UVODNE NAPOMENE

UVOD U ANATOMIJU
SREĆNO! SREĆ

Naziv predmeta: Šifra predmeta: Rukovodilac predmeta: Status predmeta: Godina studija: Broj ESPB: Uslovljenost drugim predmetima na I godini: Broj časova aktivne nastave:

Anatomija M - 13 Prof. dr Rade Čukuranović Obavezan I; semestar: I i II 9 + 15= 24 ne postoji 270 (predav. 135 i prakt. nastava 135)

UVODNE NAPOMENE
Cilj predmeta
Anatomija, kao prvi medicinski predmet sa kojim se sreću studenti, ima za cilj da ih upozna sa normalnom gradjom čovečijeg tela, da kroz praktičan rad studenti steknu odredjena iskustva i da ovladaju anatomskom terminologijom.

UVODNE NAPOMENE
SADRŽAJ PREDMETA SADRŽ
TEORIJSKA NASTAVA: PRAKTIČNA NASTAVA: koncipirana po topografskom principu i obuhvata sve delove i strukture čovečjeg tela, u potpunosti uskladjena sa teorijskom nastavom, te su programi identični.

Ishod predmeta
Nakon položenog ispita studenti medicine biće osposobljeni da definišu i opisuju normalnu gradju tela čoveka, da je prostorno sagledaju i da primenjuju potrebnu terminologiju, tako da budu pripremljeni za dalje praćenje predkliničkih, a posebno kliničkih predmeta čiju osnovu čini Anatomija.

(Sadržaj predmeta je dat na oglasnoj tabli Instituta za anatomiju)

UVODNE NAPOMENE
Nastavnici koji predaju anatomiju na Medicinskom fakultetu u Nišu Niš
Prof. dr Ljiljana Vasović Prof. dr Svetlana Antić Prof. dr Rade Čukuranović Prof. dr Snežana Pavlović Doc. dr Stojanka Arsić Doc. dr Slobodan Vlajković Doc. dr Marija Daković Bjelaković Doc. dr Ivan Jovanović Doc. dr Slađana Ugrenović

UVODNE NAPOMENE
U izvođenju praktične nastave učestvuju i praktič uč
Ass. dr Vesna Stojanović Ass. dr Vladimir Živković Ass. dr Miljana Pavlović Ass. dr Braca Kundalić

1

UVODNE NAPOMENE Dostupnost predavanja Nastavnici su u obavezi da studentima nakon predavanja: Učine dostupnim ''HANDOUT''. kao i primenu stečenih znanja i veština u praktične svrhe) PROVERA ZNANJA: • Kolokvijumi. predviđena za organizovanje predispitnih • Konsultacije. oko 10%. konsultacija i vežbi) • Mentorstvo. Sadržaj predavanja mora da pokriva najmanje 80% gradiva predviđenog Sadrž 80% gradiva planom rada. 2 . tj. (nastava se odvija u toku 15 nedelja u semestru. Nakon 20 do 30 minuta predavanja potrebno je organizovati fazu individualnog ili timskog interaktivnog rada. šest u toku školske godine sva ostala propuštena predavanja se moraju kolokvirati kod nastavnika pre overe propuš overe semestra. SAMOSTALNI RAD STUDENATA (navedeni oblici nastave zahtevaju od studenata pripremu. 30 nedelja u školskoj godini. • Ispiti. Osim tri predavanja u semestru tj. saradnju i učešće. podstiču ih na stvaralački način razmišljanja i deduktivan način zaključivanja. • Izrade završnih radova. UVODNE NAPOMENE Predavanja Tematske jedinice predstavljanja se moraju obrađivati po redosledu koji redosledu je predviđen planom rada na predmetu. zadnja nedelja je • Seminari. Kontinirano će se proveravati znanje studenata i evidentiraće se njihovo evidentirać učešće u interaktivnoj nastavi. uz dozvoljeno odstupanje od predmetu.UVODNE NAPOMENE PREPORUČENI UDŽBENICI PREPORUČENI PREPORUČ UDŽBENICI UDŽ za drugi semestar za prvi semestar Za seminare iz opšte anatomije 2 seminara u I semestru i 3 seminara u II ALTERNATIVNI UDŽBENICI UDŽ UVODNE NAPOMENE Ukupno angažovanje studenata angaž AKTIVNA NASTAVA – OBLICI: • Predavanja. Sadržaj predavanja mora biti tako koncipiran da ona budu korisna za Sadrž savladavanje gradiva i pripremu ispita. Udžbenici odgovarajućih poglavlja autora ostalih medicinskih fakulteta u zemlji. nastavi. • Vežbe. Preko administratora akademske mreže mrež predavanje stave na sajt fakulteta.

praktičnog i završnog praktič završ (usmenog) ispita. Zadnje nedelje u semestru u dogovoru sa studentima šef predmeta/katedre je obavezan da organizuje svakodnevne predispitne konsultacije i vežbe. Provera znanja studenata iz odgovarajućih seminara vrši se putem odgovarajuć vrš testova. ne manje od 5 studenata. ali ne manju od 6. studenata. osim jedne vežbe. dozvoljeno odstupanje od 10%. u fiksnom terminu. rezultata ostvarenih u toku praktične nastave i seminara. praktič završ Ocena na kolokvijumu formira se na osnovu većeg broja indikatora znanja i aktivnosti već studenata (prisustva i aktivnosti na teorijskoj nastavi. semestra. Položeni ispitni kolokvijum u vidu ostvarenog kredita. 3 . osmišljavanjem njihovih sadržaja i davanjem seminara. koje polažu ili u predviđeno vreme tokom trajanja polaž tra semestra ili kasnije u toku semestra. praktičnog i završnog (usmenog) ispita. praktič ispita). uz obavezan interaktivni pristup. izgubljene vežbe se moraju uz kolokviranje nadoknaditi pre overe vež semestra (jedna vežba se može sa svojom grupom nadoknaditi u toku vež mož semestra). Ako student položi oba predviđena kolokvijuma konačna ocena se određuje na bazi polož konač ukupno ostvarenog kredita. UVODNE NAPOMENE Ispit Student polaže ispit u celini u sledećim slučajevima: polaž sledeć sluč Ako nije koristio kolokvijalni način polaganja ispita. mogu obezbediti dva časa dodatne nastave sedmično iz mog sedmič oblasti za koje su zainteresovani. priznaje se sve do uspešno Polož sve uspeš položenog završnog ispita u istoj školskoj godini. polož završ Kolokvijum se sastoji od pismenog. neurologija). svaki nastavnik i saradnik treba da odredi vreme (jedan školski za nastavnika i dva za saradnika) predviđeno za konsultacije sa studentima. polož završ Gradivo položeno na ispitnom kolokvijumu ne ispituje se na završnom ispitu. UVODNE NAPOMENE Konsultacije Najmanje jednom nedeljno u svakoj nastavnoj nedelji u semestru. aktivira konač ispit u celini izvlačenjem ispitivača istog dana kada je polagao poslednji kolokvijum. ocena na kontrolnim testovima. postojeć konač Ako student ne položi prvi kolokvijum gubi pravo na kolokvijalni način ispita i aktivira ž polo nač ispit u celini. nač Ako je pao na prvom kolokvijumu i. ocena dobijenih u toku praktične dobijenih praktič nastave i seminara. rada.UVODNE NAPOMENE Vežbe Vež Vežbe se moraju izvoditi po redosledu koji je predviđen Planom rada. artrologija. koji se odnose na pojedine delove opšte anatomije opš (osteologija. UVODNE NAPOMENE Dodatna nastava Studentima se na zahtev grupe. miologija. UVODNE NAPOMENE Seminari U toku dva semestra studenti su u obavezi da realizuju 4 seminara. osmiš sadrž neophodnih objašnjenja za razumevanje odgovarajućih metodskih objaš odgovarajuć jedinica. Ocena na ispitu formira se na osnovu većeg broja već indikatora znanja i aktivnosti studenata (prisustva i aktivnosti na teorijskoj nastavi. Glavni deo vežbe (učenje na kadaverima ili pojedinim njihovim vež (uč njihovim organima) posvećen je primeni znanja stečenih na predavanjima i posveć steč čitanju preporučene literature. klasič U posebne rubrike studenskog kartona evidentira se prisustvo studenata studenata na vežbama i unose zapažanja i ocene koje se odnose na njihovo vež zapaž angažovanje i savladavanje gradiva. angiologija i neurologija). sara predviđeno studentima. praktičnom i usmenom delu ispita). UVODNE NAPOMENE Kolokvijum Kolokvijum je oblik provere znanja kojim se detaljno procenjuje znanje iz obavljene nastave u toku jednog semestra. shodno postojećem Pravilniku o formiranju konačne ocene. koje će vež omogućiti studentima da uspešnije savladavaju ispitne omoguć uspeš obaveze. klasičnim propitivanjem ili testiranjem. sve ostale angaž vež be. Student koji nije zadovoljan konačnom ocenom dobijenom kroz kolokvijume. Ako je nezadovoljan konačnom ocenom dobijenom kroz konač kolokvijume Ispit se sastoji od pismenog. preporuč Na vezbama se kontinuirano proverava znanje studenata. rezultata na kontrolnim praktič testovima. grupe. U tom slučaju student može dobiti i manju ocenu na ispitu u ć slede sluč mož celini. Sadržaj vežbe mora da pokriva 80% gradiva tematske jedinice Sadrž vež 80% gradiva predviđene Planom rada. identifikacijom pojedinih elemenata na kadaveru ili organima. a izvlač ispitivač najkasnije sledećeg dana. uz Vež rada. Nastavnici i saradnici su dužni da studentima pomažu u realizaciji duž pomaž seminara. praktičnom i usmenom delu pra ktič kolokvijuma).

. VEŽBE*: 3 do 6 POENA VEŽ ...........ocena 7 (dobar) za ostvarenih ..ocena 9 ........ 7...75 ....... PRAKTIČNI ISPIT*: 13-20 poena PRAKTIČ 13.0 . Maksimalan broj poena je izraž 100... neki od njih ili svi ne polože polož u planiranim terminima tokom semestra polažu se u okviru polaž obaveznog ispitnog testa koji obuhvata celokupno gradivo............... ......5 poena poena ...... 6..94 poena (odlič .. Grudni koš... koš Glava i Vrat...preko 75% pozitivnih odgovora...........5-10 poena PRAKTIČ 6.....5 do 3 POENA VEŽ ............prosečan uspeh manji od 51% .. 0 proseč poena poena poena poena poena poena 4............5(ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM): POLOŽ ..ocena 6 (dovoljan) za ostvarenih ... PRAVILNIK O FORMIRANJU KONAČNE OCENE KONAČ IZ PREDMETA ANATOMIJA ZA STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA Konačna ocena se formira na osnovu predispitnih aktivnosti studenata Konač (rezultata kontinuiranog praćenja.prosečan uspeh 91-100% ........0 poen.ocena 7 ...... 95 .ocena 7 ..... polož * Uslov su za izlazak na ispit.... polož 3..42........ održ vež 6.5 ...... 39 poena ....... održ vež 2... ispit.........prosečan uspeh 71-80% .do 6 odsustva: 2 poena ....5 poena ........ pak. koš Glava i Vrat.......50 ...... ..5 ..47 ....preko 51% pozitivnih odgovora.prosečan uspeh 61-70% .64 poena nadoknaditi uz kolokviranje sa svojom grupom u toku semestra. završ ............ takodje uz kolokviranje. 4 ............. Na osnovnu ostvarenih poena formira se konačna završ konač ocena prema odgovarajućoj skali (v........ocena 9 ...................ocena 10 . SEMINARI (2+2: opšta anatomija)*: 2-4 poena opš 2- 7....... FORMIRANJE KONAČNE OCENE NA OSNOVU OSTVARENIH POENA Č KONA (KREDITA) VRŠI SE PREMA SLEDEĆOJ SKALI: VRŠ SLEDEĆ . 25 poena ....... pak..test provere pozitivan u terminu nadoknade: 2 poena *Uslov su za izlazak na ispit.....5 vež 5....................100 poena ... na kraju semestra pre njegove overe..... 12 proseč 61........84 poena ostvarenih.... PREDAVANJA (prisustvo i aktivnost): 0-2 poena 5.......... ZAVRŠNI (USMENI) ISPIT: 13................... 55 .........prosečan uspeh 81-90% ......... VEŽBE*: 1.5 poena . 19 poena . ispit...... TESTOVI IZ GRADIVA 7.........ocena 7 ..5 poena poen ..5 poena ....... neki od njih ili svi ne polože polož u planiranim terminima tokom semestra polažu se u okviru polaž obaveznog ispitnog testa koji obuhvata celokupno gradivo.... održavaju se u terminima vežbi..... 17 poena ...5 poena .....> 3 odsudstva student gubi pravo na 1.......ocena 8 ..... 6.......... PRAKTIČNI ISPIT*: 6................5poena ......prosečan uspeh 91-100% ..test provere pozitivan u terminu nadoknade: 1 poen *Uslov su za izlazak na ispit.. njihov medjusobni odnos kao i odnos prema okolini u kojoj žive.. 0 poena proseč KONAČNA OCENA NA KOLOKVIJUMU FORMIRA SE U VIDU KONAČ BROJA OSVOJENIH POENA (KREDITA)..... jednu izgubljenu vežbu student može vež mož * Uslov je za usmeni ispit............. 7 poena proseč 71.......5 poena * Uslov su za izlazak na ispit.. 14 proseč 71.......... CNS sa čulima u II semestru)*: 10-18 poena 10- *Obavezni su........ 55 – 64......ocena 6 .. ukoliko se..do 3 odsustva: 1 poen .....ocena 8 (vrlo dobar) za ostvarenih ..ocena 6 ......37 ..... na osnovu rezultata Konač sluč predispitnih aktivnosti i rezultata završnog (usmenog) ispita. 18 proseč 91.5.. 8 poena proseč 81...................... njega su oslobođeni studenti praktič koji su položili testove iz gradiva u redovnim terminima... 16..ocena 10 ...prosečan uspeh manji od 51% .. Trbuh... ZAVRŠNI (USMENI) ISPIT: 27-50 poena ZAVRŠ 27... nadlež Diplomski rad student može da brani kada položi sve mož polož ispite iz predmeta utvrđenih Nastavnim planom. 3......... shodno Pravilniku o završ polaganju ispita i formiranju konačne ocene na Medicinskom fakultetu konač (čl.................. sve ostale (izuzev jedne) mora nadoknaditi.prosečan uspeh 61-70% .......5-25 poena ZAVRŠ 13........... PREDAVANJA (prisustvo i aktivnost): 0-1 poen 2.... ............prosečan uspeh 81-90% ....0 poena...........prisustvo vežbama ........ A.....ocena 6 (dovoljan) za ostvarenih ....ocena 8 ...... na kraju semestra pre njegove overe.. 85 . javne odbrane rada pred nadležnom komisijom......0 ....5 . ISPITNI TEST (iz celokupnog gradiva)*: 5 poena *Uslov je za praktični ispit....prosečan uspeh 71-80% ... ukoliko se...............ocena 8 .. 22......... (Ruka.... ... .. 13.... jednu izgubljenu vežbu student može vež mož nadoknaditi uz kolokviranje sa svojom grupom u toku semestra.......... 65 – 74......ocena 7 ......5 .............47.................... CNS sa čulima u II semestru)*: 10-18 poena 10- *Obavezni su.ocena 9 .ocena 10 (izuzetan) za ostvarenih .... 9.ocena 9 .... 6 poena proseč 61........ocena 9 (odličan) za ostvarenih ................ sve ostale (izuzev jedne) mora nadoknaditi.... a 50 poena mož završnim ispitom....27.. 13 poena * Uslov je za usmeni ispit. Noga....... 50 poena ... 1............ 15 poena ..prisustvo vežbama ............... 9 poena proseč 91. a propuštena propuš predavanja mora kolokvirati da bi dobio potpis na Katedri........ kolokviranje....... Karlica u I semestru.. SEMINARI (2: opšta anatomija)*: 1-2 poena opš 4.. kao i u slučaju ispita u celini.... održavaju se u terminima vežbi... ..ocena 6 ..> 6 odsudstva student gubi pravo na 2....74 poena ..0 ..5 poena ........ provere i procene znanja tokom prać nastave) i rezultata na završnom (usmenom) ispitu.........ocena 8 ................ 41Niš Rad i uspeh studenata izražava se poenima............ocena 10 .... Noga.5 poena (odlič ..... 19.......... planom....ocena 7 (dobar) za ostvarenih ... kolokviranje. ..1..ocena 10 (izuzetan) za ostvarenih .. KONAČNA OCENA NA ISPITU KOJI SE POLAŽE PREKO KOLOKVIJUMA KONAČ POLAŽ ODGOVARA ZBIRU OSVOJENIH POENA SA OBA KOLOKVIJUMA......... 5.... TESTOVI IZ GRADIVA (Ruka..test provere pozitivan u redovnim terminima: 4 poena .... 1.prosečan uspeh 51-60% ..100% pozitivnih odgovora . B.......... 41-43 i 172 Statuta Medicinskog fakulteta u Nišu)...3... takodje uz kolokviranje.. P O L A G A NJ E I S P I T A U C E L I N I .. 45 poena ...test provere pozitivan u redovnim terminima: 2 poena ...ocena 9 (odličan) za ostvarenih ........ 3........ izrade diplomskog rada pod nadzorom mentora i c.. 2............5 ...... ISPITNI TEST (iz celokupnog gradiva)*: 10 poena *Uslov je za praktični ispit..ocena 8 (vrlo dobar) za ostvarenih. 4.. 10 proseč 51....100% pozitivnih odgovora .... antropotomija zootomija fitotomija U UŽEM SMISLU: UŽ Anatomija je nauka o građi čovečijeg tela.....5 poena ... Karlica u I semestru........ocena 10 ............. KAO ZBIR POENA IZ PREDISPITNIH OBAVEZA I ZAVRŠNOG (USMENOG) ISPITA ZAVRŠ I KREĆE SE U RASPONU OD 27.. 10 poena poena ....5-50 POENA KREĆ 27... Ocena sa diplomskog ispita ulazi u prosečnu ocenu proseč studenta. Konačna ocena na kolokvijumu formira se. 8..... 75 – 84........ 50 poena se može ostvariti predispitnim aktivnostima.. izbora teme za diplomski rad.......5 ................ .0 ...... PARCIJALNO POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA POLAGANJ Ispit se može polagati i preko kolokvijuma: I kolokvijum obuhvata gradivo prvog semestra..5 poena . 33 poena ..UVODNE NAPOMENE Diplomski ispit Diplomski ispit se sastoji iz: iz: a... KOLOKVIJUMA.........5 poena ....... 3..... kasnije)...32......ocena 6 .....preko 75% pozitivnih odgovora.......0 vež poena poena poena poena 6.. 16 proseč 81...... a II mož prvog kolokvijum gradivo drugog semestra.... Grudni koš..32 poena odgovara oceni 10 (izuzetan) poena odgovara oceni 9 (odličan) (odlič poena odgovara oceni 8 (vrlo dobar) poena odgovara oceni 7 (dobar) poena odgovara oceni 6 (dovoljan) DEFINICIJA ANATOMIJE U ŠIREM SMISLU: Anatomija je deo biologije koji predstavlja nauku o svim živim bićima i koji istražuje ne samo oblike tela živih bića (morfologija) nego i njihove funkcije (fiziologija).prosečan uspeh 51-60% .......... 5 poena proseč 51............ 85 – 94....42 ..... 20 poena . b. a propuštena propuš predavanja mora kolokvirati da bi dobio potpis na Katedri.. 65 ... 95 – 100 poena ...37...0 .... odgovarajuć Ispit se može polagati u celini (nakon drugog semestra) ili preko dva mož kolokvijuma (posle prvog i posle drugog semestra)... Trbuh... 27 poena FORMIRANJE KONAČNE OCENE NA KONAČ OSNOVU OSTVARENIH POENA (KREDITA) VRŠI SE PREMA SLEDEĆOJ SKALI: VRŠ SLEDEĆ SKALI: .preko 51% pozitivnih odgovora. njega su oslobođeni studenti praktič koji su položili testove iz gradiva u redovnim terminima.......

relacijama unutar tela čoveka. Glavni zadatak anatomije je da prepozna međuzavisnost individualnih komponenti unutar tela čoveka. Mikroskopska anatomija omogućuje saznanja o mikro."anatémnein" • Termin “Anatomija” vodi poreklo od grčke reči "anatémnein". koja proučava građu i oblikovanje tela čoveka. koja znači “seći odvojeno” ili “disekovati”. Nije dovoljno anatomiju smatrati umetnošću disekcije. Morfologija je mnogo šire područje nego područ (= anatomija jer razjašnjava nastanak razjaš telesnih oblika kao i zakone po kojima se prenose na potomstvo nasleđem. Makroskopska anatomija se zasniva na prepoznavanju struktura golim okom. MAKROSKOPSKA (anatomija) MIKROSKOPSKA (histologija) ANATOMIA MORFOLOGIA) ISTORIJAT ANATOMIJE Medicina drevnih naroda Praistorija Mesopotamija tradicionalna medicina Indije Tradicionalna medicina Kine Stari Egipat ISTORIJAT ANATOMIJE – drevnih naroda Medicina stare Grčke Grč Medicina Grčke i Rima Grč Srednji vek i renesansa Novi vek “Božanska jetra” Bož jetra” ISTORIJAT ANATOMIJE – drevnih narodanaroda- ISTORIJAT ANATOMIJE – drevni Egipat – balsamovanjebalsamovanje- 5 . nasleđ em. Pre će biti da je Anatomija nauka. Njen glavni dodatak predstavlja elektronska mikroskopija.

vene. ISTORIJAT ANATOMIJE – Aleksandrijska škola Herofil i Erasistrat rade u Aleksandriji. jetru. Napisao delo ANATOMICA. Erasistrat (310 – 250 pNE) opisao: srčane srč zalistke. građu oka. njihove živce. ARISTOTEL (384 – 322 pNE) Opisao aortu. sekcira leševe leš životinja.otac medicinemedicine460 – 377pNE ISTORIJAT ANATOMIJE – stara grčka grč ISTORIJAT ANATOMIJE – stara grčka grč Uporedno sa medicinom razvijala se i anatomija kao njen nerazdvojni i jedinstveni deo Postavio medicinu na pouzdane temelje iskustva – prirodne pojave treba tumačiti prirodnim tumač uzrocima.Aleksandrijska škola - Sekcirao leševe životinja i opisao: vidni leš živac. sa započ leš njima započinje današnja anatomija. crevnu vaskularizaciju. traheju – građu oka. dao prve podatke o uporednoj anatomiji.HIPOKRAT .GALEN Grč Kornelije Calzo – osam tomova medicinskog saznanja GALEN – grk iz Pergama radi i živi u Rimu Povezuje morfologiju sa funkcijom Osnivač Galenske Osnivač medicine koja se zadržala zadrž do Novog veka. a iskustvo je glavni uzrok medicinskog saznanja. oko. HIPOKRAT “ otac medicine ” ISTORIJAT ANATOMIJE – stara Grčka Grčki lekar ALKEMEON iz Krotona (500pNE) Grč ISTORIJAT ANATOMIJE . arterije. započinju sekciranje ljudskih leševa. žučne puteve. moždinu. započ današ Herofil (300pNE): opisao mozak i kičmenu kič ISTORIJAT ANATOMIJE Grčko rimska škola . 6 . venski sinusi lobanje. tvrdio da je mozak centar intelekta. mož organe za varenje.

PADOVA 7 . ENGLESKA – Oxford. mož uč leš Od tada počinje ekspanzija u razvoju poč anatomije i medicine. Andernach. Salamanki Mondino de Luzzi – 1314g. Da Vinči Vinč Svi ostali veliki slikari RENESANSE odlično poznaju odlič anatomiju ljudskog tela ANDREJA VASAL .renesansarenesansaLeonardo da Vinci bavio se anatomijom ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas Pre Vazala: Torre. Cambridgeu FRANCUSKA – Mompelje. Achellini. Pariz ŠPANIJA – Valensija. De Capri. Benedetti. KOMPENDILJ ANATOMIJE (na principima Galenske medicine) Sve do XVI veka vlada dogmatski Galenovi principi ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas SIKSTIO IV i KLEMENT VII Posebnom bulom odobrili da se anatomija može učiti sekciranjem ljudskih leševa.ISTORIJAT MEDICINE -Anatomija u XII i XIII veku Otvaraju se medicinske škole i fakulteti u: ITALIJA – Bolonja. ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas Grade se anatomski amfiteatri – teatrum anatomicum Sale za sekciranje ISTORIJAT MEDICINE . Napulj Bolonja. Sylvius. Padova.

MALPIGHI. KERKING. BELLINI... HISS. WOLFF.. THOMAS WILLIS (Istraživač Istraž ivač cerebralne cirkulacije) ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas U XVIII i XIX veku: GEORGES CUEWIER 1769-1832 (uporedna 1769anatomija i embriologija). LOWER. BAER. ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas ANATOMIJA U XIX i XX VEKU svetlosna mikroskopija elektronska mikroskopija rentgen (kontrastne metode) ultra zvuk skener magnentna rezonanca TOLDT 8 . LAEUWENHUEK.. HALLER. VATER. RATHKE..ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas TABULAE ANATOMICAE 1538 kritika Galenske medicine i anatomije DE HUMANI CORPORIS FABRICA 1555.. ISTORIJAT ANATOMIJE od XVI veka do danas VAZALA SLEDE: VAZ SLEDE: FALLOPIO. HERWING. MILLER. DOUGLAS. MECKEL. HARVEY. MORGANJI. BRUNER.

kož Ima zadatak da istrazuje organske sastave golim okom. glavu. vrat. sistem.HIRURŠKA KLINIČ HIRURŠ SISTEMATSKA. 9 . Ona. kakav je u živom telu. mora. svaki sisteme. Važno je reći da lakš Važ reć se na ovaj način mogu videti nač unutrašnji organi tokom njihovog unutra rada i tako ustanove sve promene njihovog oblika pri radu ( npr. hirurgije. a zatim miš masa. zida. mikroskopom ( mikropskopska anatomija) anatomija) Histologija je poseban ogranak sistematske anatomije Zadatak sistematske anatomije je da istrazuje ove organske sisteme. prvenstveno za vreme studija. Topografska anatomija omogućava doktoru da pri omoguć ispitivanju bolesnika poznaje raspored organa u telu I ako ih ne vidi kroz kožu. Ona. kožom i potkožnim kož potkož masnim tkivom. građ CILJ ANATOMIJE PODELA ANATOMIJE SISTEMATSKA ANATOMIJA TOPOGRAFSKA ANATOMIJA RENTGENSKA PLASTIČNA (slikarstvo. glavu. tela. vajarstvo) PLASTIČ UPOREDNA ILI KOMPARATIVNA KLINIČKA . eluca. DESKRIPTIVNA ANATOMIJA TOPOGRAFSKA ANATOMIJA Topografska (regionalna) regionalna) anatomija opisuje sve organske sisteme koji se nalaze u određenom delu tela pri čemu je određ glavna pažnja usmerena na njihov paž položaj i odnos. Tkiva manje gustine propuštaju propuš Rö. npr. da do tančina tanč upozna njegovu normalnu građu. ruku kao celinu nego sledi svaki put pojedini sistem. želudac i creva za vreme disanja. osposobio za uspesno lečenje leč obolelog tela. studija. prema tome ne prikazuje delove tela. da bi se doktor. lupom ili okom. Raspored tkivom. bez npr. polož odnos. Pravi oblik želuca. varenja). tela.Svaki budući buduć doktor. telu. pluća prilikom dijafragma. Oblik tela uslovljen je građom kostura sa građ zglobovima i rasporedom mišićnih masa. varenja). otuda i njen naziv. obzira na to gde se nalaze organi koji mu pripadaju. mora. naziv. RENDGENSKA ANATOMIJA Mnogi organi mogu se posmatrati na rendgenskom aparatu ili na fotografskoj ploči u ploč obliku senke. pripadaju. posebno. HIRURŠKA ANATOMIJA HIRURŠ To je deo topografske deo anatomije koji služi služ potrebama hirurgije. doba. projekcija.zrake lakše. pluć disanja. senke. posebno. kao projekcija. ustanovljen je jedino putem Röjer nakon smrti isti je promenjen zbog popuštanja svog mišićnog popuš miš zida. potkožnog masnog tkiva potkož kojim upravljaju žlezde sa unutrašnjim lučenjem unutraš luč razlikuje se zavisno od pola i zivotnog doba. vrat. dijafragma.

Istraž kornjač krokodila. krvnih i limfnih sudova unutraš organa. više zadržavaju Rö. Ona omogućuje gledanje unapređ nač ino istraž tela. Anatomija je sredstvom.ANATOMIA ULTRAZVUK KOMPARATIVNA ANATOMIJA (Npr.KONTRASTNA RADIOGRAFIJA Konvencionalna MRI i 3D rekonstrukcija conventional MRI shows both nodes same 3D reconstruction of node metastatic red nonmetastatic green Gušće građeni ili šuplji organi (sudovi). npr. Istraživanje krvotoka kod ribe. omoguć sakrivenih unutrašnjih organa. ispunjeni nekim kontrastnim građ sredstvom. unapređena ovim načinom istraživanja tela. tela. ptica i sisara) “ANATOMSKI MULAŽ” 10 . viš zadrž senku). (lymphangiographia. ispravlja onaj nedostatak anatomije koji uglavnom opisuje građu mrtvog ana građ tela. čime se oveku.zrake ( bacaju svoju senku). abdominal CT – fails to differentiate between the 2 nodes MRI with superparamagnetic nanoparticles – signal in normal node decreased but high in metastatic node CT . komparacija sa krvotokom kornjače.) i to gledanje na živom čoveku.

urinarium -Sy. potpuno nezavisni jedan od drugog. nego više njih čine celinu u kojoj jedan viš organ upotpunjuje delovanje drugog. posebni oblik i svoje posebno delovanje. endocrinae -Sy.1. Ipak. svi služe većem zadatku. respiratorium -Sy. Plana sagittalia 3. genitalia -Sy. Ipak. Plana paramediana 11 . Ima zadatak da prouči prouč sve što je bitno za spoljni oblik tela i njegove promene kao i da na to upozori doktora (i umetnika). digestorium -Sy.2. umetnika) ANATOMIJA U UMETNOSTI I UMETNOST U ANATOMIJI Leonardo da Vinci-a Vinci- SISTEMATSKA ANATOMIJA Čovečje telo je sastavljeno od velikog oveč broja organa.koža kož ORIJENTACIJA U ANATOMIJI ANATOMSKI ANATOMSKI STAV ORIJENTACIJA U ANATOMIJI Orijentacione linije i tačke tač (prirodne i konvencionalne) ORIJENTACIJA U ANATOMIJI ANATOMSKE RAVNI 1. mediosagittalis 3. od kojih svaki ima i svoj organa. nervosum -Organum sensum -Integumentum communae . Plana frontalia s. umetnosti. Planum medianum s. drugog. ti pojedini organi nisu delovanje. SISTEMATSKA ANATOMIJA podela Systema sceletale Systema articulare Systema musculare Systema cardiovasculare Splanchnologia Splanchnologia podela: -Sy. služ već zadatku. coronalia 2. Plana horizontalia 3.Plastična anatomija je Plastič u službi likovne služ umetnosti. a drugog.

eversio KINESIOLOGIA (1. Protractio – retractio) TERMINOLOGIJA U ANATOMIJI anatomska nomenklatura ANATOMSKA NOMENKLATURA ANATOMSKA NOMENKLATURA BAZEL (1895) – BNA JENA (1935) – JNA PARIZ (1955) – PNA – važi i danas sa važ dopunama (mi koristimo sa dopunama iz 1998). 5500 termina Osnova je latinski.ORIJENTACIJA U ANATOMIJI ANATOMSKI PRESECI Frontalni presek Horizontalni presek Sagitalni presek KINESIOLOGIA 1. Oppositio 2. Elevatio – depressio 2. a koriste se reči iz grčkog. Supinatio – pronatio 3. Inversio . hebrejskog i arapskog jezika 12 .

TERMINOLOGIA ANATOMICA (preko 5500 latinskih naziva) Topografski delovi tela čoveka (partes corporis) “May I please be excused? My brain is full!!” MOJ MOZAK JE PUN! Topografski delovi gornjeg i donjeg ekstremiteta Gornji ekstremitet (membrum superius) topografska podela. zadnja strana Regio deltoidea Regio brachialis posterior Regio cubitalis posterior Regio carpalis anterior Regio antebrachialis anterior Regio palmaris Digiti manus Regio antebrachialis posterior Regio carpalis posterior Regio dorsalis manus Digiti manus 13 . prednja strana Regio deltoidea Regio brachialis anterior Regio cubitalis anterior Gornji ekstremitet (membrum superius) topografska podela.

os coxae. vomer. os nasale. sinus paranasales) Ispupčenja Ispupč SPOLJNI IZGLED KOSTIJU Udubljenja SPOLJNI IZGLED KOSTIJU I Zglobna: glava (caput) kolotur (trochlea) zglobna kvrga (condylus) II Nezglobna: 1. Pneumatične kosti (ossa pneumatica) Pneumatič 6. tibia i fibula) 2. okruglasta: kvržica (tuberculum et epicondylus) kvrž kvrga (tuber. vertebrae) (os occipitale. radius. os frontale. os parietale. oštra: oš bodlja (spina) nastavak (processus) I Zglobna: zglobna čašica (acetabulum et cavitas glenoidalis) (acetabulum glenoidalis) II Nezglobna: linija (linea) greben (crista) utisnuće (impressio) utisnuć (impressio) žleb (sulcus) (sulcus) pukotina (fissura) (fissura) jamica (fovea) (fovea) jama (fossa) (fossa) usek (incisura) (incisura) III Zglobna i nezglobna: 14 . Sezamoidne kosti(ossa sesamoidea) (patella) (cellulae mastoideae. Duge kosti (ossa longa): epiphysis proximalis diaphysis epiphysis distalis (humerus. ossa tarsi) 3. Nepravilne kosti (ossa irregularia) (viscerocranium. trochanter et protuberantia) 3.126 kostiju appendiculare) -Kosti gornjeg uda (ossa membri superioris) (ossa superioris) -Kosti donjeg uda (ossa membri inferioris) (ossa inferioris) 4. femur. costae) 5. os lacrimale. linearna: 2. ulna.OSTEOLOGIJA (nauka o kostnom sistemu) Strukture skeletnog sistema (systema skeletale) su: kosti zglobovi ligamenti OPŠTA OSTEOLOGIJA OPŠ 206 kostiju Osovinski skelet (skeleton axiale) axiale) 80 kostiju -lobanja (cranium) (cranium) -kičmeni stub (columna vertebralis) kič (columna vertebralis) -grudna kost (sternum) (sternum) -rebra (costae) (costae) OBLIK KOSTIJU 1. Pljosnate kosti (ossa plana): Pridruženi skelet (skeleton Pridruž appendiculare) . scapula. sternum. Kratke kosti (ossa brevia): brevia): (ossa carpi.

lobanja žuta (medulla ossium flava) *posle 18. Bogato su zastupljeni u pokosnici. grudna kost. kič prš već Prate nutritivne krvne sudove (vazomotorni nervi). *kič rebra. Nedostaju u slušnim koščicama sluš koš Vene Pratilje nutritivnih arterija Nezavisne emisarne vene OKOŠTAVANJE (OSTEOGENESIS) CENTRUM OSSIFICATONIS PRIMARIUM ET SECUNDARIUM Osteogenesis membranacea Primarni centar okoštavanja Osteogenesis cartilaginea Sekundarni centar okoštavanja 15 .Otvori SPOLJNI IZGLED KOSTIJU I Prolazni otvori: foramen magnum II Otvori za ishranu kostiju: foramen nutricium III Kanal (canalis) IV Kanal koji ulazi u kost ali ne prolazi kroz nju (meatus) meatus acusticus internus I Pokosnica (periosteum) površni sloj (stratum fibrosum) površ duboki sloj (stratum osteogeneticum) II Koštano tkivo: Koš substantia compacta (90%) (površni sloj kosti) (površ substantia spongiosa (10%) (dublji delovi kosti) endosteum III Koštana srž (medulla ossium): Koš srž crvena (medulla ossium rubra) *kičmeni stub. godine crvena koštana koš srž u dugim kostima biva zamenjena žutom srž želatinozna (medulla ossium gelatinosa) – u starosti GRAĐA KOSTIJU Arterije KRVNI SUDOVI KOSTIJU ŽIVCI KOSTIJU I Duge kosti: 1-2 nutritivne dijafizne arterije brojne male epifizne arterije ogranci periostalnih arterija II Kratke kosti: III Nepravilne kosti: IV Pljosnate kosti: arterije periostalnog porekla nutritivne arterije (najmanje 2) periostalne arterije periostalne arterije Najbrojniji su na zglobnim površinama dugih kostiju. u većim pljosnatim kostima. površ kičmenih pršljenova. karlica. zajedno sa periostalnim arterijama ulaze u kost.

izgled lopatice. Teža Tež 3. Pojedine koštane formacije su istaknutije koš 4. Veće Već 2. izgled lobanjskih šavova – progresivno zatvaranje koje počinje sa unutrašnje strane poč unutraš 2. Ugao koji zaklapaju donje grane preponskih kostiju manji je i ima ima oblik oštrog ugla oš 6. Uža i dublja 2. Gornja.ANATOMSKE VARIJACIJE Zavise od: uzrasta pola fizičkih osobina fizič zdravlja dijete rase genetičkih faktora genetič endokrinih faktora I Lobanja odraslog muškarca u odnosu na lobanju žene je muš 1. godine života – unutar jedne godine: 1. godine – unutar pet godina: 1. Pneumatične šupljine su veće Pneumatič već 1. Reljefi na njoj su bolje izraženi izraž 3. osifikacija Iznad 25. Deblje 3. denticija denticija 2. 10% veća već 2. Konveksitet krsne kosti je slabije izražen izraž 5. Zaporni otvor (foramen obturatum) širi je i trouglastog oblika UTVRĐIVANJE STAROSTI SKELETA Do 25. Bedrene jame su uže i strmije už 4. donja vilica i zubi su veći već 5. Teže Tež RAZLIKE U ODNOSU NA POL II Kosti udova odraslog muškarca u odnosu na žene su: muš su: III Karlica odraslog muškarca u odnosu na karlicu žene je muš 1. (sekundarna) homeostatska regulacija nivoa kalcijuma u krvi Formiranje krvnih ćelija hipertrofija atrofija regeneracija 16 . Sedalna ispupčenja (tuber ischiadicum) bliža su jedno drugom ispupč bliž 7. grudne kosti. rebarnihhrskavica i kičmenih pršljenova kič prš RASNE RAZLIKE Razlike su u 85 -90% evidentne bez merenja kod crnaca mongoloida stanovnika Kavkaza BIOLOŠKE REAKCIJE KOSTIJU SYSTEMA SKELETALE FUNKCIJE Rigidni okvir u telu koji obezbeđuje zaštitu vitalnim i zaš vulnerabilnim organima Dvokraka poluga skeletnim mišićima miš Rezervoar kalcijuma i fosfata.

(ossa membri superioris) Kosti ramenog pojasa (cingulum pectorale s. Ključna kost (clavicula) cingulum membri superioris) Ključna kost (clavicula) Ključ (clavicula) Lopatica (scapula) (scapula) Kosti slobodnog dela gornjeg ekstremiteta (pars libera membri superioris) Ramena kost (humerus) (humerus) Lakatna kost (ulna) (ulna) Žbica (radius) (radius) Kosti šake (ossa manus) (ossa Ključna kost (clavicula) gornja strana. pripoji Ključna kost (clavicula) Ključna kost (clavicula) donja strana. pripoji Lopatica (scapula) zadnja strana 17 .

lopaticu (scapula) i ramenicu (humerus) (scapula) (humerus) c. pripoji TEST PITANJA 1. dugih kostiju c. angulus superior / inferior / lateralis b. grudnu kost (sternum) i ramenicu (humerus) (sternum) (humerus) b. pripada i jednom i drugom delu gornjeg uda 4. nepravilnih kostiju 2. angulus superior / inferior / medialis c. Ključnica (clavicula) spaja sledeće kosti: Ključ (clavicula) sledeć a. angulus medialis / lateralis / inferior 18 . Lopatica (scapula) je kost: (scapula) a. grudnu kost (sternum) i lopaticu (scapula) (sternum) (scapula) TEST PITANJA 3. Ključnica (clavicula) je primer: Ključ (clavicula) a. Lopatica (scapula) ima sledeće uglove: sledeć uglove: a. kratkih kostiju b.Lopatica (scapula) zadnja strana. slobodnog dela gornjeg uda (pars libera membri superioris) (pars superioris) c. pripoji Lopatica (scapula) prednja strana Lopatica (scapula) prednja strana. ramenog pojasa (cingulum pectorale) (cingulum pectorale) b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful