Redovni pravni lekovi 2010

SADRŽAJ:

SADRŽAJ:....................................................................................................................3 UVOD.......................................................................................................................... 4 POJAM ŽALBE..............................................................................................................6 POREKLO ŽALBE.........................................................................................................8 ŽALBA NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA...............................................................9 3.1.PRAVO NA ŽALBU............................................................................................10 3.2.SADRŽAJ ŽALBE...............................................................................................13 3.3. RAZLOZI ŽALBE..............................................................................................15 3.4. OSNOVI ZA POBIJANJE PRESUDE.....................................................................17 3.5. POSTUPAK PO ŽALBI NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA.............................21 3.6. GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTEPENE PRESUDE..............................................23 3.7. ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBI...................................................24 .........................................................26 ŽALBA NA PRESUDU DRUGOSTEPENOG SUDA..........................................................26 ............................................................................................................................. 28 5.POSTUPAK PO ŽALBI PRED SUDOM TREĆEG STEPENA...........................................28 6. ŽALBA NA REŠENJE...............................................................................................30 ZAKLJUČAK............................................................................................................... 33 LITERATURA:.............................................................................................................40 IZVORI:.....................................................................................................................41

3

Redovni pravni lekovi 2010

UVOD

Razmišljajući koji institut, odnosno koju temu da obradim za diplomski rad, vodila sam se idejom da svoje vreme posvetim nečemu zašta znam da će me svakako pratiti kroz moj budući rad, odnosno čime se želim u budućnosti baviti. Tako sam došla do zaključka da rad kojim ću zaključiti proces fakultetskog obrazovanja, nosi naziv REDOVNI PRAVNI LEKOVI. Redovni pravni lekovi predstavljaju institute procesnog prava i nalaze svoju upotrebu u Krivičnom, Parničnom, Vanparničnom, Izvršnom, Upravnom, Prekršajnom postupku i postupku povodom privrednih prestupa.Pomoću njih određena lica imaju pravo da traže preispitivanje sudskih odluka i odluka upravnih organa. Redovni pravni lekovi su sredstva pomoću kojih ovlašćena lica pobijaju sudsku odluku zbog postojanja nekih pravnih nedostataka ili da ta lica traže njeno preinačenje ili ukidanje. Izučavanjem ove vrste materije, koja se bavi zaštitom subjektivnih prava građana, i oblicima njihove zaštite jeste krivično pravo. U okviru ove široke teme može se uopšteno reći da je prvani lek izjava volje kojom se od organa višeg stepena zahteva da ispita zakonitost nekog akta.Samo postojanje i mogućnost korišćenja pravnih lekova od strane ovlašćenih lica, nalazi se u osnovnom zadatku KPP-a. To podrazumeva da se pravedno preispita krivična stvar na zakonit način.Po pravilu svaki akt može da bude podvrgnut tom ispitivanju bar pod jednim organom nadležnim za ovo.Naime, u toku vođenja provostepenog postupka, može doći do grešaka od strane subjekta koje prouzrukuju i donošenje odluke sa određenim nedostacima.Do ovakvih odluka se dolazi i zbog neznanja, nesposobnosti,ili nezadovoljnih radnji samih sudija. Javlja se nužnost da se ovakve odluke isprave, i to od strane ovlašćenog lica koji inicira postupak pravnim lekovima, odnosno podnošenjem pravnog leka. O podnetom pravnom leku odlučuje krivični sud višeg stepena koji je sastavljen od sudija sa većim stručnim znanjem i iskustvom. To pruža garanciju da se nezakonite ili nepravilne sudske odluke isprave, jer ovaj sud razmatra krivičnu stvar u povoljnijim uslovima, gde objektivno i svestrano razmatraju sudsku odluku. Osnovnu podelu pravnih lekova predstavlja podela na redovne i vanredne lekove.

4

Redovni pravni lekovi 2010

Redovni pravni lekovi su oni koji se ulažu protiv odluka koje još nisu postale pravosnažne.Vanredni prvani lekovi su oni koji se mogu ulagati samo protiv odluka koje su postale pravosnažne.

Mogućnost upotrebe pravnih lekova protiv odluka državnih organa je ustavno pravo građana. Po Ustavu, svako ima pravo na žalbu ili drugi pravni lek protiv odluke kojom se rešava o nekom njegovom pravu ili zakonom zasnovanom interesu. Međutim, opravdanje pravnih lekova je mnogo šire, naročito u krivično procesnom pravu, jer se radi nekada o veoma važnim pravima i dobrima. Oni su ustavnovljeni i u javnom interesu doslednog ostvarivanja principa zakonitosti i u interesu pravičnosti, na kojima počiva krivični zakonik i krivično pravo uopšte.

5

Žalba je pravno sredstvo i pravni lek. jer se izjavljuje protiv sudske odluke.Redovni pravni lekovi 2010 POJAM ŽALBE Redovni pravni lekovi su takva sredstva kojima se pobijaju nepravosnažne sudske odluke. Krivično procesno pravo. Pravni lek je pravno sredstvo kojim stranke ili druga zakonom ovlašćena lica pobijaju odluku nižeg suda ili postupak u kome je doneta.2005. Žalba na presudu drugostepenog suda. Žalba na rešenje. 2. dok sva pravna sredstva nisu pravni lekovi. ako smatraju da je nezakonita i nepravilna i traže od suda pravnog leka da je preinači ili ukine svojom odlukom. Stranka može pobijati jednu odluku samo ukoliko je ova izrečena na njenu štetu. 3. Žalba na presudu prvostepenog suda. Str.258 6 .redovni pravni lekovi su : 1.1 U krivičnom procesnom pravu. jer su pravni lekovi pravna sredstva. Pojam pravnog sredstva je širi od pojma pravnog leka.Petar Stanojević. 1 Čedomir Stevanović.Niš.

Pravno sredstvo koje nije pravni lek je svako drugo sredstvo napada ili odbrane kojim stranka ili drugi učesnik postupka ostvaruje svoja zakonska prava i štiti svoj interes zasnovan na zakonu. 7 .Redovni pravni lekovi 2010 Pravni lekovi su jedna vrsta procesnih radnji stranaka. Oni su posebna vrsta pravnih sredstava koja se razlikuju od drugih pravnih sredstava po tome što su usmerena protiv odluka suda. osim onih sredstava koja služe za pobijanje sudskih odluka.

ona je nastala zbog same prirode suđenja. Ekstraordinarni počiva na temeljno različitim predpostavkama. 2003. primenjivalo se pravilo o ne bis in idem. Uvodi se pravo na žalbu tj. koju zadržava i formularni postupak . Rimsko pravo. ostavljena je mogućnost strankama da se žale.Redovni pravni lekovi 2010 POREKLO ŽALBE Prve oblike žalbe možemo tražiti u rimski građanski postupak koji je prošao kroz tri oblika:2 • • • Legisakcioni Formularni Ekstaordinarni Formularni i ekstraordinarni se odlikuje novinama.sudjenje više nije jednostepeno već višestepeno i ovde se primenjuje pravilo ne bis in idem.nije posledica formalizma. 8 . Beograd. ne može se ponovo pokrenuti isti spor. Stranke nemaju pravo na žalbe. Str. Ta specifičnost. dok kod legisakcionog nije dozvoljeno pravo na žalbu. 2 Obrad Stanojević. uvođen je novi način suđenja. Kada se okonča postupak po žalbi( ili ako žalbe nije bilo). 211.

str. Osnovna osobenost žalbe je da se ulaže protiv nepravosnažnih sudksih odluka i da ima uvek suspenzivno dejstvo . Ovlašćena lica koja su podnela žalbu u roku mogu van tog roka.odnosno da odlaže izvršenje presude.260-261. 9 .Beograd.1981. pa sve do održavanja sednice drugostepenog suda. podnositi podneske kojima će dopunjavati razloge zbog kojih se blagovremeno žalbom napada prvostepena presuda. koji može biti izjavljen protiv prvostepene presude od strane ovlašćenih lica u roku od 15 dana. a drugostepeni sud je dužan da ispituje i ceni te razloge.3 3 Špiro Vuković. koji ima dvostruku funkciju: predstavlja pravo određenih lica da traže preispitivanje sudksih odluka i sredstvo za aktivno sticanje pravosnažnosti tih odluka. Žalba kao redovan pravni lek je poseban institut KPP-a.Redovni pravni lekovi 2010 ŽALBA NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA Žalba na presudu prvostepenog suda je osnovni i najvažniji redovni pravni lek.Zakon o krivičnom postupku. od dana dostavljanja prepisa presude. Kad ovlašćeno lice podnese dve ili više žalbi napadajući presudu svakom žalbom po drugom osnovu. blagovremenost svake žalbe posebno se ispituje.

onosno u skraćenom postupku taj rok je od 8 dana.Redovni pravni lekovi 2010 3.srodnici po krvi. sestra. ili nekoj drugoj trajnoj zajednici. stav. njegov bračni drug. U nekim postupcima koji su označeni kao hitni. 2. usvojenik. kako bi ona postala povoljna za optuženog. Zakon predviđa i to da u korist optuženog žalbu mogu izjaviti. Rok važi kako za samog optuženog.PRAVO NA ŽALBU Stranke mogu izjaviti žalbu protiv presude u redovnom postupku u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa prvostepene presude. hranilac i lice sa kojim živi u vanbračnoj zajednici. odnosno dozvoljenosti žalbe bilo kog od gore navedenih lica u slučaju oslobađajuće presude. u karakteru žalbe koju ulažu kao i stav optuženog prema onim koji ulažu žalbu u njegovu korist.branilac. spadaju najpre. krivično procesne stranke. U red ovlašćenih lica koja mogu izjaviti žalbu. brat. Dakle. usvojilac.4 4 Član 372. tako i za drugog. može se postaviti pitanje postojanja pravnog interesa.ako u zakonu nije određen drugi rok. zakonski zastupnik optuženog i oštećeni. Titulari prava na žalbu su samo određena lica između kojih postoji razlika koja se ogleda u tome da li im to pravo pripada bezuslovno ili pod određenim uslovima. U korist optuženog pre svega znači da mora postojati pravni interes za izjavljivanje žalbe koji se ogleda u tome da se žalbom presuda napada.1. Zakonik o krivičnom postupku 10 .

zbog osnova iz kojeg se presuda može pobijati. izuzev ako je osuđen na kaznu zatvora od 30 do 40 god. Protiv volje optuženog ne može se izjaviti žalba. U suprotnom uvek bi se postavljalo pitanje da li zaista i učinio. tako i u korist optuženog. Na primer.5On ima najpotpunije pravo na žalbu s obzirom da je zaštitnik zakonitosti. Stav. 5 Član 372. 11 . Ograničeno pravo na ulaganje žalbe ima oštećeni i lice čiji je predmet oduzet presudom. Ovo pravo imaju krivično procesni subjekti kojima pravo na žalbu pripada pod izvesnim ograničenjima koja se mogu odnositi na određene uslove ili na obim njihovih ovlašćenja. ali samo ako je javni tužilac preuzeo gonjenje od njega kao tužioca.ZKP. tako i u korist optuženog..Redovni pravni lekovi 2010 Mnogi imaju to mišljenje da sama po sebi oslobađajuća presuda ne lišava optuženog prava da uloži žalbu. Javni tužilac može izjaviti žalbu kako na štetu. Oštećeni po pravilu žalbu izjavljuje samo zbog odluke o troškovima krivičnog postupka. ili u slučaju da je na glavnom pretresu zastupao predlog državnog tužioca koji uredno pozvan nije otišao na glavni pretres. Glasi: Državni tužilac može izjaviti žalbu kako na štetu. jer je to za njega svakako povoljniji osnov oslobođenja. ali samo ako bi se kao cilj žalbe postavilo to da se optuženi oslobodi po osnovu koji je bolji po njega. 3. ali samo izuzetno on može izjaviti žalbu. optuženi bi je svakako mogao napadati ukoliko smatra da nema dokaza da je krivično delo učinio. ako je oslobađajuća presuda doneta zbog zastarelosti krivičnog gonjenja. odnosno lice od koga je oduzeta imovinska korist – pribavljanja krivičnim delom.

Međutim.Čedomir Stevanović.izuzev ako bi optuženi po presudi trebalo da izdržava kaznu zatvora. 2008.str.446.Redovni pravni lekovi 2010 Optuženi se može odreći prava na žalbu posle dostavljanja prepisa presude. Novi Pazar.Krivično procesno pravo. 263. Zakon o Krivičnom postupku.Beograd 1981. a mogu do donošenja odluke drugostepenog suda odustati od već izjavljenje žalbe. Str.7 6 7 Muamer Nicević .6 Tužilac i oštećeni se mogu odreći prava na žalbu od časa objavljivanja presude pa do isteka roka za izjavu žalbe. 12 . predviđeno je da se optuženi može odreći prava na žalbu i pre toga. Špiro Vuković. ako su to učinili ovlašćeni tužilac i oštećeni koji ima pravo da pobija presudu iz svih zakonom predviđenih osnova .

ovog člana. žalilac je dužan da navede dokaze kojima bi se te činjenice imale dokazati. Čedomir Stevanović. Ako žalba ne sadrži podatke iz stava 1. Obrazloženje žalbe.2.208. Novi Pazar.Novi Pazar.8 2. Presuda se može pobijati samo navođenjem onih osnova koji su taksativno nabrojani u zakonu. dužan je da navede činjenice koje pomoću tih dokaza zeli dadokaže. svaka žalba mora da bude tačno određena.2008. može u žalbi izneti samo one nove činjenice I dokaze koji su važni za odluku o kazni. 13 . Pre svega. a pozivajući se na nove dokaze. Predlog da se pobijena presuda potpuno ili delimično ukine ili preinači. • • • • • Označenje presude protiv koje se izjavljuje žalba. Pozivajući se na nove činjenice.Krivično procesno pravo. Čedomir Stevanović.SADRŽAJ ŽALBE Žalba se podnosi u pismenoj formi u vidu podneska. 10 8 9 Muamer Nicević.str.god.9 Sadržina žalbe je zakonom određena. odnosno koja se presuda pobija žalbom.str. Osnov za pobijanje presude.sud će žalbu odbaciti. Optuženi koji je u celosti priznao osnovanost optuzbe.Redovni pravni lekovi 2010 3. Član 374.446. tj.tačno je predviđeno koje sve bitne elemente treba da sadrži svaka izjavljena žalba.446. Potpis podnosioca žalbe. 4. Krivičnom prpcesno pravo. Zakonik o krivičnom postupku 10 Muamer Nicević.a može i na zapisnik suda. Prema ZKP-u žalba treba da sadrži : 1. Samo obrazloženje žalbe je bitan element koji je predviđen u Zakonu o Krivičnom postupku od 1976. Stav. u smislu da je tačno označno na koju se presudu odnosi.

oštećeni kako tužilac ili privatni tužilac koji nema punomoćnika. Ako se na osnovu podataka iz žalbe ne može utvrditi koja se presuda pobija. prvostepeni sud će rešenjem protiv koga nije dozvoljena žalba pozvati žalioca da u određenom roku dopuni ili ispravi žalbu. ili ako žalba nije potpisana.prvostepeni sud će pozvati žalioca da u odredjenom roku dopuni žalbu pismenim podneskom ili na zapisniku kod tog suda. te je i u ovom slučaju optuženi i te kako povlašćen u odnosu na ostale žalioce.Krivično procesno pravo. bitno da se iz žalbenog podneska vidi zbog čega se stranka žali. Ako je žalbu izjavio optuženi ili lice. U koliko se žalilac ovom pozivu ne odazove. a optuženi nema branioca.Niš.str. ali je predvideo da se mora podneti potpuna žalba.258. Ako žalilac u određenom roku ne postupi po nalogu suda. a žalba nije sastavljenja u skaldu sa odredbama . 11 Čedomir Stevanović. to je dovodilo do odugovlačenja krivičnog postupka i faktičkog produženja roka za žalbu. sud će odbaciti žalbu ako ne sadrži određene odredbe. Razlog žalbe ne mora biti stručno i pravno okarekterisan. Ono što je zanimljivo.2005.Redovni pravni lekovi 2010 Pošto je u sudskoj praksi bilo pojava da se o žalbi navode samo zakonski osnovi bližeg određivanja i sa napomenom da obrazloženje sledi.11 Imajući u vidu ovu pojavu zakonodavac je produžio rok za žalbu. žalbu sa ovim nedostacima izjavljenu u korist optuženog koji ima branioca sud će dostaviti drugostepenom sudu ako se može utvrditi na koju se presudu odnosi. Petar Stanojević . 14 . a odbaciće je ako se to ne može utvrditi. ili ako je žalbu izjavio oštećeni. sud će rešenjem odbaciti žalbu kao neosnovanu.

Redovni pravni lekovi 2010 3. 15 . Presuda se može pobijati žalbom zbog stvarnih ili pravnih nedostataka do kojih dolazi zbog propusta ili grešaka o radu pojedinih subjekata. tj. U pravnom životu ona obično ističe nedostatak o činjeničnom stanju ili pogrešnu primenu materijalnog prava na slučaj da sud ne prihvati njeno mišljenje o povredi procesne odredbe. na pravne nedostatke.3. Osnovi za pobijanje presude su pre svega nedostaci u presudi koji si nastali kao rezultat propusta i grešaka u radu krivičnog suda i drugih subjekata učinjenih u toku rasvetljenja krivične stvari. RAZLOZI ŽALBE Razlozi žalbe su nepravilnosti u prvostepenom suđenju i zbog kojih žalilac presudu pobija.materijalnog i procesnog zakona. • Stranka može presudu pobijati iz više razloga ili raznih vrsta. Na procesno ili nepotpuno utvrđeno stanje i samim tim na pogrešno izricanje krivične sankcije. Osnovi za pobijanje presude mogu se svesti u dve kategorije i to: • Na neprimerno ili pogrešnu primenu krivičnog .

u navođenju zbog čega neke činjenice uzima kao dokazane ili nedokazane. već je potrebno navesti sadržajne rezultate tih dokaza i njihovu ocenu. Razloge treba svesti na izlaganje u najbitnijem onih dokaznih rezultata koji se odnose na odlučne činjenice. i na dovoljan i jasan način se prikazuje veza između pojedinih dokaznih rezultata i ocene dokazanosti. niti je dovoljno samo izneti činjenično stanje kako ga sud smatra utvrđenim. uvek vezano za činjenice koje treba dokazati i sa jednovremenom ocenom uspelosti tog dokazivanja prema nalazu suda. potrebno je za svaki dokaz dati razlog zašto ga sud tako ocenjuje. 16 .Redovni pravni lekovi 2010 Kod svake presude. Za sve presude je važno obrazloženje činjeničnog stanja koje se sastoji u izlaganju rezultata dokaznog postupka u najbitnijem. Nije dovoljno samo prepričati tok dokaznog postupka. u razlozima se mora utvrditi činjenično stanje i moraju pružiti razlozi za utvrđeno činjenično stanje. Dakle. odnosno nedokazanosti pojedinih činjenica. U razlozima se vrši analiza izvedenih dokaza i daju se određeni rezultati analize. što bi bila prosta reprodukcija izvedenih dokaza.

kao i zbog odluke o objavljivanju presude putem sredstava javnog informisanja. oduzimanju imovinske koristi.. U red apsolutno bitnih povreda odredaba krivičnog postupka spadaju sledeće povrede: 12 Član 385.12 Bitne povrede odredaba krivičnog postupka Pošto sve povrede odredaba krivičnog postupka nisu iste po svojoj prirodi i težini. povrede Krivičnog zakonika. Apsolutno bitne povrede su takve povrede koje samim postojanjem vode ukidanju prvostepene presude. odluke o krivičnim sankcijama. OSNOVI ZA POBIJANJE PRESUDE Jedna presuda se može pobijati iz sledećih grupa osnova : • • • • bitne povrede odredaba krivičnog postupka.Redovni pravni lekovi 2010 3.4. pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. imovinskopravnim zahtevima.4.3. troškovima krivičnog postupka.vrši se klasifikacija istih na apsolutne i relativne bitne povrede odredaba krivičnog postupka. 1.2.stav.ZKP 17 .

4. osim ako je presudu za krivično delo iz nadležnosti nižeg suda doneo viši sud. ili ako je optuženom i braniocu. Ako je sud nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude učestvovao sudija ili sudija porotnik koji nije sudio na glavnom pretresu ili koji je pravosnažnom odlukom izuzet od suđenja. 9. ili privatnom tužiocu protivno njegovom zahtevu uskraćeno da na glavnom pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok glavnog pretresa. 18 . 6. Ako je protivno ovom zakoniku bila isključena javnost na glavnom pretresu. Ako je sud povredio odredbe krivičnog postupka u pogledu postojanja optužbe ovlašćenog tužioca. Ako je optužba prekoračena . 2. Ako se presuda zasniva isključivo na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona ne može zasnivati. ili predloga oštećenog odnosno odobrenja nadlažnog organa. oštećenom kao tužiocu. Ako je glavni pretres održan bez lica čije je prisustvo na glavnom pretresu po zakonu obavezno. 8. Ako je presudom povređena odredba ovog zakonika. Ako je presudu doneo stvarno nadležni sud ili ako je sud nepravilno odbacio optužbu zbog stvarne nadležnosti. 3.Redovni pravni lekovi 2010 1. 5. 7. Ako je na glavnom pretresu sudio sudija ili sudija porotnik koji se morao izuzeti.

ili je stvar već pravosnažno presuđena. 3. odnosno odlukom o meri bezbednosti.277. Da li ima okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.1986. Drugu grupu osnova za pobijanje presude čine povrede krivičnog zakona. Zakon o krivičnom procesnom pravu. 6. Ako je izreka presude nerazumljiva.Zagreb. 5. 4. 19 . ukinut će pobijenu presudu i predmet vratiti provostepenom sudu na novo suđenje. Da li je u pogledu krivičnog dela koje je predmet optužbe primenjen zakon koji se ne može primeniti. Da li je delo za koje se optuženi goni krivično delo. Da li ima okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost. 13 Vladimir Bajer. Ako želitelj pobija presudu zbog neke apsolutno bitne povrede krivičnog procesnog prava. 2. ove povrede su takve da čine apsolutne povrede i o njima sud vodi računa po službenoj dužnosti. Da li je odlukom o kazni . Da li su povređene odredbe o uračunavanju pritvora i izdržane kazne. a viši sud koji odlučuje povodom žalbe ustanovi da ta povreda zaista postoji. odnosno kada je nije utvrdio. Naime. Tako je predviđeno da povreda krivičnog zakona postoji ako je krivični zakon povređen u pitanju: 1. a naročito da li je nastupila zastarelost krivičnog pomilovanja. ili o oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje sud ima po zakonu.13 Presuda se može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog stanja i kada je sud neku činjenicu pogrešno utvrdio ili je nije utvrdio. uslovnoj osudi ili sudskoj opomeni .str. Stranka može tvrditi da je presuda nepravilna zato što je sud činjenicu od značaja za primenu materijalnopravne odredbe pogrešno utvrdio.Redovni pravni lekovi 2010 10.

14 U nauci se uzima da nepotpuno utvrđeno činjenično stanje spada u relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka ako ovakav nedostatak proističe iz greške suda. 20 .Redovni pravni lekovi 2010 Nepotpuno utrđeno činjenično stanje postoji i kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi. 14 Član 378. u takvom slučaju sud se nije upustio u pretresanje neke činjenice zato što po njegovoj materijalnopravnoj oceni ona za rešenje spora nije od značaja. To će biti slučaj kad sud nije primenio pravilo po kome je dužan da rasvetljava činjenično stanje i da pretresa sve bitne činjenice. Zakonik o krivičnom postupku. Naime.

POSTUPAK PO ŽALBI NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA Žalba se podnosi sudu koji je izrekao prvostepenu presudu u dovoljnom broju za sud i za protivnu stranu i branitelja radi davanja odgovora.Redovni pravni lekovi 2010 3. 21 .5. Žalba se podnosi pismeno.ili usmeno na zapisnik.

žalbu prima predsednik veća koje je izrekao pobijenu presudu najpre ispituje da li je žalba blagovremena .pozvati žalioca da u određenom roku dopuni ili ispravi žalbu podneskom ili na zapisnik kod suda. kako i njihove svedoke i veštake za koje sud odluči da se saslušaju. koja ne može u roku od 8 dana od dana prijema žalbe podneti sudu odgovor. 15 16 Petar Stojanović Čedomir Stevanović Krivično procesno pravo. tj. protiv koga nije dozvoljena žalba. predsednik veća dostavlja protivnoj stranci.2008.str.odnosno njihove zakonske zastupnike.15 Blagovremenu i dozvoljenu žalbu koja je potpuna. Predsednik veća prvostepenog suda odbacuje žalbu koja je neblagovremena. Muamer Nicević. Čedomir Stevanović. 22 . Kada utvrdi njenu tačnost.str.ili ako žalba nije potpisana (nepotpuna žalba).eventualni odgovor na žalbu dostaviće drugostepenom sudu radi donošenja meritorne odluke. Njegov zadatak je da pripremi predmet za nesmetano meritotno odlučivanje po žalbi.i da li je dozvoljena.Niš. provstepeni sud će rešenjem. predsednik veća će imenovati sudiju izvestioca.Redovni pravni lekovi 2010 U nadležnom prvostepenom sudu. Ako se na osnovu podataka iz žalbe ne može utvrditi koja se presuda pobija. nepotpuna ili nedozvoljena.453. Drugostepeni sud zakazuje ročište na koje poziva stranke .punomoćnike. još jednom ispituje blagovremenost i dozovljenost žalbe.Krivično procesno pravo.Novi Pazar. Posle toga.2005. 16 Predsednik žaljenog veća u drugostepenom sudu. predsednik veća koje je donelo prostepenu presudu .da li je izjavljenja od strane ovlašćsenog lica.267.

ali mora biti uvek po službenoj dužnosti. sud će odlučiti o žalbi i doneti odluku uzimajući u obzir ono što je izuzeto u žalbi i u odgovoru na žalbu. Nakon toga. a prema potrebi i zapisnik o glavnoj raspravi . ali ne dajući svoje mišljenje o osnovanosti žalbe.Redovni pravni lekovi 2010 Ako sa rasprave izostane jedna ili obe stranke. Stranke mogu na raspravi iznositi nove dokaze i činjenjice. Optuženik i njegov branitelj imaju uvek poslednju reč. 3. GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTEPENE PRESUDE Drugostepeni sud ispituje presudu u onom delu u kojem se pobija žalbom. koji izlaže stanje stvari.6. pročitaće se presuda ili deo presude na koji se iznosi žalba. Drugostepeni sud mora po službenoj dužnosti ispitati : 23 . Raspravu pred drugostepenim sudom počinje izveštavanjem izvestitelja.

Sud vodi računa i da li je krivični zakon povređen na štetu optuženog. jer sve povrede krivičnog zakona po svojoj prirodi predstavljaju apsolutne nedostatke presude. a u slučaju obavezne odbrane i u odsustvu branioca optuženog. Da li je na štetu optuženog povređen krivični zakon. ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBI Drugostepeni sud može u sednici veća. 2. 3. ili na osnovu održanog pretresa odbaciti žalbu kao: 24 .jer sve povrede krivičnog zakona po svojoj prirodi predstavljaju apsolutne nedostatke.Redovni pravni lekovi 2010 1. Po službenoj dužnosti sud mora da vodi računa i da li je krivični zakon predviđen na štetu optuženog.7. Po zakonu drugostepeni sud ispituje presudu u delu u kojem se pobija žalbom. Da li postoji povreda odredaba krivičnog postupka i da li je glavni pretres protivno odredbama ovog zakona održan u odsustvu optuženog. Može se izvesti zaključak da drugostepeni sud kao sud pravnog leka ispituje pobijenu presudu u granicama osnova za pobijanje presude iznetih u žalbi i u granicama onih apsolutnih nedostataka koje po zakonu mora da ispituje po službenoj dužnosti.

1. osim slučajeva iz (člana 399 stav.1) ovog zakonika ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba narediti novi glavni pretres pred prvostepenim sudom.Zakon o kricičnom postupku.Zagreb.19 Drugostepeni sud vratiće sve spise sudu prvog stepena sa dovoljnim brojem otvorenih prepisa svoje odluke radi predaje strankama i drugim zainteresovanim licima.288. ili ukinuti ovu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovni pretres i odluku.18 Drugostepeni sud može i samo delimično ukinuti prvostepenu presudu. ako se pojedini delovi mogu izdvojiti bez štete za pravilno presuđenje. ukinut će prvostepenu presudu. Član 397.i potvrditi prvostepenu presudu ako naiđe da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. rešenjem ukinuti prvostepenu presudu i vratiti predmet na ponovno suđenje. ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka.290-291.stav. predmet uputiti veću istog suda i o tome obavestiti prvostepeni sud. Odbijanje žalbe kao neosnovane i potvrđivanje provstepene presude Drugostepeni sud će presudom odbiti žalbu kao neosnovanu.a utvrdi se da je za suđenje u prvom stepenu nadležan viši sud. ne može se samo iz tih razloga ukinuti prvostepena presuda.1986. Drugostepeni sud će. Ali ako je podnesena samo žalba u korist optuženika. str.17 Žalba će se odbaciti rešenjem kao neblagovremena ako se utvrdi da je podnesena nakon zakonskog roka. 17 18 19 Špiro Vuković.str. Ako drugostepeni sud pri razmatranju žalbe ustanovi da je za suđenje u prvom stepenu stvarno nadležan. 25 . Vladimir Bajer . drugostepeni sud će ispitati postoje li razlozi za pritvor i doneti rešenje o ukidanju pritvora. osim u slučaju predviđenom ovim zakonikom.Redovni pravni lekovi 2010 Neblagovremnu ili nedozvoljenu. kao ni razlozi na koje pazi po službenoj dužnosti. uvažavajući žalbu ili po službenoj dužnosti. Zakon o krivičnom postupku.1981. ili odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi presudu suda prvog stepena. ili preinačiti provostepenu presudu.ZKP. Ako se optuženik nalazi u pritvoru. Protiv tog rešenja nije dozvoljena žalba. Beograd.

Redovni pravni lekovi 2010 ŽALBA NA PRESUDU DRUGOSTEPENOG SUDA Žalba na presudu drugostepenog suda je poseban redovni lek. Protiv presude drugostepenog suda dozvoljena je žalba sudu koji odlučuje u trećem stepenu samo u sledećim slučajevima : 26 .koji se može izuzetno upotrebiti samo u zakonom određenim slučajevima.

20 Član 403. koji može odlučivati po žalbi na presudu okružnog suda kao prvostepenog u drugom stepenu. već po žalbi ovaj sud može odlučivati samo u sednici veća. Zakonik o krivičnom postupku 27 . Posebno je pitanje sastava krivičnog suda za odlučivanje po žalbi na presudu drugostepenog suda u trećem stepenu.naročito ako je isti sud odlučivao po žalbi na presudu prvostepenog suda. Sam postupak po žalbi na presudu drugostepenog suda. shodno odredbama koje vaze za postupak u drugom stepenu. odvija se po odredbama koje važe za postupak po žalbi na presudu prvostepenog suda. 2) Drugostepeni sud na osnovu održanog pretresa utvrdio činjenično stanje drugačije nego prvostepeni sud i na tako utvrđenom činjeničnom stanju zasnovao svoju presudu.Reč je o Vrhovnom sudu.Redovni pravni lekovi 2010 1) Drugostepeni sud izrekao najdužu zatvorsku kaznu ili ako je potvrdio presudu prvostepenog suda kojom je izrečena takva kazna. 3) Drugostepeni sud preinačio presudu prvostepenog suda kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izrekao presudu kojom se optuženi oglašava krivim.20 O žalbi protiv drugostepene presude rešava sud trećeg stepena u sednici veća. Pred ovim sudom ne moze se održati pretres. Izuzetak postoji samo da se pred trećestepenim sudom ne može održati pretres.

izuzetno trostepenost. ako je taj sud potvrdio presudu drugostepenog suda kojom je izrečena smrtna kazna za krivično delo utvrđenim zakonom. 28 . predviđena je mogućnost žalbe protiv presude suda trećeg stepena.POSTUPAK PO ŽALBI PRED SUDOM TREĆEG STEPENA Zakon je u osnovi predvideo dvostepenost. Naime. ako povodom žalbe bude izrečena kazna za takvo delo. a u jednom slučaju čak predvideo mogućnost žalbe protiv presude suda trećeg stepena. odnosno .Redovni pravni lekovi 2010 5.

Subjekti.str. Postupak po žalbi na presudu drugostepenog suda karakteriše sledeće: Žalba na presudu drugostepenog suda se podnosi sudu koji je presudu izrekao u prvom stepenu u istom roku.459. 21 Muamer Nicević.Redovni pravni lekovi 2010 Sud trećeg stepena rešava u postupku koji važi za postupak po žalbi na presudu prvostepenog suda.Krivično procesno pravo. 21 Za podnošenje ove žalbe ovlašćen je javni tužilac koji je postupio pred prvostepenim sudom. osim oštećenog koji nema pravo na žalbu. 29 . koji imaju pravo na ovaj pravni lek su isti kao i što je kod žalbe protiv prvostepene presude.2008. sud trećeg stepena može doneti sve odluke kao i drugostepeni sud. Viši javni tužilac imao bi pravo na žalbu samo u slučaju korišćenja instituta devolucije. a ne onaj koji je postupio pred drugostepenim sudom. Odlučujući o žalbi.Novi Pazar. što se pred sudom trćeg stepena ne može održati pretres.Čedomir Stevanović. a granice ispitivanja presude suda trećeg stepena istovetne su granicama ispitivanja prvostepene presude. Izuzetak postoji smo u tome. već o žalbi na presudu trećestepeni sud može odlučivati samo u sednici veća.

postoje rešenja na koja je po pravilu dozvoljenja žalba. ŽALBA NA REŠENJE Žalba na rešenje je redovan pravni lek.23 U pogledu mogućnosti ulaganja žalbe postoje tri vrste rešenja. 271.459-460. zatim ona kod kojih nije dozvoljena žalba.Redovni pravni lekovi 2010 Na kraju i u postupku pred sudom trećeg stepena primenjuje se ustanova beneficium cohaesionis.Krivično procesno pravo.22 6. Petar Stojanović.Krivično procesno pravo.Čedomir Stevanović.Novi Pazar. i to nesto drugačije u odnosu na sud drugog stepena.2008.Naime. koji se odlikuje određenim osobenostima. Ove osobenosti se odnose na mogućnost ulaganja žalbe na organe nadležne za odlučivanje po žalbi i na pitanje suspenzivnog dejstva žalbe. 30 .2005. i rešenja na koja 22 23 Muamer Nicević. Čedomir Stevanović.Niš. Str.str.

Zatim. po pravilu. od dana dostavljanja rešenja.2008. Nadležni sud rešavajući po žalbi na rešenje. Najzad.Novi Pazar. sud pravnog leka može uvažiti žalbu i rešenje preinačiti ili ukinuti.Krivično procesno pravo. predmet varatiti na ponovno odlučivanje sudu koji je doneo pobijeno rešenje.460. rešavanjem će odbiti žalbu kako neosnovanu i potvrditi rešenje doneto u prvom stepenu.str. Čedomir Stevanović.izuzev ako u ovom Zakonu nije izričito predviđeno da žalba nije dozvoljena. može doneti više vrsta odluka. Razmatrajući žalbu nadležni sud će. Tako može rešenjem odbiti žalbu kako neblagovremenu ili kao nedozvoljenu. 24 Muamer Nicević.24 Žalba na rešenje se podnosi sudu koji je doneo rešenje od strane ovlašćenih lica u roku od 3 dana. ispititati rešenje samo u okviru navoda u žalbi. Tako je zakonom predviđeno da je dozvoljenja žalba protiv rešenja istražnog sudije i protiv drugih rešenja. odnosno da li je rešenje doneo ovlašćeni organ.donetih u prvom stepenu.Redovni pravni lekovi 2010 nije dozvoljenja samostalna žalba. s ‘tim što će se po službenoj dužnosti voditi računa samo o tome da li je provostepeni sud bio stvarno nadležan za donošenje toga rešenja. i po potrebi . O žalbi protiv rešenja prvostepenog suda odlučuje drugostepeni sud u sednici veća ako zakonom nije drugačije određeno. 31 .

Rešenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude . 32 . str. Protiv rešenja istražnog sudije i protiv rešenja suda donesenih u prvom stepenu . stranke se ne pozivaju.odlučuje istražni sudija.Zakon o krivičnom postupku.izuzetno u drugim slučajevima. osim kada je ovim zakonom drugačije određeno.25 O sednici drugostepenog veća na kojoj se odlučuje o žalbi osuđenog protiv rešenja prvostepenog suda o odbijanju zahteva za ponavljanje postupka i pored zahteva osuđenog. 3. Protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije. žalba nije dozvoljena ako ovim zakonom nije drugačije određeno. 2.1986. odnosno.Redovni pravni lekovi 2010 1. ako zakonom nije drugačije određeno. Protiv rešenja o sprovođenju istage i drugih rešenja javnog tužioca. O žalbi protiv prvostepenog suda odlučuje drugostepeni sud u sednici veća. ako zakonom nije drugačije određeno. sud će po službenoj dužnosti paziti za donošenje rešenja :Provostepeni sud bi bio stvarno nadležan. 4. To uostalom važi kad se u drugostepenom postupku odlučuje o žalbi protiv svakog drugog rešenja prvostepenog suda. je li rešenje doneo ovlašteni organ. 5.mogu se pobijati samo u žalbi na presudu.Zagreb. Protiv rešenja veća donesenog pre i u toku istrage nije dozvoljena žalba. stranke i lica čija su prava povređena mogu izjaviti žalbu uvek kada u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dozovoljena.296. Ispitivanjem žalbi. 25 Vladimir Bajer.

Redovni pravni lekovi 2010 Samim rešavanjem žalbe. 33 . preinačiti ili ukinuti. ZAKLJUČAK Redovni pravni lekovi su pravna sredstva koja se ulažu protiv odluka koje nisu postale pravosnažne. sud može rešenjem odbaciti žalbu kako neblagovremenu ili nedozovljenu žalbu kao neosnovanu ili uvažiti žalbu i rešenje. Rechtsmittel. Pravni lekovi (legal remedies. i po potrebi i predmet uputiti na ponovno odlučivanje. remedia iuris) su procesne radnje subjekata u krivičnom postupku kojima se pobija sudska odluka s ciljem da se ukine ili izmeni donošenjem nove sudske odluke. tražeći od suda pravnog leka da je izmeni ili ukine. Pravni lekovi su vrsta pravnih sredstava kojima stranke i druga ovlašćena lica u krivičnom postupku pobijaju odluku suda o krivičnoj stvari koju smatraju nepravičnom ili nezakonitom.

Polazeći od toga. dakle dokazuje njena nepravilnost ili nezakonitost i po tom osnovu od neposredno višeg nadležnog suda traži preinačenje ili ukidanje te odluke. ni sve bitne povrede zakona koje mogu biti osnov pravnom leku. Pravnim lekom pobija se odluka suda. Kada se završi postupak u prvom stepenu. Redovni pravni lekovi u krivičnom postupku su : žalba na presudu prvostepenog suda. da bi neka povreda zakona bila osnova pravnom leku. zavisi od volje lica ovlašćenih na njihovo podnošenje. uz isključivanje mogućnosti da se dokazuje suprotno. Pravni lek je moguć samo pod uslovom da je doneta odluka u prethodnom stepenu i da ne postoji mogućnost da drugostepeni sud donese odluku umesto prvostepenog.i žalba na rešenje.Redovni pravni lekovi 2010 Pravni lek je materijalizovani izraz nezadovoljstva određenom sudskom odlukom u obliku zakonskog pravnog sredstva. Postojanje postupka pravnih lekova. suđenje u daljim stepenima uslovljeno je upotrebom pravnih lekova. Da li je neka povreda zakona bitna. Kod apsolutnih povreda zakona polazi se od neoborive pretpostavke da su one imale štetan uticaj na odluku. s tim da ta lica određuju i obim i predmet odlučivanja. efikasan sistem pravilnog sudskog odlučivanja i. sem nekih izuzetaka. Polazeći od toga. nemaju istu važnost. Kod određivanja osnova pravnih lekova bitno je obezbediti. žalba na presudu drugostepenog suda. treba da je bitna. razlikuju se apsolutne i relativne povrede zakona. Kod relativnih povreda zakona ostavljeno je sudu da u svakom pojedinom slučaju ocenjuje da li je povreda uticala na zakonito i pravilno donošenje odluke. Traži se samo da podnosilac žalbe dokaže povredu bez obaveze da dokazuje i uticaj te povrede na odluku. s jedne strane. prepisuje se u samom zakonu. što dalje znači da sve bitne povrede zakona nisu i apsolutne. tako da osnov pravnom leku mogu biti samo povrede zakona izričito utvrđene zakonom. isključiti mogućnost nanošenja neopravdane štete nekoj stranci . 34 . s druge strane. Međutim.

• Ovaj diplomski rad je samo mali deo onoga što žalba kao redoavn pravni lek zahvata i sve ono što sadrži. Iz ovog diplomskog rada može se zaključiti da je žalba redovan pravni lek koji omogućava istinitost. pravičnost i sigurnost građana samim njenim ulaganjem.Redovni pravni lekovi 2010 Opravdanje upotrebe pravnih lekova sadržano je i u izvesnosti donošenja pravilnije odluke u postupku pravnog leka. postoji mogućnost iznošenja novih činjenica i novih dokaza i sl. Pravo na žalbu je zagarantovano ustavom i spada u osnovna građanska prava. 35 . koja se ogleda u više važnih činjenica: • • • • izjavom pravnog leka krivični se predmet iznosi pred višu instancu u kojoj su sudije s većim znanjem i iskustvom i boljim objektivnim uslovima rada. drugostepeni sud je kvalitetno bolji. dok sam pravne detalje i realna rešenja navela iz originalnog teksta Zakona. Koristeći ovo pravo građani podstiču državne organe na poštovanje principa zakonitosti i štite svoja prava i interese. U ovom radu sam. druge sudije ponovo ispituju istu stvar.pokušala dati neki svoj lični osvrt na teoijski deo teme.može se reći. što znači da se odluka formira kroz više ispitivanja raznih lica. pravilnost donesene odluke podvrgava se oceni dveju različitih foruma.

08.225/09 od 10.4 i čl 364 st.Redovni pravni lekovi 2010 Republika Srbija OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Kt. izjavljujem 36 . godine Novi Pazar.MP/MX Osnovnom sudu Novi Pazar za Apelacioni sud Kragujevac Na osnovu čl.46 st.2010.3 ZKP-a protiv presude Opštinskog suda u Tutinu K br. u Zakonskom roku.2 tač.12.2009.broj 392/09 Dana :09.godine.

a ne da je on izvršio preinašenje broja šasije .šasije . Sa napred iznetog Predlažem Predlaže se da Apelacioni sud u Kragujevcu ukine prvostepenu presudu i vrati predmet na ponovno suđenje.godine.god.09.367.tač.zatečen na graničnom prelazu Mehov krš da upravlja PMB marke Golf 4 na koje je preinačen br. TUŽIOCA ZAMENIK 37 . ZKP.tako a je potpuno nejasno zašto je Prvostepeni sud otišao u skroz pogrešnom pravcu i utvrđivao činjenice koje nisu predmet optužbe.ZKP-a.12.1 KZ PC. dok kasnije u obrazloženju u zadnjem pasusu nalazi da nije dokazano da je okrivljeni izvršio kriv. godine upravljao navedenim vozilom na kojem je preinačen br.2.1. Obrazloženje Presudom Opštinskog suda u Tutinu K br. Naime.355 st.tako da je nesporno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret što nije bilo potrebno posebno dokazivati. pa tako Prvostepeni sud u obrazloženju optužbe navodi da nema dokaza da je okr. Delo iz čl.Odlučujući o optužnom predlogu Opštinskog javnog tužilaštva u Tutinu KT br.367.Mihajlović Miloš dana 05.tač.2008. Ovakvim pogrešnim i nepotpunim utvrđivanjem činjeničnog stanja Prvostepenoi sud je potvrdio i Krivični zakon u korist okrivljenog.3 i čl.1 KZ RS.370.Redovni pravni lekovi 2010 ŽALBU -Zbog pogrešno i nepotpunog utvđenog činjeničnog stanja iz čl.225/09 od 10.0902008. Šasije.2009.st.Da je Prvostepeni sud pročitao optužni predlog video bi da je okrivljeni optužen da je dana 05.421/00 podnetom protiv optuženog iz Niša prvostepeni sud je održao glavni pretres i sproveo dokazni postupak. Prvostepeni sud se tokom celog dokaznog postupka trudio da dokaže kako okrivljeni nije izvršio falsifikovanje broja šifre na motoru marke GOLF 4 i tvrdio kako to uopšte nije predmet optužbe. i Zbog povrede krivičnog zakona iz čl.Mihailović Miloš iz Niša je oglašen krivim jer je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave iz čl.355 st.

08.MP/MX Osnovnom sudu Novi Pazar za Apelacioni sud Kragujevac Na osnovu čl.2009.2010.10.2 tač. godine.broj 392/09 Dana :09. od 12.Redovni pravni lekovi 2010 Republika Srbija OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Kt.2009.4 ZKP-a presude Opštinskog suda Novi Pazar 14.46 st. godine Novi Pazar. u blagovremenom zakonskom roku izjavljujem ŽALBU 38 .08.

Obrazloženje Presudom Osnovnog suda u Novom Pazaru. Republika Srbija OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Kt.godine .isprave iz čl.MP/MX Osnovnom sudu Novi Pazar za Apelacioni sud Kragujevac ŽALBU -Zbog odluke o krivičnoj sankciji iz člana.Redovni pravni lekovi 2010 -Zbog odluke o kazni na osnovu člana 371.1 tačka 2 ZKP-a.355 stav.08.broj 508/10(09) od 22.07. oslobođen je optužbe Puzović Nenad Iz Boroštice zbog krivičnog dela falsifikovanje.jer je kao jednu od olakšavajućih okolnosti uzeo da je okrivljeni stariji čovek i da nije dokazano da okrivnlejni nije izvršio falsifikovanje isprave broj šasjie odnosno godinu proizvodnje. PREDLAŽEM Da Apelacioni sud u Kragujevcu ukine prvostepenu presudu i vrati predmet na ponovno sudjenje . Oštećeni je istakao da se protiv okrivljenog u vezi predmetnog vozila vodi parnični postupak u da je doneta prvostepena odluka kojem je okrivljeni obavezan da mu nadokandi štetu. 367 tač.kao i to da nije znao da je isto falsifikovano u trenutku kada je vozilo predao oštećenom Stojanović Nemanji.stav 1 ZKP-a.2010.2010.stav 1. Zato. godine Novi Pazar.jer u dokaznom postupku nije dokazano da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.broj 392/09 Dana :09.KZ RS na osnovu čl.što ga po zakonu oslobađa krivične odgovornosti.Sudska jedinica U Tutinu II-9 K. Prvostepeni sud je pogrešno cenio izvedene dokaze i na osnovu pogrešene ocene izvedenih dokaza izveo pogrešani zaključak kada je okrivljenog oslobodio optužbe.355.4 Obrazloženje 39 .

30/09. Krivično procesno pravo.Čedomir Stevanović. Predlažem. Krivično procesno pravo.Redovni pravni lekovi 2010 Presudom Opštinskog suda u Novom Pazaru.zbog krivičnog dela iz člana 355stav. Zakon o krivičnom postupku.Petar Stanojević. 2. Vladimir Bajer. KZ.1. Da Apelacini sud preinači prvostepenu presudu u pogledu krivične sankcije i osudjenog osudi na kaznu po zakonu.10.2005. u vezi sa st. 3. 4. KZ RS.2008.1981.2.godine proglašen je krivim Miloš Milić zvani Migo iz Novog Pazara zbog kriv.49/07 zbog krivičnog dela iz člana 204.Beograd. Presudom Opštinskog suda u Novom Pazaru K br.2009. Na kaznu zatvora u trajanju od tri meseca.Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanje u od 7 meseci.delovanja na okrivljenog da ne ponovi kriminalno ponašanje i uticaj na druge da se uzdrže od vršenja ovakvih i sličnih krivičnih dela.dela nasilničkog ponašanja iz čl. međutim Prvostepeni sud je okrivljenom izrekao blagu krivičnu sankciju sa kojom se neće postići svrha i cilj kažnjavanja tj.348 KZ RS.2.Niš. Čedomir Stevanović.stav. LITERATURA: 1. 40 . KZ i krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.09.1. Muamer Nicević. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio činjenično stanje i pravilno je doneo odluku kada je okrivljenog oglasio krivim i krivično odgovornim.Novi Pazar.na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.U ovom slučaju radi se o licu koje je i ranije osuđivano i to presudom Opštinskog suda u Novom Pazaru K br.344 st. Špiro Vuković.

www.Zagreb.rs www.rs 41 .pravniportal.projurus.Redovni pravni lekovi 2010 Zakon o krivičnom postupku.spr. IZVORI: 1. Zakonik o krivičnom postupku 2.1986.org www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful