Da li sam pogrešio? pita Erih fon Deniken.

Njegove pristalice su se uplašile, a protivnici likuju. Međutim, ove reakcije su pogrešne. Deniken daje rešenje koje je negde između. Iskreno priznaje gde je preterao i gde je naseo na zablude. To šTo je neke kamenčiće izdvojio uopšte ne može da naškodi njegovom mentalnom mozaiku. Njegov saldo je pozitivan, i između ostalih-zasniva se i na izjavama njegovih bivših kritičara. Polazeći sa najnovijeg stanovišta tehni-ke, nastavlja liniju, kojom je pre 17 go-dina šokirao svet. Tehničari i naučnici vec danas projektuju ne samo tehnike, pomoću kojih izučavaju naš sunčev si-stem, već prave planove do 2100 godi-ne: tada u svemiru treba da nastan.u čitavi gradovi - sa svim stvarirna koje život čine lepim, a čime se stari dobri svet rasterećuje. Na taj način se mogu rešiti problemi sa čovekovom sredi-nom, a zalihe sirovina na našoj planeti već skoro potpuno iscrpljene mogu se neizmerno zameniti. - Planovi za bu-dućnost nastali u laboratorijama i na tehničkim stolovima postojaii su još pre više hiljada godina. Denikenovi dokazi nas uveravaju. Na osnovu ozbiljnih sta-rih izvora dokazuje, da su još u predi-storijskp doba stanovnici udaljenih planeta napuštali svoje nastambe da bi posetili našu planetu. Tada su zemljani živeli još u kamenom dobu, ili u ne-kom još starijem vremenu. NJima ta čudna bića sa njihovom strašnom teh-nikom uopšte nisu bilajasna, u stranci-ma su videli bogove i posvećivali im kultove, o čijem smislu još i danas ar-heolozi i religijski naučnici vode rasprave te pokušavaju da ih odgonetnu. Deniken kaže: jer ono što im se čini ne-mogućim ne žele da smatraju za mo-guće.

Erih fon Deniken

Da li sam se prevario?
Nova sećanja na budućnost
Sa prilogom sanskritskog naučnika Prof. dr Dilepa Kumara Kanjilala, Kalkuta

uđosmo u zeleni vojni autobus. Moj ćutljivi vozač skrenuoje ševrolet na asfaltirani. To je bilo ujutro u 8 časova. koji iza krivine uroni u stenoviti tunel. kontakte sa medijima VASIONSKE KOMANDE SAD. koji te moje obavezne rekvizite . Ona MI uze tašnu sa ramena i kamere i predade ih iednoi'n naredniku. Pregledali su mi pasoš i na košulju okačili karticu sa brojem i datumom''Posle prolaska kroz rentgenski tunel i kroz dvoja vrata sa žičanim rešetkama. Ispred te nevelike zgrade nalazio se prostrani parhing. Kormije. krivudavi planinski put. avgusta 1984."Šansa". Za slabe je ona "Nedostižno". Viktor Igo (1802-1885) Mladi čovek u uniforrni vazduhoplovnih snaga SAD nije bio govoi-ljiv. ispred iedne neugtedne zgrade – ČENEJSKOG PLANINSKOG KOMPLEKSA. Vozili smo se autoputem 115 u Koloradu. osvetljen jakom svetlošću. Za hrabre je ona . Ne pita-jući očitao sam na brojaCu da smo prešli 5 kiloroetara pre no sto smo se zaustava. Ispred uerovatno najuećih i najdebljih trezorskih vrata na svelu Dp.propusti. nalik dnevnoj. kratko i očigledno nerado odgovarao je na moja znatiželjna pitanja.kao pri tiezbednosnoj hontroli na aeorodromima .0.limični izgled podzemnih rezervoara za slalku vodu . godine.NOVA SEĆANJA NA BUDUĆNOST Buducnost ima mnoga imena. Gde se kriju samo vozaci tib bezbrojnih autoino-bila? Na ulazu zgrade dočekala me je gospoda K. šefa odeljenja 7. Za bojažljive je "Nepoznato". 2. zamenik. koja su se bašumno otvorila i zatvorila.

a da bi se same stene učinile "imunim". Ovde je izgrađen jedan od najimpozantnijih i najnepoznatijih građevinskih objekata današnjice.Saznadoh da je iz planinskog masiva izminirano 700. stubovi za povezivanje i hale osigurani su čeličnom mrežom od odrona kamena. Zgrade počivaju na oprugama teskim 500 kilograma "Kuće" ovog čeličnog tehničkog sela nemaju direktan kontakt sa stenama. jer se ovde staraju o tome da ne preteruju. a i medusobno nisu povezane. Fleksibilne veze treba u slučaju zemljotresa ili atomskih eksplozija da amoi-tizuju svaku vibraciju i da garantuju slobodno lebdenje. To je bio podatak koji se mirne duše mogao izmeniti na više u slučaju sumnje. Sastoji se od 15 trospratnih Celičnih zgrada. od kojih svaka teži 500 kilograma. koje leže na 1319 moćnih čeličnih opruga. u granitje nabijeno 110.000 tona gra-nita. . Da ništa ne bi propalo iznete su karnene mase koje su poslužile kao materijal za izgradnju parkirališta u ovom stenovitom kraju. Zidovi i plafoni tunela.000 čeličnih klinova dužine do 11 metala.

Trospratne Selične ku-će nemaju direktnu uezu sa stenama. Veliki ekran u boji pokasuje konlure konlincnata Prilikom obilaska postalo mijejasno kome pripadaju ti bezbrojni automobili napolju: njihovi vlasnici su armija Ijudi VASIONSKE KOMANDE.kada se nađosmo u zatamnjenoj prostoriji. otvoriše se jedna'vrata . Gospođa Kormije je telefonirala i kao u bajci. koji stabilizuju stene Komandna soba.čarobne reči Ali Babe "Sezame otvori se'". koja broji 6000 saradnika. Sa jednog lako iskošenog zida svetlucale su konture kontinenata ispresecane kri-vim linijama. Levo i dcsno čelični klinov dugi do 11 m. od kojih nekoliko stotina radi u podzemnom kompleksu u planinama Čejena kod Kolorado Springsa. . tiz . oni su zaposleni u nervnom centru američke vasionskc kontrole. U dva nivoa sedeloje dvanaestak Ijudi ispred ekrana i kompjuterskih tastatura.

. Ako brojimo sate i dane onda su ruski kosmonauti od 1977. Medutim. a na velikom ekranu pojavi se kriva linija koja se produžavala brzinom puža. "Vidite. Prva čovekova dimenzija bilaje zemlja. zatim vazduh. u njemu je zapisano svako lansiranje satelita sa njegovim ponovnim povratkom u atmosferu.312 satelita na dan 2.. dok smo posmatrali krivu liniju.?" "Toje sadašnje vreme i sadašnja pozicija".on se upravo nalazi iznad Mađar-ske!" "Jesu li to proračuni o verovatnoj putanji ili se SALJUT 6 stvarno kreće onako kako se pomera kriva linija. godine proveli u vasioni otprilike 6 godina. 5. . Veći objekti se raspadaju što na radarskim ekranima izgleda kao početak raketnog napada. dobro ste čuli: svih satelita!" promrmlja oficir. Čitava vojska briljantnih matematičara -čak daje sastavljena i od samih Ajnštajna . ovde iza pultova ne sede činovnici sa zaštitnicima za rukave. Začu se kloparanje nekoliko tastera. ona poznaje i sve njihove karakteristike: da lije to neki civilni ili vojni objekat? Da li na njemu funkcioniše svaki uređaj? Kakvu funkciju ima? Na ekra-nima se ocrtavaju. "Smem li da izvršim probu na nekom primeru?" "Molim Vas. Ukoliko bi neki sovjet-ski nebeski špijun doleteo u blizinu bilo kog američkog satelita kompjuter koji osmatra dao bi za tren oka alarm.. godine! Od malopre povećao se broj za par satelita. Sve je kompjuterizovano.godinama ne bi mogla postići ono što kompjuteri urade za sekundu. Kadaje na početku 1983. Banka podataka VASIONSKE KOMANDE SAD ne katalogizira samo satelite. avgusta 1984.. Naravno. kompjuteri ne pokazuju samo postojeće stanje. Gde su utopije postale stvarnost Čeličnom nervnom centni u planinama Čejena utopije su odav-— no postale stvarnost.312 satelita sada ki-uži oko zemlje na regulisanim putanjama. godine". Međutim. na pritisak dugmeta. gde se sada nalazi SALJUT 6!?" Oficir sa naže preinajednom kolegi i šapnu mu nekoliko reči. odgovori oficir smešeći se zamišljeno.. ne možete nas iznenaditi!" "Onda mi recite. Na poziv putem šifre daju buduće putanje bez obzira koji datum tražimo. pa more. dok danas vasiona postaje njegov "element". Saznao sam da se "tamo gore" nalazi preko 15. septembra 1977. sve trenutne putanje svih 5.Gde je SALJUT 6 "Ovde kontrolišemo putanje svih satelita koji kruže oko globusa.000 objekata i među njima delovi raketa i drugi vasionski otpad. objasni moj oficir. "SALJUT 6 nije satelit nego vasionska stanica koju su već više puta posećivala sovjetska vasionska vozila". U tome Sovjeti imaju neuporedivo više iskustava od Amerikanaca.. Oficir mi je sa ponosom pokazao jedini "vasionski katalog" slobodnog sveta koji izgleda skoro kao kakav starinski registar. Krivalinijazastade." "Sve satelite? Ne samo svoje. "Stanica je izbačena u vasionu 29. Saznao sam da predmeti sa prečnikom od oko jednog metra imaju petoprocentnu šansu da savladaju ponovni ulazak u atmosferu. a američki samo 300 dana. linija pokazuje sadašnju poziciju SALJUTA 6 .?" "Ne. VASIONSKE KOMANDE su začas proračunale položaj u trenutku povratka u atmosferu i moguće mesto pada. godine radioaktivni ruski satelit KOSMOS 1402 počeo da luta kosmosom kompjuterske galerije.

Ovde su me učinili mudrijim: kao što se može tačno odrediti položaj svakog satelita ili nekog njegovog otkinutog komada. Spejs šatl je iz ove granitne planine dobio termine za startovaiye i podatke o putanji. Pošto u vasioni vlada priliSna gužva. s tim štoje umesto knjigama. Ovde se izračunavaju i putanje u kojima ne može doći do sudara i dostavljaju se civilnim ili vojnim ustanovama. i da ne govorite glasno!" Našli smo se u prostoriji za rano upozore-nje.d na centralu za rano upozoravanje pretrpanu elektronikom. "Dobrodošli". reče on. U njoj j e vladala atmosfera neke velike univerzitetske biblioteke. Zahvaljujući brzim informa-djama STS 4je uspeo da za 12 kilometara mimoiđe starotelo rakete. godine NASAje izgubila dva relativno mala satelita kojeje lansirao Spejs šatl. U leto 1984. bila ispunjena kompjuterima i ekra-nima. Sve do ovog časa imao sam pogrešno mišljenje da su podmornice pod vodom sigurne od otkrivanja.. duboko uplaniriama Čejena .VASIONSKA KOMANDA takođe upozorava na opasnost sve prijateljske nacije koje imaju svoje satelite na putanjama od Japana preko Evrope do Indye. cistijim od bilo kog vazduha koji dišemo u svetu. Molim Vas da iiikome ne smetate u radu.300 metara. postoji veliki icteres za putanje sigurne od sudara. Predali su me drugom oficiru. Kontrola Zemlji bliske vasione nema praznina. tako se može saznati i položaj bilo koje podmor- Pcigll.. "Ovaj tim nosi veliku odgovornost. zamračena i snabdevena filtriranim vazduhom bez bakterija. a STS 9 je uz pravovremeno upozorenje promašio ruski satelitski ostatak za samo 1. VASIONSKA KOMANDA ihje odmah ponovo pronašla.

000 informacija. Dok kompju-teri na ekranima daju podatke.ne još za dugo. postoji i izuzetak: vrio male pod-mornice.javljaju vreme lansiranja. na primer. u tom slučaju će vreme ranog upozorenja.Bila je atmosfera kuo u čttoonici ncke velike univerzitetske biblioteke nice nezavisno od toga da li se nalazi usidrena u luci ili je na dnu nekog inora ili okeana. tip rakete i još mnoge druge važne podatke. od drugih tipova senzora. danju i noću. a to je sve prethodno isprogramirano. Ne mora da se bira nijedan broj. Čim neki senzor registruje nešto neobično (ato može biti 1 erupcija vulkana ili šumski požar) odmah šalje brzinom svetlosti centralnom kompjuteru . upitah. ostajale su do sada neprimećene. Tako. Balistički raketni napad traje. Želimo da proverimo da li komandna mesta na Grenlandu. pravac kretanja projektila. koji. dok se ovde ne uključi alarm. čaki ako otkažejedan deo senzora. Kompjuteri nam odmah saopštavajukoji su senzori registrovali događaj.. Aljasci ili u Sau-dijskoj Arabiji imaju iste informacije kao i mi.direktno u ovu prostoriju za rano upozoravanje informaciju o tom događaju. ne promiče nijedan start rakete. brzinu starta. opet zavisno od mesta na kome se nalazi podmornica. "Želite li time reći da znate da li je neka raketa sa punjenjem ili nije?". Centralni kompjuter analizira vesti i izbacije pojedinosti na ovih pet velikih ekrana! Daću Vam jedan primer da biste imali predstavu o vremenu. "stacioniranje na svim kontinentima pod vodom i u vasioni. moramo biti apsolutno sigurni da se ne radi ni o kakvoj tehničkoj smetnji ni o lažnoj uzbuni. oko 20. oko 1." "Kako to utvrđujete?" "Imamo ovde bezbednosne telefone. mi smo na telefonima. i tada su rakete već dospele do američkog kontinenta. nego na radioaktivnost ili optički. siguran sam . . Na taj način smo povezani sa svim važnim komandnim mestima.800 sekundi. ne reaguju na infracrvene zrake.. Međutim. kao i radarskim uredajima ili infracrvenim uređajima u satelitima. u zavisnosti od mesta sa koga su lansirane rakete. "Naš sistem senzora". podmornice zajednog čoveka. Samo senzori stacionirani u vasioni daju dnevno. Pretpostavimo da su rakete lansirane sa podmornice. kao na primer. iznositi samo 600 sekundi. koje ne mogu dalansiraju strategijske projektile. Kada podignete slušalicu partnerje već na vezi. Ovim senzorima -javljačima. objasnio mije oficir. tačni položaj mesta lansiranja. Istovremeno kompjuter traži podatke.

Sada znam da Ijudi. a istovremeno brzi štampači počeše da izbaciju beskonačne trake hartije."Pa moramo znati! Kako bismo onda razlikovali klopku od prave bombe?" To me je ostavilo bez reči. kompjuteri i senzori deluju pod jednim sigurnosnim sistemom. začu se ukratkim intervalima signal i zasvetle crveno svetlo sa natpisom "Classified" . a zatim da drugi.. ove brze sluge Ijudskih mozgova ispuniše eki-ane kolonama brojeva. Nekoliko oficira zgrabiše telefone i počeše mirno da Model ultraljubičastog senzora Ocima na nebu ni šta ne promiće . pre nego što VASION-SKA KOMANDA uopšte da prvi alarm strategijskoj izvršnoj komandi. U Rusiji je lansirana raketa Dok smo razgovarali i dok su podaci neprekidno svetlucali na ekranima. ali samo za trenutak.. Zatim. bojao sam se dabijednajedina pogrešno ispaljena raketa mogla da izazove svetski rat i do tog trenutka sam mislio dajedan pokvareni kompjuter može svet dovesti do propasti. Svi ekrani postadoše odjednom prazni. grafikonima i slikama. koji potvrđuje "istinitost napada".TAJNA. Nedovoljno informisan.

razgovaraju sa partnerima na nekoj udaljenoj tački zemljine kugle. međutim. odmahje utvrđeno i mesto ispaljivanja. pravac i brzina leta izračunati su i pretvoreni u preciznu krivulju. u izvesnom smislu. godine kada je odredio Mesec za prvi cilj vasionskog putovanja. jula 1969. aveć se znalo i sve okonstrukciji objekta. Medutim.kako mi je pričao brigadni general Erl S. a istovremeno su se ispisivale na štampačima. koji su nam darivali atomsko oruzje. Već postoje neuporedivo brži računari sa upravo neshvatljivim sposobnostima. maja 1983. godine. van Imvegen . svako na svom zadatku. tehnologijaje dostigla takav nivo da je za nas pametno da otpočnemo sa takvim naporima. Kako bi bilo kada bi naš slobodan narod bezbedno živeo sa saznanjem da se njegova sigurnost ne bazira na momentalnom americkom protiv udaru na sovjetski napad već na mogućnosti da se strategijsko-balističke rakete mogu presresti i uništiti pre nego što dosegnu našu zemlju ili oblasti naših saveznika? Znam daje to krupan tehnički zadatakkoji. da svoje veličanstve-ne talente stave u službu čovečanstva i svetskog mira i da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oružje učiniti zastarelim i preva-zidenim. Svi ovde služe. Moramo defanzivnim sredstvima presresti zastrašujuću sovjetsku pretnju raketama. Serije daljih podataka su se munjevito smenjivale na ekranima.. Jedini njen zadatakje nadgledanje vasione bliske Zemlji i identifi-kacija i klasifikacija vasionskih objekata. Strahovito. Kenedijeva inicijativa je dovela do sletanja LUNE 9 na Mesec 3. Uprkos tome . godine. Ovde. možda. Pozivam naučnike. jer se samo nekoliko sekundi posle lansiranja negde u Rusiji saznalo u Kolorado Springsu da je ispaljena raketa. a uprkos tome. u 10. Mislim daje nužno da i ja citiram od reči do reči relevantne delove: "Hteo bih sa Vama da podelim san o budućnosti u koji se svi nadamo. a za mene upečatljiv doživljaj. Zvezdani ratovi . posmatranju vasione sajednim ciljem: upozoriti na iznenadni napad Ameriku i ceo slobodni svet. identifiko-van je tip rakete. u čeliCnom selu pod planinama Čejena. avgusta 1984. godine i do mekog spuštanja APOLA 11 sa posadom 20. umirujuće. ne možemo rešiti pre kraja ovoga veka. godine pred — kamere i najavio "Inicijativu za jačanje strategijske odbrane" (Strategic Defence Initiative). Te večeri je Ronald Regan zahtevao od naučnika Amerike "da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oruzje učiniti zastarelim i prevaziđenim"..tobože već preva. VASIONSKA KOMANDA. sajednog sovjetskog eksperimentalnog poligona ispa-Ijenaje raketa. Pri tom kompjuteri koji ovde rade enormnom brzinom pripadaju .postoji opasnost od napada atomakih bombi. nema pravo raspolaganja ni strategijskim ni vasionskim sistemima naoružanja. da li je sa punjenjem ili nije.33 časova po lokalnom vremenu. ne rade politički fanatici. vasionski mamjaci ili fantasti. Na mojepitanje zašto naj-mlađakom-pjuterska generacijajoš nije u upotrebi rekao mije da VASIONSKA KOMANDA upotrebljava nove aparature tek onda kada se dokažu u svim zamislivim i teoretskim predstavama odgovarajućih situaci-ja. odgovori oficir samouvereno. Za Ijude VASIONSKE KOMANDE toje rutinska stvar. 2. 1 za realizaciju Reganovog zadatka će biti potrebno vreme. Jednoga dana će naućnici i tehničari realizovati Reganove inicijative. Veceras činiro važan prvi .. roedutim. Kenedija iz 1961. maila 1966. Sia se desilo? Upravo sada. Poziv Ronalda Regana naučnicima Aroerike će u istorijskim knji-gamajednom prevazići apel Džona F.. cilj nijebio tajna.zidenoj generaciji. dalek put. Govor o Ratu zvezda citiranje već u delovima i emitovan u svet.pa šta? "Predsednik Ronald Regan istupioje 23. "Sa koliko tačnosti se može utvrditi mesto pada?" "Od oko sto metara". Do zvezda je još dalek. kao vojna institucija. rezultat neće imati ništa sa Ratom zvezda. njegovo rešenje nije povezano sa programom Rata zvezda. i narednik i general.

LM je bila skraćenica za linearni motor.eganov san postane stvarnost? Da li on. Tajni projekt LM UNemačkoj se 1943. U traženju mogućnosti da se atomske rakete unište laserskim zracima koji imaju svetlosnu brzinu eksperimentisalo se Ekscim-skim laserom. ali vrlo komplikovano vasionsko oružjeje nuklearno-napunjeni rentgenski laser. bez detonadje. Bogu hvala. međutim. godine radilo na jednom tajnom projektu LM. Ovi projektili se zbog svog delovanja i kinetičke energije mogu nazvati "ubitačnim" čak i za rakete.korak. uopšte. doduše.3 mikrometra (1 mikrometar = . Zbog toga na Zemlji treba imati mnogo takvih rentgenskih lasera i spremnih za lansiranje ili se moraju stacionirati u vasioni.1943. ne provocira drugu stranu da proizvedejoš opasnije rakete da bi imala šansu da probije "zaštitni kišobran"? Šta ova političko-vojna kontroverzija ima sa mojim teorijama? Mnogo. Magnetna polja. i tadaje dovolj-na ta kinetička energija da se raketi koja dolazi zada uništavajući l rentgenski udar. da zavareni sastavi na rezervoarima za gorivo popucaju ili da se raketa izbaci iz kursa. Amerikanci su dalje razvili ovaj tehnički princip. koji se spregnuti cilindrično raspo-ređenim metalnim vlaknima upravljaju na cilj. No. Sinski top ubrzava plazmu. ubrzavaju projektile brže od najjačeg pogon-skog gasa i to bešumno. računa se da na udaljenosti od preko 4. godine.050 metara u sekundi. Međutim.Moram se pozabaviti budućim vasionskim oruzjem kako bi Stalac kasnije mogao da shvati šta se većjednom dešavalo u prastaro vreme. stacioniranje atomskog oružja u vasioni zabranjeno je ugovorima izmedu Istoka i Zapada.ubrzanje projektila teškog deset grama na 1. Nemačkim tehničarima je uspelo . Kod linearnog motora magnetna polja povlače/odbijaju projektil i preda-ju ga sledećem magnetnom polju. presretnu i "neutrališu" pre nego što dostignu svoj cilj'? Da lije. Uništavajući ultraljubičasti zraci Ultraljubičasti zraci o kojima ću sada da govorim sasvim su nepodesni za kozmetičke svrhe da bi se pocrnelo. Projektili su tako brzi da ih na njihovoj putanji trenje sa vazduhom ne može ni usporiti ni skrenuti. On funkcioniše na bazi jedinjenja plemeniti gas-halogen i proizvodi ultraljubičasti zrak talasne dužine od 0. a plazma projektil.000 kilometai-a ima rasturanje od oko 200 metara.kako se može pretpostaviti! . Negativna strana ovoga » principaje što se rentgenski laser i sam razori od atomske eksplozije.000 metara u sekundi. koja su povezana šinom među sobom. Oslobođena termička energija nuklearnom detonacijaom utiče na emisiju rentgenskih zraka iz atoma metalnih vlakana. Cilj je bio da se projektil od sedam kilogra-ma ubrza pomoću magnetnih polja na 2. Do sada . na kraju. Takav rentgenski laser ne može se. mnogo toga! Tehnike koje se mogu razaznati na horizontu daleke budućnosti već su jednom imale svoju primenu. usmeriti na jednu tačku kao optički laserski zrak. šinski toprail njihovim eksperimentalnim institutima izleću iz cevi pro-jektili teški dva kilograma startnom brzinom od 20 km u sekundi deset puta brže od nemačkih eksperimentalnih projektila iz 1943. Izdajem nalog da se nastavi sa intenzivnim naporima i napravi dugoročni istrazivački i razvojni program koji bi imao daleki cilj da se nkloni pretnja koju donoge atomske rakete... godine! . Do tada su projek-tili ispaljivani eksplozivnim pogonskim gasom iz cevi oružja. poželjno da R. Sa ovom munjom zraka oslobađa se nekoliko stotina milijardi vati. u dalekoj prošlosti čovečan-stva." Da li će biti moguće da se rakete u letu. Jedan apsolutno tajni metal okružuje u obliku cilindra najmi-nimalnije atomsko eksplozivno punjenje.najefikasnije.

koja bi month'ana na raketama sprem-mm za lansiranje mogla za par sekundi da budu izbačena u svoju orbitu. sinhrono sa okretanjem Zemlje. kojeje već uhvatilo cilj. NEMOGUĆA je bila. "Onaj ko vidi nebo u vodi. Prevaziđena reč NEMOGUĆE Ono što su pisali autori naučno-fantastičnih romana. NEMOGUĆE fantaziranjeje bila "spekulacija" da se genetski kod može programirano menjati. Geosinhroni reflektor na 36. U momentu kada neka strana raketa startuje.000 metara." Kineski seljaci imajujednu odgovarajućuposlovicu. brzinom svetlosti (300. ova dva ogledala. NEMOGUĆIM se smatrao prastari san da se Ijudi vinu u nebo. taj vidi ribe na drveću!". odnosno. svejedno šta preduzimaju. čak do skoro. koji se prostiru u svim pravcima. prenošenje misli od mozga ka mozgu. senzori siste-ma za rano upozoravanje osete toplotu vrelog mlaza rakete i daju uzbunu. ne bi bila dovoljna da unište jato raketa. . može cepati važila je kao NEMOGUĆA.000 kilometara u geosinhronu orbitu. NEMOGUĆE. predstava da se svetlosni talasi. međutim. tako se govorilo. navedena kao primer. centriraju najednu talasnu dužinu i odvedu u jednom pravcu na neku malu tačku. Onaj ko je smatrao mogućim da čovek dosegne Mesec. Masa energije koja se tada oslobađa mogla bi "usput" da istopi za tren kocku leda od 142 kilograma težine. ali deluje iz vasione! A to se dešava ovako: Parabolično borbeno ogledalo se izbacuje na putanju na udalje-nosti od 1. po-staloje stvarnost.000 kilometara od Zemlje. a ovaj ga šalje na "borbeno ogledalo". i kada najviše komandno mesto naredi obaranje. Cilj se uništava energijom kojaje proračunata na 160 MJ (megadžula).000 km se pomoću bezazlenog laserskog ili radarskog zraka upravlja na leteći objekt i ono ga prati. Ekscimski laser dobija energiju. stoji u Genezi: "A toje tek početak njihovog tvorenja. Tamo naime. Ideja da se atom. NEMOGUĆE je ukloniti zemljinu težu ili ikada premašiti brzinu svetlosti. Ta opskurna reč NEMOGUĆE čestoje dovođena do apsurda. najmanja čestica elementa. delimično to je realnost Onaj ko već ne veruje realističkim prorocima trebalo bi bar da pažljivije pročita Bibliju. To znači da drugi reflektor ostaje stalno na jednom mestu. U blizini zemaljske stanice drži se spremna energija jedne centrale koja se za sekund može dovesti na laserski zrak. Kao NEMOGUĆE se smatralo da meteori padaju sa neba. NEMOGUĆNOST probijanja zvučnog zida bilaje tobožnji zakon fizike. U mislima i u planiranju računa se sa oko 400 "borbenih ogledala" koja bi stalno morala da kruže oko Zemlje. Ogledalo na 1.1/1. a drugi reflektor se lansira na visinu od 36. a ozbiljni '—'naučnici smatrali utopijom i odbijali nadmenim smeškom. ali je još uvek u upotrebi. sve je NEMOGUĆE. odsada njima neće biti ništa nemoguće.000. Ako i čim VASIONSKA KOMANDA ovaj projektil definitivno identifikuje kao neprijateljsko ofanzivno oruzje. pa čak i Mars. bioje okvalifikovan NEMOGUĆIM fantazerom.000 m).000 km/sek) intenzivni ultraljubičasti zrak pojuri ka geosin-hronom reflektoru. Izgleda kao da je pronađeno Kolumbovojaje: laserski zrak se proizvodi na Zemlji. NEMOGUĆE je. Munja iz čovečje ruke! Naravno.000 kilometara visine je stalno u "optičkoj vezi" sa "borbenim ogledalom" na 1. sve se događa u nanosekundama.

prodiru kroz svaki zid. Njen cilj je bio malo ostrvo Mek. Nemoguće? Sačekajmo da vidimo. Uprkos držanju u tajnosti procuriloje da se u Livermorskim laboratorijama. prečnika 5 metara. Na 200 km visine raketa-presretač je razvila metalnu mrežu u obliku kišobrana. Jedna rake-tapresretač poslata je u pravcu "neprijateljskog projektila" ~ koji je leteo brzinom od 25000 km na čas. godine američki tehničari su precrtali to NEMOGUĆE. Senzor na glavi rakete-presretača radi tako osetljivo da može da pronađe "toplinu" ledenog bloka u jezivoj hladnoći vasione.58 časova startovala je raketa sa vazduhoplovnog uporišta Vanderberg. na Duhove u 10.. u Kaliforniji. Već u fazi startovanja VASIONSKA KOMANDAje otkrila raketu. Navodnoje NEMOGUĆE da se puščano zrno na svojoj balističkoj putanji pogodi drugim zrnom. Ovi zraci ne progorevaju nikakve rupe. Tamo je brzi kompjuter najmlađe generacije izračunao kurs susreta. koja je trebalo da garantuje da se . kompjuteri su nacrtali podatke o njenoj putanji na monito-rima i poslali ih radarskoj stanici na Atolima. ne uništavaju rakete. udaljeno 8.000 kilometara ođ Kalifornije na Atolima u Tihom okeanu. Njegova merenja su predata kompjuteru na raketi koji u momentu primanja reguliše mlaznice za pravac. Desetogjuna 1984. i onesposo-bljavaju kompjutere.Kao muva u tamnoj sobi Velike sile u centrima za ispitivanje razvijaju oružja sa zracima koji se mogu emitovati sa uništavajućim dejstvom na daljine od hiljade kilometara a koji se sastoje od subatomskih čestica. međutim. Toga ponedeljka. eksperementiše oružjem pomoću zrakova od čestica koji lansiraju kao "municiju" energetski napunjene protone i nega-tivno napunjene elektrone..

model lovca-presretača. On ireba trostrukom. brzinom zvuka da dostigne visinu od kilonmelara. prihližavajuči projektili u poslednjem momentu ne mimoiđu. Mreža je bila nepotrebna. Sudarje bio direktan. Kompjuteri u VASION-SKOJ KOMANDI sujavili puni pogodak! Tom vežbom u gađanju dokazanoje da se raketakoja leti višestručni brzinom zvuka može pogoditi raketom koja isto tako brzo leti. NEMOGUCE, mislilo se do pre nekoliko godina. Akoje neka raketa rsapustila rampu ništa je više ne može zadržati. Da se pogodi? NEMOGUĆE. 1 ponovo je NEMOGUĆE otišlo u korpu za otpatke. Borbeni avion SAD, F-15, već danas postiže visinu od 30 kilome-tara. Planira se mašina "Advanced Fighter" koja bi trebalo, pri u-ostrukoj brzini zvuka, da leti na visini od 40 kilometara, a to su avioni koji imaju već kvalitet satelita. Ovakvi avioni mogu ispod krila da nose više raketa-presretača, da ih popnu na veliku visinu i da ih lansiraju u pravcu "neprijteljskih" raketa. Već sada lovci mogn da odnesu rakete u stratosferu i da unište satelite i orbitalne stanice. Količina troškova za najveću vazdušnu borbu u istoriji sveta se ne može predstaviti. Do kraja ovog veka treba da se, prema zvaničnim podacima, utroši 500 milijardi dolara u takvo ispitivanje naoruža-nja. Da li se mogu postavljeni ciljevi dostići? Zašto se daje toliki novac, zašto se ulaže toliko Ijudske pameti i toliko radne snage u takve projekte? Da lije naoružavanje kosmosa neizbežno? Kuda sve to vodi?

Rupe u kišobranu
T\o sada je svako oružje nadmašeno protivoružjem. Pametni su dizali glasno svoj glas protiv militarizacije kosmosa. U studiji "Raketna odbrana u kosmosu" četiri naučnika, koja su sa ovom matenjom upoznata, otkrila su praznine u planiranom zaštit-nom kišobranu i ukazala na (neizbežne) rupe kroz koje se kišobran može probiti. Sti-učnjaci za međunarodno pravo obraćaju pažnju na pravne probleme: velike sile i 80 drugih država potpisale su 27. januara 1967. godine Ugovor o kosmosu, a u njegovom članu 2. stoji: "Vasiona, uključujući Mesec i druga nebeska tela, ne podleže nikakvom nacionalnom prisvajanju upotrebom nadmoći, korišćen-jem okupacije ili drugih sredstava". Zvezdano nebo iznad nas ne sme se učiniti bojištem, njegove zvezde ne treba da se degradiraju imperijalnim kolonijalizmom.

Što se tiče stacioniranja oružja u kosmosu u članu 4. Ugovora iz 1967. godine stoji: "Države saugovarači se obavezuju da u orbitu ne dovode nikakve predmete koji nose atomsko oružje ili drugo oruzje za masovno uništavanje, kao ni da nebeska tela snabdevaju takvim oruzjem, niti da takvo oružje stacioniraju u kosmosu. Mesec i druga nebeska tela će države saugovarači koristiti isključivo u mirolj ubive svrhe. Osnivanje vojnih uporišta, postrojen-ja i utvrđenja, isprobavanje oružja svake vrste i obavljanje vojnih Vezbi na nebeskim telima su zabranjeni. Upotrebavojnogpersonala za naučno ispitivanje ili druge roiroljubive svrhe nije zabranjena. Isto tako nije zabranjena upotreba opreme ili uređaja kojaje potreb-na za miroljubivo ispitivanje Meseca ili drugih nebeskih tela".

Juče dogovoreno - danas već prevaziđeno
Ta osnovu stanja tehnike 1967. godine izgledaloje daje sa ovim ugovorom svejasno, međutim, ništa nijejasno! Ugovor zabra-njuje samo upotrebu "atomskog oružja i sredstava za masovno uništenje" u kosmosu. Laser - kojije upotrebljen protiv rakete koja nosi atomsko onižje - nije nijedno ni drugo. Kremljuje uspelajedna, mora se reći, genijalna dezinformacija: u Moskvije, naime, lansirana priča o govoru predsednika Regana o Ratu zvezda, a zapadni mediji su preuzeli ovu zgodnu formuhi. Od tog vremena kruži mišljenje da Amerika hoće da "instalira" u kosmosu uništavajuće sisteme oružja, zračna oruzja u više varijanti, dok Sovjeti svoja nastojanja isključivo namenjuju miroljubivoj budućnosti. Da ne bi smo zamagljivali stva-ritrebalo bi da se primi k znanju da su Sovjeti u orbitu prvHansirali satelite - ubice... i da su za ispitivanje zračnih oružja do 1983. godine potrošili vise novca od Amerikanaca. SAD sujošjednom bile druge: major avijacije Jurij Gagarinje izveo prvi kosmički let sa Ijudskom posadom 12. aprila 1961. go-dine. Rukovodilac istraživačkog programa strategijske odbrane SAD, general Dzems A. Abrahamson, izjavioje 1. decembra 1984. godine ujednom intervjuu: "Sovjeti su vršili ispitivanja u oblasti zračnog oružja već duže vreme. Imamjedan vrlo interesantan članak iz sovjetskih izvorakoji je napisan 1982. godine. U njemu je planirana kompletna arhitek-tura ovoga što mi sada pokušavamo da postignemo i to odaVno pre govora predsednika". "Svetska istorijaje zbir onoga što se moglo izbeći", pisaoje nobe-lovac Bertrand Rasel (18721970). Da li je to spirala bez kraja? Od pronalaska samostrela bilo je pregovora o razoružavanju. Neprijatelji su obećavali međusobno da ovo Ijuto oružje neće upotrebljavati u borbi. A zašto se spirala okreće? Zato što se Ijudi boje jedan drugoga, što ne veruju jedan drugom. A zašto ne verujujedan drugom? Zato štojedan ne zna šta onaj drugi ima ispod štita. Šta je prvo -jaje ili kokoška? Tako se stalno posle novog oružja pronalazi još novije i pošto je kontrola arsenala nemoguća, spirala naoružavanja se okreće - kao perpe-tuum mobile.

Razmišljanja jednog nepolitičara
Nisam agent Stejt Departmenta, ali sam kao Švajcarac koji je ožalošćen konfliktom Istok-Zapad, zainteresovan za politiku -što znaju moji čitaoci. Međutim, ne interesuje me ništa drugo osim mira tehničkog razvoja u službi čovečanstva. Isto tako, išao sam veoma često i boravio isuviše dugo u SAD da bih mogao da poverujem da taj narod manje žudi za mirom od nekog drugog naroda na našoj planeti. Izmedu 1820. i 1977. godine - to su poslednje poznate brojke za koje znam - Amerika je primila 48,06 miliona useljenika iz Evrope (75,2%), iz Azije (5,4%), iz Kanade, Srednje i Južne Amerike (18,3%). Nijedna druga nacija nema toliko otvorena vrata za use-lje-nike. Zele li rat ti milioni Ijudi koji još uvek dobrovoljno pristižu? Oni hoće da rade i žive u slobodi, a te želje ispnnjava samo mir, a ne rat. Posle takozvanog govora o Ratu zvezda, 1984. godine, ogromna većina od 220 miliona Amerikanaca izabralaje Regana za predsed-nika i oni žele da u miru sačuvaju svoje blagostanje. (P-eganje dobio većinu u 49 od 50 država). Ne podmećem Sovjetima manju naklo-nost za mir - samo, ne mogu da ih proveravam sa sigurnošću. 0 blagodeti i prokletstvu demokratije - sve se zna. Osobina i negativna strana diktatureje da se ne sazna ono što treba da ostane tajna. Zato mislim da Amerikanci hoće da oslobode svet od nltklearnog terora i da onemoguće atomske rakete da dođu do svog cilja. One će biti eliminisane već u kosmosu. Ujednoj televizijskoj diskusiji 6. septembra 1984. godine profesor Edvard Teler, koji je učestvovao u razvoju atomske i hidrogenske bombe i koji je takođe jedan od inicijatora projekta Rata zvezda rekaoje: "Kako se izbegava rat? ... Ako me udariš, ja ću ti vratiti udarac, a moj će udarac biti tako strahovit, da se nećeš ni usuditi da udariš. Nikada to nije bilo lepo ni prihvatljivo ... Verujemo da možeino ukloniti zastrašivanje odmazdom, jer umesto odmazde imamo od- j branu ... Najvažnije je da se umesto napada umemo zaštiti i to je ta - " odbrana za koju seja zalažem." Teler se založio za razvoj oružja koja nisu uperena protiv čoveka nego protiv oružja protivnika. Na primedbu da sve te tehnologije budućnostijoš neće funkcionisati, Telerje ležerno odgovorio: "Ima-mo daleko bolje mogućnosti o kojima ja, na žalost, ne mogu da govorim..." Pre više hiljada godina ratovali su, oči u oči, pojedini Ijudi, Već su se grupisali i pećinski Ijudi. Iz pi-vih naselja sukobljavale su se horde kopljima i strelama. Gradovi - države i kraljevstva organizovali su redovne, različito naoružane trupe. Brodovi su postajali tvrđave sa posadom. Kao prethodnik tenkova na frontovima pojavljivala su se naoružana borna kola. Nove legure metala za mačeve i opremu odjedanput su postale poslednji krik. Ljudi su uvek nekad i negde iražili nove ubistvene tehnike, a gradovi i države su se povezivali pod znakom zajedničkog interesa. Pojavili su se topovi, revolveri i mi-traljezi - nova oružja kojima se moglo ubiti još više Ijudi. Jednoga dana ratovi su avionima preneti u vazduh, a nastavljeni podmorni-cama pod vodom. Na suvom, na vodi i u vazduhu Ijudi su postali perfektne ubice. Zatim su tragali za četvrtom dimenzijom konflikata - i "otkrili su" kosmos. U međuvremenu se pregovaralo o razoružan-ju i miru! Uprkos pregovorima o razoružanju, oruzje eskalira u ocigledno nezadrživoj evoluciji tehničkih pronalazaka. Zvuči para-doksalno, ali to ima i svoju dobru stranu.

jednostavne proizvode sa sve više mogućnosti primene. do 19.istorijski posmatrano . bio sastanak u prugastim odelima. trebalo bi da bude postulat i poruka za povratak zvezdama. treba podržavati!" Mnogo sporije funkcioniše evolucija tehničkog razvoja i bez priti-ska straha od rata. kao poslanike čovečanstva. vesnici čovečanstva koje se dogovara u miru. a 30 iz državnih institucija. kao što su NASA. tamo gde nema otvorenih razgovora naučnika i tehničara.cilj toalet-papirili raketa. Za tu novu dimenziju nisu više dovoljni novčani. godini i dalje".3 svetlosne godine).situaciju koja . Kontinuirani razvoj novih oružja cementira pat . U slobodnom svetu pritisak vrši svakodnevna konkurencija kojaje podstrek pronalazačima da stvaraju sve bolje. Trudili su se da pozovu mlade istraživače.januara 1984. i dalje Hteo bih na jednom primeru da pokažem kako se u Severnoj Americi rađaju ideje za budućnost. ili Mornarica. uključujući Mesec i druga nebeska tela. Veća prodaja donosi bogatstvo i socijalnu sigurnost. godine u međunarodnom ugovoru o kosmosu. Nije to.ono vodi postavljenom cilju. a put ka većem izobilju koje je stečeno vrednim radom pojedinca blokiran. Tema susretaje bila "Tehničke mogućnosti vazduhoplovstva u 2000." Ono što stoji u članu 5. gde je konkurencija zabranjena.da to ležerno kažemo -ne može više naći ni saksija sa cvećem. a katalizatorje slobodna konkurencija. godine. "Prilikom ispitivanja i korišćenja kosmosa. Pošto se na Zemlji i u bliskom kosmosu . 28 iz industrije. Prva bojažljiva saznanja te evolucije u kosmosu pojavljuju se već 1967. Tamo gde zakaže razmena informacija nezamislivo je putovanje prema želji srca.aerodinamika . praktične. da smišljaju nove. države saugovarači rukovode se načelom sarad-nje i međusobne pomoći. U godini 2000. Vazduhoplovne snage.samo za sekunde može poremetiti ravnotežu da bi se u odlučujućoj minuti ponovo uravnotežila.Sa univerziteta došaoje 21 učesnik. u krugu univerziteta u Teksasu. koji bi sa sobom doneli svoje neistrošeno oduševljenje. "Kosmonaute. Veća zaradaje stimulans za sve koji su aktivni u privred-nom životu. udaljena 4. To će biti zadatak svih nacija. jedan naučni skup. tehnička evolucija prodire u daleki kosmos. Prilikom pozdravne reči predloženo je sedam radnih grupa u koje se gost mogao uključiti prema interesu i znanjima: . duhovni i tehnički resursi jednoga bloka. Nainicijativu agencije NASA održao se od 15.navigacija . napredak dolazi samo putem naređenja . 1 kao štoje svako doba postavljalo svoja pitanja i mi možemo da pitamo: šta dolazi sutra.materijali .Evolucija prodire u kosmos Tstorija velikih političkih razmii-icaje istovi-emeno istorija epohal-—nih tehničkih dostignuća sviđalo nam se to ili ne. šta prekosutra? Apsurdnaje pretpostavka dajedna od super sila može da pobedi drugu. nego neka posada bez nacionalnosti. Neće biti čudno ako se SAD u odlučujućoj trci nađe ispred svih. Kladim se (i nadam se da ću dobiti opkladu) da ni Rusi ni Amerikanci neće odleteti na Alfa kentauri (naša najbliža zvezda.kompjuteri . Sve je bilo opuštenije nego što se moglo očekivati. dakle. svejedno da li je .

Koje bi osobine trebalo da ima taj avion? Treba li da bude veliki i spor . stoputa efikasniji i mnogo manji od današnjih. Gradnja potpuno automatskih aviona za teret i kontrohi.pogonski motori . Koje materijale treba razviti? 7. staklene keramike. Koji tip aviona je poželjan za 2000. Takođe se mogućim smatra i veštacka inteligencija.brz i mali. Gde je granica opterećenja bukom? 9.strukture i . uštedelo na težini i isključile temperature od trenja kod velikih brzina. Kakve pogonske motore treba konsti-uisati? 8. ili kombinacija ove dve varijante? Da li bi on trebalo da leti u atmosferi ili i u stratosferi? 3. Da li taj avion budućnosti treba da poleće i da aterira verti-kalno? 6. Koliki domet treba da iina? 10. na primer. došlaje do zaključka da su potrebne nove legure metala da bi se zamenio aluminijum. da brzinom misli preispitaju mere pilota i da koriguju eventualne greške. kompjuterska inteligencija sa Ijudskom sposobnošću odlučivanja. Svaka radna grupaje izabrala predsedavajućeg kojije postavljao pitanja kao što su: 1.. Predložene su legure od keramike. grafita. Koji se zahtevi postavljaju za materijal? 5. Koliku bi brzinu trebalo da razvija taj avion? 4. koji lete bez Ijudske posade opisana je kao tehnički moguća za realizaciju. Može li čovek da savlada potrebne kompjuterske sisteme? 12. Radna grupa za materijale. godinu? 2. fiberglasa ili žilavih ngljemčnihjedinjenja kao štoje kevlar. Amerika je dokazala . Računari. Kompjuter-ski stručnjaci su objasnili kako se mogu pomoću novih konzolnih sistema smanjiti vreme sletanja i davanja dozvole za poletanje za 50%. Da li je razumna i poželjna simbioza čoveka i kompjutera? Svaki učesnik je iznosio svoje ideje.Ijudski faktori. Koji se zahtevi postavljaju za navigadju i kompjuter? 11. mogao je da saopšti svoje rezerve u vezi sa onim štoje čuo i u razgovoru sa učesnicima drugih radnih grupa da usaglasi mogućnosti realizacije smelih tehnologija. u-eba samostalno da preuzmu zadatke bezbednosti. Dok se u izvesnim evropskim zemljama razvija neprijateljstvo prema tehnici "Prema glupom parnom valjku koji guši osnove naše egzistencije američka omladinaje shvatila da se njena budućnost može oblikovaii samo tehničkim sredstvima.

svoj postkolumbovski epitet "Novi svet" i danasje to više od ukrasnog prideva. U kosmosu nema vazduha za disanje. Prilikom skupa na univerzitetu Ostin. nije se pojavljivala rezignirajuća reč "NEMOGUĆE" u diskusijama čak ni onda kad se postavilo pitanje da lije moguće izgraditi ekonomičnu letilicu koja bi bila u stanju da leti unutar i izvan atmosfere. pri tome je svaki učesnik bio upoznat sa tadašnjim nesavladivim teškoćama. a u bezvazdušnom prostoru iznad nje obe ove tehnike otkazuju. . Unutar atmosfere mogzi da lete avioni sa propelerima ili mlaznim motorima. U kosmičkoj hladnoći potrebni su za izolaciju robusniji inatenjali nego prilikom leta kroz zemljinu atmo-sferu koja putnicima i obezbeđuje vazduh za disanje. On se mora sa sobom nositi u prtljažniku ih proizvoditi usput. L'nutar atmosfere unutrašnjost aviona treba da izdrži neuporedivo manji pritisak od kosmičke letelice koja leti u vakuumu apsolutno zaptivena. u Teksasu. Prilikom brzog povratka u atmosferu usijava se spoljna podloga kosmičke letilice zbog trenja sa vazduhom. Mlazni avion ne postiže nikada takve brzine.

a vraća se i bez pogona na Zemlju i u koga se takođe sumnjalo. To. Takav avion će biti neuporedivo brži i moći će da se popne na neuporedivo veće visine od spejs šatla. postizaće 29-struku brzinu z^nika i moći će da operiše u visinama od 80 do 100 kilome-tara. Međutim. TAV može munjevito da obavi specijalne obaveštajne misije na velikim visinama. U poštenu. Pod našim evropskim nebom poznati su isti problemi. jer se neki pesimistički prorok češka za bradu i govori gluposti o nepoželjnosti takvih projekata. Za veću moć te nove generacije mora se konstruisati kombinovani pogonski motor koji će u sebi sadržati mlazni motor i raketu. Rešenje problema leži na stolu. sve brže "Oroblemi kao što su ovi čekaju na rešenje. Projekat teče pod nazivom "Transatmospheric Vehicle" (TAV) :ransatmosfersko vozilo. može da sleti na bilo kakav aerodrom. a sa startovanjem drugih raketa diže sejoš više. neće promeniti ele-mentarnu osnovu našeg opstanka. to će samo biti sposobnosti prvoga deteta TAV. U struji kiseonika bržoj od zvuka sagoreva tečni vodonik. Ono će postizati više od mnogostruko dokazanog spejs šatla koji se ispaljuje sa raketom v. Ono će imati startnu težinu pet stotina do osam stotina tona.Sve više. ali se ovi često ne usnđuju da se sa njima uhvate u koštac. a rastojanje od Kalifornije do Evrope će preći za 30 minuta. a njegova braća treba da idu više od "samo sto kilometara". Džeri Arnet r-ikovodilac projekta iz vazduhoplovne baze Rajt Peterson u Ohajn zjavioje u novembru 1982. SCRAM startuje pomoću normalnih mlaz-nica koje ga ubrzavaju do oko dvostruke brzine zvuka. ako ne sutra onda prekosutra. TAV može bi'zo da pomogne astronautima koji su doživeli havariju. Sa snagom oba motora mlaznog i SCRAM . orbitu. nepoštedenu stvarnost spada i ono fantastično. TAV može da spreči ili da izvede napade na kosniičke stanice. Na OVOJ visini i SCRAM-u ponestaje kiseonika. Dr. Obilazak Zemlje će trajati samo dva sata. Oni će biti rešeni ako ne danas onda sutra. Dali ce Amerikanci da izrade letelicu koja može da operiše unutar i van atmosfere? Sasvim je izvesno. Tek tada se pilot prebacuje na SCRAM: inotori uzimaju potreban kiseonik di-rektno iz vazduha (kod raketa se on mora nositi sa sobom). Sada se uključuje raketni motor: on podiže TAV na visinu od 150 kilometara. "Dete prve generacije TAV već ima svoje rodendane. međutim.34 minuta pri brzini od 7424 metara u sekundi. Da li je planirani TAV pametna investicija? Ljudi iz Mek Donel Daglas korpoi-acije. štoje u ovom trenutku nezamisli-vo. može da služi kao brza veza Zemlje sa nekim vasionskim gradom.letelica postiže 3700 km/'h. . jer se ovaj kosmički transporter diže na visinu od 117 km za 8. znaju. Ono se skraćeno zove SCRAM (Supersonic Combustion Ramjet Engine . ali je još dovoljan za SCRAM i ovaj sada ubrzava vozilo na 6400 km/h i nosi ga na visinu od 35000 metara. To su podaci koji ga svrstavaju u Zemljine satelite u super brzoj orbiti. oni golicaju tehničare i naučnike. Procenat kiseonikaje već nedovoljan za mlazui motor. Kada stigne u gornju atmosferu mlazni deo motora se zau-stavlja.supersonični mla'zni mo-tor sa uimtrašnjim sagorevanjem). najvećeg preduzeća vazduhoplovne industrije sveta iz Sent Luisa. godine: "NačelnamogućnostgradnjejednogTAVpreispitaiia je i mi-sli-mo da će postojati tehnologija da se izgradi letelica nove generacij.

kao orao na svoj plen. gudine izgleda tocrteinikonccplpruogTAV.koji sa svojih sto hiljada zaposlenih pred-stavlja treće po redu prcduzeće vazduhoplovne industrije u SAD. Boingu. Dženera! Dajnamiksu i Rokvelu – . Nortropu. kaže: "Ni najmanje ne sumnjam da će kroz dvadesetpetgodina svi letovi na dugim prugama ići kroz kosmos" . Interkontinentalni džambo budućnosti biće TAV: on će izleteti u stratosferu i obrušavaće se. Planeri velikih američkih avionskih firmi polaze već sada oci toga da će bliska atmosfera u sledećem veku biti beznadežno prenatrpana i da putnički džambo-džetovi ne smeju više da truju vazduh potreban za život. godinu ratno vazduhoplovstvo SAD staviloje na raspo-laganje velikim avioiiskim firmama . Za 1984. ProizuodačMak Donel Daglas TAV će biti novi prototip za transatmosferske putničke avione. Ovo poslednje se već tiče nas koji smo na Zemlji. rukovodilac projekata kompanije Lokid iz Barbenka u Kaliforniji . Lokidu. na odredišni aerodrom.Ouakoje u aprilu 1984. Melvin Salvej. Gramanu.Mak Donel Daglasu.

autonomno funkcionise i koju je moguće povratiti. na operacionu visinu od 500 kilometara. Cilj ovog manevra spajanja ima pasivnu spojku. Pošto ovaj segment postigne orbitalnu visinu EUREKE njime će se polako manevrisati u pravcu EUREKE i to tako da se zaustavi na sto metara ispred nje. bliži se cilju. Ona takode. Ova platforma za uiSestruku upotrebu premestiće se iz orbite na putanju blisku Zemlji t tamo će ostati šest meseci. U vezi sa tim proizvođač.ena. a zatim će je Spejs šatl uzeti i vratiti na Zemlju. Sa ove tačke će se EUREKA popeti sopstvenim motorima. nekoliko metara ispred cilja ponovo zastane. a 'lovac' aktivnu. spaja se u j modularni sistem i većejedinice. a da posle. može da donese materijal i gorivo za . Tako treba da se sateliti bez Ijudske posade upotrebe kao dokovi. izjavljuje: "Drugi vasionski segment za višekratnu upotrebu» bez Ijudske posa-de.analogno biološkoj evoluciji . godine EUREKA će sa sobom poneti 12 eksperim. godine pre naše ere) kojije prilikom otkrića osnovnog hidrostatičkog zakona uzviknuo "Eureka! Pronašao sam!". godine. Ona će se potom pripremati za novu misiju. kojima će biti daljinski komandovano iz Nemačke." Nakon pristajanja. druga platforma može da preuzme već (utvrđene) podatke koje možda ne bi mogla da preuzme preko radija zbog smetnji.ta. Evropska vasionska uprava (ESA) gradi takav satelit koji će se lansirati 1987. EUREKA se može u vasioni povezivati sa drugim platformama u većejedinice. EUREKAje skraćenica za European Retrievable Carrier (Evropska platforma za višekratnu upotrebu). ali ne prema uzviku grčkog matematičara Arhimeda (287-212. na visinu od 296 kilometara. Obe platforme se zatim spajaju. koja se razvija i gradi po nalogu ESA (Evropska vasionska uprava) od strane konzorcijuma SPEJSLAB. a prilikom drugog lansiranja ponoviće se ista procedura. firma MBB. Prilikom prve upotrebe 1987. Posle misije platformu će uhuatiti manipulaciona ruka Orbitra i vratićeje na Zemlju. pod rukouođenjem MBB-ERNA iz Bremena. EUREKA će obaviti nekoliko eksperimenata. Zvaće se EURE-KA.Crtež prve višenamenske platforme EUREKA koja leti.počelo sa malom L vasionskom kapsulom kao "jednoćelijski organizam". Spejs šati će ovaj novitet EUREKA izneti na njegovu putanju. Eureka! Ono što je .

predstavnik NSI. i to bi bile vasionske stanice od modularnih zemaljskih sistema. godine u svom obraćanju naciji: "Možemo da pratimo naš san o dalekim zvezdama. Mladi ljudi koji se odluče za saradnju pociryu sa vasionskim igrama. Ujednom članku. možemo da živimo i radimo u kosmosu radi privredne i ekonomske dobiti. 12. Više platformi se mogu povezati u veću jedinicu. Predsednik Ronald Regan rekao je 25. vode se od kompjuterske tehnike do laserske tehnologije.male raketne motore ili struju za akumulatore. država preuzima troškove i. Ne mora se ostati na ovom paru. Vasionska vozila se pojavljm'u na tržištu kao igračke. godine. Stari svet će biti "zaobiđen".koja ništa ne može da sprovede protiv većine trudi se da dobije saglasnost građana za ove. govori čak o "vasionskoj rasi" koja se može stvoriti. učenici daju sebi oduška zadacima za razmišljanje o vasionskim dimenzijama. U leto 1984. januara 1984. Leonard V. Noćas ću dati uputstvo agenciji NASA da zajednu decenrju razvije vasion-sku stanicu koja će imati stalnu Ijudsku posadu . Američka administracija . u pravom smislu Dieneral Dcgnomiks konstmiše raketu. On se uzbuđiue zbog beznačajnih satelita koji treba da šalju televizijske programe u stanove i smatra letove malobrojnih . ona će unaprediti međunarodnu saradnju i ohrabriti američku industryu da se premesti izvan Zemlje" . Reganje dopunio: "Ova vasionska stanica će biti baza za naučne i komercijalne aktivnosti. koji će slobodno leteti i moći da se spajaju. razumljivo samo po sebi. Ovaj program je napravila NASA sa Nacionalnim institutom za kosmos (NSI). Kentauer kao nosača tereta u Zemljirtu orbitu visoke ciljeve. San o dalekim zvezdama Oledeća generacija će stalno donositi sa sobom kosmonautičke "sisteme sa Ijudskom posadom. avgusta 1984. godine nastao je program za mlade astronaute da bi se "koristile vasionske snage SAD za stimulisanje omladine Zemlje da studira tehnologiju" . a naravno. posećuju se svetski poznati astronautički centri. Najbolji dobijaju čak šansu da kao "vasionski turisti" uzmu učešća u vasionskom letu. U starom svetu se ne čuje ništa o usmerenoj pripremi omladine na kosmičku dimenziju iyene sopatvene budućnosti. Dejvid.

ne sasvim uz dobrovoljan pristanak mladih.za 15 godina! .ova stanica treba da se poveća dogradpjom novih segmenata u jedinicu za više namena. samo. naravno. Toje početak. Ona će biti laboratonja za naučnike i tehničare. opservatorija za posmatranje vasione. Već krajem veka .Model iz konstrukcionih hiroa Lokida zapocetnc stepene uisionske sianice visprenih Ijudi u spejs šatlu već kao efikasno učešće u osvaja-nju kosmosa. stanica za astronaute iz dmgih vasionskih . SOS stanica. možda. a Šatl će ih uzeti i zameniti novom posadom. Tim od 6 do 8 astronauta radiće oko dva meseca u stanici. Dirljivo! Ono što se n najvećoj javnostž radi u SAD na pridobijanju om-ladine za vasionaku budućnost dešava se. i u Rusiji. Nije utopija! Prva vasionska stanica SAD imaće oko 36 tona orbitalne mase sa '200 m' klimatiziranogprostora.

mesto startovanja drugih vasionskih letova i građevinski osnov za veće objekte. Pri sadašnjem kapacitetu tereta od 30 tona po Šaltu. bilo bi dovoljno za više odjednog starta dnevno. 0 izgradnji vasionskog grada Tamo gde se gradi mora se doneti materijal. Kao pouzdani vasionski transporteri dokazali su se u međuvremenu KOLUMBIJA. Sa ovim odlikama svaki nosač tereta treba da obavi četrdeset letova godišnje. zamenik šefa "Analize vozila".koji se plaćaju iz budžeta agencye NASA. fabrika za specijalne vasionske proizvode. Ujesen 1985. Ruka za hvatanje satla neumomi nosoč tereta (lem) izbacuje satelit (desno) vozila koji su pretrpeli havariju. protiče u istraživačkom centru agencije NASA u Lengliju: 'Komercijalne vasionske aktivnosti vrlo će se brzo približiti budžetu agencije NASA. Eldred. brzo premašiti državne izdatke za civilne vasionske projekte". sa oko četiri stotine upotreba. Deset novih šatlova. jedna eska-drila sa400 letova godišnje može da odnese u vasionu 12 hiljada tona materijala za godinu dana. Svaki novi vasionski transporter. dopuniće ovaj kvartet i obaviće vojnu misiju za Pentagon koji se nalazi u Vanderbergu. Vreme boravka na Zemlji trebalo bi stoga skratiti kao i boravak u kosmosu. i one će. . 240 km severozapadno od Los Anđelesa. građen u seriji. sa najmodernijom tehnikom i devet tona lakši od KOLUMBIJE. Čarls H. naime. To Je planerima još uvek premalo. U sledeće dve godine planiraju se mesečno dva lansiranja šatla. Uniformisani Ijudi bi trebalo da prestanu da se smeju kad opišem kako se može izgraditi vasionski grad za deset miliona Ijudi. ČELENDŽER i DISKAVEM. Bio sam ismejan. U ovom predstavljanju ja.Spejs šatl. Ispaljivanje u orbitu bi postalo rutina. neće se ostati na samo četiri šatla . Pre 17 godina napisao sam u svojoj prvoj knjizi: "Sećanja na budućnost": "Vek astronautike nije više vek tajni. Trajanje jedne misije treba da se skrati na dva-tri dana. Hteo bih da uzmem čitaoca za ruku i da ga upoznam sa mnogo većim objektima da bi dobio predstavu o kosmičkim gradovima i kako su oni već hiljadama godina okroživali Zemlju. Svaki ovaj spejs šatl koštaoje dve milijarde dolara. godine ANTLANTIS. verovatno. a za 10 godina 120 hiljada tona. Takode. ne polazim od utopijske tehnologije trihiljadite godine nego od tehnike kojom već raspolažemo. Astronautika koja teži ka suncu i zvezdama određuje takođe ponore naše prošlosti". Naslednici poznatog kvarteta su već u radu. Prema planu agencije NASA trebalo bi da budući šaflovi budu u mogućnosti da uzlete i ateriraju po svakom vremenu. a vreme za održava-nje maksimalno na nedelju dana. a od devedesetih godina treba da bude oko 35 lansiranja gidišnje. jer bi svaki od ovih nosača tereta došao u upotrebu u proseku dvaput godišnje. treba manje da kosta od dosad iz-građenih i da ima aktivno vreme upotrebe od 15 godina.

Da li se takva populacija u vasioni može ishraniti i kretati? Da li može živeti? . Do 1976. O'Neil se zapitao: . godine naseljavanje kosmosa bilo je u domenu autora naučne fantastike. koju nijedan naučni časopis nije hteo da objavi.Da li se mogu napraviti vasionske stanice sa preko sto stanov-nika? . diskutovao sa strucnjacima. a ne 50 vasionskih transpor-tera? Toje "samo" pitaiye finansiranja ovog gigantskog poduhvata i ujedinjene snage industnje SAD .Da ]i se inogii i kada isfinansi rati vasionski gradovi sa 10. O'Neil.Da li one imaju ekonomskog sinisla? .Ali gde piše da se gi'adi samo deset. 100. pa čak i milion Ijudi? . .staviće na raspola-ganje potrebna sredstva čim se ukaže šansa za dobit.. a zatim se Gerard K. pravio modele.a ne države . O'Neilovi proračuni troškova i koristi izgledali su lektorima i uredniciroa isuviše fantastični.000."i i napisao jednu visoko naučnu studiju.. profesor avijacye i astronautike na renomiranom Institutu za tclmologiju Masacusets (MIT) prihvatio spckulacija.Da li takva monstmozna građevina može da bude od pomoći zavičajnoj planeti? . Hteoje da sazna da lije fantazija ovog esnai'a piaaca iznikla iz neke bar priblizno realisticke osnove.000.Da li se može obavljati trgovina između Zemlje i te nebeske kolonije i čime bi stanovnici iz vasione plaćali dobra uzsta sa Zemlje? Profesor O'Neil je računao.

Godinu dana kasnije O'Neil je. Zainteresovani publikacijama. Ovu premisu spunjavaju šaflovi.Prci apartmanl vasionskih stanovnika dobijaju oblik Agencija NASA ne bi bila tako uspešna. kao što jeste. Radne grupe ispituju tehničke mogućnosti velikih sti-uktura u kosmosu. po nalogu agencije NASA.Potrebni su nosaSi tereta koji će da donesu Ijude i materijale u orbitu. nastavio svoju studiju o naseljavanju kosmosa. Oia je stupila u vezn sa O'Neilom i organizovala izložbu u Kenedijfevom astronautičkom centru na Floridi. Institut za vasionske studije. da nije stalno otvorena prema novim idejama. Kada je profesor O'Neil konačno objavio svoje radove u svima razumljivoj formi Amerikanci su bili tako oduševljeni mogućnošću naseljavanja kosmosa da su osnovali društvo L-5. . Uskoro se ujedinilo 55 univerziteta u Univerzitetsku asocijaciju za ispitivanje kosmosa. čuvenom univei'zitetskom gradu u državi Nju Džersi. godine u Prinstonu. Za nekoliko mesed onoje imalo nekoliko stotina hiljada članova. U mom opisivanju mogućnosti realižacije gigantskih vasionskih gradova pridržavam se radova O'Neila. osnovali su 1977. Tamo su se mogli videti modeli i tehnički crteži vasionskih naselja koji nisu bili naučna fantastika. Za izgradnju vasionskih gradova moraju da postoje tri pretpos-tavke: . Knjiga profesora O'Neila "Naša budućnost u kosmosu" prevedena je na nemački jezik. koji je od države priznat kao opšte koristan.

sakupljeni su mali meteoriti. godine. Ono što je Lagranž izračunao može se verifikovati naodernim teleskopima: na Lagranžovim tačkama.Materijal donet sa Semlje nikada neće biti dovoljan da se izgrade džinovske strukture . Zbog toga je društvo i dobilo naziv L-5. Nabazi Opšteg zakona gravitacije Isaka Njutna. razumljiv način: Libracione tačke. lociranje vasionskog grada. ako treba odrediti L-tačke između Zemlje. Jedna od tih tačaka ide ispred planete Jupiter. i a mala nebeska tela nazivaju se "Trojanci". Ispitivanja su potvrdila Lagranžovo otkriće. Vađenje i transport kamena sa Meseca sujednostavniji nego što sebi predstavljamo i to je već danas moguće. Lagranž je izračunao da su te "mrtve tačke" prouzrokovane uticajem gi-avitacije di-ugih planeta i iz toga zaključio da meteoriti koji dođu na takvu tačku moraju tamo ostati zauvekJer nikada ne mogu da dođu u oblast gravitacije neke druge planete.. označavaju se sa L-4 i L-5. stalno za 60°. Postavši sa 19 godina profesor u Torim onje 1766. je ispunjena. kao Sunce i Jupiter. naime 1772. druga tačka ga prati na istom rastojanju. Berlin se javlja Odakle će se uzimati jeftin materijal? Kako će se doneti do L-5? Mesec se nudi. . Njihov položaj odgovara strogim rešenjima problema tri tela prema Ž. kao što je neka mala planeta. planete i Meseca. izračunali mnogo više L-tačaka od samo dve Ltačke. u vasionskom veku. Lagranž se zainteresovao za čudne osobine dve "mrtve tačke" na putanji Jupitera. još nazvanim i libracione tačke. Sunca. fabrikama i uređajima za provodenje slobodnog vremena. Na njegovoj putanji oko Sunca. Posle smrti Fridri-ha 11 preselio se u Pariz Dok njegovi savremenici nisu znali šta bi započeli sa hrabrim algelirskim i brojčanim teorijama važni mate-matički principi su poveani sa imenom Lagranž. matematičar Žozef Lui Lagranž (1736-181. godine prihvatio poziv Fridriha Velikog da dođe na BeAisku akademiju nauka. njegov račun variacije. koje je izračunao Lagranž. Gde se može naći potreban materijal i kako se može jeftino doneti na gradilišta? Pitanje 2: na njegaje odgovoreno pre 200 godina Gde se može i gde trea naseliti vasionski grad? Pre više od 200 gocna. ostaje . libra.sa kućama za stanovnike vasione. Treće telo. nalazi se skoro pred vratima. Ove tačke. Savremeni matematičari su.cioni centri su tačke u ravni dve mase koje se okreću jedna oko dmge. Ne postoji ozbiljan priručnik u kome ovaj princip nije objašnjen na kratak. Lagranžu (Lagranžove tačke). Druga premisa. Lagranžovo delo "0 problemu tri tela" postaloje veoroa aktuelno. teorija funkcije hjegovi principi mehanike. Profesor O'Neil izraćunao je sa svojim saradnicima da je L-5 idealno mesto zajedan relativno skromni kosmički grad.U vasioni se morqu utvrditi idealno mesto ili idealna mesta.) odgovorioje na ovo pitanje. Sada. "Da bi se jasno videlo često je dovoljno . na primer. uz pomoć kompjutera. Tada se često ne radi samo o problemu tri tačke nego o problemu četiri tačke. u libracionoj tački u miru ili opisuje periodične putanje.

sa.Za koji vremenski period se može realizovati ovaj projekat? . . .Realizacija fabrike na Mesecu u medunarodnim okvirima bila bi mera koja stvara poverenje i bitno bi unapredila medunarodnu saradnju za više decenija.Kolika treba /mora da bude mesečeva stanica? .Da li je moguća gi-adnja fabrike na Mesecu i da li je ona ekonomski opravdana? . Iz fizičkih i energetskih razloga naročito pogodne godine za izgradnju fabrike na Mesecu bile bi 2000. koji su u stanju da ispune sve logističke zadatke vezane sa fabrikom na Mesecu. Kraj citata. nastalaje 1983. Profesori i studenti su investirali 2000 radnih sati za odgovor na ovakva pitanja: . mogu se razviti i staviti u rad. godine studija "Nacrt projekta za izgradnju fabrike na Mesecu"1 .Koje bi državne ili međunarodne organizacije bile fmansijeri? Iz te studije ćemo naznačiti sledeće zaključke: . U Berlinu se tako radilo. Pod rukovodstvom profesora Hajnca-Hermana Kelea. do 2005. . maksi-malno 20 godina. kolikoje Ijudi potrebno? .Kolikije tehnički angažman.Realizacija proizvodiye na Mesecu dovela bi dugoročno do rasterećenja biosfere Zemlje.Institu-ta za vazduhoplovstvo i astronautiku Tehničkog univerziteta iz Berlina.Crtački prikaz kamenoloma na mesecu promeniti pravac gledanja" rekaoje Antoan de Sen Egziperi (1900-1944). .Šta se može proizvoditi na Mesecu? Kako se mogu proizvedeni produkti odneti? . bez uvođenja novih tehnologya značajnih za ovaj projekat. .Tehnički problemi u vezi sa gradnjom i radom fabrike na Mesecu izgledaju rešivi srednjoročno.Za izgradnju fabrike na Mesecu i kosmičkih transportmh siste-ma za nju mora se računati sa vremenskim periodom od 15.Sistemi za kosmički transport.

mnogo osvedofiena atomska energija! .uzimajući u obzir sve troškove razvoja —i proizvodnje. Ostaje samo mnogo napadana. takođe. isto tako nužnogza rakento gorivo i važnog za proizvodiy'u vode. Da li će. koja pretvara Sunčevu ener-giju u lasersku energiju i prenosije do Mesečeve fabrike"17^ Vasion- Ovako planeri agencije NASA vlde naselja na nekoj susednoj planeti ska elektrana će isporučivati otprilike polovinu količine energije izračunate za rad Mesečeve fabrike. Minerali će se zatim mleti i magnetski sortirati. a zbog nedostatka kiseonika neće sagorevati lož-ulje. godine. ali profesor Kele pretpostavlja da "ljudi ne žele da im se oduzme ta avantura da sami rade u takvoj fabrici". na rastojanju od oko 38500 km od Mesečeve površine. do 2002. Tada bi već počela da se amortizuje Mesefieva fabrika. Projektovano je u velikoj meri samosnabdevanje životnim namirnicama (kao što su bašte sa hidrokulturama). neophodnog životnog elementa za stanovnike kosmosa. medutim. Sve su to delatnosti koje mogu da obavljaju roboti.do potrebe za finansira-njem od 20 milijardi američkih dolara godišnje za vremenski period od 1976. nalazi se solarna elektrana. uključujući ijedan transporter za velike terete koji tektreba izgraditi samo za ovu priliku . Na ovom Zemljinom satelitu u bezvaz-dušnom prostoru ni najmanji vetrić neće okretati vetrenjače. Kele). a čak i životinje treba da obezbede kvalitetniji život stanovnika Meseca. Ujednom hemyskom postrojenju za pripremu "rastva-raće se fini materual pomoću fluorovodonične kiseline i soi-tiraće se različitim postupdma razdvajanja". Ljudi koji se bave zaštitom prirode i čovekove okoline mogu da kliču . dok će se druga polovina proiz-voditi direktno na Mesecu. Sirovine će se mehanički ople-menjivati do oblika koji omogućava transport do Zemlje ili do drugih tafiaka Sunčevog sistema. "Dalje će se obavljati elektrostatičko zgušivavanje drugih elemenata" (prof. Na Mesecu se može proizvoditi gas koji sadrži veliki udeo kiseo-nika.Rotacioni bageri će kopati minerale.Ko to treba da plati "Derlinska studija dolazi . Ona bi snabdevala Zemlju sti-ujom i vrednim sirovinama. pri čemu moraju skidati samo površinu. na Mesecu biti skupa proizvodnja potrebne energije i da li če nedostajati energije? Ne! " Na neutralnoj tački izmedu Zemlje i Meseca.

Koncept agencije NASA nove transportne mašine sa mesec .

Ležišta boksita . Nozet iz Kalifornijskog astronomskog instituta potvrdili su sledeće: "Rezultat ispitivanja kosmosa biće nužno Mesečeva baza sa stal-nom posadom. ovaj cilj se ne može postići bez vrhunske tehnologije. Vrhunac: tamo gore ništa ne korodira! Ležišta gvozdene rude na Zemlji nagriza vazduh. koji na ovom svetu nedostaje. pripadnici agencije NASA. mamiće nas rajski parkovi i sportski tereni. koji se održao od 7.. Američki istraživački timovi potvrđuju rezultat rada na Berlin-skom tehničkom fakultetu. tamo ima na gomile. do 13. Ovaj autobus ne bi trebalo da transportuje Ijude i robu . Zar to nije cilj za koji se isplate ovakvi troškovi? Industrija neće nikada biti izlišna: napolje sa njom u vasionu! Medutim. Oni će provoditi praznike sa stanovnicima kosmosa u kilometarski dugačkim cevima od stakla i plastike i neće morati da se odreknu nijedne prijatne stvari "odozdo". koja je udaljena 384400 km.neophodne sirovine za proizvodnju alumi-nijuma . godine u Lozani u Švajcarskoj. U prospektima će se nuditi hoteli i restorani. oktobra 1984. Djuk i V. na Mesecu ima napretek. a koji je potreban za proizvodnju solarnih ćelija. koga na Zemlji već sasvim malo ima. kongresu Međunarodne astronautičke federacije. Njegova blaga mogu se iskorišćavati površinski u dnevnim kopovi-ma. Titana.od radosti! Zemaljska biosfera će se poštedeti i može se obnoviti. i provodiće svoju bestrežnisku mladost na pratiocu Plave planete. Na 35.skoro su neiscrpna. Kopanje zlata u prošlom veku bila je sirotinjska priredba prema šansama koje nudi Mesec. Ova baza se nalazi unutar onoga što se ekonomski može postići na kraju ovoga veka. Infrastruktura Otudija Berlinskog tehničkog fakulteta predlaže za transport mesečev autobus na pogon jednostepenim vodonično-kiseoničnim raketama. Godine 2020. Mendel kao i gospodin S."18) Za samo 30 godina moći će turisti koji su umorni od Zemlje posetiti Mesec. a na Mesecu nikada nije bilo vazduha. Stanovnici Meseca biće bogati.. M.. a banke i pošte će nam pružati svoje usluge. će prve bebe u svojim pasošima imati upisano "mesto rođenja: Mesec". Silikona.. Crna mora sadrže mnogo gvožđa najboljeg kvaliteta. Ona će biti prvo samostalno vanzemaljsko naselje Ijudi.

Profesor O'Neilje izmislio drugu metodu: "Moramo poci od pretpostavke da se za nekoliko godina mora preraditi nekoliko miliona tona mesečevog materijala. njihove kolege rukuju njima kao igračkama. Novorazvijeni materijali to omogućavaju Za veze na kratkim rastojanjima služe ove "vatrene. biće sasta-vljena od školovanih vasionskih radnika prve stanžce. Posada druge. nego samo do mesečeve orbite na oko sto kilometara visine." Kako to treba da se postigne? . Za sindikate će nastati problenii: na Zemlji se rad sa glomaznim predmetima smatra teškim dok gore. udobnija. U kakve će platne grupe biti svrstani Ijudi koji rade iste poslove na Zemlji i na Mesecu? Za stalne gradove u vasioni mesečev autobus nije dovoljan za tiansport materijala. -Raketa bi ga stavljala u pokret kratkim guranjem i ne bi mn bili potrebni motori da ga podignu sa neke planete. a da samo ne napušta površinu Meseca.Tranaporter tereta po modela agencije NASA od Zemlje do Meseca. Ovakav teški transporter bi se morao sastaviti u vasioni iz delova koje bi tamo doneli spejs šatlovi. u bestežinskom stanju gde sve lebdi. pokreiljirija i elegantnija. gde će se presedati i pretovarivati roba. Saobraćaj između Meseca i zcmaljske orbite obavljao bi teski ti •ansporter koji . stolice" čiju je prvu generaciju NASA sa uspehom testirala rečima znač da lunarna postrojenja moraju biti u stanju da u rokuod nekoliko godina odvezu sa Meseca oko hiljadu puta veću masu nego što e njihova sopstvena.uprkos svojim džinovskim razmerama troši malo energije.. On će se zadržavati samo u bestežinskom prostoru između orbita. mnogo veće stanice. što drugim Vasionska odela postaju Idkša.. Ovo ne inoze obaviti nijedna danas postojeća raketa. Stoga moramo razviti transportno sredstvo koje može da odnese sa Meseca koristan teret.

Pogled na industrijsko i stambeno naselje na Mesecu Magnetna železnica Trms-Rapid na eksperimentalnoj deonici u Emslandu . Profesr O'Neil se držao ovog principa da bi projektovao svoju "elektrodinamičku centrifugu materijal". voz naglo koči. On ovako zamišlja njenu funkciju: Na Mesecu će se položiti "šina magnetne železnice". Posle poslednje korekcije pravca. Ovaj magnetni voz se natovari matenjasom i teret kreće. koja se niože samo na poslednjim kilometrima hidraulički pomerati nalik na neki teški top. Na šini se nalaze plitka kola sa cetiri zida čiji se prednj] zid može veoroa brzo:spustiti daljinskora koman-dom.38 km u sekundi kojaje potrebna za izlaženje iz mesečeve teže. Pomoću magnetnih impulsa voz ubrzava kretanje do brzine od 2. koju izračunava kompjuter. Ovaj postupak omogućava mala mesečeva teža kombinovana sa brzinom elektrodinamične centrifuge za materijal. a prednji zid kola se spušta i u istoj desetinki sekunde oslobađa tovar koji poleti pod pravim uglom u odnosu na mesečevu površinu i počne da lebdi. dugačka 67 km. Nakon toga voz se vraća nazad.0 principu linearnog motora već sam govorio u vezi sa "elektro-magnetskim topom".

Ona raspolaže nosećim. Magnetna železnica funkcioniše nezavisno od trenja izmedu točkova i šine.Trans-rapid Izgradnja ove elektrodinamične centrifuge. voznim i pogonskim sistemom bez trenja: "Kod magnetne tehnike vožnje. AEG i BBC u konzorcijumu "Magnetska železnica Trans-rapid". kojuje predložio pro-—fesor O'Neil. funkcije nošenja. godine ona vozi na eksperimental-noj pruzi dužine 31.5 km u Emslandu. Od 1984. bila bi do pre nekoliko godina još nemoguća. vođenja i pogona oba Uprvom planu mesecev autobus .u pozadini cevovod za elektrodinamični transport materijala vljaju se elektromagnetima ugrađenim u vozilo. Svim železničarima na svetu bili su poznati problemi trenja izmedu točkova i šina koji su ogi'aničavali veće bi-zine. brzinom do 400 km na sat. bez dodira. Probleme sa velikim brzinama i enormnim otporom trenja rešile su nemačke firme MBB. u blizini holandske granice. dodi u Emsland i pokušaj tamo.'' Putniče. između mesta Derpen i Laten. Sa magnet-noin železnicom oni se u budućnosti mogu zaboraviti. na bešumnoj eksperimentalnoj železnici da baciš pogled u blisku budućnost! .

Gradilište na L-5 Tuda ide materijal katapultiran sa mesečeve površine? Ide ka. Posade dolaze iza toga.drugoj Lagranžovoj tački! Znamo već da meteoriti ostaju "za-lepljeni" na libracionim tačkama.Magnetna centrifuga za materijal na Mesecu ima upravo idealne uslove. Tamo nema otpora vazduha. 1990-1995. da ne bi nastale pogrešne predstave opisivanjem eksperimentalne železnice u Emslandu. Gradi se dmga kosmička stanica. Spejs šatlovi nose prethodno isfabrikovane građevinskeelemente do vasionske stanice. . skromni vasionski grad. a eventualno treća ičetvrta. Građevinski delovi tereta lete u neprekidnom nizu kroz tamu vasione i skupljaju se u blizini Meseca na tački L-2. 19871990. da bi ga pomoću vasionskog šlepera upravila ka tački L-5. a njena posada sortira lebdeći materijal u konvoj od nekoliko hljada tona. ne može biti oduvan. Ona se povećava. Tu treba da nastane prvi. Snimak rakete pokazuje. Upravo tuje potreban ovaj teret. a zatimstižu i stanovnici kosmosa. Tu se okreće mala vasionska stanica oko sopstvene ose. pri naj-većoj brzini. 1986. kako se mora zamišljati centrit'uga za materijal . Spejs šatl odnosi malu vasionsku stanicu u orbitu Ze'm-Ije.kao magnetna šina ugrađena u cev. a materijal u kolima.

U pogonuje malaelektrana. Druga vasionska stanica napušta zemljinu orbitu i pri-ključnje se stanici L-5. 1995-2005. U meduvremenuje postignuto da šatlovi startujučetiri stotina puta godišnje. kiseonik i. Jedna od velikih kosmičkih stanicaje gotova i snabdeve-na. Izgrađeno je pristanište na Mesecu. 2000-2005. Na visini od 38500 km iznad Meseca pušta se u pogon pn'a vasionska elektrana. voda. . Ona isporuč'uje energiju preko mi-krotalasa i lasera direktno u mcsecevo naselje. nazvana OSTRVO T. Robotipočinju sa proizvodnjom sirovina. Kosmički radnici na orbiti Zemlje sastavljaju dve većstanice od prefabrikovanih modula. Ona obrazuje bazu kod kosmičkog grada kojaje. prvi vanzemaljski čovek. Iste godine će se u mesečevoj Idinici roditi pi'va inesečeva beba. za duževreme. po profesoru O'Neilu.Između Meseca i stanice L-2 postoji stalni saobraćaj. Elekti-odinamična centrifuga za materijalje u izgradnji.1995-2000. Vasionski šleperje vuče ka tački L-2 u blizini Meseca.td. Stanica na Mesecu se razvija u naselje. Tamo se nagomila-vaju životae namirnice.

redovno stižu materijali koji će. a glad hara kontinen-tima. TAV stoji na raspolaganju za brzi prevoz. Da nisam upoz-nat sa materijom. Kada je OPEC. počeli bi da plivaju. kao ona Rimskog kluba ili studija Global 2000. Fabrike mesefieve kolonije počinju sa transportova-njem prvih sirovina. Međustatus Tapravimo ipak. Izazvao sam glasno raz-mišljajući u "Sećanjima na budućnost" šok u celom svetu. a ipak izvodljivog. Neko ko veruje u budnćnost.Red vožnje za razvoj Sledeća vremenska tabela za pojedine etape gradnje tehnički je potpuno realna ako i ukoliko se pravovremeno donesu političke odluke. naći svoju primenu kao izolacioni materijal od hladnoće i zračenja iz kosmosa. Na Zemlji se rasplamsava diskusija: da li ova deca sa Meseca treba da ostan'u tamo ili se moraju vaspitavati na Zemlji? 2005. ali samo protiv takvih. novom tehnikom usporenaje potrošnja nafte. Sve nacionalne krize energije vode ka jednoj internacionali golaća. Covek može da n i mobiliše svoje odbrambene snage. da ne pratim uvek loptu kojom se igi'a u eksperimentalnim institutima budućnosti. čovek je ncmoćan.umesto da nslove parališuću rezignaciju . Međutim. udvadesetostruči sa o svoje prihode izazov je prihvaćen: razvijene su i unapredene alternativne energije. Ukoliko se ne pojave Eskiini da se umešaju u rad tehničara važiće sledeći raspored: 2004. Dali će se ostvariti ono štoje moguće u okviru vremenskog plana od 20 godina nije pitanje tehnike nego samo pitanje pravovremenih političkih odluka.pilotsku funlEciju: predvidele su kaTastrofu na horizontu. Oko stanice L-5 lebdi sve više paleta sa prefabrikovanim delovima i rezervom. organizacija izvoznika nafte. sigurno bih se ograđio od spiska nezamislivog. na našem putu u budućnost malu pauzu. jer: "Fantazija je važnija od znanJa" rekao je Albert Anštajn. Međutim. Protiv katastrofa. takođe. Tada će. globalna kontrola radanja postaća neizbežna. knjiga "Jedna se planeta pljačka" ispunile su . što se u većini slučajeva ne dogadaJer: "Stalno se pojavljuju Eskimi koji govore stanovnicima Konga šta treba da rade". kao što sam ja. Raste potreba za radnim mestima. šta ce se desiti kada se nafta ne bude mogla dobiti ni za kakvu cenu. "Čovek ne počinje lako da misli. Propast sveta? Pesimističke prognoze. misli da će globalni razvoj primorati političare na pregovore. Uvek. Sa Meseca. Protiv onih koje se razvijaju polako : koje decenijama nadolaze i mogu se spoznati." Zemlje sveta će prinudno morati da dodu do oštroumnog konsen-zusa. Sada se samo vezujem za mogućnosti trenutka. — • Inventar tehničkih mogućnostije zapanjujući. To je znao Žan Žak Ruso (1712-1778). da alarmira pronalazače. . da razi-i gra svoju stvaralačku maštu. Svetsko stanovništvo raste. koje stignu bez najave. Zagađivanje čovekove okoline podjednim nebom bez granica neće se zaustaviti na carinskoj rampi. rekaoje poljski satiričar Stanislav Jerži Lem. pre svega. U meduvremenu ima već deset rnesečevih beba. Čovečanstvoje do sada preživelo sve apo-kalipse. kada izvori usahnu? Ubeđen sam da će se i tada automobili voziti i da ćemo se i dalje gi'ejati. kadaje stanovnicima Zemlje voda došla do grla. Skoro neprimetno razvoj korača u čizmama od sedam milja. kadjednom počne više ne prestaje. Već se nazire prstenasta struktura OSTRVA I.

kojije dugo godina radio na Kalifornijskom univerzitetu. ali namjoš ne stoji do grla. Pomanjkanje kiseo-nikaje nevažno. štoje uostalom metoda koja se dokazala u svim vasionskim vozilima sa posadom. iako već sada neomiljena. Po sličnom principu se mogu vasionske fabrike i vasionski gradovi staviti u sopstvenu rotaciju. Voda se penje.neopravdano zabranjivana atomska energija. osim sanduka sa problemima i sanduka sa riz. Brže nego što se misli i okeani će biti "ispumpani". dva velika grada za dan.rešenjima. piše: "Pretpostavimo da se ovde. velike države za godinu dana. Kroz okno možemo da posmatramo: što se brže okreće doboš. Fizičar Piter Vajk. zavisno od željene teže. Ona neće moći dovoljno da snabdeva stanovništvo koje neprekidno raste. prisilno ispuruti prazninu.industrije. šljake i minerali postaće hu-mus za baštovanske kulture. elektrane. Poznatoje da kamenje sa površine Meseca sadrži 20 procenata silikona. godine. Pre svega. Orbitalnoj teškoj indu-striji stoji na raspolaganju za procese rastapanja sunčeva energija u neiscrpnoj količini. U februaru 1985. treba našu lepu Zemlju da oštećujemo. Ovakav priraštaj odgovara nastaj anj u nove. a sada radi na dugoročnim studijama za agenciju NASA. Ba se Iz sanduka sa rešenjima potiče urbi et orbi (svima i svakome) velika ir''oj ideja za vasionska naselja. U kružnom toku se upotrebljeni vazduh meša i priprema. vsb gcdine Svetska banka je prognozirala udvostničenje. 30 procenata metala. a kasnije sa asteroidnog prstena? Zašto "ovde dole" graditi neomiljene elektrane. oponira se da u bestežinskom prostoni to sve uopšte nije moguće! Tehnička fantazija već razmišlja o fabrikama koje se kao neki ogromni točak okreću polako oko svoje sopstvene ose i stvaiaju . Pepeo. Nećemo đa se sazaljevamo! Sanđuci sa problemima vešto su bili a svuda po svetu. a za 2020. veštačku težu . kad se sirovine mogu uzimati sa Meseca. od Medutim. Tamo gde dođe do diskusije između Ijudi uniforroisanih gledišta. Potpuno nove perspektive se mogu naslutiti. naselja moraju se premestiti u vasionu.centrifugalnu silu kao u mašini za pranje rublja | naših majki. a 011 te probleme nije mogao da drži pod poklopcem. U plivanju će da sazri saznanje da se konačno mora razmišljati o životu izvan Plave planete. ostaju otpaci. Opterećenje čovekove okoline je u raznim oblastima postalo ne-snošljivo. međutim. bilo je i biće. onaj ko voli mir mora da bude za miroljubivo naseljavanje kosmosa. Zašto. Ako se takozvana teška industrija premesti na L-tačke. a onaj ko traži izlaz mora da otvori sanduk sa rešenjiraa. one K-adaju oko 75 procenata svetske proizvodnje. koji se mogi-i primeniti u izgradnji vasionskih gradova. na Zemlji. Zemlje u razvoju sa svojih 60 procenata svetskog stanovništva daju 10 procenata proiz-vodnje dok zemlje sa državnom trgovinom. kada ih možemo smestiti u vasionu? Za moj ukus pametnijeje i bolje prošinti se u vasionu pravovremeno i dobrovoljno. Horizont planiranja je neograničen. Prilikom dobijanja kiseonika iz kamenja sa Meseca. Ako se oba rastope onda aluminijum . sa svojih 15 procenata svetskog stanovništva daju 15 procenata proizvodnje. pokuša napraviti legura od aluminijuma i materijalakoji sadrži antimon. jer se može dobijati čak kao sporedan proizvod iz mnogih sirovina. Ona se može bez slojeva oblaka hvatati za pogon visokih peći i za proizvodnju laserske energije. Svetsko stanovništvo e-nih je brojalo preko 4. sirovine će se prerađivati u polufabrikate. komadi veša se sve više stiskaju uz zid doboša.5 milijarde Ijudi 1982. Ova dva metala imaju vrlo različite gustine. a za sekundu jedne četvorofilane porodice! Zapadne industrijske imaju oko 25 procenata svetskog stanovništva. Naša planeta prilično je istrošena. a vodonični motori će "nicati" iz mozgova prona-lazača. dok je ostalih 10 posto mešavina. 40 procenata kiseonika. medutim. Poslednje sredstvo je . Za proizvod-DJTI i snabdevanje čovečanstva svim potrebnim dobrima površina Zemljeje premala. godinu ntrostručenje stanovništva.

termonuklearni reaktor. Optička industrija će proizvoditi "kosmički čista" sočiva i specijalne medicinske uređaje." ) U vasionskim laboratorijama se mogii proizvoditi farroaceutski proizvodi.ispliva na površinu čim metali ponovo počnu da se stvrdnjavaju. Stoga se ovalegura na Zemlji ne može proizvesti u ekonomičnim količinama. "Tamo su gigantske. U vasioni se ziačenje usijanog Simca moze hvatati i na satelitima pretvarati u elektricitet. prvorazredni zadatak vasionskih kolonista biće da snabdevaju Zemlju energijom. Erike. a raznm ne govori suprotno. a sebi ih ne mogu priuštiti. velikim skokovima. kojejoš uvek grade elektrane. a najveći deo nestaje u Univerzumu. u Alabami. kristali i mešavine stakla koji se mogu proizvesti samo u bestežinskom stanju ili u maloj teži. vulkanski oblikovane pojedinačne planine. Solarna energija. i vasionski turizam ne sme da ostane nepomenut. Ko ne bi poželeo dajednom u bestežinskom stanju Meseca hoda v. govori čak u prilog turizma na Marsu. rođeni Berlinac i dugogo-dišnji saradnik Vernera fon Brauna u Hantsvilu. U međuvremenu su sva odmarališta već viđena i posećena ili prepu-njena kao mravinjaci. Takva legura bi predstavljala novi materijal za proizvodnju sunčanih ćelija. pre svega Olimpus Mons koji je . isuviše je veliki gubitak energije u zemljinom vazdušnoni omotaču. "Doživljaj Meseca" ćejoš više garantovati fasci-nacijn koju smo do sada osećali prilikom pi-vog susreta sa drugim kontinentima. godine biće hit-let na mesečevu bazu. daje svoje zrake milionima godina. Ako raazvoj na svim poljima bude i dalje napredovao. To bi Lila efikasna i jeftina pomoć za prenaseljene zemlje u razvoju. isuviše su nesigurni vreme'iski uslovi. Inženjer Kraft A. neće nas spasti. a zatim pomoću mikrotalasa ili u laseru koncentrisati i slati na Zemlju. Do meseca i nazad T^'onačno. u velikom stilu dobija na Zemlji. onda će Ijudi imati sve više slobodnog vremena. koje bi imale bolje dejstvo za 35 procenata od najboljih sunčanih ćelija koje smo danas u stanju da napravimo. Isuvišeje velika razdajina od mesta proizvodnje do potrošača. Međutira. 2010. koja se u nuždi. Sunce.

do 1940. Drugo. Habitati Taseljenicima kosmosa potrebna je relaksacija. godine. Prema predstavama profesora O'Neila. bio u auditorijumu. Zahvalan sam svojoj sudbini što sam mogao da upoz-nam profesora Obo-te pn. Treće. Haotičnim predelima vanzemaljske divljine.'ili posettoci Maisa pod roze nebom između veličanstvenih izlazaka i "Prvo. do 1958. Nastaće habitati (lat. predeli. prilikom mogpredavanja u Majsterzinge hali u Nirnbergu. godine na Tehničkom fakultetu n Beču izvodio eksperimente sa raketama." Da bi se znalo kakvu tezinu imaju izlaganja devedesetjednogodišnjeg profesora Obeila. januara 1975. a publika mu je dugo aplaudirala.noću bi se mogli osvetljavati veliki gradovi iz kosmosa i tako bi se štedela struja. godine radio je u timu Vernera fon Brauna u Psnemindeu. pojedinačne facete bi se mogle tako pomeriti da se u ugrozenim regionima izbegnu noćni mrazevi. hteo bih da podsetim na to da je on 1917. Od 1941. velikirn kraterima sa peščanim dinamakoje su naneli vetrovi. a prečnik baze mu je 600 kilometara. mnogo godina. i pouosan što je on. sport. u tački L-5 trebalo bi izgraditi OSTRVO I. mogu se lako oslobađati putevi za brodove prerna arktičkim lukama. bio u agenciji NASA u Hantsvilu cd 1955.konstniisao raketu od 25 metara težine. prečnika 5 metara. . godine. 17. i blizina porodice i pi-ijatelja. godine. Čazma Marineris je razgranati sistem džirovski?i klisara dug 2500 kilone-tara. . Njegovo delo "Ljudi u kosinosu" se pojavilo 1954. da je 1923.ma sa skulptura-ma titanske visoravni. Tako bi se kasnije moglo uticati na klimu . sa korisnim teretom od 10 tona. pozdravio sam ga. ima još mnogo većih mogućnosti. Teža u naseljima za stanovanje biće istakao na Zemlji. a zajedno sa njim. godine (!) opisao bitne elemente današnjih velikih raketa u svojoj knjizi "Raketa za planetarne prostore" i da je od 1938.da pustinjski predeli postanu plodni ili da se pomeranjem ohlaka sprece poplave. tome i mnogo ceniu drugome mogu se dr. Ogledala će regulisati sunčevu svetlost u rtmu dana i noći. gcdine nije štamparska greška! -. Habitatio stan).visok 25000 metara. Medutim.

da kolonisti sa OSTRVA I.5 kilometara. većje dogovoreno. ubrzo počmi sa gradnjom OSTRVA II. Sume. da una prečnik od 1. Džinovski točak OSTRVA II treba. Projekcija agencije NASA totalnog izgleda habitata 21. radnici i njihove porodice ne treba ničega što život čini vrednim življenja da se odreknu. na biiske planete i vasionske fabrike koje kruze oko habitatajejedin-stven.8 km. Na tom terenu treba da živi u prijatnim uslovima 140000 Ijudi. drveće. Jednog dana će biti i tehnologija prevaziđena. Pogled na svetiucajuće zvezdane dijamante iz crne vasione. Vlade i koncerni mogu da kupe habitate kao što je i OSTRVO II. potoci i jezera. Ono će biti izgrađeno brže. prema planovima O'Neila. Uprkos strogoj kontroli rađanjajednom neće biti dovoljno prostora na OSTRVU 11. Svi oni kojeje ovamo doterala čežnja za novim dimenzijama. centri za provodenje slobodnog vremena.jer će graditelji već imati iskustva stečeJia prilikom gi-adnje OSTRVA I. menadžeri. omiljene domaće životinje su razumljiv komfor. Vazduh-koji se stalno filtrira i prerađuje biće bolji od onoga na zavičajuoj planeti. bez grešaka. cveće. posle prvih razglednica sa srdačnim pozdravima iz vasione. a obim ekvatora od 6. tehničari.Trava. a i životinje uspevaće u biotopima. veka . parkovi. Pošto će želja za ise-lja-vanjem sa Zemlje postati još već.

. a time su u poslednjim godinama izbegnuti gubici u proseku od 45 miliona dolara. To su patenti za nove veštačke materijale koji kao čičak zatvaraju prtljag. prečnika osnovice 3. Takođe profitiraju i siromašnije zemlje: . sa čijim se korišcenjem može početi za 15 godina. Sa dosadašnjim sredstvima jedva da bi bilo moguće da se svakih 30 minuta dobije snimak oblaka za celu hemisfei-u.naftni bum 21. Kenedi dao 1961. prilikom otvaranja teško dostupne oblasti Amazona. džepove itd. i time u znatnom delu amortizovala svoje sopstvene investicije.SAD otkrila mdno bogatstvo u vrednosti od oko 15 milijardi i^lara. OSTRVO III bi sa svojih 1000 kvadratnih kilometara slobodne površine ponudilo životni prostor za milion Ijudi." Iz doku-mentacije švajcarskog stiiičnjaka za kosmos. jedinicama za snabdevanje od 25 tona i jedinicom za ateriranje na Mesec. O'Neil. moguća.anice "SKAJIAB" koštalaje dve milijarde dolara. i 1972. medicinsku kontrolu u stacionarima za intezivnu negu. Plantaže su se mogle preventivno grejati.sa kosmičkom kapsulom teškom 5. doduše.Brazil je mogao. . "Komercijalna astronautika . . daju pravovremene prognoze o žetvi itd. olo sa posadom spustio se na Mesec. veka?"3 preuzimam nekoliko plodova kosmicke ere: . Staneka. . hrabri vasionski mislilac. . solarne ćelije. .. "Amerinkanci su osnovali svoju agenciju NASA kao civilnu orga-nizaciju od zajedničke koristi koja će što je brže moguće nove tehnologije što donose dobit davati privatnoj industriji.Farmerima u Floridi su svakih 30 minuta davane temperaturne karte kadaje postojala bojazan da nastupe hladne noći.Pomoću komunikacionih satelita može se dokazati daje komu-nikaciona mreža sa nadzemnim vodovima i veza pomoću mikrota-lasa. godine.Krenuće se na gradnjujoš većeg habitata.Satelitski snimci upozoravaju na nevreme. konstruisanje zgradnja Apola . onaje . Rat nije više otac svih stvari.Od svog zakonskog osnivanja. mikroprocesore. .. Troškovi / korist Qa kosmonautikom nastala je u SAD dinamična industrija rasta. da se posluži jeftinim fotografijama koje je iz kosmosa napravio LANDSAT. godine agencija NASAje ispunila program • meje Džon F. kojaje bila teška 16 tona .8 tona. pejsmejkere. dr Bruna L. Projektovanje. godine najveći stepen hitnosti . na 200 miliona 1980. međutim.Afričkim državama su satelitski snimci omogućili da prate i uništavaju jata skakavaca. zahvaljujući telefon-skim satelitima. 1958. izračunao je da se OSTRVO III tada već može izgraditi sa prečnikom od 6. optička vlakna. desetostruko skuplja. medutim. pri čemu su ušteđene ogromne količine isekticida. Doktor Stanek beležijedan impresivan uspeh: gi-adnja vasionske r. ali ovog puta ne u konstrukciji džinovskog točka. godine. otknvaju nalazišta slatke vode.5 km i dužinom od 32 km.koštali su 50 milijardi dolara.Uz istovremeno pojeftinjenje mogao se. nego cilindra koji se okreće oko svoje uzdužne ose.Indonezijaje uspela da poveže prek'o satelita svoja velika i mnogo hiljada malih ostrva za neznatno malu cenu u poređenju sa onim koliko bi koštalo povezivanje podmorskim kablovima.. negoje to kosmonau-tika. Između 1968. godine. agencija NASA je prijavila nekoliko hiljada patenata čiji smo korisnici svi. Agencija NASA je rezultate svojih istraživanja odmah dalje davala industriji radi direktne primene u korist svih . povećati broj interkontinentalnih poziva od 3 mi-liona 1965.9 metara. klima uređaje.

državama učesnici-ma. Nekada. Da li će se leševi vraćati na Zemlju? Da li će se u ovim posebnim okolnostima razviti no'vi pravni kodeks? Da li će ciljevi biti unapred dati sa postojbinske planete Zemlje. preduzetnicima ili. da traže avanture u novim dimenzijama. godine o studijama koje su došle do rezultata da "tehnološka i ekonomska dobit kosmičkog programa prevazilazi troškove sa 14:1" .finansijerima. oni žele da idu dalje u Univerzum. naseljenici kosmosa neće imati na Zemlji rođake.država koja nastane u kosmosu biti demokratska ili funkcionerska država? Da li će socijalni sastav da ostane stabilan ili će se razviti stanja slična na Zemlji? Šta će se dešavati sa umrlim? Da li će postojati rozanjum ili vasionske sahrane? (Jedva dajeto moguće: u bestežinskom stanju bilabi to zanimljiva predstava). Ovi troškovi se dele na rok od 20 godina. Sledeće generacije će to morati. osnovni posed. Autarkični kao što su. Da sam počeo sa: "Zamislite dapostoji gigantskovasionsko naselje!" moji čitaoci bi me smatrali autorom naučne fantastike. Katalog pitanja Tz obimne literature povadio sam samo najvažnije podatke koji su potrebni radi razumevanja velikog putovanja u budućnost. ili će ih naseljenici kosmosa sami odredivati? Mogu li vasionski gradovi da postanu pretnja za Zemlju? Da li će se vremenom stvoriti nepoznate vrste bakterija ili virusa na koje su imuni samo oni koji su rođeni u kosmosu? Da li će "oni gore" stvoriti druge moralne zakone od "onih dole"? Da li će život biti kraći ili duži? Da li će vasionske kolonije stvoriti novu valutu? Ako će je stvoriti kako će se isplaćivati isporuke? Da li će postojati vlasništvo. Nameće sejedan katalog pitanja kao što je ovaj: Kome će pripadati to naselje . gordi na svoje slobodno biće oni zaključuju da kažu zbogom našem Sunčanom sistemu. Kao njihovi prethodnici. pošto se stanica kroz kamate i kamate na kamate amortizuje. a finansira ih konzorcijum koji se sastoji od država. Spekulišimo malo. Časopis "Tajm" izvestioje 1974. Da ne bih sebi dozvolio takvu kvalifikaciju skupio sam podatke u malu enciklope-diju za izgradnju vasionskog habitata. Za 30 godina moći ćejednovasionsko naselje da egzistira nezavisno od Zemlje. bez uspomena na Zemlju odakle su. Mi možemo tirne da počnemo. . Sa tehnološkog i tmansij-skog stanovišta nema nesavladivih prepreka za izgradnju džinov-skih vasionskih postrojenja.Sadaje gradnja kosmičkog habitata OSTRVO II proračunata na 200 milijardi dolara. Jedna prognoza je sigurna: tamo gore neće biti perfektno društvo! Čovek nije savršen. nasledivanje? Dali će stanovnici raznih habitata živeti miroljubivo među sobom ili se u naslednoj masi skriva bacil permanentnih sukoba? Preti li "krik malih zvezda"? Kako će se planeta Zemlja ponašati u slučaju konflikta? Može li se ona staviti pod pritisak novog oružja iz novih industrija? Špekulacije? Ovaj katalog pitanja ni izdaleka nema pretenzija da bude potpun. hrabri pioniri. možda kroz sto godina. samim naseljenicima kosmosa? Ko utvrđuje natalitet? Ko ga kontroliše? Da li će grad . "'Takvim pitanjima mogu se ispuniti cele knjige. Polazed sa te osnovice neka svako sebi predstavi šta se može desiti u tim naseljima u vasioni. industrija i bana-ka.

svejedno kakvog oblika države . Nije čudo što mudri Ijudi razmišljaju o tome. a tajnaje ova: na izračunatoj putanji one se stalno navode u privlačnu oblast neke planete. Žele davrše misuu u Univerzumu verom i inteligencijom. redovni profesor na i Tehničkom univerzitetu u Minhenu za astronautičku tehnologyu.Mesec planete. U vasionskim habitatima se razvila neka nova religija. Čak i najbrži vasionski brodovi bu putovali veko-vima ili milenijumima.Vasionski grad okupira naučna elita. Istraživačka radoznalost ih izgoni iz habitata. Frenka Drakea.L . Ovo su četiri scenarija od mnogih zamislivih motivacua da se probije ka novim horizontima. da otvore vrata u vasionu za jedinu pravu religiju.na svojoj generalnoj skupštini da osnuje jednu novuistraživačku grupu pod imenom „Komisija 51“istraživanje vanzemaljskog života.naređuje "svome Barodu" da otputuje u drugi Sunčev sistem. Komisija 51 Meređunarodnaastronomska unija (IAU) zaključila je 1982. U januaru 1986. Lagano ubrzanje. a oni se dosađuju osom Zemlja .a nautike"). mole se u crkvama. samo ih sprečavaju stari ugovori sa Zemljom. da 11 će pri tako sporom kretanju vasionskih habitata uopšte biti moguća koloniza-cija naše galaksije. međutim. Filipa Morisona do Edvarda Parsela. m: Razvila se prosvećena monarhija ili predsednička demokratija.Posle temeljnog proučavaiya. pomeraće ga na dugom putu didje u kosmos. Regent. koja je a. Putaiye su tako utvrdene da izgleda kao da će sonde zbogprivlačnih sila da se sruše na planetu. ukupno 210 astrono-ma i 40 naucnika iz . opisuje profesor Hari 0. Sve što se u vezi s tim sada može učiniti i što bi ubuduće bilo moguće. oni prirodno poseduju nagon religioznih preobraćivača da moraju proširiti svoju misiju. gocttne VOJADŽER II proći će planetu Uran. Naslednici kralja ili predsednika žele neograničena prava i hoće da vladaju milionima stanovnika.X . Njeni vernici su bogobojažljivi. ono već operiše u bestežinskom stanju. i u svoja dva izvrsna i uzbudljiva dela "Bezgranična dimenzija astro. brzine se još uvek pokazuju kao premale.god. Nemoguće? Fantastično Međuzvezdane sonde malog formata već su u vasioni: PIO-NIR X i PIONIR XI startovali su u martu i aprilu 1972. Meduzvezdano putovaiye od zvezde ka zvezdi moglo bi tako dapočne. kako su nas učili.tačka. s vremena na vreme jak potisak. shvatio sam da se na ' horizontu špekulacija doduše sasvim ocrtavaju mogućnosti. godine. da bi se konačno oslo-bodili svih prepreka i ugovora. međutim. one ih promašuju što je uslovljeno njihovim velikim brzinama. Rupe. godine. Ove sonde lete bez pogona. Izaslanička misija pofiinje. bez zle name-re. beskonačan i rastojanja samo do nama najbliže zvezde Alfa Kentauri ne mogu se nikada savladati. Pristupila joj je naučna elita astronomije i astrofizike . Univerzum je. prema kosmičkim merilima. ali da jaki motori ostaju problem. nazovimo je "Izaslanička misya". Premise za sva"provalivanja" bili bi dovoljnojaki inotori koji bi mogli da odvuku džinovske habitate sa neke L-tačke iz Sunčevog sistema. ako je moguće pod uticajem pri-vlačnih sila neke planete. ovoga putapo nalogu duhaUniverzuma.od Karla Sagana. a VOJADŽER 1 i VOJADŽER II u aavgustu i septembru 1977. preko Džona Bilingema. Pa i ako jedno veliko vasionsko naselje ne mora više da se dize sa Zemlje. Sve četiri će napustiti našSunčev sistem.

pre nego štojejedan mali deo njih otišao dalje bilo starim ili novim. dakle. "to znači da bi talas kolonizacije napredovao otprilike deset svetlosnih godina na hiljadu godina (500 za putovanje i 500 za razvoj). a da razdaljinu putovanja povećamo za faktor 10 . Ako su jedanput sleteli na neku sti'anu planetu X. vasionski kolonisti pet stotina godina proveli na putu i upotrebili daljih pet stotina godina za industrijalizaciju neke planete u susednom Sunčevom sistemu. oni u svojoj posadi već imaju specijaliste za sirovine. a brzine za faktor 4000. Osim toga. Papagianis postupa. zajednu vasionsku koloniju nije im potrebna planeta slična Zemlji. kaže profesor Papagianis. oprezno kod svojih pro-računa i ne uzima maksimalno optimističke cifre.34 m).000. udaljena je četiri svetlosne godine. razumno računajući može se pretpostaviti da ćejedna kosmička kolonija na nekoj drugoj planeti da uradi isto u roku od 500 godina. Proksima kentauri. kao svi naučnici. vasionski brod će razda-Ijinu od deset svetlosnih godina do susednih zvezda preći za otprilike pet stotina godina." Profesor Papagianis se osvrće na maksimu Alberta Ajnstajna: "Najveći broj osnovnih ideja nauke same su po sebijednostavne i po pravilu se mogu interpretirati jezikom razumljivim za svakog. a uz to u prtljažniku nose gotove planove za izgradnju vasionskih habitata. astronom na univerzitetu u Bostonu. Ono što se za deset godina od teh-ničkih rešenja moralo savladati. Rukovodilac "Komisije 51" postao je profesor Majkl D. To bi nara dozvolilo da povećamo brzinu za faktor 400 što je oko jedan do dva procenta brzine svetlosti. trebalo bi tehnolozima i kosmonautima da bude moguće za 500 godina. razvijenijim vasionskim brodom. najbliža stabilna zvezda. U prečniku od deset svetlosnih godina postoji već deset zvezda. Nezamislivi vremenski period? Računa se daje naša Galak-sija stara deset milijardi godina. . cepanje atoma. što znači brzinom od jedne svetlosne godine na vek". Profesor Papagianis stavlja na početak svojih razmišljanja činje-nicu daje čovek za vreme poslednjih sto godina povećao razdaljinu putovanja za faktor 10 . To znači rastojanja od deset svetlosnih godina. utoliko pre što kosmo-nautima stoji na raspolaganju sve osnovno tehničko znanje. koja će nas dovesti do najbližih zvez-da.. od prvog Sputnjika u orbiti do Coveka na Mesecu.Ijini odsto svetlosnih godina ima ih čak 400. motore itd. Na da. Moramo se naučiti da razmišljamo u velikim vremenskim perio-dima. metalurgiju." "Pri brzinama od 2 procenta brzine svetlosti. asteroidi i mrtve planete izvrsni su izvori sirovina. raniji predsednik Svetske banke. Robert S. dabiseijedan renomiraniakademikuključiourazrešenje problema. onda na njoj Ijudi izgledaju kao delić poslednjeg santimetra!" Ako su. a ne da se krije iza zida na kome je napisao "NEMO-GUĆE". Sa deset miliona godina bi totalna kolonizacija bila upravo hiljaditi deo njene starosti. On kaže: "Stoga izgleda apsolutno razumno da se pretpostavi da ćemo u sledećem stoleću ili onom iza njega biti u stanju da postignemo za jednu desetinu više. a u prečniku od dvadeset svetlosnih godina sedamdesetpet. dakle. koje se pomoću atomske fuzije bez daljnjeg mogu postići.drugih oblasti. Stoga. On pretpostavlja da će vasionska kolonija svakih pet svetlosnih godina nailaziti na novi Sunčev sistem. Papagianis ). Meseci. na svakih šest svetlosnih meseci -jedna zvezda. pogonska goriva." Ovako računa taj astronom iz Bostona: "Za manje od četiri stotine godina Americije uspelo da "presedne" sa volovskih kola na raketu za Mesec. Na taj način bi se čitav naš Mlečni Put kolonizirao za 10 miliona godina. Maknamara. dao je očigledan primer: "Ako istoriju univerzuma predstavimo kao liniju dugačkujednu milju (1609.

•iavigaciju. Na trzište se iznosi novo voće. koje sam kao primer naveo. genetiku i kompjuterologiju. upravlja najmodernijom tehnikom. sve se ponovo upotrebljava u kružnom obnavljanju. počinju zate-gnutosti. koja traži mesto boravka. Postiglo se to da se toleriše rukovodeći tim koji rukovodi koloni-jom. u vazduhu se oseća napetost. nauku o gravi-taciji. a neka opet leti u prebrzom vozilu TAV u izviđanje. Deca se igraju u dečijim vrtićima. neka druga učestvuje u astronomskim ot-krrićima o kojima ranije nije bilo nikakve predstave. odrasli se usavršavaju u bibliotekama. Istražuju se nove vrste energije. U njihovom habitatu se voli. svađaju se o totalnom kraju ili ponovnom rođenju 9 posle smrti. umire. Medutim. Radi se samo ono štoje najnužnije. Jedna će biti svedokprvog kompjutera sa sopstvenom svešću.One nisu nanizane jedna za drugom već su nagomilane u dubini prostora. novo . drži najbolji kurs. iz komandnog centra izbegava meteorite. Na brodu se stalno nešto dešava i bez estradnih animatora. Pronalaze se nove vrste pogonskih motora. Konačno: više nema đubreta. Njihova deca završavaju stroge osnovne škole. Svaka generacija doživljava nešto neobično. neposlušnih nastaju tako prve male kolonije. Elita posećuje restora-ne i biblioteke koje su rezervisane samo za njih. Astronautska klopka Ota bi sve moglo da se odigra u vasioni? Radi boljeg razumevanja -'onoga što ću kasnije da izložim pratićemo zamišljene scenanje. jer ciljevi nisu bili ni naznačeni u nekom poznatom katalogu zvezda. stariji univerzitete sa odličnim fakultetima za astronomiju. Posle revolucije donose nove zakone. Vasionska kolonija. Vasionski kolonisti iz četiri razloga. ne mora u svakom slučaju da putuje 5 svetlosnih godina do sledećeg Sunca. astrofiziku. neka treća doživeće uletanje u strani Sunčev sistem. Ko ih se ne pridržava biće pivom prihkom izbačen na neku planetu sličnu Zemlji. Ona se može ukotviti na nekoj bližoj planeti. Oni što rade smatraju ove gotovane suvišnim. Naučnici diskutuju o sinergetskim fenomenima. Od nezadovoljnih. Tako se sadašnjost u tipičnom vasionskom bivstvovanju pretvara u prošlost. potiču od X-generacije rođene u kosmosu. živi. Uprkos tome. prepiru se o strukturama početka i kraja • Univerzuma. .

ali i opozicija koja se pita da li se isplati taj trošak? Šta bi moglo da budejoš interesantno na staroj Plavoj planeti? Sebe smatraju najvećim u Univerzumu. a eksperimenti se vrše samo pod strogom kontrolom. Zemlja više ne predstavlja u kompjuteru ništa osim i memorisane pozicije u Galaksiji. Ovi kolonisti kleče u startnim otvorima spremni da svoju veru prenesu drugim planetama. krunom stvaranja. Ljudi su se tako osećali naprednim i nadmoćnim.acionalnim praznikom. kritika je za-branjena. Obrazovanje komitetkoji priprema posetu Zemlji kroz deset hiljada godina. uspomenu na prapostojbinu u čipu. a u devetoj generaciji potpuno i prekinula. Oni vellfiaju univerzalni duh univerzuma. Na kraju. sa narodnim veseljem i iaserskim koncertom. Medijska sredstva drži na uzici. ali ne postoji vasionski raj. a kojs ima izvrstan nkus). Najsiromašniji su obavljali opasne radove na reaktoru. prisluškuje stanove i radna mesta. Tako on sebi stvara oreol sveprisutnosti: zar ga istovremeno nisu videli na mnogim mestima? U habitatu izaslanicke misije vlada ambijent manastira. da Zemlja ništa više nije mogla da im ponudi. "Veliki brat" je svuda. u početku stalno praktikovana. prema praviiima igre i silom zakona ove negativne osobine moraju se uklonit. Svi se osećaju ravnopravnim. Oružje nose samo pripadnici telesne garde l'egenta. ujedinjuje se da bi pružila otpor naredbama regenta. svako brine o svakome. U toj prekomernoj nadmenosti razvila se regentska tiranija. Međutim.i. naučni-ka i mženjera. odobrava istraživa-nja u frustrirajućem obimu. u vezi. medutim. Glupim je smatran jedan deo stanovnika kojije služio kao radna snaga za prostije poslove.i u otvorenim razgovorima. a njihov životni vek bio je prilično kratak. sa povećanom razdaljinom se sma-njila. Ijubomore i zavisti.povrće kojeje genetski odgajio neki novi genijalni Gregori Johan Mendel. Od hominida preko Ijudi presađenaje na vasionske koloniste loša osobina svaste. njegovaje vlast čvrsta: on kažnjava. svuda se iznenada pojavljuje regentov trodimenzionalni laserski hologram. Srednja klasa koja se sastojala od činovnika. Bilo kuda se vasionski kolonisti kretali. Onaj ko hoće da se dalje . Godišnja nagrada habitata za pi'onalazak koji je doneo najveću korist stanovnicima predaje se uz eeremonip. sa n. Obrazovale su se kaste.

gde će izrasti serne njihove inteligencije i dovesti do novog početka evolucije. generacije diskutovali su za vreme razrađivanja zadataka o tome štaje bolje učiniti. sposobnosti i poroke kao svi Ijudi na završetku dvadesetog veka. rezimiraoje portparol igumana. Dvanaest učenih igumana 26. slično svetim kružocima svih religija. nisam ništa napisao što se naučno i tehnički ne može učiniti. da su morali pokazivati potpuno "neljudsko" ponašanje. Ujedinjeni u svom misionarskoro nagonu šalju u Univerzum sonde sa svojim genetskim materijalom. genetika i radioastronomija. Time bi bio izvršen zadatak izaslaničke misije. "Tamo gde naiđemo na primitivan život". hiljada-ma godina ranije morali biti u svemu nadmoćniji od Ijudi. Izmedu pojanja i molitvi ova braća izračunavaju vreme stizanja njihove bombe n.a zadati cilj.Za širenje inteligentnih životnih oblika nisu nužni superbi-zi vasionski brodovi. levo i desno pored njihovog habitata.nisam napustio trag vrline. Izotopni sat programiran je na vreme X. Kako ubrzati širenje sperme inteligencije? Šta smo prevideli. takozvani bogovi. ove pobude za razmišljanje idu u ovom pravcu .Stanovnici vasionskih habitata nisu nadljudi. Do sada se argumentovalo da su vanzemaljci.mogud su. On će aktivirati jedno bezopasno punjenje biološke bombe i osloboditi genetski materijal. ineđutim. Glavne nauke su: roolekularna biologija. . Oni imaju vrline. smeju da uđu gamo specijalisti. Eksperimenti za napl'edak obavljaju se u osiguranim pro-storijama. Za normalne koloniste postoje tabu-zone. ali se nadaju da će delić od njih stići na nebeska tela slična Zemlji. preko TAV. propustili? Kako možemo bolje da služimo duhu Univerzuma? Kreiranaje nova ideja: stvorimo nove Zemlje! Napra-vimo nabeživotnim planetaroa životne predele! Složili su se u tome da bolje ne mogu da služe svojoj izaslaničkoj misiji. u kojima se nalaze životno važni sistemi. . mesečeve stanice i OSTRVA 1 do vasionskih habitata . Upućuju ih na dražesne igračke na ivici Sunčevih sistema. Sa Ijubavlju nazivaju "hiološkim bombama" sonde koje se šalju raketama na čvrsto gorivo. . od malih vasionskih stanica. Predstavljeni tehnički sistemi. Za takve argu-mentacije nema prinudnih razloga. Konstatujem: -Ranije ili kasnije evolucya će naterati čovecanstvo u vasionu. a u hale habitata. koje promiču ispod i iznad. "pri-pomoćićemo mu veštačkim mutacijama da napravi skok u evoluciji!" Vasionski gradovi prolaze kroz Suncev sistem Priznajem da sam sa puno fantazije izatkao predstave o životu u vasionskim habitatima.obrazuje posle osnovne škole to može da čini držeći se pravila ordena. Braća izaslaničke misije znaju da će veliki deo ovih životnih klasa izgoreti na Suncima ili da će pasti na beživotne planete.

-Vanzemaljski posetioci sa stranih vasionskih habitata su povre-dljivi. Interesantne teme za istraživanje . njihova prebivališta mogu biti napadnuta spolja i iznutra.

Sta govore spiskovi i imena "palih anđela". Razmišljanja koja su stavljena na diskusiju. .samo zato što se ne uklapaju u teoriju sa kojom se trguje na naučnom tržištu. ser Fred Hojl.Kako se mogu razumeti pomeranja vremena predstavljena u mnogim predanjima? Zašto su za "bogove" drukčiji protoci vreme-na nego za Ijude? -Zaštoje za sve religije zajednička misao o povratku Boga ili Bogova? Zašto se Ijudi plaše tog povratka? . naći odgovore na sledeće: . kao štoje Darvinova. monumentalno parki-ralište u Stonhendžu. (Nobelovac Fransis Krik pretpostavlja daje život na Zemlji nastao smišljeno ili slučajno . meniri u francuskoj Bretanji? . Iz rasprave sa studentima stalno saznajem koliko su zainteresovani za ovu temu.Šta su bili povodi za nastajanje najstarijih religija? Prirodne pojave? Načini ponašanja koji se psihološki mogu rastumačiti ili/i pogrešno protumačeni. selekcije i prilagođavanja ili putem spontane mutacije iz vasione? .U dvanaest knjiga sam sakupio indicije koje treba da dokažu i da učine razumljivim posetu vanzemaljaca pre mnogo hiljada go-dina.gledanje u središte Zemlje. ako .Zašto su opisi "božjeg suda" identični sa uništavanjem celih ze-malja? .kao što to nauka sve više konstatuje . ali sigurno ne u svrhu da se neraz-jašnjena pitanja potčiste pod tepih. Izgradnjom mosta u budućnost treba da se osvetli i da se učini razumljivom naša najranya prošlost koja leži u tami. Nove ideje se ne mogu ubaciti u zacementiranu zgradu razmišljanja nadležnih naučnika.ta se može predstaviti pod religioznim ili mitološkim likovima iz predanja koji su sa bukom nestajali "prema nebu"? . Pri tome bi pretpostavke o poseti vanzemaljaca Zemlji mogle istovremeno da daju sveže impulse za više naučnih grana. Realnost naše prošlosti spada u nasledstvo.Kako je nestalo i iz čega se obrazovalo svetski jedinstveno jezgro.1804) kaže: "Nema ničeg praktiCnijeg od dobre teorije". Pretpostavam da jošuvekima mnogoakademikačijejecentralnoi omiljenobavljenje . koji je u starosti od 365 godina ne umirući "odleteo u nebo"? . Oslo-bođena tradicionalnih "rešenja" takva pitanja bi trebalo bez predrasuda ispitati i. i to ne samo sa moje strane. međutim.Iz kog razloga nasleđeni sveti spisi pojave boga stalno dovode u vezu sa vatrom. U toj predstavi nije ništa nelogično sem naše nadmenosti u pretpostavkama da smo mijedini inteligentni oblici života u Univerzumu. zemljotresom. šta nam koriste teorije o poreklu. nerazumljivi tehnički fenomeni koji su izazvali posmrtno obožavanje vanzemaljskih posetilaca? . Britanski astrofizičar. prostor za nove aspekte našeg porekla i budućnosti. međutim. Traži se stanarsko pravo. dimom i bukom? . supstanca svih mitologija? . a šta oznake "sinovi neba" i to ne samo u apokrifskoj knjizi proroka Enoha. akoje moguće.Iz kojih pobuda su se odlučivali narodi iz praistorijskih i rano istorijskih vremena na gradnju dosad nerazumljivih gradevina " kao što su piramide u mnogim zemlama.nisu tačne i nisu sposobne da obuhvate i ono štoje nespojivo i neshvatljivo? Da li potiskivanje činjenica spada u to . trebalo bi ispitati pomoću najmodernijih tehničkih po-moćnih sredstava koja stoje na raspolaganju fakultetima. da se sa tim ne mogu probiti na svojim seminarima. .tako što su životne klice na Zemlju došle izvana. .Kako je čovek postao inteligentan? Da li piitem do sada pretpostavljene evolucije.Kakoje nastao prvi život na Zemlji? Nijedan ozbiljan naučnik više ne tvrdi da je ovo pitanje skinuto sa dnevnog reda. Emamiel Kant (1724 . takode znam. smatra čak mogućim da su spontane mutacije nastale od genetičkog materijala iz vasione).

špekulišu oni. preobrate u Zemlji slične planete. rekao je moj zemljak Johan Kaspar Lafater (1741-1801).." . Olafa Stepldona "Prvi i poslednji Ijudi" i znači preformi-ranje Zemlje Ui stvaraiye novih svetova. Komete se sastoje delom od leda. godine. Solomonovih letećih kola? Kako je nastajao hindusko mnogo-boštvo čiji svaki Bog raspolaže specifičnim sposotinostima? . međutim: "Saznati da se grešilo samoje priznanje daje čovek danas lukaviji nego juče".Kako mogu stari hroničari i proroci da tako beskompromisno tvrde da su izvesna znanja dobili od "nebeskih učitelja"? . ) U njoj upozorava na fantastične mogućnosti da se čitave planete. Komete bi se rnogle. kaže Oberg. "Možda ovo zvuči zapanjujuće". zaokrožena slika sveta. nezavisno jedan od drugog. hteo bih da pokažem šta bi trebalo da bude još moguće u sferi fanta-stičnog.Zašto se rano Covečanstvo podvrglo muci da . atomskim eksplozijama izbaciti iz putanje tako da se njihovi komadi sudare sa Venerom. kao narodi Maja. Obergje konkretan.Kako se pojavio kult čisto tehničkih sprava . "Terraforming" žejms Eduard Oberg radi kao kontrolor leta u Džonsonovom ••--astronautičkom centru agencije NASA u HJUstonu.Koliko ima istine u tvrdnji prastarih "Bogova" da su Zemlju zajedno sa živim bićima "stvorili" u etapama? Nauka ima reč.Nekada se verovalo daje ona bliznakinja Zemlje. Danas znamo daje na njoj kao u srednjovekovnim vizijama pakla. Ako odgovori na ova pitanja nastaće jedna nova. Za Zemaljske uslove Venera je isuviše vrela. Njena atmosfera sadrži isuviše ugljen-dioksida i paru sumporne kiseline. Mnogi pogledi će morati da se revidiraju. koji su tako precizni da su posle šest hi-ljada godina morali da se koriguju samo zajedan dan? .Odakleje došla ideja za prastare religiozne simbole." U stručnom jeziku se postupak za preobražavaiye beživotnih svetova u upotrebljive planete za Coveka naziva "terraforming".grebanjem stvara slike koje se mogu razaznati samo iz vazduha? .Zašto su Ijudi uvek tražili blizinu Boga na visokim planinama? Zašto su njima gradili oltare prevashodno na visokim vrhovima? Kojoj svrsi su služile tamo podnošene žrtve? . Takođe bi naciljani udari kometa ili asteroida mogli da utiču na brže okretanje Venere u dnevnom i noćnom ciklusu. "ali koncept da se planete pomoću veštačkih sredstava preformiraju delom nye ništa revolucionarno. "Kao prvi kandidat za terraforming nudi se Venera.Zašto su Ijudi izgradili hramove u kojima su živeli "Bogovi"? Zašto građevine hramova često predstavljaju pretpostavljene du-plikate "nebeskih rezidencija" ili leteća konačišta "Bogova"? . predstavlaju božije figurice kao "bića sa šlemo-vima"? Zašto su svuda slični motivi na crtežima po stenama? . Ovaj pojam se pojavio prvi put 1930. godine u naučnofantastičnom romanu V. Osim toga ona se isuviše polako okreće.Nojevog kovčega. a ovaj bi se istopio na užarenoj Veneri i tako bi nastala vodena para koja je važna za život. pomoću veštačkih sredstava. Obergkaže: "Brži broj okretaja planete stvarajače magnetno polje i time smanjuje ozračenje od Sunca.Odakle su stari kulturni narodi. To je bila već hiljadama godina tema literature i mitologije." Planeri terraforminga ozbiljno razmišljaju da izmene te uslove. Pošto sam nabrojao šta bi tehnički bilo moguće. za kult "letećih brodova"? . otkud inicua-tiva za kult Sunca i zvezda. crpli svoja zapanjujuća astronomska i matematička znanja? Iz kog izvora su uzeli narodi Maja svoju "tablicu tame" koja pokazuje svako pom-račenje Sunca i Meseca u prošlosti i budućnosti? Ko im je dao podatke o orbiti Venere. Onje obja-vio značajnu knjigu "Nove zemlje" 1981.Zašto na celoj zemaljskoj kugli tako mnogo naroda.

sto puta veći od vaz-dušnog pritiska na Zemlji u visini površine mora. Idealno rastojanje od Sunca čini Zemlju "Ijudskom planetom". Od devet planeta koje kruže oko našeg Sunca. Džejms Oberg nema samo jedan predlog. Međutim. a da se Sunce okreće oko Zemlje. izračunaoje Oberg. a da Zemlja kruži oko Sunca. Mada su danas samo teorije. koji je predavao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju ili profesor ovako: "Rastite i razmnožavajte se. ali danas je poznato da je njegova pretpostavka bila pravilna: Sunce se nalazi u središtu našeg Sunčevog sistema. Zna se da na Marsu i Veneri ovo izgleda kritično. Položaj Zemlje Suncev sistem se sastoji od jednog Sunca i jedne ili više planeta. To neće ići tako glatko i jednostavno kao u ovim fantastičnim idejama koje sam vam skraćeno skicirao. mladi naučnik Aristarh sa Samosa (300-230) postavioje hrabru tezu da Sunce i fiksne zvezde stoje nepokretni. ugljen-dioksid pretvara u kiseonik. Međutim. što je najvažnije. priznati naučni-ci." Čovek odoleva. nikada pretoplo što su idealni uslovi za razvoj svih zamislivih životnih oblika.4 miliona kilometara onoje veće od Zemlje "samo" 109 puta. Posle nekoliko vekova. 280. one se masovno razmnožavaju! Svojom razmenom materija redukovale bi visoko učešće ugljen-dioksida u atmosferi Venere. On se prilagodava. "Bespomoćnost i nezadovoljstvo su prvi preduslovi napretka". Pri tome se. razmišljanja pokazuju . Oko 400 godinakasnije. U poređeiiju sa 200 milijardi sunaca. na ekvatoru u vlažnoj džungli. Kojoj okolnosti možemo da zahvalimo za povoljan položaj u ko. u izvesnim predelima Venere vladala bi klima slična nekom našem južnom moru. I. kao štoje pokojni švajcarski astrofizičar. debelokorne trajne ćelije sa rezervnim materijama. Medutim. Nešto niži i nešto viši pritisak podnosi se bez specijalnog odela. podnosi najrazličitije klime ili uživa u njima. profesor Fric Cvikli. Ovejednoćelijske alge posedujujednu stvarnofenomenalnu osobinu . Svatakva razmišljanja sujoš u povoju. a takode bi se i atmosfera Venere totalno izmenila.3 smosu? U stara vremena Ijudi su bili ubeđeni da je Zemlja u središtu Univerzuma. Zemlja se nalazi na upravo idealnom rastojanju: nikada nije prehladno. naime 150. međutim. živi u grenlandskoj hladnoći. u suvoj pustinjskoj žezi. vladajte biljkama i životinjama. Čoveku treba atmosferski pritisak od oko 215 grama na kubni santimetar. u proredenom vazduhu na visoravnima Anda. pritisak sadašnje atmosfere Venere bi ga "razmrljao". godine naše ere egipatski astronom Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (120-180) dopunioje tadašnje znanje "Ptolomejevim . godine pre naše ere. On predlaže veštačke oblake od prašinekoji stvaraju hlad i sprečavaju osunče-nje i koji bi mase vodene pare pretvorili u kišu za stvaranje okeana. na našoj susednoj planeti bilo bi ipak pretoplo za Ijudsku egzistenciju. zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura. Sa prečnikom od 1.mogu da žive i na visokim temperaturama. otprilike. naše Sunce je sasvim obična prosečna zvezdica. Da bi preživele u nepovoljnim životnim uslovima one stvaraju velike.polazeći od tehnološkog i biološkog znanja . a sem toga morao bi se zaustaviti efekat stakle-ne bašte. Aristarh je bio ismejan. na drugim planetama život sličan životu na Zemlji ne bi uopšte došao u obzir. našeg Mlečnog Puta.da se vrele (Venera) i hladne (Mars) planete mogu nakraju krajeva preobraziti u nebeska tela slična Zemlji.Sledeća mera bila bi proizvodnja plavih algi u genetičkim labora-torijama od kojih bi nekoliko hiljada tona trebalo ubaciti u atmosferu Venere. potčinite Mars. rekao je Tomas Alva Edison (1847-1931) i učinio je "neverovatna" tehnička otkrića koja su promenila svet. kao sporedni proizvod. Pravi problem predstavlja pritisak u atmosferi Venere koji je.

planete i Sunce. Kopernik je utvrdio: ne Zemlja. koji nose njegovo ime. a vrlo daleko izvan toga i jedan krug sa mnogo zvezdica. Tek su tri zakona Johana Keplera (1571-1630).geocentričnim sistemom" u kome Zemlja stoji u središtu. otkrili: . 1 Kopernik se prevario videći da su putanje planeta oko Zemlje kružne. Nije čudo što je on ostao važeći hiljadu i po godina dok genijalni Nikola Kopernik (1474-1543) iz istočnopruskog Torna mje napisao 1543. godine svoje glavno delo "Sedam knjiga o kruženju nebeskih tela". Sunce je u središtu našeg planetnog sistema prividno kretanje zvezdanog neba potiče od okretanja Zemlje. Geocentrični sistem ovog Aleksandrinca sadržao je celo antičko znanje astronomije i matematike. a oko nje se okreću Mesec.

bio lociran bliže Suncu.. Ova tri zakonaje dopunio Isak Njutn (1643-1727) kojije prilikom svojih studija u Kembridžu naišao na Keplerova dela. ili ako bi iz njih bila uklonjena neka postojeća planeta? Ravnoteža bi bila narušena. Pogonski motori koji bi to mogli da učine spadaju u oblast najdalje utopije. doduše. uletela nepoznata planeta u te putanje. unapred prora&unati. a Merkur bi možda bio čak izbacen u drugo sazvežđe. Šta bi se desilo kada bi iznenada. Posle dužeg vremena bi se. a kod ovih razdaljina nekoliko dese-tina hiljada kilometara ne znače ništa. privlačne snage masa bile bi pome-rene. Zakon kaže: "Dve mase se privlače silom koja je direktno proporcionalna proizvodu mase.e nauke" koje sadrži Njutnov Zakon o gi-avitaciji. sa priličnom tačnošću. Međutim. sve aranžiralo na novim putanjama. inženjeri "terraforminga" ne daju se odvratiti sadašnjim statusom. recimo. zaslugom nekog čarobnjaka.da se planete kreću najbrže na tački najbližoj Suncu. Oni kažu: "Stvorimo nove odnose gravitadje u nekom Sunčevom sistemu! Minirajmojednu planetu i druga nebeska tela biće oterana na nove putanje! Nove putanje se mogu."' . Kao po redu vožnje devet planeta opisuje svoje elipsaste putanje. a najsporije na najudaljenijoj tački od Sunca. a ni veštački oblaci od prašine da bi se vrela planeta ohladila. a indirektno proprocionalna kvadratu njihovog rastojanja". Dakle. ali bi Mars. njene mase i njene brzine postoji uzročni odnos. zapitao se: zašto predmet. U ova-kvim okolnostima ne bi više bila potrebna ogledala prečnika hiljadu kilo-metara da hi se zagrejala hladna planeta. Ali kako bi se mogle "pomeriti" planete? Vasionska kolonija u tami vasione Uz najhrabriju tehničku fantaziju ne može se zamisliti energija koja bi mogla da pomeri planete sa njihovih putanja. Naš Sunčev sistern se uravnotežio.da one utoliko sporije kruže oko Sunca ukoliko su dalje od njega.da su putanje planeta oko Sunca elipsaste. koji se baci u vazduh ponovo pada na Zemlju? Odgovor se nalazi u njegovom životnom delu "Matematičke osnove prirodn. Pojednostavljeno rečeno: između razdaljine neke planete od Sunca. . Njutn. teore-tičar i pažljivi posmatrač svakodnevnih pojava. . mogli bi se stvoriti "Zemlji slični" svetovi ako se neka hladnija planeta pomeri na putan-ju bližu Suncu ili ako se vrela Venera udalji od Sunca.

Generacije rođene u kosinosu odavno duže žive od njihovih predaka. mnogo prirodnih bogatstava u rudama. Kao štoje ranije izračunato...energije i zadatka misije reše jednim udarcem. planeta je pogodna za gajenje života "po njihovom uzoru". i Bog reče: neka zemlja stvori živa bića: stoku. izračunali njihove putanje. ne smeta da u meduvremenu odu do tri najbliža sunčeva sistema i da se posle dve i po hiljade godina vrate. planeta: led ispod zamrznute površine. njihova "planeta"je vasionsko naselje.. Njihova domovina. 4.. na praznik neba! 1 to se desi. od čega voda vrvi. 2 % azota. medutim. 1 Bog reče: neka iz zemlje izraste mlado zelenilo: zelje koje ima seme i drveće sa plodovima koje po svojoj vrsti na zemlju plodove donosi. Već pred uletanje u novi sunčev sistem astronomi su odabrali šest planeta. a zatim biljke i živa bića svih vrsta. Utopijski. Prvo bi se posejale plave alge koje proizvode kiseonik. Komadi pete planete sudaraju se sa drugim nebeskim telima. stvorili bi se okeani. i Bog nazva to suvom zemljom. posle dužeg putovanja kroz tamu kosmosa habitat mora da dopuni svoje zalihe energije. u kojemu je seme prema njegovoj vrsti. a timeje naučna elita rešila problem energije. šesta se udaljava. slaba atmosfera sa 96 % ugljendioksida. To samo tako zvuci. i tada reče Bog: vodu ispod neba skupiću najedno mesto.. Geneza. izdašno. onekomadaju 5. Njima ništa ne znači da ostanu pet stotina godina u novootkrivenom sunčevom sistemu. gmizavce i polj-sku divljač. . Verska braća "Izaslaničke misije" sada imaju svoju željenu planetu na ide-alnoj putanji Sunčevog sistema. gde gvožđe. planetu i uravnoteženi sklop ovogsunčevog sistema dospeva u haotično stanje. Senzori javljaju gde se nalazi led.oblaci .. 1 Bog stvori velike morske životinje i sve što tamo živi i kreće se. 0. gde uran. . 3. porasla bi temperatura i počelo bi kruženje voda . svaku prema svojoj vrsti! 1 to se desi.3 procenta kiseonika. Tada bi se rastopile polarne kape. postoji primitivan život. da suvo postane vidljivo! 1 to se desi. ". stalna zaleđenost. Istovremeno se aktivira čitav lanac vodoničnih bornbi. on nazva more. Vrhnnac poduhvata bila bi planirana veštačka mutacija najrazvijenije vrste -"stvaranje" intilegencije.arski duboke rupe u 5. planeta: sterilna. Rezultati postoje . 1 Bog vide daje to dobro. bez života. Robotske sonde su u munjevitim izletima pokupile podat-ke o šansama za život..7 % ugljen-monoksida i 0.. ujedan prsten. orkanske bure od peska i vodene pare. da otuda koriste sirovine i istovremeno da nadgledaju eksperiment "Izaslaničke misije". Medutim. Buše kilomet..kiša. a gde titan. . Komadi se brzo hlade. Generacija "X" vasionskih naseljenikane pokazuje ni najmanji interes da ode u neki novi svet. atmosfera pretežno od inetana i amonijaka. mada se ona mora približiti nešto bliže Suncu. džinovske ledene kape na polovima. takode. 2. kao što je očekivano. a ipak najveći deo njih skuplja se. Od tada roboti mogu da eksploatišu sirovine svake vrste direktno sa novonastalih asteroida. zatim razne primi-tivne životne forme.. samo ne nedostaje vreinena.. led. Igumani "Izaslaničke misije" likuju: 3. planeti. planeta: džinovsko nebesko telo.. bez atmosfere. Neka vi-vi voda od živih bića. planeta: temperature preko 700 stepeni." . 1 % argona. a ptice neka lete iznad zemlje. Njima.. Treća i četvrta planeta približavaju se Suncu. da bi pratili razvoj svog eksperimenta. a vasionski habitat se pomera na bezbedno mesto.Hipoteza: Jedan vasionski habitat već je 500 godina na putu i približava se nekom sunievom sistemu. i sve leteće zverke svaku prema svojoj vrsti. doduše.1. biblijska praistorija stvaranja sveta u osnovi ne govori ništa drugo. 1 Bogvide daje to dobro.. 6. nedostaju sirovine. Avetinjski. i Bog vide daje to dobro. Posle dugih proračuna mkovodeća tela sastavljena od naučnika i igumana odlučuju da oba problema . napravili spektralne analize i izmerili temperature površine.. Posle stolećima dugog leta nedostaje sve. 5.. Sunce ovog stranog sunčevog sistema je. planeta: užareno tečna. a tamo gde se skupila voda. Prevashodna briga naučne elite kreće se u pravcu stvaranja energije. planeta: temperature do 20 stepeni na ekvatoni. "Terraformmg"! Ludo.

mi postojimo. Moramo prvo u našem Sunčevom sistemu da tražimo odgovor. Da li se život prenosi putem inteligentnih životnih oblika od sunčevog sistema ka sunčevom sistemu. Prvo mu se godinama smeju. mi Ijudi smo sami sebi najbliži.imali su nekad i negde svoje poreklo. kao što mi u rezervatima za divljač posmatramo ponašanje životinja. . nego putem sračunate. Kada se otkriće konaCno razume. kao što to smatra mogućim nobelovac Fransis Krik u svojoj knjizi "Sam život"? Da li inteli-gencija ne nastaje slučajno. Svejedno gde se može naći odgovor o vanzemaljskom životu. Dok se drugi svetovi nalaze izvan naših mogućnosti ispitivanja ne ostaje nam nikakav drugi izbor. pitanje se prebacuje u neki drugi sunčev sistem. treba da pokušamo da se probijemo do rešetaka i da otkrijemo naše čuvare. Stara. Američki astronom Džon A. u našem Sunfievom sistemu. Sa pretpostavkom da su obe "ubačene". možda. posebna vrsta koju su odgajili vanzemaljci i koju oni posmatraju iz vasione. Za našim sopstvenim životom ne moramo više da tragamo . Možda oni borave sakriveni u asteroidnom prstenu ili negde u spojnom planetarnom sistemu Umesto završne reči uz ovaj kompleks problema citiraću Vilhel-ma Jensena (1837-1911) jednim umnim stihom: Ko prvi dobije ideju.nemaju odgovor. U vezi s tim astronom i astrofizičar profesor Nikolaus Fogt sa univerziteta u Minhenu kaže: "Intenzivno istraživanje manifestacija vanzemaljske intergencije trebalo bi da otpočne u našem sopstvenom Sunčevom sistemu. Prema mom razumu. gde treba da istrazujemo vanzemaljske životne oblike? Na Bernadovoj zvezdi (udaljenoj šest svetlosnih godina). Možda ista pitanja uznemiravaju vanzemaljske civiliza-cije. Bel nabacio je u svojoj studiji "Zoo-loška hipoteza" pitanje da nije čovek. mi moramo početi sa istraživa-njem kod nas. kadaje sve počelo i kako . dugim prilagođavanjem.za koje uzimam slobodu da tvrdim da su nekad postojali . na Siujusu (uda-Uenoj osam svetlosnih godina)? Ne. moje mišljenje nije jeretično. onda to svako može i ume. Međutim. veštačke mutacije "spolja"? Naravno da mi je poznato da život i inteligencija mogu da nastanu kako na Zemlji tako i negde u vasioni. na Alfa ken-tauri (udaljenoj četiri svetlosne godine). da će mi se prebaciti da tehniziram božanski akt stvaranja sveta.Svestan sam da ovom alegorijom šokiram. prastara pitanja odakle smo. 1 strani astronauti . Ukoliko stvarno živimo •u zoološkom vrtu.

BIez Paskal (1623-1662) Tako se ponašaju Ijudi koji se iznenada konfrontiraju sa hićima i predmetima iz poslovično vedrog neba. Oni nikada nisubili videli nešto slično. Pnmitivac ne veruje svojim očima i ušima. nedodirnuti od stranog sveta. Odakle dolazi ono štoje pred njima? Šta hoće od njih ove strane spodobe? Da li ovi nepoznati predmeti predstavljaju opasnost za njih? Razgovara se i savetuje i zbog nedostatka nekog. godine. za njih prihvatljivog. u uslovima kamenog doba i ništa nisu znali o teh-ničkim . kada 511 ovi prvi put videli tehničke naprave koje su im bile nerazumljive. 1920. šta se još i danas dešava. o čijem postojanju nemaju pojma? Kako reaguje čovek iz kamenog doba na neočekivani bljesak svetlosnog zraka iz džepne lampe? Kakav utisak ostavljaju vatrometne rakete. Živeli su u plemenima. Engleza i Nemaca. Oko 1930. koje na tamnom nebu sa grmljavinom proizvode kišu zvezdica. međutim. Buciućnost sama našaje svrha. Njegova čula javljaju nešto totalno nerazurnljivo. nagađa. ne razume šta se dešava. pa i nove religije. Ispitajmo to na primeni i izvucimo iz toga zaključke. doduše. legende. Nastaju priče. utoliko su grotesknije posledice. zaboravljenog ostrva u Južnom moru? Šta se dešava u glavama australijskih domorodaca pored čijih pećina iznenada pro-tutnje tenkovi? Kako reaguju patuljasti Pigmejci u afričkoj tropskoj šumi kada se helikopter uz zaglušujuću buku spusti pred njihove kolibe od slame? Kakvo iznenađenje dožive Eskimi kad ugledaju podmornicu koja ispliva između santi leda u blizini njihovog igloa? Kako je izgledalo kada su prvi beli zavojevači počastili svojom iznenađujućom posetom Indijance u Južnoj i Centralnoj Americi? Susreti tehnički razvijenije sa nekom primitivnom kulturom na-zivaju se "konfrontacije kultura". Ukolikoje veća razlika svetova koji se susreću. Istraživanja u Novoj Gvineji Raojedna od poslednjih belih mrija na karti sveta koloniziranaje Nova Gvineja prvo od strane Holandana. nešto uporedivo. Takoje bilo i pre mnogo hiljada godina kada su se vanzemaljski kosmonauti "prikazali" prvi put našim primitivnim precima. Znamo šta se dešavalo prekjuče i juče. koji su. a njih su zatim. na stanovnike nekog usamljenog. a koja ni u snu nisu sretali. Klan se sakuplja. ne nalazi iskustva sa kojima može da uporedi ovo upravo doživljeno. kada su beli konkvistadori prodrli u netaknute rajeve "divljaka". Toje dokazano. Takojebilo prekjuče ijuče. godine u brdovitom predelu Nove Gvineje živelojejoš preko milion urođenika koji nikada nisu nešto čuli o belim Ijudima. savetuje. On pre-tražuje sve vijuge u svom mozgu.II FANTASTIĆNA STVARNOST Prošlost i sadašnjost naša su srcdstva. jer su konfrontacije kultura stalno u sebi skrivale seme za nove kultove. objašnjenja. smenili Australijanci. naselili samo obalsku oblast.

Pre nego što . Oni su se čak nadali dajoš postoje živi prastanovnici Nove Gvineje koji su bili deca ili mladići u ono vreme kada su ih belci otkrili. Oni danas drukčije izgledaju. niti nađeno zlato ka obali. Drugi su govorili da su to naši preci koji sn se vratili sa onog sveta. Braći Li je postalo jasno da ne mogu da transportuju sve što im je potrebno od obale u prašumu. zbunjeno stajali pred svakim predmetom bez obzira da li se radilo o šibici. urođenik nije skriven posmatrao kako jedan od belaca spušta pan-talone i vidljivo izbacuje svoje izlučevine. izvestioje špijun. Taj se čovek pojavio sasvim iznenada. olovci ili makazama. zlanti plen je bio mali. dakle. osamdesetih godina. Hiljade Ijudi. Potrudili su se da nađu avionsku vezu. Sa kolonom nosača braća Li su preko planina prodrli u unu-trašnjost zemlje. nisu shvatali o čemu se radi. ali rad im je činio zadovoljstvo. drugom po veličini ostrvu ua svetn.tekovinama novoga vremena. koji je onda pripadao timu koji je doživeo prve kontakte sa urođenicima. a fotogra-fije od pre pedeset godina su ih prikazivale u keceljama i sa kopljima. jerje mala-rija desetkovala mlade avanturiste. ili su ovi stranci morali doći sa neba. Na Novoj Gvineji. a. Mali broj njihje izdržao. Nekoliko starih urođenika su se prepoznali na fotografijama. sem toga. Ono što im je tada prolazilo kroz glavu objasnili su ovi. šta su mislili ovi zakasneli Ijudi iz kamenog doba. Oni su uvek imali sa sobom -sem oružja na boku i sita za ispiraiye zlata na leđima . nešto štojoš nikada nisu videli. njihovi zemljaci Konoli i Anderson mogli su da se vrate na to. izbila je zlatna groznica 1926.i kamere. konzervi. žena i dece pevajući su nogama ravnali tle. Njimaje takođe uspelo da privuku urođenike za rad na improvizovanom malom aerodromu. Odakle li dolazi? Možda sa neba ili iz reke? Bili smo potpuno zbunjeni. Dok su oni posle višednevnog marša gradili logor urođenici su se sa poniznim držanjem približavali i donosili im šećernu trsku i druge poklone. Za njih su postojale samo dve mogućnosti. Hiljade Australijanacaje potražilo svoju sreću u vrelim priobalnim oblastima tog stranog sveta. Smrtno sam se uplašio i počeo da plačem. pričali su oni. kada su se neposredno konfronti-rali sa civilizacijom dvadesetog veka? Australijski istraživači Bob Konoli i Robin Anderson tražili su odgovore na ova pitanja. Ova tri tvrdoglava Australijanca imali su hobi da fotografišu i snimaju filmove. godine. ili su to bili duhovi izumrlih predaka! "U našem selu se proširila vest da su došle munje. Oni. Moj meje otac poveo u lov i tada smo prvi put videli belog čoveka. kaže Bendžamin Li. Oni su bili opsednuti mislju da se u dubini kopna nalaze velike količine tog traženog žutog metala. koja su : poznavali. Ono što su saznali obrazložili su u jednom televizijskom dokumentarnom filmu Obojica su polazili od toga da još mora da živi neki Australijanac iz tridesetih godina. Konoli i Anderson imali su sreću. na austra-Ujskom obalnom pojasu. Sada. Tim uporaim tragačima za zlatom pripadala su i braća MajkL Bendžamin i Džejms Li. urođenici." Bendžamin i Džejms Li potvrdili su taj utisak: "Mi smo bili nešto apsolutno strano za njih. kako objašnjavaju braća Li. Smatrali smo te belce munjama sa neba. Groznica nije trajala dugo. da su nekada Bogovi sišli sa neba i da su Ijude podučili. Nikada pre toga nismo videli takvo biće. pantalone i košulje. godine i uspeli su da indentifikuju mesta događaja i da ih ponovo nađu. koji mogu da opišu taj događaj iz svog ugla." Jedan od onih sa neba upravoje uradio ono!". "Oni su jednostavno bili srećni što imaju mesto za tapkanje". Neki od hrabrijih omirisali su zaostavštinu belog čoveka i utvrdili da nebesko govno smrdi isto tako kao i zemaljsko. Jedan staracje ispričao: "Tada sam još bio dete. do-duše. Njih dvojica su napravili povećanja od materijala nastalog oko 1928. Tu su bile i slike osoba koje su mogli da pokažu starijim stanovnicima. Šta su osećali. nose cipele. Njihov prvi kontakt sa prastanovništvom ostao je kao svojevrsna dokumentacija." Štabi inače trebalo da misle? Postojala su stara predanja. još živi. Prastanov-nici su.

Nesporazumi su otklonjeni. da su belci posle kraćeg zadržavanja nestali tako naglo kao što su se pojavili i da se nikada više nisu vratili? Sigurno.kult o belcirna koji su sišli sa neba u jednoj ogromnoj bučnoj ptici i ponovo tamo nestali. Jedna stara ženaje ispričala da su se prilikom sletanja džinovske ptice bacili na zemlju i sakrili lica. a u svome stomaku čak i Ijude. u meri u kojoj je bilo moguće razumevanje. jer nisu znali sta se otuda spušta. neka nova religija. to su moralibiti njihovi mrtvi precikoji su u recitražili svoje sopstvene ostatke. Kako se inače može objasniti njihovo neobično ponašanje? Godine SM prolazile. A šta su radili ovi stranci? Oni sii stajali satima u reci. koji su u reci tražili svoje kosti . Međutim. Ispirali su pesak i odvajali male žutekamenčiće iz čudnih činija. To mora da su duhovi njihovih predaka! Odvajkada je postojao običaj da se mrtvi spaljuju. ponovo se dešava i u našem veku. Jezička barijera je probijena. Bendžamin Li je posmatrao: "Ljudi su bili kao u panici. kada su tudi astro-nauti posetili pračovečanstvo. kao amin u crkvi.je avion pozvan radiom objasnili su urodenicima da će sa neba doći velika ptica.. čak su stalno novi dolazili. a da se pepeo i kosti bacaju u reku. nrođenici su počeli da uče. a mnogi su se čvrsto zagrlili u vrištali od straha. kult o precima koji se vraćaju. Razumljivo. mnogi od njih su bili tako prestrašeni da su pustili vodu. Dakle. Kargo-kultovi stalno nastaju Ono što se pre više hiljada godina dogodilo. zatirn su pobegli i sakrili se. medutim. . Upravo bi se to desilo. hi-ljade radoznalih urođenika bile su prisutne kada se avion spustio na utabano zemljište. da će sa sobom doneti mnoge lepe stvari. moramo se upitati. urođenici su shvatili da ovi čudni belci nisu nebeska bića. nastao bi neki novi kult." Malo po malo. oni su ostali u ubeđenju da oni nisu sa ovog sveta. šta bi se desilo. a mlada generacija prastanovnika većje podučavana u školama koje su osnovali belci. Belci su ostali.

kod "primitivnih" prihvataju zdravo za gotovo isto kao i u našem. imali tarnnu boju kože. Literafrura navodi sa tog ostrvajedan upravo klasičan slučaj kargo-kulta koji tamo i danas postoji. kada će Džon Frum uskoro da ih usreći! Kada su se pojavili australijski hidrokrilni čamci i na kraju jedan američki nosač aviona. čak donji veš i veštačka vilica. Svejedno da U pravi ili izmisjen. naročito zato štoje izgledalo da svetbelaca raspolaže neizmer-nim količinama robe. ali ima 11000 staoovnika ijedan aktivni vulkan. „ tek one hiksuzne! Oni zainteresovano posmatraju šta stranci aie sa tim stvarima. Štaje kargo-kult i kako on nastaje? Osvajači. kao i oni sami. taj Džon Frum rasturio je društvenu etrukturu roalog ostrva Tana. Da li se kod ove sumnjive pojave radilo samo o glasini? Glasine se. kako? Otkud strancima 'a bogatstva za koja. Amerikanci iskrcali na Tanu situacija sejoš više iskomplikovala. istovarali na improvizovanim aerodromima učinilo ihjejoš pohlepmjim. u stvari.daje. teret. avanturisti. svetu. lakve čudne predmete. vojnici imaju stalno kod sebe robu (kargo). Bioje to za njih neoborivi dokaz da kargo ni u kom slučaju ne pripada samo belcima. jer im je obećana i zato što im taj kargo pripada. Biloje to u maju 1941. Zaštojoš raditi. kamera. očigledno. Sada su znali da su "njihov Bog" Džon Frum i njegovi proroci bili u pravu.postoje brojni kargokultovi. u svakom sluCaju. zbog toga urodenici pokušavaju da se prijateljski drugom svetu u kome nema telesnih mana i u kome ima svega što zažele i da u tom drugom svetu niko ne živi u bedi. Misionari adventista i presbiterijanaca. zatim. mreža za komarce. Urođenici su prihvatali ovu robu kao stvar samu po sebi razumljivu. pa i šešir. skupocena dobra. Ostrvljani su u očekiva-nju obećanog karga noćima igrali u divljoj ekstazi. noževe. konzerve. igračke. Štaje tako naglo ušlo u te Ijude? Polako se saznalo da se na delu ostrva pojavio "Džon Fi-um" i najavio novi svet u kome niko više ne mora da radi. "Roba" je sve: puška. naočari. sve što jedna takva bogata okupaciona sila ima u prtljažniku. poslednji). napijali su se i poklanjali sve što su imaUJerje trebalo da dobiju mnogo lepše stvari. kada prvi put sretnu do tada neotkrivena urođenička plemena nedodirnuta nijednom civilizacijom. jer će kargo biti deljen u ogromnim kolicinacaa. Jakova i Lastuana (od last one. Etnolozima i teolozima je poznato da na udaljenim ostrvskim predelima Mikronezije i Melanezije arhipelazima u severozapad-nom. Jedno od najmanjih je Tana koje je dugo samo pedesetkilometara.blagoslov i Djima stigao s neba. koji su ostrvljane prevodili u hrišćanstvo. šta njima izvode. Kada su se. navodno prosvećenom. Klasični kargo-kult Hebridi se nalaze u Tihom okeanu i njima pripada osamde-set ostrva.Kargo je reč uzeta iz engleskogjezika i znači: roba. ne moraju ni da rade? U in'ia "divljaka" razvijaju se dva alternativna rešenja za tu zago-ili ove strane spodobe imaju svoj kargo sa neba ili od svojih . godine kada su se urođenid naglo povukli iz svojih sela u džunglu. Mislili su što se tiče količine robe kojaje iskrcana sa ratnog broda . U to vreme su se pronosile priče da Džon Frum ima tri sina: Isaka. tovar. Po osti-vu su stvarno tumarala tri osti-vljanina u dugim odorama kao "proroci" Džona Fruma i obećavala kargo koji treba da stigne. oduševljenju na Tani nije bilo kraja. Međutim. Pri tome im se budi želja da . odnosno zapadnom Tihom okeanu . pitali su se. čokoladu. jednostav---. premalo karga za njih.-h predaka. misionari. Ostrvljaiii su ugledali vojnike koji su. Sopstvena posmatranja ih dovode do zaključka da su se rnrtvi vratili i da su za njih iz svoga čudesnog sveta doneli kargo. Medutim. Tako nastaju kargo-kultovi. Moramo sebi predstaviti da su prastanovnicima r "nate stvari koje su za nas razumljive same po sebi. transportni avioni. nisu bili zadovoljni. konzerva. «Jifdiko dode blagoslov sa neba možda bi i oni sami mogli da iAiTa kargo. našli su se pred zagonetkom. . Do danas nije moglo da se razjasni koje bio taj Džon Frum i da li se iza njega skrivalo neko zivo biće. Sve ono što su velike ptice. Amerikanci su pokla-njali mnoštvo kargoa urođenicima: žvakaću gumu. Hteli su da imaju i takve avione kako bi kargo .

lame i drveta sklepani su avioni po uzoru na američke mašine. godine Amerikanci su na Novoj Gvineji pretvorili oblast oko Holandije u bazu. Između naših religioznih predstava i oblika ponaša-nja i ka. za svaki slučaj. Ko su bili naši uzori i učitelji? Amerikanci kao vesnici Bogova To proleće 1945. Šta su pogrešno raadili? ako lako navikmiti na blagodeti kargoa nerado su se odvikavali od . Prorok Starog zaveta Jezekilj detaljno i tačno je opisivao "gospodina" koji je sa velikom bukom na . Kargo nije punio šupe. lako tako blizu sreći.neracije moći da učestvuju u bogatom kargo . Ali milioni vernika i veliko vremensko rastojanje ne govore ništa o tome da li je na početku postojala neka zabluda. "spase-nje". Osti-vljani su se povukli u sebe. Oni nisu imali pojma o svetskoj politici. No. iz božjeg uzora.blagoslovu. Na napuštenim plažama izgradili su sa materijalom iz šipražja ogromne s'orske šnpe" u kojima su želeli da uskladište eventualni kargo. Stalno previdamo da su "naše" religije u suštini nastale na sličan način. 1 mi ćemo morati da se pitamo o počecima i o uzrocima naših religijskih svetova. uskoro je usledilo ' režnjenje. naš -'kultni nakit. Mladi urođenici su se trimovali sjnom drilu. Privremenoje tamo bilo stacioni-rano 400000 vojnika. Na kraju došli su do zaključka da bi morali da imitiraju strance dabi ponovo došli do kargoa. Takođe. miropotnazanj e? Bavljenje kultovima nastalim u našem veku. Poreklo i razvoj kargo kulta i drugih kultova stvaraju nam šansu za pogled u našu sopstvenu prošlost. posmatrali su sumnjičavo i bez razumevanja šta se događa. samo u masi vernika i hiljadama godina prohujalog vremena kada su utvrđeni časovi rodenja religija. Ponovo je bilo onako ka-ve američkih vesnika bogova. Avioni su neprestano sletali i donosili rezerve za rat na Pacifiku. Njihov svet bio je žbun! Stranci koji su preko noći upali u njihov svet izgledali su neizmer-m bogati i poklanjali su kargo u velikim količinama.U fazi tog orijastičnog očekivanja blagostanja koje će doći ostrvlja-nin Neloiagje objavio daje on ponovo rođeni Džon Frum i istovre-meno predodređeni kralj SAD i Tane. Neloiag je naterao svoje zimljake da na platou Ikelan izgrade pistu da bi kargo ubuduće n-ogao da im stigne direktno sa neba. "Najveći broj i najgora zla kojeje učinio čovek čoveku potekla su iz čvrstog uverenja. ostrvljani su. neobične ptice su nestale put neba bi-zo. jer su bili ubeđeni da će kargo stići do njih samo pod tim čarobnim znakom. Domoroci. kao što su se i pojavile. većinom Papuanci. :klona dobijenih bez muke. vredno rade ono što su svakodnevno gledali Dečje sujeverje? Verovati u to bila bi lažna nadmenost iz koje potiskujemo ono što namje neraznmljivo. medutim. Međutim. kultnu odeću? Koji prastari model je služio za krunu. Holandski činovnici na osti-vu posmatrali su sa '-izumevanjem ove ludosti i smejali se. Ostalaje samo nada da će --. Smatram iluzijom da se zapadne religije izvode iz božje reči. Od . Odakle smo uzeli sopstvene uzore Odakle smo mi sami preuzeli uzore za naše kultne predmete.: stavljeni su i "lekari" i "bolničarke". konstatovao je Bertrand Rasel. "praotački greh". ponašanjem Ijudi iz kamenog doba sadašnjice. u isprav-nost pogrešnih ubeđenja". stvara neku vrstu ogledala u kome ćemo se sami ogledati. nije trebalo da nedostaju ni "poljske bolnice" koje su videli. tetovirali na svojoj tamnoj koži slova USA. o razarajućem ratu na celoj Zemljinoj kugli. neko nerazumevanje tehnike. te velike. koji za biskupsku palicu? Od koga se videlo da se određene radnje mogu izvršavati samo u odeći kojaje protokolarno utvrđena? Šta imitiramo kada se u litiji na Brašančevo ulicama nosi "nebo"? Zašto se u oltaru zatvara "svetinja"? Odakle potiču uzori za anđele sa krilima i sveta svetla koja zrače? Odakle su stanovnici Zemlje preuzeli nerazumljive predstave kao što su one o Spasovdanu? Da li smo sami pronašli "bezgrešno začeće".rgokultova postoji razlika u biti.

Prema predanjima Pamona. U svojim istraživanjima gospođa Barcelo je otkrila i novije crteže na steni Pemon-Indijanaca. kojijoš radi na svojoj knjizi. Analogno tome. Na "ovoj stvari koja krade glas" ostale su reči strahopoštovanja i čuđenja pred "velikom pticom" koja im je donela kargo. Posle opreznih priprema naučnici su prošver-covali magnetofon u pećinujedne porodice Tašadaja da bi takoreći na izvoru zapisali reakcije. Njena plemenska braća su se iščudavala ovom nebeskom čudovištu sa sigurne udaljenosti. Neki član plemena čuoje da su Rusi izbaciH u vasionu "nebesko vozilo" satelit. Ponadali su se da će stalno dobijati fine. abonbo na sadašnjosti. Jedino vremensko rastojanje omogućava da se ovaj dogadaj primi kao "božja manifestacija".njegove oči sleteo na Zemlju u "kolima" sa "krilima" i "točkovima". Jedan Crnac je odgovorio: "To su naši moćni prijatelji koji šalju vatru u nebo!" Moralo bi se još jednom otići tamo da bi se konstatovalo da li se razvio raketni kult. Tašadaji sujemd za pravilo da su oni koji su iznenađeni u svom primitivnom svetu ispunjeni radoznalošću i strahom i da pokušava-ju da njima stranu tehnologiju objasne pojmovima iz poznate životne okoline. Takoje Frenk Harli konatatovao. godine BBC iz Londonaje emitovao u dokumen-tarnoj seriji PANORAMA film o poletanju rakete u Zahii u Africi.enika Pemona. kao da se to samo po sebi razumc: "To su Rusi!" Kako to? Gospoda Barcelo došlaje na trag ovoj nerazumljivoj stvari. B i s e r i iz kruga Kargo-kulta Moj prijatelj Ulrih Dopatka. 16." Često su pripadnici primitivnih naroda pokušavali da imitiraju tehničke konstrukdje. njimaje doneo kult Bog Hirikavaji koji je posle boravka na Zemlji odleteo zvezdama. izveštava o markantnom slučaju modernog nastajanja mita. Ovo pismo je odštampano u jednom malom misionarskom listu i postaloje možda najređi dokument' o ponašanju primitivnih naroda prema stranoj tehnici: . a ovaj je odgovorio. Kad su etnolozi prvi put helikopterom posetili pleme Tašadaja na Filipinima. strane poklone samo ako budu dobri sa stanovnicima "velike ptice". Naučnica je pitala v-hovnog svešt. a telegrafski vod duž želez-ničke pruge "žica koja peva. kod Indijanacaje od prvelarekćuće parae lokomotive postao "vatreni konj". odvajao i arhivirao kargo-kultove iz vremena velikih otkrića. dozvolio mije da unapred preuzmem nekoliko priča. Kameraje pokazala grupu Crnaca koji su sa čuđenjem gledali ovaj dogadaj. Tumač ih je pitao kakav utisak na njih ostavlja lansiranje rakete. Onaje ispitivala indijansko ple-me Pemon u venecuelskoj oblasti Gran Sabana. Vest se proširila okolo. oktobra 1978. ali je želeo da se jednorn vrati. da su urođenici sela Kajmari ubrzo po njegovom dolasku pojednostavljeno imitirali njegov hidroavion kojimje došao i da su ga poklanjali deci kao igračku. sakupljao je. f'emoni su bili ubeđeni u to da rnogu "preko Rusa" da pošalju vest svom starorn Bogu Hirikavajiju. gospoda L. Dopatka.bibliotekar Univerzitetske bibIioteke u Cirihu. velike poklone. Venecuelski etnolog. Barcelo. kada su se odigravale konfrontacije kultu-ra. Ono štoje videla vrlojuje iznenadilo: Indijanci su u nebesku oblast svoga boga Hirikavaji uci-tali neki strani objekat koji nije postojao na ranijim slikama na steni. Doneli su brzu odluku datri pisme-na coveka iz plemena napišu pismo Rusima i da ga daju jednom misionaru na dalji postupak. za vreine njegove ekspedicije u Novu Gvineju dvade-setih godina. jedna starica je sakrila lice i bacila se na tle. bisera prošlosti.

šaljem ti ovih par reči na indijanskom: Chiricavai achike non pona adombaton piak! (Hirikavaji. koja je upravo za vreme dolaska osvajača obećavala ponovni povratak Bogova Kecalkoatla i Ticia Virakoha. Najboljeje da ti siđeš ovamo i da im kazfeš kako si odleteo da oni ne bi sa time toliko razbijali glavu.1526). Šaljem n ovo pismo uz pomoć Rusa da ti dam vesti od tvojih rođaka i da ti kažem da nam od tvog odlaska ide loše i da mnogo patimo. napisaoje Kristifor Kolumbo (1451 -1506) u svom brodskom dnevniku posle iskrcavanja na jednom Bahamskom ostrvu. Doviđenja! Tvoj pobratim Uaipajuri" Istorijske konfrontacije kulture Pozdravili su nas kao da smo došli sa neba". Ukoliko ovo pismo ne razumeš više. nego one iz Uaranapia od kojih se zemlja ti-ese.1779) za njihovog Boga Rongoa. ali danas nas je malo. jer ma koliko razmišljao o tome. bolji život za nas. koji je po nalogu svoje kraljice Elizabete 1 tražio Eldorado iz priče. dođi dole. Inače. priredili su moreplov-cu Valteru Raliju (1552 . Dragi pobratime. Dragi pobratime PIirikavaji. koji im se ponovo vratio.1547) i Francisko Pizaro (1478 . a kojije. . na zemlju. mnugo muva koje ujedaju i koje nam ne daju da spavamo. Kako si ti tanio gore? Mi ovde imamo mnogo katara. Neka bude hvala misionai-ima koji nam govore da posle ovog života postoji neki drugi. Urođenici sa Tahitija su smatrali svetskog moreplovca i pronala-zača Džemsa Kuka (1728 . Takođe bih hteo da znam kako si otišao na one zvezde. molimovas. jerje na špan-skom. jedva se spasao od podaničkih poklonjenja urođenika. Da li vi gore nosite odela ili još idete u keceljicama? Pošalji nam komad crvenog platna. njih su prosto smatrali bogovima koji se vraćaju kući. jer se niko ne brine za nas. prema legendi napustio njihovo ostivo na jednoj "lađi od oblaka". trijumfalni doček."Vrlo poštovani Rusi. Ovaj se entuzijazam nije odnosio na surove osvajače.1618). koji je za portugalskog kralja otkrio Brazil i uzeo ga u posed.1541). Njima je pomogla vera Acteka i Inka. Možda si odleteo na nekom orlu lešinaru? Danas nam obećavaju Rusi da se uskoro može tamo leteti. Indijanci iz Virdžinije. Hernandi Kortez (1485 . ne znam šta od nas treba da bude. učinili uslugu da ovo pismo pošaljete mome pobratimu Hirikavajiju kojije pre nekoliko godina otišao na jednu od onih zvezda koje su blizu Mesecu. Tako ćemo uništiti Karamaje i odstreliti ptice i divijač. Dali biste nam. u kome ćemo uživati ako budemo dobri. ne onih koje dolaze iz Brazila. kući kod tvojih rođaka. mnogo p"o'iiva. Pošalji nam par dobrih pušaka. Toje sve. ništa mi ne pada na pamet. Ranije Indijanci nisu umirali i bili smo brojni. jer nas Kanaroaji (belci) ubijaju. a i Pedro Alvares Kabral (1468 . Ovaj nedvosmisleni nesporazum bestidno su iskoristili njegovi španski sledbenici. moramo mnogo toga da preživljavamo.

u napali njega i njegovog pratioca samo zato što su sa crteža nama već poznavali likove slične pilotima. To su bili njihovi Bogovi.kabinaje bila svojevreno otvorena . Aborgiini. starosedeoci. "Jedanput . Kada je Hans Bertram pisao i pričao svojim avanturističkim letovima nije izostavio priču koja opisuje su mu jedne obične pilotske naočari . koji su predstavljeni moćnim debelim naočarima.spasle život u Australiji.Prilikom iskrcavanja na Haili Kolumbo je bio pretrpan poklonima od strane urođenika Ponovo smo u sadašnjosti.

pričvršcenu na jakom stubn . a on sam je bio pretrpan pokloninia.mesinganu ploču na kojoj je bio izgraviran novčić od šest penija sa likom kraljice Elizabete I. doveo je 1579. Kada je dvadesctih godina Frenk Harli p.uboviina . Isto tako se u celoj Africi . godine kalifornijsku obalu u engleski posed. Fransis Drejk (1540 . Za proglašenje svojine postavio je . Tamoje francuski kapetan Žan Ribo. Stvari koje su ostale od belih osvajača urođenici su uvažavali skoro kao kullnc objekte. Stub i mesingana ploča su postali centar za religiozne 'finale urodenika. podigao stub i ukrasio ga grbom. Godinama kasnije dosaoje na Lo mesto njegov zemljak Landonie i našao stub okićen vencima i okružen žrtvama.Svetskom moreplovcu Džejmsu Kuku urodenici sa Havaja su se podanički bacali pred noge u životu sam smeo da izgledam kao bog.svuda gde su Porfrugalci i Španci markirali granice državnim simbolima ili ih saino obeiežili obojenim st.1596). koji je svojiin putovanjima korisnim za kiuuu ilubiu 1580.nalaze kultna mesta u znaku sećaiija na pivu pojavu tajanstvenog belog čovekaNačini obožavanja su katkad i komični. godine u Floridi. Na bozji svet ne asociraju samo lica nego i predmeti. gođine plemićku tit. a to mi je spaslo život od Ijutitih Aborigina!" pričaoje Hanc Bertram.i'eduzeo svoju . Nedodirnuti tehnikom urođenici ne znaju dalije nekasprava koja se kreće živo biće ili nije. radi obeležavanja poseda. Slićno se desilo 1565.ulu.

Da bi se stvorio kult nije bio potreban ni dn'ektan dodir sa nekom osobom. Čak se i princ Filip. a čije bi i-posobnosti mogao da poboljša i njihov skromni doprinos. osiin daje to neko dubro delo. godine do pacifičkog ostrva NjuiIanover. već da i njegov hidroavion obožavaju kao nešto "božansko'. Džonsona prodrla je 1964. Najveća zelja urođenika . suprug engleske kraijice niože radovati jednom kultu: pleme lounhanas na ostrvu'Tana proglasilo ga je za svoga Boga. žrtvom za hidroavion.za to su hteli da kupe predsednika! Svestenici su poslali kući osti-\'ljane sa džakovima objasnivši im da se predsednik Džonson ne nježe kupiti. vojvoda od Edinburga. Ništa se nije znalo. i't'-ajne pristalice.ekspcdiciju u papuarske oblasti Nove Gvineje saznaoje da m-ođcnici smatraju ne Raino njega saniog za božansko biće. donele su u misionarsku stanicu nekoliko džakova sa zlatnim nov-ceni . od togaje nastaia prava predstava. kult Dzonsona ima još i danas svoje tihe. Kao epsdeinija širio se od sela do sela k'ult Džonsona. Svejedno. međutim. Svako veče su se pojavljivali sa zaklanom svinjom. Neka pozitivna vest o inerama pi-edsednika SAD Lindona B. poglavice koje su vodile glavnu reč u Džonsonovoin kultu. Osti-vljani su proširili glas daje taj daleki predscdnik odličan vladar i gospodin koji voli Ijude. U martu 1965-godine.

" Gde se duh vara u "duhu"! "Put za shvatanje realnosti popločan je zabludama. onda sasvim realne ličnosti postaju priviđenja. a ne daje bio duh. Trebalo bi biti Bog. jer nije bilo tumača koji bi uneli jasnoću. treće. Da su oni bili prisutni pokazalo bi se da su "primitivci" opisali kao duhove strance koji su se tako naglo pojavili samo zato što im je bilo nemogziće smisaono opisivanje i imenovanje neke iznenadne pojave. Ako su u stručnoj literaturi duhovi prikazani kao aveti. Svet duhova izdržava sve što mu se pripiše! Skoro sam pročitao kod Getea ' jednu rečenicu koju je on izdiktirao svome sekretaru Ekermanu: "Stara istinaje u pravu da mi. godine. Ajb .. jer u naučno-fantastičnoj verziji on je telesno zaista bio tu.j. Diplomata i pesnik Ervin Vikert opisuje u svom romanu "Na-pušteni hram". Duhovi su povezani sa sujeverjem. Živeoje sa bogovima da bi na kraju sam ostao u napuštenom hramu na stubu."duhovima". leteo kroz vazduh i stvorio Ijudski rod i Inljni svet. ispa-daju nerazumljivi. čak . Tamoje.prisutni su duhovi. samo ne "sprave" duhova. Ja nisam NLO-apologeta. Primi-tivni narodi su nazvali te "pojave" tako jedino zbog toga što su im sama dešavanja bila nerazumljiva. ali bih hteo nešto da ispravim. istoriju genijalnog hajdelberškog matematičara kojije pronašao vremensku formulu i sa njom se vratio u treći vek u Italiju. Pojavljuje se materijalizovan na zaprepašće-nje sekretarica i šefova u današnjim biroima. Pitanje za kviz bi bilo: da li su sekretarice i šefovi posmatrali tog čoveka iz budućnosti kao "duha"? Da! Znači. gleda na kalendar i saznaje daje upao u pogrešno vreme. prvo. Ovo je prijatna klackalica između prošlosti i sadašnjosti. a tehnički uređaji mračni prirodni fenomeni. a da bi u svako doba mogao da im siđe sa neba napravijenaje pista za sletanje njegovog nebeskogvozila. živeo narod Me-ka. posmatrao je nastajanje modernog kulta u Zapadnoj Novoj Gvineji. a najveće zablude uvlače sejezičkim etiketiranjem. bilo bi pravilno reći da se on pojavio kao duh. drugo. ne govori naš jezik.e da "Bog Filip" živi sa njima. Njima se pripisuje natprirodna sila u odstranjivanju bolesti i kata-strofa. šumama i stepama. preuzevši to od primitivnih naroda rado označavaju bele osvajače koji se iznenada ""pojavljuju .. Kao duhovi u narodnom verovanju postoje . Istrazivač ponašanja profesor Ireneus Ajbl . imamo oči i uši samo za ono što poznajemo. zbog nedostatka tačnih pojmova. Zbog toga mi se ne dopadaju urođenički opisi prvih došljaka u kojima su belci okarakterisani kao duhovi. Kada su belci sleteli avionima ponovilo se ono što se dešavalo i kod drugih primitivnih naroda: narod Mekaje hitnu potrebu zajednom pistom da bi se njihovim duhovimaa prilika da ih posete. rukovodi-!ac grupe za psihologijn ponašanja na Maks Plankovom institutu u Bavarskom mestu Zevizen i šef katedre u Minhenu. koji se pojavio 1985. u suštini. Sveznajući su složni u tome da. da oni u najboljem slučaju moraju biti čulna obmana ili. ne postoje NLO." Prastanovnici nisu imali oči i ušiJer nisu poznavali predstavnike tudeg sveta. Za njegovo eventualno pojavljivanje stalno se drže tri mlade devojke u pripravnosti. Etnolozi. Tamo gde se nešto strašno desi ili pojavi . U početku nisu bili mogući jezičkoanalitički razgovori sa prastanovnicima. On odavno veruje daje njihov praotac Jelini nekada sa "bukom i grmljavinom!" izronio iz planine. Ako se desi nešto nesvakidašnje wek se pojavljuju opisi koji. jezerima. . okreće se. Lik koji se često pojavljuje u naučno-fantastičnoj literaturije putnikkroz vreme: veliki profesor koji pronalazi vremensku mašinu i pomoću nje putuje kroz genera-cije u prošlost. a ratni brodovi i avioni bili su sve drugo.Ajbesfeld.Ajbesfeld kaže: "Pistaje za njih bila mesto pojavejedne nove kulture sa kojoin su se povezivali religiozno ponavljanje stvaranja i željena dobra.novata bića koja žive u planinama. na severnim ograncima centralnog planinskog lanca. Oni koje su domoroci videli bili su daleko od toga da budu "duhovi".

Ja ne pišem disertaciju koja se mora dopasti mome mentom. kada su vanzemaljci postali inicijatorima kultova. što bi u prevodu značilo: onaj što odozgo gleda na sve. ipak. realnu posetu „nebeskih bića“ kojom su jednom davno. daje ovako moglo bit Irongali 'prastanovništvo Salomonskih osti-va u Tihom okeanu Cuva ~ zamršeni mit stvaranja sveta u kome nastupa centralna figT-ira koja se ne može dovesti u vezu ni sa duhovima ni sa nečim zema-Ijskirn. Ukoliko. da su se tu našli i prirodni fenomeni koje su Ijudi pogrešno razumeli. Meni je jasno da oko tih kultova ima mnogo zagonetki. Nisu mi dovoljna pojednostavljena tumačenja. (ko zna?) postoje NLO njihove posade će se isto tako zabavljati sa nama kao što se superpametnjakovići zabavljaju kargo-kultovima. Ne vodim kargo-kult i slične kultove u tom pravcu gde se defakto može govoriti o "duhovima" (precima!). naši preci bili počastvovani. kada su prastanovnici istom reči nazvali Ijudske likove. Ovaj mit opisuje Irongalija kao hiće kojeje stalno živelo u vazduhu i kome nije bilo potrebno tle. živeoje sam i samo s vremena na vreme . Ova figura se zvala Irongali. Boravioje tamo i danju i noćn. jer ona ne uzimaju u obzir vanzemaljski elemenat."avetinjska" pojava. Sve se u objašnjenjima može prihvatiti ukoliko se i ovaj aspekt uklopi u razmišljanja naucna fantastika smatra. a svoje "otpatke" izbacivaoje u more.

Ko pažljivo sluša. Kod njega je sve tako čarobno. izbacivati u more. od kojih postoje još samo delovi. kome nije bilo potrebno tlo pod nogama. onda to stvarno ne bi bilo nikakvo avetinjsko delanje. Šta je pisao Berozus Dok je Aleksandar Veliki još vladao Vavilonom. koji je veliko i malo ostavljao u čudu. treća knjigaje Sista istorija kojaje dopirala do Aleksandra. tamo je živeo -"nešto oko 350. Pre sto i više godina nije bilo letećeg belca koji je mogao da lebdi iznad Tihog okeana. a duhovi ne proizvode otpake. godine pre naše ere . a Flavijus Jozefus. kao u čarobnom cirkusu "Ronkali". Licijus Seneka ju je citirao. ubrajaoje Berozusa u najveće naučni-ke prošlosti. posmatra. Vabilonikaje sačuvana u fragmentima. Na kraju Irongali je stvorio drveće. druga je govorila o deset prakraljeva pre potopa i 86 kraljeva koji su sledili iza njega. saznaće kakvu su finu razliku "primitivci" uočavali izmedu duhova i realnih bića.zaustavljao se iznad mora da bi mahao stopahma.u Vavilo .sveštenik Merodaha Bero-zus. plodove. jer su sve velike biblioteke sveta . zagađujući čovekovu okolinu. Prema vavilonskim svedocanstvima Berozus je napisao na grčkomjeziku istorijsko delo utri toma (Vabilonika): prvaknjiga se bavila astronomijom i stvaranjem sveta. Da su oni "duhovima" dali lepe žene i da je došlo do polnog odnosa. Razume se da su Merodahovom svešteniku za njegovo delo stajali na raspolaganju dokumenti iz ranih vekova. životinje i Ijude. Hristov savremenik. Mitovi nisu nastali slučajno. koje je trebalo.

Pergamonu. Njegova slika je sačuvana do danas. Medutim. Oanesje napisao i knjigu o nastajanju i obrazovanju država i predao je Ijudima. ispod riblje glave izraslaje dmga. predavalo im znanja iz nauke i iz mnogih •umetnosti i učilo ih pismenosti. pojavilojedno razumom nadareno živo biće imenom Oanes. Ovo biće se preko dana povezivalo sa Ijudima. EfD). po-ducavalo ihjekako se gi'ade gradovi i hramovi. kako se uvode zakoni i premerava zemlja. Imaloje riblje telo." . Aleksandriji i Rimu – uništene. Pozivajući se na jedno mnogo starije predanje Berozus je napisao: "Prve godine se iz Eritrejskog mora (danas Arapsko more. zatim. Ijudska stopala izrasla iz repa i Ijudski glas.Vavilonski prikaz Oanesa 2000 godina stariji od sveštenika Berouzsa U. Međutim. Jerusalimu . ne uzimajući hranu. Od toga vremena ništa nije pronađeno što prevazilazi ovo. pokazivalo imje sejanje i žetvu plodova i uopšte sve što spada u zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. Ijudska glava. gde se ono graniči saVavilonom.

. ali se pitamo . jer će se božanstva vratiti sa Zemlje na nebo. U svojim mitovima pokušavali su da opišu načine delovanja nerazumljivih tehničkih uređaja.da pripadnici nižih kultura obožavaju predmete viših kultura kao "božanske objekte". šta su. Apulej je mnogo putovao. U drugom veku posle Hrista živeo je naučnik koji je svojim kolegama na kraju drugog milenijuma u "spomenaru napisao nešto što je vredno razmišljanja. zapravo. utvrđenim vremenima. iz vazduha?.da se novi kultovi (i religije) rađaju iz konfrontacije sa nerazumljivom tehnikom. zato što se njegov izveštaj ne može staviti pod istu kapu sa takozvanim naučnim saznanjima! Stari pisci. 0.da imitiraju radnje i uređaje nerazumljivih stranaca. Oanesa. videla primitivna plemena pre mnogo vekova? Znamo da su htela da privuku nečiju pažnju. .. Tauta i biće iz Kine ne bi nam trebalo podmetati kao "duhove". tim pre sto mnogi od njih poseduju obeležja kargo-kultova? Treba se zapitati štaje podstaklo narode iz prošlosti da stvore kultne objekte koje su obožavali. u Avesti. Toje bio filozof.da često veruju da su tehničke sprave živa biće. iz vremena cara Fuk-hia ostaloje predanje da se iz vode Meng-hoa "pojavilo čudovište sa konjskim telom i zmaje-vom glavom koje je na leđima imalo tablu sa slovnim znacima". Iz svih verifikacija je poznato zašto su i kako inicirani kultovi. hteo sam " da naglasim: .. a kultovi velikih osvajača i moreplovaca u istorijski sagledivim. Imu. . Duhovi nemaju običaj "da pišu knjigu i daje daju čovečanstvu". nase ere).Narodi. Kod Feničana se biće istog porekla i sposobnosti naziva Taut. kako se "uvode zakoni i premerava zemlja". retoričar i sofista Lucije Apulej koji je živeo u vreme cara Marka Aurelija (161 .180. kao željeno mišlenje podstaknuto prirodnim fenomenima. prevashodno kargo-kulta. plemena su se već pre mnogo hiljada godina susreli sa Ijudima više razvijenih kultura (civilizacija) . pod imenom Ima takođe pojavljuje tajanstveni učitelj iz mora koji po-dučava Ijude. takođe su nesposobni da podučavaju kako se grade "gradovi i hramovi". veliki naučnik svoga vremena. Kargo-kultovi su nastali u našem veku.Kome su slali signale i šta su želeli da saopšte? Postoje četiri alternative: . diskvalifikovanje. koji potvrđuju Berozusa.čiju? Koje nebeske rezidencije su bile uzori zagrađenje hramova na Zemlji? Koje napravio planove za oživo-tvo-renje dvorova sa neba? Čiju pažnju su hteli da privuku drevni graditelji kada su u tle urezivali gigantske crteže koji se mogu videti i sagledati u celinijedino sa velike visine. a u staroj Kini. studirao je u Kartagini i Rimu. . svrstavaju se sa njim u pisce bajki. Zar se ovaj način ponašanja analogijom ne može preneti i na narode praistorij-ske epohe. Onje vidovito napisao u svojim "Meta-morfozama": "Doći će vrerne kada će izgledati da su Egipćani uzalud bogobo-jažljivo i revnosno služili božanstva. Kakvi su bili originali. Oni nemaju "znanja iz nauke i pismenosti".da pripadnici nižih kultura pokušavaju da na sebe skrenu pažnju. i Egipat će biti napušten . Prapočeci mnogih kultova ne moraju se tražiti štapom u magli. Namerno se zaboravlja da se u svetoj knjizi Parsa.Gdeje ovo značajno i ozbiljno izlaganje svrstano od strane malo-brojnih naučnika koji se uopšte time bave? Pod BAJKE! Berozus. poznavaoje egipatske sveštenike i hramove i imaoje pristup starim predanjima naroda na Nilu. Egiptu! Egiptu! Od tvog znanja ostaće samo bajke koje će kasnijim pokolenjima da izgledaju neverovatne.Kultovi i religije su nastali iz fantazije. iz neshvatljivog "duha"." Rezime Ovim razmatranjem kultova. .na način preisto-rijskog nastajanja kargo-kulta. .

podmetnuto mi je sijaset obznana. a kamoli za vasionske brodove. Krunski dokumenat Naca Naša Zemlja takoreći vrvi od ostataka imitiranih "neheskih rezidencija" i od "avetinjskih aerodroma". Možda su znali šta 'bogovima' treba za sletanje. Tada inje bilo novinskih agencija. Tome doprinose nastojanja današnjih istraživaca. predanja izričito ne govore o zemaljskim bićima. Svejedno gde .205. i 39: 'Ravnica Nace. neće se ni bog Inka Virakoha ni njegov kolega iz plemena Maja Kecalkoatl vratiti na svoja "mesta zločina".. otac Don Kamila). Čujem kako moji čitaoci uzdišu: "Evo ga opet sa tim starim šeširom!" Moji će se kritičari radosno ustremiti nato . To sve drugi stari narodi nisu mogli da sagledajujer sami nisu imali pojma o predanju. Ijudi posećuju Ijude. "stražari neba" iz izveštaja Henoha.Obožavani i kopirani "bogovi" bili su vanzemaljci. da bi mogli da kažu iz koje zemlje potiču ili da će s vremena na vreme da se vrate da bi završili svoje poslove.Pre mnogo hiljada godina postojala je jedna zemaljska tehnička civilizacija koja je uticala na primitivnije životne uslove. U načehije svaka od ovih vai-ijanata moguća. kaže se u staroindijskoj Veda. Kako to da se u srži slažu sva opisiva. Međutim. po mome saznanju. Konačno. Za mene ostaje .nedvosmisleno nam govori o ideji aerodroma". mnogo diskutovanom svedočanstvu na ravni NacaJužno od Lime u Peruu. Treća alternativa se sme isključiti za mnoge slučajeve kultova . U ime svih bih hteo da govorim o klasičnom. nestali su zauvek.što mi naj manje smeta -jer "kritičarje kokoška kojakokodače kad druge nose jaja!" (Dovanino Gvareši (1908-1968). niti Sokrat. kao kod kargo-kultova. onda bi se ona morala svrstati pod četvi-fru alternativu. nego samo o nebeskim prilikamakoje su dolazile sa neba ili iz velike daljine. kojaje duga 60 kilimetara. o Ijudima koji su posetili rane stanovnike Zemlje. Ceo svet zna da ni gospodari Inka.da li sam lud? .nja? Ili su možda svi izveštači indoktrinirani na nekom nebeskom fakultetu? "Ko napusti izvesno a prati neizvesno. Istovremeno se tvrdi da au ih nebeski učitelji podučavali životno važnim stvarima. Međutim. ni Julije Cezar.da dosađujem svojim čitaocima. a i neizve-sno je izgubljeno". ali: u međuvremenuje sazrelo vreme zajedno razjašnjenje. ni stari persijski kraljevi nisu uopšte znali za avione. urođenici u nisko razvijenim kulturnim prostorima konačno primećuju da su bića koja su uvažavana kao bogovi ipak Ijudi. Pre 17 godina napisao sam u "Sećanjima na budućnost" na stra-nama 38.samo četvrti predlog i samo o njemu se može diskutovati osim ako se ima tužna hrabrost da se s'vi hroničari iz starih vremena sa njihovim izveštajima žigošu kao lažovi.sa izuzetkom legcnde o Allantidi. pošto sn Atlantidu stvorili po legendi. Ja neću . prve dve se mogu isključiti za mnoge kultove. da je Atlantida postojala.opet ne za sve! U istorijskjm delima se na nalazi ništa o tehnički visoko razvijcniin civilizacijama u dalekoj prošlosti .jasno! . bogovi koji su njome vladali. predanja i istorijske knjige iz starih vremena pricaju o letećim bogovima. to potkrepljuju besprekorna predanja. Narajana. Hitopadesa 1. Međutim. Takođe sam se pitao: "Da li je netačna pretpostavka da su linije položene da bi se kazalo 'bogovima': sletite ovde! sveje pripremljeno onako kako ste to'vi' naredili! Možda graditelji tih geometrijskih figura nisu imali pojma šta rade. o nastojanju predaka da se izjednače sa letećim bićima. ne za sve. Ako se uzme u obzir činjenica koliko se čezne za njima. mitovi. Međutim. . on gubi izvesno. koji brzo i vredno izučavajujezike." Od objavljivanjate provokativne hipoteze u svim medijimaje o zagonet-noj pustinjskoj površini u Peruu objavljeno toliko zastrašujućih besmislica. To dokazuju fundi-rane istorijske studije.posmatrana iz vazdu-ha . a i leteća visočan-stva.

Razlog za Kosokov vazdušni po-duhvat bio je jednosta-van: rečano mu je da su na oko 60 kilometara du-goj pustinjskoj površini markirane zanimljive li-nije. niti je neko vodio računa o njima. 1 uvek se ispostavi u prvom angažovanom razgovoni da diskutanti uopšte ne znaju šta sam stvarno napisao. tako strasno osporavajuća. Pođimo u osnovnu školu! Ova. godine doktor Pol Kosok. Kosokje preleteo pustinjsku površinu iz-među gradića Palpe i Na-ce u jednomotornom spoi-tskom avionu. Ispod sebeje video rđastomrku užarenu zemlju i tamnu traku Pan amerikane. Ne želim da izbegavam borbu.Naca se nađe na tapetu. Mada je mnogo trazio. naj-manje 1500godina. preko ravnice Nace. Hoću da bez praznina predstavim ono štoje nauci do sada palo na pamet u vezi sa zagonetkom Nace. Ovo je upravo klasiCan slučaj kako žrtvu odvesti u klanicu. sve dok 1939. jer poznajem stvari. Da bi ona i ubuduće imala materijal za bajku poslužiću se istim či-njenicama koje se ne nalaze u ravnici Nace. nije bukvalno otišao u vazduh. kako se ovaj put zove na španskom. Nisam nadaren za klanicu utoliko pre što sebe stavljam u bolji položaj. Karetere Intei-amerika-ne. na zemlji nije mo Pet najpoznatijih urezanih crteža u ravnici Naca .kao ispaljena iz pištolja .me pozovu na diskusiju . Nikome ni-su upale u oči gravure na tlu. stvar je urezana južno od Lime u tle peruanske pampe. sa univerziteta Long Ajlend iz Njujorka. Generacije i generacije su hodale ili se vozile.

doktor Kosok se bavio praćenjem sistema za navodnja-vanje. Leteo je prateći kao konac prave linije koje su kilometrima prelazile preko pravo-ugao-niku sličnim pistama. Nije li to izgledalo kao neki džinovski pauk? Spustioje dubinsko kormilo na 500 metara i njegova pretpostavka se potvrdila: to je zaista bio pauk koji je bio jasno ugreban u tle. međutim. jasno video svetle. jednu 30 metara visoku Ijudsku figuru i dva lica na zracima okruženim glavama. nežnim linijaina nacrtane spirale. . a zatim ribu. na kosim stranama planine okrenutim prema nebu. Kosokova mašina je prozujala iznad jedne perfektne. guštera i na kraju. Ugledaoje konture majmuna sa uvijenim repom. Iz vazduha je. Kosokje ostao zapanjen. U stvari.gao ništa da otkrije. trapezoidne površine na tamnomrkoj pozadini. kanalima i vodovodom Inka u njihovom toku Jer oni svakako Pogled na jednu od "pista" tipičnih za Nacu.

.

U svom traganju otkrio je najveću. godine Amerikanca Kosoka. najzagonetniju slikovnicu čovecanstva. Crteži i malobrojne fotografije tako su fascinirali mladu naučnicu da se prihvatila razjašnjenja Naca-zago-netke. Danas stanuje u Naci u hotelu "Turistas" u kome joj je peruanska vlada.gu. saslavni deojvdne fi. Mislilo se na ostatke starih puteva Inka. To nisu mogle biti inustre aerodroma po njegovom mišljenju.jer su neke od urezanih figura bile bliske slici zvezda. tri godine kasnije. došlo se čak na pomisao da se radi o simbolima neke vrste religije trigono-metrije. Mariji su pomogle institucije i peruansko ratno vazduhoplovstvo: nju više nije napuštala fascinacija zagonetke Naca. Zašto su postojali paralelni putevi koji su naglo počinjali i isto se tako naglo završavali? Pošto se u ravnici Naca veoma često pojavljuju trapezi. Sećajući se linija piste nekog aerodroma. Danas se skromno govori o "magičnim linijama". spirale i životinje. Zajedno sa Polom Kosokom obmvila je. ka letnjoj i zimskoj solsticijskoj tački. stavila sobu na doživotno raspolaganje. Tada je naučnica pretražila astronomsku slikovnicu. esej "Prastari crteži u pustinji Perua. ovaj istoričarje zatražio savete arheologa. . Proteklo j e 40 godi na. Skoro 40 godina istraživanja u zažarenom. Počelo je odgonetanje.jer u stvari dve od bezbrojnih uskih linija idu tačno. veku. isušenom pampasu! Da lije ovaljudska zagonetka u međuvremenu razrešena? U početku je gospođa Rajhe smatrala rešenjem "astronomski kalendar" . Nemačka matematičarka i geograf dr Marija Rajhe srelaje 1946. jer su aerodromi sa takvom markacijom nastali tek u našem. u to se uopšte ne uklapaju druge urezane figure. kao prema kompasu. ali se to objašnjenje uskoro napustilo. Počela je sistematski da premerava linije i figure.re ne mogu naglo da nestanu. Gospođa Rajhe se naselila na hacijendi San Pablo. u blizini crteža na tlu. kao znak priznanja za njen trud.Sedam uzanih linija. Međutim.

čak 250 metara. Linije i "piste" sn. Što se tiče dimenzija radi se. ne mogu sa neba prevideti! Različiti kvalitet linija i figura dozvoljava pretpostavku da su nastale u raziiim vremenima. Ove urezane slike iz Nace bile bi danasjedva vidljive da ih gospođa Rajhe sa svojim pomoćnicima metlama nije oslobodila od peska i kamenja. pedeset linija se protežu prema severu. koji je i najveća ptica Anda. ove Unije se penju.U stručnoj literaturi sam čitao. Linije razne širine prekrivaju vazdušni snimak. a u televizijskim izveštajima video i čuo da se kod ovih fenomena pretežno radi o ugrebanim crtežima životinja. . pri dnžini tela od 120 metara. ojednoj prilično maloj ribi kojaje zapravo duga 25 metara. jugu i zapadu. paukova. majmuna i Ijudi. izmedu njih se nalaze relativno male ugrebane slike riba. ptica. a da se opet druge sjedinjuju pod oštrim uglom. na planinske strane ili. utisak je apsolutno netačan! Pre svega se. pored njih. ravne kao pod konac. pauk ima samo 46. prekoviše kilometara idu premavelikim "pistama" i ulivaju se u njih kao snop zrakova. međutim. i bez saradnje vrednih kolona čistača. linije slične putevima. Jedna zagonetna ptica meri. A tada. Između uzanih linija i "pista" nalaze se veliki trapezi dugački do osam stotina rnetara. koje su široke trideset. iznad njih. tako snažno urezane u tle. Ovaj. Da bi se to mnoštvo učinilo razumljivim da pomenemo da se neke od tih uzanih linija pod pravim uglom ukrštaju sa "pistama". pak. sa svojim predimenzioniranim kljunom. da se. širi svoja krila u širini od 110 metara. samo nekoliko metara udaljenog od autoputa Pan amerikana. i duge preko Sa panoramskog tornja na Panameriki turista vidi ovu panoramu sa linijama dvakilometra! Izmedu njih. neke od njih do metar široke linije. na primer. koje kao da su lenjirom izvučene. po pet idu paralelno. o čuda!. a majmun 50 metara. naime. Samo kondor. Sajednog brežuljka. bezbrojne tanke. nama sugerirani. na površini pustinje razaznaju piste. pedeset i više metara.

25 metar visok. Sto mu gromova! U tom predelu ni travka ne raste. Ako ne avionima (ili vasion-skim brodovima) Indijanci su mogli da gledaju tu panoramn iz vazduha u balonu! Ovaj hobi-arheolog tražio je obaveštenje kod "Medunarodnogistraživackog društva" u FIoridi. naručioje da mu se sašije od finog peruanskog pamuka trouglasti balon . da li su njihovi božji gospodari morali posle smrti da se vrate ka Suncu? Ma kako ovaj Vudmenov projekt bio zabavan i smeo. Može biti da su indijanski gospodari uživajući iz visine posmatrali ove urezane slike. KONDOR 1 se podigao. u Peruu skoro svakog dana sija sunce. on ipak ima zna&yne začkoljice. Ovaj origi-nalni pokušaj se treba prihvatiti onakvim kakavje i bio. polazio od zablude da su gospodari Inka kao "Sinovi sunca" slati u nebo. medutim. 25 metara širok i zapremine 2250 kubnih metara. U balonje dove-denajara sa vatre zapaljene pod njirn. Istraživacko društvo je preuzelo troškove proizvodnje i isplatilo Indijancima za njihov rad ćitava 43 američka dolara! U takvim uslovima može se težiti još jednom hobiju. Toje bio balon kojije Portugalac Bar-tolomeo Louranko de Gusrnao u sedamnaestom veku pustio iznad Lisabona. Posle nekoliko kilometara KONDOR 1 se spustio negde na pustinjski plato. ali se pitam: da li su za uzdizanje balona potrebne "piste"? Pre svega Džim Vudmen je. koju su ispleli Ajmara-Indijanci od lake trske na obali jezera Titikaka. međutim. Džim Vudmen je konstatovao: "Pošto naučnici do sada ništa ne znaju o letećim spra vama starih Peruanaca. Peruanski arheolozi su me ubedivali da se radi o "linijama za zemljoradnju". . biti da se mogu pretpostaviti kraljevska vazdušna sahranjivanja. Sa 130 metara visine polako se spustio na zemlju. Na balonu je visila dva i po metra široka ijedan i po metar visoka gondola.Slikovne zagonetke sa mnogim znacima pitanja Kakve se sve špekulacije ne ubacuju u tu "najveću slikovnicu čovečanstva"! Posle hipoteza gospođe Rajbe profesor Aldon Ma-zon bio je mišljenja da ove figure "predstavljaju verovatno božanstva" i da su "bez sumnje napravljene za oči nebeskih božan-stava. a ravnica Naca se užari. a balon je. nekadašnje prestonice Naca-Indijanaca. Ovaj Lst balona bez upravljanja dao je istraživačima iz Floride idejn. koja je prikazivala stari luft-balon. Inke nazivaju "Sino-vima sunca". odleteo u visinu. Jedan saradnik se setio brazilske marke za vazdušnu poštu iz 1944. Da li su bili sveštenici vere. Balonje imao oblik piramide koja stoji na svom vrhu. Kao štoje već rečeno: Džim Vudmenje hteo da zna. takođe." Arheolog amater Džim Vudmen oživeo je diskusiju jednosta-vnim pitanjem: za šta bi Indijancima koristile te ogromne slike urezane u tle pustinje kad se one u svojoj ukupnosti mogu videti samo iz vazdnha!? Pošto su se naučnid složili u tome daje plemeni-ma prc Inka vazduhoplovstvo bilo nepoznato. oslobođen Ijudskog tereta. Opremljen dolarima potrebnim za svoj hobi. skočio i Ijuškajući se. može. Oba pilota su izašla iz gondole. Kako bi bilo kad bi sejedan crni balon od vrlo lakog materijala u tokn dana sam ugrejao? Možda su Inke sahranjivali svoje mrtve na taj "vazdušasti" način ili su svoje umrle gospodare slali u gondoli balona da odlete prema Suncu? Bilo kako bilo. Nema nikakvih svedočanstava za to da su se gospodari pre Inka smatrali "Sinovima sunca". Stvaraoci figura i linija kod Nace nisu. Krstio gaje KONDOR I. lako kao dečji balon. kao neuspeo start. godine. Balon je ispitan blizu Kahuačija. Džim Vudmen i Džulijen Not ušli su u gondolu. Istočni Nemac Zigfrid Vaksman misli da je u mnoštvu linija razaznao "kulturni atlas istorije čovečanstva". bili Inke! Oni su živeli pre Inka. ni u kom slučaju ne znači da ti Indijanci stvarno nisu mogli da lete!" Uh! Vudmen je to hteo tačno da sazna.

Zašto bi plemena pre Inka -to sveznajući profesor nije govorio . u prošlim sroledma imali magacine za . ostaje njen epohalni učinak štoje premerila i kate-aorizirala Nacu. upitali su elekronski mozak: koje linije pokazuju na zvezde izmedu 5000. samo "astronomski kalendar gospođe Rajhe". na isteku godine. godine pre naše ere i 1900.Olimpijada u pampi Čvrsto stojeći nogama na zemlji. međutim. možda na Plejadu. otputovaoje sa saradnicima u Nacu. Kad trkači udu u krivinu u njoj bi se moralo nagomilati više kamenja i peska nego na pravim linijama. sa razočaranjem smo morali da teoriju astronomskog kalendara". Nauka se u najboljem maniru prihvatila te hipoteze. i -3-r ogromni astronomski kalendar. bilaje za to da neke Unije upućuju na odredene konstelacije zvezda.oko koje se figure sportista upravo kreće. "_ prkos nedvosmislenom naučnom razjašnjenju stalno se pojave vrdnja daje dokazano da crteži na ravnid Nace odražavaju . Medutim. Ravnicaje tako nešto kao gigantski sportski teren. kaže on. Televizijski profesor Hoimar fon Ditfurt pokušao je da ozbiljno podrži ovu ideju. u stvari. Izbel sa Državnog univerziteta u Njujorkul3) rronašao je terapiju zapošljavanjem! Izbel je posmrtno rešio sve probleme tržišta rada Indijanaca. Kompjutei' je brzo odgovorio na pitanja: gde su bile Plejade iznad Nace u proleće 3100. Profesor Hokins je kazao: "Ne. Oni nisu. godine pre naše ere? Gde su bile u jesen iste godine? Posle dugotrajnih radova na premeravanju i ubacivanja rezultata kompjuter. ama baš ništa ovde ne uspeva. te linije upravljene ka zvezdama. Sahrana astro kalendara gospođe Rajhe Ostaje. GeorgA. Nesumnjivoje razočaravajuće ngospođu Mariju Rajhe da se njeno životno delo uništi kompjuterom. izmakli bi i najoštrijem oku. godine naše brojki koje je kompjuter odštampao bile su poražavajuće'tezu gospođe Raj he. Hokins. fon Brojnig • učinioje urezane slike reliktima Olim-pijade naroda pre Inka. minhenski advokat za patente.. Ova istraživačka grupa imalaje u svom prtljagu najmoder-nije merne instrumente i kompjuter u čijoj memoriji su bile sve vazne zvezdane konstelacije i pozicije koje su se mogle videti iznad Nace u proteklih 6900 godina. profesor astronomije na astrofizičkoj opserva-toriji u Kembridžu u državi Masačusets. Konačno..priređivali Olimpijadu na tom sasušenom platou? Na ovoj ravnici velikoj preko 1000 kvadratnih kilometara. ovo može ozbiljnim da smatra neko ko taj predeo nikada nije video! Na ravnici Naca kiša pada najviše pola sata godišnje. Antropolog profesor Viliam H. a gledaoci ih čak ne bi ni videlijer bi trkači bili veličine mrava! Nijedan Inka ne bi mogao da razazna . Da nisu možda sportisti imali sposobnost posetilaca vašara koji stoje zalepljeni na zidovima rotacionih vašarskih sprava? Gospoda fon Brojnig i Ditfurt treba brzo da zaborave ovu smešnu Olimpijadu na ravnici Naca. Bez tih podataka profesor Hokins sa svojim timom ne bi mogao da obavi istraživanja. Medutim. Džerald S. tleje isušeno i ništa. a indijanski trkači morali su da trče po linijama i figurama pre no što se popnu na pobedničko postolje. Traženje objašnjenja za Nacu produžava se i dalje.pošto se to vidi samo iz vazduha . Merenja su defakto pokazala u nekim krivinama ovakav rezultat. i mnoge figure leže koso na stra-nama planina.

Zato je za vreme berićetnih godina postojala opasnost da se stanovnišfrvo prekomerno razmnoži i da gladuje kad dodu godine sa lošom žetvom. Helmut Tribuč. Na tu se ideju moralo doći' Tom metodom mogli bi se potrošiti i poljoprivredni viškovi u Evropskoj zajednici i SAD. sa druge strane. Raspitajte se kod Izbela! Ništa nije previše budalasto da se ipak ne može reći. nije ništa prema stvaranju posla da bi se "na taj način regulisao broj stanov-nika". u Meksičkom zalivu. Tu l'i dužnost mogle da preuzmu vlasti Svetske zdravstvene organizacije.zalihe gde bi uskladištavali poljopn-vredne proizvode. nekim prilikama. "Samo na velikim udaljenostima vide se n. daleka ostrva. pominje Stounhendž U Engleskoj. Šta da se radi-pita se Izbel. na nebu odrazi hramova što. . a radnici bi se tako izmoriii da bi im prošla volja za pravljenjem dece. profesor fizičke hemije na Slobodnom univerzi-tetu u Berlinu. šume i građevine. razrešio je najveći broj preistorijskih zagonetki sveta jednimudarcem ' On kratko i jasno kaže dasn velika preistorijska umetnička dela "uvek građena na mestima na kojima se veoma često pojavljuju fatamorgane". misli ovaj njujorški ša]jivdžija. Na nebu se pojavljuju "predstave raskošnih boja".verovatno davali narodu korisne kalorične tabele." Bilo je potpuno beznačajno. Ostaje "samo" da se razmisli kakvo bi apsolutno besmisleno veliko gradilište tre-balo organizovati za mnoge generacije n svetu. U berićetnim godi-nama skinulo bi se salo na taj način.jesu li Indijanci rezultate svoje tera-pije zapošljavanjem rnogli i sami da vide. Štaje animiralo Ijude na stvaranje njihovih zagonetnih dela? Šta ih je nagnalo na njihov nerazumljivi rad? Simsalabim: svuda fatamorgana. upravo. "Rešenje problema sastojalo se u tome da se interes stanovmštva odrz'i na ovim ceremonijalnim radovima koji troše dovoljno energije da bi se privredni viškovi redovno iscrpljivali. Kao potvrdu navodi polja sa menirima u francuskoj Bretanji. Nekada su sveštenici Inka -to bilo na liniji Izbelove teorije . upućuje na svetilište Olmeka u La Venti. To. na egipatske piramide i ~ naravno na Nacu.

Tamo postoje . teško mogli da se prepuste avionima sa krilima. Budite strpljivi! Vratiću se na tu konstataciju koja izgleda protivrečna. i posle mnogih boravaka u toj ravnici nisam video fatamorganu dobijam profesorski šamar: "Deniken tvrdijasno ijednostavno da su džinovske piste u pnstinji Nace postavljene kao piste za sletanje astronauta sa drugih plane-ta." Vratiću se na ovaj šamar. Prema mišljenju Tribuča to važi. kao Linije se ukrštaju. Uzgred. Tamo skoro nikada ne pada kiša ispod ravnice. a poštoja.ne samo horizontalne linije i figure. Pi-vo bih hteo da kompletiram sekvenciju teorija . nego i mnoge druge na kosim stranama brda. Ovde bi zakazao i Ariadnin konac štoje rečeno.fatamorgane postale zone kontakta sa onim svetom. samo ovoliko: ona se ne niože primeniti na ravnicu Naca.ko to osporava? . koji su na svom putu morali da prokrstare veliki prostor. može biti nešto u tome. biloje vode. da ismejavam ideju profesora Tribuča. Vode."Nije mi pri tome ništa smetalo "da su astronaiiti. One idu u cik-cak. međutim. Dalekoje od mene. neophodne za fatamorganu.daje ob-jašnjenje za to što su hramovi morali da budu veliki da bi imali privilegiju svetosti. nije bilo na pustinjskoj površini. Time su mesta kultova . a što se tiče nastajanja izvesnih kultova. i za linije kod Nace.

Drugi arheolozi pripisuju ove linije nekim planinskim bogovima. nosi gordi naslov: "Naca.ju konce. a ovde se tragovi konzei-viraju skoro kao na Mesecu. da bi konačno došao do saznanja . godine. Svaku novu ideju treba pozdraviti . Ovaj praktični Švajcarac se pita kako sv. ove linije vodile do mesta ži'tvovanja. mogli su da posmatraju figure iz vazduha. Smatram pozitivnim što se toliki mozgovi muče rešavanjem za-gonetke Nace. pomoglaje Tezeju da ne zaluta u lavirintu. Profesor Frederiko Kaufman . dakle. onoj o "letećim mačka-stim bićima" iz Havina de Huantara u severno-peruanskim Andima. koji se pojavio u Parizu 1983. kako na užarenoj ravnici . te duge i raspoređene linije. "Leteći mačji bogovi". rnisli 011. čuvani ovi skoro bcskonačni konci. došlo do strahovite "salate od konca". Prilog sa istoka Iza gvozdene zavese zagonetkaNaca remeti naučnicima zasluženi mir.arheolog iz Perua opisuje ove linije kao "magične linije". pored linija ugazili pešačke staze u tle. nikada ne bi mogle da dođu do razboja! Da zamisl'mo vojsku Indijanaca kojaje sa koncem u rukama šetala okolo! Oni bi. koji su slavljeni kao bogovi koji daju vodu.Doig1 tobožnja zvezda . U Parakasu su otkriveni tkački radovi dužine 28 metara i širine 6 metara u koje je utkan konac dugačak preko 50 kilometara! Jasnoje da ni baba najstarijeg poglavice nije mogla oko ruku da drži takve konce vrednoj snaji radi premotavanja. To mi izgleda kao korak u pravilnom pravcu. Pretpostavka se bazira na činjenici da su Naca-Indijanci bili izvrsni tkači. Možda su. A figure? Indijanci su bili uvereni da su "leteći mačji bogovi".ukoliko se ne pojavi odmah kao "naučno" rešenje. dakle. shodno svom imenu. Njihovo poreklo naslućuje ujednoj staroj peruanskoj kultun. lako nisam netalentovan u stvarima fantazije.uz t.amerm boje. a ni motovila ili vitla. Štirlajn tumači linije iz Nace kao "preostale tragove gigantskih osnova za tkanje". savladali umetnost letenja. Da li su ih oni na komandu polagali na prave linye na tlu ponovo podizali i predavali daje? Vredne tkalje . po Štirlajnu. kako su ih polagali da se višebojno predivo ne bi nepovratno pomešalo i zamrsilo? U Naci izgleda da odgovor leži na dlanu: konci su polagani na ravnicu i o tom još i danas svedoče. ipak ne mogu sebi da predstavim tu gigantsku tkačnicu. Zajednoglaika. kći kritskog vladara Minosa.trebalo bi da su uzimale k sebi te 50 kilumetara duge kor'ce raznih boja u ritmu tkanja? Od kakvog li su samo Deraskidivog materijala bili proizvedeni ovi konci? Mustra je zahtevala stalnu s'. ključ tajne".o još misleći na mustro svog rada . ona je ovom junaku dala klube konca pomoću koga se on vratio u slobodu. Da lije Svajcarac Henri Stirlajn pronašao Arijadnin konac koji će nas izvesti iz zagonetnog lavirinta Naca? Njegov napis. zbog stotećima duge kulture tkanja. pa sam shvatio da tkalje radeći v cik-cak linijama. da predkolumbovski Indijanci nisu poznavali ni točak ni vrtesku. na kojima se ukršta preko 50 linija. Štirlajn polazi od toga. U bezbrojnim grobovima oko Nace.jedan za drugim kao guske . ostaci džinovske tkačnice Indijanaca. Štirlajnov originalni predlog biva dot. Trebalo bi da zamislimo hil-jade Indijanaca. Palpe i Parakasa nadeni su indijanski tkački radovi u očaravajnćim boja-ma i fantastičnim motivima. Mnoge tkanine nemaju ivicu i sastoje se od konca koji može biti kilometrima dug. One su. malo je isuviše kontroverzna ta naučnost.ređa.Arijadnin konac za Nacu? A rijadna. Takođe se bojim da bi na mnogim tačkama.učen onda kada mora da objasni kako su nosači konca izašli na kraj sa figurama na zidovima stena. kao što samja. Ništa se od toga ne može videti. Zoltan Zelko iz Budimpešte godinamaje mozgao kako bi se moglo ući u trag ovom fenomenu. u vezi s tim ove linije bi trebalo da predstavljaju simbolične veze sa izvorima.

stvarno. nosioci štafete koji su predstavljali pouzdane vesnike." Izmeđujezera Titikaka i ravnice Naca.kao što je praktikovano kod starih Švajcaraca. Takođe. uzdize se planinski lanac sa planinama visokim pet i šest hUjada metara.da te linije "u stvari odgovaraju geografskoj karti predela jezera Titikaka. Vasionski brod . Jozef Blumrih. Zar Amerikanci pre sletanja na Mesec nisu bili suoCeni sa istim . kao što je inženjer NASA. prirodno rešenje". Tu se stalno pledira "naj-bliže moguće. a noću vatrenim signalima. i kao što mi još danas to poka-zujemo na švajcarski nacionalni praznik . kako se do toga dolazi?! Okojezera Titikaka nalazi se oko 40 ruševina iz vremena Inka i pre njih.zašto onda tako strašno kompli-kovano. veoma rado prihvatio neko ubedljivo rešenje (medutiro. a na visini od nakoliko stotina meta. koje je dugo 800 kilometara i široko 100 kilometara" . Iscrpno sam ga obradio u svojim krsjigama "Povratak zvezdama" i "Svet u slikama". Izgledaju mi prilično iznuđeni rezultati naučnog razmišljanja. a ono što se iznosi ne približava se i nijednoj od (simpatićnih) premisa. pomoću reflektujućih zlatnih i srebrnih ploča. Pošto je posada usmereno razmišljala o mogućoj oblasti za sletanje. rekonstruisao Jezekiljev vasionski brod . Pošto bih. Optički zapanjujuće prikazan je u dokumentarnom filmu. U svakom slučaju oni ne ispunjavaju naufinu maksimu "približno". Ako se ove ruševine povežu sa određenim uzdignućima u bazenu Titikaka i preko svega povuče mreža linija. Za prenošenje vesti upotrebljavani su. Signali vatrom i dimom sa planine na planinu . nisu postojala bića koja su mogla da izgrade piste (jedan tehnički visoko razvijeni vasionski brod za snabdevanje ne bi se spuštao pomoću "gumenih" točkova. Ako su to već "vesti" i "signali onima koji rade u dolini" . Moj prilog Naci "pretpostavimo da neki vasionski grad vanzemaljaca kruži oko nase Zemlje. a u neposrednoj blizini su konstatovani i inteligentni oblici života. Jasno! Razumljivo da stranim astronautima ne treba "pista" za sletanje. izbačenje vasionski brod za snabdevanje i poslat napovršinu Zemlje. dabi se onikoji rade u dolini. ravnicaNaca.ne aterira vertikalno. Brate. U obzir bi došao neki heli-kopter.mogli su se davati i bez strahovito skupe i sa mukom položene mreže linija na tlu. Ovde nailazim na protivljenja i primedbe daje tle ispod površine Nace isuviše mekano da bi moglo da nosi neku tešku mašinu.ra ovaj vrtložni efekatje minimalan. a možda i sletanje pomoću vazdušnog jastuka po principu Overkrafta). na odgonetku Nace iakoje star već 20 godina.danas bismo govorili o spejs šatlu . Ogromna pustinjskapovršina. u većini slučajeva se uzvitla pesak i kamenje. Verovatno su ti signali bili nužni u ovom stenovitom svetu. Komandant ce na ekranima precizno naći mesto ateriianja koje smatra najsigurnijim. U toj mreži linija Zoltan Zelko naslućuje sistem za prenošenje vesti: "vesti se mogu predavati svetlosnim signalima. se nudila. onda bi se pojavio sistem Naca. do sada bi se moglo svako odbaciti sa malo argumenata) želeo bih da izložim svoj predlog . prema mojoj knjizi "Sećanje na budućnost". bar u vreme Inka. mogli rasporedivati i upozoravati na eventualne napade. Efekatje isti: tamo gde se vozilo spušta. (U zagradi i eventualno sletanje u Saharu ne bi omogućilo etnolozima studije na nekoj vrsti inteligentnih oblika života).

jula. godine. Za naprednu tehnologiju može se pretpostaviti da može da reši i takve probleme. . letelica Igl išla na Mesec. bioje to takođe nov teren jer niko nije znao da li tle može da nosi teške terete. avgusta 1971. i kada je 7.proble-mom? Kada je Apolo 11 sletao 20. Trapezoidje najuži tamo gdeje mlaz. 1969. zbog visine letelice. Prilikom ateriranja je na ravnici Naca ostala trapezoidna površina. godine.

.

merili gustinu vaz-duha i mešavine plemenitih gasova. šetala su okolo u odorama koje su svetlucale kao srebro i zlato. ta povrsina očišćena od peska i kamenja? Da lije od njih bilo zahtevano da za "bogove" pt'ave takve površine? Šta su značile te linije koje su se sužavale i koje su išle pravo na sledeći brežuljak i tamo nestajale? Sveštenici su naredili i narodje slušao. Ostali su samo neki rekviziti "bogova". Videli su neku glasnu "stvar" kojaje klizilakroz vazduh izbacujući plamen i kojaje. Nezgrapna. Sadaje stajala mirno u pustinji. nadali su se da su im za povratak potrebne te linije. Ona stvar je došla sa neba. a najširi tamo gde je letelica konačno sletela. Sa daljine su pratili uzbuđenje •urođenika i po završetku radova su im. Međutim. Diskutovali su i objašnjavali među soborn da se stvarno dogodilo nesto što ih je uznemirilo. jednog dana.. zamoljeni su za pomoć. usudili da odu na mesto događaj a. generadje su se rađale i umirale. inače ne bi mogla da leti kao moćni kondor. sirokih. kao orkan. Da li su uz sav trud učinili nešto pogrešno? Međutim. ostavili poklon. dakle. bušili rupe u zemlji. Totemi. u svim pravcima. pradede su videle te strance svojim sopstvenim očima! . Najhrabriji su se. Jedna"pista" trapeznog oblika prostire se kao skijaška skakaonica i prelazi u tri uzane linije Pogled na "aerodrom" Naca iz brišitćeg leta Godine su prolazile. Sa strahom i fruđenjem Indijanci su sa obližnjih brežuljaka i brda pratili njima nerazumljivu delatnost "bogova". i videli kako se "božansko vozilo" sa repom od vatrenih mlazeva. Tada su stranci. dolazed sa neba. pl'avili mikroskopska ispitivanja. Radili su u blaženoj nadi da će "bogovi" da se vrate.. a i sveštenici su ćutali. misteriozni pomoćnici.malo delovao na tle. Od celog priviđenja ništa nije ostalo sem trapezne površine očišćene od kamenja i peska. Prateći nezasitu radoznalost male grupe su se stalno vraćale na misteriozno mesto. Počeli su da izvlače linije i da ravnaju površine. možda. skupljali kamenje i poslovali čudnim spravama. počeli sa svojim radovima. napravila vrtlog na tlu. Na ravnici je ponovo zavladao mir. strašno je zagrmelo. oni su požurili na svoje osmatračnice. Ijudima sličnabića. "Božanska" bića nisu se više pojavila. Bespomoćno su staj ali tamo i nisu znali šta se desilo. Onda. uskih. pretpostavimo. sa usteza-nj em. podiglo u nebo. što su dovoljnojasno dokazali. šta su iin govorili znaci na Zemlji koje su "bogovi" ostavili za sobom. uzimali su uzorke tla. ali i oni su ostali nemi. Oni su nudili "bogovima" mnoštvo linija. mora da suje naseljavali "bogovi". Šta bi to moglo biti? Čak ni tako mudri starci iz plemena nisu imali objašnjenje.

hoće !i se opet ignorisati pravo reše-nje? Da li će se pustinja Mojave smatrati religijom trigonometnje? Da li će ova pomoć za sletanje predstavljati magične linije. Bi-zinom ateriranja od .347. Ponovoje otpočeo mučan rad. Izgledaloje daje to rešenje. Generacije su zatim stvarale figure u Naci. da će tako biti. Ponovo su se sveštenici posavetovali. aprila 1981. godine prvi američki spejs šatl na tle u zlatnožutoj pustinji Mojave u Kaliforniji.ima pomogla da slete iz velike visine. Ali kada su podigli crno-mrko kamenje sa pustinjskog tla. Kada se šati zaustavio na pisti dugačkoj 4592 metara ceo svetje mogao da vidi kiiometarski duge. Složili su se da samo uklone kamenje i kamenčiće.5 km/h spustio se 14. Moraju se poslati znaci prema nebu. išle paralelno i naglo nestajale u žutom pesku. Urođenici su pravili avetinjske aerodrome i kopirali ponašanje američkih "bo-gova". Snimak sličan atem-anju davnog broda na ravnici Naca. Mi smo. Indijanci su sakupljali kamenje da bi postavili prostrane znake.Sveštenifika mudrost je došla do saznanja da se ovim nebeskim bićima mora dati do znanja da ih čekaju. One su nanesene prskanjem! Hoće li se ponoviti istorija? Da 15 će ponovo jednom arheolozi bespomoćno obarati glave pred tim linijama i pistama i preklapati o nekom gigantskom kalendaru. ako ne čak i verovatnim. Ko sada još može glasno da tvrdi da vasionskim vozilima nisu potrebne piste! Linije u pustinji Mojave post-avila je NASA kao markadju površine. gledajući televizijski snimak preko satelita. Setimo sekako su kargo-kultovi nastajali u ovom veku. ali ja smatram mogućim. pojavio se svetli do-nji sloj tla koji je sa više kontrasta mogao pokazati vanzemaljcima da ih čekaju. uzane. Pod vođstvom sveštenika. atlas-kul-ture čovecanstva? Da li će se ovde preseliti mesto Olimpijade? Da li će se "starim" Amenkancima podmetnuti terapija zapošljava-njem? Dali će se izmanipulisati neka fatamorgana ili pretpostaviti mamut-ska tkačnica? Da li će se ovde naknadno postaviti neki apsurdni sistem za prenošenje vesti? Smešno je. u stvari. kao konac prave linije koje su dijagonalno sekle pusti-njsku pistu. ukoliko se ne napusti logika koja prvo . da bi pilot. piisustvovali ovom grandioznom ateriranju. da bi na donjem sloju tla obrazovali moćne slike.

Pustinja Mojave bi stigla do magičnog hokuspokusa. glasnim komandama Ui signalnim zastavicama da pomeraju radiiike. aprila 1981. daleko jedan od drugog. a precizne naredbe dozvoljavaju pretpostavku njihovog postojanja . Komplikovanijeje sakonturama figura koje se tako dobro mogu videti iz visine. ako SE ne saćuvaju slike koje će nam govoriti o činjenicama.pri čemu se oni koji su to radili ne mogu više okarakterisati kao primitivci. kako izgleda u beskonačnost Prvi SPEJS ŠATL se 14..' blti "planirane" u manjoj razmcri i "nacrtaxie".Jedinsteni pogledi. utisci prilikom brišućeg leta!Iz pravougaone „piste“izlaze kilometrima duge linije prave kao strela. Linije su se mogle izvlačiti uz pomoc kanapa. Ko je uradio skice za te figure? Marija Rajhe misli da su te figure 'unapred.. alipra vljenje figura visoko na ravnici nije bilo nikakvo čudo.. Slobo-dno postavljene nameću pitanje geodetskih pomoćnih sredstava.'' Pri tome ova matematičarka i geografsasvim pravilno ocenjuje teškoće. . i svetu preneo utisak o Naci izvlači iz šešira Lesraislena "prirodna objašnjenja". I te će slike jednom biti prastaro predanje! Stvaranje ugrebanih crteža U Naci nisu imali na raspolaganju velike pištolje sa bojom. godine prizemljio u kalifornijskoj pustinji Mojave. a Indijanci s'a mogli. jedna pojedna.

Gde je bio centar Naca kulture? .Indijanci iz vremena pre Inka iz oblasti Nace. pronadeni'su mnogi grobovi Indijanaca u kojima je . tokom vekova i milenijuma. u nekim retkim slučajevima. Možda su ove džinovske figure na tlu već odavno posto-jale kada su ih Indijanci uzeli kao motive za ključeve. krilatih bića pokazuju tipično ponašanje pred kargo doživljajima. kažu stručnjaci. Iz starosti keramike ne može se obavezno zaključiti da su crtači ugrebanih slika i grnčari živeli u isto vreme.. vaze i sudove za piće.Avoje prethodno obrazovanje potrebno Ijudima koji su u stanju ca jedan nacrt nekog crteža u maloj razmeri prenesu u džinovske razmere nz potpuno zadržavanje proporcija.. U centnma stare kulture Naca. Gde je. iinao instrumente? Stručnjaci kažu . Raniji Peruanci mora da su imali instrumente i pomoćna sredstva o kojima mi ništa ne znamo. Primeri za to su riba i ptica.pronadena i keramika i fino izatkani štofovi čije su boje ostale sačuvane! Na štofovima i keramici često se mogu razaznati Ijudi sa krilima. Mene bi samo začudilo da takve predstave nisu ugledale svetlo dana.sem mumificiranih leševa . bio početak postavljanja te "najveće šume slika čovečanstva"? Da li postoji mogućnost da su te figure i sistem linija stvorili nosioci neke vrlo stare kulture. Arheolozi skreću pažnjn i na crteže na keramici koji. a da su ih. uopšte. Vreme nastanka keramičkih predmeta se može odrediti sa priličnom tačnošću. i upućuju na keramiku Nace i njenu vezu sa izotopom ugljenika C—14. pa se po njemu može odrediti i starost urezanih slika u prostoru. pokazuju značajnu sličnost sa urezanim figurama u Naci. onda. neki drugi narodi renovirali i restaurirali? Svaka kultura je imala svoj centar." Ko je."Samo onaj ko je upoznat sa praksom geometra može da shvati k. u obližnjoj pustinji Parakasa. 1 ovde imitacije stranih. Ovu metodu ne smatram valjanom.

na obali reke Rio Grande de Naca. pomoću metode C-14. kao neka negovana kultura. u vreme oko 525. Šta bi inače? Američki istraživač Dankan Strong pronašao je u neposrednoj bli-zini zagrebanih crteža drveni stub i datirao ga. onda bi to znafiilo da su morali biti aktivni na Naca-ravnici oko 525.e predstauljaju krilala bića . zabili ovaj mali drveni stub "da bi se i sami bolje snašli u ovom Neshvalljivo lepe. * Zaključak bi bio sledeći: ukoliko su oni koji su izgrebali slike na tlu postavili i ovaj stub u zemlju. Jošjedan impresivan nalaz opkoljavao je ivicu grada Kahuahi: na stotine ostataka drveća rogača štrcala su u pravilnim redovima iz tla. godine naše ere plus . koji su bili nabijeni u tle na rastojanju od oko dva metra. sa malom di-venom svetinjom na vrhu. nađena je piramida visoka 22 metra. Tamoje.Gde je bio centar Naca kulture Danas se pretpostavlja da se centar Naca-kulture nalazio direktno u Naca-dolini. Nađenje i kompleks stubova koji se sastojao od četvorougaonika od dvanaest redova sa po 20 stubova u svakom. Uz to. otkriven grad u kome je stanovalo više hiljada stanovnika. u predelu tadašnje haciende Kahuahi. godine naše ere? Arheolozi pretpostavljaju da su oni koji su izgrebali i konstruisali slike.minus 80 godina. naime. Ovaj zanimljivi raspored stubova označen je kao kalendar. bof:ate bojama ikanine iz Nar.

Doduše. nerazjašnjeno. Postoji i druga. u pravcu Pacifika. Ušli smo u 20 metara duboku rupu ispod isušenog tla. pri visokom vodo-staju često je plavila ovu ravnicu. retko pominjana zagonetka: Rio Grande de Naca teče uporedo sa Rio Ingenio. tndijan-ski seljaci su mogli da svoje skromne njive u dolinama Naca ili Palpa . Gradonacelnik meje vodio u tri ulaza i svuda smo videli istu sliku. Ovi podzemni tuneli. gradonačelnik me je odvezao •u svome džipu do podzemnih timela na ivici Naca-doline. jesu li bili arheolozi? Ne može se reći sa potpunom sigurnošću kada je Naca-ravnica dobila svoje "lice" kojeje danas najveća zagonetka. Da li je zarnislivo da su figure tek kasnije. objasnio mi je gradski otac. AJi zašto samojedan kolac? Za ovu namenu bi moralo. U jesen 1979. godine. nije mogla da dovede vodu na polja iznad zemlje. kada su me gradski oci Nace slavili i proglasili za počasnog gradanina. na ravnici kiša pada najviše pola sata godišnje.zamršenom lavirintu linija"'. od strane nekog tehnički verzira-nog naroda. a možda i pre. da sve vrvi od markacije! Ko može sa sigurnošću da tvrdi da taj solo-kolac nije zabijen u zemlju kada sn već odavno postojale "piste". Tudaje prolazio vodeni kanal koji ne bi bio perfektnije napravljen ni u vreme starih Rimlja-na. Zarjednostavna Indio-kultura. svojom istočnom paralelnom rekom. od Anda naovamo. severno od Naca-ravnice. ali to ne sprečava reku da iz Anda donosi kamenje i vodu. dugi su kilometrima. uključene u mrežu linija? Kada me je Naca slavila Nešto u vezi sa navodno jednostavnom zanatskom umetnošću ranih stanovnika Nace izgleda mi. umesto daje vodi podzemnim kanalima isklesanim u monolitu? Još više od toga! Pre 1500 i više godina eksplozija stanovništva nije primoravala poljoprivredne farme da u ogromnim količinama proizvode poljoprivredne proizvode. logično. Toje moglo biti pre hiljadu ili pre hiljadupetstotina godina. linije i figure? Ja nisam bio tamo. a voda se hvata daleko gore na ograncima Anda i dovodi se u dolinu. istesanih monolita izbijalaje voda u tunel u kome bih mogao da stojim uspravno. Iz moćnih. bez daljeg. Rio Ingenio prolazi skoro bez vode.

.

godine. zbog čega su nastali ovde ovi kilometrima dugi podzemni tuneli? ' Gradonacelnik Nace mije objašnjavao da pođ-zemni kanali imaju ukupnu dužinu od nekoliko stotina kilometara. medutim. Ovaj fakat mi nameće špekulativno pitanje. Ljudi koji su bili u stanju da pve monolite podze-mno obrađuju i prerađuju mogli su i nad zerpljom da gi'ade.spekulativna .ravnica" treba da je veća od stare "najveće slikovnice svetske istorije". zašto. avgusta 1984. Kako. uostalom. Da li je mreža tunela za vodu postojala pre početka Naca-kulture? Da li je ona konačno služila za isušivanje površine? Avionski snimci pokazuju da povremene poplave Ria Ingenia idu pored "pista". merdevine sa krivim prečkama i strane bregova pune ornamentalno izvedenih četvorougaonika.U severnom Peruu. . Teorije —koje se mogu primenit. postoje ugrebane slike Ijudima sličnih prilika sa džinovskim očima. . Recni meanderi pored "pista"! Da lije ispod legendarne ravnice izgradena džinouska kanalizacija koja će odstranjivati vodu od ugrebanih crteza? Naca i njena "konkurencija" "Ouket sa bitnim cvetovima tumačenja Nace sam svezao.Na udaljenosti od 400 kilometara vazdušne linije od Nace. da li su kanali ispod zemlje vođeni tako da se poplave Ria Ingenia "hvataju" u tunelima? Ova . siubovi. u Bale de Zana.pretpostavka bi govorila da su graditelji kanala identični sa giaditeljima mreže linija. daje preko cele godine svuda oko Nace bilo dovoljno sveže vode. pronašao je gigantske linije i crteže. ako se izgubi "jedinstvenost" obeležja ove ravnice sa imenovanjem mesta koja pokazuju iste karakteristike: .Tek pre kraćeg vremena peruanski pilot Eduardo Gomez de la Tore u pampasima Sanhozea. Ova novo-otkrivena "Naca . . Činjenicaje. Pilotje svoje avionske snimke predao etnološkom muzeju u Limi 27. . a tamo gde mali rukavac meandra poplavi uzane linije on ih ne dotiče. nalaze se velike.i samo na Nacu blede.Na pustinjskom tlu Majesa i Sihuasa u peruanskoj provinciji Arekvima nalaze se džinovski ugrebani crteži iz vremena pre Inka. Zanimljivo.postave direktno pored vode. Naca-kultura nije ostavila nikakva megalitska svedoča-nstva iznad zemlje.južno od Naca-ravnice. Pitam se. od južnog peruanskog grada Molendo pa do pustinje i planina čile-anske provincije Antofagasta. infra-stmkturno delo prvog ranga? U stilu Naca-kulfrure ne može se ništa slično naći. džinovski pravougaonici. koji su investitori i radnici mogli da savladaju ovo moćno postrojenje. u pravcu neba upravljene markacije na pustinjskom platou i nakosim zidovima.

medvedi-ma. indijanskih maundsa. U .200 miljajužno od Tabuka. Blite. 121 metar visoku. . od Stenovitih planina do Apalača na severnoj strani Amerike. nedaleko od gradića Blit. Berford St. na teško dostupnom stenovitom zidu krugove sa zracima uperenim prema unutrašnjosti. figuru sličnu robotu sa majmunčetom. One na vrhu prikazuju trouglov.Gasidž Kaudaun. kao slike se mogu razaznati samo iz vazduha. . blizujordanske granice. na reci Kolorado.Hambldon Hil.Hemšil Dajčis. u pustinji Saudijske Arabije. pticama. Storpein.U blizini gradića Sakaton u Arizoni u tle je urezan jedan predimenzionirani lik. Vajltšajr . . dug 110 metara i "dugi čovek iz Vilmingtona" visok "0 metara. nalaze se velike u tle ugrebane slike Ijudi i životinja. Šepuik. Mihael.Hod Hil. .više geometrijskih figura dugih 100 do 200 metara. slikovnica sa bizcnima.U Engleskoj su najpoznatiji "'beli konj iz Ufingtona" u Berkšajru.Izdužena polja od lave u meksikanskoj pustinji Sonora snab-devena su velikim znacima uperenim u pravcu neba. ovale sa ornamentima šahovske table i jednu. Martin. Vajltšajr .Od reke Kolorado nizvodno do Meksika. Gasidž St. Darnford. Kajld Oukford. . Vrh "kamina" nosi džinovski.Bedbari Hil. gušterima i Ijudima. Neki od tih brežuljaka su bili grobovi. skoro uspravnu.Ćajlsberi Kemp. crni prsten čiji je prečnik veći od osnove piramide. medutim. zmijama. Samo iz vazduha se mogu raspoznati čitavi lanci maundsa. Dorset . veštačkih brežuljaka. na tlu je nacrtana.Jugoistočno od Los Anđelesa.Video sam u pustinji Tai-apakar. Dorset . Dontsi . Fovand.Fidžsberi Rings. Uinterborn.slika.e u obliku piramide koji se završavaju "kaminima". Dorset . nalazi se oko 5000 (!) takozvanih brežuljaka . Najvažniji su: . Vajltšajr.Odžberi. Dorset . Kao i u Naci uklcinjenoje kamenje sa rdastomrke podloge .

Fotografije su pokazale nešto neobično.centru prstena se nalazi krupna crna tačka. a da se ne zna da se pod nogama imajedan jedinstveni arheološki spoinenik". Sve slike se mogu videti samo iz vazduha. . Časopis "Sovjetska kultura" pisao je: "Ovaj kiklopski sistem mogao se do sad ispitati u dužini od 100 kilometara. jedino uporedivi arheološki fenomen".Prilikom analiziranja satelitskih snimaka oblasti oko Aralskog mora sovjetski geolozi su učinilijedno senzacionalno otkriće: od Kap Duana do unutrašnjosti sasušenog poluostrva Ustjurt našli su na tlu zanimljive trouglaste formacije. Sovjetski arheolog Vsevolod Jagodin. Na vrliu trou-glova nalaze se prstenovi sa prečnikom od oko 10 mefcara. U skoro neprekidnom lancu nizali su sejedan za drugim. Ispostavilo se da su to slike napravljene grebanjem. dugačak 110 m po tim "delovima" može ići nekoliko stotina puta. Engleska. Najveće figure koje se stalno ponavljaju slične su velikim džako-vima sa trouglastim strelama naslonjenim na njima. Arheolozi i geolozi su seli u helikopter da utvrde šta se to nalazilo na zemlji. Njihov reljefje tako gladak. Iz aviona su tada vršena posmatranja ovih retkih slika u nenaseljenoj pustinjskoj oblasti. Berksajr. taj. šefodelenja za arheologiju Uzbekistan-ske akademije nauka20). na dužini od više stotina kilome-tara. Gigantske razmere ovih tvorevina čine ih potpuno neshvatljivim za Ijudske veličine. stavioje u akta: "Uobičajene metode arheološkog istraživanja ove oblasti potpuno su nepodesne. sa dužinama stranica do kilometar i po. . Naučnici su ubeđeni da se on još dalje provlači kroz oblast Kazahstana i da svojim protezanjem prevazilazi svetski poznat sistem tajanstvenih linija i crteža u Peruanskoj pustinji Naca. džinovski trouglovi. i ovali. da se "Beli konj iz Ufingtona". po svojim razmerama.

Poslali su mi fotografije iz stmčnih publikacija koje nisu dostupne javnosti. Tako sam u stanju da iz ruskih informacija isfiltriram precizne opise. "Nova Naca" na ruskom Aralskom moru Tedanistraživačp'uštenje malimavionomkodjedne od "strela"." Zavisno od godišnjcg doba. Otišli su tamo. Dabi mogli nešto bolje da vide predeo. Ovaj je javio da se na oko 200 metara udaljenosti sa stepskog tla uzdiže taiTinozelena linija. ovaj se prostor uskoro ponovo sasuši. Uskoro su stigli iscrpni odgovori. dva čoveka su se popela na krilo aviona i podigli su. tmovitim žbunovima i belo-plavkastim. da se nalazi u neposrednoj blizinijedne "strele".ljivostiina izveštavam tek onda kada ih vidim i fotografišem. akoje moguće i za fotografije. ova oblast se prevlači oskudnom stepskom travom. kao tamnozelene trake. U njegovom izveštaju je stajalo da su zagonetne slike izgledale iz vazduha kao gigantske zelene linije: "One su se odvajale od belomrko-svetlozelene pozadine. a i članke iz časopisa. Zbnnjeno sulutali oko mesta sletanja. niski zid od lanca kamenja koji je na najvišem mestu . Ovaj malitimjeznao. a onda. Pisao sam prijateljima u Rusiji i zainolio ih za informacije.izvazdušnog osmatranja. ove zelene linije sveile kao čudovišni signali prema nebu.. na flu se one ne mogu razaznati. Za putovanje u Sovjetski Savez granice su previsoke i preguste.i nije mi ništa govorio.Rasporedena na velikfij poursini ujuinoarabijskoj puslinji nalazi se ova800 mclara dugaeka geomelrijska figura Šta bi trebalo i šta bih smeo sebi da predstavim pod tim "džaka-stim slikama" sa "strelama"? Pošto sam u ranijim godinama nasedao mnogim pogrešnim informacijama odavno mije prešlo u naviku da o arheološkim zanim. Medutim. Kaleidoskop ćiriličnih slova treperio mi je pred očima . za brzu i nebirokratsku pomoć. a pogotovu za oblasti u koje ni sami Rusi ne mogu jedno-stavno otputovati. U blizini zelene trake otkrili sujedva pnmetno uzvišenje. slavisti na Slobodnom univerzitetu u Beriinu. azijatskim pelenom vrste dzusan. u vreme suše. ali ništa odtoga nisuvideli. i od profesora čija imena na žalost ne smem da spomenem. kao akrobate. Ali zašto imamo mudre prijatelje i poznanike? Moram srdačno da se zahvalim profesoru Rolfu Ulbrihu. trećega na ramena..

Jvdan od zagonetnih zelenih trouglova u ruskpj pu.'ilinji Vslrju.ri

Noca - zagonetna slika gtedana iz vazduha merio 80 santimetara. Ovaj "objekat" bioje dokaz veštačke tvorevine Tu nenaseljenoj pnstinji. Na odi-eđenim rastojanjimaljudi su pronašli brežuljke od skupljenog krečnjaka, a u njima i kosture i kei-amičke sudove. Doživeli su fantastičnu realnost: čiin su se našli na jednoj od zelenih linija,

mogli su, na dužini od više stotina metara, da prate njihov tok prav kao lenjir, međutim, ukoliko bi se pomerili saino par metara cela linija je nestajala kao odnesena magičnoin rukom. Ove tvorevine su premerene. Pocetak linije obeležili su kame-njem i pratili je. Prosečna dužina strane jedne "linije džaka" utvrđenaje na 800 do 900 metara, a dužina "strele" u nastavku na 400 do 600 metara što, dakle, znači da su cele figuracije bile duge oko jedan i po kilometar. Na unutrašnjim stranama "linija džaka" 20) lovištima za velike lovove na lutajuće životinje (rnislilo se na ste-pske magarce i antilope), Prva pretpostavka ,je bila da su ove životinje uterivane u "džakove", a da su na kraju "džaka" bili posta-vljeni pastiri da zadrže ovu divljaG. Euski arheolozi su uskoro odbacili ovu ideju; za pretpostavku takvog lova ovi "džakovi" su bili neupotrebljivi, jer su morali da budu ograđeni gaterima; antilope su moglejednim skokom da pobegmi preko pastira. Nije otkriven trag ostataka neke ograde. U stepi takođe nije bilo drveta. U ovaj koncept se, uz to nisu uklapale ni "strele" koje su pokazivale sve moguće pravce. Ćasopis "Sovjetskakultura" takode otvoreno govori o "arheo-loškom čudu". Doktor Ivanovič, Vladimir Avinski, geolog i minerolog, član So-vjetske akademije nauka, vidi u tvorevini na platou stepe na Usjurtu "znake" za vanzemaljska bića. Ukoliko smo u Usjurtu tako bespo-moćni kao u Naci, o obe stvari se bar objektivno može reći da se njihovi znaci mogu razaznati samo iz velike visine... Suprotno od Nace, gde se linije i figure mogu videti sa obližnjih brežuljaka i planina, na platou na Usjurtu nema nikakvih uzdignuća. Ja bih za oba fenornena prihvatio mnoga od ponuđenih objašnjenja, kada bi linije i figure bile vidljive stanovnicima Zemlje, kada one ne bi bile tako nedvosmisleno upravljene ka nebu, Na kraju ta dokazana činjenica navodi čoveka na razmišljanje da ove dve stvari nisujedne vrste. Bađava je - zato što je ona ranije otkrivena - prenositi objašnjenja za Nacu na Usjurt. To ništa ne donosi. Pre oko 40 godina, kada smo se morali polako - a u mnogim krugovima veoma nerado - npoznati sa mišlju da nismo jedini inteligentni životni oblici u univerzunru, pojavilo se razmišljanje kako bismo mogli da o svojoj egzistenciji signaliziramo drugim životnim oblicima. Tada se govorilo o tri mogućnosti: - U vasionu će se odašiljati radio signali. - Dalekim planetama davaće se svetlosni signali. - Na markantnim tačkama Zemlje postaviće se optiCke markacije koje se ne mogu prevideti. Predlog broj 1) je sproveden, međutim do sada nema odgovora, a i predlog 2) je ostao bez svetlosnog odjeka. Za izgradnju optičkih markacija predloženo je da se prostrane površine zaseju biljkama svetlih boja, tako da od kontrasta nastanu geometrijski ili matematički simboli od univerzalne važnosti.

III.

INDIJA ZEMLJA HILJADU BOGOVA
Onaj ko hoce da brine ?.a budućnost mora prihvatiti prošlost sa slruhopošLovanjem, a sadašnjosl sa nepovcrenjcm. Žozef Žuber (1754-1824) U Tprospektima sejužnoindijskom gradu Madrasu pripisuje "umerna klima". Ja tu pnjatim klimatsku situaciju nisam uhvatio ni prilikom moje četvrte posete - posle 1968, 1975 i 1980. godine. Ponovoje bilo zagušujući vrelo, opet mi se pri najmanjim pokretima lepila košulja za telo. Razumljivoje što su maharadže na svakom koraku zahtevale od svojih slugu da im lepezama od palme stvaraju blago kretanje vazduha. Ovi letnji dani 1984. godine izgledali su mi vreliji od svih visokih temperaturakoje sam doživeo. Na žalost, nisam došao u klimu umerenog blagorodnog nerada, u glavni grad države Tamil Nadu na Koromandelskoj obali Bengal-skog zaliva. Pozvali su me da održim dva predavanja - jedno u Istraživačkom institutu Kupusvami Sastri, jednoj od uglednih san-skritskih škola, ajedno na Univerzitetu Ana. Osim toga u programu je bilo, shodno mojoj želji, razgledanje hramova. Na međunarodnom aerodromu Madras, sačekao me je profesor Mahadevan, mali, živahni naučnik britanskog porekla, i po običaju zemlje njegovi pratioci su me okitili vencima odjasmina i sandalovog drveta. Da taj Ijupki običaj služi i za ugodnost čula mirisa trebaloje uskoro da iskusim. Nije slučajno što se iz tropskog sandalovog drveta dobija mirišljavo sandalovo ulje. Za vreme petnaestominutne vožnje do hotela profesor Mahade-van mije pružio prve potrebne podatke. Ovaj grad sa tri i po miliona stanovnika udaijen je železnicom 2188 kilometara od Nju Delhija. Toje grad naučnih instituta i društava, muzeja i biblioteka, raspo-laže značajnom industrijom vagona i kamiona, vodeći je u elektrotehnici i takodeje filmski grad. Ove činjenice, kao što sam prilikom posmatranja kroz prozor kola zaključio, ne smeju da izazovu zapadnjačke predstave. Na jednoj raskrsnici fakirje pustio svoju kobru da se bori sa mungosom; dok

Kada je semafor prešao na žuto. miris znoja i mokraće.je semafor stajao na crvenom mali smešan leopard. a tada me je zapahnuo oblak smrada. vredan sažaljenja i pretrpan prljavštinom prosioje ispred prozora automobila koji sam spustio da ovom siromašku dam nekoliko rupija. pokušao se osloboditi. Saobraćaj se odvijao kroz tumarajuće. mršave tamne stanovnike. zadah izduvnih gasova iz autobusa. Nepoznati mladić svirao je svome dresiranom majmunu da bi ovaj igrao uz zvuke frule. . Shvatio sam blagoslov venca od sandalovog di'veta i prineo ga nosu. kroz grupe prosjaka. tezge kao leteće radnje. trgovci novinama. Svuda su bili prodavci sladoleda. Ljudi koji su trčali između ruda. muvajuće. vukli sujoš uvek najjeftiniji taksi koji ne zagaduje čovekovu okolinu. vezan za dugački konopac. rikše. Neki bogalj. izgledalojedaće mungos da podlegne. anazelenomjebrzim obrtom pobedio kobru. Aplauz posmatrača.

ruke su me nežno ponovo vratile u stolicu. hiljaduoki. Mislio sam da sam sadaja na redu. uglavljen u masu studenata odevenih u belo. kada su me već pozvali u sanskritsku školu Kupusvami Sastri. koji još nije bio podignut.Toje prednost koju domaći imaju pred svima koji dolaze iz dmgih klimatskih zona. Opet sam dobio venac. Dok je rukovodilac Instituta izgovarao reči pozdrava. Usred gužvejedan mladi čovek mije predstavljen kao električar. Imao sam upravo vremena da odem pod fuš i da promenim veš. međutirn. iako on pripada dra-vidskimjezicima. i krenuo ka mikrofonu. Profesor Sri K. ustao sam. Prišao 5am mikrofotiu u goloj vodi. Spori ventilatori mešali su vazduh gust kao testo. Uputio sam ga u njegov zadatak sa dijaprojektorom. sagrađenih oko velikog školskog dvorišta. kojima se slavi hiljaduglavi. Posle oko 45 minuta data mi je reč . očajno trudio da struju uvede u projektor. Počela su klanjanja sa svih strana. Ova pesma mi je prijatno . Drugi. Prekrštenih nogii . Biloje mirno. treći. ajasam razumeo samosvojeimejersu svigovorilitamilskim jezikom koji Evropljanin ne mora da savlada. kojije bio zreo za muzej. međutim.sedeli su nastavnici i studenti na podu ili su stajali oko zidova tamo gdeje bilo mesta samo za stopala. pa i četvrti govornik uzeo je reč. Otvorio sam usta. Na užoj strani je bio stp sa mikrofonom. posma-trao sam moga električara koji se. Palacje ostao dole. Predavanje u sauni Kolokvijum je bio u auditorijumu jedne od niskih zgrada. i dogovorio se sa njim da digne palac uvis kad projektor bude spreman za rad. Poslao mi je jedan bespomoćni smešak preko glava studenata. mogla se čuti špenadla daje pala na zemlju. najvećoj porodici jezika centralne ijužne Indije. Šandrasekran mi došapnu da se radi o himni iz Rigvede. hiljadunogi stvaralac univerzuma i svih svetova. baciojošjedan brzi pogled na palac moga električara. pre nego što sam mogao da formu-lišem reč ustadoše dva mladića i zapevaše visokim glasovima neku litanijsku naizmeničnu pesmu. a iza slike indijskih bogova pretrpane bojom. Osećaju se prijatno u svome elementu i ne znaju ništa o pomeranju vremena zbog dugogleta. Krajickom oka sam posmairao "moga" električara Govornik se pokloni i odstupi.na najboljem engleskom. i starijije od ostalih indijskih novihjezika. a ne i za sedenje. zbirke najstarijih indijskih žrtvenih mitova.kako se može tako dugo izdržati?! . Stranac odahne i trudi se da ispuni očekivanje.

zapadnom Bengalu i Kašmiru alkoholje dozvoljen. Mi smo. i uvi dva kabla time. a električar je digao palac u vis! Sačekao sam malo po završetku himne i zamolio da se ugasi svetlo. sedeli uz čaj. Eureka! Gasi svetlo! Pušio sam se od vrućine. a imao sam prermjeru: moje prvo predavanje u sauni mogloje dapočne. žena i muškaraca ije li tačno da se . Turisti mogu dobiti dozvolu koja važi za celu Indiju i sa njom mogu u sporednim prostorijama hotela okvasiti grlo.i iz svoje kutije cigareta izvuče srebrnasti papir. žute i mrke tačke na čelu koje sam video kod mnogih Indusa. Upitao sam protesora Mahadevana šta znače one crvene. da bi se dijapozitivi mogli efikasno projektovati. a i projektor ostade bez stmje. Ugasiše se svetla. u dru-gim državama je ublažena.o kome sam sledećeg dana. dakle.kako to? . Moj električar mi zadovoljno namignu .. Svetlo se ponovo upali. mogao da pročitam u štampi na engleskomjeziku da je bilo interesantno .. U državama Tamil Nadu i Gujarat vlada najstroža probibicija. Ventilator se zaustavi. a samo u Biharu. Posle predavanja . zatraži od studenata oko sebe da mu daju isti materijal.Prekršlenih nogu sedeli su profesori i studenti zvučala. posle učtivog za-hvaljivanja.sedeli smo uz čaj sa mlekom i limunom.

kako sam primetio na licu mesta tako poznat u Indiji. kome se zahvaljujem za poziv u Madras.. kao zapeta. Dabi čovek stalno bio svestan da je stvoren od pepela i da će ponovo postati pepeo. kojije bog razaranja ali i dobrotvorac. profesor R. Međutim.. ili obrnuto. Nagasuami . Postoje Indusikoji nopšte ne uzimajuboju nego samo nanose pepeo na čelo. ova tacka ima i religiozno značenje zavisno od toga da li po dužini ide odozgo na dolc. Centar nervnog sistema se spaja u sredini čela. Ta tacka treba ovo mesto simbolički da drži hladnim. jednog od glavnih bogova Indusa. Za markiranje se obično upotrebljava puder od sandalovog drveta. a odozdo na gore Boga Šivu. Profesor Mahadovan se nasmeši: "Toje sve glupost. tačno iznad korena nosa. je .tim tačkama signalizha ko je oženjen. ali i sok od korena i1i prah krečnjaka. često se uz ovu tačku na čelu povlači i jedna vodoravna linija od pepela. godinamaje bio član Parlamenta i pripada mnogim renomiranim institucijama. kao šareni pas lutalica. veren ili na neki drugi način zavzet." Doktor MahaUngam. Ako stoji odozgo na dole ona znači Boga Višnn. i to ne samo kao uspešan fizičar i inženjer.

adetaljnijcposmatra-nje fascinirajuće. najveći ravni reljef na svetu. a koja treba daje druga po veličini peščana plaža na svetu. Upitao sam da li postoji razllka izmedu venca od cvcća i od sandalovog drveta. Reljef prikazuje kako Arjuna uzima "nebeska kola" od Indre i u njima odlazi u vasionu. koji. životinja i duhova. koje su direktno isklesane iz kamena. a sandalovo drvo dugo zadrzava svoj pnjatan mins. Uveče. Ispred roštilja na drveni ćumur Cučale su majke sa decotn i pekle kukumzno korenje ili (skoro bezukusne) lepinje. kojije uz to bio kompetentan. vozeći se obalnim putem nazvanim "raarina". mršavi. Arjunaje morao da ispašta za neko nedelo pa su i te scene uklesane u ovaj reljef. Tapkali su bosonogi po pesku i u blagirn talasićima. ni u kom slučaju ne otplivam dalje. a pošto sam ga ocenio kao radoznalog čoveka. devet. a koji se slavi kao "kralj bogova". Ova kamena slika se zato i naziva "Pokajanje Arjune". Arjunaje na nebu video mnoga nebeskakola. Reljefu bazi pokazuje scene iz života Arjune. na obali okeana. ali i "Silazak . junaka Mahabharate. zasebna tela" . posmatrao sam mravinjak Ijudi kojije tražio osveženje od parališuće vrućine u povetarcu i vodi. "mada su to velika. Slatkasti mžris mešao se sa smradom iz otvorenih odvodnih kanala. koji je svoj ubitacni buzdovan. Pun figura bogova. toje -kako reče profesor Nagasvaini najveći i umetnički najznačajniji kameni hram Indije. dobio sam utisak o finoj beloj plaži koja se proteže Bengalskim zalivom. zatim kroz suvu oblast sa malo palmi i mnogo likom pokrivenih koliba od blata. Prvo. profesoroin na Drža-vnom univerzi-tetu. pri povratku. A tada Mahabalipuram! Prvi pogled na taj 25 metara dugi. Mahabalipuram Naš pi-vi zajednički poduhvat vodio nasje u gi'ad hramova Maha-balipuram. Religija ne dozvoljava da se skinu dugačke odore. Ovaj visoki. Doktor Mahalingam se nasmeši: "Cveće brzo ivene." Sttptilna vrsta prijateljstva koja u sebe uvlači još i nos' Direktno na obali nalazi se petospratni hram Jalasijana. Indra je staroinđijski junački bog sa Ijudskim likom. a danas je arheolog najvišeg ranga u Tamil Nadu. želeo sam da mu razjasnim neke stvari iz moje literature. udaljen sat vožnje automobilom. sam togjutra doblo na poklon. a tu i tarno svilu i pamuk. hram kralja Rajasimha. metaravisokikamenihramjezapanjujiići. Iza siromašiuh tezgi trgovci su nudili turistima plodove. jer ima ajkula. Ranijeje bio direktor muzeja u Madrasu. Venac od sandalovog drvetajemči dugo prijateljstvo. Druge hramove inore je plimom i osekom uništilo. Pritiskam na nos sveži venac od sandalovog drveta. sastrugalo. Poznavaoje već neke od mojih kajiga. Nagasvamijem. Mahalingam me je upoznao sa arheologom R. Pratioci su nie posavetovali da. izgrađen u sedmom veku. i pokazao se kao čovek bez predrasuda: bio je zainteresovan da više aazna o mojini teorijama. Putje vodio pored plaže kroz siromašne četvrti. svoje tajno oružje vadša upotrebljavao protiv demona. Dr. crnokosi naučnik pozdravio meje kao starog prijatelja. ukoliko nekad poželim da se okupam.On ima ključ za sva vrata. a planete su mu izgledale kao lampe. koje su se pojavile iia više indijskih jezika.

.

Krišna je taj masivni kamen stavio u takav položaj da bi Ijude stalno podsećao na svoju snagu. mislimja. u kojoj je Kriana trebalo da oblikuje i obrađuje kamenje . Arjunin spomgnik Tarno gde se sastavljaju stene i zemlja ukopano je osam manda. da bi zaboravio svoju zaljubljenost u mlekaricu (Gopis) kojuje posma-trao dok se kupala.kao buter.pama. inkarnacija boga Višnua. pcćinskih hramova. Ispred inaudapama Jamapuri nalaze se s'tlni rnonplitni slonovi.Ganga sa nafca". a legenda o tome kakoje Arjuna podigao inalim prstom brdo Govardhana daj e veći značaj starom j unaku. što bi bila jedna od metoda prerade i obrade koja bi priličila "bogu pastira". pri čemu pukotina u steni treba da predstavlja Gang. glavnu reku prednje Azije. Pre bili govorio o većini nišama. u stvari sakriva mnogo toga. lako su u literaturi tako nazvani oznaka "pećina" nije odguvarajuća. Sam o na kraLkom rastojanju od balansirajućeg monolita nalazi se gramtni blok sa nklesanom kadom (koja ima prečnik od 2 metra). Taj kamen. trebalo bi da gaje nekad oblikovao i napravio iz stena "kao od butera". istom . Poštovan od Indusa kao neka vrsia spasite-Ija. Meni su Lakve kade. dijagonalno na ivici balansira ogromni kamoni blok i izgleda kao da de se svakog momenta snišiti. on se održava a toj drskoj poziciji već 1300 godina! Krišna. Medutim. a možda i zbog toga. težak oko 200 tona. a sa dcsne strane.

V ouom koritu treba daje bog Krišna prerađluao iublikmao kame.metodoni isklesane iz stene. poznate još iz južnog Japana i visoravni u Peruu.nje. "kaubvicr" . Internacionalnost takvih retkosti slalno me zapanjuje.

.

Arjuna. Šahadeva . Peta boa kola izgleda da su ovde zalutala. posvećena Arjunu. Jedna od bozjih kola su kopija jednostavne kolibe. sa trećim okom na čelu? Kako je Garudah roogao da služi kao životinja zajabanje "princu ptica". premazan pepeloio leša. Medutim. Ona stoje na strani i sićušna su pored ogromnog slona koji kao da bi ih mrzovoljno odgurnuo od sebe. imaju krasne skulpture. Nakula. sin Sivin. krov u obliku piracade. čiji se točkovi okreću. bogu Višnuu koji je ličio na orla? Kako je Genesa. 1 ona su inodelirana iz stenja i nisu pokretna kao božja kola od drveta i metala. pre nego što se sve zanimljivosti odbace kao čisto eujeverje. zapadnjaci. kao mnogobozačke predstave. Indijski panteon Upanteonu božanstava koja se slave u Indiji sakupljeno je oko 40000 božanskih likova i svakom se pripisuju odredene sposo-bnosti. a druga. vezani za monoteističkti religiju. Cetvrtaje višespratna i ukrašavaje vrh osmougaonogtornja. Mi. koja su . često jašući na pacovu simbolički predstavljen? Ovo pitanje inozemo postaviti 40000 puta . mislimo mi. Kako se može. Ovih pet rata posvećeno je braći Pandava koji se zovu Judistira.i princezi Draupadi.Modeli rata A psolntna atrakcija Mahabalipurama su pet rata.. stvarnih vlasnika kola.. Naroaje teško da iza toga neraziimljivog raspoznamo neki emisao. Takve ratejoš i danas vuku slonovi ili Ijudi u procesijama i tada svaka kola nose figure bogova. trebalo bi prizvati u svest nastajanje kargo-kultova' Bića Indijske nutologije. Treća rata se sastoji od kućice i hrama u kome sedi božanski junak. lavove u prirodnoj veliCini i slonove i volove priljubljenejedneuzdruge. Bima. u drugim hramovirna. slaviti Šiva predstavljen kao asketa. koji kao trbušasti covek sa glavorn glona. naginjemo tome da ovo ro&oStvo bogova politeističkih verskih saveza odbacimo kao sujeveije. božjih kola.

lukavi kao pacovi. Jednog dana dostići ćete kraj puta. onda se ponašamo kao "gladijatori koji se bore vezapih očiju" (Volter). vi umešni. Preko ramena nose strelasto oružje. Maruti.. nebeski mladići.. iz vaz-duha. grmeće snage. leteli sukao ptice. gospodara neba. Vi prolazite kroz noći. U Vedama nastupaju kao grupa bogova bure. brzi kao vetar koji uzdrmava brda. Ova mitska izmešana bića roogu naći objašnjenje u tehnlSkoro nerazumevanju u vezi sa načinom raznuilljanja prema sopstvenim željama. bila su jaka kao slonovi. mogli su da hvataju sa mnogo ruku. sa neba. To se može ovako pročitati u pesmama Siavasve Rigvedi. vi muževi neba pokažete zauzdavajući konje u trku. koji ste odrasli u dalekom vazdušnom prostoru ili u dalekom prostoru velikoga neba. svetle kao vatra. U rukama Boija Arjunina kola su najveća i najlepša u mestu hramovaMahabalipuram Maruti drže munje. a na zglobovima metalno prstenje. kamenim pucnjevima. kroz prostor.. ispred grudi zaštitnu ploču sa ugraviranim nedefinisanim znacima. kroz vazduh. vi Maruti. Ispod skulptura postoje i "Maruti". videli su sve kao da imaju 1000 očiju. a njihova nebeska kola su brza kao munja. Vi premeravate snagom . brzi kao tigrovi. Dodite. vi Ijudi sunca.. Zašto? U Vedama ovi mladid se bore u raskošnim odećama za Indru. deca oblaka.listom doSla sa neba. vi gromovnici. Kada prolazite kroz ravnice i besputne pre-dele vi Maruti ne imajte nikad štete. ne odlazite u daljine! Vi Ijudi koji sevate munjom. a glave im pokrivaju šlemovi. himnama bogovima: "Hvaljeni. dane. Kad se vi stabilni Maruti. UkoUko sve to ne posmatramo kao pogrešno rastumačenu tehniku. koji sa bogo-vima i pored tijih posmatraju kako Aquna ispašta svoj gi'eh.

ispod obale. na more: 'Ovde ispred nas. 5 ili još više milenijuma sedam hramova. Sem ovih bogova bure staroindijska predanja o bogovima i junacima nude vrio interesantne objekte za ozbiljno. U odlasku sam otkrio ujednom reljefu hramaljupki ženski lik saproporcionalnim grudima što mi se učinilo kao halucinacija... nekaje vredna pogleda vaša pojava kao ona sunčeva. To nije bila halucinacija: ume-tnikje predstavio dvojni lik u svim telesnim obeležjima. oni smeju sve.Na čast nekje vaša veličina. to znači više od falusa. Lingamje -dol boga Šive. zajedno odrasli. a na staroindijskomjeziku znači 'oinaku" a i "polni organ". sposobnosti i očekivanja od "dece oblaka"! Da li su to opisani proizvodi nesputane fantazije ili uzori? Ovi bogovi bure mora da su čisto zbog najezde iz vasione banuli na Zemlju sa svojih hrabrih vožnji kroz vazduh. izrasli ste u lepotu. Tingam takođe važikao simbol stvaralačke snage. jer su ovekovečeni u hiljadamaskulpturauhramovima. Medutim. Pomozite i nama n besmrtnosti! Neka vas ne spreče ni brda ni reke. Vratio sam se da se uverim i u dmgoj prespektivi ista skulptura se pokazala kao muškarac. Tamo je stajalo pre 4. Joni predstavlja stopu iz čije se sredine izdiže Lingam. neprejudicirano ispitivanje. Ušli smo u sedmospratni hram na samoj obali. i idite u nebo i na zemlju. Mi takođe ne znamo sa sigurnošću Kao u prastara vremena volovi sluie još uvek kao tegleće iivoiinje jednostavnih napniva . Koracao sam levo-desno i figura je istovremeno menjala pol. Vi Maruti. dokučiti tehnika kojaje stajala na raspolaga-nju Marutima. simbol prirodne snage koja rada.Ponovojedonesenoohrabrujuće ukazivanje na to da li se ipak uporednom analizom slike i teksta konačno može otkriti. i nasmeši se-jer taje reč deo njegovogimena.vazdušni prostor. Često se sreće u obliku realističkih (falusnih) stubova. zaštitnika sveto-v». oni mogu sve. pa i da nas zavaravaju. "materinsko krilo". koji u svojoj unutrašnjosti skriva goli lik boga Višnua. U ophođenju sa bogovima mora se naučiti ovo: oni Su dobri za iznenađenja. Zajedno rođeni. Očigledno tom starom kamenorescu nije bilojasno kogaje pola bilo ovo božanstvo. međutim. koji se recuno u Grčkoj kultno slavi kao znak snage i plodnosti. i u većini slučajeva muje pridodat "joni". a na strani mora. petnaestougaoni stnb. u tamnoj svetosti stoji crni. vi Maruti. Ovaj stub predstavljaLingam." Značajno hvaljenje izgleda. istovre-meno važi i za "bezlični lik". pa i u licu. reče doktor Mahalingam. Doktor Mahalingam pokaza napolje. Idite tamo gde ste naumili. tobože svetski duh. zakopana su pod vodom svedoča-nstva naše prastare kulture.

.

U Madrasu je proveo među Tominim hrišćanima svoje životno veče. Ozaren pruži mi moju kameru. skoi'o prcpotopska idila." Povratak. ali mnogi prolaznici imaju na sebi okačene vence od cveća. a takođe i vrh koplja koje ga je pogodilo.sovog blizanca. Kada smo krenuli mora daje jedna kamera. a devojke imaju cveće u crnoj kosi. Iz svih predanjaje nedvosmislenojasno da su u pocetku bili bogovi. koja nisu mogla više da učestvuju ni u kakvoj procesiji. koji je sumnjao u vaskrsnuće Hrista bi trebalo daje po predanju držao propovedi u Indiji. Skriperumpudur. mi se čini šareriijim gradom od drugih indijskih gradova s. koju sam ostavio na krovn automo1. Žuti motocikl-taksi 1 smrdljivi izduvni gasovi provlače se kroz Ijv. crvenoj i rezeda. možda je to neka posetakoja se timc' pozdravlja. posmatran za to vreme od strane devojaka u sariju koje su.Cae poznajem. Zbog slabog svetla fotografisao sam ovo nekad gordo vozilo sa tri kamere i sa raznim objektivhna.)ila pala. koje sam hteo da mu dam. IJ baziliki San Toma cuvaju se njegove kosti.. "Neverni Toma". Ime tog siromašnog sela neću nikada da zaboi'avim. Seljacijoš uvek rade na svojim poljima iako se polako spušta tama. a da tok nismo primetili. to je Indija. Onje postao patron gnostičkih spisa i slavi ga sirijska ortodoksija. Nekoliko trenutaka kasnije obide nas onaj momak svojim motodklom.. U parku teozofskog društva sludira se i uci u senci dn'cća . Još je dalek put pred nama dok ne upoznamo našu prošlost. Tamo na plaži propadala su od vetra i nevremeiia neka drvena božja kola izbledelih boja. aker i plavoj. ne znam.koliko su stare naše Vede. žutoj i zelenoj.dsku gomilu. TreLa daje apostol Toma mučenički umro u Madrasu. Ove svetleće boje nadvladavaju sve sive tonove ulične slike. čuceći oko motocilda. Na osnovu takozvanih dokumenata o Tomi onje važio za Isr. nije primio. i divlje gestikulirajući dado nam znak da stane-mo. Zašto. Muškarci nose na glavama ne ma-nje šarene turbane. Rupije. Tamilske žene vole svileni sari u smelim bojama. Volovi su vrikli starinske piugove. ćaskale sa nekim brkatim momkom.

već je navela i mesta starih skrovišta. već je to više fonetski. Kine i Indije. 10 do 20 cm debljine i 15 cm visine. pregled svih znanja najstarijih tibetanskih predanja. Poznati delovi Dziana nalaze se u hiljadama tekstova prevedenih na sanskrit. Postojaloje prvobiino ispoljavanje i ono još uvek postoji. g. čije je vreme nastanka nepoznato. kada bi g. celokupan opis prastarih tibetanskih škola. . Prvo je preveden stoti deo teksta koji govori o bogovima i njihovim delatnostima na Zemlji. ali njeni podaci ipak nisu provereni već su izvrgnuti ruglu. indijskih. još za života dobijala podršku indijskih naučnika. koja će ovom društvu pribaviti i pružiti stare duhovne činjenice: da evolucija doseže van Ijudskog sveta do kosmosa i da se Čulna. gotovo besmislena. gde bi ubrzo saznao da su Kalapani (izvori) koji su preplavili Evs-opu samo mi-ve odbaćenih kopija pojedinih mcsta iz naših svetih knjiga. negativno izrazio o izvorima koje je gospoda Blavatski koristila. Maks Miler došao kod mene. ako Ijudi budu imali strpljenja da to sačekaju. nevidljiva materija može proučiti nedokučivim sposobnostima. Delo je izazvalo pažnju javnosti ne samo zbog toga štoje autorka nveravala da su celokupni izvori koje je preradila uzeti iz starih. dakle. godine u Njujorku Ukra-jinka Helena Potrovna Blavatski (1831-1891). Uprkos mnogim tvrdnjama. i ono danas ima ogranke u skoro svim zemljama. Oko 1890. iz Japana . da Dzian nije namenjen nekom proroku ili nekom od mnogobrojmh bogova. već će se ponovo pojaviti. "Skrivena nauka" u tri knjige koje je napisala Helena Blavatski. Danas se makar zna. neće biti izgubljeno zauvek za svet. Teosofijsko di"uštvo je osnovala 1888. Nije nikakvo čudo. Bitan osnov za skrivenu nauku je knjiga Dzian. odveo bih ga do Gupta. sanskritskih tekstova i iz tibetanskih predanja (koja su i danas zakopana u tibetanskim Krip-tima). pojavila se u Londonu 1888. Ne nađe li se vreme postanka ovih knjiga . Sarasvati je uzeo reč. najznačajniji sanskritski ekspertje bio Svama Dajanand Sarasvati. osiin u komunističkim državama. Kada se spe-cijalista za Indiju Maks Miler. Do skoraje sveta knjiga sa svojim simbolima bila nerazumljiva. štoje gospođa Blavatski. što na grčkom znači božija nauka mudrosti. teosofija.koje su starije od Zemlje? . g. knjige Kan-dsur u 108 i knjige Tandsur u 225 tomova.u blizini Oke Mata na Himalajima. trebalo bi da bude jedna nova religija.STAROINDIJSKI TEKSTOVI U JEDNOJ "SKRIVENOJ NAUCI" A đarkod Madrasaje svetsko sedište Teosofijskog društva.prihvatiće se da su nauke iz knjige Dzian dospele sa one strane Hiinalaja. profesor u Oksfordn. Pismoje nrezano u drvenom hloku širinejednog metra.

. . nošena n veštačkim matericama. nerazumljivih teksto-va. Nisam bez razloga pričao o budućim stanovnidma svemira sa religioznom sklonošću ka misionarstvu.. životje nesvesno pulsirao u svetskim prostranstvima . Da bi se veštački dobila sila zemljine teže. . ali ipak mogućaje pomisao dajedan deo stanovništva habitata provodi dugačak put u dubokom snu .. napisano 11 nepoznatom.......KOSMIĆKA EVOLUCIJA Okrivena nauka" od H. nalaze u blizini nekog sunčevog sistema... Dogodiše se bitke između stvaranja i razaranja i bitkc za prostor. Ja.. . strofe iz knjige Dzian 3. četa sinova svetla stoji u svakom uglu i Lipika u srednjem točku. Prvi božanski svetje gotov .. pišu o milionima oplođenih jaja. čiju maštu stvarnost često pretekne.. (0 kućnoj upotrebi ove metode se žučno diskutuje!) Sve to i još nešto više se već nalazi u knjizi Dzian.. navodno. potomci pi-vobitne sedmorke. u četvrtom je sinovima naređeno. Oni kažu: Ovo je dobro. pravi kugle od vatre. (Strofa 5) .. "(Strofa 1). davnom vremenu od ... Poslušajte. . Materinski mrestispunjava sve. glavni točak. svoje učitelje .. kojije sijao iz večite tame..sinove vatre. jer sve je jedan jedini broj. On ih postavi n šest. iz prapla-mena rođeni.da bi se uštedela energija i hrana.. takvi prostorni giganti će verovatno dobiti formu ogromnih točkova.. ali gde je bio Dangma." .. trči kroz njih i oko njih i ispunjava ih životom. iz sjaja svetlosti. dakle. od naših očeva naučili.. Klica se pojavi i stalno se nanovo pojavljivala. Konačno se kreću sedam malih točkova pridržavajući jedan di'ugog. .. Moram da pokažem zašto sve to danas gledam drugim očima. koji iz nebroja nasta. Učite da ne postoji ni prvi ni poslednji. majka i sin ponovo bili jedno i sin nije bio dovoljno budan za novi točak i njegovo putovanje po svetu. Nije bilo vremena.do sada . sinovi zemlje. Autori naučne fantastikc. . .. Stvaraoci forme iz ne-fcrme. Fohat napravi pet koraka i u svakom uglu četvorougla načini leteći točak. ... Blavatskije do danas osporavana. Tama ispuni beskonačni svemir.. starijitočkovi se okreću dole-gore..Gde su bili građevinari.. kako ih Fohat gradi? Sakuplja vatrenu prašinu. Ovo je prva bitka. koja se. razdvoji iskre donjeg car-stva.. svetli sinovi osvanulih Man-vantara? .. Stojimo pred realnim tehnickim mogućnostima da u svemiru gradimo velike hahitate i da ih opremamo pogonskim motoriina.nepoznatih autora! Budu li naučnici uvukli u kalkulaciju veštački-realizujuće svemirske habitate.. (Strofa 4) . Poslušajte vi...... zrak još nije u klicu bljesnuo. Knjiga Dzian ne može da prihvati naukn baziranu samo na materiji. izviriše u prostoru ponovo probuđene energije. on ih gradi kao slike staryih toćkova i pričvršćuje ih u večna središta.. koji će se polako okretati oko sv6je ose. da stvore svoje verne slike-Patiće i patnju prouzrokovati... Tu se govori o Kosmičkoj evoluciji. koji ih mogu pustiti da gotovo neograničeno dugo putuju od sunčevog sistema do sunčevog sistema. Smela. korena sveta? . jerje ležala uspavano u beskraj-nim skutimatrajnosti. . pravaca sobe i u sredinijedan. lakše će im pasti značenje.. šta smo mi. jer su otac... Jos nije kucnuo čas. koje radosno trepereći lebdeše u njihovim sjajnim stanovima i iz toga stvoriše klice za točkove... Ako započinje svoje delo. . takođe. Matripanda još nije nabujao.. dokja Alaja svemira u Paramarti bio i veliki točak Anupadaka? (Strofa 2) .... ne krijem da sam bio skeptičan. . a onda ih stavi u pokret u ovom i onom pravcu . (Strofa 6). a pošto vana samo od ezoteričnog i teosofijskog društva. Ovde su....

drvene lamele i listove palme. Njegove kolege ga pominju uz veliko poštovanje. jednu zapanjujucu kolekciju!" Posle četrdeset petominutne vožnje dođosmo u malu. Pažljivo. dostojanstveni starac. kojije došao po mene u hotel.U JEDNOM STRANOM SVETU Za ovaj originalni tekst. Nakratkom sastanku obavljenom stojeći informisan sam kakoj'e nastala ova kolekcija: dr U. Razgovor gospode vođen na tamilu nisam razumeo. Profesor Nagasvami se uključi: "Mogu Vam pokazati. a 91 knjiga o sanskritu nosi ime preminulog dr Ijera. pozdravnim gestom oko koga se i ja potrudih. krečom ofarbanu. kroz . pazljivo pročitan. što predstavlja Sizifov posao za visokokvalifikovane Ijude koji provode ceo život na tome". Mogla bise naći zamerka da se izvori za knjigu Dzian ne mogu kontrolisati. najvećim delom neprevedenih. odgovori naučnik. nedaleko odavde. otprilike deset santimetara debljine i 30 do 40 cm dužine. Svaminata Ijer ju je nosio sa sobom dok je decenijama putovao Indijom otkupljujući stara predanja i spasavajući ih od propadanja. zato što su mnoga izložena totalnom ti-uljenju. ali pročitah iz izraza lica kustosa daje spreman da nam pokaže svoje blago. Konzervisana su. Kustos. Sad se pokazalo šta ona štite: tanke. nije potreban nikakav "komentar. Profesor Nagasvamije počeo da nas vodi. odveza povez i razdvoji drvajedno od drugog. "Postoje li mesta na koja su odloženi stari. sa rukama ispred gmdi preko krsta. pretežno nepoznati i još neprevedeni rukopisi?" "Naravno da postoje takve 'zakopane' kolekcije tekstova u mana-stirima i školama hramova". V. Na metalnim policama pažljivoje poređano i složeno više stotina vrpcama povezanih drva. dvospratnu kuću. pozdravi profesora Nagasvamija naklonom. Zbog čega sam ja bio tako blizu izvora besprekornih objašnjenja? Sledećeg dana sam upitao profesora Ma-hadevana. bilo kao autora ili kao izdavača. "Tamo su odložena i čnvanakao bitan deo naše rane istorije. Preko 3000 rukopisa se nalazilo u ovoj kući. često se kopiraju nova. profesor Nagasvami dohvati jedan drveni svežanj. neke sa rupicama levo i desno. dr Mahalingama i profesora Nagasvamija.

Mora da j e postojao poseban smisao. Neki delovi teksta sukopirani na papiru. kao Kandsur i Tandsur. Šta li je bio cilj i namera ranih hroničara i da li su oni radili po nekom višem nalogu kada su svoja saopštenja držali nerazumljivim zajedno vreme. tako da bi ono štoje bilo napisano postalo vidljivo. kao kod žaluzina.kao ovde. "Štaje saopšteno?" Profesor Nagasvami sleže ramenima: "To su delovi vedskih tekstova. takođe presovanih između daščica. a takode i veoma stare tamilijske literature. za vreme rada. neki su se mogli prevesti. mikroskopski precizno." Zapazio sam podzemna skloništa u Ladaki. objasni daje svaki znak.Profesor Mahadevan bioje uvek prisutan koje je. ali dalekoviše od polovine se do sada nije moglo dešitrovati. a neke koji su se rasklapali kao police. oznake pisma nisu podizane. zi kojima sam se pre nekoliko godina divio hiljadama folija palme. i tu je preveden samo mali deo. Toje delimičan odgovor. kojije otvarao sledeći svežanj. koje će tek kasnije shvatiti ceo sadržaj? Izgleda mi značajno da su stari tekstovi nastajali za pametnije. vrhom noža urezan. Nagasvami. pri tome. tek posle stavljanja znakova bila bi očišćena prašina od boje ili pepeo u finim lamelama. bio provučen kanap. Mali Tibet. Urezano odštampano? .stajaloje na hiljade malih pismenih znakova. učenije genera-cije . što su Ijudi u toliko religioznih i mitoloških predanja može .

a uz to sam morao da prcdam i kameru. ali Lingam ima tri medusobno dodirna značenja . vnića i pomalo nepnjatna. praćen ritmičnim udarcima sihara. na.i sa svojorn Biblijom. koja potiče 00' italijanske reci religio što znači očuvati. godine pre Hrista. vlažna. falusa kao davaoca života i ose sveta. kako sam saznao. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. Nazivanaje onako kako su to raniji auton želeli. od olo-vki. Unutiašnjost je mracna. gorela 1. mirisi truleži ne mogn se osetiti od mirisa cvećaOdnekud sa bedema se čuje visoki ton flaute. vrste laute.vatreni stub kao sirobol kosmičke vatre. Pred uiazom u najveći Šiva. Pri tomeje sačuvana. "Pravo značenjeje vatreni stub. Ispred kovčega stoje vernici i mole se figurama bogova ohojenih jakim bojarna i ukrašenih vencima cveća. ova vrsta muzikeje. reče on. reč '•eligija. preko cigareta do pertli. povezana za određena dnevna vreine. bi'taje prepravljana i sakačena. da se sačuvaju predanja i sifrovane poruke za stoleće ko-smičkog kretanja.Na tankim đruenim fi>iijanw urezanoje milimetarsko pismo se reći bili zakleti da za buduće generacije sacuvaju tekstove nepro menjenim. LINGAMI TROSTRUKOG ZNAČENJA Za vreme jednoipočasovne vožnje za Kančipuram .upitah usput profesora Nagasvamija o celokupnom smislu Lingama kojih ima u svakom indnskom hramu: "Da li je Lingam simbol za falus?" "Ne samo to". postoji od 500.. nemilo i nepogodno razdvajana. Božije pohvalo au dobijai! utemeljitelji religije i "bogovi". Hrišćani nisu. nažalost tako postupa.'. Sveće različitih boja . čija je briga bila.'tu. kao ovde ili na Tib'.1 apokrifima. Opet je zadah znoja mase milostivo prevučen mirisima sandalovine.hram zadrža nas Čuvar da bisroo se izuli.." Starije žene sa unncima u zavežljajima na ledima prose sve. stalno i uvek sa novmi rečima prilagodavana razume-vanju u tom dobu.jedan od sedam svetih gi-adova Indije i religiozni centar sa 124 hrama i molitvena mesta .

preko cigareta do pertli. mirisi truleži ne mogii se osetiti od inirisa cveća. a uz to sarn morao da pi'cdam i kamcru. vrste laute. postoji od 500. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. Odnekud sa bedema se čnje visoki ton flaute. kako sam saznao. povezana za određena dnevna vreme na. Opet je zadali znoja mase inilostivo preričen mirisima sandalovine.Piramidrti kramovi u Kancipuramii strrni KU ' "isoki kac oni (2 kuliureMaja Smnje žene sa unncima u zavežljajima 'na leđima prose sve. ova vrsta muzikeje. praćen ritmičnim udarcima sihara. godine pre Hrista Ispred kovčega stoje veroici i mole sejigurama bogova obojenih jakim bojama i ukrašenih vencima cveća. vnića i poirialo neprijatna. vlažna. od olo-vki. Pred ulazom u najveći Šiva-hram zadrža nas čuvar da bismo se izuli. Unutrašnjost je mracna. Sveće različitih boja .

trepere. i drže neobično oruđe u i-ukan-ia. Neke skulpture su umotane n sknpoccizu svilu. obasjanoj žutom bojom . U jednoj niši.

provokativno reče momak pokazujući najednu skulpturu sa zida hrama.' Odeven u nebeske vrste materijala..Profesor Nagaswami odgovarao je na moja pitanja pravci neba: popovi su zabadali štap u zemlju. bez segmenata za dvanaest meseci i bez pobožnih mesta za različite zvezdane bogove na rubovima hrama. Iz sredine je u svim pravcima zračila božija snaga. Nismo hteli ništa da kupimo.. "Znam koje to!". Postade mračno nad bojnim poljem. 'Uzmi ova nebeska kola!'. Paralelno sa osovinom istok-zapad povlačene su linije... svetlosno oružje. a onda se ozari: "On izvodi nebeski ples!" Momak pokupi svoje rupije i ponosno se odveze dalje. Odmah pored Šive vidite Indru. koji su bili pove-zani sa zvezdanim nebeskim svodom. reče Indra. "Je li to bio nebeski ples?" upitah. 'Bogovi pomažu pravedne. Odatle pročitah: "'Brže Matali!. Graditelji su vezivali kanap na štap i povlačili krugove određujući veličinu hrama. Mora da sam kod "borca u vazdušnim bitkama" uši vidljivo okrenuo u pravcu vetra. Rama se pope u kola i baci se u jednu bitku. Biću tvoj vozač i ubrzaću grmeća kola. Ovde. povika Matali Rami. "Toje plešući Šiva.. u svetilištu. sedište boga komeje hram bio posvećen. Oblaci smrtonosnih zrna zatamniše sjaj-no lice nebeskog svoda. borcem u vaz-dušnim bitkama. Nudio je iz neke kutije neraspakovani sladoled i kockice zamrznutog voćnog soka. Kad se bitka ni time ne završi Rama u svom besu uze Bramino oružje napunjeno nebeskom vatrom.. Niše oko centra su sa oltarima bile ostavljene po-dređenim bogovima. Ne postoji hram bez dvanaest kalendarskih božanstava. doline i okean su prodrmani strašnim vetrovima. "Toje kosmički ples o razaranju i stvaranju. sa žutim.. "Ako pogodiš. bogovi Parvati su ga gledali. skrenu ka nama na triciklu. reče profesor Ma-hadevan. U kružnom luku . jer mi sledećeg dana profesor Mahadevan dade tekst koji se odnosi na boga Matalija iz Ramajane. opasan samo plavom maramom oko kuko-va. kakvu Ijudske oči nikada ranije ne videše. Takoje glavna osovina hrama bila određena. a kod zalaska na istok. 'Požuri sa mojim nebeskim kolima. koji su bogovi pratili flautama." A koji ples izvodi Šiva?" Momak prekopa po svom mozgu. popni se u zlatna kola. Na mestima gde su se ukrštale linije i krugovi dobijali su se segmenti koji su ležali bliže ili dalje od centra odredenog za svetilište." Svetlosmeđi momak. koja su sijala kao sunčevi zraci. smrtonosno kao munje s neba. na mesto gde se pošteni Rama sreo sa svojim neprijateljima." objasni profesor Nagasvami." "U redu".'MataIi okrenukola. Bilo je to krilato.. kod izlaska sunca senkaje pokazivala na zapad. lakiranim noktima. dobićeš deset rupya od mene!". igrajući se prstima. tačno u sredini stajao je Lingam. Bogovi i smrtnici su posmatrali borbu drhteći i gledajući kako Rama napada nebeskim bornim kolima. Ovamo.. iznad koga je konačno građena piramida. Čestiti Rama se namerio na svoje neprijatelje. nebeske moći te potpomažu.. skrećući na sebe pažnju prodornom zvonjavom. drugog po veličini epa Indijaca pored Mahabharate. Brda. priznade Mahadevan. cimbalima i ostalim instrumentima. Centarje bio sveto mesto. gospodara univerzuma sa Matalijem. pojavi se bledo sunce.

" Mahabharata: "Popaljen žarom oružja. Svitaloje. prema nebu ispruženi tornjevi. simbolizujejedno vozilo. objasni Nagasvami.! Ne bih želeo da Mahabharata sadrži sećanja na budućnost. skakali u reke. sve ribe pomreše.Šiva koji igra (levo) Primer za bogatstvo oblika (desno) munjevito oružje ubrzano se sjuri i probode Ravanovo metalno srce.razumljiva reakctja. svetje posrtao u vrelini. "Živi lli neko gore?" upitah. tamo niko ne živi niti je živeo. u kojoj su nabrojana sva božija oružja. kidali bi svaki metalni deo sa tela... želeo bih da do reči dođe i 5. nosili su na vrhu tvorevine slične bačvama.. 6. Gore. knjiga Mahabha-rate. bila bi to ."Smem li to prihva-titi od reči do reči ili samo . Ukazao sejeziv prizor.osim indijskih. na ki-vavu poljanu pade kiša nebeskog cveća i sa neba se začu umirujuća muzika nevidljivih harfi. nikada ranije nismo čuli o nekom takvoim oružju .. Sve preživelo je bledelo. Kad se sve umiri.nisam razabrao nijedno prihvatljivo objašnjenje. Krug na vrhu. kojima su ubijeni ratnici koji su na telu nosili metal. Vatrice od drvenog uglja su raspirivane. Vrućinaje bila nešto slabija. Pošto sam okarakteri-sao samo "borce u vazdušnim bitkama" sa njihovim akcijama i oružjem iz Ramajane. Drveće se redom rušilo. g. "Ne. Voda je ključala. Od sprata do sprata vode stepenice".. Leševi sii bili unakaženi zastrašujućom vrelinom i više nisu ličili na Ijude. prali sve što su dodirnuli i sebe." One bi trebalo da nas opomenu kolikoje strm i naporan putka nebu. koji ste nazvali bačvom. avgusta 1945.. jerje bilo "prekriveno smrtonosnim dahom bogova.. na piramidi. savremenih i priznatih akademika . Ukoliko bi ratnici na vreme saznali za dejstvo ovog oružja." Bioje to raport nalik na neki iz Hirošime posle pada prve atomske bombe. Da su koristili govore nekih mojih kritičara. Usled dejstva ovog oružja ratnicima je opadala kosa i nokti sa ruku i nogu. Ovi. Nikad pre nije bilo tako užasnog oružja." U takvim tekstovima ...s obzirom na sujetu njihovog esnafa . blizinu nebu. Konji i kola izgoreše... Slonovi su bili nagoreli i teturali su se tarno amo. treperelo je svetlo.

" Onda skrenu razgovor na di-ugu temu i -pita: "Želite li da kupite svilu? Južna Indijaje centar indnstrije svile. Surija. Tu je i Garduah.. kočijaši. bog vatre. koji je Višnmi . Mahabharata. kao da želi da mi naznači: "Prihvatite to kako želite. a na nebu kao munja. ali svilu pravimo i mi.. čineći se na zernlji kao vatra. ostaje još jedan snažni eskadron. Tuje i prijateljski bog sunca. jer se i fabrike nalaze u susednoj državi Misoreu kod Bangalorea.. Da li to čine tekstovi. koji su obišli zemlju u tolai jednog dana u sjajnom nebeskom vozilu. Tn sv i božanski blizanci Asvini. Tu je i iz lotosa rodeni Agni. koji drži stalno u rukama lotosov cvet i koji je za bogove preuzeo izvidničku ulogu sa svojim nebeskiin vozilom. Arjiini." nije završio do kraja. bazu? Profesor Nagasvami slegnu ramenima. zlatnih i obe. plemeniti knez ptica. Indri. On dovodi izgorele žrtve bogovima. vlasnik "svetlećih kola... da sam pri pogledu na piramidne kule Kanhipuramu morao misliti na raketnu.. Zato što je iz velike daljine sve video ušao je u literaturu kao "božanski špijun". BOGOVI U RANOJ ISTORIJI LETA U SVEMIR Donošenje mog cilja moram srazmerno selektirati i što je moguće više saznati o oniin bogovima koji se sreću na putevima za svemir: Rai'm.kao alegorijsko tumačenje?" Ramajana." Smeškao se: "Mogao bihjednu količinu.sjanih"i. Marutima. koji se nalazi u Mahabharati i u Vedima na nebu.

U svom delu "The Prehistory of Aviation" ("Preistorija avijacije"). smesti se kralj sa oso-bljem harema. svojim ženama. LEKCIJA Slika je bila veoma smešna. gde se održavala neka svečanost. Tuje i Visvakarman. nedaleko od induskog hrama.one se u celom svetu mogu brzo prepoznati .koristio za bi-že napredovanje. Beitold Laufer. gasio požare. Posle kratkog međusletanja. Nebeska kola preleteše zemlju iznad okeana i onda su upravljena u pravcu grada Avantisa. bacao bombe. ili 5. zaštićena blistavim oružjem. zajedno sa šoferom. jos uvek se godinama studiraju stari hramovi plesovi na slaru hramnu muziku u specijalnim školama. kralj ponovo sTartova dok ga je gledalo bezbroj radoznalaca koji se diviše nebesldm kolima. je izveštavao o čoveku Vicvile koji je sa svojom ženom "kroz vazduh" utekao hapšenju u nekoj kraljevskoj palati. samostalno delovao. Čikago 1928. veka pre Hristaje predanje relike tradicije. od plemenitih metala svih vrsta napravljena. počela da se smeju. koja datira iz 4.sa nekim lako igračice ne smeju uiše u hramove. kao sunčevi zraci asa-jna kola.već je pravio i najlepša nebeska vozila u voznom parku bogova. Mašina se zaustavi kako bi kralj mogao ia prisustroje svečanosti. graditelj bogova. ili o kralju Rumanvatu koji je dao da se sagradi ogroman nebeski brod u kome bi mesto našli stanovnici čitavogjednog grada. poklonicima i jednom grupom iz 'vakog dela gi'ada u nebeska kola. koji nije samo Indri sagradio priato. Višnu-Purana." Mnogobrojna božanstva u sanskritskoj literaturi mogla su se poređati prema osobinama kojima se neko božanstvo odlikovalo i prema uređajima koje su bogovi posedovali. koja su se samostalno pokretala. Dosegoše daljine nebeskog svoda i konačno pratiše pravce vetra. leteo čak do Meseca. ali sam se usudio da se glasno nasmejem tek kad su oba moja profesora. Kalki se takođe koristio nebeskim vozilom kojim se moglo upravljati "pomoću volje pilota". tukle su se dve lake žene ." Uzgred rečeno. One se zatim izvode u dvorištu hrama . u kome je jedno poglavlje posvećeno razdobljima kada su praočevi čovečanstva dolazili sa neba u "sopstvenim leteli-cama": "Dok Kalki još govori sa neba dođoše dvoja.kakva dolikuje jednom kralju bogova. 0 tome govori i indijska legenda: "Dakle. Na ivici puta.

Tck •u 18. mogli su biti sigzirni da su dame neudate. Čim bi je dohvatio i ponovo namestio na glavu. ostaLe su bez hleba. Pre 30 godinaje hramovni ples zakonom zabranjen. Nekada sn plesovi. One od toga napraviše zabavu vukući vojniku kapu sa glave. ona bi nanovo letela na ulicu. svedokvojnikujednomskoku ne dohvati svoju kapu i. čvrstoje stežući pod miškom. koje su Tokom 1800 godina. Omalovažava-jućim gestom jedna od devojaka podiže svoj sa strano izrezani sari do zadnjice: Možeš malo da me." VIMANI SVUDA Pre mog leta za Kalkutu. Britanci nisu znali ništa o hramovnim igračicama. falanga zvezdanih bogova. Osim toga. Oni sv bili ti koji su se udvarali hramovnim igračicama zbog njihovih čari i lepote. pesme i muzika uvođeni u rituale molitvi kao i u mnogim dnigim nemonoteističkim religijama. Mislili su za njih da su prosti-tutke popova.." (Takode internacionalna vrsta bezglasnog sporazumevanja)". profesor Nagasvami me je odveo u P. verovatno. švaj-carskom bezazlenošću. neudate devojke su godinama podučavane umetnosti hramovnog plesa. veku se tradicionalni život promenio dolaskom Evropljana. Apsurdna pomisao . stvarno besmisleno i bez razloga. ne pobeže. Šteta.prostitucija najednom svetom mestu! Nije poznat nijedan slnčaj koji pokazuje da je u hramu bilo seksa. To se ponovijošnekolikoputa.vojnikom koji.. Vimani.-žavni muzej na drumu Panteon koji u više svojih zgrada krije arhealoške kolekcije kulturnog razvoja južne Indije iz ranog doba preko Palava-Čalukija i Čola-dinastija. nije platio ilije premalo dao. leteće rezidencije nebeskih bića. "Jesu li to bile bludnice iz hramova?" upitah sa najlepšom. preko nebrojenih generacija negovale hramovni ples. Odabrane. Pred kipom u bronzi Šive u plesu Nagasvami Objasni: . Od davnina cenjene porodice. Lingama. Pogodi me prigovarajući pogled profesora Nagasvamija i on reče: "Ne postoji nekakva hramovna prostitucija.

tiho ih podučavajući. Skoro se sapletoh na lik čoveka u bronzi sa slonovskom suriom. Čuvari muzeja ga pozdraviše sa poštovanjem.20000 vazdušnih kilometara udaljene odavde! "Kako nazivate ovo biće sa surlom?" "Toje prikaz Ganeše. Bile su mi poznate slične grdosije iz centralne Amerike . U desnoj drži plamen koji predstavlja iluziju . Levom rukom maše zvonom koje simbolizuje zvučne talase.zadovoljstvomje posmatrao učiteljice i učitelje koji su svoje razrede vodili kroz velike kolekcije. treće ruke može se razumeti znak za univerzalnu zaštitu. Sa priinetnim. jednog od pet velikih bogova Hinduizma. treperenja univerzuma." Profesor Nagasvami bio je direktor ovog muzeja i poznavao je svaki njegov deo kao svoj džep.Vimana (levo) Lihgam(desno) Šiva ( levo) Ganeša (desno) "Siva igra i jednom nogom stoji na leđima nekog čoveka. jednog od oiiih koji su služili Sivu." . U gestu srednje. što bi u govoru simbola trebalo da iskaže neznanje. Ganeša važi za odstranjivača prepreka i čuvara učenosti.kosmos će nići i ponovo nastati iz plamena.

. koja su sagrađena oko 100. 'isa' je gospodar. prema tome znači: gospodar četa. verovatnoje i stariji." Preduzeo sam sve da sakupim dostupan materijal o "odstranji-vaču prepreka".Grupna fotografija sa "mojim "profcsorima ispred boijih kola. godine pre naše ere u čast naučnika Tiruvaluuara "Da li se njegova tradicija može ustanoviti?" Profesor odmahnu glavom: "Najmanje dve hiljade godina. Ovaj Šivin sin je pominjan još u Vedenima." "Sta znači njegovo ime?" "Ganeša je sastavljena sanskritska reč. Nisam očekivao nikakve prepreke. 'Ganasi' su čete.

.

"Čestoje potrebno više hrabrosti promeniti svoje mišljenje. najprljaviji grad na svetu.za protivnike moje hipoteze. profesorom Kanjilalom. Njegova reč kao stručnjaska na sanskritje veorna eenjena." Fridrih Hebel 1813 -1863.IZNENAĐENJE U KALKUTI Kalkuta. takoreći. nego mu ostati veran. kompletnu adresu: Profesor dr Dileep Kumar Kanjila 'Nishi-Saran' Railpukur Road Deshbandhunagar Calcutta-59 Profesor Kaiyilal mi je dozvolio da jedan odlomak iz njegovog dela. odštampam u ovoj knjizi. savetovao se sa kolegama. bio rektor poznatogViktorija-koledža Kocbehara u zapadnom Bengalu. a tekstovi su neki moj pronalazak. Takoje mali. dajem ovde.držao sam predavanje na univerzitetu o mojoj životnoj temi.eje imun protiv prijavštine. Među slušaocima se nalazio i profesor Kanjilal. Danas je drža-vni delegat za pitanja sanskrita. Tek pošto smo se ugurali ujedan taksi profesor Kanjilal reče bez uvoda: "Bojim se da Vi imate pravo!" "Kako bi to trebalo da razumem?" 'Ovo ovde sve objašnjava". počasni član Azijatskog društva i zvanični profesor na Univerzitetu u Kalkuti. . tako senzacionalno da će moji akademski kritičari bežati od istine tvrdnjama kako ovaj profesor Kanjilal ne postoji. komeja nisam bio dorastao.tako sam upoznao Kanjilala . Na aerodromu me je sačekao moj bengalski izdavač Ajit Dut sa istraživačem sanskrita. Ko se posle ovoga da zadržati da ne poseti Kalkutu. uz odobrenje naučnika. odrastao uz sanskrit. Ko preživi Kalkutu nada-1. Dockan saznah od drugih profesora da Kanjilal zauzimajedan poseban rang: onje. To što je profesor Kanjilal u višego-dišnjem radu otkrio i komentarisao. U avionu sam pročitao daje gradom zavladala epidemija dezinterije. kako nikada nije ni postojao. kojeg poznajem iz ranijih susreta i sa kojim sam se dopisivao. Ostaje mi samo da kažem da autor konstatuje u uvodu da je proučio celokupnu vedsku literaturu. Rezultatje poražavajući . Glavni grad istočno-indijskih ujedinjenih država Behgala. bilo je (ovde spada ta reč) -senzacionalno. Pročitah naslov rukopisa: LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Progutah tekst preko noći. Pre deset godina . atakujud na mene u diskusiji svojim temeljnim znanjem sanskrita. diskutovao sa popovima. reče i gurnu mi u ruku 321 sitno kucanu stranicu na engleskomjeziku. Zbog toga. studirao je u Oksfordu. tamnokosi čovek sa svojim debelim staklima naočara uspeo: on je obučavan na Sanskrit-koledžu u Kalkuti. Toliko o Kalkuti. kojije sam izabrao. možeje odmah brisati iz svog voznog reda jer uvek postoji nekakva epidemija. klasićne sanskritske tekstove kao i budističku sanskritsku literaturu o tragovima vanzenuJjaca.

Kola su se kretala lakše nego ptica na nebu.4. Vozilo je imalo tri točka koja su se prilikom leta uvlačila. za Surijasovn ćerku. Reči "madhu" i "aiu" najvernije prevedene znače "med" i "tečnost". čak i iznad najviših slojeva oblaka i u "nebo". da su u Rigvedi spomenuti pogonski mate-rijali u različitim stanjima. niedn kojima sn spasilačke akcije na moru. nebesko vozilo je nudilo i mesta za kralja Bujua spasenog u brodolomu. Leteća vozila su v Rigvedi obično izrađivana od metala (zlata. Opisano nebesko vozilo je pokretano pomoću tečnosti. Prema opisu u Rigvedi.' U hirnnama je pomenuto da su leteća kola bila brža i od misli/ Leteći aparat je bio veliki. u pećinama. ova specijalna vozila su bila veoma prostrana. U njima se moglo svuda leteti. čiji naziv danas nije moguće korekt. "Rbhusi" su konstruisali leteća kola za "Asvinas". Za upravljanje njim bile su potrebne najmanje tri osobe. U Rigvedi 1. Iz ovih himni izranjaju prva ukazivanja na vozila koja su bila sposobna da sa živim bićimalete kroz vazduh. sastojao se iz tri dela i bio je trouglast. za gospodu Čandru kao i zajoš dve do tri osobe. Voziloje moralo posedovati i amfibijske sposobnosti s obzirom daje bez štete moglo da se spusti na morsku površirm i odatle da stigne do obale. u neprija-teljskim borbenim redovima i komorama za mučenje. Po svom i izgledu bila su veličanstvena. krivudala u pravcu Sunca i Meseca i sletala na Zemlju uz veliku buku.46.2 Ova leteća kola su bila izuzetno udobna. koji su među bogovima važili za lekare.LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Profesor dr Dileep Kumar Kanjial Rigvedi postoje poznate himne posvećene božanskim blizanci-ma "Asvinas". (Rečje po smislu prevodiva kao "vozilo" ili "kola"). "Rbhus" i ostalim božanstvima. Osim mesta za tri pomenuta pilota. blizance. srebra ili gvožda)." Spome-nutoje daje leteće vozilo imalo tri "stuba". Tvorevine poput eksera i nitni činile su vozilo stabilnim.no prevesti. ipak. ali . su pomenuta čak tri leteća vozilakoja su služila za različite spasilačke operacije. Leteća vozila su opisana u Rigvedi prvo kao "Rathas". Izvedenoje preko 30 herojskih dela. ali js. Pri tome je jasno naznačeno da se vozilo kretalo po nebu bez ikakvih "zaprežnih konja".1 Kad se spuštalo iz oblaka na zemlji su se sknpljale velike mase Ijudi da prisustvuju sletanju. najviše korišćeni metal u vedskim tekstovima zlato koje tako divno sija. Pojedine reči u ovom teškom odnosu zahtevaju u vedskim teksto-vima posebnu pažnju. izvodila su različite operacije i prilikom starta stvarala veliku buku. Te reči su Reč "madhu" znači u klasičnom sanskritu "med". Značajnaje činjenica.

(4.123. koje beše ukrašeno draguljima i licima demona. Pokrenu se uz buku koja beše ravna gromovima iz oblaka.. -scunar dana" ili kao "stvaralac neba".Zajedno sa Karom on se pope u leteće vozilo.4-5. da su leteća vozila ostavljala tragove točkova. draguljima ispunjeno i što može u vazduh leteti. Neki leteći aparati su uzletali i sletali po utvrđenom planu: tri puta danju i tri puta noću. koja je čuvana u tankovima i kasnije upotrebljavana kao gorivo. Zgra-de su se tresle.. "obasjava ceo region". nazvano Puspaka i kao sunce sija. Nebeska vozila su imala više komora i perlama ukrašene prozore.Sve haremske dame kralja majmuna Sugrive završiše žurno doterivanje i popeše se u vozilo. koji beše ukrašen labudom. kao u junačkom epu Ramajani reči "Vimana" i "Ratha" upotrebljavane za leteće objekte: . (4. a celokupan unutrašnji prostor bioje zastrt tepisiitia i prostirkama. To bi odgovaralo brzini od 320 km na čas! Sa izuzetkom dva slučaja u svim prethodno pomenutim odlom-cirna reč "Vimana" je stalno korišćena pri opisu letećeg objekta. U svim ovim odvraćanjima r reč povezivana sa rastezanjem nebeskog svoda i njegovim dirnen-:.121. Pošto si zaveo Situ (suprugu jednog kralja)..35. posle dva medusletanja u Kiskidaji i Vasistasrami.se u leksikonu poredi sa reči "soma". Slede pojedini izvodi iz tekstova.Leteći objekt. ZanimIjivo je. Na ovom mestu bih.155) Tekstovi u Ramajani su opisivali nebeska vozila kao letelice napred zašiljene.7-9) . koje beše ravno palati ("Vimana"). manje drveće i biljke su bili počupani. Dovde prikazani tekstovni odlomci ne dovode do zaključka da su se vozilima koristila "božanska" ili "nebeska" bića. Reč koja je u ovim stihovima pretvorena u nominativ stoji za nešto "što ispunjava sjajem (divotom) nebeski svod". "vazdušna vatra". Tako su Ravana i Marisa ušli u vozilo.12) . podiže se u vazduh uz veiikubuku. a izgledaloje kao da će se d sve te buke letećeg vozila.59. Pretpostavlja se daje reč o mešavini alkohola i soma-soka.je Vimana" jasno prikazana kao leteći objekt. (3.Onda se samostalno vozilo.30. vladajuće ..42.. Donji spratovi su bili opremljeni kristalima.jama. eho buke kod "a se odbijao o brežuljke i pećine. Vozila su bila vrlo prostrana i snabdevena svim oblicima luksuza. ja ću vas vazdušnim putem dovesti do Lanke (današnji Cejlon). u Jajui-vedi 17. koje su se izuzetno brzo kretale i koje su imale trup sjajan kao zlato. takođe. Leteće konstruk-cije su koristili probrani Ijudi. ponovo pojavi u Lanki sa sirotom Sitom i Trijatom.(4. Pri tome su vozila preval-jivala distancu od tačno 2880 kilometara za devet sati. pomutiti i iscepati u komade . (3. Uzletala su ujutro iz Lanke (Cejlon) i popodne stizala u Ajodaju. "što sadrži tečnu supstancu" i "u čijoj moći su bili izlazak i zalazak Sunca i Meseca". Surke.9 je let "Marutsa" približan stvarnosti. kao npr. "tečnom supstancom". Ipak. misliš dosegnuti blagostanje tima što ćeš nabaviti vazdušno vozilo? (3.48.koja se obično odnosi na kuvani pirinač.123. rekao nešto o reči "Vimana".11 " U Rigvedi 1. Onaiz Ramajane su mogla da prevezu do dvanaest putnika. "^Dsana" u smislu letećeg vozila se pojavljuje tek u Jajurvedi 17. koje je imalo brzinu misli. kao i delovima teksta koji slede.6-7) -Popni se u vozilo. (4. kao dokaz kako su.10-30) .166. ' "Ana".25-37) . kao stručnjak.59.Ti.. znači ovde prevreli pirinčan sok. U unutrašnjosti su se nalazile udobne. kada su se kretala po zemlji. U celokupnoj klasičnoj i pm-anijskoj lite-raturi je zajednička imenica za leteća vozila "Vimana".1) . bogato dekorisane prostorije.Ovo je divno vazdušno vozilo. ?re togaje reč različito upotrebljavana.

' Imali su irnena Vaihajasi. Stari opisi približavaju se današnjim razmišljanjima i crtanim konstrukcijama vasionskih habitata. Njega je sagradio Brama za demone Pulamu i Kalaku. Ćesto je vrlo teško povući razliku između "Vimana" koji su uzletali iz svemirskih gradova i onih koji su konstruisani na Zemlji. Preživeli demoni se podigoše iz ruševina i nastaviše da se bore". U Sabaparvanu su opisane neobične tvorevine. a dokje trajala vazdušni grad u nebo odlete i onda se ponovo Zemlji približi. koji su u nekim slučajevima mogli da posećuju te gradove. a žene demoni su bile tako uspešne u odbrani. Samo u Mahabha-rau postoji 41 mesto gde se pominje leteća "Vimana". da bi studirali Ijude. Takođeje postojala jasna razlika između bogova u njihovim velikim svemirskim gi-ado-vima i odabranih Ijudi. što bi se prevelo kao "grad od zlata"."' . Arjimaje morao da prođe mnoge nebeske regione gde je posrnatrao stotine drugih vazdušnih objekata. Ovu konstataciju bi najbolje dokazale sledeće rečenice: . božanski junak Mahabharate.Bogovi stvoriše mehaničku napravli zbog određenog cilja. da su se čak i bogovi držali podalje. U Vanaparvanu postoje i drugi svemirski gradovi. koji se okretao oko svoje ose. Takoje bilo rečeno u opisu putovanja Arjune na nebo. 169. U unutrašnjosti ovih gigantskih satelita.10 U tekstovima Sabaparvan su doneseni detaljni ukazi na ova "Ijudska bića". koje su opisane mogle su imati svoje putanje na nebu kao i današnji 18 sateliti. jednomje došlo do bitke." . Vanaparvana (delu Mahabharate). (Pojam ove tvorevine nije jasno preveden. Različite konstrukcije. a Indra i ostali bogovi nagradiše Arjunu kao junaka. letele su različite vrste "Vima-na". U vezi sa ovim značajnaje činjenica da su prave orbitalne stanice kružile oko Zemlje.porodice ili vojskovode. i 173. vodom i svim potrepšti-nama za život. Jedan od ovih svemirskih gradova. Bile su opremljene hranom. Sa ovih vasionskih habitata su poletali.Širokogruda osobakoja se pope u nebesko vozilo zadivi bogove. sa jedne strane leteći ohjekti prema Zemlji. Ova "nebeska bića" su se po želji kretala u vasioni ili na zemlji. Citat: "Zastrašujuća bitka se rasplamsa. Na kraju su svi demoni uništeni. koji su se okretali oko svoje ose. bio je protiv demona u svemirskim gradovima. Onaje opisana u glavi 168. čak i oružjem i municijom. koje su imale otvore hangara toliko široke da bi mogle dozvoliti ulazak letećih objakata. a neki su bili spremni da uzlete. Gaganacara i n/i Kecara. koji bi se danas mogli opisati kao svemirski gradovi. na Zemlji su takođe pravljcna leteća vozila. koje je konstruisao i kasnije transportovao u ove gradove bog Maja. a s druge strane. Kad se Arjuna približio svemirskom objektu. žene demoni su se branile nezamislivim omžjem. takozvane Sabe. pićem. zvao se Hiranjapura. Posle žestoke obostrane borbe Arjuna ispali smrtni hitac. Ipak je u sanskritskoj literaturi stalno ukazivano na to da tehnika za konstrukciju letećih objekata potiče od bogova. čiji broj se zastrašujuće povećavao. Ipak. Klatio se sajedne strane na drugu. Svemirske konstrukcije su bile ogromne i sijale su kao srebro na nebu. drugi na tiu. Neki od njih su bili u letu. Veliki deo njih nosi ime "Vimana". koji rasturi grad u komadiće i oni padoše na Zemlju. Gradjebio neosvojiv. Po poreklu reči može se izvući značenje "ispnnjene prostonje"). Arjuna. Trebalo bi da su oni u ranijim vremenima došli na Zemlju.

Morska obala je ličila na ivicu tankog gvozdenog točka. potomče Kurua. morskih životinja i podvodne formacije. Neki naučnici naginju tome da pojam "Vimana" u budističkoj literaturi prikažu kao palate u kojima su boravili bogovi i srećne duše.kojimjeupravljaoMatali. koja je lebdela u vazduhu. različitefazeRaminogletaodLanke (Cejlon) do Ajodaje. Čak Indra.Grupe iz Marutsa dođbše u božanskim letelicama i Matali me (Arjuna). veličanstvena mesta nazvana "Vi-mane" služila srećnim "duhovima" kao gradovi za stanovanje. gospod bog. Letelicaje letela otprilikejednu milju usporenom brzinom. Ljudi koji se skupiše na mestu sletanja bili su zaprepašćeni. 24 .. primeti sa čudenjem da točkovi . ovaj zli čovek dođe na samoletećem telu.Gospod mu predade letelicu koja se samostalno pokretala.' Vozilo se kretalo gore-dole. posle razgovora. njegova žena Sursoni siđe iz letelice. koje se moglo kretati u svim pravcima i beše poznato kao Saubapu-ra. pred njim se ukaza panorama talasastog mora. da bi prisustvo-vali borbi između Kripakarije i Arjuna. autentični prizor na leteće objekte u staroj Indiji nalazi se u delima Kalidasa. Ramin glavni grad.Pomoću čarolije jedne molitve dođe bog Jama u Kunti u vaz-đušnom vozilu.. 33 . Tu je govoreno o sjajnoj palati. koje su bile ukrašene labudovima i udobne kao palate.. sa očiglednim detaljima i sa naučnom preciznošću. Sve u svemu tojejasan opis leta od oko 2900 kilometara. i onda opet na "putevima bogova"/ Nakon leta iznad dela okeana. Tako izraz "Vimana" jasno opisuje leteći objekt u pi'vom delu Sulavamse. Uparikara Vasu. a kasnije je često korišćen i u klasičnoj literaturi.0 ti. Kadje kralj Dusianta silazio iz Indrinog broda. 1 to od Lanke (Cejlon) do Ajodaje preko Setubande. Reč "Vimana" je vrlo retko upotrebljavana u vezi sa Ijudskim mestima za stanovanje. povede svojim letećim objektom i pokaza mi ostala vozila.3 Posle toga pope se Rama sa Baratom i ostalima uz iste stepenice u nebesko vozilo ukrašeno zastavama. Veliki grad je bio napunjen stotinama letelica od zlata. -Božanskoletećevozilo.Kada je kralj Suparna išao na igru kockicama. Tako su u Vimana Vatuu.Veliko božanstvo izađe iz letelice. Tako on opisuje. . Tačan opis u tekstu glasi:3'".On uđe u Indrinu omiljenu božansku palatu i vide hiljade letećih vozila za bogove. kada budeš sedeo u tom vozilu. Drugi. visoko gore na nebu primeti 27 hiljade neobičnih letećih objekata...25 . neki put izmedu oblaka. dragulja i perli i zato je izgledao kao zvezdani svod. neki put u nižim slojevima u kojima su ptice letele. . . Tri primera su dovoljna kao ilustracija: . a onda je ubrzala i stigla u Ajodaju. koja je sedela u unutrašnjosti. Misore i Alahabada.' Kad se podigao u visinu.0 ti. koji bi trebalo da nas nateraju da se zaniislimo nad ovim. stepenice.Kadaje nestao iz vidokruga umirućih.. od sjajnog metala načinjene. dođe specijalnim letećim objektom koji je mogao da primi 33 božanska bića. neke samo odložene. nekih reka. prostrane leteće mašine če doći tebi i ti ćeš bitijedini čovek koji izgleda kao božanstvo. koji pripada Mahavamsi. U ovom značenju je izraz upotrebljavan u vedskoj i puranskoj literaturi.Bogovi se pojaviše u sopstvenim letećim vozilima. . . U obimnim tekstovima budističke literature se pojam "Vimana" u smislu letećeg objekta nalazi na više mesta.Takođe su se Ijudi kretali po nebu u letelicama. Barata se udvarao Siti. nebeske vazdušne palate ili vazdušnih kola. a neke u pokretu.pojavi se sa neba... jezera i pustinje nebesko vozilo je sletelo u Utarakosalu. Kalidasa pominje pojedine zapanjujuće detalje. Raina se spnsti niz elegantne." Veliki deo budističke literature shvata pojam "Vimana" u znače-nju pokretne.

dok široke inase u zemljama u razvoju ne mogu sebi priuštiti putovanje takvim traosportnim sredstvom. Budući pilot bi. Bili su u Ijudskom obl'ku i imali su Ijudske kvalitete. Ep Mahabharata. Zapanjeno je registrovao da točkovi uopšte ne dodiruju zemlju. Osim toga Sajana jasno tvrdi u jednom komentaru u Rigvedi da su se bogovi vratili na Zemlju sa nekog dalekog "mesta na nebu". ' " ' Primer za letelicu konstruisanu na Zemlji je prica o dva brata. razumljiva je diskrecija oko njegovog sastava i porekla. god. korišćenje ore tehnologije je bilo ograničeno samo na elitu i nije bilo raspro-acranjeno među širim masama. U vedskim tekstovima su božanski blizanci "Asvinas" prikazani kao veoma mladi. Bramanas i Upanisade izmedu 6000. godine pre Hrista. U Mahabharati su opisana snažna razaranja izazvana moćnim oružjem bogova. koja su se pela u ove aparate.rata oko 2449. pre nego što bi smeo da praktikuje letenje. Kod velikogbroja opisanih raznovrsnih letećih objekata može se logicki postaviti pitanje kakoje jedno takvo vredno saznanje moglo da padne u zaborav i zašto nikad nisu pronađeni arheološki ostaci letećih aparata. pre Hrista.Dokaz potvrduje da je bilo dve vrste letelica . Nasuprot tome. Nasuprot tim shvatanjima. Sem toga. Kod ovih staroindijiskih predanja postavlja se pitanje da li su Banska bića. Jakobi datirao je nastanak Vedena oko 4500. bila fizička ili ne. Visvakarma i Maja su bili retki koji su to znali. mehanički vazdušni aparati. Konzervativni indijski naučnici postavljaju nastanak četiri Vedena. Dmgi razlog nestajanja umetnosti leten-ja Ijudi i bogova su i raznorazne bitke i katastrofe završene hiljadama godina pre rođenja Hrista. autor Nirukte donosi kompromisno rešenje. Zloupo-treba ovih starih znanja je bila zabranjena uz pretnje strašnim kaznama. Bogovi su postavljali obavezu svojim učenim Ijudima da tajne o letećim aparatima ne poveravaju neukim osobama. koja su saobraćala između Zemlje i svemira. Jaska. pre Hrista. dok evropski naučnici veruju da se događaj zbio oko 1000.vozila ne dižu nikakvu prašinu niti prave ikakve šumove iako su se okretali. Bogovi su bili kako fizički tako i duhovni. i 2000. i onih koje potiču iz radionica na Zemlji. pre Hrista. On. Vedski tekstovi kategorično potvrduju da je bilo 35 nebeskih bogova. Tragičnost opisanib situacija može se porediti sa oniro koje bi danas izazvao atomski rat. Oni naučiše od demona Maje. Čak i danas je tako da samo bolje i poslovni Ijudi mogu uživati u putovanju avionom. Bodananda komentar Vaimanika Sastre definise daje samo čovek koji poseduje sva znanja Vimana ovlašćen za letača. U naučnoj raspravi o pitanju da li su bogovi bili duhovne ili fizičke prirode. Tehnologija letenja starog doba je bila dobro sakrivena tajna. Tako jedna gmpa indijskih astronoma misli da se bitka kod Kumksetre dogodila oko 3102. oro protivurečnosti biće jasne. g. zastupa shvatanje da su oba mišljenja tačna. savremena Btraživanja glavnih osobina vedskih bogova podržavaju tezu da su bogovi bili fizička bićakoja su se pre mnogo godina pojavila u našem Siunčevom sistemu. Razlika izmedu objekata koje su koristili bogovi i onih koje su hansdli obični smrtnici. Matali objasni da je to nadmoćni kvalitet Indrinih vozila. predstava o bogovima kao apstraktnim bićima ili kao persoprirodnih sila protivreči predstavi o životnim bićima u letećih tvorevinama. čije oči nisu sijale. Čak i jedan tako temeljan i nrudar zapadnjački naucnik kao H. morao da izuči 32 vrste tajni Vimanasa. kako se prave nezavisni. U Sainaranganasutradaru je jasno naznačeno da otkri-vanje tehničkih pojedinosti ili delova mašina mora ostati tajna. oaime. Bližim ispitivaiyem se dolazi do zaključka daje bilo malo pionira tehnike koji su posedovali znanja o letećim aparatima. a neki od njih čak i u dalju prošlost. pre Hrista. navika starih Indijacaje bila da odhičujuće aspekte nauke ograničavaju samo na uzan krug učitelja i učenika. koji su večno izgledali mladi i čiji "Vend" (gde se verovatno misli na zrake oko tela) nikad ne venu. Ovaj datum se dobija iz astronomskih posma-tranja koja su u starim tekstovima pomenuta u vezi sa ovom bitkom. Prandara i Pajadara. Pošto Viinanas nije korišćen samo kao transportno sredstvo već i kao strategijsko oruzje. Pripišu li se bogovima neke Ijudske aktivnosti i čak Ijudski karakter. puranski tekstovi se čvrsto drže broja od 100 nebeskih Asurasa. Osim toga. koji se sa svoje strane poziva na neke stare izvore. Razaranja su bila .onih koje su proizveli i koristili bogovi. g. opisuje ove bogove kao fizička bićakoja se nisu znojila. Druga grupa astronoma beleži datum bitke Barata . Naime.

r regionalni i sveteki ratovi. Katastrofe koje su povukle Ijudsku dvilizaciju u sapa-tništvo nisu pomenute samo u Vedenima i Puranasima nego i u kasnijoj klasičnoj indijskoj literaturi. Ovi gradovi su se neprestano nalazili u svemiru i bili su opremljeni svim uređajima za udoban život. Jamu. Da bi se bogovi na Zemlji isto tako dobro osećali kao u svojim nebeskim rezidencijama. ali ipakje ostalo sećanje na to u epskoj formi. najstarijeg od Pandavasa. način gradnje i planiranje prastarih letećih uređaja. srebi-a i ostalih metala. Po indijskom predanju Ijudska civilizacija je veoma stara i ne može hiti svrstana u vremenske okvire zacrtane modernim naučnim ispitivanj em. Delovi ovih sećanja žive još i danas u folkloru. U njemu je bilo drveća i vodopada. Merioje (preračunato u današnje mere) 550 X 800 kilometara. što je duboko delovalo na njihovu sposobnost predočavanja. Zbog svih ovih razloga ne bi trebalo da bude Cudno ako ne izrone nikakve relikvijeletećih aparata na arheološkim nalazišti-ma. Teškoćaje ležala saroo u tome što smo mi tek u novije vreme shvatili precizno znaSe-nje izraza kao što su "Vajihajasi" (leteti). Prvobitni bogovi su dolazili iz velikih daljina kosmosa. Tek saznanja o modernoj tehnici dozvoljavaju razumnu interpretaciju. od kojih su sledeći zabeleženi u sanskritskoj literaturi: .tako strašna daje preživeliina trebalo mnogo vremena za organizovanje nove zajednice. Ove božanske palate su bile opremljene poslugom (popovima) i svim ostalim pogodnostima. Ijudi su probali da oponašanju prilikom konstrukcije hramova leteće tvore-vine nebeskih bića. Ratna razaranja i naredne katastrofe su izbrisale znanje. "gaganakara" (vaz-duh) ili "Vimana" (leteći aparat). Imaoje četiri ulaza koje su čuvali stražari opremljeni najrazličitijim oružjem. . glavi Sabaparvana (sasta-vni deo Mahabharate) su opisivani takvi svemirski gradovi. stanovali su u izuzetno velikim i udobnim gradovima van Zemlje. U Evropi se već danas nalazi malo ostataka iz prvog svetskog rata. Kadaje Judistira upitao mudrog i učenog Naradu da li je ikada ranije konstruisana tako prekrasna sala. koja je bila snabdevena sa 8000 radnika prebačenih na nebo. 0 jednom tak-vom gradu se kaže daje osvetljen. kao kod kineskih zmajeva letača ili indijskih božanskih kočija. već o nekoliko hiljada godina.prirodne katastrofe (kao poplave i zemljotresi). U 3. . božansko. Ne sme biti čudno ako se saznanje o korišćenju letećih mašina prevede u doba Vedena i ako često bude isprepletano legendama. U indijskim sanskritskim tekstovima se ne radi o nekoliko stotina godina. Različiti razarajući talasi su imali različite uzroke. Čak i dimenzije ovih nebeskih tvorevina su u sanskritskoj literaturi pre-nošene. Narada muje saopštio da slične nebeske sale postoje za svakog od bogova Indru. Ove nebeske tvorevine su pre više hiljada godina bile za Ijude nešto nepojmljivo. . Uništenja svetskih razmera se nalaze i u raznim sanskritskim tekstovima. Kako se može pročitati u Vanaparvanu. U nieđuvremenu ili mračnim penodima nauke gube se tragovi korišćenja letećih mašina svih vrsta.kosmičko razaranje (ratovi bogova). veomalep i pun kuća. Kuveru i Bramu. Maja. a predmeti iz tridesetogodišnjeg rata se u najboljem slučajujoš nalazeu muzejima. Nazivane su u religioznom području kao "hramovi". skupštinsku salu od zlata. Opisi ovakvih letećih gradova su od pamtiveka stalni deo staroin-dijskih epova u čiju se istinitost ne sme sumnjati. Kuverin svemirski grad bi trebalo da bude jedan od najlepših u galaksiji. Ostaje pitanje samo zašto su ludi pri gradnji hramova imitirali božanska vozila.Jaminom svemir-skom gradu se može pročitati daje bio okružen belim zidom i daje blještavo treperio kada se svojom putanjom kretao po nebu. arhitekta Asurasaje izradio za Judistiru.Varunu. lebdeoje slobodno u vazduhu i bio ispunjen zlatno-sjajnun zgi'adama. 0.

.. Sve uspra. Tamo se može naći "230 linija (redova) posvećenih osnovnom konstrukcionom principu le-tećih mašina. Vildsir. arhitekta I. gradove da grade. Stare hronike govore o tome daje Džons uveravao u svojoj ekspertizi kralja.vljeno kamenje ovog antikviteta predstavlja simbolične plamenove. Stounhendž je podigni'it. baš zbog toga što je posvećen nebeskom bogu Koelusu. kao znaci pitanja.. sa aspekta budućih svemirskih letova i oružane cehnike. Zbog njegovog velikog znanja o zvezdanom nebu..Volhajm da Foneska12. žude za odgovorima? Tn se ne radi o sakrivenim tekstovima. Mitologija je nešto sasvirn drugo: onaje najuzvišeniji izraz najuzvišenijihistina. U ovom antikvitetu je postavljeno mnogo kamenja kao imitacija celokupnog dela različitih zvezda koje nam se na nebu pc'javljuju u formi kruga nazvanog nobeskom krunom. po nalogu kralja Džemsa 1 (1603-1625) temeljno bavio "visećim kamenjem". makar periferno pozabavili tiin pitanjem? Da li će jednom biti pokrenuta uporedna arheologija s obzirom na mitsku |. spomenicima bez porekla. Posebno istoričar Diodorus Sikulus piše: Prvi koji je vladao Atlantidom bio je Koelus. Nazvaše ga Koelusom vezujući to za njegovo znanje o nebeskim telima. Vatreno kamenje (Lingami) kao sećanje na bogove." Koliko je Volhajm bio u pravu. On odgoji divljake da žive civilizovanim životom i da međusobno komunicira-ju. Verovatno je jedan od razloga visok stepen specijalizovanosti stručnih oblasti. "gromovniku" kojije stvarao elementarne sile. koji se bavio mitovima starih Indijaca: "Onaj koji ovde nalazi samo besmislene fabule i alegorije nema pojma o njihovom značenju (mitova.. Bio je uspešan posmatrač zvezda i razjašnjavao je Ijudima šta će se dogoditi. 1 Stounhendž. EvD)." Iz saradnje arheologa sa etnolozima bi se mogao izvući zaključak o starosti .. amerikanisti svoj teren. polja da obrađuju. VladaojejednimveUkim delom Zemlje od istoka ka zapadu.. daje Stounhendž podignut u čast boga Koelusa (latinski i nebeskog). Da li om ikad razmenjuju svoja sa-znanja? od prvih. onajejoš nešto mnogoviše.. 7 književnost' Egiptolozi preoravaju svojn oblast. indiolozi podkontinent itd. kameni krugov u spomen "nebeskom" koji stvori kalendar.E. i praistorija čovecanstva.. onaje. Stalno se pitarn da li postoje arheolozi koji bi se. koga "drugi nazivaju Uranom"*. da mitovi sadrže istinu. On nauči Ijude zajedno da zive.STOUNHENDŽ Samo u Evropi postoji jos uvek oko 200 kamenih spomenika --kružnog oblika ili u obliku točka. Prema položaj'u Sunca podelioje godinu na mesece.. pokazuje takođe i Bojina Samarangana Sutradara. gotovo koncen-tričnim kamenim krugovimakod Selisberija." Dvorsk. zasuše ga Ijudi be-amrtnim pocastina i poštovaše ga kao boga. oni su posvećeni Zevsu. ali. može učiti. Dvorski arhitekta Inigo Džouns (1573-1652) se kao prvi. koji-ma se izražavalo poštovanje nebu. Uz to je specijalno pomenuto kako se vidlj'vi i nevidljivi objekti mogu napasti.. Dzouns je naveo izvore iz kojih je citirao i iz svega je rezimirao da su kameni krugovi postavljeni kao veliki spomemk Koelusn da bi sve generacije mogle da se podsete na "nebeskog".. OMALOVAZAVANA PRAISTORIJA Zastu etnolozi i arheolozi ne dođu na to da uporede vidljive osta-tke na Zemlji koje. profesorA.... visoko ceujenih Ijudi svoga esnafa.. postoji vcliki broj zagonetnih stecišta.1 Engleskoj se može uračunati u takve tragove.... iz kojih se ukoliko se temeljno proučava.. takođe. "bogu visina". Sve je svakorne dustupno. Džonsje pisao kralju: "Podvlačim da u vezi sa tim saopštim da nije podobno šta preci o Loelusu u predanjima kazaše.

uslužni duh Šive. Simboličkije prikazan kao debeo čovek sa glavom slona (ijednom kljovom). Čudnovata ob-darenost ovaj Ganeša. na portalima banaka za miran platni promet. Ganešaje takođe važio zaposrednika između čoveka i svemoći i zbogtogaje često pominjan na početku sanskritskih tekstova. brine se.mitovi. nijedna domaća ili strana filmska zvezda. koji se vodi kao lord Krišna. radnici su u jednom rudniku uranijuma na zidu pronašli pećinske crteže među kojima velike likove slične Ijudima sa kacigama na glavi . Ga-neša služi i kao zaglavlje. prvo pozdravlja Ganesu. pored božanski lik. Jave. Toliko stari bi mogli biti i Krišna .na primer prilikom gradnje kuće: "Kada Indus gradi kuću postavlja prvo Ganešinu sliku na mesto gradnje. Čak se i bogGaneša14 u indijskoj pećinskoj umetnosi pojavljuje u Ijudskom obliku i s glavom slona. njegovo ime na staroindijskom — znači "gospodar Gana". (Pre 25 godina su slične figure "epohe okruglih glava" takođe pro-nađene u Tasili-brdima u Sahari). Ne začuđuje što su rušioci prepreka željeni na celom svetu . Zapadno od Kalkute. Bornea. vandali se nisu mogli uzdrSati da ne ureiu svoja nevazna imena zad. Kako je trbušasti došao do svog renomea? . blizu Gatsile. POPULARNI GANESA Ganesajebio sin Šivin. Tibeta. pozdravlja na železničkim stanicama i radnjama. hiljadama godina una- Crlezi na steni u blizini grada Gaisila prikazuju diinovske prilike sa šlemouima. Javi i spisima u domaćim univerzitetskim bibliotekama.mitskih predanja." Za indijske saobraćajne okolnosti. dakle. Sijama i Japana. Do danasje Ganesa ostao najpopularniji Hindu-bog. Balija. čak do kamenog doba. Naialost.kao ilustraciju mitova. a takođe se poziva pre svakog putovanja. Južno od Bopala leži pećinski lavirint Biinsbetka sa mnogim. preko Nepala do Kine. takođe. Ispod je veliki točak. dobro očuvanim pećinskim crtežima. Simbolika nebeski bog/točak doseže. Slika ili skulptura "uklonitelja prepreka" upozorava na raskršćima. toje razumljiva zaštitna mera. 0 ovim "rušiocima prepreka" obavestio sam se u Indiji. koji ima četiri ruke ijaše na pacovu. Ganešinoj popularno-sti ne može ni prići od Indije. Kada piše knjigu.

međutim. Morali su da naprave mesta za sletanje božanskih vozila. čast pripada Sivi. Skup zamoli Šivu za pomoć : 'O bože nad bogovima. Na ostfvu Bali. posetio sam takozvane slonovske špilje. .. da siđe sa božanskog neba.Boga slonova Ganeše: levo . Nebeska bića su se pre posete Zemlji savetovala kako bi se prepreke u ovom stranom svetu mogle otklo-niti.. Šive i Parvati.trane (muzej u Denpasaru. usko povezan sa devet planeta.Najstariji sin boga i boginje. Uz to. — desno: surlaje konaino postala crevo sagrade nedostupne.čouečja priiika saglavom slona i surlom sa s. Dozvoli bogu Gani da siđe. On nije rođen od roditeljskogpara. takode. Varijanteprikazivanja." Šiva i Parvati izmisliše biće sa Ijudskim telom i glavom slona koja je gledala u svim pravcima i rukarna. "kako sa neba leti". pomoćniku bogova.. na Baliju nikad nije postojalo živih slonova. podatak nije korektan. posvećene Ganeši. samo ti si u sra-nju da stvoriš biće sposobno da otkloni sve prepreke. korisniče trozupca. Tvoj sluga nudi ti esenciju vrućeg i mirišljavog dima od sandalovine i tamjana. iz mozgova svojih konstruktora nastali bog za više svrha. Rane predstave pokazuju kvazisintetičkog potomka bogova sa oreolom. pećinske depoe. stoji na poternici.u sredini: od surleje postala tvorevina slična crevu.. Bali/Indonezija) . a u induskim hramovima on je. A ovako je u balinezijskim hrainovima opevan dolazak Gane : Oprosti mi. pre je stvoren iz mozga. trooki. nogama i surlom kojima se moglo služiti: Ganeša. Tamo se naš odstranitelj prepreka Gana naziva "bog sa sm-lom". najzapadnijem od malih Sundskih Ostrva.

Apelujem na pažljiv pogled mojih čitalaca: nisu li danas Ijudi sa "surlama" među nama? Vojnik sa gas-maskom. lavovi sa krilima kojih su puni muzeji. Figura. upravljač.U jednoj nemačkoj disertaciji su sa naučnom revnošću sastavljena imena i osobine koje su Ganeši tokom vremena pripisane. Da li je Ganeša bio specijalitet starih Indijaca? Nipošto. Likovi sa Ijudskim de-lovima tela i glavama sa suriama po uzoni na slonove pojavljuju se isto tako zagonetno kao i "leteći geniji". robot sa kablom za snabdevanje energijom. Iz ogromnih usta.pojavljuje se crevo .surla koje preko ramena završava ujednoj tanku sličnoj kutijci na leđima. 1 drugi narodi su imali svoja bića sa surlom: U Dikiz-Delti u Kostariki kameni kip pokazuje Ijudsko biće sa upadljivo velikim očima i neobično spljoštenom lobanjom. koja se svuda može sresti. pobednik prepreka. Kao robotjepostavljenza"čuvara vrata i ulaza". astronaut sa crevom za kiseonik. davalac uspoha. zaštojedno dvopolno biće dobija surlu. . onaj sauvijenomsurlom. od uveta do uveta. Razmišljam. Ovo je za akademike koji paralelno istražuju!) Šta čini slona-boga unikatom? Nadam se da mi se nece protivu-rečiti kada poreknem egzistenciju Ijudi sa slonovskim surlama u prošlitn vremenima. ne može biti luda ideja nekog nadrealističnog umetnika.kargo-kult .koje rani savremenici nisu mogli da shvate. (Jedan robot-čuvar sličnih karakteristika se pojavljuje i u sumerskim Gilgameš-epovima. na primer. gde je potukao sve kojima je ulaz bio zabranjen zbog toga ima i jednu polomljenu kljovu. zašto su životinje vezane za zemlju ukrašene krilima? 1 spekulišem da su stalno oživljavani uzori . onaj sa visećim sto-makom. Ijudi sa krilima.

.

.

U Kostariki Ganešin kolega(levo) Jedna verzija Ganeše na Monte Albanu u Meksiku

BOŽANSKA VOZILA U KAMENIM HRAMOVIMA

U velikom Šiva-hramu u Prambananu na Javi našao sam oba-veštenje potvrđe.nim. Ovo uređenje su u 19. veku podigli kraljevi Sailendra-dinastije. Arheolozi su, međutim, pronašli daje na istom mestu postojala građevina koja je morala biti mnogo starija. Medu indijsko-budističkim uredenjima sa daleko više od 100 hramova - nedaleko od Džogdžakarte - postoji glavni hram, po-svećen. Sivi, koji se sastoji od moćnog tornja, zaštićenog sa bokova sa dva manja, dodeljena Brami i Višnuu. Ispred se nalaze još tri manja hrama koji su određeni kao "vozila bogova". Oko šest tornjeva kvadratno je poređano još 156 simetričnih kovčega iste veličine za prateće hogove. Četiri prilicno uska stepenika sa klimavim gelende-rom su se ulivala u tamne portale. Veličanstvena gradevina predstavlja boga Šivu kako se sa svojim pratiocima useljava u hram. Kamene statue četvororukog Sive sa glavom u ovalnom oreolu stoje u centralnom Vimanu. Šiva nosi tiaru i narukvice na zglobo-virna ruku. U bočnoj odaji vrebaoje Ganeša. Dvadeset četiri cuvara štitila su pozornicu, a dvadeset dva muzičara i plesača brinulo se za zabavu za vreme dugog putovanja.

.

koji. Lica bogova pokazuju bes i nadu. svakoje postavljen u gracioznu pozu. gnev i radost koje se odražavaju i u crtama lica junaka.Bića indiske mitologije koja liče na anđele Svaka muzička grupaje nebeski posmatrač. Višnuov šaljivdžija Garudah nedostaje u stripovima isto tako malo. slugu i zlikovaca. Prikazano je leteće vozilo kojim je oteta kraljica Sita i ono kojim juje kralj Bima oslobodio. . kao i kralj majmuna Hanuman. trebalo bi daje leteo svojim leteeim aparatom od Indije do Cejlona. Zidovi balustrade pričaju kamenim slikama ceiu indijsku istoriju onako kako je ona ispredana u Ramajani.

Arheokizi su jadikovali: "Potrebna namje stručna snaga. Ipak dobar učinak! . pretesterisanom.Bića sa surlom stražare na stepenicama BOROBUDUR BOROBUDUR U blizini provincijskog glavnog grada Džogdžakarte na srednjoj Javi najznačajniji i najveći spoinenikjužne hernisfereje Boro-budur. Hramu je pretio raspad isto kao pećin-skom hramu Abu Simbel iz vremena pre Hrista na zapadtioj obali Nila u gornjem Egiptu. podignut dobrih 65 metara iznad vode Nila kojaje nagrizala građevinu i na novom mestu je verno originalu. ne bi posle restauriranja našli staro mesto. do 1968. g. se budističko svetilište našlo u naslovima svetske štampe. novac i radnici dabismo sanirali podzemlje hrama. Borobudurje po nekim našim proračunima sagrađen oko 800. Takođe je poziv za pomoć "spasite Borobudur" izazvao eho. strričnu snagu i uređaje. Kompjuteru su uneti u memoriju podaci o pre-aetom.. 1963. kamenje i skulpture. a ne kompjuter!" IBM-ovi stručnjaci su ubedili indonežansku vladu. zaboravljenje i ponovo otkriven 1835. brežuljkastoj kupi. Da nije bilo obnove. ponovo sastavljen. 1 tako. a IBMje poklonio kompjuter. Bez kompjutera nikada 55000 kubnih metara blokova andezita. Pre više od 20 godina. kpji su rastavljeni u zamršenu slagalicu. Opet je 28 zemalja u okviru UNESCO-a sakupilo novac. 1460 reljefa na terasama. bez obzira što je radilo preko 10000 radnika nije došlo do nereda. prečišćenom kamenju i zatimje liferovao sve u pravilnom redosledu prilikom ponovnog sastavljanja hrama. Abu Simbel je po nalogu UNESCO-a od 1964. u neophodnost njihovog nemog shige. a takode i arheologe. Danas se zna: brežuljakje iskopan ad hoc. ostalo bi se kod pretpostavke daje hram postavljen na prirodnoj. geološkoj.

mistični dijagram Uspon ka Borobuduru .Borobudur .

5“km površine .Sasvim gore: kameni krst sa Stupom 1300 reljefa = 2.

1472 Stupe uskršnjavanju Borobudur Prethodno je hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom. Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju"' Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "srednju stazu".

Prethodnoje hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom.* Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju". Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "sred-iyu stazu".

Filozof Karl Vit je pisao: "Ono štoje u građevini vidljivo kao ostvarenjejejedan moćni hik, jedna velika kupola izlomljenog prostora, koja je vidljiva na krista-lizovaniro formama mase. Sa svih horizonata bmji stvoreni prostor.,, Prostor opušta snazne mase, a da ih ne razruši daje građevinskoj masi poletnu elastičnost, duboku mekoću, moćnu napetost, pokretnost i nestvarnu uzbuđenost... Sve ove forme mase ističu potenciju celokupnog prostora,i masa se stapaju je-dno u drugo... Ova masa se nadima i usijava od ekspanzije." Indijaje takođe bilavredna mog četvi'togputovanja. Air Indiaje na domaćem letu napravila još jcdno medusletanje u Madrasu. Profesor Mahadevan se oprosti od mene, dajući mi svežanj novina i magazina; mogao sam, osim sa listova na engleskom, raspoznati samo po fotografijama, da sadrže izveštaje o mojim predavanjima na visokim školama Madrasa i Kalkute i reportaže o mojim poseta-ma mestima, Šarena naslovna stranajednog magazina iz Šri Lanke mijerparala oči: pokazivalaje - upravo onako kako arheolozi zahtevaju - poznatu

Naslovna strana magazMa iz ŠriLanke .

. i dan danas za iznenađenja dobri.. bio je kao i stotine puta viđeni Buda u Borobuduru. Kakve su se bezumne predstave stvarale u Ijudskim mozgovima dokazuje. rezidencija srećnih bogova!" Tako su voleli da govore praistorijiski Indijci. ni jedno umetničko delo ne nastaje bez konkretne predstave o gotovom delu.i onda sagra-diše svoje Stupe. Bez preterivanja: ovaj crtež me je oborioiPokazivalajeusprav-nu. . sa tiarom na glavi.nadgrobnu ploču Palenke. trostepenu nadgradnju Stupa! "Buda" u njemu prikazan sa bosim nogama. Iscrpno obrađena u mojoj knjizi "Dan kada su bogovi došli") koja leži duboko ujednoj od Maja-piramida. "Ujednom uređaju oblika zvona ili polukugle sa vrhom usmere-nim u pravcu svemira može se dosegnuti nebo. graciozno ispruženih ruku. Staje bilo pi-vo -jaje ili kokoš? Stajejednom za svagda bilo na početku: duhovni prikazjednog objekta ili reprodukcija? Nesumnji-vo. kargo-kult.

otprilike. Za samo nekoliko minuta se tražene osnovne informacije mogu dobiti odštampane na stolu. religije itd. neobičnih građevina? "SVAKA GENERACIJA MORA ZAVRŠITI SVOJ DNEVNI MARŠ NA PUTU NAPRETKA.Trenutno se na svetu koristi 2400 elektronskih banaka informa-cija sa. da se popnu preko baštenske ograde monumentalnih. sporta. JEDNA GENERACIJA. pet milijardi podataka iz svih naučnih oblasti." Dejvid Lojd Džordž (1863-1945) . duhuvne nauke. medicine. UDVOSTRUČUJE MARŠ SVOJOJ DECI. tehnike. Zašto se arheolozi i etnolozi ne služe ovim poklonom tehnike da sačuvaju obaveštenja i uporede ih. umetnosti. KOJA NA VEĆ OSVOJENOM TERENU KORAČAUNAZAD.

1998.Izdavac: IPP "Divit". Beograd Makedonska 25 UOOOBeograd 7. god. Beograd Tiraž: 500 primeraka Beograd. ISBN 86-81883-34-8 .a izdavača: Zoran Milisavljević Prevod: Dragoljub Zivojinović Stampa: IPP "DIVIT".

i postojao je već i rat zvezda. Dilep Kumar Kanjilal (Dileep Kumar Kanjilal) profesor na univerzitetu u Kal-kuti. o susretuS "primitivrah Ijudi" sa modernom tehnotogijom. Takve konfrontacij? kultura su čudne. Sa SPACE COMMAND .nadmoćno potvrđuju njegove analogne zaključke: pre više hilj'ada godina su postojali veli-ki vasionski brodovi.a osmatraju se čitavi kontinenti. Čak i oni koji sumnjaju u njegovu teoriju moraju se zamisliti. kada saznaju o tzv. Principal of the Calcuta Sanscrit College (direktor Sanskrit koledž u Kal-kuti).u. akademski način dato je kao odgovor u vidu pitanj'a sa naslovrie strane knjige: Deniken nije pogrešio. jer se javljaju na mnogim mestima na svetu u različito vreme. Kođindijskih predanja Deni-ken daje reč stručnjaku za sanskrit: Dr. registroje se svaki atomski pokušaj kao i svaki start rake-te. KAKO DA NAS SVAKIM NOVIM HICEM JOŠ BOLJE UBEDI" . koje Deniken izvlači na osnovu svojih osmatranja. dok su naši prapreci živeli u pećinama. američki svemirski komand. "DENIKEN NESUMNJIVO ZNA.Denikena je za poređenje između da-našnjeg statusa tehnike i svemirske tehnologije vanzemaljaca inspirisala poseta strogo čuvano SPACE COM-MAND. Za ovu knjigu Denikin je vršio ispitiva-nja u Indiji. Od profesoraje dobio uput-stva za prastara verska predanja. koja . a po-sebno zbog toga. CARGO -KULT .može se slobodno reći . Taj pogled u tajni svet uzbudljiv je kao i zaključci. Sve što Kanjilal iznosi na suvoparan. postojali su sve-mirski gradovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful