumi, crna ribizla, oskoruša, oskoruša sa crnim plodom), ali istovremeno treba ograničiti upotrebu zelenog povrća i zeleni koji sadrže vitamin K (salata, spanač, kupus, kopriva). Lečenje diureticima (furosemid, mannitol, dihlotiazid, hipotiazid itd.) prouzrokuje nedostatak kalijuma u organizmu, radi čega treba hranu obogatiti produktima koji sadrže mnogo kalijuma: mahune zelenog pasulja (boranije, M Š ) , mladi grašak, spanač, zelje, krompir, crni luk, sarga­ repa, cvekla, suve kajsije (urjuk - uvezene iz Azije, M Š ) , sušene kajsije, višnja, breskve, šljiva, jabuke, grašak, pasulj, soja, sočivo (leca). I obrnuto, onaj, koji koristi, pri lečenju, spironođakton, triamteren, amilorid, treba da isključi iz hra­ ne gore navedene produkte, p o s t o j e u tom slučaju potrebna dijeta osiromašena kalij u m o m . Dugotrajno lečenje reumatoloških oboljenja nesteroidnim protivreumatskim sredstvi­ ma nadražuje sluzokožu želudačno-crevnog trakta, prouzro­ kuje upale skoro do želuđačnog krvarenja. Tim bolesnicima potrebna je finija (štedljivija) dijeta, koja isključuje grubo vlaknastu hranu - sveže povrće i voće, gljive, a takode pržene produkte, mesne i riblje buljone. Pravilna ishrana, pri uzimanju različitih lekova, je dopunski faktor lečenja koji potpomaže bolje dejstvo leka na organizam. Ako u današnje vreme uzimate lekove, tada se postavlja pitanje, sa čime ih piti? LJzimanjem lekova sa različitim sokovima od jagoda, tonizujućim napicima i mlekom, men ja
160

se kiselost u želucu. Kiseli sokovi od voća i povrća mogu neutralizovati farmakološki efekat nekih antibiotika (eritromicina, ampicibarbiturata, nitrofurana), usporiti asimilaciju amidopirina, ibuprofena, furosemida. Ne smeju se piti sa m l e k o m lekovi sa oblogom otpornom na kiseline (pankreatin, bisakodil), pošto se rastvara zaštitna obloga i pre­ parat se uništava ne dospevši do mesta asimilacije. Mnogi napici sadrže taninske, koagulacione i druge materije, koje ili pojačavaju farmakološki efekat leka što može dovesti do predoziranja ili obrnuto, potpomažu stvaranje teško rastvorljivih i neasimilirajućih komponenti. Na primer, u mleku se nalazi kazeinat kalcijuma koji sprečava asimilaciju tetraciklina i linkomicin hidrohlorida. Sa mlekom se piju samo lekovi koji nadražuju sluzokožu želudačno-crevnog trakta, ne vežu se sa belančevinama i kalcij umom iz mleka, a takode ne menjaju svoju aktivnost (efikasnost) pri dodiru sa njim. Praktično, sve lekove treba piti sa hladnom prokuvanom v o d o m u količini 100 mililitara (pola čaše), najbolje stojeći.

ZAKLJUČAK
Ako čvrsto želite da se oslobodite oboljevanja, hroničnih oboljenja, da produžite aktivni život - menjajte ishra­ nu. K a o primer, opisaću Čime se hrane dugovečni ljudi Kavkaza. Kaloričnost dnevnog obroka hrane dugovečnih ljudi ka­ ko istočnih, tako i zapadnih rejona Gruzije za d u g o v e č n e ž e n e ne prelazi 2050 kkal, a za dugovečne muškarce - 2200 kkal. Time se, a takode dobrom motornom (pokretnom) aktivnošću može objasniti odsustvo medu njima ljudi sa suvišnom težinom, u većini slučajeva dugovečni ljudi su mršavi. Umerenost u ishrani karakteristična je i za dugovečnike Azerbejdžana i drugih republika Kavkaza. Po pravilu, pro161

dllkti se podvrgavaju kulinarskoj obradi u svežem stanju, bez prethodnog čuvanja u frižideru (zamrzivaču, MS). Topla jela upotrebljavaju se odmah posle pripreme, što isključuje veliki gubitak vitamina. Osobenost ishrane je upotreba pri­ rodnih produkata iz vlastite bašte ili okućnice. U ishrani dugovečnika Zapadne Gruzije, praktično ne­ ma prvih jela (supa, MŠ) bogatih ekstraktivnim materijama (začinima, M Š ) , koje nisu poželjne u staračkom dobu. Meso (kokošije i govedina, rede ovčetina) upotrebljava se, po pravilu, u kuvanom ali ne i u prženom stanju, s t o j e preporučljivo za probavu, zbog smanjenja fermentacione aktivnosti žlezda probavnog trakta u staračkom dobu. U priobalnim rejonima Zapadne Gruzije, u dnevnom obroku veliko mesto zauzimaju biljna i jela od ribe, a takode i kokošije meso. U planinskim rejonima preovladuje mlečno-mesna hra­ na. Umesto pšeničnog hleba, upotrebljavaju se kukuruzne lepinje i kaša od kukuruza. Karakteristična osobina ishrane dugovečnika Kavkaza je upotreba velikih količina mlečnih produkata, sira, kiselog mleka (maconi), čime se podmiruju potrebe organizma sa životinjskim belančevinama. Omiljeno jelo azerbejdžanskog dugovečnika je kiselo m l e k o sa češnjakom (kiseo i ljut ukus svojom energetikom održavaju u organizmu visok nivo probavnih i toplotnih sposobnosti), a takode i prvo jelo (predjelo, MŠ) od nemasne m l e č n e surutke bogate belančevinama i mineralnim solima. U d n e v n o m obroku dugovečnika Kavkaza bitno mesto z a u z i m a bogato vitaminima i mineralnim materijama sveže povrće u vidu salata, sveza zelen: kress-salata, korianđnr, estragon, mirodija. Pored povrća i zeleni, hrana dugovečnika bogata je vo­ ć e m i sušenim pikantnim travama (one pojačavaju toplotne sposobnosti organizma). Ishrana sa zeleni i kiselim povrćem ne prekida se ni zimi (osobenost kiselog ukusa je zadr162

žavanje vode u organizmu), što obezbeđuje zasićenost dnev­ nog obroka hrane dugovečnika veoma neophodnim u sta­ račkom dobu vitaminom C. Pored knltivisanih soiti povrća, hrana se priprema i od divljih jestivih biljaka, takode bogatih vitaminima i mi­ neralnim solima. Ta biljna, ukusno pripremljena jela imaju dobru fermentacionu aktivnost, koja povećava funkcionalne sposobnosti probavnog sistema. Dugovečnici Kavkaza, pridržavajući se nacionalnih ukusa i višegodišnjih navika, upotrebljavaju ljute začine (ljut ukus najjače stimuliše probavne i toplotne sposobnosti organizama) sa crvenom (alevom) paprikom i biberom u vidu sosova - tkemali, baži, adžike. Začini poboljšavaju ukus jela, pojačavaju apetit. Dugovečnici upotrebljavaju malo šećera, ali zato u ve­ ćim količinama upotrebljavaju prirodni med iz vlastitih pče­ linjaka, a takode i grožđe. Prema recima dugovečnika, pri­ rodni med i grožđe su - veoma korisni produkti ishrane za probavu. Med pojačava toplotne sposobnosti organizma, a time i probavu. Med sadrži važne materije za organizam: glukozu, levulezu, fermente, organske kiseline, mineralne materije, mikroelemente, vitamine, hormone. Većina dugovečnika pije čistu izvorsku vodu, koje ima u izobilju na brdima Kavkaza. Prema njihovim recima, ona stimuliše probavu i daje energiju i bodrost. Pažnju zaslužuje režim ishrane staraca. Oni obično jedu 1-2 puta dnevno u određeno vreme, znajući d a j e gojaznost štetna za zdravlje: to je samo opterećenje organizma, srca i krvnih sudova. Oni smatraju, da je bolje „nedojesti, nego prejesti'\ Dugovečnici Nagornog Karabaha od mlečnih proizvoda sistematski upotrebljavaju kiselo mleko, ovčji sir, izbegavaju da uzimaju masnu hranu, smatrajući da se ona slabo vari (probavlja) i ubrzava proces starenja. Oni naveliko upotrebljavaju, kako u svežem tako i u ukiseljenom stanju, više od 209 vrsta jestivih biljaka.
163

Dugovečniei Karabaha, takode, upotrebljavaju različite začine koji potstiću apetit i poboljšavaju asimilaciju hrane. Omiljeno j e l o dugovečnika je supa od n a r e n d a n o ^ pasulja, a takode i jelo od mahuna pasulja (boranije, MS) sa z a č i n o m od češnjaka i luka. Fitoncidi, koje sadrži češnjak i luk, pojačavaju sekretornu funkciju želudačno-crevnog tra­ kta i raspolažući baktericidnim svojstvima, sprečavaju pro­ cese trulenja i vrenja u crevima. U d n e v n o m obroku karabahskih dugovečnika posebno mesto zauzimaju j a g o d e duda, kojeg ima u izobilju na pla­ ninama i u dolinama. Dugovečniei Karabaha dobro poznaju lekovita svojstva j a g o d a i divljih biljaka i od njih pripremaju narodne lekove. Na planinama i ograncima planina za kuvanje, umesto čaja, upotrebljavaju se j a g o d e šipka, koje sadrže u većoj količini vitamin C, a takode cvetovi lipe, gloga i nane (mente). Način ishrane dugovečnika odlikuje se time, što oni dobro doručkuju, imaju raznovrstan jelovnik za ručak i vrlo laku večeru. Karakteristično je, da oni vole voće i jagode. Prema zaključku gerontologa i dijetologa, gore nave­ dena ishrana je dobro profilaktičko sredstvo za prevremeno starenje i njegove satelite-bolesti.

VODENE TERAPIJE

Vodene terapije — neverovatna pomoć za sprečavanje p r e v r e m e n o g procesa starenja. One potpomažu zagrevanje , čišćenje, vlaženje organizma, daju snažan energetski efekat što usporava proces starenja. R a z m o t r i m o zagrevajući efekat vodenih terapija. Od tri životna principa samo jedan, „Žuč." stvara u organizmu to­ plotu i sastoji se iz primarnih elemenata „Vatra" i „Voda". Z a t o ga spoljašnja toplota, posebno vlažna sauna stimuliše, a to znači, stimuliše sve funkcije koje zavise od tog principa. Probavna funkcija. Lekari su ustanovili, da terapija sa saunom smanjuje kiselinu želuđačnog soka i uporedo s tim povećava apetit. Terapija u sauni blagotvorno deluje na obolele od še­ ćernog dijabetesa. Dijabetes - oboljenje, ne samo razmene materija, već i probave. Vrelina saune potpomaže norma­ lizaciju tih funkcija. Zbog toga, što koža kod dijabetesa postaje bleda, suva, perutava, treba se pobrinuti o kožnim pokrivkama. Toplota i vlažnost poboljšavaju disanje kroz kožu, krvotok što normalizuje stanje kože. A pošto sauna aktivira rad bubrega, to, sa svoje strane, štiti od takvih kožnih oboljenja koja prate dijabetes, kao što su furunkuloza i ekcem. Prirodno, tako snažno sredstvo, kao što je sauna, m o ž e se preporučiti samo onim bolesnicima od dijabetesa koji nisu iscrpljeni.
165

104

Postoji stara poslovica: „Kožne bolesti lece se u crevima". Svako oboljenje kože - to je erupcija (izbacivanje) toksičnog sadržaja, pokušaj organizma da se oslobodi otrovnih materija nagomilanih u njemu. Z a t o dijabetes i oboljenja kože imaju zajednički koren - totalno zagađenje organizma, erupcija njegovih „životnih sokova". Oslobodivši organizam od nečistoća, mi ćemo se osloboditi od dijabetesa i izlečiti kožu. Imuna funkcija. Veslačko povećanje temperature uni­ štava ili prigušuje aktivnost mnogih uzročnika bolesti. Tem­ peraturni prag osetljivosti čitavog niza patogenih mikro­ organizama niži je od temperaturnog praga kojeg su u stanju da podnesu ćelije čovečjeg organizma. Na taj način, veštačko povećanje temperature unutar organizma pomaže da se spale patogeni mikrobi, pre nego što nanesu štetu. Vrelina saune, uopšte, stvara sterilnost, a u organizmu se povećava količina leukoeita - proždiijivaca mikroba. Prema podacima nemačkih biohemičara, temeljno zagrevanje u sauni potpomaže aktivno stvaranje interferona u organizmu, materije sposobne da savlada pogubno dejstvo gripoznog virusa. Vidna funkcija. Terapija u sauni blagotvorno deluje na oštrinu vida. Boravak u sauni u trajanju od 10 minuta pove­ ćava svetlosnu osetljivost skoro za trećinu. Misaona funkcija. Toplota stimuliše rad mozga i povećava kvalitet umnih procesa. Zagrevajući i vlažeći efekat vodenih terapija potpomaže opuštanje mišića, tetiva, zglobova. Ako čovek pliva u toploj vodi, smanjuje se opterećenje na sve zglobove, po­ sebno na kičmu. Kombinacija opuštanja i smanjenja gra­ vitacionog opterećenja omogućava pri plivanju i drugim vodenim terapijama da se kičmeni zglobovi (pršljenovi, MS) postave na svoja „uobičajena-stalna" mesta, da se lako nameštaju zglobovi i pomaže kod lečenja povreda i istezanja. Svi ti efekti izraženi su u poslovici „Banja leci, banja pari, banja sve na mesto stavi".
160

O mehanizmu zasićenosti organizma toplotom i vlagom dovoljno je rečeno. Bez obzira na to, ponovimo, daje vodena terapija veoma korisna za lica postarijeg i staračkog doba. U dehidriranom organizmu grče se zglobovi i tetive, čoveka savija, gura prema zemlji. Suva koža, dostavljajući u or­ ganizam malo slobodnih elektrona, dovodi do gubitka snage. Suva i čvrsta koža slabo izbacuje šljaku. Nagomilavanje šljake dovodi do raznih oboljenja i povreda svojstvenih staračkom dobu. Razmislite sami, evo osnovnih (glavnih) oboljenja starosti: ateroskleroza - zagađenost krvnih su­ dova; arterijska hipertonija (da bi se proterala krv kroz su­ žene arterije, treba povećati pritisak, što slabi srce); išemijska bolest srca i mozga (glavni uzrok - suženje otvora arterija); rak i dijabetes (nastaju u unutrašnjoj nečistoći). Smanjenje toplotnih svojstava organizma odražava se na imunitet. Otuda brza pred i spon i ra nost (sklonost) starijih ljudi na različite infekcije, gnojne rane (čireve) itd. Sma­ njena je probavna funkcija. Hrana više ne hrani, već opte­ rećuje organizam. Z a t o se u drevnom medicinskom traktatu ,,Čžud-ši" go­ vori, d a j e zagrevanje i vlaženje organizma pomoću kupki, parnih terapija, indikativno kod teške pokretljivosti, iskriv­ ljenja i grčenja udova, rasprostiranja otrova po telu.

E N E R G E T S K I I STIMULIŠUĆI EFEKAT V O D E N I H TERAPIJA
Na osnovu čega se stvara energija pri primeni vodene terapije? O d m a h ću reči, postoji jedna prosta terapija, koja najviše daruje čoveka energijom; o njoj će i biti reči. Polivanje hladnom vodom odavno se koristilo sa ciljem čeličenja organizma. Ljudi koji to poznaju cipe energiju i postižu zadivljujuće rezultate. Polivanje je veoma aktivno praktikovao Porti rije Ivanov.
167

Glavni efekat prohladnih i hladnih polivanja sastoji se u njihovom dejstvu na plazmeno telo (vidi detaljniji opis u knjizi „Osnovna znanja o životu i zdravlju' 1 ). Plazmeno telo je nešto isturenije u odnosu na konture fizičkog tela i po celoj dužini - spolja i u dubini - ima istu temperaturu. Pri brzom i naglom dejstvu vrlo hladne vode odjednom na celu površinu kože, prirodno, hladi se i plazma. Ona se „povlači' 1 unutar organizma, a na njeno mesto dolazi druga, topla. Javlja se jaka struja, koja trenutno ponovo puni ceo organizam, hiperpolarizuje m e m b r a n e ćelija, što aktivira genetički aparat. Drugim recima, aktivira se upravo ono, što dovodi do o b ­ navljanja (regeneracije) organizma i povećanja njegove snage. Dejstvo treba da bude kratko (2-3 sekunde), odjednom na celo telo, tada će ono dati čudo-efekat. Kao potvrda, da ste pravilno sproveli terapiju, biće osećaj toplote posle ope­ kotine hladnoćom i isparavanje kože. Takav efekat može se postići, kada se dobro zagrejete i zaronite u vodu glavom nadole i odmah iskočite ili prolijete na sebe vedro (kofu) vode. Cesto pitaju, može li se koristiti tuš? Može, ali će efekat biti slabiji. Stvar je u tome, što voda treba da prede po koži masom, a ne u vidu pojedinačnih mlazeva. Mlazevi, prelazeći po koži od glave do nogu, uspevaju da se zagreju - nema efekta momentalnog hlađenja. Važno je znati sledeće: treba se polivati samo kada je telo toplo, zato se prethodno zagrejte; posle polivanja uđite u toplu prostoriju i ne brišući se, intenzivno se krećite, dok se ne zagrejete i dok se koža ne osuši. Ako to ne radite, tokom vremena ćete osetiti, kako se telo „plaši" te terapije i grči se. Koža postaje suva, počinje da se ljušti, mogu se pojaviti bolovi u krstima i u karlično-bedrenim zglobovima - sim­ ptomi pobuđivanja „Vetra". Pri čemu se to sve javlja tako neočekivano, da je teško shvatiti gde je napravljena greška. Mnogim ljudima se hladna voda čini previše ledena, oni je se plaše. Zapamtite, naglo i brzo dejstvo ledene vode ne hladi naš organizam, već izaziva „ o p e k o t i n u " kože - u t o m e
168

je sva suština. Zagrejte se pre obavljanja te terapije - ne budite lenji. Tada će i „opekotina" biti izraženija i telo se neće „plašiti". A na s a m o m početku u hladno godišnje doba, možete primenjivati obilazni manevar kojim se prilagođavate na tu terapiju i sprečavate komplikacije. Uzimite dve kofe vode: jednu sa toplom vodom, a drugu - sa hladnom. Prvo se polijte toplom vodom, a zatim hladnom. Efekat će biti izvanredan, a sama terapija prijatna, i vi ćete je zavoleti, kao šoljicu dobre kale. Propustivši je, osećaćete se kao da niste u svojoj koži. Nedostajaće vam svežina i snaga, koju v a m ona dariva. Voda ispoljava energetsko dejstvo pročišćavajućeg ka­ raktera na našu aureolu (svetii krug) - elektronski omotač u obliku jajeta. Kad čovek pliva ili zaronjava u vodu, patogena energija, koja se „prilepila" uz telo ili parazitski živi na aureoli, nestaje. S t o j e voda hladnija, to se bolje vrši takvo energetsko čišćenje. Patogena energija - to je jak Jan (fina, pokretna), a hladna v o d a — j a k Inj (materijalizovana, inertna), radi čega oni prilikom sjedinjavanja neutralizuju jedan drugog. Kao rezultat toga organizam se čisti od uzroka (osnove) bolesti, a pošto njega nema, to se i telo samo leci. To se najbolje postiže brzim, naglim polivanjem celogtela ledenom vodom (I-7°C). Savetujem vam da pri tome koristite princip kon­ trasta: vedro tople, a zatim - ledene vode. Topla voda pri­ vlači patologiju prema spoljašnjim pokrivkama, a ledena j e sapire. P. Ivanov je govorio, da vazduh istiskuje, voda sapire, a zemlja upija. Da bi se postigao taj efekat, treba se polivati na ulici. Izađite na ulicu, podignite lice, otvorite usta i dišite pri t o m e kroz nos. O d m a h ćete osetiti, kako vazduh struji u gornjim nosnim kanalima i kroz grkljan - u pluća. U mislima ga privlačite iz dubine Kosmosa, polako udišući do maksi­ m u m a . Zatim zadržite vazduh u sebi, napregnite se - i prolijte na sebe vodu. Naprezanje će izbaciti iz tela unu­ trašnju patologiju, voda će je saprati, a zemlja upiti. Ova
169

varijanta primenjuje se kod prethodno zagrejanog tela fizi­ čkim vežbanjem uz upotrebu samo vrlo hladne vode. Nakon prolaska ledene vode preko vašeg tela, vi ćete osetiti toplotu, obnavljanje (preporod). Ako ste dovoljno osetljivi, tada ćete „ugledati" u vodi kojom se pol i vate nešto t a m n o , teško, opterećujuće i potpuno nepotrebno vašem or­ ganizmu.

TERAPIJE KOJE SE OBAVLJAJU SA PAROM
Dole navedena pravila pomoći će vam da pravilno primcnjujete opštu terapiju sa parom. Ne idite u saunu posle obilnog jela. U tom slučaju sauna je s a m o štetna. Ali ne treba da idete ni sa gladnim stomakom. Pojedite malo povrća, voća, lake kaše. Najbolje je ići u saunu (pariti se) ujutro, to jest posle 9-10 časova. Organizam se odmorio za vreme spavanja, pun je snage i vi ćete lako podneti tu terapiju koja opterećuje srce. Znajte, sauna je - svojevrstan trening, koji se stvarno m o ž e uporediti sa fizičkim opterećenjem. Ako ste na putu do saune promrzli, pre ulaska u saunu, stavite noge u lavor sa toplom vodom, a zatim postepeno dolivajte vruću vodu. Posedite tako 10-15 minuta. Nakon što osetite toplotu u telu, možete ući u saunu. Iz higijenskih razloga poželjno je da se pre ulaska u saunu (banju) malo saperete, ali pri tom ne smete kvasiti glavu, jer glava u sauni može da se pregreje. Zatim se istrljajte peškirom, dok se ne osušite: vlaga sprečava znojenje. Posle toga možete ući u saunu. Poželjno je da na glavu slavite bilo kakvu kapu radi zaštite od pregrevanja i da imate pri sebi vunenu rukavicu ili specijalni strugač za skidanje znoja. Skidajući znoj vunenom rukavicom istovremeno čistite i kožu od odumrlog orožavelog sloja.
170

Ušavši u saunu, posedite 3-4 minuta, privikavajući se na vrelinu saune, a još bolje je poležati. Kada ležite, vrelina deblje ravnomernije na telo, mišići se bolje opuštaju, a to vam daje mogućnost da ih temeljitije naparite. Prema t o m e , poza u sauni je — ležeća ili sedeća (po turski). Izašavći iz saune, odstojite ispod toplog, a zatim pro­ hladnog tuša. M o ž e se naglo na 10-15 sekundi pustiti hladna voda ili se zagn juriti u bazenu. Posle toga se odmorite, osušite; ako želite, ponovite terapiju. Kako se pariti sa metlicom? Prethodno je poželjno me­ tlicu (brezovu ili hrastovu) napariti, j e r to pomaže da isparljive materije prodru u telo i blagotvorno utiću na njega. Ako je metlica sveza, treba je malo saprati - i ona je spremna. Ako je suva , prvo je saperite, a zatim stavite u lavor sa toplom vodom. Ne stavljajte u ključalu vodu - to je nepravilno: brzo opada lišće. I lako, držeći metlicu u lavoru sa toplom vodom, dodajte vruću vodu. Prekrijte lavor radi boljeg naparivanja metlice. Posle toga metlica će postati meka i prijatno mirisati. Sa metlicom se treba pariti tako, da se njome sabija (nagoni) vruć vazduh, razgoni po telu, ali da se ne šibate. Metlicom se radi ravnomerno, kao lepezom, j e d v a (ovlaš) dodirujući telo. U početku se prelazi preko nogu, stražnjice, leda, ruku - od nogu do glave i obratno. Tako se ponavlja nekoliko puta. Pri tome treba da osećate prijatan vruć vetrić. Tek posle toga, možete se ovlaš išibati metlicom. Zatim se istrljajte metlicom, kao likom od lipe. Takva su osnovna pravila, koja se moraju poznavati pri poseti sauni. A sada razmotrimo u čemu je razlika između suve i vlažne saune. U banji (sauni) sa suvom parom čovek se više znoji. Vrela suva para - je jak Jan, koja u organizmu stvara svoju suprotnost - lnj: luči se voda (znoj). Z b o g toga se postiže dublje aktiviranje kožnih pokrivki, organizam se postepeno suši, obilno se izbacuje šljaka. Suva para je korisna kod raznih oblika vodene bolesti.
171

Suva para je antagonist hladnoće i vlage. Z a t o se suvom parom isteruje biopatogena energija vlažnosti koja je pro­ drla u organizam, od koje se „ l o m i " u zglobovima. Ako se pogleda na geografiju razmeštaja banja (sauna) sa suvom parom, one se, uglavnom, nalaze na severu Finska, Karelija. Z b o g toga s t o j e tamo klima vlažna i hla­ dna, narodna mudrost je takvoj klimi suprostavila terapiju sa s u v o m parom, koja isteruje hladnoću i vlažnost. Suva para je veoma dobra za lica sa konstitucijom „Slu­ z i " . Kao s t o j e poznato, suvišak tog životnog principa unosi u organizam vlagu i hladnoću. Suva vrela para ih kompenzuje. Z a t o gojazni ljudi mogu smršati i da se pređi vno ose­ ćaju, koristeći suvu paru. Vlažna para, donekle otežavajući znojenje, j a č e zagreva telo iznutra. Po svojoj prirodi to je više [nj, koji, dejstvujući na organizam, stvara u njemu svoju suprotnost - Jan. 1 stvarno, vlažna para snažno stimuliše životni princip „ Ž u č " koji se sastoji iz primarnih elemenata „Voda" i „Vatra". Ta terapija poboljšava probavu hrane, razmenu materija itd. Na tu činjenicu je takode ukazivao Avicena, govoreći, da banja (sauna) pomaže kod nevarenja hrane, slabe probave hrane i gubljenja apetita. Što je para vlažnija, bolje izbacuje iz organizma biopatogenu energiju suvoće, koja dovodi do „sasušivanja me­ s a " i teže pokretljivosti zglobova. Vlažna sauna, u kojoj je vazduh, prema recima A.N.R.Sančesa, autora prvog iscr­ pnog traktata o ruskoj banji, „toliko t o p a o . . .kakvim ga samo telo prihvata", veoma je korisna za lica sa konstitucijom „Vetra" i starije ljude. Klima u evropskom delu Rusije nije tako surova kao na Severu, radi Čega nema potrebe ni za j a k o m vrelinom, niti za s u v o ć o m . Uz to su naučnici-lekari, svestrano istraživši banj­ sku terapiju sa različitim stepenom vlažnosti i temperature, došli do zaključka, d a j e za organizam korisnija vlažna para čija je temperatura do 100"C.
172

Kontrainđikacije. Akutni stadijumi bilo kojih oboljenja; komplikacija hroničnog oboljenja sa povišenom tempera­ turom; bolesti srca - endokarditis, miokarditis, perikarditis, upala koronarnih sudova; srčana oboljenja sa s i m p t o m i m a tahikardije i svih oblika hipertonije koja prate srčane i bu­ brežne m a n e ; malokrvnost, j a k o izražena skleroza kivnih sudova, epilepsija. Sada se zaustavimo na veoma važnom pitanju - kako se ponašali posle terapije u banji (sauni)? Z b o g toga što za j e d n u seansu čovek znojenjem izgubi od 500 do 1500 grama vode, kod njega se javlja potreba da pije. Mnogi posle saune piju čaj, pivo i tome slično. To nije dobra varijanta, m o ž e se postupiti pravilnije. Gubitak vode iz organizma daje široke mogućnosti za obnavljanje organizma pomoću terapije sokovima. Gubitak, vi gubite teČnost sa šljakom i drugim štetnim materijama, a upotrebljavajući sveže iscedene sokove od povrća i voća, uzimate čistu, struktuiranu, zasićenu bioplazmom i biološki aktivnim materijama tečnost. To je velika razlika. Pri čemu se sve odvija prirodno, bez lomova, za razliku od terapije detoksikacije organizma, opisane u knjizi „Čišćenje orga­ n i z m a " , koja zahteva prekomorsko (uvozno) voće (limun, M Š ) i vlastitu životnu snagu: vi tri dana uzimate purgative i sedite na klozetskoj šolji, ispuštajući iz sebe 3-4 litra za­ g a đ e n e tečnosti. Uradivši jedanput slično čišćenje, to ćete teško hteti da ponovite. Posećujući saunu (banju) 2-3 puta nedeljno, vi ćete za svega tri nedelje izvršiti odgovarajuću detoksikaciju i uživati u toploj pari (2-3 ulaska po 5-10 minuta svaki), bodriti se posle hladne vode i zasladivati se božanstvenim ukusom iscedenih svežili sokova. Prema tome, posle banje (saune) odmah pripremite i ispijte 0,5 litra, može i više, soka od šargarepe, ili j a b u k o v o g i soka od cvekle (450 ml jabukovog i 50 ml soka od cvekle) ili drugih sokova prema godišnjem dobu. Zatim možete jesti salate i kaše. U toku dana ispijte j o š toliko soka. Narednih dana, posle saune, pridržavajte se pravilne ishrane.
173

Mi smo sa vama došli do kraja poglavlja. Neosporna važnost, efikasnost, dostupnost i jednostavnost p r i m e n e čine v o d e n e terapije j e d n i m od veoma snažnih prirodnih lekovitih faktora. Najveća glupost je ne koristiti to bogatstvo. Ali da se ne bi „opekli na vodi", ponovićemo j o š j e d a n p u t o s n o v n a pravila primene vodenih terapija, koje su krajnje savesno proverili naši preci. Toplo kupanje završite prohladnim. Topla voda iscr­ pljuje i opušta (Inj); hladna stimuliše i jača (Jan). Kombi­ nacija toplog i hladnog čelici telo i p o t p o m a ž e zdrav razvoj (lnj i Jan su uravnoteženi). Primenjujte hladne terapije na toplo telo. Ako ne poštujete to pravilo, naročito u hladno godišnje doba, to će ranije ili kasnije biopatogena energija suvoće ili hladnoće prodreti u vaše telo i prouzrokovati neprijatnosti. Malo ko z n a , da je najočeličeniji čovek savremenog sveta Porfirij Ivanov, koji voli i obožava hladnoću, uvek j e d n o m nedeljno u kući (stanu) primenjivao pravu saunu da bi isterao tu energiju. Ne brišite se posle vodenih terapija. Na granici sredine stvara se posebna aktivna zona, u kojoj su energetski procesi znatno jači, nego u dubini. Kada se mi ne brišemo, ti čudo-procesi daruju organizmu dopunsku energiju. Z a t o posle, bilo koje v o d e n e terapije, uđite u toplu prostoriju bez pro­ maje i aktivno se krećite, zagrevajte i sušite. M o ž e se obući odeća na mokro telo. Osim toga, dolazi do r a v n o m e r n e i pravilne raspodele prirodne toplote. Prema mišljenju S. Knejpa, „unutrašnja toplota tela konsti vodu koja se nalazi na spoljašnjim pokrivkama (koži, MS) kao materijal za stva­ ranje najintenzivnije toplote". Na jaku vrelinu ne doda/i te jaku hladnoću. Ako postoji vrelina od upale (dotok krvi), tada treba postupati na sledeći način - ne uništavati je j a k o m hladnom terapijom, već krv raspodeliti po ćelom telu obavljajući vodenu terapiju na suprotnom delu tela. Na primer, ako vas usled vrućine boli glava - stavite obloge na noge.
174

Hladne terapije koristite češće, nego tople. Hladna kupanja i polivanja pravilnim postupkom stimulišu naš orga­ nizam. O n a se mogu obaviti dva puta u toku dana, a u toplo godišnje doba i više puta. Toplo kupanje potpomaže čišćenje kože. Z b o g toga, što se u n o r m a l n i m uslovima za 24 časa, luči 500 grama znoja kroz pore, treba ga sapirati. Stoga je potrebno da se sva­ kodnevno tuširate toplom vodom, završavajući terapiju sa hladnom. Za 24 časa, u prošeku, odumire i obnavlja se 1/20 deo k o ž n o g pokrivača. Potpuno obnavljanje kože traje 10-20 dana. O d u m r l e , orožavele ćelije stvaraju sloj, koji otežava disanje kroz kožu i izlučivanje šljake (nečistoće). Uz to, o d u m r l e ćelije predstavljaju hranljivu sredinu za mikroor­ g a n i z m e . S t o j e veći sloj odumrle kože, to su bolji uslovi za kolonije mikroba. Da bi to sprečili, negujte svoju kožu, j e d a n p u t nedeljno primenjujte vruće kupke ili idite u saunu. Zimi se to m o ž e raditi dva puta nedeljno, izbacujući ujedno suvoću i hladnoću. Topla voda rastvara, a hladna — odstranjuje. Koristite te osobine vodenih terapija u borbi sa svojim oboljenjima, kao s t o j e to radio P. Ivanov. „Jer šta sam ja otkrio: ne samo da banja, sauna čisti, već i hladnoća mete (čisti) j o š bolje sluz iz organizma, svaku nečistoću. Ah, deco moja draga! Kada bi vi znali, šta je to h l a d n o ć a ! Kakva je to sila (snaga), kakva radost, kakva blagodet! K a k o ona leci, kako ona čisti, kako ona jača svaku ćelijicu i pobuđuje centralnu ćeliju mozga i čitav nervni sistem, svaki kapilar! Kako daruje sreću i zdravlje!" Ako toplota u vašem telu izaziva destruktivne procese, vezane za raspad, rastvaranje, tada hladnoća, suprotno - vrši strukturizaciju telesnih struktura sa izbacivanjem napolje svega suvišnog. I stvarno, voda iz sebe izbacuje sve prilikom ključanja i zamrzavanja. Primenjujući vodene terapije, uvek imajte u vidu svoju konstituciju. Licima sa konstitucijom „ S l u z i " bolje o d g o 175

varaju tople i suve terapije; sa konstitucijom „ Ž u č i " - umerene; sa konstitucijom „Vetra" - vlažne i tople. Stariji ljudi treba češće da obavljaju vodene terapije sa zagrevanjem celog organizma i kontrastne (tipa toplo-hladno-toplo-nakratko hladno ili prohladno). Redovne vodene terapije, naro­ čito kontrastnog karaktera, potvrdiće d a j e autor u pravu.

GLADOVANJE

Čovek je odlučio da samostalno praktikuje gladova­ nje. Od čega treba početi? Svaka praksa, pa i gladovanje, počinje od teoretske pripreme. Pre nego što nešto uradi, čovek treba da, s t o j e moguće više, upozna predmet njego­ vog interesovanja. Čitav prvi deo ove knjige sadrži potrebnu informaciju za samostalno primenjivanje gladovanja. Kada su j e d n o m od vodećih specijalista po gladova­ nju G.A.Vojtoviču postavili pitanje, može li se gladovati samostalno u domaćim uslovima, on je odgovorio: „Drevna civilizacija nije imala bolnica. Z a t o su se svi metodi lečenja, između ostalog i lečenje gladovanjem, sprovodili u d o m a ­ ćim uslovima". Sledeće pitanje, koje, po pravilu, interesuje ljude koji žele da praktikuju gladovanje j e : postoje li kontrainđikacije u lečenju gladovanjem? Ako se obratimo medicinskoj pra­ ksi, kontrainđikacije u lečenje gladovanjem su: • Kod žena - druga polovina trudnoće i period dojenja. • Poođmakli stadijumi tuberkuloze sa nepokretnošću. • Poođmakli stadijumi kancerogenih tumora sa nepo­ kretnošću. • Poođmakli stadijumi kancerogenih oboljenja krvi sa nepokretnošću. • Poođmakli stadijumi difuznih oboljenja vezivnog tki­ va sa nepokretnošću.
176 177

• Niz psihoneuroloških oboljenja u stađijumu nepokretnosti ili slaboumnosti (senilnosti, MS). • Rasprostranjeni gnojni procesi unutrašnjih organa (abscesi, gangrene i neki drugi). Relativna kontraindikacija je nepokretnost ljudi kod bilo kojeg oboljenja. Ali to ne znači, da se kod takvih ljudi ne može postići pozitivni efekat pri spro vođenju le­ ce nj a gladovanjem. U slučaju, kada su svi metodi i sredstva iscrpljeni, cei i shod no je sprovesti gladovanje čak i u nepo­ kretnom stanju. Pri lome se može postići ubedljiv pozitivan lekovit efekat.

P R E T H O D N A PRIPREMA
Prvo, što vam savetujem je - da pomoću različitih terapija čišćenja rasteretite svoj organizam, oslobodivši se od najočiglednijih nečistoća (šljake). Pomoću klistira očistićete debelo crevo od ekskrementnog kamenja i druge patologije. Gladovanjem neće više dolaziti do snažnih izbacivanja iz njega, što će uštedeli energiju za drugi lekoviti rad u organizmu. Čišćenje jetre pomoći će vam da izbegnete krizna stanja za vreme gladovanja, kada m o ž e izlaziti kamenje kao rezultat snažnog efekta izbacivanja žuči, stara žuč i tome slično. Primena terapija sa parom (sauna) ođstraniće veći deo toksina, koji se nalaze u tečnim sredinama organizma. Terapija sokom pomaže da se učvrsti taj uspeh, dopunski ispere vezivno tkivo i izleče bubrezi. Preporučujem vam da promenitc ishranu u korist biljne hrane. Odustanile od veštačkih (torte, poslastičarski kolači, čokolada, bombone i tome slično) i pomešanih produkata (sendviči, pica, krompir sa mesom i tome slično). Postavite sebi pravilo da ne jedete noću i da ne pijete odmah posle jela. Tek tada izbacivanje šljake pri gladovanju neće biti tako snažno, i vi ćete lako podneti gladovanje, odmah ćete početi da čistite svoj organizam na ćelijskom nivou.
178

A sada porazgovarajmo o tome, kako je najbolje steći vlastito iskustvo. Ovde s e j a slažem sa 50-godišnjim isku­ stvom gladovanja velikog autoriteta Pola Brega, dopunivši ga nekim posmatranjima vlastite 10-godišnje prakse. Evo šta on piše u njegovoj knjizi „Čudo gladovanja": „Ja sam često posmatrao, kako su ljudi otpočinjali sa glado­ vanjem na period, koji sam ja približno odredio 21-25 dana. Ali, u prvih šest dana, dolazilo je do pokretanja m n o g o toksičnih materija, da sam odmah prekinuo gladovanje. Č o ­ vek podvrgnut gladovanju, podvrgavao se zatim prirodnoj dijeti i nakon nekoliko nedelja proba se ponavljala. Ali ako se ponovo oslobađalo odviše otrova, tada se gladovanje ponovo prekidalo. Navešću još jedan uzrok, zbog čega sam ja protiv dužeg gladovanja, ako se ono sprovodi bez nadzora specijaliste. Prosečan čovek je ne samo zaražen toksičnim otrovima kao rezultatom nepravilne ishrane, zagađenosti vazduha i vode hemijskim otpadima i solima, već i ostacima mnoštva lekova koje uzima, a koji se duže vreme zadržavaju i talože u njegovom tkivu. Stoga je dugotrajno gladovanje za čišćenje organizma teoretski dobro, ali u praksi nije". Komentar: Taj fenomen početnog izbacivanja šljake (nečistoća), bez prethodne pripreme, preopterećuje sistem /;i izlučivanje, „blokira" i prekida gladovanja. To možete uspešno savladati pomoću prethodnog čišćenja organizma po m e t o d i m a izloženim u mojim knjigama. ,,U svojoj praksi ja sam postizao najbolje uspehe krat­ kotrajnim gladovanjem. Pri 24-36-časovnom gladovanju to­ kom nedelje dana, uočio sam da se organizam čisti. Pri­ državajući se programa ishrane samo prirodnim produktima, Čovek koji želi da postigne životnu sposobnost i dugovečnost, može se za nekoliko meseci pripremiti za gladovanje od 3 do 4 dana. Posle četiri meseca svakonedeljnih glado­ vanja i nekoliko tro-, četverodnevnih gladovanja čovek je spreman za sedmodnevno gladovanje. Do tog vremena, veća količina toksičnih materija biće odstranjena iz organizma".
179

Komentar: pomoću prethodnog načina čišćenja orga­ nizma, vi ćete moći gladovati neradnim danima (jedanput u dve nedelje) 24-36 časova, a nakon 1-2 meseea početi praktikovati dvodnevna, trodnevna gladovanja jedanput u lunarnom mesecu u 11 ili u IV fazi. Posle 2-3 meseca odgo­ varajućeg programa gladovanja, bićete spremni za 5-7-dnevno gladovanje. Vi ćete već imati dovoljno vlastitog iskustva.

S P R O V O D E N J E 24-, 36- I 4 2 - Č A S O V N O G GLADOVANJA Sa 24-časovnim gladovanjem treba započeti posle do­ ručka j e d n o g dana do doručka sleđećeg dana i praktikovati ga neradnih dana. Ne preporučuje se gladovanje od večere do večere. Jedenjem preko noći poremetiće Čitav efekat gladovanja z b o g toga, što ne uzimate u obzir bioritme rada probavnih organa. U periodu gladovanja, vi se uzdržavate od bilo koje tvrde (čvrste) hrane i voća, a takode i od sokova iz voća i povrća. U tom periodu, može se piti obična, namagnetisana, protijeva ili đestilisana voda. To je „klasično" sprovodenje gladovanja. Ako se pije urin i voda ili samo urin, to je urinsko gladovanje. Ako se uopšte ne uzimaju nikakve te­ čnosti, to je „ s u v o " gladovanje. Za slaba i neodlučna lica moguć je jedan izuzetak (i s a m o jedan prvi put) u 24-časovnom gladovanju. U čašu destilisane vode može se dodati jedna trećina čajne kašičice prirodnog meda ili jedna čajna kašičica limunovog soka. Ti dodaci dejstvuju kao rastvarači toksičnih materija i sluzi. To se radi z b o g toga, da bi voda bila ukusnija i da bolje rastvara sluz i toksične materije. Vaše 36-časovno gladovanje treba da počne posle ve­ čere i da traje noć, dan, noć i da se završi sa d o r u č k o m .
180

Vaše 42-časovno gladovanje treba da počne posle ve­ čere, traje noć, dan, noć i završava se u 12 časova danju. Sva pravila za 36- i 42-časovno gladovanje analogna su gore opisanim za 24-časovno gladovanje. Zavisno od konstitucije, možete praktikovati „klasi­ č n o " , urinsko ili „ s u v o " 24-36-42-časovno gladovanje, je­ danput u dve nedelje u neradne dane. Možete gladovali i u drugim pogodnim danima lunarnog ciklusa. Z b o g toga, što se u tim periodima gladovanja j a k o akti­ viraju emocionalni osećaj i nestrpljenja, gladi, uznemirenosti i t o m e slično, važno je održavati svoj moralni duh na vi­ s o k o m nivou. Kako to uraditi? Kada vas obuzimaju ne­ gativne emocije, istisnite ih drugim, pozitivnim - steničnim emocijama (koje daju snagu). To će vam pomoći da disciplinujete svoje osećaje i trenirate voljne osobine koje su odgovorne za jačanje životne snage. Postarajte se, za vreme gladovanja, da se radujete tome, jer, samo za jedan dan gladovanja, vi čistite svoj organizam i aktivirate zaštitne sile. Misao o tome, da stvarate telo koje ne stari, oslobođeno od bolesti i umora, sposobna je da održava visok moralni duh za vreme gladovanja. Odbacite od sebe samosažaljenje i bilo kakve negativne emocije za vreme gladovanja. Svaki dan za vreme gladovanja ponavljajte: 1. O v o g dana ja sam predao svoje telo Životnoj sili radi unutrašnjeg čišćenja i obnavljanja. 2. Svakog minuta gladovanja ja izbacujem šljaku i otrove iz fizičkog tela. Svaki trenutak gladovanja čisti moj u m . Ja postajem srećniji i energičniji (može se reči - bezbrižniji i prirodniji). 3. Iz časa u čas ja jačam svoj organizam. 4. Pri gladovanju ja primenjujem isti metod duhovnog, fizičkog i u m n o g čišćenja, kojim su se vekovima koristili Veliki Učitelji. 5. Za vreme gladovanja ja potpuno kontrolišem svoje osećaje. Nikakav lažni osećaj gladi, žalosti, teskobe neće me primorati da prekinem gladovanje. Ja ću uspešno da završim svoje gladovanje, jer verujem u Boga, u Božju silu koja struji iz dubine mog organizma.
181

Ponavljajući te reči, vi upravljate svojini organizmom. Upravljanje se vrši kroz spoljašnju manifestaciju. Ne do­ zvolite nikome da negativno utiće na vas, podmećući ,,emocije-diverzante . Ne razmatrajte svoj program gladovanja sa drugovima, rođacima i poznanicima! Gladovanje je isklju­ čivo lični postupak čoveka sa njegovim osećaj ima, e m o ­ cijama, stegama i ambicijama uma. Budite nepokolebljivi i istrajni u svojim namerama i razmišljajte o čudesnim re­ zultatima koji se postižu gladovanjem. U sebi trijumfujte (likujte). Emocionalna uzvišenost omogućava da se, iz Vasione sa vakumskog nivoa, crpi posebna vrsta (oblik) energije koja je u osnovi čovekovog bića. Ne obučava bez razloga drevnotibetska tradicija, da se u osnovi čoveka nalazi „telo ek­ staze", koje hrani uzvišena radost. Ako vi sve poteškoće gla­ dovanja počnete da preživljavate sa pozitivnom emocio­ nalnom obojenošću, vi ne samo da ćete lako proći kroz potpuno gladovanje, već ćete i brzo očistiti spoljašnje ma­ ni fešto vanje. Neka vam za vreme gladovanja, kada vam je teško, kada ste opušteni (slabi), ošamućeni intoksikacijom i smatrate se usamljenim i nesrećnim, dođe misao: a zar ja nisam na­ pušten! Obrnuto, Božanska Sila odmah se odazvala na moju dobrovoljnu strpljivost. Ona se trudi da u mom organizmu izbacuje nečistoće, obnavlja svaki organ i svaku ćeliju mog organizma. Ta misao treba da izazove kod vas buru osećanja i suze zahvalnosti, strahopoštovanja, ljubavi, koje će poteći po­ tocima (bujicama) koji čiste dušu. To je glavna tajna gla­ dovanja i njegove neobične efikasnosti.

punski će ljut ukus prostimulisati probavim funkciju orga­ nizma. Sada ste spremni za uzimanje hrane. Prvo jelo treba da bude salata od svežeg povrća sa­ stavljena od narendane šargarepe i narezanog kupusa (kao začin možete upotrebiti limunov sok). Salata će dejstvovati u želudačno-crevnom traktu kao metla. Ona će aktivirati rad mišića želuđačno-crevnog trakta. Posle salate treba da sledi j e l o od kuvanog povrća. To može biti kuvana cvekla, blago dinstan (obaren) kupus, svež đinastani paradajz bez hleba. Ne treba izlaziti iz gladovanja sa takvom hranom, kao što je meso, mleko, sir, maslac, riba, a takode orasi ili semenke. Prvi obrok hrane treba da se sastoji od salate i k u v a n o g povrća. Kod drugog obroka hrane može se, uporedo sa salatom od povrća (zimi povrće blago đinstati), upotrebljavati hleb od proklijalog zrna (lica sa konstitucijom „ S l u z i " ) , a može i supa od proklijalog zrna (lica sa kon­ stitucijom „Vetra"). Ako se izađe iz gladovanja sa sokom od šargarepe ili s o k o m od jabuke i cvekle, to će izazvati proliv i dopunski očistiti jetru i žučni mehur od stare žuči. Zimi kao z a m e n a za sok m o ž e se upotrebiti odvar od trava sa medom. Ako tokom prvog-đrugog dana nemate urednu stolicu, ili je ona tvrda u vidu „ o r a h a " i povreduje anus, uradite sledeće. N a m a ž i t e celo telo, posebno kista maslinovim uljem i pre nužde uradite klistir sa 100 grama običnog ili ukuvanog urina. To dobro pomaže kad postoje napisi i ne na anusu ili manji hemoroidi.

IZLAZAK IZ 24-, 36- 1 4 2 - Č A S O V N O G GLADOVANJA Da bi se izbacili toksini i šljaka iz usne duplje, uradite sledeće. Koricu hleba natrljajte češnjakom, dobro sažvaeiie i ispi j unite. Vaš jezik će se očistiti i postaće roze boje. Do182

S P R O V O Đ E N . I E 3-, 7-1 10-DNEVNOG GLADOVANJA Prvih 3-5 gladovanja u trajanju od tri i više dana treba sprovoditi u komfornim uslovima. Treba da omogućite da se odmarate, u bilo koje vreme, kada osetite da šljaka (neči­ stoća) dospeva u krvotok i izaziva intoksikaciju u orga183

nizinu. Obično se u tom periodu oseća nemoć, i treba imati mogućnost (uslove) da se pri legne. Treba se opustiti i mirno ležati u postelji dok životna sila ne obnovi vašu snagu i ne odstrani šljaku iz krvi. Taj period tegobe (diskomfora) će proći, kad se šljaka izbaci iz vašeg organizma.

belo crevo u tom slučaju se ne javlja i vi ćete se bolje osećati u procesu gladovanja. Dalje, možete proći bez klistira tokom trodnevnog gla­ dovanja, odnosno primenjivati ih svaki drugi dan tokom 7- i 10-dnevnog gladovanja. Češće je (jedanput dnevno, dvaput dnevno) necelishodno, zbog toga, što šljaka i žuč ne uspevaju za to vreme da se nagomilaju u debelom crevu, a cesti klistiri neće dati taj rezultat koji se očekuje. U tom slučaju Breg je u pravu. Na taj način, terapija klistiranja za vreme 7-10-dnevnog gladovanja svaki drugi dan potpuno je opra­ vdana, svakodnevno - zamarajuća i nasilna, a j e d a n p u t u toku tri dana - nedovoljna. Posteljni režim veoma je poželjan za vreme pivog tro­ d n e v n o g gladovanja. To omogućava životnoj sili da radi na detoksikaciji i unutrašnjem čišćenju. Ako želite da prošetate na svežem vazduhu ili da idete na sunčanu kupku (kvarcovanje, MŠ), to radite samo u tom slučaju, ako osećate da imate dovoljno snage. Ne primenjujte dugotrajno kvarcovanje, jer ono stimuliše aktivnost organizma na autolizu koja o d u z i m a mnogo energije. Prekomerna fizička aktivnost u tom vremenu takode će vas zamorili. Ne radite ništa, što bi moglo da troši vašu energiju! Pol Breg se seća: „Tokom mnogih godina pričao sam mojim učenicima, da se najbolji rezultati kod trodnevnog i de­ setodnevnog gladovanja postižu pridržavanjem posteljnog režima. Ako čovek koji gladuje više spava, tim bolje. A k o ne m o ž e da spava, tada se jednostavno opušta. U tom periodu dobro je ne raditi. Ne mislite o svojim problemima, i pot­ p u n o se oslobodite suvišnih misli". Komentar. San najbolje potpomaže jačanje spoljašnjih manifestacija. Ali dalje, u toku tih 3-10 dana život treba da se odvija uobičajeno s tom razlikom, što vi ne jedete već ujutro i uveče sprovodite odgovarajuće terapije. Ako se tako ne postupa, tada je veoma teško odabrati specijalno vreme za redovno gladovanje jedanput mesečno (3-dnevno) ili j e 185

U L A Z A K U 3-, 7-1 IO-DNEVNO GLADOVANJE Ulazak u 3-, 7- i 10-dnevnog gladovanje može se ostva­ riti različito. Varijanta — i. Ujutro ne jedite, samo pijte vodu. Sve što se nalazi u vašem debelom crevu, vremenom će se samo odstraniti kroz pluća i anus. Ali, dok se to ne desi, iz debelog creva će u krv dospevati materije koje usporavaju prelazak organizma na unutarćelijsku ishranu i poslužiće intoksi­ kaciji. Reči Pola Brega: „Ja ne verujem u purgative ili klistire za v r e m e gladovanja. Ne verujem ma kakvom nasilju nad prirodom, a primena klistira, po mom gledanju, većim delom je neprirodna. To se odnosi i na uzimanje bilo kakvih purgativa. Creva imaju svoja vlastita sanitetska i antiseplična sredstva, i ostatak hrane, koji se nalazi u crevima pre početka gladovanja, neutralizovaće se pre završetka gladovanja. Izlučujući sistem prirode je savršen, ako se ne ometa njegov prirodni rad", opravdano za lica koja imaju zdrav probavni trakt i najmanje jednogodišnje iskustvo u gladovanju, u periodu gladovanja do tri dana. Varijanta - 2. Ujutro uzmite purgativ, ili uradite neko­ liko većih pročišćavajućih klistira, ili — Šank Prakšalanu (ta terapija sadrži u sebi jače strane purgativa i klistira. Njen opis nalazi se u knjizi „Čišćenje organizma"). Kao rezultat toga, naglo ćete prekinuti vezu sa hranom i brzo ćete preći na unutarćelijsku ishranu. Moguća autointoksikacija kroz de18-1

danput u tri meseca (7-10-dnevno). Z b o g toga čitav sistem gladovanja biće neostvariv. Na osnovu svog iskustva ja ću reči - gladovanje nije tako značajna stvar, da bi se samo njemu posvetilo 7-10 dana u kvartalu, a jedanput godišnje i više od 20 dana. To je vaš život - živite i gladujte. Radite svakodnevne poslove u j o š većem obimu, nego ranije. Rad (trud), stvaralaštvo vam odvlači misli (skreće pažnju) od hrane, i vi ćete za jedan dan gladovanja uraditi više, nego za v r e m e dva-tri dana normalnog režima ishrane. Ali to je m o g u ć e samo, kada ste prethodno očistili organizam, re­ d o v n o gladovali j e d a n p u t u dve nedelje po 24-42 časa oko pola godine i pravilno se hranili između gladovanja. Izlazak iz trodnevnog gladovanja približno je isti, kao i za 24-42-časovno gladovanje.

Kao dopunski argumenat, navešću primer aktiviranja p r o b a v n o g sistema novorođenčeta. On se aktivira mlezivom (prvo mleko posle porođaja, MS), a potom ojačava i pro­ bavlja biljne produkte. 2. Ispiti čašu sveže isceđenog soka od šargarepe. Boja soka od šargarepe stimuliše probavne sposobnosti i t i m e daje impuls za uključivanje funkcije probave hrane. Obilje karolina snažno deluje na sluzokožu želudačno-crevnog trakta. Sok od šargarepe ima jaka fitoncidna svojstva, a z b o g obilja prirodnog šećera brzo se probavlja i organizam ga o d m a h koristi. Dopunski on čisti jetru. Ovaj izlazak preporučuju mnogi specijalisti za lečenje gladovanjem. 3. Uzeti četiri-pet paradajza srednje veličine. Oljuštiti ih i razrezati. Staviti ih u ključali! vodu i posudu odmah skinuti sa vatre. Ohladiti i pojesti. Kiseo ukus crvenog paradajza stimuliše probavnu funkciju. Ovaj izlazak iz gladovanja pre­ poručuje Pol Breg. Vaš zadatak je da, od gore opisane tri varijante, izaberete sebi najprihvatljiviju. Moguća je i takva varijanta: leti iz gladovanja izlaziti sa paradajzom, u jesen i u proleće - sa šargarepom, zimi - sa kiselim mlekom. Možete eksperimentisati i izabrati bilo koji drugi izlazak. Toga dana ništa više ne upotrebljavate, osim protijeve vode. Ujutru o s m o g dana pripremite salatu sa narendanom šargarepom i kupusom i iscedite približno polovinu p o m o randže ( m o ž e i bez nje). Posle toga m o ž e se pojesti gusta supa od proklijalog zrna. Tokom dana može se, po želji, piti protijeva voda. Za ručak možete pojesti salatu od narendane šargarepe, narezanog celera i kupusa i popiti pripremljeni j a b u k o v sok. Posle salate mogu se pojesti dva jela od povrća (kuvana) — cvekla, pečena bundeva, šargarepa. Uz to, dobro je dodati lepinju od proklijalog zrna koje ne sadrži škrob (škrob se pretvara u sladni šećer).
187

I Z L A Z A K IZ 7-1 10-DNEVNOG GLADOVANJA U toku sedmodnevnog gladovanja vaš želudac i ceo crevni trakt se smanjuju, a probava hrane delimično se ,,prenosi na nivo ćelija. Sada ga treba polako aktivirati. S e d m o g dana gladovanja, približno oko 16 časova, m o ž e t e postupiti na sledeći način. Uzeti koricu hleba, natrljati je Češnjakom, brižljivo prožvakati i ispljunuti. Ta terapija omogući će vam da očistite usnu duplju od šljake i toksina. N a k o n 15-20 minuta možete početi obnavljati ishranu prema jednoj od dole navedenih varijanti. I. Popiti čašu (200 grama) kiselog mleka. Kiseo ukus energetski stimuliše funkciju probave hrane. On je aktivira na kvantnom nivou. Kisela sredina i mikro­ organizmi o d m a h stvaraju odgovarajuću situaciju u želudačno-crevnom traktu što aktivira pravilnu probavu hrane, pravilnu bakterijsku mikrofloru i stimuliše funkcije varenja u organizmu.
186

Ujutro devetog dana može se pojesti bilo koja sveza voćka ili povrće zavisno od godišnjeg doba (jabuka, banana, sargarepa ili krastavac). Tome se m o ž e dodati lepinja od proklijale pšenice, koju zasladiti medom (ali ne više od j e d n e supene kašike). U toku dana, može se pojesti salata od narendane šargarepe, kupusa i celera, j e d n o toplo j e l o od povrća i jedna lepinja od proklijalog zrna. Večera može biti salata od šargarepe i lišća kupusa, u hladno godišnje doba — sveže skovanog ili sveže zapečenog povrća u toplom stanju (cvekla, bundeva). Počev od desetog dana uz povrće i sveže iscedene sokove m o ž e se dodati kaša od monolitnog zrna od prosa, heljde, pšenice (bez masla). Pridržavajte se takve ishrane tokom sledećih 3-4 dana, a potom se već m o g u u hranu dodavati orasi i malo pretopljenog maslaca. Između 7- i 10-dnevnog gladovanja mala je razlika. Desetog dana oko 16 časova sproveđite izlazak po bilo kojoj od tri varijante, a zatim postupajte po predloženoj šemi ishrane. Zapamtite, da je j e d n o od glavnih pravila izlaska iz gladovanja - da se ne prejedete. Gladovanje od sedam do deset dana je prekinuto, i vi treba da procese čišćenja u organizmu vratite unatrag (na svoje mesto, MŠ). Potrebno je vreme, da organizam prede sa programa đetoksikacije na program zasićenosti. Napominjem vam, da za vreme dužeg gladovanja ne treba da pričate da gladujete, j e r tuđe negativne emocije m o g u narušiti vašu uzvišenu nastrojenost i misli o Božan­ skom čudu, koje se dešava u vašem organizmu za vreme gladovanja. Životna energija izbavlja vas od svega suvišnog: od sluzi, toksina i drugih stranih materija u vašem orga­ nizmu. Pol Breg povodom toga piše: „Gladovanje je za mene toliko lična stvar, da sam, pre više godina, sagradio malu kolibu u Kaliforniji u planinama Santa-Monike nedaleko od kanjona Topanga. U tom dobrovoljnom izgnanstvu Često sam sprovodio svoje gladovanje. Ako imate mogućnosti da
188

se izdvojite na neko usamljeno mesto i sprovedete gla­ dovanje na svežem vazduhu i u samoći, postići ćete predivne rezultate' 1 . Kad dode vreme narednog posta, možete sprovesti 10-dnevno gladovanje. Sledeće godine, ako se budete pri­ državali programa gladovanja 24-36 časova, u neradne dane (dane posta, MŠ), jedanput u kvartalu 5-7 dana, vi ćete moći na Veliki, Božični ili Petrov post ođglađovati 14 dana. Kroz godinu - 21 dan i više. Eto tako, postepeno, vi ćete moći da ojačate životnu snagu i sprovedete potpuno gladovanje. Ponovo savetujem da poslušate preporuke Pola Brega. „Ja neću da ograničavam vaše gladovanje na deset dana. Ali, ja v a m ne savetujem da gladujete više od deset dana, dok ne isprobate m i n i m u m šest desetodnevnih gladovanja sa tromeseČnim pauzama. Sa takvim teretom vi ćete moći uspešno gladovati 15 dana. Pomoću takvog gladovanja vi ćete odli­ čno očistiti organizam. Vi već znate, šta se tu može oče­ kivati. Ako posle toga zaželite da isprobate 21-30-dnevno gladovanje, tada ćete već znati, kako ga sprovesti... D o ­ zvolite mi da j o š j e d n o m istaknem, d a j e gladovanje - nauka. Z a t o se ne prisiljavajte na dugotrajna gladovanja samo radi toga, što od toga očekujete čudesa... Vaša 24-36-časovna jednonedeljna gladovanja, trodnevna i četverodnevna gla­ dovanja j e d n o m mesečno i sedmodnevna i desetodnevna gladovanja j e d n o m u tri meseca obogatiće vas takvim isku­ stvom, koje će vam omogućiti da se pripremite i za dugotraj n ij a gladovanj a".

189

LEČENJE BOLESTI U STARIJEM DOBU

P R O F I L A K S A E M O C I O N A L N I H STRESOVA
Pre nego što počnemo opisivanje prirodnih i najefi­ kasnijih načina tečenja gore navedenih oboljenja, poraz­ govarajmo o primarnim uzrocima tih oboljenja. Jedan od najglavnijih uzroka predispozicije (sklonosti) bilo kojim oboljenjima je - emocionalni stres. Ako je čovek emocionalno nestabilan, nervozan, ne­ prekidno se „nasWuje?' preživljavanjima na poslu, u kući itd., ni o kakvom zdravlju ne može biti reči. Prema tome, prvo se treba pribrati i početi trezveno odnositi prema oko­ lini. Sledeći korak u borbi sa emocionalnim stresovima je — fizičko opterećenje. O n o pomaže čoveku da se isprazni, opusti. Kao fizičko opterećenje dobro će doći opšte dostupne šetnje, lagano trčanje, vežbe sa ručkama. To vam pomaže da mirno spavate i da se ne uzbuđujete zbog sitnica. Ako kod vas postoje jake emocionalne stege, tada pri­ menjujte metodu Čišćenja spoljašnjih manifestacija. Ona će vam pomoći da se oslobodite emocionalnih starudija (os­ tataka) i da osetite unutrašnju slobodu i nezavisnost. Evo j o š nekoliko preporuka protiv emocionalnih stresova. Ishrana kod stresa treba da bude zasićena biološkim aktivnim materijama: vitaminima, mineralnim solima, fermenlima i tome slično. U ishrani svakodnevno upotreblja­ vajte hleb ili supu od proklijalog zrna. Oni sadrže kompleks vitamina B. Sveže salate od listova povrća snabdeće vaš organizam vitaminom C u obliku, koji obezbeduje poste­ peno doziranje organizma. Vitamin C jača imuni sistem, javlja se kao antioksidant i antistresni agens. Celuloza po­ vrća poslužiće kao „ h r a n a " za mikroorganizme, koji obita­ vaju u debelom crevu i za nas proizvode vitamin B 1 2 i niz drugih važnih biološki aktivnih materija. Sa vitaminom A u obliku beta-karotena obezbediće vas sok od šargarepe. Pri stresu neophodan je vitamin E koji se nalazi u hlebu od
191

Na osnovu statističkih podataka, sakupljenih iz mnogih zemalja sveta, otkrivene su osnovne (glavne) bolesti od kojih umire najveći broj postarijih ljudi (uzrasta od 55 do 65 godina). Prvo mesto zauzimaju srčano-vaskularna oboljenja. To su uglavnom išemijsko oboljenje srea, hipertonija, oštećenja krvnih sudova mozga i neka druga oboljenja srca i krvnih sudova. Najčešće ljudi umiru od išemijske bolesti srca (ovde su i slučajevi smrtnosti od infarkta miokarda) i oštećenja krvnih sudova mozga. Pri tom Češće umiru od išemijskog oboljenja srca, nego od oštećenja krvnih sudova mozga. Drugo mesto zauzimaju kancerogeni tumori. To je ugla­ vnom rak pluća, rak mlečne žlezde (dojke, MŠ), želuca i vrata materice. Dalje nastaju takvi poremećaji i oboljenja postarijeg i staračkog doba, kao što su povećan apetit, gojaznost, šećerni dijabetes, klimaks, ciroza jetre, aktivni reumatizam.

190

proklijalog zrna, više nego dovoljnoj količini. Osim toga, upotrebljavajte iscedene sveže sokove i salate od povrća, u kojima ima mnogo kalcijuma i magnezijuma i koji imaju opuštajuće dejstvo, a smiruju i nervni sistem. Od drugih hranljivih dodataka koristan je pivski kvasac, riblje ulje. Za borbu protiv stresa veoma dobro pomažu lekovite trave. M n o g e od njih imaju svojstvo opustanja i smirivanja: šlemnik ( S c u t e l l a r i a ) , hmelj, kamilica, srdačica (leonurus cardiaca), strastocvet (passiflora), valerijana, ružmarin, žal­ fija, ljuta nana (mentha piperita). Čaj od smese šlemnika, potplotuše-mačje trave (nepeta cataria) i hmelja - pređi vno sredstvo za smanjenje napetosti. Rastavić je izvor kalcijuma i silicijuma, kao i slama od ovsa, a posebno preporučuju lucerku da se doda drugim travama, j e r je ona bogata hranlj ivini materijama i dobro čisti organizam. Limunska nana (metha pulegium) podiže raspoloženje i smanjuje napetost, a ta ista svojstva ima i sporiš (verbena), dok venerina cipelica-žavornjak (cypripedium, delphinium consolida) otkla­ nja uznemirenost. Zenj-šenj (panax ginseng), aralija (aralia) i maslačak tonizuju (okrepljuju). Bobice kleke jačaju nerve, poboljšavaju rad mozga; gospino zelje (kantarion) smiruje, a bela imela (viscum album) hrani nerve. Mitnik (pedicularis pal us tri s, pedicularis Kaufmannii pinzger) ima blago relaksirajuće dejstvo i pomaže protiv glavobolje i migrene, prouzrokovanih emocionalnim naprezanjem. Evo j o š nekih važnih saveta za ishranu. Jedite po m o ­ gućnosti najkvalitetniju hranu, izbegavajte šećer, proizvode od fino mlevenog brašna, kofein, alkohol, prženo i napitke tipa kole. Uzroci stresa mogu biti mlečni produkti, koji često izazivaju alergiju. Ne upotrebljavajte ih tokom nekoliko nedelja i posmatrajte kako će se to odraziti na vaše stanje, zatim ih ponovo postepeno unosite u vaš dnevni obrok i pratite reakciju organizma. Alergiju mogu izazvati i drugi produkti, naročito čokolada, paradajz (sok od paradajza, M Š ) , jaja i začini, koji se nalaze u obrađenim produktima,
192

između ostalog i meso. Umesto šećera ili njegovih veštačkih z a m e n a , upotrebljavajte med: šećer izaziva nervozu. Ako imate hipoglikemiju, pridržavajte se preporuka koje su o v d e date - promene nabolje mogu biti ogromne. Jedite monolitne produkte, više svežeg povrća, celuloze, jela od monolitnog zrna, ribu, kiselo mleko i sveže voće. Češnjak i crni luk (kako u svežem, tako i u k u v a n o m stanju) smiruju čoveka i jačaju imunitet organizma. Pčelinji cvetni prah, propolis, mleč i med u saću štite od stresa i blagotvorno utiću na imunitet organizma. Svakodnevno je­ dan do tri puta dnevno pijte Čašu vode sa čajnom kašičicom j a b u k o v o g sirćeta i čajnom kašičicom meda. Radi smirenja i opuštanja organizma veoma su dobre odgovarajuće tople kupke u kojima je dodat litar ukuvanog urina, a takode pomažu i različite vrste samomasaže. Za masažu primenjujte eterična ulja geranijuma (geranium pratense), lavande, majorana, lekovite melise (melissa offi­ cinalis), pomorandže, ruže, mandarine, kamilice, muskatne žalfije (kadulje, M Š ) , kedra i bora. Stres smanjuju minerali: kuncit, ružičasti kvare, ćilibar, ametist, tirkiz. Preporučujem vam da što više primenjujete e m o c i o nalno-voljnu motivisanost.

PROFILAKSA I LEČENJE SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA
Išemijsko oboljenje srca (ovde spadaju i slučajevi smrti od infarkta miokarda) i oštećenja krvnih sudova mozga na­ staju, pre svega, usled jakih preživljavanja i uzbuđenja. U t o m e nema ničega začuđujućeg - j e r se emocionalni centri upravo nalaze na tim mestima. Znači, kao lekovito i profilaktičko sredstvo oni moraju, u prvom redu (pre svega), primenjivati metodu borbe protiv stresova.
193

Porazgovarajmo detaljnijeo navedenim bolestima i nji­ hovim uzrocima. Pod išemijom se podrazumeva smanjenje dotoka arterijske krvi u bilo koji deo organizma, organe ili tkiva. Uzrok išemije je suženje ili potpuno zatvaranje (zakrečenje, MŠ) otvora arterije kroz koju protiće krv.Prema m e h a n i z m u nastajanja razlikuju se ungiospastičku išemija, ohturaciona išemija i kompresiomi išemija. Prvi oblik išemije nastaje kao rezultat nadražaja kapilarno-motornih centara. Nadraživači, koji prouzrokuju arte­ rijske spazme, mogu biti emocionalni afekti (strah), hla­ dnoća, hemijske materije tipa adrenalina, vazopresina, opi­ juma i neke druge, bolno dejstvo u vidu traume, a takode bakterije i toksini. Bakterije i toksini mogu se razvijati kod postarijeg čo­ veka samo u tom slučaju, ako njegov organizam truli. Dru­ gim recima, unutrašnja sredina organizma ponierena je pre­ ma truloj strani. Radi njene likvidacije treba primenjivati urinoterapiju, a u težim slučajevima - gladovanje. Drugi oblik išemije nastaje prilikom zatvaranja arterije tromboni ili sužavanjem njenog otvora kao rezultat ateroskleroze, upalnog procesa itd. To ukazuje, da kod čoveka nije u redu sa krvlju, i da se to javlja od ishrane m a s n o m , belančevinastoni hranom. U tom slučaju, nije dovoljna bor­ ba s a m o protiv stresova - mora se promeniti ishrana i pro­ čistiti krv. Da ne bi bilo problema sa krvnim sudovima (da zidovi ne bi bili krhki-lomljivi, da se otvori ne bi zapušavali holesterinom), treba, u prvom redu, menjati ishranu. Sistem krvoloka čoveka predstavlja, u grubom obliku, distributivni tečni sistem. Zavisno od toga, kakvog je sastava tečnost koja prolazi kroz taj sistem, uočava se pohabanost (istrošenost) kivnih sudova. Na primer, agresivne materije rastvorene u tečnosti, dejstvuju na zidove sudova lepljive potpomažu začepljavanje. Mineralne materije, koje su podvrgnute termičkoj obradi (na primer, kalcij um koji se
194

sadrži u produktima ishrane), talože se u vezivnom tkivu zidova krvnih sudova, čineći ih sve manje i manje ela­ stičnim. Lepljive materije tipa škroba, belančevina a po­ sebno masnoća čine vašu krv lepljivom tečnošću, koja teško prolazi kroz kapilarni krvotok. Ako se slična hrana uzima u toku noći, kada se temperatura tela smanjuje, lepljivost krvi se z n a t n o povećava, što dovodi do narušavanja kapilarnog krvotoka, u prvom redu, u udovima - rukama i nogama. Dnevni obrok obogaćujte isceđenim svežim sokovima, a k a o d r u g o jelo jedile monolitne kaše bez masla sa suvini morskim kupusom (umesto soli), supu od proklijalog zrna. U p o g o d n o godišnje doba vršite čišćenje krvi. Čišćenje krvi otpočnite sa trodnevnom dijetom na soku. Možete je produžiti i do 5-7 dana. Upotrebljavajte iscedene sveže so­ kove od voća i povrća crvene boje: od višanja, od mahovniee, od cvekle, od grožđa, od kupina, od crvenog ku­ pusa. Količina sokova: od I do 3 i više litara dnevno. Upotreba sokova crvene boje nije slučajna. Kao prvo, crvena boja na osnovu svoje posebne energetike i frekven­ cije stimuliše stvaranje krvi. Kao drugo, dolazi do zasićenja organizma spektrom crvene boje, koji „ne p o d n o s i " većinu patologija, naročito rak. I kao treće, sokovi od povrća i voća zasićeni su biološkim aktivnim materijama, koje u orga­ nizmu hronično obolelog čoveka podižu nivo funkcionisanja na oznaku „zdravlje". Eto zašto bolesti, koje se razvijaju kao rezultat sveopšteg kočenja funkcija, brzo nestaju. Izobilje prirodne, aktivne vode koja se unosi sa so­ kovima, omogućava da se brzo izbaci rastvorena šljaka (ne­ čistoće) iz krvi. Da bi pomogli organizmu da bolje izbacuje toksine, uradile kl isti re. Odgovarajuće mere za čišćenje krvi dobro čiste i vaše tečne sredine, limfu. Ako je organizam jak, tada se ta terapija m o ž e pojačati posetoin sauni svakog drugog dana. Posle saune, o d m a h popiti udarnu dozu soka. Proliv, posle toga, označava d a j e bilo uspešno čišćenje jetre.
195

Treći oblik išemije nastaje kao rezultat prezagušenja arterije sa parazitima, tumorom, ožiljkom, stranim telom itd. Protiv o v o g oblika išemije najbolje odgovara urinsko gla­ dovanje. Počnite od b a c i l i rokova (3-7 dana), ali ih praktikujte u dane posta, i vi ćete odstraniti tu patologiju. Kao dopuna gladovanju, pravilno se hranite između gladovanja i redovno sprovodite metodu za resorpciju (splašnjavanje, M Š ) ožiljaka. Posledica išemije je kiseoničko gladovanje tkiva, naru­ šena razmena materija, što se ispoljava na funkcionisanje obolelog organa, i dalje vodi ka njegovoj distrofiji pa i p o t p u n o m raspadu. Možete zaustaviti proces i obnoviti rad obolelog organa primenom metode obnavljanja veze spo­ ljašnjih manifestacija sa fizičkim telom. Radi toga, neo­ p h o d n o je da u obolelom organu izazovete javljanje osećaja toplote, peckanja i hladnoće. Pod infarktom se podrazumeva odumrlost dela tkiva k a o rezultat prekida snabdevanja krvlju. Drugim recima, infarkt je - krajnji slučaj išemije. U tom slučaju možete primeniti metodu Čišćenja krvi pomoću sokova, upotreblja­ vati urin 3 puta dnevno po 50-100 grama i primeniti gla­ dovanje. Za početak glad uj te po 24 časa na svaka 3-4 dana, a zatim po 3 dana na svakih 15 dana (dve nedelje) u neradne dane. Hipertonična bolest ispoljava se u obliku povišenog krvnog pritiska. Ona je posledica promene tonusa kivnih sudova. Uzrok nastanka hipertonije je nervno-psihičko prenaprezanje, česti emocionalni stresovi u radu i u sva­ k o d n e v n o m životu. Radi borbe sa primarnim uzročnicima potrebno je očistiti spoljašnje manifestacije, m o ž e se gla­ dovati, očistiti organizam po potpunom programu (debelo crevo, jetra, bubrezi). Pod aterosklerozom podrazumeva se taloženje Čvrstih masnih tvari na unutrašnjoj površini arterija sa naknadnim
196

stvaranjem zadebljanja vezivnog tkiva - depoa (naslaga a t e r o m a , M Š ) , koji sužavaju otvor arterije. Dalje se pato­ logija može razvijati slično išemiji. Radi borbe sa o v o m bolešću m o ž e se primeniti urinoterapija (piti urin i masirati se u r i n o m ) , gladovanje, promeniti ishrana (pretežno sokovi, salate i kaša bez masla). Veoma dobro pomažu vežbe daoske gimnastike. Pod reumatizmom podrazumeva se opšte infekciono-alergijsko oboljenje sa sistematskim upalnim obolenjem vezivnog tkiva. Proces se može razvijati u zglobovima, srčano-vaskularnom sistemu, a takode u unutrašnjim organima. U razvoju reumatskih procesa izdvajaju se tri osnovna perioda. 1. Period infekcije streptokokama u oslabljenom orga­ nizmu sa pomerenom pH unutrašnje sredine prema truloj strani (obično nastupa posle angine, faringitisa). 2. Period, koji se ispoljava kroz reakciju antigena antitelo na infekciju streptokokama koja se usporeno odvija i p o m a k pH na trulu stranu. 3. Period učvršćivanja alergijske reakcije na trajno (kronično, MŠ) oboljenje u unutrašnjoj sredini organizma. Oboljenje postepeno oštećuje različite delove vezivnog tkiva. U borbi protiv tog teškog oboljenja kao vrlo efikasno pokazalo se čišćenje spoljašnjih manifestacija, urinsko gladovanje po frakcijskom metodu i ishrana u kojoj preovlađuju produkti sa boljim biološkim kvalitetima (vidite poglavlje o napicima, koktelima). Osim toga, potrebno je redovno fizičko opterećenje koje zagreva organizam (tr­ čanje, ručke) i zasićuje ga energijom, potrebnom za borbu protiv bolesti (kineska gimnastika za oblikovanje mišića). Naširoko primenjujte urinoterapiju: piće, komprese (oblo­ ge), masaže.

197

PROFILAKSA I LEČENJE O N K O L O Š K I H OBOLJENJA

tinejđžerskom uzrastu i to redovno upražnjavaju tokom života. Istraživanja pokazuju da dojenje, takode, smanjuje rizik od onkoloških oboljenja koja se javljaju pred klimaksom. Smatra se, d a j e radi sprečavanja raka potrebno hraniti dete majčinim mlekom od četiri do 12-18 meseci. Rizik od raka m l e č n e žlezde, raka jajnika i endometritisa smanjuje se sa povećanjem broja dece. Nastojte da se ne okružujete opasnim materijalima, kao što su azbest, poli vini Ihlorid, DDT. Povremeno gladujte ili čistite jetru (više pomaže gladovanje) radi izbacivanja ma­ terija koje su štetne za vaš organizam. Nemojte ih nago­ milavati. Štitite se od sunca, da bi smanjili rizik pojave melanoma (rak kože). Koristite suncobrane (kišobrane) i kape, izbegavajte sunčanje. Oprezno se odnosite prema kozmetičkoj hirurgiji. Implatanti povećavaju grudi, ali razaraju vaš organizam, j e r predstavljaju stranu spoljašnju manifestaciju. Uz to, oni smanjuju preciznost rezultata mamografije ( m a m o g r a m a ) za rano otkrivanje raka. Izbegavajte sva rendgenska ozračivanja, uključujući i rendgen zuba. Primenjujte zaštitna kontracepcijska sredstva. Ona će vam pomoći da izbegnete rak grlića materice, čijem nas­ tajanju doprinose virusi, koji izazivaju herpes i zaoštrene bradavice na polnim organima. Svakodnevno, ujutro i uveče saperite se i ispi raj te (štrcaljkom) svezi na urinom, a u slučaju pojave izraslina, bradavica i drugog - ukuvanim urinom. Čuvajte emocionalno zdravlje. U profilaktičke svrhe o b a v e z n o čistite spoljašnje manifestacije. Primarni uzrok bilo kog oboljenja, između ostalog i raka, je nekompaktna, oštećena (narušena) spoljašnja manifestacija. Obnoviti ih je - Prvenstveni zadatak.
199

PROFILAKSA Za m n o g e ljude dijagnoza ,,rak» zvuči kao smrtna presuda. Ali zar vi sami sebe niste doveli do takvog stanja. E v o jednostavnih profilaktičkih preporuka, koje omoguća­ vaju da znatno smanjite rizik obolenja od raka i ojačate zdravlje. To se posebno odnosi na žene. Prestanite da pušite bez obzira na to koliko imate godina i koliko ste dugo puši li. Trudite se da ne budete u društvu onih koji puše. Smatra se, d a j e trećina smrtnih slučajeva od raka u vezi sa pušenjem. Pluća sa ranim predtumornim p r o m e n a m a vratiće se u normalno stanje, ako čovek prestane da puši. Ako prestanete da pušite smanjićete rizik od nasta­ janja raka m l e č n e žlezde (dojke, M S ) i grlića materice. Jedite grubu hranu koja je bogata celulozom-vlaknima (povrće, voće i hleb od proklijalog zrna), vitaminom A (šargarepa, krompir, kajsije i spanač), a jedite i različite vrste kupusa (karfiol, beloglavičasti). To će smanjiti rizik od po­ j a v e raka debelog creva. Upotrebljavajte što je moguće manje masnoća (upo­ trebljavajte m i n i m u m masti i masla-ulja pri pripremanju hrane, jedite posno meso, nemasnu ribu i mlečne produkte sa malim sadržajem masnoća). To vas može zaštititi od raka debelog creva i, moguće, mlečne žlezde (dojke). Održavajte normalnu težinu. To će smanjiti rizik od nastanka raka ma­ terice i debelog creva. Redovno se bavite gimnastikom ili trčanjem. To će „po­ punjavati k i s e o n i k o m " vaš organizam, i smanjiti rizik od nastanka raka mlečne žlezde, grlića materice, debelog creva, materice i jajnika. Ž e n e , koje se slabo kreću, obolevaju od raka 2,5 puta češće od onih, koje počinju da vežbaju u
198

LEČENJE Metoda lečenja raka detaljno je opisana u mojoj knjizi „ P o t p u n o čišćenje organizma. Autorski udžbenik". Ovde su dati načini lečenja, koji kompleksnije dejstvujii na tumor. 1. Prekidanje procesa ana plazi je (to jest povratnog ra­ zvoja) i jačanje regulacionog uticaja na ćelije od strane organizma. Radi prekidanja procesa potrebno je ukloniti glavni uzrok stvaranja tumora - energetski zastoj. Odstranivši ga, mi ćemo pojačati kako opštu, tako i lokalnu cir­ kulaciju tečnosti (krvi, limfe) u organizmu; postićemo za­ sićenost tkiva kiseonikom i materijama-regulatorima, obn o v i ć e m o „frekventno-rezonansnu matricu*' spoljašnje ma­ nifestacije. Za ostvarenje tog cilja nama će odgovarati dole navedena sredstva. Metoda čišćenja spoljašnje manifestacije. O v o m me­ todom ćemo sve dovesti u red na nivou polja. Trčanje - efikano pojačava opštu cirkulaciju krvi i limfe u organizmu i na najjači mogući način pojačava kapilarni krvotok. Ako je u stanju mirovanja na 1 kvadratnom mi­ limetru poprečnog preseka mišića otvoreno 30-80 kapilara, za vreme trčanja broj otvorenih kapilara može dostići do 2 5 0 0 ! Fizičko opterećenje aktivira rad nervnog sistema, za v r e m e kojeg se električni impulsi prenose snažnije i m n o g o češće. Električno punjenje unutar organizma, za vreme tr­ čanja, raspodeljuje se ravnomerno. Trčanje aktivira h o r m o nalni sistem organizma, a nastali tok (bujica) krvi sposoban je da ih prenese do najudaljenijih ćelija i da reguliše njihov rad. Za vreme trčanja, hipofiza ne samo da bolje koordinira rad endokrinog sistema, već i proizvodi posebne h o r m o n e endorfine. Kod jednakih doza oni su za 200 puta efikasniji od morfijuma, izazivaju prirodni osećaj blaženstva i ispo­ ljavaju protivbolni efekat na čas vremena posle trčanja! Za v r e m e trčanja m n o g o bolje se ispira šljaka iz oblasti zastoja, neutral išli se kancerogeni, tkiva se zasićuju kiseonikom i u
200

njima se aktiviraju oksidacioni fermenti. Svi gore nabrojani faktori čine fizičko opterećenje, posebno trčanje, snažnim sredstvom protiv raka, naročito u ranim etapama njegovog razvoja. Treba trčati najmanje 30 minuta umerenim t e m p o m . K a o kriterijum intenziteta trčanja služi lako isparavanje (znojenje, M S ) kože. Poznat je slučaj izlečenja od raka pomoću trčanja sa skijama na nogama. Kod jednog čoveka su otkrili rak. Le­ čenje nije pomagalo. Jednostavno dočekati smrtni Čas njemu je bilo nepodnošljivo i on je odlučio da trči sa skijama na nogama, kao što je to radio u bezbrižnoj mladosti. Sunce, vrlo hladan vazduh, radost kretanja, odsustvo saosećajnih pogleda roditelja odvlačili su ga od pomisli na brzu smrt, i on je po čitav dan hodao i trčao sa skijama na nogama. Svakog dana poboljšavalo se samopouzdanje. Postepeno je orga­ nizam ojačavao, i on je potpuno ozdravio! Kontrastna polivanja - drugo sredstvo za pojačanje kr­ votoka. Prethodno, već je ukazano na mehanizam uticaja kontrastnih vodenih terapija na krvotok. To nam omogućava da odstranimo stagnantne pojave u organizmu. Kao d o p u n a t o m e , naizmenično nadraživanje toplotnih i hladnih, a ta­ kode i taktilnih (na dodir,MŠ) receptora kože omogućava da se aktivira regulaciono dejstvo centralnog nervnog sistema, niveliše neujednačenost u raspodeli električnog punjenja (naboja, M Š ) , aktivira rad endokrinih žlezda, poveća imu­ nitet i poveća opšta energetika organizma na osnovu snažnih impulsa sa receptora kože unutar organizma i da se aktiviraju oksidaciono-rege nerišući proces i. Metoda sprovode nj a kontrastnog polivanja je sledeća. Tušem: I minut pod toplom vodom (41-43°C), a zatim 1 minut pod prohladnom (14-15°C). Poželjno je koristiti dve kupke i uvek završiti kontrastno polivanje sa prohladnom v o d o m . U toku j e d n e terapije treba sprovesti 11 i više ciklusa (jedan ciklus - 1 minut tople vode i 1 minut pro­ hladne). Manja količina ne može efikasno sprati telo.
201

Profesor Kacuzo Niši preporučuje kontraslnn polivanja za izlečenje od raka. Ta terapija - jedna je od glavnih u njegovom sistemu lečenja kanceroznih oboljenja. Autor je opisao najefikasnija sredstva za uspostavljanje regulišućeg litica ja organizma na ćelije. U prirodi ne postoje efikasnije i jednostavnije terapije od gore navedenih. Kao dopuna gore navedenom preporučuje se spavati na ravnoj postelji i svakodnevno upražnjavati vežbe za kapilare. Ravna, ali ne meka postelja, preporučuje se zato, što se u tom slučaju mišići potpuno opuštaju, a prema tome, i dobro se snabdevaju krvlju; kičmeni pršljenovi dolaze na svoje mesto i ne pritiskuju nerve i krvne sudove, koji se granaju od k i č m e n o g stuba (preveliko stiskanje tih sudova i nerava pogoršava regulacioni uticaj na organe); stimuliše se rad kože; organi trbušne duplje štite se od spuštanja. Vežbe za kapilare. Ležite na leda, podižite vertikalno ruke i noge i vibrirajte njima. Time stimulišete kapilare u organima, poboljšavate krvotok u ćelom organizmu, potpomažete obnavljanje i cirkulaciju limfe. 2. Likvidacija opšte intoksikacije organizma. Istovre­ m e n o sa otklanjanjem energetskog zastoja potrebno je ot­ kloniti i drugi uzrok — opštu intoksikaciju organizma, koja čini povoljnu sredinu za stimulaciju tumorskog procesa i guši zaštitne sile organizma. Kao što je već bilo reči, intoksikacija u organizmu narasta postepeno i neprimetno (12-18 godina), tečne sre­ dine organizma gube svoja normalna svojstva, organizam truli. To su, upravo, ti uslovi, pod kojima se mogu razvijati truležni mikroorganizmi, koji parazitski žive na odumrlim tumorskim ćelijama, izazivajući trulenje tumora i kao re­ zultat toga obični tumori brzo prelaze u kancerogene. Ako se brzo ne normalizuju tečne sredine, tada usled trčanja i kontrastnih polivanja m o ž e doći do otkidanja ćelija tumora sa njihovim naknadnim metastaziranjem. S tim ciljem, upo202

trebljavaju se sledeća sredstva: kombinovano Čišćenje koloida ćelije i unutrašnjih sredina organizma (vidite odgova­ rajuće poglavlje) pomoću četina (iglica četinara, M Š ) . Kao d o p u n a navedenom receptu za pripremanje odvara od četina navodim j o š j e d a n : uzeti 5 supenih kašika mladih četina, preliti ih sa 0,5 litra aktivirane vode, dodati 2-3 supene kašike suvih šipaka i 2 - ljuske od crnog luka. Kad proključa, kuvati na umerenoj vatri 10 minuta. Ostaviti da odstoji ( m o ž e i preko noći) na toplom mestu. Sličnom kombina­ cijom pročišćavajući efekat se pojačava, ćelije se oslobađaju intoksikacije. Premda napitak nije štetan, ne preporučuje se njegova upotreba više od četiri meseca, da se organizam ne bi privikao. Možete se koristiti i ovakvim receptom: oljuštiti pola limuna, isitniti, preliti odvarom od četina i uzimati po 1 supenu kašiku na j e d a n Čas pre jela ili nakon jednog časa posle jela. Limun pojačava snabdevanje ćelija kiseonikom, zasićuje oksidacionini fermentima i zaustavlja njihovo odu­ miranje. Uopšte, oksidacija unutrašnje sredine organizma sprečava procese trulenja. Možete koristiti terapiju sokovima, koja će snabdevati organizam sa prirodnim vitaminom A i gvoždem, čiji deficit nastaje kod tumorskih oboljenja, i usled oksidacionih fermenata. Uz to sok od šargarepe je predivno sredstvo, koje rastvara kancerozne tumore i gnojne rane (čireve). Prema t o m e , evo recepata sokova: a) šargarepa — 13, cvek 1 a - 3; b) šargarepa - 7, jabuka - 6, cvekla - 3; c) šargarepa - 10, cvekla - 3, krastavac - 3; d) šargarepa - 10, spanač - 6; e) j a b u k a - 10, cvekla 3-4. Masa je data u uncama (unca je 28,3 grama). Ako nemate navedene produkte, možete koristiti, po mogućnosti, najbolju tečnost protiv tumora — vlastiti urin. D o k t o r Vilijams otkrio je u urinu specifična svojstva, koja dejstvuju protiv kancerogenih tumora.
203

Z b o g toga, što je unutrašnja sredina organizma kod tumorskih procesa pometena na liržinsko-truležnu stranu, mora se oksidisati, upotrebljavajući lako asimilirajući! hranu koja stvara kiselinu: kuvana riža, kuvano povrće. Stavljati u hranu što manje masti. Od belančevinastih produkata, ako Čovek ne može bez njih, preporučuje se upotreba ribe i kokošijeg mesa sa povrćem. Ako čovek uspe da gladuje i pije vlastiti urin - to će biti jedan od najboljih načina odstranjivanja opšte intoksikacije i nivelisanja kiselo-lužinske ravnoteže organizma. Ako zdravlje dozvoljava, oboleli od tumora treba ubr­ zanim t e m p o m da sprovede kuru svih glavnih terapija či­ šćenja: debelog creva, da bi otklonio autointoksikaciju iz njega; jetre, da bi se obnovio portalu i krvotok i proradile sve vrste razmene p u n o m snagom u organizmu; bubrega, da bi se bolje održavala kiselo-lužinska ravnoteža. Treba odbaciti produkte sa kvascem: hleb, zemičke i slično. Anatolij Trofimovič Kačugin je j o š početkom 50-ih godina prošlog veka tvrdio, da je lečenje onkoloških oboljenja nemoguće bez primene dijete u kojoj nema kvasca. Francuski naučnik Etjen Volf je 1965. godine dokazao efikasnost dijete bez kvasca pri lečenju tumora. Zapadni pekari odavno su izveli zaključke iz preporuka Etjena Volfa i stoga proizvode hleb u izobilju bez kvasca. Mi s m o već opisali najbolji hleb bez kvasca na svetu i njegovo pripremanje. Pripremanje takvog hleba apsolutno je dostu­ pno svima. Na otklanjanje opšte intoksikacije ukazuju čuveni onkolozi Valerij Tišćenko i Kacuzo Niši. Razaranje tumora. Zbog toga, što tumorske ćelije karakteristične za „bolesnike" sa kratkim životnim ciklu­ som, imaju slabu međusobnu vezu, one su manje otporne, nego zdrave ćelije organizma na raznovrsne štetne faktore, i prve odumiru. Glavno u lečenju tumora je - prodreti unutar
204

njega - aktivirati cirkulacijske procese. Organizam m o ž e dopunski pokrivati takav tumor kapsulom, da bi ga izolovao, a naš zadatak je razrušiti spoljašnje barijere i uspostaviti cirkulaciju unutar tumora. S tim ciljem preporučuje se upotreba prirodnih otrova koji selektivno dejstvuju. Oni uništavaju tumorske ćelije, a zdrave ostaju nepovređene. Ćelije raka mnogo se razlikuju od zdravih i tako su slabe u poređenju sa njima, da doze prirodnog otrova, bezopasne za zdrave ćelije, postaju pogubne za oslabljene i oštećene ćelije. Sa tim ciljem mi se možemo koristiti ekstraktom kukute (conium maculatum). Kukuta (smrdika) - jedinstvena otrov­ na biljka, koja otklanja bolove od raka, đejstvuje kao j a k o sredstvo za smirivanje bolova. Ona j a k o stimuliše rad organa za stvaranje krvi, radi čega je efikasna kod leukoza. Z b o g njene otrovnosti treba je uzimati postepeno. Pri tome, zdrave ćelije se privikavaju na nju, a ćelije tumora uginu. Ekstrakt protiv raka priprema se na sledeći način: sa­ kupiti sveže cvetove kukute (vreme cvetanja —početak j u n a , miris - karakterističan, ošamućujući), isitniti ih i staviti u posudu (litarsku, dvolitarsku). Preliti votkom (rakijom, M S ) do vrha. Dobro zatvoriti i ostaviti na hladno mesto da odstoji 2-3 nedelje. Zatim deo za upotrebu odiiti u flašu i staviti u frižider. Uzimati jedanput dnevno, ujutro, na 1 čas pre jela, po­ čevši sa j e d n o m kapi ekstrakta (u pola čaše vode). Zatim svaki dan dodavati po jednu kap, tako, da na četrdeseti dan ispijete 40 kapi. Zatim svaki dan smanjivati dozu, takode po kap, da bi se p o n o v o došlo na jednu kap dnevno. Tako uraditi 2-3 ciklusa bez prekida. Osim rušilačkog dejstva na tumor, kukuta obnavlja imu­ ni sistem, od čega posle prvog ciklusa nastupa poboljšanje. G o r e navedenu metodu uzimanja kukute preporučuje V. Tišćenko. Upotrebljavati preparate na bazi mokraćevine (uree), na primer, semikarbazid. Kandidat medicinskih nauka (odgo­ vara našem magistru, MŠ) G.P.Belikov (Akademija medi205

cinskih nauka Ruske Federacije) uspešno je potvrdio protivtumorsko, protivvirusno i protivmikrobno dejstvo semikarbazida. Poznato j e , d a j e u zdravom organizmu sadržaj nitro-mokraćevine obično na normal i, ali nje.nema dovoljno u organizmu koji je zahvaćen tumorom. A.T. Kačugin je prvi predložio mokraćevinu za lečenje tumora. Ali zašto da uzi­ m a m o vcštačke preparate mokraćevine, kada su prirodni m n o g o bolji i apsolutno bezopasni! Vlastita mokraća po­ moći će vam u lečenju različitih tumora. 4. Izbacivanje produkata raspada tumora iz organizma. Osim gore navedenih sredstava za otklanjanje opšte intoksi­ kacije organizma, takode se upotrebljavaju i neka druga adsorbenti, komprese od gline, ekskrement dojenčeta, urinske komprese na bazi vunene tkanine i mnoštvo drugih.Te komprese, po pravilu, primenjuju se lokalno, s ciljem izvla­ čenja produkata raspada kroz kožu. Komprese se obično stavljaju na dva časa pa se menjaju. Ne preporučuje se držati ih više od dva časa, zbog mogućnosti povratne asimilacije patogenih materija. Mehanizam upijanja otrova iz organizma sastoji se u tome, što su čestice, recimo, ekskrementa dojenčeta ili dru­ gih materija neuobičajeno sitne, a njihova površinska aktiv­ nost je pri t o m e tako velika, da one mogu da upijaju i Zadržavaju u sebi ogromnu količinu čvrstih, tečnih i gasovitih materija iz organizma. Lekovita svojstva materija-adsorbenata bila su odavno poznata i visoko su cenjena u narodu. Evo j e d n o g od primera lečenja raka grudi koji je pri men io pastor M.I. Majer i p o m o ć u svetle prokuvane gline izlečio ženu, koja se dve godine mučila od raka grudi (dojke,MS), koga su smatrali neizlečivim. U trajanju od 8 dana, noću i danju, ona je stalno držala na grudima tu glinu. Ali staje tu značajno: bez obzira na to, s t o j e rak zahvatio unutrašnjost, a na samoj dojci nije bilo nikakve gnojne rane, to se svejedno svaki put, kada je ona odvajala od grudi (dojke) glinu, na njoj nalazila veća
206

količina gnoja. Nakon 8 dana žena se potpuno očistila i izlečila, ne pribegavajući hirurškom nožu. Glina ima najlekovitiju snagu i uz to ona je dostupna svima. Z a t o ćemo detaljnije razmotriti njena svojstva i primenu. Glina ima sposobnost da upija (apsorbuje) bolest, njenu energoinformacionu osnovu; da izbacuje iz organizma to­ ksine, otrove, gnoj, gasove, patogene mikroorganizme, po­ kvarene tečnosti i tome slično. Neprijatan miris, koji se oseća iz kataplazije - glinene komprese (obloge), ukazuje na to, d a j e u nju prešla bolest. Takvu kompresu treba brzo zakopati u zemlju, da bi se izbegao povratni prelazak patogene informacije u orga­ nizam. Glina ima prirodnu radioaktivnost. Mineral uranit, koji ulazi u njen sastav, sadrži uran, radij um, polonijum. Kažu, da uranit nije ništa drugo, nego sunčana energija pretvorena u čvrstu materiju. P r i m e ć e n o j e , da što se više drži glina na suncu, time postaje veća njena radioaktivnost. Ta radioaktivnost je prirodna, a ne veštačka i blagotvorno utiće na bolesni organizam čoveka. Na primer, A.T.Kačugin je pre 30 godina predložio da se za lečenje od tumora na bolesnike oblači mokro rublje natopljeno u ra­ dioaktivnoj tečnosti — snažno sredstvo protiv različitih bo­ lesti. Taj najprostiji metod vraća čoveka na unutarutrobni stadijum, kada je on plivao u tečnosti oko ploda, koja je prirodno radioaktivna. Glinene kataplazije (komprese, MS) - najprirodnije i bezazleno sredstvo, koje treba primenjivati za svoje dobro, bez ikakvog straha. Glina ima jaka antibakterijska svojstva. U to se lako možete uveriti: stavite kašiku gline u litar mleka. Takvo mleko, čak i na toplom, neće prokisnuti u toku nekoliko dana. O n o će se kasnije usiriti — dobitićete mleko koje je sterilizovano prirodnim putem i daje veliku životnu snagu. Glina je služila egipčanima kao materijal za balzamovanje, što j o š j e d n o m dokazuje njena snažna antibakterijska
207

svojstva. Radijum, koji se sadiži u glini, izbacuje iz orga­ nizma truležne elemente i određuje ćelijsku dezorganizaciju (tumora i dr.). Protivteža svim kemijskim antisepticima, koji ubijaju mikrobe ali istovremeno ubijaju i zdrave ćelije, glina, odstra­ njujući mikrobe i njihove toksine, stvara imunitet protiv nove infekcije, obnavlja i regeneriše snagu ćelija, makar one bile oštećene starošću ili tokom regeneracije tkiva. Glina je jak koncentrat zračne energije koja je identična zracima holografskog tela. Pri istraživanju zračenja koje ispušta glina, otkriveno je da dužina talasa ispoljava uravnotežavajući, tonizujući efe­ kat na žive ćelije i ima antikancerogena svojstva, lako se to svojstvo odnosi samo na neke vrste raka, u opštem obliku ono se odnosi i na bilo koje tumore, isto kao i za bilo koje gnojne rane (čireve). Smatra se, da ako se stavi glinena kataplazija na oboleli organ, da to odgovara snažnom ž i v o t v o m o m (okrepljuju­ ć e m ) snopu zračenja, koji prodire u taj organ, dajući mu snagu, život, zdravlje i koji isteruje sve s t o j e bolesno. Glina sadiži sve neophodne našem organizmu mine­ ralne elemente u najboljim proporcijama (odnosima) i u najboljim a s i m i l c o n i m kombinacijama. Premda se smatra, da živi organizmi ne asimiluju mine­ ralne materije u neorganskom stanju, to ne odgovara stva­ rnosti. Na primer, kiseonik koji udišemo je - neorganski; voda koju pijemo, takode. Ali bez obzira na to, mi ih asi­ milujcmo za veliku ličnu korist. To se isto odnosi i na mineralne elemente, samo u znatno manjim količinama. Ako se čovek hrani uglavnom biljnom hranom, sposobnost nje­ govog organizma, da direktno (najkraćim p u t e m ) asimiluje različite materije, višestruko se povećava. Prost kontakt tela čoveka sa zemljom, naročito glinom, blagotvorno utiće na zdravlje čoveka.
208

Metod primene glinenih kataplazija (aplikacija). Ve­ ćina vrsti glina potpuno odgovara terapeutskoj nameni, pri čemu treba dati prednost masnijim, plastičnijim vrstama. Ako se parče gline isitni u prah i promućka u čaši sa v o d o m , tada masne gline stvaraju tečnost koja se teško bistri (taloži) i na čijoj površini se dugo zadržavaju sitne čestice gline. Upravo u takvom stanju glina ima najbolja apsorpciona svojstva. Ako vam je potrebna glina, koja ima snažna antibakterijska svojstva, tada možete izvršiti testiranje sa mlekom. To mleko, koje duže od svega ne prokisne, ukazaće vam, po tom pitanju, na najbolju glinu. Glina m o ž e imati različitu boju - crvenu, žutu, zelenu. D o b r e su sve vrste gline, zelena glina smatra se najaktiv­ nijom. Ipak je poželjno upotrebljavati glinu sa teritorije, na kojoj živite. Da bi se što j a č e ispoljila radijacijska svojstva gline, izložite je duže suncu. Prema tome, lekovita glina treba da bude čista, lepljiva i da se što duže izloži suncu. To je, po pravilu, glina od koje se prave cigle i keramički proizvodi. Donevši u kuću dobru glinu, izložite je da se suši na suncu ili je stavite oko peči. Kada se glina osuši treba je [sitniti (istucati) u sitan prašak. Prašak očistite od slamčica, kamenčića, korenja i drugih stranih predmeta. Posle toga stavite glinu u emajliranu, drvenu ili glinenu posudu. Ne srne se upotrebljavati posuda sa oštećenim emajlom i mcšati glina metalnim predmetima. Nalijmo u posudu očišćene aktivirane vode, da ona sko­ ro pokrije glinu i ostavimo je da odstoji nekoliko časova, da glina upije vlagu. Povremeno je možemo promešati rukama ili drvenom lopaticom (kašikom,MS). Treba da dobijete kompaktnu masu bez grudvica, konzistencije guste pavlake. Nakon što je glina dostigla gore navedena svojstva, izložite je stoje moguće duže suncu, na svežem vazduhu, da
209

bi se ona ponovo nakupila sunčane energije. Po potrebi dolijte vodu, da bi masa stalno imala istu konzistenciju i uvek bila spremna za upotrebu. Na taj način ona se Čuva neograničeno vreme. Glavno je - ne zaboravite d a j e češće izlažete suncu. Terapija primene samih kataplazija (glinenih aplikacija) je jednostavna. Na bilo koju prirodnu tkaninu, prethodno n a m o č e n u , stavite sloj gline konzistencije (gustine, MŠ) pavlake debljine od 2 do 4 centimetra i prislonite na bolno mesto. Zatim učvrstite kataplaziju (oblogu), da ne bi klizila ili j e d n o s t a v n o ležite. Odozgo je možete umotati vunenom tkaninom. Ne srne se podgrevati ni sama kompresa (obloga) od gline, niti voda za mešanje gline. Kataplazija mora biti prohladna, tada će ona početi da se zagreva i da na sebe privlači zajedno sa toplolom i patogene uzročnike. Bilo kakvo zagrevanje vode za mešanje gline, kao i naknadna zagrevanja m a s e pre upotrebe, oduzimaju snagu kataplaziji. Trajanje kataplazijske aplikacije je najviše do tri časa! U suprotnom slučaju, patogene materije povratno će se asi­ milirati u organizam. Skinite glinenu aplikaciju o d m a h , čim osetite, da je postala suva i topla - zamenite je sa novom. Ako kataplazija služi radi toga, da se vašem obolelom del u organizma da snaga, vitalnost i radioaktivnost, tada pri­ premite nešto gušću masu i držite je na bolnom mestu do 3 Časa. Kad osetite d a j e glina suva i topla, skinite aplikaciju j e d n i m pokretom, zatim isperite bolno mesto toplom vodom, da na njemu ne ostane ništa. Upotrebljenu glinu zakopajte u zemlju, da do nje ne m o ž e niko da dode. Da bi postigli dobre rezultate sa kataplazijom, tokom dana stavljati ih po 2-3 i više puta. U težim slučajevima - što više, to bolje. Glina nikada nije štetna. Još bolje - dolazi do bržeg ozdravljenja.
210

Ako se glina pomeša sa urinom, a još bolje ukuvanim do 1/4 prvobitne zapremine, tada će efekat biti višestruko pojačan. Upravo takve kataplazije treba primenjivati kod kanceroznih tumora, menjajući ih j e d n u za drugom u toku 24 časa. Ako smatrate, d a j e glina prljava, prethodno napravite glineni rastvor, vrlo tečan (redak), prokuvajte ga, ohladite, izlijte suvišnu vodu, osušite, istucajte i upotrebljavajte, na naveden način. U tom slučaju dobićete sterilnu glinu i m o ­ žete je bez bojazni upotrebljavati. Po mišljenju autora, protiv kancerogenih tumora najefikasnija je bela (ili svetlijih boja) glina, z a m e š a n a sa ukuvanim urinom. U k o m p r i m i r a n o m (sažetom) obliku najbolji program čišćenja od tumora izgleda ovako: 1. Čišćenje spoljašnjih manifestacija od „školjke". 2. Redovno fizičko opterećenje. Intenzitet umeren, vre­ me - duže. Glavno je - poboljšati cirkulaciju krvi tokom celog dana. 3. Kontrastna polivanja 2-4 puta dnevno po 11 i više ciklusa u seansi. Radi boljeg efekta češće budite obnaženi (goli) u toploj prostoriji. To pojačava čišćenje organizma kroz kožu. 4. Uzimanje veće količine sokova, odvara, vlastitog urina 3-5 puta dnevno po 100 grama. 5. Pridržavanje dijete koja oksidiše organizam, a u težim slučajevima - gladovanje. Shodno tome, uzimanje sokova i odvara u tom slučaju izostaviti, ali češće piti vlastiti urin. 6. Upotreba ekstrakta kukute; svakog drugog dana odla­ ziti u saunu ili vlažnu prostoriju sa parom. 7. Primena raznovrsnih aplikacija-adsorbenata na obolela mesta. 8. Vera u sebe i svoju snagu. Z a p a m t i t e , ćelije raka žive na račun patološke sredine u vašem organizmu i na račun brzine vlastitog delenja (raz211

množavanja, MŠ). Gore navedeni program lišava ih te sre­ dine, normalizujući j e , i blokira njihovo brzo razmnožavanje na račun biljnih otrova, mokraćevine, visoke temperature. Stalno i nepokolebljivo primenjujte ovaj program, i vi ćete se očistiti od te gadosti j e d n o m i zauvek.

koje se nalaze u medu i mleku, u isto vreme skidaju upalu, sprečavaju razvoj patogenih mikroorganizama. Ovaj savet pomoći će vam da očistite jetru od toksina.

DIJABETES Kod dijabetesa (diabetes mellitus) preporučujemo vam metodologiju obnavljanja (regeneracije) veze između spo­ ljašnje manifestacije i fizičkog tela posredstvom izazivanja toplote, peckanja i hladnoće. Te osećaje treba da izazivate u pankreasu. Primenjujte urinoterapiju. Osim toga sprovedite sve glavne terapije čišćenja i promenite ishranu (jedite samo prirodni šećer i škrobove). KLIMAKS Da kod žena ne bi došlo do prevremenog isključivanja reproduktivne funkcije, koja nastaje zbog smanjenja regulacijske osetljivosti na polne hormone, treba je zaustaviti povremenim gladovanjem. S tim ciljem, dovoljno je gla­ dovati po 5-10 dana 3-4 puta godišnje (najbolje u d a n e posta). Osim toga, kod mnogih žena menstrualni ciklus se uspostavlja posle sprovodenja glavnih terapija čišćenja i p r i m e n e urinoterapije.

PROFILAKSA I L E Č E N J E RASPROSTRANJENIH OBOLJENJA
POVEĆANI APETIT I GOJAZNOST Povećanje apetita u postarijem uzrastu (dobu) naučnici objašnjavaju time, što se smanjuje osetljivost hipotalamus n o g centra na dejstvo glukoze. Zato u srednjem i postarijem uzrastu čovek uspeva da pojede više, nego što je potrebno, dotle, dok ne proradi hipotalamusni regulator apetita. To dovodi do toga, da se u krvi nagomilava suvišak glukoze, koji prouzrokuje postepeno gojenje. Taj suvišak glukoze u krvi prenapreže gušteraču (pankreas), a to prouzrokuje po­ javu šećernog dijabetesa. Radi borbe sa povišenim apetitom i gojaznošću stvorite naviku da j e d e t e samo toliko koliko da utolite glad. Ako patite od upale pankreasa, koristite sledeći savet: U ujutro natašte pijte nepunu Čašu toplog mleka (30 C) sa čajnom kašikom meda. Pri tome obavezan uslov j e : ne piti i ne jesti posle uzimanja „leka" 4 časa. Nakon 3-4 dana bolovi će nestati, vi ćete osetiti unutrašnji komfor (udobnost) i lakoću. Na licu će se pojaviti rumenilo. Lice će poprimiti crvenu boju. M e d sa mlekom može se primenjivati mesec dana sa malim prekidima. Ispostavlja se da pankreas (gušterača) „voli" toplotu i prirodni sladak ukus. Energetika toplote i slatkog ukusa u rezonansi je sa energetikom pankreasa, što ga jača. Materije,
212

CIROZA JETRE Pod cirozom jetre podrazumeva se progresivno obo­ ljenje jetre, koje se karakteriše distrolijom ili nekrozom ćelija jetre. Kao rezultat toga nekontrolisano se povećava vezivno tkivo, narušava se normalna regeneracija j e t r e i krvotok u njoj. Rezultat toga je jetreni nedostatak. U borbi sa tim oboljenjem, u prvom redu, potrebno je odstraniti emocionalne efekte koji se javljaju u vidu gneva i
213

razdraženosti. Zatim očistiti spoljašnje manifestacije i primeniti metodu obnavljanja regulacione veze između spo­ ljašnjih manifestacija i fizičkog tela. Dalje lečenje m o ž e se vršiti primenom urina - piti 2-3 puta d n e v n o po 100-150 grama. To će omogućiti da se otklone nekrozne pojave, koje prouzrokiiju trulenje u jetri i n a k n a d n e progresivne procese. Radi kvalitetne ishrane treba više koristiti terapiju sa sokom i biološki aktivne produkte na bazi proklijale pšenice. Kod lečenja ciroze i regeneracije tkiva jetre velika efi­ kasnost postiže se gladovanjem u trajanju 14-21-28 dana sa u p o t r e b o m urina. M o ž e se gladovati frakcijski (po perio­ dima, M Š ) . Kao profilaktiku oboljenjima jetre treba sprovesti gla­ vne terapije Čišćenja, osloboditi se od zatvora. Posle toga, kada ste očistili jetru pomoću ulja i limunovog soka, redovno leti sprovodite 2-3 profilaktička čišćenja jetre p o m o ć u so­ kova. I važno je ne jesti noću. Samo u tom slučaju jetra će početi da se regeneriše (obnavlja). Najvažnije je - ne treba joj smetati.

organizma, razvoja truležnih procesa u vagini (rodnici), na grliću materice i razmnožavanja gnojnih mikroorganizama. Statistika je pokazala, da je oboljenje vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnika, upalni proces u 47 slu­ čajeva prouzrokovan trihomama (obraslošću dlakom, M Š ) ; u 28 - patogenim gljivicama; u 15 - patogenim stafilok o k a m a i streptokokama (erozija grlića materice). Autor predlaže originalni metod čišćenja urinom -je­ dnostavan, dostupan i efikasan. Metod je daleko efikasniji, nego lečenje sulfodegavinolom i vagosanom. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim k o m p o n e ­ n t a m a urina. Prisustvo kortizola u njemu - j a k e protivupalne, antialergijske i antitoksične materije. Prisustvo fermenta urokinaze, sposobnog da rastvara ugruške krvi (trombe). Kod oboljenja vagine i grlića materice - lokalno ispi­ ranje špricom (u početku svež urin, a posle nestanka ne­ prijatnih osećaja - ukuvan); aplikacije (u početku običan urin, a zatim ukuvani). Kod postoperativnih upala - pijenje urina; na šav (ožiljak,MŠ) - aplikacije od svežeg, a zatim ukuvanog urina, a takode ispiranja špricom - u početku svež, a zatim ukuvani topao urin. Kod akutne upale jajnika (kod nekih sa narušavanjem menstrualnog ciklusa), tvorevina u obliku tumora na jaj­ nicima, vrećastih tumora jajovoda, injiitrata posle opera­ tivnih zahvata (rezova) na trbuhu i endometritisa, {ironičnih para metri tisa, ciste na jajnicima, salpingitisa (zapaljen je jajovoda) - uzimanje (pijenje) svežeg urina po 3 puta (50-100 grama) pre jela naiskap; tamponi sa svežim urinom, a zatim sa ukuvanim; vunene aplikacije (obloge) natopljene
215

POSEBNE P R E P O R U K E Z A Ž E N E
Ženski i muški organizam imaju svoje specifične oso­ bine, koje prouzrokiiju niz specifičnih poremećaja. Sada ć e m o porazgovarati o tome, kako se osloboditi od njih. Ako ste zdravi, tada ih, pridržavajući se preporuka iz ove knjige, uopšte nećete otkriti u sebi. Z b o g ženske specifičnosti organizma, m n o g e postarije ž e n e pate od raznovrsnih ginekoloških oboljenja. Glavni uzrok — obilje (gomila) psihičkih stega, pretrpljeni stresovi, seksualna nepismenost koja dovodi do abortusa i neprirodna ishrana životinjskim produktima, koji dovode do trulenja
214

preko noći u ukuvanom urinu. U težim slučajevima dodati gladovanje. Kao rezultat toga brzo će se normalizovati krvna slika, nakon 3 dana nestaće bolovi. Za vreme lečenja isklju­ čiti hranu životinjskog porekla. Istovremeno sa urinskim lečenjem primenite glavne te­ rapije čišćenja - čišćenje spoljašnjih manifestacija, debelog creva, jetre i bubrega. Te mere će biti odlična profilaksa sve­ mogućih ginekoloških oboljenja. Redovno se sapirajte i ispirajte špricem upotrebljavajući svež urin. Radi podmladivanja ženskog organizma primenjuje se i specijalna ginekološka meditacijska masaža (varijanta obna­ vljanja regulacijskog uticaja spoljašnje manifestacije na fizičko telo). Meditacijska ginekološka masaža je izuzetno efikasna. Zahvaljujući njoj potpuno se lece ginekološka oboljenja, kao što su ciste, miomi. Pojačava se seksualnost žene, uspo­ stavlja se njena duševna ravnoteža. Javlja se opšti efekat ozdravljenja — nestaje varikozno proširenje vena, poboljšava se vid, sluh, dolazi do opšteg podmladivanja organizma — poboljšava se oblik mlečnih žlezda (dojki, MS), normalizuje se telesna težina i menstrualni ciklus (čak i posle klimaksa). Prilikom automasaže (samomasaža, MS) dejstvo se is­ poljava ne samo na matericu, nego i na ceo organizam, naročito na organe male karlice — mokraćni mehur, debelo crevo, pravo crevo (rektum, M S ) ; krvne sudove - a tu su posebno mnogobrojni i snažni; nervni spletovi koji regulišu rad svih tih organa. M o ž e se ne preuveličavajući reči, d a j e teško proceniti blagotvorni uticaj automasaže. Ž e n e , koje su se lečile uobičajenim metodima (masaža, zagrevajuće fizijatrijske terapije), upoređujući te metode, ističu, da se pri automasaži (samomasaži) osećaj toplote Zadržava m n o g o duže (do 5-6-7, čak 8 časova nasuprot 40-60 minuta, m a k s i m u m , pri običnoj masaži) i oseća se kao vrlo prijatan, koji zagreva celi donji deo stomaka i karlični deo, opušta i izaziva želju za intimnošću, koju ranije nisu osečale.
216

Uspostavlja se menstrualni ciklus praktično uvek, kada se uspe dejstvovali na uzrok, koji je izazvao poremećaj, naročito pred klimaks. Z n a t n o se smanjuju i potpuno nestaju bolovi za v r e m e menstruacija. Obnavlja se seksualnost nezavisno od uzrasta i osobina polnog života, pa iako je žena usamljena i duže ne živi polnim životom (primena masaže neposredno pre intimnosti poboljšava, pojačava prijatne osećaje kod žene i kod njenog muža). Povećava se samopoštovanje, samoocenjivanje (lično mišljenje o sebi, M S ) , menja se nabolje pogled na m n o g e probleme međusobnih odnosa u porodici, odnosa između polova uopšte i konkretan odnos prema muškarcima. Cesto žene priznaju, da njihovi muževi primećuju prom e n e u njima, i intimnost postaje mnogo prijatnija i po­ željnija. Meditacijska ginekološka masaža zasniva se na iza­ zivanju toplote, peckanja i hladnoće u materici. Najbolje je raditi masažu ležeći u postelji, sa malo savijenim nogama u kolenima. Odstranite sve misli, osim jedne: ja sam lepa, mlada, privlačna, neponovljiva... ja sam sigurna u sebe, u svoje ženske Čari, meni predstoji prijatan trening, ja z n a m , da ću posle njega j o š višeosećati svoju privlačnost, muškarci će j o š više obraćati pažnju na mene. Stvorite erotsko ras­ položenje — sećajte se, fantazirajte, zamišljajte sve što vas m o ž e prijatno uzbuditi i raspoložiti na odgovarajući način. To je potrebno. To treba raditi sa zatvorenim očima... Rezultat toga je da treba da doživite takvo prijatno stanje, kakvo se javlja pri polnom uzbuđenju, da bi izazvali kontrakcije materice. Materica uvek vrši kontrakcije spon­ tano. Kada žena doživljava orgazam, materica ima oko 8-12 kontrakcija. Prilikom ginekološke meditacijske masaže ma­ terica takode vrši kontrakcije, ali na stotine puta. Prema tome, ležeći u udobnoj pozi, zamišljajte osećaj toplote u predelu mokraćnog mehura (materica se nalazi iza
217

m o k r a ć n o g mehura), a takode i u karličnom delu (tu se nalazi veoma mnogo nervnih centara, „ o d g o v o r n i h " za stanje ma­ terice i drugih organa male k a r l i c e ) - približno u trajanju 30 sekundi; trudite se da osetite tu toplotu jasnije, kao vrlo prijatnu toplotu, - trudite se da zadržite taj osećaj od 30 do 60 sekundi; povećavajte ga, zamišljajte jasnije, pojačavajte ko­ liko je moguće, ne uzdržavajući se i dodajte peckanje; trudite se, da osećaj toplote i peckanja, osetite j o š jasnije, kao veoma prijatan osećaj, ne zaboravljajući pri tome odgo­ varajuće emocije: erotske uspomene, fantazije, bilo kakve predstave, koje su vam prijatne i koje mogu podržati osećaj toplote i peckanja i raspoloženje na neophodan trening... približno j o š 30-60 sekundi... zatim će nastupiti m o m e n a t , kada m o ž e t e osetiti prijatnu obamrlost (utrnulost) u predelu m o k r a ć n o g mehura, kao jedva primetnu drhtavicu (jezu). To je taj m o m e n a t , kada tek što nisu otpočele kontrakcije ma­ terice... i one otpočinju - spontano. U tom momentu možete sebi malo p o m o ć i : da bi „stavili u p o g o n " matericu, vršeći kontrakcije trbušne presije ili medica (perineuma, M S ) najviše od 3 do 8 kontrakcija. Radi usuglašavanja ritma kontrakcija materice, m o ž e m o u sebi brojati od I do 10. Radite tu vežbu dok ne osetite lak, prijatan umor, ne više od 500-600 kontrakcija dnevno, najviše jedanput dnevno u toku prve dve nedelje. Zatim to radite najviše 3-5 puta nedeljno do p o t p u n o g izlečenja, dalje — prema potrebi, ali takode - do osećaja lakog umora i ne više od 500-600 kotrakcija. Zapamtite, približno polovinu kontrakcija vršimo pri osećaj u toplote i približno isto toliko, ne prekidajući kon­ trakcije, pri osećaju hladnoće; uvek završavamo sa osećajem hladnoće. Posle prekida, obavezno zamišljamo osećaj hla­ d n o ć e bez kontrakcija u mokraćnom mehuru. M n o g e žene žele da imaju divne grudi i u starijem dobu. To je realno, ako se pridržavate dole navedenih preporuka.
218

Za

povećanje

grudi

1. Popravili se, povećati težinu; razmisliti o racio­ nalnosti ishrane, poželjno je upotrebljavati kašu od heljde, orahe. 2. Po mogućnosti normalizovati intimni život, izbegavati upotrebu prezervativa da bi sperma dospela u orga­ nizam. Sperma - kompleks bioloških aktivnih materija, koja veoma blagotvorno deluje na organizam žene kroz sluzo­ kožu vagine (rodnice); sadrži vitamine, prostoglandme, aminokiseline i mnoštvo drugog, što se ne m o ž e ničim zameniti ili kupiti u apoteci. 3. Redovno jesti hleb od proklijalog zrna da bi se organizam snabdeo vitaminima grupe B. 4. Masirati mlečne žlezde (dojke) kružnim poketima, od tela prema sisama, ležeći ili ispod tuša trljati grubom ru­ kavicom grudi sa pokretima ruku u istom smeru. Ovaj kompleks vežbi preporučuje se kod mastopatije. K a o dopunu svemu kod mastopatije na čvoriću dojke m o ž e se raditi kao na ožiljku. Zapamtite, to uvek treba završiti sa osećajem hladnoće. Za smanjenje grudi Uzeti 50 grama glavica od maka, kuvati 15 minuta u 2 čaše vode, procediti. Odvar upotrebljavati za k o m p r e s e na grudima. Informaciono-energetska osobina maka je takva, da ona (čaura maka) oblikuje ono mesto koje se njome zrači. U d a t o m slučaju - omogućava da se grudima povrati oblik prethodnih razmera. Da bi posle dojenja doveli ženske grudi u normalno stanje, povećali njihov tonus, potrebno je uzeti 50 grama k u k u m e , preliti sa 0,5 litra sirćeta, ostaviti da odstoji 24 časa, zatim procediti, a ekstrakt upotrebljavati za komprese preko noći. Osobina te komprese je - stezati, stvrdnjavati (učvr­ šćivati), što se na kraju i ispoljava na ženske grudi.
219

Za suženje

vagine

(radnice)

M n o g i m ženama posle porođaja pričmjava neugodnost u seksualnom odnosu, mlitavost i proširenje zidova vagine. E v o vidarske (nadrilekarske, M Š ) preporuke za suženje va­ gine. Uzeti jedan deo limuna, jedan deo mente (nane), dva dela hrastovog lišća, naročito one listove na kojima se nalaze zelena zadebljanja i ostaviti da odstoji u deset delova vina sedam dana na toplom i tamnom mestu i procediti. Sa tim ekstraktom natopiti tampone od gaze, staviti ih u vaginu i držati preko noći.

5. Leći na leda, staviti ruke ispod glave. Podigavši noge praviti pokrete nogama kao da strižete ( „ m a k a z e " ) u ver­ tikalnoj i horizontalnoj ravni. Vežbati dok ne osetite j a k o izražen osećaj zamora. 6. Leći na stomak. Ruke privući uz kukove. Podići desnu nogu što je moguće više, zadržati je 2-3 sekunde i spustiti. Te pokrete uraditi i sa levom nogom. Ponoviti 4-10 puta. Za one, koji zbog prirode posla dugo stoje na nogama (na primer, prodavci), može se uraditi j o š jedna vežba. Podignite se na prstima nogu za 1-2 cm i udarite petama nogu u pod. Ponovite vežbu 10-20 puta. To će pojačati cirkulaciju krvi u venama goljenjača. Varikozno proširenje vena može se lako otkloniti, ako se poznaje sledeće. Cirkulacija (tok) venozne krvi iz donjih ekstremiteta vrši se kroz jetru. 1 ako je ona zaprljana (nečista), tada se razvija takozvana „portalna hipertonija". Pritisak krvi \\ ve­ nama nogu, donjem delu stomaka raste, i zidovi se počinju deform isati. Rad koji je vezan za sedenje dovodi do toga, da se krv sa teškoćom, samolečenjem, podiže po venama, savlađujući silu teže. To slabi zidove vena i prouzrokuje njihovu de­ formaciju. Nepravilna ishrana, koja čini krv lepljivijom nego što treba da bude, p o t p o m a ž e pojavu proširenja u venama. Da bi se vaše vene normalizovale, potrebno j e : - odstraniti portalnu hipertoniju - očistiti jetru; - fizički opteretiti noge, više hodati, raditi vibrogimnastiku po Mikulinu; - upotrebljavati više tečne hrane, kao što su isceđeni svezi sokovi (naročito od šargarepe), salate, kaše bez ma­ snoće ili sa m i n i m u m o m masnoće; - ne jesti noću - to posebno povećava lepljivost krvi.
221

P R O F I L A K S A I LEČENJE V A R I K O Z N O G PROŠIRENJA VENA
Vi znate, da su najbolja profilaktička sredstva koja spre­ čavaju razvoj varikoznog proširenja vena - specijalne fizi­ čke vežbe. 1. Leći na leda, staviti noge na stolicu (taburet) ili ih upreti u zid. Pripodići se, zadržavajući se u tom položaju 5 sekundi, opustiti se. Iz početnog položaja mogu se savijati i opružati noge. 2. Leći na leda, ruke ispružiti duž trupa. Raditi nogama kao da vozite bicikl. Disanje slobodno. Ponavljati vežbu dok ne osetite cirkulaciju krvi u nogama. 3. Leći na leda. Podići noge uvis pod pravim uglom, zadržati ih u tom položaju oko minute i polako spustiti. To uraditi 5-10 puta. 4. Zauzeti položaj četveronoške (kleknuti, osloniti se na kolena i na ruke, MŠ). Saviti ruke u laktovima, približiti trup podu i visoko podignuti desnu nogu. Zadižati se u tom položaju 3-5 sekundi. Vratiti se u početni položaj. Uraditi vežbu po 4-6 puta sa j e d n o m i drugom nogom.
220

Dopunski saveti Da bi stimuli sali oticanje krvi, držite noge u malo podignutom položaju. Ne stojite i ne sedite dugo n a j e d n o m mestu. Nosite komotnije rublje. Zategnuto rublje koje čvrsto pri leže uz telo, otežava cirkulaciju krvi. Uzimanje lekova, pilula protiv začeća (kontracepcijskih, MŠ) pogoršava stanje vena.

N E G A LICA Da bi vaše lice izgledalo mlado, privlačno, uradite spe­ cijalne vežbe koje smanjuju bore oko očiju, i otklanjaju otečenost očnih kapaka. 1. Sedite sa ispravljenim leđima i gledajte ispred sebe. Širom otvorite oči, pazeći da ne mrštite lice. Ostanite u takvom položaju, brojeći u sebi do osam. Zatvorite oči i opustite se. Prvi put ovu vežbu uradite samo j e d n o m . 2. Gledajte pravo ispred sebe, zatim, ne menjajući položaj glave, pomerajte oči udesno, zatim ulevo, gore, dole , zatim pogled ide prvo desno pa gore, zatim levo pa gore, potom desno pa dole i, na kraju, levo pa dole. Ova vežba je produžetak prethodne vežbe. Kao što ste primetili, to su svojevrsni „ k r u ž n i " pokreti očima. Prvo se ta vežba radi jedanput, a zatim do šest puta. 3. D o b r o zatvorite oči, brojite do pet. Uradite jedanput. 4. Sedite ispred ogledala , opustite podbradak i gledajte na svoj odraz u ogledalu. Postepeno zatvarajte oči, dok ne ostane mali otvor. Koncentrišite pažnju na polukrug ispod očiju (podočnjake, MŠ) i pokušajte da podignete donji očni kapak. Potpuno zatvorite oči i opustite se. 5. Vrhovima prstiju pritiskajte podočnjake. Zažmurite, savladavajući otpor prstiju, u sebi brojite do četiri. (Prsti se za to vreme ne smeju pomerati) Postepeno popuštajte pri­ tisak prstiju. Ponovite j o š 2 puta.
222

6. Pritisnite prstima mišiće ispod obrva. Savlađujući otpor prstiju, trudite se da Čvrsto zatvorite oči, koncentrišući svu pažnju na te pokrete. Brojite do šest. Opustite se i spustite prste. Ponovite j o š 2 puta. 7. Postavite laktove na sto, donji deo dlanova ruku stavite na lice, ispod očiju i postepeno pritišćite lice, trudeći se da ne pomerate kožu lica. Brojite do deset, zatim popu­ štajte pritisak ruku i spustite dlanove. To je prvi deo vežbe. Drugi deo: donji deo dlanova ruku stavite na slepoočne kosti postepeno ih pritiskujući - sve ostalo, kao u prvom delu. Oba dela vežbe vežbajte po 3 puta. A evo k o m p l e k s a vežbi, koje doprinose smanjivanju bora na čelu i poboljšavaju krvotok kože glave. 1. Pritisnite kažiprste na čelo pored obrva. Ne sma­ njujući pritisak, pomerite ih sasvim malo nadole. Istovre­ m e n o , brojeći do deset, pokušajte da namrštite čelo. Opustite se, otpustite prste. Ponovite još 2 puta. 2. Stavite ruke j e d n u preko druge na gornji d e o Čela. Polako pomerajte rukama kožu nagore, trudeći se da isto­ v r e m e n o spustite obrve, savlađujući pri t o m e otpor ruku. Polako zatvarajte oči, gledajući nadole - to će vam pomoći da i obrve spustite nadole. Brojite do deset. Opustite se. N e ž n o pređite preko čela naizmenično sa svakom rukom od slepoočnice do slepoočnice, završite pokretom ruke od slepoočnice nagore. Dobro j e , da tu vežbu uradite najmanje tri puta. v 3. Čvrsto pritisnite ruku na čelo. Potrudite se da polako pomerate kožu prvo nagore, zatim nadole, savlađujući otpor ruku. Opustite se. Uradite vežbu 3 puta. 4. Izgladite bore između obrva velikim prstom i kaži­ prstom. Između prstiju, na Čelo stavite ivicu dlana ili bilo kakav gladak predmet i snažno ga pritisnite.Skinite veliki prst i kažiprst sa čela iznad obrva i tom rukom pojačajte pritisak. Brojite do 10. Opustite se. Ponovite 2 puta. Postarijim ženama preporučujemo da stavljaju maske na lice u n e p o g o d n o godišnje doba.
223

Topla ili vruća uljana maska primenjuje se za vrlo suvu kožu, sklonu perutanju. U bilo koje zagrejano biljno ulje (suncokretovo, kukuruzno, maslinovo) namočite salvete od gaze, složene u 2-3 sloja, sa izrezanim otvorom za oči, usta i n o s i stavite ih na lice i vrat. Skinuvši masku nakon 10-15 minuta, istrljajte lice losionom (a najbolje od svega vlastitim toplim urinom). Maska sa jajima. Izmučeno jaje (belance i ž u m a n c e ) nanesite na kožu sa tamponom od vate u tri sloja, prema stepenu sušenja slojeva. Korisna je maska od j e d n o g žum a n c e t a p o m e š a n o g sa supenom kašikom slatke pavlake (vrhnja). Maska od žumancefa, meda i ulja. Umutiti ž u m a n c e sa čajnom kašičicom meda i supenom kašikom biljnog ulja. Ako imate limun, možete dodati nekoliko kapi. Maske sa mladim kravljim sirom dobro vlaže kožu. Supenu kašiku m l a d o g kravljeg sira dobro rastrljati i po­ mešati sa supenom kašikom mleka ili kisele pavlake (kaj­ maka). U masci se m o ž e sjediniti supena kašika mladog kravljeg sira sa čajnom kašičicom meda ili sa nekoliko kapi limunovog soka. Za bilo koju kožu mogu se primenjivati maske od trava. Pomešati isitnjene aromatične trave (mentu, mirodiju, žal­ fiju, kamilicu, lipov cvet) po 1 čajnu kašičicu od svake. Tu smesu prelivajte vrućom vodom dok se ne dobije masa u vidu kašice, nanesite je na kožu lica i držiti 20-30 minuta, pokrivši lice vlažnom salvetom od gaze, a zatim operite lice vodom.

NEGA KOSE
Glavni uzroci opadanja kose kod žena i muškaraca su poremećaji endokrinog sistema, poremećaj rada nadbubre­ žnih žlezda, štitaste žlezde (smanjena aktivnost) ili hipofize. Drugi uzroci: stres, koji utiće na rad endokrinih žlezda, emocionalne i fizičke traume. Nedostatak ishrane izaziva kako opadanje, tako i sedenje kose. Između ostalih uzroka opadanja kose, naročito kod žena, mogu se istaći slaba cirku­ lacija krvi na površini lobanje, hronična oboljenja, nekva­ litetni šamponi i boje za kosu, vruća sušenja kose, trovanje solima teških metala, anemija, upotreba alkohola i pušenje. Konstitucija čoveka ispoljava ogroman uticaj na kvalitet, boju i opadanje kose. Na primer, dlake debele i prave (uglavnom crne boje) rastu gusto, nema zalisaka, održavaju se do d u b o k e starosti. Takvu kosu daje individualna kon­ stitucija „Sluzi". Kosa prava, svetle boje (boje slame i ride boje), dlake srednje debljine, sklone bržom sedenju i opa­ danju (naročito kod muškaraca), karakteristična je za ljude, k o d kojih preovladava konstitucija „ Ž u č i " . Kosa tanka, svetla, kovrdžava, retka, ali bez obzira na to zadržava se do postarijeg uzrasta (doba), karakteristična je za ljude, kod kojih preovladava individualna konstitucija „Vetra". Potrebni su polivitaminski i mineralni dodaci i vitamini B-kompleksa. Njihov nedostatak je glavni uzrok opadanja k o s e kod žena. Ali, da bi organizam te vitamine i mineralne materije m o g a o normalno da asimiluje, potrebno je očistiti jetru. Nečista jetra ne uspeva da asimiluje mineralne ma­ terije i vitamine onako, kako vi to želite. Mineralne materije i vitamini moraju se unositi u orga­ nizam u prirodnom, a ne u veštačkom obliku. Produkti, koji sadrže mineralne materije su morski kupus, sokovi i salate od svežeg povrća, višekomponentni odvari i ekstrakti od trava, hleb i supa od proklijalog zrna.
225

224

Ž e n a m a , koje uzimaju pilule za kontracepciju, potrebna je nešto veća količina prirodne hrane, jer njihov organizam brže gubi navedene materije i dovodi do gubitka kose. H l e b od proklijalog zrna je odličan prirodni polivitaminski dodatak. Taj produkt će potpuno obezbediti vaš orga­ nizam k o m p l e k s o m vitamina grube B, E, tako neophodnih za normalni rast kose. Sok od šargarepe, a takode i drugi sokovi snabdeće vaš organizam karotinom, gvoždem, silieijumom. Dobro je upotrebljavati sveže ž u m a n c e jajeta (I -3 dnev­ no). U njemu se nalaze nezamenjive masne kiseline koje p o t p o m a ž u rast i jačanje kose. Ž u m a n c e se m o ž e utrljati u kožu glave. Za jačanje kose veoma dobro pomažu preparati na bazi biljnih sirovina. Na primer, kopriva, hajdučka trava (kunića, M S ) , ružmarin. Uzmite po uvršenu supenu kašiku sušene koprive, haj­ dučke trave i ružmarina (za svetlu kosu) ili crni orah (za t a m n u ) , stavite u emajliranu šerpu (lonac), prelijte sa dve čaše vode i stavite na šporet. Dovedite do ključanja, skinite sa vatre i ostavite da se ohladi. Procedite ekstrakt i prelijte ga u plastičnu flašu zapremine 0,5 litara, dolijte vode do vrha. Ispirajte ekstraktom kosu posle svakog pranja, ne sapirite j e . To sredstvo stimuliše rast kose, daje joj sjaj i odstranjuje perut. Takode je koristan čaj od četina, koji je izvor kalcijuma i silicijuma i čaj od ivanjskog cveća - broćike (galium verum). Žalfija se m o ž e uspešno upotrebljavati za ispiranje tamne kose, a kamilica - za svetlu, gavez ( S y m p h y t u m offi­ cinale) je dobar za suvu kosu, a lavanda - za masnu. Preko noći dobro je utrljati ricinusovo ulje ili ulje od proklijale pšenice u kožu glave, a ujutro - oprati glavu. Neuobičajeno snažno na jačanje, rast i lepotu kose utiče običan i ukuvan urin koji se nanosi i utrljava u kožu glave. On omogućava da se obnovi kosa u postarijem i stara­ č k o m dobu. Utrljavati treba najmanje 10-20 minuta. Kada
220

se kosa osuši, saprati je toplom vodom bez sapuna. Mnogi ljudi to sredstvo smatraju najjačim, bezopasnim i jednostavnim za kosu. Za vreme pranja kose naizmenično puštajte vruću i hladnu vodu, počnite sa vrućom i uvek završite hladnom, menjajući tri-četiri puta. Svakodnevno masirajte kožu glave prstima ili vibratorom za poboljšanje cirkulacije krvi. Za svakodnevnu masažu može se upotrebiti pola čaše soka od luka sa s u p e n o m kašikom meda ili utrljavati u kožu glave po 30-50 grama uku­ v a n o g urina. Važno je odabrati pravilan sastav zavisno od toga, kakvu imate kožu: ako je masna - bolje odgovara ukuvani urin, ako je suva — sok od luka i meda, ako je normalna - ž u m a n c e jajeta. Za rast i jačanje kose veoma dobro pomažu sledeće vrste masaže. Hvatajte rukama pramenove kose i pažljivo ih istežite; to radite po celoj glavi. Na delu glave sa kosom postoje akupunkturne tačke za sve organe tela, zato njihovo aktiviranje stim­ uliše ceo organizam i poboljšava snabdevanje korena kose kiseonikom. U tu svrhu možete koristiti metalnu četku za kosu ili prstima ruku proći kroz kosu. Priljubite nokte j e d n e ruke na nokte druge ruke i tokom nekoliko minuta sa njima istrljajte kožu na glavi (dva puta dnevno) Sve to možete kombinovati sa aroma-terapijom. U supenu kašiku maslinovog ulja nakapajte tri-četiri kapi eteričnog ulja kedra ili ružmarina, muskatne žalfije. Utrljavajte u kožu glave preko noći, ujutro - s a p e r i t e . D o b r o pomažu i cvetni eliksiri. Eliksir kedra nanosite na kožu, da bi potpomogli normalizaciju hormonalnog sastava i stimulisali rast kose. Eliksir od cvetova pamučike reguliše hormonalni sastav i leci kosu; upotrebljavajte ga i kao unutrašnje (piti, M S ) , i kao spoljašnje sredstvo (masaža, MŠ). Eliksir od limuna poboljšava asimilaciju hranljivih materija. Od dragocenog kamenja nosite crni turmalin ili ametist ili ih držite kod sebe. Njihova energetika povoljno utiće na jačanje kose. Setite se i emocionalnog zdravlja. Osećaj straha i uznemirenosti je glavni uzrok opadanja i ranog sedenja kose.
227

Ne morate da gledate reklame na televizoru, ne morate da kupujete šampone protiv peruti. Urin vam je uvek pri ruci. Operite svežim, toplim urinom glavu, a možete ga i utrljavati u kožu glave. Posle toga sačekajte 10-20 minuta i saperite kosu toplom v o d o m . Nemojte upotrebljavati sapun, j e r on na osnovu lužinske reakcije skida zaštitu sa kože čoveka, a urin je na račun kisele reakcije - obnavlja.

2. Raditi gore navedenu vežbu u koleno-lakatnoj pozi (tj. kleknuti na kolena, upreti se laktovima na pod, glavu je bolje spustiti, opustiti se). Postepeno povećavati brzinu kon­ trakcija i opuštanja mišića anusa, približno po pola sekunde na svaki pokret (brojeći jedan, dva, tri itd.). 3. Za vreme mokrenja, snagom volje, prekinite mlaz i zapamtite, koji su mišići u tome učestvovali. Naučite se, takode, da vršite kontrakcije i opuštanjc tih mišića, kako je opisano u prethodnim vcžbama. To radite svakodnevno - do 50 kontrakcija 3-5 puta dnevno; nakon nedelju dana napra­ vite pauzu od 2 dana. Vežbajte redovno ujutro i uveče. 4. Izazivajte osećaj toplote, peckanja i hladnoće u pre­ delu m o k r a ć n o g mehura, mokraćnog kanala, anusa, trtične kosti, kao s t o j e to opisano u našoj osnovnoj metodi. Osećaj toplote može se kombinovati sa peckanjem, zatim to isto kombinovati sa osećajem hladnoće i hladnoće sa peckanjem. Ti osećaji mogu se zadržavati đo 15-20 sekundi, ponavljati do 10 puta. 5. Masirajte mošnice i testise: svaki testis masirajte u d l a n o v i m a ruku dok ne osetite neprijatan bol. Ponavljati to s v a k o d n e v n o onoliko puta, koliko imate godina. Vežbe možete kombinovati sa dopunskim sredstvima, koja pojačavaju potenciju muškaraca. Tokom 20 dana uveče uzimajte po tri sveza ž u m a n c e t a sa 1/2 čajne kašičice samlevenog semena kima. Pola kilograma luka sitno narezati i pržiti ga na maslacu dok ne porumeni. Uveče jesti sa hlebom i solju iz morskog kupusa. Ekstrakt od visoke zamanihe (Nilraria Schoberi, Panax h o r r i d u m ) : uzimati po 30-40 kapi 2 puta dnevno, ujutro i za ručak, na pola časa pre jela. Primenjuje se kao tonizujuće i stimulišuće sredstvo kod polne nemoći. Ekstrakt od mandžurske aralije (aralia mandshurica): uzimati po 30-40 kapi 2 puta dnevno, ujutro i za ručak, na pola časa pre jela. Primenjuje se kao sredstvo koje stimuliše centralni nervni sistem.
229

P O S E B N E P R E P O R U K E ZA M U Š K A R C E
Problemi muškaraca su analogni. Najšešći problemi u postarijem dobu su — adenoma prostate i impotencija. Kao profilaksa tim oboljenjima preporučujemo da se sprovedu glavne terapije čišćenja, primeni urinoterapija, is­ hrana zasićena biološkim aktivnim materijama, umereni fi­ zički rad. Za lečenje adenoma prostate treba, u prvom redu, uspo­ staviti regulacijski uticaj spoljašnjih manifestacija na taj deo. To se može uraditi pomoću metode čišćenja spoljašnjih manifestacija ili uspostavljanja regulacijskog uticaja spo­ ljašnjih manifestacija na fizičko telo. Ako se to ne uspe uraditi, tada je poželjno gladovati na urinu u toku godine po 7-10 dana 3-4 puta. Za lečenje impotencije posebno odgovaraju energetske vežbe, gladovanje u dane posta po 7-10 dana, ishrana pro­ duktima od proklijalog zrna. Osim toga i sve terapije za čišćenja. Preporučuju se i dopunske vežbe, koje pomažu da se obnovi normalna potencija. 1. Ležeći na leđima, sa malo podignutom zadnjicom (staviti ispod jastuk) vršiti kontrakcije mišića anusa (do 50 puta, po nekoliko sekundi svaka kontrakcija). To treba raditi svakodnevno, može 2-3 puta dnevno.
228

Ekstrakt od zlatnog korena (asphodelus, senecio vul­ garis): uzimati po 20-40 kapi 2 puta d n e v n o , ujutro i za ručak, na pola časa pre jela. Dejstvuje, uglavnom, na nervni sistem. Kontraindikativno je kod naglo izraženih simptoma nervne napetosti, hipertoničnih kriza, grozničavih stanja. Ekstrakt od pantokrina: uzimati po 15-20 kapi 2 puta d n e v n o , ujutro i za ručak, na pola časa pre jela. Ekstrakt od eleuterokokusa (eleutherokoccus senticosus, narodni n a z i v - d i v l j a paprika, MŠ): uzimati po 15-20 kapi 2 puta dnevno, ujutro i za ručak, na pola časa pre jela. Primenjuje se kao sredstvo, koje stimuliše centralni nervni sistem i ceo organizam. Primedba. Sve ekstrakte uzimati 2-3 nedelje, zatim na­ praviti pauzu od mesec dana, gladovati 3-5 dana i kuru ponoviti. Gladovanje će sprečiti efekat privikavanja, i posle njega ekstrakt će takode efikasno delovati, kao i prvi put. U suprotnom slučaju, efekat će se svaki put smanjivati.

230