Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman.Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc. 14) Student: ime i prezime Zenica. 14) Naslov rada (Times New Roman. mjesec i godina . dr Faruk Kozić (Times New Roman. 16) .

Popis literature navodi se po abecednom redu. časopisa. Mislilac za Hitlera. 2005. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga.. internet stranica itd. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović. Vojvođanska sociološka asocijacija. Prored unutar teksta treba biti 1. 2003. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. ali se navodi u fusnoti. internet izvori. 137. Npr: .net/index. Tekst sa obje strane treba izravnati.5. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu. ali raspoređen po principu knjige. Sarajevo. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Tekst iz časopisa: Marko Škorić.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12.. http://www.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu.wikipedia. Žurnal za sociologiju. elektronskih časopisa. časopisi. Novi Sad. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. Teorijske osnove savremene sociologije. str. 43.filozofija. str. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer.

br. http://hr. 1. filozofije i sociologije . Fiamengo. 3-4/2008. Enes. Beograd. Sarajevo. u: Dijalog. Louvel. Internet izvori: 1. u: Enciklopedija političke kulture. Teorijski osnovi savremene sociologije. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH.html 2. Zagreb. Entoni. Bernard Harbaš. 1988. Gidens. Časopisi: Asad. str. Novi Sad. 101-118. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». 872-884. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». Globus. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. 2005. u: Žurnal za sociologiju. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Mesihović. Beograd.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. 1977. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». Ekonomski Fakultet Beograd. Vojvođanska sociološka asocijacija. Sociologija. Savremena administracija.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. Zagreb. Sarajevo. Politika. 205-258. prof. «Narodne novine». http://diskrepancija. 2008.wikipedia. Benjon. Nijaz. 1993. «Politika». str.Knjige: Aristotel. jesen 2003. Slobodan. Talal. Ante. Kulenović. Osnove opće sociologije. str. br. 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful