Uputstvo za izradu seminarskog rada za predmet sociologija

Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc. dr Faruk Kozić (Times New Roman.Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman. 14) Naslov rada (Times New Roman. 14) Student: ime i prezime Zenica. 16) . mjesec i godina .

Sarajevo. Tekst sa obje strane treba izravnati. 2005.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. ali raspoređen po principu knjige. časopisa. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga. Žurnal za sociologiju. 43. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović.5. internet stranica itd. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Teorijske osnove savremene sociologije. Prored unutar teksta treba biti 1. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. str. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. Mislilac za Hitlera. ali se navodi u fusnoti. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. 137. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima.filozofija. Vojvođanska sociološka asocijacija. internet izvori. časopisi..net/index.. str. 2003.wikipedia. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. Novi Sad. http://www. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu. Popis literature navodi se po abecednom redu. Npr: . elektronskih časopisa.

Fiamengo. Politika.html 2.wikipedia. Benjon. 1977. Časopisi: Asad. 1988. jesen 2003. 2005. u: Žurnal za sociologiju. Internet izvori: 1. 101-118. br. Enes. 1. Mesihović. prof. Globus. filozofije i sociologije . Entoni. Beograd. Ekonomski Fakultet Beograd. str. Bernard Harbaš. Zagreb. Nijaz. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». u: Dijalog. Talal. http://diskrepancija. Novi Sad. Sarajevo. Ekonomski fakultet u Sarajevu.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. 2005. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. «Politika». Teorijski osnovi savremene sociologije. br. 872-884. Savremena administracija. 3-4/2008.Knjige: Aristotel. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». 2008. Kulenović. Ante. Slobodan. Vojvođanska sociološka asocijacija. u: Enciklopedija političke kulture. http://hr. Zagreb. 205-258. Osnove opće sociologije. str. «Narodne novine». str. Beograd.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. Gidens. Sarajevo. 1993. Sociologija. Louvel. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». Odrednica u enciklopediji: Samardžić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful