Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 20. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5526

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ALARMANTNO

Zaga|enje zraka u porastu

Potvr|eno: EPBiH platila naknadu FERK-u

usta magla i smog koji su posljednjih dana prisutni u svim ve}im gradovima Bosne i Hercegovine rezultat su pove}anog

G

U Sarajevu i Zenici visoka koncentracija sumpordioksida, a u Banjoj Luci muku mu~e s ugljenmonoksidom
zaga|enja zraka i temperaturnih inverzija koje nastaju zbog njihovog specifi~nog geografskog polo`aja. Kako tvrde neki od na{ih sagovornika, stanje nije alarmantno, a nadle`ne slu`be redovno mjere nivo zaga|enja i reagiraju prema najve}im zaga|iva~ima zraka. 2. strana

^ekaju nas ve}i ra~uni za struju!
11. str.

Dr`avne jasle: Ministri tra`e jo{ privilegija

Bruka

@
5. strana

3. str.

Intervju: @arko Puhovski, profesor iz Zagreba

Nesre}e: Zorlak o su|enju Nata{i Vodu{ek

Zgrada Predsjedni{tva BiH: Za obnovu treba dozvola Komisije za za{titu nacionalnih spomenika BiH

Proki{njava Predsjedni{tvo
7. strana

Propada zgrada koja treba biti ogledalo BiH

Automobili: [ta su otkrili tehni~ki pregledi
10. str.

BiH 13. svjetski izvoznik fudbalera
58. strana

STUDIJE

Od voza~a oteli kilogram zlata, srebro i novac

PLJA^KA

Poginula dvojica radnika
17. strana

SREBRENIK

15. str.

8. str.

2
ALARMANTNO Zaga|enje zraka u porastu u svim ve}im gradovima

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

Koncentracija SO2 u Sarajevu
1975 160 µg/m3 1980 80 µg/m3 1985 100 µg/m3 1990 85 µg/m3 1995 18 µg/m3 2000 22 µg/m3 2005 20 µg/m3 2010 (decembar) 41-200 µg/m3 2011 (januar) 50-150 µg/m3
µg/m3 - mikrogram po kubnom metru zraka

Sarajevo ju~er ujutro: Smanjena vidljivost ote`ava kretanje i vo`nju

Smog truje gra|ane
U Sarajevu i Zenici visoka koncentracija sumpordioksida, a u Banjoj Luci muku mu~e s ugljenmonoksidom
240 µg/m3 dozvoljeni dnevni prosjek sumpora za sedam dana godi{nje 513 µg/m3 ju~er izmjerena koncentracija 18 dana traje prekora~enje
Zenica: Zaga|enje dostiglo kriti~nu ta~ku
(Foto: A. D`onli})

(Foto: F. Fo~o)

Gusta magla i smog koji su posljednjih dana prisutni u svim ve}im bh. gradovima rezultat su pove}anog zaga|enja zraka i temperaturnih inverzija koje nastaju zbog njihovog specifi~nog geografskog polo`aja. Zrak zaga|uju ~estice sumpordioksida (SO2), ugljenmonoksida (CO), oksidi nitrogena (NO i NO2) i ~a|. U Ministarstvu prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo isti~u da su u glavnom gradu BiH koncentracije sumpordioksida visoke, ali jo{ u prihvatljivim granicama. - Zbog povremene pove}ane koncentracije {tetnih materija u zraku uputili smo zahtjev Kantonalnoj inspekciji da poja~a nadzor nad zaga|iva~ima i oni su ve} odreagovali. Me|u najve}im zaga|iva~ima je „Bags energetika“ iz Vogo{}e, koja je emitirala 100 puta ve}u koncentraciju sumpora od dozvoljene, ali i druge kompa-

Mjerenja

Savjeti ljekara
Ljekari upozoravaju da su zaga|enja zraka veoma opasna po zdravlje ljudi, a da su najvi{e ugro`eni osobe s hroni~nim oboljenjima respiratornog sistema, sr~ani bolesnici, djeca i trudnice. Preporuke su sljede}e: Ograni~iti kretanje u jutarnjim i ve~ernjim satima Smanjiti otvaranje prozora i prozra~ivanje Lice i nos prekriti {alom ili maskom [to vi{e boraviti na planinama aka dostiglo kriti~nu ta~ku. Nivo zaga|enosti lebde}im ~esticama pra{ine, ugljenmonoksida i sumpordioksidom dosegnuo je najvi{e vrijednosti izmjerene u posljednjih {est-sedam godina, otkako je reaktivirana proizvodnja u „Arcelor Mittalu“ Zenica. Koncentracija sumpordioksida u zraku ve} sedam dana je u stalnom porastu.

Inspekcija reagirala

Banja Luka: Izmijenjena meteorolo{ka slika

(Foto: M. Lugi})

[ta mogu uraditi gra|ani
Smanjiti kori{tenje automobila Grijati se na plin Koristiti ugalj s malim sadr`ajem sumpora Pobolj{ati toplotnu izolaciju ku}a i stanova Prijaviti zaga|iva~e i spaljiva~e otpada

Luku ranijih godina nisu karakterizirale sli~ne atmosferske promjene, stru~njaci napominju da se, u skladu s ve}om koncentracijom stanovni{tva, motornih vozila,

stambenih kompleksa, i meteorolo{ka slika u posljednjih desetak godina u ovom gradu skoro u potpunosti izmijenila. I u Zenici je zaga|enje zr-

Najve}i zaga|iva~i
Kotlovnice Tvornice Ku}na lo`i{ta Toplane koje ne koriste plin Automobili 500-1.000 KM iznose kazne za zaga|iva~e

[ta mogu uraditi vlasti
Poo{triti kazne za zaga|iva~e Pove}ati broj okoli{nih inspektora Subvencionirati plinsko grijanje ugro`enim kategorijama Rasteretiti saobra}aj izgradnjom zaobilaznica nije, posebno proizvo|a~i namje{taja - kazala nam je Zijada Krvavac, pomo}nica ministra za za{titu okoli{a. Banja Luka, za razliku od Sarajeva, muku mu~i s visokom koncentracijom ugljenmonoksida, koja je posljednjih dana u gradu na Vrbasu nadma{ila sve rekorde. Tako|er, prisustvo azotnih kiselina u atmosferi u ovom gradu najve}e je u posljednjih {est godina. Iako Banju

Zadah ~a|i
Iako je nesno{ljiv zadah ~a|i izazvao paniku me|u gra|anima Tuzle, tamo{nji stru~njaci tvrde da nema razloga za zabrinutost, jer mjerni instrumenti pokazuju da situacija jo{ nije alarmantna.
Za{tita preko nosa i usta
(Foto: S. Saletovi})

M. A. - V. S. - A. D`. - A. H.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Borka CERI] (borka@avaz.ba)

DR@AVNE JASLE Ministri tra`e produ`etak privilegija

Treba li dobro pla}enom glumcu i dr`avna pla}a
Mijatovi} i Cuplov tvrde da samo reguliraju radnopravni status Had`ihafizbegovi} godi{nje zaradi 200.000 KM, tvrdi portal Depo.ba Uvezivanje sta`a
Had`ihafizbegovi}: Podnio zahtjev Mijatovi}: Vra}a se u MUP Cuplov: Nismo s ulice

Uli~ni obra~uni

Dok dijele fotelje, niko se ne brine o mnogim aspektima problema u kojem nam se djeca radije la}aju oru`ja nego knjige
Samo na podru~ju sarajevskih op}ina Stari Grad i Centar za 20 dana ove godine desilo se {est pucnjava i bomba{kih napada u kojima je bilo i ranjenih. Vrhunac uli~nih obra~una je ranjavanje nedu`nog 60-godi{njeg putnika koji je u ponedjeljak mirno sjedio u tramvaju ne slute}i da }e tri godine nakon monstruoznog ubistva Denisa Mrnjavca, na istom mjestu on biti `rtva naoru`anih siled`ija. Dan nakon incidenta u tramvaju, visoki zvani~nik EUPM-a izjavio je da se u Sarajevu osje}a mnogo sigurnije nego u Frankfurtu i Hamburgu!? Gra|ani Sarajeva ne `ele da im fild`an jutarnje kafe ispada iz ruku dok im se geleri ba~ene bombe zabijaju u prozore, jer se kom{ija nekome zamjerio. Ne `ele se u strahu vra}ati s pijace, razmi{ljaju}i usput i da li im je dijete koje koristi javni prijevoz `ivo i zdravo stiglo do {kole ili ku}e. Niko ne `eli takav `ivot. Ta~no je da je policija ve}inu pucnjava i bomba{kih napada rasvijetlila i da se krivci nalaze u pritvoru, ali policija je tek institucija koja se bavi posljedicama. Sli~na je situacija i u drugim gradovima {irom BiH. Razularenih bandi na svakom je koraku. Za rje{avanje ovakvih problema potrebna je {ira dru{tvena akcija, {to gra|ani uporno zahtijevaju od svojih vlasti. U ovom momentu nema svrhe ni organizirati gra|anske demonstracije i barem na taj na~in tra`iti reakciju vlasti, jer nje u ovoj dr`avi fakti~ki nema. Dok se lome koplja zbog raspodjele ministarskih fotelja, nema se ko brinuti o sociolo{kim, psiholo{kim, ekonomskim i drugim aspektima problema u kojem nam se djeca radije la}aju oru`ja nego knjige. Sve dok pregovara~i ne po~nu razmi{ljati i raditi na tome da promijenje stanje u kojem se nalazimo, dotle }emo se i dalje baviti crnim statistikama. Gospodo, dok vi ne radite, kriminalci su veoma organizirani!

Nekoliko biv{ih ministara u Vladi Kantona Sarajevo podnijelo je zahtjev da im nadle`na komisija odobri isplatu pla}a i nakon {to su napustili ministarske pozicije. Prema va`e}em zakonu, oni imaju pravo, u skladu s du`inom radnog sta`a, primati pla}u i godinu nakon odlaska s funkcije. No, postavlja se pitanje je li opravdano da ljudi koji su na ministarske pozicije, uglavnom, do{li s drugog radnog mjesta i s vi{e nego solidnim primanjima, nastave uzimati novac poreznih obveznika, a rije~ je o mjese~nim pla}ama od oko 1.600 KM. To se posebno odnosi na ljude poput biv{eg SDA ministra kulture i sporta Emira Had`ihafizbegovi}a, koji je tako|er podnio zahtjev za produ`enje svoje ministarske pla}e, iako kao poznati glumac, zasigurno, prima atraktivne honorare za stalne anga`mane. Prema nedavno obavljenom is-

tra`ivanju internet-portala Depo.ba, Had`ihafizbegovi}, kao jedan od najtra`enijih glumaca, godi{nje zaradi ~ak 200.000 KM. Komentar o ovome od Had`ihafizbegovi}a ju~er nismo uspjeli dobiti. Me|u onima koji su zatra`ili nastavak isplate pla}a je i biv{i ministar unutra{njih poslova KS

Cuplov se mo`e vratiti na mjesto direktora
„Dnevni avaz“ do{ao je do ugovora koji je Cuplov 2007. potpisao sa JU „Dom zdravlja“ Sarajevo, prema kojem on zamrzava svoj radni odnos u ovoj ustanovi zbog ministarskog imenovanja. Ugovorom mu se osigurava povratak na radno mjesto direktora Doma zdravlja „Omer Masli}“. Kako saznajemo, u Domu zdravlja niko ne}e osporavati njegov povratak, ali Faksimil rje{enja o statusu Cuplova u Domu Cuplov do sada nije obavije- zdravlja Sarajevo Na na{ upit ho}e li se vratiti stio direktora ove ustanove Slobodana Trnini}a da se `eli vratiti na na staro radno mjesto, Cuplov posao. Rok za podno{enje tog za- je kazao da je to njegova privahtjeva je 30 dana od prestanka mi- tna odluka i da jo{ razmi{lja o tome. nistarskog mandata.

@eljko Mijatovi}. On ka`e da je taj zahtjev podnio kako bi povezao radni sta` do povratka na radno mjesto u MUP-u KS. - Namjeravam podnijeti zahtjev da se vratim na radno mjesto koje sam ranije zamrznuo. Me|utim, zbog revizije ~inovanja to bi moglo potrajati do 30 dana. Zato sam podnio ovaj zahtjev, jer ne mogu mjesec biti bez reguliranog radnog statusa. Ali, svakako nemam namjeru taj novac uzimati pola godine - ka`e Mijatovi}. Biv{i ministar zdravstva KS Mustafa Cuplov za „Dnevni avaz“ negira da je zahtjev podnio kako bi dobivao pla}u, ve} kako bi regulirao trenutni status. - Radnopravni status biv{eg ministra nakon preuzimanja mandata nove vlade je upitan. Niti ja niti bilo ko od kolega nema namjeru da uzima pla}u jo{ godinu. Mi nismo ljudi koji su do{li s ulice, ve} smo se pozvali na taj jedini mogu}i propis koji regulira na{ trenutni status. Ja sam na bolovanju zbog slomljene noge i sada moram imati nekoga ko }e mi voditi dokumentaciju o tome - ka`e E. Ha. - T. L. Cuplov.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Slomljena noga

Uposlenik Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH Sead Ahmethod`i} jo{ nije vra}en na posao iako je Sud BiH 23. novembra nalo`io Upravi Slu`be da ga vrati na radno mjesto koje odgovara njegovoj stru~noj spremi i zdravstvenoj sposobnosti i dao za izvr{enje rok od sedam dana. Ahmethod`i} je, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao“, smijenjen kada je odbio obavljati privatne poslove, kao {to je odlazak na pijacu i obilazak svekrve, za svoju {eficu Melihu Jahjaefendi}. Da je u ovom slu~aju bilo kr{enja ljudskih prava i sloboda, ustanovili su i ombudsmeni za ljudska prava BiH. Nakon provedene istrage sa~inili su preporuku kojom sugeriraju da treba ispo{tovati odluku Suda BiH i Ahmethod`i}a vratiti na posao. - Ako je radno mjesto referenta za gra|evinske poslove ukinuto izmijenjenom sistematizacijom, Ahmethod`i}a treba rasporediti na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stru~noj spremi i zdravstvenom stanju te osigurati ostvarivanje prava iz

Vratiti Ahmethod`i}a na posao

Ombudsmeni za ljudska prava BiH

Institucije BiH: Ho}e li ispo{tovati odluku Suda BiH

radnog odnosa na na~in koji isklju~uje svaki vid diskriminacije - zaklju~uju ombudsmeni.

F. K.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

Merkel: Neformalni razgovori

Njema~ka vlada i njeni partneri u Evropskoj uniji imaju veliki interes za pokretanje reformskog procesa u Bosni i Hercegovini, re~eno je „Dnevnom avazu“ iz ureda njema~ke kancelarke Angele Merkel. Na na{ upit o razgovorima koje kancelarka i njeni savjetnici ve} neko vrijeme vode s bh. politi~kim liderima, iz ureda Merkel poru~ili su da Njema~ka `eli u~estvovati u dijalogu o pokretanju reformi. - Proces reformi u BiH treba novi zamah, to je va`no za BiH i za cijeli region. Kako bi

BiH treba jaku koaliciju sa sva tri naroda na Njema~ka u BiH `eli reformskoj platformi reformski zamah
Ured kancelarke Merkel
dr`ava napredovala ka ~lanstvu u Evropskoj uniji, potrebno je u~initi napore na ustavnoj reformi. To je posao odgovornih politi~ara u BiH koji trebaju na}i rje{enje. Njema~ka vlada `eli u~estvovati i pratiti proces dijaloga. T je razlog ranijih rao zgovora s politi~kim liderima i onih koji se tek planiraju - navode iz kabineta predsjednice njema~ke vlade. Isti~u kako je Njema~ka u bliskom kontaktu sa svim va`nim evropskim i me|unarodnim partnerima te da je rije~ o neformalnim razgovorima, zbog ~ega nije dostuT. L. pno vi{e detalja.

PORUKE Ambasador SAD Patrik Mun govorio {tampanim medijima

Platforma ~etiri stranke dobar je po~etak Ova godina je biti ili ne biti za evropski put BiH Pregovori se moraju uozbiljiti

Delegacija SDA, predvo|ena predsjednikom SDA i dopredsjedavaju}im Doma naroda Parlamenta BiH Sulejmanom Tihi}em te ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em, ju~er se u Berlinu sastala sa savjetnikom njema~ke kancelarke Angele Merkel za vanjsku i sigurnosnu politiku Kristofom Hojzgenom (Christoph Heusgen). Kako je saop}eno iz SDA, na sastanku je razgovarano o problemima funkcionalnosti BiH te o implementaciji izbo-

Tihi} i Izetbegovi} s Hojzgenom

Strana~ka delegacija u Berlinu

Politi~ke stranke moraju pokrenuti ozbiljne pregovore o uspostavljanju vlasti koju }e sa~injavati sna`na koalicija s predstavnicima sva tri naroda, zasnovana na reformskoj platformi, izjavio je ju~er ameri~ki ambasador u Sarajevu Patrik Mun (Patrick Moon). Obra}aju}i se novinarima pisanih medija u BiH, Mun je kazao da se politika SAD nije promijenila, a ona zna~i podr{ku „suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao dr`ave dva entiteta“. Ambasador Mun naglasio je da je 2011. godina veoma va`na za BiH.

Izetbegovi} i Tihi}: O izbornim rezultatima

rnih rezultata. Tokom susreta razgovarano je i o eventualnim rje{enjima za izmjenu Ustava BiH, prenijela je Fena.

Ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi} i predsjednik Me|unarodnog krivi~nog suda Sang Hjun Song potpisat }e danas u Hagu sporazum kojim }e biti omogu}eno da osobe koje su osu|ene pred tim sudom kaznu zatvora izdr`avaju u Srbiji.

Ratni zlo~inci kaznu }e izdr`avati u Srbiji

Danas potpisivanje sporazuma u Hagu

- Pro{lih godina imali smo stagnaciju i propu{tene {anse. Ovo je zaista biti ili ne biti za BiH u pogledu puta ka EU. Oktobarski izbori donijeli su poruku glasa~a koji su zabrinuti za ekonomiju, zaposlenje, obrazovanje. Glasali su za promjenu i prosperitet za sebe i svoju djecu - kazao je Mun. Prema njegovim rije~ima, uspostava vlasti u BiH, prema predvi|anjima, ide sporo, ali uz odre|eni napredak. - Vidimo previ{e politi~kog manevriranja. Glasa~i su htjeli da se politi~ki lideri anga`iraju u ozbiljnim pregovorima i naprave vlast koja }e pokrenuti reforme i ekonomiju. SAD nemaju favoriziranu koaliciju. @elimo vidjeti

Poruka glasa~a

Mun: Podr{ka BiH kao dr`avi dva entiteta

(Foto: I. [ebalj)

sna`nu koaliciju koja je predana reformama i koja mo`e pokrenuti zemlju ka EU i NATO-u - rekao je Mun. On je kazao da SAD smatraju kako platforma ~etiri stranke, SDP-a, SDA, HSPa i NSRzB-a, predstavlja dobar po~etak. - ^etiri stranke iza{le su s platformom. To je dobra po~etna ta~ka. Nije dobro {to su druge stranke na prvu ruku odbacile platformu. Ona se bavi glavnim pitanjima. Lideri te ~etiri stranke rekli su da su otvoreni za razgovore u procesu koji bi izgradio koaliciju zasnovanu na platformi. Ako drugi lide-

Tre}i entitet nije korak u pravom smjeru
Mun je rekao da Sjedinjene Dr`ave imaju jasan stav da tre}i entitet ne bi bio korak u pozitivnom smjeru. - To nije u interesu BiH. Mi podr`avamo politi~ka prava Hrvata, `elimo da oni osje}aju da su njihovi interesi za{ti}eni, ali tre}i entiri imaju problem s tom platformom, trebali bi iznijeti svoje ideje. Ako ne stave svoje ideje na sto, to ne}e pomo}i napretku. Mora se krenuti naprijed - ka`e Mun. Na pitanje novinara za{to, uglavnom, govori o potpisnicima platforme te kako komentira blok stranaka koje su se okupile oko SNSD-a i HDZa BiH, Mun je rekao da nema posebno mi{ljenje, jer nije vidio njihovu platformu. - Ne vidim platforme drtet nije korak u pravom smjeru. Svi znaju da BiH ve} sada ima jedno od najkompleksnijih ustavnih struktura. Tre}i entitet suprotan je potrebi uspostavljanja efikasnije vlasti. Postoje na~ini da se za{tite prava Hrvata bez toga - ka`e Mun. ugih stranaka. Ako ih ima, treba ih prezentirati javno. Svi blokovi trebaju do}i zajedno na pregovore. Sjediti nekoliko sati i razmijeniti rije~i preko stola ne zadovoljava kriterije. Moraju pri~ati o uspostavi vlasti. Ne treba nam vi{e sastanaka bez napretka. Mislim na sve stranke, jer su svi odgovorni za slu`enje narodu - naveo je ambasador. Govore}i o namjeri SDP-a da uspostavi vlast u Federaciji BiH sa tri stranke koje su potpisale platformu, Mun ka`e da je potrebno formirati vlasti i u entitetima {to prije. - Ohrabrujem lidere da brzo formiraju vlasti. Finansiranje FBiH isti~e krajem januara. Politi~ari moraju misliti o tome. Nije to odgovornost me|unarodne zajednice. Moraju se uozbiljiti i donijeti odluke. Ne znam da li ~etiri stranke ho}e i mogu uspostaviti vlast u FBiH. To je, vjerovatno, mogu}e, ali oni to jo{ nisu uradili - navodi on.
T. LAZOVI]

Zaklju~ivanjem sporazuma o prihvatanju izvr{enja sankcija Ha{kog tribunala Srbija }e postati prva dr`ava u regionu koja ima takav ugovor s ovim sudom, saop}eno je iz Ministarstva pravde Srbije, javila je Srna.

BiH prijeti izolacija
- Budu}nost BiH le`i u integracijama u EU i NATO. Nema drugog puta za ovu zemlju. Ako uskoro ne krene tim putem, na}i }e se sve dalje i dalje iza ostalih u procesu. Ekonomija }e biti gora, bez izgleda za pobolj{anje, dr`ava }e biti izlolirana od svojih susjeda. Ekonomska situacija nije dobra. Zato SAD i me|unarodna zajednica podr`avaju put u EU. Ali, to zahtijeva reforme u vlasti BiH - rekao je Mun.

Jalovi razgovori

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Potro{a~ka udru`enja slo`na: Poskupljenje struje „dokusurilo“ bi gra|ane
- [ta jo{ vi{e ho}e od napa}enih gra|ana? Prvo poskupe gorivo, hrana, knjige, odje}a, sada i struja i telefon. Pa, dokle vi{e? Treba li i ovdje revolucija kao u Tunisu da bude? Dodu{e, na{a kriminalna vlast ve} je obezbijedila sebe i svoje porodice i ve} imaju rezervni plan da pobjegnu u (Adriano) druge zemlje ako se narod probudi.

Prema ocjenama ambasadora, hrvatske stranke `ele osigurati da budu dio vlasti, koalicije koja uklju~uje sva tri naroda. - Nije zavr{ena izgradnja koalicije i siguran sam

Pitanje je mo`e li se sa HSP-om i NSRzB-om napraviti koalicija
da }emo imati onu koja }e imati hrvatske predstavnike - navodi Mun. Na na{e pitanje smatra li da HSP i NSRzB mogu biti legitimni predstavnici Hrvata u vladaju}oj koali-

ciji, Mun ka`e da se radi o „u osnovi hrvatskim strankama koje vode Hrvati“. - Na pitanje mo`e li se izgraditi koalicija sa te dvije stranke, odgovor ne znam - ka`e Mun.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

5

INTERVJU @arko Puhovski, profesor politi~ke filozofije

SDP BiH na{ao se u paradoksalnoj situaciji
SAD i EU nemaju dovoljno interesa za BiH Strategija Josipovi}a prema Dodiku mudrija je od Mesi}eve
duge granice s Hrvatskom. Jasno je da se iz jedne nacionalne dr`ave smije re}i da je vodstvo te dr`ave zabrinuto za polo`aj ljudi iste nacionalnosti u susjednoj dr`avi. Mislim, me|utim, da se nakon toga vi{e ni{ta za BiH ne mo`e u~initi. I ne treba ni{ta u~initi. Nego to trebaju u~initi ljudi iznutra i oni koji imaju autoritet, recimo SAD i EU. No, moj je osje}aj da oni nemaju dovoljno interesa isti~e prof. dr. Puhovski. Kako komentirate `estoke optu`be profesora Ive Banca na ra~un predsjednika Ive Josipovi}a zbog njegove politike prema BiH? Banac je Josipovi}eve susrete s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em nazvao novim Kara|or|evom. - To je za jednog povjesni~ara za~u|uju}e. On bi morao bar ~injenice uzeti u obzir i, {to je jo{ va`nije, povijesne kontekste. Kara|or|evo je bio poku{aj Slobodana Milo{evi}a i Franje Tu|mana da dogovore kartu BiH. Toga vi{e ne}e biti, jer nema vi{e dvojice lidera koji imaju tako formalno demokratske, a zapravo nedemokratske ovlasti nad svojim nacijama. Gledajte, ja imam veoma ozbiljne kritike na djelovanje predsjednika RS Milorada Dodika, o ~emu sam dosta govorio. Ali, on je igra~ u ovom prostoru. Ne vidim kako se bilo tko u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu mo`e orijentirati na ovom podru~ju da nema odnose i s njim. Biv{i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi}, koji je napravio veoma mnogo na pomirenju, po-

Razgovarao: Faruk VELE
@arko Puhovski, profesor politi~ke filozofije na zagreba~kom Filozofskom fakultetu i politi~ki analiti~ar, ka`e u intervjuu za „Dnevni avaz“ da su predsjednik i premijerka Hrvatske Ivo Josipovi} i Jadranka Kosor svojom zajedni~kom izjavom na{li dobar srednji put u politici prema na{oj zemlji. Navodi da mu se ~ini neozbiljnim progla{avati jedan „takav zbilja iznijansiran dokument mije{anjem u unutra{nje poslove BiH. -T okom devedesetih hrvatsko dr`avno vodstvo previ{e se mije{alo u BiH i njene odnose. Nakon 2000. godine do{la je jedna faza u kojoj se Hrvatska premalo „mije{ala“, to jest pona{ala se kao da to nije ne{to {to je va`no za hrvatsku dr`avu, iako je BiH va`na ne samo etni~ki nego, prije svega, zbog veoma

Duga granica

sljednju godinu i pol mandata u{ao je previ{e o{tro u sukobovnu strategiju s Dodikom. Ta strategija samo poma`e Dodiku u tomu da se predstavlja kao jedini branitelj srpskih interesa i sli~no. U tom smislu mislim da je Josipovi}eva strategija mudrija. Prvo, jer se mora razgovarati s Dodikom, koji je na koncu izabran. On je dobio od Dodika neka obe}anja koja su zna~ajan korak u odnosu na njegovu dosada{nju politiku.

Hojzgen: Vispreni diplomata i odli~an poznavalac Balkana

Etni~ki pla{t
Kako gledate na politiku predsjednika SDP-a BiH Zlatka Lagumd`ije u smislu zatezanja odnosa s izabranim predstavnicima Srba u RS, ali i legitimnim hrvatskim strankama? - SDP BiH na{ao se u paradoksalnoj situaciji. Oni svoj uspjeh realiziraju koriste}i rupe u Dejtonskom sporazumu. Ja to sa simpatijama gledam, jer smatram da je Dejtonski sporazum u mnogo~emu lo{ i da ga je SDP dobro izvrgnuo javnoj kritici. Oni su mogli re}i da je takav sustav, da su u tom sustavu iskoristili prigodu i da je izabran njihov ~lan za ~lana Predsjedni{tva BiH po hrvatskoj listi. Mogli su konstatirati i da se ljudima ne mogu mjeriti krvna zrnca i da se, prema tomu, ne mo`e formalno dovoditi u pitanje izbor njihovog ~lana za ~lana Predsjedni{tva BiH. Mogli su re}i: „To smo ~inili tako {to smo se zaogrnuli etni~kim pla{tom.“ To je legitimno, jer je to najmudrija igra nakon Dejtona. Ali, ako tu igru igrate, nemojte svakih pet minuta skidati taj pla{t i re}i: „Mi smo internacionalisti“, ne znam {ta, gra|anska stranka koja se {verca pod nacionalno. Prema mom sudu, to je o~ito skakanje iz jedne uloge u drugu, koje naprosto ni kod najzaboravnijih promatra~a, da ne ka`em glasa~a, ne}e pro}i.

Razgovori nekih strana~kih lidera s njema~kim doma}inima obavijeni su velom tajne
Ovu, kao i narednu sedmicu obilje`it }e, izme|u ostalog, i susreti lidera nekih stranaka u Bosni i Hercegovini s njema~kim zvani~nicima. Njihov glavni sagovornik u Berlinu bit }e dr. Kristof Hojzgen (Christoph Heusgen), savjetnik Angele Merkel za sigurnosna i pitanja iz oblasti vanjske politike. Hojzgen veoma dobro poznaje balkanske probleme. U boljem razumijevanju bh. zamr{enih neprilika poma`e mu Miroslav Laj~ak, koji u ime Evropske unije prisustvuje ovim susretima. Njema~ko sazivanje bh. strana~kih lidera obavijeno je velom tajnovitosti. Jedni to tuma~e nastojanjima da se van medijske pompe postigne {to bolji rezultat, a drugi tvrde da doma}ini nemaju jasan koncept i da lidere sazivaju tek radi razgovora i stvaranja dojma da, eto, ne{to poku{avaju, ali da se s tvrdoglavim Bosancima ni{ta i ne mo`e napraviti. Kristof Hojzgen ro|en je 1955. godine. Bio je visoki funkcioner Njema~ke, ali i Evropske unije. Na velika vrata balkanske scene u{ao je i kada su „procurile“ ameri~ke diplomatske depe{e posredstvom stranice Wikileaks. U tipi~no njema~kom stilu, Hojzgen je tamo govorio o odnosima me|u pojedinim politi~arima na Balkanu, izra`avao pesimizam u vezi s mogu}no{}u da se BiH ikada pretvori u „funkcionalnu dr`avu“, ali i isticao da je va`no i stalno poku{avati provesti tu ideju. Kristof Hojzgen odlu~io je vreli bh. krompir sada uzeti u svoje ruke. Neka nam je sa sre}om!
S. N.

Susreti (bez) nade

Li~nost dana

Kristof Hojzgen

Puhovski: Dodik je igra~ u ovom prostoru

SDP ne treba drugima dr`ati moralne propovijedi
[ta, prema Vama, zna~e ove osu|uju}e reakcije, prije svega iz SDP-a BiH. Ta stranka o~ito je o~ekivala bezrezervnu podr{ku predsjednika Ive Josipovi}a? - SDP BiH imao je direktnu podr{ku ~elnika SDPa Zorana Milanovi}a i indirektno gospodina Josipovi}a. Sada se mo`e re}i da oni nemaju njihovu podr{ku. Ne mo`e se re}i da su se oni protiv njih izjasnili. Ali, ne mogu u SDP-u BiH re}i da imaju podr{ku iz Zagreba. Prema mome sudu, ne bi ni trebalo da je imaju. ^ini se da se ide i na stari princip da, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene. - Da, ali istovremeno je SDP isto prelazio s jedne na drugu stranu tra`e}i saveznike. To je legitimno u politi~kim odnosima, ali onaj tko to ~ini, ne bi trebao drugima dr`ati moralne propovijedi.

BiH niko ne}e pokloniti ~lanstvo u Evropskoj uniji

Ma|arska upozorila na{u zemlju

Treba povu}i potpis s Dejtonskog sporazuma, jer }e tako i RS izgubiti legitimitet
Ratni ministar vanjskih poslova BiH i prvi ambasador na{e zemlje pri UN-u Muhamed [a}irbegovi} odbacio je ju~er navode ratnog ~lana Predsjedni{tva BiH Ive Kom{i}a da Republika Srpska nije dogovorena u Dejtonu, kako se misli, te da je legalizirana u @enevi 8. septembra 1995. godine upravo [a}irbegovi}evim parafom. Odgovaraju}i na ove navode, [a}irbegovi} isti~e da u @enevi nije ni{ta parafirano. - Ve} mjesec prije sastanka u @enevi, Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke) kazao je da mi trebamo prihvatiti ime Republika Srpska. Donesena je odluka Predsjedni{tva BiH, koja je bila prenesena meni u @enevi, da }emo mi kao BiH priznati pregovore na nekoliko temelja, uklju~uju}i i ime Republika Srpska. Meni je predsjednik Alija Izetbegovi} rekao da je to odluka Predsjedni{tva BiH, dakle, uklju~uju}i i gospodina Kom{i}a. Pregovori u @enevi bili su samo dio pripreme za razgovore u Dejtonu - ka`e [a}irbegovi} za „Avaz“. On je, kako ka`e, poku{ao izbje}i prihvatanje imena RS, jer je znao posljedice. Zato se sukobio s Ho- [a}irbegovi}: lbrukom, Holbruk prijetio koji je zaprijetio da }e BiH biti kriva za propast ameri~ke inicijative i da }e NATO obustaviti zra~ne udare na Vojsku RS. [a}irbegovi} isti~e da zbog svega treba biti povu~en potpis s Dejtonskog sporazuma, jer bi u tom slu~aju i RS izguF. V. bila legitimitet.

U @enevi nije ni{ta parafirano

Muhamed [a}irbegovi} odgovara Ivi Kom{i}u

S pres-konferencije: Stabilnost Balkana

(Foto: M. Kadri})

Povodom {estomjese~nog predsjedavanja Ma|arske Evropskom unijom, koje }e trajati do juna 2011. godine, ambasador ove zemlje u BiH Laslo Tot (Laszlo Toth) na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu rekao je da EU nikome nije poklonila ~lanstvo, ve} da su sve zemlje morale podnijeti ogromnu `rtvu da bi postale dio nje. Podsjetio je na trnovit put koji je Ma|arska pro{la kako bi danas bila u prilici da pre-

dsjedava EU. - Ma|arska se sna`no zala`e za pro{irenje EU, ali i za stabilnost zapadnog Balkana. Ali, ulazak u EU morate zaslu`iti, jer vam to niko ne}e pokloniti - izjavio je Tot. Na novinarsko pitanje kada bi trebao biti imenovan novi {ef Delegacije Evropske komisije u BiH, predstavnik EU u BiH Johan Hese rekao je da ne zna kada }e se to desiti i da je proces izbora najboljeg kandidata u toku. S. R.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

mozaik

VIRUS H1N1 Nakon smrti pacijentice u Banjoj Luci

Hroni~ni bolesnici nisu jedini rizi~ni
Svi gra|ani jednako su u riziku od virusa H1N1, ka`e Bojani} Zaraza potvr|ena kod jo{ sedam Sarajlija i jednog Mostarca

Marks nije odustao od ku}e

Zbog preure|enja ku}e dobio rak i razveo se
U vrijeme koliko je trebalo Dinu Marksu (Dean) da prenamijeni staru crkvu u svoj novi porodi~ni dom pre`ivio je dva infarkta, ozbiljne povrede, razvod od supruge i vandalizam u svom domu. Marks danas ka`e da je sve to ipak vrijedilo zbog ku}e. Isti~e da su dva infarkta koje je pretrpio tokom reno-

Britanac ne `ali ni za ~im

viranja bila uzrokovana stresom i iscrpljeno{}u. Rak testisa ne{to je {to se svakome mo`e dogoditi, dok su povrede sastavni dio posla u preure|enju doma. Osim toga, nepoznati vandali uni{tili su mu oku}nicu, pa je morao postaviti kamere oko doma. Uprkos svim nesre}ama koje su ga zadesile, Marks smatra da je novi dom toga vrijedan i da ne bi ni{ta promijenio.

Podatak da je u KC-u Banja Luka od komplikacija izazvanih virusom H1N1 umrla sredovje~na `ena koja nije imala nikakvu hroni~nu bolest izazvao je dodatnu zabrinutost gra|ana. Ovaj slu~aj pokazuje da su i zdrave osobe u opasnosti od novog virusa. To nam je ju~er kazala i epidemiolog i na~elnica Instituta za za{titu zdravlja RS u Banjoj Luci Janja Bojani}. - Svi gra|ani jednako su u riziku od virusa H1N1, bez obzira na to jesu li hroni~ni pacijenti ili ne. Influenca mo`e izazvati te{ke komplikacije i kod potpuno zdravih ljudi, o ~emu svjedo~i i tragi~an slu~aj pacijentice KCa Banja Luka. Razlika je jedino u imunitetu i op}em zdravstvenom stanju organizma kod pacijenta. Komplikacije kod zdravih ljudi koji se zaraze virusom H1N1 su rje|e, {to je i prirodno, ali su mogu}e. Mislim da je imunitet od presudne va`nosti - kazala je Bojani} za „Dnevni avaz“.

Situacija u Tuzli

Imunitet najva`niji

Zaprosio stjuardesu tokom leta

Romantika u avionu

U UKC Tuzla primljeno je jo{ dvoje pacijenata sa simptomima nove gripe. Ukupno je hospitalizirano 27 osoba s podru~ja Tuzlanskog kantona i Br~ko Distrikta. Me|u njima je i jedno dijete, koje se lije~i na Pedijatrijskoj klinici. Prema informacijama iz UKC-a Tuzla, samo jedna `ena ima te`i oblik gripe, ali je i njeno stanje stabilno i nije `ivotno ugro`ena. E. H.
KCUS: Potvr|eni novi slu~ajevi

@ena je preminula prekju~er i ona je prva `rtva koja je umrla od posljedica direktno izazvanih novom gripom. Od pojave H1N1 u RS, do sada su preminula

Tre}i slu~aj u Vi{egradu
Osim ve} dvije oboljele osobe u vi{egradskom Domu zdravlja, ju~er je brzim testom potvr|en jo{ jedan slu~aj zaraze virusom H1N1. Ju~er je zasjedala i op}inska Komisija za pra}enje nove gripe i zaklju~ila da se svi nadle`ni moraju aktivnije uklju~iti u ovu problematiku. - Odlu~ili smo da se ubrza nabavka novih koli~ina brzih testova za Dom zdravlja, zatim da se dezinficiraju obdani{te „Neven“, zgrada osnovne i srednje {kole, kao i fiskulturne dvorane. Mora postojati stalna veza s Institutom za za{titu zdravlja RS - rekao je predsjednik Komisije M. An. Milan Jak{i}.

ukupno ~etiri pacijenta. U FBiH je ranije umrlo 17 ljudi, a ove zime troje. - Epidemiolo{ka situacija iz dana u dan u RS se uslo`njava, jer je sve ve}i broj prijava infekcija sli~nih gripi, infekcija obi~ne gripe i infekcija virusa H1N1. Nadziremo situaciju i preduzimamo sve mjere da se pacijenti i zdravi gra|ani za{tite - dodala je Bojani}. U RS je prijavljeno jo{ petero novooboljelih od H1N1. Ve}ina ih je zbrinuta u KC-u Banja Luka, Trebinju, Fo~i i Isto~nom Sarajevu. Ukupan broj oboljelih je 46, a jo{ dvoje pacijenata

Sezonska gripa

Silva je pristala na prosidbu

Stjuardesu Veru Silvu (29) iz Portugala zaprosio je momak u avionu tokom leta iz Lisabona prema Barceloni pred brojnim putnicima. @ao Vijeri (Joao Vierie) u{ao je u avion a da ona to nije primijetila i zaprosio je

putem razglasa. Oko 80 putnika koji su bili u avionu zapljeskalo mu je. - Pomislila sam kako bih se mogla sakriti u WC, ali sam ipak od toga odustala istaknula je Vera. Ostali ~lanovi posade pomogli su @aou pripremiti sve za prosidbu. Vera se pristala udati za svog momka.

nalazi se u Jedinici intenzivne medicine u KC-u Banja Luka, gdje se ljekari bore za `ivot ukupno troje zara`enih influencom. Prema najnovijim podacima iz KCUS-a, na njihovoj Infektivnoj klinici lije~i se 28 pacijenata, od ~ega 18 ima H1N1, pet sezonsku gripu, a ostali ~ekaju nalaze. Niko od njih nije u `ivotnoj opasnosti. Sarajevska Mikrobiologija nastavila je potvr|ivati nove slu~ajeve, pa je tako prekju~er stiglo jo{ 19 briseva, a analiza je pokazala da ih je osam pozitivno na novi virus. Sedam zara`enih je iz Sarajeva, a jedan iz Mostara.
V. S. - E. Ha.

Klimatske promjene dovele do pada Rimskog carstva
Klimatske promjene ne prijete samo na{oj civilizaciji ve} su, navodno, dovele do uspona, ali i pada Rimskog carstva. Nau~nici su prou~avali utjecaj nestabilnih klimatskih obrazaca i ustanovili da postoji povezanost s razornim posljedicama u povijesti.

Nau~nici tvrde

Kada je prevladavalo sun~ano i suho vrijeme, vladalo je i blagostanje, a kada su vremenski uvjeti bili promjenljivi, do{lo je do politi~kih preobrata, kao {to su pad Rimskog carstva ili Tridesetogodi{nji rat. Prou~avali su evropsku ljetnu klimu u posljednjih 2.500 godina koriste}i 9.000 drvenih artefakata iz Njema~ke, Francuske, Italije i Austrije.

Zbog namje{tanja konkursa za poziciju direktora Agencije za javne nabavke BiH nekoliko kandidata koji su eliminirani iz konkursne procedure zatra`ili su od Vije}a ministara BiH da poni{ti ovaj konkurs. Iako su oni u vi{e navrata upozoravali na ~udne okolnosti koje su pratile proceduru, direktor Agencije za dr`avnu slu`bu (ADS) BiH Neven Ak{amija kazao je jo{ ranije za na{ list da je „la`na i neistinita bilo kakva izjava o nezakonitosti u radu

Eliminirani kandidati tra`e poni{tavanje konkursa

Zbog namje{tanja direktorske pozicije u Agenciji za javne nabavke BiH

Fo~o i Ak{amija nedostupni
Povodom ovoga ju~er smo poku{ali kontaktirati i dosadašnju direktoricu D`enitu Fo~o, ali u Agenciji za javne nabavke BiH, osim telefonske sekretarice, niko nije odgovarao na na{e pozive. Nismo mogli dobiti ni Ak{amiju, koji je na godi{njem odmoru i dolazi tek idu}e sedmice. Agencije“ te da je sva procedura provedena po zakonu. Edvin [ari}, jedan od kandidata koji je eliminiran iz konkursne procedure, rekao je za na{ list da se ne}e pomiriti s „nelegalno provedenom procedurom“. S. R.

Vije}e ministara BiH: Izja{njenje o odluci ADS-a

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Ivica Da~i}

BRUKA Propada zgrada koja treba biti ogledalo BiH

Proki{njava Predsjedni{tvo
Za obnovu treba dozvola Komisije za za{titu nacionalnih spomenika BiH Nema novca

Umjesto pri~a, treba nam vlada po mjeri zemlje
- Umjesto naga|anja i medijskih pri~a o rekonstrukciji Vlade, zaista treba tom pitanju ozbiljno pristupiti, sa~initi stru~nu anaDa~i}: Stru~na lizu kolika je optimalna vlada za Srbiju. I od analiza toga bismo svi imali vi{e koristi nego od ovih kratkoro~nih poteza o kojima se pri~a nezvani~no.
(Srbijanski politi~ar za „Blic“)

Zgrada Predsjedni{tva BiH u Sarajevu trebala bi biti najreprezentativnija u gradu. Me|utim, iako tu dolaze delegacije iz cijelog svijeta, glavni ulaz obnovljen je tek pro{le godine, ograda je o{te}ena, zelenilo zapu{teno... - Zgrada Predsjedni{tva pod za{titom je dr`ave i bez dozvole Komisije za za{titu spomenika BiH ne smijemo ni{ta raditi. Fasada je ra|ena prije nekoliko godina. [to se ti~e bo~nog ulaza, nema novca za obnovu. Sli~no je i s krovom koji proki{njava. Za ogradu ispred glavnog ulaza i dva parka predvi|eno je da se uradi projektna dokumentacija, pa da radimo dio po dio - ka`e Milorad Tomi} iz Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH i dodaje da predu-

Obrad Kosovac

Glavno pitanje je kako ste odgojeni i obrazovani
- Bio sam novinar u dvije dr`ave, od kojih je u jednoj vladao komunisti~ki sustav, a u drugoj demokratski. Pitanje je kako ste odgojeni i obrazovani i kako ste gledali na tada{nju Kosovac: Dvije politi~ku situaciju. U komunizmu nisam pisao dr`ave komentare nego sam radio, rekao bih, prili~no kvalitetne do(Novinar za „Nacional“) kumentarce.

Du{ko Valenti}

Nekih se poroka ne `elim odre}i
Valenti}: Ljudski grijeh Bo~ni ulaz u zgradu Predsjedni{tva BiH Ograda je u lo{em stanju, zelenilo preraslo

- Izbor ljudskih grijeha je velik i te{ko je odabrati najve}i. A kad su poroci u pitanju, nije da im ne mogu odoljeti, nego se nekih jednostavno ne `elim odre}i. To su cigareta, ~a{a vina i hladna janjetina.
(Glumac za „Gloriju“)

Radoslav Pavlovi}

ze}e „Park“ odr`ava okolne parkove.

Zastava od cvije}a ideja „Parka“
- Imali smo nekih prijedloga, ali nismo dobili povratne informacije. Odr`avamo, sadimo cvije}e i ~istimo kao i u ostalim parkovima. Dr`avna zastava od cvije}a koju smo napravili prekoputa zgrade Predsjedni{tva BiH bila je na{a ideja - ka`e Re{ad Pa{i}, direktor „Parka“.

Tatjana Ljuji}-Mijatovi}, profesorica pejza`ne arhitekture, ina~e nekada ~lan Predsjedni{tva BiH, sla`e se da je potrebno urediti prostor oko zgrada.

Prijemi za delegacije
- Drve}e ispred glavnog ulaza preraslo je i ru`no izgleda. Park iza zgrade donekle je sre|en, ali nije u sti-

lu s arhitekturom objekta. Zgrada mora izgledati reprezentativno, tu su prijemi za delegacije, a ne treba mnogo novca da bi se to dotjeralo. Dovoljno je oti}i do Beograda ili Zagreba pa da se vidi kako takvi objekti izgledaju. Ispred su prelijepi parkovi s puno cvije}a i vodoskoka - pri~a Ljuji}-Mijatovi}.
A. JAMAKOVI]

Poruka nu`no mora biti moralna
- Ljudi `ele promjene. Ho}e dobru poruku. Ali poruka nu`no mora biti moralna. Da iskreno zagovara{ dobro, rad, ljubav. Stalno slu{amo kako ovdje ni{ta ne valja. Ako Pavlovi}: @ele si toliki mudrac, reci mi {ta ovdje valja.
(Dramski pisac za „Ve~ernje novosti“) promjene

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

20. 1. 2011.

Sve vi{e darivalaca krvi
Dragocjenu te~nost dale 13.102 osobe
Broj darivalaca krvi u pro{loj godini ve}i je za 3,2 posto nego 2009. godine, re~eno je na ju~era{njem presu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. O pro{logodi{njim rezultatima govorili su direktor Zavoda Midhat Hara~i} i Maida [alagaBa`dar, {efica Odsjeka za animaciju. Prema njihovim podacima, krv su u pro{loj godini dale 13.102 osobe. Hara~i} je kazao da je broj darivalaca krvi u stalnom porastu, posebno onih koji su krv darovali prvi put, kao i broj donora trombocita. Prema njegovim rije~ima, plan Zavoda za 2010. godinu bio je da se broj darivalaca ove dragocjene te~nosti pove}a za 1,5 posto, ali je on i prema{en. Hara~i} se zahvalio svim darivaocima krvi, naglasiv{i da je rije~ isklju~ivo o volonterskom darivanju, iz altruisti~kih razloga. Zavod je u pro{loj godini organizirao 290 akcija darivanja krvi, a od toga je

Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano

BIHA]

VRIJEME DANAS

4

3 BANJA LUKA BR^KO 3 TUZLA 3 LIVNO
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no sa snijegom
[alaga-Ba`dar i Hara~i}: Prema{en plan
(Foto: B. Nizi})

ZENICA 3 SARAJEVO 3 10 MOSTAR GORA@DE 3

51 akcija organizirana prvi put. Prema rije~ima Maide [alaga-Ba`dar, akcije }e u punom obimu biti nasta-

vljene i ove godine. Ina~e, u pro{loj godini nijednom se nije desilo da nije bilo dovoE. Ha. ljno doza krvi.

[ef Misije OSCE-a u BiH Geri Robins

3 O~ekuje se prete`no obla~no i prohladno vrijeme, u Bosni nakratko s ki{om koja }e prije}i u susnje`icu i snijeg, dok }e u Hercegovini ki{a biti mjestimi~no i obilnija. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini promjenljiv.

NEUM

15

Nema poga|anja s ljudskim pravima
[ef Misije OSCE-a u BiH Geri Robins (Gary Robbins) upozorio je u intervjuu za Radio ‘’Slobodna Evropa’’ da s ljudskim pravima nema poga|anja te da je od su{tinske va`nosti da vlade po{tuju i promoviraju ta prava, prenijela je Srna. Robins je zabrinut jer politi~ka prava u BiH ~esto nisu tretirana jednako i bez diskriminacije. Govore}i o presudi Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} - Finci“, on je rekao da je dobra vijest da su lideri u BiH saglasni da se presuda mora provesti, ali je lo{a vijest da i nakon godinu to nije ura|eno. On je konstatirao da je zastoj u provo|enju izbornih rezultata i formiranju nove vlasti u BiH klju~ni politi~ki trenutak u zemlji te poru~io bh. politi~arima da nisu izabrani da bi predstavljali svoje ili interese svojih prijatelja i partija, nego interese od op}eg zna~aja.
Robins: Su{tinska va`nost

^ETVRTAK
20. 1. 2011.

PETAK
21. 1. 2011.

SUBOTA
22. 12. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -3 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -5 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -70C do 70C
DNEVNE TEMPERATURE

od -20C do 120C

od -30C do 110C

od -30C do 110C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pogor{anje vremena pra}eno pove}anom obla~no{}u te ki{om i snijegom, uz pad vrijednosti atmosferskog pritiska, kod osjetljivih osoba moglo bi izazvati promjene raspolo`enja i glavobolju, a kod hroni~nih bolesnika, osobito astmati~ara i sr~anih bolesnika, pote{ko}e vezane uz njihove bolesti.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.15 Zalazak 16.40

20. 1. 2011.
Izlazak 17.43 Zalazak 7.20

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

teme

SLU^AJ RENDI] Skandalozno pona{anje dr`avnih institucija

Posjeta ~lanova MRV-a

Banja Luka

Osu|en napad na Salimija d`amiju

Predstavnici Me|ureligijskog vije}a (MRV) u BiH posjetili su ju~er harem Salimija d`amije u Banjoj Luci, koji je bio meta napada 12. januara, te osudili ovaj vandalski ~in. - Prilikom napada pri~injena je manja materijalna {teta, ali je moralna neprocjenjiva - konstatirao je glavni imam Islamske zajednice u Banjoj Luci V. S. Muris ef. Spahi}.

Reakcija MVP-a poslije osam mjeseci
Alkalaj organizirao sastanak o predmetu tek 6. januara ove godine
Afganistana, ~iji su organi za njim raspisali potjernicu zbog navodno po~injenog krivi~nog djela prevara. Od tada se Rendi}, mimo svih zakonskih propisa na{eg isto~nog susjeda, nalazi u ekstradicionom pritvoru u Srbiji, iako je do sada morao biti ili isporu~en Afganistanu ili pu{ten na slobodu. Iako agonija Jasmina Rendi}a i njegove porodice traje du`e od osam mjeseci, Alkalaj u svom dopisu OV Tuzla navodi da je tek 6. januRendi}: Dugi pritvor

Juri{i}: Odbrana sa slobode

Beograd

Novo vije}e u slu~aju „Juri{i}“

Ustavni sud

Prihva}en zahtjev Bo{njaka u RS
Predsjednik Ustavnog suda RS Mirko Zovko sazvao je sjednicu Vije}a za za{titu vitalnog interesa ovog suda za 31. januar, kada }e razmatrati prigovor Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS o povredi vitalnog interesa bo{nja~kog naroda prilikom izbora Aleksandra D`ombi}a za predsjednika Vlade RS.

Sude}i prema pisanom dokumentu koji je na adresu Op}inskog vije}a Tuzla stigao od ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja, MVP-u BiH trebalo je du`e od osam mjeseci da poduzme prve korake na za{titi Tuzlaka Jasmina Rendi}a, koji se nalazi u srbijanskom pritvoru. Rendi} je, kao {to je ve} poznato, uhap{en krajem aprila pro{le godine na grani~nom prijelazu izme|u BiH i Srbije na povratku iz

U Okru`nom sudu u Beogradu, nakon ukidanja prvostepene presude Apelacionog suda u predmetu „Ilija Juri{i}“, formirano je novo vije}e, saop}eno je iz Fondacije „Istina, pravda, pomirenje“, prenijela je Onasa. Apelacioni sud u Beogradu je 11. oktobra pro{le godine ukinuo prvostepenu presudu kojom je Juri{i} osu|en na 12 godina zatvora. Na osnovu odluke Apelacionog suda u Beogradu Juri{i} je pu{ten iz pritvora i omogu}eno mu je da se brani sa slobode.

Du`e od osam mjeseci trebalo je MVP-u da ambasadama BiH u Be~u i Islamabadu uputi dopis u kojem su im date instrukcije da „uspostave kontakte s ambasadama Afganistana

Diplomatska nota

Nakon pet godina
Faksimil dopisa iz MVP-a Op}inskom vije}u Tuzla

u tim zemljama“ i afganistanskim ambasadorima uru~e diplomatske note zbog slu~aja „Rendi}“. Oni }e izraziti spremnost na{e dr`ave da preuzme predmet.

ara ove godine MVP organiziralo sastanak s predstavnicima Ministarstva pravde BiH i Interpolom Sarajevo „na kojem je razmatran na~in na koji bi se do{lo do releva-

ntnih informacija u vezi s ovim predmetom“. Dan kasnije diplomatskim putem i od Srbije je zatra`ena informacija o Rendi}evom predmetu. E. HUREMOVI]

Vije}e Evrope

Bosna i Hercegovina postala je 37. ~lanica evropske institucije European Audiovisual Observatory (EAO). U ovom tijelu Vije}a Evrope od 1. januara ove godine na{u zemlju predstavlja Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), javila je Onasa. - Na ovaj na~in }e tr`i{na i pravna analiza audiovizuelnih industrija od sada biti pro{irena i na BiH - saop}eno je iz RAK-a.

BiH postala ~lanica EAO-a

Biv{oj ambasadorici Slovenije u BiH Nata{i Vodu{ek ju~er je na Okru`nom sudu u Ljubljani po~elo su|enje zbog izazivanja saobra}ajne nesre}e u Sarajevu 13. oktobra 2008. godine, u kojoj je te{ko povrije|en voza~ drugog automobila, Sarajlija Nijaz Zorlak. Vodu{ek, kojoj prijeti nov~ana kazna ili kazna zatvora do tri godine, nazvala

Kako je vozila, ni tri pojasa mi ne bi pomogla
Vodu{ek: Negira krivicu Zorlak: Postoje snimci

Nijaz Zorlak o negiranju ambasadorice Vodu{ek da je bila pijana

Policajci svjedoci
Tu`ila{tvo je kao svjedoke predlo`ilo sve policajce koji su obra|ivali nesre}u, kao i saobra}ajne, medicinske i alkoholometrijske stru~njake. snimci. Kako je vozila, ne bi mi pomogla ni tri pojasa da sam imao - ka`e Zorlak, koji jo{ trpi posljedice povreda. Ukoliko su|enje ne bude fer i pravedno, Zorlak ka`e da }e se `aliti Me|unarodnom sudu za ljudska prava.
F. KARALI]

je la`nim navode da je bila u alkoholiziranom stanju. Sarajlija Nijaz Zorlak za „Avaz“ je ju~er kazao da postoje snimci raskrsnice, tako da se mo`e lako ustanoviti kojom brzinom je Vodu{ek vozila. - Saznao sam da je Vodu{ek tu no} popila dva litra crnog vina, a jedan taksista mo`e potvrditi kojom brzinom je vozila. Ona to mo`e pobiti samo ako su nestali

Nakon gotovo pet godina, ha{ko su|enje {estorici biv{ih politi~kih i vojnih ~elnika bh. Hrvata optu`enih za zlo~ine po~injene tokom rata u BiH ulazi sljede}eg mjeseca u zavr{nicu, kada }e se od 7. februara iznositi zavr{ne rije~i tu`ila{tva i obrane, prenijela je Fena. Odbrana Slobodana Praljka tra`it }e osloba|aju}u presudu, {to }e u~initi i odbrane Jadranka Prli}a, Brune Stoji}a, Valentina ]ori}a, Milivoja Petkovi}a i Berislava Pu{i}a.

Predmet „Prli} i drugi“ u zavr{nici

Sud BiH

Odre|en pritvor Bo`idaru Kuvelji

NATO

Ekspertni tim u posjeti OSBiH

Predstavnici NATOovog savjetodavnog tima iz Zdru`enog zapovjedni{tva Napulj doputovali su u dvodnevnu posjetu Oru`anim snagama (OS) BiH. Zvonko Nedi} je u ime OSBiH istakao da }e ovaj sastanak biti od velike koristi za certificirane ocjenjiva~e OSBiH te da }e istovremeno pridonijeti i unapre|enju suradnje MO i OSBiH s NATO-om, saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH, prenijela je Fena.

Spreman sam da se zave`em za kapiju prehrambene industrije „Agrokomerc“ kako bih sprije~io plja~ku imovine ove kompanije i njenih radnika, kazao je na~elnik Op}ine Velika Kladu{a Admil Mulali} na ju~era{njoj preskonferenciji u Biha}u odr`anoj povodom danas najavljene sudske prodaje vitalnog dijela imovine „Agrokomerca“ vrijedne 22 miliona maraka.

Svezat }u se za kapiju da sprije~im plja~ku
- Sudska prodaja imovine „Agrokomerca“, ne slu~ajno, zakazana je u vrijeme kada nema formirane vlasti - naglasio je Mulali} i upozorio da dugogodi{nji napori da prestanu satanizacija „Agrokomerca“ i bezo~na plja~ka nisu dali rezultate. Mulali} se osvrnuo na sumnjiv na~in na koji je firma „Lijanovi}“, koja koristi kapacitete „Agrokomerca“, do{la do potra`ivanja

Admil Mulali} protiv prodaje imovine „Agrokomerca“

Sud BiH odredio je ju~er jednomjese~ni pritvor Bo`idaru Kuvelji, osumnji~enom za genocid. Pritvor mo`e trajati do 17. februara, saop}eno je iz Suda, prenijela je Fena. Sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnji~eni po~inio krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret.

„Zelene beretke“

od oko 600.000 KM. - Sud se, na`alost, ne bavi utvr|ivanjem ~injenica kako su nastali ovi dugovi, nego „igra u kolu“ s onima koji `ele oplja~kati mukom ste~enu imovinu - istakao je Mulali}. Na dana{njem drugom ro~i{tu prodaje se dio prehrambene industrije „Agrokomerca“ povr{ine 76 dunuma. Sada se nekretnina „Agrokomerca“ prodaje za 7,3 miliona M. D. KM.

Mulali}: Dugogodi{nja borba

Udru`enje organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branilaca „Bosnae - Zelene beretke“ Kantona Sarajevo (KS) nezadovoljno je hap{enjem Tihomira Purde, hrvatskog branitelja, „stradalnika srpsko-crnogorske agresije, te logora{a agresorskih logora koji je branio svoju domovinu i grad Vukovar“, javila je Onasa.

Osuda hap{enja Tomislava Purde

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

9

ZENICA Ste~ajni upravnik turisti~ko-trgova~kog preduze}a „Dionis“

Na prodaju zgrada u kojoj je smje{tena SDA
Po~etna cijena 2,5 miliona KM, ka`e Sunulahpa{i}
Zgrada biv{eg hotela „Balkan“ u Zenici, u kojoj se nalaze Op}inski i Kantonalni odbor SDA, na prodaju je, odlu~io je Odbor povjerilaca ste~ajnog postupka zeni~kog turisti~ko-trgova~kog preduze}a „Dionis“.
Rukovodstvo SSSBiH i partija potpisnica Platforme: Izazvali reakcije

Zbog Protokola SSSBiH i ~etiri stranke

Raskol me|u sindikalistima
Toski} najavio sindikalni referendum
Protokol o saradnji koji je potpisalo rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) i ~etiri stranke potpisnice Platforme, SDP, SDA, NSRzB i HSP, unio je razdor u sindikalne organizacije koje nastavljaju s me|usobnim optu`bama za izdaju interesa radnika. bila izraz jedinstvenog stava, ako se zna stav grupacije industrijskih grana od 10. januara 2011. Toski}: godine, u Sindikat u kojem se slu`bi politike tra`i da se u Platformu ugrade stavovi SSSBiH od prije izbora, {to nije ura|eno. Ne znam pod ~ijim pritiskom je predstavnik Grupacije industrijskih sindikata prisustvovao sjednici i
Sunulahpa{i}: Odluka Odbora

Javno nadmetanje
Ste~ajni upravnik ovog nekada respektabilnog preduze}a Asim Sunulahpa{i} potvrdio nam je da je, na osnovu Zakona o ste~ajnom postupku te odluke Odbora povjerilaca, u lokalnim medijima

SDA ne `eli pregovore
Prema Sunulahpa{i}evim podacima, u objekt je ulo`eno oko 400.000 KM, koje su za potrebe SDA dali lokalni privrednici bliski toj stranci. - Ve} tri godine poku{avamo isposlovati razgovore, a jedino {to znamo jeste da je SDA formirala „komisiju za rje{avanje slu~aja“. Oni ne `ele pregovore i godinama izbjegavaju pri~u o boravku u ne~emu {to nije njihovo. Ste~ajni upravnik obavijestio je Op}inu da ugovor iz 1995. nije vi{e pravno valjan, jer je „Dionis“ vratio Op}ini zamjenski poslovni prostor i garsonijere. Iz sredstava prodaje, kupila ga SDA ili neko drugi, bit }e namirene zaostale pla}e radnika te stambeno zbrinute tri porodice radnika koje su sada na ulici zbog vra}anja garsonijera. Ako SDA bude kupac, u cijenu }e joj biti priznato dosada{nje ulaganje, a ako kupac bude neko drugi, SDA }e biti ispla}ena za ulaganje u zgradu - saop}eno nam je iz Odbora povjerilaca „Dionisa“.
Hotel „Balkan“: Ako zgrada bude prodata, SDA mora van

Protivno Statutu
oglasio javno nadmetanje kojim se prodaje zgrada s prizemljem, dva sprata i potkrovljem te zemlji{te povr{ine 972 kvadrata u najstro`ijem centru grada, u [kolskoj ulici, i to po po~etnoj cijeni od 2,5 miliona KM. odaja zgrade koja, prema nekim navodima, potpada pod zakon o restituciji. „Dionis“ je biv{i hotel „Balkan“ ustupio Op}ini Zenica, a zauzvrat je ugovorom trebao dobiti tri garsonijere za svoje radnike, poslovni prostor u zgradi zeni~ke „Lamele“ i jo{ nekoliko drugih kompenzacija za tu zgradu. - Ugovor je potpisan 1995., a Op}ina nije ispo{tovala nijedan njegov ~lan - kazao je Sunulahpa{i}. A. D@ONLI] Predsjedni{tvo Glavnog odbora (GO) SSSBiH ju~er je na sjednici u Sarajevu jednoglasno donijelo odluku kojom se ogra|uje od istupa u medijima Amera Toski}a, predsjednika Sindikata gra-

Sindikalisti SDP-a o Platformi
Forum sindikalnih aktivista SDP-a BiH saop}io je ju~er da je ta~no da je praksa koju uvodi SSSBiH i SDP BiH zajedno s ostalim potpisnicama Platforme nova i druga~ija. fi~kih, izdava~kih i medijskih radnika BiH. - Iza stavova SSSBiH za potpisivanje Protokola stajale su i stoje sve tri grupacije unutar SSSBiH, o ~emu svjedo~e i odluke donesene na sjednicama tih grupacija, kao i zapisnici - ka`e se u saop}enju Predsjedni{tva GO SSSBiH. Toski}, me|utim, odgovara da je ju~era{nja sjednica Predsjedni{tva GO SSSBiH zakazana mimo Poslovnika o radu, te i dalje tvrdi da je potpisivanjem Protokola SSSBiH stavljen u slu`bu jedne politike, {to je protivno Statutu Saveza. - Notorna je la` da je dana{nja (ju~era{nje) sjednica - Ova nova praksa treba da ozna~i po~etak novog i druga~ijeg na~ina rada, razmi{ljanja i me|usobnog po{tovanja uz punu odgovornost za preuzete obaveze navedeno je u saop}enju. potpisao zaklju~ak - ka`e Toski}. On tvrdi i da „Bajramovi} i pjeva~ki hor oko njega idu i korak dalje“.

Zakon o restituciji
Sunulahpa{i} nije `elio odgovoriti na pitanje da li se ~ekalo na rezultate izbora, jer je „Dionis“ u ste~aju ve} godinama, te otkud sada pr-

SDP odabrao kandidate za ministre u TK

U SDA borba dva lobija!
Kadrovske kockice u SDA tek se po~inju slagati, sporenja izme|u strana~kih odbora koji su osvojili poslani~ka mjesta i onih koji nisu
Kako }e izgledati sastav nove Vlade Tuzlanskog kantona, bez obzira koja }e stranka kontrolirati koje ministarstvo, zavisit }e prvenstveno od sposobnosti ministara koji budu vodili ova ministarstva. potporu Centrale SDA, a posebno Sulejmana Tihi}a.

Hitna prozivka
- Danas (ju~er) su izvr{ili hitnu prozivku kantonalnih povjerenika da u roku od nekoliko sati zaka`u vanredne sjednice i dadnu im podr{ke. Kako devet ~lanova Predsjedni{tva mo`e braniti interese radnika, ako se zna da primaju pla}e od 2.500 KM i pau{ale. U februaru }e radnici imati priliku da se kroz sindikalni referendum koji mi pripremamo izjasne kakav Sindikat `ele - rekao je F. KARALI] Toski}.

Gegi} i Ran~i}
Nezvani~no, kao SDA kandidat za ministra MUP-a TK spominje se policijski inspektor Enes Gegi}, ali i biv{i ministar policije Hazim Ran~i}. Za ministra poljoprivrede ozbiljan kandidat je Rasim Omerovi}, aktuelni na~elnik op}ine Kalesija, dok Tuzlaci za ministra za bora~ka pitanja, navodno, `ele Salku Bukvarevi}a, predsjednika OO SDA Tuzla. Kao ministar finansija i ujedno zamjenik premijera Vlade spominju se Mirsad Novali}, privrednik iz Grada~ca, ali i Nail [e}kanovi}, dosada{nji ministar prometa i komunikacija u Vladi FBiH. Ko su kadrovi koji sebe vide na ~elu resora prostornog ure|enja i okoli{a zasad se ne zna. Ina~e, ko }e od spomenutih kandidata zasjesti na ministarske stolice te{ko je preA. HAD@I] dvidjeti.

Iznesene `elje
SDP, koji je dobio sedam ministarstava, od ~ega }e jedno prepustiti Narodnoj stranci Radom za boljitak, i prije objelodanjivanja koalicione raspodjele resora uglavnom je imao spremna imena kandidata za ministre. Tako }e na ~elo Ministarstva zdravstva sjesti dr. Kasim Brigi}, dugogodi{nji direktor Doma zdravlja Tuzla, obrazovanje }e voditi dr. Na|a Avdiba{i}-Vukadinovi}, profesor na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, rad i socijalnu politiku Sead Hasi}, dugogodi{nji rukovodilac u Crvenom kri`u u Tuzli, a trgovinu, saobra}aj i turizam Aid Berbi}, jedan od {efova u
Bukvarevi}: Ho}e li preuzeti bora~ki resor [e}kanovi}: Zainteresiran za finansije

Me|unarodni simpozij u Sarajevu

administraciji Op}ine Tuzla. Dijana Dizdarevi} spominje se kao budu}a ministrica povratka, obnove i razvoja, dok nema informacija ko bi mogao biti budu}i ministar pravde. Za razliku od SDP-a, kadrovske kockice u SDA tek se po~inju slagati. Na ju~er odr`anom sastanku u`eg rukovodstva KO SDA Tuzla dogovoreno je da do ponedjeljka svi op}inski odbori dostave svoje prijedloge za kandidate za budu}e ministre, ko-

jih }e, kako sada stvari stoje, biti mnogo vi{e nego {to ima ministarskih pozicija. O~ekuje se da se u kandidiranju sudare dva bloka u Kantonalnom odboru. Jedan okupljen oko OO SDA Banovi}i, koji je na proteklim izborima osvojio najvi{e poslani~kih mjesta u Skup{tini TK, i drugi okupljen oko op}inskih odbora koji na proteklim izborima nisu osvojili nijedno poslani~ko mjesto u Kantonalnoj skup{tini, ali imaju bjanko

Dejtonski sporazum nije kona~no rje{enje za BiH
Dejtonski sporazum ratne 1995. zaustavio je krvoproli}e, ali je donio niz problema koji ko~e napredak zemlje, re~eno je ju~er u nastavku Me|unarodnog simpozija „Bosna i Hercegovina - 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“, koji je odr`an u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, javila je Fena. Profesor s Univerziteta „DePaul“ u ^ikagu ^arla Taker (Charles Tucker) kazao je da je Dejtonski sporazum bio jedini na~in zaustavljanja rata, ali nije kona~no rje{enje za BiH. Najve}om gre{kom smatra {to me|unarodna zajednica nije ostvarila ono {to je zacrtala. - Trudit }emo se da ispravimo napravljene gre{ke istakao je Taker.

Klub poznatih

Ibrahim Hrle

Trenutno sam bez imid`a
Li~ni profil sarajevskog slikara

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

teme

Pro{la godina u brojkama

Ime i prezime: Ibrahim Hrle. Datum i mjesto ro|enja: Davno u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: @ivim u ateljeu. Bra~no stanje: ?! Bitni datumi u Va{em `ivotu: 27. ramazan 1962. godine. Koji automobil vozite: Vozim bicikl. Kako se odmarate: Radom. Omiljeni muzi~ar: Rod`er Voters (Roger Waters). Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Jadnici“ i svi dijelovi „Harryja Pottera“. Omiljeni pisac: Viktor Igo (Victor Hugo). Umjetnik kojeg cijenite: Sve. Za koji klub navijate: Bajern Minhen. Koga biste poveli na pusti otok: Alisu u zemlji ~uda. Jeste li ljubomorni: Posesivno. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osje}aj. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne znam. Bavite li se sportom: Samo pu{enjem. Omiljena hrana i pi}e: Kahva i jaja na oko. Ko se brine o Va{em imid`u: Trenutno sam bez imid`a. Volite li i}i u {oping: Samo buvljak. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Mnogo njih.

597.147 pregleda 19.606 neispravnosti 12.374 neispravnosti na ko~nicama 42,53 posto putni~kih vozila starije od 20 godina

Porastao broj vozila koja nisu ispravna

AUTOMOBILI [ta su otkrili tehni~ki pregledi u FBiH

Hrle: @ivi u ateljeu

Na cestama najvi{e neispravnih vozila
Prosje~na starost putni~kih automobila bila 16,62 godine
2006. i 2010. Prilikom tehni~kog pregleda evidentirano je 19.606 neispravnosti, od ~ega se najve}i broj, 12.374, odnosi na ko~nice. Rast broja neispravnosti u odnosu na 2009., kada ih je bilo 17.852, obja{njen je ve}im brojem pregleda. U 2009. bilo ih je 579.648. S tehni~kog pregleda vra}eno je samo 1,55 posto vozila, {to je daleko manje od evropskih standarda, gdje je neispravnih vozila na pregledima vi{e od 20 posto. No, Fuad Klisura, direktor IPIja, kazao je da je taj procent i kod nas sigurno vi{i, jer se u stanicama tehni~kog pregleda ne evidentiraju sve neispravnosti. B. TURKOVI]

Koji je Va{ `ivotni moto: Istina! Va{ najbolji prijatelj je: Allah, d`. {. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ni{ta. [ta se mo`e uraditi za 15 minuta? Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikada!

Najve}i broj voza~a putni~kih automobila u Federaciji BiH posjeduje automobil stariji od 20 godina. Pokazuje to analiza podataka o obavljenim tehni~kim pregledima u ovom entitetu pro{le godine, koju je ju~er u Sarajevu prezentirao Institut za privredni in`injering (IPI). Tom prilikom, Muhamed Barut, stru~ni saradnik IPI-ja za analizu i savjetovanje, rekao je da je u 157 stanica lani obavljeno 597.147 tehni~kih pregleda. - Prosje~na starost putni~kih automobila bila je 16,62 godine, a 42,53 posto ih je starije od 20 godina - kazao je Barut, uz obja{njenje da je u istoj kategoriji vozila bilo 19,36

Godine proizvodnje

Malo nepravilnosti

S ju~era{nje prezentacije

(Foto: F. Fo~o)

SMS
DRSKOST I POHLEPA - Vanredni izbori nisu mogu}i, jer niko nema nadle`nost. Mito i korupcija na sve strane glad i siroma{tvo sve ve}i. Istovremeno, drskost, bezobrazluk, gramzivost, pohlepa i nezaja`ljivost politi~kih kriminalaca nemaju granica. E, moj narode bosanski, do kad vi{e! USKRATILI SVA PRAVA Osim Sarajeva granatirani su Olovo, Kladanj, Tuzla, Biha}, Grada~ac, Gora`de... Svi gra|ani trebaju podnijeti tu`bu protiv RS, a oni koji su u`ivali, oplja~kano trebaju vratiti i platiti. Plus zatvor za u~esnike granatiranja, snajperiste... Ja se nisam mogao slobodno kretati, nisam imao hranu,

Dnevni avaz 061-142-015
da hoda bos... Svaka ~ast na{oj vlasti koja se brine za ovu brojnu i najsiroma{niju kategoriju stanovni{tva. NAMA NAJSKUPLJE „Elektroprivreda“ izvozi struju po „damping“ cijenama, a onda tu razliku nadokna|uje od nas. Zna~i, stranci imaju jeftiniju bh. struju od stanovnika BiH. Sramotno! U BiH bi se trebala pojaviti vlast koja }e gra|anima nuditi sljede}e: cijena struje 30 posto od dana{nje, jer je to nacionalno blago ovog naroda. MANJAK PARA ^itam kako se Karla del Ponte `ali na manjak novca u Hagu. A koliko je samo para oti{lo u Tribunal i malo se toga uradilo. Bolje da su dali novac `rtvama rata.

posto proizvedenih izme|u 2001. i 2005. godine, 18,57 posto godi{ta izme|u 1996. i 2000., a 9,71 posto onih koji su proizvedeni izme|u 1991. i 1995. te najmanje, 9,56 posto, onih koji su iza{li iz fabrike izme|u

vodu, struju. Ko ima pravo da ~ovjeku zabrani da normalno `ivi? Ko je to uradio, treba i odgovarati. NISU NI TREBALI - Na{i ministri i nakon isteka mandata `ele primati pla}e. I treba im dati, jesu se naradili, svaka im ~ast. Ne znaju oni da nema hajra u tom novcu. Neka uzmu i to {to tra`e i neka se vi{e ne vra}aju. Sretan put, ministri, i pozdravite ministarke, koje }e se te{ko navi}i na novi `ivot! Poruka za kraj: niste nam ni trebali. NEMAJU NI ZA RATE - Cijeli `ivot penzioner radio i sada pod stare dane na kredit kupuje cipele i za ratu mu treba pola primanja, a za lijekove i hranu {ta ostane, ili }e

ANKETA

me|u gra|anima Ora{ja, Sarajeva i Te{nja

Na putevima imamo svega
- Ima, ali da su pregledi rigorozniji, pitanje je da li bi ljudi mogli vozila registrovati te bi jo{ vi{e bilo neregistrovanih vozila Samir Malopari} na cestama. - Mnoga vozila koja su stara i neispravna pro|u bez problema tehni~ki pregled, i to zbog toga {to se potvrda o isprNed`ad avnosti kupuje Hod`i} novcem. - Ima mnogo neispravnih vozila na na{im cestama. Trebalo bi vi{e o tome povesti ra~una, a ne samo kada je goAmina di{nji tehni~ki Dizdarevi} pregled. - Mislim da ima dosta neispravnih automobila. Tehni~ki pregledi, bez obzira na sve, moraju biti rigorozniji zbog Anto sigurnosti proKoba{ meta. - Tehni~ki neispravnih vozila na cestama ima. S obzirom na siroma{tvo vlasnika vozila, mislim da pregledi ne bi trebali biti rigoro- Marijan Mi{kovi} zniji.

Ima li na na{im cestama tehni~ki neispravnih vozila?

Ora{je

- Na tehni~kom pregledu trebaju postojati rigoroznije mjere. Ali, i dru{tvima koja se time bave odgovara da ih {to vi{e registru- Jasmin Avdi} ju. - Nije problem ako je automobil star ako se kvalitetno odr`ava. Danas imamo svega na putu. Trebaju nam riMuharem gorozniji tehni~ki pregledi. ^ehaji}

- Zbog lo{ih cesta imamo i neispravna vozila. Mnogo su ispravniji uvezeni automobili nego ovi iz BiH. Mnogo je onih starijih od Sedin Ra{idovi} deset godina. - Kao pje{ak u~estvujem u saobra}aju i svega se nagledam. Moralo bi se vi{e u~initi na tehni~koj ispraZarfa vnosti vozila.

Te{anj

Sarajevo

E. \. - E. K. - M. ^. ^oli}

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

11

Ratni zlo~inac pojavio se pred sudom u Jerusalemu

EPBiH FERK-u pla}eno pokretanje tarifnog postupka

^ekaju nas vi{i ra~uni za struju!
Zvani~an zahtjev FERK-u jo{ nije stigao Nakon pokretanja tarifnog postupka struja nikada nije pojeftinila

Izraelski sud za izru~enje, Cvetkovi} ima pravo `albe
Postupak mo`e trajati godinama, a u jednom takvom slu~aju na izru~enje Americi ~ekalo se tri godine

Sarajevska „Elektroprivreda BiH“ (EPBiH) uplatila je Federalnoj regulatornoj agenciji za elektri~nu energiju (FERK) naknadu za provo|enje novog tarifnog postupka radi korekcija cijena struje, {to je, kako smo pisali, uvod u njeno skoro poskupljenje, saznaje „Dnevni avaz“. Kako nam je potvr|eno iz vi{e izvora, EPBiH jo{ nije poslala pismo FERK-u u kojem bi i zvani~no zatra`ila pokretanje tarifnog postupka. No, saznajemo da }e se to uskoro desiti, a najdalje do po~etka aprila ove godine. - ^injenica da je provo|enje tarifnog postupka ve} pla}eno zna~i da }e on sigurno uskoro biti i pokrenut. Ostaje samo da to EPBiH i zvani~no zatra`i - pojasnio je

Okru`ni sud u Jerusalemu donio je ju~er odluku kojom se omogu}ava izru~enje pripadnika zloglasnog 10. diverzantskog odreda Vojske RS Aleksandra Cvetkovi}a (43) na{oj zemlji te }e mu se suditi za genocid, javila je Beta. Cvetkovi} se tereti za u~e{}e u strijeljanju 1.200 Bo{njaka na Vojnoj ekonomiji Branjevo u Pilici kod Zvornika. Sudija Ben-Zion Grinberger (Greenberger) u Jerusalemu odredio je Cvetkovi}u jednomjese~ni pritvor. Me|utim, izraelski zakon dozvoljava osumnji~enom da se `ali Vrhovnom sudu Izraela. Postupak mo`e trajati godinama, a u jednom takvom slu~aju na izru~enje Americi ~ekalo se tri godine. Izraelski tu`ilac opisao je ju~er da su srebreni~ki Bo{njaci izvla~eni iz autobusa i strijeljani. Ubistva u Branjevu, kazao je, trajala su deset sati. Istaknuto je da u ovom slu~aju postoji mnogo dokaza. Kako javljaju izraelski mediji, Cvetkovi}ev advokat Vadim Shuv rekao je da

Strijeljali satima

S privo|enja Cvetkovi}a: @ali se da nije jeo 40 sati

(Foto: AP)

Poskupljenje je zloupotreba na ra~un gra|ana

„Avazov“ sagovornik dobro upoznat s kretanjima u energetskom sektoru na{e zemlje. Budu}i da se zvani~an zahtjev jo{ ~eka, nije poznato koji }e postupak poskupljenja elektri~ne energije

tra`iti EPBiH. Me|utim, ~injenica da nikada nakon pokretanja tarifnog postupka struja nije pojeftinila daje osnova zaklju~ku da nas u ovoj godini ~ekaju vi{i F. V. ra~uni za struju.

njegov branjenik „odlu~no tvrdi da je nevin“. Naveo je da je Cvetkovi} ranije svjedo~io pred Ha{kim tribunalom i da nije procesuiran, jer je bio samo voza~ u 10. diverzantskom odredu. O zlo~inima u Srebrenici Cvetkovi} je iskaze davao i 2005. godine, prije emigriranja u Izrael, te je, navodno, „utvr|eno da

Bio samo voza~

SAD tra`ile profile palestinskih lidera
Bu{ se ljutio zbog nedostatka obavje{tajnih podataka
jnih informacija, uprkos dobrim vezama s Izraelom i Palestinskom upravom (PU) na Zapadnoj obali. Navode}i potrebe ameri~kih analati~ara u depe{i od 31. oktobra 2008, izaslanicima u Tel Avivu, Jerusalemu i nekim arapskim dr`avama predstavljena je lista prioritetnih podataka do kojih treba do}i, a ti~u se „palestinskog pitanja“. Od diplomata je tra`en sveobuhvatan pregled izraelskih komunikacija s interneta i mobilnih telefona. Tra`ena su i obavje{tenja o kretanju i detaljima privatnih kontakata izraelskih civilnih i voSude}i prema novim depe{ama koje je objavio Wikileaks, SAD su 2008. godine dale instrukcije diplomatima na Bliskom istoku da prikupljaju podatke o {ifriranim izraelskim komunikacijama i naprave finansijske i „biometrijske profile“ palestinskih lidera, javljaju agencije. Tajni memorandum koji je potpisala dr`avna tajnica Kondoliza Rajs (Condolezza Rice), a objavio Wikileaks, sugerira da se administracija tada{njeg ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush) nervirala zbog nedostatka obavje{ta-

Nove depe{e na Wikileaksu o Bliskom istoku

je nevin“. Sam Cvetkovi} se po`alio da nije jeo 40 sati i da je popio samo tri ~a{e vode. Pitao je kako da njegov mozak funkcionira u takvom stanju. Najavio je da }e se boriti protiv izru~enja u BiH. Njegove {okirane kom{ije opisale su ga kao velikog i veselog ~ovjeka. On je u Izraelu radio kao gra|evinski radnik.
F. V.

Bu{: Tra`io podatke

jnih zvani~nika, kao i biografske, finansijske i biometrijske informacije o liderima PU i Hamasa.

Rijaset Islamske zajednice u BiH usvojio je prekju~er u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Mustafe Ceri}a, izvje{taj Glavne izborne komisije o provedenim izborima u Islamskoj zajednici i aktivnostima u vezi s verifikacijom izbornih mandata. Projekt prevencije nasilja u porodici i pomo} `rtvama nasilja u kontekstu mogu}nosti uklju~ivanja i podr{ke Islamske zajednice prezentirale su

Podr{ka borbi protiv nasilja u porodici

Rijaset Islamske zajednice u BiH

Sa sjednice Rijaseta

Sehija Dedovi}, direktorica Centra za edukaciju i istra`ivanje „Nahla“, i \ermana [eta, aktivistica Centra. Rijaset Islamske zajednice ocijenio je projekt vrlo korisnim i potrebnim te preporu~io svim muftijama da se aktivno uklju~e u njegovu realizaciju, a kao pilot-projekt neposrednijeg anga`mana IZ u borbi protiv nasilja u porodici odre|eno je Muftijstvo tuzlansko, saop}ila je Mina.

Iz bud`eta LK

Vladina donacija Bolnici u Livnu

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

panorama

Vlada Livanjskog kantona donijela je odluku o dodjeli 87.500 KM pomo}i Kantonalnoj bolnici „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu za nabavku lo`ulja za sistem centralnog grijanja u toj zdravstvenoj ustanovi, pi{e Fena. Pomo} Bolnici od 50.000 KM iz bud`eta odobrena je i za nabavku operacijske lampe i vi{enamjenskog hirur{kog no`a kao i 10.000 KM za provo|enje programa ranog otkrivanja karcinoma dojke u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

BOSANSKI NOVI Od dijabetesa bolesna Nejra Agi} ima skromnu `elju

Mobilni telefon kojim bi, ako joj u {koli pozlije, pozvala majku
Troje Agi}a mjese~no pre`ivljavaju od 70 KM dje~ijeg doplatka Nejra u {kolskoj torbi nosi i injekcije inzulina kojeg uzima ~etiri puta dnevno
zred, odjeljenja djece s posebnim potrebama, pje{a~i tri kilometra. Obi~no je u pratnji o~ajne majke Hasnije, koja zna da 70 sigurnih maraka, koliko na adresu Agi}a stigne na ime dje~ijeg doplatka, ni u snu ne mo`e pokriti ni najosnovnije Nejrine potrebe. Hasnija priznaje da se

Kupres

Dobit „[uma“ milion KM

[umsko-privredno dru{tvo „[ume Hercegbosanske `upanije“ iz Kupresa, po zavr{nom ra~unu za 2010. godinu, o~ekuju neto dobit oko milion KM, {to je za oko 10 odsto manje od dobiti ostvarene u 2009., izjavio je direktor ovog JP Milan Ra{tegorac, pi{e Srna. Ra{tegorac je potvrdio da se finansijska dobit [PD „[uma“, koje su u ovoj oblasti jedno od najuspje{nijih preduze}a u BiH, iz godine u godinu smanjuje zato {to njegov osniva~ i vlasnik, Kantonalna skup{tina, ne `eli da se izjasni da li ho}e ekonomski profitabilno ili „socijalno preduze}e“.

Bolest i sirotinja davno su pokucali na vrata tro~lane porodice Hasnije (41) i Amira (42) Agi}a, iz Urijanskih Brda kod Bosanskog Novog ~ija jedinica Nejra (11), punih sedam godina boluje od dijabetesa. S injekcijama inzulina u {kolskoj torbi, kojeg uzima ~etiri puta dnevno, Nejra do Osnovne {kole „Sveti Sava“, u kojoj poha|a {esti ra-

Jede {to i mi

U slu~aju Agi}a ju~er je, tokom posjete ekipe „Dnevnog avaza“ ovoj po-

Op{tina daje nov~anu pomo} 12 mjeseci

Zvornik

Svetosavski bal

U Zvorniku }e se i ove godine, u posljednjoj sedmici januara, odr`ati Svetosavska nedjelja, tradicionalna manifestacija, 19. po redu, na ~ijem programu }e se na}i niz razli~itih sadr`aja, kao i proglasiti izbor sportiste op{tine za 2010. godinu. Ve} tradicionalno, manifestacija }e biti zavr{ena svetosavskim baM. M. lom 29. januara.

Raili}: Kupit }e mobitel

rodici, reagovala i Snje`ana Raili}, na~elnica Bosanskog Novog, koja je kazala da op{tina iz bud`eta socijalno ugro`enim, kojih na podru~ju ove op{tine ima mnogo, redovno poma`e kroz jednokratne nov~ane pomo}i. - U ovom slu~aju rije~ je zaista o specifi~noj porodici kojoj }emo u narednih 12 mjeseci davati jednokratnu nov~anu pomo}, kako bi mogli normalno da funkcioni{u. Nejrinu `elju za mobilnim telefonom li~no }u ispuniti i ona }e ga vrlo brzo dobiti - obe}ala je na~elnica Raili}.

Hasnija, Nejra i Amir: ^istili bi i ulice samo da im neko ponudi taj posao

(Foto: D. Stojni})

„nije gladno“, ali da Nejri koju tek treba nau~iti kako da se sama bori sa {e}ernom bole{}u, treba mnogo, mnogo vi{e... - Djetetu treba posebna, dijetalna hrana. A tog rijetko imamo. Obi~no jede ono {to i mi. A to ne bi smjela, jer joj se onda stanje pogor{a. Povisi joj se {e}er, glava je boli... Te{ko je to gledati i biti miran i ravnodu{an, jer ja bih za

svoje dijete i ulice ~istila samo da mi neko ponudi taj posao. Meni ili Amiru potpuno je svejedno, samo da imamo ne{to svoje, sigurno. Tad bi insan bio mirniji. A ovako snalazimo se kako znamo i umijemo - pri~a Hasnija. U `eljama ove hrabre majke jedna prednja~i, da njenoj Nejri bude bolje. U skro-

Hrabra majka

mnim Nejrinim `eljama je i ona da kao i njeni drugari iz razreda ima mobilni telefon. - Da mogu da se javim mami. Da joj, kad to po`elim, ~ujem glas, a i da zna ako mi u {koli slu~ajno pozli - prili~no tiho izgovara tu svoju `elju ova skromna djevoj~ica, jo{ uvijek nesvjesna te`ine bolesti koja je prati od njene ~etvrte godine.
M. ZGONJANIN

Danas u Me|ugorju

Ne odustaju od naplate {tete Koncert ’Prijatelji Gora`du’ nakon pro{logodi{njih poplava 3. februara u Skenderiji
U bud`etu izna|ena sredstva za pomo} Kraljevu nakon zemljotresa
Pro{logodi{nje poplave na podru~ju Br~kog pri~inile su veliku materijalnu {tetu, a nedle`ni su do sada uradili samo procjenu koja jo{ nije objedinjena. Vlasnici privatnih firmi „Auto Kehonja“, „Mrkaljevi}-Palanka“, „Limex“, „Interprom“ i „KT-motor“, kojima su poplave uzrokovale {tetu koja je procijenjena na 250.000 KM poku{avaju da ostvare svoja prava i da je nadoknade. - Tra`imo od{tetu od Vlade Distrikta ve} du`i period, ali nam ni{ta ne odgovaraju. Mi smo se sastali sa nadle`nim u Odjelu za privredu gdje su nam kazali da za takve namjene ne postoje sredstva u bud`etu i da ih ne}e ni biti. Istrajat }emo u svojim zahtjevima i pozivamo sve privrednike koji su imali {tetu od poplava da nam se pridru`e u ostvarivanju prava - kazao je, u ime Op}ina Gora`de, u saradnji sa generalnim medijskim pokroviteljem NTV „Hayat“ i zvijezdama bh. estrade, 3. februara organizira veliki humanitarni koncert „Prijatelji Gora`du“, ~iji je prihod namijenjen `rtvama decembarskih poplava u ovom gradu. Mladen Voji~i} Tifa, Al’ Dino, Hanka Paldum, Halid Be{li}, Nihad Alibegovi}, Kemal Hasi},

Negoduju vlasnici privatnih firmi u Br~ko Distriktu

Prikupljanje pomo}i poplavljenima

Otvaranje nove autobuske stanice

Vlada SAD putem Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj (USAID) danas }e uprili~iti sve~ano otvaranja nove autobuske stanice u Me|ugorju, pi{e Fena. Novu stanicu otvorit }e vr{itelj du`nosti direktora USAID-a Craig Buck i tako inaugurirati kapitalni projekt proveden u saradnji s Op}inom ^itluk. To je dio druge faze Projekta upravne odgovornosti (GAP II). GAP je osigurao 34.000 dolara za taj kapitalni projekt, a Op}ina ^itluk 51.000 dolara. Izgradnja autobusne stanice u Me|ugorju, najve}oj mjesnoj zajednici u Op}ini ^itluk, odabrana je kao prioritet me|u mno{tvom predlo`enih projekata.

Adnan Jakupovi}, Zona Isklju~enja, 12 zvijezda {oua NTV „Hayat“ „Zvijezda mo`e{ biti ti“, samo su neka od imena koja su potvrdila dolazak u sarajevsku Skenderiju. Karte za koncert ko{taju pet i 10 KM, a iste ve~eri u Domu mladih bit }e odr`ana i donatorska ve~era kojoj }e prisustvovati veliki broj zvaAl. B. nica.

Privrednici ispred zgrade Vlade

okupljenih privrednika, direktor firme „KT-motor“ Admir Tursunovi}. Privrednici su podsjetili i na ~injenicu da su se vrlo brzo u bud`etu Distrikta prona{la sredstva koja su upla}ena kao pomo} Kralje-

vu nakon zemljotresa. Iz Vlade Distrikta nismo uspijeli dobiti komentare o ovim problemima jer se gradona~elnik i njegov zamjenik nisu javljali na mobilne telefone, a portparol Vlade je E. Ra. na bolovanju.

Nakon jo{ jednog neuspje{nog sastanka izme|u sindikalaca i Vlade Zapadnohercegova~kog kantona, sindikalna vodstva zaposlenih u osnovnim i srednjim {kolama na sastanku u Grudama usvojili su zaklju~ak da }e u nastavku pregovora sa Vladom zatra`iti da se od 1. januara za obra~un pla}a i drugih naknada i tro{kova ponovno primjenjuje kole-

Tra`e ponovnu primjenu kolektivnog ugovora

Prosvjetari pregovaraju sa Vladom ZHK

ktivni ugovor. Sindikati prosvjetara smatraju da je, s obzirom da novi sporazum nije postignut, logi~no da se ponovno aktivira kolektivni ugovor ~ijom bi ponovnom primjenom pla}e trebale biti pove}ane za najmanje 150 KM, regres sa 400 na 560 KM, a topli obrok bi umjesto dosada{njih osam bio 12 KM po An. K. radnom danu.

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

13

Bh. mozaik

BIJELJINA Ograda podignuta tamo gdje je nikad nije bilo

Uz urbanisti~ku saglasnost zatvoren prilaz drugim objektima
Gra|ani potpisali peticiju i tra`ili od nadle`nih da isprave nepravdu Zanemarena op{tinska odluka o zabrani ogra|ivanja dvori{ta
nih junaka broj 2., u dijelu grada poznatijem kao Dizdarevi}, imaju problema sa pristupom svojim stambenim i poslovnim prostorima. Me|u o{te}enim gra|anima je i Darko Milo{evi}, vlasnik preduze}a „Astra nekretnine“ D.o.o. u ~ijem sastavu posluje i Nezavisna televizija „Arena“. - Ne mo`emo parkirati niti nesmetano pri}i svojoj imovini jer je podignuta ograda tamo gdje nikada nije bila. [to je najgore, za tu ogradu dobijena je urbanisti~ka saglasnost, pa smo se `alili, tu`akali. Iako je Urbanizam krajem novembra pro{le godine poni{tio svoju prvobitnu odluku, tokom decembra ograda je pro{irena tako da mi prostorijama Televizije ne mo`emo pri}i, a
(Foto: G. Bobi})

Podjela pomo}i po~et }e danas

(Foto: G. Bobi})

Stanovnicima Janje stradalim u poplavama

Iz Br~kog stiglo 3,5 tona pomo}i

Zahvaljuju}i neshvatljivim propustima op{tinskog Odjeljenja za urbanizam i prostorno planiranje ili ne~emu drugome, gra|ani Bijeljine koji `ive i rade u susjedstvu zgrade u ulici Nezna-

Gluhi na pozive

Ugro`ena bezbjednost
- I{li smo na Sud, `alili smo se resornom ministarstvu u Vladi RS, koje je preporu~ilo uklanjanje ograde. Republi~ki inspektor protivpo`arne za{tite, kao i Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeljina, tako|er su rekli da je ogradom ugro`ena bezbjednost, jer je blokiran pristup objektima - dodaje Darko Milo{evi}.

Za mje{tane Janje, ~ija su doma}instva stradala u decembarskim poplavama, ovih dana stigla je pomo} i iz Br~ko Distrikta koje se ovom akcijom pridru`ilo brojnim op}inama, pojedincima i organizacijama iz FBiH koji su na razne na~ine pomogli povratnicima u Janju, ali i ostalim stanovnicima Semberije stradalim u poplavama. Organizovanom akcijom gra|ana iz br~anskih mjesnih zajednica Ivici, Brka, Meraje, Brodu{a i Rijeka prikupljeno je 3,5 tone hrane, odje}e, obu}e, ku}nih potrep{tina i namje{taja. Raspodjela po~inje danas pod nadzorom Mjesne zajednice Janja i u organizaciji Zlatana Milki}a, Tihomira Vukovi}a i Atlage Grada{~evi}a. Kako ka`e Milki}, humanitarna pomo} treba sti}i mje{tanima kojima je najpotrebnija i E. M. ~ija su imanja najvi{e stradala u poplavama.

[ta mi se (ne)svi|a u Sapni
- U posljednje vrijeme malo vi{e se radi na izgradnji putne komunikacije i ure|enju op}ine. Op}ina nema sportsku dvoranu, gradnja je po~ela, ali su radovi stali i ko zna kada }e biti nastavljeni. To je valjda i razlog {to nema sportskih kolektiva. Oni koji postoje su u te{koj finansijskoj situaciji, naro~ito nogometni klub. Kao i u cijeloj dr`avi i ovdje je Ado D`elilovi}, nogometa{ nezaposlenost najve}i problem pa mladi naj~e{}e sre}u i student pronalaze u drugim sredinama ili inostranstvu a natalitet je direktna posljedica toga - ka`e Ado D`elilovi}, noM. B. gometa{ i student.

Mladi tra`e sre}u negdje drugo

Darko Milo{evi}: Prostorijama Televizije ne mo`emo pri}i

Napravljen problem
- Ograda nikada nije postojala i to odgovorno tvrdim, jer ne mo`e tu biti, a sada se vidi da je napravila probleme desetini porodica - ka`e D`emila Imamovi}, vlasnica stana i poslovnog prostora, koja decenijama `ivi u ovom dijelu grada.

inspekcija i na~elnik op{tine ostaju gluhi na na{e pozive ka`e Milo{evi}. Isti~e da odavno postoji op{tinska odluka o zabrani ogra|ivanja dvori{ta stambenih objekata, te da je sve {to se de{ava u suprotnosti sa tom odlukom. Kako saznajemo, grupa gra|ana iz pomenute zgrade, predvo|ena Slobodankom Mrda, prije dvije godine tra`ila je i, prvobitno, od nadle`nih dobila urbanisti~ku saglasnost da rekonstrui{u

Poni{tili odluku

Imamovi}: Tu ne mo`e biti

ogradu oko dvori{ta zgrade, koja je navodno nekada postojala. Prvobitno su postavljeni samo betonski parapet i stubovi, a onda je do{lo do sudskog procesa. I pored toga, ovih dana ograda je dovr{ena i potpuno zatvara prolaz. Zbog toga su gra|ani potpisali peticiju i tra`ili od nadle`nih da isprave nepravdu. Kako je Odjeljenje za urbanizam 26. novembra pro{le godine poni{tilo svoju odluku, ostaje nada da }e nadle`na inspekcija ispraviti nepravdu koja je pri~injena gra|anima. E. MUSLI

Prazni~na manifestacija u Vi{egradu

Policajci 15. februara izlaze na proteste
Isti~u lo{ materijalni status i neprovo|enje Zakona o pla}ama policijskih slu`benika FBiH
15. februara u ~etiri kantona: Zenica, Travnik, Tuzla i Gora`de, pozivam i kolege iz ostalih {est kantona - kazao je nakon sastanka Elvedin Mio~, predsjednik Sindikata MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona. Problem pravosna`nih sudskih presuda kojima policajci `ele naplatiti ono {to su zaradili za no}ni i prekovremeni rad prisutan je {irom Federacije. U SBK su odbili posljednju ponudu Vlade za isplatu u ratama i Asocijacija sindikata policije Federacije BiH nakon ju~era{njeg sastanka u Travniku najavila je mirne proteste za 15. februar zbog lo{eg materijalnog statusa i neprovo|enja Zakona o pla}ama policijskih slu`benika FBiH. Na sastanku u Travniku prisutni su bili predstavnici Sindikata iz ~etiri kantona, a na mirne proteste pozvali su i svoje kolege iz drugih kantona. - Pored mirnih protesta koje smo najavili da }e biti

Predstavnici sindikata MUP-ova iz ~etiri kantona najavili

Darko Mosi} najbolji od sedam u~esnika

Plivanje za krst u Drini

Pobjednik prvog takmi~enja u plivanju za krst u rijeci Drini kod vi{egradske }uprije i osvaja~ ikone presvete Bogorodice Trojeru~ice, ~ajni~ke Krasnice je Darko Mosi} (24) iz Vi{egrada. U ovoj sportsko-vjerskoj manifestaciji u~estvovalo je sedam takmi~ara iz Fo~e, Konjica i Vi{egrada, koji su sa pripremljenog platoa ispod jednog luka mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a na znak sve{tenika Dragana Vukoti}a, sko~ili u hladnu Drinu i preplivali do cilja u du`ini od 33 metra, {to simbolizuje godine Isusovog `ivljenja na zemlji. Povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenja, ovu manifestaciju organizovala je crkvena op{tina u saradnji sa Op{tinom Vi{egrad, a posjetioci su imali poslu`enje, kuhano vino. M. An.

Bogojavljenje u Trebinju
Sa sastanka u Travniku: @ele naplatiti ono {to su zaradili

Razli~ite dnevnice
Startna plata policajaca u ve}ini kantona kre}e se od 500 do 700 KM, a u Kantonu Sarajevo i Federalnoj upravi policije ona je od 1.100 do 1.400 KM. Pripadnici Jedinica za podr{ku za osiguranje istog doga|aja, utakmice ili protesta, dobijaju razli~ite dnevnice. Tako pripadnici MUP-a ZDK dobijaju 22 KM, MUP-a TK 34 KM, a pripadnici Jedinice za podr{ku FUP-a 122 KM.

Srednjo{kolac doplivao prvi
ne}e vi{e biti pregovora oko isplate sredstva po pravosna`nim sudskim presudama. Sa druge strane najavljene su i nove krivi~ne prijave protiv premijera Salke Selmana i odgovornih u Vladi SBK zbog nepo{tivanja pravosna`nih sudskih presuda. Sa sastanka u Travniku upu}en je i zahtjev da se policijskim slu`benicima izjedna~i status sa ostalim pripadnicima Oru`anih snaga BiH kako bi i oni imali pravo na povoljniK. K. je penzionisanje.

Povodom hri{}anskog praznika Bogojavljenja ju~er je u Trebinju obavljeno vodoosve{tenje i tradicionalno plivanje za ~asni krst na Trebi{njici. Ove godine za krst je plivalo 26 momaka, a prvi put i jedna djevojka Jovana @ivani}. Najmla|i u~enik ovogodi{njeg plivanja bio je Aljo{a Slavi}, ro|en 1996. godine. Do krsta prvi je doplivao Nikola Lje{kovi} (18) iz Herceg Novog, maturant Saobra}ajne {kole u Trebinju. Uz slavu, mladom Nikoli pripao je i dukat. Temperatura vazduha u Trebinju je bila osam stepeni, a P M. . Trebi{njice oko deset.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

unsko-sanski kanton

BIHA] Udru`enje za zbrinjavanje `ivotinja „Spas“ ima podr{ku Op}ine

Op}inska zgrada u Cazinu

Puno posla u cazinskoj {alter-sali

U decembru izdali skoro 2.000 rodnih listova

Azil za napu{tene pse u biv{em vojnom skladi{tu
Aktivisti s jedne strane polusru{enog nekada{njeg vojnog objekta grade drvene ku}ice za male napu{tene pse Priprema se prostor za velike pse

Centar za pru`anje usluga gra|anima op}ine Cazin u decembru je imao 2.294 ovjere potpisa, rukopisa i prepisa. Elektronska razmjena podataka sa Agencijom za identifikaciju, evidenciju i razmjenu podataka protekla je vrlo uspje{no, pa je izvr{ena razmjena za 3.238 korisnika usluga. Poja~an interes za biometrijskim paso{ima, kao i dogra|ivanje modula za provjeru podataka u postupku izdavanja li~nih karata, dodatno su usporili provjeravanje. U decembru je u Centru za pru`anje usluga gra|anima izdan 1.981 izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 483 iz mati~ne knjige vjen~anih i 184 izvoda iz mati~ne knjige umrlih. Broj uvjerenja o dr`avljanstvu iznosio je 1.126. Op}ina Cazin je u proteklom mjesecu izvr{ila 4.960 unosa za novu jedinstvenu bazu podataka mati~nih knjiga, ~ime je dostignut ukupni unos podataka od 60,41 posto. Najve}i broj unosa bio je u mjesnim uredima Stijena i S. J. Tr`a~ka Ra{tela.

Intenziviranje proizvodnje u Bosanskom Petrovcu

Biv{e vojno skladi{te na Vedrom polju

Privremeno prihvatili{te za male pse

Davanje poljoprivrednog zemlji{ta u zakup

Op}ina Bosanski Petrovac davat }e poljoprivredno zemlji{te u zakup kako bi bila intenzivirana poljoprivredna proizvodnja, a korist bi imali i farmeri i lokalna vlast. Identifikacija zemlji{ta koje }e biti predmet dava- U toku obilazak terena nja u zakup proizvo|a~ima kao fizi~kim i pravnim licima, odnosno zadrugama i udru`enjima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, po~ela je prije nekoliko dana u ovoj op}ini. -Osnova za pokretanje ovog postupka je u Zakonu o poljoprivrednom zemlji{tu FBiH iz 2009. godine. Ovaj zakon prvi put pru`a mogu}nost da se poljoprivredno zemlji{te koje je u dr`avnom vlasni{tvu daje na du`i period fizi~kim i pravnim licima registrovanim za poljoprivrednu prizvodnju - ka`e na~elnik Ermin Hajder. Na osnovu pomenutog zakona Op}insko vije}e je donijelo program kori{tenja poljoprivrednog zemlji{ta i odluku o davanju u zakup. Time su stvoreni uslovi za pokretanje procedure za dodjelu zemlji{ta kojim ova op}ina obiluje. U toku je obilazak terena i snimanje stvarnog stanja. Potom }e uslijediti raspisivanje javnog poziva i sklapanje M. D. ugovora.

Biha}ko Udru`enje za zbrinjavanje `ivotinja „Spas“ na ~elu sa Senadom Ro{i}em uspjelo je velikim trudom zadobiti i povjerenje lokalne vlasti, a skladni odnosi sa gra|anima postoje otpo~etka. Pisali smo i o vremenima nesporazuma, kada su neki op}inari pomalo sa indignacijom posmatrali pionirski posao spa{avanja pasa lutalica sa biha}kih ulica. Iza „Spasa“ je tada, kao i sada, stajao Zakon o za{titi i dobrobiti `ivotinja BiH, a iza administracije neutemeljena arogancija. - Sada je sve u redu, ne-

sporazumi su izgla|eni, sve op}inske strukture `ele nam pomo}i - ka`e Senad Ro{i}, neumorni aktivista „Spasa“. Upravo se vratio iz biha}ke „Stanouprave“, od kojih je tra`io da podr`e „Spas“ u izgradnji privremenog prihvatili{ta na Vedrom polju. ^ekalo ga je prijatno iznena|enje. - Ka`em {efu Hakiji Ibrahimpa{i}u da me podr`e da uklonimo pse sa ulice, a on pita {ta mi treba. Dobio sam sve {to sam tra`io, i pijesak, i gra|u, `icu i ostale sitnice - ka`e Ro{i}. Prije toga obi{ao je komunalce iz „Komrada“, policiju, op}inske slu`be i upoznao ih da grade prihvatili{te na rubu grada ispod Plje{ivice. Podr{ku je dobio i od direktora Veterinarske stanice Zekerijaha Alagi}a. A u gusti{u kroz koji ljudska noga dugo nije kro~ila, aktivisti „Spasa“, njih 40-ak, raskr~ili su ter-

Saradnja s lovcima
I biha}ki lovci spremni su na saradnju i pomo} aktivistima „Spasa“ u prikupljanju pasa lutalica. - Predsjednik Lova~kog dru{tva Gavrilo Softi} en do polusru{enog nekada{njeg vojnog skladi{ta. Tu, s jedne strane objekta, grade drvene ku}ice za male napu{tene pse. Na licu obe}ao je podr{ku i ja mu vjerujem. Samo nekolicina lovaca sa Vedrog polja nije nam naklonjena, hodaju okolo sa pu{kama i donose nervozu - ka`e Ro{i}.

Dobio podr{ku

Vrijedni aktivisti
Jasminka Mahmutovi}, medicinska sestra zaposlena u Kantonalnoj bolnici Biha}, sa kolegicom Almom Fajkovi} jedna je od najvrednijih aktivistica „Spasa“. Zatekli smo je kako pru`a medicinsku pomo} jednom psi}u koji je imao probleme sa `elucem. Tu su i bra~ni par Adem i Refika Samrad`i}, veliki ljubitelji `ivotmjesta zati~emo gomile pasa koji se „upli}u u noge“. Aktivisti „Spasa“ grade za njih male nastambe koje }e ograditi `icom. - Ovdje }emo ih ~uvati, hraniti i lije~iti, a vremenom udomljavati, kao {to to i ~inimo proteklu godinu. Samo u Holandiju na udomljavanje iz Biha}a smo poslali

Mahmutovi} poma`e bolesnom psu

Ro{i} sa svojim ljubimcima

inja. Na{li su sebi posla, Adem radi s drvetom, a Refika farba letve. vi{e od 200 malih pasa obja{njava Ro{i}. U drvenim boksovima bit }e smje{teni mali napu{teni psi, a u objektu biv{eg vojnog skladi{ta priprema se prostor za velike pse lutalice. - Vjerujem da bi na ovom mjestu u toku godine mogla po~eti izgradnja azila za napu{tene `ivotinje. Biha} bi tako bio lider u ovoj sferi - smatra SeM. DEDI] nad Ro{i}.

Op}insko vije}e Cazin zasjeda u petak

Pred vije}nicima devet ta~aka

Fondacija „Bri`it Bardo“ voljna pomo}i
- „Spas“ je poslao odgovore na 50 pitanja Fondaciji „Bri`it Bardo“ koja je voljna pomo}i ovom udru`enju u izgradnji azila. Uslov je da ih podr`i lokalna administracija ustupanjem zemlji{ta i na druge na~ine. Zakon je jasan, nema ubijanja `ivotinja, nego ih trebamo humano sklanjati i udomljavati. Azil bi bio idealno rje{enje - dodaje Ro{i}.

Na sjednici Op}inskog vije}a Cazin koja je zakazana za petak, 21. januar, vije}nici }e razmatrati devet ta~aka. Pred njima }e se, izme|u ostalih, na}i i Prijedlog poslovnika o radu OV, Prijedlog odluke o utvr|ivanju javnog interesa izgradnje odcjepnog dalekovoda „Mehagi}i“ i izgradnja STS-B 10 (20)/0,4 kV „Mehagi}i“, Prijedlog odluke o uspostavi registra bud`etskih korisnika op}ine Cazin, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, Prijedlog raspodjele dobiti JKP „^isto}a“ za 2008. i 2009. godinu, Informacija o sprovo|enju mjera za{tite od po`ara na podru~ju op}ine i Prijedlog operativnog plana GOV-WADE projekta za 2011. godinu. Sjednica }e biti odr`ana u prostorijama ViOV Cazin: Zasjedanje u Vije}nici je}nice. S. J.

Idu na udomljavanje

Misteriozni krug savr{enog oblika, pre~nika desetak metara, na Kljeva~kom jezeru, kod Sanskog Mosta, prirodni je fenomen koji ima svoje obja{njenje i nema nikakve veze s natprirodnim

Podzemna strujanja prave savr{ene krugove
pojavama ili vanzemaljcima, tvrdi profesor Muriz Keri}, pi{e Srna. Ova pojava ve} nekoliko sedmica privla~i pa`nju znati`eljnika koji ovih dana u velikom broju obilaze jezero u blizini grme~kog sela Kljevci. - Rije~ je o podzemnim strujanjima unutar samog jezera. S obzirom na to da se radi o tvorevini kra{kog porijekla, logi~no je pretpostaviti da je voda ispunila korito jezera

Prirodni fenomen na Kljeva~kom jezeru

koje je vjerovatno ljevkastog oblika. Strujanja u dubini imaju kru`ni tok i prenose se na povr{inu, a zbog niske temperature do{lo je do zamrzavanja jezera i stvaranja kruga - ka`e profesor Keri}.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

15

PLJA^KA Presreli ih vozilom u ulici Jezero u @ivinicama

Od voza~a i saputnice oteli kilogram zlata, srebro i novac
Trojica mladi}a „golfom“ preprije~ila put „passatu“ i prijete}i pi{toljem oplja~kala Sakiba D`izi}a i Zinetu Mukinovi}

Policajci intervenirali

(Foto: E. Kajevi})

U tramvaju u blizini stajali{ta kod Srednje tehni~ke {kole do{lo je do me|usobne sva|e izme|u B. S. iz Sarajeva s jedne i grupe maloljetnika s druge strane. Sre}om, verbalna prepirka nije eskalirala u fizi~ki

Sprije~ena tu~a u tramvaju
Sino} u Sarajevu

Incident u Sarajevu

obra~un, jer je neko od putnika pozvao policiju. Iz MUP-a Kantona Sarajevo ju~er su nam potvrdili da je do{lo do verbalnog sukoba te da je obavljen razgovor sa B. S., dok se za grupom maloljetnika jo{ traga. E. K.

D`izi} pored o{te}enog automobila

Policajci na mjestu razbojni{tva

(Foto: S. Mumi})

Tri nepoznate osobe ju~er su u ulici Jezero u @ivinicama automobilom „golf II“ presrele vozilo „renault“, vlasni{tvo Sakiba D`izi}a iz @ivinica, u ~ijem se automobilu nalazila i Zineta Mukinovi}. Prijete}i pi{toljem, razbojnici su od `ene oteli kilogram zlata,

pola kilograma srebra i 2.000 KM. - Tri mla|e osobe koje nisu bile maskirane pri{le su na{em autu. Jedan je pri{ao s moje strane, otvorio vrata i prislonio mi pi{tolj na glavu i tra`io torbu, a druga dvojica su Zineti oteli torbu. Nakon {to su nam uzeli zla-

to i novac, sjeli su u „golf“ koji nije imao registarske tablice, udarili u prednji dio mog vozila i pobjegli u pravcu Tuzle - ispri~ao nam je o{te}eni Sakib D`izi}. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS @ivinice, MUP-a TK i

de`urni kantonalni tu`ilac Fahrudin [ljivi}, koji provode daljnju istragu i tragaju za po~iniocima. Srijeda je pazarni dan u @ivinicama, a Zineta je prodavala nakit. Plja~ka{i su vjerovatno bili dobro upu}eni s obzirom na na~in kako su izveli kra|u. Sa. M.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo sino} su priveli 16godi{njaka osumnji~enog da je u ponedjeljak u tramvaju, hicima iz pi{tolja, ranio 60-godi{njeg putnika Ferida Bulju. - U toku je njegovo saslu{anje i on je u potpunosti priznao izvr{enje djela, kazao nam je Dragan Miokovi}, {ef

Priveden maloljetnik koji je pucao u tramvaju

Ureda komesara MUP-a KS. Policija je identificirala jo{ petoricu maloljetnika, starosti od 16 i 17 godina, za koje se sumnja da su u~estvovali u ovom incidentu. Za njima je u toku potraga i o~ekuje se privo|enje. Policija je locirala i mjesto gdje se nalazi pi{tolj koB. C. ji }e biti oduzet.

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Sarajevu ju~er je odredio jednomjese~ni pritvor Sre}ku Trifkovi}u, Sre}ku Mandi}u, Dejanu Vukovi}u zvanom Superbeba i Milosavu Samard`i}u, osumnji~enima da pripadaju grupi koja se bavila kra|om automobila i iznudom. Svi oni uhap{eni su u zajedni~koj akciji MUP-a KS i MUP-a RS. Pritvor im je odre|en zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi ponovili krivi~no djelo koje im je stavljeno na teret, ali i sigurnosti javnog reda i mira. Kantonalno tu`ila{tvo je

Odre|en pritvor ~etvorici uhap{enih

Kantonalni sud Sarajevo

Privo|enje osumnji~enih za kra|u automobila

ju~er nakon saslu{anja Sudu proslijedilo prijedlog za

odre|ivanje pritvora Nijazu Karkelji, Pe|i Spai}u i

Mla|enu Veljovi}u, koji je prije dva dana uhap{en u Bijeljini. Nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu, na slobodu je pu{ten Midhat Londrc iz Sarajeva, jer nije bilo zakonskog osnova za njegovo daljnje zadr`avanje. Policija i dalje traga za Njego{em Purkovi}em, Danilom Cicovi}em, Danilom Milutinovi}em, te Vladimirom Gruba~i}em iz Bile}e i dr`avljaninom Crne Gore Andrejom Ivanovi}em iz Podgorice. Ova grupa tereti se da je u proteklom periodu krala automobile uglavnom u Kantonu Sarajevo, od ~ijih vlasnika je iznu|ivala novac B. C. za njihov povrat.

Op}inski sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Senada Okugi}a, biv{eg predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Kamenica, op}ina Biha}, zbog iskori{tavanja slu`benog polo`aja radi pribavljanja imovinske koristi. Okugi} je u periodu od 4. avgusta do 30. decembra 2008. godine s ra~una MZ

Optu`nica protiv Senada Okugi}a

Op}inski sud Biha}

Kamenica, bez odluke Savjeta MZ, podigao 10.000 KM i potro{io ih nenamjenski bez vo|enja evidencije, a jedan dio novca zadr`ao je za sebe. Okugi} je nakon rada u MZ Kamenica aktivan kao predsjednik Op}inske organizacije demobilisanih boraca Biha} M. D. 91-95.

Dobojski policajci prekju~er su na osnovu naredbe Osnovnog suda Doboj izvr{ili pretres ku}e i pomo}nih prostorija vlasni{tvo B. @. iz Porje~ja kod Doboja. Tom prilikom policajci su prona{li automatsku pu{ku, tri okvira i 15 pripadaju}ih metaka, te pi{tolj sa 25 pripadaju}ih metaka. Nakon dokumentiranja, protiv B. @. Okru`nom tu`ila{tvu Doboj bit }e dostavljen izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu.

Oduzeti pu{ka, pi{tolj i municija

Pretres u Doboju

Oko 28 osoba iz deset razli~itih firmi u RS dostavilo je la`nu dokumentaciju o stalnom zaposlenju na adresu Tr`nog centra „Robot“ u Lakta{ima kod Banje Luke, na osnovu ~ega su preuzeli robu iz ovog objekta vrijednu vi{e od 40.000 maraka, potvr|eno nam je u MUP-u RS. Istragom je za sada utvr|eno da je la`na doku-

La`nom dokumentacijom pribavili vi{e od 40.000 KM
mentacija o stalnom zaposlenju u preduze}ima u kojima su tek na privremenom ili honorarnom radu dostavljana u periodu od 22. decembra pro{le do 13. januara ove godine u namjeri da pribave protivpravnu imovinsku korist, zbog ~ega sada nisu u mogu}nosti, a ni u obavezi vra}ati robu koju su preuzeli na takav na~in. Neka preduze}a su, ka-

TC „Robot“ u Lakta{ima

Desetogodi{nji dje~ak iz ^itluka koji je ju~er u kasnim poslijepodnevnim satima s te{kom prostrelnom ranom u predjelu vrata dovezen u Klini~ku bolnicu Mostar, preminuo je oko 17 sati, potvrdio nam je portparol MUP-a HNK Sre}ko Bo{njak. On nam nije mogao saop}iti vi{e detalja u vezi s ovim incidentom. De`urni kantonalni tu`ilac Adis Nuspahi} izjavio je za „Avaz“ da se ovaj desetogodi{njak u jednoj porodi~noj ku}i u ^itluku igrao s jo{ jednim dje~akom, te da su njih

Desetogodi{njak usmr}en hicem iz lova~ke pu{ke

Kobna dje~ija igra u ^itluku

dvojica nekako do{li do lova~ke pu{ke. Nuspahi} je rekao da je u odre|enom trenutku pu{ka opalila, te da je ranila jednog od dje~aka. Tu`ilac je istakao da se sve ostale okolnosti u vezi s ovim tragi~nim slu~ajem jo{ trebaju utvrditi. Kako smo saznali u Klini~koj bolnici Mostar, dje~ak je u ovu ustanovu dovezen u te{kom stanju, te je ubrzo pao u komu. On je izgubio mnogo krvi, a svi poku{aji ljekara da mu spase `ivot ostali su A. Du. bezuspje{ni.

ko navodi na{ sagovornik, odbila saradnju s policijom, obe}avaju}i da su radnici ipak stalno zaposleni u zadnjih pet dana i da }e sada i vra}ati kredite. Na{ sagovornik iz policije dodaje i da je u toku unutra{nja kontrola u „Robotu“, kako bi se utvrdila i odgovornost unutar firme o tome kako se ovakav propust mogao V. S. desiti.

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

NESRE]A Na putu Derventa - Prnjavor

Izvje{taj podnesen Tu`ila{tvu BiH

Slu`benici Jedinice Grani~ne policije Bosanski Brod prekju~er su Tu`ila{tvu BiH podnijeli izvje{taj protiv M. S. i H. J., dr`avljana BiH, zbog krijum~arenja ljudi u vezi s udru`ivanjam radi ~injenja krivi~nih djela. Od 21. do 28. novembra pro{le godine M. S. je organizirao grupu ljudi radi krijum~arenja i ilegalnog prebacivanja preko dr`avnih granica dvije grupe od ukupno devet ilegalnih migranata u Francusku.

Krijum~arili Podrinjce u Francusku

Grani~na policija Bosanski Brod

„Mercedesom“ se zabio u kamion i poginuo
Do udesa do{lo kada je nastradali Boro Teofilovi} vozilom pre{ao u suprotnu traku

Spomenute grupe ~inili su dr`avljani BiH, ratni prognanici iz Podrinja privremeno naseljeni na podru~ju Tuzlanskog kantona, dok je H. J., prema prethodnim uputama i dogovorima sa M. S., prihvatio grupe ilegalnih migranata, a zatim ih ilegalno prevezao iz Slovenije, od Ljubljane do mjesta Anci (Annecy) u Francuskoj. Po dolasku u Francusku, za izvr{eni ilegalni prelazak H. J. je naplatio 3.000 eura.

U Donjoj ^a|avici kod Bijeljine prekju~er su dvije maskirane osobe izvr{ile razbojni{tvo nad radnikom preduze}a ‘’Savi}-kompani’’ tako {to su uz prijetnju pu-

Prijete}i pu{kom oteli novac
Krali metalne slivnike Pijan napao majku

Donja ^a|avica kod Bijeljine

{kom i upotrebom sile radnika zaklju~ali u toalet navedenog objekta i iz kase ukrale 400 KM. Policajci su obavili uvi|aj i tragaju za razbojnicima.

Smrskano vozilo i kamion na mjestu sudara

(Foto: N. Simi})

Policijskoj stanici Bosanska Gradi{ka prijavljeno je da su nepoznate osobe u mjestu Orahova provalile u kontejner preduze}a „Hidro put“, odakle su ukrale agregat, bojler, trofazni elektromotor, hidrofor, ve{-ma{inu te dva pogonska motora s teretnog vozila.

Prona|en laboratorij „skanka“, uhap{en Armin Vidovi} Prona|eni ukradeni predmeti
Bosanska Gradi{ka
Policajci su obavili uvi|aj i zbog ove kra|e uhapsili A. B. iz Kozinaca i D. S. iz Ga{nice kod Bosanske Gradi{ke. Na osnovu naredbe Osnovnog suda Bosanska Gradi{ka izvr{en je pretres ku}a i objekata koje koriste osumnji~eni i tom prilikom je prona|en dio ukradenih predmeta.

U ilija{u su uhap{eni S. Z. (19), S. R. (33) i ^. M. (33), svi nastanjeni u Sarajevu, zbog sumnje da su u ulici Bosanski put u Ilija{u izvr{ili kra|u metalnih slivnika za vodu. Uhap{eni su predati u Odsjek za zadr`avanje MUP-a KS.

Pripadnici Policijske stanice Tesli} prekju~er su uhapsili G. P iz Bijelog . Bu~ja kod Tesli}a, koji je pijan fizi~ki napao svoju majku C. P u njenoj ku}i. . Protiv G. P Osnovnom . sudu Tesli} bit }e podnesen zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka.

Boro Teofilovi} (39) poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u utorak oko 18.40 sati na magistralnom putu Derventa Prnjavor u mjestu Lug. Teofilovi} je upravljao vozilom „mercedes“ i kretao se iz pravca Prnjavora kada je iz jo{ nepoznatih razloga pre{ao

na suprotnu saobra}ajnu traku. U tom trenutku iz suprotnog smjera nai{ao je kamion „man“ za ~ijim upravlja~em se nalazio S. K iz Klokotnice kod Doboj Istoka. U direktnom sudaru voza~ „mercedesa“ poginuo je na licu mjesta, a vozilo je

odba~eno nekoliko metara unazad. Kamion s prikolicom je zavr{io u kanalu. U vrijeme nesre}e na ovoj dionici puta prevladavala je gusta magla. Po naredbi de`urnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Doboj tijelo preminulog Teofilovi}a prevezeno je u pr-

osekturu dobojske bolnice, gdje }e biti obavljena obdukcija. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Derventa, a u izvla~enju tijela iz smrskanog „mercedesa“ u~estvovali su i vatrogasci iz N. S. Dervente.

Policijska akcija „Kula“ u Banjoj Luci

Oduzeto 148 stabljika indijske konoplje i nekoliko paketi}a heroina

Armin Vidovi} (24) iz Banje Luke uhap{en je u akciji „Kula“ koju su pripadnici MUP-a RS ju~er i u utorak izveli na {irem rejonu Banje Luke, a zaplijenjena je ve}a

U mjestu Reljevo Dvor, u op}ini Novi Grad Sarajevo, prekju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovali automobil „audi 80“ (333-M-430), kojim je upravljao T. S. (48) iz Sarajeva, i „VW polo“ (T20-A-596), za ~ijim upravlja~em je bio H. H.

Dvoje povrije|enih u sudaru

Nesre}a kod Sarajeva

(53) iz Jajca. U ovoj nesre}i lak{e tjelesne povrede zadobili su T. S. i H. H., a ljekarska pomo} ukazana im je u Klini~kom centru bolnice Ko{evo. Uvi|aj su obavili tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu i slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Indijsku konoplju uzgajao na imanju u Rekavici

Instalacije za brojne lampe

koli~ina indijske konoplje, pribora za proizvodnju i promet „skanka“, kao i nekoliko paketi}a heroina.

Vidovi} je uhap{en u banjalu~koj ulici Starine Novaka, nakon ~ega su jake snage sigurnosti, po nalogu Osno-

vnog suda u Banjoj Luci, obavile niz pretresa u mjestu Rekavice u Banjoj Luci, najprije porodi~nu ku}u uhap{enoga, a zatim i lokale u kojima se kretao po Banjoj Luci. - U Rekavicama je otkriven ilegalni labaratorij za proizvodnju indijske konoplje, 148 stabljika, lampe i sistem za navodnjavanje, ventilatori i gnojivo. U stanu i lokalima, poput ugostiteljskog objekta „Fag“ u banjalu~koj ulici @ivojina Mi{i}a, prona{li smo uputstva o uzgoju konoplje, skice o priklju~ku energije i drugo - navodi sagovornik „Dnevnog avaza“ iz MUP-a RS. On nagla{ava da je u opremu, koja je izuzetno moderna, Vidovi} ulo`io vi{e od V. S. 30.000 maraka.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

17

Ministar MUP-a KS najavio nove akcije

Policija }e tra`iti nelegalno oru`je
Postoje osumnji~eni za pucnjavu u kojoj je ranjen 60-godi{njak, kazao je Budimli}

Novoizabrani ministar MUP-a Kantona Sarajevo Muhamed Budimli} ju~er je na konferenciji za novinare iznio svoju strategiju za borbu protiv svih oblika kriminala. Ministar Budimli} dotakao se i nedavnih de{avanja koja su uznemirila sarajevsku javnost te kod gra|ana izazvala jo{
Policajci u krugu kamenoloma gdje se desila nesre}a Akcija izvla~enja prevrnute radne ma{ine

Budimli}. Ministar je obratio pa`nju i na problem vi{estrukih povratnika u ~injenju krivi~nih djela, kao i na osobe koje bi trebale biti na izdr`avanju zatvorskih kazni, ali i dalje {etaju sarajevskim ulicama. - Trenutno na{i slu`benici dr`e pod prismotrom
(Foto: B. Nizi})

SREBRENIK Tragedija na kamenolomu u Dubokom Potoku

Dvojicu radnika prignje~io i usmrtio utovariva~ kojim su sletjeli niz nasip
Ispod te{ke ma{ine izvu~ena tijela D`evada Be{i}a (44) i Ekrema Kurti}a (38) Salkan Dedi} (49) smje{ten u tuzlansku bolnicu s te`im povredama Izgubio kontrolu

Budimli}: Akcija na ulicama i u sredstvima javnog prijevoza

Na kamenolomu „Ingram“ u Dubokom Potoku kod Srebrenika preksino} nekoliko minuta prije pono}i smrtno su stradali radnici ove firme D`evad Be{i} (44) iz naselja Luka kod Srebrenika i Ekrem Kurti} (38) iz Srebrenika, dok je tre}i radnik Salkan Dedi} (49) iz Srebrenika zadobio te{ke tjelesne povrede. Ova te{ka nesre}a dogodila se na samom po~etku tre}e smjene kada se, pod jo{ neutvr|enim okolnostima, prevrnuo utovariva~ „volvo“ te`ak oko 15 tona. Prema informacijama do kojih smo do{li na licu mjesta, na putu koji vodi do jednog od radili{ta na vi{im kotama kamenoloma, rukovalac je izgubio kontrolu nad radnom ma{inom, koja je na- Radnici „Pokopa“ odnose tijelo nastradalog Be{i}a kon toga pre{la preko za{titnog nasipa i sletjela niz slu`bu Doma zdravlja Sre- su se mogli izjasniti koji je nasip visok oko 50 metara, brenik. Nakon ukazane pr- od trojice radnika upravljao te zavr{ila na gomili kame- ve pomo}i u srebreni~kom radnom ma{inom. Nakon nja u podno`ju litice. Domu zdravlja, hitno je sa- obavljenog uvi|aja, dva saNa licu mjesta ubrzo je nitetskim vozilom preve- ta poslije pono}i radnici stigla ekipa Hitne pomo}i zen na UKC Tuzla, gdje su PD „Selam“ Srebrenik mrDoma zdravlja Srebrenik, mu ljekari konstatirali te{ke tvo tijelo D`evada Be{i}a koja je, na`alost, mogla sa- tjelesne povrede. prevezli su u gradsku mrmo konstatirati da su Ekrtva~nicu, dok je tijelo EkrKolege u {oku em Kurti}, koji je ostao prema Kurti}a ju~er tokom ignje~en ispod te{ke ma{ine, Kako saznajemo u Slu`bi dana, nakon {to je uz pomo} i D`evad Be{i} ve} mrtvi. za odnose s javno{}u UKC- velike dizalice podignut Tre}i radnik Salkan Dedi} a Tuzla, Dedi} je zadobio po- te{ki utovariva~, izvu~eno je, kako se pretpostavlja, vrede glave, ruke i karlice. ispod prevrnute radne odmah na vrhu litice isko~io Smje{ten je na Odjel hirur- ma{ine. ili slu~ajno ispao iz ma{ine gije UKC-a Tuzla i nakon Po nare|enju de`urnog koja se survala niz nasip, {to poduzetih intenzivnih mje- kantonalnog tu`ioca tijela mu je najvjerovatnije spasi- ra lije~enja njegovo zdra- poginulih radnika prevezena lo `ivot. vstvene stanje je stabilno i za su na Odjel patologije UKCNa vrhu nasipa prona{le sada nije `ivotno ugro`en. a Tuzla radi obdukcije, a bit su ga radne kolege koje su U MUP-u TK i Kanto- }e obavljeno i vje{ta~enje tepozvale policiju i Hitnu nalnom tu`ila{tvu Tuzla ni- hni~ke ispravnosti radne

ve}i osje}aj nesigurnosti. - Ovih dana imali smo intenzivan kontakt s nevladinim organizacijama, koje su zabrinute zbog stanja sigurnosti u gradu. Uskoro se mogu o~ekivati opse`ne akcije na ulicama Sarajeva i sredstvima javnog prijevoza. Policajci }e tra`iti nelegalno oru`je koje se, na`alost, nalazi u posjedu maloljetnika i mla|ih punoljetnika, koji su bili akteri nedavnih incidenata - kazao je

pedesetak sumnjivih osoba, ali, na`alost, nemamo ih gdje smjestiti, jer su zatvorski kapaciteti popunjeni. Policajci }e obratiti pa`nju i na dijelove grada u kojima je stepen kriminaliteta izra`eniji. [to se ti~e pucnjave u tramvaju u kojoj je ranjen 60-godi{njak, imam informaciju od komesara da postoje osumnji~eni, koji }e, nadam se, uskoro biti uhap{eni - pojasnio je Ad. A. Budimli}.

ma{ine. Uvi|aj na licu mjesta obavili su federalni rudarski inspektor i pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik. Odmah nakon nesre}e na licu mjesta okupile su se radne kolege iz tre}e smjene stradalih radnika koji, jo{ u {oku, nisu mogli povjerovati da se dogodila te{ka tragedija. Vidno potreseni zbog gubitka radnih kolega, isti~u da se radilo o izuzetno dobrim i marljivim radnicima s vi{egodi{njim radnim iskustvom, tako da nikome jo{ nije jasno {ta je te no}i po{lo po zlu i {ta je na jednom rutinskom zadatku moglo izazvati te{ku neO. MUJKI] sre}u.

Sedamnaestogodi{nji F. D. iz Posu{ja preksino} je primljen u Centar urgentne medicine Klini~ke bolnice Mostar zbog prostrelne rane u predjelu glave. Zbog te{ke povrede, kako je saop}eno iz ove bolnice, mladi} je smje{ten na Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lije~enje i nalazi se u `ivotnoj opasnosti.

Maloljetnik pucao sebi u glavu

Poku{aj samoubistva u Posu{ju

Iz PU Posu{je potvrdili su da su nekoliko minuta poslije pono}i zaprimili prijavu da je ovaj mladi} poku{ao oduzeti `ivot pucaju}i iz vatrenog oru`ja sebi u glavu. Navodno se ispaljeni metak iz pi{tolja jo{ nalazi u njegovoj glavi. Okolnosti koje su dovele do poku{aja samoubistva ovog mladi}a policija ZHK jo{ isA. Du. tra`uje.

[esnaestogodi{nji I. F. iz sela Kostr~ pretu~en je preksino} u Ora{ju. Za napad i premla}ivanje maloljetnika ora{ka policija sumnji~i 40-godi{njeg L. D. iz Donje Mahale. Pretu~eni I. F. pu{ten je na ku}no lije~enje, a napada~ je priveden na saslu{anje.

Pretu~en 16-godi{njak

Sarajevskoj policiji prekju~er je S. E. iz Sarajeva prijavio da su ga istog dana oko 8.15 sati na taksi {tandu u ulici Bra}e Begi}, u op}ini Centar Sarajevo, dok se nalazio u svom vozilu „golf

Taksista napadnut u vozilu

U centru Sarajeva

5“, fizi~ki napale dvije nepoznate osobe. Taksisti su nanesene te{ke tjelesne povrede u predjelu lakta lijeve ruke, a ljekarska pomo} ukazana mu je u Klini~kom centru bolnice Ko{evo.

18

^etvrtak 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

19

Promet od 640.500 KM

LIVNO Potpisan ugovor s Elektroprivredom BiH

Rast vrijednosti dionica EPHZHB od 11,11 posto
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 131 transakcije ostvaren promet od 640.500 KM. Najve}i porast vrijednosti zabi-

Tu{nica }e isporu~iti TE Kakanj 22.000 tona uglja
Ovaj ugovor pomo}i }e nam da se odr`imo na nogama, ka`e Bara}
Livanjski Rudnik uglja Tu{nica potpisao je ugovor s Elektroprivredom BiH (EPBiH) o isporuci 22.000 tona mrkog uglja za Termoelektranu Kakanj u ovoj godini, potvrdio je direktor tog rudnika Niko Bara}. On je dodao da je ugovor potpisan 23. decembra pro{le godine zahvaljuju}i razumijevanju EPBiH za te{ku situaciju koja prijeti zatvaranju Tu{nice. - Ovaj ugovor pomo}i }e nam da se odr`imo na nogama. U me|uvremenu, poku{at }e se trajnije rije{iti status Rudnika, koji zapo{ljava vi{e od 100 radnika. Tra`ili nije mogla prihvatiti - ka`e Bara}. Prema njegovim rije~ima, do kraja pro{le godine dugovanja Rudnika po raznim osnovama porasla su na skoro dva miliona KM. Zato su menad`ment firme i radnici tra`ili pripojavanje jednoj od elektroprivreda. U toku su zapo~ete aktivnosti u vezi s prebacivanjem Rudnika pod federalno okrilje, ali su od izbora usporene, jer nije formirana nova Vlada Livanjskog kantona pa }e rje{avanje problema i statusa Tu{nice potrajati.
A. Ka.

Vrijednost indeksa
BIFX +1,39 % 1.632,0 SASX-10+3,59% 1.052,94 SASX-30+0,36% 978,00

Kursna lista SASE na dan 19. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
0,90

Promjena kursa (%)
14,50

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
8 30 9 1 1

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

690

10.157,70 155.046,73 6.160,00 229.125,00 102,00

KOTACIJA FONDOVA

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4,84 4,10 35.787 ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR 6,38 5,00 1.232 PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST FAMOS D.D. SARAJEVO -8,41 65,00 3.525 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE 0,00 3,00 34

Rudnik Tu{nica: Dug narastao na dva miliona KM

smo isporuku od 35.000 tona uglja, {to bi nam omo-

gu}ilo pozitivno poslovanje, ali Elektroprivreda BiH to

lje`ile su dionice Elektroprivrede HZHB Mostar (11,11 posto), koje su dostigle cijenu od 70 KM, dok je najve}i pad registrirao RMU Kamengrad Sanski Most (8,41 posto), ~ijim se dionicama trgovalo po cijeni od 65 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevo, po kursu od 14,72 KM, a na kotaciji fondova

dionicama ZIF BIG Investicione grupe Sarajevo, za 155.046,73 KM po kursu od 4,34 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama RMU Kamengrad, u iznosu od 229.125 KM po kursu od 65 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu promet je ostvaren dionicama Famosa Sarajevo po kursu od tri KM.

Rekordna kvartalna dobit Applea
Kvartalna neto dobit Applea dostigla je rekordnih {est milijardi dolara ili 6,43 dolara po dionici u tromjese~ju zaklju~enom 25. decembra 2010. godine, {to predstavlja rast od sna`nih 78 posto, javile su agencije, prenijela je Fena.

Azijske dionice na najvi{em nivou
Na azijskim berzama cijene dionica porasle su ju~er na najvi{i nivo u posljednje dvije i po godine, jer je ulaga~e ohrabrio prekju~era{nji rast vode}ih indeksa na Wall Streetu, javile su agencije, prenijela je Fena.

Berzanski barometar za 19. 1. 2011. godine

Trgovano za 144.568 maraka

Euro/dolar 1,3511 Nafta +0,93%

98,37 Zlato +0,58%

1.374,70 +0,48%

Najtra`enije akcije Telekoma Srpske
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 101 transakciju ostvaren promet od 144.568 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu liste B najve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske, za 17.290 KM po prosje~noj cijeni od 1,44 KM (rast od 0,70 posto). Najve}i rast me|u fondovima imale su akcije ZIF Euroinvestment fonda Banja Luka (0,33 posto), a trgovalo

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,453215 1,457231 26,394378 0,080424 0,261826 0,716204 1,759982 0,565032 0,249289 0,218410 1,504890 0,938313 2,313460 1,444499 0,048456 1,872034 1,955830 1,456857 1,460883 26,460529 0,080626 0,262482 0,717999 1,764393 0,566448 0,249914 0,218957 1,508662 0,940665 2,319258 1,448119 0,048577 1,876726 1,955830 1,460499 1,464535 26,526680 0,080828 0,263138 0,719794 1,768804 0,567864 0,250539 0,219504 1,512434 0,943017 2,325056 1,451739 0,048698 1,881418

Vrijednost indeksa
BIRS +0,13% FIRS -0,63% 958,25 1.573,81

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 19. 1. 2011.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
1,44

Promjena u%
0,7

Maks. cijena
1,45

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,43 4,03 0,09 17.290,20 11.415,16 8.248,41

SLU BENO BERZANSKO TR IŠTE - LISTA B

se po prosje~noj cijeni od 6,12 KM, dok je gubitnik dana ZIF Zepter fond Banja Luka (pad od 2,20 posto), a trgovalo se po prosje~noj cijeni od 4,44 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet

SLU BENO BERZANSKO TR IŠTE - AKCIJE IF-OVA ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,44 -2,2 4,45
SLOBODNO BERZANSKO TR IŠTE - TR IŠTE AKCIJA

Vartes a.d. Previja Ribnik

0,09(A)

0,09

ostvaren je akcijama Vartes Previja Ribnika, od 8.248,41 KM po prosje~noj cijeni od

0,09 KM. Najve}i rast imale su akcije Veterinarske stanice Novi Grad (19,05 posto).

20
HRVATSKA Sve vi{e optu`bi na ra~un biv{eg premijera

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

globus

Haradinaj za koaliciju

Haradinaj: Postavio uvjet

PRI[TINA - Alijansa za budu}nost Kosova (ABK) Ramu{a Haradinaja, pod uvjetom da dobije mjesto budu}eg premijera Kosova, spremna je u}i u koaliciju s Demokratskom partijom Kosova (DPK) Ha{ima Ta~ija za formiranje budu}e kosovske vlade, pi{e ju~er pri{tinski list „Koha ditore“. Prema navodima lista, ABK je spremna u}i u vladu ukoliko dobije mjesto premijera umjesto predsjednika.

Biznismen ~iji je sin ubio dvije djevojke Sanaderu kupio BMW
Nakon {to su mu istra`itelji pokazali dokaze Marijan Primorac, koji se nalazi na listi 50 najbogatijih Hrvata, priznao da je Sanaderu poklonio vozilo vrijedno oko 567.000 eura
mediji povezuju sa skandaloznom presudom Ivanu, sinu Primorca, koji je za smrt dvije djevojke u Makarskoj na koje je naletio vozilom dobio tek dvije godine zatvora. Sam Primorac tvrdio je da je Sanader tra`io od njega da mu kupi vozilo, a on je to morao poslu{ati. Primorca je hrvatska javnost upoznala nakon presude njegovom maloljetnom sinu koji je kao 17-godi{njak BMW-om „pokupio“ s trotoara dvije makarske srednjo{kolke. Zbog toga je, prvo 2005., osu|en na dvije i po godine zatvora, da bi kasnije smanjili kaznu na dvije, jer je bio „iz dru{tveno prihvatljive porodice“.

Poduzetnik Marijan Primorac priznao je istra`iteljima da je biv{em premijeru i {efu HDZ-a Ivi Sanaderu 2004. godine kupio prvi BMW. Prema pisanju hrvatskih medija, Primorac je bio na saslu{anju u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Zagrebu uo~i Nove godine. Nakon {to su mu pokazali dokaze Primorac je priznao da je Sanaderu kupio BMW vrijedan 4,2 miliona kuna, odnosno oko 567.000 eura. Kupovinu BMW-a Sanaderu, koji ga je koristio dok mu biznismen Robet Je`i}, 2007., nije kupio novi, neki

Niska kazna

U eksploziji 13 mrtvih

KABUL - U ju~era{njoj eksploziji u isto~nom dijelu Afganistana poginulo je 13 ljudi, me|u njima i nekoliko djece kada je vozilo naletjelo na bombu, dok je u no}i s utorka na subotu u raketnom napadu poginulo jedno dijete, a deset osoba je ranjeno, saop}ili su ju~er afganistanski zvani~nici. Eksplozija bombe dogodila se u distriktu Kho{amad, u isto~noj pokrajini Paktika.

Uloga Jadranka Prli}a
Primorac je preko svoje kompanije „Primorka“, koja je bila ekskluzivni zastupnik rovinjske fabrike duhana za BiH, godi{nje u BiH bez carine uvozio 2.500 tona cigareta, a zatim ih prodavao Hrvatskoj. Osim toga, „Primorka“ je imala monopol na uvoz „Pepsi Cole“, a navodno je Primorac bio povezan i s tada utjecajnim poslovnim ~ovjekom Josipom Guci}em i {efom Herceg-Bosne Jadrankom Prli}em. Upravo preko Prli}a navodno je do{ao do Sanadera, pi{u hrvatski mediji.

Sanader: Primao skupocjene automobile kao darove

[pijunirao za Ruse iz zatvora
PORTLAND - Biv{i visoki obavje{tajac CIA-e, koji se ve} nalazi u zatvoru zbog toga {to je {pijunirao za Rusiju, osu|en je ju~er na jo{ osam godina zato {to je iz zatvora slao bilje{ke Rusima. On je 1997. godine osu|en u Vird`iniji na 23 i po godine zatvora zbog {pijuna`e. Na novom su|enju tu`ioci su naveli da je koristio 36-godi{njeg sina da prenosi poruke Rusima.

Primor~eva preduze}a u Hrvatskoj i BiH imaju promet ve}i od sedam miliona eura, a on se nalazi na listi 50 najbogatijih Hrvata ~ija se imovina procjenjuje na 650 miliona konvertibilnih maraka. Marijan Primorac doselio se iz BiH u Makarsku krajem

90-tih, gdje je prije rata ljeti imao restoran. U Makarskoj je njegova porodica `ivjela u ogromnoj ku}i koju su, prema izjavama svjedoka, prodali ispod tr`i{ne cijene nakon {to je Pr-

Vila i hotel

imor~ev sin ubio dvije srednjo{kolke. Ubrzo nakon nesre}e porodica Primorac iselila se iz Makarske, jer su tamo postali nepo`eljni. Primorac je bio vlasnik vile i u zagreba~kom elitnom kvartu Pantov~ak i hotela Biokovo u Makarskoj.

Prema listi slu`benih poklona ameri~kog Stejt departmenta koja je objavljena u Slu`benom listu, predsjednik Barak Obama (Barack) i ~lanovi njegove porodice

Obama dobio poklone vrijedne vi{e stotina hiljada dolara
dobili su tokom 2009. poklone u vrijednosti od nekoliko stotina hiljada dolara. Mnogi od tih poklona darovani su prilikom odr`avanja me|unarodnih skupova

Prema listi objavljenoj u Slu`benom listu

Izvjestilac VE o trgovini organima

Prekinuta medijacija
DUBAI - Saudijska Arabija se povla~i iz uloge medijatora u libanskoj politi~koj krizi po{to je sru{ena vlada u Bejrutu pro{le nedjelje, najavio je ju~er ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije. Saudijski kralj Abdulah bio je medijator u cilju okon~anja politi~ke krize u Libanu koja bi mogla dovesti do podjele zemlje. Govore}i o aktuelnoj situaciji u Libanu, {ef diplomatije Saudijske Arabije ocijenio je da je situacija opasna.

Obama: Najvredniji poklon kralja Abdulaha

poput samita G-20 u Londonu u februaru 2009. Me|u najve}im darodavcima su saudijski kralj Abdulah, koji je porodici Obama dao poklone vrijedne blizu 190.000 dolara. Biv{i britanski premijer Gordon Braun (Brown) poklonio je ameri~kom predsjedniku penkalo i dr`a~ izra|en u drvetu koji potje~e s pomorske eskadrile koja je provodila zabranu trgovine robovima kao i biografiju Vinstona ^er~ila (Winston Churchill) u vrijednosti od 16.510 dolara. Od kraljice Elizabete II (Elizabeth) Obama je dobio njenu fotografiju s vojvodom od Edinburga u srebrenom okviru s potpisom, poklon procijenjen na 775 dolara, a od italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) kristalni sto~i}, zlatan sat i ukrasna ogledala u vrijednosti od 26.845 dolara.

Ta~i: Je li znao za trgovinu

Izvjestilac Vije}a Evrope za Kosovo Dik Marti (Dick Marty) negirao je da je u svom izvje{taju naveo da je premijer Kosova Ha{im Ta~i direktno umije{an u trgovinu organima, ve} da su osobe iz Ta~ijevog bliskog okru`enja imale veze s tim i da je te{ko zamisliti da on nije znao za to. - Ako moj izvje{taj pa`ljivo ~itate, nigdje ne ka`em da je premijer Ta~i direktno bio umije{an u trgovinu organima, ali ka`em da osobe iz njegovog jako bliskog okru`enja imaju veze s tim. T e{ko je zamisliti da on nikada nije ~uo o tome - re-

Marti: Nisam rekao da je Ta~i direktno umije{an

kao je Marti u intervjuu jednom {vicarskom mediju. Istakav{i da se mora re}i da je Ta~i imao zna~ajnu odgovornost unutar OVK i unutar te grupe, Marti je kazao da te{ko mo`e zamisliti da je Ta~i li~no u~estvovao u uzimanju organa. - Postoji stotine osoba kojima je svaki trag izgubljen i indicije koje su danas potvr|ene od Euleksa ukazuju na to da su nestali u pravcu Albanije. Me|u njima nisu samo Srbi ve} i kosovski Albanci - rekao je Marti u intervjuu ~ije su dijelove prenijele agencije.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

21

EKSKLUZIVNO Rijad Mansur, predstavnik Palestine u UN-u

Na{a rezolucija pro}i }e za vrijeme bh. predsjedavanja
Razumjeli smo da }e BiH glasati u korist rezolucije o progla{enju nelegalnosti izraelskih naselja
Razgovarao: Erol AVDOVI]
Tirkit: Ubijeno 65 ljudi
(Foto: AFP)

Predstavnik Palestine u UN-u, ambasador Rijad Mansur u intervjuu za „Avaz“ izrazio je nadu }e se rezolucija o progla{enju nelegalnosti izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji na}i na glasanju prije isteka bh. predsjedavanja Vije}em sigurnosti UN-a. Palestinski predstavnik u svjetskoj organizaciji govori za na{ list i o razlozima za{to su Palestinci odlu~ili ovaj klju~ni doga|aj smjestiti u bh. predsjedavanje Vije}em te o o~ekivanjima da se Sjedinjene Dr`ave priklju~e globalnom konsenzusu i glasaju za ovu rezoluciju.

Zaklju~iti akciju

- Da, razgovarali smo i povodom toga sreli smo se s njim vi{e puta od po~etka njegovog predsjedavanja Vije}em sigurnosti i moram odmah na po~etku re}i da mi jako cijenimo podr{ku BiH koju imamo za na{ nacrt rezolucije. Cijenimo i ulogu va{eg ambasadora. Razgovarali smo o otvorenoj debati o Bliskom istoku i iskazali nadu da }e Vije}e biti u stanju zaklju~iti ovu akciju i odrediti se do kraja ovog mjeseca prema na{em nacrtu rezolucije, koju danas

Znamo da jeste, ali kakve ste razgovore vodili s predsjedavaju}im Vije}a sigurnosti, bh. ambasadorom Ivanom Barbali}em?

Mansur: Povjerenje u Ivana Barbali}a

(18. januar, op.a.) zaklju~ujemo i dostavljamo svim ~lanovima Vije}a sigurnosti.

- Valja prvo re}i da mi o prijedlogu ove rezolucije i nelegalnosti naseobina govorimo du`e od mjesec. I mi zbog toga vjerujemo da mi trebamo zavr{iti ovu akciju {to je mogu}e prije, evo, upravo za vrijeme bh. predsjedavanja.

Na temelju tih razgovora, o~ekujete li da }e ~lanovi Vije}a sigurnosti mo}i ubrzati akciju oko rezolucije do kraja bh. predsjedavanja?

- To mi uop}e ne smeta. Imamo puno povjerenje u vodstvo BiH, u njeno predsjedavanje i u vodstvo ovom akcijom za koju se nadamo da }e imati uspje{no zaklju~enje.

dog bh. ambasadora?

i bude usvojena {to prije.

Smeta li Vam {to BiH ima malo iskustva u Vije}u? Moram Vas upitati, imate li povjerenja u mla-

- Razumjeli smo da }e BiH glasati u korist ove rezolucije i to vrlo cijenimo. @elimo odavde izraziti na{u zahvalnost bh. delegaciji u UN-u i li~no ambasadoru Barbali}u za to.

Znate li kako }e BiH glasati o ovoj rezoluciji, s obzirom na to da u ve}ini slu~ajeva BiH glasa s EU?

Stav Amerike
Odlu~ili ste i}i s ovom rezolucijom do kraja. No, pla{ite li se novog ameri~kog veta, ~ime bi sve bilo vra}eno na po~etak?

Velika podr{ka
Jeste li imali nekih ameri~kih signala da administraciji u Va{ingtonu po~inje smetati to izraelsko zanemarivanje problema jer i oni su tra`ili da gradnja naselja bude zaustavljena?
lucije. Ako bi Sjedinjene Dr`ave bile za ovu rezoluciju, onda bi to bio najefektniji signal da SAD `ele da se Vije}e sigurnosti uklju~i u ovo pitanje. Razgovarali smo sa svim ~lanicama Vije}a sigurnosti nekoliko puta. Sa svakom od njih, posebno ili kolektivno. Mogu Vam samo re}i da ovo pitanje u`iva ogromnu podr{ku u Vije}u sigurnosti.

- Vidite, sude}i prema mnogim novinskim napisima, ima u tome ne~ega. Ali donja crta za nas je da mi realiziramo ovaj nacrt rezo-

- Mi dugo i veoma uporno na ovome radimo zajedno s na{om arapskom bra}om i na{im prijateljima unutar i van Vije}a sigurnosti, kako bismo vidjeli da Vije}e ne}e biti opstruirano u preuzimanju svojih odgovornosti, ve} da }e djelovati u pravcu usvajanja ove rezolucije. Ovaj put vjerujemo da }e Sjedinjene Dr`ave biti me|u onima koji }e dozvoliti da ova rezolucija pro|e

- Mi, Palestinci i Arapi, dali smo Americi dugo vremena da poku{a privoljeti Izrael da prihvati odrednice me|unarodnog prava, da ispo{tuje relevantne rezolucije UN-a i prihvati svoju odgovornost na temelju „mape puta“ po kojoj je trebalo stopirati sve aktivnosti u vezi s izgradnjom naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, uklju~uju}i i isto~ni Jerusalem. Jer je to ilegalno i to je glavna prepreka na putu bliskoisto~nog mirovnog procesa. Dakle, treba ukloniti ovu prepreku iz tog mirovnog procesa tako da mo`emo nastaviti pregovore u atmosferi koja }e pogodovati uspjehu. I na{ motiv i tajming su povezani s ~injenicom da SAD poku{avaju ve} neko vrijeme dovesti Izrael do (zajedni~ke, op. a.) uskla|enosti, ali bez uspjeha. I zato mislimo da Vije}e sigurnosti sada treba postati strana koja }e poduzeti ovu akciju, uz nadu da }e poslije usvajanja rezolucije Izrael pristati izvr{iti tra`ene odredbe.

Osim bh. predsjedavanja Vije}em sigurnosti, {ta je jo{ doprinijelo da se upravo u ovom trenutku odlu~ite za predstavljanje ove rezolucije u UN-u?

Broj poginulih u napadu bomba{a samoubice na sjeveru Iraka pove}an je na 65, saop}ili su ju~er zvani~nici bolnice u Tikritu. Na~elnik bolnice je rekao da je u napadu koji se desio u utorak ispred policijskog regrutnog centra ranjeno 150 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad koji je izveden u stilu sunitske grupe povezane s El-Kaidom, koja `eli odvratiti sunarodnjake da se priklju~e sigurnosnim snagama, prenio je AP . Vi{e od 300 ljudi stajalo je u redu ispred policijskog re-

Novi napad na regrute u Iraku

Raste broj poginulih

grutnog centra u vrijeme napada, gdje su mladi}i s dokumentima u rukama ~ekali u nadi da }e dobiti posao. Tikrit, 150 kilometara sjeverno od Bagdada, rodno je mjesto svrgnutog ira~kog predsjednika Sadama Huseina. Pored toga, bomba{i samoubice u ambulantnom vozilu ju~er su usmrtili najmanje 13 i ranili vi{e od 50 ljudi u napadu na policijski centar za obuku u Bakubi, prijestonici provincije Dijala, saop}eno je iz guvernerove kancelarije.

Stanovnici Keranga napu{taju domove

Kerang: Voda ulazi u domove

(Foto: AP)

Sna`an zemljotres, ja~ine 7,2 stepena po Rihteru, pogodio je u no}i s utorka na srijedu jugozapadni dio Pakistana, a potres se osjetio i u Nju Delhiju i Dubaiju. Iako je bio sna`an, u zemljotresu niko nije poginuo, a materijalna {teta je neznatna, javile su agencije.

Sna`an zemljotres pogodio Pakistan
Epicentar zemljotresa zabilje`en je na 80 kilometara ispod zemlje u pakistanskoj provinciji Balu~istan, saop}ila je Ameri~ka geolo{ka slu`ba. Zvani~nik te provincije rekao je da nema izvje{taja o eventualnim `rtvama ili povrije|enima, prenio je Reuters.

Nije bilo ljudskih `rtava

U zemljotresu magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali 8. oktobra 2005. godine u Pakistanu poginulo je vi{e od 70.000 ljudi. Epicentar tada{njeg razornog zemljotresa bio je 95 kilometara sjeveroisto~no od prijestonice Islamabada.

Pakistan: Zemljotres uznemirio stanovni{tvo

Stanovnicima jugoisto~nog australskog grada Keranga re~eno je da napuste domove zbog porasta vodostaja lokalne rijeke tokom najve}e krize s poplavama u posljednjih nekoliko decenija. Vi{e od 1.000 stanovnika Keranga premjestilo se u obli`nji centar za evakuaciju, a rijeka Lodon i dalje raste. Uzbuna je objavljena dan nakon {to se jedan dje~ak udavio u drugom dijelu dr`ave Viktorija, prenosi BBC. Zvani~nici su upozorili da bi grad mogao ostati izoliran u narednih pet dana i preporu~ili su gra|anima da spakuju najosnovnije potrep{tine. Poplave su zahvati-

Po~ela evakuacija u ju`noj Australiji

le najmanje 58 gradova u dr`avi Viktorija, a aktivna su 22 centra za zbrinjavanje ljudi. Voda je poplavila strujne stanice, pa u regionu nema elektri~ne energije. Dalje na sjeveru, u Kvinslendu, poplave su odnijele vi{e od 30 `ivota od po~etka tropskih oluja u novembru. U glavnom gradu ove dr`ave Brizbejnu i obli`njem Ipsvi~u u toku je operacija saniranja posljedica velikih poplava. Zabilje`eno je vi{e od 7.000 udara gromova, a oboreno drve}e nanijelo je {tetu na velikom broju ku}a. Stanovnici ove oblasti upozoreni su na nove obilne ki{e u narednom periodu.

22

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

23

O ostavci: [ta, da li ste svi poludjeli
Premijer Berluskoni izjavio je da ne}e podnijeti ostavku zbog istrage koja je pokrenuta povodom optu`bi da je maloljetnoj plesa~ici no}nog kluba platio za seks. - [ta, da li ste svi poludjeli. Apsolutno sam spokojan, u`ivam - rekao je Berluskoni odgovaraju}i na pitanje novinara da li }e popustiti pred zahtjevima opozicije za smjenu, prenosi Reuters.

Ben Ali u`iva u kraljevskoj pala~i
Porodica u vili od bijelog mermera
Svrgnuti predsjednik Tunisa Zin el-Abidin Ben Ali boravi u biv{oj kraljevskoj pala~i u D`edi, saudijskom gradu na obali Crvenog mora koji je pru`io uto~i{te mnogim liderima u egzilu, a njegova sljede}a etapa }e, najvjerovatnije, biti Libija, pi{e francuski dnevnik „Figaro“. Ben Ali je zajedno sa {estero~lanom porodicom doputovao u D`edu u no}i izme|u petka i subote. Prsu im osoblje pala~e i saudijski tjelohranitelji, prenose agencije. Uprkos jakim vezama, malo je vjerovatno da }e Ben Ali ostati u Saudijskoj Arabiji, prije svega jer javnost nije odu{evljena njegovim prisustvom, a potom i zbog toga {to se ni on ni njegova porodica, vjerovatno, ne}e prilagoditi strogim vjerskim propisima koji su na snazi u kraljevstvu, smatraju analiti~ari. S druge strane, vi{e sto-

Svrgnuti predsjednik Tunisa u D`edi

Smrtni slu~aj
(Foto: Reuters)

Berluskoni: U najte`oj situaciji dosad

SKANDALI Objavljeni transkripti prislu{kivanih razgovora

Berluskoni orgijama {okirao i starlete
Tamo su se odr`avale orgije, svi su se opijali i hodali polugoli, ispri~ao policijski {ef
kad ga „masakriraju“. Ili si spremna u~initi sve, ili zove{ taksi i odlazi{ - transkript je jednog takvog telefonskog razgovora izme|u dvije mlade djevojke. Berluskoni se s pojavom navedenih transkripata nalazi u dosad najte`oj situaciji, a njegov politi~ki opstanak vi{e nego u protekle dvije godine, sad je najozbiljnije doveden u pitanje. U dosjeu se nalazi i snimljen razgovor biv{eg {efa policijske obavje{tajne slu`be Karla Ferinjoa (Carlo Ferrigno), koji je opisao jednu od Berluskonijevih zabava, u kojoj je on sa dva svoja suradnika pravio dru{tvo ~ak 28 `ena. - Tamo su se odr`avale orgije, ali ne uz drogu, koliko ja znam. Svi su se opijali i hodali polugoli. Do kraja zabave... djevojke nisu imale grudnjake i sve su hodale u uskim ga}icama - rekao je u tom snimljenom razgovoru Ferinjo. Za jednu od eskort djevojaka, 25-godi{nju Nikol Mineti (Nicole Minetti), rekao je kako ju je upravo sam Berluskoni doveo u politiku. - Bila je otkrivenih grudi i stalno je ljubila Berlusconija, pravi kupleraj -ispri~ao je Ferigno. Dodao je i kako je jednoj eskort djevojci arapskog porijekla, koja je izvodila trbu{ni ples za njega i goste, poklonio narukvicu i prsten. Ugledne italijanske katoli~ke novine „Avvenire“, ~itav su slu~aj nazvale „razornim tornadom“, koji ru{i talijanski imid` u svijetu.

Naima Ben Ali, sestra svrgnutog predsjednika Tunisa, preminula je u utorak od sr~anog udara, prenose mediji. Naima Ben Ali (73) posjedovala je dvije luksuzne vile u

blizini turisti~kog odmarali{ta Hamamet, 60 kilometara ju`no od glavnog grada Tunisa, koje su oplja~kane i zapaljene tokom vi{ednevnih protesta.

Prislu{kivani telefonski razgovori o razuzdanim seksualnim, takozvanim „bunga bunga“ zabavama u organizaciji italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), pokrenuli su novu lavinu zgra`anja, kako u italijanskoj, tako i u svjetskoj javnosti. Transkripti tih razgovora, u kojima su {ok izrazile ~ak i same starlete koje su sudjelovale u spomenutim zabavama, dio su podebljeg dosjea od 389 stranica, koji je dostavljen italijanskom parlamentu. Tu`iteljstvo iz Milana s tim dokazima `eli 74-godi{njeg Berluskonija poslati na sud, pod optu`bama za seksualni odnos s maloljetnom prostitutkom, prenosi „The Daily Telegraph“.

Narukvica i prsten

D`eda: Kraljevska pala~a uto~i{te liderima u egzilu

U~initi sve

Mineti: U{la u politiku

- To je nevjerojatno, nema{ pojma. Sve ga one zovu „ljubavi“ ili „dragi“. Ne mo`e{ niti zamisliti {to se tamo doga|a. Novine ne ispri~aju pola toga, ~ak niti

vu no} proveo je u pala~i princa Sultana, a potom se smjestio u staroj kraljevskoj pala~i koja slu`i kao zvani~na rezidencija za goste saudijskog kraljevstva. Iza zida od opeke i kitnjastih kapija, na kojima danono}no stra`are vojnici, Ben Ali i njegova porodica u`ivaju u pala~i od bijelog mermera, okru`enoj palmama i egzoti~nim rastinjem, a na raspolaganju

tina demonstranata pro{etalo se ju~er ulicama tuniske prijestonice zahtijevaju}i da saveznici zba~enog predsjednika Zina el-Abidina Ben Alija vi{e ne u~estvuju u vr{enju vlasti. Demonstranti su pjevali nacionalisti~ke pjesme i nosili transparente na kojima je pisalo „Dolje RCD!“, {to je skra}enica za Ben Alijevu stranku Ustavni demokratski savez.

Najmanje 58 osoba poginulo je, a 32 se vode kao nestale u poplavama koje su poslije obilnih ki{a pogodile Filipine, saop}ili su ju~er zvani~nici. Intenzivne ki{e padaju ve} tri sedmice, a poplavama je pogo|eno oko 1,6 miliona ljudi. Zvani~nici su saop}ili da su na jugu te azijske zemlje poginule ~etiri osobe, a desetero je povrije|eno. U provinciji Palavan spasila~ke ekipe jo{ tragaju za trojicom ribolovaca ~iji se ~amac prevrnuo. Ostalih 30 ribolovaca uspjelo se spasiti, prenijela je agencija AP .

Poginulo 58 osoba

Filipini

Nakon povratka na Haiti
Tu`ila{tvo Haitija saop}ilo je da je podnijelo tu`bu protiv biv{eg diktatora @an-Kloda Duvalijea (Jean-Claude Duvalier), koji je priveden i saslu{an po{to su grupe za za{titu ljudskih prava zahtijevale da se on uhapsi nakon iznenadnog povratka iz 25-godi{njeg egzila. - Duvalije je pod kontrolom pravosu|a. On nije slobodan - izjavio je dr`avni tu`ilac Aristid Ogist za Reuters. Biv{i diktator kojeg optu`nica, izme|u ostalog, tereti za korupciju, kra|u i pronevjeru saslu{an je u kancelariji dr`avnog tu`ioca u Port o Prensu nakon {to su ga pripadnici policije izveli iz luksuznog hotela u kojem je odsjeo po iznenadnom povratku u zemlju u nedjelju. Ispred hotela okupilo se nekoliko njego-

Uhap{en biv{i diktator

Duvalije: Neo~ekivani povratak

vih pristalica koji su uzvikivali „Oslobodite Duvalijea!“, a neki od njih poku{ali su zapaljenim automobilskim gumama sprije~iti prolazak policijskih vozila.

Evropski parlament ratificirao je ju~er Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju sa Srbijom. Ratifikaciju ovog sporazuma podr`alo je 612 poslanika, dok je 38 bilo protiv. Parlament je usvojio i Rezoluciju o Srbiji, kojom se {alje podr{ka evropskim integracijama ove zemlje. Glasanju je prisustvovao i potpredsjednik Vlade za evropske integracije Bo`idar \eli}. SSP koji je 29. aprila 2008. u Luksemburgu potpisao \eli} do sada je ratificiralo 11 od 27 ~lanica

Evropski parlament ratificirao SSP i usvojio Rezoluciju o Srbiji

Dobre vijesti za isto~nog susjeda

EU. To je prva u~inila [panija 21. juna 2010., a o~ekuje se da }e preostalih 16 to u~initi uskoro. Kako je ranije rekao \eli}, Njema~ka bi taj sporazum trebala ratificirati u februaru, a Francuska do kraja aprila ove godine. Potpisivanje SSP-a i po~etak njegove primjene zna~ajan su korak na evropskom putu Srbije koji vodi ka ure|enijem, stabilnijem i prosperitetnijem dru{tvu i ulasku dr`ave u punopravno ~lanstvo EU, prenose agencije.

24
SKANDALOZNO Slika zdravstva u Srbiji

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

kiosk

Pu`evi di{u plu}ima

Djevoj~ica umrla, ljekari gledali televiziju i pili
Roditelji tvrde da ljekari nisu pru`ili njihovoj k}erki brzu i adekvatnu pomo} te da je ve~er prije smrti dijete ~ak dvaput iz bolnice vra}eno ku}i

Divovski pu`evi mjere one~i{}enost zraka
[est divovskih pu`eva postavljenih u krugu stanice za pro~i{}avanje vode u Sankt Peterburgu mjeri one~i{}enost zraka, objavilo je dru{tvo „Vodokanal“. Tri afri~ka pu`a vrste Achatina opremljena su ure|ajima s opti~kim vlaknom kojim se kontroliraju otkucaji njihovih srca i njihova motori~ka aktivnost. Pu`evi udi{u zrak i dim koji ispu{taju tvornice. Tri druga pu`a opremljena su je-

Eksperiment u Rusiji

dnakim ure|ajem, ali udi{u zrak bez dima i njihovi se otkucaji srca upore|uju s pu`evima izlo`enima tvorni~kom dimu. Pu`evi su izabrani za mjerenje jer udi{u plu}ima, kao ljudi, a imaju i takvu ku}icu da se na njoj oprema mo`e u~vrstiti bez straha da }e je o{tetiti. [to je zrak one~i{}eniji, to su ubrzaniji otkucaji srca i disanje pu`eva, objasnilo je dru{tvo koje mjerenje provodi primjenjuju}i jedinstvenu tehnologiju koju je izradila Akademija ruskih nauka.

U PRODAJI JE

Petogodi{nja djevoj~ica Dijana Marinkovi} iz Vranja umrla je od gu{enja izazvanog upalom `drijela, objavilo je Ministarstvo zdravstva Srbije, prenosi „Press“ u tekstu s naslovom „Slika srpskog zdravstva“, u kome za smrt djevoj~ice optu`uju ljekare. - Djevoj~ica je imala upalu grla usljed ~ega je do{lo do oticanja i upale poklopaca u `drijelu, zbog ~ega je dijete dobilo gu{enje. Na`alost, u situacijama poput te ~esto nema pomo}i - tvrdi dr`avna tajnica Ministarstva Nevena Karanovi}, odbacuju}i optu`be na ra~un ljekara. Me|utim, roditelji djevoj~ice tvrde da ljekari nisu pru`ili njihovoj k}erki brzu i adekvatnu pomo} te da je mnogo vremena izgubljeno kada je djevoj~ica, ve~er prije smrti, ~ak dvaput iz bolnice vra}ena ku}i. Umrla je u subotu, 8. januara, u 4.30 ujutro, a prvi put je kod ljekara odvedena dan prije u 14.30 sati. Pedi-

Dijanini roditelji ogor~eni na ljekare

jatar je tada utvrdio upalu `drijela, dao terapiju i vratio je ku}i. Stanje se pogor{alo pa su je roditelji oko 22.30 odveli u Hitnu pomo}, odakle su je ljekari, nakon {to su joj dali injekciju, vratili ku}i. Ali sat iza pono}i rodite-

lji su opet djevoj~icu doveli u bolnicu. Kako pi{e „Press“ pozivaju}i se na izjave roditelja, otac je razvalio vrata bolnice jer su bila zaklju~ana. - Na{li smo osoblje kako na tre}em spratu bolnice gleda televiziju. A nakon

{to su nam rekli da nam je dijete mrtvo, vidio sam ljekara kako pije alkoholno pi}e. Da sam imao pi{tolj, sve bih ih pobio - pri~a otac Bojan Marinkovi}, koji je siguran da }e slu~aj poku{ati zata{kati.

Zbog zabrane boravka par dobio od{tetu
Hol i Predi su na sudu rekli da svi ostali heteroseksualni parovi nisu imali problema
Homoseksualci Martin Hol (Martyn Hall, 46) i Stiven Predi (Steven Preddy, 38) telefonom su rezervirali sobu u privatnom hotelu koji je u vlasni{tvu Pitera i Hejzelmeri Bul (Petera i Hazelmary Bull). Nakon {to su se pojavili u hotelu u britanskom Marazionu 2008. godine zaposlenici su im rekli da zbog ku}nih pravila ne smiju spavati u istoj sobi. Par je tu`io hotel zbog diskriminacije na temelju seksualne orijentacije te su dobili oko 5.000 eura od{tete. Hol i Predi su na sudu rekli da svi ostali heteroseksualni parovi nisu imali problema. Par je naglasio da je gospo|a Bul izjavila da je njihov hotel predivan, ali se ne moraju svi slagati s njihovim pravilima. Dodala je kako su oni kr{}ani te je homoseksualnost ne{to {to nema upori{te u vjeri.

Dvojica homoseksualaca tu`ila hotel zbog diskriminacije

Hol i Predi: Dobili 5.000 eura

Osvje`iva~ zraka djeluje kao marihuana
Na hrvatskoj internet stranici Magic Dragon u prodaji je osvje`iva~ zraka sastavljen od nekoliko najobi~nijih za~inskih biljaka koje pomije{ane s duhanom imaju ja~i efekt od marihuane. Ovaj proizvod ima deklaraciju osvje`iva~a prostora. Policija zna za stranicu, ali je za sada nemo}na jer proizvod ne sadr`i nijednu supstancu koja je na listi opojnih droga. Ovaj proizvod reklamiraju i pojedini hrvatski kafi}i i klubovi. Ipak, ljekari upozoravaju da je osvje`iva~ opasan jer budi interesiranje za prave droge.

Policija nemo}na

Slu~aj iz Njema~ke

Policajci priveli pijanu sovu

Tu`i firmu zbog prevare
Jedan bodibilder iz Kanade tu`i firmu koja se bavi proizvodnjom opreme za pove}avanje penisa jer upotrebom njihovog proizvoda nije postigao `eljeni u~inak. Mu{karac poznat samo kao ^arls (Charles) iz Montreala odlu~io se na sudsku tu`bu protiv firme „HotGVibe“ jer se osje}a prevarenim. - Budu}i da sam bodibilder, moje tijelo raste, pa sam `elio da raste i taj dio - rekao je ^arls. Proizvod „X4 Extender Deluxe Edition“, koji ko{ta 215 dolara, koristio je ukupno 500 sati prije no {to je odustao i shvatio da u~inak ne}e biti onakav kao {to je to obe}ano u reklami.

Kana|anin na sudu

Njemica koja je {etala psa pozvala je policiju nakon {to je primijetila sovu pored puta koja je bila potpuno nesvjesna opasnosti koje vrebaju u saobra}aju. Kada je policija stigla, sova se teturala, a kapci su joj bili zatvoreni. Nedaleko od nje prona|enene su dvije fla{ice rakije, nakon ~ega je ustanovljeno da je ptica pijana. Policajci su sovu odmah odveli kod lokalnog veterinara koji je i ranije lije~io pijane ptice. Kad se otrijeznila, ptica je pu{tena na slobodu. Ovo nije prvi put da je neka `ivotinja uhva}ena u pijanstvu.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

25

PREPORUKE Novi pravilnik u {vicarskoj banci UBS

@ene trebaju nositi rublje u boji ko`e, mu{karci crvenu kravatu
Pravilnik od 44 stranice govori `enama kako da se {minkaju, koji parfem da upotrebljavaju i upozorava ih da izbjegavaju crni lak za nokte
i da je to dio napora banke da pobolj{a svoj imid`. U pravilniku, me|utim, nije navedeno ko i kako provjerava je li, naprimjer, rublje u boji ko`e. Me|u uputstvima u dokumentu jedan ka`e: „Mo`ete produ`iti vijek svojih ~arapa tako {to }ete sje}i i turpijati nokte.“ Drugi nala`e: „Nao~ale uvijek moraju biti ~iste. S jedne strane, to }e vam omogu}iti da bolje vidite, a, s druge, prljave nao~ale stvaraju utisak nemarnosti.“ Kern ka`e da }e novi pravilnik zadr`ati obavezno crno odijelo, crne cipele, bijelu ko{ulju i crvenu kravatu za mu{karce, ali da banka preispituje druge stavke za koje tvrdi da su samo preporuke.

[vicarska banka UBS odlu~ila je promijeniti pravilnik odijevanja svojih slu`benika koji je predmet podsmijeha zbog uputstava koja nala`u `enama da nose rublje boje ko`e, a mu{karce podu~ava kako da ve`u kravatu. - Razmatramo ono {to je va`no za nas - izjavio je predstavnik banke Andreas Kern. Postoje}i pravilnik od 44 stranice govori `enama kako da se {minkaju, koji parfem da upotrebljavaju i upozorava ih da izbjegavaju crni lak za nokte. Mu{karcima je nalo`eno da se {i{aju svakog mjeseca i

UBS: Pravilnik sastavila uprava

Prvi bh. edukativni magazin za roditelje u novom broju donosi
Sve o povi{enoj temperaturi kod djece

da se ne pojavljuju s neurednim bradama. Svim zaposlenima savjetovano je da

ne jedu bijeli luk. Smatra se da je pravilnik sastavio najvi{i krug uprave

Nasti}ima }e djeca biti vra}ena, FBI priznao gre{ku
Mediji u SAD prenose da su Nasti}i anga`irali ugledne psihologe iz Srbije kako bi sudu u Kaliforniji dodatno pojasnili kulturolo{ke razlike Srbije i SAD
dam dana nakon Vuka. Djecu su im odvojeno udomili. Nakon sedam mjeseci dr`avno tu`ila{tvo je, nakon uvida u sporne fotografije, odlu~ilo da su Nasti}i ipak nevini. Dr`avni tu`ilac Bend`amin Vagner (Benjamin Wagner) utvrdio je da je sporne fotografije snimio sin Damjan. Mediji u SAD prenose da su Nasti}i anga`irali ugledne psihologe iz Srbije kako bi sudu u Kaliforniji dodatno pojasnili kulturolo{ke razlike Srbije i SAD. Oni su sudu objasnili da je u njihovoj kulturi normalno da roditelji kupaju golu djecu, da je to potpuno aseksualno i ne pobu|uje nikakve erotske nagoAmeri~ka agencija za za{titu djece prije sedam mjeseci oduzela je djecu srbijanskoj porodici Nasti} koja `ivi u Kaliforniji. Otac Vuk odnio je slu`beni laptop na popravak. U njemu su, me|u 2.000 fotografija, informati~ari na{li i 20-tak fotografija na kojima se njegova djeca Damjan (8) i Nastasija (5) kupaju goli u kadi. Za nekoliko dana na vrata Nasti}evih do{ao je FBI i uhapsio roditelje. Optu`ili su ih za seksualno zlostavljanje. Vuk je nakon mjesec pritvora pu{ten da se brani sa slobode uz kauciju od 18.000 dolara. Majku su pustili se-

Rije{en sedmomjese~ni spor u SAD

Mali vodi~ za kupovinu cipela
Prvi bebin jelovnik

Kako TV utje~e na djecu
Tre}i krajnik zna zadavati probleme

14 trikova za trudnice
Kada i kako rezati noktice

Prvi simptomi alergije vide se na ko`i
Nasti} s mali{anima

ne. Djecu im moraju vratiti. - Utvrdit }emo jesmo li i kako prekr{ili savezni za-

kon i prema Nasti}ima se pona{ali pogre{no - izjavio je portparol FBI-ja.

Udarac u glavu tra`i oprez, a ne paniku

„Bubble Ball“ postaje popularna aplikacija

Dje~ak izradio igricu za iPhone, preuzelo je dva miliona ljudi
„Bubble Ball“ je igrica za iPhone koja je bazirana na slagalicama, a s interneta je skinuta ~ak dva miliona puta. Postala je najpopularnija aplikacija za iPhone u posljednje vrijeme. Igricu je izradio Robert Nej (Nay, 14), a pustio je u prodaju 29. decembra pro{le godine. Njegova igrica je prema{ila i popularnost „Angry Birds“, igrice koja je do neki dan bila najpopularnija za iPhone. „Angry Birds“ dizajniralo je 17 profesionalaca u Finskoj, dok je „Bubble Ball“ dje~ak dizajnirao sam u svojoj sobi u Juti. Pravila igrice

Robert zaljubljenik u iPhone

„Bubble Ball“ su jednostavna. Igra~ mora malu plavu lopticu pomaknuti s jedne strane ekrana do druge, s tim da mora zaobilaziti prepreke na putu. Robert je odlu~io izraditi igricu nakon {to ga je na to nagovorio prijatelj koji je primijetio koliko voli iPhone.

Na{ natje~aj: Ko su male zvijezde januara

26

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 041453 08 P Sarajevo, 24. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Aliu Irfana iz Sarajeva, Ul. Trg Heroja broj 27., zastupanog po punomo}niku Ko~o Midhatu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Uka Nusreta iz Sarajeva, ul. Trg Heroja broj 25., radi duga, vrijednost spora 23.500,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje da je, van ro~i{ta, dana 24. 12. 2010. godine donio slijede}u

Op}inski sud u Sarajevu, sudija Muteveli} Nermana, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH (ranije UPI Banka) SARAJEVO, Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika KABAHIJA KASIM iz Sarajeva, ul. Antuna Hangija br. 3, KABAHIJA SADETA iz Sarajeva, ul. Antuna Hangija br. 3. i KABAHIJA AJLA iz Sarajeva, ul. Antuna Hangija br. 3, radi izvr{enja, v.s.p. 5.472,29 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje:

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU Raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih poslova i radnih zadataka i to: - DIPLOMIRANI PRAVNIK 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. Pored op{tih uslova odre|enih Zakonom o radu, kandidat treba ispunjavati i: - VII stepen stru~ne spreme - diplomirani pravnik; - polo`en pravosudni ispit; - 1 (jedna) godina radnog iskustva na tim ili sli~nim poslovima, poslije polo`enog pravosudnog ispita i - znanje rada na ra~unaru. Obavezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Sa kandidatima koji ispunjavaju tra`ene uslove obavit }e se intervju.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 19. 12. 2007. godine na osnovu vjerodostojne isprave/mjenice serijskog broja AF 0490143, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 5.472,79 KM sa pripadaju}im kamatama po~ev od 08. 12. 2006. godine pa do isplate te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 172,18 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom i prodajom motornog vozikla PMV DAEWO MATIZ reg. oznake 445E-422 broj {asije KLA4M11CD3C857209, te motornog vozila PMV LANDROVER FRELANDER broj {asije SA11NABE23A285539, vlasni{tvo prvoizvr{enika Kabahija Kasima, a u slu~aju nemogu}nosti naplate potra`ivanje tra`itelja izvr{enja izvr{enje }e se provesti popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari svih izvr{enika, odnosno pljenidbom nov~anih sredstava na pla}i koju izvr{enici ostvaruju kod poslodavca sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja. Sudija Nermana Muteveli} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 23.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 7.000,00 KM po~ev od 15. 06. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 7.000,00 KM po~ev od 15. 09. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 9.500,00 KM po~ev od 05. 01. 2008. godine pa do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.459,00 KM, sve u roku od 30 dana. Sudija Nives Abdagi} POUKA: Protiv ove odluke nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavije{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda.

Uz prijavu na javni oglas prila`u se slijede}i dokumenti (orginal ili ovjerena kopija): - diploma o zavr{enom Pravnom fakultetu, - Uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu, - potvrda o radnom iskustvu, - dokaz o znanju rada na ra~unaru, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - biografija - CV, - prijava na oglas. Pri odlu~ivanju na izbor kandidata, uzet }e se u obzir Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH - pre~i{}eni tekst („Sl. novine KS“ broj: 9/07, 7/08, i 33/08). Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave na Javni oglas dostaviti li~no ili na adresu: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama u Sarajevu, Bolni~ka 4-a sa naznakom: „Prijava na javni Oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

Na osnovu Odluke Nau~no-nastavnog vije}a, broj: 08-200-001-0028/11 od 13. 01. 2011. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, daje slijede}u:

OBAVIJEST
ALEN MUJKANOVI], dipl. kriminalista, javno }e braniti magistarski rad pod naslovom: „Komandna odgovornost u krivi~nom pravu Bosne i Hercegovine sa osvrtom na me|unarodno krivi~no pravo“ dana 04. 02. 2011. godine sa po~etkom u 14,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ulica Travni~ka broj 1., Zenica. Magistarski rad mo`e se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska broj 1., Zenica.

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

27
Dru`enje u „Napretku“
Hrvatsko kulturno dru{tvo „Napredak“ uprili~ilo je preksino} u klubu „Lira“ prijem za novinare kako bi im predsjednik Franjo Topi} zahvalio na korektnom pra}enju aktivnosti ovog kulturnog dru{tva, koje je, kako je rekao, pozitivna pri~a u BiH. Podsjetio je i na brojne kulturne doga|aje iz pro{le godine kada je obilje`ena 20. godi{njica od obnavljanja rada „Napretka“.
(Foto: S. Saletovi})

Katalog Historijskog arhiva
U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu danas }e biti promoviran „Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Historijskog arhiva Sarajevo, svezak I“ autora dr. Mustafe Jahi}a. Katalog }e u Sarajevu predstaviti prof. dr. Amir Ljubovi}, doc. dr. Lejla Gazi}, prire|iva~ kataloga Mustafa Jahi} i Sejdalija Gu{i}, direktor Historijskog arhiva.

Izlo`ba Dra`ena Gruji}a
U sarajevskoj galeriji „Blackbox“ danas }e biti uprili~eno otvaranje samostalne izlo`be fotografija Dra`ena Gruji}a, ~lana Udru`enja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH. Mladi fotograf bavi se detaljima iz svakodnevice, ka`e se u saop}enju, a u novom ciklusu poku{ao je povezati razli~ite svjetove upravo putem detalja.

OPERA Amila Bak{i} najavljuje nove projekte

Bh. i albanski muzi~ari slave Danis liberalizaciju viznog re`ima Tanovi}
Koncert }e biti uprili~en 3. februara u sarajevskoj Zetri Publika se raduje svakom novom projektu Opere Nadamo se boljoj situaciji s novom vla{}u

Na festivalu u Berlinu

Tanovi}: Rado vi|en gost u Berlinu

Ansambl Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo ovu godinu zapo~et }e koncertom povodom liberalizacije viznog re`ima, u saradnji s Operom Narodnog pozori{ta iz Tirane. Kako isti~e u razgovoru za „Dnevni avaz“ Amila Bak{i}, direktorica Sarajevske opere, koncert }e biti odr`an u Zetri 3. februara, a nakon toga i u Tirani.

]opi} na sceni U Operi NPS-a u toku su
pripreme za novu predstavu. Rije~ je o operi za djecu „Je`eva ku}ica“, koja je ura|ena prema poznatoj pri~i Branka ]opi}a, a za koju je muziku komponirao Zlatan Vauda. Premijera je planirana za 25. mart. - Ona je svoju praizvedbu imala upravo u Sarajevu kada je zabilje`ila velike uspjehe. Nadamo se da }emo taj isti uspjeh opet ostvariti. Kostimograf i scenograf je Vanja Popovi}, dirigent je na{ mladi Dario Vu~i}, a reditelj Ferid Karajica - ka`e Bak{i}.

Bak{i}: Sarajevska opera ima odanu publiku

me|u uglednim predava~ima
U~esnicima Talent Campusa govorit }e o ratu na filmu
ka`u da je rije~ o izvrsnim rediteljima koji }e govoriti o ratu na filmu. Oni podsje}aju da je Tanovi} za svoj ratni film „Ni~ija zemlja“ 2002. godine dobio Oskara, Mec je dobio nagradu Gran pri na Sedmici kritike u Kanu, dok je Maoz autor filma „Libanon“ koji je nagradila Evropska filmska akademija. Me|u predava~ima na Talent Campusu bit }e jo{ i indijski reditelj [ekar Kapur (Shekhar) i britanski producent Aleks Mekdovel (Alex A. G. McDowell).

Diplomatski nivo
Razlog ovakve vrste saradnje opernih ansambala iz Sarajeva i Tirane je taj {to su Albanija i BiH dvije zemlje koje su zajedno u{le u bezvizni re`im. Dogovor je, ka`e Bak{i}, sklopljen na diplomatskom nivou izme|u dvije dr`ave. - Na koncertu }e u~estvovati orkestar iz Tirane, solisti iz Sarajeva i albanskog glavnog grada, Sarajevska filharmonija i Hor Opere NPS-a. Dirigenti }e biti Miroslav Homen i Zani Ciko (Zhani), dok }e specijalni gost biti ugledna argentinska mecosopranistica Bernarda Fink - otkriva nam Bak{i}. Direktorica jedine opere u BiH nada se da }e i ovaj novi projekt obradovati vjernu publiku koja redovno posje}uje sve predstave u Narodnom pozo-

Bh. oskarovac Danis Tanovi} bit }e jedan od predava~a na Berlinale Talent Campusu koji }e biti odr`an od 12. do 17. februara u okviru presti`nog filmskog festivala koji se 61. put odr`ava u glavnom gradu Njema~ke. Tanovi} }e zajedno s kolegama rediteljima Janusom Mecom (Metz) iz Danske i Samuelom Maozom iz Izraela u~esnicima Talent Campusa govoriti o temi „Snimanje rata (Filming War)“. Iz Pres-slu`be edukacijskog programa Berlinalea

ri{tu Sarajevo. - Publika s rado{}u o~ekuje svaki na{ novi projekt. Na`alost, zbog finansijskih razloga mi nismo u stanju pru`iti joj vi{e i bolje. Ne mo`emo izvoditi onoliko predstava mjese~no koliko bismo to i `eljeli, ali se nadamo da }e s novom vla{}u u Kantonu i dr`avi situacija bi-

ti bolja - ka`e na{a sagovornica.

Redovne predstave
Najavljuje da ve} u prvim mjesecima ove godine Opera NPS-a planira napraviti mnogo zanimljivih doga|aja, koji }e, bez sumnje, privu}i veliki broj posjetilaca, a tu su i redovne reper-

toarske predstave. - Svaki doga|aj bit }e poseban na svoj na~in, a koji }e u svoju realizaciju uklju~iti ~itav niz stru~njaka. Tako }e ve} 25. januara biti uprili~ena predstava „Don Pasquale“, a 29. druga repriza opere „Bal pod maskama“ isti~e Bak{i}.
M. ^USTOVI]

^lanovi UO Kulturnog foruma poru~ili
Kulturni forum BiH osnovan Foto: I. [ebalj je s ciljevima koji se odnose na sve aktere kulturne politike, asocijacije i organizacije, a rezultat je kulturne strategije koje je Vije}e ministara BiH usvojilo 2008. godine, re~eno je na ju~era{njem sastanku Upravnog odbora ovog foruma odr`anog u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu. - Prvi i osnovni cilj jeste da vlasti u BiH kona~no shvate da je kultura proizvodni produkt, a ne Spahi} na ju~era{njoj prezentaciji ciljeva Foruma

Formirati ministarstvo na dr`avnom nivou!

isklju~ivo potro{nja, te da je {to prije potrebno na dr`avnom nivou formirati ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture ili agenciju za kulturnu politiku u okviru koje bi bili razni fondovi i fondacije iz kojih }e se finansirati kulturni projekti - kazao je predsjednik UO Kulturnog foruma BiH Ibrahim Spahi}. Naveo je da su prvi koraci u radu Foruma odr`avanje njegove skup{tine 22. februara i kongreM. ^u. sa 21. marta.

Promocija knjige pri~a „Trajni pigmenti“ mlade Banjalu~anke Lane Basta{i} promovirana je na Maloj sceni „Petar Ko~i}“ u Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci. Osim autorice, u promociji su u~estvovale i knji`evnica Tanja StuparTrifunovi} i prof. dr Tatjana Bijeli}, kao i mlada glumica Jovana Leti}-Mirkovi}, koja je publici govorila odlomke iz knjige. - Svim generacijama jedna ovakva knjiga bila je potrebna, ako ne i neophodna. Ima ta knjiga u sebi puno mladala~kog, ali i puno {arma i zrelosti, da ka`e ne{to jako dopadljivo i istinito, sna`no i s puno kriti~kog naboja o jednoj mladosti i vremenu u kojem je

Pri~e Lane Basta{i}

Promocija knjige u Banjoj Luci

Basta{i}: „Trajni pigmenti“

`ivjela - ocijenila je Tanja Stupar-Trifunovi}. „Trajne pigmente“ ~ine tri cjeline, pisane u formi krV. S. atkih pri~a.

Ciklus {panske kinematografije
BANJA LUKA - Prikazivanjem igranog filma „Tapas“ preksino} je zavr{en 9. ciklus {panske kinematografije, koji su organizirali Ambasada [panije u BiH i Sarajevski otvoreni centar. Banjalu~ka publika u proteklim danima vidjela je i filmove „Tamnoplavoskorocrno“, „Labirint strasti“ i „Gradnja“.

Jednu pjesmu objavili, druga „procurila“ na internet
Knezovi} zate~en informacijom da se na YouTubeu pojavila njihova numera „Istina“
Na talasima radiostanica {irom regiona uskoro }e se zavrtjeti nova pjesma grupe „Zoster“. Rije~ je o najavnom singlu novog albuma popularnog mostarskog benda, koji bi, prema rije~ima frontmena Marija Knezovi}a, trebao biti objavljen polovinom godine. - Vjerujem da }e sam naziv na{e nove numere „BiH“ zaintrigirati mnoge.

Uskoro „Zosterova“ verzija dr`avne himne

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

je

USPJESI U prodaji 500. broj najtira`nijeg bh.

Cviko: Ovo je v zna~ajan dan
Naljeto }e biti 11 godina od kada se „Express“ {tampa, ka`e glavni i odgovorni urednik Mirsad Cviko
broj, za nas je ovo veoma zna~ajan dan. Mislim da je to u dana{nje vrijeme u dr`avi u kojoj `ivimo sa svim mogu}im krizama koje nas potresaju zaista uspjeh vrijedan pa`nje. Naljeto }e biti 11 godina od kada se „Express“ {tampa, a ve} dugo smo najtira`nija i naj~itanija sedmi~na novina - ka`e Mirsad Cviko, glavni i odgovorni urednik „Expressa“, koji ovu funkciju obavlja od marta 2002. godine.

se

Nastup u Amsterdamu
[to se ti~e nastupa, „Zoster“ uskoro pakuje kofere za Holandiju. Mostarci }e od 22. januara, uz jo{ nekoliko bh. umjetnika, u~estvovati na dvodnevnom kulturnom doga|aju u amsterdamskom centru „De Balie“ pod nazivom „Der Bosniers komen“ („Bosanci dolaze“).

„Zoster“: Numera „BiH“ bit }e uskoro objavljena

Rije~ je, ako tako mogu kazati, o „Zosterovoj“ verziji himne na{e dr`ave, koja govori o aktuelnom trenutku u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi. Uradili smo je uz dokumentaristi~ki pristup. Numera „BiH“, ina~e, najavljuje na{ tre}i album „Ima~i kada“ - otkriva Knezovi}. Zanimljivo, na videoservisu YouTube pojavila se do sada neobjavljena „Zos-

terova“ pjesma pod nazivom „Istina“. Knezovi} je bio zate~en ovom informacijom. - To je, tako|er, jo{ jedna kompozicija koja bi se trebala na}i na novom CDu, ali zaista nemam pojma kako je „procurila“ na internet. Ne mogu re}i da sam ba{ odu{evljen zbog toga, ali ako je ve} na YouTubeu, neka narod slu{a - govori H. PROLI] Knezovi}.
Al’Dino: Novi album u martu

Mirsad Cviko, glavni i odgovorni urednik „Expressa“, kao i ostali ~lanovi redakcije najtira`nijeg sedmi~nog lista u na{oj zemlji, imaju razloga za slavlje, jer }e se danas u prodaji pojaviti 500. broj. - Koliko god se nekome ~inilo da je 500 mali ili veliki
Glavni urednik s novinarima

Bosanska novina
Ovaj list prati, uglavnom, de{avanja na estradi, a kako

Cvik

Al’Dinova sevdalinka 21. stolje}a
Nakon {to je Al’Dinov singl „[to me ne voli{„ nai{ao na dobre reakcije publike, pjeva~ }e nakratko iza}i iz svoje radionice, u kojoj zavr{ava novi album. U planu je snimanje spota za ovu pjesmu na nekoliko lokacija u Sarajevu. - Za samo petnaestak dana najavni singl novog CD-a slu{aoci su prozvali sevdalinkom 21. stolje}a. S velikim zadovoljstvom stat }u narednih dana pred kamere kako bih kompletirao posao - govori Al’Dino. CD bi se po~etkom marta trebao pojaviti na tr`i{tu.

- Nije mi `ao {to sam se zatvorio u studio. Hladan je ovo period, a i ljudi su se istro{ili tako da nema ni nekih nastupa - govori Al’Dino te dodaje da }e siguran nastup imati 8. maA. I. rta u Hrvatskoj ili [vedskoj.

Voditeljica snimila duet sa Sa{om Kova~evi}em
Jedna od najatraktivnijih hrvatskih TV voditeljica, koja je odnedavno i stalni ~lan gluma~ke ekipe „Najboljih godina“, predstavila je preksino} svoje prvo muzi~ko ostvarenje. Sa srbijanskim pjeva~em Sa{om Kova~evi}em snimila je duet pod nazivom „Idemo do mene“. Atraktivna Nikolina i mladi Sa{a izveli su pjesmu u „Ami G Showu“ kod Ognjena Amid`i}a koji se emitira na Pinku. Osim {aputanja uz Kova~evi}ev glas, Nikolinin doprinos ovom duetu je zaista minimalan, a kakve }e reakcije publike izazvati, ostaje da se vidi. Saradnja voditeljice Nove TV i Kova~evi}a krunisana je i snimanjem dva spoA. I. ta.

N

jom Od bro

sam je p ima ego sinb

nap

jedi ti p pok ka`

Pi{ek: Duet „Idemo do mene“

premijera kod Ognjena

Nikolinina

rtak, 011.

jet set

29

e veoma n
Cviko: Uspjeh vrijedan pa`nje

h.

sedmi~nog lista „Express“

Roberto Kavali specijalni gost?
Pregovaramo i s drugim velikanima, tvrdi Radan
Radan: Pripreme u toku

Sarajevo Fashion Week u aprilu

Naslovna strana 500. broja: Danas u prodaji

Uskoro internet-stranica
}emo se, prije ili kasnije, baviti time punom snagom. Internet-stranica }e poja~ati na{ kontakt s ~itaocima i bit }e novi, ali vrlo zna~ajan segment u razvoju novine - isti~e Cviko. za informacijama koje su se nekada mogle ~itati samo kod nas - nastavlja Cviko. Tako|er isti~e veliki uspjeh u regionu, ali i u cijeloj Evropi gdje se prodaje inozemno izdanje „Expressa“. - Kada bi se na{e novine mogle prodavati u regionu jednako kao {to se novine iz biv{e Jugoslavije prodaju u BiH, mislim da bi na{ uspjeh bio jo{ mnogo ve}i. Pjeva~i iz Hrvatske i Srbije su zainteresirani za saradnju s nama.

ka`e ovokoji mar-

Uskoro bi trebala po~eti s radom i internet-stranica „Expressa“, koja }e sigurno biti iskorak u odnosu na konkurenciju. - Elektronska forma novinarstva je budu}nost i svi

a

~esto ka`u bh. pjeva~i, te{ko bi se mogli baviti svojim poslom bez podr{ke „Expressa“.

om, ako

Inozemno izdanje
- Ve}ina estradnih radnika isti~e da je prije pojave na{eg magazina bila praznina i da im je nedostajala prava bosanska novina, koja }e im pru`iti pomo}. Na neki na~in pjeva~i do`ivljavaju „Express“ svojim, {to je nama, naravno, drago. Mi smo tabloid ili `uta {tampa, kako neki vole da ka`u. Pojavom

Kavali: Pozvan da do|e u Sarajevo

Od nas ne mo`ete pobje}i
Cviko ka`e da je konkurencija u nekoliko navrata poku{ala kopirati „Express“, ali da u tome nije uspjela. - Kopije, pogotovo ako su lo{e, ne uspijevaju niti u jednom poslu. Bilo je i nekoliko orkestriranih napada na „Express“, ali je na{a pozicija i dalje neupitna. „Expressa“ ili, jo{ bolje, njegovim uspjehom u BiH, zavladao je trend tabloidizacije medija. ^ini mi se da sada skoro svi mediji, i printani i elektronski, tr~e Sa svojim novinarima Amirom Saletovi}em, Sanelom Begovi}em, Hamedom Ibi{evi}em i D`enitom Hasovi}-Mirvi} te s dopisnicima, trudim se da opravdam na{u krilaticu: „Od nas ne mo`ete pobje}i“, u {ta se ~itaoci mogu uvjeriti svakog ~etvrtka - ka`e Cviko. [to se ti~e inozemnog izdanja, ono ima konstantan tira` i predstavlja nam dobru komunikaciju s na{om dijasporom D. ZEBA ka`e Cviko.

Iako su do odr`avanja proljetnog Sarajevo Fashion Weeka (SFW) ostala tri mjeseca, pripreme u timu Amele Radan uveliko traju. Ova modna manifestacija bit }e uvezana sa Sedmicom mode u Splitu pa }e se nakon zatvaranja SFW-a u taj grad preseliti ve}ina dizajnera i manekena. Sarajevo Fashion Week u saradnji sa Split Fashion Weekom

bit }e odr`an posljednje sedmice aprila, odnosno prve sedmice maja. Kako doznajemo, ovu modnu manifestaciju mogao bi uveli~ati i jedan od najve}ih svjetskih dizajnera Roberto Kavali (Roberto Cavalli). - Mogu samo potvrditi da smo pozvali Kavalija i da }e pregovori uskoro biti nastavljeni - kratko je rekla Radan.

Tako|er isti~e da je SFW ~lan Evropskog modnog vije}a i zato o~ekuje da u na{u zemlju pristignu istaknuti kreatori Starog kontinenta. - U igri je nekoliko imena, ali svako od njih veoma mnogo ko{ta - govori Radan te isti~e kako se nada da }e manifestaciju podr`ati sarajevska GraA. I. dska uprava.

raih je ni pe a“, siu-

Nisam znao da sam popularan u Hrvatskoj
Eldin Huseinbegovi} po~eo je s promocijom svog albuma „Kaldrma“ u Hrvatskoj. Odr`ao je uspje{ne nastupe u Zagrebu i Dubrovniku. - Prijatno sam iznena|en, nisam znao da sam popularan u Hrvatskoj i da ljudi znaju moje pjesme. Sve }e biti mnogo bolje kada budem imao zvani~nog izdava~a u Hrvatskoj, a u pregovorima sam s „Hit Recordsom“ - ka`e Husinbegovi}. Zatrpan je i pozivima kolega koji `ele da im napi{e pjesme. - U posljednje vrijeme na{ao sam vremena jedino za [erifa Konjevi}a. Nije lako napisati pjesmu, kako neki misle. Potrebno je da se poklopi dosta stvari za dobru kompoziciju D. Z. ka`e Huseinbegovi}.
Huseinbegovi}: Nemam vremena za pisanje

Eldin Huseinbegovi}

„Avaz“ poklanja ulaznice za nastup Gramophonedzieja
Do 22. januara po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice
Jo{ su samo dva dana ostala do nastupa popularnog srbijanskog DJ-a Marka Mili}evi}a Gramophonedzieja u sarajevskom „The Basementu“, za koji vlada veliko interesiranje. Kao i u mnogim drugim prilikama, „Dnevni avaz“ poklanja svojim ~itaocima ulaznice za nastup muzi~ara koji je pro{le godine osvojio presti`no priznanje MTV Best Adria Act. Do 22. januara po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup Gramophonedzieja u Sarajevu. Ina~e, cijena jedne ulaznice je 10 KM. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/410-100. Klju~na rije~ koju trebate ukucati u poruci je OK, a potom DJ. Cijena SMSa je 0,50 KM+PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 15 do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poH. P. slata poruka.

Popularni DJ u sarajevskom „The Basementu“

jeoje m e“. ai su G na mi-

uz Nios ta ve ke se teoje oI.

Zbog zavr{etka debitantskog CD-a

Adnan Babaji} seli se u Sarajevo
Babaji}: Snima pjesme Amila Loje

Pobjednik „Operacije Trijumf“ Adnan Babaji} zavr{it }e svoj debitantski album u Sarajevu. Mladi pjeva~ snimit }e u studiju Amila Loje ~etiri preostale kompozicije. - Ve}i dio posla ve} je

odavno zavr{en u Beogradu. Ostalo je da snimim jo{ Lojine pjesme. Zbog toga }u se preseliti u Sarajevo. Mo`da i nakon toga ostanem da `ivim u glavnom gradu BiH - ka`e ovaj @ivini~anin. D. Z.

Dobitnici
Brojevi telefona pet ~italaca koji su ju~er poslali SMS i dobili po dvije ulaznice su: 061/463-010, 062/348-807, 061/321-202, 061/901-910 i 062/606-826.
Mili}evi}: Tvorac hita „Why Don’t You“

VREMEPLOV

20. januar 2011.

DOGODILO SE
1320. - Vojvoda Vladislav Loketek (Wladislav Lokietek) postao kralj Poljske. 1841. - Zavr{en Prvi opijumski rat izme|u Velike Britanije i Kine. Mirom u Nankingu pora`ena Kina bila je primorana Britancima platiti ratnu od{tetu i prepustiti Hong Kong. 1887. - SAD i Havaji sklopili ugovor prema kojem su Amerikanci dobili pravo da Perl Harbur (Pearl Harbour) koriste kao pomorsku bazu. 1941. - Ameri~ki dr`avnik Frenklin Ruzvelt (Franklin Rossevelt) izabran tre}i put za predsjednika SAD. 1943. - Po~ela njema~ka operacija „Vajs“ („Weiss“) na Balkanu. 1955. - Porinuta prva atomska podmornica „USS Nautilus“. 1961. - Milovan \ilas, jugoslavenski potpredsjednik, podnio ostavku. 1981. - Poslije 444 dana u zarobljeni{tvu, iz Ambasade SAD u Teheranu oslobo|ena 52 ameri~ka taoca.

30

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

sveznadar

MEDICINA Rezultati istra`ivanja francuskih nau~nika

Lokalna anestezija utje~e na do`ivljavanje vlastitog tijela
Pacijenti pod anestezijom imali su „iluzorne senzacije“ vlastite ruke, odnosno imali su utisak da ona otje~e, kao i da mijenja veli~inu i oblik
Nau~nici su do{li do rezultata prate}i stanje grupe pacijenata kojima je bilo predvi|eno ubrizgavanje anestezija u ruku radi obavljanja hirur{ke intervencije. Ljekari su pacijentima prvo prikazivali trodimenzionalne (3D) slike desnih i lijevih ruku pod razli~itim uglovima kako bi utvrdili njihovu sposobnost prepoznavanja razli~itih aspekata tih dijelova tijela. Pokazalo se da su pacijenti pod anestezijom imali „iluzorne senzacije“ vlastite ruke, odnosno imali su utisak da ona otje~e, kao i da mijenja veli~inu i oblik.
Rezultati omogu}avaju kori{tenje anesteti~kih tehnika u terapijske svrhe

Lokalna anestezija, kojom se umrtvljuje odre|eni dio tijela kako bi se na njemu bezbolno izvr{ila intervencija, mogla bi transformirati aktivnost mozga i modificirati na~in do`ivljavanja vlastitog tijela, pokazali su rezultati studije grupe francuskih nau~nika iz Nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istra`ivanja. Rezultati bi, isti~u stru~njaci, mogli omogu}iti kori{tenje anesteti~kih tehnika u terapijske svrhe, radi otklanjanja bolova kod osoba kojima je obavljena amputacija nekog dijela tijela.

1265. - Engleski lord Sajmon de Monfor (Monfort), porijeklom Francuz, sazvao prvi parlament u historiji Engleske, u koji su u{la po dva viteza iz svakog grada. Bio je to po~etak engleskog parlamentarizma.

ORDINACIJA
Imam djevoj~icu koja je stara pet godina i ~esto dobiva infekcije grla, bronhitis, a jednom je imala i po~etni stadij upale plu}a. Svaki put kada odem ljekaru dobijem antibiotike, ali niko dalje ni{ta ne ispituje. Je li potrebno obaviti i druge pretrage, pita K. S. iz Sarajeva.

Sindrom postorgazmi~ke bolesti

Infekcija grla i bronhitis kod djece

1990. - U Beogradu odr`an posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije (14. vanredni kongres SKJ). Zbog neslaganja u rje{avanju klju~nih problema jugoslavenske zajednice, slovenska i hrvatska delegacija napustile su taj skup. To je bio kraj SKJ, a mnogi smatraju da je tada po~eo raspad SFRJ. 1996. - Na izborima u Gazi i na Zapadnoj obali, odr`anim prema sporazumu Izraela i Palestinaca, vo|a Palestinske oslobodila~ke organizacije (PLO) Jaser Arafat postao prvi demokratski izabran lider palestinskog naroda, osvojiv{i 88,1 posto glasova. 2003. - Biv{i predsjednik Srbije Milan Milutinovi} dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu (ICTY), koji ga je optu`io za zlo~ine po~injene na Kosovu tokom 1999. godine.

U~estale respiratorne infekcije kod djece mogu imati puno razlo-

ga od ure|enog nedostatka imuniteta Mr. sc. dr. Verica (naj~e{}e Mi{anovi}, pedijatar deficit imunoglobulina A), astme, malnutricije te mnogih drugih. Epizode koje vi opisujete svakako prelaze granicu uobi~ajene u~estalosti respiratornih infekcija kod djece ove dobi i nu`no je provesti ispitivanja kako bi se ustanovio pravi uzro~nik i dala egzaktna etiolo{ka dijagnoza. Tako|er, obratite pa`nju da davanje antibiotika nije indicirano kod virusnih infekcija te bi bilo potrebno izvr{iti uvid u raniju dokumentaciju da se provjeri postoji li neki pokazatelj o kojem se uzro~niku radilo - virusnom ili bakterijskom. U svakom slu~aju, va{em djetetu su potrebne daljnje pretrage.

Mu{karci kojima se nakon orgazma pojave simptomi sli~ni znakovima gripe vjerovatno pate od alergijske reakcije na vlastitu spermu, tvrde holandski nau~nici. Stanje pozna- Kod mu{karaca se javlja visoka to kao sindrom temperatura i slabost postorgazmi~ke bolesti ili POIS je bolest kod koje se pojavljuje niz simptoma koji su sli~ni znakovima gripe, uklju~uju}i povi{enu temperaturu, slabost, pri ~emu ih peku o~i i curi im nos. Simptomi se javljaju odmah nakon klimaksa i mogu potrajati do sedam dana. Profesor seksualne psihofarmakologije Marsel Valdinger (Marcel Waldinger) s Univerziteta „Utrecht“ koji se bavi istra`ivanjem ove bolesti tvrdi da se pomo}u terapije hyposensitization s vremenom mo`e smanjiti osjetljivost na spermu.

Alergija na spermu ima simptome sli~ne gripi

RO\ENI
1775. - U Lionu je ro|en francuski matemati~ar i fizi~ar Andre Mari Amper (Marie Ampere). 1920. - Ro|en italijanski filmski reditelj Federiko Felini (Federico Fellini).

Isplata primanja u Americi
Povratnik sam u Bijeljinu. Boravkom u Federaciji BiH (@ivinice) ostvario sam pravo na starosnu penziju u minimalnom iznosu od 296 KM. Penziju uredno primam. Prije izvjesnog vremena umrla je supruga. Djeca `ive u Americi. U slu~aju da odem kod djece u Ameriku na nekoliko mjeseci, {ta }e biti s penzijom? Ukoliko bih trajno oti{ao u Ameriku, gubim li pravo na penziju, pita B. M. iz Bijeljine.
stavi isplatu za period va{eg odsustva. Po povratku, na va{ zahtjev, penzija }e se ponovo staviti u te~aj, a u skladu sa stavom 2. ~lana 104. Zakona o PIO bit }e vam ispla}ena sva mjese~na primanja. Druga mogu}nost je da bliskoj osobi date punomo} da prima penziju za taj period. U slu~aju, pak, da se odlu~ite za trajan boravak u Americi, isplata penzije vr{it }e se u Ameriku. Potrebno je da se zahtjevom obratite Kantonalnoj administrativnoj slu`bi Tuzla i da uz zahtjev prilo`ite: uvjerenje o dr`avljanstvu, prijavu stalnog mjesta boravka u Americi i naziv banke te broj ra~una na koji }e se vr{iti isplata va{e penzije.

Porodi~na penzija
Moj suprug je umro u decembru pro{le godine s navr{enih 29 godina `ivota i posebnim sta`om ostvarenim u Armiji BiH od 4. maja 1992. do 24. oktobra 1995. Nije bio zaposlen. Po zahtjevu za porodi~nu penziju dobila sam negativno rje{enje. Je li pravilno odlu~eno, pita E. L. iz Gra~anice.
enutku smrti bio mla|i od 30 godina i imao samo poseban sta` u Armiji BiH, nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na porodi~nu penziju jer umrli osiguranik nije imao jednu godinu osiguranja da bi udovica mogla ostvariti pravo na porodi~nu penziju. Stoga je nosilac osiguranja pravilno odlu~io kada je va{ zahtjev za porodi~nu penziju odbio. Federalni zavod PIO

UMRLI
1639. - Umro Mustafa, prvi turski sultan. 1984. - Umro ameri~ki sportista i filmski glumac D`oni Vajsmiler (Johnny Weissmuller), prvi ~ovjek koji je preplivao 100 metara za manje od jedne minute, tuma~ naslovne uloge u nizu filmova o Tarzanu. 1993. - Umrla ameri~ka glumica holandskog porijekla Odri Hepbern (Audrey Hepburn), dobitnica Oskara za film „Praznik u Rimu“, ambasadorica dobre volje UNICEF-a („Doru~ak kod Tifanija“, „Moja draga ledi“, „Sabrina“, „Rat i mir“, „Ljubav popodne“).

Ukoliko u Ameriku odete na nekoliko mjeseci, postoje dvije mogu}nosti da regulirate pitanje penzije. Jedna je da se zahtjevom obratite Kantonalnoj administrativnoj slu`bi Tuzla koja vr{i isplatu va{e penzije da vam obu-

Odredbom ~lana 53. Zakona o PIO propisano je da osiguranik kod kojega je utvr|ena prva kategorija invalidnosti do navr{ene 30 godine `ivota stje~e pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bole{}u pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navr{en penzijski sta` koji mu pokriva najmanje jednu tre}inu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu osiguranja. Kako je osiguranik u tr-

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

31

Ta~no Neta~no
Njema~ko „kona~no rje{enje jevr1.1942. godine? tra`eno je na sastaejskog pitanja“ nku naziv je za po2.Glasnost (otvorenost)koju jeaspekata litiku liberalizacije raznih sovjetskog javnog `ivota, bio uveo M. S. Gorba~ov? gra|evina 3.uTvr|ava jenapada? podignuta da bi se oja~ala i u~vrstila vojna pozicija slu~aju
1. TA^NO

ZDRAVLJE Razlika me|u spolovima

Zbog pu{enja mu{karci umiru ranije
Nakon pu{enja, pretjerivanje s alkoholom uzrok je 20 posto dispariteta
Pu{enje je glavni razlog zbog kojeg mu{karci u prosjeku umiru ranije od `ena {irom Evrope, rezultati su novog istra`ivanja. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije otkrivaju da su bolesti povezane s pu{enjem odgovorne za 60 posto razlika u du`ini `ivota u ve}ini zemalja. Nakon pu{enja, pretjerivanje s alkoholom uzrok je 20 posto dispariteta. U 30 evropskih zemalja smrt zbog razli~itih uzroka bila je ~e{}a kod mu{karaca nego kod `ena. Me|utim, nije u svim zemljama razlika tako velika, {to ukazuje da je razlika posljedica nekih navika, i uglavnom je povezana s pu{enjem. Pu{enje je krivac za 40 do 60 posto razlika u smrti me|u vr{njacima razli~itog spola u svim zemljama, izuzev Danske, Portugala i Francuske, gdje je omjer manji, te Malte, gdje je daleko ve}i i iznosi vi{e od 70 posto. - Studija pokazuje da razlika nije tek posljedica biolo{ke razlike izme|u mu{karaca i `ena. Razlike izme|u zemalja ukazuju da je ovo posljedica dru{tvenih navika, i to uglavnom onih povezanih s pu{enjem - ka`e dr. D`eri Mekartni (Gerry McCartney), voditelj istra`ivanja pri britanskom „Medical Research Councilu.“

„Kona~no rje{enje jevrejskog pitanja“

Lijek iz prirode

Istra`ivanje nau~nika s „Harvarda“ i njihovih britanskih kolega sugerira kako bioaktivni sastojci borovnica smanjuju izglede za razvoj hipertenzije. Klju~nim se pokazalo djeloRezultate donosi i samo jedna porcija vo}a sedmi~no

Borovnicom protiv Gula{ od srnda}a visokog pritiska
vanje antocijanina, antioksidansa iz grupe flavonoida, prisutnih i u malinama, jagodama i crnoj ribizli. U prosjeku je sedmi~no konzumiranje jedne porcije borovnica bilo povezano sa 10 posto manjim rizikom za povi{en pritisak, pokazali su podaci prikupljani tokom 14 godina od 134.000 `ena i 47.000 mu{karaca. Nau~nici dodaju kako je pozitivan u~inak antocijanina bio najuo~ljiviji kod ispitanika mla|ih od 60 godina. Potrebno je: 1 kg srne}eg buta, 6 ~esni bijelog luka, 1 ka{ika senfa, 5 lovorovih listova, 300 ml gazirane vode, 800 g luka, 100 g mrkve, 100 g per{unovog korijena, 1 ka{ika koncentrata paradajza, 1 ka{ika mljevene crvene paprike, 1 ka{i~ica mljevene ljute paprike, 200 ml mesne supe, 200 ml crnog vina, 30 g suhih vrganja, 100 g suhih {ljiva, 50 g suhih brusnica, ulje, so i biber. Na~in pripreme: 1. Srnetinu za~initi solju i biberom, dodati senf, bijeli luk, lovorov list, gaziranu vodu, izmije{ati i ostaviti da se marinira tri sata. 2. U me|uvremenu o~istiti bijeli i crveni luk, mrkvicu i per{un i usitniti u sjeka~u. Pripremljeno povr}e staviti u lonac na vru}e ulje i dinstati dok ne ispari vi{ak teku}ine. 3. Dodati marinirano meso,
FRANCUSKA TENISERKA ARAVAN ZAMOLBA NEGATIVNE ELEKTRODE STEPEN ^ISTO]E ZLATA GLUMAC ASANTE

Specijaliteti za gurmane

Njema~ko „kona~no rje{enje jevrejskog pitanja“ tra`eno je na sastanku na dana{nji dan, 20. januara 1942. godine, na Vanzejskoj konferenciji u berlinskom predgra|u Grosen Vanze. Tim povodom sastali su se nacisti~ki zvani~nici; sastanku je prisustvovalo 15 vi{ih nacisti~kih glave{ina, koje je predvodio Rajnhart Hajdrih (Reinhard Heydrich), ~elnik SS-a i Gestapoa, a me|u njima je bio i Adolf Ajhman (Eichmann), {ef Odsjeka za jevrejsko pitanje u Centralnom {tabu slu`be sigurnosti Rajha. Prvobitna ideja da se Jevreji iz Evrope deportiraju na Madagaskar odba~ena je kao neprakti~na. Prema kona~nom planu, sve Jevreje trebalo bi okupiti, prebaciti na Istok i organizirati u radne grupe. U izvje{taju s ove konferencije nije se eksplicitno spominjalo istrebljenje, ali nekoliko mjeseci nakon ovog sastanka uvedene su prve plinske komore u Au{vicu i Treblinki.
2. TA^NO

promije{ati i dinstati dok meso ne pusti teku}inu. Potom dodati koncentrat paradajza, mljevenu crvenu i ljutu papriku, brusnice, suhe {ljive, malo mrkve narezane na kolutove, dobro izmije{ati i dinstati dalje. 4. Nakon petnaestak minuta uliti mesnu supu i kuhati na srednje jakoj vatri sat i po. 5. Zatim sipati crno vino, dodati suhe vrganje, promije{ati i kuhati jo{ petnaestak minuta. Gotov gula{ poslu`iti s knedlama od hljeba.
BUDNOST, OPREZNOST, PA@NJA

NARUD@BA

KOMPOZITOR MOCART

MA]EHA

AMPER

GLAVNI GRAD FILIPINA

GLUMAC RID

LITAR

SLIKARSKA TEHNIKA

Glasnost (otvorenost) naziv je za politiku liberalizacije raznih aspekata sovjetskog javnog `ivota koju je uveo Mihail S. Gorba~ov, sovjetski lider iz tog vremena. Pod tim imenom sovjetska vlada usvojila je od 1986. do 1990. godine niz mjera usmjerenih na uvo|enje slobode izra`avanja i informiranja i ve}e otvaranje prema Zapadu. Mjere su se sastojale u ukidanju cenzure na knjige, pozori{nu djelatnost, filmove, osloba|anju politi~kih disidenata iz zatvora, uvo|enju vjerske tolerancije, prevrednovanju sovjetske historije, zabrani dr`avi mije{anja u privatni `ivot gra|ana i drugo.
3. TA^NO

Glasnost naziv za politiku liberalizacije

VRSTA ZA^INA, BIBER

OMER ODMILJA MUSLIMANSKI MJESEC POSTA TU]I, MLATITI

GLUMICA KITON DOBRO DJELO PEPELJAST

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PLJUVA^KA, KN, LUTANJE, KARA, ABEL, SKADAR, VI, ETIOPIJA, UTORI, BESIM, [ERIL KOL, NA, ALJA, IZLAZAK 2410

NO]NA PTICA, SOVA VRSTA VRBE

SLAVNI KUHAR NA SLICI URU^IVANJE ^EGA KOME TONA AMERI^KI GLUMAC ARMAN POZIV U POMO]

GALAMA

Tvr|ava je gra|evina podignuta da bi se oja~ala i u~vrstila vojna pozicija u slu~aju napada. Odbrana gradova i trgova~kih centara, po pravilu opasanih visokim zidinama, stolje}ima je imala veliki zna~aj. Citadela je bila tvr|ava u anti~ko doba. Sre}e se u gradovima Egipta, Gr~ke i Rimskog carstva. U klasi~nom gr~kom periodu po~ele su da se javljaju visoke zidine i kule. Rimske tvr|ave iz drugog stolje}a prete`no su bile kvadratne ili pravougaone, izgra|ene od tesanog kamena. Srednjovjekovni dvorci ostali su gotovo neprobojni sve do pojave baruta.

Tvr|ave su ja~ale odbranu gradova

MUZIKA

32
Ljepotica dana Lejsi Bangard

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

show biz

33

FILM

Zvijezde u spotu

„Fight For Your Right“, jedan od najve}ih hitova iz rane faze karijere „Beastie Boysa“, dobio je novi, moderni spot, koji je do`ivio premijeru na Sandens Film Festivalu, a u kojem je sve ve} vi|eno snimljeno ponovo s novim slavnim licima. Tako se u novom spotu u raznim ulogama, izme|u ostalih, pojavljuju i Ilaja Vud (Elijah Wood), Deni Mekbrajd (Danny McBride), Set Rod`en (Seth Rogen), Suzan Sarandon (Susan), Stiv Bu{emi (Steve Buscemi), Ali{a Silverston (Alicia Silverstone), Kirsten Danst (Dunst), Orlando Blum (Bloom)...

Uveselila Britaniju bujnim grudima
Lejsi Bangard (Lacey Banghard) pobijedila je u takmi~enju koje je organizirao britanski tabloid „The Sun“. Lejsi je izlo`ila svoje bujno poprsje, a ono joj je donijelo trijumf i fotografiju preko cijele tre}e strane u tom listu. Jo{ je tinejd`erka, a „The Sun“ pi{e da joj dani u srednjoj {koli, zbog bujnih oblina, nisu bili lagani. Ipak, Lejsi je znala cijeniti ono {to joj je priroda dala pa je uveselila cijelu Britaniju svojim grudima. Budu}i da je osvojila ovu laskavu titulu, odmah je odlu~ila i}i naprijed i snimiti editorijal za magazin „Nuts“.

Lopez na sebi nosila pet miliona dolara
Samo narukvica koju je D`enifer nosila, imala je vi{e od 600 dijamanata, a i ta{nica je bila opto~ena dragim kamenjem
Samo narukvica koju je D`enifer nosila, imala je vi{e od 600 dijamanata, a i ta{nica je bila opto~ena dragim kamenjem, kao i ogromni prsten. Ipak, sve su to zasjenile dijamantske nau{nice, ~ija je vrijednost ~ak tri miliona dolara. Lopez je tako na sebi imala dijamante ukupne vrijednosti od pet miliona dolara, koje je, na svoju `alost, nakon ceremonije morala vratiti Vinstonu. Za dodjelu Zlatnih globusa u Los An|elesu D`enifer Lopez (Jennifer) pozajmila je nakit ukupne vrijednosti od pet miliona dolara. Pjeva~ica, glumica i od skora ~lanica `irija u „Ameri~kom idolu“ pro{etala je crvenim tepihom u haljini Zuhara Murada. Od holivudskog draguljara Herija Vinstona (Harry Winston) pozajmila je odgovaraju}i nakit.
Lopez: Blistala na crvenom tepihu
(Foto: AP)

ZVIJEZDE Na dodjeli Zlatnih globusa

Ina~e, ameri~ki mediji raspisali su se kako majka dvogodi{njih blizanaca Maksa (Max) i Eme (Emma) `eli jo{ djece te kako nagovara svog supruga Marka Entonija (Marc Anthony) da porade na tome. - @elim da se porodim jo{ hiljadu puta, jer se osje}am odli~no. Djeca su mi smisao `ivota i, ako uskoro zatrudnim, bit }u prili~no sretna - rekla je Lopez medijima.

Klejton: Bio u vezi s Naomi Kembel

Adam Klejton (Clayton), basist popularne grupe U2, ve} godinu ima sina za kojeg mediji nisu znali sve do sada. Naime, Adam se trudi da privatni `ivot dr`i {to dalje od o~iju javnosti tako da je jo{ nepoznato i ime djevojke s kojom ima dijete te datum ro|enja bebe. Zna se samo da se radi o Adamovoj

Klejton skrivao da ima sina
djevojci Francuskinji. Klejton ve} niz godina ne `eli javnosti otkrivati detalje iz svog privatnog `ivota. Ono malo {to se zna o njemu je da je po~etkom devedesetih bio u vezi s crnom panterom Naomi Kembel (Campbell), a 2006. je prekinuo zaruke s Kana|ankom Suzi Smit (Susie Smith).

Basist grupe U2 ~uva privatni `ivot

Naivna Ketrin

Mija Va{ikovska (Mia Wasikowska) glumit }e u filmskoj adaptaciji predstave Artura Milera (Arthur Miller) „Pogled sa mosta“. Holivudska {tampa pi{e da }e „Alisa u zemlji ~uda“ glumiti mladu i naivnu Ketrin (Catherine), koju odgajaju daljnji ~lanovi porodice, a ~iji se pogledi na svijet mijenjaju iz korijena s dolaskom ro|aka iz Italije.

Mister: U vezi s Geretom Hedlundom

Zaljubljena u kolegu
Sva{ta se dozna na holivudskim zabavama nakon kojih ameri~ki mediji imaju pune ruke posla. Najnovija vijest koja se pro~ula na zabavi nakon dodjele Zlatnih globusa je da su 24-godi{nja zvijezda serije „Tra~erica“ Lejton Mister (Leighton Meester) i njen partner iz filma „Country song“ Geret Hedlund (Garret) u tajnoj vezi. Glumci su vi|eni kako se ljube na zabavi u hotelu „Beverly Hilton“, a nisu se odvajali jedno od drugog. - Cijele ve~eri nisu skrivali koliko im je lijepo zajedno izjavio je svjedok koji se na{ao u blizini zaljubljenog para. Mlada glumica izjavila je nedavno kako je opet sretna u ljubavi. - Imam sre}e zato {to sam ve} s 24 godine na{la nekoga posebnog - izjavila je Mister.

Romansa glumice Lejton Mister

Dauni kao pas

Nova Bjork
Bangard: Pobijedila u izboru tabloida „The Sun“

Zbog zloupotrebe religije

Keti kritizira Madonu
Keti Peri (Katy Perry) kritizirala je kraljicu popa Madonu (Madonna) zbog mije{anja erotike i duhovnosti u svojim nastupima. Pjeva~ica tvrdi da izvo|a~i mogu biti i nesta{ni i duhoviti bez uplitanja religije. - Duhovnost je za mene ne{to veoma va`no i ne svi|a mi se kada to ljudi uzimaju olako. Ne razumijem za{to neki izvo|a~i igraju na tu kartu, poput Madone, koja se penje na kri` i pjeva - ka`e Peri. Ameri~ka pop zvijezda izjavila je i da joj je drago {to je njen suprug, komi~ar Rasel Brend (Russell Brand), na njen nagovor, smanjio broj religioznih tema u svojim nastupima.

Roberta Daunija mla|eg (Downey Jr.) fanovi }e uskoro mo}i poslu{ati u ulozi inteligentnog psa. Naime, upravo }e tom liku posuditi svoj glas. Rije~ je o animiranom filmu „Mr Peabody“, u kojem pas i dje~ak [erman (Sherman) putuju kroz vrijeme.

Bjork je izjavila da je polovina novog albuma ve} gotova te da se nada i novim koncertima prije kraja 2011. godine. Novi album bit }e njen prvi nakon „Volta“, koji je objavljen 2007. godine. - Nadam se da }u najesen biti na turneji - izjavila je pjeva~ica za islandske novine odbiv{i dati ikakve detalje o novom albumu.

Peri: Smetaju joj nastupi kraljice popa

Snimak turneje

Ejmi Mekdonald (Amy MacDonald) priprema „live“ album. [kotska kantautorica objavila je prethodne godine svoj drugi studijski album „A Curious Thing“, koji je tokom cijele godine promovirala na koncertima {irom Britanije. Za 31. januar najavljuje ~ak trostruko „live“ izdanje pod nazivom „The Love Love UK And European Tour 2010“, na kojem je zabilje`ena atmosfera sa spomenute velike turneje.

Gluma~ki veteran Entoni Hopkins (Anthony) izjavio je da je u mladosti pio previ{e alkohola. Dobitnik Oskara 1992. za ulogu serijskog ubice u filmu „Kad jaganjci utihnu“ rekao je za televiziju CNN da ga je alkohol doveo do ivice razuma. - Tekila je bila moj glavni izbor. Umalo me je uni{tila, izludjela me je i zato sam prestao - ispri~ao je 73-godi{nji Hopkins te je dodao da je 1975. prestao da pije. Glumac je priznao da je u to vrijeme najvi{e razmi{ljao o tome gdje da na|e pi}e. - Tada sam pio sve {to sam nalazio - rekao je on. Sljede}a Hopkinsova uloga je u filmu „The Rite“, koji }e u ameri~ka kina sti}i 28. januara.

Hopkins zbog alkohola bio na rubu razuma

Priznanje dobitnika Oskara

Manje od deset dana poslije ro|enja sina Orlando Blum (Bloom) ponosno je pokazao svog malog Flina (Flynn). Naime, 33-godi{nji britanski glumac i njegova supruga, manekenka Miranda Ker (Kerr) objavili su na blogu fotografiju svog sin~i}a, koji se rodio 6. januara u Los An|elesu, a mlada majka zahvalila je na ~estitkama i otkrila kako njen prvi poro|aj nije bio nimalo lak. - Flina sam rodila prirodnim putem bez ikakvih lijekova. Poro|aj je bio veoma dug i te`ak, ali je Orlando sve vrijeme bio uz mene i bodrio me je. Bez njegove potpore, sve bi pro{lo jo{ mnogo te`e. Svi smo veoma sretni i u`ivamo u svojoj maloj porodici. Flin je na{a mala zraka sunca. Hvala svima na ~estitkama i lijepim rije~ima. Sad nemam vremena da svima odgovorim, ali Hopkins: Pio sve na {ta je nailazio

Blum i Ker pokazali svoje novoro|en~e

Slavni par objavio fotografiju sina

Miranda s tek ro|enim Flinom `elim da znate kako to veoma cijenim - napisala je lijepa Miranda.

Pjeva~ica Lejdi Gaga (Lady) nedavno je na svojim profilima dru{tvenih mre`a najavila singl s novog albuma pod nazivom „Born This Way“ te fotografiju za novi omot. Sada snima i video, koji bi trebao biti objavljen u maju. U spotu za pjesmu „Born This Way“ odlu~ila je anga`irati grupu transseksualaca, a trenutno provodi audiciju za idealne. Prema rije~ima Pereza Hiltona, slavnog blogera poznatih, producenti su nedavno, navodno, zajedno s pjeva~icom ~ak posjetili i transseksualni parti kako bi prona{li nekoliko osoba adekvatnih za spot. Snimanje bi trebalo po~eti sljede}e sedmice. Pjeva~ica }e predstaviti singl na dodjeli Gremija.

Za spot „Born This Way“
Gaga: Tra`i idealne kandidate

Estradna kraljica morala prekinuti trudno}u

Da li je Seka Aleksi} izgubila blizance?
Kompozitor razveden bez znanja

tra`i transseksualce

Lejdi Gaga

Zbog ~ega je Blagoja Ko{anina supruga Dunja proglasila mrtvim?
Merhaba, bre, pu~anstvo

Ko je od biv{ih Sarajlija dobrodo{ao u [eher?
Na kioscima svakog ~etvrtka

MUZIKA

32
Ljepotica dana Lejsi Bangard

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

show biz

33

FILM

Zvijezde u spotu

„Fight For Your Right“, jedan od najve}ih hitova iz rane faze karijere „Beastie Boysa“, dobio je novi, moderni spot, koji je do`ivio premijeru na Sandens Film Festivalu, a u kojem je sve ve} vi|eno snimljeno ponovo s novim slavnim licima. Tako se u novom spotu u raznim ulogama, izme|u ostalih, pojavljuju i Ilaja Vud (Elijah Wood), Deni Mekbrajd (Danny McBride), Set Rod`en (Seth Rogen), Suzan Sarandon (Susan), Stiv Bu{emi (Steve Buscemi), Ali{a Silverston (Alicia Silverstone), Kirsten Danst (Dunst), Orlando Blum (Bloom)...

Uveselila Britaniju bujnim grudima
Lejsi Bangard (Lacey Banghard) pobijedila je u takmi~enju koje je organizirao britanski tabloid „The Sun“. Lejsi je izlo`ila svoje bujno poprsje, a ono joj je donijelo trijumf i fotografiju preko cijele tre}e strane u tom listu. Jo{ je tinejd`erka, a „The Sun“ pi{e da joj dani u srednjoj {koli, zbog bujnih oblina, nisu bili lagani. Ipak, Lejsi je znala cijeniti ono {to joj je priroda dala pa je uveselila cijelu Britaniju svojim grudima. Budu}i da je osvojila ovu laskavu titulu, odmah je odlu~ila i}i naprijed i snimiti editorijal za magazin „Nuts“.

Lopez na sebi nosila pet miliona dolara
Samo narukvica koju je D`enifer nosila, imala je vi{e od 600 dijamanata, a i ta{nica je bila opto~ena dragim kamenjem
Samo narukvica koju je D`enifer nosila, imala je vi{e od 600 dijamanata, a i ta{nica je bila opto~ena dragim kamenjem, kao i ogromni prsten. Ipak, sve su to zasjenile dijamantske nau{nice, ~ija je vrijednost ~ak tri miliona dolara. Lopez je tako na sebi imala dijamante ukupne vrijednosti od pet miliona dolara, koje je, na svoju `alost, nakon ceremonije morala vratiti Vinstonu. Za dodjelu Zlatnih globusa u Los An|elesu D`enifer Lopez (Jennifer) pozajmila je nakit ukupne vrijednosti od pet miliona dolara. Pjeva~ica, glumica i od skora ~lanica `irija u „Ameri~kom idolu“ pro{etala je crvenim tepihom u haljini Zuhara Murada. Od holivudskog draguljara Herija Vinstona (Harry Winston) pozajmila je odgovaraju}i nakit.
Lopez: Blistala na crvenom tepihu
(Foto: AP)

ZVIJEZDE Na dodjeli Zlatnih globusa

Ina~e, ameri~ki mediji raspisali su se kako majka dvogodi{njih blizanaca Maksa (Max) i Eme (Emma) `eli jo{ djece te kako nagovara svog supruga Marka Entonija (Marc Anthony) da porade na tome. - @elim da se porodim jo{ hiljadu puta, jer se osje}am odli~no. Djeca su mi smisao `ivota i, ako uskoro zatrudnim, bit }u prili~no sretna - rekla je Lopez medijima.

Klejton: Bio u vezi s Naomi Kembel

Adam Klejton (Clayton), basist popularne grupe U2, ve} godinu ima sina za kojeg mediji nisu znali sve do sada. Naime, Adam se trudi da privatni `ivot dr`i {to dalje od o~iju javnosti tako da je jo{ nepoznato i ime djevojke s kojom ima dijete te datum ro|enja bebe. Zna se samo da se radi o Adamovoj

Klejton skrivao da ima sina
djevojci Francuskinji. Klejton ve} niz godina ne `eli javnosti otkrivati detalje iz svog privatnog `ivota. Ono malo {to se zna o njemu je da je po~etkom devedesetih bio u vezi s crnom panterom Naomi Kembel (Campbell), a 2006. je prekinuo zaruke s Kana|ankom Suzi Smit (Susie Smith).

Basist grupe U2 ~uva privatni `ivot

Naivna Ketrin

Mija Va{ikovska (Mia Wasikowska) glumit }e u filmskoj adaptaciji predstave Artura Milera (Arthur Miller) „Pogled sa mosta“. Holivudska {tampa pi{e da }e „Alisa u zemlji ~uda“ glumiti mladu i naivnu Ketrin (Catherine), koju odgajaju daljnji ~lanovi porodice, a ~iji se pogledi na svijet mijenjaju iz korijena s dolaskom ro|aka iz Italije.

Mister: U vezi s Geretom Hedlundom

Zaljubljena u kolegu
Sva{ta se dozna na holivudskim zabavama nakon kojih ameri~ki mediji imaju pune ruke posla. Najnovija vijest koja se pro~ula na zabavi nakon dodjele Zlatnih globusa je da su 24-godi{nja zvijezda serije „Tra~erica“ Lejton Mister (Leighton Meester) i njen partner iz filma „Country song“ Geret Hedlund (Garret) u tajnoj vezi. Glumci su vi|eni kako se ljube na zabavi u hotelu „Beverly Hilton“, a nisu se odvajali jedno od drugog. - Cijele ve~eri nisu skrivali koliko im je lijepo zajedno izjavio je svjedok koji se na{ao u blizini zaljubljenog para. Mlada glumica izjavila je nedavno kako je opet sretna u ljubavi. - Imam sre}e zato {to sam ve} s 24 godine na{la nekoga posebnog - izjavila je Mister.

Romansa glumice Lejton Mister

Dauni kao pas

Nova Bjork
Bangard: Pobijedila u izboru tabloida „The Sun“

Zbog zloupotrebe religije

Keti kritizira Madonu
Keti Peri (Katy Perry) kritizirala je kraljicu popa Madonu (Madonna) zbog mije{anja erotike i duhovnosti u svojim nastupima. Pjeva~ica tvrdi da izvo|a~i mogu biti i nesta{ni i duhoviti bez uplitanja religije. - Duhovnost je za mene ne{to veoma va`no i ne svi|a mi se kada to ljudi uzimaju olako. Ne razumijem za{to neki izvo|a~i igraju na tu kartu, poput Madone, koja se penje na kri` i pjeva - ka`e Peri. Ameri~ka pop zvijezda izjavila je i da joj je drago {to je njen suprug, komi~ar Rasel Brend (Russell Brand), na njen nagovor, smanjio broj religioznih tema u svojim nastupima.

Roberta Daunija mla|eg (Downey Jr.) fanovi }e uskoro mo}i poslu{ati u ulozi inteligentnog psa. Naime, upravo }e tom liku posuditi svoj glas. Rije~ je o animiranom filmu „Mr Peabody“, u kojem pas i dje~ak [erman (Sherman) putuju kroz vrijeme.

Bjork je izjavila da je polovina novog albuma ve} gotova te da se nada i novim koncertima prije kraja 2011. godine. Novi album bit }e njen prvi nakon „Volta“, koji je objavljen 2007. godine. - Nadam se da }u najesen biti na turneji - izjavila je pjeva~ica za islandske novine odbiv{i dati ikakve detalje o novom albumu.

Peri: Smetaju joj nastupi kraljice popa

Snimak turneje

Ejmi Mekdonald (Amy MacDonald) priprema „live“ album. [kotska kantautorica objavila je prethodne godine svoj drugi studijski album „A Curious Thing“, koji je tokom cijele godine promovirala na koncertima {irom Britanije. Za 31. januar najavljuje ~ak trostruko „live“ izdanje pod nazivom „The Love Love UK And European Tour 2010“, na kojem je zabilje`ena atmosfera sa spomenute velike turneje.

Gluma~ki veteran Entoni Hopkins (Anthony) izjavio je da je u mladosti pio previ{e alkohola. Dobitnik Oskara 1992. za ulogu serijskog ubice u filmu „Kad jaganjci utihnu“ rekao je za televiziju CNN da ga je alkohol doveo do ivice razuma. - Tekila je bila moj glavni izbor. Umalo me je uni{tila, izludjela me je i zato sam prestao - ispri~ao je 73-godi{nji Hopkins te je dodao da je 1975. prestao da pije. Glumac je priznao da je u to vrijeme najvi{e razmi{ljao o tome gdje da na|e pi}e. - Tada sam pio sve {to sam nalazio - rekao je on. Sljede}a Hopkinsova uloga je u filmu „The Rite“, koji }e u ameri~ka kina sti}i 28. januara.

Hopkins zbog alkohola bio na rubu razuma

Priznanje dobitnika Oskara

Manje od deset dana poslije ro|enja sina Orlando Blum (Bloom) ponosno je pokazao svog malog Flina (Flynn). Naime, 33-godi{nji britanski glumac i njegova supruga, manekenka Miranda Ker (Kerr) objavili su na blogu fotografiju svog sin~i}a, koji se rodio 6. januara u Los An|elesu, a mlada majka zahvalila je na ~estitkama i otkrila kako njen prvi poro|aj nije bio nimalo lak. - Flina sam rodila prirodnim putem bez ikakvih lijekova. Poro|aj je bio veoma dug i te`ak, ali je Orlando sve vrijeme bio uz mene i bodrio me je. Bez njegove potpore, sve bi pro{lo jo{ mnogo te`e. Svi smo veoma sretni i u`ivamo u svojoj maloj porodici. Flin je na{a mala zraka sunca. Hvala svima na ~estitkama i lijepim rije~ima. Sad nemam vremena da svima odgovorim, ali Hopkins: Pio sve na {ta je nailazio

Blum i Ker pokazali svoje novoro|en~e

Slavni par objavio fotografiju sina

Miranda s tek ro|enim Flinom `elim da znate kako to veoma cijenim - napisala je lijepa Miranda.

Pjeva~ica Lejdi Gaga (Lady) nedavno je na svojim profilima dru{tvenih mre`a najavila singl s novog albuma pod nazivom „Born This Way“ te fotografiju za novi omot. Sada snima i video, koji bi trebao biti objavljen u maju. U spotu za pjesmu „Born This Way“ odlu~ila je anga`irati grupu transseksualaca, a trenutno provodi audiciju za idealne. Prema rije~ima Pereza Hiltona, slavnog blogera poznatih, producenti su nedavno, navodno, zajedno s pjeva~icom ~ak posjetili i transseksualni parti kako bi prona{li nekoliko osoba adekvatnih za spot. Snimanje bi trebalo po~eti sljede}e sedmice. Pjeva~ica }e predstaviti singl na dodjeli Gremija.

Za spot „Born This Way“
Gaga: Tra`i idealne kandidate

Estradna kraljica morala prekinuti trudno}u

Da li je Seka Aleksi} izgubila blizance?
Kompozitor razveden bez znanja

tra`i transseksualce

Lejdi Gaga

Zbog ~ega je Blagoja Ko{anina supruga Dunja proglasila mrtvim?
Merhaba, bre, pu~anstvo

Ko je od biv{ih Sarajlija dobrodo{ao u [eher?
Na kioscima svakog ~etvrtka

34 ^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:49/05), te zaklju~ka vlade V.broj 972/2010 od 14.12.2010. godine, direktor Federalne uprave civilne za{tite
o b j a v lj u j e

oglasi
Opis poslova: -sa svojim psom za tra`enje eksploziva (u daljem tekstu: POEK tim) radi na pretra`ivanju terena na deminerskim zadacima; -vodi potpunu brigu o svom psu, odgovoran je za organiziranje kondiciranja, pravilne ishrane, odr`avanja , i brige o zdravlju psa ~iji je vodi~; -obavezan je da poha|a dopunsku obuku prema utvr|enim zahtjevima, da sa svojim psom izlazi na mjese~ne interne testove i {estomjese~ne testove BH MAC-a radi akreditiranja psa za rad u sumnjivom podru~ju; -sura|uje sa vo|om deminerskog radili{ta i vodi potrebnu administraciju- izvje{taje o radu; -obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi vo|a tima ili {ef Odsjeka, u odnosu na pitanja ovoga radnog mjesta. -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, srednja {kola metalskih zanimanja ili KV {kola sa prakti~nom obukom, gimnazija ili srednja tehni~ka {kola, da ima zavr{en osnovni deminerski kurs po BH Standardu ili vi{e, kurs za vodi~a pasa (PREGA) po BH Standardu ili vi{e, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navr{enih 18 godina `ivota, najmanje srednju stru~nu spremu, nije osu|en za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv `ivota i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, du{evno, fizi~ki i zdravstveno je sposobna, {to dokazuje uvjerenjem ovla{}ene zdravstvene ustanove, te da ima polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit ispit (u oblasti deminiranja) i va`e}e ovla{tenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC), deset mjeseci radnog sta`a u obavljanju poslova deminera. Odsjek za neeksplodirana ubojna sredstva 4. Vi{i referent-Voza~ oklopnog kamiona PLANT tim sa sjedi{tem u Sarajevu -1 izvr{ilac Opis poslova: -odgovoran je za rukovanje sa kamionom sa kojim je zadu`en i drugih motornih ili vu~nih vozila sa kojim obavlja svoje radne zadatke; -provodi operacije uklanjanja ru{evina i ~i{}enja objekata i terena na deminerskim i drugim zadacima; -vr{i prijevoz i transport ma{ina za ma{insku pripremu zemlji{ta i tehni~ka izvi|anja na deminerske zadatke i vr{i prijevoz i transport drugih sredstava i opreme (kontejneri, d`ipovi, prate}a operma i sl.); -u obavljanju navedenih poslova postupa po zahtjevima vo|e tima; -vodi evidenciju o radu ma{ine, utro{ku goriva, maziva, redovnim i drugim servisima na ma{ini za koju je zadu`en, i izvje{taje o radu predaje vo|i tima; -u~estvuje u provo|enju drugih protivminskih akcija kao {to su obilje`avanje terena, upozoravanje na opasnost od mina itd.; -obavlja i druge poslove koje mu odredi vo|a tima ili {ef Odsjeka u odnosu na pitanja ovoga radnog mjesta, -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, srednja {kola metalskih zanimanja ili KV {kola sa prakti~nom obukom, gimnazija ili srednja tehni~ka {kola, najmanje zavr{en osnovni deminerski kurs po BH Standardu, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navr{enih 18 godina `ivota, najmanje srednju stru~nu spremu, nije osu|en za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv `ivota i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, du{evno, fizi~ki i zdravstveno je sposobna, {to dokazuje uvjerenjem ovla{}ene zdravstvene ustanove, te da ima polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit ispit (u oblasti deminiranja) i va`e}e ovla{tenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC) s tim da jo{ ima najmanje deset mjeseci radnog sta`a u obavljanju poslova voza~a kamiona sa prikolicom. Radionica za servisiranje i popravku vozila 5.Vi{i refernet-Automehani~ar (sa sjedi{tem u Sarajevu) -1 izvr{ilac Opis poslova: -obavlja sve mehani~arske poslove na otklanjanju kvarova, popravki, zamjene neispravnih dijelova u cjelokupnom voznom parku (d`ipovi, prikolice, kamioni, labudice i drugo); -obavlja poslove nabavke dijelova, alata i opreme za vozila, za interventnu nabavku rezervnih dijelova, lubrikanata i drugog potrebnog materijala; -vr{i {lepanje vozila u kvaru; -vr{i bitne intervencije na terenu; -obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu {efa Radionice, u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, srednja ma{inska {kola, saobra}ajna {kola, {kola u~enika u privredi, KV mehani~ar, KV automehani~ar, voza~ ‘’B’’ kategorije i najmanje deset mjeseci radnog sta`a na poslovima mehani~ara. 6.Vi{i referent-Autolakirer (sa sjedi{tem u Sarajevu) -1 izvr{ilac Opis poslova: -obavlja sve vrste autolimarskih radova; -obavlja pripremu vozila za farbanje (d`ipovi, prikolice, kamioni, labudice i drugo); -obavlja poslove pripreme komore za farbanje; -vr{i kitovanje , apcigovanje i farbanje vozila ; -vr{i skidanje za{tite sa dijelova vozila koji su bili za{ti}eni prilikom farbanja; -vr{i djelimi~no ili potpuno farbanje vozila; -direktno je odgovoran za ~uvanje i pravilnu uporabu komore za farbanje vozila kao cjeline i njenih pojedinih elemenata; -vodi ostale poslove vezane za pripremu i farbanje vozila i priklju~nih vozila; -obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu {efa Radionice, u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS, III ili IV stepen, {kola u~enika u privredi, saobra}ajna {kola, KV autolakirer, voza~ ‘’B’’ kategorije i najmanje deset mjeseci radnog sta`a na poslovima autolakirera. 7.Vi{i referent-Voza~-kurir (sa sjedi{tem u Sarajevu) -1 izvr{ilac Opis poslova: -vr{i poslove prijevoza svih zaposlenika iz Sektora za deminiranje i uklanjanje NUS-

Javni oglas
Za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika u Federalnoj upravi civilne za{tite 1. Vi{i referent za kontrolu kvaliteta i procedure sigurnosti 2. Vi{i referent-deminer 3. Vi{i referent-Vodi~ pasa 4. Vi{i referent-Voza~ oklopnog kamiona 5. Vi{i referent-Automehani~ar 6. Vi{i referent-Autolakirer 7. VKV radnik-Voza~-kurir 8. NK radnik-Sprema~ica kafe kuharica Sektor za organizaciju deminiranja i uni{tavanje NUS-a Odsjek za deminiranje 1.Vi{i referent za kontrolu kvaliteta i procedure sigurnosti (sa sjedi{tem u Sarajevu) -1 izvr{ilac Opis poslova: -nadgleda bezbjednost, osiguranje kvaliteta i rad deminerskih timova, timova za uklanjanje NUS-a i timova za podr{ku operacijama deminiranja na terenu; -procjenjuje i planira najoptimalnije procedure deminiranja ili tehni~kog izvi|anja zavisno od karakteristika svakog deminerskog zadatka i u~estvuje u izradi i realizaciji izvedbenih planova deminiranja; -planira, organizira i provodi internu kontrolu kvaliteta na zadacima deminerskih timova; -vr{i superviziju i obezbje|uje da deminerski timovi djeluju u skladu sa SOP-om i standardima i u~estvuje u provo|enju drugih protivminskih akcija kao {to su „Brzi odgovor“, obilje`avanje terena, upozoravanje na opasnost od mina itd.; -odgovoran je za kontrolu procedura sigurnosti u radu deminerskih timova i podnosi zahtjev za pitanje odgovornosti za svaki slu~aj kr{enja tih procedura ili ugro`avanja nivoa kvaliteta deminerskih operacija; -koordinira rad timova za podr{ku sa vo|om deminerskog radili{ta; -u~estvuje u monitoringu koji BH MAC vr{i nad objektima i terenima koje budu ~istilideminirali TUN timovi; -obavlja i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka, u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, zavr{ena {kola metalskih zanimanja, KV {kola sa prakti~nom obukom, gimnazija ili srednja tehni~ka {kola, najmanje zavr{ena obuka za vo|u deminerskog tima po BH Standardu ili vi{e, voza~ki ispit B kategorije, ostali uslovi po Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navr{enih 18 godina `ivota, najmanje srednju stru~nu spremu, nije osu|en za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv `ivota i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, du{evno, fizi~ki i zdravstveno je sposobna, {to dokazuje uvjerenjem ovla{}ene zdravstvene ustanove, te da ima polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit (u oblasti deminiranja) i va`e}e ovla{tenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC), i najmanje deset mjeseci radnog sta`a u vo|enju deminerskih operacija. Odsjek za deminiranje 2.Vi{i referent-Deminer Deminerski tim Federalne uprave civilne za{tite u Bosansko Podrinjskom kantonu (Gora`de B) sa sjedi{tem u Gora`du; -3 izvr{ioca Deminerski tim Federalne uprave civilne za{tite u Kantonu 10 (Livno B) sa sjedi{tem u Livnu -1 izvr{ilac Deminerski tim Federalne uprave civilne za{tite u Hercegova~ko Neretvanskom kantonu (Mostar B) sa sjedi{tem u Mostaru -3 izvr{ioca Deminerski tim Federalne uprave civilne za{tite u Posavskom kantonu (Ora{je B) sa sjedi{tem u Ora{ju -3 izvr{ioca Deminerski tim Federalne uprave civilne za{tite u Zeni~ko Dobojskom kantonu (@ep~e B) sa sjedi{tem u @ep~u -2 izvr{ioca Deminerski tim Federalne uprave civilne za{tite za ma{insku pripremu i tehni~ko izvi|anje sa sjedi{tem u Mostaru -2 izvr{ioca Opis poslova: -obavlja poslove deminera u deminerskom timu, prema Standardnim operativnim procedurama FUCZ ; -izvr{ava naloge vo|e tima i zamjenika vo|e tima; -u~estvuje u provo|enju drugih protivminskih akcija, i operacije ‘’ Brzi odgovor ‘’ ; -upozoravanje na opasnost od mina itd.; -obavlja i druge poslove koje mu odredi vo|a tima ili zamjenik vo|e tima u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, srednja {kola metalskih zanimanja ili KV {kola sa prakti~nom obukom, gimnazija ili srednja tehni~ka {kola, srednja vojna {kola smjer in`injerija ili srednja vojna {kola odgovaraju}e tehni~ke slu`be, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navr{enih 18 godina `ivota, najmanje srednju stru~nu spremu, nije osu|en za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv `ivota i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, du{evno, fizi~ki i zdravstveno je sposobna, {to dokazuje uvjerenjem ovla{}ene zdravstvene ustanove, te da ima polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit ispit (u oblasti deminiranja) i va`e}e ovla{tenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC), i radni sta` u trajanju od najmanje deset mjeseci. Odsjek za deminiranje 3.Vi{i referent-Vodi~ pasa POEK tim sa sjedi{tem u Sarajevu -1 izvr{ilac

oglasi
a,koji su u izvr{avanju redovnih i vanrednih poslova vezani za rad na terenu (supervizori, kontrolori, logisti~ari, mehani~ari i dr.) po nalogu rukovodioca Sektora, -obavlja poslove prevoza dr`avnih slu`benika i namje{tenika Uprave kao i slu`bene po{te za potrebe Uprave; -prevoz slu`benika i namje{tenika i slu`bene po{te vr{i vozilom i o tome vodi odgovaraju}u evidenciju; -brine o tehni~koj ispravnosti vozila i blagovremeno poduzima mjere na servisiranju i odr`avanju vozila u ispravnom stanju; -odr`ava unutra{nju ~isto}u i vr{i manje opravke vozila za koje je osposobljen i raspola`e odgovaraju}im alatom; -sastavlja i podnosi mjese~ne izvje{taje o pre|enoj kilometra`i i utro{enom gorivu i mazivu, -po zavr{enoj vo`nji parkira vozilo na za to odre|enom - bezbjednom mjestu za {ta je i odgovoran, -u~estvuje u umno`avanju materijala na fotokopir aparatu i poma`e u pakovanju materijala (slu`bene po{te), -vr{i i sve druge poslove koje odredi rukovodilac Sektora, u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. -po nalogu Poslodavca du`an je obu~avati se za provo|enje i drugih mjera za{tite i spa{avanja prema Programu pro{irenja funkcionalne namjene, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, od 09. 01. 2008. godine; Posebni uslovi: SSS, III i IV stepen, srednja tehni~ka {kola - saobra}ajne struke ili druga srednja tehni~ka {kola ili KV voza~ ili KV automehani~ar, polo`en voza~ki ispit za „B“ kategoriju i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a kao voza~. Odsjek za materijalno-finansijske poslove, logistiku i administraciju 8.Sprema~ica-kafe kuharica (sa sjedi{tem u Sarajevu) -1 izvr{ilac Opis poslova: -obavlja poslove uslu`ivanja kafom i hladnim napitcima dr`avnih slu`benika i namje{tenika, njihovih stranaka i gostiju; -stara se o tehni~koj ispravnosti ure|aja u kafe-kuhinji, nabavci, pripremljenosti i odr`avanju su|a za potrebe uslu`ivanja dr`avnih slu`benika, namje{tenika, njihovih stranaka i gostiju; -vr{i odr`avanje ~isto}e u objektima Sektora za organizaciju deminiranja i uni{tavanje NUS-a, u ulici Bojni~ka broj 65, Azi}i, vr{i provjetravanje prostorija, kontrolu zatvorenosti vode, isklju~enja struje i drugih komunalija; -u toku dana posebno vodi ra~una o ~isto}i prostorija pomo}nika direktora, naro~ito poslije sastanaka i prijema delegacija i gostiju; -vr{i i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje joj odredi rukovodilac Sektora u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. Posebni uslovi: Osnovna {kola 9.Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati i sljede}e op{te uslove: -da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; -da je punoljetan; -da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta; -da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji Federalne uprave civilne za{tite; -da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; -da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 10.Uz prijavu kandidat treba prilo`iti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju): 1.kratku biografiju; 2.uvjerenje o dr`avljanstvu/ne starije od {est mjeseci/; 3.izvod iz mati~ne knjige ro|enih/ne starije od 6 mjeseci/; 4.dokaz o zavr{enoj {koli; 5.ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz ta~ke 9. alineja 5. ovog oglasa; 6.ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz ta~ke 9. alineja 6. ovog oglasa; 7.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~na djela, koja po zakonu predstavljaju smetnju za zasnivanje radnog odnosa; 8.ovjerenu kopiju voza~ke dozvole „B“ kategorije za radna mjesta pod brojem1., 5., 6. i 7.; 9.potvrdu da je obavljao poslove u struci koja se tra`i za radna mjesta pod brojem 1.,2.,3.,4.,5.,6. i 7. 10.ljekarsko uvjerenje za deminere za radna mjesta pod brojem 1.,2.,3.,4. /ne starije od mjesec i po dana/ 11.ovla{tenje za obavljanje poslova deminera koje izdaje BH MAC za radna mjesta pod brojem 1.,2.,3.,4. 12.certifikat o zavr{enoj obuci za vo|u deminerskog tima po BH standardu ili vi{e za radno mjesto pod brojem 1. 13.certifikat o zavr{enom osnovnom deminerskom kursu po BH standardu ili vi{e za radno mjesto pod brojem 2., 3.,4.; 14.certifikat o zavr{enom kursu za vodi~a pasa (PREGA) po BH standardu ili vi{e za radno mjesto pod brojem 3.; 15.ovjerena kopija voza~ke dozvole „E“ kategorije za radno mjesto pod rednim brojem 4. NAPOMENA za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.: Na osnovu ~lana 199. stav 3. Zakona o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) demineri moraju ispunjavati uvjete utvr|ene Zakonom o deminiranju („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“, br.5/02) i imati va`e}e ovla{tenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC kao i odgovaraju}e uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. NAPOMENA za radna mjesta pod rednim brojem 5.,6.,7. i 8.: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti du`an je dostaviti kandidat koji bude izabran. Javni oglas }e biti objavljen u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „Dnevni list“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijava, sa tra`enom dokumentacijom, dostavlja se najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim listovima, putem po{te, preporu~eno, na sljede}u adresu: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Ul. D`eneti}a ~ikma br.14 71000 Sarajevo Sa naznakom: „Za komisiju za provo|enje javnog oglasa za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika u Federalnoj upravi civilne za{tite

Dnevni avaz

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

35

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA HEALTH SECTOR ENHANCEMENT PROJECT - HSEP Credit No. IDA 4047 BOS PROCUREMENT OF MEDICAL EQUIPMENT FOR FAMILY MEDICINE AMBULANTAS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PHASE III BA/FB&H/HSEP/G/ICB-47/10 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in dgMarket of February 7, 2005. 2. The Government of Bosnia and Herzegovina (Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska) has received a credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Health Sector Enhancement Project, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Procurement of Medical Equipment for Family Medicine Ambulantas in the Federation of Bosna and Herzegovina - Phase III (BA/FB&H/HSEP/G/ICB47/10). 3. The Federal Ministry of Health now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for submission of bids for Procurement of Medical Equipment for Family Medicine Ambulantas in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Equipment should be delivered in Health facilities in all cantons in the Federation of Bosnia and Herzegovina. 4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines. 5. Interested eligible bidders may obtain further information from: Federal Ministry of Health Attn: dr. Vildana Doder Phone: ++387 33 551 180 Fax: ++387 33 551 181 E-mail: hsep@fmoh.gov.ba

Invitation for Bids (IFB)

and inspect the Bidding Documents at the address given below Str. Titova 9 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 6. Qualifications requirements include: Interested bidders must provide information indicating that they are qualified to perform the above-mentioned delivery of the goods: (a) Financial Capability The Bidder shall furnish documentary evidence in the form of the bank’s statement that it meets the following financial requirement(s): Not applicable (b) Experience and Technical Capacity The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the following experience requirement(s): - Minimum number of years in supply of medical equipment business: three (3). - At least two (2) substantially similar (in terms of overall volume, main elements and distribution over several projects sites) supplies. - Bidder’s Statement, signed by the authorized Bidder’s Representative, that the Bidder, and/or his local agent is equipped and able to carry out service support in the Purchaser’s country in accordance with the Technical Specifications, and that the support and services facilities will be ensured in the Purchaser’s country for minimum 4 years after the expiration of the warranty period. - Bidder’s Statement, signed by the authorized Bidder’s Representative, that the Bidder, and/or his local agent is authorized by the Federal Ministry of Health as distributor of medical equipment in accordance with the Rulebook on Medical Equipment and Supplies No. 01-37-7659/06, Sarajevo, September 8, 2006 The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that the Goods it offers meet the following requirement: - Offered products must be in accordance with internationally accepted standards, technical regulations or norms. A margin of preference for eligible national contractors shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Documents.

(c)

7. A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee of EUR 150.00 according to the following instructions: 56A: INTERMIDIARY BANK: COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT CODE: COBADEFF Clearing code: 500 400 00 57: (Account with institution): Bank s name: UniCredit Bank DD Sarajevo TR: 338 000 00000000 72 SWIFT CODE: UNCRBA22 IBAN: BA393380000000000072 59: (Beneficiary customer): FMF-FMZ-HSEP-sufinansiranje Vlade FB&H TR: 338 690 22151621 49 svrha uplate: poziv na broj (core): 1000006100 Local payment can be done in the following way: Banka: UniCredit bank Korisnik: FMF - FMZ Projekat HSEP; Sufinansiranje Vlade F BiH Br. ra~una: 338 690 22151621 49 Poziv na broj: 1000006100 The Bidding Documents will be sent by courier upon receipt of the payment advice. 8. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 on March 04, 2011. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below at 12:30 on March 04, 2011. All bids must be accompanied by a „Bid Security“ of EUR 5,000 for Lot 1 and EUR 5,000 for Lot 2 an equivalent amount in a freely convertible currency. If a Bidder has offered more then one lot, total amount of required Bid Security shall be sum of amounts of Bid Security for those individual lots. 9. The address referred to above is: Federal Ministry of Health Sector for Project Implementation Str. Titova 9 71 000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina

36

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

0ÈEKIVANI JACK POT ZA 7. KOLO LOTO-a 520.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 6. KOLA LOTO-a OD 18.01.2011.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 7. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 6. KOLA JOKERA OD 18.01.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 6. KOLA LOTO-a
05 16 17 19 30 36
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

17

30

16 05

36 19
706569 194762

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 8 POGOTKA DOBITAKA IMA 704 POGOTKA DOBITAKA IMA 10.761

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

1.492.30 KM 22,60 KM 3,00 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 1
BROJA DOBITAKA

851,20 KM 36,50 KM 4,20 KM 1,00 KM

DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK: 00051 0420125 R 1x4

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 35

BROJA DOBITAKA

IMA 303

U 6. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.180,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.590,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 19.897,50 + JP 482.763,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . .502.661,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.938,50 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.918,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.836,10 KM

IMA 2.797

BROJ DOBITAKA

U 6. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.505,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.752,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.550,50 + JP 26.045,80 ) . . . . . . . . . . . . . . .27.596,30 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.202,00 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00009 0420261 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00218 0410103 R 1x5 ZASTUPNIK : 00311 0410036 R 1x5 ZASTUPNIK : 00325 0420160 R 1x5 ZASTUPNIK : 00352 0420081 R 1x5 ZASTUPNIK : 00560 0370026 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00772 0420152 R 1x5 1x3

LUTRIJA BiH SARAJEVO

19.01.2011.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 4. KOLA LOTO-a OD 11.01.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 4. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 4. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.779,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.889,80 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 19.972,40 + JP 447.229,60 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467.202,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.983,50 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.978,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.955,90 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798,90 KM DOBITAKA IMA 841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,00 KM DOBITAKA IMA 12.944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST IZ 3. i 4. KOLA
1. 0030077201200174 - ZAVIDOVIÆI . . . . . .2.300,00 KM 2. 0040030103200005 - BUGOJNO . . . . . . . 2.100,00 KM 3. 0040029303200026 - MOSTAR . . . . . . . . . .900,00 KM 4. 0040065302300273 - SARAJEVO . . . . . . . 700,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 5.i 6. KOLU
1. 0060021903700030 - TEŠANJ 2. 0050010303500247 - @EPÈE 3. 0060064404200479 - TUZLA 4. 0060060104200062 - KONJIC

DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ ZAMISLI DOBIJEŠ „
5. 0030066002300783 - MOSTAR . .1.800,00 KM 6. 0030063502500156 - MOSTAR . . . .600,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“:
5. 0050036303300129 - BIHAÆ 6. 0050027303300035 - KONJIC

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 4. KOLO LOTO-a JE 18.02.2011.GOD.
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 19.01.2011.god. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 4. KOLA JOKERA OD 11.01.2011.godine

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 cijena poruke 0,50 KM + PDV

NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 4. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 4. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.836,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.918,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.583,60 + JP 23.251,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.834,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.334,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606,30 KM DOBITAKA IMA 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,30 KM DOBITAKA IMA 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,20 KM DOBITAKA IMA 2.909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 4. KOLO JOKERA JE 18.02.2011.GOD.
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 19.01.2011.god. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 19.01.2011.godine

oglasi
POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Dnevni avaz

~etvrtak 20. januar/sije~anj 2011.

37

OKRU@NI PRIVREDNI SUD ISTO^NO SARAJEVO Broj: 61 0 Mals 000552 10 Mals Isto~no Sarajevo, 04. 01. 2011. god.

OGLAS
Kod ovog suda u toku je postupak u pravnoj stvari tu`itelja „ALL AKSA“ d.o.o. SARAJEVO, ul. Safeta Zajke do broja 380, Sarajevo, protiv tu`enog Novakovi} Perko, vlasnik STR „UVAC“ Rudo, ul. Uvac bb, radi naplate duga, v.s. 366,24 KM. „ALL AKSA“ d.o.o. SARAJEVO, zastupan po Kerimu Karabdi}u, advokatu iz Sarajeva, podnosi tu`bu protiv tu`enog Novakovi} Perko, vlasnik STR „UVAC“ Rudo, ul. Uvac bb, predla`u}i da ovaj sud po okon~anju postupka ili po propu{tanju donese slede}u:

vo, zastupan po advokatu Kerimu Karabdi}u advokatu iz Sarajeva, radi naplate duga, v.s. 366,24 KM, koja je zaprimljena pred Osnovnim sudom u Sokokcu dana 11. 02. 2010. god. Na osnovu ~lana 433. v.st 1. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i izjasni se da li priznaje ili osporava postalvjeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, u odgovoru na tu`bu je du`an navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako jetu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Samra Akova

BOSNA I HERCEGOVINA OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 I 061841 08 I Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka dd, Tuzla, protiv izvr{enika RAHMANOVI] - ^OVI] MEUNA iz Had`i}a i ^OVI] IBRAHIM iz Had`i}a, radi prodaje nekretnine izvr{enika, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 10. 2010. godine, donio je

PRESUDU

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se DRUGA javna prodaja nekretnine u suvlasni{tvu izvr{enika sa po 1/2 a koja je upisana u ZK ureda Op}inskog suda u Sarajevu, Op}ina Had`i}i, ZK ul. broj 142, k.o. Had`i}i, k.~. broj 1408/1 upisana kao „^airac“, dvori{te, stambena zgrada“, a koja u naravi predstavlja stambeno poslovni objekat - fast food restoran u Had`i}ima ukupne povr{ine 124,00 m2 ZA DAN ^ETVRTAK 27. 1. 2011. godine u 13.30 sati II Ro~i{te za prodaju nekretnine }e se obaviti u

Kojom se obavezuje tu`eni Novakovi} Perko, vlasnik STR „UVAC“ Rudo, ul. Uvac bb, da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 366,24 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 214,84 KM po~ev od 16. 3. 2007. g. pa do isplate, - na iznos od 151,40 KM po~ev od 20. 04. 2007. god. pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Na osnovu ~lana 69. u vezi sa ~lanom 433. v.st. 1 Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09), u daljem tekstu: ZPP dostavlja se tu`enom No, vakovi} Perko, vlasnik STR „UVAC“ Rudo, tu`ba tu`ioca „ALL AKSA“ d.o.o. SARAJEVO, ul. Safeta Zajke do broja 380, Saraje-

zgradi Op}inskog suda u Sarajevu soba 413/IV. III Vrijednost nekretnine je utvr|ena Nalazom ing. Sakota Sulejmana sudskog vje{taka gra|evinske struke u iznosu od 147.333,00 m2 IV Na DRUGOM ro~i{tu za prodaju nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ista se ne mo`e prodati ispod 1/3 vrijednosti utvr|ene u ta~ki III ovog zaklju~ka. V U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno polo`ile jemstvo. Jemstvo iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine ,a najvi{e 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnoj dra`bi du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je jemstvo polo`eno. Jemstvo se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Sarajevu broj 3389002208264956 otvoren kod UniCredit Bank Sarajevo sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena vratit }e se jemstvo odmah nakon zaklju~enja javne dra`be Sudija Slobodan Kaurin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 051002 07 P SARAJEVO, 11. 01. 2011. godne Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Suljevi} Ibro i Suljevi} Iso iz Vogo{}e, ul. Krivoglavci br. 49, zastupani po Hakiji Kurtovi}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih A}im Halimi} sin Pere, Mom~ilo Konzulovi}, Cerovina Milka ro|. Konzulovi}, Aleksandrovi} ro|. Konzulovi} Cvija, Konzulovi} Da{a ro|. Bajraktarevi}, Mi{o Konzulovi}, Jovanka ro|. Jugovi} Konzulovi}, Cvija Brankovi} ro|. Konzulovi} i Gvozda Konzulovi} svi iz Vogo{}e, Krivoglavci bb, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, van ro~i{ta dana 11. 01. 2011. godine, donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lnaa 348. ZPP-a sljede}i:

Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i}i{te odr`i (~l. 84. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-Sanski Kanton Op}inski sud u Biha}u Broj: 17 0 P 020077 10 P Biha}, 14. 01. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Jasmina Nezirevi} u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank dd BiH Glavna Filijala Biha}, protiv tu`enih 1. Hod`i} Elvira, 2. Ru`ni} Hajna, 3. Alijagi} Zahira, radi isplate duga, vsp. 6.466,43 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPPa, dana 14. 01. 2011. godine

( Poziv za pripremno ro~i{te) ZA A]IM HALIMI], MOM^ILO KONZULOVI], CEROVINA MILKA, ALEKSANDROVI] CVIJA, KONZULOVI] DA[A, KONZULOVI] MI[O, KONZULOVI] JOVANKA, BRANKOVI] CVIJA, KONZULOVI] GVOZDA Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan SRIJEDA, 16. 02. 2011. godine u 9,00 SATI pred ovaj Sud, u sobu broj 315/III. SUDIJA Aida Bahtovi}

OGLAS

OBJAVLJUJE
Dana, 04. 05. 2010. godine kod ovog suda je podnesena tu`ba, kojom tu`itelj tra`i da sud donese Presudu kojom se obavezuju tu`eni da solidarno tu`itelju isplate na ime glavnog duga iznos od 6.466,43 KM, sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom na navedeni iznos od dana podno{enja tu`be

pa do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predla`e da ukoliko tu`eni, u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Ovim putem se tu`enoj Hod`i} (Be}ir) Elvira iz Biha}a dostavlja tu`ba na odgovor, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (Presuda zbog propu{tanja, u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Jasmina Nezirevi}

38

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Društvo za izdavaèku i štamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

OGLAS
Za izdavanje gara`nih mjesta

Najviši poslovni objekat u regionu „Avaz Twist Tower“ izdaje pod zakup gara`na mjesta u šesteta`noj gara`i na lokaciji Tešanjska 24a. Gara`a je obezbijeðena videonadzorom i fizièkom zaštitom 24 sata dnevno. Više informacija mo`ete dobiti svaki dan u periodu od 08:00 - 16:00 sati na brojeve telefona: 033/281-479; 033/281-472; 033/281-391.

Na osnovu odredaba Uredbe o usavršavanju predsjednika i èlanova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa uèešæem dr`avnog kapitala („Slu`bene novine F BiH“, br. 71/09, 33/10 ), te Programa o uslovima, naèinu polaganja i programu struènog ispita za èlanove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa uèešæem dr`avnog kapitala („Slu`bene novine F BiH“, br. 33/10 ), predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

Javni poziv za
dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za èlanove nadzornih odbora i èlanove uprava privrednih društava sa uèešæem dr`avnog kapitala 1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za èlanove nadzornih odbora i èlanove uprava privrednih društava sa uèešæem dr`avnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje). 2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizuje Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. 3.Usavršavanje æe proæi predsjednici i èlanovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa uèešæem dr`avnog kapitala. Usavršavanju mo`e pristupiti i svako drugo lice koje ispunjava uslove predviðene odredbama èlana 260. Zakona o privrednim društvima („Slu`bene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09). 4. Zainteresirani kandidati za usavršavanje su du`ni uz prijavu za usavršavanje, sa adresom i kontakt telefonom i dokaze o ispunjavanju uslova iz Zakona i Uredbe. 5. Kandidatima koji ispune formalne uslove iz ovog poziva bit æe dostavljeno Rješenje kojim se odobrava polaganje ispita. U Rješenju kojim je kandidatu odobreno polaganje struènog ispita odreðuje se mjesto usavršavanja i termin usavršavanja. 6. Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neæe se uzeti u razmatranje. Kandidati su du`ni prijave sa dokazima o ispunjavanju tra`enih uslova dostavljati lièno ili putem pošte na adresu: Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH Ul. Branislava \urðeva br. 10. 71000 Sarajevo Ili Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH Zagrebaèka 10 88000 Mostar sa naznakom „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za èlanove nadzornih odbora i èlanove uprava društava sa uèešæem dr`avnog kapitala - ne otvaraj“)

BOSNA I HERCGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 075527 08 Ip Stari broj: 065-0-Ip-08-000483 Sarajevo, 24. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Merdita Tufo u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „SATNITACIJA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Malta br. 17, zastupana po punomo}niku Amili Eterovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv izvr{enika „VELVET“ d.o.o. Ilid`a, Ul. Bla`ujski drum br. 2 - Ilid`a, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

na iznos od 105,30 KM po~ev 08. 07, 2006. godine, na iznos od 66,00 KM po~ev 29. 11. 2003. godine, na iznos od 99,00 KM po~ev 09. 12. 2005. godine, na iznos od 110,00 KM po~ev 28. 05. 2005. godine, na iznos od 99,00 KM po~ev 28. 05. 2005. godine na iznos od 66,00 KM po~ev 03. 12. 2004. godine na iznos od 66,00 KM po~ev 10. 06. 2004. godine, sve do kona~ne isplate, uz naknadu parni~nog postupka u iznosu od 284,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom i procjenom nov~anih sredstava sa transakcijskog ra~una izvr{enika na ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Merdita Tufo, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjerka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 10. 04. 2009. godine na osnovu izvr{ene isprave - pravomo}ne Presude Op}inskog suda u Sarajevu, broj 09 65 Mals 024222 07 Mals od 14. 09. 2007. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 721,30 sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 002495 08 P Biha}, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~l. 348. st. 3. u vezi sa ~l. 349. st. 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`enik, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa: 17 0 P 002495 08 P pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~l. 70. st. 1. ZPP-a. RJE[ENJE UZ TU@BU I PRILOGE RADI ODGOVORA Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), dostavljamo Vam dopunjenu tu`bu s prilozima tu`ioca Hypo Alpe-Adria - bank D.D. Mostar, filijala Biha}, protiv tu`ene Hajri} Zekije kao tu`ene, radi isplate duga v.sp. 10.663,40 KM, koja je primljena kod ovog suda dana 01. 12. 2008. godine. U skladu s ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je tu`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Enisa Kadiæ - tel.: 033 566 333 ili e-mail: e.kadic@kfbih.com Karolina Marušiæ - tel: 036 332 963/964 ili e-mail: karolinamarusic@yahoo.com

Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor se na tu`bu s prilozima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Gluhali} Mizi} Nisveta

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

39

MALI

OGLASI
Prodaja
Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Nissan Murano, 10./2007., 7.000 km, cijena 45.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. Opel Astra sedan, 2008. god., prva ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. 061 145 740, 062 072 013. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997. god. Tel. 061 167 222. Opel-kadet suza, 1.3, 1988. god., registrovan do 4. 1. 2011., cijena 1.500 KM. Tel. 062 183 913. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem T4 2.5 TDI, (1+5) putar, 2000. god. Tel. 061 141 292. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Renault alu felge 16’’. Tel. 061 259 784. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3-4 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Clio 3, benzin, 100 KS, registrovan do 1. 11. 2011., servisiran, gara`iran, cijena 12.000 KM. Tel. 062 605 978. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno Kangoo, 2005. god., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Senik 2001. god., tek registr., metalik, klima, alarm, daljinsko, gara`iran. Tel. 061 138 071. Reno T wingo 1.2 B, 2003.god., crveni sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, cijena do registr. 5.700 KM. Tel. 062 548 408. Toledo 2002. Tel. 061 159 900. „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916. Alipa{ino, dvosoban moderno opremljen stan u zgradi, 55 m2, centralno, 350 KM. Tel. 062 465 466. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Vla{i}u, blizu starta `i~are. Tel. 061 210 650. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Blizu Medicinskog fakulteta, namje{ten stan, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, tros. stan u Sarajevu, namje{ten, na du`i period. Zvati iza 16 h. Tel. 062 692 772. Ciglane Gornje, dvosoban fino opremljen stan u zgradi, eta`no, blind, 500 KM. Tel. 062 465 466. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, izdajem extra opremljen stan. Tel. 062 666 893. Dvokrev soba upotreba kuhinje, kablovska, centralno gr., lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Garsonjera za studenticu kod FDS i 2-soban stan namje{ten. Tel. 061 226 372. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica blizu OHR-a, dvoiposoban moderno opremljen stan. Tel. 061 031 330. Grbavica kod „Palme“, dvosoban fino opremljen stan, centralno, 400 KM. Tel. 061 522 190. Grbavica kod [opinga, dvosoban prazan stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Hrasnica, na autobuskoj stanici, izdajem radnju 12 m2. Tel. 033 657-673, 061 330 979. Hrasno-Triglavska, izdajem sprat ku}e, namje{ten, sve odvojeno, grijanje. Tel. 061 172 269, 033 710-635. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Pejton, izdajem pos. prostor 40 m2, povoljno, za vi{e namjena, papiri za dozvolu uredni. T 033 622-064, el. 062 156 840. Ilid`a-Stup, Pija~na, plunamje{ten stan dvosoban, 50 m2. Tel. 061 866 705. Izajem namje{ten (ili nenamje{ten) sprat ku}e, ul. Vidovci br. 40, Gladno Polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdaje se gara`a, Stari Grad - Medrese. Tel. 061 085 782. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama na Otoci, kupatilo zasebno. Tel. 524588. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Izdajem dvosoban namje{ten stan stranim dr`avljanima, u Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706. Izdajem dvosoban namje{ten stan u novoj zgradi u Bu~a Potoku. Tel. 061 221 706. Izdajem dvosoban stan 60 m2 Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066 634-794. Izdajem dvosoban stan namje{ten, Hrasno, Had`i Mus. Penjave 13. Tel. 522-753. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednoiposoban stan u centru, namje{ten. Tel. 061 134 433. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje, studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Ferhadija. Tel. 033 201-973. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHRa.Tel. 061 509 746. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Izdajem namje{ten tros. stan, Zagreba~ka, centralno grijanje, kablovska, blindo vrata, internet. Tel. 061 067 859. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor na Skenderiji na platou, u prvom redu. T 061 el. 504 442. Izdajem prazan stan - ku}a, 60 m2, sa grijanjem, Pofali}i, Ru|era Bo{kovi}a 70. Tel. 033 641-166. Izdajem prostor u stambenom objektu - prizemlje, Gornje Ciglane, 30 m2. Tel. 061 357 786. Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, udobnost, mir, kablovska, internet. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2 na [ipu, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u Butmiru. Tel. 680106. Izdajem trosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 061 266 438. Izdajem trosoban, namje{ten stan u privatnoj ku}i na tranzitu - Vraca. Tel. 061 188 892. Jednokrevetna namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. prazan stan sa pos. ulazom. Tel. 459-812. Jednosoban stan, poseban ulaz, studentima nepu{a~ima. Tel. 535-539. Kvadrant, Novo Sarajevo, dvosoban 60 m2, dugoro~ni najam ili prodaja. Tel. 061 701 128. Na Ilid`i, pos. protor 25 m2. T 061 el. 260 598. Na [ipu pos. prostor 16 m2. Tel. 061 539 532. Namje{ten jednoips. stan, Alipa{ino C faza. Tel. 061 749 305. Namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 061 200 327. Pekaru sa dvije zidane pe}i i ma{inama izdajem, 500 KM. Tel. 061 160 129. Pos. prostor na Katedrali, Pehlivanu{a, 96 m2, opremljen za sve namjene. Tel. 062 156 882. Pos. protor izdajem povoljno. Tel. 062 530 190, Ilid`a. Pos. sklad. 100 m2, i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Posl. prostor na [ipu (nov) od 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Prazan stan u priv. ku}i, 45 m2, 130 KM, sve posebno. Tel. 061 572 742. Soba studentima iz Federacije jeftino, kupatilo, kuhinja, kablovska i ostalo, blizu stud. domova Ned`ari}i. Tel. 062 467 823. Soba `enskoj osobi, priv. ku}a, uslov odr`avanje stana. T 063 459 893. el. Sobe za preno}i{te, dnevni borava i sobe za samce. Tel. 062 644 055. Sobu sa grijanjem, nepu{a~u. Tel. 523-462. Sokolovi} Kolonija (blizu {kole), izdajem jednosoban namje{ten stan sa grijanjem i digitalnom TV. Tel. 061 172 263. Studenticama dvokrevetna soba, cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, priklju~ak na internet. Tel. 061 378 867. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Ustupam poslovni prostor u Ferhadiji. Tel. 033/473-922. Vele{i}i, izdajem dvosoban stan iza hotela Grand, cijena 200 KM. Tel. 061 863 335, 061 257 156. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. pro-

stor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba @enskoj osobi izdajem namje{tenu jednokrev. sobu, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033 541-365, 066 897 849.

Prodaja
Prodajem stan oko 70 m2, u porodi~noj ku}i, 1/1, zaseban ulaz, Sedrenik - Rami}a Banja. Tel. 033 239-137. Cijena 70.000 KM. 611-1tt Prodajem ~etverosoban stan na ^obaniji 96 m2, odmah useljiv, papiri uredni. Kontakt telefon: 061 183 669. PTT Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 819-1tt A. Polje 43 m2/V sprat, stanje solidno - 63.000 KM. Donje Ciglane 73 m2/II sprat + 2 terse, o~uvan, 208.000 KM i 76 m2/II, poluadaptiran, 245.000 KM. Centar Bare novogradnja 46 m2/I sa kuhinjom i ameri~. plakarima, 92.000 KM. Kod OHR-a 72 m2/IV luxuzno sre|en sa stvarima, 190.000 KM. Tel. 061 510 964, 061 269 835. 857-1tt A. Polje A-faza, trosoban 70 m2, 1. sprat, renoviran (kod ASE). Hitno, povoljno! Tel. 061 493 323. 867-1tt SIGENX - Ned`ari}i - 32, 58, 46 m2, useljivo, od 1.400 KM/m2 + PDV. S. Grad 29 m2, 1. sp., 67.000 KM. K. Brdo, 44 m2, 2. sp., 86.000 KM. Socijalno 50 m2, 1.650 KM/m2. Grbavica, 11. sp., 54 m2, 2.000 KM/m2. Tel. 061 702 881. 796-1Nd` SIGENX - Grbavica, Grbavi~ka, 69 m2, 5. sp., 1.800 KM/m2. M. Dvor, 62 m2, 1. sp., 149.500 KM. Skenderija, ul. Podgaj, 1. spr., 63 m2, 145.000 KM. P Lige, 62 m2, 2. sp., 2.450 . KM/m2. Vogo{}a, 112 m2, 4. sp., 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. 796-1Nd` SIGENX - Titova, 25 m2, 5. spr., 60.000 KM. Hrasno, 28 m2, 2. sp., 68.000 KM. Centar, Mejta{, 59 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. Kova~i}i, 39 m2, 1. sp., 78.000 KM. B. Potok, novo, 111 m2, 2. sp., 200.000 KM. Tel. 065 819 136. 796-1Nd` SIGENX - S. Kolonija stan u nizu, 150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, adapt., 120.000 KM. Mejta{, 52 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. Centar Drvenija, 2. sprat, 96 m2/2.500 KM. Centar, ul. Jezero, 82 m2, 2. sp., 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. 796-1Nd` SIGENX - Hrasno, P Ribar, 59 . m2, v. pr., i 38 m2, 2. sp. Centar, ul. A. Jabu~ice, 25 m2, 60.000 KM. Dobrinja, ul. Kunovska, 1. sp., 42 m2, 67.000 KM. ^. Vila, 53 m2, 15. sp., c. gr., balkon, 1.700 KM/m2. Tel. 061 415 787. 796-1Nd` A. Ferhatovi}a 63 m2, 2 balkona, centralno grijanje. Tel. 062 156 882. A. Polje 43 m2/V sprat, kao jednoiposoban + balkon, o~uvan, 63.000 KM. Tel. 061 269 835. Al. Polje A-faza, 70 m2 TMP 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino C fzaa, 67 m2, I sp., cijena fix. 100.000 KM. Tel. 061 749 305. Atraktivna lokacija, Zmaja od Bosne, kod hotela „Bristol“, stan 65 m2, povoljno! Tel. 061 214 852. Bistrik, Begovac 2, prodajem ku}u sa ba{~om, dvori{tem. Tel. 656-221. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 58 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. T 061 143 036. el. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000

Fiat Bravo 1.6 benzin, godi{te 1999./2000., tek registrovan, full oprema. Cijena: 4.600 KM. Tel. 062 647 666. 873-1tt Toyota RAV-4, automatik, 2.4, 16V, VVT-I-196 KW, benzinac, god. proiz. 2007., sva full oprema, pre{la 45.000, metalik siva, mogu}a zamjena. Tel. 061 564 177. 785-1Nd` Airbag na volanu Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. Sprinter. Tel. 061 200 203. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi Opel, Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera, Isuzi. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Bora-Jeta, 2000. god., registrovana, maj 2011. god., 14.500 KM. Tel. 061 221 888, 061 209 822. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, registrovan, o~uvan. Povoljno. Tel. 061 490 570. Fabri~ku lavlju kand`u, original. Tel. 061 248 078. Fiat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, 2001. god., ispravan i redovno servisiran, istekla registracija, povoljno. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Fiat Dukato 2.8 dizel, 2000. god. (1+6) putar. Tel. 061 141 292. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736. Ford Tranzit 90. god., dizel, putni~ki, 3.500 KM, mijenjam za auto mo`e i na crnogorskim tablama. Tel. 062 671 273. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Hitno i povoljno Astra GTC-sport cupe, 2008. g., 1.6, 115 KS, crvena met., max oprema, extra stanje, samo 8.900 EUR-a. Tel. 061 173 947. Hitno, Opel Astra 2008. go. 1.6 GTC, 115 KS, max oprema, extra stanje, gara`irana, cijena povoljna. Tel. 061 173 947. Jetta 1.3 B, 1981. god., u voznom stanju, istekla registracija. T 061 777 843. el. Jetta benzin, 1982. god., registrovana, prvi vlasnik, cijena 1.500 KM. Tel. 061 165 170. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Manomag utovariva~ 16 tona na gusjenicama. Tel. 061 141 292. Mercedes 312 D, 999. god. (1+6), dupla kabina, {lep slu`ba. Tel. 061 141 292. Mercedes 312 kombi hladnja~a, maxi, registrovan, 9.800 KM. Tel. 061 141 292. Mercedes 815 Vario sanduk 5 metara, 2002. god., 15.000 KM. Tel. 061 141 292. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848.

Kupovina
Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000.

Izdavanje
U centru Ilid`e izdajem p. p., pogodan za caffe, u N. Sarajevu prodajem-izdajem p. p. 132, 71, 56 m2. Prostori su vrlo atraktivni. Inf. 062 902 823. 664-1Nd` Izdajem atraktivnu radnju kod Begove d`amije, zona A. Pogodna za agencije i uslu`ne djelatnosti, 6 m izloga. Tel. 061 841 827, 033 243-489. 797-1tt A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. Tel. 061 857 012. Alipa{ino, dvoiposoban prazan stan + kuh. elementi, centralno. Tel. 061 031 330.

KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Donja Vogo{}a, 720 m2 zemlji{ta sa svim prate}im objektima i svom infrastrukturom. Tel. 061 510 669. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, sa 2 balkona. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gra|. zemlji{te 6.000 m2 u Rajlovcu, pored glavnog puta. Tel. 061 775 331. Gra|. zemlji{te, Ilid`a. Tel. 061 745 586. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m, P+S+P dvije gara`e, oku}nica 618 , m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Hitno prodajem stan na Katedrali 53 m2, prizemlje, pogodan i za pos. prostor,l fiksno 100.000 KM. Tel. 061 079 751. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Kod Merkatora Socijalno, dvosoban stan 54 m2, renoviran. Tel. 061 256 445. Konjic (kod @eljezni~ke stanice), ku}a sa dvije gara`e i oku}nicom. Tel. 062/99 22 52. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Pofali}ima u duplexu dio 95.000 EUR-a. Tel. 062 156 882. Ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392, 061 936 598. M. Mustafe Ba{eskije, 53 m2, prizemlje, plin u stanu, pogodno za pos. prostor. Tel. 062 156 882. Makarska rivijera, ku}a 18 met. od mora, 15.000 EUR-a. Tel. 00385 99 59 60 425. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan delux sa klimom 50 i 60 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. O. K. Bana 59 m2, 3 sprat zgrada, nema lift, potpuno extra adaptiran, 135.000 KM (fiksno). Tel. 062 156 882. Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., 1/1 ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale, stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno stan u Ned`ari}ima, nova gradnja 33, 40 m2, vlasni{tvo 1/1. T el. 061 351 465. Pr. stan 70 m2, I spr., i od 40 m2 VIII sp., A-faza A. Polje. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etverosoban stan kod BBI. Tel. 061 548 278. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlasni{tvo 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544.

40

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Kupujem manji stan u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 061 269 835. Kupujem manji stan u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 062 762 572. Potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente, Agencija. Tel. 062 465 466. Agenciji potreban dvosoban ili manji fino opremljen stan za stranca, du`i period. Tel. 061 145 853. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 650-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 376-1TT Sliku Milene [otre, 40x60 cm, ulje, 500 KM. Tel. 061 709 593. Sliku Petra Tje{i}a, 21x26 cm, ulje, 900 KM. Tel. 061 709 593. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica, besplatna dostava. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i perzijske }ilime i staze). Tel. 033/452-018. Trosjed, dvosjed, fotelja, sve na razvla~enje, povoljna cijena. Tel. 061 272 611. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Print ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553865, 061 895 017. Sony pley stej{n 2, sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571, Sarjevo. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Prodajem komplet posteljinu od ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cijena po dogovoru. Tel. 033/651-641. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Prodajem LCD Panasonic kori{ten par sati, 26 inc., i skuter 49 kubika, malo kori{ten. Tel. 063 102 575. Fasadnu plinsku pe} 3 KW, samo 100 KM. Tel. 062 315 540. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Plinske pe}i tri komada, o~uvane. Tel. 061 145 418. Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Prodajem le`aj trosjed, fotelju na razvla~enje, plin. pe} Emina 6 na dimnjak. Tel. 061 512 902, 033 211-527. Klasi~nu gitaru sa futrolom. T 061 el. 080 943. Pe} za centr. grijanje 40.000 kal., specijal Tam [tadler sa bojlerom, 180 l, nov i 50 gusanih ~lanaka. Tel. 062 941 798. Polovne drvene prozore, vrata raznih dim. Tel. 655-201. Prodajem i pravim drveni dio za sudoperu, dolazim na adresu. Tel. 655201. Kazan za pe}enje rakije. T 061 367 el. 103. Polovna, dobro o~uvana dje~ija kolica i sobnu ljulja~ku. Tel. 061 221 888. Polovan dobro o~uvan bra~ni krevet sa dodatnim dijelovima. T 061 221 el. 888. Grafi~ka ma{ina Rotaprint ispravna, 1.500 KM. Tel. 061 159 900. Akvarijum za ribice 80x40x50. Tel. 061 306 915. Govorni aparat Servox-digital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188. Razne cigle iz TA pe}i, 1 KM/kom. Tel. 062 972 512. Grija}e, ventilatore za TA pe} 10 KM. Tel. 062 972 512. Digit. risiver Strong. Tel. 061 745 586. Po{tanske markice, povoljno. Tel. 062 530 190. Plinska pe} (dimnjak). T 061 252 651. el. Foto aparate Praktika i Kijev prodajem. Tel. 061 080 943. Skije 1,70 i 1,75 m, cipele 7 1/2 i 8 1/2 sa torbama. Tel. 061 080 943. Punu plin. bocu 10 l sa crijevom i regulatorom. Tel. 061 080 943. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120. 679-1Nd` Brusim i lakiram parket, postavljam laminat, brodski pod, lamperiju, stolariju. Tel. 061 156 286. 779-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 782-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Iskusni vodoinstalater radio bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543988, 066 255 504. Zidari radi: adaptacije, obrada stolarije, keramiku, prezide i osve vrste maltera. Tel. 062 688 766. Profesionalno izvodimo molerske, vodoinstalaterske i kerami~arske radove. Tel. 062 713 921. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310.

Prodajem gara`u 18 m2, ul. Juki}eva, stamb. zgrada, struja, cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 061 224 104. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem gra|evinsko zemlji{te 600 m2, centar-^obanija, ulaz sa tranzita. Tel. 061 217 812. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u Blagovac. Tel. 061 032 503. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem poslovni prostor 1/1, 10 m2, kod Katedrale blizu Muzi~ke {kole. Tel. 066 963 554, 066 376 667. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem plac, dulum zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem stan 55 m2, dvori{te + 2 podruma, dvoorijentisan, austrijska gradnja, prizemlje, Bistrik. Tel. 066 203 642. Prodajem useljivu ku}u od 240 m2 ili zamjena Trebinje, pijaca Vrap~i}i Mostar. Tel. 061 301 772. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Semizovac, ku}u P+S+P zemlji{ta , 714 m2 i 1/2 ku}e P+P+S sa placem 200 m2, vl. 1/1, Stara `eljezni~ka stanica. Tel. 033 435-537, Semizovac. Stan, V.P na K. Brdu, 38 m2, pro., dajem, idealan za studente, starije i dr. Tel. 062 110 722. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, ul. Skendera Kulenovi}a, ku}u P+P+S+P sa 3 ulaza, pos. pro, stor 65 m2, 2 gara`e, 1/1 vlasni{tvo. Tel. 062 488 918, Vogo{}a. Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlji{te prodajem, Glavati~evoLa|arice. Tel. 062 902 584.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Vla{i}, nova 2 apartmana na ski stazi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel. 061 483 448. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Zamjena-prodaja, Sarajevo stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam jednos. stan u Tar~inu za garsonjeru bez naknade. Tel. 062 747 460. Kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlasni{tvo 1/1, za garsonjeru uz doplatu ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Alipa{ino C faza 67 m2, I sp., za manji (oko 50 m2), prednost ista lokacija. Tel. 061 749 305. Super trosoban stan za manji uz dogovor i prod. pisa}u ma{inu skoro nova. Tel. 622-788.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Bukova drva (cijepana, }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Ugalj Kreka. Drva u vre}ama 4 KM. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 388-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja kamenog uglja Banovi}i, Breza, kocka, orah i to sve na vagu. Ta~na mjera. Drveni Kreka mogu}nost dostave isti dan. Po`eljno va{e prisustvo pri vaganju istog. Tel. 063 544 343. 799-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Plasti~nu kadu sa postoljem koje se sklapa, za kupanje bebe, 20 KM. Tel. 062 320 034. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Vuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25 KM. Tel. 210-736. Prodajem solarij stoje}i. T 061 209 el. 876. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033 238-504. Sve vrste rezane gra|e, lamperije, brodski pod. Tel. 065 689 523. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Kombinovani fri`ider, 70 KM. Tel. 062 972 512.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 221-121, 061 484 068. Kupujem jednosoban stan od Otoke do [opinga. Tel. 063 718 932. Agenciji potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033/203-127. Kupujem stan 47-54 m2, Dobrinja. Tel. 061 222 422. Agenciji potrebni stnaovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 693-1Nd`

Dnevni avaz
Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiroprakti~ar - uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. T 061 276 187, Kova~i. el. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. T 061 el. 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. T 061 el. 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. T 063 897 129. el. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. T 033 611-542. el. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. T 062 el. 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Popravljam ve{ ma{ine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, {ipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Prevoz na godi{nje odmore do mora Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625.

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

41

Potrebna radnica za rad u fastfoodu (sa iskustvom). Tel. 061 130 301. 748-1Nd` Potrebna radnica za rad u fastfoodu na poslu`ivanju (sa iskustvom), na neodre|eno vrijeme. Tel. 061 130 301. 748-1Nd` Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732.

Kupujem staru deviznu {tednju Privredna-Jugo banka, ratna od{teta, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 760-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice i certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036.

Ponuda-potra`nja
Caffe-slasti~arni METROPOLIS, potreban slasti~ar sa radnim iskustvom. Tel. 033 552-910, 062 555 550. 730-1tt Ugostiteljskom objektu potrebne dvije radnice za poslu`ivanje, jedna za rad u {anku. Javiti se na telefon: 061 515 315.729-1Nd`

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

42

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Mal 013769 09 Mal Ora{je, 07. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U ORA[JU, sudac Zoran Mikuli}, u pravnoj stvari tu`itelja Jp Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u, protiv tu`enika Agan Tubi}, radi duga, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 040117 08 Mal Mostar, 15. 12. 2010. godine

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

43

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ Herceg Bosne“ D.D. Mostar, protiv tu`enika Vinka Mari}, Don Ivana Musi}a 12, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 15. 7. 2009. godine tu`itelj JP Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u je podnio tu`bu protiv tu`enika Agana Tubi} radi duga vps. 544,44 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 544,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 209,93 KM po~ev od 16. 9. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 157,73 KM po~ev od 16. 10. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM op~ev od 16. 12. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 2. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 129,98 KM po~ev od 16. 3. 2009. godine pa do isplate, te da nadoknadi tro{kove postupka (taksu na tu`bu i presudu) sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljiavnja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enog (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudac Zoran Mikuli}

OGLAS
Dana 26. 02. 2008. godine tu`itelj JP „Elektroprivreda“ HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Vinka Mari} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enu obavezati da tu`itelju plati na ime isporu~ene elektri~ne energije iznos za period od 01. 12. 2004. godine do 31. 01. 2008. godine iznos od 1.459,20 KM sa zakonskom zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a.) U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj predmeta: 32 0 P 042437 06 P Tuzla, 05. 01. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, ul. Kre~anska 1., protiv tu`ene Mehinovi} Halide, ul. Dedino brdo broj 24, Tuzla, radi isplate duga, vsp. 3.688,19 KM, u skladu sa ~l. 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

OGLAS
- dostava tu`be na odgovor Tu`itelj je ovom sudu dana 19. 06. 2006. godine podnio tu`bu protiv tu`ene radi isplate duga. U tu`bi je naveo da mu tu`ena duguje po osnovu nepla}enih ra~una za isporu~enu toplotnu energiju iznos od 3.688,19 KM, zakonske zatezne kamate od padanja u docnju svakog ra~una pojedina~no do kona~ne isplate, kao i parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u

smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i sve procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u 2 primjerka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Upozorava se tu`ena da }e u slu~aju ne dostavljanja odgovora na tu`bu, snositi posljedice propisane ~lanom 182. ZPP-a. Dostava tu`be smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Safet Hajdarbegovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 020180 10 I @ivinice, 14. 12. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKD „Mikrofin“ DOO Banja Luka, protiv izvr{enika Heri} Anise iz @ivinica, ul. 25. Novembra bb, radi naplate noiv~anog potra`ivanja, v.sp. 928,04 KM, objavljuje

su od 50,00 KM, OBAVEZUJE SE izvr{enik da namiri navedeni iznos tra`ioca izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljenog rje{enja. Ukoliko izvr{enik ne namiri navedeni iznos u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv izvr{enika Heri} Anise popisom procjenom i prodajom pokretnih stvari i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim pokretninama, te se isti upozorava u krivi~no pravne posljedice postupanja protivno navedenoj zabrani. Protiv ovog rje{enja izvr{enik ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Senka Hasi} Ibrahimovi}

Rje{enje o izvr{enju na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu vjerodostojne isprave mjenice serijski broj MF098835 i Ugovora o kreditu br. 00001734-37 od 02. 10. 2009. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 928,04 KM do potpunog namirenja, te tro{kova izvr{nog postupka u izno-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD @IVINICE ODJELJENJE U KLADNJU Broj: 033-1-Mal-09-000133 Kladanj, 06. 01. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj: 53/03, u daljem tekstu ZPP), tu`enom Kolji} Avdi iz Stupara bb op}ina Klaanj se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama Odjeljenje u Kladnju, sudija Gogi} [erifa, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Kolji} Avde iz Stupara bb op}ina Kladanj, radi duga vsp. 2.216,69 KM, van ro~i{ta, donio je dana 06. 01. 2011. godine slijede}u

tu`itelju Telekom Srpske A.D. Banjaluka, na ime glavnog duga isplati ukupan iznos od 2.216,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine, na iznos od 1029,60 KM po~ev od 27. 05. 2009. godine, na iznios od 157,49 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine, pa do isplate, kao i da nadoknadi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 194,00 KM, a sve u roku od 15 dana po prijemu presude pod prijetnjom izvr{enja. Sudija [erifa Gogi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329. ZPP-a.

Op}inski sud u @ivinicama u izr{noj stvari tra`itelja izvr{enja „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla, protiv izvr{enika: 1) Dahi} Sakiba iz D. Lukavice bb, op}ina @ivinice, 2) Dahi} Seada iz D. Lukavice, op}ina @ivinice, 3) Be}irovi} Hariza iz Miljanovaca bb, op}ina Kalesija, 4) Dahi} Enesa iz D. LUkavice bb, op}ina @ivinice radi izvr{enja, v.s.p. 6.567,03 KM, objavljuje

Rje{enje o izvr{enju br. 033-0-I-07-000691 od 13. 04. 2007. na osnovu vjerodostjne isprave
Na osnovu mjenice izdate u @ivinicama dana 15. 01. 2003. godine, a radi ostvarenja nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na iznos od 6.567,03 kM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 02. 2007. godine te do potpunog namirenja, te tro{kova mjeni~nog protesta u iznosu od 60,00 KM, tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 180,00 KM, OBAVEZUJE SE izvr{enici da

solidarno namire navedene iznose tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljanja rje{enja. Ukoliko izvr{enici ne namire navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv izvr{enika pljenidbom i prodajom pokretnih stvari koje se na|u u stanu, ku}i prvoizvr{enika Sakiba Dahi}a, drugoizvr{enika Seada Dahi}a, tre}eizvr{enika Hariza Be}irovi}a i ~etvrtoizvr{enika Enesa Dahi}a, te namirenjem potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na iznosa dobijenih prodajom. Protiv ovog rje{enja izvr{enici imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Senka Hasi} Ibrahimovi}

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se obavezuje tu`eni Kolji} Avdo iz Stupara bb op}ina Kladanj, da

44

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

Dana 20. januara 2011. godine navr{ava se 37 godina od iznenadne smrti

AZIZA (RAGIBA) PA[I]A doc. dr. JASNA D@IRLO - TODOROVI]
(20. 1. 2002. god - 20. 1. 2011. god)
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{e drage Jace Mladen, Luna, Lana i Troy Arndt
788-1tt

iz Gacka Vrijeme neumitno prolazi, ali sje}anje na taj dan je puno bola i tuge. Supruga Fatima - Mima sa djecom, snahom, unukama i praunucima, te porodice Pa{i}, Had`iosmanovi} i Demirovi}
769-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

TALU MEKI]U
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Sabit, snaha Suada, unu~ad Berina i Benjamin
879-1tt

TALU MEKI]U
Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i plemenitost. Molimo Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Halima, zet Ramiz, unuci Izudin i Edin i snaha Namka i praunuci Ajdin i Dino
881-1tt

TALU MEKI]U
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoj sin Izet, snaha Duda, unuci Adnan i Sanel i praunuka Arna
881-1tt

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

POSLJEDNJI SELAM

dragom babi, puncu i dedi

POSLJEDNJI SELAM

NAMETAK

dragom babi i puncu

TALE (HALILA) MEKI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad nezaboravljen. Babo - pun~e i dedo - neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Izeta, zet Denis i unu~adi Enis i Melisa ^av~i}
877-1tt

TALE (HALILA) MEKI]
Nedostaja}e nam tvoja ljubav koju si nam pru`io kada nam je bilo potrebno. Neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. Tvoja k}erka Sevda i zet Fahrudin Palali}
878-1tt

RASIM
16. 1. 1999.

SABINA
20. 1. 2009.

Va{i najdra`i: sin Mirsad i k}erka Jasenka Mi~i} sa porodicama
77-1mo

SJE]ANJE

na dragu suprugu i mamu
Danas, 20. 1. 2011. navr{ava se 21 godina od smrti na{eg dragog oca a ju~e, 19. 1. 2011. navr{ilo se 10,5 godina od smrti na{e drage majke

Dana 20. 1. navr{ava se 5 godina otkako je na{ dragi babo, svekar i dedo preselio na ahiret

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na

FATA RAHIMI], ro|. ^OLAKOVI]
had`i IBRE (HALILA) HOD@I] AI[E (HASAN - ef.) HOD@I], ro|. RAZI]
20. 1. 2000 - 20. 1. 2011.
Draga na{a, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti. Tvoji: suprug Ibro i k}erke D`emila, ]amila i 81-1mo Sadija

AHMET MUJEZIN
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoj sin Razim, snaha Ziba, djeca D`enita i Jasmin
788-1nd`

NA\A ARIFOVI]
20. 1. 2010 - 20. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Maja i Zlaja
768-1nd`

NA\U ARIFOVI]
Nedostaje{ nam. Vole te Minja i Cuca
853-1tt

S neizmjernom ljubavlju i ponosom ih se sje}amo. Sinovi: [efko, Alija, Refik i Nazif sa porodicama
863-1tt

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se bolna godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, djeda, svekra i punca

[EFKIJE - [ELE JOGUN^I]A
Ne postoji zaborav niti utjeha samo bol i tuga. A bio si nam sve u `ivotu i zvijezda vodilja. Ugasila se na{a zvijezda i sva na{a radost, a ostala je samo bol i tuga. Nek je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Zauvijek tvoji najmiliji: tvoja supruga, djeca, unu~ad, snahe i zetovi
76-1tz

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

45

na{em aktivnom ~lanu

na{em pripadniku

EKREM RAHIMI]
S ljubavlju i po{tovanjem JOB Mostar Jug
N

EKREM RAHIMI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Pre`ivjeli pripadnici S.^. Gubavica ARBiH
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em ~lanu i aktivisti

na{em ~lanu i aktivisti

EKREM RAHIMI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. OO SDA Mostar Jug
N

EKREM RAHIMI]
Tvoj moto: Klju~ BiH je povratak svih na svoje i to nam ostaje trajna i moralna obaveza da ustrajemo na tom putu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Udru`enje povratnika Mostar Jug
N

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na{a draga majka preselila na ahiret

FATIMA - MINKA KAJGANA ro|. IMAMOVI]
Svaki na{ novi dan tu`an je i `alostan do suza, na pomisao da nisi vi{e sa nama. Htjeli smo, ali nismo uspjeli oteti te od te{ke bolesti. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati u srcima nositi i nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji Nermin i Amra Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine poslije ikindije namaza, 14.30 sati u Ali Begovoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji. Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amin ZAHVALNICA Ovom prilikom `elimo se zahvaliti osoblju ambulante porodi~ne medicine u Sokolovi} Koloniji, osoblju odjeljenja za onkologiju na Ko{evu i svima onima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenutcima.
795-1nd`

Dana 20. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nena

BUNAVERA PUZI]

Tvoji sinovi Zoran i Dragan, unuka Amila
83-1mo

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na{a draga

IN MEMORIAM

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se godina od kad je preselila na ahiret

MINKA
preselila na ahiret. Ako je smrt bila ja~a od `ivota, onda je ljubav ja~a od vremena, jer te ni vrijeme iz na{ih srca ne}e mo}i istrgnuti. Dok budemo `ivjeli mi, `ivjet }e i uspomena na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji Suljo, Safeta, Amela i Leki
795-1nd`

BOSILJKA REMETA, ro|. JELAVI] 20. 1. 1996 - 20. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Jo{ko i Mario sa obiteljima Po~ivala u miru Bo`jem
784-1nd`

ABIDA (HAJDAREVI]) KR[O
Te{ko je prihvatiti istinu da `ivot nestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Po dobroti te pamtimo i po{tovanjem spominjemo i u sje}anju uvijek ~uvamo. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke Ismeta, Kasima, Tid`a sa porodicama
792-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELLAM

radnom kolegi

Mojoj amid`inci

na{oj dragoj

OSMANU - DUGI NEFI]U FADILI HERCEGLI], ro|. RE[O
Djeveri{na Hercegli} Selma sa mamom Hatid`om
891-1tt

IZETI REKO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a porodici sabur. Tvoji: Sifet, Ifeta, Bajro, Ilda, Besim, Ermin i Amela
798-1nd`

14. 1. 2011. godine
Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun Radne kolege organa uprave op}ine Breza
864-1tt

46

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

na{em ~lanu i dragoj kolegici

dr. stom. MAHIRI PATKOVI]
Komora lije~nika - doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine
N

SEDMINA

Danas, u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug, otac i brat

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage majke i nane

ADILA (HASANA) HOD@I], ro|. PE[TO SMAJO (HAMID) MEHMEDAGI]
Tvoji najdra`i: sestra Zehra, supruga Amela, sinovi Amar i Ervin
nr019635-1bak

Dobrota i plemenitost kojima si nas obdarila, tvoj osmijeh i bri`nost kojima si nas do~ekivala i ispra}ala ~ine nas, draga majko, ponosnim {to smo bili dio tvog `ivota. S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju odmjerenost i pravednost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Enver - Eno, k}erke Mirsada i D`evada Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 22. 1. 2011. godine u 12.00 sati (poslije podne 41-1go namaza) u Begovoj d`amiji u Sarajevu

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

Dana 20. januara navr{avaju se ~etiri godine od kako sa mnom nije moj voljeni sin

Dana 20. 1. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ dragi

EDINA DINU LETI]A
20. 1. 2007 - 20. 1. 2011.
Hvala ti za svu pa`nju koju si nam nesebi~no pru`ao. S ljubavlju tvoje najdra`e Branki i Mirela
898-1tt

EDIN LETI] - DIN^E
Voljen i po{tovan zauvijek }e{ `ivjeti sa mnom. Tvoja mama Advija
898-1tt

EDIN LETI] DINO
Bio si i ostao na{ ponos i vje~na uspomena na sve dobro. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Mina, Emir, Amila, Riad i nana Nevenka
898-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja

na{oj dragoj

na{oj dragoj tetki

FADILA HERCEGLI], ro|. RE[O
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje ostaje dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Saliha, Enisa, Ahmo, Amina i Amra
SJE]ANJE
901-1tt

FADILI (MU[ANA) HERCEGLI], ro|. RE[O
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nedim i Leila
901-1tt

OMERA POBRI]A
20. 1. 2010 - 20. 1. 2011.
Tvoja djela, veliko srce i vedar lik su osobine koje su te krasile i po kojima }emo te uvijek pamtiti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji saradnici: Nusreta Kobi}, Esed Kova~evi} i D`avid Pamukovi}
22-1ze

OMER POBRI]
20. 1. 2010 - 20. 1. 2011.
S tugom se sje}amo divnih trenutaka provedenih s tobom. Ponosni smo {to si bio na{ prijatelj. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Ma{a Perenda s porodicom iz Ljubljane
23-1ze

na dragog supruga i oca

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti mog dragog oca

TU@NO SJE]ANJE

Dana 19. 1. 2011. navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage supruge, majke i nane

SEDIKA PIRAJ ABDULAH DADO KARI]
Po dobru }e mo te pamtiti, s ljubavlju spominjati u srcima nositi, nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoja supruga [evka i k}erka Ajla
783-1nd`

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se osamnaest godina od kako je na ahiret preselila na{a draga majka, nana i svekrva

ABDULAH DADO KARI]
Skroman si bio, ali veliki, veliko srce i dobra du{a. Dok `ivim, `ivjet }e{ u meni, pamtit }u tvoje rije~i zauvijek: „Budi uvijek dobra“. Tvoja dobra du{a lije~i moje rane. Tvoja k}erka Ajla 783-1nd`

Draga na{a, ne pro|e ni dan da te ne spomenemo i ne pomislimo na svu ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no davala. Nedostaje{ nam! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin D`evdet, snaha Senada, unuk Adnan, unuka D`enana i zet Alija
887-1tt

HASNIJE (MEHO) VUK
U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. O`alo{}eni: suprug [aban sa djecom Hatma dova }e se prou~iti, 20. 1. 2011. iza jacije namaza u d`amiji [vrakino selo.
789-1nd`

FATIMA (VEJZOVI]) SMAJI]
Sa tugom, bolom i po{tovanjem je se sje}aju njeni sinovi Abdulah i Nijaz, unu~ad Mersiha, Emir, Mersad, Emina i Medina te snahe Fadila i Galiba Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet.
870-1tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

47

U ~etvrtak 20. 1. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana odkako je prestalo da kuca srce drage na{e majke, punice i nane

BAHRIJE TRBI], ro|. [ERBO
Te{ko nam je povjerovati da te nema... Oti{la si kod onih koji su te voljeli i koje si voljela. Znala si koliko te i mi volimo, a mi znamo koliko nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi svim d`enetskim ljepotama.

ZAHVALNICA
Veliko hvala rodbini, prijateljima, kom{ijama, Porodi~noj medicini „Trg Heroja“, CETEOR-u d.o.o. te na{oj Fati i Banetu koji su dali podr{ku u toku bolesti i bili uz nas u ovim te{kim trenutcima. Tvoji: k}erka Jasmina, zet Igor, unu~ad Elda, Edi i Irma
764-1nd`

SJE]ANJE

na na{u dragu prijateljicu

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj sestri i tetki

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj tetki

NA\U ARIFOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodice JALOV^I] I SULJEVI]
767-1nd`

BAHRIJI (MUSTAFA) TRBI], ro|. [ERBO
Sje}anje na tebe trajat }e dok `ive oni koji te vole. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: sestre Ferida i Fatka sa porodicom, brat Edo sa porodicom, brat Faruk, brati} Damir sa suprugom Dacom i sinom Dariom i brati} Almir sa suprugom Marinom i k}erkom Mirelom
765-1nd`

BAHRIJI TRBI]
Draga tetka, nedostaje{, nedostaje{, nedostaje{... Bez tebe ni{ta nije isto. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet jer si ti to zaslu`ila. Tvoji Fika i Braco
765-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

U ~etvrtak 20. 1. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana odkako je preselila na ahiret na{a draga

na na{eg dragog

OMER POBRI]
20. 1. 2010 - 20. 1. 2011.

IBRAHIM (SALKO) [EHI]
20. 1. 1997 - 20. 1. 2011.
Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i Trajno ~uvati tvoj plemeniti lik u na{im srcima.
483-1tt

BAHRIJA (MUSTAFA) TRBI], ro|. [ERBO
Nepostoji zaborav, niti utjeha samo bol i tuga zbog tvog odlaska. Ako je `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe trajat }e dok `ive oni koji te vole. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 20. 1. 2011. u ku}i `alosti Trg Heroja 30/VI u 15 h. O`alo{}ena porodica
765-1nd`

[kolski drugovi i prijatelji: Berberovi} Muho i Galija{evi} Husein

Tvoji: sestra Aida i bra}a sa svojim porodicama
562-1tt

Dana 20. 1. 2011. godine se navr{ava godina dana od kada je na ahiret preselila na{a voljena supruga i mama

NA\A ARIFOVI], ro|. SABLJICA
Tvoji: Senad, Aida i Adi TEVHID ]E SE PROU^ITI U PETAK 21. 1. 2011. GODINE U 14.00 SATI, ULICA GRBAVI^KA 14B/3
712-1nd`

Dana 20. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i svekrva

MINA (IBRO) DEDOVI], ro|. KRAJI[NIK
Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti, a to je ljubav prema tebi. Uvijek }emo se sje}ati i biti ponosni {to smo te imali, tugovati za tobom i ~uvati od zaborava, jer voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Bila si skromna i plemenita i takva si ostala do zadnjeg dana. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet, a tvojoj du{i podari sve ljepote d`enetske. Tvoji: sin Izet i snaha Vezima
711-1tt

Dana 18. 1. 2011. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

NUSRET (HASANA) KORA]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje na{u bol, ali ljubav i uspomena na tebe vje~no ostaju u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali i hvala ti na svemu {to si nas nau~io. Tvoji najmiliji Hatma dova }e se pokloniti u petak, 21. 1. 2011. godine na Bivolju Brdu, prije d`ume namaza.
78-1mo

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kada nas je napustila na{a draga kolegica i prijateljica

NA\A ARIFOVI]
Ne postoji utjeha, ni zaborav samo beskrajna praznina, tuga i sje}anje na tebe. Tvoje prijateljice: Naida Tabakovi}, Aida Aganovi}, Jasmina Muratovi}, Sanela D`idi}, Alma Vidakovi}, Arijana Ljuca i Sanela Butigan - Goru{anovi}

888-1tt

48

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava godina dana od preranog odlaska na{e drage prijateljice

U petak, dana 21. 1. 2011. godine navr{avaju se 42 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga, zauvijek voljena

MUNIRA (had`i ALIJE) ]U[I], ro|. PAJEVI]
Tuga za tobom nije u rije~ima nego u srcima. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene onih kojima puno nedostaje{ i koji te zauvijek vole. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj babo had`i Alija, bra}a Mustafa i Ibro, sestra Samija sa porodicom. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se za na{u rahmetliju Muniru pokloniti hatma dova 21. 1. 2011. godine u d`amiji na Dolac Malti, a istog dana prou~iti te883-1tt vhid (`enski i mu{ki) u d`amiji u ulici Milinkladska poslije ikindije namaza

NA\E ARIFOVI]
I kad nam bijela krila smrti oparaju ovozemaljske dane i tada }e{ `ivjeti u na{em sje}anju. Tvoje: Jasenka, Branka, Alma i Nida
869-1tt

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 20. 1. 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od kada nije sa nama na{ voljeni

SADIJA IBRAHIMOVI]
Vrijeme koje je pro{lo nije donijelo utjehu, ostali su nam samo dani za sje}anje i tugu, ali i veliki ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Puno te volimo i stalno o tebi mislimo. Tvoji zauvijek: Sakib, Tamira i Timur
777-1nd`

SAFET KRUPALIJA
S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek u srcima onih koji te vole. Tvoji: supruga Safija, sinovi Ned`ad i Senad, snahe Kati i Sonja, unu~ad Alen, Amar i Ajla
781-1nd`

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{a majka, baka i svekrva

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se 17 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

MEHMED [EKO
Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina zauvijek ostaju. S po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na njegovu plemenitost i dobrotu koju nam je podario. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Fatma, djeca D`evad, Sadeta i Amra, snaha Jasmina, zetovi Hasan, Suvad i Nihad, unu~ad D`enana, Amela, Kerim, Edin, Amila i Amina, praunuk 885-1tt Haris

1928 - 1994.

MARA KRMPOTI]
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje ostaju dok `ive oni koji te vole. Tvoji sinovi Mihajlo i Miroslav, snahe Ljubica i Sandra, unuci Sa{a i Dejan i unuke Helena i Kalina
868-1tt

Navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

NA\E ARIFOVI], ro|. SABLJICA
Neizmjernu tugu i prazninu ubla`ava samo uspomena i sje}anje, na tvoju ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Tvoji: otac had`i Esad Sabljica, brat Mirza, brati} Bakir i snaha Emina
861-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nas je napustila na{a draga

Dana 20. januara 2011. navr{ava se 6 godina od smrti

ARNA KR[LAK - BIBI]
(20. 7. 2010 - 20. 1. 2011.)
iz Jajca Vrijeme ne mo`e izlije~iti bol i prazninu koja je ostala u na{im `ivotima, niti mo`e sprije~iti da se sje}amo tvog vedrog i plemenitog lika, s ljubavlju koju smrt ne gasi, s tugom koju vrijeme ne lije~i... Tvoji: Dario, Labud i Ljubica, Mediha i Armin Kr{lak i porodica Isi} iz Travnika
PTT

OMER GANI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od kolega iz RJ @F BiH
862-1tt

SEHIJE - SEKE ARAN\ELOVI], ro|. BA^VI]
Vrijeme ne mo`e izbrisati uspomenu na Tebe, nadopune nema. Tvoj suprug Slobo
748-1tt

Dnevni avaz
POSVETA SJE]ANJE

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

49

na drage roditelje

NEJLA ([E]O) KARKELJA
Da ti Allah d`.{. olak{a kaburski azab i podari d`ennet. Bit }e{ d`ennetska ptica - vodilja svojim roditeljima, in{allah! Od porodice: Lepara (Fadil, Amila, Sedin, Aldin i Sumeja) i [ehmehmedovi} (Aldin i Sanida)

HAFIZA FO^O
10. 12. 2010.
PTT

MUSTAFA FO^O
27. 1. 1976.

Sretni smo {to smo vas imali. S ljubavlju va{a djeca Tahira i Fuad
POSLJEDNJI SELAM

916-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Na{oj dragoj sestri, tetki i svastiki

Na{oj dragoj tetki, sestri i svastiki

MIRSADI (IBRO) MAKSUMI]
Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Zauvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Tvoji: Suada, Arijana, Tajra, Amel i Zijo
nr019640-bak

MIRSADI (IBRO) MAKSUMI]
Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Zauvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Tvoji: Asija i Adna, Adisa i Reuf
nr019638-bak

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se dvanaest godina kako je preselila na ahiret na{a

na{em dragom

MALINA KE[MER, ro|. BATLAK
Godine koje su pro{le nisu umanjile na{ nenadoknadivi gubitak. Nije sa nama, ali je u nama, u na{im sje}anjima i svakom trenutku i djeli}u na{ih `ivota. U ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 16.30 sati okupit }emo se na mezarju Bare. Njeni najmiliji
806-1nd`

ENESU TURULJI
Bol i tuga ne opisuju se rije~ima, ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Za tvoju skromnost i dobrotu neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja raja: @igo S., Huso B., Piho, ^agi, Pugi, Hendo, Ha{im, Neno Z., Emir Z., Trgo E., [pile, Pava, Safet S., Zlaja K., Nino O., ]iro, Dino [., Nino F., Fejza, Alen B.
42-1go

Danas se navr{ava sedam dana od bolnog rastanka sa na{im dobrim bratom, daid`om, amid`om, {urom i djeverom

SJE]ANJE

ZIJADOM (HALID) GULAMOVI]
iz Tuzle Dragi Ziki, Tvoj iznenadni odlazak za nas, tvoje najbli`e, je velika `alost, tegoba i nevjerica! Sva na{a ljubav i pa`nja, o~igledno, nisu bile dovoljne da te za{titimo i sa~uvamo od smrti. Zato }e{ u na{im srcima biti u{u{kan i sa~uvan od zaborava! Ovo je najmanje {to sada mo`emo u~initi za tebe, jer ti si zaslu`io i bolje i mnogo vi{e! Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet, obasjav{i te Svojom milo{}u. Vje~no o`alo{}eni: sestra Suada, brat Suad, sestri} Rusmir, brati} Mirsad, snahe Sadija, Sla|ana i Amra. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju, 23. 1. 2011. godine u 12,20 sati (poslije podne namaza) u [arenoj 72-1tz d`amiji.

7. 7. 1957 - 14. 1. 2011.

Dana 20. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

NURA D@OMBI]
Sje}anje na tebe i vrijeme provedeno s tobom uvijek }e biti dio na{ih `ivota. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Nerko, Fatima-Cuca, Nejra, Naida, Iman i Aylin
910-1tt

Danas se navr{ava 40 dana od preranog odlaska na{e supruge, majke i nane

Navr{ava se godina dana od preranog odlaska moje drage kume

SJE]ANJE

na na{u dragu

JASNA (NUHANOVI]) JAHI] NA\E ARIFOVI]
Tuga za tobom svaki dan je sve ve}a. Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Tvoji: mu` Zlatan, k}erka Gorana, sin Vedran, unuk Sanjin
79-1tz

NA\U ARIFOVI]

Tu`no je, tu`no je! Vole te tvoji: Kuma Vesna, Husein, Ema i Una
912-1tt

Tvoji Nerma i Dado
903-1tt

50

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi otac, dedo i punac

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i DRAGIJA hanuma (IBRO) [I[I], ro|. HOTA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 17. 1. 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: suprug Hamed, sin [ahin sa k}erkom Aminom, k}eri Nazifa i Mensura, zet Hamed, unuk Nedim sa suprugom Vildanom, unuka Adisa sa suprugom Nihadom, praunu~ad Afan, Enis i Anesa, sestri} Enver i Abdulah sa porodicama, sestri~ne Dragija i Sabaheta sa porodicama, te porodice [i{i}, Hota, Avdi}, Dolovac, Kari}, Salispahi}, Mutap~i}, Ku~evi}, Kunto, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, ul. Avde Hod`i}a 74, [vrakino selo. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz [vrakinog sela - od d`amije, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
811-1nd`

had`i IBRAHIM ([U]RIJE) FAZLI]
preselio na ahiret 19. januara 2011. u 100. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Fadila, Kimeta, Aji{a i Fatima, unu~ad Azra, Anes, Sabina, Faruk, Ajdin, Asim, Ajsela i Anesa, zetovi Izudin, Asim, Omer, Mehmedalija, Damir i Abdoreza, snahe Alma, Sanela i Lejla, praunu~ad Mirza, Azra, Admir, Ajla - Ena, Mirsad i Ema, porodice Fazli}, Omerhod`i}, Had`i}, [ljivo, Mulaomerovi}, Bu~uk, Burnazovi}, Yektaparast, [ukali}, Anadolac, Konjhod`i} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti 21. januara 2011. godine u 14.15 sati u ku}i - Ludviga Kube 5/I, Mejta{. Ku}a `alosti, ul. Ludviga Kube 5/I.
915-1tt

Godine su pro{le otkako su na ahiret preselili na{i dragi i plemeniti roditelji

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ATIFA - TIFKA KARI], ro|. HAD@IMUJI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Mazhar-Macko, k}erka Azra, snaha Semra, zet Mensur, unu~ad Emir, Mirza i Amina, sestra Nusreta, snaha Ka}a, brati~na Aida sa porodicom, sestri} Sead, setri~na Mirsada sa porodicom, djeveri} Amir sa porodicom, djeveri~na Milada sa sinom Makom, zaovi} Tarik sa porodicom, zaovi~ne Mina i Aida sa porodicama, rodice Hava i D`enana sa porodicama, te porodice: Kari}, Had`imuji}, Sorgu~, Jusi}, Kurjak, Selimovi}, Ceri}, Mijatovi}, ^ahtarevi}, Telebe}irevi}, Munasip~i}, D`ankovi}, Krek, Drakovac, Jasika, Guti}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Hercina br. 21 111 (Sarajevo).

IZET SARA^EVI]
(1999 - 2011.)

i

VASVIJA SARA^EVI], ro|. BEBA
(2007 - 2011.)

Neka ih Allah d`.{. nagradi za sva dobra djela koja su ~inili, a mi smo im beskrajno zahvalni za sve po ~emu su ostali na{ uzor. Djeca: D`evahira, D`emal i D`afer sa svojim porodicama

904-1tt

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na kuma i dragog prijatelja

ZUMRA (IDRIZ) MAVRAJ
iz Jake{a
preselila na ahiret u ponedjeljak, 17. januara 2011. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: rodbina, prijatelji i kom{ije
111

JASMINA (KASIM) BAJRAKTAREVI]
Preselila na ahiret u utorak, 18. 1. 2011. godine u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: otac Kasim, sin Ensar, brat Ramiz i snaha Selma sa djecom Ahmed, Muhamed, Zehra, Lamija i Med`ida, amid`i}i Rasim i Fejzo sa porodicama, amid`i~na Esma sa porodicom, tetke Almasa sa djecom i njihovim porodicama i Sevda sa porodicom, dajd`a Ahmed sa porodicom, strina Mejra sa djecom i njihovim porodicama, dajd`ince Sejda, Fata i Cura sa porodicama, amid`i}i Ibro i Mumin sa porodicama, teti}i Hasan sa porodicom i Kasim, teti~na Vasvija sa porodicom, Katana Ibrahim sa djecom i njihovim porodicama, Zehra Bajraktarevi} sa porodicom, te porodice Bajraktarevi}, Imamovi}, Katana, Zuko, Ibrahimovi}, Krupalija, Meki}, Bijelonja, Ibri~i}, Marevac, ^elik, Kara~i}, [ehovi}, Kari}, Hasanovi}, Kaba{, Keki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Soukbunar. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

dr. TABORI EMILA

S po{tovanjem i ljubavlju Te se sje}amo i ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji kumovi: Marinko, Mira, Boris i Nata{a
809-1nd`

SJE]ANJE na na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

Na{oj dragoj

SJE]ANJE

HASIBA ADILOVI], ro|. KOVA^
20. 1. 2000 - 20. 1. 2011.
Draga na{a majko! Nema tih godina ni vremena koji te mogu oteti od zaborava. Ti si nas nau~ila da volimo i da sve {to je dobro prenesemo na svoje najmilije. Zato smo ti zahvalni i molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: sin Mustafa, k}erka Fadila sa porodicama
909-1tt

IBRAHIMA - BIBU [EHI]A
20. 1. 1997 - 20. 1. 2011.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i sje}anjima, na tvoju dobrotu i plemenitost koja ispunjava prazninu u na{im `ivotima. Tvoji: Mirza, Sanjin i Mina, porodice: Rizvanovi} i U{anovi}
808-1nd`

BAHRIJI TRBI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari sve d`enetske ljepote koje si svojim djelima i postupcima na ovom svijetu zaslu`ila. AMIN Jaki}, Pervan, Mu{anovi}, Mu|alet, Oru~, Gagula
800-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ava se 11 godina od preseljenja na ahiret

ZLATKO MILORADOVI]
20. 7. 2010 - 20. 1. 2011.
Praznina i bol nisu u rije~ima nego u mom srcu gdje }e{ i ostati zauvijek voljen. Tvoja - D`ena
N 802-1nd`

NED@AD DOSTOVI] - D@ID@I

IBRAHIMA KULENOVI]A
^uvamo uspomenu i lijepa sje}anja na na{eg dragog oca i djeda. K}erka Enisa, unuci Kenan i Mirza i zet Ned`ad Ali{ah
801-1nd`

ZLATKO MILORADOVI]
20. 7. 2010 - 20. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Emir, Tajra, Merima i [uki Planjanin
802-1nd`

Za sje}anje na kolegu i prijatelja Edin Tabak sa familijom Jusufovi}

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije da je na{ dragi

~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

51

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EKREM (rah. SALKO) RAHIMI]
1959 - 2011.
dana 19. 1. 2011. godine u 00.30 sati u svojoj 52. godini `ivota nakon kra}e bolesti preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije polazi u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine ispred d`amije na Pijescima poslije ikindije namaza. D`enaza rahmetlije }e se klanjati istog dana na haremu Pijesci u 15.00 sati gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en sa autobuske stanice u 14.00 sati sa stajali{tima: Musala, Gimnazija, Tekija, Buna, Gubavica, Pijesci. O@ALO[]ENI: majka Zejna, supruga Zineta, k}erke Amila i Almana, brat Ibrahim, sestra Mirsada, zetovi Jazvin Alen i Golo{ Salko, punica \ulsa, bad`anaci Rahi} Mustafa i Jelovac Arif, daid`e Ahmet i Ibro, tetke Ajna i Tid`a, strina Tid`a, nevjesta Senada, te porodice: Rahimi}, Stranjak, [uta, Jazvin, Golo{, Bo{kailo, Gosto, \onko, Dubljevi}, [o{e, Isovi}, Rahi}, Jelovac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. 84-1mo

MIRSADA (IBRO) MAKSUMI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. Prijevoz obezbije|en ispred porodi~ne ku}e iz ulice Safeta Zajke br. 118 sa polaskom u 13.45 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: otac Ibro, majka Zejna, sestre Suada i Adisa, sestri~ne Arijana, Asija, Adna i Tajra, zetovi Zijo, Reuf i Amel, amid`e Meho, Jusuf, Arif i Osman sa porodicama, tetke Rahima, Mina, Bega, [a}ira, \ulsa, Ramiza, Rabija i Zila sa porodicama, te porodice Maksumi}, Bo{kailo, Nurkovi}, Bora~i}, Meki}, [ejtani}, Masle{a, \ono, Peku{i}, Tanr01963bak bakovi}, ^erkez i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S tugom i bolom javljamo rodbini i prijateljima da je na{a mama

TALE (HALIL) MEKI]
preselio na ahiret u utorak, 18. 1. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Tima, sinovi Izet i Sabit, k}eri Halima, Izeta i Sevda, snahe Duda, Suada i Namka, zetovi Ramiz, Denis i Fahrudin, unu~ad Adnan, Sanel, Izudin, Edin, Enis, Melisa, Berina i Benjamin, praunu~ad Arna, Ajdin i Dino, Habib i [evala Babalija sa sinovima Kemalom i Rijadom, brati}i, sestri}i, te porodice: Meki}, Beganovi}, [ahovi}, ^av~i}, Palali}, Hod`i}, Lukovac, Hukara, Kalkan, Kundo, Imamovi}, Sejfi}, Gu{i}, Karad`a, Gagula, Zagorac, Be}irba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, Vlakovo 288. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Vije}nice komercijalna stanica - sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Otoka, Stup, Ilid`a - stari put. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH ... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
111

MEHMED (IBRO) DELEUT
preselio na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [erifa, sin Samir, k}erka Samira, snaha Mirela, zet Ahmo, unu~ad Ibro, Harun i Indira, sestre Munira i Muniba sa porodicama, svastika Rabija, te porodice: Deleut, Kr{o, Kurtovi}, Lipa, Paraganija, Bav~i}, Had`i}, Avdi}, Granov, Had`imusi}, O`egovi}, Granulo, Dedovi}, Brbovi}, Lojo, Isanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u Begovoj d`amiji. Ku}a `alosti: Safeta Had`i}a br. 175.
111

NURA SAD@AK, ro|. UDOVI^I]
preselila na ahiret u 76. godini, dana 14. 1. 2011. godine u Kopenhagenu Danska. D`enaza }e se obaviti 22. 1. 2011. godine na mezarju Sutina - Vrap~i}i - Mostar u 14.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}erke Mina i Senita, bra}a Ahmed i Haso, zetovi Rasim i Juso, unu~ad Haris, Nihad, Ra{id, Armin, Dino i Lejla, porodice: Sad`ak, Udovi~i}, Busulad`i}, Alibegovi}, Salman, Keki} i Spahi}, te 871-1tt ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

(1935 - 2011.)

ANASTAZIJA KO[PI], ro|. BUMBAR
iznenada preminula 17. 1. 2011. godine u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 20. 1. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Ljiljana, sin Vojislav, unu~ad Goran i Andrea, brati} Sveto i supruga Mirjana, ro|ak Frano, prijateljice Dada i Hajrija, porodice: Ko{pi}, Bumbar, Anu{i}, Pilav, Buli}, Pa{ajli}, Dimitrijevi}, Me{i}, 111 dr. Abdi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FARUK (IDRIZ) BRANKOVI]
preselio na ahiret u utorak, 18. 1. 2011. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Besima, sin Adnan, k}i Nejra, setra Saima, zet Enver, sestri~ne Elmedina i Ermina, tetke Naila i Fadila i strina Hajrija sa porodicama, {ura Mustafa i svastika Munira sa porodicama, te porodice: Brankovi}, Salihagi}, Hajdarevi}, Omerovi}, Sendo, Sali}, Zul~i}, Karkin, Omer~evi}, Pa{i}, Mandi}, Zahiragi}, [eta, Du~i}, Burd`ovi}, Deli}, D`anki}, Juki}, Hod`i}, Sal~inovi}, Osmanagi}, Vazda, Muhi}, Prozo, Pa{ali}, Bajri}, Tupo, Pita, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.30 sati) u d`amiji Zabr|e. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

FADILA (MU[AN) HERCEGLI], ro|. RE[O
preselila na ahiret u utorak, 18. januara 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. januara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: brat Avdo, brati~ne Enisa, Alma i Edina, zetovi Ahmo Krupalija, Nermin Forto i Tufo Jamakosmanovi}, brati~ne Amina i Amra, brati}i Kenan, Adnan, Nedim, Emir, Anel i Denis, snahe Saliha, Fatima, Lejla, Sakiba i Neira, jetrva Hatid`a, djeveri~na Selma, prijateljice Emira, Mubera, Biha i Envera, te porodice: Hercegli}, Re{o, Imamovi}, Bu}o, Krupalija, Forto, Jamakosmanovi}, Memi}, Mulabdi}, Red`ep, Prelo, Zubanovi}, ^engi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZETA (HUSO) REKO
preselila na ahiret u utorak, 18. 1. 2011. godine u 40. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Ifeta i Amela sa porodicama, Bajro, Besim i Ilda, te porodice: Reko, Tanovi}, Dedovi}, Bardak, Kaim, Mo}evi}, Liko, Papra~anin, Tuzlak, Milatovi}, Puri{, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
www.bakije.com

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

52

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 004097 06 Mal Livno, 10. 01. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 025798 09 P Konjic, 21. 09. 2010. godine Op}inski sud u Konjicu i to sudija Senada Brkan u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja MONTER d.o.o. Konjic, ul. Donje Polje bb, koga zastupaju advokati Greda Emir i Greda Vedran, iz Konjica, protiv tu`enog SZR „STOLARIJA HANJALI]“ vl. Hanjali} Ned`ib, ul. Pave An|eli}a bb. Konjic radi isplate duga vsp. 3.918,95 KM, van ro~i{ta, donio je dana 21. 09. 2010. godine sljede}u:

OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja J.P . Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enika Mijo Brdar, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik da na ime kupoprodajne cijene za isporu~enu robu plati tu`itelju ukupan iznos od 3.918,95 KM, sa zakonskom zateznom kamatom ra~unaju}i od 26. 08. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 270,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

OGLAS
Dana 20. 11. 2001. godine tu`itelj Eronet Pokretne Komunikacije D.O.O. Mostar - pravni prednik J.P Hrvatske telekomunikacije, Direkcija za pokretnu mre`u, podnio je prijedlog . za dono{enje rje{enja o izvr{enju, po kojemu je nastavljeno kao po tu`bi iz procesnih razloga, rje{enje Op}inskog suda u Livnu I-581/01 od dana 10. 03. 2006. godine, protiv tu`enika Mijo Brdar radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika na isplatu glavnog duga u iznosu od 489,32 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev{i od dana 17. 05. 2002. godine pa do kona~ne isplate, te nadoknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudne ovrhe. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Jurica Babi}

Obrazlo`enje
Tu`itelj tu`bom tra`i da sud obave`e tu`enog SZR „STOLARIJA HANJALI]“ vl. Hanjali} Ned`ib na isplatu duga u iznosu od 3.918,95 KM. Uz tu`bu su dostavljeni dokazi: Ra~un broj: 786-T/08, otpremnice broj: 1027 od 04. 11. 2008. godine, broj: 1059 od 04. 11. 2008. godine, ra~un broj: 898-T/08, otpremnica broj: 1185 od 13. 12. 2008. godine, ra~un broj: 933-T/08, otpremnica broj: 1168 od 23. 12. 2008. godine. Sud je tu`enom objavom u dnevnim novinama, odnosno putem lista „Dnevni avaz“ dostavio tu`bu i prilo`ene dokaze na odgovor, uz upozorenje o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu. Tu`ba je u navedenom listu objavljena dana 05. 07. 2010. godine, uz napomenu da se po proteku 15 dana od dana objave tu`be u Dnevnom avazu, tu`ba smatra dostavljenom tu`enom na odgovor. Tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Obzirom da su ispunjeni uslovi iz ~lana 182. ZPP-a, sud je donio presudu zbog propu{tanja. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbi ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 180,00 KM i takse na presudu u iznosu od 90,00 KM, tako da ukupni tro{kovi tu`itelja iznose 270,00 KM. POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj i pre|a{nje stanje, u roku od 8 dana, u skladu sa odredbom ~lana 329. ZPP-a. SUDIJA Senada Brkan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mals 006819 09 Mals [iroki Brijeg, 10. 01. 2011. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u Mostar, protiv tu`enika „MEDIA LAND“ d.o.o. Bro}anac, radi isplate v.p.s. 654,1 KM, van ro~i{ta, dana 10. 01. 2011. godine donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 045678 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb., protiv tu`enog „OTO REJTING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vite{ka bb., radi duga od 1.495,40 KM, van ro~i{ta, donio je dana 22. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03 FBiH) objavljuje:

- na iznos od 841,80 KM od 15. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 20,17 KM od 15. 03. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 249,70 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat partnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 654,1 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 47,37 KM po~ev{i od 16. 06. 2008. godine, - na iznos od 293,73 KM po~ev{i od 16. 07. 2008. godine, - na iznos od 132,43 KM po~ev{i od 16. 08. 2008. godine, - na iznos od 28,08 KM po~ev{i od 16. 09. 2008. godine, - na iznos od 28,08 KM po~ev{i od 16. 10. 2008. godine, - na iznos od 28,08 KM po~ev{i od 16. 11. 2008. godine, - na iznos od 28,08 KM po~ev{i od 16. 12. 2008. godine, - na iznos od 68,25 KM po~ev{i od 16. 01. 2009. godine do kona~ne isplate, te naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 182,00 KM, sve u roku od 30 dana.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 1.495,40 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 539,83 KM od 15. 09. 2007. godine do isplate,

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 11. 03. 2009. godine podnio tu`bu protiv tue`nika radi isplate iznosa od 654,10 KM. Tu`enik iako mu je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana pa je sud temeljem ~l. 182. st. 1 - st. 2. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), rije{io kao u izreci. Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbi ~l. 396. st. 1. - st. 2. ZPP-a sud je tu`itelju priznao tro{kove pristojbe na tu`bu i presudu u iznosu od po 50,00 KM, uve}ao za tro{kove dostave tu`eniku objavom u dnevnim novinama u iznosu od 82,00 KM, {to ukupno iznosi dosu|ene tro{kove. Sudac Jadranko Prskalo Pravna pouka: Protiv ove presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana od dana prijema iste podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a).

U PRODAJI JE NOVI BROJ

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 045682 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb., protiv tu`enog „OTO REJTING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vite{ka bb., radi duga od 1.073,49 KM, van ro~i{ta, donio je dana 22. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje: - na iznos od 611,79 KM od 15. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 20,17 KM od 15. 03. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 224, 50 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 043724 08 Mals Mostar, 11. 01. 2011. godine

Dnevni avaz

~etvrtak 20. januar/sije~anj 2011.

53

PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb Mostar Tu`eni: SHANTAL Mostar, ul. Stjepana Radi}a br. 19

TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 1.596,49 KM, sa zakonskom kamatom, kako slijedi: - na iznos od 15,09 KM po~ev od 15. 08. 2007. god. do dana isplate, - na iznos od 43,83 KM po~ev od 15. 09. 2007. god. do dana isplate, - na iznos od 1.333,84 KM po~ev od 15. 10. 2007. god. do dana isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2007. god. do dana isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2007. god. do dana isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2008. god. do dana isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2008. god. do dana isplate, - na iznos od 110,00 KM po~ev od 15. 03. 2008. god. do dana isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 15 dana“. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezan pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l.70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istiom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo@ete isticati nakon dostalvjanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH) 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Ramiza Karad`a

PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 1.073,49 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 347,93 KM od 15. 09. 2007. godine do isplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 045674 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb., protiv tu`enog „OTO REJTING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vite{ka bb., radi duga od 1.229,71 KM, van ro~i{ta, donio je dana 22. 12. 2010. godine i na onsovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

- na iznos od 648,40 KM od 15. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 20,17 KM od 15. 03. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 233,50 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljianja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 1.229,71 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 467,54 KM od 15. 09. 2007. godine do isplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 040683 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb., protiv tu`enog „OTO REJTING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vite{ka bb., radi duga od 1.863,34 KM, van ro~i{ta, donio je dana 22. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03 FBiH) objavljuje:

- na iznos od 1.623,55 KM od 15. 09. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 146,19 KM od 15. 02. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 271,75 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali t`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 1.863,34 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 045683 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb., protiv tu`enog „OTO REJTING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vite{ka bb., radi duga od 1.421,33 KM, van ro~i{ta, donio je dana 22. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parno~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03 FBiH) objavljuje:

- na iznos od 642,77 KM od 15. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM od 15. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 126,16 KM od 15. 03. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 245,20 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 1.421,33 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 558,80 KM od 15. 09. 2007. godine do isplate,

54

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 907307 05 Mal Mostar, 10. 01. 2011. godine ti nakon dosatvljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nsti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH) 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH) 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 014201 07 I @ivinice, 18. 10. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla, protiv izvr{enika: 1) Dahi} Sakiba iz D. Lukavice bb, op}ina @ivinice, 2) Dahi} Seada iz D. Lukavice, op}ina @ivinice, 3) Be}irovi} Hariza iz Miljanovaca bb, op}ina Kalesija, 4) Dahi} Enesa iz D. Lukavice bb, op}ina @ivinice radi izvr{enja, v.s.p. 6.567,03 KM, objavljuje

~etvrtak 20. januar/sije~anj 2011.

55

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar protiv tu`enog Glava{ Ljiljana, Akademika Ivana Zovke, iz Mostara radi duga u iznosu od 60,50 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete istica-

2007. godine te do potpunog namirenja, te tro{kova mjeni~nog protesta u iznosu od 60,00 KM, tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 180,00 KM, OBAVEZUJE SE izvr{enici da solidarno namire navedene iznose tra`ioca izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljanja rje{enja. Ukoliko izvr{enici ne namire navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv izvr{enika pljenidbom i prodajom pokretnih stvari koje se na|u u stanu, ku}i prvoizvr{enika Sakiba Dahi}a, drugoizvr{enika Seada Dahi}a, tre}eizvr{enika Hariza Be}irovi}a i ~etvrtoizvr{enika Enesa Dahi}a, te namirenjem potra`ivanja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenih prodajom. Protiv ovog rje{enja izvr{enici Dahi} Sakib i Dahi} Sead imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Senka Hasi} Ibrahimovi}

Rje{enje o izvr{enju na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu mjenice izdate u @ivinicama dana 15. 01. 2003. godine, a radi ostvarenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na iznos od 6.567,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 02.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 068379 08 Mals Sarajevo, 28. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske Telekomunikacije Doo Mostar, Direkcija Za Pokretnu Mre`u Mostar, ulica Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog City Estate Doo Sarajevo, ulica Kolodvorska broja 11A, Sarajevo, radi duga v.sp. 242,34 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~om postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

Hrvatske Telekomunikacije Doo Mostar, Direkcija Za Pokretnu Mre`u Mostar, ulica Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog City Estate Doo Sarajevo, ulica Kolodvorska broj 11A, Sarajevo, radi duga v.sp. 242,34 KM, van ro~i{ta dana 28. 12. 2010. godine donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u - visini od 242,34 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 101,26 KM po~ev od 16. 05. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 141,08 KM po~ev od 16. 06. 2008. godine pa do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 18,16 KM sve u roku od 30 dana. Sudija [aha Ov~ina

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 OP]INI SUD U LIVNU Odjeljenje suda u Drvaru Broj: 068-1-Mal-10-000 058 Drvar, 24. 11. 2010. godine Op}inski sud u Livnu, Odjeljenje u Drvaru i to sudac Dragan ^ampara, postupaju}i po tu`bi tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za nepokretnu mre`u, TKC Livno, protiv tu`enika [obot Miodraga iz Drvara, Vrto~e - Prnjavor, radi ispalte, v.p.s. 623,19 KM

- na iznos od 55,82 KM po~ev od 20. 9. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 52,65 KM po~ev od 18. 10. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 54,91 KM po~ev od 22. 11. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 52,65 KM po~ev od 20. 12. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 407,16 KM po~ev od 21. 1. 2010. god., pa do isplate, te naknadi tro{kove parni~nog postupka (pristojbu na tu`bu i pristojbu na presudu) sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC, Dragan ^ampara, s.r.

OBJAVLJUJE
[obot Miodragu iz Drvara, Vrto~e - Prnjavor, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 21. 5. 2010. god., kojom tu`itelj potra`uje iznos od 623,19 KM sa zateznom zakonskom kamatom po~ev od 20. 9. 2009. god., pa do isplate i to:

OGLAS

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina u pravnoj stvari tu`itelja JP

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj 32 0 Ps 022075 09 Ps Tuzla, 29. 12. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, protiv tu`enog ^ejvanovi} Semira, vlasnika ^ili S.P .U.R. Koraj, radi duga u iznosu od 3.084,27 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. do 7 ZPP-a u vezi ~lana 349. st. 3. ZPP-a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 161506 10 P Sarajevo, 23. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA SUNRISE SARAJEVO, ulica Zagreba~ka broj 50., protiv tu`enih OMERAGI] ADISA iz Sarajeva, ul. Mahmutovac broj 29., D@AKA RIFETA iz Sarajeva, ulica Humska br. 239., JUGO SABAHETE iz Sarajeva, ulica Marina Dr`i}a broj 3., radi duga v.sp. 4.899,06 KM, objavljuje sljede}i

doknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPPa). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivoma na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Mi~ovi} Gordana

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, protiv tu`enog ^ejvanovi} Semira, vlasnika ^ili S.P U.R. Koraj. . Dana 10. 03. 2009. godine tu`ilac je ovom Sudu dostavio protiv tu`enog tu`bu radi duga u iznosu od 3.084,27 KM. U tu`bi je navedeno pored ~injeni~nog opisa tu`be, prijedlog da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu sud donese i presudu zbog propu{tanja, te obave`e tu`enog da tu`itelju isplati dug za kori{tenje usluga priklju~ka mobitela i to na temelju ugovora o zasnivanju pretplatni~kog odnosa za pretplatni~ki broj mobitela 38763285122. Potra`ivanje se odnosi na ra~une: - 06/2008 na iznos od 588,71 KM sa dospje}em pla}anja 15. 07. 2008. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 07. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, - 07/2008 na iznos od 1.599,53 KM sa dospje}em pla}anja 15. 08. 2008. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 08. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, - 08/2008 na iznos od 46,80 KM sa dospje}em pla}anja 15. 09. 2008. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 09. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, - 09/2008 na iznos od 46,80 KM sa dospje}em pla}anja 15. 10. 2008. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 10. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, - 10/2008 na iznos od 46,80 KM sa dospje}em pla}anja 15. 11. 2008. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 11. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, - 11/2008 na iznos od 46,80 KM sa dospje}em pla}anja 15. 12. 2008. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 12. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, - 12/2008 na iznos od 708,83 KM sa dospje}em pla}anja 15. 01. 2009. godine, te zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 01. 2009. godine, pa do kona~ne isplate. Dakle, zbir potra`ivanja prema pomenutim ra~unima je u iznosu od 3.084,27 KM. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. st. 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~l. 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be - dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Upozorava se tu`ena da }e u slu~aju ne dostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Sudija Amira Ferizbegovi}

OGLAS
Poziva se TU@ENI: RIFET D@AKA iz Sarajeva, Ulica Humska broj 239., da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 19. 08. 2010. kojom su tu`itelji predlo`ili da sud nakon provedenog postupka donese slijede}u Presudu; nala`e se tu`enim Omeragi} Adisu, D`aka Rifetu, Had`iahmetovi} Muratu i Jugo Sabaheti da tu`itelju Mikrokreditna fondacija SUNRISE Sarajevo, na ime duga isplate iznos od 4.899,06 KM, sa zateznom kamatom na iznos duga glavnice od 4.294,28 KM po~ev od 21. 08. 2010. godine do isplate i da tu`itelju na-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 151281 10 P Sarajevo, 22. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Lejla Fazlagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna Fondacija „Sunrise“ Sarajevo, Zagreba~ka br. 50, protiv tu`enika Dragan [ekari} iz Gora`da, ul. 22 Maja bb, Milovi} Stevo iz Gora`da, ul. ^ajni~ka bb i Bukva Muhamed iz Gora`da, ul. 1. Drinske Brigade br. 7, radi isplata duga, VSP 3.000,00 KM, vanraspravno dana 18. 10. 2010. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja
Tu`eni Dragan [ekari}, Milovi} Stevo i Bukva Muhamed obavezuje se da Mikrokreditnoj fondaciji „SUNRISE“ Sarajevo na ime duga isplate iznos od 1.845,38 KM sa zateznom kamatom na iznos glavnice od 1.500,00 KM po~ev od 23. 09. 2009. godine pa do isplate, te da nadoknade tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prindunog izvr{enja. Objavljivanjem ovog oglasa dostava presude zbog propu{tanja, smatrat }e se izvr{enim protekom roka od 15 dana. Sudija Lejla Fazlagi}

56

^etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

57

@ELJEZNI^AR [ampion po~eo pripreme za nastavak sezone

Krenuli zadnji, ali `ele da stignu prvi
Ekipa }e do nedjelje trenirati u Sarajevu, a zatim }e oti}i u Pulu

Sadikovi}: @ali za Smajlovi}em

@eljezni~ar je me|u posljednjima po~eo pripreme za nastavak Premijer lige, a Amar Osim je, u svom stilu, rekao: „Zadnji smo krenuli, mo`da }emo prvi zavr{iti.“ [ef stru~nog {taba smatra da je do prvog proljetnog kola ostalo sasvim dovoljno vremena da se ekipa pripremi. Aktuelni prvak nakon jesenjeg dijela zaostaje pet bodova za liderom Borcem i o~ekuje protivnika u polufinalu fudbalskog Kupa BiH.

Pomo}ni trener Huki} odbio oti}i na pripreme
Ekspedicija Slobode je s dva sata zaka{njenja krenula na Kupres, gdje }e se Tuzlaci pripremati do 26. januara. Naime, toliko su trajali pregovori ili, preciznije re~eno, uvjeravanje igra~a da u|u u autobus. Fudbaleri su tra`ili isplatu dugovanja, a uprava je u posljednji trenutak osigurala sredstva za isplatu dijela ugovornih rata. O~ito, to nije bilo dovoljno, jer je, umjesto planiranih 27 igra~a, mjesta u autobusu zauzelo njih 25. Sa saS prvog treninga: Ozbiljnost i dobra atmosfera
(Foto: F. Fo~o)

Ostale uvjerili, Smajlovi} ostao

Sloboda na Kupres sa zaka{njenjem

]ulum na po{tedi
Milan ]ulum pojavio se na prozivci, ali nije trenirao. Razlog je povreda zgloba. - S privatnim trenerom pripremao sam se u pauzi i, kada smo radili skokove, nezgodno sam dosko~io i iskrenuo zglob. Nadam se da }u za pet-{est dana po~eti trenirati - ka`e vezist.

sezone. [to se ti~e Efendi}a, on je od mene tra`io dozvolu da ide na probu i `elim mu sve najbolje. Ako ne prona|e anga`man, mo`e se vratiti i poku{ati da se izbori za mjesto u timu - kazao nam je trener Slobode Denis Sadikovi}. Me|u putnicima na Kupres nije ni Sadikovi}ev saradnik u stru~nom {tabu Enver Huki}. Trener zadu`en za fizi~ku spremu igra~a nije `elio i}i na pripreme zbog neizmirenih obaveza koje klub ima prema njemu.

- Morat }emo popraviti igru u odnosu na prvi dio sezone. Realno, imamo bolji

Petorica na probi
Prvog dana priprema trenirali su: E. ^oli}, Radovanovi}, Markovi}, Gan~ev, Jamak, Savi}, Zeba, Stani}, Vi{}a, Spahi}, B. ^oli}, Vasili}, M. Be{lija, Svraka, Me{i}, Perak, Stan~eski, Balji}, Popovi}, Bogi~evi}, Zoloti}, H. Be{lija, Rov~anin, [ehi}, Kari}, Gu{o, Pehilj, Odovi} i Ali}. Petorica igra~a su na probi. To su \or|e ^eha (Famos Vojkovi}i), Janko Kraji{nik (IMT), Elvid Ali} (Bosna Visoko) te dvojica igra~a iz Kameruna Ferdinant i Mbenda.

raspored. Ako ponovo u|emo u formu kao pro{le godine, mo}i }emo ne{to napraviti - ka`e Osim. Igra~i su u pauzi morali raditi kako bi do{li fizi~ki spremni, a treneri su zadovoljni onim {to su vidjeli prvog dana. - Raduju nas ozbiljnost i dobra atmosfera s kojom smo po~eli pripreme. Igra~i znaju {ta se od njih o~ekuje i dat }e sve od sebe da poka`u kako imaju mjesto u prvom timu - ka`e trener Di-

no \urbuzovi}. Ekipa }e do nedjelje trenirati u Sarajevu, a za ponedjeljak je zakazan odlazak u Pulu, gdje }e biti odigrano nekoliko pripremnih utakmica. Prvi protivnik trebao bi biti hrvatski prvoliga{ Cibalija u srijedu, 24. januara, a planirani su i me~evi sa [ibenikom, Slaven Belupom, Rudarom Velenjem i Goricom. Ju~era{nji trening na pomo}nom stadionu Grbavici pratio je veliki broj navijal~a „Plavih“. Z. [ARI]

Spisak prvotimaca
Denis Mujki}, Tino Divkovi} i Kenan Piri} (golmani), Stani{a Nikoli}, Samir Jogun~i}, Muamer Zoleti}, Mersed Malki}, Almir Halilovi}, Tarik Okanovi}, Senad Muji}, Alen Me{anovi}, Amer Beki}, Admir ^ehaji}, Stefan Gavari}, Darko Raca, Almir Beki}, Alden Aljuki}, Edin Kiti}, Mirza Zoni}, Damir Murselovi}, D`emil Hasanovi}, Amar Rahmanovi}, Adnan Salihovi} i Adnan Zuki}.

Smajlovi}: Slobodan sam igra~
Iako ima ugovor do ljeta, Damir Smajlovi} tvrdi da je slobodan igra~. Kao razlog za prijevremeni raskid ugovora navodi Slobodin dug prema ugovoru. - Nemam vi{e strpljenja. Ugovor nije ispo{tovan do kraja. Do 5. januara trebao sam dobiti ratu iz ugovora, igra~ima nisu krenuli Damir Smajlovi} (vidi okvir) te mladi Samir Efendi}, koji je dobio dozvolu da ode na probu u Karlsrue. - @ao mi je {to se Smajlovi} nije uspio dogovoriti s upravom, ne znam jesmo li ga izgubili za proljetni dio a kako nisam, u aneksu ugovora pi{e da sam slobodan i da mogu oti}i bez obe{te}enja. Ovih dana }u pokrenuti proceduru za dobivanje dokumenata, a ne}u se odre}i potra`ivanja. Moram misliti na sebe i na porodicu - rekao nam je Smajlovi}. Prije nego {to su oti{li na pripreme ugovore sa Slobodom potpisali su novajlija iz Sloge iz Toj{i}a Edin Kiti} te doju~era{nji juniori D`emal Hasanovi}, Damir Murselovi}, Amar Rahmanovi}, Alden Aljuki}, Adnan Salihovi} i Kenan Piri}. E. M.

Nogometa{i Zvijezde otputovali su ju~er na petodnevne pripreme u Me|ugorje. [ef stru~nog {taba Dragan Jovi} poveo je 24 igra~a u Hercegovinu. - Trenirat }emo dva puta dnevno i odigrati dvije

Petorica novajlija u Me|ugorju
kontrolne utakmice, protiv Vele`a (~etvrtak) i Olimpica (subota). Po povratku u Grada~ac, igrat }emo s Radnikom iz Bijeljine - rekao je Jovi}. Zvijezda }e zavr{ni dio priprema odraditi u Medu-

Nogometa{i Zvijezde oti{li iz Grada~ca

linu, a generalku }e odigrati u Tuzli protiv Slobode. U Me|ugorje su otputovali i novi igra~i Zvijezde: Dragan Risti}, [erif Hasi}, Amir Bekan, Ognjen \elmi} i Alvin Karad`a.
D`. D.

Zavr{ne pripreme u Medulinu

Fudbaleri Vele`a su od utorka u Me|ugorju, gdje }e odraditi dio zimskih priprema i odigrati nekoliko prijateljskih utakmica. Milorad Mitrovi} trenutno ima na raspolaganju 26 igra~a, a novo ime je povratnik Igor Remeti}, napada~ koji je protekle sezone nosio dres

Mitrovi} }e po povratku u Mostar skratiti spisak Aldin Hod`i} ponovo na Piroti
Rudara iz Kaknja. - Vrlo je va`no da su igra~i zajedno, jer se tako stvara zajedni{tvo i ja~a timski duh. Zadovoljni smo dosada{njim dijelom priprema, momci rade dobro, svjesni da svi moraju pru`iti maksimum, jer nije isklju~eno da ve} po povratku u Mostar skratimo spisak kandidata. Svi imaju dovoljno vremena i prostora da se poka`u - ka`e Mitrovi}. Trenutno su na njegovom spisku sljede}i igra~i: Had`i|ulbi}, O{trakovi}, [uta, Zaimovi}, Kajtaz, Kazazi}, Stoki}, Iveti}, Jazvin, Kodro, Zolj, [kalji}, Demi}, Velagi}, Kadri}, Kalajd`i}, Mahini}, Mari}, Gad`o, Mahmutovi}, Brkovi}, Balali}, ]emalovi}, Durakovi}, Lelo i Remeti}. „Ro|eni“ su odradili jednu trening-utakmicu protiv ni`eliga{a Lokomotive, a za danas u 13 sati najavljen je me~ protiv Zvijezde iz GraF. I. da~ca. Nakon Bekira Reki}a iz Krajine i Neboj{e Popovi}a iz Sloge, jo{ jedno novo ime na{lo se na spisku trenera Travnika Ned`ada Selimovi}a za zimske pripreme. To je vezista Aldin Hod`i}, povratnik na Pirotu, koji je proteklih godinu i po proveo u Slogi iz Gornjeg Vakufa i bio jedan od vode}ih

Fudbaleri Vele`a pripremaju se u Me|ugorju

Jo{ jedna prinova u timu Travnika

strijelaca Druge lige Zapad. [to se ti~e odlazaka, za sada je upitno samo ho}e li stoper Nihad Ribi} posti}i dogovor sa ma|arskim MTK-om iz Budimpe{te. Nenad Eri} se vratio u Zrinjski. Mladi reprezentativac Sanid Mujaki} odranije trenira s ~e{kim Plzenom, gdje bi trebao nastaviti S. P . karijeru.

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

sport

ISTRA@IVANJA [vicarci napravili studiju o evropskom fudbalu

Barcelona najni`a, Inter najstariji
Totenhem mo`e napraviti dvije reprezentacije

Hot: Bio ~lan ameri~ke reprezentacije do 20 godina

[a}ir Hot na probi u Borusiji Menhengladbah
Pro{ao školu Red bulsa iz Njujorka
Na horizontu bosanskohercegova~kih talenata rasutih po cijelom svijetu pojavilo se jo{ jedno ime na koje bismo u budu}nosti trebali obratiti pa`nju kao na fudbalera koji bi mogao koristiti na{oj reprezentaciji. Rije~ je o [a}iru Hotu, fudbaleru s ameri~kim dr`avljanstvom, koji je ovih dana do{ao na probu u Borusiju Menhengladbah. Njema~ki klub doveo je u zimskom prijelaznom roku Martina [trancla (Stranzl) i Havarda Nordveita u nastojanju da sa~uva prvoliga{ki status, a Hot bi mogao biti sljede}e poja~anje. - Ako sve bude proteklo kako treba, mo`da }u biti u prilici da potpi{em profesionalni ugovor s Borusijom rekao je Hot. Ro|en je 10. juna 1991. godine u Fer Lonu (Nju D`ersi). Kao dje~ak pridru`io se fudbalskoj akademiji Red bulsa. Bio je kapiten U-16 i U-18 timova njujor{kog kluba, a s ekipom U17 je 2007. u~estvovao na Svjetskom klupskom prvenstvu u [paniji. Igra na poziciji stopera, a trenutno je ~lan Boston koled` iglsa. S ameri~kom reprezentacijom do 20 godina igrao je na Milk kupu 2010. Roditelji su mu porijeklom iz Gusinja i Plava, ali posjeduju bosanskohercegova~ke paso{e, {to je dovoljna podloga za eventualni zahtjev za promjenu fudbalskog dr`avljanstva. Prema informacijama „Dnevnog avaza“, Hot je raspolo`en da zaigra za M. T. BiH.

Novi bh. talent na evropskom nebu

Vilja i Mesi: Niski, ali fantasti~ni

Studija u brojkama
577 brazilskih fudbalera igra u evropskim ligama 72,3 postotka ~ine stranci u kiparskim klubovima 24,5 igra~a u prosjeku ima klub u Evropi 1,1 posto Brazilaca ima prosje~na evropska ekipa
Fudbaleri koji igraju u najja~im ligama svijeta, postaju stariji, br`i i vi{i, rezultat je istra`ivanja Opservatorija profesionalnih fudbalera iz [vicarske. Ova ustanova napravila je prve analize 2005. i od tada radi to svake godine, a u statistici su svaki put primjetne osjetne promjene. - Primijetili smo da su ~lanovi vrhunskih ekipa sve stariji, ali su ujedno i br`i i vi{i. U pravilu, 45,7 posto fudbalera tokom karijere ode u inozemstvo, a broj igra~a koji i dalje nastupaju za tim u kojem su ponikli, pao je s 26 na 23,4 posto - ka`e Rafael Poli (Raffaele), jedan od autora studije. Analizom je obuhva}eno 13.000 fudbalera iz 534 kluba iz 36 nacionalnih liga (na{e nema) da bi bilo utvr|eno da, recimo, Barcelona ima, u prosjeku, najni`i tim (177 centimetara), Man~ester junajted najstabilniji (igra~, u prosjeku, ostane 5,71 sezonu), a Inter najstariji tim (29,61 godina). Totenhem, pak, ima najvi{e aktivnih reprezentativaca u ekipi, mo`e napraviti dvije selekcije sa ~ak 23 aktivna igra~a. Cijela studija sastavlje-

Naj, naj, naj...
Najstariji i najmla|i (prosjek godina)
Inter (Italija) Olimps Riga (Latvija) Matersburg (Austrija) i Volin (Ukrajina) Barcelona ([panija) 29,61 19,02 186,68 177,38 85

Najvi{i i najni`i (prosje~na visina u cm)

Najvi{e stranaca (%)
Olimpijakos Nikozija (Kipar)

Transferi

Pijenar odbio ^elzi i oti{ao u Totenhem Ju`noafri~ki veznjak Stiven Pijenar (Steven Pienaar) odbio je prije}i u ^elzi te je odlu~io da prihvati poziv Totenhema. Menad`er Totenhema Hari Rednap (Harry Redknapp) izjavio je da je fudbaler Evertona, osim sa Spursima, pregovarao i s ^elzijem, ali da je izabrao Totenhem. Pijenar je u Everton do{ao 2007. iz Borusije Pijenar: Izabrao Totenhem Dortmund.

BiH 13. „izvoznik“ igra~a
Prema rezultatima studije, Bosna i Hercegovina je 13. svjetski izvoznik igra~a u evropske lige. Trenutno je 95 internacionalaca koji vuku porijeklo iz BiH, od kojih najvi{e u Hrvatskoj - 33. Interesantno je da smo, prema ovom kriteriju, ispred mnogo ja~ih zemalja kao {to su Holandija, Kamerun, Obala Slonova~e...

Najstabilniji (prosje~ni ostanak igra~a u sezonama)
Man~ester junajted (Engleska)
na je na vi{e od 80 stranica, a postavlja se pitanje ima li prakti~nu vrijednost? - Ima, jer veliki klubovi, poput Man~ester junajteda, Arsenala, ^elzija i drugih,

5,71

uzimaju izvje{taje, prou~avaju ih i upore|uju se s rivalima. Fudbalske federacije tako|er, jer dosta odluka mogu donijeti na osnovu podataka iz stuM. T. dije - tvrdi Poli.

Aston vila za Benta dala rekordnih`elji da izbjegne ispadanje iz engleske 18 miliona funti U o~ajni~koj
Premijer lige, Aston vila je za dovo|enje engleskog napada~a Darena Benta (Darren) iz Sanderlenda platila 18 miliona funti (oko 40 miliona KM), {to je klupski rekord po visini obe{te}enja. Bent je u Sanderlend do{ao 2009. iz Totenhema za 10 miliona funti. Dosada{nji Vilin rekord bio je 12 miliona funti, koliko su pla}eni D`ejms Milner (James) i Stjuart Dauning (Stewart Downing). Bent bi mogao debitirati ve} u subotu u duelu protiv Man~ester sitija.

Mehija iz Arla pobjegao u Konjaspor
Samo dan nakon {to je dovo|enjem Gregorija Lorencija (Gregory Lorenzi) oja~ao odbranu, francuski Arl, koji vodi na{ trener Faruk Had`ibegi}, ostao je bez iskusnog {panskog defanzivca Alvara Pereza Mehije (Mejia), koji je odlu~io oti}i u turski Konjaspor. Odlazak Mehije, biv{eg ~lana madridskog Reala i Mursije, dodatno }e oslabiti ionako najlo{iju odbranu francuske lige, koja je u 20 utakmica primila 40 golova. Lorenci je do{ao kao pozajmljeni igra~ Bresta, a Had`ibegi} ga poznaje iz Bastije. Arl je u vrlo te{koj situaciji, zauzima posljednje mjesto na tabeli s osam bodova, 13 manje od sigurne zone. (M. T.)

Ni`u se brige za Faruka Had`ibegi}a

Kuper podnio ostavku
Argentinski stru~njak Hektor Kuper (Hector Cuper) podnio je ostavku na mjesto trenera gr~kog prvoliga{a Arisa. Iskusni trener uveo je Solunjane u {esnaestinu finala Evropske lige, ali je ekipa podbacila u gr~kom prvenstvu, gdje zauzima osmo mjesto s 22 boda zaostatka za vode}im Oli(M. T.) mpijakosom.

Babel pregovara s Hofenhajmom Engleski premijerliga{ Liverpul prihvatio je ponudu
Hofenhajma za napada~a Rajana Babela (Ryan), a 24godi{nji Holan|anin sada treba otputovati u Njema~ku na pregovore o li~nim uvjetima. Babel je 2007. do{ao iz Ajaksa za 10 miliona funti, ali iako je povremeno znao pokazati potencijal, nije uspio izboriti mjesto u prvom timu engleskog velikana. Hofenhajmu je prijeko potreban partner Vedadu Ibi{evi}u u napadu s obzirom na to da je Demba Ba suspendiran, jer po svaku cijenu `eli napustiti klub, dok je ^inedu Obasi (Chinedu) povrije|en. (M. T.)

SimeoneDijego Simeone (Diego) preuzeo je pozipreuzeo Kataniju Argentinec
ciju trenera italijanske Katanije. Nekada{nji nogometa{ milanskog Intera i rimskog Lacija potpisao je sa sicilijanskim klubom ugovor do kraja naredne sezone. Katanija je dva dana nakon prvenstvenog remija s Kjevom sporazumno raskinula ugovor s trenerom (M. T.) Markom \ampaolom (Marco Giampaolo).

Ruski prvoliga{ Terek anga`irao je za novog trenera proslavljenog holandskog fudbalera Ruda Gulita (Ruud Gullit), s kojim je potpisao ugovor na 18 mjeseci. ^e~enski klub zavr{io je pro{lu sezonu na 12. mjestu ruskog prvenstva, ali je predsjednik Tereka odredio Gulitu cilj da se naredne sezone plasira me|u prvih osam. Gulit je, nakon briljantne igra~ke karijere, po~eo raditi kao trener u ^elziju 1996. godine, a nakon toga je vodio Njukasl, Fejenord i Los An|eles galaksi, gdje je prije dvije sezone dobio otkaz. (M. T.)

Gulit na klupi Tereka

Holan|anin prihvatio poziv iz Rusije

Gulit: Ugovor na godinu i po

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

59

KO[ARKA Timoti Vels, Amerikanac na klupi bh. kluba

Kad ti se uka`e {ansa za posao, mora{ je iskoristiti
Moj zadatak je jasan, a to je uvesti Triland u najvi{i rang, ka`e 32-godi{nji trener
Ameri~ki igra~i u bh. ko{arci nisu vi{e nikakva novost, ali kada je rije~ o trenerima, zaista je raritet vidjeti osobu koja je pre{la okean da bi radila u Bosni i Hercegovini, i to u klubu iz ni`eg ranga. No, Timoti Vels (Timothy Wells), simpati~ni 32-godi{njak iz Vinston-Salema, ne vidi u tome ni{ta ~udno.

Osnovani 2007.
KK Triland osnovan je u junu 2007. i takmi~i se u A-1 ligi BiH. Klub je formirao ameri~ki biznismen Taj Sosnovski (Tie Sosnowski), istovremeno vlasnik kompanije „Triland“, koja je ve} godinama prisutna u BiH. vini, dao je sasvim jasan i iskren odgovor: - Zadovoljni su samim tim {to sam na{ao posao. Ekonomija u cijelom svijetu je u lo{em stanju i, kad ti se uka`e {ansa da radi{, mora{ je iskoristiti.
Faksimil teksta na www.realmadrid.com

Real doveo slovenskog centra

Raspitao se o dr`avi
- Radio sam ~etiri godine kao asistent na Univerzitetu u Sjevernoj Karolini, a kada sam dobio ovu ponudu, rekao sam sebi: Za{to ne. Naravno, prije nego {to sam do{ao u Sarajevo raspitao sam se o dr`avi, njenoj kulturi i historiji. ^injenica da je vlasnik kluba Amerikanac zna~i i da }e moje prilago|avanje biti mnogo lak{e - ka`e Vels, nekada aktivni igra~ u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, Evropi i Australiji. Na pitanje kako je njegova porodica reagirala kada im je rekao da }e nastaviti karijeru u Bosni i Hercego-

Begi} predstavljen kao bh. ko{arka{
Novo poja~anje madridskog Reala Mirza Begi} predstavljen je na internet-stranici {panskog kluba kao bosanski ko{arka{. Dvadesetpetogodi{nji 220 centimetara visoki centar, koji je za 600.000 eura pre{ao u Real iz @algirisa, ro|en je u Bijeljini (9. juli 1985.), ali je odavno reprezentativac Slovenije. Prvi klub bila mu je tuzlanska Sloboda, iz koje je 2002. pre{ao u Union Olimpiju. Igrao je i za Triglav iz Kranja, belgijski Hui Basket, italijanski Virtus, slovenski Geoplin Slovan, a u Litavniju je oti{ao 2009. nakon drugog anga`mana u Olimpiji. Za Real je potpisao do ljeta 2013.
V. B.

Karakterna ekipa
Svaki slobodan trenutak, a ka`e da ih je van ko{arke veoma malo, koristi upravo za kontakte s porodicom („Kod ku}e me ~ekaju djevojka i k}erka“, obja{njava Vels). Povremeno sebi priu{ti {etnju gradom i obilazak njegovih znamenitosti. - Ovdje sam zbog ko{arVels u Skenderiji za vrijeme me~a sa [irokim
(Foto: S. Saletovi})

Izdvaja Pa{ali}a i Batinu
Vels prati zbivanja u bh. ko{arci, posebno gradskog rivala Bosnu ASA BH Telecom, za koju zna da ima bogatu tradiciju. - Cijenim napore trenera Bosne i njihove rezultate. Od igra~a, posebno su mi se svidjeli Pa{ali} i Batina - ka`e Vels.

ke i moj zadatak je jasan, a to je uvesti Triland iz Druge u Premijer ligu BiH. Imam sjajnu grupu momaka, koji „kupuju“ sve {to im ka`em. Karakterno, nisam mogao na}i bolje igra~e - ka`e Vels. Njegova ekipa namu~ila je u utorak [iroki u osmini finala Kupa BiH (85:97 u Skenderiji, sarajevsku ekipu predvodili su biv{i Bosnini igra~i Muris Memi} sa 27 i Esmir Guzonji} sa 21 poenom), a Vels vjeruje da }e Triland, vode}i tim A-1 lige, u slu~aju da u|e u najvi{i ra-

ng, biti jo{ ja~i. - @elimo stvoriti tim koji }e konkurirati Bosni, [irokom i svim drugim ekipama u ligi. Imamo resurse da to ostvarimo - isti~e Vels. O svojoj ekipi, ka`e da je zadovoljan time {to ima visoke igra~e, koji su sposobni pogoditi iz daljine, te agresivne bekove, koji napadaju reket. Od 13 prvotimaca samo je jedan stranac, i to Velsov zemljak, bek Ra{on Dejvis (Rah-Shaun Davis).
E. JESENKOVI]

Ikoni} odli~an protiv Deksije
Startala je druga faza takmi~enja u Euro~elend` kupu za ko{arka{e. Odli~ne partije u pobjedama svojih timova zabilje`ili su Goran Ikoni} (21 poen) za Krku protiv Deksije (85:77) i Henri Domerkant (16) za ruski Spartak pr(V. B.) otiv Netanje (73:70).

^elik se priklju~io Jedinstvu i @elji

Zeni~anke u zavr{nici

Kup BiH za ko{arka{e

Bosna protiv Borca za finalni turnir
@rijebom su odre|eni parovi ~etvrtfinala Kupa BiH za ko{arka{e, ~iji }e se pobjednici plasirati na finalni turnir. U ~etvrtfinalu (25. i 26. januar) igrat }e Sloboda - Igokea, ^apljina Lasta - Zrinjski, [iroki TT kabeli - Mladost i Bosna ASA BH Telecom - Borac Nektar. Prethodno su u osmini finala postignuti sljede}i re(Foto: J. Had`i})

zultati: Slavija - Mladost 66:94, Kakanj - Sloboda 88:91, Triland - [iroki TT kabeli 85:97, Vitez - Borac Nektar 62:84, Brotnjo ^apljina Lasta 66:81, ^elik -

Igokea 73:86. Aktuelni prvak Kupa Bosna i Zrinjski pro{li su bez borbe, jer su njihovi rivali Limometal Cazin i Prijedor odustaE. J. li od takmi~enja.
Risti} i Bogoje u duelu: ^elik pro{ao u polufinale
(Foto: J. Had`i})

Susret `epa~kih u~enika i u~itelja
U utakmici osmine finala Kupa BiH izme|u ^elika i Igokee koplja su ukrstili treneri iz @ep~a - Ivica Mari} i Slobodan Klipa. Obojica su u~enici Envera Jahi}a. - Bio sam i trener, ali i razrednik Ivici u osnovnoj, a Slobodanu i u osnovnoj i u srednjoj {koli. S Klipom sam bio juniorski prvak BiH, a sa Mari}em kadetski. Ve~eras mi jo{ nedostaje @ilo (Senad Preld`i}, trener @ep~a i otac Emira Preld`i}a - op. a.) - rekao nam je poslije me~a Jahi}, koji od 1992. `ivi u Zenici, a trenutno vodi svoj klub KK Kengur i nastavnik je tjelesnog odgoja u Osnovnoj V. B. {koli „Skender Kulenovi}“.

Ko{arka{ice ^elika su mnogo te`e nego {to to govori kona~ni rezultat me~a (78:70) savladale Mladi Kraji{nik i izborile plasman na finalni turnir Kupa BiH, koji }e biti odigran u martu. Najefikasnija u zeni~kom timu bila je Aida Pilav s 23 poena, a kod go{}i Milica De-

ura s 24. U polufinalu Kupa su Jedinstvo iz Tuzle i sarajevski @eljezni~ar, a ~etvrti sudionik zavr{nog turnira bit }e poznat nakon subotnje prvenstvene utakmice izme|u Tomislava i Igmana, koja }e vrijediti i kao ~etvrtfiV. B. nale Kupa BiH.

Klipa, Jahi} i Mari}: Nedostajao im Preld`i}

Bh. ko{arka{ ponovo u Poljskoj

Izbor najboljih Sportskog saveza

Mujo Tuljkovi} u Poznanju
Bh. ko{arka{ki reprezentativac Mujo Tuljkovi}, koji je pro{le sezone s Anvilom igrao finale poljskog plejofa, ali i povrijedio ligamente zbog ~ega je morao na operaciju, ponovo je u Poljskoj, i to u ekipi PBG basketa iz Poznanja. Biv{e krilo Bosne, nakon du`e pauze, bit }e u naredne dvije sedmice na probi u ovom klubu. Ukoliko zadovolji o~ekivanja stru~nog {taba, 31-godi{nji igra~ (205 centimetara) mogao bi od 1. februara konkurirati i za prveV. B. nstvene susrete.

Ceri} i Softi} podijelile naslov, Potur najbolji u mu{koj konkurenciji
D`udistkinja Larisa Ceri} i karatistkinja Merima Softi} progla{ene su najboljim sportistkinjama 2010. godine, dok je tu nagradu u mu{koj konkurenciji, prema izboru Sportskog saveza BiH, osvojio karatist Nermin Potur. Na sino}njoj manifestaciji u Sarajevu progla{eni su najuspje{niji i u ostalim kategorijama. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Ramizu Poturu (Karate-klub IgmanIlid`a), dok su najbolje ekipe odbojka{ice Jedinstva i odbojka{i Kaknja. Posebno priznanje „Mirza Deliba{i}“ dodijeljeno je teniseru Damiru D`umhuru.

60
RUKOMET ^etvrto kolo Svjetskog prvenstva

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

sport

Duel Srbije i Hrvatske ipak bez pobjednika
Branioci naslova Francuzi savladali Njema~ku (30:23)

Ba{i}: Plasirao se u ~etvrtfinale

Mirza Ba{i} revan{irao se Francuzu Aleksandru Sidorenku (Alexandre) za poraz u polufinalu ITF Futuresa u Glazgovu ([kotska) pro{le sedmice. @rijeb Futuresa u [efildu (Engleska) donio je duel Ba{i}a i drugog nosioca Sidorenka (297. igra~ svijeta). Mirza je prepustio Francuzu

Mirza Ba{i} se osvetio Sidorenku

Teniski Futures u [efildu

samo pet gemova - 6:2, 6:3. U 2. kolu Ba{i} je izbacio jo{ jednog Francuza - Vinsenta Stufa (Vincent Stouff ) sa 6:3, 6:1 i plasirao se u ~etvrtfinale. Na{ teniser od ponedjeljka }e imati najbolji ranking karijere (oko 500. pozicije), a s bodovima osvojenim u [efildu po~etkom februara sko~it }e Z. [. jo{ vi{e na listi.
Dinar i Karabati} (Francuska) zaustavljaju Hensa (Njema~ka)

Na putu do titule izgubila deset gemova
Kerim Suba{i}, ~lan Mladosti iz Zenice, te Nefisa Berberovi} iz tuzlanske Slobode osvojili su titule dvoranskih prvaka Bosne i Hercegovine u tenisu u konkurenciji do 12 godina. Na turniru u [irokom Brijegu Suba{i} je u finalu savladao Andreja Grubi{i}a iz Mostara sa 6:3, 6:3, dok je Berberovi} sa 6:2, 6:0 dobila Lejlu Mujezinovi} iz sarajevskog Sportinga. Nefisa je do{la do naslova sa samo deset izgubljenih gemova na cijelom turniru. U [irokom Brijegu po~eo je glavni turnir u konkurenciji za dje~ake i djevoj~ice do 14 godina.

n

Dugovi nogometnih klubova, medijska prava, doping i namje{tanje utakmica me|u najva`nijim su temama kojima se bavi Evropska komisija u svojim prijedlozima o ja~anju socijalne, ekonomske i organizacijske dimenzije sporta, saop}eno je iz Brisela. Kako prenose agencije, Evropska komisija usvojila je seriju prijedloga pod nazivom „Razvoj evropske dime-

U Briselu o dugovima, dopingu, namje{tanju...

Razvoj evropske dimenzije u sportu

U derbiju 4. kola grupe C Svjetskog prvenstva koje se odr`ava u [vedskoj, rukometne reprezentacije Srbije i Hrvatske odigrale su sino} bez pobjednika u Malmeu, 24:24 (13:12). Dramati~ni duel zavr{en je remijem iako su obje ekipe imale {ansu da osvoje puni plijen. Srbija je pet minuta prije kraja imala dva gola

razlike i napad. No, u posljednjim sekundama bodovi su mogli oti}i i na suparni~ku stranu, jer je kod nerije{enog rezultata hrvatski reprezentativac Duvnjak pogodio stativu. Hrvatskoj je ovo bio prvi izgubljeni bod nakon tri pobjede, dok Srbija, pored remija, ima dva trijumfa i poraz.

Branioci naslova Francuzi nisu dozvolili iznena|enje protiv Njema~ke te su rezultatom 30:23 ostvarili i ~etvrtu pobjedu na SP-u. Danas su na rasporedu me~evi posljednjeg, petog kola u sve ~etiri grupe. Po tri prvoplasirane reprezentacije pro}i }e u drugu fazu Svjetskog prvenstva te prenijeti bodove osvojene

protiv ekipa koje su, tako|er, izborile nastavak takmi~enja. Rezultati: GRUPA A: Bahrein - Tunis 21:28, Njema~ka - Francuska 23:30, [panija - Egipat (sino}). GRUPA C: Srbija - Hrvatska 24:24, Danska - Al`ir, Australija - Rumunija (sino}).
(E. J.)

Grupa A
Peto kolo: Egipat - Bahrein (18 sati), Njema~ka - Tunis (18.30), Francuska - [panija (20.45).
1. Francuska 2. [panija 3. Njema~ka 4. Egipat 5. Tunis 6. Bahrein 4 3 4 3 4 3 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 131:78 80:64 115:99 71:81 88:101 57:112 8 6 4 2 2 0

Grupa B
Peto kolo: Brazil - Japan (17), Island - Norve{ka (19.10), Austrija - Ma|arska (21.30).
1. Island 2. Ma|arska 3. Norve{ka 4. Austrija 5. Japan 6. Brazil 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 128:97 116:103 117:107 114:116 108:129 99:130 8 6 6 2 2 0

Grupa C
Peto kolo: Al`ir - Australija (18), Hrvatska - Danska (20.15), Srbija - Rumunija (20.30).
1. Hrvatska 2. Danska 3. Srbija 4. Al`ir 5. Rumunija 6. Australija 4 3 4 3 3 3 3 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 119:75 121:69 111:101 54:65 65:81 45:124 7 6 5 2 0 0

Grupa D
Peto kolo: Ju`na Koreja Slova~ka (16.15), Argentina - ^ile (18.15), Poljska - [vedska (20.15).
1. Poljska 2. [vedska 3. Argentina 4. J. Koreja 5. Slova~ka 6. ^ile 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 3 3 122:99 118:91 98:89 106:102 102:125 92:132 8 6 5 3 1 1

nzije u sportu“. Predvi|aju se akcije u podru~jima u kojima se problemi ne mogu rije{iti na odgovaraju}i na~in samo na nacionalnoj razini. Prijedloge je pozdravio i ~elnik UEFA-e Mi{el Platini (Michel). - Veoma mi je drago da je Evropska komisija na na{oj strani u tako mnogo va`nih pitanja za budu}nost evropskog nogometa - rekao je Platini.

Markovi} nakon debakla Borca od Celja

Rukometa{i banjalu~kog Borca M:tela do`ivjeli su te`ak poraz u prvoj od dvije planirane prijateljske utakmice s ekipom Celja Pivovarne La{ko. [ampion Slovenije je u svojoj dvorani Zlatorog deklasirao izabranike Dragana Markovi}a s 38:25 (21:11). - Bili smo veoma slabi u napadu, a u odbrani katastr-

Veoma slabi u napadu, katastrofalni u odbrani

ofalni. Dozvolili smo im mnogo golova iz kontri i polukontri nakon {to smo im svojim tehni~kim gre{kama, jednostavno, poklanjali lopte. S druge strane, od njihovog golmana Lesjaka napravili smo igra~a utakmice, jer smo toliko lo{e {utirali da je ~ovjek imao vi{e od 25 odbrana - ogor~en je bio MarkoS. K. vi}.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. januar/sije~anj 2011.

61
Vijest u brojci Izjava dana
- Kada odigramo slabije prvo poluvrijeme, njegov glas je povi{en, obja{njava nam gdje smo pogrije{ili i tada mu se niko ne smije suprotstaviti. Mo`e{ samo slu{ati.
(Napada~ Man~ester junajteda Dimitar Berbatov o menad`eru Aleksu Fergusonu)

5.000.000
(Foto: S. Saletovi})

Ameri~ki ko{arka{ u redovima Trilanda Ra{on Dejvis (Rah-Shaun Davis) u duelu sa igra~ima [irokog

^elzi bi naljeto mogao ponuditi Stouku pet miliona funti za na{eg reprezentativnog golmana Asmira Begovi}a, pi{e britanski „Daily Mirror“. ^elzi je u nekoliko navrata do sada ispoljavao interes za na{eg golmana, ali je Stouk bio odlu~an da ne popusti pritisku. Begovi} bi aktuelnom engleskom prvaku poslu`io kao zamjena za Petra ^eha (Cech), koji je zbog stalnih povreda izgubio za sebe nekada svojstvenu sigurnost. (M. T.)

U hotelu „Splendid“ u Be~i}ima, u kojem su smje{teni fudbaleri Crvene zvezde na zimskim pripremama, izbio je manji po`ar, koji je brzo uga{en. U vrijeme kada je izbio po`ar, Zvezdini fudbaleri bili su na ru~ku, a saznav{i da je buknula vatra, napustili su hotel. Van svoje baze proveli su oko pola sata nakon ~ega im je saop}eno da se mogu vratiti.

Po`ar u hotelu Crvene zvezde

Ofsajd

TENIS Drugo kolo Australian Opena

Simon namu~io Federera
\okovi} dobio Dodiga Verdasko se vratio nakon 0:2 i izbacio Tipsarevi}a
Ro`er Federer (Roger) morao se dobro namu~iti da se plasira u tre}e kolo teniskog Australian Opena. Na suprotnoj strani terena bio je @il Simon (Gilles), koji je u prethodna dva duela savladao [vicarca. Kada je Federer poveo s 2:0 u setovima, izgledalo je da }e lako pro}i, ali je onda Francuz „eksplodirao“. Posne i Hercegovine Ivan Dodig odli~no se dr`ao u prva dva seta protiv tre}eg nosioca Novaka \okovi}a. Srbijanac je poveo sa 7:5, a Hrvat je u taj-brejku poravnao. Ipak, osvaja~ Australian Opena iz 2008. godine kao da se tada naljutio pa je u preostala dva seta igra~u iz Me|ugorja prepustio TENISERI: Federer ([vicarska, 2) - Simon (Francuska) 6:2, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, \okovi} (Srbija, 3) - Dodig (Hrvatska) 7:5, 6:7 (8), 6:0, 6:2, Troicki (Srbija, 29) - Mahu (Francuska) 6:4, 6:2, 1:6, 6:3, Almagro ([panija, 14) - Andrejev (Rusija) 7:5, 2:6, 4:6, 7:6 (10), 7:5, Malis (Belgija) - Montanes ([panija, 25) 6:4, 6:0, 6:1, Verdasko ([panija, 9) - Tipsarevi} (Srbija) 2:6, 4:6, 6:4, 7:6 (0), 6:0, Ljubi~i} (Hrvatska, 17) - Per (Francuska) 6:3, 6:7 (2), 6:4, 7:6 (5), Gaske (Francuska, 28) Manarino (Francuska) 6:3, 7:6 (4), 6:4, Rodik (SAD, 8) - Kunicin (Rusija) 7:6 (7), 6:2, 6:3, Berdih (^e{ka, 6) - Kol{rajber (Njema~ka) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4, Robredo ([panija) - Fi{ (SAD, 16) 1:6, 6:3, 6:3, 6:3, Monfis (Francuska, 12) - @il (Portugal) 6:4, 6:3, 1:6, 6:2. TENISERKE: Petkovi} (Njema~ka, 30) - Keotavong (V. Britanija) 2:6, 7:5, 6:0, Zahlavova Stricova (^e{ka) - Doki} (Australija) 7:6 (3), 6:1, Na (Kina, 9) - Rodina (Rusija) 6:3, 6:2, Sevastova (Latvija) - Vikmajer (Belgija, 21) 6:4, 6:2, [arapova (Rusija, 14) - Razano (Francuska) 7:6 (3), 6:3, Skjavone (Italija, 6) - Marino (Kanada) 6:3, 5:7, 9:7, Manasijeva (Rusija) - Bartoli (Francuska, 15) 3:6, 6:3, 6:0, V. Vilijams (SAD, 4) - Zahlavova (^e{ka) 6:7 (6), 6:0, 6:4, Azarenka (Bjelorusija, 8) - Hlavackova (^e{ka) 6:4, 6:4, Voznijacki (Danska, 1) - King (SAD) 6:1, 6:0, Enen (Belgija, 11) - Balta~a (VB) 6:1, 6:3... ravnao je na 2:2 i imao drugog tenisera svijeta na koljenima, ali je branilac naslova u {estom gemu petog seta ipak do{ao do brejka i prelomio me~ u svoju korist. - Imao sam sre}e. Simon je veliki igra~. Me~evi s njim nikada nisu lagani i uvijek dugo traju - kazao je Federer nakon 3 sata i 13 minuta dugog okr{aja. Nekada{nji reprezentativac BoD`ejms gubi loptu: Proma{io {ut za pobjedu

Povratak legende

Kantona sportski direktor Kosmosa

Kantona: Zadu`en za igra~e

Va`niji rezultati drugog kola

(Foto: AFP)

Ameri~ki klub Njujork kosmos imenovao je nekada{njeg reprezentativca Francuske i prvotimca Man~ester junajteda Erika Kantonu (Eric Cantona) za sportskog direktora. ^etrdesetpetogodi{nja fudbalska legenda bit }e zadu`ena za anga`iranje igra~a. Nakon ga{enja kluba 1985., Njujork kosmos obnovio je rad pro{le godine i `eli da se vrati u MLS ligu. (M. T.)

Najbolji tim 2010.

samo dva gema. Janko Tipsarevi} izgubio je ve} dobiven me~ protiv Fernanda Verdaska (Verdasco). Vodio je s 2:0 u setovima, dva puta je servirao za pobjedu, imao je i tri me~-lopte, ali kada je kod 6:5 u ~etvrtom setu propustio uzeti svoj servis, igra Srbijanca se, jednostavno, raspala. U posljednjem setu nije osvojio nijedan (Z. [.) gem.

U ekipi {estorica Katalonaca

^ak {estorica fudbalera Barcelone su u timu 2010. godine, prema ishodu glasanja na internet-stranici Evropske fudbalske asocijacije.
[arapova: Savladala Razano

„Jastrebovi“ ugrabili trijumf u Majamiju
„Vru}ina“ s Floride posrnula u produ`etku
Nakon stra{ne serije od 21 pobjede u 22 me~a, Majami hit upisao je ve} ~etvrti uzastopni poraz. Prema mi{ljenju mnogih najja~a NBA ekipa posrnula je ovog puta na svom parketu u produ`etku protiv Atlanta hoksa (89:93). Zvani~no najbolji NBA ko{arka{ Lebron D`ejms (LeBron James) proma{io je {ut za pobjedu sa zvukom sirene za kraj regularnog toka da bi „Jastrebovi“ u dodatnih pet minuta uspjeli slomiti otpor „Vru}ine“ s Floride.

^etvrti poraz Hita zaredom

„Mre`ice“ love Kirilenka
Ruski as ne samo da bi bio jak igra~ki adut (prosjek u sezoni 11,2 poena i 5,1 skok) nego bi mu gazda Netsa, njegov zemljak Mihail Prohorov mogao ponuditi mjesto u klupskom menad`mentu po zavr{etku karijere. doma}ih, D`ejms je ponovo imao zapanjuju}u statistiku sa 34 ko{a, deset skokova i sedam asistencija. (E. J.)

Pujol: Me|u najboljih 11

[anse da Nju D`ersi netsi anga`iraju zvijezdu Denver nagetsa Karmela Entonija (Carmelo Anthony) sve su manje pa se „Mre`ice“, navodno, ve} okre}u krilu Juta d`eza Andreju Kirilenku. Goste su predvodili D`o D`onson (Joe Johnson) i D`amal Kraford (Jamal Crawford) sa po 19 poena. Kod

Od njih, Karles Pujol (Carles Puyol) po {esti je put zaredom izabran me|u najboljih 11 zbog ~ega }e mu UEFA isplatiti 100.000 eura, koje }e on uplatiti u humanitarne svrhe. Najbolji trener je @oze Murinjo (Jose Mourinho). Idealni tim: Kasiljas (Real), Pike, Pujol (Barcelona), Kol (^elzi), Kristijano Ronaldo (Real), ^avi (Barcelona), Sneider (Inter), Inijesta, Mesi, Vilja (Barcelona).
(M. T.)

^ETVRTAK 20. 1. 2011.

21.00
MUZI^KI [OU, TV ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

U IME NARODA

20.10

ODGOVORITE LJUDIMA

22.10

VOX POPULI

21.00

ISPUNI MI @ELJU

18.00

INFO TOP

Gljiva show

21.00
SERIJA, BHT 1

Ljudi sa Medisona
U agenciji dolazi do nesuglasica izme|u Lejn i D`oan. Na putu za Akapulko, Don svra}a u Los An|eles gdje posje}uje Anu Drejper, a kada se vrati u Njujork, u novogodi{njoj no}i }e bolje upoznati Lejn...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Robot Robi, animirana serija, 16/52 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 12/20 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 267/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, serija, 48/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Retrovizor, muzi~ki program 12.45 Otka~ena kamera, 1/5 13.15 Mini portreti slikara: Seid Hasanefendi}, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 18/230, r. Program za djecu i mlade 14.55 Be Ha Te bebe 15.00 Ozie Boo, animirana serija 15.05 Frenderi u BiH: ^apljina, animirana serija 15.25 101 nesta{luk, serija, 11/13 16.05 Samo za zabavu, revijalni program 16.30 Putevi zdravlja, magazin 17.00 Gorko-slatko, serija, 19/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Putomanija: Maroko, dokumentarna serija, 2/4 21.00 Ljudi sa Medisona, serija, 3/13 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure: Ahmed Bosni}, program iz kulture 23.55 Ljudi sa Medisona, serija, 3/13, r. 00.40 Putomanija: Maroko, dokumentarna serija, 2/4, r. 01.05 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.20 Pregled programa za petak
20.30 Jukebox 21.00 „Gljiva showu“, zabavna emisija 22.30 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 23.00 Centralna informativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 107. epizoda, r. Program za djecu: 10.00 Kako to 10.15 Mekanike u misiji 10.25 Tomica i prijatelji 10.30 Pingu 10.35 ^arli i Mimo 10.40 Fantasti~na ~etvorka 11.05 Villa Maria, igrana serija, 38. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 108. epizoda 13.05 60 minuta, specijal, r. 14.10 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.40 Dopunska nastava, 17. emisija, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 95. i 96. epizoda (RP) 16.25 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 16.50 Pingu, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Villa Maria, igrana serija, 39. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 14. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, informativni program 21.15 CSI Miami, igrana serija, 15. epizoda 21.50 Dnevnik, najava 22.00 [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni program BBC, 2. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 No} klasika Almodovar: Vra}am se, {panjolski film (Z) 01.15 Federacija danas, r. 01.45 Dnevnik 3, r. 02.30 Pregled programa za petak

08.00 Gusarska akademija, crtani film 08.20 Oggy i `ohari, crtani film 08.40 Top Shop 08.55 Ludo srce, turska serija 09.55 A la Carte, kulinarski show 10.25 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.15 Stol za 4, kulinarski show 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.20 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.55 Top shop 14.15 Top shop 14.35 Moja desna ruka, reality show3 15.20 Gümüº, turska telenovela 16.40 OBH Info 16.45 Gumus, turska telenovela nastavak 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 18.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Smackdown, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Biseri, talk show 22.10 Vox populi 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.00 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 01.05 Playboy Girls, holivudska pri~a
17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 21.10 21.40

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film,18. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 15. epizoda 09.35 Fifi, crtani film 63. i 64. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 46. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 24. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 46. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 46. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 119. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 99. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH 15.55 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 123. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 120. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 37. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 38. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 124. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.20 Srce ljeta, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 83. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Bistro BiH
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 00.05 Objektiv I Triumph Serija - Taina Razgovor s povodom Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

06.00 Film: Bra}a po materi 08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.20 Turist point 18.25 Ljubav u zale|u, serija 19.25 City 19.25 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor, pregled dana 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Dvor 00.00 Film: Plavi grom 02.00 City 02.10 Gold express

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne? repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Klub Ekspres Vijesti Jukebox Centralna inf. emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana

17.45 Muzi~ki program 18.30 Dragulj u palati - serijski program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Razgovor s povodom 21.55 Dragulj u palati - serija 22.40 Aktuelnosti, r 23.00 TV strane

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.30 22.00 22.30 Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Vjera i `ivot Ja sam tvoja sudbina, serija To{e - 5 godina blakana

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV KISS
14.30 15.00 16.00 16.40 17.10 17.50 19.00 19.25 19.30 19.55 20.00 21.00 21.35 23.15 [kola ribolova iz barke ]akula kroz `ivot AUTO SHOP Kuhinje 6/32 Teri Parchhain Hoon, serija 12/212 r. Zagrljaj ljepote r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT FIS SHOP i marketing Dobar, lo{, zao Teri Parchhain Hoon, serija 13/212 Film, Vra}anje duga (16) r. Dnevnik KISS r.

TV USK
16.40 Azimuti, dok. program 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, informativni program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija

Ze sport plus TV izlog Frejzer, serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike Me|u nama Me|u nama TV izlog

TV Bugojno
18.20 Sasuke, Ninja Warriors zabavni program 18.25 Potez, r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - emisija 22.20 Srce ljeta - igrani film

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

BN
12.15 Doma}i film: Praznik u Sarajevu 14.00 Novosti 14.05 Doma}a serjia: Bela la| 15.00 TV serija: Jelena 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}i film: Bela la|a 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program, r. 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu, r. 18.00 Informativni program 19.00 Turizam plus, emisija o turizmu u BiH 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 22.00 Hema magazin - informativni program

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 U dru{tvu sa

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom, r. 17.00 Discovery, dok. program

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
18.30 SNOWBOARD

23.30
FILM, Nova TV

16.00

OVO JE SRBIJA

23.00

TENIS

22.00 ATLETICO MADRID - REAL MADRID

20.00

ULOVLJENI

21.20

DFC

20.15

ALARM ZA KOBRU

15.00

MI SMO PORODICA

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17 .00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.15 Srbija na vezi 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje 23.15 Susjedi - jedan pogled

17.45 Ski skokovi, S.KUP Zakopane 19.00 Tenis 19.30 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo 20.00 Borila~ki sport 22.00 Bijatlon, S.KUP Antholc 23.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

15.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 18.15 Ko{arka 18.30 Snowboard 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

18.00 Premier League Magazin 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Pregled Euroleague 19.30 NBA Action 20.00 U`ivo: Copa del Rey. Deportivo La Couruna - Almeria 22.00 U`ivo: Copa del Rey. Atletico Madrid Real Madrid

17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Ulovljeni 21.00 Ulovljeni 22.00 Granica 23.00 Ulovljeni

17.30 MTV Express Tbf 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Adventures In Hollyhood 22.20 Reno 911 22.40 Chapelle Show 23.10 South Park

17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za Kobru, serija 21.15 Odbrojavanje 22.15 CSI, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Veliki {ou razli~itih gluposti 23.15 TV total

Ubojstvo u Orient expressu
Najpoznatiji voz na svijetu privatno je iznajmljen na Silvestrovo kako bi preveo grupu izrazito bogatih i mo}nih ljudi do Istanbula. Putnici voza poti~u iz raznih zemalja, a zbog njihovog bogatstva i mo}i mediji su ih u~inili poznatim {irom svijeta... Uloge: Ri~ard Greko, Romina Mondelo, Kristof Volc Reditelj: Mark Roper

^ETVRTAK 20. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Odvojite malo vremena i za izlazak, dru`ite se sa prijateljima. I tako mo`ete upo21. III - 20. IV znati zanimljivu osobu. Posao: Finansijska situacija postaje sve bolja. Sada mo`ete kupiti ono {to dugo `elite ili ulo`iti novac u posao. Zdravlje: Dobro bi vam do{la rekreacija.
OVAN

17.05

KARMELITA

20.10

1 PROTIV 100

17.30

HANNAH MONTANA 2

21.00

ASI

09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Nodi, crtana serija 09.35 Mala princeza, crtana serija 09.46 Mimo i ^arli, crtani film 09.51 Svijet divljine, program za djecu 09.56 Miniskule, program za djecu 10.05 Tajne rata, dokumentarni serijal 11.05 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Zdravlje je lijek 13.25 Gospodari pejntbola, film 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re.publika - Krajina 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija 18.00 Balkanska odiseja, koncert ansambla „Kolo“, 2. dio 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik , kviz Moj biznis, glasanje Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.35 [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni program 22.05 Krug Vladi}anske panagije patrijarh Gavrilo 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Srbi, narod koji nestaje, dokumentarni film 00.20 Gospodari pejntbola, film

12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.30 More ljubavi, telenovela (133/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija (9/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 14.55 Moja obitelj 8b, humoristi~na serija (1/7)* 15.25 Doma}i dokumentarni film 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.26 8. kat: Senti{ na koji sam pala, talk-show 18.16 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli ve}u pla}u?, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela (12/106)* 19.30 Dnevnik 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 @ivot ide dalje, dramska serija (2/5)* 21.50 Pola ure kulture 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.05 Putovima rijeke Amazone, dokumentarna serija (3/6)* 00.00 Retrovizor: Kraljevi, serija (12) (9/12)* 00.40 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 3, serija (2/22)* 01.20 Retrovizor: Dragi Johne 1, humoristi~na serija (12/22) (R)* 01.45 Moja obitelj 8b, humoristi~na serija (1/7) (R)* 02.15 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (21/24) (R)* 02.35 @ivot ide dalje, dramska serija (2/5) (R)* 03.20 Skica za portret 03.40 Doma}i dokumentarni film 04.10 Pola ure kulture (R) 04.40 Oprah show (1286.) (R)*

11.20 Drugi format: (Uni)seks sve prodaje (R) 12.05 Fotografija u Hrvatskoj 12.15 Svijet profita (R) 12.45 Znanstvena petica (R) 13.15 Eric Clapton i Steve Winwood u`ivo na Madison Square Gardenu, snimka koncerta* 14.15 Mala TV (R) TV vrti}: Vremenska kutija (R) Gazoon: Igrali{te, crtani film (R)* Po{tar Pat: Dobro obavljen posao, crtani film (R)* 14.45 [kolski program: Daroviti (R) Kokice (R)* Abeceda EU: Slovo [ 15.30 @upanijska panorama 15.45 Nesta{na Katy, kanadski film (R)* 17.15 Cocco Bill, crtani film 17.30 Hannah Montana 2, serija za mlade (15/30)* 17.50 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (21/24)* 18.15 Puna ku}a Raftera 1, serija (9/22) (R)* 19.05 Planet drve}a: Kapok, dokumentarna serija (9/10)* 19.30 Hit dana 19.50 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M) - emisija* 20.05 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M): Hrvatska - Danska, prijenos* 21.45 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M) - emisija* 22.10 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli ve}u pla}u?, emisija pod pokroviteljstvom 22.20 Filmovi na{ih susjeda: To~kovi, srpski film (15)* 23.50 Nesta{na Katy, kanadski film (R)* 01.20 No}ni glazbeni program: Hit dana No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi No}ni glazbeni program: Hit dana (R) No}ni glazbeni program: Miruj, miruj srce moje - legenda o tamburi No}ni glazbeni program: Klapa Elektrodalmacija - Evergreen stories

06.45 Na{i najbolji dani, serija (90/260) 07.35 Gospodin Magoo, crtana serija (53/54) 08.00 Bumba, crtana serija (105106/150) 08.15 Graditelj Bob, crtana serija (30/39) 08.30 Roary, crtana serija (43/52) 09.30 Slomljeno srce, serija R 10.20 Gumus, serija R 11.50 Asi, serija R 13.10 IN magazin R 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (81/140) 14.45 Slomljeno srce, serija (89/130) 15.40 Najbolje godine, serija R 16.40 Gumus, serija (49/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (80/152) 21.00 Asi, serija (22/71) 22.10 Provjereno, informativni magazin 23.15 Ve~ernje vijesti 23.30 Ubojstvo u Orient expressu, igrani film (12)* 01.00 Pobje{njeli Max 2, igrani film (12)* R 02.40 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija (21/40) 03.10 Na rubu zakona, serija (10/14) (12)* 04.00 Ezo TV, tarot show (18)* 05.00 Ubojstvo u Orient expressu, igrani film (12)* R 06.25 Kraj programa

Ljubav: Upoznat }ete vrlo zanimljivu osobu. Pri~ekajte malo prije nego {to krenete u osva21.IV - 22.V janje. Posao: Iskoristite dan i za poslovne poteze. Radite, ali ne pretjerujte, ne zamarajte se sitnicama i glupostima. Zdravlje: Bez zna~ajnijih promjena.
BLIZANCI Ljubav: Dobro procjenjujete situaciju, pravilno

BIK

odlu~ujete. [to je najva`nije, nakon toga osje}ate olak{anje. 23.V - 22.VI Posao: Ako se ne prihvatite posla, patit }ete od dosade i biti bezvoljni. Ni{ta vam ne}e biti vrijedno truda. Zdravlje: Lako prevladavate krizu. Ljubav: Javlja se tendencija da se emocionaRAK lno distancirate od partnera. Radije priznajte {ta vam smeta. 23.VI - 22.VII Posao: Imate sna`nog za{titnika. Bez muke posti`ete ono za {ta vam je nekada trebalo dosta dokazivanja. Zdravlje: Podlo`nost „starim“ tegobama.
LAV

Ljubav: Ne mo`ete li izbje}i nesporazum sa partnerom, popri~ajte. Otvoreno recite {ta vas 23.VII - 22.VIII mu~i. Posao: Ako niste raspolo`eni za rad, obavite bar neophodno. Neka vas veseli spoznaja da idete u bolje. Zdravlje: Poja~ajte unos vitamina. Ljubav: Ako u`ivate u skladnoj vezi, ne zanemarujte nipo{to svog partnera. U suprotnom, puno riskirate. 23.VIII - 22.IX Posao: Nailazite na stanovite probleme. Ako ih ne rije{ite odmah, ne uzrujavajte se. Na}i }ete pravo rje{enje. Zdravlje: Vi{e pazite na sebe. Ljubav: Pove}ajte oprez. Samim tim, smanjeVAGA na je opasnost od ulijetanja u vezu koja nema osnovu u emocijama. 23.IX - 22.X Posao: Imate izo{tren osje}aj za dobar posao, nov~ane transakcije i poslove vezane za strance ili inostranstvo. Zdravlje: Jedite redovno i polagano. Ljubav: U svakom trenutku spremni ste za iz[KORPIJA lazak i dru`enje sa dragom osobom. Mogu}e je lijepo iznena|enje. 23.X - 22.XI Posao: Koristite {to vi{e svoju ma{tovitost i kreativnost. Vi{e samopouzdanja svemu }e dati notu {arma. Zdravlje: Kontrolirajte vid.
DJEVICA STRIJELAC Ljubav: Ako ~ekate da vam sre}a sama zakuca

Biseri

21.20
TOK-[OU, OBN
Gost „Bisera“ je Abdulah Ibrakovi}, istaknuti fudbalski trener. Netipi~an je predstavnik fudbalskog miljea: obrazovan, ugla|en, uvijek spreman za razgovor i na nefudbalske teme, istinski predstavnik d`et seta, ali ne na balkanski na~in.

CSI: Miami

21.15
SERIJA, FTV
Neidentifikovano tijelo je jednog dana iznenada u Majamiju „palo s neba“. Horej{io i njegov tim sprovode istragu i otkrivaju da se radi o putniku koji je letio jednim privatnim ~arter letom.

Gorko - slatko

17.00
SERIJA, BHT 1
Marta prima poruke tajnog obo`avaoca, ali ni ne sluti ko je on. Tu}io saop{tava Leni da se mora iseliti iz ku}e. Kafijeve djece tuguju za svojim nesre}nim ocem.

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
[eherzada pred cijelom porodicom Onuru obe}ava da ga vi{e ne}e napu{tati i pristaje na veliku svadbu. Melek zbog ljubomore po~ne pratiti Sezen i stvarati joj probleme. Gani }e se jo{ jednom razo~arati u Huner, kolegicu iz ureda.

na vrata, dosadno vam je. Sami pokrenete lavinu zbivanja. Posao: Nemojte zastati pred preprekama. Uspjeh je pred vama, treba malo truda da ga i dosegnete. Zdravlje: Psiho-fizi~ka iscrpljenost. Ljubav: Okrenite se vedroj strani ljubavi, u`ivaJARAC jte. O~arali ste voljenu osobu, ali te{ko joj je da to poka`e. Posao: Jedno priznanje }e vas potaknuti na pr23.XII-21.I edaniji rad. Upoznat }ete osobe va`ne za poslovnu budu}nost. Zdravlje: Prili~no ste za{ti}eni. VODOLIJA Ljubav: Jedna {armantna osoba otvoreno pokazuje da joj se svi|ate. Ako dijelite sli~na osje}anja, ne oklijevajte. 22.I-19.II Posao: Na|ite srednji put. Tako se ne}ete previ{e iscrpljivati ili prisiljavali na rad, a nestat }e i demotivacija. Zdravlje: Mali pad tonusa.
23.XI-22.XII

Ljubav: Ovaj dan donosi ~itav niz iznena|enja. Mo`da se ne radi o velikoj, „fatalnoj“ ljubavi, ali je uzbudljivo. 20.II-2O.III Posao: Nagla{ene su va{e intelektualne sposobnosti. U poslovnom razgovoru va`nu ulogu igra i va{ {arm. Zdravlje: Zdravi i izvrsno raspolo`eni.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Berlin: Bomba kao upozorenje

Josipovi}a pratilo 30 auta
BERLIN - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} stigao je ju~er u posjetu Njema~koj, a vlasti su mu pru`ile nivo osiguranja kakav se daje naj~uvanijim svjetskim ljudima, pa ga je do hotela pratilo ~ak 30 policijskih automobila, javljaju hrvatski mediji. Razlog je prijete}e pismo koje je nedavno, skupa s bomobom, postavljeno pred Hrvatsku ambasadu u Njema~koj.
Keli: Pozirala za GQ

Glumica ka`e da ima sve vi{e samopouzdanja i da je zavoljela svoje mane

KELI SRETNIJA NEGO IKAD
^asopis „Esquire“ lani je Minku proglasio najseksepilnijom `enom na svijetu
LOS AN\ELES - Seksepilna manekenka Minka Keli (Kelly) pozirala je za naredno izdanje magazina GQ, pa je jo{ jednom pokazala da je u odli~noj formi i da izgleda savr{eno u donjem rublju. Oni koji su pogledali fotografije kazali su da nikada ne bi pomislili da ova glumica ima ve} trideset godina, s obzirom na to da izgleda mnogo mla|e. Ina~e, Keli je najpoznatija po odli~noj ulozi u NBC-jevoj seriji „Friday Night Lights“, a goli{avi editorijali koje povremeno snimi samo pove}avaju njenu popularnost. ^asopis „Esquire“ lani je proglasio najseksepilnijom `enom na svijetu. Nedavno je otkrila da ima sve vi{e samopouzdanja te da je ~ak zavoljela sve svoje mane. Dodala je da je odli~an osje}aj „biti pomiren sa svojim tijelom“ te da se nakon 30. ro|endana osje}a bolje i sretnije nego ikad, javili su ameri~ki mediji.
Koka zabranjena droga

Bolivija tra`i legalizaciju koke
SUKRE - Bolivija tra`i da se ukine me|unarodna zabrana `vakanja li{}a koke i u tu svrhu pokrenula je diplomatsku ofanzivu kako bi dokazala da je koka ljekovita, a ne opasna biljka. Njen ministar vanjskih poslova nalazi se na evropskoj turneji u poku{aju da dobije podr{ku za inicijativu skidanja koke s liste zabranjenih droga koja je ustanovljena sporazumom Ujedinjenih naroda, prenosi BBC.

Sarkozi mislio da je u Njema~koj
PARIZ - Francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) napravio je gaf tokom obra}anja grupi farmera u francuskom grani~nom regionu Alzasu, rekav{i da se nalazi „u Njema~koj“. Sarkoziju se ovo omaklo dok je dr`ao govor u regionu koji je Francuska povratila od Njema~ke u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik se brzo ispravio, ali je iz publike stiglo nekoliko zvi`duka, prenosi BBC. Pitanje geografske pripadnosti je osjetljiva tema u Alzasu, regionu koji su kroz stolje}a prisvajale i Njema~ka i Francuska. Sarkozi je podigao ruku i poku{ao situaciju preokrenuti na {alu, na {ta su se prisutni prvo nasmijali, ali su neki potom glasno negodovali.

Iskosa

Ma~ka na sudu
Va{ington: Mnogo tema na dnevnom redu

Razgovarali Obama i \intao
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) ju~er je po`elio dobrodo{licu kineskom kolegi Hu \intaou u Bijeloj Ku}i, gdje su proveli znatan dio dana u razgovorima o monetarnoj politici, trgovini, nuklearnoj sigurnosti, ljudskim pravima, problemima vezanim za Sjevernu Koreju i Iran. Predsjednika Kine su do~ekali Obama i potpredsjednik D`ozef Bajden (Josef Biden) sa suprugama. Obama i Bajden su razgovarali sami sa \intaoom u Ovalnom kabinetu, prije nego {to su im se priklju~ili najbli`i saradnici. Dva predsjednika imala su sastanak i sa kineskim biznismenima i 14 vode}ih ameri~kih poslovnih ljudi. Kasnije je odr`ana konferencija za novinare, a potom je organiziran ru~ak za kineskog predsednika i njegove saradnike u Stejt dipartmentu.

BOSTON - Porodica Espozito dobila je poziv od suda da se „~lanica porodice po imenu Tebi Sel“ pojavi u sudu kako bi ispunila porotni~ku du`nost. Zapanjena vlasnica objasnila je sudu da je Tebi Sel ma~ka, ali je dobila odgovor da se svejedno mora pojaviti u Vi{em sudu okruga Safok. Porodica Espozito na popisu stanovni{tva prijavila je i Tebi Sel, ali je njeno ime unijela u polje obilje`eno s „ku}ni ljubimci“.

Sarkozi: Brzo se ispravio