Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc. 14) Student: ime i prezime Zenica. mjesec i godina . 14) Naslov rada (Times New Roman. dr Faruk Kozić (Times New Roman. 16) .Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman.

Vojvođanska sociološka asocijacija. Teorijske osnove savremene sociologije. elektronskih časopisa.net/index. ali se navodi u fusnoti. internet izvori. Sarajevo. Ekonomski fakultet u Sarajevu. http://www. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu. 43. časopisa.5.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12.filozofija. Prored unutar teksta treba biti 1. Novi Sad. Mislilac za Hitlera. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. 2003. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“.wikipedia. Tekst sa obje strane treba izravnati.. Npr: .php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. 137. str. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. ali raspoređen po principu knjige. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. 2005.. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga. internet stranica itd. Popis literature navodi se po abecednom redu. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović. Žurnal za sociologiju. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. str. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. časopisi. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer.

Kulenović. 205-258. br. Sarajevo. Talal. 1. u: Enciklopedija političke kulture. Teorijski osnovi savremene sociologije. Politika. str. Beograd. Ekonomski Fakultet Beograd. Gidens.html 2. 2005. u: Žurnal za sociologiju. jesen 2003. filozofije i sociologije . str. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». Benjon. Fiamengo. 1993. Zagreb. Slobodan. Zagreb.Knjige: Aristotel. «Politika».org/wiki/Max_Weber Autor: ass. br. str. prof. Beograd. Entoni. Sarajevo. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. 2005. 2008. 872-884. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». Sociologija. Enes. u: Dijalog. Nijaz. Louvel. Novi Sad. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. Osnove opće sociologije. 1988.wikipedia. Globus. Savremena administracija. Vojvođanska sociološka asocijacija. Časopisi: Asad.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. «Narodne novine». http://diskrepancija. Internet izvori: 1. Bernard Harbaš. Mesihović. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». 3-4/2008. Ante. Ekonomski fakultet u Sarajevu. http://hr. 101-118. 1977.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful