Da li sam pogrešio? pita Erih fon Deniken.

Njegove pristalice su se uplašile, a protivnici likuju. Međutim, ove reakcije su pogrešne. Deniken daje rešenje koje je negde između. Iskreno priznaje gde je preterao i gde je naseo na zablude. To šTo je neke kamenčiće izdvojio uopšte ne može da naškodi njegovom mentalnom mozaiku. Njegov saldo je pozitivan, i između ostalih-zasniva se i na izjavama njegovih bivših kritičara. Polazeći sa najnovijeg stanovišta tehni-ke, nastavlja liniju, kojom je pre 17 go-dina šokirao svet. Tehničari i naučnici vec danas projektuju ne samo tehnike, pomoću kojih izučavaju naš sunčev si-stem, već prave planove do 2100 godi-ne: tada u svemiru treba da nastan.u čitavi gradovi - sa svim stvarirna koje život čine lepim, a čime se stari dobri svet rasterećuje. Na taj način se mogu rešiti problemi sa čovekovom sredi-nom, a zalihe sirovina na našoj planeti već skoro potpuno iscrpljene mogu se neizmerno zameniti. - Planovi za bu-dućnost nastali u laboratorijama i na tehničkim stolovima postojaii su još pre više hiljada godina. Denikenovi dokazi nas uveravaju. Na osnovu ozbiljnih sta-rih izvora dokazuje, da su još u predi-storijskp doba stanovnici udaljenih planeta napuštali svoje nastambe da bi posetili našu planetu. Tada su zemljani živeli još u kamenom dobu, ili u ne-kom još starijem vremenu. NJima ta čudna bića sa njihovom strašnom teh-nikom uopšte nisu bilajasna, u stranci-ma su videli bogove i posvećivali im kultove, o čijem smislu još i danas ar-heolozi i religijski naučnici vode rasprave te pokušavaju da ih odgonetnu. Deniken kaže: jer ono što im se čini ne-mogućim ne žele da smatraju za mo-guće.

Erih fon Deniken

Da li sam se prevario?
Nova sećanja na budućnost
Sa prilogom sanskritskog naučnika Prof. dr Dilepa Kumara Kanjilala, Kalkuta

nalik dnevnoj. kratko i očigledno nerado odgovarao je na moja znatiželjna pitanja. zamenik. godine.propusti.NOVA SEĆANJA NA BUDUĆNOST Buducnost ima mnoga imena. Vozili smo se autoputem 115 u Koloradu. avgusta 1984.0."Šansa". 2. Ispred te nevelike zgrade nalazio se prostrani parhing. koji te moje obavezne rekvizite . osvetljen jakom svetlošću. koji iza krivine uroni u stenoviti tunel. To je bilo ujutro u 8 časova. kontakte sa medijima VASIONSKE KOMANDE SAD. krivudavi planinski put. Za hrabre je ona . ispred iedne neugtedne zgrade – ČENEJSKOG PLANINSKOG KOMPLEKSA. Kormije. šefa odeljenja 7. Pregledali su mi pasoš i na košulju okačili karticu sa brojem i datumom''Posle prolaska kroz rentgenski tunel i kroz dvoja vrata sa žičanim rešetkama. Ona MI uze tašnu sa ramena i kamere i predade ih iednoi'n naredniku. Gde se kriju samo vozaci tib bezbrojnih autoino-bila? Na ulazu zgrade dočekala me je gospoda K.kao pri tiezbednosnoj hontroli na aeorodromima . Ne pita-jući očitao sam na brojaCu da smo prešli 5 kiloroetara pre no sto smo se zaustava. uđosmo u zeleni vojni autobus. koja su se bašumno otvorila i zatvorila. Ispred uerovatno najuećih i najdebljih trezorskih vrata na svelu Dp. Za slabe je ona "Nedostižno".limični izgled podzemnih rezervoara za slalku vodu . Za bojažljive je "Nepoznato". Moj ćutljivi vozač skrenuoje ševrolet na asfaltirani. Viktor Igo (1802-1885) Mladi čovek u uniforrni vazduhoplovnih snaga SAD nije bio govoi-ljiv.

Sastoji se od 15 trospratnih Celičnih zgrada. od kojih svaka teži 500 kilograma. Fleksibilne veze treba u slučaju zemljotresa ili atomskih eksplozija da amoi-tizuju svaku vibraciju i da garantuju slobodno lebdenje. Zgrade počivaju na oprugama teskim 500 kilograma "Kuće" ovog čeličnog tehničkog sela nemaju direktan kontakt sa stenama.000 tona gra-nita. koje leže na 1319 moćnih čeličnih opruga. a da bi se same stene učinile "imunim". jer se ovde staraju o tome da ne preteruju. u granitje nabijeno 110. Ovde je izgrađen jedan od najimpozantnijih i najnepoznatijih građevinskih objekata današnjice. . To je bio podatak koji se mirne duše mogao izmeniti na više u slučaju sumnje. Da ništa ne bi propalo iznete su karnene mase koje su poslužile kao materijal za izgradnju parkirališta u ovom stenovitom kraju.000 čeličnih klinova dužine do 11 metala. a i medusobno nisu povezane. Zidovi i plafoni tunela. stubovi za povezivanje i hale osigurani su čeličnom mrežom od odrona kamena.Saznadoh da je iz planinskog masiva izminirano 700.

koji stabilizuju stene Komandna soba. Gospođa Kormije je telefonirala i kao u bajci. U dva nivoa sedeloje dvanaestak Ijudi ispred ekrana i kompjuterskih tastatura. koja broji 6000 saradnika. Levo i dcsno čelični klinov dugi do 11 m.kada se nađosmo u zatamnjenoj prostoriji. od kojih nekoliko stotina radi u podzemnom kompleksu u planinama Čejena kod Kolorado Springsa. Sa jednog lako iskošenog zida svetlucale su konture kontinenata ispresecane kri-vim linijama. Veliki ekran u boji pokasuje konlure konlincnata Prilikom obilaska postalo mijejasno kome pripadaju ti bezbrojni automobili napolju: njihovi vlasnici su armija Ijudi VASIONSKE KOMANDE. oni su zaposleni u nervnom centru američke vasionskc kontrole.Trospratne Selične ku-će nemaju direktnu uezu sa stenama.čarobne reči Ali Babe "Sezame otvori se'". otvoriše se jedna'vrata . . tiz .

. odgovori oficir smešeći se zamišljeno. Čitava vojska briljantnih matematičara -čak daje sastavljena i od samih Ajnštajna . "Vidite. Na poziv putem šifre daju buduće putanje bez obzira koji datum tražimo." "Sve satelite? Ne samo svoje. Gde su utopije postale stvarnost Čeličnom nervnom centni u planinama Čejena utopije su odav-— no postale stvarnost. Prva čovekova dimenzija bilaje zemlja. na pritisak dugmeta. Ukoliko bi neki sovjet-ski nebeski špijun doleteo u blizinu bilo kog američkog satelita kompjuter koji osmatra dao bi za tren oka alarm. zatim vazduh. VASIONSKE KOMANDE su začas proračunale položaj u trenutku povratka u atmosferu i moguće mesto pada. ne možete nas iznenaditi!" "Onda mi recite.. "SALJUT 6 nije satelit nego vasionska stanica koju su već više puta posećivala sovjetska vasionska vozila". dok smo posmatrali krivu liniju.. godine radioaktivni ruski satelit KOSMOS 1402 počeo da luta kosmosom kompjuterske galerije. "Smem li da izvršim probu na nekom primeru?" "Molim Vas. avgusta 1984. ona poznaje i sve njihove karakteristike: da lije to neki civilni ili vojni objekat? Da li na njemu funkcioniše svaki uređaj? Kakvu funkciju ima? Na ekra-nima se ocrtavaju. godine proveli u vasioni otprilike 6 godina.312 satelita sada ki-uži oko zemlje na regulisanim putanjama. Medutim. Oficir mi je sa ponosom pokazao jedini "vasionski katalog" slobodnog sveta koji izgleda skoro kao kakav starinski registar.Gde je SALJUT 6 "Ovde kontrolišemo putanje svih satelita koji kruže oko globusa. Banka podataka VASIONSKE KOMANDE SAD ne katalogizira samo satelite. 5. Začu se kloparanje nekoliko tastera.?" "Toje sadašnje vreme i sadašnja pozicija". a američki samo 300 dana. "Stanica je izbačena u vasionu 29.. Krivalinijazastade. septembra 1977.godinama ne bi mogla postići ono što kompjuteri urade za sekundu. .. dok danas vasiona postaje njegov "element".on se upravo nalazi iznad Mađar-ske!" "Jesu li to proračuni o verovatnoj putanji ili se SALJUT 6 stvarno kreće onako kako se pomera kriva linija.. linija pokazuje sadašnju poziciju SALJUTA 6 .?" "Ne. objasni moj oficir. a na velikom ekranu pojavi se kriva linija koja se produžavala brzinom puža. Saznao sam da se "tamo gore" nalazi preko 15. godine! Od malopre povećao se broj za par satelita. dobro ste čuli: svih satelita!" promrmlja oficir. u njemu je zapisano svako lansiranje satelita sa njegovim ponovnim povratkom u atmosferu.312 satelita na dan 2. ovde iza pultova ne sede činovnici sa zaštitnicima za rukave. U tome Sovjeti imaju neuporedivo više iskustava od Amerikanaca. sve trenutne putanje svih 5. pa more. Veći objekti se raspadaju što na radarskim ekranima izgleda kao početak raketnog napada. Sve je kompjuterizovano. Kadaje na početku 1983. Ako brojimo sate i dane onda su ruski kosmonauti od 1977. gde se sada nalazi SALJUT 6!?" Oficir sa naže preinajednom kolegi i šapnu mu nekoliko reči. Međutim.000 objekata i među njima delovi raketa i drugi vasionski otpad. kompjuteri ne pokazuju samo postojeće stanje. Saznao sam da predmeti sa prečnikom od oko jednog metra imaju petoprocentnu šansu da savladaju ponovni ulazak u atmosferu. godine". Naravno.

i da ne govorite glasno!" Našli smo se u prostoriji za rano upozore-nje. U njoj j e vladala atmosfera neke velike univerzitetske biblioteke. Molim Vas da iiikome ne smetate u radu. godine NASAje izgubila dva relativno mala satelita kojeje lansirao Spejs šatl. bila ispunjena kompjuterima i ekra-nima. VASIONSKA KOMANDA ihje odmah ponovo pronašla. reče on. zamračena i snabdevena filtriranim vazduhom bez bakterija. Predali su me drugom oficiru. s tim štoje umesto knjigama. Ovde su me učinili mudrijim: kao što se može tačno odrediti položaj svakog satelita ili nekog njegovog otkinutog komada.VASIONSKA KOMANDA takođe upozorava na opasnost sve prijateljske nacije koje imaju svoje satelite na putanjama od Japana preko Evrope do Indye. tako se može saznati i položaj bilo koje podmor- Pcigll. a STS 9 je uz pravovremeno upozorenje promašio ruski satelitski ostatak za samo 1. Ovde se izračunavaju i putanje u kojima ne može doći do sudara i dostavljaju se civilnim ili vojnim ustanovama. U leto 1984. "Dobrodošli".d na centralu za rano upozoravanje pretrpanu elektronikom. "Ovaj tim nosi veliku odgovornost. Pošto u vasioni vlada priliSna gužva. Kontrola Zemlji bliske vasione nema praznina. Zahvaljujući brzim informa-djama STS 4je uspeo da za 12 kilometara mimoiđe starotelo rakete.300 metara. cistijim od bilo kog vazduha koji dišemo u svetu. Spejs šatl je iz ove granitne planine dobio termine za startovaiye i podatke o putanji. duboko uplaniriama Čejena . Sve do ovog časa imao sam pogrešno mišljenje da su podmornice pod vodom sigurne od otkrivanja. postoji veliki icteres za putanje sigurne od sudara...

" "Kako to utvrđujete?" "Imamo ovde bezbednosne telefone. Samo senzori stacionirani u vasioni daju dnevno. a to je sve prethodno isprogramirano. . Čim neki senzor registruje nešto neobično (ato može biti 1 erupcija vulkana ili šumski požar) odmah šalje brzinom svetlosti centralnom kompjuteru . ne reaguju na infracrvene zrake. Istovremeno kompjuter traži podatke.javljaju vreme lansiranja.000 informacija.ne još za dugo. siguran sam .Bila je atmosfera kuo u čttoonici ncke velike univerzitetske biblioteke nice nezavisno od toga da li se nalazi usidrena u luci ili je na dnu nekog inora ili okeana. Na taj način smo povezani sa svim važnim komandnim mestima. tačni položaj mesta lansiranja. objasnio mije oficir. Ovim senzorima -javljačima. u tom slučaju će vreme ranog upozorenja. pravac kretanja projektila. Kompjuteri nam odmah saopštavajukoji su senzori registrovali događaj. čaki ako otkažejedan deo senzora. kao na primer. "stacioniranje na svim kontinentima pod vodom i u vasioni. iznositi samo 600 sekundi. mi smo na telefonima. opet zavisno od mesta na kome se nalazi podmornica. Balistički raketni napad traje. oko 20. u zavisnosti od mesta sa koga su lansirane rakete. Aljasci ili u Sau-dijskoj Arabiji imaju iste informacije kao i mi. "Naš sistem senzora". moramo biti apsolutno sigurni da se ne radi ni o kakvoj tehničkoj smetnji ni o lažnoj uzbuni. Tako.direktno u ovu prostoriju za rano upozoravanje informaciju o tom događaju. Centralni kompjuter analizira vesti i izbacije pojedinosti na ovih pet velikih ekrana! Daću Vam jedan primer da biste imali predstavu o vremenu.. od drugih tipova senzora. ne promiče nijedan start rakete. oko 1. koje ne mogu dalansiraju strategijske projektile. Pretpostavimo da su rakete lansirane sa podmornice. tip rakete i još mnoge druge važne podatke. nego na radioaktivnost ili optički. kao i radarskim uredajima ili infracrvenim uređajima u satelitima. Međutim. koji. "Želite li time reći da znate da li je neka raketa sa punjenjem ili nije?"..800 sekundi. brzinu starta. dok se ovde ne uključi alarm. na primer. Ne mora da se bira nijedan broj. upitah. i tada su rakete već dospele do američkog kontinenta. Kada podignete slušalicu partnerje već na vezi. Želimo da proverimo da li komandna mesta na Grenlandu. podmornice zajednog čoveka. Dok kompju-teri na ekranima daju podatke. postoji i izuzetak: vrio male pod-mornice. danju i noću. ostajale su do sada neprimećene.

Zatim. a zatim da drugi. kompjuteri i senzori deluju pod jednim sigurnosnim sistemom. Nedovoljno informisan."Pa moramo znati! Kako bismo onda razlikovali klopku od prave bombe?" To me je ostavilo bez reči. U Rusiji je lansirana raketa Dok smo razgovarali i dok su podaci neprekidno svetlucali na ekranima. ove brze sluge Ijudskih mozgova ispuniše eki-ane kolonama brojeva. koji potvrđuje "istinitost napada".TAJNA. bojao sam se dabijednajedina pogrešno ispaljena raketa mogla da izazove svetski rat i do tog trenutka sam mislio dajedan pokvareni kompjuter može svet dovesti do propasti. grafikonima i slikama. pre nego što VASION-SKA KOMANDA uopšte da prvi alarm strategijskoj izvršnoj komandi.. Nekoliko oficira zgrabiše telefone i počeše mirno da Model ultraljubičastog senzora Ocima na nebu ni šta ne promiće . a istovremeno brzi štampači počeše da izbaciju beskonačne trake hartije. začu se ukratkim intervalima signal i zasvetle crveno svetlo sa natpisom "Classified" . Sada znam da Ijudi.. Svi ekrani postadoše odjednom prazni. ali samo za trenutak.

Serije daljih podataka su se munjevito smenjivale na ekranima.razgovaraju sa partnerima na nekoj udaljenoj tački zemljine kugle. međutim. Već postoje neuporedivo brži računari sa upravo neshvatljivim sposobnostima. godine pred — kamere i najavio "Inicijativu za jačanje strategijske odbrane" (Strategic Defence Initiative).33 časova po lokalnom vremenu. Poziv Ronalda Regana naučnicima Aroerike će u istorijskim knji-gamajednom prevazići apel Džona F. njegovo rešenje nije povezano sa programom Rata zvezda. koji su nam darivali atomsko oruzje. Moramo defanzivnim sredstvima presresti zastrašujuću sovjetsku pretnju raketama. ne možemo rešiti pre kraja ovoga veka. svako na svom zadatku. i narednik i general. nema pravo raspolaganja ni strategijskim ni vasionskim sistemima naoružanja. Do zvezda je još dalek. maja 1983. Uprkos tome . Sia se desilo? Upravo sada. Pri tom kompjuteri koji ovde rade enormnom brzinom pripadaju . Te večeri je Ronald Regan zahtevao od naučnika Amerike "da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oruzje učiniti zastarelim i prevaziđenim". Govor o Ratu zvezda citiranje već u delovima i emitovan u svet. van Imvegen . rezultat neće imati ništa sa Ratom zvezda..pa šta? "Predsednik Ronald Regan istupioje 23. avgusta 1984. u čeliCnom selu pod planinama Čejena. Kenedija iz 1961. tehnologijaje dostigla takav nivo da je za nas pametno da otpočnemo sa takvim naporima. identifiko-van je tip rakete.kako mi je pričao brigadni general Erl S. roedutim. jula 1969. jer se samo nekoliko sekundi posle lansiranja negde u Rusiji saznalo u Kolorado Springsu da je ispaljena raketa. "Sa koliko tačnosti se može utvrditi mesto pada?" "Od oko sto metara".. da svoje veličanstve-ne talente stave u službu čovečanstva i svetskog mira i da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oružje učiniti zastarelim i preva-zidenim. 2. Veceras činiro važan prvi . Zvezdani ratovi . maila 1966. godine. Medutim. Kako bi bilo kada bi naš slobodan narod bezbedno živeo sa saznanjem da se njegova sigurnost ne bazira na momentalnom americkom protiv udaru na sovjetski napad već na mogućnosti da se strategijsko-balističke rakete mogu presresti i uništiti pre nego što dosegnu našu zemlju ili oblasti naših saveznika? Znam daje to krupan tehnički zadatakkoji. a uprkos tome. odgovori oficir samouvereno.tobože već preva. Jednoga dana će naućnici i tehničari realizovati Reganove inicijative. Na mojepitanje zašto naj-mlađakom-pjuterska generacijajoš nije u upotrebi rekao mije da VASIONSKA KOMANDA upotrebljava nove aparature tek onda kada se dokažu u svim zamislivim i teoretskim predstavama odgovarajućih situaci-ja. umirujuće. odmahje utvrđeno i mesto ispaljivanja.zidenoj generaciji. možda.. godine kada je odredio Mesec za prvi cilj vasionskog putovanja. u izvesnom smislu. a za mene upečatljiv doživljaj. 1 za realizaciju Reganovog zadatka će biti potrebno vreme. Pozivam naučnike. ne rade politički fanatici. vasionski mamjaci ili fantasti.. Ovde. da li je sa punjenjem ili nije. dalek put.postoji opasnost od napada atomakih bombi. aveć se znalo i sve okonstrukciji objekta. Jedini njen zadatakje nadgledanje vasione bliske Zemlji i identifi-kacija i klasifikacija vasionskih objekata. Strahovito. VASIONSKA KOMANDA. Mislim daje nužno da i ja citiram od reči do reči relevantne delove: "Hteo bih sa Vama da podelim san o budućnosti u koji se svi nadamo. Kenedijeva inicijativa je dovela do sletanja LUNE 9 na Mesec 3. godine. kao vojna institucija. Za Ijude VASIONSKE KOMANDE toje rutinska stvar. sajednog sovjetskog eksperimentalnog poligona ispa-Ijenaje raketa. godine i do mekog spuštanja APOLA 11 sa posadom 20. a istovremeno su se ispisivale na štampačima. Svi ovde služe. posmatranju vasione sajednim ciljem: upozoriti na iznenadni napad Ameriku i ceo slobodni svet. u 10. cilj nijebio tajna. pravac i brzina leta izračunati su i pretvoreni u preciznu krivulju.

šinski toprail njihovim eksperimentalnim institutima izleću iz cevi pro-jektili teški dva kilograma startnom brzinom od 20 km u sekundi deset puta brže od nemačkih eksperimentalnih projektila iz 1943. Do tada su projek-tili ispaljivani eksplozivnim pogonskim gasom iz cevi oružja. Amerikanci su dalje razvili ovaj tehnički princip. godine. računa se da na udaljenosti od preko 4. Magnetna polja. Oslobođena termička energija nuklearnom detonacijaom utiče na emisiju rentgenskih zraka iz atoma metalnih vlakana.050 metara u sekundi.000 kilometai-a ima rasturanje od oko 200 metara. U traženju mogućnosti da se atomske rakete unište laserskim zracima koji imaju svetlosnu brzinu eksperimentisalo se Ekscim-skim laserom. Međutim. ali vrlo komplikovano vasionsko oružjeje nuklearno-napunjeni rentgenski laser. koji se spregnuti cilindrično raspo-ređenim metalnim vlaknima upravljaju na cilj. godine! . a plazma projektil. doduše.1943.Moram se pozabaviti budućim vasionskim oruzjem kako bi Stalac kasnije mogao da shvati šta se većjednom dešavalo u prastaro vreme. On funkcioniše na bazi jedinjenja plemeniti gas-halogen i proizvodi ultraljubičasti zrak talasne dužine od 0. Izdajem nalog da se nastavi sa intenzivnim naporima i napravi dugoročni istrazivački i razvojni program koji bi imao daleki cilj da se nkloni pretnja koju donoge atomske rakete. Projektili su tako brzi da ih na njihovoj putanji trenje sa vazduhom ne može ni usporiti ni skrenuti. godine radilo na jednom tajnom projektu LM. Nemačkim tehničarima je uspelo . Sinski top ubrzava plazmu. Do sada . stacioniranje atomskog oružja u vasioni zabranjeno je ugovorima izmedu Istoka i Zapada. mnogo toga! Tehnike koje se mogu razaznati na horizontu daleke budućnosti već su jednom imale svoju primenu.. Kod linearnog motora magnetna polja povlače/odbijaju projektil i preda-ju ga sledećem magnetnom polju.000 metara u sekundi. u dalekoj prošlosti čovečan-stva. međutim. Takav rentgenski laser ne može se. ubrzavaju projektile brže od najjačeg pogon-skog gasa i to bešumno. Bogu hvala. na kraju. Negativna strana ovoga » principaje što se rentgenski laser i sam razori od atomske eksplozije.3 mikrometra (1 mikrometar = . usmeriti na jednu tačku kao optički laserski zrak. i tadaje dovolj-na ta kinetička energija da se raketi koja dolazi zada uništavajući l rentgenski udar. koja su povezana šinom među sobom.. ne provocira drugu stranu da proizvedejoš opasnije rakete da bi imala šansu da probije "zaštitni kišobran"? Šta ova političko-vojna kontroverzija ima sa mojim teorijama? Mnogo. Ovi projektili se zbog svog delovanja i kinetičke energije mogu nazvati "ubitačnim" čak i za rakete." Da li će biti moguće da se rakete u letu. No. Tajni projekt LM UNemačkoj se 1943.eganov san postane stvarnost? Da li on. LM je bila skraćenica za linearni motor. presretnu i "neutrališu" pre nego što dostignu svoj cilj'? Da lije.korak. Uništavajući ultraljubičasti zraci Ultraljubičasti zraci o kojima ću sada da govorim sasvim su nepodesni za kozmetičke svrhe da bi se pocrnelo.ubrzanje projektila teškog deset grama na 1. bez detonadje. Zbog toga na Zemlji treba imati mnogo takvih rentgenskih lasera i spremnih za lansiranje ili se moraju stacionirati u vasioni. poželjno da R. uopšte. Cilj je bio da se projektil od sedam kilogra-ma ubrza pomoću magnetnih polja na 2. Sa ovom munjom zraka oslobađa se nekoliko stotina milijardi vati. da zavareni sastavi na rezervoarima za gorivo popucaju ili da se raketa izbaci iz kursa. Jedan apsolutno tajni metal okružuje u obliku cilindra najmi-nimalnije atomsko eksplozivno punjenje.najefikasnije.kako se može pretpostaviti! .

"Onaj ko vidi nebo u vodi. ali deluje iz vasione! A to se dešava ovako: Parabolično borbeno ogledalo se izbacuje na putanju na udalje-nosti od 1. centriraju najednu talasnu dužinu i odvedu u jednom pravcu na neku malu tačku. Onaj ko je smatrao mogućim da čovek dosegne Mesec. Ideja da se atom. sinhrono sa okretanjem Zemlje. . a ozbiljni '—'naučnici smatrali utopijom i odbijali nadmenim smeškom. ne bi bila dovoljna da unište jato raketa. tako se govorilo.000 kilometara u geosinhronu orbitu. Ogledalo na 1. a ovaj ga šalje na "borbeno ogledalo". NEMOGUĆE. međutim. NEMOGUĆE je ukloniti zemljinu težu ili ikada premašiti brzinu svetlosti. bioje okvalifikovan NEMOGUĆIM fantazerom. po-staloje stvarnost. može cepati važila je kao NEMOGUĆA. NEMOGUĆNOST probijanja zvučnog zida bilaje tobožnji zakon fizike.000 kilometara od Zemlje. delimično to je realnost Onaj ko već ne veruje realističkim prorocima trebalo bi bar da pažljivije pročita Bibliju.000 m). U mislima i u planiranju računa se sa oko 400 "borbenih ogledala" koja bi stalno morala da kruže oko Zemlje. a drugi reflektor se lansira na visinu od 36. sve je NEMOGUĆE.000 metara. kojeje već uhvatilo cilj. NEMOGUĆA je bila. odsada njima neće biti ništa nemoguće. Munja iz čovečje ruke! Naravno. stoji u Genezi: "A toje tek početak njihovog tvorenja." Kineski seljaci imajujednu odgovarajućuposlovicu. Geosinhroni reflektor na 36. prenošenje misli od mozga ka mozgu. ova dva ogledala.000 km se pomoću bezazlenog laserskog ili radarskog zraka upravlja na leteći objekt i ono ga prati.000 kilometara visine je stalno u "optičkoj vezi" sa "borbenim ogledalom" na 1. NEMOGUĆE je. pa čak i Mars. ali je još uvek u upotrebi. taj vidi ribe na drveću!". Kao NEMOGUĆE se smatralo da meteori padaju sa neba. U blizini zemaljske stanice drži se spremna energija jedne centrale koja se za sekund može dovesti na laserski zrak. navedena kao primer. sve se događa u nanosekundama. Ako i čim VASIONSKA KOMANDA ovaj projektil definitivno identifikuje kao neprijateljsko ofanzivno oruzje. To znači da drugi reflektor ostaje stalno na jednom mestu. NEMOGUĆIM se smatrao prastari san da se Ijudi vinu u nebo.000.1/1. Cilj se uništava energijom kojaje proračunata na 160 MJ (megadžula).000 km/sek) intenzivni ultraljubičasti zrak pojuri ka geosin-hronom reflektoru. odnosno. brzinom svetlosti (300. NEMOGUĆE fantaziranjeje bila "spekulacija" da se genetski kod može programirano menjati. predstava da se svetlosni talasi. svejedno šta preduzimaju. Ekscimski laser dobija energiju. Masa energije koja se tada oslobađa mogla bi "usput" da istopi za tren kocku leda od 142 kilograma težine. koji se prostiru u svim pravcima. čak do skoro. koja bi month'ana na raketama sprem-mm za lansiranje mogla za par sekundi da budu izbačena u svoju orbitu. Tamo naime. i kada najviše komandno mesto naredi obaranje. Prevaziđena reč NEMOGUĆE Ono što su pisali autori naučno-fantastičnih romana. senzori siste-ma za rano upozoravanje osete toplotu vrelog mlaza rakete i daju uzbunu. U momentu kada neka strana raketa startuje. Ta opskurna reč NEMOGUĆE čestoje dovođena do apsurda. Izgleda kao da je pronađeno Kolumbovojaje: laserski zrak se proizvodi na Zemlji. najmanja čestica elementa.

prodiru kroz svaki zid. Navodnoje NEMOGUĆE da se puščano zrno na svojoj balističkoj putanji pogodi drugim zrnom. godine američki tehničari su precrtali to NEMOGUĆE. Njen cilj je bio malo ostrvo Mek. u Kaliforniji. na Duhove u 10. Desetogjuna 1984. ne uništavaju rakete.. Već u fazi startovanja VASIONSKA KOMANDAje otkrila raketu. Njegova merenja su predata kompjuteru na raketi koji u momentu primanja reguliše mlaznice za pravac. koja je trebalo da garantuje da se . i onesposo-bljavaju kompjutere. prečnika 5 metara.000 kilometara ođ Kalifornije na Atolima u Tihom okeanu. Uprkos držanju u tajnosti procuriloje da se u Livermorskim laboratorijama. međutim. Ovi zraci ne progorevaju nikakve rupe.. Tamo je brzi kompjuter najmlađe generacije izračunao kurs susreta. Jedna rake-tapresretač poslata je u pravcu "neprijateljskog projektila" ~ koji je leteo brzinom od 25000 km na čas. Nemoguće? Sačekajmo da vidimo. Toga ponedeljka. eksperementiše oružjem pomoću zrakova od čestica koji lansiraju kao "municiju" energetski napunjene protone i nega-tivno napunjene elektrone.58 časova startovala je raketa sa vazduhoplovnog uporišta Vanderberg. kompjuteri su nacrtali podatke o njenoj putanji na monito-rima i poslali ih radarskoj stanici na Atolima. udaljeno 8. Senzor na glavi rakete-presretača radi tako osetljivo da može da pronađe "toplinu" ledenog bloka u jezivoj hladnoći vasione.Kao muva u tamnoj sobi Velike sile u centrima za ispitivanje razvijaju oružja sa zracima koji se mogu emitovati sa uništavajućim dejstvom na daljine od hiljade kilometara a koji se sastoje od subatomskih čestica. Na 200 km visine raketa-presretač je razvila metalnu mrežu u obliku kišobrana.

model lovca-presretača. On ireba trostrukom. brzinom zvuka da dostigne visinu od kilonmelara. prihližavajuči projektili u poslednjem momentu ne mimoiđu. Mreža je bila nepotrebna. Sudarje bio direktan. Kompjuteri u VASION-SKOJ KOMANDI sujavili puni pogodak! Tom vežbom u gađanju dokazanoje da se raketakoja leti višestručni brzinom zvuka može pogoditi raketom koja isto tako brzo leti. NEMOGUCE, mislilo se do pre nekoliko godina. Akoje neka raketa rsapustila rampu ništa je više ne može zadržati. Da se pogodi? NEMOGUĆE. 1 ponovo je NEMOGUĆE otišlo u korpu za otpatke. Borbeni avion SAD, F-15, već danas postiže visinu od 30 kilome-tara. Planira se mašina "Advanced Fighter" koja bi trebalo, pri u-ostrukoj brzini zvuka, da leti na visini od 40 kilometara, a to su avioni koji imaju već kvalitet satelita. Ovakvi avioni mogu ispod krila da nose više raketa-presretača, da ih popnu na veliku visinu i da ih lansiraju u pravcu "neprijteljskih" raketa. Već sada lovci mogn da odnesu rakete u stratosferu i da unište satelite i orbitalne stanice. Količina troškova za najveću vazdušnu borbu u istoriji sveta se ne može predstaviti. Do kraja ovog veka treba da se, prema zvaničnim podacima, utroši 500 milijardi dolara u takvo ispitivanje naoruža-nja. Da li se mogu postavljeni ciljevi dostići? Zašto se daje toliki novac, zašto se ulaže toliko Ijudske pameti i toliko radne snage u takve projekte? Da lije naoružavanje kosmosa neizbežno? Kuda sve to vodi?

Rupe u kišobranu
T\o sada je svako oružje nadmašeno protivoružjem. Pametni su dizali glasno svoj glas protiv militarizacije kosmosa. U studiji "Raketna odbrana u kosmosu" četiri naučnika, koja su sa ovom matenjom upoznata, otkrila su praznine u planiranom zaštit-nom kišobranu i ukazala na (neizbežne) rupe kroz koje se kišobran može probiti. Sti-učnjaci za međunarodno pravo obraćaju pažnju na pravne probleme: velike sile i 80 drugih država potpisale su 27. januara 1967. godine Ugovor o kosmosu, a u njegovom članu 2. stoji: "Vasiona, uključujući Mesec i druga nebeska tela, ne podleže nikakvom nacionalnom prisvajanju upotrebom nadmoći, korišćen-jem okupacije ili drugih sredstava". Zvezdano nebo iznad nas ne sme se učiniti bojištem, njegove zvezde ne treba da se degradiraju imperijalnim kolonijalizmom.

Što se tiče stacioniranja oružja u kosmosu u članu 4. Ugovora iz 1967. godine stoji: "Države saugovarači se obavezuju da u orbitu ne dovode nikakve predmete koji nose atomsko oružje ili drugo oruzje za masovno uništavanje, kao ni da nebeska tela snabdevaju takvim oruzjem, niti da takvo oružje stacioniraju u kosmosu. Mesec i druga nebeska tela će države saugovarači koristiti isključivo u mirolj ubive svrhe. Osnivanje vojnih uporišta, postrojen-ja i utvrđenja, isprobavanje oružja svake vrste i obavljanje vojnih Vezbi na nebeskim telima su zabranjeni. Upotrebavojnogpersonala za naučno ispitivanje ili druge roiroljubive svrhe nije zabranjena. Isto tako nije zabranjena upotreba opreme ili uređaja kojaje potreb-na za miroljubivo ispitivanje Meseca ili drugih nebeskih tela".

Juče dogovoreno - danas već prevaziđeno
Ta osnovu stanja tehnike 1967. godine izgledaloje daje sa ovim ugovorom svejasno, međutim, ništa nijejasno! Ugovor zabra-njuje samo upotrebu "atomskog oružja i sredstava za masovno uništenje" u kosmosu. Laser - kojije upotrebljen protiv rakete koja nosi atomsko onižje - nije nijedno ni drugo. Kremljuje uspelajedna, mora se reći, genijalna dezinformacija: u Moskvije, naime, lansirana priča o govoru predsednika Regana o Ratu zvezda, a zapadni mediji su preuzeli ovu zgodnu formuhi. Od tog vremena kruži mišljenje da Amerika hoće da "instalira" u kosmosu uništavajuće sisteme oružja, zračna oruzja u više varijanti, dok Sovjeti svoja nastojanja isključivo namenjuju miroljubivoj budućnosti. Da ne bi smo zamagljivali stva-ritrebalo bi da se primi k znanju da su Sovjeti u orbitu prvHansirali satelite - ubice... i da su za ispitivanje zračnih oružja do 1983. godine potrošili vise novca od Amerikanaca. SAD sujošjednom bile druge: major avijacije Jurij Gagarinje izveo prvi kosmički let sa Ijudskom posadom 12. aprila 1961. go-dine. Rukovodilac istraživačkog programa strategijske odbrane SAD, general Dzems A. Abrahamson, izjavioje 1. decembra 1984. godine ujednom intervjuu: "Sovjeti su vršili ispitivanja u oblasti zračnog oružja već duže vreme. Imamjedan vrlo interesantan članak iz sovjetskih izvorakoji je napisan 1982. godine. U njemu je planirana kompletna arhitek-tura ovoga što mi sada pokušavamo da postignemo i to odaVno pre govora predsednika". "Svetska istorijaje zbir onoga što se moglo izbeći", pisaoje nobe-lovac Bertrand Rasel (18721970). Da li je to spirala bez kraja? Od pronalaska samostrela bilo je pregovora o razoružavanju. Neprijatelji su obećavali međusobno da ovo Ijuto oružje neće upotrebljavati u borbi. A zašto se spirala okreće? Zato što se Ijudi boje jedan drugoga, što ne veruju jedan drugom. A zašto ne verujujedan drugom? Zato štojedan ne zna šta onaj drugi ima ispod štita. Šta je prvo -jaje ili kokoška? Tako se stalno posle novog oružja pronalazi još novije i pošto je kontrola arsenala nemoguća, spirala naoružavanja se okreće - kao perpe-tuum mobile.

Razmišljanja jednog nepolitičara
Nisam agent Stejt Departmenta, ali sam kao Švajcarac koji je ožalošćen konfliktom Istok-Zapad, zainteresovan za politiku -što znaju moji čitaoci. Međutim, ne interesuje me ništa drugo osim mira tehničkog razvoja u službi čovečanstva. Isto tako, išao sam veoma često i boravio isuviše dugo u SAD da bih mogao da poverujem da taj narod manje žudi za mirom od nekog drugog naroda na našoj planeti. Izmedu 1820. i 1977. godine - to su poslednje poznate brojke za koje znam - Amerika je primila 48,06 miliona useljenika iz Evrope (75,2%), iz Azije (5,4%), iz Kanade, Srednje i Južne Amerike (18,3%). Nijedna druga nacija nema toliko otvorena vrata za use-lje-nike. Zele li rat ti milioni Ijudi koji još uvek dobrovoljno pristižu? Oni hoće da rade i žive u slobodi, a te želje ispnnjava samo mir, a ne rat. Posle takozvanog govora o Ratu zvezda, 1984. godine, ogromna većina od 220 miliona Amerikanaca izabralaje Regana za predsed-nika i oni žele da u miru sačuvaju svoje blagostanje. (P-eganje dobio većinu u 49 od 50 država). Ne podmećem Sovjetima manju naklo-nost za mir - samo, ne mogu da ih proveravam sa sigurnošću. 0 blagodeti i prokletstvu demokratije - sve se zna. Osobina i negativna strana diktatureje da se ne sazna ono što treba da ostane tajna. Zato mislim da Amerikanci hoće da oslobode svet od nltklearnog terora i da onemoguće atomske rakete da dođu do svog cilja. One će biti eliminisane već u kosmosu. Ujednoj televizijskoj diskusiji 6. septembra 1984. godine profesor Edvard Teler, koji je učestvovao u razvoju atomske i hidrogenske bombe i koji je takođe jedan od inicijatora projekta Rata zvezda rekaoje: "Kako se izbegava rat? ... Ako me udariš, ja ću ti vratiti udarac, a moj će udarac biti tako strahovit, da se nećeš ni usuditi da udariš. Nikada to nije bilo lepo ni prihvatljivo ... Verujemo da možeino ukloniti zastrašivanje odmazdom, jer umesto odmazde imamo od- j branu ... Najvažnije je da se umesto napada umemo zaštiti i to je ta - " odbrana za koju seja zalažem." Teler se založio za razvoj oružja koja nisu uperena protiv čoveka nego protiv oružja protivnika. Na primedbu da sve te tehnologije budućnostijoš neće funkcionisati, Telerje ležerno odgovorio: "Ima-mo daleko bolje mogućnosti o kojima ja, na žalost, ne mogu da govorim..." Pre više hiljada godina ratovali su, oči u oči, pojedini Ijudi, Već su se grupisali i pećinski Ijudi. Iz pi-vih naselja sukobljavale su se horde kopljima i strelama. Gradovi - države i kraljevstva organizovali su redovne, različito naoružane trupe. Brodovi su postajali tvrđave sa posadom. Kao prethodnik tenkova na frontovima pojavljivala su se naoružana borna kola. Nove legure metala za mačeve i opremu odjedanput su postale poslednji krik. Ljudi su uvek nekad i negde iražili nove ubistvene tehnike, a gradovi i države su se povezivali pod znakom zajedničkog interesa. Pojavili su se topovi, revolveri i mi-traljezi - nova oružja kojima se moglo ubiti još više Ijudi. Jednoga dana ratovi su avionima preneti u vazduh, a nastavljeni podmorni-cama pod vodom. Na suvom, na vodi i u vazduhu Ijudi su postali perfektne ubice. Zatim su tragali za četvrtom dimenzijom konflikata - i "otkrili su" kosmos. U međuvremenu se pregovaralo o razoružan-ju i miru! Uprkos pregovorima o razoružanju, oruzje eskalira u ocigledno nezadrživoj evoluciji tehničkih pronalazaka. Zvuči para-doksalno, ali to ima i svoju dobru stranu.

tamo gde nema otvorenih razgovora naučnika i tehničara. treba podržavati!" Mnogo sporije funkcioniše evolucija tehničkog razvoja i bez priti-ska straha od rata. "Prilikom ispitivanja i korišćenja kosmosa. do 19. Prilikom pozdravne reči predloženo je sedam radnih grupa u koje se gost mogao uključiti prema interesu i znanjima: . udaljena 4.istorijski posmatrano . gde je konkurencija zabranjena. da smišljaju nove. Pošto se na Zemlji i u bliskom kosmosu .samo za sekunde može poremetiti ravnotežu da bi se u odlučujućoj minuti ponovo uravnotežila.da to ležerno kažemo -ne može više naći ni saksija sa cvećem.ono vodi postavljenom cilju. Tema susretaje bila "Tehničke mogućnosti vazduhoplovstva u 2000. u krugu univerziteta u Teksasu. kao što su NASA. i dalje Hteo bih na jednom primeru da pokažem kako se u Severnoj Americi rađaju ideje za budućnost.materijali . svejedno da li je . napredak dolazi samo putem naređenja . U godini 2000. To će biti zadatak svih nacija. jednostavne proizvode sa sve više mogućnosti primene.Evolucija prodire u kosmos Tstorija velikih političkih razmii-icaje istovi-emeno istorija epohal-—nih tehničkih dostignuća sviđalo nam se to ili ne. Prva bojažljiva saznanja te evolucije u kosmosu pojavljuju se već 1967.cilj toalet-papirili raketa. dakle. Nije to. koji bi sa sobom doneli svoje neistrošeno oduševljenje. bio sastanak u prugastim odelima. šta prekosutra? Apsurdnaje pretpostavka dajedna od super sila može da pobedi drugu. države saugovarači rukovode se načelom sarad-nje i međusobne pomoći. godine u međunarodnom ugovoru o kosmosu. 28 iz industrije. Neće biti čudno ako se SAD u odlučujućoj trci nađe ispred svih.aerodinamika . praktične.Sa univerziteta došaoje 21 učesnik.januara 1984. vesnici čovečanstva koje se dogovara u miru. Trudili su se da pozovu mlade istraživače. nego neka posada bez nacionalnosti. Veća prodaja donosi bogatstvo i socijalnu sigurnost. Tamo gde zakaže razmena informacija nezamislivo je putovanje prema želji srca. godini i dalje".navigacija . tehnička evolucija prodire u daleki kosmos. Kontinuirani razvoj novih oružja cementira pat . Nainicijativu agencije NASA održao se od 15. Sve je bilo opuštenije nego što se moglo očekivati. godine. ili Mornarica.3 svetlosne godine). uključujući Mesec i druga nebeska tela. jedan naučni skup." Ono što stoji u članu 5. Veća zaradaje stimulans za sve koji su aktivni u privred-nom životu. a 30 iz državnih institucija. Vazduhoplovne snage. Za tu novu dimenziju nisu više dovoljni novčani. 1 kao štoje svako doba postavljalo svoja pitanja i mi možemo da pitamo: šta dolazi sutra.kompjuteri . a put ka većem izobilju koje je stečeno vrednim radom pojedinca blokiran. Kladim se (i nadam se da ću dobiti opkladu) da ni Rusi ni Amerikanci neće odleteti na Alfa kentauri (naša najbliža zvezda. a katalizatorje slobodna konkurencija.situaciju koja . U slobodnom svetu pritisak vrši svakodnevna konkurencija kojaje podstrek pronalazačima da stvaraju sve bolje. "Kosmonaute. kao poslanike čovečanstva. duhovni i tehnički resursi jednoga bloka. trebalo bi da bude postulat i poruka za povratak zvezdama.

pogonski motori . Radna grupa za materijale. fiberglasa ili žilavih ngljemčnihjedinjenja kao štoje kevlar. grafita. Gradnja potpuno automatskih aviona za teret i kontrohi. Kakve pogonske motore treba konsti-uisati? 8. Svaka radna grupaje izabrala predsedavajućeg kojije postavljao pitanja kao što su: 1. ili kombinacija ove dve varijante? Da li bi on trebalo da leti u atmosferi ili i u stratosferi? 3. Koliki domet treba da iina? 10. Koliku bi brzinu trebalo da razvija taj avion? 4. na primer.Ijudski faktori. Dok se u izvesnim evropskim zemljama razvija neprijateljstvo prema tehnici "Prema glupom parnom valjku koji guši osnove naše egzistencije američka omladinaje shvatila da se njena budućnost može oblikovaii samo tehničkim sredstvima.strukture i . Koje materijale treba razviti? 7. stoputa efikasniji i mnogo manji od današnjih. Računari. Amerika je dokazala . staklene keramike. kompjuterska inteligencija sa Ijudskom sposobnošću odlučivanja. Koji se zahtevi postavljaju za navigadju i kompjuter? 11. Predložene su legure od keramike. da brzinom misli preispitaju mere pilota i da koriguju eventualne greške. Gde je granica opterećenja bukom? 9. koji lete bez Ijudske posade opisana je kao tehnički moguća za realizaciju. Koje bi osobine trebalo da ima taj avion? Treba li da bude veliki i spor . Da li je razumna i poželjna simbioza čoveka i kompjutera? Svaki učesnik je iznosio svoje ideje.brz i mali. Da li taj avion budućnosti treba da poleće i da aterira verti-kalno? 6. Kompjuter-ski stručnjaci su objasnili kako se mogu pomoću novih konzolnih sistema smanjiti vreme sletanja i davanja dozvole za poletanje za 50%. uštedelo na težini i isključile temperature od trenja kod velikih brzina. Takođe se mogućim smatra i veštacka inteligencija. godinu? 2. Koji se zahtevi postavljaju za materijal? 5. u-eba samostalno da preuzmu zadatke bezbednosti. Koji tip aviona je poželjan za 2000. Može li čovek da savlada potrebne kompjuterske sisteme? 12.. mogao je da saopšti svoje rezerve u vezi sa onim štoje čuo i u razgovoru sa učesnicima drugih radnih grupa da usaglasi mogućnosti realizacije smelih tehnologija. došlaje do zaključka da su potrebne nove legure metala da bi se zamenio aluminijum.

Prilikom brzog povratka u atmosferu usijava se spoljna podloga kosmičke letilice zbog trenja sa vazduhom.svoj postkolumbovski epitet "Novi svet" i danasje to više od ukrasnog prideva. . a u bezvazdušnom prostoru iznad nje obe ove tehnike otkazuju. U kosmičkoj hladnoći potrebni su za izolaciju robusniji inatenjali nego prilikom leta kroz zemljinu atmo-sferu koja putnicima i obezbeđuje vazduh za disanje. Mlazni avion ne postiže nikada takve brzine. nije se pojavljivala rezignirajuća reč "NEMOGUĆE" u diskusijama čak ni onda kad se postavilo pitanje da lije moguće izgraditi ekonomičnu letilicu koja bi bila u stanju da leti unutar i izvan atmosfere. On se mora sa sobom nositi u prtljažniku ih proizvoditi usput. u Teksasu. Prilikom skupa na univerzitetu Ostin. U kosmosu nema vazduha za disanje. Unutar atmosfere mogzi da lete avioni sa propelerima ili mlaznim motorima. L'nutar atmosfere unutrašnjost aviona treba da izdrži neuporedivo manji pritisak od kosmičke letelice koja leti u vakuumu apsolutno zaptivena. pri tome je svaki učesnik bio upoznat sa tadašnjim nesavladivim teškoćama.

Džeri Arnet r-ikovodilac projekta iz vazduhoplovne baze Rajt Peterson u Ohajn zjavioje u novembru 1982. znaju. Procenat kiseonikaje već nedovoljan za mlazui motor. "Dete prve generacije TAV već ima svoje rodendane. Tek tada se pilot prebacuje na SCRAM: inotori uzimaju potreban kiseonik di-rektno iz vazduha (kod raketa se on mora nositi sa sobom). U struji kiseonika bržoj od zvuka sagoreva tečni vodonik. postizaće 29-struku brzinu z^nika i moći će da operiše u visinama od 80 do 100 kilome-tara. Pod našim evropskim nebom poznati su isti problemi. najvećeg preduzeća vazduhoplovne industrije sveta iz Sent Luisa. neće promeniti ele-mentarnu osnovu našeg opstanka. Rešenje problema leži na stolu. TAV može da spreči ili da izvede napade na kosniičke stanice. može da služi kao brza veza Zemlje sa nekim vasionskim gradom. jer se neki pesimistički prorok češka za bradu i govori gluposti o nepoželjnosti takvih projekata. Sada se uključuje raketni motor: on podiže TAV na visinu od 150 kilometara. Projekat teče pod nazivom "Transatmospheric Vehicle" (TAV) :ransatmosfersko vozilo.34 minuta pri brzini od 7424 metara u sekundi. godine: "NačelnamogućnostgradnjejednogTAVpreispitaiia je i mi-sli-mo da će postojati tehnologija da se izgradi letelica nove generacij. nepoštedenu stvarnost spada i ono fantastično.supersonični mla'zni mo-tor sa uimtrašnjim sagorevanjem). sve brže "Oroblemi kao što su ovi čekaju na rešenje. Dali ce Amerikanci da izrade letelicu koja može da operiše unutar i van atmosfere? Sasvim je izvesno. . Ono će imati startnu težinu pet stotina do osam stotina tona. a njegova braća treba da idu više od "samo sto kilometara". Ono se skraćeno zove SCRAM (Supersonic Combustion Ramjet Engine . Dr. jer se ovaj kosmički transporter diže na visinu od 117 km za 8. TAV može bi'zo da pomogne astronautima koji su doživeli havariju. Za veću moć te nove generacije mora se konstruisati kombinovani pogonski motor koji će u sebi sadržati mlazni motor i raketu.letelica postiže 3700 km/'h. međutim.Sve više. Kada stigne u gornju atmosferu mlazni deo motora se zau-stavlja. a vraća se i bez pogona na Zemlju i u koga se takođe sumnjalo. Takav avion će biti neuporedivo brži i moći će da se popne na neuporedivo veće visine od spejs šatla. To. Obilazak Zemlje će trajati samo dva sata. Na OVOJ visini i SCRAM-u ponestaje kiseonika. orbitu. TAV može munjevito da obavi specijalne obaveštajne misije na velikim visinama. Međutim. to će samo biti sposobnosti prvoga deteta TAV. ali se ovi često ne usnđuju da se sa njima uhvate u koštac. U poštenu. oni golicaju tehničare i naučnike. ali je još dovoljan za SCRAM i ovaj sada ubrzava vozilo na 6400 km/h i nosi ga na visinu od 35000 metara. Da li je planirani TAV pametna investicija? Ljudi iz Mek Donel Daglas korpoi-acije. Oni će biti rešeni ako ne danas onda sutra. Ono će postizati više od mnogostruko dokazanog spejs šatla koji se ispaljuje sa raketom v. štoje u ovom trenutku nezamisli-vo. ako ne sutra onda prekosutra. a sa startovanjem drugih raketa diže sejoš više. To su podaci koji ga svrstavaju u Zemljine satelite u super brzoj orbiti. Sa snagom oba motora mlaznog i SCRAM . može da sleti na bilo kakav aerodrom. SCRAM startuje pomoću normalnih mlaz-nica koje ga ubrzavaju do oko dvostruke brzine zvuka. a rastojanje od Kalifornije do Evrope će preći za 30 minuta.

ProizuodačMak Donel Daglas TAV će biti novi prototip za transatmosferske putničke avione. Nortropu.Ouakoje u aprilu 1984. Za 1984. rukovodilac projekata kompanije Lokid iz Barbenka u Kaliforniji . Ovo poslednje se već tiče nas koji smo na Zemlji. Lokidu. Melvin Salvej. Dženera! Dajnamiksu i Rokvelu – . kaže: "Ni najmanje ne sumnjam da će kroz dvadesetpetgodina svi letovi na dugim prugama ići kroz kosmos" . godinu ratno vazduhoplovstvo SAD staviloje na raspo-laganje velikim avioiiskim firmama . Interkontinentalni džambo budućnosti biće TAV: on će izleteti u stratosferu i obrušavaće se.Mak Donel Daglasu. Planeri velikih američkih avionskih firmi polaze već sada oci toga da će bliska atmosfera u sledećem veku biti beznadežno prenatrpana i da putnički džambo-džetovi ne smeju više da truju vazduh potreban za život. Boingu. gudine izgleda tocrteinikonccplpruogTAV. Gramanu. na odredišni aerodrom.koji sa svojih sto hiljada zaposlenih pred-stavlja treće po redu prcduzeće vazduhoplovne industrije u SAD. kao orao na svoj plen.

firma MBB. EUREKA se može u vasioni povezivati sa drugim platformama u većejedinice. izjavljuje: "Drugi vasionski segment za višekratnu upotrebu» bez Ijudske posa-de. a prilikom drugog lansiranja ponoviće se ista procedura. a da posle. nekoliko metara ispred cilja ponovo zastane. Posle misije platformu će uhuatiti manipulaciona ruka Orbitra i vratićeje na Zemlju. a 'lovac' aktivnu. Pošto ovaj segment postigne orbitalnu visinu EUREKE njime će se polako manevrisati u pravcu EUREKE i to tako da se zaustavi na sto metara ispred nje. EUREKA će obaviti nekoliko eksperimenata. spaja se u j modularni sistem i većejedinice. Evropska vasionska uprava (ESA) gradi takav satelit koji će se lansirati 1987. ali ne prema uzviku grčkog matematičara Arhimeda (287-212. godine EUREKA će sa sobom poneti 12 eksperim." Nakon pristajanja. bliži se cilju. Prilikom prve upotrebe 1987.ta. Cilj ovog manevra spajanja ima pasivnu spojku. U vezi sa tim proizvođač. godine. Sa ove tačke će se EUREKA popeti sopstvenim motorima. EUREKAje skraćenica za European Retrievable Carrier (Evropska platforma za višekratnu upotrebu). Ova platforma za uiSestruku upotrebu premestiće se iz orbite na putanju blisku Zemlji t tamo će ostati šest meseci. na operacionu visinu od 500 kilometara. Eureka! Ono što je . može da donese materijal i gorivo za . autonomno funkcionise i koju je moguće povratiti. Ona takode. koja se razvija i gradi po nalogu ESA (Evropska vasionska uprava) od strane konzorcijuma SPEJSLAB. a zatim će je Spejs šatl uzeti i vratiti na Zemlju.Crtež prve višenamenske platforme EUREKA koja leti. kojima će biti daljinski komandovano iz Nemačke. druga platforma može da preuzme već (utvrđene) podatke koje možda ne bi mogla da preuzme preko radija zbog smetnji. Zvaće se EURE-KA.počelo sa malom L vasionskom kapsulom kao "jednoćelijski organizam".ena. godine pre naše ere) kojije prilikom otkrića osnovnog hidrostatičkog zakona uzviknuo "Eureka! Pronašao sam!". Tako treba da se sateliti bez Ijudske posade upotrebe kao dokovi. Ona će se potom pripremati za novu misiju.analogno biološkoj evoluciji . na visinu od 296 kilometara. Obe platforme se zatim spajaju. pod rukouođenjem MBB-ERNA iz Bremena. Spejs šati će ovaj novitet EUREKA izneti na njegovu putanju.

Ovaj program je napravila NASA sa Nacionalnim institutom za kosmos (NSI). On se uzbuđiue zbog beznačajnih satelita koji treba da šalju televizijske programe u stanove i smatra letove malobrojnih . 12. učenici daju sebi oduška zadacima za razmišljanje o vasionskim dimenzijama. godine nastao je program za mlade astronaute da bi se "koristile vasionske snage SAD za stimulisanje omladine Zemlje da studira tehnologiju" . U leto 1984. ona će unaprediti međunarodnu saradnju i ohrabriti američku industryu da se premesti izvan Zemlje" . predstavnik NSI. posećuju se svetski poznati astronautički centri. Američka administracija .male raketne motore ili struju za akumulatore. Najbolji dobijaju čak šansu da kao "vasionski turisti" uzmu učešća u vasionskom letu. Stari svet će biti "zaobiđen". Mladi ljudi koji se odluče za saradnju pociryu sa vasionskim igrama. Reganje dopunio: "Ova vasionska stanica će biti baza za naučne i komercijalne aktivnosti. i to bi bile vasionske stanice od modularnih zemaljskih sistema. vode se od kompjuterske tehnike do laserske tehnologije. San o dalekim zvezdama Oledeća generacija će stalno donositi sa sobom kosmonautičke "sisteme sa Ijudskom posadom. godine. U starom svetu se ne čuje ništa o usmerenoj pripremi omladine na kosmičku dimenziju iyene sopatvene budućnosti. a naravno. Dejvid. govori čak o "vasionskoj rasi" koja se može stvoriti. Ujednom članku. možemo da živimo i radimo u kosmosu radi privredne i ekonomske dobiti. država preuzima troškove i. razumljivo samo po sebi. koji će slobodno leteti i moći da se spajaju. Predsednik Ronald Regan rekao je 25.koja ništa ne može da sprovede protiv većine trudi se da dobije saglasnost građana za ove. Noćas ću dati uputstvo agenciji NASA da zajednu decenrju razvije vasion-sku stanicu koja će imati stalnu Ijudsku posadu . Ne mora se ostati na ovom paru. Više platformi se mogu povezati u veću jedinicu. avgusta 1984. u pravom smislu Dieneral Dcgnomiks konstmiše raketu. Leonard V. januara 1984. Vasionska vozila se pojavljm'u na tržištu kao igračke. godine u svom obraćanju naciji: "Možemo da pratimo naš san o dalekim zvezdama. Kentauer kao nosača tereta u Zemljirtu orbitu visoke ciljeve.

samo. a Šatl će ih uzeti i zameniti novom posadom. stanica za astronaute iz dmgih vasionskih .za 15 godina! . ne sasvim uz dobrovoljan pristanak mladih. Već krajem veka . Tim od 6 do 8 astronauta radiće oko dva meseca u stanici. Nije utopija! Prva vasionska stanica SAD imaće oko 36 tona orbitalne mase sa '200 m' klimatiziranogprostora.ova stanica treba da se poveća dogradpjom novih segmenata u jedinicu za više namena. naravno. Dirljivo! Ono što se n najvećoj javnostž radi u SAD na pridobijanju om-ladine za vasionaku budućnost dešava se. opservatorija za posmatranje vasione. Toje početak. možda.Model iz konstrukcionih hiroa Lokida zapocetnc stepene uisionske sianice visprenih Ijudi u spejs šatlu već kao efikasno učešće u osvaja-nju kosmosa. i u Rusiji. SOS stanica. Ona će biti laboratonja za naučnike i tehničare.

protiče u istraživačkom centru agencije NASA u Lengliju: 'Komercijalne vasionske aktivnosti vrlo će se brzo približiti budžetu agencije NASA. Ispaljivanje u orbitu bi postalo rutina. Deset novih šatlova. 0 izgradnji vasionskog grada Tamo gde se gradi mora se doneti materijal.koji se plaćaju iz budžeta agencye NASA. sa oko četiri stotine upotreba. Naslednici poznatog kvarteta su već u radu. Svaki ovaj spejs šatl koštaoje dve milijarde dolara. naime. bilo bi dovoljno za više odjednog starta dnevno. Eldred. godine ANTLANTIS. verovatno. a vreme za održava-nje maksimalno na nedelju dana. . Astronautika koja teži ka suncu i zvezdama određuje takođe ponore naše prošlosti". sa najmodernijom tehnikom i devet tona lakši od KOLUMBIJE. mesto startovanja drugih vasionskih letova i građevinski osnov za veće objekte. Vreme boravka na Zemlji trebalo bi stoga skratiti kao i boravak u kosmosu. Prema planu agencije NASA trebalo bi da budući šaflovi budu u mogućnosti da uzlete i ateriraju po svakom vremenu. Bio sam ismejan. brzo premašiti državne izdatke za civilne vasionske projekte". 240 km severozapadno od Los Anđelesa. To Je planerima još uvek premalo. Takode. Svaki novi vasionski transporter. Ruka za hvatanje satla neumomi nosoč tereta (lem) izbacuje satelit (desno) vozila koji su pretrpeli havariju. i one će. ČELENDŽER i DISKAVEM. jer bi svaki od ovih nosača tereta došao u upotrebu u proseku dvaput godišnje. dopuniće ovaj kvartet i obaviće vojnu misiju za Pentagon koji se nalazi u Vanderbergu. Trajanje jedne misije treba da se skrati na dva-tri dana. Hteo bih da uzmem čitaoca za ruku i da ga upoznam sa mnogo većim objektima da bi dobio predstavu o kosmičkim gradovima i kako su oni već hiljadama godina okroživali Zemlju. Sa ovim odlikama svaki nosač tereta treba da obavi četrdeset letova godišnje. U sledeće dve godine planiraju se mesečno dva lansiranja šatla. Čarls H. U ovom predstavljanju ja. Kao pouzdani vasionski transporteri dokazali su se u međuvremenu KOLUMBIJA. neće se ostati na samo četiri šatla . Ujesen 1985. a od devedesetih godina treba da bude oko 35 lansiranja gidišnje. građen u seriji. ne polazim od utopijske tehnologije trihiljadite godine nego od tehnike kojom već raspolažemo. fabrika za specijalne vasionske proizvode.Spejs šatl. a za 10 godina 120 hiljada tona. Pri sadašnjem kapacitetu tereta od 30 tona po Šaltu. Pre 17 godina napisao sam u svojoj prvoj knjizi: "Sećanja na budućnost": "Vek astronautike nije više vek tajni. jedna eska-drila sa400 letova godišnje može da odnese u vasionu 12 hiljada tona materijala za godinu dana. Uniformisani Ijudi bi trebalo da prestanu da se smeju kad opišem kako se može izgraditi vasionski grad za deset miliona Ijudi. treba manje da kosta od dosad iz-građenih i da ima aktivno vreme upotrebe od 15 godina. zamenik šefa "Analize vozila".

a ne države .staviće na raspola-ganje potrebna sredstva čim se ukaže šansa za dobit. pravio modele. diskutovao sa strucnjacima.Da ]i se inogii i kada isfinansi rati vasionski gradovi sa 10.Da li takva monstmozna građevina može da bude od pomoći zavičajnoj planeti? . profesor avijacye i astronautike na renomiranom Institutu za tclmologiju Masacusets (MIT) prihvatio spckulacija.000. 100..Ali gde piše da se gi'adi samo deset. a ne 50 vasionskih transpor-tera? Toje "samo" pitaiye finansiranja ovog gigantskog poduhvata i ujedinjene snage industnje SAD .Da li one imaju ekonomskog sinisla? . Hteoje da sazna da lije fantazija ovog esnai'a piaaca iznikla iz neke bar priblizno realisticke osnove.Da li se takva populacija u vasioni može ishraniti i kretati? Da li može živeti? . . a zatim se Gerard K.Da li se može obavljati trgovina između Zemlje i te nebeske kolonije i čime bi stanovnici iz vasione plaćali dobra uzsta sa Zemlje? Profesor O'Neil je računao. O'Neilovi proračuni troškova i koristi izgledali su lektorima i uredniciroa isuviše fantastični.Da li se mogu napraviti vasionske stanice sa preko sto stanov-nika? . Do 1976."i i napisao jednu visoko naučnu studiju.000. O'Neil se zapitao: .. pa čak i milion Ijudi? . godine naseljavanje kosmosa bilo je u domenu autora naučne fantastike. O'Neil. koju nijedan naučni časopis nije hteo da objavi.

čuvenom univei'zitetskom gradu u državi Nju Džersi. Oia je stupila u vezn sa O'Neilom i organizovala izložbu u Kenedijfevom astronautičkom centru na Floridi. Ovu premisu spunjavaju šaflovi. Godinu dana kasnije O'Neil je. kao što jeste. Kada je profesor O'Neil konačno objavio svoje radove u svima razumljivoj formi Amerikanci su bili tako oduševljeni mogućnošću naseljavanja kosmosa da su osnovali društvo L-5. Za izgradnju vasionskih gradova moraju da postoje tri pretpos-tavke: . godine u Prinstonu. nastavio svoju studiju o naseljavanju kosmosa. . Tamo su se mogli videti modeli i tehnički crteži vasionskih naselja koji nisu bili naučna fantastika. koji je od države priznat kao opšte koristan.Prci apartmanl vasionskih stanovnika dobijaju oblik Agencija NASA ne bi bila tako uspešna. Institut za vasionske studije. Za nekoliko mesed onoje imalo nekoliko stotina hiljada članova. da nije stalno otvorena prema novim idejama.Potrebni su nosaSi tereta koji će da donesu Ijude i materijale u orbitu. Knjiga profesora O'Neila "Naša budućnost u kosmosu" prevedena je na nemački jezik. Zainteresovani publikacijama. Uskoro se ujedinilo 55 univerziteta u Univerzitetsku asocijaciju za ispitivanje kosmosa. Radne grupe ispituju tehničke mogućnosti velikih sti-uktura u kosmosu. po nalogu agencije NASA. U mom opisivanju mogućnosti realižacije gigantskih vasionskih gradova pridržavam se radova O'Neila. osnovali su 1977.

Posle smrti Fridri-ha 11 preselio se u Pariz Dok njegovi savremenici nisu znali šta bi započeli sa hrabrim algelirskim i brojčanim teorijama važni mate-matički principi su poveani sa imenom Lagranž. Njihov položaj odgovara strogim rešenjima problema tri tela prema Ž. Tada se često ne radi samo o problemu tri tačke nego o problemu četiri tačke. Ispitivanja su potvrdila Lagranžovo otkriće. Lagranž je izračunao da su te "mrtve tačke" prouzrokovane uticajem gi-avitacije di-ugih planeta i iz toga zaključio da meteoriti koji dođu na takvu tačku moraju tamo ostati zauvekJer nikada ne mogu da dođu u oblast gravitacije neke druge planete. izračunali mnogo više L-tačaka od samo dve Ltačke. u vasionskom veku. godine. druga tačka ga prati na istom rastojanju. ostaje . Profesor O'Neil izraćunao je sa svojim saradnicima da je L-5 idealno mesto zajedan relativno skromni kosmički grad. stalno za 60°. Ono što je Lagranž izračunao može se verifikovati naodernim teleskopima: na Lagranžovim tačkama.. uz pomoć kompjutera. Berlin se javlja Odakle će se uzimati jeftin materijal? Kako će se doneti do L-5? Mesec se nudi. razumljiv način: Libracione tačke. Lagranžu (Lagranžove tačke). na primer.) odgovorioje na ovo pitanje. sakupljeni su mali meteoriti. Nabazi Opšteg zakona gravitacije Isaka Njutna. Ove tačke. koje je izračunao Lagranž. godine prihvatio poziv Fridriha Velikog da dođe na BeAisku akademiju nauka. Postavši sa 19 godina profesor u Torim onje 1766. fabrikama i uređajima za provodenje slobodnog vremena. "Da bi se jasno videlo često je dovoljno . Treće telo. Lagranž se zainteresovao za čudne osobine dve "mrtve tačke" na putanji Jupitera.Materijal donet sa Semlje nikada neće biti dovoljan da se izgrade džinovske strukture . kao Sunce i Jupiter.U vasioni se morqu utvrditi idealno mesto ili idealna mesta. Savremeni matematičari su. Lagranžovo delo "0 problemu tri tela" postaloje veoroa aktuelno. matematičar Žozef Lui Lagranž (1736-181. nalazi se skoro pred vratima. Ne postoji ozbiljan priručnik u kome ovaj princip nije objašnjen na kratak. je ispunjena. Na njegovoj putanji oko Sunca.sa kućama za stanovnike vasione. Gde se može naći potreban materijal i kako se može jeftino doneti na gradilišta? Pitanje 2: na njegaje odgovoreno pre 200 godina Gde se može i gde trea naseliti vasionski grad? Pre više od 200 gocna. . naime 1772. planete i Meseca. kao što je neka mala planeta. Jedna od tih tačaka ide ispred planete Jupiter. još nazvanim i libracione tačke. lociranje vasionskog grada. Sada. njegov račun variacije. teorija funkcije hjegovi principi mehanike. Sunca.cioni centri su tačke u ravni dve mase koje se okreću jedna oko dmge. i a mala nebeska tela nazivaju se "Trojanci". Druga premisa. Zbog toga je društvo i dobilo naziv L-5. označavaju se sa L-4 i L-5. ako treba odrediti L-tačke između Zemlje. u libracionoj tački u miru ili opisuje periodične putanje. Vađenje i transport kamena sa Meseca sujednostavniji nego što sebi predstavljamo i to je već danas moguće. libra.

U Berlinu se tako radilo.Sistemi za kosmički transport. . .Institu-ta za vazduhoplovstvo i astronautiku Tehničkog univerziteta iz Berlina.Za koji vremenski period se može realizovati ovaj projekat? . nastalaje 1983.Tehnički problemi u vezi sa gradnjom i radom fabrike na Mesecu izgledaju rešivi srednjoročno. Profesori i studenti su investirali 2000 radnih sati za odgovor na ovakva pitanja: . mogu se razviti i staviti u rad.Da li je moguća gi-adnja fabrike na Mesecu i da li je ona ekonomski opravdana? .Crtački prikaz kamenoloma na mesecu promeniti pravac gledanja" rekaoje Antoan de Sen Egziperi (1900-1944). Kraj citata.Za izgradnju fabrike na Mesecu i kosmičkih transportmh siste-ma za nju mora se računati sa vremenskim periodom od 15. . sa.Kolikije tehnički angažman.Realizacija fabrike na Mesecu u medunarodnim okvirima bila bi mera koja stvara poverenje i bitno bi unapredila medunarodnu saradnju za više decenija.Šta se može proizvoditi na Mesecu? Kako se mogu proizvedeni produkti odneti? .Realizacija proizvodiye na Mesecu dovela bi dugoročno do rasterećenja biosfere Zemlje. godine studija "Nacrt projekta za izgradnju fabrike na Mesecu"1 . Iz fizičkih i energetskih razloga naročito pogodne godine za izgradnju fabrike na Mesecu bile bi 2000. Pod rukovodstvom profesora Hajnca-Hermana Kelea. maksi-malno 20 godina. bez uvođenja novih tehnologya značajnih za ovaj projekat. . .Koje bi državne ili međunarodne organizacije bile fmansijeri? Iz te studije ćemo naznačiti sledeće zaključke: . koji su u stanju da ispune sve logističke zadatke vezane sa fabrikom na Mesecu.Kolika treba /mora da bude mesečeva stanica? . do 2005. kolikoje Ijudi potrebno? .

Ona bi snabdevala Zemlju sti-ujom i vrednim sirovinama.Rotacioni bageri će kopati minerale. godine. Sirovine će se mehanički ople-menjivati do oblika koji omogućava transport do Zemlje ili do drugih tafiaka Sunčevog sistema. na rastojanju od oko 38500 km od Mesečeve površine. dok će se druga polovina proiz-voditi direktno na Mesecu. mnogo osvedofiena atomska energija! . medutim. a čak i životinje treba da obezbede kvalitetniji život stanovnika Meseca. Da li će. isto tako nužnogza rakento gorivo i važnog za proizvodiy'u vode. Kele). Sve su to delatnosti koje mogu da obavljaju roboti. Ljudi koji se bave zaštitom prirode i čovekove okoline mogu da kliču . Minerali će se zatim mleti i magnetski sortirati. Ujednom hemyskom postrojenju za pripremu "rastva-raće se fini materual pomoću fluorovodonične kiseline i soi-tiraće se različitim postupdma razdvajanja". uključujući ijedan transporter za velike terete koji tektreba izgraditi samo za ovu priliku . "Dalje će se obavljati elektrostatičko zgušivavanje drugih elemenata" (prof.Ko to treba da plati "Derlinska studija dolazi . koja pretvara Sunčevu ener-giju u lasersku energiju i prenosije do Mesečeve fabrike"17^ Vasion- Ovako planeri agencije NASA vlde naselja na nekoj susednoj planeti ska elektrana će isporučivati otprilike polovinu količine energije izračunate za rad Mesečeve fabrike. ali profesor Kele pretpostavlja da "ljudi ne žele da im se oduzme ta avantura da sami rade u takvoj fabrici". a zbog nedostatka kiseonika neće sagorevati lož-ulje. do 2002. Na Mesecu se može proizvoditi gas koji sadrži veliki udeo kiseo-nika. nalazi se solarna elektrana. Tada bi već počela da se amortizuje Mesefieva fabrika.uzimajući u obzir sve troškove razvoja —i proizvodnje. pri čemu moraju skidati samo površinu. Ostaje samo mnogo napadana. Projektovano je u velikoj meri samosnabdevanje životnim namirnicama (kao što su bašte sa hidrokulturama). na Mesecu biti skupa proizvodnja potrebne energije i da li če nedostajati energije? Ne! " Na neutralnoj tački izmedu Zemlje i Meseca. Na ovom Zemljinom satelitu u bezvaz-dušnom prostoru ni najmanji vetrić neće okretati vetrenjače. neophodnog životnog elementa za stanovnike kosmosa.do potrebe za finansira-njem od 20 milijardi američkih dolara godišnje za vremenski period od 1976. takođe.

Koncept agencije NASA nove transportne mašine sa mesec .

"18) Za samo 30 godina moći će turisti koji su umorni od Zemlje posetiti Mesec. Ova baza se nalazi unutar onoga što se ekonomski može postići na kraju ovoga veka. Infrastruktura Otudija Berlinskog tehničkog fakulteta predlaže za transport mesečev autobus na pogon jednostepenim vodonično-kiseoničnim raketama. Godine 2020. a na Mesecu nikada nije bilo vazduha. U prospektima će se nuditi hoteli i restorani. Crna mora sadrže mnogo gvožđa najboljeg kvaliteta.. Titana.. Na 35. Kopanje zlata u prošlom veku bila je sirotinjska priredba prema šansama koje nudi Mesec. Američki istraživački timovi potvrđuju rezultat rada na Berlin-skom tehničkom fakultetu. a koji je potreban za proizvodnju solarnih ćelija. i provodiće svoju bestrežnisku mladost na pratiocu Plave planete. Oni će provoditi praznike sa stanovnicima kosmosa u kilometarski dugačkim cevima od stakla i plastike i neće morati da se odreknu nijedne prijatne stvari "odozdo". tamo ima na gomile. Vrhunac: tamo gore ništa ne korodira! Ležišta gvozdene rude na Zemlji nagriza vazduh. Zar to nije cilj za koji se isplate ovakvi troškovi? Industrija neće nikada biti izlišna: napolje sa njom u vasionu! Medutim. koji na ovom svetu nedostaje. Stanovnici Meseca biće bogati. će prve bebe u svojim pasošima imati upisano "mesto rođenja: Mesec". Nozet iz Kalifornijskog astronomskog instituta potvrdili su sledeće: "Rezultat ispitivanja kosmosa biće nužno Mesečeva baza sa stal-nom posadom. ovaj cilj se ne može postići bez vrhunske tehnologije. na Mesecu ima napretek. koji se održao od 7.. godine u Lozani u Švajcarskoj. Njegova blaga mogu se iskorišćavati površinski u dnevnim kopovi-ma. Ovaj autobus ne bi trebalo da transportuje Ijude i robu . do 13. kongresu Međunarodne astronautičke federacije. koja je udaljena 384400 km. M. mamiće nas rajski parkovi i sportski tereni. Ležišta boksita .skoro su neiscrpna. Djuk i V.od radosti! Zemaljska biosfera će se poštedeti i može se obnoviti. Silikona. a banke i pošte će nam pružati svoje usluge. Mendel kao i gospodin S. oktobra 1984.neophodne sirovine za proizvodnju alumi-nijuma .. Ona će biti prvo samostalno vanzemaljsko naselje Ijudi. koga na Zemlji već sasvim malo ima. pripadnici agencije NASA.

stolice" čiju je prvu generaciju NASA sa uspehom testirala rečima znač da lunarna postrojenja moraju biti u stanju da u rokuod nekoliko godina odvezu sa Meseca oko hiljadu puta veću masu nego što e njihova sopstvena." Kako to treba da se postigne? . gde će se presedati i pretovarivati roba. Ovakav teški transporter bi se morao sastaviti u vasioni iz delova koje bi tamo doneli spejs šatlovi. Stoga moramo razviti transportno sredstvo koje može da odnese sa Meseca koristan teret. On će se zadržavati samo u bestežinskom prostoru između orbita.Tranaporter tereta po modela agencije NASA od Zemlje do Meseca. nego samo do mesečeve orbite na oko sto kilometara visine. U kakve će platne grupe biti svrstani Ijudi koji rade iste poslove na Zemlji i na Mesecu? Za stalne gradove u vasioni mesečev autobus nije dovoljan za tiansport materijala. u bestežinskom stanju gde sve lebdi. mnogo veće stanice.. Saobraćaj između Meseca i zcmaljske orbite obavljao bi teski ti •ansporter koji . a da samo ne napušta površinu Meseca. Profesor O'Neilje izmislio drugu metodu: "Moramo poci od pretpostavke da se za nekoliko godina mora preraditi nekoliko miliona tona mesečevog materijala. Posada druge. pokreiljirija i elegantnija.uprkos svojim džinovskim razmerama troši malo energije. biće sasta-vljena od školovanih vasionskih radnika prve stanžce. Za sindikate će nastati problenii: na Zemlji se rad sa glomaznim predmetima smatra teškim dok gore. -Raketa bi ga stavljala u pokret kratkim guranjem i ne bi mn bili potrebni motori da ga podignu sa neke planete. njihove kolege rukuju njima kao igračkama. Ovo ne inoze obaviti nijedna danas postojeća raketa.. Novorazvijeni materijali to omogućavaju Za veze na kratkim rastojanjima služe ove "vatrene. što drugim Vasionska odela postaju Idkša. udobnija.

Ovaj magnetni voz se natovari matenjasom i teret kreće. Pomoću magnetnih impulsa voz ubrzava kretanje do brzine od 2. Profesr O'Neil se držao ovog principa da bi projektovao svoju "elektrodinamičku centrifugu materijal". Ovaj postupak omogućava mala mesečeva teža kombinovana sa brzinom elektrodinamične centrifuge za materijal. koju izračunava kompjuter. Nakon toga voz se vraća nazad.38 km u sekundi kojaje potrebna za izlaženje iz mesečeve teže.0 principu linearnog motora već sam govorio u vezi sa "elektro-magnetskim topom". On ovako zamišlja njenu funkciju: Na Mesecu će se položiti "šina magnetne železnice". a prednji zid kola se spušta i u istoj desetinki sekunde oslobađa tovar koji poleti pod pravim uglom u odnosu na mesečevu površinu i počne da lebdi. dugačka 67 km. voz naglo koči. koja se niože samo na poslednjim kilometrima hidraulički pomerati nalik na neki teški top. Pogled na industrijsko i stambeno naselje na Mesecu Magnetna železnica Trms-Rapid na eksperimentalnoj deonici u Emslandu . Posle poslednje korekcije pravca. Na šini se nalaze plitka kola sa cetiri zida čiji se prednj] zid može veoroa brzo:spustiti daljinskora koman-dom.

voznim i pogonskim sistemom bez trenja: "Kod magnetne tehnike vožnje. vođenja i pogona oba Uprvom planu mesecev autobus . Sa magnet-noin železnicom oni se u budućnosti mogu zaboraviti. između mesta Derpen i Laten. dodi u Emsland i pokušaj tamo. kojuje predložio pro-—fesor O'Neil. Probleme sa velikim brzinama i enormnim otporom trenja rešile su nemačke firme MBB. Svim železničarima na svetu bili su poznati problemi trenja izmedu točkova i šina koji su ogi'aničavali veće bi-zine. godine ona vozi na eksperimental-noj pruzi dužine 31. bez dodira. u blizini holandske granice. funkcije nošenja.'' Putniče.5 km u Emslandu. Magnetna železnica funkcioniše nezavisno od trenja izmedu točkova i šine. brzinom do 400 km na sat. bila bi do pre nekoliko godina još nemoguća. na bešumnoj eksperimentalnoj železnici da baciš pogled u blisku budućnost! . Ona raspolaže nosećim. Od 1984. AEG i BBC u konzorcijumu "Magnetska železnica Trans-rapid".u pozadini cevovod za elektrodinamični transport materijala vljaju se elektromagnetima ugrađenim u vozilo.Trans-rapid Izgradnja ove elektrodinamične centrifuge.

a eventualno treća ičetvrta. a materijal u kolima. Tu treba da nastane prvi. Građevinski delovi tereta lete u neprekidnom nizu kroz tamu vasione i skupljaju se u blizini Meseca na tački L-2. Gradi se dmga kosmička stanica. da bi ga pomoću vasionskog šlepera upravila ka tački L-5. pri naj-većoj brzini. . a njena posada sortira lebdeći materijal u konvoj od nekoliko hljada tona. kako se mora zamišljati centrit'uga za materijal .Magnetna centrifuga za materijal na Mesecu ima upravo idealne uslove. Snimak rakete pokazuje. Tamo nema otpora vazduha. Upravo tuje potreban ovaj teret. a zatimstižu i stanovnici kosmosa.drugoj Lagranžovoj tački! Znamo već da meteoriti ostaju "za-lepljeni" na libracionim tačkama. ne može biti oduvan. 1986. 19871990. Ona se povećava.kao magnetna šina ugrađena u cev. Gradilište na L-5 Tuda ide materijal katapultiran sa mesečeve površine? Ide ka. Spejs šatlovi nose prethodno isfabrikovane građevinskeelemente do vasionske stanice. skromni vasionski grad. da ne bi nastale pogrešne predstave opisivanjem eksperimentalne železnice u Emslandu. 1990-1995. Posade dolaze iza toga. Spejs šatl odnosi malu vasionsku stanicu u orbitu Ze'm-Ije. Tu se okreće mala vasionska stanica oko sopstvene ose.

Na visini od 38500 km iznad Meseca pušta se u pogon pn'a vasionska elektrana. nazvana OSTRVO T. Kosmički radnici na orbiti Zemlje sastavljaju dve većstanice od prefabrikovanih modula. Ona obrazuje bazu kod kosmičkog grada kojaje. za duževreme. Ona isporuč'uje energiju preko mi-krotalasa i lasera direktno u mcsecevo naselje. Jedna od velikih kosmičkih stanicaje gotova i snabdeve-na. voda. Elekti-odinamična centrifuga za materijalje u izgradnji. U pogonuje malaelektrana. Tamo se nagomila-vaju životae namirnice. Robotipočinju sa proizvodnjom sirovina.td. U meduvremenuje postignuto da šatlovi startujučetiri stotina puta godišnje. Iste godine će se u mesečevoj Idinici roditi pi'va inesečeva beba. 1995-2005. 2000-2005. Izgrađeno je pristanište na Mesecu. po profesoru O'Neilu. .Između Meseca i stanice L-2 postoji stalni saobraćaj. Stanica na Mesecu se razvija u naselje. prvi vanzemaljski čovek. kiseonik i. Druga vasionska stanica napušta zemljinu orbitu i pri-ključnje se stanici L-5. Vasionski šleperje vuče ka tački L-2 u blizini Meseca.1995-2000.

sigurno bih se ograđio od spiska nezamislivog. a ipak izvodljivog. kao ona Rimskog kluba ili studija Global 2000. Međustatus Tapravimo ipak. Neko ko veruje u budnćnost. redovno stižu materijali koji će. ali samo protiv takvih. organizacija izvoznika nafte. Zagađivanje čovekove okoline podjednim nebom bez granica neće se zaustaviti na carinskoj rampi. šta ce se desiti kada se nafta ne bude mogla dobiti ni za kakvu cenu. Na Zemlji se rasplamsava diskusija: da li ova deca sa Meseca treba da ostan'u tamo ili se moraju vaspitavati na Zemlji? 2005. da razi-i gra svoju stvaralačku maštu. Propast sveta? Pesimističke prognoze. Uvek. U meduvremenu ima već deset rnesečevih beba.pilotsku funlEciju: predvidele su kaTastrofu na horizontu. Međutim. Skoro neprimetno razvoj korača u čizmama od sedam milja. Čovečanstvoje do sada preživelo sve apo-kalipse. jer: "Fantazija je važnija od znanJa" rekao je Albert Anštajn. što se u većini slučajeva ne dogadaJer: "Stalno se pojavljuju Eskimi koji govore stanovnicima Konga šta treba da rade". Tada će. a glad hara kontinen-tima. da ne pratim uvek loptu kojom se igi'a u eksperimentalnim institutima budućnosti. Fabrike mesefieve kolonije počinju sa transportova-njem prvih sirovina. knjiga "Jedna se planeta pljačka" ispunile su . čovek je ncmoćan. Međutim. kadaje stanovnicima Zemlje voda došla do grla. koje stignu bez najave. Ukoliko se ne pojave Eskiini da se umešaju u rad tehničara važiće sledeći raspored: 2004. udvadesetostruči sa o svoje prihode izazov je prihvaćen: razvijene su i unapredene alternativne energije." Zemlje sveta će prinudno morati da dodu do oštroumnog konsen-zusa. naći svoju primenu kao izolacioni materijal od hladnoće i zračenja iz kosmosa. kadjednom počne više ne prestaje. Izazvao sam glasno raz-mišljajući u "Sećanjima na budućnost" šok u celom svetu. na našem putu u budućnost malu pauzu. Protiv onih koje se razvijaju polako : koje decenijama nadolaze i mogu se spoznati. globalna kontrola radanja postaća neizbežna. Covek može da n i mobiliše svoje odbrambene snage. počeli bi da plivaju. Da nisam upoz-nat sa materijom. takođe. . novom tehnikom usporenaje potrošnja nafte. rekaoje poljski satiričar Stanislav Jerži Lem.umesto da nslove parališuću rezignaciju . Sa Meseca. Kada je OPEC. Dali će se ostvariti ono štoje moguće u okviru vremenskog plana od 20 godina nije pitanje tehnike nego samo pitanje pravovremenih političkih odluka. Oko stanice L-5 lebdi sve više paleta sa prefabrikovanim delovima i rezervom. To je znao Žan Žak Ruso (1712-1778). Protiv katastrofa. Raste potreba za radnim mestima. Svetsko stanovništvo raste. pre svega. "Čovek ne počinje lako da misli. TAV stoji na raspolaganju za brzi prevoz. kao što sam ja.Red vožnje za razvoj Sledeća vremenska tabela za pojedine etape gradnje tehnički je potpuno realna ako i ukoliko se pravovremeno donesu političke odluke. Već se nazire prstenasta struktura OSTRVA I. Sve nacionalne krize energije vode ka jednoj internacionali golaća. kada izvori usahnu? Ubeđen sam da će se i tada automobili voziti i da ćemo se i dalje gi'ejati. da alarmira pronalazače. — • Inventar tehničkih mogućnostije zapanjujući. misli da će globalni razvoj primorati političare na pregovore. Sada se samo vezujem za mogućnosti trenutka.

Nećemo đa se sazaljevamo! Sanđuci sa problemima vešto su bili a svuda po svetu. Kroz okno možemo da posmatramo: što se brže okreće doboš. 30 procenata metala.neopravdano zabranjivana atomska energija. a za sekundu jedne četvorofilane porodice! Zapadne industrijske imaju oko 25 procenata svetskog stanovništva. komadi veša se sve više stiskaju uz zid doboša. ostaju otpaci. onaj ko voli mir mora da bude za miroljubivo naseljavanje kosmosa. piše: "Pretpostavimo da se ovde. Pepeo. a sada radi na dugoročnim studijama za agenciju NASA.5 milijarde Ijudi 1982. Naša planeta prilično je istrošena. od Medutim. a 011 te probleme nije mogao da drži pod poklopcem. Pre svega. 40 procenata kiseonika. Ako se oba rastope onda aluminijum . štoje uostalom metoda koja se dokazala u svim vasionskim vozilima sa posadom. a vodonični motori će "nicati" iz mozgova prona-lazača. godinu ntrostručenje stanovništva. Ona se može bez slojeva oblaka hvatati za pogon visokih peći i za proizvodnju laserske energije. Voda se penje. naselja moraju se premestiti u vasionu. Tamo gde dođe do diskusije između Ijudi uniforroisanih gledišta. one K-adaju oko 75 procenata svetske proizvodnje. Potpuno nove perspektive se mogu naslutiti. Zašto. jer se može dobijati čak kao sporedan proizvod iz mnogih sirovina. U plivanju će da sazri saznanje da se konačno mora razmišljati o životu izvan Plave planete. Pomanjkanje kiseo-nikaje nevažno. kad se sirovine mogu uzimati sa Meseca. koji se mogi-i primeniti u izgradnji vasionskih gradova.industrije. Prilikom dobijanja kiseonika iz kamenja sa Meseca. Orbitalnoj teškoj indu-striji stoji na raspolaganju za procese rastapanja sunčeva energija u neiscrpnoj količini.centrifugalnu silu kao u mašini za pranje rublja | naših majki. elektrane. sirovine će se prerađivati u polufabrikate. Ona neće moći dovoljno da snabdeva stanovništvo koje neprekidno raste. a onaj ko traži izlaz mora da otvori sanduk sa rešenjiraa. oponira se da u bestežinskom prostoni to sve uopšte nije moguće! Tehnička fantazija već razmišlja o fabrikama koje se kao neki ogromni točak okreću polako oko svoje sopstvene ose i stvaiaju . Poznatoje da kamenje sa površine Meseca sadrži 20 procenata silikona. ali namjoš ne stoji do grla. prisilno ispuruti prazninu. treba našu lepu Zemlju da oštećujemo. dok je ostalih 10 posto mešavina. Po sličnom principu se mogu vasionske fabrike i vasionski gradovi staviti u sopstvenu rotaciju. bilo je i biće. Zemlje u razvoju sa svojih 60 procenata svetskog stanovništva daju 10 procenata proiz-vodnje dok zemlje sa državnom trgovinom. kojije dugo godina radio na Kalifornijskom univerzitetu. Fizičar Piter Vajk. a kasnije sa asteroidnog prstena? Zašto "ovde dole" graditi neomiljene elektrane. Ova dva metala imaju vrlo različite gustine. osim sanduka sa problemima i sanduka sa riz. međutim. Brže nego što se misli i okeani će biti "ispumpani". Za proizvod-DJTI i snabdevanje čovečanstva svim potrebnim dobrima površina Zemljeje premala. pokuša napraviti legura od aluminijuma i materijalakoji sadrži antimon. kada ih možemo smestiti u vasionu? Za moj ukus pametnijeje i bolje prošinti se u vasionu pravovremeno i dobrovoljno. veštačku težu . vsb gcdine Svetska banka je prognozirala udvostničenje. Horizont planiranja je neograničen. šljake i minerali postaće hu-mus za baštovanske kulture. medutim. Ba se Iz sanduka sa rešenjima potiče urbi et orbi (svima i svakome) velika ir''oj ideja za vasionska naselja. a za 2020. U kružnom toku se upotrebljeni vazduh meša i priprema. dva velika grada za dan. zavisno od željene teže. Ovakav priraštaj odgovara nastaj anj u nove. Ako se takozvana teška industrija premesti na L-tačke. velike države za godinu dana. U februaru 1985. Opterećenje čovekove okoline je u raznim oblastima postalo ne-snošljivo.rešenjima. Svetsko stanovništvo e-nih je brojalo preko 4. Poslednje sredstvo je . iako već sada neomiljena. na Zemlji. godine. sa svojih 15 procenata svetskog stanovništva daju 15 procenata proizvodnje.

U međuvremenu su sva odmarališta već viđena i posećena ili prepu-njena kao mravinjaci. u velikom stilu dobija na Zemlji. i vasionski turizam ne sme da ostane nepomenut. Isuvišeje velika razdajina od mesta proizvodnje do potrošača. Međutira. a sebi ih ne mogu priuštiti. vulkanski oblikovane pojedinačne planine. koja se u nuždi. godine biće hit-let na mesečevu bazu. Sunce.ispliva na površinu čim metali ponovo počnu da se stvrdnjavaju. To bi Lila efikasna i jeftina pomoć za prenaseljene zemlje u razvoju. Takva legura bi predstavljala novi materijal za proizvodnju sunčanih ćelija. Inženjer Kraft A. Ako raazvoj na svim poljima bude i dalje napredovao. termonuklearni reaktor. kristali i mešavine stakla koji se mogu proizvesti samo u bestežinskom stanju ili u maloj teži. "Tamo su gigantske. kojejoš uvek grade elektrane. a zatim pomoću mikrotalasa ili u laseru koncentrisati i slati na Zemlju. Ko ne bi poželeo dajednom u bestežinskom stanju Meseca hoda v. Erike. U vasioni se ziačenje usijanog Simca moze hvatati i na satelitima pretvarati u elektricitet. koje bi imale bolje dejstvo za 35 procenata od najboljih sunčanih ćelija koje smo danas u stanju da napravimo. Do meseca i nazad T^'onačno. onda će Ijudi imati sve više slobodnog vremena. govori čak u prilog turizma na Marsu. rođeni Berlinac i dugogo-dišnji saradnik Vernera fon Brauna u Hantsvilu. daje svoje zrake milionima godina. "Doživljaj Meseca" ćejoš više garantovati fasci-nacijn koju smo do sada osećali prilikom pi-vog susreta sa drugim kontinentima. isuviše su nesigurni vreme'iski uslovi. isuviše je veliki gubitak energije u zemljinom vazdušnoni omotaču. 2010. neće nas spasti. u Alabami. Optička industrija će proizvoditi "kosmički čista" sočiva i specijalne medicinske uređaje. Stoga se ovalegura na Zemlji ne može proizvesti u ekonomičnim količinama. a najveći deo nestaje u Univerzumu." ) U vasionskim laboratorijama se mogii proizvoditi farroaceutski proizvodi. pre svega Olimpus Mons koji je . prvorazredni zadatak vasionskih kolonista biće da snabdevaju Zemlju energijom. Solarna energija. a raznm ne govori suprotno. velikim skokovima.

da pustinjski predeli postanu plodni ili da se pomeranjem ohlaka sprece poplave. Čazma Marineris je razgranati sistem džirovski?i klisara dug 2500 kilone-tara. godine (!) opisao bitne elemente današnjih velikih raketa u svojoj knjizi "Raketa za planetarne prostore" i da je od 1938. januara 1975. Nastaće habitati (lat. . . pozdravio sam ga. i pouosan što je on. u tački L-5 trebalo bi izgraditi OSTRVO I.konstniisao raketu od 25 metara težine. tome i mnogo ceniu drugome mogu se dr. sport. godine na Tehničkom fakultetu n Beču izvodio eksperimente sa raketama. gcdine nije štamparska greška! -. do 1958. sa korisnim teretom od 10 tona. Drugo. ima još mnogo većih mogućnosti. a prečnik baze mu je 600 kilometara. Tako bi se kasnije moglo uticati na klimu ." Da bi se znalo kakvu tezinu imaju izlaganja devedesetjednogodišnjeg profesora Obeila.visok 25000 metara.noću bi se mogli osvetljavati veliki gradovi iz kosmosa i tako bi se štedela struja. predeli. a zajedno sa njim. do 1940. velikirn kraterima sa peščanim dinamakoje su naneli vetrovi. Ogledala će regulisati sunčevu svetlost u rtmu dana i noći. Habitatio stan). mogu se lako oslobađati putevi za brodove prerna arktičkim lukama.'ili posettoci Maisa pod roze nebom između veličanstvenih izlazaka i "Prvo. Od 1941. bio u auditorijumu. bio u agenciji NASA u Hantsvilu cd 1955. 17. Njegovo delo "Ljudi u kosinosu" se pojavilo 1954. pojedinačne facete bi se mogle tako pomeriti da se u ugrozenim regionima izbegnu noćni mrazevi. Zahvalan sam svojoj sudbini što sam mogao da upoz-nam profesora Obo-te pn. Prema predstavama profesora O'Neila. Habitati Taseljenicima kosmosa potrebna je relaksacija. Treće. da je 1923. Medutim. Teža u naseljima za stanovanje biće istakao na Zemlji. Haotičnim predelima vanzemaljske divljine. godine. godine. i blizina porodice i pi-ijatelja.ma sa skulptura-ma titanske visoravni. godine. a publika mu je dugo aplaudirala. prečnika 5 metara. prilikom mogpredavanja u Majsterzinge hali u Nirnbergu. godine radio je u timu Vernera fon Brauna u Psnemindeu. hteo bih da podsetim na to da je on 1917. mnogo godina.

Vlade i koncerni mogu da kupe habitate kao što je i OSTRVO II. većje dogovoreno. centri za provodenje slobodnog vremena. Na tom terenu treba da živi u prijatnim uslovima 140000 Ijudi. menadžeri. omiljene domaće životinje su razumljiv komfor. bez grešaka. Jednog dana će biti i tehnologija prevaziđena.8 km. a obim ekvatora od 6. cveće. Sume. drveće. Pogled na svetiucajuće zvezdane dijamante iz crne vasione. posle prvih razglednica sa srdačnim pozdravima iz vasione. da kolonisti sa OSTRVA I.jer će graditelji već imati iskustva stečeJia prilikom gi-adnje OSTRVA I. parkovi. na biiske planete i vasionske fabrike koje kruze oko habitatajejedin-stven. potoci i jezera. ubrzo počmi sa gradnjom OSTRVA II. Vazduh-koji se stalno filtrira i prerađuje biće bolji od onoga na zavičajuoj planeti. a i životinje uspevaće u biotopima. Uprkos strogoj kontroli rađanjajednom neće biti dovoljno prostora na OSTRVU 11. prema planovima O'Neila. tehničari. veka . Svi oni kojeje ovamo doterala čežnja za novim dimenzijama.5 kilometara.Trava. Džinovski točak OSTRVA II treba. radnici i njihove porodice ne treba ničega što život čini vrednim življenja da se odreknu. Ono će biti izgrađeno brže. Projekcija agencije NASA totalnog izgleda habitata 21. da una prečnik od 1. Pošto će želja za ise-lja-vanjem sa Zemlje postati još već.

Doktor Stanek beležijedan impresivan uspeh: gi-adnja vasionske r. jedinicama za snabdevanje od 25 tona i jedinicom za ateriranje na Mesec. Rat nije više otac svih stvari. olo sa posadom spustio se na Mesec. .Uz istovremeno pojeftinjenje mogao se. onaje .koštali su 50 milijardi dolara.anice "SKAJIAB" koštalaje dve milijarde dolara. Plantaže su se mogle preventivno grejati.9 metara.Indonezijaje uspela da poveže prek'o satelita svoja velika i mnogo hiljada malih ostrva za neznatno malu cenu u poređenju sa onim koliko bi koštalo povezivanje podmorskim kablovima. na 200 miliona 1980. Troškovi / korist Qa kosmonautikom nastala je u SAD dinamična industrija rasta. godine. prečnika osnovice 3. pri čemu su ušteđene ogromne količine isekticida. godine najveći stepen hitnosti . medicinsku kontrolu u stacionarima za intezivnu negu. godine. sa čijim se korišcenjem može početi za 15 godina. . otknvaju nalazišta slatke vode. Takođe profitiraju i siromašnije zemlje: .Pomoću komunikacionih satelita može se dokazati daje komu-nikaciona mreža sa nadzemnim vodovima i veza pomoću mikrota-lasa. prilikom otvaranja teško dostupne oblasti Amazona. .. pejsmejkere. moguća. desetostruko skuplja. godine. godine agencija NASAje ispunila program • meje Džon F. džepove itd.5 km i dužinom od 32 km. Između 1968. ali ovog puta ne u konstrukciji džinovskog točka. klima uređaje. a time su u poslednjim godinama izbegnuti gubici u proseku od 45 miliona dolara. povećati broj interkontinentalnih poziva od 3 mi-liona 1965.. veka?"3 preuzimam nekoliko plodova kosmicke ere: .Krenuće se na gradnjujoš većeg habitata. Agencija NASA je rezultate svojih istraživanja odmah dalje davala industriji radi direktne primene u korist svih .Brazil je mogao. Kenedi dao 1961. kojaje bila teška 16 tona . To su patenti za nove veštačke materijale koji kao čičak zatvaraju prtljag. "Amerinkanci su osnovali svoju agenciju NASA kao civilnu orga-nizaciju od zajedničke koristi koja će što je brže moguće nove tehnologije što donose dobit davati privatnoj industriji. daju pravovremene prognoze o žetvi itd. doduše. nego cilindra koji se okreće oko svoje uzdužne ose.naftni bum 21. . hrabri vasionski mislilac. agencija NASA je prijavila nekoliko hiljada patenata čiji smo korisnici svi. izračunao je da se OSTRVO III tada već može izgraditi sa prečnikom od 6. .. Projektovanje. Staneka. negoje to kosmonau-tika. medutim. međutim.Farmerima u Floridi su svakih 30 minuta davane temperaturne karte kadaje postojala bojazan da nastupe hladne noći. "Komercijalna astronautika . dr Bruna L. OSTRVO III bi sa svojih 1000 kvadratnih kilometara slobodne površine ponudilo životni prostor za milion Ijudi." Iz doku-mentacije švajcarskog stiiičnjaka za kosmos. da se posluži jeftinim fotografijama koje je iz kosmosa napravio LANDSAT. i 1972.Afričkim državama su satelitski snimci omogućili da prate i uništavaju jata skakavaca. optička vlakna. 1958.sa kosmičkom kapsulom teškom 5. konstruisanje zgradnja Apola . . . O'Neil. i time u znatnom delu amortizovala svoje sopstvene investicije. Sa dosadašnjim sredstvima jedva da bi bilo moguće da se svakih 30 minuta dobije snimak oblaka za celu hemisfei-u.Satelitski snimci upozoravaju na nevreme. zahvaljujući telefon-skim satelitima. mikroprocesore.SAD otkrila mdno bogatstvo u vrednosti od oko 15 milijardi i^lara. solarne ćelije.Od svog zakonskog osnivanja.8 tona.

Sledeće generacije će to morati. Da li će se leševi vraćati na Zemlju? Da li će se u ovim posebnim okolnostima razviti no'vi pravni kodeks? Da li će ciljevi biti unapred dati sa postojbinske planete Zemlje. Spekulišimo malo. Kao njihovi prethodnici. naseljenici kosmosa neće imati na Zemlji rođake. ili će ih naseljenici kosmosa sami odredivati? Mogu li vasionski gradovi da postanu pretnja za Zemlju? Da li će se vremenom stvoriti nepoznate vrste bakterija ili virusa na koje su imuni samo oni koji su rođeni u kosmosu? Da li će "oni gore" stvoriti druge moralne zakone od "onih dole"? Da li će život biti kraći ili duži? Da li će vasionske kolonije stvoriti novu valutu? Ako će je stvoriti kako će se isplaćivati isporuke? Da li će postojati vlasništvo. pošto se stanica kroz kamate i kamate na kamate amortizuje. Polazed sa te osnovice neka svako sebi predstavi šta se može desiti u tim naseljima u vasioni. Ovi troškovi se dele na rok od 20 godina. osnovni posed. Za 30 godina moći ćejednovasionsko naselje da egzistira nezavisno od Zemlje. . Nameće sejedan katalog pitanja kao što je ovaj: Kome će pripadati to naselje . Da ne bih sebi dozvolio takvu kvalifikaciju skupio sam podatke u malu enciklope-diju za izgradnju vasionskog habitata. nasledivanje? Dali će stanovnici raznih habitata živeti miroljubivo među sobom ili se u naslednoj masi skriva bacil permanentnih sukoba? Preti li "krik malih zvezda"? Kako će se planeta Zemlja ponašati u slučaju konflikta? Može li se ona staviti pod pritisak novog oružja iz novih industrija? Špekulacije? Ovaj katalog pitanja ni izdaleka nema pretenzija da bude potpun. Jedna prognoza je sigurna: tamo gore neće biti perfektno društvo! Čovek nije savršen. samim naseljenicima kosmosa? Ko utvrđuje natalitet? Ko ga kontroliše? Da li će grad . godine o studijama koje su došle do rezultata da "tehnološka i ekonomska dobit kosmičkog programa prevazilazi troškove sa 14:1" . Nekada. oni žele da idu dalje u Univerzum. državama učesnici-ma. Da sam počeo sa: "Zamislite dapostoji gigantskovasionsko naselje!" moji čitaoci bi me smatrali autorom naučne fantastike. a finansira ih konzorcijum koji se sastoji od država. Časopis "Tajm" izvestioje 1974. Autarkični kao što su. "'Takvim pitanjima mogu se ispuniti cele knjige. da traže avanture u novim dimenzijama.finansijerima. industrija i bana-ka. bez uspomena na Zemlju odakle su. Katalog pitanja Tz obimne literature povadio sam samo najvažnije podatke koji su potrebni radi razumevanja velikog putovanja u budućnost.Sadaje gradnja kosmičkog habitata OSTRVO II proračunata na 200 milijardi dolara. preduzetnicima ili.država koja nastane u kosmosu biti demokratska ili funkcionerska država? Da li će socijalni sastav da ostane stabilan ili će se razviti stanja slična na Zemlji? Šta će se dešavati sa umrlim? Da li će postojati rozanjum ili vasionske sahrane? (Jedva dajeto moguće: u bestežinskom stanju bilabi to zanimljiva predstava). Sa tehnološkog i tmansij-skog stanovišta nema nesavladivih prepreka za izgradnju džinov-skih vasionskih postrojenja. možda kroz sto godina. Mi možemo tirne da počnemo. hrabri pioniri. gordi na svoje slobodno biće oni zaključuju da kažu zbogom našem Sunčanom sistemu.

Izaslanička misija pofiinje. beskonačan i rastojanja samo do nama najbliže zvezde Alfa Kentauri ne mogu se nikada savladati. bez zle name-re. Nemoguće? Fantastično Međuzvezdane sonde malog formata već su u vasioni: PIO-NIR X i PIONIR XI startovali su u martu i aprilu 1972. a VOJADŽER 1 i VOJADŽER II u aavgustu i septembru 1977. Sve što se u vezi s tim sada može učiniti i što bi ubuduće bilo moguće.naređuje "svome Barodu" da otputuje u drugi Sunčev sistem. Čak i najbrži vasionski brodovi bu putovali veko-vima ili milenijumima.svejedno kakvog oblika države . Komisija 51 Meređunarodnaastronomska unija (IAU) zaključila je 1982. Pristupila joj je naučna elita astronomije i astrofizike . s vremena na vreme jak potisak. brzine se još uvek pokazuju kao premale.od Karla Sagana.L . U januaru 1986. Žele davrše misuu u Univerzumu verom i inteligencijom. ukupno 210 astrono-ma i 40 naucnika iz . m: Razvila se prosvećena monarhija ili predsednička demokratija.god. Njeni vernici su bogobojažljivi. Nije čudo što mudri Ijudi razmišljaju o tome. ono već operiše u bestežinskom stanju. a oni se dosađuju osom Zemlja . godine. shvatio sam da se na ' horizontu špekulacija doduše sasvim ocrtavaju mogućnosti. kako su nas učili. ako je moguće pod uticajem pri-vlačnih sila neke planete. Pa i ako jedno veliko vasionsko naselje ne mora više da se dize sa Zemlje. pomeraće ga na dugom putu didje u kosmos. da otvore vrata u vasionu za jedinu pravu religiju.Vasionski grad okupira naučna elita. one ih promašuju što je uslovljeno njihovim velikim brzinama.Mesec planete. ali da jaki motori ostaju problem. Istraživačka radoznalost ih izgoni iz habitata. godine. nazovimo je "Izaslanička misya". mole se u crkvama. Regent.na svojoj generalnoj skupštini da osnuje jednu novuistraživačku grupu pod imenom „Komisija 51“istraživanje vanzemaljskog života. oni prirodno poseduju nagon religioznih preobraćivača da moraju proširiti svoju misiju. Lagano ubrzanje. U vasionskim habitatima se razvila neka nova religija. Frenka Drakea. i u svoja dva izvrsna i uzbudljiva dela "Bezgranična dimenzija astro.X . Meduzvezdano putovaiye od zvezde ka zvezdi moglo bi tako dapočne. da 11 će pri tako sporom kretanju vasionskih habitata uopšte biti moguća koloniza-cija naše galaksije. opisuje profesor Hari 0. Putaiye su tako utvrdene da izgleda kao da će sonde zbogprivlačnih sila da se sruše na planetu.tačka. gocttne VOJADŽER II proći će planetu Uran. Ove sonde lete bez pogona. Premise za sva"provalivanja" bili bi dovoljnojaki inotori koji bi mogli da odvuku džinovske habitate sa neke L-tačke iz Sunčevog sistema.Posle temeljnog proučavaiya. međutim. koja je a. a tajnaje ova: na izračunatoj putanji one se stalno navode u privlačnu oblast neke planete. Rupe. međutim.a nautike"). Ovo su četiri scenarija od mnogih zamislivih motivacua da se probije ka novim horizontima. redovni profesor na i Tehničkom univerzitetu u Minhenu za astronautičku tehnologyu. da bi se konačno oslo-bodili svih prepreka i ugovora. samo ih sprečavaju stari ugovori sa Zemljom. Sve četiri će napustiti našSunčev sistem. Naslednici kralja ili predsednika žele neograničena prava i hoće da vladaju milionima stanovnika. preko Džona Bilingema. Univerzum je. Filipa Morisona do Edvarda Parsela. ovoga putapo nalogu duhaUniverzuma. prema kosmičkim merilima.

. Meseci. Na da. Moramo se naučiti da razmišljamo u velikim vremenskim perio-dima. oni u svojoj posadi već imaju specijaliste za sirovine. Na taj način bi se čitav naš Mlečni Put kolonizirao za 10 miliona godina. dao je očigledan primer: "Ako istoriju univerzuma predstavimo kao liniju dugačkujednu milju (1609. Maknamara. oprezno kod svojih pro-računa i ne uzima maksimalno optimističke cifre. udaljena je četiri svetlosne godine." Ovako računa taj astronom iz Bostona: "Za manje od četiri stotine godina Americije uspelo da "presedne" sa volovskih kola na raketu za Mesec. U prečniku od deset svetlosnih godina postoji već deset zvezda. kao svi naučnici. dakle. "to znači da bi talas kolonizacije napredovao otprilike deset svetlosnih godina na hiljadu godina (500 za putovanje i 500 za razvoj). Papagianis ). a u prečniku od dvadeset svetlosnih godina sedamdesetpet. pre nego štojejedan mali deo njih otišao dalje bilo starim ili novim. koje se pomoću atomske fuzije bez daljnjeg mogu postići. trebalo bi tehnolozima i kosmonautima da bude moguće za 500 godina. najbliža stabilna zvezda. raniji predsednik Svetske banke. dabiseijedan renomiraniakademikuključiourazrešenje problema. kaže profesor Papagianis.Ijini odsto svetlosnih godina ima ih čak 400. Nezamislivi vremenski period? Računa se daje naša Galak-sija stara deset milijardi godina. Osim toga." Profesor Papagianis se osvrće na maksimu Alberta Ajnstajna: "Najveći broj osnovnih ideja nauke same su po sebijednostavne i po pravilu se mogu interpretirati jezikom razumljivim za svakog. On pretpostavlja da će vasionska kolonija svakih pet svetlosnih godina nailaziti na novi Sunčev sistem." "Pri brzinama od 2 procenta brzine svetlosti. Rukovodilac "Komisije 51" postao je profesor Majkl D. cepanje atoma. metalurgiju. Ono što se za deset godina od teh-ničkih rešenja moralo savladati. Stoga. To bi nara dozvolilo da povećamo brzinu za faktor 400 što je oko jedan do dva procenta brzine svetlosti. utoliko pre što kosmo-nautima stoji na raspolaganju sve osnovno tehničko znanje. a uz to u prtljažniku nose gotove planove za izgradnju vasionskih habitata.34 m). Sa deset miliona godina bi totalna kolonizacija bila upravo hiljaditi deo njene starosti. dakle. Robert S. koja će nas dovesti do najbližih zvez-da. . onda na njoj Ijudi izgledaju kao delić poslednjeg santimetra!" Ako su. razvijenijim vasionskim brodom. To znači rastojanja od deset svetlosnih godina. a ne da se krije iza zida na kome je napisao "NEMO-GUĆE". Ako su jedanput sleteli na neku sti'anu planetu X. Proksima kentauri. vasionski kolonisti pet stotina godina proveli na putu i upotrebili daljih pet stotina godina za industrijalizaciju neke planete u susednom Sunčevom sistemu. na svakih šest svetlosnih meseci -jedna zvezda.000. a da razdaljinu putovanja povećamo za faktor 10 . astronom na univerzitetu u Bostonu. zajednu vasionsku koloniju nije im potrebna planeta slična Zemlji. vasionski brod će razda-Ijinu od deset svetlosnih godina do susednih zvezda preći za otprilike pet stotina godina. što znači brzinom od jedne svetlosne godine na vek". asteroidi i mrtve planete izvrsni su izvori sirovina. Papagianis postupa. motore itd. a brzine za faktor 4000. pogonska goriva. Profesor Papagianis stavlja na početak svojih razmišljanja činje-nicu daje čovek za vreme poslednjih sto godina povećao razdaljinu putovanja za faktor 10 . razumno računajući može se pretpostaviti da ćejedna kosmička kolonija na nekoj drugoj planeti da uradi isto u roku od 500 godina. od prvog Sputnjika u orbiti do Coveka na Mesecu. On kaže: "Stoga izgleda apsolutno razumno da se pretpostavi da ćemo u sledećem stoleću ili onom iza njega biti u stanju da postignemo za jednu desetinu više.drugih oblasti.

U njihovom habitatu se voli. Medutim. potiču od X-generacije rođene u kosmosu. živi. a neka opet leti u prebrzom vozilu TAV u izviđanje. Na trzište se iznosi novo voće. Radi se samo ono štoje najnužnije. sve se ponovo upotrebljava u kružnom obnavljanju. astrofiziku. Jedna će biti svedokprvog kompjutera sa sopstvenom svešću. Naučnici diskutuju o sinergetskim fenomenima. Vasionska kolonija. Vasionski kolonisti iz četiri razloga. Postiglo se to da se toleriše rukovodeći tim koji rukovodi koloni-jom. koje sam kao primer naveo. jer ciljevi nisu bili ni naznačeni u nekom poznatom katalogu zvezda. drži najbolji kurs. upravlja najmodernijom tehnikom. Od nezadovoljnih. prepiru se o strukturama početka i kraja • Univerzuma. Astronautska klopka Ota bi sve moglo da se odigra u vasioni? Radi boljeg razumevanja -'onoga što ću kasnije da izložim pratićemo zamišljene scenanje. Tako se sadašnjost u tipičnom vasionskom bivstvovanju pretvara u prošlost. koja traži mesto boravka. počinju zate-gnutosti. Ko ih se ne pridržava biće pivom prihkom izbačen na neku planetu sličnu Zemlji. nauku o gravi-taciji. novo . Pronalaze se nove vrste pogonskih motora. svađaju se o totalnom kraju ili ponovnom rođenju 9 posle smrti. Oni što rade smatraju ove gotovane suvišnim. neka druga učestvuje u astronomskim ot-krrićima o kojima ranije nije bilo nikakve predstave. Istražuju se nove vrste energije. Uprkos tome. umire. Njihova deca završavaju stroge osnovne škole. Posle revolucije donose nove zakone. u vazduhu se oseća napetost. neposlušnih nastaju tako prve male kolonije. Konačno: više nema đubreta. Na brodu se stalno nešto dešava i bez estradnih animatora.•iavigaciju. stariji univerzitete sa odličnim fakultetima za astronomiju. neka treća doživeće uletanje u strani Sunčev sistem. odrasli se usavršavaju u bibliotekama. iz komandnog centra izbegava meteorite. Deca se igraju u dečijim vrtićima. . ne mora u svakom slučaju da putuje 5 svetlosnih godina do sledećeg Sunca. Elita posećuje restora-ne i biblioteke koje su rezervisane samo za njih. Svaka generacija doživljava nešto neobično.One nisu nanizane jedna za drugom već su nagomilane u dubini prostora. Ona se može ukotviti na nekoj bližoj planeti. genetiku i kompjuterologiju.

sa narodnim veseljem i iaserskim koncertom. Međutim. a eksperimenti se vrše samo pod strogom kontrolom. krunom stvaranja. a u devetoj generaciji potpuno i prekinula. ali ne postoji vasionski raj. Tako on sebi stvara oreol sveprisutnosti: zar ga istovremeno nisu videli na mnogim mestima? U habitatu izaslanicke misije vlada ambijent manastira. Ijubomore i zavisti. Srednja klasa koja se sastojala od činovnika. "Veliki brat" je svuda. kritika je za-branjena. Oružje nose samo pripadnici telesne garde l'egenta. Ljudi su se tako osećali naprednim i nadmoćnim. Onaj ko hoće da se dalje . Na kraju.povrće kojeje genetski odgajio neki novi genijalni Gregori Johan Mendel. Svi se osećaju ravnopravnim. a kojs ima izvrstan nkus).i. Bilo kuda se vasionski kolonisti kretali. da Zemlja ništa više nije mogla da im ponudi. prisluškuje stanove i radna mesta. U toj prekomernoj nadmenosti razvila se regentska tiranija. svako brine o svakome. a njihov životni vek bio je prilično kratak. sa n. Od hominida preko Ijudi presađenaje na vasionske koloniste loša osobina svaste. prema praviiima igre i silom zakona ove negativne osobine moraju se uklonit. Ovi kolonisti kleče u startnim otvorima spremni da svoju veru prenesu drugim planetama. Glupim je smatran jedan deo stanovnika kojije služio kao radna snaga za prostije poslove. njegovaje vlast čvrsta: on kažnjava.i u otvorenim razgovorima. ujedinjuje se da bi pružila otpor naredbama regenta. Godišnja nagrada habitata za pi'onalazak koji je doneo najveću korist stanovnicima predaje se uz eeremonip. Najsiromašniji su obavljali opasne radove na reaktoru. Oni vellfiaju univerzalni duh univerzuma. sa povećanom razdaljinom se sma-njila. Zemlja više ne predstavlja u kompjuteru ništa osim i memorisane pozicije u Galaksiji. svuda se iznenada pojavljuje regentov trodimenzionalni laserski hologram. Obrazovale su se kaste. medutim. naučni-ka i mženjera. u početku stalno praktikovana. ali i opozicija koja se pita da li se isplati taj trošak? Šta bi moglo da budejoš interesantno na staroj Plavoj planeti? Sebe smatraju najvećim u Univerzumu. uspomenu na prapostojbinu u čipu. Medijska sredstva drži na uzici.acionalnim praznikom. Obrazovanje komitetkoji priprema posetu Zemlji kroz deset hiljada godina. u vezi. odobrava istraživa-nja u frustrirajućem obimu.

Upućuju ih na dražesne igračke na ivici Sunčevih sistema. ineđutim. a u hale habitata. takozvani bogovi. Za normalne koloniste postoje tabu-zone.Stanovnici vasionskih habitata nisu nadljudi. Dvanaest učenih igumana 26. preko TAV. koje promiču ispod i iznad. .obrazuje posle osnovne škole to može da čini držeći se pravila ordena. genetika i radioastronomija. Konstatujem: -Ranije ili kasnije evolucya će naterati čovecanstvo u vasionu. od malih vasionskih stanica. ali se nadaju da će delić od njih stići na nebeska tela slična Zemlji. ove pobude za razmišljanje idu u ovom pravcu . Za takve argu-mentacije nema prinudnih razloga. . levo i desno pored njihovog habitata. Ujedinjeni u svom misionarskoro nagonu šalju u Univerzum sonde sa svojim genetskim materijalom. On će aktivirati jedno bezopasno punjenje biološke bombe i osloboditi genetski materijal. "Tamo gde naiđemo na primitivan život". Time bi bio izvršen zadatak izaslaničke misije. gde će izrasti serne njihove inteligencije i dovesti do novog početka evolucije. . Izmedu pojanja i molitvi ova braća izračunavaju vreme stizanja njihove bombe n. slično svetim kružocima svih religija.Za širenje inteligentnih životnih oblika nisu nužni superbi-zi vasionski brodovi. smeju da uđu gamo specijalisti. generacije diskutovali su za vreme razrađivanja zadataka o tome štaje bolje učiniti. Glavne nauke su: roolekularna biologija. da su morali pokazivati potpuno "neljudsko" ponašanje.nisam napustio trag vrline. propustili? Kako možemo bolje da služimo duhu Univerzuma? Kreiranaje nova ideja: stvorimo nove Zemlje! Napra-vimo nabeživotnim planetaroa životne predele! Složili su se u tome da bolje ne mogu da služe svojoj izaslaničkoj misiji. Kako ubrzati širenje sperme inteligencije? Šta smo prevideli. Sa Ijubavlju nazivaju "hiološkim bombama" sonde koje se šalju raketama na čvrsto gorivo.a zadati cilj.mogud su. Braća izaslaničke misije znaju da će veliki deo ovih životnih klasa izgoreti na Suncima ili da će pasti na beživotne planete. Do sada se argumentovalo da su vanzemaljci. Eksperimenti za napl'edak obavljaju se u osiguranim pro-storijama. rezimiraoje portparol igumana. u kojima se nalaze životno važni sistemi. sposobnosti i poroke kao svi Ijudi na završetku dvadesetog veka. hiljada-ma godina ranije morali biti u svemu nadmoćniji od Ijudi. Izotopni sat programiran je na vreme X. Oni imaju vrline. Predstavljeni tehnički sistemi. mesečeve stanice i OSTRVA 1 do vasionskih habitata . nisam ništa napisao što se naučno i tehnički ne može učiniti. "pri-pomoćićemo mu veštačkim mutacijama da napravi skok u evoluciji!" Vasionski gradovi prolaze kroz Suncev sistem Priznajem da sam sa puno fantazije izatkao predstave o životu u vasionskim habitatima.

Interesantne teme za istraživanje .-Vanzemaljski posetioci sa stranih vasionskih habitata su povre-dljivi. njihova prebivališta mogu biti napadnuta spolja i iznutra.

ta se može predstaviti pod religioznim ili mitološkim likovima iz predanja koji su sa bukom nestajali "prema nebu"? . . koji je u starosti od 365 godina ne umirući "odleteo u nebo"? .nisu tačne i nisu sposobne da obuhvate i ono štoje nespojivo i neshvatljivo? Da li potiskivanje činjenica spada u to . trebalo bi ispitati pomoću najmodernijih tehničkih po-moćnih sredstava koja stoje na raspolaganju fakultetima.samo zato što se ne uklapaju u teoriju sa kojom se trguje na naučnom tržištu.Šta su bili povodi za nastajanje najstarijih religija? Prirodne pojave? Načini ponašanja koji se psihološki mogu rastumačiti ili/i pogrešno protumačeni. Razmišljanja koja su stavljena na diskusiju. meniri u francuskoj Bretanji? . . Pri tome bi pretpostavke o poseti vanzemaljaca Zemlji mogle istovremeno da daju sveže impulse za više naučnih grana. Iz rasprave sa studentima stalno saznajem koliko su zainteresovani za ovu temu. naći odgovore na sledeće: . Oslo-bođena tradicionalnih "rešenja" takva pitanja bi trebalo bez predrasuda ispitati i. šta nam koriste teorije o poreklu.kao što to nauka sve više konstatuje .Zašto su opisi "božjeg suda" identični sa uništavanjem celih ze-malja? . nerazumljivi tehnički fenomeni koji su izazvali posmrtno obožavanje vanzemaljskih posetilaca? .Kako se mogu razumeti pomeranja vremena predstavljena u mnogim predanjima? Zašto su za "bogove" drukčiji protoci vreme-na nego za Ijude? -Zaštoje za sve religije zajednička misao o povratku Boga ili Bogova? Zašto se Ijudi plaše tog povratka? . supstanca svih mitologija? .U dvanaest knjiga sam sakupio indicije koje treba da dokažu i da učine razumljivim posetu vanzemaljaca pre mnogo hiljada go-dina. . Pretpostavam da jošuvekima mnogoakademikačijejecentralnoi omiljenobavljenje . ali sigurno ne u svrhu da se neraz-jašnjena pitanja potčiste pod tepih. dimom i bukom? . i to ne samo sa moje strane. kao štoje Darvinova. Britanski astrofizičar. takode znam. ako . međutim. Izgradnjom mosta u budućnost treba da se osvetli i da se učini razumljivom naša najranya prošlost koja leži u tami. prostor za nove aspekte našeg porekla i budućnosti.Kako je nestalo i iz čega se obrazovalo svetski jedinstveno jezgro. Emamiel Kant (1724 . da se sa tim ne mogu probiti na svojim seminarima.tako što su životne klice na Zemlju došle izvana. Nove ideje se ne mogu ubaciti u zacementiranu zgradu razmišljanja nadležnih naučnika. Traži se stanarsko pravo.Iz kojih pobuda su se odlučivali narodi iz praistorijskih i rano istorijskih vremena na gradnju dosad nerazumljivih gradevina " kao što su piramide u mnogim zemlama.Iz kog razloga nasleđeni sveti spisi pojave boga stalno dovode u vezu sa vatrom.Sta govore spiskovi i imena "palih anđela". U toj predstavi nije ništa nelogično sem naše nadmenosti u pretpostavkama da smo mijedini inteligentni oblici života u Univerzumu.1804) kaže: "Nema ničeg praktiCnijeg od dobre teorije". Realnost naše prošlosti spada u nasledstvo. (Nobelovac Fransis Krik pretpostavlja daje život na Zemlji nastao smišljeno ili slučajno . međutim.Kakoje nastao prvi život na Zemlji? Nijedan ozbiljan naučnik više ne tvrdi da je ovo pitanje skinuto sa dnevnog reda. a šta oznake "sinovi neba" i to ne samo u apokrifskoj knjizi proroka Enoha. zemljotresom. selekcije i prilagođavanja ili putem spontane mutacije iz vasione? . ser Fred Hojl. akoje moguće. monumentalno parki-ralište u Stonhendžu.Kako je čovek postao inteligentan? Da li piitem do sada pretpostavljene evolucije. smatra čak mogućim da su spontane mutacije nastale od genetičkog materijala iz vasione).gledanje u središte Zemlje.

Pošto sam nabrojao šta bi tehnički bilo moguće. atomskim eksplozijama izbaciti iz putanje tako da se njihovi komadi sudare sa Venerom. Onje obja-vio značajnu knjigu "Nove zemlje" 1981." . Obergkaže: "Brži broj okretaja planete stvarajače magnetno polje i time smanjuje ozračenje od Sunca. To je bila već hiljadama godina tema literature i mitologije. Ovaj pojam se pojavio prvi put 1930. Za Zemaljske uslove Venera je isuviše vrela. za kult "letećih brodova"? .grebanjem stvara slike koje se mogu razaznati samo iz vazduha? . nezavisno jedan od drugog. Mnogi pogledi će morati da se revidiraju.Zašto se rano Covečanstvo podvrglo muci da . kaže Oberg. Njena atmosfera sadrži isuviše ugljen-dioksida i paru sumporne kiseline." U stručnom jeziku se postupak za preobražavaiye beživotnih svetova u upotrebljive planete za Coveka naziva "terraforming". kao narodi Maja. međutim: "Saznati da se grešilo samoje priznanje daje čovek danas lukaviji nego juče". otkud inicua-tiva za kult Sunca i zvezda. godine u naučnofantastičnom romanu V. Komete se sastoje delom od leda. hteo bih da pokažem šta bi trebalo da bude još moguće u sferi fanta-stičnog. Olafa Stepldona "Prvi i poslednji Ijudi" i znači preformi-ranje Zemlje Ui stvaraiye novih svetova. Solomonovih letećih kola? Kako je nastajao hindusko mnogo-boštvo čiji svaki Bog raspolaže specifičnim sposotinostima? .. predstavlaju božije figurice kao "bića sa šlemo-vima"? Zašto su svuda slični motivi na crtežima po stenama? . a ovaj bi se istopio na užarenoj Veneri i tako bi nastala vodena para koja je važna za život. crpli svoja zapanjujuća astronomska i matematička znanja? Iz kog izvora su uzeli narodi Maja svoju "tablicu tame" koja pokazuje svako pom-račenje Sunca i Meseca u prošlosti i budućnosti? Ko im je dao podatke o orbiti Venere. godine.Koliko ima istine u tvrdnji prastarih "Bogova" da su Zemlju zajedno sa živim bićima "stvorili" u etapama? Nauka ima reč.Nojevog kovčega.Zašto na celoj zemaljskoj kugli tako mnogo naroda. Obergje konkretan. Osim toga ona se isuviše polako okreće. "Možda ovo zvuči zapanjujuće".Zašto su Ijudi uvek tražili blizinu Boga na visokim planinama? Zašto su njima gradili oltare prevashodno na visokim vrhovima? Kojoj svrsi su služile tamo podnošene žrtve? .Nekada se verovalo daje ona bliznakinja Zemlje. ) U njoj upozorava na fantastične mogućnosti da se čitave planete." Planeri terraforminga ozbiljno razmišljaju da izmene te uslove.Kako se pojavio kult čisto tehničkih sprava . "ali koncept da se planete pomoću veštačkih sredstava preformiraju delom nye ništa revolucionarno.Odakle su stari kulturni narodi. pomoću veštačkih sredstava. rekao je moj zemljak Johan Kaspar Lafater (1741-1801). špekulišu oni. koji su tako precizni da su posle šest hi-ljada godina morali da se koriguju samo zajedan dan? . Ako odgovori na ova pitanja nastaće jedna nova. Danas znamo daje na njoj kao u srednjovekovnim vizijama pakla. Komete bi se rnogle. "Kao prvi kandidat za terraforming nudi se Venera. "Terraforming" žejms Eduard Oberg radi kao kontrolor leta u Džonsonovom ••--astronautičkom centru agencije NASA u HJUstonu.Odakleje došla ideja za prastare religiozne simbole.Zašto su Ijudi izgradili hramove u kojima su živeli "Bogovi"? Zašto građevine hramova često predstavljaju pretpostavljene du-plikate "nebeskih rezidencija" ili leteća konačišta "Bogova"? . preobrate u Zemlji slične planete.Kako mogu stari hroničari i proroci da tako beskompromisno tvrde da su izvesna znanja dobili od "nebeskih učitelja"? . zaokrožena slika sveta. Takođe bi naciljani udari kometa ili asteroida mogli da utiču na brže okretanje Venere u dnevnom i noćnom ciklusu.

a da Zemlja kruži oko Sunca.3 smosu? U stara vremena Ijudi su bili ubeđeni da je Zemlja u središtu Univerzuma.da se vrele (Venera) i hladne (Mars) planete mogu nakraju krajeva preobraziti u nebeska tela slična Zemlji. vladajte biljkama i životinjama. Međutim. potčinite Mars. Od devet planeta koje kruže oko našeg Sunca. Medutim. što je najvažnije. u izvesnim predelima Venere vladala bi klima slična nekom našem južnom moru. On predlaže veštačke oblake od prašinekoji stvaraju hlad i sprečavaju osunče-nje i koji bi mase vodene pare pretvorili u kišu za stvaranje okeana. one se masovno razmnožavaju! Svojom razmenom materija redukovale bi visoko učešće ugljen-dioksida u atmosferi Venere. živi u grenlandskoj hladnoći. Položaj Zemlje Suncev sistem se sastoji od jednog Sunca i jedne ili više planeta. zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura. Da bi preživele u nepovoljnim životnim uslovima one stvaraju velike. godine pre naše ere. a takode bi se i atmosfera Venere totalno izmenila. Ovejednoćelijske alge posedujujednu stvarnofenomenalnu osobinu . sto puta veći od vaz-dušnog pritiska na Zemlji u visini površine mora. priznati naučni-ci. Zna se da na Marsu i Veneri ovo izgleda kritično. Aristarh je bio ismejan. pritisak sadašnje atmosfere Venere bi ga "razmrljao". a sem toga morao bi se zaustaviti efekat stakle-ne bašte. na ekvatoru u vlažnoj džungli. Čoveku treba atmosferski pritisak od oko 215 grama na kubni santimetar.4 miliona kilometara onoje veće od Zemlje "samo" 109 puta. ugljen-dioksid pretvara u kiseonik. Džejms Oberg nema samo jedan predlog. Pravi problem predstavlja pritisak u atmosferi Venere koji je. Nešto niži i nešto viši pritisak podnosi se bez specijalnog odela. nikada pretoplo što su idealni uslovi za razvoj svih zamislivih životnih oblika.Sledeća mera bila bi proizvodnja plavih algi u genetičkim labora-torijama od kojih bi nekoliko hiljada tona trebalo ubaciti u atmosferu Venere." Čovek odoleva. a da se Sunce okreće oko Zemlje.mogu da žive i na visokim temperaturama. Svatakva razmišljanja sujoš u povoju. Pri tome se. podnosi najrazličitije klime ili uživa u njima. izračunaoje Oberg. kao štoje pokojni švajcarski astrofizičar. naime 150. "Bespomoćnost i nezadovoljstvo su prvi preduslovi napretka". razmišljanja pokazuju . U poređeiiju sa 200 milijardi sunaca. On se prilagodava. naše Sunce je sasvim obična prosečna zvezdica. na našoj susednoj planeti bilo bi ipak pretoplo za Ijudsku egzistenciju. u proredenom vazduhu na visoravnima Anda. našeg Mlečnog Puta. koji je predavao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju ili profesor ovako: "Rastite i razmnožavajte se. ali danas je poznato da je njegova pretpostavka bila pravilna: Sunce se nalazi u središtu našeg Sunčevog sistema.polazeći od tehnološkog i biološkog znanja . u suvoj pustinjskoj žezi. 280. kao sporedni proizvod. otprilike. Oko 400 godinakasnije. Posle nekoliko vekova. godine naše ere egipatski astronom Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (120-180) dopunioje tadašnje znanje "Ptolomejevim . Kojoj okolnosti možemo da zahvalimo za povoljan položaj u ko. međutim. To neće ići tako glatko i jednostavno kao u ovim fantastičnim idejama koje sam vam skraćeno skicirao. I. Međutim. Idealno rastojanje od Sunca čini Zemlju "Ijudskom planetom". Mada su danas samo teorije. Sa prečnikom od 1. Zemlja se nalazi na upravo idealnom rastojanju: nikada nije prehladno. rekao je Tomas Alva Edison (1847-1931) i učinio je "neverovatna" tehnička otkrića koja su promenila svet. mladi naučnik Aristarh sa Samosa (300-230) postavioje hrabru tezu da Sunce i fiksne zvezde stoje nepokretni. na drugim planetama život sličan životu na Zemlji ne bi uopšte došao u obzir. debelokorne trajne ćelije sa rezervnim materijama. profesor Fric Cvikli.

Nije čudo što je on ostao važeći hiljadu i po godina dok genijalni Nikola Kopernik (1474-1543) iz istočnopruskog Torna mje napisao 1543. Kopernik je utvrdio: ne Zemlja. 1 Kopernik se prevario videći da su putanje planeta oko Zemlje kružne. Sunce je u središtu našeg planetnog sistema prividno kretanje zvezdanog neba potiče od okretanja Zemlje. planete i Sunce. koji nose njegovo ime. a vrlo daleko izvan toga i jedan krug sa mnogo zvezdica. godine svoje glavno delo "Sedam knjiga o kruženju nebeskih tela". a oko nje se okreću Mesec.geocentričnim sistemom" u kome Zemlja stoji u središtu. Geocentrični sistem ovog Aleksandrinca sadržao je celo antičko znanje astronomije i matematike. otkrili: . Tek su tri zakona Johana Keplera (1571-1630).

a kod ovih razdaljina nekoliko dese-tina hiljada kilometara ne znače ništa.. unapred prora&unati. sve aranžiralo na novim putanjama. recimo. Oni kažu: "Stvorimo nove odnose gravitadje u nekom Sunčevom sistemu! Minirajmojednu planetu i druga nebeska tela biće oterana na nove putanje! Nove putanje se mogu. njene mase i njene brzine postoji uzročni odnos. a najsporije na najudaljenijoj tački od Sunca. Ali kako bi se mogle "pomeriti" planete? Vasionska kolonija u tami vasione Uz najhrabriju tehničku fantaziju ne može se zamisliti energija koja bi mogla da pomeri planete sa njihovih putanja. U ova-kvim okolnostima ne bi više bila potrebna ogledala prečnika hiljadu kilo-metara da hi se zagrejala hladna planeta. a indirektno proprocionalna kvadratu njihovog rastojanja". bio lociran bliže Suncu. Ova tri zakonaje dopunio Isak Njutn (1643-1727) kojije prilikom svojih studija u Kembridžu naišao na Keplerova dela."' . Naš Sunčev sistern se uravnotežio.da one utoliko sporije kruže oko Sunca ukoliko su dalje od njega. Dakle. Pogonski motori koji bi to mogli da učine spadaju u oblast najdalje utopije. Njutn. doduše. privlačne snage masa bile bi pome-rene. Međutim. uletela nepoznata planeta u te putanje. Zakon kaže: "Dve mase se privlače silom koja je direktno proporcionalna proizvodu mase. . a ni veštački oblaci od prašine da bi se vrela planeta ohladila. zapitao se: zašto predmet. koji se baci u vazduh ponovo pada na Zemlju? Odgovor se nalazi u njegovom životnom delu "Matematičke osnove prirodn. inženjeri "terraforminga" ne daju se odvratiti sadašnjim statusom. mogli bi se stvoriti "Zemlji slični" svetovi ako se neka hladnija planeta pomeri na putan-ju bližu Suncu ili ako se vrela Venera udalji od Sunca. Kao po redu vožnje devet planeta opisuje svoje elipsaste putanje. Šta bi se desilo kada bi iznenada. a Merkur bi možda bio čak izbacen u drugo sazvežđe. Pojednostavljeno rečeno: između razdaljine neke planete od Sunca.da su putanje planeta oko Sunca elipsaste. ili ako bi iz njih bila uklonjena neka postojeća planeta? Ravnoteža bi bila narušena.e nauke" koje sadrži Njutnov Zakon o gi-avitaciji. teore-tičar i pažljivi posmatrač svakodnevnih pojava. Posle dužeg vremena bi se. zaslugom nekog čarobnjaka. ali bi Mars. sa priličnom tačnošću.da se planete kreću najbrže na tački najbližoj Suncu. .

1 Bog stvori velike morske životinje i sve što tamo živi i kreće se. Istovremeno se aktivira čitav lanac vodoničnih bornbi.. Već pred uletanje u novi sunčev sistem astronomi su odabrali šest planeta. mnogo prirodnih bogatstava u rudama. Posle stolećima dugog leta nedostaje sve. onekomadaju 5. gmizavce i polj-sku divljač. i tada reče Bog: vodu ispod neba skupiću najedno mesto. ". i Bog nazva to suvom zemljom. njihova "planeta"je vasionsko naselje. posle dužeg putovanja kroz tamu kosmosa habitat mora da dopuni svoje zalihe energije. Igumani "Izaslaničke misije" likuju: 3. napravili spektralne analize i izmerili temperature površine. planeta: sterilna. orkanske bure od peska i vodene pare.. Avetinjski.energije i zadatka misije reše jednim udarcem. doduše. a vasionski habitat se pomera na bezbedno mesto.. Generacije rođene u kosinosu odavno duže žive od njihovih predaka. Posle dugih proračuna mkovodeća tela sastavljena od naučnika i igumana odlučuju da oba problema . 2. Senzori javljaju gde se nalazi led. Komadi se brzo hlade. . Verska braća "Izaslaničke misije" sada imaju svoju željenu planetu na ide-alnoj putanji Sunčevog sistema. Tada bi se rastopile polarne kape. da bi pratili razvoj svog eksperimenta. a zatim biljke i živa bića svih vrsta. zatim razne primi-tivne životne forme. Rezultati postoje . Njihova domovina. a ipak najveći deo njih skuplja se. i Bog reče: neka zemlja stvori živa bića: stoku. kao što je očekivano. Njima. stalna zaleđenost. stvorili bi se okeani.. svaku prema svojoj vrsti! 1 to se desi. i sve leteće zverke svaku prema svojoj vrsti.. šesta se udaljava. Treća i četvrta planeta približavaju se Suncu. a ptice neka lete iznad zemlje. i Bog vide daje to dobro. 2 % azota. planeta: džinovsko nebesko telo. planeta: užareno tečna. a tamo gde se skupila voda. 1 Bogvide daje to dobro. bez života.. bez atmosfere.oblaci . on nazva more.. a timeje naučna elita rešila problem energije. Medutim.. led.. 1 Bog vide daje to dobro.1. Utopijski. izdašno. Robotske sonde su u munjevitim izletima pokupile podat-ke o šansama za život. Njima ništa ne znači da ostanu pet stotina godina u novootkrivenom sunčevom sistemu. nedostaju sirovine. planeta: temperature preko 700 stepeni. Buše kilomet. na praznik neba! 1 to se desi. medutim. 6." .. biblijska praistorija stvaranja sveta u osnovi ne govori ništa drugo. Od tada roboti mogu da eksploatišu sirovine svake vrste direktno sa novonastalih asteroida. postoji primitivan život.. 1 Bog reče: neka iz zemlje izraste mlado zelenilo: zelje koje ima seme i drveće sa plodovima koje po svojoj vrsti na zemlju plodove donosi. Geneza. . Vrhnnac poduhvata bila bi planirana veštačka mutacija najrazvijenije vrste -"stvaranje" intilegencije. . Prevashodna briga naučne elite kreće se u pravcu stvaranja energije. gde gvožđe. porasla bi temperatura i počelo bi kruženje voda . mada se ona mora približiti nešto bliže Suncu. planeta: led ispod zamrznute površine. atmosfera pretežno od inetana i amonijaka. Prvo bi se posejale plave alge koje proizvode kiseonik. "Terraformmg"! Ludo. 5. takode. a gde titan. ne smeta da u meduvremenu odu do tri najbliža sunčeva sistema i da se posle dve i po hiljade godina vrate. planeta je pogodna za gajenje života "po njihovom uzoru". Sunce ovog stranog sunčevog sistema je.3 procenta kiseonika. slaba atmosfera sa 96 % ugljendioksida.. 3..7 % ugljen-monoksida i 0. planeta: temperature do 20 stepeni na ekvatoni. To samo tako zvuci. planeti. džinovske ledene kape na polovima. planetu i uravnoteženi sklop ovogsunčevog sistema dospeva u haotično stanje.. Generacija "X" vasionskih naseljenikane pokazuje ni najmanji interes da ode u neki novi svet.Hipoteza: Jedan vasionski habitat već je 500 godina na putu i približava se nekom sunievom sistemu.. 0. gde uran. samo ne nedostaje vreinena. od čega voda vrvi. Neka vi-vi voda od živih bića. u kojemu je seme prema njegovoj vrsti.. da otuda koriste sirovine i istovremeno da nadgledaju eksperiment "Izaslaničke misije". da suvo postane vidljivo! 1 to se desi.arski duboke rupe u 5. 1 % argona. Komadi pete planete sudaraju se sa drugim nebeskim telima. ujedan prsten. 4. Kao štoje ranije izračunato. izračunali njihove putanje.kiša.

Prvo mu se godinama smeju. pitanje se prebacuje u neki drugi sunčev sistem. kao što to smatra mogućim nobelovac Fransis Krik u svojoj knjizi "Sam život"? Da li inteli-gencija ne nastaje slučajno. možda. kadaje sve počelo i kako . kao što mi u rezervatima za divljač posmatramo ponašanje životinja. prastara pitanja odakle smo. u našem Sunfievom sistemu.nemaju odgovor. veštačke mutacije "spolja"? Naravno da mi je poznato da život i inteligencija mogu da nastanu kako na Zemlji tako i negde u vasioni. . dugim prilagođavanjem. Za našim sopstvenim životom ne moramo više da tragamo . 1 strani astronauti . Moramo prvo u našem Sunčevom sistemu da tražimo odgovor. da će mi se prebaciti da tehniziram božanski akt stvaranja sveta. nego putem sračunate. Kada se otkriće konaCno razume. treba da pokušamo da se probijemo do rešetaka i da otkrijemo naše čuvare. gde treba da istrazujemo vanzemaljske životne oblike? Na Bernadovoj zvezdi (udaljenoj šest svetlosnih godina).imali su nekad i negde svoje poreklo. Dok se drugi svetovi nalaze izvan naših mogućnosti ispitivanja ne ostaje nam nikakav drugi izbor.za koje uzimam slobodu da tvrdim da su nekad postojali . na Siujusu (uda-Uenoj osam svetlosnih godina)? Ne. Svejedno gde se može naći odgovor o vanzemaljskom životu. mi moramo početi sa istraživa-njem kod nas. Sa pretpostavkom da su obe "ubačene". Da li se život prenosi putem inteligentnih životnih oblika od sunčevog sistema ka sunčevom sistemu. Bel nabacio je u svojoj studiji "Zoo-loška hipoteza" pitanje da nije čovek. Prema mom razumu. Stara. na Alfa ken-tauri (udaljenoj četiri svetlosne godine). moje mišljenje nije jeretično.Svestan sam da ovom alegorijom šokiram. posebna vrsta koju su odgajili vanzemaljci i koju oni posmatraju iz vasione.mi postojimo. Možda ista pitanja uznemiravaju vanzemaljske civiliza-cije. Američki astronom Džon A. Međutim. onda to svako može i ume. U vezi s tim astronom i astrofizičar profesor Nikolaus Fogt sa univerziteta u Minhenu kaže: "Intenzivno istraživanje manifestacija vanzemaljske intergencije trebalo bi da otpočne u našem sopstvenom Sunčevom sistemu. Ukoliko stvarno živimo •u zoološkom vrtu. mi Ijudi smo sami sebi najbliži. Možda oni borave sakriveni u asteroidnom prstenu ili negde u spojnom planetarnom sistemu Umesto završne reči uz ovaj kompleks problema citiraću Vilhel-ma Jensena (1837-1911) jednim umnim stihom: Ko prvi dobije ideju.

ne nalazi iskustva sa kojima može da uporedi ovo upravo doživljeno. Ukolikoje veća razlika svetova koji se susreću. zaboravljenog ostrva u Južnom moru? Šta se dešava u glavama australijskih domorodaca pored čijih pećina iznenada pro-tutnje tenkovi? Kako reaguju patuljasti Pigmejci u afričkoj tropskoj šumi kada se helikopter uz zaglušujuću buku spusti pred njihove kolibe od slame? Kakvo iznenađenje dožive Eskimi kad ugledaju podmornicu koja ispliva između santi leda u blizini njihovog igloa? Kako je izgledalo kada su prvi beli zavojevači počastili svojom iznenađujućom posetom Indijance u Južnoj i Centralnoj Americi? Susreti tehnički razvijenije sa nekom primitivnom kulturom na-zivaju se "konfrontacije kultura". Nastaju priče. pa i nove religije. Živeli su u plemenima. objašnjenja. međutim. godine. savetuje. na stanovnike nekog usamljenog. Klan se sakuplja. nagađa. Oko 1930. ne razume šta se dešava. a koja ni u snu nisu sretali. kada su beli konkvistadori prodrli u netaknute rajeve "divljaka". Oni nikada nisubili videli nešto slično. nedodirnuti od stranog sveta. kada 511 ovi prvi put videli tehničke naprave koje su im bile nerazumljive. Pnmitivac ne veruje svojim očima i ušima. legende. naselili samo obalsku oblast. za njih prihvatljivog. u uslovima kamenog doba i ništa nisu znali o teh-ničkim . koje na tamnom nebu sa grmljavinom proizvode kišu zvezdica. šta se još i danas dešava. a njih su zatim. On pre-tražuje sve vijuge u svom mozgu. nešto uporedivo.II FANTASTIĆNA STVARNOST Prošlost i sadašnjost naša su srcdstva. Takoje bilo i pre mnogo hiljada godina kada su se vanzemaljski kosmonauti "prikazali" prvi put našim primitivnim precima. Njegova čula javljaju nešto totalno nerazurnljivo. Takojebilo prekjuče ijuče. smenili Australijanci. 1920. jer su konfrontacije kultura stalno u sebi skrivale seme za nove kultove. BIez Paskal (1623-1662) Tako se ponašaju Ijudi koji se iznenada konfrontiraju sa hićima i predmetima iz poslovično vedrog neba. Znamo šta se dešavalo prekjuče i juče. doduše. Istraživanja u Novoj Gvineji Raojedna od poslednjih belih mrija na karti sveta koloniziranaje Nova Gvineja prvo od strane Holandana. Ispitajmo to na primeni i izvucimo iz toga zaključke. Toje dokazano. o čijem postojanju nemaju pojma? Kako reaguje čovek iz kamenog doba na neočekivani bljesak svetlosnog zraka iz džepne lampe? Kakav utisak ostavljaju vatrometne rakete. Buciućnost sama našaje svrha. utoliko su grotesknije posledice. koji su. godine u brdovitom predelu Nove Gvineje živelojejoš preko milion urođenika koji nikada nisu nešto čuli o belim Ijudima. Odakle dolazi ono štoje pred njima? Šta hoće od njih ove strane spodobe? Da li ovi nepoznati predmeti predstavljaju opasnost za njih? Razgovara se i savetuje i zbog nedostatka nekog. Engleza i Nemaca.

Prastanov-nici su. Sa kolonom nosača braća Li su preko planina prodrli u unu-trašnjost zemlje. Konoli i Anderson imali su sreću. Moj meje otac poveo u lov i tada smo prvi put videli belog čoveka. Oni su se čak nadali dajoš postoje živi prastanovnici Nove Gvineje koji su bili deca ili mladići u ono vreme kada su ih belci otkrili. ali rad im je činio zadovoljstvo. zlanti plen je bio mali. žena i dece pevajući su nogama ravnali tle. koja su : poznavali. šta su mislili ovi zakasneli Ijudi iz kamenog doba. pričali su oni.tekovinama novoga vremena. Ono što im je tada prolazilo kroz glavu objasnili su ovi. još živi. Njihov prvi kontakt sa prastanovništvom ostao je kao svojevrsna dokumentacija. kaže Bendžamin Li. Ova tri tvrdoglava Australijanca imali su hobi da fotografišu i snimaju filmove. Tim uporaim tragačima za zlatom pripadala su i braća MajkL Bendžamin i Džejms Li. konzervi. sem toga. Potrudili su se da nađu avionsku vezu. drugom po veličini ostrvu ua svetn. Taj se čovek pojavio sasvim iznenada. Hiljade Ijudi. Braći Li je postalo jasno da ne mogu da transportuju sve što im je potrebno od obale u prašumu. jerje mala-rija desetkovala mlade avanturiste. Nikada pre toga nismo videli takvo biće. a. do-duše. Ono što su saznali obrazložili su u jednom televizijskom dokumentarnom filmu Obojica su polazili od toga da još mora da živi neki Australijanac iz tridesetih godina. izbila je zlatna groznica 1926. Pre nego što . koji je onda pripadao timu koji je doživeo prve kontakte sa urođenicima. ili su to bili duhovi izumrlih predaka! "U našem selu se proširila vest da su došle munje. Tu su bile i slike osoba koje su mogli da pokažu starijim stanovnicima. Odakle li dolazi? Možda sa neba ili iz reke? Bili smo potpuno zbunjeni. Drugi su govorili da su to naši preci koji sn se vratili sa onog sveta. urođenici. nose cipele. Dok su oni posle višednevnog marša gradili logor urođenici su se sa poniznim držanjem približavali i donosili im šećernu trsku i druge poklone. Sada." Bendžamin i Džejms Li potvrdili su taj utisak: "Mi smo bili nešto apsolutno strano za njih. Njimaje takođe uspelo da privuku urođenike za rad na improvizovanom malom aerodromu. izvestioje špijun. nešto štojoš nikada nisu videli. dakle. a fotogra-fije od pre pedeset godina su ih prikazivale u keceljama i sa kopljima.i kamere. Groznica nije trajala dugo. zbunjeno stajali pred svakim predmetom bez obzira da li se radilo o šibici. Oni su bili opsednuti mislju da se u dubini kopna nalaze velike količine tog traženog žutog metala. urođenik nije skriven posmatrao kako jedan od belaca spušta pan-talone i vidljivo izbacuje svoje izlučevine. kada su se neposredno konfronti-rali sa civilizacijom dvadesetog veka? Australijski istraživači Bob Konoli i Robin Anderson tražili su odgovore na ova pitanja. pantalone i košulje. Šta su osećali. Njih dvojica su napravili povećanja od materijala nastalog oko 1928. nisu shvatali o čemu se radi. Nekoliko starih urođenika su se prepoznali na fotografijama. Oni su uvek imali sa sobom -sem oružja na boku i sita za ispiraiye zlata na leđima . Oni danas drukčije izgledaju." Jedan od onih sa neba upravoje uradio ono!". Mali broj njihje izdržao. godine. olovci ili makazama. na austra-Ujskom obalnom pojasu. Na Novoj Gvineji. Smrtno sam se uplašio i počeo da plačem. ili su ovi stranci morali doći sa neba. Jedan staracje ispričao: "Tada sam još bio dete." Štabi inače trebalo da misle? Postojala su stara predanja. Hiljade Australijanacaje potražilo svoju sreću u vrelim priobalnim oblastima tog stranog sveta. osamdesetih godina. da su nekada Bogovi sišli sa neba i da su Ijude podučili. Za njih su postojale samo dve mogućnosti. Neki od hrabrijih omirisali su zaostavštinu belog čoveka i utvrdili da nebesko govno smrdi isto tako kao i zemaljsko. "Oni su jednostavno bili srećni što imaju mesto za tapkanje". niti nađeno zlato ka obali. godine i uspeli su da indentifikuju mesta događaja i da ih ponovo nađu. Smatrali smo te belce munjama sa neba. Oni. koji mogu da opišu taj događaj iz svog ugla. njihovi zemljaci Konoli i Anderson mogli su da se vrate na to. kako objašnjavaju braća Li.

urođenici su shvatili da ovi čudni belci nisu nebeska bića. medutim. Bendžamin Li je posmatrao: "Ljudi su bili kao u panici. da su belci posle kraćeg zadržavanja nestali tako naglo kao što su se pojavili i da se nikada više nisu vratili? Sigurno. Jezička barijera je probijena. Razumljivo. kada su tudi astro-nauti posetili pračovečanstvo. Kako se inače može objasniti njihovo neobično ponašanje? Godine SM prolazile.kult o belcirna koji su sišli sa neba u jednoj ogromnoj bučnoj ptici i ponovo tamo nestali. koji su u reci tražili svoje kosti . . nrođenici su počeli da uče. nastao bi neki novi kult. čak su stalno novi dolazili. moramo se upitati. hi-ljade radoznalih urođenika bile su prisutne kada se avion spustio na utabano zemljište. to su moralibiti njihovi mrtvi precikoji su u recitražili svoje sopstvene ostatke. Upravo bi se to desilo. mnogi od njih su bili tako prestrašeni da su pustili vodu. da će sa sobom doneti mnoge lepe stvari. a mlada generacija prastanovnika većje podučavana u školama koje su osnovali belci. a da se pepeo i kosti bacaju u reku. Belci su ostali. A šta su radili ovi stranci? Oni sii stajali satima u reci. zatirn su pobegli i sakrili se. To mora da su duhovi njihovih predaka! Odvajkada je postojao običaj da se mrtvi spaljuju. Kargo-kultovi stalno nastaju Ono što se pre više hiljada godina dogodilo. u meri u kojoj je bilo moguće razumevanje. a u svome stomaku čak i Ijude. jer nisu znali sta se otuda spušta. ponovo se dešava i u našem veku. kult o precima koji se vraćaju. kao amin u crkvi. oni su ostali u ubeđenju da oni nisu sa ovog sveta. Nesporazumi su otklonjeni. Dakle. šta bi se desilo. a mnogi su se čvrsto zagrlili u vrištali od straha.je avion pozvan radiom objasnili su urodenicima da će sa neba doći velika ptica.. neka nova religija." Malo po malo. Jedna stara ženaje ispričala da su se prilikom sletanja džinovske ptice bacili na zemlju i sakrili lica. Ispirali su pesak i odvajali male žutekamenčiće iz čudnih činija. Međutim.

Literafrura navodi sa tog ostrvajedan upravo klasičan slučaj kargo-kulta koji tamo i danas postoji. Sopstvena posmatranja ih dovode do zaključka da su se rnrtvi vratili i da su za njih iz svoga čudesnog sveta doneli kargo. Urođenici su prihvatali ovu robu kao stvar samu po sebi razumljivu. U to vreme su se pronosile priče da Džon Frum ima tri sina: Isaka. Medutim.daje. Kada su se. Mislili su što se tiče količine robe kojaje iskrcana sa ratnog broda . kako? Otkud strancima 'a bogatstva za koja. "Roba" je sve: puška. našli su se pred zagonetkom. naročito zato štoje izgledalo da svetbelaca raspolaže neizmer-nim količinama robe. misionari. pitali su se. Štaje tako naglo ušlo u te Ijude? Polako se saznalo da se na delu ostrva pojavio "Džon Fi-um" i najavio novi svet u kome niko više ne mora da radi. Jedno od najmanjih je Tana koje je dugo samo pedesetkilometara. Sada su znali da su "njihov Bog" Džon Frum i njegovi proroci bili u pravu. oduševljenju na Tani nije bilo kraja.-h predaka. taj Džon Frum rasturio je društvenu etrukturu roalog ostrva Tana. Moramo sebi predstaviti da su prastanovnicima r "nate stvari koje su za nas razumljive same po sebi. navodno prosvećenom. godine kada su se urođenid naglo povukli iz svojih sela u džunglu. Da li se kod ove sumnjive pojave radilo samo o glasini? Glasine se. zatim. Tako nastaju kargo-kultovi. Međutim. istovarali na improvizovanim aerodromima učinilo ihjejoš pohlepmjim. lakve čudne predmete. poslednji). Do danas nije moglo da se razjasni koje bio taj Džon Frum i da li se iza njega skrivalo neko zivo biće. skupocena dobra. odnosno zapadnom Tihom okeanu . kao i oni sami. mreža za komarce.Kargo je reč uzeta iz engleskogjezika i znači: roba. jer će kargo biti deljen u ogromnim kolicinacaa. kamera. Jakova i Lastuana (od last one. očigledno. Hteli su da imaju i takve avione kako bi kargo . nisu bili zadovoljni. u svakom sluCaju. Etnolozima i teolozima je poznato da na udaljenim ostrvskim predelima Mikronezije i Melanezije arhipelazima u severozapad-nom. Ostrvljani su u očekiva-nju obećanog karga noćima igrali u divljoj ekstazi. vojnici imaju stalno kod sebe robu (kargo). sve što jedna takva bogata okupaciona sila ima u prtljažniku. svetu. avanturisti. u stvari. Amerikanci iskrcali na Tanu situacija sejoš više iskomplikovala. „ tek one hiksuzne! Oni zainteresovano posmatraju šta stranci aie sa tim stvarima. naočari. napijali su se i poklanjali sve što su imaUJerje trebalo da dobiju mnogo lepše stvari. Sve ono što su velike ptice. Pri tome im se budi želja da . Misionari adventista i presbiterijanaca. imali tarnnu boju kože. ne moraju ni da rade? U in'ia "divljaka" razvijaju se dva alternativna rešenja za tu zago-ili ove strane spodobe imaju svoj kargo sa neba ili od svojih . igračke. Klasični kargo-kult Hebridi se nalaze u Tihom okeanu i njima pripada osamde-set ostrva. koji su ostrvljane prevodili u hrišćanstvo.postoje brojni kargokultovi. pa i šešir. jer im je obećana i zato što im taj kargo pripada. zbog toga urodenici pokušavaju da se prijateljski drugom svetu u kome nema telesnih mana i u kome ima svega što zažele i da u tom drugom svetu niko ne živi u bedi. Ostrvljaiii su ugledali vojnike koji su. Biloje to u maju 1941. teret. «Jifdiko dode blagoslov sa neba možda bi i oni sami mogli da iAiTa kargo. transportni avioni. Amerikanci su pokla-njali mnoštvo kargoa urođenicima: žvakaću gumu. čokoladu. . Po osti-vu su stvarno tumarala tri osti-vljanina u dugim odorama kao "proroci" Džona Fruma i obećavala kargo koji treba da stigne.blagoslov i Djima stigao s neba. kod "primitivnih" prihvataju zdravo za gotovo isto kao i u našem. konzerva. tovar. kada će Džon Frum uskoro da ih usreći! Kada su se pojavili australijski hidrokrilni čamci i na kraju jedan američki nosač aviona. noževe. Zaštojoš raditi. Štaje kargo-kult i kako on nastaje? Osvajači. Svejedno da U pravi ili izmisjen. premalo karga za njih. konzerve. kada prvi put sretnu do tada neotkrivena urođenička plemena nedodirnuta nijednom civilizacijom. jednostav---. Bioje to za njih neoborivi dokaz da kargo ni u kom slučaju ne pripada samo belcima. čak donji veš i veštačka vilica. šta njima izvode. ali ima 11000 staoovnika ijedan aktivni vulkan.

Oni nisu imali pojma o svetskoj politici.U fazi tog orijastičnog očekivanja blagostanja koje će doći ostrvlja-nin Neloiagje objavio daje on ponovo rođeni Džon Frum i istovre-meno predodređeni kralj SAD i Tane. Odakle smo uzeli sopstvene uzore Odakle smo mi sami preuzeli uzore za naše kultne predmete. Prorok Starog zaveta Jezekilj detaljno i tačno je opisivao "gospodina" koji je sa velikom bukom na . koji za biskupsku palicu? Od koga se videlo da se određene radnje mogu izvršavati samo u odeći kojaje protokolarno utvrđena? Šta imitiramo kada se u litiji na Brašančevo ulicama nosi "nebo"? Zašto se u oltaru zatvara "svetinja"? Odakle potiču uzori za anđele sa krilima i sveta svetla koja zrače? Odakle su stanovnici Zemlje preuzeli nerazumljive predstave kao što su one o Spasovdanu? Da li smo sami pronašli "bezgrešno začeće". :klona dobijenih bez muke. vredno rade ono što su svakodnevno gledali Dečje sujeverje? Verovati u to bila bi lažna nadmenost iz koje potiskujemo ono što namje neraznmljivo. samo u masi vernika i hiljadama godina prohujalog vremena kada su utvrđeni časovi rodenja religija.rgokultova postoji razlika u biti.: stavljeni su i "lekari" i "bolničarke". Smatram iluzijom da se zapadne religije izvode iz božje reči. Poreklo i razvoj kargo kulta i drugih kultova stvaraju nam šansu za pogled u našu sopstvenu prošlost. za svaki slučaj. 1 mi ćemo morati da se pitamo o počecima i o uzrocima naših religijskih svetova. Neloiag je naterao svoje zimljake da na platou Ikelan izgrade pistu da bi kargo ubuduće n-ogao da im stigne direktno sa neba. Ostalaje samo nada da će --. Od .blagoslovu. Šta su pogrešno raadili? ako lako navikmiti na blagodeti kargoa nerado su se odvikavali od . Ko su bili naši uzori i učitelji? Amerikanci kao vesnici Bogova To proleće 1945.neracije moći da učestvuju u bogatom kargo . stvara neku vrstu ogledala u kome ćemo se sami ogledati. "spase-nje". Ali milioni vernika i veliko vremensko rastojanje ne govore ništa o tome da li je na početku postojala neka zabluda. Na napuštenim plažama izgradili su sa materijalom iz šipražja ogromne s'orske šnpe" u kojima su želeli da uskladište eventualni kargo. Ponovo je bilo onako ka-ve američkih vesnika bogova. "Najveći broj i najgora zla kojeje učinio čovek čoveku potekla su iz čvrstog uverenja. No. o razarajućem ratu na celoj Zemljinoj kugli. ostrvljani su. Domoroci. Na kraju došli su do zaključka da bi morali da imitiraju strance dabi ponovo došli do kargoa. Između naših religioznih predstava i oblika ponaša-nja i ka. konstatovao je Bertrand Rasel. neko nerazumevanje tehnike. tetovirali na svojoj tamnoj koži slova USA. ponašanjem Ijudi iz kamenog doba sadašnjice. Holandski činovnici na osti-vu posmatrali su sa '-izumevanjem ove ludosti i smejali se. iz božjeg uzora. kultnu odeću? Koji prastari model je služio za krunu. Kargo nije punio šupe. nije trebalo da nedostaju ni "poljske bolnice" koje su videli.lame i drveta sklepani su avioni po uzoru na američke mašine. jer su bili ubeđeni da će kargo stići do njih samo pod tim čarobnim znakom. Mladi urođenici su se trimovali sjnom drilu. medutim. većinom Papuanci. Osti-vljani su se povukli u sebe. neobične ptice su nestale put neba bi-zo. godine Amerikanci su na Novoj Gvineji pretvorili oblast oko Holandije u bazu. Privremenoje tamo bilo stacioni-rano 400000 vojnika. kao što su se i pojavile. "praotački greh". miropotnazanj e? Bavljenje kultovima nastalim u našem veku. u isprav-nost pogrešnih ubeđenja". posmatrali su sumnjičavo i bez razumevanja šta se događa. Njihov svet bio je žbun! Stranci koji su preko noći upali u njihov svet izgledali su neizmer-m bogati i poklanjali su kargo u velikim količinama. te velike. uskoro je usledilo ' režnjenje. Stalno previdamo da su "naše" religije u suštini nastale na sličan način. Avioni su neprestano sletali i donosili rezerve za rat na Pacifiku. lako tako blizu sreći. Međutim. Takođe. naš -'kultni nakit.

f'emoni su bili ubeđeni u to da rnogu "preko Rusa" da pošalju vest svom starorn Bogu Hirikavajiju. U svojim istraživanjima gospođa Barcelo je otkrila i novije crteže na steni Pemon-Indijanaca. kod Indijanacaje od prvelarekćuće parae lokomotive postao "vatreni konj". Kameraje pokazala grupu Crnaca koji su sa čuđenjem gledali ovaj dogadaj. Jedan Crnac je odgovorio: "To su naši moćni prijatelji koji šalju vatru u nebo!" Moralo bi se još jednom otići tamo da bi se konstatovalo da li se razvio raketni kult. 16. Ono štoje videla vrlojuje iznenadilo: Indijanci su u nebesku oblast svoga boga Hirikavaji uci-tali neki strani objekat koji nije postojao na ranijim slikama na steni. sakupljao je." Često su pripadnici primitivnih naroda pokušavali da imitiraju tehničke konstrukdje. Jedino vremensko rastojanje omogućava da se ovaj dogadaj primi kao "božja manifestacija". Prema predanjima Pamona. velike poklone. Naučnica je pitala v-hovnog svešt.njegove oči sleteo na Zemlju u "kolima" sa "krilima" i "točkovima". Tumač ih je pitao kakav utisak na njih ostavlja lansiranje rakete. odvajao i arhivirao kargo-kultove iz vremena velikih otkrića.bibliotekar Univerzitetske bibIioteke u Cirihu. bisera prošlosti. Dopatka. Njena plemenska braća su se iščudavala ovom nebeskom čudovištu sa sigurne udaljenosti. Vest se proširila okolo. Posle opreznih priprema naučnici su prošver-covali magnetofon u pećinujedne porodice Tašadaja da bi takoreći na izvoru zapisali reakcije. izveštava o markantnom slučaju modernog nastajanja mita. za vreine njegove ekspedicije u Novu Gvineju dvade-setih godina. Ponadali su se da će stalno dobijati fine. godine BBC iz Londonaje emitovao u dokumen-tarnoj seriji PANORAMA film o poletanju rakete u Zahii u Africi. Neki član plemena čuoje da su Rusi izbaciH u vasionu "nebesko vozilo" satelit. gospoda L. kojijoš radi na svojoj knjizi. da su urođenici sela Kajmari ubrzo po njegovom dolasku pojednostavljeno imitirali njegov hidroavion kojimje došao i da su ga poklanjali deci kao igračku. Tašadaji sujemd za pravilo da su oni koji su iznenađeni u svom primitivnom svetu ispunjeni radoznalošću i strahom i da pokušava-ju da njima stranu tehnologiju objasne pojmovima iz poznate životne okoline. a telegrafski vod duž želez-ničke pruge "žica koja peva. Onaje ispitivala indijansko ple-me Pemon u venecuelskoj oblasti Gran Sabana. kada su se odigravale konfrontacije kultu-ra. abonbo na sadašnjosti. B i s e r i iz kruga Kargo-kulta Moj prijatelj Ulrih Dopatka. Analogno tome. Venecuelski etnolog. strane poklone samo ako budu dobri sa stanovnicima "velike ptice". a ovaj je odgovorio. dozvolio mije da unapred preuzmem nekoliko priča. kao da se to samo po sebi razumc: "To su Rusi!" Kako to? Gospoda Barcelo došlaje na trag ovoj nerazumljivoj stvari. njimaje doneo kult Bog Hirikavaji koji je posle boravka na Zemlji odleteo zvezdama. Na "ovoj stvari koja krade glas" ostale su reči strahopoštovanja i čuđenja pred "velikom pticom" koja im je donela kargo. oktobra 1978. Takoje Frenk Harli konatatovao.enika Pemona. ali je želeo da se jednorn vrati. Doneli su brzu odluku datri pisme-na coveka iz plemena napišu pismo Rusima i da ga daju jednom misionaru na dalji postupak. Barcelo. Kad su etnolozi prvi put helikopterom posetili pleme Tašadaja na Filipinima. jedna starica je sakrila lice i bacila se na tle. Ovo pismo je odštampano u jednom malom misionarskom listu i postaloje možda najređi dokument' o ponašanju primitivnih naroda prema stranoj tehnici: .

napisaoje Kristifor Kolumbo (1451 -1506) u svom brodskom dnevniku posle iskrcavanja na jednom Bahamskom ostrvu. prema legendi napustio njihovo ostivo na jednoj "lađi od oblaka". njih su prosto smatrali bogovima koji se vraćaju kući. priredili su moreplov-cu Valteru Raliju (1552 . ništa mi ne pada na pamet. Neka bude hvala misionai-ima koji nam govore da posle ovog života postoji neki drugi. jerje na špan-skom. kući kod tvojih rođaka. Ovaj nedvosmisleni nesporazum bestidno su iskoristili njegovi španski sledbenici. Urođenici sa Tahitija su smatrali svetskog moreplovca i pronala-zača Džemsa Kuka (1728 . učinili uslugu da ovo pismo pošaljete mome pobratimu Hirikavajiju kojije pre nekoliko godina otišao na jednu od onih zvezda koje su blizu Mesecu. Dragi pobratime. molimovas. ne znam šta od nas treba da bude. Možda si odleteo na nekom orlu lešinaru? Danas nam obećavaju Rusi da se uskoro može tamo leteti. Takođe bih hteo da znam kako si otišao na one zvezde.1779) za njihovog Boga Rongoa. bolji život za nas. koji je po nalogu svoje kraljice Elizabete 1 tražio Eldorado iz priče. jer nas Kanaroaji (belci) ubijaju."Vrlo poštovani Rusi. koja je upravo za vreme dolaska osvajača obećavala ponovni povratak Bogova Kecalkoatla i Ticia Virakoha. Doviđenja! Tvoj pobratim Uaipajuri" Istorijske konfrontacije kulture Pozdravili su nas kao da smo došli sa neba". Kako si ti tanio gore? Mi ovde imamo mnogo katara. nego one iz Uaranapia od kojih se zemlja ti-ese. u kome ćemo uživati ako budemo dobri.1526). Indijanci iz Virdžinije. na zemlju. Dragi pobratime PIirikavaji. Da li vi gore nosite odela ili još idete u keceljicama? Pošalji nam komad crvenog platna. ne onih koje dolaze iz Brazila. jer ma koliko razmišljao o tome. koji je za portugalskog kralja otkrio Brazil i uzeo ga u posed. Ranije Indijanci nisu umirali i bili smo brojni. Toje sve.1547) i Francisko Pizaro (1478 . dođi dole. trijumfalni doček. . Ukoliko ovo pismo ne razumeš više. Njima je pomogla vera Acteka i Inka. a kojije. jer se niko ne brine za nas. moramo mnogo toga da preživljavamo. Tako ćemo uništiti Karamaje i odstreliti ptice i divijač.1541). ali danas nas je malo. mnugo muva koje ujedaju i koje nam ne daju da spavamo. jedva se spasao od podaničkih poklonjenja urođenika. Najboljeje da ti siđeš ovamo i da im kazfeš kako si odleteo da oni ne bi sa time toliko razbijali glavu. šaljem ti ovih par reči na indijanskom: Chiricavai achike non pona adombaton piak! (Hirikavaji. Ovaj se entuzijazam nije odnosio na surove osvajače. Hernandi Kortez (1485 . Šaljem n ovo pismo uz pomoć Rusa da ti dam vesti od tvojih rođaka i da ti kažem da nam od tvog odlaska ide loše i da mnogo patimo. Pošalji nam par dobrih pušaka. a i Pedro Alvares Kabral (1468 . Inače.1618). koji im se ponovo vratio. mnogo p"o'iiva. Dali biste nam.

To su bili njihovi Bogovi. "Jedanput .Prilikom iskrcavanja na Haili Kolumbo je bio pretrpan poklonima od strane urođenika Ponovo smo u sadašnjosti.spasle život u Australiji. Aborgiini. koji su predstavljeni moćnim debelim naočarima.kabinaje bila svojevreno otvorena . Kada je Hans Bertram pisao i pričao svojim avanturističkim letovima nije izostavio priču koja opisuje su mu jedne obične pilotske naočari . starosedeoci. u napali njega i njegovog pratioca samo zato što su sa crteža nama već poznavali likove slične pilotima.

Tamoje francuski kapetan Žan Ribo.svuda gde su Porfrugalci i Španci markirali granice državnim simbolima ili ih saino obeiežili obojenim st. a to mi je spaslo život od Ijutitih Aborigina!" pričaoje Hanc Bertram. godine kalifornijsku obalu u engleski posed. podigao stub i ukrasio ga grbom.pričvršcenu na jakom stubn . Stub i mesingana ploča su postali centar za religiozne 'finale urodenika. Kada je dvadesctih godina Frenk Harli p. gođine plemićku tit. radi obeležavanja poseda.nalaze kultna mesta u znaku sećaiija na pivu pojavu tajanstvenog belog čovekaNačini obožavanja su katkad i komični. Na bozji svet ne asociraju samo lica nego i predmeti. Isto tako se u celoj Africi . Slićno se desilo 1565.mesinganu ploču na kojoj je bio izgraviran novčić od šest penija sa likom kraljice Elizabete I. Stvari koje su ostale od belih osvajača urođenici su uvažavali skoro kao kullnc objekte.1596).ulu.i'eduzeo svoju . doveo je 1579. Nedodirnuti tehnikom urođenici ne znaju dalije nekasprava koja se kreće živo biće ili nije. a on sam je bio pretrpan pokloninia. koji je svojiin putovanjima korisnim za kiuuu ilubiu 1580. Za proglašenje svojine postavio je .Svetskom moreplovcu Džejmsu Kuku urodenici sa Havaja su se podanički bacali pred noge u životu sam smeo da izgledam kao bog. Fransis Drejk (1540 . Godinama kasnije dosaoje na Lo mesto njegov zemljak Landonie i našao stub okićen vencima i okružen žrtvama. godine u Floridi.uboviina .

donele su u misionarsku stanicu nekoliko džakova sa zlatnim nov-ceni . Čak se i princ Filip. vojvoda od Edinburga. Svako veče su se pojavljivali sa zaklanom svinjom. Da bi se stvorio kult nije bio potreban ni dn'ektan dodir sa nekom osobom. Ništa se nije znalo. i't'-ajne pristalice. Najveća zelja urođenika . međutim. suprug engleske kraijice niože radovati jednom kultu: pleme lounhanas na ostrvu'Tana proglasilo ga je za svoga Boga. Osti-vljani su proširili glas daje taj daleki predscdnik odličan vladar i gospodin koji voli Ijude. osiin daje to neko dubro delo. Svejedno. poglavice koje su vodile glavnu reč u Džonsonovoin kultu. žrtvom za hidroavion. Kao epsdeinija širio se od sela do sela k'ult Džonsona. od togaje nastaia prava predstava. godine do pacifičkog ostrva NjuiIanover. kult Dzonsona ima još i danas svoje tihe. Džonsona prodrla je 1964.za to su hteli da kupe predsednika! Svestenici su poslali kući osti-\'ljane sa džakovima objasnivši im da se predsednik Džonson ne nježe kupiti.ekspcdiciju u papuarske oblasti Nove Gvineje saznaoje da m-ođcnici smatraju ne Raino njega saniog za božansko biće. a čije bi i-posobnosti mogao da poboljša i njihov skromni doprinos. U martu 1965-godine. Neka pozitivna vest o inerama pi-edsednika SAD Lindona B. već da i njegov hidroavion obožavaju kao nešto "božansko'.

imamo oči i uši samo za ono što poznajemo. Tamo gde se nešto strašno desi ili pojavi . okreće se. U početku nisu bili mogući jezičkoanalitički razgovori sa prastanovnicima."duhovima". a ratni brodovi i avioni bili su sve drugo. Oni koje su domoroci videli bili su daleko od toga da budu "duhovi". Kada su belci sleteli avionima ponovilo se ono što se dešavalo i kod drugih primitivnih naroda: narod Mekaje hitnu potrebu zajednom pistom da bi se njihovim duhovimaa prilika da ih posete. ali bih hteo nešto da ispravim." Prastanovnici nisu imali oči i ušiJer nisu poznavali predstavnike tudeg sveta. da oni u najboljem slučaju moraju biti čulna obmana ili.. bilo bi pravilno reći da se on pojavio kao duh. treće. godine. samo ne "sprave" duhova.j.prisutni su duhovi." Gde se duh vara u "duhu"! "Put za shvatanje realnosti popločan je zabludama. koji se pojavio 1985. jer u naučno-fantastičnoj verziji on je telesno zaista bio tu.Ajbesfeld.Ajbesfeld kaže: "Pistaje za njih bila mesto pojavejedne nove kulture sa kojoin su se povezivali religiozno ponavljanje stvaranja i željena dobra. Ako se desi nešto nesvakidašnje wek se pojavljuju opisi koji. Ako su u stručnoj literaturi duhovi prikazani kao aveti. istoriju genijalnog hajdelberškog matematičara kojije pronašao vremensku formulu i sa njom se vratio u treći vek u Italiju. jer nije bilo tumača koji bi uneli jasnoću. u suštini. ne govori naš jezik. Sveznajući su složni u tome da. Pitanje za kviz bi bilo: da li su sekretarice i šefovi posmatrali tog čoveka iz budućnosti kao "duha"? Da! Znači.novata bića koja žive u planinama. živeo narod Me-ka. On odavno veruje daje njihov praotac Jelini nekada sa "bukom i grmljavinom!" izronio iz planine. a najveće zablude uvlače sejezičkim etiketiranjem.. ispa-daju nerazumljivi. na severnim ograncima centralnog planinskog lanca. a tehnički uređaji mračni prirodni fenomeni. Pojavljuje se materijalizovan na zaprepašće-nje sekretarica i šefova u današnjim biroima. a da bi u svako doba mogao da im siđe sa neba napravijenaje pista za sletanje njegovog nebeskogvozila. Kao duhovi u narodnom verovanju postoje . Svet duhova izdržava sve što mu se pripiše! Skoro sam pročitao kod Getea ' jednu rečenicu koju je on izdiktirao svome sekretaru Ekermanu: "Stara istinaje u pravu da mi. šumama i stepama. gleda na kalendar i saznaje daje upao u pogrešno vreme. a ne daje bio duh. Istrazivač ponašanja profesor Ireneus Ajbl . Da su oni bili prisutni pokazalo bi se da su "primitivci" opisali kao duhove strance koji su se tako naglo pojavili samo zato što im je bilo nemogziće smisaono opisivanje i imenovanje neke iznenadne pojave. onda sasvim realne ličnosti postaju priviđenja. Duhovi su povezani sa sujeverjem. Njima se pripisuje natprirodna sila u odstranjivanju bolesti i kata-strofa. zbog nedostatka tačnih pojmova. Etnolozi. prvo. Živeoje sa bogovima da bi na kraju sam ostao u napuštenom hramu na stubu. jezerima. Diplomata i pesnik Ervin Vikert opisuje u svom romanu "Na-pušteni hram". ne postoje NLO. Lik koji se često pojavljuje u naučno-fantastičnoj literaturije putnikkroz vreme: veliki profesor koji pronalazi vremensku mašinu i pomoću nje putuje kroz genera-cije u prošlost. Ovo je prijatna klackalica između prošlosti i sadašnjosti. preuzevši to od primitivnih naroda rado označavaju bele osvajače koji se iznenada ""pojavljuju . leteo kroz vazduh i stvorio Ijudski rod i Inljni svet. rukovodi-!ac grupe za psihologijn ponašanja na Maks Plankovom institutu u Bavarskom mestu Zevizen i šef katedre u Minhenu. drugo. Ja nisam NLO-apologeta. posmatrao je nastajanje modernog kulta u Zapadnoj Novoj Gvineji. Ajb . Trebalo bi biti Bog. čak . Tamoje. Primi-tivni narodi su nazvali te "pojave" tako jedino zbog toga što su im sama dešavanja bila nerazumljiva. Za njegovo eventualno pojavljivanje stalno se drže tri mlade devojke u pripravnosti. .e da "Bog Filip" živi sa njima. Zbog toga mi se ne dopadaju urođenički opisi prvih došljaka u kojima su belci okarakterisani kao duhovi.

živeoje sam i samo s vremena na vreme . ipak. Meni je jasno da oko tih kultova ima mnogo zagonetki. Sve se u objašnjenjima može prihvatiti ukoliko se i ovaj aspekt uklopi u razmišljanja naucna fantastika smatra."avetinjska" pojava. Nisu mi dovoljna pojednostavljena tumačenja. da su se tu našli i prirodni fenomeni koje su Ijudi pogrešno razumeli. jer ona ne uzimaju u obzir vanzemaljski elemenat. Ne vodim kargo-kult i slične kultove u tom pravcu gde se defakto može govoriti o "duhovima" (precima!). kada su prastanovnici istom reči nazvali Ijudske likove. Ovaj mit opisuje Irongalija kao hiće kojeje stalno živelo u vazduhu i kome nije bilo potrebno tle. a svoje "otpatke" izbacivaoje u more. Boravioje tamo i danju i noćn. Ja ne pišem disertaciju koja se mora dopasti mome mentom. Ukoliko. što bi u prevodu značilo: onaj što odozgo gleda na sve. daje ovako moglo bit Irongali 'prastanovništvo Salomonskih osti-va u Tihom okeanu Cuva ~ zamršeni mit stvaranja sveta u kome nastupa centralna figT-ira koja se ne može dovesti u vezu ni sa duhovima ni sa nečim zema-Ijskirn. kada su vanzemaljci postali inicijatorima kultova. naši preci bili počastvovani. Ova figura se zvala Irongali. (ko zna?) postoje NLO njihove posade će se isto tako zabavljati sa nama kao što se superpametnjakovići zabavljaju kargo-kultovima. realnu posetu „nebeskih bića“ kojom su jednom davno.

koji je veliko i malo ostavljao u čudu. kome nije bilo potrebno tlo pod nogama. životinje i Ijude. kao u čarobnom cirkusu "Ronkali". Vabilonikaje sačuvana u fragmentima. od kojih postoje još samo delovi. Na kraju Irongali je stvorio drveće. treća knjigaje Sista istorija kojaje dopirala do Aleksandra. plodove. ubrajaoje Berozusa u najveće naučni-ke prošlosti. godine pre naše ere .u Vavilo . Ko pažljivo sluša. druga je govorila o deset prakraljeva pre potopa i 86 kraljeva koji su sledili iza njega. Prema vavilonskim svedocanstvima Berozus je napisao na grčkomjeziku istorijsko delo utri toma (Vabilonika): prvaknjiga se bavila astronomijom i stvaranjem sveta. Mitovi nisu nastali slučajno.zaustavljao se iznad mora da bi mahao stopahma. a Flavijus Jozefus. Licijus Seneka ju je citirao. Hristov savremenik. onda to stvarno ne bi bilo nikakvo avetinjsko delanje. izbacivati u more.sveštenik Merodaha Bero-zus. Razume se da su Merodahovom svešteniku za njegovo delo stajali na raspolaganju dokumenti iz ranih vekova. Pre sto i više godina nije bilo letećeg belca koji je mogao da lebdi iznad Tihog okeana. Kod njega je sve tako čarobno. Šta je pisao Berozus Dok je Aleksandar Veliki još vladao Vavilonom. Da su oni "duhovima" dali lepe žene i da je došlo do polnog odnosa. saznaće kakvu su finu razliku "primitivci" uočavali izmedu duhova i realnih bića. tamo je živeo -"nešto oko 350. zagađujući čovekovu okolinu. a duhovi ne proizvode otpake. posmatra. jer su sve velike biblioteke sveta . koje je trebalo.

predavalo im znanja iz nauke i iz mnogih •umetnosti i učilo ih pismenosti. Ovo biće se preko dana povezivalo sa Ijudima. pojavilojedno razumom nadareno živo biće imenom Oanes. Imaloje riblje telo. gde se ono graniči saVavilonom. Pozivajući se na jedno mnogo starije predanje Berozus je napisao: "Prve godine se iz Eritrejskog mora (danas Arapsko more. zatim.Vavilonski prikaz Oanesa 2000 godina stariji od sveštenika Berouzsa U. Od toga vremena ništa nije pronađeno što prevazilazi ovo. EfD). kako se uvode zakoni i premerava zemlja. Medutim. Oanesje napisao i knjigu o nastajanju i obrazovanju država i predao je Ijudima." . pokazivalo imje sejanje i žetvu plodova i uopšte sve što spada u zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. po-ducavalo ihjekako se gi'ade gradovi i hramovi. Ijudska stopala izrasla iz repa i Ijudski glas. Pergamonu. ispod riblje glave izraslaje dmga. Jerusalimu . Ijudska glava. Aleksandriji i Rimu – uništene. Njegova slika je sačuvana do danas. ne uzimajući hranu. Međutim.

utvrđenim vremenima.Narodi. Onje vidovito napisao u svojim "Meta-morfozama": "Doći će vrerne kada će izgledati da su Egipćani uzalud bogobo-jažljivo i revnosno služili božanstva. plemena su se već pre mnogo hiljada godina susreli sa Ijudima više razvijenih kultura (civilizacija) . u Avesti.. jer će se božanstva vratiti sa Zemlje na nebo.180. Tauta i biće iz Kine ne bi nam trebalo podmetati kao "duhove". videla primitivna plemena pre mnogo vekova? Znamo da su htela da privuku nečiju pažnju. 0. . . Kargo-kultovi su nastali u našem veku.Kultovi i religije su nastali iz fantazije. studirao je u Kartagini i Rimu. ali se pitamo . retoričar i sofista Lucije Apulej koji je živeo u vreme cara Marka Aurelija (161 .da pripadnici nižih kultura pokušavaju da na sebe skrenu pažnju. Prapočeci mnogih kultova ne moraju se tražiti štapom u magli. Oni nemaju "znanja iz nauke i pismenosti". U svojim mitovima pokušavali su da opišu načine delovanja nerazumljivih tehničkih uređaja." Rezime Ovim razmatranjem kultova. U drugom veku posle Hrista živeo je naučnik koji je svojim kolegama na kraju drugog milenijuma u "spomenaru napisao nešto što je vredno razmišljanja. poznavaoje egipatske sveštenike i hramove i imaoje pristup starim predanjima naroda na Nilu. . Imu. nase ere). Iz svih verifikacija je poznato zašto su i kako inicirani kultovi. Egiptu! Egiptu! Od tvog znanja ostaće samo bajke koje će kasnijim pokolenjima da izgledaju neverovatne. . iz vremena cara Fuk-hia ostaloje predanje da se iz vode Meng-hoa "pojavilo čudovište sa konjskim telom i zmaje-vom glavom koje je na leđima imalo tablu sa slovnim znacima". .da često veruju da su tehničke sprave živa biće. hteo sam " da naglasim: . takođe su nesposobni da podučavaju kako se grade "gradovi i hramovi". Kakvi su bili originali. Namerno se zaboravlja da se u svetoj knjizi Parsa.. Oanesa.čiju? Koje nebeske rezidencije su bile uzori zagrađenje hramova na Zemlji? Koje napravio planove za oživo-tvo-renje dvorova sa neba? Čiju pažnju su hteli da privuku drevni graditelji kada su u tle urezivali gigantske crteže koji se mogu videti i sagledati u celinijedino sa velike visine. . zapravo. prevashodno kargo-kulta.da imitiraju radnje i uređaje nerazumljivih stranaca. koji potvrđuju Berozusa. a u staroj Kini. Toje bio filozof. a kultovi velikih osvajača i moreplovaca u istorijski sagledivim. veliki naučnik svoga vremena. iz vazduha?. diskvalifikovanje.da pripadnici nižih kultura obožavaju predmete viših kultura kao "božanske objekte". Kod Feničana se biće istog porekla i sposobnosti naziva Taut. Zar se ovaj način ponašanja analogijom ne može preneti i na narode praistorij-ske epohe.da se novi kultovi (i religije) rađaju iz konfrontacije sa nerazumljivom tehnikom. Apulej je mnogo putovao. tim pre sto mnogi od njih poseduju obeležja kargo-kultova? Treba se zapitati štaje podstaklo narode iz prošlosti da stvore kultne objekte koje su obožavali.Gdeje ovo značajno i ozbiljno izlaganje svrstano od strane malo-brojnih naučnika koji se uopšte time bave? Pod BAJKE! Berozus.Kome su slali signale i šta su želeli da saopšte? Postoje četiri alternative: . iz neshvatljivog "duha". šta su. zato što se njegov izveštaj ne može staviti pod istu kapu sa takozvanim naučnim saznanjima! Stari pisci. svrstavaju se sa njim u pisce bajki. pod imenom Ima takođe pojavljuje tajanstveni učitelj iz mora koji po-dučava Ijude. Duhovi nemaju običaj "da pišu knjigu i daje daju čovečanstvu". i Egipat će biti napušten . kao željeno mišlenje podstaknuto prirodnim fenomenima. kako se "uvode zakoni i premerava zemlja".na način preisto-rijskog nastajanja kargo-kulta.

niti Sokrat.jasno! . Konačno. Ja neću . da je Atlantida postojala. mnogo diskutovanom svedočanstvu na ravni NacaJužno od Lime u Peruu. Međutim. predanja izričito ne govore o zemaljskim bićima. neće se ni bog Inka Virakoha ni njegov kolega iz plemena Maja Kecalkoatl vratiti na svoja "mesta zločina". onda bi se ona morala svrstati pod četvi-fru alternativu. To sve drugi stari narodi nisu mogli da sagledajujer sami nisu imali pojma o predanju. kao kod kargo-kultova. Za mene ostaje . pošto sn Atlantidu stvorili po legendi. otac Don Kamila).nja? Ili su možda svi izveštači indoktrinirani na nekom nebeskom fakultetu? "Ko napusti izvesno a prati neizvesno. Svejedno gde . Međutim." Od objavljivanjate provokativne hipoteze u svim medijimaje o zagonet-noj pustinjskoj površini u Peruu objavljeno toliko zastrašujućih besmislica. . Takođe sam se pitao: "Da li je netačna pretpostavka da su linije položene da bi se kazalo 'bogovima': sletite ovde! sveje pripremljeno onako kako ste to'vi' naredili! Možda graditelji tih geometrijskih figura nisu imali pojma šta rade. a i leteća visočan-stva. podmetnuto mi je sijaset obznana. ni stari persijski kraljevi nisu uopšte znali za avione. nego samo o nebeskim prilikamakoje su dolazile sa neba ili iz velike daljine.opet ne za sve! U istorijskjm delima se na nalazi ništa o tehnički visoko razvijcniin civilizacijama u dalekoj prošlosti . Ako se uzme u obzir činjenica koliko se čezne za njima.da dosađujem svojim čitaocima. Ijudi posećuju Ijude. Ceo svet zna da ni gospodari Inka.nedvosmisleno nam govori o ideji aerodroma".što mi naj manje smeta -jer "kritičarje kokoška kojakokodače kad druge nose jaja!" (Dovanino Gvareši (1908-1968). a i neizve-sno je izgubljeno". Kako to da se u srži slažu sva opisiva. i 39: 'Ravnica Nace. "stražari neba" iz izveštaja Henoha. U načehije svaka od ovih vai-ijanata moguća. Pre 17 godina napisao sam u "Sećanjima na budućnost" na stra-nama 38.posmatrana iz vazdu-ha .Pre mnogo hiljada godina postojala je jedna zemaljska tehnička civilizacija koja je uticala na primitivnije životne uslove. urođenici u nisko razvijenim kulturnim prostorima konačno primećuju da su bića koja su uvažavana kao bogovi ipak Ijudi. da bi mogli da kažu iz koje zemlje potiču ili da će s vremena na vreme da se vrate da bi završili svoje poslove. to potkrepljuju besprekorna predanja. predanja i istorijske knjige iz starih vremena pricaju o letećim bogovima. U ime svih bih hteo da govorim o klasičnom. Narajana. mitovi. Možda su znali šta 'bogovima' treba za sletanje.da li sam lud? . ali: u međuvremenuje sazrelo vreme zajedno razjašnjenje. po mome saznanju.. on gubi izvesno. Tome doprinose nastojanja današnjih istraživaca. o Ijudima koji su posetili rane stanovnike Zemlje. prve dve se mogu isključiti za mnoge kultove. Tada inje bilo novinskih agencija. Međutim. Čujem kako moji čitaoci uzdišu: "Evo ga opet sa tim starim šeširom!" Moji će se kritičari radosno ustremiti nato . ne za sve.samo četvrti predlog i samo o njemu se može diskutovati osim ako se ima tužna hrabrost da se s'vi hroničari iz starih vremena sa njihovim izveštajima žigošu kao lažovi. nestali su zauvek. Hitopadesa 1.205. o nastojanju predaka da se izjednače sa letećim bićima. To dokazuju fundi-rane istorijske studije.Obožavani i kopirani "bogovi" bili su vanzemaljci. Krunski dokumenat Naca Naša Zemlja takoreći vrvi od ostataka imitiranih "neheskih rezidencija" i od "avetinjskih aerodroma". a kamoli za vasionske brodove. Međutim. ni Julije Cezar. bogovi koji su njome vladali.sa izuzetkom legcnde o Allantidi. Istovremeno se tvrdi da au ih nebeski učitelji podučavali životno važnim stvarima. Treća alternativa se sme isključiti za mnoge slučajeve kultova . kaže se u staroindijskoj Veda. kojaje duga 60 kilimetara. koji brzo i vredno izučavajujezike.

Ovo je upravo klasiCan slučaj kako žrtvu odvesti u klanicu.Naca se nađe na tapetu. sa univerziteta Long Ajlend iz Njujorka. Kosokje preleteo pustinjsku površinu iz-među gradića Palpe i Na-ce u jednomotornom spoi-tskom avionu. tako strasno osporavajuća. sve dok 1939. naj-manje 1500godina. jer poznajem stvari. Ne želim da izbegavam borbu. na zemlji nije mo Pet najpoznatijih urezanih crteža u ravnici Naca . Generacije i generacije su hodale ili se vozile. kako se ovaj put zove na španskom. stvar je urezana južno od Lime u tle peruanske pampe. Pođimo u osnovnu školu! Ova. Hoću da bez praznina predstavim ono štoje nauci do sada palo na pamet u vezi sa zagonetkom Nace. godine doktor Pol Kosok. nije bukvalno otišao u vazduh. Nisam nadaren za klanicu utoliko pre što sebe stavljam u bolji položaj. Nikome ni-su upale u oči gravure na tlu.me pozovu na diskusiju . 1 uvek se ispostavi u prvom angažovanom razgovoni da diskutanti uopšte ne znaju šta sam stvarno napisao. Da bi ona i ubuduće imala materijal za bajku poslužiću se istim či-njenicama koje se ne nalaze u ravnici Nace. Mada je mnogo trazio.kao ispaljena iz pištolja . Ispod sebeje video rđastomrku užarenu zemlju i tamnu traku Pan amerikane. Karetere Intei-amerika-ne. preko ravnice Nace. Razlog za Kosokov vazdušni po-duhvat bio je jednosta-van: rečano mu je da su na oko 60 kilometara du-goj pustinjskoj površini markirane zanimljive li-nije. niti je neko vodio računa o njima.

guštera i na kraju. . jednu 30 metara visoku Ijudsku figuru i dva lica na zracima okruženim glavama.gao ništa da otkrije. međutim. kanalima i vodovodom Inka u njihovom toku Jer oni svakako Pogled na jednu od "pista" tipičnih za Nacu. Kosokje ostao zapanjen. nežnim linijaina nacrtane spirale. doktor Kosok se bavio praćenjem sistema za navodnja-vanje. Leteo je prateći kao konac prave linije koje su kilometrima prelazile preko pravo-ugao-niku sličnim pistama. Iz vazduha je. Ugledaoje konture majmuna sa uvijenim repom. jasno video svetle. U stvari. trapezoidne površine na tamnomrkoj pozadini. Nije li to izgledalo kao neki džinovski pauk? Spustioje dubinsko kormilo na 500 metara i njegova pretpostavka se potvrdila: to je zaista bio pauk koji je bio jasno ugreban u tle. na kosim stranama planine okrenutim prema nebu. a zatim ribu. Kosokova mašina je prozujala iznad jedne perfektne.

.

jer su neke od urezanih figura bile bliske slici zvezda.Sedam uzanih linija. jer su aerodromi sa takvom markacijom nastali tek u našem. ali se to objašnjenje uskoro napustilo. godine Amerikanca Kosoka. Počelo je odgonetanje.jer u stvari dve od bezbrojnih uskih linija idu tačno. Skoro 40 godina istraživanja u zažarenom. kao prema kompasu. Tada je naučnica pretražila astronomsku slikovnicu. stavila sobu na doživotno raspolaganje. Danas stanuje u Naci u hotelu "Turistas" u kome joj je peruanska vlada. Nemačka matematičarka i geograf dr Marija Rajhe srelaje 1946. saslavni deojvdne fi. Zajedno sa Polom Kosokom obmvila je. Mariji su pomogle institucije i peruansko ratno vazduhoplovstvo: nju više nije napuštala fascinacija zagonetke Naca. Proteklo j e 40 godi na. esej "Prastari crteži u pustinji Perua. isušenom pampasu! Da lije ovaljudska zagonetka u međuvremenu razrešena? U početku je gospođa Rajhe smatrala rešenjem "astronomski kalendar" . ovaj istoričarje zatražio savete arheologa. tri godine kasnije. Sećajući se linija piste nekog aerodroma. u blizini crteža na tlu. Gospođa Rajhe se naselila na hacijendi San Pablo.gu. došlo se čak na pomisao da se radi o simbolima neke vrste religije trigono-metrije. Zašto su postojali paralelni putevi koji su naglo počinjali i isto se tako naglo završavali? Pošto se u ravnici Naca veoma često pojavljuju trapezi. Crteži i malobrojne fotografije tako su fascinirali mladu naučnicu da se prihvatila razjašnjenja Naca-zago-netke. najzagonetniju slikovnicu čovecanstva. ka letnjoj i zimskoj solsticijskoj tački. Počela je sistematski da premerava linije i figure. spirale i životinje. U svom traganju otkrio je najveću. Mislilo se na ostatke starih puteva Inka. To nisu mogle biti inustre aerodroma po njegovom mišljenju. Danas se skromno govori o "magičnim linijama". .re ne mogu naglo da nestanu. kao znak priznanja za njen trud. veku. u to se uopšte ne uklapaju druge urezane figure. Međutim.

i bez saradnje vrednih kolona čistača. čak 250 metara. Između uzanih linija i "pista" nalaze se veliki trapezi dugački do osam stotina rnetara. ptica. pedeset linija se protežu prema severu. na planinske strane ili. širi svoja krila u širini od 110 metara. pedeset i više metara. paukova. sa svojim predimenzioniranim kljunom. a da se opet druge sjedinjuju pod oštrim uglom. Da bi se to mnoštvo učinilo razumljivim da pomenemo da se neke od tih uzanih linija pod pravim uglom ukrštaju sa "pistama". pak. tako snažno urezane u tle. a u televizijskim izveštajima video i čuo da se kod ovih fenomena pretežno radi o ugrebanim crtežima životinja. Što se tiče dimenzija radi se. koje kao da su lenjirom izvučene. ojednoj prilično maloj ribi kojaje zapravo duga 25 metara. A tada. nama sugerirani. ove Unije se penju. Sajednog brežuljka. neke od njih do metar široke linije.U stručnoj literaturi sam čitao. Ovaj. po pet idu paralelno. izmedu njih se nalaze relativno male ugrebane slike riba. Jedna zagonetna ptica meri. majmuna i Ijudi. o čuda!. Linije razne širine prekrivaju vazdušni snimak. Ove urezane slike iz Nace bile bi danasjedva vidljive da ih gospođa Rajhe sa svojim pomoćnicima metlama nije oslobodila od peska i kamenja. pri dnžini tela od 120 metara. . utisak je apsolutno netačan! Pre svega se. jugu i zapadu. pauk ima samo 46. naime. Samo kondor. koji je i najveća ptica Anda. na primer. a majmun 50 metara. na površini pustinje razaznaju piste. ravne kao pod konac. međutim. linije slične putevima. prekoviše kilometara idu premavelikim "pistama" i ulivaju se u njih kao snop zrakova. bezbrojne tanke. iznad njih. samo nekoliko metara udaljenog od autoputa Pan amerikana. i duge preko Sa panoramskog tornja na Panameriki turista vidi ovu panoramu sa linijama dvakilometra! Izmedu njih. da se. koje su široke trideset. ne mogu sa neba prevideti! Različiti kvalitet linija i figura dozvoljava pretpostavku da su nastale u raziiim vremenima. Linije i "piste" sn. pored njih.

nekadašnje prestonice Naca-Indijanaca. Na balonu je visila dva i po metra široka ijedan i po metar visoka gondola. skočio i Ijuškajući se. Kao štoje već rečeno: Džim Vudmenje hteo da zna. Džim Vudmen je konstatovao: "Pošto naučnici do sada ništa ne znaju o letećim spra vama starih Peruanaca. Balon je ispitan blizu Kahuačija.25 metar visok. 25 metara širok i zapremine 2250 kubnih metara. . ni u kom slučaju ne znači da ti Indijanci stvarno nisu mogli da lete!" Uh! Vudmen je to hteo tačno da sazna. Da li su bili sveštenici vere. Ovaj Lst balona bez upravljanja dao je istraživačima iz Floride idejn. Istraživacko društvo je preuzelo troškove proizvodnje i isplatilo Indijancima za njihov rad ćitava 43 američka dolara! U takvim uslovima može se težiti još jednom hobiju. odleteo u visinu. Džim Vudmen i Džulijen Not ušli su u gondolu. u Peruu skoro svakog dana sija sunce." Arheolog amater Džim Vudmen oživeo je diskusiju jednosta-vnim pitanjem: za šta bi Indijancima koristile te ogromne slike urezane u tle pustinje kad se one u svojoj ukupnosti mogu videti samo iz vazdnha!? Pošto su se naučnid složili u tome daje plemeni-ma prc Inka vazduhoplovstvo bilo nepoznato. Ovaj origi-nalni pokušaj se treba prihvatiti onakvim kakavje i bio. takođe. može. Može biti da su indijanski gospodari uživajući iz visine posmatrali ove urezane slike. bili Inke! Oni su živeli pre Inka. oslobođen Ijudskog tereta. a ravnica Naca se užari. međutim. naručioje da mu se sašije od finog peruanskog pamuka trouglasti balon . Sa 130 metara visine polako se spustio na zemlju. Ako ne avionima (ili vasion-skim brodovima) Indijanci su mogli da gledaju tu panoramn iz vazduha u balonu! Ovaj hobi-arheolog tražio je obaveštenje kod "Medunarodnogistraživackog društva" u FIoridi. koju su ispleli Ajmara-Indijanci od lake trske na obali jezera Titikaka. U balonje dove-denajara sa vatre zapaljene pod njirn. biti da se mogu pretpostaviti kraljevska vazdušna sahranjivanja. Posle nekoliko kilometara KONDOR 1 se spustio negde na pustinjski plato. Krstio gaje KONDOR I. Sto mu gromova! U tom predelu ni travka ne raste. godine. polazio od zablude da su gospodari Inka kao "Sinovi sunca" slati u nebo. Istočni Nemac Zigfrid Vaksman misli da je u mnoštvu linija razaznao "kulturni atlas istorije čovečanstva". a balon je. Nema nikakvih svedočanstava za to da su se gospodari pre Inka smatrali "Sinovima sunca". medutim. Inke nazivaju "Sino-vima sunca". lako kao dečji balon. on ipak ima zna&yne začkoljice. ali se pitam: da li su za uzdizanje balona potrebne "piste"? Pre svega Džim Vudmen je. Opremljen dolarima potrebnim za svoj hobi. Oba pilota su izašla iz gondole. Balonje imao oblik piramide koja stoji na svom vrhu. Toje bio balon kojije Portugalac Bar-tolomeo Louranko de Gusrnao u sedamnaestom veku pustio iznad Lisabona. Peruanski arheolozi su me ubedivali da se radi o "linijama za zemljoradnju". KONDOR 1 se podigao. Jedan saradnik se setio brazilske marke za vazdušnu poštu iz 1944. koja je prikazivala stari luft-balon. da li su njihovi božji gospodari morali posle smrti da se vrate ka Suncu? Ma kako ovaj Vudmenov projekt bio zabavan i smeo. Stvaraoci figura i linija kod Nace nisu. Kako bi bilo kad bi sejedan crni balon od vrlo lakog materijala u tokn dana sam ugrejao? Možda su Inke sahranjivali svoje mrtve na taj "vazdušasti" način ili su svoje umrle gospodare slali u gondoli balona da odlete prema Suncu? Bilo kako bilo. kao neuspeo start.Slikovne zagonetke sa mnogim znacima pitanja Kakve se sve špekulacije ne ubacuju u tu "najveću slikovnicu čovečanstva"! Posle hipoteza gospođe Rajbe profesor Aldon Ma-zon bio je mišljenja da ove figure "predstavljaju verovatno božanstva" i da su "bez sumnje napravljene za oči nebeskih božan-stava.

međutim.priređivali Olimpijadu na tom sasušenom platou? Na ovoj ravnici velikoj preko 1000 kvadratnih kilometara. Izbel sa Državnog univerziteta u Njujorkul3) rronašao je terapiju zapošljavanjem! Izbel je posmrtno rešio sve probleme tržišta rada Indijanaca. godine naše brojki koje je kompjuter odštampao bile su poražavajuće'tezu gospođe Raj he. sa razočaranjem smo morali da teoriju astronomskog kalendara". Televizijski profesor Hoimar fon Ditfurt pokušao je da ozbiljno podrži ovu ideju. Antropolog profesor Viliam H. profesor astronomije na astrofizičkoj opserva-toriji u Kembridžu u državi Masačusets. Nesumnjivoje razočaravajuće ngospođu Mariju Rajhe da se njeno životno delo uništi kompjuterom. Kad trkači udu u krivinu u njoj bi se moralo nagomilati više kamenja i peska nego na pravim linijama.pošto se to vidi samo iz vazduha . na isteku godine. Nauka se u najboljem maniru prihvatila te hipoteze. otputovaoje sa saradnicima u Nacu. Konačno. Medutim. GeorgA. minhenski advokat za patente. tleje isušeno i ništa. Hokins. fon Brojnig • učinioje urezane slike reliktima Olim-pijade naroda pre Inka. u prošlim sroledma imali magacine za . u stvari..oko koje se figure sportista upravo kreće. Sahrana astro kalendara gospođe Rajhe Ostaje. Da nisu možda sportisti imali sposobnost posetilaca vašara koji stoje zalepljeni na zidovima rotacionih vašarskih sprava? Gospoda fon Brojnig i Ditfurt treba brzo da zaborave ovu smešnu Olimpijadu na ravnici Naca. kaže on.Olimpijada u pampi Čvrsto stojeći nogama na zemlji. i -3-r ogromni astronomski kalendar. te linije upravljene ka zvezdama. Ravnicaje tako nešto kao gigantski sportski teren.. Profesor Hokins je kazao: "Ne. samo "astronomski kalendar gospođe Rajhe". Traženje objašnjenja za Nacu produžava se i dalje. Merenja su defakto pokazala u nekim krivinama ovakav rezultat. Ova istraživačka grupa imalaje u svom prtljagu najmoder-nije merne instrumente i kompjuter u čijoj memoriji su bile sve vazne zvezdane konstelacije i pozicije koje su se mogle videti iznad Nace u proteklih 6900 godina. Kompjutei' je brzo odgovorio na pitanja: gde su bile Plejade iznad Nace u proleće 3100. a gledaoci ih čak ne bi ni videlijer bi trkači bili veličine mrava! Nijedan Inka ne bi mogao da razazna . Džerald S. "_ prkos nedvosmislenom naučnom razjašnjenju stalno se pojave vrdnja daje dokazano da crteži na ravnid Nace odražavaju . godine pre naše ere i 1900. izmakli bi i najoštrijem oku. upitali su elekronski mozak: koje linije pokazuju na zvezde izmedu 5000. ostaje njen epohalni učinak štoje premerila i kate-aorizirala Nacu. Bez tih podataka profesor Hokins sa svojim timom ne bi mogao da obavi istraživanja. bilaje za to da neke Unije upućuju na odredene konstelacije zvezda. ovo može ozbiljnim da smatra neko ko taj predeo nikada nije video! Na ravnici Naca kiša pada najviše pola sata godišnje. Zašto bi plemena pre Inka -to sveznajući profesor nije govorio . Oni nisu. godine pre naše ere? Gde su bile u jesen iste godine? Posle dugotrajnih radova na premeravanju i ubacivanja rezultata kompjuter. a indijanski trkači morali su da trče po linijama i figurama pre no što se popnu na pobedničko postolje. možda na Plejadu. i mnoge figure leže koso na stra-nama planina. Medutim. ama baš ništa ovde ne uspeva.

Šta da se radi-pita se Izbel.jesu li Indijanci rezultate svoje tera-pije zapošljavanjem rnogli i sami da vide. "Rešenje problema sastojalo se u tome da se interes stanovmštva odrz'i na ovim ceremonijalnim radovima koji troše dovoljno energije da bi se privredni viškovi redovno iscrpljivali. Ostaje "samo" da se razmisli kakvo bi apsolutno besmisleno veliko gradilište tre-balo organizovati za mnoge generacije n svetu. misli ovaj njujorški ša]jivdžija. sa druge strane.verovatno davali narodu korisne kalorične tabele. u Meksičkom zalivu. a radnici bi se tako izmoriii da bi im prošla volja za pravljenjem dece. nekim prilikama. Helmut Tribuč. upućuje na svetilište Olmeka u La Venti. Na nebu se pojavljuju "predstave raskošnih boja". . upravo.zalihe gde bi uskladištavali poljopn-vredne proizvode. To. Štaje animiralo Ijude na stvaranje njihovih zagonetnih dela? Šta ih je nagnalo na njihov nerazumljivi rad? Simsalabim: svuda fatamorgana. Nekada su sveštenici Inka -to bilo na liniji Izbelove teorije . profesor fizičke hemije na Slobodnom univerzi-tetu u Berlinu. Raspitajte se kod Izbela! Ništa nije previše budalasto da se ipak ne može reći. pominje Stounhendž U Engleskoj." Bilo je potpuno beznačajno. daleka ostrva. nije ništa prema stvaranju posla da bi se "na taj način regulisao broj stanov-nika". U berićetnim godi-nama skinulo bi se salo na taj način. šume i građevine. na nebu odrazi hramova što. na egipatske piramide i ~ naravno na Nacu. Zato je za vreme berićetnih godina postojala opasnost da se stanovnišfrvo prekomerno razmnoži i da gladuje kad dodu godine sa lošom žetvom. Kao potvrdu navodi polja sa menirima u francuskoj Bretanji. razrešio je najveći broj preistorijskih zagonetki sveta jednimudarcem ' On kratko i jasno kaže dasn velika preistorijska umetnička dela "uvek građena na mestima na kojima se veoma često pojavljuju fatamorgane". "Samo na velikim udaljenostima vide se n. Na tu se ideju moralo doći' Tom metodom mogli bi se potrošiti i poljoprivredni viškovi u Evropskoj zajednici i SAD. Tu l'i dužnost mogle da preuzmu vlasti Svetske zdravstvene organizacije.

a što se tiče nastajanja izvesnih kultova." Vratiću se na ovaj šamar. da ismejavam ideju profesora Tribuča. Tamo skoro nikada ne pada kiša ispod ravnice. nego i mnoge druge na kosim stranama brda. međutim. Tamo postoje . Uzgred. Vode. teško mogli da se prepuste avionima sa krilima. samo ovoliko: ona se ne niože primeniti na ravnicu Naca. i za linije kod Nace. Pi-vo bih hteo da kompletiram sekvenciju teorija . i posle mnogih boravaka u toj ravnici nisam video fatamorganu dobijam profesorski šamar: "Deniken tvrdijasno ijednostavno da su džinovske piste u pnstinji Nace postavljene kao piste za sletanje astronauta sa drugih plane-ta. One idu u cik-cak. nije bilo na pustinjskoj površini. Ovde bi zakazao i Ariadnin konac štoje rečeno. Prema mišljenju Tribuča to važi. neophodne za fatamorganu.daje ob-jašnjenje za to što su hramovi morali da budu veliki da bi imali privilegiju svetosti. koji su na svom putu morali da prokrstare veliki prostor. Budite strpljivi! Vratiću se na tu konstataciju koja izgleda protivrečna. Dalekoje od mene.fatamorgane postale zone kontakta sa onim svetom. biloje vode. a poštoja. Time su mesta kultova .ne samo horizontalne linije i figure.ko to osporava? . kao Linije se ukrštaju. može biti nešto u tome."Nije mi pri tome ništa smetalo "da su astronaiiti.

Štirlajn tumači linije iz Nace kao "preostale tragove gigantskih osnova za tkanje". rnisli 011. Svaku novu ideju treba pozdraviti . ključ tajne". Zoltan Zelko iz Budimpešte godinamaje mozgao kako bi se moglo ući u trag ovom fenomenu.o još misleći na mustro svog rada . kao što samja. ove linije vodile do mesta ži'tvovanja. Prilog sa istoka Iza gvozdene zavese zagonetkaNaca remeti naučnicima zasluženi mir. dakle.ukoliko se ne pojavi odmah kao "naučno" rešenje. ona je ovom junaku dala klube konca pomoću koga se on vratio u slobodu. zbog stotećima duge kulture tkanja. dakle. Da lije Svajcarac Henri Stirlajn pronašao Arijadnin konac koji će nas izvesti iz zagonetnog lavirinta Naca? Njegov napis. Pretpostavka se bazira na činjenici da su Naca-Indijanci bili izvrsni tkači. "Leteći mačji bogovi". kći kritskog vladara Minosa. lako nisam netalentovan u stvarima fantazije.uz t. koji se pojavio u Parizu 1983.jedan za drugim kao guske . po Štirlajnu. da predkolumbovski Indijanci nisu poznavali ni točak ni vrtesku. pa sam shvatio da tkalje radeći v cik-cak linijama.arheolog iz Perua opisuje ove linije kao "magične linije". Ovaj praktični Švajcarac se pita kako sv. nikada ne bi mogle da dođu do razboja! Da zamisl'mo vojsku Indijanaca kojaje sa koncem u rukama šetala okolo! Oni bi. Zajednoglaika. a ovde se tragovi konzei-viraju skoro kao na Mesecu. godine. ostaci džinovske tkačnice Indijanaca. kako na užarenoj ravnici . u vezi s tim ove linije bi trebalo da predstavljaju simbolične veze sa izvorima. Takođe se bojim da bi na mnogim tačkama. Mnoge tkanine nemaju ivicu i sastoje se od konca koji može biti kilometrima dug. mogli su da posmatraju figure iz vazduha.Arijadnin konac za Nacu? A rijadna. Profesor Frederiko Kaufman . A figure? Indijanci su bili uvereni da su "leteći mačji bogovi".ju konce. pored linija ugazili pešačke staze u tle. Štirlajnov originalni predlog biva dot. U bezbrojnim grobovima oko Nace. da bi konačno došao do saznanja .amerm boje. te duge i raspoređene linije. kako su ih polagali da se višebojno predivo ne bi nepovratno pomešalo i zamrsilo? U Naci izgleda da odgovor leži na dlanu: konci su polagani na ravnicu i o tom još i danas svedoče. Palpe i Parakasa nadeni su indijanski tkački radovi u očaravajnćim boja-ma i fantastičnim motivima. shodno svom imenu. Možda su. savladali umetnost letenja. Smatram pozitivnim što se toliki mozgovi muče rešavanjem za-gonetke Nace. Da li su ih oni na komandu polagali na prave linye na tlu ponovo podizali i predavali daje? Vredne tkalje .učen onda kada mora da objasni kako su nosači konca izašli na kraj sa figurama na zidovima stena. Drugi arheolozi pripisuju ove linije nekim planinskim bogovima. U Parakasu su otkriveni tkački radovi dužine 28 metara i širine 6 metara u koje je utkan konac dugačak preko 50 kilometara! Jasnoje da ni baba najstarijeg poglavice nije mogla oko ruku da drži takve konce vrednoj snaji radi premotavanja.Doig1 tobožnja zvezda . Njihovo poreklo naslućuje ujednoj staroj peruanskoj kultun. a ni motovila ili vitla.trebalo bi da su uzimale k sebi te 50 kilumetara duge kor'ce raznih boja u ritmu tkanja? Od kakvog li su samo Deraskidivog materijala bili proizvedeni ovi konci? Mustra je zahtevala stalnu s'. malo je isuviše kontroverzna ta naučnost.ređa. došlo do strahovite "salate od konca". Ništa se od toga ne može videti. To mi izgleda kao korak u pravilnom pravcu. Trebalo bi da zamislimo hil-jade Indijanaca. Štirlajn polazi od toga. ipak ne mogu sebi da predstavim tu gigantsku tkačnicu. čuvani ovi skoro bcskonačni konci. One su. onoj o "letećim mačka-stim bićima" iz Havina de Huantara u severno-peruanskim Andima. nosi gordi naslov: "Naca. na kojima se ukršta preko 50 linija. pomoglaje Tezeju da ne zaluta u lavirintu. koji su slavljeni kao bogovi koji daju vodu.

Zar Amerikanci pre sletanja na Mesec nisu bili suoCeni sa istim . a možda i sletanje pomoću vazdušnog jastuka po principu Overkrafta). Izgledaju mi prilično iznuđeni rezultati naučnog razmišljanja. a noću vatrenim signalima. a na visini od nakoliko stotina meta. do sada bi se moglo svako odbaciti sa malo argumenata) želeo bih da izložim svoj predlog . Verovatno su ti signali bili nužni u ovom stenovitom svetu. izbačenje vasionski brod za snabdevanje i poslat napovršinu Zemlje.da te linije "u stvari odgovaraju geografskoj karti predela jezera Titikaka. nosioci štafete koji su predstavljali pouzdane vesnike. koje je dugo 800 kilometara i široko 100 kilometara" . Iscrpno sam ga obradio u svojim krsjigama "Povratak zvezdama" i "Svet u slikama".ra ovaj vrtložni efekatje minimalan. prema mojoj knjizi "Sećanje na budućnost". Pošto bih.ne aterira vertikalno. onda bi se pojavio sistem Naca. Optički zapanjujuće prikazan je u dokumentarnom filmu. Brate. Efekatje isti: tamo gde se vozilo spušta. nisu postojala bića koja su mogla da izgrade piste (jedan tehnički visoko razvijeni vasionski brod za snabdevanje ne bi se spuštao pomoću "gumenih" točkova. u većini slučajeva se uzvitla pesak i kamenje. se nudila. (U zagradi i eventualno sletanje u Saharu ne bi omogućilo etnolozima studije na nekoj vrsti inteligentnih oblika života)." Izmeđujezera Titikaka i ravnice Naca. prirodno rešenje". kako se do toga dolazi?! Okojezera Titikaka nalazi se oko 40 ruševina iz vremena Inka i pre njih. na odgonetku Nace iakoje star već 20 godina. Ako su to već "vesti" i "signali onima koji rade u dolini" . stvarno.zašto onda tako strašno kompli-kovano. uzdize se planinski lanac sa planinama visokim pet i šest hUjada metara. Vasionski brod . Tu se stalno pledira "naj-bliže moguće. rekonstruisao Jezekiljev vasionski brod . mogli rasporedivati i upozoravati na eventualne napade.danas bismo govorili o spejs šatlu .mogli su se davati i bez strahovito skupe i sa mukom položene mreže linija na tlu. a u neposrednoj blizini su konstatovani i inteligentni oblici života. dabi se onikoji rade u dolini. pomoću reflektujućih zlatnih i srebrnih ploča. Komandant ce na ekranima precizno naći mesto ateriianja koje smatra najsigurnijim. ravnicaNaca. kao što je inženjer NASA. i kao što mi još danas to poka-zujemo na švajcarski nacionalni praznik . U toj mreži linija Zoltan Zelko naslućuje sistem za prenošenje vesti: "vesti se mogu predavati svetlosnim signalima. Takođe. veoma rado prihvatio neko ubedljivo rešenje (medutiro. Signali vatrom i dimom sa planine na planinu . Ovde nailazim na protivljenja i primedbe daje tle ispod površine Nace isuviše mekano da bi moglo da nosi neku tešku mašinu. bar u vreme Inka. Ogromna pustinjskapovršina. U obzir bi došao neki heli-kopter.kao što je praktikovano kod starih Švajcaraca. Za prenošenje vesti upotrebljavani su. a ono što se iznosi ne približava se i nijednoj od (simpatićnih) premisa. Jozef Blumrih. Ako se ove ruševine povežu sa određenim uzdignućima u bazenu Titikaka i preko svega povuče mreža linija. Moj prilog Naci "pretpostavimo da neki vasionski grad vanzemaljaca kruži oko nase Zemlje. U svakom slučaju oni ne ispunjavaju naufinu maksimu "približno". Jasno! Razumljivo da stranim astronautima ne treba "pista" za sletanje. Pošto je posada usmereno razmišljala o mogućoj oblasti za sletanje.

godine. Prilikom ateriranja je na ravnici Naca ostala trapezoidna površina. Za naprednu tehnologiju može se pretpostaviti da može da reši i takve probleme. i kada je 7. bioje to takođe nov teren jer niko nije znao da li tle može da nosi teške terete. letelica Igl išla na Mesec. Trapezoidje najuži tamo gdeje mlaz. . jula. zbog visine letelice.proble-mom? Kada je Apolo 11 sletao 20. 1969. avgusta 1971. godine.

.

Sadaje stajala mirno u pustinji. ta povrsina očišćena od peska i kamenja? Da lije od njih bilo zahtevano da za "bogove" pt'ave takve površine? Šta su značile te linije koje su se sužavale i koje su išle pravo na sledeći brežuljak i tamo nestajale? Sveštenici su naredili i narodje slušao. misteriozni pomoćnici. možda. Počeli su da izvlače linije i da ravnaju površine. podiglo u nebo. merili gustinu vaz-duha i mešavine plemenitih gasova.. uzimali su uzorke tla. šetala su okolo u odorama koje su svetlucale kao srebro i zlato. Najhrabriji su se. skupljali kamenje i poslovali čudnim spravama. počeli sa svojim radovima. a i sveštenici su ćutali. Da li su uz sav trud učinili nešto pogrešno? Međutim. Bespomoćno su staj ali tamo i nisu znali šta se desilo. Prateći nezasitu radoznalost male grupe su se stalno vraćale na misteriozno mesto. pl'avili mikroskopska ispitivanja. Šta bi to moglo biti? Čak ni tako mudri starci iz plemena nisu imali objašnjenje. Od celog priviđenja ništa nije ostalo sem trapezne površine očišćene od kamenja i peska. Ostali su samo neki rekviziti "bogova". jednog dana. sirokih. Oni su nudili "bogovima" mnoštvo linija.malo delovao na tle. inače ne bi mogla da leti kao moćni kondor. bušili rupe u zemlji. Ona stvar je došla sa neba. ostavili poklon. "Božanska" bića nisu se više pojavila. Onda. Videli su neku glasnu "stvar" kojaje klizilakroz vazduh izbacujući plamen i kojaje. pretpostavimo. usudili da odu na mesto događaj a. i videli kako se "božansko vozilo" sa repom od vatrenih mlazeva. napravila vrtlog na tlu. što su dovoljnojasno dokazali. Radili su u blaženoj nadi da će "bogovi" da se vrate. dakle. mora da suje naseljavali "bogovi". u svim pravcima. generadje su se rađale i umirale.. kao orkan. strašno je zagrmelo. Tada su stranci. Totemi. pradede su videle te strance svojim sopstvenim očima! . Jedna"pista" trapeznog oblika prostire se kao skijaška skakaonica i prelazi u tri uzane linije Pogled na "aerodrom" Naca iz brišitćeg leta Godine su prolazile. a najširi tamo gde je letelica konačno sletela. sa usteza-nj em. Međutim. oni su požurili na svoje osmatračnice. nadali su se da su im za povratak potrebne te linije. zamoljeni su za pomoć. Ijudima sličnabića. uskih. Diskutovali su i objašnjavali među soborn da se stvarno dogodilo nesto što ih je uznemirilo. ali i oni su ostali nemi. Nezgrapna. Na ravnici je ponovo zavladao mir. Sa daljine su pratili uzbuđenje •urođenika i po završetku radova su im. Sa strahom i fruđenjem Indijanci su sa obližnjih brežuljaka i brda pratili njima nerazumljivu delatnost "bogova". šta su iin govorili znaci na Zemlji koje su "bogovi" ostavili za sobom. dolazed sa neba.

piisustvovali ovom grandioznom ateriranju. Izgledaloje daje to rešenje. atlas-kul-ture čovecanstva? Da li će se ovde preseliti mesto Olimpijade? Da li će se "starim" Amenkancima podmetnuti terapija zapošljava-njem? Dali će se izmanipulisati neka fatamorgana ili pretpostaviti mamut-ska tkačnica? Da li će se ovde naknadno postaviti neki apsurdni sistem za prenošenje vesti? Smešno je. hoće !i se opet ignorisati pravo reše-nje? Da li će se pustinja Mojave smatrati religijom trigonometnje? Da li će ova pomoć za sletanje predstavljati magične linije. aprila 1981.ima pomogla da slete iz velike visine. da bi na donjem sloju tla obrazovali moćne slike. u stvari. Bi-zinom ateriranja od . gledajući televizijski snimak preko satelita. ukoliko se ne napusti logika koja prvo . Moraju se poslati znaci prema nebu. pojavio se svetli do-nji sloj tla koji je sa više kontrasta mogao pokazati vanzemaljcima da ih čekaju. da će tako biti. Setimo sekako su kargo-kultovi nastajali u ovom veku. Ko sada još može glasno da tvrdi da vasionskim vozilima nisu potrebne piste! Linije u pustinji Mojave post-avila je NASA kao markadju površine. One su nanesene prskanjem! Hoće li se ponoviti istorija? Da 15 će ponovo jednom arheolozi bespomoćno obarati glave pred tim linijama i pistama i preklapati o nekom gigantskom kalendaru. Ponovoje otpočeo mučan rad. Ponovo su se sveštenici posavetovali. uzane. Indijanci su sakupljali kamenje da bi postavili prostrane znake.347. išle paralelno i naglo nestajale u žutom pesku. ako ne čak i verovatnim. Mi smo.Sveštenifika mudrost je došla do saznanja da se ovim nebeskim bićima mora dati do znanja da ih čekaju. ali ja smatram mogućim. Snimak sličan atem-anju davnog broda na ravnici Naca. da bi pilot. Urođenici su pravili avetinjske aerodrome i kopirali ponašanje američkih "bo-gova". Složili su se da samo uklone kamenje i kamenčiće. Kada se šati zaustavio na pisti dugačkoj 4592 metara ceo svetje mogao da vidi kiiometarski duge. Generacije su zatim stvarale figure u Naci. kao konac prave linije koje su dijagonalno sekle pusti-njsku pistu. Pod vođstvom sveštenika.5 km/h spustio se 14. godine prvi američki spejs šatl na tle u zlatnožutoj pustinji Mojave u Kaliforniji. Ali kada su podigli crno-mrko kamenje sa pustinjskog tla.

alipra vljenje figura visoko na ravnici nije bilo nikakvo čudo. a Indijanci s'a mogli. I te će slike jednom biti prastaro predanje! Stvaranje ugrebanih crteža U Naci nisu imali na raspolaganju velike pištolje sa bojom. Pustinja Mojave bi stigla do magičnog hokuspokusa. daleko jedan od drugog. ako SE ne saćuvaju slike koje će nam govoriti o činjenicama..pri čemu se oni koji su to radili ne mogu više okarakterisati kao primitivci. .'' Pri tome ova matematičarka i geografsasvim pravilno ocenjuje teškoće. i svetu preneo utisak o Naci izvlači iz šešira Lesraislena "prirodna objašnjenja". glasnim komandama Ui signalnim zastavicama da pomeraju radiiike. Ko je uradio skice za te figure? Marija Rajhe misli da su te figure 'unapred. a precizne naredbe dozvoljavaju pretpostavku njihovog postojanja . godine prizemljio u kalifornijskoj pustinji Mojave. jedna pojedna.. kako izgleda u beskonačnost Prvi SPEJS ŠATL se 14. aprila 1981. Slobo-dno postavljene nameću pitanje geodetskih pomoćnih sredstava.' blti "planirane" u manjoj razmcri i "nacrtaxie". utisci prilikom brišućeg leta!Iz pravougaone „piste“izlaze kilometrima duge linije prave kao strela. Komplikovanijeje sakonturama figura koje se tako dobro mogu videti iz visine. Linije su se mogle izvlačiti uz pomoc kanapa..Jedinsteni pogledi.

pronadeni'su mnogi grobovi Indijanaca u kojima je ."Samo onaj ko je upoznat sa praksom geometra može da shvati k.pronadena i keramika i fino izatkani štofovi čije su boje ostale sačuvane! Na štofovima i keramici često se mogu razaznati Ijudi sa krilima. Ovu metodu ne smatram valjanom. bio početak postavljanja te "najveće šume slika čovečanstva"? Da li postoji mogućnost da su te figure i sistem linija stvorili nosioci neke vrlo stare kulture. Arheolozi skreću pažnjn i na crteže na keramici koji. krilatih bića pokazuju tipično ponašanje pred kargo doživljajima. iinao instrumente? Stručnjaci kažu .. Gde je. u nekim retkim slučajevima. Raniji Peruanci mora da su imali instrumente i pomoćna sredstva o kojima mi ništa ne znamo.. u obližnjoj pustinji Parakasa. Gde je bio centar Naca kulture? . Primeri za to su riba i ptica." Ko je. i upućuju na keramiku Nace i njenu vezu sa izotopom ugljenika C—14.sem mumificiranih leševa . 1 ovde imitacije stranih. tokom vekova i milenijuma. neki drugi narodi renovirali i restaurirali? Svaka kultura je imala svoj centar. Možda su ove džinovske figure na tlu već odavno posto-jale kada su ih Indijanci uzeli kao motive za ključeve. pa se po njemu može odrediti i starost urezanih slika u prostoru.Avoje prethodno obrazovanje potrebno Ijudima koji su u stanju ca jedan nacrt nekog crteža u maloj razmeri prenesu u džinovske razmere nz potpuno zadržavanje proporcija. Vreme nastanka keramičkih predmeta se može odrediti sa priličnom tačnošću.Indijanci iz vremena pre Inka iz oblasti Nace. U centnma stare kulture Naca. uopšte. Iz starosti keramike ne može se obavezno zaključiti da su crtači ugrebanih slika i grnčari živeli u isto vreme. Mene bi samo začudilo da takve predstave nisu ugledale svetlo dana. vaze i sudove za piće. kažu stručnjaci. pokazuju značajnu sličnost sa urezanim figurama u Naci. onda. a da su ih.

sa malom di-venom svetinjom na vrhu. u vreme oko 525.minus 80 godina. Nađenje i kompleks stubova koji se sastojao od četvorougaonika od dvanaest redova sa po 20 stubova u svakom. Šta bi inače? Američki istraživač Dankan Strong pronašao je u neposrednoj bli-zini zagrebanih crteža drveni stub i datirao ga. kao neka negovana kultura. nađena je piramida visoka 22 metra. zabili ovaj mali drveni stub "da bi se i sami bolje snašli u ovom Neshvalljivo lepe. koji su bili nabijeni u tle na rastojanju od oko dva metra. bof:ate bojama ikanine iz Nar. onda bi to znafiilo da su morali biti aktivni na Naca-ravnici oko 525. godine naše ere plus . Tamoje. na obali reke Rio Grande de Naca. Ovaj zanimljivi raspored stubova označen je kao kalendar. * Zaključak bi bio sledeći: ukoliko su oni koji su izgrebali slike na tlu postavili i ovaj stub u zemlju. pomoću metode C-14. godine naše ere? Arheolozi pretpostavljaju da su oni koji su izgrebali i konstruisali slike.e predstauljaju krilala bića . naime. otkriven grad u kome je stanovalo više hiljada stanovnika.Gde je bio centar Naca kulture Danas se pretpostavlja da se centar Naca-kulture nalazio direktno u Naca-dolini. Jošjedan impresivan nalaz opkoljavao je ivicu grada Kahuahi: na stotine ostataka drveća rogača štrcala su u pravilnim redovima iz tla. u predelu tadašnje haciende Kahuahi. Uz to.

Gradonacelnik meje vodio u tri ulaza i svuda smo videli istu sliku. od strane nekog tehnički verzira-nog naroda. AJi zašto samojedan kolac? Za ovu namenu bi moralo. jesu li bili arheolozi? Ne može se reći sa potpunom sigurnošću kada je Naca-ravnica dobila svoje "lice" kojeje danas najveća zagonetka. a voda se hvata daleko gore na ograncima Anda i dovodi se u dolinu. Ovi podzemni tuneli. bez daljeg. istesanih monolita izbijalaje voda u tunel u kome bih mogao da stojim uspravno. Da li je zarnislivo da su figure tek kasnije. gradonačelnik me je odvezao •u svome džipu do podzemnih timela na ivici Naca-doline. nerazjašnjeno. Doduše. U jesen 1979. Zarjednostavna Indio-kultura. Rio Ingenio prolazi skoro bez vode. Toje moglo biti pre hiljadu ili pre hiljadupetstotina godina. umesto daje vodi podzemnim kanalima isklesanim u monolitu? Još više od toga! Pre 1500 i više godina eksplozija stanovništva nije primoravala poljoprivredne farme da u ogromnim količinama proizvode poljoprivredne proizvode. linije i figure? Ja nisam bio tamo. Ušli smo u 20 metara duboku rupu ispod isušenog tla. dugi su kilometrima. retko pominjana zagonetka: Rio Grande de Naca teče uporedo sa Rio Ingenio. pri visokom vodo-staju često je plavila ovu ravnicu. nije mogla da dovede vodu na polja iznad zemlje. severno od Naca-ravnice. ali to ne sprečava reku da iz Anda donosi kamenje i vodu. od Anda naovamo. na ravnici kiša pada najviše pola sata godišnje. objasnio mi je gradski otac. tndijan-ski seljaci su mogli da svoje skromne njive u dolinama Naca ili Palpa . da sve vrvi od markacije! Ko može sa sigurnošću da tvrdi da taj solo-kolac nije zabijen u zemlju kada sn već odavno postojale "piste". u pravcu Pacifika. a možda i pre. godine. uključene u mrežu linija? Kada me je Naca slavila Nešto u vezi sa navodno jednostavnom zanatskom umetnošću ranih stanovnika Nace izgleda mi.zamršenom lavirintu linija"'. Iz moćnih. Postoji i druga. svojom istočnom paralelnom rekom. Tudaje prolazio vodeni kanal koji ne bi bio perfektnije napravljen ni u vreme starih Rimlja-na. kada su me gradski oci Nace slavili i proglasili za počasnog gradanina. logično.

.

zašto.južno od Naca-ravnice.spekulativna . Pitam se. Naca-kultura nije ostavila nikakva megalitska svedoča-nstva iznad zemlje. Da li je mreža tunela za vodu postojala pre početka Naca-kulture? Da li je ona konačno služila za isušivanje površine? Avionski snimci pokazuju da povremene poplave Ria Ingenia idu pored "pista". .postave direktno pored vode. daje preko cele godine svuda oko Nace bilo dovoljno sveže vode. avgusta 1984. ako se izgubi "jedinstvenost" obeležja ove ravnice sa imenovanjem mesta koja pokazuju iste karakteristike: . Pilotje svoje avionske snimke predao etnološkom muzeju u Limi 27. Ova novo-otkrivena "Naca . da li su kanali ispod zemlje vođeni tako da se poplave Ria Ingenia "hvataju" u tunelima? Ova . medutim. pronašao je gigantske linije i crteže.Na udaljenosti od 400 kilometara vazdušne linije od Nace. a tamo gde mali rukavac meandra poplavi uzane linije on ih ne dotiče. . Kako. uostalom. zbog čega su nastali ovde ovi kilometrima dugi podzemni tuneli? ' Gradonacelnik Nace mije objašnjavao da pođ-zemni kanali imaju ukupnu dužinu od nekoliko stotina kilometara. nalaze se velike.Na pustinjskom tlu Majesa i Sihuasa u peruanskoj provinciji Arekvima nalaze se džinovski ugrebani crteži iz vremena pre Inka. džinovski pravougaonici.Tek pre kraćeg vremena peruanski pilot Eduardo Gomez de la Tore u pampasima Sanhozea. . Ljudi koji su bili u stanju da pve monolite podze-mno obrađuju i prerađuju mogli su i nad zerpljom da gi'ade. Teorije —koje se mogu primenit. merdevine sa krivim prečkama i strane bregova pune ornamentalno izvedenih četvorougaonika. .i samo na Nacu blede.U severnom Peruu. u pravcu neba upravljene markacije na pustinjskom platou i nakosim zidovima. Recni meanderi pored "pista"! Da lije ispod legendarne ravnice izgradena džinouska kanalizacija koja će odstranjivati vodu od ugrebanih crteza? Naca i njena "konkurencija" "Ouket sa bitnim cvetovima tumačenja Nace sam svezao.ravnica" treba da je veća od stare "najveće slikovnice svetske istorije".pretpostavka bi govorila da su graditelji kanala identični sa giaditeljima mreže linija. koji su investitori i radnici mogli da savladaju ovo moćno postrojenje. Ovaj fakat mi nameće špekulativno pitanje. siubovi. Činjenicaje. od južnog peruanskog grada Molendo pa do pustinje i planina čile-anske provincije Antofagasta. Zanimljivo. infra-stmkturno delo prvog ranga? U stilu Naca-kulfrure ne može se ništa slično naći. godine. postoje ugrebane slike Ijudima sličnih prilika sa džinovskim očima. u Bale de Zana.

Vajltšajr . Kajld Oukford. kao slike se mogu razaznati samo iz vazduha.više geometrijskih figura dugih 100 do 200 metara. nedaleko od gradića Blit. Dorset . figuru sličnu robotu sa majmunčetom.Od reke Kolorado nizvodno do Meksika. slikovnica sa bizcnima. na teško dostupnom stenovitom zidu krugove sa zracima uperenim prema unutrašnjosti.Bedbari Hil. U .U blizini gradića Sakaton u Arizoni u tle je urezan jedan predimenzionirani lik. ovale sa ornamentima šahovske table i jednu. Dorset . Darnford. gušterima i Ijudima. Berford St.U Engleskoj su najpoznatiji "'beli konj iz Ufingtona" u Berkšajru.slika. Mihael.Fidžsberi Rings.Gasidž Kaudaun.Izdužena polja od lave u meksikanskoj pustinji Sonora snab-devena su velikim znacima uperenim u pravcu neba. . . crni prsten čiji je prečnik veći od osnove piramide.e u obliku piramide koji se završavaju "kaminima". Martin. nalaze se velike u tle ugrebane slike Ijudi i životinja. Gasidž St. Dontsi . Samo iz vazduha se mogu raspoznati čitavi lanci maundsa. Uinterborn. veštačkih brežuljaka. zmijama. na reci Kolorado. pticama.Hemšil Dajčis. Neki od tih brežuljaka su bili grobovi. od Stenovitih planina do Apalača na severnoj strani Amerike. Dorset . Najvažniji su: . medutim.200 miljajužno od Tabuka. Vajltšajr . . indijanskih maundsa. skoro uspravnu. Blite. na tlu je nacrtana. Šepuik. . Vajltšajr.Hambldon Hil. blizujordanske granice. 121 metar visoku. Kao i u Naci uklcinjenoje kamenje sa rdastomrke podloge . nalazi se oko 5000 (!) takozvanih brežuljaka . u pustinji Saudijske Arabije.Odžberi. medvedi-ma.Hod Hil.Jugoistočno od Los Anđelesa. dug 110 metara i "dugi čovek iz Vilmingtona" visok "0 metara.Video sam u pustinji Tai-apakar. Vrh "kamina" nosi džinovski. Storpein. .Ćajlsberi Kemp. Dorset . Fovand. One na vrhu prikazuju trouglov.

Arheolozi i geolozi su seli u helikopter da utvrde šta se to nalazilo na zemlji. na dužini od više stotina kilome-tara. jedino uporedivi arheološki fenomen". i ovali. šefodelenja za arheologiju Uzbekistan-ske akademije nauka20). . dugačak 110 m po tim "delovima" može ići nekoliko stotina puta. Ispostavilo se da su to slike napravljene grebanjem. Fotografije su pokazale nešto neobično. Naučnici su ubeđeni da se on još dalje provlači kroz oblast Kazahstana i da svojim protezanjem prevazilazi svetski poznat sistem tajanstvenih linija i crteža u Peruanskoj pustinji Naca. . Gigantske razmere ovih tvorevina čine ih potpuno neshvatljivim za Ijudske veličine.centru prstena se nalazi krupna crna tačka. a da se ne zna da se pod nogama imajedan jedinstveni arheološki spoinenik". Njihov reljefje tako gladak. Najveće figure koje se stalno ponavljaju slične su velikim džako-vima sa trouglastim strelama naslonjenim na njima. sa dužinama stranica do kilometar i po. Časopis "Sovjetska kultura" pisao je: "Ovaj kiklopski sistem mogao se do sad ispitati u dužini od 100 kilometara. Iz aviona su tada vršena posmatranja ovih retkih slika u nenaseljenoj pustinjskoj oblasti. Sovjetski arheolog Vsevolod Jagodin. Engleska. Berksajr.Prilikom analiziranja satelitskih snimaka oblasti oko Aralskog mora sovjetski geolozi su učinilijedno senzacionalno otkriće: od Kap Duana do unutrašnjosti sasušenog poluostrva Ustjurt našli su na tlu zanimljive trouglaste formacije. Na vrliu trou-glova nalaze se prstenovi sa prečnikom od oko 10 mefcara. po svojim razmerama. Sve slike se mogu videti samo iz vazduha. da se "Beli konj iz Ufingtona". džinovski trouglovi. U skoro neprekidnom lancu nizali su sejedan za drugim. taj. stavioje u akta: "Uobičajene metode arheološkog istraživanja ove oblasti potpuno su nepodesne.

dva čoveka su se popela na krilo aviona i podigli su. Ovaj malitimjeznao. za brzu i nebirokratsku pomoć. a pogotovu za oblasti u koje ni sami Rusi ne mogu jedno-stavno otputovati. azijatskim pelenom vrste dzusan. U njegovom izveštaju je stajalo da su zagonetne slike izgledale iz vazduha kao gigantske zelene linije: "One su se odvajale od belomrko-svetlozelene pozadine. Poslali su mi fotografije iz stmčnih publikacija koje nisu dostupne javnosti.izvazdušnog osmatranja. Za putovanje u Sovjetski Savez granice su previsoke i preguste. ova oblast se prevlači oskudnom stepskom travom.. u vreme suše. ali ništa odtoga nisuvideli." Zavisno od godišnjcg doba. da se nalazi u neposrednoj blizinijedne "strele". kao tamnozelene trake. Uskoro su stigli iscrpni odgovori.ljivostiina izveštavam tek onda kada ih vidim i fotografišem. Dabi mogli nešto bolje da vide predeo. Medutim. a onda. Pisao sam prijateljima u Rusiji i zainolio ih za informacije.i nije mi ništa govorio.. kao akrobate. Zbnnjeno sulutali oko mesta sletanja. tmovitim žbunovima i belo-plavkastim. slavisti na Slobodnom univerzitetu u Beriinu.Rasporedena na velikfij poursini ujuinoarabijskoj puslinji nalazi se ova800 mclara dugaeka geomelrijska figura Šta bi trebalo i šta bih smeo sebi da predstavim pod tim "džaka-stim slikama" sa "strelama"? Pošto sam u ranijim godinama nasedao mnogim pogrešnim informacijama odavno mije prešlo u naviku da o arheološkim zanim. na flu se one ne mogu razaznati. Ovaj je javio da se na oko 200 metara udaljenosti sa stepskog tla uzdiže taiTinozelena linija. niski zid od lanca kamenja koji je na najvišem mestu . akoje moguće i za fotografije. Ali zašto imamo mudre prijatelje i poznanike? Moram srdačno da se zahvalim profesoru Rolfu Ulbrihu. a i članke iz časopisa. i od profesora čija imena na žalost ne smem da spomenem. Otišli su tamo. "Nova Naca" na ruskom Aralskom moru Tedanistraživačp'uštenje malimavionomkodjedne od "strela". Tako sam u stanju da iz ruskih informacija isfiltriram precizne opise. Kaleidoskop ćiriličnih slova treperio mi je pred očima . ove zelene linije sveile kao čudovišni signali prema nebu. trećega na ramena. U blizini zelene trake otkrili sujedva pnmetno uzvišenje. ovaj se prostor uskoro ponovo sasuši.

Jvdan od zagonetnih zelenih trouglova u ruskpj pu.'ilinji Vslrju.ri

Noca - zagonetna slika gtedana iz vazduha merio 80 santimetara. Ovaj "objekat" bioje dokaz veštačke tvorevine Tu nenaseljenoj pnstinji. Na odi-eđenim rastojanjimaljudi su pronašli brežuljke od skupljenog krečnjaka, a u njima i kosture i kei-amičke sudove. Doživeli su fantastičnu realnost: čiin su se našli na jednoj od zelenih linija,

mogli su, na dužini od više stotina metara, da prate njihov tok prav kao lenjir, međutim, ukoliko bi se pomerili saino par metara cela linija je nestajala kao odnesena magičnoin rukom. Ove tvorevine su premerene. Pocetak linije obeležili su kame-njem i pratili je. Prosečna dužina strane jedne "linije džaka" utvrđenaje na 800 do 900 metara, a dužina "strele" u nastavku na 400 do 600 metara što, dakle, znači da su cele figuracije bile duge oko jedan i po kilometar. Na unutrašnjim stranama "linija džaka" 20) lovištima za velike lovove na lutajuće životinje (rnislilo se na ste-pske magarce i antilope), Prva pretpostavka ,je bila da su ove životinje uterivane u "džakove", a da su na kraju "džaka" bili posta-vljeni pastiri da zadrže ovu divljaG. Euski arheolozi su uskoro odbacili ovu ideju; za pretpostavku takvog lova ovi "džakovi" su bili neupotrebljivi, jer su morali da budu ograđeni gaterima; antilope su moglejednim skokom da pobegmi preko pastira. Nije otkriven trag ostataka neke ograde. U stepi takođe nije bilo drveta. U ovaj koncept se, uz to nisu uklapale ni "strele" koje su pokazivale sve moguće pravce. Ćasopis "Sovjetskakultura" takode otvoreno govori o "arheo-loškom čudu". Doktor Ivanovič, Vladimir Avinski, geolog i minerolog, član So-vjetske akademije nauka, vidi u tvorevini na platou stepe na Usjurtu "znake" za vanzemaljska bića. Ukoliko smo u Usjurtu tako bespo-moćni kao u Naci, o obe stvari se bar objektivno može reći da se njihovi znaci mogu razaznati samo iz velike visine... Suprotno od Nace, gde se linije i figure mogu videti sa obližnjih brežuljaka i planina, na platou na Usjurtu nema nikakvih uzdignuća. Ja bih za oba fenornena prihvatio mnoga od ponuđenih objašnjenja, kada bi linije i figure bile vidljive stanovnicima Zemlje, kada one ne bi bile tako nedvosmisleno upravljene ka nebu, Na kraju ta dokazana činjenica navodi čoveka na razmišljanje da ove dve stvari nisujedne vrste. Bađava je - zato što je ona ranije otkrivena - prenositi objašnjenja za Nacu na Usjurt. To ništa ne donosi. Pre oko 40 godina, kada smo se morali polako - a u mnogim krugovima veoma nerado - npoznati sa mišlju da nismo jedini inteligentni životni oblici u univerzunru, pojavilo se razmišljanje kako bismo mogli da o svojoj egzistenciji signaliziramo drugim životnim oblicima. Tada se govorilo o tri mogućnosti: - U vasionu će se odašiljati radio signali. - Dalekim planetama davaće se svetlosni signali. - Na markantnim tačkama Zemlje postaviće se optiCke markacije koje se ne mogu prevideti. Predlog broj 1) je sproveden, međutim do sada nema odgovora, a i predlog 2) je ostao bez svetlosnog odjeka. Za izgradnju optičkih markacija predloženo je da se prostrane površine zaseju biljkama svetlih boja, tako da od kontrasta nastanu geometrijski ili matematički simboli od univerzalne važnosti.

III.

INDIJA ZEMLJA HILJADU BOGOVA
Onaj ko hoce da brine ?.a budućnost mora prihvatiti prošlost sa slruhopošLovanjem, a sadašnjosl sa nepovcrenjcm. Žozef Žuber (1754-1824) U Tprospektima sejužnoindijskom gradu Madrasu pripisuje "umerna klima". Ja tu pnjatim klimatsku situaciju nisam uhvatio ni prilikom moje četvrte posete - posle 1968, 1975 i 1980. godine. Ponovoje bilo zagušujući vrelo, opet mi se pri najmanjim pokretima lepila košulja za telo. Razumljivoje što su maharadže na svakom koraku zahtevale od svojih slugu da im lepezama od palme stvaraju blago kretanje vazduha. Ovi letnji dani 1984. godine izgledali su mi vreliji od svih visokih temperaturakoje sam doživeo. Na žalost, nisam došao u klimu umerenog blagorodnog nerada, u glavni grad države Tamil Nadu na Koromandelskoj obali Bengal-skog zaliva. Pozvali su me da održim dva predavanja - jedno u Istraživačkom institutu Kupusvami Sastri, jednoj od uglednih san-skritskih škola, ajedno na Univerzitetu Ana. Osim toga u programu je bilo, shodno mojoj želji, razgledanje hramova. Na međunarodnom aerodromu Madras, sačekao me je profesor Mahadevan, mali, živahni naučnik britanskog porekla, i po običaju zemlje njegovi pratioci su me okitili vencima odjasmina i sandalovog drveta. Da taj Ijupki običaj služi i za ugodnost čula mirisa trebaloje uskoro da iskusim. Nije slučajno što se iz tropskog sandalovog drveta dobija mirišljavo sandalovo ulje. Za vreme petnaestominutne vožnje do hotela profesor Mahade-van mije pružio prve potrebne podatke. Ovaj grad sa tri i po miliona stanovnika udaijen je železnicom 2188 kilometara od Nju Delhija. Toje grad naučnih instituta i društava, muzeja i biblioteka, raspo-laže značajnom industrijom vagona i kamiona, vodeći je u elektrotehnici i takodeje filmski grad. Ove činjenice, kao što sam prilikom posmatranja kroz prozor kola zaključio, ne smeju da izazovu zapadnjačke predstave. Na jednoj raskrsnici fakirje pustio svoju kobru da se bori sa mungosom; dok

anazelenomjebrzim obrtom pobedio kobru. trgovci novinama. . vezan za dugački konopac. vukli sujoš uvek najjeftiniji taksi koji ne zagaduje čovekovu okolinu. Aplauz posmatrača. vredan sažaljenja i pretrpan prljavštinom prosioje ispred prozora automobila koji sam spustio da ovom siromašku dam nekoliko rupija. Saobraćaj se odvijao kroz tumarajuće.je semafor stajao na crvenom mali smešan leopard. miris znoja i mokraće. izgledalojedaće mungos da podlegne. muvajuće. mršave tamne stanovnike. Neki bogalj. Kada je semafor prešao na žuto. pokušao se osloboditi. Shvatio sam blagoslov venca od sandalovog di'veta i prineo ga nosu. rikše. Svuda su bili prodavci sladoleda. Nepoznati mladić svirao je svome dresiranom majmunu da bi ovaj igrao uz zvuke frule. tezge kao leteće radnje. zadah izduvnih gasova iz autobusa. kroz grupe prosjaka. Ljudi koji su trčali između ruda. a tada me je zapahnuo oblak smrada.

na najboljem engleskom. i dogovorio se sa njim da digne palac uvis kad projektor bude spreman za rad. Drugi. Na užoj strani je bio stp sa mikrofonom. kojije bio zreo za muzej. ajasam razumeo samosvojeimejersu svigovorilitamilskim jezikom koji Evropljanin ne mora da savlada. iako on pripada dra-vidskimjezicima. i starijije od ostalih indijskih novihjezika. posma-trao sam moga električara koji se. međutirn. Dok je rukovodilac Instituta izgovarao reči pozdrava. Ova pesma mi je prijatno . kojima se slavi hiljaduglavi.sedeli su nastavnici i studenti na podu ili su stajali oko zidova tamo gdeje bilo mesta samo za stopala. pa i četvrti govornik uzeo je reč. baciojošjedan brzi pogled na palac moga električara.Toje prednost koju domaći imaju pred svima koji dolaze iz dmgih klimatskih zona. uglavljen u masu studenata odevenih u belo. očajno trudio da struju uvede u projektor. Imao sam upravo vremena da odem pod fuš i da promenim veš. sagrađenih oko velikog školskog dvorišta. zbirke najstarijih indijskih žrtvenih mitova. pre nego što sam mogao da formu-lišem reč ustadoše dva mladića i zapevaše visokim glasovima neku litanijsku naizmeničnu pesmu. Spori ventilatori mešali su vazduh gust kao testo. Palacje ostao dole.kako se može tako dugo izdržati?! . Poslao mi je jedan bespomoćni smešak preko glava studenata. hiljadunogi stvaralac univerzuma i svih svetova. Predavanje u sauni Kolokvijum je bio u auditorijumu jedne od niskih zgrada. treći. Mislio sam da sam sadaja na redu. Uputio sam ga u njegov zadatak sa dijaprojektorom. Otvorio sam usta. međutim. najvećoj porodici jezika centralne ijužne Indije. Stranac odahne i trudi se da ispuni očekivanje. Šandrasekran mi došapnu da se radi o himni iz Rigvede. koji još nije bio podignut. Krajickom oka sam posmairao "moga" električara Govornik se pokloni i odstupi. Profesor Sri K. Prišao 5am mikrofotiu u goloj vodi. Posle oko 45 minuta data mi je reč . mogla se čuti špenadla daje pala na zemlju. Osećaju se prijatno u svome elementu i ne znaju ništa o pomeranju vremena zbog dugogleta. Opet sam dobio venac. ruke su me nežno ponovo vratile u stolicu. a ne i za sedenje. Usred gužvejedan mladi čovek mije predstavljen kao električar. Prekrštenih nogii . Biloje mirno. hiljaduoki. kada su me već pozvali u sanskritsku školu Kupusvami Sastri. i krenuo ka mikrofonu. a iza slike indijskih bogova pretrpane bojom. ustao sam. Počela su klanjanja sa svih strana.

o kome sam sledećeg dana. Ugasiše se svetla. Mi smo. Turisti mogu dobiti dozvolu koja važi za celu Indiju i sa njom mogu u sporednim prostorijama hotela okvasiti grlo. da bi se dijapozitivi mogli efikasno projektovati. Upitao sam protesora Mahadevana šta znače one crvene. a i projektor ostade bez stmje.i iz svoje kutije cigareta izvuče srebrnasti papir. Svetlo se ponovo upali. a imao sam prermjeru: moje prvo predavanje u sauni mogloje dapočne..Prekršlenih nogu sedeli su profesori i studenti zvučala. dakle. posle učtivog za-hvaljivanja.. Ventilator se zaustavi. i uvi dva kabla time. a samo u Biharu. žute i mrke tačke na čelu koje sam video kod mnogih Indusa. u dru-gim državama je ublažena. Moj električar mi zadovoljno namignu .kako to? . U državama Tamil Nadu i Gujarat vlada najstroža probibicija. sedeli uz čaj. Posle predavanja . Eureka! Gasi svetlo! Pušio sam se od vrućine. mogao da pročitam u štampi na engleskomjeziku da je bilo interesantno . žena i muškaraca ije li tačno da se . zatraži od studenata oko sebe da mu daju isti materijal. a električar je digao palac u vis! Sačekao sam malo po završetku himne i zamolio da se ugasi svetlo. zapadnom Bengalu i Kašmiru alkoholje dozvoljen.sedeli smo uz čaj sa mlekom i limunom.

Ta tacka treba ovo mesto simbolički da drži hladnim. je . Postoje Indusikoji nopšte ne uzimajuboju nego samo nanose pepeo na čelo. kojije bog razaranja ali i dobrotvorac. ali i sok od korena i1i prah krečnjaka. ova tacka ima i religiozno značenje zavisno od toga da li po dužini ide odozgo na dolc." Doktor MahaUngam. profesor R. i to ne samo kao uspešan fizičar i inženjer. veren ili na neki drugi način zavzet. često se uz ovu tačku na čelu povlači i jedna vodoravna linija od pepela. tačno iznad korena nosa. Za markiranje se obično upotrebljava puder od sandalovog drveta. kao zapeta. ili obrnuto. godinamaje bio član Parlamenta i pripada mnogim renomiranim institucijama. Međutim. Nagasuami .. kao šareni pas lutalica. a odozdo na gore Boga Šivu.kako sam primetio na licu mesta tako poznat u Indiji.tim tačkama signalizha ko je oženjen. Profesor Mahadovan se nasmeši: "Toje sve glupost. Centar nervnog sistema se spaja u sredini čela. Dabi čovek stalno bio svestan da je stvoren od pepela i da će ponovo postati pepeo.. Ako stoji odozgo na dole ona znači Boga Višnn. kome se zahvaljujem za poziv u Madras. jednog od glavnih bogova Indusa.

Religija ne dozvoljava da se skinu dugačke odore. posmatrao sam mravinjak Ijudi kojije tražio osveženje od parališuće vrućine u povetarcu i vodi. hram kralja Rajasimha. Venac od sandalovog drvetajemči dugo prijateljstvo. metaravisokikamenihramjezapanjujiići. a koja treba daje druga po veličini peščana plaža na svetu. svoje tajno oružje vadša upotrebljavao protiv demona. Arjunaje na nebu video mnoga nebeskakola. junaka Mahabharate. Doktor Mahalingam se nasmeši: "Cveće brzo ivene.On ima ključ za sva vrata. mršavi. izgrađen u sedmom veku. koji je svoj ubitacni buzdovan. želeo sam da mu razjasnim neke stvari iz moje literature. ukoliko nekad poželim da se okupam. Ranijeje bio direktor muzeja u Madrasu. Indra je staroinđijski junački bog sa Ijudskim likom. a danas je arheolog najvišeg ranga u Tamil Nadu. Prvo. toje -kako reče profesor Nagasvaini najveći i umetnički najznačajniji kameni hram Indije. koji. Ovaj visoki. "mada su to velika. sam togjutra doblo na poklon. udaljen sat vožnje automobilom. ni u kom slučaju ne otplivam dalje. Iza siromašiuh tezgi trgovci su nudili turistima plodove. zasebna tela" . zatim kroz suvu oblast sa malo palmi i mnogo likom pokrivenih koliba od blata. Reljef prikazuje kako Arjuna uzima "nebeska kola" od Indre i u njima odlazi u vasionu. Ova kamena slika se zato i naziva "Pokajanje Arjune". Dr. dobio sam utisak o finoj beloj plaži koja se proteže Bengalskim zalivom. Nagasvamijem. jer ima ajkula. i pokazao se kao čovek bez predrasuda: bio je zainteresovan da više aazna o mojini teorijama." Sttptilna vrsta prijateljstva koja u sebe uvlači još i nos' Direktno na obali nalazi se petospratni hram Jalasijana. devet. a tu i tarno svilu i pamuk. Mahalingam me je upoznao sa arheologom R. kojije uz to bio kompetentan. Pratioci su nie posavetovali da. Uveče. koje su se pojavile iia više indijskih jezika. Reljefu bazi pokazuje scene iz života Arjune. Druge hramove inore je plimom i osekom uništilo. Pritiskam na nos sveži venac od sandalovog drveta. najveći ravni reljef na svetu. sastrugalo. a sandalovo drvo dugo zadrzava svoj pnjatan mins. A tada Mahabalipuram! Prvi pogled na taj 25 metara dugi. Arjunaje morao da ispašta za neko nedelo pa su i te scene uklesane u ovaj reljef. životinja i duhova. Upitao sam da li postoji razllka izmedu venca od cvcća i od sandalovog drveta.adetaljnijcposmatra-nje fascinirajuće. a koji se slavi kao "kralj bogova". Putje vodio pored plaže kroz siromašne četvrti. vozeći se obalnim putem nazvanim "raarina". a planete su mu izgledale kao lampe. Poznavaoje već neke od mojih kajiga. Pun figura bogova. na obali okeana. Mahabalipuram Naš pi-vi zajednički poduhvat vodio nasje u gi'ad hramova Maha-balipuram. ali i "Silazak . Ispred roštilja na drveni ćumur Cučale su majke sa decotn i pekle kukumzno korenje ili (skoro bezukusne) lepinje. koje su direktno isklesane iz kamena. Slatkasti mžris mešao se sa smradom iz otvorenih odvodnih kanala. crnokosi naučnik pozdravio meje kao starog prijatelja. a pošto sam ga ocenio kao radoznalog čoveka. pri povratku. profesoroin na Drža-vnom univerzi-tetu. Tapkali su bosonogi po pesku i u blagirn talasićima.

.

Meni su Lakve kade. pri čemu pukotina u steni treba da predstavlja Gang. on se održava a toj drskoj poziciji već 1300 godina! Krišna. istom . a sa dcsne strane. Arjunin spomgnik Tarno gde se sastavljaju stene i zemlja ukopano je osam manda. Medutim. a možda i zbog toga. u kojoj je Kriana trebalo da oblikuje i obrađuje kamenje .kao buter. trebalo bi da gaje nekad oblikovao i napravio iz stena "kao od butera". inkarnacija boga Višnua. Sam o na kraLkom rastojanju od balansirajućeg monolita nalazi se gramtni blok sa nklesanom kadom (koja ima prečnik od 2 metra). što bi bila jedna od metoda prerade i obrade koja bi priličila "bogu pastira". Poštovan od Indusa kao neka vrsia spasite-Ija. da bi zaboravio svoju zaljubljenost u mlekaricu (Gopis) kojuje posma-trao dok se kupala. mislimja. pcćinskih hramova. Pre bili govorio o većini nišama. a legenda o tome kakoje Arjuna podigao inalim prstom brdo Govardhana daj e veći značaj starom j unaku. lako su u literaturi tako nazvani oznaka "pećina" nije odguvarajuća. u stvari sakriva mnogo toga. Krišna je taj masivni kamen stavio u takav položaj da bi Ijude stalno podsećao na svoju snagu. težak oko 200 tona.pama. Ispred inaudapama Jamapuri nalaze se s'tlni rnonplitni slonovi.Ganga sa nafca". dijagonalno na ivici balansira ogromni kamoni blok i izgleda kao da de se svakog momenta snišiti. Taj kamen. glavnu reku prednje Azije.

V ouom koritu treba daje bog Krišna prerađluao iublikmao kame.nje. Internacionalnost takvih retkosti slalno me zapanjuje. poznate još iz južnog Japana i visoravni u Peruu. "kaubvicr" .metodoni isklesane iz stene.

.

koja su .. naginjemo tome da ovo ro&oStvo bogova politeističkih verskih saveza odbacimo kao sujeveije. Šahadeva . posvećena Arjunu. vezani za monoteističkti religiju. Bima. Peta boa kola izgleda da su ovde zalutala. bogu Višnuu koji je ličio na orla? Kako je Genesa. mislimo mi. u drugim hramovirna. Nakula. pre nego što se sve zanimljivosti odbace kao čisto eujeverje. premazan pepeloio leša.Modeli rata A psolntna atrakcija Mahabalipurama su pet rata. a druga. stvarnih vlasnika kola. Treća rata se sastoji od kućice i hrama u kome sedi božanski junak. Ona stoje na strani i sićušna su pored ogromnog slona koji kao da bi ih mrzovoljno odgurnuo od sebe. 1 ona su inodelirana iz stenja i nisu pokretna kao božja kola od drveta i metala. Takve ratejoš i danas vuku slonovi ili Ijudi u procesijama i tada svaka kola nose figure bogova. Indijski panteon Upanteonu božanstava koja se slave u Indiji sakupljeno je oko 40000 božanskih likova i svakom se pripisuju odredene sposo-bnosti. zapadnjaci. slaviti Šiva predstavljen kao asketa. Ovih pet rata posvećeno je braći Pandava koji se zovu Judistira. Arjuna. Medutim. božjih kola. imaju krasne skulpture. sin Sivin. čiji se točkovi okreću. sa trećim okom na čelu? Kako je Garudah roogao da služi kao životinja zajabanje "princu ptica". Kako se može.i princezi Draupadi. lavove u prirodnoj veliCini i slonove i volove priljubljenejedneuzdruge. koji kao trbušasti covek sa glavorn glona. trebalo bi prizvati u svest nastajanje kargo-kultova' Bića Indijske nutologije.. Jedna od bozjih kola su kopija jednostavne kolibe. Cetvrtaje višespratna i ukrašavaje vrh osmougaonogtornja. Naroaje teško da iza toga neraziimljivog raspoznamo neki emisao. često jašući na pacovu simbolički predstavljen? Ovo pitanje inozemo postaviti 40000 puta . kao mnogobozačke predstave. Mi. krov u obliku piracade.

. Vi prolazite kroz noći. Dodite. vi Ijudi sunca. Zašto? U Vedama ovi mladid se bore u raskošnim odećama za Indru. Ova mitska izmešana bića roogu naći objašnjenje u tehnlSkoro nerazumevanju u vezi sa načinom raznuilljanja prema sopstvenim željama. Ispod skulptura postoje i "Maruti". kroz prostor. sa neba. onda se ponašamo kao "gladijatori koji se bore vezapih očiju" (Volter). kamenim pucnjevima.. deca oblaka. svetle kao vatra. dane. Jednog dana dostići ćete kraj puta. a glave im pokrivaju šlemovi. vi gromovnici. a na zglobovima metalno prstenje. brzi kao vetar koji uzdrmava brda. koji ste odrasli u dalekom vazdušnom prostoru ili u dalekom prostoru velikoga neba. Kad se vi stabilni Maruti. a njihova nebeska kola su brza kao munja. To se može ovako pročitati u pesmama Siavasve Rigvedi. Maruti. nebeski mladići. mogli su da hvataju sa mnogo ruku. Kada prolazite kroz ravnice i besputne pre-dele vi Maruti ne imajte nikad štete. grmeće snage. bila su jaka kao slonovi. vi umešni. videli su sve kao da imaju 1000 očiju. koji sa bogo-vima i pored tijih posmatraju kako Aquna ispašta svoj gi'eh. brzi kao tigrovi. vi Maruti. ispred grudi zaštitnu ploču sa ugraviranim nedefinisanim znacima. himnama bogovima: "Hvaljeni. lukavi kao pacovi. U Vedama nastupaju kao grupa bogova bure. leteli sukao ptice. Vi premeravate snagom . gospodara neba. kroz vazduh. iz vaz-duha. U rukama Boija Arjunina kola su najveća i najlepša u mestu hramovaMahabalipuram Maruti drže munje.. ne odlazite u daljine! Vi Ijudi koji sevate munjom. vi muževi neba pokažete zauzdavajući konje u trku. UkoUko sve to ne posmatramo kao pogrešno rastumačenu tehniku..listom doSla sa neba. Preko ramena nose strelasto oružje.

a na strani mora. to znači više od falusa. Mi takođe ne znamo sa sigurnošću Kao u prastara vremena volovi sluie još uvek kao tegleće iivoiinje jednostavnih napniva . oni smeju sve. i idite u nebo i na zemlju. Sem ovih bogova bure staroindijska predanja o bogovima i junacima nude vrio interesantne objekte za ozbiljno. Očigledno tom starom kamenorescu nije bilojasno kogaje pola bilo ovo božanstvo. Medutim.. izrasli ste u lepotu. i u većini slučajeva muje pridodat "joni". Vi Maruti. na more: 'Ovde ispred nas. Pomozite i nama n besmrtnosti! Neka vas ne spreče ni brda ni reke.Na čast nekje vaša veličina. zakopana su pod vodom svedoča-nstva naše prastare kulture. oni mogu sve. Tamo je stajalo pre 4. koji se recuno u Grčkoj kultno slavi kao znak snage i plodnosti. dokučiti tehnika kojaje stajala na raspolaga-nju Marutima. "materinsko krilo". u tamnoj svetosti stoji crni. Vratio sam se da se uverim i u dmgoj prespektivi ista skulptura se pokazala kao muškarac. Joni predstavlja stopu iz čije se sredine izdiže Lingam. pa i u licu. istovre-meno važi i za "bezlični lik". zajedno odrasli. reče doktor Mahalingam. 5 ili još više milenijuma sedam hramova.. jer su ovekovečeni u hiljadamaskulpturauhramovima. petnaestougaoni stnb. Zajedno rođeni.Ponovojedonesenoohrabrujuće ukazivanje na to da li se ipak uporednom analizom slike i teksta konačno može otkriti. a na staroindijskomjeziku znači 'oinaku" a i "polni organ". pa i da nas zavaravaju. nekaje vredna pogleda vaša pojava kao ona sunčeva. Često se sreće u obliku realističkih (falusnih) stubova. To nije bila halucinacija: ume-tnikje predstavio dvojni lik u svim telesnim obeležjima. Lingamje -dol boga Šive. vi Maruti.vazdušni prostor. tobože svetski duh. koji u svojoj unutrašnjosti skriva goli lik boga Višnua. simbol prirodne snage koja rada. Idite tamo gde ste naumili. neprejudicirano ispitivanje. međutim. U odlasku sam otkrio ujednom reljefu hramaljupki ženski lik saproporcionalnim grudima što mi se učinilo kao halucinacija. zaštitnika sveto-v». Koracao sam levo-desno i figura je istovremeno menjala pol. Ušli smo u sedmospratni hram na samoj obali. Doktor Mahalingam pokaza napolje." Značajno hvaljenje izgleda. sposobnosti i očekivanja od "dece oblaka"! Da li su to opisani proizvodi nesputane fantazije ili uzori? Ovi bogovi bure mora da su čisto zbog najezde iz vasione banuli na Zemlju sa svojih hrabrih vožnji kroz vazduh. i nasmeši se-jer taje reč deo njegovogimena. Ovaj stub predstavljaLingam. U ophođenju sa bogovima mora se naučiti ovo: oni Su dobri za iznenađenja. ispod obale. Tingam takođe važikao simbol stvaralačke snage.

.

. a devojke imaju cveće u crnoj kosi. posmatran za to vreme od strane devojaka u sariju koje su. Onje postao patron gnostičkih spisa i slavi ga sirijska ortodoksija. koji je sumnjao u vaskrsnuće Hrista bi trebalo daje po predanju držao propovedi u Indiji. koja nisu mogla više da učestvuju ni u kakvoj procesiji. a takođe i vrh koplja koje ga je pogodilo. Ozaren pruži mi moju kameru. Zbog slabog svetla fotografisao sam ovo nekad gordo vozilo sa tri kamere i sa raznim objektivhna. "Neverni Toma". Nekoliko trenutaka kasnije obide nas onaj momak svojim motodklom. Tamilske žene vole svileni sari u smelim bojama. Ove svetleće boje nadvladavaju sve sive tonove ulične slike.dsku gomilu. Volovi su vrikli starinske piugove. mi se čini šareriijim gradom od drugih indijskih gradova s. Iz svih predanjaje nedvosmislenojasno da su u pocetku bili bogovi. Skriperumpudur. Seljacijoš uvek rade na svojim poljima iako se polako spušta tama. aker i plavoj. Muškarci nose na glavama ne ma-nje šarene turbane. Žuti motocikl-taksi 1 smrdljivi izduvni gasovi provlače se kroz Ijv. Na osnovu takozvanih dokumenata o Tomi onje važio za Isr." Povratak. Tamo na plaži propadala su od vetra i nevremeiia neka drvena božja kola izbledelih boja. i divlje gestikulirajući dado nam znak da stane-mo. IJ baziliki San Toma cuvaju se njegove kosti. U Madrasu je proveo među Tominim hrišćanima svoje životno veče. koju sam ostavio na krovn automo1. žutoj i zelenoj. možda je to neka posetakoja se timc' pozdravlja.. skoi'o prcpotopska idila.)ila pala.sovog blizanca. Ime tog siromašnog sela neću nikada da zaboi'avim. čuceći oko motocilda. ćaskale sa nekim brkatim momkom. ne znam.Cae poznajem. a da tok nismo primetili. Rupije. ali mnogi prolaznici imaju na sebi okačene vence od cveća. nije primio. TreLa daje apostol Toma mučenički umro u Madrasu. crvenoj i rezeda. Zašto.koliko su stare naše Vede. Još je dalek put pred nama dok ne upoznamo našu prošlost. U parku teozofskog društva sludira se i uci u senci dn'cća . Kada smo krenuli mora daje jedna kamera. to je Indija. koje sam hteo da mu dam.

Poznati delovi Dziana nalaze se u hiljadama tekstova prevedenih na sanskrit. osiin u komunističkim državama. Nije nikakvo čudo.prihvatiće se da su nauke iz knjige Dzian dospele sa one strane Hiinalaja. Pismoje nrezano u drvenom hloku širinejednog metra. neće biti izgubljeno zauvek za svet. Postojaloje prvobiino ispoljavanje i ono još uvek postoji. ako Ijudi budu imali strpljenja da to sačekaju. . Delo je izazvalo pažnju javnosti ne samo zbog toga štoje autorka nveravala da su celokupni izvori koje je preradila uzeti iz starih. Bitan osnov za skrivenu nauku je knjiga Dzian. indijskih. odveo bih ga do Gupta. profesor u Oksfordn. koja će ovom društvu pribaviti i pružiti stare duhovne činjenice: da evolucija doseže van Ijudskog sveta do kosmosa i da se Čulna. što na grčkom znači božija nauka mudrosti. Sarasvati je uzeo reč. Do skoraje sveta knjiga sa svojim simbolima bila nerazumljiva. štoje gospođa Blavatski. g. već je navela i mesta starih skrovišta. nevidljiva materija može proučiti nedokučivim sposobnostima. i ono danas ima ogranke u skoro svim zemljama. dakle. ali njeni podaci ipak nisu provereni već su izvrgnuti ruglu.koje su starije od Zemlje? . "Skrivena nauka" u tri knjige koje je napisala Helena Blavatski. celokupan opis prastarih tibetanskih škola. kada bi g. Ne nađe li se vreme postanka ovih knjiga . Teosofijsko di"uštvo je osnovala 1888. Danas se makar zna. najznačajniji sanskritski ekspertje bio Svama Dajanand Sarasvati. Prvo je preveden stoti deo teksta koji govori o bogovima i njihovim delatnostima na Zemlji. Uprkos mnogim tvrdnjama. teosofija. već je to više fonetski. Kada se spe-cijalista za Indiju Maks Miler.u blizini Oke Mata na Himalajima. iz Japana . Kine i Indije. 10 do 20 cm debljine i 15 cm visine. gde bi ubrzo saznao da su Kalapani (izvori) koji su preplavili Evs-opu samo mi-ve odbaćenih kopija pojedinih mcsta iz naših svetih knjiga. sanskritskih tekstova i iz tibetanskih predanja (koja su i danas zakopana u tibetanskim Krip-tima). gotovo besmislena. trebalo bi da bude jedna nova religija. pojavila se u Londonu 1888. čije je vreme nastanka nepoznato. knjige Kan-dsur u 108 i knjige Tandsur u 225 tomova. Maks Miler došao kod mene. negativno izrazio o izvorima koje je gospoda Blavatski koristila. g. godine u Njujorku Ukra-jinka Helena Potrovna Blavatski (1831-1891). još za života dobijala podršku indijskih naučnika. da Dzian nije namenjen nekom proroku ili nekom od mnogobrojmh bogova. već će se ponovo pojaviti.STAROINDIJSKI TEKSTOVI U JEDNOJ "SKRIVENOJ NAUCI" A đarkod Madrasaje svetsko sedište Teosofijskog društva. pregled svih znanja najstarijih tibetanskih predanja. Oko 1890.

pravi kugle od vatre. dakle.da bi se uštedela energija i hrana. Matripanda još nije nabujao. četa sinova svetla stoji u svakom uglu i Lipika u srednjem točku. (Strofa 4) . Smela.. trči kroz njih i oko njih i ispunjava ih životom.. Ovde su. Poslušajte vi.. davnom vremenu od . potomci pi-vobitne sedmorke... Tu se govori o Kosmičkoj evoluciji. .. ... Materinski mrestispunjava sve. nošena n veštačkim matericama. svoje učitelje .. . .. Ovo je prva bitka.. koji iz nebroja nasta. da stvore svoje verne slike-Patiće i patnju prouzrokovati. koja se.KOSMIĆKA EVOLUCIJA Okrivena nauka" od H. .. nalaze u blizini nekog sunčevog sistema. Jos nije kucnuo čas. "(Strofa 1).. napisano 11 nepoznatom. . Tama ispuni beskonačni svemir. šta smo mi.... navodno. od naših očeva naučili. strofe iz knjige Dzian 3. .sinove vatre. takođe. jer su otac.. korena sveta? ... lakše će im pasti značenje.. Ja. Ako započinje svoje delo. . a onda ih stavi u pokret u ovom i onom pravcu . glavni točak... zrak još nije u klicu bljesnuo. kojije sijao iz večite tame. takvi prostorni giganti će verovatno dobiti formu ogromnih točkova.. Knjiga Dzian ne može da prihvati naukn baziranu samo na materiji. pravaca sobe i u sredinijedan..... ali ipak mogućaje pomisao dajedan deo stanovništva habitata provodi dugačak put u dubokom snu . Moram da pokažem zašto sve to danas gledam drugim očima. svetli sinovi osvanulih Man-vantara? . Autori naučne fantastikc. . Stvaraoci forme iz ne-fcrme.. Dogodiše se bitke između stvaranja i razaranja i bitkc za prostor. iz prapla-mena rođeni.nepoznatih autora! Budu li naučnici uvukli u kalkulaciju veštački-realizujuće svemirske habitate. . Blavatskije do danas osporavana. koje radosno trepereći lebdeše u njihovim sjajnim stanovima i iz toga stvoriše klice za točkove. Prvi božanski svetje gotov ... Konačno se kreću sedam malih točkova pridržavajući jedan di'ugog. Klica se pojavi i stalno se nanovo pojavljivala. starijitočkovi se okreću dole-gore. iz sjaja svetlosti. pišu o milionima oplođenih jaja.. on ih gradi kao slike staryih toćkova i pričvršćuje ih u večna središta. Oni kažu: Ovo je dobro. dokja Alaja svemira u Paramarti bio i veliki točak Anupadaka? (Strofa 2) .. (Strofa 5) . (Strofa 6). ..... jerje ležala uspavano u beskraj-nim skutimatrajnosti...... koji će se polako okretati oko sv6je ose.. Stojimo pred realnim tehnickim mogućnostima da u svemiru gradimo velike hahitate i da ih opremamo pogonskim motoriina. jer sve je jedan jedini broj. sinovi zemlje. životje nesvesno pulsirao u svetskim prostranstvima ." . Poslušajte. majka i sin ponovo bili jedno i sin nije bio dovoljno budan za novi točak i njegovo putovanje po svetu. razdvoji iskre donjeg car-stva. Učite da ne postoji ni prvi ni poslednji. kako ih Fohat gradi? Sakuplja vatrenu prašinu. Da bi se veštački dobila sila zemljine teže. izviriše u prostoru ponovo probuđene energije. koji ih mogu pustiti da gotovo neograničeno dugo putuju od sunčevog sistema do sunčevog sistema... nerazumljivih teksto-va.. ne krijem da sam bio skeptičan. (0 kućnoj upotrebi ove metode se žučno diskutuje!) Sve to i još nešto više se već nalazi u knjizi Dzian. ali gde je bio Dangma. Nisam bez razloga pričao o budućim stanovnidma svemira sa religioznom sklonošću ka misionarstvu.. On ih postavi n šest. Nije bilo vremena.. a pošto vana samo od ezoteričnog i teosofijskog društva...Gde su bili građevinari..do sada ... čiju maštu stvarnost često pretekne... Fohat napravi pet koraka i u svakom uglu četvorougla načini leteći točak. u četvrtom je sinovima naređeno.

Preko 3000 rukopisa se nalazilo u ovoj kući. pazljivo pročitan. Njegove kolege ga pominju uz veliko poštovanje. krečom ofarbanu. kojije došao po mene u hotel. "Postoje li mesta na koja su odloženi stari. često se kopiraju nova. kroz . a 91 knjiga o sanskritu nosi ime preminulog dr Ijera. ali pročitah iz izraza lica kustosa daje spreman da nam pokaže svoje blago. Pažljivo. odveza povez i razdvoji drvajedno od drugog. Svaminata Ijer ju je nosio sa sobom dok je decenijama putovao Indijom otkupljujući stara predanja i spasavajući ih od propadanja. odgovori naučnik. Nakratkom sastanku obavljenom stojeći informisan sam kakoj'e nastala ova kolekcija: dr U. dostojanstveni starac. najvećim delom neprevedenih. što predstavlja Sizifov posao za visokokvalifikovane Ijude koji provode ceo život na tome". neke sa rupicama levo i desno. dr Mahalingama i profesora Nagasvamija. Profesor Nagasvami se uključi: "Mogu Vam pokazati. pozdravnim gestom oko koga se i ja potrudih. pozdravi profesora Nagasvamija naklonom. nedaleko odavde. Konzervisana su.U JEDNOM STRANOM SVETU Za ovaj originalni tekst. Profesor Nagasvamije počeo da nas vodi. drvene lamele i listove palme. Na metalnim policama pažljivoje poređano i složeno više stotina vrpcama povezanih drva. nije potreban nikakav "komentar. Zbog čega sam ja bio tako blizu izvora besprekornih objašnjenja? Sledećeg dana sam upitao profesora Ma-hadevana. sa rukama ispred gmdi preko krsta. "Tamo su odložena i čnvanakao bitan deo naše rane istorije. profesor Nagasvami dohvati jedan drveni svežanj. Mogla bise naći zamerka da se izvori za knjigu Dzian ne mogu kontrolisati. Sad se pokazalo šta ona štite: tanke. pretežno nepoznati i još neprevedeni rukopisi?" "Naravno da postoje takve 'zakopane' kolekcije tekstova u mana-stirima i školama hramova". jednu zapanjujucu kolekciju!" Posle četrdeset petominutne vožnje dođosmo u malu. Kustos. bilo kao autora ili kao izdavača. zato što su mnoga izložena totalnom ti-uljenju. V. dvospratnu kuću. Razgovor gospode vođen na tamilu nisam razumeo. otprilike deset santimetara debljine i 30 do 40 cm dužine.

Profesor Mahadevan bioje uvek prisutan koje je. ali dalekoviše od polovine se do sada nije moglo dešitrovati. Mora da j e postojao poseban smisao.kao ovde. Toje delimičan odgovor. Šta li je bio cilj i namera ranih hroničara i da li su oni radili po nekom višem nalogu kada su svoja saopštenja držali nerazumljivim zajedno vreme. takođe presovanih između daščica. kao Kandsur i Tandsur. Mali Tibet. Nagasvami. koje će tek kasnije shvatiti ceo sadržaj? Izgleda mi značajno da su stari tekstovi nastajali za pametnije. oznake pisma nisu podizane. objasni daje svaki znak. kojije otvarao sledeći svežanj. "Štaje saopšteno?" Profesor Nagasvami sleže ramenima: "To su delovi vedskih tekstova. tako da bi ono štoje bilo napisano postalo vidljivo. a takode i veoma stare tamilijske literature. Urezano odštampano? . Neki delovi teksta sukopirani na papiru. neki su se mogli prevesti. mikroskopski precizno. što su Ijudi u toliko religioznih i mitoloških predanja može . zi kojima sam se pre nekoliko godina divio hiljadama folija palme. a neke koji su se rasklapali kao police." Zapazio sam podzemna skloništa u Ladaki. tek posle stavljanja znakova bila bi očišćena prašina od boje ili pepeo u finim lamelama. i tu je preveden samo mali deo. učenije genera-cije . za vreme rada.stajaloje na hiljade malih pismenih znakova. kao kod žaluzina. vrhom noža urezan. bio provučen kanap. pri tome.

kao ovde ili na Tib'. Pred uiazom u najveći Šiva. nažalost tako postupa. Pri tomeje sačuvana. Nazivanaje onako kako su to raniji auton želeli. bi'taje prepravljana i sakačena. vrste laute.jedan od sedam svetih gi-adova Indije i religiozni centar sa 124 hrama i molitvena mesta . reče on. na. a uz to sam morao da prcdam i kameru. preko cigareta do pertli.1 apokrifima.'tu. ova vrsta muzikeje. godine pre Hrista. koja potiče 00' italijanske reci religio što znači očuvati. da se sačuvaju predanja i sifrovane poruke za stoleće ko-smičkog kretanja. vlažna. kako sam saznao. Ispred kovčega stoje vernici i mole se figurama bogova ohojenih jakim bojarna i ukrašenih vencima cveća.Na tankim đruenim fi>iijanw urezanoje milimetarsko pismo se reći bili zakleti da za buduće generacije sacuvaju tekstove nepro menjenim. Unutiašnjost je mracna. povezana za određena dnevna vreine.vatreni stub kao sirobol kosmičke vatre. praćen ritmičnim udarcima sihara.i sa svojorn Biblijom." Starije žene sa unncima u zavežljajima na ledima prose sve. Opet je zadah znoja mase milostivo prevučen mirisima sandalovine. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. vnića i pomalo nepnjatna.. Božije pohvalo au dobijai! utemeljitelji religije i "bogovi". čija je briga bila.upitah usput profesora Nagasvamija o celokupnom smislu Lingama kojih ima u svakom indnskom hramu: "Da li je Lingam simbol za falus?" "Ne samo to". mirisi truleži ne mogn se osetiti od mirisa cvećaOdnekud sa bedema se čuje visoki ton flaute. Hrišćani nisu. falusa kao davaoca života i ose sveta. Sveće različitih boja . gorela 1.'. postoji od 500. ali Lingam ima tri medusobno dodirna značenja . nemilo i nepogodno razdvajana..hram zadrža nas Čuvar da bisroo se izuli. LINGAMI TROSTRUKOG ZNAČENJA Za vreme jednoipočasovne vožnje za Kančipuram . "Pravo značenjeje vatreni stub. stalno i uvek sa novmi rečima prilagodavana razume-vanju u tom dobu. reč '•eligija. od olo-vki.

vnića i poirialo neprijatna. postoji od 500. od olo-vki. praćen ritmičnim udarcima sihara. mirisi truleži ne mogii se osetiti od inirisa cveća. Odnekud sa bedema se čnje visoki ton flaute. kako sam saznao. ova vrsta muzikeje. Unutrašnjost je mracna. vlažna. vrste laute. Opet je zadali znoja mase inilostivo preričen mirisima sandalovine. preko cigareta do pertli. Sveće različitih boja . a uz to sarn morao da pi'cdam i kamcru. Pred ulazom u najveći Šiva-hram zadrža nas čuvar da bismo se izuli. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. godine pre Hrista Ispred kovčega stoje veroici i mole sejigurama bogova obojenih jakim bojama i ukrašenih vencima cveća.Piramidrti kramovi u Kancipuramii strrni KU ' "isoki kac oni (2 kuliureMaja Smnje žene sa unncima u zavežljajima 'na leđima prose sve. povezana za određena dnevna vreme na.

U jednoj niši. obasjanoj žutom bojom . i drže neobično oruđe u i-ukan-ia. Neke skulpture su umotane n sknpoccizu svilu.trepere.

jer mi sledećeg dana profesor Mahadevan dade tekst koji se odnosi na boga Matalija iz Ramajane. Paralelno sa osovinom istok-zapad povlačene su linije. tačno u sredini stajao je Lingam. Rama se pope u kola i baci se u jednu bitku. opasan samo plavom maramom oko kuko-va. "Toje kosmički ples o razaranju i stvaranju. a onda se ozari: "On izvodi nebeski ples!" Momak pokupi svoje rupije i ponosno se odveze dalje. bogovi Parvati su ga gledali. lakiranim noktima. Biću tvoj vozač i ubrzaću grmeća kola. na mesto gde se pošteni Rama sreo sa svojim neprijateljima. Bogovi i smrtnici su posmatrali borbu drhteći i gledajući kako Rama napada nebeskim bornim kolima. 'Požuri sa mojim nebeskim kolima. pojavi se bledo sunce. Mora da sam kod "borca u vazdušnim bitkama" uši vidljivo okrenuo u pravcu vetra. kod izlaska sunca senkaje pokazivala na zapad.. igrajući se prstima. Bilo je to krilato. Čestiti Rama se namerio na svoje neprijatelje. dobićeš deset rupya od mene!". priznade Mahadevan. Brda. Na mestima gde su se ukrštale linije i krugovi dobijali su se segmenti koji su ležali bliže ili dalje od centra odredenog za svetilište. drugog po veličini epa Indijaca pored Mahabharate. Nismo hteli ništa da kupimo.. Centarje bio sveto mesto.." A koji ples izvodi Šiva?" Momak prekopa po svom mozgu. cimbalima i ostalim instrumentima. Iz sredine je u svim pravcima zračila božija snaga.. Takoje glavna osovina hrama bila određena. Ovde. Oblaci smrtonosnih zrna zatamniše sjaj-no lice nebeskog svoda. u svetilištu." Svetlosmeđi momak. provokativno reče momak pokazujući najednu skulpturu sa zida hrama.. doline i okean su prodrmani strašnim vetrovima. reče profesor Ma-hadevan. popni se u zlatna kola. Odatle pročitah: "'Brže Matali!. Kad se bitka ni time ne završi Rama u svom besu uze Bramino oružje napunjeno nebeskom vatrom. borcem u vaz-dušnim bitkama. "Znam koje to!"." "U redu". skrenu ka nama na triciklu. povika Matali Rami.. svetlosno oružje. U kružnom luku . sedište boga komeje hram bio posvećen. "Je li to bio nebeski ples?" upitah... 'Bogovi pomažu pravedne.'MataIi okrenukola. Ne postoji hram bez dvanaest kalendarskih božanstava. Graditelji su vezivali kanap na štap i povlačili krugove određujući veličinu hrama. smrtonosno kao munje s neba. Niše oko centra su sa oltarima bile ostavljene po-dređenim bogovima. Postade mračno nad bojnim poljem. "Ako pogodiš. kakvu Ijudske oči nikada ranije ne videše. Odmah pored Šive vidite Indru. reče Indra.." objasni profesor Nagasvami. 'Uzmi ova nebeska kola!'. Nudio je iz neke kutije neraspakovani sladoled i kockice zamrznutog voćnog soka. skrećući na sebe pažnju prodornom zvonjavom. gospodara univerzuma sa Matalijem. bez segmenata za dvanaest meseci i bez pobožnih mesta za različite zvezdane bogove na rubovima hrama. koji su bili pove-zani sa zvezdanim nebeskim svodom. iznad koga je konačno građena piramida.. sa žutim. koji su bogovi pratili flautama. "Toje plešući Šiva. nebeske moći te potpomažu. a kod zalaska na istok.Profesor Nagaswami odgovarao je na moja pitanja pravci neba: popovi su zabadali štap u zemlju.' Odeven u nebeske vrste materijala. koja su sijala kao sunčevi zraci. Ovamo.

"Smem li to prihva-titi od reči do reči ili samo .osim indijskih. jerje bilo "prekriveno smrtonosnim dahom bogova. Usled dejstva ovog oružja ratnicima je opadala kosa i nokti sa ruku i nogu. Voda je ključala. knjiga Mahabha-rate. treperelo je svetlo." One bi trebalo da nas opomenu kolikoje strm i naporan putka nebu. nosili su na vrhu tvorevine slične bačvama. Krug na vrhu. Leševi sii bili unakaženi zastrašujućom vrelinom i više nisu ličili na Ijude. blizinu nebu. Da su koristili govore nekih mojih kritičara.. Nikad pre nije bilo tako užasnog oružja.. "Živi lli neko gore?" upitah. prema nebu ispruženi tornjevi. objasni Nagasvami. Drveće se redom rušilo. Vatrice od drvenog uglja su raspirivane." U takvim tekstovima . Kad se sve umiri. Konji i kola izgoreše. avgusta 1945. Vrućinaje bila nešto slabija. koji ste nazvali bačvom. sve ribe pomreše.." Bioje to raport nalik na neki iz Hirošime posle pada prve atomske bombe. Slonovi su bili nagoreli i teturali su se tarno amo.. svetje posrtao u vrelini.Šiva koji igra (levo) Primer za bogatstvo oblika (desno) munjevito oružje ubrzano se sjuri i probode Ravanovo metalno srce. na piramidi. bila bi to ... Sve preživelo je bledelo.! Ne bih želeo da Mahabharata sadrži sećanja na budućnost. simbolizujejedno vozilo.nisam razabrao nijedno prihvatljivo objašnjenje. 6..s obzirom na sujetu njihovog esnafa . kojima su ubijeni ratnici koji su na telu nosili metal. Ukoliko bi ratnici na vreme saznali za dejstvo ovog oružja." Mahabharata: "Popaljen žarom oružja... savremenih i priznatih akademika . na ki-vavu poljanu pade kiša nebeskog cveća i sa neba se začu umirujuća muzika nevidljivih harfi. kidali bi svaki metalni deo sa tela. Ukazao sejeziv prizor. želeo bih da do reči dođe i 5.. Svitaloje. g. Od sprata do sprata vode stepenice". Pošto sam okarakteri-sao samo "borce u vazdušnim bitkama" sa njihovim akcijama i oružjem iz Ramajane. tamo niko ne živi niti je živeo. nikada ranije nismo čuli o nekom takvoim oružju . u kojoj su nabrojana sva božija oružja. "Ne.. skakali u reke. prali sve što su dodirnuli i sebe.razumljiva reakctja. Gore. Ovi.

sjanih"i. koji drži stalno u rukama lotosov cvet i koji je za bogove preuzeo izvidničku ulogu sa svojim nebeskiin vozilom. Tuje i prijateljski bog sunca." Onda skrenu razgovor na di-ugu temu i -pita: "Želite li da kupite svilu? Južna Indijaje centar indnstrije svile. vlasnik "svetlećih kola. On dovodi izgorele žrtve bogovima. Marutima. kao da želi da mi naznači: "Prihvatite to kako želite. jer se i fabrike nalaze u susednoj državi Misoreu kod Bangalorea. Mahabharata.. plemeniti knez ptica." nije završio do kraja. BOGOVI U RANOJ ISTORIJI LETA U SVEMIR Donošenje mog cilja moram srazmerno selektirati i što je moguće više saznati o oniin bogovima koji se sreću na putevima za svemir: Rai'm.kao alegorijsko tumačenje?" Ramajana. Zato što je iz velike daljine sve video ušao je u literaturu kao "božanski špijun".. Tn sv i božanski blizanci Asvini. bazu? Profesor Nagasvami slegnu ramenima. Surija. koji je Višnmi . a na nebu kao munja. koji se nalazi u Mahabharati i u Vedima na nebu. Indri. Arjiini. Tu je i iz lotosa rodeni Agni. ali svilu pravimo i mi. Tu je i Garduah. ostaje još jedan snažni eskadron.. Da li to čine tekstovi. kočijaši. bog vatre.. koji su obišli zemlju u tolai jednog dana u sjajnom nebeskom vozilu." Smeškao se: "Mogao bihjednu količinu. čineći se na zernlji kao vatra.. da sam pri pogledu na piramidne kule Kanhipuramu morao misliti na raketnu. zlatnih i obe..

koja datira iz 4. ali sam se usudio da se glasno nasmejem tek kad su oba moja profesora. One se zatim izvode u dvorištu hrama ." Mnogobrojna božanstva u sanskritskoj literaturi mogla su se poređati prema osobinama kojima se neko božanstvo odlikovalo i prema uređajima koje su bogovi posedovali. Višnu-Purana. smesti se kralj sa oso-bljem harema. graditelj bogova." Uzgred rečeno. 0 tome govori i indijska legenda: "Dakle. Posle kratkog međusletanja. leteo čak do Meseca. Kalki se takođe koristio nebeskim vozilom kojim se moglo upravljati "pomoću volje pilota". kralj ponovo sTartova dok ga je gledalo bezbroj radoznalaca koji se diviše nebesldm kolima. ili o kralju Rumanvatu koji je dao da se sagradi ogroman nebeski brod u kome bi mesto našli stanovnici čitavogjednog grada. gasio požare. u kome je jedno poglavlje posvećeno razdobljima kada su praočevi čovečanstva dolazili sa neba u "sopstvenim leteli-cama": "Dok Kalki još govori sa neba dođoše dvoja. Tuje i Visvakarman.sa nekim lako igračice ne smeju uiše u hramove. nedaleko od induskog hrama. jos uvek se godinama studiraju stari hramovi plesovi na slaru hramnu muziku u specijalnim školama. Mašina se zaustavi kako bi kralj mogao ia prisustroje svečanosti. kao sunčevi zraci asa-jna kola. počela da se smeju. veka pre Hristaje predanje relike tradicije. Na ivici puta. LEKCIJA Slika je bila veoma smešna. Čikago 1928. zaštićena blistavim oružjem.kakva dolikuje jednom kralju bogova. poklonicima i jednom grupom iz 'vakog dela gi'ada u nebeska kola.one se u celom svetu mogu brzo prepoznati . koja su se samostalno pokretala. bacao bombe. gde se održavala neka svečanost. ili 5.već je pravio i najlepša nebeska vozila u voznom parku bogova. Nebeska kola preleteše zemlju iznad okeana i onda su upravljena u pravcu grada Avantisa. zajedno sa šoferom. svojim ženama. U svom delu "The Prehistory of Aviation" ("Preistorija avijacije"). Dosegoše daljine nebeskog svoda i konačno pratiše pravce vetra. samostalno delovao. koji nije samo Indri sagradio priato. od plemenitih metala svih vrsta napravljena. je izveštavao o čoveku Vicvile koji je sa svojom ženom "kroz vazduh" utekao hapšenju u nekoj kraljevskoj palati. Beitold Laufer. tukle su se dve lake žene .koristio za bi-že napredovanje.

Odabrane. Od davnina cenjene porodice.-žavni muzej na drumu Panteon koji u više svojih zgrada krije arhealoške kolekcije kulturnog razvoja južne Indije iz ranog doba preko Palava-Čalukija i Čola-dinastija. Lingama." (Takode internacionalna vrsta bezglasnog sporazumevanja)". Omalovažava-jućim gestom jedna od devojaka podiže svoj sa strano izrezani sari do zadnjice: Možeš malo da me." VIMANI SVUDA Pre mog leta za Kalkutu. Nekada sn plesovi. Čim bi je dohvatio i ponovo namestio na glavu. ostaLe su bez hleba. To se ponovijošnekolikoputa.prostitucija najednom svetom mestu! Nije poznat nijedan slnčaj koji pokazuje da je u hramu bilo seksa. "Jesu li to bile bludnice iz hramova?" upitah sa najlepšom. Mislili su za njih da su prosti-tutke popova. svedokvojnikujednomskoku ne dohvati svoju kapu i. veku se tradicionalni život promenio dolaskom Evropljana. leteće rezidencije nebeskih bića. Britanci nisu znali ništa o hramovnim igračicama. stvarno besmisleno i bez razloga. verovatno. koje su Tokom 1800 godina. falanga zvezdanih bogova. švaj-carskom bezazlenošću. čvrstoje stežući pod miškom.vojnikom koji. profesor Nagasvami me je odveo u P. nije platio ilije premalo dao. Tck •u 18. mogli su biti sigzirni da su dame neudate.. Pred kipom u bronzi Šive u plesu Nagasvami Objasni: . Oni sv bili ti koji su se udvarali hramovnim igračicama zbog njihovih čari i lepote. Šteta. Osim toga. ona bi nanovo letela na ulicu. Vimani. ne pobeže. Apsurdna pomisao . pesme i muzika uvođeni u rituale molitvi kao i u mnogim dnigim nemonoteističkim religijama. Pre 30 godinaje hramovni ples zakonom zabranjen. Pogodi me prigovarajući pogled profesora Nagasvamija i on reče: "Ne postoji nekakva hramovna prostitucija.. neudate devojke su godinama podučavane umetnosti hramovnog plesa. preko nebrojenih generacija negovale hramovni ples. One od toga napraviše zabavu vukući vojniku kapu sa glave.

treperenja univerzuma. Bile su mi poznate slične grdosije iz centralne Amerike . Levom rukom maše zvonom koje simbolizuje zvučne talase.Vimana (levo) Lihgam(desno) Šiva ( levo) Ganeša (desno) "Siva igra i jednom nogom stoji na leđima nekog čoveka." Profesor Nagasvami bio je direktor ovog muzeja i poznavao je svaki njegov deo kao svoj džep.kosmos će nići i ponovo nastati iz plamena. Skoro se sapletoh na lik čoveka u bronzi sa slonovskom suriom. Ganeša važi za odstranjivača prepreka i čuvara učenosti. Čuvari muzeja ga pozdraviše sa poštovanjem. tiho ih podučavajući. jednog od pet velikih bogova Hinduizma." . U desnoj drži plamen koji predstavlja iluziju . U gestu srednje. jednog od oiiih koji su služili Sivu.20000 vazdušnih kilometara udaljene odavde! "Kako nazivate ovo biće sa surlom?" "Toje prikaz Ganeše. treće ruke može se razumeti znak za univerzalnu zaštitu. Sa priinetnim.zadovoljstvomje posmatrao učiteljice i učitelje koji su svoje razrede vodili kroz velike kolekcije. što bi u govoru simbola trebalo da iskaže neznanje.

verovatnoje i stariji. Nisam očekivao nikakve prepreke. . 'isa' je gospodar. prema tome znači: gospodar četa." "Sta znači njegovo ime?" "Ganeša je sastavljena sanskritska reč." Preduzeo sam sve da sakupim dostupan materijal o "odstranji-vaču prepreka". 'Ganasi' su čete.Grupna fotografija sa "mojim "profcsorima ispred boijih kola. Ovaj Šivin sin je pominjan još u Vedenima. koja su sagrađena oko 100. godine pre naše ere u čast naučnika Tiruvaluuara "Da li se njegova tradicija može ustanoviti?" Profesor odmahnu glavom: "Najmanje dve hiljade godina.

.

tako sam upoznao Kanjilala . bilo je (ovde spada ta reč) -senzacionalno. Danas je drža-vni delegat za pitanja sanskrita. Ostaje mi samo da kažem da autor konstatuje u uvodu da je proučio celokupnu vedsku literaturu. Glavni grad istočno-indijskih ujedinjenih država Behgala. Ko preživi Kalkutu nada-1. najprljaviji grad na svetu. Među slušaocima se nalazio i profesor Kanjilal.držao sam predavanje na univerzitetu o mojoj životnoj temi. Na aerodromu me je sačekao moj bengalski izdavač Ajit Dut sa istraživačem sanskrita.eje imun protiv prijavštine." Fridrih Hebel 1813 -1863. . profesorom Kanjilalom. tamnokosi čovek sa svojim debelim staklima naočara uspeo: on je obučavan na Sanskrit-koledžu u Kalkuti. Ko se posle ovoga da zadržati da ne poseti Kalkutu. Toliko o Kalkuti. studirao je u Oksfordu. atakujud na mene u diskusiji svojim temeljnim znanjem sanskrita. reče i gurnu mi u ruku 321 sitno kucanu stranicu na engleskomjeziku. kompletnu adresu: Profesor dr Dileep Kumar Kanjila 'Nishi-Saran' Railpukur Road Deshbandhunagar Calcutta-59 Profesor Kaiyilal mi je dozvolio da jedan odlomak iz njegovog dela. Rezultatje poražavajući . Zbog toga. kojeg poznajem iz ranijih susreta i sa kojim sam se dopisivao. tako senzacionalno da će moji akademski kritičari bežati od istine tvrdnjama kako ovaj profesor Kanjilal ne postoji. takoreći. Tek pošto smo se ugurali ujedan taksi profesor Kanjilal reče bez uvoda: "Bojim se da Vi imate pravo!" "Kako bi to trebalo da razumem?" 'Ovo ovde sve objašnjava".za protivnike moje hipoteze. dajem ovde. možeje odmah brisati iz svog voznog reda jer uvek postoji nekakva epidemija. nego mu ostati veran. diskutovao sa popovima. odštampam u ovoj knjizi. Njegova reč kao stručnjaska na sanskritje veorna eenjena. klasićne sanskritske tekstove kao i budističku sanskritsku literaturu o tragovima vanzenuJjaca. a tekstovi su neki moj pronalazak.IZNENAĐENJE U KALKUTI Kalkuta. Dockan saznah od drugih profesora da Kanjilal zauzimajedan poseban rang: onje. "Čestoje potrebno više hrabrosti promeniti svoje mišljenje. bio rektor poznatogViktorija-koledža Kocbehara u zapadnom Bengalu. počasni član Azijatskog društva i zvanični profesor na Univerzitetu u Kalkuti. kojije sam izabrao. kako nikada nije ni postojao. Pročitah naslov rukopisa: LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Progutah tekst preko noći. uz odobrenje naučnika. odrastao uz sanskrit. savetovao se sa kolegama. Pre deset godina . To što je profesor Kanjilal u višego-dišnjem radu otkrio i komentarisao. U avionu sam pročitao daje gradom zavladala epidemija dezinterije. Takoje mali. komeja nisam bio dorastao.

ali . niedn kojima sn spasilačke akcije na moru. su pomenuta čak tri leteća vozilakoja su služila za različite spasilačke operacije.1 Kad se spuštalo iz oblaka na zemlji su se sknpljale velike mase Ijudi da prisustvuju sletanju. Tvorevine poput eksera i nitni činile su vozilo stabilnim. Iz ovih himni izranjaju prva ukazivanja na vozila koja su bila sposobna da sa živim bićimalete kroz vazduh. sastojao se iz tri dela i bio je trouglast. Pojedine reči u ovom teškom odnosu zahtevaju u vedskim teksto-vima posebnu pažnju. da su u Rigvedi spomenuti pogonski mate-rijali u različitim stanjima. "Rbhus" i ostalim božanstvima. u neprija-teljskim borbenim redovima i komorama za mučenje.LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Profesor dr Dileep Kumar Kanjial Rigvedi postoje poznate himne posvećene božanskim blizanci-ma "Asvinas". Za upravljanje njim bile su potrebne najmanje tri osobe. čiji naziv danas nije moguće korekt. Prema opisu u Rigvedi. nebesko vozilo je nudilo i mesta za kralja Bujua spasenog u brodolomu.no prevesti. Osim mesta za tri pomenuta pilota. ali js. Reči "madhu" i "aiu" najvernije prevedene znače "med" i "tečnost". Izvedenoje preko 30 herojskih dela. ova specijalna vozila su bila veoma prostrana. koji su među bogovima važili za lekare. U njima se moglo svuda leteti. Te reči su Reč "madhu" znači u klasičnom sanskritu "med". za Surijasovn ćerku. Leteća vozila su opisana u Rigvedi prvo kao "Rathas". (Rečje po smislu prevodiva kao "vozilo" ili "kola"). najviše korišćeni metal u vedskim tekstovima zlato koje tako divno sija." Spome-nutoje daje leteće vozilo imalo tri "stuba". za gospodu Čandru kao i zajoš dve do tri osobe. Leteća vozila su v Rigvedi obično izrađivana od metala (zlata. Kola su se kretala lakše nego ptica na nebu. izvodila su različite operacije i prilikom starta stvarala veliku buku. Vozilo je imalo tri točka koja su se prilikom leta uvlačila. Po svom i izgledu bila su veličanstvena. krivudala u pravcu Sunca i Meseca i sletala na Zemlju uz veliku buku. Značajnaje činjenica. srebra ili gvožda).2 Ova leteća kola su bila izuzetno udobna. Voziloje moralo posedovati i amfibijske sposobnosti s obzirom daje bez štete moglo da se spusti na morsku površirm i odatle da stigne do obale. Opisano nebesko vozilo je pokretano pomoću tečnosti. u pećinama. U Rigvedi 1. "Rbhusi" su konstruisali leteća kola za "Asvinas".46.4. Pri tome je jasno naznačeno da se vozilo kretalo po nebu bez ikakvih "zaprežnih konja". čak i iznad najviših slojeva oblaka i u "nebo".' U hirnnama je pomenuto da su leteća kola bila brža i od misli/ Leteći aparat je bio veliki. blizance. ipak.

kao stručnjak. Na ovom mestu bih. Pošto si zaveo Situ (suprugu jednog kralja).12) . (3. "što sadrži tečnu supstancu" i "u čijoj moći su bili izlazak i zalazak Sunca i Meseca". Ipak.10-30) .. eho buke kod "a se odbijao o brežuljke i pećine. Pretpostavlja se daje reč o mešavini alkohola i soma-soka. Vozila su bila vrlo prostrana i snabdevena svim oblicima luksuza.6-7) -Popni se u vozilo. Pokrenu se uz buku koja beše ravna gromovima iz oblaka.9 je let "Marutsa" približan stvarnosti. ZanimIjivo je.jama. kao dokaz kako su.je Vimana" jasno prikazana kao leteći objekt.Onda se samostalno vozilo. kao u junačkom epu Ramajani reči "Vimana" i "Ratha" upotrebljavane za leteće objekte: . da su leteća vozila ostavljala tragove točkova. Zgra-de su se tresle.Sve haremske dame kralja majmuna Sugrive završiše žurno doterivanje i popeše se u vozilo.155) Tekstovi u Ramajani su opisivali nebeska vozila kao letelice napred zašiljene.35. koje beše ukrašeno draguljima i licima demona.Leteći objekt. ' "Ana". Leteće konstruk-cije su koristili probrani Ijudi. a izgledaloje kao da će se d sve te buke letećeg vozila. Onaiz Ramajane su mogla da prevezu do dvanaest putnika.59.1) . (4. (3. Tako su Ravana i Marisa ušli u vozilo. kada su se kretala po zemlji.30. a celokupan unutrašnji prostor bioje zastrt tepisiitia i prostirkama. Dovde prikazani tekstovni odlomci ne dovode do zaključka da su se vozilima koristila "božanska" ili "nebeska" bića.7-9) . "vazdušna vatra"...(4.. posle dva medusletanja u Kiskidaji i Vasistasrami. kao npr. U svim ovim odvraćanjima r reč povezivana sa rastezanjem nebeskog svoda i njegovim dirnen-:. Surke. koje beše ravno palati ("Vimana"). Nebeska vozila su imala više komora i perlama ukrašene prozore.25-37) . -scunar dana" ili kao "stvaralac neba". znači ovde prevreli pirinčan sok. podiže se u vazduh uz veiikubuku. manje drveće i biljke su bili počupani. Reč koja je u ovim stihovima pretvorena u nominativ stoji za nešto "što ispunjava sjajem (divotom) nebeski svod".koja se obično odnosi na kuvani pirinač. "^Dsana" u smislu letećeg vozila se pojavljuje tek u Jajurvedi 17. (4. To bi odgovaralo brzini od 320 km na čas! Sa izuzetkom dva slučaja u svim prethodno pomenutim odlom-cirna reč "Vimana" je stalno korišćena pri opisu letećeg objekta. U unutrašnjosti su se nalazile udobne.166. kao i delovima teksta koji slede. nazvano Puspaka i kao sunce sija. pomutiti i iscepati u komade .123.121. vladajuće .. takođe.48. "tečnom supstancom". Donji spratovi su bili opremljeni kristalima. Slede pojedini izvodi iz tekstova.Ti. (4. misliš dosegnuti blagostanje tima što ćeš nabaviti vazdušno vozilo? (3.. koji beše ukrašen labudom. u Jajui-vedi 17. ponovo pojavi u Lanki sa sirotom Sitom i Trijatom. Pri tome su vozila preval-jivala distancu od tačno 2880 kilometara za devet sati. U celokupnoj klasičnoj i pm-anijskoj lite-raturi je zajednička imenica za leteća vozila "Vimana". koje je imalo brzinu misli.42. Neki leteći aparati su uzletali i sletali po utvrđenom planu: tri puta danju i tri puta noću.59.Ovo je divno vazdušno vozilo. koje su se izuzetno brzo kretale i koje su imale trup sjajan kao zlato.4-5. rekao nešto o reči "Vimana". ?re togaje reč različito upotrebljavana. draguljima ispunjeno i što može u vazduh leteti.Zajedno sa Karom on se pope u leteće vozilo. koja je čuvana u tankovima i kasnije upotrebljavana kao gorivo.11 " U Rigvedi 1.123. Uzletala su ujutro iz Lanke (Cejlon) i popodne stizala u Ajodaju. bogato dekorisane prostorije. ja ću vas vazdušnim putem dovesti do Lanke (današnji Cejlon).se u leksikonu poredi sa reči "soma". "obasjava ceo region".

i 173. Takoje bilo rečeno u opisu putovanja Arjune na nebo. Citat: "Zastrašujuća bitka se rasplamsa. Veliki deo njih nosi ime "Vimana". vodom i svim potrepšti-nama za život. čak i oružjem i municijom.Širokogruda osobakoja se pope u nebesko vozilo zadivi bogove. Neki od njih su bili u letu. koji rasturi grad u komadiće i oni padoše na Zemlju. čiji broj se zastrašujuće povećavao. Samo u Mahabha-rau postoji 41 mesto gde se pominje leteća "Vimana". Ova "nebeska bića" su se po želji kretala u vasioni ili na zemlji. takozvane Sabe. na Zemlji su takođe pravljcna leteća vozila. božanski junak Mahabharate. a s druge strane. a dokje trajala vazdušni grad u nebo odlete i onda se ponovo Zemlji približi. Na kraju su svi demoni uništeni. koji su u nekim slučajevima mogli da posećuju te gradove. Njega je sagradio Brama za demone Pulamu i Kalaku. Ćesto je vrlo teško povući razliku između "Vimana" koji su uzletali iz svemirskih gradova i onih koji su konstruisani na Zemlji. koji se okretao oko svoje ose. U Sabaparvanu su opisane neobične tvorevine. drugi na tiu.10 U tekstovima Sabaparvan su doneseni detaljni ukazi na ova "Ijudska bića". Različite konstrukcije. Trebalo bi da su oni u ranijim vremenima došli na Zemlju."' . a neki su bili spremni da uzlete. Preživeli demoni se podigoše iz ruševina i nastaviše da se bore". da su se čak i bogovi držali podalje. U Vanaparvanu postoje i drugi svemirski gradovi. Jedan od ovih svemirskih gradova. Onaje opisana u glavi 168. Arjuna.Bogovi stvoriše mehaničku napravli zbog određenog cilja. 169. Vanaparvana (delu Mahabharate). Arjimaje morao da prođe mnoge nebeske regione gde je posrnatrao stotine drugih vazdušnih objekata. Stari opisi približavaju se današnjim razmišljanjima i crtanim konstrukcijama vasionskih habitata. Kad se Arjuna približio svemirskom objektu. (Pojam ove tvorevine nije jasno preveden. Bile su opremljene hranom. a Indra i ostali bogovi nagradiše Arjunu kao junaka. Sa ovih vasionskih habitata su poletali. U unutrašnjosti ovih gigantskih satelita. Po poreklu reči može se izvući značenje "ispnnjene prostonje"). zvao se Hiranjapura. Gradjebio neosvojiv. Ovu konstataciju bi najbolje dokazale sledeće rečenice: . Ipak. bio je protiv demona u svemirskim gradovima. Svemirske konstrukcije su bile ogromne i sijale su kao srebro na nebu. koji su se okretali oko svoje ose. sa jedne strane leteći ohjekti prema Zemlji. jednomje došlo do bitke. što bi se prevelo kao "grad od zlata". Klatio se sajedne strane na drugu. koje su opisane mogle su imati svoje putanje na nebu kao i današnji 18 sateliti. letele su različite vrste "Vima-na". ' Imali su irnena Vaihajasi. da bi studirali Ijude. koje su imale otvore hangara toliko široke da bi mogle dozvoliti ulazak letećih objakata. Gaganacara i n/i Kecara. a žene demoni su bile tako uspešne u odbrani. koje je konstruisao i kasnije transportovao u ove gradove bog Maja. Takođeje postojala jasna razlika između bogova u njihovim velikim svemirskim gi-ado-vima i odabranih Ijudi. Ipak je u sanskritskoj literaturi stalno ukazivano na to da tehnika za konstrukciju letećih objekata potiče od bogova." . U vezi sa ovim značajnaje činjenica da su prave orbitalne stanice kružile oko Zemlje. pićem.porodice ili vojskovode. Posle žestoke obostrane borbe Arjuna ispali smrtni hitac. žene demoni su se branile nezamislivim omžjem. koji bi se danas mogli opisati kao svemirski gradovi.

0 ti. veličanstvena mesta nazvana "Vi-mane" služila srećnim "duhovima" kao gradovi za stanovanje. koja je sedela u unutrašnjosti.Pomoću čarolije jedne molitve dođe bog Jama u Kunti u vaz-đušnom vozilu. Raina se spnsti niz elegantne. .Gospod mu predade letelicu koja se samostalno pokretala. . i onda opet na "putevima bogova"/ Nakon leta iznad dela okeana. primeti sa čudenjem da točkovi . koje su bile ukrašene labudovima i udobne kao palate.. .Takođe su se Ijudi kretali po nebu u letelicama. Reč "Vimana" je vrlo retko upotrebljavana u vezi sa Ijudskim mestima za stanovanje. Ramin glavni grad. Kalidasa pominje pojedine zapanjujuće detalje.. nekih reka. Tačan opis u tekstu glasi:3'".0 ti.pojavi se sa neba. sa očiglednim detaljima i sa naučnom preciznošću. U ovom značenju je izraz upotrebljavan u vedskoj i puranskoj literaturi.Kada je kralj Suparna išao na igru kockicama. Tu je govoreno o sjajnoj palati. neke samo odložene. njegova žena Sursoni siđe iz letelice. a onda je ubrzala i stigla u Ajodaju.. Drugi. Tako izraz "Vimana" jasno opisuje leteći objekt u pi'vom delu Sulavamse.. ovaj zli čovek dođe na samoletećem telu. Letelicaje letela otprilikejednu milju usporenom brzinom.' Kad se podigao u visinu. 24 . potomče Kurua. neki put u nižim slojevima u kojima su ptice letele. Kadje kralj Dusianta silazio iz Indrinog broda. Barata se udvarao Siti.' Vozilo se kretalo gore-dole." Veliki deo budističke literature shvata pojam "Vimana" u znače-nju pokretne. kada budeš sedeo u tom vozilu. -Božanskoletećevozilo.. a neke u pokretu. visoko gore na nebu primeti 27 hiljade neobičnih letećih objekata. prostrane leteće mašine če doći tebi i ti ćeš bitijedini čovek koji izgleda kao božanstvo. Čak Indra. 1 to od Lanke (Cejlon) do Ajodaje preko Setubande. 33 . Neki naučnici naginju tome da pojam "Vimana" u budističkoj literaturi prikažu kao palate u kojima su boravili bogovi i srećne duše. Tako su u Vimana Vatuu.Bogovi se pojaviše u sopstvenim letećim vozilima. od sjajnog metala načinjene. nebeske vazdušne palate ili vazdušnih kola. a kasnije je često korišćen i u klasičnoj literaturi. autentični prizor na leteće objekte u staroj Indiji nalazi se u delima Kalidasa. dođe specijalnim letećim objektom koji je mogao da primi 33 božanska bića. povede svojim letećim objektom i pokaza mi ostala vozila. pred njim se ukaza panorama talasastog mora. koja je lebdela u vazduhu. Tako on opisuje. Tri primera su dovoljna kao ilustracija: . koji bi trebalo da nas nateraju da se zaniislimo nad ovim.Grupe iz Marutsa dođbše u božanskim letelicama i Matali me (Arjuna). Uparikara Vasu. Ljudi koji se skupiše na mestu sletanja bili su zaprepašćeni. U obimnim tekstovima budističke literature se pojam "Vimana" u smislu letećeg objekta nalazi na više mesta.On uđe u Indrinu omiljenu božansku palatu i vide hiljade letećih vozila za bogove. Morska obala je ličila na ivicu tankog gvozdenog točka.Veliko božanstvo izađe iz letelice.. dragulja i perli i zato je izgledao kao zvezdani svod. stepenice. neki put izmedu oblaka.25 . posle razgovora. koji pripada Mahavamsi.. gospod bog. .. da bi prisustvo-vali borbi između Kripakarije i Arjuna.kojimjeupravljaoMatali.Kadaje nestao iz vidokruga umirućih. Veliki grad je bio napunjen stotinama letelica od zlata. jezera i pustinje nebesko vozilo je sletelo u Utarakosalu.3 Posle toga pope se Rama sa Baratom i ostalima uz iste stepenice u nebesko vozilo ukrašeno zastavama. Sve u svemu tojejasan opis leta od oko 2900 kilometara. koje se moglo kretati u svim pravcima i beše poznato kao Saubapu-ra. različitefazeRaminogletaodLanke (Cejlon) do Ajodaje. Misore i Alahabada. morskih životinja i podvodne formacije. .

opisuje ove bogove kao fizička bićakoja se nisu znojila. Osim toga. Kod ovih staroindijiskih predanja postavlja se pitanje da li su Banska bića. oaime. pre nego što bi smeo da praktikuje letenje.onih koje su proizveli i koristili bogovi. Razaranja su bila . god.rata oko 2449. g. Tehnologija letenja starog doba je bila dobro sakrivena tajna. Matali objasni da je to nadmoćni kvalitet Indrinih vozila. koja su se pela u ove aparate. Druga grupa astronoma beleži datum bitke Barata . Prandara i Pajadara. Bramanas i Upanisade izmedu 6000. dok široke inase u zemljama u razvoju ne mogu sebi priuštiti putovanje takvim traosportnim sredstvom. Pošto Viinanas nije korišćen samo kao transportno sredstvo već i kao strategijsko oruzje. puranski tekstovi se čvrsto drže broja od 100 nebeskih Asurasa. Čak i danas je tako da samo bolje i poslovni Ijudi mogu uživati u putovanju avionom. kako se prave nezavisni. dok evropski naučnici veruju da se događaj zbio oko 1000. godine pre Hrista. a neki od njih čak i u dalju prošlost. čije oči nisu sijale. Bližim ispitivaiyem se dolazi do zaključka daje bilo malo pionira tehnike koji su posedovali znanja o letećim aparatima. U Mahabharati su opisana snažna razaranja izazvana moćnim oružjem bogova. Kod velikogbroja opisanih raznovrsnih letećih objekata može se logicki postaviti pitanje kakoje jedno takvo vredno saznanje moglo da padne u zaborav i zašto nikad nisu pronađeni arheološki ostaci letećih aparata. Vedski tekstovi kategorično potvrduju da je bilo 35 nebeskih bogova. Čak i jedan tako temeljan i nrudar zapadnjački naucnik kao H. Budući pilot bi. zastupa shvatanje da su oba mišljenja tačna. Zloupo-treba ovih starih znanja je bila zabranjena uz pretnje strašnim kaznama. koji su večno izgledali mladi i čiji "Vend" (gde se verovatno misli na zrake oko tela) nikad ne venu. Oni naučiše od demona Maje. Bogovi su bili kako fizički tako i duhovni. U naučnoj raspravi o pitanju da li su bogovi bili duhovne ili fizičke prirode. Bogovi su postavljali obavezu svojim učenim Ijudima da tajne o letećim aparatima ne poveravaju neukim osobama. On.vozila ne dižu nikakvu prašinu niti prave ikakve šumove iako su se okretali. pre Hrista. korišćenje ore tehnologije je bilo ograničeno samo na elitu i nije bilo raspro-acranjeno među širim masama. Naime. mehanički vazdušni aparati. Dmgi razlog nestajanja umetnosti leten-ja Ijudi i bogova su i raznorazne bitke i katastrofe završene hiljadama godina pre rođenja Hrista. Bodananda komentar Vaimanika Sastre definise daje samo čovek koji poseduje sva znanja Vimana ovlašćen za letača. Nasuprot tome. Nasuprot tim shvatanjima. U vedskim tekstovima su božanski blizanci "Asvinas" prikazani kao veoma mladi. i 2000. Razlika izmedu objekata koje su koristili bogovi i onih koje su hansdli obični smrtnici. ' " ' Primer za letelicu konstruisanu na Zemlji je prica o dva brata. Tako jedna gmpa indijskih astronoma misli da se bitka kod Kumksetre dogodila oko 3102. razumljiva je diskrecija oko njegovog sastava i porekla. bila fizička ili ne. Bili su u Ijudskom obl'ku i imali su Ijudske kvalitete. morao da izuči 32 vrste tajni Vimanasa. pre Hrista. g. U Sainaranganasutradaru je jasno naznačeno da otkri-vanje tehničkih pojedinosti ili delova mašina mora ostati tajna. navika starih Indijacaje bila da odhičujuće aspekte nauke ograničavaju samo na uzan krug učitelja i učenika. koji se sa svoje strane poziva na neke stare izvore. Tragičnost opisanib situacija može se porediti sa oniro koje bi danas izazvao atomski rat. Konzervativni indijski naučnici postavljaju nastanak četiri Vedena. pre Hrista. Jakobi datirao je nastanak Vedena oko 4500. oro protivurečnosti biće jasne. Osim toga Sajana jasno tvrdi u jednom komentaru u Rigvedi da su se bogovi vratili na Zemlju sa nekog dalekog "mesta na nebu". pre Hrista. Jaska. Ovaj datum se dobija iz astronomskih posma-tranja koja su u starim tekstovima pomenuta u vezi sa ovom bitkom.Dokaz potvrduje da je bilo dve vrste letelica . predstava o bogovima kao apstraktnim bićima ili kao persoprirodnih sila protivreči predstavi o životnim bićima u letećih tvorevinama. koja su saobraćala između Zemlje i svemira. i onih koje potiču iz radionica na Zemlji. Pripišu li se bogovima neke Ijudske aktivnosti i čak Ijudski karakter. Sem toga. Ep Mahabharata. autor Nirukte donosi kompromisno rešenje. Visvakarma i Maja su bili retki koji su to znali. savremena Btraživanja glavnih osobina vedskih bogova podržavaju tezu da su bogovi bili fizička bićakoja su se pre mnogo godina pojavila u našem Siunčevom sistemu. Zapanjeno je registrovao da točkovi uopšte ne dodiruju zemlju.

lebdeoje slobodno u vazduhu i bio ispunjen zlatno-sjajnun zgi'adama.prirodne katastrofe (kao poplave i zemljotresi). Da bi se bogovi na Zemlji isto tako dobro osećali kao u svojim nebeskim rezidencijama. Ove božanske palate su bile opremljene poslugom (popovima) i svim ostalim pogodnostima. Čak i dimenzije ovih nebeskih tvorevina su u sanskritskoj literaturi pre-nošene. Zbog svih ovih razloga ne bi trebalo da bude Cudno ako ne izrone nikakve relikvijeletećih aparata na arheološkim nalazišti-ma. Prvobitni bogovi su dolazili iz velikih daljina kosmosa. Teškoćaje ležala saroo u tome što smo mi tek u novije vreme shvatili precizno znaSe-nje izraza kao što su "Vajihajasi" (leteti). U Evropi se već danas nalazi malo ostataka iz prvog svetskog rata.Varunu. Narada muje saopštio da slične nebeske sale postoje za svakog od bogova Indru. glavi Sabaparvana (sasta-vni deo Mahabharate) su opisivani takvi svemirski gradovi. Ove nebeske tvorevine su pre više hiljada godina bile za Ijude nešto nepojmljivo. veomalep i pun kuća.Jaminom svemir-skom gradu se može pročitati daje bio okružen belim zidom i daje blještavo treperio kada se svojom putanjom kretao po nebu. srebi-a i ostalih metala. već o nekoliko hiljada godina. Uništenja svetskih razmera se nalaze i u raznim sanskritskim tekstovima. način gradnje i planiranje prastarih letećih uređaja. Jamu. . Kuveru i Bramu. Ijudi su probali da oponašanju prilikom konstrukcije hramova leteće tvore-vine nebeskih bića. Po indijskom predanju Ijudska civilizacija je veoma stara i ne može hiti svrstana u vremenske okvire zacrtane modernim naučnim ispitivanj em. . Kadaje Judistira upitao mudrog i učenog Naradu da li je ikada ranije konstruisana tako prekrasna sala. Imaoje četiri ulaza koje su čuvali stražari opremljeni najrazličitijim oružjem. božansko. . Maja. najstarijeg od Pandavasa. U indijskim sanskritskim tekstovima se ne radi o nekoliko stotina godina. r regionalni i sveteki ratovi. Ostaje pitanje samo zašto su ludi pri gradnji hramova imitirali božanska vozila. U 3.tako strašna daje preživeliina trebalo mnogo vremena za organizovanje nove zajednice. Ne sme biti čudno ako se saznanje o korišćenju letećih mašina prevede u doba Vedena i ako često bude isprepletano legendama. U njemu je bilo drveća i vodopada. Različiti razarajući talasi su imali različite uzroke. U nieđuvremenu ili mračnim penodima nauke gube se tragovi korišćenja letećih mašina svih vrsta. Ratna razaranja i naredne katastrofe su izbrisale znanje. od kojih su sledeći zabeleženi u sanskritskoj literaturi: . 0 jednom tak-vom gradu se kaže daje osvetljen.kosmičko razaranje (ratovi bogova). Merioje (preračunato u današnje mere) 550 X 800 kilometara. ali ipakje ostalo sećanje na to u epskoj formi. arhitekta Asurasaje izradio za Judistiru. Kako se može pročitati u Vanaparvanu. Nazivane su u religioznom području kao "hramovi". Tek saznanja o modernoj tehnici dozvoljavaju razumnu interpretaciju. skupštinsku salu od zlata. Ovi gradovi su se neprestano nalazili u svemiru i bili su opremljeni svim uređajima za udoban život. što je duboko delovalo na njihovu sposobnost predočavanja. kao kod kineskih zmajeva letača ili indijskih božanskih kočija. Opisi ovakvih letećih gradova su od pamtiveka stalni deo staroin-dijskih epova u čiju se istinitost ne sme sumnjati. Katastrofe koje su povukle Ijudsku dvilizaciju u sapa-tništvo nisu pomenute samo u Vedenima i Puranasima nego i u kasnijoj klasičnoj indijskoj literaturi. "gaganakara" (vaz-duh) ili "Vimana" (leteći aparat). 0. stanovali su u izuzetno velikim i udobnim gradovima van Zemlje. Kuverin svemirski grad bi trebalo da bude jedan od najlepših u galaksiji. a predmeti iz tridesetogodišnjeg rata se u najboljem slučajujoš nalazeu muzejima. Delovi ovih sećanja žive još i danas u folkloru. koja je bila snabdevena sa 8000 radnika prebačenih na nebo.

sa aspekta budućih svemirskih letova i oružane cehnike. kameni krugov u spomen "nebeskom" koji stvori kalendar. On odgoji divljake da žive civilizovanim životom i da međusobno komunicira-ju... spomenicima bez porekla. polja da obrađuju. po nalogu kralja Džemsa 1 (1603-1625) temeljno bavio "visećim kamenjem".. gradove da grade. kao znaci pitanja.Volhajm da Foneska12.." Dvorsk. da mitovi sadrže istinu. VladaojejednimveUkim delom Zemlje od istoka ka zapadu.. 7 književnost' Egiptolozi preoravaju svojn oblast...vljeno kamenje ovog antikviteta predstavlja simbolične plamenove. Da li om ikad razmenjuju svoja sa-znanja? od prvih. U ovom antikvitetu je postavljeno mnogo kamenja kao imitacija celokupnog dela različitih zvezda koje nam se na nebu pc'javljuju u formi kruga nazvanog nobeskom krunom.. Stounhendž je podigni'it. koji se bavio mitovima starih Indijaca: "Onaj koji ovde nalazi samo besmislene fabule i alegorije nema pojma o njihovom značenju (mitova. iz kojih se ukoliko se temeljno proučava. 1 Stounhendž. Bio je uspešan posmatrač zvezda i razjašnjavao je Ijudima šta će se dogoditi.. postoji vcliki broj zagonetnih stecišta. Sve je svakorne dustupno. oni su posvećeni Zevsu. onajejoš nešto mnogoviše." Koliko je Volhajm bio u pravu.1 Engleskoj se može uračunati u takve tragove. Zbog njegovog velikog znanja o zvezdanom nebu. ali. baš zbog toga što je posvećen nebeskom bogu Koelusu. "bogu visina".. zasuše ga Ijudi be-amrtnim pocastina i poštovaše ga kao boga.E. pokazuje takođe i Bojina Samarangana Sutradara. "gromovniku" kojije stvarao elementarne sile. Stare hronike govore o tome daje Džons uveravao u svojoj ekspertizi kralja. OMALOVAZAVANA PRAISTORIJA Zastu etnolozi i arheolozi ne dođu na to da uporede vidljive osta-tke na Zemlji koje. žude za odgovorima? Tn se ne radi o sakrivenim tekstovima.. Stalno se pitarn da li postoje arheolozi koji bi se.. Dvorski arhitekta Inigo Džouns (1573-1652) se kao prvi. Uz to je specijalno pomenuto kako se vidlj'vi i nevidljivi objekti mogu napasti.. onaje. indiolozi podkontinent itd. Tamo se može naći "230 linija (redova) posvećenih osnovnom konstrukcionom principu le-tećih mašina. profesorA. i praistorija čovecanstva. Mitologija je nešto sasvirn drugo: onaje najuzvišeniji izraz najuzvišenijihistina... EvD). gotovo koncen-tričnim kamenim krugovimakod Selisberija. Džonsje pisao kralju: "Podvlačim da u vezi sa tim saopštim da nije podobno šta preci o Loelusu u predanjima kazaše.. makar periferno pozabavili tiin pitanjem? Da li će jednom biti pokrenuta uporedna arheologija s obzirom na mitsku |. koga "drugi nazivaju Uranom"*... Nazvaše ga Koelusom vezujući to za njegovo znanje o nebeskim telima. može učiti. arhitekta I. amerikanisti svoj teren." Iz saradnje arheologa sa etnolozima bi se mogao izvući zaključak o starosti . takođe. Dzouns je naveo izvore iz kojih je citirao i iz svega je rezimirao da su kameni krugovi postavljeni kao veliki spomemk Koelusn da bi sve generacije mogle da se podsete na "nebeskog". daje Stounhendž podignut u čast boga Koelusa (latinski i nebeskog).. visoko ceujenih Ijudi svoga esnafa.STOUNHENDŽ Samo u Evropi postoji jos uvek oko 200 kamenih spomenika --kružnog oblika ili u obliku točka. Posebno istoričar Diodorus Sikulus piše: Prvi koji je vladao Atlantidom bio je Koelus. koji-ma se izražavalo poštovanje nebu.. Prema položaj'u Sunca podelioje godinu na mesece. Verovatno je jedan od razloga visok stepen specijalizovanosti stručnih oblasti. Vildsir. Sve uspra. Vatreno kamenje (Lingami) kao sećanje na bogove. On nauči Ijude zajedno da zive.

takođe. Ga-neša služi i kao zaglavlje. Ne začuđuje što su rušioci prepreka željeni na celom svetu . a takođe se poziva pre svakog putovanja. na portalima banaka za miran platni promet.mitskih predanja. Simbolika nebeski bog/točak doseže. brine se. Simboličkije prikazan kao debeo čovek sa glavom slona (ijednom kljovom). preko Nepala do Kine. čak do kamenog doba.mitovi. Slika ili skulptura "uklonitelja prepreka" upozorava na raskršćima. uslužni duh Šive. Javi i spisima u domaćim univerzitetskim bibliotekama. Čak se i bogGaneša14 u indijskoj pećinskoj umetnosi pojavljuje u Ijudskom obliku i s glavom slona. Jave. hiljadama godina una- Crlezi na steni u blizini grada Gaisila prikazuju diinovske prilike sa šlemouima. Ganešaje takođe važio zaposrednika između čoveka i svemoći i zbogtogaje često pominjan na početku sanskritskih tekstova. pored božanski lik. Zapadno od Kalkute. radnici su u jednom rudniku uranijuma na zidu pronašli pećinske crteže među kojima velike likove slične Ijudima sa kacigama na glavi . Toliko stari bi mogli biti i Krišna . prvo pozdravlja Ganesu.kao ilustraciju mitova. vandali se nisu mogli uzdrSati da ne ureiu svoja nevazna imena zad. Naialost. Ispod je veliki točak. dobro očuvanim pećinskim crtežima. nijedna domaća ili strana filmska zvezda. njegovo ime na staroindijskom — znači "gospodar Gana". toje razumljiva zaštitna mera. Kada piše knjigu. koji ima četiri ruke ijaše na pacovu. Bornea. (Pre 25 godina su slične figure "epohe okruglih glava" takođe pro-nađene u Tasili-brdima u Sahari). Kako je trbušasti došao do svog renomea? . Čudnovata ob-darenost ovaj Ganeša. Južno od Bopala leži pećinski lavirint Biinsbetka sa mnogim. 0 ovim "rušiocima prepreka" obavestio sam se u Indiji. Tibeta. Sijama i Japana. pozdravlja na železničkim stanicama i radnjama." Za indijske saobraćajne okolnosti.na primer prilikom gradnje kuće: "Kada Indus gradi kuću postavlja prvo Ganešinu sliku na mesto gradnje. Balija. blizu Gatsile. POPULARNI GANESA Ganesajebio sin Šivin. koji se vodi kao lord Krišna. Ganešinoj popularno-sti ne može ni prići od Indije. dakle. Do danasje Ganesa ostao najpopularniji Hindu-bog.

Najstariji sin boga i boginje. "kako sa neba leti". posvećene Ganeši. korisniče trozupca. Varijanteprikazivanja. Tamo se naš odstranitelj prepreka Gana naziva "bog sa sm-lom". Dozvoli bogu Gani da siđe. Rane predstave pokazuju kvazisintetičkog potomka bogova sa oreolom. nogama i surlom kojima se moglo služiti: Ganeša. Uz to.čouečja priiika saglavom slona i surlom sa s. Bali/Indonezija) . na Baliju nikad nije postojalo živih slonova. Nebeska bića su se pre posete Zemlji savetovala kako bi se prepreke u ovom stranom svetu mogle otklo-niti.trane (muzej u Denpasaru.. A ovako je u balinezijskim hrainovima opevan dolazak Gane : Oprosti mi.. a u induskim hramovima on je. Morali su da naprave mesta za sletanje božanskih vozila.u sredini: od surleje postala tvorevina slična crevu." Šiva i Parvati izmisliše biće sa Ijudskim telom i glavom slona koja je gledala u svim pravcima i rukarna.. stoji na poternici. čast pripada Sivi. . Na ostfvu Bali. Skup zamoli Šivu za pomoć : 'O bože nad bogovima. posetio sam takozvane slonovske špilje. On nije rođen od roditeljskogpara. pre je stvoren iz mozga. pećinske depoe. iz mozgova svojih konstruktora nastali bog za više svrha. — desno: surlaje konaino postala crevo sagrade nedostupne. Tvoj sluga nudi ti esenciju vrućeg i mirišljavog dima od sandalovine i tamjana. trooki. najzapadnijem od malih Sundskih Ostrva. podatak nije korektan. Šive i Parvati. samo ti si u sra-nju da stvoriš biće sposobno da otkloni sve prepreke. pomoćniku bogova. da siđe sa božanskog neba.Boga slonova Ganeše: levo . međutim.. usko povezan sa devet planeta. takode.

Ijudi sa krilima. Likovi sa Ijudskim de-lovima tela i glavama sa suriama po uzoni na slonove pojavljuju se isto tako zagonetno kao i "leteći geniji". Apelujem na pažljiv pogled mojih čitalaca: nisu li danas Ijudi sa "surlama" među nama? Vojnik sa gas-maskom. ne može biti luda ideja nekog nadrealističnog umetnika. davalac uspoha.surla koje preko ramena završava ujednoj tanku sličnoj kutijci na leđima. lavovi sa krilima kojih su puni muzeji. Da li je Ganeša bio specijalitet starih Indijaca? Nipošto. gde je potukao sve kojima je ulaz bio zabranjen zbog toga ima i jednu polomljenu kljovu. pobednik prepreka. onaj sauvijenomsurlom. Ovo je za akademike koji paralelno istražuju!) Šta čini slona-boga unikatom? Nadam se da mi se nece protivu-rečiti kada poreknem egzistenciju Ijudi sa slonovskim surlama u prošlitn vremenima.pojavljuje se crevo .kargo-kult . upravljač. na primer. od uveta do uveta. koja se svuda može sresti. robot sa kablom za snabdevanje energijom. 1 drugi narodi su imali svoja bića sa surlom: U Dikiz-Delti u Kostariki kameni kip pokazuje Ijudsko biće sa upadljivo velikim očima i neobično spljoštenom lobanjom. (Jedan robot-čuvar sličnih karakteristika se pojavljuje i u sumerskim Gilgameš-epovima. zašto su životinje vezane za zemlju ukrašene krilima? 1 spekulišem da su stalno oživljavani uzori .koje rani savremenici nisu mogli da shvate. Figura. zaštojedno dvopolno biće dobija surlu. Razmišljam. Iz ogromnih usta.U jednoj nemačkoj disertaciji su sa naučnom revnošću sastavljena imena i osobine koje su Ganeši tokom vremena pripisane. . Kao robotjepostavljenza"čuvara vrata i ulaza". astronaut sa crevom za kiseonik. onaj sa visećim sto-makom.

.

.

U Kostariki Ganešin kolega(levo) Jedna verzija Ganeše na Monte Albanu u Meksiku

BOŽANSKA VOZILA U KAMENIM HRAMOVIMA

U velikom Šiva-hramu u Prambananu na Javi našao sam oba-veštenje potvrđe.nim. Ovo uređenje su u 19. veku podigli kraljevi Sailendra-dinastije. Arheolozi su, međutim, pronašli daje na istom mestu postojala građevina koja je morala biti mnogo starija. Medu indijsko-budističkim uredenjima sa daleko više od 100 hramova - nedaleko od Džogdžakarte - postoji glavni hram, po-svećen. Sivi, koji se sastoji od moćnog tornja, zaštićenog sa bokova sa dva manja, dodeljena Brami i Višnuu. Ispred se nalaze još tri manja hrama koji su određeni kao "vozila bogova". Oko šest tornjeva kvadratno je poređano još 156 simetričnih kovčega iste veličine za prateće hogove. Četiri prilicno uska stepenika sa klimavim gelende-rom su se ulivala u tamne portale. Veličanstvena gradevina predstavlja boga Šivu kako se sa svojim pratiocima useljava u hram. Kamene statue četvororukog Sive sa glavom u ovalnom oreolu stoje u centralnom Vimanu. Šiva nosi tiaru i narukvice na zglobo-virna ruku. U bočnoj odaji vrebaoje Ganeša. Dvadeset četiri cuvara štitila su pozornicu, a dvadeset dva muzičara i plesača brinulo se za zabavu za vreme dugog putovanja.

.

Bića indiske mitologije koja liče na anđele Svaka muzička grupaje nebeski posmatrač. Zidovi balustrade pričaju kamenim slikama ceiu indijsku istoriju onako kako je ona ispredana u Ramajani. koji. trebalo bi daje leteo svojim leteeim aparatom od Indije do Cejlona. Prikazano je leteće vozilo kojim je oteta kraljica Sita i ono kojim juje kralj Bima oslobodio. slugu i zlikovaca. kao i kralj majmuna Hanuman. Lica bogova pokazuju bes i nadu. gnev i radost koje se odražavaju i u crtama lica junaka. . svakoje postavljen u gracioznu pozu. Višnuov šaljivdžija Garudah nedostaje u stripovima isto tako malo.

geološkoj. Pre više od 20 godina.. Danas se zna: brežuljakje iskopan ad hoc. a takode i arheologe. Kompjuteru su uneti u memoriju podaci o pre-aetom. prečišćenom kamenju i zatimje liferovao sve u pravilnom redosledu prilikom ponovnog sastavljanja hrama. Bez kompjutera nikada 55000 kubnih metara blokova andezita. Ipak dobar učinak! . a IBMje poklonio kompjuter. Da nije bilo obnove. 1460 reljefa na terasama. 1963. pretesterisanom. do 1968. Arheokizi su jadikovali: "Potrebna namje stručna snaga. kpji su rastavljeni u zamršenu slagalicu. a ne kompjuter!" IBM-ovi stručnjaci su ubedili indonežansku vladu. podignut dobrih 65 metara iznad vode Nila kojaje nagrizala građevinu i na novom mestu je verno originalu. strričnu snagu i uređaje. kamenje i skulpture. Opet je 28 zemalja u okviru UNESCO-a sakupilo novac. se budističko svetilište našlo u naslovima svetske štampe. Abu Simbel je po nalogu UNESCO-a od 1964. Borobudurje po nekim našim proračunima sagrađen oko 800. ponovo sastavljen. zaboravljenje i ponovo otkriven 1835. 1 tako. ostalo bi se kod pretpostavke daje hram postavljen na prirodnoj. g. novac i radnici dabismo sanirali podzemlje hrama. Hramu je pretio raspad isto kao pećin-skom hramu Abu Simbel iz vremena pre Hrista na zapadtioj obali Nila u gornjem Egiptu. bez obzira što je radilo preko 10000 radnika nije došlo do nereda. u neophodnost njihovog nemog shige. Takođe je poziv za pomoć "spasite Borobudur" izazvao eho. brežuljkastoj kupi. ne bi posle restauriranja našli staro mesto.Bića sa surlom stražare na stepenicama BOROBUDUR BOROBUDUR U blizini provincijskog glavnog grada Džogdžakarte na srednjoj Javi najznačajniji i najveći spoinenikjužne hernisfereje Boro-budur.

Borobudur .mistični dijagram Uspon ka Borobuduru .

5“km površine .Sasvim gore: kameni krst sa Stupom 1300 reljefa = 2.

1472 Stupe uskršnjavanju Borobudur Prethodno je hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom. Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju"' Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "srednju stazu".

Prethodnoje hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom.* Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju". Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "sred-iyu stazu".

Filozof Karl Vit je pisao: "Ono štoje u građevini vidljivo kao ostvarenjejejedan moćni hik, jedna velika kupola izlomljenog prostora, koja je vidljiva na krista-lizovaniro formama mase. Sa svih horizonata bmji stvoreni prostor.,, Prostor opušta snazne mase, a da ih ne razruši daje građevinskoj masi poletnu elastičnost, duboku mekoću, moćnu napetost, pokretnost i nestvarnu uzbuđenost... Sve ove forme mase ističu potenciju celokupnog prostora,i masa se stapaju je-dno u drugo... Ova masa se nadima i usijava od ekspanzije." Indijaje takođe bilavredna mog četvi'togputovanja. Air Indiaje na domaćem letu napravila još jcdno medusletanje u Madrasu. Profesor Mahadevan se oprosti od mene, dajući mi svežanj novina i magazina; mogao sam, osim sa listova na engleskom, raspoznati samo po fotografijama, da sadrže izveštaje o mojim predavanjima na visokim školama Madrasa i Kalkute i reportaže o mojim poseta-ma mestima, Šarena naslovna stranajednog magazina iz Šri Lanke mijerparala oči: pokazivalaje - upravo onako kako arheolozi zahtevaju - poznatu

Naslovna strana magazMa iz ŠriLanke .

. Iscrpno obrađena u mojoj knjizi "Dan kada su bogovi došli") koja leži duboko ujednoj od Maja-piramida. bio je kao i stotine puta viđeni Buda u Borobuduru. "Ujednom uređaju oblika zvona ili polukugle sa vrhom usmere-nim u pravcu svemira može se dosegnuti nebo. Staje bilo pi-vo -jaje ili kokoš? Stajejednom za svagda bilo na početku: duhovni prikazjednog objekta ili reprodukcija? Nesumnji-vo..nadgrobnu ploču Palenke. Kakve su se bezumne predstave stvarale u Ijudskim mozgovima dokazuje. Bez preterivanja: ovaj crtež me je oborioiPokazivalajeusprav-nu. trostepenu nadgradnju Stupa! "Buda" u njemu prikazan sa bosim nogama. i dan danas za iznenađenja dobri. sa tiarom na glavi. graciozno ispruženih ruku.i onda sagra-diše svoje Stupe.. ni jedno umetničko delo ne nastaje bez konkretne predstave o gotovom delu. kargo-kult. rezidencija srećnih bogova!" Tako su voleli da govore praistorijiski Indijci.

sporta.Trenutno se na svetu koristi 2400 elektronskih banaka informa-cija sa." Dejvid Lojd Džordž (1863-1945) . tehnike. medicine. Zašto se arheolozi i etnolozi ne služe ovim poklonom tehnike da sačuvaju obaveštenja i uporede ih. KOJA NA VEĆ OSVOJENOM TERENU KORAČAUNAZAD. neobičnih građevina? "SVAKA GENERACIJA MORA ZAVRŠITI SVOJ DNEVNI MARŠ NA PUTU NAPRETKA. da se popnu preko baštenske ograde monumentalnih. UDVOSTRUČUJE MARŠ SVOJOJ DECI. Za samo nekoliko minuta se tražene osnovne informacije mogu dobiti odštampane na stolu. religije itd. umetnosti. otprilike. duhuvne nauke. JEDNA GENERACIJA. pet milijardi podataka iz svih naučnih oblasti.

Beograd Tiraž: 500 primeraka Beograd.a izdavača: Zoran Milisavljević Prevod: Dragoljub Zivojinović Stampa: IPP "DIVIT". god. Beograd Makedonska 25 UOOOBeograd 7. 1998.Izdavac: IPP "Divit". ISBN 86-81883-34-8 .

kada saznaju o tzv.nadmoćno potvrđuju njegove analogne zaključke: pre više hilj'ada godina su postojali veli-ki vasionski brodovi. koje Deniken izvlači na osnovu svojih osmatranja.može se slobodno reći . Dilep Kumar Kanjilal (Dileep Kumar Kanjilal) profesor na univerzitetu u Kal-kuti.Denikena je za poređenje između da-našnjeg statusa tehnike i svemirske tehnologije vanzemaljaca inspirisala poseta strogo čuvano SPACE COM-MAND.u. dok su naši prapreci živeli u pećinama. Principal of the Calcuta Sanscrit College (direktor Sanskrit koledž u Kal-kuti). KAKO DA NAS SVAKIM NOVIM HICEM JOŠ BOLJE UBEDI" . CARGO -KULT . registroje se svaki atomski pokušaj kao i svaki start rake-te.a osmatraju se čitavi kontinenti. jer se javljaju na mnogim mestima na svetu u različito vreme. Čak i oni koji sumnjaju u njegovu teoriju moraju se zamisliti. Sve što Kanjilal iznosi na suvoparan. Za ovu knjigu Denikin je vršio ispitiva-nja u Indiji. i postojao je već i rat zvezda. Kođindijskih predanja Deni-ken daje reč stručnjaku za sanskrit: Dr. akademski način dato je kao odgovor u vidu pitanj'a sa naslovrie strane knjige: Deniken nije pogrešio. Takve konfrontacij? kultura su čudne. Od profesoraje dobio uput-stva za prastara verska predanja. o susretuS "primitivrah Ijudi" sa modernom tehnotogijom. Sa SPACE COMMAND . a po-sebno zbog toga. Taj pogled u tajni svet uzbudljiv je kao i zaključci. "DENIKEN NESUMNJIVO ZNA. koja . američki svemirski komand. postojali su sve-mirski gradovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful