P. 1
Jozef Hajdn

Jozef Hajdn

|Views: 896|Likes:

More info:

Published by: Анђела Масловара on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

Jozef Hajdn

Franc Jozef Hajdn (nem. Franz Joseph Haydn; Rorau, 31. mart 1732 ² Be , 31. maj 1809) je bio austrijski kompozitor i dirigent. ire muzi ko obrazovanje stekao je kao lan de a kog zbora Be ke katedrale. U kompoziciji zapravo samouk, Hajdn se i kasnije, kao kompozitor i dirigent dvorske muzike knezova Esterhazi, razvijao samostalno, Äodse en od sveta³, kako sam ka e, Äi prisiljen da postane originalan³. Proveo je tri decenije, od 1761. do 1790, na kne evskim dovorovima u Ajzen tadu i Esterhaziu, dok je nakon 1790. ve inom boravio u Be u. ÄDobri tata Hajdn³, uvar klasi ne tradicije, prvi u velikoj trojki be kih klasika, Mocartov prijatelj i u itelj mnogih muzi ara svoga doba stekao je za ivota veliku popularnost i po tovanje koji su nakon smrti izbledeli, da bi ga 20. veka ponovo otkrilo kao vrelo nepresu ne muzi ke dobrote. Hajdn je dao neizmerno bogat i raznovrstan opus, to svedo i o lako i stvaranja i o potrebi tada njeg muzi kog tr i ta koje je stalno tra ilo nova dela. Njegove 104 simfonije, 24 klavirska koncerta, 5 koncerata za violon elo, mno tvo komornih kompozicija za razli ite instrumente i ansamble, tridesetak opera, oratoriji, mise, kantate ² sve to ini jedan od najbogatijih opusa u istoriji komponovanja uopste. Kako je Hajdn stario, u svoja dela uklju ivao je sve vi e selja kih narodnih melodija koje je slu ao u mladosti. Savr eni primer je poslednji stav njegove poslednje simfonije, br. 104 ² Londonske simfonije. Te i te njegovog stvaranja je na instrumentalnoj muzici, a posebno je razvio klavirsku sonatu, guda ki kvartet i simfoniju. U operi daje ve u va nost karakterizaciji likova. Najstariji je od trojice majstora be ke klasike. Dela y y y y y y y udak, Nenadani susret, Mese ev svet, Simfonija rastanka, Oksfordska, 6 Pari kih i 12 Londonskih simfonija, 84 guda ka kvarteta, oratorijumi Stvaranje i Godi nja doba.

najpoznatija je Mala no na muzika opere . nego o dobrobiti svog sina. 21.najpoznatiji su br. Oti li su ponovo u Be pri kraju 1767. ija je uticajna knjiga Pisani lanak o osnovama sviranja violine (nem.najpoznatije su Krunidbena misa i Velika misa) rekvijem . 5 klavirskih sonata . zvana Nanerl. Mocartova starija sestra. i na kraju. Mocart je nekoliko puta putovao po Evropi. 3 i br. Manhajmu. Jedanput. Figarova enidba. Leopold je izjavio da vi e brine o gubitku prihoda. Versuch einer grundlichen Violinschule) objavljena godine kada je ro en Mocart. Kr ten je dan nakon ro enja u katedrali sv. Pra ka.najpoznatiji su br. po ev i sa koncertom 1762. 26 violinski koncerti . na dvorove u Minhenu. tada glavnom gradu nezavisne nadbiskupije u Svetom rimskom carstvu. godine na dvoru princa Bavarske u Minhenu i na austrijskom carskom dvoru u Be u. Wolfgang Amadeus Mozart) (27. godine i ostali tu do decembra 1768. Njegova muzi ka ve tina ve je bila vidljiva kada je imao samo nekoliko godina.najpoznatija je br. Njegov opus obuhvata preko 600 dela najrazli itijih anrova: y y y y y y y y y y y simfonije . Maria Ana. Duga koncertna turneja odvela ga je. zajedno sa ocem. . Parizu. Don ovani. 40 i Jupiter klavirski koncerti .Volfgang Amadeus Mocart Volfgang Amadeus Mocart (nem.najpoznatije su Otmica iz saraja. Mogu e je da su stalna putovanja i hladna klima doprineli Mocartovoj bolesti kasnije u ivotu. decembar 1791) je bio jedan od najzna ajnijih i najuticajnijih svetskih kompozitora klasi ne muzike. kad je Mocart bio bolestan. bila je ve ta pijanistkinja i esto je pratila svog brata na Leopoldovim turnejama. natrag domu kroz Cirih i Minhen. a kako je brzo u io. Hagu. Otac ga je i nau io da svira violinu i klavir. Dela Volfgang Amadeus Mocart je bio veoma plodan kompozitor. Linc. Tako ine sve i arobna frula) mise . Hafner. Ruperta imenom Johan Hrizostom Volfgangus Teofilus Mocart. januar 1756.najpoznatiji su Hajdn kvarteti guda ki kvinteti serenade .5. Simfonija br.Mocart je ro en u Salcburgu u dana njoj Austriji. br. Tokom godina u kojima se formirao kao muzi ar. 11 ili Turski mar violinske sonate guda ki kvarteti . 25 i br. Otac mu je bio Leopold Mocart. Leopold je ubrzo shvatio da mo e zaraditi mnogo novca ako predstavi svog sina evropskim dvorovima kao udo od deteta.najpoznatije su Pariska. svoje prve kompozicije je napisao kada je imao svega pet godina. godine. ponovo u Parizu. jedan od vode ih evropskih u itelja muzike. Londonu.

koji je ujedno i primao sponzorstvo Upravni kog elektorata. drugi su ubrzo i sami primetili Betovenov talenat. muzi ar u izbornoj skup tini u Bonu i alkoholi ar. a sve to poku avaju i da ga na ini Ämuzi kim udom³ poput Mocarta. veliki broj referentne literature ozna avao je 16. Po to je Hajdn imao malo vremena za predavanje. plahovit. Sve donedavno. ali 1818. koji ga je u vi e navrata tukao.Ludvig van Betoven Ludvig van Betoven (nem. Kristijan Gotlob Nef je podu avao i zaposlio Betovena. godine Betoven se seli za Be gde je nameravao da studira kod Jozefa Hajdna. Ubrzo je dobio reputaciju klavirskog virtuoza i. Zbog toga je tokom vremena imao specifi nu sudbinu i kao dirigent. kada bi po injale lekcije. u vremenu kada su novoro ena deca kr tavana dan nakon ro enja. Pojavio se jo samo jednom. . a gotovo saginjao pod pult kod umerenih. a kasnije i kapelmajster (svojevrsni muzi ki direktor). Bila je to prava detonacija eksploziva prema pijanisti koj tehnici starog kova koja je krasila Betovenove prethodnike.Ludvig van Betoven ro en je u Bonu u Nema koj. sporih i raspevanih. flamanskog porekla. Me utim. a Betovenov otac. budio usred no i u dru tvu muzi ara . Njegov sin. U pojedinim trenucima. decembra. a davao je i asove klavira i violine kao dodatni izvor prihoda. decembar 1770. morao se u izvo enje uklju ivati i pomo nik. kompozitora. Me utim. prosledio je Betovena Johanu Albrehtsbergeru. Za Nefa je imao puno po tovanja.amatera Tobajasa Pfajfera (koji mu je zapravo bio prvi u itelj). zbog ega je 1808. godine gluvo a je postala i definitivna. Kada bi dirigovao orkestrom. bio je tenor peva na istom dvoru. ali i veoma izra ajan. decembar kao Betovenov datum ro enja. emotivan. Betovenov prvi muzi ki u itelj bio je njegov otac. Odlaze i iz Bona po etkom poslednje decenije osamnaestog veka. ² 26.njegov deda Lodewijk van Beethoven (1712±1773). 16. mart. koja se ubrzo pretvorila u jo ve i podsticaj za umetni ko stvaranje: sa nepunih 26 godina po eo je gubiti sluh. Magdalena Keverich van Beethoven) (1744²1787). kako bi se interpretacija spasla. Johann van Beethoven) (1740²1792). 1814. kao interpretator bio je nemiran. 1827). Betoven bi se visoko uzdizao. Krasila ju je neverovatna snaga u brzim i sna nim muzi kim tokovima. moderno u enje odbacuje takvu pretpostavku. Betovenova pijanisti ka tehnika bile je revolucionarna za ono doba. jer je bio kr ten 17. to e biti i Va a zasluga. Betoven mu je rekao: Ako ikada postanem veliki muzi ar. po kom je dobio ime. pa ak i savr en. godine morao okon ati pijanisti ku karijeru. Uop te uzev. Posle o eve smrti 1792. Njegova porodica se generacijama bavila muzikom . nadmo na muzi ka figura u prelaznom periodu izme u ere klasicizma i romantizma. godine. bio je bas peva na dvoru Keln kog elektorata. koja je upore ivana sa baratanjem lukom i strelom. Betoven je ostao bez majke sa 17 godina i obaveza uzdizanja dva mla a brata pala je na njega. Ludwig van Beethoven. postepeno. a izrazita melodioznost u laganim i raspevanim. nema ki kompozitor. i majke Magdalene Keferih van Betoven (nem. Betovenovo najlep e stvarala ko doba obele ila je i jedna nesre a. sna no uspravljao kod silovitih i brzih zvu nih pokreta. od oca Johana van Betovena (nem.

jeste mogu nost da je Betoven svoju gluvo u. 5 Sonata za violon elo i klavir Koncert za violinu. Poslednjih devet godina svog ivota. a otkrile su dobar deo du e ovog umetnika. Dela za violinu i orkestar. . violon elo. samostalni ili ujedinjeni u cikluse. i ciklus Udaljenoj dragoj. Misa Solemnis (Sve ana Misa). on je to sve te e podnosio. Dve romanse . sa svojim prijateljima komunicirao preko sve ica. za klavir. Dela y y 38 klavirskih sonata Klavirski komadi. u kome stvara svoja najve a remek dela: Misu Solemnis.Varijacije i 33 Varijacije na temu Dijabelijevog valcera.Kako je gluvo a postajala izra enija. Vokalni ciklusi: najpoznatiji su pesma Adelaida. 17 guda kih kvarteta 9 Sonata za violinu i klavir. Ono to je manje poznato i uglavnom se iz odre enog obzira ne navodi u zvani nim izvorima. 9. povukao se u svoj vlastiti svet ti ine. kada je gluvo a postala definitivna. zaradio zahvaljuju i preteranom konzumiranju alkohola. Najpoznatije su Eroika . izbegavao ljude. koje su kasnije tampane i prodavane. Hamerklavir sonatu. C-dur. Koncert za violinu i orkestar. y y y y y y y y . zatvarao se u sebe. klavir i orkestar. pa tako i polaganu i preranu smrt. Simfoniju i poslednje Guda ke kvartete. naj e e u obliku varijacija na osnovnu temu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->