P. 1
REDOVNI PRAVNI LEKOVI-

REDOVNI PRAVNI LEKOVI-

|Views: 4,378|Likes:
Published by albin_skrijelj

More info:

Published by: albin_skrijelj on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Redovni pravni lekovi 2010

SADRŽAJ:

SADRŽAJ:....................................................................................................................3 UVOD.......................................................................................................................... 4 POJAM ŽALBE..............................................................................................................6 POREKLO ŽALBE.........................................................................................................8 ŽALBA NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA...............................................................9 3.1.PRAVO NA ŽALBU............................................................................................10 3.2.SADRŽAJ ŽALBE...............................................................................................13 3.3. RAZLOZI ŽALBE..............................................................................................15 3.4. OSNOVI ZA POBIJANJE PRESUDE.....................................................................17 3.5. POSTUPAK PO ŽALBI NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA.............................21 3.6. GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTEPENE PRESUDE..............................................23 3.7. ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBI...................................................24 .........................................................26 ŽALBA NA PRESUDU DRUGOSTEPENOG SUDA..........................................................26 ............................................................................................................................. 28 5.POSTUPAK PO ŽALBI PRED SUDOM TREĆEG STEPENA...........................................28 6. ŽALBA NA REŠENJE...............................................................................................30 ZAKLJUČAK............................................................................................................... 33 LITERATURA:.............................................................................................................40 IZVORI:.....................................................................................................................41

3

Redovni pravni lekovi 2010

UVOD

Razmišljajući koji institut, odnosno koju temu da obradim za diplomski rad, vodila sam se idejom da svoje vreme posvetim nečemu zašta znam da će me svakako pratiti kroz moj budući rad, odnosno čime se želim u budućnosti baviti. Tako sam došla do zaključka da rad kojim ću zaključiti proces fakultetskog obrazovanja, nosi naziv REDOVNI PRAVNI LEKOVI. Redovni pravni lekovi predstavljaju institute procesnog prava i nalaze svoju upotrebu u Krivičnom, Parničnom, Vanparničnom, Izvršnom, Upravnom, Prekršajnom postupku i postupku povodom privrednih prestupa.Pomoću njih određena lica imaju pravo da traže preispitivanje sudskih odluka i odluka upravnih organa. Redovni pravni lekovi su sredstva pomoću kojih ovlašćena lica pobijaju sudsku odluku zbog postojanja nekih pravnih nedostataka ili da ta lica traže njeno preinačenje ili ukidanje. Izučavanjem ove vrste materije, koja se bavi zaštitom subjektivnih prava građana, i oblicima njihove zaštite jeste krivično pravo. U okviru ove široke teme može se uopšteno reći da je prvani lek izjava volje kojom se od organa višeg stepena zahteva da ispita zakonitost nekog akta.Samo postojanje i mogućnost korišćenja pravnih lekova od strane ovlašćenih lica, nalazi se u osnovnom zadatku KPP-a. To podrazumeva da se pravedno preispita krivična stvar na zakonit način.Po pravilu svaki akt može da bude podvrgnut tom ispitivanju bar pod jednim organom nadležnim za ovo.Naime, u toku vođenja provostepenog postupka, može doći do grešaka od strane subjekta koje prouzrukuju i donošenje odluke sa određenim nedostacima.Do ovakvih odluka se dolazi i zbog neznanja, nesposobnosti,ili nezadovoljnih radnji samih sudija. Javlja se nužnost da se ovakve odluke isprave, i to od strane ovlašćenog lica koji inicira postupak pravnim lekovima, odnosno podnošenjem pravnog leka. O podnetom pravnom leku odlučuje krivični sud višeg stepena koji je sastavljen od sudija sa većim stručnim znanjem i iskustvom. To pruža garanciju da se nezakonite ili nepravilne sudske odluke isprave, jer ovaj sud razmatra krivičnu stvar u povoljnijim uslovima, gde objektivno i svestrano razmatraju sudsku odluku. Osnovnu podelu pravnih lekova predstavlja podela na redovne i vanredne lekove.

4

Redovni pravni lekovi 2010

Redovni pravni lekovi su oni koji se ulažu protiv odluka koje još nisu postale pravosnažne.Vanredni prvani lekovi su oni koji se mogu ulagati samo protiv odluka koje su postale pravosnažne.

Mogućnost upotrebe pravnih lekova protiv odluka državnih organa je ustavno pravo građana. Po Ustavu, svako ima pravo na žalbu ili drugi pravni lek protiv odluke kojom se rešava o nekom njegovom pravu ili zakonom zasnovanom interesu. Međutim, opravdanje pravnih lekova je mnogo šire, naročito u krivično procesnom pravu, jer se radi nekada o veoma važnim pravima i dobrima. Oni su ustavnovljeni i u javnom interesu doslednog ostvarivanja principa zakonitosti i u interesu pravičnosti, na kojima počiva krivični zakonik i krivično pravo uopšte.

5

Pravni lek je pravno sredstvo kojim stranke ili druga zakonom ovlašćena lica pobijaju odluku nižeg suda ili postupak u kome je doneta.redovni pravni lekovi su : 1.Niš.2005. 2. 1 Čedomir Stevanović. Pojam pravnog sredstva je širi od pojma pravnog leka.Redovni pravni lekovi 2010 POJAM ŽALBE Redovni pravni lekovi su takva sredstva kojima se pobijaju nepravosnažne sudske odluke. ako smatraju da je nezakonita i nepravilna i traže od suda pravnog leka da je preinači ili ukine svojom odlukom. Str. Žalba na presudu drugostepenog suda. Krivično procesno pravo. jer su pravni lekovi pravna sredstva.Petar Stanojević. Žalba na rešenje.258 6 . Žalba je pravno sredstvo i pravni lek. 3. jer se izjavljuje protiv sudske odluke. dok sva pravna sredstva nisu pravni lekovi. Stranka može pobijati jednu odluku samo ukoliko je ova izrečena na njenu štetu.1 U krivičnom procesnom pravu. Žalba na presudu prvostepenog suda.

Redovni pravni lekovi 2010 Pravni lekovi su jedna vrsta procesnih radnji stranaka. Pravno sredstvo koje nije pravni lek je svako drugo sredstvo napada ili odbrane kojim stranka ili drugi učesnik postupka ostvaruje svoja zakonska prava i štiti svoj interes zasnovan na zakonu. Oni su posebna vrsta pravnih sredstava koja se razlikuju od drugih pravnih sredstava po tome što su usmerena protiv odluka suda. 7 . osim onih sredstava koja služe za pobijanje sudskih odluka.

Str.nije posledica formalizma. uvođen je novi način suđenja. Beograd. Kada se okonča postupak po žalbi( ili ako žalbe nije bilo). koju zadržava i formularni postupak . dok kod legisakcionog nije dozvoljeno pravo na žalbu.Redovni pravni lekovi 2010 POREKLO ŽALBE Prve oblike žalbe možemo tražiti u rimski građanski postupak koji je prošao kroz tri oblika:2 • • • Legisakcioni Formularni Ekstaordinarni Formularni i ekstraordinarni se odlikuje novinama.ona je nastala zbog same prirode suđenja. 2 Obrad Stanojević. primenjivalo se pravilo o ne bis in idem. Ta specifičnost. Stranke nemaju pravo na žalbe. Ekstraordinarni počiva na temeljno različitim predpostavkama. Uvodi se pravo na žalbu tj. 8 . Rimsko pravo.sudjenje više nije jednostepeno već višestepeno i ovde se primenjuje pravilo ne bis in idem. 211. 2003. ne može se ponovo pokrenuti isti spor. ostavljena je mogućnost strankama da se žale.

odnosno da odlaže izvršenje presude.Beograd. koji može biti izjavljen protiv prvostepene presude od strane ovlašćenih lica u roku od 15 dana. od dana dostavljanja prepisa presude.Redovni pravni lekovi 2010 ŽALBA NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA Žalba na presudu prvostepenog suda je osnovni i najvažniji redovni pravni lek. Ovlašćena lica koja su podnela žalbu u roku mogu van tog roka.260-261. Kad ovlašćeno lice podnese dve ili više žalbi napadajući presudu svakom žalbom po drugom osnovu. 9 . koji ima dvostruku funkciju: predstavlja pravo određenih lica da traže preispitivanje sudksih odluka i sredstvo za aktivno sticanje pravosnažnosti tih odluka. Osnovna osobenost žalbe je da se ulaže protiv nepravosnažnih sudksih odluka i da ima uvek suspenzivno dejstvo .1981. a drugostepeni sud je dužan da ispituje i ceni te razloge. podnositi podneske kojima će dopunjavati razloge zbog kojih se blagovremeno žalbom napada prvostepena presuda.3 3 Špiro Vuković. pa sve do održavanja sednice drugostepenog suda. Žalba kao redovan pravni lek je poseban institut KPP-a.Zakon o krivičnom postupku.str. blagovremenost svake žalbe posebno se ispituje.

ako u zakonu nije određen drugi rok. krivično procesne stranke.srodnici po krvi. brat. zakonski zastupnik optuženog i oštećeni. hranilac i lice sa kojim živi u vanbračnoj zajednici.4 4 Član 372. 2. njegov bračni drug. stav. sestra. Zakonik o krivičnom postupku 10 .1. u karakteru žalbe koju ulažu kao i stav optuženog prema onim koji ulažu žalbu u njegovu korist. usvojenik. Rok važi kako za samog optuženog. može se postaviti pitanje postojanja pravnog interesa. U nekim postupcima koji su označeni kao hitni. U red ovlašćenih lica koja mogu izjaviti žalbu. kako bi ona postala povoljna za optuženog. Dakle. odnosno dozvoljenosti žalbe bilo kog od gore navedenih lica u slučaju oslobađajuće presude.PRAVO NA ŽALBU Stranke mogu izjaviti žalbu protiv presude u redovnom postupku u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa prvostepene presude. ili nekoj drugoj trajnoj zajednici. spadaju najpre. Titulari prava na žalbu su samo određena lica između kojih postoji razlika koja se ogleda u tome da li im to pravo pripada bezuslovno ili pod određenim uslovima. usvojilac.Redovni pravni lekovi 2010 3. Zakon predviđa i to da u korist optuženog žalbu mogu izjaviti.branilac. onosno u skraćenom postupku taj rok je od 8 dana. tako i za drugog. U korist optuženog pre svega znači da mora postojati pravni interes za izjavljivanje žalbe koji se ogleda u tome da se žalbom presuda napada.

Javni tužilac može izjaviti žalbu kako na štetu. Protiv volje optuženog ne može se izjaviti žalba.5On ima najpotpunije pravo na žalbu s obzirom da je zaštitnik zakonitosti. 3. ili u slučaju da je na glavnom pretresu zastupao predlog državnog tužioca koji uredno pozvan nije otišao na glavni pretres. 5 Član 372. Ograničeno pravo na ulaganje žalbe ima oštećeni i lice čiji je predmet oduzet presudom. tako i u korist optuženog. ali samo izuzetno on može izjaviti žalbu. zbog osnova iz kojeg se presuda može pobijati. tako i u korist optuženog. optuženi bi je svakako mogao napadati ukoliko smatra da nema dokaza da je krivično delo učinio. ali samo ako bi se kao cilj žalbe postavilo to da se optuženi oslobodi po osnovu koji je bolji po njega. izuzev ako je osuđen na kaznu zatvora od 30 do 40 god. Ovo pravo imaju krivično procesni subjekti kojima pravo na žalbu pripada pod izvesnim ograničenjima koja se mogu odnositi na određene uslove ili na obim njihovih ovlašćenja. Stav.ZKP. U suprotnom uvek bi se postavljalo pitanje da li zaista i učinio. Oštećeni po pravilu žalbu izjavljuje samo zbog odluke o troškovima krivičnog postupka. Glasi: Državni tužilac može izjaviti žalbu kako na štetu. 11 . ali samo ako je javni tužilac preuzeo gonjenje od njega kao tužioca..Redovni pravni lekovi 2010 Mnogi imaju to mišljenje da sama po sebi oslobađajuća presuda ne lišava optuženog prava da uloži žalbu. Na primer. jer je to za njega svakako povoljniji osnov oslobođenja. odnosno lice od koga je oduzeta imovinska korist – pribavljanja krivičnim delom. ako je oslobađajuća presuda doneta zbog zastarelosti krivičnog gonjenja.

a mogu do donošenja odluke drugostepenog suda odustati od već izjavljenje žalbe. 263. Zakon o Krivičnom postupku.str. Međutim.6 Tužilac i oštećeni se mogu odreći prava na žalbu od časa objavljivanja presude pa do isteka roka za izjavu žalbe.7 6 7 Muamer Nicević . 12 . ako su to učinili ovlašćeni tužilac i oštećeni koji ima pravo da pobija presudu iz svih zakonom predviđenih osnova .Čedomir Stevanović. 2008. Str.Krivično procesno pravo. predviđeno je da se optuženi može odreći prava na žalbu i pre toga. Špiro Vuković.izuzev ako bi optuženi po presudi trebalo da izdržava kaznu zatvora.Beograd 1981.Redovni pravni lekovi 2010 Optuženi se može odreći prava na žalbu posle dostavljanja prepisa presude.446. Novi Pazar.

Zakonik o krivičnom postupku 10 Muamer Nicević. • • • • • Označenje presude protiv koje se izjavljuje žalba.god. ovog člana. Prema ZKP-u žalba treba da sadrži : 1. Čedomir Stevanović.8 2. dužan je da navede činjenice koje pomoću tih dokaza zeli dadokaže.2008.Redovni pravni lekovi 2010 3. Ako žalba ne sadrži podatke iz stava 1.sud će žalbu odbaciti. Stav.str.Novi Pazar.208.tačno je predviđeno koje sve bitne elemente treba da sadrži svaka izjavljena žalba. a pozivajući se na nove dokaze.a može i na zapisnik suda. Novi Pazar.SADRŽAJ ŽALBE Žalba se podnosi u pismenoj formi u vidu podneska. 13 . tj. Samo obrazloženje žalbe je bitan element koji je predviđen u Zakonu o Krivičnom postupku od 1976. u smislu da je tačno označno na koju se presudu odnosi. Član 374. Pre svega. može u žalbi izneti samo one nove činjenice I dokaze koji su važni za odluku o kazni.9 Sadržina žalbe je zakonom određena. Čedomir Stevanović. Potpis podnosioca žalbe. 10 8 9 Muamer Nicević. žalilac je dužan da navede dokaze kojima bi se te činjenice imale dokazati.2. odnosno koja se presuda pobija žalbom. svaka žalba mora da bude tačno određena.Krivično procesno pravo. 4. Krivičnom prpcesno pravo. Pozivajući se na nove činjenice.str. Presuda se može pobijati samo navođenjem onih osnova koji su taksativno nabrojani u zakonu. Optuženi koji je u celosti priznao osnovanost optuzbe.446. Obrazloženje žalbe.446. Osnov za pobijanje presude. Predlog da se pobijena presuda potpuno ili delimično ukine ili preinači.

prvostepeni sud će rešenjem protiv koga nije dozvoljena žalba pozvati žalioca da u određenom roku dopuni ili ispravi žalbu.258. Ako je žalbu izjavio optuženi ili lice. U koliko se žalilac ovom pozivu ne odazove.prvostepeni sud će pozvati žalioca da u odredjenom roku dopuni žalbu pismenim podneskom ili na zapisniku kod tog suda.Krivično procesno pravo. oštećeni kako tužilac ili privatni tužilac koji nema punomoćnika. Razlog žalbe ne mora biti stručno i pravno okarekterisan. to je dovodilo do odugovlačenja krivičnog postupka i faktičkog produženja roka za žalbu. a odbaciće je ako se to ne može utvrditi. ili ako je žalbu izjavio oštećeni. ali je predvideo da se mora podneti potpuna žalba.Niš. 14 . sud će rešenjem odbaciti žalbu kao neosnovanu. žalbu sa ovim nedostacima izjavljenu u korist optuženog koji ima branioca sud će dostaviti drugostepenom sudu ako se može utvrditi na koju se presudu odnosi. Ono što je zanimljivo.str.11 Imajući u vidu ovu pojavu zakonodavac je produžio rok za žalbu. sud će odbaciti žalbu ako ne sadrži određene odredbe. 11 Čedomir Stevanović. a žalba nije sastavljenja u skaldu sa odredbama . Petar Stanojević .Redovni pravni lekovi 2010 Pošto je u sudskoj praksi bilo pojava da se o žalbi navode samo zakonski osnovi bližeg određivanja i sa napomenom da obrazloženje sledi. Ako žalilac u određenom roku ne postupi po nalogu suda. Ako se na osnovu podataka iz žalbe ne može utvrditi koja se presuda pobija. te je i u ovom slučaju optuženi i te kako povlašćen u odnosu na ostale žalioce. bitno da se iz žalbenog podneska vidi zbog čega se stranka žali. ili ako žalba nije potpisana. a optuženi nema branioca.2005.

15 . na pravne nedostatke. Presuda se može pobijati žalbom zbog stvarnih ili pravnih nedostataka do kojih dolazi zbog propusta ili grešaka o radu pojedinih subjekata. Osnovi za pobijanje presude mogu se svesti u dve kategorije i to: • Na neprimerno ili pogrešnu primenu krivičnog . U pravnom životu ona obično ističe nedostatak o činjeničnom stanju ili pogrešnu primenu materijalnog prava na slučaj da sud ne prihvati njeno mišljenje o povredi procesne odredbe. tj.Redovni pravni lekovi 2010 3. Na procesno ili nepotpuno utvrđeno stanje i samim tim na pogrešno izricanje krivične sankcije.materijalnog i procesnog zakona. • Stranka može presudu pobijati iz više razloga ili raznih vrsta. Osnovi za pobijanje presude su pre svega nedostaci u presudi koji si nastali kao rezultat propusta i grešaka u radu krivičnog suda i drugih subjekata učinjenih u toku rasvetljenja krivične stvari.3. RAZLOZI ŽALBE Razlozi žalbe su nepravilnosti u prvostepenom suđenju i zbog kojih žalilac presudu pobija.

potrebno je za svaki dokaz dati razlog zašto ga sud tako ocenjuje. odnosno nedokazanosti pojedinih činjenica. u razlozima se mora utvrditi činjenično stanje i moraju pružiti razlozi za utvrđeno činjenično stanje.Redovni pravni lekovi 2010 Kod svake presude. u navođenju zbog čega neke činjenice uzima kao dokazane ili nedokazane. U razlozima se vrši analiza izvedenih dokaza i daju se određeni rezultati analize. što bi bila prosta reprodukcija izvedenih dokaza. i na dovoljan i jasan način se prikazuje veza između pojedinih dokaznih rezultata i ocene dokazanosti. Za sve presude je važno obrazloženje činjeničnog stanja koje se sastoji u izlaganju rezultata dokaznog postupka u najbitnijem. već je potrebno navesti sadržajne rezultate tih dokaza i njihovu ocenu. Dakle. 16 . Razloge treba svesti na izlaganje u najbitnijem onih dokaznih rezultata koji se odnose na odlučne činjenice. uvek vezano za činjenice koje treba dokazati i sa jednovremenom ocenom uspelosti tog dokazivanja prema nalazu suda. niti je dovoljno samo izneti činjenično stanje kako ga sud smatra utvrđenim. Nije dovoljno samo prepričati tok dokaznog postupka.

Apsolutno bitne povrede su takve povrede koje samim postojanjem vode ukidanju prvostepene presude. troškovima krivičnog postupka. povrede Krivičnog zakonika.12 Bitne povrede odredaba krivičnog postupka Pošto sve povrede odredaba krivičnog postupka nisu iste po svojoj prirodi i težini.3.Redovni pravni lekovi 2010 3.stav.. imovinskopravnim zahtevima.vrši se klasifikacija istih na apsolutne i relativne bitne povrede odredaba krivičnog postupka.4. U red apsolutno bitnih povreda odredaba krivičnog postupka spadaju sledeće povrede: 12 Član 385. odluke o krivičnim sankcijama. kao i zbog odluke o objavljivanju presude putem sredstava javnog informisanja.4. oduzimanju imovinske koristi.2.ZKP 17 . OSNOVI ZA POBIJANJE PRESUDE Jedna presuda se može pobijati iz sledećih grupa osnova : • • • • bitne povrede odredaba krivičnog postupka. pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 1.

Ako je protivno ovom zakoniku bila isključena javnost na glavnom pretresu. 7. osim ako je presudu za krivično delo iz nadležnosti nižeg suda doneo viši sud. 8.Redovni pravni lekovi 2010 1. 6. 5. 4. Ako je optužba prekoračena . Ako se presuda zasniva isključivo na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona ne može zasnivati. Ako je presudu doneo stvarno nadležni sud ili ako je sud nepravilno odbacio optužbu zbog stvarne nadležnosti. ili ako je optuženom i braniocu. Ako je sud nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude učestvovao sudija ili sudija porotnik koji nije sudio na glavnom pretresu ili koji je pravosnažnom odlukom izuzet od suđenja. Ako je na glavnom pretresu sudio sudija ili sudija porotnik koji se morao izuzeti. Ako je presudom povređena odredba ovog zakonika. Ako je glavni pretres održan bez lica čije je prisustvo na glavnom pretresu po zakonu obavezno. oštećenom kao tužiocu. ili predloga oštećenog odnosno odobrenja nadlažnog organa. 9. Ako je sud povredio odredbe krivičnog postupka u pogledu postojanja optužbe ovlašćenog tužioca. 2. 18 . 3. ili privatnom tužiocu protivno njegovom zahtevu uskraćeno da na glavnom pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok glavnog pretresa.

ili je stvar već pravosnažno presuđena.277. Da li je u pogledu krivičnog dela koje je predmet optužbe primenjen zakon koji se ne može primeniti. Naime. Zakon o krivičnom procesnom pravu. odnosno kada je nije utvrdio. Da li ima okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.13 Presuda se može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog stanja i kada je sud neku činjenicu pogrešno utvrdio ili je nije utvrdio. Drugu grupu osnova za pobijanje presude čine povrede krivičnog zakona. 19 . Ako želitelj pobija presudu zbog neke apsolutno bitne povrede krivičnog procesnog prava.Redovni pravni lekovi 2010 10. odnosno odlukom o meri bezbednosti.str. Da li su povređene odredbe o uračunavanju pritvora i izdržane kazne.1986. Tako je predviđeno da povreda krivičnog zakona postoji ako je krivični zakon povređen u pitanju: 1. 2. 4. Da li je delo za koje se optuženi goni krivično delo. ukinut će pobijenu presudu i predmet vratiti provostepenom sudu na novo suđenje. Stranka može tvrditi da je presuda nepravilna zato što je sud činjenicu od značaja za primenu materijalnopravne odredbe pogrešno utvrdio. ove povrede su takve da čine apsolutne povrede i o njima sud vodi računa po službenoj dužnosti.Zagreb. ili o oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje sud ima po zakonu. Da li je odlukom o kazni . uslovnoj osudi ili sudskoj opomeni . 5. a naročito da li je nastupila zastarelost krivičnog pomilovanja. Ako je izreka presude nerazumljiva. 6. 3. Da li ima okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost. 13 Vladimir Bajer. a viši sud koji odlučuje povodom žalbe ustanovi da ta povreda zaista postoji.

14 Član 378. To će biti slučaj kad sud nije primenio pravilo po kome je dužan da rasvetljava činjenično stanje i da pretresa sve bitne činjenice.14 U nauci se uzima da nepotpuno utvrđeno činjenično stanje spada u relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka ako ovakav nedostatak proističe iz greške suda. Zakonik o krivičnom postupku. 20 . Naime. u takvom slučaju sud se nije upustio u pretresanje neke činjenice zato što po njegovoj materijalnopravnoj oceni ona za rešenje spora nije od značaja.Redovni pravni lekovi 2010 Nepotpuno utrđeno činjenično stanje postoji i kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi.

21 .5.ili usmeno na zapisnik. POSTUPAK PO ŽALBI NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA Žalba se podnosi sudu koji je izrekao prvostepenu presudu u dovoljnom broju za sud i za protivnu stranu i branitelja radi davanja odgovora.Redovni pravni lekovi 2010 3. Žalba se podnosi pismeno.

2005. protiv koga nije dozvoljena žalba. Predsednik veća prvostepenog suda odbacuje žalbu koja je neblagovremena.ili ako žalba nije potpisana (nepotpuna žalba). nepotpuna ili nedozvoljena. predsednik veća dostavlja protivnoj stranci. žalbu prima predsednik veća koje je izrekao pobijenu presudu najpre ispituje da li je žalba blagovremena . još jednom ispituje blagovremenost i dozovljenost žalbe. 15 16 Petar Stojanović Čedomir Stevanović Krivično procesno pravo. kako i njihove svedoke i veštake za koje sud odluči da se saslušaju.pozvati žalioca da u određenom roku dopuni ili ispravi žalbu podneskom ili na zapisnik kod suda. Drugostepeni sud zakazuje ročište na koje poziva stranke . predsednik veća će imenovati sudiju izvestioca. Ako se na osnovu podataka iz žalbe ne može utvrditi koja se presuda pobija. tj. 22 .267. Muamer Nicević.Krivično procesno pravo.Niš.punomoćnike. Čedomir Stevanović.odnosno njihove zakonske zastupnike.da li je izjavljenja od strane ovlašćsenog lica.453. 16 Predsednik žaljenog veća u drugostepenom sudu.Novi Pazar.str. koja ne može u roku od 8 dana od dana prijema žalbe podneti sudu odgovor. provstepeni sud će rešenjem. Njegov zadatak je da pripremi predmet za nesmetano meritotno odlučivanje po žalbi. Kada utvrdi njenu tačnost. predsednik veća koje je donelo prostepenu presudu .eventualni odgovor na žalbu dostaviće drugostepenom sudu radi donošenja meritorne odluke.2008.i da li je dozvoljena.str. Posle toga.15 Blagovremenu i dozvoljenu žalbu koja je potpuna.Redovni pravni lekovi 2010 U nadležnom prvostepenom sudu.

Drugostepeni sud mora po službenoj dužnosti ispitati : 23 . GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTEPENE PRESUDE Drugostepeni sud ispituje presudu u onom delu u kojem se pobija žalbom. a prema potrebi i zapisnik o glavnoj raspravi . Raspravu pred drugostepenim sudom počinje izveštavanjem izvestitelja. Stranke mogu na raspravi iznositi nove dokaze i činjenjice. ali mora biti uvek po službenoj dužnosti. Nakon toga. 3.Redovni pravni lekovi 2010 Ako sa rasprave izostane jedna ili obe stranke. Optuženik i njegov branitelj imaju uvek poslednju reč. sud će odlučiti o žalbi i doneti odluku uzimajući u obzir ono što je izuzeto u žalbi i u odgovoru na žalbu. koji izlaže stanje stvari. pročitaće se presuda ili deo presude na koji se iznosi žalba.6. ali ne dajući svoje mišljenje o osnovanosti žalbe.

Može se izvesti zaključak da drugostepeni sud kao sud pravnog leka ispituje pobijenu presudu u granicama osnova za pobijanje presude iznetih u žalbi i u granicama onih apsolutnih nedostataka koje po zakonu mora da ispituje po službenoj dužnosti.7. 2. jer sve povrede krivičnog zakona po svojoj prirodi predstavljaju apsolutne nedostatke presude. Da li je na štetu optuženog povređen krivični zakon.Redovni pravni lekovi 2010 1. Da li postoji povreda odredaba krivičnog postupka i da li je glavni pretres protivno odredbama ovog zakona održan u odsustvu optuženog. a u slučaju obavezne odbrane i u odsustvu branioca optuženog. Sud vodi računa i da li je krivični zakon povređen na štetu optuženog. Po službenoj dužnosti sud mora da vodi računa i da li je krivični zakon predviđen na štetu optuženog. 3. Po zakonu drugostepeni sud ispituje presudu u delu u kojem se pobija žalbom. ili na osnovu održanog pretresa odbaciti žalbu kao: 24 .jer sve povrede krivičnog zakona po svojoj prirodi predstavljaju apsolutne nedostatke. ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBI Drugostepeni sud može u sednici veća.

18 Drugostepeni sud može i samo delimično ukinuti prvostepenu presudu.str. 17 18 19 Špiro Vuković. kao ni razlozi na koje pazi po službenoj dužnosti.stav.288. 1.Redovni pravni lekovi 2010 Neblagovremnu ili nedozvoljenu. rešenjem ukinuti prvostepenu presudu i vratiti predmet na ponovno suđenje. uvažavajući žalbu ili po službenoj dužnosti. ili odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi presudu suda prvog stepena. ili ukinuti ovu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovni pretres i odluku. osim u slučaju predviđenom ovim zakonikom. ukinut će prvostepenu presudu. Ako drugostepeni sud pri razmatranju žalbe ustanovi da je za suđenje u prvom stepenu stvarno nadležan.ZKP.a utvrdi se da je za suđenje u prvom stepenu nadležan viši sud. ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka. Ali ako je podnesena samo žalba u korist optuženika.1) ovog zakonika ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba narediti novi glavni pretres pred prvostepenim sudom.Zagreb. str. Zakon o krivičnom postupku. ili preinačiti provostepenu presudu.i potvrditi prvostepenu presudu ako naiđe da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija.17 Žalba će se odbaciti rešenjem kao neblagovremena ako se utvrdi da je podnesena nakon zakonskog roka.290-291. Vladimir Bajer . 25 .Zakon o kricičnom postupku.19 Drugostepeni sud vratiće sve spise sudu prvog stepena sa dovoljnim brojem otvorenih prepisa svoje odluke radi predaje strankama i drugim zainteresovanim licima. drugostepeni sud će ispitati postoje li razlozi za pritvor i doneti rešenje o ukidanju pritvora. Ako se optuženik nalazi u pritvoru. osim slučajeva iz (člana 399 stav.1986. ako se pojedini delovi mogu izdvojiti bez štete za pravilno presuđenje. ne može se samo iz tih razloga ukinuti prvostepena presuda. Protiv tog rešenja nije dozvoljena žalba. predmet uputiti veću istog suda i o tome obavestiti prvostepeni sud. Član 397. Beograd. Drugostepeni sud će.1981. Odbijanje žalbe kao neosnovane i potvrđivanje provstepene presude Drugostepeni sud će presudom odbiti žalbu kao neosnovanu.

Redovni pravni lekovi 2010 ŽALBA NA PRESUDU DRUGOSTEPENOG SUDA Žalba na presudu drugostepenog suda je poseban redovni lek. Protiv presude drugostepenog suda dozvoljena je žalba sudu koji odlučuje u trećem stepenu samo u sledećim slučajevima : 26 .koji se može izuzetno upotrebiti samo u zakonom određenim slučajevima.

Posebno je pitanje sastava krivičnog suda za odlučivanje po žalbi na presudu drugostepenog suda u trećem stepenu.Redovni pravni lekovi 2010 1) Drugostepeni sud izrekao najdužu zatvorsku kaznu ili ako je potvrdio presudu prvostepenog suda kojom je izrečena takva kazna. shodno odredbama koje vaze za postupak u drugom stepenu. 2) Drugostepeni sud na osnovu održanog pretresa utvrdio činjenično stanje drugačije nego prvostepeni sud i na tako utvrđenom činjeničnom stanju zasnovao svoju presudu. 3) Drugostepeni sud preinačio presudu prvostepenog suda kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izrekao presudu kojom se optuženi oglašava krivim. Izuzetak postoji samo da se pred trećestepenim sudom ne može održati pretres. već po žalbi ovaj sud može odlučivati samo u sednici veća.Reč je o Vrhovnom sudu. Pred ovim sudom ne moze se održati pretres. koji može odlučivati po žalbi na presudu okružnog suda kao prvostepenog u drugom stepenu. odvija se po odredbama koje važe za postupak po žalbi na presudu prvostepenog suda. Sam postupak po žalbi na presudu drugostepenog suda. Zakonik o krivičnom postupku 27 .naročito ako je isti sud odlučivao po žalbi na presudu prvostepenog suda. 20 Član 403.20 O žalbi protiv drugostepene presude rešava sud trećeg stepena u sednici veća.

odnosno .Redovni pravni lekovi 2010 5. ako povodom žalbe bude izrečena kazna za takvo delo. izuzetno trostepenost. predviđena je mogućnost žalbe protiv presude suda trećeg stepena. ako je taj sud potvrdio presudu drugostepenog suda kojom je izrečena smrtna kazna za krivično delo utvrđenim zakonom. Naime.POSTUPAK PO ŽALBI PRED SUDOM TREĆEG STEPENA Zakon je u osnovi predvideo dvostepenost. 28 . a u jednom slučaju čak predvideo mogućnost žalbe protiv presude suda trećeg stepena.

što se pred sudom trćeg stepena ne može održati pretres. Odlučujući o žalbi.Čedomir Stevanović.2008. 29 . Izuzetak postoji smo u tome. a granice ispitivanja presude suda trećeg stepena istovetne su granicama ispitivanja prvostepene presude. već o žalbi na presudu trećestepeni sud može odlučivati samo u sednici veća.Krivično procesno pravo. 21 Muamer Nicević.str. Postupak po žalbi na presudu drugostepenog suda karakteriše sledeće: Žalba na presudu drugostepenog suda se podnosi sudu koji je presudu izrekao u prvom stepenu u istom roku. Subjekti. osim oštećenog koji nema pravo na žalbu. Viši javni tužilac imao bi pravo na žalbu samo u slučaju korišćenja instituta devolucije. koji imaju pravo na ovaj pravni lek su isti kao i što je kod žalbe protiv prvostepene presude.Novi Pazar.459. a ne onaj koji je postupio pred drugostepenim sudom. sud trećeg stepena može doneti sve odluke kao i drugostepeni sud. 21 Za podnošenje ove žalbe ovlašćen je javni tužilac koji je postupio pred prvostepenim sudom.Redovni pravni lekovi 2010 Sud trećeg stepena rešava u postupku koji važi za postupak po žalbi na presudu prvostepenog suda.

Str.Novi Pazar.str.Naime. zatim ona kod kojih nije dozvoljena žalba.459-460.postoje rešenja na koja je po pravilu dozvoljenja žalba.2005.Niš.2008.Redovni pravni lekovi 2010 Na kraju i u postupku pred sudom trećeg stepena primenjuje se ustanova beneficium cohaesionis. 271. ŽALBA NA REŠENJE Žalba na rešenje je redovan pravni lek. Ove osobenosti se odnose na mogućnost ulaganja žalbe na organe nadležne za odlučivanje po žalbi i na pitanje suspenzivnog dejstva žalbe. Petar Stojanović.22 6. 30 .Čedomir Stevanović. i rešenja na koja 22 23 Muamer Nicević. Čedomir Stevanović.23 U pogledu mogućnosti ulaganja žalbe postoje tri vrste rešenja.Krivično procesno pravo. i to nesto drugačije u odnosu na sud drugog stepena.Krivično procesno pravo. koji se odlikuje određenim osobenostima.

24 Žalba na rešenje se podnosi sudu koji je doneo rešenje od strane ovlašćenih lica u roku od 3 dana.str. 24 Muamer Nicević.Novi Pazar.2008. predmet varatiti na ponovno odlučivanje sudu koji je doneo pobijeno rešenje. Zatim.Redovni pravni lekovi 2010 nije dozvoljenja samostalna žalba. O žalbi protiv rešenja prvostepenog suda odlučuje drugostepeni sud u sednici veća ako zakonom nije drugačije određeno. s ‘tim što će se po službenoj dužnosti voditi računa samo o tome da li je provostepeni sud bio stvarno nadležan za donošenje toga rešenja. odnosno da li je rešenje doneo ovlašćeni organ.donetih u prvom stepenu. Tako može rešenjem odbiti žalbu kako neblagovremenu ili kao nedozvoljenu. Tako je zakonom predviđeno da je dozvoljenja žalba protiv rešenja istražnog sudije i protiv drugih rešenja.Krivično procesno pravo. Čedomir Stevanović. po pravilu. Nadležni sud rešavajući po žalbi na rešenje. ispititati rešenje samo u okviru navoda u žalbi. može doneti više vrsta odluka. 31 . i po potrebi .460. Razmatrajući žalbu nadležni sud će. od dana dostavljanja rešenja. sud pravnog leka može uvažiti žalbu i rešenje preinačiti ili ukinuti.izuzev ako u ovom Zakonu nije izričito predviđeno da žalba nije dozvoljena. Najzad. rešavanjem će odbiti žalbu kako neosnovanu i potvrditi rešenje doneto u prvom stepenu.

ako zakonom nije drugačije određeno. odnosno. stranke i lica čija su prava povređena mogu izjaviti žalbu uvek kada u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dozovoljena.Zagreb. je li rešenje doneo ovlašteni organ. Rešenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude . 4. Protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije. 3.296.izuzetno u drugim slučajevima. To uostalom važi kad se u drugostepenom postupku odlučuje o žalbi protiv svakog drugog rešenja prvostepenog suda.1986.25 O sednici drugostepenog veća na kojoj se odlučuje o žalbi osuđenog protiv rešenja prvostepenog suda o odbijanju zahteva za ponavljanje postupka i pored zahteva osuđenog. 25 Vladimir Bajer.Redovni pravni lekovi 2010 1. ako zakonom nije drugačije određeno. osim kada je ovim zakonom drugačije određeno. O žalbi protiv prvostepenog suda odlučuje drugostepeni sud u sednici veća. 32 . Protiv rešenja o sprovođenju istage i drugih rešenja javnog tužioca. sud će po službenoj dužnosti paziti za donošenje rešenja :Provostepeni sud bi bio stvarno nadležan. 5. Protiv rešenja veća donesenog pre i u toku istrage nije dozvoljena žalba. stranke se ne pozivaju.odlučuje istražni sudija. 2. žalba nije dozvoljena ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Ispitivanjem žalbi. str.mogu se pobijati samo u žalbi na presudu.Zakon o krivičnom postupku. Protiv rešenja istražnog sudije i protiv rešenja suda donesenih u prvom stepenu .

preinačiti ili ukinuti. sud može rešenjem odbaciti žalbu kako neblagovremenu ili nedozovljenu žalbu kao neosnovanu ili uvažiti žalbu i rešenje. tražeći od suda pravnog leka da je izmeni ili ukine. 33 . Rechtsmittel. Pravni lekovi su vrsta pravnih sredstava kojima stranke i druga ovlašćena lica u krivičnom postupku pobijaju odluku suda o krivičnoj stvari koju smatraju nepravičnom ili nezakonitom.Redovni pravni lekovi 2010 Samim rešavanjem žalbe. i po potrebi i predmet uputiti na ponovno odlučivanje. Pravni lekovi (legal remedies. ZAKLJUČAK Redovni pravni lekovi su pravna sredstva koja se ulažu protiv odluka koje nisu postale pravosnažne. remedia iuris) su procesne radnje subjekata u krivičnom postupku kojima se pobija sudska odluka s ciljem da se ukine ili izmeni donošenjem nove sudske odluke.

ni sve bitne povrede zakona koje mogu biti osnov pravnom leku. s jedne strane. Traži se samo da podnosilac žalbe dokaže povredu bez obaveze da dokazuje i uticaj te povrede na odluku. uz isključivanje mogućnosti da se dokazuje suprotno. 34 . Međutim. što dalje znači da sve bitne povrede zakona nisu i apsolutne.Redovni pravni lekovi 2010 Pravni lek je materijalizovani izraz nezadovoljstva određenom sudskom odlukom u obliku zakonskog pravnog sredstva. da bi neka povreda zakona bila osnova pravnom leku. razlikuju se apsolutne i relativne povrede zakona. Pravnim lekom pobija se odluka suda. tako da osnov pravnom leku mogu biti samo povrede zakona izričito utvrđene zakonom. Da li je neka povreda zakona bitna. Kada se završi postupak u prvom stepenu. zavisi od volje lica ovlašćenih na njihovo podnošenje. Redovni pravni lekovi u krivičnom postupku su : žalba na presudu prvostepenog suda. Pravni lek je moguć samo pod uslovom da je doneta odluka u prethodnom stepenu i da ne postoji mogućnost da drugostepeni sud donese odluku umesto prvostepenog. Kod određivanja osnova pravnih lekova bitno je obezbediti. s tim da ta lica određuju i obim i predmet odlučivanja. isključiti mogućnost nanošenja neopravdane štete nekoj stranci . Kod apsolutnih povreda zakona polazi se od neoborive pretpostavke da su one imale štetan uticaj na odluku. prepisuje se u samom zakonu. efikasan sistem pravilnog sudskog odlučivanja i. treba da je bitna. sem nekih izuzetaka. nemaju istu važnost. Kod relativnih povreda zakona ostavljeno je sudu da u svakom pojedinom slučaju ocenjuje da li je povreda uticala na zakonito i pravilno donošenje odluke. suđenje u daljim stepenima uslovljeno je upotrebom pravnih lekova. Polazeći od toga. dakle dokazuje njena nepravilnost ili nezakonitost i po tom osnovu od neposredno višeg nadležnog suda traži preinačenje ili ukidanje te odluke. s druge strane. žalba na presudu drugostepenog suda.i žalba na rešenje. Postojanje postupka pravnih lekova. Polazeći od toga.

može se reći. postoji mogućnost iznošenja novih činjenica i novih dokaza i sl. dok sam pravne detalje i realna rešenja navela iz originalnog teksta Zakona. 35 . druge sudije ponovo ispituju istu stvar. pravilnost donesene odluke podvrgava se oceni dveju različitih foruma.Redovni pravni lekovi 2010 Opravdanje upotrebe pravnih lekova sadržano je i u izvesnosti donošenja pravilnije odluke u postupku pravnog leka. koja se ogleda u više važnih činjenica: • • • • izjavom pravnog leka krivični se predmet iznosi pred višu instancu u kojoj su sudije s većim znanjem i iskustvom i boljim objektivnim uslovima rada. Iz ovog diplomskog rada može se zaključiti da je žalba redovan pravni lek koji omogućava istinitost. pravičnost i sigurnost građana samim njenim ulaganjem. što znači da se odluka formira kroz više ispitivanja raznih lica. • Ovaj diplomski rad je samo mali deo onoga što žalba kao redoavn pravni lek zahvata i sve ono što sadrži. U ovom radu sam. Koristeći ovo pravo građani podstiču državne organe na poštovanje principa zakonitosti i štite svoja prava i interese. drugostepeni sud je kvalitetno bolji. Pravo na žalbu je zagarantovano ustavom i spada u osnovna građanska prava.pokušala dati neki svoj lični osvrt na teoijski deo teme.

2009.12.godine.08.2 tač.46 st. godine Novi Pazar. u Zakonskom roku.4 i čl 364 st.3 ZKP-a protiv presude Opštinskog suda u Tutinu K br. izjavljujem 36 .broj 392/09 Dana :09.Redovni pravni lekovi 2010 Republika Srbija OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Kt.2010.MP/MX Osnovnom sudu Novi Pazar za Apelacioni sud Kragujevac Na osnovu čl.225/09 od 10.

367. godine upravljao navedenim vozilom na kojem je preinačen br.355 st.tač.Odlučujući o optužnom predlogu Opštinskog javnog tužilaštva u Tutinu KT br.1.godine.355 st.tač.3 i čl. Šasije.tako da je nesporno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret što nije bilo potrebno posebno dokazivati.Da je Prvostepeni sud pročitao optužni predlog video bi da je okrivljeni optužen da je dana 05.Mihailović Miloš iz Niša je oglašen krivim jer je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave iz čl.1 KZ RS.god.367.421/00 podnetom protiv optuženog iz Niša prvostepeni sud je održao glavni pretres i sproveo dokazni postupak.ZKP-a. Ovakvim pogrešnim i nepotpunim utvrđivanjem činjeničnog stanja Prvostepenoi sud je potvrdio i Krivični zakon u korist okrivljenog.225/09 od 10. ZKP.2008.2.st.12. dok kasnije u obrazloženju u zadnjem pasusu nalazi da nije dokazano da je okrivljeni izvršio kriv.tako a je potpuno nejasno zašto je Prvostepeni sud otišao u skroz pogrešnom pravcu i utvrđivao činjenice koje nisu predmet optužbe.0902008. i Zbog povrede krivičnog zakona iz čl.Mihajlović Miloš dana 05.1 KZ PC. Naime. a ne da je on izvršio preinašenje broja šasije . pa tako Prvostepeni sud u obrazloženju optužbe navodi da nema dokaza da je okr. Sa napred iznetog Predlažem Predlaže se da Apelacioni sud u Kragujevcu ukine prvostepenu presudu i vrati predmet na ponovno suđenje. Delo iz čl.šasije .zatečen na graničnom prelazu Mehov krš da upravlja PMB marke Golf 4 na koje je preinačen br.Redovni pravni lekovi 2010 ŽALBU -Zbog pogrešno i nepotpunog utvđenog činjeničnog stanja iz čl. Prvostepeni sud se tokom celog dokaznog postupka trudio da dokaže kako okrivljeni nije izvršio falsifikovanje broja šifre na motoru marke GOLF 4 i tvrdio kako to uopšte nije predmet optužbe.2009. Obrazloženje Presudom Opštinskog suda u Tutinu K br.370. TUŽIOCA ZAMENIK 37 .09.

08.Redovni pravni lekovi 2010 Republika Srbija OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Kt. godine Novi Pazar.broj 392/09 Dana :09.46 st.4 ZKP-a presude Opštinskog suda Novi Pazar 14.2010.MP/MX Osnovnom sudu Novi Pazar za Apelacioni sud Kragujevac Na osnovu čl.2009. u blagovremenom zakonskom roku izjavljujem ŽALBU 38 .2009.08.10. od 12. godine.2 tač.

isprave iz čl.KZ RS na osnovu čl.jer u dokaznom postupku nije dokazano da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.godine . godine Novi Pazar.355.jer je kao jednu od olakšavajućih okolnosti uzeo da je okrivljeni stariji čovek i da nije dokazano da okrivnlejni nije izvršio falsifikovanje isprave broj šasjie odnosno godinu proizvodnje.MP/MX Osnovnom sudu Novi Pazar za Apelacioni sud Kragujevac ŽALBU -Zbog odluke o krivičnoj sankciji iz člana.Redovni pravni lekovi 2010 -Zbog odluke o kazni na osnovu člana 371. oslobođen je optužbe Puzović Nenad Iz Boroštice zbog krivičnog dela falsifikovanje.stav 1.355 stav. Prvostepeni sud je pogrešno cenio izvedene dokaze i na osnovu pogrešene ocene izvedenih dokaza izveo pogrešani zaključak kada je okrivljenog oslobodio optužbe. PREDLAŽEM Da Apelacioni sud u Kragujevcu ukine prvostepenu presudu i vrati predmet na ponovno sudjenje . Oštećeni je istakao da se protiv okrivljenog u vezi predmetnog vozila vodi parnični postupak u da je doneta prvostepena odluka kojem je okrivljeni obavezan da mu nadokandi štetu. Republika Srbija OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Kt.2010.broj 508/10(09) od 22. Zato.08.stav 1 ZKP-a.1 tačka 2 ZKP-a.Sudska jedinica U Tutinu II-9 K.2010. 367 tač. Obrazloženje Presudom Osnovnog suda u Novom Pazaru.broj 392/09 Dana :09.07.što ga po zakonu oslobađa krivične odgovornosti.4 Obrazloženje 39 .kao i to da nije znao da je isto falsifikovano u trenutku kada je vozilo predao oštećenom Stojanović Nemanji.

4. Na kaznu zatvora u trajanju od tri meseca.344 st.2009.1981. Krivično procesno pravo. Zakon o krivičnom postupku.zbog krivičnog dela iz člana 355stav.2008.Redovni pravni lekovi 2010 Presudom Opštinskog suda u Novom Pazaru. LITERATURA: 1.dela nasilničkog ponašanja iz čl.348 KZ RS. Muamer Nicević.2005.49/07 zbog krivičnog dela iz člana 204.30/09. međutim Prvostepeni sud je okrivljenom izrekao blagu krivičnu sankciju sa kojom se neće postići svrha i cilj kažnjavanja tj.10.1.delovanja na okrivljenog da ne ponovi kriminalno ponašanje i uticaj na druge da se uzdrže od vršenja ovakvih i sličnih krivičnih dela.09. KZ i krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio činjenično stanje i pravilno je doneo odluku kada je okrivljenog oglasio krivim i krivično odgovornim. Krivično procesno pravo. 40 . 2. Špiro Vuković. Čedomir Stevanović.1.Beograd. u vezi sa st. Predlažem.2.Čedomir Stevanović.Novi Pazar.2.Niš. Presudom Opštinskog suda u Novom Pazaru K br.Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanje u od 7 meseci. KZ RS.stav. Da Apelacini sud preinači prvostepenu presudu u pogledu krivične sankcije i osudjenog osudi na kaznu po zakonu. KZ.Petar Stanojević.na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. 3. Vladimir Bajer.U ovom slučaju radi se o licu koje je i ranije osuđivano i to presudom Opštinskog suda u Novom Pazaru K br.godine proglašen je krivim Miloš Milić zvani Migo iz Novog Pazara zbog kriv.

Redovni pravni lekovi 2010 Zakon o krivičnom postupku.pravniportal.spr. www. Zakonik o krivičnom postupku 2. IZVORI: 1.org www.Zagreb.1986.rs www.projurus.rs 41 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->