P. 1
STVARNO PRAVO - SKRIPTA

STVARNO PRAVO - SKRIPTA

|Views: 4,097|Likes:
Published by Dragan Licanin

More info:

Published by: Dragan Licanin on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

STVARNO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
1. POJAM I KARAKTERISTIKE STVARNOG PRAVA Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju odnosi izmeĎu ljudi povodom stvari. Stvarno pravo u subjektivnom smislu su ovlaštenja koja subjektima u stvarnopravnim odnosima u pogledu stvari priznaju norme objektivnog prava. Karakteristike stvarnog prava su: a) Stvarnopravnost. Neposredni objekat stvarnopravnog odnosa je stvar. b) Apsolutnost. Stvarno pravo djeluje protiv svakoga (contra omnes) c) Broj stvarnih prava odreĎen je propisom (numerus clausus=zatvoren broj). To znači da stranke nekom pravu ne mogu odreći stvarnopravni karakter, ukoliko je to pravo propisom odreĎeno kao stvarno pravo. S druge strane, stranke ne mogu svojim sporazumom stvoriti neko novo stvarno pravo, ako ono nije propisima predviĎeno kao takvo. 2. OBLICI STVARNIH PRAVA Stvarna prava mogu se klasificirati na: a) Stvarna prava na vlastitoj stvari (pravo vlasništva) i b) Stvarna prava na tuĎoj stvari ili sektorska prava (pravo služnosti, založno pravo, stvarni tereti i pravo graĎenja).

X – POSJED (POSSESSIO)
1. ODNOS ĈOVJEK – STVAR Ovisno o elementu čovjekove volje, mogu se razlikovati ove grupe odnosa: a) Mehanički odnos – kod ovog odnosa čovjek se faktično nalazi u odnosu prema stvari, ali on tog odnosa uopće nije svjestan (npr.list koji slučajno padne na šešir neke osobe). Budući da u takvim slučajevima nije aktivirana ljudska volja, ovaj odnos za graĎansko pravo nema nikakvog značaja. b) Detencija je faktični odnos izmeĎu čovjeka i stvari, ali je čovjek svjestan tog odnosa. Detencija znači držanje stvari sa voljom da se stvar održi (obično za drugu osobu). c) Posjed je kao i detencija svjestan faktički odnos čovjeka i stvari. Razlikovanje posjeda i detencije zavisi o konstrukciji posjeda. Poznate su 2 konstrukcije posjeda: rimska (subjektivistička) i germanska (objektivistička). Prema rimskoj konstrukciji posjeda, konstitutivni elementi posjeda su corpus possessionis i animus possidendi. Corpus je objektivni element i predstavlja faktičko držanje stvari, a animus je subjektivni element, odnosno volja da se stvar drži za sebe. Razlika u odnosu na detenciju je u elementu volje. Po objektivističkoj ili modernoj konstrukciji, animus nije konstitutivni element posjeda, odnosno dovoljan je samo corpus, Te se posjed definira kao faktička vlast na stvari. To podrazumijeva mogućnost faktičkog raspolaganja sa stvari.

Posjed prvenstveno predstavlja faktički odnos izmeĎu čovjeka i stvari. Taj odnos u pravilu je skup činjenica, tj.činjenično stanje koje duže vremenski traje. MeĎutim, ima faktičkih stanja koja nisu posjed.

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Posjed se od njih razlikuje po tome što pravo štiti upravo faktičko stanje koje se zove posjed. MeĎutim, karakteristično je da se posjed, uprkos zaštiti koju mu daje pravni poredak, time ne pretvara u pravo. Upravo zbog toga, u posjedovnoj parnici ne raspravlja se o pravu na posjed, već o činjenici posljednjeg mirnog posjeda i o činu smetanja. Pitanje prava rješava se u vlasničkoj parnici, gdje se ispituje ko ima pravo na posjed. Dakle, može se zaključiti da je posjed faktičko stanje zaštićeno pravom. 2. SUBJEKTI POSJEDA U načelu, posjed mogu sticati sve fizičke osobe na svim stvarima na kojima mogu ostvariti i održavati faktičku vlast. Za osobe koje nisu u stanju samostalno ostvariti faktičku vlast na stvari (djeca, slaboumni odnosno duševno bolesni) posjed stiču njihovi zakonski zastupnici. 3. OBJEKTI POSJEDA Kao objekti posjeda mogu se pojaviti stvari i prava. Posjedovati se mogu samo stvari na kojima se može steći pravo vlasništva. Što se tiče prava, objektom posjeda mogu biti samo imovinska i prometna prava. Npr. statusna prava se ne mogu posjedovati (bračno pravo, roditeljsko pravo itd). Kada je u pitanju posjed prava, ZOVO kao mogući objekat posjeda navodi samo pravo stvarne služnosti. 4. VRSTE POSJEDA Neposredan i posredan posjed. Neposredan posjed ima svaka osoba koja neposredno vrši faktičku vlast na stvari. Posredan posjed ima osoba koja faktičku vlast na stvari vrši preko druge osobe, kojoj je dala stvar u neposredan posjed po osnovu nekog pravnog posla. Samostalan i nesamostalan (izvedeni) posjed. Samostalan je posjed kada faktičku vlast na stvari vrši njen vlasnik. Naziva se i vlasničkim ili vlastitim posjedom. Nesamostalan je posjed kod koga se faktička vlast vrši na osnovu prava izvedenog iz prava samostalnog posjednika (npr.posjed zakupca, depozita ra, uzusfruktuara itd). Nesamostalan posjed može biti neposredan (kad zakupac sam vrši faktičku vlast) i posredan (kad zakupljenu stvar da u podzakup). Samostalan posjed takoĎer može biti neposredan i posredan. Individualni posjed i suposjed. Posjed je individualan kad samo jedna osoba ima posjed. Kod suposjeda više osoba ima posjed na istoj stvari ili pravu. Suposjednici mogu faktičku vlast vršiti svi zajedno, jedan za ostale ili sukcesivno. S obzirom na objekat posjeda, posjed može biti posjed stvari i posjed prava. Posjed stvari je vršenje faktičke vlasti na stvari. Faktička vlast postoji kada postoji svakodobna realna mogućnost raspolaganja sa stvari. Dakle, ne traži se da se stvar uvijek mora imati neposredno u rukama. Od pravila da posjed stvari ima svaka osoba okja vrši faktičku vlast na stvari postoje 2 izuzetka (po ZOVO): 1. Posjed se ne priznaje osobama koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa ili u domaćinstvu vrše faktičku vlast na stvari za drugu osobu, a dužne su postupati po uputama te druge osobe (npr.kućna pomoćnica, vozač itd). 2. Nasljednik postaje posjednikom u trenutku smrti ostavitelja, bez obzira na to kad je stekao faktičku vlast na stvari. Dakle, nasljednik stiče pravo na posjedovnu zaštitu već u trenutku smrti ostavitelja, mada će po pravilu tek kasnije steći faktičku vlast na naslijeĎenoj stvari. Tabularni posjed ima osoba koja je upisana u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine, a na njoj nema faktičke vlasti. Otuda i naziv tabularni ili zemljišnoknjižni posjed. Tabularni posjed ne uživa posjedovnu zaštitu. Posjed prava. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda, posjed prava imala je svaka osoba koja je faktički izvršavala bitni sadržaj nekog prava i manifestovala volju da ga izvršava za sebe kao svoje pravo.

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

način sticanja i odreĎene subjektivne momente u osobi samog posjednika. Zbog toga zakonit posjed može biti savjestan i nesavjestan.tajno sticanje kod koga se posjed stiče krijući. U suprotnom je savjestan. Na toj osnovi mogu se razlikovati zakonit i nezakonit. Dakle.kupac silom oduzme kupljenu stvar jer prodavač oklijeva da mu je preda). Prevarom (clam) je stečen posjed do kojeg se došlo izazivanjem zablude ili dr žanjem prethodnog posjednika u zabludi. Npr. Tipičan slučaj tajnog sticanja je kraĎa. prekarij je ugovor po kome je jedna strana prepustila drugoj strani odreĎenu stvar na besplatnu upotrebu do svakodobnog opoziva. pa ni sticatelj ne može postati vlasnik već samo zakonit posjednik. 4 WWW. postaje neistinit. Ugovor kao pravna osnova naziva se titulus (naslov) sticanja. Nesavjestan ili nepošten je posjed kada posjednik zna ili mora znati da stvar koju posjeduje nije njegova.prethodnik nije bio vlasnik.WWW. ako sticatelj silom oduzme stvar koju smatra svojom (npr. Sticanje posjeda silom može biti savjesno i nesavjesno. Savjesnost i nesavjesnost su subjektivne.BH-PRAVNICI. Zloupotrebom povjerenja (precario modo) se posjed stiče u slučaju kad neko nastoji samovoljno pretvoriti u trajno stanje ono što mu je dato kao usluga. a dosadašnji posjednik se tom zaposjedanju nije usprotivio samo zato što za njega nije znao. a nesavjestan je posjednik u zloj vjeri (malae fidei possessor). Pravna osnova na kojoj se zasniva posjed pribavila bi sticatelju pravo vlasništva. MeĎutim. istinit i neistinit te savjestan (pošten) i nesavjestan (nepošten) posjed. Zakonit i nezakonit posjed. Naime. ali savjestan posjednik. Ovdje spada i tzv. U ovom slučaju radi se o direktnoj primjeni sile. osoba koja od lopova kupi ukradenu stvar je zakonit posjednik jer ima valjanu pravnu osnovu (kupoprodaja) i način sticanja (tradicija). Titulus ne daje posjed. Nezakonit je posjed koji se ne zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. korištenja stana itd). Najčešća pravna osnova je pravni posao. osim valjane pravne osnove potreban je i pravilan način sticanja (npr. odnosno ugovor. Silom (vi) je stečen posjed do kojeg je posjednik došao protiv volje dosadašnjeg posjednika upotrebljavajući fizičku silu ili psihičku prisilu. To je samopomoć i ne predstavlja smetanje posjeda. Taj posjed ima osoba koja faktički koristi nekretninu druge osobe u obimu koji odgovara sadržaju te služnosti.tradicija. Istinit je posjed koji je stečen na pravno dozvoljen način (npr. predaja stvari). može se reći da je posjed prava faktičko izvršenje sadržaja nekog prava. Neistinit ili viciozan je posjed koji je stečen silom. Posjednik kome je posjed silom oduzet može odmah.tradicijom). vratiti svoj posjed. u ovakvom slučaju posjednik je bez obzira na valjanu pravnu osnovu ipak nezakonit.COM Za posjed prava nije bilo potrebno postojanje pravnog odnosa iz kojeg bi posjed prava rezultirao. Objekat posjeda mogla su biti samo prava čiji se sadržaj izvršava trajanjem (npr. MeĎutim. Npr. Nesavjesno je u slučaju kada sticatelj zna da uzima tuĎu stvar. već samo pravo na posjed. Zakonit je posjed koji se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. ali usljed nekih drugih nedostataka do sticanja vlasništva ipak nije došlo. Istinit i neistinit posjed. S obzirom na kvalitet. posjed se može klasificirati prema posebnim kvalitetima koji se odnose na osnovu sticanja. precario). takoĎer silom. Savjestan (pošten) i nesavjestan (nepošten) posjed. Posjed je stečen silom na indirektan način u slučaju ako je posjednik došao u posjed faktičkim jednostranim zaposjedanjem stvari. prevarom ili zloupotrebom povjerenja (vi. pravo na posjed ima onaj ko ima titulus. a zakonitost i istinitost objektivne kvalitete posjeda. Govoreći o posjedu prava kao općem pojmu. MeĎutim. ako je kupac znao ili morao znati da je stvar ukradena. To je slučaj prekariste koji na opoziv ne vraća dobivenu stvar. ZOVO priznaje samo posjed prava stvarne služnosti. clam.COM . Za zakonitost posjeda.pravo služnosti. Savjestan posjednik naziva se i posjednik u dobroj vjeri (bonae fidei possessor). da dosadašnji posjednik ne sazna za samovoljno oduzimanje posjeda. on je nesavjestan posjednik. Savjestan ili pošten posjed je ako posjednik ne zna ili ne može znati da stvar koju posjeduje nije njegova.BH-PRAVNICI.

COM . Tradicijom se u stvari prenose pravni učinci vezani za činjenicu posjeda. constitutum possessorum može doći u obzir samo za prenos posjeda od posjednika na detentora. U današnjem pravu postoji nekoliko vrsta tradicije: 1. kao traditio brevi manu (tradicija kratkom rukom) i constitutum possessorum. nije uvijek potrebno da prenosilac i sticatelj stvar fizički zahvate rukom. znakova. Npr.»predaja dugom rukom» (traditio longa manu). Danas aprehenzija obuhvata svaki akt kojim se stiče faktička vlast na stvari. Fizička predaja ili predaja iz ruke u ruku (traditio de manu ad manum) je najčešća vrsta tradicije kod prenosa posjeda pokretnih stvari. izdvajanjem stvari i sl. suprotno se mora dokazati. Kao slučaj originarnog sticanja posjeda smatra se i samovoljno protivpravno oduzimanje tuĎeg posjeda. vlasnik proda kuću. odnosno pravna osnova ne postoji. Dovoljno je da se stvar stavi u takav položaj da sticatelj nad njom može vršiti faktičku vlast. te prenos posjeda očitovanjem sa posrednog na neposrednog posjednika nije moguć. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda. MeĎutim. Traditio brevi manu. Kod derivativnog sticanja se radi o prenosu posjeda. a stvar zadržava kao detentor. Posjed se kod nekretnina na originaran način stiče po pravilu tako da se stupi na zemljište. izdvojene stvari i sl. Način na koji se posjed stiče naziva se tradicija. Simbolička tradicija prvenstveno dolazi u obzir kod stvari koje su prostorno udaljene i od prenositelja i od sticatelja.BH-PRAVNICI. 3. Originarno sticanje je sticanje posjeda mimo volje ili protiv volje prethodnog posjednika. Poseban oblik fizičke predaje je tzv. I prije i poslije prodaje on je neposredni 5 WWW. tj.COM Nezakonit posjednik takoĎer može biti savjestan i nesavjestan. tj. 5. Npr. Savjesnost se prezumira. a nastavi u njoj stanovati po osnovu ugovora o najmu. Tu se sticatelj sa dozvolom prenositelja sam stavlja u posjed. pa sama ta prostorna udaljenost sprečava da se izvrši predaja iz ruke u ruku. ukoliko su ispunjene pretpostavke da akt oduzimanja istovremeno omogućuje sticatelju i onemogućuje prethodniku faktičko raspolaganje sa stvari. Skup tih pravnih učinaka naziva se pravo posjeda. obilježi obradi i sl. zamjenjuje fizičku predaju stvari (npr. sama tradicija isprave.BH-PRAVNICI. tj. je nezakonit posjednik jer je pravni posao ništav. Npr. prenosilac sa neke uzvisine sticatelju pokaže zemljišnu parcelu i dopusti mu da se sam stavi u posjed. Savjesnost pravne osobe prosuĎuje se prema savjesnosti njenih organa koji su ovlašteni da je zastupaju. Očitovanjem detentor stiče animus. Tradicija je prenos posjeda sa prethodnog na novog posjednika. Fizička predaja nije potrebna jer corpus već postoji. ovdje dosadašnji posjednik gubi animus. ponekad je osim stupanja potrebno da se zemljište ogradi. podstanar kupi stan u kome stanuje.sticanje bez obzira na prethodnika. prenos se vršio tako što se dosadašnji detentor sporazumno sa posjednikom od detentora pretvarao u posjednika. MeĎutim.WWW. Constitutum possessorum je slučaj obrnut od tradicije brevi manu. Prema subjektivističkoj konstrukciji. jednostrani fizički akt kojim se dolazi do faktičke vlasti na stvari. isprava. kupac je istovremeno i savjestan posjednik. Prema objektivističkoj konstrukciji. Constitutum possessorum nije moguć kod prenosa posjeda izmeĎu neposrednog i posrednog posjednika. Za originarno sticanje potrebna je aprehenzija. a zatim je uzme u najam od novog vlasnika. 2. Posjed koji je istovremeno zakonit. Tradicija očitovanjem (traditio per declarationem) javljala se u 2 osnovna oblika. a ne zna za nedostatak poslovne sposobnosti prodavca. Predaja znacima ili simbolička tradicija (traditio symbolica) je vrsta tradicije kod koje se prijenos obavlja pomoću oruĎa. Npr.rasipnika). istinit i savjestan naziva se kvalificiranim posjedom.predaja ključa od stana). znaka. Osoba koja kupi stvar od poslovno nesposobnog (npr. Po objektivističkoj konstrukciji praktično se briše razlika izmeĎu detencije i posjeda. Kod simboličke tradicija. STICANJE I GUBITAK POSJEDA Posjed se može steći originarno i derivativno. Derivativno sticanje je sticanje posjeda sa voljom prethodnog posjednika. vlasnik proda kuću. MeĎutim.

Derivativno sticanje posrednog posjeda moguće je i u konstitutivnom obliku. Pri tome se gubitkom posjeda ne smatra slučaj kada je posjednik samo privremeno spriječen da vrši faktičku vlast na stvari. Pravni učinci mogu se podijeliti na učinke stvarnopravnog i učinke obaveznopravnog karaktera. ili odlukom nadležnog državnog organa. Relativan gubitak je kada dosadašnji posjednik gubi posjed. 7. a prodavač je ostao neposredni posjednik predmetnog stana. 6 WWW. Relativno prestaje prenosom posjeda dobra u čiju korist je služnost ustanovljena. 2. Derivativno se posredni posjed stiče prenosom tog posjeda sa jedne na drugu osobu putem pravnog posla. te nasljeĎivanjem dobra u čiju korist je stvarna služnost uspostavljena. Gubitak posjeda. 3. pa u njemu ostane odreĎeno vrijeme kao najmoprimac. naravno samo onda kad je zastupnik originarnim putem stekao neposredni posjed. Npr. Ova odredba ZOO-a je dispozitivnog karaktera. Apsolutan gubitak posjeda je kad posjednik gubi posjed. Posjed prava stvarne služnosti apsolutno prestaje prestankom vršenja njenog sadržaja. 4. Pored ovoga. Posjed prava stvarne sluţnosti može se steći originarno (izvorno) ili derivativno (izvedeno). Presumpcija je u vezi sa publicijanskom tužbom.COM posjednik. npr. a istovremeno ga neko drugi stiče.zakup. Takav gubitak javlja se kod prenosa posjeda. neovisno o svojoj volji. Gubitak posjeda može biti apsolutan i relativan.WWW. odnosno posjedniku služnog dobra da se njime koristi na odreĎeni način (npr. Dakle. Učinci kod kojih se posjed javlja kao presumpcija o postojanju stvarnih prava. pri sticanju prava vlasništva od posjednika koji nije vlasnik (samo izuzetno). Originarno se posjed prava afirmativne stvarne služnosti stiče otpočinjanjem sadržaja te služnosti. Originarno sticanje posrednog posjeda moguće je jedino preko zastupnika. tu nema prenosa posjeda. Posjed se gubi kad posjednik prestane vršiti faktičku vlast na stvari.BH-PRAVNICI. istovremeno i vlasnik te stvari i naziva se prezumiranim vlasnikom stvari. PRAVNI UĈINCI POSJEDA Skup pravnih učinaka posjeda naziva se pravom posjeda. Učinci kod kojih se posjed javlja kao objekat pravne zaštite. posjed prava stvarne služnosti se derivativno stiče i tradicijom. Derivativno se posjed prava stvarne služnosti stiče kad se njegov sadržaj vrši uz pristanak vlasnika ili posjednika služnog dobra. te kao pretpostavka sticanja prava vlasništva i prava stvarne služnosti dosjelošću. Posredni posjed apsolutno prestaje apsolutnim prestankom neposrednog posjeda za koji je vezan. a nakon prodaje kao zakupac stvari. kad vlasnik stana proda stan. Ovdje se predaja smatra izvršenom uručenjem stvari prevozniku ili osobi koja organizira otpremu. jer važi princip da stvarna služnost prati dobro u čiju korist je ustanovljena.propast ili napuštanje stvari). U učinke stvarnopravnog karaktera spadaju: 1. Posredni posjed stvari takoĎer se može sticati derivativno i originarno. O pristanku se može govoriti samo ako je zasnovan na pravno valjanom očitovanju volje. ili prestankom graĎanskopravnog odnosa na osnovu kojeg je nastao (npr. a niko drugi ga ne stiče (npr. istinit i savjestan posjednik odreĎene stvari. pa stranke mogu ugovorom drugačije odrediti. prelaženjem preko nečije livade. da podiže zgradu iznad odreĎene visine). prezumira se da je zakonit. posudba i sl).BH-PRAVNICI. Npr.COM . ex lege. Učinci kod kojih se posjed javlja kao pretpostavka sticanja stvarnih prava: kao način sticanja prava vlasništva i založnog prava na pokretninama. a kada se posjednik služnog dobra pokori toj zabrani. Razlika je u tome što je prije prodaje imao posjed kao vlasnik. Kupac stana je posta o posrednim posjednikom. Tradicija transportom (traditio per transmissionem). Posjed negativne stvarne služnosti izvorno se stiče zabranom vlasniku.

I ovo uskraćivanje ograničeno je na subjektivni rok od 30 dana (od saznanja za smetanje) i objektivni od godinu dana (od učinjenog smetanja). Aktivno je legitimiran i nasljednički posjednik. Odgovornost posjednika stvari za štetu. ometa i osporava. onaj ko je dao nalog za smetanje. Teret dokazivanja je na tužiocu. 3. Da se uspostavi prijašnje posjedovno stanje. Uznemiravanje posjeda obuhvata radnje i ponašanja kojima se faktička vlast posjednika ograničava.BH-PRAVNICI. Nedostatak pasivne legitimacije (tvrdi da nije izvršio smetanje. Aktivno je legitimiran posljednji mirni posjednik i to i neposredni i posredni posjednik prema trećim licima.COM . 2. što podrazumijeva da preduzete mjere po vrsti i intenzitetu ne smiju preći granicu koju nalaže svrha njihovog poduzimanja. Samopomoć je pravo posjednika da primjerenom silom ili na drugi prikladan način odbije neovlašteno smetanje posjeda. Petitorni prigovor (pozivanje na pravo vlasništva) načelno se ne uvažava. Da se utvrdi da je tuženi počinio smetanje tužiteljevog posjeda. On dokazuje da je posljednji mirni posjednik. 2. u potpunosti ili djelimično. Nedostatak protupravnosti (npr. Može se koristiti pod slijedećim pretpostavkama: 1. Vicioznost posjeda (tuženi tvrdi da je tužilac prema njemu viciozni posjednik. Prema ZOVO-u postoje 2 oblika zaštite: samopomoć i sudska zaštita. Istek prekluzivnog roka (tuženi tvrdi da je tužitelj prekoračio rok). Pravo na samopomoć se gasi 30 dana nakon saznanja za smetanje i njegovog počinitelja (subjektivni rok). te onaj u čijem interesu je smetanje počinjeno a on se od toga nije ogradio. 6. osim protiv osobe od koje je došao do posjeda na viciozan način. fizički i verbalno (u slučaju ozbiljne prijetnje kada posjednik opravdano. ali i meĎusobno.sudski organ je izvršio deložaciju na osnovu pravosnažne presude). 2. 4. 3. Oduzimanje posjeda podrazumijeva potpuni prestanak faktičke vlasti prethodnog posjednika i uspostavu faktičke vlasti od strane oduzimaoca. Tužbeni zahtjev glasi: 1. Pravno se štiti svaki posjed. Jedino na ovu okolnost sud pazi po službenoj dužnosti. 2. niti dao nalog.BH-PRAVNICI. a svakako godinu dana od učInjenog smetanja (objektivni rok). te da prema tome nije izvršio smetanje posjeda time što je samovoljno vratio posjed stvari). Da se zabrani ponovno takvo ili slično smetanje. odustaje od vršenja faktičke vlasti na stvari). Viciozni posjednik takoĎer ima pravo na zaštitu. Smetanje posjeda može se izvršiti činjenjem. Rok za podizanje tužbe je 30 dana od saznanja za smetanje i počInioca (subjektivni rok). Prava i obaveze savjesnog i nesavjesnog posjednika prilikom povrata stvari vlasniku kod reivindikacije. Sudska zaštita ostvaruje se posjedovnom tužbom (tužbom zbog smetanja posjeda). Nedostatak aktivne legitimacije (tvrdnja da tužilac nije bio posjednik). te činjenicu smetanja. Da je samopomoć nužna jer bi sudska zaštita stigla prekasno. Pasivno je legitimiran onaj ko je izvršio čin smetanja. Kao prigovore može navesti: 1. petitorni prigovor je 7 WWW. Da način vršenja samopomoći odgovara prilikama u kojima postoji opasnost. Nedostatak animusa turbandi (tvrdi da uopće nije bio svjestan da čini smetanje). Smetanje posjeda je samovoljno uznemiravanje ili oduzimanje posjeda. odnosno najkasnije godinu dana od počinjenog smetanja (objektivni rok).WWW. 3. Izuzetno. Da je opasnost od smetanja neposredna. jer se u posjedovnoj parnici raspravlja isključivo o posljednjem stanju posjeda i činu smetanja. Odbrana tuţenog Tuženi se može braniti stavljanjem prigovora. niti imao korist).COM Najvažniji učinci obaveznopravnog karaktera su: 1. 5. nečinjenjem (prekarist). Zaštita posjeda u slučaju samovoljnog i protupravnog smetanja je najvažniji pravni učinak posjeda.

vlasnik može vlasničkom tužbom u svako doba osigurati i faktičku vlast. a zajednički elementi tih kodifikacija su: o vlasništvu se govori kao o vlasti i subjektivnom pravu. tj. razvila se ideja socijalizacije prava vlasništva. odnosi se na posjedovanje. ta vlast je najšira. Nasuprot rimskom konceptu individualizacije i apsolutizacije prava vlasništva. a sve više i javnopravnog karaktera.BH-PRAVNICI. Krajnji rezultat takvog stanja je pretvaranje prava vlasništva iz subjektivnog prava u socijalnu funkciju. korištenje i raspolaganje sa stvari. MeĎutim. odnosno vlasnikovo pravo je apsolutno i isključivo. U sistemu graĎanskog prava pravo vlasništva je jedno od subjektivnih stvarnih prava. a iznimno se mogu pojaviti i neka druga dobra i prava. Takvim rješenjem se u hitnim slučajevima štiti posjedovno stanje nastalo prije smetanja ili se smjesta nareĎuje povrat u prijašnje stanje. time se ne utiče na konačno rješenje parnice. Pravo vlasništva po ovoj ideji podliježe ograničenjima graĎanskopravnog. u kome snagom pravne norme odreĎena stvar u cjelosti pripada odreĎenom pravnom subjektu. pri čemu se ta 2 pojma koriste kao sinonimi. pravo vlasništva je pravni odnos vlasnika prema trećim licima.faktičku vlast. objekti vlasnikovog prava su stvari. 8 WWW. sadržaj vlasti. Ta pravna vlast pripada vlasniku i u slučaju kad nema posjed stvari. tj. Rješenje je konačno. Ovdje važi načelo petitorum absorbet possessorum. odnosno zabraniti dalje smetanje pod prijetnjom novčane kazne ili odrediti druge mjere potrebne za zaštitu od daljeg smetanja.BH-PRAVNICI. Ovisno o tome da li je smetanje izvršeno oduzimanjem posjeda ili uznemiravanjem posjednika. odnosno prava.COM . Odluka suda Parnica zbog smetanja posjeda ne završava presudom. neće se voditi novi postupak. U tom smislu može se reći da je pravo vlasništva skup maksimalnih ovlaštenja koja pripadaju nekoj osobi u pogledu neke stvari. granice te vlasti.petitorni postupak apsorbira posjedovni postupak. koja za posljedicu mogu imati i oduzimanje prava vlasništva ukoliko je to u općem interesu društva. Sve kasnije evropske kodifikacije zasnovane su na rimskom shvatanju. sud će rješenjem odrediti povrat oduzetog posjeda. DOMINIUM) POJAM PRAVA VLASNIŠTVA U klasičnom rimskom pravu vlasništvo se shvatalo kao potpuna i isključiva vlast na fizičkoj stvari koju su svi dužni poštivati. nego rješenjem. Već se na osnovu ranijeg rješenja izdaje novo rješenje o izvršenju i izvršiće se uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja. Ako tuženi ponovo izvrši isto ili slično smetanje posjeda. U tom slučaju definicija glasi ovako: Pravo vlasništva je društveno-ekonomski odnos. odnosno prava su zakon i prava trećih osoba. uživanje.PRAVO VLASNIŠTVA (PROPRIETAS. Na osnovu pravne vlasti. posebno ako se radi o vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju. pravo vlasništva se može definirati i kao pravni odnos. MeĎutim.COM dozvoljen u slučaju kad je u toku postupka zbog smetanja posjeda pravosnažno okončan postupak kojim je tuženom priznato pravo vlasništva na spornoj stvari. pretvoren u pravni odnos.WWW. Privremena naredba je sudsko rješenje koje se donosi prije okončanja posjedovne parnice. XI . posebno nakon I svjetskog rata. Njena suština je u naglašavanju socijalne funkcije prava vlasništva koje se sastoji u obavezi vlasnika da korištenjem objekta svog vlasništva povećava općedruštveno bogatstvo.

d) Jednovrsnost prava vlasništva – Sadržaj prava vlasništva ne može se podijeliti po ovlaštenjima izmeĎu različitih subjekata.WWW. jedino vlasnik može potpuno raspolagati sa stvari poslovima inter vivos i mortis causa. bez potrebe da se to ovlaštenje ponovo uspostavlja nekim aktom). Individualna zloupotreba je povreda nekog moralnog pravila unutar okvira samog instituta prava vlasništva. frui. Raspolaganje može biti faktičko (npr. Kriterij razgraničenja je uobičajenost s obzirom na vrstu i namjenu nekretnine i s obzirom na lokalne prilike. e) Rekadentnost (elastičnost) prava vlasništva – Pravo vlasništva se automatski vraća u svoj puni obim čim otpadnu ograničenja koja su na njemu postojala (npr. nije svejedno da li se radi o tvornici ili bolnici s obzirom na vrstu buke koja se mora tolerisati. Pri tome se misli na sve vrste plodova (prirodni. a plodonosna koristi. Mogu biti direktne i indirektne.zbog zračnog pritiska dim iz susjednog dimnjaka se zadržava nad dvorištem drugog susje da). SADRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA Sadržaj prava vlasništva podrazumijeva društveni i faktički odnos.COM . U pravu se pravi razlika izmeĎu upotrebe i korištenja. susjedska prava zabrana štetnih imisija.prestankom uzusfruktusa vlasnik automatski ima ovlaštenje korištenja stvari. najčešće načela savjesnosti i poštenja. Faktički odnos u pravu vlasništva. Neuobičajene imisije su zabranjene. trošenje i sl) i pravno (sklapanje pravnih poslova s obzirom na stvar). U doktrini nije stvoren jedinstven pojam imisije. upotreba. Indirektne imisije su one kod kojih je susjedno zemljište slučajno ili djelovanjem prirodne sile ili zbog prirode imisionog izvora izloženo smetnjama koje potiču od radnje na susjednom zemljištu (npr. Indirektne imisije se dijele na uobičajene i neuobičajene.BH-PRAVNICI. tj. Susjedska prava. Direktne su one kod kojih je radnja upravljena direktno na to da supstance dospiju na susjedno zemljište (npr. c) Isključivost – Vlasnik na osnovu svog subjektivnog prava može svakoj drugoj osobi onemogućiti bilo kakav uticaj na objekat svog vlasništva. Neplodonosna stvar se upotrebljava.neko kroz prozor baca smeće u susjedno dvorište). Direktne imisije su zabranjene. Zloupotreba prava vlasništva može se posmatrati i kao štetna radnja. Npr. Zato nije moguće pravo vlasništva više osoba na jednoj stvari tako da je svaka osoba vlasnik cijele stvari. OGRANIĈENJA PRAVA VLASNIŠTVA Postoje 4 osnovna oblika ograničenja prava vlasništva: zabrana zloupotrebe prava. Pod društvenim odnosom podrazumijeva se odnos vlasnika prema drugim licima s obzirom na stvar. Najtipičniji primjer je šikana. Može se reći da su imisije uticaji koji na korištenje nekretnine imaju gasovite. 9 WWW. odnosno kad se prelaze okviri instituta prava vlasništva. abuti). u smislu uslova i načina na koji vlasnik može isključiti druge osobe od uticaja na objekat vlasništva. može posjeći grane susjedove voćke koje se nadvijaju nad njegovo zemljište itd. Npr. Tipična ovlaštenja u sadržaju vlasništva: posjed. susjed ima pravo pobrati plodove koji su sa njegove voćke pali na susjedno zemljište.odnos vlasnika prema stvari izražen je pomoću ovlaštenja koja pripadaju subjektu na odreĎenom objektu. Institucionalna zloupotreba je vršenje prava protivno zakonski propisanom cilju. industrijski civilni). Pod susjedskim pravom podrazumijevaju se ograničenja prava vlasništva na nekretninama koja su nastala radi ureĎenja susjedskih odnosa.uništenje. uti. b) Maksimalna dispozitivnost – Jedino pravo vlasništva obuhvata cjelokupnost ovlaštenja koja se odnose na ekonomsko iskorištavanje stvari. Imisije. Zabrana zloupotrebe prava vlasništva.BH-PRAVNICI. krute ili tekuće stvari koje dolaze sa susjedne nekretnine. Prema tome.COM KARAKTERISTIKE PRAVA VLASNIŠTVA a) Jedinstvenost – Skup vlasničkih ovlaštenja uvijek je vezan uz jednog subjekta. korištenje i raspolaganje (possidere. Zloupotreba prava vlasništva može biti institucionalna i individualna. dakle postoji samo jedna vrsta prava vlasništva. Registruje se stepenom isključivosti koji propisuje pravni sistem. te mogućnosti eksproprijacije. kad počinilac svoje pravo vrši isključivo u cilju nanošenja štete drugome. Poznata su u svim pravnim sistemima.

u skladu sa načelom rekadentnosti prava vlasništva proširuje se pravo ostalih suvlasnika. Svaki suvlasnik ovlašten je štititi cijelu stvar prema trećim licima. OBLICI PRAVA VLASNIŠTVA Individualno vlasništvo. SUVLASNIŠTVO (CONDOMINIUM) Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na fizički nepodijeljenoj stvari. treba posebno istaći slijedeće: a) Pravo na posjed. Suvlasništvom se izmeĎu suvlasnika stvara zajednica koja nije posebna pravna osoba. Objekat prava vlasništva mogu biti sve stvari u prometu. svi zajedno. traženje polaganja računa itd. Suvlasništvo može nastati pravnim poslom (ugovor ili oporuka). već da svaki od braće ima svoj vlasnički udio u svakom dijelu kuće (svakom crijepu. Kad bi vlasništvo bilo podijeljeno po sadržaju (npr. ali može postojati stvar koja nema vlasnika (res nullius). Posjed zajedničke stvari pripada svim suvlasnicima zajedno (suposjed). a poduzimanje nekog posla je nužno za redovno održavanje stvari. Način na koji se vrši posjed zajedničke stvari prvenstveno je pitanje internog sporazuma meĎu suvlasnicima (npr. ali samo u veličini svoje kvote. o tome odlučuje sud. c) Ostala prava i obaveze u pogledu cijele stvari.COM .BH-PRAVNICI.WWW.COM Za štetu od imisionih radnji odgovara se samo ako je znatnija. svaki suvlasnik je srazmjerno visini alikvotnog dijela. Svaki suvlasnik istovremeno je vlasnik cijele stvari. ali samo u alikvotnom dijelu. prerada stvari itd). Ako nema saglasnosti suvlasnika. PRAVNI POLOŽAJ SUVLASNIKA U SUVLASNIĈKOJ ZAJEDNICI Poloţaj pojedinog suvlasnika s obzirom na cijelu stvar.kod sudskog utvrĎivanja udjela bračnih drugova u zajedničkoj imovini) i na osnovu zakona (nasljeĎivanje. a ne po sadrţaju. ako su 3 brata suvlasnici trospratne kuće. drugom raspolaganje itd). a za vanredno upravljanje saglasnost svih suvlasnika.BH-PRAVNICI. Vlasnička ovlaštenja pripadaju svakom suvlasniku samo u obimu njegovog alikvotnog dijela. prozoru itd). jednom pripada korištenje. Ako otpadne pravo jednog od suvlasnika. Npr. dužan snositi sve troškove i terete koji se odnose na stvar (održavanje. troškovi korištenja i sl). jedan za ostale. već razdijeljeno vlasništvo (tipično za feudalizam). To podrazumijeva mogućnost samostalnog podizanja posjedovnih i vlasničkih tužbi. Na jednoj stvari može postojati pravo vlasništva više osoba (suvlasništvo i zajedničko vlasništvo). Vlasništvo izmeĎu suvlasnika podijeljeno je po obimu. To znači da svaki suvlasnik ima istovremeno sva vlasnička ovlaštenja. davanje stvari trećoj osobi u posjed). cigli. b) Pravo na upravljanje. ne bi se viš e radilo o suvlasništvu već o communio pro diviso. Upravljanje zajedničkom stvari je organizacija vršenja vlasničkih ovlaštenja kod suvlasništva. sukcesivno. ubiranje plodova. to ne bi bilo suvlasništvo. odlukom državnog organa (npr. po dijelovima koji su alikvotno (idealno) odreĎeni. S druge strane. Ako bi zajednička stvar bila realno podijeljena tako da svakoj osobi pripadne fizički odvojeni dio. Za poduzimanje poslova redovnog upravljanja potrebna je saglasnost suvlasnika čiji dijelovi zajedno čine više od ½ vrijednosti stvari. redovno održavanje sa manjim popravkama itd. Suvlasništva koja nastaju mimo volje suvlasnika zovu se communio incidens (slučajna zajednica). SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA Svaki pravni subjekat može biti subjekat prava vlasništva (fizička i pravna lica). to ne znači da svaki sprat pripada po jednom bratu. Pravo vlasništva ne može postojati bez subjekta. U pogledu prava suvlasnika s obzirom na cijelu stvar. Poslovima redovnog upravljanja smatraju se npr. 10 WWW. Kod individualnog vlasništva nosilac vlasničkih ovlaštenja je samo jedan subjekt.

Ako se ne mogu sporazumjeti.WWW. ali nisu odreĎeni. To je imovina koju bračni drugovi radom steknu tokom trajanja bračne zajednice. Svaki učesnik u zajedničkom vlasništvu ima pravo na vlasničke i posjedovne tužbe prema trećim licima. RAZVRGNUĆE SUVLASNIĈKE ZAJEDNICE (PODJELA) Svaki suvlasnik ima pravo zatražiti podjelu imovine. osim ako je to zakonom odreĎeno. Traje do podjele ostavine. bez saglasnosti ostalih. 2. Svaki suvlasnik je potpuni vlasnik svog alikvotnog dijela. ali samo ako je fizička podjela nemoguća bez znatnog smanjenja vrijednosti stvari. Pored navedenih. Pravo na podjelu ne zastarijeva.BH-PRAVNICI. Dijelovi pojedinih subjekata su odredivi. Nasljednička zajednica je skup osoba na koje su kao nasljednike prešla imovinska prava i obaveze koje čine ostavinu odreĎenog ostavitelja. zajedničko vlasništvo se pretvara u suvlasništvo.COM Poloţaj suvlasnika s obzirom na njegov alikvotni dio. PRAVA ETAŽNOG VLASNIKA NA ZAJEDNIĈKIM DIJELOVIMA ZGRADE I ZEMLJIŠTU NA KOME JE ZGRADA PODIGNUTA Vlasništvo dijela zgrade u vlasničkopravnom reţimu postoji kada se radi o zgradi u pravu vlasništva. odnosno suvlasništvo. Ako se odrede dijelovi pojedinih zajedničara. kao i prihodi od te imovine. ali samo na odreĎeno vrijeme. zajednica ne predstavlja pravnu osobu. Bračni drugovi upravljaju zajedničkom imovinom zajednički i sporazumno. Suvlasnici sporazumno odreĎuju način podjele. Zajednička imovina bračnih drugova. ali su odredivi. Samo svi zajedničari zajedno i sporazumno mogu raspolagati zajedničkim vlasništvom. nastao kombinacijom elemenata pojedinačnog vlasništva. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO Zajedničko vlasništvo je pravo vlasništva više osoba na istoj stvari po dijelovima koji nisu ni realno ni idealno odreĎeni.COM . Kućna zadruga je radna i imovinska zajednica članova jedne ili više porodica sa specifičnom organizacijom i zajedničkom imovinom čije jezgro čini zajedničko vlasništvo nekretnina. Ugovorom se može odreći tog prava. odluku donosi sud. a pretpostavke su otvaranje nasljedstva i postojanje više nasljednika. što znači da svojim dijelom može raspolagati potpuno samostalno. Karakteristična je za naturalnu privredu. a izgraĎena je na graĎevinskom zemljištu na kome postoji pravo vlasništva. Svoj dio može prodati. Sporazum se zaključuje u pisanoj formi. U takvom slučaju vlasništvo dijela zgrade je jedinstven institut. Suvlasniku se ne može narediti da zatraži podjelu. mogući su i drugi oblici zajedničkog vlasništva (npr.graĎanskopravni ortakluk i sl). ETAŢNO VLASNIŠTVO Etaţno vlasništvo je pravo vlasništva na stanu ili poslovnoj prostoriji kao posebnom dijelu zgrade.BH-PRAVNICI. zajedničkog vlasništva i suvlasništva. a ostali suvlasnici nemaju pravo prvenstva kupovine. nakon čega nastaje suvlasništvo. 3. Nastaje po sili zakona. Objekat pojedinačnog vlasništva je dio zgrade kao samostalna stvar (stan ili 11 WWW. Svaki učesnik ima pravo zahtijevati podjelu zajedničkog vlasništva koja se sastoji u odreĎivanju pojedinih dijelova. Sud može odlučiti da se podjela izvrši prodajom stvari. OBLICI ZAJEDNIĈKOG VLASNIŠTVA Zajedničko vlasništvo pojavljuje se u 3 osnovna oblika: 1. tj. U njen sastav načelno ulaze sva stvarna i obavezna prava. Činjenice na osnovu kojih se postaje učesnik u zajedničkom vlasništvu nisu iste i ne moraju biti jednake činjenicama na osnovu kojih se stiče vlasništvo. OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZAJEDNIĈKOG VLASNIŠTVA Zajedničari zadržavaju svoj individualni subjektivitet.

U sadržaj vlasništva na dijelu zgrade spada i pravo na upravljanje zgradom. Nosilac stanarskog prava po zakonu ima pravo prvenstva u otkupu. etažno vlasništvo nije skup maksimalnih ovlaštenja. Osim toga mora biti efektivan. b) Sposobnost stvari. U takvom slučaju vlasništvo dijela zgrade je kombinacija 3 elementa: pojedinačnog vlasništva. Pravo vlasništva na dijelu zgrade prvenstveno je prometno pravo. okupacija. Višestambena zgrada u društvenom vlasništvu izgraĎena na parceli u društvenom vlasništvu. pravo vlasništva se može steći originarno i derivativno. te trajnog prava korištenja zajedničkih dijelova i graĎevinske parcele. Zakonom o proda ji stanova na kojima postoji stanarsko pravo načelno je zagarantovano nosiocu stanarskog prava pravo kupovine stana. nalaz blaga). STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Kao i ostala subjektivna graĎanska prava. sticanje na osnovu odluke državnog organa (eksproprijacija. komasacija. Ovdje se vlasništvo dijela zgrade sastoji od 2 elementa: pojedinačnog vlasništva na stanu ili poslovnoj prostoriji. Kao originarni načini sticanja mogu se izdvojiti: dosjelost. Za dosjelost su sposobne sve stvari na kojima je moguće steći pravo vlasništva. graĎenje na tuĎem zemljištu. Tabularni posjed ne može poslužiti kao dovoljna pretpostavka dosjelosti. Dakle. a prodavaču nametnuta obaveza prodaje stana. Dosjelost (usucapio) Dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu posjedovanja stvari kroz zakonom odreĎeno vrijeme.COM . što je inače karakteristika prava vlasništva. SADRŽAJ ETAŽNOG VLASNIŠTVA Vlasništvo dijela zgrade je skup odreĎenih ovlaštenja i dužnosti koje ima jedna osoba u pogledu dijela zgrade.BH-PRAVNICI.COM poslovni prostor). prerada. sticanje od nevlasnika. gdje postoji niz slučajeva da sticanja nisu knjižena. Pretpostavke za sticanje vlasništva dosjelošću su slijedeće: a) Sposobnost sticatelja (uzukapijenta). 12 WWW.uzurpacija. c) Posjed odreĎene kvalitete. odvajanje plodova. Načelno je svaka osoba sposobna da stekne vlasništvo dosjelošću. Vlasnik etažnog stana ima pravo useliti u stan. Duţnosti vlasnika dijela zgrade u načelu su usmjerene na održavanje dijela zgrade i čitavog objekta. dakle vlasnik može dio zgrade prenijeti na drugu osobu pravnim poslovima inter vivos i mortis causa. arondacija) i dr. Porodična stambena zgrada izgraĎena na parceli u društvenom vlasništvu. Objekat suvlasništva je zemljište na kome je zgrada podignuta.BH-PRAVNICI. Posjed mora biti kvalificiran ili bar savjestan (pošten).WWW. d) Vrijeme dosjelosti odreĎeno zakonom (rok dosjelosti). Onaj ko se poziva na dosjelost mora dokazati da je bio u posjedu u trenutku otpočinjanja i u trenutku završetka dosjelosti. te je kao vlasnik nekretnine u zemljišne knjige upisana osoba koju sadašnji posjednici i ne poznaju. ORIGINARNO STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Originarno ili izvorno sticanje prava vlasništva podrazumijeva sticanje koje se ne zasniva na pravu vlasništva prethodnika. srazmjeran je vrijednosti posebnog dijela u odnosu na vrijednost cijele zgrade. Vlasništvo dijela zgrade u okviru društvenog vlasništva javlja se u 2 varijante: 1. zajedničkog vlasništva na zajedničkim dijelovima i trajnog prava korištenja graĎevinske parcele. tj. (npr. Dosjelost je posebno značajan institut kod rješavanja pitanja vlasništva zemlje na selu. Neprekidnost posjeda u meĎuvremenu se prezumira. Objekat zajedničkog vlasništva su zajednički dijelovi zgrade. spajanje i miješanje. Suvlasnički dio etažnog vlasnika na zemljištu na kome je zgrada podignuta. 2.mora se stvarno izvršavati i mora trajati neprekidno kroz cijelo vrijeme dosjelosti.

BH-PRAVNICI.WWW.COM .COM 13 WWW.BH-PRAVNICI.

Zastoj i prekid dosjelosti Zastoj dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne može započeti ili već započeta dosjelost prestaje teći. Od osobe kojoj je vlasnik predao stvar u posjed na osnovu pravnog posla koji nije osnova za sticanje prava vlasništva (npr. a za vanrednu samo savjestan. U ovaj rok računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao kvalificirani posjednici.bračna veza (izmeĎu bračnih drugova dosjelost ne teče). ZOVO je dao pravo prijašnjem vlasniku da od savjesnog sticatelja traži povrat stvari koja za njega ima posebno značenje (npr.COM Vrste dosjelosti Po našem pravu postoje redovna i vanredna dosjelost. ali se ne može završiti dok ne proĎu 2 godine od kada je osoba postala poslovno sposobna ili je dobila zakonskog zastupnika. Dakle.WWW. b) Stvar mora biti pokretna. Vlasnikom postaje: 1. a za nekretnine 10 godina. Bitno je napomenuti da se dosjelost protiv maloljetnih ili poslovno nesposobnih osoba ne obustavlja.BH-PRAVNICI. Okolnosti koje mogu izazvati zastoj dosjelosti su npr. Okolnosti za prekid dosjelosti su: gubitak posjeda. Kvalificiran posjed je onaj koji je savjestan. Redovna dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu kvalificiranog posjeda vršenog kroz zakonom odreĎeno vrijeme. Sticanjje prava vlasništva od nevlasnika Načelo zaštite poštenog sticatelja koje je izgraĎeno u prometu. a započeta dosjelost se prekida i proteklo vrijeme propada. moraju se ispuniti slijedeće pretpostavke: a) Sticatelj mora biti savjestan (u dobroj vjeri). Kvalificirani posjednik nije postao vlasnik stvari u trenutku kad mu je predana u posjed zato što je posjed stekao od nevlasnika. postoje 3 slučaja u kojima se pravo vlasništva može steći od nevlasnika. najam). Prekid dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne može započeti. 2.COM . c) Pravni posao mora biti naplatan. zahtjev se mora podnijeti u 14 WWW. službena odsutnost osoba protiv kojih teče dosjelost itd. Ukoliko takve okolnosti otpadnu. 3. sposobnost stvari. kvalificiran posjed i zakonsko vrijeme. depozit. Obzirom da se radi o izuzetku od pravila da niko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima.zlatni sat kao nagrada za učešće na nekom takmičenju). Rok vanredne dosjelosti za pokretne stvari je 10 godina. zakonit i istinit. Rok redovne dosjelosti za pokretne stvari je 3 godine. Onaj ko stvar stekne na javnoj prodaji. Prijašnji vlasnik u takvom slučaju mora dokazati da stvar čiji povrat traži ima za njega posebno značenje. odnos roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo. te da ju je uzukapijent izgubio. pretpostavke su sposobnost osobe. dosjelost samo može ponovo započeti. Vanredna dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu savjesnog posjeda kroz zakonom odreĎeno vrijeme. Da bi se u pomenutim slučajevima steklo pravo vlasništva. a za nekretnine 20 godina. priznanje tuĎeg vlasništva na stvari. saznanje nesavjesnosti (uzukapijent kroz svo vrijeme dosjelosti mora biti savjestan posjednik). ali kad takve okolnosti otpadnu dosjelost se nastavlja a vrijeme proteklo prije zastoja se uračunava. zaštita savjesnog sticatelja važi samo u tačno odreĎenim slučajevima i uz tačno odreĎene pretpostavke. U slučaju podizanja vlasničke tužbe dosjelost se prekida samo pod pretpostavkom da je parnica i provedena.BH-PRAVNICI. Onaj ko stvar pribavi od osobe koja u okviru svoje djelatnosti takve stvari stavlja u promet.posudba. U rok dosjelosti računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao savjesni posjednici ili kao kvalificirani posjednici (obzirom da je savjesnost sastavni dio kvalificiranosti posjeda). Za redovnu dosjelost se traži kvalificiran posjed. te podizanje vlasničke tužbe. Savjestan je sticatelj koji ne zna ili iz razloga vjerovatnoće ne mora znati da stvar koju stiče nije vlasništvo otuĎivatelja. Vanredna dosjelost koristi se u slučaju kada savjesni posjednik ne može dokazati pravnu osnovu sticanja. Prema ZOVO. odreĎena je korektura principa da se vlasništvo može steći samo od vlasnika.

Spajanje i miješanje (sjedinjenje – commixtio) Ukoliko se pomiješane stvari ne mogu razdvojiti. vlasnik vrednije stvari stiče pravo vlasništva na novu stvar. Ako su vrijednosti rada i materijala jednake.WWW. Obzirom da spajanje i miješanje stvari redovno nastaju uz pomoć ljudskog rada. Graditelj nesavjestan. Ukoliko je jedan od vlasnika bio nesavjestan (znao ili morao znati da se njegova stvar miješa sa tuĎom). 15 WWW. Obaveza da se drugoj strani nadoknadi vrijednost rada. U tom slučaju dužan je nadoknaditi graditelju vrijednost objekta u visini prosječne graĎevinske cijene u mjestu u kome se nalazi u vrijeme donošenja sudske odluke. steći će pravo vlasništva nove stvari u 3 slučaja: 1. 2. odnosno izradi novu stvar.zahtijevati da se zemljište vrati u prvobitno stanje (rušenje objekta). .COM roku od 1 godine od sticateljevog sticanja prava vlasništva. Prema ZOVO. 2. Sud iznimno može odlučiti da se objekat ne sruši. Ako je novu stvar izradio od svog materijala svojim radom. GraĎenje na tuĎem zemljištu (aedificatio) U slučaju graĎenja na tuĎem zemljištu. s tim što je dužan drugoj strani nadoknaditi vrijednost stvari nad kojom je izgubila vlasništvo. odnosno materijala može se izvesti iz odredaba ZOO-a o sticanju bez osnove. ili da nova stvar pripadne nesavjesnom vlasniku. ako rušenje ne bi bilo u javnom interesu. savjesni vlasnik ima pravo da u roku od 1 godine od miješanja zahtijeva da mu nova stvar u cjelosti pripadne. zemljištu na kome je objekat izgraĎen i zemljištu nužnom za redovnu upotrebu tog objekta. a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio – graditelj savjestan. U ovom slučaju vlasnik zemljišta može: . s tim da mu nesavjesni vlasnik nadoknadi vrijednost njegove stvari. vlastito platno se odnese krojaču da od njega sašije odijelo).BH-PRAVNICI. ako od 2 pomiješane stvari koje se ne mogu razdvojiti jedna ima neznatnu vrijednost u odnosu na drugu.BH-PRAVNICI. Graditelj nije znao niti mogao znati da gradi na tuĎem zemljištu. Ako su vrijednosti spojenih ili pomiješanih stvari približno jednake. nužno je takav slučaj okvalificirati kao preradu stvari i prema pravilima o preradi ocijeniti da li je onaj ko je spajanjem odnosno miješanjem izradio novu stvar postao vlasnik ili suvlasnik nove stvari. ali samo uz prepostavku da je bio savjestan (nije znao niti morao znati da je materijal tuĎi i da ga nije ovlašten upotrijebiti) i da je vrijednost rada veća od vrijednosti materijala. najkasnije 10 godina od završene izgradnje. ZOVO razmatra 3 slučaja: 1. Tek nakon što se utvrdi da on nije postao vlasnik ili suvlasnik nove stvari.tražiti od graditelja isplatu prometne cijene zemljišta (graditelj stiče vlasništvo na zemljištu). a savjesnom sticatelju se mora dati naknada po prometnoj cijeni stvari. Rok zastare je 3 godine od saznanja za izvršenu izgradnju.COM . kao potencijalni vlasnici graĎevine i zemljišta na kojoj je izgraĎena javljaju se graditelj i vlasnik zemljišta. načelno nastaje suvlasništvo na novoj stvari. 3. vlasnik zemljišta nesavjestan. postavlja se pitanje vlasništva na novonastaloj stvari. nastaje suvlasništvo. srazmjerno vrijednosti pojedinih stvari prije miješanja. Prema ZOVO-u. Vlasnik zemljišta ima pravo tražiti naknadu vrijednosti zemljišta u visini prometne cijene. Ako od tuĎeg materijala izradi novu stvar. primjenjuju se odredbe o spajanju i miješanju stvari. onaj ko preradi.zahtijevati da mu pripadne vlasništvo na objektu. Ako je od njegovog materijala novu stvar izradila druga osoba na osnovu pravnog posla s njim (npr. Prerada (specificatio) je prerada jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko -socijalnim mjerilima smatra novom i različitom. U ovom slučaju graditelj stiče vlasništvo na objektu. vlasnik zemljišta savjestan. .

3. Okupacija može biti slobodna i vezana. vlasništvo će pripasti graditelju uz naknadu vlasniku zemljišta po prometnoj cijeni. Napuštenom se smatra stvar za koju njen vlasnik nedvosmisleno izrazi volju da je više ne želi posjedovati (npr. Preovladava stanovište da na ovaj slučaj treba primijeniti pravila predviĎena za situaciju nesavjesnog graditelja i savjesnog vlasnika zemljišta. Strana kojoj pripadne vlasništvo dužna je drugoj strani nadoknaditi vrijednost izgubljenog zemljišta. Okupacijom se vlasništvo može steći samo na napuštenim pokretnim stvarima. DERIVATIVNO STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Derivativno je sticanje kod kojeg sticatelj svoje pravo vlasništva izvodi iz prava svog prethodnika. U suprotnom slučaju. Taj pravni posao može biti jednostran (oporuka) ili dvostran (ugovor).neko baci novine nakon što ih je pročitao).BH-PRAVNICI. Odvajanje plodova (separatio) Pravo vlasništva na odvojenim plodovima načelno pripada vlasniku plodonosne stvari. Nakon tog roka može tražiti samo isplatu prometne cijene zemljišta. odnosno objekta. Izvršenjem se obaveznopravni odnos pretvara u stvarnopravni.COM Pravo izbora izmeĎu navedenih opcija vlasniku pripada u roku od 3 godine od završetka izgradnje.COM . posebno o njihovim stambenim prilikama. odluku o vlasništvu će donijeti sud. kupoprodaja. Titulus ili naslov sticanja je pravni posao u kome je do izražaja došla volja stranaka da se prenese vlasništvo. Slobodnom okupacijom stvar može steći svaki pravni subjekt. Ako graĎevinski objekat vrijedi znatno više od zemljišta.WWW. a vezana okupacija propisom je dozvoljena samo odreĎenim fizičkim i pravnim licima (npr. sud će vlasništvo objekta dosuditi vlasniku zemljišta. titulus mora biti i kauzalni pravni posao čija je kauza (ekonomska svrha) sticanje vlasništva (npr. Putativni titulus (subjektivno valjan) nije dovoljan za prenos vlasništva. Tradicija kao modus sticanja vlasništva je prenos posjeda izvršen u namjeri da se prenese vlasništvo stvari. Pravno relevantnu volju o napuštanju stvari može izraziti samo poslovno sposobna osoba. rok za zahtjev je 3 godine od završetka izgradnje objekta. Za derivativno sticanje vlasništva potrebne su 3 prepostavke: vlasništvo prethodnika. Graditelj i vlasnik savjesni. Tradicija spada u izvršenje ugovora. Vlasništvo prethodnika kao pretpostavka sticanja vlasništva proizilazi iz načela da niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što ga sam ima. Titulus mora prvenstveno biti objektivno valjan pravni posao. U ovom slučaju pravni učinak zavisi od odnosa vrijednosti objekta i zemljišta. Modusi sticanja pokretnih i nepokretnih stvari su različiti. 4. Ako su vrijednosti objekta i zemljišta približno jednake. ZOVO ne sadrži pravila za ovaj slučaj. 16 WWW. Modus ili način sticanja. darovanje). uz obavezu nadoknade graditelju u visini prosječne graĎevinske cijene objekta.BH-PRAVNICI. MeĎutim. Jedini pravilan način sticanja pokretnih stvari je tradicija. titulus (naslov) sticanja i modus (način) sticanja. a nikad vlasnik materijala. Apstraktni pravni poslovi ne mogu postati pravne osnove za sticanje vlasništva. Okupacija (occupatio) Okupacija je uzimanje napuštene pokretne stvari u posjed sa namjerom da se prisvoji. Graditelj i vlasnik nesavjesni.vaĎenje potonulih stvari iz mora). MeĎutim. pravo vlasništva na izgraĎenom objektu i zemljištu uvijek stiču vlasnik zemljišta ili graditelj.zamjena. prednost nad vlasnikom imaju savjesni posjednik. uzufruktuar i zakupac. vodeći računa o potrebama stranaka. Njemu pripada samo obaveznopravni zahtjev na naknadu prema graditelju. ZOVO takoĎe ne precizira pitanje pravnih učinaka gradnje tuĎim materijalom. koji takoĎer stiču vlasništvo separacijom. Pored objektivne valjanosti.

a druga za zaštitu od drugih oblika smetanja u vršenju vlasničkog prava. To je općinski sud kod kojeg se vode zemljišne knjige.Osobe koje učestvuju u pravnom poslu moraju biti tačno označene. . gdje se pravo vlasništva stiče u trenutku zaključenja pravnog posla kojim se prenosi pravo vlasništva. ali se može dati i u posebnoj ispravi. Postoji i publicijanska tuţba. teorija i praksa su to načelo korigovale u smislu da kasniji kupac stiče vlasništvo samo ako nije znao niti morao znati da je zemljište prodato i predato u posjed prvom kupcu. vlasnik zemljišta postaće onaj ko je prvi zatražio upis u zemljišne knjige.Tačna oznaka zemljišta (odnosno prava) u vezi kojeg se treba izvršiti upis. U ovom slučaju nije potrebna fizička predaja za sticanje vlasništva. ne prestaje vlasništvo na ostacima stvari. Prva se koristi za vraćanje oduzete stvari. Modus ili način sticanja prava vlasništva nekretnina kod derivativnog sticanja je upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama u korist sticatelja. dan. u kojoj se za tužitelja prezumira da je vlasnik. Mjesno nadležan je sud na čijem području je nekretnina. Za upis kao način sticanja potrebne su 3 pretpostavke: zemljišnoknjižna isprava.Isprava mora biti javna ili javno ovjerena.Isprava mora biti datirana (mjesto. ZOVO nema odredbe za slučaj dvostruke prodaje nekretnina.WWW. Potpis otuĎivaoca mora biti sudski ovjeren. . MeĎutim. Apsolutni prestanak je u slučaju napuštanja (derelikcije) stvari i propasti stvari. Prema pravnom pravilu OGZ-a.Ne smije imati vidljivih mana koje bi slabile njenu vjerodostojnost (prepravke i sl). Ako vlasnik otuĎi pokretnu stvar dvojici. . Opće pretpostavke valjanosti isprave su: . a ne onaj čija je pravna osnova starija.COM Izuzetak od načela da se pravo vlasništva stiče predajom stvari javlja se kod tradicije očitovanjem (traditio brevi manu. . constitutum possessorum. Reivindikacija (rei vindicatio) Reivindikacija je tužba kojom vlasnik neposjednik traži od posjednika nevlasnika povrat individualno odreĎene stvari (species).U njoj mora biti tačno naznačena pravna osnova. Sudska dozvola za upis.COM . ako dvije osobe zatraže upis prava vlasništva na istoj nekretnini.Klauzula intabulandi – izričita izjava onoga čije pravo se prenosi da pristaje na upisivanje.BH-PRAVNICI. Ukoliko na stvari 17 WWW. mjesec. razlikuju se i 2 tipične vlasničke tužbe: reivindikacija i actio negatoria. prednost ima onaj čija molba je prije stigla. U slučaju propasti. . Pravo na podnošenje reivindikacije ne zastarijeva. Aktivno je legitimisan samo vlasnik koji je izgubio posjed stvari. Pasivno je legitimisan neposredni posjednik. Npr. PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA Razlikuje se relativni i apsolutni prestanak prava vlasništva. Učinak jednog upisa u odnosu prema ostalima ravna se po trenutku kad je molba stigla. O relativnom prestanku govori se kada druga osoba stekne pravo vlasništva na istoj stvari. Posebne pretpostavke valjanosti isprave su: . godina) i potpisana. Daje se obično u samoj osnovnoj ispravi. sudska dozvola i izvršenje upisa. pravo vlasništva stiče onaj kome je stvar prvom predata. Sticatelj u pravilu podnosi molbu zemljišnoknjižnom sudu da mu se dozvoli upis. cessio vindicationis). ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA S obzirom na 2 vrste tipičnih povreda prava vlasništva. a ne onaj kome je prvom prodata.BH-PRAVNICI.

Savjesni posjednik stiče pravo vlasništva naturalnih plodova već u trenutku separacije.WWW. uništio. Ostale plodove dužan je vratiti vlasniku (dospjele neubrane i ubrane nedospjele plodove . te identitet stvari. pored vraćanja kuće će vlasniku morati platiti i najamninu za svo vrijeme korištenja kuće. Dokazivanje identiteta stvari jeste dokazivanje da je stvar za koju tvrdi da je njegova. tužilac koji je upisan kao vlasnik ima presumpciju da je zaista i vlasnik (onaj ko negira mora to i dokazati). potrošene. tužitelj dokazuje postojanje pretpostavki koje su bile potrebne za sticanje prava vlasništva. najamnina koju je ubrao za godinu dana unaprijed je ubrani nedospjeli civilni plod).BH-PRAVNICI. Nuţni troškovi (impensae necessariae) su troškovi nužni za samo održavanje stvari.npr. Civilni plodovi. upravo stvar koja se nalazi kod tuženog. Ako je i prethodnik vlasništvo stekao derivativno. Vlasniku je dužan predati samo neubrane plodove. a ne i generičkih stvari. nesavjesni posjednik mora nadoknaditi štetu usljed uništenja. On dokazuje: svoje vlasništvo. bilo originarno ili derivativno. te plodova koje je propustio ubrati. korisni i luksuzni troškovi). treba ići dalje u dokazivanju. modus sticanja i vlasništvo prethodnika. U dokazivanju vlasništva stvari. Sporedni tuţbeni zahtjev u vezi plodova Naturalni plodovi. ako je nesavjestan posjednik stanovao u kući 5 godina ne plaćajući najamninu. Savjesni posjednik ima pravo na naknadu nužnih troškova. Vlasnik nema pravo naknade za ubrane.COM postoji posredni posjed. Teret dokazivanja je na tužitelju. oštećenja ili nastalu upotrebom stvari. Savjestan posjednik zadržava civilne plodove koji su za vrijeme trajanja posjeda dospjeli i ubrani. Bez njih bi stvar potpuno ili djelimično propala. otuĎio. kao i vrste troškova (nužni. Kod derivativnog sticanja dokazuje se pravna osnova sticanja. a stvar vraća vlasniku u onakvom stanju u kakvom se nalazi u trenutku tuţbe. ali njihovu vrijednost može odbiti prilikom naknade nužn ih i korisnih troškova koje traži savjestan posjednik. Ukoliko je stvar potrošena. a u praksi je uobičajeno da se uz taj zahtjev istakne i zahtjev da se tužitelju prizna pravo vlasništva. Npr. Savjestan posjednik je onaj ko iz opravdanih razloga smatra da je stvar koju posjeduje njegova. Ukoliko se radi o vlasništvu nekretnina. Protuzahtjev posjednika u vezi troškova Obaveza nadoknade troškova zavisi od vrste posjeda (savjestan ili nesavjestan).BH-PRAVNICI. Pošto je to po pravilu nemoguće.COM . Nesavjesni posjednik dužan je vratiti vlasniku sve civilne plodove. U reivindikaciji tužbeni zahtjev glasi na povrat stvari. obaveza naknade štete zavisi od toga da li je tuženi savjestan (pošten) ili nesavjestan posjednik. a ima i pravo 18 WWW. otuĎene ili zanemarene plodove. oštećena ili uništena. Osnovni tužbeni zahtjev ili petit mora se tačno naznačiti u tužbi. Nesavjestan posjednik dužan je vlasniku predati sve plodove i nadoknaditi vrijednost plodova koje je potrošio. Ovom tužbom može se tražiti povrat samo individualno odreĎenih. Nesavjestan posjednik mora vratiti stvar u stanju u kakvom je bila u trenutku zasnivanja posjeda. neposredni posjednik može pozvati u parnicu posrednog posjednika. Zbog toga ne odgovara za štetu. koji zatim učestvuje kao stranka u parnici a neposredni posjednik izlazi iz postupka. Posjednik mora udovoljiti tužbenom zahtjevu. sve do prethodnika koji je vlasništvo stekao origina rno ili je posjedovao stvar dovoljno dugo da dovrši dosjelost. tuženikovu faktičku vlast na stvari. jer se stvar faktički koristila u meĎuvremenu.

Dokazivanje vlasništva je mnogo lakše nego kod reivindikacije jer je tužitelj istovremeno vlasnik i posjednik. kod pokretnih stvari tužilac će dokazati svoj naturalni posjed. pod uslovom da se ono što je dodato radi zadovoljstva ili uljepšavanja može odvojiti bez uništenja ili oštećenja stvari. već je dovoljno da dokaže svoj posjed. Prigovori koji negiraju tužiteljev zahtjev (npr. Pasivno su legitimisani: izvršilac čina ometanja. U načelu se ne nadoknaĎuju ni savjesnom ni nesavjesnom posjedniku. tj. vlasnik stana ne može tvrditi da to i za njega nije koristan trošak. Izuzetno. Nesavjesni posjednik takoĎer ima pravo na naknadu nužnih troškova. važe pravila retencije i umanjenja troškova za vrijednost koristi koje je savjesni posjednik imao.vodovodnu instalaciju. ali samo onih koje bi imao i vlasnik da se stvar nalazila kod njega. Tuženi mora dokazati pravo koje je prisvojio. 19 WWW. već procjenjivanje da li učinjena poboljšanja koriste vlasniku i koliko. ali i kvalificirani posjednik. te onaj u čiju korist je ometanje izvršeno. dok mu se troškovi ne nadoknade. Tuženi u reivindikaciji može staviti 3 vrste prigovora: 1. Zato ne mora dokazivati ni pravnu osnovu ni modus. a on je tu korist naknadno odobrio. oba posjednika imaju pravo odnošenja (ius tollendi).tužitelj tvrdi da je vlasništvo stekao dosjelošću. Savjesni posjednik ima pravo naknade troškova po objektivnom kriteriju.COM . Luksuzni troškovi (impensae voluptuariae) su troškovi koje je posjednik učinio radi vlastitog zadovoljstva ili uljepšavanja stvari. ako je posjednik u stan uveo npr. odnosno zaustavljaju tužiteljev zahtjev. troškovi koje je imao posjednik vlasniku ne predstavljaju korist za vlasnika kome treba stan a ne ordinacija. onaj po čijem nalogu je ometanje izvršeno. Rok zastare je 3 godine. U drugom slučaju tužba se zove actio negatoria publiciana. Kao i kod nužnih troškova. Actio negatoria Actio negatoria je tužba koja služi za zaštitu vlasništva u slučaju kada vlasniku nije oduz et posjed stvari. već se samo ispituje kolike bi troškove imao vlasnik da je sam uveo vodovod (troškovi nisu isti ukoliko je vlasnik u konkretnom slučaju vodoinstalater ili npr. Nesavjesni posjednik ima pravo naknade troškova po subjektivnom kriteriju. Aktivno je legitimisan vlasnik stvari.administrativni radnik). a ne mora dokazivati da tuženom ne pripada pravo koje prisvaja. 2. Korisni troškovi (impensae utiles) su troškovi kojima se objektivno povećava vrijednost stvari. a tuženi dokaže da rok dosjelosti nije prošao). već je vlasnik ometan u vršenju svog prava na neki drugi način.BH-PRAVNICI. MeĎutim. tj. Ovo ne podrazumijeva samovolju vlasnika. u mjeri u kojoj je vrijed nost stvari povećana po prometnim kriterijima. te činjenicu uzne miravanja. Vlasnik stvari ima pravo umanjiti iznos nužnih troškova za vrijednost koristi (plodova) koje je posjednik imao od stvari. Npr. a kod nekretnina činjenicu da je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. luksuzni troškovi se nadoknaĎuju savjesnom posjedniku ali samo ako je njima povećana vrijednost stvari. Prigovori tuţenog. samo ako su korisni osobno za vlasnika.ako je nesavjesni posjednik pretvorio stan u ljekarsku ordinaciju. Shodno tome. Nesavjesni posjednik nema pravo retencije stvari. Tužitelj dokazuje faktički čin uznemiravanja.WWW. Tužitelj mora dokazati da je vlasnik. Prigovori koji odgaĎaju. Za onog ko posjeduje stvar prezumira se da je zakonit i savjestan posjednik (praesumptio iuris). Rok zastare potraživanja je 3 godine. 3. S druge strane. U tom slučaju se na njih primjenjuje režim predviĎen za korisne troškove. a vlasnik je limar.COM retencije stvari (ius retentionis). Čin uznemiravanja mora biti protupravan i predstavljati trajno smetanje. Ometanjem (uznemiravanjem) se shvata svaka pozitivna ili negativna radnja kojom se vlasnik ometa ili ograničava u vršenju prava vlasništva (najčešći slučajevi su neovlašteno vršenje prava služnosti i imisije).BH-PRAVNICI. odnosno kvalificirani posjednik. Prigovori koji ukidaju tužiteljev zahtjev – exceptio rei venditae ac traditae (tuženi tvrdi da mu je upravo tužitelj prodao i predao stvar).

COM . Tužba ne zastarijeva.WWW. 20 WWW.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.COM Tuţbeni zahtjev ili petit usmjeren je na prestanak uznemiravanja i propuštanje daljeg uznemiravanja.

Čestice koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo ne moraju u prirodi ležati jedna do druge. Ako su i tužitelj i tuženi kvalificirani posjednici (tj. Pored toga. jer se ona prezumira. Aktivno legitimisan je kvalificirani posjednik koji je izgubio posjed stvari. On kao tužitelj mora dokazati elemente koji ga čine kvalificiranim posjednikom (zakonitost i istinitost posjeda). Tužba ne zastarijeva. kao i identitet stvari.COM . . Jaču pravnu osnovu ima posjednik koji je stvar stekao naplatno u odnosu na posjednika koji je stvar stekao besplatno.prigovor jačeg ili jednako jakog posjeda. Posjed ne smije biti stečen na viciozan način.COM Actio publiciana Actio publiciana je tužba kojom kvalificirani posjednik traži povrat stvari od posjednika kod koga se stvar nalazi bez pravne osnove ili po slabijoj pravnoj osnovi. Ako ima više osoba. XII – ZEMLJIŠNE KNJIGE POJAM I FUNKCIJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA Zemljišne knjige su javni registri koje vode općinski sudovi. a u koje se upisuju nekretnine. Pasivno je legitimiran sadašnji posjednik stvari. b) Zbirke isprava. d) Pomoćnih knjiga. Čestica ili katastarska parcela je dio zemljišne površine koji je u zemljišnom katastru označen posebnim brojem (tzv. Jedno zemljišnoknjižno tijelo može biti u vlasništvu samo jedne osobe.prigovori koji negiraju. Glavna knjiga obuhvata zemljišta jedne katastarske općine. Zemljišnoknjižno tijelo je čestica ili skup čestica koje se nalaze u jednoj katastarskoj općini i imaju u prometu isti pravni položaj (status). prednost ima posjednik kod koga se stvar nalazi. a ne pojedine čestice koje ga čine. Zemljišnoknjižni uložak je dio glavne knjige koji se odnosi na jedno zemljišnoknjižno tijelo. Tuženi se brani prigovorima i to: . Objekat pravnog odnosa je zemljišnoknjižno tijelo u cjelini. Zemljišna knjiga sastoji se od: a) Glavne knjige. zatim da se stvar nalazi u posjedu tuženog. zemljišne knjige osiguravaju i zakonom predviĎeni način sticanja stvarnih prava na nekretninama. parnicu dobiva onaj ko ima jaču pravnu osnovu.tužitelj je bio.prigovor prava vlasništva (tuženi dokazuje da je vlasnik stvari). Dokazati istinitost posjeda znači dokazati da je posjed stečen na pravilan način. Dakle. dakle prigovori koje tuženi može staviti i u reivindikaciji. Ako vlasnik želi otuĎiti samo jednu česticu (npr. ukidaju ili zaustavljaju tužbeni zahtjev.katastarski broj). te drugi pravni odnosi u vezi sa nekretninama. a tuženi je sada). Sastoji se od zemljišnoknjižnih (ZK) uložaka. .BH-PRAVNICI. Tužbom se može poslužiti i vlasnik stvari koji neće ili ne može dokazati vlasništvo prethodnika. Pravna osnova (titulus ili pravni posao) mora biti objektivno valjana.BH-PRAVNICI. Novi vlasnik će izvršiti pripisivanje te čestice u svoj ZK 21 WWW. publicijanskom tužbom se štiti jače pravo na posjed. onda su suvlasnici. Tužitelj ne mora dokazivati savjesnost posjeda. Tuţbeni zahtjev ili petit glasi da je tuženi dužan predati stvar tužitelju. U nju se upisuju nekretnine i stvarna prava na njima.jednu livadu) koja se nalazi u sastavu jednog ZK tijela. stvarna prava na tim nekretninama. Ako su pravne osnove iste jačine.WWW. c) Zbirke katastarskih planova. mora izvršiti otpis te čestice iz svog ZK uloška. Dokazati zakonitost posjeda znači dokazati pravnu osnovu sticanja.

Zabiljeţba je upis kojim se u svrhu publiciteta evidentiraju oni osobni odnosi vlasnika koji su pravno relevantni za raspolaganje knjižnim pravom. Zbirka isprava sadrži originale ili ovjerene prepise svih isprava na osnovu kojih je izvršen upis u glavnu knjigu. Tek tada se može pozvati na povjerenje u zemljišne knjige. a u popisnom listu se kod odgovarajuće čestice upućuje na upis u vlasničkom listu. Materijalna strana se sastoji u tome što se zemljišne knjige uzimaju kao vjerodostojne u pogledu istinitosti i potpunosti svog sadržaja. Zbirka katastarskih mapa je zbirka katastarskih planova. kulturom i površinom. nazadkup (?).poslovna nesposobnost. Pomoćne knjige su različiti registri koji služe za lakšu orijentaciju u glavnoj knjizi (npr.WWW. 1 Ne znam ovo prevesti na Bosanski jezik. prekup. Služi za orijentaciju o položaju i obliku zemljišta. prenose. Na povjerenje u zemljišne knjige može se pozvati samo onaj ko nije znao. Ovdje se upisuju stvarna prava kojima je zemljište opterećeno. U popisni list se upisuju sve čestice koje čine jedno ZK tijelo i to sa rednim brojem.služnost. Opravdana predbilježba ima značenje uknjižbe. Isprave su poredane hronološki. založno pravo). ako ih propisi predviĎaju mogu odnositi i na prisilnu upravu. NAĈELA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA Načelo javnosti ima formalnu i materijalnu stranu. U vlasnički list upisuje se ime vlasnika i eventualna ograničenja vlasnika u raspolaganju njegovim ZK pravima (npr. Načelo povjerenja je nužna posljedica materijalne strane načela javnosti. npr. prenosa. te pravna osnova sticanja prava vlasništva. MeĎutim. vlasnički list ili vlastovnica. ukoliko je čestica u istoj katastarskoj općini kao ZK tijelo novog vlasnika. List C. poslovna nesposobnost). U suprotnom. ZK uložak se sastoji od 3 lista: List A. katastarskim brojem. nazivom čestice.registar vlasnika. predbilježba je uvjetan upis. imenom predjela u kome leži.služnost puta). novi vlasnik mora osnovati novi ZK uložak za tu česticu.BH-PRAVNICI. Predbilježba se mora opravdati. te stvarnopravna ograničenja vlasništva (npr. popisni list ili posjedovnica. Zabilježbe se. ograničavaju i prestaju pod uslovom naknadnog opravdanja. ograničenja i prestanka knjižnih prava koji ne zavise ni od kakvog daljeg postupka. zakup. Predbiljeţba je upis kojim se knjižna prava stiču. U popisni list trebalo bi upisati i stvarna prava u korist nekretnine (npr. predbilježba i zabilježba 1 .BH-PRAVNICI. a nije ni morao znati da se vanknjižno stanje ne slaže sa knjižnim. Sticatelj mora poznavati stanje u zemljišnim knjigama i poznavati faktičko posjedovno stanje. Prema tome. prvenstveni red itd. a opravdava se zabilježbom.COM uložak. 22 WWW. Vodi se posebno za svaku glavnu knjigu. teretni list ili teretovnica. List B. Formalna strana znači da je uvid u zemljišnu knjigu svakome dozvoljen. u praksi se to upisuje u vlasnički list. Osim stvarnih prava. VRSTE UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU Razlikuju se 3 vrste upisa: uknjižba. registar zemljišta itd).COM . Uknjiţba je svaki bezuvjetan i definitivan upis sticanja. predmet upisa mogu biti i 4 gore navedena obvezna prava. u glavnu knjigu će se upisati samo pravna osnova i pozvat će se na samu ispravu. (npr. Ako se sadržaj isprave ne može ukratko unijeti u glavnu knjigu. zatim 4 obvezna prava : najam.zabrana otuĎenja).

5. poput stvarnih prava. Upis ima konstitutivno značenje. 6.BH-PRAVNICI. služnosti su nedjeljiva prava. Osim uzusfruktusa. a postoje i slučajevi vanknjižnog sticanja prava vlasništva i služnosti. teretima i dr). XIII – STVARNA PRAVA NA TUĐOJ STVARI A. a koji se brišu. 7. a taj red prema vremenu kad je zahtjev za upis stigao u sud. SLUŽNOSTI (SERVITUTES) POJAM I ZAJEDNIĈKA NAĈELA Sluţnosti su stvarna prava na tuĎoj stvari na osnovu kojih se ovlašteniku dozvoljava odreĎeno korištenje tuĎom stvari. Služnosti su same za sebe neprenosive. Načelo konsenzusa nalaže da se upisi u zemljišne knjige mogu izvršiti samo na osnovu saglasnosti osobe čije pravo se prenosi. Načelo prioriteta (prvenstva). prema kojima se upis može izvršiti po službenoj dužnosti ili na osnovu jednostranog zahtjeva (predbilje žba i zabilježba). Služnosti su jedinstven pravni institut. osobi vlasnika. Načelo potpunosti zahtijeva da zemljišne knjige sadrže sve pravno relevantne činjenice za promet nekretnina (podaci o vrsti i veličini nekretnine. Po ovom načelu. te se ovo načelo naziva i načelom konstitutivnosti upisa. Postoje izuzeci od načela konsenzusa. Služnosti se moraju pažljivo izvršavati. Služnosti su stvarna prava.COM . a istovremeno zadržati svoj sadržaj i svrhu. Pod prelaganjem služnosti podrazumijeva se njeno premještanje na onaj dio služnog dobra gdje će biti manje opterećujuća za vlasnika služnog dobra. Pravni učinak upisa proizvešće najranije pristigli zahtjev – prior tempore quotior iure (raniji u vremenu. Jednom upisana.WWW. U tu svrhu služi i institut prelaganja sluţnosti. jači u pravu). Načelo legaliteta podrazumijeva da sud po službenoj dužnosti mora ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za upis u zemljišne knjige. Izuzetak je tzv. 23 WWW. Načelo preglednosti je zahtjev da se zemljišne knjige vode na način da svako može brzo i lahko doći do podataka o upisanim nekretninama i stvarnim pravima. stranke će sporazumno ili sudski riješiti koji upisi ostaju. posebno klauzulom intabulandi.COM Načelo stvarnosti znači da su objekat upisa u zemljišne knjige nekretnine i stvarna prava na nekretninama. Načelo upisa podrazumijeva da se stvarna prava na nekretninama stiču isključivo upisom u zemljišne knjige. Ne mogu postojati služnosti na činjenje. što znači da se služno dobro što manje opterećuje. 8. Načelo specijalnosti (načelo odreĎenosti) podrazumijeva da svaki upis u zemljišnoj knjizi čini samostalnu i odreĎenu pravnu cjelinu. ukida ili ograničava i osobe koja stiče ZK pravo. Podnesci koji stignu istovremeno se upisuju u zemljišnu knjigu sa naznakom da imaju isti red prvenstva. 4. Prenose se samo zajedno sa dobrom za koje su vezane. 3. U zemljišne knjige iznimno mogu biti upisana i neka obavezna prava. Služnosti moraju biti korisne (utilis). pravni učinak upisa ravna se prema njegovom prioritetnom redu. Izuzetak od ovog načela su nekretnine koje nisu upisane u zemljišne knjige. Služnost ne može postojati na služnost. što znači da moraju zadovoljavati neku potrebu. ta obavezna prava djeluju erga omnes. Zajednička načela služnosti su: 1. te za njih važe osnovne karakteristike stvarnih prava.vlasnička služnost. Služnosti su stvarna prava na tuĎoj stvari. Ako se sadržajno isključuju. već opterećena strana mora samo trpjeti ovlaštenikovu radnju (pati) ili propuštati vlastitu radnju (non facere). a sticatelj svoj pristanak iskazuje i molbom za upis. 2. Saglasnost stranaka iskazuje se pravnim poslom.BH-PRAVNICI.

COM 24 WWW.COM .BH-PRAVNICI.WWW.BH-PRAVNICI.

BH-PRAVNICI. mada to mogu biti i pozitivne (npr. stvarna služnost ostaje u korist svih njegovih dijelova. Prestanak objektivne koristi predstavlja opravdan razlog za ukidanje stvarne služnosti.pravo postaviti dijelove svoje zgrade u tuĎem zračnom prostoru – balkone. zraka ili vidika (servitus fenestrae). Pozitivne i negativne sluţnosti. (servitus proiciendi). . služnost puta). služnost progona stoke (actus) i služnost ceste (via). Kod negativnih služnosti titular ima pravo zahtijevati od vlasnika služnog dobra da se suzdrži od obavljanja odreĎenih radnji na svom dobru koje bi kao vlasnik imao pravo obavljati. Neki ustaljeni oblici poznati su još od rimskog prava: . . Razlika je u tome da li vlasnik gospodujućeg dobra ima pravo na odreĎena činjenja ili ima pravo zahtijevati nečinjenje od vlasnika služnog dobra.BH-PRAVNICI. Povremene su služnosti čiji se sadržaj sastoji u ponavljanim radnjama njihovog ovlaštenika (npr. Stvarne služnosti su nedjeljiva prava. Terete cijelo služno dobro i vezane su sa cijelim gospodujućim dobrom. Vrste stvarnih sluţnosti Poljske sluţnosti su one kod kojih je gospodujuće dobro namijenjeno poljoprivrednom iskorištavanju.pravo otvoriti prozor u tuĎem zidu zbog svjetla.sluţnost vode. Stvarne služnosti su stvarna prava. postoje bez obzira na promjene vlasnika nekretnina. U slučaju podjele gospodujućeg dobra.COM . Neovisno o načinu izvršavanja. .WWW. Objektom stvarnih služnosti mogu biti isključivo nekretnine. nastrešnice i sl. Mogu biti pozitivne i negativne. Dobra povezana služnošću ne moraju biti susjedna.sluţnost puta. . stvarna služnost ostaje samo na dijelovima na kojima je vršena.pravo umetnuti gredu svoje zgrade u tuĎi zid (servitus tigni imitendi). Pozitivne služnosti su one čiji titular ima ovlaštenje koristiti služno dobro na odreĎeni način. .sluţnost paše (servitus pasciendi). Trajne su u pravilu negativne služnosti.pravo provoditi dim kroz susjedov dimnjak (servitus fumi) itd. Trajne i povremene sluţnosti. koja ovlašćuje na napasanje stoke na tuĎem zemljištu Kućne ili gradske su služnosti kod kojih su gospodujuća dobra zgrade ili zemljište oko njih.pravo ugradnje grede u tuĎi zid). U slučaju podjele služnog dobra. koja se javlja kao služnost staze (iter). služnosti takoĎer mogu biti privremene i sezonske. 25 WWW.COM STVARNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES REALES) Pojam i karakteristike Stvarna sluţnost je pravo vlasnika jedne nekretnine (gospodujuće dobro – praedium dominans) da za potrebe te nekretnine obavlja odreĎene radnje na nekretnini drugog vlasnika (služno dobro – praedium serviens) ili da zahtijeva od vlasnika služnog dobra da se suzdržava od obavljanja odreĎenih radnji koje bi inače iao pravo obavljati na svojoj nekretnini. ali vlasnik služnog dobra može zahtijevati da prestane služnost u pogledu onih dijelova čijim potrebama više ne služi. .pravo zabraniti susjedu podizanje njegove zgrade naviše (servitus altius non tollendi).pravo nasloniti teret svoje zgrade na tuĎu zgradu (servitus oneris ferendi). Primjeri negativnih služnosti: . najčešće obuhvata služnost crpljenja vode iz tuĎeg bunara ili izvora (aquae haustus). . služnost napajanja stoke (servitus pecoris ad aquam ad pulsus) i služnost vodovoda (aquaeductus). Svrha im je bolje ekonomsko iskorištavanje gospodujućeg dobra.pravo zabraniti susjedu gradnju kojom bi se ovlašteniku oduzelo svjetlo ili vidik (servitus ne luminibus officiatur). Tipični primjeri pozitivnih gradskih služnosti su: .

odlukom državnog organa i dosjelošću. I ovdje je pretpostavka sticanja prava upis u javnu knjigu (zemljišna knjiga). kada ti dijelovi nakon smrti ostavitelja postaju zasebne nekretnine. Vrste osobnih sluţnosti U našem pravu to su pravo plodouživanja (ususfructus).COM . Dužan je stvar vratiti vlasniku kad istekne rok plodouživanja. Ovlaštenik zadržava pravo služnosti uprkos promjeni u osobi vlasnika stvari. Prestankom uzufrukta “viseći” plodovi (fructus pendentes) pripadaju vlasniku. te npr. Eventualni ostatak preko potreba porodice uzuara. te objekat uzufrukta mogu biti samo nepotrošne stvari. kod kojeg kvaziuzufruktuar stiče pravo vlasništva na stvarima. Pravni posao može biti ugovor ili oporuka. ovisno od toga da li izvršenje prava pripada samo ovlašteniku i njegovoj porodici. Oporukom vlasnik dobra može zasnovati služnost na štetu jednog dijela nekretnine. a u korist drugog. jer je uzuarovo pravo korištenja ograničeno na njegove osobne potrebe i potrebe njegove porodice. Ni usus ni njegovo izvršenje ne mogu se prenijeti na druge osobe. pravo stanovanja se ne gasi ako je upisano u zemljišnoj knjizi prije prava vjerovnika ili ako je tako ugovoreno izmeĎu habitanta i kupca. Uzufruktuar po prestanku prava vraća stvar vlasniku u stanju u kakvom je bila u trenutku prijema. Prodajom objekta habitacije. Habitacija je zasebna služnost samo po svom objektu.BH-PRAVNICI. Uzufruktuar vlasništvo plodova stiče separacijom. Habitant uživa posjedovnu zaštitu kao neposredni posjednik. pripada vlasniku stvari. Kod osobnih služnosti pasivna strana je svakodobni vlasnik stvari. već je odreĎena osobno.WWW. bez obzira da li je u položaju uzuara ili uzufruktuara. u vezi potrošnih stvari može se zasnovati tzv.nepravi uzufrukt (quasi ususfructus). a pravni režim habitacije može biti ustanovljen kao kod uzusa ili uzufrukta. 26 WWW. a nakon isteka roka dužan je njihovu vrijednost vratiti u novcu. Zbog toga bi ugovor morao biti u pisanom obliku. MeĎutim. ako odbije mora se odreći uzusa. oni mu se nadoknaĎuju kao poslovoĎi bez naloga (negotiorum gestor) u trenutku prestanka uzufrukta. TakoĎer su i nenasljediva prava. ali se za vrijeme trajanja njegovo izvršenje može prenijeti. a aktivna nije odreĎena s obzirom na vlasništvo. ali se kod nekih služnosti izvršavanje njihovog sadržaja može prenijeti na drugu osobu. ali iznimno i pokretne stvari. STICANJE PRAVA SLUŽNOSTI Pravo stvarne sluţnosti može se steći pravnim poslom.COM OSOBNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES PERSONALES) Osobne sluţnosti su stvarna prava na tuĎoj stvari na osnovu kojih ovlašteniku pripada korištenje ili upotreba tuĎe stvari. pravo upotrebe (usus) i pravo stanovanja (habitatio). Uzufruktuar ne odgovara za smanjenje njene vrijednosti nastalo redovnom upotrebom. Ostatak troškova snosi uzuar. ali samo do visine koristi koju ima od stvari. Plodouživatelj snosi redovne troškove i porez. Pravo plodouţivanja (ususfructus) je stvarno pravo na tuĎoj stvari koje ovlašteniku daje osobno pravo da upotrebljava tuĎu stvar i crpi njene plodove ne mijenjajući ekonomsku namjenu i suštinu stvari. Pravo upotrebe (usus) je osobna služnost sa ovlaštenjem korištenja tuĎe stvari za osobne potrebe uzuara i njegove porodice. U načelu su osobne služnosti djeljiva prava. Objekti osobnih služnosti mogu biti nekretnine. Osobne služnosti su neprenosiva prava. ali je vlasnik dužan uzufruktuaru ili njegovim nasljednicima nadoknaditi troškove uložene u proizvodnju plodova (obradu zemlje). potreban je i upis u javnu knjigu kao modus sticanja. Vlasnik snosi sve redovne i vanredne terete i troškove u vezi stvari. Pravo kod uzufrukta je neprenosivo i nenasljedivo. Pravo stanovanja (habitatio) je osobna služnost sa ovlaštenjem služiti se tuĎom zgradom ili njenim dijelom za stanovanje.svaki suvlasnik može osnovati služnost na svom idealnom dijelu. Ako je uložio korisne i luksuzne troškove. ili ga ovlaštenik može prenijeti na druge (dati stan u najam). Ovo pravilo važi za sve osobne služnosti. Uz ugovor kao titulus. Razlika izmeĎu uzusa i uzufrukta je isključivo kvantitativna.BH-PRAVNICI. ne mijenjajući suštinu stvari.

Tužbom na utvrĎenje vlasnik gospodujućeg dobra zahtijeva da se prema vlasniku služnog dobra utvrdi postojanje prava služnosti. jer se ne može ni posjedovati. Zaštita pomenutih posjeda ostvaruje se putem posjedovne tužbe. Sjedinjenjem (confusio. 6. Pomoću založnog prava se iz čitave dužnikove imovine izdvajaju odreĎeni objekti iz čije vrijednosti se vjerovnik može namiriti. Posjed prava služnosti mora biti istinit. U takvom slučaju vlasnik služnog dobra ima pravo na odgovarajuću naknadu. ZALOŽNO PRAVO POJAM I FUNKCIJA ZALOŽNOG PRAVA Zaloţno pravo je stvarno pravo na tuĎem objektu kojim vjerovnik u pravnom odnosu dobiva ovlaštenje da se namiri iz vrijednosti založenog objekta ako mu dužnik ne ispuni preuzetu obavezu. za prestanak prava služnosti potrebno je izvršiti upis brisanja u zemljišnu knjigu. Podiže se u slučaju osporavanja ili dovoĎenja u sumnju prava služnost od strane vlasnika služnog dobra.WWW. ako postane nepotrebna ili prestane razlog zasnivanja. što je u stvari služnost puta. Nevršenjem (non usu) za vrijeme od 20 godina. Propašću služnog ili gospodujućeg dobra. Pravo osobne sluţnosti u pravilu se stiče na osnovu pravnog posla.BH-PRAVNICI. Istekom vremena. koji je za nekretnine upis u zemljišne knjige. 5. PRESTANAK PRAVA SLUŽNOSTI 1. B. Ukidanjem odlukom državnog organa. Actio confessoria je tužba koju ovlaštenik prava služnosti podiže protiv osobe koja ga neosnovano sprečava ili ometa u izvršavanju prava služnosti. odnosno 3 godine ukoliko se vlasnik služnog dobra protivi njenom vršenju. tužbe na utvrĎenje i actio confessoria. ZAŠTITA PRAVA SLUŽNOSTI Ovisno o vrsti povrede. Primjer je otvaranje nužnih prolaza. Pasivno legitimiran je vlasnik služnog dobra. actio confessoria je slična vlasnikovoj tužbi actio negatoria. Ovlaštenik stvarne služnosti je posjednik prava stvarne služnosti. Odluku u pravilu donosi sud ili drugi ovlašteni državni organ. Osnovna svrha založnog prava je eliminisanje dvostruke nesigurnosti vjerovnika u pogledu namirenja potraživanja.COM . 3.COM Odlukom državnog organa pravo stvarne služnosti stiče se u slučajevima predviĎenim zakonom. a sud je ustanovljava na zahtjev zainteresirane strane uz pretpostavke da do nekretnina nema dovoljne putne veze i ako je korist koju prolaz donosi veća od štete koja se njime čini. Sporazumom izmeĎu vlasnika služnog i gospodujućeg dobra. consolidatio) vlasnika služnog i gospodujućeg dobra u istoj osobi. ako je ustanovljena na odreĎeno vrijeme. U svim slučajevima gdje je pravo služnosti upisano u zemljišnu knjigu. zaštita se ostvaruje putem posjedovne tužbe. a ovlaštenik osobne služnosti posjednik stvari koja predstavlja služno dobro. Naknadu utvrĎuje nadležni organ po zahtjevu vlasnika služnog dobra. Uz pravni posao kao titulus potreban je i modus. Nesigurnost je u pogledu moguće promjene obima dužnikove imovine i u vezi ranijeg namirenja drugih vjerovnika. koji može biti ugovor ili oporuka. a na teret vlasnika gospodujućeg dobra. Dosjelošću se stvarna služnost stiče faktičkim ostvarivanjem za vrijeme od 20 godina. 4. Time je vjerovnik osiguran od eventualne 27 WWW. 7. a za pokretne stvari predaja služnog dobra. 2. Tužitelj mora dokazati postojanje svog prava služnosti i faktički čin ometanja od strane tuženog. ali i svaka treća osoba koja sprečava ili ometa izvršenje prava služnosti. Osobna služnost ne može se steći dosjelošću. Po vrsti povrede za koju se podiže.BH-PRAVNICI. Odricanjem – jednostranom izjavom ovlaštenika služnosti.

generalna hipoteka nije dozvoljena. U suprotnom je to pignus. u slučaju podjele stvari. Načelo nedjeljivosti – Potraživanje se osigurava cjelokupno i to cjelinom zaloga. Objekti založnog prava moraju biti takvi da vjerovnik iz njih može naplatiti svoje potraživanje. Izuzeci ovog načela su: 1. ako ima založno pravo na odreĎenom objektu. trajanje i prestanak založnog prava zavise od postojanja potraživanja čije ispunjenje se osigurava. OSNOVNI OBLICI ZALOŽNOG PRAVA Razlikuju se 2 osnovna oblika: pignus i hipoteka.COM . Načelo specijalnosti – založno pravo se stiče na samo odreĎenom objektu iz imovine zalogodavca i samo za odreĎeno potraživanje vjerovnika. To znači da u slučaju djelomičnog podmirenja duga založno pravo ostaje u nesmanjenom obimu sve do potpunog izmirenja potraživanja. Ako je pravo upisano u zemljišnim knjigama radi se o hipoteci. U te razloge spadaju osiguranje minimuma egzistencije dužnika i zaštita odreĎenih javnih i društvenih interesa. 2. OBJEKTI ZALOŽNOG PRAVA Objekti založnog prava mogu biti stvari (pokretne i nepokretne) i prava. Objektom založnog prava mogu biti stvari u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu. Slučaj kad prestanak potraživanja ne izaziva automatski i prestanak založnog prava. strane koja je vlasnik zaloga. Pored toga. Tzv. govorimo o kauciji. dakle stvari u prometu ili pravo koje ima novčanu vrijednost. oblik može biti pignus ili hipoteka. Isto važi i za založnog dužnika. Primjer je zastara potraživanja. npr. založno pravo nastavlja postojati na svim dijelovima stvari. a hipoteka založno pravo na nekretninama (izuzetno važi i za brodove i avione). odnosno kauciona ili kreditna hipoteka). kod hipoteke ne). Po nekim pravnim sistemima.BH-PRAVNICI. tj. NAĈELA ZALOŽNOG PRAVA Načelo akcesornosti – nastanak. a dužnik nema pravo na povrat stvari ili njenog dijela. gdje založno pravo ostaje i nakon zastare. Ako se u zalog daju gotov novac ili vrijednosni papiri. red namirenja vjerovnika ravna se prema trenutku osnivanja založnog prava. a ne samom isplatom potraživanja. Načelo oficijalnosti – založno pravo se ostvaruje isključivo putem suda. a založiti se može i suvlasnički dio. STICANJE ZALOŽNOG PRAVA 28 WWW.kod davanja zaloga za buduće i uvjetne obaveze (kaucioni ili kreditni zalog.WWW. Ako je objekat založnog prava neko pravo (potraživanje). Založno pravo može nastati i prije nastanka potraživanja koje se njime osigurava.COM fluktuacije dužnikove imovine. razlika izmeĎu pignusa i hipoteke ispoljava se u tome da li vjerovnik ima detenciju zaloga ili ne (kod pignusa ima. TakoĎer je bitno napomenuti da hipoteka prestaje tek njenim brisanjem u zemljišnoj knjizi. Založni vjerovnik će se namiriti iz založenog objekta. Založni vjerovnik je istovremeno vjerovnik u obaveznopravnom odnosu za koji je založno pravo vezano. Pignus ili ručni zalog je po našem pravu založno pravo na pokretnim stvarima. a ne prema trenutku traženja izvršenja ili osnivanja same obaveze. S druge strane. Neke stvari i prava su iz posebnih razloga propisom izuzeti od zalaganja.BH-PRAVNICI. ako treba i sudskom prodajom zaloga. SUBJEKTI U ZALOŽNOPRAVNOM ODNOSU Subjekti založnopravnog odnosa su založni vjerovnik i založni dužnik.

Sticanje zaloţnog prava na pokretnim stvarima. Zaloţno pravo na nekretninama – hipoteka Objekat hipoteke je čitavo zemljišnoknjižno tijelo jednog vlasnika. vjerovnik može zahtijevati prisilnu naplatu potraživanja i prije dospjelosti. Uz osnovu (titulus) za sticanje založnog prava potreban je i modus. U našem pravu postoje 3 tipična slučaja zakonskog založnog prava: 1. Ista nekretnina može biti založena nekolicini vjerovnika. Prisilno založno pravo na nekretnini stiče se na osnovu sudske odluke (sudska hipoteka). Ugovor je konsenzualan. Zakonsko založno pravo vlasnika poljoprivrednog zemljišta na životinjama (i drugim stvarima) kojima je počinjena poljska šteta. Najmodavac ima pravo perkluzije. a on treba izmeĎu ostalog sadržavati osnovu iz koje potiče hipotekom osigurano potraživanje i njegovu visinu izraženu u novcu. Predajom stvari vjerovnik postaje neposredni. otpremnici. a da time ne čini ometanje posjeda. Zakonsko založno pravo koje imaju komisionari. Osniva se upisom u sudski pljenidbeni zapisnik u izvršnom postupku. Ako jedno ZK tijelo nije dovoljno za podmirenje potraživanja. a za koje propis veže postanak založnog prava.COM . može se založiti više ZK tijela jednog vlasnika. Redoslijed meĎu njima se ravna po redu prvenstva koji se računa prema trenutku zatraženog upisa u zemljišne knjige. da samovoljno spriječi iznošenje stvari iz unajmljenog objekta. Hipoteka se može na drugog prenijeti samo zajedno sa potraživanjem koje je tom hipotekom osigurano. s tim da nužno založno pravo može biti prisilno i zakonsko. Osniva se u trenutku unošenja stvari u unajmljeni objekat. Zakonsko zaloţno pravo osnova se u trenutku kad se dogode odreĎene činjenice koje nisu ni ugovor ni sudska odluka. Kad odluka suda postane izvršna. Zakonska hipoteka stiče se u trenutku ispunjenja zakonskih pretpostavki. Za osnivanje je potrebna pravna osnova (ugovor. Dobrovoljno zaloţno pravo na pokretninama se stiče predajom stvari u posjed vjerovnika. 29 WWW. a ako on to ne učini. 3. Ugovor o hipoteci zaključuje se u pisanom obliku. Zavisno od navedenih osnova. Hipotekarni dužnik ne smije smanjivati vrijednost založene nekretnine. a prestaje u trenutku iznošenja. Založno pravo najmodavca na stvarima najmoprimca. a radi osiguranja svojih potraživanja. založno pravo se stiče upisom u zemljišne knjige. Vjerovnik može tražiti da sud naloži dužniku da se suzdrži od takvih radnji. prevoznici i dr. 2. a dužnik posredni posjednik. Oba uživaju posjedovnu zaštitu. Najčešća osnova za hipoteku je pravni posao.WWW. Takav slučaj naziva se simultana ili zajednička hipoteka. javna skladišta. Nuţno zaloţno pravo najčešće se pojavljuje kao prisilno sudsko založno pravo. sudska odluka ili zakon).COM Založno pravo stiče se na osnovu pravnog posla.BH-PRAVNICI. Upis u javnu knjigu nije potreban. sudske odluke i zakona. na stvarima koje su objekti ugovora. sa izuzetkom zakonske hipoteke kod koje upis nije potreban.BH-PRAVNICI. Osnova sticanja je ugovor o zalogu. a može biti zaključen i usmeno. Samo založno pravo stiče se upisom u zemljišne knjige. tj. Sticanje zaloţnog prava na pravima Dobrovoljno se založno pravo na pravima stiče ugovornim prenosom potraživanja (ili nekog drugog prava) na založnog vjerovnika. razlikuje se dobrovoljno i nužno založno pravo. To je cesija ili ustup potraživanja.

COM Prisilno založno pravo na pravu se osniva zabranom dužnikovom dužniku da izvrši plaćanje svom dosadašnjem vjerovniku.BH-PRAVNICI. Sama naplata založenog potraživanja vrši se nužnom cesijom. sud zabranjuje založnom dužniku raspolaganje tim potraživanjem.BH-PRAVNICI. 30 WWW.WWW. Istovremeno.COM .

kojom hipotekarni vjerovnik ugovara da u slučaju neisplate duga svoje potraživanje namiri ubiranjem plodova ili iskorištavanjem nekretnine na drugi način. založni vjerovnik namiruje se prije ostalih vjerovnika. Antihreza je kod pokretnih stvari moguća ako založena stvar daje plodove. Ovo pravilo ima nekoliko izuzetaka: 1. ništava je antihreza (pactum antichericum). Ovakva klauzula iznimno je dopuštena ako je u zalog data stvar čija cijena je propisana. Pasivno je legitimiran vlasnik založene stvari. vjerovnik i dužnik se mogu sporazumjeti da vjerovnik stvar proda po toj cijeni. Tužbeni zahtjev usmjeren je na namirenje vjerovnikovog potraživanja prodajom zaloga. Kad je cijena propisana. Zastari podliježu meĎusobna potraživanja zalogodavca i zalogoprimca za naknadu štete zbog pogoršanja stvari. Prestankom potraživanja. bez obzira da li je on istovremeno i založni dužnik. U ovom slučaju založno pravo trebalo bi preći na svotu novca koju vlasnik ostvavri na ime osiguranja ili naknade štete za propalu stvar. Sjedinjenjem (confusio) vlasnika založene stvari i založnog vjerovnika u istoj osobi.BH-PRAVNICI. Kod zaloga nekretnina. Vjerovnik ih može u tom slučaju zadržati. Obe tužbe su nezastarive. ZAŠTITA ZALOŽNOG PRAVA Za zaštitu prava namiranje iz vrijednosti založenog objekta. Rok zastare je 1 godina od dana kad je založena stvar vraćena.COM NEDOZVOLJENE KLAUZULE U ZALOŽNOM PRAVU Ako je založnom pravu osnovna svrha namiranje potraživanja prodajom zaloga. Ono što eventualno preostane nakon namirenja.COM .WWW. 3. Kod hipoteke je to hipotekarna tužba (actio hypotecaria). 4. 2. 2. Kad je ista stvar založena nekolicini v jerovnika. ako nije istovremeno i osobni dužnik. ne može tražiti da se vjerovnik najprije namiri od osobnog dužnika. ili je zadrži za sebe. 31 WWW. Kod pokretne stvari. Sud može odlučiti da vjerovnik sam proda stvar po cijeni koju utvrde eksperti ili stvar zadrži za sebe u slučaju da bi troškovi javne prodaje bili nesrazmjerno veliki u odnosu na vrijednost stvari. PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA Založno pravo može prestati: 1. Iz postignute cijene. Kod pignusa je ništava i odredba ugovora kojom se založnom vjerovniku daje pravo da u slučaju neisplate duga može po unaprijed odreĎenoj cijeni prodati ili za sebe zadržati založenu stvar. Propašću zaloga. Kod ugovora u privredi. založno pravo prestaje izjavom o odricanju ili povratom založene stvari zalogodavcu.BH-PRAVNICI. koja je slična reivindikaciji a može se upotrijebiti samo kod pignusa. Odricanjem. 3. putem tužbe vindicatio pignoris. Za prestanak hipoteke potrebna je pisana izjava hipotekarnog vjerovnika data kod nadležnog državnog organa (u pravilu suda koji vodi javnu knjigu gdje je upisana hipoteka). nedozvoljena je klauzula kojom se vjerovniku zabranjuje prodaja zaloga ili kojim se vjerovniku prepušta vlasništvo zaloga ako njegovo potraživanje ne bude isplaćeno po dospjelosti. Založni vjerovnik može tražiti predaju zaloga i od svake treće osobe. redoslijed naplate odreĎuje se prema datumu nastanka založnih prava. OSTVARIVANJE ZALOŽNOG PRAVA Pravilo je da založni vjerovnik ostvaruje založno pravo sudskom prodajom založene stvari. vraća založnom dužniku. odnosno troškova zbog poboljšanja stvari. s tim što se iznos čistog prihoda odbija od vjerovnikovog potraživanja. Vlasnik zaloga. vjerovnik je ovlašten sam prodati stvar nakon isteka roka od 8 dana od upozorenja dužniku. založni vjerovnik na raspolaganju ima založnu tužbu (actio pigneraticia) kod pignusa. a nije ugovoreno kome će oni pripasti nakon odvajanja.

Javnopravni i privatnopravni stvarni tereti. Ugovor kojim se osniva pravo stvarnog tereta može biti samostalan. a privatnopravni oni čija je osnova pravni posao. Objekat sticanja su nekretnine. ili kao posebna klauzula ugovora o otuĎenju nekretnina. Činjenje kao sadržaj činidbe može biti npr. 6. Pravo stvarnog tereta nije prenosivo samo za sebe. STICANJE Sticatelji mogu biti fizičke i pravne osobe. Pravni posao kao titulus sticanja može biti ugovor i testament. Nač elno su moguće 3 osnove sticanja: pravni posao. već samo zajedno sa opterećenim dobrom. Dovoljno je da je odrediva (npr. A. 32 WWW. Pozitivan karakter i periodičnost činidbe. Novčano davanje (renta) daje se periodično ili povremeno. Za dospjele činidbe vlasnik opterećene nekretnine odgovara i osobno. OBLICI Personalni i predijalni stvarni tereti.cjelokupnom svojom imovinom.BH-PRAVNICI. Stvarnopravna podrazumijeva odgovornost opterećenom nekretninom. Naturalno davanje može biti odreĎeno alikvotno (npr. Založno pravo ponovo nastaje kad vjerovnik vrati posjed stvari.WWW. Ovaj institut se najčešće skraćeno naziva realni tereti. sudske i (eventualno) zakonske. Takve zaostale činidbe zastarijevaju nakon 3 godine od dospjelosti. Izvršnom prodajom zaloga. Personalni je onaj kod kojeg je osoba ovlaštenika odreĎena ad personam. Javnopravni su oni čija osnova je u propisu javnog prava. sudska odluka i zakon. Činidba davanja može imati oblik novčanog i naturalnog davanja. Kumulativne pretpostavke sticanja su osnova (titulus) i način sticanja (modus). Činidba naturalnog davanja ne mora biti odreĎena. obrada zemlje itd. Gubitkom posjeda založene pokretne stvari. Redovno se radi o fizičkim osobama. 2. dok je kod predijalnog ovlaštenik svakodobni vlasnik odreĎene nekretnine. realni tereti bi se mogli podijeliti na ugovorne. za dospjele a neizvršene činidbe osobno odgovara prethodni.COM .1/3 uroda) ili nominalno (npr.BH-PRAVNICI. SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE Sadržaj činidbe može biti davanje (dare) ili činjenje (facere). Smatra se da njena visina treba biti u konstantnom razmjeru sa vrijednošću nekretnine (clausula rebus sic stantibus). u pravilu periodične činidbe od njenog svakodobnog vlasnika. U slučaju promjene vlasnika. PRAVO STVARNOG TERETA POJAM Pravo stvarnog tereta je stvarno pravo na tuĎoj nekretnini sa ovlaštenjem na odreĎene. tj. pružanje njege odreĎenoj osobi. Kod oporuke se pravo stvarnog tereta ostvaruje kroz legat izdržavanja. Dvostruka stvarnopravna i osobna odgovornost svakodobnog vlasnika opterećene nekretnine za ispunjenje dužnih činidbi.kriterij za količinu davanja mogu biti potrebe izdržavanog lica u granicama primjerenom izdržavanja). a stvarno sadašnji vlasnik.COM 5. 3. Prema osnovi nastanka i sticanja. Karakteristike prava stvarnog tereta su: 1.200 kg krompira godišnje).

Pravo graĎenja se po pravilu stiče derivativnim putem. Pravo graĎenja je stvarno pravo na tuĎoj stvari čiji je sadržaj ovlaštenje da se izgradi i ima u vlasništvu graĎevina na tuĎem zemljištu. Pravo je nasljedivo. Pravo mogu zasnovati samo vlasnici zemljišta.vijeka. u slučaju podjele nekretnina se. PRAVO GRAĐENJA POJAM Korijeni ovog prava su u ustanovi rimskog prava pod nazivom superficies. B. Zakonski se uglavnom svodi na konstitutivne elemente prava graĎenja: pravo izgradnje i držanja u vlasništvu graĎevine na tuĎem zemljištu. a ne prestaje propašću graĎevine jer ovlaštenik može izgraditi novu. SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE Razlikuju se zakonski i ugovorni sadržaj prava graĎenja. Pravo može prestati i prije isteka roka. TakoĎer prestaje i sjedinjenjem (confusio). U zaštiti prava graĎenja mogu se koristiti vlasničke tužbe.COM Odlukom suda realni tereti se ostvaruju tek iznimno. Osobne su usmjerene na prethodnog vlasnika. Obuhvata pitanja koja se odnose na periodičnu naknadu vlasniku zemljišta. ima pravo i na posjedovnu zaštitu. pravo otuĎenja zgrade i prenosa prava korištenja zemljišta. veličinu i način izgradnje graĎevine. na površini ili iznad površine zemljišta (bunari. ZAŠTITA Sticatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe. vlasnik zemljišta postaje vlasnik graĎevine. Stvarnopravne su protiv sadašnjeg vlasnika. Titulus je ugovor izmeĎu graditelja i vlasnika zemljišta. Pravo stvarnog tereta štiti se prejudicijalnim i petitornim tužbama. Modus je upis u zemljišne knjige. uslove i ograničenja. uz pristanak svih stranaka. za činidbe dospjele u vrijeme dok je bio vlasnik stvari. One mogu biti ugovorno i zakonski ograničene. Graditelj kao posjednik graĎevine i zemljišta na kome je izgraĎena. ustanovi pravo izdržavanja u korist jedne osobe. Savremeni pojam prava graĎenja stvoren je tek početkom 20. sa zahtjevom na namirenje dospjelih činidbi iz opterećene nekretnine. Petitorne tužbe mogu biti osobne i stvarnopravne. Npr. Pravo graĎenja redovno prestaje istekom roka na koji je osnovano.COM . obavezu i rok izgradnje. Modus sticanja je upis u zemljišne knjige.BH-PRAVNICI. trajanje prava graĎenja itd. vremenske granice trajanja prava graĎenja itd. PRESTANAK. PRAVO GRAĐENJA U NAŠEM PRAVU 33 WWW. Veći dio sadržaja je ugovorni. U našem pravu stvarni tereti ne nastaju direktno na osnovu zakona. sporazumom izmeĎu graditelja i vlasnika zemljišta. Prejudicijalnom tužbom zahtijeva se utvrĎivanje postojanja prava stvarnog tereta. koji ima konstitutivno značenje. pravo korištenja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade. a petitornim tužbama se zahijeva ostvarenje činidbe koja je sadržaj prava stvarnog tereta. Potrebni su titulus i modus sticanja. uz odreĎenu (relativno nisku) naknadu graditelju. Bitne karakteristike prava graĎenja su prometnost i nasljedivost. Prestankom prava graĎenja. zgrade.WWW.BH-PRAVNICI. STICANJE. Pojam graĎevine obuhvata razne objekte ispod površine. PRESTANAK I ZAŠTITA Na prestanak prava stvarnog tereta primjenjuju se na odgovarajući način pravila o prestanku prava služnosti. žičare itd). vrstu.

nije moguće kreirati voljom stranaka. bez obzira što se po sadržaju i funkciji ne razlikuje od prava graĎenja. 34 WWW. već isključivo zakonom. Takve propise sadržavali su i poslijeratni savezni propisi (propisi SFRJ) u po gledu zemljišta u općenarodnoj imovini. Zakonom o graĎevinskom zemljištu predviĎeno je da općina može graĎanima i graĎanskim pravnim osobama dati na korištenje neizgraĎeno zemljište u društvenom vlasništvu radi izgradnje objekta na kome mogu imati pravo vlasništva.BH-PRAVNICI. U našem pravu moguće je graĎenje na zemljištu na kojem postoji pravo vlasništva.BH-PRAVNICI.COM . Razlog tome je činjenica da pravo graĎenja. kao i ostala stvarna prava.WWW. Takav odnos ostaje na nivou obaveznopravnog odnosa.COM U našem pozitivnom graĎanskom pravu ne postoji institut pod nazivom “pravo graĎenja”. ali na osnovu ugovora. Pomenuto pravo korištenja je po svom sadržaju identično pravu graĎenja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->