P. 1
Stručna literatura - Upravno pravo - pravosudni ispit

Stručna literatura - Upravno pravo - pravosudni ispit

|Views: 934|Likes:
Published by islanska

More info:

Published by: islanska on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

UPRAVNO PRAVO

SEMINAR

23.06.2007. godine

Kata Senjak

ORGANIZACIJA UPRAVE
Opći pojmovi Dodatna nadleţnost – ustavom BiH (Član 3) propisane su nadleţnosti BiH, ali isto tako članom 3.5 a) i b) propisane su ustavom FBiH i dodatne nadleţnosti. To znači da entiteti jedan dio svoje nadleţnosti mogu prenijeti na BIH (Ministarstvo pravde, Ministarstvo odbrane, VSTV...) Podjela nadleţnosti – Zatečeni propisi – to znači da svi zakoni, sudska pravila i propisi koji su ze zatekli na dan donošenja ustava FBIH (isto vaţi i za ustav BIH) će se primjenjivati u onoj mjeri ukoliko nisu u suprotnosti sa ustavom FBiH (isto vaţi i za BiH) (npr. zakon o eksproprijaciji, ZOO).

ZAKON O VIJEĆU MINISTARA (SG BIH 38/02)
Izvršna u vlast u BIH – Vijeće Ministra, Predsjedništvo BiH, Centralna banka BiH Izvršna u vlast u FBIH – Predsjednik FBIH, Vlada FBiH Izvršna u vlast u kantonu – Vlada kantona Izvršna u vlast u općini i gradu – Načelnik općine i gradonačelnik Vijeće ministara To je izvršna vlast BiH. Čini ga predsjedavajući Vijeća ministara i min istri. Manadat je 4 godine isto kao i članova Parlamentarne skupštine. Predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje predsjedništvo BiH, a odluku o imenovanju donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Ministre imenuje predsjedavajući Vijeća ministara, a odluku o imenovanju takoĎer potvrĎuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine. Predsjedavajući Vijeća ministara moţe podnijeti ostavku. Podnošenjem ostavke predsjedavajućeg, cijelo Vijeće ministara je u ostavci. Isto tako, Predsjedništvo BiH moţe pokrenuti postupak opoziva Predsjedavajućeg Vijeća ministara, a ako to prihvati Parlamentarna skupština, dolazi se u istu situaciju kao i da sam podnosi ostavku. Članovi Vijeća ministara i Predsjedavajući ostaju da obavljaju te poslove do izbora novih članova. Vijeće ministara donosi: - Odluke, - Zaključke, - Rješenja, - Usvaja nacrte i prijedloge zakona koji se dostavljaju Skupštini.

(SNFBIH 1/94, 8/95, 19/03, 54/05 i 2/06) Vlada FBIH Vladu FBiH imenuje Predsjednik FBiH uz saglasnost dva potpredsjednika i nakon konsultacije sa Premijerom odnosno, kandidatom za premijera. Odluku o imenovanju potvrĎuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Vladu FBiH čini premjer i ministri. Premijer ima dva zamjenika, a sastav vlade je slijedeći: 8 ministara iz reda Bošnjaka, 5 ministara iz

ZAKON O VLADI FBIH

2

reda Hrvata, 3 ministra iz reda Srba. Vlada FBiH odgovorna je svom šefu tj. Predsjedniku federacije, kao i Parlamentu FBIH, a ministri su, pored navedenog, odgovorni i premijeru Vlade FBiH. Vlada Federacije zastupa Federaciju kao pravno lice, te upravlja imovinom u vlasništvu Federacije, ako zakonom nije drugačije odreĎeno. Vlada FBiH donosi slijedeće propise: uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i zaključke. Uredbe donosi kada se radi o najvaţnijim pitanjima iz nadleţnosti vlade, ureĎuje neke odnose koji su potrebni za provoĎenje odreĎenih zakona i osniva stručne i druge sluţbe. Odlukom se ureĎuju pojedina pitanja ili propisuju neke mjere, daje saglasnost ili potvrĎuju neki drugi akti. Pojedinačnim aktima tj. rješenjima odlučuje se o imenovanjima/razrješenjima odreĎenih osoba, a koje je u nadleţnosti Vlade FBiH. Zaključcima se utvrĎuju stavovi o pitanjima značajnim za sprovoĎenje utvrĎene politike. Sjedište Vlade je u Sarajevu, a ima svoj ured u Mostaru. Vlada Federacije radi na sjednici.Vlada Federacije moţe odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Vlade.Vlada Federacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, ako Ustavom Federacije nije drugačije odreĎeno. Vlada Federacije donijet će Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od dana svoga konstituiranja.

ZAKON O MINSTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE U BIH (SG BIH 5/03, 26/04 I 42/04)
koja su to ministarstva BIH? Ministarstva na nivou BiH To su: 1. Ministarstvo vanjskih poslova, 2. Ministarstvo pravde, 3. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, 4. Ministarstvo finansija, 5. Ministarstvo civilnih poslova, 6. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, 7. Ministarsvo komunikacija i prometa, 8. Ministarstvo sigurnosti, 9. Ministarstvo odbrane. Čime su osnovana? Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave u BiH, i istim zakonom su odreĎene nadleţnosti tih ministarstava.

ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE – SNFBIH 19/03, 38/05 I 2/06
Ministarstva na nivou FBiH Poslove uprave iz okvira nadleţnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) vrše federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije predviĎene ovim zakonom. Sva ministarstva su duţna obavljati svoje poslove u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.Ukupno ima 16 ministarstva. Federalna ministarstva su: 1. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije koja

3

vrši operativne poslove policije iz nadleţnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova utvrĎene posebnim zakonom; 2. Federalno ministarstvo pravde - U sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu. 3. Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija - U sastavu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija su: Porezna uprava, Carinska uprava i Finansijska policija. 4. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije - U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za mjeriteljstvo i Federalna direkcija za namjensku industriju. 5. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija za civilnu avijaciju i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. 6. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike . 7. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. 8. Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata. 9. Federalno ministarstvo zdravstva - U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zaštitu od zračenja i radijacijsku sigurnost. 10. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. 11. Federalno ministarstvo kulture i sporta - U sastavu ministarstva kulture i sporta nalazi se Zavod za zaštitu spomenika. 12. Federalno ministarstvo trgovine . 13. Federalno ministarstvo pro stornog ureĎenja. 14. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi. 15. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. 16. Federalno ministarstvo okoliša i turizma. (Ministarstvo odbrane je od kraja 2005. ustanovljeno na nivou BiH). Jedan broj ministarstava sjedište ima u Mostaru, a drugi u Sarajevu. Sljedeća federalna ministarstva imaju sjedište u Mostaru:  Federalno ministarstvo trgovine,  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. UtvrĎena je nadleţnost federalnih ministarstvava ovim zakonom, a osnovano je nekoliko federalnih uprava koje mogu biti samostalne ili okviru ministarstava. Samostalne federalne uprave su: 1. Federalna uprava civilne zaštite, 2. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 3. Federalna uprava za inspekcijske poslove. Samostalne upravne organizacije su: 1. Federalni zavod za statistiku,

4

odricanjem. a oba roditelja su nepoznata ili nepoznatog drţavljanstva. generacija) 5. Federalni zavod za geologiju.2. a ţivi u inozemstvu i ima drţavljanstvo druge drţave ili mu je ono zagarantirano. da nije osuĎivan na izdrţavanje kazne zatvora za krivična djela koja su učinjena sa predumišljajem duţe od 3 godine i da se odrekao ili na neki drugi način izgubio svoje ranije drţavljanstvo. Prestanak drţavljanstva BiH Prestaje po sili zakona. a dijete je roĎeno na teritoriji BiH. Upravne organizacije imaju svojstvo pravnog lica. Dijete stiče drţavljanstvo BiH ako je jedan roditelj u vrijeme roĎenja bio drţavljanin BiH. da mu nije izrečena mjera protjerivanja stranaca sa teritorije BiH. otpustom. Rođenjem: ako je dijete roĎeno ili naĎeno na teritoriji BiH. da prije podnošenja zahtjeva ima stalno mjesto boravka na teritoriji BiH. a to je ako se radi o emigrantima koji su se vratili u BiH i ako se radi o njihovim potomcima (1. Naturalizacija: ta osoba mora da ima 18 godina. dijete stiče drţavljanstvo BiH ako je jedan roditelj bio drţavljanin BiH. 2. da se odrekao ili na drugi način izgubio svoje prethodno drţavljanstvo. 6/03. Odricanjem prestaje ako je graĎanin BiH napunio 18 godina. Međunarodnim ugovo rom – drţavljanstvo se stiče na način kako je tim ugovorom dogovoreno. 3. OdreĎene osobe i bez ispunjavanja ovih uslova mogu steći drţavljanstvo BiH. 2. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Federalni agromediteranski zavod Mostar. moţe se odreći drţavljanstva BiH. 41/02. da se protiv te osobe ne vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po 5 . 1. roĎenjem na teritoriji BiH. 4. Olakšana naturalizacija znači da se radi o bračnom drugu drţavljanina BiH. 6. Arhiv Federacije. Po sili zakona drţavljanstvo prestaje dobrovoljnim sticanjem drugog drţavljanstva.Federalni zavod za agropedologiju. 3. Usvojenjem : ako je dijete mlaĎe od 18 godina i ako se radi o potpunom usvojenju 4. da poznaje jedan od jezika konstitutivnih naroda u BiH. Ako se radi o maloljetnoj osobi oba roditelja moraju podnijeti zahtjev. 9. 7. naturalizacijom i meĎunarodnim ugovorom. Federalni hidrometeorološki zavod. Otpustom drţavljanstvo prestaje pod slijedećim uvjetima: da ima 18 godina. Federalni zavod za programiranje razvoja i 5. ako posebnim zakonom nije drugačije odreĎeno. 8. Porijeklom : dijete čija su oba roditelja drţavljani BiH u vrijeme roĎenja stiče drţavljanstvo BiH bez obzira gdje je roĎeno. 14/03 i 82/05 Sticanje drţavljanstva BiH Drţavljasnstvo BiH stiče se porijeklom. oduzimanjem i po meĎunarodnim ugovorima. usvajanjem. ZAKON O DRŢAVLJANSTVU BIH – SG BIH 13/99. a bilateralnim sporazumom izmeĎu BiH i te drţave nije drugačije ureĎeno. i 2. 1. 3. Federalna direkcija robnih rezervi. 3 godine boravka na teritoriji BiH. Za ovo je potrebno da brak traje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u drţavljanstvo BiH. a dijete je roĎeno u inozemstvu.

do 1. 3. Prilikom izrade zakona organi uprave duţni su pribavljati odgovarajuća mišljenja. Kantonalni organi nadleţni su za sprovoĎenje kantonalnih propisa. (sastav komisije 2B+2H+2S+ 3 stranca koja će se imenovati nakon konsultacije sa Vijećem Evrope). Gradske i općinske sluţbe su nadleţne za izvršavanje propisa koje donose gradska i općinska vijeća. Oduzimanjem drţavljanstva: moţe se oduzeti ako je  drţavljanstvo stečeno prevarom. 2. da se toj osobi garantira drţavljanstvo neke druge drţave i da je ispunila vojnu obavezu. ZAKON O ORGANIZACIJI UPRAVE U FBIH (SN FBIH 35/05) Ovim zakonom propisan je način organiziranja uprave u FBiH. za izvršavanje kantonalnih propisa ako je utvrĎeno u zakonima kantona. ali nema saglasnosti nadleţnih organa BiH. aprila 1992. Pripremanje odreĎenih propisa i davanje preporuka – organi uprave pripremaju zakone i druge propise kada o tome odluči nadleţna zakonodavna ili izvršna vlast. Federacija jedan dio svoje nadleţnosti prenijela na grad. Odluke ove Komisije su konačne. općini i gradu.  zatim ako drţavljanin BiH vrši vojnu sluţbu u nekoj drugoj drţavi. 4. Nedleţnost gradskih i općinskih sluţbi propisuje se propisom gradskog odnosno općinskog vijeća. na osnovu laţnih dokaza i informacija. samo u slučajevima zakonom propisanim – organi uprave nadleţni su za donošenje provedbenih poropisa samo ako je to predviĎeno zakonom iz odreĎene oblasti 4. a to je bilo relevantno prilikom donošenja rješenja za sticanje drţavljanstva BiH. a organizacija i nadleţnost kantonalnih organa uprave propisuje se kantonalnim zakonom. doprinose ili druge obaveze koje su utvrĎene pravomoćnim odlukama. odnosno. Ovo je jedan sistemski zakon i na osnovu njega donose se svi ostali zakoni iz oblasti uprave. federalnih propisa ako je to utvrĎeno zakonom Federacije i ako je Federacija jedan dio svojih nadleţnosti prenijela na kanton. 2) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja donose pravna lica sa javnim ovlaštenjima. 3) inspekcijski nadzor. januara 2006. Vršenje upravnog na dzora – Upravni nadzor obuhvata: 1) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja donose organi uprave kojima se rješava u upravnim stvarima u upravnom postupku. Nadleţnost federalnih organa uprave utvrĎuje se u federalnom zakonu o federalnim ministarstvima. s tim da u nekim lex specialis zakonima odreĎena rješenja mogu biti i drugačije propisana. Komisija treba da završi posao do kraja 2006. kantonu. Poslovi uprave 1. da je ta osoba izmirila odreĎene poreze.sluţbenoj duţnosti. Donošenje provedbenih propisa. Izvršavanje zakona i drugih propisa – federalni organi uprave nadleţni su za izvršavanje federalnih propisa i zakona BiH kada je u tim zakonima propisano da je za rješavanje odreĎenih upravnih stvari nadleţan entitet ili ukoliko se desi da se zakonom BiH propiše da BiH jedan dio svoje nadleţnosti prenese na entitetet. 6 .  kao i odlukom Drţavne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih drţavljana koja je zaduţana za provjeru sticanja drţavljanstva od 6. i ako je kanton. odnosno općinu.

odnosno odlukom. Obavljanje drugih poslova kada je to zakonom propisano – Osnivanje organa uprave i upravnih organizacija Organi uprave osnivaju se za obavljanje upravnih. te njihov djelokrug utvrĎuje federalnim zakonom a u skladu sa ovim Zakonom. Organi uprave . 2) kantonalni organi uprave za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz nadleţnosti kantona. odnosno grada.000 stanovnika. po pravilu. Davanje odgovora na pitanja zakonodavnoj vlasti – to su zastupnička pitanja 6.Organi uprave osnivaju se na svim nivoima vlasti u Federaciji i to: 1) federalni organi uprave za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz nadleţnosti Federacije. stručnih i drugih poslova (u daljnjem tekstu: upravni i stručni poslovi). Upravne organizacije u općini i gradu mogu se osnovati samo pod uvjetom ako se gore navedeni poslovi (stručni poslovi koji zahtjevaju primjenu stručnih i naučnih metoda) ne mogu obavljati u okviru općinskog. Federalne upravne organizacije su: 7 . Organi uprave osnivaju se na način koji osigurava potpuno i efikasno obavljanje svih upravnih i stručnih poslova iz okvira nadleţnosti Federacije. Federalni organi uprave su  federalna ministarstva i  federalne uprave.općinama sa najmanje 50. Praćenje stanja u oblasti za koje su ti organi osnovani – 7. a upravne organizacije osnivaju se za obavljanje stručnih i drugih poslova. osnivaju se na nivou Federacije i kantona. kao i pribavljati mišljenja ako predloţena rješenja iziskuju angaţiranje odreĎenih finansijskih sredstava. odnosno gradskog organa uprave.Upravne organizacije. 3) općinski i gradski organi uprave za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine. 5. Zakonom. a. kantona. s tim što općina i grad mogu osnovati zajedničku upravnu organizaciju ako se time postiţe racionalnije i efikasnije obavljanje odreĎenih poslova. Upravne organizacije Upravne organizacije osnivaju se za obavljanje stručnih poslova koji preteţno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova. mogu se osnivati i u općini i gradu .posebno ako se tim zakonima propisuje i dio nadleţnosti nekih drugih organa. izuzetno. općine i grada i radi efikasnog ostvarivanje prava i izvršavanja obaveza graĎana i pravnih lica. Osnivanje organa uprave i upravnih organizacija 1) Osnivanje federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije osnivaju se i ukidaju. ako za njihovim osnivanjem ima stvarne potrebe i ako postoje poslovi koji spadaju u nadleţnost upravnih organizacija. kojima se vrši osnivanje upravnih organizacija (samostalne ili u sastavu organa uprave) moţe se utvrditi da upravna organizacija ima svojstvo pravnog lica.

Kantonalni organi uprave su kantonalna ministarstva i kantonalne uprave. Prenos nadleţnosti moţe se vršiti samo zakonom. Gradski organi uprave i gradske upravne organizacije osnivaju se i njihov djelokrug utvrĎuje odlukom gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu gradskih organa uprave i upravnih organizacija u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. Organ uprave u okviru obavljanja svoje djelatnosti mogu jedan dio svojih poslova prenijeti na neku drugu pravnu osobu. Općinski organi uprave i općinske upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrĎuje odlukom općinskog vijeća a u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. 4) Osnivanje gradskih organa uprave i gradskih upravnih organizacija Gradski organi uprave su gradske sluţbe za upravu. 8 . nadleţni organ uprave ima sljedeća prava i duţnosti: 1) da provodi inspekcijski nadzor i u okviru svoje nadleţnosti osigura zakonito i u propisanim rokovima vršenje poslova koji se odnose na javna ovlaštenja. Kantonalne upravne organizacije su:  kantonalni zavodi. samo izuzetno. u okviru inspekcijskog nadzora jedan dio se moţe prenijeti a to je obavljanje određenih ekspertiza. i stručnih analiza sa kojima organ uprave ne raspolaţe.  kantonalne direkcije i  kantonalne agencije. federalni zavodi. Kantonalne upravne organizacije mogu se osnivati kao samostalne kantonalne upravne organizacije i kao kantonalne upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva. 3) Osnivanje općinskih organa uprave i općinskih upravnih organizacija Općinski organi uprave su općinske sluţbe za upravu. općinske direkcije i općinske agencije kao općinske upravne organizacije. organ uprave koji vrši upravni nadzor obavezan je pisano upozoriti organ upravljanja tog pravnog lica koje vrši javna ovlaštenja i naloţiti mu mjere za rješavanje tog pitanja. One pravne osobe na koje je preneseno obavljanje odreĎene djelatnosti sa organa uprave zovu se Institucije koje vrše javna ovlaštenja. Ako pravna lica sa javnim ovlaštenjima ne vrše povjerene poslove u skladu sa zakonom. u skladu sa ovim Zakonom. 2) Osnivanje kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrĎuje kantonalnim zakonom a. ili kada je potebna primjena naučnih ili posebnih metoda (laboratorija). Federalne uprave i Federalne upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne federalne upravne organizacije i kao federalne upravne organizacije u sastavu federalnog ministarstva. koje mogu biti samostalne. osnivati općinski zavodi. U općini se mogu. U vršenju upravnog nadzora nad radom pravnih lica sa javnim ovlaštenjima.  federalne direkcije i  federalne agencije. Povjeravanje javnih ovlaštenja – često pitanje Povjeravanje javnih ovlašćenja se moţe vršiti samo zakonom. kada je to prikladno i kada se time postiţe efikasnije ostvarivanje odreĎenih prava i obaveza graĎana i pravnih lica ali isto tako zakon propisuje da se na drugu pravnu osobu ne moţe prenijeti inspekcijski nadzor. MeĎutim. ili u sastavu općinske sluţbe za upravu ako ima potrebe za osnivanjem tih organizacija.

Ministar je odgovoran za izvršavanje svojih ovlaštenja. s tim da ti troškovi ne mogu biti veći od visine sluţbene dnevnice utvrĎene za drţavne sluţbenike. a kantonalni premijeru Vlade Kantona. Zahtjev za naknadu troškova podnosi se pisano organu uprave koji je pozvao graĎanina. odnosno upravne organizacije. On zastupa i predstavlja ministarstvo i organizira rad ministarstva. Federalni ministar podnosi ostavku predsjedniku Federacije. Direktora samostalne federalne uprave i samostalne federalne upravne organizacije postavlja Vlada Federacije. a bez njegove krivnje sluţbena radnja radi koje je pozvan nije obavljena. Pravna lica sa javnim ovlaštenjima duţna su najmanje jedanput godišnje podnijeti izvještaj o vršenju povjerenih javnih ovlaštenja nadleţnom organu uprave koji vrši upravni nadzor nad njihovim radom i na traţenje tih organa uprave dostavljati odreĎene podatke i dokumenta koja su od značaja za vršenje upravnog nadzora u vršenju javnih ovlaštenja. O zahtjevu za naknadu troškova odlučuje se rješenjem na osnovu propisa kojim su ureĎene naknade troškova svjedocima u upravnom postupku. a ako ministar ocijeni da ne moţe obavljati poslove – moţe podnijeti ostavku. nadleţnosti organa kojim rukovodi. u skladu sa Zakonom o drţavnoj sluţbi u Federaciji Bosne i Hercegovine Ministar/rukovodilac organa uprave donosi slijedeće propise: pravilnike. organizira i osigurava obavljanje svih poslova iz nadleţnosti uprave. Samostalnom upravom i upravom u okviru ministarstva rukovodi direktor. Kad se graĎanin odazove pozivu organa uprave. 9 . Organi uprave duţni su u kontaktima sa graĎanima postupati na način da se u svakoj situaciji poštuje dostojanstvo ljudske ličnosti i njihov moralni integritet. Organi uprave duţni su graĎanima pruţati potrebnu pravnu pomoć i davati odgovarajuća objašnjenja i upute za ostvarivanje njihovih prava i obaveza. Utvrđivanje unutarnje organizacije organa uprave UtvrĎuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji. 3) da prema potrebi daje stručna uputstva i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na vršenje povjerenih javnih ovlaštenja. 4) da preduzima i druge mjere koja prema zakonu ima drugostepeni organ uprave u rješavanju upravnih stvari u drugostepenom upravnom postupku. uputstva. instrukcije i naredbe.Protiv takvog rješenja graĎanin moţe izjaviti ţalbu nadleţnom drugostepenom organu uprave u roku od osam dana od dana prijema rješenja. a rukovodioca samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije imenuje vlada kantona. uputsvom se bliţe propisuje način postupanja. Pravilnikom se ureĎuju pojedina pitanja iz okvira federalnog/kantonalnog zakona. Organi uprave ne smiju od graĎana zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi vode sluţbene evidencije. Odnosi organa uprave prema građanima Organi uprave zahtjeve građana rješavati u skladu sa zakonom i u rokovima propisanim zakonom. a instrukcijom takoĎer se utvrĎuju pravila o postupanju u odreĎenoj oblasti/poslovima. ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova koji obuhvataju troškove prijevoza i troškove ishrane za vrijeme boravka u sjedištu organa uprave. Direktor zastupa i predstavlja upravu i upravnu organizaciju. Pravilnik donosi rukovoditelj organa uprave uz saglasnost Vlade FBiH ili Kantona Rukovođenje organima uprave Kantonalnim i federalnim organima uprave rukovodi ministar. jer podatke o tim činjenicama drţavni sluţbenici duţni su pribaviti po sluţbenoj duţnosti. odnosno.2) da rješava po ţalbama izjavljenim protiv donesenih upravnih akata u vršenju povjerenih javnih ovlaštenja.

 radne odnose drţavnih sluţbenika i namještenika.  privredni prijestup... Rukovodilac organa uprave obavezan je odmah. s tim što zakonodavna vlast moţe traţiti izvještaj o radu i preduzeti odreĎene mjere za reorganizaciju i prijedlog za promjenu osobe rukovodioca organa uprave i rukovodećih drţavnih sluţbenika. Vlada Federacije/kantona moţe traţiti da organ uprave odreĎeni zakon/propis pripremi u odreĎenom roku. odnosno gradonačelniku i općinskom načelniku.GraĎani se mogu obratiti i upravnoj inspekciji. ili traţe dokaze koje su. duţni su na pisani ili usmeni zahtjev graĎana izdavati uvjerenja o podacima iz tih evidencija.  moţe podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. 10 . a najkasnije u roku od pet dana od dana podnesenog zahtjeva. oni duţni pribavljati po sluţbenoj duţnosti. a od upravnih mjera moţe preduzeti slijedeće:  donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrĎenih nedostataka. Moţe traţiti da se ispita stanje u odreĎenoj oblasti i da se od utvrĎenog stanja pripreme odgovarajuće izmjene i dopune zakona. Lice kod kojeg je izvršen inspekcijski nadzor moţe izjaviti ţalbu u roku od 8 dana nadleţnom organu.  donijeti rješenje o zabrani rada. Oni obavljaju inspekcijske preglede po sluţbenoj duţnosti ili po zahtjevu stranke. a u okviru njih inspektori. Opće odredbe inspekcijskog nadzora Inspekcijiski nadzor vrše organi uprave – federalna /kantonalna inspekcijska uprava. Upravne i druge mjere inspektor nareĎuje donošenjem pisanog rješenja. duţan je preduzeti zakonom predviĎene mjere (pokrenuti disciplinski postupak ili preduzeti druge mjere) prema drţavnom sluţbeniku na čiji se rad prituţba odnosi i istovremeno podnosiocu prituţbe obavezno dostaviti pisani odgovor o preduzetim mjerama.  krivičnu prijavu. Ukoliko se radi o zahtjevu stranke inspektor je duţan da izvrši pregled i obavijesti stranku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.gradonačelniku. a u općini .općinskom načelniku. Federalna upravna inspekcija ostala je u nadleţnosti Federalnog ministarstva pravde i nadleţna je za (član 139-10 nabrajanja.  zahtjev za prekršaj..Organi uprave i upravne organizacije i pravna lica sa javnim ovlaštenjima koji u skladu sa zakonom i drugim propisima vode sluţbene evidencije o odreĎenim činjenicama.  izreći novčanu kaznu ako je to propisano materijalnim zakonom. Inspektor moţe preduzeti slijedeće mjere: prvo mora sačiniti zapisnik i u njemu konstatovati utvrĎeno činjenično stanje. ispitati tu prituţbu i ako utvrdi da je osnovana. Ako drţavni sluţbenici u organima uprave zahtjeve graĎana ne rješavaju u propisanim rokovima. ili ako na bilo koji drugi način odugovlače sa rješavanjem zahtjeva graĎana. Inspektori su drţavni sluţbenici sa posebnim ovlaštenjima. a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema prituţbe. Organi uprave za svoj rad odgovorni su Vladi Federacije/kantona. Kojem organu se izjavljuje ţalba zavisi od toga da li je rješenje donio federalni ili kantonalni inspektor. Uvjerenja se izdaju odmah. odnosno u gradu . i o primjeni kojeg zakona je riječ (federalni ili kantonalni). Prema zakonodavnoj vlasti je isti odnos.Ovakve radnje drţavnih sluţbenika predstavljaju teţu povredu sluţbene duţnosti. Odnos organa uprave prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Prilikom pripreme zakona i provedbenih propisa organ uprave moţe traţiti smjernice i upute za pripremu zakona iz odreĎene oblasti. građani imaju pravo da u vezi sa takvim ponašanjem drţavnih sluţbenika podnesu prituţbe rukovodiocu organa uprave. ili od graĎana traţe nepotrebne i suvišne dokaze.-)):  sprovoĎenje zakona o organizaciji uprave.

Kantonalna upravna inspekcija organizira se za vršenje inspekcijskog nadzora u kantonalnim. moţe vršiti uvid u sve spise (i povjerljive) i ne moţe biti stranka u postupku ali moţe prisustvovati voĎenju postupka.sprovoĎenje zakona o upravnom postupku i drugim zakonima koji reguliraju postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku. 11 .opće propise pravilnik (razraĎuju se pojedine odredbe zakona). Primjena ovog zakona – on se odnosi na organe uprave i na upravne ustanove. na sudove i sudsku vlast i zakonodavnu i izvršnu vlast. uputstva (bliţe se propisuje način izvršenja pojedinih odredaba) i instrukcije (utvrĎuju se neka pravila ponašanja)) . i protiv njega se moţe pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom FBiH. Doneseno rješenje je konačno. a moţe pokrenuti upravni spor. gradskim i općinskim organima uprave i upravnim organizacijama.pojedinačna akta (rješenja i zaključke) ZAKON O UPRAVI BIH – SG BIH 32/02 Organizacija je skoro identična kao u FBiH. Koje propise donose organi uprave: . naredbe (nešto nareĎuje ili zabranjuje).  Odnosi prema ombudsmenima Moţe ispitivati nadleţnosti i način rada organa uprave. Protiv rješenja Federalnog upravnog inspektora moţe se podnijeti ţalba Federalnom ministarstvu pravde u roku o d8 dana.

postupa se po odredbama tog zakona. Zakonom se moţe propisati da se protiv prvostepenog rješenja ne moţe izjaviti ţalba. Načelo efikasnosti – to znači da su organi uprave duţni po zahtjevima stranaka rješavati u rokovima koji su propisani zakonom. Mjesna nadleţnost podrazumjeva odreĎeno područje drţavne teritorije na kojoj odreĎeni organ moţe obavljati poslove iz svoje stvarne nadleţnosti. u svim pitanjima u kojim nije propisan poseban postupak primjenjuju se odredbe ZUP-a. I takvo rješenje moţe se izmjeniti. na osnovu utvrĎenih činjenica i dokaza. Mjesna nadleţn ost se odreĎuje po federalnim propisima kojima su ureĎena federalne jedinice (kantoni) Federacije. ali se moţe pokrenuti upravni spor je konačno rješenje. Stvarna nadleţnost Stvarna nadleţnost za rješavanje u upravnom postupku odreĎuje se po propisima kojima se ureĎuje odreĎena upravna oblast ili po propisima kojima se odreĎuje nadleţnost pojedinih organa.pravilo je da se protiv svakog I stepenog rješenja donesenog u upravnom postupku moţe izjaviti ţalba.UPRAVNI POSTUPAK Načela upravnog postupka Načelo posebnog postupka – to znači da se odreĎenim zakonom iz odreĎene upravne oblasti moţe urediti/propisati postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku (zakon o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima) Načelo supsidijarne primjene propisa – to znači da ako je odreĎenim lex specialis zakonom propisan poseban postupak. Načelo materijalne istine – to znači da prije donošenja rješenja odnosno rješavanja po zahtjevu stranke organ uprave duţan je da utvrdi sve činjenice koje su bitne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja. Načelo dvostepenosti . Načelo samostalnosti u rješavanju – to znači da organ uprave samostalno donosi odluku bez uticaja bilo koga. poništiti i ukinuti u slučajevima propisanim zakonom. Načelo zakonitosti – to znači da su svi organi uprave i upravne organizacjije duţne prilikom rješavanja upravnih stvari da primjenjuju zakone i druge propise. Stvarna i mjesna nadleţnost organa uprave Nadleţnost jednog organa je pravo i duţnost tog organa da radi po odreĎenim upravnim stvarima i na odreĎenom području. kao i po propisima o teritorijalnoj podjeli općina i po propisima o organizaciji . Načelo saslušanja stranaka – to znači da je organ uprave duţan dopustiti strankama da se izjasne o svim činjenicama i dokazima u konkretnom slučaju koje su vaţne za donošenje rješenja. Ovo načelo se odnosi i na Institucije koje imaju javne ovlasti.Stvarna naddleţnost je vrsta jednog posla ili više vrsta srodnih poslova čije je obavljaje stavljeno u duţnost jednog organa. Načelo konačnosti – rješenje protiv koga se ne moţe izjaviti ţalba. Načelo pravomoćnosti – rješenje protiv koga se ne moţe izjaviti ţalba niti pokrenuti upravni spor je pravomoćno rješenje.

Svaki organ je duţan da vodi računa o svojoj nadleţnosti (stvarnoj i mjesnoj) tokom čitavog postupka. Osoba koja je ovlaštena za vođenje upravnog postupka – rukovodilac organa uprave. a ako je sukob nadleţnosti izmeĎu općinskih sluţbi za upravu – nadleţan je općinski načelnik.Ako se radi o sukobu izmeĎu gradske uprave – nadleţan je gradonačelnik.federalnih i kantonalnih organa uprave. ako se radi o zajedničkoj nadleţnosti izmeĎu federacije i kantona i u onim stvarima kada je kanton jedan dio svoje nadleţnosti prenio na federalnu vlast. ako je to propisano kantonalnim zakonom. Sukob nadleţnosti . meĎutim on moţe ovlastiti neku drugu osobu (samo za voĎenje postupka. Zahtjev podnosi organ koji je zadnji rješavao. Rukovodilac donosi rješenje kojim utvrĎuje koja je osoba nadleţna. Kantonalni organi uprave nadleţni su: ako se radi o zajedničkoj nadleţnosti izmeĎu federacije i kantona. . a taj drugi organ je duţan da po tome postupi. Federalni organi uprave nadleţni su: ako se radi o upravnim stvarima iz isključive nadleţnosti federacije. onda će on zamoliti taj organ da mu dostavi podatke ili izvrši neku radnju. . Mjesna nadleţnost: Ako se radi o nepokretnostima – prema mjestu gdje se nalazi nepokretnosti Ako se radi o firmi – prema sjedištu firme O stvarima koje se odnose na profesionalnu djelatnost pojedinih osoba – prema mjestu radnje odnosno gdje se djelatnost obavlja. U ostalim stvarima-prema prebivalištu stranaka.Ako se radi o sukobu nadleţnosti federalnih organa uprave o sukobu rješava Vlada FBiH. Kada se rješava o sukobu nadleţnosti nadleţni organ donosi rješenje. Ako se ne moţe utvrditi stvarna nadleţnost organ uprave (imajući u vidu naprijed navedeno) bit će nadleţan organ uprave koji je nadleţan za organizaciju uprave.Ako se radi o sukobu nadleţnosti izmeĎu dva organa uprave iz različitih kantona – o sukobu rješava Vrhovni sud FBiH. ako je kanton prenio jedan dio svoje nadleţnosti na općinu/grad i ako je federacija dio svoje nadleţnosti prenijela na grad/općinu.Ako se radi o sukobu nadleţnosti Institucija koje imaju javne ovlasti istog kantona – nadleţan je kantonalni sud. 13 . Protiv tog rješenje ne moţe se izjaviti ţalba niti pokrenuti upravni spor. ako je federacija jedan dio svoje nadleţnosti prenijela na kantone i u onim stvarima koje su utvrĎene u kantonalnim zakonima. . Općinski i gradski organi uprave/sluţbe nadleţni su: u upravnim stavrima koje su utvrĎene propisom grada/općine. Organ donosi rješenje kojim se rješava sukob nadleţnosti i njime se utvrĎuje koji je organ nadleţan i da se predmet dostavlja tom organu.Organ moţe traţiti te podatke od suda ili tuţilaštva.Ako se radi o sukobu nadleţnosti Institucija koje imaju javne ovlasti iz različitih kantona – o sukobu rješava Vrhovni sud FBiH. Pravna pomoć Ako u postupku rješavanja odreĎene upravne stvari organu uprave su potrebni neki podaci ili da se izvrši neka radnja koja je na području nekog drugog organa. .Vlada kantona nadleţna je za sukob nadleţnosti izmeĎu organa uprave istog kantona. (njene lične podatke) i utvrĎuje za koji dio je nadleţna u postupku upravnog rješavanja. Ni jedan organ uprave ne moţe izvršiti prenos svoje nadleţnosti u dogovoru sa drugim organom. odnosno po gradskim i općinskim propisima o organizaciji gradskih i općinskih sluţbi za upravu. . a moţe i za donošenje rješenja). Prenos nadleţnosti se moţe propisati samo zakonom.

Za procesno nesposobnu fizičku osobu radnje u postupku obavlja njegov zakonski zastupnik. Pročita se stranka ma. moţe poduzimati odgovarajuće procesne radnje. Privremeni zastupnik – ako je stranka nepoznata. Ko moţe biti stranka u upravnom postupku? Stranka je osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak. prilog zapisnika. Ombudsmen ne moţe biti stranka u postupku ali moţe prisustvovati voĎenju upravnog postupka. Zapisnik u upravnom postupku O usmenoj raspravi illi nekoj drugoj vaţnijoj radnji u upravnom postupku sastavlja se zapisnik. kratak sadrţaj svih provedenih radnji. ako je sa strankom u odnosu straraoca. Obligatorno postoji u slučaju: ako je sluţbena osoba učestvovala u donošenju prvostepenog rješenja. punomoćnik i sl. Zajednički predstavnik – više stranaka sa istim pravnim interesom izjave da hoće da imaju istog predstavnika. Ako se traţi izuzeće ministra o izuzeću će odlučivati Vlada. primjenjuje se načelo reciprociteta. predmet. osim osobe koja se bavi nadripisarstvom. a ako odbijaju da potpišu i to se konstatuje u zapisnik. Sve stranke koje su učestvovale u postupku potpisuju se na kraju. ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku. stupnja. nepoznatog boravišta. izjave stranaka. U zapisniku se ništa ne smije precrtavati. a ako ovih ugovora nema. Punomoćnik – je fizička osoba koja poduzima odreĎene radnje za neku drugu osobu.O izuzeću se odlučuje zaključkom. koji nemaju svojstvo pravnog lica. Stranka u upravnom postupku moţe biti svako fizičko i pravno lice. Predstavnik. osobe koje su prisutne. naselje. Organi uprave i drugi organ i poslovna jedinica poduzeća (društva). usvojioca. a u pobočnoj liniji do 4. dodatvati. Da li punomoć prestaje smrću srtanke? Ne. ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku. tj. vrijeme i mjesto gdje se sačinjava. Zakonski zastupnik – osoba koja poduzima odreĎene radnje u skladu sa zakonom i provedbenim propisima. mogu biti stranke u postupku. usvojenika ili ako je u postupku koji je prethodio bila stranka. Procesna sposobnost – Fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna moţe sama obavljati radnje u postupku. Stranka mora pismeno traţiti izuzeće a o izuzeću odlučuje rukovodilac organa uprave. vještaka. Izuzeće sluţbene osobe Zakon propisuje dvije vrste izuzeća: obligatorno i fakultativno. a ako ima više stranica – numerišu se. ako je sa strankom u krvnom srodstvu u prvoj liniji. grupa osoba i dr. vještak. Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene nikakve 14 . Zapisnik je javna isprava a da bi imao taj status mora da sadrţi slijedeće podatke: naziv organa. objašnjenje o tom pitanju zatraţit će se od organa uprave nadleţnog za vanjske poslove BIH. Fakultativno izuzeće moţe biti u slučaju ako stranka sumnja u nepristrasnost sluţbene osobe. Obim punomoći se odreĎuje u datoj punomoći koja moţe biti pismena ili data na zapisnik.(radi hitnosti predmeta) ovo vaţi i za preduzeće ili neko drugo pravno lice. ako je potrebno da se završi odreĎeni postupak u odreĎenom vremenu. Punomoćnik moţe biti svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna.Inostrani organi – Za pravnu pomoć u odnosu sa inozemnim organima vaţe odredbe meĎunarodnih ugovora. odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odreĎuje se njegovim općim aktom. ali nasljednici je mogu izmjeniti i opozvati.

dostavljanje osobama u inostranstvu (putem DKP-ova). 15 . smatra se da je dostavljanje izvršeno samoj stranci.osobi ovlaštenoj za prijem pismena. odnosno radnom mjestu.osobama koje se nalaze u zatvoru (preko ustanove gdje izdrţava kaznu).organima uprave. zaključaka i drugih sluţbenih spisa) vrši se. Smatra se da je izvršeno osobno dostavljanje advokatu i predajom pismena osobi zaposlenoj u advokatskom uredu. Ako i poslije toga dostavljač ne zatekne osobu kojoj se dostavljanje ima izvršiti.zakonskom zastupniku ili punomoćniku. dostavljač ostaviti pismeno obaviještenje da odreĎeni dan i sat bude u svom stanu. Dostavnica .Na dostavnici se upisuje datum dostavljanja i potpisuju je primalac i dostavljač. Spisi se mogu razgledati.pravnim osobama. . odnosno osobe kojoj se pismeno dostavlja i njenu adresu. odnosno na radnom mjestu. tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Ako je primalac nepismen ili ne moţe da se potpiše. . Dostavljanjem pismena zakonskom zastupniku. i staviti svoj potpis. . Obavezno lično dostavljanje? Kako se vrši kada se lice ne nađe u stanu? (Dostavljanje se mora izvršiti lično kad je takvo *dostavljanje određeno ovim zakonom ili drugim propisom. Na saopćenju i na samom pismenu koje se imalo dostaviti. na radno mjesto i u advokatsku kancelariju. izuzetno iz osobito vaţnih razloga odrediti da se dostavljanje izvrši i u nedjelju ili drugi neradni dan ili na dan drţavnog praznika. osim nacrta rješenje. Dostavljanje se mora izvršiti osobi na koju se pismeno odnosi. . . punomoćniku ili punomoćniku za primanje pismena. naziv pismena koje se dostavlja. *kad od dana dostavljanja počinje teći rok koji se po zakonu ne moţe produţiti. onda će se istaći na oglasnoj ploči organa uprave. . i time se smatra da je dostavljanje izvršeno. ukratko će se upisati sadrţaj datih primjedaba. dostavljač će na dostavnici naznačiti njegovo ime i datum predaje i stavit će napomenu zašto primalac nije stavio svoj potpis. na radno mjesto. dostavljač će to zabiljeţiti na dostavnici i ispisati slovima datum predaje. ili ako jesu. Organ čije se pismeno ima dostaviti moţe. kao i datum kad je saopćenje u kojem je naznačeno pribio na vrata. rješenja.stranim drţavama (preko MIP-a). . a ako to nije moguće.Dostavnica sadrţi: naziv organa koji dostavlja. itd. nacrta zapisnika i neke druge povjerljive dokumentacije.Primalac će na dostavnici sam slovima naznačiti datum prijema. Dostavljanje pismena Dostavljanje pismena (poziva. dostavlajenje se moţe izvršiti njegovom zakonskokm zastupniku. dostavljač će naznačiti razlog ovakvog dostavljanja.primjedbe. Ako ne moţe ni na jedan od ovih načina. Vrste dostavljanja: . ili osobama na radnom mjestu. Kad se osoba kojoj se dostavljanje ima osobno izvršiti ne zatekne u stanu. po pravilu. .Ako primalac odbije da potpiše dostavnicu . . Zapisnik ima snagu javne isprave bez obzira da li stranka ima primjedbi na isti ili ne. na vratima stana te osobe dostavljač će pribiti pismeno saopćenje u kojem je naznačeno gdje se pismeno nalazi. radi primanja pismena članovima domaćinstva ili susjedima. Dostava se moţe vršiti u stan.nadleţnim organima. članovima porodice. ili se u advokatskom uredu ne zatekne ni osoba koja je u njemu zaposlena. . broj i datum . ime stranke . Vrši se radnim danom u radno vrijeme.Dokaz za izvršeno dostavljanje pismena predstavlja potvrda o dostavljanju (dostavnica). . ili *kad to odredi organ koji je naredio dostavljanje.

Stranka moţe izmjeniti svoj zahtjev djelimično ili u cjelosti. Protiv tog zaključka dopuštena je posebna ţalba. ali na završetak utiče. Postoje rokovi u kojim stranka ovaj povrat moţe traţiti.Rokovi Postoje dvije vrste rokova: zakonski i sluţbeni. Povrat u pređašnje stanje – traţi stranka koja je propustila iz opravdanih razloga poduzimanje odreĎene radnje. do donošenja rješenja u I stepenu. Odustanak od zahtjeva . donijet će o tome zaključak. Spajanje stvari u jedan postupak . izdaci na takse.Upravni postupak je pokrenut čim je nadleţni organ izvršio ma koju radnju radi voĎenja postupka. kojim će se podneseni zahtjev odbaciti kao preuranjen. odnosno dani kada se ne radi i dani drţavnih praznika. organ koji donosi rješenje odreĎuje ko snosi troškove postupka. Protiv takvog zaključka dopuštena je posebna ţalba. Na početak rokova ne utiče nedelja i neradni dan. duţna je da protivnoj stranci naknadi opravdane troškove koji su toj stranci nastali učestvovanjem u postupku. a sluţbene rokove odreĎuje sluţbena osoba koja vodi postupak. rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. donijet će o tome zaključak. Organ koji vodi postupak moţe osloboditi stranku snošenja troškova u cijelosti ili djelimično. a ako je drugostepeni tada ţalba nije dozvoljena. U rješenju se mora posebno navesti da li će onaj koji snosi troškove imati da naknadi troškove drugoj stranci Stranka se moţe i osloboditi plaćanja troškova a koji su to slučajevi utvrĎuje se propisom koji donosi Vlada FBIH. a maksimalno u roku od 3 mjeseca. U rješenju kojim se postupak završava. a na osnovu uvjerenja o njenom imovnom stanju koje izdaje nadleţni organ. a na čiju je štetu postupak okončan. kao što su: troškovi dolaţenja izgubljenog vremena. Svaka stranka snosi. ţalba je dozvoljena ako je zaključak donio prvostepeni organ. (ako su zahtjevi isti. Kad u postupku učesvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima. Organ donosi zaključak o tome po prijedlogu stranke. Izmjena zahtjeva . ako utvrdi da ona ne moţe podnijeti troškove bez štete po nuţno izdrţavanje svoje i svoje porodice. stranka koja je izazvala postupak. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan drţavnog praznika. za pravno zastupanje i stručno pomaganje. u toku cijelog postupka. Zakonski rokovi su prekluzivni i ne mogu se pomijerati. ali organ moţe nastaviti sa voĎenjem postupka ako ocijeni da postoji ¸javni interes.Organ koji vodi upravni postupak moţe donijeti zaključak o spajanju podnesenih zahtjeva u jedan predmet. ako organ koji vodi postupak ne dozvoli proširenje ili izmjenu zahtjeva. Troškovi Snosi organ koji je pokrenuo postupak. njihov iznos i kome se i u kom roku imaju isplatiti. Računaju se na dane. Objektivni rok je 8 dana poslije prestanka tih okolnosti koji su doveli do propuštanja radnje. a ako je zaključkom odbijen zahtjev za povrat u preĎašnje stanje. ili to zahtjeva protivna stranka Stranka odustaje od svog zahtjeva podnošenjem pismene izjave koju daje organu 16 . tj. POKRETANJE PRVOSTEPENOG POSTUPKA Moţe se pokrenuti na dva načina: po sluţbenoj duţnosti i po zahtjevu stranke. po pravilu sama svoje troškove prouzrokovane postupkom . Kada organ odlučuje o povratu on donosi zaključak kojim se dozvoljava povrat.Stranka moţe odustati od podnesenog zahtjeva. Početak i tok rokova ne sprečavaju nedjeljni dan. Ako nadleţni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke utvrdi da po vaţećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka. mjesece i godine. Protiv tog zaključka kojim je odobren povrat nije dozvoljena ţalba. imaju isti pravni osnov i ako je organ koji vodi postupak stvarno nadleţan u pogledu svih predmeta). ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima poduzeti ne radi.

odreĎuje koje će se radnje u postupku izvršiti. i o tome će donijeti poseban zaključak.da učestvuje u ispitnom postupku i da daje potrebne podatke. Skraćeni postupak i posebni ispitni postupak Postoji skraćeni postupak i poseban ispitni postupak. Ovjeren prepis zapisnika predat će se strankama ako ga traţe. javnog morala ili pravnog interesa trećih osoba. Poravnanje . postojanje krivičnog djela i sl. Posebni ispitni postupak –Poseban ispitni postupak se provodi kad je potrebno da se utvrde činjenice i okolnosti koje su značajne za razjašnjenje stvari ili da se strankama da mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. a to pitanje čini samostalnu pravnu cjelinu za čije je rješenje nadleţan sud ili neki drugi organ (prethodno pitanje). O prekidu 17 . Organ uprave moţe donijeti rješenje po skraćenom postupku pod uslovom: da je stranka uz zahtjev dosatvila dokaze iz kojih se moţe utvrditi da su ispunjenje odreĎene pravne pretpostavke da se donese rješenje. Poravnanje mora biti uvijek jasno i određeno . ili ako se radi o poduzimanju nekih hitnih mjera. Poravnanje ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku.da postavlja pitanja drugim strankama. ili postupak prekinuti dok nadleţni organ to pitanje ne riješi. .da se izjasni o prijedlozima i ponuĎenim dokazima. svjedocima i vještacima preko sluţbene osobe koja vodi postupak. Poravnanje je zaključeno kad stranke poslije pročitanog zapisnika o poravnanju potpišu zapisnik. i ne smiju biti na štetu javnog interesa. . javnog morala ili pravnog interesa trećih osoba. Poravnanje se upisuje u zapisnik. Stranka ima pravo: . Nadleţni organ ne moţe donijeti rješenje prije nego što stranci pruţi mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje a o kojima stranci nije bila data mogućnost da se izjasni. . organ koji vodi postupak neće prihvatiti da se zaključci poravnanje. Ako se utvrdi da bi poravnanje bilo na štetu javnog interesa. Prethodno pitanje – kada organ uprave u fazi rješavanja odreĎene upravne stvari naiĎe na neko na pitanje koje je potrebno prethodno utvrditi jer od te činjenice zavisi ishod postupka. Sluţbena osoba koja vodi postupak mora na to paziti po sluţbenoj duţnosti. . a s njenom dozvolom i neposredno.Ako u postupku učestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima . Rok za donošenje ovog rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Stranka od podnesenog zahtjeva moţe odustati sve do donošenja drugostepenog rješenja. on moţe. potpuno ili bar u pojedinim spornim tačkama. Tok ispitnog postupka određuje sluţbena osoba koja vodi postupak. U slučaju odustanka od zahtjeva organ će donijeti zaključak o obustavi postupka i poništit će doneseno rješenje.odlučuje koji se dokazi imaju izvesti i kojim dokaznim sredstvima i . sluţbena osoba koja vodi postupak nastojat će u toku cijelog postupka da se stranke poravnaju. Dok organ koji vodi postupak ne donese zaključak o obustavljanju postupka i ne dostavi ga stranci.da brani svoja prava i zakonom zaštićene interese. sam raspraviti to pitanje. Sluţbena osoba koja vodi postupak naročito: .moţe iznositi činjenice koje mogu uticati na rješenje stvari i pobijati tačnost navoda koji se ne slaţu s njenim navodima. pod uvjetima iz ovog zakona.da učestvuje u izvoĎenju dokaza i . . ili ako se radi o opće poznatim činjenicama. ili ako organ na osnovu sluţbenih podataka s kojima raspolaţe moţe da donese rješenje.da se izjasni o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku. .odreĎuje usmene rasprave i saslušanje. . postojanje braka. npr.koji vodi postupak ili usmeno na zapisnik.odlučuje o svim prijedlozima i izjavama. stranka moţe opozvati svoj odustanak od zahtjeva. Protiv zaključka kojim se obustavlja postupak dopuštena je posebna ţalba.

izjava stranke. kad se ima izvršiti uviĎaj ili saslušanje svjedoka ili vještaka. ne 18 . U pitanju postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca . Pozvanim osobama ostavit će se. Usmena rasprava je javna. odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcije te kopije. osim ako je zaključak donio drugostepeni organ. sluţbena osoba će. naučnu ili umjetničku tajnu. a iz cjelokupnog stanja stvari se moţe pretpostaviti da je stranka zahtjev povukla. sluţbena osoba koja vodi postupak moţe provesti raspravu i bez nje. ili kad je to zakonom odreĎeno. Dokazi se. po pravilu. ako treba da raspravlja o okolnostima koje predstavljaju sluţbenu. koji mora biti obrazloţen i javno objavljen. Kao dokazno sredstvo upotrijebit će se sve što je podesno za utvrĎivanje stanja stvari i što odgovara pojedinom slučaju. izvode pošto se utvrdi šta je u činjeničnom pogledu sporno ili šta treba dokazivati. Isto tako. Protiv zaključka o tome dopuštena je posebna ţalba. ili 2. a mora je odrediti: 1. Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak neopravdano izostane mada je uredno pozvana.postupka donosi se zaključak . ili kad to nalaţu drugi slični razlozi. a moţe na njen trošak i odgoditi usmenu raspravu. utvrĎivanja očinstva. Pri priopćavanju rješenja javnost se ne moţe isključiti. Na usmenoj raspravi treba da se pretrese i utvrdi ono što je predmet ispitnog postupka. Organ koji vodi postupak duţan je da i javno objavi određivanje usmene rasprave: kad postoji opasnost da se pojedinačni pozivi neće moći na vrijeme dostaviti. Organ koji vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivičnog djela . riješenje takvog pitanja ima pravno djelovanje samo u stvari u kojoj je to pitanje riješeno. DOKAZIVANJE Činjenice na osnovu kojih se donosi rješenje utvrĎuju se dokazima. profesionalnu. kad postoji vjerovatnoća da ima zainteresiranih osoba koje se još nisu pojavile kao stranke. ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave. O isključenju javnosti donosi se zaključak . Usmena rasprava Usmenu raspravu zakazuje sluţbena osoba na svoju inicijativu ili na prijedlog stranke. na po stojanje braka. po pravilu osam dana od dostavljanja poziva do dana rasprave. ako treba da se raspravlja o odnosima u nekoj obitelji. provesti raspravu bez te osobe ili će je odgoditi. ako je to potrebno radi pravilnog rješenja stvari. Osobama koje se pozivaju na usmenu raspravu mora se ostaviti dovoljno vremena da se pripreme za raspravu i da na nju doĎu na vrijeme i bez vanrednih troškova. Ako na usmenu raspravu ne dođu stranke po čijem je zahtjevu postupak pokrenut. vještaci. uviĎaj. Prijedlog za isključenje javnosti moţe staviti i zainteresirana osoba. kao što su: isprave. kada je to potrebno za razjašnjenje stvari. mada je uredno pozvana. protiv kog je dopuštena posebna ţalba. svjedoci. organ koji vodi postupak vezan je pravomoćnom presudom krivičnog suda kojom je optuţeni oglašen krivim. Ako je organ raspravio prethodno pitanje. Ne treba dokazivati činjenice koje su opće poznate. u stvarima u kojima učestvuju dvije ili više stranaka s protivnim interesima. ili ako bi se postupak u javnom interesu morao nastaviti po sluţbenoj duţnosti. sluţbena osoba koja vodi postupak obustavit će postupak. prema okolnostima slučaja. Ako se ne moţe pretpostaviti da je stranka sama povukla zahtjev. Sluţbena osoba koja vodi postupak moţe isključiti javnost za cijelu usmenu raspravu ili samo za jedan njen dio:     ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti. poslovnu.

odnosno institucija koja ima javne ovlasti ili drugo pravno lice. Sluţbena evidencija Je evidencija koja je ustanovljena zakonom ili nekim drugim podzakonskim aktom. Organ uprave je duţan na zahtjev graĎana izdati uvjeranje u roku od 5 dana od dana podnesenog zahtjeva. donosi rješenje jer rješava u meritumu. Ako organ utvrdi u postupku da ne moţe izdati uvjerenje. donijeće rješenje kojim odbija stranku sa podnesenim zahtjevom. Svaka osoba koja se kao svjedok poziva duţna je da se odazove pozivu. Organi uprave su duţni izdavati uvjerenja i ako ne vode sluţbenu evidenciju ako je to propisano zakonom. duţni su da daju podatke u slučajevima ako je to propisano zakonom. Organi uprave i u onim slučajevima u kojima ne vode evidenciju. mikrofilmska kopija isprave. Prije uzimanja izjave stranke sluţbena osoba koja vodi postupak duţna je upozoriti stranku na krivičnu i materijalnu odgovornost za davanje laţne izjave. ako je takvu mikrofilmsku kopiju. 19 . o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svom punomoćniku. Svjedoci Svjedok moţe biti svaka fizička osoba koja je bila sposobna da opazi činjenicu o kojoj ima da svjedoči i koja je u stanju da to svoje opaţanje saopći. srodnika po krvi u pravoj liniji.. Ako organ neće da izda uvjerenje. da ne smije ništa prešutjeti i da moţe na svoj iskaz biti zaklet. ako ovim zakonom nije drukčije odreĎeno. Stranke imaju pravo dokazivati da činjenice iz javne isprave nisu istinite. ili se takva činjenica ne moţe utvrditi na osnovu drugih dokaznih sredstava. ako zakonom nije drukčije odreĎeno. ali je dopušeno dokazivati nepostojanje tih činjenica. Uviđaj UviĎaj se vrši kad je za utvrĎivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opaţanje sluţbene osobe koja vodi postupak. izjednačava se s javnom ispravom. Takva isprava dokazuje ono što se u njoj potvrĎuje ili odreĎuje. svog bračnog druga i td. Dopušeno je dokazivati da mikrofilmska kopija. a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno. Sluţbena evidenicja je evidencija koja je propisana zakonom ili drugim provedbenim propisom. Uvjerenje – javna isprava koju izdaje organ na osnovu sluţbene evidencije. odnosno reprodukcije te kopije.) Svjedok će se prethodno upozoriti da je duţan da govori istinu. Usmena izjava stranke moţe se uzeti kao dokazno sredstvo Ako za utvrĎivanje odreĎene činjenice ne postoji neposredan dokaz. Izjava se unosi u zapisnik. Javne isprave – isprave koje je izdao nadleţni organ u okviru svoje nadleţnosti i koje su prilagođene elektronskoj obradi.treba dokazivati činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja. a i da svjedoči. (na pojedina pitanja na koja bi odgovor izloţio teškoj sramoti. izdao organ u granicama svoje nadleţnosti. U postupku dokazivanja. o onome o čemu se stranka ili druga osoba ispovijedala svjedoku kao vjerskom ispovjedniku.Svjedok moţe uskratiti svjedočenje u slučajevima zakonom odreĎenim. odnosno reprodukcija te kopije nije vjerna originalu. znatnoj imovinskoj šteti ili krivičnom gonjenju sebe. odnosno reprodukciju te kopije. Osoba koja u postupku učestvuje u svojstvu sluţbene osobe ne moţe biti svjedok. pa će mu se predočiti i posljedice dvanja laţnog iskaza.

.Ako nadleţni organ nije rješenjem odlučio o svim pitanjima koja su bila predmet postupka. i kad se pokaţe svrsishodnim da se o tom tačkama riješi posebnim rješenjem. to mora biti navedeno u dispozitivu. samo su neke od njih dozrele za rješenje. Rješenje moţe donijeti organ uprave samostalno. 2. 3. U takvom rješenju mora biti izrično naznačeno da je privremeno. navest će se da će se o njima donijeti poseban zaključak. Uvod rješenja sadrţi: naziv organa koji donosi rješenje. Iznimno. Rješenje potpisuje sluţbena osoba koja je ovlaštena da donosi rješenje. Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cjelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno. Privremeno rješenje – je rješenje kojim se privremeno ureĎuju sporna pitanja ili odnosi. uputstvo o pravnom lijeku. Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okončanja postupka ukida se privremeno rješenje donijeto u toku postupka. uz prethodno pribavljenu saglasnost ili mišljenje drugog organa. Djelimično. broj i datum . te se navodi naziv organa kome se ţalba izjavljuje. Dispozitivom se moţe riješiti i o troškovima postupka. Dopunsko rješenje . Ako se u dispozitivu ne rješava o troškovima.RJEŠENJE – donose ga organ uprave i institucije koje imaju javna ovlaštenja na osnovu provedenog postupka. propis o nadleţnosti tog organa. dispozitiv (izreku). mora se izdati napismeno. Obrazloţenje rješenja sadrţi: ukratko zahtjev stranke. potpis ovlaštene sluţbene osobe i pečat organa. I kad se rješenje objavi usmeno. sukladno ovom zakonu. rješenje se moţe donijeti i usmeno. Rješenje se donosi pismeno. donijeti posebno rješenje o pitanjima koja već donesenim rješenjem nisu obuhvaćena (dopunsko rješenje). u kom roku. obrazloţenje. Uputstvom o pravnom lijeku stranka se obavještava da li protiv rješenja moţe izjaviti ţalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom. Kad se protiv rješenja moţe pokrenuti upravni spor. ako ih je bilo. u dogovoru sa drugim organom. u dispozitivu će se odrediti i rok u kome se ta radnja ima izvršiti. 4. ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika ako ga ima i kratko označenje predmeta postupka. Rješenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u ovjerenom prepisu. provedeni postupk. 5. takvo se rješenje donosi na osnovi podataka koji postoje u času njegovog donošenja. u slučajevima predviĎenim ovim zakonom. Ako se rješenjem nalaţe izvršenje kakve radnje. on moţe. uvod. 1. ko ih je duţan platiti: kome i u tom roku.Kad se o jednoj stvari rješava u više tačaka. Sve tri vrste rješenja smatraju se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje. dopunsko i privremeno rješenje Djelimično rješenje . Kad je propisano da ţalba ne odgaĎa izvršenje rješenja. 20 . odreĎujući njihov iznos. u uputstvu se navodi naziv i sjedište suda kom se tuţba podnosi. provedene dokaze i šta je bilo opredjeljenje organa da riješi na način kako je rješeno. Pismeno rješenje sadrţi: naziv organa. Dispozitiv mora biti kratak i odreĎen. Oblik i sastavni dijelovi rješenja: Svako rješenje mora se kao takvo označiti. po prijedlogu stranke ili po sluţbenoj duţnosti. nadleţni organ moţe donijeti rješenje samo o tim tačkama.

a u slučaju kada nije potrebno provoditi ispitni postupak rok je 30 dana. već domova. adresa podnosioca ţalbe i potpis. izuzev kada jedna stranka navodi nove činjenice i nove dokaze. Rok za ţalbu za svaku osobu i za svaki organ kojima se rješenje dostavlja računa se od dana dostavljanja rješenja. a u posebnom ispitnom postupku rok je 60 dana. Ispravka se vrši zaključkom.Rokovi za donošenje rješenja: u skraćenom postupku je 15 dana. ako je rješenje donio kantonalni organ po federalnom propisu. zakon predviĎa da se protiv ovih konačnih prvostepenih rješenja moţe pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda (kantonalni sudovi). kandidati često griješe pa navode samo «Parlament» a ne domove). ni duţi od 15 dana. Dovoljno je da ţalilac izloţi u kom je pogledu nezadovoljan rješenjem. drugostepeni organ je kantonalni organ koji je propisan tim kantonalnim propisom. i broj i datum rješenja.U ţalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. Ovaj rok ne moţe biti kraći od 8. tuţitelj. Organi nadleţni za rješavanje po ţalbi – Nadleţnost za II stepeno rješavanje zavisi od toga koji propis je primijenio I stepeni organ kada je rješavao. i rješenja zakonodavnih tijela kantona. ali moţe pokrenuti upravnni spor. protiv rješenja općinskog i gradskog vijeća. a prvo se predaje organu koji je donio rješenje da bi on mogao kopmpletirati spis zajedno sa ţalbom i dostaviti ga drugostepenom organu.nastavak ZUP-a Sadudin Kratović REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI Ţalba – Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju stranka ima pravo ţalbe Ţalbu protiv I stepenog rješenja moţe uloţiti stranka i lica koja imaju pravni interes. zavisno kako je propisano tim propisom. U upravnom postupku. ali ţalbu ne mora posebno obrazloţiti. 21 . Isto tako. U takvom slučaju organ dostavlja svakoj takvoj stranci prepis ţalbe i ostavlja joj rok da se o novim činjenicama i dokazima izjasni. označujući naziv organa koji ga je donio.06. Npr. po ţalbi će rješavati nadleţni federalni organ iz odreĎene nadleţne oblasti.2007. Nadleţni organ moţe da bude federalni. kantonalni i drugi organi propisani propisom općinskog/gradskog vijeća. Ţalba se ne moţe uloţiti: protiv rješenja domova parlamenta FBiH ( ne protiv parlamenta. ali se drugim zakonom moţe propisati i drugačiji rok. ali je ţalilac duţan da obrazloţi zbog čega ih nije iznio u prvostepenom postupku. on je odmah šalje organu prvog stupnja. Ispravljanje rješenja – mogu se ispravljati samo tehničke greške. Rok za ţalbu je 15 dana po ZUP-u. Ako je rješenje donijela organizaciona jedinica u okviru federalnog ministarstva nadleţni drugostepeni organ je ministar ili ministarstvo. Predaja ţalbe: ţalba se predaje poštom ili se šalje neposredno organu. ime i prezime. 16. Ako je ţalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu. godine . ţalbe se ne dostavljaju nikome na odogovor. Ako je rješenje donio kantonalni organ uprave a osnov za donošenje je bio kantonalni propis. pravobranitelj. protiv rješenja Vlade FBiH i Vlade kantona. Ombudsmen ne moţe uloţiti ţalbu. Ţalba treba da sadrţi: rješenje koje se pobija.

odnosno da joj se pruţi mogućnost da se izjasni o takvim činjenicama i okolnostima. stranka ima pravo ţalbe. ili mu je bila data a on je propustio da je koristi. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema ţalbe. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako organ koji je donio rješenje utvrdi povodom ţalbe da je provedeni postupak bio nepotpun. ili kad stranci nije bila data mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od vaţnosti za donošenje rješenja. moţe stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se ţalbom pobija. stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se ţalbom pobija. Ako organ koji rješava o ţalbi utvrdi da je ţalba opravdana riješit će ujedno i o ţalbi koja je bila odbačena. u granicama zahtjeva stranke. ili ga izmijeniti. on je duţan postupak upotpuniti u skladu s odredbama ovog zakona. a prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. Organ I stepena ispituje da li je ţalba dopuštena . Ako organ prvog stupnja koji je donio rješenje utvrdi da je ţalba opravdana. Ako je jednostranačko postupanje. ako je ţaliocu morala biti data mogućnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio donošenju rješenja a ta mu mogućnost nije bila data. Drugostepeni organ moţe: 1. Prema rezultatima dopunjenog postupka organ koji je donio rješenje moţe. poništiti rješenje u cjelosti ili djelimično. nepravovremena ili izjavljena od neovlaštene osobe. Nakon provoĎenja postupka prvostepeni organ moţe uvaţiti zahtjev iz ţalbe i donijeti novo rješenje. a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak. Kad organ koji je donio rješenje utvrdi da je podnesena ţalba dopuštena. drugostepeni organ uzima predmet u rješavanje. a nije sukladno odredbama zakona novim rješenjem zamijenio rješenje koje se ţalbom pobija. odbiti ţalbu. 2. nepravovremenu ili od neovlaštene osobe izjavljenu ţalbu organ I stepena odbacit će svojim rješenjem Protiv rješenja kojim je ţalba odbačena. Vazno: Organ treba da zakaţe dopunsku rasprava (ako se radi o dvostranačkim predmetima). a da je to moglo uticati na rješavanje stvari. a stranka u ţalbi traţi da se ispitni postupak provede.Rad I stepenog organa po ţalbi Ţalba se predaje I stepenom organu. Ako ţalbu ne odbaci. pa onda da donese I stepeno rješenje. ali je u ţalbi opravdao to propuštanje. poslati ţalbu organu nadleţnom za rješavanje o ţalbi. Kad je riješenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnog postupka koji je bio obavezan. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ţalbe. I stepeni organ moţe izmijeniti svoje prethodno rješenje i na taj način ne opterećuju II stepeni organ (odmah da riješi po ţalbi). Drugostepeni organ će odbiti ţalbu: 22 . odbacit će je rješenjem organ koji je nadleţan za rješavanje o ţalbi. Uz ţalbu je duţan priloţiti sve spise koji se odnose na predmet. duţan je. prvostepeni organ je duţan da provede taj postupak. II stepeni organ Ako je ţalba nedopuštena. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ţalbe. Organ koji je donio rješenje upotpunit će postupak i onda kad ţalilac iznese u ţalbi takve činjenice i dokaze koji bi mogli uticati na drugačije rješenje stvari. Nedopuštenu. bez odgaĎanja.

Ako drugostepeni organ utvrdi da je rješenje pravilno glede utvrĎenih čijenica i u pogledu primjene zakona . Drugostepeni organ će poništiti rješenje u cjelosti ili djelimično. Ako utvrdi da je prvostepeno rješenje donio nenadleţan organ. Ako utvrdi da je u prvostepenom postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavim. a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta. Ako II stepeni organ utvrdi da se na osnovu činjenica utvrĎenih u upotpunjenom postupku stvar mora riješiti drugačije nego što je rješena prvostepenim rješenjem. kad drugostepeni organ utvrdi da je prvostepeno rješenje na zakonu zasnovano. da je pogrešno primijenjen pravni propis na osnovu koga se rješava stvar. da je u istoj upravnoj stvari već jednom poništeno prvostepeno rješenje. on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar. a posebno ako prvostepeni organ nije u svemu postupio po drugostepenom rješenju ili ako utvrdi da je na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije rješenje. on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. poništit će to rješenje po sluţbenoj duţnosti i dostaviti predmet nadleţnom organu na rješenje. on će upotpuniti postupak i otkloniti izloţene nedostatke. a ţalba neosnovana kad utvrdi da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka. stranka moţe izjaviti ţalbu a II stepeni organ je duţan odmah. 3.- kad utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu zasnovano. a u okviru zahtjeva postavljenog u prvostepenom postupku. proglasit će takvo rješenje ništavim. Ţalba kad prvostepeno rješenje nije doneseno u zakonskom ro ku Akoprvostepeni organ nije donio rješenje u zakonskom roku. Ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi. izmijenit će prvostepeno rješenje u tom smislu. 7. 2. Radi pravilnog rješenja stvari drugostepeni organ moţe povodom ţalbe izmijeniti prvostepeno rješenje u korist ţalioca i mimo zahtjeva postavljenog u ţalbi. Po zakonu imaju dva roka za rješavanje po zahtjevu – 30 dana ako ne treba provoditi poseban ispitni postupak i 60 dana kada treba provoditi. 5. ako se tim ne vrijeĎa pravo druge osobe. ili da je dispozitiv pobijenog rješenja nejasan ili je u protivrječnosti s obrazloţenjem. a najkasnije u roku od 3 dana od prijema ţalbe traţiti da mu I stepeni organ odmah dostavi sve spise predmeta i da pismeno iznese razloge zbog kojih rješenje 23 . 4. ali zbog drugih razloga. on će u svom rješenju izloţiti te razloge. ali da se cilj zbog koga je rješenje doneseno moţe postići i drugim sredstvima povoljnijim za stranku. Ako utvrdi da su u prvostepenom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrĎene. ili ga izmijeniti: 1. 6. Ako utvrdi da će nedostatke prvostepenog postupka brţe i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ. on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar. a prvostepeni organ je duţan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju i bez odgaĎanja. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ţalbe. da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rješenje stvari. a ţalbu odbiti. da je iz utvrĎenih činjenica izveden pogrešan zaključak glede činjeničnog stanja. a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni. U tom slučaju drugostepeni organ je duţan svojim rješenjem da ukaţe prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti postupak. ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rješenje stvari. da donese novo rješenje.

po pravilu. Drugostepeni organ moţe sam riješiti ako postoji dovoljno dokaza. Razlozi: ako se sazna za nove činjenice ili se pribave novi dokazi koji bi. Postoji takoĎer i subjektivni rokovi (30 dana od dana saznanja) i objektivni 5 godina.nije doneseno u roku. Ponavljane postupka se odobrava zaključkom i istovremeno se odreĎuje koje radnje će se provesti. ako osobi koja je trebala sudjelovati u postupku nije data mogćnost sudjelovanja. a u cilju povećanja efikasnosti. . koji ne moţe biti duţi od 15 dana i vratiti mu sve spise predmeta na rješavanje. a ako se stvar ne moţe riješiti prema spisima predmeta.Ako II stepeni organ utvrdi da rješenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga. ako je rješenje donijela sluţbena osoba koja nije bila ovlaštenja za njegovo donešenje. Podnosi se prijedlog za obnovu postupka. (Nema više institucija koja vrše javna ovlaštenja – već pravne osobe koje vrše javna ovlaštenja. ako je to moguće. Ako ovo nije slučaj. moţe po sluţbenoj duţnosti ili na zahtjev stranke riješiti da se odgodi izvršenje 24 . onda je na stranci teret dokaza. NAUČITI OVO IZ ZAKONA O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE: Povjeravanje javnih ovlaštenja) ZUP BiH (SGBIH 29/02) – uglavom ga ne pitaju. Obnova postupka – moţe se traţiti samo za konačan akt (protiv kojeg se ne moţe izjaviti ţalba). organ koji je donio rješenje. ne mora se donijeti zaključak nego se odmah počne sa obnovnim radnjama. Onda on traţi od I stepenog zašto nije riješio. II stepeni organ ima kratak rok (3 dana) za rješavanje po ţalbi. a prvostepeni organ je duţan u roku od 5 dana isti dostavit drugostepenom organu. Izuzetno. onda će II stepeni riješiti predmet.) Rok za rješavanje po ţalbi je 30 dana. Kako će taj nadleţni organ riješiti? Ako naĎe da ima osnova.. Ako je I stepni organ nije riješio zbog krivice stranke. Ţalba zbog ćutanja uprave – drugostepeni organ će u roku od 3 dana traţiti spis od prvostepenog organa. Stranka koja podnosi prijedlog duţna je da učini vjerovatnim da postoji razlog za obnovu i da podnese prijedlog u predviĎenom roku. on će riješiti stvar prema spisima predmeta i donijet će svoje rješenje. doveli do drukčijeg odlučenja u toj upravnoj stvari. dovoljno je da se zna 3-4). ali organ koji je nadleţan za odlučivanje o prijedlogu za obnovu postupka. . Računa se od dana predaje ţalbe. ne mora nikakav postupak provoditi ako ocijeni da činjenica koju stranka navodi nije od značaja za predmet.Ako II stepeni organ utvrdi da razlozi zbog kojih rješenje nije doneseno u roku nisu opravdani. Prijedlog za obnovu postupka. I stepeni organ je obavezan postupiti po tom traţenju u roku koji odredi II stepeni organ s tim da taj rok ne moţe biti duţi od 5 dana.. Ko moţe podnijeti zahtjev? Stranka u upravnom postupku. Rješenje drugostepenog organa doneseno po ovoj odredbi je konačno. ( Ukratko: Ukoliko se predmet pred I stepeim organom ne rješava – onda se izjavljuje ţalba. ili zbog krivice stranke. O prijedlogu za obnovu postupka rješava organ koji je donio konačno rješenje. a moţe i duţe u izuzetnim slučajevima (ako se temelji na nekoj presudi koja naknadno bude ukinuta). (ima ih ukupno 11. Sve dok ne ode stranci rješenje se ne smatra da je doneseno. onda će II stepeni naloţiti I stepenom da riješi u roku od najčešće 15 dana. ako je na temelju saslušanja stranke doneseno rješenje a dokaţe se da je iskaz bio neistinit. ili ako utvrdi da će prvostepeni efikasnije riješiti moţe dostaviti njemu predmet koji mora u roku od 15 dana donijeti rješenje. iako je učinjena vjerovatnom on će prijedlog odbiti. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI –uvijek pita 1. odredit će s I stepenom organu rok za donošenje rješenja. ne odgađa izvršenje rješenja po kome se obnova traţi. ako smatra da će prijedlog za obnovu biti uvaţen. sam će provesti postupak i svojim rješenjem riješiti stvar. da su bili poznati.

2 organa – jedan organ donosi rješenje uz prethodnu saglasnost drugog organa) a da nije bilo pribavljeno mišljenje ili saglasnost drugog organa a bilo je obavezno da se to uradi. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile. Ukidanje i mjenjanje pravosnaţnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke – ako je pravosnaţnim rješenjem stekla neko pravo.ako je njime očigledno povrijeĎen materijalni zakon (rok za podnošenje je 1 godina).dok se ne odluči o pitanju obnove postupka.  U ovim slulčajevima se rješenje poništava po pravu nadzora: kada rješenje donese organ uprave koji nije nadleţan. duţan je da o tome obavijesti stranku. Protiv zaključka donesenog o prijedlogu za obnovu postupka. ako smatra da je rješe njem povrijeĎen zakon. Rješenje o poništavanju ili izmjeni rješenja. ako uvaţava sve zahtjeve tuţbe. a ne moţe se izjaviti ţalba. a organ koji ga je donio smatra da je nepravilno primjenjeno materijalno pravo. Ako je zaključak . načelnik opštine umjesto nadleţne sluţbe. poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje. odnosno rješenje donio prvostepeni organ. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom – Organ protiv čijeg je rješenja pravovremeno pokrenut upravni spor moţe do okončanja spora . 5. odnosno prije nego se okonča upravni spor. ili rješenje u obnovi postupka donio drugostepeni organ. ucjene i sl (nema roka za podnošenje). Ako organ utvrdi da nema potrebe da se rješenje ukine ili izmijeni. a ako mu nije dostavljeno. Zahtjev za zaštitu zakonitosti – ne pita– Protiv pravomoćnog rješenja donesenog u stvari u kojoj se ne moţe voditi upravni spor . prinude. ako se donese sloţeno rješenje (u njegovom donošenju učestvuje min.260-265 ZUP) – svi pitaju često. kao i protiv rješenja donesenog u obnovljenom postupku. Zahtjev se moţe podići u roku od 30 dana od dana kad je rješenje dostavljeno tuţitelju. (Ako ovakvo rješenje donese viši organ npr. Protiv ovog rješenja se moţe voditi upravni spor. ako se time ne vrijeĎa pravo stranke u upravnom postupku ili treće osobe. organ donosi po sluţbenoj duţnosti u momentu kad iz tuţbe koju mu je sud dostavio na odgovor i uvidom u cijeli spis utvrdi da je tuţba osnovana Rješenje se donosi u roku koji je sud odredio za davanje odgovora na tuţbu. moţe se izjaviti ţalba samo kad je taj zaključak. 4. Izmjenjeno rješenje će dostaviti sudu i stranci. To moţe u jednostranačkim predmetima. ne moţe se koristiti ova odredba). U dvostranačkim predmetima se mora pribaviti saglasnost druge stranke (zato što je ona moţda stekla neko pravo tim rješenjem čije se ukidanje traţi). odnnosno rješenja moţe se neposredno pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda. 2. -  Rješenje će se ukinuti: . 3. Ţalba protiv novog rješenja 25 . Na zahtjev stranke. Zaključak kojim se dopušta obnova postupka odgaĎa izvršenje rješenja protiv koga je obnova dozvoljena. Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora (često pitanj e) – treba razlikovati dvoje: u kom dijelu se poništava a u kom ukida rješenje (čl.(rokovi za podnošenje u prethodna 3 slučaja su 3 godine). ako je u istoj upravnoj stvari ranije rješeno na drugačiji način. a sudska zaštita nije osigurana ni izvan upravnog spora.u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja stranci. ako je rješenje donijeo mjesno nenadleţni organ (rok podošenja 5 godina). moţe se ukinuti ili izmijeniti i pravomoćno rješenje koje je nepovoljno po stranku. protiv tog zaključka. moţe ga ukinuti ili izmjeniti samo uz saglasnost stranke i ako time ne vrijeĎa pravo treće osobe. tuţilac ima pravo da podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti. O ovom zahtjevu rješava drugostepeni organ.

U suprotnom. 4. ukidanje ili mijenjanje rješenja.ako je donijeto rješenje čije je izvršenje nemoguće. uošte nije upravna stvar. .ako je u upravom postupku rješeno o stvari iz sudske nadleţnosti. istekom roka za ţalbu. odnosno za poništavanje. u opsegu koliko je neophodno da se opasnost otkloni ili zaštite navedeni javni interesi. npr. ukinuti drugostepeni organ. dostavom stranci . ako se to ne bi moglo uspješno otkloniti drugim sredstvima. protiv rog rješenja moţe se pokrenuti upravni spor. Rješenje se moţe ukinuti i samo djelimično. . to rješenje moţe. Protiv rješenja kojim se izvršno rješenje ukida dopuštena je ţalba samo kad je to rješenje donio prvostepeni organ.ako svojim izvršenjem to rješenje dovelo do krivičnog djela. a povreda moţe biti razlog za obnovu postupka. odnosno ako je rješenje prvostepenog organa konačno. Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje već proizvelo do dana ukidanja. duţan je bez odgaĎanja da o tome obavijesti organ nadleţan za pokretanje postupka i donošenje rješenja. Prvostepeno rješenje postaje izvršno: 1.koje sadrţi nepravilnosti koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviĎena kao razlog ništavosti Nema rokova za njihovo oglašavanje ništavim. Vanredno ukidanje rješenja – (često pitanje) ovdje se radi o izvršnom rješenju koje je doneseno u skladu sa zakonom. Izvršenje Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno. Ako je rješenje donio prvostepeni organ. ako ţalba ne odgaĎa izvršenje. kojima bi se manje diralo u stečena prava. Izvršno rješenje moţe se ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po ţivot i zdravlje ljudi. 26 . Ako je rješenje donio drugostepeni organ. ali se onemogućava daljnje proizvoĎenje pravnih posljedica ukinutog rješenja . ako ţalba nije izjavljena. odobrenje za graĎenje.ako je doneseno rješenje po sluţbenoj duţnosti a predviĎeno je da se moţe donijeti samo na zahtjev stranke. Organ koji sazna za rješenje kojim je povrijeĎen zakon.ukidaju posljedice od dana ukidanja (ex nunc). 3. javni mir i poredak ili javni moral. ovakvo rješenje se moţe konvlaidirati samo ako stranka naknadno pristane na njega. . 8. protiv takvog rješenja moţe se neposredno pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda. Oglašavanje rješenja ništavim – ništavim se oglašava rješenje: . 6. poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo . dostavom stranci. Na ova rješenja se moţe izjaviti ţalba.od dana donošenja (ex tunc). - - 7. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja Poništavanjem rješenja i oglašavanjem rješenja ništavim. 2. ili ako se radi o stvari koja uopšte nije u nadleţnosti organa uprave. javnu sigurnost. ili radi otklanjanja poremećaja u privredi.dopuštena je samo ako je to rješenje donio prvostepeni organ. Stranka koja usljed ukidanja rješenja trpi štetu ima pravo na naknadu samo stvarne št ete. dostavom stranci rješenja kojim se ţalba odbacuje ili odbija. . ako ţalba nije dopuštena. Za rješavanje o zahtjevu za naknadu štete nadleţan je u prvom stepenu sud koji bi po Zakonu o upravnim sporovima bio nadleţan za rješavanje upravnog spora.

Zaključkom se utvrĎuje da je rješenje koje se ima izvršti postalo izvršno i odreĎuje način izvršenja. UPRAVNI SPOR Zakon o upravnom sporu – SN FBIH 2/98 i 8/00 ŠTA JE UPRAVNI SPOR? (član 1. ako bi bez toga moglo biti osujećeno ili znatno oteţeno izvršenje nakon što rješenje postane izvršno.ako neće onda se ide preko angaţovanjem drugog lica (sruši. izvršenje radi ispunjenja novčanih potraţivanja iz primanja na osnovu radnog odnosa moţe se provesti administrativnim putem po pristanku izvršenika. Izvršenje nenovčanih obaveza Izvršenje radi ostvarenja nenovčanih obaveza izvršenika provodi se preko drugih osoba ili prinudom (prisilom). Da bi se moglo pristupiti izvršenju rješenja. Izvršenje radi ispunjenja novčanih potraţivanja provodi se sudskim putem. a u slučajevima predviĎenim ovim zakonom-sudskim putem (sudsko izvršenje). Izvršenje radi osiguranja -Radi osiguranja izvršenja moţe se zaključkom dopustiti izvršenje rješenja i prije nego što je ono postalo izvršno. Ako rješenjem nije odreĎen rok za izvršenje radnje. Protiv ovog zaključka dopuštena je ţalba nadleţnom drugostepenom organu. Izvršenje se moţe provesti i na temelju zaključenog poravnanja . Rješenje doneseno u upravnom postupku koje sadrţi potvrdu izvršnosti jeste osnov za sudsko izvršenje. postoje dva načina: . To izvršenje provodi se po propisima koji vaţe za sudsko izvršenje. Organi uprave uspostavljaju pravo sluţnosti.prisila novčanim naknadama ( koja prvi put ne moţe biti veća od 50 KM) . sudu). ţalba koju podnose bilo koja od tih stranaka sprečava izvršnost rješenja. organ čije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu izvšnosti i dostavlja ga radi izvršenja sudu nadleţnom za izvršenje. Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno ne moţe se traţiti njegovo izvršenje. Kad se ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku. proteknu rokovi. Izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja novčanih potraţivanja ili nenovčanih obaveza. Administrativno izvršenje provodi organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stupnju. ali samo protiv osobe koja je učestvovala u zaključivanju poravnanja. Izuzetno.Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci.) 27 . Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje u postupku učestvuju sa istovjetnim zahtjevima. potrebno je da organ nadleţan za provoĎenje administrativnog izvršenja donese po sluţbenoj duţnosti ili na zahtjev traţioca izvršenja zaključak o dozvoli izvršenja. rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. Izvršenje radi osiguranja moţe se provoditi administrativnim ili sudskim putem. dostavi se račun organu. Izvršenje radi ispunjenja nenovčanih obaveza izvršenika provodi se administrativnim putem. Ako stranka neće da izvrši rješenje. Izvršenje rješenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvršenje).

ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeĎeno neko pravo.To je spor o zakonitosti upravnog akta. općinske sluţbe. Pored toga. Upravni akt jeste akt nadleţnog organa kada rješava o izvjesnom pravu ili obavezi pojedinca ili pravnih lica u nekoj upravnoj stvari.)sporu su obavezne prema svakom. stranka ima pravo da se obrati svojim zahtjevom drugostepenom organu. Da li u upravnom sporu ima zainteresirana stranka? Da. Moţe i protiv prvostepenog akta na koje nije dozvoljena ţalba. najčešće drugostepenog (u 95% slučajeva). Postoji treća stranka koji su mnogi kantonalni sudovi ignorisali: to je vlasnik stana. osnovna prava i slobode zagarantovane ustavom FBiH i meĎunarodnim konvencijama.) Pojedinac – fizičko lice i pravno lice.Šta kada prvostepeni i drugostepeni organ ćuti? (član 11. zavodi. upravni spor moţe pokrenuti i oni koji nisu ni fizička ni pravna lica. Postaju pravna lica ako se to reguliše. Šta je organ u smislu ZUS-a? Pod njima se podrazumijevaju federalni i kantonalni organi uprave.. u sloţenim predmetima upravnog spora sudi se u vijeću od trojice sudija. ali je dozvoljeno pokrenuti upravni spor. On se moţe pojaviti u upravnom sporu ako ocijeni da je konačnim upravnim aktom povrijeĎeno ljudsko dostojanstvo. upravne organizacije (direkcije.12 ZUS)?1 . agencije. tako da i zainteresovano lice ima u sporu poloţaj stranke Ko rješava upravne sporove?(član 5. Ko sudi? . Vodi se spor izmeĎu njih. Ćutanje administracije? . Stranke su: nosilac stanarskog prava i korisnik koji je tokom rata dobio privremeno rješenje. 1 Često pitanje 28 . Primjer: povrat stana. Suština organa uprave je donošenje upravnih akata kojima rješavaju o pravima i obavezama graĎana i pravnih lica u pojedinačnim upravnim stvarima Ko sve moţe pokrenuti upravni spor? ( član 2..) Ako u upravnom postupku prvostepeni organ protiv cijeg akta je dozvoljena zalba nije u roku od 60 dana ili u posebnim propisom odredjenom kracem roku donio nikakvo rjesenje po zahtjevu.Upravni spor se ne moze voditi: 1) protiv akata donesenih u stvarima u kojima je sudska zastita osigurana van upravnog spora. Ako ne moţe biti nosilac prava i obaveza ne moţe se pojaviti sa tuţbom u upravnom sporu. a ne donese ga ni po zahtjevu upravne inspekcije kojoj se stranka obratila. Protiv kojeg upravnog akta se pokreće upravni spor? Konačnog.oni nisu pravna lica same po sebi. Upravni spor moţe pokrenuti i pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeĎen zakon na štetu Federacije. Izuzetno.. Upravni spor moţe pokrenuti i ombudsmen. MeĎutim ako prvostepeni organ nije donio rjesenje a protiv kojeg zakonom nije dozvoljena zalba. organ uprave ali samo pod jednim uslovom: da takvo lice moţe biti nosilac prava i obaveza o kojima se rješavalo u pravnom postupku. stranka moze pokrenuti upravni spor kao da joj je zalba odbijena. pravna lica koja imaju javna ovlaštenja (Federalni zavod za PIO). i 22. o čemu odlučuje predsjednik vijeća za upravne sporove. Ako u upravnom postupku drugostupanjski organ nije u roku od 30 dana ili u posebnom propisom odredjenom kracem roku donio rjesenje po zalbi stranke protiv prvostupanjskog rjesenja.U upravnim sporovima sudi sudija pojedinac. Kantona.) – Kantonalni sud i to prema sjedištu prvostepenog organa odnosno njegove organizacione jedinice.. Protiv kojih akata se ne moţe voditi upravni spor (čl. stranka moţe pokrenuti upravni spor. grada ili općine. To su prije svega skupine građana. Presude u upravnom (član 3.). gradske sluţbe. koji je takoĎer zainteresovan da taj stan ostane njemu. Protiv čega se pokreće upravni spor? Samo protiv upravnog akta. određeno naselje.

4) ako je nadlezni organ rjesavajuci po slobodnoj ocjeni prekoracio granice ovlastenja koja su mu data pravnim propisima i suprotno cilju u kome je ovlastenje dato. A ako im akt nije dostavljen tuţbu mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana kada je akt dostavljen stranci u čiju je koris akt i donesen. dakle teret dokazivanja je na strankama. Tuţba se dostavlja u dva primjerka. a narocito ako cinjenicno stanje nije potpuno i pravilno utvrdjeno. tada ne moţe isti zahtjev isticati u tuţbi. donosioca akta. Ona se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je stranci dostavljen akt koji se osporava.) Kada stranka podnese tuţbu u upravnom sporu to ne odgaĎa izvršenje upravnih rješenja (a najčešće se radi o carinama i porezima). ili sto je iz utvrdjenih cinjenica izveden nepravilan zakljucak u pogledu cinjenicnog stanja. jer se ista dostavlja drugoj strani na odgovor. Upravni spor-postupak? Pokreće se tuţbom. naznaku tuţenog. Odgoda izvršenja? (član 19. nema prava na ţalbu. Tuţba se predaje neposredno ili preporučenom poštom. (Kako se moţe potpisati stranka u upravnom postupku koja je nepismena? Drugo lice će ga potpisati i osoba koja ga je potpisala ispod naznači svoje ime i prezime i adresu. Organ koji donosi rješenj nije i ne moţe biti stranka u postupku. Kada se 2 Često pitanje 29 . Zakonski razlozi za pobijanje upravnog akta (čl. Uz tuţbu se dostavlja obavezno i akt koji se pobija. ako im je upravni akt dostavljen. 2) sto je akt donesen od strane nenadleznog organa.13 ZUS)?2 Upravni akt moze se pobijati: 1) sto u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon. koji upravni akt se osporava. ali postoji izuzetak: kada stranka uz tuţbu prilaţe izuzetno jak dokaz koji dovodi u pitanje činjenično stanje iz upravnog postupka. Stranka moţe podnijeti organu uprave ili sudu (u tuţbi zatraţi da se odgodi izvršenje i tada se hitno postupa) zahtjev za odgodu (ako hoće da pokrene spor) pod slijedećim uslovima da: da odlaganje nije protivno javnom interesu i da tim odlaganjem nije nanesena šteta drugoj stranci Izuzetak: Kada se stranka obraća organu uprave za odgodu izvršenja i nije uspjela. 3) ako se u upravnom postupku koji je aktu prethodio nije postupilo po pravilima postupka. zakonske razloge za pobijanje akta. Sastav tuţbe? Tuţba mora sadrţavati: ime i prezime tuţitelja i druge lične podatke. Kada općinsko vijeće donese upravni akt moţe se pokrenuti upravni spor protiv tog akta. Ovaj rok vaţi i za ombudsmene i za pravobranioce. U tuţbi se ne mogu navoditi nove činjenice i dokazi. Moţe se izjaviti i na zapisnik kod nadleţnog suda. Svaka stranka je duţna dokazati činjenice na koje se poziva. Tuţilac moţe odustati od tuţbe sve do donošenja sudske odluke u upravnom sporu. Tuţena strana? (član 18. Tada sud rješenjem obustavlja postupak. propis zasnovan na zakonu ili opci akt. Ako sud odbije odgodu. Moţe se desiti da iz neznanja ili omaškom da tuţba bude predata drugom organu – u tom slučaju se smatra da je predata u roku.) To je organ čiji se upravni akt osoprava. u kom pravcu predlaţe da se riješi stvar. 3) u stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlastenja odlucuju domovi Parlamenta Federacije ili predsjed-nik Federacije i dopredsjednik Federacije odnosno zakonodavno tijelo kantona-zupanije. Prstoznakom se moţe potpisati samo u jednoj situaciji: samo kada nepismena stranka daje punomoć. on je samo tuţena strana.2) protiv akata donesenih u stvarima o kojima se po izricitoj odredbi zakona ne moze voditi upravni spor.

Na ništavost upravnog akta sud pazi po sluţbenoj duţnosti. Sud moţe da poništi sve prethodne akte i donese meritornu odluku koja se izvršava. Ako ne dostavi spise u ostavljenom roku. na sjednici ili po sudiji pojedincu. Zakonitost osporenog akta? Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tuţbe. Zapisnik potpisuju predsjednik vijeća odnosno sudija pojedinac i zapisničar. koji potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar. ako su za to ispunjeni uvjeti. .ako je stranka podnijela tuţbu a imala je pravo na ţalbu na prvostepeno rješenje a to pravo nije iskoristila. ako ih ima.) Odbačaj tuţbe? Sud će rješenjem odbaciti tuţbu ako je: . Rješavanje suda po tuţbi? Kada sud na raspravi utvrdi drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenično stanje utvrĎeno u upravnom postupku i otkloni povrede pravila upravnog postupka. poništiti osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadrţavao iste nedostatke i predmet vratiti tuţenom ili prvostepenom organu na ponovno rješavanje kada ocijeni da će on brţe i efikasnije provesti postupak i odlučiti o upravnoj stvari. sud je duţan obavjestiti stranke i zainteresirana lica. . Kad je u predmetu odlučivano nejavno. sud moţe.ako akt koji se tuţbom osporava nije upravni akt.. te sam rješiti upravnu stvar. sud tada rješava stvar u meritumu (nema poništavanja rješenja i vraćanja na ponovni postupak). Ako stranka u sporu zatraţi da prisustvuje nejavnom rješavanju ili da se u predmetu odrţi javna rasprava. tada organ uprave povrijeĎuje sluţbenu duţnost. Sud moţe iz ovih razloga odbaciti tuţbu u svakom stadiju postupka. . . Izostanak stranke sa rasprave ne zadrţava rad suda. O raspravi se vodi zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice i okolnosti kao i izreka odluke. podnesena od neovlaštenog lica. o datumu nejavnog rješavanja i njihovom pravu da tom rješavanju prisustvuju. ako naĎe da osporeni upravni akt ima takve nedostatke koji sprečavaju ocjenu zakonitosti.ţalbaupravnom postupku dostavlja na odgovor? Samo u jednom slučaju: kada stranka u ţalbi ističe nove činjenice i dokaze. sud će raspraviti spor i bez prisustva stranaka. ali pri tome nije vezan razlozima tuţbe. Dostava upravnih spisa po tuţbi? Sud je duţan tuţbu dostaviti organu uprave koji je donio upravni akt na odgovor u odreĎenom roku (odgovara se u roku koji nije duţi od 20 dana) Tuţeni je duţan da dostavi upravne spise sudu. prijevremena (ćutanje administracije). poništit će osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadrţavao iste nedostatke.Stranke u sporu mogu zatraţiti da prisutvuju nejavnom rješavanju ili da se u predmetu odrţi javna rasprava samo u tuţbi ili odgovoru na tuţbu. tada sud ima pravo i obavezu da podnese prijavu disciplinskoj komisiji protiv sluţbenog i odgovornog lica u tom organu. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka.ako se radi o stvari o kojoj se ne moţe po odredbama zakona voditi upravni spor. . TakoĎer moţe tuţbu odbiti i potvrditi upravni akt i to je opet meritorno rješavanje. po sudiji pojedincu ili na sjednici.ili da je očigledno da se upravnim aktom ne dira u pravo tuţioca (ne odnosi se na njega). odnosno odrţati usmenu raspravu javno (u daljnjem tekstu: rasprava). Sud moţe poništiti upravni akt i bez dostavljanja tuţbe na odgovor.i ako već postoji sudska odlika o istoj stvari. Šta sve moţe tuţilac? O upravnim sporovima sud rješava nejavno. Sud odlučuje većinom glasova sudskog vijeća. Raspravom rukovodi sudija pojedinac odnosno predsjednik vijeća. O vijećanju i glasanju vodi se poseban zapisnk. 30 .neblagovremena.

odnosno rjesenje izdaje se strankama u ovjerenom prijepisu. clanova vijeca i zapisnicara. odnosno rjesenje potpisuju predsjednik vijeca i zapisnicar. O zahtjevu za vanredno preispitivanje odlucuje nadleţni sud vijecu sastavljenom od trojice sudija. Ako to ne učini u ostavljenom roku. . Zahtjev za vanredno preispitivanje ne moţe se podnijeti zbog povrede pravila postupka koja se odnosi na pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.pouku o zalbi. sud moze ukinuti ili preinaciti sudsku odluku protiv koje je podnesen zahtjev. po pravilu. . predmet vraca na ponovni postupak. tako što se tuţba uvaţava ili odbija kao neosnovana. Vrhovnom sudu Federacije stranka moţe podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede federalnog zakona ili drugog federalnog propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari putem kantonalnog suda. Ţalba . Originalnu presudu.oznacenje suda. . odnosno rjesenje sadzi: . Presudom kojom se zahtjev uvazava. oznacenje stranaka i njihovih zastupnika. kratko oznacenje predmeta spora i dan kad je presuda. Presuda. a pobijanu odluku ispituje samo u granicama zahtjeva. Ako Vrhovni sud Federacije ili kantonalni ukine sudsku odluku. nego sud. Vrhovnom sudu Federacije ili kantonalnom sudu podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. Zahtjev sadrzi oznacenje sudske odluke cije se preispitivanje predlaze. donesene u upravnom sporu stranka moze.Protiv odluke donesene u upravnom sporu ţalba se ne moţe izjaviti. u nejavnoj sjednici. odnosno rjesenje izreceno i objavljeno. Ako nadleţni organ ne postupi po presudi suda on čini tešku povredu sluţbene duţnosti i tada je sud duţan podnijeti prijavu za pokretanje disciplinskog postupka. neblagovremen ili zahtjev koji je podnijela neovlascena osoba. Ponavljanje postupka? Postupak okoncan presudom ili rjesenjem nadleznog suda ponovit ce se na zahtjev stranke: 1) ako stranka sazna za nove cinjenice ili nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije 31 . akorješava kantonalni sud onda koji nisu ucestvovali u donosenju odluke. ako je zalba dozvoljena. 3. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke – Protiv pravosnazne sudske odluke kantonalnog suda. a ti su nedostaci takvi da sprječavaju rad suda. Presudom se odbija ili uvaţava zahtjev. Pravni lijekovi? 1. broj i datum. a moţe da tuţbu uvaţi i poništi i prvostepeno i drugostepeno rješenje i vrati na ponovni postupak ali samo kada ocjeni da ovi organi mogu lakše i efikasnije provesti postupak.obrazlozenje i .neurednu i to nakon što je pozvato podnosioca zahtjeva koji je bio nepotpun ili nerazumljiv da te nedostatke otkloni. Nadleţni sud ce odbaciti rjesenjem zahtjev koji je: . kao i razloge i obim u kome se predlaze preispitivanje.Spor se rješava presudom. Zahtjev se moze podnijeti u roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci sudske odluke protiv koje se podnosi zahtjev.nedozvoljen. i koji je .dispozitiv. Dispozitiv mora biti odvojen od obrazlozenja. Kantonalnom sudu stranka moţe podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede kantonalnog zakona ili drugih kantonalnih propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. Šta presuda sadrţi? Presuda. presuđuje u meritumu. U presudi se moraju cijeniti svi navodi tuzbe. tek onda donosi rješenje kojim odbacuje zahtjev. Presudom se tuţba moţe uvaţiti na 2 načina: upravni akt se poništava i rješava se upravna stvar tj.uvod koji obuhvata ime i prezime predsjednika vijeca. Nadleţni sud rjesava o zahtjevu. 2.

Ako on to ne učini. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom punomocnom sudskom odlukom. Ponavljanje postupka pokrece se tuzbom. a sud tu stvar mora riješiti u meritumu. tada postoji mogućnost da kantonalni sud donese rješenje kojim će zabraniti dalje postupanje ili nepostupanje ili će naloţiti da se postupi na odreĎeni način i utvrĎuje odreĎene mjere kako bi se otklonile te negativne posljedice. Protiv ovog rješenja dozvoljava se podnošenje zahtjeva za vanredno preispitivanje i to vrhovnom sudu FBiH. nema više vraćanja predmeta upravnom organu. Ovakav zahtjev rješava kantonalni sud. 5) ako stranka nadje ili stekne mogucnost da upotrijebi raniju sudsku odluku donesenu u istom upravnom sporu. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u ranijem sudskom postupku. Organ koji je ćutao vrši tešku povredu i protiv njega se moţe pokrenuti disciplinski postupak. Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zaštićenih ustavom federacije? Ovim pravnim sredstvom se dozvoljava da se pobijaju akti koji se inače ne mogu pobijati. prilikom saslusanja pred sudom dao lazan iskaz. i to sudija pojedinac koji nije učestvovao u donošenju te odluke. Sud presudom rjesava o tuzbi za ponavljanje postupka. 4. stranka moţe ponovo podnijeti tuţbu sudu. zahtjev u kojem će zatraţiti da sud koji je poništio upravni akt riješi tu upravnu stvar jer organ uprave ćuti. onda sud moţe da preuzme izvršenje tog rješenja. Ponavljanje postupka moze se traziti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja. Ako upravni organ nije slijedio upute suda. 32 . odnosno. pod uslovom da nije zajamčena druga sudska zaštita protiv takvih akata. Ukoliko ZUS ne sadrţi pojedine odredbe shodno se primjenjuju odredbe ZPP-a. a ako on to neće da izvrši. Izuzetno. Ako se to zaista utvrdi. 4) ako je isprava na kojoj se zasniva sudska odluka lazna. 6) ako zainteresiranoj osobi nije bila data mogucnost da ucestvuje u upravnom sporu. ili ako je svjedok. a odluka suda se zasniva na tom iskazu. Po proteku pet godina od pravosnaznosti sudske odluke ponavljanje se ne moze traziti. ponašanju sluţbenog ili odgovornog lica koji svojim radnjama onemogućava stranci da ostvari ustavom zagarantovana prava i slobode. Postoji čak i mogućnost novčanog kaţnjavanja (200-800 KM).rijesen za nju da su te cinjenice. Ovo rješenje treba da izvrši kod koga se te radnje čine ili ne čine. Obaveznost presude? Ako je presudom poništeno rješenje i vraćeno prvostepenom organu. Osim pojedinačnih akata. 5. O tuzbi za ponavljanje postupka rjesava sud koji je donio odluku na koju se odnosi razlog za ponavljanje postupka. ovo se odnosi i na pojedinačne radnje tj. a kojima se krše prava pojedinaca (iz ustava i meĎunarodnih konvencija i sporazuma). vjestak ili stranka. 2) ako je do odluke suda doslo usljed krivicnog djela suca ili radnika u sudu. i poslije roka od pet godina ponavljanje postupka se moze traziti zbog razloga zakonom odreĎenih. stranka moţe podnijeti tuţbu. Odluka suda je upravni akt koji se izvršava (ako podlijeţe izvršenju). 3) ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivicnoj ili gradjanskoj stvari. Protiv odluke suda donesene po tuzbi za ponavljanje postupka mogu se podnijeti pravni lijekovi koji su ovim zakonom dozvoljeni u glavnoj stvari. Odlučuje se rješenjem. ili donese rješenje protivno uputama iz presude. isti je duţan u roku od 15 dana donijeti novo rješenje shodno uputama iz sudske presude.

sudije Vrhovnog suda Federacije i federalni tuţioci nisu drţavni sluţbenici i njihov radno-pravni status se ureĎuje drugim propisima. 2. Članovi kantonalne vlade. 67/05. novine FBiH” br. e) profesionalna nepristrasnost. 35/03. 33 . 8/06) Proporcionalna zastupljenost U organima drţavne sluţbe Bošnjaci. predsjednik i potpredsjednici Federacije. sudije Ustavnog suda Federacije. Članovi Parlamenta Federacije. 54/04. Članovi gradskih vijeća i gradonačelnici nisu drţavni sluţbenici i njihov radno -pravni status se ureĎuje drugim propisima. c) odgovornost. Izuzeće u primjeni 1. Hrvati i Srbi. kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima i graĎani Bosne i Hercegovine bit će proporcionalno zastupljeni. Zapošljavanje i unapređenje Zapošljavanje i unapreĎenje profesionalne karijere drţavnog sluţbenika temelji se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti.23. LITERATURA Zakon o drţavnoj sluţbi SNFBIH 67/05 (zadnja izmjena) Zakon o namještenicima SBFBIH 49/05 Zakon o PIO (SNFBIH 29/98. 32/00 i 29/03) Zakon o radu u institucijama BiH (SGBIH 26/04) – ne pitaju Pravilnik o radnoj knjiţici (SNFBIH 42/00. 29/03-Prečišćeni tekst sa izmjenama objavljenim u “Sl. članovi Vlade Federacije.06. b) transparentnost i javnost. 3. Novinama FBiH” br. d) učinkovitost i ekonomičnost. 4. RADNO PRAVO ZAKON O DRŢAVNOJ SLUŢBI U FBIH (“Sl. f) politička nezavisnost. članovi skupština kantona. 23/04. godine Kata Senjak RADNO PRAVO . 17/04. 26/04. 39/04. općinski načelnik svake općine i sudije općinskih sudova nisu drţavni sluţbenici i njihov radno-pravni status se ureĎuje drugim propisima.2007. 32/01 i 73/05) Zakon o drţavnoj sluţbi u instistucijama BiH (SG BIH 19/02. 53/00) . 37/04. 48/05 i 2/06) Zakon o radu FBiH (SNFBIH 43/99. Članovi općinskih vijeća. 49/00. 4/04. sudije kantonalnih sudova i kantonalni tuţioci nisu drţavni sluţbenici i njihov radno-pravni status se ureĎuje drugim propisima. Zakonski principi Drţavna sluţba osigurava poštivanje i primjenu sljedećih principa: a) zakonitost.

2. Odlučivanje o pravima i duţnostima drţavnih sluţbenika 1. stručni saradnici. drţavni sluţbenik ima pravo u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti ţalbu Odboru drţavne sluţbe za ţalbe (u daljem tekstu: Odbor za ţalbe) radi preispitivanja pravilnosti donesenog rješenja. Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom organa drţavne sluţbe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji. 6. osim kada je o vim zakonom i podzakonskim propisima utvrĎeno da odlučuje drugi organ (Agencija i Odbor za ţalbe). 3. pomoćnici rukovoditelja i glavni inspektori (federalni i kanotnalni). Kod odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario drţavni sluţbenik koji se premješta. Sporazumno preuzimanje duţnosti drţavnog sluţbenika iz drugog organa drţavne sluţbe . Kada rukovodilac organa drţavne sluţbe odluči da popunu upraţnjenog radnog mjesta drţavnog sluţbenika ne vrši Internim premještajem i sporazumnim preuzimanjem duţnosti drţavnog sluţbenika iz drugog organa drţavne sluţbe. Rješenje o premještaju donosi rukovodilac organa drţavne sluţbe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji. odnosno ako se popuna ne vrši na taj 34 . Nametnuti premještaj moţe biti i zamjena sluţbenika sa jednog na drugo radno mjesto. Premještaj moţe biti dobrovoljan. Za donošenje i dostavljanje rješenja drţavnom sluţbeniku. Ostali drţavni sluţbenici su: inspektori.5. Ukoliko u organu drţavne sluţbe postoji upraţnjeno radno mjesto drţavnog sluţbenika u tom slučaju rukovodilac organa drţavne sluţbe prvo razmatra da li moţe na to radno mjesto premjestiti drţavnog sluţbenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu u istom organu drţavne sluţbe. Popuna upraţnjenih radnih mjes ta sa liste prekobrojnih 1. pripadnike policije i oruţanih snaga. sekretar organa uprave. 2. a izuzetno i nametnut. O pravima i duţnostima drţavnih sluţbenika iz radnoga odnosa. Interni premještaj drţavnog sluţbenika 1. 4. pomoćnika rukovodioca organa drţavne sluţbe i glavnog federalnog i kantonalnog inspektora koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovijetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. Drţavni sluţbenici mogu biti: drţavni sluţbenici i rukovodeći drţavni sluţbenici. kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta.Organ drţavne sluţbe moţe sporazumno sa drugim organom drţavne sluţbe istog nivoa vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev drţavnog sluţbenika preuzeti drţavnog sluţbenika sa iste ili slične pozicije. ako postoje objektivno utvrĎene i neodloţne potrebe sluţbe. Protiv rješenja. primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku. 3. uz saglasnost drţavnog sluţbenika koji se premješta. Rukovodeći drţavni sluţbenici su rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove. Ovaj zakon se ne primjenjuje na revizore zaposlene u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. na osnovu ovog zakona i podzakonskih propisa. Lica zaposlena kao savjetnici nosioca funkcija iz ovog člana nisu drţavni sluţbenici. a kod rukovodećih drţavnih sluţbenika moţe preuzimati samo ove rukovodeće drţavne sluţbenike: sekretara organa drţavne sluţbe. O pravima i duţnostima donosi se rješenje. odlučuje rukovodilac organa drţavne sluţbe. viši stručni saradnici i stručni savjetnici. Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta drţavni sluţbenik ima pravo na odgovarajuću naknadu.

kao rezultat disciplinske mjere. u tom slučaju rukovodilac tog organa podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta.Da bi bilo postavljeno na radno mjesto drţavnog sluţbenika lice mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:  da je drţavljanin Bosne i Hercegovine. ovog zakona . Ukoliko se u organu drţavne sluţbe oglasi upraţnjeno slično radno mjesto u roku od godinu dana od dana razrješenja s duţnosti. Agencija proglašava drţavnog sluţbenika prekobrojnim na prijedlog organa drţavne sluţbe. Popuna se vrši prema kriterijima i pravilima za izbor drţavnih sluţbenika koje podzakonskim aktima utvrĎuje Agencija. u skladu sa ovim zakonom. na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.1 Ustava Bosne i Hercegovine. prekobrojni drţavni sluţbenik ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u organu drţavne sluţbe. Javno oglašavanje 1. Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u postupku zapošljavanja i unapreĎenjka drţavnog sluţbenika 2.  da u posljednje tri godine. Troškove objavljivanja javnog konkursa snosi organ drţavne sluţbe za čije se potrebe provodi taj konkurs.  da ima univerzitetsku diplomu najmanje VII. od dana objavljivanja upraţnjenog radnog mjesta.način.posebne uvjete utvrĎene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji . drţavnom sluţbeniku se nudi prijevremeno penzionisanje.  da je stariji od 18 godina. lice nije otpušeno iz drţavne sluţbe. smanjenja obima poslova organa drţavne sluţbe ili njegovog ukidanja. 2.  drţavni sluţbenik koji je proglašen prekobrojnim.naziv i opis upraţnjenog radnog mjesta . Javni konkurs objavljuje se najmanje 15. 4. Novinama FBiH” i u najmanje 2 dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH i na sluţbenoj internet stranici Agencije. dana prije krajnjeg roka za prijave u “Sl.  da je zdravstveno sposobno za obavljanje odreĎenih poslova predviĎenih za to radno mjesto. 25. Agencija prvo pokušava popuniti to radno mjesto drţavnim sluţbenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih drţavnih sluţbenika koju vodi agencija za sve organe drţavne sluţbe u FBiH. te na naknadu za slučaj nezaposlenosti.opće uvjete iz čl. u tom slučaju to radno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog konkursa. stepena stručne spreme.spisak potrebnih dokumenata. ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom.  ukoliko je ovo rasporeĎivanje nemoguće. 35 . Ukoliko se upraţnjeno radno mjesto u organu drţavne sluţbe ne bi moglo popuniti sa liste prekobrojnih. u skladu sa zakonom. 3. rok i mjesto njihovog podnošenja. a nije dalje rasporeĎen. Drţavni sluţbenik koji je proglašen prekobrojnim se moţe:  rasporediti na slično upraţnjeno radno mjesto drţavnog sluţbenika u drugom organu drţavne sluţbe.  ukoliko je privremeno penzionisanje nemoguće rukovodilac organa drţavne sluţbe razrješava duţnosti prekobrojnog drţavnog sluţbenika koji moţe izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe i traţiti preispitivanje svog razrješenja. Opći uvjeti za postavljenje drţavnog sluţbenika .  da nije obuhvaćeno odredbom člana IX. Javni konkurs sadrţi: . u skladu sa zakonom (posebnim zakonom). Prekobrojnost Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije.

drţavni sluţbenik prolazi razdoblje probnoga rada. Nakon prethodno pribavljenog mišljenja od Agencije. 4. od kojih su najmanje dva člana drţavni sluţbenici iz organa drţavne sluţbe. Tekst zakletve utvrĎuje Agencija. Prije preuzimanja duţnosti. Kandidati koji su poloţili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja. podzakonskim aktom utvrĎuje uvjete. Ocjenjivanje probnog rada rukovodećih sluţbenika vrši rukovodilac organa drţavne sluţbe. Agencija imenuje posebne komisije za izbor koje su nepristrane u provedbi javnog konkursa. od kojih je jedan član predstavnik sindikata. Rezervna lista uspješnih kandidata čuva se do isteka probnog rada postavljenoga drţavnog sluţbenika. Razriješeni drţavni sluţbenik ima 36 . s liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs. način i program polaganja ispita općeg znanja. na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa. 2. 2. općinski načelnik i gradonačelnik postavljaju nadleţne općinske i gradske drţavne sluţbenike sa liste uspješnih kandidata ko ji su prošli javni konkurs. 3. c) naziv radnog mjesta i platni razred. Javni konkurs . Probni period 1. Postavljenje drţavnog sluţbenika vrši se rješenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploči organa drţavne sluţbe i dostavlja drţavnom sluţbeniku. 6. Komisiju za izbor sačinjava najmanje tri člana. b) nezadovoljavajuća. Postavljeni drţavni sluţbenik preuzima duţnost polaganjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa drţavne sluţbe. Kada se radi o prvom zapošljavanju u organu drţavne sluţbe. lica sa višom stručnom spremom (VI. Postavljenje drţavnog sluţbenika 1. rukovodilac organa drţavne sluţbe potvrĎuje postavljenje drţavnog sluţbenika na radno mjesto. Komisije za izbor 1. Period probnog rada drţavnog sluţbenika obuhvata vrijeme uvoĎenja u posao i vrijeme obavljanja duţnosti i ukupno traje šest mjeseci. Drţavnog sluţbenika postavlja rukovodilac organa drţavne sluţbe. Rješenje o postavljenju sadrţi: a) ime i prezime drţavnog sluţbenika. postavljeni drţavni sluţbenik prima pisani opis svog radnog mjesta i opis uvjeta sluţbe. Vlada Federacije. Neposredno nadreĎeni drţavni sluţbenik se odreĎuje kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda. Ukoliko je ocjena rada: a) zadovoljavajuća. b) naziv organa drţavne sluţbe u koji je drţavni sluţbenik postavljen. b) stručni ispit. stepen) koje su ranije postavljene kao drţavni sluţbenici na radna mjesta u drţavnoj sluţbi. koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja. rukovodilac organa drţavne sluţbe razrješava duţnosti drţavnog sluţbenika. na prijedlog Agencije.Agencija utvrĎuje značaj i sadrţaj javnog konkursa. uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije.Izuzetno od ovih uvjeta. dok se ostali članovi imenuju s liste eksperata koju utvrdi Agencija. Potpisani tekst zakletve sastavni je dio personalnog dosjea drţavnog sluţbenika. 3. mogu ostati na tom radnom mjestu u periodu ne duţem od tri godine od stupanja na snagu ovog zakona. Javni konkurs sadrţi: a) ispit općeg znanja. 2. 5.

Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne. Rezultati ocjene rada uzimaju se u obzir prilikom unapreĎenja i internih premještaja. 5.. Ocjena rada . Drţavni sluţbenik moţe izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja razrješenja. 6. Drţavni sluţbenik ima pravo i obavezu učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih 37 . Pripravnici -Rukovodilac organa drţane sluţbe moţe zatraţiti od Agencije da u drţavnu sluţbu primi pripravnika. rukovodilac organa drţavne sluţbe. Probnom radu ne podlijeţu pripravnici. Radni odnos na odreĎeno ne moţe prerasti u radni odnos na neodreĎeno vrijeme. porodiljsko odsustvo i sl.Na drţavnog sluţbenika primjenjuje se Zakon o radu. zadovoljavajuće. i kada se moţe duţnost drţavnog sluţbenika obavljati sa skraćenim radnim vremenom.Vlada Federacije utvrĎuje bliţe uvjete u skladu s kojim drţavni sluţbenik moţe uzeti neplaćeno odsustvo. Radni odnos na određeno vrijeme .Ocjenu rada rukovodećih i drugih drţavnih sluţbenika utvrĎuje rukovodilac organa drţavne sluţbe. Godišnji odmor po svim osnovama ne moţe biti duţi od 36 radnih dana. Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realiziranju poslova predviĎenih opisom radnoga mjesta i ciljevima koje za dati vremenski period utvrdi neposredno nadreĎeni sluţbenik.U slučaju duţe odsutnosti drţavnog sluţbenika sa posla (bolovanje. Svi drţavni sluţbenici: a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u ličnom dosjeu. Odsustvo i godišnji odmor Rukovodeći drţavni sluţbenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini Ostali drţavni sluţbenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. Propisi o radu i socijalnom osiguranju . Ukoliko je drţavni sluţbenik razriješen duţnosti. u skladu sa članom 65.Pripravništvo traje godinu dana nakon čega pripravnik stiče pravo prijave na javni konkurs. Neplaćeno odsustvo i rad sa skraćenim radnim vremenom . na prijedlog neposredno nadreĎenog sluţbenika. ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se ureĎuju prava i obaveze iz radnih odnosa. b) imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku priloţe pisane informacije uz ocjenu svoga rada i imaju pravo izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja ocjene o radu.Organ drţavne sluţbe duţan je da obavijesti pripravnika o sadrţaju programa i načinu na koji se nadgleda njegov pripravnički rad. osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrĎeno. razrješava duţnosti drţavnog sluţbenika. koji se zapošljava na osnovu javnog konkursa kojeg objavljuje Agencija. Prijem u radni odnos prvo se vrši sa liste prekobrojnih a tek onda javnim oglašavanjem. najmanje svakih 12 mjeseci. po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije. Rukovodilac organa drţavne sluţbe ocjenjuje rad svih drţavnih sluţbenika. Stručno obrazovanje i usavršavanje Drţavni sluţbenici obavezni su da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju. sljedeći uspješni kandidat s rezervne liste postavlja se na upraţnjeno radno mjesto drţavnog sluţbenika. ovog zakona.) moţe se primiti drţavni sluţbenik u radni odnos na odreĎeno vrijeme koji traje do povratka odsutnog drţavnog sluţbenika na posao. uspješno i izuzetno uspješno.Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u toku perioda koji se ocjenjuje označuju se sljedećim ocjenama: nezadovoljavajuće.pravo uloţiti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja odluke.

Gradske drţavne sluţbenike razrješava gradonačelnik uz pribavljeno mišljenje Agencije. Ţalba odlaţe izvršenje odluke o razrješenju. Postupak za prestanak radnog odnosa Drţavnog sluţbenika razrješava rukovodilac organa drţavne sluţbe. Disciplinska odgovornost . Ţalba se moţe uloţiti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Disciplinske komisije. prema prethodno pribavljenom mišljenju Agencije.Članove Disciplinske komisije imenuje Agencija. i) ako je osuĎen za krivično djelo i zbog izdrţavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u drţavnoj sluţbi duţe od šest mjeseci. O učestvovanju drţavnih sluţbenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti odlučuje rukovodilac organa drţavne sluţbe. Drţavni sluţbenik kome prestaje radni odnos. d) sticanja drţavljanstva druge drţave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima. h) dvije uzastopno negativne ocjene rada. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. vodeći pri tom računa o podjednakom učestvovanju svih drţavnih sluţbenika.Radi pokretanja disciplinskog postupka svi drţavni sluţbenici mogu rukovodiocu organa drţavne sluţbe podnijeti disciplinsku prijavu. k) predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u drţavnu sluţbu.Drţavni sluţbenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status. Agencija izvršava konačna rješenja donesena u disciplinskom postupku.Općinske drţavne sluţbenike razrješava općinski načelnik uz pribavljeno mišljenje Agencije. c) gubitkom drţavljanstva Bosne i Hercegovine. Disciplinske mjere U slučaju da drţavni sluţbenik učini povredu sluţbene duţnosti mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: 38 .aktivnosti. a rukovodilac organa drţavne sluţbe ne moţe biti član Komisije. Naknade . e) prekobrojnošću. Protiv odluke Disciplinske komisije drţavni sluţbenik ima pravo izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja donesene odluke. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. Disciplinski postupak . u roku od 15 dana od prijema odluke o razrješenju. j) na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u drţavnoj sluţbi. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. Komisiju čine tri člana. odnosno navršenjem 40 godina penzijskog staţa. moţe. g) nezadovoljavajući probni period.Drţavni sluţbenik moţe se smatrati disciplinski odgovornim zbog kršenja sluţbenih duţnosti utvrĎenih ovim zakonom. b) ispunjavanja zakonskih godina ţivota. f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti. za koje se kasnije pokaţe da su laţni. osim u slučajevima prekobrojnosti. Disciplinski postupak protiv drţavnog sluţbenika pokreće rukovodilac organa drţavne sluţbe ili lice koje on odredi. nastalih kao rezultat njegove krivice. Disciplinska komisija tokom postupka pribavlja mišljenje medijatora drţavne sluţbe o podnesenoj disciplinskoj prijavi. Prestan ak radnog odnosa drţavnog sluţbenika Drţavnom sluţbeniku prestaje radni odnos u organu drţavne sluţbe u sljedećim slučajevima: a) dobrovoljnim istupanjem iz drţavne sluţbe. Disciplinski postupak protiv drţavnog sluţbenika vodi Disciplinska komisija i izriče disciplinske mjere. koja mora biti obrazloţena. podnijeti ţalbu Odboru za ţalbe.

d) vraćanje na niţu kategoriju u okviru radnih mjesta iz člana 6. f) podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima drţavne sluţbe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje. b) planira i realizira proces zapošljavanja drţavnih sluţbenika.Vlada Federacije osniva Odbor drţavne sluţbe za ţalbe (Odbor za ţalbe) koji se sastoji od tri člana. odlučuje u drugom stepenu o svim ţalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca organa drţavne sluţbe. Odbor za ţalbe. c) kaznena suspenzija sa poslova i plaće tokom perioda od dva do 30 dana. Odbor drţavne sluţbe za ţalbe . Odbor za ţalbe: a) saslušava podnosioca ţelbe. i to na zahtjev: a) drţavnog sluţbenika na kojeg se sporna odluka. d) organizira edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za drţavnu sluţbu koji predstavlja uvjet za rad u organu drţavne sluţbe. koja je pokrenuta uslijed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih članova Odbora za ţalbe. u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima. e) pruţa stručnu pomoć organima drţavne sluţbe u realiziranju njihove kadrovske politike. odnosno ne moţe biti imenovan na radno mjesto u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federacije i u Bosni i Hercegovini. ukoliko je to primjereno situaciji. e) prestanak radnog odnosa u drţavnoj sluţbi. najmanje jedan mjesec prije roka za predaju molbi. organizacijskih poboljšanja i razvoja. Agencija za drţavnu sluţbu .a) javna disciplinska opomena. koju imenuje Vlada Federacije. Član Odbora za ţalbe je: a) nezavisan i nepristran. o ţalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije i o ţalbama koje se izjave na odluke direktora Agencije. na osnovu njihovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavljaju duţnost u Odboru za ţalbe. Vlada Federacije imenuje članove Odbora za ţalbe na rok od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. preduzeta ili propuštena radnja odnosi. b) suspenzija prava učestvovanja u javnim konkursima za unapreĎenje u drţavnoj sluţbi u periodu od najviše dvije godine. b) organa drţavne sluţbe gdje drţavni sluţbenik obavlja svoju duţnost i c) Agencije. b) ne moţe bit na javnoj funkciji na koju je izabran izravno ili neizravno. bira članove Odbora za ţalbe. c) organizira i realizira stručno obrazovanje i usavršavanje drţavnih sluţbenika upo slenih u organima drţavne sluţbe. Agencijom rukovodi direktor Agencije kojeg imenuje Vlada Federacije na osnovu javnog konkursa. na zahtjev i u skladu sa potraţnjom organa drţavne sluţbe. g) obavlja ostale poslove i zadatke koji su joj ovim zakonom stavljeni u nadleţnost.Vlada Federacije osniva Agenciju za drţavnu sluţbu Federacije. u skladu sa zakonom. Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odboru za ţalbe oglašava se u tri visokotiraţna dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Agencija vrši sljedeće poslove: a) postavlja drţavne sluţbenike u organima drţavne sluţbe u Federaciji. ovog zakona. c) povlači se sa duţnosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vlade Federacije. kao i uspostavu i voĎenje registra drţavnih sluţbenika. 39 . Nezavisna komisija za izbor kandidata. b) poziva svjedoke i eksperte kada se to smatra neophodnim. kao i razvoj drţavne sluţbe.

Oglas se objavljuje na oglasnim tablama svih organa drţavne sluţbe. odnosno u Bosni i Hercegovini. Rukovodilac organa drţavne sluţbe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa. 40 . Javni oglas objavljuje se u najmanje tri različita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije. Prijem u radni odnos vrši se rješenjem koje sadrţi: 1) ime i prezime namještenika koji se prima u radni odnos. 2) da je punoljetna. 2) posebne uvjete utvrĎene za obavljanje poslova tog radnog mjesta. b) dostavit će se podnosiocu u roku od osam dana od dana donošenja. d) usvaja poslovnik o svom radu koji se objavljuje u ''Sluţbenim novinama Federacije BiH''. Ustava Bosne i Hercegovine. Oglas ostaje otvoren najmanje 10 dana od dana objavljivanja. Za rad na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima u organu drţavne sluţbe. 2) naziv radnog mjesta i organizacione jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi. Interni oglas sadrţi: 1) naziv radnog mjesta i opis poslova upraţnjenog radnog mjesta. 6) da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Odluke Odbora za ţalbe moraju biti donesene na zakonskim osnovima i pravilno i potpuno utvrĎenom činjeničnom stanju.c) traţi i dobiva sve relevantne informacije od nadleţnih organa. Postupak pred sudom moţe se pokrenuti u roku od 30 dana od dana prijema konačne odluke. 3) platni razred. Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa drţavne sluţbe svih nivoa vlasti u Federaciji. Popuna upraţnjenog radnog mjesta putem javnog oglašavanja .Ako se upraţnjeno radno mjesto namještenika ne moţe popuniti putem internog oglasa onda se popuna tog radnog mjesta vrši putem javnog oglašavanja. 3) spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas. radni odnos moţe zasnovati i osoba sa navršenih 15 godina ţivota. ZAKON O NAMJEŠTENICIMA (Sve identično kao kod sluţbenika) Namještenci su osobe sa SSS i VŠS. 5) adresu za podnošenje prijava na oglas. Odlučivanje o prijemu namještenika u radni odnos -O potrebi prijema namještenika u radni odnos odlučuje rukovodilac organa drţavne sluţbe u okviru potreba i slobodnih radnih mjesta namještenika utvrĎenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa drţavne sluţbe. U radni odnos u organ drţavne sluţbe na radno mjesto namještenika moţe biti primljena osoba koja ispunjava sljedeće opće uvjete: 1) da je drţavljanin Bosne i Hercegovine. Popuna upraţnjenog radnog mjesta putem internog oglašavanja -Popuna upraţnjenog radnog mjesta u organu drţavne sluţbe prvo se vrši putem preuzimanja namještenika iz drugog organa drţavne sluţbe o čemu se objavljuje interni oglas. Primaju se na rad putem ADS. 3) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 4) rok trajanja oglasa. 5) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa drţavne sluţbe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. 4) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa drţavne sluţbe. Rok za javni oglas ne moţe biti kraći od 15 dana. 4) vrijeme trajanja radnog odnosa (neodreĎeno ili odreĎeno vrijeme). Odluke Odbora za ţalbe su: a) konačne i podlijeţu svakom preispitivanju od nadleţnog suda.

Namještenik stupa na posao nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno. Za obavljanje izvanrednih. namješteniku čiji je probni rad ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom. a za pripravnike više školske spreme devet mjeseci i još tri mjeseca po isteku staţa u kojem pripravnik polaţe stručni ispit. profesionalne bolesti i u tom slučaju kod osiguranika nastaje gubitak radne sposobnosti. O pravima. 41 . odnosno gradonačelnik. Starosna penzija – uvjeti: da osoba ima 65 godina ţivota i minimalno 20 godina staţa osiguranja. ali moţe da obavlja druge poslove uz prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Izuzetno. ili poslova čiji se obim privremeno i nepredviĎeno povećao. odnosno 40 godina staţa osiguaranja bez obzira na godine starosti. moţe se na njegov zahtjev i uz pribavljeno mišljenje sindikata. Za donošenje i dostavljanje rješenja namješteniku primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku. Probni rad je kraći (3 mjeseca). Protiv rješenja moţe se pokrenuti spor kod nadleţnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja donesenog po ţalbi. ili povremenih poslova. Protiv rješenja namještenik ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjavi ţalbu Odboru drţavne sluţbe za ţalbe. Pripravnik se prima u radni odnos na period trajanja pripravničkog staţa koji za pripravnike srednje školske spreme iznosi šest mjeseci. Odredbe Zakona o drţavnoj sluţbi koje se odnose na eksterni premještaj drţavnih sluţbenika u organ drţavne sluţbe primjenjuju se i na namještenike u organima drţavne sluţbe. a koji nisu trajnijeg karaktera. Izmjenjena radna sposobnost nastaje kada osiguranik ne moţe da obvalja poslove svog radnog mjesta sa punim radnim vremenom. Invalidska penzija – dovoljno je da se utvrdi gubitak radne sposobnosti prouzrokovan povredom na radu ili profesionalnom bolešću. ZAKON O PIO Prava iz PIO:  pravo na starosnu penziju. Ţalba odlaţe izvršenje rješenja ako ovim Zakonom nije drugačije predviĎeno. odnosno medijatora drţavne sluţbe produţiti probni rad za još tri mjeseca sa utvrđenim zahtjevima koje namještenik treba da ispuni u toku produţenog probnog rada o čemu rukovodilac organa drţavne sluţbe donosi rješenje. Invalidnost postoji kada osiguranik zbog trajnih promjena zdravstvenog stanja ne moţe da radi na odgovarajućim poslovima.  pravo na porodičnu penziju i  prava osiguranika sa preostalom radnom sposobnšću. Rješenje Odbora za ţalbe je konačno.5) trajanje probnog rada i 6) datum stupanja na posao. povrede van rada. a te promjene nastale su zbog: povrede na radu. O pravima. duţnostima i odgovornostima namještenika u općinskim i gradskim organima drţavne sluţbe odlučuje općinski načelnik. ili privremenih. duţnostima i odgovornostima namještenika iz radnog odnosa odlučuje rukovodilac organa drţavne. duţnostima i odgovornostima namještenika odlučuje se rješenjem.  pravo na invalidsku penziju. s tim što o pravima. zasniva se radni odnos na određeno vrijeme dok traju potrebe za obavljanje tih poslova a najduţe dvije godine.

muškarac preko 65 godina). raspored radnog vremena 8. 2. ime i prezime zaposlenika 2. ako se nalaze na redovnom školovanju do 25 godina. supruga iz razvedenog braka ako je presudom za razvod braka utvrĎeno pravo na izdrţavanje.12. osobe koje rade sa skraćenim radnim vremenom koje se računa kao puno radno vrijeme penzijski staţ – to je staţ na osnovu koga osiguranik ostvaruje prava iz PIO a to je samo za onaj staţ koji je plaćen. HVO i policije koji su uzeli učešće u odbrani BiH i to u periodu od 30. plaća i naknade na plaću 9. trajanje ugovora o radu 3. ZAKON O RADU Poslodavac je fizička i pravna osoba koja daje posao.pravo na taj staţ imaju osobe koje rade puno radno vrijeme.1991. takav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu moze se ugovoriti probni rad.Porodična penzija – pravo na nju ima: bračni partner (ţena preko 45. Ugovor o radu koji ne sadrzi podatak u pogledu trajanja smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme.1995. naziv radnog mjesta 6. Lice izmedju 15 i 18 godina zivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moze se zaposliti pod uvjetom da od ovlastenog lijecnika ili nadlezne zdravstene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima opcu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova. otkazni rok iznosi najmanje sedam dana. otkaz ugovora o radu. – 22. početak rada 4. Ugovor o radu ne moze se sklopiti sa licem koje nije navrsilo 15 godina zivota. nepuno radno vrijeme. Ako zaposlenik izricito ili precutno obnovi ugovor o radu na odredjeno vrijeme sa istim poslodavcem. Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu. Elemnti ugovora o radu: 1. naziv i sjedište poslodavca 1. odnosno izricito ili precutno zakljuci s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odredjeno vrijeme na period duzi od dvije godine bez prekida. na neodredjeno vrijeme. a zaposlenik je osoba koja obavlja odreĎeni posao. 42 . Ugovor o radu zakljucuje se: 1.04. Ako je ugovoren probni rad. Vrste staţa: poseban staţ – na njega imaju pravo pripadnici Armije BiH. godine staţ osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem – odnosi se na osiguranike koji rade na naročito teškim i po zdravlje štetnim poslovima gdje se ni posebnim mjerama zaštite na radu ne mogu poboljšati uslovi rada staţ osiguranja sa efektivnim trajanjem . opis poslova 7. Probni rad ne moze trajati duze od sest mjeseca. djeca do 15 godina. na odredjeno vrijeme. Ugovor o radu na odredjeno vrijeme ne moze se sklopiti za period duzi od dvije godine. godišnji odmori i sve vrste odmora i odsustva 10. ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredjeno. mjesto rada 5.

Ako poslodavac ne uruči tu pismenu izjavu a radi se o zaključivanju ugovora o radu na odreĎeno vrijeme. Ako zaposlenik odlazi u inozemstvo mora u ugovoru regulirati u kojoj valuti će se isplaćivati. porodiljsko. takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. 2. porodiljsko odsustvo. smatraće se da je zaključen na neodreĎeno vrijeme. u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme. Prije poroda 28 dana.Prekidom ugovora o radu ne smatra se ako se zaposlenik nalazi na godišnjem odomru. Puno. Radno vrijeme 1. Imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za povredu na radu i zaštita od profesionalnih oboljenja. razdoblje izmeĎu dva zaključena ugovora koje nije duţe od 15 dana kod istog poslodavca. Maloljetne ne mogu prekovremeno raditi. Ta osoba ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 80% od najniţe plaće i moţe da zaključi ugovor o obavljanju volonterskog rada. puno radno vrijeme moze se preraspodjeliti tako da tokom jednog perioda traje duze. a tokom drugog perioda krace od punog radnog vremena. koliko traje taj rad i pod kojim uvjetima se taj zaposlenik moţe vratiti na posao. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. pod zemljom. bolovanje. Maloljetnici imaju pravo na godišnji odmor koji ne moţe trajati manje od 24 dana. odsustvo sa rada. mogu otići i 42 dana prije. Prekovremeni rad moţe iznositi sedmično najviše 10 sati. Noćni rad se smatra rad od 22. Nepuno znači da zaposlenik moţe da zaključi ugovor još kood jednog ili dva poslodavca. ne moze biti duze od 40 sati u sedmici. Vrste odmora: 1. Pismenu izjavu poslodavac je duzan uruciti zaposleniku: 1. Imaju pravo na trudničko. vodom. Skraćeno– ako se radi o radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada i računa se kao puno vrijeme. Ako prekovremeni rad zaposlenika traje duze od tri sedmice neprekidno ili vise od 10 sedmica u toku kalendarske godine. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. s tim da prosjecno radno vrijeme ne moze biti duze od 52 sata sedmicno. Ako priroda posla to zahtijeva.00 do 06. dnevni odmor 43 . Prekovremeno ne mogu raditi maloljetnici i trudnice. a za sezonske poslove najduze 60 sati sedmicno. dopust sa posla ukoliko je dao saglasnost poslodavac. Kopija se dostavlja nadleţnom organu za zapošljavanje.Radno vrijeme kod poslodavca traje 40 sati sedmično 2.00 sati (u poljoprivredi do 05:00 sati). + 10 sati uz saglasnost zaposlenika. Zaštita maloljetnih osoba i ţena Ţene ne mogu da rade noću. Poslodavac moţe da zaključi ugovor sa pripravnikom ako je potrebno radno iskustvo ili polaganje ispita. prosjecno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili drugog perioda odredenog kolektivnim ugovorom. najkasnije na dan kada zaposlenik otpocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. o prekovremenom radu poslodavac obavijestava organ nadlezan za poslove inspekcije rada kantona (u daljnjem tekstu: inspekcija rada kantona). Ako poslodavac ne zaključi ugovor sa zaposlenikom on je duţan zaposleniku uručiti pismenu izjavu koja sadrţi sve podatke koje sadrţi i ugovor.i 3.

Poslodavac moze zaposleniku.. kad zaposlenik navrsi 65 godina zivota i 20 godina staza osiguranja odnosno navrsi 40 godina staza osiguranja. otkazom poslodavca odnosno zaposlenika. odnosno domacinstva. porodaja supruge. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenika uz propisani otkazni rok. ovog clana. bez obaveze postivanja otkaznog roka. plaćenog odsustva i godišnjeg. majka.. ovog clana prava i obaveze zaposlenika koji se sticu na radu i po osnovu rada. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku. zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa. Plaćeno odsustva sa rada Zaposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini . sedmični odmor 4. Odsustvo moţe biti plaćeno i neplaćeno. bolovanje. Godišnji odmor se moţe koristiti iz dva dijela. izmeĎu dva radna dana 3. Izuzetno. pastorce i dijete bez roditelja uzeto na izdrzavanje). odlukom nadleznog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa. Otkaz Mogu dati i zaposlenik i poslodavac. odobriti odsustvo sa rada bez naknade place neplaceno odsustvo. braca i sestre. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih.placeno odsustvo. ako zaposleniku bude izrecena mjera bezbjednosti. godišnji. sporazumom poslodavca i zaposlenika. 6. 2. smatraju se: supruznici odnosno vanbracni supruznici. vanbracno. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. 3. Plaća se utvrĎuje ugovorom o radu: za vrijeme bolovanja. prvi ne moţe biti kraći od 12 dana.pocetkom primjene te mjere. ili 2. maceha. u smislu stava 1. smrcu zaposlenika. vaspitna ili zastitna mjera u trajanju duzem od tri mjeseca . na njegov zahtjev.placeno odsustvo u slucaju: stupanja u brak. Za vrijeme odsustva iz stava 1. radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme. Prestanak ugovora o radu Ugovor o radu prestaje: 1. Naknada plaće: plaćeno odsustvo.2. s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu place . u slucaju da je zaposlenik odgovoran za tezi prijestup. ako se poslodavac i zaposlenik drugacije ne dogovore. 7. teze bolesti i smrti clana uze obitelji. ako zaposlenik bude osuden na izdrzavanje kazne zatvora u trajanju duzem od tri mjeseca danom stupanja na izdrzavanje kazne. tehnickih ili organizacijskih razloga. usvojilac. usvojeno. danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdivanju gubitka radne sposobnosti . a drugi dio se moţe koristiti do 30. Clanom uze obitelji. otac. 8. dijete (bracno. ili za tezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu. godišnji odmor. ako: 1. 4. juna naredne godine. miruju. 5. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od posodavca da nastavi radni odnos. Neplaćena se reguliraju Pravilnikom. poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku odsustvo do cetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini. Zaposlenik ima pravo na placeno odsustvo i u drugim slucajevima i za vrijeme utvrdeno propisom kantona. ocuh. 44 . 9. dedo i nana (po ocu i majci).

a zaposlenik 7 dana. a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih. PROGRAM ZBRINJAVANJA VIŠKA Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika. Poslodavac 14 dana. a sadrzi. mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadju zaposlenje kod drugog poslodavca. slijedece podatke: razloge za predvidjeno otkazivanje ugovora o radu. broj i kategoriju zaposlenika za cije je ugovore predvidjen otkaz. duzan je stetu naknaditi.Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu. poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom strucne spreme. prekvalifikacija gdje je to potrebno. Poslodavac je obavezan. Naknada štete . poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete. mjere. obrazloziti otkaz zaposleniku. privremeno skracivanje radnog vremena). Zaposlenik moţe traţiti zaštitu svojih prava kod poslodavca. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao. Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika. duzan se konsultirati sa vijecem zaposlenika. smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima. a moţe i kod suda u roku od godinu dana. za koje poslodavac smatra da se pomocu njih mogu izbjeci neki ili svi predvidjeni otkazi (npr.U slucaju laksih prijestupa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu. 45 . mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zaposljavanja kod drugog poslodavca. O pravima i duţnostima zaposlenika odlučuje poslodavac. Progrma zbrinjavanja je akt u pisanoj formi i priprema ga poslodavac Zapocinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu zaposlenicima na koje se odnosi. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove. Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku. ali najmanje peterici zaposlenika. tehnickih ili organizacijskih razloga za vise od 10% zaposlenika otkaze ugovore o radu. u pismenoj formi. narocito. a ako kod poslodavca nije formirano vrijece zaposenika. za stetu odgovaraju solidarno. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete. Štrajk – zaposlenici imaju pravo organizirati štrajk i niko ne smije iz tih razloga imati manja prava od onih koji nisu učestvovali u štrajku. prije zaposljavanja drugih lica æe ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ciji su ugovori o radu otkazani. rasporedjivanje zaposlenika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10% zaposlenika. Otkaz se daje u pismenoj formi. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu. Vijeće zaposlenika Zaposlenici kod poslodavca koji zapošljava preko 15 zaposlenika mogu formirati vijeće zaposlenika. a ako nema 15 tu funkciju obavlja sindikat. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. Akt u pisanoj formi dostavlja se vijecu zaposlenika ili sindikatu prije pocetka konsultiranja.

Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena. drugom propisu. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete. kolektivnom ugovoru i na pravicnosti. Naknada štete po zakonu o radu ako je više lica štetu nanijelo zajednički? . Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove. ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. a poslodavac je duţan izdati potvrdu o tome. osim ako strane u sporu ne odluce drugacije.Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi. Izuzetno. a prilikom zasnivanja radnog odnosa zaposlenik je duţan predati radnu knjiţicu poslodavcu. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika.Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu. Arbitraţa? . umjesto otpremnine iz. Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. Ako je zaposlenik umro – predaje se srodnicima. Nacin. Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu. a izdaje je nadleţna općinska sluţba za poslove rada. Pravo na otremninu? . uvjeti i rokovi isplate otpremnine. poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete. Ispravku netačno upisnih podataka moţe da vrši PIO i općinska sluţba 46 . Ako se desi da se zaposleniku poslije prestanka radnog odnosa ne preda radna knjiţica. Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. ista se dostavlja nadleţnoj općinskoj sluţbu po prebivalištu zaposlenika. duzan je stetu naknaditi. Radna knjiţica – moţe se izdati osobi koja ima 15 godina ţivota.to su poslovi za koje se ne moţe zaključiti ugovor o radu na odreĎeno ili neodreĎeno vrojeme i ne mogu trajati duţe od 60 dana u toku godine i koji se predviĎaju pravilnikom ili kolektivnim ugovorom. Otpremnina se utvrduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. za stetu odgovaraju solidarno. s tim da se ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. U radnu knjiţicu se upisuju opći podaci o zaposleniku.Privremeni i povremeni poslovi . Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao. Izdaje se na zahtjev te osobe. Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslodavca. osim ako se ugovor otkazuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada. smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->