Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

16) . mjesec i godina . dr Faruk Kozić (Times New Roman. 14) Naslov rada (Times New Roman. 14) Student: ime i prezime Zenica.Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman.Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc.

org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. 2005. Novi Sad. internet stranica itd. Npr: .. Mislilac za Hitlera. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. elektronskih časopisa. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. 137. internet izvori. ali raspoređen po principu knjige.5. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović. časopisa. Popis literature navodi se po abecednom redu.. Vojvođanska sociološka asocijacija. Žurnal za sociologiju. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. Sarajevo. str. časopisi. str. http://www. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“.filozofija. Teorijske osnove savremene sociologije. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga. Tekst sa obje strane treba izravnati. Prored unutar teksta treba biti 1.net/index. 2003. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. ali se navodi u fusnoti. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. 43.wikipedia. Ekonomski fakultet u Sarajevu.

2008. Sarajevo. 1977. 2005. 872-884. «Politika». 1993. Mesihović. Časopisi: Asad. Beograd. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. Savremena administracija. Entoni. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». http://diskrepancija. Sociologija. br. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». filozofije i sociologije . Nijaz. Talal. 1. Slobodan. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». Fiamengo. 3-4/2008. Sarajevo. prof. Bernard Harbaš. Ekonomski fakultet u Sarajevu. jesen 2003. Internet izvori: 1. str. «Narodne novine». str. http://hr. 205-258.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. Globus.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. Osnove opće sociologije. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. str. Zagreb. Benjon.wikipedia. 1988. u: Enciklopedija političke kulture. Vojvođanska sociološka asocijacija. u: Dijalog. Ekonomski Fakultet Beograd. Kulenović. Beograd. 2005. Politika. br. Ante. Gidens. Louvel.Knjige: Aristotel. Novi Sad.html 2. Teorijski osnovi savremene sociologije. 101-118. Enes. u: Žurnal za sociologiju. Zagreb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful