Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman. 14) Naslov rada (Times New Roman. mjesec i godina . 16) . 14) Student: ime i prezime Zenica.Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc. dr Faruk Kozić (Times New Roman.

Teorijske osnove savremene sociologije. internet stranica itd. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. Novi Sad. Npr: . Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. Žurnal za sociologiju. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. ali raspoređen po principu knjige. 43.5. internet izvori. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu. Prored unutar teksta treba biti 1. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. Sarajevo. 2005.wikipedia. ali se navodi u fusnoti.net/index. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. časopisa.. elektronskih časopisa. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu. Popis literature navodi se po abecednom redu.. http://www. 2003. str. str. Tekst sa obje strane treba izravnati. Ekonomski fakultet u Sarajevu. 137. časopisi. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer.filozofija. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. Vojvođanska sociološka asocijacija.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. Mislilac za Hitlera.

u: Enciklopedija političke kulture. 2005. Sarajevo. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. 1993. «Politika».html 2. u: Dijalog. Ekonomski Fakultet Beograd. http://hr. Sociologija. http://diskrepancija. Osnove opće sociologije. 1988. 1.Knjige: Aristotel. Beograd. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. Slobodan. str. 3-4/2008. br. str. Gidens. Časopisi: Asad. Zagreb.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. Politika. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu».org/casopis/1br/radovi/kulenovi. Ante. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». 2008. Beograd. str. 101-118. Zagreb. Talal. Novi Sad. Teorijski osnovi savremene sociologije. jesen 2003. Vojvođanska sociološka asocijacija. Sarajevo. Entoni. Bernard Harbaš.wikipedia. br. Kulenović. 205-258. «Narodne novine». Louvel. Enes. Internet izvori: 1. u: Žurnal za sociologiju. Mesihović. prof. Globus. Nijaz. Fiamengo. Savremena administracija. Benjon. Ekonomski fakultet u Sarajevu. filozofije i sociologije . «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». 872-884. 1977. 2005.