Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

dr Faruk Kozić (Times New Roman. mjesec i godina .Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc.Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman. 14) Student: ime i prezime Zenica. 14) Naslov rada (Times New Roman. 16) .

ali se navodi u fusnoti. Tekst sa obje strane treba izravnati. 2005. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga. internet izvori.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. časopisa. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. 43. Teorijske osnove savremene sociologije. 137. Popis literature navodi se po abecednom redu. internet stranica itd. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. elektronskih časopisa. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer. 2003. ali raspoređen po principu knjige. http://www. časopisi. Npr: . Vojvođanska sociološka asocijacija. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. Žurnal za sociologiju. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović. Mislilac za Hitlera.. Sarajevo. str.filozofija.5. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. Novi Sad.wikipedia. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu. Prored unutar teksta treba biti 1..org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu. str.net/index.

str. Mesihović. 2005. Talal. 872-884. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. Zagreb.Knjige: Aristotel. u: Dijalog. Nijaz. Gidens. «Narodne novine». Kulenović. Fiamengo.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». 2005. 101-118. Savremena administracija. Zagreb. «Politika». Novi Sad.html 2. Beograd. Osnove opće sociologije. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». Ante. Sociologija. Teorijski osnovi savremene sociologije.wikipedia. Slobodan. prof. Benjon. 1993. 1. Entoni. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. str. filozofije i sociologije . 1988. Sarajevo. Časopisi: Asad. u: Enciklopedija političke kulture. Globus. 1977. u: Žurnal za sociologiju. http://diskrepancija. Vojvođanska sociološka asocijacija. Ekonomski Fakultet Beograd. 205-258. br. Beograd. Enes. http://hr. Louvel. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Politika. 3-4/2008. 2008. br. str. jesen 2003. Bernard Harbaš.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. Internet izvori: 1. Sarajevo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful