PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

STVARNO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
1. POJAM I KARAKTERISTIKE STVARNOG PRAVA Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju odnosi izmeĎu ljudi povodom stvari. Stvarno pravo u subjektivnom smislu su ovlaštenja koja subjektima u stvarnopravnim odnosima u pogledu stvari priznaju norme objektivnog prava. Karakteristike stvarnog prava su: a) Stvarnopravnost. Neposredni objekat stvarnopravnog odnosa je stvar. b) Apsolutnost. Stvarno pravo djeluje protiv svakoga (contra omnes) c) Broj stvarnih prava odreĎen je propisom (numerus clausus=zatvoren broj). To znači da stranke nekom pravu ne mogu odreći stvarnopravni karakter, ukoliko je to pravo propisom odreĎeno kao stvarno pravo. S druge strane, stranke ne mogu svojim sporazumom stvoriti neko novo stvarno pravo, ako ono nije propisima predviĎeno kao takvo. 2. OBLICI STVARNIH PRAVA Stvarna prava mogu se klasificirati na: a) Stvarna prava na vlastitoj stvari (pravo vlasništva) i b) Stvarna prava na tuĎoj stvari ili sektorska prava (pravo služnosti, založno pravo, stvarni tereti i pravo graĎenja).

X – POSJED (POSSESSIO)
1. ODNOS ĈOVJEK – STVAR Ovisno o elementu čovjekove volje, mogu se razlikovati ove grupe odnosa: a) Mehanički odnos – kod ovog odnosa čovjek se faktično nalazi u odnosu prema stvari, ali on tog odnosa uopće nije svjestan (npr.list koji slučajno padne na šešir neke osobe). Budući da u takvim slučajevima nije aktivirana ljudska volja, ovaj odnos za graĎansko pravo nema nikakvog značaja. b) Detencija je faktični odnos izmeĎu čovjeka i stvari, ali je čovjek svjestan tog odnosa. Detencija znači držanje stvari sa voljom da se stvar održi (obično za drugu osobu). c) Posjed je kao i detencija svjestan faktički odnos čovjeka i stvari. Razlikovanje posjeda i detencije zavisi o konstrukciji posjeda. Poznate su 2 konstrukcije posjeda: rimska (subjektivistička) i germanska (objektivistička). Prema rimskoj konstrukciji posjeda, konstitutivni elementi posjeda su corpus possessionis i animus possidendi. Corpus je objektivni element i predstavlja faktičko držanje stvari, a animus je subjektivni element, odnosno volja da se stvar drži za sebe. Razlika u odnosu na detenciju je u elementu volje. Po objektivističkoj ili modernoj konstrukciji, animus nije konstitutivni element posjeda, odnosno dovoljan je samo corpus, Te se posjed definira kao faktička vlast na stvari. To podrazumijeva mogućnost faktičkog raspolaganja sa stvari.

Posjed prvenstveno predstavlja faktički odnos izmeĎu čovjeka i stvari. Taj odnos u pravilu je skup činjenica, tj.činjenično stanje koje duže vremenski traje. MeĎutim, ima faktičkih stanja koja nisu posjed.

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Posjed se od njih razlikuje po tome što pravo štiti upravo faktičko stanje koje se zove posjed. MeĎutim, karakteristično je da se posjed, uprkos zaštiti koju mu daje pravni poredak, time ne pretvara u pravo. Upravo zbog toga, u posjedovnoj parnici ne raspravlja se o pravu na posjed, već o činjenici posljednjeg mirnog posjeda i o činu smetanja. Pitanje prava rješava se u vlasničkoj parnici, gdje se ispituje ko ima pravo na posjed. Dakle, može se zaključiti da je posjed faktičko stanje zaštićeno pravom. 2. SUBJEKTI POSJEDA U načelu, posjed mogu sticati sve fizičke osobe na svim stvarima na kojima mogu ostvariti i održavati faktičku vlast. Za osobe koje nisu u stanju samostalno ostvariti faktičku vlast na stvari (djeca, slaboumni odnosno duševno bolesni) posjed stiču njihovi zakonski zastupnici. 3. OBJEKTI POSJEDA Kao objekti posjeda mogu se pojaviti stvari i prava. Posjedovati se mogu samo stvari na kojima se može steći pravo vlasništva. Što se tiče prava, objektom posjeda mogu biti samo imovinska i prometna prava. Npr. statusna prava se ne mogu posjedovati (bračno pravo, roditeljsko pravo itd). Kada je u pitanju posjed prava, ZOVO kao mogući objekat posjeda navodi samo pravo stvarne služnosti. 4. VRSTE POSJEDA Neposredan i posredan posjed. Neposredan posjed ima svaka osoba koja neposredno vrši faktičku vlast na stvari. Posredan posjed ima osoba koja faktičku vlast na stvari vrši preko druge osobe, kojoj je dala stvar u neposredan posjed po osnovu nekog pravnog posla. Samostalan i nesamostalan (izvedeni) posjed. Samostalan je posjed kada faktičku vlast na stvari vrši njen vlasnik. Naziva se i vlasničkim ili vlastitim posjedom. Nesamostalan je posjed kod koga se faktička vlast vrši na osnovu prava izvedenog iz prava samostalnog posjednika (npr.posjed zakupca, depozita ra, uzusfruktuara itd). Nesamostalan posjed može biti neposredan (kad zakupac sam vrši faktičku vlast) i posredan (kad zakupljenu stvar da u podzakup). Samostalan posjed takoĎer može biti neposredan i posredan. Individualni posjed i suposjed. Posjed je individualan kad samo jedna osoba ima posjed. Kod suposjeda više osoba ima posjed na istoj stvari ili pravu. Suposjednici mogu faktičku vlast vršiti svi zajedno, jedan za ostale ili sukcesivno. S obzirom na objekat posjeda, posjed može biti posjed stvari i posjed prava. Posjed stvari je vršenje faktičke vlasti na stvari. Faktička vlast postoji kada postoji svakodobna realna mogućnost raspolaganja sa stvari. Dakle, ne traži se da se stvar uvijek mora imati neposredno u rukama. Od pravila da posjed stvari ima svaka osoba okja vrši faktičku vlast na stvari postoje 2 izuzetka (po ZOVO): 1. Posjed se ne priznaje osobama koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa ili u domaćinstvu vrše faktičku vlast na stvari za drugu osobu, a dužne su postupati po uputama te druge osobe (npr.kućna pomoćnica, vozač itd). 2. Nasljednik postaje posjednikom u trenutku smrti ostavitelja, bez obzira na to kad je stekao faktičku vlast na stvari. Dakle, nasljednik stiče pravo na posjedovnu zaštitu već u trenutku smrti ostavitelja, mada će po pravilu tek kasnije steći faktičku vlast na naslijeĎenoj stvari. Tabularni posjed ima osoba koja je upisana u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine, a na njoj nema faktičke vlasti. Otuda i naziv tabularni ili zemljišnoknjižni posjed. Tabularni posjed ne uživa posjedovnu zaštitu. Posjed prava. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda, posjed prava imala je svaka osoba koja je faktički izvršavala bitni sadržaj nekog prava i manifestovala volju da ga izvršava za sebe kao svoje pravo.

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

To je samopomoć i ne predstavlja smetanje posjeda. Savjestan ili pošten posjed je ako posjednik ne zna ili ne može znati da stvar koju posjeduje nije njegova. osim valjane pravne osnove potreban je i pravilan način sticanja (npr. precario). Npr. ZOVO priznaje samo posjed prava stvarne služnosti. Ugovor kao pravna osnova naziva se titulus (naslov) sticanja. Zakonit je posjed koji se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. u ovakvom slučaju posjednik je bez obzira na valjanu pravnu osnovu ipak nezakonit. pa ni sticatelj ne može postati vlasnik već samo zakonit posjednik. istinit i neistinit te savjestan (pošten) i nesavjestan (nepošten) posjed. Savjestan (pošten) i nesavjestan (nepošten) posjed. Posjed je stečen silom na indirektan način u slučaju ako je posjednik došao u posjed faktičkim jednostranim zaposjedanjem stvari.WWW. prekarij je ugovor po kome je jedna strana prepustila drugoj strani odreĎenu stvar na besplatnu upotrebu do svakodobnog opoziva. Sticanje posjeda silom može biti savjesno i nesavjesno. Istinit i neistinit posjed. MeĎutim. prevarom ili zloupotrebom povjerenja (vi. Dakle. Taj posjed ima osoba koja faktički koristi nekretninu druge osobe u obimu koji odgovara sadržaju te služnosti.tajno sticanje kod koga se posjed stiče krijući. a nesavjestan je posjednik u zloj vjeri (malae fidei possessor). Za zakonitost posjeda. Savjesnost i nesavjesnost su subjektivne. a dosadašnji posjednik se tom zaposjedanju nije usprotivio samo zato što za njega nije znao.COM Za posjed prava nije bilo potrebno postojanje pravnog odnosa iz kojeg bi posjed prava rezultirao. U ovom slučaju radi se o direktnoj primjeni sile. Nesavjesno je u slučaju kada sticatelj zna da uzima tuĎu stvar.tradicija. Npr. ako sticatelj silom oduzme stvar koju smatra svojom (npr. Zakonit i nezakonit posjed.BH-PRAVNICI. već samo pravo na posjed. S obzirom na kvalitet.pravo služnosti. To je slučaj prekariste koji na opoziv ne vraća dobivenu stvar. Zbog toga zakonit posjed može biti savjestan i nesavjestan. Objekat posjeda mogla su biti samo prava čiji se sadržaj izvršava trajanjem (npr. clam. on je nesavjestan posjednik. Neistinit ili viciozan je posjed koji je stečen silom. korištenja stana itd). pravo na posjed ima onaj ko ima titulus. Posjednik kome je posjed silom oduzet može odmah. može se reći da je posjed prava faktičko izvršenje sadržaja nekog prava. Naime. Nezakonit je posjed koji se ne zasniva na valjanoj pravnoj osnovi.BH-PRAVNICI. odnosno ugovor. Silom (vi) je stečen posjed do kojeg je posjednik došao protiv volje dosadašnjeg posjednika upotrebljavajući fizičku silu ili psihičku prisilu. 4 WWW. Najčešća pravna osnova je pravni posao. Titulus ne daje posjed. Zloupotrebom povjerenja (precario modo) se posjed stiče u slučaju kad neko nastoji samovoljno pretvoriti u trajno stanje ono što mu je dato kao usluga.COM . Pravna osnova na kojoj se zasniva posjed pribavila bi sticatelju pravo vlasništva. način sticanja i odreĎene subjektivne momente u osobi samog posjednika. posjed se može klasificirati prema posebnim kvalitetima koji se odnose na osnovu sticanja.prethodnik nije bio vlasnik. Savjestan posjednik naziva se i posjednik u dobroj vjeri (bonae fidei possessor).kupac silom oduzme kupljenu stvar jer prodavač oklijeva da mu je preda). Nesavjestan ili nepošten je posjed kada posjednik zna ili mora znati da stvar koju posjeduje nije njegova. postaje neistinit. Ovdje spada i tzv.tradicijom). U suprotnom je savjestan. a zakonitost i istinitost objektivne kvalitete posjeda. takoĎer silom. Govoreći o posjedu prava kao općem pojmu. da dosadašnji posjednik ne sazna za samovoljno oduzimanje posjeda. Prevarom (clam) je stečen posjed do kojeg se došlo izazivanjem zablude ili dr žanjem prethodnog posjednika u zabludi. vratiti svoj posjed. osoba koja od lopova kupi ukradenu stvar je zakonit posjednik jer ima valjanu pravnu osnovu (kupoprodaja) i način sticanja (tradicija). ali usljed nekih drugih nedostataka do sticanja vlasništva ipak nije došlo. predaja stvari). ako je kupac znao ili morao znati da je stvar ukradena. MeĎutim. Tipičan slučaj tajnog sticanja je kraĎa. Na toj osnovi mogu se razlikovati zakonit i nezakonit. Istinit je posjed koji je stečen na pravno dozvoljen način (npr. ali savjestan posjednik. MeĎutim.

Prema objektivističkoj konstrukciji. Predaja znacima ili simbolička tradicija (traditio symbolica) je vrsta tradicije kod koje se prijenos obavlja pomoću oruĎa. Constitutum possessorum je slučaj obrnut od tradicije brevi manu. Kod derivativnog sticanja se radi o prenosu posjeda.BH-PRAVNICI. Npr. Tradicija je prenos posjeda sa prethodnog na novog posjednika. 2. istinit i savjestan naziva se kvalificiranim posjedom. Npr. isprava. constitutum possessorum može doći u obzir samo za prenos posjeda od posjednika na detentora. izdvojene stvari i sl. kupac je istovremeno i savjestan posjednik. izdvajanjem stvari i sl. Po objektivističkoj konstrukciji praktično se briše razlika izmeĎu detencije i posjeda. jednostrani fizički akt kojim se dolazi do faktičke vlasti na stvari. Savjesnost se prezumira. MeĎutim. Osoba koja kupi stvar od poslovno nesposobnog (npr. Constitutum possessorum nije moguć kod prenosa posjeda izmeĎu neposrednog i posrednog posjednika. Traditio brevi manu. suprotno se mora dokazati. Kao slučaj originarnog sticanja posjeda smatra se i samovoljno protivpravno oduzimanje tuĎeg posjeda.BH-PRAVNICI. znakova. Dovoljno je da se stvar stavi u takav položaj da sticatelj nad njom može vršiti faktičku vlast. podstanar kupi stan u kome stanuje. Originarno sticanje je sticanje posjeda mimo volje ili protiv volje prethodnog posjednika. 3. nije uvijek potrebno da prenosilac i sticatelj stvar fizički zahvate rukom.COM . I prije i poslije prodaje on je neposredni 5 WWW. Npr. Posjed se kod nekretnina na originaran način stiče po pravilu tako da se stupi na zemljište. Očitovanjem detentor stiče animus. MeĎutim. Fizička predaja ili predaja iz ruke u ruku (traditio de manu ad manum) je najčešća vrsta tradicije kod prenosa posjeda pokretnih stvari. a ne zna za nedostatak poslovne sposobnosti prodavca. pa sama ta prostorna udaljenost sprečava da se izvrši predaja iz ruke u ruku. prenosilac sa neke uzvisine sticatelju pokaže zemljišnu parcelu i dopusti mu da se sam stavi u posjed. zamjenjuje fizičku predaju stvari (npr. Tu se sticatelj sa dozvolom prenositelja sam stavlja u posjed. U današnjem pravu postoji nekoliko vrsta tradicije: 1. Kod simboličke tradicija. sama tradicija isprave. je nezakonit posjednik jer je pravni posao ništav. obilježi obradi i sl. tj. Za originarno sticanje potrebna je aprehenzija. Savjesnost pravne osobe prosuĎuje se prema savjesnosti njenih organa koji su ovlašteni da je zastupaju. Danas aprehenzija obuhvata svaki akt kojim se stiče faktička vlast na stvari. tj. te prenos posjeda očitovanjem sa posrednog na neposrednog posjednika nije moguć. prenos se vršio tako što se dosadašnji detentor sporazumno sa posjednikom od detentora pretvarao u posjednika.predaja ključa od stana).rasipnika). ukoliko su ispunjene pretpostavke da akt oduzimanja istovremeno omogućuje sticatelju i onemogućuje prethodniku faktičko raspolaganje sa stvari. Npr. ovdje dosadašnji posjednik gubi animus. MeĎutim. Prema subjektivističkoj konstrukciji. vlasnik proda kuću. znaka. ponekad je osim stupanja potrebno da se zemljište ogradi. tj.»predaja dugom rukom» (traditio longa manu).WWW. STICANJE I GUBITAK POSJEDA Posjed se može steći originarno i derivativno. Simbolička tradicija prvenstveno dolazi u obzir kod stvari koje su prostorno udaljene i od prenositelja i od sticatelja. odnosno pravna osnova ne postoji. Tradicija očitovanjem (traditio per declarationem) javljala se u 2 osnovna oblika. 5. a stvar zadržava kao detentor. Način na koji se posjed stiče naziva se tradicija. a zatim je uzme u najam od novog vlasnika. vlasnik proda kuću. a nastavi u njoj stanovati po osnovu ugovora o najmu. kao traditio brevi manu (tradicija kratkom rukom) i constitutum possessorum. Skup tih pravnih učinaka naziva se pravo posjeda. Derivativno sticanje je sticanje posjeda sa voljom prethodnog posjednika.sticanje bez obzira na prethodnika.COM Nezakonit posjednik takoĎer može biti savjestan i nesavjestan. Posjed koji je istovremeno zakonit. Poseban oblik fizičke predaje je tzv. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda. Tradicijom se u stvari prenose pravni učinci vezani za činjenicu posjeda. Fizička predaja nije potrebna jer corpus već postoji.

2. Pored ovoga. Dakle. Presumpcija je u vezi sa publicijanskom tužbom. Takav gubitak javlja se kod prenosa posjeda. Učinci kod kojih se posjed javlja kao pretpostavka sticanja stvarnih prava: kao način sticanja prava vlasništva i založnog prava na pokretninama. naravno samo onda kad je zastupnik originarnim putem stekao neposredni posjed.WWW. Posredni posjed stvari takoĎer se može sticati derivativno i originarno. O pristanku se može govoriti samo ako je zasnovan na pravno valjanom očitovanju volje. 3. istinit i savjestan posjednik odreĎene stvari. tu nema prenosa posjeda. a prodavač je ostao neposredni posjednik predmetnog stana. da podiže zgradu iznad odreĎene visine).BH-PRAVNICI. Posjed prava stvarne služnosti apsolutno prestaje prestankom vršenja njenog sadržaja. Derivativno se posjed prava stvarne služnosti stiče kad se njegov sadržaj vrši uz pristanak vlasnika ili posjednika služnog dobra. Apsolutan gubitak posjeda je kad posjednik gubi posjed. pri sticanju prava vlasništva od posjednika koji nije vlasnik (samo izuzetno). prezumira se da je zakonit. 7. 4. te kao pretpostavka sticanja prava vlasništva i prava stvarne služnosti dosjelošću. Npr. te nasljeĎivanjem dobra u čiju korist je stvarna služnost uspostavljena. Gubitak posjeda može biti apsolutan i relativan. 6 WWW. odnosno posjedniku služnog dobra da se njime koristi na odreĎeni način (npr.propast ili napuštanje stvari). neovisno o svojoj volji. Posjed prava stvarne sluţnosti može se steći originarno (izvorno) ili derivativno (izvedeno). ili odlukom nadležnog državnog organa. Tradicija transportom (traditio per transmissionem). a nakon prodaje kao zakupac stvari. npr. Relativan gubitak je kada dosadašnji posjednik gubi posjed. Razlika je u tome što je prije prodaje imao posjed kao vlasnik. Učinci kod kojih se posjed javlja kao objekat pravne zaštite. Kupac stana je posta o posrednim posjednikom. Derivativno se posredni posjed stiče prenosom tog posjeda sa jedne na drugu osobu putem pravnog posla. istovremeno i vlasnik te stvari i naziva se prezumiranim vlasnikom stvari. Posjed negativne stvarne služnosti izvorno se stiče zabranom vlasniku. ili prestankom graĎanskopravnog odnosa na osnovu kojeg je nastao (npr. kad vlasnik stana proda stan. Ova odredba ZOO-a je dispozitivnog karaktera. Originarno se posjed prava afirmativne stvarne služnosti stiče otpočinjanjem sadržaja te služnosti.BH-PRAVNICI. a istovremeno ga neko drugi stiče. Gubitak posjeda. pa stranke mogu ugovorom drugačije odrediti. Pri tome se gubitkom posjeda ne smatra slučaj kada je posjednik samo privremeno spriječen da vrši faktičku vlast na stvari. PRAVNI UĈINCI POSJEDA Skup pravnih učinaka posjeda naziva se pravom posjeda. U učinke stvarnopravnog karaktera spadaju: 1. jer važi princip da stvarna služnost prati dobro u čiju korist je ustanovljena. Npr. Ovdje se predaja smatra izvršenom uručenjem stvari prevozniku ili osobi koja organizira otpremu. Derivativno sticanje posrednog posjeda moguće je i u konstitutivnom obliku.COM posjednik. Originarno sticanje posrednog posjeda moguće je jedino preko zastupnika. Relativno prestaje prenosom posjeda dobra u čiju korist je služnost ustanovljena. Pravni učinci mogu se podijeliti na učinke stvarnopravnog i učinke obaveznopravnog karaktera. ex lege. pa u njemu ostane odreĎeno vrijeme kao najmoprimac. Posredni posjed apsolutno prestaje apsolutnim prestankom neposrednog posjeda za koji je vezan. prelaženjem preko nečije livade. a kada se posjednik služnog dobra pokori toj zabrani. Učinci kod kojih se posjed javlja kao presumpcija o postojanju stvarnih prava. posudba i sl). posjed prava stvarne služnosti se derivativno stiče i tradicijom. a niko drugi ga ne stiče (npr.zakup. Posjed se gubi kad posjednik prestane vršiti faktičku vlast na stvari.COM .

2. Prava i obaveze savjesnog i nesavjesnog posjednika prilikom povrata stvari vlasniku kod reivindikacije. Tužbeni zahtjev glasi: 1. Odgovornost posjednika stvari za štetu. Istek prekluzivnog roka (tuženi tvrdi da je tužitelj prekoračio rok). odustaje od vršenja faktičke vlasti na stvari).BH-PRAVNICI. I ovo uskraćivanje ograničeno je na subjektivni rok od 30 dana (od saznanja za smetanje) i objektivni od godinu dana (od učinjenog smetanja). Smetanje posjeda je samovoljno uznemiravanje ili oduzimanje posjeda.COM . te onaj u čijem interesu je smetanje počinjeno a on se od toga nije ogradio. Samopomoć je pravo posjednika da primjerenom silom ili na drugi prikladan način odbije neovlašteno smetanje posjeda. 3. 3. On dokazuje da je posljednji mirni posjednik. Nedostatak aktivne legitimacije (tvrdnja da tužilac nije bio posjednik). Može se koristiti pod slijedećim pretpostavkama: 1. Da je opasnost od smetanja neposredna. Da način vršenja samopomoći odgovara prilikama u kojima postoji opasnost. Jedino na ovu okolnost sud pazi po službenoj dužnosti. 5. Oduzimanje posjeda podrazumijeva potpuni prestanak faktičke vlasti prethodnog posjednika i uspostavu faktičke vlasti od strane oduzimaoca.WWW. ometa i osporava. 6.sudski organ je izvršio deložaciju na osnovu pravosnažne presude). Pravno se štiti svaki posjed. osim protiv osobe od koje je došao do posjeda na viciozan način. 2. 2. Nedostatak protupravnosti (npr. 3. fizički i verbalno (u slučaju ozbiljne prijetnje kada posjednik opravdano. onaj ko je dao nalog za smetanje. Da se utvrdi da je tuženi počinio smetanje tužiteljevog posjeda. 4. Vicioznost posjeda (tuženi tvrdi da je tužilac prema njemu viciozni posjednik. Aktivno je legitimiran i nasljednički posjednik. Uznemiravanje posjeda obuhvata radnje i ponašanja kojima se faktička vlast posjednika ograničava.COM Najvažniji učinci obaveznopravnog karaktera su: 1. ali i meĎusobno. Petitorni prigovor (pozivanje na pravo vlasništva) načelno se ne uvažava. Da se zabrani ponovno takvo ili slično smetanje. petitorni prigovor je 7 WWW. a svakako godinu dana od učInjenog smetanja (objektivni rok). Rok za podizanje tužbe je 30 dana od saznanja za smetanje i počInioca (subjektivni rok). Pasivno je legitimiran onaj ko je izvršio čin smetanja. Aktivno je legitimiran posljednji mirni posjednik i to i neposredni i posredni posjednik prema trećim licima. Kao prigovore može navesti: 1. Sudska zaštita ostvaruje se posjedovnom tužbom (tužbom zbog smetanja posjeda).BH-PRAVNICI. što podrazumijeva da preduzete mjere po vrsti i intenzitetu ne smiju preći granicu koju nalaže svrha njihovog poduzimanja. te da prema tome nije izvršio smetanje posjeda time što je samovoljno vratio posjed stvari). Izuzetno. nečinjenjem (prekarist). Zaštita posjeda u slučaju samovoljnog i protupravnog smetanja je najvažniji pravni učinak posjeda. Da se uspostavi prijašnje posjedovno stanje. Smetanje posjeda može se izvršiti činjenjem. te činjenicu smetanja. odnosno najkasnije godinu dana od počinjenog smetanja (objektivni rok). niti imao korist). Pravo na samopomoć se gasi 30 dana nakon saznanja za smetanje i njegovog počinitelja (subjektivni rok). Prema ZOVO-u postoje 2 oblika zaštite: samopomoć i sudska zaštita. Odbrana tuţenog Tuženi se može braniti stavljanjem prigovora. Viciozni posjednik takoĎer ima pravo na zaštitu. 2. Nedostatak animusa turbandi (tvrdi da uopće nije bio svjestan da čini smetanje). Da je samopomoć nužna jer bi sudska zaštita stigla prekasno. Nedostatak pasivne legitimacije (tvrdi da nije izvršio smetanje. Teret dokazivanja je na tužiocu. niti dao nalog. jer se u posjedovnoj parnici raspravlja isključivo o posljednjem stanju posjeda i činu smetanja. u potpunosti ili djelimično.

Na osnovu pravne vlasti. neće se voditi novi postupak. pravo vlasništva se može definirati i kao pravni odnos. objekti vlasnikovog prava su stvari.PRAVO VLASNIŠTVA (PROPRIETAS. Sve kasnije evropske kodifikacije zasnovane su na rimskom shvatanju. posebno ako se radi o vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju. MeĎutim. Odluka suda Parnica zbog smetanja posjeda ne završava presudom. a sve više i javnopravnog karaktera. U tom slučaju definicija glasi ovako: Pravo vlasništva je društveno-ekonomski odnos. Ovisno o tome da li je smetanje izvršeno oduzimanjem posjeda ili uznemiravanjem posjednika. Već se na osnovu ranijeg rješenja izdaje novo rješenje o izvršenju i izvršiće se uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja. tj. tj.BH-PRAVNICI. razvila se ideja socijalizacije prava vlasništva. U sistemu graĎanskog prava pravo vlasništva je jedno od subjektivnih stvarnih prava. Ta pravna vlast pripada vlasniku i u slučaju kad nema posjed stvari. ta vlast je najšira. MeĎutim.petitorni postupak apsorbira posjedovni postupak. odnosi se na posjedovanje. Takvim rješenjem se u hitnim slučajevima štiti posjedovno stanje nastalo prije smetanja ili se smjesta nareĎuje povrat u prijašnje stanje.faktičku vlast. Njena suština je u naglašavanju socijalne funkcije prava vlasništva koje se sastoji u obavezi vlasnika da korištenjem objekta svog vlasništva povećava općedruštveno bogatstvo. korištenje i raspolaganje sa stvari. pretvoren u pravni odnos. odnosno vlasnikovo pravo je apsolutno i isključivo. DOMINIUM) POJAM PRAVA VLASNIŠTVA U klasičnom rimskom pravu vlasništvo se shvatalo kao potpuna i isključiva vlast na fizičkoj stvari koju su svi dužni poštivati.BH-PRAVNICI. U tom smislu može se reći da je pravo vlasništva skup maksimalnih ovlaštenja koja pripadaju nekoj osobi u pogledu neke stvari. a iznimno se mogu pojaviti i neka druga dobra i prava. Krajnji rezultat takvog stanja je pretvaranje prava vlasništva iz subjektivnog prava u socijalnu funkciju. Privremena naredba je sudsko rješenje koje se donosi prije okončanja posjedovne parnice. granice te vlasti. odnosno zabraniti dalje smetanje pod prijetnjom novčane kazne ili odrediti druge mjere potrebne za zaštitu od daljeg smetanja. Ovdje važi načelo petitorum absorbet possessorum. pravo vlasništva je pravni odnos vlasnika prema trećim licima. sud će rješenjem odrediti povrat oduzetog posjeda. Pravo vlasništva po ovoj ideji podliježe ograničenjima graĎanskopravnog. 8 WWW. Rješenje je konačno. u kome snagom pravne norme odreĎena stvar u cjelosti pripada odreĎenom pravnom subjektu.COM . XI .WWW.COM dozvoljen u slučaju kad je u toku postupka zbog smetanja posjeda pravosnažno okončan postupak kojim je tuženom priznato pravo vlasništva na spornoj stvari. pri čemu se ta 2 pojma koriste kao sinonimi. sadržaj vlasti. Nasuprot rimskom konceptu individualizacije i apsolutizacije prava vlasništva. odnosno prava su zakon i prava trećih osoba. uživanje. koja za posljedicu mogu imati i oduzimanje prava vlasništva ukoliko je to u općem interesu društva. vlasnik može vlasničkom tužbom u svako doba osigurati i faktičku vlast. a zajednički elementi tih kodifikacija su: o vlasništvu se govori kao o vlasti i subjektivnom pravu. posebno nakon I svjetskog rata. Ako tuženi ponovo izvrši isto ili slično smetanje posjeda. time se ne utiče na konačno rješenje parnice. odnosno prava. nego rješenjem.

Zato nije moguće pravo vlasništva više osoba na jednoj stvari tako da je svaka osoba vlasnik cijele stvari. Direktne imisije su zabranjene. Najtipičniji primjer je šikana. krute ili tekuće stvari koje dolaze sa susjedne nekretnine. Raspolaganje može biti faktičko (npr. jedino vlasnik može potpuno raspolagati sa stvari poslovima inter vivos i mortis causa. može posjeći grane susjedove voćke koje se nadvijaju nad njegovo zemljište itd.BH-PRAVNICI. Susjedska prava. frui. dakle postoji samo jedna vrsta prava vlasništva. Neuobičajene imisije su zabranjene. Pod susjedskim pravom podrazumijevaju se ograničenja prava vlasništva na nekretninama koja su nastala radi ureĎenja susjedskih odnosa.zbog zračnog pritiska dim iz susjednog dimnjaka se zadržava nad dvorištem drugog susje da). b) Maksimalna dispozitivnost – Jedino pravo vlasništva obuhvata cjelokupnost ovlaštenja koja se odnose na ekonomsko iskorištavanje stvari. Tipična ovlaštenja u sadržaju vlasništva: posjed. U pravu se pravi razlika izmeĎu upotrebe i korištenja.prestankom uzusfruktusa vlasnik automatski ima ovlaštenje korištenja stvari. industrijski civilni). a plodonosna koristi.WWW. e) Rekadentnost (elastičnost) prava vlasništva – Pravo vlasništva se automatski vraća u svoj puni obim čim otpadnu ograničenja koja su na njemu postojala (npr. bez potrebe da se to ovlaštenje ponovo uspostavlja nekim aktom). U doktrini nije stvoren jedinstven pojam imisije. Mogu biti direktne i indirektne.uništenje.COM . Direktne su one kod kojih je radnja upravljena direktno na to da supstance dospiju na susjedno zemljište (npr. d) Jednovrsnost prava vlasništva – Sadržaj prava vlasništva ne može se podijeliti po ovlaštenjima izmeĎu različitih subjekata. nije svejedno da li se radi o tvornici ili bolnici s obzirom na vrstu buke koja se mora tolerisati. te mogućnosti eksproprijacije.BH-PRAVNICI. 9 WWW. Npr. Neplodonosna stvar se upotrebljava. tj. Pri tome se misli na sve vrste plodova (prirodni. Može se reći da su imisije uticaji koji na korištenje nekretnine imaju gasovite. kad počinilac svoje pravo vrši isključivo u cilju nanošenja štete drugome.odnos vlasnika prema stvari izražen je pomoću ovlaštenja koja pripadaju subjektu na odreĎenom objektu. abuti). Zloupotreba prava vlasništva može biti institucionalna i individualna. Npr. SADRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA Sadržaj prava vlasništva podrazumijeva društveni i faktički odnos. Individualna zloupotreba je povreda nekog moralnog pravila unutar okvira samog instituta prava vlasništva. Imisije. Faktički odnos u pravu vlasništva. susjed ima pravo pobrati plodove koji su sa njegove voćke pali na susjedno zemljište. susjedska prava zabrana štetnih imisija. Institucionalna zloupotreba je vršenje prava protivno zakonski propisanom cilju. korištenje i raspolaganje (possidere. Pod društvenim odnosom podrazumijeva se odnos vlasnika prema drugim licima s obzirom na stvar. Indirektne imisije su one kod kojih je susjedno zemljište slučajno ili djelovanjem prirodne sile ili zbog prirode imisionog izvora izloženo smetnjama koje potiču od radnje na susjednom zemljištu (npr. trošenje i sl) i pravno (sklapanje pravnih poslova s obzirom na stvar).neko kroz prozor baca smeće u susjedno dvorište). najčešće načela savjesnosti i poštenja. upotreba. Zabrana zloupotrebe prava vlasništva. Poznata su u svim pravnim sistemima.COM KARAKTERISTIKE PRAVA VLASNIŠTVA a) Jedinstvenost – Skup vlasničkih ovlaštenja uvijek je vezan uz jednog subjekta. uti. OGRANIĈENJA PRAVA VLASNIŠTVA Postoje 4 osnovna oblika ograničenja prava vlasništva: zabrana zloupotrebe prava. Indirektne imisije se dijele na uobičajene i neuobičajene. Registruje se stepenom isključivosti koji propisuje pravni sistem. u smislu uslova i načina na koji vlasnik može isključiti druge osobe od uticaja na objekat vlasništva. odnosno kad se prelaze okviri instituta prava vlasništva. Kriterij razgraničenja je uobičajenost s obzirom na vrstu i namjenu nekretnine i s obzirom na lokalne prilike. Zloupotreba prava vlasništva može se posmatrati i kao štetna radnja. Prema tome. c) Isključivost – Vlasnik na osnovu svog subjektivnog prava može svakoj drugoj osobi onemogućiti bilo kakav uticaj na objekat svog vlasništva.

OBLICI PRAVA VLASNIŠTVA Individualno vlasništvo. sukcesivno. ali samo u alikvotnom dijelu. a za vanredno upravljanje saglasnost svih suvlasnika. po dijelovima koji su alikvotno (idealno) odreĎeni.kod sudskog utvrĎivanja udjela bračnih drugova u zajedničkoj imovini) i na osnovu zakona (nasljeĎivanje. već razdijeljeno vlasništvo (tipično za feudalizam). Ako nema saglasnosti suvlasnika. svi zajedno. ako su 3 brata suvlasnici trospratne kuće. S druge strane. jednom pripada korištenje. treba posebno istaći slijedeće: a) Pravo na posjed. U pogledu prava suvlasnika s obzirom na cijelu stvar. 10 WWW. Kod individualnog vlasništva nosilac vlasničkih ovlaštenja je samo jedan subjekt. Vlasništvo izmeĎu suvlasnika podijeljeno je po obimu. Ako otpadne pravo jednog od suvlasnika. Objekat prava vlasništva mogu biti sve stvari u prometu. Svaki suvlasnik ovlašten je štititi cijelu stvar prema trećim licima. troškovi korištenja i sl). to ne znači da svaki sprat pripada po jednom bratu. redovno održavanje sa manjim popravkama itd. SUVLASNIŠTVO (CONDOMINIUM) Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na fizički nepodijeljenoj stvari. a poduzimanje nekog posla je nužno za redovno održavanje stvari. Vlasnička ovlaštenja pripadaju svakom suvlasniku samo u obimu njegovog alikvotnog dijela. o tome odlučuje sud. odlukom državnog organa (npr.BH-PRAVNICI. Suvlasništvom se izmeĎu suvlasnika stvara zajednica koja nije posebna pravna osoba. Pravo vlasništva ne može postojati bez subjekta. Suvlasništvo može nastati pravnim poslom (ugovor ili oporuka). dužan snositi sve troškove i terete koji se odnose na stvar (održavanje. Na jednoj stvari može postojati pravo vlasništva više osoba (suvlasništvo i zajedničko vlasništvo).BH-PRAVNICI. Poslovima redovnog upravljanja smatraju se npr. drugom raspolaganje itd).COM Za štetu od imisionih radnji odgovara se samo ako je znatnija. svaki suvlasnik je srazmjerno visini alikvotnog dijela. PRAVNI POLOŽAJ SUVLASNIKA U SUVLASNIĈKOJ ZAJEDNICI Poloţaj pojedinog suvlasnika s obzirom na cijelu stvar. c) Ostala prava i obaveze u pogledu cijele stvari. cigli.WWW. traženje polaganja računa itd. to ne bi bilo suvlasništvo. Suvlasništva koja nastaju mimo volje suvlasnika zovu se communio incidens (slučajna zajednica). Za poduzimanje poslova redovnog upravljanja potrebna je saglasnost suvlasnika čiji dijelovi zajedno čine više od ½ vrijednosti stvari. To podrazumijeva mogućnost samostalnog podizanja posjedovnih i vlasničkih tužbi. Način na koji se vrši posjed zajedničke stvari prvenstveno je pitanje internog sporazuma meĎu suvlasnicima (npr. To znači da svaki suvlasnik ima istovremeno sva vlasnička ovlaštenja. prerada stvari itd). Svaki suvlasnik istovremeno je vlasnik cijele stvari. a ne po sadrţaju. ali samo u veličini svoje kvote. u skladu sa načelom rekadentnosti prava vlasništva proširuje se pravo ostalih suvlasnika. Posjed zajedničke stvari pripada svim suvlasnicima zajedno (suposjed). jedan za ostale. Npr. davanje stvari trećoj osobi u posjed). b) Pravo na upravljanje.COM . SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA Svaki pravni subjekat može biti subjekat prava vlasništva (fizička i pravna lica). Upravljanje zajedničkom stvari je organizacija vršenja vlasničkih ovlaštenja kod suvlasništva. prozoru itd). ubiranje plodova. već da svaki od braće ima svoj vlasnički udio u svakom dijelu kuće (svakom crijepu. Kad bi vlasništvo bilo podijeljeno po sadržaju (npr. ali može postojati stvar koja nema vlasnika (res nullius). Ako bi zajednička stvar bila realno podijeljena tako da svakoj osobi pripadne fizički odvojeni dio. ne bi se viš e radilo o suvlasništvu već o communio pro diviso.

Suvlasniku se ne može narediti da zatraži podjelu. Dijelovi pojedinih subjekata su odredivi.COM . Traje do podjele ostavine.WWW. zajedničkog vlasništva i suvlasništva. odluku donosi sud. RAZVRGNUĆE SUVLASNIĈKE ZAJEDNICE (PODJELA) Svaki suvlasnik ima pravo zatražiti podjelu imovine.BH-PRAVNICI. Pravo na podjelu ne zastarijeva. Nastaje po sili zakona. Činjenice na osnovu kojih se postaje učesnik u zajedničkom vlasništvu nisu iste i ne moraju biti jednake činjenicama na osnovu kojih se stiče vlasništvo. ETAŢNO VLASNIŠTVO Etaţno vlasništvo je pravo vlasništva na stanu ili poslovnoj prostoriji kao posebnom dijelu zgrade. zajednica ne predstavlja pravnu osobu. Svaki suvlasnik je potpuni vlasnik svog alikvotnog dijela. ali samo ako je fizička podjela nemoguća bez znatnog smanjenja vrijednosti stvari. mogući su i drugi oblici zajedničkog vlasništva (npr. nastao kombinacijom elemenata pojedinačnog vlasništva. a pretpostavke su otvaranje nasljedstva i postojanje više nasljednika. zajedničko vlasništvo se pretvara u suvlasništvo. Sud može odlučiti da se podjela izvrši prodajom stvari. kao i prihodi od te imovine. Ako se odrede dijelovi pojedinih zajedničara. Nasljednička zajednica je skup osoba na koje su kao nasljednike prešla imovinska prava i obaveze koje čine ostavinu odreĎenog ostavitelja. PRAVA ETAŽNOG VLASNIKA NA ZAJEDNIĈKIM DIJELOVIMA ZGRADE I ZEMLJIŠTU NA KOME JE ZGRADA PODIGNUTA Vlasništvo dijela zgrade u vlasničkopravnom reţimu postoji kada se radi o zgradi u pravu vlasništva. 2. To je imovina koju bračni drugovi radom steknu tokom trajanja bračne zajednice.COM Poloţaj suvlasnika s obzirom na njegov alikvotni dio. Objekat pojedinačnog vlasništva je dio zgrade kao samostalna stvar (stan ili 11 WWW.graĎanskopravni ortakluk i sl). OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZAJEDNIĈKOG VLASNIŠTVA Zajedničari zadržavaju svoj individualni subjektivitet. a izgraĎena je na graĎevinskom zemljištu na kome postoji pravo vlasništva.BH-PRAVNICI. osim ako je to zakonom odreĎeno. Svaki učesnik ima pravo zahtijevati podjelu zajedničkog vlasništva koja se sastoji u odreĎivanju pojedinih dijelova. U njen sastav načelno ulaze sva stvarna i obavezna prava. tj. U takvom slučaju vlasništvo dijela zgrade je jedinstven institut. Samo svi zajedničari zajedno i sporazumno mogu raspolagati zajedničkim vlasništvom. odnosno suvlasništvo. Ugovorom se može odreći tog prava. bez saglasnosti ostalih. Pored navedenih. 3. Bračni drugovi upravljaju zajedničkom imovinom zajednički i sporazumno. Sporazum se zaključuje u pisanoj formi. OBLICI ZAJEDNIĈKOG VLASNIŠTVA Zajedničko vlasništvo pojavljuje se u 3 osnovna oblika: 1. Kućna zadruga je radna i imovinska zajednica članova jedne ili više porodica sa specifičnom organizacijom i zajedničkom imovinom čije jezgro čini zajedničko vlasništvo nekretnina. Svaki učesnik u zajedničkom vlasništvu ima pravo na vlasničke i posjedovne tužbe prema trećim licima. Zajednička imovina bračnih drugova. a ostali suvlasnici nemaju pravo prvenstva kupovine. ali samo na odreĎeno vrijeme. Ako se ne mogu sporazumjeti. Suvlasnici sporazumno odreĎuju način podjele. što znači da svojim dijelom može raspolagati potpuno samostalno. Karakteristična je za naturalnu privredu. nakon čega nastaje suvlasništvo. ali nisu odreĎeni. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO Zajedničko vlasništvo je pravo vlasništva više osoba na istoj stvari po dijelovima koji nisu ni realno ni idealno odreĎeni. Svoj dio može prodati. ali su odredivi.

BH-PRAVNICI. nalaz blaga). Dosjelost (usucapio) Dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu posjedovanja stvari kroz zakonom odreĎeno vrijeme. prerada. te je kao vlasnik nekretnine u zemljišne knjige upisana osoba koju sadašnji posjednici i ne poznaju. a prodavaču nametnuta obaveza prodaje stana. 2. Načelno je svaka osoba sposobna da stekne vlasništvo dosjelošću.uzurpacija.mora se stvarno izvršavati i mora trajati neprekidno kroz cijelo vrijeme dosjelosti. zajedničkog vlasništva na zajedničkim dijelovima i trajnog prava korištenja graĎevinske parcele. te trajnog prava korištenja zajedničkih dijelova i graĎevinske parcele. Višestambena zgrada u društvenom vlasništvu izgraĎena na parceli u društvenom vlasništvu. Osim toga mora biti efektivan. arondacija) i dr. b) Sposobnost stvari. odvajanje plodova. Za dosjelost su sposobne sve stvari na kojima je moguće steći pravo vlasništva. (npr. Zakonom o proda ji stanova na kojima postoji stanarsko pravo načelno je zagarantovano nosiocu stanarskog prava pravo kupovine stana. Nosilac stanarskog prava po zakonu ima pravo prvenstva u otkupu. gdje postoji niz slučajeva da sticanja nisu knjižena. sticanje na osnovu odluke državnog organa (eksproprijacija. Dosjelost je posebno značajan institut kod rješavanja pitanja vlasništva zemlje na selu. Objekat suvlasništva je zemljište na kome je zgrada podignuta. graĎenje na tuĎem zemljištu. što je inače karakteristika prava vlasništva. Ovdje se vlasništvo dijela zgrade sastoji od 2 elementa: pojedinačnog vlasništva na stanu ili poslovnoj prostoriji. komasacija. ORIGINARNO STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Originarno ili izvorno sticanje prava vlasništva podrazumijeva sticanje koje se ne zasniva na pravu vlasništva prethodnika. STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Kao i ostala subjektivna graĎanska prava. Tabularni posjed ne može poslužiti kao dovoljna pretpostavka dosjelosti.COM poslovni prostor). Pravo vlasništva na dijelu zgrade prvenstveno je prometno pravo. Posjed mora biti kvalificiran ili bar savjestan (pošten). Vlasnik etažnog stana ima pravo useliti u stan. U takvom slučaju vlasništvo dijela zgrade je kombinacija 3 elementa: pojedinačnog vlasništva. d) Vrijeme dosjelosti odreĎeno zakonom (rok dosjelosti). 12 WWW.BH-PRAVNICI. dakle vlasnik može dio zgrade prenijeti na drugu osobu pravnim poslovima inter vivos i mortis causa. Kao originarni načini sticanja mogu se izdvojiti: dosjelost. tj. sticanje od nevlasnika. U sadržaj vlasništva na dijelu zgrade spada i pravo na upravljanje zgradom. Vlasništvo dijela zgrade u okviru društvenog vlasništva javlja se u 2 varijante: 1. okupacija. Neprekidnost posjeda u meĎuvremenu se prezumira. Dakle. Onaj ko se poziva na dosjelost mora dokazati da je bio u posjedu u trenutku otpočinjanja i u trenutku završetka dosjelosti. Duţnosti vlasnika dijela zgrade u načelu su usmjerene na održavanje dijela zgrade i čitavog objekta. spajanje i miješanje.COM . etažno vlasništvo nije skup maksimalnih ovlaštenja.WWW. srazmjeran je vrijednosti posebnog dijela u odnosu na vrijednost cijele zgrade. Pretpostavke za sticanje vlasništva dosjelošću su slijedeće: a) Sposobnost sticatelja (uzukapijenta). Objekat zajedničkog vlasništva su zajednički dijelovi zgrade. Suvlasnički dio etažnog vlasnika na zemljištu na kome je zgrada podignuta. Porodična stambena zgrada izgraĎena na parceli u društvenom vlasništvu. c) Posjed odreĎene kvalitete. pravo vlasništva se može steći originarno i derivativno. SADRŽAJ ETAŽNOG VLASNIŠTVA Vlasništvo dijela zgrade je skup odreĎenih ovlaštenja i dužnosti koje ima jedna osoba u pogledu dijela zgrade.

COM .WWW.COM 13 WWW.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.

Zastoj i prekid dosjelosti Zastoj dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne može započeti ili već započeta dosjelost prestaje teći.COM . Od osobe kojoj je vlasnik predao stvar u posjed na osnovu pravnog posla koji nije osnova za sticanje prava vlasništva (npr. postoje 3 slučaja u kojima se pravo vlasništva može steći od nevlasnika. te da ju je uzukapijent izgubio. odreĎena je korektura principa da se vlasništvo može steći samo od vlasnika. Onaj ko stvar pribavi od osobe koja u okviru svoje djelatnosti takve stvari stavlja u promet. Vlasnikom postaje: 1. Onaj ko stvar stekne na javnoj prodaji. Prekid dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne može započeti. b) Stvar mora biti pokretna. Rok vanredne dosjelosti za pokretne stvari je 10 godina. U rok dosjelosti računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao savjesni posjednici ili kao kvalificirani posjednici (obzirom da je savjesnost sastavni dio kvalificiranosti posjeda). pretpostavke su sposobnost osobe. dosjelost samo može ponovo započeti. Kvalificiran posjed je onaj koji je savjestan. Sticanjje prava vlasništva od nevlasnika Načelo zaštite poštenog sticatelja koje je izgraĎeno u prometu. U ovaj rok računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao kvalificirani posjednici. Bitno je napomenuti da se dosjelost protiv maloljetnih ili poslovno nesposobnih osoba ne obustavlja. te podizanje vlasničke tužbe. Rok redovne dosjelosti za pokretne stvari je 3 godine. Vanredna dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu savjesnog posjeda kroz zakonom odreĎeno vrijeme. Obzirom da se radi o izuzetku od pravila da niko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima. zakonit i istinit. moraju se ispuniti slijedeće pretpostavke: a) Sticatelj mora biti savjestan (u dobroj vjeri). Redovna dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu kvalificiranog posjeda vršenog kroz zakonom odreĎeno vrijeme. ZOVO je dao pravo prijašnjem vlasniku da od savjesnog sticatelja traži povrat stvari koja za njega ima posebno značenje (npr.WWW. saznanje nesavjesnosti (uzukapijent kroz svo vrijeme dosjelosti mora biti savjestan posjednik). ali se ne može završiti dok ne proĎu 2 godine od kada je osoba postala poslovno sposobna ili je dobila zakonskog zastupnika. a započeta dosjelost se prekida i proteklo vrijeme propada. zahtjev se mora podnijeti u 14 WWW. c) Pravni posao mora biti naplatan.BH-PRAVNICI. odnos roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo.posudba. Okolnosti koje mogu izazvati zastoj dosjelosti su npr. a za nekretnine 10 godina. kvalificiran posjed i zakonsko vrijeme. Dakle. Prijašnji vlasnik u takvom slučaju mora dokazati da stvar čiji povrat traži ima za njega posebno značenje. U slučaju podizanja vlasničke tužbe dosjelost se prekida samo pod pretpostavkom da je parnica i provedena. depozit. ali kad takve okolnosti otpadnu dosjelost se nastavlja a vrijeme proteklo prije zastoja se uračunava. Da bi se u pomenutim slučajevima steklo pravo vlasništva. 3. Ukoliko takve okolnosti otpadnu. a za nekretnine 20 godina. Vanredna dosjelost koristi se u slučaju kada savjesni posjednik ne može dokazati pravnu osnovu sticanja. Savjestan je sticatelj koji ne zna ili iz razloga vjerovatnoće ne mora znati da stvar koju stiče nije vlasništvo otuĎivatelja. službena odsutnost osoba protiv kojih teče dosjelost itd. Kvalificirani posjednik nije postao vlasnik stvari u trenutku kad mu je predana u posjed zato što je posjed stekao od nevlasnika.bračna veza (izmeĎu bračnih drugova dosjelost ne teče). sposobnost stvari. Okolnosti za prekid dosjelosti su: gubitak posjeda.COM Vrste dosjelosti Po našem pravu postoje redovna i vanredna dosjelost. zaštita savjesnog sticatelja važi samo u tačno odreĎenim slučajevima i uz tačno odreĎene pretpostavke. Prema ZOVO. a za vanrednu samo savjestan. 2.zlatni sat kao nagrada za učešće na nekom takmičenju). Za redovnu dosjelost se traži kvalificiran posjed.BH-PRAVNICI. najam). priznanje tuĎeg vlasništva na stvari.

zemljištu na kome je objekat izgraĎen i zemljištu nužnom za redovnu upotrebu tog objekta. . a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio – graditelj savjestan. Prema ZOVO-u. Rok zastare je 3 godine od saznanja za izvršenu izgradnju. ZOVO razmatra 3 slučaja: 1. Vlasnik zemljišta ima pravo tražiti naknadu vrijednosti zemljišta u visini prometne cijene. srazmjerno vrijednosti pojedinih stvari prije miješanja. Ako je novu stvar izradio od svog materijala svojim radom. vlasnik vrednije stvari stiče pravo vlasništva na novu stvar. 15 WWW. onaj ko preradi. vlastito platno se odnese krojaču da od njega sašije odijelo). U ovom slučaju graditelj stiče vlasništvo na objektu. steći će pravo vlasništva nove stvari u 3 slučaja: 1. Obaveza da se drugoj strani nadoknadi vrijednost rada. U tom slučaju dužan je nadoknaditi graditelju vrijednost objekta u visini prosječne graĎevinske cijene u mjestu u kome se nalazi u vrijeme donošenja sudske odluke. ako rušenje ne bi bilo u javnom interesu. postavlja se pitanje vlasništva na novonastaloj stvari. Graditelj nesavjestan. nastaje suvlasništvo. primjenjuju se odredbe o spajanju i miješanju stvari. Spajanje i miješanje (sjedinjenje – commixtio) Ukoliko se pomiješane stvari ne mogu razdvojiti. najkasnije 10 godina od završene izgradnje. Sud iznimno može odlučiti da se objekat ne sruši. savjesni vlasnik ima pravo da u roku od 1 godine od miješanja zahtijeva da mu nova stvar u cjelosti pripadne. U ovom slučaju vlasnik zemljišta može: . Graditelj nije znao niti mogao znati da gradi na tuĎem zemljištu. Prerada (specificatio) je prerada jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko -socijalnim mjerilima smatra novom i različitom.BH-PRAVNICI. vlasnik zemljišta nesavjestan. . ako od 2 pomiješane stvari koje se ne mogu razdvojiti jedna ima neznatnu vrijednost u odnosu na drugu. GraĎenje na tuĎem zemljištu (aedificatio) U slučaju graĎenja na tuĎem zemljištu. Ako je od njegovog materijala novu stvar izradila druga osoba na osnovu pravnog posla s njim (npr.tražiti od graditelja isplatu prometne cijene zemljišta (graditelj stiče vlasništvo na zemljištu). kao potencijalni vlasnici graĎevine i zemljišta na kojoj je izgraĎena javljaju se graditelj i vlasnik zemljišta. vlasnik zemljišta savjestan. Ukoliko je jedan od vlasnika bio nesavjestan (znao ili morao znati da se njegova stvar miješa sa tuĎom).COM .COM roku od 1 godine od sticateljevog sticanja prava vlasništva. Ako od tuĎeg materijala izradi novu stvar.zahtijevati da mu pripadne vlasništvo na objektu.zahtijevati da se zemljište vrati u prvobitno stanje (rušenje objekta).BH-PRAVNICI. 2. 2. 3. Prema ZOVO. Ako su vrijednosti spojenih ili pomiješanih stvari približno jednake. odnosno izradi novu stvar. a savjesnom sticatelju se mora dati naknada po prometnoj cijeni stvari. odnosno materijala može se izvesti iz odredaba ZOO-a o sticanju bez osnove.WWW. nužno je takav slučaj okvalificirati kao preradu stvari i prema pravilima o preradi ocijeniti da li je onaj ko je spajanjem odnosno miješanjem izradio novu stvar postao vlasnik ili suvlasnik nove stvari. Obzirom da spajanje i miješanje stvari redovno nastaju uz pomoć ljudskog rada. s tim da mu nesavjesni vlasnik nadoknadi vrijednost njegove stvari. načelno nastaje suvlasništvo na novoj stvari. ali samo uz prepostavku da je bio savjestan (nije znao niti morao znati da je materijal tuĎi i da ga nije ovlašten upotrijebiti) i da je vrijednost rada veća od vrijednosti materijala. Tek nakon što se utvrdi da on nije postao vlasnik ili suvlasnik nove stvari. ili da nova stvar pripadne nesavjesnom vlasniku. Ako su vrijednosti rada i materijala jednake. s tim što je dužan drugoj strani nadoknaditi vrijednost stvari nad kojom je izgubila vlasništvo.

Napuštenom se smatra stvar za koju njen vlasnik nedvosmisleno izrazi volju da je više ne želi posjedovati (npr. Okupacija može biti slobodna i vezana.zamjena. Okupacijom se vlasništvo može steći samo na napuštenim pokretnim stvarima. Graditelj i vlasnik nesavjesni. Apstraktni pravni poslovi ne mogu postati pravne osnove za sticanje vlasništva. Za derivativno sticanje vlasništva potrebne su 3 prepostavke: vlasništvo prethodnika. Ako graĎevinski objekat vrijedi znatno više od zemljišta. MeĎutim. titulus mora biti i kauzalni pravni posao čija je kauza (ekonomska svrha) sticanje vlasništva (npr. Odvajanje plodova (separatio) Pravo vlasništva na odvojenim plodovima načelno pripada vlasniku plodonosne stvari. odnosno objekta. vlasništvo će pripasti graditelju uz naknadu vlasniku zemljišta po prometnoj cijeni. Nakon tog roka može tražiti samo isplatu prometne cijene zemljišta. Strana kojoj pripadne vlasništvo dužna je drugoj strani nadoknaditi vrijednost izgubljenog zemljišta. Graditelj i vlasnik savjesni. Preovladava stanovište da na ovaj slučaj treba primijeniti pravila predviĎena za situaciju nesavjesnog graditelja i savjesnog vlasnika zemljišta. Titulus ili naslov sticanja je pravni posao u kome je do izražaja došla volja stranaka da se prenese vlasništvo. Pravno relevantnu volju o napuštanju stvari može izraziti samo poslovno sposobna osoba. vodeći računa o potrebama stranaka. Putativni titulus (subjektivno valjan) nije dovoljan za prenos vlasništva. kupoprodaja. Ako su vrijednosti objekta i zemljišta približno jednake. ZOVO takoĎe ne precizira pitanje pravnih učinaka gradnje tuĎim materijalom. MeĎutim.COM . Titulus mora prvenstveno biti objektivno valjan pravni posao. Njemu pripada samo obaveznopravni zahtjev na naknadu prema graditelju. Vlasništvo prethodnika kao pretpostavka sticanja vlasništva proizilazi iz načela da niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što ga sam ima. Tradicija kao modus sticanja vlasništva je prenos posjeda izvršen u namjeri da se prenese vlasništvo stvari. Modus ili način sticanja. ZOVO ne sadrži pravila za ovaj slučaj. Tradicija spada u izvršenje ugovora. a vezana okupacija propisom je dozvoljena samo odreĎenim fizičkim i pravnim licima (npr.COM Pravo izbora izmeĎu navedenih opcija vlasniku pripada u roku od 3 godine od završetka izgradnje. Okupacija (occupatio) Okupacija je uzimanje napuštene pokretne stvari u posjed sa namjerom da se prisvoji. rok za zahtjev je 3 godine od završetka izgradnje objekta.BH-PRAVNICI. DERIVATIVNO STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Derivativno je sticanje kod kojeg sticatelj svoje pravo vlasništva izvodi iz prava svog prethodnika.BH-PRAVNICI. Taj pravni posao može biti jednostran (oporuka) ili dvostran (ugovor). 4. darovanje). Modusi sticanja pokretnih i nepokretnih stvari su različiti. a nikad vlasnik materijala. 16 WWW. posebno o njihovim stambenim prilikama. titulus (naslov) sticanja i modus (način) sticanja. Pored objektivne valjanosti.WWW. uzufruktuar i zakupac. Jedini pravilan način sticanja pokretnih stvari je tradicija.vaĎenje potonulih stvari iz mora). koji takoĎer stiču vlasništvo separacijom. sud će vlasništvo objekta dosuditi vlasniku zemljišta. uz obavezu nadoknade graditelju u visini prosječne graĎevinske cijene objekta. pravo vlasništva na izgraĎenom objektu i zemljištu uvijek stiču vlasnik zemljišta ili graditelj. Izvršenjem se obaveznopravni odnos pretvara u stvarnopravni. Slobodnom okupacijom stvar može steći svaki pravni subjekt. U ovom slučaju pravni učinak zavisi od odnosa vrijednosti objekta i zemljišta.neko baci novine nakon što ih je pročitao). U suprotnom slučaju. 3. prednost nad vlasnikom imaju savjesni posjednik. odluku o vlasništvu će donijeti sud.

Aktivno je legitimisan samo vlasnik koji je izgubio posjed stvari. Potpis otuĎivaoca mora biti sudski ovjeren. teorija i praksa su to načelo korigovale u smislu da kasniji kupac stiče vlasništvo samo ako nije znao niti morao znati da je zemljište prodato i predato u posjed prvom kupcu. dan. Prema pravnom pravilu OGZ-a. . Apsolutni prestanak je u slučaju napuštanja (derelikcije) stvari i propasti stvari.Isprava mora biti datirana (mjesto. Pasivno je legitimisan neposredni posjednik. To je općinski sud kod kojeg se vode zemljišne knjige.Isprava mora biti javna ili javno ovjerena.BH-PRAVNICI. Mjesno nadležan je sud na čijem području je nekretnina. ZOVO nema odredbe za slučaj dvostruke prodaje nekretnina. pravo vlasništva stiče onaj kome je stvar prvom predata. gdje se pravo vlasništva stiče u trenutku zaključenja pravnog posla kojim se prenosi pravo vlasništva. constitutum possessorum. Pravo na podnošenje reivindikacije ne zastarijeva. . Modus ili način sticanja prava vlasništva nekretnina kod derivativnog sticanja je upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama u korist sticatelja.Osobe koje učestvuju u pravnom poslu moraju biti tačno označene. vlasnik zemljišta postaće onaj ko je prvi zatražio upis u zemljišne knjige. U ovom slučaju nije potrebna fizička predaja za sticanje vlasništva. a druga za zaštitu od drugih oblika smetanja u vršenju vlasničkog prava. Reivindikacija (rei vindicatio) Reivindikacija je tužba kojom vlasnik neposjednik traži od posjednika nevlasnika povrat individualno odreĎene stvari (species). O relativnom prestanku govori se kada druga osoba stekne pravo vlasništva na istoj stvari. Učinak jednog upisa u odnosu prema ostalima ravna se po trenutku kad je molba stigla. . razlikuju se i 2 tipične vlasničke tužbe: reivindikacija i actio negatoria. Sudska dozvola za upis. prednost ima onaj čija molba je prije stigla.BH-PRAVNICI.COM . PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA Razlikuje se relativni i apsolutni prestanak prava vlasništva.WWW. Za upis kao način sticanja potrebne su 3 pretpostavke: zemljišnoknjižna isprava. u kojoj se za tužitelja prezumira da je vlasnik. godina) i potpisana. MeĎutim.Klauzula intabulandi – izričita izjava onoga čije pravo se prenosi da pristaje na upisivanje. Opće pretpostavke valjanosti isprave su: .Tačna oznaka zemljišta (odnosno prava) u vezi kojeg se treba izvršiti upis. U slučaju propasti. ako dvije osobe zatraže upis prava vlasništva na istoj nekretnini. cessio vindicationis). ali se može dati i u posebnoj ispravi. . Sticatelj u pravilu podnosi molbu zemljišnoknjižnom sudu da mu se dozvoli upis. a ne onaj kome je prvom prodata. . a ne onaj čija je pravna osnova starija.U njoj mora biti tačno naznačena pravna osnova. Daje se obično u samoj osnovnoj ispravi. Postoji i publicijanska tuţba. Ukoliko na stvari 17 WWW. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA S obzirom na 2 vrste tipičnih povreda prava vlasništva. Posebne pretpostavke valjanosti isprave su: . mjesec. Prva se koristi za vraćanje oduzete stvari. Ako vlasnik otuĎi pokretnu stvar dvojici. Npr. sudska dozvola i izvršenje upisa. ne prestaje vlasništvo na ostacima stvari.Ne smije imati vidljivih mana koje bi slabile njenu vjerodostojnost (prepravke i sl).COM Izuzetak od načela da se pravo vlasništva stiče predajom stvari javlja se kod tradicije očitovanjem (traditio brevi manu.

Ukoliko se radi o vlasništvu nekretnina. a u praksi je uobičajeno da se uz taj zahtjev istakne i zahtjev da se tužitelju prizna pravo vlasništva. ali njihovu vrijednost može odbiti prilikom naknade nužn ih i korisnih troškova koje traži savjestan posjednik. korisni i luksuzni troškovi). Sporedni tuţbeni zahtjev u vezi plodova Naturalni plodovi. Nesavjesni posjednik dužan je vratiti vlasniku sve civilne plodove.COM . sve do prethodnika koji je vlasništvo stekao origina rno ili je posjedovao stvar dovoljno dugo da dovrši dosjelost. tužilac koji je upisan kao vlasnik ima presumpciju da je zaista i vlasnik (onaj ko negira mora to i dokazati). On dokazuje: svoje vlasništvo. oštećena ili uništena. a ne i generičkih stvari. U reivindikaciji tužbeni zahtjev glasi na povrat stvari. te identitet stvari. treba ići dalje u dokazivanju. neposredni posjednik može pozvati u parnicu posrednog posjednika. uništio. Osnovni tužbeni zahtjev ili petit mora se tačno naznačiti u tužbi. te plodova koje je propustio ubrati. Vlasnik nema pravo naknade za ubrane. Bez njih bi stvar potpuno ili djelimično propala. najamnina koju je ubrao za godinu dana unaprijed je ubrani nedospjeli civilni plod). pored vraćanja kuće će vlasniku morati platiti i najamninu za svo vrijeme korištenja kuće. modus sticanja i vlasništvo prethodnika. Nesavjestan posjednik mora vratiti stvar u stanju u kakvom je bila u trenutku zasnivanja posjeda. Ukoliko je stvar potrošena. tuženikovu faktičku vlast na stvari. otuĎio. otuĎene ili zanemarene plodove. obaveza naknade štete zavisi od toga da li je tuženi savjestan (pošten) ili nesavjestan posjednik. Dokazivanje identiteta stvari jeste dokazivanje da je stvar za koju tvrdi da je njegova. kao i vrste troškova (nužni. upravo stvar koja se nalazi kod tuženog. Savjestan posjednik zadržava civilne plodove koji su za vrijeme trajanja posjeda dospjeli i ubrani. Nesavjestan posjednik dužan je vlasniku predati sve plodove i nadoknaditi vrijednost plodova koje je potrošio. Ako je i prethodnik vlasništvo stekao derivativno. a ima i pravo 18 WWW. Nuţni troškovi (impensae necessariae) su troškovi nužni za samo održavanje stvari.BH-PRAVNICI.npr. Teret dokazivanja je na tužitelju. Savjestan posjednik je onaj ko iz opravdanih razloga smatra da je stvar koju posjeduje njegova. Civilni plodovi. tužitelj dokazuje postojanje pretpostavki koje su bile potrebne za sticanje prava vlasništva. nesavjesni posjednik mora nadoknaditi štetu usljed uništenja.COM postoji posredni posjed. Kod derivativnog sticanja dokazuje se pravna osnova sticanja. Posjednik mora udovoljiti tužbenom zahtjevu. Pošto je to po pravilu nemoguće.WWW. Protuzahtjev posjednika u vezi troškova Obaveza nadoknade troškova zavisi od vrste posjeda (savjestan ili nesavjestan).BH-PRAVNICI. oštećenja ili nastalu upotrebom stvari. Savjesni posjednik stiče pravo vlasništva naturalnih plodova već u trenutku separacije. potrošene. ako je nesavjestan posjednik stanovao u kući 5 godina ne plaćajući najamninu. Ostale plodove dužan je vratiti vlasniku (dospjele neubrane i ubrane nedospjele plodove . Npr. Zbog toga ne odgovara za štetu. jer se stvar faktički koristila u meĎuvremenu. koji zatim učestvuje kao stranka u parnici a neposredni posjednik izlazi iz postupka. bilo originarno ili derivativno. U dokazivanju vlasništva stvari. a stvar vraća vlasniku u onakvom stanju u kakvom se nalazi u trenutku tuţbe. Savjesni posjednik ima pravo na naknadu nužnih troškova. Ovom tužbom može se tražiti povrat samo individualno odreĎenih. Vlasniku je dužan predati samo neubrane plodove.

tj.tužitelj tvrdi da je vlasništvo stekao dosjelošću. Nesavjesni posjednik ima pravo naknade troškova po subjektivnom kriteriju. Ometanjem (uznemiravanjem) se shvata svaka pozitivna ili negativna radnja kojom se vlasnik ometa ili ograničava u vršenju prava vlasništva (najčešći slučajevi su neovlašteno vršenje prava služnosti i imisije). Kao i kod nužnih troškova. važe pravila retencije i umanjenja troškova za vrijednost koristi koje je savjesni posjednik imao. već se samo ispituje kolike bi troškove imao vlasnik da je sam uveo vodovod (troškovi nisu isti ukoliko je vlasnik u konkretnom slučaju vodoinstalater ili npr. kod pokretnih stvari tužilac će dokazati svoj naturalni posjed. odnosno zaustavljaju tužiteljev zahtjev.BH-PRAVNICI. tj. Nesavjesni posjednik nema pravo retencije stvari. Zato ne mora dokazivati ni pravnu osnovu ni modus. S druge strane. Tužitelj mora dokazati da je vlasnik. Korisni troškovi (impensae utiles) su troškovi kojima se objektivno povećava vrijednost stvari. Rok zastare potraživanja je 3 godine. odnosno kvalificirani posjednik. Savjesni posjednik ima pravo naknade troškova po objektivnom kriteriju. a on je tu korist naknadno odobrio. Aktivno je legitimisan vlasnik stvari. luksuzni troškovi se nadoknaĎuju savjesnom posjedniku ali samo ako je njima povećana vrijednost stvari.WWW. već je dovoljno da dokaže svoj posjed. Vlasnik stvari ima pravo umanjiti iznos nužnih troškova za vrijednost koristi (plodova) koje je posjednik imao od stvari. MeĎutim. vlasnik stana ne može tvrditi da to i za njega nije koristan trošak. Prigovori koji odgaĎaju. Rok zastare je 3 godine.COM retencije stvari (ius retentionis). a ne mora dokazivati da tuženom ne pripada pravo koje prisvaja. oba posjednika imaju pravo odnošenja (ius tollendi). Prigovori tuţenog.administrativni radnik). ali i kvalificirani posjednik. Tužitelj dokazuje faktički čin uznemiravanja. Izuzetno. a tuženi dokaže da rok dosjelosti nije prošao). Nesavjesni posjednik takoĎer ima pravo na naknadu nužnih troškova. troškovi koje je imao posjednik vlasniku ne predstavljaju korist za vlasnika kome treba stan a ne ordinacija. Tuženi mora dokazati pravo koje je prisvojio. Actio negatoria Actio negatoria je tužba koja služi za zaštitu vlasništva u slučaju kada vlasniku nije oduz et posjed stvari. Pasivno su legitimisani: izvršilac čina ometanja. ali samo onih koje bi imao i vlasnik da se stvar nalazila kod njega. a vlasnik je limar. dok mu se troškovi ne nadoknade. Za onog ko posjeduje stvar prezumira se da je zakonit i savjestan posjednik (praesumptio iuris). Tuženi u reivindikaciji može staviti 3 vrste prigovora: 1. ako je posjednik u stan uveo npr. samo ako su korisni osobno za vlasnika. Prigovori koji negiraju tužiteljev zahtjev (npr. U načelu se ne nadoknaĎuju ni savjesnom ni nesavjesnom posjedniku.BH-PRAVNICI. 2. te onaj u čiju korist je ometanje izvršeno. 3. već je vlasnik ometan u vršenju svog prava na neki drugi način. onaj po čijem nalogu je ometanje izvršeno. Dokazivanje vlasništva je mnogo lakše nego kod reivindikacije jer je tužitelj istovremeno vlasnik i posjednik. U tom slučaju se na njih primjenjuje režim predviĎen za korisne troškove. a kod nekretnina činjenicu da je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. 19 WWW. Prigovori koji ukidaju tužiteljev zahtjev – exceptio rei venditae ac traditae (tuženi tvrdi da mu je upravo tužitelj prodao i predao stvar).ako je nesavjesni posjednik pretvorio stan u ljekarsku ordinaciju. Shodno tome. u mjeri u kojoj je vrijed nost stvari povećana po prometnim kriterijima. te činjenicu uzne miravanja. pod uslovom da se ono što je dodato radi zadovoljstva ili uljepšavanja može odvojiti bez uništenja ili oštećenja stvari. Čin uznemiravanja mora biti protupravan i predstavljati trajno smetanje. Ovo ne podrazumijeva samovolju vlasnika. U drugom slučaju tužba se zove actio negatoria publiciana. već procjenjivanje da li učinjena poboljšanja koriste vlasniku i koliko. Luksuzni troškovi (impensae voluptuariae) su troškovi koje je posjednik učinio radi vlastitog zadovoljstva ili uljepšavanja stvari. Npr.COM .vodovodnu instalaciju.

BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.COM . Tužba ne zastarijeva. 20 WWW.WWW.COM Tuţbeni zahtjev ili petit usmjeren je na prestanak uznemiravanja i propuštanje daljeg uznemiravanja.

Dakle. Pravna osnova (titulus ili pravni posao) mora biti objektivno valjana. Jaču pravnu osnovu ima posjednik koji je stvar stekao naplatno u odnosu na posjednika koji je stvar stekao besplatno. b) Zbirke isprava. ukidaju ili zaustavljaju tužbeni zahtjev. publicijanskom tužbom se štiti jače pravo na posjed. a u koje se upisuju nekretnine. zemljišne knjige osiguravaju i zakonom predviĎeni način sticanja stvarnih prava na nekretninama. Glavna knjiga obuhvata zemljišta jedne katastarske općine. a tuženi je sada).tužitelj je bio.prigovor jačeg ili jednako jakog posjeda. . Ako su i tužitelj i tuženi kvalificirani posjednici (tj.katastarski broj). Dokazati istinitost posjeda znači dokazati da je posjed stečen na pravilan način. stvarna prava na tim nekretninama. Tužbom se može poslužiti i vlasnik stvari koji neće ili ne može dokazati vlasništvo prethodnika. zatim da se stvar nalazi u posjedu tuženog. a ne pojedine čestice koje ga čine. parnicu dobiva onaj ko ima jaču pravnu osnovu. Ako ima više osoba. Aktivno legitimisan je kvalificirani posjednik koji je izgubio posjed stvari. On kao tužitelj mora dokazati elemente koji ga čine kvalificiranim posjednikom (zakonitost i istinitost posjeda).jednu livadu) koja se nalazi u sastavu jednog ZK tijela.WWW.COM . Ako vlasnik želi otuĎiti samo jednu česticu (npr. Zemljišna knjiga sastoji se od: a) Glavne knjige.COM Actio publiciana Actio publiciana je tužba kojom kvalificirani posjednik traži povrat stvari od posjednika kod koga se stvar nalazi bez pravne osnove ili po slabijoj pravnoj osnovi. Zemljišnoknjižni uložak je dio glavne knjige koji se odnosi na jedno zemljišnoknjižno tijelo. Objekat pravnog odnosa je zemljišnoknjižno tijelo u cjelini. Novi vlasnik će izvršiti pripisivanje te čestice u svoj ZK 21 WWW. c) Zbirke katastarskih planova. kao i identitet stvari.BH-PRAVNICI. Tužba ne zastarijeva. . Zemljišnoknjižno tijelo je čestica ili skup čestica koje se nalaze u jednoj katastarskoj općini i imaju u prometu isti pravni položaj (status). Tuženi se brani prigovorima i to: . Sastoji se od zemljišnoknjižnih (ZK) uložaka. mora izvršiti otpis te čestice iz svog ZK uloška. Čestice koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo ne moraju u prirodi ležati jedna do druge. dakle prigovori koje tuženi može staviti i u reivindikaciji. Čestica ili katastarska parcela je dio zemljišne površine koji je u zemljišnom katastru označen posebnim brojem (tzv. U nju se upisuju nekretnine i stvarna prava na njima. prednost ima posjednik kod koga se stvar nalazi. XII – ZEMLJIŠNE KNJIGE POJAM I FUNKCIJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA Zemljišne knjige su javni registri koje vode općinski sudovi. Jedno zemljišnoknjižno tijelo može biti u vlasništvu samo jedne osobe.prigovor prava vlasništva (tuženi dokazuje da je vlasnik stvari). Ako su pravne osnove iste jačine.BH-PRAVNICI. jer se ona prezumira. d) Pomoćnih knjiga. Tužitelj ne mora dokazivati savjesnost posjeda. Posjed ne smije biti stečen na viciozan način. Tuţbeni zahtjev ili petit glasi da je tuženi dužan predati stvar tužitelju. Pasivno je legitimiran sadašnji posjednik stvari. Pored toga. te drugi pravni odnosi u vezi sa nekretninama. Dokazati zakonitost posjeda znači dokazati pravnu osnovu sticanja.prigovori koji negiraju. onda su suvlasnici.

imenom predjela u kome leži. Zabilježbe se. prenose. List C. založno pravo).registar vlasnika. npr. ograničavaju i prestaju pod uslovom naknadnog opravdanja. a u popisnom listu se kod odgovarajuće čestice upućuje na upis u vlasničkom listu. Zbirka isprava sadrži originale ili ovjerene prepise svih isprava na osnovu kojih je izvršen upis u glavnu knjigu. Ako se sadržaj isprave ne može ukratko unijeti u glavnu knjigu. kulturom i površinom. u praksi se to upisuje u vlasnički list. Služi za orijentaciju o položaju i obliku zemljišta. (npr.služnost puta).WWW. Prema tome. nazivom čestice. Na povjerenje u zemljišne knjige može se pozvati samo onaj ko nije znao. registar zemljišta itd). Predbilježba se mora opravdati. VRSTE UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU Razlikuju se 3 vrste upisa: uknjižba. U vlasnički list upisuje se ime vlasnika i eventualna ograničenja vlasnika u raspolaganju njegovim ZK pravima (npr. Zbirka katastarskih mapa je zbirka katastarskih planova. ograničenja i prestanka knjižnih prava koji ne zavise ni od kakvog daljeg postupka. U suprotnom.zabrana otuĎenja). Zabiljeţba je upis kojim se u svrhu publiciteta evidentiraju oni osobni odnosi vlasnika koji su pravno relevantni za raspolaganje knjižnim pravom. Formalna strana znači da je uvid u zemljišnu knjigu svakome dozvoljen. novi vlasnik mora osnovati novi ZK uložak za tu česticu. zatim 4 obvezna prava : najam. NAĈELA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA Načelo javnosti ima formalnu i materijalnu stranu. ukoliko je čestica u istoj katastarskoj općini kao ZK tijelo novog vlasnika. zakup. Materijalna strana se sastoji u tome što se zemljišne knjige uzimaju kao vjerodostojne u pogledu istinitosti i potpunosti svog sadržaja.BH-PRAVNICI. teretni list ili teretovnica. vlasnički list ili vlastovnica. predbilježba i zabilježba 1 . Načelo povjerenja je nužna posljedica materijalne strane načela javnosti. prenosa. ZK uložak se sastoji od 3 lista: List A. Tek tada se može pozvati na povjerenje u zemljišne knjige. poslovna nesposobnost). 22 WWW. prekup. U popisni list trebalo bi upisati i stvarna prava u korist nekretnine (npr. Ovdje se upisuju stvarna prava kojima je zemljište opterećeno. List B. prvenstveni red itd.COM uložak.BH-PRAVNICI. Pomoćne knjige su različiti registri koji služe za lakšu orijentaciju u glavnoj knjizi (npr.COM . Osim stvarnih prava. katastarskim brojem. predbilježba je uvjetan upis. 1 Ne znam ovo prevesti na Bosanski jezik. Predbiljeţba je upis kojim se knjižna prava stiču.služnost. te pravna osnova sticanja prava vlasništva. Sticatelj mora poznavati stanje u zemljišnim knjigama i poznavati faktičko posjedovno stanje. predmet upisa mogu biti i 4 gore navedena obvezna prava. Opravdana predbilježba ima značenje uknjižbe. te stvarnopravna ograničenja vlasništva (npr. U popisni list se upisuju sve čestice koje čine jedno ZK tijelo i to sa rednim brojem. popisni list ili posjedovnica. nazadkup (?). a opravdava se zabilježbom. a nije ni morao znati da se vanknjižno stanje ne slaže sa knjižnim. ako ih propisi predviĎaju mogu odnositi i na prisilnu upravu.poslovna nesposobnost. u glavnu knjigu će se upisati samo pravna osnova i pozvat će se na samu ispravu. Isprave su poredane hronološki. MeĎutim. Vodi se posebno za svaku glavnu knjigu. Uknjiţba je svaki bezuvjetan i definitivan upis sticanja.

Osim uzusfruktusa. jači u pravu). stranke će sporazumno ili sudski riješiti koji upisi ostaju. ta obavezna prava djeluju erga omnes. Izuzetak od ovog načela su nekretnine koje nisu upisane u zemljišne knjige. SLUŽNOSTI (SERVITUTES) POJAM I ZAJEDNIĈKA NAĈELA Sluţnosti su stvarna prava na tuĎoj stvari na osnovu kojih se ovlašteniku dozvoljava odreĎeno korištenje tuĎom stvari. Služnosti moraju biti korisne (utilis). XIII – STVARNA PRAVA NA TUĐOJ STVARI A. što znači da moraju zadovoljavati neku potrebu. Služnosti su jedinstven pravni institut. posebno klauzulom intabulandi. ukida ili ograničava i osobe koja stiče ZK pravo.BH-PRAVNICI. te za njih važe osnovne karakteristike stvarnih prava. Izuzetak je tzv. Ako se sadržajno isključuju.WWW. 3. 8. Podnesci koji stignu istovremeno se upisuju u zemljišnu knjigu sa naznakom da imaju isti red prvenstva. Zajednička načela služnosti su: 1. 6. Načelo potpunosti zahtijeva da zemljišne knjige sadrže sve pravno relevantne činjenice za promet nekretnina (podaci o vrsti i veličini nekretnine. Jednom upisana. Načelo upisa podrazumijeva da se stvarna prava na nekretninama stiču isključivo upisom u zemljišne knjige. 2.BH-PRAVNICI. Upis ima konstitutivno značenje. Po ovom načelu. osobi vlasnika. U zemljišne knjige iznimno mogu biti upisana i neka obavezna prava. 4. što znači da se služno dobro što manje opterećuje. 23 WWW. Služnosti su same za sebe neprenosive.vlasnička služnost. a sticatelj svoj pristanak iskazuje i molbom za upis. a koji se brišu.COM . Načelo preglednosti je zahtjev da se zemljišne knjige vode na način da svako može brzo i lahko doći do podataka o upisanim nekretninama i stvarnim pravima. već opterećena strana mora samo trpjeti ovlaštenikovu radnju (pati) ili propuštati vlastitu radnju (non facere). 7. Načelo legaliteta podrazumijeva da sud po službenoj dužnosti mora ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za upis u zemljišne knjige. prema kojima se upis može izvršiti po službenoj dužnosti ili na osnovu jednostranog zahtjeva (predbilje žba i zabilježba). Ne mogu postojati služnosti na činjenje. Saglasnost stranaka iskazuje se pravnim poslom. pravni učinak upisa ravna se prema njegovom prioritetnom redu. služnosti su nedjeljiva prava. U tu svrhu služi i institut prelaganja sluţnosti. a istovremeno zadržati svoj sadržaj i svrhu. Načelo konsenzusa nalaže da se upisi u zemljišne knjige mogu izvršiti samo na osnovu saglasnosti osobe čije pravo se prenosi. teretima i dr). Služnosti su stvarna prava. a taj red prema vremenu kad je zahtjev za upis stigao u sud. te se ovo načelo naziva i načelom konstitutivnosti upisa. Prenose se samo zajedno sa dobrom za koje su vezane. Pravni učinak upisa proizvešće najranije pristigli zahtjev – prior tempore quotior iure (raniji u vremenu. Postoje izuzeci od načela konsenzusa. Služnosti su stvarna prava na tuĎoj stvari. Načelo specijalnosti (načelo odreĎenosti) podrazumijeva da svaki upis u zemljišnoj knjizi čini samostalnu i odreĎenu pravnu cjelinu. Služnosti se moraju pažljivo izvršavati. Služnost ne može postojati na služnost. a postoje i slučajevi vanknjižnog sticanja prava vlasništva i služnosti. 5. Pod prelaganjem služnosti podrazumijeva se njeno premještanje na onaj dio služnog dobra gdje će biti manje opterećujuća za vlasnika služnog dobra. Načelo prioriteta (prvenstva).COM Načelo stvarnosti znači da su objekat upisa u zemljišne knjige nekretnine i stvarna prava na nekretninama. poput stvarnih prava.

COM 24 WWW.WWW.BH-PRAVNICI.COM .BH-PRAVNICI.

COM . Objektom stvarnih služnosti mogu biti isključivo nekretnine. Dobra povezana služnošću ne moraju biti susjedna. Pozitivne služnosti su one čiji titular ima ovlaštenje koristiti služno dobro na odreĎeni način.BH-PRAVNICI. koja ovlašćuje na napasanje stoke na tuĎem zemljištu Kućne ili gradske su služnosti kod kojih su gospodujuća dobra zgrade ili zemljište oko njih. Kod negativnih služnosti titular ima pravo zahtijevati od vlasnika služnog dobra da se suzdrži od obavljanja odreĎenih radnji na svom dobru koje bi kao vlasnik imao pravo obavljati.sluţnost puta. najčešće obuhvata služnost crpljenja vode iz tuĎeg bunara ili izvora (aquae haustus).pravo zabraniti susjedu gradnju kojom bi se ovlašteniku oduzelo svjetlo ili vidik (servitus ne luminibus officiatur). Prestanak objektivne koristi predstavlja opravdan razlog za ukidanje stvarne služnosti. Razlika je u tome da li vlasnik gospodujućeg dobra ima pravo na odreĎena činjenja ili ima pravo zahtijevati nečinjenje od vlasnika služnog dobra.pravo zabraniti susjedu podizanje njegove zgrade naviše (servitus altius non tollendi).COM STVARNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES REALES) Pojam i karakteristike Stvarna sluţnost je pravo vlasnika jedne nekretnine (gospodujuće dobro – praedium dominans) da za potrebe te nekretnine obavlja odreĎene radnje na nekretnini drugog vlasnika (služno dobro – praedium serviens) ili da zahtijeva od vlasnika služnog dobra da se suzdržava od obavljanja odreĎenih radnji koje bi inače iao pravo obavljati na svojoj nekretnini. stvarna služnost ostaje u korist svih njegovih dijelova.pravo umetnuti gredu svoje zgrade u tuĎi zid (servitus tigni imitendi). . (servitus proiciendi). Svrha im je bolje ekonomsko iskorištavanje gospodujućeg dobra. Pozitivne i negativne sluţnosti. Stvarne služnosti su nedjeljiva prava. . služnost napajanja stoke (servitus pecoris ad aquam ad pulsus) i služnost vodovoda (aquaeductus). služnosti takoĎer mogu biti privremene i sezonske.sluţnost paše (servitus pasciendi). Mogu biti pozitivne i negativne. . U slučaju podjele služnog dobra.pravo ugradnje grede u tuĎi zid). . . ali vlasnik služnog dobra može zahtijevati da prestane služnost u pogledu onih dijelova čijim potrebama više ne služi. služnost progona stoke (actus) i služnost ceste (via). služnost puta). Neovisno o načinu izvršavanja. . Primjeri negativnih služnosti: . .WWW. stvarna služnost ostaje samo na dijelovima na kojima je vršena. zraka ili vidika (servitus fenestrae).pravo provoditi dim kroz susjedov dimnjak (servitus fumi) itd. Povremene su služnosti čiji se sadržaj sastoji u ponavljanim radnjama njihovog ovlaštenika (npr.pravo otvoriti prozor u tuĎem zidu zbog svjetla. Trajne su u pravilu negativne služnosti. Neki ustaljeni oblici poznati su još od rimskog prava: . U slučaju podjele gospodujućeg dobra. postoje bez obzira na promjene vlasnika nekretnina. Tipični primjeri pozitivnih gradskih služnosti su: .pravo postaviti dijelove svoje zgrade u tuĎem zračnom prostoru – balkone. Stvarne služnosti su stvarna prava. koja se javlja kao služnost staze (iter).sluţnost vode. nastrešnice i sl. mada to mogu biti i pozitivne (npr.pravo nasloniti teret svoje zgrade na tuĎu zgradu (servitus oneris ferendi). Vrste stvarnih sluţnosti Poljske sluţnosti su one kod kojih je gospodujuće dobro namijenjeno poljoprivrednom iskorištavanju. 25 WWW. Trajne i povremene sluţnosti. Terete cijelo služno dobro i vezane su sa cijelim gospodujućim dobrom.BH-PRAVNICI.

kod kojeg kvaziuzufruktuar stiče pravo vlasništva na stvarima. u vezi potrošnih stvari može se zasnovati tzv. a u korist drugog. te npr. Eventualni ostatak preko potreba porodice uzuara. Ostatak troškova snosi uzuar. Vrste osobnih sluţnosti U našem pravu to su pravo plodouživanja (ususfructus). Pravo stanovanja (habitatio) je osobna služnost sa ovlaštenjem služiti se tuĎom zgradom ili njenim dijelom za stanovanje. bez obzira da li je u položaju uzuara ili uzufruktuara.svaki suvlasnik može osnovati služnost na svom idealnom dijelu.COM . Uz ugovor kao titulus. Dužan je stvar vratiti vlasniku kad istekne rok plodouživanja.nepravi uzufrukt (quasi ususfructus). Plodouživatelj snosi redovne troškove i porez. Zbog toga bi ugovor morao biti u pisanom obliku. jer je uzuarovo pravo korištenja ograničeno na njegove osobne potrebe i potrebe njegove porodice. oni mu se nadoknaĎuju kao poslovoĎi bez naloga (negotiorum gestor) u trenutku prestanka uzufrukta. Uzufruktuar ne odgovara za smanjenje njene vrijednosti nastalo redovnom upotrebom.BH-PRAVNICI. potreban je i upis u javnu knjigu kao modus sticanja. Ni usus ni njegovo izvršenje ne mogu se prenijeti na druge osobe. Ovlaštenik zadržava pravo služnosti uprkos promjeni u osobi vlasnika stvari. ali se za vrijeme trajanja njegovo izvršenje može prenijeti. ne mijenjajući suštinu stvari. ovisno od toga da li izvršenje prava pripada samo ovlašteniku i njegovoj porodici. Pravni posao može biti ugovor ili oporuka. a pravni režim habitacije može biti ustanovljen kao kod uzusa ili uzufrukta. već je odreĎena osobno. te objekat uzufrukta mogu biti samo nepotrošne stvari. Ovo pravilo važi za sve osobne služnosti. MeĎutim. Osobne služnosti su neprenosiva prava. ali se kod nekih služnosti izvršavanje njihovog sadržaja može prenijeti na drugu osobu. Pravo upotrebe (usus) je osobna služnost sa ovlaštenjem korištenja tuĎe stvari za osobne potrebe uzuara i njegove porodice. Uzufruktuar vlasništvo plodova stiče separacijom. Prestankom uzufrukta “viseći” plodovi (fructus pendentes) pripadaju vlasniku.WWW. ako odbije mora se odreći uzusa. odlukom državnog organa i dosjelošću. Vlasnik snosi sve redovne i vanredne terete i troškove u vezi stvari. pravo stanovanja se ne gasi ako je upisano u zemljišnoj knjizi prije prava vjerovnika ili ako je tako ugovoreno izmeĎu habitanta i kupca. Oporukom vlasnik dobra može zasnovati služnost na štetu jednog dijela nekretnine. ali iznimno i pokretne stvari.BH-PRAVNICI. I ovdje je pretpostavka sticanja prava upis u javnu knjigu (zemljišna knjiga). Pravo kod uzufrukta je neprenosivo i nenasljedivo. Ako je uložio korisne i luksuzne troškove. a aktivna nije odreĎena s obzirom na vlasništvo. Habitacija je zasebna služnost samo po svom objektu. a nakon isteka roka dužan je njihovu vrijednost vratiti u novcu. STICANJE PRAVA SLUŽNOSTI Pravo stvarne sluţnosti može se steći pravnim poslom. TakoĎer su i nenasljediva prava. pravo upotrebe (usus) i pravo stanovanja (habitatio). ali samo do visine koristi koju ima od stvari. Pravo plodouţivanja (ususfructus) je stvarno pravo na tuĎoj stvari koje ovlašteniku daje osobno pravo da upotrebljava tuĎu stvar i crpi njene plodove ne mijenjajući ekonomsku namjenu i suštinu stvari. 26 WWW. Kod osobnih služnosti pasivna strana je svakodobni vlasnik stvari. Prodajom objekta habitacije. ali je vlasnik dužan uzufruktuaru ili njegovim nasljednicima nadoknaditi troškove uložene u proizvodnju plodova (obradu zemlje). kada ti dijelovi nakon smrti ostavitelja postaju zasebne nekretnine. Razlika izmeĎu uzusa i uzufrukta je isključivo kvantitativna. Objekti osobnih služnosti mogu biti nekretnine. Uzufruktuar po prestanku prava vraća stvar vlasniku u stanju u kakvom je bila u trenutku prijema. pripada vlasniku stvari. Habitant uživa posjedovnu zaštitu kao neposredni posjednik. ili ga ovlaštenik može prenijeti na druge (dati stan u najam).COM OSOBNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES PERSONALES) Osobne sluţnosti su stvarna prava na tuĎoj stvari na osnovu kojih ovlašteniku pripada korištenje ili upotreba tuĎe stvari. U načelu su osobne služnosti djeljiva prava.

Ovlaštenik stvarne služnosti je posjednik prava stvarne služnosti. Sporazumom izmeĎu vlasnika služnog i gospodujućeg dobra.COM . Posjed prava služnosti mora biti istinit. Pasivno legitimiran je vlasnik služnog dobra. U svim slučajevima gdje je pravo služnosti upisano u zemljišnu knjigu. U takvom slučaju vlasnik služnog dobra ima pravo na odgovarajuću naknadu. zaštita se ostvaruje putem posjedovne tužbe. Osobna služnost ne može se steći dosjelošću. Tužbom na utvrĎenje vlasnik gospodujućeg dobra zahtijeva da se prema vlasniku služnog dobra utvrdi postojanje prava služnosti. 2. Odluku u pravilu donosi sud ili drugi ovlašteni državni organ.BH-PRAVNICI. Ukidanjem odlukom državnog organa. Istekom vremena. za prestanak prava služnosti potrebno je izvršiti upis brisanja u zemljišnu knjigu. a ovlaštenik osobne služnosti posjednik stvari koja predstavlja služno dobro. tužbe na utvrĎenje i actio confessoria. Tužitelj mora dokazati postojanje svog prava služnosti i faktički čin ometanja od strane tuženog. Osnovna svrha založnog prava je eliminisanje dvostruke nesigurnosti vjerovnika u pogledu namirenja potraživanja. Uz pravni posao kao titulus potreban je i modus. ZALOŽNO PRAVO POJAM I FUNKCIJA ZALOŽNOG PRAVA Zaloţno pravo je stvarno pravo na tuĎem objektu kojim vjerovnik u pravnom odnosu dobiva ovlaštenje da se namiri iz vrijednosti založenog objekta ako mu dužnik ne ispuni preuzetu obavezu. a sud je ustanovljava na zahtjev zainteresirane strane uz pretpostavke da do nekretnina nema dovoljne putne veze i ako je korist koju prolaz donosi veća od štete koja se njime čini. Nesigurnost je u pogledu moguće promjene obima dužnikove imovine i u vezi ranijeg namirenja drugih vjerovnika. ZAŠTITA PRAVA SLUŽNOSTI Ovisno o vrsti povrede. 3. 4. Po vrsti povrede za koju se podiže. 5. Zaštita pomenutih posjeda ostvaruje se putem posjedovne tužbe. Actio confessoria je tužba koju ovlaštenik prava služnosti podiže protiv osobe koja ga neosnovano sprečava ili ometa u izvršavanju prava služnosti. što je u stvari služnost puta. actio confessoria je slična vlasnikovoj tužbi actio negatoria. 7. koji je za nekretnine upis u zemljišne knjige.COM Odlukom državnog organa pravo stvarne služnosti stiče se u slučajevima predviĎenim zakonom. B. Odricanjem – jednostranom izjavom ovlaštenika služnosti. Primjer je otvaranje nužnih prolaza. Propašću služnog ili gospodujućeg dobra. consolidatio) vlasnika služnog i gospodujućeg dobra u istoj osobi. 6. odnosno 3 godine ukoliko se vlasnik služnog dobra protivi njenom vršenju. ali i svaka treća osoba koja sprečava ili ometa izvršenje prava služnosti. a na teret vlasnika gospodujućeg dobra. Pravo osobne sluţnosti u pravilu se stiče na osnovu pravnog posla. jer se ne može ni posjedovati. ako postane nepotrebna ili prestane razlog zasnivanja. Time je vjerovnik osiguran od eventualne 27 WWW. Nevršenjem (non usu) za vrijeme od 20 godina. koji može biti ugovor ili oporuka. Podiže se u slučaju osporavanja ili dovoĎenja u sumnju prava služnost od strane vlasnika služnog dobra. ako je ustanovljena na odreĎeno vrijeme. PRESTANAK PRAVA SLUŽNOSTI 1. Sjedinjenjem (confusio. Naknadu utvrĎuje nadležni organ po zahtjevu vlasnika služnog dobra. Dosjelošću se stvarna služnost stiče faktičkim ostvarivanjem za vrijeme od 20 godina. a za pokretne stvari predaja služnog dobra.BH-PRAVNICI. Pomoću založnog prava se iz čitave dužnikove imovine izdvajaju odreĎeni objekti iz čije vrijednosti se vjerovnik može namiriti.WWW.

WWW.generalna hipoteka nije dozvoljena. OSNOVNI OBLICI ZALOŽNOG PRAVA Razlikuju se 2 osnovna oblika: pignus i hipoteka. ako treba i sudskom prodajom zaloga. To znači da u slučaju djelomičnog podmirenja duga založno pravo ostaje u nesmanjenom obimu sve do potpunog izmirenja potraživanja. red namirenja vjerovnika ravna se prema trenutku osnivanja založnog prava. Po nekim pravnim sistemima. odnosno kauciona ili kreditna hipoteka). Ako je objekat založnog prava neko pravo (potraživanje). u slučaju podjele stvari. razlika izmeĎu pignusa i hipoteke ispoljava se u tome da li vjerovnik ima detenciju zaloga ili ne (kod pignusa ima. a ne samom isplatom potraživanja. trajanje i prestanak založnog prava zavise od postojanja potraživanja čije ispunjenje se osigurava. a ne prema trenutku traženja izvršenja ili osnivanja same obaveze.COM fluktuacije dužnikove imovine. U suprotnom je to pignus. U te razloge spadaju osiguranje minimuma egzistencije dužnika i zaštita odreĎenih javnih i društvenih interesa. a hipoteka založno pravo na nekretninama (izuzetno važi i za brodove i avione). Načelo specijalnosti – založno pravo se stiče na samo odreĎenom objektu iz imovine zalogodavca i samo za odreĎeno potraživanje vjerovnika. a založiti se može i suvlasnički dio. založno pravo nastavlja postojati na svim dijelovima stvari. Objekti založnog prava moraju biti takvi da vjerovnik iz njih može naplatiti svoje potraživanje. Ako je pravo upisano u zemljišnim knjigama radi se o hipoteci. Neke stvari i prava su iz posebnih razloga propisom izuzeti od zalaganja.BH-PRAVNICI. dakle stvari u prometu ili pravo koje ima novčanu vrijednost. tj. Ako se u zalog daju gotov novac ili vrijednosni papiri. strane koja je vlasnik zaloga. npr. oblik može biti pignus ili hipoteka.BH-PRAVNICI. Primjer je zastara potraživanja. a dužnik nema pravo na povrat stvari ili njenog dijela. Založni vjerovnik će se namiriti iz založenog objekta. Založno pravo može nastati i prije nastanka potraživanja koje se njime osigurava. Slučaj kad prestanak potraživanja ne izaziva automatski i prestanak založnog prava.COM . Načelo nedjeljivosti – Potraživanje se osigurava cjelokupno i to cjelinom zaloga. gdje založno pravo ostaje i nakon zastare.kod davanja zaloga za buduće i uvjetne obaveze (kaucioni ili kreditni zalog. STICANJE ZALOŽNOG PRAVA 28 WWW. kod hipoteke ne). Isto važi i za založnog dužnika. Založni vjerovnik je istovremeno vjerovnik u obaveznopravnom odnosu za koji je založno pravo vezano. Izuzeci ovog načela su: 1. govorimo o kauciji. TakoĎer je bitno napomenuti da hipoteka prestaje tek njenim brisanjem u zemljišnoj knjizi. SUBJEKTI U ZALOŽNOPRAVNOM ODNOSU Subjekti založnopravnog odnosa su založni vjerovnik i založni dužnik. Objektom založnog prava mogu biti stvari u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu. ako ima založno pravo na odreĎenom objektu. Pignus ili ručni zalog je po našem pravu založno pravo na pokretnim stvarima. 2. NAĈELA ZALOŽNOG PRAVA Načelo akcesornosti – nastanak. Pored toga. Tzv. S druge strane. OBJEKTI ZALOŽNOG PRAVA Objekti založnog prava mogu biti stvari (pokretne i nepokretne) i prava. Načelo oficijalnosti – založno pravo se ostvaruje isključivo putem suda.

vjerovnik može zahtijevati prisilnu naplatu potraživanja i prije dospjelosti. javna skladišta. razlikuje se dobrovoljno i nužno založno pravo. Ako jedno ZK tijelo nije dovoljno za podmirenje potraživanja. a da time ne čini ometanje posjeda. Zakonsko založno pravo vlasnika poljoprivrednog zemljišta na životinjama (i drugim stvarima) kojima je počinjena poljska šteta. Osnova sticanja je ugovor o zalogu. Sticanje zaloţnog prava na pravima Dobrovoljno se založno pravo na pravima stiče ugovornim prenosom potraživanja (ili nekog drugog prava) na založnog vjerovnika. Uz osnovu (titulus) za sticanje založnog prava potreban je i modus. Hipotekarni dužnik ne smije smanjivati vrijednost založene nekretnine.BH-PRAVNICI. 2. Zakonsko založno pravo koje imaju komisionari. Prisilno založno pravo na nekretnini stiče se na osnovu sudske odluke (sudska hipoteka). Zavisno od navedenih osnova. s tim da nužno založno pravo može biti prisilno i zakonsko. Samo založno pravo stiče se upisom u zemljišne knjige. založno pravo se stiče upisom u zemljišne knjige.COM . Založno pravo najmodavca na stvarima najmoprimca. Najmodavac ima pravo perkluzije. Vjerovnik može tražiti da sud naloži dužniku da se suzdrži od takvih radnji. a dužnik posredni posjednik. Hipoteka se može na drugog prenijeti samo zajedno sa potraživanjem koje je tom hipotekom osigurano. Ista nekretnina može biti založena nekolicini vjerovnika. otpremnici. Predajom stvari vjerovnik postaje neposredni. da samovoljno spriječi iznošenje stvari iz unajmljenog objekta. Najčešća osnova za hipoteku je pravni posao. tj. Dobrovoljno zaloţno pravo na pokretninama se stiče predajom stvari u posjed vjerovnika. Zaloţno pravo na nekretninama – hipoteka Objekat hipoteke je čitavo zemljišnoknjižno tijelo jednog vlasnika. U našem pravu postoje 3 tipična slučaja zakonskog založnog prava: 1. Takav slučaj naziva se simultana ili zajednička hipoteka. Ugovor je konsenzualan. može se založiti više ZK tijela jednog vlasnika. Osniva se u trenutku unošenja stvari u unajmljeni objekat. sa izuzetkom zakonske hipoteke kod koje upis nije potreban. To je cesija ili ustup potraživanja. a ako on to ne učini. a za koje propis veže postanak založnog prava. Oba uživaju posjedovnu zaštitu.BH-PRAVNICI. Zakonska hipoteka stiče se u trenutku ispunjenja zakonskih pretpostavki. prevoznici i dr. Ugovor o hipoteci zaključuje se u pisanom obliku. Redoslijed meĎu njima se ravna po redu prvenstva koji se računa prema trenutku zatraženog upisa u zemljišne knjige. Za osnivanje je potrebna pravna osnova (ugovor.COM Založno pravo stiče se na osnovu pravnog posla. sudska odluka ili zakon). a radi osiguranja svojih potraživanja. na stvarima koje su objekti ugovora. Zakonsko zaloţno pravo osnova se u trenutku kad se dogode odreĎene činjenice koje nisu ni ugovor ni sudska odluka. Kad odluka suda postane izvršna. a on treba izmeĎu ostalog sadržavati osnovu iz koje potiče hipotekom osigurano potraživanje i njegovu visinu izraženu u novcu. Nuţno zaloţno pravo najčešće se pojavljuje kao prisilno sudsko založno pravo. Osniva se upisom u sudski pljenidbeni zapisnik u izvršnom postupku. a može biti zaključen i usmeno. a prestaje u trenutku iznošenja. 3. Sticanje zaloţnog prava na pokretnim stvarima.WWW. Upis u javnu knjigu nije potreban. sudske odluke i zakona. 29 WWW.

30 WWW. Istovremeno. sud zabranjuje založnom dužniku raspolaganje tim potraživanjem.COM Prisilno založno pravo na pravu se osniva zabranom dužnikovom dužniku da izvrši plaćanje svom dosadašnjem vjerovniku. Sama naplata založenog potraživanja vrši se nužnom cesijom.WWW.BH-PRAVNICI.COM .BH-PRAVNICI.

ne može tražiti da se vjerovnik najprije namiri od osobnog dužnika. vjerovnik je ovlašten sam prodati stvar nakon isteka roka od 8 dana od upozorenja dužniku. vjerovnik i dužnik se mogu sporazumjeti da vjerovnik stvar proda po toj cijeni. 4. Obe tužbe su nezastarive. ili je zadrži za sebe. 2. vraća založnom dužniku. Kod hipoteke je to hipotekarna tužba (actio hypotecaria). Sud može odlučiti da vjerovnik sam proda stvar po cijeni koju utvrde eksperti ili stvar zadrži za sebe u slučaju da bi troškovi javne prodaje bili nesrazmjerno veliki u odnosu na vrijednost stvari. Odricanjem. Propašću zaloga. U ovom slučaju založno pravo trebalo bi preći na svotu novca koju vlasnik ostvavri na ime osiguranja ili naknade štete za propalu stvar. ZAŠTITA ZALOŽNOG PRAVA Za zaštitu prava namiranje iz vrijednosti založenog objekta. Kad je ista stvar založena nekolicini v jerovnika. Založni vjerovnik može tražiti predaju zaloga i od svake treće osobe. Rok zastare je 1 godina od dana kad je založena stvar vraćena. s tim što se iznos čistog prihoda odbija od vjerovnikovog potraživanja. odnosno troškova zbog poboljšanja stvari.BH-PRAVNICI. koja je slična reivindikaciji a može se upotrijebiti samo kod pignusa. Antihreza je kod pokretnih stvari moguća ako založena stvar daje plodove. bez obzira da li je on istovremeno i založni dužnik. PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA Založno pravo može prestati: 1. založno pravo prestaje izjavom o odricanju ili povratom založene stvari zalogodavcu. Prestankom potraživanja. OSTVARIVANJE ZALOŽNOG PRAVA Pravilo je da založni vjerovnik ostvaruje založno pravo sudskom prodajom založene stvari. Kod pokretne stvari. ako nije istovremeno i osobni dužnik. kojom hipotekarni vjerovnik ugovara da u slučaju neisplate duga svoje potraživanje namiri ubiranjem plodova ili iskorištavanjem nekretnine na drugi način. redoslijed naplate odreĎuje se prema datumu nastanka založnih prava. putem tužbe vindicatio pignoris. 3. ništava je antihreza (pactum antichericum). a nije ugovoreno kome će oni pripasti nakon odvajanja. Kod ugovora u privredi. Kod pignusa je ništava i odredba ugovora kojom se založnom vjerovniku daje pravo da u slučaju neisplate duga može po unaprijed odreĎenoj cijeni prodati ili za sebe zadržati založenu stvar. založni vjerovnik na raspolaganju ima založnu tužbu (actio pigneraticia) kod pignusa. Zastari podliježu meĎusobna potraživanja zalogodavca i zalogoprimca za naknadu štete zbog pogoršanja stvari. Iz postignute cijene.COM NEDOZVOLJENE KLAUZULE U ZALOŽNOM PRAVU Ako je založnom pravu osnovna svrha namiranje potraživanja prodajom zaloga. Ono što eventualno preostane nakon namirenja. 2. Vjerovnik ih može u tom slučaju zadržati. Ovo pravilo ima nekoliko izuzetaka: 1.WWW. 3. 31 WWW.BH-PRAVNICI. Za prestanak hipoteke potrebna je pisana izjava hipotekarnog vjerovnika data kod nadležnog državnog organa (u pravilu suda koji vodi javnu knjigu gdje je upisana hipoteka). Vlasnik zaloga. nedozvoljena je klauzula kojom se vjerovniku zabranjuje prodaja zaloga ili kojim se vjerovniku prepušta vlasništvo zaloga ako njegovo potraživanje ne bude isplaćeno po dospjelosti. založni vjerovnik namiruje se prije ostalih vjerovnika. Kod zaloga nekretnina. Ovakva klauzula iznimno je dopuštena ako je u zalog data stvar čija cijena je propisana. Sjedinjenjem (confusio) vlasnika založene stvari i založnog vjerovnika u istoj osobi. Tužbeni zahtjev usmjeren je na namirenje vjerovnikovog potraživanja prodajom zaloga. Pasivno je legitimiran vlasnik založene stvari.COM . Kad je cijena propisana.

Redovno se radi o fizičkim osobama. Smatra se da njena visina treba biti u konstantnom razmjeru sa vrijednošću nekretnine (clausula rebus sic stantibus). STICANJE Sticatelji mogu biti fizičke i pravne osobe. 2. Naturalno davanje može biti odreĎeno alikvotno (npr. tj. Pravo stvarnog tereta nije prenosivo samo za sebe. 32 WWW. pružanje njege odreĎenoj osobi. Prema osnovi nastanka i sticanja. Založno pravo ponovo nastaje kad vjerovnik vrati posjed stvari. Stvarnopravna podrazumijeva odgovornost opterećenom nekretninom. OBLICI Personalni i predijalni stvarni tereti. Kumulativne pretpostavke sticanja su osnova (titulus) i način sticanja (modus). Novčano davanje (renta) daje se periodično ili povremeno. a stvarno sadašnji vlasnik. A. Činjenje kao sadržaj činidbe može biti npr. Karakteristike prava stvarnog tereta su: 1. Činidba davanja može imati oblik novčanog i naturalnog davanja.BH-PRAVNICI. obrada zemlje itd.200 kg krompira godišnje). Javnopravni su oni čija osnova je u propisu javnog prava. Dvostruka stvarnopravna i osobna odgovornost svakodobnog vlasnika opterećene nekretnine za ispunjenje dužnih činidbi. Personalni je onaj kod kojeg je osoba ovlaštenika odreĎena ad personam. sudska odluka i zakon.1/3 uroda) ili nominalno (npr. realni tereti bi se mogli podijeliti na ugovorne.cjelokupnom svojom imovinom.WWW.BH-PRAVNICI. Gubitkom posjeda založene pokretne stvari.kriterij za količinu davanja mogu biti potrebe izdržavanog lica u granicama primjerenom izdržavanja). za dospjele a neizvršene činidbe osobno odgovara prethodni. Činidba naturalnog davanja ne mora biti odreĎena. Pozitivan karakter i periodičnost činidbe. U slučaju promjene vlasnika. Takve zaostale činidbe zastarijevaju nakon 3 godine od dospjelosti. Za dospjele činidbe vlasnik opterećene nekretnine odgovara i osobno. dok je kod predijalnog ovlaštenik svakodobni vlasnik odreĎene nekretnine. sudske i (eventualno) zakonske. Ugovor kojim se osniva pravo stvarnog tereta može biti samostalan. Izvršnom prodajom zaloga. već samo zajedno sa opterećenim dobrom. SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE Sadržaj činidbe može biti davanje (dare) ili činjenje (facere). Ovaj institut se najčešće skraćeno naziva realni tereti. Kod oporuke se pravo stvarnog tereta ostvaruje kroz legat izdržavanja.COM . Dovoljno je da je odrediva (npr.COM 5. u pravilu periodične činidbe od njenog svakodobnog vlasnika. ili kao posebna klauzula ugovora o otuĎenju nekretnina. Javnopravni i privatnopravni stvarni tereti. Nač elno su moguće 3 osnove sticanja: pravni posao. a privatnopravni oni čija je osnova pravni posao. Objekat sticanja su nekretnine. 6. Pravni posao kao titulus sticanja može biti ugovor i testament. 3. PRAVO STVARNOG TERETA POJAM Pravo stvarnog tereta je stvarno pravo na tuĎoj nekretnini sa ovlaštenjem na odreĎene.

Obuhvata pitanja koja se odnose na periodičnu naknadu vlasniku zemljišta. ZAŠTITA Sticatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe. PRESTANAK. ima pravo i na posjedovnu zaštitu. Osobne su usmjerene na prethodnog vlasnika. Pravo stvarnog tereta štiti se prejudicijalnim i petitornim tužbama. Veći dio sadržaja je ugovorni. uz odreĎenu (relativno nisku) naknadu graditelju. Graditelj kao posjednik graĎevine i zemljišta na kome je izgraĎena. vrstu. Bitne karakteristike prava graĎenja su prometnost i nasljedivost. koji ima konstitutivno značenje. Pojam graĎevine obuhvata razne objekte ispod površine. sa zahtjevom na namirenje dospjelih činidbi iz opterećene nekretnine. PRESTANAK I ZAŠTITA Na prestanak prava stvarnog tereta primjenjuju se na odgovarajući način pravila o prestanku prava služnosti.WWW. žičare itd). Npr. na površini ili iznad površine zemljišta (bunari. Stvarnopravne su protiv sadašnjeg vlasnika. PRAVO GRAĐENJA POJAM Korijeni ovog prava su u ustanovi rimskog prava pod nazivom superficies. U zaštiti prava graĎenja mogu se koristiti vlasničke tužbe. Petitorne tužbe mogu biti osobne i stvarnopravne. veličinu i način izgradnje graĎevine. Pravo može prestati i prije isteka roka. uslove i ograničenja. STICANJE. Titulus je ugovor izmeĎu graditelja i vlasnika zemljišta. One mogu biti ugovorno i zakonski ograničene. Pravo je nasljedivo. vlasnik zemljišta postaje vlasnik graĎevine. vremenske granice trajanja prava graĎenja itd. pravo otuĎenja zgrade i prenosa prava korištenja zemljišta. Pravo graĎenja redovno prestaje istekom roka na koji je osnovano. Savremeni pojam prava graĎenja stvoren je tek početkom 20. Pravo graĎenja je stvarno pravo na tuĎoj stvari čiji je sadržaj ovlaštenje da se izgradi i ima u vlasništvu graĎevina na tuĎem zemljištu. a petitornim tužbama se zahijeva ostvarenje činidbe koja je sadržaj prava stvarnog tereta.BH-PRAVNICI. Pravo graĎenja se po pravilu stiče derivativnim putem. Potrebni su titulus i modus sticanja. a ne prestaje propašću graĎevine jer ovlaštenik može izgraditi novu. Prestankom prava graĎenja. ustanovi pravo izdržavanja u korist jedne osobe. trajanje prava graĎenja itd. Prejudicijalnom tužbom zahtijeva se utvrĎivanje postojanja prava stvarnog tereta.vijeka.COM . za činidbe dospjele u vrijeme dok je bio vlasnik stvari. SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE Razlikuju se zakonski i ugovorni sadržaj prava graĎenja.BH-PRAVNICI. B. Modus je upis u zemljišne knjige. Pravo mogu zasnovati samo vlasnici zemljišta. PRAVO GRAĐENJA U NAŠEM PRAVU 33 WWW. uz pristanak svih stranaka. TakoĎer prestaje i sjedinjenjem (confusio). obavezu i rok izgradnje. U našem pravu stvarni tereti ne nastaju direktno na osnovu zakona. u slučaju podjele nekretnina se. zgrade. pravo korištenja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade. Modus sticanja je upis u zemljišne knjige. sporazumom izmeĎu graditelja i vlasnika zemljišta. Zakonski se uglavnom svodi na konstitutivne elemente prava graĎenja: pravo izgradnje i držanja u vlasništvu graĎevine na tuĎem zemljištu.COM Odlukom suda realni tereti se ostvaruju tek iznimno.

BH-PRAVNICI. ali na osnovu ugovora. Razlog tome je činjenica da pravo graĎenja. Pomenuto pravo korištenja je po svom sadržaju identično pravu graĎenja. već isključivo zakonom. nije moguće kreirati voljom stranaka. bez obzira što se po sadržaju i funkciji ne razlikuje od prava graĎenja. Takav odnos ostaje na nivou obaveznopravnog odnosa.COM U našem pozitivnom graĎanskom pravu ne postoji institut pod nazivom “pravo graĎenja”. Zakonom o graĎevinskom zemljištu predviĎeno je da općina može graĎanima i graĎanskim pravnim osobama dati na korištenje neizgraĎeno zemljište u društvenom vlasništvu radi izgradnje objekta na kome mogu imati pravo vlasništva.COM . 34 WWW.WWW. U našem pravu moguće je graĎenje na zemljištu na kojem postoji pravo vlasništva.BH-PRAVNICI. kao i ostala stvarna prava. Takve propise sadržavali su i poslijeratni savezni propisi (propisi SFRJ) u po gledu zemljišta u općenarodnoj imovini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful