P. 1
1. Predavanje R Cukuranovic UVOD U ANATOMIJU

1. Predavanje R Cukuranovic UVOD U ANATOMIJU

|Views: 703|Likes:
Published by ogy123

More info:

Published by: ogy123 on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

UVODNE NAPOMENE

UVOD U ANATOMIJU
SREĆNO! SREĆ

Naziv predmeta: Šifra predmeta: Rukovodilac predmeta: Status predmeta: Godina studija: Broj ESPB: Uslovljenost drugim predmetima na I godini: Broj časova aktivne nastave:

Anatomija M - 13 Prof. dr Rade Čukuranović Obavezan I; semestar: I i II 9 + 15= 24 ne postoji 270 (predav. 135 i prakt. nastava 135)

UVODNE NAPOMENE
Cilj predmeta
Anatomija, kao prvi medicinski predmet sa kojim se sreću studenti, ima za cilj da ih upozna sa normalnom gradjom čovečijeg tela, da kroz praktičan rad studenti steknu odredjena iskustva i da ovladaju anatomskom terminologijom.

UVODNE NAPOMENE
SADRŽAJ PREDMETA SADRŽ
TEORIJSKA NASTAVA: PRAKTIČNA NASTAVA: koncipirana po topografskom principu i obuhvata sve delove i strukture čovečjeg tela, u potpunosti uskladjena sa teorijskom nastavom, te su programi identični.

Ishod predmeta
Nakon položenog ispita studenti medicine biće osposobljeni da definišu i opisuju normalnu gradju tela čoveka, da je prostorno sagledaju i da primenjuju potrebnu terminologiju, tako da budu pripremljeni za dalje praćenje predkliničkih, a posebno kliničkih predmeta čiju osnovu čini Anatomija.

(Sadržaj predmeta je dat na oglasnoj tabli Instituta za anatomiju)

UVODNE NAPOMENE
Nastavnici koji predaju anatomiju na Medicinskom fakultetu u Nišu Niš
Prof. dr Ljiljana Vasović Prof. dr Svetlana Antić Prof. dr Rade Čukuranović Prof. dr Snežana Pavlović Doc. dr Stojanka Arsić Doc. dr Slobodan Vlajković Doc. dr Marija Daković Bjelaković Doc. dr Ivan Jovanović Doc. dr Slađana Ugrenović

UVODNE NAPOMENE
U izvođenju praktične nastave učestvuju i praktič uč
Ass. dr Vesna Stojanović Ass. dr Vladimir Živković Ass. dr Miljana Pavlović Ass. dr Braca Kundalić

1

podstiču ih na stvaralački način razmišljanja i deduktivan način zaključivanja. (nastava se odvija u toku 15 nedelja u semestru. UVODNE NAPOMENE Dostupnost predavanja Nastavnici su u obavezi da studentima nakon predavanja: Učine dostupnim ''HANDOUT''. Nakon 20 do 30 minuta predavanja potrebno je organizovati fazu individualnog ili timskog interaktivnog rada. Preko administratora akademske mreže mrež predavanje stave na sajt fakulteta. Udžbenici odgovarajućih poglavlja autora ostalih medicinskih fakulteta u zemlji. Kontinirano će se proveravati znanje studenata i evidentiraće se njihovo evidentirać učešće u interaktivnoj nastavi. predviđena za organizovanje predispitnih • Konsultacije. 2 . Sadržaj predavanja mora da pokriva najmanje 80% gradiva predviđenog Sadrž 80% gradiva planom rada. šest u toku školske godine sva ostala propuštena predavanja se moraju kolokvirati kod nastavnika pre overe propuš overe semestra. 30 nedelja u školskoj godini. tj. • Izrade završnih radova. • Vežbe. kao i primenu stečenih znanja i veština u praktične svrhe) PROVERA ZNANJA: • Kolokvijumi. oko 10%. uz dozvoljeno odstupanje od predmetu. nastavi.UVODNE NAPOMENE PREPORUČENI UDŽBENICI PREPORUČENI PREPORUČ UDŽBENICI UDŽ za drugi semestar za prvi semestar Za seminare iz opšte anatomije 2 seminara u I semestru i 3 seminara u II ALTERNATIVNI UDŽBENICI UDŽ UVODNE NAPOMENE Ukupno angažovanje studenata angaž AKTIVNA NASTAVA – OBLICI: • Predavanja. zadnja nedelja je • Seminari. saradnju i učešće. Osim tri predavanja u semestru tj. UVODNE NAPOMENE Predavanja Tematske jedinice predstavljanja se moraju obrađivati po redosledu koji redosledu je predviđen planom rada na predmetu. Sadržaj predavanja mora biti tako koncipiran da ona budu korisna za Sadrž savladavanje gradiva i pripremu ispita. SAMOSTALNI RAD STUDENATA (navedeni oblici nastave zahtevaju od studenata pripremu. • Ispiti. konsultacija i vežbi) • Mentorstvo.

praktičnog i završnog (usmenog) ispita. UVODNE NAPOMENE Kolokvijum Kolokvijum je oblik provere znanja kojim se detaljno procenjuje znanje iz obavljene nastave u toku jednog semestra. Student koji nije zadovoljan konačnom ocenom dobijenom kroz kolokvijume. shodno postojećem Pravilniku o formiranju konačne ocene. uz Vež rada. aktivira konač ispit u celini izvlačenjem ispitivača istog dana kada je polagao poslednji kolokvijum. osim jedne vežbe. preporuč Na vezbama se kontinuirano proverava znanje studenata. Položeni ispitni kolokvijum u vidu ostvarenog kredita. sve ostale angaž vež be. svaki nastavnik i saradnik treba da odredi vreme (jedan školski za nastavnika i dva za saradnika) predviđeno za konsultacije sa studentima. a izvlač ispitivač najkasnije sledećeg dana. miologija. rezultata ostvarenih u toku praktične nastave i seminara. ali ne manju od 6. praktič ispita). neurologija). 3 . Nastavnici i saradnici su dužni da studentima pomažu u realizaciji duž pomaž seminara. osmiš sadrž neophodnih objašnjenja za razumevanje odgovarajućih metodskih objaš odgovarajuć jedinica. angiologija i neurologija). Ako je nezadovoljan konačnom ocenom dobijenom kroz konač kolokvijume Ispit se sastoji od pismenog. UVODNE NAPOMENE Konsultacije Najmanje jednom nedeljno u svakoj nastavnoj nedelji u semestru. Zadnje nedelje u semestru u dogovoru sa studentima šef predmeta/katedre je obavezan da organizuje svakodnevne predispitne konsultacije i vežbe. studenata. Sadržaj vežbe mora da pokriva 80% gradiva tematske jedinice Sadrž vež 80% gradiva predviđene Planom rada. izgubljene vežbe se moraju uz kolokviranje nadoknaditi pre overe vež semestra (jedna vežba se može sa svojom grupom nadoknaditi u toku vež mož semestra). nač Ako je pao na prvom kolokvijumu i. ne manje od 5 studenata. praktičnog i završnog praktič završ (usmenog) ispita. mogu obezbediti dva časa dodatne nastave sedmično iz mog sedmič oblasti za koje su zainteresovani. koje će vež omogućiti studentima da uspešnije savladavaju ispitne omoguć uspeš obaveze.UVODNE NAPOMENE Vežbe Vež Vežbe se moraju izvoditi po redosledu koji je predviđen Planom rada. praktič završ Ocena na kolokvijumu formira se na osnovu većeg broja indikatora znanja i aktivnosti već studenata (prisustva i aktivnosti na teorijskoj nastavi. koji se odnose na pojedine delove opšte anatomije opš (osteologija. UVODNE NAPOMENE Ispit Student polaže ispit u celini u sledećim slučajevima: polaž sledeć sluč Ako nije koristio kolokvijalni način polaganja ispita. Glavni deo vežbe (učenje na kadaverima ili pojedinim njihovim vež (uč njihovim organima) posvećen je primeni znanja stečenih na predavanjima i posveć steč čitanju preporučene literature. klasič U posebne rubrike studenskog kartona evidentira se prisustvo studenata studenata na vežbama i unose zapažanja i ocene koje se odnose na njihovo vež zapaž angažovanje i savladavanje gradiva. Ako student položi oba predviđena kolokvijuma konačna ocena se određuje na bazi polož konač ukupno ostvarenog kredita. dozvoljeno odstupanje od 10%. praktičnom i usmenom delu pra ktič kolokvijuma). Provera znanja studenata iz odgovarajućih seminara vrši se putem odgovarajuć vrš testova. UVODNE NAPOMENE Dodatna nastava Studentima se na zahtev grupe. u fiksnom terminu. ocena dobijenih u toku praktične dobijenih praktič nastave i seminara. sara predviđeno studentima. koje polažu ili u predviđeno vreme tokom trajanja polaž tra semestra ili kasnije u toku semestra. identifikacijom pojedinih elemenata na kadaveru ili organima. rezultata na kontrolnim praktič testovima. polož završ Gradivo položeno na ispitnom kolokvijumu ne ispituje se na završnom ispitu. semestra. artrologija. polož završ Kolokvijum se sastoji od pismenog. grupe. ocena na kontrolnim testovima. UVODNE NAPOMENE Seminari U toku dva semestra studenti su u obavezi da realizuju 4 seminara. praktičnom i usmenom delu ispita). priznaje se sve do uspešno Polož sve uspeš položenog završnog ispita u istoj školskoj godini. uz obavezan interaktivni pristup. osmišljavanjem njihovih sadržaja i davanjem seminara. postojeć konač Ako student ne položi prvi kolokvijum gubi pravo na kolokvijalni način ispita i aktivira ž polo nač ispit u celini. U tom slučaju student može dobiti i manju ocenu na ispitu u ć slede sluč mož celini. Ocena na ispitu formira se na osnovu većeg broja već indikatora znanja i aktivnosti studenata (prisustva i aktivnosti na teorijskoj nastavi. klasičnim propitivanjem ili testiranjem. rada.

. takodje uz kolokviranje... 12 proseč 61. PARCIJALNO POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA POLAGANJ Ispit se može polagati i preko kolokvijuma: I kolokvijum obuhvata gradivo prvog semestra...........5 poena ...................... 0 poena proseč KONAČNA OCENA NA KOLOKVIJUMU FORMIRA SE U VIDU KONAČ BROJA OSVOJENIH POENA (KREDITA)... ukoliko se... antropotomija zootomija fitotomija U UŽEM SMISLU: UŽ Anatomija je nauka o građi čovečijeg tela..... neki od njih ili svi ne polože polož u planiranim terminima tokom semestra polažu se u okviru polaž obaveznog ispitnog testa koji obuhvata celokupno gradivo.................. održavaju se u terminima vežbi. 25 poena .............. sve ostale (izuzev jedne) mora nadoknaditi......ocena 6 (dovoljan) za ostvarenih ........... SEMINARI (2+2: opšta anatomija)*: 2-4 poena opš 2- 7....................... ....ocena 8 ........... 8 poena proseč 81. završ . KONAČNA OCENA NA ISPITU KOJI SE POLAŽE PREKO KOLOKVIJUMA KONAČ POLAŽ ODGOVARA ZBIRU OSVOJENIH POENA SA OBA KOLOKVIJUMA...5 poena ....5 poena poen ...50 .......... A. 5 poena proseč 51....................... jednu izgubljenu vežbu student može vež mož * Uslov je za usmeni ispit. kolokviranje. 10 poena poena .0 ........ ispit.... polož 3....prisustvo vežbama ............ PRAVILNIK O FORMIRANJU KONAČNE OCENE KONAČ IZ PREDMETA ANATOMIJA ZA STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA Konačna ocena se formira na osnovu predispitnih aktivnosti studenata Konač (rezultata kontinuiranog praćenja.......42. kao i u slučaju ispita u celini. polož * Uslov su za izlazak na ispit.100% pozitivnih odgovora .. PRAKTIČNI ISPIT*: 6....... 41Niš Rad i uspeh studenata izražava se poenima......... 8...ocena 10 ..............94 poena (odlič . Konačna ocena na kolokvijumu formira se..5 do 3 POENA VEŽ ...ocena 6 .. 13 poena * Uslov je za usmeni ispit..... održ vež 6.ocena 8 ...preko 75% pozitivnih odgovora......... 85 – 94.... provere i procene znanja tokom prać nastave) i rezultata na završnom (usmenom) ispitu........... ..ocena 7 .....ocena 9 (odličan) za ostvarenih .....ocena 10 (izuzetan) za ostvarenih .. 3...ocena 9 .. Na osnovnu ostvarenih poena formira se konačna završ konač ocena prema odgovarajućoj skali (v.....prosečan uspeh 61-70% ..5 poena .... 4.......ocena 6 ... Maksimalan broj poena je izraž 100.........0 .prosečan uspeh manji od 51% ....... 6... (Ruka.preko 51% pozitivnih odgovora...... pak..... ....5 poena .preko 75% pozitivnih odgovora........... 5.. VEŽBE*: 1.. ...prosečan uspeh 91-100% .........64 poena nadoknaditi uz kolokviranje sa svojom grupom u toku semestra.....ocena 7 (dobar) za ostvarenih ...... njihov medjusobni odnos kao i odnos prema okolini u kojoj žive. 19.. 55 – 64..... kolokviranje....ocena 10 ............. 18 proseč 91. ispit....5 poena .... 3... ZAVRŠNI (USMENI) ISPIT: 27-50 poena ZAVRŠ 27.. 39 poena ........0 . na kraju semestra pre njegove overe.....ocena 7 .... TESTOVI IZ GRADIVA 7..prosečan uspeh 61-70% ............ 7...... 22..ocena 6 (dovoljan) za ostvarenih ....... KAO ZBIR POENA IZ PREDISPITNIH OBAVEZA I ZAVRŠNOG (USMENOG) ISPITA ZAVRŠ I KREĆE SE U RASPONU OD 27..... 27 poena FORMIRANJE KONAČNE OCENE NA KONAČ OSNOVU OSTVARENIH POENA (KREDITA) VRŠI SE PREMA SLEDEĆOJ SKALI: VRŠ SLEDEĆ SKALI: . FORMIRANJE KONAČNE OCENE NA OSNOVU OSTVARENIH POENA Č KONA (KREDITA) VRŠI SE PREMA SLEDEĆOJ SKALI: VRŠ SLEDEĆ .... Karlica u I semestru.5 .. PREDAVANJA (prisustvo i aktivnost): 0-2 poena 5.......32 poena odgovara oceni 10 (izuzetan) poena odgovara oceni 9 (odličan) (odlič poena odgovara oceni 8 (vrlo dobar) poena odgovara oceni 7 (dobar) poena odgovara oceni 6 (dovoljan) DEFINICIJA ANATOMIJE U ŠIREM SMISLU: Anatomija je deo biologije koji predstavlja nauku o svim živim bićima i koji istražuje ne samo oblike tela živih bića (morfologija) nego i njihove funkcije (fiziologija).5 .. shodno Pravilniku o završ polaganju ispita i formiranju konačne ocene na Medicinskom fakultetu konač (čl..5-50 POENA KREĆ 27.....42 ......... TESTOVI IZ GRADIVA (Ruka..........................1... a 50 poena mož završnim ispitom..5(ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM): POLOŽ .............. neki od njih ili svi ne polože polož u planiranim terminima tokom semestra polažu se u okviru polaž obaveznog ispitnog testa koji obuhvata celokupno gradivo.> 6 odsudstva student gubi pravo na 2...ocena 7 ..................... 65 – 74.> 3 odsudstva student gubi pravo na 1..........do 3 odsustva: 1 poen ... održ vež 2..... 65 . izrade diplomskog rada pod nadzorom mentora i c...ocena 9 ... koš Glava i Vrat... Noga............. ...........47 .ocena 9 (odličan) za ostvarenih . 4 ..... B... KOLOKVIJUMA..5 poena .........27......... 95 – 100 poena .ocena 8 (vrlo dobar) za ostvarenih.....100 poena ..ocena 8 (vrlo dobar) za ostvarenih ........ održavaju se u terminima vežbi.........do 6 odsustva: 2 poena ....test provere pozitivan u redovnim terminima: 4 poena . ............... a propuštena propuš predavanja mora kolokvirati da bi dobio potpis na Katedri.....ocena 7 ......3...... planom. CNS sa čulima u II semestru)*: 10-18 poena 10- *Obavezni su................ ISPITNI TEST (iz celokupnog gradiva)*: 5 poena *Uslov je za praktični ispit...................... 33 poena ................0 vež poena poena poena poena 6....prosečan uspeh 71-80% ..ocena 6 .....prosečan uspeh 81-90% .... 75 – 84.test provere pozitivan u terminu nadoknade: 2 poena *Uslov su za izlazak na ispit..ocena 10 .... jednu izgubljenu vežbu student može vež mož nadoknaditi uz kolokviranje sa svojom grupom u toku semestra. Grudni koš...... njega su oslobođeni studenti praktič koji su položili testove iz gradiva u redovnim terminima..... 16....... 10 proseč 51............ pak......... Karlica u I semestru........ 14 proseč 71.32.. 1......... na osnovu rezultata Konač sluč predispitnih aktivnosti i rezultata završnog (usmenog) ispita. 55 .. 1. ukoliko se.......0 poena... Trbuh. izbora teme za diplomski rad.UVODNE NAPOMENE Diplomski ispit Diplomski ispit se sastoji iz: iz: a.. PRAKTIČNI ISPIT*: 13-20 poena PRAKTIČ 13... 19 poena .........ocena 7 (dobar) za ostvarenih ...5-10 poena PRAKTIČ 6..prisustvo vežbama .............. 45 poena . javne odbrane rada pred nadležnom komisijom... P O L A G A NJ E I S P I T A U C E L I N I ......ocena 10 .......... a II mož prvog kolokvijum gradivo drugog semestra..prosečan uspeh 51-60% . 85 ........ 7 poena proseč 71. b. a propuštena propuš predavanja mora kolokvirati da bi dobio potpis na Katedri.. 6 poena proseč 61...preko 51% pozitivnih odgovora.......... 17 poena .......... 2... CNS sa čulima u II semestru)*: 10-18 poena 10- *Obavezni su.ocena 8 ... na kraju semestra pre njegove overe.....ocena 9 ......5 .. sve ostale (izuzev jedne) mora nadoknaditi......37 ...5 poena (odlič .. Ocena sa diplomskog ispita ulazi u prosečnu ocenu proseč studenta.75 .... kasnije)....prosečan uspeh 51-60% .0 poen...prosečan uspeh 81-90% ....5 .....prosečan uspeh 71-80% ....47................ ..... ZAVRŠNI (USMENI) ISPIT: 13.... 6.....................ocena 8 ...... takodje uz kolokviranje... odgovarajuć Ispit se može polagati u celini (nakon drugog semestra) ili preko dva mož kolokvijuma (posle prvog i posle drugog semestra)....ocena 6 . 9.. 41-43 i 172 Statuta Medicinskog fakulteta u Nišu)..5 ....... PREDAVANJA (prisustvo i aktivnost): 0-1 poen 2.. koš Glava i Vrat....74 poena .. njega su oslobođeni studenti praktič koji su položili testove iz gradiva u redovnim terminima......5-25 poena ZAVRŠ 13. 20 poena ... VEŽBE*: 3 do 6 POENA VEŽ ......... 95 .......5 vež 5.. SEMINARI (2: opšta anatomija)*: 1-2 poena opš 4..... Noga.......84 poena ostvarenih.....prosečan uspeh manji od 51% ....ocena 10 (izuzetan) za ostvarenih .prosečan uspeh 91-100% ....test provere pozitivan u redovnim terminima: 2 poena ... nadlež Diplomski rad student može da brani kada položi sve mož polož ispite iz predmeta utvrđenih Nastavnim planom.5 poena .........5 .. ........... 3........ 13.. ISPITNI TEST (iz celokupnog gradiva)*: 10 poena *Uslov je za praktični ispit. 15 poena ...0 ..100% pozitivnih odgovora ......... 16 proseč 81..0 .... 0 proseč poena poena poena poena poena poena 4....... Trbuh.5.....ocena 9 ..... Grudni koš..5 poena * Uslov su za izlazak na ispit....5 poena .5 poena poena .........test provere pozitivan u terminu nadoknade: 1 poen *Uslov su za izlazak na ispit.. 50 poena se može ostvariti predispitnim aktivnostima......5poena ...............37... 9 poena proseč 91.. 50 poena .................

nasleđ em. MAKROSKOPSKA (anatomija) MIKROSKOPSKA (histologija) ANATOMIA MORFOLOGIA) ISTORIJAT ANATOMIJE Medicina drevnih naroda Praistorija Mesopotamija tradicionalna medicina Indije Tradicionalna medicina Kine Stari Egipat ISTORIJAT ANATOMIJE – drevnih naroda Medicina stare Grčke Grč Medicina Grčke i Rima Grč Srednji vek i renesansa Novi vek “Božanska jetra” Bož jetra” ISTORIJAT ANATOMIJE – drevnih narodanaroda- ISTORIJAT ANATOMIJE – drevni Egipat – balsamovanjebalsamovanje- 5 . Morfologija je mnogo šire područje nego područ (= anatomija jer razjašnjava nastanak razjaš telesnih oblika kao i zakone po kojima se prenose na potomstvo nasleđem. Mikroskopska anatomija omogućuje saznanja o mikro. Makroskopska anatomija se zasniva na prepoznavanju struktura golim okom. Pre će biti da je Anatomija nauka. Njen glavni dodatak predstavlja elektronska mikroskopija. Nije dovoljno anatomiju smatrati umetnošću disekcije. koja znači “seći odvojeno” ili “disekovati”. koja proučava građu i oblikovanje tela čoveka.relacijama unutar tela čoveka."anatémnein" • Termin “Anatomija” vodi poreklo od grčke reči "anatémnein". Glavni zadatak anatomije je da prepozna međuzavisnost individualnih komponenti unutar tela čoveka.

dao prve podatke o uporednoj anatomiji. sa započ leš njima započinje današnja anatomija. jetru.otac medicinemedicine460 – 377pNE ISTORIJAT ANATOMIJE – stara grčka grč ISTORIJAT ANATOMIJE – stara grčka grč Uporedno sa medicinom razvijala se i anatomija kao njen nerazdvojni i jedinstveni deo Postavio medicinu na pouzdane temelje iskustva – prirodne pojave treba tumačiti prirodnim tumač uzrocima.GALEN Grč Kornelije Calzo – osam tomova medicinskog saznanja GALEN – grk iz Pergama radi i živi u Rimu Povezuje morfologiju sa funkcijom Osnivač Galenske Osnivač medicine koja se zadržala zadrž do Novog veka. vene. Erasistrat (310 – 250 pNE) opisao: srčane srč zalistke. 6 . oko. traheju – građu oka. njihove živce. ARISTOTEL (384 – 322 pNE) Opisao aortu.Aleksandrijska škola - Sekcirao leševe životinja i opisao: vidni leš živac. arterije. mož organe za varenje. građu oka. započ današ Herofil (300pNE): opisao mozak i kičmenu kič ISTORIJAT ANATOMIJE Grčko rimska škola . crevnu vaskularizaciju. sekcira leševe leš životinja. a iskustvo je glavni uzrok medicinskog saznanja. ISTORIJAT ANATOMIJE – Aleksandrijska škola Herofil i Erasistrat rade u Aleksandriji. započinju sekciranje ljudskih leševa. tvrdio da je mozak centar intelekta. venski sinusi lobanje.HIPOKRAT . Napisao delo ANATOMICA. žučne puteve. HIPOKRAT “ otac medicine ” ISTORIJAT ANATOMIJE – stara Grčka Grčki lekar ALKEMEON iz Krotona (500pNE) Grč ISTORIJAT ANATOMIJE . moždinu.

KOMPENDILJ ANATOMIJE (na principima Galenske medicine) Sve do XVI veka vlada dogmatski Galenovi principi ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas SIKSTIO IV i KLEMENT VII Posebnom bulom odobrili da se anatomija može učiti sekciranjem ljudskih leševa. ENGLESKA – Oxford. Andernach. mož uč leš Od tada počinje ekspanzija u razvoju poč anatomije i medicine. Napulj Bolonja.PADOVA 7 . Pariz ŠPANIJA – Valensija. Da Vinči Vinč Svi ostali veliki slikari RENESANSE odlično poznaju odlič anatomiju ljudskog tela ANDREJA VASAL .ISTORIJAT MEDICINE -Anatomija u XII i XIII veku Otvaraju se medicinske škole i fakulteti u: ITALIJA – Bolonja. Achellini. Padova.renesansarenesansaLeonardo da Vinci bavio se anatomijom ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas Pre Vazala: Torre. ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas Grade se anatomski amfiteatri – teatrum anatomicum Sale za sekciranje ISTORIJAT MEDICINE . Cambridgeu FRANCUSKA – Mompelje. De Capri. Benedetti. Sylvius. Salamanki Mondino de Luzzi – 1314g.

. MORGANJI. MECKEL. DOUGLAS. WOLFF. LAEUWENHUEK. LOWER. ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas ANATOMIJA U XIX i XX VEKU svetlosna mikroskopija elektronska mikroskopija rentgen (kontrastne metode) ultra zvuk skener magnentna rezonanca TOLDT 8 . HALLER. MALPIGHI.. HERWING.. THOMAS WILLIS (Istraživač Istraž ivač cerebralne cirkulacije) ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas U XVIII i XIX veku: GEORGES CUEWIER 1769-1832 (uporedna 1769anatomija i embriologija). VATER. ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas VAZALA SLEDE: VAZ SLEDE: FALLOPIO. MILLER.ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas TABULAE ANATOMICAE 1538 kritika Galenske medicine i anatomije DE HUMANI CORPORIS FABRICA 1555. HISS.. HARVEY. BAER. BELLINI.. BRUNER. RATHKE. KERKING..

pluć disanja. tela. obzira na to gde se nalaze organi koji mu pripadaju. telu. pluća prilikom dijafragma. vrat. vrat. Tkiva manje gustine propuštaju propuš Rö.Svaki budući buduć doktor.zrake lakše. kakav je u živom telu. polož odnos. lupom ili okom. otuda i njen naziv. varenja). kao projekcija. prema tome ne prikazuje delove tela. a zatim miš masa. kožom i potkožnim kož potkož masnim tkivom. građ CILJ ANATOMIJE PODELA ANATOMIJE SISTEMATSKA ANATOMIJA TOPOGRAFSKA ANATOMIJA RENTGENSKA PLASTIČNA (slikarstvo. vajarstvo) PLASTIČ UPOREDNA ILI KOMPARATIVNA KLINIČKA . Ona. tela. Raspored tkivom. posebno. HIRURŠKA ANATOMIJA HIRURŠ To je deo topografske deo anatomije koji služi služ potrebama hirurgije. projekcija. senke. glavu. svaki sisteme. prvenstveno za vreme studija. Topografska anatomija omogućava doktoru da pri omoguć ispitivanju bolesnika poznaje raspored organa u telu I ako ih ne vidi kroz kožu. eluca.HIRURŠKA KLINIČ HIRURŠ SISTEMATSKA. Oblik tela uslovljen je građom kostura sa građ zglobovima i rasporedom mišićnih masa. doba. glavu. dijafragma. hirurgije. varenja). da bi se doktor. 9 . posebno. Ona. osposobio za uspesno lečenje leč obolelog tela. da do tančina tanč upozna njegovu normalnu građu. mikroskopom ( mikropskopska anatomija) anatomija) Histologija je poseban ogranak sistematske anatomije Zadatak sistematske anatomije je da istrazuje ove organske sisteme. DESKRIPTIVNA ANATOMIJA TOPOGRAFSKA ANATOMIJA Topografska (regionalna) regionalna) anatomija opisuje sve organske sisteme koji se nalaze u određenom delu tela pri čemu je određ glavna pažnja usmerena na njihov paž položaj i odnos. bez npr. želudac i creva za vreme disanja. studija. potkožnog masnog tkiva potkož kojim upravljaju žlezde sa unutrašnjim lučenjem unutraš luč razlikuje se zavisno od pola i zivotnog doba. ruku kao celinu nego sledi svaki put pojedini sistem. zida. mora. naziv. Pravi oblik želuca. kož Ima zadatak da istrazuje organske sastave golim okom. RENDGENSKA ANATOMIJA Mnogi organi mogu se posmatrati na rendgenskom aparatu ili na fotografskoj ploči u ploč obliku senke. mora. Važno je reći da lakš Važ reć se na ovaj način mogu videti nač unutrašnji organi tokom njihovog unutra rada i tako ustanove sve promene njihovog oblika pri radu ( npr. npr. ustanovljen je jedino putem Röjer nakon smrti isti je promenjen zbog popuštanja svog mišićnog popuš miš zida. pripadaju. sistem.

(lymphangiographia. Ona omogućuje gledanje unapređ nač ino istraž tela. unapređena ovim načinom istraživanja tela. krvnih i limfnih sudova unutraš organa. čime se oveku. abdominal CT – fails to differentiate between the 2 nodes MRI with superparamagnetic nanoparticles – signal in normal node decreased but high in metastatic node CT . npr.ANATOMIA ULTRAZVUK KOMPARATIVNA ANATOMIJA (Npr. ptica i sisara) “ANATOMSKI MULAŽ” 10 .) i to gledanje na živom čoveku. Istraživanje krvotoka kod ribe. ispunjeni nekim kontrastnim građ sredstvom. viš zadrž senku).KONTRASTNA RADIOGRAFIJA Konvencionalna MRI i 3D rekonstrukcija conventional MRI shows both nodes same 3D reconstruction of node metastatic red nonmetastatic green Gušće građeni ili šuplji organi (sudovi). više zadržavaju Rö. komparacija sa krvotokom kornjače. tela. ispravlja onaj nedostatak anatomije koji uglavnom opisuje građu mrtvog ana građ tela.zrake ( bacaju svoju senku). Istraž kornjač krokodila. omoguć sakrivenih unutrašnjih organa. Anatomija je sredstvom.

endocrinae -Sy.1. urinarium -Sy. posebni oblik i svoje posebno delovanje. Planum medianum s. Ipak. svi služe većem zadatku. mediosagittalis 3. Plana sagittalia 3. drugog. služ već zadatku.koža kož ORIJENTACIJA U ANATOMIJI ANATOMSKI ANATOMSKI STAV ORIJENTACIJA U ANATOMIJI Orijentacione linije i tačke tač (prirodne i konvencionalne) ORIJENTACIJA U ANATOMIJI ANATOMSKE RAVNI 1. nego više njih čine celinu u kojoj jedan viš organ upotpunjuje delovanje drugog. potpuno nezavisni jedan od drugog. a drugog. Ipak. genitalia -Sy. umetnika) ANATOMIJA U UMETNOSTI I UMETNOST U ANATOMIJI Leonardo da Vinci-a Vinci- SISTEMATSKA ANATOMIJA Čovečje telo je sastavljeno od velikog oveč broja organa. umetnosti.Plastična anatomija je Plastič u službi likovne služ umetnosti. Ima zadatak da prouči prouč sve što je bitno za spoljni oblik tela i njegove promene kao i da na to upozori doktora (i umetnika). nervosum -Organum sensum -Integumentum communae . coronalia 2. ti pojedini organi nisu delovanje. respiratorium -Sy. od kojih svaki ima i svoj organa. SISTEMATSKA ANATOMIJA podela Systema sceletale Systema articulare Systema musculare Systema cardiovasculare Splanchnologia Splanchnologia podela: -Sy. Plana horizontalia 3. digestorium -Sy. Plana frontalia s. Plana paramediana 11 .2.

eversio KINESIOLOGIA (1. Protractio – retractio) TERMINOLOGIJA U ANATOMIJI anatomska nomenklatura ANATOMSKA NOMENKLATURA ANATOMSKA NOMENKLATURA BAZEL (1895) – BNA JENA (1935) – JNA PARIZ (1955) – PNA – važi i danas sa važ dopunama (mi koristimo sa dopunama iz 1998). Elevatio – depressio 2. Inversio .ORIJENTACIJA U ANATOMIJI ANATOMSKI PRESECI Frontalni presek Horizontalni presek Sagitalni presek KINESIOLOGIA 1. Oppositio 2. a koriste se reči iz grčkog. Supinatio – pronatio 3. 5500 termina Osnova je latinski. hebrejskog i arapskog jezika 12 .

zadnja strana Regio deltoidea Regio brachialis posterior Regio cubitalis posterior Regio carpalis anterior Regio antebrachialis anterior Regio palmaris Digiti manus Regio antebrachialis posterior Regio carpalis posterior Regio dorsalis manus Digiti manus 13 .TERMINOLOGIA ANATOMICA (preko 5500 latinskih naziva) Topografski delovi tela čoveka (partes corporis) “May I please be excused? My brain is full!!” MOJ MOZAK JE PUN! Topografski delovi gornjeg i donjeg ekstremiteta Gornji ekstremitet (membrum superius) topografska podela. prednja strana Regio deltoidea Regio brachialis anterior Regio cubitalis anterior Gornji ekstremitet (membrum superius) topografska podela.

os coxae. vomer. ulna. scapula. Nepravilne kosti (ossa irregularia) (viscerocranium. os frontale. Kratke kosti (ossa brevia): brevia): (ossa carpi. Sezamoidne kosti(ossa sesamoidea) (patella) (cellulae mastoideae. vertebrae) (os occipitale. radius. Pneumatične kosti (ossa pneumatica) Pneumatič 6. linearna: 2. oštra: oš bodlja (spina) nastavak (processus) I Zglobna: zglobna čašica (acetabulum et cavitas glenoidalis) (acetabulum glenoidalis) II Nezglobna: linija (linea) greben (crista) utisnuće (impressio) utisnuć (impressio) žleb (sulcus) (sulcus) pukotina (fissura) (fissura) jamica (fovea) (fovea) jama (fossa) (fossa) usek (incisura) (incisura) III Zglobna i nezglobna: 14 .OSTEOLOGIJA (nauka o kostnom sistemu) Strukture skeletnog sistema (systema skeletale) su: kosti zglobovi ligamenti OPŠTA OSTEOLOGIJA OPŠ 206 kostiju Osovinski skelet (skeleton axiale) axiale) 80 kostiju -lobanja (cranium) (cranium) -kičmeni stub (columna vertebralis) kič (columna vertebralis) -grudna kost (sternum) (sternum) -rebra (costae) (costae) OBLIK KOSTIJU 1. okruglasta: kvržica (tuberculum et epicondylus) kvrž kvrga (tuber. ossa tarsi) 3. Duge kosti (ossa longa): epiphysis proximalis diaphysis epiphysis distalis (humerus. os nasale. os parietale. sinus paranasales) Ispupčenja Ispupč SPOLJNI IZGLED KOSTIJU Udubljenja SPOLJNI IZGLED KOSTIJU I Zglobna: glava (caput) kolotur (trochlea) zglobna kvrga (condylus) II Nezglobna: 1. costae) 5. Pljosnate kosti (ossa plana): Pridruženi skelet (skeleton Pridruž appendiculare) . femur. tibia i fibula) 2. sternum.126 kostiju appendiculare) -Kosti gornjeg uda (ossa membri superioris) (ossa superioris) -Kosti donjeg uda (ossa membri inferioris) (ossa inferioris) 4. trochanter et protuberantia) 3. os lacrimale.

u većim pljosnatim kostima. karlica. Nedostaju u slušnim koščicama sluš koš Vene Pratilje nutritivnih arterija Nezavisne emisarne vene OKOŠTAVANJE (OSTEOGENESIS) CENTRUM OSSIFICATONIS PRIMARIUM ET SECUNDARIUM Osteogenesis membranacea Primarni centar okoštavanja Osteogenesis cartilaginea Sekundarni centar okoštavanja 15 . lobanja žuta (medulla ossium flava) *posle 18. Bogato su zastupljeni u pokosnici. zajedno sa periostalnim arterijama ulaze u kost.Otvori SPOLJNI IZGLED KOSTIJU I Prolazni otvori: foramen magnum II Otvori za ishranu kostiju: foramen nutricium III Kanal (canalis) IV Kanal koji ulazi u kost ali ne prolazi kroz nju (meatus) meatus acusticus internus I Pokosnica (periosteum) površni sloj (stratum fibrosum) površ duboki sloj (stratum osteogeneticum) II Koštano tkivo: Koš substantia compacta (90%) (površni sloj kosti) (površ substantia spongiosa (10%) (dublji delovi kosti) endosteum III Koštana srž (medulla ossium): Koš srž crvena (medulla ossium rubra) *kičmeni stub. godine crvena koštana koš srž u dugim kostima biva zamenjena žutom srž želatinozna (medulla ossium gelatinosa) – u starosti GRAĐA KOSTIJU Arterije KRVNI SUDOVI KOSTIJU ŽIVCI KOSTIJU I Duge kosti: 1-2 nutritivne dijafizne arterije brojne male epifizne arterije ogranci periostalnih arterija II Kratke kosti: III Nepravilne kosti: IV Pljosnate kosti: arterije periostalnog porekla nutritivne arterije (najmanje 2) periostalne arterije periostalne arterije Najbrojniji su na zglobnim površinama dugih kostiju. grudna kost. površ kičmenih pršljenova. kič prš već Prate nutritivne krvne sudove (vazomotorni nervi). *kič rebra.

denticija denticija 2. osifikacija Iznad 25. izgled lobanjskih šavova – progresivno zatvaranje koje počinje sa unutrašnje strane poč unutraš 2. Zaporni otvor (foramen obturatum) širi je i trouglastog oblika UTVRĐIVANJE STAROSTI SKELETA Do 25. donja vilica i zubi su veći već 5.ANATOMSKE VARIJACIJE Zavise od: uzrasta pola fizičkih osobina fizič zdravlja dijete rase genetičkih faktora genetič endokrinih faktora I Lobanja odraslog muškarca u odnosu na lobanju žene je muš 1. Teža Tež 3. Veće Već 2. godine – unutar pet godina: 1. Pneumatične šupljine su veće Pneumatič već 1. Reljefi na njoj su bolje izraženi izraž 3. izgled lopatice. 10% veća već 2. Deblje 3. Sedalna ispupčenja (tuber ischiadicum) bliža su jedno drugom ispupč bliž 7. godine života – unutar jedne godine: 1. Teže Tež RAZLIKE U ODNOSU NA POL II Kosti udova odraslog muškarca u odnosu na žene su: muš su: III Karlica odraslog muškarca u odnosu na karlicu žene je muš 1. Bedrene jame su uže i strmije už 4. Ugao koji zaklapaju donje grane preponskih kostiju manji je i ima ima oblik oštrog ugla oš 6. (sekundarna) homeostatska regulacija nivoa kalcijuma u krvi Formiranje krvnih ćelija hipertrofija atrofija regeneracija 16 . Uža i dublja 2. Konveksitet krsne kosti je slabije izražen izraž 5. Gornja. grudne kosti. rebarnihhrskavica i kičmenih pršljenova kič prš RASNE RAZLIKE Razlike su u 85 -90% evidentne bez merenja kod crnaca mongoloida stanovnika Kavkaza BIOLOŠKE REAKCIJE KOSTIJU SYSTEMA SKELETALE FUNKCIJE Rigidni okvir u telu koji obezbeđuje zaštitu vitalnim i zaš vulnerabilnim organima Dvokraka poluga skeletnim mišićima miš Rezervoar kalcijuma i fosfata. Pojedine koštane formacije su istaknutije koš 4.

pripoji Lopatica (scapula) zadnja strana 17 . Ključna kost (clavicula) cingulum membri superioris) Ključna kost (clavicula) Ključ (clavicula) Lopatica (scapula) (scapula) Kosti slobodnog dela gornjeg ekstremiteta (pars libera membri superioris) Ramena kost (humerus) (humerus) Lakatna kost (ulna) (ulna) Žbica (radius) (radius) Kosti šake (ossa manus) (ossa Ključna kost (clavicula) gornja strana.(ossa membri superioris) Kosti ramenog pojasa (cingulum pectorale s. pripoji Ključna kost (clavicula) Ključna kost (clavicula) donja strana.

pripada i jednom i drugom delu gornjeg uda 4. pripoji Lopatica (scapula) prednja strana Lopatica (scapula) prednja strana. slobodnog dela gornjeg uda (pars libera membri superioris) (pars superioris) c. nepravilnih kostiju 2.Lopatica (scapula) zadnja strana. angulus medialis / lateralis / inferior 18 . Lopatica (scapula) ima sledeće uglove: sledeć uglove: a. angulus superior / inferior / lateralis b. grudnu kost (sternum) i lopaticu (scapula) (sternum) (scapula) TEST PITANJA 3. angulus superior / inferior / medialis c. kratkih kostiju b. grudnu kost (sternum) i ramenicu (humerus) (sternum) (humerus) b. Ključnica (clavicula) spaja sledeće kosti: Ključ (clavicula) sledeć a. Lopatica (scapula) je kost: (scapula) a. ramenog pojasa (cingulum pectorale) (cingulum pectorale) b. pripoji TEST PITANJA 1. dugih kostiju c. Ključnica (clavicula) je primer: Ključ (clavicula) a. lopaticu (scapula) i ramenicu (humerus) (scapula) (humerus) c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->