Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

14) Naslov rada (Times New Roman. 14) Student: ime i prezime Zenica.Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman. dr Faruk Kozić (Times New Roman.Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc. mjesec i godina . 16) .

Sarajevo.filozofija. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. časopisa. 137. Žurnal za sociologiju. 2005..wikipedia. ali raspoređen po principu knjige. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović. http://www. str. Tekst iz časopisa: Marko Škorić.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu. Mislilac za Hitlera. Novi Sad. 2003. Ekonomski fakultet u Sarajevu. ali se navodi u fusnoti. Prored unutar teksta treba biti 1. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. Vojvođanska sociološka asocijacija.. Teorijske osnove savremene sociologije. internet stranica itd. Popis literature navodi se po abecednom redu. Npr: .net/index. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga. elektronskih časopisa.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. 43. internet izvori.5. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. Tekst sa obje strane treba izravnati. časopisi. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. str. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu.

Novi Sad. «Narodne novine». «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». 2005. br. Talal. Fiamengo. Kulenović. prof. u: Dijalog. Osnove opće sociologije.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. Louvel. Ekonomski fakultet u Sarajevu. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». filozofije i sociologije . «Politika». Gidens. Beograd. Slobodan. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». 1977. Internet izvori: 1. Globus. Časopisi: Asad. Sociologija. Sarajevo. 872-884.wikipedia. Entoni. Sarajevo. Ekonomski Fakultet Beograd. Benjon. u: Žurnal za sociologiju. Zagreb. 1988. Vojvođanska sociološka asocijacija.Knjige: Aristotel. Nijaz. jesen 2003. Savremena administracija.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. http://diskrepancija.html 2. Politika. 205-258. Bernard Harbaš. Beograd. 1993. str. 101-118. Zagreb. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. str. Ante. 1. 3-4/2008. Teorijski osnovi savremene sociologije. Enes. 2005. Mesihović. http://hr. str. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. 2008. br. u: Enciklopedija političke kulture.